روزنامه رویداد امروز شماره 1052 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1052

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1052

روزنامه رویداد امروز شماره 1052

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ #‬من‪-‬ماسک‪-‬می زنم‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 04‬اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪ 24‬اوریل ‪2021‬‬ ‫‪ 11‬رمضان ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1052‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫باوجودابهاماصالح طلبان گزینه هایرقیبهرروز‬ ‫بیشترمی شود‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫صفطوالنیاصول گرایان‬ ‫‪02‬‬ ‫اولویتدولتتامینواکسن‬ ‫موردنیاز از خارج است‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪27‬‬ ‫رویدا د خراسان رضوی‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫‪ ۳۳‬درصد افزایش‬ ‫تعرفهدر انتظار مشترکان‬ ‫پرمصرف‬ ‫‪ ۵۰‬درصد خودروها بورسی می شوند‬ ‫اعالم جزییات عرضه خودرو در بورس کاال‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫سفره های‬ ‫اسمانی افطار در‬ ‫حرم مطهر رضوی‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪28‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1046‬‬ ‫رویاد دخراسان رضوی‬ ‫فروردین ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫استاندار گیالن‪:‬‬ ‫همهدستگاه هاملزمبه‬ ‫همکاریبرای اجرای طرح‬ ‫اقدامملیمسکنهستند‬ ‫بیمارستانسیارکروناییاحسان‬ ‫برنامه هایی که با رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتیبرگزار می شود‬ ‫ورزش‬ ‫با توجه به شیوع بیماری کرونا و افزایش مراجعات بیماران به مراکز درمانی و رشد چشم گیر بستری های کرونایی ‪،‬ستاد اجرایی فرمان امام (ره) بنا به درخواست وزارت بهداشت ‪ ،‬بیمارستان‬ ‫سیار خود را در بیمارستان های مسیح دانشوری و بوعلی مستقر کرده تا در خدمت کادر درمان و مردم باشد‬ ‫محرمنویدکیاوسخت ترین‬ ‫بردفصل‬ ‫‪ruydadiran.‬‬ ‫‪com‬‬ ‫‪info@ruyda‬‬ ‫‪diran.com‬‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫مجازیقرانتهران‬ ‫برگزارینمایشگاه‬ ‫از ‪ ۱۱‬اردیبهشت‬ ‫‪ /‬شماره ‪1046‬‬ ‫شنبه ‪28‬‬ ‫بهداشتی برگزار می‬ ‫نمایشــگاه مجازی‬ ‫داد‪ :‬در این‬ ‫ت پروتکل های ‬ ‫ــی فروشــگاهی‬ ‫دو بخــش اصل‬ ‫ هایی که با رعای‬ ‫رحمتی‪-‬مشــهد‬ ‫وجــود دارد کــه‬ ‫ســحر‬ ‫برنامه‬ ‫و محتوایــی‬ ‫ـس گــروه قــران و‬ ‫فروشــگاهی بــه فروش‬ ‫مقدس‪:‬رئیـ‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫بخش‬ ‫کل فرهنگ و ارشاد‬ ‫عترت اداره‬ ‫چاپــی که ناشــران‬ ‫ی خستگی ناپذیر ‬ ‫کتابهــای‬ ‫ـان رضوی از اغاز‬ ‫اسالمی خراسـ‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫ ها‬ ‫مجازی قران محمدتقی کاظمی نسب‬ ‫از وزارت‬ ‫به کار نمایشــگاه‬ ‫تالش ن سالمت در جبهه ‬ ‫ـوز چــاپ گرفتــه‬ ‫اســالمی مجـ‬ ‫‪ ۱۱‬اردیبهشــت و‬ ‫مدافعا‬ ‫کریم تهران از‬ ‫مقدس اختصاص‬ ‫ا کرونا ثبت شود‬ ‫ـوزه دیــن و دفاع‬ ‫نمایشگاهبهمدت‬ ‫باشــند در حـ‬ ‫فعالیتاین‬ ‫اینکه خانه کتاب و‬ ‫رمضان‪ ،‬زیارت در کنار‬ ‫مبارزه ب‬ ‫کاظمی نسب بابیان‬ ‫مجازی خبر داد‪.‬‬ ‫های معنوی ماه‬ ‫‪ ۱۰‬روز در فضای‬ ‫در شب‬ ‫پزشــکی مشــهد‬ ‫نسب با دارد‪.‬‬ ‫بخش فروشگاهی‬ ‫باصفــای افطاری‬ ‫دانشــگاه علوم‬ ‫محمدتقی کاظمی‬ ‫ایران بهعنوان مجری‬ ‫ـفرههای ســاده و‬ ‫شــین رئیس‬ ‫حجتاالسالم‬ ‫بهرهمندی از سـ‬ ‫کریم ادبیات‬ ‫کرونا اظهــار کرد‪:‬‬ ‫اســت ادامه داد‪:‬‬ ‫زائرین حرم مطهر‬ ‫نمایشگاه مجازی قران‬ ‫جان دانشــگاهی مبــارزه بــا‬ ‫قران انتخابشــده‬ ‫معاونت خدمات‬ ‫ـگاه‬ ‫برگزاری‬ ‫همت‬ ‫مدت ‪ ۱۰‬نمایشـ‬ ‫در قــرارگاه‬ ‫ناپذیر مدافعــان‬ ‫نمایشگاه مجازی‬ ‫اعالم زمان‬ ‫کــه به‬ ‫ـب و تماشــایی‬ ‫هــای خســتگی‬ ‫مجازی قران کریم به‬ ‫دیدهشــده‪ ،‬دلچسـ‬ ‫نمایشگاه همچون‬ ‫تجربههــا و تالش‬ ‫هجدهم بستر این‬ ‫گفت‪ :‬نمایشگاه‬ ‫رضوی تدارک‬ ‫در جبهه مبارزه با‬ ‫برایاولینبار بهدلیل‬ ‫از ‪ 430‬روز است‬ ‫شــت مصادف با‬ ‫است کهسال گذشته‬ ‫سالمت که بیش‬ ‫از ‪ ۱۱‬تا ‪ ۲۰‬اردیبه‬ ‫برگــزار کتاب‬ ‫خدماترسانی‬ ‫کتاب برگزار شد و در‬ ‫است‪.‬‬ ‫جمع خانواده بعد‬ ‫روز‬ ‫ـبانهروزی در حال‬ ‫ـاه مبــارک رمضــان‬ ‫کرونا از سوی خانه‬ ‫که تنهــا و یا همراه‬ ‫ســت و هفتــم مـ‬ ‫کرونا بهصورت شـ‬ ‫فرهنگ و ویروس‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫و بازدیدکنندگان‬ ‫زائرا‬ ‫رعایت‬ ‫و ماندگار شود‪.‬‬ ‫تــا بی‬ ‫مغرب و عشــا‪ ،‬بــا‬ ‫ثبت اثر میکردند‬ ‫قدردانــی از وزیــر‬ ‫هستند باید ثبت‬ ‫ـه نمــاز جماعت‬ ‫انجا ناشران‬ ‫میشــود‪ .‬او ضمــن‬ ‫به بیماران‬ ‫ـه اینکه امســال‬ ‫ـاراتی که کتاب را‬ ‫از اقامـ‬ ‫تناول بســتههای‬ ‫به اینکه هماکنون‬ ‫عــی با اشــاره بـ‬ ‫موردنظر خود را از انتشـ‬ ‫اجتماعــی مشــغول‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬با توجه‬ ‫دکتــر شــاپور بدی‬ ‫فاصلههــای‬ ‫دوره از کتاب‬ ‫ســالمت و با شــعار‬ ‫در سبد خرید قرار‬ ‫ارشاد‬ ‫مانع از برگزاری این‬ ‫بود‪ ،‬انتخاب کرده و‬ ‫اند‪ .‬یکی از همین‬ ‫به نام مدافعان‬ ‫افطاریمیشوند‪.‬‬ ‫ـیوع ویروس کرونا‬ ‫بارگاه رضوی نیامده‬ ‫حمداهلل ارائه کرده‬ ‫هفته ســالمت‬ ‫شده‬ ‫محتوایی نمایشگاه‬ ‫متبرک‬ ‫گذاری‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫نام‬ ‫استانبوسی‬ ‫عادالنهتر و سالمتر‬ ‫فیزیکی بــوده به‬ ‫کوچکی پهن کردهاند‬ ‫دادند‪ .‬او درباره بخش‬ ‫سنت ایینی‬ ‫ــویم با لبخندی‬ ‫شــگاه بهصورت‬ ‫ســاخت جهانی‬ ‫احیای یک‬ ‫خانوادگی‪ ،‬سفره‬ ‫ســال اســت که‬ ‫عترتاین می‬ ‫تــرت تالش دارد‬ ‫را که جویا میش‬ ‫ماه مبــارک‪ ،‬بعد از‬ ‫نمای‬ ‫ـون دایرههای‬ ‫کرد‪ :‬بیش از یک‬ ‫معاونت قران و ع‬ ‫نکردهانــد‪ .‬دلیــل‬ ‫باز کردن روزههای‬ ‫ومعاونتقرانو‬ ‫روزهــای نخســت‬ ‫ــل هســتیم و چـ‬ ‫ـت خاطرنشــان‬ ‫قــران گفت‪:‬‬ ‫باهمتوزیرمحترم‬ ‫پرســروصدا مشــغول‬ ‫از همــان‬ ‫میکنم‪ .‬امیدوارم‬ ‫کرونا شــده اســت‬ ‫ممتاز را که در فضای‬ ‫از تحفه رمضانی‬ ‫ـا در ســفر ماهعس‬ ‫اسـ‬ ‫مجازی در دسترس‬ ‫را و شــلوغ و‬ ‫امام هشتم افطار‬ ‫ویروس منحوس‬ ‫مغرب و عشــا‪ ،‬زائران‬ ‫مجموعههای شاخص و‬ ‫میگوینــد‪ :‬مـ‬ ‫نمایشگاه بهصورت‬ ‫ـی بســته افطــاری‬ ‫که با رزق و روزی‬ ‫کشــورمان درگیر‬ ‫درگاه حضرت حق‬ ‫اقامه نماز‬ ‫هــای پزشــکی‪،‬‬ ‫دهند‪ ،‬شناسایی کند و‬ ‫با تاکید بر تا‬ ‫دوره از‬ ‫روزه نبودیــم‪ .‬وقتـ‬ ‫میشوند‪ .‬طرحی‬ ‫خودهستند‪.‬‬ ‫ـای نخســت کادر‬ ‫روزه ان شااهلل مقبول‬ ‫ضمــن قدردانی از‬ ‫قرار میگیــرد‪ .‬او‬ ‫خدماتی ارائه می‬ ‫مقدس رضوی متنعم‬ ‫مســافریم‪،‬‬ ‫خودمان از ان استفاده‬ ‫از همــان روزهـ‬ ‫«افطاری همین یک‬ ‫ـوم عالقهمندان‬ ‫ـواده از این جمع‪،‬‬ ‫ـتان مجازی‬ ‫کارکنان نظام سالمت‬ ‫نمایشگاه مجازی قران‬ ‫اســتان‬ ‫و‬ ‫دلمان نیامد‪ ،‬فقط‬ ‫عمـ‬ ‫مــادر خانـ‬ ‫از سنت ارزشمند‬ ‫جامعه بــزرگ قرانی اسـ‬ ‫قیامت نجاتم دهد‪.‬‬ ‫میگوید‪:‬همیشه‬ ‫بهداشتی و تمامی‬ ‫حضور انها را در‬ ‫گرفتیم‪،‬‬ ‫نخستین بار برگرفته‬ ‫بســتگانمان که‬ ‫مطهر باشد و در روز‬ ‫اینطرحمعنوی‬ ‫کــه انتظــار مــا از‬ ‫ـگاه قران زمینه‬ ‫پرســتاری‪،‬‬ ‫افرینی کردند و در‬ ‫ـات و مراکز قرانی و‬ ‫کردیم برای خانواده و‬ ‫برای‬ ‫مسئوالناجرای‬ ‫صحنهای حرم‬ ‫این‬ ‫گذشــته هــم که در‬ ‫زمان برگزاری نمایشـ‬ ‫این کارزار حماسه‬ ‫نماید و تمام موسسـ‬ ‫زائر کنیــم‪ ،‬فکر‬ ‫هر شب در گستره‬ ‫مشهد و حضرت‬ ‫روزی مبارک‬ ‫ـیده و ســالهای‬ ‫در خط مقدم‬ ‫حضــور فعــال در‬ ‫شاهد فراهم‬ ‫اواســط فروردین‬ ‫طرفتر‪ ،‬خانــواده‬ ‫ســاده»‪،‬‬ ‫مجازی فعالیت دارند‪،‬‬ ‫ـت توفیق زیارت‬ ‫از اقــا به ما رسـ‬ ‫امیدواریم همانطور که‬ ‫از‬ ‫شدیم‪ ،‬دستخالی‬ ‫ان‬ ‫ـفانه‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫فرش‬ ‫ا‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وقت‬ ‫که در بستر فضای‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫چهارم کرونا که متا‬ ‫به فاصله چنــد‬ ‫رضا (ع) اجرا می‬ ‫زمان پدر خیلی‬ ‫عنوان سوغاتی ببریم‪.‬‬ ‫حرم مشرف می‬ ‫اســت بیان کرد‪:‬‬ ‫نمایشگاه دینی‬ ‫درگیــر ان شــده‬ ‫خواهند داشت‪ .‬رئیس‬ ‫حضرت‬ ‫خانواده‪ ،‬از بســتههای‬ ‫موج‬ ‫خوردن هســتند‪ ،‬هم‬ ‫پیدا نکردهاند‪ ،‬به‬ ‫لحظات افطار‬ ‫و مشــهد‬ ‫افطاری امسال خیلی‬ ‫در نخستیندوره‬ ‫نمایشگاه حضور‬ ‫در کنــار اعضــای‬ ‫مادر رضا (ع) را‬ ‫دیگری گرم افطاری‬ ‫استقبالخوبمردم‬ ‫گشتیم ولی بستههای‬ ‫مهم در در این‬ ‫زائــران‬ ‫اســتان خراســان رضــوی ســالمت بــا تمــام توان‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫ـی را میخواند و‬ ‫هرکــدام شــامل‬ ‫مناسب حال زائران‬ ‫بودیم شــاهد این‬ ‫حرم برنمی‬ ‫عتــرت اداره کل‬ ‫قران جیبی کوچکـ‬ ‫است که در کنار مواد‬ ‫دیدهشــده کــه‬ ‫همچنــان مدافعــان‬ ‫افطاری‬ ‫همراه دوستان خود به‬ ‫گــروه قــران و‬ ‫ـازی کتاب تهران‬ ‫افطــاری تــدارک‬ ‫نان‪ ،‬پنیر‪ ،‬خانــواده‪،‬‬ ‫کامل است‪ .‬خوب‬ ‫حســینی بعــد از‬ ‫ویروس بــرای نجات‬ ‫داشــت‪ :‬ثبتنام‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫مجـ‬ ‫عترت باشیم‪ .‬کاظمی‬ ‫بینزائران‪ ،‬برخی‬ ‫مواد مغذی ازجمله‬ ‫نماز اســت‪ .‬اقای‬ ‫گوشه باسلیقه و‬ ‫ســان رضوی بیان‬ ‫گذاشــتهاند تا اگر‬ ‫مبــارزه بــا ایــن‬ ‫از‬ ‫مند مشــغول اقامــه‬ ‫قران و‬ ‫مجموعه کاملــی از‬ ‫اســالمی خرا‬ ‫هایدوستانه‪،‬در‬ ‫شــتی هم‬ ‫در خــط مقــدم‬ ‫هشتم برای قسمت‬ ‫درمان دانشــگاه‬ ‫ـات قرانــی از ‪۲۳‬‬ ‫دسر است‪ ،‬بهره‬ ‫یکیاز همین گروه‬ ‫نمایشگاه مجازی مدیرکل فرهنگ و ارشاد‬ ‫دارنــد‪ .‬معاون‬ ‫درگاه خدا و امام‬ ‫ناشــران و موسسـ‬ ‫گویند غذایی‪ ،‬پد الکی بهدا همراهشنیست‪،‬بعداز‬ ‫کشمش‪ ،‬گردو و‬ ‫اجرای امدهاند‪.‬‬ ‫ـان بیمــاران قــرار‬ ‫ـب ضمن تشــکر از‬ ‫حرم شکرگزاری به‬ ‫مشغول افطارند‪ .‬می‬ ‫بــرای حضور‬ ‫شــیر‪ ،‬خرما‪،‬‬ ‫احیانالوازمبهداشتی‬ ‫قدردانــی از تمامــی‬ ‫فروردین تمام ناشران‬ ‫رمضان‪ ،‬نظرش را درباره‬ ‫جـ‬ ‫همــه طرحهای‬ ‫نسـ‬ ‫خصوص نگاه ویژه به‬ ‫خلوتی از صحن قدس‬ ‫اماکن کسی‬ ‫مشــهد ضمــن‬ ‫شروع شد و تا‪۳۱‬‬ ‫این برنامه همثل‬ ‫شدن زیارت در ماه‬ ‫اقدامبهافطار کند‪.‬‬ ‫خراسان رضوی در‬ ‫های بهداشــتی در‬ ‫پزشــکی‬ ‫استان فروردین‬ ‫معلوم است که از‬ ‫میشــوند‪.‬‬ ‫مختلف دانشــگاه‬ ‫ـه مایل به حضور‬ ‫رعایت کامــل موازین‬ ‫ضدعفونیدستانش‪،‬‬ ‫اسالمی‬ ‫رعایــت پروتکل‬ ‫استان گفت‪ :‬نقش‬ ‫ساده» میگوید‪:‬‬ ‫و مراکــز قرانی کـ‬ ‫قابلمالحظهای‬ ‫علــوم ســالمت در حوزههای‬ ‫ـرت رضــا (ع) بــا‬ ‫ـود‬ ‫امکان‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫«افطاری‬ ‫باو‬ ‫در‬ ‫ـات‬ ‫بخش‬ ‫حد‬ ‫قرانی‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫تا‬ ‫خوشــحالیم‪.‬‬ ‫مطهــر حضـ‬ ‫ســتاد و موس‬ ‫بستهبندی تا طرح‬ ‫غروب ماه رمضان‪،‬‬ ‫رضوی‪ ،‬خودمان هــم‬ ‫و ایثارگریهای‬ ‫مدافعــان‬ ‫فعالیتهای‬ ‫توانند در سامانه‬ ‫اقا امام رضا (ع)‬ ‫افزایی و تعامل با‬ ‫قدردان تمــام تالشها‬ ‫مراحل مختلف تهیه و‬ ‫قران هستند‪ ،‬می‬ ‫هر‬ ‫متبرک«افطاریساده»‬ ‫مختلــف حــرم‬ ‫ـار کــردن در کنار‬ ‫ـن نمایشــگاه هم‬ ‫در نمایشگاه‬ ‫سالمتزیارت کنیم‪.‬‬ ‫تصریــح کرد‪:‬‬ ‫در‬ ‫هرکسی شود‪ .‬حتی‬ ‫نمازگزار از بستههای‬ ‫افطـ‬ ‫امیــدوارم باهمــت و‬ ‫مرحله ثبتنام‪،‬‬ ‫در ایـ‬ ‫ـت تالش میکنیم‬ ‫بهداشــتی خادمان انجام میشود‪.‬‬ ‫رعایتمیکنیمتابه‬ ‫نیست که نصیب‬ ‫ـرش را از زائران‬ ‫نام کرده و بعد از‬ ‫حرکتهای معنوی‬ ‫ســالمت هســتیم و‬ ‫تهران اسـ‬ ‫مربوطه ثبت‬ ‫این توفیقی‬ ‫لهجــه اذری نظـ‬ ‫توزیع به دست‬ ‫کنند ولی مثل همه‬ ‫این روزی مبارک‬ ‫سالمت و همکاری‬ ‫مدافعــان‬ ‫انجام خواهد شــد و‬ ‫از ایــن میــان‪ ،‬بــا‬ ‫اجرائی نمایشــگاه نمایشگاه مجازی قران و‬ ‫استفاده می‬ ‫رمضانی مشهد‪،‬‬ ‫ـگ و گرمابخش‬ ‫ایثارگران عرصه‬ ‫ارزیابی و پاالیش انها‬ ‫یکــی‬ ‫روزه مقبول‬ ‫میکنــد‪ :‬به نظر‬ ‫از بین هزاران زائر‬ ‫زمینه اطالعرسانی‬ ‫خــدا‪ ،‬حضور پررنـ‬ ‫همیشگی‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫از‬ ‫های‬ ‫حضور ناشــران و‬ ‫نشانی‬ ‫انجام دهیم کار‬ ‫ابراز‬ ‫هم‬ ‫تالش‬ ‫دســتورالعمل‬ ‫خانوادگی زائــران‪ ،‬ان‬ ‫ـته ســاده افطــاری‬ ‫افطار‪ ،‬فقط نصیب‬ ‫بهویــژه در مــاه‬ ‫در‬ ‫توان امــاری از میزان‬ ‫ـتری به اجــرای ان‬ ‫ـتان در رعایــت‬ ‫بهموقع در استان‬ ‫شاکرم‪ .‬دربــاره بسـ‬ ‫لحظات ملکوتی‬ ‫ـدن صحنه افطــار‬ ‫مناسب حال زائران‬ ‫موثــر مــردم اسـ‬ ‫نیکوکاران‪ ،‬رونق بیشـ‬ ‫انــگاه می‬ ‫عترت اقداماتی‬ ‫ـن مــوج خــارج‬ ‫(ص) دیدنیتــر از در‬ ‫دیـ‬ ‫توفیق هم خدا را‬ ‫افطاری متبرک‪ ،‬خیلی‬ ‫برای مومنــان و‬ ‫ـن اســیب از ایـ‬ ‫ـزرگ پیامبــر اعظــم‬ ‫شده‪ .‬پس برای این‬ ‫دانشجویان‪ ،‬طالب و استادان بهویژه در موسساتقرانیارائه کرد‪.‬‬ ‫من‪ ،‬این‬ ‫شــتی بــا کمتریـ‬ ‫ـت؛ بهخصوص‬ ‫در صحــن بـ‬ ‫خدا‪ ،‬زائران و زائران‬ ‫ــا ورود به موج‬ ‫بهدا‬ ‫تا همه‬ ‫اول بعد اذان اسـ‬ ‫بهره ببرند‪ .‬او ادامه‬ ‫به میبخشد‪.‬‬ ‫بدیعی بابیــان اینکه ب‬ ‫است‪ .‬با شروع ماه‬ ‫که تمایــل دارند‪،‬‬ ‫در لحظات‬ ‫سوغاتی معنوی‬ ‫کمتر برخوردار از ان‬ ‫ندارند‪ ،‬بااینحال‬ ‫توانند به هر میزان‬ ‫سایر اماکن حرم‬ ‫شــویم‪ .‬دکتــر‬ ‫خانواده نوپای خانم‬ ‫شهر مشهد تمامی‬ ‫مختلف به صحن و‬ ‫مناطق‬ ‫وسع مالی چندانی‬ ‫همــه می‬ ‫زائران هم چون‬ ‫«افطاری ساده» از مسیر‬ ‫کرونا و قرمز شدن‬ ‫حریم به اشکال‬ ‫بهشت زائرانی که‬ ‫مشرف شدهاند‪ ،‬این‬ ‫بعضی از‬ ‫چهارم بحران‬ ‫مجاوران این‬ ‫توزیع بستههای‬ ‫غیردانشگاهی بخشی‬ ‫شــرف میشوند‪.‬‬ ‫روزی مهمان شهر‬ ‫ثامنالحجج (ع)‬ ‫به گستره‬ ‫اپلیکیشین«رضوان»و‬ ‫ثامنالحجج (ع) م‬ ‫محسنی یکی‪ ،‬دو‬ ‫عشق زیارت‬ ‫های دانشگاهی و‬ ‫خیلی مناسب است‪.‬‬ ‫ســرای نورانی‬ ‫زائر هســتند و اقای‬ ‫وقفونذر رضوی‪،‬یا‬ ‫ـپید بخت خود و‬ ‫بیمارستان‬ ‫بخشهــا‪ ،‬تختها و‬ ‫ساده و جمعوجور‬ ‫خانم با چادر سـ‬ ‫ـواده افکاری که‬ ‫سامانه‬ ‫تلفن همراه کمک‬ ‫بیمارســتانی اعــم از‬ ‫اند‪ .‬افطاری‬ ‫هســتند‪ .‬عروس‬ ‫ـی همچــون خانـ‬ ‫کد دستوری ‪ *8#‬در‬ ‫مــاران کرونایی‬ ‫از فضــای‬ ‫ـلوار رســمی امده‬ ‫همچــون اقــای‬ ‫برخـ‬ ‫هم بهداشتی‬ ‫نیز واردکردن‬ ‫موردنیاز را به بی‬ ‫با همــان کتوشـ‬ ‫افطاری دادن به زائران‬ ‫کردهانــد و برخــی‬ ‫هم متبرک‪،‬‬ ‫ـبهای حرم هم‬ ‫تجهیــزات پزشــکی‬ ‫حال دامــاد هــم‬ ‫و نیــت ‪ 10‬روزه‬ ‫خانواده دو نفره‬ ‫سهمی در ثواب‬ ‫ـرد‪ :‬در طول مدت‬ ‫ـادی از زائــران این شـ‬ ‫مجاور هستندودر‬ ‫چند روز از تشکیل‬ ‫ـتند‪ .‬کنند تا هم‬ ‫زائران بیشتری را بر‬ ‫اند خاطرنشــان کـ‬ ‫شــمار زیـ‬ ‫واهلوعیالش که‬ ‫میگویند فقط‬ ‫حضرت رضا (ع) هسـ‬ ‫باشند و هم بتوان‬ ‫اختصاص داده‬ ‫رمضان‪ ،‬خواستند‬ ‫دانشــگاهی‪ ،‬مراکز‬ ‫ابراهیمی‬ ‫روزهدار داشته‬ ‫ــایههای اشــنای‬ ‫باوجود اغاز ماه‬ ‫کرونا‪ ،‬عالوه بر مراکز‬ ‫بستههایافطاری‪.‬‬ ‫ـراری ســالمت و‬ ‫گــی از همس‬ ‫پرتعدادتــر هســتند‪ ،‬از‬ ‫افطاری انها میگذرد و‬ ‫رمضانمهمان کرد‬ ‫در مسیر مبارزه با‬ ‫همهگیری‬ ‫استفادهاز‬ ‫در مســیر برقـ‬ ‫ـفر طوالنــی زند‬ ‫ـا انهایــی کــه‬ ‫خشــنودی از درک‬ ‫خوان کرامت‬ ‫ـرک و تیمــن‪ ،‬سـ‬ ‫همکاری موثری‬ ‫مخصوصـ‬ ‫ویروس نمایانتر‬ ‫خانم افکاری با ابراز‬ ‫ــدان دوری برای‬ ‫بعد بــه خاطــر تبـ‬ ‫غیردانشگاهی نیز‬ ‫و همکاریشان‬ ‫مقابله با این‬ ‫ــت کــه از راه چن‬ ‫رئوف اغاز کنند‪.‬‬ ‫بهداشت دانشگاه‬ ‫بیان میکند‪ :‬وقتی‬ ‫اند که مشــارکت‬ ‫جمعشــان پیداس‬ ‫مشترکشان را از جوار امام‬ ‫نظرش را اینطور‬ ‫باور داشته باشیم‪،‬‬ ‫معاون‬ ‫ویروس داشــته‬ ‫ـی هنــوز ان را باز‬ ‫ساده حرم‬ ‫شده و باید‬ ‫دستمدادند‪،‬خیلی‬ ‫این‬ ‫مشهدبهمناسبت‬ ‫ـاری را گرفتهاند ولـ‬ ‫خادماناینبستهرا‬ ‫علومپزشکی‬ ‫عــدم مشــارکت‬ ‫بســته افطـ‬ ‫قابلتقدیر است‪.‬‬ ‫اتمامنماز‪،‬‬ ‫در صــورت‬ ‫روز‪ ،‬روزهداریام را‬ ‫ســالمت اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫ـک‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ـه‬ ‫خادمان سالمت در‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫این‬ ‫ـه‬ ‫از‬ ‫ـ‬ ‫هفت‬ ‫خوشــحال شــدم‪.‬‬ ‫همگان با‬ ‫ـالهای اخیــر بیش‬ ‫ح عملکرد دستگاه ‬ ‫انچــه در سـ‬ ‫ـه قطعی اســت‪،‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مهدی قلیان‬ ‫ایــن راه‪ ،‬انچـ‬ ‫مورد تاکید مدیران‪،‬‬ ‫شدن مسیر‪ ،‬خستگی‬ ‫از همیشه‬ ‫سط و تربیت استان در ‬ ‫سختتر‬ ‫سیاســتگذاران‬ ‫کارشناســان و‬ ‫دست دادن عزیزان‬ ‫بهداشت و درمان و از‬ ‫گوناگون بهداشت و‬ ‫تعلیم های ارزیابی سال ‬ ‫باور دارند‪ ،‬کادر‬ ‫حوزههای‬ ‫این بحران است‪.‬‬ ‫است و همگان بر ان‬ ‫و ابخیــزداری‬ ‫ص‬ ‫شاخ ‬ ‫بیشماری در‬ ‫درمان قرارگرفته‬ ‫منابــع طبیعــی‬ ‫ـگاه بــا تاکیــد بــر‬ ‫پذیری و همافزایی‬ ‫طرحهــای‬ ‫بهداشــت دانشـ‬ ‫‪ 1399‬ارتقا یابد‬ ‫همچنیــن نیروهــای‬ ‫مشــارکت‪ ،‬مســئولیت‬ ‫معــاون‬ ‫مردم در رعایت‬ ‫های مذکــور و‬ ‫لزوم‬ ‫ســالمتی جامعــه در کنار‬ ‫مشارکت و همکاری‬ ‫شهرســتان‬ ‫از اراضی ملی‬ ‫افــراد در تامیــن‬ ‫ـان رضــوی در‬ ‫برای حراســت‬ ‫ضرورت‬ ‫همچون استفاده‬ ‫همــه‬ ‫وپــرورش خراسـ‬ ‫ـگان حفاظــت‬ ‫بهداشتی ساده‬ ‫ـتانهای یادشــده‬ ‫مدیــرکل اموزش‬ ‫نظامسالمتاست‪.‬‬ ‫یـ‬ ‫پروتکلهای‬ ‫ارزیابــی اداره کل‬ ‫وســعت شهرسـ‬ ‫ترددهای غیرضروری‪،‬‬ ‫خدمات‬ ‫اهمیتهمراهی‬ ‫ظــور تبادلنظر‬ ‫ـی شــاخصهای‬ ‫بــا توجه به‬ ‫ماسک و جلوگیری از‬ ‫مهدیقلیانباتاکیدبر‬ ‫هماندیشــی بهمن‬ ‫جلســه بررسـ‬ ‫گفــت‪ :‬ســطح‬ ‫شــتگی بینظیــر‬ ‫ارتقاء سالمت از‬ ‫تبادلنظر شــد‪.‬‬ ‫دکتر‬ ‫نشســت‬ ‫خراســان رضــوی‬ ‫مرتفع ســاختن‬ ‫فــداکاری و ازخودگذ‬ ‫بحث و‬ ‫ســعه ارتباطات‬ ‫مردم در حفظ و‬ ‫مناســب جهت‬ ‫اموزشوپــرورش‬ ‫ـت اســتان در‬ ‫مغتنم در کنــار‬ ‫فنودی افزود‪ :‬تو‬ ‫و همدلی احاد‬ ‫اظهار امیــدواری کرد‬ ‫و ارائه راهکار‬ ‫تعلیــم و تربیـ‬ ‫منابــع طبیعی و‬ ‫سالمت» فرصتی‬ ‫محســن‬ ‫بهداشــت و درمــان‬ ‫مجلــس شــورای‬ ‫عملکــرد دســتگاه‬ ‫ـرای طرحهــای‬ ‫جامعه گفت‪« :‬هفتۀ‬ ‫باید ارتقا یابد‪.‬‬ ‫جایگاه کادر‬ ‫نماینــدگان مــردم در‬ ‫ـذف این بیماری در‬ ‫مشــکالت اجـ‬ ‫شــابور‪ ،‬فیروزه‪،‬‬ ‫ارزیابی سال ‪1399‬‬ ‫اهمیت‪ ،‬ســهم بســزا و‬ ‫ـاهد کنترل و حـ‬ ‫برخوردار است تا‬ ‫بــا‬ ‫شهرســتانهای نی‬ ‫شاخصهای‬ ‫جلســه بررســی‬ ‫اهداف‪ ،‬بتوانیم شـ‬ ‫بــرای تاکیــد بــر‬ ‫اولویت ویژهای‬ ‫ابخیــزداری‬ ‫نماینــده مــردم‬ ‫خدابنــده در‬ ‫«ســالمت» در تحقق‬ ‫اسالمی از‬ ‫بتوانیم مشــکالت‬ ‫ـی‬ ‫قاســمعلی‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫چنارا‬ ‫وپــرورش‬ ‫بســیار ارزشــمند‬ ‫ـش جامعه‬ ‫ــان بــا حضــور‬ ‫مســاعدت انان‬ ‫کرد‪ :‬هفته سالمت‬ ‫اداره کل اموزش‬ ‫و همچنین کوشـ‬ ‫شهرســتانهای‬ ‫زبرخ‬ ‫با کمک و‬ ‫قلیان خاطرنشــان‬ ‫شــاخصهای ارزیابــی‬ ‫شهرســتانها را‬ ‫بالندگی هر جامعه‬ ‫ـورای اســالمی‬ ‫تعلیــم و تربیــت‬ ‫دکتر‬ ‫های احتمالــی‬ ‫از تالشهــا و‬ ‫در مجلــس شـ‬ ‫رشــد و‬ ‫سالمتی با مشارکت‬ ‫شــت‪ :‬دســتگاه‬ ‫مدیرکل و معاونین‬ ‫و نارســایی‬ ‫مــی اســت تــا‬ ‫ممارستی در جهت تامین‬ ‫ســتان اظهــار دا‬ ‫فرصــت مغتن‬ ‫فرماندار فیروزه‪،‬‬ ‫نهادها تعامالت و‬ ‫حوزه بهداشت و‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫مذکور‪،‬‬ ‫و ابخیــزداری‬ ‫ـیاری از سازمانها و‬ ‫نهادهای دولتی است‪.‬‬ ‫مرتفع کنیم‪.‬‬ ‫ازخودگذشتگیهای همکاران‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ع‬ ‫طبی‬ ‫ب‬ ‫با‬ ‫به‬ ‫اســتان با‬ ‫همراهی‬ ‫ای‬ ‫ـع‬ ‫ویژه‬ ‫اداره کل منابـ‬ ‫تاکنون در راستای‬ ‫مردم در‬ ‫دارد لذا باید توجه‬ ‫در جامعه و قرار‬ ‫منابــع طبیعی و‬ ‫دانشگاه از سال گذشته‬ ‫ارتباطات ســازندهای‬ ‫ـاره به شــیوع کرونا‬ ‫شــد‪ .‬مدیــرکل‬ ‫وپرورش و ســازمان‬ ‫امسال درمان‬ ‫کرونا تقدیر کرده و‬ ‫او با اشـ‬ ‫اســتان برگــزار‬ ‫در ایــن جلســه‬ ‫فیمابین اموزش‬ ‫این بیماری گفت‪:‬‬ ‫کنترل و مقابله با‬ ‫خراســان رضــوی‬ ‫رشــد تعامالت‬ ‫گرفتن در خیز چهارم‬ ‫عجین برنامههای‬ ‫ـد بــر اســتفاده از‬ ‫ابخیــزداری‬ ‫ایشان را ارج نهیم‪.‬‬ ‫مــود‪ .‬او بــا تاکیـ‬ ‫ــون اعتبــارات‬ ‫شیوع ویروس کرونا‬ ‫مدیریــت اســتان ن‬ ‫ـن جلســه پیرام‬ ‫خدمات ایثار گرانه‬ ‫هفته سالمت با‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫در‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫وپــرورش‬ ‫در‬ ‫همراهی و همدلی مردم‬ ‫که‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫موجــود اموزش‬ ‫ظرفیتهــای‬ ‫ـده اســت‪ ،‬اهمیت‬ ‫ســتگاه تعلیــم و‬ ‫خـــبر‬ ‫شـ‬ ‫ـطح عملکــرد د‬ ‫ـود و ارتقــای سـ‬ ‫ارزیابی ســال ‪1399‬‬ ‫بهبـ‬ ‫در شــاخصهای‬ ‫تربیت اســتان‬ ‫خراســان رضــوی‬ ‫وپــرورش‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬اموزش فعالیتهای اموزشــی‪،‬‬ ‫‪ ICT‬اســتان هم‬ ‫زیارت و پردیس‬ ‫در جشــنوارهها و‬ ‫شــد فرهنگی و‬ ‫همهســاله‬ ‫تــازی در ســطح‬ ‫اکوسیستم برای به‬ ‫نــی جایــگاه مم‬ ‫رونق فعالیت کسبوکار ر ِ بخشهای دیگر این‬ ‫شــی و تربیتبد‬ ‫باشیم که موجب‬ ‫ویژه در راســتای‬ ‫شود‪ .‬بهعنوان‬ ‫پرور‬ ‫نیتک یادکرد و گفت‪:‬‬ ‫اهتمام‬ ‫داشته‬ ‫مجموعه‬ ‫با‬ ‫با‬ ‫ـتی‬ ‫گذاشتن ظرفیتها‬ ‫دارد‪ ،‬لذا بایسـ‬ ‫اکوسیستم هردو‬ ‫صــاف توجــه به‬ ‫اختصاصی و بارگذاری‬ ‫شــور‬ ‫بیان اشتراک‬ ‫است که در پارک‬ ‫و گسترش سطح‬ ‫کــرد‪ :‬شــرط ان‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫ک شــاخصهای عمومی و‬ ‫نزدیک به ‪ 18‬سال‬ ‫ِ‬ ‫ـت که در شــرایط‬ ‫فناوری‬ ‫خراســان رضــوی‬ ‫عملکرد دستگاه‬ ‫این دو مرکز‬ ‫ثبت‬ ‫مسیریاب‬ ‫این نکته اسـ‬ ‫ـارک علموفنــاوری‬ ‫جهت ارتقای ســطح‬ ‫رئیس پارک علمو محتوای دیجیتال نیتک‬ ‫مشهد با اشــاره به‬ ‫ِ‬ ‫ـده و شــرکتهای بزرگی نظیرِ‬ ‫مدیــران پـ‬ ‫شــهردار‬ ‫ـادی‪ ،‬شــیوع کرونا و‬ ‫دیجیتال نیتک» بازدید‬ ‫مســتندات در‬ ‫ازانجاکه مرکز نواوری‬ ‫های ارزیابی سال‬ ‫کاری مستقرشـ‬ ‫بیرون امدهاند‪ .‬قنبری‬ ‫رکود اقتصـ‬ ‫چپگــرد پیامبــر‬ ‫ـتان در شاخص‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫نــواوری محتوای‬ ‫است‪ ،‬به اینده‬ ‫صبا و‪ ...‬از دل ان‬ ‫تعلیم و تربیت اسـ‬ ‫اینکــه پــروژه‬ ‫اندازهکافینیروی‬ ‫از «مرکــز‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫ـارک علموفناوری‬ ‫هستم نشان‪ ،‬باد‬ ‫اســتان توانســته‬ ‫شرایطیکهبه‬ ‫متعلق به‬ ‫بازدیــد رئیــس پـ‬ ‫بزرگــراه ایــت ا‪...‬‬ ‫ـارک علمی فناوری‬ ‫مجموعههای مشابه‬ ‫کردنــد‪.‬در ایــن‬ ‫‪ 1399‬گام برداشت‪.‬‬ ‫اعظــم بــه‬ ‫نداشتیم و مشــاوران‬ ‫مشترک میان این‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬پـ‬ ‫بسیار امیدوارتر از‬ ‫حاکمیتی برقرار کند؛‬ ‫متخصص‬ ‫بر همکاریهای‬ ‫رفســنجانی خواسته‬ ‫ان‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫دارنــد‪ .‬از محاســن شــرکتهای بسیاری از روابط را در دستگاهِ‬ ‫کافی زبده نبودند‪،‬‬ ‫هاشــمی‬ ‫دیجیتال نیتک تاکید‬ ‫دولتــی‬ ‫ارتباطات با یکدیگر‬ ‫ـا بهاندازه‬ ‫نواوری محتوای‬ ‫که مطمئنم بهینه‬ ‫گفت‪ :‬افــرادی که‬ ‫ـه‬ ‫ش ششمین برنامه ‬ ‫اشتراکگذاری این‬ ‫کالئی‬ ‫پارک و مرکز‬ ‫مــردم بــود‪،‬‬ ‫کـ رفتــارِ ازنظر من این اســت‬ ‫مـ اتفاقات خوبی در حوزه‬ ‫فناوری خراســان در‬ ‫که باید برای‬ ‫خصوصی‬ ‫ــرد‪ :‬پارک علم و‬ ‫شاهد‬ ‫است‪ .‬او بیان‬ ‫ـه بزرگــراه ایــت‬ ‫مدونی داشته باشیم‪.‬‬ ‫کــرد و بیــان ک‬ ‫قصــد رفتــن بـ‬ ‫اجرایتعدادزیادی‬ ‫ســتان‪ ،‬توانســته‬ ‫پخ نیابتی «به تو از ‬ ‫دنبال منفعت خود تخصصی برنامهی‬ ‫ـران مرکــز نــواوری‬ ‫کار میکند و به‬ ‫بودهایم‪.‬اوادامهداد‪:‬‬ ‫ـاوری و نواوری در ا‬ ‫رفســنجانی را‬ ‫یــن بازدیــد مدیـ‬ ‫ِ ـی یک مرکز رشد‬ ‫حوزههــای فنـ‬ ‫زیارت ‬ ‫طی عمرانی‬ ‫ا‪ ...‬هاشــمی‬ ‫اکنوندارایمشاورانی‬ ‫شرکتها و تیمها‬ ‫در ادامــه ا‬ ‫کیلومتر مسیر اضافه را‬ ‫ـران پــارک علــم‬ ‫عمرانیباعثشد که‬ ‫از استارتاپ ها‪،‬‬ ‫سالم» ویژه دانش ‬ ‫کرد‪ :‬دانشــگاه فردوسـ واسطه انیک شبکهی‬ ‫ـال نیتــک و مدیـ‬ ‫داشتند‪ ،‬باید حدود‪5‬‬ ‫شبکه معظمی‬ ‫ترافیکی پروژه‬ ‫موضوعات و مهندسان‬ ‫یک کنشگر فعال‬ ‫محتــوای دیجیتـ‬ ‫ـانی دارد و ما به‬ ‫ـترک بــر اســاس‬ ‫الودگیهوا‪،‬تداخل‬ ‫دور ‬ ‫علوم انسـ‬ ‫عمل تبدیل به‬ ‫غبراق و مسلط به‬ ‫استان داریم که باید‬ ‫ـای همــکاری مشـ‬ ‫میکردند کهدر کنار‬ ‫ایجاد کند و در‬ ‫نیز هدر زبده و‬ ‫اینپروژههااستاد‬ ‫بین دانشــگاههای‬ ‫ــده اســت‪ .