روزنامه رویداد امروز شماره 1054 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1054

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1054

روزنامه رویداد امروز شماره 1054

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ #‬من‪-‬ماسک‪-‬می زنم‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 06‬اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪ 26‬اوریل ‪2021‬‬ ‫‪ 13‬رمضان ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1054‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫ویترین‬ ‫امروز‬ ‫خوزستان‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪27‬‬ ‫ماجرای نامهظریف‬ ‫‪۵۸‬درصدظرفیت‬ ‫سدهایاستانخالیاست‬ ‫اغاز فاز سوم تزریق واکسن کووایران برکت‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪05‬‬ ‫اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1053‬‬ ‫رویاد دخوزستان‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫مجموعهکتاب های«پل»‬ ‫در حوزهبین المللشهرداریاصفهانرونماییشد‬ ‫پلیبه ان سوی جهان‬ ‫اقتصاد‬ ‫اغاز صدور کارت‬ ‫برداشتریالی‬ ‫اشخاصحقوقی‬ ‫ورزش‬ ‫فاز سوم مطالعات بالینی واکسن کوو برکت ایران صبح امروز با تزریق به تعدادی از داوطلبان در تهران اغاز شد‪.‬این مرحله با تزریق واکسن به دکتر مینو محرز محقق‬ ‫کارازمایی بالینی این واکسن اغاز شد‬ ‫‪16‬میلیاردجهانبخش‬ ‫و یک ابهام بسیار بزرگ‬ ‫ومیتخوزستان‬ ‫محر‬ ‫تبارات تنش ابی‬ ‫از اع‬ ‫‪ /‬شماره ‪1053‬‬ ‫لیبهخوزستان‬ ‫ازگشتخشکسا‬ ‫ب‬ ‫بیش از ‪ ۶۱۸‬هزار تن‬ ‫مالحظهای‬ ‫شکر از نیشکر در‬ ‫خوزستان تولید شد‬ ‫صفحه اخر‬ ‫جاودانه هایموالنا‬ ‫وسند‪ ۲۵‬ساله‬ ‫افراد باالی ‪ ۸۰‬سال‬ ‫‪ ۳۱‬هزار نفر از‬ ‫کسینهمیشوند‬ ‫در خوزستانوا‬ ‫صورت نمیگیرد‬ ‫رمان‬ ‫در برخورد با مج‬ ‫رکورد تولید اهن اسف‬ ‫عت فوالد شادگان‬ ‫صن‬ ‫عکس ‪ :‬محمد حسن زاده‪/‬تسنیم‬ ‫بیش از ‪ ۶۱۸‬هزار‬ ‫تن شکر از نیشکر در‬ ‫خوزستان تولید شد‬ ‫مدیرعاملفوالدمبارکهاز رکوردهایمداومتولیددر اینشرکتخبرداد‪:‬‬ ‫عزمفوالدینبرایتحققشعار سال‬ ‫فروردین‪ 1400‬راباثبت‪ 4‬رکوردمهمپشتسر گذاشتیم‬ ‫حمیدرضاعظیمیانبااعالماینخبر گفت‪:‬‬ ‫گــروه فــوالد مبارکــه در راســتای تحقــق شــعار‬ ‫ســال جاری (تولید‪ ،‬پشــتیبانی ها و مانع زدایی‬ ‫ها)‪ ،‬توانســته در بخش های مختلف تولید در‬ ‫فروردین ماه‪ ۱۴۰۰‬رکوردهایمتعددیرابهثبت‬ ‫برساند و با تولید بیش از ‪ ۷۰۰‬هزار تن تختال در‬ ‫اخرین ساعات ‪ ۳۱‬فروردین ماه‪ ،‬بار دیگر شعار‬ ‫«مامی توانیم»رادرصنعتفوالد کشوربهعمل‬ ‫تبدیل کند‪ .‬در واقع روندی که مجموعه فوالد‬ ‫مبارکهدر پیش گرفته‪،‬در جهتبرداشتنموانع‬ ‫وپشتیبانیازتولیددر کشوراستکهخوشبختانه‬ ‫تا به این لحظه محقق شده و با همت فوالد‬ ‫مردانایرانزمینهمچنانادامه دارخواهدبود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فوالد‬ ‫مبارکــه‪ ،‬مدیرعامــل فــوالد مبارکــه با اشــاره به‬ ‫مهم ترین رکوردهای ثبت شــده در این شــرکت‬ ‫در فرودیــن مــاه گفــت‪ :‬شــرکت فــوالد مبارکه‬ ‫توانست با تالش و همت شبانه روزی در راستای‬ ‫عمل به منویات مقام معظم رهبری‪ ،‬فروردین‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬را با شکستن رکورد تولید در چهار نواحی‬ ‫فوالدسازی‪،‬نوردسرد‪،‬اهن سازیوفوالدسبابه‬ ‫پایانبرساند‪.‬یکیاز مهم ترینرکوردهایتولید‬ ‫در اینشرکتدر ناحیهفوالدسازیوریخته گری‬ ‫مداومبهثبترسیدوباهمتنیروهایتالشگر‬ ‫ناحیه فوالدسازی توانستیم با گذر از تولید‪۶۶۲‬‬ ‫هزار تنتختال کهاخرینرکوردثبتشدهفوالد‬ ‫مبارکهدر اسفند‪ ۹۹‬بود؛اینبار باتولید‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫و‪ ۲۱۵‬تنتختالرشدقابلقبولیرادر تولیداین‬ ‫محصولاستراتژیکبهثبتبرسانیم‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشاره به تولید عریض ترین‬ ‫تختــال کــه بــه تازگــی در فــوالد مبارکــه بــه‬ ‫تولید رســیده نیز گفت‪ :‬کارشناســان و کارکنان‬ ‫واحدهای ریخته گری در شــرکت فوالد مبارکه‬ ‫اقــدام بــه اماد هســازی قالــب ماشــین پنــج‬ ‫ریخته گری برای تولید تختال با ضخامت ‪۲۵۰‬‬ ‫و عــرض ‪ ۲۰۲۵‬میلی متــر (دو متــر) کرده انــد‪،‬‬ ‫اقدامی مهم جهت برطرف کردن نیاز صنایع‬ ‫خارجی ا نســوی‬ ‫اســتراتژیک و بزرگ داخلی و‬ ‫ِ‬ ‫مرزهــا و ایجــاد بســتر عظیــم صادراتــی بــرای‬ ‫شکستن انحصار در بازارهای بین المللی است‪.‬‬ ‫چراکــه تولید این نوع تختال در حالی توســط‬ ‫فوالد مردان شــرکت فوالد مبارکه محقق شد‬ ‫کهتاپیشاز این‪،‬صنایعبزرگیهمچوننفت‪،‬‬ ‫یســازی و‪ ...‬برای تامیــن این نوع از‬ ‫گاز و کشت ‬ ‫تختال‪،‬مجبور بهانجاموارداتاز دیگر کشورها‬ ‫بودند‪ .‬عظیمیان تصریح کرد‪ :‬تولید این تختال‬ ‫‪08‬‬ ‫نگاهیمتفاوتبهسندامضاشدهایرانوچین‬ ‫حلقهچاهنفت‬ ‫حفاری‪ 9‬ملی حفاری ایران در‬ ‫گاز توسط شرکت‬ ‫و‬ ‫نخستینماهسال‬ ‫نجی توسط شرکت‬ ‫‪07‬‬ ‫مدیرعامل باشگاه داماش پارسه‬ ‫صحبت های عجیبی را مطرح کرد‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.c‬‬ ‫‪om‬‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.c‬‬ ‫‪om‬‬ ‫یکشنبه ‪05‬‬ ‫های ایــن اســتان بــا‬ ‫استان خالی است‬ ‫شهرســتان‬ ‫ظرفیت سدهای‬ ‫بــهرو هســتند و‬ ‫تنــش ابــی رو‬ ‫ـداد امروز‪ :‬اســتاندار‬ ‫‪ ۵۸‬درصد‬ ‫های عملیاتــی در‬ ‫اهــواز‪ -‬رویـ‬ ‫اجــرای طرح‬ ‫بیــان اینکــه در‬ ‫خوزســتان بــا‬ ‫ســتلزم اختصاص‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫ایــن حــوزه م‬ ‫ـورای عالــی اب که‬ ‫نشســت شـ‬ ‫ـاری دولتی اســت‪.‬‬ ‫منابــع اعتبـ‬ ‫بهریاستمعاون‬ ‫کشف باند بزرگ‬ ‫هفته گذشته‬ ‫از طریــق وزارت‬ ‫سلیمانی دشتکی‬ ‫یاداور شــد‪:‬‬ ‫اول رئیسجمهوری برگزار شــد قاسم‬ ‫او سازمانمدیریتبحران‬ ‫خواری ‪ ۲۰‬ساله‬ ‫کشور و‬ ‫ـتان خوزســتان را‬ ‫زمین‬ ‫وزیــر نیرو‪ ،‬اسـ‬ ‫ســت تا وضعیت‬ ‫الزم در حال انجام ا‬ ‫ـی معرفــی کرد‬ ‫ـتان مکاتبات‬ ‫در بهبهان‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ـش‬ ‫اعتبــاری در حــوزه‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ـد‬ ‫فاقـ‬ ‫محرومیت خوزسـ‬ ‫‪ ۱۵‬ســال گذشته‬ ‫در زمینــه منابــع‬ ‫همین امــر باعث‬ ‫امروز‪:‬خوزســتان در‬ ‫تنش خوزســتان‬ ‫و بازنگری شــود‪.‬‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫وانقاببهبهان‬ ‫اهواز‪ -‬رویداد‬ ‫در حوزه مقابله با‬ ‫است‪ .‬ســال ابی ‪-۹۷‬‬ ‫ابرســانی اصــاح‬ ‫امروز‪:‬دادستانعمومی‬ ‫برخی منابع اعتباری‬ ‫سلیمانی پروژههــای‬ ‫ـالی مواجه بوده‬ ‫دیگریازایننشست‬ ‫بهبهان‪-‬رویداد‬ ‫در این شهرستان‬ ‫از‬ ‫با خشکسـ‬ ‫ــالیها بــوده و‬ ‫گزارش ایرنا‪،‬قاسم‬ ‫دشتکیدربخش‬ ‫باند زمینخواری‬ ‫شــدیدترین خشکس‬ ‫ابی شده است‪ .‬به‬ ‫شهرهای سلیمانی‬ ‫شــف بزرگترین‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون یورو از‬ ‫خبر داد‪ .‬روحاله‬ ‫‪ ۹۶‬یکــی از‬ ‫از ک‬ ‫خشکسالی نیمقرن اخیر‬ ‫بررسی مشکات‬ ‫اختصاص‪ ۲‬میلیارد و‬ ‫اصلی این پرونده‬ ‫ـتکی در نشست‬ ‫طرح‬ ‫دستگیری متهمان‬ ‫مسئوالن ان را شدیدترین‬ ‫استان خوزستان‬ ‫‪ ۲۰‬سال مرتکب‬ ‫دشـ‬ ‫و‬ ‫سالن جلسات استانداری به درامدهای نفتی کشور به‬ ‫شــدید ‪۹۷-۹۸‬‬ ‫متهم اصلی به مدت‬ ‫بودند‪ .‬بارندگیهای‬ ‫امیدیه و هندیجان در‬ ‫وزیر نیرو محل‬ ‫با مشــارکت وزیر‬ ‫زندی اظهار کرد‪:‬‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫ـرده‬ ‫ـن منطقه شــده‬ ‫اعــام کـ‬ ‫گفــت‪ :‬این طرح‬ ‫خســارات بســیار‬ ‫داشت‪ :‬این اظهارنظر‬ ‫ــای دولتــی در ایـ‬ ‫اشــاره کــرد و‬ ‫ـیاب در خوزســتان و‬ ‫خوزستان اظهار‬ ‫برنامهریزی کشــور و‬ ‫فــروش زمینه‬ ‫تعقیب او‪ ،‬سرانجام‬ ‫ارائهشــده از ســوی‬ ‫اما وقوع سـ‬ ‫‪ ۲‬ســال پرباران‪،‬‬ ‫ـازمان مدیریت و‬ ‫اطاعات اشــتباه‬ ‫تحقیقات قضایی و‬ ‫اکنون باگذشــت‬ ‫بوده نفت‪ ،‬سـ‬ ‫بهواســطه‬ ‫پس از ماهها‬ ‫از ابعاد گســترده‬ ‫در پی داشــت‪.‬‬ ‫ســتان خوزستان‬ ‫استانیتهیهشدهاست‪.‬‬ ‫خوزستان بازگشته است‪.‬‬ ‫پرونده‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫مربوطه‬ ‫ـتگیر شــد‪ .‬او تصریح‬ ‫وزارت مسئوالن‬ ‫دســتگاههای‬ ‫کرد‪ :‬این منابع در‬ ‫خشکسالی دوباره به‬ ‫افراد متعددی با این‬ ‫دسـ‬ ‫های زیرمجموعــه‬ ‫منابع اب سازمان اب‬ ‫خوزستان اضافه‬ ‫برخوردار اســت و‬ ‫ـت‪ .‬او از دســتگاه‬ ‫استاندار‬ ‫مطالعات جامع‬ ‫اسامی در طول‬ ‫و ارقــام باالیــی‬ ‫متهمان با صدور‬ ‫ـت هرچه زودتر‬ ‫اسـ‬ ‫معاون‬ ‫تصویب مجلس شورای‬ ‫خشکسالی شدید‬ ‫هستند و از همین رو‬ ‫خوزستان خواسـ‬ ‫خوزستان نسبت به وقوع‬ ‫اطاعات صورت‬ ‫نیرو در اســتان‬ ‫اختصاص خواهد یافت‬ ‫در ارتباط‬ ‫کشف ابعاد کامل‬ ‫هشدار داد و گفت‪:‬‬ ‫و برق‬ ‫ـبت بــه اصــاح‬ ‫‪ ۱۰‬سال به استان‬ ‫پرونده بازداشت موقت‪ ،‬جهت‬ ‫مکاتبه رســمی نسـ‬ ‫‪ ۹۷‬در این استان‬ ‫نماینده پنج تا‬ ‫ـود خوزســتان در‬ ‫نهادهای امنیتی اســتان‬ ‫قرار تامین‬ ‫با‬ ‫مشابه سال‬ ‫وزارتخانه‪ ،‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫زیرســاختی موجـ‬ ‫رودخانههــا باعــث‬ ‫در اختیــار یکــی از‬ ‫خوزستان از بهمنماه‬ ‫تا مشــکات‬ ‫درصــدی ابدهــی‬ ‫ارائهشده به این‬ ‫مقابله با ســیاب و‬ ‫موضوعــات‬ ‫ـتان بیان داشــت‪:‬‬ ‫کاهــش ‪۳۳‬‬ ‫به دستگاههای‬ ‫درصــد از حجم‬ ‫های اب و فاضاب‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫خوز‬ ‫خشکسالی‬ ‫ـتان‬ ‫‪۵۸‬‬ ‫ـتان‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫اند‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ـود‬ ‫عالی دولت در‬ ‫ـه دســتگاههای ا‬ ‫شــهرهای بخش‬ ‫خوزستانقرارگرفته‬ ‫ـدها ابگیری نشـ‬ ‫مناسب است و تمام‬ ‫شبکه گستردهمفاسد‬ ‫گفــت‪ :‬بــه همـ‬ ‫شــده سـ‬ ‫حاضر خالی است‪.‬‬ ‫گزارشــی وضعیت‬ ‫اب شرب باکیفیت‬ ‫روان اب رفع شوند‪.‬‬ ‫متهمانباتشکیل‬ ‫ـروط بر پارســال‪،‬‬ ‫خشکسالی سال ‪۹۷‬‬ ‫خوزستان در حال‬ ‫در ایــن رابطه طی‬ ‫ما تامین‬ ‫شودجزییاتاین‬ ‫زندی گفت‪:‬‬ ‫زیادی را بــه مردم‬ ‫هستند به معاون‬ ‫صورت میگیرد مشـ‬ ‫مفید سدهای‬ ‫دادیم که انتظار‬ ‫گزارش مرکز ملی‬ ‫داد‪:‬پیشبینیمی‬ ‫زمینهای دولتــی‬ ‫که دارای تنش ابی‬ ‫پیشاگاهی‬ ‫ســدهای خوزســتان‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬تاشها در این راســتا‬ ‫داشت‪ :‬بر اساس‬ ‫این شــرایط اماده‬ ‫اوادامه‬ ‫اقتصــادی تاکنــون‬ ‫نهایی و اماده ارائه به‬ ‫ـم از کشــاورزی و‬ ‫خوزستان‬ ‫کشور ذخیره مخازن‬ ‫مراحل قانونی‪،‬‬ ‫فراز رابعی اظهار‬ ‫اســت‪ .‬اســتاندار‬ ‫ـند و خود را برای‬ ‫اوردها باعث شــد‬ ‫مصرفکننــدگان اعـ‬ ‫ــون پس از طــی‬ ‫طی یک ماه اینده‬ ‫هواشناسی‪ ،‬همه‬ ‫جمهوری ارائهشــده‬ ‫را داشــته باشـ‬ ‫بهتبــع ان کاهــش‬ ‫ابگیرهای خود را تغییر‬ ‫اینکــه باقــی‬ ‫تــه بودند که اکن‬ ‫خشکسالی و اقلیمشناسی‬ ‫ـت که طرح‬ ‫باشند‪.‬رابعیدر پاسخ‬ ‫اول رئیس‬ ‫شد‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫است‪ .‬کمبارشــی و‬ ‫فروخ‬ ‫صورت نیاز سیستم‬ ‫فراهم نشود‪ ،‬از‬ ‫ایــن در حالی اسـ‬ ‫شورایاسامیشود‪.‬‬ ‫بهبرنامهمتعهد‬ ‫دستبهگریبان‬ ‫دولت عودت داده‬ ‫کامل مخازن سدها‬ ‫ـتان اضافــه کرد‪:‬‬ ‫ابادان کنند‪ ،‬در‬ ‫طی مجلس‬ ‫ابزیپروری‬ ‫خشکسالی بیسابقهای‬ ‫مبــدا اجــرای این‬ ‫این زمینها به‬ ‫خوزسـ‬ ‫بوده و امکان ابگیری‬ ‫بازداشت متهمان‪،‬‬ ‫شوری اب شرب در‬ ‫گذشته‪ ،‬هیئت دولت‬ ‫زمستانه و تاش‬ ‫خوزســتان ســال‬ ‫و الیروبی کنند‪.‬‬ ‫با‬ ‫ســتان بســیار کم‬ ‫تشکیل این پرونده و‬ ‫ایا احتمال تکرار‬ ‫تامین کامل ابکشت‬ ‫رودخانه کارون‬ ‫اســتاندار‬ ‫اظهــار دهند‬ ‫چهارشنبه هفته‬ ‫بارندگی در خوز‬ ‫موجب به اینکه‬ ‫گفت‪ :‬درصورتیکه‬ ‫هدف اصلی از‬ ‫ماههای اتی دبی‬ ‫دیدگان است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪ ۹۷‬وجــود دارد‪،‬‬ ‫مالی برای مقابله‬ ‫روز‬ ‫این استان سوی دیگر‬ ‫او افزود‪:‬‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬عنوان کرد و‬ ‫ـارت به کشــاورزان‪،‬‬ ‫او افزود‪ :‬در‬ ‫ـهر مشــابه ســال‬ ‫اختصاص منابع‬ ‫تامینکننده اب‬ ‫بیتالمال و بزه‬ ‫مترمکعــب بــر ثانیه‬ ‫کرده طــرح را‬ ‫جلوگیری از خسـ‬ ‫و خرمشـ‬ ‫مصوبهای با‬ ‫جــرای پروژههای‬ ‫های همجوار که‬ ‫مصرفکننــدگان‬ ‫استیفای حقوق‬ ‫جهــت حل فوری‬ ‫هــواز حــدود ‪۲۰۰‬‬ ‫استان کشور موافقت‬ ‫ـال و بختیاری برای‬ ‫به نتیجه برســد‪ ،‬ا‬ ‫استان‬ ‫درصورتیکــه برداشــت‬ ‫با مســئولین امر‬ ‫رودخانه در مقطــع ا‬ ‫سدها شده است‪.‬‬ ‫ســتان‪ ،‬چهارمحـ‬ ‫رودخانه کم اب خواهد‬ ‫تنش ابی در چند‬ ‫ـدن ایــن طــرح‬ ‫هماهنگیهای الزم‬ ‫داشــت‪:‬‬ ‫خوزستان دیگر با‬ ‫ســتند همچون لر‬ ‫ترین تنش در مخازن‬ ‫ـت و امید اســت‬ ‫با‬ ‫زهاب بیشتری وارد‬ ‫بــه ســتارهدار شـ‬ ‫میشــود بنابراین‬ ‫فاضاب اســتان‬ ‫ه‬ ‫نیز جــزو کمبارش‬ ‫انجامشــده اسـ‬ ‫ســلیمانی دشــتکی‬ ‫ـرد‪ :‬نخســتین جلســه مدیریــت مطابق برنامه باشد و‬ ‫تامین تنظیم‬ ‫همه دستگاهها و‬ ‫بخش اب و‬ ‫ـه و بویراحمــد‪،‬‬ ‫رو نخواهند بود‪.‬‬ ‫او اضافــه کـ‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫مشــکات بزه دیدگان دارالمومنین بهبهــان در امر‬ ‫نمیشود‪ .‬او درباره‬ ‫در جــدول توزیــع‬ ‫تاکید بر همکاری‬ ‫و کهگیلویـ‬ ‫ســال در ســازمان‬ ‫ایند‪ .‬رابعی اضافه‬ ‫کمبود نقدینگی روبه‬ ‫ســتان خوزســتان‬ ‫بود‪ .‬رابعی با‬ ‫این اتفاق تکرار‬ ‫ـالی بهمنمــاه پار‬ ‫ریزی منابع اب‪،‬‬ ‫شــهروندان عزیــز و بزرگــوار‬ ‫کشور به شــمار می‬ ‫ـانی در مشکل‬ ‫(مشــروط) ا‬ ‫منابع نکنند‪،‬‬ ‫ماموریت‪ ۱۵۷‬نفر‬ ‫خرمشهر نیز گفت‪:‬‬ ‫اتفاق تنــش خشکسـ‬ ‫ـرای تحقق برنامه‬ ‫دستگاه قضایی‬ ‫اســتانهای‬ ‫طرحهای ابرسـ‬ ‫دشتکی با موافقت‬ ‫ـزار و محدودیــت‬ ‫شادگان‪ ،‬ابادان و‬ ‫السابق یار و یاور‬ ‫بارندگــی موثــری‬ ‫فرمانداریها بـ‬ ‫اعتبارات اســتانی ویــژه‬ ‫ـزی تاش میکنیم‬ ‫ـ‬ ‫این سلیمانی‬ ‫گ‬ ‫نخیات‬ ‫بر‬ ‫فی‬ ‫ـته‬ ‫ـتان‬ ‫کما‬ ‫کشور به استانداری‬ ‫نخیات‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫گذ‬ ‫عدالت‬ ‫اب‬ ‫خوز‬ ‫ــرد‪ :‬در زمســتان‬ ‫‪ ٥٥٩٩‬و ‪،٥٦٥٦‬‬ ‫نپیوست‪ ،‬اب و بــرق‬ ‫اســاس برنامهریـ‬ ‫دائمشاملباغاتو‬ ‫اجرای‬ ‫کرد و گفت‪:‬‬ ‫ـد‪ ،‬متعاقــب ان‬ ‫خارج از بدنه وزارت‬ ‫ک‬ ‫در خصوص پاک‬ ‫اضافــه کرد‪ :‬بر‬ ‫توجهی به وقوع‬ ‫تامینابکشتهای‬ ‫اســتانداری اعــام شـ‬ ‫در اهــواز بــه بیش‬ ‫الیحه بودجه سال ‪ ۱۴۰۰‬اشاره خوزستان از نیروی‬ ‫باشند‪ .‬زندی گفت‪:‬‬ ‫کرد و گفت‪ :‬از این‬ ‫شــرب اســت و‬ ‫و اوردهای قابل‬ ‫اراضی این دو پاک‬ ‫رودخانــه کارون‬ ‫بــه‬ ‫با حضور مدیران‬ ‫ـد از تامیــن اب‬ ‫نیفتاد‬ ‫(درگذشته) انتقاد‬ ‫بهرهمندی استان‬ ‫کــه شــوری اب‬ ‫بیش از ‪ ٩٠‬درصد‬ ‫ـن بــود کــه این مــاه نیــز جزو ابــی متعددی در استانداری‬ ‫اولویــت دوم بعـ‬ ‫ـادان بــه پنج هزار‬ ‫قانون خوزستان‬ ‫اقدام با توجه به‬ ‫با توجه به اینکه‬ ‫غیرقانونی بوده‬ ‫مشکلی در تامین‬ ‫ـد مــا بــه فروردیـ‬ ‫ایران به نمایندگی‬ ‫میکرومــوس و در ابـ‬ ‫های گذشــته جلســات‬ ‫الحاق موادی به‬ ‫ماموریت ‪ ۶۱‬نفر نیــز‬ ‫شود‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ام‬ ‫محقق‬ ‫اسامی‬ ‫ـزار‬ ‫های فروردین دوره‬ ‫درصورتیکه برنامه‬ ‫ظرفیت ماده ‪ ۵۶‬قانون‬ ‫کرد‪ :‬از ســه هـ‬ ‫دولت جمهوری‬ ‫داد‪ :‬در زمــان تنــش‬ ‫فاینانس تعــداد‪،‬‬ ‫ــرایط در بخش‬ ‫تشکیلشدهاست‪.‬‬ ‫ـت‪ .‬رابعــی اضافــه‬ ‫کمبارشترین ماه‬ ‫شــهروندانی که در این دو‬ ‫متعلق به‬ ‫نرســد‪ .‬او ادامــه‬ ‫اســاس تجــارب‬ ‫ـان داشــت‪ :‬این ش‬ ‫ـری ‪ ۴۲‬درصد از‬ ‫مقررات مالی دولت و‬ ‫ـا نخواهیــم داشـ‬ ‫میکرومــوس‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــر‬ ‫شهرســازی است‪،‬‬ ‫ـا اشــاره بــه ابگیـ‬ ‫ـه امــکان افزایش‬ ‫اســت‪ .‬او بیـ‬ ‫تنظیم بخشی از‬ ‫های اب انهـ‬ ‫خوزستان مشکات‬ ‫مشابه پارسال است‬ ‫ـوده اســت‪ .‬او بـ‬ ‫ـناد و مــدارک خرید‬ ‫مســکن و‬ ‫ـانی صورت گرفته‬ ‫ـا توجــه بــه اینکـ‬ ‫رابعــی‬ ‫دلیل کاهش اوردها‪،‬‬ ‫کارشناسان و مدل‬ ‫انسانی اســتانداری‬ ‫نخیات در شادگان‬ ‫بـ‬ ‫خشکســالی‪ ،‬بـ‬ ‫خریداری کردهاند‪ ،‬اسـ‬ ‫پروژههای ابرسـ‬ ‫دادن پیشاگاهــی و‬ ‫گذشته و نظرات‬ ‫سدهای خوزستان به‬ ‫نیروی‬ ‫تامین اب‬ ‫برای اجرای‬ ‫حــال رفــع انهــا‬ ‫انجام میشود زیرا‬ ‫پــاک زمیــن‬ ‫معامله فیمابین‬ ‫ـال جاری سالهای‬ ‫ـم‪ ،‬تنهــا راهــکار‬ ‫صــورت گرفته تا‬ ‫مخازن‬ ‫ـاد کــرده کــه در‬ ‫بهصورت موجی‬ ‫پس از اثبات انجام‬ ‫ـتان از ابتدای سـ‬ ‫رضایت اب را نداریـ‬ ‫ـزی دقیقی‬ ‫جــدی را ایجـ‬ ‫بهویژه به بخش‬ ‫و رهاسازی اب‬ ‫خود را ارائه کنند تا‬ ‫اوردها به خوزسـ‬ ‫گزارش در این نشست‬ ‫است‪.‬‬ ‫پرداخت بهحساب‬ ‫است تا از خسارتها‬ ‫گرفتهشــده در این‬ ‫ـته موفق بــوده و‬ ‫های نرمــال شبیهســازی‪ ،‬برنامهریـ کمترین تنش ابی سپری‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫ـتیم‪ .‬بر اســاس این‬ ‫روش در ســال گذشـ‬ ‫متهمان و‬ ‫ـع اعتباری در نظر‬ ‫به برنامهریزی‬ ‫ســبت بــه ســال‬ ‫این راستا هشدارها‬ ‫تابستان امسال را با‬ ‫‪ ۶۰‬هزار هسـ‬ ‫‪ ۲۰‬کیلومتر اصاح‬ ‫او منابـ‬ ‫ـون ‪ ۳۳‬درصــد ن‬ ‫ایــن‬ ‫پی داشــته اســت‪.‬‬ ‫طرفین‪ ،‬اخذ خسارت از خریداریشــده بــه تملک‬ ‫جلوگیری شود که در‬ ‫حجم اوردها در بتوانیم‬ ‫استانهای کشور را‬ ‫ـارد ریال بهمنظــور‬ ‫تاکنـ‬ ‫و مقامــات را در‬ ‫ریزی کشاورزی‬ ‫شهرســازی‪ ،‬زمیــن‬ ‫است‪ .‬رابعی افزود‪:‬‬ ‫شــده اســت‪ .‬بــر‬ ‫جدول اعتباری برای‬ ‫اینکه ‪ ۱۵۰‬میلیـ‬ ‫نخــل داران‬ ‫امیدیه اختصاص‬ ‫حجم اب قابلبرنامه‬ ‫تمایل به حفظ‬ ‫مســکن و‬ ‫ـال گذشــته اعام‬ ‫کاهش داشته‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫کاهش‪ ،‬حوضه کنیم‪.‬‬ ‫ابادان و خرمشهر‬ ‫شــرب شهرســتان‬ ‫یا در صورت عدم‬ ‫از بهمنمــاه سـ‬ ‫او‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫ریال عنوان کرد و‬ ‫حوضه دز ‪ ۴۳‬درصد‬ ‫معاون ســازمان اب و‬ ‫‪ ۵۶‬شــبکه اب‬ ‫شوری اب در‬ ‫ـداران دربیایــد و‬ ‫میلیارد ریال برای اتمام‬ ‫قرار شــده اســت‬ ‫همچنین گفته‬ ‫میلیارد‬ ‫مورد معامله به نرخ‬ ‫نگرانی از‬ ‫این مدت در‬ ‫خوزستان از ظرفیت ماده‬ ‫گــزارش‪ ،‬رابعی‬ ‫خریـ‬ ‫کارون ‪ ۲۴‬درصد‬ ‫مصوب شــده اما‬ ‫و برق خوزستان‬ ‫این ‪۸۰‬‬ ‫شده‪ ،‬قیمت زمین‬ ‫را اســاس ایــن‬ ‫وقوع خشکسالی‪،‬‬ ‫کاهش‪ ،‬حوضه‬ ‫برای کشــاورزی‬ ‫بهرهمندی اســتان‬ ‫معاون ســازمان اب‬ ‫بخشی از یافت و عاوه بر روســتاهای این شهرســتان‬ ‫زمین خریداری‬ ‫اراضی موردنظر خود‬ ‫خریداران پرداخت شود‪.‬‬ ‫کرخه ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫ازاین گفته بود که با‬ ‫تولیــد برقابی نیز‬ ‫کاهش و حوضه‬ ‫به قانون تنظیم‬ ‫کشــاورزی سطح‬ ‫پروژه ابرســانی به‬ ‫برق پیش‬ ‫شــدید اوردها بر‬ ‫اخذ و بهحساب‬ ‫شلتوکدر تابستان‬ ‫قانون الحاق موادی‬ ‫مارون ‪ ۳۱‬درصد‬ ‫تولید که جهاد‬ ‫ـازمان اب و برق‬ ‫کرد‪ :‬گفــت‪ :‬کاهــش‬ ‫روز از متهمان‬ ‫کاهش‪ ،‬حوضه‬ ‫زمانبر خواهد‬ ‫ابموردنیاز کشت‬ ‫ـد‪ .‬همچنیــن از سـ‬ ‫بینی میشود که‬ ‫داشته است‪ .‬او تاکید‬ ‫امکانتامین‬ ‫مارون وجود ندارد‪.‬‬ ‫خواهد داشت و پیش‬ ‫ــررات مالی دولت (فاینانس) درخواست تصویب شـ‬ ‫اعام کند‪.‬‬ ‫اختصاص ظرفیت‬ ‫‪ ۴۶‬درصد کاهش‬ ‫مق‬ ‫حوضههای کرخه و‬ ‫پارسال کاهش یابد‪ .‬او‬ ‫امسال در خوزستان تاثیر‬ ‫جره‬ ‫خواسته شد برای‬ ‫برنامهوبودجه کشور‬ ‫دوباره اب کارون‬ ‫وهشی‬ ‫در‬ ‫امسال‬ ‫به‬ ‫تابستان‬ ‫خوزستان‬ ‫‪ ۳۰‬درصد نسبت‬ ‫بود‪ ،‬از سازمان‬ ‫فعالیتهای پژ‬ ‫کاهش‬ ‫هندیجان از سد اسک‬ ‫ـه اعــام هشــدار‬ ‫معتقدیم خشکسالی‬ ‫مالی موردنیاز برای‬ ‫ـتان پیــش رو در‬ ‫اگرچه شــرایط در انرژی‬ ‫ادامــه بــا اشــاره بـ‬ ‫اب شرب شهرستان‬ ‫اغاز‬ ‫اختصاص منابع‬ ‫تنش ابی در تابسـ‬ ‫‪ ۹۷‬خواهــد بــود‪،‬‬ ‫رابعــی در‬ ‫استان کامل‬ ‫در این شهرســتان‬ ‫میشود در‬ ‫است‪ .‬بــه دیگر اثرات‬ ‫حوزه مسئولیت‬ ‫مشــابه ســال‬ ‫اولویت نخست‬ ‫ـانی به شهرهای‬ ‫چاههــای حفرشــده‬ ‫سال ‪ ۹۷‬نیز بدتر‬ ‫اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫پروژههای ابرسـ‬ ‫ـتاندار و احیــاء‬ ‫های دز و کرخه از‬ ‫در‬ ‫حجم استان خوزستان‬ ‫اجرای‬ ‫صــورت گیــرد‪ .‬اسـ‬ ‫حوضه‬ ‫ـل کاهش شــدید‬ ‫شرکت مناطق‬ ‫برنامهریزی کند‪.‬‬ ‫ـتان توجــه الزم‬ ‫ـا اشــاره بــه دالیـ‬ ‫خوزسـ‬ ‫قابلتوجهــی از‬ ‫اجتماعی‬ ‫رابعــی بـ‬ ‫ـاداور شــد‪ :‬بخــش‬ ‫خوزســتان یـ‬ ‫خـــبر‬ ‫نفتخیز جنوب‬ ‫ـالی ســال زراعی‬ ‫جــه به خشکسـ‬ ‫فناوری شرکت ملی‬ ‫امیــدواری کــرد بــا تو‬ ‫ـال ‪ ۷۰۰‬هــزار تــن‬ ‫امروز‪:‬رئیس پژوهش و‬ ‫او ابــراز‬ ‫اب بتوانیــم امسـ‬ ‫اهواز‪-‬رویداد‬ ‫اولویتهاوامادگیاین‬ ‫به ‪ ۲‬سال گذشته‬ ‫مدیریــت و تامیــن‬ ‫ـتان تولید کنیم که‬ ‫هفتگانه نسبت‬ ‫خیزجنوباز اعام‬ ‫جــاری‪ ،‬بــا‬ ‫نیشــکری خوزسـ‬ ‫شکر در واحدهای‬ ‫نفت‬ ‫پژوهشی مرتبط با‬ ‫زراعی ‪۱۴۰۰-۱۴۰۱‬‬ ‫واحدهای هفتگانه‬ ‫اینکه تولید‬ ‫شــرکت تاکنون‬ ‫مناطق حمایت از فعالیتهای‬ ‫بینی کرد در ســال‬ ‫نیشــکر و صنایع‬ ‫شرکت شــکر در‬ ‫ابتدای تاســیس این‬ ‫افزایش یافت پیش‬ ‫شرکت برای‬ ‫شاهین رد با بیان‬ ‫شــرکت توســعه‬ ‫نیشکری وابسته به‬ ‫یک رکورد جدید از‬ ‫اجتماعی خبر داد‪ .‬دکتر‬ ‫نیشکر در ‪ ۲‬برابر‬ ‫کُ‬ ‫امروز‪ :‬مدیرعامل‬ ‫ســرطانی که در حال‬ ‫شکر در واحدهای‬ ‫تولید‪ ،‬این خود‬ ‫اهواز‪ -‬رویداد‬ ‫فصل برداشــت‬ ‫مســئولیت اجتماعی‬ ‫مسئولیت‬ ‫بیماران‬ ‫حدود ‪ ۷۰۰‬هزار تن‬ ‫ـود که این میزان‬ ‫بیان اینکه با پایان‬ ‫هفتگانه نیشکری‬ ‫نشســت بررســی‬ ‫هســتند انجام‬ ‫جانبی تولید شـ‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫سطح ‪ ۶۱‬هزار و‬ ‫جانبی خوزســتان با‬ ‫اجرایی واحدهای‬ ‫ایــن مطلب در‬ ‫شیمیدرمانی‬ ‫ـت‪ :‬این نشســت‬ ‫نیشــکر و صنایع‬ ‫در ادامــه میزان‬ ‫هزار تن نیشکر از‬ ‫دانشــگاه علــوم‬ ‫گزارش ایرنا عملیات‬ ‫شــمال اهواز از‬ ‫جنوب‪ ،‬اظهار داشـ‬ ‫این توســعه‬ ‫واحدهــا اســت‪ .‬او‬ ‫پنج میلیون و ‪۷۶۰‬‬ ‫ـت‪ :‬بیمارانی که‬ ‫رئیــس‬ ‫هکتار در جنوب و‬ ‫به‬ ‫مناطــق نفتخیز‬ ‫‪ ۲۵۰‬تن شکر از‬ ‫ـت اســمی ایــن‬ ‫میشــود گفـ‬ ‫پژوهش و فناوری‪،‬‬ ‫این شرکت‪،‬‬ ‫ـرکت ‪ ۹۳.۴‬تن در‬ ‫از واکسیناسیون‬ ‫گفت‪ ۶۱۸ :‬هزار و‬ ‫ســطح ‪ ۸۴‬هزار‬ ‫معــادل ظرفیـ‬ ‫پس از دیگری به‬ ‫بیشتر بین ادارات‬ ‫پزشــکی اهواز‬ ‫ـطح را در این شـ‬ ‫ـده ســامت بوده‬ ‫خوزســتان در‬ ‫هکتار برداشت شد‬ ‫هــای هفتگانه‬ ‫باهدف هماهنگی‬ ‫ابتدای دهــه ‪ ۸۰‬یکی‬ ‫ــکر در واحد سـ‬ ‫لزوم هدفمندی و‬ ‫دارای پرونـ‬ ‫ـکر در کشــت و‬ ‫جاری در واحد‬ ‫از افــراد باالی ‪۸۰‬‬ ‫‪۶۵۷‬‬ ‫برداشــت نیش‬ ‫شروعشــده و از‬ ‫انداز ‪ ،۱۴۰۴‬حدود‬ ‫کمیته‪ CSR‬مبنی بر‬ ‫باالترین رقم تولید شـ‬ ‫در ســال زراعــی‬ ‫‪ ۳۱‬هــزار نفر‬ ‫واکسیناســیون‪ ،‬بــدون‬ ‫افزود‪ :‬برداشــت‬ ‫به دهــه ‪۷۰‬‬ ‫ـاس برنامه چشــم‬ ‫روابط عمومی و‬ ‫میزان برداشــت‪،‬‬ ‫ـان کــرد و از ثبت‬ ‫اجتماعیتشکیلشد‪.‬‬ ‫در شمال اهواز‬ ‫عبدعلی ناصری‬ ‫حوزهدانشگاهعلوم‬ ‫بــرای‬ ‫رســیدند‪ .‬بر اسـ‬ ‫ــتان از تولیــد ‪۲‬‬ ‫مهر هکتــار بیـ‬ ‫بهمسئولیتهای‬ ‫ـته به این شرکت‬ ‫ـتان تولید شــد‪.‬‬ ‫بهجایی مراجعه‬ ‫سالتحت‬ ‫بهرهبرداری‬ ‫کشــور در خوزس‬ ‫فرهاد ابول نژادیان‬ ‫خوزســتان از اواخر‬ ‫اولویتبخشی‬ ‫نیشــکری خوزسـ‬ ‫ـکر دهخدا وابسـ‬ ‫فنــاوری مناطق‬ ‫هماهنگــی‬ ‫ـری گفت‪ :‬با پایان‬ ‫جندیشــاپور در هفته‬ ‫شــکر موردنیــاز‬ ‫ـکری‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫نی‬ ‫ـش‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫صنعت‬ ‫نی‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫ص‬ ‫گانه‬ ‫پژو‬ ‫ـد‬ ‫نا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ظــر تمــاس از‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫‪ ۷۰‬درصــد تول‬ ‫ـت‪ :‬دراینارتبــاط‬ ‫هکتار خبر داد‪.‬‬ ‫واحدهای هفت‬ ‫پزشکی‬ ‫چغندرقند تامین خواهد‬ ‫نکننــد و منت‬ ‫ـت از پروژههــای‬ ‫‪ ۱۳.۲‬تــن شــکر در‬ ‫او گفـ‬ ‫جاری ادامه داشت‪.‬‬ ‫نیشــکر در‬ ‫ـکری خوزســتان‪،‬‬ ‫راهبردی نیشکر و‬ ‫خصــوص حمایـ‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬در میــزان‬ ‫هفتگانــه نیشـ‬ ‫اینده خبر داد‪.‬‬ ‫تا ‪ ۲۵‬فروردین‬ ‫بهداشتی باشند‪ .‬ابول‬ ‫محصول‬ ‫نفتخیــز جنــوب در‬ ‫ـکر در واحدهــای‬ ‫پارسال شروع و‬ ‫اعضایهیئتعلمی‬ ‫زراعــی ‪-۱۴۰۰‬‬ ‫دانشگاه و مراکز‬ ‫فرهاد ابــول نژادیان‪،‬‬ ‫هکتار شروع شد‪.‬‬ ‫برداشــت نیشـ‬ ‫شــکر در ســال‬ ‫لیتهایپژوهشی‬ ‫در حال سوی‬ ‫گرفتن ســالنهای‬ ‫دکتــر‬ ‫‪ ۶۹‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫و ‪ ۲۵۰‬تن بیش‬ ‫گفــت‪ :‬تولیــد‬ ‫ا‬ ‫فع‬ ‫و‬ ‫تلویزیونی اظهار داشت‪:‬‬ ‫دانشجویی‬ ‫های‬ ‫داشت در سطح‬ ‫فــت‪ :‬بــا در نظر‬ ‫مســئولیت‬ ‫هزار‬ ‫او‬ ‫نیشکری خوزستان ‪۱۸‬‬ ‫ـی در حــوزه‬ ‫شامل نژادیــان گ‬ ‫بیان عملیات‬ ‫در یک برنامه‬ ‫امادگی ان را داریم‬ ‫واحدهای هفتگانه‬ ‫بود‪ .‬ناصــری با‬ ‫واکسیناسیونبیمارانخاص‬ ‫دانشــگاهها و مراکــز علمـ الگوها‪ ،‬روندها‪ ،‬بررسی‬ ‫در شهرســتانها‪،‬‬ ‫محصول راهبــردی‬ ‫اهواز ورزشــی‬ ‫حاضرفاز اول‬ ‫محورهایی چون‬ ‫ســن‪ ،‬در ابعــاد‬ ‫پیشبینــی ایــن‬ ‫هموفیلی و اماس در‬ ‫اجتماعی در‬ ‫ـورت تخصیــص واک‬ ‫حقوقــی و مطالعــه‬ ‫از میــزان‬ ‫دیالیزی‪ ،‬تاالســمی‪،‬‬ ‫انجام کــه در صـ‬ ‫بســترهای قانونــی و‬ ‫واکسیناسیون کنیم‪ .‬در‬ ‫دادگستریخوزستان‪:‬‬ ‫خوزســتان در حال‬ ‫چالشهــا و‬ ‫ریزی‪،‬اجراواقدامدر‬ ‫خـــبر‬ ‫گستردهتری اقدام به‬ ‫رئیسکل‬ ‫ـایر شهرستانهای‬ ‫اجتماعیناشیاز برنامه‬ ‫ســن در اســتان‬ ‫و سـ‬ ‫‪ ۳۸‬هزار دوز واک‬ ‫پیامدهای‬ ‫فعالیتاینشرکت‬ ‫حــال حاضر‬ ‫روستاهای گستره‬ ‫همچنــان در حــال‬ ‫است‪.‬‬ ‫سهشــنبه هفتم‬ ‫محدودهشهرهاو‬ ‫ـه ماحظــهای‬ ‫بهرهگیری از مدلها‬ ‫ـتان تزریقشــده و‬ ‫همچنین از روز‬ ‫ســارقان نیــز هیچگونـ‬ ‫دارد‪ .‬دکتر رد افزود‪:‬‬ ‫ــیون خوزسـ‬ ‫او افــزود‪:‬‬ ‫دوم واکسیناس‬ ‫احــکام‬ ‫امادگی کامل‬ ‫کُ‬ ‫حوزه امری ضروری‬ ‫شــتماه‪ ،‬فــاز‬ ‫ادامه است‪.‬‬ ‫در اثربخشــی این‬ ‫ـتان خوزستان در‬ ‫صورت نمیگیرد‪.‬‬ ‫اردیبه‬ ‫ـوان اولیــن اســتان‬ ‫و ایدههای نوین‬ ‫بداننــد تا زمانی‬ ‫ـت هفت شهرسـ‬ ‫برای جلب همکاری‬ ‫خوزســتان بهعنـ‬ ‫ـارقان باید‬ ‫گفتنی اسـ‬ ‫منظور تاش خود را‬ ‫شهرســتان نارنجی‬ ‫کرونــا در‬ ‫دانشــگاه علوم‬ ‫است و به این‬ ‫مــرادی گفت‪ :‬سـ اجرانشده از زندانها ازاد‬ ‫به این عرصه به‬ ‫قرمــز کرونــا و ‪۱۵‬‬ ‫میشــود‪ .‬رئیــس‬ ‫دانشگاهی و ورود انها‬ ‫ـم وضعیــت‬ ‫مجازات برای انها‬ ‫کشــور اغــاز‬ ‫کل دادگســتری‬ ‫ـه از روز پنجـ‬ ‫مراکز علمی و‬ ‫قانونی (مرخصی و‬ ‫که‬ ‫اهواز‪:‬رئیــس‬ ‫ـد و از امتیــازات‬ ‫پزشــکی اهــواز بــا بیــان اینکـ واکسیناسیون هستند‪.‬‬ ‫مینــا رامــی‪-‬‬ ‫ـرای قانــون و‬ ‫نخواهنــد شـ‬ ‫کارخواهیمبست‪.‬‬ ‫ـوردار نخواهند شــد‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫به مدت ‪ ۲‬روز‪،‬‬ ‫ا‬ ‫ـرای‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫خوزســتان گفــت‪:‬‬ ‫هیچگونــه برخـ‬ ‫اردیبهشتماه‬ ‫ستگیری زن سارق‬ ‫ظــهای صــورت‬ ‫یــا عفــو) بــه‬ ‫بزهکار باشــد و‬ ‫ـازات هیــچ ماح‬ ‫عبرتی برای افراد‬ ‫د‬ ‫تعییــن مجـ‬ ‫احــکام بــرای‬ ‫تــا شــاید درس‬ ‫نکنند‪ .‬فرمانده‬ ‫کودکان در اهواز‬ ‫ســرعت صــدور‬ ‫عملیات مجرمانه را‬ ‫نمیگیــرد و‬ ‫ـت‪.‬‬ ‫طالهای‬ ‫جرئت‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫یافته‬ ‫دستگیری اعضای‬ ‫دیگر‬ ‫ســارقان نیــز افزایش‬ ‫خوزستان همچنین از‬ ‫اهواز‪ ،‬از دستگیری‬ ‫مجرمــان و‬ ‫ـادق مــرادی‬ ‫انتظامی‬ ‫مخــدر خبــر داد‬ ‫فرمانده انتظامی‬ ‫والمســلمین صـ‬ ‫ـاق ســاح و مــواد‬ ‫اهواز‪-‬رویدادامروز‪:‬‬ ‫حجتاالسام‬ ‫فقره سرقت در این‬ ‫کشــفیات یکماهــه‬ ‫‪ ۹‬بانــد قاچـ‬ ‫ســتگیر و در ماه‬ ‫عنف و کشف هشت‬ ‫ـیه بازدیــد از‬ ‫ـای ایــن باندهــا د‬ ‫یک سارق به‬ ‫لوند اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫در حاشـ‬ ‫اظهار داشت‪:‬‬ ‫و گفــت‪ :‬اعضـ‬ ‫سرهنگ محسن دا‬ ‫‪ ۳۵۰‬قبضه ســاح‬ ‫انتظامی خوزســتان‬ ‫شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫ـن مواد مخدر و‬ ‫زنجیرهای طاجات‬ ‫فرماندهی‬ ‫انتظامی در ماه‬ ‫مجازات گذشــته یکتـ‬ ‫فقره سرقت به عنف‬ ‫به همت نیروی‬ ‫اجرای قانــون و‬ ‫شکاری کشف شد‪.‬‬ ‫حفــاری در این‬ ‫پی وقوع چند‬ ‫خوشــبختانه‬ ‫شهرستان اهواز توسط‬ ‫خــدر‪ ،‬تعدادی‬ ‫ـرد‪ :‬همــواره برای‬ ‫گردیــد‪ ،‬متراژ‬ ‫کرد و در جنگی و‬ ‫مجتمعهای مسکونی‬ ‫یکتن مواد م‬ ‫روز بیشــتر کـ‬ ‫تعلــل نخواهیم‬ ‫هزار و ‪ 721‬متر‬ ‫گذشــته بالغبــر‬ ‫دستگیری سارق به‬ ‫کودکان در‬ ‫مــی نیــز روزبــه‬ ‫ـروقه کشفشــده‬ ‫مــان لحظــهای‬ ‫مدت را شش‬ ‫ـدار نیــروی انتظا‬ ‫شناسایی هویت و‬ ‫مدیرعامل شــرکت‬ ‫تصریح مجر‬ ‫ـی و امــوال مسـ‬ ‫است اقتـ‬ ‫یک زن‪ ،‬موضوع‬ ‫معاون‬ ‫ــتری خوزستان‬ ‫کانتری‪ ۲۲‬کوی‬ ‫ســاح جنگـ‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬امید‬ ‫رئیسکل دادگس‬ ‫دستور کار عوامل‬ ‫ــران در عملیات‬ ‫بزرگی اســت‪.