روزنامه رویداد امروز شماره 1059 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1059

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1059

روزنامه رویداد امروز شماره 1059

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ #‬من‪-‬ماسک‪-‬می زنم‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 09‬اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫سیاست‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫‪ 29‬اوریل ‪2021‬‬ ‫‪ 16‬رمضان ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1057‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫هیچ فاصله ای‬ ‫بین دولت و سپاه‬ ‫ارتش و بسیج وجود ندارد‬ ‫‪02‬‬ ‫اولیناولویتاصول گرایانبرای‬ ‫انتخابات‪ 1400‬رئیسیاست‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫سیستان‬ ‫و بلوچستان‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪27‬‬ ‫رویدا د سیستان و بلوچستان‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫اعتمادسیاسیاز مردماقدامانقالبیاز مسئولین‬ ‫نامزدها برای سهامداران چه برنامه ای دارند‬ ‫سبز و قرمز انتخابات برای بورس‬ ‫مردمالیکوهخواستار ارتقا‬ ‫بهبخشهستند‬ ‫اقتصاد‬ ‫تعدادبسیاریزیادیازمردمسهامدارهستند‪،‬بنابراینفردیکهنامزدریاستجمهوریمی شودبایدنسبتبهتحوالتبورسحساسباشدوبایدمشخص‬ ‫اقتصاد‬ ‫شود که چه برنامه ای برای این بازار دارد‬ ‫خطری کهسالمتمردم‬ ‫سیستانوبلوچستانراتهدیدمی کند‬ ‫یک بام و دوهوای‬ ‫مقابله با‬ ‫کرونای هندی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫چهار شنبه ‪08‬‬ ‫چهار شنبه ‪08‬‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫ت امیز مانور ‬ ‫اجرای موفقی‬ ‫هش مصرف برق‬ ‫کا‬ ‫اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1056‬‬ ‫رویاد دسیستان وبلوچستان‬ ‫اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫سیستان و بلوچ‬ ‫که سالمت مردم ‬ ‫خطری ‬ ‫یک بام و‬ ‫دوهوای مقابله با‬ ‫اغاز واکسیناسیون سالمندان باالی هشتاد سال در فارس‬ ‫ورزش‬ ‫‪07‬‬ ‫وضعیت گروه سوم لیگ قهرمانان اسیا‬ ‫گیج کننده است‬ ‫طرح واکسیناسیون سالمندان باالی هشتاد سال در استان فارس در مراکز درمانی و همچنین برخی از ورزشگاه ها شروع گردیده است و کارمندان علوم پزشکی در این مرحله از واکسن‬ ‫استرازنیکا جهت واکسینه کردن افراد سالمند استفاده کردند‪.‬‬ ‫صدرنشینیاستقالل‬ ‫باقانونیعجیب‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫‪ /‬شماره ‪1056‬‬ ‫ تهدید می کند‬ ‫ستان را‬ ‫‪03‬‬ ‫فروشامتیاز مسکنملی‬ ‫تخلفاست‬ ‫‪03‬‬ ‫کرونای هندی‬ ‫‪02‬‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫ترمربع از اراضی‬ ‫رفع تصرف‪ ۶۴۷۰‬م‬ ‫کل راه و شهرسازی‬ ‫اداره‬ ‫ــی و شــناخت‬ ‫از عــدم اگاه‬ ‫قوانین سوءاســتفاده‬ ‫مردم به‬ ‫راه و شهرســازی‬ ‫مدیــرکل‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬مردم‬ ‫میکننــد‪،‬‬ ‫بلوچســتان از رفــع‬ ‫ـات خــود شــرایط‬ ‫سیســتان و‬ ‫در معامـ‬ ‫‪ ۶۴۷۰‬مترمربع‬ ‫تصرف میــزان‬ ‫رعایت کرده و پس‬ ‫احتیــاط را‬ ‫دولتی شــمال اســتان‬ ‫الزم از اداره کل‬ ‫از اراضــی‬ ‫از استعامات‬ ‫عطا ا‪ ...‬اکبری‬ ‫بلوچســتان طــی‬ ‫سیســتان و‬ ‫ـازی و سایر ادارات‬ ‫راه و شهرسـ‬ ‫ســال جــاری‬ ‫فروردینمــاه‬ ‫ــک اقــدام کنند‬ ‫ـبت بــه خریــد مل‬ ‫ـا ا‪ ...‬اکبــری در‬ ‫مربوطــه نسـ‬ ‫خبــر داد‪.‬عطـ‬ ‫بــا شــماره تلفن‬ ‫ـرد‪ :‬یگان حفاظت‬ ‫بــا زمینخــواری‬ ‫با فــارس اظهار کـ‬ ‫و در مواجهــه‬ ‫حفاظت اطاع دهند‪.‬‬ ‫گفتوگــو‬ ‫اول ســال ‪۶۴۷۰‬‬ ‫روزی ‪ 1۶۵۶‬یگان‬ ‫کل در یــک مــاه‬ ‫ـت این شبانه‬ ‫االت ســنگین (لودر‪،‬‬ ‫ایــن اداره‬ ‫دولتــی تحــت تولیـ‬ ‫صاحبان ماشــین‬ ‫ـی‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫ض‬ ‫ارا‬ ‫مترمربــع از‬ ‫توجهداشتهباشند‪،‬‬ ‫ـارد ریــال از او‬ ‫یــش از ‪ ۳۳‬میلیـ‬ ‫مکانیکی‪ ،‬کامیونو…)‬ ‫اداره کل بــه ارزش ب‬ ‫همراهی بیل‬ ‫متصرفین اراضی‬ ‫هرگونه همکاری با‬ ‫سودجو خارج کرد‪ .‬او‬ ‫در در صورت‬ ‫تصرف اشخاص‬ ‫سازی ساختوساز‬ ‫دستگاه قضایی‬ ‫ـطیح زمین و اماده‬ ‫و‬ ‫انتظامی‬ ‫دانست برای تسـ‬ ‫و همدلی نیروی‬ ‫برای فرایند قضایی‬ ‫دولتی را قابلتقدیر‬ ‫ماشیناالت انان‬ ‫رفع تصرف اراضی‬ ‫کرد‪ .‬غیرمجاز‬ ‫این زمینه قدردانی‬ ‫توقیفمیشود‪.‬‬ ‫در‬ ‫و از همکاری انها فرصتطلب و سودجو‬ ‫بابیان اینکه افراد‬ ‫اکبری‬ ‫برق استان سیستان‬ ‫هنــدی در حالی‬ ‫جهشیافتــه کرونــای‬ ‫شرکت توزیع نیروی‬ ‫ویــروس‬ ‫مدیرعامل‬ ‫درصدی مصرف‬ ‫ســتان بهعنــوان‬ ‫سیســتان و بلوچ‬ ‫مانور کاهش ‪50‬‬ ‫پشــت مرزهــای‬ ‫بلوچستان گفت‪:‬‬ ‫برق این اســتان‬ ‫مــردم محســوب‬ ‫و‬ ‫مجموعه صنعت اب و‬ ‫ـدی بــرای ســامت‬ ‫تهدیــدی جـ‬ ‫بــرق ادارات‬ ‫زاده بابیان اینکه‬ ‫تمهیدات پیشگیرانه‬ ‫شد‪ .‬خلیل عوض‬ ‫به نظر میرســد‬ ‫موفقیت برگزار‬ ‫میشــود که‬ ‫کشور برگزار شد‬ ‫ـای مــرزی در ایــن‬ ‫با‬ ‫همزمان با سراسر‬ ‫و بایــد از ترددهـ‬ ‫این مانور بهصورت‬ ‫کافــی نیســت‬ ‫هــای برقابی به‬ ‫گزارش تســنیم‪،‬‬ ‫به عمــل اید‪ .‬به‬ ‫کمبود تولید نیروگاه‬ ‫ســتان جلوگیــری‬ ‫اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫دنبال ان گرمای‬ ‫اظهار داشت‪:‬ویروس‬ ‫ا‬ ‫نزوالت اسمانی و به‬ ‫سیستانوبلوچستان‬ ‫جهت کاهش‬ ‫استاندار‬ ‫های سرمایشــی‬ ‫ـری است و میزان‬ ‫زودهنگام از سیســتم‬ ‫هندی بهشــدت مسـ‬ ‫جهشیافته‬ ‫هوا و اســتفاده‬ ‫مدیریت مصرف‬ ‫تمهیداتبیشتری‬ ‫زودهنگام برنامههای‬ ‫دارد؛بنابراینباید‬ ‫تلفاتباالتری‬ ‫ضرورت اغاز‬ ‫میکنــد‪ .‬وی بیــان‬ ‫ویروس به اســتان‬ ‫از ورود ایــن نوع‬ ‫ـاری را دوچنــدان‬ ‫بــرای جلوگیــری‬ ‫ــرق در ســال جـ‬ ‫مدیریت مصرف‬ ‫گفت‪ :‬بــا توجه‬ ‫ب‬ ‫احمدعلــی موهبتی‬ ‫اهمیت موضــوع‬ ‫ـرد‪ :‬بــا توجه بــه‬ ‫اتخــاذ شــود‪.‬‬ ‫مصــرف ابتدا از‬ ‫هندی در پاکســتان‬ ‫کـ‬ ‫ـد تــا این کاهش‬ ‫ـروس جهشیافته‬ ‫ـه برق‪ ،‬مقرر شـ‬ ‫به شــیوع ویـ‬ ‫عــت برق و اب‬ ‫جــدی از ورود این‬ ‫بهینـ‬ ‫نیرو اغازشــده و صن‬ ‫این اســتان نگرانی‬ ‫مجموعــه وزارت‬ ‫و همجــواری‬ ‫ـش مصــرف بــه‬ ‫دارد بنابراین تمام‬ ‫داریم این پروژه‬ ‫ـوی ایــن کاهـ‬ ‫استان و کشور وجود‬ ‫اســت و تاش‬ ‫ویروس به‬ ‫بهعنــوان نمونــه و الگـ مدیرعامل شــرکت توزیع‬ ‫ـی و دریایی باید‬ ‫ـال جاری به اتمام‬ ‫ـای زمینی‪ ،‬هوایـ‬ ‫معرفــی شــوند‪.‬‬ ‫ترددهــا در مرزهـ‬ ‫مهم را در سـ‬ ‫راهــداری و‬ ‫بلوچستان افزود‪ :‬در این‬ ‫ـه و اطاعرســانی‬ ‫مشــترکان‬ ‫مدیــرکل‬ ‫ــرکل راهــداری و‬ ‫ـرل شــود و مصاحبـ‬ ‫استان سیستان و‬ ‫برســانیم‪ .‬مدی‬ ‫بهشــدت کنتـ‬ ‫جادهای سیســتان‬ ‫نیروی برق‬ ‫ـه صنعــت اب و‬ ‫این ویــروس انجام‬ ‫حملونقــل‬ ‫جادهای سیســتان‬ ‫های اداری مجموعـ‬ ‫ـه شــیوع و خطــر‬ ‫حملونقــل‬ ‫جــدی در زمینـ‬ ‫راســتا ســاختمان‬ ‫از ساخت سه پل‬ ‫کارگیری مولدهای خود‬ ‫در استان همچنان‬ ‫و بلوچستان‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬در‬ ‫روند شیوع کرونا‬ ‫استان با کاهش و به‬ ‫و بلوچســتان‬ ‫شود‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫مســیرهای میــل نادر‬ ‫‪ 50‬درصد مصرف‬ ‫است که پروتکلهای‬ ‫برق این‬ ‫میرجاوه سیســتان و‬ ‫ـاخت پل کانال‬ ‫بــزرگ در‬ ‫خود را بــه میــزان‬ ‫است و این در حالی‬ ‫پاکســتان به مرز‬ ‫ســال جاری سـ‬ ‫ایوب کرد‬ ‫تامیــن‪ ،‬مصــرف‬ ‫و بنجار–بیبــی‬ ‫صعودی‬ ‫از مــرز تفتــان‬ ‫دادند‪ .‬وی تصریح‬ ‫اماکن عمومی رعایت‬ ‫ریمدان نیز‪ ۳۰‬نفر وارد‬ ‫– ســفیدابه‬ ‫مسیر بنجار – بی بی‬ ‫فــوت وقــت‪ ،‬با‬ ‫سال گذشته کاهش‬ ‫و ماســک زدن در‬ ‫وارد شدند؛ از مرز‬ ‫ـت‪ :‬لطفــا بــدون‬ ‫نیاتک در‬ ‫بهداشــتی‬ ‫سیستانبهمنظور‬ ‫دوره مشــابه‬ ‫ـرکتهای توزیع‪،‬‬ ‫ـتگاهها و رسانهها در‬ ‫این بلوچستان‬ ‫شــدند‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫تصریحشــده اسـ‬ ‫دوستحوزه‬ ‫به طول ‪ ۱۰۵‬متر و‬ ‫قــای امادگی شـ‬ ‫تمهیداتالزمدر‬ ‫همکاری همه دسـ‬ ‫ـمت پاکستان خارج‬ ‫هندوســتان تا اطاع‬ ‫‪ ۱۰‬دهانه ‪ ۱۰‬متری‬ ‫ـرد‪ :‬ســنجش و ارت‬ ‫دستگاههایمسئول‪،‬‬ ‫نمیشــود‪.‬‬ ‫کاربران جادهای خبر‬ ‫و ‪ ۶‬نفر به سـ‬ ‫منابع انســانی و‬ ‫بخشی برای مقابله با‬ ‫رسمی برای ممنوعیت‬ ‫ـافر و کاال با کشــور‬ ‫کـ‬ ‫دوست با‬ ‫علوم همکاری‬ ‫برقراری ترافیک‬ ‫وقت به قرارگاه‬ ‫تردد روان‬ ‫ـوت و قابلبهبــود‬ ‫رســانی و اگاهی‬ ‫و تردد مسـ‬ ‫اباغیه یا مکاتبهای‬ ‫اغازشــده است‪ .‬او‬ ‫و نتیجه در اسرع‬ ‫بهداشتدانشگاه‬ ‫ســنجش نقــاط قـ‬ ‫حوزه اطاع‬ ‫برنامهریــزی جهــت‬ ‫است و دستگاهها از‬ ‫کرونا‪ ،‬تاکنون‬ ‫مرزهــای زمینــی‬ ‫خصوص معمول‬ ‫عرض ‪ ۹‬متر‬ ‫معاون‬ ‫ایمنسازیابنیهفنی‪،‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنان الزامی‬ ‫ـودن تجهیــزات و‬ ‫ســافری در حــوزه‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ثانویممنوع‬ ‫عملیاتیمبارزهبا‬ ‫ایرنا اظهار داشت‪:‬‬ ‫موضوع که سیستان‬ ‫ایمن‪،‬ساماندهیو‬ ‫بیماری کرونا‬ ‫ورود و خــروج م‬ ‫امادهبــهکار بـ‬ ‫شود‪.‬فرماندهقرارگاه‬ ‫کرد در گفتوگو با‬ ‫مهارتهــای فردی و‬ ‫فرهنگسازیاستفاده‬ ‫سازمانهای مستقر‬ ‫زاهدان با اشاره به این‬ ‫ادارات عبوری‬ ‫جلوگیری از بسته‬ ‫وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫ایوب‬ ‫رعایت اعام‬ ‫احتمالی‪ ،‬افزایش‬ ‫هایموجودبرایاین‬ ‫پاکستان به گمرک و‬ ‫پزشکی‬ ‫همــکاران مــا در‬ ‫مفید راه و ابنیه‪،‬‬ ‫یاداوری مسئولیت‬ ‫است که کمترین‬ ‫رفــع نقایــص‬ ‫ظرفیت‬ ‫جــاد هماهنگی‬ ‫ـق به سمت‬ ‫ـاش شــبانهروزی‬ ‫ـاس مصوبــه ســتاد‬ ‫افزایش عمر‬ ‫در این نامه‪ ،‬با‬ ‫بلوچستاناز استانهایی‬ ‫سیابهای احتمالی‬ ‫ـش و تجربه‪ ،‬ای‬ ‫ظــارت بــر تحقـ‬ ‫بــا تـ‬ ‫ای شهرســتانهای‬ ‫شــده‪ ،‬امــا بــر اسـ‬ ‫دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬از هم‬ ‫ــی و تبــادل دانـ‬ ‫میگیرند و‬ ‫ـوزش پزشــکی در ن‬ ‫مسیر در زمان وقوع‬ ‫حملونقل جاده‬ ‫در مــرز داده ن‬ ‫میــزان کارامدی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫جمع‬ ‫های بهداشــتی را‬ ‫بلوچستان که با‬ ‫موردغربالگریقرار‬ ‫درمــان و امـ‬ ‫ـادر – شدن‬ ‫پل در استان عنوان‬ ‫راهــداری و‬ ‫اجرایی‪ ،‬ســنجش‬ ‫وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫استان سیستان و‬ ‫دســتورالعمل‬ ‫تمامیاتباعبیگانه‬ ‫ـور در مســیر میل نـ‬ ‫رعایت فاصلهگذاری‬ ‫یادشده‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ترین دالیل احداث‬ ‫بین دســتگاههای‬ ‫مقابله با کرونای‬ ‫ــانی و هدفمند‬ ‫علوم پزشکی زاهدان‬ ‫سیســتان پــل شـ‬ ‫این استان برگزار‬ ‫درخواســت داریم‬ ‫‪ ۸۲‬را از مهم‬ ‫ممنوعیت‬ ‫اینک هفت هزار و‬ ‫روشهای اطاعرس‬ ‫مسئول نظارت بر‬ ‫حــوزه‬ ‫بهداشت دانشگاه‬ ‫فرمانداران و اعضای ســتاد‬ ‫اســتانیها‬ ‫متری) به طــول‬ ‫ـتفاده از ماســک و‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬هم‬ ‫پزشکی بهعنوان‬ ‫دســتورالعملها و‬ ‫معاون‬ ‫(بــا ‪ ۳۶‬دهانــه ‪۲‬‬ ‫با اجرای مانور از‬ ‫های بزرگ مدیریت‬ ‫بهداشــت فردی‪ ،‬اسـ‬ ‫اباغیه حضور‬ ‫(پاکســتانیها) به‬ ‫درمان و اموزش‬ ‫درصد کرد‪ .‬کرد‬ ‫اداره کل راهداری‬ ‫ســفیدابه‬ ‫فعالیتها و امادگیهــا‬ ‫اینکه یکی از چالش‬ ‫است؛ متخلفین از این‬ ‫ورود اتباع خارجی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫دهند و در صورتی‬ ‫پیشرفت فیزیکی‪۱۰۰‬‬ ‫دستگاه پل در محدوده‬ ‫با اشاره به‬ ‫کــردن کلیه‬ ‫مانور بــود‪ .‬عوض‬ ‫های متعدد ویروس‬ ‫را شــد از فردا‬ ‫فرایند اجرا‪ ،‬موظف‬ ‫رعایت مدنظر قرار‬ ‫بازارچههــای اســتان‬ ‫متر و عرض‪ ۹‬متر با‬ ‫ـه داد‪۷۸۰ :‬‬ ‫ـتان و بلوچســتان‬ ‫معرفی و نتایج امر‬ ‫موردتوجــه در ایــن‬ ‫بیماری کرونا جهش‬ ‫تهویه هوا را‬ ‫مرزهــای زمینــی و‬ ‫یک بیمار بود به‬ ‫ـده اســت‪ .‬او ادامـ‬ ‫ـل جــادهای سیسـ‬ ‫به مراجع قضایی‬ ‫دیگــر اهــداف‬ ‫و مقابله با‬ ‫از ســازمانهای‬ ‫یکی از مهمترین‬ ‫عائم و در تماس با‬ ‫وزیر ایــران از‬ ‫ـاده بهرهبــرداری شـ‬ ‫بوده و از خروج‬ ‫و حملونقـ‬ ‫را بادرنگ‬ ‫کاربران جادهای استان‬ ‫ـن طی این مانور‬ ‫ـت‪ ،‬اظهار داشــت‪:‬‬ ‫عملیاتی اعام کند‪.‬‬ ‫بلوچســتان‪ ،‬ممنوع‬ ‫سفیدابه – میل نادر‬ ‫فردی دارای‬ ‫امـ‬ ‫بیماری کرونا مراجعه‬ ‫زاده گفــت‪ :‬همچنیـ‬ ‫کووید‪ 19-‬اسـ‬ ‫و در حال استفاده‬ ‫روزانه به قرارگاه‬ ‫پل بندان در مسیر‬ ‫امد و در صورت‬ ‫بود که متاســفانه‬ ‫سیســتان و‬ ‫یــز ممانعت به‬ ‫ترین مرکز ‪ 16‬ساعته‬ ‫عرض احداث‬ ‫بهصورت‬ ‫میدانی به عمل‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬در مسیر‬ ‫همچنین‬ ‫جهش انگلیســی‬ ‫ـمت پاکســتان ن‬ ‫سیستان نزدیک‬ ‫به طول ‪ ۸۲‬متر و‬ ‫شرکتکننده بازدید‬ ‫این جهشها‪،‬‬ ‫ایرانیهــا بــه سـ‬ ‫ایننامههمچنین‬ ‫ـده تذکــرات الزم‬ ‫‪ ۳۶‬دهانه ‪ ۲‬متری)‬ ‫شــور میتوانند‬ ‫نحویکهدر استان‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫کشور در‬ ‫وزارتخانهها‪،‬نیروهای‬ ‫ـهمیه مشخصشـ‬ ‫صرفــا اتباع دو ک‬ ‫(با‬ ‫دنیارادرگیر کرد‪،‬به‬ ‫شده کند‪.‬‬ ‫هند تا اطالع‬ ‫فیزیکی ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫ــدم رعایــت سـ‬ ‫ماموریت‪،‬تمامی‬ ‫عمــل میایــد و‬ ‫تمام‬ ‫مسافر و کاال به‬ ‫درصد موارد شناسایی‬ ‫توضیح داد‪ :‬بر‬ ‫متر از پیشــرفت‬ ‫ع‬ ‫اجرایاین‬ ‫معین‪ ،‬همچون‬ ‫برگردنــد‪ .‬لطیفی‬ ‫نقلوانتقال‬ ‫‪۹‬‬ ‫همکاران داده شد‪.‬‬ ‫بلوچستان بیش از ‪80‬‬ ‫نهادهای مسئول و‬ ‫به کشــور خود‬ ‫مبتا هستند‪ .‬سید‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫رســمی ان هنوز‬ ‫دیگر‬ ‫است‬ ‫و‬ ‫نامهای مسلح‬ ‫وزارت راه و شهرسازی‬ ‫جهشیافته انگلیسی‬ ‫ثانوی ممنوع‬ ‫تصمیــم که نســخه‬ ‫عملیاتیمبارزهبا کرونادر‬ ‫کمال همکاری را با‬ ‫ویروس‬ ‫اســاس ایــن‬ ‫جهشیافتههندی‬ ‫کنترلهای بهداشــتی‬ ‫وزارت گذشته‪،‬‬ ‫فرماندهقرارگاه‬ ‫به طباطباییازشیوعویروس‬ ‫د ولتاژ برق ‪ ۵۵۰‬‬ ‫ارســال نشــده‪،‬‬ ‫اشاره به درخواست‬ ‫مهدی‬ ‫پی شیوع ویروس‬ ‫بــه گمــرک‬ ‫مدت ‪ ۱۰‬روز افزایش‬ ‫خواهندداشت‪.‬‬ ‫راه و شهرسازی با‬ ‫بهبو‬ ‫ـی ‪ ۱۹۲‬مســافر از‬ ‫خبر داد و افزود‪ :‬در‬ ‫ـای تجاری نیز به‬ ‫ـه به وزیر‬ ‫کرونای جهشیافته‬ ‫ممنوعیــت کرونایـ‬ ‫در هندوستان‬ ‫افزایــش قابلتوجـ‬ ‫کامیونهـ‬ ‫تحت کنترلها و‬ ‫خصوص ویروس‬ ‫مشترک زابل‬ ‫علیرغــم‬ ‫مشــکاتی که در‬ ‫هنــدی‪ ،‬شــاهد‬ ‫بهداشت در‬ ‫شناورهای تجاری نیز‬ ‫غیرمستقیممسافرو‬ ‫جهشیافتــه‬ ‫به مســائل و‬ ‫شرقیتردد کردند‬ ‫ــتیم؛ بــر اســاس‬ ‫ـام مییابد و‬ ‫هرگونهترددمستقیمیا‬ ‫امکانتخلیهوبارگیری‬ ‫کرد‪ .‬مرزهای‬ ‫هندوســتان هس‬ ‫ـت‪ :‬باوجــود اعـ‬ ‫برخــوردار وجود‬ ‫ـمال سیســتان و‬ ‫هایسختگیرانهای‬ ‫پایانه هندی‪،‬‬ ‫مــاری در کشــور‬ ‫ثانوی ممنوع اعام‬ ‫مناطق کمتــر‬ ‫ســخنگوی گمــرک گفـ‬ ‫توزیع برق زابل در شـ‬ ‫زاهــدان مرکــز‬ ‫ـمت پروتکل‬ ‫بی‬ ‫مسیرهایهوایی گفت‪:‬‬ ‫الملل مرزی (‪ )IHR‬در‬ ‫کشور را تا اطاع‬ ‫مدیــر امــور‬ ‫شــهردار‬ ‫که بــرای اجرای‬ ‫ـروج مســافر به سـ‬ ‫برق بیش از ‪۵۵۰‬‬ ‫کاال با این‬ ‫قوانین بهداشــت بین‬ ‫کنند‪.‬اودرخصوص‬ ‫دارد میطلبــد‬ ‫فضلی‪،‬وزیر کشور وفرماندهقرارگاه محدودیتهــای ورود و خـ‬ ‫پروژه بهبود ولتاژ‬ ‫بدو ورود به کشور‬ ‫بلوچستان گفت‪ :‬با‬ ‫نهادهای پیدامی‬ ‫هواپیمایی کشوری‬ ‫بلوچستان گفت‪:‬‬ ‫از تمامی افراد در‬ ‫در نامهرحمانی‬ ‫برنامههــا و طرحهــای‬ ‫سیستان و‬ ‫ارتش‪ ،‬بلوار بســیج‪،‬‬ ‫اطاعیههای سازمان‬ ‫عدم اباغ ان به‬ ‫مرزی میرجاوه‬ ‫کرونا کهوزیرراهوشهرسازیارسال پاکستان و هند‪ ،‬به دلیل‬ ‫تمامــی‬ ‫تشخیص سریع کرونا‬ ‫بخشهایی از بلوار‬ ‫پیمانکاران توانمند‬ ‫میرجاوه بر اساس‬ ‫شده و پروازهایی‬ ‫عملیاتیمبارزهبا‬ ‫بــا حساســیت‬ ‫اسامی ایران تست‬ ‫استفاده از‬ ‫مشــترک در‬ ‫ـالت این شهرستان‬ ‫‪ ۱۵‬کشور ممنوع‬ ‫مسافر از مرزهای‬ ‫وزارتبهداشت‪،‬‬ ‫ایــن مناطــق‬ ‫فروش بلیت به‬ ‫جمهوری‬ ‫در مرز‪ ،‬دیروز ‪۱۹۲‬‬ ‫بختیاری و بلوار رسـ‬ ‫بیگانه مورد غربالگری‬ ‫ســریع در اجــرای‬ ‫درخواستواصله‬ ‫نمیگیرد‪ .‬لطیفی‬ ‫جمهور‪ ،‬مستقر‬ ‫روحاهلل لطیفــی‪،‬‬ ‫بایــد زمینــه ت‬ ‫بلوار ایت ا‪...‬‬ ‫شد‪،‬بااستنادبه‬ ‫عمل شــود‪ .‬او بابیان‬ ‫شود و تمامی اتباع‬ ‫مقصد هند نیز صورت‬ ‫عبدالقادر پربار‬ ‫ـردد داشــتند‪ .‬ســید‬ ‫ـکی و دســتور رئیس‬ ‫اخذ می‬ ‫بیشــتری‬ ‫نظام مراقبت بیماری‬ ‫ســاماندهی پهنــه‬ ‫خارجی به مبدا و‬ ‫ـریعتر تصمیمــات از‬ ‫و ریمــدان تـ‬ ‫ـان و امــوزش پزشـ‬ ‫ـرفتهای حاصله‬ ‫پروژههــای‬ ‫ــد‪ .‬او بر تقویت‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫ایرنا اظهار داشــت‪:‬‬ ‫داشــت‪ ۸۰ :‬نفــر‬ ‫امیــدواری کرد‪ :‬هر چه سـ‬ ‫کنترل درمـ‬ ‫قــرار میگیرن‬ ‫اینکــه پیشـ‬ ‫ویروس کرونایجهشیافتههندی‪ ،‬ســخنگوی گمــرک اظهــار‬ ‫در گفتوگو بــا‬ ‫شهرســتان فراهم‬ ‫ـرقی کشــور جهت‬ ‫به تفتان ابــراز‬ ‫اجراییاباغشود‪.‬‬ ‫محمــد گلــی‬ ‫شــمالی ایــن‬ ‫ناظربرخطرات‬ ‫حاشیهای بسیار‬ ‫ـیمی فرســوده به‬ ‫ـد‪ 19-‬در مرزهای شـ‬ ‫ایرانی از مرز میرجاوه‬ ‫قانونیبهدستگاههای‬ ‫تردد مســتقیم و‬ ‫مرتبط با مناطق‬ ‫‪ ۵۰۰‬متر شــبکه سـ‬ ‫داد‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫هرگونه‬ ‫کوو‬ ‫‪۵‬‬ ‫ادامه‬ ‫و‬ ‫کانال‬ ‫پاکستان)‬ ‫امور‬ ‫ـت‬ ‫و‬ ‫ـرد‬ ‫ـ‬ ‫ـن اعــام ممنوعی‬ ‫ـه در اجرای‬ ‫ـ‬ ‫تبدیــل ‪ ۲‬هــزار و‬ ‫ـتانی و ‪ ۴‬ایرانــی‬ ‫زمینی‪( ،‬تبعه‬ ‫برنامهریزیهای‬ ‫ـب ســه دســتگاه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ـیه بازدیــد از پهنـ‬ ‫ویروس جهشیافته هندی تاکید ک پاکستان و ضمـ‬ ‫ـدند و ‪ ۷۲‬پاکسـ‬ ‫از طریق مرزهای‬ ‫تصریح کرد‪ :‬طبق‬ ‫ـود نگهــدار‪ ،‬نصـ‬ ‫ـادر پربــار در حاشـ‬ ‫پاکســتان وارد شـ‬ ‫کاال‬ ‫هوایی از کشــور‬ ‫خوب است‬ ‫ـل روکــشدار خـ‬ ‫اسفالتوحذف‬ ‫عبدالقـ‬ ‫متوسط ازجمله‬ ‫خوشــبختانه پروازهای‬ ‫هرچنــد افزایش‬ ‫زمینی غیرمستقیم مسافر و هندوستان تا اطاع ثانوی‪،‬‬ ‫کابـ‬ ‫موضوعبهسازی‪،‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬متر شبکه فشار‬ ‫زاهدان اظهار داشــت‪:‬‬ ‫شده و در مرزهای‬ ‫صورت گرفته‬ ‫و دریایی با کشور‬ ‫ترانس و احداث‬ ‫زاهــدان بهعنوان‬ ‫ـروژه انجام شــد‪ .‬او‬ ‫هندوستان به ایران ممنوع‬ ‫شــمالی‬ ‫مهم اســت اما در‬ ‫یافته هوائی‬ ‫پهنه شــمالی‬ ‫کــه طــی ایــن پـ‬ ‫اجرای امور بســیار‬ ‫کووید‪ 19-‬تشــدید‬ ‫اقداماتــی اســت‬ ‫شود درواقع معابر خاکی در توانمندسازی این مناطق از‬ ‫ســرعت در‬ ‫انجــام این پروژه‬ ‫مراقبت بیماری‬ ‫کیفیت فدای کمیت‬ ‫نیز نظام‬ ‫هزینه شــده برای‬ ‫مهمترین هدف در‬ ‫ادامــه داد‪ :‬اعتبار‬ ‫این راستا نباید‬ ‫ـوردار بوده که باید‬ ‫مدیــر امــور توزیع‬ ‫کامل و همزمان به‬ ‫قابلتوجهی برخـ‬ ‫ـارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مقوله بهصورت‬ ‫پیشــرفت‬ ‫ــزون بــر ‪ ۱۰‬میلیـ‬ ‫سرعت بیشتری‬ ‫دو‬ ‫تحویلی‬ ‫این‬ ‫باید‬ ‫اف‬ ‫ولتاژ‬ ‫دقیق این مهم با‬ ‫بهبود کیفیت توان و‬ ‫نحوبهانجامبرسد‪.‬‬ ‫با برنامهریزی‬ ‫ـرق زابل افــزود‪:‬‬ ‫به بهترین نحو به‬ ‫تنها ‪ ۳‬نفر فوتی‬ ‫اهداف مهم انجام‬ ‫بهترین‬ ‫ساماندهی پهنه شمالی‬ ‫بـ‬ ‫مشــابه پارســال‬ ‫و در موعــد مقرر‬ ‫مناطق ازجمله‬ ‫افزود‪ :‬پروژه بزرگ‬ ‫ـت که در مدت‬ ‫ادامــه یابــد‬ ‫به مشــترکان این‬ ‫بینیهای صورت‬ ‫ـش از ‪ ۴۰‬خدمت‬ ‫او‬ ‫این در حالی اسـ‬ ‫بسیار مثبتی را در‬ ‫او با اشاره بهپیش‬ ‫او بیان کــرد‪ :‬بیـ‬ ‫خوشــبختانه بازخورد‬ ‫شدهاند که تعداد‬ ‫اتمام برسد‪.‬‬ ‫ـن پــروژه اســت‪.‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬امید است‬ ‫غیــر تصادفی در‬ ‫صورت غیرحضوری‬ ‫زاهدان‬ ‫حوادث مصدوم‬ ‫سایر شهروندان به‬ ‫ایـ‬ ‫تحت داشتهایم‪.‬‬ ‫‪ ۶۷۱‬ماموریت‬ ‫بودجه سال جاری‬ ‫ـترکان توزیع برق به‬ ‫که ‪ ۷۹‬نفر در این‬ ‫ـاکنان این محات و‬ ‫جــام ‪ ۳‬هــزار و‬ ‫بیمارستانهای‬ ‫مضاعف گرفته در‬ ‫بوده است‬ ‫بینبخشیقطعا‬ ‫بیمار سرپایی‪۱ ،‬‬ ‫موردنیاز مشـ‬ ‫اینترنتی شرکت‬ ‫میان سـ‬ ‫او بــا اشــاره ان‬ ‫سایر مصدومین در‬ ‫بیمارستانی دانشگاه علوم‬ ‫همکاریوتعامل‬ ‫با تاش و همت‬ ‫هزار و ‪ ۶۷۲‬نفر‬ ‫برق من‪ ،‬سایت‬ ‫درمان سرپایی و‬ ‫همراه داشته که باید‬ ‫کهباافزایش‬ ‫از این تعداد ‪۱‬‬ ‫طریق اپلیکیشــن‬ ‫رئیس اورژانس پیش‬ ‫کمترین زمان ممکن‬ ‫اند و از خدمات‬ ‫‪www.sbepdc.ir‬‬ ‫معالجه شدهاند‪.‬‬ ‫‪ ۱۲ ۲۵‬نفر‬ ‫فروردین گفت‪:‬‬ ‫کار همچنان ادامه‬ ‫از‬ ‫بیمارستان اعزامشده‬ ‫افزایش‬ ‫تحقق اهدافمان در‬ ‫راشدی‬ ‫ادرس‬ ‫پزشکی‬ ‫پایان‬ ‫ـه‬ ‫به‬ ‫فریبرز‬ ‫ـال‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫علوم‬ ‫ـتان‬ ‫ـون‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫تا‬ ‫س‬ ‫نحو مطلوبتری‬ ‫ــات نســبت به‬ ‫توزیع نیروی برق اسـ‬ ‫پوشش دانشگاه‬ ‫ـو بــا عصــر هامـ‬ ‫نفر بیمار نیز به‬ ‫شاهد‬ ‫گیری ســامانههای‬ ‫فوتیهــای تصادف‬ ‫به‬ ‫ـدان در گفتوگـ‬ ‫هزار و ‪۵۱۹‬‬ ‫ـابه پارســال اشــاره‬ ‫شمالیزاهدانباشیم‪.‬‬ ‫الکترونیک)‪ ،‬شــماره‬ ‫پزشــکی زاهـ‬ ‫ـدی بابیــان اینکــه‬ ‫اورژانس در مدت مشـ‬ ‫توجه در پهنه‬ ‫(میز خدمات‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه در یک ماه گذشته اورژانس بهره بردهاند‪.‬‬ ‫راشـ‬ ‫اتفاقــات قابــل‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬با‬ ‫ـدی ماموریتهای‬ ‫مــورد تصادفی‬ ‫مشــترکین و ‪۱۲۱‬‬ ‫ـته است‬ ‫ـهری بودهایم و‬ ‫درصـ‬ ‫شــهردار زاهــدان‬ ‫نــی ‪ ۱۵۲۱‬امــور‬ ‫مجمــوع ایــن ماموریتها ‪ ۷۱۳‬تصادفی ‪ ۴‬گذشــته افزایش داشـ تصادفات جــادهای و شـ‬ ‫تلف‬ ‫مــود و گفــت‪ :‬از‬ ‫ــداد ماموریــت‬ ‫ـوت ‪ ۲۶‬نفــر در‬ ‫ن‬ ‫ـه داد‪ :‬از ایــن تع‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫غیرمجاز شــاهد فـ‬ ‫ـوده اســت‪ .‬او ادامـ‬ ‫حامل حمل اتباع‬ ‫بـ‬ ‫واژگونی خودروهای‬ ‫قــره مربــوط به‬ ‫ های بهداشت ‬ ‫ف‬ ‫پوشش خانه‬ ‫خـــبر‬ ‫درصد می رسد‬ ‫پیشبینیشــده و در‬ ‫به ‪ ۹۰‬‬ ‫باشند‪ .‬او بابیان اینکه‬ ‫در ‪ ۱۱‬مرکز خرید‬ ‫نداشــته‬ ‫کشــاورزی اســتان‬ ‫ـتان و بلوچســتان‬ ‫شــرکت خدمات‬ ‫ـده را حمایتی‬ ‫ســامت بــرای درمــان‬ ‫بهداشــت سیسـ‬ ‫ـیلوها و انبارهای‬ ‫معــاون مرکــز‬ ‫های خریداریشـ‬ ‫خریداری و به سـ‬ ‫بیمــه ســامت‬ ‫بیمــه‬ ‫اســتان در ســال‬ ‫ـت‪ .‬او ارزش گندم‬ ‫شهرســتانها‬ ‫خانههای بهداشــت‬ ‫مدیــرکل‬ ‫صعبالعــاج در‬ ‫تحویل میشود‪.‬‬ ‫ـتگاه کمبایــن بومی‬ ‫تحویلشــده اسـ‬ ‫بیماریهــای‬ ‫گفــت‪ :‬پوشــش‬ ‫بلوچســتان گفــت‬ ‫کشاورزی استان‬ ‫درصد میرســد‪.‬‬ ‫هزار و ‪ 8۱۰‬هکتار‬ ‫کشــاورزی خریــد‬ ‫فــزود‪ 11٢ :‬دسـ‬ ‫‪ ۱۵۰‬بهــورز بــه ‪۹۰‬‬ ‫ـتان حمایتی‬ ‫ـت‪ ،‬گفت‪ :‬فردی‬ ‫سیســتان و‬ ‫زراعی جاری ‪۶٧‬‬ ‫ریــال اعــام و ا‬ ‫ســازمان جهــاد‬ ‫ـی در ســطح اسـ‬ ‫ـذب‬ ‫کنار مردم اسـ‬ ‫سال‬ ‫ـ‬ ‫ـارد‬ ‫ج‬ ‫مــه خدمــات‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫ـا‬ ‫ارقام‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫در‬ ‫میل‬ ‫ـاری‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ه‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫مهــر‪ ،‬اظهــار دا‬ ‫ـود تولیــدات گیا‬ ‫گندم ‪۱۹۷‬‬ ‫بلوچستان به زیر کشت‬ ‫جـ‬ ‫محصــوالت زراعـ‬ ‫او تصریح‬ ‫پوشــش بی‬ ‫سرطان میشود وقتی‬ ‫در گفتوگــو بــا‬ ‫هزار و ‪ ۸۰۰‬تن‬ ‫معــاون بهبـ‬ ‫در امــر برداشــت‬ ‫کشــاورزی سیستان و‬ ‫مهــدی زنگنــه‬ ‫تحویل بیش از ‪۳‬‬ ‫که دچار‬ ‫بیمــاران اوتیســم‬ ‫بخش خانههای‬ ‫هزار هکتار به‬ ‫و مهاجــر‬ ‫امادهبهکار هستند‪.‬‬ ‫از زمینهای‬ ‫و بلوچستان از‬ ‫توانبخشــی‬ ‫کار برداشــت ‪۶‬‬ ‫چالشهای ما در‬ ‫درمان و تشــخیص‬ ‫استان خبر داد‪.‬‬ ‫هــاد کشــاورزی‬ ‫سیستان‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫رفته و تا به امروز‬ ‫کــی از مهمترین‬ ‫وارد چرخه‬ ‫مراکز خرید این‬ ‫رضا عباسی‬ ‫ـازمان بیمه سامت‬ ‫کرده برای جذب‬ ‫هــی ســازمان ج‬ ‫ی‬ ‫مختلف گندم‬ ‫نیاز کشاورزان به‬ ‫داشت‪ :‬علیرغم‬ ‫نیروی بومی تحصیل‬ ‫هزینههای فراوانی را‬ ‫از منابع سـ‬ ‫ـود تولیــدات گیا‬ ‫ـدی توســط اداره‬ ‫مازاد بر‬ ‫وگو با مهر‪ ،‬اظهار‬ ‫معــاون بهبـ‬ ‫بهداشت نبود‬ ‫شود باید‬ ‫ـود‪ .‬رضــا عباســی‬ ‫است‪ .‬معاون مرکز‬ ‫اتمام رسیده است‪.‬‬ ‫گندمهــای تولیـ‬ ‫طوقی در گفت‬ ‫فصل برداشــت‬ ‫انجــام میشـ‬ ‫این نگاه در سازمان‬ ‫بهداشــت روستایی‬ ‫بلوچســتان گفــت‪:‬‬ ‫امان ا‪...‬‬ ‫شــرکت خدمات‬ ‫گرمای زودرس از اغاز‬ ‫کند به همین دلیل‬ ‫در خانههای‬ ‫برایپوششبیمهای‬ ‫افزود‪ :‬ازاینرو در سال‬ ‫سیســتان و‬ ‫تعاون روســتایی و‬ ‫بیمه پرداخت‬ ‫ـدید بارندگی و‬ ‫تاکنون ‪ ۳‬هزار‬ ‫ایــن بیماریها را‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫مدیریت ســازمان‬ ‫کاهــش شـ‬ ‫مبتایــان اوتیســم‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫ســامت وجــود دارد که‬ ‫خانههای بهداشت‬ ‫بهداشت‬ ‫مراکز کل غله و‬ ‫ـات توانبخشــی‬ ‫گندمزارهای استان‬ ‫اوتیســم بیمــه‬ ‫دغدغه بیماران را کم‬ ‫جذب ‪ ۱۵۰‬بهورز در‬ ‫کشــاورزان بــه‬ ‫خدمـ‬ ‫گندم از‬ ‫جامعه‬ ‫و بذری توســط‬ ‫پوشش قرار دهد و‬ ‫جاری مجوز‬ ‫که با جذب انها‬ ‫گنــدم ســیلویی‬ ‫ســامت همــکاری نزدیکی با ســامت ایــن تحت‬ ‫صادرشده اســت‬ ‫و ‪ ۸۹۰‬تــن‬ ‫روســتایی اســتان‬ ‫ـع ســازمان بیمــه‬ ‫اندازی میشــوند‪.‬‬ ‫داشــته و از منابـ‬ ‫دغدغهای کند‪.‬‬ ‫ـت غیرفعــال راه‬ ‫خانههای بهداشـ‬ ‫گیرد که بیمــاران‬ ‫شهرســتان ســراوان‬ ‫خـــبر‬ ‫شــش صورت می‬ ‫حــال حاضــر در‬ ‫پو‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬در‬ ‫فقــط ‪ ۵۴‬خانه‬ ‫ـتان راسک‪ ،‬نفر‬ ‫ـت نیــاز داریــم که‬ ‫دامنی از شهرسـ‬ ‫بلوچی‪ ،‬فاروغ‬ ‫‪ ۸۸‬خانــه بهداشـ‬ ‫ــت و ‪ ۲۷‬واحد‬ ‫ســلطانعلی جهانتیــغ از‬ ‫شهرســتان فعال اس‬ ‫ـش سیســتانی‪،‬‬ ‫بهداشــت در این‬ ‫اول بخـ‬ ‫ندارند‪ .‬زنگنه تصریح‬ ‫حمــداهلل قادری‬ ‫اول بخــش کردی‪،‬‬ ‫وجود دارد که نیــرو‬ ‫زابــل‪ ،‬نفــر‬ ‫طریقبازارچهها‬ ‫ســتان سیســتان‬ ‫غیرفعــال‬ ‫فــر اول بخــش‬ ‫هزار لیترنفتگاز از‬ ‫خانه بهداشــت در ا‬ ‫ـتان کردســتان‪ ،‬ن‬ ‫میلیونو‪۲۹۳‬‬ ‫اسامی سیستان و‬ ‫از ســنندج اسـ‬ ‫کــرد‪ :‬اکنون ‪۸۰۰‬‬ ‫هــدان در نواحی‬ ‫ـد کــه ‪ ۴۰۰‬خانــه‬ ‫(غــراوی) از شهرســتان‬ ‫فراوردههای نفتی‬ ‫فرهنگ و ارشاد‬ ‫مــرزی منطقــه زا‬ ‫خدماتدهــی میکننـ‬ ‫ـرکت ملی پخش‬ ‫عمادالکثیــری‬ ‫مدیرکل‬ ‫و پایانههــای‬ ‫ملی شعر پیاماور‬ ‫و بلوچســتان‬ ‫مدیر شـ‬ ‫فروش رسید‪ .‬او بابیان‬ ‫عربــی‬ ‫ـش دانشگاه علوم‬ ‫بخش اذری‪ ،‬تبسم‬ ‫ـال ‪ ۹۹‬بیــش از ‪۱۷‬‬ ‫گفت‪ :‬جشــنواره‬ ‫حوزه تحت پوشـ‬ ‫زابل و سراوان به‬ ‫ســتان‪ ،‬نفر اول‬ ‫ـدان گفت‪ :‬در سـ‬ ‫بلوچســتان‬ ‫ــا والدت امــام‬ ‫ـرزی در زاهدان‪،‬‬ ‫بهداشــت ان در‬ ‫شــوش خوز‬ ‫منطقــه زاهـ‬ ‫سال ‪ ۹۹‬نسبت‬ ‫بخــش فارســی‬ ‫ـتان همزمــان ب‬ ‫صورت فــروش مـ‬ ‫ســوخت مرزی در‬ ‫ارومیــه‪ ،‬نفــر اول‬ ‫حــدت ایــن اسـ‬ ‫زاهدان قرار دارند‪.‬‬ ‫ـون لیتر نفتــگاز به‬ ‫اینکه فروش‬ ‫ـی برگزیــدگان‬ ‫رضــازاده از‬ ‫و‬ ‫درصدی مواجه بوده‬ ‫شــهرکرد اســتان‬ ‫پزشکی‬ ‫میلیـ‬ ‫منطقــه زاهدان‬ ‫(ع) بــا معرفـ‬ ‫ـی وردنجانــی از‬ ‫‪ ۹۸‬با کاهش ‪۳۹‬‬ ‫بازارچههــای مــرزی‬ ‫حســن مجتبــی‬ ‫ـین مســگرانی در‬ ‫به سال‬ ‫احمــد رفیعـ‬ ‫مرزنشیناندر بورس‪،‬‬ ‫پایانههــا و‬ ‫بخش فارسی‪،‬‬ ‫پایــان داد‪ .‬حسـ‬ ‫بختیاری‪ ،‬نفر دوم‬ ‫افزود‪:‬عرضهسوخت‬ ‫ندوانه از مزارع ‬ ‫بــکار خــود‬ ‫جشــنواره ملی‬ ‫توزیعشدهاست‪.‬‬ ‫چهارمحال و‬ ‫ایرنــا است‬ ‫دلیل ویروس کرونا و‬ ‫نفر سوم بخش‬ ‫اظهار داشــت‪:‬‬ ‫‪ ۲۵۵‬تن ه‬ ‫در گفتوگــو بــا‬ ‫شهرستان خاش‪،‬‬ ‫ترددهای مرزی به‬ ‫گفتوگو با ایرنا‬ ‫ابراهیــم پوریزدانــی‬ ‫ـتان و بلوچســتان‬ ‫ناصر ریگی از‬ ‫صــادرات کاهــش‬ ‫ـرح رزاق را ازجمله‬ ‫ری برداشت شد‬ ‫ســتان زاهدان‪،‬‬ ‫اور وحــدت سیسـ‬ ‫ســتای کمــک بــه‬ ‫ســوخت در قالب طـ‬ ‫نهبندانــی از شهر‬ ‫شــعر پیــام‬ ‫دشتیا‬ ‫ــار داشــت‪ :‬در را‬ ‫ـات‪ ،‬همزمــان بــا‬ ‫فارســی طیبــه‬ ‫یــن فــروش‬ ‫ـی الهه بامری از‬ ‫اظه‬ ‫ـش قاچــاق و تام‬ ‫ـه جشــنواره ایـ‬ ‫کاهش بوده است‪.‬‬ ‫در بخش فارسـ‬ ‫ـتیاری در جنــوب‬ ‫ــای نفتــی‪ ،‬کاهـ‬ ‫زیرمجموعـ‬ ‫(ع)‪ ،‬در زاهدان به‬ ‫‪ ۱۷‬دالیل این‬ ‫شایســته تقدیر‬ ‫کشــاورزی دشـ‬ ‫فراوردهه‬ ‫تقدیر در بخش‬ ‫در ســال ‪ ۹۹‬مقدار‬ ‫امام حسن مجتبی‬ ‫مدیــر جهــاد‬ ‫ایرانشهر و شایســته‬ ‫محدثی خراسانی‬ ‫ـال ‪ ۲۵۵‬هزار تن‬ ‫ناوگان ترانزیتی‬ ‫والدت‬ ‫شهرســتان‬ ‫اســرافیلی‪ ،‬مصطفی‬ ‫ـتان گفت‪ :‬امسـ‬ ‫ســوخت‬ ‫بندر انزلی از سوی‬ ‫ســتان و بلوچسـ‬ ‫ـین‬ ‫خود پایان داد‪.‬‬ ‫ســت‪ .‬او ادامــه‬ ‫وحیده تقی پور از‬ ‫هکتار از مزارع‬ ‫سی‬ ‫غــاز مــاه مبارک‬ ‫کار‬ ‫سیستان و بلوچستان همزمان حسـ اســماعیلی انجامشــده ا‬ ‫هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫فارسی و‬ ‫ـرد‪ :‬همزمــان بــا ا‬ ‫قران پیاماور وحدت‬ ‫برگزار شــد‪ .‬و رضــا‬ ‫ـنواره ملــی شــعر‬ ‫هندوانه از سطح هشت ـد‪.‬محمدامین هوت در‬ ‫داوران اعام شد‪.‬‬ ‫او بیــان کـ‬ ‫برگزیــدگان جشـ‬ ‫ـات جــز خوانــی‬ ‫ســن مجتبی (ع)‬ ‫هیئت‬ ‫ـتان برداشــت شـ‬ ‫و داد‪ :‬اســامی‬ ‫و برگــزاری جلسـ‬ ‫والدت امام ح‬ ‫فــر اول بخــش‬ ‫ایــن شهرسـ‬ ‫هندوانــه تولیدی‬ ‫ـامی سیســتان‬ ‫رمضــان‬ ‫های بهداشــتی بــا‬ ‫ـدت بــه ترتیــب ن‬ ‫اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ـگ و ارشــاد اسـ‬ ‫ـت دســتورالعمل‬ ‫توسط پیــاماور وحـ‬ ‫گفتوگــو بــا ایرنا‬ ‫هنری مدیــرکل فرهنـ‬ ‫عاوه بر بازارهای‬ ‫کریــم بــا رعایـ‬ ‫داوری این جشــنواره‬ ‫مجتمع فرهنگــی و‬ ‫دلیل مرغوبیت باال‬ ‫بلوچســتان گفت‪:‬‬ ‫حــل فضــای بــاز‬ ‫دشــتیاری به‬ ‫خلیجفارس‪ ،‬عراق‬ ‫ـنواره ملی شــعر‬ ‫در م‬ ‫کشورهای حوزه‬ ‫اختتامیــه جشـ‬ ‫داخل کشور به‬ ‫زاهــدان‪ ،‬اییــن‬ ‫روسیه نیز صادر شد‪.