‬رضا‬ ‫و فنــاوری راههـ‬ ‫اموزان مازندرانی‬ ‫جــود را بررســی‬ ‫ــتر وقت انها را‬ ‫کهدر رونداجرای‬ ‫نواوری اســتان ش‬ ‫نواوری را‬ ‫دیجیتال نیتک»‬ ‫توانمندیهــای مو‬ ‫مصرف ســوخت بیش‬ ‫جوانیباشیم‬ ‫و اصلی در حوزه‬ ‫نواوری محتوای‬ ‫شهرباشند‪.‬شهردار‬ ‫ـم و فناوری برای‬ ‫ظرفیتهــا و‬ ‫و‬ ‫به کمــک «مرکز‬ ‫پروژه ضروری بود‪.‬‬ ‫تواننددرخدمت‬ ‫بر اینکه پارک علـ‬ ‫اکوسیستم استان اضافه‬ ‫اموزشوپــرورش‬ ‫شدهاندومی‬ ‫داد‪ ،‬لذا اجرا این‬ ‫قنبــری با تاکید‬ ‫موضوعشرطانصاف‬ ‫ـی و فرهنگــی‬ ‫بنیانهموارهنقش‬ ‫کنشگرانی که به‬ ‫می‬ ‫اجرایــی چپگرد‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫پرور‬ ‫گفت‪:‬باتوجهبهاین‬ ‫شرکتهایدانش‬ ‫و دیگر‬ ‫دهیم‪ .‬او از مرکز‬ ‫معــاون‬ ‫ـم اغــاز عملیــات‬ ‫برنامه زیارت نیابتی‬ ‫استارتاپهاو‬ ‫گــراه مشهد‬ ‫شبکه را گسترش‬ ‫در مراسـ‬ ‫معاونت عمران‬ ‫اندازی مرکز نواوری‬ ‫گفت‪ :‬ششمین‬ ‫ـاج قربــان) بــه بزر‬ ‫میشــوند‪ ،‬این‬ ‫همکارانم در حوزه‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با راه‬ ‫امــوزان اســتان‬ ‫اعظــم (ص) (حـ‬ ‫اســت که از‬ ‫مادر را داشته‪،‬‬ ‫ـالم» ویــژه دانــش‬ ‫حداکثری کــه در اجرای‬ ‫در مرحلهی اول‬ ‫پیامبــر‬ ‫ـل حلقــه اتصال‬ ‫ــه تــو از دور سـ‬ ‫نیتک میتوانیم‬ ‫اهتمام و ســرعت‬ ‫ـردم موضــوع تکمیـ‬ ‫های سیما و کانال‬ ‫«ب‬ ‫محتوای دیجیتال‬ ‫ـود‪ .‬او بابــت‬ ‫ایــت ا‪ ...‬مـ‬ ‫امیدوارماینمسیر‬ ‫صورت زنده از شبکه‬ ‫کنیم تا پروتکلی‬ ‫نیز بســیار مهم بـ‬ ‫گرفتندتشکرکنمو‬ ‫به یکدیگر وصل‬ ‫مازندران به‬ ‫بزرگراهی مشــهد‬ ‫پروژههابکار‬ ‫شبکههایمان را‬ ‫شاد پخش شد‪.‬‬ ‫داشته باشد‪ .‬شهردار‬ ‫رینگ‬ ‫اینها چگونگی‬ ‫مصباح الهدی شبکه‬ ‫خدمت به مردم تداوم‬ ‫اما پیوســت همه‬ ‫ششمین برنامه‬ ‫خـــبر‬ ‫شــهری برای‬ ‫اشاره به پخش‬ ‫اضافــه کرد‪:‬‬ ‫سال است که اجرای‬ ‫حسین شادکام با‬ ‫روانســازی زندگی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬حدود دو‬ ‫«وحــدت»‪« ،‬توجــه‬ ‫ـالم» ویــژه دانــش‬ ‫ـتفاده از ابزارهــای‬ ‫اتفاقاتی که مشهد‬ ‫مشکالت ترافیکی‬ ‫«ارزوی شــهادت»‪،‬‬ ‫ــه تــو از دور سـ‬ ‫اسـ‬ ‫ـارت نیابتــی «ب‬ ‫عمرانی را برای رفع‬ ‫نوعی که شــاهد‬ ‫اســالم»‪،‬‬ ‫حجاب» از مهمترین‬ ‫راســتای اجرایی‬ ‫زیـ‬ ‫مناطق شــهری به‬ ‫نباشیم‪ .‬پروژههای‬ ‫بزرگراهی اســت‬ ‫ـدران گفت‪ :‬در‬ ‫اسالم» و «حفظ‬ ‫مناطقایجاد کردند‪،‬‬ ‫شــهد که عمدتا‬ ‫ـوزان اســتان مازنـ‬ ‫به فرامین‬ ‫وصیتنامههای خود‬ ‫ـعه و ترویج ســیره‬ ‫رینگ اطراف م‬ ‫امـ‬ ‫قبالبزرگراههابرای‬ ‫موضوعــی که جزو‬ ‫مصباح الهدی و توسـ‬ ‫دوران دفاع مقدس‬ ‫ـت که شــهدا در‬ ‫اولویت ما از ابتدا‬ ‫کار قــرار دادهایــم‬ ‫مواردی اسـ‬ ‫ـد‪ ،‬رزمندگان ما در‬ ‫خصوص تغییرات‬ ‫شــدن طرح‬ ‫ـهد تصریح کرد‪:‬‬ ‫ـالم» چهارشــنبه‬ ‫برای در دســتور‬ ‫ـان نمیشناسـ‬ ‫شــهردار مشـ‬ ‫ویژه کردهاند‪ .‬او در‬ ‫«به تو از دور سـ‬ ‫حملونقل شــهر‬ ‫میجنگیدند و با‬ ‫نظر گرفتهشــده‬ ‫رضوی‪ ،‬ویژهبرنامه‬ ‫امور ایثارگران خراسـ‬ ‫مطالعات جامع‬ ‫به ان تاکید‬ ‫نیز با رژیم صدام‬ ‫شهادت و جابهجایی‬ ‫ـی از اســتانهای‬ ‫که زمانبندی در‬ ‫اولویتهای‬ ‫مدیرکل بنیاد شــهید و‬ ‫بــا دهــان روزه‬ ‫ــش امــوزان یکـ‬ ‫رسیدند‪ .‬مسئول حوزه‬ ‫و ایثارگران افزود‪:‬‬ ‫این بود‬ ‫تاخیر در برخی از‬ ‫نفــر از شــهدای‬ ‫هفتــه ویــژه دان‬ ‫امار شهدا‬ ‫استان خراسان رضوی‬ ‫حال به شهادت می‬ ‫رعایت کنیم امــا از‬ ‫وپــرورش و یکــی‬ ‫ـک هــزار و ‪318‬‬ ‫هــر‬ ‫خاطرنشان نیزاست‪.‬‬ ‫مدیــرکل اموزش‬ ‫پروژههــا را‬ ‫شهدا و ایثارگران به‬ ‫ــتان ادامــه داد‪:‬‬ ‫رسیدهاند‪ .‬همان‬ ‫ضــوی گفــت‪ :‬یـ‬ ‫شــور‪ ،‬بــا حضــور‬ ‫ر‬ ‫فقیــه در بنیــاد اس‬ ‫هاییمیشود‪ .‬کالئی‬ ‫خانواده‬ ‫باعث میشود‪،‬‬ ‫رمضان به شهادت‬ ‫ـی دانش اموزان‬ ‫ک‬ ‫نمایندگــی ولی‬ ‫کمیسیونهای ایثارگری‬ ‫پروژهها گالیه‬ ‫به نیابت از تمامـ‬ ‫استان در ماه مبارک‬ ‫‪ 311‬شهید تقدیم‬ ‫ـی گفــت‪ :‬دفــاع‬ ‫دانــش امــوزان‬ ‫و برگزاری‬ ‫ـان رضوی ‪ 17‬هزار‬ ‫طول سال چندین‬ ‫مطهــر رضوی و از‬ ‫حســین معصومـ‬ ‫از‬ ‫اســتان خراسـ‬ ‫جانبازان و ازادگان در‬ ‫حرم‬ ‫از این تعداد یک‬ ‫ـالم‬ ‫صــورت زنــده از‬ ‫حجتاالسـ‬ ‫ـرات‪ ،‬رشــادت و‬ ‫امار شهدا‪،‬‬ ‫ـالم کرده اســت که‬ ‫ان اســتان به‬ ‫پخش میشود‪.‬‬ ‫گنجینــهای از خاطـ‬ ‫انقالب و اسـ‬ ‫رمضان به شهادت‬ ‫شاد و صداوسیما‬ ‫مقــدس‬ ‫رمضان ارج و مقام این‬ ‫بار تغییر کند‪.‬‬ ‫شهید در ماه مبارک‬ ‫طریق شبکه‬ ‫های خوزســتان‪،‬‬ ‫ها است و در ماه‬ ‫هزار و ‪318‬‬ ‫تاکنون برای اســتان‬ ‫کرد‪« :‬روزهداری»‪،‬‬ ‫فداکاری‬ ‫مقام مسئول تاکید‬ ‫این برنامه‬ ‫ـی‪ ،‬کهگیلویــه‬ ‫اوج رسیده است‪.‬‬ ‫رسیدند‪ .‬این‬ ‫اذربایجــان غربـ‬ ‫بــرای رزمندگان‬ ‫فداکاریها به‬ ‫ایثارگران خراســان‬ ‫قرائت قــران»‪« ،‬دعــا‬ ‫ـزد‪ ،‬همــدان‪،‬‬ ‫شــده اســت و‬ ‫بنیاد شــهید و امور‬ ‫یـ‬ ‫«تاکیــد بــه‬ ‫مازنــدران پخش‬ ‫مدیرکل‬ ‫دشمن شب و روز‬ ‫و بویراحمــد و‬ ‫کرمــان بهزودی‬ ‫جنگ و مبارزه با‬ ‫ـش اموزان اســتان‬ ‫رضوی گفت‪:‬‬ ‫ویژهبرنامــه دانـ‬ ‫پخش میشود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫فروردین ماه‪1400‬‬ ‫اسمانیافطار‬ ‫سفرههای‬ ‫‪07‬‬ ‫سپاهانی هابابرتریمقابلنساجی‬ ‫زپرسپولیسسبقتگرفتند‬ ‫‪info@ruyda‬‬ ‫‪diran.com‬‬ ‫ شود‬ ‫‪04‬‬ ‫جزییاتافزایشتعرفهبرقاعالمشد‬ ‫رئیس کمیته خودرو کمیسیون صنایع و معدن مجلس اظهار کرد‪ :‬فروش خودرویی که از بورس خریداری می شود تا ‪ 2‬سال مشمول مالیات ‪ 30‬درصدی نسبت به‬ ‫‪03‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫قیمت خریداری شده می شود‬ ‫حرممطهررضوی‬ ‫در‬ ‫‪02‬‬ ‫عادالنهتروسالمتربا‬ ‫ساختجهانی‬ ‫سئولیتپذیری‬ ‫شارکتوم‬ ‫م همهافرادجامعه‬ ‫منابع طبیعی و‬ ‫چالشهای پیش روی‬ ‫فیروزه و زبرخان‬ ‫بررسی‬ ‫ابخیزداری نیشابور‪،‬‬ ‫ظرفیتی ارزشمند‬ ‫جیتال نیتک‪،‬‬ ‫مرکز نواوری محتوای دی استارتاپیخراسان‬ ‫ماه رمضان ف‬ ‫برای اکوسیستم‬ ‫داشتن یاد ‪1318‬‬ ‫رصتی برای زنده نگه‬ ‫پیامبراعظمبهبزرگراه‬ ‫گرد‬ ‫پروژهچپ هاشمیرفسنجانی‬ ‫ایتا‪...‬‬ ‫خواسته مردم بود‬ ‫شهید رمضان است‬ ‫عکس ‪:‬محمدحسین موحدی نژاد‪ /‬تسنیم‬ ‫بررسیچالش های‬ ‫پیش روی منابع‬ ‫طبیعی و ابخیزداری‬ ‫نیشابور‬ ‫فیروزه و زبرخان‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪08‬‬ ‫از افطار زائران تا شمع‬ ‫روشناییشب هایقدر‬ ‫در حرم مطهر رضوی‬ ‫بحران«سوگ»وعوارضظهور یکجامعهتروماتیک‬ ‫افسردگیاساسیتوسطروانپزشکموردبررسی هســتیم و همین طور از دســت دادن دوستان‪،‬‬ ‫از زمان شیوع ویروس کرونا در ایران عالوه است‪،‬وضعیتبغرنج تریرارقممی زند‪.‬‬ ‫بر چند هزار هموطنی که در نتیجه این بیماری‬ ‫ایــن وضعیــت در حالــی اســت کــه قرار گیرد نه روانشــناس‪ .‬ســتاری توضیح داده‪ :‬همکاران‪ ،‬اعضای خانواده و ای بسا عزیزترین‬ ‫جــان خــود را از دســت داده انــد‪ ،‬بازماندگانــی خانواد ههــای داغدار با محدودیت در برگزاری «فاکتور مهم دیگر سوگ‪ ،‬شدت ان است‪ .‬اگر افــراد زندگــی خودمــان‪ .‬گرچــه هیــچ کــس از‬ ‫جناب اقای رمضانعلی معتمدی‬ ‫دارند که از مراســم و بزرگداش ـت های معمول مراســم ســوگ در روزهــای پایانی ســال (مانند ســوگواری شــدت خاصی پیدا کرده باشــد و در ابتال ایمن نیســت اما الاقل شخص نمی تواند‬ ‫مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان‬ ‫سوگواری محروم بوده اند‪ .‬این اتفاق به نوعی پنجشنبهیاجمعهاخرسال)وبازدیدازاهلقبور فرد یک ســری عالئم خاص و افکاری مبنی بر ســوگوار خــود نیــز باشــد‪ .‬ایــن شــکل از مــرگ‬ ‫جامعهراباانباشتگیسوگمواجه کردهاست‪ .‬مواجهبوده اند‪ .‬علی احمدرفیعی راد کارشناس اســیب به خود و بویژه افکار خودکشی داشته عزیزان و لطمه های روحی ان برای بازماندگان‪،‬‬ ‫درگذشت برادر ارجمندتان‪ ،‬مرحوم عباسعلی معتمدی را تسلیت گفته‪ ،‬برای ان فقید سعید‪ ،‬رحمت و مغفرت‬ ‫ی خــود در باشــد در هر مدت زمانی از ســوگ حتی اگر دو یک نوع ســوگ خیلی خاص را ایجاد کرده که‬ ‫بــه گــزارش ایرناپــاس‪ ،‬از زمانــی کــه مســائل اجتماعی در کانال شــخص ‬ ‫جاده ای استان البرز در نظر دارد پروژه ذیل را بر‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل‬ ‫و برای جنابعالی و بازماندگان داغدار صبر و شکیبایی ارزومندم‪.‬‬ ‫محدودی ‬ ‫تهــای دوران کرونــا و لــزوم رعایــت این باره نوشته است‪« :‬در وضعیت ویژه ای که یا سه روز از سوگ گذشته باشد باز هم این یک هنوز نمی توان اســمی روی ان گذاشــت‪ .‬فقط‬ ‫مزایده‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مزایده‬ ‫اسناد‬ ‫در‬ ‫مندرج‬ ‫جزئیات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫مشخصات‪،‬‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫شرایط‬ ‫اساس‬ ‫مراسم‬ ‫برگزاری‬ ‫امکان‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫ گذاری‬ ‫فاصله‬ ‫روانپزشک‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫حتما‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫غیرطبیعی‬ ‫سوگ‬ ‫پیچیده‬ ‫را‬ ‫ ها‬ ‫گ‬ ‫ـو‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫کرونا‪،‬‬ ‫بگوییم‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ توان‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫را‬ ‫سوگ‬ ‫مراسم‬ ‫ اند‬ ‫ه‬ ‫نتوانست‬ ‫داغدار‬ ‫ های‬ ‫ه‬ ‫خانواد‬ ‫امیر اکبری‪ -‬روزنامه رویداد امروز‬ ‫بازماندگان‬ ‫ـزان را از‬ ‫ـوگواری بعــد از مرگ عزیـ‬ ‫سـ‬ ‫هنجارهای جاافتاده مراجعهشود‪».‬‬ ‫کردهاست‪.‬‬ ‫واگذارارزش ها و‬ ‫مطابق رســوم‪،‬‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫صالحیت‬ ‫واجد‬ ‫پیمانکاران‬ ‫عمومی به‬ ‫کرونا و دامن زدن به سوگ های عمیق‬ ‫گ را پیچیده کرده است‬ ‫کرونا‪ ،‬سو ‬ ‫گرفــت‪ ،‬ســوگ های معمــول زندگــی تبدیــل برپا کنند‪،‬بهصورتطبیعیدشواریالتیامافراد‬ ‫مبلغتضمین‬ ‫ـناس افــزود‪ :‬ســوگ پیچیــده‪،‬‬ ‫اعتبارـن روانشـ‬ ‫مدت ایـ‬ ‫ارشد روانشناسی‬ ‫رحیمه سعیدی کارشناس‬ ‫مبلغـدگان‬ ‫ـده شــد و داغدیـ‬ ‫ های پیچیـ‬ ‫بــه ســوگ‬ ‫روحی و‬ ‫سرگشتگی‬ ‫پیشنهادات‬ ‫توضیحات‬ ‫مدت‬ ‫مزایده‬ ‫در و خانواده های داغ دیده و شماره‬ ‫(ریال)‬ ‫مزایده‬ ‫موضوع‬ ‫همکاران ارجمند‬ ‫(ریال)را در مقیاسی وسیع به دنبال دارد بالینیومشاور خانوادهدر اینبارهبهایرناپالس می توانــد اثــار جــدی و مخربــی بــر زندگــی‬ ‫داال نهــای ایــن غــم گرفتــار شــدند‪ .‬در میــان جسمانی انها‬ ‫سرکار خانم زهرا حسینی ‪ ،‬سرکار خانم مریم حسینی‬ ‫اندوهــی کــه مــردم بــرای ازدســت داد نهــا کهمی توانپیامدهایناخوشایندبیشتریبرای گفــت‪ :‬ســوگ‪ ،‬بــه یــک غــم و انــدوه طوالنی شخصی‪ ،‬اجتماعی و فعالیت های شغلی فرد‬ ‫ گذرانند‪،‬اندوه‬ ‫ازسرمیتجدید‬ ‫مزایدهمرگعزیزانسنگین ترین ان در ماه ها و سال های پیش رو متصور بود‪ ».‬مدت بعد از فقدان عزیزان گفته م یشــود‪ .‬در بگــذارد‪ .‬انــگار دیگــر نمی تواند ان فرد ســابقمصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و از پروردگار مهربان برای ان فقید سعید‪ ،‬رحمت و مغفرت و برای‬ ‫واگذاری‬ ‫دو فاکتور مهم در سوگ و سوگواری‬ ‫مراجعهمبحث شــود‪ .‬خطاهایش در فعالیت های شــغلی اش‬ ‫مشاهدههم یک‬ ‫نحوهدرمانــی‬ ‫متــون روانشناســی و‬ ‫‪،‬نگهداری«والیزابت کوبلر راس »‬ ‫طبق مطالعات‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بازماندگانداغدارصبروشکیباییارزومندیم‪.‬‬ ‫چهار‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫روانبهره‬ ‫مزایده‪/‬انتخابـدار»؛ زیادمی شود‪،‬حواسشسرجایشنیست‪،‬حتی‬ ‫«درمــان افــراد داغـ‬ ‫بهـوان‬ ‫مدتـا عنـ‬ ‫‪36‬ماه دارد بـ‬ ‫پیــش از ایــن نیــز محمــد امیــن ســتاری وجــود‬ ‫ پزشکامریکایی‪-‬سوئیسیوازپیشگامان‬ ‫بخش‬ ‫سه ماه‬ ‫‪5099004224000008 1,538,000,000‬‬ ‫‪30,750,720,000‬‬ ‫دستگاهتابلوی‬ ‫‪1‬‬ ‫اجاره‪/‬انتخاب‬ ‫مدیرمسئول و همکاران روزنامه روزنامه رویداد امروز‬ ‫ درمانی را گاهــی تمایل به خودکشــی پیدا می کنــد‪ .‬این‬ ‫کارتابل و هــم گروه‬ ‫اجارهدرمــان انفــرادی‬ ‫برجستهمراقبت هایتسکینی‪ ،‬روانپزشــک و عضــو هیــات علمی دانشــگاه در کــه هم‬ ‫وصاحب‬ ‫ نظران واقع در‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫سامانهستاد‬ ‫خودبه خود و سوگپیچیدهحتیمی تواندبعدمعنویزندگی‬ ‫کرج‪-‬عبارت انــد از؛ شــوک و مورد سوگواری به ایرنا گفته‪« :‬سوگ از دو جهت شامل می شود‪ .‬بعضی سوگ ها‪،‬‬ ‫ـوگواری‬ ‫محورلــه‬ ‫پنــج مرح‬ ‫ازادسـراه‬ ‫ناباوری‪ ،‬قزوین‬ ‫یشــود‪ .‬فردراهمتحت الشعاعقرار دهد‪.‬‬ ‫عصبانیتوپرسش‪،‬چانه نی‪،‬اشفتگی می تواند اسیب زا باشد؛ اول مدت سوگ و دوم بعد از گذشــت مدتی‪ ،‬درمان و رفع م ‬ ‫وی معتقــد اســت‪ :‬از دســت دادن یــک‬ ‫شــدت ســوگ‪.‬یکی از فاکتورهای مهم ســوگ‪ ،‬امــا در بعضی ســوگ ها‪ ،‬فرد داغدیــده نیاز به‬ ‫و غم‪ ،‬پذیرش واقعیت و بازسازی زندگی‪.‬‬ ‫گهــا‪ ،‬اداب و رســوم و مــدت اســت در ســوگ در دو هفتــه اول بعد از مراقبت بیشتری دارد‪ .‬می بینید چندین سال از شــخص‪ ،‬از دست دادن شغل و از دست دادن‬ ‫مزایدهـه فرهن ‬ ‫در همـ‬ ‫واگذاری‬ ‫برایبهره‬ ‫‪،‬نگهداری و‬ ‫شدت‬ ‫و‬ ‫ افتد‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫اتفاق‬ ‫سوگواری‬ ‫عمده‬ ‫فقدان‪،‬‬ ‫مراجعهی های موقعیــت اجتماعــی و یــا از دســت دادن یک‬ ‫ دلیلوابستگ‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫اما‬ ‫ گذرد‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫عزیزش‬ ‫فوت‬ ‫ـازی‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫باز‬ ‫تا‬ ‫ـوگ‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫مراحل‬ ‫ـی‬ ‫ظرفیت هایـ‬ ‫نحوه مشاهده‬ ‫برداری از چهار‬ ‫مزایده‪/‬انتخاب‬ ‫‪36‬ماهـیمدت‬ ‫‪900,000,000‬از دو هفته معموال سیر ثابتی‬ ‫‪ 17,847,648,000‬می یابد اما بعد‬ ‫سهـه‪،‬ماههمه می تواند واکنش های ســوگ را در‬ ‫ـته‪ ،‬هنوز رابطـ‬ ‫بخش متوفــی داشـ‬ ‫به که بــا‬ ‫عمیقــی‬ ‫‪ 5099004224000009‬عاطفـ‬ ‫زمان شیوع ویروس کرونا‪،‬‬ ‫از‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وجود‬ ‫‪ 2‬زندگی‬ ‫دستگاهتابلوی‬ ‫اجاره‪/‬انتخاب‬ ‫کارتابل‬ ‫اجاره‬ ‫تهــای را تــا ماه اول ســپری می کند و بعــد از یک ماه‪ ،‬نتوانســته ان داغ را بپذیــرد و بــا ان کنــار بیاید‪ .‬افراد اشــکار کند‪ .‬اصوال همه ادم ها در سراســر‬ ‫ـرایط و محدودی ‬ ‫تبلیغاتیـی‪ ،‬شـ‬ ‫انــگ اجتماعـ‬ ‫واقع در‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫سامانهستاد‬ ‫دنیا واکنش های مشابه ای را در هنگام از دستکرمانشاه(سهامیخاص)‬ ‫شــرکت توزیع نیروی برق اســتان کرمانشــاه در نظر دارد ‪50،000‬کیلو گرم انواع‬ ‫تهران‬ ‫ازادتـراه‬ ‫فرایند ســوگ به نوعی عالئم رو به تخفیف می رود‪ .‬اگر شرایط سوگ انگار از وقتی عزیزش را در درون خاک گذاشتند‪،‬‬ ‫ـال در‬ ‫محوربا اخ‬ ‫کرونایــی‬ ‫کرج‬‫ادامه‬ ‫شدت‬ ‫ان‬ ‫با‬ ‫همچنان‬ ‫ماه‬ ‫دو‬ ‫تا‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫فردی‬ ‫فقدان‬ ‫که‬ ‫انجا‬ ‫ دهند‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫نشان‬ ‫ ها‬ ‫ن‬ ‫داد‬ ‫ـت‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫مانده‬ ‫خاک‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫او‬ ‫وجود‬ ‫از‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫بخ‬ ‫است‪.‬‬ ‫زده‬ ‫رقم‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سوگ‬ ‫بحران‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫هــای‬ ‫شــرکت‬ ‫برســاند‪.‬لذاکلیه‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫عمومی‬ ‫مزایده‬ ‫طریــق‬ ‫رااز‬ ‫اســقاط‬ ‫الومینیومی‬ ‫ســیم‬ ‫مدیریت مرتبط‬ ‫مهلت ارسال مدارک‬ ‫موضوع‬ ‫شماره‬ ‫نوع فراخوان‬ ‫ردیف‬ ‫باید‬ ‫حتما‬ ‫سوگوار‬ ‫فرد‬ ‫نکند‬ ‫پیدا‬ ‫تخفیف‬ ‫و‬ ‫یابد‬ ‫یا‬ ‫جراحت‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫روانشناختی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫محبوب‬ ‫ شود‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫گفته‬ ‫پیچیده»‬ ‫«سوگ‬ ‫سوگ‪،‬‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ما‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫وضعیت‬ ‫این‬ ‫ســیم و کابــل و کارخانجــات ذوب فلزات مــی توانندجهــت دریافت اســناد مزایده و بازدیــد ظرف مدت‬ ‫زمان و محل دریافت اسناد مزایده و اگاهی از سایر شرایط‪:‬‬ ‫بسیاری از اقوام ایرانی که مراسم سوگ‪ ،‬تخلیه به روانپزشک مراجعه کند و از نظر یک سوگ‬ ‫سعیدی ادامه داد‪ :‬ما در این برهه از زمان‪ ،‬سوختگیشدیدازلحاظفیزیولوژیک‪،‬می تواند‬ ‫اندازیواقــع در کرمانشــاه‪ -‬خیابان‬ ‫شــرکت‬ ‫این‬ ‫تدارکات‬ ‫امــور‬ ‫به‬ ‫اگهــی‬ ‫ایــن‬ ‫انتشــار‬ ‫تاریــخ‬ ‫از‬ ‫کاری‬ ‫روز‬ ‫‪5‬‬ ‫تدارکات‬ ‫اطرافیانمانسامانه‬ ‫بسیاری ازاز طریق‬ ‫مذکور را‬ ‫عمومی‬ ‫مزایده‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز در نظر دارد‬ ‫طراحی‪ ،‬ساخت‪ ،‬تست و راه‬ ‫مناقصه‬ ‫هیجانی و تسلی انها با مراسم جمعی همراه حــل نشــده و تشــخیص یــک بیمــاری اختالل‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫دردناک‬ ‫نشستن‬ ‫سوگ‬ ‫به‬ ‫شاهد‬ ‫قراردادهای خرید‬ ‫‪1400/02/21‬‬ ‫‪48520042‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اگهیمزایدهعمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫ردیف‬ ‫اگهی مزایده عمومی (‪)99/404‬‬ ‫یک مرحله ای ( نوبت دوم)‬ ‫نوبت دوم‬ ‫اگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫‪ 28‬و ‪ http://iets.mporg.ir‬و‬ ‫‪www.tavanir.org.ir‬‬ ‫هــایدستگاه برش تختال واحد‬ ‫(ســیلو) و یــا بــه ســایت یک‬ ‫شــهید امجدیــان عمومی‬ ‫الکترونیکی دولت برگزار نماید ‪.‬کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران‬ ‫‪ www.kpedc.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و‬ ‫ادرس‬ ‫(ستاد) به‬ ‫طراحی‪ ،‬ساخت‪ ،‬تست و راهاندازی‬ ‫عمومی (نوبت اول)‬ ‫مناقصه‬ ‫و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه الکترونیکی دولت اگهی‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫مناقصه‬ ‫گواهی امضای‬ ‫دریافت‬ ‫مذکور و‬ ‫مورخدر سایت‬ ‫ثبت نام‬ ‫عضویت قبلی ‪,‬مراحل‬ ‫الزم اســت مزایده گران در صورت عدم‬ ‫قراردادهای خرید‬ ‫یک دستگاه برش بومن جهت برش ‪1400/02/21‬‬ ‫‪48520043‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سامانه‬ ‫مندرج در‬ ‫‪۱۴۰۰/۱/۲۴‬‬ ‫‪۲۰۰۰۰۰۱۴۰۳۰۰۰۰۲۰‬‬ ‫شماره‬ ‫واحدنقد‬ ‫تختالوجه‬ ‫عمومیمزایده‪ :‬ضمانت نامه بانکی و یا واریز‬ ‫چاپ اول ‪ -‬نوع تضمین شرکت در‬ ‫‪28‬‬ ‫‪۱۴۰۰‬‬ ‫مزایده‪۱۴‬درسال‬ ‫اسناد شماره‬ ‫الکترونیکی دولت‬ ‫الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق تدارکات‬ ‫ستاد (‪ )setadiran.ir‬و‬ ‫سامانه‬ ‫سازند‪.‬زمان دریافت‬ ‫ مبلغ تضمین شرکت در مزایده ‪ 697،500،000‬ریال‬‫باشدکند‪ -‬طهرابند‪ -‬مهره‬ ‫اباد‪ -‬ینگی‬ ‫مورخمجتمع المالو‬ ‫‪14‬ظهرشماره ‪۲‬‬ ‫اجرای مخازن‬ ‫لغایتمربوط به‪:‬‬ ‫صبح عملیات‬ ‫‪ 8‬نظر دارد‬ ‫ساعت در‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫فاضالب استان‬ ‫مهلت بازدید در روزهای شرکت‬ ‫(عینمی‬ ‫‪99/08/26‬‬ ‫ساعت‬ ‫‪99/08/18‬‬ ‫اب وتاریخ‬ ‫اداری از‬ ‫طراحی مرکز داده مبتنی بر‬ ‫فراخوانهای‬ ‫شرکت سهامی اب و‬ ‫اسقاط این شرکت به‬ ‫موردمزایده‪:‬ازتاریخ‪99/8/18‬لغایت‪،99/8/22‬انبار‬ ‫فاضالب استان دار‪ -‬شیخ اسالم‪ -‬بسیط‪ -‬سراسکند علیا‪ -‬بایقراکوه) هشترود از محل اعتبارات عمرانی و از طریق مناقصه (عمومی) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ‪ -‬زمان‬ ‫قراردادهای خرید‬ ‫‪1400/02/03‬‬ ‫بازدیدوخریداسنادکاالی‪48529215‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اذربایجانشرقی‬ ‫حمل‬ ‫و‬ ‫راهداری‬ ‫کل‬ ‫اداره‬ ‫دبیرخانه‬ ‫به‬ ‫نامه‬ ‫ضمانت‬ ‫تحویل‬ ‫و‬ ‫ستاد‬ ‫سامانه‬ ‫در‬ ‫پیشنهادات‪:‬‬ ‫تحویل‬ ‫محل‬ ‫‪.‬مهلت‪ ،‬زمان و‬ ‫‪SDDC‬‬ ‫عمومی‬ ‫به پیمانکار واجد شرایط و دارای رتبه اب واگذار نماید‪ .‬کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد بدیهی نشانی فوق‬ ‫دریافت رسید از تاریخ ‪ 99/08/18‬لغایت ‪ 99/09/01‬تا ساعت ‪ 14‬ظهرروز شنبه‬ ‫البرز در‬ ‫استای‬ ‫و نقل جاده‬ ‫قبالخواهد شد‪.‬‬ ‫مناقصه اخذ‬ ‫استاناز برنده‬ ‫هزینه اگهی‬ ‫‪ ،99/9/2‬دبیرخانه‬ ‫یکشنبهبهمورخ‬ ‫‪11:00‬روز‬ ‫تاساعت‪:‬‬ ‫حداکثر‬ ‫مزایده‪:‬‬ ‫تسلیم پاکت‬ ‫ زمان و مکان‬‫شرکت مناقصات و‬ ‫‪ www.msc.ir‬لینک‬ ‫نشــانی‬ ‫اطالعات بیشتر‬ ‫کسل‬ ‫اســناد و‬ ‫دریافت‬ ‫هایجهت‬ ‫مزایدات‪:‬‬ ‫مناقصات و‬ ‫الف) به پیشنهادهای فاقد امضاء‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش‪ ،‬مطلقا ترتیب اثر داده نخواهند شد‪.‬‬ ‫می باشد‪ .‬به پیشنهادهای فاقد امضاء‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان‬ ‫ زمان و مکان بازگشایی پاکت ها‪:‬ساعت‪12:00‬روز یکشنبه مورخ ‪،99/9/2‬اتاق کنفرانس شرکت‬‫ب) مبلغ براورد اولیه معادل‪ ۳۵۱۰۸۳۲۲۵۸۰ :‬ریال‬ ‫مزایدات بخش خرید و تامینکنندگان مراجعه و طبق راهنمای موجود‪ ،‬نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق‬ ‫بازگشایی پاکات‪ :‬روز یکشنبه مورخ ‪99/09/02‬راس‬ ‫تاریخ‬ ‫نخواهدکارشد‪.‬‬ ‫شرکت درداده‬ ‫ترتیب اثر‬ ‫مطلق ًا‬ ‫جلسه ریال می باشد‪.‬‬ ‫‪۱۷۵۵۴۱۶۱۲۹‬‬ ‫معادل‪:‬‬ ‫فرایند ارجاع‬ ‫سپرده تضمین‬ ‫شود‪،‬مبلغ‬ ‫واصل ج)‬ ‫درمقابل فروش‪،‬وجه ان نقدا دریافت و هرگونه مالیات‪،‬عوارض و نظایر ان طبق قوانین و مقرارات به عهده خریدار‬‫ماه‬ ‫‪۶‬‬ ‫کار‪:‬‬ ‫اجرای‬ ‫مدت‬ ‫ساعت د)‬ ‫است‪ .‬سیستم ارتباط با تامینکنندگان (‪ )SRM‬اقدام نمائید‪.‬‬ ‫‪9‬صبح (حضور نماینده شرکت با معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر بالمانع است)‪ .‬ارسال اسناد فقط از‬ ‫ه) سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫مربوطه مراجعه‬ ‫فراخوان‬ ‫اطالعیهها‪،‬‬ ‫بخش‬ ‫‪www.msc.ir‬‬ ‫بیشتر به‬ ‫اطالعات‬ ‫کسب‬ ‫سپرده‪،‬جهت‬ ‫فراخوانها‪:‬‬ ‫سایر‬ ‫مفاد و‬ ‫تهیه‬ ‫مقررات‬ ‫مطابق‬ ‫پیشنهاد‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫دهندهمی‬ ‫ستاد‬ ‫سامانه‬ ‫ترتیب‬ ‫نظایر ان‬ ‫شخصی و‬ ‫چک‬ ‫نشانی از میزان مقرر‪،‬‬ ‫های کمتر‬ ‫سپرده‬ ‫مخدوش‪،‬‬ ‫سپرده‬ ‫پیشنهادهای فاقد‬ ‫کلیا رسید واریز وجه را ‪ -‬به‬ ‫اداره نامه‬ ‫تسلیمضمانت‬ ‫اسناد مناقصه‬ ‫حسب‬ ‫شرکت واریز و‬ ‫معتبربانکی‬ ‫تضمینبه حساب‬ ‫استمبلغ مذکور را‬ ‫مکلفتسلیم با‬ ‫دهندههای معتبر‬ ‫سپرده‪ ،‬تضمین‬ ‫معادل مبلغ‬ ‫مکلف است‬ ‫پیشنهاد‬ ‫طریق و)‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نخواهد‬ ‫داده‬ ‫اثر‬ ‫ترتیب‬ ‫ان‬ ‫نظایر‬ ‫و‬ ‫چک‬ ‫مقرر‪،‬‬ ‫میزان‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫های‬ ‫سپرده‬ ‫مخدوش‪،‬‬ ‫های‬ ‫سپرده‬ ‫سپرده‪،‬‬ ‫فاقد‬ ‫پیشنهادهای‬ ‫به‬ ‫نماید‬ ‫تسلیم‬ ‫کارفرما‬ ‫به‬ ‫اسناد‬ ‫در‬ ‫مقرر‬ ‫وقت‬ ‫در‬ ‫اصل‬ ‫بصورت‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اثر داده نخواهد‬ ‫نماید‪ ( .‬اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده‪ :‬ادرس‪ :‬کرج‪-‬‬ ‫بفرمایید‪.‬‬ ‫سایت ‪www.abfaazarbaijan.ir‬‬ ‫مشروط ‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مزایده واصل‬ ‫‪،‬‬ ‫امضاء‬ ‫فاقد‬ ‫پیشنهادهای‬ ‫به‬ ‫‬‫‪۱۱۲۶۵۸۷‬خیابان چهارم شرقی پالک‪11‬شماره تماس‪ 026- 34203400-3:‬داخلی‪* 135-176‬سایر‬ ‫رجائی شهر‬‫گوهردشت‬ ‫‪۱۴۰۰-۰۳‬‬ ‫اگهی‪:‬‬ ‫کد‬ ‫شناسه اگهی‪:‬‬ ‫م الف‪۸۶۲۰۳۰ :‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اذربایجان شرقی‬ ‫می شود‪ ،‬مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫روابطعمومیشرکتفوالدمبارکه‬ ‫شرایط‪ ،‬اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است‪.‬اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل‬ ‫ سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است‪.‬‬‫عضویت در سامانه و هرگونه مشکل در بارگذاری اسناد ‪ :‬مرکز تماس‪02141934‬‬ ‫ جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های ‪ 083-38255575‬تماس حاصل نمائید‪.