‬‬ ‫عنفبهطور خاصدر‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫ملی حفاری ای‬ ‫مدیرعامل شــرکت‬ ‫تاش شــبانهروزی‬ ‫که افتخار‬ ‫شــته و عزت و‬ ‫معاون‬ ‫گرفت‪ .‬او افزود‪ :‬با‬ ‫ـت‪ ٩ :‬حلقــه چــاه‬ ‫همچنــان تداوم دا‬ ‫مجاهد اهواز قرار‬ ‫حفــاری گفـ‬ ‫ــران در عملیات‬ ‫هویت و مخفیگاههای‬ ‫ایــن مســیر‬ ‫ملی حفاری ای‬ ‫نخستین ماه سال‬ ‫انجام کار اطاعاتی‬ ‫خـــبر‬ ‫نفت و گاز در‬ ‫ـت‪ :‬در زمان حاضر‬ ‫همکاران در‬ ‫ـده بود‪ ،‬در نقاط‬ ‫احمد تمدن‬ ‫حفــاری گفـ‬ ‫ـش از زندان ازادشـ‬ ‫ـوی این شــرکت در‬ ‫ـارق کــه دو ماه پیـ‬ ‫ـاری از سـ‬ ‫حفــاری ســبک‪،‬‬ ‫ســیر تولید پایدار‬ ‫فرمانده انتظامــی اهواز‬ ‫سـ‬ ‫‪ 23‬دســتگاه‬ ‫محدودیتها‪ ،‬در م‬ ‫جـ خشکیودریایی کشور‬ ‫شناســایی شــد‪.‬‬ ‫وجــود این‬ ‫ـکی این شرکت در‬ ‫مختلــف اهواز‬ ‫در طلیعه ســال‬ ‫مناطق‬ ‫این ســارق در یک‬ ‫خدا را شــاکریم که‬ ‫فوق سنگین خشـ‬ ‫از روزهــا مراقبت‪،‬‬ ‫تکمیلنهاییشد‪.‬‬ ‫ـاره ســنگین و‬ ‫گام برداریم‪.‬‬ ‫ـس‬ ‫مناطق نفتخیز‬ ‫ـ‬ ‫پ‬ ‫تولید‪،‬‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫و‬ ‫حفر‬ ‫ـح‬ ‫«‬ ‫تصریـ‬ ‫ـال‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ـح بیشــتر دراینبـ‬ ‫رهبری بهعنوان سـ‬ ‫بهکانتریمنتقل‬ ‫جابجایی در میادیــن و‬ ‫ـد تمــدن در توضیـ‬ ‫غافلگیرانهدستگیرو‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬که از ســوی‬ ‫ـعهای‪ ،‬حــال‬ ‫نامگذاری شــده‬ ‫احمـ‬ ‫عملیاتی‬ ‫چاه یک حلقه توسـ‬ ‫مانــع زدایی ها»‬ ‫کشور قرار دارد‪.‬‬ ‫یرعامل شرکت‬ ‫فــوالد شــادگان‬ ‫افزود‪ :‬از این تعداد‬ ‫پشــتیبانیها و‬ ‫مجموعه کارکنان‬ ‫راستای تحقق شعار‬ ‫شــرکت صنعــت‬ ‫ـت حلقــه تعمیری‬ ‫یاداور شد‪ :‬با تاش‬ ‫مد‬ ‫در‬ ‫ـل‬ ‫استواری‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫مدیرعا‬ ‫و‬ ‫ـی‬ ‫ماهانه‪،‬‬ ‫های‬ ‫ـک حلقــه توصیفـ‬ ‫تمدن‬ ‫اســت‪ ،‬گام‬ ‫ـتیابی به رکورد تولید‬ ‫گذشته‪ 11٦‬حلقه‬ ‫وشیمی در ماهشهر‬ ‫یـ‬ ‫این شرکت‪ ،‬سال‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬دسـ‬ ‫پشتکار کارکنان‬ ‫سختکوش‬ ‫تکمیلیبودهاست‪.‬‬ ‫سال برداریم‪.‬‬ ‫پتر‬ ‫نفتخیز خشکی‬ ‫فــوالد شــادگان‬ ‫‪ ۱۴‬ماه باهمت و‬ ‫حلقه از چاههای‬ ‫نفت و گاز در مناطق‬ ‫شــرکت صنعــت‬ ‫پس از گذشت‬ ‫بیان اینکه هشــت‬ ‫مراجع قضائی‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫ملی چاههای‬ ‫شادگان محقق شد‪.‬‬ ‫برای بهرهبرداری در‬ ‫را برای افزایش‬ ‫او با‬ ‫عملیاتــی شــرکت‬ ‫به‬ ‫همه توانایی خود‬ ‫شرکت صنعت فوالد‬ ‫حفاری‪ ،‬تکمیل و‬ ‫گفتــه در گســتره‬ ‫اینکه میزان تولید در‬ ‫اظهار داشت‪:‬‬ ‫در و دریایی‬ ‫گیریــم و از هیــچ‬ ‫پیش‬ ‫متقاضیقرار گرفت‪.‬‬ ‫معرفی شدند‬ ‫ـوب و یــک حلقــه‬ ‫قاسمزاده بابیان‬ ‫یــی بــه کار می‬ ‫اختیارشرکتهای‬ ‫ســعید‬ ‫ـق نفتخیــز جنـ‬ ‫تولیــد و خودکفا‬ ‫ـزان ‪ ۷۴۶۲۰‬تن‬ ‫مناطـ‬ ‫ـال جاری بــه میـ‬ ‫حفــر و تکمیــل‬ ‫دریغ نمیکنیم‪.‬‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـت فــات قــاره‬ ‫ـاه‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫مسیر‬ ‫ماهشهر‬ ‫فروردین‬ ‫تولید‬ ‫این‬ ‫زیست شهرستان‬ ‫دستیابی به این میزان‬ ‫تاشی در‬ ‫شــرکت نفـ‬ ‫اهن اســفنجی به‬ ‫رئیس اداره محیط‬ ‫ـی تولیــد ماهانه‬ ‫رسیده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫علت ایجاد الودگی‬ ‫تعمیرات ســالیانه‬ ‫رکــورد قبلـ‬ ‫مجموعه پتروشــیمی به‬ ‫ـاه ســال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫اســفنجی نتیجــه انجــام‬ ‫ـن و در بهمنمـ‬ ‫گزارش مهر‪ ،‬ایرج‬ ‫مدیران دو‬ ‫یــزان ‪ ۶۹۹۱۷‬تـ‬ ‫ـان و متخصصان‬ ‫اهــن‬ ‫معرفی شــدند‪ .‬به‬ ‫م‬ ‫ـر توانایــی کارکنـ‬ ‫به مراجع قضائی‬ ‫اظهار کرد‪:‬باتوجه‬ ‫کیفــی و تکیهبـ‬ ‫محقق شده بود‪.‬‬ ‫جزئیاتاینخبر‬ ‫سلیمانیدر خصوص‬ ‫داخلی و بومی است‪.‬‬ ‫الزاماتزیستمحیطی‬ ‫محدودیتهایــی‬ ‫الودگیورعایتنکردن‬ ‫زاده بــا اشــاره بــه‬ ‫صادرشدهازسوی‬ ‫بهایجاد‬ ‫قاســم‬ ‫ـیوع ویــروس کرونا‬ ‫تذکراتواخطاریههای‬ ‫ـطه تحریمهــا و شـ‬ ‫وبیتوجهیبه‬ ‫ـتان بندر ماهشهر‪،‬‬ ‫کــه بهواسـ‬ ‫ـاش کردیم علیرغم‬ ‫محیطزیســت شهرسـ‬ ‫اســت‪ ،‬افزود‪ :‬تـ‬ ‫اداره حفاظت‬ ‫قضائیمعرفیشدند‪.‬‬ ‫ایجادشــده‬ ‫مجموعهبهمراجع‬ ‫مدیرانایندو‬ ‫‪03‬‬ ‫مصوبه ای که به بانک ها ابالغ شده است‬ ‫درحالی که مذاکرات هسته ای در وین در جریان است‪ ،‬در ایران مخالفت هایی جدی وجود دارد و شبکه های صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران مخصوصا افق و پرس تی‪.‬او به شدت در‬ ‫‪02‬‬ ‫سیاست‬ ‫تالشهستندتاضمنتضعیفجایگاهتیمدیپلماسی‪،‬مذاکراتاحیایبرجامراشکست خوردهنشاندهندکههزینه ایسنگینیبرایکشوربه جایخواهدگذاشت‬ ‫بازگشت‬ ‫خشکسالی‬ ‫به خوزستان‬ ‫اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫‪01‬‬ ‫وزیر امور خارجه از رهبری برای کاهش فشارها کمک خواسته است‬ ‫رویدا د خوزستان‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫کاندیداها با تیم‬ ‫و برنامه هایشان وارد‬ ‫رقابت شوند‬ ‫عزمفوالدینبرایتحقق‬ ‫شعار سال‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫‪02‬‬ ‫نشان می دهد صنعتگران‪ ،‬مدیران‪ ،‬مهندسان‬ ‫و کارشناسان شرکت فوالد مبارکه در تالش اند‬ ‫که همواره سرامد صنعت کشور باشند و عالوه‬ ‫بر تامین نیازهای صنعتگران‪ ،‬برای سهام داران‬ ‫اینشرکتفوالدینیزسوداوریبیشتریایجاد‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬در حــال حاضــر بســیاری از‬ ‫صنایع بزرگ کشور همچون خودروسازی‪ ،‬لوازم‬ ‫خانگــی‪ ،‬ســاخت و ســاز‪ ،‬نفــت و گاز و‪ ...‬بــه‬ ‫صنعت فوالد وابسته هستند و نیاز این صنایع‬ ‫از طریقتولیداتاینبنگاهفوالدیقابلتامین‬ ‫است‪ .‬تا جایی که طبق امار موجود تقریبا ‪50‬‬ ‫درصد از نیاز صنایع کشور توسط فوالد مبارکه‬ ‫تامینمی شود‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه‪،‬‬ ‫تختــال به عنوان مــاده اولیه برای تولیــد ورق و‬ ‫محصول نهایی که در صنایع نامبرده استفاده‬ ‫یشــود‪ ،‬از اهمیــت باالیی برخــوردار بــوده و‬ ‫م ‬ ‫در شــرایطی که کشــورمان در مســیر توســعه و‬ ‫صنعتیشدنقرار گرفته‪،‬تولیدهرچهبیشتراین‬ ‫محصول می تواند حرکت را به سمت تولیدات‬ ‫بیشــتر صنعتی و کم شــدن وابســتگی ایران به‬ ‫دیگر کشورهاسرعتدهد‪.‬عظیمیانباتاکیدبر‬ ‫اینکهحرکت گروهفوالدمبارکههموارهدرجهت‬ ‫تحقق اهداف تعریف شده برای کشور از سوی‬ ‫باالترین مقام کشــور عزیزمــان اســت در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬امسال با نام تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع‬ ‫زدایی ها نام گذاری شده است و همان گونه که‬ ‫شرکت فوالد مبارکه توانست جهش تولید را در‬ ‫سال‪ 99‬محققسازد‪،‬امسالنیزباعزمفوالدین‬ ‫در جهت تولید بیشتر و برداشتن موانع از سد راه‬ ‫تولیدکنندگانوصنایعپاییندستی گامخواهد‬ ‫برداشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در پایان‬ ‫گفــت‪ :‬تولیــدات ایــن بنگاه صنعتــی‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکــه منجر به تامین نیــاز مواد اولیه صنایع‬ ‫پایین دســتی شده‪ ،‬از خروج ارز از کشور نیز‬ ‫جلوگیــری کــرده و حتی بــا درامدهــای ارزی‬ ‫خــود توانســته بــه اقتصــاد کشــور در جهت‬ ‫حرکــت بــه ســمت اقتصــاد غیرنفتــی کمک‬ ‫کنــد‪ .‬امید م ـی رود بــا راه اندازی واحــد نورد‬ ‫گــرم ‪ 2‬فــوالد مبارکــه مابقــی نیــاز صنایع به‬ ‫انــواع ورق های فوالدی نیز در کشــور تامین‬ ‫شود و ایران به عنوان قدرتمندترین صنعت‬ ‫فــوالدی در منطقــه حرف های زیــادی برای‬ ‫گفتن داشته باشد‪.‬‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫بین‬ ‫خبر‬ ‫چالش فعلی بایدن نحوه‬ ‫لغو تحریم ها است‬ ‫بلومبرگدر تحلیلیبهتوافقاحتمالیایرانوامریکا‬ ‫برایاحیایبرجامپرداخت‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬راهی اسان برای بازگشت به توافق‬ ‫هسته ای ایران وجود ندارد‪ .‬رئوس مطالب توافق بالقوه‬ ‫بیــن امریــکا و ایران از مذاکرات غیرمســتقیم در وین در‬ ‫حــال شــکل گیری اســت‪ .‬دو طــرف احتمــاال در هــدف‬ ‫اعتقــادی خــود در احیــای توافق هســته ای که توســط‬ ‫بــاراک اوباما‪ ،‬رئیس جمهور وقت امریکا شــکل گرفت‬ ‫و توسط دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهور بعدی لغو شده‬ ‫اســت‪ ،‬موفــق خواهند شــد اما اینکه چــه چیزی عمال‬ ‫به نتیجه می رســد جای ســوال دارد‪ .‬واشنگتن و تهران‬ ‫می گوینــد کــه امادگــی دارنــد‪ ،‬بــر اســاس «انطبــاق در‬ ‫ازای انطبــاق» بــه شــرایط برنامه جامع اقدام مشــترک‬ ‫بازگردند‪.‬از طرفامریکایی‪،‬اینبهمعنایلغوتدریجی‬ ‫تحریم های اقتصادی جمهوری اسالمی و از طرف ایران‪،‬‬ ‫یســازی اورانیوم‬ ‫این امر شامل کاهش فعالیت های غن ‬ ‫و دفع ذخایر جدید است اما احیای توافق و بازگشت‬ ‫هــر دو دلیــل فنی و سیاســی پیچید هتــر از ان اســت که‬ ‫به نظر می رسد‪ .‬به نظر می رسد تیم بایدن مایل است‬ ‫تحریم های مربوط به برنامه هسته ای را کنار بگذارد و‬ ‫تحریم های دیگر را با عنوان حمایت ایران از تروریسم‪،‬‬ ‫نقضحقوقبشروسایرفعالیت هایبدخیمحفظ کند‬ ‫اما تصمیم گیری برای لغو تحریم ها سخت است؛ پس‬ ‫از خــارج شــدن امریکا از برجــام در ســال ‪ ،۲۰۱۸‬دولت‬ ‫ترامــپ صدها تحریم جدید علیه ایــران اعمال کرد که‬ ‫بســیاری از ا نهــا شــامل این دســته هســتند‪ .‬همچنین‬ ‫لغــو بســیاری از محدودیت های قدیمی و اعما لشــده‬ ‫مجدد را دشــوارتر کرد‪ .‬در طرف دیگر توافق‪ ،‬حتی اگر‬ ‫ایــران ذخایر جدید خــود را کنار بگذارد و فعالیت های‬ ‫غنی سازیخودراپایینبیاورد‪،‬تهدیدهسته ایانمانند‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬نخواهــد بــود؛ بــه این دلیل که با نقض شــرایط‬ ‫برجام‪ ،‬تهران در تسلط بر فناوری پیشرفته غنی سازی‬ ‫گام هایبلندیبرداشتهاست‪.‬اینپیشرفتتکنولوژیکی‬ ‫«براورد زمان» تولید ایران برای ساخت سالح هسته ای‬ ‫را به میزان قابل توجهی کاهش داده اســت و بر اســاس‬ ‫برخــی براوردهــا فقــط بــه شــش ماه رســیده اســت‪ .‬از‬ ‫ســوی دیگــر‪ ،‬تندروهــا کنترل خــود را بر اکثــر اهرم های‬ ‫جمهوری اســامی تثبیت کرده و انتظار دارند که یکی‬ ‫از ان ها پیروز انتخابات ریاســت جمهوری در ماه ژوئن‬ ‫شود‪ .‬ان ها ممکن است به حسن روحانی رئیس جمهور‬ ‫فعلی اجازه دهند تا تفاهم عمومی با ایاالت متحده و‬ ‫سایر قدرت های جهانی را امضا کند اما ترجیح می دهند‬ ‫بازگشت کامل به برجام را به تاخیر بیندازند تا زمانی که‬ ‫شخصموردنظران هاانتخابشود‪.‬‬ ‫چشم انداز مذاکرات‬ ‫روشن است‬ ‫مدیــر برنامــه مطالعات جهانــی مرکز بررس ـی های‬ ‫راهبردی ریاســت جمهوری با بیان اینکه احیای برجام‬ ‫به سود همه کشورهای منطقه است‪ ،‬گفت‪ :‬چهار سال‬ ‫خاورمیانه بدون برجام ارمغان و دستاوردی جز جنگ‪،‬‬ ‫تنش و افزایش بحران برای منطقه نداشت‪.‬‬ ‫دیا کــو حســینی در گفت وگــو بــا ایرنا‪ ،‬با اشــاره‬ ‫بــه مذاکرات وین میان ایــران‪ ،‬گروه ‪ ۴+۱‬و امریکا‬ ‫گفــت‪ :‬مذا کــرات ویــن‪ ،‬مجموعــه گفت وگوهایــی‬ ‫است که به منظور بازگشت کامل طرفین به برجام‬ ‫به ویــژه ایــران و امریــکا در حــال انجــام اســت و‬ ‫طرفین تالش می کنند حول محور سه موضوع رفع‬ ‫تحریم های ناقض برجام از سوی امریکا‪ ،‬اقدامات‬ ‫هســته ای ایــران و ترتیب و تقــدم اقدامات به یک‬ ‫تعریف واحد برسند‪ .‬به همین خاطر‪ ،‬سه کارگروه‬ ‫لشــده اســت‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫در این رابطه تشکی ‬ ‫در مورد هرکدام از ســه موضوع فوق الذکر اختالف‬ ‫نظراتــی میان طرفیــن به ویژه ایران و امریکا وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬الزم اســت طرفیــن در هــر‬ ‫حــوزه بــه یــک تعریــف واحــد از مســائل برســند و‬ ‫فهرســتی از اقداماتــی کــه باید انجام شــود را روی‬ ‫کاغــذ بیاورنــد‪ .‬ایــن توافــق‪ ،‬می توانــد نقشــه راه‬ ‫بازگشــت به برجام باشــند‪ .‬این مدرس دانشگاه با‬ ‫اشــاره بــه تاکید ایران بــرای لغــو تحریم ها تصریح‬ ‫کرد‪ :‬طرف ایرانی تاکید دارد همه تحریم هایی که‬ ‫در زمــان ترامــپ علیــه ایــران اعمال شــده اند‪ ،‬باید‬ ‫لغــو شــود‪ .‬طــرف امریکایــی این تعریــف رو قبول‬ ‫نــدارد و فقــط معتقد به رفع تحریم های ناســازگار‬ ‫بــا برجــام اســت کــه از زمان خــروج امریــکا از این‬ ‫توافق وضع شــده اند‪ .‬باید مخرج مشــترک و نقطه‬ ‫اتصالــی که این دو دیــدگاه متضاد را به هم پیوند‬ ‫بزنــد‪ ،‬شــکل بگیــرد‪ .‬او بــا تاکیــد بر اینکــه باوجود‬ ‫دشــواری ها و اختالفــات‪ ،‬چش ـم انداز مذا کــرات‬ ‫روشــن اســت‪ ،‬ابــراز داشــت‪ :‬ایــن امــکان وجــود‬ ‫دارد کــه طرفیــن در کوتاه مــدت به توافق برســند‪.‬‬ ‫مســئله بعــدی‪ ،‬مربــوط بــه چش ـم انداز مناســبات‬ ‫طرفین بعد از بازگشت به برجام است که چگونه‬ ‫می خواهنــد بــه ســایر اختالفــات ‪ -‬کــه ارتباطــی با‬ ‫برجام ندارد ولی ریشــه در خروج امریکا از توافق‬ ‫هســته ای داشــت – رسیدگی کنند اما این موضوع‪،‬‬ ‫موکــول بــه اینــده اســت و احتمــال دســتیابی بــه‬ ‫توافقــی در ان بــاره در کوتاه مــدت نیــز قابل تصــور‬ ‫نیست‪ .‬او درباره برخی مباحثی که مذاکرات وین‬ ‫را یک توافق موقت و زمینه ساز گفت وگوهای غیر‬ ‫برجامــی می خواننــد‪ ،‬بیــان کرد‪ :‬مــا توافق موقت‬ ‫نداریــم بلکــه موضــوع‪ ،‬احیــای برجام و بازگشــت‬ ‫امریــکا بــه ان بر اســاس توافق ســال ‪ ۲۰۱۵‬اســت‪.‬‬ ‫طــرف مقابــل همــان زمــان هــم می دانســت ا گــر‬ ‫برجــام پیــش برود و طرفین نســبت بــه ان متعهد‬ ‫باشــند‪ ،‬همان طور که عالی تریــن مقام ایران گفت‬ ‫می تواند زمین ه گفت وگو در خصوص ســایر مســائل‬ ‫هم فراهم شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫دوشنبه ‪ 06‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1054‬‬ ‫وزیر امور خارجه از رهبری برای کاهش فشارها کمک خواسته است‬ ‫درحالی که مذاکرات هسته ای در وین در جریان‬ ‫اســت‪ ،‬در ایــران مخالفت هایی جدی وجــود دارد‬ ‫و شــبکه های صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران‬ ‫مخصوصــا افــق و پرس تی‪.‬وی ب هشــدت در تالش‬ ‫هستند تا ضمن تضعیف جایگاه تیم دیپلماسی‪،‬‬ ‫مذاکــرات احیــای برجام را شکس ـت خورده نشــان‬ ‫دهنــد کــه هزینه ای ســنگینی بــرای کشــور به جای‬ ‫خواهدگذاشت‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد ‪ ،24‬در روزهای گذشته وزارت‬ ‫شهــای صداوســیما‬ ‫خارجــه در بیانیه هایــی‪ ،‬گزار ‬ ‫را جعلــی خوانــده کــه عامدانــه بــر ســر راه احیای‬ ‫برجــام ســنگ اندازی می کننــد‪ .‬حســن روحانی نیز‬ ‫صداوسیما را به خاطر انتشار دوباره مستند «پایان‬ ‫بازی» درباره توافق هسته ای که مربوط به دو سال‬ ‫پیــش بــود‪ ،‬موردنقد قــرار داده و در جای دیگر نیز‬ ‫گفته « نمی توانم هضم کنم یک ایرانی از برداشتن‬ ‫مهــا ناراحــت شــود‪ ».‬بخشــی از اصولگرایان‬ ‫تحری ‬ ‫معتقدنــد مذاکــرات احیــای برجــام در جریــان‬ ‫انتخاباتریاستجمهوری‪ ۱۴۰۰‬بهضرر ان هاست؛‬ ‫زیرااحتماالنتیجهمذاکراتباعثافزایشمشارکت‬ ‫در انتخابات می شود و این احتمال وجود دارد که‬ ‫رای اوری کاندیدای منتسب به ان ها با چالش جدی‬ ‫مواجهشود‪.‬در چنینشرایطی کهتخریبوفشارها‬ ‫بــر تیم مذاکره افزایش یافت‪ ،‬محمدجواد ظریف‬ ‫پساز حواشیحضورشدر مجلسمطلبیدر توییتر‬ ‫خود نوشت‪« :‬نگرانی من از رای اوردن است نه رای‬ ‫نیاوردن‪ .‬بر عزم خود برای نامزد نشــدن اســتوارم؛‬ ‫ولــی تداوم فشــارها‪ ،‬ازارها‪ ،‬افتر اهــا و تهدید ها در‬ ‫اقبال عمومی و در این عزم تاثیر معکوس دارد‪».‬‬ ‫از سویمحمدجوادظریفبرای کاهشفشارها‬ ‫علیــه تیم مذاکره کنندگان وین‪ ،‬نام ـه ای به رهبری‬ ‫نوشــته که در ان درخواســت کرده جلوی فشــارها‬ ‫گرفته شــود تــا مذاکــرات وین خــارج از فشــارهای‬ ‫سیاسی داخلی به سرانجام برساند‪ .‬او در این نامه‬ ‫تاکید کرده که کاندیدایانتخاباتنخواهدشد‪.‬‬ ‫یک منبع نزدیک به محمدجواد ظریف درباره‬ ‫ماجراینامهظریف‬ ‫ایــن نامــه گفــت‪ :‬ایــن نامه مدتــی پیش بــه رهبر‬ ‫انقالب ارسا لشــده و ظریف در ان متعهد شده در‬ ‫انتخابات حاضر نخواهد شد‪ .‬این منبع اگاه گفته‬ ‫«در شرایط حاضر ظریف می خواهد در چارچوب‬ ‫منافع ملی مذاکره انجام شود و موفقیت در مذاکره‬ ‫از کاندیداتــوری در انتخابــات ریاســت جمهــوری‬ ‫برایش مهم تر است‪ ».‬او به اتفاقات دوران ترامپ‬ ‫اشــاره کرده و گفتــه «قبــل از انتخابــات امریکا وزیر‬ ‫خارجــه هنــد به ظریــف گفته بــود چرا بــا ترامپ‬ ‫مذاکــره نمی کنیــد‪ .‬ظریف پاســخ داده بود ترامپ‬ ‫ممکن است تا ‪ ۶ - ۵‬ماه دیگر رئیس جمهور نباشد‬ ‫لذا باید مطمئن باشیم که او چهار سال دیگر هست‬ ‫بعــد مذاکــره کنیم‪ ».‬اما حاال که ترامپ نیســت و‬ ‫دموکرات هایــی به عرصه برگشــته اند‪ ،‬زمینه برای‬ ‫بازگشت به برجامفراهماست‪.‬‬ ‫ایــن منبــع اگاه گفتــه فشــارها تندروهــا بر تیم‬ ‫مذاکره کننــده ا نقــدر زیــاد شــده بــود کــه ظریــف‬ ‫ناچــار شــده از ایــت ا‪ ...‬خامن ـه ای کمک بخواهد‬ ‫زیرا مخالفان برجام فضایی ایجاد کرده اند که تیم‬ ‫مذاکره کنندهدر حالخیانتبه کشور هستند‪.‬‬ ‫تاکنوننتایجچندنظرسنجیدر اختیار رسانه ها‬ ‫قرارگرفتــه کــه در همــه ا نهــا محبوبیــت ظریــف‬ ‫نســبتا قابل توجه بوده است‪ .‬در نظرسنجی ایسپا‬ ‫ظریف بعد از ابراهیم رئیسی‪ ،‬سید حسن خمینی‬ ‫و محمدباقر قالیباف بیشترین رای مثبت را دارد‪ .‬در‬ ‫نظرسنجیصداوسیمانیزمجموعارای کاندیدا های‬ ‫اصــاح طلــب بیشــتر از ارای مثبــت کاندید اهــای‬ ‫اصولگراست و در صورت اجماع اصالح طلبان روی‬ ‫ظریفاحتمال پیروزیاوباالست‪.‬‬ ‫قبــل از دولــت روحانــی و قــرار گرفتــن ظریف‬ ‫در پســت وزارت امــور خارجــه‪ ،‬او گهــگاه بــا اقــای‬ ‫خاتمی جلســه داشــت و بــا جریــان اصالح طلبان‬ ‫بی ارتبــاط نبــود‪ ،‬ولی بعــد از دولت روحانی دیگر‬ ‫هیچ وقت در جلسات خاتمی شرکت نکرده است‪.‬‬ ‫ازاین رو می توان ظریف را یک اصالح طلب ازلحاظ‬ ‫ایدئولوژیکدانستنهتشکیالتی‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫حمایت همه جانبه از بازار سرمایه سیاست همیشگی دولت است‬ ‫دویســت و بیستمین جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت‬ ‫بــه ریاســت رئیس جمهــوری برگزار شــد‪ .‬در این جلســه‪ ،‬گزارشــی‬ ‫از وضعیت و شــرایط بازار ســرمایه از ســوی رئیس ســازمان بورس‬ ‫کشور ارائه شد و راهکار های پیشنهادی برای ثبات و رونق‪ ،‬ایجاد‬ ‫ارامــش و تعــادل در ایــن بازار موردبحث و بررســی قــرار گرفت‪.‬‬ ‫در ایــن گــزارش همچنین بــا تحلیل عملکرد صنــدوق تثبیت بازار‬ ‫سرمایه‪ ،‬پیشنهاد هایی برای تقویت این صندوق و افزایش نقش‬ ‫تعادل بخش ان در بازار سرمایه ارائه و موردبررسی و تصمیم گیری‬ ‫قرار گرفت‪ .‬حسن روحانی در این جلسه با اشاره به نقش محیط‬ ‫سیاسی در عملکرد بازار سرمایه گفت‪ :‬همچنان که افق مثبت در‬ ‫فضــای تولید و تجارت کشــور و رفع تحریم ها و محدودیت های‬ ‫خارجــی و داخلــی‪ ،‬محاســبات ســرمایه گذاران در بــازار بــورس را‬ ‫نهــا را به تقاضای بیشــتر در بازار و‬ ‫تحــت تاثیــر قــرار می دهد و ا ‬ ‫سرمایه گذاری در واحد های تولیدی کشور تشویق می کند‪ ،‬ایجاد‬ ‫نگرانی نسبت به دسترسی به بازار ها و توان صادراتی بنگاه های‬ ‫اقتصادی نیز اثر منفی بر بازار تحمیل می کند‪.‬‬ ‫رئیس جمهــوری بــا تاکید بر حمایت همه جانبه دولت از بازار‬ ‫ســرمایه به عنوان یک سیاســت اصولی و همیشــگی‪ ،‬افزود‪ :‬باید‬ ‫اموزشهــا و ایجــاد تمهیــدات الزم‪ ،‬زمین ههــای حضور‬ ‫ ‏‬ ‫همــراه بــا‬ ‫همــراه بــا اعتماد مردم در بازار ســرمایه فراهم باشــد‪ .‬روحانی با‬ ‫بیــان لــزوم تالش های موثر و مــداوم با اســتفاده از ابزار های الزم‬ ‫برای ممانعت از رکود بازار بورس‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬سیســتم بانکی‬ ‫در ایــن شــرایط می توانــد بــه کمک بــازار بورس بیایــد و با ایجاد‬ ‫امــکان الزم بــرای اعطــای تســهیالت به ســرمایه گذاران بورســی‪،‬‬ ‫رونــق را بــه بــازار بازگردانــد‪ .‬رئیس جمهوری سیاســی کــردن بازار‬ ‫سرمایه و ورود غیر کارشناسی فعاالن سیاسی در اظهارنظر نسبت‬ ‫بــه بــورس را از مشــکالت امــروز بــازار ســرمایه برشــمرد و گفــت‪:‬‬ ‫بازار ســرمایه‪ ،‬بازار بســیار حساسی اســت و برخی اظهارنظر های‬ ‫نســنجیده می تواند بر شــرایط این بازار تاثیرگذار باشــد‪ .‬روحانی‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬همــه باید از مدیریت هدفمند بازار ســرمایه توســط‬ ‫شــورای بــورس حمایــت کننــد و ایــن شــورا بایــد از پیشــنهاد های‬ ‫فعاالن بازار سرمایه و ابتکارات جدید برای ثبات بخشی و ایجاد‬ ‫رونق در این بازار استقبال نماید‪.‬‬ ‫سیاست درست ان بود که مرحله سوم‬ ‫واکسنچینیرااجرامی کردند‬ ‫اگر این تناقض نیست‬ ‫پسچیست؟‬ ‫عباسعبدی‪،‬فعالسیاسیاصالح طلبدر توییتینوشت‪:‬سیاستدرستانبود کهمثلاماراتوترکیه‬ ‫مرحله سوم واکسن چینی را اجرا می کردند‪ .‬او نوشت‪ :‬شش ماه پیش اصولگرایان از وزیر بهداشت که گفت‪:‬‬ ‫مردم را موش ازمایشگاهی بیگانگان (چینی ها) نمی کنیم حمایت کردند‪ .‬چند ماه بعد چشم بسته از توافق‬ ‫راهبردیباچینحمایت کردند!سیاستدرستانبود کهمثلاماراتوترکیهمرحلهسوواکسنچینیرااجرا‬ ‫می کردندتابلکهامروزبهاینوضعنیفتیم‪.‬‬ ‫علیر ضــا و هــا ب زاده‪ ،‬مشــاور وز یــر بهدا شــت در توییتــر نو شــت‪ :‬هما ن طــوری کــه‬ ‫دار یــد از رهبــری با بــت حما یــت از یک تیــم خاص خــرج می کنید؛ رهبــری بارها و بارها‬ ‫از محور یــت دا شــتن وزارت بهدا شــت در تصمیم گیر ی هــای ســتاد کرو نــا حما یــت کرد نــد‬ ‫و د ســتوراتی هــم داد نــد؛ ا مــا شــماها مر تــب در حــال تخر یــب بود یــد! ا یــن ا گــر تنا قــض‬ ‫نیســت پس چیســت؟‬ ‫خبر‬ ‫ترکیب نامزد های انتخاباتی همچنان در هاله ای از ابهام‬ ‫ترکیــب نامزد هــای حاضــر درصحنــه انتخابــات همچنــان در‬ ‫هال ـه ای از ابهــام قرار دارد‪ .‬این را تنهــا اصالح طلبان نمی گویند‬ ‫بلکــه اصولگرایــان نیــز بــه همیــن مســئله اشــاره می کنند‪ .‬شــاید‬ ‫مشــخص شــدن امــدن یــا نیامــدن ســید ابراهیــم رئیســی بتواند‬ ‫بســیاری از معــادالت را حــل کند‪ .‬به گزارش نامه نیوز‪ ،‬حســین‬ ‫ابراهیمــی‪ ،‬فعــال سیاســی اصولگــرا‪ ،‬دربــاره کاندیداتوری ســید‬ ‫ابراهیــم رئیســی در انتخابــات پیــش رو گفــت‪ :‬همــه از ابراهیم‬ ‫رئیســی تقاضــا می کننــد کــه بــرای کاندیداتــوری در انتخابــات‬ ‫ریاســت جمهــوری ثبت نام کند‪ ،‬اما ایشــان تا ایــن لحظه زیر بار‬ ‫نرفته‪ ،‬البته شــرایط ازنظر مقبولیت اماده اســت‪ .‬فعال سیاســی‬ ‫اصولگــرا تاکید کرد‪ :‬ما همه می خواهیم رئیســی کاندیدا شــود‪،‬‬ ‫امــا درمجمــوع اینکــه ایشــان ببینــد وجودشــان نافع تــر در قــوه‬ ‫قضائیــه اســت یــا ریاســت جمهوری بســتگی بــه نظر خودشــان‬ ‫دارد کــه کدا میــک را ترجیــح می دهــد‪ ،‬ریاســت جمهــوری یــا‬ ‫خدمــات ارزنــده ای که در قــوه قضائیــه دارد‪ .‬او درباره نامزدی‬ ‫علــی الریجانی در انتخابات ریاســت جمهــوری توضیح داد‪ :‬اگر‬ ‫جریانــات از الریجانــی بخواهنــد‪ ،‬کاندیدا می شــود‪ ،‬اما تاکنون‬ ‫خبری نشــده و کســی بــا او صحبتــی درباره این موضــوع نکرده‬ ‫اســت که حضور یابد‪ .‬در کنار نظر جریانات سیاســی‪ ،‬به هرحال‬ ‫بایــد دیــد خــود ایشــان اراده بــرای ایــن کار دارد یــا خیــر‪ .‬عضو‬ ‫جامعــه روحانیــت مبــارز دربــاره اینکــه ا گــر رئیســی نیایــد کدام‬ ‫شخصیت اصولگرا بیشترین شانس را در انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫دارد اظهــار کــرد‪ :‬قالیبــاف در بیــن کاندیدا های مطــرح‪ ،‬مقبولیت‬ ‫اجتماعی بیشــتری در بین مردم دارد‪ .‬معتقدم این مقبولیت متاثر‬ ‫از عملکرد شایســته قالیباف در حوزه های مختلف اجرایی اســت‪.‬‬ ‫ابراهیمی افزود‪ :‬مدیریت قالیباف در شهرداری تهران بسیار ارزشمند‬ ‫بود‪ .‬حاال اگر کسی از کارمندان خالف کند به این معنا نیست که‬ ‫قالیبــاف مدیریــت خوبی نداشــته اســت‪ .‬در نیــروی انتظامی نیز‬ ‫ایشــان ابتکارات خوبی داشــت و در جامعه نیز قالیباف بعد از‬ ‫رئیسی از مقبولیت بهتری برخوردار است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫احمدی نژاد یک بازیگر سیاسی است‬ ‫عباس ســلیمی نمین فعال سیاســی اصولگرا احمدی نژاد را‬ ‫یک بازیگر سیاسی دانست و تاکید کرد‪ :‬احمدی نژاد می داند‬ ‫کــه ا گــر قالیبــاف به قوه مجریه بیایــد کامال او را محو خواهد‬ ‫کــرد؛ کمــا اینکــه در شــهرداری او را محــو کــرد؛ یعنــی اصــا‬ ‫عملکــرد احمدی نــژاد در برابــر عملکرد قالیباف در شــهرداری‬ ‫رنگی ندارد‪ .‬لذا احمدی نژاد انگیزه ای دارد که او را تخریب‬ ‫کنــد و ســعی می کنــد بــا شــیوه های غیراخالقی متنــوع به این‬ ‫هــدف خودش نائــل بیاید‪ .‬به گزارش جماران‪ ،‬ســلیمی نمین‬ ‫ابــراز عقیــده کــرد‪ :‬در جریــان اصالح طلــب کســانی کــه فقط‬ ‫منافــع حزبــی خودشــان را مدنظر دارند هم به شــدت خائف‬ ‫هســتند‪ .‬این هــا کارنام ـه ای در دولــت اقــای روحانــی دارنــد‬ ‫کــه بــه بهانــه تحریم هــا ســعی می کنــد ناکارامــدی خودش را‬ ‫پنهان کند‪ .‬اقای قالیباف در همین شــرایط تحریم ها کارهای‬ ‫بســیار بزرگــی انجــام داده و این هــا می داننــد کــه ایــن اتفاق‬ ‫مجــددا خواهــد افتاد و کارامدی نظام اجرایی ارتقاء خواهد‬ ‫یافــت و لــذا این ها هم دیگــر اقبالی از جانب مردم نخواهند‬ ‫داشــت و در تاریــخ ایــن جامعه محو خواهند شــد‪ .‬او یاداور‬ ‫شــد‪ :‬برخــی از نیروهــای اصولگــرا مثل پایــداری و موتلفه هم‬ ‫متاثــر از جوســازی های احمدی نــژاد به همین شــیوه متمســک‬ ‫شــده اند‪ .‬بنابرایــن فضاســازی چندگانه ای از جانــب نیروهای‬ ‫متضاد سیاســی نســبت به اقای قالیباف شــاهد هســتیم که به‬ ‫نظــر مــن اگر خــود این قضیــه مورد تامــل جامعه قــرار بگیرد‬ ‫بســیار رشــد دهنده فضای سیاســی اســت که چرا دو جریانی‬ ‫کــه به ظاهــر خیلــی باهم دشــمن هســتند بــا یک شــیوه دارند‬ ‫قالیبــاف را تخریــب می کننــد‪ .‬لــذا مــن فکــر می کنــم اینکــه‬ ‫ایشــان ســه شــرط دارد فضاســازی هایی اســت کــه ان هــا بــه‬ ‫وجود اورده اند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫کاندیداها با تیم و برنامه هایشان وارد‬ ‫رقابتشوند‬ ‫یک فعال سیاسی اصولگرا‬ ‫داخلــی اســت؛ پس کســی که‬ ‫گفــت‪ :‬کاندیــدا بایــد تیمش را‬ ‫می خواهد بیاید باید برای این‬ ‫معرفی کند‪ .‬یک فــرد قادر به‬ ‫مســئله برنامــه داشــته باشــد‪،‬‬ ‫تحــول در کشــور نیســت‪ .‬یک‬ ‫بایــد اعالم کند بــرای حل این‬ ‫تیــم و تفکــر و نگــرش اســت‬ ‫موضوع چه فکری کرده است‪.‬‬ ‫بیژن مقدم‬ ‫کــه هم افزایــی می افریننــد و‬ ‫او یــاداور شــد‪ :‬اقتصــاد ما مثل‬ ‫مشکالت را حل می کنند‪ .‬پس‬ ‫گذشــته نیســت؛ یعنــی فعــا‬ ‫همه کاندیداها باید روی تیمشــان فکر کنند و امکان دستیابی به اقتصاد نفتی را نداریم و چه‬ ‫چند نفر از وزرای کلی شان را هم معرفی کنند‪ .‬خــوب اســت دولت جدیــد این شــرایط را یک‬ ‫بیــژن مقدم در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬در ارتباط با فرصت طالیی بداند‪ ،‬البته تا به اقتصاد بدون‬ ‫ویژگ ‬ ‫یهــای ضــروری کاندیداهــای انتخابــات نفت فکر می کنیم همه به فشار مسئله مالیاتی‬ ‫ریاســت جمهــوری اظهــار کــرد‪ :‬اگــر به شــرایط فکر می کنند‪ ،‬بله خیلی کشورها فقط با مالیات‬ ‫موجــود نــگاه کنیــم شــاید بتوانیــم ویژگی های کشورشــان را اداره می کننــد؛ امــا در ایــن راه حل‬ ‫کسانی که باید کاندیدای انتخابات شوند را بهتر باید مراقبت کرد که اقشار رو به پایین و کسبه‬ ‫ترسیم کنیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬اولین نکته ای که باید کوچک اسیب نبینند‪ .‬مقدم گفت‪ :‬مسئله دیگر‬ ‫در نظر گرفت این اســت که مردم در ذهنشــان تحریم ها اســت‪ .‬درست است که االن بعضی‬ ‫فاصله ای بین خود و مقامات مسئول احساس مایل هســتند انتخابات را بــه دوقطبی مذاکره‬ ‫می کننــد‪ .‬این فاصلــه ابعاد مختلفــی دارد؛ اما و عدم مذاکره گره بزنند اما کاندیدای حقیقی‬ ‫به صورت کلی می توان گفت باید اعتمادسازی باید برنامه اش را برای کم اثر کردن یا دور زدن‬ ‫بین مردم و حاکمیت صورت گیرد‪ .‬مقدم افزود‪ :‬تحریم ها اعالم کند‪ .‬او گفت‪ :‬کاندیدا باید تیم‬ ‫کســی که می خواهد به صحنه انتخابات بیاید اش را معرفــی کند‪ .‬یک فرد قــادر به تحول در‬ ‫بایــد بــرای ایــن مســئله برنامه داشــته باشــد و کشــور نیســت‪ .‬یک تیم و تفکر و نگرش اســت‬ ‫جهت رفع این اشــکال فکر و ایده عملی ارائه کــه هم افزایــی می افریننــد و مشــکالت را حل‬ ‫دهد‪ .‬این فعال سیاسی با بیان اینکه «شرایط می کنند‪ .‬پس همه کاندیداها باید روی تیمشان‬ ‫کشور سخت شده است» گفت‪ :‬علت بخشی از فکــر کننــد و چند نفــر از وزرای کلی شــان را هم‬ ‫این سختی ها‪ ،‬ناکارامدی ها و ناهماهنگی های معرفی کنند‪.