روزنامه رویداد امروز شماره 1056 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1056

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1056

روزنامه رویداد امروز شماره 1056

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ #‬من‪-‬ماسک‪-‬می زنم‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 08‬اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪ 28‬اوریل ‪2021‬‬ ‫‪ 15‬رمضان ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1056‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫سمنان‬ ‫درجستجویرباینده‬ ‫رویدا د سمنان‬ ‫اینربایشاسنادتوطئه ایعلیهدولت‪،‬نظام‪،‬انسجامداخلی‪،‬نهادهایکارامدوسرافرازمادرمیدان هاوعلیهمنافعملیماست‬ ‫مدیرکلامورمالیاتیاستانسمنان‬ ‫خبرداد‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه ‪08‬‬ ‫چهار شنبه ‪08‬‬ ‫اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1056‬‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫رویاد دسم نان‬ ‫کاهشچشمگیربارش هادر سالجاری‬ ‫ابخیزداری کلیدحل‬ ‫مشکالت کشاورزیدر‬ ‫خشکسالیاست‬ ‫اقتصاد‬ ‫سیاست‬ ‫گامی بزرگ در جهت عبور‬ ‫از ظرفیتاسمی‪ 7/2‬میلیون‬ ‫تنیفوالدمبارکه‬ ‫‪02‬‬ ‫ورزش‬ ‫قیمت ها در بازار ارز این روزها روندی کاهشی یافته و حجم فروش باال رفته است‪ .‬فعاالن این بازار‪ ،‬محتاطانه تحوالت مربوط به سیاست خارجی و انتخابات ریاست جمهوری را رصد‬ ‫می کنند‪ .‬انها با تردید و نگرانی‪ ،‬در انتظار ریزش قیمت ها هستند‬ ‫ازسیاهچاله‬ ‫بیرونامدم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1056‬‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫درصدداوطلبان‬ ‫الحیت‪۹۷‬‬ ‫تائیدص خاباتشورایاسالمی‬ ‫انت‬ ‫نامزدهای ششــمین‬ ‫استان سمنان‪:‬‬ ‫درصــد از‬ ‫امور مالیاتی‬ ‫ـات شــوراهای‬ ‫دوره انتخابـ‬ ‫مدیرکل‬ ‫ســمنان گفــت‪:‬‬ ‫اســتاندار‬ ‫ـهر در اســتان از‬ ‫اســالمی شـ‬ ‫هیئــت اجرایی‬ ‫بــا اعــالم نظر‬ ‫هیئتهــای اجرایــی‬ ‫یادداشت‬ ‫ســوی‬ ‫‪ ۹۷‬درصــد‬ ‫انتخابــات‪،‬‬ ‫تاییــد صالحیــت‬ ‫انتخابــات‬ ‫حضور در انتخابات‬ ‫سنگین گرانی‬ ‫افزود‪ :‬بهطور طبیعی‬ ‫داوطلبان‬ ‫سایه‬ ‫علیرضا اشناگر‬ ‫شدند‪ .‬او‬ ‫ـالمی در ســطح‬ ‫شــورای اسـ‬ ‫تجلــی مشــارکت‬ ‫سر کارگران‬ ‫انتخابــات‬ ‫ـد صالحیــت‬ ‫بر‬ ‫اســتان تائیـ‬ ‫پرشــور مــردم در‬ ‫منبع برای هرســال یا‬ ‫ـردم اســت و حضور‬ ‫امیدواریــم مشــارکت‬ ‫خدماتــی در هر‬ ‫ـا سیاســی مـ‬ ‫قوی از تعلقخاطر‬ ‫از تولیــدی و‬ ‫شــده و‬ ‫بدهی شامل (اصل‬ ‫باشــیم‪ .‬علیرضـ‬ ‫سیاســی‪ ،‬نشــانه‬ ‫مــردم را شــاهد‬ ‫صورت پرداخت مانده‬ ‫رضا شاهورانی‬ ‫ـتان این رویداد‬ ‫اجرایی کشــور اســت‪.‬‬ ‫حداکثــری‬ ‫سید‬ ‫دوره در‬ ‫ـش و ان بخــش از‬ ‫ـتاد انتخابــات اسـ‬ ‫بهنظام و شــرایط‬ ‫ـم غیرقابلبخشـ‬ ‫در نشســت سـ‬ ‫رویداد امروز‬ ‫اینکه مــردم‬ ‫اقدامی که منجر‬ ‫بدهــی‪ ،‬جرائـ‬ ‫اشــناگر‬ ‫واقع نشده است) تا‬ ‫اســتانداری بابیــان‬ ‫سمنان بیان کرد‪ :‬هر‬ ‫بخشودگی‬ ‫‪www.ruyda‬‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫میزبا‬ ‫مشــارکت اســتاندار‬ ‫جرائمی که مورد‬ ‫ســمنان گفت‪۲ :‬‬ ‫ســمنان بــه‬ ‫نظر مردم در فرایند‬ ‫‪diran.com‬‬ ‫امور مالیاتی اســتان‬ ‫جاری اعالم میشود‪.‬‬ ‫مولفههای مهم‬ ‫مشارکت و جلب‬ ‫مدیــرکل‬ ‫یکی از اصلیترین‬ ‫ـت به افزایش‬ ‫مالیات بــر ارزشافزوده‬ ‫محلی شود بسیار‬ ‫پایان اردیبهشتماه بخشودگی جرائم موضوع‬ ‫ـمیت شــناختن رقابـ‬ ‫در سطح ملی و‬ ‫ـارد ریال از محل‬ ‫روز جهانــی کار و‬ ‫انتخابــات بــه رسـ‬ ‫تصمیمگیری‬ ‫انوری تصریح کرد‪:‬‬ ‫هــزار میلیـ‬ ‫هــم اردیبهشــت‬ ‫در ســال گذشــته‬ ‫خاطر مردم به کشور‬ ‫یا ســال متفاوت‬ ‫ناظرین انتخابات به‬ ‫در‬ ‫در اســتانه یازد‬ ‫ـمنان‬ ‫بوده و حس تعلق‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـی‬ ‫ـتان‬ ‫دوره‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ها حالوروز خو‬ ‫جمعاوریشــده اسـ‬ ‫تمام متولیــان و‬ ‫دســتورالعمل برای هــر‬ ‫گیری ارزشمند‬ ‫سراســر اســتان‬ ‫خانوادههای ان‬ ‫اســت و‬ ‫جلوهگر خواهد شد‪.‬‬ ‫طبق برگ قطعی‬ ‫ایــن‬ ‫مشــارکت و تصمیم‬ ‫و دهیاریهــای‬ ‫کارگر‪ ،‬کارگران و‬ ‫روزها درگیــر و دار‬ ‫دیگر در انتخابات‬ ‫پرداخت مانده بدهی‬ ‫ــه شــهرداریها‬ ‫ـویق مــردم برای‬ ‫زحمتکــش‪ ،‬ایــن‬ ‫داشت‪ :‬مالیات بر‬ ‫ـرد‪ ۹۷ :‬بار‬ ‫ب‬ ‫اســت و‬ ‫تشـ‬ ‫حداکثر تا تاریخ‬ ‫ندارنــد‪ .‬این قشــر‬ ‫جواد انوری ابراز‬ ‫بپردازنــد‪ ،‬بیــان کـ‬ ‫و بوی اقتصادی‬ ‫خردادماه‪۱۳۹۹‬‬ ‫پرداخت شــد‪.‬‬ ‫سرنوشــت خــود‬ ‫عمده انها رنگ‬ ‫ابالغشده تا پایان‬ ‫برای شــهرداریها و‬ ‫فعاالن اقتصادی‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫افــزوده‪ ،‬درامــدی پایدار‬ ‫ســوی اداره کار‪،‬‬ ‫مشکالتی‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬برای تمامی‬ ‫قــوق مصــوب از‬ ‫شهری محسوب‬ ‫ارزش‬ ‫‪ ۳۱‬فروردیــن‬ ‫بدهــی طبق برگ‬ ‫دارد‪ .‬ایــن روزهــا ح‬ ‫توسعه و عمران‬ ‫کارگران برای گذران‬ ‫پرداخــت مانده‬ ‫دهیاریها برای‬ ‫خــت مالیــات را‬ ‫مخارج را نمیدهد و‬ ‫تــا ‪ ۷۲‬درصــد‪،‬‬ ‫ـم تیرمــاه ‪۱۳۹۹‬‬ ‫مــردم اثــار پردا‬ ‫اصال کفاف‬ ‫ـده از تاریــخ یکـ‬ ‫میشــود و اگــر‬ ‫مشکالت روبرو هستند‪.‬‬ ‫ـاهده کنند‪ ،‬رغبت‬ ‫قطعــی ابالغشـ‬ ‫ـس از ابــالغ برگ‬ ‫ـوس درک و مشـ‬ ‫زندگیشان با‬ ‫مبنــی برافزایــش‬ ‫مــدت یک ماه پـ‬ ‫بهصــورت ملمـ‬ ‫یــر زمزمههایــی‬ ‫ها‪ ،‬حداکثــر ظــرف‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫در ســالهای اخ‬ ‫تولیــد‪ ،‬پشــتیبانی‬ ‫ـرد‪ :‬در خصــوص‬ ‫هر بــار میزان این‬ ‫برای پرداخت ان‬ ‫درصد خواهد بود‪.‬‬ ‫صــادی در ســال‬ ‫یــاداوری کـ‬ ‫بیشتری‬ ‫گوش رســیده اما‬ ‫مولفههای تامین‬ ‫کرونا بر قطعی تا ‪۱۰۰‬‬ ‫سمنان خاطرنشان‬ ‫فعــاالن اقت‬ ‫قــوق کارگران به‬ ‫کرد‪ :‬مالیات یکی از‬ ‫تصویــب عناویــن‬ ‫صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫از اثرات ویروس‬ ‫امور مالیاتی استان‬ ‫بخشــودگی جرائم‬ ‫ح‬ ‫او اضافه‬ ‫زداییها و پیشگیری‬ ‫بررســی و‬ ‫ـرای دولتهــا در‬ ‫ناچیز بوده و یا اصال‬ ‫ســعه مدیریــت‬ ‫مدیرکل‬ ‫فرصــت طالیــی‬ ‫ـده بدهی قطعی‬ ‫ـت اقتصــادی بـ‬ ‫مستقیمو مانع‬ ‫معــاون تو‬ ‫پژوهشــی در استان‪،‬‬ ‫میتواننــد از‬ ‫بسیار‬ ‫نیست که میتوان‬ ‫ـورت پرداخــت مانـ‬ ‫اجرایی شده است‪.‬‬ ‫درامــد و مدیریـ‬ ‫قانونمالیاتهای‬ ‫توسعه است و امروزه‬ ‫طرحهای‬ ‫امر یا دستمزدها البته تنها کاری‬ ‫اســتانداری ســمنان‬ ‫های کــرد‪ :‬در صـ‬ ‫فضای کسبوکار‬ ‫شده به ازای هرماه‬ ‫بخششموضوع‬ ‫‪ ۱۹۱‬قانون مالیات‬ ‫پیشرفته و درحال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬زمــان مطلوبی‬ ‫بــا ارائه بنهای‬ ‫و منابــع‬ ‫افزایش‬ ‫مهلتهای تعیین‬ ‫قابل‬ ‫افزوده استفاده کنند‪.‬‬ ‫به مفاد ماده‬ ‫کشورهای‬ ‫داد بلکــه میتوان‬ ‫در ســال‬ ‫طــرح پژوهشــی‬ ‫بخشش شده پس از‬ ‫ایــن بنــد کســر‬ ‫ـعهیافته ‪ ۱۰۰‬درصد درامدهای قانون مالیات بر ارزش‬ ‫ـرای انهــا انجام‬ ‫داده شد و همچنین‬ ‫از بررســی‬ ‫ــان دستشــان را‬ ‫او با اشاره بخشودگی جرائم قابل‬ ‫بخشــودگی موضــوع‬ ‫جرائم قابلبخشش‬ ‫کشــورهای توسـ‬ ‫بـ‬ ‫کاهش مخارجش‬ ‫اختصاص‬ ‫محقق میشود‪.‬‬ ‫های زمیــن در‬ ‫در‬ ‫مالیات ‪ ۲‬درصــد از‬ ‫مستقیم بیان کرد‪:‬‬ ‫طرح بخشودگی‬ ‫تخفیفی‪ ،‬حمایتی و‬ ‫دریافت مالیات‬ ‫فرونشســت‬ ‫خوبی در خصوص‬ ‫او افزود‪:‬‬ ‫مستقیموقانون‬ ‫فرزندانشان نشوند‪ .‬میزان‬ ‫مستقیموقانونمالیات‬ ‫دولت از محل‬ ‫فاطمه منصوری‬ ‫قانونمالیاتهای‬ ‫اقدام بسیار‬ ‫باپرداختبدهی‬ ‫ـی این اســتان در‬ ‫اقتصادی اعم میشود‪.‬‬ ‫شرمنده همسر و‬ ‫قانونمالیاتهای‬ ‫وصول موضوع‬ ‫مالیاتیاستانسمنان‬ ‫مناطق جنوبـ‬ ‫طرحها انجام شد‪.‬‬ ‫مختلف مانند مطلوب‬ ‫گرفت تا‬ ‫موضوع‬ ‫برای تمام فعــاالن‬ ‫حمایــت از تولید‪،‬‬ ‫مودیان‬ ‫بودجه این‬ ‫جرائم استفاده کنند‬ ‫شــی اســتان خبــر‬ ‫های‬ ‫ـزوده‬ ‫شاخص‬ ‫باهدف‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ارزش‬ ‫حقوق بر اســاس‬ ‫تکریم بــر‬ ‫بــر ارزشافزوده‬ ‫فرصت بخشودگی‬ ‫شــورای پژوه‬ ‫در ســال جاری با‬ ‫زندگی متفاوت از‬ ‫سالمت اداری و‬ ‫ـرد‪ :‬بررســی طرحها‬ ‫مالیاتی از‬ ‫تورم‪ ،‬سبد هزینه‬ ‫ـتان ســمنان اظهــار‬ ‫نتایج طرحهای‬ ‫مالیاتی و ارتقای‬ ‫ـتان او تاکیــد کـ‬ ‫تامین زندگی‪ ،‬نرخ‬ ‫مــور مالیاتــی اسـ‬ ‫داد و گفت‪ :‬از‬ ‫شــد و امــکان رد‬ ‫میزاندستمزد کارگری‬ ‫معوقات‬ ‫ـع مشــکالت اسـ‬ ‫مدیــرکل ا‬ ‫ـتری انجــام خواهــد‬ ‫پرداخت بدهی خود‬ ‫تعیینمیشود‪،‬این‬ ‫ـی اجراشــده در رفـ‬ ‫جلسه زمــان بیشـ‬ ‫مودیــان مالیاتی بــا‬ ‫زندگیجاری‬ ‫اســاس اینکه به‬ ‫توان یکجانبه به‬ ‫پژوهشـ‬ ‫سمنان خبر داد‪:‬‬ ‫فاطمه منصوری‪ ،‬در‬ ‫هــای مصوب‪ ،‬بر‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫نمی‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫دا‬ ‫زندگی نیســت ولی‬ ‫و حرفهای استان‬ ‫عناویــن طرح‬ ‫ـتفاده میشــود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بوده و نیاز اســتان‬ ‫بیشازحد حقوق‪،‬‬ ‫جوابگوی‬ ‫مدیرکل اموزش فنی‬ ‫سمنان اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫اسـ‬ ‫قابل بهرهبرداری‬ ‫ـرد چراکه افزایــش‬ ‫پژوهش استانداری‬ ‫که چه میزان‬ ‫موضــوع نگاه کـ‬ ‫یــر‪ ،‬وجــود دارد‬ ‫افزایش دســتمزد تنها‬ ‫شورای‬ ‫های سال‪ ۹۹‬بود‬ ‫خواهــد نمــود یا خ‬ ‫را بــه دنبال دارد‪.‬‬ ‫مهاجرت از روســتاهای‬ ‫پژوهشی در بین طرح‬ ‫طورجدی را برطــرف‬ ‫افزایــش تــورم‬ ‫اینکه در خصوص‬ ‫ـت و میتــوان بــا‬ ‫زایی و جلوگیری از‬ ‫طرح‬ ‫شد و امسال نیز به‬ ‫استاندار سمنان بابیان‬ ‫ــاه زندگــی نیسـ‬ ‫اموزی در اشــتغال‬ ‫اداره کل فنی و‬ ‫توجه ویژهای به ان‬ ‫ــکار افزایــش رف‬ ‫پژوهشی معاون‬ ‫شــاهچراغ اظهار داشــت‪:‬‬ ‫حرفهای مهارت‬ ‫عمل خواهد شــد‬ ‫ـورت بُ ــن خریــد از‬ ‫راه‬ ‫گفت‪ :‬طرحهای‬ ‫طرحهــا بهگونــهای‬ ‫کل اموزش فنی و‬ ‫از دســتمزد بهصـ‬ ‫موثر بوده اســت‪.‬‬ ‫بهبودیافته را نیز‬ ‫پیگیری میشــود‪ .‬او‬ ‫ــت بخشــی‬ ‫کرد‪ :‬مربیان اداره‬ ‫برداری‪ ،‬بررســی‬ ‫اموزش به معتادان‬ ‫ها را اســتان‬ ‫مرتبــط و ذینفع‪،‬‬ ‫رفاه خانوارها کمک‬ ‫میکند‪.‬او تصریح‬ ‫ـورت رایــگان اموزش‬ ‫مشخصقابلبهره‬ ‫سمنان همچنین‬ ‫ـور دســتگاههای‬ ‫پرداخ جلوگیری و به اقتصاد و‬ ‫ـر بهبودیافته در‬ ‫هدف دنبال‬ ‫حرفهای استان‬ ‫استانبایدبهصورت‬ ‫در روســتاها بهصـ‬ ‫روی تــا بــا حضـ‬ ‫گذشــته ‪ ۲۸۲‬نفـ‬ ‫ـودن طرحهــا برای‬ ‫ایجاد تورم‬ ‫کوچکتر شدن‬ ‫ســمنان گفــت‪:‬‬ ‫ســمنان با حضور‬ ‫ــان کــرد‪ :‬فنی و‬ ‫برای مسیر پیش‬ ‫ـرار داده و در ســال‬ ‫معیشتی قشر کارگر و‬ ‫حرفــهای اســتان‬ ‫ـل بهرهبــرداری بـ‬ ‫بهصورت رایگان‬ ‫شــاهچراغ خاطرنش‬ ‫پذیری اســتان‬ ‫و حاوی نقشه راه‬ ‫در دســتور کار قـ‬ ‫ـرکل امــوزش فنــی و‬ ‫میــزان قابـ‬ ‫کرد‪ .‬مشــکالت‬ ‫اموزشهای مهارتــی را‬ ‫شود‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫عدیدهای را پیش اورده‬ ‫کاربردی‬ ‫کمک به اشــتغال‬ ‫ارائــه میدهند‪.‬‬ ‫قارچ‪ ،‬پرورش‬ ‫مدیـ‬ ‫تصویبقرار گیرند‪.‬‬ ‫های مرتبط محقق‬ ‫بــه روســتاییان‬ ‫ـی ایــن اداره کل‬ ‫ـی به ســربازان‪،‬‬ ‫متاسفانه مشکالت‬ ‫سمنان تاکید کرد‪:‬‬ ‫استانباشندتامورد‬ ‫اموزشهــای مهارتـ‬ ‫بودن دســتگاه‬ ‫در زمینه کشاورزی مانند پرورش خدمات مراکــز دولتـ‬ ‫ســین شــاهچراغ‬ ‫و حرفهای استان‬ ‫مرتبط و ذینفع‬ ‫سفره انها‬ ‫یعنی قشــر کثیری از‬ ‫ای استان سمنان‬ ‫از ارائــه‬ ‫کار است‪.‬ســید ح‬ ‫کاربردی و راهبــردی‬ ‫ـت تا دستگاههای‬ ‫مدیرکل اموزش فنی‬ ‫گلخانهای و در زمینه‬ ‫خصوص این میزان‬ ‫ـت و این اداره کل‬ ‫نیازسنجی حرفه‬ ‫ورود انان به بازار‬ ‫منصوری گفــت‪:‬‬ ‫کرد‪ :‬نیاز اسـ‬ ‫فراگرفتند‪.‬‬ ‫زعفران و کشــت‬ ‫اســت‪ .‬لذا در‬ ‫های اجتماعی اسـ‬ ‫راهکارهای بهرهبرداری‬ ‫بزرگی از مردم طرف‬ ‫و تســهیل برای‬ ‫بیشتر با توجه به‬ ‫دومولفهای بود که‬ ‫زنبورعســل‪ ،‬کشــت‬ ‫ســیاری از اسیب‬ ‫گفت که ما با جامعه‬ ‫طرحهای پژوهشی‪،‬‬ ‫شده به سربازان‬ ‫زمینه رفع معضل‬ ‫پژوهشی در استان‬ ‫اموزش میدهد‪.‬‬ ‫بیکاری منشــا ب‬ ‫مانند جوشکاری‪،‬‬ ‫مهارتهای ارائه‬ ‫جامعه باید‬ ‫اموزشهای مهارتی در‬ ‫بهصورت صریح‬ ‫پژوهش استان در‬ ‫زندگیشــان تاثیر‬ ‫طرحهای‬ ‫دستی به روستاییان‬ ‫های انجامشــده‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫زمینههای مختلف‬ ‫نقدهای خــود را‬ ‫ـانات قیمتهــا در‬ ‫مانند صنایع‬ ‫مورد تاکید شورای‬ ‫اســت تا بــا ارائه‬ ‫و اگاهیبخشــی‬ ‫گیرد و دورههایی در‬ ‫از طرحهــا و‬ ‫هســتیم کــه نوسـ‬ ‫در استان سمنان‬ ‫به در تــالش‬ ‫در سال‪ ۹۹‬نیز‬ ‫طرحهــا‪ ،‬بیــان‬ ‫با اطالعرســانی‬ ‫گفت که کارگران‬ ‫نیاز اســت تا این‬ ‫می‬ ‫سربازان‬ ‫ـمنان‬ ‫انجام‬ ‫ـه هنــگام ارائــه‬ ‫ـد‪:‬‬ ‫مســئوالن‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫برای‬ ‫روســتاهای اســتان‬ ‫او یاداور‬ ‫قــرار داشــت کــه‬ ‫برق سال گذشــته‬ ‫بیکاری نقش ایفا کند‪.‬‬ ‫دارد که باید به‬ ‫و مشــخص بـ‬ ‫ـتان سمنان ارائه‬ ‫اموزی‪ ،‬تمایل اهالی‬ ‫و اســتانداری‬ ‫هماهنگــی الزم بین‬ ‫هستند و پوتین‬ ‫تاسیســات و حوزه‬ ‫بســزایی‬ ‫صورتمشخص‬ ‫افزایــش رغبت در‬ ‫فنی و حرفهای اسـ‬ ‫وضعیت فعلیشان‬ ‫از مزایای مهارت‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬عدم‬ ‫تصویبنهایی‪،‬به‬ ‫افزایشیافتــه کــه‬ ‫بیان کرد‪ :‬اداره کل‬ ‫دارای کننــد‪ .‬او‬ ‫نیازمند تغییر در‬ ‫رونق کســبوکار‬ ‫طرحهابرای‬ ‫در یــک حــوزه‬ ‫میفشــارد‪ .‬حــال و‬ ‫اموزشهــای مهارتــی‬ ‫برگزار شــد‪.‬او‬ ‫راهکار اصولی برای‬ ‫ـل بهرهبــرداری و‬ ‫های دســتاندرکار‬ ‫شــان را ســخت‬ ‫را فراگیــری‬ ‫ـردی‪ ،‬راهبردی‪ ،‬قابـ‬ ‫مهارتــی بهعنوان‬ ‫گرانــی امــروز گلوی‬ ‫راستای دســتگاه‬ ‫ازجمله روستاییان‬ ‫نتایجپیشرانهای‬ ‫سال‬ ‫از‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـای‬ ‫ماه‬ ‫کار‬ ‫اموزشهـ‬ ‫این روزها که یک‬ ‫برای اینده استان در‬ ‫باعثخواهدشدتا‬ ‫مختلف جامعه‬ ‫دلهای کارگران در‬ ‫زایی در بین اقشــار‬ ‫شــه راه مشخص‬ ‫مشــکالت پژوهشی‪،‬‬ ‫اسالمی خبر داد‪:‬‬ ‫انتظار داریم‪ ،‬نتایجی‬ ‫لبخند بر گوشهی‬ ‫هوای‬ ‫نق‬ ‫و اشــتغال‬ ‫فرهنگ و ارشاد‬ ‫ـه و پایــدار و حل‬ ‫ست‪ .‬این روزها‬ ‫خـــبر‬ ‫یک طرح پژوهشی‬ ‫گذشته است‪ ،‬ابری‬ ‫ســعه همهجانبـ‬ ‫مدیرکل‬ ‫که از‬ ‫در حوزه اجرایی‬ ‫ناچیزشانتوانمقابله‬ ‫تو‬ ‫اقدامات انجامشده‬ ‫خشکیده‪،‬دستمزدهای‬ ‫بررسی عقبتر از‬ ‫ـتگاههای اجرایی‬ ‫موجودباشند‪.‬‬ ‫دهد که نیاز است تا‬ ‫ـایه ســنگین گرانی‬ ‫لبانشان‬ ‫کارخانهها و دسـ‬ ‫پس از ارائه‪ ،‬نقد و‬ ‫های اجرایی را ارائه‬ ‫ـیخته را ندارد و سـ‬ ‫بــزرگ تجاری‪،‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬یقینا‬ ‫ـده دستگاه‬ ‫با تورم لجامگسـ‬ ‫گذاری در تدوین و‬ ‫اقدامات دستگاهها‬ ‫است‪ .‬بسیاری از‬ ‫عناوین مصوب شـ‬ ‫هزینهها و ســرمایه‬ ‫ها ســایه افکنده‬ ‫جلوگیری از این مهم‪،‬‬ ‫ـی کــه در قالب‬ ‫بســیاری از ان‬ ‫برای تامین‬ ‫نواوری در برنامهها‪،‬‬ ‫براساس برای‬ ‫شــده و راهکاری‬ ‫رفتن قیمت ارز‪ ،‬ان را‬ ‫طرحهایـ‬ ‫پرداختهایاعتباری‬ ‫کنار هم گرداوری‬ ‫برنامهها‪ ،‬خالقیت و‬ ‫بر ســرِ ملکی دارند که با باال‬ ‫در حوزه اجرا‬ ‫معرفیمیشوند‪،‬‬ ‫اجرای‬ ‫فرهنگــی و هنــری‪،‬‬ ‫بدیهیات موجود‪ ،‬در‬ ‫کارگران نه‬ ‫سرمایه زندگیشان‬ ‫طرحها و کاربسط‬ ‫زیرســاختهای‬ ‫سکه و طالیی‪ .‬تنها‬ ‫راهگشــا بهدوراز‬ ‫بهرهبرداری بودن‬ ‫اسالمی استان سمنان از‬ ‫توجــه بــه‬ ‫عملیاتی‬ ‫ـینه و سوابق هر‬ ‫بفروشند و نه‬ ‫میزان قابل‬ ‫سختی کفاف ثلث‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد‬ ‫ضمانت اجرایی‪ ،‬پیشـ‬ ‫پژوهشهاارائهشود‪.‬‬ ‫که این روزها به‬ ‫صورت میگیرد‪.‬‬ ‫خالق فرهنگ و هنر‬ ‫یک دستمزد است‬ ‫قابلیت و‬ ‫استانداری خروجی‬ ‫ـر هیئــتداوران‬ ‫های انها‬ ‫کار روزمره فقط‬ ‫سمنان بهعنوان شهر‬ ‫مربوطــه طبق نظـ‬ ‫تــا نصیبشــان از‬ ‫مدیریت و منابع‬ ‫انتخاب‬ ‫فرشید فالح گفت‪:‬‬ ‫شــهر در حــوزه‬ ‫را هــم میدهــد‬ ‫معاون توسعه‬ ‫انتخاب و عضو‬ ‫زندگی خمیده شده‬ ‫صنایعدستی خبر داد‪.‬‬ ‫مــاه‬ ‫نهایی تعداد ‪ ۶۰‬شــهر‬ ‫خسته باشد که زیر بار‬ ‫در حوزه‬ ‫زنجان‪،‬سیرجان‪،‬‬ ‫در مرحلــه‬ ‫خالق فرهنگ و هنر‬ ‫یک جسم‬ ‫بسیاری حقوقشان هم‬ ‫شهرهایمیبدیزد‪،‬‬ ‫شــبکه شــهرهای‬ ‫سمنانبههمراه‬ ‫از کارگران حتی از‬ ‫شبکه صنایعدستی و‬ ‫اولین دوره‬ ‫بر مبنای تصمیم‬ ‫برخی‬ ‫کار‬ ‫قانون‬ ‫است‪.‬‬ ‫زمره‬ ‫تبصرههای مختلف‬ ‫اللجین‪ ،‬مالیر و کیش در‬ ‫مختلف شــدند‪.‬‬ ‫هنرقرارگرفتهاست‪.‬‬ ‫موضوعی در موضوعــات‬ ‫هستند‪ .‬بندها و‬ ‫شــهرهای خــالق‬ ‫ـودای اجرای صحیح‬ ‫محروم‬ ‫فرهنگو‬ ‫‪ ۱۴۳‬شهر در ‪ ۹‬حوزه‬ ‫ـتگذاری‪ ،‬شــبکه‬ ‫اجرا نمیشــود و سـ‬ ‫سنتیشهرهایخالق شــهرهای خالق ‪ ۹‬حوزه‬ ‫هنرهای شــورای سیاسـ‬ ‫چند مرحله داوری‬ ‫که در یک حوزه‬ ‫در مورد انها‬ ‫ـوص لــزوم افزایــش‬ ‫خالقفرهنگ از‬ ‫اینکه در طراحی‬ ‫جــام غربالگــری‬ ‫صنایعدستی و سنتی‪،‬‬ ‫پنج شــهر یا بیشــتر‬ ‫ـون کــه در خصـ‬ ‫او بابیان‬ ‫طرحشبکهشهرهای‬ ‫اشــاره بــه ان‬ ‫افزود‪:‬اینحوزههای‬ ‫ـینما‪ ،‬به مجموعه‬ ‫ســیقی‪ ،‬ادبیات‪،‬‬ ‫ـاده ‪ ۴۱‬ایــن قانـ‬ ‫مطابق نظــر داوران‬ ‫میزان مکفی برای‬ ‫مرحلهنخست‬ ‫پیشبینیشدهاست‬ ‫و امادگی مو‬ ‫ـی‪ ،‬مد و لباس‪ ،‬سـ‬ ‫مـ‬ ‫ـرای شــش هــزار و‬ ‫شــترین امتیــاز را‬ ‫متناسب با نرخ تورم و‬ ‫و اعالم فراخوان‬ ‫طراحیو‬ ‫ـمی‪ ،‬هنرهای نمایشـ‬ ‫موسیقی‪ ،‬صنایعدستی و‬ ‫شــنوایی بـ‬ ‫مرحله موضوعــی بی‬ ‫بهزیســتی اســتان‬ ‫و موضوعاتی که‬ ‫در تابستان ‪۱۳۹۸‬‬ ‫حقوق انها‬ ‫ـت‪ ،‬بــه رویا بدل‬ ‫برگزاری تجسـ‬ ‫و بستهبندی به‬ ‫موضوعی شامل ادبیات‪،‬‬ ‫مدیرکل‬ ‫طــی ســال ‪۹۹‬‬ ‫اند‪ ،‬اطالق میشود‬ ‫و هنر‬ ‫خانوار متوســط اسـ‬ ‫ـارکت اغاز و ســپس با‬ ‫مطبوعات و چاپ‬ ‫‪ ۶۹۴‬نــوزاد‬ ‫هایی کسب کرده‬ ‫اینکه غربالگری‬ ‫هزینههــای یک‬ ‫نهایی رسیدهاند‪،‬‬ ‫تجسمی‪ ،‬هنرهای نمایشــی مد و ‪ ۳۶۷‬شــهر برای مشـ‬ ‫همچنین امنیت شــغلی‬ ‫هنریو رسانه و‬ ‫سمنان بابیان‬ ‫توجه به شــاخص‬ ‫بسیاری بیماریها و‬ ‫پنج شهر به مرحله‬ ‫ســنتی‪ ،‬هنرهای‬ ‫نویسیفرهنگیو‬ ‫ـت‪ .‬برخــی کارگران‬ ‫نهایی راه یافتنــد‪ .‬با‬ ‫چاپوبستهبندی‬ ‫بیان کرد‪:‬‬ ‫ملی و در ان کمتر از‬ ‫‪ ۱۵‬هــزار کودک‬ ‫هایاموزشیبرنامه‬ ‫شــهرهای راهیافته به‬ ‫انها چک ســفید‬ ‫شــده اسـ‬ ‫رسانهومطبوعاتو‬ ‫اسالمی‪ ،‬نیمه‬ ‫بینایــی بــرای‬ ‫بومی‪ ،‬منطقهای‪،‬‬ ‫چشــم و گــوش‬ ‫شده کارگاه‬ ‫ـکیل نمیشــود و‬ ‫از شــروع به کار از‬ ‫لباس‪،‬سینما‪،‬‬ ‫ادارات فرهنگ و ارشاد‬ ‫نارســاییهای‬ ‫توجه ظرفیتهای‬ ‫فرهنگ و هنر تشکیل‬ ‫طراحی شــبکه تشـ‬ ‫ســال گذشــته‬ ‫ـم ندارنــد‪ .‬قبل‬ ‫موضوعی بهعنوان‬ ‫گونــه اعتراضی در‬ ‫حضور نمایندگان‬ ‫هنری مانند‬ ‫اســتان طــی‬ ‫هـ‬ ‫(دینی و مذهبی) در‬ ‫در سنین اندک و‬ ‫شــهرهای خالق‬ ‫نهایی در این حوزه‬ ‫ســتان با‬ ‫ــود تا حق هیچ‬ ‫انجمن فرهنگی و‬ ‫علیرضا ایزد پور‬ ‫هستند که اگر‬ ‫شــبکه‬ ‫ارزشهــای اعتقــادی‬ ‫ـطح مرحله نیمه‬ ‫ارشــاد اســالمی ا‬ ‫گرفته میش‬ ‫گفــت‪ :‬هــدف‬ ‫هر شهر و رئیس‬ ‫شبکه شهرهای خالق‬ ‫حقوق ناچیزشان‬ ‫پایدار در ارتقای سـ‬ ‫یــرکل فرهنــگ و‬ ‫انجــام شــد‪،‬‬ ‫شهرداری‬ ‫تشخیص داده شوند‪،‬‬ ‫مرکزاستانبابیش‬ ‫شایسته پیوستن به‬ ‫امضــاء تحمیلی نداشته باشند‪.‬‬ ‫اســت‪ .‬مد‬ ‫برنامههــا‪ ،‬تاثیر‬ ‫شهرهای خالق باید با‬ ‫شرکتکنندهدر‪۳۱‬‬ ‫بهموقع‬ ‫شناســایی بهموقع‬ ‫فعاالن شهرهای‬ ‫برابر مسائل‬ ‫انجام و اجــرای‬ ‫بسیاری از واحدهای‬ ‫همهشهرهای‬ ‫متذکر شد‪ :‬در قالب‬ ‫ـارکت مردمــی و‬ ‫این غربالگریها در‬ ‫این طــرح‬ ‫معرفیمیشوند‪.‬‬ ‫یک هزار و‪ ۲۰۰‬نفر‬ ‫که معوق مانده و‬ ‫و هنر شــهر‪ ،‬مشـ‬ ‫سمنان‬ ‫ها در فعالیتهای‬ ‫درمان شوند و لذا‬ ‫های فرهنگوهنر‬ ‫‪ ۶۰۰‬ساعت برای‬ ‫هایبیناییاست‪.‬‬ ‫چند ماه است‬ ‫ورشکسته شدهاند‬ ‫خود فرهنگ‬ ‫ادارات کل و شهرداری‬ ‫حوزه میتوانند‬ ‫پشــتیبانی شــرکت‬ ‫از‪ ۹‬هزار و‬ ‫پور از ارائه اموزش‬ ‫نارسایی‬ ‫شهرهابرنامههای‬ ‫ها کار میکردند‪،‬‬ ‫مشــارکت‬ ‫اشاره به اقدامات‬ ‫فرهنــگ و هنــر و‬ ‫و در این خصوص‬ ‫اهمیت دارد‪ .‬ایزد‬ ‫ها‪،‬‬ ‫ان‬ ‫کارگاه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫برگزاری‬ ‫ـوزه‬ ‫پور‬ ‫ـود‬ ‫تولیدی‬ ‫در این راستا‬ ‫تعریف و اجرایی شـ‬ ‫ارسالوپس حـ‬ ‫ــت بدهنــد‪ .‬ان‬ ‫علیرضا ایزد‬ ‫شد‪.‬پساز‬ ‫‪ ۲۳۰‬نفر طی سال‬ ‫هدف بهزیستی‬ ‫باریکه را هم از دس‬ ‫دبیرخانهمرکزی‬ ‫مشــترک‬ ‫هاباوزیرفرهنگ‬ ‫ازدواج به سه هزار و‬ ‫ـنجی گروههای‬ ‫همراهبامستنداتبه‬ ‫تــا همان اب‬ ‫هســتند که مبادا‬ ‫در امور شهرداری‬ ‫برای پیش از‬ ‫خبر داد و ابراز کرد‪:‬‬ ‫سالمت سـ‬ ‫هرروز در بیم ان‬ ‫معاونوزیر کشور‬ ‫کردهاند‪ .‬را‬ ‫غربالگری بینایی‬ ‫سطح استان سمنان‬ ‫ـم کــه کاری دارند‬ ‫مشترک تعریف‬ ‫بیان کرد‪ :‬اجرای‬ ‫کارخانه تعطیل‬ ‫توجه ‪ ۹۹‬در‬ ‫هـ‬ ‫اسالمی همکاری‬ ‫هزار مشاوره زندگی‬ ‫سال‪۹۹‬‬ ‫را تمدید نکند یا‬ ‫اقدامات درخور‬ ‫ارشاد‬ ‫ـال همچنین سه‬ ‫و‬ ‫قراردادشان‬ ‫ـزار کودک یکــی از‬ ‫کارگران زیادی هستند‬ ‫کارفرما‬ ‫شد‪ .‬در این سـ‬ ‫ارائهشده است‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬هـ‬ ‫خـــبر‬ ‫میرسد این روزها‬ ‫سطح استان انجام‬ ‫خانوادههای استان‬ ‫شود‪ .‬به نظر‬ ‫سال ‪ ۹۹‬بود که در‬ ‫اند‪ ،‬حقوق انها‬ ‫تشخیص سالم نیز به‬ ‫درمــان و کاهش‬ ‫ـه ســمنان نیــز‬ ‫فرزندانشان شده‬ ‫طی‬ ‫خدمــات در مراکــز‬ ‫این غربالگریها در‬ ‫مخابــرات منطقـ‬ ‫شرمنده همسر و‬ ‫کفایت نمیکند‪ .‬انها‬ ‫او بابیان اینکه‬ ‫دارد‪ ،‬او از ارائــه‬ ‫بیتالمقــدس‬ ‫که‬ ‫‪ ۷۵۰‬نفر در ســطح‬ ‫منطقه ســمنان‬ ‫حداقلهای زندگی‬ ‫بینایی بسیار تاثیر‬ ‫اعتیاد به دو هزار و‬ ‫مدیر مخابرات‬ ‫برای تامین‬ ‫موقع نارساییهای‬ ‫فرهنگی و اموزشی خود‬ ‫حضور داشــتند‪،‬‬ ‫ان‪ ،‬با اســیب‬ ‫خبر داد و ابراز کرد‪:‬‬ ‫ـرکت از کارکنــان با‬ ‫به‬ ‫نیازهای اجتماعی‪،‬‬ ‫کرونا و مشــکالت‬ ‫سمنان طی سال ‪۹۹‬‬ ‫ـه اینکــه ایــن شـ‬ ‫کردهانــد یعنــی در‬ ‫کــرد‪ :‬علیرغــم‬ ‫از بسیاری‬ ‫تجمــع استان‬ ‫بــا اشــاره بـ‬ ‫اقدامات شــاخص‬ ‫خــوردار اســت‪،‬‬ ‫ابــراز‬ ‫ـان چشمپوشــی‬ ‫خانوادههــا و دوری از‬ ‫اعتیــاد ‪ ۱۵۵‬نفر از‬ ‫ـوز و متعهــد بر‬ ‫و خانوادههایشـ‬ ‫حداقل سالی یکبار‬ ‫ـمنان در دیدار با‬ ‫استان در حــوزه‬ ‫نوبتدهــی بــه‬ ‫دانــش‪ ،‬دلسـ‬ ‫بهزیســتی استان‬ ‫به نقــاط محروم‬ ‫توانایی ان را ندارند که‬ ‫ــرات منطقه سـ‬ ‫خوبی را در ســطح‬ ‫ســعه پیشــگیری‬ ‫یــر توجــه ویــژه‬ ‫مدیــر مخاب‬ ‫نــد‪ .‬از گشــودن‬ ‫ســتیم غربالگری‬ ‫معاونت تو‬ ‫حقیقت‬ ‫ـئول بسیج ادارات‬ ‫اقداماتــی نظ‬ ‫ـان دوســتانه در‬ ‫ـه مســافرت ببر‬ ‫توان‬ ‫والدیــن کودکان‬ ‫محمد امامی‪ ،‬مسـ‬ ‫فعالیتهای انسـ‬ ‫خانوادههایشــان را بـ‬ ‫سمنانبهرهمندشدند‪.‬‬ ‫ـم که با همــکاری‬ ‫شرم دارند‪ ،‬ارزوی‬ ‫ســرهنگ‬ ‫کارکنــان مخابرات‬ ‫و روســتاها و‬ ‫انجــام دهیـ‬ ‫اجتماعی را سرلوحه‬ ‫روی فرزندانشان‬ ‫ســتی ســمنان با‬ ‫اســتان‪ ،‬روحیه‬ ‫ـت‪ .‬مدیرکل بهزی‬ ‫سفره خالی پیش‬ ‫انجام مســئولیت‬ ‫و کارمنــدان‬ ‫ـال اســت که به‬ ‫ـیجی و جهادی‬ ‫صــورت گرفـ‬ ‫راســتای‬ ‫نخنما چندین سـ‬ ‫را روحیهای بسـ‬ ‫منطقه برشمرد‪.‬‬ ‫یــض فرشهــای‬ ‫منطقه ســمنان‬ ‫هرروز غصههای‬ ‫اقدامات مخابرات‬ ‫رضایــت مــردم‬ ‫تعو‬ ‫بزرگ شدن فرزندان‬ ‫ســب حداکثــری‬ ‫دلشان مانده و با‬ ‫و در راســتای ک‬ ‫هزینه تحصیل‪،‬‬ ‫شــعبانی‪ ،‬جانشــین‬ ‫شود‪ .‬فکر تامین‬ ‫ـرد‪ .‬در این دیدار‬ ‫می‬ ‫ها هم بزرگتر‬ ‫جهیزیه با دستخالی‬ ‫عنــوان کـ‬ ‫نــدان اســتان و‬ ‫ادارات و کارم‬ ‫ان مقدمات ازدواج و تهیه‬ ‫مســئول بســیج‬ ‫بــر ارامش روزانه‬ ‫یــگاه مقاومــت‬ ‫شغل‪،‬‬ ‫یــن روزها عالوه‬ ‫ـی‪ ،‬فرمانــده پا‬ ‫پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫ـدون پسانــداز‪ ،‬ا‬ ‫ابوطالــب دارائـ‬ ‫ـان ربــوده اســت‪.‬‬ ‫تعــدادی نیــز در حــال‬ ‫و بـ‬ ‫هــم از چشمانشـ‬ ‫ابخیــزداری شــد و‬ ‫ـای کشفشــده‬ ‫خـــبر‬ ‫خــواب شــبانه را‬ ‫حالوروزها شــادی‬ ‫ارزش محمولههـ‬ ‫منابــع طبیعــی و‬ ‫ــهمیه دانشــجو‬ ‫عباســی راد‬ ‫هــم ایــن روزهــا‬ ‫رئیــس اداره‬ ‫‪ ۲۰۰‬هــزار ریــال‬ ‫یکصد نفری س‬ ‫کیلوگــرم چوب‬ ‫فرزنــدان کارگــران‬ ‫تجربه نمیکنند‪.‬‬ ‫‪ ۷۴۵‬میلیــون و‬ ‫تقاضــای افزایش‬ ‫ـت‪ ۲ :‬هــزار و ‪۷۰‬‬ ‫ــتان بــرای ســال‬ ‫چــوب تــاغ را‬ ‫نوجوانی را چندان‬ ‫دامغــان گفـ‬ ‫بالغبر ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫ـگاه فرهنگیــان اس‬ ‫ســال گذشــته در‬ ‫دوران کودکــی و‬ ‫شده پشت چهره‬ ‫زغال کشفشــده را‬ ‫معلمــان دانشـ‬ ‫ـرم زغال تاغ طی‬ ‫مــورد موافقــت‬ ‫مواقع غمهای پنهان‬ ‫اکبر و ارزش‬ ‫و ‪ ۳۰‬کیلوگـ‬ ‫کرد‪ :‬بــا توجه به‬ ‫مطــرح شــد کــه‬ ‫ضبط شد‪ .‬علی‬ ‫انها بســیاری‬ ‫نوجوان با نداشتن‬ ‫ـوان کــرد‪ .‬او اضافه‬ ‫تحصیلــی اینــده‬ ‫دامغان کشف و‬ ‫ـور قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫احساس میکنند‪.‬‬ ‫تاغ ریــال عنـ‬ ‫طبیعی در توســعه‬ ‫شهرستان‬ ‫ـگاه فرهنگیــان کشـ‬ ‫پدر و مادرشان را‬ ‫مقدار چوب و زغال‬ ‫هایش احســاس‬ ‫جایــگاه منابــع‬ ‫سمنان از نهایی‬ ‫رئیــس دانشـ‬ ‫خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫عباسی راد افزود‪ :‬این‬ ‫مقابــل همکالســی‬ ‫شهرستان اهمیــت و‬ ‫اموزشوپرورش استان‬ ‫شــهروندان بهخصوص‬ ‫اموزشوپرورش اســتان‬ ‫خیلــی چیزهــا در‬ ‫مدیرکل‬ ‫دوران کودکیاش‬ ‫کشفیات از تاغزارهای‬ ‫دانشــگاه جامع‬ ‫کشــور از عموم‬ ‫مدیــرکل‬ ‫ســتای پاســخ به‬ ‫بسیاری از ارزوهای‬ ‫نامهای برای احداث‬ ‫ظــت پایدار‬ ‫طی ‪ ۱۳‬فقره‬ ‫مــکاری الزم را با‬ ‫و موافقت در را‬ ‫حقارت میکند‪.‬‬ ‫نیروهــای حفا‬ ‫شــدن تفاهم‬ ‫ـافرت خانوادگی‪،‬‬ ‫تقاضــا داریم تا ه‬ ‫یــن درخواســت‬ ‫زمینی به مساحت ‪۶۰‬‬ ‫ـان بــا همــکاری‬ ‫دانشگاه فرهنگیان‬ ‫ارزوی رفتن به مسـ‬ ‫ـوران روســتائیان‬ ‫ا‬ ‫ابخیزداری شهرستان‬ ‫استان ســمنان در‬ ‫دامغـ‬ ‫مشتاقان تحصیل در‬ ‫بربادرفته اســت‬ ‫ابخیــزداری و مامـ‬ ‫ثبتنام در یک‬ ‫فرهنگیان‬ ‫احداث دانشگاه جامع‬ ‫منابع طبیعی و‬ ‫تقاضای‬ ‫منابــع طبیعــی و‬ ‫معلمی و تامین‬ ‫دلشان مانده و‬ ‫شد‪ .‬ماموران‬ ‫شــت غیرمجاز از‬ ‫نامه‬ ‫سال است که بر‬ ‫به شــغل شــریف‬ ‫خبر داد‪ .‬تفاهم‬ ‫اداره‬ ‫شهرســتان کشــف‬ ‫ــه جــز حســرت‬ ‫ـند و هرگونه بردا‬ ‫هکتار‬ ‫زمینی به مساحت ‪۶۰‬‬ ‫چند‬ ‫و عالقهمندان‬ ‫وپرورش انجامشده‬ ‫ـگاههای انتظامی‬ ‫ـتن یــک دوچرخ‬ ‫داشــته باشـ‬ ‫طبیعی را به شــماره‬ ‫استان ســمنان در‬ ‫کالس ورزشــی و داشـ‬ ‫استانیومشارکت‬ ‫پاسـ‬ ‫موردنیاز اموزش‬ ‫‪ ۶‬نفــر متخلــف‬ ‫جدیــد فرزندان‬ ‫فرهنگیان‬ ‫استاندار سمنان رسیده‬ ‫عرصههای منابع‬ ‫نیروی انسانی‬ ‫محلاعتباراتملی‬ ‫داد‪ :‬در ایــن رابطــه‬ ‫برخورداری دانشــگاه‬ ‫اما اینــک ارزوی‬ ‫شد که ســطح‬ ‫پروژهعظیماز‬ ‫به امضای اشناگر‪،‬‬ ‫‪ ۳۵۲۴۲۲۴۰‬به این‬ ‫او ادامــه‬ ‫چیــز نام نــدارد؛‬ ‫همکاری‪ ،‬همفکری‪،‬‬ ‫ـاس با توجه به‬ ‫است‪ .‬هزینههای‬ ‫دستگاه خودرو توقیف‬ ‫ـئوالن کشــوری و‬ ‫هکتار که‬ ‫ـده مردم ســمنان‪،‬‬ ‫رایگان ‪ ۱۵۰۴‬و یــا‬ ‫هیچ‬ ‫و بر این اسـ‬ ‫تامین شــود خواســتار‬ ‫علمی مجرب در‬ ‫ـ‬ ‫یک خانواده شــاد‬ ‫عباس گلــرو نماینـ‬ ‫بازداشــت و ‪۶‬‬ ‫تحویل تلفــن‬ ‫سمنان از هیئت‬ ‫و اول خردادماه ‪ ۱۴۰۰‬با حضور مس خواهد شد‪ .‬خیرین‬ ‫کارگران‪ ،‬داشــتن‬ ‫بــود‪ ،‬توســط‬ ‫ســبه میشــوند و‬ ‫مراجــع قضایی‬ ‫مسئوالن ارشد‪ ،‬خیران و موثران فرهنگیان استان‬ ‫شــورای اسالمی‬ ‫اداره گزارش کنند‪.‬‬ ‫دانشگاه سمنان انجام‬ ‫دبیــری ریاضی و‬ ‫ـده ایــن افراد به‬ ‫ـروز بــه دالر محا‬ ‫همدلی و هم یاری‬ ‫مهدیشــهر در مجلس‬ ‫زبان انگلیســی‪،‬‬ ‫پرونـ‬ ‫انشد‪.‬دستورانی‬ ‫زندگــی کارگــری امـ‬ ‫حکم قضایی صادر‬ ‫و با استانی در کنار‬ ‫ـود‪ .‬مســئوالن اگر‬ ‫جامع فرهنگیان‬ ‫ســرخه و‬ ‫شــتههای دبیری‬ ‫تسریعدررونداجرایی‬ ‫فرهنگیان کشور‬ ‫تعــدادی از انهــا‬ ‫سه رشــته از اغاز‬ ‫کرد‪ :‬طرح دانشگاه‬ ‫ریال پرداخت میشـ‬ ‫از ‪ ۸‬ر‬ ‫خنیفر‪ ،‬رئیس دانشگاه‬ ‫خواهران‪ ،‬استانبرای‬ ‫و بــرای‬ ‫دانشــجو در این‬ ‫وپرورش او خاطرنشان‬ ‫فرهنگیان‬ ‫حقوقشــان به‬ ‫بیرون بیاید باید‬ ‫حسین‬ ‫شــاوره‪ ،‬پذیرش‬ ‫پردیسهای برادران‪،‬‬ ‫دســتورانی‪ ،‬مدیرکل اموزش‬ ‫فرهنگیان استان سمنان‬ ‫ما از این وضعیت‬ ‫بابیان اینکه احداث دانشگاه جامع فرهنگیان م‬ ‫استان سمنان دارای‬ ‫میخواهند اقتصاد‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬در دانشــگاه‬ ‫حضور محمد‬ ‫اقتصاد ما با باال‬ ‫سبز‪،‬سایتاداری‬ ‫معلماندانشگاه‬ ‫فرهنگیان استان‬ ‫مهرماه‬ ‫معتقد هستم که اگر‬ ‫افزایشسهمیهدانشجو‬ ‫دانشجویی‪،‬فضای‬ ‫کریم‪ ،‬رئیس دانشگاه‬ ‫اقدامی کنند من‬ ‫برنامه خوابگاههای‬ ‫هیچچیز دیگر ترمیم‬ ‫و حمیدرضا‬ ‫دانشجو است که‬ ‫تحصیلی‪ ۱۴۰۰-۱۴۰۱‬خبر داد و افزود‪ :‬در انجاممیشود‪.‬‬ ‫گلرودرحاشیهاین‬ ‫مکمل برای‪ ۸۰۰۰‬نفر‬ ‫مردمترمیم نشود‪ ،‬با‬ ‫مبادلهونهاییشد‪.‬‬ ‫ـود‪ .‬برای سال‬ ‫فرهنگیان کشور‪،‬‬ ‫دانشگاه و فضاهای‬ ‫رفتن حقوق‬ ‫حقوق و دستمزدها با‬ ‫سمنان‬ ‫هکتار احداث میشـ‬ ‫با رئیس دانشگاه‬ ‫عملیاتساختمانی‬ ‫امروز باید گفت این‬ ‫به مســاحت ‪۶۰‬‬ ‫جلسه مشترک‬ ‫گفت‪:‬ائین کلنگزنیو‬ ‫تربیتمعلم در زمینی‬ ‫لجامگســیخته‪ ،‬هیچ‬ ‫نمیشود‪.‬‬ ‫های عمرانی این‬ ‫قرار است هزینه‬ ‫استانسمنانباهدف‬ ‫اقتصــادی و تورم‬ ‫هفته او با اعالم اینکه‬ ‫اوضاعواحــوال‬ ‫جامعفرهنگیان‬ ‫همیشه با مشکل‬ ‫تعلیم و تربیت در‬ ‫این وضعیت کارگر‬ ‫نیروی انسانی نهاد‬ ‫فایدهای ندارد با‬ ‫و تامین‬ ‫روبرو است‪.