‬‬‫شناسه اگهی‪1039869:‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫بین‬ ‫خبر‬ ‫بهبود روابط پاکستان‬ ‫و ایران در دو سال‬ ‫و نیم گذشته‬ ‫وزیر خارجه پاکستان گفت‪ :‬روابطمان با ایران عمق‬ ‫بیشتری یافته اســت‪ .‬وزیر امور خارجه پاکستان پس از‬ ‫سفر به ایران در بیانیه ای به موضوعات مطرح شده در‬ ‫مذاکراتش با مقامات ایران و نتایج این سفر پرداخت‪.‬‬ ‫به گزارشدیلیتایمزپاکستان‪،‬شاهمحمودقریشیوزیر‬ ‫امور خارجه پاکســتان پس از ســفر به ایران در بیانیه ای‬ ‫ویدیویی گفت که روابط دوستانه میان دو کشور پس‬ ‫از سفرشعمقبیشترییافتهاستودر مسیرتاثیرگذاری‬ ‫و همکاری پیش می رود‪ .‬قریشی گفت که رئیس جمهور‬ ‫ایــران تصدیــق کــرده اســت کــه روابــط دوجانبه میان‬ ‫پاکســتان و ایــران طــی دو ســال و نیــم گذشــته بــه طرز‬ ‫چشمگیری بهبودیافته است‪ .‬او گفت که دیدارهایش‬ ‫باحسنروحانیرئیس جمهور‪،‬محمدباقرقالیبافرئیس‬ ‫مجلس شورای اسالمی و محمدجواد ظریف وزیر امور‬ ‫خارجه ایران بر تقویت روابط دوجانبه و ارتقای روابط‬ ‫میان ملت های دو کشــور متمرکز بوده است‪ .‬وزیر امور‬ ‫خارجهپاکستانهمچنینگفت‪:‬موافقتشدکهمجلس‬ ‫ایران هم مانند پاکستان نقشی در مقابله با جریان رو به‬ ‫رشــد اســام هراسی در غرب داشته باشــد‪ .‬او افزود که‬ ‫تهرانواسالم اباددربارهوضعیتافغانستان‪،‬اتفاق نظر‬ ‫بیشتری درباره مسئله تالش ها در راستای صلح و ثبات‬ ‫دارنــد‪ .‬قریشــی عالوه بــر این مطرح کرد که ایــران او را‬ ‫در جریان مذاکرات پیرامون توافق هسته ای نیز گذاشته‬ ‫اســت‪ .‬او در ادامــه گفت‪ :‬تفاهم نامه امضاشــده میان‬ ‫پاکســتان و ایــران موجــب گشــایش بازارچه هایــی در‬ ‫مناطقمرزیمی شود‪.‬‬ ‫استقبال روسیه‬ ‫از روند مذاکرات احیای‬ ‫برجام در وین‬ ‫سخنگویوزارتامور خارجهروسیهدر یک کنفرانس‬ ‫خبــری موضــع دولــت روســیه را دربــاره رونــد مذاکرات‬ ‫احیای برجام‪ ،‬بیان کرد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬ماریا زاخارووا‬ ‫درباره مذاکرات احیای توافق هسته ای (برجام) در وین‬ ‫گفــت‪ :‬در کل از پیشــرفت احیــای برجــام در چارچوب‬ ‫رایزنی ها میان شرکای فعلی توافق و نمایندگان امریکا‬ ‫راضی هستیم‪ .‬زاخارووا تاکید کرد که درباره تجدیدنظر‬ ‫در برجام در مذاکرات وین گفت وگویی انجام نمی شود‬ ‫و ایــن تصدیــق می کند که توافق هســته ای نمی تواند‬ ‫جایگزینــی داشــته باشــد‪ .‬در دو هفته اخیــر‪ ،‬مذاکرات‬ ‫کمیســیون مشــترک برجــام در راســتای احیــای توافــق‬ ‫هسته ایاز طریقبازگشتدوجانبهتهران‪-‬واشنگتنبه‬ ‫پایبندی کامل به توافق هسته ای در وین جریان داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫مذاکره ایران و عربستان از‬ ‫دستاوردهای‬ ‫پساترامپ است‬ ‫ســفیر پیشــین ایران در عراق در گفت وگو با ایلنا‪،‬‬ ‫پیرامــون مذاکرات ایران و عربســتان درحالی که گفته‬ ‫یشــود ایــن گفت وگوهــا بــا چــراغ ســبز امریــکا بــه‬ ‫م ‬ ‫سعودی ها انجام شده است‪ ،‬اما ایران هنوز به صورت‬ ‫رسمی ان را نپذیرفته است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬سعودی ها‬ ‫نیــز روز اول ایــن خبــر را رد کردنــد امــا مهــم نیســت‪،‬‬ ‫چراکه این موضوع به عنوان یک خبر به طور متواتر در‬ ‫حشــده اســت‬ ‫نقاط مختلف منطقه و بین الملل مطر ‬ ‫و صرف نظــر از اینکــه اتفــاق افتاده اســت یــا نه اصل‬ ‫موضوع همواره مورد اهتمام جمهوری اســامی ایران‬ ‫بوده اســت‪ .‬حســن دانایی فر یاداور شــد‪ :‬دو ســال و‬ ‫نیم پیش رئیس دستگاه دیپلماسی ایران اعالم امادگی‬ ‫کرد که ایران و عربســتان موضوعات خودشــان را حل‬ ‫کنند‪ ،‬پس ازان نیز طرح صلح هرمز ارائه شد‪ .‬روح همه‬ ‫این طرح ها همزیستی و تفاهم با همسایگان به ویژه‬ ‫بــا عربســتان ســعودی بــوده اســت‪ .‬او بــا بیــان اینکه‬ ‫تاکنون ســعودی ها به دو دلیل عالقه ای از خودشــان‬ ‫برای رابطه با ایران نشــان نداده اند‪ ،‬افزود‪ :‬یک دلیل‬ ‫یهــا روی ا نهــا بود‪.‬‬ ‫اینکــه فشــار حداکثــری امریکای ‬ ‫ترامــپ و وزیــر خارجــه او‪ ،‬به ویژه پمپئو اصــرار بر این‬ ‫امــر داشــتند و ایــن فشــارها را وارد می کردنــد‪ .‬یکی از‬ ‫مولفه های فشــار حداکثری و به انزوا کشــاندن ایران‪،‬‬ ‫ل و منطق ـه ای ایــران‬ ‫محــدود کــردن روابــط بین المل ـ ‬ ‫ش با‬ ‫بود؛ ان ها به عراق نیز فشــار می اوردند تا روابط ‬ ‫ایران را کاهش دهد‪ ،‬اما عراقی ها با ســعودی ها فرق‬ ‫می کردند و نمی توانستند‪ .‬این کارشناس ارشد مسائل‬ ‫منطقه ای با بیان اینکه یک سال و نیم پیش‪ ،‬از یکی‬ ‫از مقام هایعالی رتبهعراقشنیدم کهولیعهدعربستان‬ ‫به او گفته بود «ما انگیزه داریم تا با ایران مذاکره کنیم‬ ‫یهــا نظر مخالــف دارند»‪ ،‬گفــت‪ :‬اکنون‬ ‫امــا امریکای ‬ ‫می توانیم بگوییم که یکی از دستاوردهای پساترامپ‬ ‫موضــوع مذاکــره ایــران و عربســتان اســت‪ .‬موضــوع‬ ‫دومــی کــه وجــود دارد این اســت کــه ما همــواره ابراز‬ ‫تمایــل بــه احیــای روابط با عربســتان می کردیــم‪ ،‬اما‬ ‫ان ها رد می کردند‪ ،‬اختالف موجود در هیئت حاکمه‬ ‫ســعودی ها اســت‪.‬دانایی فر با بیان اینکه دو نظر در‬ ‫دســتگاه حاکــم ســعودی ها راجع بــه ارتباط بــا ایران‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬یــک نظر این اســت کــه ان ها در‬ ‫تفاهم با ایران چیزی به دست نمی اورند و ایران چیزی‬ ‫بــه ان ها نمی دهــد و اگر با ایران تفاهم کنند به ایران‬ ‫امتیاز داده اند‪ .‬معموال دیدگاه غالب همین بوده است‬ ‫و ســعودی ها حتی اگر ما به ســمت ان ها رفته ایم به‬ ‫دالیل مختلفی پس زده اند و ادامه نداده اند‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫اکنــون بــه نظر می رســد که دیــدگاه دوم کــه ضرورت‬ ‫تفاهــم بــا ایــران را مورد تاکیــد قرار می دهــد‪ ،‬در حال‬ ‫قوت گیری در عربستان است؛ دالیل مختلفی هم دارد‬ ‫که یکی از دالیلش موضوع یمن است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 04‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1052‬‬ ‫رویداد‬ ‫با وجود ابهام اصالح طلبان گزینه های رقیب هرروز بیشتر می شود‬ ‫صف طوالنی اصول گرایان‬ ‫در روزهــای اخیــر بازهم ب هصــف کاندیداهای‬ ‫اصولگرا افزوده شــد؛ اسداهلل بادامچیان‪ ،‬دبیر کل‬ ‫حزب موتلفه اســامی و سید ابوالقاسم رئوفیان‪،‬‬ ‫دبیــر کل حــزب ایران زمیــن اعــام کاندیداتــوری‬ ‫کردنــد‪ .‬موضــوع قابل توجــه دیگــر بــازار گــرم‬ ‫کاندیداتوری در مجلس یازدهم است تا جایی که‬ ‫صدای اعتراض نمایندگان مجلس هم درامده؛ به‬ ‫گزارش خبر انالین‪ ،‬غالمرضا نوری قزلچه‪ ،‬نماینده‬ ‫مردم بستان اباد و سخنگوی فراکسیون مستقلین‬ ‫والیی در گفتگویی به احتمال کاندیداتوری رئیس‬ ‫مجلس و نواب او در انتخابات ریاســت جمهوری‬ ‫سیزدهم واکنش نشان داد‪ .‬او با انتقاد از این رویه‬ ‫با تاکید بر اینکه اعالم حضور اعضای هیئت رئیسه‬ ‫در انتخابــات ریاســت جمهــوری اســیب جدی به‬ ‫مجلــس وارد کــرده اســت‪ ،‬گفت‪ « :‬هیئت رئیســه‬ ‫مجلــس و ارکان ان به گون ـه ای القــا می کننــد کــه‬ ‫مجلــس جــای خدمــت نیســت‪ ،‬مجلــس کاره ای‬ ‫نیســت‪ ،‬پس برویم در ریاست جمهوری به مردم‬ ‫خدمت کنیم‪ ،‬این عمل فی نفسه تضعیف کننده‬ ‫مجلس است‪ ،‬سکان داران مجلس خیلی اهمیتی‬ ‫بــرای ایــن مســند و این قــوه قائل نیســتند و ان را‬ ‫موثــر نمی داننــد و کامــا برخــاف فرمایــش امام‬ ‫راحل که مجلس را در راس امور می دانستند‪ ،‬عمل‬ ‫می شود‪».‬‬ ‫رقیب رضاخان امد‬ ‫دراین بین امیرحسین قاضی زاده هاشمی یکی‬ ‫از نــواب رئیــس مجلس هــم در اظهاراتی عجیب‬ ‫گفته است‪ :‬رقیبم رضاخان است‪ .‬چون نهاد اداره‬ ‫کشور برخاسته از رضاخان است و ادامه پیداکرده‬ ‫اســت و امده ام نهاد ‪ ۱۰۰‬ساله رضاخانی را به هم‬ ‫بریزم‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه یک کاندیدای حزبی نیست‪،‬‬ ‫گفتــه‪ :‬بااینکــه یــک ادم دارای شناســنامه کامــا‬ ‫سیاســی و مواضــع کامال روشــن هســتم و مواضع‬ ‫روشنی گرفتم که بر ان مواضع هستم‪ ،‬ولی چون‬ ‫معتقــدم در ریاســت جمهــوری کارکــرد جریانــات‬ ‫سیاســی مناســب نیســت و مشــکالت ما در حوزه‬ ‫دیگــری هســت‪ ،‬خــودم را به عنــوان فــردی که با‬ ‫موضع جناحی ـ سیاسی می خواهد وارد انتخابات‬ ‫شودنمی بینم‪.‬‬ ‫امده ام و کنار هم نمی روم‬ ‫گفت وگوهــا و فعالیت رســانه ای کاندیداهای‬ ‫یشــود؛ رســتم‬ ‫انتخابــات امــا بــه اینجــا ختــم نم ‬ ‫قاسمی‪ ،‬وزیر سابق نفت و کاندیدای دیگر جریان‬ ‫اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری هم ضمن‬ ‫اینکه به سابقه نظامی خود در قرارگاه خاتم االنبیا‬ ‫اشــاره کرده اســت‪ ،‬گفتــه‪« :‬قبــل از شــهادت حاج‬ ‫قاسمسلیمانیبه عنوانمعاوناقتصادیایشاندر‬ ‫کنارشان کارکردم‪ ،‬در تمام زمینه های اقتصادی کار‬ ‫اجرایی و عملیاتی داشته ام و کشور و ظرفیت های‬ ‫کشــور را به خوبــی می شناســم‪ ،‬دنیــا را به خوبــی‬ ‫می شناسم و بیشترین سفرهای خارجی بعد از وزیر‬ ‫امور خارجه داشــته ام و با ســران کشورهای زیادی‬ ‫مالقات کرده ام‪».‬‬ ‫او تاکیــد کــرده که «هنــوز اعــام کاندیداتوری‬ ‫نکرده ام ولی اگر قرار باشد اعالم کاندیداتوری کنم‬ ‫به نفع کسی کنار نمی روم‪».‬‬ ‫بازی‬ ‫سردرگمی اصالح طلبان یا‬ ‫استراتژی ِ‬ ‫ِ‬ ‫پنهان؟‬ ‫بــا انصراف ســید حســن خمینــی از انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری سیزدهم یک شوک انتخاباتی به‬ ‫جناح چپ وارد شد‪،‬چه انکه گفته می شد او یکی‬ ‫از گزینه های اصلی این جریان بود؛ بعدازان نگاه ها‬ ‫بــار دیگر ب هســوی محمدجــواد ظریــف معطوف‬ ‫شــد هرچند وزیر امور خارجه این روزها ب هشــدت‬ ‫سرگرم فعالیت های دیپلماسی برای احیای برجام‬ ‫است اما نامش از سر زبان اصالح طلبان نمی افتد‪.‬‬ ‫هرچنــد طبــق توضیحــات یــک فعــال سیاســی‬ ‫اصالح طلــب‪ ،‬ظریف هم در مکاتباتش با رهبری‬ ‫و هــم در اظهاراتــش چندین بار قســم و ایه اورده‬ ‫اســت که نخواهد امد؛ البته ممکن اســت بعدها‬ ‫جاهایی ســفارش کنند یا فشــار بیاورند که ایشان‬ ‫بیاید و ممکن است اتفاق بیفتد اما تا امروز حداقل‬ ‫خودشــان این کار را نکرده است‪ .‬از سویی برخی‬ ‫اصالح طلبان همچنــان از فعالیت های انتخاباتی‬ ‫محمدرضا عارف می گویند‪ ،‬بعضــی هم از وجود‬ ‫یــک کاندیــدای پنهان خبــر می دهند کــه فعال رو‬ ‫یشــود‪ .‬بااین حال احمد شــریف‪ ،‬عضو جبهه‬ ‫نم ‬ ‫اصالحــات ایــران گفته اســت‪« :‬با توجــه به انچه‬ ‫تاکنــون مشــاهده کرده ایم‪ ،‬جهانگیری‪ ،‬محســن‬ ‫هاشــمی‪ ،‬پزشــکیان‪ ،‬عارف‪ ،‬رهامــی‪ ،‬کواکبیان و‬ ‫البته محمدجواد ظریف ازجمله کســانی هســتند‬ ‫کــه احتمــال حضورشــان قوی تر به نظر می رســد‪.‬‬ ‫به غیراز «ظریف» که اعالم کرده‪ ،‬فعال تصمیمی‬ ‫برای حضور در انتخابات ندارد بقیه اسامی امادگی‬ ‫خود را برای حضور در انتخابات اعالم کرده اند‪».‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬اگر کاندیداها قبل از ثبت نام مشخص‬ ‫شــوند‪ ،‬بایــد دوســوم از ارای ‪ ۴۶‬نفــر عضــو نهــاد‬ ‫اجماع ساز را به دست بیاورند‪ .‬با توجه به احتمال‬ ‫رای نیاوردن برخی از گزینه ها‪ ،‬ممکن است مسیر‬ ‫برخی از این افراد برای ادامه حضور در این کارزار‬ ‫تغییر کند‪ .‬خبر حاشیه ساز اصالح طلبان هم اعالم‬ ‫کاندیداتــوری مصطفــی تاجــزاده‪ ،‬فعال سیاســی‬ ‫شهــای زیــادی را در‬ ‫اصالح طلــب بــود کــه واکن ‬ ‫فضای مجازی در پی داشــت و بسیاری به تحلیل‬ ‫اماواگرهــای حضــور او و احتمــال رد صالحیتــش‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫غالمحسین کرباسچی‪،‬دبیر کلحزب کارگزاران‬ ‫ســازندگی هــم در واکنــش به این موضــوع گفت‪:‬‬ ‫«خوب اســت اگر وزارت کشــور و شــورای نگهبان‬ ‫اقــای تاجــزاده را تائید کنند و فکر می کنم این امر‬ ‫امتحان خوبی است که مشاهده کنیم مردم این‬ ‫نوع لحن و گفتار را انتخاب می کنند یا خیر‪».‬‬ ‫بازار شلوغ نظرسنجی و ارزیابی کاندیداها‬ ‫این روزها و هرچه به زمان ثبت نام و برگزاری‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شویم بازار‬ ‫ثهــا در‬ ‫یشــود؛ بح ‬ ‫نظرســنجی ها هــم دا غتــر م ‬ ‫فضای مجازی هم گرم است‪ ،‬از نقد دولت گذشته‬ ‫تا نقد و بررسی عملکرد کاندیداهای منتقد دولت‬ ‫در مسئولیتی که اکنون بر عهده دارند‪ .‬برخی هم‬ ‫ترجیــح می دهند درباره اینکه «چه کســی می اید‬ ‫و چه کسی نمی اید» در مورد کاندیداها صحبت‬ ‫کنند‪ .‬نتایج اخرین نظرســنجی مرکز افکار سنجی‬ ‫دانشــجویان ایران نشــان می دهد رای مثبت سید‬ ‫ابراهیــم رئیســی کــه در انتخابات ســال ‪ ۹۶‬رقیب‬ ‫یشــد‪ ،‬از سایر‬ ‫اصلی حســن روحانی محســوب م ‬ ‫نامزدهــای احتمالــی باالتر و رای منفــی او نیز کم‬ ‫بوده و می توان در مورد این نظرســنجی از عبارت‬ ‫«صدرنشینی» برای رئیسی استفاده کرد‪ .‬ایا کسانی‬ ‫که سال ‪ ۹۶‬نام او را در برگه های رای خود ننوشتند‪،‬‬ ‫حاال از رایی که نداده اند‪ ،‬پشیمان شده اند؟ هنوز‬ ‫برای گفتن چنین حرفی زود اســت‪ ،‬اما درهرحال‬ ‫مطابــق این نظرســنجی‪ ،‬نمونه مردمــی که مورد‬ ‫سوال واقع شده اند‪ ،‬نگاهشان به او مثبت تر از سایر‬ ‫کاندیداهاست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫واکسنکرونارایگانتوزیعمی شود‬ ‫ســخنگوی ســازمان غــذا و دارو گفــت‪ :‬در‬ ‫خصــوص توزیــع واکســن کرونــا همه چیــز بــر‬ ‫اســاس ســند ملــی کــه شــورای عالــی اخــاق‬ ‫پزشــکی تصویب کرده اســت‪ ،‬پیــش خواهیم‬ ‫رفــت‪ .‬بــه گــزارش ایلنا‪،‬کیانــوش جهانپــور بــا‬ ‫اشــاره به موضوع واکســن کرونای پولی برای‬ ‫افــراد خــارج از اولویــت کــه اتــاق بازرگانــی‬ ‫قیمــت ان را بیــن ‪ ۲۰۰‬الــی ‪ ۲۵۰‬هــزار تومــان‬ ‫اعــام کــرده‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬اینکــه بگوییــم یک‬ ‫نفــر می خواهــد واکســن کرونــا را خــارج از‬ ‫نوبــت بزنــد‪ ،‬این رفتــار را باید با یــک قیمتی‬ ‫انجــام دهــد‪ ،‬بیــش از یــک مقــدار زیــر ســوال‬ ‫اســت‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬به خصــوص وقتــی‬ ‫صحبــت از حــوزه ســامت اســت‪ ،‬موضــوع‬ ‫مربــوط به حوزه پیشــگیری اســت کــه وظیفه‬ ‫دولت هــا و حکومت هــا هــم فراگیــر بــودن‬ ‫خدمــات پیشــگیری و هــم دسترســی عادالنــه‬ ‫اســت‪ .‬جهانپــور در مــورد پولی شــدن واکســن‬ ‫کرونــا گفت‪ :‬قطعا وزارت بهداشــت این کار را‬ ‫نخواهد کرد‪ ،‬مســیر ما شــخص اســت و این ها‬ ‫موضوعات جدیدی در رابطه با واکسیناسیون‪،‬‬ ‫مثــا واکسیناســیون تــوده ای و حجیم نیســت‪.‬‬ ‫جهانپور افزود‪ :‬همه چیز بر اساس سند ملی که‬ ‫شورای عالی اخالق پزشکی تصویب کرد پیش‬ ‫خواهیــم رفــت‪ .‬او گفــت‪ :‬واکســن بــه شــکل‬ ‫عادالنــه‪ ،‬رایــگان و مطابــق اولویت هــا در‬ ‫وزارت بهداشــت توزیــع خواهد شــد و وزارت‬ ‫بهداشــت چیزی جز این نخواهد داشت‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫شرطوشروطمحسنهاشمیبرایحضور در انتخابات‬ ‫عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی‬ ‫ایــران‪ ،‬درباره حضور احتمالی محســن هاشــمی‬ ‫در انتخابــات ‪ ۲۸‬خــرداد ریاس ـت جمهوری‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ظاهرا هاشــمی برای حضــور در انتخابات‬ ‫دو شــرط اطمینــان از احراز صالحیــت و معرفی‬ ‫به عنــوان گزینه جبهه اصالحــات را مطرح کرده‬ ‫اســت‪ .‬بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬محمــد نمــازی دربــاره‬ ‫اظهــارات محمد عطریانفر درباره حمایت حزب‬ ‫کارگــزاران از نامزدی محمدجواد ظریف‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در پیگیری هایی که دراین باره کردم به مستندی‬ ‫نرســیدم که نشــان دهــد این موضوع در شــورای‬ ‫مرکزی حزب کارگزاران به تصویب رســیده باشــد‬ ‫البتــه دور از ذهــن نیســت کــه موضــوع نامــزدی‬ ‫احتمالــی ظریــف موردبررســی قــرار گیــرد‪ .‬عضو‬ ‫شــورای مرکــزی حزب کارگــزاران ســازندگی ایران‬ ‫افزود‪ :‬یکی از رسانه ها به نقل از من مصاحبه ای‬ ‫درباره حمایت از نامزدی ظریف از ســوی حزب‬ ‫کارگــزاران منتشــر کــرد کــه از ایــن موضوع بســیار‬ ‫تعجــب کــردم اگرچــه ایــن موضــوع را تکذیــب‬ ‫نمی کنــم‪ .‬ظریــف در صــورت اعــام داوطلبــی‬ ‫به احتمال قوی یکی از نامزدهای موردنظر حزب‬ ‫کارگــزاران خواهــد بــود‪ .‬نمــازی دربــاره احتمــال‬ ‫نامزدی محســن هاشمی برای انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری گفت‪ :‬هاشــمی جــزو نامزدهای اصلی‬ ‫حزب کارگزاران بود اما خودش قصد جدی برای‬ ‫حضــور در انتخابات ریاســت جمهــوری را ندارد‪.‬‬ ‫الیحهرتبه بندیمعلمان‬ ‫قصه شیر موالناست‬ ‫رئیسفراکسیونفرهنگیاندرصفحهتوئیترخودنوشت‪:‬الیحهرتبه بندیمعلمانشیربییالودمواشکم‬ ‫موالناست‪ .‬حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان اعتقاد دارد که الیحه تقدیمی دولت به مجلس‪،‬‬ ‫هیچتناسبوسنخیتیباسیاست های کلینظاماموزش وپرورشندارد‪.‬از موارددیگری کهاز توئیترئیس‬ ‫فراکسیونفرهنگیانبرداشتمی شودایناست کهاینالیحهباسندتحولبنیادیندر اموزش وپرورشو‬ ‫نقشهجامععلمی کشور نیزتناسبندارد‪.‬رئیس کمیسیونتلفیقبرنامهششمتوسعه کشور کهدر این‬ ‫برنامه پنج ساله توسعه ای کشور‪ ،‬اجرای نظام رتبه بندی را‪ ،‬به عنوان یکی از مصوبات مهم در این قانون‬ ‫می داند‪،‬عدمسنخیتالیحهرتبه بندیدولتبابرنامهششمتوسعه کشور رانیزیاداور شدهاست‪.‬‬ ‫ظاهرا هاشمی برای حضور در انتخابات دو شرط‬ ‫مطــرح کــرده اســت کــه در صورت تحقــق ان ها‬ ‫به عرصه بیاید‪ .‬شــروط هاشمی درباره اطمینان‬ ‫خاطر از احراز صالحیت از ســوی شــورای نگهبان‬ ‫و اجماع جبهه اصالحات ایران است‪ .‬اگرچه به‬ ‫اعتقاد من هنوز موضوع حضور هاشمی در عرصه‬ ‫انتخابات قطعیت ندارد‪ .‬او درباره احتمال اعالم‬ ‫نامزدی سید مصطفی تاج زاده فعال اصالح طلب‬ ‫برای انتخابات ریاس ـت جمهوری و تفاسیر جناح‬ ‫رقیــب از ایــن رفتــار‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬در صحبتی که‬ ‫حدود دو‪ ،‬ســه هفته پیش با او داشــتم حرفش‬ ‫ایــن بــود که «ما نامزد خود را معرفی می کنیم و‬ ‫در پی تایید ان هستیم و اگر نشد‪ ،‬بعد تصمیم‬ ‫تهــای بســیاری‬ ‫می گیریــم‪ ».‬به تازگــی هم صحب ‬ ‫درباره نامزدی تاج زاده عنوان شــده و دوستان در‬ ‫پی مطرح کردن او هستند‪ .‬تا جایی که می دانم‬ ‫او این موضوع را تکذیب نکرده است‪.‬‬ ‫نمازی ادامه داد‪ :‬ازانجاکه شرایط امدن سید‬ ‫حســن خمینی فراهم نشــد‪ ،‬شــاید همه احزاب‬ ‫عضــو جبهــه اصالحات ایــران تصمیــم گرفته اند‬ ‫تنــام اقــدام کنــد و‬ ‫اگــر نامــزدی دارنــد بــرای ثب ‬ ‫شاید بحث نامزدی تاج زاده هم بر همین اساس‬ ‫حشــده است‪ .‬حسین مرعشــی نایب رئیس‬ ‫مطر ‬ ‫اول جبهــه اصالحــات هــم در مصاحبه ای بحث‬ ‫ائتــاف را به بعد از تاییــد نامزدها موکول کرده ‬ ‫است‪.‬‬ ‫موشکشلیک شده‬ ‫به اسراییل ایرانی بود‬ ‫محســن دهنــوی‪ ،‬‏‏‏نماینــده مــردم تهــران و عضــو هیئت رئیســه مجلــس شــورای‬ ‫اســامی در توییتــی نو شــت‪« :‬و مــا رمیت اذ رمیــت» اقتدار پو شــالی گنبــد اهنین‬ ‫بــا تنهــا یک مو شــک نســل قد یــم ایرانی بــه بادرفت‪.‬‬ ‫این کــه یــک مو شــک بود؛ بــا بارا نــی از مو ش ـک های پیشــرفته ایرانی چــه خواهید‬ ‫کرد؟‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اولویت دولت تامین واکسن موردنیاز از‬ ‫خارج است‬ ‫رئیــس دفتر رئیس جمهوری‬ ‫برخــی در داخــل می گوینــد که‬ ‫اولویت نخست دولت را تامین‬ ‫واکسن را در خیابان ناصرخسرو‬ ‫واکس ـن های موردنیــاز از خارج‬ ‫می خرنــد و از ان ســو می گویند‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬طبق وعده‬ ‫خانواده هایــی بــه برخــی از‬ ‫داده شده همه تالش دولت این‬ ‫کشورها می روند و دو سه هفته‬ ‫محمود واعظی‬ ‫است تا واکسن داخلی در فصل‬ ‫می مانند تا واکسن بزند که این‬ ‫بهار و اوایل تابستان تولید شود‬ ‫کار درســتی نیست‪ .‬رئیس دفتر‬ ‫ومورداستفادهقرار بگیرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوریتصریحکرد‪:‬رئیس جمهوریاجازه‬ ‫محمود واعظــی در گفت وگو با ایرنــا درباره داد شــرکت های خصوصی و بیمارســتان ها با ارز‬ ‫شفافیت توزیع واکسن های وارداتی و وضعیت نیمایی واکســن بیاورند و تحت نظــارت وزارت‬ ‫واکسن های تولید داخلی کشور گفت‪ :‬شفافیت بهداشــت به همه افرادی که نمی خواهند صبر‬ ‫در اســتفاده از واکســن هایی کــه االن در حــال کنند تا نوبتشان شود این واکسن را تزریق کنند‪.‬‬ ‫تزریــق هســتیم امر بســیار مهمــی اســت و برای در این زمینه شرکت های دولتی و غیردولتی با ما‬ ‫همین رئیس جمهوری به وزارت بهداشت دستور تماس گرفتند‪ .‬واعظی راه دوم را تولید واکســن‬ ‫داد به طور مرتب در این زمینه اطالع رسانی کند‪ .‬خارجــی در داخــل عنــوان کرد و گفــت‪ :‬راه دوم‬ ‫اوبابیاناینکهحقمردماست کهبدانندواکسن این است تا برخی کشورهایی که از ان ها واکسن‬ ‫چگونهتوزیعمی شود‪،‬افزود‪:‬وقتیواکسن کرونا می خریموهمکاریداشته ایم‪،‬واکسنمشترکبا‬ ‫وارد کشــور شــده بر اساس تصمیم گرفته شده از ان کشور را در داخل تولید کنیم در این زمینه هم‬ ‫ســوی ســتاد ملی مقابله بــا کرونا بایــد در اختیار اقدامــات خوبــی انجام شــده اســت‪ .‬رئیس دفتر‬ ‫مردم قرار گیرد‪ .‬رئیس دفتر رئیس جمهوری ادامه رئیس جمهــوری راه دیگر را تولید واکســن داخلی‬ ‫داد‪ :‬بــر این اســاس نخســت کادر درمــان باید از عنوان و تصریح کرد‪ :‬بیش از یک ســال اســت که‬ ‫این واکســن اســتفاده کنند‪ .‬افراد مســن و دارای دولــت بــا همه امکانــات مالی‪ ،‬معنــوی‪ ،‬فنی و‬ ‫بیماری های زمینــه ای هم در گــروه دوم اولویت علمی در خدمت تولیدکنندگان واکســن است و‬ ‫تزریق واکسن قرار دارند‪ .‬او با بیان اینکه وزارت امیدواریم همان طور که وعده دادیم تا اخر بهار و‬ ‫بهداشت سریع تر باید در این زمینه اطالع رسانی اوایلتابستاناینواکسن هابهخطتولیدبرسدو‬ ‫کنــد‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬ازانجاکه حجم واکســن های در داخل مورد مصرف قرار بگیرد‪ .‬او ابراز امیدواری‬ ‫وارداتی تاکنون چندان باال نبود نمی توانســتیم کرد کهباتولیدواکسنایرانیهممشکلدر داخل‬ ‫روزانه اطالع رســانی کنیم اما وقتی تعداد بیشتر رفعشودوهمبتوانیمواکسنرابه کشورهایدیگر‬ ‫شود مانند بقیه موارد روزانه اطالع رسانی خواهد صادر کنیم‪.‬ریسدفتررئیس جمهوریدربارهاینکه‬ ‫شد‪ .‬واعظی خاطرنشان کرد‪ :‬اولویت نخست ما ایا در سفر اخیر وزیر خارجه روسیه به تهران درباره‬ ‫این اســت تا تولید داخلی انجام نشــده‪ ،‬بتوانیم تولید واکســن روســی در ایران بحث و تبادل نظر‬ ‫واکسن های موردنیاز را با تائید وزارت بهداشت شــده اســت یا نه گفت‪ :‬وزیر امور خارجه روســیه‬ ‫خریداری کنیم و تحویل وزارت بهداشت دهیم همدر مالقاتبارئیس جمهوریوهمدر مالقات‬ ‫و این وزارتخانه هم واکسن ها را بر اساس همان با وزیر امور خارجه گفت که دولت روسیه هم از‬ ‫جــدول رایــگان بــه مــردم تزریــق کنــد‪ .‬او ادامه تسریع در ارسال واکسن و هم اغاز تولید واکسن‬ ‫داد‪ :‬در کنار این قضیه متوجه دو اتفاق شدیم‪ ،‬مشترکحمایتمی کند‪.‬‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی معادل‬ ‫‪ ۵۸‬درصد است‬ ‫دبیر قرارگاه عملیاتی مبارزه‬ ‫را اســتان هایی دانســت کــه در‬ ‫بــا کرونــا‪ ،‬رتبه بنــدی اخریــن‬ ‫ایــن مدت‪ ،‬رعایت پروتکل های‬ ‫وضعیت رعایــت پروتکل های‬ ‫بهداشــتی در ســطح ا نهــا بیــن‬ ‫بهداشتی در ســطح استان های‬ ‫‪ ۵۶‬تــا ‪ ۶۵‬درصــد بــوده اســت‪.‬‬ ‫کشــور در بــازه زمانــی ‪ ۱۸‬تا ‪۲۵‬‬ ‫دین پرستهمچنیناستان هایی‬ ‫ پرست‬ ‫ن‬ ‫دی‬ ‫بابک‬ ‫نمــاه ‪ ۱۴۰۰‬را معــادل‬ ‫فروردی ‬ ‫کهرعایتپروتکل هایبهداشتی‬ ‫‪ ۵۸‬درصد اعالم کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫در ســطح ان هــا از ‪ ۱۸‬تــا ‪۲۵‬‬ ‫نمــاه‪ ،۱۴۰۰‬بیــن‪ ۶۶‬تــا‪ ۷۶‬درصــد بــوده‬ ‫پایگاهاطالع رسانیوزارتکشور‪،‬بابکدین پرست فروردی ‬ ‫با اشــاره به ارائه گزارش وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان استراشاملزنجان‪،‬تهران‪،‬سمنانویزد‪،‬معرفی‬ ‫و اموزش پزشکی از وضعیت رعایت پروتکل های کرد‪ .‬دبیر قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا‪ ،‬با اشاره‬ ‫بهداشتی در سراسر کشور‪ ،‬در سیزدهمین جلسه به ضرورتاستمراروتقویتروندتشدیدبازرسی ها‬ ‫قرارگاهعملیاتیستادملیمدیریتبیماری کرونا‪ ،‬در هفته هــای اخیــر‪ ،‬اخرین اقدامــات مربوط به‬ ‫میانگین رعایت پروتکل های بهداشتی در سراسر تشدید بازرسی ها را اعالم کرد و گفت‪ :‬در این بازه‬ ‫کشــور‪ ،‬در بازه زمانی ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۵‬فروردین ماه ‪ ۱۴۰۰‬زمانی؛ از کل مراکز تهیه‪ ،‬توزیع و عرضه و فروش‬ ‫را معــادل‪ ۵۸‬درصــد اعالم کرد‪ .