روزنامه رویداد امروز شماره 1053 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1053

روزنامه رویداد امروز شماره 1053

روزنامه رویداد امروز شماره 1053

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ #‬من‪-‬ماسک‪-‬می زنم‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 05‬اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪ 25‬اوریل ‪2021‬‬ ‫‪ 12‬رمضان ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1053‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫یکشنبه ‪05‬‬ ‫یکشنبه ‪05‬‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫پیش بینی کاهش ‬ ‫صدی تولیدات ‬ ‫‪ ۱۵‬در‬ ‫اورزی استان‬ ‫کش‬ ‫اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1053‬‬ ‫اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫شرکت سهامی اب و فاضالب استان‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫شهری‪ 55‬درصد‬ ‫اکسیهایدرون‬ ‫کرایهت‬ ‫افزایشیافت‬ ‫درونشهری عالوه‬ ‫حملونقل‬ ‫افزایش مصوب‪٬‬‬ ‫بــر ‪ 30‬درصــد‬ ‫ـازمان حمــل بار و‬ ‫رئیس سـ‬ ‫ـز به نرخ مصوب‬ ‫‪ 25‬درصــد نیـ‬ ‫شهرداری بجنورد گفت‪:‬‬ ‫شود‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫مسافر‬ ‫اضافه می‬ ‫کرایه تاکســیها‬ ‫نرخ مصــوب‬ ‫ســافر شــهرداری‬ ‫حمــل بــار و م‬ ‫‪ ۳۰‬درصــد افزایش‬ ‫در بجنــورد‬ ‫ـت‪ :‬بــرای اینکــه‬ ‫بجنــورد گفـ‬ ‫حمیدرضا شافعی‬ ‫ـه دلیــل رعایــت‬ ‫یافــت کــه بـ‬ ‫بهداشتی رعایت‬ ‫پروتکلهای‬ ‫کاهــش تعــداد‬ ‫پروتکلهــا و‬ ‫‪ 4‬نفر‪ 3،‬مسافر را‬ ‫رانندگان تاکسی بهجای‬ ‫درصد هم به این‬ ‫شود‪،‬‬ ‫مسافرین‪۲۵‬‬ ‫‪ 25‬درصد افزایش‬ ‫کنند‪ .‬به همین دلیل‬ ‫افزوده میشود‪.‬‬ ‫تسنیم‪ ،‬با سوار می‬ ‫مســافران و یک‬ ‫نرخ‬ ‫بر ‪ 4‬و ‪ 3‬ســهم از‬ ‫با‬ ‫وگو‬ ‫گفت‬ ‫حمیدرضا شافعی در‬ ‫کرایه تقســیم‬ ‫میشــود‪ .‬شافعی‬ ‫تاکسی و حملونقل‬ ‫خود راننده دریافت‬ ‫تغییر قیمت کرایه‬ ‫هــار ســهم از‬ ‫های درونشــهری‬ ‫اشاره به‬ ‫ســان شــمالی اظ‬ ‫نرخ کرایه اتوبوس‬ ‫خرا‬ ‫ـز‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫مر‬ ‫داد‪:‬‬ ‫در‬ ‫ـه‬ ‫ـهری‬ ‫ـ‬ ‫درونشــهری ادام‬ ‫باکارت بلیت تغییر‬ ‫درونشـ‬ ‫بــه هــزار تومان‬ ‫یــه تاکســیهای‬ ‫ـش هــم از ‪700‬‬ ‫داشــت‪ :‬نــرخ کرا‬ ‫بلیت نداشــت باید‬ ‫اردیبهشــتماه افزایـ‬ ‫فردی هم کارت‬ ‫درصــد از ابتــدای‬ ‫رعایت کرده و اگر‬ ‫نقدی پرداخت کند‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫با توجه به لزوم‬ ‫‪ 300‬تومان بهطور‬ ‫ـته است‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫عمومی هزار و‬ ‫داشـ‬ ‫در وسایل نقلیه‬ ‫پروتکلهای بهداشتی‬ ‫تولیداتعشایررا‬ ‫بارندگیهاهزینه‬ ‫کاهش‬ ‫افزایشداد‬ ‫سرپاییبیماران‬ ‫مرکزدرمانی‬ ‫راهاندازیبتالبه کرونادر بجنورد‬ ‫م‬ ‫عبی اب قناتها‬ ‫ترمک‬ ‫استان با بیمه سالمت‬ ‫پزشک در سطح‬ ‫‪۱۱۴‬‬ ‫استانقرارداددارند‬ ‫وتاه روستا و عشایر‬ ‫واره سراسری فیلم ک‬ ‫عالم فراخوان جشن‬ ‫ا‬ ‫‪03‬‬ ‫دار‪ -‬شیخ اسالم‪ -‬بسیط‪ -‬سراسکند علیا‪ -‬بایقراکوه) هشترود از محل اعتبارا‬ ‫دستاوردهای شاخص دولت در استان ها‬ ‫مگاواتیتدارکات ا‬ ‫سامانه‬ ‫به پیمانکار واجد شرایط و دارای رتبه اب واگذار نماید‪ .‬کلیه مراحل مناقصه از طریق‬ ‫توسعه‪۲۹‬‬ ‫نیروگاه هایتجدیدپذیر‬ ‫است هزینه اگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد‪.‬‬ ‫اصفهاننمادخودباوری‬ ‫الف) به پیشنهادهای فاقد امضاء‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش‪ ،‬مطلقا ترتیب اثر داده نخواهند شد‪.‬‬ ‫جزئیاتتزریق‬ ‫ب) مبلغ براورد اولیه معادل‪ 35108322580 :‬ریال‬ ‫واکسن کرونای‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ریال‬ ‫ج) مبلغ سپرده تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار معادل‪175541612۹ :‬‬ ‫مینادر‬ ‫خاصو‬ ‫بیماران‬ ‫د) مدت اجرای کار‪ 6 :‬ماه‬ ‫خروج امریکا و تکرار تجربیات‬ ‫ه) سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫تلخبرایمردمافغانستان‬ ‫و) پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده‪ ،‬تضمین های معتبر تسلیم با مبلغ مذکور را به حساب‬ ‫مخ‬ ‫بصورت اصل در وقت مقرر در اسناد به کارفرما تسلیم نماید به پیشنهادهای فاقد سپرده‪ ،‬سپرده های‬ ‫اگهی مناقصه عمومی (نو‬ ‫شماره ‪ 2000001403000020‬مورخ ‪24‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)‬ ‫سایت ‪www.abfaazarbaijan.ir‬‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت شمار‬ ‫سامانه‬ ‫در‬ ‫مندرج‬ ‫‪1400/1/24‬‬ ‫شماره ‪ 2000001403000020‬مورخ‬ ‫چاپ دوم‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت شماره ‪ 14‬سال ‪1400‬‬ ‫شناسه اگهی‪1126587 :‬‬ ‫ورزش‬ ‫کاهش ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫مترمکعبیابقنات ها‬ ‫صفحه اخر‬ ‫سرمقاله‬ ‫عکس ‪ :‬حوا احمدی‪/‬مهر‬ ‫ـیاری از مشــاغل‬ ‫ـروس کرونــا بسـ‬ ‫خراســان شمالی با‬ ‫بــا شــیوع ویـ‬ ‫صاحبــان کارگاههای‬ ‫جهاد کشــاورزی‬ ‫مغازهدارها و کســبه‪،‬‬ ‫رئیس ســازمان‬ ‫استان با ابهای‬ ‫ماننــد‬ ‫ولیدکنندگان بســیار‬ ‫اراضی کشاورزی‬ ‫بخش خصوصی و ت‬ ‫اینکه ‪ ۵۸‬درصد‬ ‫توجه بــه کاهش‬ ‫بیان‬ ‫کوچــک‪،‬‬ ‫عدیــدهای مواجــه‬ ‫شــود‪ ،‬گفت‪ :‬بــا‬ ‫ـد و بــا مشــکالت‬ ‫ســطحی ابیــاری می‬ ‫یــش از ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫اســیب دیدنـ‬ ‫بیشتری از سوی‬ ‫ـال زراعی جاری ب‬ ‫نیازمند حمایت‬ ‫نــزوالت جــوی در سـ‬ ‫مواجه شــده اســت‪.‬‬ ‫شــدند که قطعا‬ ‫باید ســریعا نســبت‬ ‫با تنش رطوبتی‬ ‫ـتند و حتما دولت‬ ‫اراضی این خطه‬ ‫ـا اظهار داشــت‪:‬‬ ‫دولت هسـ‬ ‫اسیبپذیر اقدامات‬ ‫گفتوگــو بــا ایرنـ‬ ‫مشاغل و اقشار‬ ‫ـدا‪ ...‬یوســفی در‬ ‫با کاهش نزوالت‬ ‫به شناسایی‬ ‫عبـ‬ ‫ـمالی این اســتان‬ ‫سال زراعی جاری‬ ‫هــد‪ .‬خراســان شـ‬ ‫کشاورزی استان در‬ ‫همین علت کشاورزان‬ ‫الزم را انجــام د‬ ‫توسعه ان‪ ،‬توجه به‬ ‫ـده اســت که به‬ ‫تنها دریچه امید‬ ‫جوی مواجه شـ‬ ‫اراضی خود دارند‪ .‬او‬ ‫محروم کشور‬ ‫کشاورزی‪ ،‬گردشگری‬ ‫زمینه نحوه ابیاری‬ ‫تولیدی صنعتی‪،‬‬ ‫مشکل زیادی در‬ ‫بیش از یک میلیارد‬ ‫واحدهای‬ ‫از سوی‬ ‫بخش کشاورزی استان‬ ‫متاسفانه این بخشها بعضاً‬ ‫گفت‪ :‬ساالنه‬ ‫ــن منابع ابــی از‬ ‫و‪...‬است اما‬ ‫گیرد که همین امر‬ ‫ـرف میکنــد که ای‬ ‫بیمهری قرار می‬ ‫مترمکعــب اب مصـ‬ ‫شود‪ ،‬اما با توجه‬ ‫مسئوالن مورد‬ ‫یــع میشــود و‬ ‫پلهها باالتر نرود‬ ‫زیرزمینی تامین می‬ ‫اســتانها توز‬ ‫تا اســتان نهتنها‬ ‫ابهای سطحی و‬ ‫ابهای ســطحی‬ ‫باعث میشــود‬ ‫ـن میــزان هــم در‬ ‫اراضی اســتان با‬ ‫تامیــن همیـ‬ ‫امــور عشــایر‬ ‫اینکه ‪ ۵۸‬درصد‬ ‫بلکه در جا بزند‪.‬‬ ‫رطوبتی مواجه خواهد‬ ‫مدیــرکل‬ ‫در دست پیگیری‬ ‫بــه‬ ‫ســطح ملی‬ ‫ـود امســال با تنش‬ ‫شمالی گفت‪ :‬کاهش‬ ‫هایغیرمجاز‬ ‫ابیاری میشـ‬ ‫زراعی جاری حدود‪۵۰‬‬ ‫فعالیتکارگاه‬ ‫پــور گفــت‪ :‬بــا‬ ‫خراسان‬ ‫تولیدکننــده شیشــه و‬ ‫اســت‪ .‬قلــی‬ ‫بارش باران در سال‬ ‫سبب شده است تا‬ ‫ـزارش بــازار‪ ،‬یــک‬ ‫شد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫حدود‪ ۵۸‬درصد‬ ‫شرایط خشکسالی‪،‬‬ ‫بارندگیها‬ ‫بــه گـ‬ ‫خراســان شــمالی‬ ‫میانگین بلندمدت و‬ ‫توجه به‬ ‫تولیــد محصوالت‬ ‫ـداره لمینــت در‬ ‫درصد نسبت به‬ ‫ـت‪ ،‬در سال گذشته‬ ‫ســکوریت دوجـ‬ ‫کاهش هزینهها‪،‬‬ ‫هزینههای‬ ‫بهصورت مستقیم‬ ‫محمدرضا قلی پور‬ ‫گذشــته عقب اسـ‬ ‫عشــایر برای‬ ‫افزایش یابد و به‬ ‫حدود ‪ ۱۴۰‬نفر نیروی‬ ‫نســبت به ســال‬ ‫خشکسالی امسال‬ ‫عشایر استان‬ ‫که کارشناســان‬ ‫میگوید‪:‬‬ ‫مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫به نکات فنی‬ ‫شــده بود اما این‬ ‫این قشر خواستار‬ ‫غیرمستقیم در این کارگاه‬ ‫خشکسالی ایجاد‬ ‫منابع ابی در استان‬ ‫همین علت‬ ‫توجه داشــته باشــند‬ ‫گذشته بهنوعی‬ ‫و‬ ‫است‪ .‬او بر مدیریت‬ ‫دام ارائه میدهند‪،‬‬ ‫منحوس کرونا‪ ،‬از سال‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مسئوالن‬ ‫شده‬ ‫نیمی‬ ‫حوزه‬ ‫شدیدتر‬ ‫او اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫این ویروس‬ ‫حمایت‬ ‫توجه به اینکه بیش از‬ ‫مشکل و ضرر مواجه‬ ‫ایرنا اظهار داشــت‪:‬‬ ‫وری افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫و اظهار داشت‪ :‬با‬ ‫محمدرضــا قلی پور به‬ ‫واحدهای تولیدی را با‬ ‫تولید تــا بهــره‬ ‫وابسته است حدود‬ ‫تاکید کرد‬ ‫دام ســبک‪ ،‬ســبب‬ ‫ـا ابــراز گالیــه از‬ ‫تمام‬ ‫ـبب شــده اســت تا‬ ‫ابهای سطحی‬ ‫ـالی و کســاد بــازار‬ ‫مــود روحانــی بـ‬ ‫کاهش بارندگیها سـ‬ ‫از اراضی استان به‬ ‫عشایر خشکسـ‬ ‫ـرده اســت‪ .‬مح‬ ‫مواجهخواهدشد‪.‬‬ ‫مقرون بهصرف‬ ‫ـام‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ان‬ ‫شود همه مسئوالن‬ ‫ـد‪ :‬مدیــران بــدون‬ ‫بشدت کاهش یابد و‬ ‫نوعیبا کمبوداب‬ ‫دامداری برای عشــایر‬ ‫همینسطحنیزبه‬ ‫ـران اســتان میافزایـ‬ ‫کمیته تخصصی اجرا‬ ‫علوفه در مراتع‪،‬‬ ‫بیان شــده تا‬ ‫های ابیاری نوین‬ ‫بازار زیاد شــده اما‬ ‫از تولیدکنندگان‬ ‫مدیـ‬ ‫محمود تشکیل‬ ‫روبهرو شوند‪ .‬او با‬ ‫گسترش سامانه‬ ‫رهبری در قبال اجرای‬ ‫اکنون عرضه دام در‬ ‫مثبتی بــرای حمایت‬ ‫ادامه بر ضرورت‬ ‫تغذیه دام با مشکل‬ ‫خود را اغاز میکند‪.‬‬ ‫اصلی مقام معظم‬ ‫ـع و نباشــد‪،‬‬ ‫سالهای اخیر با‬ ‫ـت‪ .‬مدیرکل امور‬ ‫کار و عملــی‬ ‫او در‬ ‫ـه این روال پیش‬ ‫در‬ ‫دغدغه فعالیت‬ ‫بزرگی مخاطب‬ ‫ـوراک دام در مراتـ‬ ‫افزود‪ :‬هرچند در‬ ‫صحبتی از مانــع زدایی‬ ‫رضایتبخش نیسـ‬ ‫زنند و تا زمانی کـ‬ ‫مستقیم کلی‬ ‫‪ ۷۰‬درصــد نیــاز خـ‬ ‫استان تاکید کرد و‬ ‫جاری چند مانع‬ ‫دامداران قیمتها‬ ‫ـال هســتند و اگر‬ ‫بالعوضاقداماتبسیار‬ ‫تنهــا حرف می‬ ‫صادرات دام به‬ ‫ائیننامههایی که‬ ‫اینکــه‬ ‫بابیان اینکه در سال‬ ‫در‬ ‫ولیدکنندگان وجود‬ ‫دارد شــعار سـ‬ ‫خراسان شمالی افزود‪:‬‬ ‫میشــود افزود‪:‬‬ ‫منابعملی‪،‬تسهیالت‬ ‫مسئول هستیم‪.‬‬ ‫اجرای مصوبات و‬ ‫انان قنبری‬ ‫مشــکالت بر ســر راه ت‬ ‫ولیدکنندگان وجود‬ ‫شرایط چرا تامین‬ ‫همه ما در اجرای ان‬ ‫علوفه عشــایر‬ ‫اما کافی نیست‪ .‬او‬ ‫اختصاص‬ ‫سایر استانهای‬ ‫ـه در این و‬ ‫نظرات تخصصی‬ ‫اســتان ســر راه ت‬ ‫رود این‬ ‫در‬ ‫تاکید است‬ ‫شــالقی با کمبود‬ ‫و یا عرضه ان به‬ ‫انجامشده است‬ ‫ـران بهجای اینکـ‬ ‫سروکار دارند‪ ،‬از‬ ‫که در این‬ ‫دارد‪ :‬با توجه به‬ ‫خوبی در این زمینه‬ ‫تولیدکننده واقعی‬ ‫خارج از کشور‬ ‫مناطق ییالقی و ق‬ ‫ســوی دیگــر مدیـ‬ ‫باشند با تولید‬ ‫گذاریهای غلط‬ ‫سالهای گذشته‬ ‫دام زنده افزایش‬ ‫برطرف شود اظهار می‬ ‫دارد از‬ ‫در ایــن وضعیــت‬ ‫در‬ ‫حمایت از‬ ‫ـود تا از سیاست‬ ‫ـان شــمالی نیــز‬ ‫تولیدکننده را داشته‬ ‫های ابیاری نوین در‬ ‫میشود تا قیمت‬ ‫ضــرورت دارد تــا‬ ‫ــهرو شــدهاند و‬ ‫جــه باید‬ ‫نیز اســتفاده شـ‬ ‫بازرگانــی خراسـ‬ ‫گفت‪ :‬اجرای طرح‬ ‫نابسامان هوای‬ ‫کشور سبب‬ ‫‪ ۳۲‬درصد در سال‬ ‫ـه بحــث تولیــد‬ ‫مرتعــی روب‬ ‫از تولیــد و درنتی‬ ‫تا با حمایتها‪،‬‬ ‫رئیــس اتــاق‬ ‫اوضاع‬ ‫قبل از کرونا تمام‬ ‫دستی تغذیه کنند‬ ‫انقالب با عنوان‬ ‫دوبــاره رهبــری بـ‬ ‫راندمان انتقال اب از‬ ‫گفت‪ :‬ما تالش داریم‬ ‫مســیر حمایــت‬ ‫خود را معطوف به‬ ‫مشکل ایجاد کردند تا‬ ‫باید دام را بهصورت‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬از سوی رهبر‬ ‫و خــالف‬ ‫موجب شده تا‬ ‫حد امکان کاســته‬ ‫دهد‪ .‬یابد‪ .‬او‬ ‫افزایش یابد‪ .‬او با‬ ‫تولید محصوالت‬ ‫مسئوالن تمام تالش‬ ‫بهناچار‬ ‫بالعکس‬ ‫گذاری سال‬ ‫شــد اما در دوران‬ ‫تولید را افزایش می‬ ‫در ادامه توجهات‬ ‫ـی و مخــرب تا‬ ‫در پایان ســال ‪۹۹‬‬ ‫چشــمگیری در میزان‬ ‫بانکها و‬ ‫جرائم بخشیده می‬ ‫اثرگــذاری منفـ‬ ‫تولیدی به چرخه تولید کنند‪ .‬نام پشتیبانی و مانع زدایی»‬ ‫‪ ۹۲‬بــه ‪ ۴۶‬درصــد‬ ‫این امر هزینههای‬ ‫کرونا کار تولید‬ ‫های کاهش‬ ‫ـرای طرح ابیاری‬ ‫حفظ شــود اما در‬ ‫بخشــودگی‬ ‫حذف شد‪ .‬او به‬ ‫که‬ ‫اینکه با شــیوع‬ ‫بازگشت واحدهای‬ ‫تدابیر باشــد تا نهاده‬ ‫تولید «تولید‪،‬‬ ‫ســطح اراضی اجـ‬ ‫از تولیــد داخلی‪،‬‬ ‫اتفاق نیفتد و تولید‬ ‫این بخشــودگیها‬ ‫شــود‪ .‬او با بیان‬ ‫بیان اینکه همچنین‬ ‫رهبری بــه بحث‬ ‫منظور حمایــت‬ ‫قلی پور گفت‪ :‬باید‬ ‫ـادی از نیروهای‬ ‫قرار عشــایر‬ ‫هکتار بــه ‪ ۳۸‬هزار‬ ‫هستند‪ .‬مدیرکل‬ ‫ســخت کرونا‬ ‫ویــژه رهبــری به‬ ‫به تاکید دوبــاره‬ ‫استاناشارهمیکند‬ ‫ـ‬ ‫در اختیار عشــایر‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ـع‬ ‫تعداد‬ ‫ـ‬ ‫هزار‬ ‫عشایر نیازمند یاری‬ ‫ن‬ ‫موا‬ ‫‪۱۷‬‬ ‫ـع‬ ‫ـه‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـد‬ ‫ف‬ ‫ج‬ ‫از‬ ‫مســئوالن تمام تالش‬ ‫ـادی موجــود و ر‬ ‫ـدی بــا تو‬ ‫کارگاه مــا راکــد شـ‬ ‫ـز در ایــن مــدت‬ ‫هایغیرمجاز در‬ ‫باقیمــت مناســب‬ ‫پیگیری این زمینه‪،‬‬ ‫وری اب بــا اینگونه‬ ‫توانمندیهــای اقتصـ‬ ‫فعالیت کارگاه‬ ‫نویــن نیـ‬ ‫ــردم زیــرا درامـ‬ ‫خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫دارد تــا بانکها و‬ ‫دامــی‬ ‫ورشکستگی واحدهای‬ ‫ــعید پــور ابادی‬ ‫چــار تعدیــل ک‬ ‫زمینه در ســطح ملی‬ ‫ـت‪ ،‬گفت‪ :‬بهــره‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫ضــرورت‬ ‫واحدهای تولیدی‬ ‫عنوان میکند‪ .‬س‬ ‫گوید‪ :‬یکی از عوامل‬ ‫خــود را بهنا‬ ‫هکتار رســیده اسـ‬ ‫امور عشــایر‬ ‫یــرد کــه در ایــن‬ ‫و بیمــه انــان را‬ ‫اراضی کــه طرحهای‬ ‫ازجمله اقدامات‬ ‫ـوف به بازگشــت‬ ‫تولیــد در کشــور‬ ‫غیرقانونــی اســت‬ ‫شــی از نهادههــا‬ ‫و می‬ ‫گ‬ ‫بخواهــم حقــوق‬ ‫ســال مطابق با‬ ‫تســهیالت کمبهره‬ ‫خــود را معطـ‬ ‫تــا ‪ ۹۰‬درصــد در‬ ‫اینکه بانکهای‬ ‫ـی انجــام و بخ‬ ‫و‬ ‫ـاز‬ ‫ـعار‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫ـه‬ ‫غیرم‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ش‬ ‫‪۷۰‬‬ ‫ـتم‬ ‫تحقق‬ ‫پرداخت‬ ‫ـه‬ ‫ـای‬ ‫کشورهای‬ ‫ــتان نداشـ‬ ‫اقدامــات بـ‬ ‫است‪ .‬یوسفی گفت‪:‬‬ ‫بــزرگ‪ ،‬کارگاههـ‬ ‫و رایزنیهایـ‬ ‫کننــد‪ .‬او با بیان‬ ‫میتوانــد مرهم‬ ‫اظهار میدارد‪ :‬برای‬ ‫کرد‪ :‬در بسیاری از‬ ‫تامین اســت‪ .‬او‬ ‫مالیــات و‪ ...‬در اس‬ ‫مضاعف برای از‬ ‫چرخه تولید‬ ‫شــایر اســت کــه‬ ‫کردهاند‪ ،‬رسیده‬ ‫بخشــی در حال‬ ‫پرداخت کنم‪ ،‬ابراز‬ ‫تسهیالت بیشتر‬ ‫رهبری نیاز به تالش‬ ‫پرداخت بیمه‪،‬‬ ‫حمایتــی از ع‬ ‫نوین ابیاری اجرا‬ ‫زیرسطحینیزدر برخی‬ ‫تامینشــده و‬ ‫جلوگیری از تعدیل نیرو بــه خصوصی مجوز پرداخت‬ ‫کــه بــدون‬ ‫رهنمودهای‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار تن نهاده‬ ‫فعاالن اقتصادی‬ ‫اینکسیستمهای‬ ‫متاسفانه هیچ برخوردی با انان پیشــرفته‪ ،‬دولت بــرای‬ ‫از دولتی و‬ ‫دریافت میکنند که‬ ‫کرد‪ :‬سازمان مرکزی‬ ‫مشکالتباشد‪.‬‬ ‫موانع است چراکه‬ ‫همچنینهم‬ ‫فعالیت میکنند و‬ ‫گرم اجراشده است‬ ‫یدکننــدگان‪ ،‬بخشــی‬ ‫تومان را از مرکز‬ ‫تصریح‬ ‫میان برداشتن‬ ‫کاهش درامدزایی‬ ‫ـاس شــاخصها در‬ ‫و همچنیــن اثار‬ ‫استان بهویژه مناطق‬ ‫از دو میلیــارد‬ ‫ــن تشــویق تول‬ ‫سال جدید افزوده‬ ‫این خود موجب‬ ‫ـول گرفته و بر اسـ‬ ‫بــارزه بــا تحریم‬ ‫کار و همچنی‬ ‫از باغهای این‬ ‫یــات کارکنان را‬ ‫این طرح توسط‬ ‫میزان از پرداختی در‬ ‫نمیشــود که‬ ‫دامــی تحـ‬ ‫در خــط مقــدم م‬ ‫صــورت قانونــی‬ ‫ـوق‪ ،‬بیمــه و مال‬ ‫دانند که فشارهای‬ ‫بسیار خوبی دارد‪ ،‬از‬ ‫بایستی این‬ ‫ستاد تسهیل در سال‬ ‫میشــود کــه به‬ ‫هزینههــای حقـ‬ ‫کرونا قرار دارند و می‬ ‫که صرفهجویی‬ ‫از تولیدکننــدگان‬ ‫است اما تا حدودی‬ ‫واحدهایــی‬ ‫در اولین جلسه‬ ‫پنج اقتصادی‬ ‫و از ایــن طریــق‬ ‫فشــارها را برای‬ ‫کار استقبال شــده‬ ‫شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اختیــارات بانکها‬ ‫مهم سختترین‬ ‫تقبــل میکنــد‬ ‫کشــاورزان پسته‬ ‫میکننــد‪ .‬ایــن‬ ‫اینکه با توجه به‬ ‫ناشــی از این دو‬ ‫میکنند‪.‬‬ ‫مصوب کردیم که‬ ‫کرونــا حمایــت‬ ‫ســتفاده کامل از‬ ‫ســت‪ .‬او با بیــان‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫های جدیــد‬ ‫های بزرگی در استان‬ ‫در دوره شــیوع‬ ‫وارد کــرده و برای ا‬ ‫هزینههــای ان بــاال ا‬ ‫حمایت دولت از‬ ‫اینک حــدود ‪۳۰‬‬ ‫ـد‪ :‬اعطــای وام‬ ‫یابد‪ ،‬چراکه طرح‬ ‫تولیدکننــدگان‬ ‫پوشاک در خراسان‬ ‫عدم‬ ‫بــارش باران هم‬ ‫انها گریزناپذیر‬ ‫پوشــاک میگویـ‬ ‫برابر افزایش‬ ‫از تولیدکنندگان‬ ‫خشکســالی و کاهش‬ ‫اقتصادی کشور رفع‬ ‫تولیدکننــده‬ ‫واحدهای تولیدکننده‬ ‫بودجه زیادی است‪.‬‬ ‫رفته اســت اظهار‬ ‫یکی دیگر‬ ‫بازار کار میگوید‪:‬‬ ‫ظرفیتهای‬ ‫جــه به وضعیت‬ ‫گذاری را مهمترین‬ ‫غالت اســتان از بین‬ ‫داریم و نیاز به‬ ‫بهره یا کمبهره به‬ ‫خصوص مشکالت‬ ‫اســت و بــا تو‬ ‫مشــوق ســرمایه‬ ‫درصد مزارع دیم‬ ‫ولیدکنندگان بــدون‬ ‫حمایتی دولت‬ ‫قرارگرفته است‪ .‬او با‬ ‫تولیدی راکد‬ ‫شمالی در‬ ‫اســت‪ .‬او نبود‬ ‫دیگر راهکارهای‬ ‫ـق نظــر پزشــک‬ ‫احیای واحدهای‬ ‫حوزه میداند و‬ ‫ابی نیز تحت تاثیر‬ ‫که مدتهاست ت‬ ‫ـز پیشازایــن در‬ ‫عمومــی و طبـ‬ ‫نیز میتواند از‬ ‫کارافرینان در این‬ ‫درمــان دانشــگاه‬ ‫اراضی‬ ‫نکند‬ ‫مشکالتی‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫داشت‪:‬‬ ‫حدود‬ ‫ـمالی‬ ‫حمایت‬ ‫ورود‬ ‫ـ‬ ‫یکی از‬ ‫ـتاندار خراســان ش‬ ‫است که امسال تا‬ ‫بــوده کــه ایــن‬ ‫از تولیدکنندگان‬ ‫تعیین مانع برای‬ ‫معــاون‬ ‫بیمارســتان ریفــرال‬ ‫ربط در سال جدید‬ ‫ســتند تامیــن ارز‬ ‫اسـ‬ ‫اینکه پیشبینیشده‬ ‫شــد‪ .‬اگر دولت‬ ‫معالــج از‬ ‫موانع تولید خواستار‬ ‫دستگاههای ذی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫بــا ان مواجــه ه‬ ‫افزود‪:‬ساالنهبیش‬ ‫زیادی به با‬ ‫بیان‬ ‫میافزاید‪ :‬باید‬ ‫علوم پزشــکی‬ ‫ـا‪ ،‬شــاهد تعطیلی بســیاری از کارگروه تسهیل و رفع‬ ‫بیمارســتان ارتش‬ ‫دیده شوند و تمامی‬ ‫محصولداشتهباشیم‬ ‫ـواد اولیه فشــار‬ ‫تولید اســتان شــد‬ ‫ـس از مهــار کرونـ‬ ‫ترخیص و به‬ ‫خصوصی بیشتر‬ ‫ـوع در واردات مـ‬ ‫درمــان ســرپایی‬ ‫درصد کاهش‬ ‫و شعار سال نیز‬ ‫محصول کشاورزی در‬ ‫جهت رفع موانع‬ ‫نبود کاال پـ‬ ‫در کنار بخش‬ ‫موضـ‬ ‫گفــت‪ :‬مرکــز‬ ‫تولیدی خواهیم بود‬ ‫وگوی دولت هستند‬ ‫اکنــون انچــه در‬ ‫اولویتهــا در‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار تن انواع‬ ‫مدیران اولویتها در‬ ‫ارجاعمیشوند‪.‬‬ ‫عضو شورای گفت‬ ‫واحدهای‬ ‫وارد کــرده اســت‪.‬‬ ‫مبتالبه ویــروس کرونا‬ ‫از یکمیلیون و‬ ‫ـت‪ :‬با پیشــنهاد‬ ‫ان مشــکالت‬ ‫مدیرانی که‬ ‫مــا‬ ‫ـی ادامــه داد‪:‬‬ ‫داشته باشند‪ .‬امسال‬ ‫بیمــاران‬ ‫و اظهار داشـ‬ ‫نخواهد یافت‪.‬‬ ‫راکد و رفع موانع‬ ‫استانتولیدمیشود‪.‬‬ ‫قاسم بیانی‬ ‫دکتــر بیانـ‬ ‫فعالیت مستمری‬ ‫سرپرستبیمارستان‬ ‫افزایش قیمتها میبینید دلیل ولیدکنندگان تحقق‬ ‫واحدهای تولیدی‬ ‫این‬ ‫در جلسات‬ ‫یــن بیمارســتان‪،‬‬ ‫و‬ ‫باهمکاری‬ ‫سلیقهایعملنکنیم‬ ‫راستای احیای‬ ‫تسهیالت بانکی‬ ‫متاسفانه دولت از ت‬ ‫کردهاند مشــخص‬ ‫بــا ارجــاع به ا‬ ‫بخشتولیدبهصورت‬ ‫افزایش‬ ‫بجنورد در محل‬ ‫خراسان شمالی نیز‬ ‫ارزی اســت که‬ ‫قوانینی که مانع ایجاد‬ ‫به عمل نیاورد‪.‬‬ ‫نظامی ارتش‬ ‫دریافــت درمــان‬ ‫درصد بایددر‬ ‫کنیم و میــدان را‬ ‫اقتصادی اســتاندار‬ ‫ معیشتی در ‬ ‫معضالت تولید و‬ ‫حمایتهــای خاصی‬ ‫بــه کرونــا ادامــه‬ ‫واقعــی را حمایت‬ ‫خاطرنشــان کرد‪۶۰ :‬‬ ‫معاون‬ ‫ـتان راهاندازی شد‪.‬‬ ‫بیمــاران مبتال‬ ‫‪ ۲۴۴‬بسته‬ ‫و اصنــاف‬ ‫چک برگشتی را از‬ ‫و تولیدکننــده‬ ‫ادامه با اشــاره‬ ‫محمد شجاعی‬ ‫این بیمارسـ‬ ‫ســرپایی و قرنطینه‬ ‫نگاه استانی به این‬ ‫جلوگیــری از‬ ‫نژاد همچنین در‬ ‫مشــکالت مالیاتی و‬ ‫کامــل اجــرا و ‪۱۳‬‬ ‫زیادی شود‪.‬‬ ‫ــود را بهصــورت‬ ‫خصوصی هموار و‬ ‫ان توزیع شد‬ ‫عبــاس رحیمــی‬ ‫کارگــروه بهطــور‬ ‫و میگویــد‪ :‬افراد‬ ‫تــر قاســم بیانی گفت‪ :‬بهمنظور مبتالبه دارویــی خ‬ ‫تولیدکننــدگان اظهار‬ ‫برای بخش‬ ‫مصوبــات ایــن‬ ‫کاملمیگذرانند‪.‬‬ ‫تولید عنوان میکند‬ ‫دک‬ ‫مانه و سملق‬ ‫پیدا نکرد لذا باید‬ ‫کنندگان‪ ،‬ارجاع بیماران‬ ‫ـروس کرونا بــه‬ ‫راتازمانبهبودی‬ ‫هستند و فردی که‬ ‫مبنی بــرای‬ ‫سرمایهگذار ورود‬ ‫حوزه داشته باشیم‪.‬‬ ‫بــه تاثیر ویـ‬ ‫ازدحام مراجعه‬ ‫مناسب خانگی‬ ‫عــات بعــدی بــه‬ ‫هــای مســئولین‬ ‫در استان مواجه‬ ‫درصد ان خود‬ ‫مانه و سلقان از‬ ‫صددرصدی و با‬ ‫ارتش و زمانبندی‬ ‫شــد‪ :‬بــرای مراج‬ ‫متاســفانه وعده‬ ‫با این مشکل‬ ‫فرهنگی مساجد‬ ‫تسهیالت اشتغالزایی‬ ‫کارگروه بهصــورت‬ ‫او یــاداور‬ ‫کرونا به بیمارســتان‬ ‫دارد‪:‬‬ ‫از‬ ‫ـی‬ ‫ـی‬ ‫های‬ ‫ترخیص بیمار‪ ،‬زمان و‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ش‬ ‫نا‬ ‫کانون‬ ‫دیده‬ ‫این‬ ‫چندانی ندارد و با‬ ‫بسته معیشتی در‬ ‫مصوبــات‬ ‫واحدهــای اســیب‬ ‫رابط‬ ‫ــات بهتــر بــه ایــن بیمــاران بــر بیمارستان ارتش در برگه‬ ‫ـده سرمایه‬ ‫ضمانت گذاشته و با‬ ‫گوشت نذری و ‪۱۰۰‬‬ ‫بــر حمایــت از‬ ‫بــرای ارائــه خدم‬ ‫موثر محقق نشـ‬ ‫توزیع ‪ ۱۴۴‬بسته‬ ‫ـکن خود را برای‬ ‫سوی نمایندگانی‬ ‫ایوب قاسمی در‬ ‫ــکل ملمــوس و‬ ‫مراجعات اعالم میشود‪.‬‬ ‫میکند مسـ‬ ‫هماهنگیهای الزم از‬ ‫شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫کرونــا‪ ،‬به ش‬ ‫خواهیم قبل از ابالغ‬ ‫ــدای راهانــدازی‬ ‫ـتان ارتــش روز‬ ‫بین نیازمندان این‬ ‫اســاس‬ ‫ـت نذری در این‬ ‫ـوان کــرد‪ :‬در ابت‬ ‫از مســئوالن می‬ ‫ریفــرال و بیمارسـ‬ ‫‪ ۱۴۴‬بســته گوشـ‬ ‫بیانــی عنـ‬ ‫اســت لذا‬ ‫ـه از بیمارســتان‬ ‫گفتگو با مهر از توزیع‬ ‫پذیرشبیمارانمبتالبه‬ ‫بستهها که توسط‬ ‫کـ‬ ‫ســت انجام میگیرد‪ .‬او با بیان بیمارستانارتشبجنورد‪،‬‬ ‫و اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫مشخصشــده ا‬ ‫انجام میشود که در‬ ‫شهرستان خبر داد‬ ‫بیمارســتان ارتش‬ ‫محوریت کانون‬ ‫خـــبر‬ ‫فعال در نوبت صبح‬ ‫بیماران ارجاع شــده به‬ ‫فراهمشده بود‪ ،‬با‬ ‫افزود‪ :‬کرونا‬ ‫بیماران‪ ،‬نوبت عصر‬ ‫برنامه سمت خدا‬ ‫اینکه‬ ‫اثرات بدی را خواهد‬ ‫پنجتن ال عباء شهر‬ ‫تائیدشدههستند‪،‬‬ ‫افزایش مراجعات‬ ‫قدر والیت مسجد‬ ‫منابع اب زیرزمینی‬ ‫به کووید‪۱۹‬‬ ‫هستندو صورت‬ ‫فرهنگی هنری‬ ‫است که بر روی‬ ‫استان از مهرماه‬ ‫نیازمند رســید‪ .‬رابط‬ ‫ازنظرابتال بیمارستانریفرالبستری‬ ‫در بارندگیها‬ ‫ورودی اب به سدهای‬ ‫فعالخواهدشد‪.‬‬ ‫ـت خانوادههــای‬ ‫ســان شــمالی نیز‬ ‫اینبیماراندر‬ ‫شروعشده نیز‬ ‫اشــخانه بــه دسـ‬ ‫تاکید کرد‪ :‬میزان‬ ‫مترمکعب بوده این‬ ‫ــلقان گفت‪۹۶ :‬‬ ‫اب منطقهای خرا‬ ‫ضدویروس برای انها‬ ‫گذاشت‪ .‬او‬ ‫ســاجد مانه و س‬ ‫امسال ‪ ۵۲‬میلیون‬ ‫حفاظت شــرکت‬ ‫خشکترین سال‬ ‫درمان دارویی‬ ‫کانونهای فرهنگی م‬ ‫ـته تا ‪ ۳۱‬فروردین‬ ‫بهرهبرداری و‬ ‫از ان ‪ ۱۰۲‬میلیون‬ ‫ســملقان و ‪ ۴۸‬بسته با‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫های ســال گذشـ‬ ‫شرکت اب منطقهای‬ ‫مدت مشابه قبلتر‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫ـت نذری در بخش‬ ‫کرد‪ :‬میزان بارش‬ ‫مدیریت مطالعات پایه‬ ‫گفتوگو با ایسنا‬ ‫که این میزان در‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫کرد‪ :‬درواقع میزان‬ ‫مانه‬ ‫گو‬ ‫ـته‬ ‫بخش‬ ‫ـ‬ ‫اظهار‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫در حالی است‬ ‫ـهر پیش قلعــه در‬ ‫تجربه می کندوی‬ ‫طی بررســیهای‬ ‫ابراهیمی سرپرست‬ ‫مقام مسئول تصریح‬ ‫ماه امســال ‪۱۲۸‬‬ ‫محوریت امامجمعه شـ‬ ‫را طی ‪ ۳۰‬گذشته‬ ‫ســنا‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بوده اســت‪ .‬این‬ ‫‪ ۵۰‬درصدی مواجه‬ ‫شهر اشخانه ‪۱۰۰‬‬ ‫تا پایان فروردین‬ ‫گذشته ‪ ۷۶‬خود‬ ‫در گفتوگو با ای‬ ‫مترمکعب‬ ‫شد‪ .‬او افزود‪ :‬در‬ ‫مهرماه ســال گذشــته‬ ‫این استان با کاهش‬ ‫خراســان شــمالی‬ ‫های استان در سال‬ ‫نیازمندان توزیع‬ ‫به مخازن سدهای‬ ‫انجامشــده از‬ ‫منطقهای خراسان‬ ‫خیرینونهادهایدیگر‬ ‫تخلیه اب از قنات‬ ‫بین‬ ‫های ورودی اب‬ ‫میلیونمترمکعب‬ ‫حفاظت شــرکت اب‬ ‫صورت گرفته حجم‬ ‫دیگربامشارکت‬ ‫رقمدر سال‪۸۶،۹۸‬‬ ‫شــکترین ســال‬ ‫میلیمتربودهاست‪.‬‬ ‫بستهمعیشتی‬ ‫معاون بهرهبرداری و‬ ‫تا میزان سطح اب‬ ‫سفرههای افطاری‬ ‫ـت که یکی از خ‬ ‫مترمکعببوده کهاین‬ ‫میزان تخلیه اب‬ ‫است که اســت‪.‬‬ ‫بارندگیها سبب شده‬ ‫کمیته امداد در میان‬ ‫ایــن در حالی اسـ‬ ‫های صورت گرفته‬ ‫بیمهگر نیــز برای‬ ‫میلیون‬ ‫سال ‪ ۷۹-۸۰‬بوده‬ ‫ازجمله بسیج و‬ ‫ادامه داد‪ :‬افت شدید‬ ‫او افــزود‪:‬‬ ‫کرد‪:‬اقالماهدایی‬ ‫ــه ســازمانهای‬ ‫افزود‪ :‬طی بررسی‬ ‫‪ ۳۰‬سال گذشته در‬ ‫یافته است‪ .‬به گفته‬ ‫ادامه شمالی‬ ‫گرفت‪.‬قاسمیتصریح‬ ‫بــا بیــان اینک‬ ‫بوده است‪ .‬او‬ ‫استان کاهش یابد‪.‬‬ ‫امادگــی کردهاند‬ ‫ـان شــمالی طی‬ ‫رسیده بود‪ .‬واسطه‬ ‫مترمکعب کاهش‬ ‫خراســان شــمالی‬ ‫نیازمندانقرار‬ ‫ماکارونی‪ ،‬روغن‪ ،‬سویا‬ ‫ابخوان و قناتهای‬ ‫درصد خراسـ‬ ‫الکترونیکــی اعالم‬ ‫به‪ ۱۴۵‬میلیمتر‬ ‫استان ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫ـرکل بیمــه ســالمت‬ ‫دوره کاهشبا‪۱۲‬‬ ‫کاهش شــدید در‬ ‫ـت نذری‪ ،‬شامل‬ ‫طرف فعالیــت‬ ‫بارش باران در ان سال‬ ‫از قناتهای‬ ‫ــا دریافــت کــد‬ ‫مدیـ‬ ‫قنواتاستاننسبتبه‬ ‫عالوه بر گوشـ‬ ‫کانونهــای فرهنگی‬ ‫ســال این اســتان‬ ‫درصد از پزشــکان‬ ‫ـت‪ :‬بیمهشــدگان ب‬ ‫تاکنون میزان‬ ‫ابراهیمیمیزانابدهی‬ ‫ترین دغدغههای ام‬ ‫خرمــا بــود‪ .‬رابــط‬ ‫ـت‪ :‬هماکنــون ‪۴۰‬‬ ‫براثر خشکسالی‬ ‫اظهــار داشـ‬ ‫نــد از خدمــات‬ ‫داد‪ :‬یکی از مهم‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫قنــد و چــای و‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد نسخه‬ ‫گفـ‬ ‫خواست با تداوم‬ ‫ـد ملــی میتوان‬ ‫مواجه بوده است‪ .‬او‬ ‫اند‪ .‬واسطه معاون‬ ‫سازمان بیمهگر‬ ‫سلقان در انتها از خیران‬ ‫رهگیــری و کـ‬ ‫قرارداد این‬ ‫ــوند‪ .‬او با بیان‬ ‫کاهش‬ ‫ـتان خشکشــده‬ ‫مساجد مانه و‬ ‫کــه ایــن روش تا‬ ‫مبارکرمضانپربارتر‬ ‫تکمیلی بهرهمند ش‬ ‫ـته قنات نیز در اسـ‬ ‫را اجــرا میکننــد‬ ‫نیازمندانرادر ماه‬ ‫ـکی بیمههــای‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬رشـ‬ ‫الکترونیــک‬ ‫ـر از شــهروندان‬ ‫در کمکهاسفره‬ ‫خـــبر‬ ‫تمامــی مراکــز پزشـ‬ ‫ـون ‪ ۶۳۵‬هــزار نفـ‬ ‫در‬ ‫ـان تیرمــاه بایــد‬ ‫اینکــه تاکنـ‬ ‫کردهانــد گفــت‪ :‬از‬ ‫رعنایی در گفتوگو‬ ‫پایـ‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ـتان خــود را بیمــه‬ ‫عشق‪-‬گامهای‬ ‫شود‪.‬دکتر محسن‬ ‫ـطح ایــن اسـ‬ ‫ـتار»‪« ،‬خانواده و‬ ‫هزار نفر بیمهشده‬ ‫عملی‬ ‫‪ ۱۱۴‬پزشــک در سـ‬ ‫پزشــک و پرسـ‬ ‫بیمهشدهها ‪۴۴۶‬‬ ‫کوچ‪ -‬نگاهی ژرف‬ ‫ایرنا اظهار داشــت‪:‬‬ ‫‪ ۲‬واحد صنفی ‬ ‫دارند‪ .‬مجموع‬ ‫ناپذیر»‪« ،‬از کوچ تا‬ ‫نــدوق کارکنــان‬ ‫بــا‬ ‫ســالمت اســتان قرارداد‬ ‫‪ ۵۷‬هــزار نفــر ص‬ ‫خستگی‬ ‫پلمب ‪۹‬‬ ‫ـهای جابهجایی‬ ‫ها‪ ،‬روســتایی‪،‬‬ ‫و بررســی مقایسـ‬ ‫اســتان با بیمه‬ ‫همگانی شهری‪،‬‬ ‫پیچی در داروخانه‬ ‫بــر مــراد ســفر‬ ‫لف در شیروان‬ ‫هزار نفر سالمت‬ ‫وطــن» و «رنگ‬ ‫خصــوص نســخه‬ ‫دولتی‪۱۰۲ ،‬‬ ‫ـین با کوچنده از‬ ‫های مددجویان‬ ‫متخ‬ ‫او در‬ ‫نیز گفت‪ :‬تمامی‬ ‫ــالمی خراســان‬ ‫خانــه کوچنشـ‬ ‫شامل بیمهشده‬ ‫نژادهــا‪ ،‬زبانها‬ ‫ها و ازمایشگاهها‬ ‫و ارشــاد اس‬ ‫‪ ۲۶‬هزار نفر‬ ‫ـیروان از پلمــب ‪۲۹‬‬ ‫خانه باســتانی‬ ‫طالب‪ ،‬شاهد و ایثارگر‬ ‫رادیولوژی‬ ‫را بهصــورت ‪۱۰۰‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ جشنواره سراسری فیلم‬ ‫زندگــی‪ -‬ایران‪،‬‬ ‫ـروی انتظامــی شـ‬ ‫معرفی کرد‪ .‬فرخنده‬ ‫امداد‪ ،‬بهزیستی‪،‬‬ ‫ـرف قــرارداد اســناد‬ ‫فرمانــده نیـ‬ ‫علت عــدم رعایت‬ ‫انتشار فراخوان‬ ‫کنند‪ .‬کمیته‬ ‫خویشفرمــا ایرانیان‬ ‫هــای گوناگون»‬ ‫مراکــز طـ‬ ‫شمالی از‬ ‫این شهرســتان به‬ ‫و گفــت‪ :‬مهلت‬ ‫بیمهگر ارسال می‬ ‫و فرهنگ‬ ‫هــزار نفــر بیمــه‬ ‫«فیلــم اولیها‪-‬‬ ‫عشــایر خبــر داد‬ ‫واحــد صنفــی در‬ ‫برای این سازمان‬ ‫ســرهنگ محمد‬ ‫ـای و چهــار‬ ‫بخش ویــژه را هم‬ ‫تامیــن اجتماعی‬ ‫کوتــاه روســتا و‬ ‫درصد‬ ‫کرونایــی خبــر داد‪.‬‬ ‫هماینــک دورههـ‬ ‫این جشــنواره ‪۳۱‬‬ ‫موضوعــات‬ ‫پیشتــر‪ ،‬مدیــرکل‬ ‫گفــت‪ :‬با توجه‬ ‫محدودیتهــای‬ ‫اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫متقاضیان شــرکت در‬ ‫اجرای مصوبات‬ ‫هــا هســتند‪.‬‬ ‫ـی» اعــالم کرد و‬ ‫از برخی از گروه‬ ‫رعنایــی‬ ‫ایسنا اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫ثبتنــام‬ ‫مــی مطب‬ ‫ســینمای تجربـ‬ ‫شمالی ضمن انتقاد‬ ‫ـویق روســتاییان و‬ ‫روهنا در گفتگو با‬ ‫اماکن‬ ‫اموزشــی بازامــوزی بــرای تما الکترونیکی را خراسان‬ ‫بودن موضوع و تشـ‬ ‫ـر‬ ‫نسخه الکترونیک را‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫خردادماه است‪.‬‬ ‫مامــوران نظارت‬ ‫حســین فرخنده‬ ‫مقابلــه باکرونا‪،‬‬ ‫به بومی‬ ‫جامعه پزشکی که‬ ‫زندگــی روزمره‪،‬‬ ‫تا نسخهنویســی‬ ‫رویــداد امــروز‪،‬‬ ‫ســتاد ملــی‬ ‫ـیروان طرح برخورد با‬ ‫ـد فیلم از وقایع‬ ‫ســان هدف‬ ‫قرارداد داریم‬ ‫پزشکان دارای درامد‬ ‫بــه گــزارش‬ ‫ارشــاد اســالمی‬ ‫عشــایر به تولیـ‬ ‫بیمه ســالمت خرا‬ ‫امنیت عمومی شـ‬ ‫نمیکنند گفته بود‪:‬‬ ‫ـه فیلم نوافرین‬ ‫اداره کل فرهنگ و‬ ‫عمومی پلیس‬ ‫ـی کنیم‪ .‬مدیرکل‬ ‫همکاریفرمانداری‪،‬‬ ‫جایزه ویژه به سـ‬ ‫بهمــرور اجرا‬ ‫ـی از انان عادت‬ ‫اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫کیفـ‬ ‫ســازمان امــور‬ ‫سالمتجامعهرابا‬ ‫در این بخش‬ ‫دفترچــه کاغــذی‬ ‫ـتند و بعضا برخـ‬ ‫یا عشــایر کشور‬ ‫ـمالی بــا مشــارکت‬ ‫تهدیدکنندگان‬ ‫باالیــی هسـ‬ ‫ـمالی بــر حــذف‬ ‫مرحله اجرا گذاشتند‪.‬‬ ‫ســاز روســتایی و‬ ‫دارنــد که حاضر‬ ‫خراســان شـ‬ ‫های کاغذی برای‬ ‫شـ‬ ‫وزارت فرهنــگ و‬ ‫ـدی تجربی از فیلم‬ ‫و اداره صمت به‬ ‫درامد نامتعــارف‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫گفت‪ :‬دفترچه‬ ‫شبکه بهداشت‬ ‫ـمعی و بصــری‬ ‫هــن بــا بهرهمنـ‬ ‫بــه کســب‬ ‫ـرح از ‪ 682‬واحد‬ ‫تاکید کرد و‬ ‫گیــرد‪ .‬مدیــرکل‬ ‫همکاری الزم را‬ ‫ســینمایی و سـ‬ ‫یــن ســرزمین ک‬ ‫حذف خواهد شد‬ ‫در اجرای این طـ‬ ‫ـزی‪ ،‬هماهنگی‬ ‫سازمانهای بیمهگر‬ ‫ایــن تعلــق می‬ ‫بــه پهنــای ا‬ ‫مهلت ارســال اثار را‬ ‫ـا اشــاره به اینکه‬ ‫شدگان تا پایان تیرماه‬ ‫ســتاد برنامهریـ‬ ‫شــی از اهــداف‬ ‫این رابطه به ‪113‬‬ ‫برگه نیستند با‬ ‫یــش گوناگونی‬ ‫او بـ‬ ‫خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫ارشــاد اســالمی‪،‬‬ ‫بیمه‬ ‫هــای مــردم بخ‬ ‫عمل امد‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫ـم کوتاه در نما‬ ‫بیمه انــان هنوز‬ ‫ـان اینکــه اســالمی‬ ‫ــای راهیافته به‬ ‫جای از دوربین‬ ‫فعالیــت حــوزه روســتا و عشــایر جهانشــمول فیلـ‬ ‫صنفی بازدید به‬ ‫ـرادی که دفترچه‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫تذکر و تعداد‪29‬‬ ‫ـاه و اعالم فیلمه‬ ‫میشــود‪ .‬او بــا بیـ‬ ‫شــینان در جای‬ ‫و نظــارت بــر‬ ‫امــا افـ‬ ‫کننــد‪ .‬رعنایــی‬ ‫‪ 376‬واحد صنفی‬ ‫اســالمی‪ ،‬قصد برگزاری‬ ‫در تــا ‪ ۳۱‬خردادمـ‬ ‫شــنواره را شــامل‬ ‫روســتاییان و کوچن‬ ‫ــاه اعالم کرد و‬ ‫ـد از ان اســتفاده‬ ‫واحد صنفی اخطار‪،‬‬ ‫کوتاه روستا و عشایر‬ ‫ج‬ ‫فرهنگ و ارشــاد‬ ‫زندگــی‬ ‫را نیمه اول تیرم‬ ‫دارد میتواننـ‬ ‫ـایی هنرمنــدان کوچنشــین و جشنواره سراسری فیلم‬ ‫وزارت‬ ‫خــش مســابقه‬ ‫و فراخــور روزگار‬ ‫نیزپلمبشدند‪.‬‬ ‫نیمه دوم تیرماه‬ ‫بخش «ویژه» برگزار ب‬ ‫ـی‪ ،‬در قالبــی نــو‬ ‫ایــران‪ ،‬شناسـ‬ ‫واحدصنفی‬ ‫روابط عمومــی نیروی‬ ‫درج قابهــای‬ ‫برگزاری جشــنواره‬ ‫جشــنواره ملـ‬ ‫«سینمای ملی» و‬ ‫را دارد‪ .‬مدیرکل‬ ‫ــزش انهــا بــه‬ ‫ایســنا به نقــل از‬ ‫ســینمای گفت‪ :‬زمان‬ ‫ها دو بخش‬ ‫روســتایی و انگی‬ ‫با ویروس کرونا‬ ‫بــه گــزارش‬ ‫انتظامی شهرســتان‬ ‫بخش مســابقه‬ ‫نمایــش پســتی‬ ‫همزیستی‬ ‫ـات‬ ‫در‬ ‫فرمانده‬ ‫ویژه‬ ‫خراســان شــمالی‬ ‫میشــود‪ ،‬موضوعـ‬ ‫نشین‪ ،‬خواهد بود‪.‬‬ ‫از پیرامــون و‬ ‫این شهرســتان‪،‬‬ ‫بیواســطه‬ ‫ارشــاد اســالمی‬ ‫واحدهای صنفی‬ ‫روستایی و کوچ‬ ‫انتظامــی‬ ‫کوچنشــینی و‬ ‫فرهنــگ و‬ ‫بر تداوم تعطیلی‬ ‫«نبرد با ویروس‪،‬‬ ‫ـان کــرد‪ :‬تبییــن‬ ‫توامــان زندگــی‬ ‫شیروان ضمن تاکید‬ ‫ایرانی ملی را‬ ‫ـداف جشــنواره بیـ‬ ‫و بلندیهــای‬ ‫محدودیتهــای‬ ‫سازی خوی تماشاگر‬ ‫خصــوص اهـ‬ ‫ــا پایــان اعمــال‬ ‫پزشــکی کشــور‬ ‫ـتایی و دگرگون‬ ‫شــاغل پرخطــر ت‬ ‫ـت کادر درمان و‬ ‫کرونا‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫زبان روسـ‬ ‫وم‬ ‫تــالش پر زحمـ‬ ‫ستاد ملی مقابله با‬ ‫نشینان‪ ،‬بهرهبرداری از‬ ‫کرونایی از سوی‬ ‫محدودیتهای‬ ‫میان دوردســت‬ ‫ســالمت و ناقضــان‬ ‫در‬ ‫با تهدیدکنندگان‬ ‫عمل خواهد امد‪.