‬‬ ‫و‬ ‫منطقهسیستان‬ ‫بزرگدرراههای‬ ‫سهپل حال ساخت است‬ ‫در‬ ‫پهنهشمالیزاهدان‬ ‫هایساماندهی‬ ‫پروژه‬ ‫سریعترانجامشود‬ ‫زایش ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫اف‬ ‫ماموریتهای اور‬ ‫حویل ‪ ۳۸۰۰‬هزار تن‬ ‫ت‬ ‫جشنواره‬ ‫ژانس در سال جاری‬ ‫مراکز خرید استان‬ ‫گندم به‬ ‫حدت در ایستگاه اخر‬ ‫ملی شعر پیاماور و‬ ‫یماراناوتیسمتحت‬ ‫توانبخشیب‬ ‫خدمات پوششبیمهقرار دارد‬ ‫میلیونلیترسوخت‬ ‫توزیعبیشاز ‪۱۷‬‬ ‫در منطقهزاهدان‬ ‫پارسال‬ ‫صفحه اخر‬ ‫عکس ‪ :‬امیر صادقیان‪/‬تسنیم‬ ‫سه پل بزرگ درراه های‬ ‫منطقهسیستان‬ ‫در حال ساخت است‬ ‫امکاندریافتواممسکنباسودصفردرصدفراهمشد‬ ‫بانک تخصصی بخش مسکن امکان ان‬ ‫را فراهم کرده تا مشتریان با سپرده گذاری‪،‬‬ ‫وام مسکن با بازپرداخت ‪ ۵‬ساله و سود صفر‬ ‫درصد دریافت کنند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از‬ ‫اخیرا‬ ‫بانک عامل بخش مسکن‪ ،‬این بانک ً‬ ‫حســابی بــا نــام «صفــر و صفــر» بــا قابلیــت‬ ‫بازگشایی برای عموم مردم راه اندازی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حساب «صفر و صفر» روشی جدید برای‬ ‫بهــره منــدی متقاضیــان از تســهیالت بانــک‬ ‫تخصصــی بخــش مســکن با نرخ بهــره صفر‬ ‫درصــدی اســت‪ .‬در واقــع یکــی از مهمترین‬ ‫مزایــای ایــن حســاب امــکان بهــره منــدی‬ ‫دارندگان حســاب از تســهیالت با نرخ بهره‬ ‫صفر درصدی اســت‪ .‬در مقابل این حســاب‬ ‫بــرای اســتفاده افــرادی طراحی شــده اســت‬ ‫کــه به هــر دلیلــی تمایلی بــه دریافت ســود‬ ‫بانکی ناشــی از ســپرده گــذاری ندارنــد و در‬ ‫مقابل تمایل دارند در زمان مشخص نسبت‬ ‫به اســتفاده از تســهیالت بانکی بر پایه این‬ ‫حساب بدون پرداخت سود اقدام کنند‪.‬‬ ‫در طــرح یــاد شــده‪ ،‬دامنــه شــمول‬ ‫پرداخــت تســهیالت از بســتگان درجــه یک‬ ‫بــه بســتگان نزدیــک ســپرده گذار مطابــق با‬ ‫تعریف صندوق های پس انداز مسکن شامل‬ ‫پــدر‪ ،‬مادر‪ ،‬همســر‪ ،‬فرزنــد‪ ،‬بــرادر‪ ،‬خواهر‪،‬‬ ‫پدربــزرگ‪ ،‬مادربــزرگ و نــوه گســترش یافتــه‬ ‫است‪.‬‬ ‫اعطــای تســهیالت مســکن بــا مــدت‬ ‫بازپرداخــت حداکثــر ‪ ۵‬ســال در قالــب ایــن‬ ‫طرح امکان پذیر است‪.‬‬ ‫ثبتنامواکسیناسیونسالمندانحضورینیست‬ ‫سخنگویستادملیمقابلهبا کرونا‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ثبت نام برای واکسیناسیون سالمندان به هیچ‬ ‫وجهحضورینیست‪.‬‬ ‫علیرضا رئیســی در ارتبــاط زنده خبری با‬ ‫بخش خبری ســاعت ‪ ۱۴‬شــبکه یک ســیما‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬فقــط تزریــق واکســن بــرای‬ ‫ســالمندان حضــوری خواهــد بــود و ثبــت‬ ‫نــام حضــوری نداریــم‪.‬وی با تاکیــد بر اینکه‬ ‫مراقبین سالمت با سالمندان تماس خواهند‬ ‫گرفت و زمان واکسیناســیون را به انها اعالم‬ ‫خواهنــد کرد‪ ،‬تصریــح کرد‪ :‬ســالمندانی که‬ ‫از قلــم افتــاده و جــا مانــده باشــند‪ ،‬بایــد تا‬ ‫پایان هفته اینده صبر کنند و بعد از ان وارد‬ ‫ســامانه وزارت بهداشــت شــده و کــد ملــی‬ ‫خــود را ثبــت می کنند و منتظــر می مانند که‬ ‫مراقبیــن ســامت بــا انها تمــاس بگیرند و یا‬ ‫اینکــه پیامک بدهند تا برای واکسیناســیون‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫معاون بهداشــت وزارت بهداشت ادامه‬ ‫داد‪ :‬زمــان و مــکان مراجعــه ســالمندان از‬ ‫طریــق تماس تلفنی یا پیامک به انها اعالم‬ ‫خواهد شد و نگران نباشید‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بعــد از تزریــق اول‪ ،‬زمــان و‬ ‫مــکان فــاز دوم تزریــق نیــز به انهــا از طریق‬ ‫تماس تلفنی یا پیامک اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫ســخنگوی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا‬ ‫در واکنــش بــه ماجرای فیلم منتشــر شــده از‬ ‫یهــا در یــک بیمارســتان‬ ‫واکسیناســیون چین ‬ ‫در تهــران‪ ،‬گفت‪ :‬تزریق واکســن برای اتباع‬ ‫خارجــی در دســتور کار ما قرار نــدارد‪ .‬اما به‬ ‫دلیل دســتور ســازمان جهانی بهداشت برای‬ ‫واکسیناســیون‪ ،‬کشــورهایی کــه در ایــران‬ ‫ســفارتخانه دارند‪ ،‬نســبت به واکسیناسیون‬ ‫کارکنان و پرسنل خود اقدام می کنند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬واکسیناســیون ایــن افــراد از‬ ‫واکس ـن های مــا نیســت و خودشــان تامیــن‬ ‫می کنند‪ .‬با توجه به اینکه تزریق واکسن باید‬ ‫زیر نظر پزشک انجام شود‪ ،‬این سفارتخانه ها‬ ‫کار واکسیناســیون کارکنان خود را در یک مرکز‬ ‫درمانیانجاممی دهند‪.‬‬ ‫‪08‬‬ ‫شهردار اصفهان‪:‬‬ ‫ضرورت تهیه پیوست‬ ‫فرهنگی برای طر ح های‬ ‫عمرانیاصفهان‬ ‫افزایشگرایشبهبازی هایرایانه ایسرگرم کننده‬ ‫چهباید کرد؟‬ ‫از نگاه یک روانشــناس‪ ،‬تنها راه اشــنایی‬ ‫کــودکان با بــازی رایان ـه ای برقــراری ارتباط با‬ ‫دوستانشان است؛ براین اساس خانواده ها و‬ ‫اموزش وپــرورش بایــد در ایــن زمینه اقداماتی‬ ‫برای باال بردن ســواد کودکان انجام دهند تا‬ ‫بازی ها ضمن ســرگرمی‪ ،‬برای انها اموزش به‬ ‫همراه داشت ه باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرناپالس‪ ،‬مشکالت اجتماعی‬ ‫و شــرایط ســخت اقتصــادی در کشــورها‪،‬‬ ‫انســان ها را واردار بــه پیدا کــردن راهی برای‬ ‫سرگرمی و فراغت از فشار زندگی کرد ه است‪.‬‬ ‫استفاده از بازی های رایانه ای و اپلیکشن های‬ ‫بازی در گوشی های هوشمند تنها به کودکان‬ ‫و نوجوانان اختصاص ندارد و یکی از راه های‬ ‫فرار از مشکالت حتی برای چند دقیقه در روز‬ ‫است‪ .‬اما ایا کاربران این بازی ها نیاز به اموزش‬ ‫بــرای درســت اســتفاده کــردن از ایــن بازی ها‬ ‫یهــای دیجیتال‬ ‫ندارنــد؟ مرکــز تحقیقات باز ‬ ‫(دایرک) از سال ‪ ۱۳۹۴‬با هدف اصلی ارتقای‬ ‫تحقیقــات در اکوسیســتم بازی های دیجیتال‬ ‫در کشور تاسیس شــد‪ .‬در این زمینه‪ ،‬دایرک‪،‬‬ ‫تعاملی اســتراتژیک را با بازیگــران اصلی این‬ ‫عرصه شامل شرکت های توسعه دهنده بازی‪،‬‬ ‫ســرمایه گذاران‪ ،‬رســانه ها‪ ،‬دانش پژوهــان و‬ ‫سیاست گذاران برقرار کرد ه است‪.‬‬ ‫معاونت پژوهش بنیاد دایرک در تازه ترین‬ ‫پژوهش خود مبتنی بر پیمایش ملی مصرف‬ ‫بازی های دیجیتال در سال ‪ ۱۳۹۹‬اعالم کرد‪،‬‬ ‫در ایــران ‪ ۶‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هزار نفر با رایانه یا‬ ‫لپ تاپ بازی می کنند‪.‬‬ ‫براســاس نتایــج این گــزارش که بــا عنوان‬ ‫«نمای نزدیک ‪ -۱۳۹۸‬پلتفرم رایانه‪ :‬رسوخ»‪،‬‬ ‫منتشر شده ‪ ،‬این پلتفرم مسیر پرفراز و نشیبی‬ ‫را در ایــن ســال ها شــاهد بــود ه و بــا وجــود از‬ ‫دســت دادن بخشــی از بدنه بازیکنان جوان‬ ‫و نوجوان خود؛ همچنان بخشی از بازیکنان‬ ‫قدیمی را به خود وفادار نگ ه داشــت ه اســت‪.‬‬ ‫به عبارتی اگرچه رشــد بازی های موبایلی در‬ ‫جهــان افزایــش یافتــه و کنســول ها روزبه روز‬ ‫پیشــرفت می کننــد؛ امــا همچنــان در بخش‬ ‫رایانه به رشد خود ادامه می دهد‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش‪ ۲۰ ،‬درصــد از‬ ‫بازیکنان ایرانی که جمعیتی بیش از ‪ ۶‬میلیون‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬هزار نفر هســتند‪ ،‬از پلتفرم رایانه برای‬ ‫بــازی اســتفاده می کنند و متوســط ســنی انها‬ ‫لزوم اموزشی بودن باز ی ها‬ ‫تقریبا ‪ ۲۳‬سال است و سه محتوای ورزشی‪،‬‬ ‫تیراندازی و اکشــن از پرطرفدارترین بخش ها‬ ‫میان بازیکنان پلتفرم رایانه در ایران است‪.‬‬ ‫بازیکنان رایانه به طور متوسط ‪ ۵۶‬دقیقه‬ ‫در روز و ‪ ۲۱‬درصــد انهــا هــر روز با این پلتفرم‬ ‫بازی می کنند‪ .‬تعداد بازیکنان رایانه ای مرد با‬ ‫‪ ۸۵‬درصد‪ ،‬نســبت به بازیکنــان رایانه ای زن‬ ‫بــا ‪ ۱۵‬درصد ســهم خیلی بیشــتری را به خود‬ ‫اختصاص داده اند‪ .‬ضمن اینکــه ‪ ۳۱‬درصد از‬ ‫بازیکنان رایانه به صورت انالین بازی می کنند‪.‬‬ ‫بیش از سه میلیارد گیمر در جهان‬ ‫ســازمان اطالعــات ‪ DFC‬مهرمــاه ‪۹۹‬‬ ‫گزارشی منتشر کرد که براساس ان‪ ،‬جمعیت‬ ‫بازیکنان بازی های ویدئویی در جهان به بیش‬ ‫از ‪ ۳‬میلیارد نفر رسید ه است‪ .‬بازیکنان پلتفرم‬ ‫یســی در چین ‪ -‬که پرجمعیت ترین کشور‬ ‫پ ‬ ‫است ‪ -‬به ‪ ۳۰۰‬میلیون نفر رسیده و پس از ان‬ ‫نیز هند در جایگاه دوم با تعداد ‪ ۱۵۰‬میلیون‬ ‫نفر بازیکن قرار دارد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬اسیا با تعداد ‪۱.۴۲‬‬ ‫میلیــارد بازیکن‪ ،‬بیشــترین تعداد گیمــر را در‬ ‫جهان دارد‪ .‬اروپا‪ ۶۶۸‬میلیون‪ ،‬امریکای التین‬ ‫‪ ۳۸۳‬میلیون و امریکای شــمالی ‪ ۲۶۱‬میلیون‬ ‫گیمر دارد‪ .‬متوســط سنی بازیکنان از ‪ ۱۹‬سال‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۶‬بــه ‪ ۲۲‬ســال در ســال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫افزایش یافته است؛ بدین ترتیب باید گفت‬ ‫گسترده سنی گیمرها در ایران به سمت افراد‬ ‫مسن بیشتر گرایش پیدا کرد ه است‪.‬‬ ‫لزوم توجه به زمانی که صرف بازی‬ ‫می شود‬ ‫هر انســانی نیاز به چند دقیقه استراحت‬ ‫میان کار و مسائل زندگی دارد‪ .‬برخی خواندن‬ ‫کتاب‪ ،‬برخی تماشــای فیلم و برخــی بازی را‬ ‫انتخاب می کنند‪ .‬بهروز بیرشــک روانشناس‪،‬‬ ‫درباره تعداد افرادی که در ایران زمان خود را‬ ‫با بازی پر می کنند به خبرنگار ایرناپالس گفت‪:‬‬ ‫ابتدا باید بررسی شود که چه عواملی باعث‬ ‫ایجاد تمایل افراد به بازی رایانه ای می شود‪.‬‬ ‫امــار جمعیت بیش از ‪ ۶‬میلیــون نفر که بازی‬ ‫رایانه ای می کنند‪ ،‬امار کمی نیست‪.‬‬ ‫وی بــه گســترش ایــن بازی هــا در برخــی‬ ‫کشورها و فروش باالی انها اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫بازی های رایانه ای یکی از اتفاق هایی اســت‬ ‫که حتی اعالم زمان فروش ان در اخبار اعالم‬ ‫می شــود و افراد در برخی کشورها برای تهیه‬ ‫بازی هــای رایانــه ای هزینه پرداخت می کنند؛‬ ‫به همین دلیل است که افراد در هرجایی که‬ ‫ف باشند‪ ،‬بازی می مانند‪ .‬این‬ ‫در انتظار و ص ‬ ‫ایجاد سرگرمی و مشغولیت تبدیل به ایجاد‬ ‫تجارتــی برای افرادی شــده کــه در این حوزه‬ ‫فعــال هســتند‪ .‬ایــن روانشــناس بــه اهمیت‬ ‫دیــدگاه مخاطب بــرای انجام بــازی رایانه ای‬ ‫اشــاره و درباره گروه های مختلف که از بازی‬ ‫رایانه ای اســتفاده می کنند توضیــح داد‪ :‬برای‬ ‫نمونه قشــر دانشجو ممکن اســت از بازی ها‬ ‫در راســتای فعالیت هــای تحقیقــی اســتفاده‬ ‫کنند‪ .‬گروه دیگر‪ ،‬دیدگاه اتالف وقت با بازی‬ ‫دارند تا بتوانند خود را سرگرم کنند‪ .‬این مساله‬ ‫مهم اســت کــه چه نوعی بازی ترجیــح داد ه‬ ‫می شــود‪ ،‬زیرا برخی از بازی ها فکری هستند‬ ‫و ذهــن را درگیــر می کننــد؛ این بازی بــه افراد‬ ‫بــرای حــل مســائل کمک می کنــد‪ .‬همچنین‬ ‫می تواند جنبه رشدی و اموزشی داشته باشد‪،‬‬ ‫اما بازی هایی هستند که فقط افراد وقتشان‬ ‫را برای ســرگرمی هدر می دهنــد‪ ،‬این بازی ها‬ ‫ممکن اســت مفید نباشند و افراد باید توجه‬ ‫داشــته باشــند که چه اندازه از زمان مفید روز‬ ‫خود را هدر می دهند‪.‬‬ ‫بیرشــک بــا یــاداوری ســایت هایی کــه در‬ ‫ایران فیلترند و دسترســی مشــکل تری نسبت‬ ‫به دیگر منابع دارند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مشکل دیگر‬ ‫این اســت که ورود به بســیاری از سایت های‬ ‫علمی فیلتر است‪ .‬اگر فردی بخواهد مطلبی را‬ ‫انتخاب و جست وجو کند ممکن است ورود‬ ‫بهسایت هایی که کانال هایجست وجوگرند‬ ‫و جنبــه علمــی دارنــد فیلتــر باشــد؛ امــا دیگر‬ ‫ســایت ها معمولــی هســتند و فقــط افــراد‬ ‫را ســرگرم می کننــد‪ .‬بایــد بتــوان بــا توجــه به‬ ‫جنبه های اموزشی‪ ،‬برای جوانان برنامه ریزی‬ ‫داشته باشــیم‪ ،‬ســایت هایی را در اختیارشــان‬ ‫قرار دهیم تا در کنار جنبه های سرگرمی‪ ،‬جنبه‬ ‫اموزشــی هم داشــت ه باشــند و به رشــد ذهنی‬ ‫افــراد هــم کمــک کننــد‪ .‬اگر چنیــن اقداماتی‬ ‫انجام دهیم‪ ،‬به طور حتم بسیار بهتر است‪.‬‬ ‫چرا برخی از افراد تا این اندازه زمانشان‬ ‫را صــرف بازی رایانه ای می کنند؟ این بازی ها‬ ‫در برخــی از کشــورها درامدزاســت امــا در‬ ‫ایــران چنیــن ســازوکاری بــه صورت گســترده‬ ‫ترویــج نیافتــه اســت‪ .‬از عوامــل بــه ایــن‬ ‫مســاله ارتبــاط دارد کــه چرا افراد وقتشــان را‬ ‫صــرف بــازی می کننــد‪ .‬این مقــداری بــه نوع‬ ‫فرهنــگ خانوادگی افراد که در ان رشــد پیدا‬ ‫کرده انــد‪ ،‬ارتباطی که با والدین دارند‪ ،‬میزان‬ ‫تاثیرگــذاری خانــواده‪ ،‬اینکــه جامعــه تــا چه‬ ‫اندازه امکان ورود به منابع در فضای مجازی‬ ‫را سایت هایی دارند‪ ،‬بستگی دارد‪ .‬زیرا در این‬ ‫صورت اســتفاده از بازی رایانه ای می تواند در‬ ‫عین سرگرمی جنبه های مثبتی هم برای افراد‬ ‫به همراه داشته باشــد‪ .‬این روانشناس درباره‬ ‫میــزان اموزشــی که در ایــران برای اگا هســازی‬ ‫کودکان در حوزه استفاده از بازی های رایانه ای‬ ‫داد ه شــده‪ ،‬گفت‪ :‬متاســفانه اموزش خاصی‬ ‫در این حوزه وجود ندارد‪ .‬مگر اینکه جوانان‬ ‫از همســاالن خــود این اطالعــات را بگیرند و‬ ‫در ســایت ها از این اطالعات اســتفاده کنند‪.‬‬ ‫ممکن است برنامه ای انقدر جذابیت داشته ‬ ‫باشد که ضمن سرگرمی افراد‪ ،‬بتواند به انها‬ ‫امــوزش دهــد؛ به ویــژه این مســاله در ســنین‬ ‫پایین تر اهمیت باالیــی دارد‪ .‬باید اقداماتی‬ ‫در خانواده ها انجام شود تا کودکان بیاموزند‬ ‫چقدر می توان از رایانه در یادگیری و گسترش‬ ‫اطالعات استفاده کرد‪.‬‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫بین‬ ‫خبر‬ ‫برداشتن اولین گام از‬ ‫سوی امریکا کلید موفقیت‬ ‫مذاکرات وین است‬ ‫یــک دیپلمات ارشــد چین تاکیــد کــرد‪ :‬امریکا باید‬ ‫گام اول در بازگشــت بــه برجام را بــردارد و تحریم های‬ ‫غیرقانونــی علیه ایــران را لغو کند‪ .‬این‪ ،‬کلید موفقیت‬ ‫مذاکــرات ویــن اســت‪ .‬به گــزارش ایســنا‪ ،‬وانــگ چون‬ ‫نماینده دائم چین در ســازمان های بین المللی مســتقر‬ ‫در وین پس از برگزاری نشست روز سه شنبه کمیسیون‬ ‫مشترک برجام برای احیای این توافق بر اهمیت توالی‬ ‫بازگشتایرانوامریکابهتعهداتشاندرتوافقهسته ای‬ ‫تاکیــد کــرد و گفــت که این مســئله در درجــه اول برای‬ ‫«احساس عدالت» قرار دارد‪ .‬او خاطرنشان کرد که ارابه‬ ‫نباید عقب تر از اسب قرار گیرد‪ .‬وانگ چون افزود‪ :‬این‬ ‫دولــت ســابق امریکا بود که به طور یکجانبــه از برجام‬ ‫خارج شــد و فشــار حداکثری علیه ایران اعمال کرد که‬ ‫منجربهبروزبحران کنونیپیرامونبرنامههسته ایایران‬ ‫شد‪.‬ازاین رو‪،‬امریکاابتدابایدتمامتحریم هاییکجانبه‬ ‫وغیرقانونیعلیهایرانوطرف هایثالثرالغو کند‪.‬این‬ ‫کلیدموفقیتمذاکراتویناست‪.‬‬ ‫نماینده چین در ســازمان های بین المللــی در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬تمام طرف ها باید ابتدا روی این موضوع اساسی‬ ‫تمرکزوانراحل وفصل کنند‪.‬به طور همزمان‪ ،‬کمیسیون‬ ‫مشــترک بایــد چگونگی راســتی ازمایی لغــو تحریم ها‬ ‫توســط امریکا را موردبررســی قرار دهد‪ .‬او درباره روند‬ ‫مذاکــرات ویــن به شــینهوا گفت‪ :‬مذاکرات کمیســیون‬ ‫مشترک در مورد ازسرگیری تعهدات امریکا و ایران وارد‬ ‫هفته چهارم شده است‪ .‬این هفته بسیار مهم خواهد‬ ‫بــود‪ .‬وانــگ گفت که مذاکرات وین به پیشــرفت های‬ ‫مهمیدست یافتهاماهنوز برخیاختالفاساسیوجود‬ ‫دارند که باید رفع شوند‪ .‬این دیپلمات چینی همچنین‬ ‫بیان کرد‪ :‬پکن امیدوار اســت که تمام شــرکت کنندگان‬ ‫در این مذاکرات به روند کنونی رایزنی ها در وین ادامه‬ ‫دهند‪،‬بهمسیردرستواتفاق نظربه دست امده‪،‬پایبند‬ ‫باشند و به شکلی خستگی ناپذیر برای رسیدن به هدف‬ ‫اصلیمذاکراتتالش کنند‪.‬‬ ‫برجام احیا می شود‬ ‫یک استاد روابط بین الملل تاکید کرد که برای احیای‬ ‫برجــام‪ ،‬امریــکا باید نشــان دهد که بــه توافق متعهد‬ ‫است‪.‬به گزارشایلنا‪،‬رونیلیپ شوتزدر تحلیلنشست‬ ‫کمیســیون مشــترک برجام در وین گفت‪ :‬این جلسات‬ ‫اولیــن قــدم اســت امــا قبــل از برقــراری مجــدد توافــق‬ ‫هســته ای بایــد اتفاقــات زیــادی بیفتــد‪ .‬ایاالت متحده‬ ‫باید نشــان دهــد که به یک معامله تجدیدنظر شــده‬ ‫پایبند است و ایران مجبور است به نوعی پاسخ متقابل‬ ‫بدهد‪ .‬او همچنین در خصوص ضرورت لغو تحریم ها‬ ‫نیــک مورد ســخت اســت؛ من معتقــدم که‬ ‫گفــت‪ :‬ای ‬ ‫این تحریم ها با دســتور رئیس جمهور اعما لشــده اند و‬ ‫باید توســط بایدن لغو شــوند اما طرفداران امریکایی‬ ‫اســرائیل با هر نوع توافق با ایران مخالف خواهند بود‬ ‫و ممکن است کنگره بتواند از لغو تحریم ها جلوگیری‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫کند اما من فکر می کنم برجام به نوعی احیا م ‬ ‫لیپ شوتز افزود‪ :‬دولت بایدن می خواهد مانع از ادامه‬ ‫کار ایران در برنامه تســلیحاتی خود شــود تا اســرائیل و‬ ‫عربستان سعودی را از حمله به ایران بازدارد‪ .‬همچنین‬ ‫ارتشامریکانمی خواهددرگیرهیچنوعجنگنظامیبا‬ ‫ایران شود (به ویژه پس از مشکالت عراق و افغانستان)؛‬ ‫بنابراین برای زنده نگه داشتن توافق عزمی راسخ وجود‬ ‫دارد‪ .‬او در مورداجرای تعهدات توسط ایران گفت‪ :‬به‬ ‫نظر می رسد در حال حاضر ایران از مرزهای تحمیل شده‬ ‫در توافق موجود فراتر رفته است و باید این مورد جدید‬ ‫را در نظر بگیریم که ایا دولت ایران حاضر به عقب گرد‬ ‫است؟ بعید به نظر می رسد؛ ایا شرکا حاضر به پذیرش‬ ‫تقریبا مطمئن‬ ‫وضع موجود جدید هستند؟ اروپایی ها‬ ‫ً‬ ‫به برجام هستند اما ایاالت متحده کمتر مطمئن است‪.‬‬ ‫او هم چنین در مورد مخالفت اسرائیل با برجام گفت‪:‬‬ ‫اســرائیل مصمــم اســت کــه مانــع پیشــرفت ایــران در‬ ‫توســعه هسته ای شــود‪ .‬اسراییل حتی ممکن است به‬ ‫دنبال ایجاد انتقام جویی توسط ایران باشد که توسط‬ ‫این کشور به عنوان توجیهی برای پاسخ دادن با نیروی‬ ‫یشــود‪ .‬ما در شرایطی قابل مقایسه‬ ‫نظامی اســتفاده م ‬ ‫با اوایل جنگ ســرد هســتیم؛ یعنی در دهه های ‪۱۹۴۰‬‬ ‫و ‪ ،۱۹۵۰‬زمانی که عده ای اصرار داشتند همه جانبه به‬ ‫اتحاد جماهیر شوروی حمله کنند تا مانع از تبدیل شدن‬ ‫ان به یک رقیب هسته ای با ایاالت متحده شوند‪ .‬بدون‬ ‫شــک برخــی در اســرائیل معتقدنــد ایران نبایــد قدرت‬ ‫هسته ایداشتهباشد‪.‬‬ ‫هفتمین محموله واکسن‬ ‫روسی تحویل سفارت‬ ‫ایران شد‬ ‫سفیر ایران در روسیه با بیان اینکه هفتمین محموله‬ ‫واکسن روسی «اسپوتنیک او» امروز (‪ ۹‬اردیبهشت ماه)‬ ‫به ایران ارســال می شود‪ ،‬اعالم کرد که با احتساب این‬ ‫تعداد واکســن تاکنــون ‪ ۷۲۰‬هــزار دوز به ایران تحویل‬ ‫داده شده است‪.‬‬ ‫به گزارشایرنا‪ ،‬کاظمجاللیسفیرجمهوریاسالمی‬ ‫ایران در روسیه با بیان اینکه این محموله فردا از طریق‬ ‫شرکتهواپیماییماهانبهایرانارسالمی شود‪،‬اعالم‬ ‫کرد که با احتساب این تعداد واکسن تاکنون ‪ ۷۲۰‬هزار‬ ‫دوز بــه ایــران تحویل داد هشــده اســت‪ .‬ایران و روســیه‬ ‫عــاوه بــر قرارداد دو میلیون دوزی واکســن اســپوتنیک‬ ‫او کــه بهمن ماه پارســال بین دو طرف امضا شــد اواخر‬ ‫مــاه گذشــته نیــز قــرارداد ‪ ۶۰‬میلیــون دوز واکســن برای‬ ‫واکسیناسیون کامل‪ ۳۰‬میلیوننفرراامضاونهایی کردند‬ ‫که بر اساس این قرارداد از خرداد تا اذرماه سال جاری به‬ ‫ایران ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 09‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1057‬‬ ‫رویداد‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫هیچ فاصله ای بین دولت و سپاه‬ ‫ارتش و بسیج وجود ندارد‬ ‫رئیس جمهــوری بــا بیان اینکه هیچ گونه فاصله ای بین دولت و‬ ‫سپاه‪ ،‬ارتش و بسیج وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬صهیونیست ها‪ ،‬ارتجاع‬ ‫منطقه و امریکا بدانند‪ .‬اگر جایی مسئله ای داشته باشیم که حل‬ ‫نشود فصل الخطاب ما رهبری است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬حســن روحانــی در جلســه هیئــت دولــت با‬ ‫اشــاره به پخش تقطیع شــده فایل صوتی از گفت وگوی وزیر امور‬ ‫خارجه در شــبکه ضد ایرانی گفت‪ :‬این اقدام توســط کثیف ترین‬ ‫برنامه و شبکه ای که سراسر ان ضد اسالم و ضد ایران است و پول‬ ‫ان را عربســتان ســعودی تامین می کند‪ ،‬انجا مشــده و همه این را‬ ‫می دانند‪ .‬روحانی اضافه کرد‪ :‬انسان هایی که دروغ و راست را به‬ ‫هم می بافند برای اینکه در جامعه ایجاد اختالف کنند و جامعه‬ ‫را از بین ببرند‪ .‬گروهی را در برابر گروهی قرار بدهند‪ .‬االن دوران‬ ‫عصبانیت رژیم صهیونیستی است‪ ،‬دوران عصبانیت ارتجاع منطقه‬ ‫نهــا می بینند مســیری را که پیش بینی‬ ‫و تندروهــای امریکاســت‪ .‬ا ‬ ‫کرده بودند به هم خورده است‪ .‬رئیس دولت تدبیر و امید گفت‪ :‬در‬ ‫داستان ترامپ‪ ،‬چرا ترامپ در دام افتاد؟ ترامپ تنها رئیس جمهور‬ ‫امریکایــی بود که برای صهیونیس ـت ها مزدوری کرد حاال روســای‬ ‫جمهور دیگر امریکا هم با صهیونیست ها دوست بودند و حمایت‬ ‫می کردنــد امــا هیچ کدام مــزدور نبودند و ترامپ مزدور ان ها شــد‪.‬‬ ‫جمهــوری گفــت‪ :‬در خروج از برخی از ســازمان های بین المللی به‬ ‫بهانه فلســطین‪ ،‬با تحریک و فرمان صهیونیس ـت ها و مزدوری او‬ ‫ایــن کار انجــام شــد همــه تالش خــود را انجــام دادند بــرای اینکه‬ ‫ایــران را بــا مشــکل مواجه کنند‪ .‬البته مشــکل ان ها‪ ،‬ایران نیســت‬ ‫بلکــه ظلم و تجاوز ان هاســت‪ .‬دســت از تجاوز بردارند‪ ،‬ســرزمین‬ ‫دیگران را که غصب کرده اند رها کنند‪ ،‬ملت فلسطین به سرزمین‬ ‫خودشان برمی گردد‪ ،‬کسی با ان ها کاری ندارد ان ها جنایت کردند‬ ‫و غصب کردند‪ .‬روحانی تصریح کرد‪ :‬برای ما یهودی و مســیحی‬ ‫و سایر ادیان فرقی نمی کند‪ ،‬بحث ما یهود نیست‪ ،‬بحث گروهی‬ ‫نهــا امدند و ایــن را از‬ ‫اســت کــه جنایــت می کننــد‪ .‬او بیان کــرد‪ :‬ا ‬ ‫این مسیر منحرف کردند و وارد این داستان کردند‪ .‬شهادت سردار‬ ‫ســلیمانی هم کار صهیونیس ـت ها بود‪ .‬درســت اســت که ترامپ و‬ ‫امر قاتل اســت اما کســی که پشــت پرده این ها را تحریک کرد تا‬ ‫یک سردار بزرگی که به نفع منطقه همه زندگی خود را گذاشت‪،‬‬ ‫به شهادت برسانند‪ .‬رئیس جمهوری گفت‪ :‬شاید برخی ها فراموش‬ ‫یکــرد به میدان‬ ‫کــرده باشــند روزهایــی بود که هیچ کس جرات نم ‬ ‫داعــش بــرود‪ .‬برخی یادشــان نیســت کــه نه تنها کربــا و نجف و‬ ‫حرمــت حرم اهل بیت درخطر بــود‪ ،‬حتی خود بغداد هم درخطر‬ ‫بود و کسی جرات نمی کرد از منطقه سبز بغداد خارج شود‪ .‬کسی‬ ‫که راه افتاد به عتبات‪ ،‬بغداد و شمال عراق‪ ،‬نیمه شب‪ ،‬شبانگاه‪،‬‬ ‫تنها رفت و توطئه صهیونیست ها و امریکا را در منطقه خنثی کرد‪،‬‬ ‫سردار سلیمانی بود‪.‬‬ ‫قاطعانه با مقصران و قصور کنندگان در سرقت فایل صوتی‬ ‫برخورد شود‬ ‫روحانــی ادامــه داد‪ :‬در ایــن وســط بایــد بهانه ای پیــدا کنند و‬ ‫داســتانی را علــم کننــد‪ .‬دزدیدن یک ســند و نوار مســئله ای اســت‬ ‫کــه بایــد موردبررســی قــرار بگیرد که چــرا در این مقطع ایــن کار را‬ ‫انجام دادند‪ .‬وزارت اطالعات هم بررسی کند که ریشه های انچه‬ ‫کسانی بودند‪ .‬درست در مقطعی که وین در اوج موفقیت است‬ ‫ان را پخــش می کننــد کــه در درون اختالف ایجاد کنند‪ .‬ما چگونه‬ ‫می توانیــم پیــروز شــویم و تحریــم را برداریــم با اتحــاد و وحدت‪،‬‬ ‫یکپارچگــی امــا با دودســتگی و اختــاف که نمی توانیــم تحریم را‬ ‫برداریــم و مشــکالت مردم را حل کنیم‪ .‬ان ها ضد ایــران و مردم و‬ ‫مصالح ایران هستند و این نوار را منتشر کردند‪.‬‬ ‫روحانــی بــا بیان اینکه ایــن فایل قرار بوده به شــکل محرمانه‬ ‫باشــد‪ ،‬بخشــی از ان منتشــر شــود و بخشــی هــم به عنــوان ســند‬ ‫محرمانه باقی بماند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬اینجا سرقتی صورت گرفته‬ ‫اســت‪ .‬فــرد‪ ،‬جمعی و گروهی ایــن کار انجام داده اســت‪ .‬وزارت‬ ‫اطالعــات بایــد تمــام توان خــود را بکار بگیــرد‪ ،‬بفهمــد این فایل‬ ‫چگونه سرقت شده است و اگر فردی تقصیر یا قصور داشته‪ ،‬باید‬ ‫با ان قاطعانه برخورد شود‪ .‬او افزود‪ :‬مطالب منتشرشده‪ ،‬برخی از‬ ‫ان ها نظرات دولت یا رئیس جمهور نیست‪ .‬ممکن است هر فرد یا‬ ‫وزیری نظر و نکاتی داشته باشد که بخواهد محرمانه باقی بماند‪.‬‬ ‫رئیس شــورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه میدان و دیپلماســی‬ ‫دو صحنه مقابل هم نیســتند‪ ،‬ابراز داشــت‪ :‬اگر کســی فکر می کند‬ ‫یا میدان یا دیپلماسی‪ ،‬یا میدان مبارزه پیروز شود یا مذاکره پیروز‬ ‫شود‪ ،‬یا سیاست خارجی پیروز شود یا سیاست دفاعی‪ ،‬این حرف‬ ‫دقیقی نیست‪.‬‬ ‫هیچ گونه فاصله ای بین دولت و سپاه‪ ،‬ارتش و بسیج وجود‬ ‫ندارد‬ ‫روحانی با بیان اینکه بهترین مشاور برای سیاست خارجی در‬ ‫منطقه‪ ،‬شــهید ســلیمانی بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬درباره مسائل منطقه‬ ‫و سیاست خارجی‪ ،‬اگر می خواستیم با فرد اشنا و دقیق مشورت‬ ‫کنیم‪ ،‬شــهید ســلیمانی بود‪ .‬نباید بگوییم یک بخش‪ ،‬سیاســی و‬ ‫فعالیت دیپلماتیک است و بخش دیگر‪ ،‬فعالیت نظامی است‪.‬‬ ‫در بخش های دیگر نیز همین طور اســت‪ .‬در اقتصاد هم کســانی‬ ‫که سیاست گذاری می کنند و کسانی که در بازار فعالیت می کنند‪،‬‬ ‫باید در کنار یکدیگر عمل کنند‪ .‬او با تاکید بر اینکه من به ملت‬ ‫ایــران می گویــم مــا در دولت به نیروهای مســلح‪ ،‬ســپاه‪ ،‬ارتش‪،‬‬ ‫بســیج و نیروهــای انتظامی احترام می گذاریم‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫نهــا به عنــوان نیروهایــی کــه بــرای حفــظ امنیــت‪ ،‬قــدرت و‬ ‫از ا ‬ ‫توانمندی کشــور شــبانه روز عمل می کنند‪ ،‬تشکر می کنیم‪ .‬چه در‬ ‫دفــاع مقــدس‪ ،‬چــه در دفاع از حــرم و چه در داخل کشــور برای‬ ‫حفــظ امنیــت و چــه در ســیل‪ ،‬کرونــا و زلزلــه‪ ،‬حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫هیچ گونــه فاصل ـه ای بیــن دولــت و ســپاه‪ ،‬ارتــش و بســیج وجود‬ ‫ندارد‪ .‬رئیس دولت تدبیر و امید در ادامه گفت‪ :‬ما در بسیاری از‬ ‫جلسات در کنار هم می نشینیم و بحث می کنیم‪ .‬در شورای عالی‬ ‫امنیت کنار هم می نشــینیم و حتی در ســتادهای مربوط به کرونا‬ ‫کنــار هــم می نشــینیم و همدیگــر را یاری می کنیــم‪ .‬در بخش های‬ ‫فضــای مجــازی و خیلــی جاهــای دیگــر در کنار هم می نشــینیم و‬ ‫مســائل را حل وفصل می کنیم‪ .‬احترام ان ها به عنوان کســانی که‬ ‫از کشور و تمامیت ارضی دفاع می کنند و قدرت ملی ما هستند‪،‬‬ ‫جای هیچ تردید نیست‪.‬‬ ‫روحانــی افــزود‪ :‬شــخص ســردار ســلیمانی به عنــوان یــک‬ ‫شخصیت فعال‪ ،‬باهوش‪ ،‬مخلص و ایثارگر و فداکار درصحنه های‬ ‫مختلف همیشه مورداحترام ما است‪ .‬بارها به او می گفتم سفری‬ ‫کــه می خواهــی بروی ســفر خطرناکی اســت و خــودش هم حس‬ ‫می کرد‪ .‬به او می گفتم امروز نرو می گفت الزم است که بروم‪.‬‬ ‫رئیس جمهــوری ادامــه داد ‪ :‬ســردار ســلیمانی تنهــا در منطقــه‬ ‫یکــرد فعالیــت دیپلماتیــک هــم‬ ‫فعالیــت نظامــی و دفاعــی نم ‬ ‫یکــرد‪ .‬ســردار ســلیمانی به راحتــی بــا یــک مرجــع تقلیــد‪ ،‬یــک‬ ‫م ‬ ‫رئیس جمهوری و یک وزیر خارجه مالقات می کرد و حرف می زد‪.‬‬ ‫یــک شــخصیت جامعــی بود بــا ویژگی هایی کــه مورداحتــرام ما‬ ‫است‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬همیشــه مــا بــه شــخصیت های پرافتخاری شــبیه به‬ ‫ســردار ســلیمانی فخر می کنیم و مردم ما هم این چنین هســتند‪.‬‬ ‫البتــه بــه کادر دیپلماتیکمــان هم افتخــار می کنیــم‪ .‬چراکه ان ها‬ ‫درصحنه های مختلف حضور دارند و امروز هم درصحنه هستند‬ ‫و مداوم تالش و فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫پاسخظریفبهجنجال هایاخیر‬ ‫وزیــر امــور خارجــه کشــورمان‪ ،‬در یک مطلب اینســتاگرامی به جنجال های اخیر در مــورد فایل صوتی‬ ‫منتشرشده از او و نوع تعاملش با سردار شهید قاسم سلیمانی واکنش نشان داد‪ .‬محمدجواد ظریف در این‬ ‫پست به همراه انتشار ویدیویی از حضورش در محل شهادت سردار سلیمانی در فرودگاه بغداد نوشت‪ :‬به‬ ‫هنگامورودبهبغدادباردیگردرشهادتگاهدوستدیرینه امشهیدپرافتخارسپهبدحاجقاسمسلیمانی‪،‬شهید‬ ‫ابومهدی المهندس و یارانشان حضور پیدا کردم و یک بار دیگر در کنار نماد زبونی و استیصال جنایت کارانه‬ ‫ترامپ به دالوران این مرزوبوم افتخار کردم‪ .‬ولی بسیار تاسف خوردم که چگونه یک بحث نظری محرمانه‬ ‫پیرامون ضرورت هم افزایی دیپلماسی و میدان ‪ -‬به منظور استفاده دولتمردان بعدی از تجربیات گران بهای‬ ‫‪ ۸‬سال گذشته ‪ -‬به یک کشمکش داخلی تبدیل می شود و اسیب شناسی صادقانه و مشفقانه برخی روندها‬ ‫به مثابهانتقادشخصیمعرفیمی گردد‪.‬افتخار رفاقتعمیقوهمکاریباحاجقاسمبیشاز دودههادامه‬ ‫داشتهورابطهقلبیو کاریماتاهنگامشهادتایشاننه تنها کمرنگنشدبلکههموارهتعمیقیافت‪.‬نه تنها‬ ‫امروز و در محضر مردم بزرگ ایران‪ ،‬بلکه در بیش از دو دهه گذشته‪ ،‬در داخل و یا خارج‪ ،‬در پشت درهای‬ ‫بسته و یا علنی‪ ،‬صالبت‪ ،‬انسانیت‪ ،‬صلح طلبی و شجاعت شهید سلیمانی را در جهان فریاد زده و مکرر‬ ‫یاداوری کرده ام که اگر صلحی در افغانستان و عراق برقرارشده است و اگر تروریسم داعش شکست خورده‬ ‫ت و ایثار مردم این سرزمین ها بوده‬ ‫است‪ ،‬بیش از هر چیز مرهون درایت و شجاعت سردار سلیمانی و رشاد ‬ ‫است‪ .‬در ‪ ۴۰‬سال گذشته کوشیده ام در تحلیل مجتهد و در اجرا مقلد باشم‪ .‬در مقام کارگزار همواره تابع‬ ‫سیاست های مصوب کشور بوده و از ان ها باقدرت دفاع کرده ام؛ اما در بیان نظر کارشناسی‪ ،‬عافیت طلبی‪،‬‬ ‫مماشات و خودسانسوری را خیانت دانسته ام که از موالیمان علی علیه السالم اموخته ام « همانا بزرگ ترین‬ ‫خیانت‪ ،‬خیانت به ّامت است و زشت ترین دغل کاری‪ ،‬دغل کاری نسبت به پیشوایان است‪ ».