‬‬ ‫هزار میلیارد ریال‬ ‫پرداخت‪۲‬‬ ‫اریها در سال‪۹۹‬‬ ‫هرداریها و دهی‬ ‫به ش‬ ‫پژوهشیبررسی‬ ‫جراییشدنطرح‬ ‫ا‬ ‫هایجنوباستان‬ ‫فرونشست‬ ‫اموزش مهارتی‬ ‫منان بهعنوان شهر‬ ‫انتخاب س‬ ‫‪ ۱۲۷۸‬سرباز وظیفه‬ ‫به‬ ‫خالق فرهنگ و هنر‬ ‫اگهـی مناقصه عمومی به شمـاره‪1400-6‬‬ ‫حوزه صنایعدستی‬ ‫در‬ ‫بینایی‪ ۱۵‬هزار کودک‬ ‫غربالگری‬ ‫سمنانانجامشد‬ ‫در استان‬ ‫رکنان مخابرات م‬ ‫روحیه کا‬ ‫دانشگاه‬ ‫‪07‬‬ ‫گفتگو با ارش افشین پیرامون‬ ‫بازگشت پرانگیزه اش به مستطیل سبز‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫‪03‬‬ ‫مدیرریخته گریمداومشرکتفوالدمبارکهعنوان کرد‬ ‫سایه سیاست بر بازار ارز‬ ‫پرداخت ‪ ۲‬هزار‬ ‫میلیارد ریال‬ ‫به شهرداری ها و‬ ‫دهیاری ها در سال‪۹۹‬‬ ‫اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫‪03‬‬ ‫دستور روحانی به وزارت اطالعات در زمینه عامل انتشار فایل صوتی ظریف‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪27‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫نگران خدا‬ ‫و مردم باشید‬ ‫افزایش‪ ۳۹‬درصدی حداقل مزد‬ ‫اجماعیتاریخیبود‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫‪02‬‬ ‫نطقه سمنان‪ ،‬بس‬ ‫یجی و جهادی است‬ ‫ساخته میشود‬ ‫فرهنگیان در استان‬ ‫جامع‬ ‫سازمان سیما‪،‬منظر و فضای سبز شهری‬ ‫تاغ سال گذشته‬ ‫تن چوب‬ ‫بیش از ‪ ۲‬کشف و ضبط شد‬ ‫در دامغان‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سید رضا شاهورانی‬ ‫رویداد امروز‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫اذربایجانغربی(سهامیخاص)‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫به شرح جدول ذیل‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق اذربایجانغربی در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرح جدول ذیل و برابر مشخصات فنی پیوست اسناد‬ ‫مناقصه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد‬ ‫مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‪ www.setadiran.ir :‬انجام خواهد شد و الزم است‬ ‫مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬روز سه شنبه مورخ ‪1400/02/07‬‬ ‫اخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت‪ :‬ساعت ‪ 1۹‬روز دوشنبه مورخ ‪1400/02/13‬‬ ‫مهلت زمانی ارسال پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 1۹‬روز شنبه مورخ ‪1400/02/25‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت های الف و ب‪ :‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/02/27‬ساعت ‪( 11‬یازده صبح) خواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ تشکیل جلسه افتتاح پاکات ج (پیشنهاد قیمت) پیشنهاد دهندگان‪ ،‬با ملحوظ قراردادن زمان جهت بررسی مشخصات فنی پیشنهاددهندگان‬ ‫توسط کمیته فنی بازرگانی‪ ،‬در جلسه گشایش پاکات الف و ب به اطالع شرکت کنندگان در مناقصه خواهد رسید‪.‬‬ ‫توضیح‪ :‬پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه‪ ،‬تضمینهای معتبر (بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه) تهیه و‬ ‫تسلیم نماید و به پیشنهادهای فاقد امضا‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫‪1400-63‬‬ ‫موضوع مناقصه و شماره فراخوان‬ ‫مبلغ کل تضمین شرکت در مناقصه(به ریال)‬ ‫مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫فراخوانخود نگهدار‬ ‫خرید انواع یراق االت کابل‬ ‫‪883/000/000‬‬ ‫‪)200000۹003000046‬‬ ‫(شماره فراخوان‬ ‫شرح جدول ذیل‬ ‫به‬ ‫نوع اعتبار‬ ‫منابع داخلی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف‪:‬‬ ‫اطالعات تماس‬ ‫اذربایجانغربی(سهامیخاص)‬ ‫‪433۹‬‬ ‫داخلی‬ ‫‪044-3110‬‬ ‫تلفن‬ ‫استان‪،‬‬ ‫برق‬ ‫نیروی‬ ‫توزیع‬ ‫شرکت‬ ‫ارتش‪.‬‬ ‫گمنام‪-‬‬ ‫سربازان‬ ‫ارتش‪-‬‬ ‫بلوار‬ ‫‬‫ارومیهنیروی برق اذربایجانغربی در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرح جدول ذیل و برابر مشخصات فنی پیوست اسناد‬ ‫ادرس‪:‬توزیع‬ ‫شرکت‬ ‫سامانه‪:‬‬ ‫الکترونیکی در‬ ‫مراحل عضویت‬ ‫سامانه انجام‬ ‫ستاد جهت‬ ‫سامانه‬ ‫برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد‬ ‫دولت‬ ‫تدارکات‬ ‫طریق‬ ‫اطالعاترا از‬ ‫مناقصه‬ ‫‪021-27313131‬‬ ‫مرکز‬ ‫پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‪ www.setadiran.ir :‬انجام خواهد شد و الزم است‬ ‫تماس‪ :‬و بازگشایی‬ ‫مناقصه گران‬ ‫‪021-851۹3768‬‬ ‫‪ 021-88۹6۹737‬و‬ ‫ثبت‬ ‫دفتر‬ ‫ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫عضویت قبلی‪ ،‬مراحل‬ ‫نام‪:‬در صورت عدم‬ ‫گران‬ ‫مناقصه‬ ‫‪04432232113‬‬ ‫‪0۹144443544‬‬ ‫تاریخثبت‬ ‫دفتر‬ ‫‪1400/02/07‬‬ ‫سه‪-‬شنبه مورخ‬ ‫ارومیه‪:‬در سامانه‪ :‬روز‬ ‫ناممناقصه‬ ‫انتشار‬ ‫‪1400/02/13‬نام‪/‬پروفایل تامین کننده‪/‬مناقصه گر" موجود است‪.‬‬ ‫مورخ"بخش ثبت‬ ‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫سامانه‬ ‫سایت‬ ‫اسناداستانها در‬ ‫دریافتسایر‬ ‫زمانی ثبت نام‬ ‫تماس دفاتر‬ ‫ساعت ‪ 1۹‬روز دوشنبه‬ ‫سایت‪:‬‬ ‫مناقصات از‬ ‫اطالعاتمهلت‬ ‫اخرین‬ ‫‪1400/02/25‬برق (شرکت توانیر) و سایت شرکت توزیع نیروی برق اذربایجانغربی و سایت ملی‬ ‫معامالت صنعت‬ ‫اطالع‬ ‫سایت‬ ‫مناقصه در‬ ‫ضمن ًا‬ ‫رسانیمورخ‬ ‫روز شنبه‬ ‫های‪1۹‬‬ ‫ساعت‬ ‫پیشنهاد‪:‬‬ ‫فراخوانارسال‬ ‫مهلت زمانی‬ ‫های‪:‬‬ ‫ادرس‬ ‫به‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫مناقصات‬ ‫زمان بازگشایی پاکت های الف و ب‪ :‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/02/27‬ساعت ‪( 11‬یازده صبح) خواهد بود‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫مشاهده‬ ‫‪ iets.mporg.ir‬قابل‬ ‫‪www.waepd.ir‬‬ ‫‪, www.tavanir.org.ir‬‬ ‫قراردادن زمان جهت بررسی مشخصات فنی پیشنهاددهندگان‬ ‫ملحوظ‬ ‫دهندگان‪ ،‬با‬ ‫(پیشنهاد ‪,‬قیمت) پیشنهاد‬ ‫افتتاح پاکات ج‬ ‫تاریخ تشکیل جلسه‬ ‫است‪.‬‬ ‫مندرج‬ ‫مناقصه‬ ‫اسناد‬ ‫در‬ ‫مربوطه‬ ‫جزئیات‬ ‫اطالعات و‬ ‫بازرگانی‪ ،‬در جلسه گشایش پاکات الف و ب به اطالع شرکت کنندگان در مناقصه خواهد رسید‪.‬‬ ‫سایر فنی‬ ‫توضیح‪:‬کمیته‬ ‫توسط‬ ‫الف‪1128222:‬‬ ‫متوضیح‪ :‬پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه‪ ،‬تضمینهای معتبر (بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه) تهیه و‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق اذربایجانغربی‬ ‫تسلیم نماید و به پیشنهادهای فاقد امضا‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫مبلغ اولیه ریال‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫‪7/177/000/000‬‬ ‫خرید شیلنگ ابیاری مورد نیاز جنگلکاری پیرامون شهر‬ ‫اشخاص حقوقی ‪ :‬اساسنامه شرکت ( اساسنامه مرتبط ) ‪ -‬اگهی تاسیس‪-‬اخرین تغییرات روزنامه رسمی‪ -‬سایر مدارک ثبتی‪ -‬کد اقتصادی ‪ -‬ایمنی و گواهی ارزش افزوده( قبل از انعقاد قرارداد ارائه نمایند‬ ‫درغیر اینصورت سپرده شرکت درمناقصه به نفع سازمان ضبط خواهد شد) نمایندگی رسمی یا مجوز الزم از ارگانها وادارات ذیربط وکارخانجات تولید‬ ‫اشخاص حقیقی ‪ :‬جواز کسب معتبر ‪ -‬ایمنی و ارزش افزوده ( قبل از انعقاد قرارداد ارائه نمایند درغیر اینصورت سپرده شرکت درمناقصه به نفع سازمان ضبط خواهد شد)‪ -‬نمایندگی رسمی یا مجوز الزم از‬ ‫صفحه اخر ‪08‬‬ ‫ارگانها وادارات ذیربط وکارخانجات تولید‬ ‫‪ -2‬سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد‪:‬‬ ‫ متقاضیان می بایست بابت شرکت درمناقصه مبادرت به ارائه ضمانتنامه بانکی ( تا ‪ 45‬روز اعتبار داشته وقابل تمدید باشد ) به مبلغ‪ 358/850/000‬ریال رئیس سازمان نظام روانشناسی‪:‬‬‫ واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره ‪ 100100100121‬بانک شهر شعبه عظیمیه ‪ 45‬متری کاج به نام شهرداری کرج‬‫‪ -3‬برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده انان به ترتیب ضبط خواهد شد ‪.‬‬ ‫‪ -4‬سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -5‬مبلغ ‪ 1/000/000‬ریال بابت هزینه خرید اسناد مناقصه به حساب شماره ‪700824126398‬بانک شهر شعبه عظیمیه واریز و واصل فیش واریزی به امورپیمانهای سازمان ارائه نمایند ‪ (.‬با همراه داشتن‬ ‫کارت اعتباری امکان واریز وجه درمحل وجود دارد )‬ ‫‪ -6‬متقاضیان جهت خرید اسناد مناقصه از تاریخ نشر این اگهی به مدت ده روز می توانند در ساعت اداری به امورقراردادهای سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج واقع ‪ -‬عظیمیه‪ -‬ضلع‬ ‫شمالی میدان استقالل‪ -‬طبقه اول دفتر امور پیمانها مراجعه و یا با شماره تلفن ‪ )026( 32540303‬تماس مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -7‬محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات‪ :‬دبیرخانه سازمان می باشد‪.‬‬ ‫‪ -8‬مهلت ارائه و تحویل اسناد‪ :‬حداکثر ‪ 10‬روز کاری از تاریخ درج اگهی و تاریخ بازگشایی پاکات اولین جلسه بعداز عودت اسناد میباشد‪.‬‬ ‫‪ -9‬همراه داشتن مهرشرکت و معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل شرکت هنگام خرید اسناد مناقصه الزامی می باشد‪.‬‬ ‫در اسناد‬ ‫‪ -10‬سایر اطالعات و جزئیات‬ ‫است ‪.‬شهرداری کرج در نظر دارد نسبت به خرید شیلنگ ابیاری مورد نیاز جنگلکاری پیرامون شهر را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی‬ ‫شدهشهری‬ ‫مندرجسبز‬ ‫مناقصهفضای‬ ‫سیما‪،‬منظر و‬ ‫سازمان‬ ‫واگذار نماید‪.‬‬ ‫واجد‬ ‫حقوقی‬ ‫شهری و‬ ‫مناقصه می باشد ‪.‬‬ ‫شرایطبرنـده‬ ‫به عهده‬ ‫توامان‬ ‫اگهـی‬ ‫چاپ دو‬ ‫‪-11‬‬ ‫هزینـهفضای سبز‬ ‫سازمان سیما‪،‬منظر و‬ ‫‪ -12‬مبلغ ‪ %10‬کل پیشنهادی وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی بعنوان سپرده حسن انجام تعهدات ازبرنده اخذ خواهد شد‪.‬‬ ‫مبلغ اولیه ریال‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫ردیف‬ ‫تاریخ بازگشایی پاکات راس ساعت‪12‬مورخ‪1400/2/30‬میباشد‪.‬‬ ‫‪-13‬‬ ‫عکس ‪ :‬حسن شیروانی‪/‬ایرنا‬ ‫سایهسنگین گرانی‬ ‫بر سر کارگران‬ ‫سازمان سیما‪،‬منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در نظر دارد نسبت به خرید شیلنگ ابیاری مورد نیاز جنگلکاری پیرامون شهر را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی‬ ‫و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫موضوع مناقصه و شماره فراخوان‬ ‫مبلغ کل تضمین شرکت در مناقصه(به ریال)‬ ‫نوع اعتبار‬ ‫خرید انواع یراق االت کابل خود نگهدار‬ ‫‪1400-63‬‬ ‫(شماره فراخوان ‪)200000۹003000046‬‬ ‫‪@rouydadiran‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬ارومیه ‪ -‬بلوار ارتش‪ -‬سربازان گمنام‪ -‬ارتش‪ .‬شرکت توزیع نیروی برق استان‪ ،‬تلفن ‪ 044-3110‬داخلی ‪433۹‬‬ ‫اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪:‬‬ ‫مرکز تماس‪021-27313131 :‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 021-88۹6۹737 :‬و ‪021-851۹3768‬‬ ‫دفتر ثبت نام ارومیه‪04432232113 - 0۹144443544 :‬‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه ‪" www.setadiran.ir‬بخش ثبت نام‪/‬پروفایل تامین کننده‪/‬مناقصه گر" موجود است‪.‬‬ ‫ضمن ًا فراخوان مناقصه در سایت های اطالع رسانی معامالت صنعت برق (شرکت توانیر) و سایت شرکت توزیع نیروی برق اذربایجانغربی و سایت ملی‬ ‫‪@rouydadiran‬‬ ‫مناقصات به ترتیب به ادرس های‪:‬‬ ‫‪ iets.mporg.ir , www.waepd.ir , www.tavanir.org.ir‬قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫توضیح‪ :‬سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫م الف‪1128222:‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪883/000/000‬‬ ‫با ما در تماس باشید‪...‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق اذربایجانغربی‬ ‫منابع داخلی‬ ‫بیمه ها در بحث سالمت‬ ‫روان مردم ورود کنند‬ ‫اگهـی مناقصه عمومی به شمـاره‪1400-6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7/177/000/000‬‬ ‫سازمانپیرامون شهر‬ ‫جنگلکاری‬ ‫مورد نیاز‬ ‫ابیاری‬ ‫خرید شیلنگ‬ ‫سیما‪،‬منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج‬ ‫عمومی‬ ‫وروابط‬ ‫قراردادها‬ ‫امور‬ ‫اشخاص حقوقی ‪ :‬اساسنامه شرکت ( اساسنامه مرتبط ) ‪ -‬اگهی تاسیس‪-‬اخرین تغییرات روزنامه رسمی‪ -‬سایر مدارک ثبتی‪ -‬کد اقتصادی ‪ -‬ایمنی و گواهی ارزش افزوده( قبل از انعقاد قرارداد ارائه نمایند‬ ‫درغیر اینصورت سپرده شرکت درمناقصه به نفع سازمان ضبط خواهد شد) نمایندگی رسمی یا مجوز الزم از ارگانها وادارات ذیربط وکارخانجات تولید‬ ‫اشخاص حقیقی ‪ :‬جواز کسب معتبر ‪ -‬ایمنی و ارزش افزوده ( قبل از انعقاد قرارداد ارائه نمایند درغیر اینصورت سپرده شرکت درمناقصه به نفع سازمان ضبط خواهد شد)‪ -‬نمایندگی رسمی یا مجوز الزم از‬ ‫ارگانها وادارات ذیربط وکارخانجات تولید‬ ‫‪ -2‬سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد‪:‬‬ ‫ متقاضیان می بایست بابت شرکت درمناقصه مبادرت به ارائه ضمانتنامه بانکی ( تا ‪ 45‬روز اعتبار داشته وقابل تمدید باشد ) به مبلغ‪ 358/850/000‬ریال‬‫ واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره ‪ 100100100121‬بانک شهر شعبه عظیمیه ‪ 45‬متری کاج به نام شهرداری کرج‬‫‪ -3‬برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده انان به ترتیب ضبط خواهد شد ‪.‬‬ ‫‪ -4‬سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -5‬مبلغ ‪ 1/000/000‬ریال بابت هزینه خرید اسناد مناقصه به حساب شماره ‪700824126398‬بانک شهر شعبه عظیمیه واریز و واصل فیش واریزی به امورپیمانهای سازمان ارائه نمایند ‪ (.‬با همراه داشتن‬ ‫کارت اعتباری امکان واریز وجه درمحل وجود دارد )‬ ‫‪ -6‬متقاضیان جهت خرید اسناد مناقصه از تاریخ نشر این اگهی به مدت ده روز می توانند در ساعت اداری به امورقراردادهای سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج واقع ‪ -‬عظیمیه‪ -‬ضلع‬ ‫شمالی میدان استقالل‪ -‬طبقه اول دفتر امور پیمانها مراجعه و یا با شماره تلفن ‪ )026( 32540303‬تماس مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -7‬محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات‪ :‬دبیرخانه سازمان می باشد‪.‬‬ ‫‪ -8‬مهلت ارائه و تحویل اسناد‪ :‬حداکثر ‪ 10‬روز کاری از تاریخ درج اگهی و تاریخ بازگشایی پاکات اولین جلسه بعداز عودت اسناد میباشد‪.‬‬ ‫‪ -9‬همراه داشتن مهرشرکت و معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل شرکت هنگام خرید اسناد مناقصه الزامی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -10‬سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است ‪.‬‬ ‫‪ -11‬هزینـه چاپ دو اگهـی توامان به عهده برنـده مناقصه می باشد ‪.‬‬ ‫‪ -12‬مبلغ ‪ %10‬کل پیشنهادی وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی بعنوان سپرده حسن انجام تعهدات ازبرنده اخذ خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -13‬تاریخ بازگشایی پاکات راس ساعت‪12‬مورخ‪1400/2/30‬میباشد‪.‬‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫شــرکت مدیریت پسماند شهرداری های شــاهین شهر و میمه‪،‬‬ ‫خمینی شهر و برخواردر نظــر دارد عملیات بارگیری قیف سالن دریافت مجتمع‬ ‫بازیافت‪ ،‬پردازش و تولید کود به وسیله یک دستگاه لودر را از طریق مناقصه عمومی‬ ‫به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صالحیت و دارای سابقه کار مرتبط واگذار نماید‪،‬‬ ‫لذا متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری چهارشنبه ‪ 1400/02/29‬جهت دریافت‬ ‫امور قراردادها وروابط عمومی سازمان سیما‪،‬منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج‬ ‫و تحویل اســناد مربوطه به دفتر شرکت واقع در شاهین شهر خیابان شهید بهشتی‬ ‫(مخابرات) انتهای فرعی ‪ 9‬غربی پالک ‪ 66‬مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫با شماره تلفن ‪ 03145290800‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫شــرکت مدیریت پسماند شهرداری های شــاهین شهر و میمه‪،‬‬ ‫شرکتمدیریتپسماندشهرداریها‬ ‫م الف‪1128510 :‬‬ ‫خمینی شهر و برخواردر نظــر دارد عملیات بارگیری قیف سالن دریافت مجتمع‬ ‫بازیافت‪ ،‬پردازش و تولید کود به وسیله یک دستگاه لودر را از طریق مناقصه عمومی‬ ‫به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صالحیت و دارای سابقه کار مرتبط واگذار نماید‪،‬‬ ‫لذا متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری چهارشنبه ‪ 1400/02/29‬جهت دریافت‬ ‫و تحویل اســناد مربوطه به دفتر شرکت واقع در شاهین شهر خیابان شهید بهشتی‬ ‫(مخابرات) انتهای فرعی ‪ 9‬غربی پالک ‪ 66‬مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر‬ ‫با شماره تلفن ‪ 03145290800‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫شرکتمدیریتپسماندشهرداریها‬ ‫م الف‪1128510 :‬‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫بین‬ ‫خبر‬ ‫تفاهم مصر‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫عربستان و ایران به سود‬ ‫منطقه است‬ ‫مشــاور امنیت ملی عراق در دیدار با ســفیر مصر در‬ ‫بغداد بر اهمیت تفاهم میان مصر و ترکیه و عربستان‬ ‫و ایران تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا قاسم االعرجی‪ ،‬مشاور امنیت ملی‬ ‫عراقباولیدمحمداسماعیل‪،‬سفیرمصردر بغداددیدار‬ ‫ در رابطه با روابط دوجانبه و اخرین تحوالت سیاسی و‬ ‫امنیتی منطقه بحث و رایزنی کردند‪ .‬االعرجی در این‬ ‫دیدار تاکید کرد‪ :‬تفاهم میان مصر و ترکیه و عربستان و‬ ‫ایران مهم و به سود منطقه است‪ .‬او خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫مردم منطقه از جنگ و بحران خسته شده اند و خواستار‬ ‫ثباتوپیشرفتاست‪.‬دوطرفدر ایندیدار براهمیت‬ ‫ثبات و خروج از بحران تاکید کردند‪.‬‬ ‫مذاکرات وین بسیار‬ ‫پیچیده و سخت است‬ ‫تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل اخرین اخبار مربوط‬ ‫به مذاکرات وین را بررسی و انعطاف طرفین را عاملی‬ ‫بــرای خوش بینــی نســبت بــه احیــای برجام دانســت‪.‬‬ ‫مرتضی مکی در گفت وگو با ایلنا در تحلیل شرایط ایران‬ ‫در مذاکرات وین اظهار داشت‪ :‬همان طور که پیش بینی‬ ‫یشــد مذاکرات وین بســیار پیچیده و سخت است و‬ ‫م ‬ ‫اکنون شاهد این هستیم که دو طرف برای احیای برجام‬ ‫یشــد‬ ‫اراده دارنــد امــا هما نطــور کــه قبال پیش بینی م ‬ ‫موضوع تحریم هایی که ترامپ علیه جمهوری اسالمی‬ ‫ایران اعمال کرده‪ ،‬هسته سخت احیای برجام است که‬ ‫مذاکرات را خیلی سخت و دشوار کرده است؛ به همین‬ ‫دلیلهمنمایندگاندرهفته هایگذشتهبهپایتخت های‬ ‫خود بازگشــتند تا مذاکــرات در رده های باالی پایتخت‬ ‫انجامشودچراکهتصمیماتیهستند کهدرسطحمعاون‬ ‫وزیــر اتخــاذ نخواهد شــد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬ما یک ســناریو‬ ‫پیرامــون چگونگی احیــای برجام مدنظــر داریم‪ ،‬یکی‬ ‫تحریم هایی که مربوط به پیش از دوره ترامپ است و‬ ‫بعد از امضای توافق برجام به اجرا گذاشته بودند که ‬ ‫می توانست اجرایی نشوند‪ .‬یکسری تحریم هایی نیز‬ ‫وجــود دارند که اوباما با اختیارات زیادی که داشــت با‬ ‫توجه به دخالت کنگره به حالت تعلیــق دراورد؛ البته‬ ‫این ها موضوعاتی هستند که طرفین راجع به ان ها به‬ ‫توافقاتیرسیده اندامایکسریازتحریم ها‪،‬تحریم هایی‬ ‫است کهدر ذیلمسائلتروریسموحقوقبشرقرارگرفته‬ ‫و امریکایی ها نمی خواهند بردارند و مخالفان جدی نیز‬ ‫در داخل خود امریکا نمی گذارند که این نوع تحریم ها‬ ‫به راحتی و به ســهولت لغو شود و ان هم تحریم هایی‬ ‫است که در دوره ترامپ یکسری از نهادهای نظامی و‬ ‫اقتصادی ایران را ذیل مســائل تروریســم و حقوق بشــر‬ ‫هدف قراردادند‪ .‬این تحلیلگر مسائل ژئوپلتیک درباره‬ ‫اظهــارات متفاوتــی کــه در واشــنگتن و تهــران در مورد‬ ‫چگونگیتصمیم گیریدربارهپیشبردمسئلهوجوددارد‪،‬‬ ‫گفت‪:‬بااین حالدوطرفتاکنونانعطافزیادینسبت‬ ‫به مواضع و اهداف حداکثری خودشان اعالم کرده اند؛‬ ‫پیش بینی می شود و انتظار می رود که این انعطاف در‬ ‫موردچگونگیاحیایبرجامبیشترپیشبرود‪.‬جمهوری‬ ‫اســامی ایران در شــرایط سخت اقتصادی قرار دارد که‬ ‫احیــای برجام یکی از راه حل های اصلی بــرای خروج از‬ ‫این شــرایط اســت‪ .‬او افزود‪ :‬از سوی دیگر امریکایی ها‬ ‫دغدغه ها و نگرانی های خودشان را از برنامه هسته ای‬ ‫ایــران در ایــن مرحله قــرار دارد کــه اگر بخواهند برجام‬ ‫احیا نشود می تواند به نقطه ای برسد که از نگاه ان ها‬ ‫غیرقابل کنترلباشد‪.‬ضمناینکهشرایطانتخاباتیایران‬ ‫نیز می تواند یک دغدغه برای امریکایی ها باشد چراکه‬ ‫شاید با این دولت بهتر بتوانند به نتیجه احیای برجام‬ ‫برسند‪ .‬این موضوعی است که باعث دغدغه خیلی از‬ ‫جریان ها و چهره ها درباره احیای برجام شده است‪ .‬این‬ ‫موضوعی است که می تواند در پرونده برجام چالش ها‬ ‫و موانعــی را ایجــاد کند‪ ،‬اما باید در اینجا انچه بیشــتر‬ ‫منافع ملی و معیشت مردم را فراهم می کند تا اهداف‬ ‫سیاســی را‪ ،‬مدنظــر قــرار گیــرد‪ .‬این کارشــناس مســائل‬ ‫سیاست خارجی درباره اینکه تاکید می شود که توافق‬ ‫وینمی تواندزمینه ساز توافقیطوالنیشودامااز سویی‬ ‫نیز گفتهمی شود کهبایددر فرصت کماینتوافقانجام‬ ‫شود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬طرح برجام می تواند در حوزه های‬ ‫دیگرنیززمینه ایبرای گفت وگووتفاهمایجاد کند‪.‬باید‬ ‫این را پذیرفت که توافقنامه برجام اولین سند راهبردی‬ ‫اســت کــه میان ایــران و غرب و امریکا به امضا رســیده‬ ‫اســت‪ .‬او بابیان اینکه این ســند می تواند مبنایی باشد‬ ‫بــرای گفت وگــو و مذاکــره‪ ،‬البته نه الزاما دربــاره قدرت‬ ‫منطقه ای و توان موشــکی ایران‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬این‬ ‫ســند می تواند مبنایی باشــد بــرای قدرت منطق ـه ای و‬ ‫تاثیرگــذاری ایران درروند تحوالت منطقه و دولت های‬ ‫اروپایی و امریکا با این سند به این نتیجه می رسند که‬ ‫گفت وگو و روابط سیاسی و اقتصادی است که می تواند‬ ‫اهداف دو طرف را در منطقه تامین کند‪.‬‬ ‫اسرائیل را در جریان‬ ‫مذاکرات وین قرار می دهیم‬ ‫سخنگوی کاخسفید گفت کهدولتامریکادرجریان‬ ‫سفرتعدادیازمقاماتامنیتیصهیونیستیبهواشنگتن‪،‬‬ ‫ا نهــا را در جریــان مذاکــرات وین قرار خواهــد داد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایســنا‪ ،‬جن ســاکی‪ ،‬در پاسخ به سوالی مبنی بر‬ ‫اینکهایامقاماتدولتدر دیدارهایپیشروبامقامات‬ ‫صهیونیســتی دربــاره تالش ها بــرای بازگردانــدن توافق‬ ‫هســته ای صحبت می کنند‪ ،‬قاطعانه جواب داد‪ :‬بله‪.‬‬ ‫بنابر گزارش وب سایت کاخ سفید‪ ،‬جن ساکی دراین باره‬ ‫گفــت‪ :‬به طورقطع ا نهــا را در جریــان می گذاریم‪ .‬من‬ ‫اطمینان دارم که این بخشــی از گفت وگوها در جریان‬ ‫این سفر خواهد بود‪ .‬ما به طور مرتب به اسرائیل درباره‬ ‫وضعیتمذاکراتاطالع رسانیمی کنیم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 08‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1056‬‬ ‫رویداد‬ ‫دستور روحانی به وزارت اطالعات در زمینه عامل انتشار فایل صوتی ظریف‬ ‫درجستجویرباینده‬ ‫سخنگوی دولت از دستور رئیس جمهوری به وزارت اطالعات برای‬ ‫شناساییعواملانتشارفایلصوتی گفت وگویوزیرامورخارجهخبرداد‬ ‫و گفت‪:‬اینربایشاسنادتوطئه ایعلیهدولت‪،‬نظام‪،‬انسجامداخلی‪،‬‬ ‫نهادهای کارامدوسرافراز مادر میدان هاوعلیهمنافعملیماست‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علی ربیعی در نشســت خبری با اشــاره به انتشــار‬ ‫تهــای وزیر امور خارجــه و حواشــی ان گفت‪ :‬این‬ ‫فایــل صوتــی صحب ‬ ‫فایل صوتی توسط تلویزیون کینه توز که با دالرهای نفتی اداره می شود‬ ‫و از روز تاسیس طرفدار سرسخت رنج و تهدید مردم ایران بوده است‪،‬‬ ‫منتشر شد‪ ،‬این امر نشانگر توطئه امیز بودن ربایش و پخش گزینشی‬ ‫این مصاحبه اســت‪ .‬او افزود‪ :‬رئیس جمهور به وزارت اطالعات دســتور‬ ‫دادند عوامل توطئه را شناسایی کنند‪ ،‬این ربایش اسناد توطئه ای علیه‬ ‫دولت‪،‬نظام‪،‬انسجامداخلی‪،‬نهادهای کارامدوسرافراز مادر میدان ها‬ ‫و همچنین توطئه ای علیه منافع ملی ماست‪ .‬سخنگوی دولت بابیان‬ ‫اینکه ما منتظر خواهیم بود اقای ظریف به ایران بازگردد و ایشان حتما‬ ‫توضیحات الزم در خصوص سوءبرداشت ها را ارائه می کند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫این فایل درواقع برش های گزینشی از یک گفت وگویی بسیار طوالنی‬ ‫اســت که با جهت گیری های شیطنت امیز مختلف منتشــر شد‪ .‬دستیار‬ ‫ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری اضافه کرد‪ :‬این گفت وگو بخشی از‬ ‫برنامه ان سوی دولت با موضوع گزارش و روایت خدمات و اقدامات و‬ ‫چالش هایودستاوردهایدولت هاییازدهمودوازدهمبود کهزیرنظر‬ ‫مرکزبررسی هایاستراتژیکریاستجمهوریمصاحبه هاییراباوزیرانو‬ ‫معاونان رئیس جمهور در چهارچوب تاریخ شفاهی دولت های یازدهم‬ ‫و دوازدهم انجام شــده اســت‪ .‬ربیعی ادامه داد‪ :‬بنا بود که فایل کامل‬ ‫نسخه صوتی تصویری و مکتوب گفت وگوها در دفتر هیئت دولت با‬ ‫درجهطبقه بندیارشیوشودویکنسخه گزیدهاز هر گفت وگوباتوافق‬ ‫مصاحبه شونده هادریک نهادمطالعاتیارشیووسپسمنتشرودردسترس‬ ‫عموم قرار گیرد‪ .‬او افزود‪ :‬در مورد مصاحبه با ظریف‪ ،‬فایل گفت وگو با‬ ‫ایشان به دلیل روشن که همه ابعاد ان روشن نیست‪ ،‬ولی توطئه امیز‬ ‫بودنانروشناست‪،‬توسطافرادی کههویتاناندر حالبررسیاست‬ ‫بهسرقترفتومنتشرشد‪.‬سخنگویدولتخاطرنشانکرد‪:‬جمع بندی‬ ‫فعالیت ها و اقدامات در پایان همه دولت ها امری مرسوم بوده است و‬ ‫اینباربانگاهنواورانهبادوهدفانتقالتجاربباهدفاسیب شناسانهو‬ ‫سپسمستندساختنفعالیت هاواقداماتدولتهمبرایثبتتاریخی‬ ‫وهممطالعهعالقه مندانبهشکلانتشار عمومیپیش بینی شدهبود‪.‬‬ ‫ربیعیدرتوضیحهدفنخستازتهیهاینگفت وگوهاگفت‪:‬هدفاول ‬ ‫اسیب شناسیسیاست گذاری هایدستگاه هایمختلفاززبانمسئوالن‬ ‫عالی دستگاه ها‪ ،‬پرسیدن موانع سیاست گذاری و مشکالت ان مدنظر‬ ‫بودهتاباسندیتاریخیوقابل استفادهازتجربیاتمسئوالنپیشینبرای‬ ‫ایندگانباشد‪.‬کامالقابل انتظاراستکهدرجریاناسیب شناسیجنبهنقد‬ ‫بیشتریهمدیده شدهاستولیایننافیهمکاریوهمدلیبینهمه‬ ‫مسئوالن دستگاه های ایرانی در عرصه عمل نیست‪ .‬دستیار ارتباطات‬ ‫اجتماعی رئیس جمهوری خاطرنشان کرد ‪ :‬کلیه دستگاه ها با نگاه های‬ ‫ساختار شناسانه به ساختارهای موجود‪ ،‬اصطکاک های بین دستگاهی‬ ‫هدف دولت که انتخابات پرشور است‪ .‬بار دیگر تاکید می کنم هدف‬ ‫دولــت این نیســت تا از جریــان خاصی حمایت کند تا با این حمایت‬ ‫از مــردم رای بگیــرد بلکــه دولت با هرکســی کــه از صنــدوق رای بیرون‬ ‫بیاید باکمال میل همکاری خواهد کرد و برای تداوم دولت خود هیچ‬ ‫برنامه اینداشتهاستواینادعایبسیارغلطیاست‪.‬البتهباتالش های‬ ‫نیروهایاطالعاتیمامشخصخواهد کرد کهتوطئه هاچهبودهاست‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه این کار توطئه امیز اتحاد ما را هدف‬ ‫قرارگرفتهاست‪ ،‬گفت‪:‬نیروهایداخلنظامباهر گرایشاصالح طلبیو‬ ‫اصول گرایییادوستانمادر همهنهادهادر تله گفتاریاینرسانه هاقرار‬ ‫نگیرند‪ .‬هدف این کار به انحراف کشاندن فضای سالم و ایجاد بدبینی‬ ‫بینمسئوالنوقطبی سازی کاذببینان هاستوقطعاان هارامایوس‬ ‫خواهیمکرد‪.‬‬ ‫واکسیناسیونرایگانبرنامهخدشه ناپذیردولتاست‬ ‫فرایندهای سیاست گذاری موجود را بحث کردند و طبیعی است جنس‬ ‫اسیب شناسیدروزارتخارجه کامالمتفاوتبود‪.‬طبیعیاستدستگاه‬ ‫دیپلماسی ما مانند همه جهان با توجه به نوع ماموریت های محوله و‬ ‫درچارچوب هایعملیاتیمتفاوتازنظرروشی‪،‬نگاهمتفاوتینسبتبه‬ ‫سیاست ها و نحوه پیگیری سیاست ها با نهادهای دیگر داشته باشد‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬در همه جای جهان این ها جزو اخبار مشهود است و در کشور‬ ‫ماهمبهسابقهقدمتانقالبجمهوریاسالمیداردوامامخمینی(ره)‬ ‫هماینرااختالفطلبگیمی دانستندوایناختالفاتمحدودبهدستگاه‬ ‫وزارتخارجهنیست‪.‬ربیعیبابیاناینکهکسینمی توانددرتبعیتدکتر‬ ‫ظریف از رهبری و عمق دوستی او به همه سربازان وطن ازجمله سردار‬ ‫سلیمانی شبهه و تردید ایجاد کند‪ ،‬گفت‪ :‬همه ما ازجمله اقای ظریف‪،‬‬ ‫سرباز این نظام هستیم و او در حال حاضر‪ ،‬در خط اول مبارزه با دشمن‬ ‫درجبههرفعتحریم هایظالمانهعلیهایراناست‪.‬‬ ‫نیروهایداخلنظامدرتلهگفتاریرسانه هایمعاندقرارنگیرند‬ ‫ربیعــی شــائبه انتخاباتی بودن یا انتشــار عمدی دولــت را به قدری‬ ‫خنده دار دانست که توضیح دادنش ارزشی ندارد و تاکید کرد‪ :‬بیشترین‬ ‫لطمه در این خصوص و موارد پیش امده‪ ،‬شــامل دولت شــده و اتفاقا‬ ‫ربیعــی در پاســخ بــه ســوال دیگــری دربــاره برنامه دولــت برای‬ ‫ســاماندهی ورود بخــش خصوصــی بــه مقولــه واردات واکســن و‬ ‫جلوگیری از ایجاد هرج ومرج و توزیع مناسب ان در بین مردم گفت‪:‬‬ ‫دولت خود را مکلف می داند تا همه ایرانیان بتوانند به صورت رایگان‬ ‫واکســینه شــوند و در کنار این تکلیف برای این موضوع برنامه ریزی‬ ‫الزم را هم انجام داده اســت؛ بنابراین واکسیناســیون رایگان برنامه‬ ‫خدش ـه ناپذیر دولــت اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬در خصــوص واردات بخــش‬ ‫خصوصــی‪ ،‬اوال همه واردات واکســن تحت نظارت ســازمان غذا و‬ ‫داروی کشــور باید انجام شــود و موافقت اســتاندارد و ســازمان غذا‬ ‫و دارو را کســب کنــد‪ ،‬بدون تائیــد این معاونت هرگونه اقدام برای‬ ‫واردات واکسن ممنوع است‪ .‬سخنگوی دولت درباره اجازه واردات‬ ‫به بخش خصوصی گفت‪ :‬این تصمیمی هوشمندانه و صحیح برای‬ ‫استفاده از همه ظرفیت های کشور است درست مثل تولید واکسن‬ ‫که اجازه ورود به بخش خصوصی هم داده شــد‪ .‬از طرف دیگر اگر‬ ‫یشــد عــده ای همواره‬ ‫مجــوز واردات بــه بخــش خصوصی داده نم ‬ ‫اظهارنظر می کردند که دولت مانع واردات واکســن شــده و هزاران‬ ‫بحث دیگر مطرح می شد‪ .‬ربیعی افزود‪ :‬مهم شیوه واکسیناسیون و‬ ‫مدیریت دولت در این روند و تصمیمات گرفته شده‪ ،‬است‪ .‬واردات‬ ‫واکســن در بخــش خصوصــی دو گروه اصلی وجــود دارد گــروه اول‬ ‫بخــش خصوصــی که بــا ارز ترجیحی می توانند واکســن وارد کنند و‬ ‫در اختیار وزارت بهداشت قرار دهند که این وزارتخانه مطابق سند‬ ‫واکسیناســیون موجود به صورت رایگان واکســن به مردم ارائه دهد‬ ‫یعنی دولت واکسن واردشده را از بخش خصوصی خریداری می کند‬ ‫و در اختیار مردم قرار می دهد که به این ترتیب امکان و ابزار بخش‬ ‫خصوصی برای واردات واکسن به کمک دولت خواهد امد‪ .‬او ادامه‬ ‫داد ‪ :‬گروه دوم از بخش خصوصی که نمونه ان اتاق بازرگانی است‪،‬‬ ‫صاحبان صنایع‪ ،‬شرکت ها و موسسات برای واکسیناسیون کارگران و‬ ‫افراد تحت پوشش خود می توانند اقدام به واردات واکسن کنند اما‬ ‫واکسیناســیون ان تحت نظارت وزارت بهداشت و به طور رایگان در‬ ‫اختیار کارکنان و کارگران خود قرار می گیرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫میانه روهای اصولگرا مراقب اقدامات تندروها باشند‬ ‫محمدرضا تابش‪ ،‬نماینده ادوار مجلس انتشــار فایل تقطیع‬ ‫شــده یک گفت وگوی غیر مطبوعاتــی از محمدجواد ظریف وزیر‬ ‫امور خارجه را بداخالقی سیاسی در استانه انتخابات و مذاکرات‬ ‫یشــده‬ ‫ویــن عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬همان طور که اســناد طبقه بند ‬ ‫دولت ها در کشــورهای مختلف بعد از گذر از یک دوره تاریخی‬ ‫یشــود‪ ،‬معمــوال برای‬ ‫مشــخص‪ ،‬از طبقه بنــدی خارج و منتشــر م ‬ ‫ثبــت در تاریــخ‪ ،‬سیاســتمداران هــم ممکن اســت مصاحبه هایی‬ ‫انجام دهند تا در اختیار ایندگان قرار گیرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬او تصریح کــرد‪ :‬سیاســتمداران و دولتمردان‬ ‫نسبت به عملکردشان متعهد هستند و معموال یا خاطرات خود‬ ‫را می نویسند یا به صورت شفاهی مصاحبه می کنند و بعدازاینکه‬ ‫یشــود تا‬ ‫ان مرحلــه تاریخــی طی شــد‪ ،‬این مصاحبه ها منتشــر م ‬ ‫نس ـل های اینــده درباره عملکردها قضاوت کننــد‪ .