‬‬ ‫کرونایی برخورد به‬ ‫هش‪ ۱۰‬میلیون م‬ ‫کا‬ ‫اقتصاد‬ ‫شهرستان بابلسر رتبه نخست در زیر کشت و تولید توت فرنگی در استان مازندران را داراست‪ .‬کشت توت فرنگی از شخم زدن‪ ،‬نایلون زدن‪ ،‬بوته کاری و چند مرحله سم پاشی برای تقویت و تولید بهتر از‬ ‫اذربایجانشرقی‬ ‫ابان و اذر ماه اغاز می شود و مرحله برداشت ان از روزهای اخر فروردین شروع و در اواخر خرداد ماه به اتمام می رسد‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.com‬‬ ‫‪ /‬شماره ‪1053‬‬ ‫حمایتاز فضایرقابتی‬ ‫برایسرمایه گذاری‬ ‫در گردشگری‬ ‫برتر جهان در سه ماهه‬ ‫عملیات مربوط‬ ‫بابلسراذربایجان شرقی در نظر‬ ‫فاضالب استان‬ ‫اب و‬ ‫بهنمیر‬ ‫شرکتدر‬ ‫اغاز برداشت توت فرنگی‬ ‫دارد‪۲۰۲۱‬‬ ‫نخست‬ ‫تیغکرونا‬ ‫بر گردنواحدهای‬ ‫تولیدی‬ ‫یر اسیب دیده اند‬ ‫در یک سال اخ‬ ‫شاغل استان ‬ ‫بسیاری از م‬ ‫سرپرستاداره کلمیراثفرهنگی‪ ،‬گردشگریو‬ ‫صنایع دستیکرمانشاهتاکیدکرد‪:‬‬ ‫تصور اینکه‪ 2/6‬میلیون مسکن خالی داریم و با اعمال مالیات وارد بازار مصرف می شود‪ ،‬توهمی بیش نیست و زمانی می توانیم طرح های مالیاتی بدهیم که سهم مسکن در سبد‬ ‫‪03‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خانوار به ‪ ۸‬درصد برسد‬ ‫بسیاریاز مشاغلاستان‬ ‫در یک سال اخیر اسیب دیده اند‬ ‫رویاد دخراسان شمالی‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫مشکلمسکنتا‪ 20‬سالاینده‬ ‫رویدا د خراسان شمالی‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫‪02‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫شماره ‪ 2000001403000020‬مورخ ‪4‬‬ ‫دولت ش‬ ‫الکترونیکی‬ ‫فوالدساز‬ ‫تدارکات ایران‪،‬دهمین‬ ‫سالی ‪ 1/2‬میلیون خانه نیاز است‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪27‬‬ ‫ونابرگردنواح‬ ‫تیغکر‬ ‫حاشیه سازی را کنار‬ ‫بگذاریم‬ ‫مجلس یازدهم‬ ‫بیشتر اهل شعار دادن است‬ ‫دهایتولیدی‬ ‫‪02‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪02‬‬ ‫ارین پورقدیری‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اذربایجان شرقی در نظر دارد عملیات مربوط به‬ ‫شرکت سهامی اب و فاضالب استان‬ ‫دار‪ -‬شیخ اسالم‪ -‬بسیط‪ -‬سراسکند علیا‪ -‬بایقراکوه) هشترود از محل اعتبارات ع‬ ‫اذربایجانشرقی‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اذربایجان شرقی در نظر دارد عملیات مربوط به‪ :‬اجرای مخازن شماره ‪ 2‬مجتمع المالو (عین اباد‪ -‬ینگی کند‪ -‬طهرابند‪ -‬مهره‬ ‫به پیمانکار واجد شرایط و دارای رتبه اب واگذار نماید‪ .‬کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکتر‬ ‫شرکت سهامی اب و فاضالب استان‬ ‫دار‪ -‬شیخ اسالم‪ -‬بسیط‪ -‬سراسکند علیا‪ -‬بایقراکوه) هشترود از محل اعتبارات عمرانی و از طریق مناقصه (عمومی) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫اذربایجانشرقی‬ ‫است هزینه اگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد‪.‬‬ ‫به پیمانکار واجد شرایط و دارای رتبه اب واگذار نماید‪ .‬کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد بدیهی‬ ‫الف) به پیشنهادهای فاقد امضاء‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش‪ ،‬مطلقا ترتیب اثر داده نخواهند شد‪.‬‬ ‫است هزینه اگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد‪.‬‬ ‫ب) مبلغ براورد اولیه معادل‪ 35108322580 :‬ریال‬ ‫الف) به پیشنهادهای فاقد امضاء‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش‪ ،‬مطلقا ترتیب اثر داده نخواهند شد‪.‬‬ ‫ج) مبلغ سپرده تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار معادل‪ 175541612۹ :‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫ب) مبلغ براورد اولیه معادل‪ 35108322580 :‬ریال‬ ‫د) مدت اجرای کار‪ 6 :‬ماه‬ ‫ج) مبلغ سپرده تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار معادل‪ 175541612۹ :‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫ه) سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫د) مدت اجرای کار‪ 6 :‬ماه‬ ‫و) پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده‪ ،‬تضمین های معتبر تسلیم با مبلغ مذکور را به حساب بان‬ ‫ه) سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫بصورت اصل در وقت مقرر در اسناد به کارفرما تسلیم نماید به پیشنهادهای فاقد سپرده‪ ،‬سپرده های مخدوش‬ ‫و) پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده‪ ،‬تضمین های معتبر تسلیم با مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب مفاد اسناد مناقصه ضمانت نامه یا رسید واریز وجه را‬ ‫سایت ‪www.abfaazarbaijan.ir‬‬ ‫بصورت اصل در وقت مقرر در اسناد به کارفرما تسلیم نماید به پیشنهادهای فاقد سپرده‪ ،‬سپرده های مخدوش‪ ،‬سپرده های کمتر از میزان مقرر‪ ،‬چک و نظایر ان ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪1126587 :‬‬ ‫سایت ‪www.abfaazarbaijan.ir‬‬ ‫شناسه اگهی‪1126587 :‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان ا‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اذربایجان شرقی‬ ‫اگهی تجدید فراخوان مناقصه‬ ‫ای (‪ 1400/1‬خ م ) شماره م‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫منطقهالبرز‬ ‫اگهی تجدید فراخوان مناقصه ع‬ ‫عمومی‬ ‫اگهی تجدید فراخوان مناقصه‬ ‫یکنفتیمرحله ای (‪ 1400/1‬خ م ) شماره مج‬ ‫فراورده های‬ ‫شرکت ملی پخش‬ ‫نوبت اول‬ ‫منطقهالبرز‬ ‫مجوز(‪)1400.541‬‬ ‫ای (‪ 1400/1‬خ م ) شماره‬ ‫پخش فراورده های نفتی منطقه البرز در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را‬ ‫دستگاه مناقصه گزار‪ :‬شرکت ملی‬ ‫دستگاه مناقصه گزار‪ :‬شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه البرز در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه عنوان‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪.‬‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫منطقهالبرز‬ ‫چاپ اول‬ ‫اگهی تجدید مزایده عمومی‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه البرز در نظر دارد مناقصه مشروحه ذی‬ ‫عمومیمناقصه گزار‪:‬‬ ‫اگهی تجدید مزایدهدستگاه‬ ‫چاپ اول‬ ‫‪-1‬موضوعمناقصه‬ ‫شرح‬ ‫عنوان‬ ‫‪-1‬موضوعمناقصه‬ ‫‪-2‬مدتانجامکار‬ ‫الیروبیوتعمیراتمخزندهمیلیونلیتریشمارهچهاربنزینانبارنفتشهیددولتیکرج‬ ‫‪-3‬براوردپایه‬ ‫‪ 240‬روز‬ ‫‪-2‬مدتانجامکار‬ ‫‪-3‬براوردپایه‬ ‫الیروبیوتعمیراتمخزندهمیلی‬ ‫‪ 13/452/634/211‬ریال براساس فهرست بهاء نفت‬ ‫واریزسپردهنقدیبهمبلغ‪672/000/000‬ریالبحسابشماره‪ 9200010266‬بانک‬ ‫‪-4‬نوعتضمینومبلغتضمینشرکتدرفرایند‬ ‫‪ 13/452/634/211‬ریال براساس فهرست بهاء نفت سال‪ 1399‬و فهرست بهاء سازمان برنامه و بودجه سال‪1400‬و قیمت روز بازار‬ ‫قبول در بند «الف» ما‬ ‫ارجاعکار‬ ‫شرکت مدیریت پسماند شهرداری های شاهین شهر و میمه‪،‬‬ ‫شرکت مدیریت پسماند شهرداری های شاهین شهر و میمه‪،‬‬ ‫عنواندارد تعداد یک قطعه پالک زمین با کاربری‬ ‫خمینی شهر و برخوار در نظر‬ ‫خمینی شهر و برخوار در نظر دارد تعداد یک قطعه پالک زمین با کاربری‬ ‫کارگاهی واقع در دولت اباد‪ ،‬خیابان شــهریار‪ ،‬روبروی ســنگبری ایرانا‪،‬‬ ‫الیروبیوتعمیراتمخزنده‬ ‫روبرویمناقصه‬ ‫‪-1‬موضوع‬ ‫ســنگبری ایرانا‪،‬‬ ‫کارگاهی واقع در دولت اباد‪ ،‬خیابان شــهریار‪،‬‬ ‫کوره درویش را از طریق مزایده عمومی به فروش رســاند‪ ،‬لذا متقاضیان‬ ‫رســاند‪ ،‬لذا متقاضیان‬ ‫کوره درویش را از طریق مزایده عمومی به فروش‬ ‫انجام‬ ‫‪-2‬مدت‬ ‫کار اداری دوشنبه مورخ ‪ 1400/02/27‬جهت دریافت‬ ‫وقت‬ ‫پایان‬ ‫حداکثر تا‬ ‫حداکثر تا پایان وقت اداری دوشنبه مورخ ‪ 1400/02/27‬جهت دریافت‬ ‫شهید‬ ‫خیابان‬ ‫شهر‬ ‫شاهین‬ ‫در‬ ‫واقع‬ ‫شرکت‬ ‫پایهمربوطه به دفتر‬ ‫اســناد‬ ‫و تحویل‬ ‫‪ 13/452/634/211‬ریال براساس فهرست بهاء‬ ‫‪-3‬براورد‬ ‫و تحویل اســناد مربوطه به دفتر شرکت واقع در شاهین شهر خیابان شهید‬ ‫بهشتی (مخابرات) انتهای فرعی ‪ ۹‬غربی پالک ‪ 66‬مراجعه و یا جهت کسب‬ ‫جهت کسب‬ ‫مراجعه و‬ ‫بهشتی (مخابرات) انتهای فرعی ‪ ۹‬غربی پالک ‪66‬‬ ‫نمایند‪.‬نقدیبهمبلغ‪672/000/000‬ریالبحسابشماره‪9200010266‬‬ ‫حاصلسپرده‬ ‫فرایندتماس واریز‬ ‫تضمینشرکتدر‬ ‫تضمینیاو‬ ‫اطالعاتنوع‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪03145367010‬‬ ‫مبلغتلفن‬ ‫شماره‬ ‫بیشتر با‬ ‫قبول در بند «الف‬ ‫ارجاعکار‬ ‫تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪03145367010‬‬ ‫‪-4‬نوعتضمینومبلغتضمینشرکتدرفرایند‬ ‫ارجاعکار‬ ‫واریزسپردهنقدیبهمبلغ‪672/000/000‬ریالبحسابشماره‪ 9200010266‬بانکملتباشناسهواریز‪ 39300000042‬یاضمانتنامهبانکیمعتبرمعادلمبلغفوقویاسایرتضامینقابل‬ ‫‪-5‬مهلتدریافتاسناد درسامانهستاد‬ ‫قبول در بند «الف» ماده «‪ »6‬ائین نامه تضمین در معامالت دولتی‪.‬‬ ‫‪-6‬تاریخومحلبازدیدوجلسهتوجیهی‬ ‫از زمان انتشار اولین اگهی تا ساعت‪14‬روز‪1400/ 2 /11‬‬ ‫‪-5‬مهلتدریافتاسناد درسامانهستاد‬ ‫‪-6‬تاریخومحلبازدیدوجلسهتوجیهی‬ ‫‪-7‬مهلتزمانیارسالپیشنهاد‬ ‫‪-8‬محلونحوهدریافتوتسلیمپیشنهادات‪:‬‬ ‫دریافتاسنادمناقصهوتسلیمپاکاتالف‪(:‬تضمین‬ ‫شرکت درفرایند ارجاع کار ) ب‪(:‬اسناد و مدارک‬ ‫مناقصه)ج‪(:‬پیشنهاد قیمت)‬ ‫‪-9‬شرایطمتقاضیان‬ ‫چاپ اول‬ ‫ر و میمه‪،‬‬ ‫‪-10‬تاریخومحلگشایشپاکات‬ ‫از زمان انتشار ا‬ ‫راس ساعت‪ 10‬روزیک شنبه مورخ ‪1400/2/12‬‬ ‫‪-7‬مهلتزمانیارسالپیشنهاد‬ ‫راس ساعت‪ 10‬روزیک شنبه مورخ ‪ 1400/2/12‬در محل تاسیسات انبار نفت شهید دولتی واقع درکرج جاده مالرد‬ ‫تاساعت‪4‬‬ ‫درمهلتمقرر متقاضیانبامراجعهبهسایت‪ www.setadiran.ir‬اسنادرادریا‬ ‫‪-8‬محلونحوهدریافتوتسلیمپیشنهادات‪:‬‬ ‫تاساعت‪ 14‬روزچهارشنبهمورخ‪1400/2/22‬‬ ‫و مهر الکترونیکی شرکت کلیه پاکات تکمیل شده (الف ‪،‬ب و ج)در سامانه ت‬ ‫دریافتاسنادمناقصهوتسلیمپاکاتالف‪(:‬تضمین‬ ‫امضاءشدهوجداگانهبهدبیرخانهکمیسیونمناقصاتشرکتملیپخشفرا‬ ‫شرکت درفرایند ارجاع کار ) ب‪(:‬اسناد و مدارک‬ ‫درمهلتمقرر متقاضیانبامراجعهبهسایت‪ www.setadiran.ir‬اسنادرادریافتوپسازبارگزارینسخالکترونیکیاسنادبااستفادهازامضاءالکترونیکیصاحبانحقامضاءمجاز‬ ‫نفتیکرجتحویلنمایند‪.‬شرکتهایحاضردرمناقصه باید‬ ‫مناقصه)ج‪(:‬پیشنهاد قیمت)‬ ‫و مهر الکترونیکی شرکت کلیه پاکات تکمیل شده (الف ‪،‬ب و ج)در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد )و اصل پاکت تضمین فرایند ارجاع کار (الف ) بصورت الک و مهرو‬ ‫امضاءشدهوجداگانهبهدبیرخانهکمیسیونمناقصاتشرکتملیپخشفراوردههای نفتیالبرزواقعدرکرجباالترازمیدانطالقانی ساختمانستادشرکت ملیپخشفراورده‬ ‫‪-1‬دارا بودن و ارائه گواهی معتبر تایید صالحیت و رتبه بندی حداقل پایه‪ 5‬در ر‬ ‫نفتیکرجتحویلنمایند‪.‬شرکتهایحاضردرمناقصه بایدکلیهاسنادوپاکاتتکمیلشدهرادرمهلتمقرردرسامانه ستادبارگزارینمایند‬ ‫کشوروترجیح ًا انجامحداقلیککاردرمجموعههایصنعتنفت*‪-2‬دارا‬ ‫فنی و تخصصی شرکت به همراه مدارک مربوطه‪-4‬دارای تجربیات کاری و س‬ ‫‪-1‬دارا بودن و ارائه گواهی معتبر تایید صالحیت و رتبه بندی حداقل پایه‪ 5‬در رشته تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و یا رتبه‪ 5‬در رشته نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫جمله‪ :‬صورت های مالی شامل تراز نامه ‪ ،‬صورت سود و زیان ‪ ،‬صورت گردش وج‬ ‫‪-9‬شرایطمتقاضیان‬ ‫کشوروترجیح ًا انجامحداقلیککاردرمجموعههایصنعتنفت*‪-2‬دارابودنوارائهگواهینامهصالحیتایمنیمعتبرازادارهتعاون‪،‬کارورفاهاجتماعی*‪-3‬لیستپرسنل‬ ‫‪-6‬تصویرکلیهصفحاتاساسنامهشرکت‪،‬اگهیتاسیسشرکت‪،‬اخرینتغی‬ ‫فنی و تخصصی شرکت به همراه مدارک مربوطه‪-4‬دارای تجربیات کاری و سوابق اجرایی مرتبط براساس رزومه کاری و توان فنی و مهندسی‪ - 5‬سوابق مالی شرکت کنندگان از‬ ‫تغییرات در روز نامه رسمی مجاز به امضاء اسناد تعهد اورشرکت می باشند الز‬ ‫جمله‪ :‬صورت های مالی شامل تراز نامه ‪ ،‬صورت سود و زیان ‪ ،‬صورت گردش وجوه نقد به همراه یا دداشتها و توضیحات و گردش حساب بانکی به نام شرکت ‪ ،‬مفاصا حساب بیمه و‪...‬‬ ‫پخش‬ ‫‪-6‬تصویرکلیهصفحاتاساسنامهشرکت‪،‬اگهیتاسیسشرکت‪،‬اخرینتغییراتدرروزنامهرسمی *‪-7‬ارائهاصلگواهینامهامضاءمحضریشخصویااشخاصیکهطبقاخرین‬ ‫تغییرات در روز نامه رسمی مجاز به امضاء اسناد تعهد اورشرکت می باشند الزامی است‪-8.‬کسب حداقل‪ 60‬امتیاز از‪ 100‬در ارزیابی‪ HSE‬بر اساس معیار های ارزیابی شرکت ملی‬ ‫ساعت‪10‬روزسهشنبه مورخ‪28‬‬ ‫‪-10‬تاریخومحلگشایشپاکات‬ ‫پخشفراوردههاینفتیایران‬ ‫‪-11‬تاریخاعتبارپیشنهادات‬ ‫ساعت‪10‬روزسهشنبه مورخ‪ 1400/2/28‬درسالنجلساتشرکتبهنشانیمناقصهگزار‬ ‫‪-12‬حداقلمناقصهگرانجهتگشایشپاکات‬ ‫سهماهبعدازبازگشاییپاکاتنرخ‪.‬‬ ‫‪-11‬تاریخاعتبارپیشنهادات‬ ‫گروزمانبندیها‬ ‫شرایط‬ ‫‪-13‬سایر‬ ‫مناقصه‬ ‫دو‬ ‫‪-12‬حداقلمناقصهگرانجهتگشایشپاکات‬ ‫سهما‬ ‫وفقاسنادمناقصهوگزیدهشرایطاسناد(ضروریستمتقاضیکلیهاسنادمناق‬ ‫ازطر‬ ‫درخواستی‬ ‫اطالعاتو‬ ‫نرخرا‬ ‫پیشنهاد‬ ‫توجیهیقبلاز‬ ‫مناقصهو‬ ‫گردد‪.‬را(خرید کاالی خارجی که مش‬ ‫مدارکارائه‬ ‫کیفیت‬ ‫مطالعهوبا لحاظ‬ ‫دریافت‪،‬داخل ‪،‬‬ ‫ساخت‬ ‫کاالی‬ ‫متناسب با‬ ‫صورتجلسهبایست‬ ‫قیمت ها می‬ ‫وفقاسنادمناقصهوگزیدهشرایطاسناد(ضروریستمتقاضیکلیهاسناد *‬ ‫‪-13‬سایرشرایطوزمانبندیها‬ ‫شنبهسامانهستادارائه‬ ‫ازطریق‬ ‫نماید‪.‬نوبت دوم سه شنبه (‪)1400/02/07‬‬ ‫(‪ )1400/02/05‬و‬ ‫‪http://www.shana,ir,‬یکنیز درج می گردد‪ .‬که اسنا‬ ‫‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫سایت‬ ‫اگهی‬ ‫مشابهمتن‬ ‫* قیمت ها می بایست متناسب با کاالی ساخت داخل ‪ ،‬با لحاظ کیفیت ارائه گردد‪( .‬خرید کاالی خارجی که ضمنا‬ ‫اگهی‪ ,‬تجدید مناقصه‪ :‬نوبت اول‬ ‫ممنوع می باشد‪ .‬چاپ‬ ‫داخلدردارد‬ ‫تولید‬ ‫کلیه مراحل مناقصه اعم از برداشت اسناد و سایر مراحل در بستر سامانه ‪ ,http://www.setadiran.ir‬انجام‬ ‫شنبه (‪ )1400/02/05‬و نوبت دوم سه شنبه (‪)1400/02/07‬‬ ‫طریق سامانه تدارکات الکتر‬ ‫)اسناد مناقصه‬ ‫دریافت و(دانلود‬ ‫پس از‬ ‫مزبورصرفا‬ ‫پاکتها ‪،‬‬ ‫بازگشایی‬ ‫گزاران و‬ ‫مناقصه‬ ‫ضروری ازاست‬ ‫رویت بوده و‬ ‫جهت اطالع‬ ‫صرفا‬ ‫سایتهای‬ ‫شده در‬ ‫بارگزاری‬ ‫ضمنا متن اگهی در سایت ‪ http://www.shana,ir, , http://iets.mporg.ir‬نیز درج می گردد‪ .‬که اسناد‬ ‫دریافت گواهی دیجیتال الکترو‬ ‫مذکور و‬ ‫مدارکنام‬ ‫قبلی‪،‬مراحل ثبت‬ ‫عضویت‬ ‫صورت عدم‬ ‫گردد وگران در‬ ‫مناقصه‬ ‫پیشنهادی‬ ‫سایتارائه‬ ‫درنیاز و‬ ‫مورد‬ ‫(اپلود ) و ارسال‬ ‫بارگزاری‬ ‫بدیهی است‬ ‫کلیه مراحل مناقصه اعم از برداشت اسناد و سایر مراحل در بستر سامانه ‪ ,http://www.setadiran.ir‬انجام‬ ‫مناقصه گزاران و بازگشایی پاکتها ‪ ،‬صرفا پس از دریافت (دانلود )اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های نفت‬ ‫مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی دیجیتال الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫شرکتمدیریتپسماندشهرداریها‬ ‫م الف‪11270۹8 :‬‬ ‫شرکتمدیریتپسماندشهرداریها‬ ‫‪-5‬مهلتدریافت اسناد درسامانهستاد‬ ‫‪-6‬تاریخومحلبازدیدوجلسهتوجیهی‬ ‫م الف‪11270۹8 :‬‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه البرز‬ ‫از زمان انت‬ ‫راس ساعت‪ 10‬روزیک شنبه مورخ ‪2/12‬‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫کوتاه‬ ‫سرمقاله‬ ‫خبر‬ ‫خروج امریکا و تکرار‬ ‫تجربیات تلخ برای مردم‬ ‫افغانستان‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه ‪ 05‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1053‬‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫حاشیه سازیراکناربگذاریم‬ ‫ارین پورقدیری‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫جــو بایــدن در هفتــه گذشــته بــا بیــان اینکــه «مــا‬ ‫نمی توانیــم به چرخه تــداوم حضور ایاالت متحــده در‬ ‫افغانســتان ادامه بدهیم» به طور رسمی اعالم کرد که‬ ‫نیروهــای امریکا از تاریخ یکم ماه مه (‪ 11‬اردیبهشــت)‬ ‫شروعبهترکافغانستانخواهند کرد‪.‬‬ ‫تهــای‬ ‫تهــا و مخالف ‬ ‫ایــن تصمیــم بایــدن موافق ‬ ‫زیادی را به همراه داشت‪ .‬موافقان اغلب بر این مطلب‬ ‫اشــتراک نظــر دارنــد کــه صلــح و امنیت در افغانســتان‬ ‫زمانــی پایدار خواهد بود کــه ره اورد تالش ها‪ ،‬توافقات‬ ‫و همچنین طرح های بومی خودشــان باشد‪ ،‬همچنین‬ ‫برخی از کارشناســان امریکایی با تاکید بر اینکه حضور‬ ‫یمــدت امریــکا در افغانســتان به جز هزینه های‬ ‫طوالن ‬ ‫جانی و مالی برای ایاالت متحده بهره دیگری نداشته و‬ ‫زمانانرسیدهتادیگربازیگرانمنطقه ایوفرامنطقه ای‬ ‫برایبهبودو کنترلاوضاعافغانستانپاپیشبگذارند‪،‬از‬ ‫اینتصمیمبایدناستقبال کرده اند‪.‬‬ ‫امامخالفاننظرات کامالمتفاوتیدارندوچندانبه‬ ‫مسئلهخروجنیروهایامریکاییازافغانستانخوش بین‬ ‫نیســتند‪ .‬درواقــع خــروج نیروهــای ایاالت متحــده از‬ ‫افغانستان شاید از دید مردم امریکا و کشورهای منطقه‬ ‫خوشایندباشداماواقعیتبرایمردمو کشورافغانستان‬ ‫به گونه دیگری است‪.‬‬ ‫«محمد اشــرف غنی» رئیس جمهور افغانســتان در‬ ‫بابترتیباتبعداز خروجامریکااز طرحیسهمرحله ای‬ ‫رونمایی کرده است که قرار است در کنفرانس استانبول‬ ‫در مورد این طرح صلح تبادل نظر صورت گیرد‪ .‬این طرح‬ ‫به سه اصل الف‪ :‬اجماع در موردتوافق سیاسی و استقرار‬ ‫اتش بس با نظارت سازمان های بین المللی‪ ،‬ب‪ :‬برگزاری‬ ‫انتخاباتریاست جمهوریواستقرار «دولتصلح»وج‪:‬‬ ‫توسعهتاکیددارد‪.‬‬ ‫انچه در اینجا جلب توجه می کند این است که به‬ ‫فرض توافق و در پیش گرفتن این طرح به عنوان نقشه‬ ‫راه‪ ،‬چــه ضمانتی وجــود دارد که این طرح با موفقیت‬ ‫همــراه باشــد؟ نباید فرامــوش کرد که میزان خشــونت‬ ‫طالبان در سال ‪ 2018‬یعنی درست زمانی که مذاکرات‬ ‫صلح بین امریکا و طالبان اغاز شد ‪ 42‬درصد به نسبت‬ ‫سال قبل افزایش یافت و دلیل ان هم تالش طالبان برای‬ ‫امتیاز گیریهرچهبیشتردر مذاکراتصلحبود‪.‬حالچه‬ ‫ضمانتی وجود دارد که بعد از خروج نیروهای امریکا‪،‬‬ ‫طالبان دوباره این رویه را در پیش نگرفته و به اتش بس‬ ‫پایبنــد بماند؟ طالبان گروهی با ایدئولــوژی واپس گرا و‬ ‫افراطی اســت که هویتش با همین ایدئولوژی تعریف‬ ‫یشــود و بر اســاس ان به دنبال پیاده سازی حکومتی‬ ‫م ‬ ‫اسالمی مطابق با باورهای خویش هستند‪ .‬حال چطور‬ ‫می توان با گروهی که طالب امارت اســامی اســت در‬ ‫بــاب برگــزاری انتخابــات به توافــق رســید؟ از دید این‬ ‫گــروه قانو نگــذاری و انتخابــات معنایی نــدارد چراکه‬ ‫قانــون‪ ،‬حکــم و انتخــاب از ان خداســت‪ .‬حــال چطور‬ ‫می توان با چنین گروهی پشــت یک میز نشســت و از‬ ‫تداوم دموکراســی در افغانســتان ســخن گفت؟ اما در‬ ‫مورد سومین بند از طرح غنی باید گفت باورهای سلفی‬ ‫گرایانه طالبان اصوال با توسعه قرابتی ندارد‪ .‬این گروه‬ ‫خواهان انجام و جریان امور به شــیوه اســام نخستین‬ ‫است‪ .‬هنوز در بسیاری از مناطق تحت کنترل این گروه‬ ‫تلویزیون هایمردمبهاتش کشیدهمی شودوبرقعبرسر‬ ‫زنان کشیدهمی شود؛چطور می توانافرادیبااینسبک‬ ‫تفکر را روزی نه تنها در مسیر توسعه سیاسی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و اقتصــادی قرار داد بلکــه انان را خوش بیانه به عنوان‬ ‫عامالن و حامیان توسعه در نظر گرفت؟‬ ‫اصوال غیرممکن است‬ ‫پیشــگویی در امور سیاســی ً‬ ‫ولی گاهی می توان با توجه به شواهد موجود و سوابق‬ ‫قبلی‪،‬حدس هاییدر موردایندهزد‪.‬در موردافغانستان‬ ‫نطــور به نظر می رســد که با خــروج نیروهای امریکا‬ ‫ای ‬ ‫از ایــن کشــور در ظاهــر تــاش برای رســیدن بــه صلح و‬ ‫امنیت در قالب یک دولت ائتالفی تداوم پیدا کند اما‬ ‫در پشت پرده گروه طالبان به پیشبرد برنامه های خود‬ ‫برای تحقق ایده های بنیادگرایانه خود مشغول خواهد‬ ‫بود و عده ای از ان ها هم بانام انشعاب از سازش کاران‪،‬‬ ‫کماکان به جنگ و خونریزی در مناطق مختلف کشور‬ ‫خواهند پرداخت‪ .‬به این ترتیب دموکراسی افغانستان‬ ‫کطــرف توســط ان دســته از اعضــای طالبــان کــه‬ ‫ازی ‬ ‫یشــوند و از طرف دیگر به واســطه‬ ‫وارد بدنــه دولت م ‬ ‫نیروهایی که کماکان به خرابکاری و جنگ و عملیات‬ ‫انتحاری ادامه می دهند به مرور دچار فرسایش خواهد‬ ‫شــد‪ .‬دیــدن اوضاع افغانســتان ضرب المثل «ازمــوده را‬ ‫ازمــودن خطاســت» را در ذهــن تداعــی می کند چراکه‬ ‫این طور بهنظرمی رسد کهطالباناینبار نیزارمغانیجز‬ ‫چیزی شبیه به انچه مردم افغانستان در سال های‪1996‬‬ ‫تا‪ 2001‬تجربه کردند‪ ،‬برای ان ها با خود نخواهد اورد‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫رئیس جمهــور تاکید کرد‪ :‬در شــرایط ســخت‬ ‫بــرای اداره کشــور‪ ،‬همان طور که وضعیت قرمز‬ ‫است‪ ،‬اگر می شود حاشیه سازی هم قرمز شود‪.‬‬ ‫حاشی هســازی را لطفــا کنــار بگذاریــم و با لســان‬ ‫انســانی و اخالقی باهم حرف بزنیم تا با یاری‬ ‫همدیگر از این موج عبور کنیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬حســن روحانی در جلســه‬ ‫ستاد ملی مقابله با کرونا گفت‪ :‬بیشتر استان های‬ ‫ما در مســیر پیک این بیماری هســتند و هنوز به‬ ‫پیــک نهایــی ان نرســیده اند‪ ۱۸ .‬اســتان به طور‬ ‫ویژه نام برده شد که شرایطشان مساعد نیست‬ ‫و هفت استان از این استان ها‪ ،‬شرایطشان بدتر‬ ‫اســت‪ .‬او ادامه داد‪ ۱۲ :‬اســتان شــرایطی دارند‬ ‫کــه اگر مراقبت کنند‪ ،‬وضعیــت بهتری خواهند‬ ‫داشــت‪ .‬ســایر اســتان ها ازنظر ابتال‪ ،‬بستری ها و‬ ‫فوتی ها شــرایط نگران کننده ای دارند و باید در‬ ‫این شرایط مراقبت کنیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهــوری بــا تاکیــد بــر اینکــه راهــی‬ ‫نداریــم در ایــن هفتــه و هفته اینده تمــام توان‬ ‫خــود را به کارگیریــم‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬متولیــان‬ ‫نظارت باید نظارت خود را تشدید کنند؛ چه در‬ ‫مناطق قرمز و چه در مناطق نارنجی‪ .‬از قرارگاه‬ ‫می خواهیم تیم های نظارت ویژه تشکیل دهند‬ ‫و نظــارت را چــه در اصنــاف و چــه در ادارات‬ ‫تشــدید کننــد و اال نمی توانیــم از مــوج چهــارم‬ ‫خالصی یابیم‪.‬‬ ‫سرجمع رعایت پروتکل های بهداشتی زیر‬ ‫‪ ۶۰‬درصد است‬ ‫روحانی با بیان اینکه مردم هم باید مراقبت‬ ‫را بــاال ببرنــد‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬امروز گــزارش داده‬ ‫شــد که مردم هم مراقبت نمی کنند و ســرجمع‬ ‫لهــای بهداشــتی زیــر ‪ ۶۰‬درصــد‬ ‫رعایــت پروتک ‬ ‫اســت درحالی که رعایــت پروتکل ها باید باالی‬ ‫‪ ۸۰‬و ‪ ۹۰‬درصد برسد تا از این موج عبور کنیم‪.‬‬ ‫لهــا را‬ ‫او بــا بیــان اینکــه مــردم رعایــت پروتک ‬ ‫به عنوان وظیفه دینی‪ ،‬اخالقی و انسانی بینند‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬ان هایی که بهداشت عمومی‬ ‫یســازند‪ ،‬اقدامشــان علیه‬ ‫را بــا خطــر روب ـه رو م ‬ ‫بهداشت عمومی است و یک جرم در این زمینه‬ ‫وجــود دارد و قوه قضاییه می تواند اقدام کند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه رئیس جمهــوری‪ ،‬امارهــا و ارقامی که‬ ‫می گویم نگران کننده است‪ ،‬بر این مبنا است که‬ ‫زیرســاخت های بهداشــت و درمان ما نامحدود‬ ‫نیســت‪ .‬نیروی انســانی هم توانمندی هایشــان‬ ‫نامحدود نیســت‪ .‬روحانی با بیان اینکه باید با‬ ‫همه توانمان مراعات کنیم‪ ،‬ابراز داشــت‪ :‬البته‬ ‫مــرز تحمــل جامعه هم باید مدنظرمان باشــد‪.‬‬ ‫ســطح تحمــل مــردم هم خــاص اســت‪ .‬در این‬ ‫زمینــه هم دولت و هم مردم وظایفی دارند که‬ ‫باید ان ها را به پیش ببرند‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکــه دولــت وظیفــه دارد‬ ‫ازادشــده کــه زیر نظر وزارت بهداشــت واکســن‬ ‫وارد کند و حتی اگر وزارت بهداشــت نیازهایی‬ ‫دارد‪ ،‬بــاز بخــش خصوصــی تامین کنــد این کار‬ ‫اسان و ساده نیست‪ .‬حمل ونقل و جابه جایی‪،‬‬ ‫نظارت‪ ،‬امنیت واکسن ها همه مطرح است‪ .‬او‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬واکســن از زمانی که ســفارش‬ ‫داده می شود و تا کشور طرف معامله موافقت‬ ‫یشــود‬ ‫می کنــد تــا قــرارداد امــاده و خریــداری م ‬ ‫تــا مقــداری که می توانند به ما واکســن بدهند‪.‬‬ ‫واکســن االن جزو کاالهایی نیســت که بتوانیم‬ ‫هــر مقــدار بخواهیــم بخریــم؛ بنابرایــن این کار‬ ‫ســاده و اســان نیست و ما این کار بزرگ راداریم‬ ‫انجام می دهیم‪ .‬روحانی ادامه داد ‪ :‬متاسفانه از‬ ‫روز اول تا امروز ما گرفتار تحریم بودیم‪ .‬همین‬ ‫امــروز هــم کــه داریــم پــول را جاب هجــا می کنیم‬ ‫گرفتار تحریم هستیم‪ .‬از کشوری می خواهیم به‬ ‫کشــور دیگری پول جابه جا کنیم مشــکل داریم‪.‬‬ ‫حتــی در انتقــال پــول از عراق به ســوریه چقدر‬ ‫دردســر داریــم تــا یــک مــورد جابجایــی انجــام‬ ‫نحــال گفت‪ :‬خرید‬ ‫شــود‪ .‬رئیس جمهوری درعی ‬ ‫واکســن یک اولویت اســت و پول واکســن را ما‬ ‫تامیــن خواهیم کرد‪ .‬واکســن را به انــدازه کافی‬ ‫وارد می کنیم و شرایط ما در واکسیناسیون حتما‬ ‫از اواخر ماه اردیبهشــت شــرایط بهتری خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مایحتــاج عمومــی مــردم را تامین کنــد‪ ،‬عنوان‬ ‫کــرد‪ :‬در هفته هــای گذشــته دیدیــد وقتی برای‬ ‫تامیــن یکــی از مایحتــاج دشــواری ایجادشــده‬ ‫بــود‪ ،‬مــردم چــه دشــواری برایشــان ایجــاد و‬ ‫چه صف هایی ایجاد شــد‪ .‬در زیرســاخت های‬ ‫شــهری بایــد دولــت تــاش کنــد‪ .‬رئیس جمهور‬ ‫افــزود‪ :‬شــرایط ابــی و برق ما متفاوت اســت‪.‬‬ ‫مصــرف بــرق نســبت بــه پارســال باالتــر رفتــه‬ ‫اســت‪ .‬در خشکســالی هســتیم و مــردم بایــد‬ ‫مراعــات کننــد‪ .‬دولــت می دانــد ا گــر یــک روز‬ ‫اب‪ ،‬برق‪ ،‬تلفن و اینترنت نباشــد‪ ،‬چه ســختی‬ ‫بــرای مــردم ایجــاد می شــود‪ .‬روحانــی بــا بیان‬ ‫این که تامین همه وســایل مربوط به بهداشت‬ ‫و درمــان جــزو وظایــف دولــت اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫اضافه کردن تخت ها‪ ،‬اضافه کردن تخت های‬ ‫ویژه و واردکردن دارو و تجهیزاتی که موردنظر‬ ‫اســت یــا در داخل باید تولید شــود و همچنین‬ ‫تامیــن ریــال و ارز موردنیــاز همه جــزو وظایف‬ ‫ســنگین دولت اســت‪ .‬متاســفانه به طور روشن‬ ‫مســائل بــرای مــردم توضیــح داده نمی شــود‬ ‫وعده ای هســتند که از هــر فرصتی می خواهند‬ ‫سوءاستفاده کنند‪ .‬رئیس دولت تدبیر و امید با‬ ‫بیان اینکه یکی از اولویت های بزرگ دولت در‬ ‫این مقطع واکســن اســت‪ ،‬گفت‪ :‬به رئیس کل‬ ‫بانک مرکزی دستور دادم که اولویت اول برای‬ ‫تامین ارز واکســن است‪ .‬هیچ اولویتی باالتر از‬ ‫ان نیســت و حتی در جلســه قبــل دولت به او‬ ‫دستور دادم با هر مشکلی هست‪ ۱۰۰ ،‬میلیون‬ ‫دالر پــول ان را کنــار بگــذارد؛ اما برای جابه جا‬ ‫کــردن ایــن پول ها با مشــکالت بزرگــی مواجه‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫روحانی یاداور شد‪ :‬واکسن خریداری کردیم‬ ‫و می کنیــم و پــول ان را هــم تامیــن می کنیــم‪،‬‬ ‫وزارت خارجــه و بانک مرکــزی‪ ،‬وزیرانی که در‬ ‫کمیســیون مشترک برخی کشــورها هستند همه‬ ‫شــبانه روز تــاش می کننــد کــه ا گــر ‪ ۲۴‬ســاعت‬ ‫شهــا را روی کاغــذ بیاوریــم تــا‬ ‫یکــی از ایــن تال ‬ ‫مردم ببینند که پول واکســن فالن کشــور شرقی‬ ‫اســت یا غربی یا هرکجا که هست می خواهیم‬ ‫پرداخت کنیم و جابه جا کنیم واقعا تحریم یک‬ ‫جنایت بزرگ اســت که در تاریــخ ایران رخ داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عده ای همه مشکالت را روی دوش دولت‬ ‫می اندازند‬ ‫رئیس جمهــور گفــت‪ :‬متاســفانه عــده ای‬ ‫نکــه همــه‬ ‫یهــای سیاســی بــرای ای ‬ ‫روی باندباز ‬ ‫مشــکالت را بــدوش دولــت بیندازنــد حاضــر‬ ‫نیستند‪ ،‬مسئله را بفهمند‪ .‬حاضر نیستند بفهمند‬ ‫نکــه واکســن وارد کنیــم حداقــل یک و‬ ‫بــرای ای ‬ ‫نیــم میلیارد دالر پــول می خواهیم‪ .‬جابه جایی‬ ‫و تامین پول و خرید ان ها از کشورهای مختلف‬ ‫اســان نیســت‪ .‬البتــه االن بخــش خصوصی هم‬ ‫ویروس هندی از ویروس انگلیسی‪ ،‬برزیلی‪،‬‬ ‫افریقای جنوبی و‪ ...‬بدتر است‬ ‫روحانــی بــا بیــان اینکــه امــروز یــک خطــر‬ ‫دیگــر در پی ـش روی ماســت و ان‪ ،‬ویــروس‬ ‫هنــدی اســت‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬ویــروس هنــدی از‬ ‫ویــروس انگلیســی‪ ،‬برزیلــی‪ ،‬افریقــای جنوبــی‬ ‫و‪ ...‬بدتر است‪ .‬اگر این ویروس دومرتبه وارد‬ ‫کشــور شــود‪ ،‬ما مشــکل بزرگ پیدا می کنیم‪ .‬از‬ ‫اســتاندارهای خراسان رضوی‪ ،‬خراسان جنوبی‬ ‫و سیســتان و بلوچســتان و حتــی اســتان های‬ ‫جنوبــی ماننــد کرمــان و هرمــزگان می خواهــم‬ ‫مراعــات کننــد و بداننــد تکلیــف بزرگــی بــر‬ ‫عهد هشــان اســت کــه ایــن ویــروس خطرنــاک‬ ‫وارد کشــور نشــود‪ .‬همــه تــاش مــا این اســت‬ ‫از مــوج چهــارم ســریع تر عبــور کنیــم و مقداری‬ ‫ارامــش هم برای کادر درمان و هم برای مردم‬ ‫بــه وجــود اید‪ .‬رئیس جمهــور با بیــان اینکه در‬ ‫شرایط سخت برای اداره کشور‪ ،‬همان طور که‬ ‫وضعیت قرمز اســت‪ ،‬اگر می شود حاشیه سازی‬ ‫هــم قرمــز شــود‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬حاشیه ســازی را‬ ‫لطفا کنار بگذاریم و با لسان انسانی و اخالقی‬ ‫باهــم حــرف بزنیــم و با یــاری همدیگــر از این‬ ‫مــوج عبــور کنیم‪ .‬مــردم مطمئن باشــند دولت‬ ‫بــرای ســاخت واکســن داخلــی و واردکــردن‬ ‫واکســن خارجــی همــه توان و اولویــت خود را‬ ‫به کار گرفته و خواهد گرفت‪.‬‬ ‫واکسیناسیون همگانی و رایگان‬ ‫مطالبه به حق مردم است‬ ‫واکنش به اظهارات جنجالی‬ ‫یک نماینده‬ ‫اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در توئیتر‪ ،‬واکسیناسیون همگانی و رایگان را اقتضای عدالت‬ ‫در سالمت و مطالبه به حق مردم دانست و گفت‪ :‬این امر باید با شتاب بیشتری در چارچوب اولویت های‬ ‫تعیین شده و به شکل عادالنه و شفاف انجام شود‪.‬متن پیام جهانگیری به شرح زیر است‪« :‬واکسیناسیون‬ ‫همگانی و رایگان‪ ،‬اقتضای عدالت در سالمت و مطالبه به حق مردم است‪ .‬این امر باید با شتاب بیشتری در‬ ‫چارچوب اولویت های تعیین شده و به شکل عادالنه و شفاف انجام شود‪ .‬عمل به این سیاست با استفاده از‬ ‫تمامظرفیت هایدولتیوغیردولتیبرایوارداتوتولیدداخلبیش ازپیشضروریاست‪».‬‬ ‫حمید ابوطالبی‪ ،‬مشــاور ســابق رئیس جمهور‪ ،‬در توییتر خود نوشــت‪ :‬دلیل این امر که هر اتفاق‬ ‫سیاســی یا امنیتی در فلســطین اشــغالی می افتد‪ ،‬گروهی در ایران وظیفه خود می دانند تا برای ان‬ ‫سناریوســازی مســئولیت اور کنند‪ ،‬چیســت؟پیش ازاین «محســن دهنوی » عضو هیئت رئیسه مجلس‬ ‫شورای اسالمی درباره اصابت موشک در اطراف راکتور هسته ای دیمونا در توئیتر نوشته بود‪ :‬اقتدار‬ ‫پوشــالی گنبد اهنین با تنها یک موشــک نســل قدیم ایرانی به باد رفت‪ .‬این که یک موشــک بود؛ با‬ ‫بارانی از موشک های پیشرفته ایرانی چه خواهید کرد؟‬ ‫خبر‬ ‫دولت برای تامین واکسن موردنیاز کشور با جدیت گام بردارد‬ ‫نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد‪:‬‬ ‫بخــش اعظمــی از مردم برای کنترل موج چهــارم کرونا به میدان‬ ‫امــده و اکنــون نوبــت دولــت اســت که تما مقــد برای کنتــرل این‬ ‫موج ورود کند‪.‬‬ ‫محمدحسن اصفری در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره راهکارهای‬ ‫موجــود بــرای کنتــرل مــوج چهــارم کرونــا‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬بــه نظــر‬ ‫می رسد بخش اعظمی از مردم تا جایی که ممکن است رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی را دنبال می کنند و به استفاده از ماسک و‬ ‫رعایت فاصله گذاری اجتماعی توجه دارند‪ .‬اکنون وظیفه دولت‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫اگهی مزایده اموال غیرمنقول اسناد رهنی‬ ‫‪ -9-205‬به موجب پرونده اجرائی کالسه ‪ 9801339‬ششدانگ یک واحد اپارتمان مسکونی قطعه‬ ‫اول تفکیکی بپالک ‪ ۳۱۹۸۳‬فرعی از ‪ ۳۲۷۲‬اصلی بخش ‪ ۲‬اردبیل با حدود و مشخصات شماال‪:‬‬ ‫دیواریست بطول ‪ 12/04‬متر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماوراء ان فضای ملک مجاور پالک‬ ‫‪ ۳۲۷۱‬اصلی قرار دارد‪ .‬شرقا‪ :‬دیوار و پنجره است بطول ‪ 7/82‬متر به فضای معبر‪ .‬جنوبا‪ :‬در ‪4‬‬ ‫قسمت که قسمتهای دوم و سوم ان شرقی است‪ .‬اول درب و دیوار است بطول ‪ 6/29‬متر به راه‬ ‫پله و اسانسور دوم دیواریست بطول ‪ 2/48‬متر به راه پله و اسانسور سوم دیواریست مشترک بطول‬ ‫‪ 2/04‬متر به اپارتمان مسکونی قطعه ‪ 2‬چهارم دیواریست مشترک بطول ‪ 5/77‬متر به اپارتمان‬ ‫مسکونی قطعه ‪ ۲‬غربا‪ :‬در ‪ 4‬قسمت اول دیواریست بطول ‪ 1/61‬متر به انباری قطعه ‪ ۱‬دوم دیوار و‬ ‫پنجره است بطول ‪ 1/63‬متر به تراس اختصاصی قطعه ‪ ۱‬سوم درب و دیوار و پنجره ایست بطول‬ ‫‪ 6/22‬متر به تراس اختصاصی قطعه ‪ ۱‬چهارم دیوار و پنجره است بطول ‪ 1/36‬متر به فضای حیاط‬ ‫مشاعی‪ ،‬به انضمام پارکینگ قطعه ‪ ۱‬به مساحت ‪ 9/۹‬مترمربع و انباری به مساحت ‪ 2/23‬متر مربع‪.