‬معاون توســعه موادغذایی‪،‬اماکنعمومیوواحدهای کارگاهی‪،‬‬ ‫منطقه ایوزیر کشور بایاداوریاینکه‪،‬سطحمورد بیش از ‪ ۸‬درصد (معادل ‪ ۲۸۹۲۰۵‬واحد)‪ ،‬مورد‬ ‫انتظاررعایتپروتکل هایبهداشتیدرسراسرکشور بازرسیواقع شده اندودرنتیجهاینبازرسی ها؛‪۳۸‬‬ ‫برای مهار بیماری و خروج از موج چهارم‪ ،‬حداقل هزار و ‪ ۹۰۸‬مورد منجر به دادن تذکر و یا معرفی‬ ‫‪ ۹۰‬درصد است‪ ،‬گفت‪ :‬وضعیت و درصد رعایت بــه مراجع قضایی گردیده و‪ ۴‬هــزار و‪ ۴۱۶‬مورد‬ ‫پروتکل های بهداشتی در مراکز ورزشی‪ ،‬تاالرهای نیز پلمپ صورت پذیرفته اســت‪ .‬دین پرســت با‬ ‫پذیرایی‪،‬رعایتتهویهمناسبدراماکنعمومی‪ ،‬اشــاره به مصوبات جلســه اخیر قرارگاه عملیاتی‬ ‫درصد موارد استفاده از ماسک در اماکن عمومی و مبارزه با کرونا‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬الزم است ستادهای‬ ‫رعایتپروتکل هایفاصله گذاریدراماکنعمومی استانیدرچارچوبطرحجامعمدیریتهوشمند‬ ‫از شــاخص های اصلــی در ارزیابــی میــزان رعایت محدودیت ها‪،‬مصوبستادملی‪ ،‬کلیهاقداماتو‬ ‫پروتکل های بهداشتی است‪ .‬او ایالم و سیستان و محدودیت هارامتناسبباوضعیتتعیین شده‪،‬‬ ‫بلوچستان را دو استانی برشمرد که در دوره زمانی عملیاتیواجراییکنند‪.‬دبیرقرارگاهعملیاتیمبارزه‬ ‫‪ ۱۸‬تا‪ ۲۵‬فروردین ماه‪ ،۱۴۰۰‬رعایت پروتکل های با کرونا‪ ،‬همچنین خواســتار معرفی متخلفین و‬ ‫بهداشــتی در ســطح ان ها بیــن‪ ۲۸‬تــا‪ ۳۲‬درصد ناقضین پروتکل ها و دســتورالعمل های ابالغی‪،‬‬ ‫بوده اســت‪ .‬دین پرســت گروه استان هایی که در به منظــور برخــورد قانونــی بــه مراجــع ذی ربــط‬ ‫همین بازه زمانی‪ ،‬رعایت پروتکل های بهداشتی پیش بینی شــده در مصوبات ســتاد ملی و مراجع‬ ‫در ســطح ان ها بین‪ ۳۳‬تا‪ ۵۵‬درصد بوده اســت قضایی شــد‪ .‬معاون وزیر کشــور تصریح کرد‪ :‬بر‬ ‫راشاملاذربایجانغربی‪،‬البرز‪،‬اردبیل‪،‬چهارمحال اســاس مصوبــات قــرارگاه‪ ،‬همچنین مقرر شــد تا‬ ‫وبختیاری‪،‬قزوین‪ ،‬کهگیلویهوبویراحمد‪ ،‬گیالن‪ ،‬زمان عادی شدن شرایط شهرهای قرمز و نارنجی‬ ‫گلســتان‪ ،‬مرکزی‪ ،‬مازندران و همــدان اعالم کرد‪ .‬جلسات ستاد استانی روزانه برگزار و دستگاه های‬ ‫معاون توسعه منطقه ای وزیر کشــور‪ ،‬اذربایجان ذی ربــط اســتانی و ســتادهای اســتانی مدیریــت‬ ‫شرقی‪،‬اصفهان‪،‬بوشهر‪،‬خراسانشمالی‪،‬خراسان بیماری کروناضمنرصداخرینوضعیت‪،‬نسبت‬ ‫جنوبی‪ ،‬خراسان رضوی‪ ،‬خوزستان‪ ،‬قم‪ ،‬فارس‪ ،‬بهاجرایقاطعانهو کاملطرحمدیریتهوشمند‬ ‫کرمان‪ ،‬لرستان‪ ،‬کرمانشــاه‪ ،‬کردستان و هرمزگان محدودیت هااقدامکنند‪.‬‬ ‫ارامش قبل از طوفان انتخابات‬ ‫را تجربه می کنیم‬ ‫نماینده مردم خمینی شهر در مجلس ضمن‬ ‫پیش بینیمشارکت گستردهدر انتخاباتریاست‬ ‫جمهــوری ‪ ۱۴۰۰‬گفت‪ :‬به نظرم انچه این روزها‬ ‫از ان به «سکوت سیاسی» تعبیر می شود‪ ،‬ارامش‬ ‫قبــل از طوفــان اســت‪ .‬مشــارکت در انتخابــات‬ ‫گستردهخواهدبود‪.‬‬ ‫حجت االســام محمدتقــی نقدعلــی در‬ ‫گفت وگو با ایسنا اظهار کرد‪ :‬برخالف بسیاری از‬ ‫کارشناســان معتقدم که میزان مشارکت مردمی‬ ‫در انتخابات کاهش نخواهد یافت‪ .‬با توجه به‬ ‫اینکه مردم از مدیریت هشت سال گذشته راضی‬ ‫نیســتند‪ ،‬بــرای تغییر جریان سیاســی بــه میدان‬ ‫خواهند امد تا سرنوشــت کشــور را تغییر دهند‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم خمینی شــهر در مجلس شــورای‬ ‫اسالمی با بیان اینکه مردم ایران ثابت کرده اند‬ ‫که نسبت به اینده کشور حساس هستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به نظرم انچه این روزها به سکوت سیاسی تعبیر‬ ‫می شــود‪ ،‬ارامش قبل از طوفان اســت‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫ان شــاءاهلل انتخابات پرشوری را خواهیم دید‪ .‬بر‬ ‫این عقیده ام اعالم حضور بعضی چهره ها مهم‬ ‫در جریان های سیاسی مختلف‪ ،‬باعث می شود‬ ‫که ازیک طرف‪ ،‬مردم حضور بهتری در انتخابات‬ ‫داشــته باشــند و از طــرف دیگــر نامزدها مواضع‬ ‫مشخص تروصریح تریبگیرند‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫فوالدمبارکهبهترینفوالدساز‬ ‫منطقهاست‬ ‫رئیــس خانــه اقتصــاد ایــران‬ ‫باشــد‪ .‬رئیــس خانــه اقتصــاد‬ ‫می گویــد‪ :‬شــرکت فــوالد مبارکه‬ ‫ایــران بــا بیــان اینکــه شــرکت‬ ‫یکــی از شــرکت های بین المللــی‬ ‫فوالد مبارکه باید راهکار خود‬ ‫ایران بوده و همگی باید از فوالد‬ ‫را برمبنــای ســاختار رقابتی در‬ ‫مبارکــه حمایــت کنیــم؛ زیــرا در‬ ‫دو بخــش مهــم قیمــت تمام‬ ‫ابراهیمجمیلی‬ ‫جهــان کشــورها را با محصوالت‬ ‫شــده و کیفیــت محصــول‬ ‫تولیدی و شــرکت های بزرگشــان‬ ‫بگــذارد در ادامــه افــزود‪ :‬اگــر‬ ‫می شناسند‪ ،‬بنابراین اگر بخواهیم کشورمان در فــوالد مبارکــه مبنای خــود را بر بــازار رقابتی قرار‬ ‫بازار جهانیفوالد‪،‬حرفیبرای گفتنداشتهباشد دهد‪ ،‬به طورقطع اینده خوبی خواهد داشــت‪،‬‬ ‫بایــد به فــوالد مبارکه در این راســتا نگاه ویژه ای ضمن اینکه با تولید انواع محصوالت فوالدی در‬ ‫داشــته باشــیم‪ .‬ابراهیم جمیلــی در گفت وگو با اندازه های مختلف (هم اکنون تا حدود زیادی از‬ ‫ایراسینبابیاناینمطلبدر ادامهافزود‪:‬شرکت این امر محقق شده) نام خود را در کنار برندهای‬ ‫فوالد مبارکه در دهه گذشــته حرکت توسعه ای فوالدی جهان تثبیت کند‪ .‬جمیلی معتقد است‬ ‫شهــا در جهت تبدیل شــرکت های‬ ‫داشــته اســت؛ بــه این شــکل که ضمــن افزایش کــه باید تال ‬ ‫تولید‪ ،‬تنوع تولید را در دستور کار خود قرار داده کوچک در کشــور به مجموعه های بزرگ باشــد؛‬ ‫و اکنون از لحاظ کیفیت محصوالت این شرکت همچنینشرکت هایبزرگنیزدرمسیربین المللی‬ ‫قابــل رقابــت با بهترین فوالدســازان دنیاســت‪ .‬شــدن قرار گیرنــد‪ .‬در حال حاضر شــرکت فوالد‬ ‫حتــی می توان گفــت که اگر موضــوع تحریم ها مبارکه یک شرکت بین المللی بوده و ما در ایران‬ ‫وجــود نداشــت‪ ،‬قطعا بــرای خرید محصوالت بــه ایــن دســت از شــرکت ها نیــاز خیلــی زیــادی‬ ‫فــوالد مبارکــه قیم ‬ ‫تهــا در بازارهای بین المللی داریم؛ زیرا این شرکت های بین المللی هستند که‬ ‫می توانستدرصدیباالترازقیمت هایجهانی‪ ،‬می توانندبه کشور در همهزمینه هایاریبرسانند؛‬ ‫انهمبهدلیل کیفیتخوبمحصوالتشمطرح بنابراین باید تفکر ما برای بزرگ شدن شرکت ها‬ ‫کنــد‪ .‬البته نبایــد فراموش کرد که اکنون شــرکت در مقیاس بین المللی باشد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬شرکت‬ ‫فوالد مبارکه بهترین فوالدساز منطقه است‪ .‬وی فــوالد مبارکــه در کنــار تمامی اقدامات خــود در‬ ‫اظهار کرد‪:‬اکنونسیاست کلی کشور خامفروشی صنعت کشــور‪ ،‬باید شــرکت های کوچــک را زیر‬ ‫رانمی پذیردوتولیدکنندگانرابهتولیدمحصوالت چتر حمایتی خود قرار دهد‪ ،‬به این شکل که در‬ ‫نهایی تشویق می کند‪ .‬فوالد مبارکه نیز نمادی از بخشاموزش‪،‬انتقالتکنولوژی‪،‬ساختقطعات‬ ‫اینموضوعبودهاستتابتوانددر تکمیلزنجیره و ‪ ...‬به ان ها کمک کند که البته تا حدودی این‬ ‫تولیــد گام بــردارد‪ .‬در واقــع ایــن تکمیل زنجیره مواردراانجامدادهاست‪،‬اماانتظار می رودسطح‬ ‫تولیــد می توانــد تنــوع ارزاوری بــه همراه داشــته فعالیت های خود را در این زمینه افزایش دهد‪.‬‬ ‫تسریع در صدور استعالم ها و اصالح‬ ‫دستورالعملاستهالکدارایی ها‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و‬ ‫مقرر شد کانونوکالومشاوران‬ ‫دارایــی در پایــان اولیــن جلســه‬ ‫خانواده قوه قضاییه به عنوان‬ ‫هیــات مقررات زدایی و تســهیل‬ ‫یکی از مراجع صدور مجوز در‬ ‫مجوزهای کسب وکار و در گفتگو‬ ‫نظر گرفته شــوند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫باخبرنگاراناز تصویبمصوبات‬ ‫در حــوزه مالیــات مصوباتــی‬ ‫فرهاد دژپسند‬ ‫جدیــد در حوز ههــای مالیــات‪،‬‬ ‫داشتیمتاتولیدکنندگانسریع تر‬ ‫گمرک و سرمایه گذاری در صنعت‬ ‫اســتعالم های مالیاتی خود را‬ ‫گردشــگری در جهت تسهیل کس ـب وکارها خبر دریافت کنند و مقرر شد قانون استهالک دارایی‬ ‫داد‪ .‬بــه گزارش ایســنا‪ ،‬فرهاد دژپســند در پایان در حــوزه مالیاتــی نیز حداکثر تا ‪ ۱۵‬اردیبهشــت‬ ‫این نشســت و در جمع خبرنگاران رســانه ملی برای کمکبهتولیدکنندگاناصالحشود‪.‬دژپسند‬ ‫بــا اشــاره به نا مگــذاری امســال بــرای حمایت از اضافــه کرد‪ :‬در حوزه گمرکی نیز مصوباتی برای‬ ‫تولید از سوی مقام معظم رهبری افزود‪ :‬یکی از ترخیــص ســریع تر کاالهــا داشــتیم و مقــرر شــد‬ ‫محورهای جدی که در موانع زدایی مورد توجه پرداخت حقوق گمرکی در پایان اظهار کاال باشد‬ ‫قرار می گیرد‪،‬رفعمقرراتزائداست‪،‬ضمناینکه که پیش ازاین در ابتدای اظهار انجام می شد‪ .‬وزیر‬ ‫بهبود فضای کسب وکار به تســریع و روان سازی اقتصادهمچنیندر بخشدیگریاز اینمصاحبه‬ ‫ســرمایه گذاری و تقویــت تولیــد کمــک می کند‪ .‬دربــاره پرداخت ســود بانک ها گفت‪ :‬این ســود‬ ‫دژپســند در ادامه گفت‪ :‬در جلســه امروز نیز که باید بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار باشد‬ ‫نخســتین جلســه هیئت عالی مقررات زدایی و در غیر این صورت اگر بانک ها بخواهند ســودی‬ ‫تســهیل مجوزهــای کس ـب وکار در ســال ‪ ۱۴۰۰‬باالترازمصوباتپرداخت کننداینعددبه عنوان‬ ‫بود‪ ،‬مقرر شد به زیرمجموعه های وزارت میراث هزینهقابل قبولمالیاتیشناختهنمی شودوباید‬ ‫فرهنگی و گردشگری برای افزایش سرمایه گذاری مالیات ان را بپردازند و این موضوع را به طورجدی‬ ‫تفویض اختیار شود‪ .‬وزیر اقتصاد افزود‪ :‬همچنین پیگیریمی کنیم‪.‬‬ ‫بهخودکفایی‬ ‫در تولید کرهرسیده ایم‬ ‫وزیر جهــاد کشــاورزی گفت‪:‬‬ ‫بســیار بــا سیســتم های جدید‬ ‫اتفــاق مهمــی کــه در ســال ‪۹۹‬‬ ‫متفــاوت بــود‪ ،‬یک میلیــون و‬ ‫افتــاد ایــن بــود کــه از واردکننــده‬ ‫‪ ۲۹۰‬هــزار هکتار بود که امروز‬ ‫بیــش از ‪ ۴۵‬هــزار تــن کــره بــه‬ ‫به‪ ۲‬میلیونو‪ ۴۷۲‬هزار هکتار‬ ‫خودکفاییدرتولیدانرسیده ایم‪.‬‬ ‫رسیدهاست‪.‬ویافزود‪:‬بخش‬ ‫کاظم خاوازی‬ ‫به گزارش ایســنا به نقل از وزارت‬ ‫صنعتدرتولیدانواعشیراالت‬ ‫جهاد کشــاورزی‪ ،‬کاظم خــاوازی‬ ‫و لوله ها بسیار پیشرفت کرده‬ ‫در مراســم افتتــاح طرح هایی ملــی وزارت جهاد اســت و تقریبـ ًـا بــه خودکفایــی ‪ ۱۰۰‬درصــدی در‬ ‫کشاورزی توسط ریاست جمهوری ضمن تشکر از طراحی سیستم ها و ماشین االت رسیده ایم‪ .‬وزیر‬ ‫حمایت های رئیس جمهوری از بخش کشــاورزی جهــاد کشــاورزی گفت‪ :‬بهره وری فیزیکــی اب از‬ ‫اظهار کــرد‪ :‬پروژ ههــای امروز ‪ ۴۶۳۵‬طرح اســت ‪ ۹۲۰‬گرم به ازای هر مترمکعب اب در ســال ‪۹۲‬‬ ‫کــه ‪ ۸۱۴۷‬میلیارد تومــان ارزش ســرمایه گذاری و امــروز به هــزار و ‪ ۴۵۰‬گرم به ازای هر مترمکعب‬ ‫‪ ۴۲‬هزار و ‪ ۳۰۰‬نفر اشــتغال زایی داشــته اســت و اب رسیده و راندمان ابیاری از ‪ ۳۹‬درصد به‪۴۵.۸‬‬ ‫در چهــار محــور پروژه بزرگ اب رســانی با لوله به درصد افزایش یافته اســت‪ .‬خــاوازی در رابطه با‬ ‫دشتسیستان‪،‬سیستم هاینوینابیاری‪،‬شیالت پروژه هایبخششیالتاظهار کرد‪:‬شیالتبخش‬ ‫و دام و طیــور اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬در ســال ‪ ۹۳‬بــا پرظرفیتــی اســت که بســیار جــای کار دارد و این‬ ‫ســفر شــما به سیســتان‪ ،‬این پروژه شــکل گرفت بخشدارایرتبه هایباالیجهانیمانندرتبهاول‬ ‫و با فرمان مقام معظم رهبری‪ ،‬ســه هــزار و ‪ ۴۰۰‬تولید قزل االی دنیا با‪ ۱۸۵‬هزار تن در سال است‪.‬‬ ‫میلیــارد تومان بــه این طرح اختصــاص پیدا کرد وی افزود‪ :‬در تولید میگو در سال ‪ ۱۲.۷ ،۹۲‬هزار‬ ‫که در خرداد ســال ‪ ۳۲ ،۹۹‬هزار هکتار از بخش تن تولید داشتیم که به‪ ۴۹‬هزار تن رسیده است و‬ ‫فیزیکــی ایــن طــرح خاتمــه یافت‪ .‬وزیــر جهاد از‪ ۸۸۵‬هزار تنتولیدمحصوالتشیالتیدر سال‬ ‫کشــاورزی عنــوان کــرد‪ :‬ادامــه ‪ ۳۲‬هــزار هکتــار ‪ ۹۲‬به یک میلیون و‪ ۲۲۲‬هزار تن رسیده ایم‪ .‬وزیر‬ ‫و ‪ ۱۴‬هــزار هکتــار باقی مانده از طــرح به پایان جهاد کشاورزی با اشاره به این که ظرفیت تولید‬ ‫رســیده اســت و اب رســانی به درون مــزارع هم میگونامحدوداست‪،‬ادامهداد‪:‬در حالحاضر‪۱۶‬‬ ‫توسط سیستم های نوین ابیاری در حال انجام هزار هکتار مزارع پرورش میگو در کشور داریم که‬ ‫اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬این طــرح ‪ ۷۰‬هزار بهره بردار تا خاتمه این دولت ‪ ۷‬هزار هکتار مزارع پرورشی‬ ‫را شــامل م ‬ ‫یشــود کــه شــهرهای زابــل‪ ،‬زهــک‪ ،‬اضافه خواهد شد‪ .‬خاوازی در رابطه با صادرات‬ ‫هامــون و هیرمند در این مجموعه قــرار دارند‪ ،‬محصوالت شیالتی گفت‪ :‬در سال ‪ ۷۱ ،۹۲‬هزار‬ ‫همچنین این طرح ‪ ۷۲۹‬روستا را در برمی گیرد‪ .‬تن صادرات محصوالت شــیالتی داشــتیم که در‬ ‫خــاوازی در رابطــه بــا پروژه سیســتم های نوین حال حاضر به ‪ ۱۲۴‬هزار تن در سال رسیده است‬ ‫ابیــاری خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ســال‪ ۹۲‬مجموعه و از ‪ ۲۴۵‬میلیون دالر درامد ارزی از این بخش به‬ ‫سیستم های نوین ابیاری صرف نظر از کیفیت که ‪ ۴۶۰‬میلیوندالررسیده ایم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبه ‪ 04‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1052‬‬ ‫اعالم جزییات عرضه خودرو در بورس کاال‬ ‫‪ ۵۰‬درصد خودروها بورسی می شوند‬ ‫رئیس کمیته خودرو کمیسیون صنایع و معدن‬ ‫مجلس اظهــار کرد‪ :‬فروش خودرویی کــه از بورس‬ ‫یشــود تا ‪ 2‬ســال مشــمول مالیــات ‪30‬‬ ‫خریداری م ‬ ‫درصدی نسبت به قیمت خریداری شده می شود‪.‬‬ ‫ایــن کار می تواند کمک کند تا جلوی ســوداگری و‬ ‫خرید خودرو به قصد سود گرفته شود‪.‬‬ ‫روح اهلل ایزدخــواه در گفت وگو با ایلنــا در مورد‬ ‫تصویب عرضه خودرو در بورس کاال در کمیسیون‬ ‫صنایــع اظهــار کــرد‪ :‬عرضــه خــودرو در بــورس در‬ ‫کمیسیون صنایع تصویب شده و باید در صحن هم‬ ‫به رای گیری گذاشته شود‪ ،‬سپس به شورای نگهبان‬ ‫می رود در صورت تصویب‪ ،‬نهایی می شود‪ .‬در این‬ ‫طرح مطرح شده است ان دسته از خودروهایی که‬ ‫طبق قانون اجرایی اصل‪ 44‬مشمول قیمت گذاری‬ ‫می شوند‪ ،‬در بورس کاال عرضه می شوند‪.‬‬ ‫تگــذاری تصریح کرد‪:‬‬ ‫وی در مــورد نحــوه قیم ‬ ‫قیمــت پایــه عرضــه در بورس کاال توســط شــورای‬ ‫رقابــت بــر مبنــای قیمــت تمــام شــده بــر اســاس‬ ‫یشــود‪ ،‬اولویت‬ ‫هزین ههــای همان ســال تعییــن م ‬ ‫تقاضا هم توسط شورای رقابت تعیین می شود که‬ ‫بر اساس افراد و خانواده های فاقد خودرو است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬فــروش خودرویــی کــه از بــورس‬ ‫یشــود تا ‪ 2‬ســال مشــمول مالیــات ‪30‬‬ ‫خریداری م ‬ ‫درصدی نسبت به قیمت خریداری شده می شود‪.‬‬ ‫ایــن کار می تواند کمک کند تا جلوی ســوداگری و‬ ‫خرید خودرو به قصد سود گرفته شود‪.‬‬ ‫رئیس کمیتهخودروی کمیسیونصنایعومعدن‬ ‫مجلــس در ادامــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬مابه التفاوت‬ ‫قیمــت فروختــه شــده در بــورس و قیمــت پایه به‬ ‫یشــود‪ 30 ،‬درصــد از ان‬ ‫حســابی در خزانــه واریز م ‬ ‫یشــود‪70 ،‬‬ ‫صــرف توســعه حمل ونقــل عمومی م ‬ ‫درصد هم به عنوان تسهیالت برای توسعه صنعت‬ ‫یهــای جدید‬ ‫خودروســازی کشــور و توســعه فناور ‬ ‫خودروییهزینهمی شود‪.‬‬ ‫ویبااعالمخبرتشکیلیکستادبرایمدیریت‬ ‫منابــع گفــت‪ :‬برای مدیریت این منابع ســتادی به‬ ‫نام ســتاد «نهضت قطعه سازی» تشکیل می شود‪.‬‬ ‫اعضــای ایــن ســتاد نماینــدگان وزارت صمــت‪،‬‬ ‫معاونت علمی ریاســت جمهوری‪ ،‬شورای رقابت‬ ‫وانجمنقطعه سازیتشکیلمی شود کهتخصیص‬ ‫این منابع را مدیریت می کند‪ .‬تا ‪ 10‬درصد از منابع‬ ‫را هــم می توانــد به قراردادهای تحقیق و توســعه‬ ‫دانشگاه ها یا شرکت های دانش بنیان طرف قرارداد‬ ‫خودروسازاناختصاصدهد‪.‬‬ ‫ایزدخــواه در ادامــه اضافه کرد‪ :‬این تســهیالت‬ ‫بــه خودروســازانی تعلــق می گیــرد کــه مطالبــات‬ ‫معوق با قطعه سازان نداشته باشند‪ .‬برای حمایت‬ ‫از قطع هســازی ایــن موضــوع را مطــرح کردیــم تــا‬ ‫خودروســازانی کــه بدهی معوق به قطع هســازان‬ ‫دارندنتواننداز اینتسهیالتاستفاده کنند‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه ســوالی در مــورد خودروهــای‬ ‫مشــمول فــروش در بــورس کاال گفــت‪ :‬حــدود ‪50‬‬ ‫درصــد از خودروهــا کــه عموما پرمصرف هســتند‪،‬‬ ‫قیمــت ان ها در بازار تعیین کننده اســت و نوســان‬ ‫یشــوند‪.‬‬ ‫قیمــت دارنــد در بــورس کاال عرضــه م ‬ ‫شــورای رقابت بــرای همــه خودروها قیمت گذاری‬ ‫نمی کند بلکه برای خودروهایی که ممکن اســت‬ ‫حساسیت بیشتری در مورد ان ها وجود داشته باشد‬ ‫قیمت گذاری صورت می گیرد که همان خودروها در‬ ‫بورسعرضهمی شوند‪.‬‬ ‫ایزدخــواه همچنیــن بیــان کرد‪ :‬بیشــترین تاثیر‬ ‫ایــن قانــون در کنتــرل ســوداگری اســت یعنــی راه‬ ‫شهــای کاذب و به قصد ســود که فضا‬ ‫خریدوفرو ‬ ‫را ملتهــب می کنــد را می بنــدد و از این کــه خــودرو‬ ‫به عنوان کاالی سرمایه ای باشد جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫عالوه بر این به ارتقای کمی و کیفی خودروســازی‬ ‫وقطعه سازی کمکمی کند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به نوع‬ ‫همکاری با شرکت های خارجی در صورت بازگشت‬ ‫بــه ایران توضیح داد‪ :‬شــرکت های خارجی به بازار‬ ‫مــا بســیار نیاز دارنــد ولی نکته مهم این اســت که‬ ‫از نقطه ای که قبال اســیب دیده ایم دوباره اســیب‬ ‫نبینیــم‪ .‬بایــد نوع همکاری خــود را با شــرکت های‬ ‫خارجی تغییر دهیم تا از این حالت یک طرفه به‬ ‫یــک حالت دوطرفه تبدیل شــود؛ یعنی در مقابل‬ ‫بــازاری کــه در اختیــار ان هــا قــرار می دهیم بتوانیم‬ ‫فنــاوری واقعــی را دریافــت کنیــم‪ ،‬از طــرف دیگــر‬ ‫بــه جای اینکه ان ها فروشــنده فناوری باشــند وارد‬ ‫مشارکت های فناوری شــویم‪ .‬در این رکودی که در‬ ‫جهانحاکماستحتماان هاهماستقبالمی کنند‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه‬ ‫ایــا خطــر واردات قطعــه امــاده قطعه ســازان‬ ‫را تهدیــد می کنــد گفــت ‪ :‬ایــن تهدیــد همیشــه‬ ‫وجــود دارد ما باید تدبیری بیاندیشــیم که خطر‬ ‫ان کــم شــود‪ .‬بایــد بــه یک نوســازی اساســی در‬ ‫زنجیــره خودروســازی برســیم کــه بایــد حالــت‬ ‫نرم افزارانه داشــته باشند؛ یعنی مناسبات روابط‬ ‫خودروســازان و قطعه ســازان را نوســازی کنیــم‬ ‫روابط و همکاری ها شرکت ها در زنجیره تولید را‬ ‫نوسازی کنیم‪ ،‬نواوری هایی در این زمینه ها باید‬ ‫انجام شــود تا رابطه ما با شرکت های خارجی تا‬ ‫این حد شکننده نباشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫با اتکا به دانش فنی کارکنان واحد بازرسی فنی و اتوماسیون و ابزار دقیق انجام شد‬ ‫بومی سازی یونیزاسیون چمبر ضخامت سنج های خطوط نورد شرکت فوالد مبارکه‬ ‫با کسب دانش فنی کارکنان واحد بازرسی فنی‬ ‫یســازی و ســاخت‬ ‫و اتوماســیون ابــزار دقیــق‪ ،‬بوم ‬ ‫یونیزاســیون چمبــر (دتکتــور اتاقک یونــش) برای‬ ‫نصب در کمیت سنج های پرتویی خطوط نورد با‬ ‫موفقیتانجامشدوصرفه جوییقابل توجهیبرای‬ ‫فوالد مبارکه به همراه داشت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬بهزاد شــیرانی مدیر‬ ‫بازرســی فنــی و اتوماســیون و ابــزار دقیق بــا اعالم‬ ‫این خبر افزود‪ :‬در شــرکت فوالد مبارکه تعداد ‪32‬‬ ‫شســنج در خطوط‬ ‫دســتگاه ضخامت سنج و پوش ‬ ‫نورد که عمدتا در ناحیه نورد سرد قرار دارند‪ ،‬جهت‬ ‫اندازه گیری و کنترل ضخامت ورق و یا پوشــش ان‬ ‫مشغولبه کارند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تاکنــون در صــورت بــروز اشــکال و‬ ‫خرابــی ایــن دتکتورها‪ ،‬اقدام بــه خرید و تعویض‬ ‫ا نهــا می گردیــد و ایــن امــر بــا توجه به مســائل و‬ ‫مشــکالت ناشــی از تحریــم و عــدم فــروش ا نهــا‬ ‫از طــرف ســازندگان اصلــی که عمدتا شــرکت های‬ ‫امریکاییهستند‪،‬بسیار زمان بربودوباهزینهبسیار‬ ‫زیــادی صــورت می گرفت‪ .‬به همین دلیل با توجه‬ ‫به سیاست کلی شرکت مبتنی بر استفاده از دانش‬ ‫یســازی این تجهیز‬ ‫و توان داخلی‪ ،‬تصمیم به بوم ‬ ‫گرفتهشد‪.‬‬ ‫مدیــر بازرســی فنی و اتوماســیون و ابــزار دقیق‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجه به اینکــه این دتکتورهــا از‬ ‫تکنولوژی بسیار خاص و پیشرفته برخوردارند‪ ،‬الزم‬ ‫بود کلیهاطالعاتعملکردیتجهیزاز نظراطالعات‬ ‫ورودی‪ ،‬فراینــد پــردازش اطالعات و ســیگنال های‬ ‫خروجــی تجهیز شناســایی و مورد انالیز قــرار گیرد؛‬ ‫یکــه پس از ســاخت و بهین هســازی تجهیز‪،‬‬ ‫به نحو ‬ ‫امــکان اســتفاده از ان در انــواع دیگــر سیســتم های‬ ‫ضخامت سنج با خروجی دتکتور انالوگ و دیجیتال‬ ‫وجودداشتهباشد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن پروســه تحقیــق و انالیــز دقیق‬ ‫توســط تیــم کارشناســان نگهــداری و تعمیــرات‬ ‫سیســتم های پرتــوزا صــورت گرفــت و نهایتــا یــک‬ ‫یســازی با محوریت قســمت نگهداری‬ ‫پــروژه بوم ‬ ‫و تعمیرات سیســتم های پرتــوزا با همــکاری واحد‬ ‫اتوماسیون و ابزار دقیق تاندم میل ناحیه نورد سرد‪،‬‬ ‫واحد بومی سازی و شرکت فکور پردازش چهلستون‬ ‫شروع گردید‪ .‬شیرانی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬پس‬ ‫از گذشت حدود‪ 4‬ماه عملیات مهندسی معکوس‬ ‫سخت افزاری و نرم افزاری‪ ،‬شبیه سازی‪ ،‬تهیه نقشه‬ ‫مــدارات الکترونیک و تس ـت های اولیه‪ ،‬ســرانجام‬ ‫تجهیــز مذکــور ســاخته و بــا هماهنگــی تعمیرات‬ ‫اتوماســیون و ابــزار دقیــق تاندم میــل در سیســتم‬ ‫تســنج بعــد از اســتند ‪ 5‬بــا یــک عملیــات‬ ‫ضخام ‬ ‫کالیبراســیون مجــدد و اندازه گیــری دقیق و صحیح‬ ‫ورق‪ ،‬با موفقیت نصب و راه اندازی گردید‪.‬‬ ‫مدیر بازرســی فنــی و اتوماســیون و ابزار دقیق‬ ‫در ادامه به صرفه جویی حاصل از بومی سازی این‬ ‫پــروژه اشــاره کرد و گفت‪ :‬در حــال حاضر ‪ 3‬عدد از‬ ‫یشــده بــا جوابگویــی به تمامی‬ ‫نمونــه بومی ساز ‬ ‫پارامترهــای مــورد انتظــار ســاخته و نصب شــده و‬ ‫برنامه ریــزی جهت تامین یدکی و جایگزینی کلیه‬ ‫نمونه هایخارجیبه تدریجدر دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫در این میان با توجه به اینکه قیمت نمونه خارجی‬ ‫حــدود ‪ 900‬میلیون تومان بــود و نمونه ارتقا یافته‬ ‫یســازی شــده حدود ‪ 300‬میلیون تومان هزینه‬ ‫بوم ‬ ‫در برداشت‪ ،‬صرفه جویی حدود‪ 19‬میلیارد تومانی‬ ‫برای فوالد مبارکه رقم خورد‪.‬‬ ‫کامران کلوشانی رئیس ابزار دقیق و کالیبراسیون‬ ‫نیز در خصوص مزایای اجرای این پروژه یاداور شد‪:‬‬ ‫یشــده ضمــن داشــتن کارایی و‬ ‫دتکتــور بومی ساز ‬ ‫عملکرد کامل نمونه اصلی‪ ،‬دارای مزایایی ازجمله‬ ‫ســرعت نمون هبــرداری بهتــر همراه با دقت بیشــتر‬ ‫از ورق‪ ،‬نویزپذیــری کمتــر و اینتــرالک دمــا جهــت‬ ‫جلوگیری از اسیب دیدن تجهیز در صورت افزایش‬ ‫بیش ازحــد دمــای محیــط و همچنیــن خروجــی‬ ‫انالوگ و دیجیتال جهت اســتفاده در سیســتم های‬ ‫ضخامت سنجسایرخطوطنورداست‪.‬‬ ‫مشامل‬ ‫ویافزود‪:‬قسمت هایاصلیاینسیست ‬ ‫منبــع تولیــد پرتو (اشــعه ایکس یــا گامــا)‪ ،‬دتکتور‬ ‫(اشکارساز)‪،‬استانداردمگازینو کنترلباکساست‪.‬‬ ‫دتکتورهای مورداستفاده در این تجهیزات بسته به‬ ‫میزان دقت اندازه گیری موردنیاز‪ ،‬عمدتا از دو نوع‬ ‫اشکارساز سوسوزن (‪ )scintilation‬و اشکارساز گازی‬ ‫هســتند که اصطالحــا اتاقــک یونــش (‪Ionization‬‬ ‫یشــوند‪ .‬بدیــن منظــور در‬ ‫‪ )Chamber‬نامیــده م ‬ ‫خطوط تاندم میل نورد سرد که دقت نسبتا باالیی‬ ‫در اندازه گیری و کنترل ضخامت ورق در قفسه های‬ ‫ورودی و خروجی موردنیاز است‪ ،‬از این دتکتورها‬ ‫استفادهشدهاست‪.‬‬ ‫رئیس ابزار دقیق و کالیبراسیون بیان داشت‪ :‬از‬ ‫مهم تریــن اثار الکتریکی پرتوهــا در محیط‪ ،‬ایجاد‬ ‫یونــش اســت و عمده ترین کاربرد یونش ناشــی از‬ ‫برخورد پرتوها با ماده را می توان در اشکارسازهای‬ ‫گازی مشاهده کرد‪ .‬در این اشکارسازها‪ ،‬فضای بین‬ ‫دو الکترود از گاز مناسبی پر شده و الکترودها به یک‬ ‫منبع تغذیه جهت ایجاد اختالف پتانسیل متصل‬ ‫می گردند‪.‬‬ ‫کلوشــانی افزود‪ :‬در این فعالیت براثر برخورد‬ ‫پرتــو فــرودی بــه اشکارســاز‪ ،‬تعــدادی از اتم های‬ ‫گاز یونیــزه شــده و در نتیجه تعــدادی جفت یون‬ ‫(الکتــرون و یــون مثبــت) تولیــد می گــردد کــه در‬ ‫ان جفــت یو نهــا تحــت تاثیر اختالف پتانســیل‬ ‫اعما لشــده بــه طــرف الکتــرود ناهم نــام حرکت‬ ‫کــرده و جــذب می شــوند‪ .