‬دولت تدبیر و‬ ‫امیــد هــم تــاش داشــت ایــن کار را انجام دهــد و مصاحبه هایی‬ ‫جهــت ثبــت در تاریخ با وزیران انجــام داد و قرار نبوده که فایل‬ ‫نهــا در ایــن دوره منتشــر شــود‪ .‬نماینــده ادوار مجلــس دربــاره‬ ‫ا ‬ ‫محتــوای فایل منتشرشــده نیز گفت‪ :‬بخش زیــادی از موضوعات‬ ‫حشــده در ایــن فایــل را اقــای ظریف در جلســات‬ ‫و مطالــب مطر ‬ ‫غیرعلنی نمایندگان مجلس گفته بودند‪.‬‬ ‫مسئله تقدم میدان یا دیپلماسی که در این فایل مطرح شده‬ ‫بحثــی بــود کــه اقای دکتــر ظریــف در جلســات غیرعلنی مجلس‬ ‫حشــده در این‬ ‫هــم مطــرح کــرد؛ بنابرایــن برای مــا مطالــب مطر ‬ ‫فیلــم تقطیع شــده تازگی نداشــت‪ .‬تابــش بابیان اینکــه میدان و‬ ‫دیپلماســی دو صحنــه و عرصــه متفــاوت اســت و تلفیــق این دو‬ ‫باهم ضمن رعایت تقدم و تاخر ان ها منافع ملی را رقم می زند‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬برای هماهنگی در مورد تقدم و تا خر میدان و‬ ‫دیپلماسی با یکدیگر‪ ،‬جلساتی به صورت منظم با حضور علی اکبر‬ ‫والیتی مشــاور رهبری در امور بین الملل‪ ،‬ظریف و شــهید ســردار‬ ‫سلیمانی برگزار می شد و این بزرگواران بر اساس منافع و مصالح‬ ‫ملــی در مورد تقدم و تا خر مســائل بــا یکدیگر توافق می کردند‪.‬‬ ‫او از معتدلیــن جنــاح اصولگرا خواســت که این مســئله را به جد‬ ‫مــورد پیگیــری قــرار دهند و تندروهــا را نصیحت کننــد تا مصالح‬ ‫ملــی را فــدای سیاس ـی کاری های جناحی نکنند و افــزود‪ :‬مقامات‬ ‫مســئول قضایــی هم باید جلوی کســانی را کــه مذاکره کنندگان و‬ ‫تهــای کشــور را تضعیــف می کنند‪ ،‬بگیرنــد‪ .‬این موضوع‬ ‫دیپلما ‬ ‫منافــع ملــی مــا را تحت الشــعاع قــرار می دهــد و مذاکره کننده را‬ ‫یبــرد و الزم‬ ‫تضعیــف می کنــد و کورســوی امید مــردم را از بین م ‬ ‫است مقامات قضایی به موضوع ورود کرده و با خاطیان برخورد‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫اغاز مرحلهدوم‬ ‫واکسیناسیونعمومی‬ ‫نگران خدا‬ ‫و مردم باشید‬ ‫علیرضا وهاب زاده‪ ،‬مشاور وزیر بهداشت در توئیتر نوشت‪ :‬‏‬« مرحله دوم واکسیناسیون عمومی با تزریق‬ ‫واکسن به سالمندان باالی ‪ ۸۰‬سال ازروز سه شنبه شروع شد‪ .‬در ادامه این مرحله بر طبق اولویت‪ :‬باالی‬ ‫‪ ۷۵‬ســال باالی ‪ ۷۰‬ســال باالی ‪ ۶۵‬ســال و بیماران زمینه ای ‪ ۱۶‬تا ‪ ۶۴‬ســال واکســن دریافت خواهند کرد‪.‬‬ ‫نوبت بندی هاپیامکمی شودوبرایثبت نامبهمراجعهحضورینیاز نیست‪».‬‬ ‫وز یــر ا مــور خار جــه کشــورمان بــا انتشــار صو تــی از ســخنان گذ شــته خــود در صفحــه‬ ‫اینســتا گرامش تا کیــد کــرد‪:‬‬ ‫« مــن معتقــدم کار بــرای تار یــخ نکنیــد چــون خطــاب بــه تار ی ـخ دارم می گو یــم خیلی‬ ‫نگــران تار یــخ نبا شــید نگــران خدا و مردم با شــید‪».‬‬ ‫خبر‬ ‫ادعا ها درباره عمدی بودن سانحه هواپیما اوکراینی صحت ندارد‬ ‫ســخنگوی قــوه قضاییه دربــاره علنی و یا غیرعلنی برگزار شــدن‬ ‫دادگاه پرونــده هواپیمــای اوکراینــی گفــت‪ :‬ایــن موضــوع در اختیار‬ ‫رئیــس دادگاه اســت‪ ،‬لکن تاکنون تصمیمی از جانــب رئیس دادگاه‬ ‫اعالم نشده است‪ .‬بررسی ها در این زمینه نشان از غیرعمدی بودن‬ ‫این حادثه دارد و ادعاها در خصوص عمدی بودن ان صحت ندارد‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬غالمحســین اســماعیلی افزود‪ :‬مــوج چهارم‬ ‫کرونا بی رحمانه در کشور جوالن می دهد و از کادر درمانی کشور‬ ‫که مجاهدانه و شبانه روزی در جهت درمان بیماران تالش می کنند‬ ‫و به زودی واکسن ایرانی به جامعه ما تقدیم خواهند کرد‪ ،‬تشکر‬ ‫نشــاءاهلل ســتاد ملــی مقابله بــا کرونــا تدابیــر الزم برای‬ ‫می کنــم‪ .‬ا ‬ ‫جلوگیری از ابتال و پیشگیری از این ویروس را اتخاذ خواهند کرد و‬ ‫البته مردم نقش اساسی را دارند‪ .‬سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ‬ ‫بــه ســوالی درباره ادعای تعــدادی از نامزدهای انتخابات ریاســت‬ ‫جمهــوری در زمینــه خــروج بابــک زنجانی از کشــور گفــت‪ :‬ادعای‬ ‫مطرح شده صحت ندارد‪ .‬تعجب می کنیم از کسانی که خوداگاه‬ ‫و سیاســتمدار و مدعی رســیدن به مقامات عالی هســتند بر اساس‬ ‫شــنیده غیرواقعــی اخبار کــذب را مطرح می کنند‪ .‬خروج از کشــور‬ ‫نامبــرده صحت نــدارد‪ .‬او درباره اخرین وضعیت بازگشــت اموال‬ ‫بابــک زنجانــی بــه کشــور گفت‪ :‬بخشــی از امــوال و دارایــی او به‬ ‫وزارت نفت ارسال شده و تیم قوی تالش می کند تا تعیین تکلیف‬ ‫اموال او را در خارج از کشور انجام دهند و شرایط عمومی حاکم‬ ‫بــر کشــورها در حوزه کرونــا و برخی محدودیت هــای دیگر باعث‬ ‫ت و انتخاب تیم منتخب برای‬ ‫طوالنی شــدن این فرایند شــده اس ‬ ‫شناسایی اموال نامبرده همچنان ادامه دارد‪ .‬سخنگوی قوه قضاییه‬ ‫در پاسخ به سوالی درباره تردد برخی از بیماران کرونایی در کشور‬ ‫و نقض دستورالعمل قرنطینه ان ها و ایا مجازاتی برای ان ها در نظر‬ ‫گرفته می شود گفت‪ :‬برخورد با متخلفین قطعی است و حمایت‬ ‫مــا از مصوبــات ســتاد مقابله بــا کرونا جدی اســت و نــوع برخورد‬ ‫یشــود‪ .‬نمون ـه ای از تخلفات مرجع‬ ‫متفــاوت اســت‪ .‬حتما اجرا م ‬ ‫رسیدگی کننده اش قوه قضاییه است و تمامی مواردی که رسیدگی‬ ‫به ان در دادگســتری اســت توســط دادگستری رســیدگی می شود و‬ ‫هیچ تفاوتی در برخورد با متخلفان نداریم که در مجموعه مدیران‬ ‫باشد یا غیر مدیران‪ .‬سخنگوی قوه قضاییه درباره اخرین وضعیت‬ ‫پرونده هواپیمای اوکراینی گفت‪ :‬با صدور کیفرخواست این پرونده‬ ‫به دادگاه ارسال شــده اســت و در مســیر انجام تحقیقات دادسرای‬ ‫مهــای تخصصــی در حوز ههــای مختلف‬ ‫نظامــی بــا به کارگیــری تی ‬ ‫و با بهره گیری از کارشناســان ذی ربط و با اســتفاده از جعبه ســیاه‬ ‫هواپیما که خوانش ان انجام شد‪ ،‬دقیق ترین و فنی ترین بررسی ها‬ ‫انجا مشــده اســت و در قالــب قــرار نهایــی و صــدور کیفرخواســت‬ ‫بــه دادگاه ارسا لشــده اســت‪ .‬بخــش قابل توجهــی از ایــن ادلــه و‬ ‫مســتندات در اختیار کشــورهای ذینفع و اوکراین قرارگرفته اســت‪.‬‬ ‫نحوه بررسی های دقیق قضایی مورد تائید کشورهای دیگر که در‬ ‫جریان این پرونده بودند قرارگرفته است‪.‬‬ ‫اسماعیلی درباره علنی و یا غیرعلنی برگزار شدن دادگاه پرونده‬ ‫هواپیمای اوکراینی گفت‪ :‬این موضوع در اختیار رئیس دادگاه است‪،‬‬ ‫لکن تاکنون تصمیمی از جانب رئیس دادگاه اعالم نشــده اســت‪ .‬او‬ ‫تاکید کرد‪ :‬بررسی ها در این زمینه نشان از غیرعمدی بودن این حادثه‬ ‫دارد و ادعاها در خصوص عمدی بودن ان صحت ندارد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫فورا مرزهای سه گانه کشور مسدود شود‬ ‫رئیس کمیسیون بهداشت و‬ ‫فتــر ان‪،‬‬ ‫جهــش اخیــر و مخو ‬ ‫درمان مجلس شــورای اسالمی‬ ‫بایــد در معــرض پژوهش های‬ ‫در نام ـه ای بــه رئیس جمهوری‬ ‫شهــای‬ ‫دقیــق علمــی و ازمای ‬ ‫خواســتار شــد کــه در راســتای‬ ‫مکــرر بالینــی قــرار گیــرد هیــچ‬ ‫ممانعــت از ورود بیمــاری بــا‬ ‫بعید نیست که به دلیل همین‬ ‫حسینعلی‬ ‫شهریاری‬ ‫ســویه جهش یافتــه هنــدی‬ ‫ناشناختگی و مقدمات زمان بر‬ ‫مرزهــای ســه گانه کشــور فــورا‬ ‫تهیــه واکســن یــا دارو‪ ،‬هــر ان‬ ‫مســدود و یا به نحوی کنترل شــود تا از طریق به نقطه اغاز مبارزه با کرونا‪ ،‬بازگشته و سال ها‬ ‫مســافر یا بار‪ ،‬این انتقال مرگبار صورت نگیرد‪ .‬در انتظــار راه حــل موثــر بمانیــم‪ .‬در این فاصله‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬متن نامه حسینعلی شهریاری اما زندگی و امنیت ســامت و چرخه معیشت‬ ‫به حســن روحانی رئیس جمهوری به شــرح زیر میلیون هابلکهقاطبههم وطناندر معرضخطر‬ ‫اســت‪ :‬ریاســت محتــرم جمهــور و رئیس ســتاد قطعی خواهد بود و تاسف از اینکه چرا عالج‬ ‫ملی مقابله با کرونا؛ همان گونه که مستحضرید واقعــه قبــل از وقوع نشــد‪ .‬صدالبته ســودی در‬ ‫دغدغــه ورود ســویه های جدید بیمــاری مرموز بر نخواهد داشــت‪ .‬اینک مصرانه از جنابعالی‬ ‫و خطرنــاک کوویــد ‪ ۱۹-‬و ایــن بــار از کشــور انتظار داریم که با ابالغ تدابیر پیشگیرانه و ویژه‬ ‫هندوستان اثبات روحی و ارامش روانی جامعه مرزهای ســه گانه کشــور در راســتای ممانعت از‬ ‫را متاثــر ســاخته و می توانــد گاهــی مخرب تر از ورود بیماری با ســویه جهش یافته هندی‪ ،‬فورا‬ ‫خود بیماری تلقی شود‪ .‬ناگفته روشن است که مســدود و یا به نحوی کنترل شــود تا از طریق‬ ‫کوچک ترین غفلت می تواند این احتمال قوی مسافر یا بار‪ ،‬این انتقال مرگبار صورت نگیرد و‬ ‫را بــه واقعیت عینــی و میدانی تبدیل نموده و اطمینان الزم از ان حاصل شود‪ .‬شایسته است‬ ‫درزمانی کوتاه‪ ،‬نظام مقتدر و متعهد ســامت دســتور فرماییــد این کمیســیون با قیــد فوریت‬ ‫کشور را با همه استعداد‪ ،‬زمین گیر کند‪ .‬ازانجاکه از تصمیمــات متخــذه و اقدامــات به عمل امده‬ ‫مقــدار تاثیر واکســن ها بر جهش هــای بعدی و مطلعشود‪».‬‬ ‫روحانینتوانستان طور کهباید‬ ‫خود را نشان دهد‬ ‫یک فعــال سیاســی گفت‪:‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬سیاســی و اجتماعی‬ ‫مشــکالتی مثل کرونــا‪ ،‬تحریم‬ ‫اختالف نظرهای جــدی داریم‪.‬‬ ‫فروش نفت و مسائل اقتصادی‬ ‫او افزود‪ :‬تصور من بر این است‬ ‫در منطقه از یک سو و مشکالت‬ ‫کــه رئیس جمهــور اینــده بایــد‬ ‫داخلــی خودمان از ســوی دیگر‬ ‫شــخصیتی باشــد که در مرحله‬ ‫محمودمیرلوحی‬ ‫در تصمیم گیری هــا پیرامــون‬ ‫اول مشــکل اقتصــاد و تــورم‬ ‫رئیس جمهور ایندهاهمیتپیدا‬ ‫و گرانــی را برطــرف کنــد؛ پــس‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫باید تیمی اقتصاددان در کنار خود داشته باشد‪.‬‬ ‫محمــود میرلوحی در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬در تحریم ها با پرونده هسته ای و سیاست خارجی‬ ‫ارتبــاط با ویژگی های ضــروری برای کاندیدهای گره خورده پس در این حوزه هم باید دانش باال‬ ‫رقابت هایانتخاباتریاستجمهوریاظهار کرد‪ :‬و تیم توانمندی داشته باشد‪ .‬چون شکاف های‬ ‫وقتی می خواهیــم در مورد ویژگی هــای ضروری داخل کشــور خیلی گسترده شــده است‪ ،‬در این‬ ‫یــک کاندیــدا صحبــت کنیــم‪ ،‬بایــد بدانیــم که حــوزه هم باید ظرفیت باال و رای باالیی وجود‬ ‫بخشی از این ویژگی ها بر اساس شرایط کشور ما داشــته باشد تا در موضوع اتحاد و انسجام ملی‬ ‫و بخشی از ان بر اساس قانون اساسی باید باشد‪ .‬شــکاف ها را مرتفــع کنــد و مانع گســترش ان ها‬ ‫ایــن ویژگی هــا بر اســاس زمان خاصی کــه در ان شود‪ .‬میرلوحی گفت‪ :‬ما در وین در حال مذاکره‬ ‫قرار داریم یعنی سال سیاسی‪ 1400‬و دیدگاه های کــردن هســتیم‪ ،‬امــا رســانه ملــی و اصولگرایان‬ ‫حاکم بر سیاست کشور دارای اهمیت می شوند‪ .‬خیلــی در فضای بــاز و ازاد حرف هایی می زنند‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬از دیــد مــا ایــران در یــک منطقــه کــه اصــا صــاح و انتظــار نیســت‪ .‬در شــرایط‬ ‫حســاس و در ســال حساســی قرارگرفتــه اســت‪ .‬سخت کرونایی با این پاندومی مبارزه می کنیم‪،‬‬ ‫شرایط بین المللی که طی سال های اخیر در دنیا اما رقبای دولت برایشان این شرایط با شرایط‬ ‫اتفاق افتاد‪ ،‬بر ایران هم تاثیر داشــته اســت؛ اثار عادی فرقی ندارد‪ .‬می بینید که در مجلس فعلی‬ ‫انتخاباتامریکابرمنطقهوپیمان هایبین المللی چه طور به ایرانیان خارج از کشور نگاه می کنند‪،‬‬ ‫ازجملهعناصرموثریاستکهدرتحلیلانتخابات همــه این هــا مــوارد جدی اســت و بایــد فکری‬ ‫پیشروبایدبهان هافکر کنیم‪.‬اینفعالسیاسی بــه حالش کــرد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬من فکر می کنم‬ ‫ادامه داد‪ :‬کرونا‪ ،‬تحریم فروش نفت و مســائل رئیس جمهور ایندهبایددارایمهارت هاییبرای‬ ‫اقتصــادی در منطقــه از یک ســو و مشــکالت حل همه این مشکالت با استفاده از پایگاه رای‬ ‫داخلی خودمان از سوی دیگر در تصمیم گیری ها باال باشــد‪ .‬اقای روحانی این رای را داشــت‪ ،‬اما‬ ‫اهمیت پیدا می کنــد‪ .‬به موضوعات داخلی که متاسفانه نتوانست ان طور که باید خود را نشان‬ ‫نگاه می کنیم می بینیم متاسفانه در مسائل کالن دهد‪.‬‬ ‫انتخابات حتی براییکروز‬ ‫جابجانمی شود‬ ‫یک نماینده مجلس شورای‬ ‫کــرد‪ :‬ان هایــی کــه دنبــال این‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬انتخابات حتی‬ ‫مباحث هستند که می خواهند‬ ‫برای یک روز جابجا نمی شود‪،‬‬ ‫مبانــی مردم ســاالری را مــورد‬ ‫زمــان ان بــر اســاس تصمیمــی‬ ‫هــدف قــرار دهنــد‪ ،‬درواقــع‬ ‫اســت که بیــن وزارت کشــور و‬ ‫کســانی که در ســنوات گذشته‬ ‫حسینعلیحاجی‬ ‫شــورای نگهبــان توافــق شــده‬ ‫در پاسخ دادن به خواسته های‬ ‫دلیگانی‬ ‫است و به هیچ وجه قابل تغییر‬ ‫به حــق مــردم ناتــوان بودند و‬ ‫نیست‪ .‬حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به پاســخی بــرای افکار عمومــی ندارند و خــود را‬ ‫شــائبه هایی در فضــای مجــازی بــرای تاخیر در بازنده انتخابات می دانند دنبال طرح این گونه‬ ‫برگــزاری انتخابــات ‪ ۱۴۰۰‬گفــت‪ :‬به هیچ وجــه شــایعات بی اســاس هســتند‪ .‬او تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهــوری ‪ ۱۴۰۰‬عقــب انتخابات حتی برای یک روز جابجا نمی شود‪،‬‬ ‫نمی افتد و در موعد مقرر خود برگزار می شود‪ .‬زمان ان بر اساس تصمیمی است که بین وزارت‬ ‫بــه گــزارش خانه ملــت‪ ،‬نماینده شاهین شــهر‪ ،‬کشــور و شــورای نگهبــان توافــق شــده اســت و‬ ‫میمه و برخوار در مجلس شــورای اسالمی بیان به هیچ وجهقابل تغییرنیست‪.‬‬ ‫باحضور رئیسیبسیاریانصرافمی دهند‬ ‫عضــو جبهــه پایــداری گفــت‪ :‬ســید ابراهیم‬ ‫رئیسی مشتاقان بسیاری دارد و بسیاری از افراد‪،‬‬ ‫جریانات و احزاب اعالم کرده اند که اگر او نامزد‬ ‫انتخابات شــود اجماع خوبی بــر روی او صورت‬ ‫خواهــد گرفــت و بســیاری از نامزدهــا انصــراف‬ ‫خواهندداد‪.‬به گزارشباشگاهخبرنگارانجوان‪،‬‬ ‫غالمحســین رضوانی ادامه داد‪ :‬اینکــه او واقعا‬ ‫به این عرصه پا خواهد گذاشــت یا خیر نیاز به‬ ‫زمــان دارد‪ ،‬برخــی صحبت هــا را بیــان کرده انــد‬ ‫که از محتوای ان این گونه برداشــت می شود که‬ ‫او بــه عرصه انتخابات پا نخواهد گذاشــت‪ ،‬اما‬ ‫طبیعتا امدن و یا نیامدن او به عرصه انتخابات‬ ‫بســتگی بــه شــرایطی دارد کــه به تدریــج ایجاد‬ ‫و کامل می شــود؛ اما معتقــدم که حتی با فرض‬ ‫اجماع بر روی یک نامزد بهتر است که از جریان‬ ‫انقالب افرادی برای حمایت از نامزد اصلح هم‬ ‫نامزد شوند‪ ،‬در انتخابات فرصت رقابت فراهم‬ ‫می شود و مسلما دیگران به صورت مجموعه ای‬ ‫هماهنگ شرکت می کنند و این طبیعی است که‬ ‫نیروهــای انقــاب هم به صــورت یک مجموعه‬ ‫هدفمند برای تقویت گفتمان انقالب اســامی‬ ‫و تضعیــف گفتمــان غــرب وارد صحنه شــوند‪،‬‬ ‫امــا نــه به گونه ای که باعث تشــتت ارا در جبهه‬ ‫انقالب شــوند‪ .‬رضوانی درباره وضعیت جریان‬ ‫اصالح طلب برای انتخابات اینده هم گفت‪ :‬من‬ ‫از روزی که محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه‬ ‫شدصحبت هایشرادنبال کردموبایدبگویم که‬ ‫او از همان ابتدا هدفش نامزدی برای انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری بود و از همین رو نیز معتقدم‬ ‫که او حتما کاندیدا خواهد شد و این موضوعی‬ ‫اســت کــه هر فردی که صحبت هــای او را دنبال‬ ‫کند متوجه این موضوع خواهد شد؛ اما اینکه چه‬ ‫تعداد از این افراد تائید صالحیت خواهند شــد‬ ‫موضوعی است که نیازمند زمان است‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫افزایش‪ ۳۹‬درصدی حداقل مزد‬ ‫اجماعیتاریخیبود‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫در عرصه های تولید و کس ـب وکار‬ ‫اجتماعی در پیامی هفته کارگر را‬ ‫مشغولبه کار باشندواینهمان‬ ‫بــه جامعــه کار و تــاش‪ ،‬کارگران‬ ‫چارچوبی بوده که به عنوان وزیر‬ ‫شریف کشور و خانواده های انان‬ ‫تعاون‪،‬کارورفاهاجتماعیهمواره‬ ‫کارگران‬ ‫تبریکگفتوبابیاناینکه‬ ‫تالش کرده امبهانپایبندومتعهد‬ ‫محمد‬ ‫شریعتمداری‬ ‫بایدازایندهوتامیناجتماعیخود‬ ‫باشم‪.‬دربخشدیگریازاینپیام‬ ‫مطمئن باشــند‪ ،‬فرایند مذاکرات‬ ‫تاکیدشدهاستوزارتتعاون‪ ،‬کار‬ ‫س ـه جانبه و فشــرده شــورای عالی کار که به اجماع ورفاهاجتماعیبرایحمایت‪،‬صیانتازکسب وکارها‪،‬‬ ‫تاریخیوسرنوشت ساز افزایش‪ ۳۹‬درصدیحداقل حفظامنیتشغلیکارگرانوجلوگیریازریزشنیروی‬ ‫دستمزدمنجرشدراالگویموفقیبرایتصمیم گیریدر کار بنگاه هایاقتصادی‪،‬سیاست هاییراتدوینودر‬ ‫سایرموضوعاتعنوان کرد‪.‬به گزارشایسنا‪،‬در پیام حدتصویبستادملی کرونااجرایی کرده کهضروری‬ ‫محمدشریعتمداریوزیرتعاون‪ ،‬کارورفاهاجتماعی استهمکارانمدر هفته کارگرابعادمختلفانرادر‬ ‫بهمناسبتهفتهکارگرامدهاست‪:‬امسالدومینسالی فضایعمومیبه گفت وگویاجتماعیبگذارند؛به‬ ‫است که کارگراندر کنارسایرهم وطنانمادرجدالبا ویژهفرایندمذاکراتسه جانبهوفشردهشورایعالی‬ ‫شیوعویروسمهلککرونابهسرمی برند‪.‬ویروسیکه کار کهبهاجماعتاریخیوسرنوشت ساز افزایش‪۳۹‬‬ ‫تاثیرات گسترده ایبرزندگی کارگرانو کسب وکارها درصدیبرایحداقلدستمزدمنجرشدمی تواندبه‬ ‫داشتهاست؛درشرایطشوکناشیاز کووید‪،۱۹‬نه تنها عنوان یک الگوی موفق برای تصمیم گیری در سایر‬ ‫سالمتجانکارگرانوخانواده هایان هابلکهزندگی مواردواکاویشود‪.‬امروز در مقطعیاز تاریخانقالب‬ ‫روزمرهاینعزیزانبه شدتدچارچالشوبحرانشده اسالمیهستیمکهبایدکرامتوشانانسانیکارگران‬ ‫اســت‪ .‬در این شرایط سخت راهی نداریم جز انکه شریفودست اندرکارانجبههتولیدبیشازهمیشه‬ ‫«همهباهم»متحد‪،‬منسجم‪،‬هوشمندوامیدوار کنار موردحمایتقرار گیرد‪.‬اطمینانمی دهم کهدر کنار‬ ‫همباشیمتابتوانیماز اینتنگناهاعبور کنیموبرای همباایمانبهلطفوجودخدایصانع‪،‬مستظهر‬ ‫ایران قدرت‪ ،‬امنیت‪ ،‬صلح و رفاه‪ ،‬ارامش و شادی را به«عدالت خواهیبلندنظرانه»ملتایرانوامیدوار‬ ‫تضمینکنیم‪.‬حرکتدراینمسیرزمانیممکناست به همراهی جامعه کار و تولید؛ ثابت قدم و استوار‪،‬‬ ‫که با اتخاذ سیاست های درست‪ ،‬عالمانه‪ ،‬عادالنه تماممساعیخویشرابرایپیشبردعدالت‪ ،‬کاستن‬ ‫و متکی بر گفت وگوی اجتماعی و سه جانبه گرایی درد و رنــج‪ ،‬ارتقــای کیفیــت زندگــی مردم و ســطح‬ ‫به گونه ای عمل کنیم که کارگران ما امیدوار به اینده خدمات دهــی بــه جامعــه ایرانــی و نظام اســامی‬ ‫و مطمئن از تامین اجتماعی خود با انگیزه و خالق مصروفخواهیمساخت‪.‬‬ ‫مشارکتازمایشی‪ ۶۰۰‬کیلومتراز راه های‬ ‫کشور در طرحمدیریتسرعت‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی از‬ ‫طول یک سال انجام می شود‪.‬‬ ‫مشارکت ازمایشی ‪ ۶۰۰‬کیلومتر‬ ‫حــدودا ‪ ۲۹۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫از را ههــای کشــور در طــرح‬ ‫بــرای ایــن یــک ســال هزینــه‬ ‫مدیریت ســرعت خبــر داد‪ .‬به‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬وی افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫گــزارش ایســنا‪ ،‬در جلســه ‪۱۱۵‬‬ ‫طــرح یــک کار توامان اســت و‬ ‫محمد اسالمی‬ ‫کمیســیون ایمنــی را ههــا‪ ،‬اغــاز‬ ‫در این طرح هم زیرســاخت ها‬ ‫رســمی طرح مدیریت ســرعت‬ ‫نهــا هــدف قــرار‬ ‫و هــم دوربی ‬ ‫که با مشــارکت سازمان جهانی بهداشت انجام دارند‪ .‬وزیر راه و شهرســازی در ادامه در پاســخ‬ ‫م ‬ ‫یشــود‪ ،‬وارد مرحلــه اجرایــی شــد‪ .‬محمــد بــه ســوالی در ارتبــاط با ارتبــاط جاد ههــای دو‬ ‫اســامی‪ ،‬وزیــر راه و شهرســازی در حاشــیه ایــن بانده با تصادفات‪ ،‬با اشــاره به اینکه دو بانده‬ ‫مراسمودر جمعخبرنگاران‪،‬ضمنتبریکهفتم بــودن جــاده نقــص نیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬جــاده بــر‬ ‫اردیبهشت‪،‬روز ایمنیحمل ونقل گفت‪:‬اهمیت اســاس ظرفیت ترافیک طراحی می شود‪ .‬در ‪۸‬‬ ‫این روز از این بابت است که نشان می دهد به سال گذشته سالی ‪ ۱۰۰۰‬کیلومتر به بزرگراه های‬ ‫فکرجانانسان هاوسالمتجامعههستیم‪.‬وی کشــور اضافه کردیم و این یک رکورد است‪ .‬به‬ ‫افــزود‪ :‬در این روز ما تمهیدات ایمنی را که برای میزانی که ترافیک افزایش می یابد‪ ،‬به ظرفیت‬ ‫حمل ونقــل در نظر گرفتیــم با پایش عملکرد در راه هم افزوده می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬جاده از‬ ‫کمیسیونایمنیراه هابهلحاظبرنامه ایو کنترل لحاظ طرح هندسی ضوابطی دارد و راننده باید‬ ‫عملکــرد مرور می کنیــم‪ .‬وزیر راه و شهرســازی در ایــن مقــررات را رعایــت کند‪ .‬بــاالی ‪ ۸۵‬درصد‬ ‫ادامه با اشاره به اغاز فاز اجرایی طرح مدیریت از حــوادث رانندگــی طبق گزارش پلیس متاثر از‬ ‫ســرعت گفت‪ :‬امروز این توفیق را داشتیم که با سرعت غیرمجاز‪ ،‬عدم توجه به جلو‪ ،‬خستگی‬ ‫مشــارکت ســازمان جهانی بهداشــت بــه عنوان و خواب الودگــی اســت‪ .‬درصــد قابل توجهی از‬ ‫اولیــن کشــور در منطقــه شــرق مدیترانــه طــرح تصادفــات که شــدت هــم دارد‪ ،‬در ازادراه ها و‬ ‫مدیریت ســرعت را در کشــور به اجرا بگذاریم‪ .‬بزرگراه ها اتفاق می افتند‪ .‬انجا مســیر مناســب‬ ‫یتــوان وقــوع حادثــه را مرتبــط بــا‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬طرح مدیریت سرعت با انچه که اســت و نم ‬ ‫تا امروز صورت گرفته تفاوت دارد‪ .‬تاکنون ما با مسیر دانست‪ .‬اسالمی افزود‪ :‬برای ما این مهم‬ ‫توجــه به وضعیت طرح هندســی راه بر اســاس است که بتوانیم فرهنگ رانندگی را ارتقا داده و‬ ‫یک ســری محاســباتی که بر اســاس مفروضات ضوابط عبور و مرور را به گونه ای انعطاف دهیم‬ ‫طراحــی جاده انجام م ‬ ‫یشــد‪ ،‬ســرعت حداکثر که بتوانیم یک نظام عبور و مرور با حواس جمع‬ ‫و حداقــل را بــرای جاده تعیین می کردیم‪ .‬این را پای هگــذاری کنیــم‪ .‬ایــن یک کار مشــترک بین‬ ‫کار روتیــن اســت و اکنــون نیــز انجام م ‬ ‫یشــود‪ .‬پلیــس‪ ،‬وزارت راه و ســایر دســتگاه های مرتبط‬ ‫اسالمی افزود‪ :‬اما در طول زمان در حاشیه راه ها اســت‪ .‬این عضو کابینه دوازدهــم در ارتباط با‬ ‫اتفاقاتی رخ داده و بارگزاری هایی انجام شــده وجود نقاط حادثه خیز در کشــور نیز گفت‪ :‬در‬ ‫است‪.‬ظهورمناطقسکونتگاهییافعالیت های ‪ ۳۰۰۰‬منطقه حادثه رخ داده است‪ ،‬اما انجایی‬ ‫دیگر ترددهای گوناگونی به جاده تحمیل کرده کــه جــاده بــه عنــوان زیرســاخت می توانســت‬ ‫است‪ .‬طرح مدیریت سرعت با هدف قرار دادن باعث حادثه شود ‪ ۲۵۱‬نقطه است‪ .‬این نقاط‬ ‫فرهنــگ رانندگــی‪ ،‬در قالب یک برنامه با چند به عنوان مثال شــامل دسترســی از جــاده فرعی‬ ‫فاز‪ ،‬ســرعت را برای رانندگی تنظیم و مدیریت بــه اصلــی بــدون طــرح هندســی و دوربرگردان‬ ‫یشــد‬ ‫می کنــد‪ .‬بر اســاس این برنامه هــم وزارت راه و نزدیک پیچی که دید کافی نداشــت‪ ،‬م ‬ ‫شهرســازی در جــاده اقداماتــی انجــام می دهد و ایــن ‪ ۲۵۱‬خطرافریــن بــود‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬از‬ ‫و هــم پلیــس اقدامــات کنترلــی را مدنظــر قــرار ایــن نقــاط بیــش از ‪ ۲۰۰‬نقطــه برطرف شــده و‬ ‫می دهد تا عبور ایمن تضمین شــود‪ .‬این عضو بقیه هم اشکارســازی شــده و بــا اقداماتی نظیر‬ ‫کابینــه دوازدهــم بــا اشــاره بــه جزییــات طــرح حضور پلیس و تابلوها و عالئم ان نقطه را اشکار‬ ‫مدیریت ســرعت گفت‪ :‬این طرح امروز در سه کرده ایــم‪ .‬اســامی با اشــاره به تاثیــر فرهنگ در‬ ‫استان و ‪ ۶‬محور شریانی پر ترافیک به طول ‪ ۶۰۰‬حــوادث رانندگــی گفت‪ :‬متاســفانه عــده ای که‬ ‫کیلومتر به صورت پایلوت اغاز می شود‪ .‬بر این کــم هم نیســتند‪ ،‬با تلفــن همــراه کار می کنند و‬ ‫اساس به صورت گام به گام همه راه ها را به راه رانندگیمی کنند‪.‬اینحادثه افریناست‪.‬امیدوار‬ ‫هوشمند تبدیل می کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬همان طور هستیمباسیستممراقبتومجازات هایقانونی‬ ‫که در کشورهای پیشرو هم این اتفاق می افتد‪ ،‬کــه وجــود دارد‪ ،‬بتوان بازدارنگی ایجــاد کرده و‬ ‫در مسیر هوشمند با استفاده از ابزارهایی نظیر اطمینان حاصل کرد که مردم مقررات را رعایت‬ ‫پیامــک و تابلوهــای دیجیتــال راننده را هشــیار می کننــد‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬ســرعت حداکثــر روز و‬ ‫می کنیــم‪ .‬این اتفاق اکنــون در ازادراه هایی که شب در جاده دو طرفه مشخص است‪ .‬وقتی در‬ ‫تازه احداث کرده ایم‪ ،‬مانند ازادراه تهران‪-‬شمال این جاده کسی با سرعت‪ ۱۶۰‬کیلومتر در ساعت‬ ‫اتفاق می افتد‪ .‬اسالمی ادامه داد‪ :‬در این طرح رانندگی کند‪ ،‬طبیعی است که حادثه می سازد‪.‬‬ ‫جاده هوشــمند است‪ ،‬وســیله هوشمند است‪ ،‬در طــرح هندســی راه‪ ،‬هــم قــوس قائــم و هــم‬ ‫راننده هوشــمند اســت و تمــام اقدامات انجام قوس افقی سرعت مجاز دارد‪ .‬وقتی کسی از ان‬ ‫می شود تا راننده را با حواس جمع و به سالمت سرعت‪ ۲‬برابر تجاوز کند‪ ،‬طبیعی است که دچار‬ ‫یشــود‪ .‬وزیــر راه و شهرســازی در پایان‬ ‫از این مسیر عبور دهیم و این مراقبت های چند حادثــه م ‬ ‫جانبه کمک کند که حوادث کاهش پیدا کند‪ .‬گفت‪:‬این گونهنیست کهتماماینحوادثمقصر‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی دربــاره هزینــه ایــن طــرح جاده باشد‪ .‬از میان نقاط حادثه خیز ان دسته که‬ ‫نیــز گفــت‪ :‬امــروز ‪ ۶۰۰‬کیلومتــر راه بــه صــورت رفع ان ها فوریت داشته را برطرف کردیم‪ .‬ضمن‬ ‫پایلوت برای مشارکت در طرح مدیریت سرعت اینکه پلیس با حضور و استفاده از دوربین سعی‬ ‫هد ‬ ‫فگــذاری شــده اند و این طرح ازمایشــی در می کند ارام سازی ترافیک را انجام دهند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 08‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1056‬‬ ‫مدیر ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد‬ ‫گامی بزرگ در جهت عبور از ظرفیت اسمی‪ 7/2‬میلیون‬ ‫تنیفوالدمبارکه‬ ‫مدیر ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه در‬ ‫خصوص رکورد ثبت شده تولید تختال در فروردین‬ ‫‪ 1400‬گفت‪ :‬با درایت و برنامه ریزی مدیریت عالی‬ ‫شرکت فوالد مبارکه و همت و تالش وافر کارکنان‬ ‫ساعیناحیهفوالدسازیوریخته گریمداوم‪،‬پساز‬ ‫ثبت رکورد ساالنه‪ 7‬میلیون تختال در سال‪ 99‬که با‬ ‫کمک رکورد ثبت شده در اسفند به میزان‪ 662‬هزار‬ ‫تنتختالمحققشد‪،‬در فروردینامسالتوانستیم‬ ‫ایــن رونــد را ادامــه داده و رکورد تولیــد ‪ 700‬هزارتن‬ ‫تختالرابهثبتبرسانیم‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬قاســم خوشــدل پور با‬ ‫بیــان این مطلب در ادامــه افزود‪ :‬برنامه ریزی برای‬ ‫سال‪ 1400‬با شعار تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع زدایی‬ ‫ها‪ ،‬از همان روز اول در فوالد مبارکه به مرحله اجرا‬ ‫درامــد‪ .‬حضــور مدیرعامل فــوالد مبارکه در لحظه‬ ‫تحویل ســال در ســایت فوالدســازی باعث شــد تا‬ ‫کارکنان دلگرمی مضاعفی پیدا کنند و عزم خود را‬ ‫بر افزایش تولید سال به ویژه در فروردین ماه نشان‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پیرو برنامه ریزی برای تولید تختال به‬ ‫میران ‪ 700‬هزارتن‪ ،‬پشتیبانی الزم از سوی مدیریت ‬ ‫ومعاونت هایمختلفشرکتفوالدمبارکهجهت‬ ‫تامیــن مواد اولیه و انرژی های مورد نیاز برای تولید‬ ‫انجام شد و در نهایت با پشتکار پرسنل توانستیم در‬ ‫این راستا رکوردهایی در بخش ذوب داشته باشیم‪.‬‬ ‫به این ترتیب کــه در روز اول فروردین تثبیت رکورد‬ ‫‪ 140‬ذوب و در ‪ ۶‬فروردیــن ‪ 141‬ذوب و در روز اخــر‬ ‫فروردین نیز رکورد ‪ 144‬ذوب ثبت شد و در نهایت‬ ‫توانستیم ضمن شکســتن رکورد روزانه‪ ،‬تولید ‪۷۰۰‬‬ ‫هزار تن در ماه را محقق کنیم‪.‬‬ ‫خوشــدل پــور افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه افزایــش‬ ‫ظرفیــت تولید تختال نســبت به واحد نــورد گرم‬ ‫فــوالد مبارکــه‪ ،‬باید مازاد نیاز به فروش می رســید‬ ‫کــه بخشــی از ان از طریق صــادرات بود؛ بنابراین‬ ‫عــاوه بــر حفــظ کیفیــت تختــال تولیــدی‪ ،‬نگاه‬ ‫صادراتــی ویــژه به تختال ها در کنار حفظ کمیت‬ ‫نیــز وجــود داشــت‪ ،‬همــه این مــوارد در کنــار هم‬ ‫موجب سختترشدن کار شد؛ بااین حال در شرایط‬ ‫شیوع کرونا برنامه ریزی برای تولید‪ ،‬رفع مشکالت‬ ‫و اماده بودن ماشین ها و کوره ها به خوبی انجام‬ ‫شد‪ .‬به این شکل که اماده بکار بودن تجهیزات‪،‬‬ ‫اســتفاده درســت از زما نهــا و پشــتیبانی الزم از‬ ‫ناحیه ریخته گری مداوم توســط تعمیرگاه مرکزی‬ ‫و خدمــات فنــی پشــتیبانی صــورت گرفــت و در‬ ‫کمترین زمان توانستیم تجهیزات را به مدار تولید‬ ‫برگردانند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا وجــود تغییــر زمــان حضــور‬ ‫نیــروی انســانی به دلیل شــیوع کرونــا‪ ،‬این کمبود‬ ‫توســط نیروهای فعال مجموعه جبران شــد تا در‬ ‫نهایت باعث افتخارافرینی برای ناحیه فوالدسازی‬ ‫و ریخته گری مداوم و شرکت فوالد مبارکه گردید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه برنامه امسال‬ ‫شــرکت فــوالد مبارکه عبور از ظرفیت اســمی خود‬ ‫یعنــی ‪ 7.2‬میلیــون تــن در نظــر گرفته شــده‪ ،‬این‬ ‫تولید ویژه کمک بســیاری برای محقق ساختن ان‬ ‫خواهد کرد‪ ،‬به این شــکل که در ماه هایی از ســال‬ ‫کــه محدودیت های انرژی برای تولید وجــود دارد‪،‬‬ ‫کاهش تولید پوشش داده شود‪ .‬چراکه سال گذشته‬ ‫تولیــد ‪ 7.2‬میلیــون تــن به دلیل برخی مشــکالت‬ ‫همچونمحدودیت هایانرژیمحققنشد‪.‬‬ ‫به گفته خوشدل پور‪ ،‬در اسفند‪ 99‬میزان تولید‬ ‫تختــال ‪ 662‬هزارتــن بــود که این عدد نســبت به‬ ‫رکورد قبلی که در شــهریور ‪ 99‬ثبت شــده بود ‪23‬‬ ‫هزار تن افزایش داشت‪ .‬اکنون نیز با تولید‪ 700‬هزار‬ ‫تن تختال‪ ،‬افزایش ‪ 38‬هزارتنی را شاهد هستیم‪.