‬‬ ‫اصرار برتصمیماتسلیقه ایوسیاسی‬ ‫دلیل گرانیاست‬ ‫علیرضــا عباســی‪ ،‬نماینــده‬ ‫اســامی‪ ،‬افــزود‪ :‬اصــرار غیــر‬ ‫کــرج در مجلــس شــورای‬ ‫کارشناسی‪ ،‬سلیقه ای و سیاسی‬ ‫اســامی در خصوص اظهارات‬ ‫رئیس جمهــور بر ثبــات قیمت‬ ‫رئیس جمهــور در زمینــه ارتباط‬ ‫مرغ به هر قیمتی و بی توجهی‬ ‫گرانی مرغ با تحریم ها‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بــه نظــر کارشناســان دلســوز‬ ‫علیرضاعباسی‬ ‫مشــکل نهاده هــا و گرانی مرغ‬ ‫باعــث عــدم عرضــه محصول‬ ‫ربطــی بــه تحریم نــدارد بلکه‬ ‫در بازارهای مرسوم و توزیع ان‬ ‫به بی تدبیری و خودرایی رئیس جمهور مربوط در بازارهای غیرمرســوم و نهایتا منجر به گرانی‬ ‫اســت‪ .‬به گزارش خانه ملت‪ ،‬عضو کمیســیون مرغ وصف های طوالنی و لگدمال کردن عزت‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬اب‪ ،‬منابع طبیعی و محیط زیست مردم شد‪ .‬نماینده مردم کرج در مجلس شورای‬ ‫مجلس شــورای اســامی‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬مقاومت اســامی در پایــان‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬تاخیر در‬ ‫و اصــرار شــخص رئیس جمهــور در برابــر اجرای پذیــرش نظر کارشناســان و اصــرار بر تصمیمات‬ ‫کامل قانون انتزاع یکی از مهم ترین مشــکالت شخصی‪ ،‬ســلیقه ای و سیاســی دلیل صف های‬ ‫بــود کــه تولیدکننــدگان مــرغ را بیــن دو نهــاد طوالنی مرغ و گرانی ان بود و بیشترین تاثیر را‬ ‫لطفا برای پیشبرد مطامع‬ ‫تصمیم گیری جهاد کشاورزی و صنعت سرگردان داشــت نه تحریم ها ً‬ ‫می کرد و نهایتا منجر به اشفتگی در این میدان سیاســی خــود واقعیت ها را بیان کنیــد و ادرس‬ ‫شــد‪ .‬ایــن نماینــده مــردم در مجلــس شــورای غلط به مردم ندهید‪.‬‬ ‫صداوسیمابپذیرد‬ ‫که اشتباه کرده است‬ ‫یــک فعــال سیاســی‬ ‫ســال بود که مذاکره مســتقیم‬ ‫اصــاح طلــب در خصــوص‬ ‫با امریــکا نداشــتیم‪ ،‬مذاکرات‬ ‫تفرقه افکنی هــای صداوســیما‬ ‫پشــت پــرده و غیــر اشــکار در‬ ‫در ارتبــاط با برجام گفت‪ :‬این‬ ‫رده هــای پایین تــر بــود ولی در‬ ‫موضع گیری هــا بــه منافع ملی‬ ‫رده رئیس جمهور و وزیر خارجه‬ ‫محمدرضاخباز‬ ‫کمــک نکــرد افــکار عمومــی را‬ ‫و مقامــات عالی رتبــه کشــور‬ ‫در مســیر درســت ســوق نــداد‬ ‫نداشــتیم تــا اینکه با پیشــنهاد‬ ‫پــس صداوســیما باشــهامت بپذیرد که اشــتباه دولــت و موافقــت رهبری‪ ،‬مذاکــرات با امریکا‬ ‫کــرده اســت یا اگر نپذیــرد‪ ،‬برای این اســت که رودررو در ســطح وزیر خارجه اتفاق افتاد‪ .‬این‬ ‫موردانتقــاد خاص و عام قرار نگیرد و همان راه اتفــاق بــه نظــر می رســد کــه می توانســت یک‬ ‫اشتباه گذشته را ادامه می دهد یعنی اشتباه روی نقطه عطفی در وضعیت کشــور ما باشــد ولی‬ ‫اشتباه و این هم به حیثیت سازمان صداوسیما چــون مخالفیــن برجــام از هــر ســاح و ابــزاری‬ ‫ضربــه می زنــد و هــم بــه حیثیــت افــرادی کــه استفاده کردند تا موافقین برجام را فرو کوبند‪،‬‬ ‫گردانــدگان ان هســتند و منافع ملــی را ترجیح اکنون که شــرایط عادی شده رویشان نمی شود‬ ‫نمی دهنــد نمونه بــارز ان همین برجام اســت‪ .‬که بیایند و خودشان مسیر را عوض و اعالم کنند‬ ‫بــه گــزارش برنــا‪ ،‬محمدرضا خبــاز در خصوص کــه ما در موضع گیری های برجام‪ ،‬مواضع تندی‬ ‫تفرقه افکنی های صداوسیما در ارتباط با برجام گرفتیــم و ایــن مواضع تنــد به نفع کشــور نبود‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬متاســفانه دامن صداوســیما خواســته یا او خاطرنشــان کــرد‪ :‬اکنون که بحث وین مطرح‬ ‫ناخواسته الوده به سیاست بازی شد‪ ،‬به گونه ای است بهترین زمان بود تا صداوسیما از اشتباهات‬ ‫که به جای اینکه از دســتاوردها و موفقیت های گذشته خود صرف نظر می کرد و به دامان افکار‬ ‫نظام و منافع ملی کشور دفاع کند در یک جریان عمومی می پیوست ولی متاسفانه‪ ،‬همچنان بر‬ ‫سیاسی ناکامی وارد شد که دیگر عقب گرد از ان طبــل اختالف می کوبــد‪ .‬در خصــوص مذاکرات‬ ‫مســیر یک شــهامت فوق العاده می خواهد‪ .‬او سوال خیلی روشنی که حتی افراد کم اطالع هم‬ ‫اضافه کرد‪ :‬یعنی یا باید رسما اعالم کند که ما می توانند پاسخ دهند این است که ایا مذاکرات‬ ‫نباید فریب افراد مخالف برجام را می خوردیم بدون اجازه رهبری است؟ هرکسی که باسیاست‬ ‫به این معنی که یک راهی را رفته ایم و پل های و ساختار ایران اشنا باشد خواهد گفت که حتما‬ ‫پشــت ســر را خراب کرده االن سر یک دو راهی رهبــری موافــق بودنــد و اجازه دادنــد که اقایان‬ ‫قرارگرفته ایــم یــا اینکه رســما اعالم کنــد که ما مذاکره را انجام دهند البته مشروط به شرایطی‬ ‫اشــتباه کردیــم و نبایــد ایــن موضع گیری هــا را که رســما هم اعالم کردند که فرسایشی نباشد‪،‬‬ ‫می داشتیم‪ .‬خباز ادامه داد‪ :‬این موضع گیری ها امروز و فردا نکنند یک زمان معینی را مشــخص‬ ‫بــه منافــع ملــی کمک نکــرد افــکار عمومــی را کرده و بگویند در این زمان مشــخص تحریم ها‬ ‫در مســیر درســت ســوق نــداد پس صداوســیما برداشــته خواهد شــد‪ .‬اگر برداشته شد ما راستی‬ ‫باشــهامت بپذیرد که اشــتباه کرده اســت یا اگر ازمایــی می کنیــم و به برجــام برمی گردیم‪ .‬خباز‬ ‫نپذیرد‪ ،‬برای این اســت که موردانتقاد خاص و عنــوان کــرد‪ :‬مــن معتقــدم و نظــرم ایــن اســت‬ ‫عام قرار نگیرد و همان راه اشتباه گذشته را ادامه کــه در شــرایط امــروز کشــور بهتریــن تصمیــم‬ ‫می دهد یعنی اشــتباه روی اشتباه و این هم به همین تصمیمی اســت که دولت با نظر موافق‬ ‫حیثیت سازمان صداوسیما ضربه می زند و هم رهبری اتخاذ کرد‪ .‬انشــااهلل تحریم های ظالمانه‬ ‫بــه حیثیت افرادی که گرداندگان ان هســتند و غیرانسانی که به ما تحمیل شد در این ماه مبارک‬ ‫یســازی‬ ‫منافــع ملی را ترجیح نمی دهند نمونــه بارز ان رمضــان برطــرف شــود و به ســمت عاد ‬ ‫همین برجام است‪ .‬این نماینده پیشین مجلس کشور برویم که این عادی سازی منافع‪ ،‬فراوانی‬ ‫متذکــر شــد‪ :‬اوال کــه به صورت علنی ســال های را برای مردم به ارمغان خواهد اورد‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫دو هزار واحد غیرفعال احیا می شود‬ ‫معاون طرح و برنامه وزارت‬ ‫برنامه سال گذشته در خصوص‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫فعا لســازی یــک هــزار و ‪557‬‬ ‫(صمت) ضمن معرفی برخی از‬ ‫واحدغیرفعالدراینشهرک ها‪،‬‬ ‫صنایعپیشرانبرایتمرکزبیشتر‬ ‫در سال جاری هدف گذاری برای‬ ‫بر ان ها‪ ،‬وعده داد که در ســال‬ ‫برگشت ظرفیت خالی دو هزار‬ ‫سعید زرندی‬ ‫جــاری دو هــزار واحــد صنعتی‬ ‫واحــد تولیــدی بــا مســئولیت‬ ‫راکــد بــه چرخه تولید برگــردد‪.‬‬ ‫ســازمان شهرک های صنعتی در‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬ســعید زرنــدی در یک برنامه دستور کار قرار گرفته است‪ .‬یکی از سیاست های‬ ‫تلویزیونــی درباره برنام ه وزارت صمت در ســال وزارت صمــت را شناســایی‪ ،‬معرفــی و توســعه‬ ‫جاری که روز گذشــته توســط مقام عالی وزارت صنایع پیشران عنوان کرد و گفت‪ :‬سال گذشته‬ ‫ابــاغ شــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬امســال در جهت گیــری بخش پتروشیمی رشد‪ 8/9‬درصدی‪ ،‬حوزه تولید‬ ‫اعالم شده‪ ،‬پروژه هایی را در قالب هفت محور ماشــین لباسشــویی رشــد ‪ ۵۱.۲‬درصدی‪ ،‬حوزه‬ ‫اصلی تعریف شده است‪ .‬همچنین با توجه به الومینیوم رشد ‪ ۵۵‬درصدی و حوزه تولید سواری‬ ‫مطالعه روند تولید در ‪ ۱۰‬سال گذشته‪ ،‬مطالعه و فوالد خام به ترتیب ‪ 19/1‬و ‪ 7/3‬درصد رشــد‬ ‫ه ‬ ‫متــراز کشــورهای موفــق نزدیــک بــه مــا و نیز داشــته اســت‪ .‬در بخش لوازم خانگی‪ ،‬تنهــا راه‬ ‫تکنولوژی های نوین متناسب با انقالب صنعتی ادامه و حفظ این روند‪ ،‬ورود به بازارهای جهانی‬ ‫چهــارم‪ ۹ ،‬صنعــت بــه عنــوان صنایــع پیشــران و برند ســازی اســت‪ .‬وی با اســتناد به امار اعالم‬ ‫انتخاب و معرفی شدند تا در کنار سایر صنایع‪ ،‬شده از سوی بانک مرکزی‪ ،‬میزان رشد تولید در ‪۹‬‬ ‫به صورت ویژه بر ان ها تمرکز شود‪ .‬زرندی صنایع ماهه سال گذشته را بیش از ‪ 7/8‬درصد اعالم‬ ‫پایین دســت نفت و گاز (در حوزه های با ارزش و با توجه به وضعیت تولید‪ ،‬رشد تولید برای‬ ‫افزوده باال)‪ ،‬صنایع مرتبط به فلزات اساسی (با ســال گذشــته را در حدود هشت درصد عنوان‬ ‫تاکید بر فوالد الیاژی‪ ،‬مس و طال)‪ ،‬صنایع غذایی کــرد و گفــت‪ :‬چهــار محــور اصلــی در راســتای‬ ‫و اشــامیدنی (محصوالتی که قابلیت صــادرات حمایــت و توســعه تولیــد‪ ،‬در ســال های اخیــر‬ ‫دارند)‪ ،‬نقلیه موتوری‪ ،‬ماشین االت و تجهیزات مــورد توجــه و به صورت جــدی مورد پیگیری‬ ‫صنعتی و معدنی‪ ،‬حوزه الستیک‪ ،‬ماشین االت قرار گرفت که شــامل ساخت داخل‪ ،‬استفاده‬ ‫و دســتگاه های برقی و لوازم خانگی‪ ،‬پوشــاک و از ظرفیت های خالی واحدهای تولید‪ ،‬اصالح‬ ‫محصــوالت دانش بنیــان را از جمله این صنایع و تغییــر فراینــد تامیــن مــواد اولیــه واردات بــا‬ ‫پیشران اعالم کرد‪ .‬وی همچنین درباره وضعیت اجــرای سیاســت واردات در مقابــل صــادرات‬ ‫صنایعمعدنیدر سال گذشته گفت‪:‬تاپایانسال و ارز اشــخاص و همچنیــن ممنوعیــت واردات‬ ‫گذشته‪ ۱۲،‬طرح فوالدی به بهره برداری رسید که بــرای برخــی کاالهــای مصرفــی بــود که منجر‬ ‫شامل سه طرح در حوزه تولید کنستانتره‪ ،‬چهار بــه ایجاد بازار برای تولیدات داخلی شــد و در‬ ‫طرح در حوزه تولید گندله و چهار طرح در حوزه ســال جــاری‪ ،‬در کنــار برنام ههــای جدید‪ ،‬این‬ ‫تولید شمش بود؛ همچنین در سال گذشته تولید سیاس ـت ها نیز دنبال خواهد شــد‪ .‬زرندی ثبات‬ ‫کاتد مس به ‪ ۵۱۲‬هزار تن افزایش پیدا کرد و در اقتصاد کالن را یکی از عوامل مهم در رشد تولید‬ ‫حوزه اهن با ایجاد ظرفیت های مناسب‪ ،‬تولید عنوان و تصریح کرد‪ :‬در وزارت صمت اقداماتی‬ ‫از ‪ 38/2‬میلیــون تــن به بیــش از ‪ ۶۵‬میلیون تن در زمینه تامین مالی هم در بخش بانکی و هم‬ ‫افزایش پیدا کرد‪ .‬زرندی در پایان از هدف گذاری بازار سرمایه انجام شد و با توجه به اثار مثبت این‬ ‫احیاء دو هزار واحد صنعتی راکد در شهرک های اقدامات‪،‬سیاست هایمربوطهدر سالجارینیز‬ ‫صنعتی کشور خبردادو گفت‪:‬باتوجهبهتحقق دنبالخواهدشد‪.‬‬ ‫استان هایمرزیاز قاچاق گندم‬ ‫جلوگیریکنند‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم‬ ‫توسط اتحادیه ها‪ ،‬تعاونی ها‪،‬‬ ‫مواظبت استان های مرزی برای‬ ‫ماکارونــی‪،‬‬ ‫کارخان ههــا‬ ‫جلوگیــری از خــروج گنــدم بــه‬ ‫نهــای‬ ‫کارخان ههــا‪ ،‬انجم ‬ ‫صــورت قاچاق از کشــور تاکید‬ ‫خوراک دام و طیور و ‪ ...‬انجام‬ ‫کرد‪ .‬بــه گزارش ایرنــا از وزارت‬ ‫یشــود باید در سامانه خرید‬ ‫م ‬ ‫کاظم خاوازی‬ ‫جهاد کشاورزی‪ ،‬کاظم خاوازی‬ ‫تضمینــی گنــدم ثبــت شــود و‬ ‫در جلسه ستاد عالی زراعت که‬ ‫روسای سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫با حضور مدیران ارشــد ستادی و استانی وزارت اســتان ها الزم است این موضوع را پایش کنند‪.‬‬ ‫جهــاد کشــاورزی بــه صــورت ویدئوکنفرانــس خاوازی خاطرنشــان کرد‪ :‬در قالب طرح یاوران‬ ‫برگزار شد‪ ،‬افزود‪ :‬همه خریدهای گندم توسط تولید که با استقبال سازمان های جهاد کشاورزی‬ ‫مباشــران‪ ،‬اتحادی ههــا‪ ،‬تعاون ‬ ‫یهــا‪ ،‬صنــف و اســتان ها نیز روبرو شــد‪ ،‬الزم اســت محققان و‬ ‫صنعت در ســامانه خرید تضمینــی گندم ثبت مروجان به طور مســتمر وضعیت مــزارع گندم‬ ‫کــرد‪ .‬وزیر جهاد کشــاورزی تصریــح کرد‪ :‬مبنای را رصــد کننــد تا کاهش تولید اتفاق نیفتد‪ .‬وزیر‬ ‫قیمــت خریــد تضمینــی هــر کیلوگــرم گنــدم از جهاد کشــاورزی اظهار کرد‪ :‬همان طور که برای‬ ‫کشاورزان‪ ،‬پنج هزار تومان است و همه روسای تحویل ســریع گندم توســط کشــاورزان مشوق‬ ‫جهاد کشاورزی استان ها‪ ،‬بنیاد ملی گندم کاران تعیین شد‪ ،‬درصدد هستیم تا برای متصدیانی‬ ‫و سایر مراجع ذی ربط باید تالش کنند تا گندم که در خرید گندم سرامد هستند نیز مشوق هایی‬ ‫مــازاد بر نیاز کشــاورزان ب هطــور کامل خریداری در نظــر گرفتــه شــود‪ .‬وی گفت‪ :‬پایــش و مبارزه‬ ‫شــود‪ .‬وی نقش بنیــاد ملی گنــدم کاران‪ ،‬مراکز به موقع با افات گیاهی و تغذیه مناسب اگر به‬ ‫دهســتان ها و شهرســتان ها و همچنین سازمان خوبــی انجام شــود‪ ۱۰ ،‬تــا ‪ ۱۵‬درصد تولید گندم‬ ‫مرکزی تعاون روستایی را در تشویق کشاورزان در سال جاری افزایش خواهد یافت‪ .‬وزیر جهاد‬ ‫بــه تســریع در فروش گندم بــه دولت‪ ،‬ثبت در کشاورزیافزود‪:‬اطالع رسانیدربارهوزشبادهای‬ ‫سامانه ها و نظارت بر روند خرید تضمینی گندم گرم در برخی مناطق و تاثیر ان بر کاهش عملکرد‬ ‫مهــم توصیــف و تاکید کرد‪ :‬بایــد در قالب یک مهم اســت و ب ـه زودی با وزارت راه و شهرســازی‬ ‫ســامانه و همچنین شــماره تلفن ملــی‪ ،‬امکان در زمینــه بهره منــدی از اطالعــات هواشناســی‬ ‫طرح مشکالت احتمالی گندم کاران برای فروش تفاهم نامه امضا می کنیم تا بتوانیم مزارع را بهتر‬ ‫محصول خود به دولت فراهم شــود‪ .‬خاوازی‪ ،‬رصد کنیم‪ .‬خاوازی‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬الزم اســت بذر‬ ‫پایــش لحظ ـه ای رونــد خرید تضمینی گنــدم را گواهــی شــده‪ ،‬کودهــای کشــاورزی و همچنیــن‬ ‫ضــروری دانســت و افــزود‪ :‬همــه همــکاران در انواع افت کش های مورد نیاز برای کشت پاییزه‬ ‫سطح دهستان ها باید این روند را رصد کنند و برنامه ریزی و تدارک دیده شود‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫این اطالعات در سطح استانی و ملی پایش شود طبقمصوبهاخیرشورایاقتصادقیمتخریدهر‬ ‫تابتوانیممشکالت کشاورزانرابرطرفنماییم‪ .‬کیلوگرمگندممعمولیپنجهزارتومانتعیینشده‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬سال گذشته به خاطر تغییر الک است‪ .‬سال گذشته حدود‪ ۱۲‬میلیون تن گندم در‬ ‫گندم‪ ،‬برخی از کشــاورزان محصــول خود را به کشور تولید شد که از این میزان هشت میلیون و‬ ‫مراکز فروش تحویل ندادند و بالفاصله توسط ‪ ۲۵۰‬هزار تن گندم توسط دولت خریداری شده‬ ‫واســطه ها گندم انان خریداری شد‪ .‬وزیر جهاد است که امسال نیز پیش بینی می شود به همین‬ ‫کشاورزی تصریح کرد‪ :‬همه خریدهای گندم که میزان گندم تولید و خریداری شود‪.‬‬ ‫اشتغال زاییبیشاز‪ ۷۳‬هزار نفریدر‬ ‫بخشمعدنوصنایعمعدنی‬ ‫معــاون وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫گفت که در هفت سال منتهی به پایان ‪ ۹۸‬در‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی برای بیش از ‪۱۵‬‬ ‫هزار نفر اشــتغال مســتقیم و برای ‪ ۵۸‬هزار نفر‬ ‫اشــتغال غیرمســتقیم و طی ســال ‪ ۹۹‬نیــز برای‬ ‫بیش از یک هزار و ‪ ۲۸۰‬نفر به طور مســتقیم و‬ ‫‪ ۶‬هزار و ‪ ۲۵۰‬نفر به طور غیرمســتقیم فرصت‬ ‫شــغلی ایجــاد شــده اســت‪ .‬به گــزارش ایرنــا از‬ ‫ســازمان توســعه و نوســازی معــدن و صنایــع‬ ‫معدنــی ایــران (ایمیــدرو) ‪ ،‬وجیه الــه جعفــری‬ ‫بــه ارائــه راهکارهایی برای تحقق شــعار ســال‬ ‫پرداخت و افزود‪ :‬در سال «جهش تولید» شاهد‬ ‫افزایــش قابل توجه تولیدات صنایع معدنی از‬ ‫جمله الومینیوم‪ ،‬طال‪ ،‬کنسانتره و گندله سنگ‬ ‫اهــن‪ ،‬اهــن اســفنجی‪ ،‬شــمش فــوالد و مــس‬ ‫کاتد شــرکت های بزرگ بودیم‪ ،‬به طوری که این‬ ‫محصوالت بین پنج تا ‪ ۶۰‬درصد رشد را به ثبت‬ ‫رســاندند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از نکات بارز عملکرد‬ ‫ایمیدرو به عنوان بازوی توسعه وزارت صنعت‬ ‫معــدن و تجــارت‪ ،‬توجه بــه حوزه هایی بوده‬ ‫که با وجود پتانســیل های تولیدی و اشــتغالی‪،‬‬ ‫پیش تر چندان مورد توجه نبودند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دوشنبه ‪ 06‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1054‬‬ ‫مصوبه ای که به بانک ها ابالغ شده است‬ ‫اغاز صدور کارت برداشت ریالی اشخاص حقوقی‬ ‫اگر صاحب کسب وکار یا کارمند شرکتی هستید‬ ‫کــه بــرای انجــام کارهــای بانکــی از کارت شــخصی‬ ‫اســتفاده می کند‪ ،‬می توانید بــا مراجعه به بانک ها‬ ‫و موسس ـه های مالی‪ ،‬برای کس ـب وکار یا شــرکتتان‬ ‫درخواستکارتبانکیکنید‪.‬‬ ‫به گــزارش ایرناپالس‪ ،‬هفته گذشــته مصوبه ای‬ ‫به شــبکه بانکی کشــور ابالغ شــد که بر اســاس ان‬ ‫کسب وکارها و شرکت ها به عنوان یک فرد حقوقی‬ ‫خواهند توانســت از خدمات کارت برداشــت ریالی‬ ‫استفاده کنند‪.‬بانکمرکزیدراینرابطهاعالم کردهبر‬ ‫اساسدرخواستتعدادیاز بانک هاوموسسه های‬ ‫اعتباریوباتوجهبهنیازبرخیاشخاصحقوقیمبنی‬ ‫براتصال کارتبانکیبهحساب هایخودواستفاده‬ ‫از ابزارهای کارتی برای پرداخت هزینه های روزمره و‬ ‫نظربهاینکه کارتبانکیدر زمرهابزار پرداختخرد‬ ‫و فقط برای استفاده یک شخص حقیقی محسوب‬ ‫یشــود‪ ،‬بررس ـی های همه جانب ـه ای بــا همفکری‬ ‫م ‬ ‫بخش هایتخصصیداخلیاینبانکوشبهبانکی‬ ‫کشور صورت پذیرفته و در جلسه نهم اسفند‪۱۳۹۹‬‬ ‫کمیســیون پولی و بانکی‪ ،‬شــیوه نامه «صدور کارت‬ ‫برداشتریالیاشخاصحقوقی»مشتملبر‪ ۱۳‬ماده‬ ‫و‪ ۱۳‬تبصرهتصویبشد‪.‬‬ ‫کارتبرداشتریالیاشخاصحقوقی‬ ‫چیست؟‬ ‫کارتبرداشتیابهبهقول کارشناسانبانکداری‪،‬‬ ‫«کارتبدهی»درواقعهمانکارتمتصلبهحسابی‬ ‫تقریبا همه ما به عنوان افراد حقیقی برای‬ ‫است که‬ ‫ً‬ ‫انجام کارهایمعمولوروزانهازاناستفادهمی کنیم‪.‬‬ ‫این همان کارتی است که با ان از خودپرداز پول نقد‬ ‫دریافتمی کنیم‪،‬در فروشگاه هاصورت حسابمانرا‬ ‫می پردازیموپرداخت هایاینترنتی مانراباانانجام‬ ‫بود‪ .‬بر اساس شیوه نامه صدور کارت برداشت ریالی‬ ‫اشــخاص حقوقی که در کمیســیون پولــی و بانکی‬ ‫تصویبشدهاست‪،‬به ازایهرحساب‪،‬فقطامکان‬ ‫صدور یک کارت برداشت ریالی وجود دارد‪.‬‬ ‫خدماتنوینبانکیبرایشرکت هاو‬ ‫کسب وکارها‬ ‫می دهیم‪.‬مصوبه بانک مرکزی این امکان را فراهم‬ ‫می کند که اشــخاص حقوقی یعنی کس ـب وکارها و‬ ‫شــرکت ها نیز بتوانند چنین کارتی داشته باشند و از‬ ‫خدمــات مبتنــی بر ان اســتفاده کنند‪ .‬حال پرســش‬ ‫اینجاست که کارتبرداشتنقدیچهمزایاییبرای‬ ‫افرادحقوقیداردو کسب وکارهاوشرکت هاچگونه‬ ‫می توانندازانبهره مندشوند؟‬ ‫کاهشهزینه هاینقلوانتقال‬ ‫کارت برداشــت حقوقــی می توانــد هزین ههــای‬ ‫نقل وانتقال را برای کسب وکارها و شرکت ها کاهش‬ ‫دهد‪.‬در روش هایمعمولوسنتی‪،‬فرایندخرید کاال‬ ‫یا خدمات می تواند به یک فرایند زمان بر و هزینه بر‬ ‫تبدیــل شــود‪ .‬رویــه معمــول به ایــن صورت اســت‬ ‫کــه اعــام نیاز برای تهیه یک کاال یا خدمت ثبت و‬ ‫این درخواست تایید و دستور خرید صادر می شود؛‬ ‫صورت حســابی از طرف فروشنده به مسئول خرید‬ ‫یشــود‪ ،‬صورت حســاب در شــرکت به تایید‬ ‫داده م ‬ ‫می رســد و پس از ان دســتور پرداخت داده می شود‪.‬‬ ‫اینفرایند‪،‬نیاز بهصرفزمانزیادیاستومی تواند‬ ‫هزینه کس ـب وکارها و شــرکت ها را در تامین کاال یا‬ ‫خدمــات مورد نیــاز‪ ،‬افزایــش دهد‪.‬کارت برداشــت‬ ‫حقوقی این امکان را برای کارکنان‪ ،‬به عنوان نمونه‬ ‫مسئول خرید‪ ،‬فراهم می کند که خریدهای روزانه را‬ ‫بدوندرگیرشدندر چنینفرایندطوالنی کهممکن‬ ‫اســت فقط برای اقالم بزرگ مورد نیاز باشد‪ ،‬انجام‬ ‫دهــد؛ بنابراین اســتفاده از کارت برداشــت حقوقی‬ ‫می توانــد هزینــه نقــل و انتقــال در کس ـب وکارها و‬ ‫شرکت ها را در دو ُبعد زمان و ارزش‪ ،‬کاهش دهد‪.‬‬ ‫رصد جریان نقدی خروجی از شرکت ها‬ ‫دیگر مزیت کارت برداشــت حقوقی را می توان‬ ‫اســان تر شدن و دقیق تر شدن مدیریت هزینه ها در‬ ‫کس ـب وکارها و شرکت ها دانســت‪ .‬کارت برداشت‬ ‫حقوقیبااتصالبهحسابشرکت‪،‬مبلغهرتراکنش‬ ‫را به طور مســتقیم از حســاب شرکت کسر می کند‪.‬‬ ‫همچنیندرصورتیکهمحدودیت هاییبرایسقف‬ ‫برداشتافرادتعیینشود‪،‬می تواننظارتدقیق تری‬ ‫بــر جریــان نقــدی خروجی از شــرکت یا کس ـب وکار‬ ‫داشــت؛ زیــرا کارکنان به جای خرید با وجــوه خود و‬ ‫انتظار برای بازپرداخت که در مواردی ممکن است‬ ‫بیشــتر از مقدار واقعی گزارش شــده باشــد‪ ،‬از کارت‬ ‫متصل به حســاب اســتفاده می کنند و تراکنش ها با‬ ‫سهولتودقتبیشتریقابلرصدوپیگیریخواهد‬ ‫در صورتــی کــه امکان صدور بیــش از یک کارت‬ ‫فراهــم باشــد‪ ،‬بانک هــا و موسســه های اعتبــاری‬ ‫می تواننــد خدمات نوینــی را بر اســاس این کارت ها‬ ‫به صورت اختصاصی برای کسب وکارها و شرکت ها‬ ‫طراحیوتوسعهدهند‪.‬به عنواننمونهمی توانکارتی‬ ‫رابرایبخشحمل ونقلشرکتیادر کسب وکارهای‬ ‫کوچک تر‪،‬رانندهشرکتدرنظر گرفت کهفقطقابل‬ ‫استفادهدرپمپ بنزیناستوبادرنظر گرفتنسقف‬ ‫برداشتروزانه‪،‬ماهانهیاساالنه‪،‬مدیریتمناسبیبر‬ ‫هزینهومصرفسوختاعمال کرد‪.‬چنینرویکردی‬ ‫به صورت مشابه برای سایر بخش ها از جمله تامین‬ ‫کاال نیز قابل اجراســت و شــرکت خواهد توانســت‬ ‫از بانک یا موسســه اعتباری صادرکننده درخواســت‬ ‫شهــا محدود به فهرســت مشــخصی از‬ ‫کنــد تراکن ‬ ‫تامین کنندگانوپایانه هایفروشگاهیانهاباشد‪.‬در‬ ‫نتیجه‪ ،‬تراکنش ها و پرداخت های شرکت بر اساس‬ ‫طبقه بندی کهمدیراندرنظردارند‪،‬شفاف ترخواهد‬ ‫شد‪ .‬البته در یکی از بندهای این مصوبه کمیسیون‬ ‫پولــی و بانکــی امــده اســت کــه موسســه اعتبــاری‬ ‫می تواند در صورت درخواســت مشتری برای کارت‬ ‫صادره‪،‬بهتفکیکودر چارچوبضوابطسقف هاو‬ ‫استانداردهایاعالمیبانکمرکزی‪،‬نسبتبهتعیین‬ ‫ســقف مبلغی‪ ،‬تعدادی و نوع تراکنش های مجاز‪،‬‬ ‫همچنیندرگاه هایقابل استفادهودر صورتامکان‬ ‫پذیرندگانفروشگاهی‪،‬اقدامکند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در دیدار با مدیران و روسای ناحیه فوالدسازی تصریح کرد‪:‬‬ ‫نیروی انسانی مهم ترین عامل موفقیت فوالد مبارکه در سال ‪99‬‬ ‫مدیرعاملشرکتفوالدمبارکهدر جلسه کاریبا‬ ‫حضور معاون بهره برداری‪ ،‬مدیران و روسای ناحیه‬ ‫فوالدســازی و ریخت هگــری مــداوم از نیروی انســانی‬ ‫به عنوان مهم ترین عامل موفقیت فــوالد مبارکه در‬ ‫سال‪ 99‬یاد کردو گفت‪:‬باوجودمشکالتمتعدددر‬ ‫سال گذشتهاز جمله کرونا‪،‬سالیطالییبرایفوالد‬ ‫مبارکهرقمخوردواینموفقیتمرهونتالشارزنده‬ ‫نیرویانسانیبودهاست‪.‬‬ ‫حمیدرضاعظیمیاندرخصوصتامینمواداولیه‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬هم اکنون فوالد مبارکه با نابســامانی و‬ ‫بی نظمیزیادیدر تامینمواداولیهمواجهاست‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬با وجود تمام مشــکالت‪ ،‬سال‬ ‫قبلکارنامهدرخشانیبرایفوالدمبارکهبهثبترسید‬ ‫و گام های بزرگی برای تحقق جهش تولید در شرکت‬ ‫برداشتهشد‪.‬امسالنیزباتکیه برهماننیرویانسانی‬ ‫متعهد و کوشای شرکت و با همین روحیه همدلی و‬ ‫همبستگیکهدر کارکنانوجوددارد‪،‬درجهتتحقق‬ ‫شعار سال گامبرخواهیمداشت‪.‬‬ ‫عباس اکبری محمدی‪ ،‬معاون بهره برداری نیز در‬ ‫این جلســه ضمن ارائه گزارش میزان تولید در ســال‬ ‫گذشتهازحمایت هاوپشتیبانی هایمدیرعاملدراین‬ ‫زمینهقدردانیکرد‪.‬‬ ‫مدیرفوالدسازیوریخته گریمداومدر ادامهاین‬ ‫جلسه به پیش بینی تولید بیش از هفت میلیون تن‬ ‫تختال در ســال جاری اشــاره کرد و گفت‪ :‬این هدف‬ ‫بــا برنامه ریزی های به عمل امده و کاهش ضایعات‬ ‫قابل دستیابیاست‪.‬‬ ‫غالمرضــا ســلیمی تولیــد تختــال ‪ 300‬و ‪250‬‬ ‫میلی متر را از دستاوردهای خوب سال گذشته عنوان‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬این دســتاوردها حاصل تالش کارکنان‬ ‫تکــش فــوالد مبارکــه و حمایت های مســتمر‬ ‫زحم ‬ ‫مدیرعاملومعاونت هااست‪.‬‬ ‫وی در ادامه به پروژه های در دست اقدام ناحیه‬ ‫فوالدسازیوریخته گریمداومدرسالجارینیزاشاره‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬پروژه های هات شارژ اهن اسفنجی و‬ ‫تشــارژ اســلب با هدف کاهش مصرف انــرژی و‬ ‫ها ‬ ‫افزایشتولیدازمهم ترینوتاثیرگذارترینپروژه هایدر‬ ‫دستبررسیاست‪.‬ضمناینکهباتوجهبهاهمیت‬ ‫ماشینریخته گریشمارهیکدرفوالدسازیومطابق‬ ‫با برنامه تولید در نورد گرم دو‪ ،‬عملیات بهینه سازی‬ ‫و مدرن سازی این ماشین نیز در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫یســازی را یکی از برنامه های مهم‬ ‫ســلیمی بوم ‬ ‫این ناحیه عنوان کرد و افزود‪ :‬به منظور تولید پایدار‬ ‫یســازی همــواره از جایــگاه ویژه ای‬ ‫در شــرکت‪ ،‬بوم ‬ ‫برخــوردار بــوده و در نواحــی مختلــف شــرکت‪ ،‬بــا‬ ‫اســتفاده از دانش متخصصان داخلی و شرکت های‬ ‫دانش بنیــان‪ ،‬از ایــن ظرفیت برای ســاخت و تامین‬ ‫تجهیزاتوقطعاتموردنیازشرکتبهره گرفتهشده‬ ‫است‪ .‬نمونه بارز ان اخرین اقدام این ناحیه در زمینه‬ ‫بومی سازیصفحاتمسیقالبریخته گریاستکه‬ ‫با پوشــش این صفحات‪ ،‬عمر ان ها دو برابر شــده و‬ ‫لمالحظه ایبرایشرکتبههمراه‬ ‫صرفه جوییقاب ‬ ‫داشتهاست‪.‬‬ ‫گفتنی اســت در ادامه این جلســه دیگر مدیران‬ ‫و روســای ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم نیز‬ ‫ضمنبیاننظراتخود‪،‬ازحمایت هاوپشتیبانی های‬ ‫مدیرعامــل قدردانــی و بر ادامه تالش و کوشــش در‬ ‫جهتتحققاهدافشرکتتاکیدکردند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عزم فوالد مبارکه تحقق شعار سال و ارتقای جایگاه فوالد مبارکه است‬ ‫به گــزارش خبرنامه فوالد‪ ،‬معاون بهره بــرداری‬ ‫شرکت فوالد مبارکه از عزم پوالدمردان فوالد مبارکه‬ ‫در پیــروی از منویات مقام معظم رهبــری در ارتقای‬ ‫تولید و توجه ویژه به ارتقای جایگاه فوالد مبارکه در‬ ‫نالمللیدر سالجدیدخبرداد‪.‬‬ ‫سطحملیوبی ‬ ‫عباساکبریمحمدیبااشارهبهنام گذاریامسال‬ ‫بهنام«تولید‪،‬پشتیبانی هاومانع زدایی ها» کهمحور‬ ‫اصلی ان تولید اســت‪ ،‬افزود‪ :‬رمز بقای شرکت ها در‬ ‫تولیدپایدار تجلیمی یابد‪.‬در اینراستافوالدمبارکه‬ ‫همــگام بــا دیگــر بخش های صنعــت فوالد کشــور‬ ‫هموارهدراینمسیرحرکت کردهوموفقیت هایسال‬ ‫گذشــته و همچنین فروردین ماه ســال جاری و ثبت‬ ‫رکوردهای پی درپی حاکی از ان است که ما قدرتمند‬ ‫در راســتای تقویــت تولید و ارتقــای جایگاه تولید در‬ ‫فوالدمبارکهقدمبرمی داریم‪.‬‬ ‫معــاون بهر هبــرداری شــرکت فــوالد مبارکــه در‬ ‫خصوص ثبــت رکوردهــای فروردین ماه یاداور شــد‪:‬‬ ‫افزایــش تولیــد و ثبــت رکوردهای جدیــد در نواحی‬ ‫اهن سازی‪،‬فوالدسازی‪،‬نوردسردومجتمعفوالدسبا‬ ‫در اغازین ماه سال‪ ،‬علی رغم محدودیت های موج‬ ‫چهارمکرونا‪،‬نشانازبرنامه ریزیدقیق‪،‬حمایت های‬ ‫مدیریت عالی شرکت و همچنین همراهی کارکنان‬ ‫باغیرتاینشرکتدارد‪.‬‬ ‫تشــده در‬ ‫اکبــری در ادامــه بــه رکوردهــای ثب ‬ ‫فروردین مــاه اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬واحدهای احیای‬ ‫مستقیمبیشاز‪ 729‬هزار تنتولیدداشته اند کهاین‬ ‫میزان نسبت به ‪ 716‬هزار تن سال قبل‪ ،‬بیش از ‪13‬‬ ‫هزارتنافزایشنشانمی دهد؛ضمناینکهدرناحیه‬ ‫فوالدسازیوریخته گریمداومنیزحماسه ایدیگربا‬ ‫‪ 700‬هزار تن تولید خلق شد‪ .‬این میزان تولید نسبت‬ ‫بهاخرینرکوردفوالدسازیبهمیزان‪ 662‬هزار تن که‬ ‫مربوطبهاسفند‪ 99‬بود‪،‬بیشاز‪ 38‬هزار تنافزایش‬ ‫داشته است‪ .‬همچنین دو رکورد‪ 141‬و‪ 144‬ذوب هم‬ ‫در کارنامهدرخشانناحیهفوالدسازیدرفروردین ماه‬ ‫امســال به ثبت رسید‪ .‬وی در خصوص رکوردشکنی‬ ‫سایرنواحیتصریح کرد‪:‬ناحیهنوردسردنیزهمچون‬ ‫نواحی دیگر حماسه افرید و در واحدهای بازپخت ‬ ‫شماره دو و سه‪ ،‬تولید قلع اندود و برش قلع اندود‪،‬‬ ‫رکورد جدید به ثبت رسید‪ .‬در واحد احیاء مستقیم‬ ‫مجتمع فوالد ســبا نیز با تولید بیش از ‪ 131‬هزار تن‬ ‫اهــن اســفنجی‪ ،‬رکــورد جدیدی بــا بیــش از ‪ 1000‬تن‬ ‫افزایشتولیدنسبتبهرکوردقبلیثبتشد‪.‬تماماین‬ ‫موفقیت هاحاکیاز ایناست کهمسیرفوالدمبارکه‬ ‫برایتولیدحداکثریدر سالجاریهموار شدهوامید‬ ‫است با همت کارکنان و مدیران شرکت‪ ،‬همدلی و‬ ‫هماهنگیبینتمامیارکانوحمایت هایمدیریت‬ ‫عامل‪،‬نه تنهابتوانیمبرنامهتولید‪1400‬رامحققکنیم‪،‬‬ ‫بلکه فراتر از برنامه‪ ،‬با تحقق اهداف شرکت‪ ،‬شعار‬ ‫امسالراجامهعملبپوشانیم‪.‬‬ ‫وی نیروی انسانی را مهم ترین عامل موفقیت‬ ‫شــرکت ها معرفی کرد و افــزود‪ :‬مهم ترین نقش‬ ‫در تحقــق اهــداف و رســیدن به ایــن رکوردها در‬ ‫شرکت فوالد مبارکه قطعا نیروی انسانی متعهد‬ ‫ان است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫فوالد مبارکه توانسته است تحریم ها را به فرصت تبدیل کند‬ ‫«طرح جامع فوالد» چراغ راه چشم انداز ‪۱۴۰۴‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشــندگان اهــن و فوالد تهران‬ ‫گفت‪ :‬شــرکت فوالد مبارکه ثابت کرده اســت که با‬ ‫یســازی قطعات و‬ ‫کارشناســان زبــده و کارامد و بوم ‬ ‫تجهیزات می توان تحریم ها را به فرصت تبدیل کرد‬ ‫و با تکیه بر صنعت داخلی کشور‪ ،‬عالوه بر افزایش‬ ‫کمیدر صنعتفوالدبه کیفیسازیدستیابیم‪.‬‬ ‫حمیدرضارستگارپوردر گفت وگوباپایگاهخبری‬ ‫ایراسین با اشاره به اینکه شرکت فوالد مبارکه یکی از‬ ‫ارکانمهمتولیدفوالد کشوراست‪،‬اظهار کرد‪:‬شرکت‬ ‫فــوالد مبارکــه با تولیــدات و رکــورد زنی هایی که به‬ ‫دستمی اوردتوانستهاستبرایکشورافتخارافرینی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته همین انتظار را از شــرکت فوالد‬ ‫مبارکــه داریم و دســتاورد تولیــد عریض ترین تختال‬ ‫در منطقه هم با مدیریت و کارشناسان این شرکت‬ ‫حاصلشدهاست کهغرورافریناست‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشــندگان اهــن و فوالد تهران‬ ‫تصریح کرد‪ :‬نواوری و کیفی سازی در صنعت فوالد‬ ‫موضوع بسیار مهمی است تا با جهش تولید بتوان‬ ‫توسعهصنعتفوالددر کشور رارقمزد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬شرکت فوالد مبارکه ثابت کرده‬ ‫اســت که با کارشناســان زبده و کارامد و بومی سازی‬ ‫قطعات و تجهیزات می توان تحریم ها را به فرصت‬ ‫تبدیل کردوباتکیهبرصنعتداخلی کشور‪،‬عالوهبر‬ ‫افزایش کمیدر صنعتفوالدبه کیفیسازیدست‬ ‫یابیم‪.