‬‬ ‫سایر قسمتهای مشاعی و مشترک طبق قانون تملک اپارتمانها و ائین نامه اجرائی ان که سند‬ ‫مالکیت ان به شماره چاپی ‪ ۵۳۳۱۲۵‬سری ‪/۹۴‬د در دفتر الکترونیکی اداره ثبت منطقه ‪ ۱‬اردبیل‬ ‫است که تمام قد برای کنترل شیوع گسترده این بیماری در سطح‬ ‫کشور ورود کند و در مسیر تامین واکسن موردنیاز کشور با جدیت‬ ‫گام بردارد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم اراک در مجلــس در ادامه با بیــان اینکه امروز‬ ‫شاهد تعطیلی بازارها‪ ،‬مراکز خرید و بسیاری از مشاغل هستیم‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بخــش اعظمــی از مردم که دارای مشــاغل ازاد هســتند با‬ ‫کشــده‬ ‫نهــا کوچ ‬ ‫تهــا دچــار زیــان شــده اند و ســفره ا ‬ ‫محدودی ‬ ‫اســت‪ .‬الزم اســت اعتبــاری بــرای حمایــت از ایــن قشــر در نظــر‬ ‫گرفت هشــده و یــک ســری سیاس ـت های حمایتــی اتخاذ شــود‪ .‬اگر‬ ‫بنام داریوش حسین زاده ثبت صادر گردیده‪ ،‬طبق سند رهنی شماره ‪ 94/08/28 -۹۱۳۱‬و ‪-9132‬‬ ‫‪ 98/08/28‬دفترخانه ‪ ۱۲۰‬اردبیل در قبال مبلغ ‪ 5/600/000/000‬ریال در رهن بانک ملی شعبه‬ ‫امام خمینی اردبیل قرار گرفته و طبق گزارش مورخه ‪ 99/04/10‬توسط کارشناس رسمی به مبلغ‬ ‫‪ 5/004/500/000‬ریال ارزیابی شده‪ .‬پالک فوق واقع در اردبیل میدان قیام محله خیرال ساختمان‬ ‫امیر پالک ‪ ۴۰‬واقع شده‪ .‬کل ساختمان بصورت ‪ ۸‬طبقه (پیلوت و ‪ ۷‬طبقه مسکونی هر طبقه دو‬ ‫واحد) دارای ‪ 111/21‬مترمربع اعیانی در طبقه اول واحد ‪ ۱‬واقع شده‪ ،‬سازه ساختمان بصورت‬ ‫اسکلت بتنی سقف تیرچه بلوک نمای سنگی تراورتن دارای اسانسور هال پذیرائی دو اتاق خواب‬ ‫اشپزخانه طرح اپن حمام و سرویس بهداشتی مجزی سیستم گرمایش پکیج کابیت اشپزخانه کمد‬ ‫دیواری اتاق خوابها از نوع ام دی اف پنجره ها یو پی وی سی با شیشه دو جداره کف سرامیک اندود‬ ‫گچ داخلی سفید دارای انشعابات اب برق گاز می باشد پالک فوق از ساعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۲‬روز یکشنبه‬ ‫مورخ ‪ 1400/02/12‬در اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل واقع در بزرگراه شهدا ما بین میدان قدس و‬ ‫فلکه ججین جنب تاالر میالد از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ ‪5/004/500/000‬‬ ‫ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود‪ .‬طبق ماده ‪ ۱۳۶‬ائین نامه اصالحی‬ ‫اجرای مفاد اسناد رسمی شرکت در مزایده منوط به پرداخت ‪ %۱۰‬از مبلغ پایه کارشناسی به حساب‬ ‫سپرده اداره ثبت نزد بانک ملی و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده می باشد برنده‬ ‫دولــت با مردم همکاری متقابل داشــته باشــند بخــش اعظمی از‬ ‫مشکالت در کنترل این موج کنار خواهد رفت‪.‬‬ ‫اصفری تاکید کرد‪ :‬در بحث دورکاری کارمندان نیز در اداراتی‬ ‫کــه مــردم برای کارهای ضروری نیاز هســت کــه مراجعات روزانه‬ ‫داشــته باشــند الزم اســت کــه بخشــی از نیروها روزانــه به صورت‬ ‫نوبتــی حضــور یابند تا کارهای ضــروری مردم انجام شــود؛ اما در‬ ‫بخش هایــی کــه مراجعــه مردمــی نداریــم و می توان کارهــا را از‬ ‫منزل انجام داد‪ ،‬مدیران باید ترتیبی اتخاذ کنند تا با اســتفاده از‬ ‫ظرفیت دورکاری ترددها در سطح شهر کاهش یابد‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫مجلسیازدهم‬ ‫بیشتر اهل شعار دادن است‬ ‫فعــال رســانه ای اصولگــرا‬ ‫محمدباقــر قالیبــاف افــزود‪:‬‬ ‫گفــت‪ :‬عــدم کاندیداتــوری‬ ‫نیامــدن اقــای رئیســی برخــی‬ ‫ابراهیــم رئیســی انتخابــات را‬ ‫اصولگرایــان را بــه ایــن فکــر‬ ‫بتــر خواهــد کــرد چــون‬ ‫جذا ‬ ‫می انــدازد کــه به ســمت اقای‬ ‫تعــداد بیشــتری کاندیــدا پا به‬ ‫قالیباف روی بیاورند اما برخی‬ ‫محمدمهاجری‬ ‫صحنــه می گذارنــد و نتیجــه‬ ‫نیــز با ایــن کار مخالفت جدی‬ ‫انتخابــات نیــز از قبــل معلــوم‬ ‫دارنــد یعنی اگــر او پا در کفش‬ ‫نیســت‪ .‬در ایــن صورت امید مشــارکت بیشــتر کاندیداتوری ریاســت جمهوری کند باید منتظر‬ ‫مــردم در انتخابــات افزایــش پیــدا می کنــد‪ .‬باشــد حجــم بزرگــی از افشــاگری ها علیــه او‬ ‫بــه گــزارش نامه نیــوز‪ ،‬محمــد مهاجــری درباره دوبــاره اغاز شــود‪ .‬ازانجاکه او هرگــز درباره این‬ ‫تاثیر نیامدن ابراهیم رئیســی بــر انتخاب نامزد مسائل روشنگری نکرده و توضیح نداده است‪،‬‬ ‫نهایــی اصول گرایــان گفــت‪ :‬عدم حضــور اقای به هیچ وجه به لحاظ رســانه ای بــرگ برنده در‬ ‫رئیسی قطعا کار را برای رسیدن اصولگرایان به دستشنخواهدبود‪.‬اینتحلیلگرمسائلسیاسی‬ ‫وحدت مشــکل خواهــد کــرد‪ .‬درواقع جامعه درباره کاندیداتوری علی الریجانی در انتخابات‬ ‫اصولگرایــی دچار یک چالش بزرگ می شــوند‪ .‬ریاست جمهوری گفت‪:‬هیچاطالعدقیقیدرباره‬ ‫اگــر ان ها بیایند در بیــن کاندیداهای دیگر فرد این موضوع ندارم اما برداشتم این است که اقای‬ ‫دیگــری را انتخاب کنند‪ ،‬ان فرد هیچ رجحانی ظریــف و اقای الریجانــی وارد حــوزه انتخابات‬ ‫بر افراد دیگر قطعا نخواهد داشــت‪ .‬او افزود‪ :‬نخواهندشدچونتندروهایهردوجناحسیاسی‬ ‫اگــر ابراهیم رئیســی بیاید قطعا ســعید جلیلی در ضدیت با ظریف کامال مشــترک هســتند‪ .‬او‬ ‫نخواهد امد اما اگر نیاید احتمال کاندیداتوری افــزود‪ :‬هــم تندروهــای اصالح طلب دنبــال این‬ ‫جلیلــی بســیار زیــاد اســت‪ ،‬نامزدهــای دیگری هســتند که بگویند ما نامزدی را می خواهیم که‬ ‫همچون سعید محمد و سایر نامزدهای نظامی قطعا اصالح طلب باشــد‪ ،‬از ان طرف تندروهای‬ ‫نیــز وارد صحنــه می شــوند‪ .‬بااین حال معتقدم اصولگــرا با خودشــان فکر می کننــد اقای ظریف‬ ‫عدم کاندیداتوری رئیسی انتخابات را جذاب تر نــگاه متفــاوت و متضاد بــه ان هــا دارد بنابراین‬ ‫خواهد کرد چون تعداد بیشــتری کاندیدا پا به اگــر اقــای ظریــف هــم رئیس جمهــور شــود بــا‬ ‫صحنه می گذارند و نتیجه انتخابات نیز از قبل مشــکل مواجــه خواهــد شــد‪ .‬مهاجــری گفت‪:‬‬ ‫معلــوم نیســت‪ .‬در این صورت امید مشــارکت شخصیت های عاقل و معتدل حضور خود را در‬ ‫بیشتر مردم در انتخابات افزایش پیدا می کند‪ .‬انتخابات ریاست جمهوری این دوره خیلی مفید‬ ‫این فعال مطبوعاتی یاداور شد‪ :‬حتی با نیامدن نمی داننــد چون مجبورند با مجلســی ســر کنند‬ ‫اقایرئیسیروزنه هایامیدیبرایاصالح طلبان کــه این مجلس واقعا اعتبار باالیــی دارد و نه از‬ ‫به وجود خواهد امد چون در فضایی که برای عملکردباالییبرخورداراست‪.‬اینمجلسبیشتر‬ ‫ا نهــا رقابتی تــر محســوب می شــود می تواننــد اهل شعار دادن و حرف های تند زدن هستند‪ .‬به‬ ‫حضــور پیدا کننــد که قطعا ایــن وضعیت هم نظر می رسد یک رئیس جمهور تندرو که بتواند با‬ ‫می توانــد درصدی میزان مشــارکت مــردم را در زبان گســتاخ تر از نمایندگان مجلس حرف بزند‬ ‫انتخابات افزایش دهد‪ .‬او درباره کاندیداتوری برای اینفضامناسب تراست‪.‬‬ ‫انتخاباتریاست جمهوریبهیکپدیده‬ ‫عجیبوقریبتبدیل شدهاست‬ ‫محمدعلی ابطحی‪ ،‬فعال‬ ‫قول در عالم وجود دارد داده اند؛‬ ‫سیاســی اصالح طلب در تحلیل‬ ‫حالبعضی هایشاننخواستندو‬ ‫شرایطکشوردراستانهانتخابات‬ ‫یا نتوانستند به انچه قول دادند‬ ‫خردادمــاه و در پاســخ بــه ایــن‬ ‫عمل کنند؛ لذا این جایگاه دیگر‬ ‫ســوال که در حال شــاهد تعدد‬ ‫بــرای مــردم پراهمیــت نیســت‬ ‫محمدعلیابطحی‬ ‫کاندیدادر جریاناصول گراو گرم‬ ‫یکــه این‬ ‫و بایــد بگویــم هنگام ‬ ‫شدنفضایانتخاباتیهستیمکه‬ ‫اتفاقبیفتد‪،‬ایجاداقبالاز سوی‬ ‫اصالح طلبانهنوزدرحالبررسیسازوکارهاهستند اصالح طلبانبرایحضور مردم کار دشواریاست؛‬ ‫و بدنــه جریــان را در بالتکلیفــی نگه داشــته اند ‪ ،‬بــه همین دلیل اســت کــه اصولگرایان بــا ارامش‬ ‫دلیلاینمسئلهچیست‪ ،‬گفت‪:‬سیزدهمیندوره بیشتری پیش می روند‪ .‬بااین حال من نسبت به‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری در حال حاضر به یک کاندیداییکهاصالح طلبانمعرفیمی کنندبدبین‬ ‫پدیدهعجیبوقریبتیدبلشدهاست ؛هیچ گاه نیســتم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬مجموع نمای فعلی نشان‬ ‫سابقه نداشته است در ماه اردیبهشتی که منتهی می دهد نخســت‪ ،‬اســتقبالی از انتخابــات وجود‬ ‫بهانتخاباتریاست جمهوریاستمشخصنباشد ندارد‪ ،‬ســپس احــزاب اصولگرا به دلیــل داالن باز‬ ‫کاندیدای اصلی چه کسانی هستند‪ ،‬چه احزابی شوراینگهبانهمه شانحسخودریاست جمهور‬ ‫از ان ها حمایت می کنند و ستادهایشان کجا قرار پنداریدارندوخودشانرادر قدوقامت کاندیدای‬ ‫دارد‪ .‬معتقدم سردرگمی احزاب و تصمیم گیران ریاست جمهوریمی بینندامااصالح طلبانداالنرا‬ ‫از یک سو و بی اعتنایی مردم نسبت به اینکه به تنگ مشاهده می کنند و بااحتیاط جلو می روند؛‬ ‫احــزاب فشــار نمی اورند از ســوی دیگر‪ ،‬منجر به بنابرایــن اگر این عوامل را در کنار هم قرار دهیم‪،‬‬ ‫بروز این اتفاقات شــده اســت‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬او فضــای فعلــی را بــه وجــود مــی اورد‪ .‬ایــن فعال‬ ‫ادامه داد‪ :‬هنگامی که مردم نسبت به انتخابات سیاسیاصالح طلبدرپاسخبهسوالیدیگرمبنی‬ ‫بی اعتنــا شــوند‪ ،‬مطالبــات از کاندیدا هم بســیار بــر این که احتمال عدم پرداختن به ضــرورت رفع‬ ‫ضعیفمی شود‪،‬حماسه افرینیوپشتوانهجامعه تحریم ها و ادامه مذاکرات برجامی در یک دولت‬ ‫از هیچنامزدیمطرحنمی شود؛بنابراینهرکسی تندرو چقدر می تواند به ضرر مردم و کشور باشد‪،‬‬ ‫هم که بیاید استقبالی از او نخواهد شد؛ از همین اظهارداشت‪:‬مسئلهمذاکراتوسیاستخارجی‪،‬‬ ‫رو هــر فــردی کــه در انتخابــات حاضــر شــود فکر پاشــنه اشیل این انتخابات شده است؛ متاسفانه‬ ‫ می کند کاندیدایخوبیاست‪.‬اینفعالسیاسی سیاست خارجی بخشی از سیاست داخلی ایران‬ ‫اصالح طلبخاطرنشان کرد‪:‬جریاناصول گرایی‪ ،‬شدهوبههمیندلیلبسیار تعیین کنندهاست‪.‬او‬ ‫بحرانشوراینگهبانوردصالحیتراندارندوبه تاکید کرد‪ :‬در ذهنیت جامعه حداقل این وجود‬ ‫همین دلیل افراد مختلف کاندیدا می شوند‪ ،‬اما دارد که معیشت مردمی که زیر فشار هستند‪ ،‬با‬ ‫اینامردر اصالح طلبانمتفاوتاستوچونباید اینمذاکرهبی ارتباطنیست‪.‬ابطحیخاطرنشان‬ ‫از این داالن تنگ شــورای نگهبان بگذرند‪ ،‬بســیار کرد‪ :‬شــاید مذاکرات برگ برنده ای است که برای‬ ‫مراقبهستندافرادیرابیاورد کهاز اینمسیرعبور انتخاباتایندهدردستاصالح طلبانباشدچراکه‬ ‫کنند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬حضور اصالح طلبان همیشــه هیچ وقتبامذاکراتمخالفتینداشتندوتشویق‬ ‫هنگامی معنا داشــته اســت که در جامعه شور و می کردنــد؛ در برابرشــان جبهــه اصولگرایــان قرار‬ ‫حماس ه وجود دارد اما امروز ان شور و حماسه در دارند که حتی غیر تندروهایشان هم در این ماجرا‬ ‫جامعه اتفاق نیفتاده زیرا نه شــخص و نه شــعار دچار یک بحرانی هستند‪ ،‬چراکه اگر از مذاکرات‬ ‫کاریزماتیکیدرحالحاضروجودندارد‪.‬ابطحیبا حمایت کنند این لشکری که ‪ ۱۰‬سال است ان ها‬ ‫تاکیدبراینکهدرسابقهذهنیمردماین گونهنقش را علیه مذاکرات بسیج می کنند و بدنه رایشان را‬ ‫بستهاست کهرئیس جمهورنمی تواند کاریانجام تشکیلمی دهندراازخودشاندورمی کنندوریزش‬ ‫دهد‪،‬اظهارداشت‪:‬روسایجمهورمختلفهرچه رایبرایشانخواهدداشت‪.‬‬ ‫مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ‪ 5‬روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق‬ ‫ثبت تودیع نماید‪ .‬در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز‬ ‫نکند مبلغ واریزی اولیه قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز و مزایده تجدید خواهد شد‪ .‬الزم‬ ‫به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و‬ ‫مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای انها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری‬ ‫و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده‬ ‫است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده‬ ‫مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده طبق مقررات وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده‬ ‫تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد‬ ‫شد‪ .‬رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل ‪ -‬مهری کشفی مقدم‬ ‫اگهی رای شورا‬ ‫‪ -9-200‬کالسه پرونده‪ ، 267/95:‬مرجع رسیدگی‪:‬شورای حل اختالف حوزه ‪ 8‬خمینی شهر به‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان پاسداران مجتمع شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان‪ :‬مجید وطنخواه نام پدر‪:‬‬ ‫غالمرضا‪ ،‬نشانی‪ :‬خمینی شهر؛ خوانده‪-1 :‬سیدهاشم پیرزاد نام پدر‪ :‬علی اکبر ‪-2‬مهرداد رفیعی ‪،‬‬ ‫نشانی‪ :‬هردو مجهول المکان ‪ ،‬موضوع‪:‬مطالبه ‪ ،‬رای شورای حل اختالف‪ :‬در خصوص دادخواست‬ ‫اقای مجید وطنخواه علیه اقای ‪ -1‬سیدهاشم پیرزاد ‪-2‬مهرداد رفیعی به خواسته مطالبه مبلغ‬ ‫یکصد و پنج میلیون ریال وجه ‪ 3‬فقره چک به شماره ‪ 92/2/30-449765‬و ‪ 92/4/30-449764‬و‬ ‫‪ 92/3/31-449763‬بانک ملی (هرکدام سی و پنج میلیون ریال) خسارت دادرسی و تاخیر در تادیه‬ ‫شورا نظر به شرح دادخواست تقدیمی و مستندات ارائه شده وجود اصل مستندات در ید خواهان که‬ ‫داللت بر وجود دین علیه خوانده و اشتعال ذمه وی دارد و نظر به اینکه خوانده دفاعی در جهت رد‬ ‫ادعای خواهان بعمل نیاورده و نسبت به مستندات او نیز اظهار انکار و یا جعل نکرده است دعوی‬ ‫خواهان را وارد و ثابت دانسته مستندا به مواد ‪ 310‬و‪ 311‬و ‪ 313‬قانون تجارت و مواد ‪-515-198‬‬ ‫‪ 522-519‬قانون ائین دادرسی مدنی و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با تبصره‬ ‫الحاقی به ماده‪ 2‬قانون صدور چک خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ یکصد و پنج میلیون‬ ‫‪ 105/000/000‬ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ ‪ 2/062/500‬ریال هزینه دادرسی و از باب‬ ‫تسبیب به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا زمان پرداخت اصل دین در حق خواهان‬ ‫محکوم می نماید‪ .‬این رای غیابی محسوب است و پس از ابالغ به مدت ‪ 20‬روز قابل واخواهی‬ ‫در این شورا و پس از انقضاء مهلت واخواهی به مدت ‪ 20‬روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در‬ ‫محاکم عمومی حقوقی دادگستری خمینی شهر می باشد‪ .‬قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف‬ ‫شهرستان خمینی شهر ـ شهبازی م الف‪ 1126232 :‬تاریخ انتشار‪1400/02/05 :‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫مستاجراناطالعاتسکونتی‬ ‫خودراثبت کنند‬ ‫معــاون مســکن وزیــر راه‬ ‫سکونتی مالک و مستاجر باید‬ ‫و شهرســازی گفــت‪ :‬در ایــن‬ ‫در ایــن ســامانه ثبــت شــود و‬ ‫مرحله از ثبت نام در ســامانه‬ ‫هــدف اصلــی شــفاف شــدن‬ ‫امــاک و اســکان‪ ،‬مســتاجران‬ ‫وضعیــت مســکن در کشــور‬ ‫نیــز ماننــد مالــکان بایــد‬ ‫اســت‪ .‬معاون وزیر راه گفت‪:‬‬ ‫محمودمحمودزاده‬ ‫اطالعات ســکونتی خود را در‬ ‫در مرحلــه اول زمان بنــدی‬ ‫ســامانه ثبــت کننــد‪ .‬محمــود‬ ‫مراجعــه بــه ســامانه ملــی‬ ‫تو گو بــا ایرنا درباره اینکه امالک و اســکان بر اساس اخرین رقم کد ملی‬ ‫محمــودزاده در گف ‬ ‫گفتــه شــده اســت نیــازی نیســت مســتاجران سرپرست خانوار است‪ ،‬اما از ‪ ۱۰‬اردیبهشت تا‬ ‫اطالعــات مالکیتــی و ســکونتی خــود را در ‪ ۱۹‬خرداد تمامی کدهای ملی قابلیت ثبت نام‬ ‫سامانه امالک و اسناد ثبت کنند‪ ،‬گفت‪ :‬همه دارد‪ .‬به گفته محمودزاده از روز ‪ ۱۹‬فروردین‬ ‫سرپرســتان خانوار اعم از شــهری و روســتایی‪ ،‬تــا ‪ ۹‬اردیبهشــت افــرادی کــه اخریــن رقم کد‬ ‫نهــا به ترتیــب ‪،۳ ،۴ ،۵ ،۶ ،۷ ،۸ ،۹‬‬ ‫مالک و مســتاجر و تمامی مالکیــن واحدهای ملــی ا ‬ ‫مســکونی مکلف هســتند کــه اطالعات محل ‪ ۱ ،۲‬و صفــر اســت بــه ترتیــب هرکــدام دو روز‬ ‫ســکونت (اقامتــگاه) و امــاک تحت مالکیت فرصت نام نویسی دارند‪ .‬سپس همان طور که‬ ‫خود (با مالکیت های رسمی‪ ،‬وکالتی‪ ،‬تعاونی گفته شد از روز ‪ ۱۰‬اردیبهشت تا ‪ ۱۹‬خردادماه‬ ‫شــهری و روســتایی) را ظــرف مــدت دو مــاه از تمامی افــراد می توانند اطالعــات ملکی خود‬ ‫تاریــخ ‪ ۱۹‬فروردیــن ‪ ۱۴۰۰‬در ســامانه امالک و را ثبــت کننــد‪ .‬به گــزارش ایرنا ثبــت اطالعات‬ ‫اسکان به نشانی ‪ amlak.mrud.ir‬درج کنند‪ .‬ملکی و ســکونتی خانوارها در ســامانه امالک‬ ‫وی گفت‪ :‬قانون گذار بعد از یک پروسه ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬و اســکان بــه نشــانی ‪ amlak.mrud.ir‬از روز‬ ‫ســاله به این نتیجه رسیده است که اطالعات پنجشنبه ‪ ۱۹‬فروردین اغاز شده است‪.‬‬ ‫اعالمامادگیسازمانبورسبرای‬ ‫حل وفصلشکایات‬ ‫رئیــس ســازمان بــورس‬ ‫غیرمجــاز در فضــای مجازی و‬ ‫و اوراق بهــادار بــا ارســال‬ ‫پرونده های مطروحه را مسترد‬ ‫نام ـه ای بــه رئی ـس کل محاکم‬ ‫و با ســازوکارهای داخلی خود‬ ‫دادگســتری تهران اعــام کرد‪:‬‬ ‫بررســی و اقدامــات موضــوع‬ ‫ایــن ســازمان امادگــی کامــل‬ ‫نامه های یاد شــده را به عمل‬ ‫محمدعلیدهقان‬ ‫دارد تــا مشــکالت موجــود در‬ ‫اورد‪ ،‬ضمــن اســتقبال از ایــن‬ ‫دهنوی‬ ‫زمینه فعالیت های غیرمجاز در‬ ‫پیشنهاد ســازنده‪ ،‬درخواست‬ ‫یشــود که پرونده ها به این ســازمان مسترد‬ ‫فضای مجازی را بررسی و ان ها را با به کارگیری م ‬ ‫ســازوکارهای داخلی خــود حل وفصل کند‪ .‬به شــود‪ .‬وی در این نامه تاکید کرده که ســازمان‬ ‫گــزارش روز شــنبه ایرنــا از پایــگاه خبــری بــازار بــورس و اوراق بهــادار امادگــی کامــل دارد تــا‬ ‫نهــا را از طریق‬ ‫سرمایه ایران‪« ،‬محمدعلی دهقان دهنوی» در مــوارد مورد نظر را بررســی و ا ‬ ‫این نامه در خصوص شکایت سازمان بورس و به کارگیری سازوکارهای داخلی خود حل وفصل‬ ‫اوراق بهادار در مجتمع قضایی امور اقتصادی کند‪ .‬در ادامه نامه رئیس ســازمان بورس امده‬ ‫در مــورد فعالی ‬ ‫تهــای غیرمجــاز در فضــای اســت کــه در اجــرای نظــر اعالمــی ان مرجع‪،‬‬ ‫مجازی اعالم کرد‪ :‬براساس مکاتبات معاونت پروند ههــای طــرح نشــده یــا گــزارش نشــده‬ ‫حقوقــی ان مرجــع عالــی در تاریخ ‪ ۱۳‬اســفند بــه قــوه قضاییــه نیــز در کمیت ـه ای متشــکل از‬ ‫‪ ۹۹‬و ‪ ۱۵‬فروردین ‪ ۱۴۰۰‬در خصوص شــکایت مدیــران ذی ربــط موضــوع‪ ،‬رســیدگی و امکان‬ ‫شهــای جایگزیــن و شــیوه های‬ ‫جــاری ایــن ســازمان در مجتمــع قضایــی امور به کارگیــری رو ‬ ‫اقتصادی در مورد فعالیت های غیرمجاز برخی عدالت ترمیمی بررسی خواهد شد‪ ،‬امیدواریم‬ ‫افراد در فضای مجازی با توجه به پیشنهاد ان نماینده ریاســت دادگســتری کل اســتان تهران‬ ‫مقام مبنی بر این که ســازمان بورس می تواند جهت حضور در هیات عدالت ترمیمی به این‬ ‫دعــاوی جاری خــود در خصوص فعالیت های سازمان معرفی شود‪.‬‬ ‫گندمخریداریشدهاز کشاورزانباید‬ ‫در سامانهثبتشود‬ ‫وزیــر جهاد کشــاورزی بر ضرورت ثبت کلیه‬ ‫خریدهای گندم توســط مباشرین‪ ،‬اتحادیه ها‪،‬‬ ‫یهــا‪ ،‬صنف و صنعت در ســامانه خرید‬ ‫تعاون ‬ ‫تضمینــی گنــدم تاکیــد کــرد‪ .‬به گــزارش ایلنــا از‬ ‫وزارت جهــاد کشــاورزی‪ ،‬کاظــم خــاوازی در‬ ‫جلسه ســتاد عالی زراعت که با حضور مدیران‬ ‫ارشد ستادی و استانی وزارت جهاد کشاورزی به‬ ‫صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫مبنای قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم از‬ ‫کشــاورزان‪ ۵ ،‬هزار تومان اســت و همه روسای‬ ‫جهاد کشاورزی استان ها‪ ،‬بنیاد ملی گندمکاران‬ ‫و سایر مراجع ذی ربط باید تالش کنند تا گندم‬ ‫مازاد بر نیاز کشــاورزان بــه طور کامل خریداری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 05‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1053‬‬ ‫سالی ‪ 1/2‬میلیون خانه نیاز است‬ ‫پروازی به هند نداریم‬ ‫در پــی توییــت انتقــادی‬ ‫پروتکل های ابالغــی درباره ان‬ ‫ســخنگوی ســازمان غذا و دارو‬ ‫را به دقت اجرا می کنیم چراکه‬ ‫دربــاره برقــرار بــودن پروازهای‬ ‫ما در این زمینه متولی نیستیم‬ ‫هنــد و امــارات بــا وجــود‬ ‫و تنها خود را مجری مصوبات‬ ‫شرایط نابســامان کرونایی در‬ ‫و ابالغی ههــای بهداشــتی‬ ‫تورج دهقانی‬ ‫زنگنه‬ ‫ایــن کشــورها‪ ،‬رئیس ســازمان‬ ‫می دانیــم‪ .‬رئیــس ســازمان‬ ‫هواپیمایی کشوری اعالم کرد‪:‬‬ ‫هواپیمایــی کشــوری بــا بیــان‬ ‫هیــچ پــرواز برنامه ای بــه هند نداریــم و برخی اینکــه هندوســتان در ریف کشــورهای ممنوعه‬ ‫پروازهــا تنهــا بــرای بازگرداندن ایرانیــان با اخذ برای پروازهای مسافری قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬مرجع‬ ‫مجوز انجام می شود‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬کیانوش تصمیم گیری درباره انجام شدن یا نشدن پرواز‬ ‫جهانپور‪ -‬ســخنگوی ســازمان غذا و دارو‪ -‬امروز مسافری خارجی یا داخلی در شرایط کرونایی‬ ‫(‪ ۴‬اردیبهشت ماه) در توییتی نوشت‪« :‬روم به امــروز‪ ،‬ســازمان هواپیمایــی و وزارت راه و‬ ‫دیوار‪ ،‬روم به دیوار‪ ،‬جســارت نباشه‪ ،‬بی ادبی شهرســازی نیســت و ما تابع ســتاد ملی مقابله‬ ‫نباشه‪،‬به کسیبرنخوره‪،‬افعبفرمایید‪،‬جسارتا بــا کرونــا و وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش‬ ‫یه نگاهی به انچه در هند می گذرد بیاندازید و پزشکی هستیم‪ .‬درباره انتقادهای صورت گرفته‬ ‫پروازهای هند و امارات‪ .‬ته رودخانه در خدمت نسبت به انجام پروازهای خارجی نیز باید گفت‬ ‫هســتیم ‪ »...‬ایــن توییــت در شــرایطی منتشــر که تاکنون هر مصوبه و ابالغیه ای که به سازمان‬ ‫شــد که هندوســتان یکی از کشــورهایی اســت هواپیمایی کشــوری ارســال شــده در لحظه ان‬ ‫که اوضاع به شــدت بحرانی را در زمینه شــیوع را اجــرا کرده ایم و اگر مســئوالن مورد نقضی را‬ ‫ویروس کرونا پشت سر می گذارد‪ .‬تورج دهقان سراغ دارند اعالم کنند‪ .‬دهقان زنگنه در پاسخ‬ ‫زنگنه ‪-‬رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ‪ -‬در بــه ســوالی مبنی بر اینکــه در شــرایط کنونی با‬ ‫گفت وگو با ایســنا در پاســخ به ســوالی مبنی بر توجه به تغییر وضعیت کشورها در زمینه شیوع‬ ‫اینکــه ایــا باوجودایــن وضعیت حــاد کرونایی ویــروس کرونــا ایــا ممکــن اســت تغییراتــی در‬ ‫در کشورهایی از جمله هند پرواز به این کشور پروازهــای خارجی اعمال شــود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬هر‬ ‫انجام م ‬ ‫یشــود یا خیــر؟ اظهار کرد‪ :‬هیــچ پرواز لیســت و فهرستی از ســوی ستاد ملی مقابله با‬ ‫برنامه ای به مقصد هندوستان نداریم و برخی کرونا درباره کشــورهای ممنوعه یا پروتکل های‬ ‫پروازهــا بــه صورت مــوردی و بــرای بازگرداندن بهداشــتی مورد نیاز برای انجام پرواز برنامه ای‬ ‫دانشــجویان و ایرانیان از هند انجام م ‬ ‫یشــود‪ .‬یا موردی به ما ابالغ شــود همان روز ان را اجرا‬ ‫وی افــزود‪ :‬درصورت ‬ ‫یکــه پــروازی بــه صــورت خواهیم کرد و اگر اجرای مصوبه ای در این زمینه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ان‬ ‫ـوز‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫م‬ ‫دهیم‪،‬‬ ‫ـام‬ ‫ـ‬ ‫مــوردی بخواهیم انج‬ ‫به تاخیر افتاده به دلیل ابالغ دیرهنگام پس از‬ ‫ستاد ملی مقابله با کرونا دریافت کرده و همه تصویب بوده است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مشکل مسکن تا‪ 20‬سال اینده‬ ‫یک کارشــناس بازار مســکن با بیــان اینکه اگر‬ ‫برنامــه بــزرگ بــرای احــداث ســاالنه ‪ ۱.۲‬میلیــون‬ ‫واحد نداشــته باشــیم رشــد قیمت مســکن تا ‪۲۰‬‬ ‫ســال اینده ادامه پیدا می کند گفت‪ :‬تصور اینکه‬ ‫‪ ۲.۶‬میلیون مسکن خالی داریم و با اعمال مالیات‬ ‫وارد بازار مصرف می شود‪ ،‬توهمی بیش نیست و‬ ‫زمانیمی توانیمطرح هایمالیاتیبدهیم کهسهم‬ ‫مسکن در سبد خانوار به ‪ ۸‬درصد برسد‪.‬‬ ‫بی ـت اهلل ســتاریان در گفت وگو با ایســنا اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬طــرح راه انــدازی ســامانه امالک و اســکان از‬ ‫نظــر جم ـع اوری اطالعــات و در اختیــار گذاشــتن‬ ‫برنامه ریزان و تحلیل گران‪ ،‬مناسب است‪ .‬خیلی‬ ‫از کشــورهای دنیــا هم از این امــکان برخوردارند‪.‬‬ ‫این داده ها می تواند به انالیز بهتر شــرایط بخش‬ ‫مســکن کمک کنــد که مفید و قابل تقدیر اســت؛‬ ‫اما ورود خانه های خالی به بازار مصرف از طریق‬ ‫جریمه های مالیاتی هرگز محقق نخواهد شد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســال ‪ ۱۳۹۵‬مشــخص شــد کــه‬ ‫حــدود ‪ ۲.۶‬میلیــون واحــد مســکونی خالــی در‬ ‫کشــور داریــم‪ .‬از ایــن تعداد تقریبــا ‪ ۱.۹‬میلیون‬ ‫واحــد‪ ،‬ضریــب خانه های ذخیره اســت که بین‬ ‫‪ ۵‬تــا ‪ ۸‬درصــد کل واحدهــای موجود را شــامل‬ ‫یشــود‪ .‬هــر جــای دنیــا را در نظــر بگیریــد و‬ ‫م ‬ ‫مطالعــه کنید این مقــدار خانه خالــی را دارند‪.‬‬ ‫بیــن ‪ ۵‬تــا ‪ ۸‬درصــد واحــد خالــی از ســکنه از‬ ‫ملزومــات جامعــه اســت؛ زیــرا بــرای هــر نــوع‬ ‫جابه جایــی و فرصــت فــروش بایــد باشــد و‬ ‫ب هشــدت هــم متغیــر اســت‪ .‬حــدود ‪ ۹۰‬درصــد‬ ‫این ها دو سه بار در سال با تغییر ساکن مواجه‬ ‫یشــوند؛ یعنــی واحــد دارای ســکنه تبدیل به‬ ‫م ‬ ‫یشــود و خانــه خالی‪ ،‬پر‬ ‫خانــه خالی دیگری م ‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار مسکن‪ ،‬تعداد واحدهای‬ ‫مســکونی خالــی کشــور را حــدود ‪ ۷۰۰‬هــزار‬ ‫تخمیــن زد و گفــت‪ :‬بعــد از ســال ‪ ۱۳۹۴‬کــه‬ ‫برجام امضا شــد با یک رکود طوالنی در بخش‬ ‫مسکن مواجه شدیم‪ .‬یک باره تمام پروژه هایی‬ ‫که بیش از ‪ ۷۰‬درصد پیشــرفت فیزیکی داشتند‬ ‫با شتاب و سرعت به بازار عرضه شدند؛ با این‬ ‫تصــور کــه ســال ‪ ۱۳۹۵‬بــا رونق بخش مســکن‬ ‫یشــویم‪ .‬یک دفعــه حــدود ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫مواجــه م ‬ ‫واحــد در ســال ‪ ۱۳۹۵‬وارد بــازار شــد کــه تــا‬ ‫پایــان ســال ‪ ۱۳۹۶‬هم ـه اش بــه فــروش رســید‪.‬‬ ‫لذا معتقــدم هم اکنون ‪ ۲.۶‬میلیون واحد خالی‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫ســتاریان بــا بیان اینکــه حل مشــکالت بازار‬ ‫مســکن از طریــق خان ههــای خالــی‪ ،‬جنبــه‬ ‫تبلیغاتــی و فرافکنــی دارد گفــت‪ :‬وقتــی بیــان‬ ‫می کننــد تعــداد خانوارها بــا تعــداد واحدهای‬ ‫مســکونی‪ ،‬مســاوی اســت یعنــی واحــد خالــی‬ ‫نداریــم‪ .‬بــا ایــن جملــه داریــم ایــن حــرف را‬ ‫می زنیم که در ســبد خانوار ما ســهم مســکن ‪۱۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۵‬درصد شــده‪ ،‬رشد حاشیه نشینی و اسکان‬ ‫غیررسمی به صفر رسیده و سهم مسکن در سبد‬ ‫خانــوار بــه ‪ ۸‬درصــد رســیده اســت؛ یعنــی یک‬ ‫کارمنــد با ‪ ۴۵‬دقیقــه کار روزانه می تواند اجاره‬ ‫خان ـه اش را بپــردازد‪ .‬حاشــیه شــهرها نیز تا یک‬ ‫ســال دیگر تخلیه می شود‪ .‬ســوال این است که‬ ‫کدام یک از این اتفاقات در کشــور ایران افتاده‬ ‫که ما مدعی هستیم خانه خالی داریم؟‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬از طــرف دیگر این صحبت‬ ‫را مطــرح می کننــد که ما خانــه خالــی داریم ولی‬ ‫احتکار شده؛ درحالی که صرف نظر کردن از اجاره‬ ‫غیرممکــن اســت‪ .‬اگــر کشــور چنان توســعه پیدا‬ ‫کرده که سهم مسکن در سبد خانوار به ‪ ۸‬درصد‬ ‫رســیده یعنی اجاره بها ان قدر نازل شــده که پول‬ ‫اجاره برای صاحب خانه ارزشی ندارد؛ مثال اجاره‬ ‫یــک اپارتمان از ماهیانــه ‪ ۴‬میلیون تومان به یک‬ ‫هشــتم برســد و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان شــود‪ .‬این اتفاق‬ ‫که نیفتاده پس از نظر اقتصادی منطقی نیست که‬ ‫صاحب خانه واحدش را خالی بگذارد؛ مگر اینکه‬ ‫عقلش را از دست داده باشد!‬ ‫ســتاریان با بیان اینکه ممکن اســت ‪ ۴۰‬تا ‪۵۰‬‬ ‫هزار واحد مسکونی با طرح مالیات بر خانه های‬ ‫خالی وارد بازار شود گفت‪ :‬واحدهای خالی عمدتا‬ ‫از نوع لوکس یا ویال هســتند‪ .‬کســانی که از اجاره‬ ‫خانــه خود صرف نظــر می کنند ان قدر پــول دارند‬ ‫کــه مالیات دولــت را هم می پردازند‪ ،‬پس باز هم‬ ‫شــما به هــدف خــود بــرای ورود ایــن خانه ها به‬ ‫بــازار نخواهیــد رســید‪ .‬بــا ایــن خیال که بیــن ‪ ۲‬تا‬ ‫‪ ۲.۶‬میلیون خانه خالــی داریم خودمان را فریب‬ ‫ندهیم‪ .‬شکســت این ایده را هشــت ماه دیگر در‬ ‫مقام اجرا خواهیم دید‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬حداقل تا‬ ‫‪ ۲۰‬ســال اینده بازار مســکن با مقدار رشــد کنونی‬ ‫حرکــت می کنــد مگر اینکــه یک طرح بــزرگ برای‬ ‫ان بنویســیم‪ .‬برنامه را بر تولید ‪ ۱.۲‬میلیون واحد‬ ‫مسکونی قرار دهیم و از ان حمایت کنیم‪ .‬وقتی‬ ‫ســهم مســکن در ســبد خانوار کاهش پیدا کرد و‬ ‫رشــد قیمتــش صفر شــد ان موقــع برمی گردیم به‬ ‫طرح هایــی مثل اینکه ‪ ۴۰‬تــا ‪ ۵۰‬هزار واحد خالی‬ ‫را چگونه ساماندهی کنیم‪ .‬هم اکنون با توجه به‬ ‫اینکه چنین چشم انداز و برنامه ای نداریم درباره‬ ‫واحدهــای خالی بحث می کنیم‪ .‬بعد می فهمیم‬ ‫کــه انچــه در مــوردش صحبــت می کنیــم توهم و‬ ‫ســرابی بیش نیســت‪.‬این کارشــناس بازار مســکن‬ ‫بــا طــرح این ســوال کــه واحدهای خالــی‪ ،‬کمک‬ ‫مالیاتی خواهد بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در هیچ جای دنیا‬ ‫مالیات خانه های خالی را به عنوان درامد مالیاتی‬ ‫در نظــر نمی گیرنــد؛ چــون مقــدارش چنــدان زیاد‬ ‫نیســت‪ .‬انجا مشــکل مسکن حل شــده و دولت‬ ‫حهــای مالیاتــی را می گذارد تــا صاحب خانه از‬ ‫طر ‬ ‫تــرس مالیات‪ ،‬واحد خــود را وارد بازار کند‪ .‬پیش‬ ‫نیــاز چنین طرح هایی ان اســت که بــه اندازه نیاز‬ ‫جامعه‪ ،‬مســکن تولید کنید و جلوی احتکار ان را‬ ‫بگیرید‪ .‬درحالی که ما هنوز با کســری مســکن در‬ ‫بخش تقاضای واقعی مواجهیم‪.‬‬ ‫به گفته ستاریان‪ ،‬هم اکنون حدود ‪ ۱۲‬میلیون‬ ‫نفــر یعنــی حــدود ‪ ۴‬میلیــون خانــوار در حاشــیه‬ ‫شــهرها زندگــی می کننــد‪ .‬کســری مســکن باعث‬ ‫حاشیه نشینی شده است‪ .‬پس ما ان قدر مسکن در‬ ‫اختیار نداریم که بخواهیم وارد بازار مصرف کنیم‪.‬‬ ‫بنابرایــن گــزارش‪ ،‬ثبــت اطالعــات ملکــی و‬ ‫ســکونتی خانوارهــا در ســامانه امــاک و اســکان‬ ‫بــه نشــانی ‪ amlak.mrud.ir‬از روز پنجشــنبه (‪۱۹‬‬ ‫فروردین) اغاز شده است‪ .‬کلیه سرپرستان خانوار‬ ‫اعم از شهری و روستایی‪ ،‬مالک و مستاجر و تمامی‬ ‫مالکیــن واحدهای مســکونی مکلف هســتند که‬ ‫اطالعات محل سکونت (اقامتگاه) و امالک تحت‬ ‫مالکیــت خود (بــا مالکیت های رســمی‪ ،‬وکالتی‪،‬‬ ‫تعاونــی شــهری و روســتایی) را ظــرف مــدت دو‬ ‫ماه از تاریخ ‪ ۱۹‬فروردین ‪ ۱۴۰۰‬در ســامانه امالک‬ ‫و اســکان درج کننــد‪.‬در مرحلــه اول زمان بنــدی‬ ‫مراجعه به سامانه ملی امالک و اسکان بر اساس‬ ‫اخرین رقم کد ملی سرپرســت خانوار اســت اما از‬ ‫‪ ۱۰‬اردیبهشــت تــا ‪ ۱۹‬خــرداد تمامی کدهای ملی‬ ‫تنــام دارد‪ .‬از روز ‪ ۱۹‬فروردیــن تــا ‪۹‬‬ ‫قابلیــت ثب ‬ ‫اردیبهشت افرادی که اخرین رقم کد ملی ان ها به‬ ‫ترتیب ‪ ۱ ،۲ ،۳ ،۴ ،۵ ،۶ ،۷ ،۸ ،۹‬و صفر اســت‬ ‫به ترتیب هرکدام دو روز فرصت نام نویسی دارند‪.‬‬ ‫سپس همان طور که گفته شد از روز ‪ ۱۰‬اردیبهشت‬ ‫تــا ‪ ۱۹‬خردادماه تمامی افراد می توانند اطالعات‬ ‫ملکی خود را ثبت کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ایران‪ ،‬دهمین فوالدساز برتر جهان در سه ماهه نخست ‪۲۰۲۱‬‬ ‫ایمیدرو به نقل از انجمن جهانی فــوالد گزارش‬ ‫داد‪ :‬ایران در جایگاه دهمین فوالدساز برتر جهان در‬ ‫سهماههنخستسال‪ ۲۰۲۱‬میالدیایستاد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روز شــنبه ایرنــا از ســازمان توســعه و‬ ‫نوســازی معادن و صنایع معدنی ایــران (ایمیدرو)‪،‬‬ ‫مطابــق امار انجمــن جهانــی فــوالد (‪World Steel‬‬ ‫‪)Association‬تولید‪ ۶۴‬کشور فوالدساز جهاندر سه‬ ‫ماههنخستسالجاریمیالدی‪ ۴۸۶‬میلیونو‪۹۰۰‬‬ ‫هزار تنثبتشد کهحاکیاز رشد‪ ۱۰‬درصدینسبت‬ ‫به مدت مشابهسال‪ ۲۰۲۰‬است‪.‬‬ ‫همچنینمیزانتولیدفوالدسازانجهاندرمارس‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬میــادی‪ ،‬بــا‪ ۱۵.۲‬درصــد افزایش نســبت به‬ ‫مدت مشابه سال گذشته به‪ ۱۶۹‬میلیون و‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫تن رسید‪ .‬این رقم در مارس سال گذشته‪ ۱۶۹‬میلیون‬ ‫و‪ ۲۰۰‬هزار تن ثبت شد‪.‬‬ ‫در ســه ماهــه نخســت ســال ‪ ۲۰۲۱‬میــادی به‬ ‫ترتیــب چیــن با تولیــد‪ ۲۷۱‬میلیون تن‪ ،‬هنــد با‪۲۹‬‬ ‫میلیون و‪ ۶۰۰‬هزار تن‪ ،‬ژاپن با‪ ۲۳‬میلیون و‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫تن‪ ،‬امریکا با ‪ ۲۰‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تن و روســیه با‬ ‫‪ ۱۸‬میلیون و‪ ۹۰۰‬هزار تن‪ ،‬پنج کشور برتر فوالدساز‬ ‫جهانبودند‪.‬‬ ‫همچنین کره جنوبی با تولید ‪ ۱۷‬میلیون و ‪۶۰۰‬‬ ‫هــزار تــن‪ ،‬المان با تولیــد‪ ۱۰‬میلیون تن‪ ،‬ترکیــه با‪۹‬‬ ‫میلیونو‪ ۸۰۰‬هزار تنوبرزیلباتولیدهشتمیلیون‬ ‫و‪ ۷۰۰‬هزار تن فوالد خام در سه ماهه نخست سال‬ ‫جاریمیالدیدررتبه هایششمتانهمجهاندرتولید‬ ‫اینمحصولجایگرفتند‪.