‬‬ ‫این درحالیست که ظرفیت ریخته گری و کل ناحیه‬ ‫فوالدســازی بر اســاس ظرفیت ساالنه ‪ 7.2‬میلیون‬ ‫تن و ظرفیت تولید ماهیانه ‪ 600‬هزارتن اســت که‬ ‫ایــن عدد در نیمه اول ســال بــه ‪ 630‬هزار تن قابل‬ ‫افزایشاست‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تولیــد ‪ 700‬هزارتــن تختــال‬ ‫نشــان دهنده بهــره وری حداکثــری از تجهیــزات و‬ ‫نیروی انســانی اســت و نوید تولید فراتر از ظرفیت‬ ‫اسمی ناحیه را دارد‪.‬‬ ‫بــه گفته وی‪ ،‬روندی که ناحیه فوالدســازی در‬ ‫پیــش گرفتــه رکوردهــا و موفقیت هــای پی درپی‪،‬‬ ‫همچنین اضافه کردن محصوالت جدید به ســبد‬ ‫تولیدی فوالد مبارکه اســت که در فروردین ماه نیز‬ ‫تختال‪ 2025‬میلیمترنیزتولیدشد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬اهــداف و برنامه هــای ســال‬ ‫‪ 1400‬بر این اساس است که با بهینه سازی که روی‬ ‫تجهیــزات و ماشــین االت انجام می شــود ظرفیت‬ ‫تولیدراافزایشدهیم‪.‬‬ ‫خوشــدل پــور در ادامــه در خصــوص اینکــه ایا‬ ‫میزانافزایشتولیدصورت گرفتهمنجربهباال رفتن‬ ‫مصرف اب نیز شده یا خیر نیز این گونه پاسخ داد‪:‬‬ ‫خوشبختانه با توجه به این حجم از تولید‪ ،‬میزان‬ ‫اب صنعتی مصرفی افزایش نداشته و به میزان ‪۴‬‬ ‫مترمکعببرتنتختال کاهشیافتهاست‪.‬درواقع‬ ‫بــا تناژ باالی تولید میزان مصــرف اب را نیز کاهش‬ ‫داده ایم تا بهره وری در مصرف اب نیز محقق شود‪.‬‬ ‫ویدر پایان گفت‪:‬بایداز حمایت هایمدیریت‬ ‫عالی شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬معاونت ها و مدیریت‬ ‫و کارکنان پشتیبانی و همچنین ستادی که در تامین‬ ‫و پشتیبانی تولید نقش خود را به خوبی ایفا کرده‬ ‫تشــکر ویژه داشــته باشــم‪ .‬همچنین پرسنل ناحیه‬ ‫ریخته گری مداوم که تالش زیادی در محقق کردن‬ ‫این تولید ویژه داشتند و از تک تک دقایق استفاده‬ ‫کردند و باعث این رکورد بی نظیر شدند نیز تقدیر و‬ ‫تشکرفراوانداشتهباشم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عزم فوالد مردان برای مانع زدایی تولید‬ ‫مدیــر ناحیه فوالدســازی و ریخت هگــری مداوم‬ ‫فــوالد مبارکــه گفــت‪ :‬ناحیه فوالدســازی شــرکت‬ ‫فوالد مبارکه در راســتای تحقق عملی شــعار سال‬ ‫توانســت در فرودین ماه به رکورد تولید ‪ 700‬هزار‬ ‫و ‪ 215‬تن فوالد خام دست پیدا کند و با افزایش‬ ‫‪ 38‬هزار تنی نسبت به رکورد قبلی خود دستاورد‬ ‫مهمی را در صنعت فوالد کشور رقم بزند‪.‬‬ ‫به گــزارش رویــداد امروز‪ ،‬غالمرضا ســلیمی با‬ ‫اشاره به ثبت رکورد تولید‪ 700‬هزار و‪ 215‬تن فوالد‬ ‫خام در ناحیه فوالدسازی شرکت فوالد مبارکه در‬ ‫فروردین ماه اظهار کرد‪ :‬در اسفندماه گذشته رکورد‬ ‫تولید فوالد خام ‪ 662‬هزار تن بود که در بازه سی‬ ‫روزه محقق شد و این رکورد با ارتقاء ‪ 38‬هزار تنی‬ ‫تولید فوالد خام در فروردین ماه همراه گردید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در سال گذشته ناحیه فوالدسازی و‬ ‫ریخته گری مداوم فوالد مبارکه به تولید ‪ 7‬میلیون‬ ‫تن فوالد خام دست یافت که نسبت به سال ‪98‬‬ ‫حــدود ‪ 730‬هــزار تــن افزایــش تولیــد را به همراه‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫مدیــر ناحیه فوالدســازی و ریخت هگــری مداوم‬ ‫فوالد مبارکه با اشاره به اینکه در سال گذشته ثبت‬ ‫‪ 4‬رکــورد تولید ماهیانه در ایــن ناحیه رقم خورد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬اصالح و بازســازی خطــوط تولید و‬ ‫مدیریت زمان و همت پرسنل ناحیه منجر به ثبت‬ ‫رکورد اخیر در تولید فوالد خام در این شرکت شد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر ثبت رکورد در واحد گاززدایی‪،‬‬ ‫رکــورد تعــداد ذوب‪ ،‬ارتقــاء کیفیــت و کاهــش‬ ‫ضایعــات در ناحیــه فوالدســازی و ریخت هگــری‬ ‫مــداوم فــوالد مبارکــه گفــت‪ :‬رســیدن بــه رکــورد‬ ‫ماهیانــه تولیــد ‪ 700‬هــزار تــن فوالد خــام و ‪144‬‬ ‫نمــاه علیرغــم کمبــود نیــروی‬ ‫ذوب در فروردی ‬ ‫انســانی بــه دلیــل بیمــاری کرونا نشــان می دهد‬ ‫کارگروهــی به تمام معنــا در ناحیــه فوالدســازی‬ ‫و ریخت هگــری مــداوم فــوالد مبارکه تجلــی یافته‬ ‫است‪.‬سلیمی باز هم بر همدلی و تالش همگانی‬ ‫نیروهــای ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم‬ ‫فوالد مبارکه تاکید کرد و افزود‪ :‬چشم انداز تولید‬ ‫فــوالد خــام در ســال «تولید؛ پشــتیبانی ها؛ مانع‬ ‫زدایی ها» عبور از ‪ 7.2‬تن است که امیدواریم با‬ ‫عبور از مانع تامین انرژی و در همبستگی و تالش‬ ‫نیروهای این ناحیه به وقوع بپیوندد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عبــور از چالش هایی مانند تامین‬ ‫مواد اولیه و انرژی می تواند ناحیه فوالدسازی و‬ ‫ریخته گری مداوم فوالد مبارکه را به چشــم انداز‬ ‫تعیین شــده در ســال جاری نزدیــک کند؛ چراکه‬ ‫در ایــن مرحلــه عــاوه بــر حفــظ دســتاوردها‬ ‫بــا پشــتیبانی و حمایــت همیشــگی مدیرعامــل‬ ‫شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬می توان به رکوردزنی های‬ ‫پی درپی در این ناحیه ادامه داد‪.‬‬ ‫مدیــر ناحیــه فوالدســازی و ریخته گــری‬ ‫مــداوم فــوالد مبارکــه در پایــان از تــاش پرســنل‬ ‫ایــن ناحیــه و حمایــت مدیرعامل شــرکت فوالد‬ ‫مبارکه تشــکر کرد و ابراز امیدواری کرد که بتوان‬ ‫ظرفیت کارشناســان و پرســنل ناحیه فوالدسازی‬ ‫و ریخت هگــری مــداوم فوالد مبارکــه را در خدمت‬ ‫تولید کشور به کار گمارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیر متالورژی ثانویه شرکت فوالد مبارکه خبر داد‬ ‫ثبت ‪ 700‬هزار تن تختال ماهانه در فوالد مبارکه بدون تجهیز جدید‬ ‫مدیرمتالورژیثانویهبااشارهبهثبترکوردتولید‬ ‫نمــاه‪1400‬‬ ‫بیــش از ‪ 700‬هــزار تــن تختــال در فروردی ‬ ‫گفــت‪ :‬ثبت این رکورد مســتلزم تولیــد‪ 125/5‬ذوب‬ ‫به طور متوســط در روز اســت که میزان مهم و قابل‬ ‫توجهیدرصنعتفوالدمحسوبمی شود‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬مســیب فتاح المنان‬ ‫درباره رکورد تازه شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد‪:‬‬ ‫شــرکت فوالد مبارکه موفق شــد در فروردین ماه‬ ‫ســال جــاری‪ ،‬رکــورد تولید بیــش از ‪ 700‬هــزار تن‬ ‫تختــال را در ناحیــه فوالدســازی و ریخت هگــری‬ ‫مداوم به ثبت رســاند که نســبت به رکورد قبلی‬ ‫(‪ 662‬هزار تن در اســفندماه ‪ )99‬رشــد ‪ 38‬هزار‬ ‫تنی را نشان می دهد‪ .‬همچنین این مقدار نسبت‬ ‫به زمان مشــابه ســال گذشته نیز افزایش بیش از‬ ‫‪ 60‬هزار تنی داشته است‪.‬وی با اشاره به تفاوت‬ ‫یــک روزه اســفند ‪ 99‬و فروردیــن ‪ ،1400‬افــزود‪:‬‬ ‫میانگیــن ذوب روزانــه بــرای تولیــد ایــن حجــم‬ ‫از تولیــدات در اســفندماه برابــر بــا ‪ 122.2‬ذوب‬ ‫بــود کــه در فروردین ماه بــه ‪ 125.5‬ذوب در روز‬ ‫افزایش یافت‪ .‬باید توجه داشــت که این مقدار‬ ‫افزایش تولید مهم و قابل توجهی است‪.‬‬ ‫مدیــر متالورژی ثانویه فــوالد مبارکه تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این افزایش تولید در حالی اســت که هیچ‬ ‫تجهیــز جدیــدی در ایــن ناحیه افزوده نشــده و‬ ‫صرفا با افزایش اماده به کاری تجهیزات‪ ،‬بهبود‬ ‫فرایندها‪ ،‬کاهش ضایعات و مدیریت و کاهش‬ ‫زمان های توقف در انتظار بخش های باالدست‬ ‫و پایین دســت ناحیه محقق شــده است‪.‬فتاح‬ ‫المنان با بیان اینکه در تولید ناحیه فوالدسازی‬ ‫و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه منابع انسانی‬ ‫نقــش محــوری دارنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬هماهنگــی و‬ ‫همکاری خیلی خوب بین پرســنل این ناحیه در‬ ‫مقابــل مشــکالت مختلف از جملــه خرابی ها و‬ ‫عیــوب تجهیــزات‪ ،‬کنتــرل و کاهــش ضایعات و‬ ‫تنظیم دقیق زمان بین فرایندهای پیوسته درون‬ ‫ناحیه و اســتفاده بهینه از کوچک ترین زمان ها‪،‬‬ ‫در نهایت منجر به ثبت رکورد قابل توجه تولید‬ ‫‪ 700‬هزار تن تختال در فروردین ماه شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ناحیــه فوالدســازی و‬ ‫ریخت هگــری مــداوم فوالد مبارکه تقریبا یک خط‬ ‫تولید تقریبا پیوسته است که از حمل مواد اغاز و‬ ‫به ریخته گری و انبار تختال ختم می شود‪ .‬در هر‬ ‫کدام از مراحل این خط تولید اگر اتفاقی رخ دهد‬ ‫کــه منجر به خــروج موقت تجهیــز از خط تولید‬ ‫شود‪ ،‬روی در خط بودن سایر تجهیزات و نهایتا‬ ‫تولید محصول اثر منفی می گذارد‪ .‬در همین راستا‬ ‫با افزایش ظرفیت بافرینگ (ذخیره سازی) ذوب‪،‬‬ ‫توقفات پایین دست و باالدست را کنترل کرده و‬ ‫مانع از تاثیر منفی این خروج تجهیزات بر میزان‬ ‫تولید ناحیه شدیم‪.‬‬ ‫مدیر متالورژی ثانویه فــوالد مبارکه در نهایت از‬ ‫تالش همه پرسنل این ناحیه و سایر بخش ها که در‬ ‫ثبت این رکورد جدید و مهم دست داشته اند‪ ،‬تشکر‬ ‫وقدردانی کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیر تولید فوالد شرکت فوالد مبارکه خبر داد‬ ‫تالش برای کاهش وابستگی به واردات ورق های فوالدی‬ ‫مدیر تولید فوالد شرکت فوالد مبارکه با اشاره به عزم جدی فوالد‬ ‫مردان فوالد مبارکه در تحقق رکوردهای پی درپی و مختلف گفت‪:‬‬ ‫دســتیابی بــه رکورد تولیــد ‪ 700‬هزار تن تختال در فروردین ماه ســال‬ ‫جاری با برنامه ریزی دقیق و انعطاف پذیر و به وســیله شناســایی و‬ ‫بهبود نقاط قابل بهبود تجهیزات و سیستم انجام شد‪ .‬این افزایش‬ ‫تولیــد گام موثــری در راســتای کاهــش وابســتگی کشــور بــه واردات‬ ‫ورق های فوالدی به شمار می رود‪.‬‬ ‫عبــاس محمدی در گفت وگو با ایراســین دربــاره رکورد تولید ‪700‬‬ ‫هزار تن فوالد خام در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد‬ ‫مبارکه اظهار کرد‪ :‬برنامه ریزی برای تولید ‪ 700‬هزار تن تختال در کلیه‬ ‫الیه های کاری ناحیه فوالدسازی از لحظات ابتدایی اغاز فروردین ماه‬ ‫‪ ،1400‬انجام و تمام تالش ها بر اجرای برنامه روزبه روز تولید متمرکز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ادامه نقاط قابل بهبود سیســتم‪ ،‬شناســایی شــده‬ ‫و راه حل های تقویت و بهبود این نقاط تعیین و اجرا گردید‪ .‬برای‬ ‫مثال وقتی مشخص شد عرض ماشین های ریخته گری پایین است‪،‬‬ ‫هر ‪ 5‬ماشین را اماده به کار شد‪ .‬از طرفی اماده سازی تجهیزات (کوره‪،‬‬ ‫ماشین ریخته گری‪ ،LF ،‬جرثقیل) به صورت هم راستا (استریم الین)‬ ‫انجــام شــد تــا زمان اماد هســازی تجهیزات کاهش یابد‪ .‬این مســئله‬ ‫باعــث شــد زمان هایــی که تجهیزات خــارج از فرایند تولید هســتند‬ ‫(‪ ،)Power of time‬کاهش یابد و سرویس و تعمیرات تجهیزات برای‬ ‫حفظ امادگی ان ها نیز بهتر انجام شــود‪ .‬مدیر تولید فوالد شــرکت‬ ‫فوالد مبارکه اظهار کرد‪ :‬به عالوه برنامه ریزی انجام شده از قابلیت‬ ‫انعطاف پذیری الزم نیز برخوردار بود‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫رسالت اجتماعی فوالد‬ ‫مبارکه پاسخ به دغدغه‬ ‫کادر درمان‬ ‫معــاون تکنولوژی شــرکت فــوالد مبارکه می گوید‬ ‫این شــرکت در راســتای مســئولیت اجتماعی خود در‬ ‫دوران کرونــا همواره ســعی کــرده در کنار مــردم قرار‬ ‫گیــرد و کمــک حال ان ها باشــد‪ .‬پاســخ به مهم ترین‬ ‫دغدغــه کادر درمــان یعنــی تامین اکســیژن و تجهیز‬ ‫بیمارستان های کرونایی از جمله مهم ترین اقدامات‬ ‫این شرکت از ابتدای شیوع کرونا تاکنون بوده است‪.‬‬ ‫ســید مهــدی نقوی معــاون تکنولــوژی شــرکت فوالد‬ ‫مبارکــه اصفهان در گفت وگو با ایراســین در خصوص‬ ‫اقدامــات این شــرکت در دوران شــیوع ویروس کرونا‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬با شــیوع بیمــاری کرونا در کشــور‪ ،‬فوالد‬ ‫مبارکــه بــه عنوان یک شــرکت مســئولیت پذیر تالش‬ ‫کــرد در کنــار مــردم قــرار بگیــرد و در شــرایط خاص و‬ ‫ویژه کشور کمک های بسیاری را ارائه دهد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬یکــی از اقدامــات مهم فوالد مبارکه در راســتای‬ ‫مســئولیت های اجتماعی این شــرکت‪ ،‬ارائه اکسیژن‬ ‫رایــگان بــه بیمارســتان های کشــور بــود‪ .‬همچنیــن‬ ‫شــرکت های زیرمجموعه شــرکت فوالد مبارکه مانند‬ ‫شرکت فوالد هرمزگان‪ ،‬فوالد سنگان‪ ،‬فوالد امیرکبیر‬ ‫کاشــان و ‪ ...‬هــم بــا دســتور مدیرعامــل شــرکت‪ ،‬بــه‬ ‫ایــن امــر مهم پرداختند و ان ها نیز در تامین اکســیژن‬ ‫رایــگان بــه یــاری بیمارســتان ها پرداختنــد‪ .‬معــاون‬ ‫تکنولوژی فوالد مبارکه اصفهان درباره دیگر اقدامات‬ ‫شرکت فوالد مبارکه اصفهان در دوران شیوع ویروس‬ ‫کرونــا گفــت‪ :‬اختصــاص بودجــه ای قابــل توجــه بــه‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی و خریداری تجهیــزات مورد‬ ‫نیاز بیمارســتان ها اقدام دیگری بود که با نظر رئیس‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی و مجموعه زیــر نظر صورت‬ ‫گرفــت و اقالمــی کــه بــرای بیمارســتان های مختلف‬ ‫مــورد نیــاز بود بــا بودجه ای که اختصــاص پیدا کرد‪،‬‬ ‫خریــداری و تامین شــد‪ .‬نقوی در خصــوص اقدامات‬ ‫فوالد مبارکه در دیگر شهرهای ایران نیز گفت‪ :‬فوالد‬ ‫مبارکه اقدامات گســترده ای در ایــران دارد و از فوالد‬ ‫سنگان در استان خراسان رضوی تا فوالد در هرمزگان‬ ‫را تحــت پوشــش خــود دارد؛ بنابراین تالش شــده در‬ ‫تمامی زیرمجموعه های فوالد مبارکه مسئولیت های‬ ‫اجتماعــی را گســترش دهیــم‪ .‬لــذا در دوران پاندمــی‬ ‫کرونا به اکثر استان ها از جمله استان های چهارمحال و‬ ‫بختیاری‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬خراسان‪ ،‬کاشان و ‪ ...‬کمک های‬ ‫بســیاری انجام شــده اســت‪ .‬معاون تکنولوژی فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان با توجه به قرار گرفتن کشور در موج‬ ‫چهــارم کرونــا عنوان کــرد‪ :‬در حال حاضر و با شــروع‬ ‫موج چهــارم کرونا همچنان مهم ترین نیاز یک بیمار‬ ‫کرونایی اکســیژن اســت و طبــق صبحت هایی که با‬ ‫پزشــکان داشــتیم‪ ،‬اعــام شــده زمانــی که فــردی به‬ ‫بیماری کرونا مبتال می شود‪ ۷ ،‬برابر گذشته به اکسیژن‬ ‫نیــاز دارد بنابرایــن فــوالد مبارکــه تــاش کرده اســت‬ ‫مهم تریــن فاکتور مورد نیاز بیمارســتان ها را در اختیار‬ ‫ان ها قرار دهد تا بیمارستان ها دغدغه ای در خصوص‬ ‫تامین اکسیژن نداشته باشند و به نظرم این یک اقدام‬ ‫بســیار مهمی بــوده که فوالد مبارکــه در پیش گرفته‬ ‫اســت‪ .‬نقوی در گفت‪ :‬اقدامات حوزه بیماری کرونا‬ ‫تنها یکی از اقدامات مسئولیت های اجتماعی فوالد‬ ‫مبارکه اســت و این شــرکت در مسائلی دیگری مانند‬ ‫اب‪ ،‬محیط زیســت‪ ،‬تحصیــل دانشــجویان در دوران‬ ‫کرونــا و ‪ ...‬نیز اقداماتی داشــته اســت امــا این روزها‬ ‫اقدامات کرونای با توجه به اینکه سالمت مردم در‬ ‫خطر اســت به صورت خاص از ســوی شــرکت فوالد‬ ‫مبارکه دنبال می شود‪.‬‬ ‫‪ ۸۲‬میلیون ماسک در‬ ‫انبارها است‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت (صمت) از رشد بیش‬ ‫از ‪ ۸۰‬درصدی صادرات در فروردین ماه امسال نسبت‬ ‫به سال گذشته و ذخیره سازی بیش از ‪ ۸۲‬میلیون عدد‬ ‫ماســک در انبارها خبر داد‪ .‬به گزارش ایســنا به نقل از‬ ‫شبکه اطالع رسانی تولید و تجارت‪ ،‬علیرضا رزم حسینی‬ ‫در مراســم امضــای تفاهم نامه تامین مالــی واحدها و‬ ‫پروژه هــای دارای اولویــت (طرح تام) اظهار کرد‪ :‬بیش‬ ‫از ســه میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هزار میلیــارد تومان نقدینگی در‬ ‫اقتصــاد کشــور وجــود دارد و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت موظف به بسترسازی و فراهم اوری زمینه های‬ ‫الزم برای جذب این نقدینگی در بخش تولید است‪.‬‬ ‫باید بخش تولید برای ســرمایه گذاری ســوداور باشد تا‬ ‫ســرمایه های ســرگردان به ســمت این بخش هدایت‬ ‫شوند‪ .‬وی با بیان اینکه از طریق سیاست های تامین‬ ‫مالــی دولــت که تکالیــف و وظایف قانونی ان اســت‬ ‫مانند تبصره ‪ ۱۸‬و تســهیالت رونق تولید نیز در ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۴۰‬هزار و ‪ ۲۳۰‬میلیارد تومان به بخش تولید‬ ‫تزریــق شــده‪ ،‬گفت‪ :‬بیــش از ‪ ۷۲۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫در سال گذشته به بخش تولید تسهیالت بانکی ارائه‬ ‫شــده‪ ،‬یعنــی از میزان یک میلیــون و ‪ ۶۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان تسهیالت ارائه شده از سوی شبکه بانکی در سال‬ ‫گذشــته نزدیک به ‪ ۷۲۰‬هزار میلیارد تومان به بخش‬ ‫تولید تزریق شــده اســت‪ .‬وی در ادامه از رشد صنعتی‬ ‫‪ ۸‬درصــدی در ســال گذشــته خبــر داد و تصریــح کرد‪:‬‬ ‫تجارت خارجی کشور در سال گذشته ‪ ۷۵‬میلیارد دالر‬ ‫و میــزان تامیــن کاال (واردات و صادرات) ‪ ۱۴۶‬میلیون‬ ‫تن بوده اســت‪ .‬رزم حســینی با اشاره به خودکفایی و‬ ‫صادرات اقالم بهداشتی مرتبط با کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬بیش‬ ‫از ‪ ۸۲‬میلیــون عــدد ماســک در انبارها موجود اســت‪،‬‬ ‫در حوزه دســتگاه های ونتیالتور صادرات محور شدیم‬ ‫و کارخانه های شویند ه دو یا سه شیفت کار می کنند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از تامیــن مالی ‪ ۲۷‬هــزار میلیارد تومانی‬ ‫از طریق این طرح توسط شرکت های برتر (طرح تام)‬ ‫خبر داد و اظهار کرد‪ :‬براورد ما این است که رقم قابل‬ ‫توجهــی از طریق این طــرح به صورت پولی (مالی) و‬ ‫اعتباری به بخش تولید تزریق شود‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫نشست سرپرست ابفا‬ ‫مازندران با معاونان و‬ ‫مدیران ستادی‬ ‫بــه منظور بررســی اهــداف شــرکت ابفا مازنــدران‪،‬‬ ‫برنامه ریــزی و تدابیــر الزم برای گذر از تابســتان ‪ ۱۴۰۰‬و‬ ‫نیــز ضرورت مدیریت مالی‪ ،‬وصول مطالبــات و حذف‬ ‫هزین ههــای غیرضــروری‪ ،‬نشســتی با حضور سرپرســت‬ ‫اب و فاضــاب مازنــدران و معاونان و مدیران ســتادی‬ ‫و امــور برگــزار شــد‪ .‬بــه گــزارش شــرکت اب و فاضالب‬ ‫استان مازندران‪ ،‬برارزاده سرپرست شرکت در سخنانی‬ ‫یکپارچه سازی موفقیت امیز شرکت طی یک سال اخیر‬ ‫را نتیجــه تالش و همت همکاران دانســت و گفت‪ :‬در‬ ‫این مدت همه تالش کردند شــرکت به پایداری برســد‬ ‫بنابرایــن بــا ایــن همدلــی و هم صدایــی می توانیــم به‬ ‫اهداف بلند فکر کنیم‪ .‬وی‪ ،‬با اشاره به فرا رسیدن فصل‬ ‫گرم و افزایش میزان مصرف اب اظهار داشت‪ :‬با توجه‬ ‫به کاهش میزان بارندگی ها‪ ،‬تابستان سختی در پیش‬ ‫داریم لذا باید نیروهای انسانی‪ ،‬تاسیسات و تجهیزات‬ ‫خود را برای گذر از تابستان‪ ۱۴۰۰‬اماده نماییم‪ .‬برارزاده‪،‬‬ ‫بررفعاتفاقاتوشکستگی هایخطوط‪،‬شبکهتوزیعو‬ ‫انشعابات اب در سریع ترین زمان تاکید و اظهار داشت‪:‬‬ ‫رفع سریع شکستگی ها منجر به کاهش هدر رفت اب‬ ‫می شود‪ .‬وی‪ ،‬در بخش دیگری از سخنانش ضمن اشاره‬ ‫بر ارائه خدمات به هم استانی های عزیز‪ ،‬بر لزوم تحویل‬ ‫گیری مناطق روســتایی که از خدمات شــرکت استفاده‬ ‫می کننــد و تاکنون تحت پوشــش شــرکت قــرار ندارند‪،‬‬ ‫تاکیدکرد‪.‬‬ ‫سرپرســت ابفــا مازنــدران‪ ،‬از معاونــان و مدیــران‬ ‫امــور خواســت برای انجــام وظایف خــود‪ ،‬برنامه های‬ ‫کوتاه مدت و بلندمدت تعریف نموده و در این مســیر‬ ‫از ظرفیت و توانمندی های کارشناسان شرکت استفاده‬ ‫کننــد‪ .‬گفتنــی اســت در پایــان این نشســت معاونان و‬ ‫مدیرانبهبیاندیدگاه هایخودپرداختند‪.‬‬ ‫اتصال شبکه اب رسانی‬ ‫شهرک سهرابیه به شبکه‬ ‫توزیع اب مهرشهر‬ ‫شهرک سهرابیه پس از اتمام عملیات اب رسانی به‬ ‫شــبکه توزیع اب منطقه عمومی مهرشــهر متصل شد‪.‬‬ ‫کاوس اکبری مدیر منطقه ابفا مهرشهر گفت‪ :‬هم زمان‬ ‫با ساخت وسازهای جدید‪ ،‬توسعه فضای شهری و رشد‬ ‫جمعیت‪،‬توسعهشبکهتوزیعابشهریبرایبهره مندی‬ ‫ساکنان این مناطق از اب شرب بهداشتی و سالم امری‬ ‫الزامی است و لذا عملیات توسعه شبکه اب رسانی به ‬ ‫منظــور ایجــاد خطــوط ارتباطی و رینــگ این مناطق با‬ ‫شبکه توزیع اب شهری در دستور کار قرار گرفت‪ .‬اکبری‬ ‫افزود‪:‬پیروتحویل گیریاب رسانیسهرابیهدر خردادماه‬ ‫ســال گذشــته شــرکت اب و فاضــاب اقدام بــه تهیه و‬ ‫تدوین برنامه های کوتاه مدت‪ ،‬میان مدت و بلندمدت‬ ‫برایتامینابمنطقهسهرابیهنمود‪.‬‬ ‫ویدر اینخصوصتوضیحداد‪:‬اولیناقدامتعویض‬ ‫لوله جدار و انجام تعمیرات اساسی بر روی چاه تامین‬ ‫اب منطقه بود که ظرف کمتر از ‪ 20‬روز بالفاصله پس از‬ ‫تحویل گیری انجام شد‪ ،‬برنامه دوم و میان مدت اجرای‬ ‫خط انتقال به طول حدود ‪ 1800‬متر لوله با اعتبار بالغ‬ ‫بر ‪ 26‬میلیارد ریال بود که عملیات اجرایی ان و اتصال‬ ‫به شــبکه ســهرابیه در قالب عملیات جهادی در پایان‬ ‫فروردین ســال جاری انجام پذیرفت‪ .‬نامبرده در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬با برنامه ریزی بعمل امده مقدمات حفروتجهیز‬ ‫چــاه دوم منطقه به عنوان برنامه بلندمدت در دســت‬ ‫پیگیری است؛ که امید است با اجرای برنامه های فوق‬ ‫تامین اب مشــترکین شهرک ســهرابیه به نحو احسنت‬ ‫انجــام گیــرد‪ .‬اکبــری در پایان از مشــترکین خواســت با‬ ‫مدیریتمصرفخوددر ایامپیشینهمصرفبرخورداری‬ ‫همگان را از اب شرب امکان پذیر نمایند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی‬ ‫حفاری ایران منصوب شد‬ ‫در حکمــی از ســوی مدیرعامــل شــرکت ملی نفت‬ ‫ایران‪ ،‬حمیدرضا گلپایگانی به عنوان مدیرعامل شرکت‬ ‫ملی حفاری ایران منصوب شــد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬دکتر‬ ‫مسعود کرباسیان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در‬ ‫حکمیحمیدرضاگلپایگانیرابه عنوانمدیرعاملشرکت‬ ‫ملیحفاریایرانمنصوب کرد‪.‬در اینحکمامدهاست‪:‬‬ ‫«با عنایت به ســوابق و تجربیات ارزشمند و توانمندی‬ ‫جناب عالی در حوزه عملیات حفاری و استخراج منابع‬ ‫هیدروکربوری به موجب این حکم به عنوان مدیرعامل‬ ‫شرکت ملی حفاری ایران منصوب می گردید‪ .‬امید است‬ ‫در پرتــو الطاف الهی در انجام وظایف محوله موفق و‬ ‫موید باشید‪ ».‬گلپایگانی در اخرین سمت از سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫تاکنونریاستهیئت مدیرهشرکتملیحفاریایرانرابر‬ ‫عهده داشته است‪ .‬وی پیش ازاین در سمت های مجری‬ ‫طــرح توســعه میادین گازی خامــی ‪ -‬مناطق نفت خیز‬ ‫جنوب ‪ ،۱۳۹۹‬مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شــرکت‬ ‫ملی حفــاری ایــران ‪ ،۱۳۹۱_۱۳۹۳‬عضو هیئت مدیره و‬ ‫مدیرعامل شرکت حفاری شمال ‪ ،۱۳۹۷ -۱۳۹۵‬رئیس‬ ‫هیئت مدیره شرکت نفت فالت قاره‪ ،۱۳۹۵‬مدیرعامل‬ ‫و عضو هیئت مدیره شرکت سروک کیش‪،۱۳۹۵-۱۳۹۴‬‬ ‫مشاور فنی مدیرعامل شرکت مناطق نفت خیز جنوب‬ ‫‪ ،۱۳۹۴ - ۱۳۹۳‬معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری‬ ‫ایــران در امــور فنــی و مهندســی ‪ ،۱۳۹۱- ۱۳۹۰‬مدیــر‬ ‫خدمات فنی حفاری شرکت ملی حفاری ایران‪– ۱۳۸۵‬‬ ‫‪ ۱۳۹۰‬ومدیرعملیاتحفاریدر خشکی_‪ ۲‬شرکتملی‬ ‫حفــاری ایــران ‪ ۱۳۸۵ – ۱۳۸۳‬در صنعت نفت کشــور‬ ‫فعالیت کردهاست‪.‬‬ ‫پیش ازاین‪ ،‬سید عبداهلل موسوی از اول اذرماه‪۱۳۹۷‬‬ ‫تا ‪ ۵‬اردیبهش ـت ماه ‪ ۱۴۰۰‬در ســمت مدیرعامل شرکت‬ ‫ملی حفاری ایران مشغول به خدمت بود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 08‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1056‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫افزایش تولید و صادرات نفت ایران در زمانی کوتاه امکان پذیر است‬ ‫سناریوهایخوش بینانهوبدبینانهبازارنفتبرایایران‬ ‫هرچنــد کــه مذاکرات احیای توافق هســته ای‬ ‫در ویــن هنــوز بــه نتیجــه نرســیده امــا گفت ههــای‬ ‫کارشناســان داخلــی و خارجــی گویــای بازگشــت‬ ‫پرقدرت ایران به بازار نفت است که همین مسئله‬ ‫موجــب نگرانی برخی کشــورها شــده امــا ان طور‬ ‫کــه اعــام شــده جا بــرای ایران بــاز اســت و ایران‬ ‫به راحتی می تواند وارد بازار شود‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫نکــه دولت دونالــد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهور‬ ‫پس ازای ‬ ‫ســابق امریکا در ســال ‪ ۲۰۱۸‬از برجام خارج شد و‬ ‫تحریم ها را احیا کرد‪ ،‬صادرات نفت ایران از ‪۲.۵‬‬ ‫میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد‪ .‬بااین حال‬ ‫چین هرگز به طور کامل خرید نفت ایران را متوقف‬ ‫نکــرد و فــروش نفــت ایران به چین در ســه ماهه‬ ‫چهارم ســال ‪ ۲۰۲۰‬حدود ‪ ۳۶۰‬هزار بشــکه در روز‬ ‫در مقایســه با میانگین ‪ ۱۵۰‬هزار بشــکه در روز در‬ ‫‪ ۹‬ماهــه ســال ‪ ۲۰۲۰‬بود‪ .‬صــادرات ایران به چین‬ ‫در مارس امسال ‪ ۶۰۰‬هزار بشکه در روز براورد شد‬ ‫و به نظر می رسد درحالی که مذاکرات غیرمستقیم‬ ‫میان امریکا و ایران برای احیای برجام ازسر گرفته‬ ‫شده است‪ ،‬این خرید ادامه دارد‪.‬‬ ‫جدیدتریــن گزارش ماهانــه اژانس بین المللی‬ ‫انــرژی گویای این اســت که بــا وجود تحریم های‬ ‫امریکا‪،‬ایرانشیرهای نفتش رااز اواخرسالمیالدی‬ ‫گذشــته بــاز کــرده و عرضــه ایــن کشــور در مــارس‬ ‫بــه ‪ ۲.۳‬میلیــون بشــکه در روز رســید که باالترین‬ ‫میزان در حدود دو سال اخیر است‪ .‬اگر مذاکرات‬ ‫موفقیت امیز باشد و تحریم ها رفع شوند‪ ،‬حداکثر‬ ‫‪ ۱.۵‬میلیون بشــکه در روز نفت ایران می تواند در‬ ‫مدت کوتاهی به بازارهای جهانی برگردد‪ .‬مارشال‬ ‫استیوز‪ ،‬تحلیلگر بازارهای انرژی شرکت ای اچ اس‬ ‫مارکیت پیش بینی کرد اگر مذاکرات نتیجه بخش‬ ‫نباشد‪ ،‬ممکن است اندکی یاس ایجاد کند که تاثیر‬ ‫مالیمی روی بازار نفت خواهد گذاشت بااین حال‬ ‫بعیــد اســت از نظر صــادرات فعلی ایــران‪ ،‬حجم‬ ‫چندانی از بازار حذف شــود‪ .‬در واقع مســئله این‬ ‫اســت که ایا ازســرگیری مذاکرات ممکن اســت به‬ ‫افزایــش صــادرات ایــران در ســال میــادی جــاری‬ ‫منتهی شود‪ .‬ما روی افزایش قابل توجه در مقطع‬ ‫فعلــی واقعا حســاب نکرده ایــم و تصور می کنیم‬ ‫باید رویکرد صبر و مشاهده را در پیش بگیریم‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش مارکت واچ‪ ،‬به گفته استیوز‪،‬‬ ‫اگرچــه بــه نظر می رســد هنوز بــا این چش ـم انداز‬ ‫مهــا می توانــد در را‬ ‫فاصلــه داریــم امــا رفــع تحری ‬ ‫بــه روی یــک میلیون بشــکه در روز دیگر صادرات‬ ‫نکــه اعضای اوپــک این‬ ‫اضافــی بــاز کند‪ .‬مگــر ای ‬ ‫افزایش که می تواند قیمت ها را تحت فشار نزولی‬ ‫قــرار دهــد را به نحــوی جبران کنند‪ .‬همچنین اگر‬ ‫تقاضا تا ان زمان بهبود پیدا کند و از رشــد عرضه‬ ‫فراتــر رود‪ ،‬صــادرات باالتر ایــران می تواند جذب‬ ‫شــود‪ .‬واردکنندگان نفت از ریزش قیمت ها که به‬ ‫ان ها اجازه داده است مخازنشان را از نفت ارزان‬ ‫پر کنند‪ ،‬راضی هســتند و حتی می توان گفت که‬ ‫پاندمــی باعــث شــد قیمت ها بــه رکــورد تاریخی‬ ‫پایینی ســقوط کنند که مشــکل اوپک بــه عنوان‬ ‫بزرگ ترین گروه کشورهای صادرکننده نفت جهان‬ ‫است‪.‬‬ ‫اوضاع بازار چگونه است؟‬ ‫اگــر بخواهیــم بــه شــرایط فعلــی بــازار نفــت‬ ‫نگاهــی بیندازیــم باید بگوییــم که کوویــد ‪ ۱۹‬در‬ ‫تهــای‬ ‫ســال گذشــته میــادی ‪ ۸۰‬درصــد فعالی ‬ ‫حمل ونقل هوایی و ‪ ۳۰‬درصد حمل ونقل زمینی‬ ‫و ‪ ۱۷‬تا ‪ ۲۰‬میلیون بشکه در روز تقاضا برای نفت‬ ‫خــام را کاهــش داده اســت‪ ،‬اوپک پالس با توجه‬ ‫به شرایط به وجود امده در اقدامی منحصربه فرد‬ ‫‪ ۹.۶‬میلیــون بشــکه در روز برای ایجــاد تعادل در‬ ‫بازار نفت‪ ،‬تولید خود را از ماه ژوئن ‪ ۲۰۲۰‬کاهش‬ ‫داد امــا بــا ورود واکســن اوپــک پالس نیز تصمیم‬ ‫گرفت دیگر به کاهش تولید همانند گذشته ادامه‬ ‫ندهد‪ .‬اوپک کاهش تقاضا برای نفت خام در سال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬را ‪ ۹.۷۵‬میلیــون بشــکه در روز عنــوان کــرد‬ ‫این رقم برای ســال ‪ ۲۰۲۱‬مثبت اســت و اوپک ان‬ ‫را ‪ ۵.۹‬میلیون بشکه در روز عنوان کرده است‪ ،‬به‬ ‫نظر می رسد سال ‪ ۲۰۲۱‬وضع بهتری داشته باشیم‪.‬‬ ‫دراین باره افشــین جوان ‪ -‬مدیرکل امور اوپک‬ ‫و روابط با مجامع بین المللی انرژی وزارت نفت ‪-‬‬ ‫با طرح این پرسش که ایا بازگشت تقاضای نفت‬ ‫یشــود یا‬ ‫در پســاکرونا با ســرعت در بازار انجام م ‬ ‫با تاخیر‪ ،‬گفت‪ :‬چهار سناریوی بازگشت به حالت‬ ‫عادی‪ ،‬رکود‪ ،‬شرایط عادی جدید و اسیب شدید‬ ‫در این زمینه مطرح اســت‪ .‬سناریوی خوش بینانه‬ ‫شــرایط عــادی جدیــد و تســلط اوپــک پــاس بر‬ ‫عرضــه نفــت جهــان اســت و ســناریوی بدبینانــه‬ ‫رکود اســت که در ان بســیاری از پروژه ها متوقف‬ ‫می شود‪ .‬ما انتظار داریم این دو سناریو را در بازار‬ ‫داشته باشیم‪ .‬وی همچنین به سناریوهای قیمت‬ ‫نفت خام برنت در سال ‪ ۲۰۲۱‬پرداخت و با بیان‬ ‫اینکــه انتظــار م ـی رود میانگین قیمــت نفت خام‬ ‫برنــت در ســال ‪ ۴۸ ،۲۰۲۱‬تــا ‪ ۵۰‬دالر بــرای هــر‬ ‫بشکه در نوسان باشد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬قیمت نفت‬ ‫خام براساس تازه ترین گزارش صندوق بین المللی‬ ‫پول در ســا ل جاری میالدی باالتر از ‪ ۵۰‬دالر برای‬ ‫هر بشکه خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور اوپــک و روابــط بــا مجامــع‬ ‫بین المللــی انرژی وزارت نفت با بیان اینکه رشــد‬ ‫اقتصادی جهان در حالت عادی جدید همان ‪۴.۴‬‬ ‫درصد اوپک است و در حالت رکود ‪ ۲.۷۷‬درصد‬ ‫خواهد بود‪ ،‬افزود‪ :‬هند و چین به عنوان بازیگران‬ ‫اصلــی در بخــش تقاضــای نفت هســتند که طبق‬ ‫گــزارش جدیــد صنــدوق بین المللــی پول در ســال‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬بــه ترتیــب رشــد اقتصــادی ‪ ۱۱‬و ‪ ۸‬درصد را‬ ‫تجربه خواهند کرد‪ .‬جوان‪ ،‬رشد تقاضای نفت را‬ ‫در شرایط عادی جدید ‪ ۵.۹‬میلیون بشکه در روز‬ ‫و در حالت رکود ‪ ۵.۶‬میلیون بشــکه در روز اعالم‬ ‫کــرد و یــاداور شــد‪ :‬اوپــک در ســال ‪ ۲۰۲۱‬و ‪۲۰۲۲‬‬ ‫همچنــان بر ســر دوراهی افزایــش یا کاهش تولید‬ ‫و راهبرد قیمت یا ســهم بازار قرار خواهد داشت‪.‬‬ ‫جهان پس از کووید ‪ ۱۹‬با رکودی گســترده روبه رو‬ ‫ـاال در میا نمــدت صنایع نفت و‬ ‫م ‬ ‫یشــود و احتمـ ً‬ ‫گاز انتقال خود را به ســمت منابع انرژی پاک تر و‬ ‫به دور از الگوهای ســنتی ســرعت می بخشــند که‬ ‫موضــوع بســیار مهمی اســت‪ ،‬بــا رویکــرد مثبت‪،‬‬ ‫کاهش پایدار تقاضای جهانی نفت‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫عمــده نفــت را با انگیزه سیاســی و مالــی قوی به‬ ‫عرضه مناســب در بازار ترغیب می کنند تا بتوانند‬ ‫تعادل را در بازار ایجاد کنند‪.‬‬ ‫کارشناسان چه می گویند؟