‬نتیجتــا در خروجــی‪،‬‬ ‫جریــان یا پالس الکتریکی ایجاد می گردد که این‬ ‫جریان الکتریکی تقویت شده و مبنای اندازه گیری‬ ‫ضخامت ورق به حساب می اید؛ ضمن اینکه در‬ ‫سیستم های ضخامت سنج‪ ،‬ورق تولیدی از فضای‬ ‫مابیــن منبــع تولیــد پرتو و دتکتــور عبــور می کند‪.‬‬ ‫مقــداری از پرتوهــای تابش شــده به ســمت ورق‪،‬‬ ‫بســته به جنس و همچنین ضخامــت‪ ،‬جذب ان‬ ‫شده و مقداری نیز از ورق عبور می نماید‪ .‬پرتوهای‬ ‫عبوری از ورق به دتکتور وارد شده و طبق فرایند‬ ‫توضیــح داد هشــده‪ ،‬مبنــای اندازه گیــری ضخامت‬ ‫ورق می شوند‪.‬‬ ‫مدیر بازرسی فنی و اتوماسیون و ابزار دقیق در‬ ‫پایان از زحمات و همکاری قســمت های قطعات‬ ‫یســازی‪ ،‬دفتر فنی‪ ،‬اتوماســیون و ابزار‬ ‫یدکــی‪ ،‬بوم ‬ ‫دقیق تاندم میل که در این پروژه ما را یاری نمودند‬ ‫تشکروقدردانینمود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی اعالم کرد‬ ‫تخصیص ‪ ۱.۴‬میلیارد دالر برای واردات کاالهای اساسی در دو ماه گذشته‬ ‫مدیرکلعملیاتوتعهداتارزیبانکمرکزیبا‬ ‫بیاناینکهعملیاتتخصیصششمیلیارددالربرای‬ ‫واردات کاالهای اساسی و نهاده های دامی مربوط‬ ‫به ش ـش ماهه اول ســال ‪ ۱۴۰۰‬از ابتدای اســفندماه‬ ‫‪ ۹۹‬اغــاز شــده اســت گفــت‪ :‬بر این اســاس طی دو‬ ‫مــاه گذشــته (اســفند ‪ ۹۹‬و فروردیــن ‪۱.۴ )۱۴۰۰‬‬ ‫میلیارد دالر از سهمیه سال‪ ۱۴۰۰‬این کاالها که طبق‬ ‫تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت‪ ،‬مشخص‬ ‫شده‪ ،‬تخصیص یافته و بیش از ‪ ۹۰۰‬میلیون دالر ان‬ ‫تامینشدهاست‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا به نقل از بانک مرکزی‪ ،‬شــیوا‬ ‫رواشیبهتشریحاخرینوضعیتتامینوتخصیص‬ ‫ارز کاالهای اساســی و نهاده های دامی پرداخت و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬واردات کاالهای اساسی و نهاده های‬ ‫دامی در سه سال گذشته دقیقا مطابق با تکالیف‬ ‫ستاد هماهنگی اقتصادی دولت انجام شده است و‬ ‫این موید ان است که علیرغم فشارهای وارده این‬ ‫موضوع مدیریت و کنترل شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی‬ ‫با تاکید بر اینکه تحقق درامد ارزی مقدم بر تامین‬ ‫و تخصیص ارز توســط بانک مرکزی اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بانکمرکزیمنبعتولیدارز نیستووظیفهمدیریت‬ ‫و کنتــرل درامدهــای ارزی حاصل از صادرات کشــور‬ ‫پس از وصول ان ها را به عهده دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ظرفیت صادراتی کشــور شــامل‬ ‫نفــت‪ ،‬پتروشــیمی‪ ،‬فوالد و تمــام کاالهایی که در‬ ‫کشور قابلیت صادرات دارند‪ ،‬توسط صادرکنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان با مدیریت وزارتخانه های ذی ربط‬ ‫محقق و منجر به تولید ارز می شود‪.‬‬ ‫راوشــی تصریح کرد‪ :‬پــس از وصول ایــن ارزها‪،‬‬ ‫نقــش بانک مرکزی که مدیریت ارزهــای حاصل از‬ ‫صادرات کشور به منظور واردات کاالهای موردنیاز‬ ‫است‪ ،‬اغاز می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی‬ ‫بــا اشــاره به اینکه در ســه ســال گذشــته تحریم ها‬ ‫موجــب تاخیر در صادرات و وصول درامدها شــده‬ ‫است گفت‪ :‬این تاخیر زمانی به واسطه تحریم در‬ ‫سه سال گذشته به وضوح دیده شده اما با همکاری‬ ‫بانک مرکزی و وزارتخانه ها فرایند واردات کاالهای‬ ‫اساسی به کشور مدیریت شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وقتی روند وصول درامدها کند شود‪،‬‬ ‫طبیعتاروندتخصیصارز وارداتنیز کندمی شوداما‬ ‫مشخصا در اسفند و فروردین ماه گذشته این اتفاق‬ ‫رخ نداده است‪.‬‬ ‫راوشی با اشاره به اینکه روند تخصیص ارزهای‬ ‫تکلیف شــده یک باره نیســت و به تدریج صورت‬ ‫می گیرد‪،‬تاکید کرد‪:‬بانکمرکزیبهدلیلاینکهروند‬ ‫واردات کاالهای اساســی به کشــور متوقف نشــود‬ ‫تخصیص سهمیه ارز واردات سال ‪ ۱۴۰۰‬این کاالها‬ ‫را از ابتدای اسفند سال گذشته اغاز کرده و این روند‬ ‫در فروردین مــاه نیز ادامه داشــته و طی این دو ماه‬ ‫‪ ۱.۴‬میلیــارد دالر از ســهمیه ســال ‪ ۱۴۰۰‬ایــن کاالها‬ ‫تخصیص و بیش از ‪ ۹۰۰‬میلیون دالر ان تامین شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تامین ارز به این معنی است که این‬ ‫میــزان ارز توســط واردکننــدگان خریداری و دســتور‬ ‫پرداخــت ان از حســاب های فروشــندگان نیز صادر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫ابهامات عرضه خودرو‬ ‫در بورس‬ ‫با توجه به اینکه کمیسیون صنایع مجلس‪ ،‬عرضه‬ ‫خودرو در بورس را مصوب کرده اســت‪ ،‬یک تحلیلگر‬ ‫اقتصــادی ابهامــات عرضــه خــودرو در بــورس را مــورد‬ ‫بررســی قرار داد‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬کمیســیون صنایع‬ ‫مجلس عرضه خودرو در بورس کاال را تصویب کرد که‬ ‫طبق این مصوبه‪ ،‬خودروسازان باید خودروهای تعیین‬ ‫شده توسط شورای رقابت را فقط از طریق بورس کاال‬ ‫عرضه کنند و قیمت پایه عرضه خودرو در بورس توسط‬ ‫شورای رقابت تعیین می شود‪ .‬همچنین‪ ،‬مابه التفاوت‬ ‫حاصلــه از قیمــت مصــوب شــورای رقابــت و فــروش‬ ‫خودروها در بورس کاال‪ ،‬در اختیار نهضت قطعه سازی‬ ‫و خرید تجهیزات حمل ونقل عمومی قرار می گیرد‪ .‬در‬ ‫این زمینه‪ ،‬سهراب دل انگیزان_یک کارشناس اقتصادی‬ ‫به ایســنا گفت‪ :‬ایــن مصوبه ابهامات زیــادی دارد که‬ ‫یکی از ان ها چگونگی عرضه خودرو در بورس است‪ .‬با‬ ‫توجه اینکه بورس کاال محلی برای خریدوفروش عمده‬ ‫کاالســت و عرضه خــودرو به صورت خــرد امکان پذیر‬ ‫نیســت‪ .‬اگر بلوکی هم عرضه شــود‪ ،‬مشکالت خاص‬ ‫خــودش دارد‪ ،‬بنابراین باید مشــخص شــود که با چه‬ ‫مکانیســمی قرار اســت‪ ،‬خودرو در بورس عرضه شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تقاضا در بازار خودرو بیشتر از عرضه است‬ ‫اما به این معنی نیست که همه عرضه خودروسازان‬ ‫به بازار عرضه می شود بلکه ان ها به هر بهانه ای چون‬ ‫نبود قطعه‪ ،‬امکان عرضه به بازار را ندارد‪ .‬درحالی که‬ ‫هزاران خودرو ممکن اســت در انبار این خودروســازان‬ ‫باشد که یک قطعه ندارند و همین باعث می شود تا‬ ‫این خودروها خارج ازمســیر منطقی به فروش برســند‬ ‫و فضــای رانــت و داللــی شــکل بگیرد‪ .‬این کارشــناس‬ ‫اقتصــادی ادامــه داد‪ :‬قاعــده قبلــی این بــود که مردم‬ ‫ثبت نام می کردند و خودروساز با پول مردم خودرو را‬ ‫تولید می کرد که خودروساز با بهانه کمبود یک قطعه‪،‬‬ ‫عرضه خودرو را از مسیر منطقی خارج می کند‪ .‬اکنون‬ ‫مردم قرار است پول بدهند و در بورس خودرو بخرند‪،‬‬ ‫این ابهام وجود دارد که ســرانجام پیش فروش ها چه‬ ‫شــد و اینکــه خــودروی حقیقــی در بــورس فروختــه یا‬ ‫پیش فروش می شود‪ .‬دل انگیزان گفت‪ :‬عالوه براین‪،‬‬ ‫در این زمینه سواالتی چون اینکه وضعیت مردمی که‬ ‫قبال پیش فروش کرده اند چه می شود؟ چرا خودروساز‬ ‫خــودروی ناقص را با کســر قیمــت تحویل نمی دهد؟‬ ‫مطــرح می شــود‪ .‬وی در پایان ســخنانش مطــرح کرد‬ ‫که تنها راهکار برای بازار خودرو این اســت که دســت‬ ‫دالالن از ان برداشته شود و خودروسازان خودرو را در‬ ‫زمان مشخص تحویل دهند و با مردم صادق باشند‪.‬‬ ‫نبرد با کرونا از خط مقدم‬ ‫گذشته‪ ،‬کارگران به دل‬ ‫خطر زده اند!‬ ‫دبیــر کل کانون عالــی انجمن های صنفــی کارگران‬ ‫معتقــد اســت امروز نبــرد با کرونــا دیگــر از خط مقدم‬ ‫گذشــته و کادر درمــان و کارگــران بــه دل خطر رفته اند؛‬ ‫بنابرایننبایدبدوناسلحهبهجنگ کرونابروندوبحث‬ ‫ایمن سازی و واکسیناسیون ان ها مهم است‪ .‬هادی ابوی‬ ‫در گفت وگــو بــا ایســنا‪ ،‬با بیــان اینکه کارگران مشــاغل‬ ‫ضروری باید مورد حمایت قرار گیرند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگرچه‬ ‫مصوباتستادملیمقابلهبا کرونااوالوالزم االجرااست‬ ‫ولی باید تکلیف کارگران و نیروهای کار مشاغل ضروری‬ ‫را هم که به مردم خدمت می دهند و باید سرکار حاضر‬ ‫شوند روشن کنیم لذا انتظار داریم ستاد ملی مقابله با‬ ‫کرونا از ظرفیت خود اســتفاده و با همــکاری وزارت کار‬ ‫تکلیف کارگران گروه هایشغلیضروریرا کهدر شرایط‬ ‫سخت کرونا باید به فعالیت ادامه دهند‪ ،‬مشخص کند‬ ‫و ان ها را در اولویت واکسیناســیون قرار دهد‪ .‬به گفته‬ ‫وی امروز نبرد با کرونا از خط مقدم گذشته است و کادر‬ ‫درمان و کارگران به خصوص مشاغل ضروری به دل خطر‬ ‫زده انــد لذا نباید بدون اســلحه به جنــگ کرونا بروند و‬ ‫بحث ایمن سازی و واکسیناسیون ان ها مهم است‪ .‬ابوی‬ ‫ادامه داد‪ :‬کارگران مشاغل ضرور اعم از نانوایان که نان‬ ‫دستمردممی دهند‪،‬پاکبانها کهوظیفهپاکیزگیشهر‬ ‫را بر عهده دارند و ماسک و دستکش الوده و زباله را جمع‬ ‫می کننــد‪ ،‬رانندگان و پرســنل داروخانه ها که شــبانه روز‬ ‫با مردم در ارتباطند‪ ،‬نیروهای خدماتی بیمارســتان ها‪،‬‬ ‫تعمیــرکاران‪ ،‬اتش نشــانان و ‪ ...‬همــه ناچارنــد کــه در‬ ‫چنین شرایطی سر کار باشند و حفظ سالمت ان ها مهم‬ ‫است‪ .‬دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران‬ ‫با بیان اینکه ستاد ملی مقابله با کرونا باید از ظرفیت‬ ‫خوداستفاده کندوباهمکاریوزارت کار تکلیف کارگران‬ ‫مشــاغل ضروری که امنیت و ســامت ان ها در معرض‬ ‫خطرقرار می گیردرامشخص کند‪،‬اظهار کرد‪:‬بهیکسری‬ ‫از گروه های شغلی که حضور نیروهای کارشان ضروری‬ ‫نیست اعالم می کنیم که در خانه بمانند تا ایمن باشند‬ ‫ولیاز برخینیروهای کار در مشاغلضروریمی خواهیم‬ ‫که سرکار بیایند بنابراین الزم است که ایمنی را برایشان‬ ‫فراهــم کنیــم چــون در معــرض خطــر هســتند‪ .‬وی در‬ ‫ادامــه تامیــن معــاش کارگــران مشــاغل غیر ضــرور را‬ ‫مورد اشــاره قرار داد و افزود‪ :‬وقتی یک رســتوران را‬ ‫تعطیــل می کنیم کارگر دچار مشــکل می شــود چون‬ ‫رستورانی که تعطیل شده به کارگر حقوق نمی دهد‬ ‫و مــاک پرداخــت حقوق او تعداد روزهایی اســت‬ ‫کــه کار کــرده اســت؛ به این ترتیــب معیشــت او بــه‬ ‫خطر می افتد و برای کارگر ارزش ندارد که به دنبال‬ ‫شــکایت یــا گرفتن بیمه بیــکاری برود‪ .‬ابــوی متذکر‬ ‫شــد‪ :‬انتظــار مــا این اســت کــه وقتــی می دانیم چه‬ ‫مشــاغلی تعطیل هســتند و نباید بــاز کنند نیروهای‬ ‫کارشــان را مــورد حمایــت قــرار بدهیــم؛ حداقــل‬ ‫کارگرانــی کــه بیمه شــده اند و شناســنامه دارند بدون‬ ‫گرفتار شدندر پیچ وخم هایاداریحمایت کنیمتابرای‬ ‫یک لقمه نان از خانه خارج نشوند و در معرض بیماری‬ ‫کروناقرارنگیرند‪.‬‬ صفحه 3 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫خبر‬ ‫برای تکمیل سد هراز‪۴۰‬‬ ‫میلیارد توماناعتباردر نظر‬ ‫گرفتهشد‬ ‫بــه گــزارش پایگاه خبری هم وطن‪ ،‬محمد ابراهیم‬ ‫یخکشــی در حاشــیه بازدیــد معــاون وزیــر و مدیــرکل‬ ‫مدیریــت بحران کشــور از ســد هــراز افزود‪ :‬در ســال ‪٩٩‬‬ ‫هم حدود‪ ۱۲۰‬میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل سد هزار‬ ‫تخصیص یافت و توانستیم روند احداث سد را سرعت‬ ‫ببخشیم‪.‬ویمیزانپیشرفتفیزیکیسدهراز رادر حال‬ ‫حاضر ‪ ۴۰‬درصد اعالم کرد و گفت که تا پایان سال ‪١٠‬‬ ‫درصد دیگر از عملیات اجرایی سد انجام خواهد شد‪،‬‬ ‫برای تکمیل ســد هــراز ‪ ۴۰‬میلیارد تومان اعتبــار در نظر‬ ‫گرفته شــد‪ .‬مدیرعامل شــرکت اب منطقه ای مازندران‬ ‫افــزود‪ :‬در کنــار احداث ســد هراز پــروژه راه جایگزین را‬ ‫داریم که حدود‪ ٨٠٠‬تا یک هزار میلیارد تومان به قیمت‬ ‫روز اعتبار نیاز است‪ .‬وی با اعالم این که امسال برای این‬ ‫طرح از فاینانس نیز استفاده خواهد شد‪ ،‬ابراز امیدواری‬ ‫کرد که با صدور مجوز از سوی سازمان برنامه وبودجه‪،‬‬ ‫اعتبار بیشتریاز انچه کهبرایسال‪ ۱۴۰۰‬پیشبینیشده‬ ‫برای تکمیل سد هراز مهیا شود‪ .‬یخکشی وعده داد که‬ ‫اگر اعتبار مورد نیاز از طرق مختلف تامین شود‪ ،‬سد هراز‬ ‫تا سه سال اینده به بهره برداری می رسد‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫مدیریت بحران کشور در این بازدید برای تامین اعتبار‬ ‫بیشتر برای تکمیل سد هراز از محل بودجه این سازمان‬ ‫قول مساعد داد‪ .‬قابلیت سد هزار تامین اب زراعی ‪۱۱۰‬‬ ‫هزار هکتار اراضی کشاورزی ‪ ،‬اب شرب ‪ ۱۴‬شهر و ‪۵۰۰‬‬ ‫روستامنطقهوهمچنینتامینانرژیبرقابیبهمیزان‪۲۵‬‬ ‫مگابایتو کنترلسیالبوبهبودشرایطزیست محیطی‬ ‫است‪ .‬سد مخزنی هراز بر روی رودخانه ای با همین نام‬ ‫در امل در حال ســاخت اســت‪ .‬این سد از نوع خاکی با‬ ‫هســته رســی اســت که قرار است به ارتفاع ‪ ۱۵۰‬متر با‬ ‫طولتاج‪ ۳۷۳‬مترساختهشود‪.‬پیش بینیشدهظرفیت‬ ‫قابــل تنظیم این ســد ‪ ۶۵۰‬میلیون مترمکعب اســت و‬ ‫به تنهایی می تواند برابر با هشت سد بزرگ و کوچک‬ ‫موجود در مازندران و‪ ۸۰۰‬قطعه اب بندان فعلی استان‬ ‫ذخیره سازی اب انجام دهد‪.‬‬ ‫رونمایی‬ ‫از خودروی بحران شرکت‬ ‫گاز استان فارس‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان فــارس از رونمایی از‬ ‫خودرو‪ ۸‬تنی مدیریت بحران شرکت گاز استان در شیراز‬ ‫خبــر داد‪ .‬غالم عباس حســینی گفت‪ :‬با خریــد خودرو‬ ‫ایسوزو ‪ ۸‬تنی و تجهیز ان به لوازم تعمیراتی مورد نیاز‬ ‫در شرایط اضطراری‪ ،‬ازاین پس خودرو مدیریت بحران‬ ‫شرکت گاز فارس اماده خدمت رسانی در عملیات های‬ ‫بحرانــی بــر روی خطــوط لولــه و ایســتگاه های تقلیــل‬ ‫فشــار گاز اســت و برای خرید و تجهیز این خودرو بیش‬ ‫از یک میلیارد و ‪ ۸۳۰‬میلیون تومان هزینه شده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن خــودرو مجهــز بــه موتــور بــرق ‪ ۳‬فاز‪،‬‬ ‫ترانــس رکتیفایر برای جوش فلزات‪ ،‬الکتروفیــوژن برای‬ ‫جــوش پلی اتیلــن‪ ،‬پیکور حفاری‪ ،‬پمــپ کفکش برای‬ ‫تخلیــه اب‪ ،‬دمنده ضد انفجار برای تخلیه گاز‪ ،‬دمنده‬ ‫ضد انفجار برای تخلیه هوا‪ ،‬برج نوری ‪ ۳۶۰‬درجه ‪۵.۱‬‬ ‫متری و وسایل کمپینگ جهت اقامت نیروهای امدادی‬ ‫در منطقه است‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز استان فارس با‬ ‫نکــه مرکز پیام و امــداد ‪ ۱۹۴‬پــل ارتباطی مردم‬ ‫بیــان ای ‬ ‫با شــرکت گاز اســت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مشترکان می توانند در‬ ‫شســوزی در تمام ســاعات شبانه روز‬ ‫صورت انفجار و ات ‬ ‫باسامانه گویاومکانیزه‪ ۱۹۴‬تماسبگیرندتا کارشناسان‬ ‫واحــد امــداد ایــن شــرکت در کمتریــن زمان ممکــن در‬ ‫محل موردنظر حضور یافته و جوابگوی مطالبات و رفع‬ ‫مشکلمربوطهباشند‪.‬مرکزمکانیزهبهره برداریوامداد‬ ‫گاز شــیراز با ‪ ۸‬پســت امدادی و گشــت سیار و ‪ ۲‬پست‬ ‫امداد موتوری و ‪ ۶۴‬امدادگر متخصص در تمام ساعات‬ ‫شــبانه روز اماده پاســخگویی به ســواالت و مشــکالت‬ ‫مشترکان گاز شیراز است‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 13‬درصدی اب بدون‬ ‫درامد در منطقه براان و‬ ‫کراج‬ ‫مدیــر امور اب و فاضالب منطقه بــراان و کراج اهم‬ ‫اقدامــات انجــام شــده بــرای کاهــش هــدر رفــت اب را‬ ‫اندازه گیری ابدهی شبانه‪ ،‬تنظیم مستمر فشارشکن ها و‬ ‫مدیریت فشار اب‪ ،‬عنوان کرد و افزود‪ :‬سال گذشته دو‬ ‫فشارشکن جدید در روستای چم و برسیان نصب شد و‬ ‫‪ 75‬انشعاب غیرمجاز ‪ 200‬باغ ویال قطع گردید‪ .‬مدیر‬ ‫امــور اب و فاضــاب منطقه براان و کــراج از کاهش ‪13‬‬ ‫درصدی هدررفت اب در شــبکه اب رســانی این منطقه‬ ‫خبر داد‪ .‬صالح سلمانی اهم اقدامات انجام شده برای‬ ‫کاهش هدر رفت اب را اندازه گیری ابدهی شبانه‪ ،‬تنظیم‬ ‫مستمر فشارشکن ها و مدیریت فشار اب‪ ،‬عنوان کرد و‬ ‫افزود‪ :‬سال گذشته دو فشارشکن جدید در روستای چم‬ ‫و برسیان نصب شد و‪ 75‬انشعاب غیرمجاز‪ 200‬باغ ویال‬ ‫قطــع گردید‪ .‬وی افزود‪ :‬کالیبــره کردن همه کنتورهای‬ ‫تجمعی‪ ،‬ســاخت چهار باب حوضچه تقســیم اب در‬ ‫روســتاهای چم‪ ،‬کبوتراباد‪ ،‬شــهرک کبوتراباد و مجتمع‬ ‫بــراان جنوبــی بــرای کنتــرل دقیــق میــزان اب ورودی‪،‬‬ ‫تعویض‪ 750‬کنتور خراب مشترکین و اصالح شبکه های‬ ‫فرسوده از دیگر اقداماتی بود که سال گذشته به منظور‬ ‫کاهش هدر رفت اب در منطقه انجام شد‪ .‬سلمانی به‬ ‫تشــریح طرح های مشــارکتی تمام شــده در قالب طرح‬ ‫‪ 300 -100‬پرداخــت و افــزود‪ :‬در ‪ 7‬روســتای کبجــوان‪،‬‬ ‫کاج‪ ،‬کاروانچی‪ ،‬کوهان‪ ،‬ایچی‪ ،‬شــیدان‪ ،‬زیار و شهرک‬ ‫روســتای کبوتراباد در مجموع بیش از ‪ 2300‬متر اصالح‬ ‫خط انتقال و شــبکه توزیع با هزینه ای بالغ بر ‪ 3‬هزار و‬ ‫‪ 600‬میلیون ریال انجام شد و ‪ 5300‬متر باقیمانده نیز در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 04‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1052‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫جزییات افزایش تعرفه برق اعالم شد‬ ‫‪ ۳۳‬درصد افزایش تعرفه در انتظار مشترکان‬ ‫پرمصرف‬ ‫مدیرعامل توانیر جزییات افزایش تعرفه برق را‬ ‫اعالم کرد و گفت‪ :‬بر اســاس مصوبه هیات وزیران‬ ‫تعرفــه مشــترکان بــرق از اول اردیبهشــت افزایش‬ ‫یافت اما این افزایش شــامل مشترکان کم مصرف‬ ‫یشــود و مشــترکان پر مصــرف نیــز از خردادماه‬ ‫نم ‬ ‫مشمول‪ ۱۶‬درصدافزایشتعرفهدیگرخواهندشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬محمدحســن متولــی زاده در‬ ‫حاشــیه اغــاز مرحله نخســت اقــدام فراگیــر توزیع‬ ‫برق در سال ‪ ۱۴۰۰‬در جمع خبرنگاران با بیان اینکه‬ ‫مشترکان کم مصرف به دلیل بهره مندی از تخفیف‬ ‫کم مصرفی خود و رایگان شدن قبض برق مشمول‬ ‫افزایش تعرفه مصوب هیات وزیران نخواهند شد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بر اساس مصوبه هیات وزیران و در طرح‬ ‫برق امید مشترکان به سه دسته کم مصرف‪ ،‬خوش‬ ‫مصرف و پرمصرف تقسیم شده اند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫عملکرد این طرح در ‪ ۶‬ماه گذشته نشان داد حدود‬ ‫هفت میلیون مشــترک توانســتند با رعایت الگوی‬ ‫کم مصرفــی در محــدوده کم مصرف قــرار گیرند و‬ ‫از صورت حساب با تخفیف ‪ ۱۰۰‬درصدی برخوردار‬ ‫شــده و قبض رایگان دریافت کننــد‪ .‬انتظار می رود‬ ‫تعداد مشــترکان کم مصرف به ‪ ۹‬میلیون مشــترک‬ ‫افزایشیافتهومشمولتعرفهتخفیفیشوند‪.‬‬ ‫‪ ۳۳‬درصد افزایش تعرفه در انتظار‬ ‫مشترکان پرمصرف‬ ‫مدیرعامل توانیر با بیان اینکه تعداد مشترکان‬ ‫پر مصرف هم که ‪ ۴‬میلیون بودند حدود ‪ ۶‬درصد‬ ‫کاهش یافت و این نشان از توجه مردم به رعایت‬ ‫مصرف دارد‪ ،‬گفت‪ :‬برای مشترکان خوش مصرف‬ ‫کهجامعهبیشتریهستندصورت حساب هافقط‪۷‬‬ ‫درصد تغییر خواهد کرد و برای مشترکان پر مصرف‬ ‫این افزایش بیشتر است و در عمل‪ ۱۶‬درصد بعالوه‬ ‫هفت درصد خواهد بود و اگر مصرف تعدیل نشود‬ ‫‪ ۱۰‬درصد دیگر اضافه می شود‪.‬‬ ‫متولی زاده اظهار کرد‪ :‬با هدف توجه مشترکان‬ ‫پرمصرف‪،‬به زودیباانانتماستلفنیبرقرارخواهد‬ ‫شد و نیز پیام اموزشی و بروشور اطالع رسانی برای‬ ‫در هشت ماه گذشته حدود‪ ۳۱۰‬مگاوات شناسایی‬ ‫و جمع اوری شده و در این بازه زمانی نیز نیروهایی‬ ‫را بسیج خواهیم کرد برای شناسایی و برخورد و از‬ ‫کسانی که در این بخش فعال هستند می خواهیم‬ ‫فعالیتخودرامجاز کنند‪.‬‬ ‫روشنایی اتوبان ها باالتر از استانداردهای‬ ‫جهانی‬ ‫ان ها ارسال می شود تا از شیوه های مدیریت مصرف‬ ‫اطــاع یابند و بدانند با چــه روش هایی می توانند‬ ‫مصرف خود را کاهش دهند تا صورتحساب قبض‬ ‫ان ها کمتر شــود‪ .‬مشــترکان پر مصرف می توانند با‬ ‫اقدامات بســیار ســاده ای ‪ ۱۰‬درصد مصرف خود را‬ ‫کاهش داده و از ‪ ۳۰‬درصد کاهش صورت حســاب‬ ‫برخوردارشوند‪.‬‬ ‫شناسایی ‪ ۳۱۰‬مگاوات رمز ارز غیرمجاز طی‬ ‫هشت ماه‬ ‫ویهمچنیندربارهحمایتازاستخراج کنندگان‬ ‫رمــز ارز گفــت‪ :‬وزارت نیــرو بــرای همــکاری بــا هــر‬ ‫بخشی اعم از کسانی که در بخش استخراج رمز ارز‬ ‫به صورتقانونیفعالیتمی کنندعزمجدیداردو‬ ‫کمک الزم را هم خواهد کرد؛ اما تعداد محدودی‬ ‫هم هستند که عالقه ندارند در چهارچوب قانون‬ ‫عمــل کنند که فعالیــت این ها به مــردم و جامعه‬ ‫خســارت وارد می کنــد چراکه تولید یــک واحد رمز‬ ‫ارز معادل‪ ۳۰۰‬سال مصرف واحد مسکونی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل توانیر با بیان اینکه کســی که بدون‬ ‫مجــوز و ب هصــورت غیرمجــاز از این انرژی اســتفاده‬ ‫می کند به جامعه اسیب می زند به خصوص در این‬ ‫شرایط حساس کرونایی که این مصرف ها ممکن‬ ‫اســت ســبب اختالل در تامین برق ســایر مشترکان‬ ‫شــده و باعث قطع دستگاه تنفس مصنوعی شود‬ ‫ممکن است حتی با جان مردم بازی کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وزارت نیــرو با ان هایی که به صورت مجاز مصرف‬ ‫می کننــد توافق نامــه داریــم و ســال قبــل همکاری‬ ‫خوبــی کــرده و در ســاعت اوج بــار مصــرف خــود‬ ‫را کاهــش دادنــد و متناســب با نیاز شــبکه خــود را‬ ‫مدیریت کردند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬با فعاالن استخراج‬ ‫رمــز ارز کــه فعالیــت ان ها خســارت به مــردم و به‬ ‫شــبکه وارد می کند برخورد خواهد شــد و تاکنون و‬ ‫مدیرعامل توانیر ادامه داد‪ :‬تمام تالش و سعی‬ ‫خود را خواهیم کرد تا خاموشــی نداشــته باشیم و‬ ‫همکاریمردمدراین بارهاز اهمیتباالییبرخوردار‬ ‫است‪ .‬نیروگاه های برقابی امسال حدود ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫کمبود تولید دارند که سبب به هم خوردن عرضه‬ ‫و تقاضا خواهد شد بنابراین الزم است کار بیشتری‬ ‫انجام شــود و برنامه هایی تنظیم شــده که در گام‬ ‫نخســت از خــود شــروع کــرده و بــا ســخت گیرانه‬ ‫برخــورد کــردن ســازمان های اداری و ســازمان های‬ ‫وابسته به وزارت نیرو مکلف شده اند مصرف انرژی‬ ‫خود را ‪ ۵۰‬درصد کاهش دهند‪.‬‬ ‫متولــی زاده ادامــه داد‪ :‬امســال هــم تعدیــل‬ ‫یشــود و در گام بعــد‬ ‫روشــنایی معابــر پیگیــری م ‬ ‫اداراتدولتی کنترلمی شوندتابهطور حتممصرف‬ ‫خود را کاهش دهند و مرحله بعد مشترکان خانگی‬ ‫است که امید می رود مشترکان پرمصرف خانگی با‬ ‫اطالع رسانی ما و ارتباطی که با ان ها برقرار خواهد‬ ‫شــد و اموزش های داده شــده توجه کنند و مصرف‬ ‫خود را کاهش دهند‪.‬‬ ‫وی دربــاره تعدیــل روشــنایی معابر گفــت‪ :‬در‬ ‫ایــران روشــنایی بیــن جــاده ای و اتوبا نهــا بســیار‬ ‫باالتــر از اســتانداردهای جهانــی اســت و بر اســاس‬ ‫ایــن اســتانداردها جایی که تردد انســانی نیســت‬ ‫نباید روشــنایی وجود داشــته باشــد زیــرا خودروها‬ ‫خود نور دارند ولی ما بر اســاس عادتی که هســت‬ ‫روشــنایی های جاده ای را حفظ خواهیم کرد اما با‬ ‫اعمــال تعدیل و یک درمیان کــردن این کار انجام‬ ‫خواهد شد‪ .‬این تعدیل در روشنایی معابر شهری‬ ‫خیابان هانخواهدبود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرعامل برق منطقه ای فارس و بوشهر عنوان کرد‬ ‫انتقال بهینه برق به مراکز صنعتی‪ ،‬راهبردی اساسی در سال پشتیبانی تولید‬ ‫مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان فارس‬ ‫و بوشــهر در بازدیــد از چند طــرح عمرانی تامین‬ ‫و انتقال برق و همچنین مراکز صنعتی شهرستان‬ ‫دشــتی در اســتان گفــت‪ :‬تامیــن پایــدار و انتقــال‬ ‫بهینه برق به مراکز صنعتی‪ ،‬راهبردی اساسی در‬ ‫سال پشتیبانی تولید است‪.‬‬ ‫غالمرضــا نصیــری در بازدیــد از پســت ‪400‬‬ ‫کیلوولت شهرســتان دشــتی و همچنیــن کارخانه‬ ‫ســیمان ُمند شهرستان دشتی مشکالت و مسائل‬ ‫تامیــن برق در این صنایع را بررســی کرد و اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬از عوامــل مهــم موفقیــت هــر فعالیــت‬ ‫اقتصــادی برخــوردار بــودن از مزیت های نســبی‬ ‫تهــای نســبی از جملــه در‬ ‫اســت و وجــود مزی ‬ ‫دســترس بــودن منابــع انــرژی در جنــوب کشــور‬ ‫عامل اصلی موفقیت صنعت برق در این منطقه‬ ‫بــه ویژه در حوزه تامین بــرق پایدار برای صنایع‬ ‫بزرگ است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بــرق منطق ـه ای اســتان‬ ‫فارس و بوشــهر با اشــاره به اینکه بــرق به عنوان‬ ‫عامل زیرســاختی کلیدی نقش پررنگی در رشد و‬ ‫توســعه اقتصادی ایفا می کنــد افزود‪ :‬تامین برق‬ ‫پایــدار از پیش نیازهــای رشــد اقتصــادی بــه ویژه‬ ‫در حوزه صنعت اســت‪ ،‬زیرساخت های گسترده‬ ‫و باکیفیــت در جنــوب کشــور جــزو نقــاط قــوت‬ ‫یشــوند‪ .‬نقطه‬ ‫اقتصــادی جامعــه مــا شــمرده م ‬ ‫قوتی که باید از ان پاسداری کرد و اجازه نداد که‬ ‫با عدم سرمایه گذاری از بین برود‪.‬‬ ‫نصیری با بیان اینکه اســتان بوشــهر و جنوب‬ ‫کشــور از جهــات مختلــف منطقــه ممتــازی برای‬ ‫تامیــن برق و انرژی اســت گفــت‪ :‬از جهت تولید‬ ‫و مدیریت انرژی هم این امتیازات و شاخص های‬ ‫توســعه در این اســتان فراهم اســت‪ .