‬‬ ‫در ایــن مــدت‪ ،‬جمهوری اســامی ایــران هفت‬ ‫میلیــون و‪ ۵۰۰‬هــزار تن فوالد خام تولید کــرد که در‬ ‫مقایسهبامدتمشابهسال‪ ۲۰۲۰‬حدود‪ ۱۰.۷‬درصد‬ ‫رشدنشانمی دهد‪.‬‬ ‫بــر پایــه این گــزارش‪ ،‬تولید فــوالد خام ایــران در‬ ‫مــارس ‪ ۲۰۲۱‬میــادی بــا رشــد ‪ ۱۰.۷‬درصــدی بــه ‪۲‬‬ ‫میلیونو‪ ۶۰۰‬هزار تنرسید‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫خطر فساد برای حجم زیادی از سیب و پرتقال مانده در انبارها‬ ‫نایب رئیساتحادیهسراسریباغبانیکشوربابیان‬ ‫اینکهخطرفسادبرایحجمزیادیاز سیبوپرتقال‬ ‫مانــده در انبارهــا وجود دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫افزایشتولیدمحصوالتیباغی‪،‬بیشاز‪ 3‬ماهپیش‬ ‫نسبت به احتمال فساد میوه ها در انبارها در صورت‬ ‫عدم تعریف بازار مصرف برای ان ها‪ ،‬به مســئوالن‬ ‫وزارتصمتهشدار دادهبودیم‪.‬‬ ‫مجتبیشادلودر گفت وگوباایلنابابیاناینکهبه‬ ‫دلیل اب وهوای مناسب در سال گذشته شاهد رشد‬ ‫تولید محصوالت باغی بودیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در اواخر‬ ‫اذرماه ســال گذشته بود که وزارت صمت دستور به‬ ‫توقع صادرت سیب و پرتقال داد‪ ،‬در ان زمان ما به‬ ‫وزیرصمتنامهنوشتهو گزارشیدربارهافزایشتولید‬ ‫در این دو محصول و خطر بسته شدن بازار مصرف‬ ‫خارجیهشداردادیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پــس از ان بــا کمــک نماینــدگان‬ ‫مجلــس وزارت‪ ،‬صمــت را وادار بــه رفــع ممنوعیت‬ ‫صــادرات کردیم تا حداقل اجازه صادرات ســیب در‬ ‫قبالوارداتموز راصادر شود‪،‬چراکهبهروشنیاشکار‬ ‫بود که اگر بازاری برای مصرف نباشد باغداران زیان‬ ‫می بیندومحصوالتازبینمی رود‪.‬‬ ‫به گفتهشادلو؛به رغمصدورایناجازهوتصویب‬ ‫وزارت صمت با تاخیر عجیب ابالغ ‪ 50‬روزه ان را به‬ ‫گمرکاتاعالم کرد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ابــاغ مصوبــه واردات موز به‬ ‫شرط صادرات سیب برای باغداران امیدبخش بود‪،‬‬ ‫اماطولینکشید کهدر‪ 25‬اسفندماهیکیازمعاونین‬ ‫وزارت صمــت در مصاحبه تلویزیونی از ممنوعیت‬ ‫صادراتسیبوپرتقالخبرداد‪.‬‬ ‫شادلوباتاکیدبراینکهاینتصمیموزارتصمت‬ ‫با علم بر عدم کشش بازار داخل برای مصرف سیب‬ ‫و پرتقالی تولیدی بود‪ ،‬گفت‪ :‬دستور به ممنوعیت‬ ‫صادراتدرحالی کهحجمزیادیسیبوپرتقالتولید‬ ‫در داخل انبارها مانده بود نتیجه مشخصی داشت‪،‬‬ ‫کامالواضحبوددر ابتدایامسالباانباشتمیوه های‬ ‫روبه رو خواهیم بود که به دلیل نبود بازار دچار فساد‬ ‫خواهند شد‪ .‬وی اتفاقات پیش امده توسط وزارت‬ ‫صمت را تخلف قانونی و حرکت در خالف جهت‬ ‫دستورات مکرر مقام معظم رهبری برای حمایت از‬ ‫تولیدداخلومانعزداییدانست‪.‬‬ ‫شادلومعتقداست؛وزارتصمتباتغییریکشبه‬ ‫قوانیــن و تصمیمــات غیر کارشناســی مقصــر اصلی‬ ‫نابودیثروتدر اقتصاد کشاورزیاست‪.‬‬ ‫نایب رئیساتحادیهسراسریباغبانیکشورمدت‬ ‫زمــان باقی مانده برای جلوگیری از فســاد میوه های‬ ‫مانده در انبارها را حدود‪ 1‬ماه عنوان کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان مطرح کرد‬ ‫ظرفیت پنج میلیارد دالری تجارت میان ایران و عمان‬ ‫رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان گفت‪:‬‬ ‫باتوجهبهشرایطمناسببرایافزایشتنوع کاالهای‬ ‫صادراتیایرانوزیرساخت هایموجودبرایصادرات‬ ‫مجــدد در عمان‪ ،‬ظرفیــت افزایش حجم مبادالت‬ ‫تجاری میان دو طرف تا پنج میلیارد دالر وجود دارد‪.‬‬ ‫محسن ضرابی در گفت وگو با ایرنا با اشاره مناسب‬ ‫بــودن روابط سیاســی و اقتصــادی دو کشــور‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در سال‪ ۹۲‬همزمان با تشکیل اتاق مشترک‬ ‫ایران و عمان به دلیل وجود نداشتن زیرساخت های‬ ‫الزم‪ ،‬حجم مبادالت دو کشــور بالغ بر ‪ ۲۲۱‬میلیون‬ ‫دالربود‪.‬ویافزود‪:‬در سال‪ ۹۷‬بابهبودزیرساخت ها‬ ‫از جملــه خطــوط دریایی‪ ،‬تســهیل ثبت شــرکت و‬ ‫حــذف ویزا‪ ،‬تجــارت ایران به عمــان به حدود یک‬ ‫میلیارد و‪ ۱۶۱‬میلیارد دالر رسیده بود‪ ،‬اما در سال‪۹۸‬‬ ‫بهدلیلمشکالتداخلیاز جملهپیمان سپاریارزی‬ ‫و بخشنامه های روزانه ممنوعیت صادرات کاال و یا‬ ‫وضــع عوارض صادراتی‪ ،‬با افت‪ ۴۰‬درصدی روبه رو‬ ‫شد‪.‬رئیساتاقمشترکبازرگانیایرانوعمانبااشاره‬ ‫بهشیوعویروس کرونادر سال‪ ۹۹‬وبستهشدنبرخی‬ ‫مرزها‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با وجود تمام مشکالت ناشی از‬ ‫تحریــم و شــیوع کرونــا‪ ،‬در ‪ ۱۱‬ماهــه ســال گذشــته‪،‬‬ ‫تجارت ایران و عمان به‪ ۷۹۷‬میلیون دالر رسید که‬ ‫نسبت به‪ ۱۲‬ماهه سال‪ ۹۸‬رشد‪ ۱۰۳‬میلیون دالری‬ ‫را تجربه کرد و انتظار می رود این رقم در‪ ۱۲‬ماهه‪۹۹‬‬ ‫به حدود‪ ۸۵۰‬میلیون دالر افزایش یابد‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه نقش بنادر عمــان در واردات کاال بــه ایران در‬ ‫زمانبحران کروناافزایشیافت‪،‬افزود‪:‬باوجودبسته‬ ‫شــدن بنادر و مرزها بر روی کاالهای ایرانی از ســوی‬ ‫بسیاریکشورها‪،‬عمانخطوطکشتیرانیتجاریبین‬ ‫دو کشور را افزایش داد‪ .‬ضرابی در خصوص کاالهای‬ ‫صادراتیاز ایرانبهعماننیز گفت‪ :‬کاالهایمتنوعی‬ ‫از جمله مواد معدنی‪ ،‬محصوالت کشاورزی‪ ،‬مواد‬ ‫غذایی‪ ،‬تجهیزات ماشــین االت صنعتــی و مصالح‬ ‫ساختمانیبهعمانصادرمی کنیموبهدلیلنگاهاین‬ ‫کشوروهمراهیدرشرایطتحریم‪،‬فعاالناقتصادی‬ ‫عالقهبیشتریبهتجارتپیدا کرده اند‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫تولید کاتد مس در اولین‬ ‫ماه سال‪ ،‬از برنامه هم‬ ‫فراتر رفت‬ ‫طبقاعالممدیراموربرنامه ریزیونظارتشرکتملی‬ ‫صنایعمسایرانوبراساساخرینامار تولید‪،‬در اولینماه‬ ‫از سال جاری‪ ،‬تولید کاتد مس از میزان تولید برنامه ریزی‬ ‫شده برای مدت هفت درصد فراتر رفته است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪،‬سعدعبدیبابیاناینکهتاپایانفروردین ماهسال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تولیدمس کاتدیشرکتملیصنایعملیمسایران‬ ‫در مجموع‪ ۲۴‬هزار و‪ ۶۱۵‬تن بوده که نسبت به برنامه‬ ‫ف شده به میزان ‪ ۲۳‬هزار تن‪ ،‬هفت درصد مازاد‬ ‫تعری ‬ ‫تولیــد از برنامــه را رقم زده اســت‪ .‬مدیر امور برنامه ریزی‬ ‫و نظارت شــرکت ملی مس ایران ضمن اشــاره به اینکه‬ ‫تولید کنسانترهمسدرمجموع کارخانه هایتغلیظمس‬ ‫سرچشمه‪،‬مسسونگون‪،‬مسمیدوکومسچهل کوره‬ ‫نیــز طــی ایــن دوره زمانی‪ ،‬رشــد پنــج درصــدی را تجربه‬ ‫کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬طی یک ماهه نخست سال جاری‪۱۰۸،‬‬ ‫هزار و‪ ۳۵۴‬تن کنسانتره مس تولید شده که از ‪ ۱۰۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۶۳‬تن برنامه ریزی شــده برای این مدت‪ ،‬فراتر رفته‬ ‫است‪ .‬ضمن اینکه تولید مس محتوی معدنی به عنوان‬ ‫شاخص اصلی تولید در شرکت های معدنی‪ ۲۶ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۱۱۳‬تن بوده که نســبت به برنامه ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۱۰۳‬تنی‪،‬‬ ‫رشــد چهار درصدی داشــته اســت‪ .‬وی در رابطه با میزان‬ ‫کل استخراج شرکت مس از معادن سرچشمه‪ ،‬میدوک‪،‬‬ ‫ســونگون چهل کوره و ســایر معادن در حال اماده سازی‬ ‫طی بازه یک ماهه فروردین امســال‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬شــرکت‬ ‫ملــی صنایع مس در مجموع‪ ۱۷‬میلیــون و‪ ۷۱۱‬هزار تن‬ ‫استخراجداشتهاستکهدرمقایسهبابرنامهتعریف شده‬ ‫‪ ۱۴‬میلیون و‪ ۹۹۷‬هزار تنی‪ ،‬از رشد‪ ۱۸‬درصدی برخوردار‬ ‫بودهاست‪.‬عبدیافزود‪:‬برنامهتعیین شدهبرایبرداشت‬ ‫ســنگ ســولفوری از معــادن فــوق نیز تا پایان نخســتین‬ ‫مــاه ســال جاری‪ ،‬چهار میلیــون و‪ ۷۶۰‬هــزار تن بوده که‬ ‫بــا عملکرد چهار میلیــون و‪ ۸۴۷‬هزار تنــی‪ ،‬دو درصد از‬ ‫برنامهجلوتربودهاست‪.‬طبقاعالماینشرکتصنعتی‪-‬‬ ‫معدنی‪،‬مدیراموربرنامه ریزیونظارتشرکتملیمس‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در ســال جاری به تبعیت از فرمایشــات مقام‬ ‫معظمرهبریباابالغاستراتژی هایمانعزداییوپشتیبانی‬ ‫همه جانبه از تولید‪ ،‬تالش ها و سیاســت ها در چارچوب‬ ‫رونق بخشــی به تولید با اتکا به ظرفیت هــای درونی و‬ ‫بــا بهره گیری از توانمندی هــای داخلی بیش ازپیش قدم‬ ‫خواهیمبرداشت‪.‬طیسال‪ ۱۳۹۹‬تولید کاتدمساز‪۲۸۰‬‬ ‫هزار تنبارشد‪ ۱۲‬درصدیعبور کرد‪.‬الزمبهذکراست که‬ ‫طبقامارمنتشرتوسطسازمانتوسعهونوسازیمعادنو‬ ‫صنایعمعدنیایران(ایمیدرو)‪،‬تولید کاتدمسطیسال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬در مجتمع های مس سرچشمه و میدوک به‪۲۸۰‬‬ ‫هزار و‪ ۲۷۵‬تن رسیده که نسبت به میزان تولید در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬که ‪ ۲۶۴‬هزار تن بوده‪ ،‬رشــد ‪ ۱۲‬درصدی داشــته‬ ‫است‪.‬عالوه برایندرمجموع‪ ۱۲‬ماههسال گذشته‪۳۵۵،‬‬ ‫هزار و‪ ۶۰۰‬تن مس اند (ذوب) در مجتمع های سرچشمه‬ ‫و خاتون اباد تولید شد که‪ ۱۷‬درصد فراتر از عملکرد سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬بود‪ .‬همچنین تولید کنسانتره مس نیز طی سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬با رشــد دو درصدی از یک میلیون و ‪ ۱۳۱‬هزار تن‬ ‫در مجمــوع ســال‪ ،۱۳۹۸‬بــه یک میلیــون و‪ ۲۰۰‬هــزار و‬ ‫‪ ۲۵۵‬تندر سال گذشتهرسیدهاست‪.‬طبقامار‪،‬بیشترین‬ ‫سهم تولید با بیش از‪ ۱۷۰‬هزار تن در اختیار مجتمع مس‬ ‫سرچشمهقراردارد‪.‬‬ ‫طمع ‪ ۴۹۸‬زمین خوار به‬ ‫اراضی دولتی‬ ‫فروردیــن ‪ ۱۴۰۰‬تعــداد ‪ ۴۹۸‬مــورد رفــع تصــرف از‬ ‫زمین های دولتی به مساحت ‪ ۲۱۳‬هکتار انجام شد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایســنا‪ ،‬فروردین امسال نیز مثل سال های گذشته‬ ‫زمین خواران از تعطیالت نوروزی استفاده کرده و اقدام به‬ ‫تصرف زمین های دولتی و عمومی کردند‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫امارهانشانمی دهد کهزمین خواریدر مناطق کویریبه‬ ‫عنوانیکپدیدهنوظهور‪،‬تثبیتشدهاست‪.‬فرماندهیگان‬ ‫حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن از وقوع‪ ۴۹۸‬مورد‬ ‫تعرض و رفع فوری ان ها در زمین هایی به مساحت بیش‬ ‫از‪ ۲۱۳‬هکتار خبر داد و جمع اجرای احکام را‪ ۳۴‬مورد به‬ ‫مساحت بیش از ‪ ۱۳‬هکتار و ارزش بیش از ‪ ۳۳۹‬میلیارد‬ ‫توماندرفروردین‪ ۱۴۰۰‬اعالم کرد‪.‬به گفتهجوادخردمند‪،‬‬ ‫بهترین عملکرد را در رفع تعرض جنوب کرمان‪ ،‬فارس و‬ ‫ایرانشهر و بهترین عملکرد در اجرای احکام را استان های‬ ‫اصفهان‪ ،‬مازندران‪ ،‬تهران و یزد به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫درعین حالبرایفروردین‪ ۱۴۰۰‬در شرقسمنانومازندران‬ ‫هیچ گونه تعرضی گزارش نشــده اســت‪ .‬خردمند میزان‬ ‫دریافت گزارش مردمی از وقوع تصرف را‪ ۶۱۹‬مورد عنوان‬ ‫کرد‪ .‬بر اساس اعالم فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی‬ ‫زمین و مســکن تعــرض به اراضــی دولتی در اســتان های‬ ‫مختلفوعملکردیگانحفاظتسازمانفروردینامسال‬ ‫ـامل رفــع‪ ۱۶‬مــورد تعرض به‪ ۲۹‬هــزار و‪۲۳۵‬‬ ‫(‪ ،)۱۴۰۰‬شـ ِ‬ ‫مترمربع اراضی در اذربایجان شرقی‪ ،‬رفع‪ ۱۳‬مورد تعرض‬ ‫از‪ ۱۴۹‬هزار و‪ ۹۰۰‬مترمربعاراضیدر اذربایجانغربی‪،‬رفع‬ ‫‪ ۲‬مورد تعرض از ‪ ۳‬هزار و‪ ۵۰۰‬مترمربع اراضی در اردبیل‪،‬‬ ‫رفع ‪ ۱۹‬مورد تعرض از ‪ ۸۰‬هزار و ‪ ۲۱۶‬مترمربع اراضی در‬ ‫اصفهان‪ ،‬رفع‪ ۳۱‬مورد تعرض از ‪ ۱۹‬هزار و‪ ۶۳۸‬مترمربع‬ ‫اراضــی در البرز اســت‪ .‬همچنین‪ ،‬رفع‪ ۴۰‬مــورد تعرض از‬ ‫‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مترمربع اراضی در ایرانشــهر‪ ،‬رفع ‪ ۱۰‬مورد‬ ‫تعــرض از ‪ ۵‬هــزار و‪ ۵۵۰‬مترمربــع اراضــی در ایــام‪ ،‬رفع‬ ‫‪ ۳۹‬مــورد تعــرض از اراضی به مســاحت‪ ۷۰‬هــزار و‪۳۴۰‬‬ ‫مترمربع اراضی در بوشهر‪ ،‬رفع‪ ۲۳‬مورد تعرض از اراضی‬ ‫بهمساحت‪ ۶۶۰‬هزار و‪ ۲۰۰‬مترمربعدر استانتهران‪،‬رفع‬ ‫‪ ۵۶‬مورد تعرض از ‪ ۴۲‬هزار و‪ ۵۰۰‬مترمربع اراضی جنوب‬ ‫کرمان‪،‬رفع‪ ۳‬موردتعرضاز‪ ۴‬هزار و‪ ۶۵۵‬مترمربعاراضی‬ ‫در چهارمحال‪ ،‬رفع‪ ۲‬مورد تعرض از ‪ ۳۰۰‬مترمربع اراضی‬ ‫در خراســان جنوبی‪ ،‬رفع ‪ ۶‬مورد تعرض از ‪ ۸‬هزار و ‪۷۲۰‬‬ ‫مترمربع اراضی خراســان رضوی‪ ،‬رفع‪ ۴‬مورد تعرض از ‪۲‬‬ ‫هــزار و‪ ۳۲۰‬مترمربــع اراضی خراسا نشــمالی‪ ،‬رفع فوری‬ ‫تعرض از‪ ۳۸‬مورد تعرض از‪ ۲۳‬هزار و‪ ۹۶۰‬مترمربع زمین‬ ‫دراستانخوزستانبخشدیگریازعملکردیگانحفاظت‬ ‫در فروردین‪ ۱۴۰۰‬گزارش شد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬اطالع رسانی‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 28‬اسفند ‪ / 1398‬سا ل سوم ‪ /‬شماره ‪751‬‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ - 9- 78‬دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و‬ ‫یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود تا شخص یا‬ ‫اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را‬ ‫به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم‬ ‫دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول‬ ‫به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود ‪.‬‬ ‫‪ - 1‬رای شماره ‪ 139960302027019500‬مورخ ‪ 1399/11/26‬فاطمه بدیعی گورتی‬ ‫فرزند تقی بشماره شناسنامه ‪ 18848‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪1283891913‬‬ ‫در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬فرعی از اصلی‬ ‫‪ 7240‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 207/79‬مترمربع‪ .‬خریداری طی‬ ‫سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 2‬رای شماره ‪ 139960302027019672‬مورخ ‪ 1399/11/28‬نازنین شیخ صادقی‬ ‫فرزند مرتضی بشماره شناسنامه ‪ 737‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1284887162‬در‬ ‫یک و نیم دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪11548‬‬ ‫واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 202/12‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 3‬رای شماره ‪ 139960302027019661‬مورخ ‪ 1399/11/28‬فرشته رحیم زاده‬ ‫فرزند احمد بشماره شناسنامه ‪ 567‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286405297‬در‬ ‫یک و نیم دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪11548‬‬ ‫واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 202/12‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 4‬رای شماره ‪ 139960302027019653‬مورخ ‪ 1399/11/28‬نیروانا شیخ صادقی‬ ‫فرزند مرتضی بشماره شناسنامه ‪ 400‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1290612269‬در‬ ‫یک و نیم دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪11548‬‬ ‫واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 202/12‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 5‬رای شماره ‪ 139960302027019660‬مورخ ‪ 1399/11/28‬پیام شیخ صادقی‬ ‫فرزند مرتضی بشماره شناسنامه ‪ 4046‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪1285171977‬‬ ‫در یک و نیم دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‬ ‫‪ 11548‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 202/12‬مترمربع‪ .‬خریداری طی‬ ‫سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 6‬رای شماره ‪ 139960302027018528‬مورخ ‪ 1399/11/07‬نسیم نساج‬ ‫پور اصفهانی فرزند احمد بشماره شناسنامه ‪ 6189‬صادره از اصفهان بشماره ملی‬ ‫‪ 1293284548‬در ششدانگ یکباب مغازه ( تعمیرگاه) احداثی بر روی قسمتی از‬ ‫قطعه زمین پالک ‪ 371‬فرعی از اصلی ‪ 10353‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 41/85‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی محی‬ ‫الدین کاشفی‪.‬‬ ‫‪ - 7‬رای شماره ‪ 139960302027018655‬مورخ ‪ 1399/11/11‬پریسا سلیمانی طادی‬ ‫فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه ‪ 475‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪1288256302‬‬ ‫در ششدانگ یکباب انبار احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪3‬و‪2‬و‪ 1‬فرعی از‬ ‫اصلی ‪ 43‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 413/90‬مترمربع‪ .‬خریداری مع‬ ‫الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی رحمت اله عنایتی دولت ابادی ‪.‬‬ ‫‪ - 8‬رای شماره ‪ 139960302027016978‬مورخ ‪ 1399/10/08‬علیرضا دهنوی‬ ‫خوراسگانی فرزند رمضان بشماره شناسنامه ‪ 9922‬صادره از اصفهان بشماره ملی‬ ‫‪ 1283801094‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‬ ‫‪ 5669‬واقع در ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 180/11‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه‬ ‫بصورت عادی از مالک رسمی خانم شمسی جان زمانی خوراسگانی ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬رای شماره ‪ 139960302027020684‬مورخ ‪ 1399/12/24‬حسین کماجیان‬ ‫فرزند کاظم بشماره شناسنامه ‪ 44471‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪1282367447‬‬ ‫در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 44129‬فرعی از‬ ‫اصلی ‪ 15190‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 161/22‬مترمربع‪ .‬خریداری‬ ‫طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 10‬رای شماره ‪ 139960302027020446‬مورخ ‪ 1399/12/14‬علی انصاری امین‬ ‫فرزند رضا بشماره شناسنامه ‪ 40980‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪1282335081‬‬ ‫در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 12685‬واقع در‬ ‫بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 99/50‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی‬ ‫از مالک رسمی حسن فروغی ابری فرزند کاظم ‪.‬‬ ‫‪ - 11‬رای شماره ‪ 139960302027018070‬مورخ ‪ 1399/11/01‬عباسعلی‬ ‫ملکیان جبلی فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه ‪ 57‬صادره از کوهپایه بشماره ملی‬ ‫‪ 5659526365‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‬ ‫‪ 3749‬فرعی از اصلی ‪ 15190‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪138/60‬‬ ‫مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 12‬رای شماره ‪ 139960302027020429‬مورخ ‪ 1399/12/13‬مصطفی فغانی‬ ‫فرزند عباس بشماره شناسنامه ‪ 173‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291430271‬در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 7897‬واقع در بخش‬ ‫‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 271/35‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از‬ ‫مالک رسمی حاج محمد علی فزوه فرزند محمد حسن‪.‬‬ ‫‪ - 13‬رای شماره ‪ 139960302027020521‬مورخ ‪ 1399/12/18‬سید محمد‬ ‫حسینی کمال ابادی فرزند سید علی بشماره شناسنامه ‪ 20‬صادره از جرقویه علیا‬ ‫بشماره ملی ‪ 5649848841‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه‬ ‫زمین پالک ‪ 15234‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 201/10‬مترمربع‪.‬‬ ‫خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی احمد ابشاهی‪.‬‬ ‫‪ - 14‬رای شماره ‪ 139960302027017489‬مورخ ‪ 1399/10/20‬سعید گیاهچین‬ ‫خوراسگانی فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه ‪ 474‬صادره از اصفهان بشماره ملی‬ ‫‪ 1291441948‬در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‬ ‫‪ 6072‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 200/63‬مترمربع‪ .‬خریداری مع‬ ‫الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی رمضانعلی گیاه چین خوراسگانی ‪.‬‬ ‫‪ - 15‬رای شماره ‪ 139960302027017491‬مورخ ‪ 1399/10/20‬راضیه جوکار‬ ‫سمسوری فرزند حسین بشماره شناسنامه ‪ 1373‬صادره از اصفهان بشماره ملی‬ ‫‪ 1291518398‬در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‬ ‫‪ 6072‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 200/63‬مترمربع‪ .‬خریداری مع‬ ‫الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی رمضانعلی گیاه چین خوراسگانی ‪.‬‬ ‫‪ - 16‬رای شماره ‪ 139960302027019245‬مورخ ‪ 1399/11/20‬علی یار سرلکی‬ ‫فرزند غالم بشماره شناسنامه ‪ 5576‬صادره از داران بشماره ملی ‪ 1159005079‬در‬ ‫ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 39‬واقع در بخش‬ ‫‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 25/30‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از‬ ‫مالک رسمی اقای حاج میرزا محمد برادران توتونچی ‪.‬‬ ‫‪ - 17‬رای شماره ‪ 139960302027020486‬مورخ ‪ 1399/12/16‬مرتضی قادری فرزند‬ ‫عبدالرحمن بشماره شناسنامه ‪ 12798‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪1283829789‬‬ ‫در سه دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬فرعی‬ ‫از اصلی ‪ 9077‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 46‬مترمربع‪ .‬خریداری طی‬ ‫سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 18‬رای شماره ‪ 139960302027020487‬مورخ ‪ 1399/12/16‬عبدالرسول قادری‬ ‫فرزند عبدالرحمن بشماره شناسنامه ‪ 636‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪1291424083‬‬ ‫در سه دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬فرعی‬ ‫از اصلی ‪ 9077‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 46‬مترمربع‪ .‬خریداری طی‬ ‫سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 19‬رای شماره ‪ 139860302027006645‬مورخ ‪ 1398/06/13‬فخری عرب‬ ‫زاده قلع ریز فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪ 1113‬صادره از اصفهان بشماره ملی‬ ‫‪ 1283965747‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین‬ ‫پالک ‪ 155‬فرعی از اصلی ‪ 10353‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪171/64‬‬ ‫مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مریم خانم مطبوعی‬ ‫فرزند محمد‪.‬‬ ‫‪ - 20‬رای شماره ‪ 139960302027018654‬مورخ ‪ 1399/11/11‬سعید امینی پزوه‬ ‫فرزند حسین بشماره شناسنامه ‪ 15904‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪1283860112‬‬ ‫در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 5372‬واقع در‬ ‫بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 30/34‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی‬ ‫از مالک رسمی اقایان جواد و محمود و حسن ربانی ‪.‬‬ ‫‪ - 21‬رای شماره ‪ 139960302027018835‬مورخ ‪ 1399/11/14‬نرگس قادری زفره‬ ‫فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه ‪ 29‬صادره از کوهپایه بشماره ملی ‪5659573371‬‬ ‫در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 9971‬واقع در‬ ‫بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 177/02‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 22‬رای شماره ‪ 139960302027018836‬مورخ ‪ 1399/11/14‬ایت اله قادری زفره‬ ‫ئی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه ‪ 44‬صادره از زفره بشماره ملی ‪5659584004‬‬ ‫در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 9971‬واقع در‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫یکشنبه ‪ 05‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1053‬‬ ‫بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 177/02‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 23‬رای شماره ‪ 139960302027020003‬مورخ ‪ 1399/12/04‬المیرا زارعی فرزند‬ ‫اکبر بشماره شناسنامه ‪ 1272128954‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪1272128954‬‬ ‫در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪10887‬‬ ‫واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 149/86‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 24‬رای شماره ‪ 139960302027018037‬مورخ ‪ 1399/11/01‬ابوالفضل زارعی‬ ‫محمودابادی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه ‪ 2182‬صادره از یزد بشماره ملی‬ ‫‪ 4489938527‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‬ ‫‪ 7897‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 180/60‬مترمربع‪ .‬خریداری طی‬ ‫سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 25‬رای شماره ‪ 139960302027019138‬مورخ ‪ 1399/11/19‬صفیه‬ ‫مستقیم ارخوری فرزند عباس بشماره شناسنامه ‪ 914‬صادره از مشهد بشماره ملی‬ ‫‪ 0936414235‬در ‪ 50/53‬سهم مشاع از ‪ 166/45‬سهم یکباب ساختمان احداثی بر‬ ‫روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 166/45‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مشاعی می‬ ‫باشد ‪.‬‬ ‫‪ - 26‬رای شماره ‪ 139960302027019137‬مورخ ‪ 1399/11/19‬سید مجتبی اقادادی‬ ‫فرزند مرتضی بشماره شناسنامه ‪ 75187‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪1281845736‬‬ ‫در ‪ 115/92‬سهم مشاع از ‪ 166/45‬سهم ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی‬ ‫قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪166/45‬‬ ‫مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مشاعی می باشد ‪.‬‬ ‫‪ - 27‬رای شماره ‪ 139960302027019256‬مورخ ‪ 1399/11/21‬حسین‬ ‫قاسمی سرشت فرزند محمود بشماره شناسنامه ‪ 48‬صادره از اصفهان بشماره ملی‬ ‫‪ 1291400893‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‬ ‫‪ 3‬فرعی از اصلی ‪ 10279‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 94/78‬مترمربع‪.‬‬ ‫خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 28‬رای شماره ‪ 139960302027019508‬مورخ ‪ 1399/11/26‬رضا حیدری‬ ‫شریف ابادی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه ‪ 3593‬صادره از کوهپایه بشماره ملی‬ ‫‪ 5658873584‬در دو دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین‬ ‫پالک ‪ 12687‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 150/50‬مترمربع‪ .‬خریداری‬ ‫طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 29‬رای شماره ‪ 139960302027019511‬مورخ ‪ 1399/11/26‬مسلم حیدری‬ ‫شریف ابادی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه ‪ 1‬صادره از کوهپایه بشماره ملی‬ ‫‪ 5659712452‬در چهار دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین‬ ‫پالک ‪ 12687‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 150/50‬مترمربع‪ .‬خریداری‬ ‫طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 30‬رای شماره ‪ 139960302027017654‬مورخ ‪ 1399/10/22‬زهره درخشنده نیا‬ ‫فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪ 37536‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪1282302817‬‬ ‫در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 70‬فرعی‬ ‫از اصلی ‪ 15192‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 41/30‬مترمربع‪ .‬خریداری‬ ‫طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 31‬رای شماره ‪ 139960302027017861‬مورخ ‪ 1399/5/11‬بتول رحیمی فرزند‬ ‫رحیم بشماره شناسنامه ‪ 2560‬صادره از خوراسگان بشماره ملی ‪ 1283693585‬در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 7897‬واقع در بخش‬ ‫‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 156/50‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 32‬رای شماره ‪ 140060302027000041‬مورخ ‪ 1400/01/08‬علیرضا بیگی‬ ‫ورزنه فرزند حسن بشماره شناسنامه ‪ 1270506129‬صادره از کوهپایه بشماره ملی‬ ‫‪ 1270506129‬در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین‬ ‫پالک ‪ 15234‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 204/09‬مترمربع‪ .‬خریداری‬ ‫طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 33‬رای شماره ‪ 139960302027020493‬مورخ ‪ 1399/12/16‬جمشید رضا کرمی‬ ‫فرزند رحمان بشماره شناسنامه ‪ 8‬صادره از بروجن بشماره ملی ‪ 6299785632‬در سه‬ ‫دانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 237‬فرعی از اصلی‬ ‫‪ 15201‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 54/88‬مترمربع‪ .‬خریداری مع‬ ‫الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اقای عباس شاهزیدی ‪.‬‬ ‫‪ - 34‬رای شماره ‪ 139960302027020492‬مورخ ‪ 1399/12/16‬محمد رضا‬ ‫رضا کرمی فرزند جمشید بشماره شناسنامه ‪ 920‬صادره از اصفهان بشماره ملی‬ ‫‪ 1289486204‬در سه دانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‬ ‫‪ 237‬فرعی از اصلی ‪ 15201‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 54/88‬مترمربع‪.‬‬ ‫خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اقای عباس شاهزیدی ‪.‬‬ ‫‪ - 35‬رای شماره ‪ 139960302027017462‬مورخ ‪ 1399/10/18‬احمد حمامی‬ ‫خوراسگانی فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه ‪ 1270244949‬صادره از اصفهان‬ ‫بشماره ملی ‪ 1270244949‬در یک و نیم دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از‬ ‫قطعه زمین پالک ‪ 48‬فرعی از اصلی ‪ 15192‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 213/93‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اقای محمد‬ ‫حسین حمامی خوراسگانی‪.‬‬ ‫‪ - 36‬رای شماره ‪ 139960302027019113‬مورخ ‪ 1399/11/18‬محمدرضا طالبی‬ ‫فرزند فتح اله بشماره شناسنامه ‪ 1642‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪1287769594‬‬ ‫در سه دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 15234‬واقع‬ ‫در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 336/80‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت‬ ‫عادی از مالک رسمی محمدرضا سید هندی‪.‬‬ ‫‪ - 37‬رای شماره ‪ 139960302027019112‬مورخ ‪ 1399/11/18‬حسین علی عسگری‬ ‫فرزند خیراله بشماره شناسنامه ‪ 938‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1287682987‬در‬ ‫سه دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 15234‬واقع‬ ‫در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 336/80‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت‬ ‫عادی از مالک رسمی محمدرضا سید هندی‪.‬‬ ‫‪ - 38‬رای شماره ‪ 139960302027019528‬مورخ ‪ 1399/11/26‬سعید ائین خواه‬ ‫فرزند حسن بشماره شناسنامه ‪ 31‬صادره از فریمان بشماره ملی ‪ 0849451371‬در‬ ‫ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 7741‬باقیمانده‬ ‫واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 68/5‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت‬ ‫عادی از مالک رسمی محمود غالمی فرزند حسین‪.‬‬ ‫‪ - 39‬رای شماره ‪ 139960302027018850‬مورخ ‪ 1399/11/14‬رحمت اله غفوری‬ ‫جبلی فرزند شکراله بشماره شناسنامه ‪ 10‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪5659525891‬‬ ‫در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در بخش‬ ‫‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 128/21‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از‬ ‫مالک رسمی عبدالرحیم کشاورز فرزند محمدرضا‪.‬‬ ‫‪ - 40‬رای شماره ‪ 139960302027019486‬مورخ ‪ 1399/11/26‬رضا قضاوی فرزند‬ ‫رمضان بشماره شناسنامه ‪ 7538‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1283777177‬در‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان باستثناء بهای ربعیه اعیانی ان احداثی بر روی قسمتی از‬ ‫قطعه زمین پالک ‪ 5987‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 49/18‬مترمربع‪.‬‬ ‫خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 41‬رای شماره ‪ 139960302027020217‬مورخ ‪ 1399/12/09‬مهدی حاتمیان‬ ‫فرزند مصطفی بشماره شناسنامه ‪ 4692‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪1288295472‬‬ ‫در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 8‬فرعی از اصلی‬ ‫‪ 10354‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 163/35‬مترمربع‪ .‬خریداری مع‬ ‫الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 42‬رای شماره ‪ 139960302027019497‬مورخ ‪ 1399/11/26‬مرضیه نظری‬ ‫فرزند احمد اقا بشماره شناسنامه ‪ 9722‬صادره از الیگودرز بشماره ملی ‪4170087399‬‬ ‫در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 5‬فرعی از‬ ‫اصلی ‪ 11549‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 192/38‬مترمربع‪ .‬خریداری‬ ‫طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 43‬رای شماره ‪ 139960302027019488‬مورخ ‪ 1399/11/26‬سعید فراز پور فرزند‬ ‫محمدرضا بشماره شناسنامه ‪ 1761‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291499121‬در‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 2‬فرعی از‬ ‫اصلی ‪ 9063‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 57/93‬مترمربع‪ .‬خریداری مع‬ ‫الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی عباس صناعی خوراسگانی فرزند محمود ‪.