‬ ‫در ایــن میــان کارشناســان نیــز معتقدنــد کــه‬ ‫سرنوشــت نفــت ایــران رابطــه مســتقیمی بــا‬ ‫مذاکرات در حال انجام وین دارد‪ ،‬اگر مذاکرات‬ ‫موفقیت امیــز باشــد‪ ،‬فــروش نفــت ایــران ازاد‬ ‫مهــا اتفــاق می افتــد و در‬ ‫یشــود و رفــع تحری ‬ ‫م ‬ ‫نتیجــه ایــران می توانــد بــه بازارهای نفتــی خود‬ ‫بازگــردد‪ ،‬نرســی قربــان ‪ -‬کارشــناس ارشــد حوزه‬ ‫نبــاره بــه ایســنا گفــت‪ :‬زمانــی که‬ ‫انــرژی ‪ -‬درای ‬ ‫برجام اتفاق افتاد ایران در زمانی بسیار سریع تر‬ ‫از انچه کارشناسان پیش بینی می کردند‪ ،‬به بازار‬ ‫بازگشت و احتماال این بار هم شرایط مثل سابق‬ ‫خواهد بود و ایران می تواند بازارهای سابق خود‬ ‫را بدست اورد و حدود دو میلیون بشکه صادرات‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬وی در خصــوص قیمــت نفت نیز‬ ‫گفــت‪ :‬قیمت نفت ارتباطی با مذاکــرات و ورود‬ ‫ایران ندارد‪ ،‬با اینکه با ورود ایران نفت بیشتری‬ ‫وارد بازار خواهد شد اما بر قیمت ها تاثیر نخواهد‬ ‫گذاشــت و قیمت ها در روند فعلی باقی خواهد‬ ‫ماند و ایران نیز اگر مذاکرات وین به نتیجه برسد‬ ‫وارد بــازار خواهد شــد‪.‬همچنین مرتضی بهروزی‬ ‫فر ‪ -‬کارشناس ارشد حوزه انرژی ‪ -‬به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫ورود ایــران بــه بــازار جهانــی بســتگی بــه نتیجه‬ ‫مذاکــرات دارد و اگــر چنین اتفاقی محقق شــود‬ ‫تاثیرات بســیار خوبی را شــاهد خواهیــم بود لذا‬ ‫امیدواریم تحریم ها سریع تر برداشته شود و ایران‬ ‫مشکلی برای فروش و انتقال نفت نداشته باشد‪.‬‬ ‫همان طور که در گذشته و در دور قبلی که برجام‬ ‫اتفــاق افتاد شــاهد بودیم ظرف شــش ماه ایران‬ ‫توانست میزان تولید نفت خود را افزایش دهد و‬ ‫بدون مشکل صادرات نفت را اغاز کند‪ ،‬بنابراین‬ ‫تحقــق ایــن امر از نظر فنی امکان پذیر اســت‪ ،‬با‬ ‫یشــک در‬ ‫توجــه بــه تجربیــات گذشــته ایــران ب ‬ ‫زمانی کوتاه می توانیم میزان تولید و صادرات را‬ ‫افزایش و به بیش از دو میلیون بشــکه برسانیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه ورود به بازار و اینکه بتوانیم‬ ‫مشــتریان خودمــان را جــذب کنیــم امــری دور از‬ ‫ذهن نیســت چراکه هر مصرف کننــده ای ترجیح‬ ‫می دهــد از منابــع متعــددی نیــاز نفتــی خــود را‬ ‫برطرف کند و با این کار وابستگی خود را به یک‬ ‫کشور خاص کاهش می دهد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬قطعا‬ ‫ورود ایــران بــه بــازار به نفع چیــن و هند خواهد‬ ‫بود و این یک بازی برد برد بین دو کشور است‪.‬‬ ‫یتــوان‬ ‫یفــر هنــگام ورود م ‬ ‫بــه گفتــه بهروز ‬ ‫تمهیداتی را در نظر گرفت که کشــورها تشــویق‬ ‫به خرید نفت از ایران شوند و با توجه به اینکه‬ ‫ایــران قبال در این رابطه تجربــه دارد‪ ،‬نگرانی در‬ ‫خصــوص ورود بــه بــازار و جذب مشــتری وجود‬ ‫ندارد‪ .‬کشورهای تولیدکننده به دنبال قیمت های‬ ‫بــاال هســتند و اینکــه یــک جنــگ قیمتــی اتفاق‬ ‫بیفتد و ورود ایران موجب ایجاد این جنگ شود‬ ‫تهــا را کاهــش‬ ‫یکــه تولیدکننــدگان قیم ‬ ‫به طور ‬ ‫دهنــد بعیــد اســت‪ .‬ایــن کارشــناس ارشــد حوزه‬ ‫انــرژی با بیان اینکه وحــدت اوپک پالس گویای‬ ‫ایــن اســت کــه کشــورهای تولیدکننده بــه دنبال‬ ‫تهــای بــاالی ‪ ۵۰‬دالر هســتند‪ ،‬لــذا حتمــا‬ ‫قیم ‬ ‫توافقاتــی خواهند داشــت که جا بــرای ایران باز‬ ‫شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬در حــال حاضر بازار نفت شــرایط‬ ‫بدی را سپری می کند‪ ،‬رکود ناشی از کرونا‪ ،‬کاهش‬ ‫مصــرف و مشــکالتی کــه در این راســتا به وجود‬ ‫امــده‪ ،‬بااین وجود کشــورهای عمده تولیدکننده‬ ‫نیز مشــکالت متعدد مالی دارنــد و تمایلی برای‬ ‫کاهش قیمت نفت وجود ندارد لذا نگرانی برای‬ ‫کاهش قیمت ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫اگرچــه بهبــود تقاضــا و کاهــش مــازاد ذخایــر‬ ‫جهانــی نفت همچنــان ســناریوهای محتملی به‬ ‫شمار می روند اما عامل ناشناخته‪ ،‬موج های شیوع‬ ‫ویروس کرونا مانند انچه امروز در هند می گذرد‪ ،‬از‬ ‫روشنی دورنمایی که بازار نفت متصور است‪ ،‬کم‬ ‫می کند اما بااین حال اینده ایران در صنعت نفت‬ ‫روشن است چراکه امادگی برای بازگشت به بازار‬ ‫از نظــر فنی وجود دارد و ایران می تواند در زمانی‬ ‫کوتاه در بازار نفت خودنمایی کند اما بازهم باید‬ ‫منتظر نتایج مذاکرات و وضعیت تقاضا در جهان‬ ‫ماند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیس ساتبا اعالم کرد‬ ‫افزایش ‪ ۱۵۰۰‬مگاواتی ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر تا پایان دولت‬ ‫رئیسسازمانانرژی هایتجدیدپذیروبهره وری‬ ‫بــرق ایران گفــت‪ :‬یک هزار و ‪ ۵۰۰‬مگاوات نیروگاه‬ ‫تجدیدپذیــر تا پایــان دولــت دوازدهــم راه انــدازی‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬محمدســاتکین در گفت وگو بــا ایرنا‬ ‫افــزود‪ :‬نصــب یــک هــزار و ‪ ۵۰۰‬مــگاوات نیــروگاه‬ ‫تجدیدپذیر تا پایان دولت دوازدهم سبب خواهد‬ ‫شــد ظرفیــت ایــن بخــش چهــار رقمــی شــده و‬ ‫به این ترتیب توسعه خوبی ایجاد شود‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ ۲۱ :‬پــروژه هــم تــا مردادمــاه امســال اجرایــی‬ ‫خواهد شد که در مجموع‪ ۱۴۵‬مگاوات به ظرفیت‬ ‫نیروگاه هایتجدیدپذیراضافهخواهد کرد‪.‬معاون‬ ‫وزیــر نیــرو گفت‪ :‬پروژ ههــای زیادی هم امــاده اجرا‬ ‫داریم که ســرمایه گذاران بــرای ورود به ان ها اعالم‬ ‫امادگــی کرده انــد‪ .‬ســاتکین ادامــه داد‪ :‬ب ـه زودی‬ ‫تعرفه هایاینبخشاصالحخواهدشد کهفرصت‬ ‫یهــای‬ ‫بهتــری بــرای ســرمایه گذاری در بخــش انرژ ‬ ‫تجدیدپذیرفراهمخواهد کرد‪.‬‬ ‫وی دربــاره مصوبــه جدیــد وزارت نیــرو دربــاره‬ ‫استفاده استخراج کنندگان ارز مجازی از نیروگاه های‬ ‫تجدیدپذیر گفت‪ :‬این مصوبه یک تســهیل بزرگ‬ ‫است که هم سرمایه گذاری در این بخش را افزایش‬ ‫خواهد داد و هم به توسعه ان کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهــره وری‬ ‫بــرق ایران خاطرنشــان کرد‪ :‬بر اســاس این مصوبه‬ ‫فعاالن استخراج رمز ارز می توانند یا خود اقدام به‬ ‫احداث نیروگاه تجدیدپذیر کرده یا از نیروگاه های‬ ‫موجود برق مورد نیاز خود را تامین کنند‪ .‬ساتکین‬ ‫ادامه داد‪ :‬کسانی که خود اقدام به احداث نیروگاه‬ ‫کنند می توانند ضمن برطرف کــردن نیازهای خود‬ ‫مازاد برق تولیدی را به این ســازمان بفروشــند‪ .‬وی‬ ‫درامدزایی این روش را خوب توصیف کرد و گفت‪:‬‬ ‫سایر سرمایه گذاران هم می توانند برق تولیدی خود‬ ‫راباقیمت هایباالتربهاستخراج کنندگانارز مجازی‬ ‫بدهند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬وزیــر نیــرو به تازگــی اخریــن‬ ‫ویرایش مقررات تامین برق مراکز استخراج رمز ارز را‬ ‫ابالغ کرد که بر اساس ان تامین برق مراکز استخراج‬ ‫رمــز ارز بــه یکی از چهار روش «تامین برق از طریق‬ ‫نیروگا ههــای تجدیدپذیــر»‪« ،‬تامین بــرق از طریق‬ ‫سرمایه گذاریدر بهینه سازی»‪«،‬تامینبرقبانصب‬ ‫و بهر هبــرداری از مولدهــای حرارتــی» یا «اتصال به‬ ‫شبکه و خرید انرژی از شرکت برق» انجام می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کاهش تقاضا برای بنزین سوپر بعد از سهمیه بندی بنزین‬ ‫در حالــی برخــی از مــردم از کاهــش توزیع بنزین‬ ‫ســوپر در جایگا ههــای بنزین صحبت می کنند که به‬ ‫گفتهرئیسصنفجایگاه داران‪،‬اززمانافزایشقیمت‬ ‫بنزینوشیوع کرونا‪،‬بنزینسوپرباعدماستقبالمردم‬ ‫مواجه شد و از همین رو تقاضا و عرضه به جایگاه ها‬ ‫نیز شــیب نزولی داشت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬چند ماهی‬ ‫اســت که توزیع بنزین سوپر در جایگاه های سوخت‬ ‫بــا کاهــش روبه رو شــده اســت‪ .‬برخــی این اتفــاق را‬ ‫بــه دلیل صــادرات بنزین می داننــد و برخی دیگر نیز‬ ‫از کاهش تولید ان صحبت می کنند‪ .‬کاهش تولید یا‬ ‫یشــود که ایران‬ ‫صادرات بنزین اما در حالی مطرح م ‬ ‫اکنون ظرفیت تولید روزانه تا‪ ۱۱۰‬میلیون لیتر بنزین را‬ ‫در کشور دارا است و ان گونه که مدیرعامل پاالیشگاه‬ ‫ستاره خلیج فارس اعالم کرده فقط در این پاالیشگاه‬ ‫‪ ۴۷‬میلیــون لیتر بنزین با کیفیتی باالتــر از یــورو‪ ۵‬در‬ ‫روز تولید می شود‪ .‬بنابراین شائبه کمبود بنزین سوپر‬ ‫بــه دلیل ناتوانی در تولید یــا افزایش صادرات به طور‬ ‫کلی رد می شود‪ .‬بااین حال همچنان این سوال مطرح‬ ‫است که کاهش عرضه بنزین سوپر در جایگاه ها به‬ ‫چــه دلیلی اتفــاق می افتد؟ تا پیش از ســهمیه بندی‬ ‫بنزینوشیوع کرونا‪،‬سهمبنزینسوپرازمصرفحدود‬ ‫‪ ۳۰‬درصد بوده که با توجه به کاهش مصرف بنزین‬ ‫در یــک ســال گذشــته‪ ،‬این عــدد به حــدود‪ ۴‬درصد‬ ‫رسیده است‪ .‬به گفته سخنگوی شرکت ملی پخش‬ ‫فراورد ههــای نفتی ایران‪ ،‬بنزین درخواســتی از ســوی‬ ‫جایگاه داران اعم از بنزین عادی یا بنزین سوپر به طور‬ ‫کاملتامینمی شود‪.‬فاطمه کاهیدر گفت وگوباایرنا‬ ‫گفت‪ :‬توزیع بنزین سوپر کاهش پیدا کرده زیرا تقاضا‬ ‫بــرای این بنزین از ســوی جایــگاه داران و مردم پایین‬ ‫امــده اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬طبق بررس ـی های انجام‬ ‫شــده‪ ،‬ب هصــورت روزانه بنزین ســوپر در جایگاه های‬ ‫نواحیغربوشرقتهرانتوزیعمی شود‪ .‬کاهیتاکید‬ ‫کرد‪ :‬توزیع بنزین سوپر فقط در جایگاه هایی انجام‬ ‫می شود کهدر فهرستتوزیع کنندگانبنزینسوپرقرار‬ ‫دارند و شامل همه جایگاه ها نمی شود‪ .‬این موارد در‬ ‫حالیمطرحمی شود کهبررسی هایایرنانیزحکایت‬ ‫از کاهش سهم فروش بنزین سوپر از مجموع مصرف‬ ‫بنزین دارد‪ .‬این بررسی ها نشان می دهد که تا پیش‬ ‫از سهمیه بندی بنزین و شیوع کرونا‪ ،‬سهم بنزین سوپر‬ ‫از مصرفحدود‪ ۳۰‬درصدبوده کهباتوجهبه کاهش‬ ‫مصرفبنزیندر یکسال گذشته‪،‬اینعددبهحدود‬ ‫چهار درصدرسیدهاست‪.‬یکیاز مهم تریندالیلاین‬ ‫موضوع فاصله قیمتی بین بنزین سهمیه ای با بنزین‬ ‫سوپراست‪.‬همچنینامکانخریدبنزینسوپربا کارت‬ ‫سوخت وجود ندارد و همین عوامل باعث می شود‬ ‫تا اقبال به استفاده از بنزین سوپر در بین مردم کاهش‬ ‫داشته باشد‪ .‬از همین رو‪ ،‬جایگاه داران از بنزین سوپر‬ ‫استقبال نمی کنند زیرا بخار بنزین سوپر در زمانی که‬ ‫باید در جایگاه بماند تا توسط مشتری خریداری شود‬ ‫قالعمل جایگاه برای فروش ان بیشتر می شود‪.‬‬ ‫از ح ‬ ‫همچنینجایگاه هابایدیکیازمخازنخودرابهبنزین‬ ‫سوپر اختصاص دهند و این در حالی است که مشتری‬ ‫برای این محصول بسیار کم شده است‪.‬رئیس صنف‬ ‫جایگاهداران کشور نیز در این مورد تاکید کرده که با‬ ‫توجــه به واقعیــات میدانــی‪ ،‬از زمان افزایش قیمت‬ ‫بنزینوشیوع کرونا‪،‬بنزینسوپرباعدماستقبالمردم‬ ‫مواجه شــد و تولید و عرضه به جایگاه ها هم شــیب‬ ‫نزولیداشتهاست‪.‬اسداهللقلی زاده‪،‬بااشارهبهمیزان‬ ‫فروشفراورده هاینفتیواز جملهبنزینسوپر گفت‪:‬‬ ‫به طورکلی جایگاه ها در سال گذشته با کاهش‪ ۳۰‬تا‬ ‫‪ ۷۰‬درصدیفروشمواجهبودندوحتیدر ایامعیدنیز‬ ‫میزانفروشدر مقایسهباسال هایقبلاز کرونابسیار‬ ‫پایین تر بود و این مورد در بنزین سوپر کاهش بیشتر و‬ ‫مداوم تریرابهدنبالداشت‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ 1402‬روستا در کردستان‬ ‫گازدار شدند‬ ‫غریبــه رحیمــی‪ -‬کردســتان‪:‬‬ ‫روســتا بــوده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز کردستان‬ ‫مجمــوع تعــداد روســتاهای‬ ‫گفت‪ :‬بــه مناســبت نام گذاری‬ ‫گازدار شــده در پایــان ســال ‪۹۹‬‬ ‫ســال گذشــته توســط مقــام‬ ‫از مرز یک هزار و ‪ ۴۰۰‬روســتای‬ ‫معظــم رهبــری بــه نــام ســال‬ ‫گازدار فراتر رفته و با شروع سال‬ ‫احمد فعله گری‬ ‫جهــش تولیــد‪ ،‬با شــروع ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تعداد روســتاهای گازدار‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تعداد روســتاهای گازدار‬ ‫یــک هــزار و ‪ ۴۰۲‬مورد اســت‪.‬‬ ‫یک هزار و ‪ ۴۰۲‬مورد اســت‪ .‬احمد فعله گری مدیرعامــل شــرکت گاز کردســتان خاطرنشــان‬ ‫در خصــوص اجــرای ایــن پروژه هــا اظهــار کــرد‪ :‬کرد‪ :‬برای گازرســانی به ‪ ۱۰۵‬روستا و ‪ ۱۴۱‬واحد‬ ‫در ســال ‪ ۹۹‬هیــچ پــروژه ای بالتکلیــف باقــی صنعتی ‪ ۶۶۰‬کیلومتر شبکه گذاری صورت گرفته‬ ‫نمانده و پروژه هایی که در هر ســال تعریف و است‪ .‬فعله گری یاداور شد‪ :‬براساس پکیج های‬ ‫عملیات اجرایی ان اغاز در همان سال به اتمام طراحــی حتی المقــدور شــبکه ها در مجــاورت‬ ‫و بهر هبــرداری از ان اغــاز می شــود و بنابراین در جاده های ارتباطی‪ ،‬جاده های دسترسی انتقال‬ ‫هیچ پــروژه ای شــاهد توقف عملیــات اجرایی گاز‪ ،‬پتروشیمی و انتقال نفت به جهت کاهش‬ ‫نبودیــم‪ .‬وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال ‪ ۹۹‬مخاطــرات زیســت محیطی و ایمنی و تخریب‬ ‫تعــداد روســتاهای گازدار شــده جدید در هفته محیط زیست و نیز کاهش هزینه های اجرایی و‬ ‫دولــت ‪ ۳۸‬مــورد و در دهــه مبــارک فجــر ‪ ۶۷‬تحصیل اراضی انجام پذیرفته است‪.‬‬ ‫عدم استفاده از اب شرب برای مصارف‬ ‫کشاورزی و مدیریت مصرف اب‬ ‫رشت‪-‬رویدادامروز‪ :‬مدیرعامل‬ ‫‪ 1400‬تاکنون‪ ،‬به جز موارد ناشی‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫از بروز حوادث و اتفاقات مانند‬ ‫گفت‪ :‬با گرم شــدن هوا‪ ،‬ادامه‬ ‫شکستگی در شبکه توزیع اب‪،‬‬ ‫وضعیــت کرونایی و همچنین‬ ‫در شهرها و روستاها در خصوص‬ ‫کاهش دبی چاه ها و چشمه ها‬ ‫ُافتفشار یاقطعیاب گزارشی‬ ‫محسنحسینی‬ ‫در ما ههــای پیــش رو بــه دلیــل‬ ‫نشده است‪ .‬حسینی افزود‪ :‬در‬ ‫کاهش نــزوالت جوی‪ ،‬احتمال‬ ‫برخی از شهرها و روستاها که از‬ ‫بــروز تنش ابی در روزهای گرم ســال وجــود دارد چشمه جهت تامین اب شرب استفاده می شود‬ ‫لذا توصیه ما به مشترکین این است تا نسبت به به دلیل کاهش نزوالت جوی در سال ابی جاری‪،‬‬ ‫مدیریتمصرفورعایتالگویصحیحاستفاده ابدهــی چشــمه ها رو به کاهش بــوده و ممکن‬ ‫از اب اقدام کنند‪ .‬ســید محســن حسینی با بیان اســت با شروع فصل گرم سال‪ ،‬با چالش کمبود‬ ‫اینکه در حال حاضر شــرایط ابی تثبیت شــده­ اب مواجــه شــویم‪ .‬وی در ادامــه ضمن تاکید بر‬ ‫ای در اســتان وجــود دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬پــس از افتتاح عدم استفاده از اب شرب برای مصارف کشاورزی‬ ‫مــدول دوم تصفیه خانــه بــزرگ اب گیــان در تصریح کرد‪:‬مردمعزیزاستاندر صورتمشاهده‬ ‫اســفندماه ســال ‪ 99‬توان تولید این تصفیه خانه شکستگیوهدررفتاب‪،‬استفاده هایغیرمجاز‬ ‫به حدود ‪ 6‬هزار لیتر بر ثانیه افزایش یافته است ماننــد ابیاری باغات و مزارع از اب شــرب‪ ،‬موارد‬ ‫و در شهرها و روستاهای برخوردار از تصفیه خانه را بــه مرکــز ‪ 122‬گزارش نمایند‪ .‬بنابراین گزارش؛‬ ‫مشکلی وجود ندارد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬هم اینک در زمــان کنونــی گیــان دارای یــک هــزار و ‪718‬‬ ‫وضعیت ابدهی اکثر چاه­ها و چشمه های استان روســتا و ‪ 52‬شــهر برخوردار از اب شــرب ســالم و‬ ‫قابل قبول است و به طور متوسط میزان ابدهی بهداشتی است‪ 2.‬میلیون و‪ 750‬هزار نفر از مردم‬ ‫ان ها ‪ 8‬هزار و ‪ 500‬لیتر بر ثانیه است‪ .‬مدیرعامل استان نیز از خدمات شرکت اب و فاضالب گیالن‬ ‫شــرکت اب و فاضالب گیالن گفت‪ :‬از اغاز سال بهره مندند‪.‬‬ ‫امادگی مقابله با خشک سالی وتنش ابی‬ ‫در سال ‪1400‬‬ ‫کمیتــه مدیریــت بحــران‬ ‫‪ 40‬میلیــون متــر مکعبی حجم‬ ‫و پدافنــد غیرعامــل اســتان‬ ‫اب ســد ازاد‪ ،‬جهــت رهاســازی‬ ‫کردستان‪ ،‬در راستای پیشگیری‬ ‫دو مرحلــه ای (اردیبهشــت و‬ ‫از تنش ابی و سازگاری با کم ابی‬ ‫مهرماه) به سد قشــاق انجام‬ ‫در ســال جــاری‪ ،‬اعــام امادگی‬ ‫شــده است‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ارش اریانژاد‬ ‫کــرد‪ .‬به گــزارش رویــداد امروز‪،‬‬ ‫اب منطقــه ای کردســتان ادامه‬ ‫ارش اریانــژاد با اشــاره به میزان‬ ‫داد‪ :‬در راســتای جلوگیــری از‬ ‫کاهــش بارندگــی در فروردین مــاه ســال جــاری قطعی برق در تاسیسات و ادارات شهرستان های‬ ‫نســبت به مدت مشابه در ســال گذشته‪ ،‬اظهار تابعه در فصول پیک مصرف برق‪ ،‬امادگی های‬ ‫کــرد‪ :‬بــا توجــه به شــرایط خشک ســالی حادث الزم جهت استقرار دیزل ژنراتورها‪ ،‬به عمل امده‬ ‫شده‪ ،‬جلسات کمیته مدیریت بحران و پدافند اســت‪ .‬اریانژاد خاطرنشــان کرد‪ :‬پایش اب ســد‬ ‫غیرعامل جهت بررســی و هماهنگی هــای الزم قشالق به صورت مستمر صورت می پذیرد و به‬ ‫به صورت هفتگی برگزار می شود‪ .‬وی به تسریع منظور ارتقاء کیفی اب این ســد هماهنگی های‬ ‫در اقدامــات مدیریتــی در حوزه بحران و پدافند الزم براســاس مطالعــات بــه عمــل امده جهت‬ ‫غیرعامــل اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬تامین اب شــرب خریدتجهیزاتباشرکتمدیریتمنابعابایران‬ ‫شــهروندان از اولویت هــای ایــن شــرکت اســت صــورت گرفته اســت‪ .‬وی‪ ،‬در پایان با اشــاره به‬ ‫کــه برنامه ریزی های عملیاتی جهــت تامین اب کاهش نزوالت جوی و کم ابی امسال یاداور شد‪:‬‬ ‫شــرب پایدار به خصوص در شهرهایی که منبع عبور از شرایطپیشروصرفاباهمکاریوهمدلی‬ ‫تامین اب شرب ان از محل سدها است‪ ،‬انجام هماستانی هایشریفبامصرفصحیحوبهینه‬ ‫شــده و همچنین هماهنگی های الزم با شرکت منابعابدر تمامیبخش هایشرب‪ ،‬کشاورزی‪،‬‬ ‫توســعه اب و نیــروی ایــران در خصــوص ذخیره صنعتوخدماتامکان پذیرخواهدبود‪.‬‬ ‫امادگیمناطقنفت خیزجنوببرای‬ ‫افزایشتولیدنفت‬ ‫‫مدیرعامــل شــرکت ملــی‬ ‫نام گــذاری ســال ‪ ،۱۴۰۰‬بــا‬ ‫مناطــق نفت خیــز جنــوب از‬ ‫برنامه ریــزی و پیش بینــی‬ ‫امادگــی ایــن شــرکت بــرای‬ ‫منابــع الزم بــرای تحقــق‬ ‫افزایــش تولیــد نفــت تــا‬ ‫برنامــه تولیــد امســال کــه در‬ ‫رقمــی فراتــر از مقــدار تولیــد‬ ‫ان رونــد افزایشــی مســتمر‬ ‫احمد محمدی‬ ‫پیــش از تحریم هــا در ســال‬ ‫پیش بینیشده‪،‬توانتولیدخود‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬خبــر داد‪ ‬.‬بــه گزارش‬ ‫را افزایــش داده و البتــه تحقــق‬ ‫روز دوشــنبه ایرنــا از شــرک ‬ ‫ت ملــی مناطــق چنیــن هدف بزرگی‪ ،‬مســتلزم تامیــن خدمات‪،‬‬ ‫نفت خیــز جنــوب‪« ،‬احمد محمــدی» گفت‪ :‬پشــتیبانی و رفع موانع تولید اســت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بــا تحقــق برنامه هــای طراحی شــده در دو شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز جنوب بــا بیان‬ ‫ســال اخیــر و ایجــاد ظرفیــت تولیــد کــه بــا اینکــه مناطــق نفت خیــز جنوب بــا تــوان تولید‬ ‫تالش کارکنــان و متخصصان فنی و عملیاتی روزانــه بیــش از ‪ ۳‬میلیون بشــکه نفت‪ ،‬توانایی‬ ‫در ســتاد و شــرکت های بهره بــرداری تابــع تامیــن ‪ ۸۰‬درصــد نفــت تولیــدی کشــور را دارد‪،‬‬ ‫انجــام شــد‪ ،‬این شــرکت امــاده برگشــت به اظهار کرد‪ :‬برنامه عملیاتی افزایش تولید در همه‬ ‫تولید در ســطحی فراتــر از مقدار تولید پیش بخش های عملیاتی و پنج شــرکت بهره بردار‬ ‫از تحریم هــا در ســال ‪ ۱۳۹۷‬شــده اســت‪ .‬کارون‪ ،‬مــارون‪ ،‬اغاجــاری‪ ،‬گچســاران و‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نام گــذاری امســال بــه نــام مسجدســلیمان ابالغ شــده و در حال انجام‬ ‫«تولید‪ ،‬پشــتیبانی ها‪ ،‬مانع زدایی ها» افزود‪ :‬اســت و به محض برطرف شدن تحریم ها و‬ ‫شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز جنــوب بــر فراهم شــدن زمینه افزایش صــادرات نفت‪،‬‬ ‫اســاس رســالت ذاتی خود و به منظور تحقق افزایش تولید محقق می شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫رشد‪ 400‬درصدیدستگیری‬ ‫قاچاقچیاندر کرمانشاه‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان‬ ‫در بازرس ـی های انجا مشــده‬ ‫کرمانشــاه در گفتگــو بــا مهــر‬ ‫از خودروهــای توقیفــی‪۲ ،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬پــس از اطــاع‬ ‫کصــد و ‪ ۵۰‬و‬ ‫محمولــه ی ‬ ‫مامــوران پلیــس مبــارزه بــا‬ ‫‪ ۷۸‬کیلوگرمــی تریــاک کــه به‬ ‫مواد مخدر اســتان کرمانشــاه‬ ‫شــکل ماهرانه ای جاساز شده‬ ‫علی اکبر جاویدان‬ ‫در مــورد فعالیــت ‪ ۲‬بانــد‬ ‫بــود‪ ،‬کشــف شــد‪ .‬جاویــدان‬ ‫تهیــه و توزیــع مــواد مخــدر و‬ ‫بابیان اینکه در این راســتا پنج‬ ‫اینکــه قصــد انتقال مقــدار زیادی مــواد مخدر قاچاقچــی دســتگیر و تحویل مراجــع قضائی‬ ‫از اســتان های جنوبــی بــه کرمانشــاه را دارند‪ ،‬شدند‪ ،‬افزود‪ :‬تالش برای شناسایی و دستگیری‬ ‫رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت‪ .‬دیگر اعضای مرتبط با این باندها ادامه دارد‪.‬‬ ‫ســردار علی اکبــر جاویــدان افــزود‪ :‬مامــوران او بــا اشــاره بــه اینکه برخــورد بــا قاچاقچیان‬ ‫تهــای امســال پلیــس‬ ‫بــا انجــام اقدامــات اطالعاتی گســترده مســیر مــواد مخــدر جــز اولوی ‬ ‫حرکتــی قاچاقچیان را شناســایی و درحالی که اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬کشــفیات ســال جــاری نســبت‬ ‫مجوز قضائی را همراه داشتند در محل مناسب به مدت مشــابه در ســال گذشــته ‪ ۳۲۶‬درصد‬ ‫مستقر و به محض مشاهده خودروهای حامل رشــد را نشــان می دهد‪ .‬جاویدان از رشــد ‪۲۵‬‬ ‫مواد مخدر که ســه دســتگاه خودروی ســواری درصدی انهدام باند و ‪ ۴۰۰‬درصدی دستگیری‬ ‫ســمند‪ ،‬پــژو ‪ ۴۰۵‬و پرایــد بود‪ ،‬اقــدام کردند‪ .‬قاچاقچیان‪ ،‬خرده فروشان و معتادان متجاهر‬ ‫فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد‪ :‬در سال ‪ ۱۴۰۰‬نسبت به سال قبل خبر داد‪.‬‬ ‫حمل بیش از ‪ 10‬میلیون تن کاال در سال‬ ‫گذشتهاز گیالن‬ ‫رشــت‪ -‬رویــداد امروز‪:‬مدیــرکل‬ ‫شــده طــی مدت مذکور شــامل‬ ‫راهــداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫انواع اهن االت‪ ،‬سیمان‪ ،‬تخته‪،‬‬ ‫اســتان گیالن گفت‪ :‬طی ســال‬ ‫مواد سوختی‪ ،‬گندم و جو بوده‬ ‫گذشــته ‪ 10‬میلیــون و ‪ 620‬هــزار‬ ‫کــه توســط بیــش از ‪ 727‬هزار‬ ‫تــن کاال از اســتان گیــان حمل‬ ‫دستگاهسفرکامیونجابجاشده‬ ‫فریبرز مرادی‬ ‫شــد کــه ایــن امــار در مقایســه‬ ‫است‪.‬‬ ‫بــا مدت مشــابه ســال گذشــته‬ ‫مدیــرکل راهــداری و‬ ‫‪ 11‬درصد رشــد را نشــان می دهد‪ .‬فریبرز مرادی حمل ونقــل جــاده ای اســتان در ادامــه گفــت‪ :‬از‬ ‫افزود‪ :‬با مقایسه عملکرد شهرهای مهم استان‪ ،‬مجموع کاالهایجابجاشدهدر سال گذشته‪8.6‬‬ ‫شهرستان رشت با جابجایی بیش از‪ 4‬میلیون تن درصد (هشــت و شــش درصد) مربوط به حمل‬ ‫کاال رتبه اول را به خود اختصاص داده و پس ازان کاالهای اساسی بوده است‪.‬‬ ‫شهرســتان های بندرانزلــی‪ ،‬رودبــار و ســیاهکل‬ ‫گفتنــی اســت در حــال حاضــر ‪ 159‬شــرکت‬ ‫رتب ههــای دوم تــا چهــارم را بــه خــود اختصــاص حمل ونقل کاال و بیش از ‪ 5599‬دستگاه وسیله‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫نقلیــه بــاری در ‪ 3‬پایانــه بــاری در اســتان گیــان‬ ‫اوخاطرنشان کرد‪:‬عمده ترین کاالهایحمل مشغولفعالیتهستند‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫روزنهفرار مالیاتیدر استانبوشهر‬ ‫مسدود شود‬ ‫اســتاندار بوشــهر بابیان اینکه وصول مالیات‬ ‫در استان بوشهر افزایش یافته است‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫روزنهتخلففرار مالیاتیدر واحدهاوبخش های‬ ‫مختلفمسدودشود‪.‬بهگزارشایسنا‪،‬عبدالکریم‬ ‫گراونــد در جلســه ســتاد درامد اســتان بوشــهر با‬ ‫قدردانی از تالش اداره کل امور مالیاتی استان در‬ ‫تحققسهمیهتعیین شدهدروصولمالیاتاظهار‬ ‫داشــت‪ :‬تحقق وصول مالیات در ســال گذشــته‬ ‫قابل مقایسهباسال هایماقبلاننیستوایندر‬ ‫ی است که سال قبل ویروس کرونا صدمات‬ ‫حال ‬ ‫قابل توجهیبهاقتصادودرامد کسب وکارهاوارد‬ ‫کــرد‪ .‬او‪ ،‬بابیــان اینکه ‪ 60‬درصد فعالیت اســتان‬ ‫بوشهردرعرصهخدماتاست گفت‪:‬سال گذشته‬ ‫درتخصیصاعتباراتدربخش های گوناگونسال‬ ‫سختی پشت سر گذاشته شد ولی استان بوشهر‬ ‫در این حوزه خوش درخشید‪ .‬استاندار بوشهر‪ ،‬از‬ ‫تالش هایمجموعهامورمالیاتیاستانواقدامات‬ ‫مدیرکل در زمینه رسیدگی به پرونده های مالیاتی‬ ‫در کوتاه تریــن زمان و تحقق درامدهای مالیاتی‬ ‫تقدیر کرد و گفت‪ :‬تهاتر بدهی مالیاتی فرصت‬ ‫خوبــی بــرای کمک بــه حل وفصل مشــکالت و‬ ‫تبادل بدهی های مالیاتی و معوقات بود که سال‬ ‫قبــل در این زمینــه امور مالیاتی اســتان همکاری‬ ‫الزم برای تسریع درروند انجام تهاتر انجام داد‪.‬‬ ‫گراوند‪،‬بابیاناینکهسالقبلبهمیزان‪ 130‬میلیارد‬ ‫تومــان از بدهی ها از طریق تهاتر مالیات وصول‬ ‫شــد افزود‪ :‬این مهم نشان می دهد که اگر نظام‬ ‫اداری برنامه ریزی داشته باشد می تواند این مهم‬ ‫به عنوان یک ظرفیت از ان برای توســعه اســتان‬ ‫استفادهکند‪.‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 08‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1056‬‬ ‫کاهش چشمگیر بارش ها در سال جاری‬ ‫ابخیزداریکلیدحلمشکالتکشاورزیدرخشکسالیاست‬ ‫حامــد فرضــی مدیــرکل منابــع طبیعــی و‬ ‫ابخیزداری استان البرز در گفت وگو با ایرنا بابیان‬ ‫اینکه ابخیزداری کلید حل مشکالت کشاورزی در‬ ‫خشکســالی است گفت‪ :‬در سال زراعی جاری با‬ ‫کاهش چشــمگیر بارش ها روبرو هســتیم که خبر‬ ‫از ســالی ســخت برای بخش کشــاورزی اســتان را‬ ‫می دهــد ولــی یکــی از راهکارهــای برون رفــت از‬ ‫این مشکل استفاده از ذخایر ابی پشت سازه های‬ ‫ابخیزداری است‪ .‬او با اشاره به نگاه بلند رهبری‬ ‫بــه بخش ابخیــزداری کشــور و اختصاص بودجه‬ ‫از محــل صنــدوق توســعه ملــی توســط ایشــان‬ ‫بــرای توســعه ابخیزداری در ســه ســال گذشــته‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬در این سه ســال طرح های زیادی‬ ‫از محل این اعتبار اجراشــده که عالوه بر کاهش‬ ‫بالیــای طبیعی و فرســایش خاک بــه ذخیره اب‬ ‫در ســفره های زیرزمینــی نیــز کمــک کرده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابع طبیعــی و ابخیزداری اســتان البرز‬ ‫حهــای ابخیزداری توســط این‬ ‫گفــت‪ :‬اجرای طر ‬ ‫اداره کل ساالنه با تزریق ‪ ۷۲‬میلیون مترمکعب‬ ‫اب ســطحی و ســیالب ها به سفره های زیرزمینی‬ ‫اســتان همراه شــده اســت‪ .‬او ادامه داد ‪ :‬در سال‬ ‫غبــر ‪ ۱۷‬میلیــارد و ‪ ۹۰۰‬میلیــون تومــان‪ ،‬در‬ ‫‪ ۹۷‬بال ‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬افــزون بــر ‪ ۵۶‬میلیــارد و ‪ ۶۰۰‬میلیــون‬ ‫تومــان و در ســال ‪ ۹۹‬حــدود ‪ ۳۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫حهــا در البرز اختصاص یافت‪.‬‬ ‫بــه اجرای این طر ‬ ‫او اضافــه کــرد‪ :‬در ســال ‪ ۱۳۹۷‬بیــش از ‪ ۳۰‬طرح‬ ‫ابخیــزداری و ابخــوان داری‪ ،‬در ســال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫حــدود ‪ ۵۰‬طــرح و در ســال ‪ ۱۳۹۹‬نیــز ‪ ۳۵‬طــرح‬ ‫ابخیزداری در دســتور کار اداره کل منابع طبیعی‬ ‫و ابخیزداری البرز قرار گرفت‪ .‬فرضی بابیان اینکه‬ ‫حهــا به ‪ ۲‬شــکل مکانیکــی و بیولوژیکی‬ ‫ایــن طر ‬ ‫انجام شد‪ ،‬گفت‪ :‬عملیات مکانیکی برای ایجاد‬ ‫سازه ها شامل خشکه چینی‪ ،‬گابیون بندی‪ ،‬سنگ‬ ‫و مــات‪ ،‬بتــون‪ ،‬خاکــی و مرمــت انجا مشــده و‬ ‫عملیات بیولوژیک شــامل بذرپاشــی‪ ،‬کپه کاری‪،‬‬ ‫بوتــه کاری‪ ،‬قــرق‪ ،‬مدیریــت چــرا‪ ،‬بــذرکاری‪،‬‬ ‫نهال کاری و مراقبت و ابیاری بوده است‪.‬‬ ‫او در ادامــه به اثربخشــی اجــرای این طرح ها‬ ‫اشــاره کــرد و بیــان داشــت‪ :‬افــزون بــر نفــوذ ‪۷۲‬‬ ‫میلیون مترمکعب اب به ابخوان ها‪ ،‬ســاالنه ‪۳۸‬‬ ‫میلیون مترمکعب اب در سطح حوضه های ابخیز‬ ‫جمع اوری و از هدر رفت و فرسایش ‪ ۶۵۲‬هزار تن‬ ‫خاک جلوگیری شده است‪ .‬مدیرکل منابع طبیعی‬ ‫و ابخیزداری استان البرز اضافه کرد‪ :‬همچنین ‪۲۹۰‬‬ ‫هزار مترمکعب رسوب در حوضه های ابخیز استان‬ ‫مهارشده ضمن انکه ‪ ۹‬هزار تن نیز افزایش تولید‬ ‫علوفــه را شــاهد بوده ایــم‪.‬او گفــت‪ :‬هم اکنون در‬ ‫ســازه های حوض ههــای ابخیز شهرســتان طالقان‪،‬‬ ‫کرج و ساوجبالغ ذخیره باالیی از اب راداریم ولی‬ ‫در شهرســتان اشتهارد وضعیت مطلوب نیست و‬ ‫سازه های تقریبا خالی از اب هستند‪.‬او افزود‪ :‬اگر‬ ‫در اشتهارد بارندگی خوبی داشته باشیم با توجه‬ ‫به شــرایط اقلیمی ان منطقه این ســازه ها از بروز‬ ‫ســیالب در منطقه جلوگیــری می کند ضمن اینکه‬ ‫نوید اب مناسب را نیز به کشاورزان می دهد‪.‬بیش‬ ‫از ‪ ۴۵۰‬هزار هکتار از وسعت استان البرز را اراضی‬ ‫ملی تشــکیل می دهد که ‪ ۳۷۰‬هزار هکتار از این‬ ‫عرصه ها مرتعی است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫برداشت گیاهانداروییوخوراکیاز مراتعجنوب کرمانممنوعشد‬ ‫مدیرکلمنابعطبیعیوابخیزداریجنوب کرمان‬ ‫از ممنوعیت صدور مجوز برداشت گیاهان دارویی‪،‬‬ ‫صنعتــی و خوراکی مرتعــی از مراتع جنوب کرمان‬ ‫خبــر داد‪ .‬حمــزه احمــدی گفــت‪ :‬بــه دلیل کاهش‬ ‫نزوالت اســمانی طی ســال گذشته و نبود بارندگی‬ ‫در چنــد هفتــه اخیر و عدم رشــد کافی گیاهــان در‬ ‫یشــوند‪،‬‬ ‫صــورت برداشــت دچــار اســیب جــدی م ‬ ‫اجازه برداشــت گونه های گیاهان دارویی از مراتع‬ ‫جنــوب کرمــان داده نخواهد شــد‪ .‬مدیرکل منابع‬ ‫طبیعــی و ابخیــزداری جنــوب کرمــان خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬تنــوع اقلیمــی در ایــن منطقــه موجب شــده‬ ‫اســت جنــوب کرمــان محلــی بــرای رویــش صدها‬ ‫گونــه گیاهی باشــد کــه نقش مهمــی در کمک به‬ ‫معیشــت مــردم منطقــه دارد‪ .‬احمدی بــا تاکید بر‬ ‫اینکه بر اســاس نظرات فنی و کارشناســی هرگونه‬ ‫برداشت با شرایط موجود موجب عدم زاداوری در‬ ‫گیاه می شود افزود‪ :‬پس از بررسی وضعیت رویش‬ ‫گیاهان و شرایط اکولوژیکی ان ها و به منظور حفظ‬ ‫و تقویت پوشــش گیاهی ســطح مراتع مقرر شد از‬ ‫هرگونه برداشــت تحت عناوین یادشــده از سطح‬ ‫مراتع جنوب کرمان جلوگیری شود‪ .‬او خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی جنوب‬ ‫کرمان به صورت شبانه روزی در حال گشت زنی در‬ ‫عرصه هایملیبودهودر صورتمشاهدهبرداشت‬ ‫غیرمجاز گیاهان دارویی و خوراکی با افراد متخلف‬ ‫برخورد قانونی خواهد کرد‪ .‬مدیرکل منابع طبیعی‬ ‫و ابخیــزداری جنــوب کرمان ضمن اشــاره به اینکه‬ ‫دامداران‪ ،‬عشایر و حاشیه نشینان جنگل ذینفعان‬ ‫اصلی از مراتع و جنگل ها هستند خواستار همکاری‬ ‫الزم ا نهــا بــا مجموعــه اداره کل منابــع طبیعی و‬ ‫ابخیزداری جنوب کرمان شد و گفت‪ :‬مردم هرگونه‬ ‫برداشــت غیرقانونــی و تصــرف اراضــی ملــی را به‬ ‫شماره ‪ ۱۳۹‬و ‪ ۱۵۰۴‬کد امداد جنگل و مرتع اعالم‬ ‫کنند تا ضمن برخورد قاطع و قانونی با متخلفین‪،‬‬ ‫از ورود خســارت های جبران ناپذیــر بــه عرصه های‬ ‫جنگلیومرتعیمنطقهجلوگیریشود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بزرگ ترینلندفیلمهندسی‪-‬بهداشتیکشور‬ ‫حرکتدر مسیر«مشهدیکالگو»‬ ‫توانمندسازیجوامعمحلیوانسجام‬ ‫سازمانی در ‪ ۳۳‬روستای مازندران‬ ‫رئیــس اداره اموزش‪ ،‬ترویج‬ ‫گردیــده که در ســال ‪ ۹۹‬اجرای‬ ‫و مشــارکت های مردمــی اداره‬ ‫تعــدادی از پروژ ههــای مرتبــط‬ ‫کل منابع طبیعــی و ابخیزداری‬ ‫بــر اســاس رتب ههــای اعطاشــده‬ ‫مازندران‪-‬ســاری از اجرای پروژۀ‬ ‫در کارگروه های مربوطه در این‬ ‫توانمندســازی و توان افزایــی‬ ‫اداره کل به این تشکل ها واگذار‬ ‫محمدحسن‬ ‫جوامــع محلــی و نیــز انســجام‬ ‫گــردد‪ .