‬درحالی که‬ ‫جامعه ما چهارمین موج همه گیری کرونا را پشت‬ ‫ســر می گذارد و محدودیت هایی در تولید ایجاد‬ ‫یشــود‪ ،‬تحریم های اقتصادی همچنان هم در‬ ‫م ‬ ‫مســیر صعودی قرار دارد و به نوسانات غیرقابل‬ ‫پیش بینــی اقتصادی دامن می زند به صورتی که‬ ‫هرگونه مبادله اقتصادی و تجاری با سایر کشورها‬ ‫را با موانع جدی روبه رو کرده است؛ متخصصان‬ ‫در صنعت برق با تکیه بر توان داخلی و بومی در‬ ‫تالش اند تا با تامین برق پایدار و انتقال بهینه ان‬ ‫حتی لحظه ای خلل در صنایع بزرگ و انرژی بر از‬ ‫جمله تولیدات سیمان ایجاد نشود‪.‬‬ ‫وی از مشــارکت بخــش خصوصــی در‬ ‫ســرمایه گذاری های صنعتی و تامین برق و انرژی‬ ‫اســتقبال کــرد و ادامه داد‪ :‬امیــد ان می رود که با‬ ‫تمرکز بر پیشنهاد های بخش خصوصی و در بستر‬ ‫مشارکت و تعامل با فعاالن اقتصادی تااندازه ای‬ ‫از بار مشکالت موجود در این حوزه کاسته شود‬ ‫و در ســال مانع زدایی و پشــتیبانی تولید شــاهد‬ ‫شــکوفایی دوچنــدان صنعــت بــرق در جنــوب‬ ‫کشور باشیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تهاتربخشیازمطالباتوبدهی هایشرکتابفاشیراز‬ ‫معــاون برنامه ریزی و توســعه ســرمایه گذاری‬ ‫ابفا شیراز از تهاتر بخشی از مطالبات و بدهی های‬ ‫شرکت اب و فاضالب شیراز خبر داد‪.‬‬ ‫معــاون برنامه ریزی و توســعه ســرمایه گذاری‬ ‫ابفــا شــیراز اظهار داشــت‪ :‬مطابق بنــد «و» تبصره‬ ‫(‪ )5‬قانون بودجه سال ‪ 1399‬دولت می توانست‬ ‫از طریق اســناد تســویه خزانه بدهی های قطعی‬ ‫خــود بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی نهادهــا و‬ ‫موسسات عمومی که تا پایان سال ‪ 98‬ایجادشده‬ ‫را بــا مطالبــات قطعــی خــود از اشــخاص مزبور تا‬ ‫پایان سال ‪ 98‬که شامل مطالبات به سازمان امور‬ ‫مالیاتی و مطالبات بانکی است تسویه نماید‪.‬‬ ‫محمدعلــی طاهردوســت افزود‪ :‬بــا گنجانده‬ ‫شدن نام شرکت های اب و فاضالب در ایین نامه‬ ‫اجرایــی ایــن بنــد قانونــی در ســال ‪ 1399‬امــکان‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت بنــد «و» تبصــره «‪ »۵‬قانــون‬ ‫بودجــه جهــت شــرکت های اب و فاضــاب نیــز‬ ‫فراهــم شــد که مســئولیت اجــرا و پیگیــری ان در‬ ‫شــرکت اب و فاضالب شــیراز در بخــش جاری به‬ ‫عهده معاونت برنامه ریزی واگذار شد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه مطابق با قانون‪ ،‬فقط‬ ‫امــکان تســویه و تهاتــر بدهی و مطالبــات دولتی‬ ‫وجود داشــته بدین معنا که متقاضی می بایست‬ ‫از دســتگاه دولتــی طلبــکار و بــه دســتگاه دولتــی‬ ‫بدهــکار باشــد‪ ،‬اذعــان داشــت‪ :‬به لحــاظ اینکه‬ ‫شــرکت اب و فاضالب شــیراز به عنوان متقاضی‪،‬‬ ‫دارای مطالبات بخش جاری از دستگاه های دولتی‬ ‫بــوده‪ ،‬درحالی که فاقد بدهی به دســتگاه دولتی‬ ‫(بدهــی مالیاتــی) اســت‪ ،‬انجــام تهاتــر از طریــق‬ ‫ظرفیــت مذکــور ب هصــورت معمــول و مســتقیم‬ ‫امکان پذیر نبود‪ .‬این مقام مسئول در ادامه گفت‪:‬‬ ‫با رایزنی های انجام شده با سازمان امور مالیاتی با‬ ‫اســتفاده از ماده ‪ 182‬قانون مالیات های مستقیم‬ ‫و تنظیــم قــرارداد داخلــی با برخی پیمانــکاران و‬ ‫همچنیــن شــرکت اب منطق ـه ای فــارس‪ ،‬بدهــی‬ ‫مالیاتی ان ها به این شرکت منتقل شد‪.‬‬ ‫طاهردوست ابراز داشت‪ :‬با استفاده از بدهی‬ ‫مالیاتی ایجادشده‪ ،‬مبلغ‪ 82‬میلیارد ریال مطالبات‬ ‫شــرکت ب هصــورت غیرمســتقیم در مقابل تســویه‬ ‫همیــن مبلــغ از بدهــی پیمانــکاران و شــرکت اب‬ ‫منطقه ای فارس امکان پذیر شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با احتســاب مبلغ ‪ 42‬میلیــارد ریال‬ ‫حهــای عمرانــی‬ ‫تهاتــر انجام گرفتــه در بخــش طر ‬ ‫مجموع استفاده از ظرفیت این بند قانونی برابر با‬ ‫‪ 124‬میلیارد ریال گردید‪.‬‬ ‫معــاون برنامه ریزی و توســعه ســرمایه گذاری‬ ‫شــرکت اب و فاضالب شــیراز افزود‪ :‬همچنین در‬ ‫خصــوص تهاتــر بدهی بانکی شــرکت به مبلغ ‪40‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــا مطالبــات از دســتگاه های دولتی‬ ‫نیــز اقدامات الزم صــورت پذیرفت و پس از ثبت‬ ‫در ســامانه و طی مراحل قانونی در صورت تائید‬ ‫ذی حساب بانک ملی به سرانجام خواهد رسید‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اجرایطرحپیمایشانشعاباتابمطابقبا کاربری هایواگذار شده‬ ‫طرح پایش های دوره ای محسوس و نامحسوس انشعابات اب‬ ‫با هدف نظارت بر انطباق مصرف اب با کاربری های تعیین شده و‬ ‫اســتفاده متناســب از ظرفیت مشخص شــده‪ ،‬با قدرت در حال اجرا‬ ‫است‪ .‬مدیر دفتر خدمات مشترکین ابفای استان اصفهان از نظارت‬ ‫دقیق و سخت گیرانه بر مصرف اب در کاربری های مختلف خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امروز‪ ،‬میثم اعالیی گفــت‪ :‬طرح پایش های‬ ‫دوره ای محســوس و نامحســوس انشعابات اب با هدف نظارت بر‬ ‫انطباق مصرف اب با کاربری های تعیین شده و استفاده متناسب از‬ ‫ظرفیت مشخص شده‪ ،‬با قدرت در حال اجرا است‪.‬‬ ‫وی با بیان این که این طرح به منظور صیانت از حقوق شهروندان‬ ‫یشــود‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬الزم اســت مشــترکین‪ ،‬اب شبکه‬ ‫عملیاتی م ‬ ‫توزیع را فقط مطابق با در کاربری مجاز تعریف شده مصرف کنند‬ ‫در غیر این صورت بر اســاس ضوابط و اختیارات قانونی موجود‪ ،‬با‬ ‫متخلفان برخورد می شود‪ .‬وی با تاکید بر این نکته که مصرف اب‬ ‫در هر نوع کاربری به غیر از کاربری تعریف شده در قرارداد واگذاری‬ ‫انشعاب اب ممنوع است‪ ،‬بیان داشت‪ :‬نه تنها استفاده از اب شرب‬ ‫برای مواردی همچون ساخت وساز‪ ،‬غیرمجاز است‪ ،‬بلکه نمی توان از‬ ‫اب کاربری های خانگی برای مصارف غیر خانگی نظیر اماکن تجاری‬ ‫نیز استفاده کرد و انجام این کار خالف قانون است‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــه سیاســت ســخت گیرانه شــرکت اب و فاضالب‬ ‫اســتان بــرای واگذاری انشــعاب بــه اماکن غیرمســکونی مانند باغ‪،‬‬ ‫کارواش‪ ،‬استخر و کاربری هایی ازاین دست پرداخت و افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به این که به دلیل وقوع خشک سالی های مستمر‪ ،‬با بحران کم ابی‬ ‫در استان مواجه هستیم‪ ،‬مدیریت مصارف اب شرب و بهداشت در‬ ‫استان از اهمیت به سزایی برخوردار است و سال هاست که واگذاری‬ ‫اب بــه مصارف غیرمســکونی مشــروط به اخذ تاییدیــه در کارگروه‬ ‫تخصیص اب شرکت است‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫گازرسانی به‪ ۲۳۶‬روستای خراسان رضوی‬ ‫در سال گذشته‬ ‫مشــهد مقدس‪ -‬سحررحمتی‪:‬‬ ‫گازرسانیبهاینتعدادخانوار‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز خراسان‬ ‫‪ ۲۶۹‬میلیــارد تومــان اعتبــار از‬ ‫رضــوی با بیــان این مطلب که‬ ‫محــل منابــع داخلــی شــرکت‬ ‫در ســال گذشــته ‪ 236‬روستای‬ ‫گاز استان هزینه شد‪ .‬افتخاری‬ ‫دیگــر این اســتان از نعمت گاز‬ ‫ادامــه داد‪ :‬هم اکنون عملیات‬ ‫حسن افتخاری‬ ‫برخوردار شد گفت‪ :‬با اقدامات‬ ‫گازرســانی بــه ‪ ۱۶۰‬روســتای‬ ‫انجام شــده هم اکنــون ضریب‬ ‫دیگر اســتان هــم در حال اجرا‬ ‫نفوذ گاز طبیعی در سرجمع شهری و روستایی است که با تکمیل و افتتاح این پروژه ها‪ ،‬شاهد‬ ‫خراسان رضوی به‪ 98/7‬رسیده است‪.‬‬ ‫برخــورداری ‪ ۲۰‬هــزار خانــوار دیگــر از نعمــت‬ ‫حســن افتخــاری بــا اشــاره بــه اســتفاده بهینــه الهــی گاز و ارتقــای ضریــب نفــوذ گاز خانــوار‬ ‫خراســان رضــوی از ظرفیــت قانونــی مــاده ‪ ۱۲‬روستایی واجد شرایط به ‪ 98/9‬خواهیم بود‪.‬‬ ‫قانــون رفــع موانع تولیــد اظهار کرد‪ :‬بر اســاس مدیرعامل شــرکت گاز اســتان تصریح کــرد‪ :‬در‬ ‫اخرین بررسی های انجام شده‪ ۲۷۳۳،‬روستای حــال حاضر ضریب نفوذ گاز طبیعی خراســان‬ ‫واجــد شــرایط با ‪ 533‬هــزار و ‪ 781‬خانــوار در رضــوی در ســرجمع شــهری و روســتایی بــه‬ ‫استان وجود دارد که از این تعداد تا پایان سال ‪ 98/7‬رســیده اســت‪ .‬یــاداور می شــود؛ پویش‬ ‫‪ ،۱۳۹۹‬تعداد ‪ ۲۴۵۲‬روستا با جمعیتی بالغ بر سبز گازرسانی کشــور در مردادماه سال گذشته‬ ‫‪ ۵۰۲‬هــزار و ‪ ۳۵۱‬خانــوار از نعمــت الهــی گاز بــا حضور وزیر نفــت‪ ،‬نایب رئیس اول مجلس‬ ‫بهره مند شــدند‪ .‬وی با بیان این مطلب که در شــورای اســامی‪ ،‬مدیرعامل شرکت ملی گاز و‬ ‫سال گذشته ‪ ۲۳۶‬روستای خراسان رضوی با ‪ 25‬جمعی از نمایندگان استان در مجلس شورای از‬ ‫هزار خانوار گازرســانی شده اســت افزود‪ :‬برای خراسان رضوی اغاز شد‪.‬‬ ‫عشق و عالقه به کار مهم ترین عامل‬ ‫فعالیتدر روابطعمومی‬ ‫مدیرعامــل ابفــای اســتان‬ ‫روابــط عمومــی در انعــکاس‬ ‫اصفهان در نشستی با کارکنان‬ ‫فعالیت هــای درون ســازمانی‬ ‫روابــط عمومــی عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬ارتبــاط بــا‬ ‫عشق و عالقه به کار مهم ترین‬ ‫کارکنــان و مســئوالن شــرکت‬ ‫عامــل فعالیــت در روابــط‬ ‫بــرای ایجــاد فضــای صمیمــی‬ ‫هاشم امینی‬ ‫عمومی اســت‪ .‬فعاالن عرصه‬ ‫و افزایــش کارایــی کارکنــان‬ ‫روابط عمومی باید در کارهای‬ ‫شرکت‪ ،‬از دیگر وظایف روابط‬ ‫خود تفکر‪ ،‬اندیشه و خودباوری داشته باشند و عمومی ها است‪ .‬امینی به نقش روابط عمومی‬ ‫در ارائه اخبار‪ ،‬اطالعات و گزارش ها نکات فنی و در فرهنگ ســازی مصرف بهینــه اب پرداخت و‬ ‫حرفه ای را رعایت کنند‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬گفت‪:‬مشارکتخانواده هادر مدیریتمصرف‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان اصفهان افزایــش نقش زنان در اصــاح الگوی مصرف و‬ ‫عشق و عالقه به کار را مهم ترین عامل فعالیت نقش اموزش در بســتر خانواده از عواملی است‬ ‫در روابــط عمومــی برشــمرد و گفــت‪ :‬عرصــه که روابط عمومی می تواند با در نظر گرفتن این‬ ‫فعالیت در روابط عمومی بسیار مهم و نیازمند مولفه ها فرهنگ مصرف بهینه اب در جامعه را‬ ‫داشــتن اطالعات‪ ،‬تخصص و تجربه الزم است نهادینه کند‪ .‬وی در ادامه اظهار داشت‪ :‬روابط‬ ‫تا این رسالت مهم و اساسی به خوبی ایفا شود‪ .‬عمومــی به عنــوان یــک واحد مهم در شــرکت‬ ‫هاشم امینی مهم ترین وظیفه روابط عمومی ها می توانــد نقــش بــه ســزایی در تغییــر فرهنــگ‬ ‫را برقــراری ارتبــاط بــا مــردم دانســت و افــزود‪ :‬مصرف اب در جامعه داشته باشد و با استفاده‬ ‫روابــط عمومی دســتگاه های اجرایی به عنوان از ابزارهــای ارتباطی کــه در اختیار دارد و تعامل‬ ‫پل ارتباطی بین مردم و مســئوالن دارای نقشی سازنده با رسانه ها‪ ،‬در جهت پیشبرد این هدف‬ ‫ارزشمند و تاثیرگذار هستند‪ .‬وی با اشاره به نقش قدم هایاثرگذاریبردارد‪.‬‬ ‫برگزاری تودیع و معارفه رئیس اداره مالی و‬ ‫پشتیبانیابفامنطقهیکاصفهان‬ ‫مراســم تودیع و معارفه رئیس اداره مالی‬ ‫و پشــتیبانی ابفا منطقه یک با حضور معاون‬ ‫مالی پشتیبانی و سرپرست اداره مالی شرکت‬ ‫ابفــا اســتان برگــزار شــد‪ .‬بــه گــزارش روابــط‬ ‫عمومی ابفا منطقه یک اصفهان‪ ،‬معاون مالی‬ ‫و پشتیبانی شرکت ابفا استان اصفهان‪ ،‬در این‬ ‫نشســت با بیان این که سال ‪ 99‬سال دشواری‬ ‫برای مجموعه شــرکت اب و فاضالب اســتان‬ ‫اصفهان بود اظهار داشت‪ :‬امیدواریم در سال‬ ‫جــاری به برکت قرار گرفتن دو میالد پربرکت‬ ‫حضــرت ولی عصــر (ع) و همکاری بخش های‬ ‫مختلــف از مشــکالت پیــش رو عبــور کنیــم و‬ ‫ســال بســیار خوبی را در پیش داشــته باشیم‪.‬‬ ‫حوزه مالی وظایف خاص و ویژه ای را در یک‬ ‫شــرکت عهده دار اســت و بایســتی مسیر سایر‬ ‫بخش ها و قسمت ها را هموارتر کند تا شرایط‬ ‫برای اجرای منویات شرکت فراهم شود‪ .‬سید‬ ‫محمدرضا سجادی فر‪ ،‬به ظرفیت بسیار باالی‬ ‫بخــت و کمک شایســته به مجموعه شــرکت‬ ‫ابفای اســتان در ادامه راه اشاره و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬قضاوی نیز زحمات ارزنده ای را در مناطق‬ ‫سه و بهارستان انجام داده است و امیدواریم‬ ‫بــا پشــتکار و تــاش فــراوان همچون گذشــته‬ ‫فعالیت درخشان خود را در منطقه یک ادامه‬ ‫دهد و همدلی ایجاد شده در بخش مالی این‬ ‫امور استمرار داشته باشد‪ .‬حمید اشتهاردی ها‪،‬‬ ‫مدیر امور ابفا منطقه یک نیز در جلسه با اشاره‬ ‫بــه زحمــات ارزنده داریوش بخت و تبریک به‬ ‫حسین قضاوی بیان کرد‪ :‬امیدواریم با همکاری‬ ‫همه بخش ها در این امور شاهد موفقیت های‬ ‫روزافزون ابفا منطقه یک در سال جاری باشیم‪.‬‬ ‫در این جلســه حسین قضاوی به عنوان رئیس‬ ‫اداره مالــی و پشــتیبانی امــور ابفــا منطقه یک‬ ‫منصوب شد و از زحمات داریوش بخت‪ ،‬رئیس‬ ‫سابقه این اداره تقدیر و تجلیل به عمل امد‪.‬‬ ‫شــایان ذکر اســت داریــوش بخــت بــه عنــوان‬ ‫رئیس قســمت حسابداری شــرکت ابفا استان‬ ‫اصفهان منصوب شده است‪.‬‬ ‫جلوگیری از هدر رفت‪ 107‬لیتر بر ثانیه اب در‬ ‫سطحاستاناصفهان‬ ‫مدیــر دفتر بهره بــرداری و کاهــش اب بدون‬ ‫درامد ابفای اصفهان‪ :‬عملیات نشت یابی سال‬ ‫گذشته در ‪ 45‬شهر و ‪ 80‬روستای تحت پوشش‬ ‫کــه هدر رفت باالی ‪ 16‬درصد داشــتند‪ ،‬به اجرا‬ ‫درامــد‪ .‬با انجام پیمایش و نشــت گیــری ‪398‬‬ ‫کیلومتر شبکه توزیع و ‪ 31‬هزار فقره انشعابات‬ ‫اب‪ ،‬از هدر رفت ‪ 107‬لیتر بر ثانیه اب اشامیدنی‬ ‫در استاناصفهانجلوگیریشد‪.‬به گزارشرویداد‬ ‫امروز‪ ،‬مدیر دفتر بهره برداری و کاهش اب بدون‬ ‫درامــد ابفای اصفهان بــا اعالم این خبر‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ایــن عملیــات ســال گذشــته در ‪ 45‬شــهر و ‪80‬‬ ‫روســتای تحت پوشــش که هدر رفت باالی ‪16‬‬ ‫درصدداشتند‪،‬بهاجرادرامد‪.‬سیدمحمدحسین‬ ‫صالح افزود‪ :‬در جریان پیمایش شبکه توزیع و‬ ‫انشعابات اب شهرها و روستاهای یاد شده‪ ،‬در‬ ‫مجموع ‪ 243‬مورد نشــت اب از شبکه توزیع و‬ ‫‪ 519‬مــورد نشــت از انشــعابات اب شناســایی‬ ‫شد که بالفاصله مورد نشت گیری و تعمیر قرار‬ ‫گرفت‪ .‬وی با بیان اینکه در نتیجه این عملیات‬ ‫از هــدر رفــت ‪ 107‬لیتــر در ثانیــه اب اشــامیدنی‬ ‫جلوگیری به عمل امد‪ ،‬گفت‪ :‬در سال جاری نیز‬ ‫عملیات پیمایش و نشــت یابی شــبکه توزیع و‬ ‫انشعابات اب شهرها و روستاهای استان با قوت‬ ‫ادامهخواهدیافت‪.‬‬ ‫برگزاریدومیننشستانتشار کتاب‬ ‫خاطراتایثارگرانابفایاصفهان‬ ‫دومیــن نشســت ثبــت و تدویــن خاطــرات‬ ‫ایثارگــران ابفــای اســتان اصفهــان برگــزار شــد‪ .‬در‬ ‫این نشســت که با حضور مسئوالن حوزه هنری‬ ‫اصفهانودفترفرهنگومطالعاتپایداریبرگزار‬ ‫شــد در خصوص چگونگی شناســایی و انتخاب‬ ‫ایثارگــران‪ ،‬انجــام مصاحبــه و ضبــط خاطــرات‪،‬‬ ‫فراخــوان ارســال عکس و اســناد و برگزاری شــب‬ ‫خاطره گویی‪،‬بحثوتبادل نظربهعملامد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫تکمیلبخشعظیمی‬ ‫از بوستان‪ ۱۰۰۰‬هکتاری قم در سال‪۱۴۰۰‬‬ ‫شــهردار قــم از تکمیــل و‬ ‫تاکید بر اینکه در اجرای پروژه‪،‬‬ ‫بهر هبــرداری بخش عظیمــی از‬ ‫‪ ۵‬پیمانــکار هم زمــان فعــال‬ ‫بوســتان ‪ 1000‬هکتــاری قــم در‬ ‫هســتند تــا رقابــت ایجاد شــود‬ ‫سال‪ 1400‬خبر داد‪ .‬سید مرتضی‬ ‫و در دو ســال دیگــر پارک کامل‬ ‫سقائیان نژاد با اشاره به اخرین‬ ‫یشــود تصریــح کــرد‪ :‬بــرای‬ ‫م ‬ ‫سید مرتضی‬ ‫‪۱۰۰۰‬‬ ‫وضعیــت احــداث پــارک‬ ‫ابیاری فضای ســبز تصفیه خانه‬ ‫سقائیان نژاد‬ ‫هکتاری شهر قم اظهار داشت‪:‬‬ ‫‪ ۳۰‬لیتر در ثانیه پســاب را برای‬ ‫این پارک چندمنظوره از شهرک قدس‪ ،‬دانشگاه اب فضای سبز در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫مفید و موزه دفاع مقدس تا کوه خضر و پشــت‬ ‫او با اشاره به اینکه سیستم ابیاری تحت فشار‬ ‫جمکران بوده که بســیار وســیع است‪ .‬او با بیان در ســال ‪ ۹۹‬در ســطح قــم انجا مشــده اســت‬ ‫اینکــه ‪ ۹۰‬درصــد درختــکاری این پــارک انجام و یاداور شــد‪ :‬در ســطح شهر به علت الودگی های‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬درصد پارک سازی شده که امیدواریم زیست محیطی کمتر درخت مثمر به کار گرفته‬ ‫یشــود‪ ،‬امــا اطــراف شــهر همه درختــان مثمر‬ ‫بخش زیادی از این پروژه در ‪ ۱۴۰۰‬تکمیل شود‪ ،‬م ‬ ‫عنوان کرد‪ :‬حدود ‪ ۵۰‬درصد نیاز به پارک ســازی اســت که در این حوزه حرکت های خوبی شــده‬ ‫دارد که بوستان خضر باالی ‪ ۷۰‬هکتار است که اســت‪ .‬شــهردار قــم توســعه عدالــت محــور در‬ ‫تا دو ماه اینده به بهره برداری می رســد‪ .‬شــهردار شــهر را موردتوجه قــرارداد و افزود‪ :‬بحث توازن‬ ‫قم خاطرنشان کرد‪ :‬این‪ ۱۰۰۰‬هکتاری‪ ۹،‬بوستان بخشــیدن به مناطق هش ـت گانه اولویت است‬ ‫و یک باغ پرندگان و باغ دفاع مقدس دارد و پل و منطقــه ‪ ۲‬و ‪ ۶‬ازنظــر محرومیت دچار مشــکل‬ ‫طبیعت در این پارک احداث م ‬ ‫یشــود و محیط هســتند‪ ،‬هرچند امروز منطقه دو محروم نبوده‬ ‫زیباییبرای گردشگریایجادمی کند‪،‬اقلیمدارای ولی هنوز محرومیت هایی برای منطقه‪ ۶‬وجود‬ ‫پست و بلندی است که تله سیژ و تله کابین نیز دارد‪ .‬او اضافــه کــرد‪ :‬منابــع مــازاد مناطــق بــه‬ ‫برای ان پیش بین ‬ ‫یشــده اســت که یــک انقالب مناطق دیگر تزریق می شود تا در طوالنی مدت‬ ‫تفریحی در قم به شمار می رود‪ .‬سقائیان نژاد با محرومیت زداییشود‪.‬‬ ‫کشتبادام زمینی‬ ‫در گیالن اغاز شد‬ ‫رشــت‪ -‬رویــداد امروز‪:‬رئیــس‬ ‫بــا میزان ‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۱۱‬تن مرکز‬ ‫ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫عمــده تولیــد بادام زمینــی در‬ ‫گیــان با اشــاره به اغاز کشــت‬ ‫کشــور اســت کــه تولیــد غالف‬ ‫بادام زمینــی در گیــان گفــت‪:‬‬ ‫(خشــک) ان بیش از ‪ ۹‬هزار تن‬ ‫کشــت این محصول در حدود‬ ‫بوده و در شهرستان های رشت‪،‬‬ ‫مسعود الماسی‬ ‫سه هزار هکتار انجام می شود‬ ‫تالــش‪ ،‬انزلــی و رودبــار نیــز در‬ ‫غبــر پنــج هــزار بهر هبــردار‬ ‫و بال ‬ ‫ســطوح کمتر کشــت می شود‪.‬‬ ‫دارد‪ .‬مسعود الماسی از اغاز کشت بادام زمینی الماســی با اشــاره به ‪ ۵۰‬هکتار کشت مکانیزه و‬ ‫در گیالن خبر داد و در خصوص وضعیت کشت برداشتمکانیزهبادام زمینیبااستفادهازدستگاه‬ ‫این محصول در اســتان گیالن گفت‪ :‬سطح زیر خرمنکوب بادام زمینی اضافه کرد‪ :‬هشت واحد‬ ‫کشــت بادام زمینی در اســتان گیالن حدود ســه کارخانه فراوری بادام زمینی در استانه با ظرفیت‬ ‫هزار هکتار و تولید غالف ان نیز حدود ‪ ۱۲‬هزار هرکدام در سال یک هزار و‪ ۵۰۰‬تن فعالیت دارند‬ ‫تــن با تعــداد پنج هزار بهره بردار اســت‪ .‬رئیس و تعداد کارگاه های سنتی بادام در استانه نیز‪۲۰۰‬‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی گیالن خاطرنشان کرد‪ :‬واحد است‪ .‬او فعال کردن بخش خصوصی در‬ ‫ارزش اقتصــادی ایــن محصــول در پیک عرضه زمینه خالص سازی توده های ارقام بادام زمینی و‬ ‫بال ‬ ‫غبــر ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال بــوده کــه تولیدبذر‪،‬راه اندازیدفترفعالیت هایتحقیقاتی‬ ‫عمدتا به مصرف اجیلی می رسد او تصریح کرد‪ :‬بادام زمینی در شهرستان استانه اشرفیه را ازجمله‬ ‫ً‬ ‫شهرســتان استانه اشرفیه با ســطح زیر کشت ‪ ۲‬اقدامــات انجام گرفتــه بــرای کشــت و کار ایــن‬ ‫هزار و ‪ ۵۶۷‬هکتار و تولید ‪ ۸۰‬درصد بادام زمینی محصولبرشمرد‪.‬‬ ‫انجامفعالیت هایعمرانیدر سطحشهر‬ ‫رشت با اولویت محالت کم برخوردار‬ ‫رشــت‪ -‬رویــداد امروز‪:‬شــهردار‬ ‫قیمت قیر و همچنیــن افزایش‬ ‫رشــت گفــت‪ :‬تالش مــی کنیم‬ ‫بهای سایر خدمات با تنگناهای‬ ‫فعالیت های عمرانی در سطح‬ ‫مالــی مواجه بود‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫شــهر را با اولویــت محالت کم‬ ‫کرد‪ :‬در سال گذشته تمام تالش‬ ‫برخوردارافزایشدهیم‪.‬‬ ‫خود را به کاربستیم تا با تامین‬ ‫محمد احمدی‬ ‫ســید محمــد احمــدی بــا‬ ‫ایــن حجم از اســفالت نســبت‬ ‫ابراز تاسف از اینکه مشکالت‬ ‫بســازی محیــط و‬ ‫بــه مناس ‬ ‫عدیده ای در مســیر توســعه شــهر وجــود دارد روان سازی تردد شهروندان اقدام کنیم‪.‬‬ ‫و شــرایط ایــده الــی بــرای شــهروندان فراهــم‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در تالش هستیم با رایزنی های‬ ‫نیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در راســتای خدمت رســانی بیشــتر و در اختیــار گرفتــن ســهمیه قیــر از محل‬ ‫در جهــت بهســازی معابــر ســطح شــهر‪ ،‬در اعتبارات بازافرینی شهری‪ ،‬اجرای طرح بهسازی‬ ‫ســال گذشــته از ابتــدای فروردین ماه تــا پایان معابر را به عنوان یک فعالیت مستمر عمرانی و‬ ‫اسفندماه بیش از ‪ ۲۸‬هزار تن اسفالت به متراژ بانگاهعدالتمحور پیگیری کنیم‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۷۸‬هزار مترمربع در سطح معابر شهر‬ ‫شــهردار رشــت گفــت‪ :‬یکــی از اهــداف مــا‬ ‫توزیع و اجرا شد‪.‬‬ ‫اولویت قراردادن محالت کم برخوردار‪ ،‬در سال‬ ‫او بــا بیــان اینکــه ایــن حجــم از اســفالت در ‪ ۱۴۰۰‬است و در نظر داریم با افزایش کیفی ارائه‬ ‫حالــی اجرا شــد که شــهرداری رشــت بــا بودجه خدمات‪ ،‬رضایتمندی شهروندان از فعالیت های‬ ‫مصــوب ثابت خود بــه دلیل افزایــش ‪ ۸‬برابری عمرانیراشاهدباشیم‪.‬‬ ‫ثبتاطالعاتتولید‪،‬خریدوفروش گوشت‬ ‫مرغ در سامانه جامع تجارت الزامی است‬ ‫ثبــت اطالعــات تمامــی‬ ‫تولید‪،‬خریدوفــروش خــود‬ ‫مراحــل تولیــد‪ ،‬خریدوفــروش‬ ‫را در ســامانه جامــع تجــارت‬ ‫گوشــت مرغ در ســامانه جامع‬ ‫ثبــت کننــد‪ .‬او افــزود‪ :‬اجــرای‬ ‫تجارت الزامی است‪.‬‬ ‫ایــن ابالغیــه از تاریــخ یکــم‬ ‫به پایگاه خبری هم وطن‪،‬‬ ‫اردیبهشــت مــاه ســال جــاری‬ ‫حسینقلی قوانلو‬ ‫حســینقلی قوانلــو‪ ،‬رئیــس‬ ‫بــوده و فعــاالن ایــن حــوزه‬ ‫ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن‬ ‫ملزمنــد که اطالعات یادشــده‬ ‫تجــارت مازنــدران بــا اعــام این خبــر گفت‪ :‬با را در ســامانه جامــع تجــارت ثبــت کننــد‪ .‬او‬ ‫توجه به اینکه گوشــت مرغ در اولویت اجرای تصریــح کرد‪ :‬با هرگونه عــدم انجام اجرای این‬ ‫طرح رصد کاال در زنجیره تجاری قرار دارد کلیه دستورالعمل‪ ،‬وفق مقررات قانونی با متخلفین‬ ‫فعالین این حوزه کاالیی می بایست اطالعات برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫شنبه ‪ 04‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1052‬‬ ‫استاندار گیالن‪:‬‬ ‫همهدستگاه هاملزمبههمکاریبرایاجرایطرح‬ ‫اقدامملیمسکنهستند‬ ‫رشت‪-‬رویدادامروز‪:‬استاندار گیالن با تصریح اینکه‬ ‫باید چالش ها و مشکالت گذشــته در اجرای طرح‬ ‫مسکنمهر‪،‬اسیب شناسیشود؛ گفت‪:‬فرمانداران‪،‬‬ ‫شــهرداران‪ ،‬دســتگاه های اجرایــی مرتبــط و بانک‬ ‫مســکن در فراهم ساختن بسترهای موردنیاز برای‬ ‫تکمیــل واحدهای مســکن مهــر و نیز اجــرای طرح‬ ‫اقــدام ملــی مســکن ملــزم بــه همــکاری هســتند‪.‬‬ ‫ارســان زارع در جلســه شــورای مســکن اســتان بــر‬ ‫ضــرورت انجام تکالیف قانونــی در تولید و عرضه‬ ‫مسکن تاکید و اظهار کرد‪ :‬برای خانه دار شدن افراد‬ ‫مستحق و تکمیل پروژه ای در دست اجرا‪ ،‬از هیچ‬ ‫تالشی فروگذار نشود‪ .‬او با اشاره به اینکه بالغ بر‪14‬‬ ‫هزار واحد توسط تعاونی ها در دست اقدام بوده و‬ ‫تعداد محدودی از ان ها باقیمانده‪ ،‬گفت‪ 24:‬هزار‬ ‫واحد مسکن مهر نیز بر اساس هدف گذاری صورت‬ ‫گرفته تا پایان خردادماه‪ ،‬تکمیل و پرونده ان بسته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نماینده عالی دولت در گیالن به اجرای طرح‬ ‫تنــام از متقاضیــان در‬ ‫اقــدام ملــی مســکن و ثب ‬ ‫چهار مرحله اشــاره و خاطرنشــان کــرد‪ :‬چالش ها‬ ‫و مشــکالت گذشــته در اجرای طرح مسکن مهر‪،‬‬ ‫اسیب شناســی شــده تا این فرایند در طــرح اقدام‬ ‫ملــی مســکن تکــرار نشــود‪ .‬او بــر لــزوم همراهی‬ ‫فرمانــداران‪ ،‬شــهرداران‪ ،‬دســتگاه های اجرایــی‬ ‫مرتبط و بانک مسکن در فراهم ساختن بسترهای‬ ‫موردنیاز برای تکمیل واحدهای مسکن مهر و نیز‬ ‫اجرای طرح اقدام ملی مسکن تاکید و اضافه کرد‪:‬‬ ‫پیش بینــی توســعه طی ســال های اتــی در اجرای‬ ‫زیرســاخت های موردنیاز در مسیر خدمات رسانی‬ ‫ازجملــه اب‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز‪ ،‬ارتباطــات و دیگــر موارد‬ ‫بایــد در ابتدا‪ ،‬درنظرگرفته و اینده نگری شــود‪ .‬او‬ ‫همچنین رحلت ســردار محمدعلی حق بین یکی‬ ‫از شخصیت های نمونه‪ ،‬ایثارگر و جهادگر استان را‬ ‫تسلیت گفت و برای ان عزیز سفرکرده‪ ،‬هم نشینی‬ ‫با همرزمان شهیدش را از خداوند متعال مسالت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه مدیــران کل بنیــاد مســکن و‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اســتان در خصــوص‬ ‫دیوار حائل پروژه های ماســال و ســیاهکل و نیز در‬ ‫خصوص مالیات تعاونی ها گزارش هایی ارائه و نیز‬ ‫شــرکت های زیرســاخت در خصوص طرح و براورد‬ ‫پروژه های طرح اقدام ملی مسکن و شهرداری رشت‬ ‫در خصوص تخصیص اعتبار اجرای اسفالت معابر‬ ‫مسکنمهررشت گزارش هاییبیانداشتند‪.