‬رستگارپورباابرازامیدواریاز کسبجایگاهبرتر‬ ‫ایــران در صنعت فوالد اظهار کرد‪ :‬توســعه صنعت‬ ‫فــوالد مهم اســت چراکه وقتی چنین ظرفیتی اعم‬ ‫از نیروی انســانی و دانش در کشــور وجود دارد باید‬ ‫از هرگونه خام فروشی جلوگیری کرد و به تولیدات‬ ‫محصوالتفوالدیباارزشافزودهباال دستیافت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬چش ـم انداز ســال ‪ ۱۴۰۴‬در تولیــد‬ ‫‪ ۵۵‬میلیــون تــن فوالد دســت یافتنی اســت چراکه‬ ‫توانمندی های کارشناســان داخلــی به ویــژه در ایام‬ ‫تحریمی ثابت کرد که می توان موانع را به فرصت‬ ‫تبدیلکرد‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫تصویب حق مسکن‬ ‫کارگران در هفته کارگر‬ ‫رئیــس کانــون عالی انجمن های صنفــی کارگران با‬ ‫ابراز امیدواری از تصویب مصوبه افزایش حق مســکن‬ ‫کارگران در هفته کارگر‪ ،‬تدوین ایین نامه تبصره دو ماده‬ ‫هفت قانون کار را خواســتار شــد و گفت‪ :‬انتظار داریم‬ ‫بــا تصویب این ایین نامه‪ ،‬انعقــاد قراردادهای موقت‬ ‫در کارهای مستمر را شاهد نباشیم و هیچ کارگری بعد‬ ‫از ‪ ۲۵‬سال کار همچنان با قرارداد موقت به کار گرفته‬ ‫نشود‪.‬ناصرچمنیدر گفتوگوباایسنا‪،‬باتبریکهفته‬ ‫کارگر به کارگران شــریف و زحمتکش کشــور اظهار کرد‪:‬‬ ‫انتظار داریم در هفته کارگر که به بیان مطالبات جامعه‬ ‫کارگــری می پردازد حداقل برگزاری برنامه ها با رویکرد‬ ‫دولتی نباشد تا مشکالت و مطالبات کارگران به بهترین‬ ‫شکل و فارغ از نگاه دولتی مطرح شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر یکی از بزرگترین مشکالت کارگران نداشتن‬ ‫تریبونی برای رساندن خواسته ها و مشکالت خود به‬ ‫گوش مسئوالن است‪ .‬جامعه‪ ۴۸‬میلیون نفری کارگری‬ ‫قبل از انکه حقوقش را دریافت کند مالیات می پردازد و‬ ‫این کمترین توقعی است که وقتی در صف اول مالیات‬ ‫دهندگان قرار دارد حداقل خواسته ها و مطالبات خود‬ ‫را بدون هیچ دغدغه ای مطرح کند لذا امیدواریم رسانه‬ ‫ها و صدا و سیما در جهت بیان مشکالت کارگران گام‬ ‫بردارند‪ .‬رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران‪،‬‬ ‫امنیتشغلیرایکیاز اولویتهایجامعه کارگریبرشمرد‬ ‫و گفت‪ :‬امنیت شــغلی از جمله موضوعاتی اســت که‬ ‫بر امنیت روانی خانوارهای کارگری تاثیرگذار اســت‪ .‬در‬ ‫شرایطی که کرونا کارگرانوواحدهایتولیدیوخدماتی‬ ‫را هدف گرفته و بسیاری از کسب و کارها را تعطیل یا‬ ‫راکد کرده الزم است که به مقوله امنیت شغلی کارگران‬ ‫بیشاز پیشتوجه کنیموبرایجبرانهزینههایدرمان‬ ‫و پیشــگیری از این بیماری در جامعه کار و تولید چاره‬ ‫اندیشی کنیم‪.‬چمنیدر عینحالتصویبحقمسکن‬ ‫کارگران در هیات دولت را خواستار شد و گفت‪ :‬یک ماه‬ ‫از سال گذشته و حق مسکن‪ ۴۵۰‬هزار تومانی که مبلغ‬ ‫زیادی هم نیست هنوز تصویب نشــده و امیدواریم در‬ ‫هفته کارگر خبر تصویب افزایش حق مســکن کارگران‬ ‫را بشنویم‪ .‬وی کارگران را نیروی مولد جامعه توصیف‬ ‫کرد که ســهم بســزایی در رونق تولید داخلی و توسعه‬ ‫اقتصادی دارند و گفت‪ :‬کارگران در تحقق شعار امسال‬ ‫کــه ازســوی مقام معظــم رهبری نامگذاری شــده نقش‬ ‫موثری دارند و ما باید شعار امسال را به معنای واقعی‬ ‫عملیاتی کنیم‪ .‬اگر به دنبال مانع زدایی از بخش تولید‬ ‫هستیم باید موانع تولید را از میان برداریم و یکی از این‬ ‫موانع تبصره دو ماده هفت قانون کار است که دولت‬ ‫می تواند وزارت کار را مکلف کند ایین نامه مذکور را در‬ ‫سریع ترین زمان ممکن تدوین و به هیات دولت ارسال‬ ‫کند تا با تصویب ان تکلیف کارهای مستمر و موقت در‬ ‫قراردادهای کار مشخص شود‪ .‬به گفته چمنی بیش از‬ ‫‪ ۹۰‬درصد کارگران با قرارداد موقت کار می کنند و امنیت‬ ‫شغلی ندارند که با تدوین و تصویب ایین نامه مذکور‬ ‫جلــوی انعقــاد قراردادهــای موقت در کارهای مســتمر‬ ‫گرفتهشدهودیگرشاهدنخواهیمبود کارگریبعداز‪۲۵‬‬ ‫سال کار همچنان با قرارداد موقت به کار گرفته شود‪.‬‬ ‫امکان عرضه امالک‬ ‫اشخاص حقیقی در بورس‬ ‫کاال فراهم است‬ ‫معاون توســعه بــازار و مطالعات اقتصــادی بورس‬ ‫کاال با بیان اینکه امکان عرضه امالک حقیقی همانند‬ ‫اشــخاص حقوقی در بورس کاالی ایران فراهم اســت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مهم ترین مزیت های عرضه امالک در بورس کاال‬ ‫کشف قیمت مناسب برای طرفین معامله و بازاریابی‬ ‫مطلوبعنوان کرد‪.‬به گزارشایرنااز پایگاهخبریبورس‬ ‫کاال‪ ،‬علیرضا ناصر پور با بیان اینکه مطابق دستورالعمل‬ ‫معامــات امالک و مســتغالت در بــورس کاالی ایران‪،‬‬ ‫قابلیتعرضهامالکاشخاصحقیقیوجوددارد‪،‬افزود‪:‬‬ ‫در صورت تقاضای افراد حقیقی برای عرضه امالک خود‬ ‫در بورس کاال نه تنها بسترهای مقرراتی از گذشته فراهم‬ ‫شدهبلکهبسترهایفنیاننیزموجوداست‪.‬ویافزود‪:‬‬ ‫امکان عرضه امالک حقیقی همانند اشخاص حقوقی‬ ‫در بورس کاالی ایران فراهم اســت که در این راســتا در‬ ‫اواخرسال گذشتهیکملکمتعلقبهبخشخصوصی‬ ‫مورد پذیرش قرار گرفت‪ .‬ناصر پور اظهار داشت‪ :‬بسته‬ ‫به تقاضایی که برای پذیرش و عرضه امالک اشــخاص‬ ‫حقیقی ارائه شود‪ ،‬این امکان در بورس کاال وجود دارد‬ ‫که فرایند مربوطه را انجام دهیم‪ .‬معاون توسعه بازار و‬ ‫مطالعاتاقتصادیبورس کاال درخصوصمزایایعرضه‬ ‫امالک اشخاص حقیقی در بورس کاال گفت‪ :‬از انجا که‬ ‫معامالت در بورس کاال در قالب حراج انجام می شود‬ ‫ازایــن رو از جملــه مزیت عرضه امالک در وهله اول این‬ ‫اســت که مناســب ترین شیوه برای کشــف قیمت رقم‬ ‫می خورد‪ ،‬از سوی دیگر دسترسی مطلوبی به اطالعات‬ ‫امالک عرضه شــده در بورس کاال در ســطح ملی وجود‬ ‫دارد و خریــداران در صــورت تمایل می توانند پیشــنهاد‬ ‫خریــد خــود را ارســال کننــد‪ .‬وی تصریح کــرد‪ :‬بنابراین‬ ‫مهم تریــن مزیت هــای عرضــه امــاک در بــورس کاال را‬ ‫می توان کشــف قیمت مناســب بــرای طرفین معامله‬ ‫و بازاریابی مطلوب به واســطه اطالع رسانی گسترده از‬ ‫طریق کانال های رســمی بورس به فعــاالن بازار امالک‬ ‫عنــوان کرد‪ .‬ناصر پور در بخش دیگری از صحبت های‬ ‫خود به امکان حضور انبوه سازان برای عرضه امالک در‬ ‫بورس کاال نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬انبوه سازان از دو طریق‬ ‫قادرند از ابزارهای بورس کاال اســتفاده کنند اول تامین‬ ‫مواد اولیه و مصالح ساختمانی مورد نیاز خود از طریق‬ ‫بورس کاال و دوم از طریق فروش امالک؛ در حقیقت در‬ ‫حال حاضر شرایط خرید مصالح شامل میلگرد و تیراهن‬ ‫و تامین مالی انبوه سازان در این بخش از طریق بورس‬ ‫کاال فراهم است که در صورت عرضه سیمان نیز قادر به‬ ‫تامین این کاال از طریق بورس خواهند بود‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫واگذاری ‪ 4900‬انشعاب‬ ‫رایگان گاز به مددجویان‬ ‫مشهد مقدس‪ -‬سحررحمتی‪ :‬مدیر بهره برداری شرکت‬ ‫گاز خراســان رضــوی از واگــذاری ‪ 4979‬مورد انشــعاب‬ ‫رایگان گاز طبیعی به مددجویان تحت پوشش کمیته‬ ‫امــداد و بهزیســتی ایــن اســتان در ســال گذشــته خبــر‬ ‫داد‪ .‬فرشــید دشــتی بــا بیان این مطلب کــه اقدامات و‬ ‫فعالیت هایشرکت گازدرراستایتوسعهمتوازننعمت‬ ‫الهی گاز در جامعه به ویژه افراد کمتر برخوردار اســت‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در ســال ‪ 4979 ،99‬انشعاب رایگان گاز به‬ ‫مددجویان این اســتان اهدا شــد که از این تعداد ‪1095‬‬ ‫مورد به خانوار تحت پوشش بهزیستی و ‪ 3884‬مورد‬ ‫هم به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) واگذار‬ ‫شــده اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬در مجموع تاکنون ‪ 77‬هزار و‬ ‫‪ 405‬خانوار تحت پوشــش ســازمان بهزیســتی و کمیته‬ ‫امــداد امــام خمینــی (قــدس ســره) در خراســان رضوی‬ ‫از انشــعاب رایــگان گاز طبیعــی بهره مند شــدند‪ .‬مدیر‬ ‫بهره برداریشرکت گازخراسانرضوی گفت‪:‬مددجویان‬ ‫نها دهــای حمایتــی کــه تاکنــون از امتیــاز انشــعاب گاز‬ ‫بهره مند نشــدند‪ ،‬می توانند بــا دریافت معرفی نامه از‬ ‫نهــاد مربوطــه و ارائه ان به شــرکت گاز از امتیاز کنتور و‬ ‫اشــتراک رایگان اســتفاده کنند‪ .‬دشــتی تصریح کــرد‪ :‬بر‬ ‫اساس قانون افراد تحت پوشش سازمان ها و نهاد های‬ ‫حمایتی همانند کمیته امداد امام خمینی (ره)‪ ،‬سازمان‬ ‫بهزیستیو‪...‬باظرفیتمصرفی‪ ۶‬مترمکعبیمی توانند‬ ‫برای یک بار از اشــتراک رایگان گاز بهره مند شــوند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪:‬شهروندان گرامیمی توانندبرای کسباطالعات‬ ‫بیشترباتلفن‪1894‬مرکزخدماتالکترونیکوارتباطات‬ ‫مردمیشرکت گاز خراسانرضویتماسبگیرند‪.‬‬ ‫توزیع بیش از ‪ ۱۵‬میلیون‬ ‫لیتر سوخت هواپیما‬ ‫در سال‪ ۱۳۹۹‬بیشاز‪ ۱۵‬میلیونلیترسوختهواپیما‬ ‫از طریق مراکز سوخت گیری هواپیمایی منطقه زاهدان‬ ‫بــه پروازهــای داخلی و خارجی عرضه شــد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی شــرکت ملی پخــش فراورده های نفتی‬ ‫منطقه زاهدان‪ ،‬مدیر منطقه گفت‪ :‬بیش از ‪ ۳‬هزار پرواز‬ ‫داخلــی و خارجــی در فرودگا ههــای زاهــدان و زابــل در‬ ‫سال ‪ ۹۹‬صورت گرفته و بالغ بر ‪ ۱۵‬میلیون لیتر سوخت‬ ‫از طریق منطقه در اختیار این پروازها قرارگرفته است‪.‬‬ ‫ابراهیــم پوریزدانــی افــزود‪ :‬ایــن مقدار ســوخت توزیع‬ ‫شده‪ ۷۲۵ ،‬هزار ‪ ۶۲۷‬لیتر بیشتر از مقدار توزیع شده در‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬بــوده ودرمجموع بیــش از ‪ ۵‬درصد افزایش را‬ ‫دربرداشته است‪ .‬وی مقدار سوخت هوایی عرضه شده‬ ‫در فرودگاه بین المللی زاهدان را در این مدت‪ ۱۴‬میلیون‬ ‫و ‪ ۳۸۰‬هزارو ‪ ۵۶۴‬لیتر اعالم کرد و گفت‪ :‬این میزان از‬ ‫سوخت به دو هزار و ‪ ۸۶۵‬هواپیمای ایرانی و خارجی‬ ‫عرضه شــده است‪ .‬او همچنین تعداد پروازهای انجام‬ ‫شده در سال ‪ ۹۹‬در فرودگاه زابل را ‪ ۱۷۲‬فروند برشمرد‬ ‫و از توزیــع ‪ ۷۸۵‬هــزارو ‪ ۹۲۲‬لیترســوخت به ان ها خبر‬ ‫داد‪.‬مدیرمنطقهزاهدان گفت‪:‬باتالش کارکنانمنطقه‪،‬‬ ‫سوخت رسانیدرمراکزسوخت گیریهواپیماییزاهدان‬ ‫و زابل باسرعت و کیفیت مطلوب و بدون وقفه انجام‬ ‫یشــود‪ ،‬ذخیر هســازی الزم وجــود دارد و تاکنون هیچ‬ ‫م ‬ ‫پروازی در این فرودگاه ها به دلیل نبودن سوخت تاخیر‬ ‫نداشتهاست‪.‬‬ ‫بازگشت واحد شماره‬ ‫‪ 4‬گازی نیروگاه رجایی به‬ ‫مدار تولید‬ ‫قزویــن ‪-‬رویــداد امــروز‪ :‬واحــد شــماره ‪ 4‬گازی نیــروگاه‬ ‫ســیکل ترکیبــی شــهیدرجایی پــس از انجــام تعمیرات‬ ‫بازدید محفظه احتراق و نازل‪ ،‬دوباره به شبکه سراسری‬ ‫پیوســت‪ .‬بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت مدیریت‬ ‫تولید برق شهید رجایی‪ ،‬ابوالفضل موتابها مدیر نیروگاه‬ ‫ســیکل ترکیبــی در ایــن خصــوص گفــت‪ :‬واحد شــماره‬ ‫چهار گازی سیکل ترکیبی که به منظور انجام تعمیرات‬ ‫بازدیــد محفظــه احتراق و تعویــض نــازل از مدار تولید‬ ‫برق خارج شــده بــود‪ ،‬با پایان این فعالیت‪ ،‬دوباره به‬ ‫شــبکه سراســری تولید برق پیوســت‪ .‬موتابها افزود‪ :‬در‬ ‫ایــن دوره از برنام ههــای تعمیراتی‪ ،‬بازدیــد از نازل های‬ ‫ســوخت‪ ،‬تعویــض قطعــات اســیب دیده‪ ،‬بازدیــد از‬ ‫الینرهای محفظه احتراق و سگمنت های مرحله اول‪،‬‬ ‫بازدید و رفع عیب گیربکس واحد‪ ،‬همچنین بازدید از‬ ‫بریکر های تحریک ژنراتور و بریکر های‪ 6/6‬کیلو ولت‪،‬‬ ‫بازدید از ترانس اصلی‪ ،‬به همراه بازدید‪ ،‬تست و نصب‬ ‫جرقه زن و اشــکار ســاز شعله‪ ،‬تنظیم الکترو موتورها و‬ ‫دیگــر تجهیــزات مکانیکی‪ ،‬الکتریکــی و ابــزار دقیقی‪،‬‬ ‫فعالیت هایــی بود که در فرایند تعمیــرات این واحد از‬ ‫سویمتخصصانتعمیراتنیروگاهسیکلترکیبی‪،‬انجام‬ ‫شد‪ .‬نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوین دارای‪3‬‬ ‫بلــوک اســت که هر یــک‪ ،‬از ‪ 2‬واحــد گازی و یک واحد‬ ‫بخاری تشکیل شده است و در مجموع‪ ،‬ظرفیت نامی‬ ‫هر بلوک‪ ،‬بیش از ‪ 300‬مگاوات است‪.‬‬ ‫تحقق ‪ 95‬درصدی اهداف‬ ‫شرکت گاز در استان فارس‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان فــارس از تحقــق ‪95‬‬ ‫درصدی اهداف کمی این شرکت در زمینه های مختلف‬ ‫در سالجهشتولیدخبرداد‪.‬غالمعباسحسینی گفت‪:‬‬ ‫در ســال ‪ 99‬با توجه به اهداف کمی مشــخص شــده از‬ ‫ســوی شــرکت ملی گاز برای شــرکت گاز اســتان فارس‪،‬‬ ‫جذب ‪ 66‬هزار مشترک جدید تعریف شده بوده که با‬ ‫تالش های صنعتگران گاز فارس در مسیر خدمات رسانی‬ ‫بــه مــردم‪ 70 ،‬هزار و ‪ 578‬مشــترک جدید جذب شــد‬ ‫کــه این موضوع تحقــق ‪ 107‬درصدی برنامــه ابالغی را‬ ‫نشان می دهد‪ .‬وی با اشاره به اجرای ‪ 34‬هزار و ‪383‬‬ ‫انشعاب جدید گاز در فارس گفت‪ :‬این میزان انشعاب‪،‬‬ ‫نشان از تحقق ‪ 100/5‬درصدی اهداف کمی شرکت گاز‬ ‫استان در نصب انشعابات جدید است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 06‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1054‬‬ ‫رویداد‬ ‫کمبود برق جدی است‬ ‫مصرف برق یک کولرگازی به اندازه‬ ‫چنددستگاهتنفسمصنوعی‬ ‫بــا توجــه بــه شــروع فصــل گرمــا ســر و کلــه‬ ‫کولرهای گازی و ابی در خانواده های ایرانی پیدا‬ ‫یشــود و ایــن در شــرایطی اســت کــه کولرهای‬ ‫م ‬ ‫گازی بــای جــان بــرق کشــورند و امســال نیز که‬ ‫کشور با شرایط کرونایی و کمبود ‪ ۳۰۰۰‬مگاوات‬ ‫بــرق دس ـت وپنجه نرم می کند بدنیســت بدانیم‬ ‫مصرف برق یک کولرگازی به اندازه چند دستگاه‬ ‫تنفس مصنوعی است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬تــوان کولرهــای ابــی در‬ ‫حدود ‪ ۵۰۰‬وات و در مورد کولرهای گازی بالغ بر‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬وات تخمین زده شده و طبق ارزیابی های‬ ‫صــورت گرفتــه میــزان مصــرف بــرق کولرهــای‬ ‫گازی حــدود پنــج برابــر بیــش از کولرهــای ابــی‬ ‫بــوده‪ ،‬میزان مصرف برق کولرهای گازی دســت‬ ‫دوم (مســتهلک) بین ســه تا چهار برابر بیشــتر از‬ ‫کولرهایــی اســت که بــه صــورت نو خریــداری و‬ ‫یشــود و ازای ـن رو مشــترکان در صــورت‬ ‫نصــب م ‬ ‫استفاده از کولرهای گازی دست دوم‪ ،‬مبلغ قبض‬ ‫برق بسیار بیشتری را شاهد خواهند بود‪.‬‬ ‫همچنیــن با توجه به اینکــه تعرفه های برق‬ ‫به صورت پلکانی محاســبه می شود‪ ،‬کسانی که‬ ‫از کولرهــای گازی اســتفاده می کننــد معمــوال در‬ ‫پله های باالی مصرف برق قرار دارد‪.‬‬ ‫بــه ازای هــر یــک درجــه افزایش دمــای هوا‪،‬‬ ‫مصــرف بــرق بین ‪ ۵۰۰‬تــا ‪ ۷۰۰‬مــگاوات افزایش‬ ‫می یابد‪ .‬افزایش مصرف برق بین ساعت های ‪۱۱‬‬ ‫تا ‪ ۱۶‬هر روز‪ ،‬نشانگر ورود یک نوع مصرف کننده‬ ‫خاص به شــبکه برق اســت‪ .‬دراین بین انگشــت‬ ‫اتهام به ســوی وســایل سرمایشی نشانه رفته اما‬ ‫مشــترکان تنهــا بــا یک عمــل ســاده می توانند در‬ ‫ســاعت های گــرم روز (‪ ۱۱‬تــا ‪ ۱۶‬هــر روز)‪ ،‬ضمــن‬ ‫حفــظ رفــاه و بهره گیــری از بــاد خنــک وســایل‬ ‫سرمایشی‪ ،‬از میزان قبض برق خود نیز بکاهند‪.‬‬ ‫چه کنیم کولرها برق کمتری مصرف کنند؟‬ ‫دارنــدگان کولرهای گازی با تنظیم دمای این‬ ‫نــوع کولرهــا بین ‪ ۲۴‬تــا ‪ ۲۶‬درجه ســانتی گراد و‬ ‫دارنــدگان کولرهــای ابــی بــا اســتفاده از دور کند‬ ‫این نوع وسایل می توانند از مصرف برق خود به‬ ‫میزان بســیاری بکاهنــد و درعین حال مبلغ قبض‬ ‫برق خود را نیز کاهش دهند‪.‬‬ ‫بــرای کاهــش مصــرف بــرق کولــرگازی کافی‬ ‫است در هنگام خرید کولرهایی را انتخاب کنید‬ ‫که دارای برچســب انرژی با درجه ‪ A‬یا ‪ B‬باشــد‬ ‫زیرا مصرف برق کمتر و کارایی بیشــتری نســبت‬ ‫بــه ســایر کولرهــا دارند‪ .‬از ســوی دیگــر کولرهای‬ ‫گازی باید متناسب با شرایط اب و هوایی مکان‬ ‫زندگی انتخاب شــود‪ ،‬استفاده از کولرهای گازی‬ ‫مناطــق معتــدل در مناطــق گرمســیری‪ ،‬ضمــن‬ ‫افزایــش مصــرف انــرژی‪ ،‬ســرمادهی و عمــر کولر‬ ‫بسیار کاهش می یابد‪.‬‬ ‫یکــه بــه گفتــه کارشناســان ســرویس‬ ‫درحال ‬ ‫کولرهای گازی پیش از شروع فصل گرما به کارکرد‬ ‫بهینه ان کمک خواهد کرد‪ ،‬قرار دادن ســایه­ بان‬ ‫بــرای کندانســور کولرهــای گازی محیــط خانه را‬ ‫خنک تر و مصرف انرژی را کمتر می کند‪ ،‬همچنین‬ ‫کاشــتن یــک یــا چنــد اصلــه درخــت در نزدیکی‬ ‫کولــرگازی حدود ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬درصد موجب کاهش‬ ‫مصرف انرژی خواهد شد‪.‬‬ ‫یمــورد و یــا هم زمــان از وســایل‬ ‫اســتفاده ب ‬ ‫خانگی گرمــازا مانند اجاق‪ ،‬ســماور‪ ،‬المپ های‬ ‫متعدد و ‪ ...‬باعث افزایش گرمای محیط و نیاز‬ ‫بــه اســتفاده از کولــر را افزایش می دهــد‪ .‬این در‬ ‫ـوال دارای‬ ‫حالــی اســت کــه کولرهــای گازی معمـ ً‬ ‫درجه تنظیم دما (ترموستات) هستند‪ .‬تنظیم دما‬ ‫بــر روی دمای مناســب فصل گرمــا که بین ‪ ۲۴‬تا‬ ‫‪ ۲۶‬درجه سانتی گراد است که باعث می شود تا‬ ‫هنگام رسیدن دمای اتاق به درجه دمای تنظیم‬ ‫شــده‪ ،‬کمپرســور کولــر به طــور خــودکار خاموش‬ ‫شود و فقط فن دستگاه کار کند و بنابراین انرژی‬ ‫کمتری مصرف کند‪.‬‬ ‫بــرای بهین هســازی مصــرف بــرق الزم اســت‬ ‫توجه کنید کلید بادزن (فن) در کولرهای گازی به‬ ‫شما امکان می دهد هنگام شب‪ ،‬از دستگاه فقط‬ ‫برای تهویه اســتفاده کنید و هزینه برق دســتگاه‬ ‫را بــه میــزان زیادی کاهش دهید‪ .‬همچنین برای‬ ‫جلوگیری از خروج سرما‪ ،‬اطراف پنجره ها و درها‬ ‫را با نوارهای درزگیر عایق بندی کنید‪.‬‬ ‫در صــورت امــکان کولرگازی خود را در مســیر‬ ‫بــاد نصــب کنید‪ ،‬زیــرا ایــن کار به علــت کاهش‬ ‫فشار بر کولر باعث افزایش بازدهی ان و کاهش‬ ‫یشــود‪ .‬همچنیــن الزم اســت‬ ‫مصــرف انــرژی م ‬ ‫هنــگام تــرک ســاختمان در طــول روز‪ ،‬سیســتم‬ ‫سرمایش را خاموش کنید‪.‬‬ ‫کمبود برق جدی است‬ ‫همان طور که از هفته گذشته مسئوالن برقی‬ ‫هشــدار در مورد تامین برق در زمان پیک را اغاز‬ ‫کردند باید گفت که مشــکل امسال جدی است‬ ‫و ممکن اســت کشــور دچار خاموشی شود که با‬ ‫توجه به درگیری با کرونا و نیاز مبر بیمارستان ها‬ ‫به برق توجه به مدیریت مصرف امسال بیش از‬ ‫همیشه امری واجب و ضروری است‪.‬‬ ‫غالمعلی رخشــانی مهــر ‪ -‬معاون هماهنگی‬ ‫نبــاره هشــدار داد و‬ ‫توزیــع توانیــر به تازگــی درای ‬ ‫گفــت‪ :‬در انتظار تابســتان ســختی نیســتیم بلکه‬ ‫می دانیم تابســتان بســیار ســختی پیش رو داریم‬ ‫چراکه شــاهد افت شــدید ذخایر ســدهای کشور‬ ‫به دلیل کاهش بارندگی ها هستیم‪ .‬امسال شاهد‬ ‫کاهــش ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۳۵‬درصــدی بارش ها هســتیم که‬ ‫همیــن موضــوع باعث شــده تــا به همیــن میزان‬ ‫کمبود در تولید برق نیروگاه های برق ابی داشــته‬ ‫باشیم و به این دلیل ناچار از تدوین برنامه های‬ ‫جایگزیــن بــرای جبــران کمبــود تولیــد بــرق‬ ‫نیروگاه های برق ابی هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تابســتان امســال ســخت نیست‪،‬‬ ‫بســیار ســخت اســت چراکــه عــاوه بــر کاهــش‬ ‫بارندگی ها و محدودتر شدن استفاده از پتانسیل‬ ‫نیروگاه های برق ابی‪ ،‬شاهد افزایش دما‪ ،‬شرایط‬ ‫کرونایــی کشــور‪ ،‬اســتفاده غیرمجاز از بــرق برای‬ ‫اســتخراج رمز ارز و‪ ...‬هســتیم که همگی باعث‬ ‫شده تا تراز تولید و مصرف به هم خورده و منفی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی توزیع توانیر در پاســخ به‬ ‫این پرسش که ایا با توجه به این شرایط سخت‪،‬‬ ‫در تابستان دچار خاموشی خواهیم شد یا خیر؟‬ ‫پاسخ داد‪ :‬از انجا که ‪ ۲۴‬هزار مگاوات از مصرف‬ ‫‪ ۶۰‬هــزار مگاواتــی بــرق کشــور در اوج تابســتان‬ ‫بــه سیســتم های سرمایشــی اختصــاص دارد‪،‬‬ ‫درصورتی که مشترکان تنها دو نکته تنظیم درجه‬ ‫کولرهای گازی روی عدد ‪ ۲۴‬و استفاده از دور کند‬ ‫کولرهای ابی را در نظر داشته باشند و به ان عمل‬ ‫کنند‪ ،‬دچار خاموشی نخواهیم شد‪.‬‬ ‫رخشــانی مهــر همچنین به ســایر راهکارهای‬ ‫مدیریــت مصرف برق در تابســتان نیــز پرداخت‬ ‫و اظهار کرد‪ :‬استفاده نکردن از وسایل پرمصرف‬ ‫برقــی در ســاعات گــرم روز و بــکار گرفتــن ایــن‬ ‫دستگاه ها در ساعت های پایانی شب یا ابتدایی‬ ‫صبــح و بهره گیــری از نــور طبیعــی روز را از دیگــر‬ ‫عوامــل مهمی برشــمرد کــه می توانــد در کاهش‬ ‫مصرف برق بسیار موثر باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تاکید نماینده ولی فقیه در گیالن بر لزوم مدیریت صحیح مصرف اب‬ ‫رشــت‪ -‬رویــداد امــروز‪ :‬نماینــده ولی فقیــه در‬ ‫گیالن و امام جمعه رشت گفت‪ :‬با توجه به کاهش‬ ‫شهــا و ورودی اب ســد ســفیدرود‪ ،‬باید نحوه‬ ‫بار ‬ ‫اســتفاده از اب زراعــی هــم از ســوی مدیران و هم‬ ‫از ســوی کشاورزان مدیریت شــود‪ .‬ایت اهلل رسول‬ ‫فالحتــی‪ ،‬در دیــدار با مدیران و معاونان شــرکت‬ ‫اب منطقه ای گیالن ضمن قدردانی از تالش های‬ ‫مدیریت اب اســتان گفت‪ :‬مدیریــت اب‪ ،‬یکی از‬ ‫حساس ترین مدیریت ها است و باید با مدیریت‬ ‫در نحوه توزیع‪ ،‬استفاده و جلوگیری از هدر رفت‬ ‫ایــن منابــع مهــم و حیاتــی از ســوی کشــاورزان و‬ ‫مدیران شرکت اب منطقه ای بتوانیم سالی زراعی‬ ‫بــدون تنــش ابی را پیش رو داشــته باشــیم‪ .‬وی ‪،‬‬ ‫با بیان اینکه کشــاورزی در اســتان بــر پایه برنج و‬ ‫تک محصولی است‪ ،‬افزود‪ :‬باید با حمایت هر چه‬ ‫بیشــتر از کشــاورزان و مدیریت درســت و نظارت‬ ‫دقیق‪ ،‬بتوانیم‪ ،‬اب زراعی را به دست شالی کاران‬ ‫باالدست و پایین دست فراهم کنیم و همه از این‬ ‫نعمت الهی برای کشــت محصول خود بهره مند‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫نماینــده ولی فقیه در گیالن‪ ،‬با تاکید بر اینکه‬ ‫بایــد زیرســاخت های الزم بــرای بهین هســازی و‬ ‫جلوگیری از هدر رفت اب فراهم شود‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫ساالنه بخشی از اعتبارات این شرکت برای بتونی‬ ‫کــردن کانا لهــای ابیاری تخصیص یابــد عالوه بر‬ ‫جلوگیری از هدرفت اب‪ ،‬کشاورز نیز بتواند بدون‬ ‫دغدغه کم ابی به کشــت محصول بپردازد‪ .‬وی‪،‬‬ ‫همچنین بر رعایت تقویم زراعی از سوی کشاورزان‬ ‫تاکید و تصریح کرد‪ :‬شــالی کاران باید با توجه به‬ ‫تقویم زراعی شروع به کشت و کار کنند و همچنین‬ ‫باید با بهره گیری درست از منابع ابی از هدر رفت‬ ‫ان جلوگیــری نمایند تا با همکاری یکدیگر اب به‬ ‫همــه اراضی کشــاورزی باالدســت و پایین دســت‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت وحیــد ّ‬ ‫خرمــی‪ ،‬مدیرعامــل‬ ‫شــرکت اب منطقه ای گیالن هم با بیان اینکه در‬ ‫حال حاضر یک میلیارد و‪ ۷۰‬میلیون مترمکعب اب‬ ‫در ســد سفیدرود ذخیر هســازی شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ورودی اب امروز ‪ ۵۸‬مترمکعب بر ثانیه است که‬ ‫این عدد در ســال گذشــته حدود ‪ ۳۰۰‬مترمکعب‬ ‫بوده اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬شــالیزارهای گیالن روزانه‬ ‫بــه ‪ ۲۰‬میلیــون مترمکعــب اب نیــاز دارنــد کــه با‬ ‫احتســاب میانگین ‪ 100‬روز برای فصل کشاورزی ‪،‬‬ ‫نیاز ابی شــالی کاران‪ ،‬به ‪ ۲‬میلیارد مترمکعب اب‬ ‫می رسد و این در حالی است که اب سد سفیدرود‬ ‫هم اکنــون یــک میلیــارد و ‪ ۷۰‬میلیــون مترمکعب‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل شرکت اب منطقه ای گیالن‪ ،‬با‬ ‫بیــان اینکه کاهش بارش ها و عدم پوشــش برفی‬ ‫در حوضــه ابریــز ســد ســفیدرود موجــب کاهــش‬ ‫میزان اب ورودی به این ســد شــده اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫از فردا اب ســد برای فومنات و شــرق گیالن و اب‬ ‫مناطق مرکزی نیز از ‪ ۹‬اردیبهشت به مدت ‪ ۲۰‬روز‬ ‫رهاسازی می شود که کشاورزان باید در این مدت‬ ‫عملیات کشت و نشای شالیزار های خود را انجام‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫خرمی با بیان اینکه در حال حاضر‪ ۴۵۰‬کیلومتر‬ ‫از انهــار الیروبی شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ ۹۰۰ :‬پمپ‪،‬‬ ‫‪ ۴۵۰‬ایستگاه اب و ‪ ۲۶۰‬حلقه چاه داریم که برای‬ ‫ســال زراعی مهیا و یا در حال اماد هســازی اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اب زراعــی ‪ ۱۷۲‬هــزار هکتار از‬ ‫‪ ۲۳۸‬هزار هکتار شــالیزار گیالن از ســد ســفیدرود‬ ‫تامینمی شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫توسط کارکنان سامانه ‪ 1522‬انجام می شود‬ ‫کنترل روزانه درگاه های ارتباطی مشترکین ابفا اصفهان‬ ‫تمام درگاه های ارتباطی مشترکین ابفای استان‬ ‫اصفهان روزانه مورد نظارت و کنترل قرار می گیرند‪.‬‬ ‫مدیردفترســامانه خدمات غیرحضوری شرکت‬ ‫اب و فاضــاب اســتان اصفهــان گفــت‪ :‬هم اکنــون‬ ‫مشترکیناز طریق‪ 6‬درگاهمختلفخدماتشرکت‬ ‫را دریافت می کنند که به منظور اطمینان از کارکرد‬ ‫صحیح ان ها‪ ،‬توسط کارکنان سامانه ‪ 1522‬کنترل‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫روح اله ســعیدی هدف از اجرای این طرح را‬ ‫ارائه خدمات شــبانه روزی و بدون وقفه دانست‬ ‫و بیــان کــرد‪ :‬با بررســی و کنتــرل روزانه کلیدهای‬ ‫درگا ههــای ارتباطــی‪ ،‬هرگونــه مشــکلی در زمینه‬ ‫درخواســت مشــترکین بــرای دریافــت خدمــات‬ ‫‪ 23‬گانــه شــرکت و پرداخــت قبــوض باشــد رفع‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی بــه معرفــی ‪ 6‬درگاه ارتباطــی مشــترکین‬ ‫ابفــای اصفهــان پرداخــت و تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫مشــترکین می تواننــد از طریــق تمــاس با شــماره‬ ‫تلفــن چهاررقمــی ‪ ،۱۵۲۲‬ارســال پیامک به ســر‬ ‫شــماره ‪ ،۳۰۰۰۰۱۵۲۲‬ورود بــه پرتال شــرکت به‬ ‫نشــانی ‪ ،www.abfaesfahan.ir‬نصــب نســخه‬ ‫اندرویــدی کارافــزار (اپلیکیشــن) خدمات همراه‬ ‫ابفای اســتان اصفهان و اســتفاده از کد دســتوری‬ ‫‪ *۶۶۵۵*#۱۵۱۵۲۲‬بــا تلفــن همراه‪ ،‬از خدمات‬ ‫غیرحضوری شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫بهره منــد شوند‪.‬ســعیدی بــه خدمــات ‪ ۲۳‬گانــه‬ ‫شــرکت اب و فاضالب استان اصفهان که از طریق‬ ‫ســامانه ‪ ۱۵۲۲‬ارائه می شوند‪ ،‬اشــاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫واگذاری انشعاب اب‪ ،‬واگذاری انشعاب فاضالب‪،‬‬ ‫تغییــر کاربــری انشــعاب اب‪ ،‬پاســخ بــه اســتعالم‬ ‫مالکیت انشعاب اب‪ ،‬تغییر مشخصات مشترکین‬ ‫اب و فاضــاب‪ ،‬تغییــر تعــداد واحــد مســکونی‬ ‫مشترکین اب و فاضالب‪ ،‬تغییر ظرفیت قراردادی‬ ‫انشــعاب اب‪ ،‬تغییــر قطر انشــعاب اب‪ ،‬تفکیک‬ ‫کنتور اب‪ ،‬تغییر مکان کنتور اب‪ ،‬ازمایش کنتور اب‪،‬‬ ‫تعویض کنتور اب‪ ،‬نصب سیفون اضافی فاضالب‪،‬‬ ‫قطــع موقت و وصل انشــعاب اب‪ ،‬جم ـع اوری یا‬ ‫ادغامانشعاباب‪،‬تسویهحساببدهیمشترکین‬ ‫اب و فاضالب‪ ،‬درخواســت بررسی صورت حساب‬ ‫مشــترکین اب و فاضالب‪ ،‬اعالم کارکرد کنتور اب‪،‬‬ ‫مشاهده سوابق صورت حساب ها و پرداختی های‬ ‫مشــترکین اب و فاضــاب‪ ،‬فــروش اب تانکــری‪،‬‬ ‫پاسخگویی به شکایات مرتبط با اب و فاضالب‪،‬‬ ‫رســیدگی بــه پیشــنهادات حــوزه اب و فاضــاب و‬ ‫درخواســت لوازم کاهنده مصرف اب از جمله این‬ ‫خدماتاست‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۵‬درصدی مصرف برق‬ ‫در کردستان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع‬ ‫رمــز ارزهــای غیرمجــاز‪ ،‬تعدیل‬ ‫نیــروی برق اســتان کردســتان از‬ ‫روشــنایی معابــر و جاد ههــای‬ ‫افزایــش ‪ ۲۵‬درصــدی مصــرف‬ ‫بین شــهری‪ ،‬اصالح و بهســازی‬ ‫برق در مقایسه با سال گذشته‬ ‫شبکه های توزیع و … نام برد در‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬تابستان بسیار‬ ‫همینراستااولینمانور در تاریخ‬ ‫هیوالهونیان‬ ‫ســختی در انتظارمــان خواهــد‬ ‫‪ ۲‬اردیبهشــت در اســتان اجــرا‬ ‫بود‪ .‬هیوا لهونیان در گفت وگو‬ ‫شــد‪ .‬مدیرعامل شــرکت توزیع‬ ‫با ایســنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به اغاز زود هنگام نیروی برق اســتان کردستان به پتانســیل ادارات‬ ‫گرمای هوا‪ ،‬کاهش تولید نیروگاه های برقابی به و دســتگاه های دولتــی ســطح اســتان در کاهش‬ ‫دلیــل کاهش نزوالت اســمانی و احتمال خروج مصرف برق پرداخت و خاطرنشان کرد‪ :‬امسال‬ ‫نیروگاه های برقابی از مدار تولید‪ ،‬تابستان بسیار برای نخســتین بــار‪ ،‬دســتگاه های اداری موظف‬ ‫سختی در انتظارمان است‪ .‬وی در ادامه سخنان شــده اند کــه برق مصرفــی خــود را ‪ ۵۰‬درصد در‬ ‫خــود با اشــاره بــه کاهــش ‪ ۳۰‬الــی ‪ ۳۵‬درصدی ساعات اداری کاهش و میزان مصرف برق خود را‬ ‫بارش هادر کشور‪،‬افزود‪:‬مقدار ظرفیتتولیدبرق در ساعات غیر اداری به‪ ۱۰‬درصد برسانند که این‬ ‫نیروگاه های برق ابی در کشــور به شدت کاهش مهم کمک شایانی به عبور از پیک تابستان سال‬ ‫یافته اســت‪ ،‬از سوی دیگر شــاهد افزایش دما و جاری خواهد کرد‪ .‬لهونیان در پایان سخنان خود‬ ‫افزایــش مصرف برق خانگی به دلیل ماندگاری به راهکارهای بسیار ساده و کاربردی در مدیریت‬ ‫بیشتر مردم در خانه ها و استفاده از وسایل برقی‪ ،‬مصرف برق و عبور از تابستانی بدون خاموشی‬ ‫در شــرایط کرونایــی‪ ،‬اســتفاده غیرمجــاز از برق اشاره کرد و یاداور شد‪ :‬استفاده نکردن از وسایل‬ ‫بــرای اســتخراج رمــز ارز و… هســتیم کــه همگی پرمصرف برقی در ساعات پیک (ساعات پیک‬ ‫باعث شده تا تابستان سختی را پیش رو داشته بــار‪ :‬ســاعت ‪ ۱۳‬الی ‪ ۱۷‬و ســاعت ‪ ۲۰‬الــی ‪،)۲۴‬‬ ‫باشیم‪.