‬رئیــس اداره امــوزش و‬ ‫دادخواه‬ ‫سازمانی در ‪ ۳۳‬روستای هدف‬ ‫ترویج و مشــارکت های مردمی‬ ‫شهــای‬ ‫در ‪ ۱۹‬حوزه ابخیز و در سطح ‪ ۱۱‬شهرستان استان اداره کل در راســتای بهین هســازی اموز ‬ ‫مازنــدران خبــر داد‪.‬به گــزارش پایگاه خبری هم مشــارکتی و رســیدن به اهداف اصلی‪ ،‬به نقش‬ ‫وطن‪-‬ساری‪ ،‬محمدحســن دادخواه اظهار کرد‪ ،‬تسهیلگران مجرب‪ ،‬دست اندرکاران و ذینفعان‬ ‫هدف از اجرای این پروژه که امسال سومین سال پــروژه (عمدتــا جوامــع محلــی) اشــاره کــرد و‬ ‫اجــرای ان اســت ایجاد هماهنگی و همســویی اجرای کامل و موفق پروژه های منابع طبیعی و‬ ‫دست اندرکاران حوزه ابخیز در راستای مشارکت ابخیزداریرامنوطبههمکاریهمه جانبهعناصر‬ ‫موثــر و ایجاد زمینه های توســعه در حوزۀ ابخیز فوق الذکر دانســت‪ .‬دادخواه افزود‪ :‬نتیجه مورد‬ ‫استاناست‪.‬‬ ‫انتظار از اجرای این پروژه ها را نهایتا توانمندسازی‬ ‫دادخواه افزود‪ :‬مدیریت مشارکتی در منابع جوامــع محلــی‪ ،‬باال بــردن انگیز ههــای جوانان‬ ‫طبیعی‪ ،‬همانا داشــتن دیدگاهی جامع گرایانه بومــی و محلــی در عــدم مهاجــرت به شــهرها‪،‬‬ ‫بــه مدیریــت منابــع طبیعــی و دخالــت دادن حضور جوانان تحصیل کرده در تشکل های تازه‬ ‫گرو ههــای مرتبــط در ایفــای نقش های مختلف تاسیس که به عنوان یکی از پارامترهای اصلی در‬ ‫اســت کــه باهــدف نهایــی حفاظت و توســعه تاسیس این تشکل هاست و واگذاری اجرای امور‬ ‫پایدار منابع طبیعی تجدیدشــونده که فرایندی مرتبط به پروژه های منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫یهــا و‬ ‫پویــا و فعــال بوده و با شــکل گیری و اجرای یک در ســطح اســتان بــه تشــکل ها و تعاون ‬ ‫پــروژه اغــاز م ‬ ‫یشــود و درنهایــت تبدیــل به یک درنهایتبهبود کیفیتزندگیوتوسعهاقتصادی‬ ‫واحــد جدایی ناپذیر از جامعه محلی می گردد‪ .‬و اجتماعی در ســطح روســتاها و جوامع محلی‬ ‫او در ادامــه بــه موضــوع ســاماندهی تشــکل ها اعالم کرد‪ .‬او به رعایت پروتکل های بهداشــتی‬ ‫و تعاون ‬ ‫یهــای موجــود در مشــارکت اجرایــی در برگزاری تمامی کارگاه ها و محدودیت تعداد‬ ‫طر ‬ ‫حهــا و پروژه های منابع طبیعی و ابخیزداری افرادشرکت کنندهدر دوره هایاموزشی‪،‬ترویجی‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت در دو ســال گذشــته تعــداد و مشــارکتی و نیز به چش ـم انداز بسیار روشنی از‬ ‫قابل توجهی تشــکل از جوامع محلی با گرایش اشــاعه فرهنگ حفظ منابع طبیعــی در جوامع‬ ‫منابع طبیعی و ابخیزداری در راستای اجرای بند محلی در سایه برگزاری این دوره های اموزشی و‬ ‫ب ماده‪ ۲۹‬قانون احکام دائمی برنامه‪ ،‬تاسیس ترویجیاشارهنمود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شــهردار مشــهد در یادداشتی نوشــت‪ :‬ایجاد‬ ‫لندفیل یکی از جدیدترین متدهای دفن پسماند‬ ‫در دنیــا اســت و خوشــحال هســتم کــه اکنون ما‬ ‫در شــهر مشــهد بزرگ ترین لندفیل کشور را ایجاد‬ ‫کرده ایم و در مسیر «مشهد یک الگو» با موفقیت‬ ‫گام برمی داریم‪.‬‬ ‫محمدرضــا کالئــی در خصــوص بزرگ تریــن‬ ‫لندفیل مهندســی‪ -‬بهداشــتی (دفن زباله) کشور‬ ‫در ادامه نوشت؛‬ ‫یکــی از مهم تریــن اتفاقــات در حــوزه‬ ‫محیط زیســت‪ ،‬مدیریــت پســماند و جلوگیری از‬ ‫ایجــاد الودگــی اســت‪ .‬موضوعــی که بــا جدیت‬ ‫در طول این دو ســال از ســوی همکاران در حوزه‬ ‫خدمــات شــهری پیگیــری شــده و حــاال یکــی از‬ ‫دستاوردهای مهم ان اماده بهره برداری است‪.‬‬ ‫بزرگ تریــن لندفیــل مهندســی‪ -‬بهداشــتی‬ ‫یشــود تا از دفن‬ ‫(دفن زباله) کشــور که باعث م ‬ ‫غیربهداشتی زباله ها و پسماند که ثمره ان نفوذ‬ ‫بهــای زیرزمینی اســت جلوگیری‬ ‫شــیرابه ها به ا ‬ ‫شــود و اسیب رســاندن به محیط زیست کاهش‬ ‫موثری پیدا کند‪.‬‬ ‫ایجــاد لندفیــل یکــی از جدیدتریــن متدهای‬ ‫دفن پسماند در دنیا است و خوشحال هستم که‬ ‫اکنون ما در شهر مشهد بزرگ ترین لندفیل کشور‬ ‫را ایجاد کرده ایم و در مسیر «مشهد یک الگو» با‬ ‫موفقیت گام برمی داریم‪.‬‬ ‫خــوب اســت کــه بدانیــد روزانــه دو هــزار‬ ‫تن پســماند و زباله در شــهر مشهد جمع اوری‬ ‫می شــود و از ایــن میــزان حــدود ‪ ۷۰‬درصــد‬ ‫مــواد الی اســت که بخش مهم ان به شــیرابه‬ ‫تبدیــل می شــود و نداشــتن پــروژه ای همچون‬ ‫لندفیــل ســبب می شــود در اینده یــک فاجعه‬ ‫محیط زیســتی را بــا توجــه بــه الــوده شــدن‬ ‫اب هــای زیرزمینــی بــرای شــهر و شــهروندان‬ ‫رقم بزند‪.‬‬ ‫درواقــع ایجــاد لندفیــل مســئولیت مــا در‬ ‫مدیریت شــهری مشــهد نبــود اما همچــون دیگر‬ ‫پروژ ههــا وارد گــود شــدیم و از حمایــت اعضــای‬ ‫شورای اسالمی شهر مشهد به دلیل حمایت های‬ ‫انان ممنون هستم‪.‬‬ ‫از متخصصیــن و کارشناســان دانشــگاهی‬ ‫به ویــژه موسســه همکاری هــای بین المللــی ژاپن‬ ‫(جایکا) که در احداث این پروژه بزرگ همکار و‬ ‫همراه ما بودند‪ ،‬سپاسگزارم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫«روزسنه»زمینه ایبرایمعرفیسنت های گذشتهسنندجاست‬ ‫شــهردار ســنندج گفت‪ :‬نام گذاری «روز سنه» و‬ ‫ثبت ســنندج به عنوان «شــهر خالق موســیقی» در‬ ‫جهان دو رویداد فرهنگی و ماندگار است که اداب‬ ‫و سنن گذشته را احیا و معرفی خواهد کرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬حشــمت اله صیدی‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬بر اســاس طرح شــورای شــهر و مصوبه‬ ‫شورایفرهنگیعمومیاستانروز‪ 6‬اردیبهشت ماه‬ ‫به نام «روز ســنه» در تقویم محلی نام گذاری شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اوخاطرنشان کرد‪:‬استان کردستاندارایپیشینه‬ ‫تاریخیاستوغنایفرهنگی‪،‬هنریواداب ورسوم‬ ‫بسیارزیبایایناستانهموارهموردتوجه گردشگران‬ ‫داخلی و خارجی بوده است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬سنندج به عنوان مرکز استان کردستان‬ ‫همــواره خاســتگاه هنرمنــدان‪ ،‬مفاخــر و مشــاهیر‬ ‫برجسته ای بوده و ازلحاظ موقعیت جغرافیایی و‬ ‫همچنین وجود اثار تاریخی و باستانی در سنندج‪،‬‬ ‫بــه یکــی از شــهرهای مهــم کردنشــین در ایــران‬ ‫تبدیل شده است‪ .‬صیدی افزود‪ :‬معرفی ظرفیت ها‬ ‫و جاذب ههــای گردشــگری و اقتصــادی این شــهر به‬ ‫تمام دنیا وظیفه تمامی دستگاه ها است و اقدامات‬ ‫فرهنگی بهترین روش برای معرفی زیبایی های این‬ ‫شهربهجهانیاناست‪.‬‬ ‫او گفت‪:‬شهرداریوشورایاسالمیشهرسنندج‬ ‫در این دوره اقدامات فرهنگی مناسبی را در راستای‬ ‫معرفی هر چه بهتر ســنندج به تمام ایران و جهان‬ ‫صــورت داد‪ .‬صیــدی عنــوان کــرد‪ :‬پیگیــری بــرای‬ ‫نا مگــذاری ششــم اردیبهشــت ماه در تقویم محلی‬ ‫بنــام «روز ســنه» یکــی از اقدامات مهم و فرهنگی‬ ‫شهرداری و شورا در این دوره بود‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬یکی دیگر از اقدامات مهم و ماندگار‬ ‫شــهرداری و شــورای شــهر در ایــن دوره‪ ،‬پیگیــری‬ ‫برای ملحق شدن سنندج به شبکه شهرهای خالق‬ ‫یونســکو بود که خوشــبختانه این امر محقق شــد‬ ‫و اکنون ســنندج به عنوان شــهر خالق موســیقی در‬ ‫یونسکوثبت شدهاست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اغاز واکسیناسیونجانبازانباالی‪50‬درصدخراسانرضوی‬ ‫ســحر رحمتــی‪ -‬مشــهد مقدس‪:‬واکسیناســیون‬ ‫جانبازان ‪ 50‬تا ‪ 70‬درصد خراسان رضوی با حضور‬ ‫مدیــرکل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران خراســان‬ ‫رضــوی و تنــی چنــد از مســئوالن دانشــگاه علوم‬ ‫پزشکی مشهد مقدس اغاز شد‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران خراسان‬ ‫رضوی در حاشیه این واکسیناسیون گفت‪ :‬بیش از‬ ‫دو هزار نفر از جانبازان باالی ‪ 50‬درصد در استان‬ ‫خراســان رضــوی در برابر ویروس کرونا واکســینه‬ ‫خواهند شــد که ‪ 1200‬نفر از این افراد در مشــهد‬ ‫و بقیــه در مراکز منتخب بهداشــت شهرســتان ها‬ ‫ایمن سازی می شوند‪.‬‬ ‫حجت االسالم حسین معصومی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬پیش ازاین ‪ 500‬نفر از ایثارگران استان شامل‬ ‫جانبازان قطع نخاع‪ ،‬شیمیایی شدید‪ ،‬قطع عضو‬ ‫و والدین داری دو شهید و باالتر در برابر ویروس‬ ‫کرونا واکسینه شدند‪.‬‬ ‫مســئول حــوزه نمایندگــی ولی فقیــه در بنیاد‬ ‫اســتان بابیــان اینکــه از طریــق ســامانه پیامکــی‬ ‫و تمــاس تلفنــی به جانبازان اطالع رســانی شــده‬ ‫اســت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با توجه به نگهداری واکســن‬ ‫کرونــا در شــرایط خاص‪ ،‬امکان واکســینه شــدن‬ ‫ایثارگران در منزل وجود ندارد و این عزیزان باید‬ ‫همراه با کارت ایثارگری به مرکز مربوطه مراجعه‬ ‫کننــد‪.‬او بابیــان اینکــه ســاعت کاری ایــن مرکز ‪8‬‬ ‫الــی ‪ 13‬اســت‪ ،‬افزود‪ :‬جانبازان معــزز می توانند‬ ‫بــا مراجعه به این مرکز تا پایان وقــت اداری روز‬ ‫پنج شنبه نهم اردیبهشت واکسن کرونا را دریافت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬واکسیناسیون جانبازان ‪50‬‬ ‫درصد و باالتر در شهرستان ها در مراکز بهداشت‬ ‫ان شهرستان با همکاری بنیاد انجام می شود‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم دکتر قلیان معاون بهداشــتی‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی و غالمپــور معــاون‬ ‫بهداشــت و درمــان بنیاد شــهید و امــور ایثارگران‬ ‫خراسان رضوی نیز حضور داشتند‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫انجام فعالیت های‬ ‫فرهنگی در کمیته امداد‬ ‫قم بااعتباری بالغ بر ‪۹۷‬‬ ‫میلیارد ریال‬ ‫حوزه فرهنگی کمیته امداد اســتان قم اعتباری بالغ بر‬ ‫‪ ۹۷‬میلیارد ریال از تامین تبلت و شهریه دانش اموزان‬ ‫و دانشــجویان گرفته تا اموزش و مشــاوره ان ها هزینه‬ ‫کرده است‪ .‬به گزارش سایت خبری کمیته امداد‪ ،‬سید‬ ‫محســن صالحی‪ ،‬معاون امور فرهنگی کمیتــه امداد‬ ‫استان قم فعالیت های این معاونت برای‪ ۶‬هزار و‪۱۰۲‬‬ ‫دانش اموز و ‪ ۵۴۵‬دانشجو و طلبه تحت حمایت این‬ ‫نهاد در اســتان قم را تبیین و تصریح کرد‪ :‬در ســال ‪۹۹‬‬ ‫با توجه به شیوع ویروس کرونا بسیاری از برنامه های‬ ‫فرهنگیواموزشیاز طریقفضایمجازیهدف گذاری‬ ‫تهــای‬ ‫شــد‪ .‬او بابیــان اینکــه کرونــا بســیاری از فعالی ‬ ‫فرهنگی را تحت شــعاع خود قرارداد گفت‪ :‬تعطیلی‬ ‫اردوهای زیارتی‪ ،‬اموزشی و تربیتی برای سنین مختلف‬ ‫ازجملهاینفعالیت هابودهاست‪.‬معاونامورفرهنگی‬ ‫کمیتــه امداد اســتان قم تغییــر رویکــرد و اولویت های‬ ‫برنامه های فرهنگی در زمان شیوع کرونا را یاداور شد‬ ‫و گفت‪ :‬اموزش و اگاه سازی در اولویت اول و پرداخت‬ ‫کمک هزینهبهدانش اموزانوشهریهبهدانشجویاندر‬ ‫اولویت دوم برنامه های این حوزه قرار داشت‪ .‬صالحی‬ ‫بابیان اینکه در ســال گذشته برای اگاه ســازی ‪ ۵‬هزار و‬ ‫‪ ۳۳۹‬نفــر کالس های اموزشــی در زمینه های مختلف‬ ‫فرهنگی علمی‪ ،‬هنری و مهارت های زندگی برگزارشده‬ ‫استادامهداد‪:‬ایندوره هاباهزینه ایبالغ بر‪ ۳‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۴۹۷‬میلیون ریال برگزارشــده اســت‪ .‬او با اشــاره به‬ ‫اینکه در ســال گذشــته درمجموع به بیش از پنج هزار‬ ‫دانش امــوز‪ ،‬دانشــجو و طلبه کمک هزینه تحصیلی و‬ ‫تامین شــهریه پرداخت شــد تصریح کرد‪ :‬در سالی که‬ ‫گذشت ‪ ۱۱‬میلیارد و ‪ ۸۲۵‬میلیون ریال برای این اقدام‬ ‫مهمهزینهشد‪.‬‬ ‫صالحی افزود‪ :‬برای سایر فعالیت های حوزه فرهنگی‬ ‫در ســرفصل های مختلــف نیــز ‪ ۵۴‬میلیــارد و ‪۶۶۷‬‬ ‫میلیون ریال هزینه شــده اســت‪ .‬معاون امور فرهنگی‬ ‫کمیته امداد اســتان قم ضــرورت تامین نیازمندی های‬ ‫امــوزش غیرحضوری بــرای دانش اموزان بی بضاعت را‬ ‫خاطرنشان و اظهار کرد‪ :‬در سال گذشته ‪ ۷۰۹‬دستگاه‬ ‫تبلتمرغوببیندانش اموزاننیازمندتوزیعشد‪.‬‬ ‫او از ارائــه خدمــات فرهنگــی بــه ‪ ۲۲۲‬دانش امــوز‪،‬‬ ‫دانشــجو و طالب علوم دینی با هزینــه ای بالغ بر ‪۲۶۱‬‬ ‫میلیــون ریــال خبــر داد و گفت‪ :‬بــه چهار هــزار و ‪۶۵۳‬‬ ‫دانش اموز و دانشجوی مستقر در کانون های فرهنگی‬ ‫نیز یک میلیارد و ‪ ۱۰۸‬میلیون ریال خدمات ارائ هشــده‬ ‫است‪ .‬معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان قم با‬ ‫اشــاره به فعالیت وســیع حوزه فرهنگی کمیته امداد‬ ‫اســتان قم در فضای مجازی گفت‪ :‬اجرای برنامه های‬ ‫فرهنگــی نقــش زیــادی در کاهش اســیب های روحی‬ ‫و جســمی مددجویــان داشــته که نتایج موفــق ان در‬ ‫خانواده هایتحتحمایتمشهودبودهاست‪.‬‬ ‫‪ ۱۹۰‬پروانه اشتغال به‬ ‫مهندسی ساختمان در قم‬ ‫صادر شد‬ ‫رئیس اداره توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی‬ ‫و کیفیت ساختمان اداره کل راه و شهرسازی قم گفت‪:‬‬ ‫در سال ‪ ۹۹‬تعداد ‪ ۱۹۰‬پروانه اشتغال به کار مهندسی‬ ‫ساختمان در این استان صادر شد‪.‬‬ ‫اسماعیلاسدیاظهار داشت‪:‬در سال گذشتههمچنین‬ ‫‪ ۶۳۸‬پروانــه تمدیــد و ‪ ۳۳۲‬مــورد نیز ارتقــا یافت‪ .‬او‬ ‫افــزود‪ ۹ :‬پروانــه اشــتغال بــه کار معمــاران تجربــی و‬ ‫‪ ۲۳۳‬پروانــه و مجوز فعالیت در حرفه های مرتبط با‬ ‫ساختمان در قالب اشتغال به کار مهندسی ساختمان‬ ‫اشــخاص حقیقــی و حقوقــی اعــم از ازمایشــگاه های‬ ‫ساختمانی‪،‬سازندگانمسکنوساختمان‪،‬شرکت های‬ ‫طراحی و مهندسان مشاور و غیره نیز صادرشده است‪.‬‬ ‫اسدی گفت‪ :‬با توجه به استمرار شرایط شیوع بیماری‬ ‫کروناورعایتپروتکل هایبهداشتی‪،‬اعتبارپروانه های‬ ‫اشتغال به کار تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم‬ ‫از مهندســی‪ ،‬کاردانــی و معمــاری تجربــی کــه تاریــخ‬ ‫اعتبــار پروانــه ان هــا از ابتــدای ســال ‪ ۱۳۹۹‬پایان یافته‬ ‫اســت تــا تیرمــاه ســال ‪ ۱۴۰۰‬تمدیــد خواهــد شــد‪ .‬او‬ ‫بیان داشــت‪ :‬تمامی اشــخاص حقیقــی و حقوقی که‬ ‫اعتبار پروانه اشــتغال به کار ان ها در دوره زمانی یکم‬ ‫بهمن مــاه ‪ ۱۳۹۸‬تــا ‪ ۲۹‬اســفند ‪ ۱۳۹۸‬منقضــی شــده‬ ‫اســت موظفنــد تــا تاریــخ ‪ ۳۱‬خــرداد ‪ ۱۴۰۰‬نســبت به‬ ‫تمدید پروانه اشــتغال به کار خود اقدام کنند‪ .‬رئیس‬ ‫اداره توسعه مهندسی راه و شهرسازی قم خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬ســازمان های نظام مهندسی و کاردانی ساختمان‬ ‫نیــز باید ضمن اطالع رســانی و بهره گیــری حداکثری از‬ ‫ســرویس ارائــه خدمــات غیرحضوری بــا رعایت کامل‬ ‫دستورالعمل هایبهداشتیبهفرایندصدور‪،‬تمدیدویا‬ ‫ارتقای پروانه اشتغال به کار اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪ ۲۷۰۰‬واحد مسکونی‬ ‫محرومان در گلستان به‬ ‫بهره برداری می رسد‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان گفت‪ :‬دو هزار و‬ ‫‪ ۷۰۰‬واحد مسکونی محرومان در ماه جاری در گلستان‬ ‫بهبهره برداریمی رسد‪.‬سیدمحمدحسینیاظهار کرد‪:‬‬ ‫در راســتای تامین مسکن محرومان‪ ،‬ساخت سه هزار‬ ‫واحد بااعتبار ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان سال گذشته اغاز شد‬ ‫که بیش از ‪ ۱۳۰۰‬واحد مختص مددجویان کمیته امداد‬ ‫و‪ ۳۰۰‬واحد هم مربوط به مددجویان بهزیستی بود‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیاد مســکن اســتان گلســتان افزود‪ :‬بعــد از‬ ‫شناســایی این واحد پروانه رایگان بــرای ان ها صادر و‬ ‫بعد از انعقاد قرارداد با بانک ها‪ ،‬عملیات اجرایی اغاز‬ ‫شد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 08‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1056‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 08‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1056‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سایه سنگین گرانی‬ ‫بر سر کارگران‬ ‫سید رضا شاهورانی‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫در اســتانه یازدهــم اردیبهشــت روز جهانــی کار و‬ ‫کارگر‪ ،‬کارگران و خانواده های ان ها حال وروز خوشــی‬ ‫ندارنــد‪ .‬این قشــر زحمتکــش‪ ،‬ایــن روزها درگیــر و دار‬ ‫مشکالتی هستند که عمده ان ها رنگ و بوی اقتصادی‬ ‫دارد‪ .‬ایــن روزهــا حقــوق مصــوب از ســوی اداره کار‪،‬‬ ‫اصال کفاف مخارج را نمی دهد و کارگران برای گذران‬ ‫زندگی شان با مشکالت روبرو هستند‪.‬‬ ‫در ســال های اخیــر زمزمه هایــی مبنــی برافزایــش‬ ‫حقــوق کارگران به گوش رســیده اما هر بــار میزان این‬ ‫امر یا بسیار ناچیز بوده و یا اصال صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫افزایش دستمزدها البته تنها کاری نیست که می توان‬ ‫بــرای ا نهــا انجام داد بلکــه می توان بــا ارائه بن های‬ ‫تخفیفی‪ ،‬حمایتی و کاهش مخارجشــان دستشــان را‬ ‫گرفت تا شرمنده همسر و فرزندانشان نشوند‪ .‬میزان‬ ‫حقوق بر اســاس شاخص های مختلف مانند مطلوب‬ ‫تامین زندگی‪ ،‬نرخ تورم‪ ،‬سبد هزینه زندگی متفاوت از‬ ‫زندگیجاریتعیینمی شود‪،‬اینمیزاندستمزد کارگری‬ ‫جوابگوی زندگی نیســت ولی نمی توان یک جانبه به‬ ‫موضــوع نگاه کــرد چراکه افزایــش بیش ازحد حقوق‪،‬‬ ‫افزایــش تــورم را بــه دنبال دارد‪ .‬افزایش دســتمزد تنها‬ ‫یتــوان بــا‬ ‫راهــکار افزایــش رفــاه زندگــی نیســت و م ‬ ‫پرداخــت بخشــی از دســتمزد ب هصــورت ُبــن خریــد از‬ ‫ایجاد تورم جلوگیری و به اقتصاد و رفاه خانوارها کمک‬ ‫کرد‪ .‬مشــکالت معیشتی قشر کارگر و کوچک تر شدن‬ ‫سفره ان ها متاسفانه مشکالت عدیده ای را پیش اورده‬ ‫اســت‪ .‬لذا در خصوص این میزان یعنی قشــر کثیری از‬ ‫جامعه باید گفت که ما با جامعه بزرگی از مردم طرف‬ ‫یشــان تاثیر‬ ‫تهــا در زندگ ‬ ‫هســتیم کــه نوســانات قیم ‬ ‫بســزایی دارد که باید به مســئوالن گفت که کارگران‬ ‫نیازمند تغییر در وضعیت فعلی شان هستند و پوتین‬ ‫گرانــی امــروز گلویشــان را ســخت می فشــارد‪ .‬حــال و‬ ‫هوای دل های کارگران در این روزها که یک ماه از سال‬ ‫گذشته است‪ ،‬ابری ست‪ .‬این روزها لبخند بر گوشه ی‬ ‫لبانشانخشکیده‪،‬دستمزدهایناچیزشانتوانمقابله‬ ‫با تورم لجام گســیخته را ندارد و ســایه ســنگین گرانی‬ ‫بر سـ ِـر بســیاری از ان ها ســایه افکنده است‪ .‬بسیاری از‬ ‫کارگران نه ملکی دارند که با باال رفتن قیمت ارز‪ ،‬ان را‬ ‫بفروشند و نه سکه و طالیی‪ .‬تنها سرمایه زندگی شان‬ ‫یک دستمزد است که این روزها به سختی کفاف ثلث‬ ‫مــاه را هــم می دهــد تــا نصیبشــان از کار روزمره فقط‬ ‫یک جسم خسته باشد که زیر بار زندگی خمیده شده‬ ‫است‪ .‬برخی از کارگران حتی از بسیاری حقوقشان هم‬ ‫محروم هستند‪ .‬بندها و تبصره های مختلف قانون کار‬ ‫یشــود و ســودای اجرای صحیح‬ ‫در مورد ان ها اجرا نم ‬ ‫مــاده ‪ ۴۱‬ایــن قانــون کــه در خصــوص لــزوم افزایــش‬ ‫حقوق ان ها متناسب با نرخ تورم و میزان مکفی برای‬ ‫هزین ههــای یک خانوار متوســط اســت‪ ،‬بــه رویا بدل‬ ‫شــده اســت‪ .‬برخــی کارگران همچنین امنیت شــغلی‬ ‫هــم ندارنــد‪ .‬قبل از شــروع به کار از ان ها چک ســفید‬ ‫یشــود تا حق هیچ گونــه اعتراضی در‬ ‫امضــاء گرفته م ‬ ‫برابر مسائل تحمیلی نداشته باشند‪ .‬حقوق ناچیزشان‬ ‫چند ماه است که معوق مانده و بسیاری از واحدهای‬ ‫تولیدی که در ان ها کار می کردند‪ ،‬ورشکسته شده اند‬ ‫تــا همان اب باریکه را هم از دســت بدهنــد‪ .‬ان هایی‬ ‫هــم کــه کاری دارند هرروز در بیم ان هســتند که مبادا‬ ‫کارفرما قراردادشان را تمدید نکند یا کارخانه تعطیل‬ ‫شود‪ .‬به نظر می رسد این روزها کارگران زیادی هستند‬ ‫که شرمنده همسر و فرزندانشان شده اند‪ ،‬حقوق ان ها‬ ‫برای تامین حداقل های زندگی کفایت نمی کند‪ .‬ان ها‬ ‫از بسیاری نیازهای اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و اموزشی خود‬ ‫و خانواده هایشــان چشم پوشــی کرده انــد یعنــی در‬ ‫حقیقت توانایی ان را ندارند که حداقل سالی یک بار‬ ‫خانواده هایشــان را بــه مســافرت ببرنــد‪ .‬از گشــودن‬ ‫سفره خالی پیش روی فرزندانشان شرم دارند‪ ،‬ارزوی‬ ‫شهــای نخ نما چندین ســال اســت که به‬ ‫تعویــض فر ‬ ‫دلشان مانده و با بزرگ شدن فرزندان هرروز غصه های‬ ‫ان ها هم بزرگ تر می شود‪ .‬فکر تامین هزینه تحصیل‪،‬‬ ‫شغل‪ ،‬مقدمات ازدواج و تهیه جهیزیه با دست خالی‬ ‫و بــدون پس انــداز‪ ،‬ایــن روزها عالوه بــر ارامش روزانه‬ ‫خــواب شــبانه را هــم از چشمانشــان ربــوده اســت‪.‬‬ ‫فرزنــدان کارگــران هــم ایــن روزهــا حال وروزها شــادی‬ ‫دوران کودکــی و نوجوانی را چندان تجربه نمی کنند‪.‬‬ ‫ان ها بســیاری مواقع غم های پنهان شده پشت چهره‬ ‫پدر و مادرشان را احساس می کنند‪ .‬نوجوان با نداشتن‬ ‫خیلــی چیزهــا در مقابــل هم کالس ـی هایش احســاس‬ ‫حقارت می کند‪ .‬بسیاری از ارزوهای دوران کودکی اش‬ ‫بربادرفته اســت ارزوی رفتن به مســافرت خانوادگی‪،‬‬ ‫چند سال است که بر دلشان مانده و ثبت نام در یک‬ ‫کالس ورزشــی و داشــتن یــک دوچرخــه جــز حســرت‬ ‫هیچ چیــز نام نــدارد؛ اما اینــک ارزوی جدیــد فرزندان‬ ‫کارگران‪ ،‬داشــتن یک خانواده شــاد است‪ .‬هزینه های‬ ‫یشــوند و‬ ‫زندگــی کارگــری امــروز بــه دالر محاســبه م ‬ ‫یشــود‪ .‬مســئوالن اگر‬ ‫حقوقشــان به ریال پرداخت م ‬ ‫می خواهند اقتصاد ما از این وضعیت بیرون بیاید باید‬ ‫اقدامی کنند من معتقد هستم که اگر اقتصاد ما با باال‬ ‫رفتن حقوق مردم ترمیم نشود‪ ،‬با هیچ چیز دیگر ترمیم‬ ‫نمی شود‪ .‬امروز باید گفت این حقوق و دستمزدها با‬ ‫اوضاع واحــوال اقتصــادی و تورم لجام گســیخته‪ ،‬هیچ‬ ‫فایده ای ندارد با این وضعیت کارگر همیشه با مشکل‬ ‫روبرو است‪.‬‬ ‫سم‬ ‫رویدا د نان‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان خبرداد‪:‬‬ ‫پرداخت‪ ۲‬هزار میلیارد ریال‬ ‫به شهرداری ها و دهیاری ها در سال ‪۹۹‬‬ ‫مدیــرکل امور مالیاتی اســتان ســمنان گفت‪۲ :‬‬ ‫هــزار میلیــارد ریال از محل مالیات بــر ارزش افزوده‬ ‫یشــده اســتان ســمنان در ســال گذشــته‬ ‫جمع اور ‬ ‫یهــای سراســر اســتان‬ ‫بــه شــهرداری ها و دهیار ‬ ‫پرداخت شــد‪ .‬جواد انوری ابراز داشت‪ :‬مالیات بر‬ ‫ارزش افــزوده‪ ،‬درامــدی پایدار برای شــهرداری ها و‬ ‫دهیاری ها برای توسعه و عمران شهری محسوب‬ ‫یشــود و اگــر مــردم اثــار پرداخــت مالیــات را‬ ‫م ‬ ‫ب هصــورت ملمــوس درک و مشــاهده کنند‪ ،‬رغبت‬ ‫بیشتری برای پرداخت ان خواهند داشت‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬مالیات یکی از مولفه های تامین‬ ‫تهــا در‬ ‫درامــد و مدیریــت اقتصــادی بــرای دول ‬ ‫کشورهای پیشرفته و درحال توسعه است و امروزه‬ ‫در کشــورهای توســعه یافته ‪ ۱۰۰‬درصد درامدهای‬ ‫دولت از محل دریافت مالیات محقق می شود‪.‬‬ ‫مودیانمالیاتیاستانسمنانباپرداختبدهی‬ ‫مالیاتی از فرصت بخشودگی جرائم استفاده کنند‬ ‫مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان ســمنان اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬مودیــان مالیاتی بــا پرداخت بدهی خود‬ ‫می تواننــد از فرصــت طالیــی بخشــودگی جرائم‬ ‫قابل بخششموضوعقانونمالیات هایمستقیمو‬ ‫قانون مالیات بر ارزش افزوده استفاده کنند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬طرح بخشودگی جرائم قابل بخشش‬ ‫موضوعقانونمالیات هایمستقیموقانونمالیات‬ ‫بــر ارزش افزوده باهدف حمایــت از تولید‪ ،‬وصول‬ ‫معوقات مالیاتی و ارتقای سالمت اداری و تکریم‬ ‫فعــاالن اقتصــادی در ســال تولیــد‪ ،‬پشــتیبانی ها‪،‬‬ ‫مانع زدایی ها و پیشگیری از اثرات ویروس کرونا بر‬ ‫فضای کسب وکار اجرایی شده است‪.‬‬ ‫او با اشاره به مفاد ماده ‪ ۱۹۱‬قانون مالیات های‬ ‫مستقیم بیان کرد‪ :‬بخشودگی جرائم قابل بخشش‬ ‫موضوعقانونمالیات هایمستقیموقانونمالیات‬ ‫بــر ارزش افــزوده برای تمام فعــاالن اقتصادی اعم‬ ‫از تولیــدی و خدماتــی در هر منبع برای هرســال یا‬ ‫دوره در صورت پرداخت مانده بدهی شامل (اصل‬ ‫بدهــی‪ ،‬جرائــم غیرقابل بخشــش و ان بخــش از‬ ‫جرائمی که مورد بخشودگی واقع نشده است) تا‬ ‫پایان اردیبهشت ماه جاری اعالم می شود‪.‬‬ ‫انوری تصریح کرد‪ :‬بخشودگی جرائم موضوع‬ ‫ایــن دســتورالعمل برای هــر دوره یا ســال متفاوت‬ ‫اســت و پرداخت مانده بدهی طبق برگ قطعی‬ ‫ابالغ شده تا پایان خردادماه‪ ۱۳۹۹‬حداکثر تا تاریخ‬ ‫‪ ۳۱‬فروردیــن ‪ ۱۴۰۰‬برای تمامی فعاالن اقتصادی‬ ‫تــا ‪ ۷۲‬درصــد‪ ،‬پرداخــت مانده بدهــی طبق برگ‬ ‫قطعــی ابال غشــده از تاریــخ یکــم تیرمــاه ‪۱۳۹۹‬‬ ‫حداکثــر ظــرف مــدت یک ماه پــس از ابــاغ برگ‬ ‫قطعی تا ‪ ۱۰۰‬درصد خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬در صــورت پرداخــت مانــده بدهی قطعی‬ ‫شده پس از مهلت های تعیین شده به ازای هرماه‬ ‫‪ ۲‬درصــد از بخشــودگی موضــوع ایــن بنــد کســر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرکل اموزش فنی و حرفه ای استان سمنان خبر داد‪:‬‬ ‫اموزش مهارتی به ‪ ۱۲۷۸‬سرباز وظیفه‬ ‫مدیــرکل امــوزش فنــی و حرف ـه ای اســتان ســمنان گفــت‪ :‬هدف‬ ‫شهــای مهارتــی به ســربازان‪ ،‬کمک به اشــتغال پذیری‬ ‫از ارائــه اموز ‬ ‫و تســهیل برای ورود انان به بازار کار است‪.‬ســید حســین شــاهچراغ‬ ‫گفت‪ :‬مهارت های ارائه شده به سربازان بیشتر با توجه به نیازسنجی‬ ‫انجام می گیرد و دوره هایی در زمینه های مختلف مانند جوشکاری‪،‬‬ ‫تاسیســات و حوزه برق سال گذشــته برای سربازان در استان سمنان‬ ‫برگزار شــد‪.‬او بیان کرد‪ :‬اداره کل فنی و حرفه ای اســتان سمنان ارائه‬ ‫شهــای مهارتــی به عنوان راهکار اصولی برای رونق کس ـب وکار‬ ‫اموز ‬ ‫و اشــتغال زایی در بین اقشــار مختلف جامعه ازجمله روستاییان را‬ ‫خـــبر‬ ‫دنبال می کند‪.‬او تصریح کرد‪ :‬مربیان اداره کل اموزش فنی و حرفه ای‬ ‫اســتان ســمنان با حضور در روســتاها ب هصــورت رایــگان اموزش ها را‬ ‫بــه روســتاییان ارائــه می دهند‪ .‬شــاهچراغ خاطرنشــان کــرد‪ :‬فنی و‬ ‫حرفه ای استان سمنان در زمینه کشاورزی مانند پرورش قارچ‪ ،‬پرورش‬ ‫زنبورعســل‪ ،‬کشــت زعفران و کشــت گلخانه ای و در زمینه خدمات‬ ‫مانند صنایع دستی به روستاییان اموزش می دهد‪.‬‬ ‫او یاداور شــد‪ :‬با اطال ع‪‎‬رســانی و اگاهی بخش ـی های انجا مشــده‬ ‫از مزایای مهارت اموزی‪ ،‬تمایل اهالی روســتاهای اســتان ســمنان به‬ ‫شهــای مهارتــی افزایش یافتــه کــه افزایــش رغبت در‬ ‫فراگیــری اموز ‬ ‫مهارت اموزی در اشــتغال زایی و جلوگیری از مهاجرت از روســتاهای‬ ‫اســتان موثر بوده اســت‪ .‬شــاهچراغ اظهار داشــت‪ :‬اداره کل فنی و‬ ‫حرفه ای استان سمنان همچنین اموزش به معتادان بهبودیافته را نیز‬ ‫در دســتور کار قــرار داده و در ســال گذشــته ‪ ۲۸۲‬نفــر بهبودیافته در‬ ‫مراکــز دولتــی ایــن اداره کل اموزش های مهارتــی را به صورت رایگان‬ ‫فراگرفتند‪ .‬مدیرکل اموزش فنی و حرفه ای استان سمنان تاکید کرد‪:‬‬ ‫بیکاری منشــا بســیاری از اسیب های اجتماعی اســت و این اداره کل‬ ‫در تــاش اســت تا بــا ارائه اموزش های مهارتی در زمینه رفع معضل‬ ‫بیکاری نقش ایفا کند‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد‪:‬‬ ‫انتخاب سمنان به عنوان شهر خالق فرهنگ و هنر در حوزه صنایع دستی‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سمنان از‬ ‫انتخاب سمنان به عنوان شهر خالق فرهنگ و هنر‬ ‫در حوزه صنایع دستی خبر داد‪ .‬فرشید فالح گفت‪:‬‬ ‫سمنانبههمراهشهرهایمیبدیزد‪،‬زنجان‪،‬سیرجان‪،‬‬ ‫اللجین‪ ،‬مالیر و کیش در زمره شبکه صنایع دستی و‬ ‫سنتیشهرهایخالقفرهنگوهنرقرارگرفتهاست‪.‬‬ ‫او بابیان اینکه در طراحی شــهرهای خالق ‪ ۹‬حوزه‬ ‫طراحیوپیش بینی شدهاستافزود‪:‬اینحوزه های‬ ‫موضوعی شامل ادبیات‪ ،‬موسیقی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫ســنتی‪ ،‬هنرهای تجسمی‪ ،‬هنرهای نمایشــی مد و‬ ‫لباس‪،‬سینما‪،‬رسانهومطبوعاتوچاپوبسته بندی‬ ‫شــبکه شــهرهای خالق فرهنگ و هنر تشکیل شده‬ ‫اســت‪ .‬مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان‬ ‫سمنان متذکر شد‪ :‬در قالب شهرهای خالق باید با‬ ‫مشــارکت ادارات کل و شهرداری ها در فعالیت های‬ ‫مشــترک تعریف و اجرایی شــود و در این خصوص‬ ‫معاونوزیر کشور در امور شهرداری هاباوزیرفرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی همکاری مشترک تعریف کرده اند‪.‬‬ ‫مرحلهنخستطرحشبکهشهرهایخالقفرهنگ‬ ‫و هنر در تابستان ‪ ۱۳۹۸‬و اعالم فراخوان و امادگی‬ ‫‪ ۳۶۷‬شــهر برای مشــارکت اغاز و ســپس با برگزاری‬ ‫کارگاه هایاموزشیبرنامه نویسیفرهنگیوهنریو‬ ‫با حضور نمایندگان ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی‪،‬‬ ‫شهرداری هر شهر و رئیس انجمن فرهنگی و هنری‬ ‫همهشهرهایشرکت کنندهدر‪ ۳۱‬مرکزاستانبابیش‬ ‫از‪ ۹‬هزار و‪ ۶۰۰‬ساعت برای یک هزار و‪ ۲۰۰‬نفر انجام‬ ‫شد‪.‬پسازبرگزاری کارگاه ها‪،‬شهرهابرنامه هایخود‬ ‫راهمراهبامستنداتبهدبیرخانهمرکزیارسالوپس‬ ‫از چند مرحله داوری‪ ۱۴۳‬شهر در ‪ ۹‬حوزه موضوعی‬ ‫موســیقی‪ ،‬ادبیات‪ ،‬صنایع دستی و سنتی‪ ،‬هنرهای‬ ‫تجســمی‪ ،‬هنرهای نمایشــی‪ ،‬مد و لباس‪ ،‬ســینما‪،‬‬ ‫رسانه و مطبوعات و چاپ و بسته بندی به مرحله‬ ‫نیمه نهایی راه یافتنــد‪ .‬با توجه به شــاخص هایی‬ ‫مانند توجه ظرفیت های بومی‪ ،‬منطقه ای‪ ،‬ملی و‬ ‫شهــای اعتقــادی (دینی و مذهبی) در طراحی‬ ‫ارز ‬ ‫و اجــرای برنام ههــا‪ ،‬تاثیر پایدار در ارتقای ســطح‬ ‫فرهنگ و هنر شــهر‪ ،‬مشــارکت مردمــی و فعاالن‬ ‫حــوزه فرهنــگ و هنــر و پشــتیبانی شــرکت های‬ ‫بــزرگ تجاری‪ ،‬کارخانه ها و دســتگاه های اجرایی‬ ‫برای تامین هزینه ها و ســرمایه گذاری در تدوین و‬ ‫اجرای برنامه ها‪ ،‬خالقیت و نواوری در برنامه ها‪،‬‬ ‫توجــه بــه زیرســاخت های فرهنگــی و هنــری‪،‬‬ ‫قابلیت و ضمانت اجرایی‪ ،‬پیشــینه و سوابق هر‬ ‫شــهر در حــوزه مربوطــه طبق نظــر هیئ ـت داوران‬ ‫در مرحلــه نهایی تعداد ‪ ۶۰‬شــهر انتخاب و عضو‬ ‫اولین دوره شــبکه شــهرهای خالق فرهنگ و هنر‬ ‫در موضوعــات مختلف شــدند‪ .‬بر مبنای تصمیم‬ ‫شــورای سیاس ـت گذاری‪ ،‬شــبکه شــهرهای خــاق‬ ‫به مجموعه پنج شــهر یا بیشــتر که در یک حوزه‬ ‫موضوعــی بیشــترین امتیــاز را مطابق نظــر داوران‬ ‫کسب کرده اند‪ ،‬اطالق می شود و موضوعاتی که‬ ‫در ان کمتر از پنج شهر به مرحله نهایی رسیده اند‪،‬‬ ‫یشــود و شــهرهای راه یافته به‬ ‫شــبکه تشــکیل نم ‬ ‫مرحله نیمه نهایی در این حوزه موضوعی به عنوان‬ ‫شهرهای شایسته پیوستن به شبکه شهرهای خالق‬ ‫فرهنگوهنرمعرفیمی شوند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫روحی ه کارکنان مخابرات منطقه سمنان‪ ،‬بسیجی و جهادی است‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقه ســمنان در دیدار با‬ ‫ســرهنگ محمد امامی‪ ،‬مســئول بسیج ادارات‬ ‫و کارمنــدان اســتان‪ ،‬روحیه کارکنــان مخابرات‬ ‫منطقه ســمنان را روحیه ای بســیجی و جهادی‬ ‫و در راســتای کســب حداکثــری رضایــت مــردم‬ ‫عنــوان کــرد‪ .