‬تقلیل بحث‬ ‫نظری در خصوص ارتباط دو بال قدرت خارجی جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬یعنی دیپلماسی و میدان‪ ،‬به مثابه‬ ‫بهانه ای برای دوگانه سازی میان نظامیان سرافراز و دیپلمات های غیور که هر دو برای عزت و سربلندی ایران‬ ‫عزیز می کوشند‪ ،‬نه تنها کوته اندیشانه بلکه در تقابل کامل با نگرش این دانشجوی روابط بین الملل است‬ ‫که میدان و دیپلماسی را مقوم و مکمل می داند و نکته اصلی عرایضش ‪ -‬در نواری که نمی داند چگونه از‬ ‫ان سوی اب ها سر دراورده ‪ -‬ضرورت تنظیم هوشمندانه رابطه میان این دو بال و تعیین اولویت ها توسط‬ ‫ساختارهای قانونی و تحت اشراف رهبری است‪ .‬حراست از منافع کشور و مردم مقاوم‪ ،‬صبور و دالور ایران‬ ‫عهدی است که تا اخرین لحظه به ان پایبندم و از مکر مکاران و سرزنش سرزنش کنندگان بیمی ندارم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تحریم و کرونا هر دو رو به اضمحالل است‬ ‫رئیس دفتر رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه تحریم و کرونا هر‬ ‫دو رو به اضمحالل است‪ ،‬گفت‪ :‬بین ‪ ۱۵‬کشور همسایه بهترین‬ ‫رابطــه را بــا ترکیــه داریم‪ .‬محمود واعظی در بیســت و هشــتمین‬ ‫کمیســیون مشــترک اقتصادی ایــران و ترکیه کــه به صورت مجازی‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬گفت‪ :‬امســال همانند ســال گذشــته درگیر مبــارزه با‬ ‫ویروس کرونا هستیم‪ .‬این ویروس خسارت های زیادی در تجارت‬ ‫و ضوابــط مــا بــه وجــود اورد‪ .‬او خطــاب بــه وزیر انــرژی و منابع‬ ‫طبیعی ترکیه یک نمونه از این خسارت را عدم برگزاری حضوری‬ ‫نشســت و برگــزاری مجــازی ان عنوان کرد و ادامــه داد‪ :‬اگر امروز‬ ‫در تهــران بودیــد می توانســتیم بــه توافقات بیشــتر دس ـت یابیم‪.‬‬ ‫کمیته های کمیســیون مشترک در جلســات ویدئوکنفرانسی تالش‬ ‫کردند تا به توافقات بیشتر برسند‪ .‬واعظی با بیان اینکه همواره‬ ‫بــرای روابــط بــا کشــور همســایه و برادرمان ترکیه اهمیت بســیار‬ ‫باالیــی به ویــژه در بخــش اقتصــادی قائــل هســتیم‪ ،‬گفــت‪ :‬بین‬ ‫‪ ۱۵‬کشــور همســایه بهتریــن رابطــه اقتصــادی را با ترکیــه داریم و‬ ‫نباید اجازه بدهیم مشــکالت ویروس کرونا و تحریم هایی که از‬ ‫ســه ســال گذشــته بوده‪ ،‬روی روابط ما تاثیر بگذارد‪ .‬رئیس دفتر‬ ‫رئیس جمهــوری بــا اشــاره بــه مذاکرات ویــن که در حــال برگزاری‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬خوشــبختانه این نشســت در روابط ما با کشــور ها‬ ‫مختلف امید های زیادی به وجود اورده است‪ .‬او این کمیسیون‬ ‫مشــترک را نقشــه راه اقتصــادی دو کشــور ایــران و ترکیه توصیف‬ ‫کــرد کــه می توانــد تحولــی در روابط دو کشــور ایجاد کنــد و ابراز‬ ‫امیدواری کرد که کمیسیون مشترک موفقی برگزار شود‪.‬‬ ‫واعظی خاطرنشان کرد‪ :‬یادداشت تفاهم مشترک ایران و ترکیه‬ ‫شامل همه بخش های روابط به ویژه بانکی‪ ،‬توافقنامه های تجاری‪،‬‬ ‫ســرمایه گذاری های مشــترک بخــش خصوصــی دو کشــور‪ ،‬گســترش‬ ‫یهــای حمل ونقلــی و گمرکــی‪ ،‬حــوزه انرژی‪ ،‬همــکاری بین‬ ‫همکار ‬ ‫قهــای بازرگانــی و بخش های خصوصی و همکاری های علمی و‬ ‫اتا ‬ ‫فناوری اســت‪ .‬رئیس دفتر رئیس جمهوری اضافه کرد‪ :‬انچه روســای‬ ‫جمهــور ایــران و ترکیه اعــان و هدف گذاری کردند پتانســیل حجم‬ ‫روابط سالیانه تا‪ ۳۰‬میلیارد دالر وجود دارد‪ .‬باید به این سمت حرکت‬ ‫کنیم و این هدفی است که می توانیم به ان برسیم‪ .‬او افزود‪ :‬هر چه‬ ‫بتوانیم صادرات گاز را افزایش دهیم و صادرات نفتمان را به دوران‬ ‫قبل از تحریم برگردانیم در روابط تجاری ما تاثیر بیشتری می گذارد‪.‬‬ ‫رئیس دفتر رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به‬ ‫اذعان امریکایی ها به شکست تحریم ها‪ ،‬گفت‪ :‬دولت امریکا بار ها‬ ‫اعالم کرده اســت سیاست ترامپ سیاست شکس ـت خورده است و‬ ‫امــروز در مذاکــرات ویــن هم تحلیــل گران فضای نشســت را خوب‬ ‫ارزیابی کردند و خوش بینی برای رفع تحریم ها ایجادشده است‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫سه قوه باید مزد مردم را پرداخت کنند‬ ‫راســتی‪ ،‬عضــو کمیســیون‬ ‫بلندترین دیوارها در این فضای‬ ‫کشاورزی‪ ،‬اب‪ ،‬منابع طبیعی و‬ ‫مجازی کشورماتخریبخواهد‬ ‫محیط زیست مجلس‪ ،‬در مورد‬ ‫شــد‪ .‬دوســتان اصالح طلــب و‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهــوری‬ ‫اصولگــرای ما نامزد اصلی خود‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬اظهــار کــرد‪ :‬یــک اصلــی‬ ‫را پشــت صحنه نگه داشته اند‪.‬‬ ‫جعفر راستی‬ ‫وجــود دارد کــه همــه ما بــه ان‬ ‫احتمــاال تا یکی دو هفته دیگر‬ ‫اذعــان داریــم و ان جملــه امام‬ ‫نامزد اصلی را معرفی خواهند‬ ‫راحلاست کهفرمودندمردممابهتراز مردمعهد کرد‪ .‬او در خصوص نقش رسانه ها در انتخابات‬ ‫رسول ا‪ ...‬و حضرت علی (ع) هستند‪ .‬این اصل ریاستجمهوری‪ ۱۴۰۰‬گفت‪:‬روشنگریبهعهده‬ ‫در ‪ ۴۲‬ســال گذشــته ثابت شده است‪ .‬مشارکت رسانه هااست‪.‬امیدوارمرسانه هابتوانندضرورت‬ ‫مردم در انتخابات مختلف گذشته می گوید که مشارکترابه خوبیتبیین کنند‪.‬انقالباسالمی‬ ‫نباید نگران مشارکت مردم در انتخابات ریاست بسیاری از سنگرها مثل سنگر علم و سنگر دفاعی‬ ‫جمهــوری ‪ ۱۴۰۰‬باشــیم‪ .‬بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬این – امنیتی را فتح کرد ه است‪ .‬سنگر اقتصاد اخرین‬ ‫عضو کمیســیون کشــاورزی‪ ،‬اب‪ ،‬منابع طبیعی سنگر دشمن است‪ .‬امیدواریم مسئولین و مردم‬ ‫و محیط زیســت مجلــس بــا اشــاره به وضعیت دست به دســت هم دهند که اخرین قله را فتح‬ ‫اقتصــادی ‪ -‬معیشــتی مردم گفــت‪ :‬درعین حال کنیم‪ .‬کشــور مــا پنجمین کشــور ثروتمند جهان‬ ‫واقعیت هایانکارناپذیریدرجامعهوجوددارد‪ .‬استفقط کافیاستمنابعرابه خوبیمدیریت‬ ‫مردم ما ازنظر معیشــت در تنگنا هســتند‪ .‬همه کنیم‪ .‬راســتی با اشــاره بــه دعــوت ‪ ۲۲۰‬نماینده‬ ‫دولتمــردان مــا در ســه قوا‪ ،‬باید دست به دســت مجلــس از رئیســی بــرای نامــزدی در انتخابــات‬ ‫هم دهند و مزد مردم را پرداخت کنند‪ .‬نمی شود ریاست جمهوری در مورد پیش بینی اش از حضور‬ ‫مــردم فشــارها را تحمل کنند و مــا به فکر مردم محمدباقر قالیباف و سید ابراهیم رئیسی گفت‪:‬‬ ‫نباشــیم‪ .‬در مضیقــه بــودن مــردم از واضحــات حضور قالیباف را بسیار ضعیف می دانم‪ .‬حضور‬ ‫است‪ .‬نماینده مردم شبستر در مجلس در مورد ایــت اهلل رئیســی را اما جزء واجبــات و ملزومات‬ ‫پیش بین ـی اش از رقابــت نامزدهــای انتخاباتــی می دانیم‪ .‬ایشان هم مقبولیت اجتماعی دارد و‬ ‫گفت‪:‬اصولگرایانواصالح طلباننمی خواهندتا هم توانجمع کردنیکمجموعهجوانو کارامد‬ ‫اخرین لحظه نامزد اصلی خود را رو کنند چراکه برایجبرانعقب ماندگی ها‪.‬‬ ‫مردم فوج فوج از انتخابات‬ ‫استقبالمی کنند‬ ‫یک عضو کمیسیون صنایع‬ ‫اســتقبال از صنــدوق اراء‬ ‫و معــادن مجلــس بــا بیــان‬ ‫پرشــور خواهــد بــود و یــک‬ ‫اینکــه فضــای جامعــه وارد‬ ‫اتفاق حماســی خلــق خواهد‬ ‫شــور و شــوق و جنب وجــوش‬ ‫شــد‪ .‬نماینده مردم ملکان در‬ ‫انتخاباتــی شــده اســت‪،‬‬ ‫مجلــس عنوان کرد‪ :‬شــرایطی‬ ‫علی موسوی‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬اســتقبال مــردم از‬ ‫کــه امــروز نظــام اســامی‬ ‫انتخابــات پرشــور و حماســی‬ ‫باوجود همه این مشکالت در‬ ‫خواهد بود‪ .‬سید علی موسوی در گفت وگو با منطقهایجاد کردهوافتخاراتی کهجبههمقاومت‬ ‫ایســنا‪ ،‬با تاکید بر اهمیت مشارکت حداکثری اسالمیبامحوریتجمهوریاسالمی کسب کرد‬ ‫در انتخابات پیش رو گفت‪ :‬با چنین شرایطی تحسین برانگیز و بسیار حائز اهمیت است‪ ،‬این‬ ‫کــه در ســطح جامعــه مشــاهده می شــود و با مــدت شــاهد بودیم رژیم صهیونیســتی چگونه‬ ‫توجــه بــه فعالیت کاندیداهــا و جنب وجوش در مقابل جبهه مقاومت شکست خورد و نظام‬ ‫انتخاباتی معتقدم انتخابات ریاست جمهوری ســلطه چگونــه در ســوریه و عــراق از پــا درامد و‬ ‫و انتخابــات شــوراهای اســامی شــهر و روســتا جبهه مقاومت به پیروزی رسید‪ ،‬امریکا و ناتو در‬ ‫انتخاباتــی حماســی خواهــد بــود‪ .‬او افــزود‪ :‬حالخروجاز افغانستانهستند‪،‬یعنیفرمایش‬ ‫اصول گراهــا‪ ،‬اصالح طلبــان‪ ،‬دیگــر جناح هــا و مقام معظم رهبری در خصوص خروج امریکا از‬ ‫همچنین خود مردم در جنب وجوش سیاســی منطقــه با تالش جبهه مقاومت در حال تحقق‬ ‫و اجتماعی هستند‪ ،‬فعالیت ها‪ ،‬سخنرانی ها‪ ،‬است‪ .‬موسوی اضافه کرد‪ :‬وقتی این پیروزی ها‬ ‫اعالم برنامه ها و دعوت کردن از شخصیت ها فرارســید مردم فــوج فوج از انتخابات اســتقبال‬ ‫همه نشــان از این دارد که وارد شــور و شــوق می کننــد و ان شــاءاهلل یــک مشــارکت پرشــور و‬ ‫انتخاباتــی شــدیم‪ ،‬بــر همین اســاس معتقدم حماسی را شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫اولیناولویتاصول گرایانبرایانتخابات‬ ‫‪ 1400‬رئیسیاست‬ ‫رئیــس خانــه احــزاب‬ ‫موثرتراز گذشته کرده اند‪.‬‬ ‫ایــران گفت‪ :‬اولویت نخســت‬ ‫صــدر افــزود‪ :‬در کنــار ایــن‬ ‫اصول گرایــان بــرای ریاســت‬ ‫هــم شــورای ائتــاف نیروهــای‬ ‫جمهوری ‪ ۱۴۰۰‬رئیســی است و‬ ‫انقالب کهدر انتخاباتمجلس‬ ‫شورای ائتالف هم از او حمایت‬ ‫گذشته فعال بود‪ ،‬در حال ادامه‬ ‫شهاب الدین صدر‬ ‫خواهــد کــرد و وحــدت خوبی‬ ‫دادن کار خود اســت و در حال‬ ‫در بیــن نیرو هــای انقالبــی بــه‬ ‫برنامه ریزی هســتند که به یک‬ ‫وجــود خواهــد امد‪ .‬شــهاب الدین صــدر‪ ،‬رئیس نامــزد واحد رســیده و پیــروز انتخابات ریاســت‬ ‫خانــه احــزاب ایــران و فعــال سیاســی اصول گــرا جمهوریسیزدهمباشند‪.‬‬ ‫درباره انتخابات اینده ریاســت جمهوری گفت‪:‬‬ ‫رئیس خانه احزاب تاکید کرد‪ :‬امروز اســامی‬ ‫اصالح طلبــان و اصول گرایــان هرکــدام در تــاش مختلفــی نظیــر ایــت اهلل رئیســی‪ ،‬محمدباقــر‬ ‫هستند تا به یک نامزد واحد که توانایی جذب قالیبــاف‪ ،‬محســن رضایــی‪ ،‬ســعید جلیلــی‪،‬‬ ‫ارای عمومــی را دارد برســند‪.‬به گــزارش باشــگاه عزت ا‪ ...‬ضرغامی‪ ،‬علی نیکراد‪ ،‬رســتم قاسمی‬ ‫خبرنــگاران جــوان‪ ،‬او ادامــه داد‪ :‬حــدود ‪ ۸‬مــاه و ســعید محمــد مطــرح هســتند و تــا االن ده‬ ‫اســت کــه جامعــه روحانیــت مبارز یــک طیف نفــر دعوت شــده اند کــه در جلســات شــورای‬ ‫گســترده ای را دعوت و شــورای وحــدت را ایجاد وحدت شرکت کنند‪ .‬او گفت‪ :‬اولویت نخست‬ ‫کرده که هم نیرو های مومن انقالبی هســتند و اصول گرایان برای ریاست جمهوری اقای رئیسی‬ ‫هم نیرو های معتدل؛ اقداماتی که در این دوره است و شورای ائتالف هم از او حمایت خواهد‬ ‫انجام شده این است که احزاب قانونی را دعوت کرد و وحدت خوبی در بین نیرو های انقالبی به‬ ‫کرده اند و شورای تصمیم گیری را تشکیل داده اند وجودخواهدامد‪،‬امااوهنوز به طور رسمیاعالم‬ ‫کــه با ســازوکار خوبــی احــزاب را در تصمیمات‪ ،‬نکرده که وارد انتخابات خواهد شد‪.‬‬ ‫نتیجهتاییدصالحیت ها‬ ‫از پیش تعیین شده است‬ ‫عضو شــورای شــهر تهــران گفــت‪ :‬ایــن افراد‬ ‫دست پرورده نظارت استصوابی هستند و باید به‬ ‫همین نظارت که بارد رقبایشان‪ ،‬ان ها را بر سرکار‬ ‫اورده‪ ،‬خدمت کنند‪ .‬حاال این افراد ما را رد کرده‬ ‫ودوستانشانبرسرکار می ایند‪.‬‬ ‫محمود میرلوحی عضو فعلی شــورای شــهر‬ ‫تهران‪ ،‬یکی از رد شدگان از سوی هیئت نظارت‬ ‫شهرســتان تهــران در واکنــش بــه رد صالحیتــش‬ ‫و اینکــه ایا اعتــراض خواهند کرد یا نه می گوید‪:‬‬ ‫چــاره ای جز اعتراض نداریم‪ ،‬البته نمی دانم این‬ ‫اعتراض هــا فایــده ای دارد یــا نــه نتیجــه از پیش‬ ‫تعیین شدهاست‪.‬‬ ‫او ادامــه می دهــد‪ :‬این افراد دســت پرورده‬ ‫نظــارت اســتصوابی هســتند و بایــد بــه همیــن‬ ‫نظــارت کــه بــارد رقبایشــان‪ ،‬ان هــا را بر ســرکار‬ ‫اورده‪ ،‬خدمــت کننــد‪ .‬حــاال ایــن افــراد مــا را‬ ‫رد کــرده و دوستانشــان بــر ســرکار می اینــد‪.‬‬ ‫عضو شــورای شــهر تهران با اشــاره به اظهارنظر‬ ‫اصولگرایــان دربــاره پایــان یافتــن دوره حیــات‬ ‫اصالح طلبــان‪ ،‬اضافــه می کنــد‪ :‬ایــن افــراد بــه‬ ‫ادعایــی هم کــه می کنند اعتقــادی ندارند‪ ،‬اگر‬ ‫دوره ما تمام شــده چــرا رد صالحیت می کنند؟‬ ‫ان هــا خبردارنــد کــه مردم خانه نشــین شــده و‬ ‫مشــارکت نخواهنــد کرد‪ ،‬چرا بــاز رد صالحیت‬ ‫می کنند؟ ان ها می خواهند در میدان بی رقیب‬ ‫با مشارکت حداقلی به سرکار بیایند‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫اراده جمعی دولت و مجلس حمایت‬ ‫از بازار سرمایه است‬ ‫عبدالناصر همتی رئیس کل‬ ‫افزایش اعتماد سهامداران به‬ ‫بانــک مرکــزی در یادداشــتی‬ ‫بازار بورس اســت‪ .‬تصمیمات‬ ‫در اینســتاگرام در خصــوص‬ ‫متخــذه در جهــت حمایــت از‬ ‫جلسات بورسی تاکید کرد که‬ ‫بــورس خصوصــا ســهامداران‬ ‫اراده جمعی دولت و مجلس‬ ‫خرد بــود‪ .‬همتی افزود‪ :‬مجاز‬ ‫عبدالناصرهمتی‬ ‫حمایــت از بــازار ســرمایه و‬ ‫کهــا در اعطــای‬ ‫بــودن بان ‬ ‫اقــدام بــرای افزایــش اعتمــاد‬ ‫یهــا و‬ ‫تســهیالت بــه کارگزار ‬ ‫ســهامداران بــه بــازار بورس اســت‪ .‬بــه گزارش شرکت های ســرمایه گذاری‪ ،‬پیشنهاد مستثنی‬ ‫کهــا از قانــون رفــع موانــع تولیــد‬ ‫ایرنا‪ ،‬همتی در این یادداشت خود نوشت‪ :‬دو شــدن بان ‬ ‫جلسه مفصل در خصوص بورس داشتیم‪ .‬یکی درخریــد ســهام بورســی غیر مدیریتــی‪ ،‬فروش‬ ‫در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و در حضور ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر از منابع صندوق توسعه ملی‬ ‫رئیــس محتــرم جمهــوری و دیگر جلس ـه ای در و پرداخت معادل ریالی ان به صندوق تثبیت‬ ‫مجلس شورای اسالمی در حضور رئیس محترم سهام ونیز اصالح نرخ تسعیر دارایی های ارزی‬ ‫مجلس‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬اراده جمعی دولت بانک ها‪ ،‬مواردی از موافقت های بانک مرکزی‬ ‫و مجلس حمایت از بازار سرمایه و اقدام برای بود‪.‬‬ ‫فروشامتیاز مسکنملیتخلفاست‬ ‫وزیر راه و شهرسازی گفت‪:‬‬ ‫خریــد خانــه در بــازار را ندارند‬ ‫فروش امتیاز طرح مسکن ملی‬ ‫تــا بتوانند با قیمت مناس ـب تر‬ ‫تخلف اســت و اشــخاصی که‬ ‫منــزل خودشــان را ابتیاع کنند‪.‬‬ ‫امتیاز خودشــان را می فروشــند‬ ‫بــه همیــن خاطر ســاخت ‪۴۰۰‬‬ ‫اقدامــی غیرقانونــی انجــام‬ ‫هــزار واحــد ســالیانه در طــرح‬ ‫محمد اسالمی‬ ‫داده انــد و بــا قرمــز شــدن فرم‬ ‫اقدام ملی برنامه ریزی شــد که‬ ‫«ج» دیگــر امکان دریافت این‬ ‫تفاضــل ان از ‪ ۷۰۰‬هــزار واحــد‬ ‫امتیــاز را نخواهنــد داشــت‪ .‬بــه گــزارش ایرنا به مــورد نیــاز مــردم‪ ۳۰۰ ،‬هــزار واحــد اســت کــه‬ ‫نقل از وزارت راه و شهرســازی‪ ،‬محمد اســامی خــود مــردم در این چند ســال به طور ثابت کار‬ ‫در حاشــیه جلســه کمیســیون ایمنــی را ههــا در ساخت وســاز را انجــام داده بودنــد‪ .‬ایــن ‪۴۰۰‬‬ ‫جمع خبرنــگاران در خصوص اخرین وضعیت هزار واحد برنامه ریزی شده هم اکنون در دست‬ ‫ســاخت مســکن در کشــور‪ ،‬گفت‪ :‬تمام تالش اجــرا قــرار گرفته که دارای تــداوم بوده و یعنی‬ ‫مــا ایــن اســت جریــان تولید مســکن در کشــور این روند هرســال می تواند ادامه داشــته باشد‪.‬‬ ‫پایدار باشــد و با توانمندســازی در فراهم کردن وزیــر راه و شهرســازی در ادامــه گفــت‪ :‬در طرح‬ ‫زمین و تســهیلگری جهت اخذ مجوزها‪ ،‬مردم اقــدام ملی و بخــش اول برای ما تکمیل دقیق‬ ‫بتواننــد ســاخت واحدهــای خودشــان را رو بــه اطالعــات مهــم بــود تــا بدانیم نیــاز هر شــهر را‬ ‫جلــو حرکت دهند‪ .‬وی افــزود‪ :‬همه این موارد شناخته و برای مخاطب خودمان برای ساخت‬ ‫در قالب اصالح ائین نامه ها انجام گرفته است مسکن برنامه ریزی داشته باشیم‪ .‬نکته دوم این‬ ‫که ‪ ۵۰۰‬هزار مسکن در طرح اقدام ملی مسکن بود که بتوانیم اورده هایی که مسکن را تبدیل‬ ‫در اجرای کار قرار گرفته و این برنامه از شرایط بــه کاالی ســرمایه ای کــرده اســت را بــه حــوزه‬ ‫پرالتهاب بازار جلوگیری می کند‪ .‬شــواهد نشان اقتصــادی مســکن که تولیــد و عرضه ان اســت‬ ‫می دهــد ایــن روند به یک ســمت با ثبات تر در سوق دهیم تا کسب وکار تولید مسکن را رونق‬ ‫حال حرکت اســت‪ .‬وزیر راه و شهرسازی درباره دهند‪ .‬نه به این شــکل ســرمایه گذار خانه های‬ ‫فروش امتیاز مســکن ملی گفت‪ :‬اشخاصی که خالــی را نگهداری کرده و موجــب التهاب بازار‬ ‫یشــود‪ .‬ســرمایه گذارانی که خریدهــای انبوه‬ ‫امتیاز خودشان را می فروشند فرم «ج» انها قرمز م ‬ ‫شــده و دیگــر نمی تواننــد دوبــاره امتیاز داشــته انجــام می دهد و با خالی نگه داشــتن خانه ها‬ ‫باشــند‪ .‬ایــن کار انها ممنوع و خــاف بوده و با ایجاد تورم می کند‪ .‬به همین خاطر الزم بود که‬ ‫این کار امتیازشــان حذف م ‬ ‫یشــود‪ .‬اســامی با از ورود پول ها برای سرمایه گذاری به این شکل‬ ‫اشاره به استقبال مردم از سامانه امالک و اسکان جلوگیری کنیم تا مسکن همواره کاالی مصرفی‬ ‫گفت‪ :‬تبلیغات منفی در مورد این سامانه انجام قلمداد شــده و برای مردم التهاب ایجاد نکند‪.‬‬ ‫گرفت و کمپین هایی راه اندازی شد تا مردم در این گام دوم نیاز به یک ابزار بازدارندگی داشت‬ ‫ان ثبت نام نکنند‪ .‬برای وزارت راه و شهرســازی کــه در حقیقت همان مالیات بود که در قانون‬ ‫مهم این اســت که امار دقیق ثبتی از وضعیت ماده‪ ۵۴‬قانون مالیات های مستقیم از قبل بوده‬ ‫مسکن داشته باشد تا روند انجام کار با برنامه که از خانه های خالی مالیات اخذ شود‪ .‬اسالمی‬ ‫پایداری همراه باشــد‪ .‬ســاالنه ‪ ۷۰۰‬هــزار واحد ادامه داد‪ :‬این مالیات ها بازدارندگی نداشت و به‬ ‫مســکونی نیــاز کشــور اســت و ‪ ۲۰۰‬هــزار واحد همینخاطرمجلسقانونمالیاتپنجاهوچهار را‬ ‫روســتایی کــه در مجموع برای ‪ ۹۰۰‬هــزار واحد اصالح کرد‪.‬درقانونجدیدمالیاتسنگینیدرنظر‬ ‫مسکونی برنامه ریزی شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬در گرفتهشدهوبههمینخاطرنگهداشتنخانه های‬ ‫این زمینه در شرایطی قرار گرفتیم که بخشی از خالی دیگر صرف و توجیه نداشته و باید اجاره یا‬ ‫این واحدها توسط خود مردم ساخته می شود؛ فروختهشوندتابهاینشکلالتهاببازار مسکنرا‬ ‫یعنــی پروانــه ســاخت از شــهرداری دریافــت نداشته باشیم‪ .‬قیمت مسکن از اوایل دهه هفتاد‬ ‫کــرده و پایــان کار می گیرنــد و الزم بود که برای همواره با دالر رشد داشته و حاال با این اتفاق قرار‬ ‫کسری ان برنامه ریزی انجام شود‪ .‬به خصوص اســت کاری انجام گیرد تا بازار مســکن از بازار ارز‪،‬‬ ‫بــا هــدف خان ـه دار کــردن مردمــی که شــرایط طال و سایر بازارها تبعیت نکند‪.‬‬ ‫تزریق‪ ۵‬هزار میلیاردتومان‬ ‫بهبازارسرمایه‬ ‫بســته پیشــنهادی دهگانــه تحــت عنــوان‬ ‫‪ ۳+۷‬با هدف رشد بازار سرمایه توسط رئیس‬ ‫سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست خبری‬ ‫ســخنگوی دولت رونمایی شد‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫بــورس می گویــد هــر یــک از بندهــای دهگانه‬ ‫ایــن بســته حــاوی منابــع مشــخصی اســت و‬ ‫جمــع این منابع همــراه بــا راهکارهای جدید‬ ‫و توســعه ابزارهــا بــه تقویت مســتمر و پایدار‬ ‫یشــود‪ .‬به گــزارش ایلنا‬ ‫طــرف تقاضــا منجــر م ‬ ‫از بــازار ســرمایه‪ ،‬محمدعلی دهقــان دهنوی‪،‬‬ ‫رئیس ســازمان بــورس و اوراق بهادار جزییات‬ ‫بسته پیشــنهادی ‪ ۷+۳‬بازار سرمایه را تشریح‬ ‫کــرد‪ .‬رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار با‬ ‫بیــان اینکه ســه بند از بســته ‪ ۷+۳‬امــاده اجرا‬ ‫است و اجرای هفت بند دیگر به قانون گذاری‬ ‫نیــاز دارد و بنابرایــن منــوط بــه تصویــب در‬ ‫شــورای عالی هماهنگی اقتصاد است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه‬ ‫ملــی به صندوق تثبیت بــازار‪ ،‬رفع ممنوعیت‬ ‫نهادهــای مالــی بازار ســرمایه برای اســتفاده از‬ ‫تســهیالت بانکــی و اعطــای اقامــت ‪ ۵‬ســاله‬ ‫برای ســرمایه گذاران خارجی برای خرید سهام‬ ‫ب هصــورت مصوبــه در بــازار ســرمایه اجرایــی‬ ‫یشــود‪ .‬دکتــر محمدعلــی دهقــان دهنــوی‬ ‫م ‬ ‫افــزود‪ :‬البته پیش تر بخشــی از منابع صندوق‬ ‫توســعه ملی به صندوق تثبیت بازار پرداخت‬ ‫شــد اما بــا توجه به اینکه منابــع این صندوق‬ ‫ارزی است و باید توسط بانک مرکزی به ریال‬ ‫تبدیل شــود و سپس در اختیار صندوق تثبیت‬ ‫بازار قرار بگیرد این مصوبه به شکل کامل اجرا‬ ‫نشــد؛ اما خوشــبختانه امروز تغییر منابع از ارز‬ ‫به ریال در دولت تصویب شــد و با مساعدت‬ ‫رئی ـس کل بانــک مرکــزی ب ـه زودی ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫دالر معادل ‪ ۵‬هزار میلیارد تومان منابع جدید‬ ‫به بازار سرمایه تزریق می شود‪ .‬دبیر شورای عالی‬ ‫بــورس ادامه داد‪ :‬برای صندوق تثبیت بازار کار‬ ‫ویژه های متعددی پیش بینی شــده و بر اساس‬ ‫اساسنامه وظیفه اصلی ان تثبیت بازار است و در‬ ‫زمان افت شاخص به ثبات بازار کمک می کند‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان بــورس رفع ممنوعیت نهادهای‬ ‫مالی بازار سرمایه در استفاده از تسهیالت بانکی‬ ‫برای خرید ســهام را از دیگر بندهای این بســته‬ ‫دانســت و افزود‪ :‬شــرکت های ســرمایه گذاری‪،‬‬ ‫با ســرمایه گذاری در شــرکت های مختلف برای‬ ‫تولید و اشتغال ظرفیت جدید ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در مواقــع رونــق بازار ســرمایه‪،‬‬ ‫نهادهای مالــی می توانند منابع مورد نیاز خود‬ ‫را از طریــق عرضــه اولیــه یــا بــا فــروش ســهام‬ ‫شــناور تامین کننــد‪ ،‬اما در مواقعــی که جریان‬ ‫بازار معکوس اســت‪ ،‬باید از ســهام شرکت های‬ ‫زیرمجموعــه خــود حمایت کنند؛ اما بر اســاس‬ ‫کهــا از‬ ‫مقــررات نظارتــی بانــک مرکــزی‪ ،‬بان ‬ ‫اعطای تســهیالت به نهادهای مالی منع شده‬ ‫بودند و عمال این مسیر بسته بود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 09‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1057‬‬ ‫نامزدها برای سهامداران چه برنامه ای دارند‬ ‫سبز و قرمز انتخابات برای بورس‬ ‫یک کارشناسبازارسرمایهبابیاناینکهتحوالت‬ ‫سیاسیوانتخاباتریاست جمهوریبرروندحرکت‬ ‫بورس‪،‬تاثیرگذار است‪ ،‬گفت‪:‬تعدادبسیاریزیادی‬ ‫از مردم ســهامدار هستند‪ ،‬بنابراین فردی که نامزد‬ ‫ریاست جمهوری می شود باید نسبت به تحوالت‬ ‫بورس حســاس باشــد و باید مشخص شود که چه‬ ‫برنام ـه ای بــرای این بــازار دارد‪ .‬به گــزارش ایرنا‪ ،‬با‬ ‫نزدیک شدن به زمان ثبت نام نامزدهای انتخابات‬ ‫ریاستجمهوریدر اواخراردیبهشت ماه‪،‬بهتدریج‬ ‫اســامی افــراد مختلف به عنــوان نامــزد انتخابات‬ ‫یشــود‪ .‬با وجود اینکــه درباره بحث های‬ ‫مطرح م ‬ ‫سیاسی‪ ،‬نظرات و دیدگاه های نامزدها ارائه شده‪،‬‬ ‫اما درباره مســائل اقتصــادی و به ویژه بورس‪ ،‬هنوز‬ ‫بحث جدی از ســوی نامزدهای انتخابات ریاســت‬ ‫جمهــوری مطرح نشــده اســت‪ .‬با توجــه به اینکه‬ ‫بورساکنونبهدغدغهجدیده هامیلیونسهامدار‬ ‫تبدیل شــده‪ ،‬این ســوال به ذهن می رســد که چرا‬ ‫نامزدهایانتخاباتهنوز بحثیرادربارهبورسارائه‬ ‫نکرده اند‪ .‬البته برخی صرفا به وضعیت موجود و‬ ‫شــرایط نامطلوب معامــات‪ ،‬انتقاداتــی را مطرح‬ ‫کرده اند‪،‬امامسئلهایناست کهخبریازبرنامه های‬ ‫انهابرایبهبودشرایطبازار سرمایهنیست‪.‬‬ ‫مصطفــی صفاری در گفت وگو بــا ایرنا به روند‬ ‫فعلی این روزهای بازار اشاره کرد و افزود‪ :‬در اوایل‬ ‫ســال ‪ ٩٩‬شــاهد ورود نقدینگــی بــه بــازار بودیــم‪،‬‬ ‫به گونه ای که شاخص بورس از ابتدای سال گذشته‬ ‫تا ‪ ٢٠‬مردادماه از ‪ ٥٠٠‬هزار واحد تا دو میلیون و ‪١٠٠‬‬ ‫هزار واحد افزایش پیدا کرد‪ .‬وی خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫در ان زمان طبیعی بود که به طورمعمول شاخص‬ ‫بورس بعد از تقســیم ســود با کاهش همراه شــود‪،‬‬ ‫حتی‪ ٢٠‬روز مردادماه هم اضافه نقدینگی وارد بازار‬ ‫شــده بــود‪ ،‬اما بعــد از ان‪ ،‬همان طور که بازار رشــد‬ ‫شتابانیراتجربه کردشاهد کاهشپرشتابشاخص‬ ‫بــورس هــم بودیم‪ .‬صفاری به عوامل تاثیرگــذار در‬ ‫شتابافتشاخصبورساشاره کردو گفت‪:‬مطرح‬ ‫شدن بحث فروش سهام عدالت و عرضه صندوق‬ ‫پاالیشی از جمله عواملی بودند که به شدت بازار‬ ‫را منفی کردند‪ .‬به گفته این کارشناس بازار سرمایه‪،‬‬ ‫بــرای مدتــی در بــازار شــاهد افزایش عرضــه اوراق‬ ‫بدهی بودیم تا ‪ ١٨‬اســفندماه کــه اوراق بدهی در‬ ‫بازار عرضه شد بازار در مسیر منفی قرار گرفته بود‪،‬‬ ‫اما بعد از ان تا حدودی روند معامالت بازار تغییر‬ ‫کرد و به مدار صعودی بازگشت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬سال گذشته شاهد افزایش‬ ‫نرخ ارز و تورم ‪ ٤٨‬درصدی در کشور بودیم که این‬ ‫موضوع منجر به ســودهای تورمی شــرکت ها شــد‬ ‫و ایــن اتفــاق به دنبال خود باعث شــد تا در ســال‬ ‫جاری سود شرکت ها بین ‪ ٢٠٠‬تا ‪ ٣٠٠‬درصد افزایش‬ ‫یابد‪ .‬صفاری به انتخابات ریاســت جمهوری ایران‬ ‫اشــاره کرد و افزود‪ :‬ســهامداران باید این موضوع را‬ ‫مدنظر داشــته باشــند کــه در خردادمــاه با موضوع‬ ‫انتخابات ریاســت جمهوری ایران همراه هســتیم؛‬ ‫بنابراین تا شــهریورماه ســکانداری و تیم اقتصادی‬ ‫کشور تغییر می کند و طبیعی است که رویکرد انها‬ ‫بسیار بر روند بازار اثرگذار باشند‪ .‬این کارشناس بازار‬ ‫ســرمایه با بیان اینکه به دنبال این اتفاق با تغییر‬ ‫مدیریت شــرکت های بــزرگ همراه خواهیم شــد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬انتظاری برای روند صعودی شــاخص بورس‬ ‫از تیر تا مهرماه وجود ندارد اما ممکن است از ابان‬ ‫ماه که ســود ‪ ٦‬ماه شرکت ها منتشــر و به دنبال ان‬ ‫دولتجدیدمستقرمی شودبهدلیل کاهشریسک‬ ‫انتخابات دوباره اقبال به بازار سهام بازگردد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن موضوع باید مدنظر باشــد‬ ‫که شــوک های سیاســی و اقتصادی به طور کامل در‬ ‫بازار اثرگذار هستند‪ ،‬بنابراین کسب بازدهی زیادی‬ ‫یشــود‪ ،‬اما ممکن است بازار‬ ‫در بازار پیش بینی نم ‬ ‫تا پایان سال بازدهی ‪ ٤٠‬تا ‪ ٦٠‬درصدی را در اختیار‬ ‫سهامدارانقرار دهد‪.‬صفاریبابیاناینکهانتخابات‬ ‫به طور حتمبرروندبازار تاثیرگذار خواهدبود‪،‬اظهار‬ ‫داشت‪:‬اکنونتعدادبسیاریزیادیاز مردمدر کشور‬ ‫سهامدار هستند‪ ،‬بنابراین فردی که رئیس جمهوری‬ ‫یشــود باید نســبت به تحوالت بورس حســاس‬ ‫م ‬ ‫باشــد و مســائل ایــن بــازار را ب هطــور کامــل مدنظر‬ ‫قرار دهد اما در ابتدا باید مشخص شود که هدف‬ ‫رئیس جمهــوری جدید کنتــرل تورم اســت یا مبارزه‬ ‫با فســاد‪ .‬این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت‪:‬‬ ‫شــاخص بــورس شــاخص مقدم اســت؛ بــه همین‬ ‫دلیل سیاســت و رویکرد جدیدی که دولت تعیین‬ ‫می کند اثر خود را بر شاخص بورس خواهد گذاشت‬ ‫زیرا نوسان اقتصادی و سیاسی بر معامالت بورس‬ ‫اثرگذار خواهند بود‪ ،‬تاثیر شوک های سیاسی بر بازار‬ ‫کوتاه مدت و شوک های اقتصادی‪ ،‬بلندمدت بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫صفاری تاکید کرد‪ :‬ورود مســتقیم سهامداران‬ ‫جز که بیشــتر انها از طریق کانال های غیررســمی‬ ‫در ایــن بــازار هدایــت شــدند و شــروع بــه خرید‬ ‫کردنــد باعــث ضــرر و زیــان عــده گســترده ای از‬ ‫انها شــد‪ .‬این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬ســهامداران بایــد از طریــق ســرمایه گذاری‬ ‫غیرمســتقیم وارد بــازار ســهام شــوند و از ورود‬ ‫مســتقیم بــه ایــن بــازار اجتنــاب کننــد‪ ،‬چراکــه‬ ‫ایــن موضــوع تا حــد زیادی مانــع از ضــرر و زیان‬ ‫ســهامداران خواهــد شــد‪ .‬وی بــه دو مرحلــه‬ ‫نخســت ازادســازی ســهام عدالــت اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬اجرای مرحله نخســت این طرح طبیعی‬ ‫بود اما مرحله دوم ازادسازی سهام عدالت که با‬ ‫فروش ‪ ٦٠‬درصد سهام همراه شد‪ ،‬زمانی بود که‬ ‫در بازار با فشــار عرضه از ســوی ســهامداران خرد‬ ‫همراه بودیم‪.‬‬ ‫صفــاری اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن زمــان با فشــار‬ ‫ســنگین عرضه از ســوی مشــموالن ســهام عدالت‬ ‫همــراه شــدیم‪ ،‬مــردم پولــی بابــت ســهام عدالت‬ ‫پرداخت نکرده بودند اما به دنبال رفع مشکالت‬ ‫خود به دنبال پول این ســهام بودند‪ ،‬این موضوع‬ ‫یک باره فشار فروش خیلی سنگینی را در بازار ایجاد‬ ‫کرد که در نهایت بر اســاس تصمیمات اتخاذ شده‬ ‫به منظور کاهش هیجان های ایجاد شده در بازار‪،‬‬ ‫تصمیماتی جهت جلوگیری از فروش سهام عدالت‬ ‫اتخاذ شــد‪ .‬این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬از ابتــدا قــرار بــود با ســهام عدالــت‪ ،‬فرهنگ‬ ‫سهامداری در کشور تقویت شود‪ ،‬اما مردم به دلیل‬ ‫تامیــن نیازهــای مصرفی مانند خریــد تلفن همراه‬ ‫اقدام به فروش ســهام خود کردند که این موضوع‬ ‫به شدت بر شتاب روند هیجانی بازار تاثیرگذار بود و‬ ‫باعث افت شدید شاخص بورس شد‪.‬‬ ‫وی بــه مطــرح شــدن موضــوع قیمت گــذاری‬ ‫دســتوری اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬در کنار مســائلی که‬ ‫باعث افزایش فشار فروش و شتاب در روند نزولی‬ ‫شــاخص بورس شــد‪ ،‬تصمیــم وزارت صنعت برای‬ ‫بــورس کاال مبنــی بر قیمت گذاری دســتوری فشــار‬ ‫فروش در بازار را تشــدید کرد که شــاهد بودیم بازار‬ ‫تا اســفندماه تحت تاثیر این موضوع قرار گرفت و‬ ‫بــه معامــات بازار ســهام ضربــه وارد کــرد‪ .‬وی به‬ ‫ســهامداران توصیــه کــرد و گفت‪ :‬ســهامداران باید‬ ‫این موضوع را مدنظر داشته باشند که بورس برای‬ ‫سرمایه گذاری در بازه زمانی بیش از یک سال است‬ ‫و ســهامدارانی کــه به این بــازار ورود می کنند نباید‬ ‫برای کسببازدهیدر اینبازار عجلهداشتهباشند‪.