‬‬ ‫‪ - 44‬رای شماره ‪ 139960302027020447‬مورخ ‪ 1399/12/14‬شهناز کیانی ابری‬ ‫فرزند حسن بشماره شناسنامه ‪ 36‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291366393‬در‬ ‫ششدانگ یکباب قطعه زمین مزورعی با کاربری کشاورزی احداثی بر روی قسمتی‬ ‫از قطعه زمین پالک ‪ 12863‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪1311/57‬‬ ‫مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 45‬رای شماره ‪ 139960302027016268‬مورخ ‪ 1399/9/25‬علیرضا علیزاده فرزند‬ ‫محمدعلی بشماره شناسنامه ‪ 563‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291442839‬در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 8917‬واقع در بخش‬ ‫‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 197/00‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از‬ ‫مالک رسمی اقای قدرت اله قاسمی ارداجی ‪.‬‬ ‫‪ - 46‬رای شماره ‪ 139960302027017803‬مورخ ‪ 1399/10/23‬امید صدیقی‬ ‫مورنانی فرزند سعید بشماره شناسنامه ‪ 1271659662‬صادره از اصفهان بشماره ملی‬ ‫‪ 1271659662‬در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین‬ ‫پالک ‪ 15234‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 333‬مترمربع‪ .‬خریداری طی‬ ‫سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 47‬رای شماره ‪ 139960302027020397‬مورخ ‪ 1399/12/12‬علیرضا‬ ‫طباطبایی کیش فرزند حسین بشماره شناسنامه ‪ 555‬صادره از اصفهان بشماره ملی‬ ‫‪ 1291463461‬در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین‬ ‫پالک ‪ 7196‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 224/65‬مترمربع‪ .‬خریداری‬ ‫طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 48‬رای شماره ‪ 139960302027020004‬مورخ ‪ 1399/12/04‬مجتبی شاه زیدی‬ ‫فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه ‪ 1107‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪1288150172‬‬ ‫در ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 11516‬واقع‬ ‫در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 1144/73‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت‬ ‫عادی از مالک رسمی علی اکبری فرزند حسین‪.‬‬ ‫‪ - 49‬رای شماره ‪ 139960302027019581‬مورخ ‪ 1399/11/27‬مهدی کریمی‬ ‫خوراسگانی فرزند علی بشماره شناسنامه ‪ 9143‬صادره از اصفهان بشماره ملی‬ ‫‪ 1283793301‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‬ ‫‪ 6104‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 165/42‬مترمربع‪ .‬خریداری طی‬ ‫سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 50‬رای شماره ‪ 139960302027020288‬مورخ ‪ 1399/12/10‬سید مصطفی‬ ‫طباطبایی فرزند سید محمد بشماره شناسنامه ‪ 2379‬صادره از اصفهان بشماره ملی‬ ‫‪ 1291599258‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‬ ‫‪ 10780‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 112/08‬مترمربع‪ .‬خریداری مع‬ ‫الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی بی بی خانم مجردیان ‪.‬‬ ‫‪ - 51‬رای شماره ‪ 139960302027020211‬مورخ ‪ 1399/12/09‬مرتضی اکبری‬ ‫فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه ‪ 300‬صادره از نائین بشماره ملی ‪ 1249339601‬در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 3124‬فرعی از‬ ‫اصلی ‪ 15190‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 231/75‬مترمربع‪ .‬خریداری‬ ‫مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مشاعی می باشد ‪.‬‬ ‫‪ - 52‬رای شماره ‪ 139960302027020491‬مورخ ‪ 1399/12/16‬مهدی فضیله‬ ‫فرزند علی بشماره شناسنامه ‪ 844‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1290765693‬در‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 259‬فرعی از‬ ‫اصلی ‪ 15234‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 198/97‬مترمربع‪ .‬خریداری‬ ‫طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 53‬رای شماره ‪ 139960302027017853‬مورخ ‪ 1399/10/25‬اشرف اسماعیلی‬ ‫فرزند براتعلی بشماره شناسنامه ‪ 865‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1287861695‬در‬ ‫سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در بخش ‪18‬‬ ‫ثبت اصفهان به مساحت ‪ 172/30‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 54‬رای شماره ‪ 139960302027017852‬مورخ ‪ 1399/10/25‬منوچهر قفقازی‬ ‫خوراسگانی فرزند عباس بشماره شناسنامه ‪ 7794‬صادره از اصفهان بشماره ملی‬ ‫‪ 1283779730‬در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‬ ‫‪ 1‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 172/30‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند‬ ‫رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 55‬رای شماره ‪ 139960302027020094‬مورخ ‪ 1399/12/05‬اصغر فرزین فرزند‬ ‫محمدعلی بشماره شناسنامه ‪ 1672‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1287938671‬در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در بخش ‪18‬‬ ‫ثبت اصفهان به مساحت ‪ 88/13‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک‬ ‫رسمی رضا کشاورز هفدانی‪.‬‬ ‫‪ - 56‬رای شماره ‪ 139960302027018635‬مورخ ‪ 1399/11/09‬ملیحه چنکوک‬ ‫فرزند حسین بشماره شناسنامه ‪ 1497‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪1286868122‬‬ ‫در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 15234‬واقع در‬ ‫بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 97/65‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 57‬رای شماره ‪ 139960302027020514‬مورخ ‪ 1399/12/17‬پریسا بختیاری‬ ‫رنانی فرزند مجید بشماره شناسنامه ‪ 1272042545‬صادره از اصفهان بشماره ملی‬ ‫‪ 1272042545‬در ‪ 0/625‬سهم مشاع از ‪ 2/5‬سهم ششدانگ یکباب خانه احداثی‬ ‫بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬فرعی از اصلی ‪ 5928‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 260/34‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک‬ ‫رسمی مشاعی میباشد‪.‬‬ ‫‪ - 58‬رای شماره ‪ 139960302027019296‬مورخ ‪ 1399/11/25‬کریم اسالمی پور‬ ‫فرزند عبدالرضا بشماره شناسنامه ‪ 1‬صادره از نائین بشماره ملی ‪ 1249681731‬در‬ ‫ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 267‬فرعی از‬ ‫اصلی ‪ 15234‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 164/45‬مترمربع‪ .‬خریداری‬ ‫طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 59‬رای شماره ‪ 139960302027020690‬مورخ ‪ 1399/12/24‬محمدعلی‬ ‫عراقی خوزانی فرزند عباس بشماره شناسنامه ‪ 49‬صادره از خمینی شهر بشماره ملی‬ ‫‪ 1141518767‬در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین‬ ‫پالک ‪ 7417‬فرعی از اصلی ‪ 15190‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪151/78‬‬ ‫مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 60‬رای شماره ‪ 139960302027018795‬مورخ ‪ 1399/11/13‬رضوان علی محمدی‬ ‫فرزند مجتبی بشماره شناسنامه ‪ 1552‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪1286694329‬‬ ‫در ‪ 8‬حبه مشاع از ‪ 72‬یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪12543‬‬ ‫واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 424/39‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه‬ ‫بصورت عادی از مالک رسمی اقای مجتبی علی محمدی و بانو زهرا زینلی خوندابی ‪.‬‬ ‫‪ - 61‬رای شماره ‪ 139960302027018794‬مورخ ‪ 1399/11/13‬ذبیح اله‬ ‫علی محمدی فرزند مجتبی بشماره شناسنامه ‪ 702‬صادره از اصفهان بشماره ملی‬ ‫‪ 1286654815‬در ‪ 16‬حبه مشاع از ‪ 72‬یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه‬ ‫زمین پالک ‪ 12543‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 424/39‬مترمربع‪.‬‬ ‫خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اقای مجتبی علی محمدی و بانو‬ ‫زهرا زینلی خوندابی ‪.‬‬ ‫‪ - 62‬رای شماره ‪ 139960302027018792‬مورخ ‪ 1399/11/13‬مسعود علی‬ ‫محمدی فرزند مجتبی بشماره شناسنامه ‪ 1150‬صادره از اصفهان بشماره ملی‬ ‫‪ 1287933459‬در ‪ 16‬حبه مشاع از ‪ 72‬یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه‬ ‫زمین پالک ‪ 12543‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 424/39‬مترمربع‪.‬‬ ‫خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اقای مجتبی علی محمدی و بانو‬ ‫زهرا زینلی خوندابی ‪.‬‬ ‫‪ - 63‬رای شماره ‪ 139960302027018791‬مورخ ‪ 1399/11/13‬حمیدرضا‬ ‫علی محمدی فرزند مجتبی بشماره شناسنامه ‪ 956‬صادره از اصفهان بشماره ملی‬ ‫‪ 1286750563‬در ‪ 16‬حبه مشاع از ‪ 72‬یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه‬ ‫زمین پالک ‪ 12543‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 424/39‬مترمربع‪.‬‬ ‫خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اقای مجتبی علی محمدی و بانو‬ ‫زهرا زینلی خوندابی ‪.‬‬ ‫‪ - 64‬رای شماره ‪ 139960302027018778‬مورخ ‪ 1399/11/13‬حبیب اله علی‬ ‫محمدی فرزند مجتبی بشماره شناسنامه ‪ 58996‬صادره از اصفهان بشماره ملی‬ ‫‪ 1281684678‬در ‪ 16‬حبه مشاع از ‪ 72‬حبه یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از‬ ‫قطعه زمین پالک ‪ 12543‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 424/39‬مترمربع‪.‬‬ ‫خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اقای مجتبی علی محمدی و بانو‬ ‫زهرا زینلی خوندابی ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/01/21 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/05 :‬رییس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان ‪ -‬مهدی شبان ‪/1119854‬م الف‬ ‫«اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی»‬ ‫‪ -9-80‬برابر اراء صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مستقر در واحد ثبتی اران و بیدگل‪ ،‬تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم‬ ‫در دونوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود‪ .‬در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫‪ )1‬رای شماره ‪ 3177‬مورخ ‪ 1399/12/09‬هیات‪ :‬اقای مهدی یوسف زاده اقلیدی به شماره ملی‬ ‫‪ 6190119557‬فرزند رضا‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 75.5‬مترمربع پالک ‪ 3258‬فرعی‬ ‫مفروز و مجزی از ‪ 14‬فرعی از ‪ 3‬اصلی واقع در معین اباد بیدگل بخش‪ 3‬حوزه ثبتی اران و بیدگل‬ ‫‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی محمد مجیدی بیدگلی‬ ‫‪ )2‬رای شماره ‪3459‬و‪ 3460‬مورخ ‪ 1399/12/19‬هیات‪ :‬اقای علی فرزین بیدگلی به کدملی‬ ‫‪ 6190042661‬فرزند حسین و خانم زهرا درزی بیدگلی به کدملی ‪ 1250022517‬فرزند‬ ‫حسینعلی (بالمناصفه) ‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 103.70‬مترمربع پالک شماره ‪3260‬‬ ‫فرعی از ‪ 3‬اصلی واقع در معین اباد بیدگل بخش ‪ 3‬حوزه ثبتی اران و بیدگل ‪ .‬ابتیاعی از مالک‬ ‫رسمی حسین فرزین بیدگلی‬ ‫‪ )3‬رای شماره ‪2809‬و‪ 2810‬مورخ ‪ 1399/11/09‬هیات‪ :‬اقای علی راحتی بیدگلی به شماره ملی‬ ‫‪ 6190057098‬فرزند خلیل و خانم مونس گنجی به شماره ملی ‪ 6190123732‬فرزند اسداله‬ ‫(بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 117‬مترمربع پالک شماره ‪ 1016‬فرعی مفروز و‬ ‫مجزی از ‪ 102‬فرعی از ‪ 6‬اصلی واقع در حسین اباد بیدگل بخش ‪ 3‬حوزه ثبتی اران و بیدگل ‪.‬‬ ‫ابتیاعی از مالک رسمی شهرداری اران و بیدگل‬ ‫‪ )4‬رای شماره ‪ 3451‬مورخ ‪ 1399/12/19‬هیات‪ :‬خانم معصومه سنبلی بیدگلی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 7688‬کدملی ‪ 6199239075‬فرزند رحمت اله در ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪143.65‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 1022‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 102‬فرعی از ‪ 6‬اصلی واقع در حسین اباد‬ ‫بیدگل بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالکین حسین اباد بیدگل‬ ‫‪ )5‬رای شماره ‪ 3457‬مورخ ‪ 1399/12/19‬هیات‪ :‬خانم منیر شبانیان بیدگلی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1183‬کدملی ‪ 6199958500‬فرزند حسن‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 192.25‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 74‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 2‬فرعی از ‪ 105‬اصلی واقع در اماکن بخش ‪ 3‬حوزه‬ ‫ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬مالک رسمی و ابتیاعی از مالک رسمی ابوالفضل نایب ارانی‬ ‫‪ )6‬رای شماره ‪3452‬و‪ 3453‬مورخ ‪ 1399/12/19‬هیات‪ :‬اقای عبدالصمد سرمدی بیدگلی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 90‬کدملی ‪ 6199554272‬فرزند حسین و خانم راضیه سرمدی بیدگلی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 9134‬کدملی ‪ 6199253639‬فرزند محمدرضا (بالمناصفه)‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه‬ ‫به مساحت ‪ 145.07‬مترمربع پالک شماره ‪ 233‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 3‬فرعی از ‪ 112‬اصلی‬ ‫واقع در اماکن بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬مالک رسمی و ابتیاعی از مالک رسمی‬ ‫خانم ملیحه الهیارزاده‬ ‫‪ )7‬رای شماره ‪ 3174‬مورخ ‪ 1399/12/09‬هیات‪ :‬خانم زهرا علی اکبرزاده بیدگلی به شماره ملی‬ ‫‪ 6190071929‬فرزند تقی‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 71.89‬مترمربع پالک شماره ‪10‬‬ ‫فرعی مفروز و مجزی از ‪ 4‬فرعی از ‪ 352‬اصلی واقع در اماکن بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و‬ ‫بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی ظهریا اکنده‬ ‫‪ )8‬رای شماره ‪3436‬و‪ 3437‬مورخ ‪ 1399/12/19‬هیات‪ :‬اقای عباس حمزه ئی بیدگلی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 725‬و کدملی ‪ 0042825350‬فرزند عابدین و اقای محمدمتین حمزه ئی‬ ‫بیدگلی به کدملی ‪ 0200733109‬فرزند عباس با والیت پدرش عباس حمزه ئی بیدگلی‬ ‫(بالمناصفه)‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 245.40‬مترمربع پالک شماره ‪ 34‬فرعی مفروز و‬ ‫مجزی از ‪ 18‬و ‪ 33‬فرعی از ‪ 483‬اصلی واقع در اماکن بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪.‬‬ ‫ابتیاعی از مالکین رسمی ورثه خانم فاطمه ارشدی‬ ‫‪ )9‬رای شماره ‪ 3461‬مورخ ‪ 1399/12/19‬هیات ‪ :‬خانم ثریا مالنژاد ارانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 466‬کدملی ‪ 6199455861‬فرزند احمد‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 206.50‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 27‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 9‬فرعی از ‪ 2270‬اصلی واقع در اماکن بخش ‪ 3‬حوزه ثبت‬ ‫ملک اران و بیدگل‪ .‬مالک رسمی و ابتیاعی از مالک رسمی احمد مالنژاد ارانی‬ ‫‪ )10‬رای شماره ‪ 3454‬مورخ ‪ 1399/12/19‬هیات ‪ :‬اقای ابوالفضل جلوداریان بیدگلی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 69‬کدملی ‪ 6199563492‬فرزند علی‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 188‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 10103‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 66‬فرعی از ‪ 2637‬اصلی واقع در مسعوداباد بخش‬ ‫‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی شهرداری اران و بیدگل‬ ‫‪ )11‬رای شماره ‪ 1171‬مورخ ‪ 1399/05/15‬هیات ‪ :‬اقای علی قربانی مقدم ارانی فرزند حسن به‬ ‫شماره ملی ‪ ، 1250167434‬ششدانگ یکبابخانه بمساحت ‪ 83.30‬مترمربع شماره پالک ‪3445‬‬ ‫فرعی از پالک ‪ 2638‬اصلی واقع در احمداباد بخش ‪ 3‬حوزه ثبتی اران و بیدگل ‪ .‬ابتیاعی از مالک‬ ‫رسمی خانم فاطمه عبدالقدیری‬ ‫‪ )12‬رای شماره ‪ 3492‬مورخ ‪ 1399/12/21‬هیات ‪ :‬اقای علی اصغر احسن زاده ارانی به شماره‬ ‫ملی ‪ 6190027970‬فرزند محمدرضا‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 149.75‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 3476‬فرعی از ‪ 2638‬اصلی واقع در احمداباد بخش‪ 3‬حوزه ثبتی اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از‬ ‫مالک رسمی شهرداری اران و بیدگل‬ ‫‪ )13‬رای شماره ‪ 3175‬مورخ ‪ 1399/12/09‬هیات ‪ :‬اقای یونس علی حاجی ارانی فرزند دخیل به‬ ‫شماره ملی ‪ ، 6190070353‬ششدانگ یکبابخانه بمساحت ‪ 108.70‬مترمربع شماره پالک ‪2092‬‬ ‫فرعی مفروز و مجزی از ‪ 627‬فرعی از پالک ‪ 2640‬اصلی واقع در اران دشت بخش ‪ 3‬حوزه ثبتی‬ ‫اران و بیدگل ‪ .‬ابتیاعی از مالکین رسمی دخیل علی حاجی ارانی و خانم شرافت علی حاجی ارانی‬ ‫‪ )14‬رای شماره ‪ 3178‬مورخ ‪ 1399/12/09‬هیات ‪ :‬اقای رضا تیمور طالبی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 721‬فرزند علی اصغر‪ ،‬ششدانگ یکباب انباری مشتمل بر ساختمان به مساحت ‪ 156.60‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 6609‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 418‬فرعی از ‪ 2840‬اصلی واقع در ریگستان دیمکار‬ ‫بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی مرتضی متولی بیدگلی‬ ‫‪ )15‬رای شماره ‪ 3438‬مورخ ‪ 1399/12/19‬هیات ‪ :‬خانم فاطمه رزاقی زارع بیدگلی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 268‬کدملی ‪ 6199728394‬فرزند عباسعلی‪ ،‬ششدانگ قسمتی از یکباب انباری به مساحت ‪ 81‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 6616‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 227‬فرعی از ‪ 2840‬اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش‬ ‫‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی ماشااله خادم بیدگلی‬ ‫‪ )16‬رای شماره ‪ 3458‬مورخ ‪ 1399/12/19‬هیات ‪ :‬اقای احمد سنبلی بیدگلی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 300‬کدملی ‪ 6199716493‬فرزند رحمت اله‪ ،‬ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪255.86‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 6623‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 163‬و ‪ 5149‬فرعی از ‪ 2840‬اصلی واقع‬ ‫در ریگستان دیمکار بخش‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالکین رسمی ابوالفضل‬ ‫بهمنی بیدگلی و خانم اعظم خدمتی‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/01/21 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/05 :‬رییس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک اران و بیدگل‪ -‬حامد فکریان ارانی‪/1120350‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-201‬برابر رای شماره ‪ 140060306021000126‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه ترابی فرزند سید حسن بشماره شناسنامه ‪1378‬‬ ‫صادره از بردسکن در ششدانگ یکقطعه باغ بدون ثمن اعیان به مساحت ‪ 25334/80‬متر مربع‬ ‫قسمتی از پالک ‪ 79‬اصلی اراضی ابراهیم اباد واقع در بخش ‪ 4‬حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری‬ ‫از مالک رسمی خانم فاطمه بی بی نصیری محرز گردیده است ‪ ،‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را‬ ‫به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را‬ ‫به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‬ ‫طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/02/05 :‬تاریخ انتشار نوبت‬ ‫دوم‪ 1400/02/20 :‬غالمرضا گنج بخش‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن‬ ‫اگهیمفقودی‬ ‫کارت‪ ،‬سند کمپانی و کارت سوخت موتورسیکلت سیستم و تیپ‪:‬‬ ‫سی جی ال ‪ KABIR 150‬به رنگ قرمز به شماره انتظامی ‪ 835-83761‬به‬ ‫شماره موتور‪ 162MJ* 41377340‬و شماره تنه ‪NCV ***150Z8963179‬‬ ‫سال ساخت ‪ 1389‬به نام احمد بستانی فرزند عبداهلل مفقود گردیده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهیمفقودی‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند موتور سیکلت‪ ،‬موتور سیکلت ویال تیپ ‪ CDI125‬به رنگ مشکی‬ ‫به شماره انتظامی ‪ 618-32962‬به شماره موتور ‪ NMHCG0949960‬و شماره‬ ‫تنه‪ N2N***125F8811406‬مدل ‪ 1388‬به نام محمد صفا قهفرخی فرزند‬ ‫حسین شماره شناسنامه ‪ 1564‬ش ملی ‪ 1286108799‬صادره از اصفهان مفقود‬ ‫گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو پژو ‪ 206‬به رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی‬ ‫ایران ‪ 455/53‬ق ‪ 34‬به شماره موتور ‪ 14188065075‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAAP03ED8AJ098874‬مدل ‪ 1388‬به نام شیرین شفیعی‬ ‫فرزند قهرمان شماره شناسنامه ‪ 26740‬ش ملی ‪1282735764‬‬ ‫صادره از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫تعطیلیپروژه هایغیرضروریدر ایام‬ ‫شیوعکرونا‬ ‫ســحر رحمتــی‪ -‬مشــهد‬ ‫مقدس‪:‬شهردارمشهدازافزایش‬ ‫نظــارت ویــژه در ناوگا نهــای‬ ‫حمل ونقل عمومی در دو هفته‬ ‫پیــش رو و تعطیلــی پروژه های‬ ‫محمدرضا کالئی‬ ‫غیرضروری خبر داد‪ .‬محمدرضا‬ ‫کالئــی در مراســم ســتاد کرونــا‬ ‫شــهرداری مشــهد ب هصــورت ویدئــو کنفرانــس‪ ،‬تعطیلشوند‪.‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با توجه به اینکه دو هفته ســخت و‬ ‫شــهردار مشــهد عنــوان کــرد‪ :‬عــاوه بــر این‬ ‫خاصــی را در پیــش رو خواهیم داشــت‪ ،‬باید در مــوارد بایــد موضوعــات حمل ونقــل بــرای ایــن‬ ‫حوزه خدمات شهری و حمل ونقل عمومی شهر ش ـب ها کامــا بــا نظــارت کامــل صــورت گیرد‪.‬‬ ‫نظار ‬ ‫تهــای ویــژه ای را اعمــال کنیــم‪ .‬او افــزود‪ :‬کالئی با اشاره به نظارت های ویژه در واگن های‬ ‫همچنیــن در طــول ایــن مــدت بایــد پار ‬ ‫لهــای‬ ‫کهــا و اتوبــوس عنــوان کــرد‪ :‬بایــد کلیــه پروتک ‬ ‫فضاهای باز نیز در سطح شهر تعطیل باشند تا از بهداشــتی در ناوگا نهــای اتوبوس رانــی رعایــت‬ ‫هرگونهتجمعمردمجلوگیریشود‪.‬‬ ‫شــود‪ .‬بایــد کلیــه راننــدگان ماســک زده باشــند‬ ‫شهردار مشــهد بیان کرد‪ :‬همچنین در حوزه و پنجر ههــا کامــا بــاز و راننــده بر اســاس تعداد‬ ‫خدمات شهری نیز حضور اتش نشانان در سطح صندلی هامسافرسوار کند‪.‬‬ ‫شــهر و اعالم هشدار نیز در این‬ ‫مــدت تاثیرگــذار خواهــد بــود‪.‬‬ ‫کالئی بابیان اینکه در این مدت‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫نیــز باید تا جایی که م ‬ ‫همکاران ما در شهرداری نیز دور‬ ‫کارشوند‪،‬تصریح کرد‪:‬همچنین‬ ‫پروژه های غیرضروری شهری نیز‬ ‫موسسه رازی در زمینه رضایت مشتری دو‬ ‫گواهیایزو کسب کرد‬ ‫معــاون تضمیــن کیفیــت‬ ‫دارنــد‪ .‬ایزوهــای ســری ‪ 10‬هــزار‬ ‫موسســه تحقیقــات واکســن و‬ ‫نیز که به تازگی به موسسه رازی‬ ‫سر مســازی رازی از کســب دو‬ ‫اعطاشــده شــامل راهکارهــای‬ ‫گواهــی ایزو در حــوزه مدیریت‬ ‫افزایش رضایت مشــتری است‬ ‫ارتباط با مشتری و رسیدگی به‬ ‫و تا ایزو ‪ 10004‬را دربرمی گیرد‪.‬‬ ‫غالمرضا حنیفی‬ ‫شــکایات توســط این موسســه‬ ‫معــاون تضمیــن کیفیــت‬ ‫خبــر داد‪ .‬بــه گــزارش روابــط‬ ‫نکــه‬ ‫موسســه رازی بــا بیــان ای ‬ ‫عمومی موسســه رازی‪ ،‬غالمرضا حنیفــی درباره بــر اســاس ایــزو ‪ ،10001‬برنامه ریــزی‪ ،‬توســعه و‬ ‫کســب دو گواهــی ایــزو ‪ 2018-ISO10002‬و پیاد هســازی کدهــای رضایت مشــتری و در ایزو‬ ‫‪ 2018-ISO10004‬در حــوزه مدیریــت ارتبــاط با ‪ 10003‬طریقه حل وفصل اختالفات بین مشتری‬ ‫مشــتری و رسیدگی به شکایات توسط موسسه و سازمان سنجیده می شود‪ ،‬گفت‪ :‬فعالیت های‬ ‫رازی گفت‪:‬دستیابیبهاستانداردهایبین المللی موسســه رازی بیشــتر مربــوط بــه ایــزو ‪ 10002‬و‬ ‫یکی از اهداف کالن برنامه استراتژیک موسسه ‪ 10004‬اســت کــه به ترتیب درباره رســیدگی به‬ ‫رازی اســت و بر اســاس این برنامه و با توجه به شــکایات مشــتری و ارزیابــی از رضایت منــدی‬ ‫اقدامــات انجا مشــده‪ ،‬دو گواهی ایــزو در زمینه مشــتری اســت و بــه همین علت پــس از ایجاد‬ ‫رضایت مشتریان به موسسه رازی اعطا شد‪.‬‬ ‫بســترها و الزامات موردنیــاز در مدیریت بهبود‬ ‫او با اشاره به عنوان ایزو که مخفف «سازمان سیستم و ممیزی مستندات موفق به کسب این‬ ‫تدویــن اســتاندارد بین المللــی» باهــدف بهبــود دو گواهی شدیم‪.‬‬ ‫کسب وکار وتجارتبین المللیاست‪،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫نکــه گواهــی ایــزو ‪10004‬‬ ‫حنیفــی بــا بیــان ای ‬ ‫کسب گواهیایزوبهاینمعنااست کهمحصول‪ ،‬به واقــع بازخــوردی از رضایــت مشــتری اســت‪،‬‬ ‫یضــرری‪ ،‬قیمــت‪،‬‬ ‫تحت نظارت استانداردهای مدونی تولیدشده و اضافــه کــرد‪ :‬اثربخشــی‪ ،‬ب ‬ ‫در مصرف کننده اطمینان خاطر برای مصرف ان خدمات پس از فروش‪ ،‬توزیع به موقع و شــبکه‬ ‫کاال یامحصولایجادمی کند‪.‬‬ ‫حمل ونقل در این سیســتم ســنجیده می شود و‬ ‫حنیفییاداور شد‪:‬این گواهی هابرایاهداف مصرف کنندهبااطمینانخاطرمی تواندنسبتبه‬ ‫متنوعــی تدوی ‬ ‫نشــده و کاربردهــای متعــددی مصرف کاال اقدام کند‪.‬‬ ‫پیشرفت‪ 50‬درصدیاجرایطرح های‬ ‫ابخیزداریگیالن‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و‬ ‫گابیون بنــدی‪ ،‬خشــکه چین‪،‬‬ ‫ابخیزداری گیالن گفت‪ :‬بر طبق‬ ‫بندهای چپری و بندهای سنگی‬ ‫طرح هایابخیزداریتعیین شده‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫ مالتــی احــداث م ‬‫بــرای ســال ‪ ،1399 - 1400‬مقرر‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی گیالن با‬ ‫شدطرح هایمکانیکیدر بیش‬ ‫بیان اینکه عملیات  ابخیزداری‬ ‫میرحامد اختری‬ ‫از ‪ 25‬هکتار از زمین های مناطق‬ ‫ســبب طوالنــی شــدن فراینــد‬ ‫کوهپایه ای و باالدست املش‪،‬‬ ‫نفــوذ و جــذب نــزوالت جــوی‬ ‫یشــود‪ ،‬گفت‪ :‬اجرای‬ ‫رودبار‪ ،‬تالش‪ ،‬ماسال‪ ،‬فومن‪ ،‬رودسر و سیاهکل در ابراه ههــا و عرصه ها م ‬ ‫بــا ‪ 15‬میلیــارد تومــان اعتبــار از محــل اعتبــارات طرح های ابخیزداری موجب می شود زمین های‬ ‫صندوق توسعه ملی اجراشود‪.‬‬ ‫محیط زیستومنابعطبیعیپایداربماند‪.‬‬ ‫میرحامــد اختــری بــا اشــاره به پیشــرفت ‪50‬‬ ‫اختری از تخصیص یک میلیارد و ‪ 200‬میلیون‬ ‫حهــای احیایــی مراتع با‬ ‫درصدی این طرح ها‪ ،‬افزود‪ :‬از سال ‪ 99‬تاکنون‪ ،‬تومــان اعتبــار برای طر ‬ ‫ایــن طر ‬ ‫حهــا در بیــش از ‪ 12‬هکتــار از زمین های اجــرای عملیــات بیولوژیکــی خبــر داد و افــزود‪:‬‬ ‫تعیین شده‪،‬اجراشد‪.‬‬ ‫اجــرای طرح بوته کاری و بذرپاشــی بــرای احیاء‬ ‫او با اشاره به انواع عملیات  مکانیکی در این مراتع و تقویت پوشش گیاهی در مناطق در نظر‬ ‫طر ‬ ‫حهــا‪ ،‬اضافه کــرد‪ :‬در این مناطق ســازه های گرفته شده به صورت کامل در سال‪ 99‬اجرا شد‪.‬‬ ‫فضاهایمناسببرایعرضه کتاب‬ ‫ایجادمی شود‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫کتاب در اســتان ســمنان تاکید‬ ‫اســامی استان ســمنان گفت‪:‬‬ ‫کرد و افزود‪ :‬اســتان ســمنان در‬ ‫فضــای مناســب بــرای عرضــه‬ ‫زمینــه کتــاب از نویســندگان و‬ ‫کتاب با رایزنی که با شهرداری‬ ‫ناشــران خوبی برخوردار است‬ ‫ســمنان صــورت گرفتــه ایجــاد‬ ‫امــا در بخــش توزیــع و عرضــه‬ ‫فرشید فالح‬ ‫می شود‪.‬فرشیدفالحدرحاشیه‬ ‫کتــاب با خال و کمبودها جدی‬ ‫افتتاح نمایشــگاه و فروشــگاه‬ ‫مواجه است‪.‬‬ ‫دائمی یک موسسه رسانه ای و انتشارات استان‬ ‫فــاح همچنیــن بــا اشــاره بــه تحــول در‬ ‫سمنان‪ ،‬با بیان اینکه فضاهای ویژه برای فروش عرص ههــای مختلــف و اســتفاده از تکنولــوژی‬ ‫کتاب به زودی توسط شهرداری معرفی خواهد جدید در این عرصه ها اظهار داشت‪ :‬در بحث‬ ‫شد و فعاالن این عرصه می توانند از این فضاها توزیع و عرضه کتاب نیز نیازمند تحول هستیم و‬ ‫که با شرایط بسیار مناسب خواهد بود استفاده باید تدابیری اندیشیده شود تا کتاب به راحتی‬ ‫کنند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬فضاهای مناسب برای عرضه در اقصی نقاط کشور در دسترس اهالی فرهنگ‬ ‫کتــاب در ســمنان ایجــاد م ‬ ‫یشــود‪ .‬او بــا بیــان و عالقه منــدان قــرار گیرد‪ .‬او بــا تاکید بر وجود‬ ‫اینکــه یک گــذر فرهنگی که در محــدوده گاراژ مشکالت فراوان در توزیع کتاب گفت‪ :‬برپایی‬ ‫کالنتری سمنان در حال ایجاد است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬نمایشــگاه های کتاب و به خصوص نمایشــگاه‬ ‫فضاهایی برای کتاب خوانی پیش بینی خواهد مجازی کتاب که ســال گذشــته برگزار شد یکی‬ ‫شد تا فعاالن این عرضه بتوانند از ان به خوبی از را ههــا اســت اما این نمایشــگاه ها مســکن و‬ ‫بهره مند شوند‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی موقتی هســتند و نیازمند کار مســتمر در عرضه‬ ‫استان سمنان بر لزوم توسعه ظرفیت های عرضه کتابهستیم‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 05‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1053‬‬ ‫سرپرست اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی کرمانشاه تاکید کرد‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫حمایت از فضای رقابتی برای سرمایه گذاری در گردشگری‬ ‫سرپرست اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دســتی کرمانشــاه گفــت‪ :‬از ایجــاد فضای‬ ‫رقابتــی بــرای ســرمایه گذاری در گردشــگری اســتان‬ ‫حمایــت می کنیم‪ .‬بــه گــزارش رویداد امــروز‪ ،‬جبار‬ ‫گوهری در سفر به شهرستان سنقر و دیدار با فرماندار‬ ‫این شهرســتان اظهار کرد‪ :‬این شهرســتان به لحاظ‬ ‫تهــای بســیاری‬ ‫جاذب ههــای گردشــگری از ظرفی ‬ ‫برخــوردار اســت کــه بایــد بــا برنامه ریزی مناســب‬ ‫معرفیوشرایطحضور سرمایه گذارانرافراهم کرد‪.‬‬ ‫او با بیان این که در حوزه گردشگری ابی شهرستان‬ ‫ســنقر باوجود دو ســد مهم از ظرفیت بسیار زیادی‬ ‫برخوردار است‪،‬تصریح کرد‪:‬در حوزهسدجامیشان‬ ‫ســرمایه گذاران متعــددی برای احداث تاسیســات‬ ‫گردشــگری اعالم امادگی کرده اند‪ .‬سرپرست اداره‬ ‫کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫کرمانشــاه افــزود‪ :‬ایجــاد فضــای رقابتــی بیــن‬ ‫ســرمایه گذاران در حوزه گردشــگری فرصت اجرای‬ ‫پروژه های کارامدتر را پیش روی ما می گذارد و قطعا‬ ‫از ایجــاد ایــن فضــا حمایت می کنیــم‪ .‬او در بخش‬ ‫دیگری از ســخنان خود با بیان اینکه برای تشویق‬ ‫سرمایه گذاران برای حضور در استان سعی می کنیم‬ ‫در حوزهایجادزیرساخت ها کمک کنیم‪،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تسریع در فرایند سرمایه گذاری در حوزه گردشگری‬ ‫و صنایع دستی را به جد پیگیری می کنیم‪ .‬گوهری‬ ‫همچنیــن در خصوص مرمت حما مهــای تاریخی‬ ‫شهرستان و بازنگری در ضوابط بافت تاریخی شهر‬ ‫سنقر‪ ،‬گفت‪ :‬در حوزه مرمت اثار و بناهای تاریخی‬ ‫رویکرد ما باید با مردم و برای مردم باشد‪ .‬او اعالم‬ ‫کرد‪ :‬مرمت بناهای تاریخی باید به سمتی برود که‬ ‫منجر به زند هســازی و بهره برداری از ان بنا شــود تا‬ ‫مجدداشاهدتخریباننباشیم‪.‬سرپرستاداره کل‬ ‫میراثفرهنگی‪،‬گردشگریوصنایع دستیکرمانشاه‬ ‫همچنین در خصوص احداث بازارچه صنایع دستی‬ ‫درشهرسنقر‪،‬اظهار کرد‪:‬ضرورتمکان یابیمناسب‬ ‫کــه بتواند بــازده اقتصــادی الزم را برای صنعتگران‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬ضــروری اســت‪ .‬امــاده همــکاری با‬ ‫فرمانــداری و شــهرداری ســنقر بــرای مشــارکت در‬ ‫احــداث بازارچه صنایع دســتی هســتیم‪ .‬مرتضوی‬ ‫فرمانــدار ســنقر اظهار کــرد‪ :‬در دو دهه گذشــته دو‬ ‫سد جامیشان و شهدا در شهرستان احداث شده که‬ ‫فرصت کم نظیــری را برای ســرمایه گذاری در حوزه‬ ‫تفریحات ابی در شهرســتان ایجاد کرده اســت‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬در سال های گذشته در حوزه سد جامیشان‬ ‫ی شــده کــه هنوز بــه ســرانجا م نرســیده‬ ‫کلنــگ زن ـ ‬ ‫اســت‪ ،‬امیدواریم بــا اعالم امادگی ســرمایه گذاران‬ ‫جدید شاهد اتفاقات مثبتی در به سرانجام رسیدن‬ ‫حهــای گردشــگری در حــوزه ایــن ســد باشــیم‪.‬‬ ‫طر ‬ ‫مرتضوی افزود‪ :‬ارتقای زیرســاخت های شهرســتان‬ ‫در حوز ههــای مختلــف راه‪ ،‬بــرق در حــال انجــام‬ ‫اســت و شــرایط برای اجرای طرح های گردشــگری‬ ‫فراهم است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در حوزه صنایع دستی نیز‬ ‫برخی تولیدات هنرمندان شهرستان در حوزه فرش‬ ‫و چاقو سازی بسیار شاخص است و نیاز به حمایت‬ ‫دارد‪ .