‬در این دیدار شــعبانی‪ ،‬جانشــین‬ ‫مســئول بســیج ادارات و کارمنــدان اســتان و‬ ‫ابوطالــب دارائــی‪ ،‬فرمانــده پایــگاه مقاومــت‬ ‫بیت المقــدس مخابــرات منطقــه ســمنان نیــز‬ ‫حضور داشــتند‪ ،‬مدیر مخابرات منطقه ســمنان‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن شــرکت از کارکنــان با‬ ‫دانــش‪ ،‬دلســوز و متعهــد برخــوردار اســت‪،‬‬ ‫اقداماتــی نظیــر توجــه ویــژه به نقــاط محروم‬ ‫و روســتاها و فعالیت های انســان دوســتانه در‬ ‫راســتای انجام مســئولیت اجتماعی را سرلوحه‬ ‫اقدامات مخابرات منطقه برشمرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫دانشگاه جامع فرهنگیان در استان ساخته می شود‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش استان سمنان از نهایی‬ ‫شــدن تفاهم نامه ای برای احداث دانشــگاه جامع‬ ‫فرهنگیان استان ســمنان در زمینی به مساحت ‪۶۰‬‬ ‫هکتار خبر داد‪ .‬تفاهم نامه احداث دانشگاه جامع‬ ‫فرهنگیان استان ســمنان در زمینی به مساحت ‪۶۰‬‬ ‫هکتار که به امضای اشناگر‪ ،‬استاندار سمنان رسیده‬ ‫بــود‪ ،‬توســط عباس گلــرو نماینــده مردم ســمنان‪،‬‬ ‫یشــهر در مجلس شــورای اسالمی و‬ ‫ســرخه و مهد ‬ ‫حسین خنیفر‪ ،‬رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور و با‬ ‫حضور محمد دســتورانی‪ ،‬مدیرکل اموزش وپرورش‬ ‫و حمیدرضا کریم‪ ،‬رئیس دانشگاه فرهنگیان استان‬ ‫سمنانمبادلهونهاییشد‪ .‬گلرودرحاشیهاینبرنامه‬ ‫گفت‪:‬ائین کلنگزنیوعملیاتساختمانیدانشگاه‬ ‫جامعفرهنگیاناستانسمنانباهدفتربیت معلم‬ ‫و تامین نیروی انسانی نهاد تعلیم و تربیت در هفته‬ ‫اول خردادماه ‪ ۱۴۰۰‬با حضور مســئوالن کشــوری و‬ ‫استانی در کنار دانشگاه سمنان انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬طرح دانشگاه جامع فرهنگیان‬ ‫استان سمنان دارای پردیس های برادران‪ ،‬خواهران‪،‬‬ ‫خوابگاه هایدانشجویی‪،‬فضایسبز‪،‬سایتاداری‬ ‫و فضاهای مکمل برای‪ ۸۰۰۰‬نفر دانشجو است که‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫در زمینی به مســاحت ‪ ۶۰‬هکتار احداث م ‬ ‫او با اعالم اینکه قرار است هزینه های عمرانی این‬ ‫پروژهعظیمازمحلاعتباراتملیاستانیومشارکت‬ ‫خیرین تامین شــود خواســتار همکاری‪ ،‬همفکری‪،‬‬ ‫همدلی و هم یاری مسئوالن ارشد‪ ،‬خیران و موثران‬ ‫استانبرایتسریعدررونداجراییانشد‪.‬دستورانی‬ ‫بابیان اینکه احداث دانشگاه جامع فرهنگیان از ‪۸‬‬ ‫افزایشسهمیهدانشجومعلماندانشگاهفرهنگیان‬ ‫برای سال تحصیلی‪ ۱۴۰۰-۱۴۰۱‬خبر داد و افزود‪ :‬در‬ ‫جلسه مشترک با رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور‪،‬‬ ‫تقاضــای افزایش یک صد نفری ســهمیه دانشــجو‬ ‫معلمــان دانشــگاه فرهنگیــان اســتان بــرای ســال‬ ‫تحصیلــی اینــده مطــرح شــد کــه مــورد موافقــت‬ ‫رئیــس دانشــگاه فرهنگیــان کشــور قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫مدیــرکل اموزش وپرورش اســتان خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫ایــن درخواســت و موافقت در راســتای پاســخ به‬ ‫تقاضای مشتاقان تحصیل در دانشگاه فرهنگیان‬ ‫و عالقه مندان به شــغل شــریف معلمی و تامین‬ ‫نیروی انسانی موردنیاز اموزش وپرورش انجام شده‬ ‫و بر این اســاس با توجه به برخورداری دانشــگاه‬ ‫فرهنگیان استان سمنان از هیئت علمی مجرب در‬ ‫رشــته های دبیری زبان انگلیســی‪ ،‬دبیــری ریاضی و‬ ‫مشــاوره‪ ،‬پذیرش دانشــجو در این سه رشــته از اغاز‬ ‫مهرماه ‪ ۱۴۰۰‬در دانشــگاه فرهنگیان استان سمنان‬ ‫انجاممیشود‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫تائیدصالحیت‪ ۹۷‬درصدداوطلبان‬ ‫انتخاباتشورایاسالمی‬ ‫اســتاندار ســمنان گفــت‪:‬‬ ‫درصــد از نامزدهای ششــمین‬ ‫بــا اعــام نظر هیئــت اجرایی‬ ‫دوره انتخابــات شــوراهای‬ ‫انتخابــات‪ ۹۷ ،‬درصــد‬ ‫اســامی شــهر در اســتان از‬ ‫داوطلبان حضور در انتخابات‬ ‫ســوی هیئت هــای اجرایــی‬ ‫شــورای اســامی در ســطح‬ ‫انتخابــات تاییــد صالحیــت‬ ‫علیرضا اشناگر‬ ‫اســتان تائیــد صالحیــت‬ ‫شدند‪ .‬او افزود‪ :‬به طور طبیعی‬ ‫شــده و امیدواریــم مشــارکت‬ ‫انتخابــات تجلــی مشــارکت‬ ‫حداکثــری مــردم را شــاهد باشــیم‪ .‬علیرضــا سیاســی مــردم اســت و حضور پرشــور مــردم در‬ ‫اشــناگر در نشســت ســتاد انتخابــات اســتان این رویداد سیاســی‪ ،‬نشــانه قوی از تعلق خاطر‬ ‫ســمنان بــه میزبانــی اســتانداری بابیــان اینکه مــردم به نظام و شــرایط اجرایی کشــور اســت‪.‬‬ ‫یکی از اصلی ترین مولفه های مهم مشــارکت اســتاندار سمنان بیان کرد‪ :‬هر اقدامی که منجر‬ ‫در انتخابــات بــه رســمیت شــناختن رقابــت به افزایش مشارکت و جلب نظر مردم در فرایند‬ ‫اســت و تمام متولیــان و ناظرین انتخابات به تصمیم گیری در سطح ملی و محلی شود بسیار‬ ‫تشــویق مــردم برای مشــارکت و تصمیم گیری ارزشمند بوده و حس تعلق خاطر مردم به کشور‬ ‫سرنوشــت خــود بپردازنــد‪ ،‬بیــان کــرد‪ ۹۷ :‬بار دیگر در انتخابات جلوه گر خواهد شد‪.‬‬ ‫اجراییشدنطرحپژوهشیبررسی‬ ‫فرونشست هایجنوباستان‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت‬ ‫یــاداوری کــرد‪ :‬در خصــوص‬ ‫و منابــع اســتانداری ســمنان‬ ‫بررســی و تصویــب عناویــن‬ ‫از بررســی طــرح پژوهشــی‬ ‫طرح های پژوهشــی در استان‪،‬‬ ‫فرونشســت های زمیــن در‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۹‬زمــان مطلوبی‬ ‫مناطق جنوبــی این اســتان در‬ ‫اختصاص داده شد و همچنین‬ ‫فاطمه منصوری‬ ‫شــورای پژوهشــی اســتان خبــر‬ ‫اقدام بسیار خوبی در خصوص‬ ‫داد و گفت‪ :‬از نتایج طرح های‬ ‫بودجه این طرح ها انجام شد‪.‬‬ ‫پژوهشــی اجراشــده در رفــع مشــکالت اســتان او تاکیــد کــرد‪ :‬بررســی طرح ها در ســال جاری با‬ ‫اســتفاده می شــود‪ .‬فاطمه منصوری‪ ،‬در جلسه زمــان بیشــتری انجــام خواهــد شــد و امــکان رد‬ ‫شورای پژوهش استانداری سمنان اظهار کرد‪ :‬این عناویــن طرح هــای مصوب‪ ،‬بر اســاس اینکه به‬ ‫طرح پژوهشی در بین طرح های سال‪ ۹۹‬بود که چه میزان قابل بهره برداری بوده و نیاز اســتان‬ ‫توجه ویژه ای به ان شد و امسال نیز به طورجدی را برطــرف خواهــد نمــود یا خیــر‪ ،‬وجــود دارد‬ ‫پیگیری می شــود‪ .‬او گفت‪ :‬طرح های پژوهشی معاون استاندار سمنان بابیان اینکه در خصوص‬ ‫استانبایدبه صورتمشخصقابلبهره برداری‪ ،‬بررســی طرح هــا به گونــه ای عمل خواهد شــد‬ ‫کاربردی و حاوی نقشه راه برای مسیر پیش روی تــا بــا حضــور دســتگاه های مرتبــط و ذی نفع‪،‬‬ ‫استانباشندتاموردتصویبقرار گیرند‪.‬‬ ‫میــزان قابــل بهره بــرداری بــودن طرح هــا برای‬ ‫منصوری گفــت‪ :‬کاربردی و راهبــردی بودن دســتگاه های مرتبط محقق شود‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫طرح های پژوهشی در استان دومولفه ای بود که کرد‪ :‬نیاز اســت تا دستگاه های مرتبط و ذینفع‬ ‫در سال‪ ۹۹‬نیز مورد تاکید شورای پژوهش استان در طرح های پژوهشی‪ ،‬راهکارهای بهره برداری‬ ‫و اســتانداری قــرار داشــت کــه نیاز اســت تا این از طرح هــا و نقدهای خــود را به صورت صریح‬ ‫طرح هابرایتصویبنهایی‪،‬به صورتمشخص و مشــخص بــه هنــگام ارائــه طرح هــا‪ ،‬بیــان‬ ‫کاربــردی‪ ،‬راهبردی‪ ،‬قابــل بهره بــرداری و دارای کننــد‪ .‬او بیــان کــرد‪ :‬عدم هماهنگــی الزم بین‬ ‫نقشــه راه مشخص برای اینده استان در راستای دســتگاه های دســت اندرکار در یــک حــوزه‬ ‫توســعه همه جانبــه و پایــدار و حل مشــکالت پژوهشی‪،‬باعثخواهدشدتانتایجپیشرانه ای‬ ‫موجودباشند‪.‬‬ ‫که از یک طرح پژوهشی انتظار داریم‪ ،‬نتایجی‬ ‫او ادامه داد‪ :‬یقینا پس از ارائه‪ ،‬نقد و بررسی عقب تر از اقدامات انجام شده در حوزه اجرایی‬ ‫طرح هایــی کــه در قالب عناوین مصوب شــده دستگاه های اجرایی را ارائه دهد که نیاز است تا‬ ‫ن مهم‪ ،‬اقدامات دستگاه ها‬ ‫معرفیمی شوند‪،‬پرداخت هایاعتباریبراساس برای جلوگیری از ای ‬ ‫میزان قابل بهره برداری بودن طرح ها و کاربسط در حوزه اجرا کنار هم گرداوری شــده و راهکاری‬ ‫های ان ها صورت می گیرد‪.‬‬ ‫عملیاتی راهگشــا به دوراز بدیهیات موجود‪ ،‬در‬ ‫معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خروجیپژوهش هاارائهشود‪.‬‬ ‫غربالگریبینایی‪ ۱۵‬هزار کودک‬ ‫در استان سمنان انجام شد‬ ‫مدیرکل بهزیســتی اســتان‬ ‫اشــاره بــه انجــام غربالگــری‬ ‫سمنان بابیان اینکه غربالگری‬ ‫شــنوایی بــرای شــش هــزار و‬ ‫بینایــی بــرای ‪ ۱۵‬هــزار کودک‬ ‫‪ ۶۹۴‬نــوزاد طــی ســال ‪۹۹‬‬ ‫اســتان طــی ســال گذشــته‬ ‫بیان کرد‪ :‬بسیاری بیماری ها و‬ ‫انجــام شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬هــدف‬ ‫نارســایی های چشــم و گــوش‬ ‫علیرضا ایزد پور‬ ‫این طــرح شناســایی به موقع‬ ‫هستند که اگر در سنین اندک و‬ ‫نارسایی هایبیناییاست‪.‬‬ ‫به موقع تشخیص داده شوند‪،‬‬ ‫علیرضا ایزد پور با اشاره به اقدامات حوزه می توانند درمان شوند و لذا این غربالگری ها در‬ ‫سالمت ســنجی گروه های هدف بهزیستی در این راستا اهمیت دارد ‪ .‬ایزد پور از ارائه اموزش‬ ‫سال‪ ۹۹‬بیان کرد‪ :‬اجرای غربالگری بینایی برای پیش از ازدواج به سه هزار و ‪ ۲۳۰‬نفر طی سال‬ ‫‪ ۱۵‬هــزار کودک یکــی از اقدامات درخور توجه ‪ ۹۹‬در سطح استان سمنان خبر داد و ابراز کرد‪:‬‬ ‫طی سال ‪ ۹۹‬بود که در سطح استان انجام شد‪ .‬در این ســال همچنین سه هزار مشاوره زندگی‬ ‫او بابیان اینکه این غربالگری ها در تشخیص سالم نیز به خانواده های استان ارائه شده است‪.‬‬ ‫به موقع نارسایی های بینایی بسیار تاثیر دارد‪ ،‬او از ارائــه خدمــات در مراکــز درمــان و کاهش‬ ‫ابــراز کــرد‪ :‬علی رغــم کرونا و مشــکالت ان‪ ،‬با اســیب اعتیاد به دو هزار و ‪ ۷۵۰‬نفر در ســطح‬ ‫نوبت دهــی بــه خانواده هــا و دوری از تجمــع استان سمنان طی سال ‪ ۹۹‬خبر داد و ابراز کرد‪:‬‬ ‫توانســتیم غربالگری خوبی را در ســطح استان در حــوزه اعتیــاد ‪ ۱۵۵‬نفر از اقدامات شــاخص‬ ‫انجــام دهیــم که با همــکاری والدیــن کودکان معاونت توســعه پیشــگیری بهزیســتی استان‬ ‫صــورت گرفــت‪ .‬مدیرکل بهزیســتی ســمنان با سمنانبهره مندشدند‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۲‬تن چوب تاغ سال گذشته‬ ‫در دامغان کشف و ضبط شد‬ ‫رئیــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫دامغــان گفــت‪ ۲ :‬هــزار و ‪ ۷۰‬کیلوگــرم چوب‬ ‫و ‪ ۳۰‬کیلوگــرم زغال تاغ طی ســال گذشــته در‬ ‫شهرستان دامغان کشف و ضبط شد‪ .‬علی اکبر‬ ‫عباسی راد افزود‪ :‬این مقدار چوب و زغال تاغ‬ ‫طی ‪ ۱۳‬فقره کشفیات از تاغزارهای شهرستان‬ ‫دامغــان بــا همــکاری نیروهــای حفاظــت‬ ‫اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری و مامــوران‬ ‫پاســگاه های انتظامی شهرســتان کشــف شد‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬در ایــن رابطــه ‪ ۶‬نفــر متخلــف‬ ‫بازداشــت و ‪ ۶‬دستگاه خودرو توقیف شد که‬ ‫پرونــده ایــن افراد به مراجــع قضایی تحویل‬ ‫و بــرای تعــدادی از ان هــا حکم قضایی صادر‬ ‫شــد و تعــدادی نیــز در حــال پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫فشــده‬ ‫ عباســی راد ارزش محموله هــای کش ‬ ‫چــوب تــاغ را ‪ ۷۴۵‬میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار ریــال‬ ‫و ارزش زغال کشف شــده را بالغ بر ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫ریــال عنــوان کــرد‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬بــا توجه به‬ ‫اهمیــت و جایــگاه منابــع طبیعی در توســعه‬ ‫پایدار کشــور از عموم شــهروندان به خصوص‬ ‫روســتائیان تقاضــا داریم تا همــکاری الزم را با‬ ‫ماموران منابع طبیعی و ابخیزداری شهرستان‬ ‫داشــته باشــند و هرگونه برداشــت غیرمجاز از‬ ‫ســطح عرصه های منابع طبیعی را به شــماره‬ ‫تلفــن رایگان ‪ ۱۵۰۴‬و یــا ‪ ۳۵۲۴۲۲۴۰‬به این‬ ‫اداره گزارش کنند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 08‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1056‬‬ ‫خوشامدگویی مدیران بایرن مونیخ‬ ‫به ناگلزمان‬ ‫بااعالمرسمیبایرن مونیخ‪،‬‬ ‫و سپس شــش عنوان قهرمانی‬ ‫یولیــان ناگلزمــان‪ ،‬ســرمربی‬ ‫بــه دســت اورد‪ .‬هفتمیــن‬ ‫فعلی الیپزیش‪ ،‬از پایان فصل‬ ‫عنوا نهــم ب ـه زودی به دســت‬ ‫جانشینهانسیفلیکخواهد‬ ‫می اید‪.‬اوهمیشهجایگاهیدر‬ ‫شــد‪ .‬بایرن مونیخ بــا پرداخت‬ ‫کتاب های تاریخ بایرن خواهد‬ ‫یولیان ناگلزمان‬ ‫‪ 25‬میلیــون یــورو به الیپزیش‬ ‫داشت‪ .‬ما برای او بهترین ها را‬ ‫جســاله بــا یولیان‬ ‫قــراردادی پن ‬ ‫برای اینده ارزو می کنیم‪ ».‬الیور‬ ‫ناگلزمان امضا کرد و این ســرمربی جوان رســما کان‪ ،‬نایب رئیس اینده بایرن‪ ،‬نیز گفت‪« :‬قرارداد‬ ‫جســاله یولیان نشــان می دهد که چقدر او با‬ ‫از اول جوالی هدایت بایرن را بر عهده خواهد پن ‬ ‫گرفت‪ .‬مدیران بایرن هر یک به نوبه خود ضمن بایــرن نزدیک اســت‪ .‬من مطمئنم که همراه با‬ ‫خوشامدگوییبهسرمربیجدیداینتیم‪،‬برای ناگلزمان و در کنار هم اینده بایرن را به شــکلی‬ ‫هانســی فلیک نیز در مســیری که پیش رو دارد بسیار موفقشکلخواهیمداد‪.‬از هانسیفلیک‬ ‫ارزوی موفقیــت کردنــد‪ .‬هربرت هاینــر‪ ،‬یکی از هم تشکر می کنم‪ .‬او با ارائه فوتبالی فوق العاده‬ ‫مدیــران بایرن‪ ،‬درباره توافق با ناگلزمان گفت‪ :‬بایرن را به کسب موفقیت های بزرگی هدایت‬ ‫«یولیــان ناگلزمان نماینده مربیان نســل جدید کرد‪ .‬اکنون ما خواست او برای ترک بایرن پیش‬ ‫اســت‪ .‬علی رغم ســن کم او سابقه چشمگیری از پایــان قــراردادش را بــراورده کرده ایم‪ .‬بهترین‬ ‫دارد‪ .‬مــا متقاعــد شــده ایم کــه بــا ناگلزمــان به ارزوهابرایتوهانسی‪».‬حسنصالححمیدزیچ‪،‬‬ ‫موفقیت هایبزرگچندسالاخیرادامهخواهیم مدیرورزشیبایرن‪،‬نیز گفت‪«:‬گفتگوهابایولیان‬ ‫داد‪.‬می خواهمبهنمایندگیاز بایرنصمیمانهاز بسیار مشارکتی‪ ،‬متقابل و بسیار سازنده بود‪ .‬با‬ ‫هانسی فلیک تشکر کنم‪ .‬او هدایت تیم ما را در او بسیار سرگرم خواهیم شد‪ ،‬من از این اطمینان‬ ‫یک مقطع دشوار در سال‪ 2019‬به دست گرفت دارم‪» .‬‬ ‫طارمیسلطانپنالتی های‬ ‫در پرتغال‬ ‫مهــدی طارمــی از زمــان‬ ‫شــد تــا هوگــو میــگل داور‬ ‫ورود بــه پرتغــال‪ ،‬تمامــی‬ ‫مســابقه یــک خطــای پنالتی‬ ‫ضربــات پنالتــی خــود را بــه‬ ‫بــه ســود اژدهــا اعــام کند‪.‬‬ ‫گل تبدیل کرده اســت‪ .‬هفته‬ ‫مهــدی طارمــی مهاجــم‬ ‫تهــای‬ ‫بیســت و نهــم رقاب ‬ ‫ایرانــی پورتــو کــه در ایــن‬ ‫مهدی طارمی‬ ‫لیــگ برتر پرتغال بــرای پورتو‬ ‫فصــل پنالتی هــای پرشــماری‬ ‫خوش یمــن نبــود و یــاران‬ ‫را بــرای تیمــش کســب کرده‬ ‫طارمــی در دیــداری کــه تصور نم ‬ ‫یشــد تا این بود‪ ،‬برای نخســتین بار از زمان پیوســتن به‬ ‫اندازه برایشــان سخت شود‪ ،‬مقابل مورینسه پورتو‪ ،‬پشت یک ضربه پنالتی قرار گرفت و‬ ‫به لطف گل دقایق پایانی طارمی از شکست توپ خود را به زیبای به گوشه سمت چپ‬ ‫نجات یافتند‪.‬‬ ‫دروازه فرســتاد و گل تســاوی تیمش را وارد‬ ‫در ایــن بــازی درحالی که پورتــو تا دقیقه دروازه مورینســه کــرد‪ .‬این هشــتمین پنالتی‬ ‫‪ 86‬تیــم بازنــده میــدان بــود‪ ،‬پــاس خــوب طارمــی از زمــان حضــور در لیــگ پرتغــال‬ ‫طارمــی درون محوطــه جریمــه بــه تونــی بــود کــه نکتــه جالــب‪ ،‬رکــورد تبدیــل ‪100‬‬ ‫مارتینــز رســید و ایــن بازیکــن پــس از عبــور درصد پنالتی ها به گل بوده اســت‪ .‬او برای‬ ‫از ســد الزار روســیچ مدافــع صربســتانی نخستین بار در لباس پورتو پشت یک ضربه‬ ‫مورینســه‪ ،‬بــا خطای ایــن بازیکن ســرنگون پنالتی قرار گرفت و ان را به گل تبدیل کرد‪.‬‬ ‫تمجیدویژهپوچتینو‬ ‫از نیمار‬ ‫مائوریتســیو پوچتینو‪ ،‬ســرمربی پاری ســن‬ ‫ژرمن‪ ،‬می خواهد برای دومین سال پیاپی این‬ ‫تیــم را به فینال چمپیونزلیگ برســاندپوچتینو‬ ‫می گوید کــه کار کردن با نیمار‪ ،‬مهاجم ‪PSG‬‬ ‫و ســرمربیگری او بســیار لذت بخــش بــوده‬ ‫چراکه این ســتاره برزیلی بســیار فروتن اســت‬ ‫و همیشــه به دســتورات ســرمربی گوش کرده‬ ‫و به ان ها عمل می کند‪ .‬پوچتینو که جانشین‬ ‫توخل روی نیمکت ‪ PSG‬شد ضمن جنگیدن‬ ‫بــاری کســب عنــوان قهرمانــی در لیــگ یــک‪،‬‬ ‫تنهــا دو بــازی دیگر تا رســاندن پاریس ـی ها به‬ ‫فینال چمپیونزلیگ‪ ،‬ان هم برای دومین ســال‬ ‫پیاپــی‪ ،‬فاصلــه دارد‪ .‬پاریس ـی ها در دو دیدار‬ ‫رفت وبرگشــت در نیمه نهایــی بــه مصــاف‬ ‫بازگشت پرانگیزه اش به مستطیل سبز‬ ‫از سیاهچاله‬ ‫بیرون امدم‬ ‫ارش افشــین بــار دیگر در ‪ 31‬ســالگی باانرژی‬ ‫و انگیزه زیاد به فوتبال ایران بازگشــته است‪ .‬به‬ ‫گزارش ورزش سه‪ ،‬افشین حاال مدتی می شود که‬ ‫توانسته از کمند مصدومیت ها‪ ،‬حرف وحدیث ها‬ ‫و بدشانس ـی هایی که در مســیر او قرار داشــت‪،‬‬ ‫فــرار کنــد‪ .‬او بــا پیراهن شــهرداری اســتارا در ‪31‬‬ ‫سالگی بار دیگر یاداور روزهای خوبش در فوالد‬ ‫خوزســتان شــد و بــا جدایــی در میانــه راه حــاال‬ ‫در خیبرخــرم ابــاد هم به درخشــش خــود ادامه‬ ‫می دهــد‪ .‬بــا این ملی پوش ســابق فوتبــال ایران‬ ‫گفتگویی انجام داده ایم که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫در دیدار با ملوان یک بار دیگر نقش پررنگی‬ ‫در موفقیت تیمت داشتی و روی گل اول‬ ‫تاثیرگذاشتی‪ .‬در مورد این مسابقه و شرایط‬ ‫خودت صحبت کن‪.‬‬ ‫شرایط خیلی خوبی دارم‪ .‬تمام عشق‪ ،‬انرژی‬ ‫و تمرکــزم روی فوتبــال اســت و با ارامــش کارم را‬ ‫می کنــم‪ .‬خــدا هم لطف کــرده و کمکش باعث‬ ‫این روزهای خوب است‪.‬‬ ‫اول فصل با تیم نساجی مازندران تمرین‬ ‫کردی و به نظر می امد که در این تیم خواهی‬ ‫بودولیبهنتیجهنرسید‪.‬چهاتفاقاتیرخداد‬ ‫که در مازندران ماندنی نشدی؟‬ ‫نســاجی تیــم پرهــواداری اســت و مــن بــرای‬ ‫نهــا ارزوی موفقیــت می کنــم‪ .‬اول فصــل بیــن‬ ‫ا ‬ ‫من و ان ها اتفاقاتی افتاد که هیچ توجیهی برای‬ ‫مــن نــدارد‪ .‬اول من را خواســتند بعد گفتند برو‪.‬‬ ‫فکر کنم اخالقی و انسانی نبود‪ .‬البته شاید هم‬ ‫به تفکر مربی تیم نمی خوردم یا بازیکن خوبی‬ ‫نبــودم‪ .‬هرچــه که بود روزهای ســختی برای من‬ ‫ایجاد کرد‪.‬‬ ‫االن با عبدا‪ ...‬ویسی کار می کنی که یک‬ ‫مربیباتجربهاست‬ ‫در مــورد عبدا‪ ...‬ویســی هــم باید بگویم که‬ ‫همشــهری و هم زبــان مــن اســت و واقعــا از کار‬ ‫کردن با ایشان لذت می برم‪ .‬نکته ای که در مورد‬ ‫اقــای ویســی وجــود دارد ایــن اســت کــه فوتبال‬ ‫را ســخت نمی کننــد و خیلی ســاده فوتبــال بازی‬ ‫می کنند‪ .‬این یک برگ برنده خیلی بزرگ است و‬ ‫واقعــا کار کــردن با ایشــان خیلی خوب اســت و‬ ‫خیلی چیزها به ما اضافه می کند‪ .‬خوشحالم که‬ ‫با ایشان کار می کنم‪.‬‬ ‫زوج تو عارف رستمی هم درخشش خیلی‬ ‫خوبیداشته‪.‬‬ ‫مــن کنــار مهاجمــان خــوب و بزرگــی‬ ‫کارکــرده ام‪ .‬عــارف هــم واقعــا بازیکــن خــوب‬ ‫و باکیفیتــی اســت‪ .‬عــارف ا گــر قــدر خــودش را‬ ‫بدانــد‪ ،‬فوق العاده می تواند بیشــتر پیشــرفت‬ ‫کنــد‪ .‬فوق العــاده پرتــاش اســت‪ .‬نکتــه دیگر‬ ‫در مــورد عــارف اینکــه ‪ 9‬گل زده و من و تمام‬ ‫بچه ها به او کمک خواهیم کرد تا عنوان اقای‬ ‫گلــی را بگیــرد‪ .‬امیدوارم به ایــن گل ها یا اقای‬ ‫گلی اکتفا نکند و فکرش خیلی جلوتر و بزرگ تر‬ ‫متــر تیــم خیبر‬ ‫باشــد‪ .‬البتــه از ایــن موضــوع مه ‬ ‫اســت و امیدوارم اول ازهمه تیم موفق باشــد‪.‬‬ ‫مــا به غیــراز عــارف‪ ،‬مــا فــرزاد محمــدی را هم‬ ‫داریم که پس خوب و بسیار مودبی است‪ .‬به‬ ‫نظرم هر تیمی نیاز دارد که یک فرزاد محمدی‬ ‫در جمع بازیکنانش داشته باشد‪.‬‬ ‫خیبرخرم اباد در ‪ 4‬بازی پیاپی به پیروزی‬ ‫دست یافته است‪ .‬به نظرت شانس صعود‬ ‫دارید؟‬ ‫االن شــرایط خیلــی خوبی داریــم‪ .‬نیم فصل‬ ‫دوم را خیلی خوب و عالی شروع کردیم و ادامه‬ ‫داده ایم‪ .‬همه باهم هســتیم‪ .‬تیمی هســتیم که‬ ‫ازنظــر اخالقــی فوق العاده ایــم‪ .‬بازیکنــان بزرگ‬ ‫نهــای مســتعد‬ ‫نطــور جوا ‬ ‫خوبــی داریــم و همی ‬ ‫کــه در اینده حرف های زیادی برای گفتن دارند‪.‬‬ ‫هــواداران بســیار خوبــی هــم داریــم کــه همواره‬ ‫تیــم را حمایــت می کننــد‪ .‬امیــدوارم ایــن روند را‬ ‫مدیریــت‪ ،‬بازیکنــان و کادر فنــی باهــم ادامــه‬ ‫بدهیم و پشت هم باشیم تا با موفقیت فصل را‬ ‫به پایان برسانیم‪.‬‬ ‫شما بازیکنی بودید که سابقه حضور در تیم‬ ‫ملی هم دارید اما به هرحال یا به هر دلیل‬ ‫پایین تر از سطح انتظاری که از خوددارید‪ ،‬به‬ ‫فوتبال ادامه می دهید‪ .‬در این مورد توضیح‬ ‫می دهید‪.‬‬ ‫به هرحال من شــاید کمی زودتر از حدی که‬ ‫حتی خودم انتظار داشــتم‪ ،‬به تیم ملی رســیدم‬ ‫و در اولیــن بــازی ملی هــم گل زدم‪ .‬خودم فکر‬ ‫می کردم اینده درخشانی در فوتبال ایران داشته‬ ‫باشــم‪ .‬راســتش در ان اوقــات هــم همه چیــز به‬ ‫نظرم درست می امد و هر کاری انجام می دادم‬ ‫ازنظر خودم بهترین بود؛ اما حاال که باتجربه تر‬ ‫شده ام‪ ،‬می توانم مسیری که از ان عبور کرده ام‬ ‫را تحلیل کنم و ببینم کجاها بدشانسی و کجاها‬ ‫تصمیمات اشــتباه خودم مسیرم را عوض کرده‪.‬‬ ‫راستش همیشه این افسوس را دارم که به اندازه‬ ‫پتانسیلی که داشتم موفق نشدم‪ ،‬اما به هرحال‬ ‫خوشــحالم از اینکه اســم خوبی از من در ذهن‬ ‫مــردم باقی مانــده اســت‪ .‬به هرحــال در فوتبال‬ ‫هم مثل زندگی کردن شــما ممکن اســت اشتباه‬ ‫کنید و یک اشتباه کوچک هم ممکن است ادم‬ ‫را از هدفی که دارد‪ ،‬بسیار دور کند‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل هــم هســت کــه در هــر‬ ‫نســلی کمتــر از ‪ 10‬نفــر فــوق ســتاره می شــوند‬ ‫و بقیــه ادم هــای معمولــی‪ .‬البتــه هرکســی در‬ ‫ذهــن خــودش ان لحظــات خــوب فوتبالی اش‬ ‫را مــرور می کنــد و شــاید بــرای خانــواده اش و‬ ‫نزدیکانــش و البته خودش فوق ســتاره باشــد‪.‬‬ ‫بــرای مــن به عنوان یک فوتبالیســت جایی که‬ ‫در ان قرارگرفت ـه ام هــم جای شــکر دارد‪ ،‬چون‬ ‫وقتــی بــه ایــن دو ســه ســال اخر فکــر می کنم‪،‬‬ ‫احساســم ایــن اســت کــه از یــک ســیاهچاله‬ ‫بیرون امده ام و حاال خوشــحالم دوباره شــبیه‬ ‫کســی بــازی می کنم کــه از من انتظــار می رود‪.‬‬ ‫همــان ارش افشــینی کــه بــه نظر خــودش باید‬ ‫سر از فوتبال اروپا درمی اورد‪ .‬اگر می شد دوبار‬ ‫زندگــی کنیــم‪ ،‬حتمــا وضعیــت امــروز مــن هم‬ ‫فــرق می کرد‪ ،‬امــا امیدوارم ازاینجــا به بعدش‬ ‫همان طور پیش برود که فکر می کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫منچسترسیتی خواهند رفت و به نظر می رسد‬ ‫کــه نیمــار نقشــی کلیــدی و تعیین کننــده در‬ ‫مشــخص کــردن فینالیســت خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫نیمــار یکــی از سوپراســتارهای تحــت هدایت‬ ‫پوچتینو در ‪ PSG‬اســت‪ .‬ستاره برزیلی یکی از‬ ‫بزرگ ترین اســتعدادهای جهان فوتبال و برگ‬ ‫برنده باشــگاه و تیم ملی کشــورش است‪ ،‬اما‬ ‫ســرمربی ‪ PSG‬می گوید کنــار امدن و هدایت‬ ‫او بســیار اســان اســت‪ .‬ســرمربی پــاری ســن‬ ‫ژرمن افزود‪« :‬هدف در ‪ 10‬ســال گذشته بردن‬ ‫قهرمانی در چمپیونزلیگ بوده است و باشگاه‬ ‫خیلــی ســخت بــرای رســیدن به ایــن هدف و‬ ‫قهرمانی تالش کرده است‪ .‬این همان اخرین‬ ‫قدم است که همیشه سخت ترین است‪».‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-101‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ 139960306013002082‬مورخ‬ ‫‪ 1399/11/05‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد‬ ‫تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای محمد تقوی مند فرزند علی اکبر در ششدانگ یکباب‬ ‫منزل به مساحت ‪ 428/03‬مترمربع از پالک شماره ‪ 2280‬فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی‬ ‫اباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از اقای علی اکبر تقوی مند مالک رسمی‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق‬ ‫این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه‬ ‫اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها‬ ‫از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ‬ ‫نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت‬ ‫اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی‬ ‫واصل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت‬ ‫مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/01/24 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/08 :‬سید ضیاء الدین‬ ‫مهدوی شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-227‬شماره نامه‪ ، 140085602006000940:‬تاریخ‪ 1399/02/06 :‬غالمعلی دشتبانی فرزند‬ ‫اسداله به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده مدعی است‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره ‪ 404‬فرعی از ‪ 158‬اصلی واقع در خمینی شهر بخش ‪14‬‬ ‫ثبت اصفهان که در دفتر ‪ 139920302006012462‬مسبوق به ثبت و سند می باشد که در اثر جابه‬ ‫جایی مفقود شده است و چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره‬ ‫یک اصالحی ماده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله‬ ‫(غیر از انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ‬ ‫انتشار این اگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت‬ ‫و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف‬ ‫مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم‬ ‫صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/02/08:‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫گفتگو با ارش افشین پیرامون‬ ‫توضیح اسکوچیچ درباره عدم دعوت از رضاییان و وریا‬ ‫بــدون شــک ســخت ترین انتخــاب بــرای کادر فنــی تیــم ملی‬ ‫ایران در پست دفاع راست خواهد بود که اسکوچیچ باید از بین‬ ‫چنــد تــا بازیکن اماده گزینه ایده ال خود را برگزیند‪ .‬در اردوهای‬ ‫گذشــته تیم ملی فوتبال ایران چه در دوران کی روش‪ ،‬ویلموتس‬ ‫و اســکوچیچ بازیکنــان زیــادی در ســمت راس ـت خط دفاعی تیم‬ ‫ملــی ازمایش شــده اند؛ تغییــرات پرشــمار و انتخاب چنــد بازیکن‬ ‫کــه باعث شــد تــا انتقاداتی علیــه کادر فنی مطرح شــود‪ .‬به ویژه‬ ‫در چند اردوی گذشــته با حضور دراگان اســکوچیچ که بازیکنانی‬ ‫مثــل مهــدی شــیری‪ ،‬مجتبــی نجاریــان و جعفــر ســلمانی در ایــن‬ ‫پست دعوت شده اند و از سوی دیگر بازیکنانی چون وریا غفوری‬ ‫ورامیــن رضاییــان جایــی در فهرســت تیم ملــی نداشــتند‪ .‬ان هم‬ ‫در شــرایطی کــه مهــره فیکس تیم ملی ازنظر دراگان اســکوچیچ‪،‬‬ ‫صــادق محرمــی اســت کــه در تیــم دیناموزا گــرب بــازی می کنــد‬ ‫و در اردوی گذشــته تیــم ملــی بــه دلیــل مصدومیــت نتوانســته‬ ‫حاضــر شــود‪ .‬دراگان اســکوچیچ ســرمربی تیم ملی فوتبــال ایران‬ ‫در واکنــش بــه انتخاب دفاع راســت تیم ملــی از بین وریا غفوری‬ ‫ورامیــن رضاییان بدون ان که اســم بازیکنی را مطرح کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫من توضیح داده ام‪ ،‬من به دنبال یک دفاع راســت هســتم؛ دفاع‬ ‫نبــازی گل بزند‪ ،‬البته کــه خیلی خوب‬ ‫راســتی کــه بتوانــد در زمی ‬ ‫یشــوم یــک دفــاع راســت گل بزنــد اما‬ ‫اســت و مــن خوشــحال م ‬ ‫وظیفــه دفــاع راســت چیــز دیگــری اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬یــا هم این‬ ‫اتفــاق می افتــد کــه دفــاع راســت ‪ 20‬تــا ‪ 30‬متر با دفاع وس ـط ها‬ ‫فاصله دارد و متوجه این فاصله نیست‪ ،‬خیلی وقت ها در بحث‬ ‫انتقــال از حملــه بــه دفاع خیلــی وقت ها دفاع راس ـت ها توپ را‬ ‫پهــای قطری از‬ ‫کــه از دســت می دهنــد‪ ،‬برنمی گردنــد؛ وقتی تو ‬ ‫سمت مقابل می اید بازیکنان کناری مان نمی روند تیرک دروازه را‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی م الف‪1128223 :‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-228‬شماره نامه‪ ، 14008560200600832:‬تاریخ‪ 1399/02/04 :‬شرکت تعاونی اعتبار ثامن‬ ‫الحجج (ع) به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده مدعی‬ ‫است که سند مالکیت ششدانگ پالک شماره ‪ 87/4865‬واقع در خمینی شهر بخش ‪ 14‬ثبت‬ ‫اصفهان که در صفحه ‪ 455‬دفتر ‪ 460‬امالک ذیل ثبت ‪ 100519‬به نام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم‬ ‫گردیده و به موجب سند رسمی شماره ‪ 1392/09/02-93303‬دفترخانه اسناد رسمی شماره ‪ 46‬به‬ ‫او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده است به موجب سند ‪1395/11/17-94854‬‬ ‫دفتر ‪ 180‬اصفهان نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران رهن است نحوه گم شدن یا از بین‬ ‫رفتن‪/‬از بین رفته مفقود شده است و چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده‬ ‫طبق تبصره یک اصالحی ماده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی می شود که هرکس مدعی‬ ‫انجام معامله (غیر از انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود‬ ‫باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل‬ ‫سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد‬ ‫گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند‬ ‫مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار ‪ 1400/02/08:‬رئیس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی م الف‪1127532 :‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-226‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۲۰۷۴‬مورخ‬ ‫‪ 1399/11/04‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای علی اکبر امانی فرزند حسین در ششدانگ‬ ‫یکباب مغازه به مساحت ‪ 30/64‬مترمربع از پالک شماره ‪ ۵۷‬فرعی از یک اصلی واقع در اراضی‬ ‫علی اباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از اقایان اسداله قهرمانی‬ ‫و عباس قهرمانی مالکین رسمی محرز گردیده است‪ ،‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬اکثیراالنتشار در شهرها منتشر و در‬ ‫روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته‬ ‫باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم‬ ‫بگیرند و این مشکالتی است که وجود دارد‪ .