‬‬ ‫صفاری تاکید کرد‪ :‬پیش بینی ما از معامالت بورس‬ ‫بدین صورت بود که بورس‪ ،‬بهار سبزی را پشت سر‬ ‫خواهــد گذاشــت درحالی کــه در فروردین مــاه بازار‬ ‫خوبی را نداشتیم و این موضوع باعث ترس بیشتر‬ ‫سهامداران از تداوم افت بی سابقه شاخص بورس‬ ‫در این بازار شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اعطای نشان اعتماد به واحدهای صنفی اصفهان در راستای شعار سال‬ ‫معاون امور اقتصادی دادســتان اصفهان گفت‪:‬‬ ‫مقررات فعلی تعزیراتی جنبــه بازدارندگی ندارند و‬ ‫به روز نیســتند‪ ،‬بنابراین باید به سمت کیفی شدن‬ ‫بازرسی هاپیشرویم‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬محمد محسنی اژیه در‬ ‫ایین اهدا نشــان و گواهینامه نشان اعتماد انجمن‬ ‫حمایتاز حقوقمصرف کنندگاناستاناصفهان‪،‬با‬ ‫بیاناینکهسیاست گذاریدستگاهقضاییتنهاجنبه‬ ‫برخــوردی نــدارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکــی از موارد به غیر از‬ ‫مباحثجرموتخلف‪،‬مباحثحمایتازحوزهتولید‬ ‫وحقوقعامهاست‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬طی چند سال اخیر به ویژه از سوی‬ ‫دســتگاه قضایی به مصادیق حقوق عامه توجه و‬ ‫دســتورالعمل های الزم دراین باره صادر شــده اســت‬ ‫که یکــی از جلوه های حقوق عامه‪ ،‬رعایت حقوق‬ ‫مصرف کنندگاناست‪.‬‬ ‫معاونپیشگیریاز وقوعجرمدادسرایعمومی‬ ‫و انقــاب اصفهــان با بیــان اینکه بالغ بــر یک دهه‬ ‫رعایــت حقوق عامه مورد تاکید قانو نگــذار بوده و‬ ‫انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده پروبال‬ ‫گرفتــه و مطالبهگری کرده انــد‪ ،‬گفت‪ :‬فعالیت این‬ ‫انجمن ها‪ ،‬ان گونه که بایدوشاید نبوده و شاید بنابر‬ ‫زیرساخت هاییموجوددر حاکمیت‪،‬موارداستفاده‬ ‫ازظرفیت هایاینانجمن هاپیش بینینشدهبود‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬یکیاز مواردو گزارش هایی کههمواره‬ ‫یشــد‪ ،‬مسائل مربوط به‬ ‫به مراجع قضایی ارائه م ‬ ‫تنظیمبازاروتخلفاتتولیدکنندگانوعرضه کنندگان‬ ‫مــورد مطالبــه دســتگاه های قضایــی بود کــه مردم‬ ‫خواستار وروددستگاهقضاییبهانبودهوهستند‪.‬‬ ‫محسنیبابیاناینکهظرفیت هایقانونیانجمن‬ ‫حمایت با توجه به دغدغه های اعضای ان بیشــتر‬ ‫موردتوجهقرار گرفتهاستوامیدواریمحمایت های‬ ‫قضایــی در این حوزه بیشــتر به منصه ظهور برســد‬ ‫چراکه این یکی از سرفصل های مربوط به پیگیری‬ ‫حقوقعامهاست‪.‬ویبابیاناینکهانجمنحمایت‬ ‫از حقوق مصرف کنندگان در اصفهان بیشتر و بهتر از‬ ‫سایراستان هابهمباحثحقوقعامهورودپیدا کرده‬ ‫اســت‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬با توجه به سیاس ـت گذاری های‬ ‫خوب این انجمن‪ ،‬دستگاه قضایی عزم خود را جزم‬ ‫کردهتاهرگونهحمایتاز اینانجمنرادر چارچوب‬ ‫قوانینومقرراتداشتهباشد‪.‬‬ ‫معاون پیگیــری و احیا حقوق عامه دادســتانی‬ ‫مرکز استان اصفهان توضیح داد‪ :‬یکی از مواردی که‬ ‫به جد دنبال ان بودیم و ســعی بر ان شــده‪ ،‬حضور‬ ‫انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده هم در ستاد‬ ‫تنظیم بازار و هم کمیته نظارت بر کاالهای اساسی‬ ‫کهمسئولاندادستان هااست‪،‬چراکهجلوهمردمی‬ ‫این اقدامات حضور خود انجمن در این جلسات و‬ ‫تصمیماتاست‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬خوشــبختانه انجمــن حمایت از‬ ‫حقــوق مصرف کننــدگان اصفهــان در بحث تنظیم‬ ‫بازار میوه و کاالهای اساســی شــب عید ورود کرد و‬ ‫با بازرس ـی های خود گزارش های خوبی به ســازمان‬ ‫تعزیرات و دستگاه قضایی داده و به نوعی هم در‬ ‫حــوزه بازرســی و هم کارشناســی خوب عمــل کرده‬ ‫نهــا برای‬ ‫است‪.‬محســنی با اشــاره بــه نقش انجم ‬ ‫اصالح مکانیزم بازار در بخش عرضه و تقاضا‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬باید توجه داشــت که بیشــتر بازرس ـی ها جنبه‬ ‫دولتــی دارنــد و بایــد دید بعدازایــن نظارت ها‪ ،‬چه‬ ‫ضمانت هایاجراییبرایانهااعمالشدهاست‪.‬‬ ‫ویبازرسی هارابهدودسته کیفیو کمیتقسیم‬ ‫کرد و گفت‪ :‬انچه موجب شده بازرسی های دولتی‬ ‫جوابگونباشد‪،‬اینبوده کهبیشتربازرسی های کمی‬ ‫مدنظر اســت‪ ،‬اما اینکه تنها صرف بازرسی از محل‬ ‫داشتهباشیم‪،‬درستنیست‪.‬‬ ‫معاون امور اقتصادی دادستان اصفهان با تاکید‬ ‫بــر اینکه متاســفانه مقررات فعلــی تعزیراتی جنبه‬ ‫بازدارندگــی ندارنــد و به روز نیســتند و شــاید برخی‬ ‫مســائل را قانو نگــذار در قانــون قــرار نــداده اســت‪،‬‬ ‫تصریحکرد‪:‬متاسفانهجرائمتعزیراتیبازندهنیست‪،‬‬ ‫بنابراین باید به سمت کیفی شدن بازرسی ها پیش‬ ‫رویموهرچهاینبازرسی ها کارشناسی ترباشدوابعاد‬ ‫تخلــف لحاظ شــود‪ ،‬می توان بــرای اعمال قوانین‪،‬‬ ‫ضمانتاجراییبیشتریداشتهباشیم‪.‬‬ ‫نهــای حمایــت از‬ ‫محســنی بــه نقــش انجم ‬ ‫حقــوق مصرف کننده اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬در حوزه‬ ‫عملکردیانجمنحمایتازحقوقمصرف کنندگان‬ ‫با بازرسی های کیفی خود و همچنین از طریق بانک‬ ‫اطالعاتــی خــود می توانــد بازرس ـی ها را به گون ـه ای‬ ‫هدفمندپیشببرد‪.‬‬ ‫رئیسانجمنحمایتاز حقوقمصرف کنندگان‬ ‫اســتان اصفهان نیز در این مراســم‪ ،‬با اشاره به شعار‬ ‫سال تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع زدایی ها‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫برای اجرای این شعار‪ ،‬طرحی را که سال گذشته این‬ ‫انجمن پیگیری و مصوب کرده بود را در سال جاری‬ ‫اجراییکرد‪.‬‬ ‫مجتبــی برزگــر با اشــاره به طــرح اعطای نشــان‬ ‫اعتماد به واحدهای صنفی توضیح داد‪ :‬در این طرح‬ ‫واحدهایصنفیمی توانندمطابققانونحمایتاز‬ ‫حقوقمصرف کنندگانوبنابرشیوه نامهاینانجمن‪،‬‬ ‫نائلبهدریافتایننشاناعتمادشوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به غیر از شرایط فیزیکی که واحدها‬ ‫برای دریافت این نشان باید داشته باشند‪ ،‬انجمن‬ ‫حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان‪ ،‬اســتعالمی از‬ ‫تعزیــرات حکومتــی گرفته کــه در صورت نداشــتن‬ ‫سابقهتعزیراتیوتخلف‪،‬ایننشاناعتمادبهواحد‬ ‫صنفیاعطامی شود‪.‬رئیسانجمنحمایتازحقوق‬ ‫مصرف کنندگاناستاناصفهانباتاکیدبراینکهازاین‬ ‫طرح اســتقبال خوبی شــده اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫اینده با اقدامات صورت گرفته به اهداف این طرح‬ ‫کهشناساندنواحدهایصنفیمعتبربهمردماست‪،‬‬ ‫می رسیموامیدواریمازطریقانجمن هایشهرستان‪،‬‬ ‫اینطرحدر کلاستانپیاده سازیشود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬هــدف طــرح‪ ،‬ارتقــا واحدهای‬ ‫صنفی و رســیدن به ســطح اســتاندارد برای رعایت‬ ‫حقوق مصرف کنندگان اســت‪ ،‬از ســوی دیگر مردم‬ ‫واحدهای صنفی معتبر را شناخته و از انها خدمات‬ ‫دریافتمی کنند‪.‬‬ ‫درراستایتحققشعارسالوحمایتوپشتیبانی‬ ‫از واحدهــای صنفــی‪ ،‬انجمــن حمایــت از حقــوق‬ ‫مصرف کنندگان با حضور معاون دادستان اصفهان‪،‬‬ ‫نشــان و گواهی نامه نشــان اعتماد را به چهار واحد‬ ‫صنفی برتــر در زیرمجموعــه اتحادیه خدمات فنی‬ ‫خودروهــای ســنگین اهــدا کــرد‪.‬در بخشــی از ایــن‬ ‫نشســت‪ ،‬با اهــدای لوح تقدیــر از «احمدرضا منزه»‬ ‫روزنامه نگار و دبیر گروه اقتصادی شــرکت رســانه ای‬ ‫رویداد پارسی به دلیل تالش های وی در جهت دفاع‬ ‫از حقوقمردمتجلیلشدوتقدیربهعملامد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫هدف گذاری برای دستیابی به تجارت ‪ ۳۰‬میلیارد دالری میان ایران و ترکیه‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه با بیان اینکه شرایط‬ ‫الزم برای برپایی نمایشــگاه دائمی فراهم شــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫دنبــال تحقــق تجــارت ‪ ۳۰‬میلیارد دالری میان دو کشــور هســتیم‪.‬‬ ‫مهــرداد ســعادت در گفت وگو با ایرنا بــا بیان اینکه حجم تجارت‬ ‫ایران و ترکیه در سال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی کاهش بسیاری را تجربه کرد‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در این ســال ‪ ۲‬میلیــارد دالر صــادرات و ‪ ۲‬میلیارد و‬ ‫‪ ۲۵۴‬میلیــارد دالر واردات انجــام شــده‪ ،‬ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫پیــش از ایــن مبادالتــی ‪ ۱۵‬میلیــارد دالری را بــا ایــن کشــور تجربه‬ ‫کــرده بودیــم‪ .‬وی خاطرنشــان کرد‪ :‬عوامل بســیاری در تجارت دو‬ ‫کشــور تاثیر داشــته که شــیوع ویــروس کرونا و افزایــش تحریم ها از‬ ‫یشــود و بر اساس ان در یک سال‬ ‫مهم ترین مشــکالت محسوب م ‬ ‫گذشــته کمتر صادرات و بیشتر واردات انجام شده است‪ .‬سعادت‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بررسی های اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه نشان‬ ‫می دهد که با توجه به مزیت های صادراتی به این کشور ظرفیت‬ ‫‪ ۱۵‬میلیــارد دالری بــرای مبــادالت تجاری در صــورت بهبود اوضاع‬ ‫برای تجارت وجود دارد‪ .‬وی با بیان اینکه اتاق مشــترک بازرگانی‬ ‫ایــران و ترکیــه به دنبال ترســیم نقشــه راهی برای بهبــود مبادالت‬ ‫دو کشــور اســت‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬در همین راستا سال گذشته به‬ ‫موضــوع اخــاق تجارت میان دو کشــور پرداخته و شــاخصه هایی‬ ‫در این زمینه انتخاب شد‪ ،‬زیرا درصورتی که خواستار اصالح حجم‬ ‫تجــارت و تحقــق اهــداف باشــیم بایــد نســبت به حل مشــکالت‬ ‫ریش ـه ای اقــدام کنیم‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی مشــترک ایــران و ترکیه‬ ‫تاکید کرد‪ :‬بررسی های اولیه نشان داد بسیاری از مشکالت ناشی از‬ ‫اخالق تجارت است که باید در شرایطی قرار بگیرد تا از مشکالتی‬ ‫که تجار با انها دس ـت وپنجه نرم می کنند‪ ،‬کاســته شــود و در ســال‬ ‫گذشته به این موضوع پرداخته شد و امیدواریم به نتیجه مطلوب‬ ‫ان دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫انعقاد تفاهم نامه همکاری‬ ‫بین بانک اینده و شرکت‬ ‫ملی پست‬ ‫تفاهم نامــه همــکاری مشــترک بین بانــک اینده و‬ ‫شــرکت ملی پســت جمهوری اســامی ایران با حضور‬ ‫رمضانعلی سبحانی فر‪ ،‬معاون وزیر ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعات و مدیرعامل شرکت ملی پست و دکترمحمد‬ ‫فطانت‪،‬مدیرعاملبانکاینده‪،‬اعضایهیئت مدیرهو‬ ‫جمعی از مدیران ارشد این بانک‪ ،‬منعقد شد‪ .‬بر اساس‬ ‫اینتفاهم نامه‪،‬همکاریدوجانبهبانکایندهوشرکت‬ ‫ملی پســت ج‪.‬ا‪.‬ایران در قالب ارائه ســبد خدماتی و‬ ‫تســهیالتی بانکی از ســوی بانک اینده و انجام نیابتی‬ ‫خدمات بانکی توسط پست؛ با هدف خدمت رسانی‬ ‫مطلوب به هم وطنان‪ ،‬صورت می پذیرد‪ .‬دکترمحمد‬ ‫فطانت‪ ،‬مدیرعامل بانک اینده در این مراســم ضمن‬ ‫ابراز خرســندی از امضای این تفاهم نامه‪ ،‬با اشــاره به‬ ‫جایگاه مهم پست گفت‪ :‬باوجود تحوالت عصر حاضر‬ ‫و ظهور فضای دیجیتال‪ ،‬پست نه تنها جایگاه خود را از‬ ‫دست نداد‪ ،‬بلکه با انجام ماموریت های جدید همراه‬ ‫با ارزش افزوده های بیش تر‪ ،‬دســتاوردهای ارزنده ای را‬ ‫برای کشور رقم زد که به عنوان بازوی اصلی حاکمیت‬ ‫و در کنار مردم‪ ،‬اطمینان خاطر بیش تری را در جامعه‪،‬‬ ‫نهادینــه ســاخت‪ .‬مدیرعامل بانک اینده با اشــاره به‬ ‫شــرایط ویــژه کرونایــی در کشــور و تــاش ایــن بانک‬ ‫برای بهره گیــری از ظرفیت های بانکداری الکترونیکی‬ ‫خود برای انجام امور بانکی بدون مراجعه به شعب‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برای اولین بار در کشور‪ ،‬افتتاح حساب از مرحله‬ ‫نخست تا مراحل نهایی بر روی سامانه «کیلید» بانک‬ ‫اینده‪ ،‬فراهم گردید و در صورت لزوم‪ ،‬ســایر خدمات‬ ‫تکمیلی با حضور همکاران‪ ،‬درب خانه مشتریان انجام‬ ‫می شود که در این مورد خاص می توان از ظرفیت های‬ ‫بی شمار شرکت ملی پســت کمک گرفت‪ .‬ارائه دیگر‬ ‫خدمات و محصوالت بانکی نظیر طــرح اینده داران‪،‬‬ ‫ویژه خرید اعتباری از فروشگاه های مجموعه ایران مال‬ ‫و دیگــر پذیرند ههــای طرف قرارداد بــا بانک اینده در‬ ‫سراســر کشــور با بازپرداخت مــدت دار و کارمزد اندک‬ ‫به کارکنان شرکت ملی پســت ج‪.‬ا‪.‬ایران‪ ،‬شرکت های‬ ‫تابعه و پیمانــکاران ان‪ ،‬از دیگر مفاد این تفاهم نامه‬ ‫اســت‪ .‬در ادامــه‪ ،‬رمضانعلی ســبحانی فر‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت ملــی پســت ج‪.‬ا‪.‬ایران نیز با اشــاره بــه امکان‬ ‫ارائه خدمات نیابتی از سوی این شرکت‪ ،‬این امکان را‬ ‫عاملی برای کاهش هزینه ها و هم چنین رضایت مندی‬ ‫نهایتا بهره وری بیش تر مجموعه عنوان کرد‪.‬‬ ‫مشتریان و ً‬ ‫این خدمات در مواردی نظیر افتتاح حساب‪ ،‬بازرسانی‬ ‫ابالغیه هــا و اخطاریه هــا و هم چنیــن کمک به بخش‬ ‫پشتیبانی‪،‬قابلبهره برداریاست‪.‬‬ ‫عملکرد یک ماهه «افق»‬ ‫با تحقق درامد ‪ 1/4‬هزار‬ ‫میلیاردی‬ ‫فروشــگاه های زنجیــره ای افق کوروش هــم اقدام‬ ‫به ارائه عملکرد نخستین ماه از سال مالی جدید کرد‬ ‫و بــا تحقــق ‪ ۱.۴‬هزار میلیارد تومان درامد با رشــد ‪۶۹‬‬ ‫درصــدی همراه شــد‪ .‬به گــزارش پایگاه خبــری بورس‬ ‫پــرس‪ ،‬فروشــگاه های زنجیــره ای افــق کــوروش اقدام‬ ‫به انتشــار گزارش عملکرد نخســتین ماه از ســال مالی‬ ‫جدیــد کــرد و در جریان معامالت امروز با رشــد اندک‬ ‫قیمت ســهام روبرو شــد‪ .‬براین اســاس‪« ،‬افق» در این‬ ‫مدت از فروش داخلی محصوالت نوشیدنی‪ ،‬شوینده‪،‬‬ ‫خوراکــی‪ ،‬ســبزیجات‪ ،‬لــوازم منــزل ســبک‪ ،‬پروتئینی‪،‬‬ ‫پوشاک و غرفه ای بالغ بر ‪ 1.4‬هزار میلیارد تومان درامد‬ ‫شناسایی کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل‬ ‫‪ 69‬درصدی رشد داشته است‪.‬‬ ‫جزییات محدودیت های‬ ‫کرونایی پرواز‬ ‫به ‪ ۴۲‬کشور‬ ‫سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت‪ :‬اکنون‬ ‫برای‪ ۴۲‬کشوربهعلتشیوع کرونامحدودیتسفراعالم‬ ‫شده که از بین انها سفر به‪ ۱۵‬کشور به عنوان کشورهای‬ ‫با وضعیت ویژه‪ ،‬ممنوع اســت‪ .‬محمدحسن ذیبخش‬ ‫در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬اکنون سفر به هند‪ ،‬پاکستان‪،‬‬ ‫فرانســه‪ ،‬بوتســوانی‪ ،‬برزیــل‪ ،‬جمهــوری چــک‪ ،‬عــراق‪،‬‬ ‫اســتونی‪ ،‬ایرلند‪ ،‬لســوتو‪ ،‬ماالوی‪ ،‬موزامبیک‪ ،‬اسلواکی‪،‬‬ ‫افریقایجنوبیوزامبیابهعنوان کشورهایدارایشرایط‬ ‫ویژهممنوعاست‪.‬وی گفت‪:‬برایاین کشورهاممنوعیت‬ ‫پذیرشمسافرچهباپرواز مستقیمچهغیرمستقیمداریم‬ ‫که استثنائی برای دیپلمات ها و نمایندگان سازمان های‬ ‫بین المللی با رعایت شــرایط و پروتکل هــای کرونا قائل‬ ‫هســتیم‪ .‬ذیبخش گفت‪ :‬فهرست‪ ۲۷‬کشــور نیز که به‬ ‫عنوان کشورهای پرخطر با شرایط خاص مسافر پذیرش‬ ‫می شــود شــامل البانی‪ ،‬اندورا‪ ،‬بحرین‪ ،‬بولیوی‪ ،‬بوسنی‬ ‫و هرزگوین‪ ،‬کلمبیا‪ ،‬مصر‪ ،‬استونی‪ ،‬اکوادور‪ ،‬مجارستان‪،‬‬ ‫اردن‪ ،‬کوزوو‪،‬لتونی‪،‬لبنان‪،‬مالت‪،‬مولداوی‪،‬مونتهنگرو‪،‬‬ ‫مقدونیه شــمالی‪ ،‬فلســطین‪ ،‬سنت لوســیا‪ ،‬صربستان‪،‬‬ ‫سیشل‪ ،‬اسلونی‪ ،‬سوئد‪ ،‬سوریه‪ ،‬تانزانیا و امارات متحده‬ ‫عربــی اعالم می شــود‪ .‬ســخنگوی ســازمان هواپیمایی‬ ‫کشوری اظهار داشت‪ :‬کشورهای پرخطر که با بروز باالی‬ ‫بیماری شناخته شده اند‪ ،‬دارای شرایط عدم منع تردد با‬ ‫الزام ارائه تست‪ PCR‬منفی با اعتبار ‪ ۹۶‬ساعته در مبد ا و‬ ‫انجام تست مجدد پس از ورود به کشور برای مسافران‬ ‫باالی‪ ۸‬ســال اســت‪ .‬ذیبخش افزود‪ :‬همــه اتباع ایرانی‬ ‫و خارجــی که قصد ســفر به ایــران را دارند‪ ،‬ملزم به ارائه‬ ‫گواهیتستمولکولی(‪)RT-PCR‬منفیازنظر کووید‪۱۹‬‬ ‫با مدت اعتبار حداکثر‪ ۹۶‬ساعت از ازمایشگاه های مورد‬ ‫تائیدوزارتبهداشت کشور مبدابهزبانانگلیسییامورد‬ ‫تائید کنسولگریپیشازسوارشدنبههواپیمادرفرودگاه‬ ‫مبداهستند‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫سرپرست جدید اداره گاز‬ ‫شهرستان گنبد استان‬ ‫گلستان معرفی شد‬ ‫مهندس علی طالبی مدیرعامل شــرکت گاز اســتان‬ ‫گلستان‪ ،‬در حکمی علی عقبا طلب رئیس سابق اداره‬ ‫گاز منطقــه یــک گــرگان را به عنــوان سرپرســت جدیــد‬ ‫اداره گاز شهرستان گنبد منصوب نمود‪ .‬در نشستی که‬ ‫بــه همین منظــور در محــل فرمانداری شهرســتان گنبد‬ ‫برگزار شــد‪ ،‬مهندس طالبی ضمن تشکر از مساعدت و‬ ‫همکاری عبد القدیرکریمی معاون اســتاندار و فرماندار‬ ‫ویژه شهرســتان‪ ،‬گزارشی از عملکرد شرکت ارائه نمود‪.‬‬ ‫در ادامــه نیــز کریمی معاون اســتاندار و فرمانــدار ویژه‬ ‫شهرستان گنبد ضمن تشکر از مدیرعامل گاز گلستان و‬ ‫رئیساداره گاز منطقهاز فعالیت هایانجامشدهشرکت‬ ‫گاز در راســتای توســعه گازرســانی در ســطح شهرســتان‬ ‫تقدیر نموده و اظهار امیدواری کرد تا در ادامه با وفاق‬ ‫و همدلی نسبت به خدمات رسانی هرچه بهتر به مردم‬ ‫شــریف و همچنین تعامل سازنده با مسئولین منطقه‬ ‫بیش ازپیشتالشنمایند‪ .‬گفتنیاستدر خاتمهمراسم‬ ‫نیز حکم انتصاب سرپرســت جدید اداره گاز شهرستان‬ ‫گنبد به وی اعطاء شد‪ .‬در ادامه همچنین مدیرعامل گاز‬ ‫گلستان در نشستی که با حضور کارکنان گاز گنبد برگزار‬ ‫نمودضمنتشکرازخدماتارائهشده‪،‬برامادگی کارکنان‬ ‫درراستایخدمات رسانیهرچهبیشتربهمشترکینعزیزو‬ ‫تکریمارباب رجوعومرتفعنمودنمشکالتمردمتاکید‬ ‫کــرد و در پایــان از خدمات ایوب نریمانی که به افتخار‬ ‫بازنشستگینائلشدندتقدیربهعملامد‪.‬‬ ‫توضیحات روابط عمومی‬ ‫ابفای استان اصفهان در‬ ‫مورد یک ادعا‬ ‫روابــط عمومــی ابفــای اســتان اصفهــان در مــورد‬ ‫ادعاهایمطرحشدهدر خصوصناسالمبودنابشرب‬ ‫اصفهان توضیحاتی ارائه داد‪ .‬در این متن امده است‪« :‬از‬ ‫شهروندان عزیز درخواست می شود به ادعاهای واهی‬ ‫توجه نکرده و به ســامت اب شــرب شبکه اب رسانی‬ ‫اصفهان بزرگ که به صورت مداوم توســط کارشناســان‬ ‫محتــرم مرکز بهداشــت و شــرکت اب و فاضــاب مورد‬ ‫پایشهایمیکروبی‪،‬شیمیاییواالینده هایمعدنیوالی‬ ‫قرارمی گیرداطمینانداشتهباشند‪.‬بهاستحضارمی رساند‬ ‫متاســفانه هر از گاهی برخــی افراد نااگاه و ســودجو با‬ ‫انتشــار فیلم و مطالبی در فضای مجازی‪ ،‬ســامت اب‬ ‫اشــامیدنی اصفهان را زیر ســوال برده و موجب نگرانی‬ ‫و تشویش اذهان عمومی می شوند‪ .‬در تازه ترین اقدام‬ ‫فــردی کــه چهره خود را نشــان نمی دهد با اســتفاده از‬ ‫دستگاه الکترولیز و اکسیده کردن امالح موجود در اب و‬ ‫ارائه اطالعات نادرست‪ ،‬ادعای ناسالم بودن اب شرب‬ ‫شــبکه اب رســانی اصفهان را مطرح می کند‪ .‬به اطالع‬ ‫شــهروندان گرامی می رساند اب اشامیدنی باید حاوی‬ ‫امالح معدنی مفید مانند کلسیم‪ ،‬منیزیم‪ ،‬اهن‪ ،‬سدیم‬ ‫و…بــر اســاس اســتاندارد ‪ ۱۰۵۳‬بــوده تا برای اشــامیدن‬ ‫مناســب و مفید باشــد در غیر این صورت همچون اب‬ ‫مقطر که فاقد هرگونه امالح معدنی اســت‪ ،‬نوشیدن‬ ‫ان نه تنها مفید نیست بلکه برای سالمتی افراد نیز مضر‬ ‫است‪ .‬با توجه به این موضوع‪ ،‬وقتی الکترودهای فلزی‬ ‫داخل اب اشامیدنی قرار می گیرد‪ ،‬توسط امالح موجود‬ ‫در اب‪ ،‬اکســید شــده و ایجــاد رنگ می کند ولــی در اب‬ ‫مقطر به خاطر این که فاقد امالح است‪ ،‬واکنشی ایجاد‬ ‫نشده و رنگ اب تغییر نمی کند‪ .‬در این فیلم همچنین‬ ‫از ‪ tds‬به عنوان سختی اب یاد می شود درحالی که‪ tds‬به‬ ‫کل جامدات محلول در اب گفته می شود که استاندارد‬ ‫ان ‪ 1500‬میلی گرم بر لیتر است و اتفاقا ‪ tds‬اب نمایش‬ ‫داده شــده در فیلم عدد ‪ 336‬است که نشان می دهد‬ ‫این اب بســیار خوب و در حد اســتاندارد است‪ .‬از سوی‬ ‫دیگــر میزان اســتاندارد ســختی اب شــامل کربنات ها و‬ ‫بیکربنات های کلسیمومنیزیم‪۵۰۰‬میلی گرمبرلیتراست‬ ‫که باز هم عدد ادعایی در فیلم پایین تر از حد استاندارد‬ ‫و بیانگر سالمتی اب است‪ .‬بر همین اساس از شهروندان‬ ‫یشــود به این گونه ادعاهــای واهی‬ ‫عزیز درخواســت م ‬ ‫توجه نکرده و به ســامت اب شــرب شبکه اب رسانی‬ ‫اصفهان بزرگ که به صورت مداوم توســط کارشناســان‬ ‫محتــرم مرکز بهداشــت و شــرکت اب و فاضــاب مورد‬ ‫پایش های میکروبی‪ ،‬شیمیایی و االینده های معدنی و‬ ‫الی قرار می گیرد اطمینان داشته باشند‪ .‬در پایان شرکت‬ ‫اب و فاضــاب اســتان اصفهان حق پیگیری قضایی و‬ ‫شکایت از کسانی را که با انتشار این گونه مطالب غیر‬ ‫علمی‪ ،‬موجب تشویش اذهان عمومی و نگرانی مردم‬ ‫شریف را فراهم می کنند برای خود محفوظ می داند‪».‬‬ ‫تست غربالگری‬ ‫کووید ‪ 19‬در شرکت ملی‬ ‫پخش فراورده های نفتی‬ ‫منطقه قم‬ ‫بــه منظور صیانــت از ســرمایه انســانی و همچنین‬ ‫پیشــگیری و کنتــرل بیمــاری کرونــا‪ 200 ،‬نفــر از کارکنان‬ ‫منطقه قم زیر پوشــش گام اول طرح غربالگری کووید‬ ‫‪ 19‬قرار گرفتند‪ .‬به گزارش روابط عمومی شــرکت ملی‬ ‫پخش فراورده های نفتی منطقه قم‪ ،‬این طرح با هدف‬ ‫رعایتدستورالعمل هایبهداشتی‪،‬شناساییوارجاعبه‬ ‫موقع مبتالیان به مراکز درمانی به اجراء درامده است‪.‬‬ ‫سید محمود طاهری با حضور در این طرح ضمن تشکر‬ ‫از کارشناســان بهداشــت دانشــگاه علوم پزشکی (مرکز‬ ‫سالمتامامخمینیقم)اظهار کرد‪:‬از اغاز شیوعویروس‬ ‫کرونا تاکنــون کارگروه های تخصصی منطقه به صورت‬ ‫میدانی در کنترل شیوه نامه های بهداشتی در ستاد‪ ،‬انبار‬ ‫نفت‪ ،‬مجاری عرضه‪ ،‬مشارکت فعاالنه داشت ه و نسبت‬ ‫به توزیع اقالم بهداشتی بین کارکنان و طرح غربالگری‬ ‫کارکنان مبتال به کووید ‪ 19‬با ســازمان بهداشــت اســتان‬ ‫اقدامنموده اند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 09‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1057‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫با ورود به دوره خشک سالی شکل گرفت‬ ‫کاهش ‪ 60‬درصدی حجم ورودی اب سد دز‬ ‫مینا رامی‪ -‬رویداد امروز‪ :‬کاهش میزان بارش برف‬ ‫و باران در سال جاری باعث کاهش میزان ورودی‬ ‫اب بــه مخــازن ســدهای خوزســتان شــده اســت‪.‬‬ ‫وضعیت نامطلوب دو سد مهم دز و کرخه باعث‬ ‫دشواری تامین اب شرب‪ ،‬مزارع کشاورزی و تولید‬ ‫برق شده است‪ .‬چند تن از خبرنگاران به دعوت‬ ‫سازمان اب و برق خوزستان از سد دز بازدید کرده‬ ‫در جریــان بازدید گفت وگوهایی که با مســئولین‬ ‫داشــتند با واقعیت های تلخ و ســختی که امسال‬ ‫مردم ما با ان روبرو خواهند بود نوشت‪:‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت تولیــد و بهره برداری ســد‬ ‫تقریبا حجم اورد ســد دز ‪۶۰‬‬ ‫و نیــروگاه دز گفــت‪:‬‬ ‫ً‬ ‫درصــد بــا کاهــش مواجــه شــده و تنهــا ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫سال های عادی‪ ،‬اورد داشته ایم‪.‬‬ ‫ســعید رئوفــی نســب در جریــان ایــن بازدید‬ ‫به خبرنگاران خاطرنشــان کرد‪ :‬تقریبـ ًـا در هر بازه‬ ‫‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۲‬ســاله‪ ،‬همجــون ســال های ‪ ۷۸‬و ‪۸۷‬‬ ‫خشک سالی با این حجم و وخامت رخ می دهد‪.‬‬ ‫تقریبا تا سه دهه پیش متوسط‬ ‫وی ادامه داد‪:‬‬ ‫ً‬ ‫سالیانه دبی رودخانه دز ‪ ۲۵۰‬مترمکعب بر ثانیه‬ ‫بود اما از سه دهه پیش که به سمت خشک سالی‬ ‫رفته ایم این رقم به ‪ ۲۰۰‬مترمکعب بر ثانیه رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی بــه کاهــش شــدید حجــم ذخیــره مخزن‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬میزان ‪ ۲۱‬متر به لحاظ ارتفاع‬ ‫و یک میلیارد و یک صد و پنجاه میلیون مترمکعب‬ ‫به لحاظ حجم‪ ،‬ذخیره سد دز خالی مانده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل در شرکت تولید و بهره برداری سد‬ ‫و نیــروگاه دز بــا بیان اینکه در ســال های نرمال در‬ ‫این موقع سال ‪ ۲۵۰‬تا ‪ ۳۰۰‬مترمکعب ورودی اب‬ ‫کامال‬ ‫داشته ایم اظهار کرد‪ :‬سال ‪ ۹۸ ،۹۷‬یکسال ً‬ ‫استثنایی بود زیرا هرچند متوسط اورد سد دز در‬ ‫یک سال ابی ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬میلیارد مترمکعب است اما‬ ‫در ســال ابــی ‪ ۹۸ ،۹۷‬ایــن رقم به ‪ ۱۶‬مترمکعب‬ ‫یعنــی دو برابــر حداکثــر چیــزی کــه بــرای ســد دز‬ ‫طراحی شده بود اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه تصریــح کرد‪ :‬از اردیبهش ـت ماه‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫بــه بعــد که پیــک مصرف برق شــروع م ‬ ‫خروجــی ســد دز بایــد روی ‪ ۲۵۰‬مترمکعــب بــر‬ ‫عمال بــه دلیل کاهش‬ ‫ثانیــه برنامه ریزی شــود اما ً‬ ‫اورد رودخانــه‪ ،‬برنامه ریــزی مــا روی ‪ ۹۰‬تــا ‪۱۰۰‬‬ ‫مترمکعب بر ثانیه است و متاسفانه از اردیبهشت‬ ‫تا شهریور و حتی در ادامه تا پایان مهرماه‪ ،‬فقط‬ ‫‪ ۱۰۰‬مترمکعب در ثانیه می توانیم به طور متوسط‬ ‫خروجــی داشــته باشــیم ایــن در حالــی اســت که‬ ‫پایین دســت به دالیل مصرف برق‪ ،‬اب شــرب و‬ ‫همچنین به لحاظ تامین اب کشاورزی می بایست‬ ‫‪ ۲۵۰‬مترمکعب در ثانیه خروجی داشته باشد‪.‬‬ ‫رئوفــی نســب بــا اشــاره بــه اینکــه از االن‬ ‫نمی توانیم پیش بینی کنیم که در مهر و ابان سال‬ ‫جاری به چه میزان بارش خواهیم داشت؛ اذعان‬ ‫کرد‪:‬بهدلیلشرایطخشک سالیجارینمی توانیم‬ ‫ذخایر اب را به طور کامل رها کنیم؛ بنابراین باید‬ ‫حداقل هایی را برای خشک سالی پیش بینی نشده‬ ‫اینده در نظر بگیریم‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬تمام دستورالعمل های مقابله‬ ‫با شرایط خشک سالی از سوی سازمان اب و برق‬ ‫خوزســتان اعــام و اجرایــی شــده اســت اما چون‬ ‫بــا یــک کاهــش ‪ ۶۰‬درصــدی اورد و ‪ ۶۰‬درصــدی‬ ‫خروجی مواجه هستیم تنها می توانیم ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫از کل نیاز پایین دست را تامین کنیم‪.‬‬ ‫رئوفــی نســب افــزود‪ :‬ایــن میــزان اب را برای‬ ‫مصــرف باغــات و مزارعــی کــه بــه اجبــار کشــت‬ ‫می شوند و همچنین اب شرب اختصاص خواهیم‬ ‫داد و ازاین رو بیش از این نمی توانیم رهاسازی اب‬ ‫را انجــام دهیم‪ .‬این شــرایط ممکن اســت باعث‬ ‫ممنوعیت کشــاورزی در پایین دست شــود زیرا در‬ ‫پایین دســت و نیــز در باالدســت بارندگــی موثری‬ ‫نداشته ایم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تمام تابســتان ســال ‪ ۹۸‬سرریز‬ ‫از ســد داشــتیم که نه تنها نیروگاه ســد دز با تمام‬ ‫ظرفیت کار می کرد بلکه ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۵۰‬مترمکعب در‬ ‫ثانیه سرریز اب داشتیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه نیــروگاه ســد دز نیروگاهی‬ ‫است که تحت هر شرایطی‪ ،‬چه در زمان کم ابی و‬ ‫چه در زمان پرابی باید در مدار باشد گفت‪ :‬از سد‬ ‫دز تا خرم اباد و سد دز تا اهواز هیچ نیروگاهی در‬ ‫شبکه ‪ ۲۳۰‬کیلوولت‪ ،‬وجود ندارد؛ بنابراین یکی‬ ‫از حس ـن های ســد دز این اســت که رابط شــمال‬ ‫بــه جنوب اســت و به اصطالح می تواند ترانســفر‬ ‫انجــام دهد‪ .‬در ســال هایی مانند ســال جاری که‬ ‫کســالی رخ داده‪ ،‬واحدهای نیروگاه ســد دز‬ ‫خش ‬ ‫از مدار خارج نمی شوند اما در تامین ولتاژ و انتقال‬ ‫برق کمک خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به میزان تولید نیروگاه دز گفت‪:‬‬ ‫به طور متوسط تولید سالیانه دز حدود ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫کیلووات ساعت است اما در سال های خشک سالی‬ ‫این رقم به یک میلیارد می رسد‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه پیک مصرف شــبکه برق با‬ ‫پیک مصرف اب همخوانی ندارد خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در بســیاری از موارد شــاهد هســتیم که می گویند‬ ‫اب را برای تولید برق نگه داشته اند‪ .‬این موضوع‬ ‫درســت است زیرا اصوال فلسفه وجود سد‪ ،‬تولید‬ ‫بــرق در ســایه رهاســازی اب اســت امــا اینکه اب‬ ‫را ذخیــره کنیــم و بــه مــردم ندهیــم و فقــط برق‬ ‫کامال غیرعلمی‬ ‫اصال معنایی ندارد و ً‬ ‫تولید کنیــم ً‬ ‫است زیرا اب و برق هر دو برای خدمت به مردم‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ســازمان اب و بــرق‬ ‫خوزســتان اب محــور اســت خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫ســازمان میــزان اب را تشــخیص و بــر اســاس ان‬ ‫یشــود؛‬ ‫مقدار تولید برق رهاســازی اب تعیین م ‬ ‫بنابراین شهروندان محترم از برنامه ریزی دقیق و‬ ‫کارشناســی شــده در بحث رهاسازی اب اطمینان‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫رئوفی نسب با ابراز امیدواری از اینکه در نیمه‬ ‫دوم سال شاهد بارندگی های خوبی خواهیم بود؛‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در شرایط عادی ‪ ۱۳۰‬هکتار از اراضی‬ ‫پایین دســت را ســد دز تامیــن اب می کنــد؛ امــا در‬ ‫شرایط حاضر این امکان وجود ندارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ابالغ دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی شرکت های وابسته وزارت نیرو‬ ‫بــا ابــاغ دســتورالعمل نیازســنجی‪ ،‬تامین و‬ ‫ســاماندهی نیروی انسانی شــرکت های وابسته‬ ‫وزارت نیــرو‪ ،‬تغییــر حالــت اشــتغال نیروهــای‬ ‫شــاغل حجمــی‪ -‬اداری در شــرکت های اب و‬ ‫فاضالب انجام می شود‪.‬‬ ‫معــاون منابــع انســانی و تحقیقات شــرکت‬ ‫ابفای استان اصفهان با اشاره به اخذ مجوزهای‬ ‫اســتخدامی از وزارت نیــرو و تعییــن ســهمیه‬ ‫هــر شــرکت از ســوی شــرکت مهندســی اب و‬ ‫فاضــاب کشــور گفــت‪ :‬بــر اســاس بنــد ‪ 6-5‬و‬ ‫بنــد ‪ 6-2‬دســتورالعمل وزارت خانــه‪ ،‬کارکنــان‬ ‫غیررســمی کــه وظایــف اصلــی اجرایی شــرکت‬ ‫را بــه عهــده دارند و تحت پوشــش پیمانکاران‬ ‫مربوط هســتند‪ ،‬می توانند در ازمونی که اواخر‬ ‫اردیبهشت تا اوایل خردادماه سال جاری برگزار‬ ‫می شود‪ ،‬شرکت کنند‪.‬‬ ‫مجتبــی قبادیــان بــا بیــان ایــن که سیاســت‬ ‫اصلــی وزارت نیــرو شایســته گزینــی نیــروی‬ ‫تهــای عادالنــه‬ ‫انســانی از طریــق ایجــاد فرص ‬ ‫و برابــر بــرای همــه واجدین شــرایط اســتخدام‬ ‫مســازی فضــای رقابتــی و حضور‬ ‫از طریــق فراه ‬ ‫نهــای اســتخدامی اســت‪ ،‬عنــوان کرد‪:‬‬ ‫در ازمو ‬ ‫توانمنــدی‪ ،‬ســابقه کاری و عملکــرد شایســته‬ ‫کارکنان به منظور تغییر حالت اشتغال کار انان‬ ‫در این ازمون لحاظ می شود‪.