‬‬ ‫وضعیت پروژه های مســکن شــهرهای رشــت‪،‬‬ ‫استانه اشرفیه‪،‬منجیل‪،‬تالش‪،‬رستم اباد‪،‬الهیجان‪،‬‬ ‫املــش‪ ،‬ماســال‪ ،‬ســیاهکل‪ ،‬کیاشــهر و کالچــای و‬ ‫همچنین صدور پروانه برای پروژه های طرح اقدام‬ ‫ملی شــهرهای رشــت‪ ،‬انزلی‪ ،‬لنگرود و رودســر نیز‬ ‫موردبررسیقرار گرفت‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تزریق واکسن کرونا در قم بر اساس سند ملی واکسیناسیون انجام می شود‬ ‫دکتر ســیامک محبی‪ ،‬معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی‬ ‫گفــت‪ :‬برنامــه واکسیناســیون کرونــا کــه از ‪ 21‬ابــان مــاه ‪ 1399‬در قم‬ ‫اغازشده بر اساس سند ملی واکسیناسیون کرونا ابالغی از سوی وزارت‬ ‫بهداشت باقوت در حال اجراست‪ .‬این طرح که با تزریق واکسن به‬ ‫کادر بهداشت و درمان‪ ،‬بیماران خاص‪ ،‬پاکبانان‪ ،‬جانبازان اغازشده با‬ ‫واکسیناسیونپزشکان‪،‬دندان پزشکانودانشجویانپیراپزشکیفعال‬ ‫در عرصه ادامه دارد‪.‬‬ ‫او با اشاره به اجرای برنامه واکسیناسیون بر اساس محموله واکسن‬ ‫اختصاص یافتهبهاستان گفت‪:‬باتوجهبهنوعواکسندریافتیتوسط‬ ‫معاونت بهداشتی نوع واکسن تعیین شده و امکان تغییر ان از سوی‬ ‫متقاضی مشمول برنامه وجود ندارد ‪.‬‬ ‫واکســن طبق لیســت ارســالی از ســوی معاونت ها و دستگاه های‬ ‫مشمول واکسن‪ ،‬پس از ارائه کارت شناسایی تغییر ان از سوی متقاضی‬ ‫مشمولبرنامهوجودندارد‪.‬‬ ‫دکتــر محبی در ادامه اظهار داشــت‪ :‬تزریق معتبــر و احراز هویت‬ ‫صورتمی گیرد‪ .‬ویاز کلیهمشمولیندریافتواکسنخواستهنگام‬ ‫حضور در محل واکسیناسیون‪ ،‬ضمن رعایت اصول فاصله گذاری‪ ،‬کلیه‬ ‫پروتکل هایبهداشتیرارعایتنمایند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫فعالیت سپاه در عرصه های سازندگی ادامه می یابد‬ ‫ســید محمدهادی امیری‪ ،‬سرپرست مخابرات‬ ‫منطقه کهگیلویه و بویراحمد با سرتیپ دوم پاسدار‬ ‫حمیدخرمدل‪،‬فرماندهسپاهفتحاستان کهگیلویهو‬ ‫بویراحمددیدار و گفتگو کرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬در ایــن نشســت‬ ‫سرپرست مخابرات منطقه کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫گفت‪ :‬رهبر انقالب در بیان عظمت و بزرگی ســپاه‬ ‫پاســداران بــه جمله معــروف امام «اگر ســپاه نبود‬ ‫کشور هم نبود» اشاره می کنند و دربیان تفسیر این‬ ‫جمل همعروفمی فرمایند‪:‬اکنونبعداز گذشت‪۴۳‬‬ ‫ســال از انقالب اســامی به خصوص بعد از دوران‬ ‫دفــاع مقــدس‪ ،‬حقیقت ســخن ان انســان عمیق‪،‬‬ ‫مجرب و متوکل به خدا در مورد سپاه‪ ،‬بیش ازپیش‬ ‫روش ـن تر شده و باید گفت «سپاه سنگر مستحکم‬ ‫انقالباست‪».‬‬ ‫امیری خاطرنشــان کرد‪ :‬ســپاه عــاوه بر حفظ‬ ‫امنیــت و مســائل دفاعــی‪ ،‬در عرص ههــای دیگری‬ ‫همچــون ســازندگی‪ ،‬عمــران‪ ،‬خدمت رســانی بــه‬ ‫محرومــان‪ ،‬مســائل فرهنگی و هنــری و تولید فکر‬ ‫انقالبــی‪ ،‬نقش افریــن و تاثیرگــذار اســت کــه ایــن‬ ‫اقدامات باید ادامه یابند و به اطالع مردم و افکار‬ ‫عمومــی نیــز رســانده شــوند‪ .‬سرپرســت مخابرات‬ ‫منطقــه کهگیلویــه و بویراحمــد گفــت‪ :‬جهــت‬ ‫برقــراری ارتباطــی پایــدار و مطمئــن در تمام نقاط‬ ‫استان نیازمند زیرساخت های ارتباطی ازجمله فیبر‬ ‫نــوری اســت و به دلیل شــرایط جغرافیایی خاص‬ ‫تهــای در توســعه فیبــر نــوری‬ ‫اســتان‪ ،‬محدودی ‬ ‫بوده‪ ،‬خوشبختانه با رایزنی های انجام گرفته شده‬ ‫و مساعدت ویژه مدیران مجموعه وزارت ارتباطات‬ ‫و شرکت مخابرات ایران‪ ،‬کالنتری استاندار استان و‬ ‫مجمع نمایندگان اســتان‪ ،‬بخش اعظمی از استان‬ ‫به کارگاه توسعه زیرساختی فیبر نوری تجهیز شده‬ ‫که می توان به پروژه فیبر نوری باشــت به چرام به‬ ‫طول ‪ ۱۱۹‬کیلومتر‪ ،‬پروژه فیبر نوری یاســوج به سی‬ ‫سخت به طول‪ ۴۳‬کیلومتر‪ ،‬پروژه فیبر نوری یاسوج‬ ‫به کاکان به طول‪ ۳۸‬کیلومتر در دست اجراست که‬ ‫‪ ۸‬کیلومتراز انحفاریو کابل کشیشدهوتکمیلان‬ ‫دهستان کاکان به اینترنت پرسرعت تجهیز خواهد‬ ‫شد‪ .‬سید محمدهادی امیری در ادامه به پروژه فیبر‬ ‫نوری شهرستان بهمئی به طول ‪ ۴‬کیلومتر و تغییر‬ ‫مســیر فیبر نــوری به طــول ‪ ۵‬کیلومتــر در محدوده‬ ‫روستای تنگاری دشتروم به دلیل تعداد مفصل های‬ ‫زیاد وافت سرعت اشاره کرد‪ .‬امیری در ادامه گفت؛‬ ‫مردممنطقهدشمنزیاری‪،‬قلعهرئیسیودیشموک‬ ‫نسبت به وضعیت ارتباطی خود گالیه مند بودند‬ ‫و جهت رفع مشکالت ارتباطی این شهر‪ ،‬تعویض‬ ‫فیبر نوری از دوراهی راک تا قلعه رئیســی به طول‬ ‫‪ ۱۴‬کیلومتر در محور جدید دهدشــت به پاتاوه در‬ ‫دستور کار قرار گرفت‪ .‬سرپرست مخابرات منطقه‬ ‫کهگیلویهوبویراحمدبهعدم تغییرنرخپالستلفن‬ ‫ثابت در طول ســنوات گذشــته تاکنون اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬اگر ما خواهان توســعه ارتباطات در ســطح‬ ‫کشور و استان هستیم باید توسط نهادهای مسئول‬ ‫در این خصوص تجدیدنظر کنند تا بتوانیم خدمات‬ ‫قابل قبولی به هم استانی های عزیزمان ارائه دهیم‬ ‫ســرتیپ دوم پاســدار حمید خرمدل فرمانده سپاه‬ ‫فتــح اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد در ادامــه این‬ ‫نشستبهشعار سالپرداختوافزود‪:‬همهماباید‬ ‫دست به دست هم دهیم تا بتوانیم به رهنمودهای‬ ‫رهبریجامعهعملبپوشانیم‪.‬‬ ‫ســردار خرم دل در ادامه به اقدامات ســپاه فتح‬ ‫استاندر خصوص کروناوزلزلهسیسختپرداخت‬ ‫و گفت؛ کارهای بسیار خوبی توسط سپاه در سی‬ ‫ســخت صورت پذیرفــت وامید مــی رود با دغدغه‬ ‫مندیوحساسیتمدیرانومتولیانهرچهسریع تر‬ ‫اهالی فرهنگ دوســت شــهر سی ســخت در منزل‬ ‫مسکونی جدید خودشان سکنی گزینند‪ .‬فرمانده‬ ‫سپاه فتح استان خاطرنشان کرد‪ :‬مخابرات منطقه‬ ‫و شــرکت توزیــع نیروی بــرق در شــرایط اقتصادی‬ ‫موجــود‪ ،‬خدمات مطلــوب و ماندگاری در ســطح‬ ‫روستاهای استان انجام داده اند و انصافا قابل تقدیر‬ ‫است و نمونه عینی عملکرد مخابرات را در بحث‬ ‫برقراری ارتباط در شــهر ســی سخت دیدیم و امید‬ ‫مــی رود ارائه این خدمات تداوم بخشــد‪ .‬فرمانده‬ ‫ارشــد نظامــی اســتان گفــت؛ مــا نهایــت تعامل با‬ ‫مخابــرات منطقــه را خواهیــم داشــت و امیــدوارم‬ ‫همه ما با همدلی و همراهی هم در راستای توسعه‬ ‫استان فارغ از مسائل سیاسی کمک کنیم چراکه این‬ ‫استاناز قابلیت هایبسیار خوبیبرخوردار هستو‬ ‫معموال در تمامیوزارتخانه هااز نخبگانایناستان‬ ‫مســئولیت دارند و می توانند گره گشــای بسیاری از‬ ‫مشکالتباشند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫طراحی زیرساخت های مخابراتی گلستان در راستای‬ ‫ایجاد ارتباطات مناسب و باکیفیت‬ ‫در دیدار مدیر مخابرات منطقه با فرمانده سپاه‬ ‫نینوا گلســتان بر استمرار تعامالت فی مابین تاکید‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در دیــدار غالمعلــی شــهمرادی با ســردار ملک‬ ‫شــاهکویی فرمانده ســپاه نینوای گلســتان‪ ،‬ضمن‬ ‫تقدیراز مخابراتاستاندر ایجادتعامالتتاثیرگذار‬ ‫و مثبت در جهت توسعه امنیت و اتحاد در منطقه‪،‬‬ ‫برافزایشواستمرار تعامالتفی مابینتاکیدشد‪.‬‬ ‫فرمانده ســپاه نینوا گلســتان با اشــاره به اینکه‬ ‫زیرساخت های مخابراتی در استان در راستای ایجاد‬ ‫یشــده اســت‬ ‫ارتباطات مناســب و باکیفیت طراح ‬ ‫گفت‪:‬در عصر کنونیوبرایجلوگیریاز هجمه های‬ ‫دشمنان ضروری است ازلحاظ فناوری اطالعات و‬ ‫ارتباطاتدر سطحباالییباشیمواز ایننظرداشتن‬ ‫زیرساخت هایمناسبالزمه کار است‪.‬اواز برگزاری‬ ‫جلســات متعــدد در خصــوص بررســی راهکارهای‬ ‫مناسب در جلوگیری از سرقت تجهیزات مخابراتی‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬در این زمینه همکاری های مفید و‬ ‫موثریصورتخواهد گرفت‪.‬‬ ‫همچنینمدیرمخابراتمنطقه گلستانباارائه‬ ‫گزارشــی از عملکرد مخابرات در ســال گذشته‪ ،‬بر‬ ‫افزایش همکاری ها و امادگی مخابرات در راستای‬ ‫توسعه استان تاکید کرد و افزود‪ :‬باهمت و تالش‬ ‫صــورت گرفتــه در مجموعــه مخابــرات منطقــه‬ ‫گلســتان‪ ،‬ســعی داریــم بــا تجهیــزات و امکانــات‬ ‫ب ـه روز‪ ،‬بهترین خدمات و ســرویس ها را در اختیار‬ ‫مــردم قــرار داده و رضایت حداکثری در این زمینه‬ ‫را کسب نماییم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫انتصاب جدید در اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان مازندران‬ ‫به گــزارش پایگاه خبری هم وطن‪ ،‬طی حکمی‬ ‫از طــرف اســحاق عطایــی مدیرکل منابع طبیعی و‬ ‫ابخیزداریمازندران‪-‬ساری‪،‬محمدحجازیانبه عنوان‬ ‫سرپرستادارهبرنامه ریزی‪،‬بودجهوهماهنگیطرح‬ ‫هــای اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری اســتان‬ ‫مازندران‪-‬ساریمنصوبشد‪.‬‬ ‫در بخشی از این حکم امده است‪:‬‬ ‫جناباقایمحمدحجازیان‬ ‫بــا ســام و احتــرام‪ ،‬نظــر بــه تعهــد و تخصــص‬ ‫جنابعالی‪ ،‬به موجب این ابالغ به عنوان سرپرســت‬ ‫اداره برنامه ریــزی‪ ،‬بودجه و هماهنگــی طرح های‬ ‫اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان مازندران‬ ‫ســاری منصوب می گردید‪ .‬امید است با استعانت‬‫از خداونــد متعــال و اســتفاده از کلیــه ظرفیت هــا‪،‬‬ ‫اســتعدادها و نیروهای متخصص در راستای تحقق‬ ‫اهــداف و برنام ههــای اداره کل گام هــای موثــری‬ ‫بردارید‪.‬توفیقروزافزونشمارادرراهتحققبرنامه ها‬ ‫وانجامامور محولهارزومندم‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫کمک سه میلیارد تومانی‬ ‫به مددجویان قمی مبتالبه‬ ‫کرونا‬ ‫کمیته امداد اســتان قم در ســال گذشــته‪ ،‬سه میلیارد‬ ‫و ‪ 35‬میلیــون تومــان بــه مددجویــان تحت حمایت‬ ‫ایــن نهاد که با شــیوع ویروس کرونا داغدار شــدند یا‬ ‫اسیب دیدند کمک کرد‪ .‬اکبر میرشکار‪ ،‬مدیرکل کمیته‬ ‫امداد استان قم‪ ،‬به خانواده هایی که از ابتدای شیوع‬ ‫ویروس کرونا داغدار عزیزان خود شدند تسلیت گفت‬ ‫و اعالم کرد‪ :‬در ســال گذشــته ‪ 147‬نفر از افراد تحت‬ ‫حمایــت کمیتــه امداد قــم نیز به همین دلیل عــزادار‬ ‫شــدند کــه این نهاد بــه این خانواده هــا ‪ 812‬میلیون‬ ‫تومان کمک کرد‪.‬‬ ‫اوبابیاناینکه کمیتهامداداستانقمبه عنوانپیشگام‬ ‫در کشور از همان روزهای نخست شیوع این ویروس‬ ‫کمک هــای بالعــوض خــود را بــه مددجویــان تحــت‬ ‫حمایــت اغاز کــرد افزود‪ :‬درمجمــوع به مددجویانی‬ ‫کــه در موج هــای اول‪ ،‬دوم و ســوم شــیوع کرونــا بــه‬ ‫ایــن ویروس منحوس مبتال شــدند ‪ 900‬میلیون تومان‬ ‫به صورت بالعوض کمک کرد‪.‬‬ ‫میرشــکار از مشــکالتی که در کســب وکارها و زندگی‬ ‫مردم در این مدت به وجود امده است سخن گفت‬ ‫و اظهار کرد‪ :‬افراد تحت حمایت کمیته امداد و حتی‬ ‫مجریــان طرح هــای خودکفایــی این نهاد هــم با این‬ ‫معضل روبرو هستند که‪ 500‬میلیون تومان به برخی از‬ ‫کسب وکارها و ‪ 720‬میلیون تومان هم به خانوارهای‬ ‫مستاجر کمکشد‪.‬‬ ‫اجرای ‪ ۳۲‬پروژه‬ ‫در شهرک های مسکن مهر‬ ‫سمنان‬ ‫شــهردار ســمنان از اجرای بیش از ‪ ۳۲‬پروژه عمرانی‪،‬‬ ‫فرهنگی و زیست محیطی در شهرک های مسکن مهر‬ ‫در دوره مدیریت شــهری پنجم خبر داد‪ .‬سید محمد‬ ‫ناظــم رضوی اظهــار کرد‪ :‬از ســال ‪ ،۱۳۹۷‬برنامه های‬ ‫متعددی برای شهرک های بهاران‪ ،‬پیامبر اعظم (ص) و‬ ‫بهارستان در منطقه مسکن مهر شهر سمنان پیش بینی‬ ‫شــد که تاکنون شــهرداری توانسته اســت ‪ ۳۲‬پروژه را‬ ‫در ایــن شــهرک ها در حوزه هــای عمرانــی‪ ،‬فرهنگــی‬ ‫و زیســت محیطی عملیاتی کند‪ .‬او افزود‪ :‬افتتاح دو‬ ‫بوستان محله ای با مساحت حدود‪ ۲۵‬هزار مترمربع‪،‬‬ ‫بهره برداری از ســه زمین چمن مصنوعی با مســاحت‬ ‫حدود‪ ۳۰۰۰‬مترمربع و بهره برداری از مجموعه ورزشی‬ ‫نشاط با مساحت حدود ‪ ۶۹‬هزار مترمربع که شامل‬ ‫مســیر پیاده روی‪ ،‬دوچرخ هســواری‪ ،‬زمین های ورزش‬ ‫والیبال‪ ،‬بسکتبال و فوتبال همراه با ست های ورزشی‬ ‫و تندرســتی ازجمله پروژه های اجراشــده است که در‬ ‫راستای افزایش کارکردهای زیست محیطی‪ ،‬نشاط و‬ ‫شادابی و کارکرد زیباشناختی محله به شمار می رود‪.‬‬ ‫شهردار سمنان در خصوص ساماندهی و احیای پارک‬ ‫کومــش شــهر ســمنان‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬از فعالیت های‬ ‫شــاخص شــهرداری در مســکن مهــر‪ ،‬ســاماندهی و‬ ‫احیــای پــارک کومش اســت که در شــمال این منطقه‬ ‫و در مســاحتی حــدود ‪ ۵۰‬هکتــار قــرار دارد اقدامات‬ ‫شــهرداری بــرای احیــا و ســاماندهی این پارک شــامل‬ ‫اجرای شــبکه معابــر داخلی پارک‪ ،‬پیاده روســازی ها‪،‬‬ ‫اجرای زیرســازی شــبکه معابر دسترسی به این پارک‪،‬‬ ‫ســاماندهی محوطــه اطــراف اســتخر ذخیــره اب‪،‬‬ ‫احداث تصفیه خانه‪ ،‬اجرای سیستم ابیاری قطره ای با‬ ‫بهره گیری از سیستم بابلر برای مدیریت ابیاری درختان‬ ‫و دیگــر فعالیت هــا اســت‪ .‬او بــا اشــاره بــه احــداث‬ ‫بازارچه میوه و تره بار در محوطه جنوب پارک کومش‬ ‫در منطقه مسکن مهر شهر سمنان و بهره برداری از ان‬ ‫را قدمی در راســتای دسترسی اسان شهروندان ساکن‬ ‫مســکن مهر به میوه و تره بار و حتی ابزیان باکیفیت‬ ‫مطلوب و قیمت مناسب برشمرد‪.‬‬ ‫افتتاح ‪ ۱۱۵‬پروژه سامانه‬ ‫نوین ابیاری در قزوین‬ ‫قزوین ‪ -‬رویداد امروز‪:‬معاون وزیر جهاد کشاورزی در‬ ‫امــور اب وخاک گفــت‪ :‬هم زمان با افتتــاح طرح های‬ ‫ســامانه نویــن ابیــاری کشــور؛ ‪ ۱۱۵‬طرح در مســاحت‬ ‫‪ ۴۰۰۰‬هکتــار در منطقــه طــارم ســفلی اســتان قزوین‬ ‫افتتــاح شــد‪ .‬علــی مــراد اکبری بــا حضور در روســتای‬ ‫ســیاهپوش طــارم ســفلی به صــورت نمادیــن و ویدئو‬ ‫کنفرانــس و بــا حضــور رئیس جمهــور‪ ،‬بهره بــرداری از‬ ‫ایــن پروژه ها را بخشــی از عملیات اجرایــی در رابطه‬ ‫با تحقق ‪ ۲۰‬هزار هکتار سامانه نوین ابیاری مصوبه‬ ‫سفر رئیس جمهوری در استان قزوین دانست و افزود‪:‬‬ ‫اجــرای ســامانه های نویــن ابیــاری باغــات زیتــون در‬ ‫‪ ۳۵۶‬هکتــار از اراضی‪،‬بخــش مهمی از ایــن پروژه ها‬ ‫اســت‪ .‬او اظهار داشت‪ :‬این پروژه ها در قالب افتتاح‬ ‫‪ ۳۹۱۳‬طــرح ســامانه نوین ابیاری کشــور در ‪ ۷۲‬هزار‬ ‫هکتــار و بااعتبــاری معــادل یــک هــزار و ‪ ۱۷۰‬میلیارد‬ ‫تومان افتتاح شده است‪ .‬او بابیان اینکه بخش طارم‬ ‫ســفلی از توابــع شهرســتان قزویــن؛ به عنــوان قطــب‬ ‫تولید روغن زیتون محســوب می شــود یاداور شــد‪ :‬بر‬ ‫اساس منویات رهبری در مورد خودکفایی برای تولید‬ ‫محصوالت کشاورزی مقرر شد تا توسعه باغات زیتون‬ ‫بــا روش ســامانه نویــن ابیاری و به شــیوه موضعی در‬ ‫‪ ۵‬هزار هکتار از اراضی شیب دار طارم سفلی اجرایی‬ ‫شــود‪ .‬اکبــری ادامه داد‪ :‬برای اجرایی شــدن توســعه‬ ‫باغــات زیتــون در اراضــی شــیب دار ‪ ۱۸‬هــزار و ‪۸۷۴‬‬ ‫میلیــون ریال اعتبار بالعوض دولت و ‪ ۱۳‬هــزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیون ریال اعتبار بهره برداران تامین شــده اســت‪ .‬او‬ ‫اشتغال ایجادشده برای تجهیز اراضی به سامانه نوین‬ ‫ابیــاری را ‪ ۳۸‬نفــر اعالم و بیان کرد‪ :‬انتظار اســت این‬ ‫امار تا پایان سال به دو برابر افزایش یابد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 04‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1052‬‬ ‫شنبه ‪ 04‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1052‬‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫تالش های خستگی ناپذیر‬ ‫مدافعان سالمت در جبهه‬ ‫مبارزه با کرونا ثبت شود‬ ‫جانشــین رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد‬ ‫در قــرارگاه دانشــگاهی مبــارزه بــا کرونا اظهــار کرد‪:‬‬ ‫شهــای خســتگی ناپذیر مدافعــان‬ ‫تجرب ههــا و تال ‬ ‫سالمت که بیش از ‪ 430‬روز است در جبهه مبارزه با‬ ‫کرونا به صورت شــبانه روزی در حال خدمات رسانی‬ ‫به بیماران هستند باید ثبت و ماندگار شود‪.‬‬ ‫دکتــر شــاپور بدیعــی با اشــاره بــه اینکه امســال‬ ‫هفته ســامت به نام مدافعان ســامت و با شــعار‬ ‫ســاخت جهانی عادالنه تر و سالم تر نام گذاری شده‬ ‫اســت خاطرنشــان کرد‪ :‬بیش از یک ســال اســت که‬ ‫کشــورمان درگیر ویروس منحوس کرونا شــده اســت‬ ‫و از همــان روزهــای نخســت کادرهــای پزشــکی‪،‬‬ ‫پرســتاری‪ ،‬بهداشتی و تمامی کارکنان نظام سالمت‬ ‫در خط مقدم این کارزار حماسه افرینی کردند و در‬ ‫موج چهارم کرونا که متاســفانه از اواســط فروردین‬ ‫اســتان خراســان رضــوی و مشــهد درگیــر ان شــده‬ ‫اســت‪ ،‬همچنــان مدافعــان ســامت بــا تمــام توان‬ ‫در خــط مقــدم مبــارزه بــا ایــن ویروس بــرای نجات‬ ‫جــان بیمــاران قــرار دارنــد‪ .‬معاون درمان دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی مشــهد ضمــن قدردانــی از تمامــی‬ ‫مدافعــان ســامت در حوزه های مختلف دانشــگاه‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬قدردان تمــام تالش ها و ایثارگری های‬ ‫مدافعــان ســامت هســتیم و امیــدوارم باهمــت و‬ ‫تالش همیشگی ایثارگران عرصه سالمت و همکاری‬ ‫موثــر مــردم اســتان در رعایــت دســتورالعمل های‬ ‫بهداشــتی بــا کمتریــن اســیب از ایــن مــوج خــارج‬ ‫شــویم‪ .‬دکتــر بدیعی بابیــان اینکه بــا ورود به موج‬ ‫چهارم بحران کرونا و قرمز شدن شهر مشهد تمامی‬ ‫بیمارستان های دانشگاهی و غیردانشگاهی بخشی‬ ‫شهــا‪ ،‬تخت ها و‬ ‫از فضــای بیمارســتانی اعــم از بخ ‬ ‫تجهیــزات پزشــکی موردنیاز را به بیمــاران کرونایی‬ ‫اختصاص داده اند خاطرنشــان کــرد‪ :‬در طول مدت‬ ‫همه گیری کرونا‪ ،‬عالوه بر مراکز دانشــگاهی‪ ،‬مراکز‬ ‫غیردانشگاهی نیز همکاری موثری در مسیر مبارزه با‬ ‫این ویروس داشــته اند که مشــارکت و همکاری شان‬ ‫قابل تقدیر است‪.‬‬ ‫سطح عملکرد دستگاه‬ ‫تعلیم و تربیت استان در‬ ‫شاخص های ارزیابی سال‬ ‫‪ 1399‬ارتقا یابد‬ ‫مدیــرکل اموزش وپــرورش خراســان رضــوی در‬ ‫جلســه بررســی شــاخص های ارزیابــی اداره کل‬ ‫اموزش وپــرورش خراســان رضــوی گفــت‪ :‬ســطح‬ ‫عملکــرد دســتگاه تعلیــم و تربیــت اســتان در‬ ‫شاخص های ارزیابی سال ‪ 1399‬باید ارتقا یابد‪.‬‬ ‫قاســمعلی خدابنــده در جلســه بررســی‬ ‫شــاخص های ارزیابــی اداره کل اموزش وپــرورش‬ ‫اســتان اظهــار داشــت‪ :‬دســتگاه تعلیــم و تربیــت‬ ‫اســتان با بســیاری از سازمان ها و نهادها تعامالت و‬ ‫ارتباطات ســازنده ای دارد لذا باید توجه ویژه ای به‬ ‫رشــد تعامالت فی مابین اموزش وپرورش و ســازمان‬ ‫مدیریــت اســتان نمــود‪ .‬او بــا تاکیــد بــر اســتفاده از‬ ‫تهــای موجــود اموزش وپــرورش در جهــت‬ ‫ظرفی ‬ ‫بهبــود و ارتقــای ســطح عملکــرد دســتگاه تعلیــم و‬ ‫تربیت اســتان در شــاخص های ارزیابی ســال ‪1399‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬اموزش وپــرورش خراســان رضــوی‬ ‫هم هســاله در جشــنواره ها و فعالیت های اموزشــی‪،‬‬ ‫پرورشــی و تربیت بدنــی جایــگاه ممتــازی در ســطح‬ ‫کشــور دارد‪ ،‬لذا بایســتی با اهتمام ویژه در راســتای‬ ‫ثبت شــاخص های عمومی و اختصاصی و بارگذاری‬ ‫مســتندات در جهت ارتقای ســطح عملکرد دستگاه‬ ‫تعلیم و تربیت اســتان در شاخص های ارزیابی سال‬ ‫‪ 1399‬گام برداشت‪.‬‬ ‫پخش ششمین برنامه‬ ‫زیارت نیابتی «به تو از‬ ‫دور سالم» ویژه دانش‬ ‫اموزان مازندرانی‬ ‫معــاون پرورشــی و فرهنگــی اموزش وپــرورش‬ ‫خراسان رضوی گفت‪ :‬ششمین برنامه زیارت نیابتی‬ ‫«بــه تــو از دور ســام» ویــژه دانــش امــوزان اســتان‬ ‫مازندران به صورت زنده از شبکه های سیما و کانال‬ ‫مصباح الهدی شبکه شاد پخش شد‪.‬‬ ‫حسین شادکام با اشاره به پخش ششمین برنامه‬ ‫زیــارت نیابتــی «بــه تــو از دور ســام» ویــژه دانــش‬ ‫امــوزان اســتان مازنــدران گفت‪ :‬در راســتای اجرایی‬ ‫شــدن طرح مصباح الهدی و توســعه و ترویج ســیره‬ ‫رضوی‪ ،‬ویژه برنامه «به تو از دور ســام» چهارشــنبه‬ ‫هــر هفتــه ویــژه دانــش امــوزان یکــی از اســتان های‬ ‫کشــور‪ ،‬بــا حضــور مدیــرکل اموزش وپــرورش و یکــی‬ ‫از دانــش امــوزان به نیابت از تمامــی دانش اموزان‬ ‫ان اســتان ب هصــورت زنــده از حرم مطهــر رضوی و از‬ ‫طریق شبکه شاد و صداوسیما پخش می شود‪.‬‬ ‫این برنامه تاکنون برای اســتان های خوزســتان‪،‬‬ ‫یــزد‪ ،‬همــدان‪ ،‬اذربایجــان غربــی‪ ،‬کهگیلویــه‬ ‫ششــده اســت و‬ ‫و بویراحمــد و مازنــدران پخ ‬ ‫ویژه برنامــه دانــش اموزان اســتان کرمــان به زودی‬ ‫پخش می شود‪.‬‬ ‫رویدا د خراسان رضوی‬ ‫برنامه هایی که با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود‬ ‫سفره هایاسمانیافطاردرحرممطهررضوی‬ ‫در شب های معنوی ماه رمضان‪ ،‬زیارت در کنار‬ ‫بهره مندی از ســفره های ســاده و باصفــای افطاری‬ ‫کــه به همت معاونت خدمات زائرین حرم مطهر‬ ‫رضوی تدارک دید هشــده‪ ،‬دل چســب و تماشــایی‬ ‫است‪.‬‬ ‫زائرانــی که تنهــا و یا همراه جمع خانواد ‪‎‬ه بعد‬ ‫از اقامــه نمــاز جماعت مغرب و عشــا‪ ،‬بــا رعایت‬ ‫فاصل ههــای اجتماعــی مشــغول تناول بســته های‬ ‫متبرکافطاریمی شوند‪.‬‬ ‫احیای یک سنت ایینی‬ ‫از همــان روزهــای نخســت ماه مبــارک‪ ،‬بعد از‬ ‫اقامه نماز مغرب و عشــا‪ ،‬زائران از تحفه رمضانی‬ ‫اســتان مقدس رضوی متنعم می شوند‪ .‬طرحی که‬ ‫برای نخستین بار برگرفته از سنت ارزشمند «افطاری‬ ‫ســاده»‪ ،‬هر شب در گستره صحن های حرم مطهر‬ ‫حضرت رضا (ع) اجرا می شود‪.‬‬ ‫زائــران در کنــار اعضــای خانواده‪ ،‬از بســته های‬ ‫افطــاری تــدارک دید هشــده کــه هرکــدام شــامل‬ ‫مجموعه کاملــی از مواد مغذی ازجمله نان‪ ،‬پنیر‪،‬‬ ‫شــیر‪ ،‬خرما‪ ،‬کشمش‪ ،‬گردو و دسر است‪ ،‬بهره مند‬ ‫یشــوند‪ .‬این برنامه همثل همــه طرح های حرم‬ ‫م ‬ ‫مطهــر حضــرت رضــا (ع) بــا رعایت کامــل موازین‬ ‫بهداشــتی در مراحل مختلف تهیه و بسته‪‎‬بندی تا‬ ‫توزیع به دست خادمان انجام می شود‪.‬‬ ‫نشانی از روزه مقبول‬ ‫دیــدن صحنه افطــار خانوادگی زائــران‪ ،‬ان هم‬ ‫یتــر از‬ ‫در صحــن بــزرگ پیامبــر اعظــم (ص) دیدن ‬ ‫سایر اماکن حرم است‪ .‬با شروع ماه خدا‪ ،‬زائران و‬ ‫مجاوران این حریم به اشکال مختلف به صحن و‬ ‫ســرای نورانی ثامن الحجج (ع) مشــرف می‪‎‬شوند‪.‬‬ ‫برخــی همچــون خانــواده افکاری که زائر هســتند‬ ‫و نیــت ‪ 10‬روزه کرده انــد و برخــی همچــون اقــای‬ ‫ابراهیمیواهل وعیالش کهمجاور هستندودر حال‬ ‫استفادهازبسته هایافطاری‪.‬‬ ‫خانم افکاری با ابراز خشــنودی از درک افطاری‬ ‫ساده حرم نظرش را این طور بیان می کند‪ :‬وقتی بعد‬ ‫اتمامنماز‪،‬خادماناینبستهرادستمدادند‪،‬خیلی‬ ‫خوشــحال شــدم‪ .‬از اینکــه یــک روز‪ ،‬روزه داری ام را‬ ‫با رزق و روزی امام هشتم افطار می کنم‪ .‬امیدوارم‬ ‫همین یک روزه ان شااهلل مقبول درگاه حضرت حق‬ ‫باشد و در روز قیامت نجاتم دهد‪.‬‬ ‫روزی مبارک‬ ‫به فاصله چنــد فرش ان طرف تر‪ ،‬خانــواده زائر‬ ‫دیگری گرم افطاری خوردن هســتند‪ ،‬هم زمان پدر‬ ‫خانــواده‪ ،‬قران جیبی کوچکــی را می خواند و مادر‬ ‫مشــغول اقامــه نماز اســت‪ .‬اقای حســینی بعــد از‬ ‫شکرگزاری به درگاه خدا و امام هشتم برای قسمت‬ ‫شدن زیارت در ماه رمضان‪ ،‬نظرش را درباره اجرای‬ ‫طرح «افطاری ساده» می گوید‪ :‬معلوم است که از‬ ‫افطــار کــردن در کنار اقا امام رضا (ع) خوشــحالیم‪.‬‬ ‫این توفیقی نیست که نصیب هرکسی شود‪ .‬حتی‬ ‫از بین هزاران زائر رمضانی مشهد‪ ،‬این روزی مبارک‬ ‫در لحظات ملکوتی افطار‪ ،‬فقط نصیب تعدادی از‬ ‫زائران شده‪ .‬پس برای این توفیق هم خدا را شاکرم‪.‬‬ ‫سوغاتی معنوی‬ ‫بعضی از زائرا ن هم چون خانواده نوپای خانم‬ ‫و اقای محسنی یکی‪ ،‬دو روزی مهمان شهر بهشت‬ ‫هســتند‪ .‬عروس خانم با چادر ســپید بخت خود و‬ ‫دامــاد هــم با همــان کت وشــلوار رســمی امده‪‎‬اند‪.‬‬ ‫می گویند فقط چند روز از تشکیل خانواده دو نفره‬ ‫ان ها می گذرد و باوجود اغاز ماه رمضان‪ ،‬خواستند‬ ‫بــه خاطــر تبــرک و تیمــن‪ ،‬ســفر طوالنــی زندگــی‬ ‫مشترکشان را از جوار امام رئوف اغاز کنند‪.‬‬ ‫بســته افطــاری را گرفته اند ولــی هنــوز ان را باز‬ ‫یشــویم با لبخندی‬ ‫نکرده انــد‪ .‬دلیــل را که جویا م ‬ ‫می گوینــد‪ :‬مــا در ســفر ماه عســل هســتیم و چــون‬ ‫مســافریم‪ ،‬روزه نبودیــم‪ .‬وقتــی بســته افطــاری را‬ ‫گرفتیم‪ ،‬دلمان نیامد‪ ،‬فقط خودمان از ان استفاده‬ ‫کنیــم‪ ،‬فکر کردیم برای خانواده و بســتگانمان که‬ ‫خیلی وقت اســت توفیق زیارت مشهد و حضرت‬ ‫رضا (ع) را پیدا نکرده اند‪ ،‬به عنوان سوغاتی ببریم‪.‬‬ ‫افطاری مناسب حال زائران‬ ‫از بین زائران‪ ،‬برخی همراه دوستان خود به حرم‬ ‫امده اند‪.‬یکیاز همین گروه هایدوستانه‪،‬در گوشه‬ ‫خلوتی از صحن قدس مشغول افطارند‪ .