‬سامان دهی سراب سنقر و رفع موانع میراثی‬ ‫و کمک به توسعه ان‪ ،‬سامان دهی محوطه بقعه‬ ‫مالک و توجه به بافت تاریخی شهر سنقر از دیگر‬ ‫مواردی بود که توســط فرماندار ســنقر مطرح شد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫و صنایع دســتی کرمانشــاه در ادامــه ســفر خــود به‬ ‫شهرستان ســنقر ضمن بازدید از موزه مردم شناسی‬ ‫به همراه فرماندار و شهردار سنقر از منطقه نمونه‬ ‫گردشگریسراب گزنهلهبازدید کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫باصرفه جوییارزی‪ 277‬هزار یورویی‬ ‫موفقیتشرکتسیمدکودربومی سازیتجهیزوتعمیراتاستکروریکالیمردوار‬ ‫شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد‬ ‫(سیمیدکو) با بومی سازی فرایند تجهیز و تعمیرات‬ ‫اســتکر و ریکالیمــر موفــق بــه صرفه جویــی ارزی‬ ‫دویستوهفتادوهفتهزار یوروییباتکیه برتوان‬ ‫متخصصانداخلیخودشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل این شرکت با اعالم این خبر گفت‪:‬‬ ‫پس از رایزنی های متعدد با شرکت خارجی سازنده‬ ‫تجهیزات مشــخص شــد که این شــرکت بــا ایجاد‬ ‫بن بس ـت های نظــری و تئوریــک و عــدم پذیــرش‬ ‫هرگونــه را هحــل و روش تعمیــر مهندســین ایرانی‪،‬‬ ‫قصداخذهزینه هایبسیار هنگفتارزی‪ 277‬هزار‬ ‫یورویی به عالوه یک میلیارد و پانصد هزار میلیون‬ ‫ریالی برای رفع مشکالت و تعمیرات دارد‪ .‬مدنی فر‬ ‫در ادامهافزود‪:‬توانستیمباتکیه برتوانمتخصصین‬ ‫و مشاورین داخلی این تعمیرات را در کمترین زمان‬ ‫ممکــن با موفقیت به انجام برســانیم‪ .‬ایــن اقدام‬ ‫منجــر به جلوگیــری از خــروج ارز‪ ،‬اســتفاده از توان‬ ‫یســازی تجهیز‬ ‫و دانــش متخصصین داخلی و بوم ‬ ‫موردنظرجهتاستفادهوبهره برداریتیمتولیدقرار‬ ‫گرفــت کــه از نتایج ان نیز می توان به کاهش زمان‬ ‫تحویــل تجهیز‪ ،‬کاهش زمان فرصت ازدســت رفته‬ ‫تولیــد‪ ،‬کاهــش قیمــت خریــد خدمــات‪ ،‬رســیدن‬ ‫کیفیت تعمیرات انجام پذیرفته به استانداردهای‬ ‫بین المللــی‪ ،‬ایجــاد زمینه تحقیق و توســعه‪ ،‬ثبت‬ ‫درس اموخته جهت استفاده در کارخانه و شرکت‬ ‫سیمیدکو‪،‬ایجادوتقویتحستوانمندیدر کارکنان‬ ‫و کادر مهندسی‪ ،‬افزایش سطح دانش فنی و انجام‬ ‫تعمیرات تخصصی در زمــان تحریم های ظالمانه‬ ‫اشاره کرد‪ .‬شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر‬ ‫سناباد(سیمیدکو)یکیازشرکت هایتابعههلدینگ‬ ‫فوالد خوزســتان اســت که بر اســاس سیاســت ها و‬ ‫در راســتای اهــداف و چشــم انداز بلندمــدت ان بــا‬ ‫مسئولیت تولید کنستانتره و گندله اهن پایه گذاری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫خریدوفروشامتیازواحدهایمسکنملیغیرقانونیاست‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی قــم بــا اشــاره بــه‬ ‫ممنوعیــت هرگونــه خریــد یــا فــروش امتیــاز‬ ‫واحدهــای طــرح اقــدام ملــی مســکن‪ ،‬نســبت‬ ‫بــه بــروز مشــکالت حقوقــی بــرای خریــداران و‬ ‫فروشــندگان هشــدار داد‪ .‬حســن صبوری در این‬ ‫زمینه افزود‪ :‬بر اســاس دســتورالعمل های ارسالی‬ ‫از ســوی وزارت راه و شهرســازی هرگونه خرید یا‬ ‫فروش امتیاز واحدهای طرح اقدام ملی مســکن‬ ‫غیرقانونی است‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬با توجه به بررسی های میدانی‬ ‫و رصد فضای مجازی برخی از شهروندان نسبت‬ ‫بــه خریدوفــروش واحدهــای مســکن ملــی بــه‬ ‫اســتناد برگه تاییدیه ســامانه اقدام ملی مبادرت‬ ‫می کنند که این کار مشــکالت عدیده حقوقی را‬ ‫ایجــاد کــرده اســت‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬خریدوفروش‬ ‫ایــن واحدهــا ب هصــورت وکالتــی فاقــد وجاهت‬ ‫قانونــی بــوده و در صورت مشــاهده‪ ،‬ضمن لغو‬ ‫امتیاز متقاضیان‪ ،‬از طریق مراجع قضایی با دفاتر‬ ‫ثبت اســناد و مشاوران امالک که در این فعالیت‬ ‫مشــارکت دارنــد بنا بر مقــررات برخــورد خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫صبــوری خاطرنشــان کــرد‪ :‬داشــتن یــک برگه‬ ‫تاییدیــه به هیچ وجــه بــه معنــی واجــد شــرایط‬ ‫بودن متقاضی و تحویل واحد به ان ها نیســت‪.‬‬ ‫او به همشهریان توصیه کرد‪ :‬به هیچ وجه نسبت‬ ‫بــه خریدوفــروش امتیــاز واحدهای مســکن ملی‬ ‫اقــدام نکننــد‪ ،‬چــون خســارت احتمالــی متوجه‬ ‫خریداران و فروشــندگان خواهد بود و این اداره‬ ‫کل هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ساختدبستان‪ ۱۲‬کالسهدر روستای گویترمرزناباد‬ ‫بــه همــت خیریــن نیک اندیــش مرزن ابــادی‪،‬‬ ‫ســاخت دبســتان ‪ ۱۲‬کالسه شــهید ادریس پوالدی‬ ‫در روســتای گویتــر مرزن اباد کلید خــورد‪ .‬به گزارش‬ ‫پایــگاه خبــری هم وطــن؛ لیــا تقــوی‪ ،‬رئیــس اداره‬ ‫اموزش وپــرورش مرزن ابــاد از اغــاز بــه کار ســاخت‬ ‫دبســتان ‪ ۱۲‬کالســه در روســتای گویتــر مرزن ابــاد‬ ‫تهــای مدیــرکل‬ ‫خبــر داده و گفــت‪ :‬بــا حمای ‬ ‫اموزش وپــرورش مازنــدران‪ ،‬مدیــر اموزش وپــرورش‬ ‫چالوسوخیریننیک اندیشروستای گویتر‪،‬ساخت‬ ‫دبستان‪ ۱۲‬کالسه شهید پوالدی در اینده ای نزدیک‬ ‫در روســتای گویتر اغاز خواهد شــد‪ .‬او ســاخت این‬ ‫دبستانراهمتجمعیازخیریننیک اندیشساکن‬ ‫روستای گویتردانستوافزود‪:‬بارایزنی هایمدیرکل‬ ‫اموزش وپرورش مازندران بــه زودی قراردادهای الزم‬ ‫بیــن نماینــده خیریــن و اداره کل نوســازی و تجهیز‬ ‫مدارسمازندران‪،‬امضاومراحلاجراییساختاین‬ ‫مدرسه اغاز خواهد شد‪ .‬رئیس اداره اموزش وپرورش‬ ‫مرزن اباد تصریح کرد‪ :‬این مدرسه در حال حاضر در‬ ‫ســاختمانی تخریبی با ‪ ۱۴۳‬دانش اموز دایر اســت‪.‬‬ ‫تقوی خاطرنشــان کرد‪ :‬دبســتان‪ ۱۲‬کالســه شــهید‬ ‫پوالدی در دوطبقه و با ترمیم کامل حیاط مدرسه‬ ‫در زمینیبهمساحت‪ ۲۰۰۰‬مترمربعاحداثمی شود‬ ‫کهتمامهزینه هایساختاناز صفرتاصدراخیرین‬ ‫اینروستابرعهده گرفته اند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ایجادخانهمهارت اموزی کودکوموزهمهارتدر سمنان‬ ‫اقدامــات حمایتــی شــهرداری ســمنان در‬ ‫راســتای توســعه و ترویــج اموزش هــای مهارتی‬ ‫از طریــق ایجــاد خانــه و موزه مهارت در شــهر‬ ‫ســمنان موردبررســی قــرار گرفــت‪ .‬در نشســت‬ ‫مشــترک شــهردار ســمنان و مدیــرکل امــوزش‬ ‫فنــی و حرفه ای اســتان امکان ســنجی پیرامون‬ ‫مهارت امــوزی در ســنین کودکی و نیز اســتفاده‬ ‫از ظرفیت هــای شــهری جهــت ترویــج فرهنگ‬ ‫مهارت امــوزی‪ ،‬موردبحــث و تبادل نظــر قــرار‬ ‫گرفت‪ .‬ســید حسین شاهچراغ مدیرکل اموزش‬ ‫فنی و حرفه ای اســتان ســمنان در این نشســت‬ ‫با اشــاره به تاثیر مهارت اموزی از ســنین پایین‬ ‫در پــرورش خالقیــت و روحیــه کارافرینــی‬ ‫کــودکان‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬تغییر ذائقه کــودکان به‬ ‫ســمت کار و مهــارت‪ ،‬امری فرهنگــی ترویجی‬ ‫به شــمار می اید که الزم اســت برای این تغییر‬ ‫نگــرش‪ ،‬اقدامــات اساســی صــورت بگیــرد‪ .‬او‬ ‫بــا بیــان اینکه بهتریــن ابزار بــرای تغییر نگرش‬ ‫و ترویــج فرهنگــی خــاص در بیــن کــودکان‪،‬‬ ‫بــازی اســت‪ ،‬تصریــح کرد‪ :‬هــدف از ایــن کار‪،‬‬ ‫مهارت امــوزی کــودکان به منظــور تغییــر نــگاه‬ ‫و رویکــرد انــان اســت‪ .‬مدیرکل امــوزش فنی و‬ ‫حرفه ای استان سمنان طرح های مهارت اموزی‬ ‫ویــژه نوجوانــان را تشــریح کــرد و گفت‪ :‬طرح‬ ‫«ایــران مهــارت» ویــژه دانش امــوزان متوســطه‬ ‫اول بــا ‪ ۶۰‬ســاعت امــوزش مهارت هــای پایــه‬ ‫و طــرح «هــر دانش امــوز‪ ،‬یــک مهــارت» ویــژه‬ ‫دانش اموزان نظری متوســطه دوم با ارائه یک‬ ‫حهــای موفــق‬ ‫مهــارت تخصصــی‪ ،‬ازجملــه طر ‬ ‫ســازمان امــوزش فنــی و حرفه ای کشــور اســت‬ ‫که به نحوی مطلوب در استان سمنان به اجرا‬ ‫درامده است‪.‬‬ ‫او بــر ضــرورت حمایــت از مهــارت امــوزان‬ ‫تاکیــد کــرد و خواســتار موافقــت شــهرداری بــا‬ ‫تغییــر کاربــری بخشــی از فضاهــای غیرقابــل‬ ‫اســتفاده ایــن اداره کل‪ ،‬جهــت ایجــاد‬ ‫نمایشــگاه و فروشــگاه های دائمــی محصوالت‬ ‫مهارت اموزان شــد‪ .‬شــاهچراغ راه انــدازی پارک‬ ‫مهارت اموزی کودک با اســتفاده از ظرفیت های‬ ‫شــهرداری و فنی و حرفه ای را به عنوان اقدامی‬ ‫مانــدگار در مدیریــت شــهری برشــمرد و ابــراز‬ ‫امیدواری کرد‪ :‬با این اقدام‪ ،‬گام های موثری در‬ ‫ترویج و توســعه فرهنــگ مهارت اموزی و تغییر‬ ‫ذائقه اموزشی خانواده ها برداشته شود‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫طرح مهار و هدایت‬ ‫سیالب های فصلی در‬ ‫محور قم‪ -‬سلفچگان‬ ‫عملیاتی شد‬ ‫معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمل ونقل‬ ‫جــاده ای اســتان قم خبــر داد و گفت‪ :‬به منظور مهار و‬ ‫هدایــت ســیالب های فصلی‪ ،‬طــرح احیــا‪ ،‬تعریض و‬ ‫لوله گــذاری کانال پل مجتمع ماهان تندیــس واقع در‬ ‫کیلومتر‪ 4‬باند رفت بزرگراه قم – سلفچگان به مرحله‬ ‫اجرا درامد‪ .‬به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری‬ ‫و حمل ونقل جاده ای اســتان قم‪ ،‬در راســتای صیانت‬ ‫و ارتقا ســطح ایمنی راه ها‪ ،‬طرح هدایت سیالب های‬ ‫فصلی بزرگراه قم – سلفچگان عملیاتی شد‪ .‬معاون‬ ‫راهــداری اداره کل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای‬ ‫استان قم در ادامه افزود‪ :‬این طرح به صورت امانی و‬ ‫با بهره مندی از ظرفیت فنی عوامل اجرایی و استفاده‬ ‫از ماشــین االت راهداری اســتان‪ ،‬از اول اردیبهشت ماه‬ ‫امسال اجرایی شد‪ .‬اکبر نوروز پور در ادامه با توضیحی‬ ‫در خصوص اهداف اجرایی این پروژه اظهار داشت‪ :‬به‬ ‫دلیلقدیمیبودن کانالهدایتاببهپلابروروبروی‬ ‫مجتمــع ماهان تندیس واقع در کیلومتــر ‪ 4‬باند رفت‬ ‫بزرگراه قم – ســلفچگان‪ ،‬متاســفانه در فصول بارشی‬ ‫سال‪ ،‬شاهد جاری شدن سیالب (محدوده تپه سالم –‬ ‫تقاطع خرمشهر) بر سطح سواره رو این محور بوده ایم‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬طی سال گذشته نیز در راستای اجرای طرحی‬ ‫جامع نسبت به تنقیه پل های ابرو واقع در محور قم –‬ ‫سلفچگان اقدام گردید که به دلیل ضیق وقت‪ ،‬اجرای‬ ‫ایــن طرح در کانــال پل ماهان تندیس به زمانی دیگر‬ ‫موکول شد‪ .‬نوروزپور پل زیرگذر روبروی مجتمع ماهان‬ ‫تندیــس را از طرفــی بــه دلیل موقعیــت ان و از طرفی‬ ‫دیگــر به دلیل دهانه مناســب ان‪ ،‬عامل تعیین کننده‬ ‫در ممانعت از جاری شدن سیل در این قطعه از محور‬ ‫مذکور برشــمرد و افزود‪ :‬همان گونه که مطرح شــد به‬ ‫دلیل قدیمی بودن کانال هدایت اب‪ ،‬در قالب طرحی‬ ‫مقرر شــد نســبت به احیا‪ ،‬تعریض و لوله گذاری اقدام‬ ‫شود‪ .‬معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل‬ ‫جــاده ای اســتان قــم با یــاداوری این مهــم که ترافیک‬ ‫چشمگیرمحور قم–سلفچگان‪،‬ضرورترعایت کامل‬ ‫جوانب ایمنی را در راستای اجرای این پروژه دوچندان‬ ‫گردانده اظهار داشــت‪ :‬پیش از اجرای طرح اصلی‪ ،‬با‬ ‫استقراریکرشتهنیوجرسیمفصلی‪،‬نسبتبهتفکیک‬ ‫سطح سواره رو از محل اجرای پروژه اقدام شد‪.‬‬ ‫نــوروز پــور بازه زمانی پــروژه را دوماهه بــراورد کرد‬ ‫و افزود‪ :‬انشــاا‪ ...‬تا پایان خردادماه ســال جاری شاهد‬ ‫تکمیلاینطرح کهاز مطالباتجدیاستان‪،‬بخصوص‬ ‫مدیریتبحراناستانداریوفرمانداریقمبودهاست‪،‬‬ ‫باشــیم‪ .‬او بــا ذکر مجــدد این موضوع کــه صفر تا صد‬ ‫ایــن طــرح به صــورت امانی و توســط عوامــل اجرایی‬ ‫و ماشــین االت اداره راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای‬ ‫شهرستان قم در حال اجرا است عنوان کرد‪ :‬افزون بر‬ ‫‪ 15‬نفر عوامل فنی ضمن بهره مندی از ‪ 12‬دستگاه انواع‬ ‫ماشین االت سنگین و نیمه سنگین‪ ،‬وظیفه اجرای این‬ ‫پــروژه را عهده دار هســتند‪ .‬اکبر نــوروز پور در خصوص‬ ‫مشخصات فنی طرح نیز توضیح داد‪ :‬به منظور تسهیل‬ ‫هدایت اب های ســطحی به پل ابرو‪ ،‬از ‪ 4‬شــاخه لوله‬ ‫بتنی اســتفاده می شــود‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬پس از احیا و‬ ‫بازگشایی کانال مدفون‪ ،‬نسبت به تعریض و استقرار‬ ‫لوله ها در کانال مذکور اقدام می شود‪.‬‬ ‫به روزرسانی مستمر‬ ‫تجهیزاتاتش نشانی‬ ‫سمنان در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫رئیس ســازمان اتش نشــانی و خدمــات ایمنی‬ ‫شــهرداری ســمنان گفــت‪ :‬در راســتای پیش بینــی‬ ‫بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۰‬و حمایت هــای شــهرداری و‬ ‫شــورا‪ ،‬انتظــار مــی رود تا در ســال جدیــد بتوانیم‬ ‫بــرای به روزرســانی مســتمر امکانــات و تجهیزات‬ ‫اتش نشــانی و خدمــات ایمنی شــهرداری ســمنان‬ ‫اقدام کنیم‪ .‬سعید اسماعیل پور با بیان این که در‬ ‫حــال حاضــر پنج ایســتگاه اتش نشــانی در داخل‬ ‫شــهر ســمنان و یــک ایســتگاه در شــهرک صنعتــی‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬بــا پیگیری های صورت‬ ‫گرفته و تامین اعتبار الزم‪ ،‬ایســتگاه اتش نشــانی‬ ‫و خدمــات ایمنــی مســکن مهــر ســمنان به زودی‬ ‫بــه بهره برداری می رســد‪ .‬او افزود‪ :‬خوشــبختانه‬ ‫تمامــی تجهیــزات اتش نشــانی و خدمــات ایمنی‬ ‫شــهرداری ســمنان به روز است و این امکانات در‬ ‫سراســر ایســتگاه های عملیاتــی وجــود دارد‪ ،‬امــا‬ ‫به روز بودن تجهیزات فعلی به منزله این نیســت‬ ‫کــه از تهیــه‪ ،‬تامیــن و افزایــش تجهیــزات غافــل‬ ‫شــویم لــذا انتظــار مــی رود در راســتای پیش بینی‬ ‫بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۰‬و حمایت هــای شــهرداری‬ ‫و شــورای اســامی شــهر ســمنان بتوانیــم بــرای‬ ‫به روزرســانی مســتمر امکانات و تجهیزات اقدام‬ ‫کنیــم‪ .‬اســماعیل پور در خصــوص اخریــن شــیوه‬ ‫جذب و نحوه اموزش افراد داوطلب اتش نشانی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬هرساله دوره های جذب اتش نشان‬ ‫داوطلــب در ســازمان اتش نشــانی و خدمــات‬ ‫ایمنــی از طریــق فراخــوان و اطالع رســانی برگزار‬ ‫می شــود‪ ،‬امــا در یــک ســال اخیــر به دلیل شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا‪ ،‬اموزش هــا متوقف شــده اســت‬ ‫و تنهــا در بعضــی مقاطــع جهــت به روزرســانی‬ ‫داوطلبــان گذشــته به صــورت انالیــن و در فضای‬ ‫مجــازی اموزش ها ارائه می شــود‪ .‬رئیس ســازمان‬ ‫اتش نشــانی و خدمــات ایمنی شــهرداری ســمنان‬ ‫گفــت‪ :‬تالش هــای نیروهــای ایــن ســازمان در‬ ‫تمامــی عملیــات ســتودنی اســت و امیدواریــم تا‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۰‬و ســال های اتــی شــاهد کاهــش‬ ‫حوادث مختلف باشیم‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫رویدا د خراسان شما یل‬ ‫یکشنبه ‪ 05‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1053‬‬ ‫یکشنبه ‪ 05‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1053‬‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫پیش بینی کاهش‬ ‫‪ ۱۵‬درصدی تولیدات‬ ‫کشاورزی استان‬ ‫رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان شمالی با‬ ‫بیان اینکه ‪ ۵۸‬درصد اراضی کشاورزی استان با اب های‬ ‫یشــود‪ ،‬گفت‪ :‬بــا توجه بــه کاهش‬ ‫ســطحی ابیــاری م ‬ ‫نــزوالت جــوی در ســال زراعی جاری بیــش از ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫اراضی این خطه با تنش رطوبتی مواجه شــده اســت‪.‬‬ ‫عبــدا‪ ...‬یوســفی در گفت وگــو بــا ایرنــا اظهار داشــت‪:‬‬ ‫کشاورزی استان در سال زراعی جاری با کاهش نزوالت‬ ‫جوی مواجه شــده اســت که به همین علت کشاورزان‬ ‫مشکل زیادی در زمینه نحوه ابیاری اراضی خود دارند‪ .‬او‬ ‫گفت‪ :‬ساالنه بخش کشاورزی استان بیش از یک میلیارد‬ ‫مترمکعــب اب مصــرف می کنــد که ایــن منابع ابــی از‬ ‫اب های سطحی و زیرزمینی تامین می شود‪ ،‬اما با توجه‬ ‫بــه اینکه ‪ ۵۸‬درصد اراضی اســتان با اب های ســطحی‬ ‫یشــود امســال با تنش رطوبتی مواجه خواهد‬ ‫ابیاری م ‬ ‫شد‪ .‬او افزود‪ :‬بارش باران در سال زراعی جاری حدود‪۵۰‬‬ ‫درصد نسبت به میانگین بلندمدت و حدود‪ ۵۸‬درصد‬ ‫نســبت به ســال گذشــته عقب اســت‪ ،‬در سال گذشته‬ ‫خشکسالی ایجادشــده بود اما این خشکسالی امسال‬ ‫شدیدتر شده است‪ .‬او بر مدیریت منابع ابی در استان‬ ‫تاکید کرد و اظهار داشت‪ :‬با توجه به اینکه بیش از نیمی‬ ‫از اراضی استان به اب های سطحی وابسته است حدود‬ ‫همینسطحنیزبه نوعیبا کمبودابمواجهخواهدشد‪.‬‬ ‫او در ادامه بر ضرورت گسترش سامانه های ابیاری نوین‬ ‫در استان تاکید کرد و افزود‪ :‬هرچند در سال های اخیر با‬ ‫اختصاصمنابعملی‪،‬تسهیالتبالعوضاقداماتبسیار‬ ‫خوبی در این زمینه انجام شده است اما کافی نیست‪ .‬او‬ ‫گفت‪ :‬اجرای طرح های ابیاری نوین در سال های گذشته‬ ‫موجب شده تا راندمان انتقال اب از ‪ ۳۲‬درصد در سال‬ ‫‪ ۹۲‬بــه ‪ ۴۶‬درصــد در پایان ســال ‪ ۹۹‬افزایش یابد‪ .‬او با‬ ‫بیان اینکه همچنین ســطح اراضی اجــرای طرح ابیاری‬ ‫نویــن نیــز در ایــن مــدت از ‪ ۱۷‬هزار هکتار بــه ‪ ۳۸‬هزار‬ ‫هکتار رســیده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬بهــره وری اب بــا این گونه‬ ‫اقدامــات بــه ‪ ۷۰‬تــا ‪ ۹۰‬درصــد در اراضی کــه طرح های‬ ‫نوین ابیاری اجرا کرده اند‪ ،‬رسیده است‪ .‬یوسفی گفت‪:‬‬ ‫همچنینهم اینکسیستم هایزیرسطحینیزدر برخی‬ ‫از باغ های این استان به ویژه مناطق گرم اجراشده است‬ ‫که صرفه جویی بسیار خوبی دارد‪ ،‬از این طرح توسط‬ ‫کشــاورزان پسته کار استقبال شــده است اما تا حدودی‬ ‫هزین ههــای ان بــاال اســت‪ .‬او با بیــان اینکه با توجه به‬ ‫خشکســالی و کاهش بــارش باران هم اینک حــدود ‪۳۰‬‬ ‫درصد مزارع دیم غالت اســتان از بین رفته اســت اظهار‬ ‫داشت‪ :‬اراضی ابی نیز تحت تاثیر قرارگرفته است‪ .‬او با‬ ‫بیان اینکه پیش بینی شده است که امسال تا حدود ‪۱۵‬‬ ‫درصد کاهش محصول داشته باشیم افزود‪ :‬ساالنه بیش‬ ‫از یک میلیون و‪ ۵۰۰‬هزار تن انواع محصول کشاورزی در‬ ‫ایناستانتولیدمی شود‪.‬‬ ‫‪ ۲۴۴‬بسته معیشتی در‬ ‫مانه و سملقان توزیع شد‬ ‫رابط کانون های فرهنگی مساجد مانه و سلقان از‬ ‫توزیع ‪ ۱۴۴‬بسته گوشت نذری و ‪ ۱۰۰‬بسته معیشتی در‬ ‫بین نیازمندان این شهرستان خبر داد‪ .‬ایوب قاسمی در‬ ‫گفتگو با مهر از توزیع ‪ ۱۴۴‬بســته گوشــت نذری در این‬ ‫شهرستان خبر داد و اظهار کرد‪ :‬این بسته ها که توسط‬ ‫برنامه سمت خدا فراهم شده بود‪ ،‬با محوریت کانون‬ ‫فرهنگی هنری قدر والیت مسجد پنج تن ال عباء شهر‬ ‫اشــخانه بــه دســت خانواد ههــای نیازمند رســید‪ .‬رابط‬ ‫کانون های فرهنگی مســاجد مانه و ســلقان گفت‪۹۶ :‬‬ ‫بســته گوشــت نذری در بخش ســملقان و ‪ ۴۸‬بسته با‬ ‫محوریت امام جمعه شــهر پیش قلعــه در بخش مانه‬ ‫بین نیازمندان توزیع شد‪ .‬او افزود‪ :‬در شهر اشخانه ‪۱۰۰‬‬ ‫بستهمعیشتیدیگربامشارکتخیرینونهادهایدیگر‬ ‫ازجمله بسیج و کمیته امداد در میان سفره های افطاری‬ ‫نیازمندانقرار گرفت‪.‬قاسمیتصریح کرد‪:‬اقالماهدایی‬ ‫عالوه بر گوشــت نذری‪ ،‬شامل ماکارونی‪ ،‬روغن‪ ،‬سویا‬ ‫قنــد و چــای و خرمــا بــود‪ .‬رابــط کانو نهــای فرهنگی‬ ‫مساجد مانه و سلقان در انتها از خیران خواست با تداوم‬ ‫در کمک هاسفرهنیازمندانرادر ماهمبارکرمضانپربارتر‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫پلمب ‪ ۲۹‬واحد صنفی‬ ‫متخلف در شیروان‬ ‫فرمانــده نیــروی انتظامــی شــیروان از پلمــب ‪۲۹‬‬ ‫واحــد صنفــی در این شهرســتان به علت عــدم رعایت‬ ‫تهــای کرونایــی خبــر داد‪ .‬ســرهنگ محمد‬ ‫محدودی ‬ ‫روهنا در گفتگو با ایسنا اظهار کرد‪ :‬در اجرای مصوبات‬ ‫ســتاد ملــی مقابلــه باکرونا‪ ،‬مامــوران نظارت بــر اماکن‬ ‫عمومی پلیس امنیت عمومی شــیروان طرح برخورد با‬ ‫تهدیدکنندگانسالمتجامعهراباهمکاریفرمانداری‪،‬‬ ‫شبکه بهداشت و اداره صمت به مرحله اجرا گذاشتند‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره به اینکه در اجرای این طــرح از ‪ 682‬واحد‬ ‫صنفی بازدید به عمل امد‪ ،‬افزود‪ :‬در این رابطه به ‪113‬‬ ‫واحد صنفی اخطار‪ 376،‬واحد صنفی تذکر و تعداد‪29‬‬ ‫واحدصنفینیزپلمبشدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا به نقــل از روابط عمومــی نیروی‬ ‫انتظامــی این شهرســتان‪ ،‬فرمانده انتظامی شهرســتان‬ ‫شیروان ضمن تاکید بر تداوم تعطیلی واحدهای صنفی‬ ‫تهــای‬ ‫و مشــاغل پرخطــر تــا پایــان اعمــال محدودی ‬ ‫کرونایی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫با تهدیدکنندگان ســامت و ناقضــان محدودیت های‬ ‫کرونایی برخورد به عمل خواهد امد‪.‬‬ ‫بسیاری از مشاغل استان در یک سال اخیر اسیب دیده اند‬ ‫تیغکرونابرگردنواحدهایتولیدی‬ ‫بــا شــیوع ویــروس کرونــا بســیاری از مشــاغل‬ ‫ماننــد مغازه دارها و کســبه‪ ،‬صاحبــان کارگاه های‬ ‫کوچــک‪ ،‬بخش خصوصی و تولیدکنندگان بســیار‬ ‫اســیب دیدنــد و بــا مشــکالت عدیــده ای مواجــه‬ ‫شــدند که قطعا نیازمند حمایت بیشتری از سوی‬ ‫دولت هســتند و حتما دولت باید ســریعا نســبت‬ ‫به شناسایی مشاغل و اقشار اسیب پذیر اقدامات‬ ‫الزم را انجــام دهــد‪ .‬خراســان شــمالی این اســتان‬ ‫محروم کشور تنها دریچه امید توسعه ان‪ ،‬توجه به‬ ‫واحدهای تولیدی صنعتی‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬گردشگری‬ ‫بعضا از سوی‬ ‫و‪...‬است اما متاسفانه این بخش ها ً‬ ‫مسئوالن مورد بی مهری قرار می گیرد که همین امر‬ ‫یشــود تا اســتان نه تنها پله ها باالتر نرود‬ ‫باعث م ‬ ‫بلکه در جا بزند‪.‬‬ ‫عدم حمایت دولت از تولیدکنندگان‬ ‫یکی دیگر از تولیدکنندگان پوشاک در خراسان‬ ‫شمالی در خصوص مشکالت بازار کار می گوید‪:‬‬ ‫یکی از مشکالتی که مدت هاست تولیدکنندگان‬ ‫بــا ان مواجــه هســتند تامیــن ارز بــوده کــه ایــن‬ ‫موضــوع در واردات مــواد اولیه فشــار زیادی به‬ ‫مــا وارد کــرده اســت‪ .‬اکنــون انچــه در نبود کاال‬ ‫و افزایش قیمت ها می بینید دلیل ان مشــکالت‬ ‫ارزی اســت که متاسفانه دولت از تولیدکنندگان‬ ‫تهــای خاصی به عمل نیاورد‪.‬‬ ‫و اصنــاف حمای ‬ ‫عبــاس رحیمــی نژاد همچنین در ادامه با اشــاره‬ ‫بــه تاثیر ویــروس کرونا بــه تولیدکننــدگان اظهار‬ ‫م ـی دارد‪ :‬متاســفانه وعد ههــای مســئولین مبنی‬ ‫بــر حمایــت از واحدهــای اســیب دیده ناشــی از‬ ‫کرونــا‪ ،‬به شــکل ملمــوس و موثر محقق نشــده‬ ‫اســت لذا از مســئوالن می خواهیم قبل از ابالغ‬ ‫و اجرای مصوبات و ائین نامه هایی که مستقیم‬ ‫با تولید سروکار دارند‪ ،‬از نظرات تخصصی انان‬ ‫نیز اســتفاده شــود تا از سیاست گذاری های غلط‬ ‫و خــاف مســیر حمایــت از تولیــد و درنتیجــه‬ ‫اثرگــذاری منفــی و مخــرب تا حد امکان کاســته‬ ‫شــود‪ .‬او با بیان اینکه با شــیوع کرونا کار تولید‬ ‫کارگاه مــا راکــد شــد و تعداد زیــادی از نیروهای‬ ‫خــود را به ناچــار تعدیــل کــردم زیــرا درامــدی‬ ‫نداشــتم کــه بخواهــم حقــوق و بیمــه انــان را‬ ‫پرداخت کنم‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬در بسیاری از کشورهای‬ ‫پیشــرفته‪ ،‬دولت بــرای جلوگیری از تعدیل نیرو‬ ‫و همچنیــن تشــویق تولیدکننــدگان‪ ،‬بخشــی از‬ ‫هزین ههــای حقــوق‪ ،‬بیمــه و مالیــات کارکنان را‬ ‫تقبــل می کنــد و از ایــن طریــق از تولیدکننــدگان‬ ‫در دوره شــیوع کرونــا حمایــت می کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫تولیدکننــده پوشــاک می گویــد‪ :‬اعطــای وام های‬ ‫بــدون بهره یا کم بهره به واحدهای تولیدکننده‬ ‫نیز می تواند از دیگر راهکارهای حمایتی دولت‬ ‫باشــد‪ .‬اگر دولت از تولیدکنندگان حمایت نکند‬ ‫پــس از مهــار کرونــا‪ ،‬شــاهد تعطیلی بســیاری از‬ ‫واحدهای تولیدی خواهیم بود و شعار سال نیز‬ ‫تحقق نخواهد یافت‪.‬‬ ‫افزایش تسهیالت بانکی‬ ‫معاون اقتصادی اســتاندار خراسان شمالی نیز‬ ‫مشــکالت مالیاتی و چک برگشتی را از معضالت‬ ‫بــرای تولید عنوان می کند و می گویــد‪ :‬افراد زیادی‬ ‫با این مشکل در استان مواجه هستند و فردی که‬ ‫سرمایه چندانی ندارد و با تسهیالت اشتغال زایی‬ ‫می کند مســکن خود را برای ضمانت گذاشته و با‬ ‫کلی دغدغه فعالیت خود را اغاز می کند‪ .‬محمود‬ ‫قنبری بابیان اینکه در سال جاری چند مانع بزرگی‬ ‫که در این اســتان ســر راه تولیدکنندگان وجود دارد‬ ‫باید برطرف شود اظهار می دارد‪ :‬با توجه به تاکید‬ ‫دوبــاره رهبــری بــه بحــث تولیــد ضــرورت دارد تــا‬ ‫بانک ها و مسئوالن تمام تالش خود را معطوف به‬ ‫بازگشت واحدهای تولیدی به چرخه تولید کنند‪.‬‬ ‫بــا توجــه به تاکید دوبــاره رهبری بــه بحث تولید‬ ‫ضــرورت دارد تــا بانک ها و مســئوالن تمام تالش‬ ‫خــود را معطــوف به بازگشــت واحدهای تولیدی‬ ‫بــه چرخه تولید کننــد‪ .‬او با بیان اینکه بانک های‬ ‫دولتی و خصوصی مجوز پرداخت تسهیالت بیشتر‬ ‫از دو میلیــارد تومان را از مرکز دریافت می کنند که‬ ‫بایستی این میزان از پرداختی در سال جدید افزوده‬ ‫شود‪ ،‬افزود‪ :‬در اولین جلسه ستاد تسهیل در سال‬ ‫جدیــد مصوب کردیم که اختیــارات بانک ها پنج‬ ‫برابر افزایش یابد‪ ،‬چراکه طرح های بزرگی در استان‬ ‫داریم و نیاز به بودجه زیادی است‪.‬‬ ‫احیای واحدهای تولیدی راکد‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی نیــز پیش ازایــن در‬ ‫کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خواستار تعیین‬ ‫تهــا در جهت رفع موانع تولید اســتان شــد‬ ‫اولوی ‬ ‫و اظهار داشــت‪ :‬با پیشــنهاد مدیران اولویت ها در‬ ‫راستای احیای واحدهای تولیدی راکد و رفع موانع‬ ‫تولید و قوانینی که مانع ایجاد کرده اند مشــخص‬ ‫شود‪ .‬محمد شجاعی خاطرنشــان کرد‪ ۶۰ :‬درصد‬ ‫مصوبــات ایــن کارگــروه ب هطــور کامــل اجــرا و ‪۱۳‬‬ ‫درصد ان خود سرمایه گذار ورود پیدا نکرد لذا باید‬ ‫مصوبــات این کارگروه ب هصــورت صددرصدی و با‬ ‫تشکیل کمیته تخصصی اجرا شود همه مسئوالن‬ ‫مخاطب اصلی مقام معظم رهبری در قبال اجرای‬ ‫شــعار ســال هســتند و اگر صحبتی از مانــع زدایی‬ ‫است همه ما در اجرای ان مسئول هستیم‪.‬‬ ‫حمایت از تولیدکننده واقعی‬ ‫رئیــس اتــاق بازرگانــی خراســان شــمالی نیــز‬ ‫نام گذاری سال ‪ ۱۴۰۰‬از سوی رهبر انقالب با عنوان‬ ‫«تولید‪ ،‬پشتیبانی و مانع زدایی» در ادامه توجهات‬ ‫ویــژه رهبــری به منظور حمایــت از تولیــد داخلی‪،‬‬ ‫یهــای اقتصــادی موجــود و رفــع موانــع‬ ‫توانمند ‬ ‫تولیــد در کشــور عنوان می کند‪ .‬ســعید پــور ابادی‬ ‫اظهار می دارد‪ :‬برای تحقق شــعار ســال مطابق با‬ ‫رهنمودهای رهبری نیاز به تالش مضاعف برای از‬ ‫میان برداشتن موانع است چراکه فعاالن اقتصادی‬ ‫در خــط مقــدم مبــارزه بــا تحریم و همچنیــن اثار‬ ‫اقتصادی کرونا قرار دارند و می دانند که فشارهای‬ ‫ناشــی از این دو مهم سخت ترین فشــارها را برای‬ ‫تولیدکننــدگان وارد کــرده و برای اســتفاده کامل از‬ ‫ظرفیت های اقتصادی کشور رفع ان ها گریزناپذیر‬ ‫اســت‪ .‬او نبود مشــوق ســرمایه گذاری را مهم ترین‬ ‫مانع برای ورود کارافرینان در این حوزه می داند و‬ ‫می افزاید‪ :‬باید دستگاه های ذی ربط در سال جدید‬ ‫در کنار بخش خصوصی بیشتر دیده شوند و تمامی‬ ‫مدیرانی که عضو شورای گفت وگوی دولت هستند‬ ‫در جلسات فعالیت مستمری داشته باشند‪ .‬امسال‬ ‫بایددر بخشتولیدبه صورتسلیقه ایعملنکنیم‬ ‫و تولیدکننــده واقعــی را حمایت کنیم و میــدان را‬ ‫برای بخش خصوصی هموار و نگاه استانی به این‬ ‫حوزه داشته باشیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫کاهش ‪ ۱۰‬میلیون مترمکعبی اب قنات ها‬ ‫ابراهیمی سرپرست مدیریت مطالعات پایه شرکت اب منطقه ای‬ ‫خراســان شــمالی در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬طی بررس ـی های‬ ‫صورت گرفته حجم تخلیه اب از قنات های استان در سال گذشته ‪۷۶‬‬ ‫میلیونمترمکعببوده کهاینرقمدر سال‪ ۸۶،۹۸‬میلیونمترمکعب‬ ‫بوده است‪ .‬او افزود‪ :‬طی بررسی های صورت گرفته میزان تخلیه اب‬ ‫از قنات های استان ‪ ۱۰‬میلیون مترمکعب کاهش یافته است‪ .‬به گفته‬ ‫ابراهیمیمیزانابدهیقنواتاستاننسبتبهدوره کاهشبا‪ ۱۲‬درصد‬ ‫کاهش مواجه بوده است‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬براثر خشکسالی تاکنون‬ ‫کشــده اند‪ .‬واسطه معاون‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬رشــته قنات نیز در اســتان خش ‬ ‫خـــبر‬ ‫بهره برداری و حفاظت شــرکت اب منطقه ای خراســان شــمالی نیز در‬ ‫گفت وگو با ایسنا گفت‪ :‬متاسفانه خراسان شمالی خشک ترین سال‬ ‫خود را طی ‪ ۳۰‬گذشته تجربه می کندوی اظهار کرد‪ :‬میزان بارش های‬ ‫انجا مشــده از مهرماه ســال گذشــته تا پایان فروردین ماه امســال ‪۱۲۸‬‬ ‫میلی متربودهاست‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬ایــن در حالی اســت که یکی از خش ـک ترین ســال های‬ ‫خراســان شــمالی طی ‪ ۳۰‬سال گذشته در سال ‪ ۷۹-۸۰‬بوده است که‬ ‫میزان بارش باران در ان سال به‪ ۱۴۵‬میلی متر رسیده بود‪ .‬واسطه ادامه‬ ‫داد‪ :‬یکی از مهم ترین دغدغه های امســال این اســتان کاهش شــدید‬ ‫بارندگی ها است که بر روی منابع اب زیرزمینی اثرات بدی را خواهد‬ ‫گذاشت‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬میزان ورودی اب به سدهای استان از مهرماه‬ ‫ســال گذشــته تا ‪ ۳۱‬فروردین امسال ‪ ۵۲‬میلیون مترمکعب بوده این‬ ‫در حالی است که این میزان در مدت مشابه قبل تر از ان ‪ ۱۰۲‬میلیون‬ ‫مترمکعب بوده اســت‪ .‬این مقام مسئول تصریح کرد‪ :‬درواقع میزان‬ ‫ورودی اب به مخازن سدهای این استان با کاهش ‪ ۵۰‬درصدی مواجه‬ ‫اســت‪ .‬معاون بهره برداری و حفاظت شــرکت اب منطقه ای خراسان‬ ‫شمالی ادامه داد‪ :‬افت شدید بارندگی ها سبب شده تا میزان سطح اب‬ ‫در ابخوان و قنات های استان کاهش یابد‪.‬‬ ‫اعالم فراخوان جشنواره سراسری فیلم کوتاه روستا و عشایر‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان‬ ‫شمالی از انتشار فراخوان جشنواره سراسری فیلم‬ ‫کوتــاه روســتا و عشــایر خبــر داد و گفــت‪ :‬مهلت‬ ‫تنــام متقاضیان شــرکت در این جشــنواره ‪۳۱‬‬ ‫ثب ‬ ‫خردادماه است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬حســین فرخنده‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی‬ ‫خراســان شــمالی بــا مشــارکت ســازمان امــور‬ ‫ســینمایی و ســمعی و بصــری وزارت فرهنــگ و‬ ‫ارشــاد اســامی‪ ،‬ســتاد برنامه ریــزی‪ ،‬هماهنگی‬ ‫و نظــارت بــر فعالیــت حــوزه روســتا و عشــایر‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی‪ ،‬قصد برگزاری‬ ‫جشــنواره ملــی‪ ،‬در قالبــی نــو و فراخــور روزگار‬ ‫ویژه همزیستی با ویروس کرونا را دارد‪ .‬مدیرکل‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان شــمالی در‬ ‫خصــوص اهــداف جشــنواره بیــان کــرد‪ :‬تبییــن‬ ‫تــاش پر زحمــت کادر درمان و پزشــکی کشــور‬ ‫در میان دوردســت نشینان‪ ،‬بهره برداری از زبان‬ ‫کرایهتاکسی هایدرون شهری‪ 55‬درصد‬ ‫افزایشیافت‬ ‫رئیس ســازمان حمــل بار و‬ ‫حمل ونقل درون شهری عالوه‬ ‫مسافر شهرداری بجنورد گفت‪:‬‬ ‫بــر ‪ 30‬درصــد افزایش مصوب‪٬‬‬ ‫نرخ مصــوب کرایه تاکســی ها‬ ‫‪ 25‬درصــد نیــز به نرخ مصوب‬ ‫در بجنــورد ‪ ۳۰‬درصــد افزایش‬ ‫اضافه می شود‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫یافــت کــه بــه دلیــل رعایــت‬ ‫حمــل بــار و مســافر شــهرداری‬ ‫حمیدرضا شافعی‬ ‫پروتکل هــا و کاهــش تعــداد‬ ‫نکــه‬ ‫بجنــورد گفــت‪ :‬بــرای ای ‬ ‫مسافرین‪ ۲۵‬درصد هم به این‬ ‫پروتکل های بهداشتی رعایت‬ ‫نرخ افزوده می شود‪.‬‬ ‫شود‪ ،‬رانندگان تاکسی به جای‪ 4‬نفر‪ 3،‬مسافر را‬ ‫حمیدرضا شافعی در گفت وگو با تسنیم‪ ،‬با سوار می کنند‪ .‬به همین دلیل ‪ 25‬درصد افزایش‬ ‫اشاره به تغییر قیمت کرایه تاکسی و حمل ونقل کرایه تقســیم بر ‪ 4‬و ‪ 3‬ســهم از مســافران و یک‬ ‫درو نشــهری در مرکــز خراســان شــمالی اظهــار ســهم از خود راننده دریافت می شــود‪ .‬شافعی‬ ‫داشــت‪ :‬نــرخ کرایــه تاکســی های درون شــهری ادامــه داد‪ :‬نرخ کرایه اتوبوس های درو نشــهری‬ ‫‪ 30‬درصــد از ابتــدای اردیبهشــت ماه افزایــش هــم از ‪ 700‬بــه هــزار تومان باکارت بلیت تغییر‬ ‫داشــته است‪ .‬او افزود‪ :‬با توجه به لزوم رعایت کرده و اگر فردی هم کارت بلیت نداشــت باید‬ ‫پروتکل های بهداشتی در وسایل نقلیه عمومی هزار و‪ 300‬تومان به طور نقدی پرداخت کند‪.‬‬ ‫کاهشبارندگی هاهزینهتولیداتعشایررا‬ ‫افزایش داد‬ ‫فعالیتکارگاه هایغیرمجاز‬ ‫بــه گــزارش بــازار‪ ،‬یــک تولیدکننــده شیشــه و‬ ‫ســکوریت دوجــداره لمینــت در خراســان شــمالی‬ ‫می گوید‪ :‬حدود ‪ ۱۴۰‬نفر نیروی به صورت مستقیم‬ ‫و غیرمستقیم در این کارگاه مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫این ویروس منحوس کرونا‪ ،‬از سال گذشته به نوعی‬ ‫تمام واحدهای تولیدی را با مشکل و ضرر مواجه‬ ‫کــرده اســت‪ .‬محمــود روحانــی بــا ابــراز گالیــه از‬ ‫مدیــران اســتان می افزایــد‪ :‬مدیــران بــدون انجــام‬ ‫کار و عملــی مثبتی بــرای حمایت از تولیدکنندگان‬ ‫تنهــا حرف می زنند و تا زمانی کــه این روال پیش‬ ‫رود این مشــکالت بر ســر راه تولیدکنندگان وجود‬ ‫دارد از ســوی دیگــر مدیــران به جای اینکــه در این‬ ‫اوضاع نابسامان هوای تولیدکننده را داشته باشند‬ ‫بالعکس مشکل ایجاد کردند تا قبل از کرونا تمام‬ ‫یشــد اما در دوران‬ ‫بخشــودگی جرائم بخشیده م ‬ ‫ســخت کرونا این بخشــودگی ها حذف شد‪ .‬او به‬ ‫فعالیت کارگاه هایغیرمجاز در استاناشارهمی کند‬ ‫و می گوید‪ :‬یکی از عوامل ورشکستگی واحدهای‬ ‫بــزرگ‪ ،‬کارگا ههــای غیرمجــاز و غیرقانونــی اســت‬ ‫کــه بــدون پرداخت بیمه‪ ،‬مالیــات و‪ ...