‬‬ ‫وی در خصوص افراد واجد شــرایط شــرکت‬ ‫در ایــن ازمــون افــزود‪ :‬کارکنان طرف قــرارداد با‬ ‫شرکت های پیمانکاری که در قالب قراردادهای‬ ‫خبر‬ ‫تامیــن نیــروی انســانی و حجمــی مشــغول بــه‬ ‫فعالیــت هســتند و نیــز نیروهــای شــاغل در‬ ‫حهــای عمرانــی کــه وظایــف‬ ‫قراردادهــای طر ‬ ‫اصلــی شــرکت های اب و فاضــاب را در قالــب‬ ‫ســمت های ســازمانی مصوب انجــام می دهند‪،‬‬ ‫مجوز حضور در ازمون را خواهند داشت‪.‬‬ ‫قبادیــان ادامــه داد‪ :‬کارکنــان مشــمول بایــد‬ ‫دارای کد رفاهی بوده و نام ان ها در ســال های‬ ‫گذشته در ســامانه مدیریت منابع انسانی ثبت‬ ‫و تــا تاریــخ ‪ 31‬خــرداد ‪ 1399‬دارای حداقــل ‪5‬‬ ‫سال سابقه کار در شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫اصفهان باشند و نیز دارای سابقه پرداخت بیمه‬ ‫بــوده و گواهی مرتبط بــا پرداخت حق بیمه را‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫معــاون منابــع انســانی و تحقیقــات ابفــای‬ ‫اســتان اصفهــان اعــام کــرد‪ :‬فرد متقاضــی باید‬ ‫همچنین شــرایط اختصاصی متناســب با شــغل‬ ‫و مجــوز اســتخدامی صــادره مشــتمل بــر مقطع‬ ‫تحصیلــی و رشــته تحصیلــی مطابــق با شــرایط‬ ‫احراز مشــاغل صنعت اب و فاضالب را داشــته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫قبادیــان بــا بیــان ایــن کــه کارکنان مشــمول‬ ‫تغییــر وضعیــت اشــتغال فقــط می تواننــد در‬ ‫ازمــون محل خدمت خود شــرکت کننــد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬هر یک از نیروهای مشــمول و متقاضی‬ ‫تغییر وضعیت اشــتغال فقــط مجاز به انتخاب‬ ‫شــغل در محل خدمت خود هســتند و انتخاب‬ ‫سایر شرکت های اب و فاضالب مجاز نیست‪.‬‬ ‫معــاون منابــع انســانی و تحقیقــات ابفــای‬ ‫اســتان اصفهــان تصریــح کــرد‪ :‬ازمــون مــورد‬ ‫نظــر مشــتمل بــر ازمــون کتبــی عمومــی‪ ،‬ازمون‬ ‫اختصاصــی (مصاحبــه) و امتیــاز عوامــل خــاص‬ ‫اســت و ازمــون عمومــی بــا ضریــب و زنــی ‪30‬‬ ‫درصــد‪ ،‬ازمــون اختصاصــی بــا ضریــب وزنی ‪50‬‬ ‫درصد و امتیاز خاص با ضریب ‪ 20‬درصد خواهد‬ ‫بود‪.‬وی در خصوص مبنای امتیازات خاص بیان‬ ‫کــرد‪ :‬امتیازات خاص بر اســاس ســابقه و تجربه‬ ‫مفید‪ ،‬مسئولیت پذیری‪ ،‬تعهد سازمانی‪ ،‬کیفیت‬ ‫انجام وظایف‪ ،‬رعایت نظم و انضباط اداری و‬ ‫رضایت از عملکرد در نظر گرفته می شود‪.‬‬ ‫قبادیــان در خصــوص منابــع ازمــون کتبــی‬ ‫گفت‪ :‬ازمون کتبی شامل هوش و توانمندی های‬ ‫عمومی‪ ،‬اشــنایی با صنعت‪ ،‬معارف اســامی‪،‬‬ ‫زبــان و ادبیــات فارســی‪ ،‬اطالعــات عمومــی‪،‬‬ ‫دانــش اجتماعی و حقوقی اساســی‪ ،‬اشــنایی و‬ ‫کاربرد رایانه است‪ .‬قبادیان افزود‪ :‬کارکنانی که‬ ‫حداقــل ‪ 50‬درصــد نمــره ازمــون کتبی را کســب‬ ‫کنند به مصاحبه تخصصی دعوت می شوند‪.‬‬ ‫معــاون منابــع انســانی و تحقیقات شــرکت‬ ‫ابفای اســتان اصفهان در خصــوص نحوه انجام‬ ‫مصاحبــه تخصصی اعالم کرد‪ :‬ازمون تخصصی‬ ‫نشــناختی‬ ‫یهــای روا ‬ ‫(مصاحبــه) شــامل ارزیاب ‬ ‫و تخصصــی – مهارتــی خواهــد بــود بــه منظور‬ ‫موفقیت در این مرحله کسب حداقل ‪ 70‬درصد‬ ‫امتیاز تعیین شده الزامی است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در امتیاز ازمون عمومی ضرایبی‬ ‫بــرای حمایت از ایثارگــران گران قدر‪ ،‬معلوالن‪،‬‬ ‫زنــان سرپرســت خانوار‪ ،‬همــکاران حادثه دیده‬ ‫در حیــن ماموریــت یــا حــوادث ناشــی از کار‬ ‫و فــداکاران صنعــت در نظــر گرفتــه خواهــد‬ ‫شــد کــه پــس از صــدور فراخــوان اطالع رســانی‬ ‫الزم بــه عمــل می ایــد‪ .‬معاون منابع انســانی و‬ ‫تحقیقــات ابفــای اســتان اصفهان بیان داشــت‪:‬‬ ‫پذیرفته شدگان در مصاحبه برای گزینش نهایی‬ ‫بــه شــرکت مهندســی اب و فاضــاب کشــور‬ ‫معرفی می شوند‪.‬‬ ‫قائم مقام شرکت توزیع برق استان فارس خبر داد‬ ‫امکان مدیریت مصرف برق در ادارات از راه دور‬ ‫قائم مقامشرکتتوزیعبرقاستانفارساز امکان‬ ‫مدیریــت مصرف بــرق از راه دور گفت‪ :‬تابســتان هر‬ ‫سالبایکپیکمصرفبرقمواجهمی شویموبرای‬ ‫مدیریتمصرفبرقبایدتمهیداتیاندیشیدهشود‪.‬‬ ‫ابراهیم ریحانی افزود‪ :‬در زمان پیک مصرف برق‬ ‫باید تا جای امکان برق تولید شود تا کشور با کمبود‬ ‫مواجــه نشــود‪ ،‬اما در هیچ جای دنیــا به دلیل ایجاد‬ ‫چند ساعت پیک روزانه در مدت زمان دو تا سه ماه‪،‬‬ ‫اقدامبهسرمایه گذاریدرتولیدبرقنمی شود‪،‬بنابراین‬ ‫مدیــران به ســمت مدیریت مصرف یا پاســخگویی‬ ‫بار می روند‪ .‬وی با اشــاره به بررس ـی های انجام شده‬ ‫در خصــوص بحث کنترل بارهای سرمایشــی گفت‪:‬‬ ‫پتانســیل مصــرف‪ 5000‬مگاوات انرژی سرمایشــی در‬ ‫دستگاه های اجرایی در فصل گرما ایجاب می کند که‬ ‫اداراتاستانفارسبهسمتمدیریتمصرفبارهای‬ ‫سرمایشی بروند‪ .‬قائم مقام شرکت توزیع برق فارس‬ ‫در ادامه اظهار کرد‪ :‬در حوزه مدیریت مصرف بارهای‬ ‫سرمایشی‪،‬شرکتاقدامبهنصبکنتورهایفهامبرای‬ ‫مشترکیندیماندییاغیرامپراژیونصبماژول کنترل‬ ‫از راه دور روی سیستم های سرمایشی کرده است‪.‬‬ ‫ریحانــی همچنیــن گفــت‪ :‬بــه درخواســت‬ ‫شــرکت توزیــع بــرق فارس مــاژول کنتــرل مصرف‬ ‫بارهای سرمایشــی توسط شــرکت ‪ ITMC‬ساخته‬ ‫شــده و ایــن ماژول قادر اســت با توجــه به دمای‬ ‫محیــط و از طریق یک فرمان‪ ،‬وزش باد سیســتم‬ ‫سرمایشــی را بــه هر میزانی که الزم اســت تنظیم‬ ‫کرده و مصرف برق را پایین بیاورد‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اهمیت اســتفاده از این تکنولوژی در تمام ادارات‬ ‫اســتان اظهار کرد‪ :‬هم اکنون این مــاژول روی ‪250‬‬ ‫سیستم سرمایشــی در ساختمان های اداری تابعه‬ ‫شــرکت توزیــع بــرق در فارس نصب شــده و برای‬ ‫اینکه ســایر ادارات را متوجه حساســیت امر کنیم‬ ‫از اســتاندار و سایر مســئولین استانی و شهرستانی‬ ‫برای اجرای این طرح دعوت کرده ایم تا در هنگام‬ ‫وقــوع پیــک مصرف برق نیاز بــه اجرای مدیریت‬ ‫اضطــراری و قطع برق همگانی نشــود‪ .‬این مقام‬ ‫مســئول افــزود‪ :‬شــرکت توزیــع برق بر این اســت‬ ‫کــه به طرق مختلــف روش های مدیریت صنعت‬ ‫بــرق را نهادینــه کنــد‪ .‬در قالــب موضــوع اینترنت‬ ‫اشیاء با شرکت های مرتبط وارد مذاکره شدیم که‬ ‫خوشــبختانه به نتیجه مطلوب رســید و از مدیران‬ ‫اســتان هم انتظار می رود که در راســتای کمک به‬ ‫صنعت برق اقدام به تامین و نصب این تجهیزات‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫یارانه برق صنایع انرژی بر کجا هزینه می شود؟‬ ‫هزینه برق صنایع انرژی بر افزایش یافت‬ ‫یکیازتکالیفقانونبودجهسال‪،۱۴۰۰‬اصالحتعرفهبرقصنایعانرژی بر‬ ‫بوده چراکه طی سال های اخیر سهم این صنایع در سبد مصرف انرژی کشور‬ ‫افزایشیافتهاستدر اینراستاقرار شدماه گذشتههزینهبرقصنایعانرژیبر‬ ‫‪ ۲۷۵‬درصدافزایشیابد‪.‬به گزارشایسنا‪،‬قیمتپایینانرژیدر کشور‪،‬عالوه‬ ‫برتوسعهکمیصنایعبزرگ‪،‬سرمایه گذارانراازتوجهبهبهره وریوبهینه سازی‬ ‫انرژیدور کردهاست‪.‬ازسویدیگربرایپاسخگوییبهنیازمصرفاینصنایع‪،‬‬ ‫الزم است احداث نیروگاه های جدید و شبکه های مورد نیاز صورت گیرد که‬ ‫نیازمند منابع مالی پایدار و یا جهت دهی این صنایع به تامین برق خود با‬ ‫احداثنیروگاهیاخریدبرقموردنیازاینصنایعازنیروگاه هایجدیداالحداث‬ ‫خواهدبود‪.‬درنگاهاولشایدازاینتبصره‪،‬اصالحقیمتبرقیا کاهشیارانه‬ ‫پرداختی به این صنایع نتیجه گیری شود اما طبق گفته های مصطفی رجبی‬ ‫مشهدی‪،‬معاونبرنامه ریزیواموراقتصادیشرکتتوانیرقانون گذارموضوعات‬ ‫اساسی تر کشور کههمانتامینبرقپایداربرایهمهمشترکاناسترامدنظر‬ ‫داشتهاست‪.‬مروریسریعبهچندهدفاصلیقانون گذاردراینتبصرهقانون‬ ‫بودجهسال‪ ۱۴۰۰‬شاهداینمدعااست‪.‬به گفتهویاولانکهبراساسقانون‬ ‫بودجه‪ ،‬وزارت نیرو مکلف شده است منابع حاصله را در توسعه و نوسازی‬ ‫شبکه فرسوده برق کشور و جابه جایی تیرهای برق روستایی‪ ،‬اعطای یارانه‬ ‫سودتسهیالتجهتافزایشتوانتولیدبرقازطریقسرمایه گذاریدر(ایجاد‪،‬‬ ‫توسعهوتکمیلطرح هاینیمه تمام)نیروگاه هایبرقوهمچنینپرداخت‬ ‫مطالباتتولیدکنندگانخصوصیبرقونیروگاه هایبرق ابی‪،‬برق رسانیبه‬ ‫شهرک هایصنعتیونواحیصنعتیومناطقویژهاقتصادیصرفکند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫هم افزایی دانشی اساتید دانشگاه ها‬ ‫منجر به توسعه فن اوری خواهد شد‬ ‫مشــهد مقدس‪ -‬سحررحمتی‪:‬‬ ‫کــه ارتبــاط نزدیــک و موثر بین‬ ‫مدیــر منطقــه چهــار عملیــات‬ ‫صنعت و دانشگاه این مشکل‬ ‫انتقــال گاز گفــت‪ :‬در شــرایط‬ ‫را نیــز مرتفع خواهد کــرد‪ .‬وی‬ ‫حال حاضر کشور راه برون رفت‬ ‫بــا ابراز خرســندی از این که یک‬ ‫و خنثی سازی تحریم ها‪ ،‬انجام‬ ‫فراخــوان پژوهشــی موجــب‬ ‫محمد کامل‬ ‫پژوهش هــای کاربــردی منتهی‬ ‫انجــام کار گروهــی اســاتید در‬ ‫به تجاری ســازی است‪ .‬محمد‬ ‫سه نقطه از کشور شده است‪،‬‬ ‫کامل در حاشیه بررسی و هم اندیشی پروپوزال بیان کرد‪ :‬این گونه هم افزایی ها موجب افزایش‬ ‫اســتفاده بهینــه از گاز خروجــی بلودان هــا کــه سرعت موتور توسعه کشور خواهد شد‪ .‬شایان‬ ‫به صورت مجازی با اساتید مرتبط از دانشکده ذکر است‪ ،‬در پاسخ به فراخوان استفاده بهینه‬ ‫نفــت دانشــگاه حکیــم ســبزواری‪ ،‬صنعتــی از گاز خروجــی از بلودان ها یکی از پروپوزال ها‬ ‫بیرجند و رازی کرمانشــاه و جمعی از مسئولین توســط تعدادی از اســاتید دانشــگاه های نفت‬ ‫و کارشناســان منطقه برگزار شــد‪ ،‬افزود‪ :‬کشــور دانشــگاه حکیــم ســبزواری‪ ،‬صنعتــی بیرجند و‬ ‫ما در زمینه تولید علم که هنر دانشــگاه اســت رازی کرمانشــاه ارائــه شــده که در صــورت اخذ‬ ‫وضعیت مطلوبی در دنیا دارد‪ ،‬ولی متاســفانه امتیــاز الزم و اجرایــی شــدن‪ ،‬عــاوه بــر مرتفع‬ ‫در زمینه اســتفاده بهینه از علم برای پیشــرفت شدن مشکالت زیســت محیطی‪ ،‬توان ارزاوری‬ ‫کشــور هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده ایم قابل قبولی خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ 21‬پروژه اب و فاضالب در شهرستان‬ ‫فومنپیش بینیشد‬ ‫رشــت‪ -‬رویــداد امــروز‪:‬‬ ‫بیــش از ‪ 20‬میلیــارد تومــان از‬ ‫مدیرعامــل ابفــای گیــان در‬ ‫اعتبارات ملی برای پروژه های‬ ‫جلســه فرمانــداری شهرســتان‬ ‫اب رسانی این شهرستان هزینه‬ ‫فومــن که بــا حضــور نماینده‬ ‫شــده اســت کــه مهم تریــن‬ ‫مــردم شهرســتان های فومــن‬ ‫ان اجــرای خطــوط انتقــال‬ ‫محسنحسینی‬ ‫و شــفت در مجلــس شــورای‬ ‫رفت وبرگشــت از مخــزن ‪10‬‬ ‫اسالمی برگزار شد‪ ،‬پروژه های‬ ‫هــزار مترمکعبــی خلیل ســرا با‬ ‫اب رســانی در شهرســتان فومــن را یکــی از اعتبار ‪ 13‬میلیارد تومان است‪ .‬مدیرعامل ابفای‬ ‫بزرگ تریــن ســرمایه گذاری های ایــن شــرکت گیــان بــا اشــاره به اتمام پــروژه مخــزن ‪ 10‬هزار‬ ‫اعــام کــرد و گفــت‪ 21 :‬پــروژه اب و فاضالب مترمکعبی خلیل سرا تا تیرماه سال جاری افزود‪:‬‬ ‫در ســال ‪ 1400‬بــرای ایــن شهرســتان پیش بینی ‪ 21‬پــروژه اب و فاضــاب در برنامــه ســال ‪1400‬‬ ‫شده است‪ .‬سید محسن حسینی رئیس هیات این شهرســتان پیش بینی شــده است که ایجاد‬ ‫مدیــره و مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب تاسیسات فاضالب شهر فومن‪ ،‬توسعه و اصالح‬ ‫استان گیالن با تشریح پروژه های اجرا شده در شبکه اب‪ ،‬بازسازی و بهسازی مخازن و اجرای‬ ‫سطح شهرســتان فومن طی سال ‪ 1399‬اظهار خط انتقال به چشــمه از مهم ترین ان هاست‪.‬‬ ‫داشــت‪ :‬اتفاقات خوبــی در فومن از اعتبارات وی بــا بیــان اینکــه در بخــش فاضــاب حدود‬ ‫ســال گذشــته به خصوص در حوزه اب رســانی ‪ 4.5‬میلیــارد تومان از ســال ‪ 1398‬تعهد ایجاد‬ ‫رخ داد و پروژه هایــی نیــز در حــال اجراســت‪ .‬شــده اســت گفت‪ :‬امیدواریم در ســال ‪ 1400‬با‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه یکــی از بزرگ تریــن پرداخت به موقع اعتبارات تخصیصی‪ ،‬ضمن‬ ‫سرمایه گذاری ها در حوزه اب رسانی شهرستان تســویه تعهدات ایجاد شــده‪ ،‬شــاهد سرعت‬ ‫فومن بوده اســت تصریح کرد‪ :‬در سال ‪ 1399‬بیشتری در روند اجرای پروژه باشیم‪.‬‬ ‫اباصفها نجیره بندینمی شود‬ ‫اما کاهش فشار شبکه داریم‬ ‫معــاون بهره بــرداری و‬ ‫سال ‪ 1397‬است که با کاهش‬ ‫توســعه اب شــرکت ابفــای‬ ‫میزانبارندگی هاروبه روبودیم‪.‬‬ ‫اســتان اصفهــان‪ :‬در نخســتین‬ ‫معاونبهره برداریوتوسعهاب‬ ‫ســال های خشــک شــدن‬ ‫شرکت ابفای استان اصفهان در‬ ‫زاینده رود وضعیت ســفره های‬ ‫ادامه به تفاوت امســال با سال‬ ‫ناصر اکبری‬ ‫اب زیرزمینــی غنی تــر بــود‪ ،‬امــا‬ ‫‪ ۹۷‬اشــاره کرد و گفت‪ :‬امســال‬ ‫شــرایط امســال هماننــد ســال‬ ‫اصفهــان از لحــاظ خشــکی و‬ ‫‪ 1397‬اســت کــه بــا کاهــش میــزان بارندگی ها بارش ها همانند سال‪ ۹۷‬است‪ ،‬با این تفاوت که‬ ‫روبه رو بودیم‪ .‬معاون بهره برداری و توسعه اب همانند سال‪ ۹۹‬در وضعیت شیوع کرونا هستیم‬ ‫شــرکت ابفای اســتان اصفهان با تاکیــد بر اینکه که این شــرایط را بســیار ســخت تر کرده اســت‪.‬‬ ‫اصفهان امســال در شــمار شــهرهای با تنش ابی اکبری تاکید کرد‪ :‬امســال اصفهان جزو شهرهای‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در برنامه توزیع اب ســال جاری‪ ،‬بــا تنــش ابی اســت‪ ،‬چراکه تنها یک چهارم ســد‬ ‫اصال برنامه جیره بندی اب برای اصفهان نداریم‪ ،‬زاینده رود ذخیره اب دارد و بارش ها میزان مناسبی‬ ‫اما با کاهش فشار شبکه اب مواجه خواهیم بود نداشتهاست‪.‬ویبابیاناین کهباافزایشدمابین‬ ‫چراکــه نیاز مــردم با تولیــد اب برابری نمی کند‪ ۳۰ .‬تا ‪ ۳۵‬درصد به مصرف اب افزوده می شــود‪،‬‬ ‫ناصر اکبری با اشاره به وضعیت بحرانی ذخیره اظهار کرد‪ :‬به طورمعمول در ماه های تیر و مرداد‪،‬‬ ‫سد زاینده رود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به دلیل ذخیره اندک دمای ثبت شــده بین‪ ۳۵‬تا‪ ۴۲‬درجه اســت و با‬ ‫سد زاینده رود به طورقطع در ماه های گرم پیش توجهبهنبودبارش هاوتداومشیوع کروناتابستان‬ ‫رو در حوزه شــرب و خانگی شاهد کاهش فشار امســال شرایط سختی را خواهیم داشــت‪ .‬وی با‬ ‫اب هستیم‪ ،‬اما اگر مردم سرانه مصرف اب شرب اشاره به این که تابستان امسال به دلیل خشکی‬ ‫خــود را بــه میــزان ‪ ۱۵‬لیتر مدیریت کننــد‪ ،‬بدون رودخانهزاینده رود‪،‬چاه هایفلمنظرفیتابدهی‬ ‫دغدغه از تابستان امسال گذر خواهیم کرد‪ .‬وی ندارد‪ ،‬گفت‪:‬فرهنگمصرفبهینهاببزرگ ترین‬ ‫با اشاره به جاری بودن مقطعی زاینده رود در یک کمک مردم در تابســتان امســال برای گــذر از این‬ ‫دهه گذشــته توضیح داد‪ :‬در نخستین سال های شرایط است و شرکت ابفا امسال اقدامات الزم را‬ ‫خشک شدن زاینده رود وضعیت سفره های اب در جهت مدیریت فشار شبکه و توزیع عادالنه‬ ‫زیرزمینی غنی تر بود‪ ،‬اما شرایط امسال همانند اب به اجرا درمی اورد‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 46‬هزار متقاضی گاز در گیالن‬ ‫مشترک گاز طبیعیشدند‬ ‫رشت‪ -‬رویداد امروز‪ :‬شرکت گاز‬ ‫گاز طبیعــی در گیــان از مــرز‬ ‫استان گیالنهمراستابا گسترش‬ ‫یک میلیــون و ‪ 140‬هــزار عبــور‬ ‫سطح کیفیوتنوعخدمات گاز‪،‬‬ ‫کرده اســت‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫با تمام توان در حال گازرســانی‬ ‫گاز اســتان گیــان در ادامــه بــر‬ ‫بهمناطقباقیماندهاستاناست‬ ‫گازرســانی به روستاها و مناطق‬ ‫حسین اکبر‬ ‫و توانســته در سال ‪ ،99‬بیش از‬ ‫باقیمانــده اســتان تاکید کــرد و‬ ‫‪ 46‬هزار متقاضی گاز را بهره مند‬ ‫گفت‪:‬بالغ بر‪ 96‬درصدعملیات‬ ‫از گاز طبیعی کرده است‪ .‬حسین اکبر مدیرعامل گازرسانیصورت گرفتهدر سال گذشتهمتعلقبه‬ ‫شــرکت گاز اســتان گیالن با اعالم جذب بیش از مناطق روستایی و دورافتاده استان بوده است‪.‬‬ ‫‪ 46‬هزار مشــترک جدید گاز در ســال گذشــته در وی در خاتمه از همه مشترکین و مصرف کنندگان‬ ‫اســتان‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬این میزان نســبت بــه مدت به ویژه مشــترکین جدید گاز طبیعی درخواست‬ ‫مشــابه ســال پیش از ان ‪ 31‬درصد رشــد داشــته کــرد تــا ضمــن رعایت مصرف بهینــه و ایمن گاز‬ ‫است‪ .‬وی با بیان اینکه هم اکنون همه شهرها و طبیعی‪ ،‬برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا‪،‬‬ ‫‪ 2‬هــزار و ‪ 80‬روســتای گیالن برخوردار از نعمت کلیــه خدمــات مــورد نیــاز خــود را از درگا ههــای‬ ‫گاز طبیعــی می باشــند‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬با جذب الکترونیک همچون تلفن گویای ‪ ،3414‬سایت‬ ‫مشترکین جدید در سال ‪ ،99‬مجموع مشترکین ویانرم افزار موبایلیشرکت گاز دریافتنمایند‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫اغاز عملیات اجرایی‪ 4‬پروژه بزرگ شهری‬ ‫بامشارکتقرارگاهخاتم االنبیا‬ ‫شــهردار همــدان از اغــاز‬ ‫قرارگاه خاتم االنبیا (ص) اجرای‬ ‫عملیــات اجرایــی مجموعــه‬ ‫هرگونه عملیات اجرایی منوط‬ ‫فرهنگی‪ ،‬تجاری‪ ،‬گردشگری و‬ ‫بــه امضــای قــرارداد همــکاری‬ ‫اقامتیکبابیان‪،‬پارکینگطبقاتی‬ ‫اســت کــه برخــی از مقدمــات‬ ‫پشتهتلمرمر‪،‬تکمیلتقاطع‬ ‫یو‬ ‫قرارداد مذکور نیازمند بررس ‪‎‬‬ ‫عباس صوفی‬ ‫بهشــت و مرکــز فرهنگــی تپــه‬ ‫کارشناسی‏ های بیشتری بود و در‬ ‫حاج عنایت با مشارکت قرارگاه‬ ‫همین راستا و طی روزهای اینده‬ ‫خاتم االنبیا (ص) در روزهای اینده خبر داد‪.‬‬ ‫شاهد حل وفصل تمامی موضوعات و به تبع ان‬ ‫به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل امضــای قــرارداد و اجرای پروژ ههــای موردتوافق‬ ‫شهرداری همدان‪ ،‬با پیگیری های صورت گرفته خواهیمبود‪.‬‬ ‫در شــهرداری همدان‪ ،‬به زودی شــاهد مشارکت‬ ‫هماهنگی کامــل در اجــرای پروژه ها ضروری‬ ‫قرارگاه خاتم االنبی ـا (ص) در اجرای ‪ 4‬پروژه مهم است‪.‬‬ ‫و اثرگذار مدیریت شهری همدان خواهیم بود‪.‬‬ ‫معــاون امــور زیربنایی و حمل ونقل شــهری‬ ‫شــهردار همــدان در جلســه هماهنگــی بــا شــهردار همدان نیز در این جلســه گفت‪ :‬اجرای‬ ‫مدیرعامل مجموعه راه‪‎‬سازی این قرارگاه بر لزوم پروژه هایعمرانینیازمندهماهنگیکاملطرفین‬ ‫تســریع در اجــرای پروژ ههــای موردتوافــق تاکید در قبــل و حیــن اجــرا اســت کــه در همین راســتا‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬مدیریت شــهری همــدان مصمم حل وفصل همه جانبه مسائل مختلف و تسهیل‬ ‫است با اجرای این پروژه ها سطح کمی و کیفی امــور قبــل از اجــرا از اولویت ها و الزامــات اجرای‬ ‫خدمات رســانی بــه شــهروندان را افزایــش دهد پروژه هاست‪.‬‬ ‫که در این مسیر بایستی از تمامی ظرفیت ها در‬ ‫وحید علی ضمیر افزود‪ :‬جلسات هماهنگی‬ ‫جهتتسریعدر اجرایاینپروژه‪‎‬هااستفاده کرد‪ .‬و تخصصــی متعــددی بــا حضــور نماینــدگان و‬ ‫عباس صوفی بیان کرد‪ :‬چهار پــروژه در زمره کارشناســان قــرارگاه برگزارشــده اســت که برخی‬ ‫پروژ ههــای بزرگ مقیــاس شــهرداری همــدان قرار از مــوارد قــرارداد و عملیــات اجرایــی نیازمنــد‬ ‫دارند که در فاز نخست همکاری ها با این قرارگاه بررسی های هر چه بیشتر و تخصصی‪‎‬تر در جهت‬ ‫پیگیری و اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫ارتقــای ســطح کمی و کیفــی در اجــرای پروژه‪‎‬ها‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬بــا مطالعــات انجا مشــده و اســت که بــا هماهنگی‪‎‬های صــورت گرفته طی‬ ‫پیگیر ‬ ‫یهــای صورت گرفته مجموعه فرهنگی‪ ،‬روزهــای اینــده شــاهد امضــای قــرارداد نهایی و‬ ‫تجــاری‪ ،‬گردشــگری و اقامتــی کبابیــان باهدف درنتیجه اجرای پروژه‪‎‬های مذکور در شهر همدان‬ ‫هویت بخشــی به این محله تاریخــی‪ ،‬احداث خواهیمبود‪.‬‬ ‫و اجــرای پارکینــگ مرمر باهدف رفع مشــکالت‬ ‫یشــود اواخــر مردادمــاه ســال‬ ‫یــاداور م ‬ ‫پارکینــگ در مرکــز شــهر‪ ،‬تکمیل زیرگذر بهشــت گذشته مدیریت ارشد استان‪ ،‬رئیس کمیسیون‬ ‫باهدف تسهیل عبور و مرور شهروندان و اجرای برنامه وبودجــه و نماینــده مــردم همــدان در‬ ‫مرکــز فرهنگــی در تپــه حــاج عنایــت به منظــور خانــه ملــت‪ ،‬اعضای شــورای اســامی شــهر و‬ ‫اســتفاده شــهروندان؛ چهــار پــروژه مهم شــهری شــهردار همدان با حضور در تهران با فرمانده‬ ‫هســتند کــه اجــرای ان ها ب ـه زودی با مشــارکت و مدیــران قــرارگاه خاتم االنبیــا (ص) دیــدار‬ ‫قرارگاهخاتم االنبیا(ص)اغاز می شود‪.‬‬ ‫کردنــد و خواســتار مشــارکت ایــن قــرارگاه در‬ ‫موسسه‬ ‫و‬ ‫شهرسازی‬ ‫مدیرعاملهلدینگراهو‬ ‫اجرای طرح های بزرگ عمرانی و زیرساختی در‬ ‫راهســازه نماینده قرارگاه خاتم االنبیا (ص) سپاه همدان شده بودند که ماحصل این پیگیری ها‬ ‫نیز در این جلسه گفت‪ :‬طبق تفاهم نامه صورت و توافقات صورت گرفته این است که به زودی‬ ‫گرفتــه این قــرارگاه مصمم به اجــرای پروژه‪‎‬های شاهد عملیات اجرایی ‪ 4‬پروژه بزرگ شهری در‬ ‫ماندگار و شاخص در شهر همدان است‪.‬‬ ‫فاز نخست همکاری ها با این قرارگاه‪ ،‬در شهر‬ ‫اودر ادامهاظهار کرد‪:‬باتوجهبهسیاست‪‎‬های همدان خواهیم بود‪.‬‬ ‫اجرایطرح کوچه هایاسمانی‬ ‫در قم‬ ‫معــاون خدمــات شــهری‬ ‫ایجاد هویت ایرانی‪ -‬اســامی‬ ‫شــهرداری قــم از اجــرای طــرح‬ ‫در شــهر مدنظــر قــرارداده‬ ‫کوچه های اســمانی خبــر داد و‬ ‫فضاســازی شــهری را با تکیه بر‬ ‫گفــت‪ :‬در این طــرح تابلوهای‬ ‫شهــای انقــاب اســامی و‬ ‫ارز ‬ ‫مزین به مشــخصات شــهدا در‬ ‫دفــاع مقــدس برعهده گرفتــه‬ ‫سید امیر سامع‬ ‫کوچه هایشهرنصبمی شود‪.‬‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در ایــن راســتا‬ ‫ســید امیــر ســامع بــا اشــاره به‬ ‫اقدامــات مختلفــی در ســطح‬ ‫اجرای طرح کوچه های اسمانی‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬شــهر انجا مشــده و خوشــبختانه در برنامــه‬ ‫در حــوزه گرافیــک شــهری ‪ ۱۸‬پــروژه شــهری در راهبــردی شــهرداری قم این موضو عهــا هم در‬ ‫قــم اجــرا شــد کــه شــش پــروژه ان بــا موضــوع چش ـم انداز و هــم در اهــداف و راهبردهــا و‬ ‫انقالب اسالمی و دفاع مقدس به صورت نقش سیاس ـت ها دیده شده اســت‪ .‬معاون خدمات‬ ‫برجســته بوده و مابقی نیز شــامل اثار حجمی شــهری شهرداری قم خاطرنشــان کرد‪ :‬یکی از‬ ‫و المــان ازجملــه المــان چه ‬ ‫لســالگی انقــاب برنامه هایــی که در راســتای ترویــج ارزش های‬ ‫بــود کــه در ورودی خیابان انقالب نصب شــد‪ .‬انقالب اســامی و دفاع مقــدس به زودی اجرا‬ ‫یشــود نصب تابلوهای جدید اســامی شهدا‬ ‫معاون خدمات شهری شهرداری قم به ساخت م ‬ ‫سردیس شهدای دفاع مقدس و انقالب اسالمی در کوچه ها و معابر شهری است‪ .‬سامع یاداور‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ســاخت ســردیس شــهید شد‪ :‬در این طرح‪ ،‬تصویر شهدای عزیز‪ ،‬تاریخ‬ ‫یشــود تا همواره‬ ‫فخری زاده‪ ،‬شــهید سلیمانی و شهید ابومهدی و محل شــهادت انان درج م ‬ ‫المهندس به همراه المان شــهدای اتش نشانی در مقابل چشم همشهریان ازجمله نوجوانان‬ ‫در شــهر نص ‬ ‫بشــده است‪ .‬ســامع تصریح کرد‪ :‬و جوانان قرار بگیرد و این موضوع را به خوبی‬ ‫در حوزه نورپردازی نیز ‪ ۱۵‬طرح که بانام شــهدا درک کننــد کــه شــرایط و امنیتــی که در کشــور‬ ‫مزین است انجا مشــده که ازجمله ان می توان داریم حاصل زحمات عزیزان و بزرگوارانی است‬ ‫به نورپردازی بیت امام خمینی (ره) اشاره کرد‪ .‬که در همین کوچه ها و محله ها زندگی و رشد‬ ‫او در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه کرده و به درجه تعالی و بزرگ شــهادت دست‬ ‫شهرداری در راستای اقدامات مختلفی که برای یافتند‪.‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 09‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1057‬‬ ‫اعتماد سیاسی از مردم اقدام انقالبی از مسئولین‬ ‫راه اندازیسایتجدید‬ ‫شهرداری کرمانشاه‬ ‫رئیــس ســازمان ف ـا وا‬ ‫طراحی شده است که امکانات‬ ‫شــهرداری کرمانشــاه اظهــار‬ ‫ازجمله نظــرات همشــهریان‪،‬‬ ‫داشــت‪ :‬کرمانشــاه به عنــوان‬ ‫الیــک یــا تائید و دیــس الیک‬ ‫ششــمین کال نشــهر و نهمیــن‬ ‫مطالــب‪ ،‬مشــکالت شــهری و‬ ‫شهر پرجمعیت کشــور در بین‬ ‫ارتبــاط شــهروندان بــا مدیران‬ ‫محمدرضا لطفی‬ ‫دیگــر شــهرهای کرمانشــاه بــه‬ ‫شــهرداری‪ ،‬احراز هویت پویا و‬ ‫لحــاظ موقعیــت سیاســی و‬ ‫دومرحل ـه ای اســت که امنیت‬ ‫جغرافیایی جایگاه ویژه ای دارد‪.‬‬ ‫باالیــی دارد و همچنیــن از تکنولــوژی ‪web‬‬ ‫یتــوان‬ ‫محمدرضــا لطفی افــزود‪ :‬از این حیث لزوم ‪ api‬استفاد هشــده کــه از اطالعــات ان م ‬ ‫ان می رفت که شــهرداری کرمانشــاه دارای یک در ســامانه های دیگــر اســتفاده کــرد‪.‬او گفــت‪:‬‬ ‫ســایت بــا امکانــات خاص در بســتر نــت برای برنامه نویســی ســایت جدیــد حــدودا ســاالنه‬ ‫اطالع رسانی موضوعات حوزه مدیریت شهری ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان برای شهرداری صرفه جویی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مالــی دارد و ادامــه داد‪ :‬ســایت قبلــی توســط‬ ‫رئیس ســازمان فا وا شــهرداری کرمانشــاه با شــرکت های خــارج از مجموعــه شــهرداری‬ ‫بیان اینکه ســایت قبلی شــهرداری کرمانشاه از پشــتیبانی فنی می شد که کلیه ارشیو سایت در‬ ‫امکانــات کمــی برخــوردار بــود‪ ،‬گفت‪ :‬ســایت دسترس شرکت پشتیبان قرار داشت‪ ،‬اما بانک‬ ‫جدیــد شــهرداری توســط کارشناســان خبــره اطالعاتی ســایت جدیــد کامال تحت مدیریت‬ ‫سازمان فا وا شهرداری کرمانشاه برنامه نویسی و کارشناسان سازمان فاوا شهرداری قرارداد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مردمالیکوهخواستارارتقابهبخشهستند‬ ‫اهالــی روســتای الیکــوه خواســتار ارتقــای ایــن‬ ‫منطقــه بــه بخشــداری و برخــورداری از امکانات‬ ‫بخشــداری هســتند‪ .‬بــه گــزارش جهانبیــن نیــوز؛‬ ‫روســتای الیکــوه در ‪ 80‬کیلومتــری شــهرکرد میــان‬ ‫کو ههــای ســر بــه فلــک کشــیده زاگــرس بختیاری‬ ‫مردمانــی ســخت کوش از نســل افتــاب زندگــی‬ ‫می کننــد‪ .‬این از جنــوب به رودخانه ای خروشــان‬ ‫و امامــزاده شــاه البرز از جنوب غربــی به زیارتگاه‬ ‫هفت شــهیدان از جنوب شــرق به پیرگل اندام از‬ ‫شــمال به سرچشمه قیصر روم چشمه موال و باغ‬ ‫بزرگ تاریخی بردگوری متصل اســت و این نشــان‬ ‫از تقدس این اب وخاک نزد خداوند متعال است‪.‬‬ ‫مردمانش مسلمان و شیعه دوازده امامی هستند‪.‬‬ ‫مــردم الیکــوه عمدتــا از طایفــه شــهماروند‬ ‫(شاخه اسیوند بختیاری) هستند‪ .‬خاستگاه اصلی‬ ‫طایفه اسیوند و شهماروند منطقه اللی در شمال‬ ‫خوزستان است که مزار جد بزرگ مردم شهماروند‬ ‫«اکلبــی» کــه در جنــگ با افغا نهــا در فتح قلعه‬ ‫قندهــار حضور داشــت‪ ،‬در این منطقه قــرار دارد‪.‬‬ ‫روســتاهای زرمکیان‪ ،‬قلعه رشــید‪ ،‬قلعه درویش‪،‬‬ ‫شکراباد‪ ،‬دره شور‪ ،‬رستم اباد و کریم اباد و همچنین‬ ‫کل منطقه دیناران در حومه الیکوه هستند‪.‬‬ ‫مردم الیکوه اجازه نمی دهند حقی از ان ها‬ ‫ضایع شود‬ ‫فتــح ا‪ ...‬عزیزی یکــی از اهالی الیکوه اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬منطقــه الیکــوه دارای ‪ 12‬هــزار جمعیــت‬ ‫اســت کــه از چندیــن ســال پیــش مردمــان ایــن‬ ‫لشــدن الیکــوه به بخش‬ ‫منطقــه خواســتار تبدی ‬ ‫هســتند‪ .‬او بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن منطقــه به‬ ‫لحاظ شرایط اقتصادی و موقعیت اجتماعی و‬ ‫نهــای کشــاورزی که در دل خــود جای داده‬ ‫زمی ‬ ‫است ظرفیت تبدیل شدن به بخش را دارد بیان‬ ‫داشــت‪ :‬در کنــار منطقــه الیکوه شــهر دشــتک با‬ ‫جمعیتــی حــدود ‪ 3800‬تا ‪ 4000‬نفر و در اخرین‬ ‫نقطه شهرستان اردل بوده و حومه ای ندارد اما‬ ‫متاسفانه به خاطر البی های سیاسی بخش داری‬ ‫را می خواهند به دشتک واگذار کنند‪.‬‬ ‫عزیزیادامهداد‪:‬مردمالیکوهبامقاومت هایی‬ ‫کــه کرده انــد تاکنــون اجــازه دادن بخش به شــهر‬ ‫دشتک را نداده چراکه دشتک ظرفیت تبدیل شدن‬ ‫بــه بخــش را نــدارد‪ .‬او بــا تاکیــد بــر اینکــه مــردم‬ ‫الیکوه خواستار عدالت هستند گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫تهــای منطقــه الیکوه عدالت ان اســت که‬ ‫ظرفی ‬ ‫بخ ـش داری را به این منطقه واگذار کنند‪ .‬عزیزی‬ ‫بیان داشت‪ :‬دشتک در اخرین نقطه از شهرستان‬ ‫اردل قرارگرفته و کارگاه های اقتصادی و موقعیت‬ ‫اجتماعیندارد‪.‬‬ ‫او بــا تاکید بر اینکه مــردم ما اجازه نمی دهند‬ ‫که با البی گری های سیاسی بخواهند بخش را به‬ ‫دشــتک بدهند گفت‪ :‬مردم الیکــوه اهل منطق و‬ ‫گفتگو هســتند اما اجازه نمی دهند حقــی از ان ها‬ ‫ضایع شود‪.‬‬ ‫تبدیل شدن الیکوه به بخش خواسته چندین‬ ‫ساله این منطقه است‬ ‫مــرادی یکــی دیگــر از اهالــی منطقــه الیکــوه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬الیکوه در وســط دشــتک و رســتم اباد‬ ‫قرارگرفتــه و خــود دشــتک در اخریــن نقطــه در‬ ‫شهرســتان اردل قرارگرفته اســت‪ .‬او با اشــاره به‬ ‫اینکه الیکوه به لحاظ وســعت جمعیتی بیشــتر‬ ‫از دشــتک و رستم اباد اســت بیان داشت‪ :‬الیکوه‬ ‫بیشــترین جمعیــت حومــه اطــراف را دارد و‬ ‫بزرگ ترین روستای شهرستان اردل است‪.‬‬ ‫مردادی با اشــاره به اینکه این روستا ازلحاظ‬ ‫اقتصادی شرایط خوبی دارد عنوان کرد‪ :‬گلخانه‪،‬‬ ‫مرغــداری‪ ،‬گاوداری‪ ،‬شــیالت در این روســتا زیاد‬ ‫است‪ .‬او همچنین از ظرفیت گردشگری روستای‬ ‫الیکــوه خبــر داد و گفت‪ :‬هم هســاله گردشــگران‬ ‫زیادی از منطقه الیکوه دیدن می کنند‪.‬‬ ‫مــرادی بــا تاکیــد بر اینکــه از شــش دوره قبل‬ ‫لشــدن‬ ‫مجلس‪ ،‬مردم این روســتا خواســتار تبدی ‬ ‫الیکوه به بخش هستند گفت‪ :‬متاسفانه دشتک‬ ‫برد سیاسی بیشتری دارد‪.‬‬ ‫دشتک قابلیت تبدیل شدن به بخش را ندارد‬ ‫کشاورز کریمی عضو شورای الیکوه گفت‪ :‬از‬ ‫هشت سال پیش عده ای ذی نفوذ بخش داری را‬ ‫می خواهند به دشــتک واگــذار کنند درصورتی که‬ ‫این شــهر قابلیت تبدیل شدن به بخش را ندارد‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره به اینکــه اگر بخواهند دشــتک را به‬ ‫بخش تبدیل کنند عین بی عدالتی اســت گفت‪:‬‬ ‫لشــدن به بخــش را دارد اما‬ ‫الیکوه قابلیت تبدی ‬ ‫دشــتک این قابلیت را نــدارد‪ .