‬مدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرقاستان خاموش کردنالمپ هایاضافیدر منزلومحل‬ ‫کردستان بیان کرد‪ :‬از هم اکنون برنامه ریزی های کار وبهره گیریاز نور طبیعیروز‪،‬استفادهاز درجه‬ ‫دقیق و مدون در سطح استان برای عبور از پیک مناســب ” ‪ ۲۴‬الــی ‪ ۲۶‬درجــه ” بــرای کولرهــای‬ ‫تابســتان ‪ ۱۴۰۰‬انجام گرفته و یا در دست اقدام گازی و قــرار دادن کولرهــای ابی بر روی دور کند‬ ‫اســت‪ .‬لهونیان در ادامه به پروژه های اجرا شده و … از راه کارهــای موثر در مدیریت مصرف برق‬ ‫در همین راستا اشاره کرد و گفت‪ :‬مانورهایی نیز و عبور از پیک تابستان ‪ ۱۴۰۰‬است‪ .‬الزم به ذکر‬ ‫از ابتدای سال جاری برای عبور از تابستان بدون است؛‪ ۹۵‬درصد از مشترکین برق استان کردستان‬ ‫خاموشــی اجرا می شــود که می توان به مبارزه با در بخش خانگی و تجاری هستند‪.‬‬ ‫لزومصرفه جویی‬ ‫در مصرف اب‬ ‫بــه گــزارش دفتــر روابــط عمومــی ابفــا‬ ‫اســتان کرمانشــاه‪ ،‬حببــب الــه خزایی مدیر‬ ‫امــور اب و فاضــاب شهرســتان کنــگاور‬ ‫بــا بیــان اینکــه شــیوع کرونــا در فصــل گرما‬ ‫مصــرف اب را افزایــش می دهــد‪ ،‬مــردم‬ ‫شهرســتان را بــه صرفه جویــی و همــکاری‬ ‫در مدیریــت مصــرف بهینــه اب دعــوت‬ ‫کــرد‪ .‬وی بــا اشــاره به کاهــش ‪ ۳۳‬درصدی‬ ‫بارندگی هــا در ســال جاری در کنگاور ادامه‬ ‫داد‪ :‬نــزوالت اســمانی از ‪ ۴۴۱‬میلی متــر‬ ‫بارندگــی ســال گذشــته بــه ‪ ۲۹۴‬میلی متــر‬ ‫در ســال جــاری کاهــش یافتــه کــه ایــن امار‬ ‫ناقــوس بحــران کم ابــی را به صــدا دراورده‬ ‫اســت‪ .‬خزایــی‪ ،‬برداشــت بی رویــه و‬ ‫ابیــاری غیراصولی اراضی کشــاورزی توســط‬ ‫کشــاورزان و پاییــن رفتــن ســطح اب هــای‬ ‫زیرزمینــی را عوامــل تشــدیدکننده کم ابــی‬ ‫عنــوان کــرد‪ .‬وی اظهــار داشــت‪ :‬همــه این‬ ‫عوامــل باعث کم شــدن ِدبی برداشــت اب‬ ‫شــرب در این شهرستان شده است‪ .‬خزایی‬ ‫بــا بیــان اینکــه کنــگاور به عنــوان ســومین‬ ‫شهرســتان استان کرمانشــاه از نظر جمعیتی‬ ‫دارای ‪ ۲۱‬هــزار و ‪ ۲۶۰‬مشــترک شــهری و‬ ‫شــش هزار و ‪ ۱۵۷‬مشــترک روستایی است‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬نیــاز ابی بخش شــهری بــا ‪ ۱۲‬حلقه‬ ‫چــاه بــا حداکثــر تولیــد ‪ ۳۵۰‬لیتــر بــر ثانیــه‬ ‫تامیــن می شــود‪ .‬مدیــر امــور ابفــا کنــگاور‬ ‫گفــت‪ :‬از ‪ ۷۸‬روســتای بخــش مرکــزی نیــز‬ ‫تعــداد ‪ ۴۸‬روســتا تحــت پوشــش خدمــات‬ ‫ابفــا قــرار دارند کــه منابع تامیــن ان ها ‪۲۸‬‬ ‫حلقــه چــاه و ‪ ۶‬دهنــه چشــمه بــا حداکثــر‬ ‫تولیــد ‪ ۱۵۰‬لیتــر در ثانیــه اســت‪ .‬خزایــی در‬ ‫خصوص برنامه های پیشگیری ابفا در زمان‬ ‫کم ابــی یــاداور شــد‪ :‬یکــی از برنامه هــای‬ ‫اصلــی ایــن امــور در راســتای پیشــگیری از‬ ‫بحــران و قطــع اب در فصــل گرمــا‪ ،‬نصــب‬ ‫تعداد ‪ ۲۰‬دســتگاه فشارسنج در سطح شهر‬ ‫و تنظیــم شــیرفلکه ها و جلوگیــری از بــاال‬ ‫رفتــن فشــار شــبکه اســت‪ .‬مدیر امــور اب و‬ ‫فاضالب شهرســتان کنــگاور در خاتمه تاکید‬ ‫کرد‪ :‬از مردم خواهش می کنیم با مشــارکت‬ ‫در مدیریــت مصــرف بهینــه و صرفه جویــی‬ ‫اب و پرهیــز از مصــارف غیرضروری ما را در‬ ‫گذر از بحران کم ابی یاری کنند‪ .‬شهرســتان‬ ‫کنــگاور در ‪ ۹۰‬کیلومتــری شــرق کرمانشــاه‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫اب سدهای کشور‬ ‫‪ ۱۹‬درصد کم شد‬ ‫اخریــن وضعیــت ســدهای کشــور نشــان‬ ‫می دهــد کــه میزان ذخایر اب در مخزن ســدها‬ ‫به ‪ ۲۹‬میلیارد و ‪ ۶۷۰‬میلیون مترمکعب رسیده‬ ‫که در مقایسه با سال ابی ‪ ۳۶( ۹۸-۹۹‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۸۳۰‬میلیــون مترمکعــب) دارای ‪ ۱۹‬درصــد‬ ‫ی‬ ‫کاهــش اســت‪ .‬به گــزارش ایســنا‪ ،‬در ســال ابــ ‬ ‫‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬از مجمــوع ظرفیت ‪ ۵۰.۵‬میلیارد‬ ‫مترمکعبــی مخازن ســدها‪ ،‬حــدود ‪ ۲۹‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۶۷۰‬میلیــون مترمکعــب‪ ،‬معــادل ‪ ۵۹‬درصد‬ ‫مخازن پر شده است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬به تبع روند‬ ‫کاهشــی بارش هــا‪ ،‬حجــم ورودی اب از ابتدای‬ ‫ســال ابــی ‪ ۹۹-۰۰‬تاکنــون برابر بــا ‪ ۲۲‬میلیارد و‬ ‫‪ ۳۲۰‬میلیــون مترمکعــب بــوده کــه نســبت به‬ ‫مدت مشــابه ســال ابی قبل از ان (‪ ۳۷‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۳۵۰‬میلیــون مترمکعــب)‪ ،‬بیانگر کاهش ‪۴۰‬‬ ‫درصدی ورودی اب به مخازن ســدهای کشــور‬ ‫است‪ .‬همچنین تا ‪ ۵‬اردیبهشــت ‪ ۱۴۰۰‬ورودی‬ ‫اب از ابتــدای ســال ابــی ‪ ۹۹-۰۰‬تاکنون برابر با‬ ‫‪ ۲۲‬میلیــارد و ‪ ۳۲۰‬میلیون مترمکعب بوده که‬ ‫نشــان از کاهــش ‪ ۴۰‬درصــدی ورودی ســدهای‬ ‫کشــور نســبت به ســال گذشــته دارد‪ .‬بر اساس‬ ‫ایــن امــار‪ ،‬بــه تبــع میــزان ورودی بــه ســدهای‬ ‫کشــور‪ ،‬خروجی اب از ســدها با کاهش مواجه‬ ‫بــوده و تــا این مدت ‪ ۱۹‬میلیــارد و ‪ ۸۲۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب خروجی اب از سدهای کشور صورت‬ ‫گرفته‪ ،‬به گونه ای که در مقایسه با مدت مشابه‬ ‫سال ابی قبل‪ ،‬از کاهش ‪ ۳۲‬درصدی برخوردار‬ ‫بــوده اســت‪ .‬محمــد شــهریاری ‪ -‬مدیــر دفتــر‬ ‫بهره برداری از تاسیســات ابی و برقابی شــرکت‬ ‫اب منطقــه ای تهــران در خصــوص وضعیــت‬ ‫منابــع ابــی تهــران بــه ایســنا گفــت‪ :‬وضعیت‬ ‫منابــع ابی در ســدها چندان مطلوب نیســت‪،‬‬ ‫در حــال حاضــر ‪ ۷۴۸‬میلیــون مترمکعــب اب‬ ‫در ســدهای پنجگانه اســتان تهران ذخیره شده‬ ‫اســت که نســبت به روز مشــابه ســال گذشــته‬ ‫کاهش‪ ۳۴‬میلیون مترمکعبی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه در روز مشــابه ســال گذشــته‬ ‫‪ ۷۸۲‬میلیون مترمکعب اب در پشت سدهای‬ ‫پنجگانــه این اســتان ذخیره شــده بــود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درحــال حاضــر ذخیره اب در ســد امیرکبیــر ‪۱۶۰‬‬ ‫میلیونمترمکعب‪،‬لتیان‪ ۵۱‬میلیونمترمکعب‪،‬‬ ‫طالقان ‪ ۳۱۹‬میلیون مترمکعب‪ ،‬الر ‪ ۸۲‬میلیون‬ ‫مترمکعــب و ماملــو ‪ ۱۳۶‬میلیــون مترمکعــب‬ ‫است‪ .‬شهریاری با بیان اینکه وضعیت بارش ها‬ ‫و ذخایر برفی تهران گویای این اســت که باید‬ ‫شــهروندان توجــه بیشــتری بــه نحــوه مصــرف‬ ‫داشته باشند‪ ،‬گفت‪ :‬تمام تالش ما این است که‬ ‫بتوانیم روزهای پیش رو و تابستان امسال را با‬ ‫مدیریت مصرف منابع ابی در اختیار با کمترین‬ ‫مشکل و چالش پشت سر بگذاریم‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫مجموعه کتاب های «پل» در حوزه بین الملل شهرداری اصفهان رونمایی شد‬ ‫پیگیری ساخت‪ ۵‬هتل بزرگ در قم ‬ ‫سرپرســت اداره کل‬ ‫از نیاز شهر قم به ساخت مراکز‬ ‫میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫اقامتی حکایت دارد‪ .‬ارجمندی‬ ‫و صنایع دســتی قــم گفــت‪ :‬در‬ ‫ســاماندهی مراکــز اقامتــی در‬ ‫راستای نیازهای گردشگری این‬ ‫ایــن اســتان را ضروری دانســت‬ ‫لهــای‬ ‫اســتان بــه احــداث هت ‬ ‫و گفــت‪ :‬ازانجاکــه صاحبــان‬ ‫علیرضا ارجمندی‬ ‫بــزرگ‪ ،‬ســاخت پنــج هتــل بــا‬ ‫اماکن غیرمجاز موفق نشده اند‬ ‫اســتانداردهای پنــج ســتاره در‬ ‫اســتانداردهای الزم تاسیســات‬ ‫قم در دســت پیگیری اســت‪ .‬علیرضا ارجمندی گردشــگری را کســب کنند به صورت غیرقانونی‬ ‫در گفت وگــو بــا خبرنــگاران افــزود‪ :‬خیل عظیم فعالیت می کنند که این امر مشکالت و عوارض‬ ‫مســافران و زائــران ایرانــی و خارجــی به ویــژه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و امنیتی ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫کشــورهای حــوزه خلی ‬ ‫جفــارس نیــاز اســتان را به او در ادامــه بــا اشــاره بــه رونــد احــداث ‪ ۱۰‬پروژه‬ ‫ســاخت هت ‬ ‫ش کهک این استان گفت‪ :‬این‬ ‫لهــای بزرگ‪ ،‬شــیک و مدرن نشــان گردشگری در بخ ‬ ‫می دهد‪.‬اوباتاکیدبرنقشهتل هاومراکزاقامتی پروژه ها شــامل هفت مجتمع گردشــگری و سه‬ ‫بزرگ در تحول صنعت گردشگری استان گفت‪ :‬ســفره خان ه سنتی اســت‪ .‬او با بیان اینکه هدف‬ ‫ســاخت هتل های بــزرگ بــا ارائه خدمــات باال‪ ،‬ایــن اداره کل در ســال جــاری‪ ،‬پشــتیبانی و مانع‬ ‫تحول عظیمی را در صنعت گردشگری قم ایجاد زدایی از پروژه های گردشگری است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫می کنــد‪ .‬سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬حجم سرمایه گذاری در این ‪ ۱۰‬پروژه حدود یک‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی قــم بــا بیــان ای ‬ ‫نکــه هزار و ‪ ۳۰۹‬میلیارد ریال است که با بهره برداری‬ ‫برای ساخت هتل های پنج ستاره به همراهی و از این طرح ها زمینه اشــتغال مستقیم برای ‪۲۳۱‬‬ ‫یشــود‪ .‬قــم دارای‬ ‫همکاری شهرداری نیاز دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در استان نفــر در ایــن بخــش فراهــم م ‬ ‫تقاضایساختاماکناقامتیدرسطوحمختلف ‪ ۳۵‬واحــد هتــل‪ ۲۷ ،‬واحــد هتل اپارتمــان‪۵۵ ،‬‬ ‫از خانه مســافر تا هتل های بزرگ وجود دارد‪ .‬او واحد مهمان پذیر‪ ۱۷۰ ،‬خانه مسافر و ‪ ۹۷‬واحد‬ ‫با اشــاره به وجود مراکز اقامتی غیرمجاز در این مجتمع بین راهی و پذیرایی با ظرفیت ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫استان گفت‪ :‬شکل گیری اماکن اقامتی غیرمجاز تختاست‪.‬‬ ‫مطالعاتایمن سازی‪ ۷۵‬روستایدر‬ ‫معرضخطر گلستاناغاز شد‬ ‫مدیرکلبنیادمسکنگلستان‬ ‫عمرانــی طــرح هــادی دو برابــر‬ ‫نکــه ‪ 275‬روســتا در‬ ‫بــا بیــان ای ‬ ‫افزایش یابد‪ .‬حسینی گفت‪ :‬در‬ ‫نســازی نیاز دارد‪،‬‬ ‫استان به ایم ‬ ‫بودجــه ‪ 1400‬ردیــف ملی برای‬ ‫گفت‪ :‬مطالعات ایمن سازی در‬ ‫ایمن سازیروستاهایدرمعرض‬ ‫‪ 75‬روســتا اغازشده است‪ .‬سید‬ ‫خطر دید هشــده که در گلستان‬ ‫محمد حسینی‬ ‫محمد حســینی اظهار کرد‪100 :‬‬ ‫‪ 275‬روستا در معرض خطر قرار‬ ‫درصد روستاهای گلستان طرح‬ ‫دارد‪ .‬او بیــان کــرد‪ :‬مطالعــات‬ ‫نســازی ‪ 75‬روســتا شرو عشــده و امسال هم‬ ‫هادی مصوب داشــته و این طرح در ‪ 404‬روســتا ایم ‬ ‫برای بار دوم بازنگری شــده و در ‪ 150‬روســتا هم این کار جزو اولویت های بنیاد با همکاری ســایر‬ ‫امسالبازنگریخواهدشد‪.‬‬ ‫دستگاه هااست‪.‬‬ ‫مدیرکلبنیادمسکن گلستانافزود‪:‬در اجرای‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن گلستان اعالم کرد‪ :‬در‬ ‫طرح هادی میانگین برخورداری روستاهای کشور گلستان ‪ 604‬روستا در مالکیت بنیاد علوی بوده‬ ‫‪ 52‬درصد بوده درحالی که این عدد در گلســتان که کار نقش ـه برداری در ‪ 400‬روســتا انجا مشــده و‬ ‫‪ 72‬درصــد اســت‪ .‬او اضافــه کرد‪ :‬طی ســال ‪ 99‬ظرف چند ماه اینده در بقیه روستا هم به پایان‬ ‫طرح هادی در ‪ 150‬روستای گلستان شروع شد و می رسد و وارد صدور اسناد می شویم‪ .‬به گفته او‬ ‫بالغ بر هزار و ‪ 800‬پروژه در ســطح روســتاها اجرا ‪ 200‬روســتا مالکیت اراضی بوده و ‪ 100‬هزار جلد‬ ‫کردیــم و در ســال جــاری هم بنــا داریم اعتبارات سند هم صادرشده است‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 06‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1054‬‬ ‫پلی به ان سوی جهان‬ ‫بهــای پــل‪ ،‬کتاب های دســتیار‬ ‫مجموعــه کتا ‬ ‫شــهرداری اصفهــان در حــوزه امور بین الملــل و تیزر‬ ‫جدید معرفی اصفهان در قالب برنامه های هفته‬ ‫فرهنگی اصفهان با حضور انالین سخنگوی وزارت‬ ‫امــور خارجــه و رئیــس مرکــز دیپلماســی عمومــی‬ ‫وزارت امور خارجه‪ ،‬شهردار اصفهان‪ ،‬رئیس شورای‬ ‫اســامی شــهر اصفهان‪ ،‬تنی چند از اعضای شورای‬ ‫اسالمی شهر و رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه‬ ‫در اصفهان‪ ،‬رونمایی شد‪.‬به گزارش رویداد امروز‪،‬‬ ‫ادابدیپلماتیک‪،‬اصفهانوخواهرخوانده هایش‪،‬‬ ‫نشــریه اکــو با موضوع اصفهان ازجملــه کتاب ها و‬ ‫مجالتی است که در این برنامه رونمایی شد‪.‬‬ ‫تبدیل تهدید به فرصت در صنعت‬ ‫گردشگری‬ ‫قدرتالهنوروزی‪،‬شهردار اصفهاندر اینجلسه‬ ‫گفت‪ :‬شرایط کرونایی باعث شد به سمت تالیف‬ ‫بهــای مختلــف در حــوزه‬ ‫و چــاپ مجــات و کتا ‬ ‫گردشــگری و بین الملل حرکــت کنیم‪ ،‬کتاب هایی‬ ‫پشــده اســت‬ ‫کــه تحت عنــوان پل رونمایی و چا ‬ ‫می تواند به عنوان پلی به ان سوی جهان باشد و در‬ ‫دیگرکالن شهرهامورداستفادهقرار گیرد‪،‬خوشحالیم‬ ‫که این تولیدات توسط اداره کل ارتباطات شهرداری‬ ‫اصفهان تهیه و عرض هشــده اســت‪.‬او با بیان اینکه‬ ‫کرونا برای مدیریت شــهری شرایط جدیدی ایجاد‬ ‫کــرد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬تمــام تــاش مجموعه شــهرداری‬ ‫ایــن بود تــا این تهدیدها برای موضوع گردشــگری‬ ‫که ناشــی از شــرایط کرونا بود را به فرصت تبدیل‬ ‫کنیم‪.‬او توسعه گردشگری و ارتباط با جهان را جزو‬ ‫محورهای مهم برنامه های شهرداری و شورای شهر‬ ‫در این دوره ذکر کرد و افزود‪ :‬اغاز کار بعد از برجام‬ ‫به خوبــی پیش رفت در ادامه با توجه به شــرایط‬ ‫کرونــا که شــرایط ســختی را برای ما رقــم زد موفق‬ ‫شدیماز فرصت هایجدیدبه خوبیاستفاده کنیم؛‬ ‫طیمدتاخیراز طریقویدیوکنفرانسباشهرداران‬ ‫فرایبورگ‪ ،‬فلورانس‪ ،‬گیونگجو‪ ،‬سمرقند و سفرای‬ ‫مختلفایراندر کشورهایدیگرجهانارتباطبرقرار‬ ‫کردیــم‪.‬او بــا بیان اینکه با هماهنگی محمد جواد‬ ‫ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه قرار شــده با افتتاح مرکز‬ ‫همایش های بین المللی شهر اصفهان اولین برنامه‬ ‫بین المللــی در این ســالن برگزار شــود‪ ،‬اظهــار کرد‪:‬‬ ‫مکاتبات این موضوع انجام شده و پیگیری می شود‬ ‫تــا ایــن اتفــاق خــوب در اصفهــان و در ایــن ســالن‬ ‫اســتاندارد‪ ،‬بزرگ و دارای همه امکانات الزم‪ ،‬رقم‬ ‫بخورد‪.‬او تصریح کرد‪ :‬طی دو تا ســه ســال گذشته‬ ‫نزدیکبههزارمیلیاردتومانبرایمرکزهمایش های‬ ‫بین المللیاصفهانهزینهشدهاستوتاافتتاحاین‬ ‫پروژه بزرگ‪ ،‬کارهای کمی باقی مانده که امیدواریم‬ ‫در ایــن دوره مدیریــت شــهری این ســرمایه ملی و‬ ‫بین المللیدرراستایاهدافبین المللیایرانوصلح‬ ‫در جهان به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫نگاه عمیق شهرداری اصفهان به حوزه‬ ‫دیپلماسی شهری‬ ‫ســخنگوی وزارت امــور خارجــه نیــز کــه در ایــن‬ ‫ایین به صورت ویدئو کنفرانســی حضور داشــت‪ ،‬با‬ ‫بیان اینکه وزارت امور خارجه در دوران دکتر ظریف‬ ‫جهت گیــری خاصــی را در حوزه دیپلماســی شــهری‬ ‫داشتهاست‪،‬اظهار کرد‪:‬بااینرویکردنگاهویژه ایبه‬ ‫شهر اصفهان شده است‪ ،‬یکی از شهرهایی که تمام‬ ‫صالحیت هایالزمبرایبرگزاریهفته هایفرهنگی‬ ‫را دارا اســت اصفهان اســت هرچند که ســختی های‬ ‫بیماریکرونامشکالتیبرایبرگزاریهرچهباشکوه تر‬ ‫گرامیداشت این هفته به وجود اورده است‪ .‬سعید‬ ‫خطیب زاده تصریح کرد‪ :‬به خود می بالم و بســیار‬ ‫خرسندم که شهرداری اصفهان با نگاهی عمیق به‬ ‫نالمللــی ورود کرده و به‬ ‫حــوزه روابط فرهنگی و بی ‬ ‫استفادهازظرفیت هایاینشهراهتمامورزیدهاست؛‬ ‫در عرص ـه ای قــرار داریم که باید جهانی فکر کرده و‬ ‫محلی عمل کنیــم‪ ،‬بنابراین هر مجموعه مدیریت‬ ‫شــهری کــه در این راســتا موفق تر عمل کرده مســیر‬ ‫جلوتریراپشتسر گذاشتهاستزیرافکربین المللی‬ ‫و عمل محلی‪ ،‬مبنای دیپلماسی نوین در دنیای در‬ ‫حالتغییراست‪.‬اوبااشارهبهرونماییاز کتاب های‬ ‫شهرداری اصفهان با عنوان «پل»‪ ،‬افزود‪ :‬پل تنها یک‬ ‫مفهومتاریخیوتمدنیدرشهراصفهاننیستبلکه‬ ‫سرعتانجامواکسیناسیونعلیه کرونا‬ ‫در فارسافزایشمی یابد‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات‬ ‫بهداشــتی درمانی شــیراز در ســیصد و هشــتمین‬ ‫نشستدانشگاهیستادمدیریتبیماری کووید‬ ‫‪ ،۱۹‬از افزایش سرعت انجام واکسیناسیون علیه‬ ‫کوویــد ‪ ۱۹‬در فارس خبر داد‪ .‬دکتر مهرزاد لطفی‬ ‫بــا اشــاره بــه پیشــرو بــودن دانشــگاه شــیراز در‬ ‫انجام واکسیناســیون علیه کووید ‪ ،۱۹‬برافزایش‬ ‫مهــای واکسیناســیون و افزایــش‬ ‫نوب ـت کاری تی ‬ ‫پایگاه های افزایش واکسیناســیون برای گسترش‬ ‫ایــن فراینــد تاکیــد کــرد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬ازجملــه‬ ‫راهکارهای مهم تامین سالمت شهروندان برای‬ ‫مقابلهبا کروناویروسپساز رعایتپروتکل های‬ ‫بهداشتی؛ تزریق واکسن علیه این بیماری است‬ ‫کهدانشگاهعلومپزشکیشیراز باجدیتدر حال‬ ‫انجام این امر اســت و بــرای افزایش پایگاه های‬ ‫انجــام واکسیناســیون در جهــت واکسیناســیون‬ ‫عمومینیزپیش بینی هایالزمصورتپذیرفت‪.‬‬ ‫دکتر لطفی اظهار کرد‪ :‬مسئوالن دانشگاه علوم‬ ‫پزشــکی شــیراز ب هصــورت شــبانه روزی در حــال‬ ‫پیگیری با وزارت بهداشــت برای تامین واکســن‬ ‫علیه کووید‪ ۱۹‬هستند که پس از ورود به استان‪،‬‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫بــدون وقفه به گروه های هدف تزریق م ‬ ‫رئیس دانشــگاه در این نشست ضمن بررسی امار‬ ‫نمونه هایازمایشکروناطیچندروزگذشتهتاکنون‬ ‫در فارس؛ به بررسی امار مبتالیان‪ ،‬موارد مرگ ومیر‪،‬‬ ‫افــراد بســتری و بهبودیافته‪ ،‬روند خدمت رســانی‬ ‫بــه مبتالیــان و موارد مشــکوک در مراکــز درمانی و‬ ‫عملکردمراکزازمایشگاهیتشخیصیکروناویروس‬ ‫پرداخت‪ .‬او همچنین در این نشست روند انجام‬ ‫تس ـت های ‪ pcr‬در مراکــز ‪ ۱۶‬ســاعته و اقدامــات‬ ‫کارگروه های مختلف ستاد دانشگاهی مدیریت‬ ‫بیماری کووید‪ ۱۹‬را ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫یک مفهوم عمیق در روابط بین الملل و روابط بین‬ ‫کشــورها اســت و من این حسن انتخاب را تحسین‬ ‫می کنم‪ .‬سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد‪ :‬در‬ ‫دنیایدرحالتغییرامروز‪،‬دیپلماسی هایغیررسمی‬ ‫اهمیــت بیشــتری از دیپلماس ـی های رســمی دارد‪،‬‬ ‫اثرگذاری عناصر فراملی در روابط بین کشورها بسیار‬ ‫مهم اســت که موضوع خواهرخواندگی ها شروعی‬ ‫برای این موضوع است و کمتر شهری مانند اصفهان‬ ‫است کهازچنینظرفیتیاستفاده کردهباشد‪.‬‬ ‫ظرفیت های شهر اصفهان به شهرهای دیگر‬ ‫جهان منتقل شود‬ ‫رئیــس شــورای اســامی شــهر اصفهــان در ایــن‬ ‫جلسه ضمن تبریک هفته فرهنگی اصفهان و ماه‬ ‫مبارک رمضــان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امیــدوارم ظرفیت های‬ ‫موجــود شــهر اصفهــان بــه شــهرهای دیگــر جهان‬ ‫لشــده و رســالت ســنگینی کــه امــروز مدیران‬ ‫منتق ‬ ‫شهری اصفهان بر عهده دارند به خوبی انجام شود‪.‬‬ ‫علیرضا نصر بر لزوم ظرفیت سازی در شهر اصفهان‪،‬‬ ‫تاکید کردوافزود‪:‬هنرمنداناصفهانی‪،‬ظرفیت های‬ ‫هنری‪ ،‬اثار چشمگیر موجود در شهر اصفهان و ‪...‬‬ ‫دست به دست هم می دهد تا با صدایی بلند اعالم‬ ‫کنیــم صــد جهــان در نصف جهــان وجــود دارد‪ .‬او‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تاثیری که شهر اصفهان در زمینه های‬ ‫مختلــف در کشــور می تواند داشــته باشــد همواره‬ ‫زبانــزد بــوده و امیدوارم بتوانیم این میــراث را پاس‬ ‫داشــته و بــاارزش افــزوده بــه ایندگان منتقل کنیم‪.‬‬ ‫رئیس شــورای اســامی شــهر اصفهان ادامه داد‪ :‬از‬ ‫همه کســانی کــه در خلق کتاب پــل و تیزر معرفی‬ ‫اصفهانکوشیده اندتشکرمی کنم‪.‬‬ ‫دیپلماسی شهری و ارتباط با شهرهای‬ ‫جهشبی سابقهسرمایه گذاری‬ ‫در شهرک هایصنعتیقزوین‬ ‫قزویــن ‪ -‬رویــداد امــروز‪:‬‬ ‫ســرمایه گذاری ایــن قراردادهــا‬ ‫مدیرعامل شــرکت شهرک های‬ ‫را بیــش از ‪ 14‬هزار میلیــارد ریال‬ ‫صنعتــی قزوین گفــت‪ :‬در یک‬ ‫عنــوان کــرده کــه بــا راه انــدازی‬ ‫ماه اول ســال جاری بیش از ‪22‬‬ ‫حهــای صنعتــی‬ ‫کلیــه ایــن طر ‬ ‫درصــد از برنامه عملیاتی ســال‬ ‫زمینهاشتغال‪ 18‬هزار نفرفراهم‬ ‫حمیدرضا خانپور‬ ‫‪ 1400‬مربوط به واگذاری اراضی‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫صنعتی‪ ،‬کارگاهــی و صنفی در‬ ‫رئیس هیئت مدیره شــرکت‬ ‫شــهرک ها و نواحی صنعتی استان به متقاضیان شهرک های صنعتی اســتان در ادامه خاطرنشان‬ ‫ســرمایه گذاری تحقق یافتــه اســت‪ .‬حمیدرضــا کــرد‪ :‬در راســتای تحقــق شــعار ســال « تولیــد‪،‬‬ ‫خانپور با اعالم این مطلب افزود‪ :‬در یک ماه اول پشتیبانی ها‪ ،‬موانع زدایی ها» مجموعه شرکت‬ ‫سال جاری‪ ،‬با جذب ‪ 46‬متقاضی سرمایه گذاری شــهرک های صنعتی همانند سال گذشته که به‬ ‫بــه میــزان ‪ 41‬هکتار زمین صنعتی در شــهرک ها شــعار « جهــش تولیــد» جامه عمل پوشــانده و‬ ‫و نواحــی صنعتــی واگذارشــده کــه در مقایســه جذب دو برابری سرمایه گذار نسبت به سال های‬ ‫با مدت مشــابه ســال گذشــته رشــد پنج برابری مشــابه داشــتیم در ســال جدیــد هم اولویــت را‬ ‫داشــته که نشــان از رونق تولید و اشتیاق بخش بــر توســعه شــهرک های تقاضامحــور و تکمیــل‬ ‫خصوصی علیرغم شــدت تحری ‬ ‫مهــای ظالمانه زیرساخت های سرمایه گذاری و رفع موانع تولید‬ ‫برای ســرمایه گذاری در سال تولید‪ ،‬پشتیبانی ها‪ ،‬و حمایــت حداکثــری از صنایــع کوچــک ادامــه‬ ‫مانع زدایی ها در استان صنعتی قزوین دارند‪ .‬او خواهیم داد‪ .‬خانپور وعده داد در کمترین زمان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬شهرک های صنعتی لیا‪ ،‬خرمدشت‪ ،‬در راســتای تســهیل گری و کم کردن بروکراســی‬ ‫حکیمیــه‪ ،‬کاســپین‪ ،‬قزویــن (کوهیــن) و ناحیه اداری دربرداشتن موانع پیش روی تولیدکنندگان‬ ‫صنعتــی طارم به ترتیب میزان بیشــترین جذب و صنعتگــران و تــاش مضاعــف همــکاران این‬ ‫ســرمایه گذار و میزان مساحت واگذاری صنعتی مجموعــه باهمت باال تمامی امکانــات را برای‬ ‫را در مــدت مذکــور داشــته اند‪ .‬خانپــور میــزان متقاضیانسرمایه گذاریفراهمسازد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خواهرخوانده‪ ،‬فعال تر از گذشته‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات و امور بین الملل شــهرداری‬ ‫اصفهــان نیــز بــا معرفــی اقدامــات انجا مشــده در‬ ‫حــوزه دیپلماســی شــهری‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬شــهرداری‬ ‫اصفهان در دوره پنجم مدیریت شــهری بر اســاس‬ ‫تاکید شــورای اســامی شــهر و شــهردار اصفهان در‬ ‫زمینه دیپلماسی شهری اقدامات زیادی انجام داد‬ ‫کــه این اقدامات با همــکاری وزارت امور خارجه و‬ ‫نمایندگی ان در اصفهان انجام شد‪ .‬ایمان حجتی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در این دوره احساس کردیم ارتباطات‬ ‫در حوزه شــهرهای خواهرخوانده ضعیف شــده و‬ ‫الزم است این ارتباطات را فعال تر از گذشته ادامه‬ ‫دهیــم؛ از فرصــت به دســت امده ناشــی از شــرایط‬ ‫کرونا اســتفاده شد و در گام اول ارتباطات کم فروغ‬ ‫شده‪ ،‬فعال شد‪ ،‬در گام دوم برند سازی‪ ،‬بازاریابی‬ ‫و معرفــی شــهر در ارتباطــات بین المللــی در حوزه‬ ‫شــهرهای خواهرخوانده دنبال شــد تا دیپلماســی‬ ‫شهرییاری رساندیپلماسیعمومیباشد‪.‬اوبابیان‬ ‫اینکه در حوزه دیپلماسی شهری الزم شد کنشگران‬ ‫دیگری نیز فعال شوند‪ ،‬افزود‪ :‬ابتکار طرح شهروند‬ ‫دیپلمات در اصفهان به کار گرفته شد تا از ظرفیت‬ ‫ســایر شــهروندان توانمند در حوزه هــای بین الملل‬ ‫استفاده شود؛ این طرح با موافقت مدیران شهری‬ ‫و وزارت امور خارجه به خوبی پیش رفت و در سال‬ ‫‪ 1400‬بودجه ای برای این طرح در نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫اصفهانپرچم دارحوزهدیپلماسیشهری‬ ‫رئیس نمایندگــی وزارت امور خارجه در اســتان‬ ‫اصفهان نیز در این جلسه اظهار کرد‪ :‬حمایت های‬ ‫مدیریــت شــهری از فعالیت هــای بین المللی شــهر‬ ‫اصفهــان بــرای پیشــبرد فعالیت هــای بین المللــی‬ ‫شــهرداری باعث شــد طی سه ســال گذشته روابط‬ ‫بین المللــی و روابط دیپلماســی شــهری به گونه ای‬ ‫پیش رود که اصفهان در ایران پرچم دار دیپلماسی‬ ‫شهری و بین المللی باشد‪.‬علیرضا ساالریان تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬از مجموعــه وزارت امــور خارجــه‪ ،‬شــهرداری‬ ‫اصفهان و شــورای اســامی شــهر اصفهان که برای‬ ‫تهــای شــهر در حــوزه دیپلماســی‬ ‫پیشــبرد فعالی ‬ ‫همکاری هایالزمراداشتندتشکرمی کنم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بازچرخانیتجهیزاتپزشکیدر کشورباسرمایه گذاریاستانقدسرضوی‬ ‫سحر رحمتی‪ -‬مشهد مقدس‪ :‬استان قدس همواره‬ ‫حمایــت از کس ـب وکارهای دانش بنیــان را یکی از‬ ‫دغدغ ههــای اصلــی خــود می داند؛ حــال اگر این‬ ‫کس ـب وکار در حــوزه ســامت مــردم و موثــر در‬ ‫روند تحول نظام ســامت کشــور باشــد‪ ،‬اهمیتی‬ ‫دوچندان پیدا می کند‪.‬‬ ‫مهرماه ســال گذشــته بود که مرکز نواوری ویتا‬ ‫با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫افتتاح شد؛ مرکزی که پروژه بازچرخانی یا همان‬ ‫تعمیــر‪ ،‬به روزرســانی و نوســازی دســتگاه ها و‬ ‫تجهیزات پزشکی را بر عهده گرفت تا با مشارکت‬ ‫و ســرمایه گذاری شــرکت فناوری و نواوری اســتان‬ ‫قــدس رضــوی و همــکاری شــتاب دهنده ســنتز‬ ‫دانشــگاه صنعتی شــریف اقدامی مهــم در حوزه‬ ‫بهداشت و درمان اغاز شود‪ .‬پیش ازاین‪ ،‬دستگاه ها‬ ‫و تجهیزات پزشکی به دلیل نداشتن دانش کافی‬ ‫چه برای راه اندازی و چه برای تعمیر‪ ،‬در وضعیت‬ ‫اســقاط قرار می گرفتند‪ ،‬اما این پروژه شــرایطی را‬ ‫فراهم کرد تا تجهیزات معیوب وارد مسیر بازسازی‬ ‫و احیا شوند‪ .‬در قالب این طرح با دریافت مجوز‬ ‫از مراجــع ذیصــاح‪ ،‬دســتگاه های پزشــکی کــه‬ ‫قابلیت بازچرخانی رادارند‪ ،‬شناسایی شده و پس‬ ‫از خرید تجهیزات الزم‪ ،‬عملیات بازچرخانی انجام‬ ‫یشــود‪ .‬طبــق گزارش شــرکت فناوری و نــواوری‬ ‫م ‬ ‫رضوی‪ ،‬از زمان افتتاح این مرکز تاکنون یک دستگاه‬ ‫سی تی اسکن‪ ،‬یک دستگاه تصویربرداری ‪ CRM‬و‬ ‫‪ 20‬دســتگاه ونتیالتور توســط متخصصان داخلی‬ ‫بازچرخانــی شــده اســت و تعمیــر و به روزرســانی‬ ‫‪ 81‬دســتگاه دیگــر نیــز در دســت اقدام اســت که‬ ‫یشــود تــا در ماه هــای اینــده تکمیل‬ ‫پیش بینــی م ‬ ‫شــود‪.‬همچنین این مرکز قصد دارد از تیرماه ســال‬ ‫جاری با بهره گیری از توانمندی متخصصین کشور‪،‬‬ ‫تــوان بازچرخانــی خود را به ‪ 20‬واحد دســتگاه در‬ ‫مــاه در خطــوط بازچرخانــی‪ ،‬ازجملــه ‪ 12‬واحــد‬ ‫دســتگاه تنفســی‪ ،‬ارتقا دهد تا در شرایط بحرانی‬ ‫کشور ناشی از شیوع کرونا و تحریم ها‪ ،‬گام موثری‬ ‫در راستای تامین نیاز به تجهیزات پزشکی بردارد‪.‬‬ ‫بهره وری و استفاده از توانمندی نیروی متخصص‬ ‫داخلی ازجمله اهداف طرح بازچرخانی تجهیزات‬ ‫پزشکی است‪ ،‬چراکه عالوه بر اشتغال زایی‪ ،‬نقش‬ ‫موثــری در جلوگیــری از خــروج نخبــگان از کشــور‬ ‫داشته است‪ .‬جلوگیری از خروج ارز نیز یکی دیگر‬ ‫از اهداف پروژه بازچرخانی تجهیزات پزشــکی در‬ ‫داخل کشور است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫استاندار گیالندر مراسماغاز برداشتبرگسبزچایمطرح کرد؛‬ ‫پشتیبانیاز خودکفاییدر تولیدچایبرای کاهشوارداتاینمحصول‬ ‫رشــت ‪ -‬رویــداد امــروز‪ :‬اســتاندار گیالن با اشــاره به‬ ‫افزایشرقابت پذیریصنعتچایایرانیبااقدامات‬ ‫حمایتی دولت گفت که از تولید چای برای کاهش‬ ‫واردات این محصول به کشور‪ ،‬پشتیبانی های الزم‬ ‫صورتمی گیرد‪.‬‬ ‫دکتر ارسالن زارع در حاشیه مراسم اغاز برداشت‬ ‫برگ سبز چای در بخش کومله شهرستان لنگرود در‬ ‫گفت وگــو با خبرنــگاران‪ ،‬چای را یکــی از مهم ترین‬ ‫محصوالت گیالن و ایران دانســت و اظهار داشت‪:‬‬ ‫صنعت چای سهم ‪ ۵۰‬هزارنفری اشتغال را به خود‬ ‫اختصاصدادهاست‪.‬‬ ‫او به گردش مالی ساالنه بالغ بر ‪ ۵۰‬هزار میلیارد‬ ‫ریال صنعت چای اشاره و خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به استفاده مردم در نقاط مختلف کشور عزیزمان‪،‬‬ ‫به هر میزان که زمینه خودکفایی این محصول مهم‬ ‫را فراهم کنیم از وابستگی کشور نسبت به واردات‬ ‫چای‪ ،‬کاستهمی شود‪.‬‬ ‫اســتاندار گیالن حمایت های گســترده دولت از‬ ‫صنعت چای طی ســالیان اخیر برای افزایش تولید‬ ‫را یــاداور شــد و گفــت‪ :‬افزایش نرخ خرید تضمینی‬ ‫و تامیــن اعتبار موردنیــاز و حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫واردات چــای ازجملــه اقدامــات مهــم دولــت در‬ ‫حمایتازاینصنعتبوده کهافزایشرقابت پذیری‬ ‫تولیدداخلبرایچای کارانوصنعتگراناینحوزهرا‬ ‫بهدنبالداشتهاست‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬خوشــبختانه ســازمان های جهــاد‬ ‫کشاورزی و چای نیز با اقدامات ترویجی و اموزشی‪،‬‬ ‫زمینه افزایش بهره وری‪ ،‬تولید و کیفیت محصول را‬ ‫به ویژهدر سال هایاخیرفراهم کرده اند‪.‬‬ ‫دکتر زارع به تولید‪ ۹۰‬درصد چای کشور در گیالن‬ ‫اشاره و ابراز امیدواری کرد همان طور که سال گذشته‬ ‫شاهد افزایش‪ ۵‬درصدی میزان تولید چای در گیالن‬ ‫بودیم امســال نیز شاهد سیر صعودی این شاخص‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫اســتاندار گیــان گفــت‪ :‬خوشــبختانه در ایــن‬ ‫محصول طی ماه های گذشته شاهد افت نبوده ایم‬ ‫و از بابــت کیفیــت چــای اســتان و کشــور اطمینــان‬ ‫صددرصدی وجود دارد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫نصب کارت زرد و تله‬ ‫دلتا برای جذب افات بر‬ ‫درختان باغستان سنتی‬ ‫قزوین‬ ‫قزوین ‪ -‬رویداد امروز‪ :‬مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان‬ ‫قزوین گفت‪ :‬به منظور جذب افات درختان باغستان‬ ‫ســنتی قزوین ‪ ۱۲‬هــزار کارت زرد جذب کننــده افات و‬ ‫‪ ۲۵۰‬تلهدلتابررویدرختانباغستاننصب شدهاست‏‪.