‬اسکوچیچ در ادامه‬ ‫توضیحــات خــود گفــت‪ :‬احتــرام کامــل من بــرای تمــام بازیکنان‬ ‫اســت‪ ،‬انتخاب اول برای دفاع راســت بازیکنی است که در دفاع‬ ‫شــرکت کند؛ اگر در حمله هم شــرکت کند‪ ،‬موفق و خوب باشــد‬ ‫امــا ا گــر در میانه راه ســردرگم باشــد و نه در دفاع خوب باشــد و‬ ‫نه در حمله‪ ،‬خوب نیســت‪ .‬در بســیاری از پست ها بازیکنانی در‬ ‫کالس جهانی داریم و در بعضی از بازی ها این گونه نیســت‪ .‬این‬ ‫طبیعــی اســت‪ .‬بعضــی از موقع ها مهم نیســت کــه بازیکن را در‬ ‫پست تخصصی اش بگذارید‪ .‬من به دنبال این هستم که ارتباط‬ ‫تیم چگونه اســت که عملکردمان را نســبت به بازی با بحرین و‬ ‫عــراق بهتــر کنیم‪ .‬ما در بخــش هجومی ازخودگذشــتگی کردیم‪.‬‬ ‫ایــن تــوازن تیم را به هم زده بود‪ .‬تالش من این اســت که تیمی‬ ‫را بسازم که شکل تیم را داشته باشد‪.‬‬ ‫دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم‬ ‫قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی‬ ‫تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت‬ ‫می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/02/08 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/25 :‬سید ضیاء الدین‬ ‫مهدوی شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت و سند کمپانی خودرو سواری پژو ‪ 405‬جی ال‬ ‫ایکس ای ‪ 8/1‬به رنگ نقره ای‪ -‬متالیک به شماره انتظامی ایران‬ ‫‪ 641 -69‬س ‪ 31‬به شماره موتور ‪ 12489111386‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAAM01CA8AE212109‬مدل ‪ 1389‬به نام رقیه مزرعه فرزند‬ ‫علی محمد شماره شناسنامه ‪ 845‬و کدملی ‪ 2269009630‬صادره از علی‬ ‫اباد کتول مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو سواری‪ -‬سواری سیستم پژو تیپ ‪ 405SLX-TU5‬به‬ ‫رنگ سفید‪ -‬روغنی به شماره انتظامی ایران ‪ 191 -85‬س ‪ 48‬به شماره‬ ‫موتور ‪ 13991000911‬و شماره شاسی ‪NAAM31FC9CK361862‬‬ ‫مدل ‪ 1391‬به نام محمدداود براهوئی فرزند اله داد شماره شناسنامه‬ ‫‪ 23307‬و کدملی ‪ 3620231990‬صادره از زاهدان مفقود گردیده و از‬ ‫درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز و کارت ماشین تاکسی نارون تیپ‪XML-6482E-YJD‬‬ ‫مدل ‪ 1389‬به رنگ سبز فسفری روغنی‬ ‫به شماره شهربانی‬ ‫ایران‪ 416 -12‬ت ‪ 51‬به شماره موتور‪ 491QE - 3D080452155‬و‬ ‫شماره شاسی ‪ NAGBVV2VC11H02104 :‬به نام اینجانب مهری ایران منش‬ ‫فرزند رجبعلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫عالیشاه و یک تغییر‬ ‫موقعیت مطلوب‬ ‫یکــی از انتقــادات در فضــای مجــازی بــه یحیــی‬ ‫گل محمدی‪ ،‬در خصوص نیمکت نشینی امید عالیشاه‬ ‫اســت‪ .‬امید عالیشــاه پــس از افتی کــه در ابتدای فصل‬ ‫داشــت‪ ،‬حــاال به یکــی از بهترین بازیکنان پرســپولیس‬ ‫تبدیل شده است‪ .‬بازیکنی که در دوره غیبت مهاجمان‬ ‫تخصصــی و افــت عجیــب مهــدی عبــدی‪ ،‬در خــط‬ ‫حمله پرســپولیس عملکرد مطلوبی داشت و با گلزنی‬ ‫و گلســازی‪ ،‬راه صعود قرمزها به صدر جدول را هموار‬ ‫کرد؛ اما دوشنبه گذشته بازی را از روی نیمکت اغاز کرد‬ ‫تا یحیی گل محمدی از این بابت موردانتقاد قرار بگیرد‪.‬‬ ‫در نیمه نخست پرسپولیس از گردش توپ عاجز بود و‬ ‫هافبک ها نمی توانســتند توپ را به خط حمله منتقل‬ ‫کنند‪ .‬موضوعی که در بازی های قبلی پرسپولیس وجود‬ ‫نداشت و مهدی ترابی به همراه امید عالیشاه نمایش‬ ‫مطلوبیرادر اینزمینهارائه کردند‪.‬امیدعالیشاهدر بازی‬ ‫با الوحده یک موقعیت خلق کرد و دقت پاس باالیی‬ ‫را هم از خود به نمایش گذاشت‪ .‬عالیشاه همچنین‪75‬‬ ‫درصد دوئل ها را با پیروزی پشت سر گذاشت و‪ 2‬بار هم‬ ‫مدافعان الوحده را دریبل زد و در تالش بود تا مهاجمان‬ ‫تیمش را صاحب موقعیت کند اما حضور او نیز باعث‬ ‫نشد تا پرسپولیس از باخت فرار کند‪.‬‬ ‫شجاع بهترین بازیکن‬ ‫الریان مقابل گوا‬ ‫شجاع خلیل زاده بازیکن ایرانی الریان در پایان بازی‬ ‫با گوا‪ ،‬عنوان بهترین بازیکن میدان را به خود اختصاص‬ ‫داد‪ .‬در دور پنجــم از مرحلــه گروهــی رقابت های لیگ‬ ‫قهرمانان اسیا‪ ،‬الریان در استادیوم فاتوردا به مصاف گوا‬ ‫رفــت‪ .‬درحالی که انتظار می رفت تیم قطری بتواند به‬ ‫نخستین پیروزی خود در این رقابت ها دست یابد‪ ،‬اما‬ ‫این گوا بود که به گل اول بازی رسید و در دقایق پایانی‬ ‫علی فریدون بازیکن ایرانی االصل الریان گل تساوی را‬ ‫برای این تیم به ثمر رســاند‪ .‬شــجاع خلیل زاده بازیکن‬ ‫ایرانی الریان که در این دیدار ‪ 90‬دقیقه در ترکیب تیمش‬ ‫به میدان رفته بود‪ ،‬عنوان بهترین بازیکن میدان را از ان‬ ‫خود کرد‪ .‬شجاع در این بازی ‪ 124‬بار توپ را لمس کرد‬ ‫و ‪ 89‬درصد از پاس هایش به درستی به مقصد رسیدند‪.‬‬ ‫او همچنین یک پاس کلیدی به هم تیمی هایش داد که‬ ‫قدر پاس او را ندانستند‪ .‬او در ‪ 4‬نبرد از ‪ 8‬نبردش موفق‬ ‫عمل کرد و درنهایت با کسب نمره ‪ 7/9‬عنوان بهترین‬ ‫بازیکن زمین را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫تالش ابشک برای اخراج‬ ‫ستاره سابق ارسنال‬ ‫سانتی کازورال هافبک کهنه کار و اسپانیایی السد در‬ ‫نیمهاولدیدارتیمشمقابلفوالد‪،‬بامحمدابشکدرگیر‬ ‫شد‪ .‬در این بازی که فوالدی ها چند فرصت خطرناک را‬ ‫از دســت دادند‪ ،‬در دقیقه ‪ 34‬یک درگیری بین محمد‬ ‫ابشکوسانتی کازورالپیشامد کهدرصحنه هایاهسته‬ ‫مشــخص شد هافبک کهنه کار السد دست به شیطنت‬ ‫زده است‪ .‬در این لحظه‪ ،‬یک ارسال از بازیکنان السد به‬ ‫میانه های میدان به کازورال رسید و محمد ابشک برای‬ ‫تصاحــب تــوپ‪ ،‬با ســرعت باال به ســمت این هافبک‬ ‫اسپانیایی هجوم برد که کازورال روی توپ اثری گذاشت‬ ‫اما ابشک به دلیل سرعتی که داشت‪ ،‬با کازورال برخورد‬ ‫پیدا کرد‪.‬هافبکاسپانیاییالسد کهاینبرخوردابشکرا‬ ‫تعمدیتلقی کردهبود‪،‬ضربه ایرابهابشکوارد کرد که‬ ‫بازیکن فوالد نیز با گرفتن صورت خود‪ ،‬روی زمین افتاد‬ ‫وعلیشعبانداور کویتیاینبازینیزدست به جیبشد‬ ‫و یک کارت زرد به کازورال نشان داد‪ .‬بازیکنان فوالد با‬ ‫اعتراضبهداور مسابقهاعتقادداشتند که کازورالبهدلیل‬ ‫اینحرکتخشنوغیراخالقیبایدباکارتقرمزمستقیم‬ ‫از زمین مسابقه اخراج شود که این اتفاق رخ نداد و داور‬ ‫به یک کارت زرد بسنده کرد‪.‬‬ صفحه 7 ‫چهار شنبه ‪ 08‬اردیبهشت ماه ‪ 28 / 1400‬اوریل ‪ 15 / 2021‬رمضان ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1056‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫تشخیص اوتیسم کودکان‬ ‫در ‪ ۱۰‬دقیقه ممکن شد‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫محققان با استفاده از دوربین ایفون یا ای پد و هوش مصنوعی روشی‬ ‫نوین برای شناسایی اوتیسم در کودکان ابداع کرده اند که فقط‪ ۱۰‬دقیقه‬ ‫طول می کشــد‪.‬به گزارش مهر‪ ،‬محققان اپلیکیشنی توســعه داده اند که‬ ‫قادر به شناسایی اوتیسم در کودکان ‪ ۱۶‬ماهه است‪ .‬یکی از نشانه های‬ ‫واضح اوتیسم در کودکان تمایل ان ها به تمرکز بیشتر روی اشیا به جای‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫انســان ها اســت‪ .‬این نشانه با تحلیل الگوهای نگاه کردن کودک واضح‬ ‫می شود‪ .‬در همین راستا گروهی از محققان دانشگاه دوک در کارولینای‬ ‫شمالی با استفاده از دوربین ای پد یا ایفون و یادگیری ماشینی‪ ،‬هنگامی که‬ ‫کــودکان ویدئوهــای خاصی را تماشــا می کنند‪ ،‬حرکات چشــمان ان ها را‬ ‫ردیابی و تحلیل می کنند‪ .‬در یک نمونه از ویدئوها در سمت چپ تصویر‬ ‫در نمایشگر مردی حباب هایی را می ترکاند و در سمت دیگر تصویر یک‬ ‫بطری حباب و اسباب بازی روی طاقچه قرار دارند‪ .‬هرچند قبال از شیوه‬ ‫ردیابی حرکات چشمان برای شناسایی اوتیسم استفاده شده بود اما این‬ ‫نخســتین باری اســت که ازاین روش بدون ســخت افزار و کارشــناس برای‬ ‫بررسیالگوهاینگاه کردناستفادهمی شود‪.‬‬ ‫رئیسسازماننظامروانشناسی‪:‬‬ ‫بیمه ها در بحث سالمت روان مردم ورود کنند‬ ‫رئیــس ســازمان نظــام روانشناســی‬ ‫و مشــاوره بابیــان اینکــه هزینه هــای‬ ‫روانشناســی و مشــاوره باالســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بیمه هــای پایه و خدمات اجتماعی باید‬ ‫بــرای این مســئله ورود کننــد و تعرفه ها‬ ‫در این زمینه مشــخص شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬محمــد حاتمــی‬ ‫افــزود‪ :‬از زمــان تاســیس ایــن ســازمان‬ ‫مســئله روانشناســی ازنظــر کیفــی و کمی‬ ‫در کشــور اهمیــت پیدا کــرده اســت‪ .‬او‬ ‫ادامــه داد‪ :‬امروزه در دانشــگاه ها بحث‬ ‫روانشناســی و مشــاوره مهــم شــده و‬ ‫ایــن رشــته بــا ‪ ۳۰۰‬هــزار دانشــجو رقیب‬ ‫رشــته های پزشــکی شــده اســت‪ .‬حاتمی‬ ‫بابیــان اینکــه جایــگاه روانشناســی در‬ ‫نظام ســامت اهمیت باالیــی پیداکرده‬ ‫اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬صف هــای‬ ‫طوالنــی متقاضیــان بــرای این رشــته مهر‬ ‫تائیــد ایــن امــر اســت‪ .‬رئیــس ســازمان‬ ‫نظــام روانشناســی کشــور خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬بزرگتریــن دغدغــه کشــور بحــث‬ ‫سالمت روان است و از بعدی دیگر این‬ ‫جلســه ســامت روان در دوران کرونــا و‬ ‫برنامــه هفتم توســعه از اهمیت چندانی‬ ‫دارا اســت‪ .‬او تصریــح کــرد‪ :‬کمیســیون‬ ‫امــوزش و بهداشــت بایــد به این مســئله‬ ‫اهمیــت داده و برحســب صحبت هــا و‬ ‫پیشــنهادهای مــا و نیــاز جامعــه اقــدام‬ ‫کنــد و در کنــار رئیس جمهــور‪ ،‬اســتاندار‬ ‫و وزرا یــک روانشــناس نیــز باشــد‪ ،‬ان هــا‬ ‫گاه تصمیماتــی می گیرنــد کــه نیــاز یــک‬ ‫روانشــناس در کنارشان احساس می شود‬ ‫زیــرا گفتن یک کلمه باال و پایین ممکن‬ ‫اســت روان مردم را به هم بریزد‪ .‬رئیس‬ ‫ســازمان نظام روانشناســی کشــور اضافه‬ ‫کرد‪ :‬کرونا دشــمنی شناخته شــده نیســت‬ ‫و در روانشناســی فوبیــا نــام دارد و در‬ ‫مواجهــه بــا ان تــرس غیرمنطقــی از خود‬ ‫بــروز می دهنــد تــاش کردیــم ایــن ترس‬ ‫کمتــر شــود کــه در اردیبهش ـت ماه ایــن‬ ‫تــرس غیرمنطقــی فروکــش کــرد‪ .‬البتــه‬ ‫ازنظــر روانشناســی تائیــد می کنیم که اگر‬ ‫دشــمنی باشــد تــرس هــم وجــود دارد و‬ ‫در ادامــه همــراه و همــکار بــا ســتاد ملی‬ ‫مبــارزه با کرونا اقدامات زیادی را انجام‬ ‫دادیــم‪ .‬حاتمی همچنیــن به تعرفه های‬ ‫روانشناســی اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در‬ ‫ســال های ‪ ۹۹ ،۹۸‬و ‪ ۱۴۰۰‬اعــام‬ ‫کردیــم کــه بحــث تعرفه هــا ســاماندهی‬ ‫شــود امــا تاکنــون تعرفه هــا اعالم نشــده‬ ‫و حقــوق مــردم در حــال ضایــع شــدن‬ ‫اســت‪ .‬بعضا برخــی تعرفه هــای باالیی‬ ‫راه اندازی واحد‬ ‫زنان یگان ویژه‬ ‫در ‪ ۱۰‬استان کشور‬ ‫نهــای ویژه ناجــا‪ :‬واحد های عملیاتی‬ ‫فرمانــده یگا ‬ ‫زنان یگان های ویژه ناجا در تهران و ‪ ۹‬استان کشور در‬ ‫سه ماهه اول سال جاری عملیاتی خواهد شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش صداوســیما‪ ،‬ســردار حســن کرمــی‪،‬‬ ‫نهــای ویژه ناجــا در جمع کارکنــان واحد‬ ‫فرمانــده یگا ‬ ‫نهــای ویــژه ناجــا از عملیاتی شــدن تعدادی‬ ‫زنــان یگا ‬ ‫از واحد های زنان در یگان های ویژه سراســر کشــور خبر‬ ‫داد و اظهار داشــت‪ :‬واح دهــای عملیاتی زنان در اینده‬ ‫نزدیک در دیگر اســتان ها تشکیل خواهد شد‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬حضــور واحد های عملیاتــی زنان در ماموریت های‬ ‫اینــده یــگان ویــژه نقــش موثــری خواهــد داشــت و‬ ‫خالهــای گذشــته در برخورد بــا ناامن کنندگان شــهر ها‬ ‫نهــای ویــژه ناجا‬ ‫را مرتفــع خواهــد کــرد‪ .‬فرمانــده یگا ‬ ‫زیرساخت های فرهنگی و اعتقادی را از ملزومات واحد‬ ‫زنــان دانســت و تصریــح کــرد‪ :‬حفــظ و ارتقــای روحیه‬ ‫جهادی و انقالبی از اولویت های مهم اســت و ازاین رو‬ ‫برنام ههــای فرهنگــی و اعتقــادی کارکنان بایــد همواره‬ ‫مدنظــر فرمانــده واحــد زنــان باشــد‪ .‬ایــن مقــام ارشــد‬ ‫انتظامی در پایان با اشــاره به لزوم ساماندهی‪ ،‬اموزش‬ ‫و تجهیــز واحــد زنــان در یگان های ویژه سراســر کشــور‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬باید امادگی های عملیاتی‪ ،‬جســمانی‬ ‫و علمــی‪ -‬بصیرتــی اولویــت اصلــی فرماندهان باشــد و‬ ‫همواره به ان اهتمام ویژه داشــته باشــند‪ .‬بر اساس این‬ ‫گزارش‪ ،‬ســرهنگ دوم فاطمه ســلطانی نســب فرمانده‬ ‫یگان زنان در این بازدید ضمن ارائه برنامه های اجرایی‬ ‫از امادگی های یگان زنان‪ ،‬گزارشی ارائه کرد‪.‬‬ ‫از مراجعه کننــدگان می گیرنــد‪ .‬بــرای‬ ‫مثــال فــردی می گفــت ‪ ۷۵۰‬هــزار تومان‬ ‫بــرای ‪ ۴۵‬دقیقه داده اســت‪ .‬درحالی که‬ ‫ســال ‪ ،۹۹‬مبلــغ ‪ ۱۰۸‬هــزار تومــان بــرای‬ ‫کارشناســی ارشد و ‪ ۱۵۶‬هزار تومان برای‬ ‫دکتری اســت که گاه بیشــتر می گیرند‪ .‬او‬ ‫با اشاره به بحث حمایت های بیمه های‬ ‫پایــه و خدمــات اجتماعــی تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫در دوران کرونــا مــردم نیــاز بــه خدمات‬ ‫روانشناســی و مشــاوره دارنــد امــا بــه‬ ‫خاطــر هزینه هــای باال مــردم نمی توانند‬ ‫اســتفاده کننــد و بیمه هــا بایــد کمــک‬ ‫کننــد‪ .‬رئیــس ســازمان نظام روانشناســی‬ ‫کشــور در بخــش دیگــری بــا اشــاره بــه‬ ‫ارائــه پروانه و مجوز گفــت‪ :‬با اقدامات‬ ‫مــا از طریــق مجلــس و هیئــت دولــت ‪،‬‬ ‫ســازمان بهزیســتی متقاعد شــد که افراد‬ ‫فعــال در ایــن حــوزه‪ ،‬پروانــه ســازمان‬ ‫نظــام روانشناســی را بــرای تاســیس مرکز‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬او با اشاره به همکاری با‬ ‫حوزه هــای علمیــه تاکید کــرد‪ :‬ما در این‬ ‫زمینه کمیســیون مشاوره اسالمی را برای‬ ‫همــکاری بــا حوزه هــای علمیــه مطــرح‬ ‫کردیــم‪ .‬ان هــا رشــته هایی را تاســیس‬ ‫کرده و از شــورای انقالب فرهنگی مجوز‬ ‫داشتند‪ .‬در این رابطه کمیسیون مشاوره‬ ‫اســامی مبتنــی بر فرهنگ دینــی در نظر‬ ‫دارد ســطح ‪ ۳‬و ‪ ۴‬حــوزه را به عنــوان‬ ‫مقطع حســاب کنــد‪ .‬در حال حاضر ‪۱۵۰‬‬ ‫روحانــی از مــا مجوز دریافــت کرده اند‪.‬‬ ‫حاتمــی بــا اشــاره بــه اینکه روانشناســی‬ ‫بایــد بومی ســازی شــود‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬مــا‬ ‫روانشناســی را بــه رســمیت نمی شناســیم‬ ‫مگــر در چهارچــوب فرهنــگ خودمــان‬ ‫باشــد‪ .‬ایــن رشــته بایــد بافرهنــگ بومی‬ ‫ما عجین شــود‪ .‬در همین رابطه سازمان‬ ‫تاکنــون بــه ‪ ۶‬هزار نفر کــه دارای اخالق‬ ‫و مطابــق فرهنــگ بومــی جامعــه رفتــار‬ ‫می کنند پروانه داده اســت‪ .‬او در بخش‬ ‫دیگــری اضافه کرد‪ :‬با تالش های ســازمان‬ ‫و نامــه بــه دکتر نمکی درخواســت کردیم‬ ‫روان شناســان و مشاوران نیز واکسیناسیون‬ ‫شوند‪ .‬فرد دارای اختالالت روانی سیستم‬ ‫ایمنــی پاییــن دارد و امــکان ابتال به کرونا‬ ‫را دارد‪ .‬بــه همیــن دلیــل مشــاوران و‬ ‫روان شناسان در ارتباط با این افراد ممکن‬ ‫است در معرض ابتال به کرونا قرار گیرند‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان نظــام روانشناســی کشــور‬ ‫دربــاره ســامت روان در دوران کرونــا و‬ ‫پســاکرونا نیز گفت‪ :‬ســامت روان مردم‬ ‫دغدغه اصلی ماست و دراین باره احساس‬ ‫خطــر می کنیم زیرا در حال حاضر تمرکز بر‬ ‫درمــان اســت و بحــث ســامت روان در‬ ‫حاشــیه قرارگرفتــه اســت‪ .‬او بابیــان اینکه‬ ‫نــگاه بایــد از درمــان محــور به ســامت‬ ‫محــور تغییــر کنــد‪ ،‬گفت‪ :‬برای ســامت‬ ‫روان باید شناســنامه سالمت روان صادر‬ ‫کنیم تا کســانی که نیاز به مشاوره دارند‬ ‫ان هــا را در اولویت کاری قرار گیرند‪.‬‬ ‫سد؛عاملتخریبیامدیریتمنابعاب‬ ‫ایــران کشــوری اســت کــه در کمربنــد خشــک و‬ ‫نیمه خشک جهان واقع و همین امر باعث شده که‬ ‫سال های زیادی با شرایط خشک سالی روبه رو شویم‪.‬‬ ‫بااین حالراهکارهایمختلفیبرایاستحصال‪،‬ذخیره‬ ‫و بهره برداری از منابع اب برای امور مختلفی ازجمله‬ ‫شرب‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬صنعت و ‪ ...‬وجود دارد که ازجمله‬ ‫مهم ترین ان ها در کشور می توان به سدها اشاره کرد‬ ‫اما از طرفی دیگر سدســازی گســترده در ایران انتقاد‬ ‫برخی کارشناسانرادر اینزمینهبرانگیختهاست‪.‬‬ ‫به گزارشایسنا‪،‬بروز خشک سالیوبحران کمبود‬ ‫اب ازجمله مشکالتی است که هرچند سال یک بار‬ ‫یــا حتــی چند ســال پیاپــی در ایــران با ا نهــا مواجه‬ ‫می شویم‪ .‬یکی از مهمترین راهکارهای موردتوجه در‬ ‫ایران سدســازی و توســعه طرح های ابخیزداری برای‬ ‫بهــای زیرزمینی و مهــار روان اب ها اســت‪.‬‬ ‫حفــظ ا ‬ ‫سدهای بزرگ عالوه بر تامین اب شرب‪ ،‬کارکردهای‬ ‫دیگری همچون جلوگیری از بروز سیالب‪ ،‬تامین اب‬ ‫موردنیــاز بخش صنعت و کشــاورزی و تولیــد برق را‬ ‫دارند و کار سدســازی در ایران از ســال ‪ ۱۳۲۶‬اغاز شد‬ ‫و اکنون بر اســاس اخرین اطالعات شــرکت مدیریت‬ ‫منابع اب ایران در ‪ ۳۱‬استان کشور ‪ ۶۴۷‬سد در حال‬ ‫بهره برداری‪ ۱۴۶ ،‬پروژه احداث سد در دست اجرا و‬ ‫‪ ۵۳۷‬سد در دست مطالعه است‪ .‬ماه گذشته احد‬ ‫کســالی و مدیریت‬ ‫وظیفــه ‪ -‬رئیــس مرکز ملی خش ‬ ‫کســالی شدید‬ ‫بحران ســازمان هواشناســی ‪ -‬از خش ‬ ‫در بیشــتر نقــاط کشــور خبر داد و گفــت که به دلیل‬ ‫بارش های خوب طی سال ابی زراعی گذشته ممکن‬ ‫است ذخیره سدها در کشور مناسب باشد اما به زودی‬ ‫و همزمان با شروع فعالیت کشاورزی طی امسال‪ ،‬اثار‬ ‫کم بارشی را بر سدهای کشور خواهیم دید‪.‬‬ ‫سدسازی افراطی حاکم بر کشور‬ ‫گرچه سد یکی از راه های استحصال اب در حوضه‬ ‫ابخیز اســت اما کارشناســان محیط زیســت سدسازی‬ ‫افراطــی و بی ضابطــه در کشــور را بیش از انکــه دارای‬ ‫کارکردهایمفیدباشد‪،‬مخربتوصیفکرده اند‪.‬عباس‬ ‫محمدی‪-‬مدیر گروهدیده بان کوهستان‪ -‬ضمناشاره‬ ‫به اینکه اکنون بیش از ‪ ۷۰۰‬سد بزرگ در کشور وجود‬ ‫دارد‪ ،‬معتقد است که تداوم روند فعلی سدسازی در‬ ‫کشور باعث از بین رفتن منابع جبران ناپذیر و باارزش‬ ‫اب‪ ،‬مصــب رودخانه ها و زیراب رفتن صدها روســتا‪،‬‬ ‫مرتع‪ ،‬مزارع و ‪ ...‬می شود حتی درصورتی که بپذیریم‬ ‫سدســازی امــری ضــروری و مفید اســت شــاهد افراط‬ ‫بی مانندی در زمینه ساخت وساز‪ ،‬بتن ریزی و تعویض‬ ‫مسیررودخانه هابه منظوراحداثسددر کشورهستیم‬ ‫یکــه دســتکاری در ســامانه رودخانه ها بســیار‬ ‫به طور ‬ ‫شدیدتر از ان مقدار ابی است که به گفته وزارت نیرو‬ ‫قــرار اســت مدیریت شــود و این مدیریــت منابع اب‬ ‫به هیچ عنوان تناسبی با حجم ساخت وسازها ندارد‪.‬‬ ‫به گفته محمد درویش ‪ -‬پژوهشگر محیط زیست ‪-‬‬ ‫نخستیناصلی کهدرسدسازیبایدرعایتشودحفظ‬ ‫جریان پایه رودخانه ها اســت چراکه ســد قرار نیست‬ ‫دبــی ثابت یــک رودخانه را تغییر دهد امــا این اصل‬ ‫مهموحیاتیراصنعتسدسازیمابه کلنادیده گرفته‬ ‫است‪.‬مسعودامیرزاده‪-‬عضو کارگروهحقوقیشورای‬ ‫هماهنگی شبکه ملی محیط زیست و منابع طبیعی‬ ‫کشور‪-‬نیزمی گوید‪:‬صنعتسدسازیگرچهیکتکنیک‬ ‫است اما نوع استفاده از این تکنیک مشکالت زیادی‬ ‫را برای محیط زیســت ایجاد می کند‪ .‬پس از گرمایش‬ ‫جهانیسدسازیاز مهمترینتغییراتیاست کهدست‬ ‫ادمی توانسته در زیست کره ایجاد کند و به عنوان یک‬ ‫ابر دســتکاری در طبیعت به حســاب می اید‪ .‬او ادامه‬ ‫می دهــد‪ :‬گرچه از ابتدا ایجاد گســترده ســد بر بســتر‬ ‫رودخان ههــا در کل کشــور به لحاظ زیس ـت محیطی‬ ‫اقدامی نادرست بوده اما اکنون با سدها به عنوان یک‬ ‫واقعیتموجودمواجههستیموخواستهیاناخواسته‬ ‫بسیاری از شهرهای کشور وابستگی تام به منابع ابی‬ ‫دارند که پشتسدهاذخیره شده اند‪.‬‬ ‫سدها و وقوع سیالب های مصنوعی‬ ‫باوجوداینکهسدهاهم اکنونبخشقابل توجهی‬ ‫از اب موردنیاز کشــور را تامین می کنند و کارکردهای‬ ‫بهــای‬ ‫متعــددی در کنتــرل ســیالب‪ ،‬مدیریــت ا ‬ ‫ســطحی و ‪ ...‬دارند اما سدســازی گســترده در ایران‬ ‫به محل مناقشــه بین کارشناســان محیط زیســت و‬ ‫حهــا و پروژ ههــای‬ ‫وزارت نیــرو به عنــوان متولــی طر ‬ ‫سدســازی تبدیل شده است‪ .‬کارشناسان ضمن تاکید‬ ‫بــر کارکردهــای مثبــت ســد‪ ،‬افــراط در سدســازی را‬ ‫عالوه بر اینکه عامل تخریب کوه ها‪ ،‬بســتر طبیعی‬ ‫رودخان ههــا‪ ،‬درختــان و ‪ ...‬می داننــد‪ ،‬ان را در‬ ‫مواقعــی عامل وقوع ســیالب های مصنوعــی و هدر‬ ‫رفــت اب توصیف کرده اند‪ .‬حســین رفیــع ‪ -‬مرجع‬ ‫ملی سازمان های مردم نهاد در کنوانسیون رامسر ‪ -‬با‬ ‫اشاره به سدسازی های گسترده در سطح کشور طی‬ ‫سال هایاخیرمی گوید‪:‬اینکهایاسدمی توانداز وقوع‬ ‫سیل جلوگیری کند یا خیر محل اختالف نظر بسیاری‬ ‫از کارشناسان است‪ .‬برخی کارشناسان معتقدند که‬ ‫علت سیل هایی که طی سال های گذشته در برخی‬ ‫استان های کشور رخ داده‪،‬بیشاز نقشافزایشمیزان‬ ‫بارندگی ها‪ ،‬مدیریتناکارامدو گاهاشتباهمحاسباتی‬ ‫در رهاســازی اب از دریچه ســدها بوده اســت‪ .‬یکی‬ ‫از معضالت اساسی در رابطه با سدسازی عمر مفید‬ ‫محدود ســدها است و مشخص نیست در اینده که‬ ‫عمر مفید این سدها به پایان رسید چه برنامه ای برای‬ ‫ان ها داریم؟ بنابراین الزم است مسئوالن و متولیان‬ ‫به دنبال راهکارهای جایگزینی باشند که هم هزینه‬ ‫کمتری و هم کارامدی و پایداری بیشتری داشته باشد‪.‬‬ ‫علــی ســاجقه ‪ -‬رئیس اتحادیــه انجمن های منابع‬ ‫طبیعی و محیط زیســت کشــور ‪ -‬نیز معتقد اســت‪:‬‬ ‫باوجود کارکردهای مثبتی که سدسازی دارد اما برای‬ ‫برخی ســدها مانند ســدهای استان خوزستان هدف‬ ‫کنترل ســیالب تعریف نشده اســت‪ .‬در سیالب های‬ ‫سال های ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬استا ن خوزستان سدها به عنوان‬ ‫مهارکنندهسیلعملنکردندوحتیخودشتاب دهنده‬ ‫ســیالب بودنــد و نقــش ان ها در ایجاد ســیالب های‬ ‫مصنوعی مشــهود است‪ .‬سیالب به خوبی می تواند‬ ‫مدیریــت شــود امــا الزم اســت وزارت نیــرو پیــش از‬ ‫ســاخت ســد با عملیات بیولوژیک و سازه ای حوض ه‬ ‫ابخیز را به نحو مطلوب پوشش دهد‪.‬‬ ‫سدها و تبخیر اب‬ ‫بــه گفتــه ایــن کارشــناس اب‪ ،‬در عــرف جهانــی‬ ‫اعال مشــده که هر کشــوری در بدترین حالت اگر ‪۴۰‬‬ ‫درصــد از منابع اب تجدیدشــونده خود را برداشــت‬ ‫یشــود ایــن در حالی‬ ‫کند‪ ،‬دچار شــرایطی بحرانی م ‬ ‫است که در ایران بیش از ‪ ۸۵‬درصد برداشت از منابع‬ ‫اب تجدیدشــونده داریم و این حجم از برداشــت و‬ ‫بهره برداریازمنابعابتجدیدشونده کشوررادراینده‬ ‫با خطرات بسیار جدی و چالش های غیرقابل جبران‬ ‫مواجــه خواهــد کــرد‪ .‬وزارت نیرو بایــد دقیق اعالم‬ ‫کند که چند درصد از اب های پشــت ســدهای کشور‬ ‫پیش ازایــن کــه بــه مصــارف مختلــف برســد تبخیر‬ ‫یشــود‪ .‬پرسشــی که هیچ گاه وزارت نیرو پاســخی‬ ‫م ‬ ‫برای ان ارائه نکرده این است که چرا در کشوری که‬ ‫میزان تبخیر اب در ان بسیار باال است این تعداد سد‬ ‫احداث می شود؟ رفیع درباره میزان هدر رفت اب در‬ ‫بخش کشــاورزی نیز می گوید‪ :‬ما در مدیریت اب در‬ ‫بخش کشــاورزی ضعیف عمل کرده ایم‪ .‬بخشــی از‬ ‫قصور هدر رفت اب در بخش کشــاورزی مربوط به‬ ‫وزارت نیــرو اســت چراکــه ‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬درصــد از ابی که‬ ‫از پشــت سدها به سمت زمین های کشــاورزی روانه‬ ‫می شود پیش از رسیدن به مقصد هدر می رود چون‬ ‫هنــوز کانال های انتقــال اب به زمین های کشــاورزی‬ ‫ثشــده باشــد‬ ‫احــداث نشــده اســت و اگر هم احدا ‬ ‫دارای ایرادات اساســی اســت و باعث هدر رفت اب‬ ‫در اینبخشمی شود‪.‬صحبت هایاین کارشناساب‬ ‫در حالی است که در مهرماه سال ‪ ۹۷‬رضا اردکانیان‬ ‫ وزیر نیرو‪ -‬اعالم کرده بود که میزان تبخیر سدها در‬‫ایران ‪ ۶‬درصد نزدیک به شرایط جهانی (‪ ۵‬درصد)‬ ‫است و با توجه به اینکه اغلب سدهای کشور ما در‬ ‫عشــده اند‪ ،‬میزان تبخیر این‬ ‫مناطق کوهستانی واق ‬ ‫ســازه های ابــی حدودا بیــن ‪ ۲۰۰۰‬تا ‪ ۲۴۰۰‬میلی متر‬ ‫در ســال اما میزان تبخیر از ســدهای استان سیستان‬ ‫و بلوچستان ‪ ۴۵۰۰‬میلی متر در سال است‪ .‬او اضافه‬ ‫کرده بود‪ :‬تحقیقات نشان داده که مدیریت مخزن‬ ‫به عنــوان بهترین روش برای جلوگیــری از تبخیر اب‬ ‫سدها انتخاب شده است عالوه بر این عمر مفید سد‬ ‫تا زمانی است که حجم سد از رسوب قابل توجهی‬ ‫یشــود‪ .‬میــزان رســوب گذاری در جهــان به طور‬ ‫پر م ‬ ‫متوســط ســالیانه نیم درصد اســت که در اروپا این‬ ‫رقم به دو دهم درصد‪ ،‬در خاورمیانه به حدود ‪۱.۵‬‬ ‫درصــد‪ ،‬در چیــن بــه حــدود ‪ ۲.۳‬درصــد و در ایران‬ ‫بــه حــدود ‪ ۷۶‬صدم درصد می رســد بنابراین ازنظر‬ ‫رسوب گذاری سدها در شرایط نسبتا متعادلی به سر‬ ‫می بریم؛امادراسفندماهسال‪ ۹۷‬انوشیروانمحسنی‬ ‫بندپی ‪ -‬اســتاندار تهران ‪ -‬اظهارات متفاوتی در این‬ ‫زمینــه ارائــه کرد و اعالم کــرده بود که بر اســاس امار‬ ‫رســمی میزان تبخیر باران در کشــور ما حدود ‪۲۷۰۰‬‬ ‫میلی متر بوده و میزان جهانی ان به صورت میانگین‬ ‫بالغ بر‪ ۸۰۰‬میلی متراستبرایناساسیک سومبارش‬ ‫جهانی و سه برابر تبخیر جهانی را در کشور داریم که‬ ‫این مســئله بیانگر اهمیت حفاظت از منابع ابی در‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫سپاه ‪ ۶‬هزار بسته معیشتی بین‬ ‫نیازمندانکردستان‬ ‫توزیعمی کند‬ ‫سوما کشاورز‪-‬سنندج‪ :‬سپاه بیت المقدس استان کردستان گفت‪ :‬از نیمه دوم ماه رمضان در‬ ‫راستای دستگیری از نیازمندان‪ ۶‬هزار بسته معیشتی در بین خانواده های نیازمند استان توزیع‬ ‫می شود‪ .‬سردار صادق حسینی با حضور در محل تهیه و پخت غذای نیازمندان در اردوگاه‬ ‫علی ابن ابی طالب (ع) سنندج که با حضور مدیرکل کمیته امداد کردستان برگزار شد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مجموعه کمیته امداد و خیران باهدف کمک به نیازمندان و اطعام و دستگیری از این‬ ‫قشــر از جامعه در این مکان مشــغول به خدمت هســتند و تالش می کنند‪ .‬او افزود‪ :‬ســپاه‬ ‫بیت المقدس استان کردستان نیز در راستای خدمت به نیازمندان به خصوص در سال گذشته‬ ‫و در دوران بیماری کرونا با اجرای برنامه کمک های مومنانه طی چندین مرحله نسبت به‬ ‫توزیعبسته هایمعیشتیدربیننیازمنداناقدام کردهاست‪.‬سردارحسینیبابیاناینکهسپاه‬ ‫بیت المقدس استان کردستان با مشارکت در طرح اطعام نیازمندان یک تن برنج را از طریق‬ ‫کمیته امداد اهدا کرده‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬همچنین از نیمه دوم ماه رمضان در راستای دستگیری از‬ ‫نیازمندان ‪ ۶‬هزار بسته معیشتی در بین خانواده های نیازمند توزیع می شود‪ .‬فرمانده سپاه‬ ‫بیت المقدس استان کردستان افزود‪ :‬خدمت به محرومان عبادت است و مبنا و پایه انقالب‬ ‫اسالمی بر اساس خدمت به مستضعفین بنانهاده شده و هراندازه به این قشر خدمت شود‬ ‫کم است‪.‬‬ ‫برای اولین بار در کشور‬ ‫انعقاد تفاهم نامه مشاوره ژئو‬ ‫تکنیک و مقاومت مصالح‬ ‫پروژه هایخیری‬ ‫جهانیان‪ ،‬در راســتای توســعه و فرهنگ مشــارکت ها در حوزه اموزش و پروش باید تمام‬ ‫ظرفیت ها فراهم شود‪ .‬با عنایت به ضرورت مطالعات ژئوتکنیک خاک برای احـداث هرگونه‬ ‫فضای اموزشی و در راستای حمایت از خیرین بزرگوار مدرسه ساز استان و تسهیل امور مرتبط با‬ ‫اینبخش‪،‬تفاهم نامه ایمشترکیفی مابیناداره کلنوسازی‪،‬توسعهوتجهیزمدارساستان‬ ‫مازندران و ازمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان به امضا رسیده تا من بعد‪ ،‬انجام خدمات‬ ‫مشــاوره ژئوتکنیــک و مقاومــت مصالــح پروژه های مذکور با لحــاظ‪ 50‬درصد تخفیــف و در‬ ‫کوتاه ترین زمان ممکن (‪ 24‬ساعت پس از درخواست) انجام پذیرد‪ .‬جهانیان ضمن قدردرانی‬ ‫از حسننظروهمراهیاقای کریمیبنایی‪،‬مدیرکلمحترمازمایشگاهمکانیکخاکاستانو‬ ‫برشمردن ایشان به عنوان خیر ارائه دهنده خدمت‪ ،‬اعالم نمودند‪ ،‬در راستای توسعه فرهنگ‬ ‫مشارکت در حوزه اموزش وپرورش‪ ،‬می بایست با شناسایی سایر ظرفیت ها و اطالع رسانی و‬ ‫برگزاریجلساتمشابه‪،‬زمینهبرخورداریاز چنینخدماتیرابرای کمکبهساخت‪،‬توسعهو‬ ‫تجهیزفضاهایاموزشی‪،‬پرورشیوورزشیاستانفراهمنمود‪.‬ایشانابراز امیدوارینمودندتا‬ ‫مذاکرهبااعضایمحترمهیئت مدیرهسازماننظام مهندسیاستان کهبههمینمنظور صورت‬ ‫پذیرفتهنیز‪،‬منجربهنتیجهگردد‪.‬‬ ‫پیگیری استاندار گیالن در دیدار با رئیس سازمان‬ ‫برنامه وبودجه کشور؛‬ ‫ضرورت تامین اعتبار بهسازی‬ ‫کانال های خاکی و تاسیسات‬ ‫اب رسانی کشاورزی در جهت‬ ‫مقابله با کم ابی‬ ‫رشــت‪ -‬رویــداد امــروز‪ :‬اســتاندار گیالن در دیــدار با معاون رئیس جمهوری و رئیس ســازمان‬ ‫برنامه وبودجه‪،‬خواستارتامیناعتباربرایاحداث‪،‬بازسازی‪،‬بهسازیواحیاء کانال هایخاکی‬ ‫با پوشش بتنی‪ ،‬سردهنه ها و ایستگاه های پمپاژ به منظور افزایش اب رسانی به زمین های‬ ‫شالی کاری و مقابله با کم ابی شد‪ .‬ارسالن زارع در دیدار با رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور‬ ‫با اشاره به کاهش قابل مالحظه بارش نزوالت جوی در سال گذشته و پیش بینی کم ابی و‬ ‫خشک سالی سال زراعی جاری‪ ،‬وجود نگرانی هایی در خصوص تامین اب در فصل کشاورزی‬ ‫در استان به ویژه خارج از شبکه را یاداور شد و گفت‪ :‬به منظور احداث‪ ،‬بازسازی‪ ،‬بهسازی و‬ ‫احیاء کانال های خاکی با پوشش بتنی‪ ،‬سردهنه ها و ایستگاه های پمپاژ که در فرایند افزایش‬ ‫اب رسانیبهزمین هایشالی کاریتاثیرمطلوبیدارد‪،‬خواستارتامیناعتباربرایانجامعملیات‬ ‫مذکور و مقابله با کم ابی هستیم‪ .‬او همچنین به طرح های ایجاد تاسیسات فاضالب رشت‬ ‫و بندرانزلی و تاثیر ان ها در رفع الودگی انهار و اب های سطحی منطقه اشاره و با توجه به‬ ‫اهمیت موضوع و اثرگذاری ان بر جلوگیری از الودگی رودخانه های زرجوب و گوهررود رشت‬ ‫وتاالببین المللیانزلی‪،‬افزایشاعتباراتتخصیصیدر طرحایجادتاسیساتفاضالبشهر‬ ‫رشت و طرح ایجاد تاسیسات فاضالب شهر بندرانزلی را مورد تاکید قرارداد‪ .‬زارع در دیدار با‬ ‫رئیس سازمان برنامه وبودجه‪ ،‬اغاز عملیات اجرایی پروژه احداث کتابخانه مرکزی رشت از‬ ‫‪ 15‬سال قبل را نیز یاداور شد و بابیان حمایت های دولت تدبیر و امید برای تکمیل این پروژه‬ ‫که در شمار مصوبات سفر رئیس جمهوری به گیالن است؛ تخصیص اعتبار برای تهیه و نصب‬ ‫تجهیزاتداخلیراخواستار شد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1230

روزنامه رویداد امروز 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1400/09/16
روزنامه رویداد امروز 1228

روزنامه رویداد امروز 1228

شماره : 1228
تاریخ : 1400/09/14
روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!