‬کریمی با تاکید بر‬ ‫اینکــه مــردم الیکوه زیر بــار حــرف زور نمی روند‬ ‫یهــای‬ ‫گفــت‪ :‬متاســفانه عــده ای بــا البی گر ‬ ‫سیاســی می خواهنــد بخش را به دشــتک بدهند‬ ‫درصورتی کــه این شــهر ظرفیت ان را نــدارد‪ .‬او با‬ ‫بیــان اینکــه تاکنون چندیــن نام هنــگاری صورت‬ ‫گرفتــه اســت گفــت‪ :‬متاســفانه باوجــود تمامــی‬ ‫نامه هایی که از سوی شورا به مسئولین زده شده‬ ‫اســت اما هیچ گونه اقدامی در این راســتا صورت‬ ‫نگرفته است‪.‬‬ ‫کریمــی بــا اذعان بــر اینکه متاســفانه تاکنون‬ ‫مسئولین هیچ پاسخی به مردم الیکوه نداده اند‬ ‫یاداور شــد‪ :‬این پیگیری های مــردم الیکوه ادامه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫الیکوه همه ظرفیت های الزم برای‬ ‫تبدیل شدن به بخش را دارد‬ ‫فــرزاد کریمی دهیار الیکوه اظهــار کرد‪ :‬ازنظر‬ ‫قانــون تقســیمات کشــوری بخشــداری واحــدی‬ ‫اســت از تقســیمات کشــوری که دارای محدوده‬ ‫جغرافیایــی معیــن بــوده و از بــه هــم پیوســتن‬ ‫چنــد دهســتان هم جــوار مشــتمل بــر چندیــن‬ ‫احیانــا شــهر کــه در ان‬ ‫مزرعــه‪ ،‬مــکان‪ ،‬روســتا و‬ ‫ً‬ ‫عوامــل طبیعــی و اوضــاع اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی‪،‬‬ ‫اقتصــادی و سیاســی واحــد همگنی را بــه وجود‬ ‫یکــه بــا در نظر گرفتن تناســب‪،‬‬ ‫م ـی اورد به نحو ‬ ‫وســعت‪ ،‬جمعیت‪ ،‬ارتباطات و دسترسی و سایر‬ ‫تهــا‪ ،‬نیل به اهــداف و برنامه ریزی های‬ ‫موقعی ‬ ‫دولــت در جهــت احیــاء امکانــات طبیعــی و‬ ‫اســتعدادهای اجتماعی و توســعه امور رفاهی و‬ ‫اقتصادی ان تســهیل شــود‪ .‬او با اشــاره به اینکه‬ ‫الیکــوه ظرفیــت بــرای تبدیل شــدن بــه بخــش را‬ ‫دارد تصریح کرد‪ :‬متاسفانه مسئولین می خواهند‬ ‫بخش را به شــهر دشــتک بدهند که هیچ کدام از‬ ‫لشــدن به بخــش را نــدارد‪ .‬کریمی‬ ‫شــرایط تبدی ‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در چنــد ســال اخیــر بــا بی عدالتــی‬ ‫امکانــات زیــادی بــه دشــتک داده انــد امــا مردم‬ ‫الیکوه اجازه نمی دهند که بخش را نیز بخواهند‬ ‫بــه دشــتک واگــذار کننــد‪ .‬او بــا اذعــان بــر اینکه‬ ‫شــهر دشــتک ازنظر وســعت یک ششــم الیکوه و‬ ‫روســتاهای اطراف ان را ندارد بیان داشــت‪ :‬شهر‬ ‫دشتک اخرین مسیر در شهرستان اردل و هم مرز‬ ‫با شهرستان کوهرنگ است و قابلیت تبدیل شدن‬ ‫به بخش را ندارد‪.‬‬ ‫کریمــی بــا بیــان اینکه ایــن مســئله را تاکنون‬ ‫چندیــن بــار بــه گــوش اســتاندار ایــن اســتان‬ ‫رســانده ایم امــا متاســفانه هیچ اقدامــی نکردند‬ ‫گفــت‪ :‬بی توجهــی مســئولین موجب شــد مردم‬ ‫الیکوه مقابل اســتانداری تجمع کننــد و خواهان‬ ‫برگزاری عدالت باشند‪.‬او خاطرنشان کرد‪ :‬بعد از‬ ‫تجمع مردم مقابل استانداری‪ ،‬استاندار قبول کرد‬ ‫کــه با یک نفــر از مردم اهالی الیکوه دیدار کرده و‬ ‫موضوع را به صراحت اعالم کند و استاندار بعد از‬ ‫شــنیدن صحبت های نماینده مردم الیکوه دستور‬ ‫پیگیری مسئله را داد و قرار بر این شد که نامه ای‬ ‫به وزارت کشور زده شود و جلو تبدیل شدن دشتک‬ ‫به بخش گرفته شود‪.‬کریمی اذعان داشت‪ :‬مردم‬ ‫الیکــوه خواســتار ایــن هســتند کــه در دولــت بعد‬ ‫الیکوه را تبدیل به بخش کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اهدای‪4‬هزاربستهمعیشتیدرچهارمین گامرزمایشمومنانه‬ ‫مواساتوهمدلی‬ ‫ســحر رحمتــی‪ -‬مشــهد مقــدس‪ :‬چهارمیــن گام‬ ‫رزمایــش مومنانــه مواســات و همدلی بــا حضور‬ ‫فرمانــدار‪ ،‬مدیرعامــل بنیــاد بین المللــی ابشــار‬ ‫عاطف ههــا‪ ،‬مســئولین اداری و انتظامی و خیرین‬ ‫نیک اندیــش مشــهد بــه میزبانــی امــور شــعب‬ ‫منطقه چهارابشــارعاطفه ها برگزار شد‪ .‬فرماندار‬ ‫مشــهد در ایــن رزمایــش گفــت‪ :‬در ایــام ســخت‬ ‫مبــارزه بــا بیمــاری کرونــا که یــک و ســال و نیم از‬ ‫عمر ان می گذرد‪ ،‬متاسفانه بسیاری از هم وطنان‬ ‫عزیزمــان بــه این بیمــاری مبتال شــده اند‪ ،‬چرخه‬ ‫اقتصــادی به کندی پیش می رود و افراد بســیاری‬ ‫از مشاغل بیکار شده اند‪ .‬سید محمدرضا هاشمی‬ ‫افــزود‪ :‬مــردم کشــورمان عــاوه بــر رنــج بیماری‬ ‫ازنظــر معیشــتی نیــز بــا مشــکل مواجه شــده اند‬ ‫خوشبختانه با فرمان رهبری در بحث مواسات و‬ ‫همدلی‪ ،‬موسسات خیریه بسیار زیبا عمل کردند‬ ‫به ویــژه در مشــهد مقــدس کــه همــه مــا توفیــق‬ ‫هم جواری با علی ابن موسی الرضا (ع) راداریم‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬یکی از بهترین این تشــکل های‬ ‫خیری ـه ی مردم نهاد ابشــار بین المللــی عاطفه ها‬ ‫اســت که در سال گذشــته ‪١٤‬رزمایش را در نقاط‬ ‫مختلف مشهد مقدس برگزار نموده و به بسیاری‬ ‫از خانواد ههــا نیازمنــد چــه در بحــث اذوقــه و‬ ‫چه در بحث جهیزیه نوعروســان کمک رســانده‬ ‫اســت‪ .‬هاشــمی تصریح کــرد‪ :‬ابشــار بین المللی‬ ‫عاطف ههــا در طــول بیس ـت ویک ســال فعالیــت‬ ‫خــود کارهــای بســیار مانــدگاری را انجــام داده‪،‬‬ ‫این بنیاد یکی از فعال ترین موسسات مردمی در‬ ‫خود را از‬ ‫ســطح شــهر مشــهد اســت که اغاز کار ِ‬ ‫مشــهد و هم جواری با امام رضا (ع) شــروع کرده‬ ‫و در کنــار کمک های معیشــتی کارهای فرهنگی‬ ‫مهمــی نیــز انجــام داده‪ ،‬امیدواریــم در اینــده‬ ‫نزدیک مراســم شــکرگزاری ریش ـه کنی کرونا را نیز‬ ‫در کنار این بنیاد شــاهد باشــیم‪ .‬مدیرعامل بنیاد‬ ‫بین المللــی ابشــار عاطف ههــا نیز در ایــن رزمایش‬ ‫گفت‪ :‬به ســهم خودمان مسئولیت جمع اوری و‬ ‫رســاندن کمک به مقصود که اقشــار اسیب دیده‬ ‫محــروم و نیازمنــد حاشــیه شــهر اســتان و کشــور‬ ‫هســتند را بــر عهده داریــم و در هرعرصــه ای بــا‬ ‫حضور و مشارکت های مردمی توانسته ایم حالل‬ ‫مشکالت برای نیازمندان باشیم‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬از زمــان شــروع ویــروس کرونــا‬ ‫بافرمــان رهبــری رزمایــش مومنانــه مواســات و‬ ‫همدلــی پایه ریزی و شــروع گردیــد و با اماری که‬ ‫نهادهــای حاکمیتــی و دولتــی تاکنــون داده انــد‬ ‫نســبت به قبل از رزمایش‪ ،‬چندین برابر احســان‬ ‫و نیکــوکاری از مــردم عزیــز کشــورمان که تاکنون‬ ‫حماس ـه های بزرگــی را خلــق کرده انــد شــاهد‬ ‫هســتیم‪ ،‬رزمایــش مواســات و همدلــی توانســته‬ ‫است کل مناطق محروم کشور را پوشش دهد‪.‬‬ ‫رجایی مدیر امور شــعب منطقه چهار ابشــار‬ ‫عاطفه ها هم در این رزمایش گفت‪ :‬به مناسبت‬ ‫بیست و یکمین سالگرد تاسیس بنیاد بین المللی‬ ‫خیریه ابشار عاطفه ها و در چهارمین گام رزمایش‬ ‫مومنانــه مواســات و همدلــی‪ ،‬تعداد چهــار هزار‬ ‫بسته معیشتی به میزبانی این منطقه تهیه شده‬ ‫که بین خانواده های تحت پوشش منطقه توزیع‬ ‫می گردد‪.‬‬ ‫شایان ذکر است ارزش ریالی هر بسته معیشتی‬ ‫در این مرحله سه میلیون ریال است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تمدیدمحدودیت های کروناییدرهفتهایندهدرپیرکوردشکنی کرونا‬ ‫بازگشت‪ 110‬شهراز وضعیتقرمزبهحالتنارنجی‬ ‫الهام الماســیان‪ -‬نیشابور‪ :‬معاون دانشجویی و‬ ‫فرهنگی وزارت بهداشــت‪ ،‬در ســفر به نیشــابور‬ ‫بــرای مراســم افتتاحیــه خوابــگاه دخترانــه ‪15‬‬ ‫خــرداد دانشــکده علــوم پزشــکی نیشــابور‪ ،‬در‬ ‫تهــای‬ ‫پاســخ بــه ایــن ســوال کــه ایــا محدودی ‬ ‫کرونایــی در هفت ههــای اینده نیــز ادامه خواهد‬ ‫یافــت‪ ،‬گفت‪ :‬قطعــا محدودیت های کرونایی‬ ‫در شــهرهایی کــه در وضعیــت قرمــز هســتند‬ ‫تمدید خواهد شــد و این محدودیت ها در ‪۱۱۰‬‬ ‫شهرســتانی کــه از وضعیــت قرمــز بــه وضعیــت‬ ‫نارنجــی تغییریافته انــد‪ ،‬لغــو خواهــد شــد و‬ ‫تهــای شــهرهای نارنجــی اعمــال‬ ‫محدودی ‬ ‫می گردد‪.‬‬ ‫ســیما ســادات الری افــزود‪ :‬امــار بســتری و‬ ‫فوتی بســیار باال اســت؛ اما امیدمان را از دست‬ ‫نمی دهیــم و تــاش می کنیــم بــا تولیــد انبــوه‬ ‫واکسن های ایرانی و اغاز واکسیناسیون عمومی‬ ‫از ابتدای تیرماه‪ ،‬این اپیدمی را کنترل کنیم‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشــکی همچنیــن در خصــوص واکسیناســیون‬ ‫عمومــی کرونــا بــه گفــت‪ :‬در خصــوص‬ ‫واکسیناسیون عمومی‪ ،‬ما اصال روی واکسن های‬ ‫خارجــی حســاب نمی کنیــم و واکس ـن های‬ ‫خریداری شده برای گروه اول تهیه شده است‪.‬‬ ‫ســیما ســادات الری افــزود‪ :‬خوشــبختانه مــا‬ ‫ایــن افتخار راداریم که جزو معدود کشــورهای‬ ‫ســازنده واکسن کووید ‪ ۱۹‬هستیم و دو واکسن‬ ‫مهــم مــا در حــال کار ازمایــی بالینی ‪ ۳‬هســتند‬ ‫کــه به امیــد خدا‪ ،‬در صورت تائید ســازمان غذا‬ ‫و دارو و بــدون ایجــاد مشــکلی‪ ،‬واکسیناســیون‬ ‫عمومی اگر مشــکلی پیش نیاید از اواخر خرداد‬ ‫یــا اوایــل تیرمــاه ب هصــورت گســترده در ســطح‬ ‫کشور صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫او همچنیــن در خصــوص میــزان واکســنی کــه‬ ‫تاکنون به کشــور واردشــده است‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون ‪۲‬‬ ‫میلیون دوز واکسن وارد کشور شده است که از این‬ ‫میزان‪ ،‬تاکنون حدود ‪ ۸۰۰‬هزار دوز به گروه هدف‬ ‫تزریق شدهاست‪.‬در حالحاضرواکسیناسیون گروه‬ ‫هــدف بــا ســرعت رو بــه پایــان اســت و در مرحله‬ ‫بعدی‪ ،‬با واکسن های باقیمانده‪ ،‬افراد ‪ ۸۰‬سال به‬ ‫باال واکسندریافت خواهند کرد‪.‬‬ ‫الری در خصوص واکسن استرازنکا به اصحاب‬ ‫رسانه گفت‪ :‬واکسن استرازنکا واکسنی است که از‬ ‫کره جنوبی خریداری شده و پلتفرم ان مهم است‪.‬‬ ‫کشــورهای ســازنده واکســن کرونــا بــرای ســاخت‬ ‫واکســن بــا کشــورهای مختلــف مشــارکت دارنــد‬ ‫و واکســن اســترازنکا در کشــور مــا‪ ،‬درواقــع از کــره‬ ‫جنوبی خریداری شده که با همکاری کشور انگلیس‬ ‫ساخت هشــده است‪.‬این مقام مســئول تصریح کرد‪:‬‬ ‫استفســاریه این واکســن از دفتر رهبری گرفته شده‬ ‫و چــون در کــره جنوبــی ساخته شــده اســت‪ ،‬هیچ‬ ‫مشــکلی ندارد و پلتفرم ان حائز اهمیت اســت که‬ ‫در کشــور کره صورت گرفته اســت‪.‬او بابیان اینکه‬ ‫خبرنگاران جزو گروه های پرخطر کرونــا قرار دارند‬ ‫گفت‪ :‬گروه هدف یک برای دریافت واکسن کرونا‪،‬‬ ‫کادر بهداشــت و درمان‪ ،‬جانبازان و بیماران خاص‬ ‫هســتند؛ گروه ‪ ۲‬شــامل ســالمندان باالی ‪ ۶۵‬ســال‬ ‫هســتند و در گروه ‪ ۳‬مشــاغل پرخطر قرار دارند که‬ ‫خبرنگاران و اصحاب رسانه مشمول این گروه برای‬ ‫تزریقواکسن کووید‪ ۱۹‬می شوند‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫مرکز اباده شناسی‬ ‫راه اندازی می شود‬ ‫فرماندار اباده بابیان اینکه بر اساس بند ‪ 7‬از ماده‬ ‫‪ 2‬اساسنامهبنیادفارسشناسیوموافقتهیئت مدیره‬ ‫این بنیاد؛ مرکز اباده شناسی راه اندازی می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هــدف از تاســیس این مرکز ارائه پیشــنهادها و فراهم‬ ‫امدنزمینه هایتوسعهفرهنگی‪،‬اجتماعیواقتصادی‬ ‫شهرستانابادهوهمچنینمعرفیفرهیختگانوبزرگان‬ ‫اینمرزوبوماست‪.‬نیکمرامافزود‪:‬از کلیهعالقه مندان‬ ‫و داوطلبــان خواســت بــا در نظــر گرفتن شــرایط الزم‬ ‫نسبتبهارائهدرخواستهمکاریهمراهبابرنامه های‬ ‫پیشنهادیوراهکارهایسازندهاقدامنمایند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بابیــان اینکه ایــن فراخــوان از‬ ‫‪ 7‬اردیبهشــت ماه به مدت یک هفتــه فرصت دارند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬متقاضیان می توانند مدارک و رزومه کاری خود را‬ ‫به دبیرخانه شورای راهبردی مرکز اباده شناسی واقع در‬ ‫اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ارسال نمایند‪.‬‬ ‫ارزیابی فنی بیش از‬ ‫‪ ۳۹۰۰۰‬ناوگان سنگین‬ ‫حمل ونقل جاده ای در‬ ‫مراکز معاینه فنی سمنان‬ ‫رئیــس اداره ایمنــی و ترافیــک اداره کل راهداری و‬ ‫حمل ونقل جاده ای استان سمنان از مراجعه ‪۳۹۳۴۸‬‬ ‫ناوگانسنگینجاده ایبهمراکزمعاینهفنیاستانطی‬ ‫سال ‪ ۹۹‬خبر داد‪.‬‬ ‫مهــدی رجایــی فــرد گفــت‪ :‬در طی ســال گذشــته‬ ‫‪ ۳۹۳۴۸‬مــورد مراجعــه نــاوگان ســنگین بــه مراکــز‬ ‫معاینه فنی انجام شده است که این میزان نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال قبل ‪ ۱۳‬درصد رشد داشته است‪ .‬او‬ ‫بابیان اینکه یکی از علل مهم و حائز اهمیت حوادث‬ ‫جــاده ای وجــود نقــص فنــی در نــاوگان برو نشــهری‬ ‫است خاطرنشان کرد‪ ۵۱ :‬درصد از ناوگانی که به این‬ ‫مراکز مراجعه نموده اند در مراجعه اول با تست های‬ ‫انجام شــده موفق به اخذ برگه ســامت معاینه فنی‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫رجایــی فــرد با اشــاره به اینکــه مراکز معاینه فنی‬ ‫خودروهای سنگین به منظور دستیابی به اهدافی مثل‬ ‫ارتقای ایمنی در تردد جاده ای‪ ،‬حفظ محیط زیست از‬ ‫الودگی‪ ،‬کاهش ترافیک ناشی از نقص فنی خودرو در‬ ‫جاده هادربخشحمل ونقلعمومیفعالیتمی کنند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬خوشبختانه با نظارت های میدانی و سیستمی‬ ‫انجام شــده در مراکــز معاینــه فنــی اســتان‪ ،‬وضعیــت‬ ‫عملکردی مراکز معاینه فنی در اســتان در مقایســه با‬ ‫مراکز موجود در کشور از جایگاه مناسبی برخوردار بوده‬ ‫و ازلحاظ شاخص عملکردی در جایگاه دوم کشور قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫اجرای ‪ 100‬طرح توسعه‬ ‫تلفن ثابت در استان فارس‬ ‫مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان فارس‬ ‫از اجــرای ‪ 100‬طــرح توســعه تلفن ثابت با ظرفیت ‪17‬‬ ‫هــزار و ‪ 166‬مشــترک توســط مخابرات منطقــه فارس‬ ‫در اســتان فارس خبر داد‪ .‬مدیرکل ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعات فارس با اشاره به مصوبات سفر سال گذشته‬ ‫وزیرارتباطاتوفناوریاطالعاتبهاستانفارس گفت‪:‬‬ ‫با توجه به عقب ماندگی استان در بخش تلفن ثابت و‬ ‫درخواست های زیادی که در سطح استان برای اشتراک‬ ‫تلفن ثابت وجود داشت‪ ،‬برنامه توسعه تلفن ثابت‬ ‫در راستای تحقق مصوبات سفر وزیر توسط مخابرات‬ ‫منطقه فارس به عنوان مجری طرح در استان در دستور‬ ‫کار قرار گرفت‪.‬مهردادسهرابیافزود‪:‬مخابراتمنطقه‬ ‫فارس برای توسعه در این بخش ‪ 164‬طرح با ظرفیت‬ ‫‪ 25‬هزار و ‪ 604‬مشترک طراحی نموده که تاکنون ‪100‬‬ ‫طــرح به صورت کامل انجام شــده و ‪ 64‬طــرح در حال‬ ‫تکمیــل اســت‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬با اجــرای این ‪ 100‬طرح‬ ‫امکان ثبت نام تلفن ثابت برای‪ 17‬هزار و‪ 166‬مشترک‬ ‫جدید در سطح استان فراهم شده که تاکنون چهار هزار‬ ‫و‪ 960‬مشترک نسبت به ثبت نام اقدام کرده اند و خط‬ ‫تلفن ان ها دایر شده است‪.‬‬ ‫سامانه هوشمند‬ ‫کشاورزی در البرز‬ ‫رونمایی می شود‬ ‫اســتاندار البــرز اعــام کــرد کــه طــرح دانش بنیان‬ ‫کشاورزی به منظور رصد تغییر کاربری اراضی کشاورزی‬ ‫و همچنین پایش اراضی زراعی و باغی برای بهره وری‬ ‫حداکثــری در اســتان رونمایــی می شــود‪ .‬عزیزالــه‬ ‫شــهبازی افزود‪ :‬ســامانه پایش هوشمند کشــاورزی از‬ ‫طریــق تصاویر ماهــواره ای‪ ،‬عالوه بر رصد هوشــمند‬ ‫تغییــر کاربــری اراضــی کشــاورزی‪ ،‬مطالعــه علمی بر‬ ‫اســاس اقلیم اســتان و سراسر کشــور را برای بهره وری‬ ‫حداکثــری از اراضی باغی و زراعــی ارائه خواهد داد‪.‬‬ ‫اســتاندار البرز گفت‪ :‬این طرح و ایده از ســوی رئیس‬ ‫جهاد کشــاورزی اســتان پیشنهادشــده و یک شــرکت‬ ‫دانش بنیــان مطالعات الزم را بــرای تحقق ان انجام‬ ‫داده است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بر این اساس جوانان نخبه‬ ‫البرزی که از دانشگاه های معتبر کشور فارغ التحصیل‬ ‫شده اند به کمک حفظ و حراست از اراضی ارزشمند‬ ‫کشــاورزی اســتان و کشــور امده اند‪ .‬شهبازی گفت‪ :‬از‬ ‫ابتــدای حضورم در اســتان بــه ارزش و اهمیت اراضی‬ ‫کشاورزی استان واقف بوده ام؛ ازاین رو تاکنون اجازه‬ ‫هیچ گونه تغییر کاربری در این خصوص را نداده و بر‬ ‫حفظ فضای ســبز و هویت باغ شــهری اســتان تاکید‬ ‫داشته ام‪ .‬او افزود‪ :‬اکنون نیز از طرح این جوانان نخبه‬ ‫اســتان که به پیشــنهاد رئیس جهاد کشــاورزی استان‬ ‫تهیه شده حمایت الزم را خواهم داشت‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫چس‬ ‫س‬ ‫رویدا د تان و و تان‬ ‫پنجشنبه ‪ 09‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1057‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 09‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1057‬‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫خطری که سالمت مردم سیستان و بلوچستان را تهدید می کند‬ ‫یک بام و دوهوای مقابله با کرونای هندی‬ ‫اجرای موفقیت امیز مانور‬ ‫کاهش مصرف برق‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان‬ ‫و بلوچستان گفت‪ :‬مانور کاهش ‪ 50‬درصدی مصرف‬ ‫بــرق ادارات مجموعه صنعت اب و برق این اســتان‬ ‫با موفقیت برگزار شد‪ .‬خلیل عوض زاده بابیان اینکه‬ ‫این مانور به صورت هم زمان با سراسر کشور برگزار شد‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬کمبود تولید نیروگا ههــای برق ابی به‬ ‫جهت کاهش نزوالت اسمانی و به دنبال ان گرمای‬ ‫هوا و اســتفاده زودهنگام از سیســتم های سرمایشــی‬ ‫ضرورت اغاز زودهنگام برنامه های مدیریت مصرف‬ ‫بــرق در ســال جــاری را دوچنــدان می کنــد‪ .‬وی بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬بــا توجه بــه اهمیت موضــوع مدیریت مصرف‬ ‫بهینــه برق‪ ،‬مقرر شــد تــا این کاهش مصــرف ابتدا از‬ ‫مجموعــه وزارت نیرو اغازشــده و صنعــت برق و اب‬ ‫به عنــوان نمونــه و الگــوی ایــن کاهــش مصــرف بــه‬ ‫مشــترکان معرفــی شــوند‪ .‬مدیرعامل شــرکت توزیع‬ ‫نیروی برق استان سیستان و بلوچستان افزود‪ :‬در این‬ ‫راســتا ســاختمان های اداری مجموعــه صنعــت اب و‬ ‫برق این استان با کاهش و به کارگیری مولدهای خود‬ ‫تامیــن‪ ،‬مصــرف خود را بــه میــزان ‪ 50‬درصد مصرف‬ ‫دوره مشــابه سال گذشته کاهش دادند‪ .‬وی تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬ســنجش و ارتقــای امادگی شــرکت های توزیع‪،‬‬ ‫ســنجش نقــاط قــوت و قابل بهبــود منابع انســانی و‬ ‫اماد هب ـه کار بــودن تجهیــزات و برنامه ریــزی جهــت‬ ‫تهــای فردی و‬ ‫رفــع نقایــص احتمالی‪ ،‬افزایش مهار ‬ ‫جمعــی و تبــادل دانــش و تجربه‪ ،‬ایجــاد هماهنگی‬ ‫بین دســتگاه های اجرایی‪ ،‬ســنجش میــزان کارامدی‬ ‫دســتورالعمل ها و روش های اطالع رســانی و هدفمند‬ ‫یهــا با اجرای مانور از‬ ‫کــردن کلیه فعالیت ها و امادگ ‬ ‫دیگــر اهــداف موردتوجــه در ایــن مانور بــود‪ .‬عوض‬ ‫زاده گفــت‪ :‬همچنیــن طی این مانور از ســازمان های‬ ‫شرکت کننده بازدید میدانی به عمل امد و در صورت‬ ‫صشــده تذکــرات الزم‬ ‫عــدم رعایــت ســهمیه مشخ ‬ ‫توسط همکاران داده شد‪.‬‬ ‫بهبود ولتاژ برق ‪۵۵۰‬‬ ‫مشترک زابل‬ ‫مدیــر امــور توزیع برق زابل در شــمال سیســتان و‬ ‫بلوچستان گفت‪ :‬پروژه بهبود ولتاژ برق بیش از ‪۵۵۰‬‬ ‫مشــترک در بخش هایی از بلوار ارتش‪ ،‬بلوار بســیج‪،‬‬ ‫بلوار ایت ا‪ ...‬بختیاری و بلوار رســالت این شهرستان‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫محمــد گلــی در گفت وگو بــا ایرنا اظهار داشــت‪:‬‬ ‫تبدیــل ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬متر شــبکه ســیمی فرســوده به‬ ‫کابــل روک ـش دار خــود نگهــدار‪ ،‬نصــب ســه دســتگاه‬ ‫ترانس و احداث ‪ ۲۰۰‬متر شبکه فشار متوسط ازجمله‬ ‫اقداماتــی اســت کــه طــی ایــن پــروژه انجام شــد‪ .‬او‬ ‫ادامــه داد‪ :‬اعتبار هزینه شــده برای انجــام این پروژه‬ ‫افــزون بــر ‪ ۱۰‬میلیــارد ریــال اســت‪ .‬مدیــر امــور توزیع‬ ‫بــرق زابل افــزود‪ :‬بهبود کیفیت توان و ولتاژ تحویلی‬ ‫به مشــترکان این مناطق ازجمله اهداف مهم انجام‬ ‫ایــن پــروژه اســت‪ .‬او بیان کــرد‪ :‬بیــش از ‪ ۴۰‬خدمت‬ ‫موردنیاز مشــترکان توزیع برق به صورت غیرحضوری‬ ‫از طریق اپلیکیشــن برق من‪ ،‬سایت اینترنتی شرکت‬ ‫توزیع نیروی برق اســتان به ادرس ‪www.sbepdc.ir‬‬ ‫(میز خدمات الکترونیک)‪ ،‬شــماره گیری ســامانه های‬ ‫تلفنــی ‪ ۱۵۲۱‬امــور مشــترکین و ‪ ۱۲۱‬اتفاقــات قابــل‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫پوشش خانه های بهداشت‬ ‫به ‪ ۹۰‬درصد می رسد‬ ‫معــاون مرکــز بهداشــت سیســتان و بلوچســتان‬ ‫گفــت‪ :‬پوشــش خانه های بهداشــت اســتان در ســال‬ ‫جــاری بــا جــذب ‪ ۱۵۰‬بهــورز بــه ‪ ۹۰‬درصد می رســد‪.‬‬ ‫مهــدی زنگنــه در گفت وگــو بــا مهــر‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫یکــی از مهم ترین چالش های ما در بخش خانه های‬ ‫بهداشت نبود نیروی بومی تحصیل کرده برای جذب‬ ‫در خانه های بهداشــت روستایی است‪ .‬معاون مرکز‬ ‫بهداشت سیستان و بلوچستان افزود‪ :‬ازاین رو در سال‬ ‫جاری مجوز جذب ‪ ۱۵۰‬بهورز در خانه های بهداشت‬ ‫روســتایی اســتان صادرشده اســت که با جذب ان ها‬ ‫یشــوند‪.‬‬ ‫خانه های بهداشــت غیرفعــال راه اندازی م ‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬در حــال حاضــر در شهرســتان ســراوان‬ ‫‪ ۸۸‬خانــه بهداشــت نیــاز داریــم که فقــط ‪ ۵۴‬خانه‬ ‫بهداشــت در این شهرســتان فعال اســت و ‪ ۲۷‬واحد‬ ‫غیرفعــال وجود دارد که نیــرو ندارند‪ .‬زنگنه تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬اکنون ‪ ۸۰۰‬خانه بهداشــت در اســتان سیســتان‬ ‫و بلوچســتان خدمات دهــی می کننــد کــه ‪ ۴۰۰‬خانــه‬ ‫بهداشــت ان در حوزه تحت پوشــش دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی زاهدان قرار دارند‪.‬‬ ‫‪ ۲۵۵‬تن هندوانه از مزارع‬ ‫دشتیاری برداشت شد‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی دشــتیاری در جنــوب‬ ‫سیســتان و بلوچســتان گفت‪ :‬امســال ‪ ۲۵۵‬هزار تن‬ ‫هندوانه از سطح هشت هزار و ‪ ۵۰۰‬هکتار از مزارع‬ ‫ایــن شهرســتان برداشــت شــد‪.‬محمدامین هوت در‬ ‫گفت وگــو بــا ایرنا اظهــار داشــت‪ :‬هندوانــه تولیدی‬ ‫دشــتیاری به دلیل مرغوبیت باال عالوه بر بازارهای‬ ‫داخل کشور به کشورهای حوزه خلیج فارس‪ ،‬عراق‬ ‫و روسیه نیز صادر شد‪.‬‬ ‫ویــروس جهش یافتــه کرونــای هنــدی در حالی‬ ‫پشــت مرزهــای سیســتان و بلوچســتان به عنــوان‬ ‫تهدیدیجدیبرایسالمتمردممحسوبمی شود‬ ‫کهبهنظرمی رسدتمهیداتپیشگیرانه کافینیست‬ ‫و باید از ترددهای مرزی در این استان جلوگیری به‬ ‫عمــل اید‪ .‬به گزارش تســنیم‪ ،‬اســتاندار سیســتان و‬ ‫بلوچستاناظهار داشت‪:‬ویروسجهش یافتههندی‬ ‫به شدت مسری است و میزان تلفات باالتری دارد؛‬ ‫بنابراینبایدتمهیداتبیشتریبرایجلوگیریازورود‬ ‫این نوع ویروس به اســتان اتخاذ شــود‪ .‬احمدعلی‬ ‫موهبتی گفت‪:‬باتوجهبهشیوعویروسجهش یافته‬ ‫هندی در پاکســتان و هم جواری این اســتان نگرانی‬ ‫جدی از ورود این ویروس به اســتان و کشــور وجود‬ ‫دارد بنابراین تمام ترددها در مرزهای زمینی‪ ،‬هوایی‬ ‫و دریایــی بایــد ب هشــدت کنتــرل شــود و مصاحبــه‬ ‫و اطالع رســانی جــدی در زمینــه شــیوع و خطــر این‬ ‫ویروس انجام شــود‪ .‬او گفت‪ :‬روند شــیوع کرونا در‬ ‫استان همچنان صعودی است و این در حالی است‬ ‫که پروتکل های بهداشــتی و ماســک زدن در اماکن‬ ‫عمومیرعایتنمی شود‪.‬همکاریهمهدستگاه ها‬ ‫و رســانه ها در حوزه اطالع رســانی و اگاهی بخشــی‬ ‫برای مقابله با بیماری کرونا همچنان الزامی اســت‬ ‫تهــای موجــود بــرای ایــن‬ ‫و دســتگاه ها از ظرفی ‬ ‫فرهنگ سازیاستفادهکنند‪.‬‬ ‫تمامی اتباع بیگانه مورد غربالگری قرار‬ ‫می گیرند‬ ‫معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان‬ ‫با اشاره به اینکه یکی از چالش های بزرگ مدیریت‬ ‫و مقابله با بیماری کرونا جهش های متعدد ویروس‬ ‫کووید‪ 19-‬اســت‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬یکی از مهم ترین‬ ‫این جهش ها‪ ،‬جهش انگلیســی بود که متاســفانه‬ ‫تمامدنیارادرگیر کرد‪،‬به نحوی کهدر استانسیستان‬ ‫و بلوچستان بیش از ‪ 80‬درصد موارد شناسایی شده‬ ‫به ویروس جهش یافته انگلیسی مبتال هستند‪ .‬سید‬ ‫مهدیطباطباییازشیوعویروسجهش یافتههندی‬ ‫در هندوستان خبر داد و افزود‪ :‬در پی شیوع ویروس‬ ‫جهش یافتــه هنــدی‪ ،‬شــاهد افزایــش قابل توجــه‬ ‫بیمــاری در کشــور هندوســتان هســتیم؛ بــر اســاس‬ ‫قوانین بهداشــت بین الملل مرزی (‪ )IHR‬در پایانه‬ ‫مرزی میرجاوه از تمامی افراد در بدو ورود به کشور‬ ‫جمهوری اسالمی ایران تست تشخیص سریع کرونا‬ ‫اخذ می شود و تمامی اتباع بیگانه مورد غربالگری‬ ‫قــرار می گیرنــد‪ .‬او بر تقویت نظام مراقبت بیماری‬ ‫کوویــد‪ 19-‬در مرزهای شــرقی کشــور جهت کنترل‬ ‫ویروس جهش یافته هندی تاکید کــرد و ادامه داد‪:‬‬ ‫خوشــبختانه پروازهای هوایی از کشــور پاکستان و‬ ‫هندوستان به ایران ممنوع شده و در مرزهای زمینی‬ ‫نیز نظام مراقبت بیماری کووید‪ 19-‬تشــدید یافته‬ ‫رفع تصرف‪ ۶۴۷۰‬مترمربع از اراضی‬ ‫اداره کل راه و شهرسازی‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی‬ ‫از عــدم اگاهــی و شــناخت‬ ‫سیســتان و بلوچســتان از رفــع‬ ‫مردم به قوانین سوءاســتفاده‬ ‫تصرف میــزان ‪ ۶۴۷۰‬مترمربع‬ ‫می کننــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬مردم‬ ‫از اراضــی دولتی شــمال اســتان‬ ‫در معامــات خــود شــرایط‬ ‫سیســتان و بلوچســتان طــی‬ ‫احتیــاط را رعایت کرده و پس‬ ‫عطا ا‪ ...‬اکبری‬ ‫فروردین مــاه ســال جــاری‬ ‫از استعالمات الزم از اداره کل‬ ‫خبــر داد‪.‬عطــا ا‪ ...‬اکبــری در‬ ‫راه و شهرســازی و سایر ادارات‬ ‫گفت وگــو با فــارس اظهار کــرد‪ :‬یگان حفاظت مربوطــه نســبت بــه خریــد ملــک اقــدام کنند‬ ‫ایــن اداره کل در یــک مــاه اول ســال ‪ ۶۴۷۰‬و در مواجهــه بــا زمین خــواری بــا شــماره تلفن‬ ‫مترمربــع از اراضــی دولتــی تحــت تولیــت این شبانه روزی ‪ ١۶۵۶‬یگان حفاظت اطالع دهند‪.‬‬ ‫اداره کل بــه ارزش بیــش از ‪ ۳۳‬میلیــارد ریــال از او افزود‪ :‬صاحبان ماشــین االت ســنگین (لودر‪،‬‬ ‫تصرف اشخاص سودجو خارج کرد‪ .‬او همراهی بیلمکانیکی‪ ،‬کامیونو…)توجهداشتهباشند‪،‬‬ ‫و همدلی نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در در صورت هرگونه همکاری با متصرفین اراضی‬ ‫رفع تصرف اراضی دولتی را قابل تقدیر دانست برای تســطیح زمین و اماده سازی ساخت وساز‬ ‫و از همکاری ان ها در این زمینه قدردانی کرد‪ .‬غیرمجاز ماشین االت انان برای فرایند قضایی‬ ‫اکبری بابیان اینکه افراد فرصت طلب و سودجو توقیفمی شود‪.‬‬ ‫سهپلبزرگدرراه هایمنطقهسیستان‬ ‫در حال ساخت است‬ ‫و تردد مســافر و کاال با کشــور هندوســتان تا اطالع‬ ‫ثانویممنوعاست‪.‬معاونبهداشتدانشگاهعلوم‬ ‫پزشکی زاهدان با اشاره به این موضوع که سیستان‬ ‫وبلوچستاناز استان هاییاست که کمترینرعایت‬ ‫دســتورالعمل های بهداشــتی را دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬از هم‬ ‫اســتانی ها درخواســت داریم رعایت فاصله گذاری‬ ‫اجتماعی‪ ،‬بهداشــت فردی‪ ،‬اســتفاده از ماســک و‬ ‫تهویه هوا را رعایت مدنظر قرار دهند و در صورتی‬ ‫فردی دارای عالئم و در تماس با یک بیمار بود به‬ ‫نزدیک ترین مرکز ‪ 16‬ساعته بیماری کرونا مراجعه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫نقل وانتقال مسافر و کاال به هند تا اطالع‬ ‫ثانوی ممنوع است‬ ‫فرماندهقرارگاهعملیاتیمبارزهبا کرونادرنامه ای‬ ‫به وزیر راه و شهرسازی با اشاره به درخواست وزارت‬ ‫بهداشت در خصوص ویروس کرونای جهش یافته‬ ‫هندی‪،‬هرگونهترددمستقیمیاغیرمستقیممسافرو‬ ‫کاال با این کشور را تا اطالع ثانوی ممنوع اعالم کرد‪.‬‬ ‫در نامهرحمانیفضلی‪،‬وزیر کشور وفرماندهقرارگاه‬ ‫عملیاتیمبارزهبا کرونا کهوزیرراهوشهرسازیارسال‬ ‫شد‪،‬بااستنادبهدرخواستواصلهوزارتبهداشت‪،‬‬ ‫درمــان و امــوزش پزشــکی و دســتور رئیس جمهور‪،‬‬ ‫ناظربرخطراتویروس کرونایجهش یافتههندی‪،‬‬ ‫ضمــن اعــام ممنوعیــت هرگونه تردد مســتقیم و‬ ‫غیرمستقیم مسافر و کاال از طریق مرزهای زمینی‪،‬‬ ‫هوائی و دریایی با کشور هندوستان تا اطالع ثانوی‪،‬‬ ‫حشــده اســت‪ :‬لطفــا بــدون فــوت وقــت‪ ،‬با‬ ‫تصری ‬ ‫همکاریدستگاه هایمسئول‪،‬تمهیداتالزمدراین‬ ‫خصوص معمول و نتیجه در اسرع وقت به قرارگاه‬ ‫اعالمشود‪.‬فرماندهقرارگاهعملیاتیمبارزهبا کرونا‪،‬‬ ‫در این نامه‪ ،‬با یاداوری مسئولیت وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمــان و امــوزش پزشــکی در نظــارت بــر تحقــق‬ ‫ممنوعیت یادشده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشکی به عنوان مسئول نظارت بر‬ ‫فرایند اجرا‪ ،‬موظف است؛ متخلفین از این ابالغیه‬ ‫را بالدرنگ به مراجع قضایی معرفی و نتایج امر را‬ ‫به صورت روزانه به قرارگاه عملیاتی اعالم کند‪ .‬وزیر‬ ‫کشور در ایننامههمچنینخاطرنشان کرد‪:‬در مسیر‬ ‫اجرایاینماموریت‪،‬تمامیوزارتخانه ها‪،‬نیروهای‬ ‫مسلح و دیگر نهادهای مسئول و معین‪ ،‬همچون‬ ‫گذشته‪ ،‬کمال همکاری را با وزارت راه و شهرسازی‬ ‫خواهندداشت‪.‬‬ ‫علی رغم ممنوعیت کرونایی ‪ ۱۹۲‬مسافر از‬ ‫مرزهای شرقی تردد کردند‬ ‫ســخنگوی گمــرک گفــت‪ :‬باوجــود اعــام‬ ‫تهــای ورود و خــروج مســافر به ســمت‬ ‫محدودی ‬ ‫پاکستان و هند‪ ،‬به دلیل عدم ابالغ ان به نهادهای‬ ‫مستقر در مرز‪ ،‬دیروز ‪ ۱۹۲‬مسافر از مرزهای میرجاوه‬ ‫و ریمــدان تــردد داشــتند‪ .