‬‬ ‫سعید صالحی افزود‪ :‬این طرح به صورت مشارکتی‬ ‫بــا همکاری و هماهنگی کمیته فنی باغســتان ســنتی‬ ‫مستقر در سازمان جهاد کشاورزی‏و مجموعه سازمان‬ ‫باغستان سنتی قزوین اجرا و کارت های زرد و تله های‬ ‫دلتا در بین نمایندگان منتخب رودخانه های‏باغستان‬ ‫سنتی توزیع شده است‏‪ .‬او هدف از اجرای این طرح را‬ ‫شکار انبوهجمعیتافاتدر راستایپیشگیریوتعیین‬ ‫زمان مناسب مبارزه با افات پسیل و‏چوبخوار پسته و‬ ‫ارائه راهکارهای مناســب به باغداران جهت مبارزه با‬ ‫افت های مخرب باغستان سنتی عنوان کرد‏‪ .‬او با اشاره‬ ‫به اینکه استفاده از کارت های رنگی چسبنده یکی از‬ ‫ایمن تریــن و کم هزینه ترین روش های مبــارزه با افات‬ ‫اســت‪،‬‏یاداور شــد‪ :‬استفاده از کارت های تله منجر به‬ ‫کاهش استفاده از سموم شیمیایی‪ ،‬شناسایی افت ها‬ ‫و تعداد جمعیت ان ها‏به منظور ردیابی زمان مبارزه‪،‬‬ ‫پیشگیری از افزایش جمعیت افت ها از طریق کاهش‬ ‫میــزان تخم ریزی با نابودی حشــرات بالغ و‏درنهایت‬ ‫کنترل ونابودی افت هامی شو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫جلوگیری از هرگونه تجمع‬ ‫در ارامستان های قم‬ ‫مدیــرکل هماهنگی و نظــارت بر خدمات شــهری‬ ‫شــهرداری قــم بــا بیــان اینکــه از هرگونــه تجمــع در‬ ‫ارامســتان ها جلوگیــری می شــود‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬طوری‬ ‫برنامه ریزی شــده کــه برنامه هــای خاک ســپاری در‬ ‫قطعات مختلــف در بازه های صبــح و عصر به منظور‬ ‫کاهش تجمعات صورت گیرد‪ .‬سید محسن میرهادی‬ ‫بــا اشــاره به همکاری شــهرداری قم با مرکز بهداشــت‬ ‫برای رعایت شیوه نامه های بهداشــتی‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫ارتباط و هماهنگی مناســبی در این زمینه وجــود دارد‬ ‫و بــه جدیــت در حال دنبال کردن خواســته های مرکز‬ ‫بهداشــت هســتیم‪ .‬مدیرکل هماهنگــی و نظــارت بر‬ ‫خدمات شــهری شــهرداری قم با بیان اینکه از هرگونه‬ ‫تجمع در ارامستان ها جلوگیری می شود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫طوری برنامه ریزی شــده که برنامه های خاک سپاری در‬ ‫قطعات مختلــف در بازه های صبــح و عصر به منظور‬ ‫کاهشتجمعاتصورت گیرد‪.‬میرهادیادامهداد‪:‬تنها‬ ‫مشکل در این زمینه تجمعات خانواده های فوتی های‬ ‫غیرکروناییاست کهاینخانواده هابه شدتمقاومت‬ ‫می کنند که محدودیت هایی در این زمینه نیز با حضور‬ ‫نیروها در نظر گرفته شده است‪ .‬او با اشاره به رعایت‬ ‫شــیوه نامه های بهداشــتی در پایانه های مســافربری و‬ ‫حمل ونقل عمومی‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در پایانه ها اســتفاده‬ ‫از ماســک و دوری از هرگونه تجمع الزام اســت و این‬ ‫موضوع به شدت رصد‪ ،‬پایش و تذکر داده می شود‪.‬‬ ‫انعقاد ‪ ۶۰‬قرارداد عمرانی‬ ‫در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی استان سمنان‬ ‫مدیرعاملشرکتشهرک هایصنعتیاستانسمنان‬ ‫گفــت‪ ۶۰:‬قــرارداد عمرانی بــرای انجام امور مختلف و‬ ‫به منظور تجهیز و تکمیل زیرســاخت ها در شــهرک ها و‬ ‫نواحیصنعتیایناستاندر سال‪ ۹۹‬منعقدشد‪.‬حسن‬ ‫ال بویه با اعالم این خبر افزود‪ :‬ارزش این تعداد قرارداد‬ ‫عمرانی بالغ بر یک هزار و‪ ۸۹‬میلیارد ریال از محل منابع‬ ‫ملی‪ ،‬طرح های عمرانی و داخلی شــرکت بوده اســت‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬اجرای پروژه عمرانی در راستای تکمیل و‬ ‫توسعه زیرساخت ها و بر اساس طراحی مناسب‪ ،‬براورد‬ ‫هزینهوتخصیصاعتبار الزمانجاممی شود‪.‬مدیرعامل‬ ‫شرکتشهرک هایصنعتیاستانسمنانخاطرنشانکرد‪:‬‬ ‫رسالت این شرکت اجرای زیرساخت الزم جهت استقرار‬ ‫واحدهایتولیدیوبسترسازیمناسبدر بخشتولیدو‬ ‫صنعت است‪ .‬ال بویه تصریح کرد‪ :‬اجرای دیوار سنگی‬ ‫هدایت ســیالب‪ ،‬شبکه روشــنایی‪ ،‬جدول‪ ،‬زیرسازی و‬ ‫اسفالت معابر‪ ،‬تهیه اجناس و اجرای شبکه فیبر نوری‪،‬‬ ‫شــبکه فاضــاب‪ ،‬شــبکه ابیــاری قطــره ای‪ ،‬شــبکه ‪۲۰‬‬ ‫کیلوولتوروشنایی‪،‬شبکه گاز و‪...‬ازجملهقراردادهای‬ ‫طرح های عمرانی است که سال‪ ۹۹‬منعقد شد‪ .‬مراحل‬ ‫اجرا‪ ۲۳‬طرحعمرانیدر شهرک هاونواحیصنعتیاین‬ ‫استان سال‪ ۹۹‬به پایان رسید و برای اجرای این طرح ها‬ ‫بیشاز‪ ۲۵۲‬میلیاردو‪ ۸۶۵‬میلیونریالهزینهشد‪.‬‬ ‫‪ ۱۹۲۹‬طرح اشتغال‬ ‫روستایی در قزوین‬ ‫تسهیالت دریافت کردند‬ ‫قزویــن ‪ -‬رویــداد امــروز‪ :‬مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعی اســتان قزوین گفت‪ :‬از ابتدای شــروع طرح تا‬ ‫پایان سال‪ ،۹۹‬یک هزار و‪ ۹۲۹‬طرح اشتغال روستایی‬ ‫در قزویــن تســهیالت کم بهــره دریافــت کرده انــد‪ .‬رضا‬ ‫گروسیبابیاناینکهپرداختتسهیالتاشتغالروستایی‬ ‫ازسال‪ ۹۶‬اغازشدهاستافزود‪:‬تاکنونمبلغ‪ ۲۶۴‬میلیارد‬ ‫و‪ ۹۱۸‬میلیون تومان تسهیالت جهت اشتغال‪ 4‬هزار و‬ ‫‪ ۲۶۳‬نفر به طرح های مذکور پرداخت شده است‪ .‬او با‬ ‫اشاره به میزان تسهیالت پرداختی در بانک های استان‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬بانک کشاورزی به‪ ۷۳۵‬طرح با هزار و‪۶۶۰‬‬ ‫اشــتغال‪ ،‬پســت بانک به ‪ ۴۷۰‬طرح با ‪ ۹۲۹‬اشــتغال‪،‬‬ ‫صنــدوق کارافرینــی امید به‪ ۴۳۱‬طرح با‪ ۷۰۹‬اشــتغال‬ ‫و بانک توســعه تعاون به ‪ ۲۹۳‬طرح با ‪ ۹۶۵‬اشــتغال‬ ‫تسهیالتپرداختکرده اند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 06‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1054‬‬ ‫دوشنبه ‪ 06‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1054‬‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫کشف باند بزرگ‬ ‫زمین خواری ‪ ۲۰‬ساله‬ ‫در بهبهان‬ ‫بهبهان‪-‬رویدادامروز‪:‬دادستانعمومیوانقالببهبهان‬ ‫از کشــف بزرگ ترین باند زمین خواری در این شهرستان‬ ‫و دستگیری متهمان اصلی این پرونده خبر داد‪ .‬روح اله‬ ‫زندی اظهار کرد‪ :‬متهم اصلی به مدت ‪ ۲۰‬سال مرتکب‬ ‫نهــای دولتــی در ایــن منطقه شــده بود که‬ ‫فــروش زمی ‬ ‫پس از ماه ها تحقیقات قضایی و تعقیب او‪ ،‬سرانجام‬ ‫دســتگیر شــد‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬پرونده از ابعاد گســترده‬ ‫و ارقــام باالیــی برخوردار اســت و افراد متعددی با این‬ ‫پرونده در ارتباط هستند و از همین رو متهمان با صدور‬ ‫قرار تامین بازداشت موقت‪ ،‬جهت کشف ابعاد کامل‬ ‫موضوعــات در اختیــار یکــی از نهادهای امنیتی اســتان‬ ‫خوزستانقرارگرفته اند‪.‬‬ ‫زندی گفت‪:‬متهمانباتشکیلشبکه گستردهمفاسد‬ ‫اقتصــادی تاکنــون زمین های دولتــی زیادی را بــه مردم‬ ‫فروختــه بودند که اکنــون پس از طــی مراحل قانونی‪،‬‬ ‫این زمین ها به دولت عودت داده شد‪ .‬او با بیان این که‬ ‫هدف اصلی از تشکیل این پرونده و بازداشت متهمان‪،‬‬ ‫استیفای حقوق بیت المال و بزه دیدگان است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هماهنگی های الزم با مســئولین امر جهــت حل فوری‬ ‫مشــکالت بزه دیدگان انجا مشــده اســت و امید اســت‬ ‫شــهروندان عزیــز و بزرگــوار دارالمومنین بهبهــان در امر‬ ‫اجرای عدالت کما فی السابق یار و یاور دستگاه قضایی‬ ‫باشند‪ .‬زندی گفت‪ :‬در خصوص پالک ‪ ٥٥٩٩‬و ‪،٥٦٥٦‬‬ ‫با توجه به اینکه بیش از ‪ ٩٠‬درصد اراضی این دو پالک‬ ‫متعلق به دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی‬ ‫مســکن و شهرســازی است‪ ،‬شــهروندانی که در این دو‬ ‫پــاک زمیــن خریداری کرده اند‪ ،‬اســناد و مــدارک خرید‬ ‫خود را ارائه کنند تا پس از اثبات انجام معامله فی مابین‬ ‫طرفین‪ ،‬اخذ خسارت از متهمان و پرداخت به حساب‬ ‫یشــده بــه تملک‬ ‫مســکن و شهرســازی‪ ،‬زمیــن خریدار ‬ ‫خریــداران دربیایــد و یا در صورت عدم تمایل به حفظ‬ ‫زمین خریداری شده‪ ،‬قیمت زمین مورد معامله به نرخ‬ ‫روز از متهمان اخذ و به حساب خریداران پرداخت شود‪.‬‬ ‫اغاز فعالیت های پژوهشی‬ ‫در حوزه مسئولیت‬ ‫اجتماعی شرکت مناطق‬ ‫نفت خیز جنوب‬ ‫اهواز‪-‬رویدادامروز‪:‬رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی‬ ‫مناطقنفت خیزجنوباز اعالماولویت هاوامادگیاین‬ ‫شرکت برای حمایت از فعالیت های پژوهشی مرتبط با‬ ‫مسئولیت اجتماعی خبر داد‪ .‬دکتر شاهین کرد با بیان‬ ‫ایــن مطلب در نشســت بررســی مســئولیت اجتماعی‬ ‫مناطــق نفت خیز جنوب‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬این نشســت‬ ‫باهدف هماهنگی بیشتر بین ادارات پژوهش و فناوری‪،‬‬ ‫روابط عمومی و کمیته‪ CSR‬مبنی بر لزوم هدفمندی و‬ ‫اولویت بخشیبهمسئولیت هایاجتماعیتشکیلشد‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬دراین ارتبــاط پژوهــش و فنــاوری مناطق‬ ‫نفت خیــز جنــوب در خصــوص حمایــت از پروژ ههــای‬ ‫دانشجوییوفعالیت هایپژوهشیاعضایهیئت علمی‬ ‫دانشــگاه ها و مراکــز علمــی در حــوزه مســئولیت های‬ ‫اجتماعی در محورهایی چون الگوها‪ ،‬روندها‪ ،‬بررسی‬ ‫شهــا و بســترهای قانونــی و حقوقــی و مطالعــه‬ ‫چال ‬ ‫پیامدهایاجتماعیناشیاز برنامه ریزی‪،‬اجراواقدامدر‬ ‫محدودهشهرهاوروستاهای گسترهفعالیتاینشرکت‬ ‫امادگی کامل دارد‪ .‬دکتر کرد افزود‪ :‬بهره گیری از مدل ها‬ ‫و ایده های نوین در اثربخشــی این حوزه امری ضروری‬ ‫ ا ست و به این منظور تالش خود را برای جلب همکاری‬ ‫مراکز علمی و دانشگاهی و ورود ان ها به این عرصه به‬ ‫کارخواهیمبست‪.‬‬ ‫دستگیری زن سارق‬ ‫طالهای کودکان در اهواز‬ ‫اهواز‪-‬رویدادامروز‪:‬فرمانده انتظامی اهواز‪ ،‬از دستگیری‬ ‫یک سارق به عنف و کشف هشت فقره سرقت در این‬ ‫شهرستان خبر داد‪ .‬سرهنگ محسن دالوند اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫پی وقوع چند فقره سرقت به عنف زنجیره ای طالجات‬ ‫کودکان در مجتمع های مسکونی شهرستان اهواز توسط‬ ‫یک زن‪ ،‬موضوع شناسایی هویت و دستگیری سارق به‬ ‫عنفبه طور خاصدر دستور کار عوامل کالنتری‪ ۲۲‬کوی‬ ‫مجاهد اهواز قرار گرفت‪ .‬او افزود‪ :‬با تالش شــبانه روزی‬ ‫همکاران در انجام کار اطالعاتی هویت و مخفیگاه های‬ ‫ســارق کــه دو ماه پیــش از زندان ازادشــده بود‪ ،‬در نقاط‬ ‫مختلــف اهواز شناســایی شــد‪ .‬فرمانده انتظامــی اهواز‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬پــس از روزهــا مراقبت‪ ،‬این ســارق در یک‬ ‫عملیاتیغافلگیرانهدستگیروبهکالنتریمنتقلشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫پتروشیمی در ماهشهر‬ ‫به مراجع قضائی‬ ‫معرفی شدند‬ ‫رئیس اداره محیط زیست شهرستان ماهشهر گفت‪:‬‬ ‫مدیران دو مجموعه پتروشــیمی به علت ایجاد الودگی‬ ‫به مراجع قضائی معرفی شــدند‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬ایرج‬ ‫سلیمانیدر خصوصجزئیاتاینخبراظهار کرد‪:‬باتوجه‬ ‫بهایجادالودگیورعایتنکردنالزاماتزیست محیطی‬ ‫وبی توجهیبهتذکراتواخطاریه هایصادرشدهازسوی‬ ‫اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان بندر ماهشهر‪،‬‬ ‫مدیرانایندومجموعهبهمراجعقضائیمعرفیشدند‪.‬‬ ‫رویدا د خوزستان‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫‪ ۵۸‬درصد ظرفیت سدهای استان خالی است‬ ‫بازگشتخشکسالیبهخوزستان‬ ‫اهواز‪ -‬رویداد امروز‪:‬خوزســتان در ‪ ۱۵‬ســال گذشته‬ ‫با خشکســالی مواجه بوده است‪ .‬ســال ابی ‪-۹۷‬‬ ‫‪ ۹۶‬یکــی از شــدیدترین خشکســالی ها بــوده و‬ ‫مسئوالن ان را شدیدترین خشکسالی نیم قرن اخیر‬ ‫اعــام کــرده بودند‪ .‬بارندگی های شــدید ‪۹۷-۹۸‬‬ ‫اما وقوع ســیالب در خوزســتان و خســارات بســیار‬ ‫در پی داشــت‪ .‬اکنون باگذشــت ‪ ۲‬ســال پرباران‪،‬‬ ‫خشکسالی دوباره به خوزستان بازگشته است‪.‬‬ ‫معاون مطالعات جامع منابع اب سازمان اب‬ ‫و برق خوزستان نسبت به وقوع خشکسالی شدید‬ ‫مشابه سال ‪ ۹۷‬در این استان هشدار داد و گفت‪:‬‬ ‫کاهــش ‪ ۳۳‬درصــدی ابدهــی رودخان ههــا باعــث‬ ‫شــده ســدها ابگیری نشــود و ‪ ۵۸‬درصــد از حجم‬ ‫مفید سدهای خوزستان در حال حاضر خالی است‪.‬‬ ‫فراز رابعی اظهار داشت‪ :‬بر اساس گزارش مرکز ملی‬ ‫خشکسالی و اقلیم شناسی هواشناسی‪ ،‬همه کشور‬ ‫با خشکسالی بی سابقه ای دست به گریبان است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬بارندگی در خوزســتان بســیار کم بوده و‬ ‫استان های هم جوار که تامین کننده اب این استان‬ ‫هســتند همچون لرســتان‪ ،‬چهارمحــال و بختیاری‬ ‫و کهگیلویــه و بویراحمــد‪ ،‬نیز جــزو کم بارش ترین‬ ‫اســتان های کشور به شــمار می ایند‪ .‬رابعی اضافه‬ ‫کــرد‪ :‬در زمســتان گذشــته بارندگــی موثــری اتفاق‬ ‫نیفتاد و اوردهای قابل توجهی به وقوع نپیوست‪،‬‬ ‫امیــد مــا بــه فروردیــن بــود کــه این مــاه نیــز جزو‬ ‫کم بارش ترین ماه های فروردین دوره های گذشــته‬ ‫بــوده اســت‪ .‬او بــا اشــاره بــه ابگیــری ‪ ۴۲‬درصد از‬ ‫مخازن سدهای خوزستان به دلیل کاهش اوردها‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬اوردها به خوزســتان از ابتدای ســال جاری‬ ‫تاکنــون ‪ ۳۳‬درصــد نســبت بــه ســال های نرمــال‬ ‫کاهش داشته است‪ .‬رابعی افزود‪ :‬حجم اوردها در‬ ‫این مدت در حوضه دز ‪ ۴۳‬درصد کاهش‪ ،‬حوضه‬ ‫کرخه ‪ ۴۰‬درصد کاهش‪ ،‬حوضه کارون ‪ ۲۴‬درصد‬ ‫کاهش‪ ،‬حوضه مارون ‪ ۳۱‬درصد کاهش و حوضه‬ ‫جره ‪ ۴۶‬درصد کاهش داشته است‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫معتقدیم خشکسالی تابستان امسال در خوزستان‬ ‫مشــابه ســال ‪ ۹۷‬خواهــد بــود‪ ،‬اگرچه شــرایط در‬ ‫حوضه های دز و کرخه از سال ‪ ۹۷‬نیز بدتر است‪.‬‬ ‫رابعــی بــا اشــاره بــه دالیــل کاهش شــدید حجم‬ ‫ذخیره مخازن ســدهای خوزســتان‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫کم بارشــی و به تبــع ان کاهــش اوردها باعث شــد‬ ‫امکان ابگیری کامل مخازن سدها فراهم نشود‪ ،‬از‬ ‫سوی دیگر تامین کامل اب کشت زمستانه و تالش‬ ‫برای جلوگیری از خســارت به کشــاورزان‪ ،‬موجب‬ ‫تنش در مخازن سدها شده است‪.‬‬ ‫او اضافــه کــرد‪ :‬نخســتین جلســه مدیریــت‬ ‫نمــاه پارســال در ســازمان‬ ‫تنــش خشکســالی بهم ‬ ‫اب و بــرق خوزســتان برگــزار و محدودیــت منابع‬ ‫ابــی بــه اســتانداری اعــام شــد‪ ،‬متعاقــب ان‬ ‫جلســات متعددی در استانداری با حضور مدیران‬ ‫تشکیل شدهاست‪.‬‬ ‫رابعــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــر اســاس تجــارب‬ ‫سال های گذشته و نظرات کارشناسان و مدل های‬ ‫شبی هســازی‪ ،‬برنامه ریــزی دقیقی صــورت گرفته تا‬ ‫بتوانیم تابستان امسال را با کمترین تنش ابی سپری‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫نگرانی از شوری اب در ابادان و خرمشهر‬ ‫معاون ســازمان اب و برق خوزستان همچنین‬ ‫گفــت‪ :‬کاهــش شــدید اوردها بر تولیــد برقابی نیز‬ ‫تاثیر خواهد داشت و پیش بینی می شود که تولید‬ ‫انرژی ‪ ۳۰‬درصد نسبت به پارسال کاهش یابد‪ .‬او‬ ‫بــه دیگر اثرات تنش ابی در تابســتان پیــش رو در‬ ‫استان خوزستان اشاره کرد و افزود‪ :‬اولویت نخست‬ ‫ما تامین اب شرب باکیفیت مناسب است و تمام‬ ‫تالش ها در این راســتا صورت می گیرد مشــروط بر‬ ‫اینکــه باقــی مصرف کننــدگان اعــم از کشــاورزی و‬ ‫ابزی پروریبهبرنامهمتعهدباشند‪.‬رابعیدر پاسخ‬ ‫به اینکه ایا احتمال تکرار شوری اب شرب در ابادان‬ ‫و خرمشــهر مشــابه ســال ‪ ۹۷‬وجــود دارد‪ ،‬اظهــار‬ ‫یکــه برداشــت مصرف کننــدگان‬ ‫داشــت‪ :‬درصورت ‬ ‫مطابق برنامه باشد و زهاب بیشتری وارد رودخانه‬ ‫نکنند‪ ،‬این اتفاق تکرار نمی شود‪ .‬او درباره تامین‬ ‫اب نخیالت شادگان‪ ،‬ابادان و خرمشهر نیز گفت‪:‬‬ ‫تامیناب کشت هایدائمشاملباغاتونخیالت‪،‬‬ ‫اولویــت دوم بعــد از تامیــن اب شــرب اســت و‬ ‫درصورتی که برنامه محقق شود‪ ،‬مشکلی در تامین‬ ‫اب ا نهــا نخواهیــم داشــت‪ .‬رابعــی اضافــه کرد‪:‬‬ ‫تامین اب نخیالت در شادگان مشابه پارسال است‬ ‫و رهاسازی اب به صورت موجی انجام می شود زیرا‬ ‫ایــن روش در ســال گذشــته موفق بــوده و رضایت‬ ‫نخــل داران و مقامــات را در پی داشــته اســت‪ .‬به‬ ‫گفته او‪ ،‬در حال حاضر حجم اب قابل برنامه ریزی‬ ‫برای کشــاورزی مصوب شــده اما قرار شــده اســت‬ ‫که جهاد کشــاورزی سطح اراضی موردنظر خود را‬ ‫اعالم کند‪.‬‬ ‫کاهش دوباره اب کارون‬ ‫رابعــی در ادامــه بــا اشــاره بــه اعــام هشــدار‬ ‫خشکسالی به دستگاه های خوزستان از بهمن ماه‬ ‫پارســال‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه همــه دســتگاه های اســتان‬ ‫پیش اگاهی دادیم که انتظار خشکسالی سال ‪۹۷‬‬ ‫را داشــته باشــند و خود را برای این شــرایط اماده‬ ‫کنند‪ ،‬در صورت نیاز سیستم ابگیرهای خود را تغییر‬ ‫دهند و الیروبی کنند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در ماه های اتی دبی رودخانه کارون‬ ‫در مقطــع اهــواز حــدود ‪ ۲۰۰‬مترمکعــب بــر ثانیه‬ ‫یشــود بنابراین رودخانه کم اب خواهد‬ ‫تنظیم م ‬ ‫بود‪ .‬رابعی با تاکید بر همکاری همه دستگاه ها و‬ ‫فرمانداری ها بــرای تحقق برنامه ریزی منابع اب‪،‬‬ ‫ی تالش می کنیم‬ ‫اضافــه کرد‪ :‬بر اســاس برنامه ریــز ‬ ‫کــه شــوری اب رودخانــه کارون در اهــواز بــه بیش‬ ‫از ســه هــزار میکرومــوس و در ابــادان بــه پنج هزار‬ ‫میکرومــوس نرســد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬در زمــان تنــش‬ ‫خشکســالی‪ ،‬بــا توجــه بــه اینکــه امــکان افزایش‬ ‫اب را نداریــم‪ ،‬تنهــا راهــکار دادن پیش اگاهــی و‬ ‫برنامه ریزی است تا از خسارت ها به ویژه به بخش‬ ‫کشاورزی جلوگیری شود که در این راستا هشدارها‬ ‫نمــاه ســال گذشــته اعال مشــده اســت‪ .‬بــر‬ ‫از بهم ‬ ‫اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬رابعی معاون ســازمان اب و‬ ‫برق پیش ازاین گفته بود که با وقوع خشکسالی‪،‬‬ ‫امکانتامینابموردنیاز کشتشلتوکدر تابستان‬ ‫امسال در حوضه های کرخه و مارون وجود ندارد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بیش از ‪ ۶۱۸‬هزار تن شکر از نیشکر در خوزستان تولید شد‬ ‫اهواز‪ -‬رویداد امروز‪ :‬مدیرعامل شــرکت توســعه نیشــکر و صنایع‬ ‫جانبی خوزســتان با بیان اینکه با پایان فصل برداشــت نیشکر در‬ ‫این شرکت‪ ،‬پنج میلیون و ‪ ۷۶۰‬هزار تن نیشکر از سطح ‪ ۶۱‬هزار و‬ ‫‪ ۶۵۷‬هکتار برداشت شد گفت‪ ۶۱۸ :‬هزار و ‪ ۲۵۰‬تن شکر از این‬ ‫میزان برداشــت‪ ،‬در ســال زراعــی جاری در واحدهــای هفت گانه‬ ‫نیشــکری خوزســتان تولید شــد‪ .‬عبدعلی ناصری افزود‪ :‬برداشــت‬ ‫نیشــکر در واحدهای هفت گانه نیشــکری خوزســتان از اواخر مهر‬ ‫پارسال شروع و تا ‪ ۲۵‬فروردین جاری ادامه داشت‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬تولیــد شــکر در ســال زراعــی ‪ ۱۳۹۹ -۱۴۰۰‬در‬ ‫واحدهای هفت گانه نیشکری خوزستان ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۲۵۰‬تن بیش‬ ‫از میــزان پیش بینــی ایــن محصول راهبــردی بود‪ .‬ناصــری با بیان‬ ‫اینکه تولید شکر در واحدهای هفت گانه نسبت به ‪ ۲‬سال گذشته‬ ‫‪ ۲‬برابر افزایش یافت پیش بینی کرد در ســال زراعی ‪۱۴۰۰-۱۴۰۱‬‬ ‫حدود ‪ ۷۰۰‬هزار تن شکر در واحدهای نیشکری وابسته به شرکت‬ ‫توســعه نیشــکر و صنایع جانبی تولید شــود که این میزان تولید‪،‬‬ ‫معــادل ظرفیــت اســمی ایــن واحدهــا اســت‪ .‬او در ادامــه میزان‬ ‫برداشــت نیشــکر در واحد ســطح را در این شــرکت ‪ ۹۳.۴‬تن در‬ ‫هکتــار بیــان کــرد و از ثبت باالترین رقم تولید شــکر در کشــت و‬ ‫صنعت نیشــکر دهخدا وابســته به این شرکت در شمال اهواز به‬ ‫میــزان ‪ ۱۳.۲‬تــن شــکر در هکتار خبر داد‪ .‬ناصــری گفت‪ :‬با پایان‬ ‫برداشــت نیشــکر در واحدهــای هفت گانــه نیشــکری خوزســتان‪،‬‬ ‫عملیات داشت در سطح ‪ ۶۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬هکتار شروع شد‪.‬‬ ‫او ابــراز امیــدواری کــرد بــا توجــه به خشکســالی ســال زراعی‬ ‫جــاری‪ ،‬بــا مدیریــت و تامیــن اب بتوانیــم امســال ‪ ۷۰۰‬هــزار تــن‬ ‫شــکر در واحدهای هفت گانه نیشــکری خوزســتان تولید کنیم که‬ ‫این خود یک رکورد جدید از ابتدای تاســیس این شــرکت تاکنون‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا عملیات اجرایی واحدهای هفتگانه نیشکری‬ ‫خوزســتان در ســطح ‪ ۸۴‬هزار هکتار در جنوب و شــمال اهواز از‬ ‫دهــه ‪ ۷۰‬شرو عشــده و از ابتدای دهــه ‪ ۸۰‬یکی پس از دیگری به‬ ‫بهره برداری رســیدند‪ .‬بر اســاس برنامه چش ـم انداز ‪ ،۱۴۰۴‬حدود‬ ‫‪ ۷۰‬درصــد تولیــد شــکر موردنیــاز کشــور در خوزســتان از تولیــد ‪۲‬‬ ‫محصول راهبردی نیشکر و چغندرقند تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رئیس کلدادگستریخوزستان‪:‬‬ ‫مالحظه ای در برخورد با مجرمان صورت نمی گیرد‬ ‫مینــا رامــی‪ -‬اهواز‪:‬رئی ـس کل دادگســتری‬ ‫خوزســتان گفــت‪ :‬بــرای اجــرای قانــون و‬ ‫تعییــن مجــازات هیــچ مالحظ ـه ای صــورت‬ ‫نمی گیــرد و ســرعت صــدور احــکام بــرای‬ ‫مجرمــان و ســارقان نیــز افزایش یافته اســت‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین صــادق مــرادی‬ ‫در حاشــیه بازدیــد از کشــفیات یک ماهــه‬ ‫فرماندهی انتظامی خوزســتان اظهار داشت‪:‬‬ ‫خوشــبختانه به همت نیروی انتظامی در ماه‬ ‫گذشــته بالغ بــر یک تن مواد مخــدر‪ ،‬تعدادی‬ ‫ســاح جنگــی و امــوال مســروقه کشف شــده‬ ‫که افتخار بزرگی اســت‪ .‬او افزود‪ :‬امید است‬ ‫ایــن مســیر همچنــان تداوم داشــته و عزت و‬ ‫اقتــدار نیــروی انتظامــی نیــز روزب ـه روز بیشــتر‬ ‫شــود‪ .‬رئیس کل دادگســتری خوزستان تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬همــواره برای اجرای قانــون و مجازات‬ ‫مجرمــان لحظ ـه ای تعلــل نخواهیم کرد و در‬ ‫احــکام ســارقان نیــز هیچ گونــه مالحظ ـه ای‬ ‫صورت نمی گیرد‪.‬‬ ‫مــرادی گفت‪ :‬ســارقان باید بداننــد تا زمانی‬ ‫که مجازات برای ان ها اجرانشده از زندان ها ازاد‬ ‫نخواهنــد شــد و از امتیــازات قانونی (مرخصی و‬ ‫یــا عفــو) بــه هیچ گونــه برخــوردار نخواهند شــد‬ ‫تــا شــاید درس عبرتی برای افراد بزهکار باشــد و‬ ‫دیگر جرئت عملیات مجرمانه را نکنند‪ .‬فرمانده‬ ‫انتظامی خوزستان همچنین از دستگیری اعضای‬ ‫‪ ۹‬بانــد قاچــاق ســاح و مــواد مخــدر خبــر داد‬ ‫و گفــت‪ :‬اعضــای ایــن باندهــا دســتگیر و در ماه‬ ‫کتــن مواد مخدر و ‪ ۳۵۰‬قبضه ســاح‬ ‫گذشــته ی ‬ ‫جنگی و شکاری کشف شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رکورد تولید اهن اسفنجی توسط شرکت صنعت فوالد شادگان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت صنعــت فــوالد شــادگان‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬دســتیابی به رکورد تولید ماهانه‪،‬‬ ‫پس از گذشت ‪ ۱۴‬ماه باهمت و پشتکار کارکنان‬ ‫شرکت صنعت فوالد شادگان محقق شد‪.‬‬ ‫ســعید قاسم زاده بابیان اینکه میزان تولید در‬ ‫نمــاه ســال جاری بــه میــزان ‪ ۷۴۶۲۰‬تن‬ ‫فروردی ‬ ‫رسیده است‪ ،‬افزود‪ :‬دستیابی به این میزان تولید‬ ‫اهــن اســفنجی نتیجــه انجــام تعمیرات ســالیانه‬ ‫کیفــی و تکی هبــر توانایــی کارکنــان و متخصصان‬ ‫داخلی و بومی است‪.‬‬ ‫قاس ـم زاده بــا اشــاره بــه محدودیت هایــی‬ ‫مهــا و شــیوع ویــروس کرونا‬ ‫کــه به واســطه تحری ‬ ‫ایجادشــده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬تــاش کردیم علیرغم‬ ‫وجــود این محدودیت ها‪ ،‬در مســیر تولید پایدار‬ ‫گام برداریم‪ .‬خدا را شــاکریم که در طلیعه ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬که از ســوی رهبری به عنوان ســال « تولید‪،‬‬ ‫پشــتیبانی ها و مانــع زدایی ها» نام گذاری شــده‬ ‫اســت‪ ،‬گام های استواری در راستای تحقق شعار‬ ‫سال برداریم‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت صنعــت فــوالد شــادگان‬ ‫اظهار داشت‪ :‬همه توانایی خود را برای افزایش‬ ‫تولیــد و خودکفایــی بــه کار می گیریــم و از هیــچ‬ ‫تالشی در این مسیر دریغ نمی کنیم‪.‬‬ ‫رکــورد قبلــی تولیــد ماهانه اهن اســفنجی به‬ ‫نمــاه ســال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫میــزان ‪ ۶۹۹۱۷‬تــن و در بهم ‬ ‫محقق شده بود‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫محرومیتخوزستان‬ ‫از اعتبارات تنش ابی‬ ‫اهــواز‪ -‬رویــداد امروز‪ :‬اســتاندار‬ ‫شهرســتان های ایــن اســتان بــا‬ ‫خوزســتان بــا بیــان اینکــه در‬ ‫تنــش ابــی روبــه رو هســتند و‬ ‫نشســت شــورای عالــی اب که‬ ‫اجــرای طرح های عملیاتــی در‬ ‫هفته گذشتهبهریاستمعاون‬ ‫ایــن حــوزه مســتلزم اختصاص‬ ‫اول رئیس جمهوری برگزار شــد‬ ‫منابــع اعتبــاری دولتی اســت‪.‬‬ ‫قاسم سلیمانی دشتکی‬ ‫وزیــر نیرو‪ ،‬اســتان خوزســتان را‬ ‫او یاداور شــد‪ :‬از طریــق وزارت‬ ‫فاقــد تنــش ابــی معرفــی کرد‬ ‫کشور وسازمانمدیریتبحران‬ ‫گفــت‪ :‬همین امــر باعث محرومیت خوزســتان مکاتبات الزم در حال انجام اســت تا وضعیت‬ ‫از برخی منابع اعتباری در حوزه مقابله با تنش خوزســتان در زمینــه منابــع اعتبــاری در حــوزه‬ ‫ابی شده است‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬قاسم سلیمانی پروژه هــای اب رســانی اصــاح و بازنگری شــود‪.‬‬ ‫دشــتکی در نشست بررسی مشکالت شهرهای سلیمانیدشتکیدربخشدیگریازایننشست‬ ‫امیدیه و هندیجان در سالن جلسات استانداری به طرح اختصاص‪ ۲‬میلیارد و‪ ۲۰۰‬میلیون یورو از‬ ‫خوزستان اظهار داشت‪ :‬این اظهارنظر وزیر نیرو محل درامدهای نفتی کشور به استان خوزستان‬ ‫به واســطه اطالعات اشــتباه ارائه شــده از ســوی اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬این طرح با مشــارکت وزیر‬ ‫دســتگاه های مربوطه در اســتان خوزستان بوده نفت‪ ،‬ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشــور و‬ ‫اســت‪ .‬او از دســتگاه های زیرمجموعــه وزارت مسئوالناستانیتهیه شدهاست‪.‬‬ ‫نیرو در اســتان خوزستان خواســت هرچه زودتر‬ ‫استاندار خوزستان اضافه کرد‪ :‬این منابع در‬ ‫با مکاتبه رســمی نســبت بــه اصــاح اطالعات صورت تصویب مجلس شورای اسالمی در طول‬ ‫ارائه شده به این وزارتخانه‪ ،‬اقدام کنند‪ .‬نماینده پنج تا ‪ ۱۰‬سال به استان اختصاص خواهد یافت‬ ‫عالی دولت در اســتان خوزســتان بیان داشــت‪ :‬تا مشــکالت زیرســاختی موجــود خوزســتان در‬ ‫در ایــن رابطه طی گزارشــی وضعیت شــهرهای بخش های اب و فاضالب‪ ،‬مقابله با ســیالب و‬ ‫ب رفع شوند‪.‬‬ ‫خوزستان که دارای تنش ابی هستند به معاون روان ا ‬ ‫اول رئیس جمهوری ارائه شــده اســت‪ .‬اســتاندار‬ ‫اوادامهداد‪:‬پیش بینیمی شودجزییاتاین‬ ‫خوزســتان اضافــه کرد‪ :‬ایــن در حالی اســت که طرح طی یک ماه اینده نهایی و اماده ارائه به‬ ‫روز چهارشنبه هفته گذشته‪ ،‬هیئت دولت طی مجلسشورایاسالمی شود‪.‬‬ ‫مصوبه ای با اختصاص منابع مالی برای مقابله‬ ‫اســتاندار خوزســتان ســال مبــدا اجــرای این‬ ‫با تنش ابی در چند استان کشور موافقت کرده طــرح را ‪ ۱۴۰۰‬عنوان کرد و گفت‪ :‬درصورتی که‬ ‫اســت‪ .‬ســلیمانی دشــتکی بــه ســتاره دار شــدن ایــن طــرح به نتیجه برســد‪ ،‬اجــرای پروژه های‬ ‫(مشــروط) اســتان خوزســتان در جــدول توزیــع بخش اب و فاضالب اســتان خوزستان دیگر با‬ ‫اعتبارات اســتانی ویــژه طرح های اب رســانی در مشکل کمبود نقدینگی روبه رو نخواهند بود‪.‬‬ ‫الیحه بودجه سال ‪ ۱۴۰۰‬اشاره کرد و گفت‪ :‬این سلیمانی دشتکی با موافقت ماموریت‪ ۱۵۷‬نفر‬ ‫اقدام با توجه به بهره مندی استان خوزستان از نیروی خارج از بدنه وزارت کشور به استانداری‬ ‫ظرفیت ماده ‪ ۵۶‬قانون الحاق موادی به قانون خوزستان (درگذشته) انتقاد کرد و گفت‪ :‬از این‬ ‫تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و فاینانس تعــداد‪ ،‬ماموریت ‪ ۶۱‬نفر نیــز غیرقانونی بوده‬ ‫برای اجرای پروژه های اب رســانی صورت گرفته اســت‪ .‬او بیــان داشــت‪ :‬این شــرایط در بخش‬ ‫است‪.‬‬ ‫نیروی انسانی اســتانداری خوزستان مشکالت‬ ‫او منابــع اعتباری در نظر گرفته شــده در این جــدی را ایجــاد کــرده کــه در حــال رفــع ا نهــا‬ ‫جدول اعتباری برای استان های کشور را ‪ ۶۰‬هزار هســتیم‪ .‬بر اســاس این گزارش در این نشست‬ ‫میلیارد ریال عنوان کرد و گفت‪ :‬با توجه به اینکه ‪ ۱۵۰‬میلیــارد ریال به منظــور ‪ ۲۰‬کیلومتر اصالح‬ ‫بهره مندی اســتان خوزستان از ظرفیت ماده ‪ ۵۶‬شــبکه اب شــرب شهرســتان امیدیه اختصاص‬ ‫قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از یافت و عالوه بر این ‪ ۸۰‬میلیارد ریال برای اتمام‬ ‫مقــررات مالی دولت (فاینانس) زمان بر خواهد پروژه اب رســانی به روســتاهای این شهرســتان‬ ‫بود‪ ،‬از سازمان برنامه وبودجه کشور درخواست تصویب شــد‪ .‬همچنیــن از ســازمان اب و برق‬ ‫می شود در اختصاص منابع مالی موردنیاز برای خوزستان خواسته شد برای اختصاص ظرفیت‬ ‫اجرای پروژه های اب رســانی به شهرهای استان کامل اب شرب شهرستان هندیجان از سد اسک‬ ‫خوزســتان توجــه الزم صــورت گیــرد‪ .‬اســتاندار و احیــاء چاه هــای حفرشــده در این شهرســتان‬ ‫خوزســتان یــاداور شــد‪ :‬بخــش قابل توجهــی از برنامه ریزی کند‪.‬‬ ‫‪ ۳۱‬هزار نفر از افراد باالی ‪ ۸۰‬سال‬ ‫در خوزستانواکسینهمی شوند‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم‬ ‫بیماران ســرطانی که در حال‬ ‫پزشــکی اهواز از واکسیناسیون‬ ‫شیمی درمانی هســتند انجام‬ ‫‪ ۳۱‬هــزار نفر از افــراد باالی ‪۸۰‬‬ ‫می شــود گفــت‪ :‬بیمارانی که‬ ‫سالتحتحوزهدانشگاهعلوم‬ ‫دارای پرونــده ســامت بوده‬ ‫پزشکی جندی شــاپور در هفته‬ ‫بــرای واکسیناســیون‪ ،‬بــدون‬ ‫فرهاد ابول نژادیان‬ ‫اینده خبر داد‪.