‬در اســتان‬ ‫فعالیت می کنند و متاسفانه هیچ برخوردی با انان‬ ‫یشــود که این خود موجب کاهش درامدزایی‬ ‫نم ‬ ‫یشــود کــه ب هصــورت قانونــی کار‬ ‫واحدهایــی م ‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫نشــمول فیلــم کوتاه در نمایــش گوناگونی‬ ‫جها ‬ ‫زندگــی روســتاییان و کوچ نشــینان در جای جای‬ ‫ایــران‪ ،‬شناســایی هنرمنــدان کوچ نشــین و‬ ‫بهــای‬ ‫نهــا بــه درج قا ‬ ‫روســتایی و انگیــزش ا ‬ ‫بی واســطه از پیرامــون و نمایــش پســتی ها‬ ‫یهــای توامــان زندگــی کوچ نشــینی و‬ ‫و بلند ‬ ‫روســتایی و دگرگون سازی خوی تماشاگر ایرانی‬ ‫بــه پهنــای ایــن ســرزمین کهــن بــا بهره منــدی‬ ‫نهــای مــردم بخشــی از اهــداف ایــن‬ ‫از دوربی ‬ ‫یشــود‪ .‬او بــا بیــان اینکــه‬ ‫جشــنواره را شــامل م ‬ ‫جشنواره سراسری فیلم کوتاه روستا و عشایر در‬ ‫دو بخش «سینمای ملی» و بخش «ویژه» برگزار‬ ‫یشــود‪ ،‬موضوعــات بخش مســابقه ســینمای‬ ‫م ‬ ‫ملی را «نبرد با ویروس‪ ،‬روستایی و کوچ نشین‪،‬‬ ‫پزشــک و پرســتار»‪« ،‬خانواده و عشق‪-‬گام های‬ ‫خستگی ناپذیر»‪« ،‬از کوچ تا کوچ‪ -‬نگاهی ژرف‬ ‫بــر مــراد ســفر و بررســی مقایس ـه ای جابه جایی‬ ‫خانــه کوچ نشــین با کوچنده از وطــن» و «رنگ‬ ‫زندگــی‪ -‬ایران‪ ،‬خانه باســتانی نژادهــا‪ ،‬زبان ها‬ ‫گهــای گوناگون» معرفی کرد‪ .‬فرخنده‬ ‫و فرهن ‬ ‫موضوعــات بخش ویــژه را هم «فیلــم اولی ها‪-‬‬ ‫ســینمای تجربــی» اعــام کرد و گفــت‪ :‬با توجه‬ ‫به بومی بودن موضوع و تشــویق روســتاییان و‬ ‫عشــایر به تولیــد فیلم از وقایع زندگــی روزمره‪،‬‬ ‫در این بخش جایزه ویژه به ســه فیلم نوافرین‬ ‫مســاز روســتایی و یا عشــایر کشور‬ ‫تجربی از فیل ‬ ‫تعلــق می گیــرد‪ .‬مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی خراســان شــمالی‪ ،‬مهلت ارســال اثار را‬ ‫مهــای راه یافته به‬ ‫تــا ‪ ۳۱‬خردادمــاه و اعالم فیل ‬ ‫بخــش مســابقه را نیمه اول تیرمــاه اعالم کرد و‬ ‫گفت‪ :‬زمان برگزاری جشــنواره نیمه دوم تیرماه‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایر‬ ‫یشــود و‬ ‫اســتان ها توزیــع م ‬ ‫خراسان شمالی گفت‪ :‬کاهش‬ ‫تامیــن همیــن میــزان هــم در‬ ‫بارندگی ها سبب شده است تا‬ ‫ســطح ملی در دست پیگیری‬ ‫هزینه های تولیــد محصوالت‬ ‫اســت‪ .‬قلــی پــور گفــت‪ :‬بــا‬ ‫عشایر استان افزایش یابد و به‬ ‫توجه به شرایط خشکسالی‪،‬‬ ‫محمدرضا قلی پور‬ ‫همین علت این قشر خواستار‬ ‫عشــایر برای کاهش هزینه ها‪،‬‬ ‫حمایتمسئوالنهستند‪.‬‬ ‫به نکات فنی که کارشناســان‬ ‫محمدرضــا قلی پور به ایرنا اظهار داشــت‪ :‬حوزه دام ارائه می دهند‪ ،‬توجه داشــته باشــند‬ ‫کاهش بارندگی ها ســبب شــده اســت تا تولید تــا بهــره وری افزایــش یابــد‪ .‬او اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫علوفه در مراتع‪ ،‬بشدت کاهش یابد و عشایر خشکســالی و کســاد بــازار دام ســبک‪ ،‬ســبب‬ ‫در تغذیه دام با مشکل روبه رو شوند‪ .‬او با بیان شــده تا دامداری برای عشــایر مقرون به صرف‬ ‫اینکــه ‪ ۷۰‬درصــد نیــاز خــوراک دام در مراتــع و نباشــد‪ ،‬اکنون عرضه دام در بازار زیاد شــده اما‬ ‫در شرایط چرا تامین می شــود افزود‪ :‬دامداران قیمت ها رضایت بخش نیســت‪ .‬مدیرکل امور‬ ‫در مناطق ییالقی و قشــاقی با کمبود علوفه عشــایر خراسان شمالی افزود‪ :‬صادرات دام به‬ ‫مرتعــی روبــه رو شــده اند و در ایــن وضعیــت خارج از کشور و یا عرضه ان به سایر استان های‬ ‫به ناچار باید دام را به صورت دستی تغذیه کنند کشور سبب می شود تا قیمت دام زنده افزایش‬ ‫که این امر هزینه های تولید را افزایش می دهد‪ .‬یابد‪ .‬او گفت‪ :‬ما تالش داریم تا با حمایت ها‪،‬‬ ‫قلی پور گفت‪ :‬باید تدابیر باشــد تا نهاده های کاهش چشــمگیری در میزان تولید محصوالت‬ ‫دامــی باقیمــت مناســب در اختیار عشــایر قرار عشــایر اتفاق نیفتد و تولید حفظ شــود اما در‬ ‫گیــرد کــه در ایــن زمینه در ســطح ملی پیگیری این زمینه‪ ،‬عشایر نیازمند یاری هستند‪ .‬مدیرکل‬ ‫و رایزنی هایــی انجــام و بخشــی از نهاده هــا امور عشــایر خراسان شمالی خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫تامی ‬ ‫نشــده و بخشــی در حال تامین اســت‪ .‬او پرداخت تســهیالت کم بهره ازجمله اقدامات‬ ‫تصریح کرد‪ :‬سازمان مرکزی ‪ ۱۰۰‬هزار تن نهاده حمایتــی از عشــایر اســت کــه می توانــد مرهم‬ ‫دامــی تحــول گرفته و بر اســاس شــاخص ها در مشکالتباشد‪.‬‬ ‫راه اندازیمرکزدرمانیسرپاییبیماران‬ ‫مبتالبه کرونادر بجنورد‬ ‫معــاون درمــان دانشــگاه‬ ‫اســت و بــا توجــه به وضعیت‬ ‫علوم پزشــکی خراسان شمالی‬ ‫عمومــی و طبــق نظــر پزشــک‬ ‫گفــت‪ :‬مرکــز درمــان ســرپایی‬ ‫معالــج از بیمارســتان ریفــرال‬ ‫بیمــاران مبتالبه ویــروس کرونا‬ ‫ترخیص و به بیمارســتان ارتش‬ ‫باهمکاریسرپرستبیمارستان‬ ‫ارجاعمی شوند‪.‬‬ ‫قاسم بیانی‬ ‫نظامی ارتش بجنورد در محل‬ ‫دکتــر بیانــی ادامــه داد‪:‬‬ ‫این بیمارســتان راه اندازی شد‪.‬‬ ‫بــا ارجــاع به ایــن بیمارســتان‪،‬‬ ‫دکتــر قاســم بیانی گفت‪ :‬به منظور جلوگیــری از بیمــاران مبتالبــه کرونــا ادامــه دریافــت درمــان‬ ‫ازدحام مراجعه کنندگان‪ ،‬ارجاع بیماران مبتالبه دارویــی خــود را به صــورت ســرپایی و قرنطینه‬ ‫کرونا به بیمارســتان ارتش و زمان بندی مناسب خانگیراتازمانبهبودی کاملمی گذرانند‪.‬‬ ‫بــرای ارائــه خدمــات بهتــر بــه ایــن بیمــاران بــر‬ ‫او یــاداور شــد‪ :‬بــرای مراجعــات بعــدی بــه‬ ‫اســاس هماهنگی های الزم از سوی نمایندگانی بیمارستان ارتش در برگه ترخیص بیمار‪ ،‬زمان و‬ ‫کــه از بیمارســتان ریفــرال و بیمارســتان ارتــش روز مراجعات اعالم می شود‪.‬‬ ‫مشخص شــده اســت انجام می گیرد‪ .‬او با بیان‬ ‫بیانــی عنــوان کــرد‪ :‬در ابتــدای راه انــدازی‬ ‫اینکه بیماران ارجاع شــده به بیمارســتان ارتش بیمارستانارتشبجنورد‪،‬پذیرشبیمارانمبتالبه‬ ‫ازنظرابتالبه کووید‪ ۱۹‬تائیدشدههستند‪،‬افزود‪ :‬کرونا فعال در نوبت صبح انجام می شود که در‬ ‫اینبیماراندر بیمارستانریفرالبستریهستندو صورت افزایش مراجعات بیماران‪ ،‬نوبت عصر‬ ‫درمان دارویی ضدویروس برای ان ها شروع شده نیزفعالخواهدشد‪.‬‬ ‫‪ ۱۱۴‬پزشک در سطح استان با بیمه سالمت‬ ‫استان قرارداددارند‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬هم اکنــون ‪ ۴۰‬درصد از پزشــکان طرف‬ ‫قرارداد این سازمان بیمه گر ‪ ۱۰۰‬درصد نسخه‬ ‫الکترونیــک را اجــرا می کننــد کــه ایــن روش تا‬ ‫پایــان تیرمــاه بایــد در تمامــی مراکــز پزشــکی‬ ‫عملی شود‪.‬دکتر محسن رعنایی در گفت وگو‬ ‫بــا ایرنا اظهار داشــت‪ ۱۱۴ :‬پزشــک در ســطح‬ ‫اســتان با بیمه ســامت اســتان قرارداد دارند‪.‬‬ ‫او در خصــوص نســخه پیچی در داروخانه ها‪،‬‬ ‫رادیولوژی ها و ازمایشگاه ها نیز گفت‪ :‬تمامی‬ ‫مراکــز طــرف قــرارداد اســناد را به صــورت ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد برای این سازمان بیمه گر ارسال می کنند‪.‬‬ ‫رعنایــی اظهــار داشــت‪ :‬هم اینــک دوره هــای‬ ‫اموزشــی بازامــوزی بــرای تمامــی مطب هــا‬ ‫قرارداد داریم تا نسخه نویســی الکترونیکی را‬ ‫کیفــی کنیم‪ .‬مدیرکل بیمه ســامت خراســان‬ ‫شــمالی بــر حــذف دفترچــه کاغــذی به مــرور‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬دفترچه های کاغذی برای‬ ‫بیمه شدگان تا پایان تیرماه حذف خواهد شد‬ ‫امــا افــرادی که دفترچه بیمه انــان هنوز برگه‬ ‫دارد می تواننــد از ان اســتفاده کننــد‪ .‬رعنایــی‬ ‫بــا بیــان اینکــه ســازمان های بیمه گر نیــز برای‬ ‫فعالیــت الکترونیکــی اعالم امادگــی کرده اند‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بیمه شــدگان بــا دریافــت کــد‬ ‫رهگیــری و کــد ملــی می تواننــد از خدمــات‬ ‫بیمه هــای تکمیلی بهره مند شــوند‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکــه تاکنــون ‪ ۶۳۵‬هــزار نفــر از شــهروندان‬ ‫ایــن اســتان خــود را بیمــه کرده انــد گفــت‪ :‬از‬ ‫مجموع بیمه شده ها ‪ ۴۴۶‬هزار نفر بیمه شده‬ ‫روســتایی‪ ۵۷ ،‬هــزار نفــر صنــدوق کارکنــان‬ ‫دولتی‪ ۱۰۲ ،‬هزار نفر سالمت همگانی شهری‪،‬‬ ‫‪ ۲۶‬هزار نفر شامل بیمه شده های مددجویان‬ ‫کمیته امداد‪ ،‬بهزیستی‪ ،‬طالب‪ ،‬شاهد و ایثارگر‬ ‫و چهــار هــزار نفــر بیمــه خویش فرمــا ایرانیان‬ ‫هســتند‪ .‬پیش تــر‪ ،‬مدیــرکل تامیــن اجتماعی‬ ‫خراسان شمالی ضمن انتقاد از برخی از گروه‬ ‫هدف جامعه پزشکی که نسخه الکترونیک را‬ ‫اجرا نمی کنند گفته بود‪ :‬پزشکان دارای درامد‬ ‫باالیــی هســتند و بعضا برخــی از انان عادت‬ ‫بــه کســب درامد نامتعــارف دارنــد که حاضر‬ ‫نیستند با سازمان های بیمه گر همکاری الزم را‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫نخستین اقدام فراگیر برای عبور از اوج‬ ‫مصرف برق در قم انجام شد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع‬ ‫به طول‪ ۳۵۰‬متر جهت افزایش‬ ‫نیــروی بــرق قــم بــا اشــاره بــه‬ ‫قابلیــت اطمینــان و تعدیــل‬ ‫برگــزاری مانــور افزایش قابلیت‬ ‫و کاهــش بــار در بلــوار شــهید‬ ‫اطمینانشبکهبرقدرقم گفت‪:‬‬ ‫کریمی‪ ،‬محــدوده مجتمع های‬ ‫برگزاریاینمانورنخستیناقدام‬ ‫مســکونی شــقایق و اللــه را نیز‬ ‫مهدی‬ ‫فراگیردر سالجاریبامحوریت‬ ‫از دیگــر اقدام های انجام شــده‬ ‫اهنین پنجه‬ ‫عبورازپیکبارتابستانهمزمان‬ ‫در ایــن مانــور برشــمرد‪ .‬وی‬ ‫با سراســر کشور در قم است‪ .‬مهدی اهنین پنجه بــا اشــاره بــه متعاد لســازی شــبکه روشــنایی به‬ ‫در گفت وگویی با بیان اینکه این مانور با شــعار صــورت زیگزاکــی در بلــوار شــهید صدوقــی و ‪۳۰‬‬ ‫تالش صادقانه‪ ،‬خدمت بی منت به انجام رسید متــری توحیــد به جهت عبــور موفــق از پیک بار‬ ‫تعدیل روشنایی معابر‪ ،‬شناســایی و جمع اوری تابستان خاطرنشــان کرد‪ :‬به منظور مدیریت بار‬ ‫دســتگاه های رمز ارز دیجیتال غیرمجاز و تعدیل شبکه برای عبور از پیک بار تابستان این طرح بر‬ ‫روشــنایی راه های بی ‬ ‫نشــهری و اجرای طرح های اساسدستورالعمل هایشرکتتوانیروهمزمانبا‬ ‫رینــگ و ایجاد قدرت مانور در شــبکه را از جمله سراسر کشور در دستور کار اجرای نخستین مانور‬ ‫اهــداف ان برشــمرد‪ .‬وی در ادامــه بــه تشــریح فراگیرشرکتقرار گرفتهاست‪.‬اهنین پنجهافزود‪:‬‬ ‫جزییــات ایــن مانــور پرداخــت و اظهار داشــت‪ :‬برنامهشناساییوجمع اوریبرق هایغیرمجاز و‬ ‫احداث ‪ ۲‬خط جدید ‪ ۲۰‬کیلوولت به طول پنج جمع اوریدستگاه هایتولیدرمزارزغیرمجازنیزدر‬ ‫کیلومتــر در محــدوده بلوار ســمیه و بلــوار جدید طول اجرای این مانور مورد تاکید قرار داشت‪ .‬وی‬ ‫برقعــی به منظور تعدیل بار شــبکه و کاهش بار یاداور شد‪ :‬در این مانور تعداد‪ ۳۰‬دستگاه خودرو‬ ‫ُپســت فوق توزیع حرم حضرت معصومه (س) سبک و سنگین و‪ ۱۱۰‬نیروی عملیاتی در قالب‪۳۰‬‬ ‫از جملــه برنام ههــای این مانور بــود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫برق قم همچنین از احداث شبکه ‪ ۲۰‬کیلوولت‬ ‫در بلوار حضرت معصومه به طول بیش از هزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬متر به منظور ایجاد قدرت مانور و تعدیل بار‬ ‫فیدرهایمحدودهقلعه کامکار‪،‬شهرکفاطمیه‪،‬‬ ‫بلــوار همــت و بعثت خبــر داد و احداث شــبکه‬ ‫رینگو‪ ۲‬مداره کردنشبکهفشار متوسطموجود‬ ‫اکیپبهمناطقمختلفشهرواستاناعزامشدند‬ ‫و به اجرای برنامه های از پیش تعیین شده اقدام‬ ‫کردند‪ .‬مدیرعامل برق قم در پایان خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬امیدواریم در مجموع بــا اقدام های صورت‬ ‫گرفتهوهمچنینهمراهیمردموصاحبانصنایع‬ ‫بتوانیم از پیک بار تابســتان امســال بدون اعمال‬ ‫خاموشیعبورکنیم‪.‬‬ ‫نگرشحمایتیمجتمع گاز پارسجنوبی‬ ‫بهتولیدکنندگانداخلی‬ ‫مجتمــع گاز پارس جنوبی‬ ‫خوبــی بــرای اینــده مجتمــع‬ ‫طــی ســال های اخ ــیر بــا نگاه‬ ‫گاز پــارس جنوبــی هســتند‬ ‫بســیار گســترده به ســازندگان‬ ‫نهــا‬ ‫و اهــداف توســعه ای ا ‬ ‫داخلی‪ ،‬حـمایت های مناسبی‬ ‫در ســال های اینــده محقــق‬ ‫از تولیدکننــدگان داخلــی را در‬ ‫یشــود‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫م ‬ ‫احمد ولی پور‬ ‫دســتور کار خــود قــرار داده‬ ‫شهــای‬ ‫شــرکت ها در بخ ‬ ‫اســت‪ .‬بــه گــزارش روابــط‬ ‫پیچیــده خدمــات مهندســی‪،‬‬ ‫عمومــی شــرکت مجتمــع گاز پــارس جنوبــی‪ ،‬تعمیــرات و ‪ ...‬در ســطح مجتمــع بخصــوص‬ ‫احمــد ولــی پــور‪ ،‬مدیــر پاالیشــگاه ششــم پاالیشــگاه ششــم ایفــای نقش می کننــد‪ .‬ولی‬ ‫مجتمع گاز پارس جنوبی با بیان این مطلب‪ ،‬پــور بــا اشــاره بــه نقــش محــوری و ســازنده‬ ‫نهــا در‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬مجتمــع بــزرگ گازی کشــور و شــرکت های داخلــی و دانش بنیا ‬ ‫بخصــوص پاالیشــگاه ششــم در ســال تولیــد‪ ،‬بخــش مهندســی و خدمــات فنــی پاالیشــگاه‬ ‫پشــتیبانی ها و مانــع زدای ‬ ‫یهــا نیــز حمایــت ششــم مجتمع گاز پارس جنوبی‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫از ســازندگان داخلــی را در دســتور کار داده و تعداد بســیار زیادی شرکت های سازنده داخلی‬ ‫توانســته در ســال گذشــته‪ ،‬بیشــترین حمایت دانش بنیان هم اینک با اداره مهندسی و خدمات‬ ‫را از شــرکت های ساخت قطعات و تجهیزات فنی در حال انجام پروژه مشــترک می باشند که‬ ‫داخلــی داشــته باشــد‪ .‬وی بــا بیــان ای ‬ ‫نکــه در ایتم (دستاوردها و اقدامات شاخص ‪ -‬بخش‬ ‫مجتمــع گاز پــارس جنوبــی اکنــون بــه عنــوان مهندسی) شرح پروژه ها امده است‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫بزرگ ترین تولیدکننده گاز در کشــور محسوب در بخــش تعمیــرات در ســال ‪ ،99‬فرایند تامین‬ ‫م ‬ ‫یشــود کــه در حــال حاضــر‪ ،‬نزدیــک به ‪ 80‬اقالم مختلف از شرکت های دانش بنیان توسط‬ ‫درصد گاز مورد نیاز بخش های داخلی کشــور کارگاه مکانیک انجام شده است‪ .‬این در حالی‬ ‫را تولید می کند‪ ،‬گفت‪ :‬خوشــبختانه با همت است که از نقش محوری و سازنده شرکت های‬ ‫و تــاش متخصصــان و کارکنــان پاالیشــگاه داخلی و دانش بنیان در بخش روتاری پاالیشگاه‬ ‫ششــم مجتمــع‪ ،‬هســته های خودکفایــی ششم مجتمع گاز پارس جنوبی‪ ،‬همانند فرایند‬ ‫بســیار خوبی در این پاالیشــگاه شــکل گرفته ساخت پروانه مرحله سه کمپرسور هوای واحد‬ ‫و در اینــده شــاهد فعالی ‬ ‫تهــای اثربخــش و ‪ ،123k101A‬فراینــد اصالح مجموعه پیســتون‬ ‫بزرگــی خواهیــم بــود‪ .‬ولی پور با بیــان این که مرحلــه اول و ولوهــای کمپرســور و ‪ ...‬نیــز‪،‬‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان‪ ،‬شــرکت های بســیار نمی توان غافل شد‪.‬‬ ‫بلوغخودکفاییدر کارگاهمرکزیشرکت‬ ‫پاالیشگازفجرجم‬ ‫این کارگاه در ترســیم نقشــه فنی قطعات‬ ‫(‪ 90‬مــورد) و ســاخت قطعــات بــا اســتفاده از‬ ‫دســتگاه های ‪ 140( CNC‬قطعــه) طــی ســال‬ ‫گذشتهموفقیتداشتهاست‪.‬همچنیندر کنترل‬ ‫نهایی و استانداردسازی نقشه های ترسیم شده‬ ‫نصب کاراکترهای هندسی (‪ )GD&T‬اقدامات‬ ‫گسترده ای در این کارگاه تاکنون صورت پذیرفته‬ ‫اســت‪ .‬ارسال نقشه ســاخت ‪ GD&T‬قطعات‬ ‫یدکی به شرکت های داخلی نیز از دیگر اقدامات‬ ‫کمیته خودکفایی در شرکت پاالیش گازفجرجم‬ ‫بوده اســت‪ .‬گفتنی اســت اشــتغال زایی و رفع‬ ‫نیــاز از طریق منابــع داخل‪ ،‬کاهــش هزینه ها‪،‬‬ ‫جلوگیری از خروج ارز و تولید محصوالت مشابه‬ ‫بــا کیفیــت خارجــی و ارتقــای کیفــی قطعات‬ ‫ســاخت داخل از اهداف کمیته خودکفایی در‬ ‫شرکت پاالیش گازفجرجم است‪.‬‬ ‫تسهیلبوروکراسیاداریبرایجامعه‬ ‫پیمانکاریشرکتپاالیشگازفجرجم‬ ‫مدیرعامــل شــرکت پاالیــش گازفجرجم‬ ‫در نشســت هفتگــی تولیــد کــه بــا حضــور‬ ‫سرپرســتان بــه صــورت مجــازی و انالیــن‬ ‫برگــزار شــد بــر تســهیل بوروکراســی اداری‬ ‫بــرای جامعــه پیمانــکاری تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬جامعــه پیمانــکاری شــرکت‬ ‫یکــی از ذینفعــان مهــم مــا محســوب‬ ‫می شــود و می بایســت طبــق قانــون‪ ،‬ضمن‬ ‫نظــارت دقیــق بــر عملکــرد ان هــا نســبت‬ ‫بــه پرداخت هــای مالــی و دیگــر مســائل‬ ‫مرتبــط بــا ان هــا به گون ـه ای رفتــار کــرد کــه‬ ‫رضایتمنــدی بیشــتری حاصل شــود‪ .‬همه ما‬ ‫ملــزم بــه رعایــت دقیــق قانــون هســتیم تــا‬ ‫مطابــق ان خدای نا کــرده در ســازمان «ترک‬ ‫فعــل» رخ ندهــد‪ ،‬زیــرا کــه خســارت های‬ ‫ناشــی از «تــرک فعــل» می تواند ســازمان را‬ ‫بــا بی اعتمــادی روبــرو کنــد‪ .‬اگرچــه تولیــد‬ ‫شــرکت طبق اهــداف تعیین شــده مطلوب‬ ‫اســت اما به دلیل اپیدمی کرونا که در کل‬ ‫کشور حاکم است ما نیز در شرایط خاصی‬ ‫قــرار داریــم و انشــاهلل بــا تــوکل بــر خداوند‬ ‫متعــال از ایــن شــرایط ســخت کرونایی نیز‬ ‫عبور خواهیم کرد‪.‬‬ ‫همــه ارکان شــرکت بــا یــک هــدف‬ ‫مشــترکی روبه جلــو حرکــت می کننــد و‬ ‫هم گرایــی نیــروی انســانی مهم تریــن عامل‬ ‫تحقــق برنامه هــای شــرکت در ســال ‪1400‬‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬یقیــن بدانیــد مــا درنهایــت‬ ‫شــیرینی و حــاوت خدمــت صادقانــه خود‬ ‫را خواهیــم گرفــت و در ایــن مــاه مبــارک از‬ ‫درگاه خداونــد متعال دعا می کنیم مردم از‬ ‫خدمات و تالش های ما راضی باشــند‪.‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫‪7‬‬ ‫یکشنبه ‪ 05‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1053‬‬ ‫دستاوردهای شاخص دولت در استان ها‬ ‫توسعه‪ ۲۹‬مگاواتی نیروگاه های تجدیدپذیر اصفهان نماد خودباوری‬ ‫احــداث‪ ،‬توســعه و افزایــش ظرفیــت‬ ‫نیروگا ههــای تجدیدپذیر اصفهــان به حدود ‪۲۹‬‬ ‫مــگاوات در هشــت ســال اخیر نمــاد خودباوری‬ ‫و تــاش متخصصــان و مهندســان ایرانــی اســت‬ ‫کــه ضریــب اطمینان تامیــن انرژی بــرق پایدار را‬ ‫در اســتان افزایش داده اســت‪ .‬به گــزارش ایرنا‪،‬‬ ‫تولیــد انــرژی بــرق زیربنای توســعه و پیشــرفت‬ ‫در صنایــع‪ ،‬شهرنشــینی‪ ،‬کشــاورزی و دیگــر‬ ‫شهــای کشــور به شــمار می رود کــه افزایش‬ ‫بخ ‬ ‫روز افــزون تولیــد ان می تواند به تکاپوی بیشــتر‬ ‫صنعــت‪ ،‬رونق کشــاورزی و بهبــود و رفاه مردم‬ ‫منجر شــود‪ .‬دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه‬ ‫توســعه زیرســاخت های مرتبط بــا صنعت برق‬ ‫و توســعه روز افــزون نیروگا ههــا تالش کــرد و در‬ ‫شهــای مهــم‪ ،‬توســعه نیروگاه های‬ ‫یکــی از بخ ‬ ‫یهــای پــاک را‬ ‫تجدیدپذیــر و اســتفاده از انرژ ‬ ‫مدنظــر قــرار داد‪ .‬افزایــش بهــره وری فعالیــت‬ ‫نیروگاه های مختلف در کشــور از جمله مواردی‬ ‫بــود کــه وزارت نیرو بیش از قبل به ان بها داد و‬ ‫با کوشش مضاعف در این زمینه دستاوردهایی‬ ‫به جا گذاشت‪ .‬استان اصفهان در زمین صنعت‬ ‫از جمله پیشتازان کشور محسوب می شود و در‬ ‫صنعــت تولیــد برق توانســته در ابعــاد مختلف‬ ‫به دســتاوردها و پیشرفت های قابل مالحظه ای‬ ‫دست پیدا کند‪.‬‬ ‫در زمــان حاضــر ظرفیــت عملــی تولیــد بــرق‬ ‫نیــروگاه بخــاری دولتــی اصفهــان ‪ ۸۲۰‬مــگاوات‬ ‫شــامل نیــروگاه اصفهــان‪ ،‬نیــروگاه گازی دولتــی‬ ‫اصفهــان ‪ ۴۰‬مــگاوات شــامل نیــروگاه هســا‪،‬‬ ‫نیروگا ههــای بخــاری وا گــذار شــده و خصوصــی‬ ‫اصفهــان یــک هــزار و ‪ ۹۶۱‬مــگاوات شــامل‬ ‫نیروگا ههــای شــهید منتظــری‪ ،‬فــوالد مبارکــه و‬ ‫ذوب اهن‪ ،‬نیروگاه های گازی خصوصی و ‪BOT‬‬ ‫(ســاخت‪ ،‬بهر هبــرداری و وا گــذاری) اصفهــان‬ ‫یــک هزار و ‪ ۳۴‬مگاوات شــامل نیــروگاه جنوب‬ ‫اصفهــان و نیروگاه کاشــان‪ ،‬نیروگاه های ســیکل‬ ‫ترکیبــی خصوصــی اصفهان ‪ ۴۱۰‬مگاوات شــامل‬ ‫نیــروگاه زواره‪ ،‬نیروگا ههــای ابی دولتی اصفهان‬ ‫یک هزار و ‪ ۹۵‬مگاوات شــامل نیروگاه های ســد‬ ‫زاینــده رود اســت‪ .‬جمع کل برق تولیدی اســتان‬ ‫اصفهان پنج هزار و ‪ ۳۶۰‬مگاوات در حالت ایده‬ ‫ال و بدون محدودیت های ورودی مانند تامین‬ ‫اب‪ ،‬ســوخت و قطعــات یدکــی اســت و تــوان‬ ‫تهــای موجود کمتر از‬ ‫فعلــی به دلیل محدودی ‬ ‫این مقدار است‪.‬‬ ‫اصفهان تامین کننده ‪ ۹‬درصد برق ایران‬ ‫اســتان اصفهان تامین کننده حــدود ‪ ۹‬درصد‬ ‫بــرق شــبکه سراســری کشــور و نیروگا ههــای ان‬ ‫دارای اهمیــت بســیاری در تامیــن بــرق مطمئن‬ ‫و پایــدار مــورد نیــاز شــبکه سراســری برق اســت‬ ‫بنابرایــن دســتیابی بــه دانــش فنــی بــرای تولید‬ ‫قطعــات و تجهیــزات مــورد نیــاز ایــن نیروگاه ها‬ ‫و تعمیرات اساســی ان ها جایگاه ارزشــمندی در‬ ‫صنعــت بــرق کشــور دارد‪ .‬افزایش تولیــد انرژی‬ ‫بــرق یکــی از دســتاوردهای اصفهــان در طــول‬ ‫فعالیــت دولــت یازدهــم و دوازدهــم بــا وجــود‬ ‫محدودیت هایــی ماننــد مصــرف انــرژی گاز و‬ ‫اب اســت بــرای مثــال بطوریکــه تولیــد بــرق در‬ ‫نیروگا ههــای اســتان در ســه مــاه نخســت ســال‬ ‫گذشــته نســبت بــه مــدت مشــابه قبــل از ان بــا‬ ‫افزایــش ‪ ۱۵‬درصــد بــه ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬گیــگاوات‬ ‫ساعت انرژی الکتریکی رسید‪ .‬نیروگاه های شهید‬ ‫منتظری‪ ،‬کاشان و زواره در فصل بهار گذشته به‬ ‫ترتیــب ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۷۳۰ ،۸۹۵‬و ‪ ۶۳۷‬گیــگاوات‬ ‫ســاعت تولید برق داشتند و بر اساس محاسبات‬ ‫انجام شــده این نیروگاه ها بــا افزایش تولید ‪،۱۰‬‬ ‫‪ ۵۶‬و ‪ ۲۰‬درصدی در این زمان نســبت به مدت‬ ‫مشابه قبل از ان مواجه بودند‪.‬‬ ‫بر اساس امار و اطالعات اخذ شده از شرکت‬ ‫بــرق منطقه ای اصفهان‪ ،‬توســعه زیرســاخت ها‬ ‫حهــای زیربنایی صنعت برق در ســال های‬ ‫و طر ‬ ‫اخیــر در دولــت یازدهــم و دوازدهــم ب هطــور‬ ‫چشــمگیری رشــد یافتــه اســت و ایــن رونــد تــا‬ ‫پایان دولت فعلی و پایان امسال ادامه خواهد‬ ‫داشــت‪ .‬بنا به اظهارات مدیرعامل شــرکت برق‬ ‫منطق ـه ای اصفهــان اکنون ظرفیــت نیروگاه های‬ ‫تجدیدپذیــر احــداث شــده در اســتان اصفهــان‬ ‫‪ ۲۸.۹۴‬مــگاوات اســت کــه ایــن نیروگا ههــا‬ ‫‪ ۱۴.۴۵‬مــگاوات نیــروگاه خورشــیدی‪۲.۸ ،‬‬ ‫مگاوات نیروگاه برق ابی‪ ۰.۶۶ ،‬مگاوات نیروگاه‬ ‫بادی و ‪ ۱۱.۰۳‬مگاوات ســامانه های خورشــیدی‬ ‫محدود به ظرفیت انشــعاب مشــترکان را شامل‬ ‫یشــود‪ .‬رســول موســی رضایی در گفت وگو با‬ ‫م ‬ ‫ایرنا خاطرنشــان کرد‪ :‬اکنون تعداد نیروگاه های‬ ‫خورشــیدی پشــت­ بامی (کوچک مقیــاس) نصب‬ ‫شــده در اســتان اصفهــان ‪ ۵۷۹‬ســامانه اســت و‬ ‫پیش بینی می شو ­د این عدد تا پایان سال به ‪۷۰۰‬‬ ‫ســامانه برســد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬کاهــش الودگی‬ ‫هــوا از اصلی ترین مزایای اســتفاده از انرژی های‬ ‫تجدید پذیر است و این امر باعث کاهش تولید‬ ‫گازهــای گلخان ـه ای کــه تاثیــرات ملــی و جهانی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫افتتاح ‪ ۲‬نیروگاه خورشیدی و ‪ ۲‬پست‬ ‫انتقال برق‬ ‫ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه از جملــه‬ ‫اقدامــات موثــر وزارت نیرو برای توســعه صنایع‬ ‫مرتبــط با ایــن وزارتخانــه از جمله بــرق‪ ،‬ایجاد‬ ‫پویش ‪#‬هر هفته_الف_ب_ایران بود و در قالب‬ ‫حهــا از ســال ‪ ۹۸‬تاکنــون‬ ‫ایــن پویــش شــمار طر ‬ ‫ب هطــور فزاینــده ای پیش رفــت و در جدیدترین‬ ‫اقدامــات در ایــن پویش بــر همین بهر هبــرداری‬ ‫از ‪ ۲‬نیــروگاه خورشــیدی و ‪ ۲‬پســت انتقــال برق‬ ‫اصفهــان هفتــه قبل در قالب هفته ســوم «طرح‬ ‫ملــی پویش الف‪ -‬ب‪ -‬ایــران» با اعتباری بالغ بر‬ ‫‪ ۵۵‬میلیارد تومان با حضور ویدئو کنفرانسی وزیر‬ ‫نیرو اغاز شــد‪ .‬نیروگاه خورشــیدی یک مگاواتی‬ ‫طالخونچه واقع در شهرستان مبارکه با هزینه ای‬ ‫غبــر هشــت میلیــارد تومــان با ســرمایه گذاری‬ ‫بال ‬ ‫بخــش خصوصــی بــا هــدف تولیــد تجمعــی‬ ‫یک میلیون و ‪ ۷۵۲‬هزار کیلووات ســاعت انرژی‬ ‫الکتریکی احداث و به مرحله بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫صرفه جویی در مصرف ‪ ۵۰۰‬هزار مترمکعب گاز‬ ‫طبیعی سوخت‪ ۳۸۵ ،‬میلیون لیتر صرف جویی‬ ‫در مصرف اب و انتشــار نیافتن ‪ ۲‬هزار و ‪ ۱۰۰‬تن‬ ‫گازهای گلخانه ای در سال‪ ،‬اشتغال زایی ‪ ۱۲‬نفر‬ ‫مســتقیم و ‪ ۳۰‬نفر غیر مســتقیم از جمله مزایای‬ ‫این پروژه به شمار می رود‪.‬‬ ‫ایــن نیروگاه در زمینی به مســاحت ‪ ۲‬هکتار‬ ‫بــا ‪ ۳‬هزار و ‪ ۱۱۴‬صفحه َ(پ ِنل) خورشــیدی ‪۳۲۵‬‬ ‫واتــی بــا برنــد ‪ ۷۲-TRUNSUN TSP‬و مــدل‬ ‫پلــی کریســتال و ‪ ۱۳‬عــدد اینورتــر مــدل ‪SMA‬‬ ‫‪ ۷۵-SHP‬بــه ظرفیــت ‪ ۷۵‬کیلــووات احــداث‬ ‫شــده اســت‪ .‬همچنین به طور هم زمــان نیروگاه‬ ‫خورشــیدی یــک مگاواتــی زاد افشــار در تیــران‬ ‫و کــرون بــا هــدف تولیــد تجمعــی یک میلیون و‬ ‫‪ ۷۵۲‬هــزار کیلــووات ســاعت انــرژی الکتریکــی‬ ‫غبــر هشــت میلیــارد تومان‬ ‫بــا ســرمایه گذاری بال ‬ ‫توســط بخــش خصوصــی وارد مــدار تولید شــد‪.‬‬ ‫صرفه جویی در مصرف ‪ ۵۰۰‬هزار مترمکعب گاز‬ ‫طبیعی سوخت‪ ۳۸۵ ،‬میلیون لیتر صرف جویی‬ ‫در مصــرف اب‪ ،‬انتشــار نیافتــن ‪ ۲‬هزار و ‪ ۱۰۰‬تن‬ ‫گازهای گلخانه ای و اشتغال زایی ‪ ۱۲‬نفر مستقیم‬ ‫و ‪ ۳۰‬نفر غیر مستقیم از مزایای این پروژه است‪.‬‬ ‫نیــروگاه یاد شــده در ‪ ۲‬هکتار زمین ایجاد شــده‬ ‫و دارای ‪ ۴۶۸‬پنــل خورشــیدی ‪ ۳۲۵‬و ‪۳۳۵‬‬ ‫واتــی بــا نشــان (برنــد) و مــدل ‪Znshine۳۲۵‬‬ ‫‪ Csun-Risen۳۳۵‬و ‪ ۳‬عــدد اینورتــر مــدل‬‫‪ Huawei‬به ظرفیت ‪ ۱۴۰‬کیلووات است‪.‬‬ ‫تداوم گسترش پست های برق استان‬ ‫خــط چهــار مــداره ‪ ۶۳‬کیلوولــت منشــعب از‬ ‫پســت ‪ ۴۰۰‬به ‪ ۶۳‬کیلوولت َهســنیجه به طول ‪۲۰‬‬ ‫کیلومتر مدار و تعداد ‪ ۳۰‬عدد دکل با هدف تامین‬ ‫برقپایدار ومطمئنبرایمشترکانصنعتیوتغذیه‬ ‫پست های ‪ ۶۳‬کیلوولت شهرک صنعتی علویجه‪،‬‬ ‫ســیمان ســاروج‪ ،‬هســنیجه با هزینه ای معادل ‪۱۵‬‬ ‫میلیــارد تومــان ســومین طــرح از پروژ ههــای مــورد‬ ‫اشاره است‪ .‬پست ‪ ۴۰۰‬به ‪ ۶۳‬کیلوولت هسنیجه‬ ‫بــا اعتبــاری معــادل ‪ ۳۲۰‬میلیــارد تومــان در زمینی‬ ‫بــه مســاحت ‪ ۱۹‬هکتــار بــا دو قســمت ‪ ۴۰۰‬و ‪۶۳‬‬ ‫کیلوولتدرمجاورتشهرکبزرگصنعتیاصفهان‪،‬‬ ‫یکی از پروژه های مهم و زیربنایی صنعت برق این‬ ‫منطقه اســت که دی ســال گذشــته به بهره برداری‬ ‫رسید‪ .‬خط‪ ۴‬مداره‪ ۶۳‬کیلوولت منشعب از پست‬ ‫‪ ۴۰۰‬به ‪ ۶۳‬کیلوولت ســپاهان به طول ‪ ۲۰‬کیلومتر‬ ‫مــدار و ‪ ۳۰‬عــدد دکل بــا هدف تامین برق پایدار و‬ ‫مطمئن برای مشترکان صنعتی و تغذیه پست های‬ ‫‪ ۶۳‬کیلوولتجادهنائینواللههسنیجهباهزینه ای‬ ‫معادل ‪ ۱۵‬میلیارد تومان طرح دیگری است که در‬ ‫همین باب افتتاح شــد‪ .‬پســت ‪ ۴۰۰‬به ‪ ۲۳۰‬و ‪۴۰۰‬‬ ‫بــه ‪ ۶۳‬کیلوولــت ســپاهان در مجــاورت فــرودگاه‬ ‫در شــمال شــرق اصفهان در زمینی به مساحت ‪۱۵‬‬ ‫هکتــار احــداث شــده و بــا ظرفیــت ‪ ۸۰۰‬مگاولت‬ ‫امپر در ســه ســطح ولتاژ ‪ ۲۳۰ ،۴۰۰‬و ‪ ۶۳‬کیلوولت‬ ‫به عنوان یکی از بزرگ ترین ایستگاه های برق ‪۴۰۰‬‬ ‫کیلوولــت منطقــه و از پروژ ههــای راهبــردی و ملــی‬ ‫صنعت برق کشــور محســوب می شود‪ .‬همچنین‬ ‫احداث‪ ۲‬بی(اصطالحیدر عملیاتتوزیعوتامین‬ ‫بــرق) ‪ ۶۳‬کیلوولت در پســت ‪ ۶۳‬به ‪ ۲۰‬کیلوولت‬ ‫شهرستان فارســان در استان چهارمحال و بختیاری‬ ‫جهت تغذیه پست ‪ ۶۳‬به ‪ ۲۰‬کیلوولت دشتک و‬ ‫با هدف تامین برق پایدار برای مشترکان صنعتی و‬ ‫تجاری و تغذیه پســت دشتک با هزینه ای معادل‬ ‫‪ ۹‬میلیــارد تومــان به تالش شــرکت برق منطقه ای‬ ‫اصفهانانجامشد‪.‬‬ ‫در این پیوند مدیرعامل برق منطقه ای اصفهان‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬این روزها صرفه جویــی در مصرف‬ ‫انرژی از مباحث مهم و اساســی محسوب می شود‬ ‫و از ســوی دیگــر تامیــن پایــدار انرژی جدی اســت‪.‬‬ ‫موسی رضایی اضافه کرد‪ :‬طرح هایی که در قالب‬ ‫پویش‪#‬هرهفته_الف_ب_ایرانازخصوصیاتمورد‬ ‫اشارهبرخوردار استوبه ویژهسعیشدهبهمناطق‬ ‫روستایی و صنعتی بیشتر توجه شود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫اجرایدیگرطرح هایزیربناییازجملهاولویت های‬ ‫این شــرکت در ســال جــاری خواهد بود‪ .‬همچنین‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان‬ ‫دراین ارتباط گفت‪ :‬این پویش گام مثبتی برای اجرا‬ ‫و افتتاح طرح های مختلف و افزایش اشتغال زایی‬ ‫است‪ .‬حجت اهلل غالمی افزود‪ :‬این گونه پویش ها‬ ‫رقابتی سالم بین دستگاه های اجرایی و همچنین‬ ‫استان هابهوجودمی اوردومی تواندالگویمناسبی‬ ‫برای ســایر نهادهای کشــور باشــد‪ .‬وی با اشــاره به‬ ‫اهمیت تامین انرژی در استان اصفهان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬ایجاد نیروگاه خورشیدی منطقه َه َرند در شرق‬ ‫اصفهان‪ ،‬توســعه نیروگاه شــهید محمد منتظری و‬ ‫توســعه دیگر زیرســاخت ها از جمله دیگر مواردی‬ ‫اســت کــه برای این منطقــه اهمیت دارد‪ .‬از ســوی‬ ‫دیگــر در قالــب همیــن پویــش از ‪ ۲۶‬پــروژه ای کــه‬ ‫زمستانسالقبلدر دستور کار پویشالف_ب_ایران‬ ‫قرار گرفت‪ ۹ ،‬پروژه به اصفهان اختصاص داشت‪،‬‬ ‫اعتبــار این طرح ها حدود ‪ ٨٠٠‬میلیارد تومان اعالم‬ ‫شده و پروژه ها شامل ایستگاه های توزیع‪ ،‬اتصاالت‬ ‫فوق توزیع‪ ،‬اتصاالت انتقال و یک نیروگاه مقیاس‬ ‫کوچکبود‪.‬‬ ‫تامین برق صنایع اصفهان با هدف بهبود‬ ‫کسب وکار‬ ‫ایســتگاه ‪ ۴۰۰‬به ‪ ۶۳‬کیلوولت هســنیجه (از‬ ‫توابع مهردشــت شــهر علویجه در شــمال غربی‬ ‫استان)‪ ،‬ایستگاه ‪ ۲۳۰‬به ‪ ۶۳‬کیلوولت شهرستان‬ ‫لنجــان‪ ،‬ایســتگاه ســیار ‪ ۶۳‬کیلوولــت شــهر گــز‪،‬‬ ‫ایستگاه سیار ‪ ۶۳‬کیلوولت شهرک صنعتی بزرگ‬ ‫اصفهــان از جملــه ایــن طرح هــا بود‪ ،‬بخشــی از‬ ‫اتصــاالت فــوق توزیع پســت کهنــدژ‪ ،‬اتصاالت‬ ‫انتقال پســت هســنیجه‪ ،‬اتصاالت انتقال لنجان‬ ‫و بخشــی از اتصاالت فوق توزیع پســت لنجان‬ ‫حهــا را شــامل شــد‪ .‬پســت ‪ ۴٠٠‬به ‪۶۳‬‬ ‫دیگــر طر ‬ ‫کیلوولــت هســنیجه بــا اعتبــاری معــادل ‪۳۲۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان در زمینی به مســاحت ‪ ١٩‬هکتار‬ ‫بــا ‪ ۲‬قســمت ‪ ۴٠٠‬و ‪ ۶٣‬کیلوولــت در مجــاورت‬ ‫شــهرک بزرگ صنعتی اصفهان یکی از پروژه های‬ ‫مهــم و زیربنایــی صنعت بــرق بود‪ .‬این پســت‬ ‫یکــی از پنــج پســتی اســت کــه بــا اعتبــار بانــک‬ ‫توســعه اســامی و بــا هــدف افزایــش پایــداری‬ ‫شــبکه سراســری‪ ،‬کاهــش افــت ولتــاژ مصــارف‬ ‫صنعتی‪ ،‬تامین دیمانــد (تقاضای برق) مصرفی‬ ‫متقاضیــان و مشــترکان منطقــه شــمال اصفهــان‬ ‫و افزایــش قابلیــت اطمینــان برق رســانی بــه‬ ‫مشــترکان به بهره برداری رســید‪ .‬ظرفیت پســت‬ ‫لنجــان ‪ ۳۲۰‬مگاولــت امپــر اســت در ایــن پروژه‬ ‫کــه در مســاحتی بالغ بــر ‪ ۶.۲۵‬هکتــار در غــرب‬ ‫اصفهــان و در مجــاورت شــهرک صنعتــی فــوالد‬ ‫احداث شده ‪ ۲۸۰‬میلیارد تومان هزینه شد‪ .‬این‬ ‫پســت با هدف افزایش پایداری شــبکه و تامین‬ ‫دیمانــد مصــرف متقاضیــان و مشــترکان منطقه‬ ‫مرکــزی اصفهــان و تغذیه پســت های ‪ ۶۳‬فوالد‬ ‫الیاژی‪ ،‬نوید منگنز‪ ،‬فوالد ســپهر‪ ،‬شهرک فوالد‪،‬‬ ‫خمیر و کاغذ اترک‪ ،‬اجرنسوز اذر و زرین خودرو‬ ‫احــداث شــد و قابلیــت اطمینــان برق رســانی و‬ ‫تامیــن برق شــهرک های صنعتی مجــاور را دارد‪.‬‬ ‫اعتبار بهره برداری از پست سیار شهر گز در شمال‬ ‫اصفهان ‪ ۱۰‬میلیارد تومان اعالم شــده و قابلیت‬ ‫تامین برق مشترکان صنعتی کشاورزی تجاری و‬ ‫خانگی را دارا است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مشترکانکم مصرفتشویقمی شوند‬ ‫امیدبهطرحبرقامید‬ ‫وزارت نیــرو در ســال های اخیــر اقدامــات‬ ‫گســترده ای را به منظــور مدیریــت هــر چــه بیشــتر‬ ‫مصــرف بــرق در کشــور و حمایــت از مشــترکان‬ ‫کم مصرف اجرا نموده است و به تازگی نیز «طرح‬ ‫برق امید» به همین منظور در سراسر کشور اجرایی‬ ‫شدهاست‪.‬مهندسحمیدرضاپیرپیرانمدیرعامل‬ ‫شرکت توزیع برق اصفهان دراین باره گفت‪ :‬طرح‬ ‫برق امید در شهریورماه به تصویب هیات وزیران‬ ‫رسید و مورد تائید مسئوالن کشور قرار گرفت که‬ ‫هــدف از اجــرای این طــرح قدردانی از مشــترکان‬ ‫کم مصرف و تشویق مشترکان پرمصرف به صرفه‬ ‫جویی بیشتراســت‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬یارانه ای‬ ‫بودن قیمت برق در سال های متمادی از یک سو و‬ ‫گسترش وسایل برقی از سوی دیگر سبب استفاده‬ ‫بی رویه از این انرژی شــد و همچنین سرازیر شدن‬ ‫کاالهــای درجــه ‪ 2‬و ‪ 3‬خارجــی شــرایط را بــرای‬ ‫مدیریــت مصرف ســخت تر نمود امــا در کنار این‬ ‫شرایط مطرح شدن اصالح الگوی مصرف در پیش‬ ‫از دبســتان‪ ،‬مــدارس و در بیــن خانواده ها جریان‬ ‫خوبــی را رقــم زد و همچنیــن دراین بیــن دولــت‬ ‫نیــز تــاش کــرد کــه در چندیــن مرحله بــا واقعی‬ ‫نمودن قیمت ها مصرف مشترکین را به حداقل و‬ ‫استاندارد نزدیک کند و به عبارتی به دنبال ساختن‬ ‫نیروگا ههــای مجازی برای مــردم بود‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد اما در بخش خانگی همچنان دغدغه کاهش‬ ‫مصرف وجود داشت و می بایست عرضه و تقاضا‬ ‫به یک الگو مناسب می رسید که پس از تالش های‬ ‫زیاد راه حل این مســئله توســط دولت و وزیر نیرو‬ ‫مطــرح شــد و بــرق امیــد بود کــه مشــترکین را به‬ ‫ســه دسته کم مصرف‪ ،‬خوش مصرف و پرمصرف‬ ‫تقســیم بندی نمــود و بــرای مشــترکین کم مصرف‬ ‫تخفیــف ‪ 100‬درصــدی هزینه برق مصرفی مطرح‬ ‫شد‪ .