‬ســید روح اهلل لطیفــی‪،‬‬ ‫ســخنگوی گمــرک اظهــار داشــت‪ ۸۰ :‬نفــر خارجی‬ ‫(تبعه پاکستان) و ‪ ۵‬ایرانی از مرز میرجاوه به تفتان‬ ‫پاکســتان وارد شــدند و ‪ ۷۲‬پاکســتانی و ‪ ۴‬ایرانــی‬ ‫از مــرز تفتــان پاکســتان به مرز میرجاوه سیســتان و‬ ‫بلوچستان وارد شدند؛ از مرز ریمدان نیز‪ ۳۰‬نفر وارد‬ ‫و ‪ ۶‬نفر به ســمت پاکستان خارج شــدند‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫تاکنون ابالغیه یا مکاتبه ای رسمی برای ممنوعیت‬ ‫ورود و خــروج مســافری در حــوزه مرزهــای زمینــی‬ ‫به سمت پاکستان به گمرک و سازمان های مستقر‬ ‫در مــرز داده نشــده‪ ،‬امــا بــر اســاس مصوبــه ســتاد‬ ‫مقابله با کرونای استان سیستان و بلوچستان که با‬ ‫حضور فرمانداران و اعضای ســتاد این استان برگزار‬ ‫شــد از فردا ورود اتباع خارجی (پاکســتانی ها) به‬ ‫ایــران از مرزهــای زمینــی و بازارچ ههــای اســتان‬ ‫سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬ممنوع بوده و از خروج‬ ‫یهــا بــه ســمت پاکســتان نیــز ممانعت به‬ ‫ایران ‬ ‫عمــل می ایــد و صرفــا اتباع دو کشــور می توانند‬ ‫به کشــور خود برگردنــد‪ .‬لطیفی توضیح داد‪ :‬بر‬ ‫اســاس ایــن تصمیــم که نســخه رســمی ان هنوز‬ ‫بــه گمــرک ارســال نشــده‪ ،‬کنترل های بهداشــتی‬ ‫نهــای تجاری نیز به مدت ‪ ۱۰‬روز افزایش‬ ‫کامیو ‬ ‫می یابد و شناورهای تجاری نیز تحت کنترل ها و‬ ‫پروتکل هایسخت گیرانه ایامکانتخلیهوبارگیری‬ ‫پیدامی کنند‪.‬اودرخصوصمسیرهایهوایی گفت‪:‬‬ ‫بر اساس اطالعیه های سازمان هواپیمایی کشوری‬ ‫فروش بلیت به ‪ ۱۵‬کشور ممنوع شده و پروازهایی‬ ‫به مبدا و مقصد هند نیز صورت نمی گیرد‪ .‬لطیفی‬ ‫ابــراز امیــدواری کرد‪ :‬هر چه ســریع تر تصمیمــات از‬ ‫کانالقانونیبهدستگاه هایاجراییابالغشود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫افزایش ‪ ۲۵‬درصدی ماموریت های اورژانس در سال جاری‬ ‫فریبرز راشدی رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم‬ ‫پزشــکی زاهــدان در گفت وگــو بــا عصــر هامــون‪ ،‬بــه افزایش ‪۲۵‬‬ ‫درصــدی ماموریت های اورژانس در مدت مشــابه پارســال اشــاره‬ ‫نمــود و گفــت‪ :‬از مجمــوع ایــن ماموریت ها ‪ ۷۱۳‬مــورد تصادفی‬ ‫بــوده اســت‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬از ایــن تعــداد ماموریــت تصادفی ‪۴‬‬ ‫فقــره مربــوط به واژگونی خودروهای حامل حمل اتباع غیرمجاز‬ ‫بوده است که ‪ ۷۹‬نفر در این حوادث مصدوم شده اند که تعداد‬ ‫‪ ۱۲‬نفر درمان سرپایی و سایر مصدومین در بیمارستان های تحت‬ ‫پوشش دانشگاه علوم پزشکی معالجه شده اند‪.‬‬ ‫یهــای تصادفــات نســبت به ســال‬ ‫راشــدی بابیــان اینکــه فوت ‬ ‫گذشــته افزایش داشــته است گفت‪ :‬متاسفانه در یک ماه گذشته‬ ‫شــاهد فــوت ‪ ۲۶‬نفــر در تصادفات جــاده ای و شــهری بوده ایم و‬ ‫این در حالی اســت که در مدت مشــابه پارســال تنها ‪ ۳‬نفر فوتی‬ ‫داشته ایم‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره انجــام ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۶۷۱‬ماموریت غیــر تصادفی در‬ ‫فروردین گفت‪ :‬از این تعداد ‪ ۱‬هزار و ‪ ۶۷۲‬نفر بیمار سرپایی‪۱ ،‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۱۹‬نفر بیمار نیز به بیمارستان اعزام شده اند و از خدمات‬ ‫اورژانس بهره برده اند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تحویل ‪ ۳۸۰۰‬هزار تن گندم به مراکز خرید استان‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫سیستان و بلوچستان از تحویل بیش از ‪ ۳‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تن گندم‬ ‫مازاد بر نیاز کشاورزان به مراکز خرید این استان خبر داد‪.‬‬ ‫امان ا‪ ...‬طوقی در گفت وگو با مهر‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬علی رغم‬ ‫کاهــش شــدید بارندگی و گرمای زودرس از اغاز فصل برداشــت‬ ‫گندم از گندم زارهای استان سیستان و بلوچستان تاکنون ‪ ۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۹۰‬تــن گنــدم ســیلویی و بذری توســط کشــاورزان بــه مراکز‬ ‫خریــد تحویل شــده اســت‪ .‬او ارزش گندم های خریداری شــده را‬ ‫‪ ۱۹۷‬میلیــارد ریــال اعــام و افــزود‪ ١١٢ :‬دســتگاه کمبایــن بومی‬ ‫و مهاجــر در امــر برداشــت محصــوالت زراعــی در ســطح اســتان‬ ‫سیستان و بلوچستان اماده به کار هستند‪.‬‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫سیســتان و بلوچســتان گفــت‪ :‬گند مهــای تولیــدی توســط اداره‬ ‫کل غله و مدیریت ســازمان تعاون روســتایی و شــرکت خدمات‬ ‫حمایتی کشــاورزی اســتان در ‪ ۱۱‬مرکز خرید پیش بینی شــده و در‬ ‫شهرســتان ها خریداری و به ســیلوها و انبارهای شــرکت خدمات‬ ‫حمایتی کشاورزی استان تحویل می شود‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬در سال زراعی جاری ‪ ۶٧‬هزار و ‪ ٨۱۰‬هکتار‬ ‫از زمین های کشــاورزی سیستان و بلوچستان به زیر کشت ارقام‬ ‫مختلف گندم رفته و تا به امروز کار برداشــت ‪ ۶‬هزار هکتار به‬ ‫اتمام رسیده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫جشنواره ملی شعر پیام اور وحدت در ایستگاه اخر‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی سیستان و‬ ‫بلوچســتان گفت‪ :‬جشــنواره ملی شعر پیام اور‬ ‫وحــدت ایــن اســتان هم زمــان بــا والدت امــام‬ ‫حســن مجتبــی (ع) بــا معرفــی برگزیــدگان‬ ‫بــکار خــود پایــان داد‪ .‬حســین مســگرانی در‬ ‫گفت وگو با ایرنا اظهار داشــت‪ :‬جشــنواره ملی‬ ‫شــعر پیــام اور وحــدت سیســتان و بلوچســتان‬ ‫زیرمجموعــه جشــنواره ایــات‪ ،‬هم زمــان بــا‬ ‫والدت امام حسن مجتبی (ع)‪ ،‬در زاهدان به‬ ‫کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫او بیــان کــرد‪ :‬هم زمــان بــا اغــاز مــاه مبارک‬ ‫رمضــان و برگــزاری جلســات جــز خوانــی قران‬ ‫کریــم بــا رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی‬ ‫در محــل فضــای بــاز مجتمع فرهنگــی و هنری‬ ‫زاهــدان‪ ،‬اییــن اختتامیــه جشــنواره ملی شــعر‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫پیام اور وحدت سیستان و بلوچستان هم زمان‬ ‫بــا والدت امام حســن مجتبی (ع) برگزار شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی سیســتان و‬ ‫بلوچســتان گفت‪ :‬داوری این جشــنواره توسط‬ ‫حســین اســرافیلی‪ ،‬مصطفی محدثی خراسانی‬ ‫و رضــا اســماعیلی انجام شــده اســت‪ .‬او ادامــه‬ ‫داد‪ :‬اســامی برگزیــدگان جشــنواره ملــی شــعر‬ ‫پیــام اور وحــدت بــه ترتیــب نفــر اول بخــش‬ ‫بلوچی‪ ،‬فاروغ دامنی از شهرســتان راسک‪ ،‬نفر‬ ‫اول بخــش سیســتانی‪ ،‬ســلطانعلی جهانتیــغ از‬ ‫زابــل‪ ،‬نفــر اول بخــش کردی‪ ،‬حمــداهلل قادری‬ ‫از ســنندج اســتان کردســتان‪ ،‬نفــر اول بخــش‬ ‫عربــی عمادالکثیــری (غــراوی) از شهرســتان‬ ‫شــوش خوزســتان‪ ،‬نفر اول بخش اذری‪ ،‬تبسم‬ ‫رضــازاده از ارومیــه‪ ،‬نفــر اول بخــش فارســی‬ ‫احمــد رفیعــی وردنجانــی از شــهرکرد اســتان‬ ‫چهارمحال و بختیاری‪ ،‬نفر دوم بخش فارسی‪،‬‬ ‫ناصر ریگی از شهرستان خاش‪ ،‬نفر سوم بخش‬ ‫فارســی طیبــه نهبندانــی از شهرســتان زاهدان‪،‬‬ ‫شایســته تقدیر در بخش فارســی الهه بامری از‬ ‫شهرســتان ایرانشهر و شایســته تقدیر در بخش‬ ‫فارسی و وحیده تقی پور از بندر انزلی از سوی‬ ‫هیئت داوران اعالم شد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و‬ ‫اســت و تالش داریم این پروژه‬ ‫حمل ونقــل جاده ای سیســتان‬ ‫مهم را در ســال جاری به اتمام‬ ‫و بلوچستان از ساخت سه پل‬ ‫برســانیم‪ .‬مدیــرکل راهــداری و‬ ‫بــزرگ در مســیرهای میــل نادر‬ ‫حمل ونقــل جاده ای سیســتان‬ ‫– ســفیدابه و بنجار–بی بــی‬ ‫و بلوچســتان بیــان کــرد‪ :‬در‬ ‫ایوب کرد‬ ‫دوستحوزهسیستانبه منظور‬ ‫ســال جاری ســاخت پل کانال‬ ‫تردد روان کاربران جاده ای خبر‬ ‫نیاتک در مسیر بنجار – بی بی‬ ‫داد‪.‬‬ ‫دوست با ‪ ۱۰‬دهانه ‪ ۱۰‬متری به طول ‪ ۱۰۵‬متر و‬ ‫ایوب کرد در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت‪ :‬عرض ‪ ۹‬متر اغازشــده است‪ .‬او برقراری ترافیک‬ ‫بــا تــاش شــبانه روزی همــکاران مــا در ادارات عبوریایمن‪،‬ساماندهیوایمن سازیابنیهفنی‪،‬‬ ‫راهــداری و حمل ونقل جاده ای شهرســتان های افزایش عمر مفید راه و ابنیه‪ ،‬جلوگیری از بسته‬ ‫حــوزه سیســتان پــل شــور در مســیر میل نــادر – شدن مسیر در زمان وقوع سیالب های احتمالی‬ ‫ســفیدابه (بــا ‪ ۳۶‬دهانــه ‪ ۲‬متری) به طــول ‪ ۸۲‬را از مهم ترین دالیل احداث پل در استان عنوان‬ ‫متر و عرض‪ ۹‬متر با پیشرفت فیزیکی‪ ۱۰۰‬درصد کرد‪ .‬کرد خاطرنشان کرد‪ :‬هم اینک هفت هزار و‬ ‫امــاده بهره بــرداری شــده اســت‪ .‬او ادامــه داد‪ ۷۸۰ :‬دستگاه پل در محدوده اداره کل راهداری‬ ‫همچنین پل بندان در مسیر سفیدابه – میل نادر و حمل ونقــل جــاده ای سیســتان و بلوچســتان‬ ‫(با ‪ ۳۶‬دهانه ‪ ۲‬متری) به طول ‪ ۸۲‬متر و عرض احداث و در حال استفاده کاربران جاده ای استان‬ ‫‪ ۹‬متر از پیشــرفت فیزیکی ‪ ۷۰‬درصد برخوردار است‪.‬‬ ‫پروژه هایساماندهیپهنهشمالیزاهدان‬ ‫سریع ترانجامشود‬ ‫شــهردار زاهــدان مرکــز‬ ‫به مســائل و مشــکالتی که در‬ ‫سیستان و بلوچستان گفت‪ :‬با‬ ‫مناطق کمتــر برخــوردار وجود‬ ‫استفاده از پیمانکاران توانمند‬ ‫دارد می طلبــد که بــرای اجرای‬ ‫بایــد زمینــه تســریع در اجــرای‬ ‫حهــای‬ ‫تمامــی برنامه هــا و طر ‬ ‫پروژ ههــای ســاماندهی پهنــه‬ ‫ایــن مناطــق بــا حساســیت‬ ‫عبدالقادر پربار‬ ‫شــمالی ایــن شهرســتان فراهم‬ ‫بیشــتری عمل شــود‪ .‬او بابیان‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اینکــه پیشــرفت های حاصله‬ ‫عبدالقــادر پربــار در حاشــیه بازدیــد از پهنــه در اجرای امور مرتبط با مناطق حاشیه ای بسیار‬ ‫شــمالی زاهدان اظهار داشــت‪ :‬هرچنــد افزایش خوب است تصریح کرد‪ :‬طبق برنامه ریزی های‬ ‫ســرعت در اجرای امور بســیار مهم اســت اما در صورت گرفتهموضوعبهسازی‪،‬اسفالتوحذف‬ ‫این راستا نباید کیفیت فدای کمیت شود درواقع معابر خاکی در پهنه شــمالی زاهــدان به عنوان‬ ‫باید این دو مقوله به صورت کامل و هم زمان به مهم ترین هدف در توانمندسازی این مناطق از‬ ‫پیشــرفت قابل توجهی برخــوردار بوده که باید‬ ‫بهتریننحوبهانجامبرسد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬پروژه بزرگ ساماندهی پهنه شمالی با برنامه ریزی دقیق این مهم با سرعت بیشتری‬ ‫زاهدان خوشــبختانه بازخورد بسیار مثبتی را در ادامــه یابــد و در موعــد مقرر به بهترین نحو به‬ ‫میان ســاکنان این محالت و سایر شهروندان به اتمام برسد‪ .‬او با اشاره به پیش بینی های صورت‬ ‫همراه داشته که باید با تالش و همت مضاعف گرفته در بودجه سال جاری بیان کرد‪ :‬امید است‬ ‫به نحو مطلوب تری تا پایان کار همچنان ادامه کهباافزایشهمکاریوتعاملبینبخشیقطعا‬ ‫شاهد تحقق اهدافمان در کمترین زمان ممکن‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫شــهردار زاهــدان خاطرنشــان کــرد‪ :‬با توجه در پهنهشمالیزاهدانباشیم‪.‬‬ ‫خدماتتوان بخشیبیماراناوتیسمتحت‬ ‫پوششبیمه قرار دارد‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت‬ ‫نداشــته باشند‪ .‬او بابیان اینکه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان گفــت‬ ‫بیمــه ســامت بــرای درمــان‬ ‫پوشــش بیمــه خدمــات‬ ‫بیماری هــای صعب العــاج در‬ ‫توان بخشــی بیمــاران اوتیســم‬ ‫کنار مردم اســت‪ ،‬گفت‪ :‬فردی‬ ‫از منابع ســازمان بیمه سالمت‬ ‫که دچار سرطان می شود وقتی‬ ‫رضا عباسی‬ ‫انجــام می شــود‪ .‬رضــا عباســی‬ ‫وارد چرخه درمان و تشــخیص‬ ‫اظهار کرد‪:‬برایپوششبیمه ای‬ ‫شود باید هزینه های فراوانی را‬ ‫خدمــات توان بخشــی مبتالیــان اوتیســم بیمه پرداخت کند به همین دلیل این نگاه در سازمان‬ ‫ســامت همــکاری نزدیکی با جامعه اوتیســم بیمــه ســامت وجــود دارد که ایــن بیماری ها را‬ ‫داشــته و از منابــع ســازمان بیمــه ســامت ایــن تحت پوشش قرار دهد و دغدغه بیماران را کم‬ ‫پوشــش صورت می گیرد که بیمــاران دغدغه ای کند‪.‬‬ ‫توزیعبیشاز ‪ ۱۷‬میلیونلیترسوخت‬ ‫پارسالدر منطقهزاهدان‬ ‫مدیر شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫منطقــه زاهــدان گفت‪ :‬در ســال ‪ ۹۹‬بیــش از ‪۱۷‬‬ ‫میلیــون لیتر نفتــگاز به صورت فــروش مــرزی در‬ ‫پایان ههــا و بازارچه هــای مــرزی منطقــه زاهدان‬ ‫توزیع شدهاست‪.‬‬ ‫ابراهیــم پوریزدانــی در گفت وگــو بــا ایرنــا‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در راســتای کمــک بــه صــادرات‬ ‫فراورده هــای نفتــی‪ ،‬کاهــش قاچــاق و تامیــن‬ ‫ســوخت ناوگان ترانزیتی در ســال ‪ ۹۹‬مقدار ‪۱۷‬‬ ‫میلیونو‪ ۲۹۳‬هزار لیترنفتگاز از طریقبازارچه ها‬ ‫و پایانه هــای مــرزی منطقــه زاهــدان در نواحی‬ ‫زاهدان‪ ،‬زابل و سراوان به فروش رسید‪ .‬او بابیان‬ ‫اینکه فروش ســوخت مرزی در سال ‪ ۹۹‬نسبت‬ ‫به سال ‪ ۹۸‬با کاهش ‪ ۳۹‬درصدی مواجه بوده‬ ‫استافزود‪:‬عرضهسوختمرزنشیناندر بورس‪،‬‬ ‫کاهــش ترددهای مرزی به دلیل ویروس کرونا و‬ ‫فــروش ســوخت در قالب طــرح رزاق را ازجمله‬ ‫دالیل این کاهش بوده است‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫کاپیتان پر سروصدای رئال‬ ‫روی سکوها‬ ‫‪7‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 09‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1057‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫درخواست گل محمدی‬ ‫برای واکسیناسیون‬ ‫فوتبالیست ها‬ ‫وضعیت گروه سوم لیگ قهرمانان اسیا گیج کننده است‬ ‫ســرخیو رامــوس‪ ،‬کاپیتان‬ ‫دردســر بینــدازد‪ .‬رامــوس کــه‬ ‫مصــدوم رئال مادریــد‪ ،‬بازی‬ ‫مطمئنا در تمــام دقایق بازی‬ ‫ایــن تیــم برابــر چلســی را از‬ ‫احســاس می کرد کــه خودش‬ ‫روی ســکوها تماشــا کــرد امــا‬ ‫هــم در زمیــن حضــور دارد‪،‬‬ ‫بااین وجــود بــاز هــم تــاش‬ ‫یکــه بســیار از بــه هدر‬ ‫درحال ‬ ‫سرخیو راموس‬ ‫یکــرد تــا بهتریــن عملکــرد‬ ‫م ‬ ‫رفتــن این موقعیــت ناراحت‬ ‫را از هم تیمی هایــش بگیــرد‪.‬‬ ‫بــود‪ ،‬در ایــن لحظــه از روی‬ ‫ســرخیو رامــوس که ایــن روزها بــا مصدومیت ســکوها با حرکت ســر به واران نشــان داد که‬ ‫عضالنــی دس ـت به گریبان اســت‪ ،‬در تســاوی ان تــوپ را بایــد چگونــه وارد دروازه حریــف‬ ‫یکــرد‪ .‬کاپیتــان رئــال همچنیــن پــس از گل‬ ‫یک بریــک رئال مادرید برابر چلســی در دیدار م ‬ ‫رفــت از مرحلــه نیمه نهایــی چمپیونزلیــگ تســاوی کریم بنزما در دقیقه ‪ 28‬بازی همراه‬ ‫در ترکیــب تیمــش حضــور نداشــت‪ .‬باوجــود با هم تیمی هایش به شادی پرداخت‪ .‬حرکات‬ ‫غیبــت‪ ،‬رامــوس که از روی ســکوها بازی رئال راموس روی سکوها و سروصدای زیاد او توجه‬ ‫را تماشــا می کرد‪ ،‬در طول بازی با صدای بلند هــواداران در فضــای مجــازی را نیــز بــه خــود‬ ‫با هم تیمی هایش صحبت می کرد و دستوراتی جلب کرد‪ .‬سه شنبه شب گذشته رئال مادرید‬ ‫را خطاب به مارســلو و تونی کروس و دیگران برابــر حریــف انگلیســی حســابی به دردســر‬ ‫صــادر م ‬ ‫یکــرد‪ .‬در دقیقــه ‪ 87‬بــازی بــود کــه افتــاده بود و این حقیقت که گل کریم بنزما‬ ‫دستورات صوتی کاپیتان ‪ 35‬ساله رئال تبدیل تنها فرصت این تیم روی دروازه چلسی بود‪،‬‬ ‫یهــا بر این‬ ‫به دســتوراتی تصویری شد‪ .‬صحنه ای که نظر خیلــی چیزهــا در مورد تســلط اب ‬ ‫هــواداران را نیــز بســیار بــه خــود جلــب کرده بــازی می گوید‪ .‬لــوس بالنکوس هنوز فرصت‬ ‫است‪ .‬در این دقیقه از بازی تونی کروس یک صعــود به فینال چمپیونزلیــگ را دارد و باید‬ ‫ضربه کرنر بسیار دیدنی را روی دروازه ابی ها در بازی که در اســتمفوردبریج برگزار خواهد‬ ‫فرســتاد اما رافائل واران نتوانســت درست به شــد تــاش کند تا این گل خــورده در خانه را‬ ‫تــوپ ضربــه بزنــد و درواز هبــان چلســی را بــه جبران کند‪.‬‬ ‫لیگ ستارگان قطر مقصد بعدی‬ ‫استراماچونی‬ ‫سرمربی احتمالی الغرافه‬ ‫امکانات این تیم را از نزدیک‬ ‫قطر به دنبــال کدام بازیکنان‬ ‫یکــه‬ ‫بررســی کننــد‪ .‬درصورت ‬ ‫بــرای تیــم جدیــدش اســت؟‬ ‫توافــق اســتراماچونی بــا‬ ‫اندره ا استراماچونی سرمربی‬ ‫الغرافــه قطعــی شــود‪ ،‬یکــی‬ ‫فصــل گذشــته اســتقالل‪،‬‬ ‫از خواســته های اصلــی او از‬ ‫اندره ا‬ ‫به احتمال زیــاد دوبــاره در‬ ‫استراماچونی‬ ‫مدیران تیم جدیدش‪ ،‬جذب‬ ‫فوتبال اســیا مشــغول بــه کار‬ ‫دو بازیکــن ایرانــی خواهــد‬ ‫خواهــد شــد و اگــر خبــر رســانه های قطــری بــود‪ .‬از علی کریمی بازیکن الدحیل به عنوان‬ ‫درســت باشــد‪ ،‬او را فصــل بعــد روی نیمکت یکی از نفرات موردنظر سرمربی ایتالیایی نام‬ ‫الغرافــه خواهیم دید تــا او در کنار لوران بالن بــرده شــده و او کــه ب هصــورت قرضــی از قطر‬ ‫سســی به الدحیل پیوسته‪ ،‬حاال موردتوجه‬ ‫و ژاوی هرنانــدز‪ ،‬یکــی از دیگــر از ســرمربیان ا ‬ ‫سرشــناس شاغل در لیگ ســتارگان قطر باشد‪ .‬اســتراماچونی قرارگرفته اســت‪ .‬طــی روزهای‬ ‫ظاهرا اســتراماچونی فاصله زیادی با نیمکت گذشته خبرهایی منتشرشده مبنی بر انکه سه‬ ‫الغرافه ندارد و قراردادی ‪ 1/8‬میلیون یورویی بازیکن استقالل یعنی دیاباته‪ ،‬میلیچ و قائدی‬ ‫با باشــگاه جدیدش امضــا خواهد کرد‪ .‬رقمی هــم موردنظــر اســتراماچونی هســتند و مربی‬ ‫کــه جدا از دریافتی دســتیاران او از تیم قطری ایتالیایــی می خواهد ان ها را به تیم جدیدش‬ ‫خواهــد بود‪ .‬اســتراماچونی که قبــل از توافق ببرد اما ظاهرا مربی ایتالیایی‪ ،‬فقط به دنبال‬ ‫بــا اســتقالل‪ ،‬دســتیارانش را بــرای ارزیابــی مهــدی قائــدی اســت و از مدیــران الغرافــه‬ ‫امکانــات ایــن تیــم بــه تهــران فرســتاده بود‪ ،‬خواسته که این بازیکن را جذب کنند‪ .‬البته تا‬ ‫بــرای حضــور در الغرافــه هم چنیــن کاری را این لحظه قائدی و باشگاه جواب خاصی به‬ ‫انجــام داده و دســتیاران او بــه قطر رفته اند تا پیشنهاد استراماچونی نداده اند‪.‬‬ ‫حسرتعظیم‬ ‫مرد سال فوتبال جهان‬ ‫رابرتلواندوفسکی‪،‬ستاره‬ ‫حداقــل چهــار هفتــه بایــد از‬ ‫لهســتانی بایرن مونیــخ‪ ،‬هنوز‬ ‫میادیــن دور باشــد و قــادر‬ ‫افســوس غیبــت در دو بــازی‬ ‫بــه همراهــی بــا بایرن مونیــخ‬ ‫حســاس در یک چهارم نهایی‬ ‫نیســت‪ .‬به این ترتیــب لــوا‬ ‫چمپیونزلیــگ برابــر ‪ PSG‬را‬ ‫تعدادی از مهم ترین بازی های‬ ‫رابرت‬ ‫می خورد‪.‬رابرتلواندوفسکی‬ ‫این فصــل بایــرن‪ ،‬ازجمله دو‬ ‫لواندوفسکی‬ ‫مصدوم شد‪ .‬این بدترین خبر‬ ‫دیــدار رفت وبرگشــت برابــر‬ ‫برای بایرنی ها بود که در مقطعی حســاس در پــاری ســن ژرمــن در چمپیونزلیــگ را از دســت‬ ‫بوندســلیگا و چمپیونزلیگ قرار داشتند و برای داد‪ .‬اکنون لواندوفسکی به ترکیب بایرن مونیخ‬ ‫پیــروزی دل بــه ســاق های جادویــی لوا بســته بازگشته است‪ ،‬اما همچنان افسوس غیبت در‬ ‫بودنــد‪ .‬در تعطیــات باز ‬ ‫یهــای ملــی رابــرت ان دو بازی حساس برابر ‪ PSG‬را دارد که منجر‬ ‫لواندوفســکی در جریــان برتــری ‪ 3‬بــر صفــر بــه حــذف باواریایــی ها از چمپیونزلیگ شــد‪.‬‬ ‫لهســتان برابــر اندورا در مرحلــه مقدماتی جام لواندوفسکی گفت‪« :‬این موضوع که در ان دو‬ ‫جهانــی دچــار مصدومیت شــد‪ .‬او زننده یکی سه هفته حساس و سرنوشت ساز در مهم ترین‬ ‫ازگ ‬ ‫لهــای لهســتان در ایــن بــازی بــود ولــی در بازی ها حضور نداشتم خیلی اذیتم می کند‪ .‬من‬ ‫نیمــه دوم به دلیل مصدومیت تعویض شــد و نتوانستموقتی کهخیلیاهمیتداشت‪،‬بهتیم‬ ‫بالفاصله به المان بازگشت‪ .‬با معاینات بیشتر کمــک کنــم‪ .‬اگر در ان دو بــازی برابر پاریس در‬ ‫مشخص شد که مصدومیت او بیش از حدس زمیــن بودم مــا هنوز در چمپیونزلیــگ بودیم؟‬ ‫و گما نهــای ابتدایــی اســت و لواندوفســکی کسی چه می داند‪».‬‬ ‫صدرنشینیاستقالل‬ ‫با قانونی عجیب‬ ‫بــا پایــان دیدارهــای دور پنجــم از مرحلــه‬ ‫گروهــی لیــگ قهرمانــان اســیا‪ ،‬وضعیــت گــروه‬ ‫سوم را به عالمت سوالی برای هواداران فوتبال‬ ‫تبدیــل کرد‪ .‬بــه گزارش ورزش ســه‪ ،‬پس ازاینکه‬ ‫یســاز دور پنجم از مرحله‬ ‫الشــرطه عراق شگفت ‬ ‫گروهــی لیــگ قهرمانــان اســیا شــد و توانســت‬ ‫الدحیل را شکســت دهــد‪ ،‬بهترین فرصت برای‬ ‫نهــا بتوانند‬ ‫اســتقالل و االهلــی فراهم شــد تا ا ‬ ‫بــا پیــروزی در جــدال رو در رو بــه صــدر جدول‬ ‫صعــود کننــد کــه این اتفــاق رخ نــداد و دو تیم‬ ‫بــا تســاوی بــدون گل زمیــن مســابقه را تــرک‬ ‫یهــا هر ســه تیم اســتقالل‪،‬‬ ‫کردند‪.‬بــا پایــان باز ‬ ‫الدحیــل و االهلــی ‪ 8‬امتیــازی شــدند و به دلیل‬ ‫لهــای رو در رو وضعیت‬ ‫اینکــه الدحیل در تقاب ‬ ‫بهتــری داشــت‪ ،‬انتظار می رفت کــه این تیم در‬ ‫صــدر جــدول رده بندی گروه ســوم بمانــد اما با‬ ‫اعــام ســایت کنفدراســیون فوتبــال اســیا‪ ،‬ایــن‬ ‫اســتقالل بــود که بــه صدر جدول صعــود کرد و‬ ‫این مســئله باعــث ابهاماتی بــرای عالقه مندان‬ ‫به فوتبال شــد‪ .‬در قوانین کنفدراســیون فوتبال‬ ‫اســیا به صراحــت ذکرشــده اســت کــه چنانچــه‬ ‫تیم هایــی دارای امتیــاز یکســان باشــند‪ ،‬مــاک‬ ‫برتــری ابتدا دربازی های رو دررواســت و ســپس‬ ‫در صــورت مســاوی بودن ایــن وضعیت‪AFC ،‬‬ ‫به سراغ تفاضل گل دربازی های رو در رو می رود‬ ‫امــا الدحیــل که موفق شــد از اســتقالل ‪ 4‬امتیاز‬ ‫بگیــرد چــرا در صــدر جــدول قــرار نــدارد؟ ایــن‬ ‫سوالی بود که برای هواداران فوتبال پیش امده‬ ‫بود؛ اما نکته مهم اینجاست که شرط ذکرشده‬ ‫برای زمانی اســت که ‪ 2‬تیم در یک گروه امتیاز‬ ‫مســاوی داشــته باشــند اما اکنون در گروه ‪ C‬سه‬ ‫تیــم بــا امتیاز ‪ 8‬حضــور دارند‪ .‬پــس ‪ AFC‬برای‬ ‫زمانــی کــه بیــش از دو تیم دارای امتیاز یکســان‬ ‫و واحــد باشــند‪ ،‬شــرایط دیگــری را مدنظر قرار‬ ‫داده است‪ .‬در قوانین کنفدراسیون فوتبال اسیا‬ ‫امــده اســت ا گــر زمانــی در یک گروه بیــش از ‪2‬‬ ‫تیم دارای امتیاز یکســان باشند (مانند وضعیت‬ ‫فعلــی گــروه ســوم کــه هــر ســه تیــم اســتقالل‪،‬‬ ‫الدحیــل و الشــرطه ‪ 8‬امتیــازی هســتند)‪ ،‬انــگاه‬ ‫مهــا دربازی های‬ ‫تعــداد امتیازهایــی کــه این تی ‬ ‫رو در رو کســب کرده انــد مــاک قــرار می گیــرد‬ ‫مهــا برابر‬ ‫یکــه در ایــن حالــت نیــز تی ‬ ‫و درصورت ‬ ‫باشــند‪ ،‬تفاضل گل دربازی های رو در رو مدنظر‬ ‫قــرار می گیرد‪ .‬به زبان ســاده تر‪ AFC ،‬با حذف‬ ‫مهــا در برابــر الشــرطه‪ ،‬ابتــدا امتیــاز و‬ ‫نتایــج تی ‬ ‫ســپس تفاضل گل تیم های اســتقالل‪ ،‬الدحیل و‬ ‫االهلی دربازی هایی که با همدیگر داشته اند را‬ ‫مــاک قرار می دهد‪ .‬پــس بدین ترتیب تا پایان‬ ‫دور پنجم‪ ،‬اســتقالل در ‪ 4‬دیداری که با این دو‬ ‫تیــم داشــته‪ 4 ،‬امتیــاز از االهلــی و یــک امتیاز از‬ ‫الدحیل کسب کرده و ‪ 5‬امتیازی است‪ .‬الدحیل‬ ‫نیز ‪ 5‬امتیاز از جدال با استقالل و االهلی کسب‬ ‫کــرده و االهلــی هــم در ایــن شــرایط ‪ 2‬امتیــاز‬ ‫کسب کرده است‪ .‬وضعیت االهلی که مشخص‬ ‫است قطعا نمی تواند در صدر جدول قرار گیرد‬ ‫اما برای تعیین تکلیف میان استقالل و الدحیلی‬ ‫کــه هــر دو ‪ 5‬امتیــازی هســتند‪ AFC ،‬بــه ســراغ‬ ‫مهــا در جدال هایــی کــه بــا هــم‬ ‫تفاضــل گل تی ‬ ‫داشته اند می رود‪ .‬استقالل به لطف برتری ‪ 5‬بر‬ ‫‪ 2‬برابر االهلی و شکست ‪ 4‬بر ‪ 3‬برابر الدحیل‪،‬‬ ‫دارای تفاضــل مثبــت ‪ 2‬اســت؛ امــا الدحیــل در‬ ‫این شــرایط تفاضل مثبت یک دارد و اســتقالل‬ ‫بــه همیــن دلیل در صــدر جدول رده بنــدی قرار‬ ‫گرفــت‪ .‬همچنیــن خبــری در کانال هــای خبــری‬ ‫منتشــر شــد مبنی بر اینکه اگر بازی های روز اخر‬ ‫میــان الدحیــل و االهلــی و همچنین اســتقالل و‬ ‫الشرطه با تساوی به پایان برسد‪ ،‬این شاگردان‬ ‫مجیــدی هســتند کــه باز هــم به عنــوان تیم اول‬ ‫راهی مرحله بعد خواهند شد که این خبر اشتباه‬ ‫اســت‪ .‬در صــورت بروز این اتفاق‪ ،‬هر ســه تیم‬ ‫اســتقالل‪ ،‬الدحیل و االهلی ‪ 9‬امتیازی می شوند‬ ‫و ‪ AFC‬مجــددا بــه ســراغ شــرایط ذکرشــده در‬ ‫باال می رود‪ .‬در این حالت و با حذف نتایج هر‬ ‫ســه تیم مقابل الشرطه‪ ،‬بازی هایی که سه تیم‬ ‫استقالل‪ ،‬الدحیل و االهلی با یکدیگر داشته اند‬ ‫را مالک قرار می دهد که در ان شرایط‪ ،‬الدحیل‬ ‫موفق به کسب ‪ 6‬امتیاز شده‪ ،‬استقالل ‪ 5‬امتیاز‬ ‫کســب کرده و االهلی نیز در جدال با دو رقیب‬ ‫مســتقیم خــود ‪ 3‬امتیــاز به دســت اورده اســت‬ ‫پــس بدین ترتیب الدحیل در صدر جدول گروه‬ ‫قرار می گیرد و استقالل نیز به عنوان تیم دوم در‬ ‫شــرایطی راهی مرحله بعد می شــود که تراکتور‬ ‫یهــای روز پایانــی برنــده از زمین‬ ‫و النصــر درباز ‬ ‫خارج نشوند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫احتمال تعویق بازی های ایران در انتخابی جام جهانی‬ ‫دادگاه حکمیــت ورزش طــی روزهــای اینــده‬ ‫نظــر خــود دربــاره صدور دســتور موقت بــرای به‬ ‫یهــای انتخابی جام جهانی در گروه‬ ‫تعویق باز ‬ ‫ایــران را اعــام خواهــد کــرد‪ .‬بــه گزارش ایســنا‪،‬‬ ‫تهــای انتخابــی‬ ‫از حــدود یــک مــاه دیگــر رقاب ‬ ‫یشــود و بنابر‬ ‫جــام جهانــی در قاره اســیا اغــاز م ‬ ‫یهــای باقی مانــده از گــروه‬ ‫تصمیــم ‪ ،AFC‬باز ‬ ‫ایران به صورت متمرکز در بحرین برگزار می شود؛‬ ‫تصمیمــی کــه از ابتــدا بــا مخالفــت فدراســیون‬ ‫فوتبــال ایران همراه بود و اکنون مراحل قضایی‬ ‫ایــن پرونــده در دادگاه حکمیــت ورزش (‪)CAS‬‬ ‫یشــود‪ .‬فدراســیون فوتبال ایــران در این‬ ‫دنبال م ‬ ‫پرونــده‪ ،‬ضمــن اعتــراض بــه صالحیت نداشــتن‬ ‫دبیرخانــه ‪ AFC‬بــرای تصمیم گیــری دربــاره‬ ‫میزبــان ایــن گروه‪ ،‬خواســتار رســیدگی ســریع به‬ ‫پرونــده و همین طور صدور دســتور موقت شــده‬ ‫اســت کــه تابه حال کنفدراســیون فوتبال اســیا با‬ ‫هــر دو مــورد مخالفت کرده اســت‪ .‬درواقع بعد‬ ‫از مخالفت این کنفدراســیون با رســیدگی ســریع‬ ‫یهــا و جلوگیری‬ ‫بــه پرونــده قبــل از برگــزاری باز ‬ ‫از هرگونــه تضییــع حقــوق ایــران‪ ،‬اکنــون بحث‬ ‫دســتور موقت برای جلوگیری از بازی ها روی میز‬ ‫اســت و ‪ CAS‬به زودی در ارتباط با این موضوع‬ ‫تصمیم گیــری می کنــد‪ .‬فدراســیون فوتبــال ایــران‬ ‫مدعی اســت کــه حقوق قانونی این فدراســیون‬ ‫عشــده و دادگاه حکمیت ورزش‬ ‫و تیــم ملی ضای ‬ ‫بــا صــدور دســتور موقــت مبنــی بر موکول شــدن‬ ‫یهــای انتخابــی جام جهانــی بــه‬ ‫برگــزاری باز ‬ ‫بعــد از تصمیم گیــری دربــاره پرونــده‪ ،‬از هرگونه‬ ‫تضییــع حقــوق ایــران جلوگیــری خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫کنفدراســیون فوتبال اســیا بعد از گذشــت مهلت‬ ‫قانونــی خود برای ارائه توضیحــات‪ ،‬اعالم کرده‬ ‫صــور دســتور موقــت بــرای جلوگیــری از برگــزاری‬ ‫بازی ها موجب تاخیر در برگزاری و تمام نشــدن‬ ‫به موقع مســابقات مقدماتــی باقیمانده گروه ‪C‬‬ ‫خواهد شــد‪ .‬البته وکالی کنفدراســیون توضیحی‬ ‫در ارتبــاط باصالحیــت نداشــتن دبیرخانه ‪AFC‬‬ ‫برای انتخاب میزبان ها نداشــته اما مدعی شــده‬ ‫ایــن تصمیــم بــه علــت وضعیــت ویــروس کرونا‬ ‫و واکسیانســیون عمومــی در ایــران اتخاذشــده‬ ‫اســت‪ .‬طــی روزهــای اینده و قبل از رســیدگی به‬ ‫پرونده اصلی‪ ،‬ریاســت بخــش تجدیدنظر ‪CAS‬‬ ‫یا معاون وی‪ ،‬تصمیم خود در خصوص پذیرش‬ ‫یا رد درخواست دستور موقت فدراسیون فوتبال‬ ‫ایــران را صــادر و اعــام خواهــد نمــود‪ CAS.‬بــه‬ ‫علت حساسیت این موضوع‪ ،‬رسیدگی به پرونده‬ ‫را با ســه داور انجام خواهد داد و چه بســا همین‬ ‫اهمیــت‪ ،‬باعــث صــدور دســتور موقــت بــه نفع‬ ‫ایران شود اما با توجه به اوضاع واحوال برگزاری‬ ‫مسابقات انتخابی جام جهانی در اسیا که بیش‬ ‫از یک ســال بــه تعویق افتــاده و همین االن هم‬ ‫بتــر اســت‪ ،‬احتمــال دارد‪CAS ،‬‬ ‫از برنامــه عق ‬ ‫از صــدور دســتور موقت خــودداری کند‪ .‬باوجود‬ ‫پیگیری این مسئله از بخش حقوقی فدراسیون‪،‬‬ ‫تیم ملی ایران به علت انتخاب بحرین به میزبان‬ ‫بازی های گروه ‪ ،C‬ماه اینده راهی کیش می شود‬ ‫تا بعد از برگزاری اردویی یک هفته ای و رســیدن‬ ‫به امادگی الزم‪ ،‬راهی بحرین شود‪.‬‬ ‫ســرمربی تیــم پرســپولیس می گویــد که خوشــحال‬ ‫اســت تیم او به عنوان یکی از صعودکنندگان به مرحله‬ ‫بعدی لقب گرفته است‪ .‬یحیی گل محمدی در اخرین‬ ‫نشستپرسپولیسدر مرحله گروهیلیگقهرماناناسیا‬ ‫حاضر شد و در این خصوص گفت‪ :‬اخرین بازی مرحله‬ ‫گروهی ماست و در پنج بازی که انجام دادیم عملکرد‬ ‫مــا خــوب بود‪ .‬توانســتیم خودمــان را به عنــوان یکی از‬ ‫تیم هــای صعودکننده به مرحله بعــدی معرفی کنیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬قبــل از این کــه دربــاره فوتبــال صحبت کنیم‬ ‫جا دارد از کسانی که برای انجام این دوره از مسابقات‬ ‫زحمت کشیدندوهمچنینمیزبانیتیمهندوفدراسیون‬ ‫فوتبال هند تشــکر کنم‪ .‬بــا تمام کم وزیــادی به هرحال‬ ‫میزبانی انجام شد و از همه کسانی که تالش کردند برای‬ ‫مســابقات تشــکر می کنم‪ .‬یحیی در خصوص بازیکنان‬ ‫تیمشاظهارداشت‪:‬بازیکنانمتحملسخت ترینشرایط‬ ‫ومشکالتبودندوتوانستندسربلندازجنگبامشکالت‬ ‫بیرون بیایند‪ .‬روزهای سختی را پشت سر گذاشتند و در‬ ‫شرایطی که استرس کرونا وجود داشت‪ ،‬همه تیم های‬ ‫گروهواکسنزدهبودندوفقطتیممانزدهاست‪.‬جادارد‬ ‫از مقامات کشوری درخواست واکسیناسیون بهتر داشته‬ ‫باشیم‪ ،‬خصوصا ورزشکاران که در معرض ابتال هستند‪.‬‬ ‫او در مورد بازی با الریان توضیح داد‪ :‬همه بازی های گروه‬ ‫ماسختاستواهمیتدارد‪.‬بایدمقابلالریان کیفیت‬ ‫خودمان را نشان دهیم و بتوانیم به عنوان تیم اول گروه‬ ‫صعود کنیم‪ .‬با تمام وجود مقابل الریان بازی خواهیم‬ ‫کرد و می دانیم الریان هم می توانست به عنوان یکی از‬ ‫تیم هایصعودکنندهبهمرحلهبعدیبرودامابدشانسی‬ ‫اورد‪ .‬امیدوارم بازی خوبی شود‪ .‬سرمربی پرسپولیس به‬ ‫شکست تیمش اشاره کرد و گفت‪ :‬ما در بازی قبلی هم‬ ‫شایســته باخت نبودیم و اســیر پنج دقیقه بد خودمان‬ ‫شدیم که در شروع کار این اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫فوالد مدل اسپانیایی‬ ‫بازی می کند‬ ‫رئیــس کمیتــه فنــی و توســعه فوتبال بــا تمجید از‬ ‫عملکرد مربیان ایرانی در لیگ قهرمانان اســیا‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اســتقالل بــا فرهاد مجیدی فوتبــال خوبی به نمایش‬ ‫گذاشتوفوالدباجوادنکوناماسپانیاییبازیمی کند‪.