‬‬ ‫هماهنگــی به جایی مراجعه‬ ‫دکتــر فرهاد ابــول نژادیان‪،‬‬ ‫نکننــد و منتظــر تمــاس از‬ ‫در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت‪ :‬در حال سوی دانشگاه و مراکز بهداشتی باشند‪ .‬ابول‬ ‫حاضرفاز او لواکسیناسیونبیمارانخاصشامل نژادیــان گفــت‪ :‬بــا در نظر گرفتن ســالن های‬ ‫دیالیزی‪ ،‬تاالســمی‪ ،‬هموفیلی و ام اس در اهواز ورزشــی در شهرســتان ها‪ ،‬امادگی ان را داریم‬ ‫و ســایر شهرستان های خوزســتان در حال انجام کــه در صــورت تخصیــص واکســن‪ ،‬در ابعــاد‬ ‫است‪.‬‬ ‫گسترده تری اقدام به واکسیناسیون کنیم‪ .‬در‬ ‫او افــزود‪ :‬همچنین از روز سه شــنبه هفتم حــال حاضر ‪ ۳۸‬هزار دوز واکســن در اســتان‬ ‫اردیبهشــت ماه‪ ،‬فــاز دوم واکسیناســیون خوزســتان تزریق شــده و همچنــان در حــال‬ ‫کرونــا در خوزســتان به عنــوان اولیــن اســتان ادامه است‪.‬‬ ‫کشــور اغــاز می شــود‪ .‬رئیــس دانشــگاه علوم‬ ‫گفتنی اســت هفت شهرســتان خوزستان در‬ ‫پزشــکی اهــواز بــا بیــان اینکــه از روز پنجــم وضعیــت قرمــز کرونــا و ‪ ۱۵‬شهرســتان نارنجی‬ ‫اردیبهشت ماه به مدت ‪ ۲‬روز‪ ،‬واکسیناسیون هستند‪.‬‬ ‫حفاری‪ 9‬حلقهچاه نفت‬ ‫و گاز توسط شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫در نخستینماهسال‬ ‫معاون مدیرعامل شــرکت‬ ‫گردیــد‪ ،‬متراژ حفــاری در این‬ ‫ملی حفاری ایــران در عملیات‬ ‫مدت را شش هزار و ‪ 721‬متر‬ ‫حفــاری گفــت‪ 9 :‬حلقــه چــاه‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫نفت و گاز در نخستین ماه سال‬ ‫معاون مدیرعامل شــرکت‬ ‫جــاری از ســوی این شــرکت در‬ ‫ملی حفاری ایــران در عملیات‬ ‫احمد تمدن‬ ‫مناطقخشکیودریایی کشور‬ ‫حفــاری گفــت‪ :‬در زمان حاضر‬ ‫حفروتکمیلنهاییشد‪.‬‬ ‫‪ 23‬دســتگاه حفــاری ســبک‪،‬‬ ‫احمــد تمــدن در توضیــح بیشــتر دراین بــاره ســنگین و فوق سنگین خشــکی این شرکت در‬ ‫افزود‪ :‬از این تعداد چاه یک حلقه توســعه ای‪ ،‬حــال جابجایی در میادیــن و مناطق نفت خیز‬ ‫یــک حلقــه توصیفــی و هفــت حلقــه تعمیری کشور قرار دارد‪.‬‬ ‫تکمیلیبودهاست‪.‬‬ ‫تمدن یاداور شد‪ :‬با تالش مجموعه کارکنان‬ ‫او با بیان اینکه هشــت حلقه از چاه های سخت کوش این شرکت‪ ،‬سال گذشته‪ 116‬حلقه‬ ‫پیش گفتــه در گســتره عملیاتــی شــرکت ملی چاه های نفت و گاز در مناطق نفت خیز خشکی‬ ‫مناطــق نفت خیــز جنــوب و یــک حلقــه در و دریایی حفاری‪ ،‬تکمیل و برای بهره برداری در‬ ‫شــرکت نفــت فــات قــاره حفــر و تکمیــل اختیارشرکت هایمتقاضیقرار گرفت‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دوشنبه ‪ 06‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1054‬‬ ‫تمجید ویژه سرمربی دورتموند‬ ‫از ستاره نروژی‬ ‫دورتمونــد بــرد ارزشــمند‬ ‫قــدر همان هایــی کــه داشــت‬ ‫خــود در زمیــن ولفســبورگ را‬ ‫را به بهترین شــکل دانســت و‬ ‫مدیــون ســتاره نــروژی خــود‬ ‫ایــن به ما کمک کــرد‪ .‬درواقع‬ ‫اســت‪ .‬بوروســیا دورتمونــد بــا‬ ‫او عملکرد خوب او در استفاده‬ ‫کســب یــک پیــروزی ارزشــمند‬ ‫از موقعیت هایــش از دالیــل‬ ‫ارلینگ هالند‬ ‫در خانه ولفســبورگ گام بسیار‬ ‫پیروزیمادر اینمسابقهبود‪».‬‬ ‫مهمی برای جا نماندن از کســب ســهمیه لیگ دورتموند باوجوداین پیروزی هنوز در رده پنجم‬ ‫قهرمانــان اروپــا در فصــل اینــده برداشــت‪ .‬این استاگرچهتنهایکامتیاز باورودبهجمع‪ 4‬تیم‬ ‫بــازی که مصاف بین دو تیم از مدعیان کســب باالی جدول برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان‬ ‫ســهمیه رقاب ‬ ‫تهــای اروپایــی بــود‪ ،‬در حالی با فاصله دارد‪ .‬مارکو رویس کاپیتان این تیم گفت‪:‬‬ ‫برتــری ‪ 2‬بــر صفر دورتموندی ها به پایان رســید «از اولین ثانیه بازی ما اماده بودیم تا عملکردی‬ ‫کــه ان ها از دقیقــه ‪ 59‬با اخراج جود بلینگام ‪ 10‬حتی فراتر از حد توان مان ارائه کنیم‪ .‬عالی دفاع‬ ‫نفره شدند‪ .‬گل های ارلینگ هالند قبل و بعد از کردیــم و کارمــان با توپ هم بســیار خوب بود‪.‬‬ ‫اخراج هم تیمی اش به تیم تحت هدایت ادین بعــد از ‪ 10‬نفــره شــدن ســعی کردیــم همچنان‬ ‫ترزیچ کمک کرد که ســه امتیاز این بازی را از ان دروازه حریف را تهدید کنیم‪ .‬شرایط خاصی بود‬ ‫خــود کنند‪ .‬ترزیچ در پایان مســابقه به تمجید چون ما واقعا به این پیروزی نیاز داشتیم‪ .‬حاال‬ ‫از هالنــد پرداخــت و دربــاره این مهاجــم نروژی تنهادوامتیاز کمتراز ولفسبورگداریموفصلهم‬ ‫گفت‪« :‬می دانیم که ارلینگ مهاجمی طراز اول هنوز تمام نشده است‪ .‬عملکرد خوبی داریم اما‬ ‫است‪ .‬اگرچند موقعیت به دست اورد‪ ،‬احتمال باید این روند را حفظ کنیم‪ 4 .‬بازی قبلی مان را‬ ‫اینکه گل بزند بسیار زیاد است‪ .‬او در این بازی برده ایم اما هنوز سه تای دیگر می خواهیم چون‬ ‫موقعیت های زیادی به دست نیاورد اما بازهم‬ ‫واقعامی خواهیمبهلیگقهرمانانبرویم‪».‬‬ ‫ً‬ ‫سرانجام زمان بازگشت‬ ‫راموس مشخص شد‬ ‫کاپیتان رئال مادرید ‪ 10‬روز‬ ‫کالســیکو را از دســت بدهــد‪.‬‬ ‫دیگر و اگر اتفاق غیرمنتظره ای‬ ‫کمی بعد مشــخص شــد او به‬ ‫رخ ندهد‪ ،‬می تواند به ترکیب‬ ‫کرونا هم مبتال شده اما با پشت‬ ‫ثابــت تیمــش برگــردد‪12.‬‬ ‫ســر گذاشتن بیماری از ســه روز‬ ‫نمــاه بــود کــه اعــام‬ ‫فروردی ‬ ‫پیش به تمرینات انفرادی روی‬ ‫راموس‬ ‫شــد ســرخیو راموس بــار دیگر‬ ‫چمن برگشــت ولــی همچنان‬ ‫مصــدوم شــده اســت‪ .‬راموس‬ ‫شرایطبازیندارد‪.‬طبقادعای‬ ‫در ســه بــازی تیــم ملــی اســپانیا برابــر یونــان‪ ،‬ااس‪ ،‬راموس از پنج می (‪ 15‬اردیبهشت) و بازی‬ ‫گرجستان و کوزوو کمتر از ‪ 50‬دقیقه بازی کرد و برگشت نیمه نهایی لیگ قهرمانان برابر چلسی‬ ‫برای باالتر بردن رکورد بازی های ملی خود‪ ،‬در می تواندبهمیادینبرگرددوالبتهاحتمالحضور‬ ‫دقایــق پایانــی برابر کوزوو وارد میدان شــد که او در بازی برابر اوساسونا هم دور از ذهن نیست‪.‬‬ ‫این مسئله شگفتی زیادی را موجب شد‪ .‬او در ممکن اســت زیدان به راموس در بازی حســاس‬ ‫همان چند دقیقه اندک حضورش در میدان بود مقابــل اوساســونا دقایقی میدان بدهــد تا برای‬ ‫که مصدوم شد‪ .‬مصدومیت عضالنی از ناحیه بازی با چلســی در شرایط مسابقه قرار بگیرد‪.‬‬ ‫ران پــای چپ باعث شــده تا شــش بــازی اخیر بدون شک بازگشت راموس می تواند در چنین‬ ‫رئال ازجمله بازی رفت وبرگشت برابر لیورپول مقطع حساســی از فصل‪ ،‬اتفاقــی مثبت برای‬ ‫در یک چهــارم نهایــی لیــگ قهرمانــان و نیز ال رئال مادرید تلقی شود‪.‬‬ ‫رکوردی دیگر برای محمد صالح‬ ‫در لیورپول‬ ‫گلــزن مصــری بــا بــاز کــردن دروازه نیوکاســل‬ ‫صاحب یک رکورد دیگر در تیم لیورپول شــد‪ .‬در‬ ‫ادامهدیدارهایهفتهسیوسوملیگبرترانگلیس‬ ‫لیورپولدرخانهبرابرنیوکاسلبه تساوییک بریک‬ ‫رسیدتاامیدهایاینتیمبرای کسبسهمیهلیگ‬ ‫قهرمانان کمتر شــود‪ .‬محمد صالح در دقیقه ‪۳‬‬ ‫توانست برای تیمش گلزنی کند‪ .‬این گل باعث‬ ‫شد تا محمد صالح به اولین بازیکن لیورپول در‬ ‫تاریخ لیگ برتر تبدیل شود که در ‪ ۳‬فصل بیش از‬ ‫‪ ۲۰‬گل برای این تیم به ثمر می رساند‪ .‬صالح که‬ ‫‪ ۳۲‬گل در فصل‪ 2017‬و‪ ۲۲‬گل در فصل بعد به‬ ‫ثمر رســانده بود‪ ،‬اکنون اولین کســی است که در‬ ‫سه فصل مختلف برای قرمزها به‪ ۲۰‬گل رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف و وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-84‬هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه‬ ‫مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون‪ ،‬تعیین تکلیف را بر اساس گزارش کارشناسان‬ ‫و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ارای ذیل تایید نموده اند‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ 139960330001014194‬پرونده کالسه ‪ 1399114430001000880‬حسن‬ ‫گرجی فرزند حسین در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 45/76‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 10618‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه‬ ‫از شرکت ریسباف صادره در دفتر ‪ 24‬صفحه ‪( .233‬م الف ‪)9386‬‬ ‫‪ -2‬رای شماره ‪ 139960330001013950‬پرونده کالسه ‪1399114430001001090‬‬ ‫محمدحسین ژرفا ساداتی فرزند هادی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪109/40‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 5486‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند‬ ‫مالکیت مشاعی صادر در دفتر ‪ 594‬صفحه ‪ 349‬و ‪ 351‬به موجب سند قطعی به شماره ‪43751‬‬ ‫مورخ ‪ 1398/9/25‬دفترخانه ‪ 51‬قم‪( .‬م الف ‪)9385‬‬ ‫‪ -3‬رای شماره ‪ 139960330001013959‬پرونده کالسه ‪ 1398114430001001071‬محمد‬ ‫الهی نوش ابادی فرزند احمد در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت‬ ‫ششدانگ ‪ 162‬مترمربع پالک شماره ‪ 9657‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره‬ ‫یک قم سند قطعی به شماره ‪ 112300‬مورخ ‪ 76/12/28‬دفترخانه ‪ 20‬قم‪( .‬م الف ‪)9384‬‬ ‫‪ -4‬رای شماره ‪ 139960330001013960‬پرونده کالسه ‪ 1399114430001000531‬افسر‬ ‫عابدزاده فرزند حیدر در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ ‪162‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 9657‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند صلح‬ ‫به شماره ‪ 9505‬مورخ ‪ 1393/7/10‬دفترخانه ‪ 74‬قم‪( .‬م الف ‪)9383‬‬ ‫‪ -5‬رای شماره ‪ 139960330001013949‬پرونده کالسه ‪1397114430001001892‬‬ ‫سیدحسین چاوشی فرزند سیدحسن در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 63‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 10473/3‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه‬ ‫عادی خریداری مع الواسطه از اشرف روحانی‪( .‬م الف ‪)9382‬‬ ‫‪ -6‬رای شماره ‪ 139960330001013799‬پرونده کالسه ‪ 1399114430001000674‬اسما‬ ‫حاتمی معین فرزند ماجد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 103/80‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 11525‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی‬ ‫خریداری مع الواسطه از ابراهیم – زهرا – فاطمه – غالمحسین – غالمعلی – سکینه همگی‬ ‫حاجی رئیس ابراهیمی‪( .‬م الف ‪)9381‬‬ ‫‪ -7‬رای شماره ‪ 139960330001014146‬پرونده کالسه ‪ 1399114430001001396‬حسین‬ ‫حسنی زاده فرزند مرتضی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 198/35‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 10633‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی‬ ‫خریداری مع الواسطه از مرتضی حسن لویی‪( .‬م الف ‪)9380‬‬ ‫‪ -8‬رای شماره ‪ 139960330001014492‬پرونده کالسه ‪ 1398114430001001710‬عاطفه‬ ‫سهرابی فرزند اسدا‪ ...‬در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 79/10‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 1/116‬اصلی واقع در قم بخش ‪ 4‬حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع‬ ‫الواسطه از حبیب اسماعیلی جمکرانی‪( .‬م الف ‪)9379‬‬ ‫‪ -9‬رای شماره ‪ 139960330001014201‬پرونده کالسه ‪1399114430001001240‬‬ ‫محمدحسین ارش فرزند محمدشریف در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪117/15‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 10977‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند‬ ‫قطعی به شماره ‪ 16782‬مورخ ‪ 1397/9/1‬دفتر خانه ‪ 75‬قم‪( .‬م الف ‪)9378‬‬ ‫‪ -10‬رای شماره ‪ 139960330001014139‬پرونده کالسه ‪ 1399114430001001042‬غالم‬ ‫حسین اسالمی فر فرزند محمدکاظم در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت‬ ‫مدیرعامل باشگاه داماش پارسه صحبت های عجیبی را مطرح کرد‬ ‫‪ 16‬میلیارد جهانبخش و‬ ‫یک ابهام بسیار بزرگ‬ ‫فدراسیون فوتبال به دلیل عدم اطالع رسانی در‬ ‫مورد باشگاه ایرانی علیرضا جهانبخش به فیفا ‪10‬‬ ‫هزار فرانک سوئیس جریمه شده است‪ .‬به گزارش‬ ‫ورزش سه‪ ،‬علیرضا جهانبخش ستاره فوتبال ایران‬ ‫در ابتــدا بازیکــن تیم فوتبال داماش تهــران بود و‬ ‫بعــد از دو فصــل بازی در این باشــگاه بــه داماش‬ ‫گیــان رهســپار شــد تــا ازانجــا تبدیــل بــه یکــی از‬ ‫مهم ترین ستارگان فوتبال ایران شود‪ .‬پس از مدتی‬ ‫علیرضا در شرایطی که صحبت های زیادی در مورد‬ ‫حضورش در پرسپولیس وجود داشت‪ ،‬در انتقالی‬ ‫هیجان انگیز به نایمخن هلند پیوست و ازانجا به‬ ‫الکمار و سپس باشگاه فعلی اش برایتون؛ ان هم با‬ ‫یســابقه کــه او را تبدیل که گران ترین‬ ‫قراردادی ب ‬ ‫بازیکــن تاریخ فوتبــال ایران کرد؛ امــا نکته ای که‬ ‫حاال در ایران در رابطه با علیرضا جهانبخش ابهام‬ ‫ایجاد کرده‪ ،‬مسائل مربوط به مکانیزم مشارکت‬ ‫یا همان حق رشد است که با توجه به روندی که‬ ‫ایــن بازیکن طی کــرده‪ 573 ،‬هزار یــورو (بیش از‬ ‫‪ 16‬میلیارد تومان) براورد شده و این مبلغ از سوی‬ ‫فیفا با فرمول های خاصی که این سازمان دارد‪ ،‬به‬ ‫باشگاه هایپیشینجهانبخشتخصیصداده شده‬ ‫اســت که از ‪ 18‬تا ‪ 23‬ســالگی در ان ها بازی کرده‬ ‫و در رشــد او تاثیر داشــته اند‪ .‬حاال باشگاه داماش‬ ‫پارسه که امتیاز داماش گیالن را خریداری کرده‪ ،‬در‬ ‫رابطه با همین موضوع به فدراسیون فوتبال ایران‬ ‫نامــه ارســال کــرده و خواهــان دریافت حق رشــد‬ ‫علیرضــا جهانبخــش بابت ‪ 2‬ســال حضــور در این‬ ‫تیم شده است‪ .‬یکی از نکات جالب توجه در این‬ ‫پرونده اینکه علی ملیح زاده وکیل ســابق داماش‬ ‫پارســه بــوده و حــاال در فدراســیون فوتبال حضور‬ ‫دارد‪ .‬او چنــدی پیــش خبر موفقیت ایــران در این‬ ‫پرونــده را رســانه ای کــرد؛ اما این برنامه لیگ یک‬ ‫بود که در ایتمی مفصل در این هفته به افشاگری‬ ‫نبــاره پرداخت‪ .‬عباس علیــزاده مدیر‬ ‫مهمی درای ‬ ‫دامــاش پارســه روی خط برنامه فوتبــال یک امد‬ ‫و در گفتگویــی کــه بــا مجتبی پوربخش داشــت‪،‬‬ ‫حرف هایش را در رابطه با این پرونده این طور اغاز‬ ‫کــرد‪« :‬ما در ایــن مورد با وکالی خودمان صحبت‬ ‫کردیم و ما را مجاب کردند که این حق شماست و‬ ‫می توانید اقدام کنید‪ .‬در همین راستا ما با باشگاه‬ ‫برایتــون مذاکــره کردیم‪ .‬ان ها از ما شناســه فردی‬ ‫خواســتند و ما طبق قوانین برای صادر شــدن این‬ ‫شناسه به فدراســیون نامه زدیم‪ .‬درخواست های‬ ‫زیادیاز فدراسیونداشتیم‪.‬فدراسیونهماز هیئت‬ ‫فوتبال تهران استعالم گرفته که ایا این بازیکن در‬ ‫ش نامه ای‬ ‫داماش تهران بوده یا خیر‪ ».‬در این بخ ‬ ‫روی اسکوربورد به نمایش درامد که تایید کننده‬ ‫‪ 2‬سال حضور جهانبخش در داماش بود و از طرف‬ ‫هیئــت فوتبــال به فدراســیون ارسا لشــده اســت‪.‬‬ ‫یهــای باشــگاه داماش‬ ‫در همیــن راســتا نامه نگار ‬ ‫بــرای ثبــت این مورد در سیســتم ‪ TMS‬بــا روابط‬ ‫یشــود که‬ ‫بین الملــل فدراســیون فوتبــال انجام م ‬ ‫باوجود مکاتبــات مکرر فدراســیون از اپلود کردن‬ ‫مــدارک این باشــگاه برای فیفا طفره م ـی رود‪ .‬این‬ ‫اتفاق عجیب باوجود پیگیری های مفصل باشگاه‬ ‫داماش رخ نداده و درنهایت اعالم این موضوع به‬ ‫فیفا باعث شده این نهاد بین المللی جریمه ای ده‬ ‫هزار فرانکی برای فدراسیون فوتبال ایران در نظر‬ ‫بگیرد‪ .‬علیزاده ادامه این موضوع را این طور از سر‬ ‫گرفت و گفت‪« :‬همان طور که عرض کردم‪ ،‬زمانی‬ ‫کــه اســتعالمات در حــال انجــام بود‪ ،‬فدراســیون‬ ‫ب هصــورت غیرقانونــی اصال نامــی از داماش نبرد‪.‬‬ ‫ان ها طوری عنوان کردند که تمام داماش ها منحل‬ ‫شــدند تا کل مبلغ به فدراســیون برسد‪ .‬ما مجبور‬ ‫شدیم به فدراسیون ایمیل بزنیم‪ .‬اقای ملیح زاده‬ ‫از مــا جــدا شــدند و جالــب اینکــه بــه فدراســیون‬ ‫پیوستند‪ .‬حاال اینکه چطور یک وکیل هم می تواند‬ ‫برای یک باشگاه کار کند و هم فدراسیون سوالی‬ ‫اســت کــه کانــون وکال بایــد جواب بدهنــد‪ .‬تمام‬ ‫مــدارک ما دســت ایشــان (اقــای ملیــح زاده) بود‪.‬‬ ‫پرونــده را جلــو بردند و بدون اســتعفا به یک باره‬ ‫جدا شدند و به فدراسیون رفتند‪ ».‬سرمربی داماش‬ ‫ادامــه داد‪« :‬مکاتبــات مــا بــا فیفا ادامه داشــت و‬ ‫البته هیچ مکاتبه مخفیانه ای نبود و ما کمیته های‬ ‫مختلف فدراسیون را در جریان امور می گذاشتیم‪.‬‬ ‫مــا نمی دانســتیم ایــن ماجــرا بــد پیــش مــی رود‪.‬‬ ‫فیفــا مدام به ما می گفت که از فدراســیون کمک‬ ‫بخواهید‪ ».‬اما بخش بعدی صحبت های علیزاده‬ ‫در مورد احضار شــدن مســئوالن داماش به کمیته‬ ‫اخالق بود‪ .‬این اتفاق عجیب در پی پیگیری های‬ ‫این باشگاه و نامه ان ها به فیفا رخ داده‪ .‬علیزاده‬ ‫در برنامه لیگ یک گفت‪« :‬ما را به کمیته اخالق‬ ‫احضار کردندو گفتندعلیهمنافعملی کارکرده ایدو‬ ‫ما کنار کشیدیم‪ .‬ما باشگاهی هستیم که در فوتبال‬ ‫پایــه تهــران فعالیــت می کنیم و پشــتوانه خاصی‬ ‫نداریــم‪ .‬درنهایــت انصــراف دادیــم و از حقمــان‬ ‫کناره گیری کردیم‪ ».‬علیزاده در واکنش به این سوال‬ ‫که ایا اگر به کمیته اخالق فراخوانده نمی شدند‪،‬‬ ‫بازهم از حق باشــگاه داماش انصراف می دادند‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪« :‬من خیلی رک و پوست کنده می گویم‬ ‫کــه این اتفــاق را دنبال می کردم‪ .‬ما یک ســال دو‬ ‫سال عمرمان را گذاشتیم‪».‬‬ ‫خـــبر‬ ‫عملیات جنگ روانی سرمربی الوحده علیه پرسپولیس‬ ‫ســرمربی هلنــدی تیــم الوحــده بــار دیگر بــا تنش رســانه ای به‬ ‫اســتقبال بــازی با پرســپولیس م ـی رود‪ .‬تــن کاته ســرمربی باتجربه‬ ‫هلندی که سابقه حضور در چلسی‪ ،‬اژاکس و بارسلونا را هم دارد‪،‬‬ ‫در نشست خبری پیش از بازی با پرسپولیس صحبت های عجیبی‬ ‫را مطــرح کــرد و گفــت کــه تیــم او در بازی رفت «شایســته باخت‬ ‫نبود و می توانست نتیجه بهتری» بگیرد‪ .‬این صحبت ها در حالی‬ ‫مطرح شد که پرسپولیس بازی رفت را با تک گل سید جالل حسینی‬ ‫به نفع خود خاتمه داد و مهاجمان پرسپولیس نیز شش موقعیت‬ ‫بسیار خوب را از دست دادند‪ .‬درحالی که الوحده باوجود مالکیت‬ ‫نسبی بر توپ در نیمه دوم‪ ،‬نتوانست کاری از پیش ببرد؛ اما حاال‬ ‫سرمربی این تیم تالش می کند تا با صحبت های انگیزشی‪ ،‬روحیه‬ ‫بازیکنانش را برای دیدار با تیم ‪ ۱۲‬امتیازی گروه‪ ،‬افزایش دهد‪ .‬او‬ ‫در کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت‪« :‬باید تمام تالشمان را انجام‬ ‫دهیم تا شانس صعود را به مرحله بعد داشته باشیم‪ .‬ما بازی اول‬ ‫بــا پرســپولیس بــازی کردیم و فکر می کنم حریف شایســته پیروزی‬ ‫نبود و ما می توانستیم حداقل یک مساوی یا نتیجه بهتر بگیریم‪».‬‬ ‫تن کاته درباره هدف تیمش و این که می خواهد از پرسپولیس یک‬ ‫امتیــاز بگیــرد یا برای پیــروزی به میدان م ـی رود‪ ،‬گفت‪« :‬هدف ما‬ ‫مقابل پرسپولیس پیروزی است تا شانس صعود به مرحله بعد را‬ ‫حفظ کنیم‪ .‬ما باید تمام تالشــمان را انجام دهیم و تاکتیک های‬ ‫مناسبی را هم برای این بازی اتخاذ کردیم‪ ».‬وی در بخش دیگری‬ ‫از صحبت هایش به محرومیت سه بازیکن الوحده یعنی اسماعیل‬ ‫مطر‪ ،‬احمد رشید و خمیس اسماعیل اشاره کرد و گفت‪« :‬ما در این‬ ‫بازی ســه بازیکن اصلی خودمان را نداریم و این مســئله می تواند‬ ‫لســاز شود‪ ».‬صحبت های تن کاته درباره شایستگی الوحده‬ ‫مشک ‬ ‫برای پیروزی‪ ،‬به نشست خبری مربی تیم پرسپولیس یعنی حمید‬ ‫‪ 121/84‬مترمربع پالک شماره ‪ 11233‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم‬ ‫مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از محمد ولی احدی از وراث غالمعلی ولی‪( .‬م الف ‪)9377‬‬ ‫‪ -11‬رای شماره ‪ 139960330001014140‬پرونده کالسه ‪ 1399114430001001043‬فاطمه‬ ‫زهتابی فرزند اصغر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت ‪ 121/84‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 11233‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی‬ ‫خریداری مع الواسطه از محمد ولی احدی از وراث غالمعلی ولی‪( .‬م الف ‪)9376‬‬ ‫‪ -12‬رای شماره ‪ 139960330001014025‬پرونده کالسه ‪ 1399114430001001580‬علی‬ ‫قاسمیان فرزند ابوالقاسم در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 200‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 10487/16‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره‬ ‫‪ 130233‬مورخ ‪ 95/1/24‬دفترخانه ‪ 15‬قم‪( .‬م الف ‪)9375‬‬ ‫‪ -13‬رای شماره ‪ 139960330001013682‬پرونده کالسه ‪ 1399114430001001578‬حسن‬ ‫قاسمیان فرزند ابوالقاسم در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 230/30‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 10487/16‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره‬ ‫‪ 130230‬مورخ ‪ 95/1/24‬دفترخانه ‪ 15‬قم‪( .‬م الف ‪)9374‬‬ ‫‪ -14‬رای شماره ‪ 139960330001013843‬پرونده کالسه ‪ 1398114430001001994‬مرتضی‬ ‫طایفه رحیمی فرزند حسین در ‪ 158‬سهم مشاع از ‪ 316‬سهم ششدانگ یک باب ساختمان به‬ ‫مساحت ششدانگ ‪ 316‬مترمربع پالک شماره ‪ 10647‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت‬ ‫ملک اداره یک قم سند قطعی ‪ 168651‬مورخ ‪ 1390/8/12‬دفترخانه ‪ 3‬قم و اقرارنامه ‪190061‬‬ ‫مورخ ‪ 97/9/17‬دفترخانه ‪ 3‬قم‪( .‬م الف ‪)9371‬‬ ‫‪ -15‬رای شماره ‪ 139960330001013844‬پرونده کالسه ‪1398114430001001995‬‬ ‫غالمرضا جعفری اسفیدواجانی فرزند حسین در ‪ 50‬سهم مشاع از ‪ 316‬سهم ششدانگ یک باب‬ ‫ساختمان به مساحت ششدانگ ‪ 316‬مترمربع پالک شماره ‪ 10647‬اصلی واقع در قم بخش یک‬ ‫حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند صلح ‪ 21642‬مورخ ‪ 1398/1/22‬دفترخانه ‪ 74‬قم و اقرارنامه‬ ‫‪ 190061‬مورخ ‪ 97/9/17‬دفترخانه ‪ 3‬قم‪( .‬م الف ‪)9370‬‬ ‫‪ -16‬رای شماره ‪ 139960330001013845‬پرونده کالسه ‪ 1398114430001001996‬فاطمه‬ ‫جباری فرزند حسین در ‪ 108‬سهم مشاع از ‪ 316‬سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت‬ ‫ششدانگ ‪ 316‬مترمربع پالک شماره ‪ 10647‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک‬ ‫اداره یک قم سند صلح ‪ 20412‬مورخ ‪ 1397/8/22‬دفترخانه ‪ 74‬قم و اقرارنامه ‪ 190061‬مورخ‬ ‫‪ 97/9/17‬دفترخانه ‪ 3‬قم‪( .‬م الف ‪)9369‬‬ ‫‪ -17‬رای شماره ‪ 139960330001014151‬پرونده کالسه ‪ 1398114430001001778‬سیاوش‬ ‫وفائی فرزند باقر در ششدانگ باب مرغداری به مساحت ‪ 50000‬مترمربع پالک شماره ‪ 6‬فرعی از‬ ‫‪ 121‬اصلی واقع در قم بخش ‪ 9‬حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ 455‬با حفظ حقوق مرتهن‪( .‬م الف ‪)9368‬‬ ‫‪ -18‬رای شماره ‪ 139960330001014858‬پرونده کالسه ‪ 1399114430001001318‬حسین‬ ‫کاظمی وشنوه فرزند قدرت اله در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 75‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 11135/1139‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت‬ ‫مشاعی صادره در دفتر ‪ 637‬صفحه ‪ 396‬به موجب سند قطعی به شماره ‪ 12220‬مورخ ‪88/11/17‬‬ ‫دفترخانه ‪ 52‬قم‪( .‬م الف ‪)9366‬‬ ‫‪ -19‬رای شماره ‪ 139960330001014499‬پرونده کالسه ‪ 1399114430001001286‬نجمه‬ ‫بورکی فرزند غیبعلی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 63/54‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 11239/4‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری‬ ‫مع الواسطه از زهرا محمدی صادره در دفتر الکترونیکی ‪( 139920330001019818‬م الف ‪)9365‬‬ ‫‪ -20‬رای شماره ‪ 139960330001014680‬پرونده کالسه ‪ 1399114430001000394‬محسن‬ ‫برجیان فرزند حسن در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 88‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 10446/1‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری‬ ‫مطهری نیز رســید و او درباره برتری الوحده نســبت به پرســپولیس‬ ‫عنــوان کــرد‪« :‬من به نظر ایشــان احتــرام می گذارم اما پرســپولیس‬ ‫همیشــه نشــان داده بزرگ ـی اش را و جایــی کــه بایــد ضربه نهایی‬ ‫را بزنــد‪ ،‬بــا تمرکــز ایــن کار را می کند‪ .‬ما خیلی هوشــمندانه جلوی‬ ‫الوحده بازی کردیم و این شروع کارمان بود‪ .‬در شروع تورنمنت ها‪،‬‬ ‫الزم اســت که شــما ســه امتیاز را بگیرید و این نیاز به تمرکز دارد‪.‬‬ ‫شــما وقتی در شــب رانندگی می کنید‪ ،‬باید تمرکز بیشــتری داشــته‬ ‫باشید به جای سرعت‪ ،‬ما هم مقابل الوحده با تمرکز باال وارد زمین‬ ‫شدیم‪ ».‬حاال باید دید که سرنوشت بازی پرسپولیس و الوحده چه‬ ‫خواهد شد اما حاال با این صحبت های تن کاته احتماال بازیکنان‬ ‫پرسپولیس هم انگیزه زیادی خواهند داشت تا در این دیدار نسبتا‬ ‫تشــریفاتی‪ ،‬با کســب یــک برد‪ ،‬شایســتگی خود را بــه رخ حریف‬ ‫بکشند‪.‬‬ ‫مع الواسطه از محمد رئیس جعفری مطلق (م الف ‪)9363‬‬ ‫که مورد تایید قرار گرفته و از انجایی که مقرر گردیده پس از نشر اگهی و انقضای مورد مقرر‬ ‫سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز اگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ‪ 2‬ماه از تاریخ‬ ‫انتشار اگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و رسید ان را اخذ‬ ‫و ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را‬ ‫به مرجع قضایی تقدیم و گواهی ان را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور‬ ‫سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/01/21 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/02/06:‬داود فهیمی نیک –‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف و‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-85‬هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه‬ ‫مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون‪ ،‬تعیین تکلیف را بر اساس گزارش کارشناسان‬ ‫و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ارای ذیل تایید نموده اند‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ 139960330002020888‬پرونده کالسه ‪ 1399114430002001355‬اسحاق‬ ‫علی خان چرلی فرزند حیدر در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شده به‬ ‫مساحت ‪ 75‬مترمربع پالک شماره ‪ 2‬فرعی از ‪ 2302‬اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از روح اله رازقی ثبت دفاتر الکترونیک‬ ‫‪( .7633‬م الف ‪)9373‬‬ ‫‪ -2‬رای شماره ‪ 139960330002019238‬پرونده کالسه ‪ 1396114430002000774‬علی‬ ‫عزیزی فرزند صیادعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شده به مساحت‬ ‫‪ 108‬مترمربع پالک شماره فرعی از ‪ 2100/1‬اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم‬ ‫مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه ‪ 86‬دفتر ‪( .503‬م الف ‪)9372‬‬ ‫‪ -3‬رای شماره ‪ 139960330002020350‬پرونده کالسه ‪ 1399114430002000590‬غالمرضا‬ ‫ماشی فرزند حسین در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شده به مساحت‬ ‫‪ 132‬مترمربع پالک شماره فرعی از ‪ 2381‬اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم‬ ‫مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از محمد قربانی صفحه ‪ 149‬دفتر ‪( .461‬م الف ‪)9367‬‬ ‫‪ -4‬رای شماره ‪ 139960330002012910‬پرونده کالسه ‪ 1398114430002000110‬علی رضا‬ ‫نوری فرد فرزند علی در قسمتی ‪ /‬از ششدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شده به مساحت‬ ‫‪ 99‬مترمربع پالک شماره فرعی از ‪ 1917/46‬اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو‬ ‫قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره ‪ 8630‬مورخ ‪ 85/8/25‬دفتر ‪ 41‬قم صفحه ‪ 322‬دفتر‬ ‫‪( 104‬م الف ‪)9364‬‬ ‫که مورد تایید قرار گرفته و از انجایی که مقرر گردیده پس از نشر اگهی و انقضای مورد مقرر‬ ‫سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز اگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ‪ 2‬ماه از تاریخ‬ ‫انتشار اگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید ان را اخذ و‬ ‫ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به‬ ‫مرجع قضایی تقدیم و گواهی ان را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند‬ ‫بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/01/21 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/06 :‬عباس پور حسنی‬ ‫حجت ابادی – رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم‬ ‫اگهی تبصره ‪ ۳‬ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت‬ ‫‪ -9-207‬نظر به اینکه اقای محمود رحمانی کسوجی فرزند مصطفی درخواست سند سهم‬ ‫االرث پدری خود از پالک ‪ 6‬اصلی علیا را نموده و اعالم داشته اصل سند متوفی در ید همسر‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫عبور یحیی از رکورد‬ ‫ویژه برانکو‬ ‫چهــار پیــروزی متوالــی در لیگ قهرمانان اســیا برای‬ ‫هواداران پرسپولیس نیز چندان قابل پیش بینی نبود اما‬ ‫تیم یحیی گل محمدی موفق شــد با غلبه بر الوحده‪،‬‬ ‫الریان و گوا‪ 12 ،‬امتیاز کســب کند و صدرنشــین مرحله‬ ‫گروهــی شــود؛ اما این چهــار برد از جهــات دیگری هم‬ ‫بــرای قرمزها اهمیت دارد‪ .‬یحیی گل محمدی در بازی‬ ‫برگشتمقابل گوا‪،‬برایهفتادودومینبار روینیمکت‬ ‫پرسپولیس نشست و برد شماره ‪ 41‬را به ثبت رساند تا‬ ‫نرخ پیروزی اش به عدد‪ 56/9‬درصد برسد‪ .