‬پیرپیران خاطرنشان کرد‪ :‬از سال ‪ 97‬الگوی‬ ‫مصرفی برای مشترکان در ماه های گرم و غیر گرم‬ ‫سال در مناطق مختلف کشور تهیه و تدوین شد‬ ‫به طوری که اصفهان جز بخش های غیر گرمسیر و‬ ‫عادی قرار گرفت مشــترکانی کــه در ماه های گرم‬ ‫ســال یعنــی خــرداد‪ ،‬تیــر‪ ،‬مــرداد و شــهریور ‪300‬‬ ‫کیلــووات و ما ههــای غیــر گــرم ‪ 200‬کیلــووات بــه‬ ‫صــورت ســرانه ماهانه مصرف داشــته باشــند جز‬ ‫مشــترکان خــوش مصــرف محســوب می شــوند و‬ ‫مشــترکانی که بیش از مقادیر اعالم شــده مصرف‬ ‫داشــته باشــند به عنوان پرمصرف می باشــند‪ .‬وی‬ ‫گفــت در ســال ‪ 99‬طرح بــرق امید کلید خورد که‬ ‫عالوه بر الگوی قبلی برای فصول گرم سال مصرف‬ ‫کمتــر از ‪ 100‬کیلــووات ســاعت و بــرای فصــول غیر‬ ‫گرم ‪ 80‬کیلووات را به عنوان مشترکین کم مصرف‬ ‫تعیین می نماید و این مشترکین مشمول تخفیف‬ ‫‪ 100‬درصدی هزینه برق مصرفی می گردند‪.‬‬ ‫رئیــس هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت توزیع‬ ‫برق اصفهان به مزیت این طرح اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫تغیرنگرشمصرف کنندگانبخشخانگیبهاستفاده‬ ‫صحیحازمنابعانرژیوحفظمحیط زیستبااستفاده‬ ‫ازسازوکارهایتشویقیوبازدارندهازجملهمزایایاین‬ ‫طرح است‪ .‬وی ابراز داشت‪ :‬نخستین دوره اجرایی‬ ‫طرح برق امید در قبوض ابان ماه مشترکان مشاهده‬ ‫شدودر دوحوزهشهریوروستاییدر ارزیابیصورت‬ ‫گرفتهتاپایانسال‪ 17.99‬درصداز قبوضصادرشده‬ ‫در بازه زمانی ابان تا پایان اســفندماه مشمول طرح‬ ‫برقامیدوتخفیف‪ 100‬درصدیقرارگرفته اند‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫اب رسانی به ‪ 30‬روستای‬ ‫گیالن در شش ماهه نخست‬ ‫سال جاری‬ ‫رشــت‪ -‬رویــداد امــروز‪ :‬مدیرعامــل شــرکت اب و‬ ‫فاضــاب گیــان از اب رســانی بــه ‪ 30‬روســتای ایــن‬ ‫اســتان در شــش ماهه نخســت ســال جــاری خبــر داد‪.‬‬ ‫ســید محســن حســینی گفت‪ :‬طرح اب رسانی به این‬ ‫روستاها در هفته چهارم تیر و شهریورماه سال جاری در‬ ‫قالب پویش ‪#‬هرهفته‪-‬الف‪-‬ب‪-‬ایران افتتاح خواهد‬ ‫شد‪ .‬وی افزود‪ :‬به منظور تامین اب شرب این روستاها‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫اعتبــاری بیــش از ‪ 466‬میلیــارد ریــال هزینــه م ‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب گیالن تصریح کرد‪:‬‬ ‫جمعیتــی بالغ بــر ‪ 23‬هزار و ‪ 800‬نفر در این ‪ 30‬روســتا‬ ‫طــی شــش ماهه ابتدایی امســال از نعمت اب شــرب‬ ‫سالم و بهداشتی برخوردار خواهند شد‪ .‬حسینی گفت‪:‬‬ ‫در هفته چهارم تیرماه طرح اب رسانی به ‪ 20‬روستا و در‬ ‫هفته چهارم شهریورماه طرح اب رسانی به ‪ 10‬روستا به‬ ‫بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬دستگاه ماینر‬ ‫در کالله کشف شد‬ ‫معاون بهره برداری و دیســپاچینگ شــرکت توزیع‬ ‫نیروی برق گلستان از کشف و جمع اوری ‪ ۱۵‬دستگاه‬ ‫اســتخراج بیــت کویــن (ماینــر) غیرمجــاز در ســطح‬ ‫شهرســتان کاللــه خبــر داد‪ .‬بهــرام قائمــی اظهــار کرد‪:‬‬ ‫در مانــور اولیــن اقــدام فراگیــر ســال ‪ ۱۴۰۰‬با محوریت‬ ‫شناسایی برق های غیرمجاز و بیت کوئین‪ ،‬اچارکشی‬ ‫و رفــع اتصــاالت سســت و تعدیــل روشــنایی معابر‪،‬‬ ‫طــی بازرســی صــورت گرفتــه در شهرســتان کاللــه ‪۱۵‬‬ ‫دستگاه استخراج ارز دیجیتال کشف و ضبط شد‪ .‬وی‬ ‫دســتگاه های اســتخراج ارز دیجیتال را از جمله عوامل‬ ‫افزایــش مصــرف برق اعالم کرد و گفت‪ :‬با کشــفیات‬ ‫امروز به تعداد ماینرهای ضبط شــده در سطح استان‬ ‫افزوده شــد‪ .‬معاون بهره برداری شــرکت توزیع نیروی‬ ‫برق گلستان‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬توسعه نقاط مانوری‪ ،‬رفع‬ ‫اشــکال فیدرهای پــر عارضه از جملــه اقدامات انجام‬ ‫شــده در این مانور به شــمار می رود‪ .‬قائمی بیان کرد‪:‬‬ ‫طــی ایــن مانور یــک روزه ‪ ۱۴۸‬اکیپ کار با ‪ ۳۰۴‬نفر و‬ ‫در قالب دو هزار و ‪ 132‬نفر ســاعت در ســطح اســتان‬ ‫فعالیت داشــتند‪ .‬فرمانده انتظامی کاللــه هم در این‬ ‫خصوص گفت‪ :‬در پی کسب خبر مبنی بر نگهداری و‬ ‫استفاده غیرمجاز از دستگاه های استخراج ارز دیجیتال‬ ‫توسط شخصی در شهر کالله بالفاصله ماموران پلیس‬ ‫اگاهی به همراهی ماموران اداره برق به محل عزیمت‬ ‫کردنــد‪ .‬ســرهنگ ســید خلیــل هاشــمی افزود‪ :‬پــس از‬ ‫هماهنگی با مرجع قضایی و با همکاری ماموران اداره‬ ‫بــرق شهرســتان از محل مــورد نظر بازرســی که تعداد‬ ‫‪ ۱۵‬دســتگاه ماینر کشــف شــد‪ .‬وی گفت‪ :‬برابر اعالم‬ ‫کارشناســان ارزش این تعداد ماینر بیش از ســه میلیارد‬ ‫ریــال براورد شــده اســت‪ .‬هاشــمی با تاکیــد بر مقابله‬ ‫پلیس با قانون شکنان تصریح کرد‪ :‬در این عملیات یک‬ ‫متهم دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد‪.‬‬ ‫سرپرست شرکت‬ ‫اب و فاضالب مازندران‬ ‫معرفی شد‬ ‫طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت ابفا کشور‪،‬‬ ‫سرپرســت شــرکت اب و فاضالب مازندران برگزیده و‬ ‫معرفی شــد‪ .‬بــه گــزارش پایگاه خبــری هم وطن طی‬ ‫احکام جداگانه ای از سوی حمیدرضا جانباز مدیرعامل‬ ‫شــرکت ابفــا کشــور‪ ،‬بهــزاد بــرارزاده معــاون مالــی و‬ ‫پشــتیبانی شــرکت به عنوان سرپرســت شــرکت اب و‬ ‫فاضالب مازندران و مجید عبدالهی به عنوان مدیرکل‬ ‫دفتر بازرســی و شــکایات شرکت ابفا کشــور برگزیده و‬ ‫معرفیشدند‪.‬‬ ‫گام اساسی پاالیشگاه‬ ‫اصفهان برای تبدیل شدن‬ ‫به پتروپاالیش‬ ‫معاوناقتصادیوبازرگانیوعضوهیئت مدیرهشرکت‬ ‫پاالیشنفتاصفهانوشرکتپتروشیمیاصفهان گفت‪:‬‬ ‫ایــن شــرکت بــا خرید حدود‪ 42‬درصد ســهام پتروشــیمی‬ ‫اصفهان‪ ،‬گام اساســی برای تبدی لشــدن به پتروپاالیش را‬ ‫برداشت‪ .‬مهدی صرامی بابیان اینکه پاالیشگاه اصفهان‬ ‫‪ 100‬درصــد خــوراک پتروشــیمی اســتان را تامیــن می کنــد‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬با تبدی ل شــرکت پاالیش نفت اصفهان به‬ ‫پترو پاالیش و سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی که به‬ ‫پاالیشگاه وابسته هستند و خوراک خود را از این مجتمع‬ ‫عظیمصنعتیدریافتمی کنند‪،‬نیاز سایرصنایعنیزتامین‬ ‫می شود‪ .‬عضو هیئت مدیره شرکت پاالیش نفت اصفهان‬ ‫با اشاره به اینکه حرکت امروزه کشورهای پیشرفته دنیا به‬ ‫سمت ایجاد واحدهای پترو پاالیشی (تجمیع واحدهای‬ ‫پتروشیمی و پاالیشگاهی) است و این روند اهمیت ویژه‬ ‫موضوع را نشــان می دهد‪ ،‬اذعان داشــت‪ :‬افزایش حاشیه‬ ‫سوداورینفت‪،‬کاهشالودگی‪،‬کاهشهزینهتامینخوراک‬ ‫ومدیریتیکپارچهاز مزایایپتروپاالیششدناست‪.‬سید‬ ‫مصطفیالهیمدیرعاملشرکتپتروشیمیاصفهاننیزبا‬ ‫بیاناینکهباحمایتمدیرانشرکتپاالیشنفتاصفهان‪،‬‬ ‫پیوند پتروشــیمی و پاالیشــگاه اصفهان‪ ،‬محکم تر از قبل‬ ‫خواهد شــد‪ ،‬گفت‪ :‬با بهره گیری از تجربیــات و تعامالت‬ ‫دوسویه و هم افزایی دو شرکت می توان ارزش های افزوده‬ ‫جدید برای پتروشیمی اصفهان ایجاد کرد‪ .‬سید مصطفی‬ ‫الهی تکالیف مجمع عمومی شرکت پتروشیمی اصفهان‬ ‫را نقشــه راه این شــرکت عنوان کــرد و انجــام ان را ضروری‬ ‫دانست و افزود‪ :‬اجرایی شدن پروژه ها و طرح های جامع‬ ‫بهینه سازی شرکت از گام های پیش رو و اقدامات موثر این‬ ‫شرکتبوده کهبایدهرچهسریع تراغاز وپیگیریشود‪.‬‬ صفحه 7 ‫یکشنبه ‪ 05‬اردیبهشت ماه ‪ 25 / 1400‬اوریل ‪ 12 / 2021‬رمضان ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1053‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫کاله برداری رمز ارزها در‬ ‫حال افزایش است‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت‪ :‬درگاه های شرط بندی و قمار‬ ‫در حال کاهش‪ ،‬اما کاله برداری با عنوان رمز ارزها در حال افزایش است‪.‬‬ ‫به گزارشصداوسیما‪،‬سرهنگرامینپاشاییتصریح کرد‪ :‬کاله برداری‬ ‫در ایــن حــوزه به واســطه نااگاهی کاربران و تبلیغــات فریبنده مجرمان‬ ‫سایبری اتفاق می افتد‪ .‬در قمار و شرط بندی کاربران بازنده اند و افرادی‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫که طراح این درگاه ها هستند برنده بازی هستند‪ ،‬اگرچه در دفعات اول‬ ‫پولی هم برای کاربر در نظر گرفته می شود‪ .‬او افزود‪ :‬ارز های دیجیتال در‬ ‫کشور های دیگر‪ ،‬نظام های خاص مالی دارند و با ان ها مبادالت تجاری‬ ‫انجاممی گیرد‪.‬در کشور ماسازوکار هماهنگونظامواحدیبرایرمزارزها‬ ‫وجود ندارد‪ .‬سرویس دهنده ان در کشور ما نیست و خریداری خدمات‬ ‫از کشور ثالث انجام می شود‪ ،‬بنابراین به راحتی مورد سوءاستفاده افراد‬ ‫سودجو قرار می گیرید‪ .‬او گفت‪ :‬هر برنامه نویسی می تواند با واردکردن‬ ‫نسخه جعلی‪ ،‬بورس جهانی و مقدار خرید کاربر را به او بگوید‪ .‬خریدار‬ ‫پولی را واریز می کند و از درگاه‪ ،‬گذرنامه و اعتبار دریافت می کند و در موقع‬ ‫برداشتمتوجهمی شودهیچاعتباریندارد‪.‬‬ ‫جزئیات تزریق واکسن کرونای بیمارانخاصونادر‬ ‫بیماران خاص و صعب العالج ازجمله‬ ‫گرو ههــای در معــرض خطر ازنظــر ابتال به‬ ‫بیماری ‪ ۱۹-COVID‬محســوب می شوند‬ ‫کــه در اولویــت تزریق واکســن کرونــا قرار‬ ‫دارند‪ ،‬حال باید پرســید اولویت بندی این‬ ‫بیماران برای واکسیناسیون چگونه خواهد‬ ‫بود و کجا می توانند واکسن کرونای خود‬ ‫را دریافت کنند؟‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬بیمــاران خــاص و‬ ‫صعب العالج ازجمله گروه های در معرض‬ ‫خطــر ازنظر ابتال به بیمــاری ‪۱۹-COVID‬‬ ‫یشــوند‪ .‬از طرفــی ایــن افراد‬ ‫محســوب م ‬ ‫بــا توجــه بــه وجــود بیمــاری زمین ـه ای که‬ ‫اغلب باعث تضعیف سیســتم ایمنی بدن‬ ‫یشــود یــا به دلیــل مراجعات مکــرر این‬ ‫م ‬ ‫بیمــاران جهت دریافت خدمــت در مراکز‬ ‫درمانی‪ ،‬ریسک مواجهه ان ها در مقایسه‬ ‫با افراد سالم جامعه با ویروس کرونا بیشتر‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬بــر همیــن اســاس مبتالیــان‬ ‫یهــای خــاص و صعب العالج از‬ ‫بــه بیمار ‬ ‫گرو ههــای اولویت دار در دریافت واکســن‬ ‫بــوده و وزارت بهداشــتی ها تالش می کنند‬ ‫کــه واکسیناســیون بــرای کلیــه مبتالیــان‬ ‫یهــای خــاص و صعب العــاج‬ ‫بــه بیمار ‬ ‫به تدریــج و هرچــه ســریع تر انجــام شــود‪.‬‬ ‫بر این اســاس امید است که واکسیناسیون‬ ‫این بیماران علیه کرونا طبق اولویت بندی‬ ‫صورت گرفته‪ ،‬سریع تر محقق شود‪.‬‬ ‫بیماران خاص و صعب العالجی که‬ ‫باید واکسن کرونا دریافت کنند‬ ‫بــه گفته دکتر مهدی شــادنوش‪ ،‬رئیس‬ ‫مرکــز مدیریت پیوند و درمان بیماری های‬ ‫وزارت بهداشــت واکسیناسیون علیه کرونا‬ ‫در بیماران نادر شامل بیماران دیالیز خونی‬ ‫و صفاقــی‪ ،‬هموفیلــی‪ ،‬تاالســمی‪ ،‬ام اس‪،‬‬ ‫‪ ،SMA، EB، CF، MPS‬اوتیســم‪ ،‬پیوند‬ ‫اعضــا و نســوج‪ ،‬بیمــاران مبتالبــه نقــص‬ ‫سیســتم ایمنی اولیه است که این بیماران‬ ‫غبــر ‪ ۵۴۰‬هزار بیمار را شــامل‬ ‫در کشــور بال ‬ ‫شده است‪ .‬حال به دلیل جمعیت بیماران‬ ‫در گروه های مختلف بیماری های خاص و‬ ‫صعب العــاج‪ ،‬تزریــق واکســن به صورت‬ ‫مرحل ـه ای در ایــن گــروه انجــام خواهــد‬ ‫شــد؛ بنابرایــن انتظار می رود که متناســب‬ ‫بــا میــزان واکســن دریافتــی در هــر نوبت‪،‬‬ ‫نسبت به اولویت بندی بیماران و فراخوان‬ ‫نطــور‬ ‫نهــا اقــدام شــود‪ .‬هما ‬ ‫مرحل ـه ای ا ‬ ‫شتــر گفتــه شــد‪ ،‬بیمــاران واجــد‬ ‫کــه پی ‬ ‫شــرایط واکسیناســیون علیــه کوویــد‪،۱۹-‬‬ ‫بیمــاران دیالیــز خونــی‪ ،‬دیالیــز صفاقــی‪،‬‬ ‫هموفیلــی‪ ،‬تاالســمی‪ ،‬ام اس‪SMA، ،‬‬ ‫‪ ،EB، CF، MPS‬اوتیســم‪ ،‬پیوند اعضا و‬ ‫مبتالیان به سرطان‪ ،‬بیماران مبتالبه نقص‬ ‫سیســتم ایمنی به عنوان گروه های پرخطر‬ ‫شناخت هشــده و نیازمنــد تزریــق واکســن‬ ‫کرونا هستند‪ .‬باید توجه کرد که معاونت‬ ‫درمان وزارت بهداشــت برای اعالم لیست‬ ‫بیمــاران واجــد شــرایط‪ ،‬فهرســتی شــامل‬ ‫نــام و نــام خانوادگی بیمار‪ ،‬نوع بیماری یا‬ ‫نــوع ســرطان در بیماران مبتالبه ســرطان‪،‬‬ ‫ اولویت ســوم دریافت واکسن‪ ،‬تمام‬‫بیماران مبتالبه ســرطانی را شامل می شود‬ ‫کــه در حــال پیگیــری درمان هســتند‪ .‬این‬ ‫بیمــاران بــا تائید پزشــک معالــج و گزارش‬ ‫پاتولوژی شناسایی می شوند‪.‬‬ ‫نحوه اولویت بندی بیماران پیوندی‬ ‫برای واکسیناسیون علیه کرونا‬ ‫کــد ملــی و مرکــز درمانــی تهیــه می کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن از اطالعــات موجود در ســامانه‬ ‫یهــای نــادر بــرای بیماران‬ ‫مدیریــت بیمار ‬ ‫پیوند اعضا‪ ،‬ام اس‪ ،‬تاالسمی‪ ،‬هموفیلی‪،‬‬ ‫‪ CF‬و نقــص ایمنــی اولیــه و از ســامانه‬ ‫‪ MedCare‬برای ســایر بیماری ها‪ ،‬استفاده‬ ‫می کند تا لیســت تائید شــده بیماران گروه ‬ ‫هــدف را تنظیم کــرده و ان را به معاونت‬ ‫بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی‪ ،‬برای‬ ‫اســتخراج اخریــن لیســت اســامی ارائــه‬ ‫یکــه ســامانه‬ ‫نحــال ازانجای ‬ ‫دهــد‪ .‬درعی ‬ ‫به روزرســانی شــده ای بــرای شناســایی و‬ ‫تنظیــم لیســت بیمــاران مبتالبــه ســرطان‬ ‫وجــود نــدارد‪ ،‬معاونــت درمان دانشــگاه‬ ‫علوم پزشــکی‪ ،‬بــر اســاس اولویت بندی با‬ ‫هماهنگــی مراکــز شــیمی درمانی دولتــی و‬ ‫غیردولتــی لیســت ایــن بیمــاران را تنظیــم‬ ‫کــرده و نســبت بــه واکسیناســیون ان ها بر‬ ‫نشــده اقــدام‬ ‫تهــای تعیی ‬ ‫اســاس اولوی ‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫اولویت بندی مبتالیان سرطان برای‬ ‫دریافت واکسن کرونا‬ ‫تهــای تعیــن شــده بــرای انجام‬ ‫اولوی ‬ ‫واکسیناسیون مبتالیان به سرطان به شرح‬ ‫زیر است‪:‬‬ ‫‪ -‬اولویــت اول دریافــت واکســن‬ ‫در بیمــاران مبتالبــه ســرطان‪ ،‬بیمارانــی‬ ‫هســتند کــه در حــال دریافــت داروی‬ ‫شــیمی درمانی اند‪ .‬ایــن بیمــاران بــا تائیــد‬ ‫پزشــک معالــج‪ ،‬گواهــی تزریــق اخریــن‬ ‫نوبــت شــیمی درمانی در طــی شــش مــاه‬ ‫گذشــته و گــزارش پاتولــوژی‪ ،‬شناســایی‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫ اولویــت دوم دریافــت واکســن در‬‫بیماران مبتالبه ســرطان‪ ،‬بیمارانی هستند‬ ‫که در حال دریافت درمان رادیوتراپی اند‪.‬‬ ‫این بیماران با تائید پزشک معالج‪ ،‬گواهی‬ ‫تاریخ شــروع و پایان رادیوتراپی و گزارش‬ ‫پاتولوژی شناسایی می شوند‪.‬‬ ‫برای بیماران پیوند اعضاء نیز به دلیل‬ ‫شــرایط ویــژه ای کــه ایــن بیمــاران دارنــد‪،‬‬ ‫بیماران پیوند قلب و ریه در اولویت اول و‬ ‫بیماران پیوند کبد در اولویت دوم و سپس‬ ‫بیماران پیوند کلیه با اولویت بیماران باالتر‬ ‫از ‪ ۵۰‬سال در اولویت سوم قرار دارند‪ .‬باید‬ ‫توجــه کــرد کــه معاونــت درمان دانشــگاه‬ ‫یــا دانشــکده علوم پزشــکی‪ ،‬مراکــز تزریق‬ ‫واکسن کرونا را به معاونت بهداشتی اعالم‬ ‫می کننــد‪ .‬همچنین برای بیمــاران دیالیزی‪،‬‬ ‫تاالســمی و هموفیلی‪ ،‬مرکــز ارائه خدمات‬ ‫واکسیناســیون‪ ،‬همــان مرکز ارائــه خدمات‬ ‫دیالیز‪ ،‬تزریق خون و تزریق فاکتور خواهد‬ ‫بود‪ .‬درعین حال اعالم شــده است که برای‬ ‫یهــا‪ ،‬مراکــز منتخــب حســب‬ ‫ســایر بیمار ‬ ‫صالح دیــد معاونــت درمــان بــا هماهنگی‬ ‫معاونت بهداشت انتخاب و توسط روابط‬ ‫یشــود‪ .‬بر اســاس‬ ‫عمومی اطالع رســانی م ‬ ‫اعــام وزارت بهداشــت‪ ،‬ســایر بیمارانــی‬ ‫کــه بــه بیماری های مزمن مبتال هســتند نیز‬ ‫در فــاز دوم ســند واکسیناســیون قــرار دارند‬ ‫نهــا‬ ‫کــه اســامی و شــیوه واکسیناســیون ا ‬ ‫اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫چرا دچار اضطراب‬ ‫منزلت می شویم‬ ‫یاســوج ‪ -‬محمدامیــن تقوایــی‪ :‬اضطراب منزلت چیســت؟ اضطراب منزلــت هنگامی رخ‬ ‫می دهد که فرد نسبت به شغل و وضعیت مالی خود احساس ترس یا ناامنی کندو یا حس‬ ‫خوبی نسبت به جایگاه اش نداشته باشد‪ .‬در این مقاله کوتاه سعی در شناخت علل ایجاد‬ ‫اضطراب منزلت داریم‪.‬علت اول‪ :‬فقدان محبت و عشق‪ .‬نیاز ما به عشق‪ ،‬اشتیاقمان را به‬ ‫جاه و مقام افزایش می دهد‪ .‬در جوامع فعلی موقعیت و منزلت ماست که تعیین می کند‬ ‫چقدر از دیگران عشق و احترام بگیریم ادم هایی که در موقعیت مهم جامعه هستند برای‬ ‫ما ادم حسابی به شمار می روند و در مقابل دیگران انگار هیچ نیستند و ارزشی ندارند و این‬ ‫باعث شده حتی گروهی از اصناف در جامعه و یا گروهی از افراد موقعیت اجتماعیشان را‬ ‫انکار کنند و این دلیل اول اضطراب منزلت است افراد می ترسند با از دست دادن منزلتشان و‬ ‫یاسبقت گرفتناطرافیانشاندیگردوست داشتنینباشند‪.‬‬ ‫علت دوم‪ :‬خودواالپنداری‪ .‬ما در بزرگسالی با ادم های فخرفروشی سروکار پیدا می کنیم‬ ‫دائما رضایتشان را جلب نماییم‪ .‬وقتی فردی در دوران کودکی به سر می برد‪ ،‬حتی‬ ‫که باید ً‬ ‫اگر گریه کند‪ ،‬فریاد بزند و بداخالق باشد‪ ،‬بازهم در مرکز توجه است و اطرافیانش همیشه‬ ‫بدون قید و شرط به او عشق می ورزند؛ اما هرچه پیرتر بشویم‪ ،‬دایره اجتماعی مان پر از‬ ‫افرادی می شود که نمی توانند ما را بدون چشم داشت دوست داشته باشند؛ بنابراین‪ ،‬برای‬ ‫ت و توجه ان ها باید دائم سعی کنیم که تائید و تحسینشان را به دست اوریم‪.‬‬ ‫دریافت محب ‬ ‫معموال همسعیمی کنیمافرادیراتحتتاثیرقرار بدهیم کهخودشانرابرتراز مامی دانند‪،‬‬ ‫یعنیخودواالپندارها‪.‬‬ ‫علــت ســوم‪ :‬توقع و حســادت‪ .‬اضطــراب درزمانی بــه وجود می اید کــه واقعیت های‬ ‫اجتماعی مطابق انتظارات ما نباشد‪ .‬با بررسی تمام مزایایی که ما در جامعه مدرن داریم‬ ‫و مقایسه ان با امکانات زندگی اروپاییان قرون وسطی ممکن است به دلیل کمبود امکانات‬ ‫اروپاییان قرون وسطا این نتیجه به ذهن ما متبادر شود که چون امکانات گذشتگان بسیار‬ ‫محدود بود درنتیجه اضطراب منزلت ان ها بسیار زیاد بود اما واقعیت این است که به دلیل‬ ‫سلسله مراتب ارثی و سفت وسخت ان دوران‪ ،‬دهقانان کامال پذیرفته بودند که برای بردگی‬ ‫زادهشده اندواز موقعیتاجتماعیخودرضایتداشتند‪.‬ولیدر جامعهشایسته ساالروقتی‬ ‫مردم به این نتیجه رسیدند که می توانند سطح مشخصی از دارای را داشته باشند باعث شد‬ ‫زمانی که فرد این سطح از درامد را نداشته باشد دچار درد و رنج شود و این درد و رنج زمانی‬ ‫که اشخاص متوجه می شدند همسایگانشان چیزی دارند که خودشان ندارند بیشتر می شد‪.‬‬ ‫پس ما به دلیل مقایســ ه کردن خود با دیگران‪ ،‬دچار حســادت و نارضایتی هایی دائمی از‬ ‫وضعیتمانخواهیمشد‪.‬درنتیجه‪،‬اضطرابیدلهره اور گریبانمانراخواهد گرفت‪.‬‬ ‫علت چهارم‪ :‬شایسته ساالری‪ .‬در جوامع شایسته ساالر‪ ،‬فقر منجر به کاهش عزت نفس‬ ‫و درنتیجه‪ ،‬اضطراب منزلت می شود‪ .‬در جامعه مدرن حیثیت قدرت و ثروت نه به عنوان‬ ‫ابزاریبرایمحقق کردنمایحتاجزندگیبلکهبه عنواندستاوردی کهباسخت کوشی‪،‬هوش‬ ‫و فضیلت به دست می اید شناخته می شود؛ بنابراین‪ ،‬اگر فردی ثروتمند نباشد‪ ،‬و زندگی‬ ‫متوسط داشته باشد‪ ،‬دلیل اش را به تنبلی و هوش کم نسبت می دهند‪.‬‬ ‫علت پنجم‪ :‬وابســتگی‪ .‬وابســتگی به کارفرماها‪ ،‬تصمیمات ان ها و شــرایط اقتصادی‬ ‫معموال‬ ‫می تواند اضطراب منزلت را در ما افزایش دهد‪ .‬عالوه بر تصوراتی که ما انسان ها‬ ‫ً‬ ‫درباره استعداد و شانس داریم‪ ،‬بیشترمان هم با این فرض بزرگ می شویم که برای شاغل‬ ‫شدن باید روزی توسط یک کارفرما استخدام شویم؛ اما واقعیت این است که درگذشته‪،‬‬ ‫چنیندیدگاهیوجودنداشتهاستدرنتیجهامروز کسانی کهجذب کارهایدولتینمی شوند‬ ‫دچار اضطرابمنزلتمی شوند‬ ‫میانگینافزایش‬ ‫کرایه تاکسی ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۵‬درصد‬ ‫در کشور است‬ ‫بذرپاشدر دیدار مجمعنمایندگاناستان گلستان‪:‬‬ ‫حسابرسی از ‪ ۲۰‬سرفصل برنامهششم توسعهدر دستور کار دیوان محاسبات قرار گرفت‬ ‫مجمع نمایندگان استان گلستان با حضور در دیوان‬ ‫محاســبات کشــور‪ ،‬با دکتــر مهرداد بذرپــاش رئیس کل‬ ‫دیوان محاسبات دیدار کردند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش دفتــر روابط عمومی و امــور بین الملل‬ ‫دیوان محاســبات کشــور‪ ،‬در این دیدار‪ ،‬دکتر بذرپاش‬ ‫ضمــن اشــاره بــه اقدامــات صــورت گرفته طــی ‪ ۹‬ماه‬ ‫گذشــته‪ ،‬به برنامه های دیوان محاســبات برای ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬پرداخــت و گفــت‪ :‬درصــدد هســتیم موضــوع‬ ‫نظــارت بــر بودجــه‪ ،‬همزمــان بــا اجــرا انجام شــود و‬ ‫شهــای اجــرای بودجــه در‬ ‫بــه همیــن منظــور‪ ،‬گزار ‬ ‫دســتگاه های اجرایی در بازه زمانی ‪ ۲‬ماهه تهیه و در‬ ‫اختیار نمایندگان محترم قرار خواهد گرفت‪ .‬رئیس کل‬ ‫دیوان محاسبات کشور تحقق شعار سال را در اولویت‬ ‫دانست و از دستور کار قرار دادن ‪ ۵‬قانون اصلی حوزه‬ ‫تولید در کنار قانون اجرای سیاست های کلی اصل ‪۴۴‬‬ ‫قانون اساسی‪ ،‬خبر داد‪ ۵ .‬قانون اصلی مرتبط با حوزه‬ ‫اصلی عبارت اند از‪:‬‬ ‫ قانــون رفــع موانع تولید و رقابت پذیــر و ارتقای‬‫نظام مالی کشور‬ ‫ قانــون حمایــت از شــرکت ها و موسســات‬‫دانش بنیان و تجاری سازی نواوری ها و اختراعات‬ ‫ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار‬‫ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی‬‫کشور و حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز‬‫او در خاتمه‪ ،‬با تاکید بر اختصاص حداقل یک سوم‬ ‫از زمــان خــود بــه رتق وفتــق امــور و هماهنگــی بیــن‬ ‫دستگاه های اجرایی در راستای حل مسائل‪ ،‬پیرامون‬ ‫شــروع تدوین برنامه هفتم توســعه اظهار داشــت‪۴ :‬‬ ‫سال از برنامه ششم می گذرد و حسابرسی ‪ ۲۰‬سرفصل‬ ‫ایــن برنامــه را در دســتور کار قرارداده ایــم تا در برنامه‬ ‫هفتم‪ ،‬تصمیم سازی مناسب تری شکل بگیرد‪ .‬در این‬ ‫جلسه‪ ،‬مسئوالن اداره کل دیوان محاسبات در استان‬ ‫گلســتان گزارشــی از اقدامات خود را ارائه کردند و در‬ ‫ادامــه‪ ،‬تعــدادی از اعضــای مجمع نمایندگان اســتان‬ ‫گلســتان بــه بیــان دیدگا ههــا و مباحــث مدنظــر خود‬ ‫پرداختنــد‪ .‬بــر اســاس گــزارش اداره دیوان محاســبات‬ ‫استان گلستان‪:‬‬ ‫ بررسی تسهیالت پرداختی از محل منابع صندوق‬‫توسعه ملی بابت طرح ها و پروژه های جهاد کشاورزی‬ ‫و منابع طبیعی با تاکید بر تاثیر ان بر اشتغال استان‬ ‫ بررســی رعایــت الزامــات قانونــی در واگــذاری‬‫مجتمع های پرورش میگوی شــیالت اســتان به بخش‬ ‫غیردولتی‬ ‫ بررســی معوقات بانکی و مالیاتی (عدم وصول‬‫صحیحدرامدها)‬ ‫ بررســی عملکرد دستگاه های اجرایی در مقابله‬‫با ساخت وســازهای غیرمجــاز در خــارج از حریم های‬ ‫قانونی‬ ‫ بررســی اثــار ســموم افــات نباتی بــر محصوالت‬‫کشــاورزی‪ ،‬بررســی اعتبارات اختصاص یافتــه به طرح‬ ‫اقدام ملی مسکن‬ ‫شهــای اولوی ـت داری بــود کــه در‬ ‫ازجملــه گزار ‬ ‫شش ماهه دوم سال ‪ ۱۳۹۹‬ارائه شده است و اخبار ان‪،‬‬ ‫متعاقبا به اطالع عموم خواهد رسید‪ .‬تقدیر از گزارش‬ ‫به موقع تفریق و گزارش های موضوعی مناسب و ارائه‬ ‫بهنگامان هابهنمایندگانوهمچنینبرپایینمایشگاه‬ ‫دســتاوردهای دیــوان محاســبات در مجلــس‪ ،‬تــداوم‬ ‫اطالع نمایندگان از گزارش ها‪ ،‬تشکر از رویکرد جدید‬ ‫دیوان محاسبات در ارتباط گیری با نمایندگان مجلس‪،‬‬ ‫تقاضای رســیدگی به برخی موضوعات اســتانی‪ ،‬لزوم‬ ‫نظارت موثر بر چگونگی تخصیص و اجرای بودجه در‬ ‫استان ها‪ ،‬حمایت از سرعت گرفتن اقدامات و ارسال‬ ‫گزارش ها در دیوان محاسبات‪ ،‬لزوم نظارت حداکثری‬ ‫دیوان محاســبات بر عملکرد بانک ها و شــهرداری ها‪،‬‬ ‫ابتــکار عمــل در نحــوه ی نظارت بــر اجــرای بودجه و‬ ‫توجه به حقوق کشاورزان ازجمله موضوعاتی بود که‬ ‫در سخناننمایندگانمجمعاستان گلستانمطرحشد‪.‬‬ ‫در پایان این جلســه‪ ،‬دکتر مهرداد بذرپاش با معرفی‬ ‫غالمحســین زارعــی به عنــوان مدیــرکل جدیــد دیوان‬ ‫محاســبات در اســتان گلســتان‪ ،‬از زحمات سید احمد‬ ‫حســینی زاده مدیرکل سابق که به مقام بازنشستگی‬ ‫نائل امده‪ ،‬تقدیر به عمل اورد‪.‬‬ ‫اسیب هایی کهنوجواناناز اثار ترجمه ایمی بینند‬ ‫حجت اهللناظریسرپرستحوزههنریاستانتهران‬ ‫از اسیب های موجود در برخی اثار ترجمه ای گفت‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬ادبیات کودک‬ ‫و نوجوان ایران سال هاســت که درخت تنومند و پربار‬ ‫خــود را بــه ادبیات ترجم ـه ای داده و کتاب های غربی‬ ‫در کنــج کتابخانه های کــودکان و نوجوانــان ایرانی جا‬ ‫خوش کرده است‪ .‬البته نه به این منظور که تمامی اثار‬ ‫ترجمه ای بافرهنگ ایرانی سازگاری ندارد‪ ،‬اما با توجه‬ ‫به ظرفیت های غنی ادبیات ایران‪ ،‬جای سوال است که‬ ‫چراناشرانبه جایتالیف‪،‬دستبهترجمهمی زنند‪.‬به‬ ‫همیندلیلبرایبررسیچراییاینمسئله گفت وگویی‬ ‫با حجت اهلل ناظری سرپرست حوزه هنری تهران ترتیب‬ ‫داده ایم که در ادامه ان را می خوانید‪ .‬حجت اهلل ناظری‬ ‫سرپرست حوزه هنری استان تهران در خصوص افزایش‬ ‫امــار کتاب های ترجم ـه ای به خبرنگار ما گفت‪ :‬کتاب‬ ‫کودک و نوجوان را می توان در دودســته بندی قرارداد‪.‬‬ ‫اولیــن دســته بندی‪ ،‬کتاب های تالیفی اســت و دیگری‬ ‫کتاب هایــی اســت کــه به صورت ترجمــه در بازار نشــر‬ ‫وجود دارد‪ ،‬اما یکی از عللی که اکثر ناشران به سمت‬ ‫کتاب های ترجمه ای می روند‪ ،‬بحث هزینه کتاب های‬ ‫ترجمه ایاست؛زیرا کار تالیفیکیاز سخت ترین کار ها‬ ‫اســت‪ .‬نویســنده باید بر اســاس ان کتابی که به عنوان‬ ‫مولف می نویسد تحقیق و پژوهش کند‪ .‬گاهی سال ها‬ ‫نیاز است تا یک اثر کودک و نوجوان درواقع نوشته شود‬ ‫وبعددر معرضعمومقرار بگیرد‪.‬درحالی که کار ترجمه‬ ‫کار راحت تری است‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬معمول شده اکثر‬ ‫مترجم ها و دوستان دیگری که در حوزه ادبیات فعالیت‬ ‫می کنند‪ ،‬کار ها و نمونه هایی که در دنیا فروش بیشتری‬ ‫داشته یا فراگیرتر بوده است را انتخاب می کنند و پس‬ ‫از ترجمه‪ ،‬در دسترس کودک و نوجوان و مخاطب قرار‬ ‫می دهند‪ .‬قطعا این فرایند اثار و تبعات مخربی را به‬ ‫همراه خواهد داشت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬هر فرهنگ و زیست‬ ‫بومی‪ ،‬شرایط و اقتضائات خاص خود را دارد و مبتنی‬ ‫بر یک رگه های اصیلی از فرهنگ کشور رفتارها‪ ،‬الفاظ و‬ ‫کلماتشکل گرفتهاست کهبنیان هایفرهنگیوفکری‬ ‫یک کشور را ایجاد می کند و می سازد؛ بنابراین وقتی ما‬ ‫بــدون تحقیق و بر اســاس فراگیر بــودن یک کتابی که‬ ‫در دنیــا وجــود دارد‪ ،‬فــارغ از اینکــه ان را برای خودمان‬ ‫یســازی کنیم‪ ،‬ترجمه می کنیم‪ ،‬تبعاتش قطعا به‬ ‫بوم ‬ ‫مخاطــب مــا خواهد رســید؛ یعنــی خیلــی از رفتار های‬ ‫کودک و نوجوان ما بر اساس این کتاب هایی بر اساس‬ ‫رفتار های ایرانی اسالمی نیست‪ ،‬شکل می گیرد و فارغ از‬ ‫این هیاهویی که در دنیا وجود دارد‪ ،‬به عنوان تولیداتی‬ ‫کــه در حوزه کودک نوجوان انجام می شــود‪ ،‬به فروش‬ ‫می رسد‪ .‬ناظری افزود‪ :‬شاید دلیل اصلی اینکه ناشران‬ ‫به دنبال این ترجمه ها می روند‪ ،‬به دست اوردن سود و‬ ‫فروشبیشتراستوازانجایی کهناشرانبهدنبالفروش‬ ‫کتاب هستند و بر اساس تبلیغات در دنیا‪ ،‬به مضامین‬ ‫تربیتی کتاب ها توجه نمی کنند‪ .‬همچنین چرخه بازار و‬ ‫ذائقه مردم بسیار مهم است و با توجه به برگشت های‬ ‫ضعیف حوزه کتاب‪ ،‬به سراغ کتاب هایی می روند که‬ ‫بتواند روی ان ها مانور بدهند و با تبلیغات‪ ،‬فروش ان‬ ‫را بیشــتر کنــد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬یکی از نقاط ضعف ما در‬ ‫حــوزه ادبیــات کــودک و نوجوان‪ ،‬این اســت که تعداد‬ ‫نویســندگانی کــه در عرصه کــودک و نوجوان فعالیت‬ ‫می کنند‪ ،‬به شدت کم شده و به تعداد انگشتان دست‬ ‫می رسد کهان همنویسندگانیهستند کهبرایفضا های‬ ‫هنــری مثل کانون پرورش فکــری کودکان و نوجوانان و‬ ‫حوزههنریدست به قلممی شوند؛درحالی کهاگرتعداد‬ ‫نویسندگان حوزه کودک و نوجوان خوبی تربیت کنیم‪،‬‬ ‫می توان اثار قابل توجه و خوبی را برای کشورمان تولید‬ ‫کرد کهمبتنیبرفضایفولکلور کشور ماباشند‪،‬مخاطب‬ ‫کودک و نوجوان از این اثار بهره خواهد برد و درنتیجه‬ ‫تعداد کتاب های تالیفی ما زیاد خواهد شد‪ .‬سرپرست‬ ‫حــوزه هنــری تهران بیان کــرد‪ :‬در روزگار امــروز هر کاری‬ ‫باید سواد خاص خودش را داشته باشد‪ .‬ما حتی خرید‬ ‫کتاب را نباید امری بدیهی تلقی کنیم و بر اساس تصاویر‬ ‫و عوامــل ظاهری در کتاب‪ ،‬خریــد انجام دهیم‪ .‬پدر و‬ ‫مادری که برای فرزندشان احترام قائل هستند‪ ،‬باید در‬ ‫مورد محتوای یک کتاب تحقیق کنند و بر اســاس ان‪،‬‬ ‫کتاب را برای بچه انتخاب کنند؛ بنابراین اگر این سواد‬ ‫در پــدر و مــادر اتفــاق بیافتد و به این بینش برســند که‬ ‫این خوراک فرهنگی که من برای فرزندم مهیا می کنم‪،‬‬ ‫به همان میزان که روی خوراک و پوشاکشــان حســاس‬ ‫هستم‪ ،‬باید در مورد خرید کتاب هم همین وسواس را‬ ‫به خرج دهم‪ .‬چه این محتوا را فرزندم بخواند یا من‬ ‫برای ان بخوانم‪ ،‬در اینده اش تاثیر می گذارد‪ .‬ناظری در‬ ‫ادامه افزود‪ :‬کار فرهنگی کاری سخت و زمان بری است‪.‬‬ ‫باید کسی که به عنوان ناشر یک اثری را نشر می دهد از‬ ‫بازار شناختداشتهباشد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل اتحادیه تاکســیرانی شــهری کشــور گفت‪ :‬میانگیــن افزایش کرایه‬ ‫تاکســی در شــهرهای کشــور در ســال جــاری بیــن ‪ ۲۵‬تــا ‪ ۳۵‬درصــد اســت که در‬ ‫شــهرهای مختلف این میزان بســتگی به مصوبات مربوط به شــوراهای اســامی‬ ‫شهر دارد‪.‬‬ ‫مرتضــی ضامنــی در گفت وگــو بــا ایرنــا افــزود‪ :‬هرســال در بهمن یا اســفندماه‬ ‫فرایند افزایش قیمت کرایه تاکســی پیشــنهاد می شــود‪ ،‬شــوراهای اســامی شــهر‬ ‫مرجع تغییر نرخ کرایه تاکسی ها است به این ترتیب که فرایند تعیین نرخ کرایه‬ ‫تاکســی بر اســاس قانون شــهرداری ها در اواخر سال بر اساس پیشنهاد واحدهای‬ ‫کارشناســی ســازمان تاکســیرانی در قالب الیحه به شورای اسالمی هر شهر ارسال‬ ‫می شــود و شــورای شــهر در ادامــه پــس از بررســی‪ ،‬تصویــب و درنهایــت تائیــد‬ ‫فرمانداری مربوطه کرایه قانونی هر شــهر را اعالم می کند که در ســال جاری نیز‬ ‫این فرایند در جریان اســت‪ .‬مدیرعامل اتحادیه تاکســیرانی شــهری کشور اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬افزایش قیمت کرایه تاکســی از ســوی شــهرداری ها که به عنوان مصوب‬ ‫شــوراهای اســامی شهرها اعالم می شــود به صورت برچسب در داخل تاکسی ها‬ ‫نصــب می شــود و الزم االجرا اســت‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬چنانچه در ایــن زمینه تخلفی‬ ‫مشــاهده شــود شــهروندان می توانند در شهرها با استفاده از شــماره های تلفن و‬ ‫درگاه های ارتباطی که از طریق شهرداری ها و سازمان های تاکسیرانی اعالم شده‬ ‫اســت‪ ،‬اعــام تخلــف کننــد و همین طور شــهروندان می توانند این گونــه تخلفات‬ ‫را به صــورت حضــوری هــم در ســازمان های تاکســیرانی به عنــوان شــکایت ثبــت‬ ‫کننــد و همچنیــن بازرســان تاکســیرانی هــم موظف هســتند در بازرســی های خود‬ ‫این گونــه مــوارد را رعایت کنند و تخلفات موردبررســی قــرار می گیرد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫اتحادیه تاکســیرانی های شــهری کشــور در پاســخ به این ســوال که افزایش نرخ‬ ‫کرایه تاکســی ها فقط یک بار در ســال انجام می شــود یا بیشــتر‪ ،‬گفت‪ :‬الزامی بر‬ ‫فقــط یک بــار افزایــش در ســال وجود نــدارد‪ ،‬بلکه اگــر فرایند افزایش بر اســاس‬ ‫قانــون پیش بینی شــده باشــد و مراحــل ان هم طی شــود می توانــد بیش از یک بار‬ ‫در ســال هم باشــد‪ ،‬اما در ابتدای هرســال با توجه به افزایش نرخ تورم شــاهد‬ ‫افزایش نرخ کرایه تاکســی هم هســتیم‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬به عنوان مثال سال گذشته‬ ‫بــا توجــه بــه شــیوع ویروس کرونــا و کاهش ترددهــای شــهری و همچنین کاهش‬ ‫تعــداد مســافران در تاکســی ها و اینکــه رانندگان تاکســی ها موظف شــدند بیش‬ ‫از ســه مســافر را جابجــا نکننــد در برخــی شــهرها دو بــار کرایــه تاکســی افزایــش‬ ‫یافت‪ ،‬اما اگر شــرایط خاصی نباشــد معموال فقط یک بار افزایش کرایه در سال‬ ‫را داریم‪ .‬ناوگان فعال تاکســیرانی با ‪ ۳۱۸‬هزار خودرو تاکســی در ســطح کشــور‬ ‫مشــغول ارائــه خدمــت اســت که از ایــن تعداد در شــهر تهران ‪ ۷۶‬هــزار خودرو‬ ‫تاکســی فعال هســتند‪ .‬رانندگان تاکســی از مشاغل و اقشار اســیب پذیر هستند و‬ ‫در مدت زمانی که از شــیوع کرونا می گذرد ‪ ۱۳۸۳‬راننده تاکســی به کرونا مبتال‬ ‫شــده اند و ‪ ۱۵۲‬نفر از ان ها هم فوت کرده اند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1367

روزنامه رویداد امروز 1367

شماره : 1367
تاریخ : 1401/03/21
روزنامه رویداد امروز 1366

روزنامه رویداد امروز 1366

شماره : 1366
تاریخ : 1401/03/19
روزنامه رویداد امروز 1364

روزنامه رویداد امروز 1364

شماره : 1364
تاریخ : 1401/03/17
روزنامه رویداد امروز 1363

روزنامه رویداد امروز 1363

شماره : 1363
تاریخ : 1401/03/16
روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!