‬‬ ‫مرتضی محصص رئیس کمیته فنی و توسعه فوتبال در‬ ‫خصوص عملکــرد تیم های ایــران در رقابت های لیگ‬ ‫قهرمانان اســیا گفت‪ :‬تیم های ایرانی با مربیان ایرانی‬ ‫بســیار موفق بودند‪ .‬موفقیت در فوتبال فقط نتیجه‬ ‫بــازی و به اصطــاح خودمان پیروزی نیســت‪ .‬فوتبال‬ ‫نحوه بازی‪ ،‬عملکرد تک تک بازیکنان‪ ،‬عملکرد تیم‪،‬‬ ‫رابطــه مربی و تیم اســت‪ .‬تالش و کوششــی که تمام‬ ‫تیم هــای ما بدون تردید با تمام وجود انجام دادند و‬ ‫در اختیار مربیان بودند‪ ،‬نتیجه اش امار بسیار مطلوب‬ ‫و خوبی است که اکنون شاهدش هستیم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫رابطه بین مربی و بازیکنان را در این بازی ها کامال حس‬ ‫می کردید‪ .‬نمایشی که امسال نمایندگان کشورمان در‬ ‫اسیا داشتند‪ ،‬به مراتب بهتر از گذشته بوده و ازنظر من‬ ‫بسیار خوببودند‪.‬محصصدربارهعملکردپرسپولیس‬ ‫در ادامه افزود‪ :‬تیم یحیی گل محمدی که صعودشان‬ ‫حتمی هســت‪ ،‬حتی باوجود باخــت مقابل الوحده‪،‬‬ ‫فوتبــال قابل قبــول و فراتــر از گــروه خــود بــه نمایــش‬ ‫گذاشت‪ .‬در حقیقت شاهد بودیم که تیم با تغییرات‬ ‫متفاوتی دربازی ها ظاهر شــد و این موضوع می تواند‬ ‫برای اینده پرسپولیس مفید باشد‪ .‬رئیس کمیته فنی و‬ ‫توسعه فوتبال درباره عملکرد تیم استقالل بیان کرد‪:‬‬ ‫ازنظر من اســتقالل در ســخت ترین گروه قرار داشت‪.‬‬ ‫تیم های الدحیل و االهلی تیم های بزرگ اسیا هستند اما‬ ‫استقالل با فرهاد مجیدی فوتبال خوبی را به نمایش‬ ‫گذاشــت و از مشــکالت و ایــرادات بــازی اول و دوم‬ ‫به خوبی استفاده کرد‪ .‬امیدوارم با همکاری و همفکری‬ ‫تیمــی بازی هــای خــود را بــه اتمام برســاند‪ .‬محصص‬ ‫معتقــد اســت شــیوه بازی هــای تیم فــوالد برگرفتــه از‬ ‫شیوه بازی های اسپانیا است‪ .‬وی دراین باره به سایت‬ ‫فدراسیون فوتبال گفت‪ :‬جواد نکونام فوتبال متفاوتی‬ ‫را در لیگ قهرمانان اســیا به نمایش گذاشــته است که‬ ‫طعم‪ ،‬مزه و شکل فوتبال اسپانیا را دارد‪ .‬بدون تردید‬ ‫فوالد یکی از تیم های خوب ما برای چند ســال اینده‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬وی در پایــان در خصــوص تیــم تراکتــور‬ ‫گفت‪ :‬رسول خطیبی تنها یک برد داشته و نشان دهنده‬ ‫این است که در کارهای دفاعی پیشرفت کرده که این‬ ‫موضوع را در مقایسه با مسابقات لیگ می توان کامال‬ ‫احساس کرد‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-111‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪139960306013002228‬‬ ‫مورخ ‪ 1399/11/25‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای سید محمد شجاعی‬ ‫شهری فرزند سید خلیل در ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 179/28‬مترمربع از‬ ‫پالک شماره ‪ 533‬فرعی از ‪ -3‬اصلی واقع در اراضی قصبه شهر بخش یک حوزه ثبت‬ ‫ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از اقای یوسف عاری مالک رسمی محرز گردیده‬ ‫است‪ ،‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز‬ ‫از طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات‬ ‫الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از‬ ‫تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود‬ ‫را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک‬ ‫ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید‬ ‫و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات‬ ‫ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی‬ ‫واصل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند‬ ‫اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه‬ ‫متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/01/25 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/09 :‬سید ضیاء الدین‬ ‫مهدوی شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫اگهی موضوع ماده‪ 3‬قانون و ماده‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی‬ ‫‪ -9-105‬برابر رای شماره ‪ 1399/09/12 - 139960302035000168‬هیات اول موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای رضا شارجبیان‬ ‫گرگابی فرزند رجب به شماره شناسنامه ‪ 10‬صادره از گرگاب در یک قطعه مرغداری به‬ ‫مساحت ‪ 5577/10‬مترمربع پالک ‪ 1890‬فرعی از ‪ 409‬اصلی واقع در بخش‪ 16‬خریداری مع‬ ‫الواسطه از مالک رسمی اقای حسن نصیری طوسی محرز گردیده است‪ .‬با عنایت به انکه در‬ ‫روزنامه انتشار مورخه ‪ 99/10/20‬و ‪ 99/11/04‬قید پالک فرعی از اصلی از قلم افتاده بود لذا‬ ‫پالک‪ 1890‬فرعی از ‪ 409‬اصلی صحیح می باشد که بدین وسیله تصحیح و به منظور اطالع‬ ‫عموم مراتب در یک نوبت اگهی می شود‪ .‬در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪ .‬ضمنا صدور‬ ‫سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد‪ .‬رئیس ثبت اسناد و امالک شاهین‬ ‫شهر‪ -‬عباسعلی عمرانی‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/01/25 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ - 1400/02/09 :‬م‬ ‫الف‪1121909/‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫اگهی مفقودی مدرک تحصیلی‬ ‫بدینوسیله به اطالع می رساند کارت دانشجویی در مقطع دکتری‬ ‫گواهینامه موقت پایان تحصیالت اینجانب ازاده احمدی هفشجانی‬ ‫عمومی رشته دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان به شماره‬ ‫فرزند مجید به شماره ملی ‪ 4610104024‬صادره از شهرکرد در مقطع‬ ‫دانشجویی‪ ۹۶۱۷۴۰۴۸‬بهنامسیدعادلسیدعباسفرزندسیدعالالدین‬ ‫کارشناسی رشته مترجمی زبان انگلیسی صادره از دانشگاه زابل با شماره‬ ‫و کد ملی ‪ ۳۷۲۰۱۶۰۵۶۴‬مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد‪.‬‬ ‫‪5527‬م ا ک – ‪ 94/3/12‬مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو سواری‪ -‬سواری سیستم سمند تیپ ‪ LXEF7CNG‬به‬ ‫رنگ سفید‪ -‬روغنی به شماره انتظامی ایران ‪ 124 -31‬س ‪ 69‬به شماره‬ ‫موتور ‪ 147H0450388‬و شماره شاسی ‪NAACJ1JE0KF581535‬‬ ‫مدل ‪ 1398‬به نام بهمن علیخانی سراب تلخ به کدملی ‪4071385227‬‬ ‫مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬کارت خودرو و سند کمپانی خودرو پژو پارس به شماره‬ ‫انتظامی ایران ‪ 489-84‬ص ‪ 48‬به شماره موتور ‪124K0955058‬‬ ‫و شماره شاسی ‪ NAAN01CE2GH927914‬مدل ‪ 1395‬به‬ ‫نام علی بامدی کدملی ‪ 3610331933‬صادره از زاهدان مفقود‬ ‫گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫پنجشنبه ‪ 09‬اردیبهشت ماه ‪ 29 / 1400‬اوریل ‪ 16 / 2021‬رمضان ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1057‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫تشکیل کمیته ستادی‬ ‫صیانت از جمعیت در کشور‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫وزیر بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی در نامه ای خطاب به دکتر‬ ‫علیرضا رئیسی‪ ،‬معاون بهداشت این وزارتخانه خواستار تشکیل کمیته‬ ‫ستادی صیانت از جمعیت در کشور شد‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬بنا بــر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت دکتر‬ ‫سعید نمکی در نامه ای به دکتر علیرضا رییسی نوشت‪ :‬بازگشت به نامه‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪ 300/21651‬د مورخ‪ 20‬اسفند‪ 99‬ضمن تشکر‪ ،‬با توجه به روند فزاینده‬ ‫کاهش نرخ باروری و تغییر در ســاختار جمعیتی کشــور‪ ،‬همان گونه که‬ ‫در نامه شــماره ‪ 100/120‬مورخ‪ 31‬فروردین ‪ 1400‬به روســای دانشگاه ها و‬ ‫دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور تاکید‬ ‫شده است‪ ،‬الزم است اقدامات ذیل اجرایی گردد‪:‬‬ ‫معاونت های وزارت متبوع‬ ‫نظــارت بــر فراینــد تدوین برنامه عملیاتی جمعیتی دانشــگاه ها به‬ ‫صورتی که تا ‪ ۳۰‬اردیبهشت ماه (روز ملی جمعیت) برنامه دانشگاه ها‪/‬‬ ‫دانشکده هایعلومپزشکینهاییشود‪.‬‬ ‫ضرورتتهیهپیوستفرهنگیبرایطرح هایعمرانیاصفهان‬ ‫شــهردار اصفهان گفت‪ :‬نگذاریم حرکتی‬ ‫فارغاز عنصرفرهنگدر شهرشکل گیردچراکه‬ ‫در غیراینصورتتعادلشهراصفهان کهیک‬ ‫شهر فرهنگی است به هم می ریزد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای‬ ‫شــهرداری اصفهــان‪ ،‬قــدرت الــه نــوروزی در‬ ‫ائین رونمایی و معرفی محصوالت فرهنگی‬ ‫هنری مناطق شهرداری اصفهان‪ ،‬ویژه برنامه‬ ‫دستاورد؛ ائین رونمایی و معرفی محصوالت‬ ‫فرهنگی هنری مناطق شــهرداری اصفهان در‬ ‫هفته فرهنگی اصفهان با اشاره به اینکه ارائه‬ ‫و تهیه اثار فرهنگی و هنری از ســوی مناطق‬ ‫مختلــف شــهرداری اصفهــان نشــان از هنر و‬ ‫ذوق در بین مدیران شهری دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ایــن اثــار با توجه به ماه مبــارک رمضان و نیز‬ ‫هفتــه فرهنگــی اصفهــان تهی هشــده اســت‪.‬‬ ‫رونمایــی از اقدامــات و محصوالت متفاوت‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬هنری‪ ،‬اجتماعی مناطق مختلف‬ ‫شهر حکایت از استمرار حرکت های فرهنگی‬ ‫در همــه شــهر دارد‪ .‬او بابیــان اینکــه ایــن اثار‬ ‫به گونه ایتهیه شده کهسلیقههمهمخاطبان‬ ‫را پوشش دهد‪ ،‬گفت‪ :‬از انجائی که اصفهان‬ ‫گوزن زرد ایرانی از‬ ‫انقراضنجاتیافت‬ ‫معاونمحیططبیعیاداره کلمحیط زیستاذربایجان‬ ‫غربــی بابیــان اینکــه گــوزن زرد ایرانــی از انقــراض حتمــی‬ ‫نجات یافته است‪ ،‬گفت‪ :‬در اخرین بررسی‪ ۲۹ ،‬راس گوزن‬ ‫زرد ایرانی در جزیره اشک دریاچه ارومیه دیده شده است‪.‬‬ ‫حجــت جبــاری در گفت وگو با ایرنا‪ ،‬با اشــاره به اینکه‬ ‫گوزن زرد ایرانی در فهرست قرمز ارائه شده از طرف اتحادیه‬ ‫بین المللی حفاظت قرار دارد که در معرض انقراض است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اقدامات مناسبی طی سال های اخیر برای حفاظت‬ ‫ازاین گونــه انجا مشــده کــه نســل ان از انقــراض حتمــی‬ ‫نجات یافته است‪ .‬او در رابطه با اقدامات انجام شده برای‬ ‫حفــظ گــوزن زرد ایرانی از خطر انقراض‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ازجمله‬ ‫اقداماتمهمصورت گرفتهمعرفیاین گونهدرزیستگاه های‬ ‫مناسب در استان های مختلف کشور بوده که در بعضی از‬ ‫ان ها زاداوری و افزایش جمعیت اتفاق افتاده است‪ .‬معاون‬ ‫محیط طبیعــی اداره کل محیط زیســت اذربایجان غربی‪،‬‬ ‫وجود برخی مشــکالت ازجمله کاهش منابع اب شــرب و‬ ‫علوفهوورود گونه هایمهاجم گوشتخوار شغالوپلنگرااز‬ ‫دالیل کاهشجمعیت گوزنزردایرانیدر جزیرهعنوان کرد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬هرچند اقدامات بسیار زیادی برای کنترل جمعیت‬ ‫شغال در جزایر انجام شده ولی به دلیل گستردگی جزایر و‬ ‫دشواری تردد به ان ها و شب زی بودن شغال‪ ،‬حذف کامل‬ ‫ایــن گون ههــای مهاجــم از جزایر امکان پذیر نشــده اســت‪.‬‬ ‫جباریبابیاناینکهمحوطه‪۲۲‬هکتاریپاسگاهمحیط بانی‬ ‫رشکان به عنوان مرکز تکثیر گونه گوزن زرد ایرانی در شمال‬ ‫بشــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬جهت تجهیز ان‬ ‫غرب کشــور انتخا ‬ ‫تاکنون نزدیک به ‪۱۰‬میلیارد ریال هزینه شده و این طرح ‪۶۰‬‬ ‫درصد پیشرفت فیزیکی دارد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در داخل جزیره‬ ‫اشکتعداداب انبارهاوابشخورهاجهتتامینابمناسب‬ ‫و کافی افزایش یافته و سیســتم دریافت تصاویر به صورت‬ ‫انالین با نصب دوربین در این جزیره در حال استفاده است‬ ‫تا هرگونه تهدید و تعارضی در منطقه شناسایی و بالفاصله‬ ‫در جهت کنترل ان اقدام شود‪ .‬در حال حاضر جزیره اشک‬ ‫کــه دومیــن جزیره بزرگ پارک ملی دریاچه ارومیه به شــمار‬ ‫می رود‪ ،‬با‪ ۲۳۰۰‬هکتار یکی از زیستگاه این گوزن زرد است‪.‬‬ ‫فعالیت های گذشته شهر است و باید میراث‬ ‫دار گذشــتگان باشــیم تا ضربه ای بــه ان وارد‬ ‫نشــود‪ .‬شــهردار اصفهــان افــزود‪ :‬در روزهــای‬ ‫انتهاییسال گذشتهباهمیاریاعضایشورای‬ ‫اسالمی شهر اصفهان و اموزش وپرورش‪700 ،‬‬ ‫تبلتبهدانشاموزاننیازمنداهداشد کهیک‬ ‫حرکتبسیار خوببود‪.‬‬ ‫تحقق برنامه فرهنگی شهروندی‬ ‫با همکاری شهرداران مناطق و‬ ‫معاونت های فرهنگی‬ ‫در ادامه‪ ،‬محمد عیدی با اشاره به اینکه‬ ‫برنامــه فرهنگــی شــهروندی در عرص ههــای‬ ‫زیســت پذیر بودن شــهر‪ ،‬انســان محوری که‬ ‫بــه حیات محــوری تبدیل شــد و معناگرایی‬ ‫بررسیراهکارهایپیشگیری‬ ‫از سرقت تجهیزات مخابراتی‬ ‫تشکیل کمیته ستادی صیانت از جمعیت با مشارکت‬ ‫شهرداراصفهان‪:‬‬ ‫شهر هنر و هنرمندان است با این قبیل کارها‬ ‫یتــوان راهــی کــه در عرصــه هنــر اصفهــان‬ ‫م ‬ ‫طی شــده را تداوم بخشــید‪ .‬شهردار اصفهان‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه حرکت های فرهنگــی در‬ ‫شــهر اصفهــان اســتمرار دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬در کنــار‬ ‫بهره برداری از پروژه های بزرگ عمرانی در شهر‬ ‫اصفهان همچون پروژه شــهید سلیمانی باید‬ ‫پیوس ـت های فرهنگی چنین طرح هایی نیز‬ ‫امادهشودچراکهتهیهچنینپیوستیهم راستا‬ ‫با مقتضیات فرهنگی شهر اصفهان است‪ .‬او‬ ‫بیان کرد‪ :‬مثال یکی از طرح های عمرانی شهر‬ ‫تعریــض پــل فردوســی اســت کــه بایــد برای‬ ‫این پل که در مرکز شــهر واق عشــده‪ ،‬پیوست‬ ‫فرهنگیتهیهشودضمناینکهعنصرفرهنگ‬ ‫و هنر در طراحی و اجرای چنین اقدامی باید‬ ‫نقش داشته باشد‪ .‬نوروزی خطاب به مدیران‬ ‫شهری تصریح کرد‪ :‬نگذاریم حرکتی در شهر‬ ‫فارغ از عنصر فرهنگ شکل گیرد چراکه در غیر‬ ‫ایــن صورت تعادل شــهر به هم می ریــزد‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬همه باید در برابر گذشته اصفهان‬ ‫احســاس مسئولیت داشته باشــند چراکه اگر‬ ‫افتخاری برای شهر اصفهان وجود دارد نتیجه‬ ‫در نشست صمیمانه با فرمانده بسیج ادارات استان‪:‬‬ ‫نشــده اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این راســتا‬ ‫تدوی ‬ ‫رویکردهای متفاوتی را ارائه دادیم و در ابتدا‬ ‫ســعی داشــتیم یک فرهنــگ انســا ن مدارانه‬ ‫داشــته باشــیم و البته مراســم مختلفی نیز در‬ ‫شهر برگزار کردیم زیرا همانطور که ما شهر را‬ ‫می سازیمشهرنیزمارامی سازد‪.‬اوبابیاناینکه‬ ‫می توانبااستفادهاز نگاه هایجامعه شناسی‬ ‫مناطق و محالت‪ ،‬پیوندهایی فرهنگی را در‬ ‫نظر بگیریم تا هویت شهر را تشکیل دهیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬باید با فرایند حیات محور پیش برویم‬ ‫که این مهم نیز به دستور شهردار موردتوجه‬ ‫قرارگرفته اســت و در این راســتا زیرساخت ها‬ ‫را فراهــم کرده ایم‪ .‬رئیس ســازمان فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬برگــزاری چنیــن برنامه هایــی باعــث‬ ‫یشــود کــه فرهنــگ شــهروندی باالتــر رود‬ ‫م ‬ ‫و ب هطــور حتــم این موضــوع نتیجه خوبی بر‬ ‫جامعه و شهر خواهد داشت‪ .‬او افزود‪ :‬برای‬ ‫تحقق برنامه فرهنگی شهروندی‪ ،‬شهرداران‬ ‫مناطق در کنار دیگر معاونت ها قرارگرفته اند‬ ‫و توانسته اند اکنون این نمایشگاه را تشکیل‬ ‫دهنــد کــه اقدامــات بســیار خوبــی را نیــز در‬ ‫این زمینه شــاهد هستیم‪ .‬عیدی اضافه کرد‪:‬‬ ‫خالقیت های فرهنگی با فراهم کردن فضای‬ ‫یشــود‪ .‬در ایــن برنامه در‬ ‫گفت وگــو ایجاد م ‬ ‫قالببرنامه هایهفتهفرهنگیاصفهاناز‪101‬‬ ‫دســتاورد فرهنگی اجتماعی مناطق ‪ 15‬گانه‬ ‫شهرداری اصفهان شامل‪ 86‬اثر تصویری و‪15‬‬ ‫اثرمکتوبرونماییشد‪.‬‬ ‫راهکارهایپیشگیریازسرقتتجهیزاتمخابراتیدرنشستصمیمانهبافرماندهبسیج‬ ‫ادارات استان بررسی شد‪.‬‬ ‫غالمعلی شهمرادی در نشست که با سرهنگ تناور فرمانده بسیج ادارات استان گلستان‬ ‫داشت ضمن تقدیر از اقدامات بسیج در خصوص همکاری با مخابرات در جهت پیشگیری‬ ‫از سرقتتجهیزاتمخابراتی گفت‪:‬افزایشتعامالتبینمخابراتوبسیجموجب کاهش‬ ‫سرقت ها وهمچنینخسارت های واردهبهمخابراتخواهدشد‪.‬‬ ‫مدیرمخابراتمنطقه گلستانپایدارینظاموحفظاقتدار کشور رادرگرواتحادوهمدلی‬ ‫تمام مردم دانست و افزود‪ :‬دستگاه های خدمت رسان می بایست در این زمینه بسیار تالش‬ ‫کرده تا بهترین خدمات و ســرویس ها را به مردم ارائه داده و مخابرات را نیز در این زمینه‬ ‫مستثناندانستوابراز امیدواری کردهمتمدیرانو کارکنانمخابراتاستاندر جهتجلب‬ ‫رضایت مردم باشد ‪.‬‬ ‫همچنین ســرهنگ تناور با اشــاره به اینکه سعی خواهد شــد همکاری ها را در خصوص‬ ‫اجرای برنامه های پیشگیرانه از سرقت افزایش دهد گفت‪ :‬ایجاد زیرساخت های مناسب‬ ‫ارتباطی توســعه اســتان را در بر خواهد داشــت و اجرای برنامه های مشــترک بین بســیج و‬ ‫مخابرات در این زمینه موثر است که از ان استقبال خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی در پایــان از خدمــات مخابراتــی در اســتان تقدیــر و گفت ‪ :‬کســب رضایت مــردم از‬ ‫خدمات دستگاه های اجرایی باید در دستور کار تمامی سازمان ها باشد و در این راستا تالش‬ ‫و برنامه ریزی الزم صورت گیرد‪.‬‬ ‫در رقابت تیم های ایران و روسیه؛‬ ‫بهزیستی فارس میزبان تیم ملی‬ ‫فوتبال نابینایان در شیراز شد‬ ‫کهگیلویهوبویراحمددر مقابلهبا کروناموفق تراز استان های‬ ‫بزرگ بود ه است‬ ‫معــاون وزیــر بهداشــت از عملکــرد کهگیلویــه و‬ ‫بویراحمدمقابل کرونابه صورتویژهتقدیر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬قاســم جان بابایی معاون وزیر‬ ‫بهداشــت و درمان در نشســت ســتاد کرونای اســتان‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد‪ :‬استان شما استانی‬ ‫موفق تر در زمینه مقابله با ویروس کرونا بوده که باید‬ ‫بیشترموردتوجهقرار گیردعقب ماندگی هایایناستان‬ ‫بایــد اصالح شــود و قــول می دهیم امــروز بعدازظهر‬ ‫نتیجهسفررااعالم کنیم‪.‬معاوندرمانوزیربهداشت‬ ‫ادامهداد‪:‬استانشمایکاستانبادانشگاهنوپابودهو‬ ‫قابل مقایسهبادیگراننیستهمهاستان هارارفته ایم‬ ‫هماهنگــی و دلســوزی کــه در تیــم اجرایی اســتان از‬ ‫استاندار گرفتهتاپاییندرجاهایدیگر کمتردیده شده‬ ‫که این هماهنگی بســیار تعیین کننده بوده است‪ .‬او‬ ‫گفت‪ :‬گاهی دانشگاه بزرگ تر و استان پهناورتر داریم‬ ‫اما به اندازه شما موفق نبوده اند نیروی انسانی بیشتر‬ ‫کمک می کند و تالش و تعهد افراد اســت که مقابله‬ ‫با ویروس را کارامدتر می کند‪ .‬این معاون وزیر گفت‪:‬‬ ‫استان کهگیلویهوبویراحمدظرفیت هایحداقلیاما‬ ‫با مدیریت در سایه تعهد دارد استان ازنظر ظرفیت ها‬ ‫و بسترها کمبود دارد و تراکم جمعیتی باالیی داشته‬ ‫و میزان تخت و ای ‪.‬سی ‪.‬یو و امکانات ان از میانگین‬ ‫نتــر اســت‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬همه پیک ها‬ ‫کشــوری پایی ‬ ‫بــا عوامل اجتماعی مثل مســافرت ها و مراس ـم های‬ ‫عروســی و عزا ارتباط داشــت هــر جا که پیک اتفاق‬ ‫می افتــد قبــل از ان عوامــل اجتماعی صــورت گرفته‬ ‫است‪ .‬این معاون وزیر گفت‪ :‬استان شما یک پیک در‬ ‫مهر و ابان داشت و االن نیز یک پیک دیگر را تجربه‬ ‫می کند وضعیت شما خوب است و با این روند شاهد‬ ‫تقریبا‬ ‫کاهــش ابتال خواهیم بود‪ .‬جان بابایــی افزود‪:‬‬ ‫ً‬ ‫االن حداکثر ظرفیت بیمارستان های شما برای کرونا‬ ‫استفاده می شود شما نسبت به سایر استان ها بیشتر‬ ‫بســتری داشــته اید و برعکس فوتی های شما کمتر از‬ ‫میانگینکشوریبودهاستمراجعهبهبیمارستان های‬ ‫شما هم زیادتر از کشور بوده و درصد کشندگی بستری‬ ‫شمااز میانگین کشوریبسیار کمتربوده کهعملکردی‬ ‫قابل تقدیر است‪ .‬او گفت‪ :‬در میزان درصد کشندگی‬ ‫در کل مراجعین از میانگین کشوری پایین تر هستید‬ ‫و این دســتاوردها ب هســادگی به دست نیامده است‪.‬‬ ‫جان بابایــی تاکید کــرد‪ :‬هر مرگی دیگــر قابل جبران‬ ‫اســت و یــک خانــواده را متاثــر می کنــد شــما در ایــن‬ ‫زمینه دستاورد خوبی داشته اید و مشکالت روحی و‬ ‫روانی کمتری در سطح جامعه خود در اینده خواهید‬ ‫داشت‪.‬او گفت‪:‬اگرمرگ ومیرهاراپیگیری کنیمنشانه‬ ‫این است که کارامد بوده اید خدمت بزرگی به مردم‬ ‫استان کرده اید و به عنوان مهم ترین عامل و شاخص‬ ‫در عملکر دهــا همین میزان کم مرگ ومیر محســوب‬ ‫یشــود‪ .‬ایــن معــاون وزیــر ادامــه داد‪ :‬اگــر بتوانیــم‬ ‫م ‬ ‫مرگ ومیر را کاهش دهیم نشانه این است که کارامد‬ ‫بوده ایم در پیک بســتری های شــما بســیار باال بوده‬ ‫ولی همیشه از میانگین کشوری فوتی های شما کمتر‬ ‫بوده و بدحاالن شــما کمتر از میانگین کشــوری بوده‬ ‫چراکه در بیماریابی و تشخیص خوب عمل کرده اید‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬میزان فوتی های شما نسبت به جمعیت از‬ ‫بهترین استان ها بود ه شما در مقایسه با استان گیالن‬ ‫خیلیموفق ترعمل کرده ایدمرگ ومیرشمانزدیکبه‬ ‫کســوم کشــور بوده هرچند گیالن برای مثال فقط‬ ‫ی ‬ ‫یکپیکراتجربه کردهولیشمابابستریوبیماریابی‬ ‫کنترل خوبی برای جلوگیری از مرگ ومیرها داشته اید‪.‬‬ ‫جان بابایــی ادامــه داد‪ :‬از عوامل مرگ ومیر ســن و بار‬ ‫بیماری اســت شــما در بار ســنگین بیمــاری مرگ ومیر‬ ‫کمتری داشته اید تراکم جمعیت شما نزدیک به خط‬ ‫وسط است اما فوتی های شما علی رغم پراکندگی و‬ ‫تراکم باالی جمعیت کمتر از سطح کشور بوده است‪.‬‬ ‫این مســئول در وزارت بهداشت گفت‪ :‬در بیماریابی‬ ‫در خط وسط کشور هستید و الودگی و مبتالی زیادی‬ ‫داشته اید اما مرگ ومیر کمتر بوده است در چاقی جز‬ ‫استان های میانه کشور هستید و در دیابت هم چنین‬ ‫وضعیتی دارید اما باوجود چاقی و دیابت در مرگ ها‬ ‫هم شاخص شما نسبت به کشور بهتر است‪ .‬معاون‬ ‫وزیر بهداشــت گفت‪ :‬با زحماتی که متقبل شــده اید‬ ‫دستاوردبزرگیبوده کهایندستاوردرابهرئیس جمهور‬ ‫هم گزارشمی کنیم‪.‬‬ ‫جان بابایی افزود‪ :‬مشــکالتی که استاندار گفت‬ ‫در دســتور کار قــرار می دهیــم و وظیفه داریم اســتانی‬ ‫که بعضی عقب ماندگی ها را دارد جبران کنیم چراکه‬ ‫عملکرد بســیار خوبی در مقابله با ویروس داشته اید‬ ‫در زمینــه کارکنــان هــم قضیــه را پیگیــری می کنیــم‬ ‫سعی خواهیم کرد بیمارستان های شما تجهیز شوند‬ ‫بیمارستانگچساران‪۱۳۰‬تختداردبایدسی تی اسکن‬ ‫داشته باشد و برای تجهیز کلینیک هم اقدام خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬او گفت‪ :‬شهر دهدشت قدمت و جمعیت زیاد‬ ‫دارد اما در زمینه تجهیزات عقب مانده است که این‬ ‫موضوعراپیگیریمی کنیمتجهیزاتمرکزبستردرمانی‬ ‫لنده را تامین خواهد کرد در واکسیناسیون استان شما‬ ‫را نیز بیشــتر دیده ایم اما به دلیل زلزله ســی سخت و‬ ‫مشــکالت دیگر ایــن موضــوع افزایش واکســن را نیز‬ ‫پیگیریخواهمکرد‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی اداره کل بهزیستی فارس گفت‪ :‬اردوی تیم ملی فوتبال نابینایان در‬ ‫شیراز به میزبانی بهزیستی استان فارس و به مدت‪ ۱۰‬روز در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫عبدالرحمان سلیم حقیقی در نشست خبری به صورت مجازی بیان داشت‪ :‬به استناد‬ ‫ماده‪ ۸‬از فصلچهارمقانونجامعحمایتاز افراددارایمعلولیت‪ ،‬کلیهدستگاه هایدولتی‬ ‫و شهرداری های کشور مکلف به در اختیار قرار دادن تاسیسات و خدمات ورزشی به صورت‬ ‫رایگان به این افراد هستند‪ ،‬اما بهزیستی فارس بنا به تعهد و احساس مسئولیت نسبت به‬ ‫این جوانان‪ ،‬با توجه به بضاعت و مقدورات سازمانی تمام تالش خود را برای حمایت از تیم‬ ‫ملی فوتبال نابینایان به کار گرفته است‪ .‬او در ادامه ضمن اشاره به بازدید مدیرکل بهزیستی‬ ‫فارساز اردویتیمملیفوتبالنابینایان گفت‪:‬دکتر کشفینژادبااعضای کادر فنیوتیمملی‬ ‫فوتبال نابینایان دیدار کرد تا از نزدیک شرایط و مشکالت تیم را بررسی کنند که با استقبال‬ ‫و رضایت کادر فنی و اعضای تیم همراه بود‪ .‬مدیر روابط عمومی بهزیســتی فارس افزود‪:‬‬ ‫تیم ملی فوتبال نابینایان دارای مقام های متعدد پارالمپیکی و اسیایی است و با درخشش‬ ‫فوتبالیســت های اســتان فارسی در جهان‪ ،‬مدعی قهرمانی اســت‪ ،‬در حال حاضر بازیکنان‬ ‫مشغول تمرین و اماده سازی برای شرکت در این بازی هستند و اواخر اردیبهشت ماه در کیش‬ ‫به مصاف تیم روسیه خواهند رفت‪.‬‬ ‫مشارکت ابزاری برای افزایش‬ ‫حضور مردم در فرایندهای‬ ‫تصمیم گیریاست‬ ‫قوانین کمومشکالتبسیار برایمالباخته هایرمالی‬ ‫برخی از جرائم هستند که قانون تعریف دقیقی از ان ندارد و اگر‬ ‫در این موارد مالباخته شوید شاید به سختی بشود تا به حق ازدست رفته‬ ‫خود دست یافت‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬فالگیری و رمالی‪ ،‬پدیده ای است که‬ ‫امروز هم علیرغم رشد و توسعه تکنولوژی و وجود افراد تحصیل کرده‬ ‫بی شمار بازهم وجود داشته و مشتریان بسیاری را برای خود به همراه‬ ‫دارد‪ .‬اگاهی از ّســرهای نهان و اینده برای همه جذاب اســت و برخی‬ ‫افراد حاضر هستند میلیون ها تومان خرج کنند تا مطلبی از اینده بدانند‪.‬‬ ‫شــاید بتــوان گفت بــا روی کار امدن فضای مجازی بســاط فالگیران و‬ ‫رماالن گســترش یافت و دسترســی به این افراد راحت تر شــده است‪،‬‬ ‫سوالی که پیش می اید این است که فالگیری و رمالی و حتی مراجعه به‬ ‫این افراد جرم است؟ در همین راستا با محمد رادپور وکیل دادگستری‬ ‫و مدرس دانشگاه به گفت وگو پرداختیم که در ادامه می توانید اغلب‬ ‫سواالت حقوقی مربوط به این موضوع را بخوانید‪.‬‬ ‫ایا رمالی و فالگیری و طالع بینی جرم است؟‬ ‫در این خصوص شــاید نتوان به طور خیلی صریح به جرم بودن یا‬ ‫نبودن رفتاری که ذکر کردید اشاره کرد و برای بررسی موضوع شایسته‬ ‫اســت عوامــل مختلفــی ازجملــه اخذ وجــه در قبــال ارائــه اطالعات‪،‬‬ ‫مراجعه مشتری به رمال‪ ،‬فالگیر یا طالع بین یا برعکس‪ ،‬اگاهی مشتری‬ ‫از اینکــه در اطالعاتــی که دریافــت می دارد امکان خطا وجــود دارد و‬ ‫استفاده از افعالی که رمال‪ ،‬فالگیر و طالع بین استفاده می کنند و حتی‬ ‫مواردی دیگر را در نظر گرفت‪ .‬اگر اشــخاص مذکور از مشــتری خود در‬ ‫مقابل ارائه اطالعات وجهی دریافت ندارند‪ ،‬با بزه ای روبرو نخواهیم‬ ‫بــود و وقتــی این قضیه تغییر چهره می دهد که پای پرداخت پول به‬ ‫میان اید‪.‬‬ ‫یعنی در شرایطی فرد فالگیر مجرم تلقی نمی شود؟‬ ‫بلــه‪ ،‬بــه نظر می رســد درصد قابل توجهــی از مــردم بدانند که این‬ ‫حتما در اینده‬ ‫اطالعات دقیق نیست و این افراد نیز اصراری به اینکه ً‬ ‫صرفا نسبت به‬ ‫چنین اتفاقاتی برای مشتری رخ خواهد داد را نداشته و ً‬ ‫انچه برحسب تجربه یا دانش خود به دست اورده اند اقدام می کنند‬ ‫و به نظر می رسد با لحاظ اصل برائت و همچنین قاعده «دراء» نتوان‬ ‫ان ها را مجرم پنداشت‪ ،‬حتی اگر وجهی دریافت کرده باشند‪.‬‬ ‫در چه شرایطی می توان گفت فرد فالگیر مرتکب جرم شده‬ ‫است؟‬ ‫اگر به طور مثال این اشخاص خود به مشتری رجوع کرده و خود را‬ ‫فردی متبحر و کارامد قلمداد کنند که با قدرت های خود امکان تغییر‬ ‫اینده اشخاص را داشته و یا موارد مشابهی را که باعث فریب خوردن‬ ‫مشتری شود بکار برده و در این رهگذر اطالعات ان ها نیز اشتباه باشد‬ ‫و وجهی را دریافت کرده باشند‪ ،‬در این حالت احتمال اینکه به عنوان‬ ‫«کالهبردار» قابل مجازات باشند وجود دارد‪.‬‬ ‫می توان این نوع جرم را تحصیل نامشروع مال دانست؟‬ ‫بله‪ ،‬این امکان وجود دارد برخی محاکم در حالتی چنین رفتارهایی‬ ‫را که در کنار دریافت وجه است‪ ،‬از مصادیق جرم تحصیل نامشروع‬ ‫مال بدانند‪ ،‬لکن بنده معتقدم برای تحقق این جرم که موضوع ماده‬ ‫‪ ۲‬قانــون تشــدید مجــازات مرتکبین ارتشــاء‪ ،‬اختالس و کالهبــرداری‬ ‫اســت‪ ،‬نمی توان بدون در نظر گرفتن قســمت نخســت این ماده که‬ ‫اشــاره می دارد‪ :‬هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشــخاص‬ ‫یگــردد‪ ،‬نظیر‬ ‫خاص به جهت داشــتن شــرایط مخصــوص‪ ،‬تفویض م ‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫عرفا موافقت اصولی گفته م ‬ ‫جواز صادرات و واردات و انچه ً‬ ‫در معــرض خریدوفــروش قــرار دهد و یا از ان سوءاســتفاده نماید و یا‬ ‫در توزیع کاالهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید‪ ،‬مرتکب‬ ‫تقلــب شــود… صرفـ ًـا به قســمت پایانی ان اســتناد کــرد و هر تحصیل‬ ‫نامشروع مالی را جرم دانست‪ .‬این امکان وجود دارد برخی محاکم در‬ ‫حالتی چنین رفتارهایی را که در کنار دریافت وجه است‪ ،‬از مصادیق‬ ‫جرم تحصیل نامشروع مال بدانند‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران به مناسبت روز مشارکت بین بخشی و مسئولیت‬ ‫اجتماعی در هفته سالمت پیام صادر کرد‪.‬‬ ‫متن پیام دکتر سید عباس موسوی به شرح ذیل است ‪:‬امروزه اجتماعی شدن سالمت‬ ‫یکی از مهم ترین اهداف و مســئولیت های دانشــگاه های علوم پزشــکی و احقاق این امر‬ ‫مستلزم مشارکت اقشار مختلف جامعه است‪ .‬مشارکت ابزاری برای افزایش حضور مردم‬ ‫در فرایندهای تصمیم گیری و منتفع ساختن ان ها از فعالیت های خود است‪ .‬خدای متعال‬ ‫را شاکریم که شاهد مشارکت و همراهی شایسته مردم در اجرای برنامه های حوزه سالمت‬ ‫اعم از اهداء زمین‪ ،‬ایجاد و توسعه زیرساخت های درمانی‪ ،‬تامین تجهیزات پزشکی‪ ،‬تهیه‬ ‫لوازم حفاظت فردی‪ ،‬توزیع سبدهای تغذیه و ‪ ...‬به ارزش ریالی بیش از صد میلیارد تومان در‬ ‫طی سال‪ ۱۳۹۹‬بوده ایم‪ .‬اینجانب ضمن گرامیداشت روز مشارکت بین بخشی و مسئولیت‬ ‫اجتماعی در هفته سالمت ‪ ،‬قدردان عملکرد تحسین برانگیز خیرین‪ ،‬سازمان های مردم نهاد‬ ‫و موسسات خیریه فعال در حوزه سالمت استان که با نهادینه سازی مسئولیت اجتماعی و‬ ‫ارتقاء سالمت جامعه به ویژه در بحران کرونا باسخاوت و خلوص نیت به یاری هموطنان‬ ‫خود شتافتند بوده و از خداوند منان سالمتی و توفیق این بزرگواران را در استمرار خدمتگزاری‬ ‫بهمردمشریف استانخواستارم‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
روزنامه رویداد امروز 1210

روزنامه رویداد امروز 1210

شماره : 1210
تاریخ : 1400/08/23
روزنامه رویداد امروز 1209

روزنامه رویداد امروز 1209

شماره : 1209
تاریخ : 1400/08/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!