‬اماری که در‬ ‫بینمربیانپرسپولیسبابیشاز‪ 15‬تجربهمربیگری‪،‬اورا‬ ‫در رتبه هفتم‪ ،‬باالتر از برانکو ایوانکوویچ قرار می دهد‪.‬‬ ‫برانکــو در ‪ 175‬بــازی‪ 98 ،‬برد به دســت اورد و امار ‪56‬‬ ‫درصــد را از خــود به جــای گذاشــت‪ .‬چالــش یحیی نیز‬ ‫احتماال حفظ این امار در تعداد بازی بیشتر خواهد بود؛‬ ‫او بیش از ‪ 100‬بازی کمتر نسبت به برانکو روی نیمکت‬ ‫پرســپولیس نشســته اســت‪ .‬در صدر این فهرســت‪ ،‬نام‬ ‫گابریل کالدرون سرمربی سابق قرمزها دیده می شود‪.‬‬ ‫سرمربی ‪ 61‬ساله ارژانتینی در ‪ 19‬بازی‪ 14 ،‬برد ثبت کرد‬ ‫و با ‪ 73/7‬درصد جایگاه نخست از این نظر را به خود‬ ‫اختصاص داد‪ .‬نکته جالب این که علی پروین در بیش‬ ‫از ‪ 450‬بــازی‪ ،‬امــار ‪ 60‬درصــد بــرد را ثبت کــرده که نرخ‬ ‫فوق العاده ای در این تعداد بازی محسوب می شود‪.‬‬ ‫فرشید اسماعیلی به االهلی‬ ‫عربستان می رسد‬ ‫هافبک اســتقالل مشــکلی برای بازی کردن مقابل‬ ‫االهلــی عربســتان نــدارد‪ .‬فرشــید اســماعیلی هافبــک‬ ‫شــماره ‪ 8‬اســتقالل یکی از تاثیرگذارترین بازیکنان این‬ ‫تیم در رقابت های لیگ قهرمانان اســیا بوده اســت‪ .‬او‬ ‫در مسابقهتیمشمقابلالدحیلنیزبا گرفتنیکپنالتی‬ ‫از حریف نمایش خوبی داشــت‪ .‬بااین حال اسماعیلی‬ ‫در اواســط نیمه دوم به دلیل مصدومیتی که پیدا کرد‬ ‫از زمیــن بیــرون رفت و جایش را به داریوش شــجاعیان‬ ‫داد‪ .‬مصدومیت اســماعیلی بعــد از بازی نگرانی هایی‬ ‫را برای طرفداران اســتقالل ایجاد کرد اما حاال از دوحه‬ ‫خبرمی رسد کهاومشکلخاصیندارد‪.‬اسماعیلیدیروز‬ ‫نزد پزشک استقالل مورد معاینه قرار گرفت و مشخص‬ ‫شد مصدومیت او ناشی از خستگی بوده است‪ .‬هافبک‬ ‫اســتقالل بــه خاطــر فشــردگی مســابقات و خســتگی‪،‬‬ ‫مصدومیت پیداکرده و به همین خاطر مشکل خاصی‬ ‫ندارد‪ .‬بر این اســاس اســماعیلی با صالحدید کادر فنی‬ ‫استقاللمی تواندمقابلاالهلیعربستانبهمیدانبرود‬ ‫و تیمش را همراهی کند‪.‬‬ ‫ریخت وپاش چینی ها برای‬ ‫صعود به جام جهانی‬ ‫پــاداش اعضــای تیــم ملی فوتبــال چین بــرای چهار‬ ‫مصاف پیش روی برای صعود به مرحله نهایی صعود‬ ‫به جام جهانی قطر‪ 2022‬مشخص شد‪.‬‬ ‫طبــق اعالم رســانه های چینــی پاداش پیــروزی تیم‬ ‫ملی چین در چهار مصاف باقیمانده از مرحله مقدماتی‬ ‫صعود به جام جهانی ‪ 2022‬قطر مشخص شده است؛‬ ‫بــرای پیــروزی در مقابل گوام یک میلیــون یوان‪ ،‬مقابل‬ ‫مالدیو‪ 2‬میلیون یوان‪ ،‬فیلیپین‪ 3‬میلیون یوان و سوریه‬ ‫‪ 6‬میلیون یوان پرداخت خواهد شد و در صورت پیروزی‬ ‫در چهار بازی متوالی پاداش مازاد به ارزش‪ 1/85‬میلیون‬ ‫یوان به بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال چین اعطا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫برادرش خانم صدیقه رحمانی می باشد لذا طبق تبصره ‪ ۳‬ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت‬ ‫اخطاریه به خانم صدیقه رحمانی انجام گردیده که طبق گواهی مامور پست در تاریخ ‪99/۱۲/19‬‬ ‫در محل ادرس اعالمی الصاق گردیده و مهلت ده روزه ان سپری لیکن اصل سند را تحویل‬ ‫این اداره ننموده اند ‪ ،‬لذا مراتب به استناد تبصره ‪ ۳‬ذیل ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت در‬ ‫یک نوبت اگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود‬ ‫سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا‬ ‫ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب‬ ‫صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت‬ ‫مقرر اعتراضی نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به‬ ‫صدور سندمالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد ‪ .‬ذبیح اله فدائی اردستانی مدیر واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک اردستان ‪ /1127348‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-208‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ 139960306013002325‬مورخ‬ ‫‪ 1399/12/09‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای روح اله اسحاقی بیلندی فرزند‬ ‫رمضانعلی در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 97/69‬مترمربع از پالک شماره ‪8305‬‬ ‫فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی اباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری‬ ‫شده از اقایان محمد یعقوبی اول ریابی و محمد ناصر قنبری مالکین رسمی محرز گردیده‬ ‫است‪ ،‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق‬ ‫این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در‬ ‫صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل‬ ‫وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به‬ ‫اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی‬ ‫دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می‬ ‫نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/02/06 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/21 :‬سید ضیاء الدین‬ ‫مهدوی شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫اگهیمفقودی‬ ‫بدینوسیله به اطالع می رساند که برگ سبز خودروی پژو ‪ 206‬به رنگ نقرهای‬ ‫متالیک و مدل ‪ 1387‬به شماره موتور ‪ 14187021171‬و به شماره شاسی‬ ‫‪ NAAP03ED29J018996‬و به شماره پالک ماشین ‪878‬ج‪ 22‬ایران ‪ 51‬به‬ ‫نام شادی مولودی فرزند محمد رئوف وبه کدملی ‪ 3732076581‬مفقود گردیده‬ ‫و فاقد اعتبار میباشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه ‪ 06‬اردیبهشت ماه ‪ 26 / 1400‬اوریل ‪ 13 / 2021‬رمضان ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1054‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫افزایش سرعت رسیدگی به‬ ‫پرونده متهمان نوجوان‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫معاوندادستانوسرپرستدادسرایعمومیوانقالبناحیه‪ ۲۹‬تهران‬ ‫گفت‪ :‬تسهیل دسترسی به وکیل تسخیری در دادسرای رسیدگی به جرائم‬ ‫نوجوانانواطفالباتمهیددادسرایاطفالوموافقتدادستانتهرانفراهم‬ ‫شد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬المیرا نقی زاده معاون دادستان و سرپرست دادسرای‬ ‫ناحیــه‪ ۲۹‬تهــران گفت‪ :‬در راســتای حمایت از متهمان نوجــوان‪ ،‬قوانین‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫ادبیات و معماری در اداب‬ ‫مهرازی‬ ‫حمایتی متعددی ازجمله حق برخوردار شدن از وکیل تسخیری موضوع‬ ‫خصوصا ماده‪ ۴۱۵‬قانون ایین دادرسی کیفری مصوب‪۱۳۹۲‬‬ ‫مواد‪ ۳۴۷‬و‬ ‫ً‬ ‫حشــده اســت و دادســرا و دادگاه اطفال و نوجوانان را مکلف نموده‬ ‫مطر ‬ ‫در صورت عدم تعیین وکیل از سوی ولی یا سرپرست قانونی‪ ،‬نسبت به‬ ‫تعیین وکیل تسخیری برای اطفال و نوجوانان اقدام نمایند‪ .‬او با تاکید بر‬ ‫لزومجلوگیریازطوالنیشدنفرایندتحقیقاتمقدماتیورعایتدادرسی‬ ‫عادالنه‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ضرورت ایجاب می کرد به جای مکاتبات متعدد در هر‬ ‫پروندهودرخواستوکیلازدادگستریویامرکزوکالو کارشناسانرسمیقوه‬ ‫قضاییه‪،‬روزانهبه طورمستمراینوکالدرمحلدادسرایاستقراریابند کهامر‬ ‫دفاعاز متهماننوجوان‪،‬بدونفوتوقتصورت گیرد‪.‬‬ ‫نگاهیمتفاوتبهسندامضاشدهایرانوچین‬ ‫جاودانه های موالنا و سند‪ ۲۵‬ساله‬ ‫ســید کمــال میرخلــف | ســخن از چیــن و‬ ‫چینیان ســخنی تازه و امروزین نیســت‪ .‬از‬ ‫تمدن چند هزارساله چین که بگذریم اثار‬ ‫فراوانــی از تمــدن دیریــن و میراث کشــور‬ ‫مــا بانــام و نقشــی اشــکار از ایــن تمــدن‬ ‫اشناســت‪ .‬جاده تاریخی ادویه (ابریشــم)‬ ‫که قدمت ان به پیش از میالد بازمی گردد‬ ‫و از کنــاره خــزر و تبریــز و زنجــان و چنــد‬ ‫شــهر ایــران می گذشــت و یــا حضــور زنــده‬ ‫رنگ مایه ها و نمادهایی از فرهنگ و هنر‬ ‫چین در اثار و هنر ایرانی که درصدها بیت‬ ‫نقادانه و یا ستایشــگرانه از شــعرای بزرگ‬ ‫کشــورمان خوش نشســته اســت گــواه این‬ ‫ارتبــاط تاریخی و اشــنایی تمدنی اســت‪.‬‬ ‫انتشــار اشعار سعدی در چین که به گفته‬ ‫ابن بطوطــه در ســفرش بــه چیــن از زمزمه‬ ‫دریانــوردان ایــن کشــور شــنیده و اهتمــام‬ ‫هنرمنــدان و شــاعران ایرانــی دراوردن‬ ‫نمادها و اســطوره های چینــی در اثار خود‬ ‫نیــز نشــان از این قرابــت و تبادل فرهنگی‬ ‫یــا دس ـت کم شــناخت و اشــنایی تمدنــی‬ ‫یتــوان چشــم‬ ‫دارد‪ .‬از ایــن واقعیــت نم ‬ ‫پوشــید کــه هــزاران ترکیــب ادبــی مرتبــط‬ ‫بــا چین در ادب فارســی همچــون‪ ،‬دیبای‬ ‫چیــن‪ ،‬خاقــان چیــن‪ ،‬نافــه چیــن‪ ،‬کاســه‬ ‫چینی‪ ،‬بت خانه و نگارخانه چین و لعبت‬ ‫چینی در متون نثر و ابیات شاعران پارسی‬ ‫و نشــانه هایی از هنــر چینــی در معماری‪،‬‬ ‫نگارگــری‪ ،‬صنایع دســتی ایرانــی نیــز گــواه‬ ‫ایــن ارتبــاط دیریــن انکارناپذیــر و جایگاه‬ ‫تاریخی تمدن و حتی اقتصاد چین است‪.‬‬ ‫نمونه هایی چون‪« :‬یکی نامه بنوشت شاه‬ ‫زمین‪ /‬به خاورخدای و به ساالر چین‪... .‬‬ ‫ازان پس فرستاد کس ها به روم‪ /‬به هند و‬ ‫به چین و به اباد بوم» (از فردوسی) و یا‪:‬‬ ‫«هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز‪/‬‬ ‫نقشــش بــه حــرام از خــود صورتگــر چیــن‬ ‫باشــد» (از حافــظ) و یــا‪« :‬صورتگر دیبای‬ ‫چیــن گــو صورت رویــش ببین‪ /‬یــا صورتی‬ ‫برکــش چنیــن یا توبه کــن صورتگــری» (از‬ ‫سعدی) و یا‪« :‬به شاه کیان گفت زردشت‬ ‫هژیر‪ /‬که تو‬ ‫پیر‪/‬که در دین ما این نباشــد ِ‬ ‫بــاژ بدهــی بــه ســاالر چیــن‪ /‬نه انــدر خور‬ ‫دین ما باشــد این» (از دقیقی طوسی) که‬ ‫ازنظر شــمار‪ ،‬بسامدی بســی باال در هنر و‬ ‫ادب ایران زمین دارند‪ .‬از منظر توصیه های‬ ‫دینــی نیز روایت مشــهور «دانــش را طلب‬ ‫کنیــد حتــی ا گــر از چیــن باشــد» گویــای‬ ‫جایگاه علمی و قدمت تمدنی این کشور‬ ‫در فرهنگ ایرانی اســامی اســت‪ .‬چینیان‬ ‫در فنون و مهارت ها و هنرهای گوناگون و‬ ‫تاثیر ان در بســیاری از دستاوردهای بشری‬ ‫حرف اول را می زده اند و ان چنان که تاریخ‬ ‫نهــا‪،‬‬ ‫نشــان می دهــد چیــن در طــول قر ‬ ‫بلنــد ارتفاع تریــن قله تمدنی بوده اســت؛‬ ‫امــا نکتــه مهــم انکــه ایــن جایــگاه هرگــز‬ ‫موجب نشــده ملل دیگر نتوانند با رقابتی‬ ‫تعاملــی و تــاش هدفمنــد و هوشــیاری و‬ ‫هوشــمندی نخبگان خــود این قله تمدنی‬ ‫را فتــح کننــد و دامنــه ان را بــه جغرافیای‬ ‫تهــای تاریخــی‬ ‫خــود بکشــانند‪ .‬واقعی ‬ ‫نشــان می دهد تمدن گذشته ایران و هند‬ ‫و حتــی تمــدن یونان قدیــم و امروز غرب‬ ‫بــا همــه پیشــرفت های شــگفت افرین و‬ ‫یهــای‬ ‫تهــا و ویژگ ‬ ‫علی رغــم همــه تفاو ‬ ‫خــاص همیــن راه را رفته اند و هرگز عرصه‬ ‫رقابت را ترک نکرده و راه را بر بهره مندی‬ ‫از تمــدن چیــن و دســتاوردهای درخشــان‬ ‫ان نبســته اند‪ .‬رقابــت در عیــن تعامــل بــا‬ ‫گهــای مختلف و اتکا بر‬ ‫نهــا و فرهن ‬ ‫تمد ‬ ‫باورهــای خودی و نقش ان در حفاظت از‬ ‫منافــع و پیــروزی در ایــن میــدان را نیز که‬ ‫در زبــان سیاســی روز بــه معامله برد ‪ -‬برد‬ ‫یتــوان به صورت نمادین‬ ‫یشــود م ‬ ‫تعبیر م ‬ ‫در فرهنــگ فاخــر ایرانــی یافــت و از ان‬ ‫درس ها اموخت‪ .‬حکایت اموزنده رقابت‬ ‫چینیان و رومیان که به زبان شیرین موالنا‬ ‫در مثنوی امده ازاین دســت رقابت هاست‬ ‫کــه هرچند ممکن اســت واقعیتی تاریخی‬ ‫یتــوان صورتــی‬ ‫نداشــته باشــد امــا ان را م ‬ ‫نمادیــن از نمون ههــای رقابــت دیرینــه‬ ‫تمدنی در عین تعامل و سوداوری به شمار‬ ‫اورد‪ .‬موالنــا جالل الدیــن کــه خود اســتاد‬ ‫بهره گیری هوشمندانه از داستان های ساده‬ ‫و افسانه ها و مثل های متعارف برای بیان‬ ‫مضامین پیچیده انسان شناختی و مفاهیم‬ ‫بلنــد انســانی اســت دریکــی از زیباتریــن‬ ‫فرازهــای مثنــوی در دفتــر اول ایــن دیوان‬ ‫ارجمنــد‪ ،‬حکایتــی خواندنــی از نمایــش‬ ‫رقابــت چینیــان و رومیــان را بــه صحنــه‬ ‫ابیات خود می اورد که هرچند واقع نگاری‬ ‫تاریخی نیست اما این نمایش هنرمندانه‪،‬‬ ‫درون مایه های فکری و فلسفی ان را برای‬ ‫همیشــه تاریــخ خواندنی و مانــدگار کرده‬ ‫است‪ .‬زبان شاعرانه موالنا در این داستان‬ ‫هرچنــد در خدمــت عرضــه مفاهیمــی‬ ‫متعالــی و بیانــی بلند و عارفانه اســت اما‬ ‫نحــال از ماجرای شــیرین و شــنیدنی‬ ‫درعی ‬ ‫تهــای ذوقی دیگری نیز‬ ‫یتــوان روای ‬ ‫ان م ‬ ‫برداشــت کــرد کــه می تواند در ایــن گفتار‬ ‫مددرســان مــا در بیــان تعامــات جهانــی‬ ‫کشورمان با جهان و ازجمله با کشور چین‬ ‫باشــد‪ .‬خوانش اقتصادی و منفعت طلبانه‬ ‫این افســانه یا داســتان تاریخی را می توان‬ ‫بــه زبــان امروزیــن این گونــه بیــان کــرد‪:‬‬ ‫چینیــان و رومیــان در مناقصــه اجرای یک‬ ‫اثــر هنــری کــه شــاه تصمیم بــه انجــام ان‬ ‫داشــت و بیــن نام اورتریــن پیمانــکاران‬ ‫و برندهــا برگــزار کــرد شــرکت نمــوده و‬ ‫تجربیــات و رزومــه کاری خــود را بــه شــاه‬ ‫ارائــه کردنــد‪ :‬چینیــان گفتند مــا نقاش تر‪/‬‬ ‫رومیــان گفتنــد مــا را کر و فر و پادشــاه که‬ ‫در ارزیابــی کیفــی کار بین مهــارت چینیان‬ ‫و دانــش رومیــان مردد شــده بود قــادر به‬ ‫ترجیــح یکــی از ایــن دو بر دیگــری نبود و‬ ‫نهــا را در عمــل ارزیابی‬ ‫تصمیــم گرفــت ا ‬ ‫کنــد و امــا چگونــه؟ چینیــان کــه از خــود‬ ‫اطمینان داشــتند به دربار پیشــنهاد دادند‬ ‫که برای ازمون کیفی و سنجش توان هنری‬ ‫ما نسبت به اجرای پروژه‪ ،‬خانه ای را برای‬ ‫اجرای ازمایشــی و نمایــش توان و کیفیت‬ ‫به ما بدهید و یک خانه را نیز به رومیان تا‬ ‫برتری خود را نشــان دهیم‪ :‬چینیان گفتند‬ ‫یک خانه به ما ‪ /‬خاص بسپارید و یک ان‬ ‫شما و شاه این ایده را پسندید و با انعقاد‬ ‫قراردادی ازمایشی دوخانه را روبروی هم‬ ‫به انان معرفی کرد و برای اجرای عملیات‬ ‫بــه طرفیــن تحویــل داد و منتظــر نتایــج‬ ‫اجــرای ایــن دو پیمــان شــد‪ .‬در قــرارداد‬ ‫بیــن طــرف چینــی و دربــار شــاه‪ ،‬چینی ها‬ ‫صرفـ ًـا بــه انجــام بهتریــن نقاشــی مطلوب‬ ‫شــاه و در مقابــل‪ ،‬شــاه و دربــار بــه تامین‬ ‫مــواد خــام و اولیه نقاشــی و نیــز پرداخت‬ ‫حقوق به نقاشــان چینی متعهد شدند که‬ ‫براین اساس روزانه صدها گونه مواد رنگی‬ ‫و نیز حقوق نقاشــان چینی از خزاین دربار‬ ‫یشــد‪ :‬چینیــان صــد رنگ‬ ‫بــه انــان داده م ‬ ‫از شــه خواســتند ‪/‬پــس خزینــه باز کــرد ان‬ ‫گهــا‪/‬‬ ‫ارجمنــد‪ /‬هــر صباحــی از خزینــه رن ‬ ‫چینیان را راتبه بود از عطا‪ /‬و اما پیمانکار‬ ‫تیــز و هوشــمند رومــی در قــرارداد خــود با‬ ‫شاه جز تحویل محل اجرای پیمان چیزی‬ ‫نخواست و بدین سان کار در هر دو کارگاه‬ ‫اغــاز شــد‪ .‬چینی ها بامهــارت خاص خود‪،‬‬ ‫مشــغول بهتریــن طراحــی‪ ،‬نقش افرینی و‬ ‫یهــا و تزییــن در کارگاه (خانــه)‬ ‫رنگ امیز ‬ ‫خــود شــدند امــا گــروه رومی ها نــه رنگی‬ ‫در کارگاه‬ ‫خواســتند و نــه ابــزاری بلکــه ِ‬ ‫(خانــه) خــود کــه روبــروی کارگاه چینیــان‬ ‫بــود را بســتند و پــرده ای بــر ان انداختنــد‬ ‫و از مهــارت و دانــش درونــی خــود بهــره‬ ‫گرفتند و مشغول شدند‪ .‬دانشی عمیق که‬ ‫درنتیجه ان به باوری شگرف رسیده بودند‬ ‫کــه بی رنگی تاثیــری ســحرامیزتر و فراتر از‬ ‫نقوش رنگارنگ و پیچ وتاب های ان دارد‪.‬‬ ‫باورشــان بــه بی رنگــی حقیقتی ســحرامیز‬ ‫و زیباســت که چون ماه و خوشــید پشــت‬ ‫ابرهــای رنگارنــگ و پرپیچ وتــاب مانــده‬ ‫اســت‪ :‬از دو صــد رنگی بــه بی رنگی رهی‬ ‫اســت ‪ /‬رنــگ چــون ابــر اســت و بی رنگی‬ ‫مهی اســت و با این اعتماد و باور راســتین‬ ‫بــود کــه دیــواری را در روبــروی کارگاه‬ ‫چینیــان انتخــاب کردند و فقــط خالصانه‬ ‫و بــا اعتمادبه نفــس‪ ،‬به صیقلــی کردن ان‬ ‫پرداختنــد‪ .‬فعالیــت هــر دو کارگاه ادامــه‬ ‫یافــت تا ســرانجام زمان هــر دو پیمان به‬ ‫پایان رســید و چینی ها با غرور و شادمانی‬ ‫از شاهکاری که افریده بودند در برابر شاه‬ ‫رونمایــی کــرده و دهل زنــان و اوازخوانان‬ ‫نقاشی خود را برابر او به نمایش گذاشتند‬ ‫ تصویــری که مایه بهت و تحســین شــاه‬‫شد‪ :‬شه درامد دید انجا نقش ها ‪ /‬می ربود‬ ‫ان عقــل را و فهــم را‪ .‬ســلطان از این همــه‬ ‫هنرافرینی شــگفت زده شــد و ان را در حد‬ ‫مقبــول یافــت و ســپس بــه ســراغ رومیــان‬ ‫در کارگاه (خانــه) روبــرو رفــت و حال این‬ ‫پیمانــکاران رومــی بودند که باید اثر خود‬ ‫را به شاه عرضه می کردند‪ .‬پس پرده ای را‬ ‫که روی اثر خود انداخته بودند باال بردند‬ ‫و ناگهــان‪ :‬عکس ان تصویر و ان کردارها‪/‬‬ ‫زد بــر این صافی شــده دیوارها‪ /‬صحنه ای‬ ‫کــه رومیان افریــده بودند دیــواری اینه وار‬ ‫و صیقلــی بــود در برابر نقاشــی چینیان که‬ ‫بــا افتــادن تصویــر نقاشــی چینیــان در ان‪،‬‬ ‫زیبایــی ان اثــر را صدچنــدان کــرده بــود و‬ ‫پرتو صیقلی و اینه وارش دیده و دل بیننده‬ ‫را می ربود و شاه نیز‪ :‬هرچه انجا دید اینجا‬ ‫به نمــود‪ /‬دیده را از دیده خانه می ربود‪/‬‬ ‫تصویری زالل تر و نقشی شگفت انگیزتر بر‬ ‫زمین ـه ای صــاف و دلنــواز کــه چشــم و دل‬ ‫شــاه را در لحظه ای تسخیر کرد به گونه ای‬ ‫کــه هر چه را در نقاشــی چینیان دیده بود‬ ‫یتــر می دیــد‪ .‬نقــش و‬ ‫اینجــا بهتــر و واقع ‬ ‫تصویــری جاودانه و ســحرامیز کــه افریده‬ ‫دانش و اعتمــاد درون و بازتابی واقعی تر‬ ‫گهــای فریبنــده خانــه‬ ‫شهــا و رن ‬ ‫از نق ‬ ‫روبــرو بود‪ .‬صحنه ای درخشــان و پاک که‬ ‫بی درنگ شــاه را مسحور کرد و این همان‬ ‫صحنــه دلربا و دل انگیــز از حقایق درونی‬ ‫وجودی و باورمندی انسان است که موالنا‬ ‫را این چنین به وجد اورده تا در وصف ان‬ ‫معانــی بلندی این چنیــن بیافریند‪ :‬رومیان‬ ‫ان صوفیانند ای پســر‪ /‬بی ز تکرار و کتاب‬ ‫و بی هنر‪ /‬لیک صیقل کرده اند ان سینه ها‪/‬‬ ‫پاک از از و حرص و بخل و کینه ها‪ ... /‬اهل‬ ‫صیقــل رســته اند از بــوی و رنــگ‪ /‬هــر دمی‬ ‫بیننــد خوبــی بی درنــگ‪ /‬رقبــا و حریفــان‬ ‫چینیان‪ ،‬نقش افرینانی بوده و هستند که با‬ ‫بــاور و اعتمــاد درون‪ :‬نقــش و قشــر علم را‬ ‫بگذاشتند‪ /‬رایت علم الیقین افراشتند‪ /‬رفت‬ ‫فکر و روشنایی یافتند‪ /‬نحر و بحر اشنایی‬ ‫یافتند‪ /‬و ازاین رو‪ :‬کس نیابد بر دل ایشــان‬ ‫ظفر‪ /‬بر صدف اید ضرر نه بر گهر ‪...‬‬ ‫اوال‬ ‫رقابت‬ ‫و خالصه انکه در این معامله و‬ ‫ً‬ ‫رومیــان هرگــز از رویارویــی و رقابت با چینیان‬ ‫هراســی بــه خــود راه ندادند و در برابــر توان و‬ ‫مهارتچینی هاخودرانباختندوباخودباوریو‬ ‫بهره مندیازتوانمندیوباورهاینو‪،‬ناشناخته‬ ‫و واقعی تر انچه خود داشــتند از دیگران تمنا‬ ‫نکردندوسرانجامناباورانهازاینمیدانرقابت‬ ‫پیروز بیرونامدند‪.‬رویارویینمادینچینی ها‬ ‫یهــا در حکایــت به ظاهر گــذرای خلق‬ ‫و روم ‬ ‫یــک اثــر هنــری‪ ،‬درواقــع رویارویــی دو تمدن‬ ‫بزرگ زمانه است که به گفتار دل نشین موالنا‬ ‫خوش نشسته و در درون مایه خود مفاهیمی‬ ‫جاودانه افریده است‪ .‬تمدن ایران نیز همواره‬ ‫یکیازتمدن هایتاریخیباشکوهبهشماررفته‬ ‫و به پشتوانه استحکام و عناصر ویژه درونی و‬ ‫توان تمدن افرینان خود هرگز از تعامل با دیگر‬ ‫تمد نهــا واهم ـه ای به خــود راه نداده و بلکه‬ ‫این فرصت را در هم افزایی و توســعه مغتنم‬ ‫شمرده است و این همان راهی است که دیگر‬ ‫حوزه هایتمدنیوتوسعه یافتهرفته اند‪.‬امروز‬ ‫یافت ههــای امــاری و علمی رویارویــی تمدن و‬ ‫اقتصاد غرب با اقتصادهای نوظهور و به ویژه‬ ‫برخــورد بــا اقتصاد قدرتمنــد و غیرقابل تردید‬ ‫چیــن نیــز بیانگر ان اســت که چشم پوشــی و‬ ‫نادیــده انگاشــتن و قطع ارتباط با این کشــور‬ ‫بــرای غــرب نیز نه ممکن و نه مطلــوب بوده‬ ‫اســت و علی رغــم نقــاط تعــارض فــراوان دو‬ ‫تمدن و مانع تراشی های فراوان طرف غربی‪،‬‬ ‫غربی ها نیز چــاره راه را در تعامل دیده اند که‬ ‫فراوانیحضورتولیداتومحصوالت گوناگون‬ ‫اقتصاد و فرهنگ چین در کشورهای این حوزه‬ ‫از نشانه هایبارز اینتعاملومقبولیتاست‪.‬‬ ‫تاریخ تمدن های پایا گواه ان است که هیچ گاه‬ ‫تــرس از تعامل بــا دیگر تمدن ها و خــودداری‬ ‫از جســتجو و یافتــن و تبــادل نقش ـه های راه‪،‬‬ ‫نشــانه میهن دوســتی و اهتمام ملی و دفاع از‬ ‫منافعملیوسرزمینینبودهونیست‪.‬از همین‬ ‫منظر اکنون با امضای نقشه راه‪ ۲۵‬ساله ایران‬ ‫با چین نیز به نظر می رسد فرصتی فراهم شده‬ ‫تــا گــوی ایرانــی در این میــدان با بهره گیــری از‬ ‫تهــای‬ ‫تجربیــات حضــور کشــورمان در رقاب ‬ ‫جهانــی و دانــش و علوم روز افکنده و ابتکار و‬ ‫نواوری ایرانی به بوته ازمون گذاشته شود و در‬ ‫این رهگذر هرگز نباید توان کشور و توانمندی‬ ‫جوانــان ایرانی را دس ـت کم گرفــت‪ .‬فراموش‬ ‫نکنیم که زمانی همین چینی ها بودند که در‬ ‫اوج شــهرت و ف ـن اوری و غرور‪ ،‬میدان رقابت‬ ‫را به هوشمندی و فن اوری نوین و خودباوری‬ ‫رومیان واگذار کردند و این رومیان بودند که با‬ ‫افزایش مهارت و اوردن و ازمودن فنونی جدید‬ ‫معانیومفاهیمینوافریدندودرمثنویموالنا‬ ‫جاودان شدند! ایرانیان و مسلمانان در تعامل‬ ‫و رویارویی منطقی و روشمند با دیگر تمدن ها‬ ‫ازجملــه تمدن غرب نیز نشــان داده انــد توان‬ ‫هضموهم افزاییتاریخیداشته اند کهنتایج‬ ‫درخشــان ان در شــکل گیری و قدرت علمی و‬ ‫استداللیوفنیشخصیت هاینمادینیچون‬ ‫ابوریحــان‪ ،‬رازی‪ ،‬خوارزمــی‪ ،‬فارابــی‪ ،‬بوعلــی‬ ‫سینا و اثار درخشانشان اشکارا مشهود است‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت بــرای کامیابی و نیــل به نتایج‬ ‫درخشــان تعامل با تمدن شرق‪ ،‬حفظ توازن‬ ‫وتوجهبهپیشینهساختارهایفکریوفلسفیو‬ ‫فرهنگینخبگانکشوربسیارحائزاهمیتاست‪.‬‬ ‫نگاهبهشرقانگاهبهمقصودمی رسد کهسهم‬ ‫تمدن هایدیگردرساختفرهنگواقتصادکشور‬ ‫نادیدهگرفتهنشودودراینجهانیکپارچه‪،‬اقناع‬ ‫نخبگان‪،‬حفظتوازنواعتدالوتعاملمنطقی‬ ‫وروشمندبادیگرتمدن هاو کشورهانیزدریافتن‬ ‫راهکارها و مصالح و منافع ملی به حساب اید‪.‬‬ ‫در اینراستاتوانارزیابیوفهمدرستنخبگان‪،‬‬ ‫پرهیــزاز شــعارگراییواحســاسزدگــی‪،‬دقــت‬ ‫فن اورانوسیاستمدارانوروشنفکرانایرانیوگوهر‬ ‫خودباوری‪،‬تضمین کنندهمنافعملتوسرزمین‬ ‫ایراندرهرتصمیمسیاسیویااقتصادی‪،‬امنیتی‬ ‫و فرهنگی در این ســند و سایر اسناد همکاری با‬ ‫دیگرکشورهایجهاناستبه گونه ایکهبهتعبیر‬ ‫موالنا‪ :‬کس نیابد بر دل ایشان ظفر‪ /‬بر صدف‬ ‫ایدضرر نهبر گهر‪.‬‬ ‫سلسله پادکست های «اداب مهرازی» با حضور اساتید فن به بررسی نسبت ادبیات و‬ ‫معماریمی پردازد‪.‬‬ ‫امسال با توجه به شرایط خاص شیوع کرونا‪ ،‬برنامه های هفته فرهنگی اصفهان که از‬ ‫سوم اردیبهشت اغازشده و تا نهم اردیبهشت ماه ادامه دارد به فضای مجازی کوچ کرده و‬ ‫یکی از ویژه برنامه های این هفته انتشار سلسله پادکست های «اداب مهرازی» است‪ .‬رئیس‬ ‫ادارههنریسازمانفرهنگیاجتماعیورزشیشهرداریاصفهاندربارهاینپادکست هااظهار‬ ‫داشت‪:‬اینبرنامهاز سویموزه گرمابهعلیقلیاقابه عنواندفترتخصصیفرهنگومعماری‬ ‫سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در ‪ 10‬قسمت ‪ 30‬دقیقه ای تهیه شده‬ ‫است‪.‬علیعطریانافزود‪:‬ادابمهرازیدرواقعبرقرارینسبتمیانمعماریوادبیاتاست‬ ‫اصوال حوزه ای میان فرهنگی است که یک بال ان‪ ،‬جریان های مهندسی و‬ ‫چون معماری‬ ‫ً‬ ‫بال دیگر ان جریان های هنری است و به همین دلیل در طول تاریخ و فرهنگ کشور ما اثار‬ ‫معماری همواره موردبررسی قرار می گرفته و تحلیل معماری به بررسی الیه های تاریخی و‬ ‫مردم شناسی ان می انجامیده است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬پادکست های مهرازی از زبان دانشمندان و‬ ‫بزرگان به تحلیل و بررسی نسبت میان ادبیات و معماری پرداخت ه است‪ .‬البته میان معماری‬ ‫و تمام رشته های علوم انسانی فی ذاته ارتباطی برقرار است و به همین دلیل می توانیم در‬ ‫اینده نسبت معماری و سایر رشته ها را نیز در برنامه های مشابه بررسی کنیم‪ .‬رئیس اداره‬ ‫هنری ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهان تصریح کرد‪ :‬مهدی حجت‪،‬‬ ‫محمدمنصور فالمکی‪ ،‬سید محمد بهشتی‪ ،‬نوشاد رکنی‪ ،‬داراب دیبا‪ ،‬امیرهوشنگ اردالن‪،‬‬ ‫نویدپورمحمدرضا‪،‬حسینمسجدی‪،‬محسنسامعوشهاب الدینارفعیازجملهاساتیدی‬ ‫هستند که با ان ها در قالب عناوین الفبای بنا‪ ،‬کاوش های ادیبانه‪ ،‬اسمان معماری‪ ،‬مرغ باغ‬ ‫ملکوت‪ ،‬معماری شاعرانه‪ ،‬به عمل کار براید‪ ،‬فهم روایی شهر‪ ،‬نیمه پنهان شهر‪ ،‬انس با‬ ‫خاک و رولووه در ادبیات گفتگو شده است‪ .‬گفتنی است؛ پادکست های اداب مهرازی تا نهم‬ ‫اردیبهشت ماه هر شب ساعت‪ 22‬در «کست باکس» و «شنوتو» منتشر می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی فارس‪:‬‬ ‫برخورداری کارفرمایان و اصناف‬ ‫از طرح بخشودگی‬ ‫جرائم سازمان تامین اجتماعی‬ ‫مدیرکل ســازمان تامین اجتماعی اســتان فــارس گفت‪ :‬کارفرمایــان واحدهای تولیدی‪،‬‬ ‫صنعتی‪،‬معدنی‪،‬خدماتیواصناف کهنیرویانسانی کارگاهخودرادر طولیک ساله گذشته‬ ‫حفظ کرده اند‪،‬از بخشودگیجرائممربوطبهبیمهتامیناجتماعیبرخوردار می شوند‪.‬‬ ‫ابراهیم کشــاورز اعالم کرد‪ :‬ســازمان تامین اجتماعی با عنایت به نام گذاری ســال ‪1400‬‬ ‫با عنوان ســال تولید‪ ،‬پشــتیبانی ها‪ ،‬مانع زدایی ها از سوی مقام معظم رهبری و در راستای‬ ‫سیاست هایاقتصادمقاومتی‪،‬مقابلهباتحریم هایظالمانه‪،‬مشکالتناشیازشیوعویروس‬ ‫کرونا‪ ،‬اولین اقدام خود را با عنوان طرح بخشودگی جرائم کارفرمایان واحدهای تولیدی‪،‬‬ ‫صنعتی‪ ،‬معدنی وخدماتی و اصناف اغاز کرد‪ .‬او با تاکید بر شرط خوش حسابی کارفرمایان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬کارفرمایان مذکور که حداقل به مدت یک ســال از زمان تقســیط نســبت به‬ ‫حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای لیست بهمن ماه سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫اقدام نموده اند و فهرست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و‬ ‫پرداخت می نمایند‪ ،‬می توانند از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون و حداکثر تا پایان تیرماه‬ ‫‪،1400‬درخواستتعیینتکلیفبدهی هایی کهلغایتاسفندماه‪ 1399‬بهمرحلهقطعیت‬ ‫رســیده اند را در ســامانه غیرحضوری ســازمان تامین اجتماعی به ادرس ‪ es.tamin.ir‬ثبت و‬ ‫از طرح بخشودگی جرائم برخوردار شوند‪ .‬کشاورز بابیان اینکه این طرح در راستای تحقق‬ ‫شعار سال ‪ 1400‬اجرا خواهد شد گفت‪ :‬در مواردی که کارفرمایان کارگاه های مذکور تا تاریخ‬ ‫الزم االجرا شدن این قانون بر مبنای فهرست بهمن ماه‪ ۱۳۹۸‬نسبت به تعدیل بیمه شدگان‬ ‫کارگاه اقدام نموده باشند‪ ،‬پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی ان ها و رعایت‬ ‫حفظ اشــتغال حداقل به مدت یک ســال از زمان تقســیط و بر مبنای فهرســت بهمن ماه‬ ‫‪،۱۳۹۸‬از بخشودگیجرائمبهشرحفوقبرخوردار می شوند‪.‬مدیرکلتامیناجتماعیاستان‬ ‫فارس تاکید کرد‪ :‬چنانچه کارفرما هریک از قسط های بدهی خود را در مهلت مشخص شده‬ ‫پرداخت نکند یا در مدت یک سال پس از تقسیط یا در طول دوران تقسیط نسبت به کاهش‬ ‫سطح اشتغال تعیین شده کارگاه‪ ،‬اقدام نماید‪ ،‬بدهی تبدیل به حال شده و مطالبه می شود‬ ‫مجددا نیز قابل تقسیط نخواهد بود‪ .‬کشاورز در پایان بیان کرد‪ :‬کارگاه های ورشکسته‪،‬‬ ‫و‬ ‫ً‬ ‫درحال تصفیه‪،‬منحلهوفاقدفعالیت‪،‬رانندگان‪ ،‬کارگرانساختمانیوهمچنین کارگاه هایی‬ ‫صرفاشاملجریمهاست‪،‬مشمولاینبخشنامهنخواهندبود‪.‬‬ ‫کهبدهیانان ً‬ ‫چین برای تولید‬ ‫واکسن سازگار با انواع ویروس‬ ‫کرونا تالش می کند‬ ‫با افزایش موارد جهش ویروس کرونا‪ ،‬چین به دنبال تولید واکسن های جدیدی است که‬ ‫بتوانند از مردم در برابر این جهش ها محافظت کنند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر به نقل از ســی جی تی ان‪ ،‬ژونگ نانشــان متخصص ارشــد بیماری های‬ ‫تنفســی در چین روز گذشــته با حضور در یک نشســت پزشکی در شهر گوانگجو در جنوب‬ ‫چین در این مورد گفت‪ :‬مشکل اصلی برای مقابله با ویروس کرونا در حال حاضر جهش های‬ ‫مداوم ویروس مذکور اســت‪ .‬او افزود‪ :‬این جهش ها در بســیاری از کشــورها مانند انگلیس‪،‬‬ ‫برزیل و افریقای جنوبی رخ داده و افرادی که به این ویروس های جهش یافته مبتال می شوند‬ ‫شرایطدشوارتریدارند‪،‬زیراویروس هایمذکور رفتار تهاجمی تریدارند‪.‬به گفتهاوبررسی ها‬ ‫نشان می دهد واکسن های موجود تاثیرگذاری کمتری بر روی گونه جهش یافته ویروس کرونا‬ ‫در افریقای جنوبی موسوم به‪ ۱.۳۵۱.B‬دارند‪ .‬از سوی دیگر مدت زمان مصونیت ایجادشده‬ ‫در بدن افراد بعد از تزریق واکسن کرونا مشخص نیست‪ .‬همچنین معلوم نیست ایا تزریق‬ ‫دوزهای اضافی باعث محافظت بیشتر از افراد در برابر ویروس می شود یا خیر‪ .‬در حال حاضر‬ ‫نزدیک به‪ ۵۰‬نوع واکسن کرونا در چین و بیش از ‪ ۲۰۰‬واکسن کرونا در سراسر جهان در دست‬ ‫تولیداستوهنوز مشخصنیستچهنوعواکسنیبرایمقابلهبااینویروسموثراست‪.‬به‬ ‫گفته این متخصص عوارض جانبی تزریق واکسن های کرونا در سراسر جهان نیز نگران کننده‬ ‫است و وقوع لخته خون بعد از تزریق برخی از این واکسن ها در اتریش‪ ،‬انگلیس و المان به‬ ‫نگرانی هاییدامنزدهاست‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
روزنامه رویداد امروز 1210

روزنامه رویداد امروز 1210

شماره : 1210
تاریخ : 1400/08/23
روزنامه رویداد امروز 1209

روزنامه رویداد امروز 1209

شماره : 1209
تاریخ : 1400/08/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!