‬می گویند‬ ‫باوجــود رعایــت پروتکل های بهداشــتی در اماکن‬ ‫مختلــف حــرم رضوی‪ ،‬خودمان هــم تا حد امکان‬ ‫رعایتمی کنیمتابه سالمتزیارت کنیم‪.‬‬ ‫یکــی از ایــن میــان‪ ،‬بــا لهجــه اذری نظــرش را‬ ‫دربــاره بســته ســاده افطــاری ابراز می کنــد‪ :‬به نظر‬ ‫من‪ ،‬این افطاری متبرک‪ ،‬خیلی مناسب حال زائران‬ ‫در لحظات اول بعد اذان اســت؛ به خصوص برای‬ ‫زائرانی که وسع مالی چندانی ندارند‪ ،‬بااین حال به‬ ‫عشق زیارت ثامن الحجج (ع) مشرف شده اند‪ ،‬این‬ ‫افطاری ساده و جمع وجور خیلی مناسب است‪.‬‬ ‫هم متبرک‪ ،‬هم بهداشتی‬ ‫شــمار زیــادی از زائــران این ش ـب های حرم هم‬ ‫از همســایه های اشــنای حضرت رضا (ع) هســتند‪.‬‬ ‫مخصوصــا ان هایــی کــه پرتعدادتــر هســتند‪ ،‬از‬ ‫جمعشــان پیداســت کــه از راه چنــدان دوری برای‬ ‫استان بوسی بارگاه رضوی نیامده‪‎‬اند‪ .‬یکی از همین‬ ‫دایره های خانوادگی‪ ،‬سفره کوچکی پهن کرده اند‬ ‫و شــلوغ و پرســروصدا مشــغول باز کردن روزه های‬ ‫خودهستند‪.‬‬ ‫مــادر خانــواده از این جمع‪ ،‬ضمــن قدردانی از‬ ‫مسئوالناجرایاینطرحمعنویمی گوید‪:‬همیشه‬ ‫از اقــا به ما رســیده و ســال های گذشــته هــم که در‬ ‫لحظات افطار حرم مشرف می شدیم‪ ،‬دست خالی‬ ‫ی امسال خیلی‬ ‫برنمی گشتیم ولی بسته‪‎‬های افطار ‬ ‫باسلیقه و کامل است‪ .‬خوب است که در کنار مواد‬ ‫غذایی‪ ،‬پد الکی بهداشــتی هم گذاشــته اند تا اگر‬ ‫کسیاحیانالوازمبهداشتیهمراهشنیست‪،‬بعداز‬ ‫ضدعفونیدستانش‪،‬اقدامبهافطار کند‪.‬‬ ‫هر غروب ماه رمضان‪ ،‬بخش قابل مالحظه ای‬ ‫از زائراننمازگزار از بسته‪‎‬هایمتبرک«افطاریساده»‬ ‫استفاده می‪‎‬کنند ولی مثل همه حرکت های معنوی‬ ‫به ویــژه در مــاه خــدا‪ ،‬حضور پررنــگ و گرمابخش‬ ‫مومنــان و نیکوکاران‪ ،‬رونق بیشــتری به اجــرای ان‬ ‫می بخشد‪.‬‬ ‫همــه می توانند به هر میزان که تمایــل دارند‪،‬‬ ‫به گستره توزیع بسته های «افطاری ساده» از مسیر‬ ‫سامانهوقفونذر رضوی‪،‬یااپلیکیشین«رضوان»و‬ ‫نیز واردکردن کد دستوری ‪ *8#‬در تلفن همراه کمک‬ ‫کنند تا هم سهمی در ثواب افطاری دادن به زائران‬ ‫روزه دار داشته باشند و هم بتوان زائران بیشتری را بر‬ ‫خوان کرامترمضانمهمان کرد‬ ‫خـــبر‬ ‫بررسی چالش های پیش روی منابع طبیعی و ابخیزداری نیشابور‬ ‫فیروزه و زبرخان‬ ‫نشســت هم اندیشــی به منظــور تبادل نظر‬ ‫و ارائه راهکار مناســب جهت مرتفع ســاختن‬ ‫مشــکالت اجــرای طرح هــای منابــع طبیعی و‬ ‫ابخیــزداری شهرســتان های نیشــابور‪ ،‬فیروزه‪،‬‬ ‫زبرخــان بــا حضــور چنارانــی نماینــده مــردم‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی شهرســتان های‬ ‫مذکور‪ ،‬فرماندار فیروزه‪ ،‬مدیرکل و معاونین‬ ‫اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫اســتان برگــزار شــد‪ .‬مدیــرکل منابــع طبیعی و‬ ‫ابخیــزداری خراســان رضــوی در ایــن جلســه‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن جلســه پیرامــون اعتبــارات‬ ‫طرح هــای منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫شهرســتان های مذکــور و همچنیــن نیروهــای‬ ‫یــگان حفاظــت برای حراســت از اراضی ملی‬ ‫بــا توجه به وســعت شهرســتان های یادشــده‬ ‫بحث و تبادل نظر شــد‪.‬‬ ‫محســن فنودی افزود‪ :‬توســعه ارتباطات‬ ‫بــا نماینــدگان مــردم در مجلــس شــورای‬ ‫اسالمی از اولویت ویژه ای برخوردار است تا‬ ‫با کمک و مســاعدت انان بتوانیم مشــکالت‬ ‫و نارســایی های احتمالــی شهرســتان ها را‬ ‫مرتفع کنیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مرکز نواوری محتوای دیجیتال نیتک‬ ‫ظرفیتی ارزشمند برای اکوسیستم استارتاپی خراسان‬ ‫مدیــران پــارک علم وفنــاوری خراســان رضــوی‬ ‫از «مرکــز نــواوری محتوای دیجیتال نیتک» بازدید‬ ‫مو فناوری‬ ‫کردنــد‪.‬در ایــن بازدیــد رئیــس پــارک عل ‬ ‫خراسان رضوی بر همکاری های مشترک میان این‬ ‫پارک و مرکز نواوری محتوای دیجیتال نیتک تاکید‬ ‫کــرد و بیــان کــرد‪ :‬پارک علم و فناوری خراســان در‬ ‫حوز ههــای فنــاوری و نواوری در اســتان‪ ،‬توانســته‬ ‫شبکه معظمی از استارتاپ ها‪ ،‬شرکت ها و تیم ها‬ ‫ایجاد کند و در عمل تبدیل به یک کنشگر فعال‬ ‫و اصلی در حوزه نواوری اســتان شــده اســت‪ .‬رضا‬ ‫قنبــری با تاکید بر اینکه پارک علــم و فناوری برای‬ ‫استارتاپ هاوشرکت هایدانش بنیانهموارهنقش‬ ‫مادر را داشته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با راه اندازی مرکز نواوری‬ ‫محتوای دیجیتال نیتک می توانیم در مرحله ی اول‬ ‫م تا پروتکلی‬ ‫شبکه هایمان را به یکدیگر وصل کنی ‬ ‫داشته باشیم که موجب رونق فعالیت کسب وکار‬ ‫گسترش سطح اکوسیستم هردو مجموعه شود‪.‬‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫مو فناوری خراسان رضوی بیان‬ ‫رئیس پارک عل ‬ ‫کرد‪ :‬ازانجاکه مرکز نواوری محتوای دیجیتال نیتک‬ ‫متعلق به بخش خصوصی است‪ ،‬به اینده کاری‬ ‫ان بسیار امیدوارتر از مجموعه های مشابه هستم‬ ‫کــه رفتـ ِـار دولتــی دارنــد‪ .‬از محاســن شــرکت های‬ ‫خصوصی ازنظر من این اســت که مطمئنم بهینه‬ ‫دنبال منفعت خود است‪ .‬او بیان‬ ‫کار می کند و به ِ‬ ‫کرد‪ :‬دانشــگاه فردوســی یک مرکز رشد تخصصی‬ ‫علوم انســانی دارد و ما به واسطه ان یک شبکه ی‬ ‫نواوری را بین دانشــگاه های استان داریم که باید‬ ‫به کمــک «مرکز نواوری محتوای دیجیتال نیتک»‬ ‫و دیگر کنش گرانی که به اکوسیستم استان اضافه‬ ‫یشــوند‪ ،‬این شبکه را گسترش دهیم‪ .‬او از مرکز‬ ‫م ‬ ‫رشـ ِـد فرهنگی و زیارت و پردیس ‪ ICT‬اســتان هم‬ ‫به عنوان بخش های دیگر این اکوسیستم برای به‬ ‫اشتراک گذاشتن ظرفیت ها با نیتک یادکرد و گفت‪:‬‬ ‫این دو مرکز نزدیک به ‪ 18‬سال است که در پارک‬ ‫مسیریاب‬ ‫نظیر‬ ‫مستقرشــده و شــرکت های بزرگی ِ‬ ‫ِ‬ ‫نشان‪ ،‬باد صبا و‪ ...‬از دل ان بیرون امده اند‪ .‬قنبری‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬پــارک علمی فناوری اســتان توانســته‬ ‫دستگاه حاکمیتی برقرار کند؛‬ ‫بسیاری از روابط را در‬ ‫ِ‬ ‫که باید برای اشتراک گذاری این ارتباطات با یکدیگر‬ ‫برنامه ی مدونی داشته باشیم‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن بازدیــد مدیــران مرکــز نــواوری‬ ‫محتــوای دیجیتــال نیتــک و مدیــران پــارک علــم‬ ‫و فنــاوری را ههــای همــکاری مشــترک بــر اســاس‬ ‫یهــای موجــود را بررســی‬ ‫تهــا و توانمند ‬ ‫ظرفی ‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ماه رمضان فرصتی برای زنده نگه داشتن یاد ‪ 1318‬شهید رمضان است‬ ‫مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران خراســان‬ ‫رضــوی گفــت‪ :‬یــک هــزار و ‪ 318‬نفــر از شــهدای‬ ‫استان در ماه مبارک رمضان به شهادت رسیده اند‪.‬‬ ‫حجت االســام حســین معصومــی گفــت‪ :‬دفــاع‬ ‫مقــدس گنجین ـه ای از خاطــرات‪ ،‬رشــادت و‬ ‫فداکاری ها است و در ماه رمضان ارج و مقام این‬ ‫فداکاری ها به اوج رسیده است‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران خراســان‬ ‫رضوی گفت‪ :‬جنگ و مبارزه با دشمن شب و روز‬ ‫نمی شناســد‪ ،‬رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس‬ ‫بــا دهــان روزه نیز با رژیم صدام می جنگیدند و با‬ ‫همان حال به شهادت می رسیدند‪ .‬مسئول حوزه‬ ‫نمایندگــی ولی فقیــه در بنیــاد اســتان ادامــه داد‪:‬‬ ‫اســتان خراســان رضوی ‪ 17‬هزار ‪ 311‬شهید تقدیم‬ ‫انقالب و اســام کرده اســت که از این تعداد یک‬ ‫هزار و ‪ 318‬شهید در ماه مبارک رمضان به شهادت‬ ‫رسیدند‪ .‬این مقام مسئول تاکید کرد‪« :‬روزه داری»‪،‬‬ ‫«تاکیــد بــه قرائت قــران»‪« ،‬دعــا بــرای رزمندگان‬ ‫اســام»‪« ،‬ارزوی شــهادت»‪« ،‬وحــدت»‪« ،‬توجــه‬ ‫به فرامین اسالم» و «حفظ حجاب» از مهم ترین‬ ‫مواردی اســت که شــهدا در وصیت نامه های خود‬ ‫به ان تاکید ویژه کرده اند‪ .‬او در خصوص تغییرات‬ ‫امار شهدا و ایثارگران افزود‪ :‬شهادت و جابه جایی‬ ‫خانواده شهدا و ایثارگران به استان خراسان رضوی‬ ‫و برگزاری کمیسیون های ایثارگری باعث می شود‪،‬‬ ‫امار شهدا‪ ،‬جانبازان و ازادگان در طول سال چندین‬ ‫بار تغییر کند‪.‬‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫پروژه چپ گرد به بزرگراه ایت ا‪ ...‬هاشمی‬ ‫رفسنجانی خواستهمردمبود‬ ‫شــهردار مشهد با اشــاره به‬ ‫کــرد‪ :‬شــرط انصــاف توجــه به‬ ‫اینکــه پــروژه چپ گــرد پیامبــر‬ ‫این نکته اســت که در شــرایط‬ ‫اعظــم بــه بزرگــراه ایــت ا‪...‬‬ ‫رکود اقتصــادی‪ ،‬شــیوع کرونا و‬ ‫هاشــمی رفســنجانی خواسته‬ ‫شرایطیکهبه اندازهکافینیروی‬ ‫مــردم بــود‪ ،‬گفت‪ :‬افــرادی که‬ ‫متخصص نداشتیم و مشــاوران‬ ‫محمد رضا کالئی‬ ‫قصــد رفتــن بــه بزرگــراه ایــت‬ ‫مــا به اندازه کافی زبده نبودند‪،‬‬ ‫ا‪ ...‬هاشــمی رفســنجانی را‬ ‫شاهد اتفاقات خوبی در حوزه‬ ‫داشتند‪ ،‬باید حدود‪ 5‬کیلومتر مسیر اضافه را طی عمرانیبوده ایم‪.‬اوادامهداد‪:‬اجرایتعدادزیادی‬ ‫می کردند کهدر کنار الودگیهوا‪،‬تداخلترافیکی پروژهعمرانیباعثشد کهاکنوندارایمشاورانی‬ ‫و مصرف ســوخت بیشــتر وقت ان ها را نیز هدر زبده و غبراق و مسلط به موضوعات و مهندسان‬ ‫می داد‪ ،‬لذا اجرا این پروژه ضروری بود‪.‬‬ ‫جوانیباشیم کهدر رونداجرایاینپروژه هااستاد‬ ‫در مراســم اغــاز عملیــات اجرایــی چپ گرد شده اندومی تواننددرخدمتشهرباشند‪.‬شهردار‬ ‫پیامبــر اعظــم (ص) (حــاج قربــان) بــه بزرگــراه مشهد گفت‪:‬باتوجهبهاینموضوعشرطانصاف‬ ‫ایــت ا‪ ...‬مــردم موضــوع تکمیــل حلقــه اتصال اســت که از همکارانم در حوزه معاونت عمران‬ ‫رینگ بزرگراهی مشــهد نیز بســیار مهم بــود‪ .‬او بابــت اهتمام و ســرعت حداکثری کــه در اجرای‬ ‫اضافــه کرد‪ :‬اما پیوســت همه این ها چگونگی پروژه هابکار گرفتندتشکرکنموامیدوارماینمسیر‬ ‫اســتفاده از ابزارهــای روا نســازی زندگی شــهری برای خدمت به مردم تداوم داشته باشد‪ .‬شهردار‬ ‫مناطق شــهری به نوعی که شــاهد اتفاقاتی که مشهد اظهار کرد‪ :‬حدود دو سال است که اجرای‬ ‫قبالبزرگراه هابرایمناطقایجاد کردند‪،‬نباشیم‪ .‬پروژه های عمرانی را برای رفع مشکالت ترافیکی‬ ‫شــهردار مشــهد تصریح کرد‪ :‬اولویت ما از ابتدا رینگ اطراف مشــهد که عمدتا بزرگراهی اســت‬ ‫این بود که زمان بندی در نظر گرفته شــده برای در دســتور کار قــرار داده ایــم موضوعــی که جزو‬ ‫پروژه هــا را رعایت کنیم امــا از تاخیر در برخی از اولویت های مطالعات جامع حمل ونقل شــهر‬ ‫پروژه ها گالیه هاییمی شود‪ .‬کالئیخاطرنشان نیزاست‪.‬‬ ‫برگزارینمایشگاهمجازیقرانتهران‬ ‫از ‪ ۱۱‬اردیبهشت‬ ‫رحمتی‪-‬مشــهد‬ ‫ســحر‬ ‫داد‪ :‬در این نمایشــگاه مجازی‬ ‫مقدس‪:‬رئیــس گــروه قــران و‬ ‫دو بخــش اصلــی فروشــگاهی‬ ‫عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد‬ ‫و محتوایــی وجــود دارد کــه‬ ‫اسالمی خراســان رضوی از اغاز‬ ‫بخش فروشــگاهی بــه فروش‬ ‫به کار نمایشــگاه مجازی قران‬ ‫کتاب هــای چاپــی که ناشــران‬ ‫محمدتقی کاظمی نسب‬ ‫کریم تهران از ‪ ۱۱‬اردیبهشــت و‬ ‫از وزارت فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫فعالیتایننمایشگاهبهمدت‬ ‫اســامی مجــوز چــاپ گرفتــه‬ ‫‪ ۱۰‬روز در فضای مجازی خبر داد‪.‬‬ ‫باشــند در حــوزه دیــن و دفاع مقدس اختصاص‬ ‫حجت االسالم محمدتقی کاظمی نسب با دارد‪ .‬کاظمی نسب بابیان اینکه خانه کتاب و‬ ‫اعالم زمان برگزاری نمایشگاه مجازی قران کریم ادبیات ایران به عنوان مجری بخش فروشگاهی‬ ‫گفت‪ :‬نمایشگاه مجازی قران کریم به مدت ‪ ۱۰‬نمایشــگاه قران انتخاب شــده اســت ادامه داد‪:‬‬ ‫روز از ‪ ۱۱‬تا ‪ ۲۰‬اردیبهشــت مصادف با هجدهم بستر این نمایشگاه همچون نمایشگاه مجازی‬ ‫تــا بیســت و هفتــم مــاه مبــارک رمضــان برگــزار کتاباست کهسال گذشتهبرایاولینبار بهدلیل‬ ‫م ‬ ‫یشــود‪ .‬او ضمــن قدردانــی از وزیــر فرهنگ و ویروس کرونا از سوی خانه کتاب برگزار شد و در‬ ‫ارشاد اسالمی گفت‪ :‬با توجه به اینکه هم اکنون انجا ناشران ثبت اثر می کردند و بازدیدکنندگان‬ ‫شــیوع ویروس کرونا مانع از برگزاری این دوره از کتاب موردنظر خود را از انتشــاراتی که کتاب را‬ ‫نمایشــگاه به صورت فیزیکی بــوده به حمداهلل ارائه کرده بود‪ ،‬انتخاب کرده و در سبد خرید قرار‬ ‫باهمتوزیرمحترمومعاونتقرانوعترتاین می دادند‪ .‬او درباره بخش محتوایی نمایشگاه‬ ‫دوره از نمایشگاه به صورت مجازی در دسترس قــران گفت‪ :‬معاونت قران و عتــرت تالش دارد‬ ‫عمــوم عالقه مندان قرار می گیــرد‪ .‬او با تاکید بر تا مجموعه های شاخص و ممتاز را که در فضای‬ ‫اینکــه انتظــار مــا از جامعه بــزرگ قرانی اســتان مجازی خدماتی ارائه می دهند‪ ،‬شناسایی کند و‬ ‫حضــور فعــال در زمان برگزاری نمایشــگاه قران زمینه حضور ان ها را در نمایشگاه مجازی قران‬ ‫اســت بیان کرد‪ :‬امیدواریم همان طور که شاهد فراهم نماید و تمام موسســات و مراکز قرانی و‬ ‫استقبالخوبمردمدر نخستیندورهنمایشگاه دینی که در بستر فضای مجازی فعالیت دارند‪،‬‬ ‫مجــازی کتاب تهران بودیم شــاهد این مهم در در این نمایشگاه حضور خواهند داشت‪ .‬رئیس‬ ‫نمایشگاه مجازی قران و عترت باشیم‪ .‬کاظمی گــروه قــران و عتــرت اداره کل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫نســب ضمن تشــکر از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســامی خراســان رضوی بیان داشــت‪ :‬ثبت نام‬ ‫اسالمی خراسان رضوی در خصوص نگاه ویژه به بــرای حضور ناشــران و موسســات قرانــی از ‪۲۳‬‬ ‫فعالیت های قرانی در استان گفت‪ :‬نقش استان فروردین شروع شد و تا‪ ۳۱‬فروردین تمام ناشران‬ ‫در ایــن نمایشــگاه هم افزایی و تعامل با ســتاد و موسســات و مراکــز قرانی کــه مایل به حضور‬ ‫اجرائی نمایشــگاه تهران اســت تالش می کنیم در نمایشگاه قران هستند‪ ،‬می توانند در سامانه‬ ‫در زمینه اطالع رسانی نمایشگاه مجازی قران و مربوطه ثبت نام کرده و بعد از مرحله ثبت نام‪،‬‬ ‫عترت اقداماتی به موقع در استان انجام دهیم کار ارزیابی و پاالیش ان ها انجام خواهد شــد و‬ ‫تا همه دانشجویان‪ ،‬طالب و استادان به ویژه در انــگاه می توان امــاری از میزان حضور ناشــران و‬ ‫مناطق کمتر برخوردار از ان بهره ببرند‪ .‬او ادامه موسساتقرانیارائه کرد‪.‬‬ ‫ساختجهانیعادالنه تروسالم تربا‬ ‫مشارکتومسئولیت پذیری‬ ‫همه افراد جامعه‬ ‫معاون بهداشت دانشگاه‬ ‫در مســیر برقــراری ســامت و‬ ‫علومپزشکیمشهدبهمناسبت‬ ‫مقابله با این ویروس نمایان تر‬ ‫هفتــه ســامت اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫شده و باید باور داشته باشیم‪،‬‬ ‫انچــه در ســال های اخیــر بیش‬ ‫در صــورت عــدم مشــارکت‬ ‫از همیشه مورد تاکید مدیران‪،‬‬ ‫همگان با خادمان سالمت در‬ ‫مهدی قلیان‬ ‫کارشناســان و سیاســت گذاران‬ ‫ایــن راه‪ ،‬انچــه قطعی اســت‪،‬‬ ‫حوزه های گوناگون بهداشت و‬ ‫سخت تر شدن مسیر‪ ،‬خستگی‬ ‫درمان قرارگرفته است و همگان بر ان باور دارند‪ ،‬کادر بهداشت و درمان و از دست دادن عزیزان‬ ‫لزوم مشــارکت‪ ،‬مســئولیت پذیری و هم افزایی بی شماری در این بحران است‪.‬‬ ‫همــه افــراد در تامیــن ســامتی جامعــه در کنار‬ ‫معــاون بهداشــت دانشــگاه بــا تاکیــد بــر‬ ‫خدماتنظامسالمتاست‪.‬‬ ‫ضرورت مشارکت و همکاری مردم در رعایت‬ ‫دکترمهدیقلیانباتاکیدبراهمیتهمراهی پروتکل های بهداشتی ساده همچون استفاده‬ ‫و همدلی احاد مردم در حفظ و ارتقاء سالمت از ماسک و جلوگیری از ترددهای غیرضروری‪،‬‬ ‫جامعه گفت‪« :‬هفتۀ سالمت» فرصتی مغتنم در کنــار فــداکاری و ازخودگذشــتگی بی نظیــر‬ ‫بــرای تاکیــد بــر اهمیت‪ ،‬ســهم بســزا و جایگاه کادر بهداشــت و درمــان اظهار امیــدواری کرد‬ ‫بســیار ارزشــمند «ســامت» در تحقق اهداف‪ ،‬بتوانیم شــاهد کنترل و حــذف این بیماری در‬ ‫رشــد و بالندگی هر جامعه و همچنین کوشــش جامعه باشیم‪.‬‬ ‫و ممارستی در جهت تامین سالمتی با مشارکت‬ ‫دکتر قلیان خاطرنشــان کرد‪ :‬هفته سالمت‬ ‫مردم در همراهی با نهادهای دولتی است‪.‬‬ ‫شهــا و‬ ‫فرصــت مغتنمــی اســت تــا از تال ‬ ‫او با اشــاره به شــیوع کرونا در جامعه و قرار ازخودگذشتگی های همکاران حوزه بهداشت و‬ ‫گرفتن در خیز چهارم این بیماری گفت‪ :‬امسال درمان دانشگاه از سال گذشته تاکنون در راستای‬ ‫که هفته سالمت با شیوع ویروس کرونا عجین برنامه های کنترل و مقابله با کرونا تقدیر کرده و‬ ‫شــده اســت‪ ،‬اهمیت همراهی و همدلی مردم خدمات ایثار گرانه ایشان را ارج نهیم‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه ‪ 04‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1052‬‬ ‫تمجید برندان راجرز‬ ‫از ستاره روزه دار لستر‬ ‫برنــدان راجــرز‪ ،‬ســرمربی‬ ‫راجــرز بــه خاطرنشــان دادن‬ ‫لسترســیتی از وســلی فوفانــا‪،‬‬ ‫مهــارت فوق العــاده خــود در‬ ‫ســتاره مســلمان و روزه دار این‬ ‫رابطه با کنترل چنین وضعیتی‬ ‫تیم تمجید ویژه ای انجام داده‬ ‫موردســتایش قرارگرفته اســت‬ ‫است‪ .‬برندان راجرز‪ ،‬سرمربی‬ ‫اما درعین حال ســرمربی لستر‬ ‫برندان راجرز‬ ‫لسترســیتی‪ ،‬تاییــد کــرده کــه‬ ‫به دلیل انگیــزه و تالش باالی‬ ‫بعد از به ثمر رســاندن ســه گل توســط تیمش فوفانا باوجود روزه بودن از این بازیکن جوان‬ ‫در یک ساعت ابتدایی دیدار برابر وست بروم‪ ،‬تمجیــد کــرده اســت‪ .‬راجــرز گفــت‪« :‬او خوب‬ ‫تصمیم به تعویض وسلی فوفانا گرفته چراکه است‪ .‬فوفانا بازیکنی است که در ماه رمضان‬ ‫این ستاره جوان روزه بوده است‪ .‬این جوان ‪ 20‬در طول روز چیزی نمی خورد‪ .‬قابل توجه است‬ ‫ســاله یک بازیکن مســلمان محسوب می شود اگــر بــه عملکرد او در نیمه نهایــی جام حذفی‬ ‫کــه ایــن روزهــا و در ماه رمضــان روزه می گیرد؛ فکر کنید؛ جایی کــه او در تمام طول روز هیچ‬ ‫مانند بســیاری دیگر از ســتاره های مســلمان در غذا و نوشیدنی نخورده بود و در مسابقه برابر‬ ‫سرتاسر دنیا‪ .‬با توجه به سطح فوتبال در اروپا وســت بروم نیز چنین اتفاقی رخ داد اما نهایتا‬ ‫و ســختی های موجــود در ان‪ ،‬کنتــرل وضعیت عملکــرد فوق العــاده ای از خود ارائــه داد‪ .‬من‬ ‫یک بازیکن روزه دار می تواند بسیار کار دشواری با بســیاری از بازیکنان با اعتقاد به ایمان ان ها‬ ‫باشد اما برندان راجرز به بهترین شکل ممکن کارکرده اند و می دانم چنین مســائلی حتی به‬ ‫ایــن کار را انجــام داد‪ .‬درواقــع ســرمربی لســتر ا نهــا قــدرت مضاعــف می دهــد‪ .‬فوفانــا یک‬ ‫به خوبــی از مدافع میانی خود محافظت کرد قدرت باورنکردنی برای تمرین و بازی کردن در‬ ‫و در دقیقــه ‪ 60‬مــارک البرایتــون را جایگزیــن ماه رمضان دارد‪ .‬او برای ما یک بازیکن خاص‬ ‫ســتاره مســلمان و روزه دار خــود کــرد‪ .‬برنــدان و استعدادی بزرگ است‪».‬‬ ‫خیز بزرگ مسی‬ ‫به سمت اقای گلی اللیگا‬ ‫لیونــل مســی کاپیتــان‬ ‫می توانــد بــرای پنجمیــن بــار‬ ‫بارســلونا بــا دبــل در مقابــل‬ ‫پیاپــی این جایزه را ببرد‪ .‬لئو‬ ‫ختافــه بــه رکــورد ‪ 25‬گل در‬ ‫از ســویی بــا احتســاب بــازی‬ ‫اللیــگا رســید و گام مهمی به‬ ‫مقابــل ختافــه بــه هفتمیــن‬ ‫ســمت کسب جایزه پی چی‬ ‫دبل فصل خود رســید‪ .‬مسی‬ ‫مسی‬ ‫چی برداشــت تا برای یک بار‬ ‫در مقابــل ختافــه در دقیقــه‬ ‫دیگر اقای گلی اللیگا را از ان‬ ‫هشــتم گل اولــش را زد کــه‬ ‫خود کند‪ .‬مسی با ‪ 25‬گل بهترین گلزن حال یکــی از ســریع ترین گل هایــش در اللیــگای‬ ‫حاضــر لیــگ اســپانیا اســت و می توانــد بــرای امسال را به ثبت رساند‪.‬‬ ‫هشــتمین بــار جایزه پــی چی چــی به عنوان‬ ‫مسی البته در چمپیونزلیگ تجربه گلزنی‬ ‫بهترین گلزن فصل اسپانیا را کسب کند‪ .‬البته در دقیقــه پنجــم بــازی مقابــل دیناموکیف را‬ ‫کریــم بنزمــا مهاجــم فرانســوی رئــال مادرید از روی نقطــه پنالتــی داشــت‪ .‬مســی تاکنون‬ ‫همچنــان بــا ‪ 21‬گل زده یــک تهدیــد جــدی ‪ 24‬بــار مقابــل ختافــه بازی کرده کــه پانزده‬ ‫بــرای لئــو محســوب م ‬ ‫یشــود‪ .‬جــرارد مورنــو بــار دروازه ایــن تیــم را گشــوده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫با ‪ 20‬گل ســوم اســت و لوئیز ســوارز دوســت دوازدهمین فصلی اســت که مســی در اللیگا‬ ‫قدیمی مسی نیز در رده چهارم است‪ .‬لئو در ‪ 25‬گل یا بیشــتر می زنــد‪ .‬او مجموعا در این‬ ‫تهــا بــه ثمــر‬ ‫تمامــی چهارفصــل اخیر جایــزه بهترین گلزن فصــل ‪ 33‬گل در کل تورنمن ‬ ‫لیگ اســپانیا را کســب کرده اســت و امســال رسانده است‪.‬‬ ‫تصمیمقطعیستارهیونایتد‬ ‫برای جدایی‬ ‫بــه نظــر می رســد کــه‬ ‫بر اینکه ادینسون کاوانی که‬ ‫ادینســون کاوانی قصــد دارد‬ ‫در تابســتان اخیــر بــا امضای‬ ‫در پایــان فصــل از جمــع‬ ‫قراردادی یک ساله باقابلیت‬ ‫شــیاطین ســرخ جدا شود‪ .‬در‬ ‫تمدیــد بــرای ســال دوم بــه‬ ‫نقــل و انتقــاالت تابســتانی‬ ‫منچســتریونایتد پیوســت‪،‬‬ ‫ادینسون کاوانی‬ ‫اخیر بود که ادینسون کاوانی‬ ‫قصــد نــدارد قــراردادش را با‬ ‫بعــد از پشــت ســر گذاشــتن‬ ‫این باشــگاه تمدید کند و در‬ ‫چند فصل فوق العاده در پاری سن ژرمن این تابســتان پیش رو از جمع شــیاطین سرخ جدا‬ ‫تیــم را ترک کــرد‪ .‬دراین بین شــایعات زیادی خواهد شد و مقصد احتمالی او بوکاجونیورز‬ ‫پیرامــون اینــده ایــن ســتاره اروگوئ ـه ای بــه خواهــد بود؛ موضوعــی که به تایید پدر این‬ ‫گوش می رسید اما‬ ‫نهایتا او تصمیم گرفت به بازیکن نیز رسیده بود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫منچستریونایتد بپیوندد و چالش جدید خود‬ ‫در همیــن راســتا گزارش هــای جدید نیز‬ ‫را در فوتبــال انگلیــس تجربه کنــد‪ .‬کاوانی از حا کــی از ان اســت کــه ادینســون کاوانــی‬ ‫زمان حضور در منچستریونایتد روزهای نسبتا تصمیــم قطعــی خــود را بــرای جدایــی از‬ ‫خوبــی را در ایــن تیــم پشــت ســر گذاشــته و منچســتریونایتد در پایان فصل اتخاذ کرده‬ ‫حتــی اخیــرا اوله گنار سولسشــر مدعی شــده و قصــد نــدارد بــه کارش در ایــن تیم ادامه‬ ‫بود که این باشــگاه مدت ها به دنبال چنین دهد؛ اتفاقی در صورت رخ دادن می تواند‬ ‫مهاجمــی بــوده اســت؛ موضوعی که نشــان یــک ناکامــی نقــل و انتقاالتــی بــزرگ برای‬ ‫می دهــد شــیاطین ســرخ عالقــه زیــادی بــه منچســتریونایتد تلقــی شــود چراکه کاوانی‬ ‫تمدید قرارداد با این ستاره اروگوئه ای دارد‪ .‬واقعــا یک مهــره تاثیرگــذار محســوب‬ ‫از طرفی اخیرا گزارش هایی منتشرشده مبنی می شود‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-193‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰-۱۶۷‬مورخه ‪ 1400/01/19‬هیات به‬ ‫شماره کالسه ‪ ۹۸-۲۰۷‬موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو‬ ‫بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای الهرضا باغچقی فرزند موسی‬ ‫الرضا بشماره شناسنامه ‪ ۴‬صادره از بجنورد در ششدانگ یکباب منزل به مساحت‬ ‫‪ 214/50‬مترمربع از پالک ‪ ۱۵۵‬اصلی واقع در اراضی کهنه کند خراسان شمالی‬ ‫بخش ‪ ۲‬بجنورد خریداری از مالک رسمی اقای هیبت اله باغچقی فرزند فرج‬ ‫اله محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/02/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/02/19 :‬‬ ‫احمد اصغری شیروان‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ‪/2879‬م الف‬ ‫محرم نویدکیا و‬ ‫سخت ترین برد فصل‬ ‫پیروزی مقابل نســاجی‪ ،‬سخت ترین پیروزی‬ ‫در طول این فصل بود؛ سه امتیازی که با مشقت‬ ‫از دهان ببر بیرون کشــیده شد‪ .‬به گزارش ورزش‬ ‫سه‪ ،‬سوت اغاز بازی نساجی و سپاهان و لو رفتن‬ ‫توپــی در میانــه میــدان‪ ،‬ایــن فرصــت را نصیــب‬ ‫محمــد محبــی کرد تا بــا یک گریز عمقــی و یک‬ ‫شوت خطرناک اولین خطر را روی دروازه نساجی‬ ‫ایجــاد کنــد؛ اما بعد از یکــی دو موقعیت اولیه‪،‬‬ ‫ایــن نســاجی بــود کــه بــازی را از چنگ ســپاهان‬ ‫دراورد و شــروع به ایجاد موقعیت کرد‪ .‬دقایقی‬ ‫بعد اما ســپاهان به بازی مســلط شد و در همین‬ ‫لحظات هم بود که با ضربه زیبای احسان حاج‬ ‫صفی به گل رســید و از این به بعد تمام توانش‬ ‫را بــرای حفــظ این گل گذاشــت؛ اگرچه پیش از‬ ‫‪ 10‬نفــره شــدن در ثانی ههــای پایانــی نیمــه اول‬ ‫موقعیت هایــی هم برای گلزنی مجدد داشــت‪.‬‬ ‫ســپاهان اما در دقیقه ‪ 3+45‬روی خطای پشــت‬ ‫محوطــه جریمه با اخــراج محمــد نژادمهدی ‪10‬‬ ‫نفــره شــد تــا در نیمــه دوم بــا یــک یار کمتــر و با‬ ‫تعویضــی زودهنگام وارد زمین شــود‪ ،‬جایی که‬ ‫گئورگــی ولســیانی باتجربه که ســابقه یک ســال‬ ‫حضــور در نســاجی را هــم دارد‪ ،‬جــای ســروش‬ ‫رفیعــی را گرفــت تــا کمربنــد میانی ســپاهان که‬ ‫دوســت دارد یــک تیــم تهاجمــی و روبه جلــو‬ ‫البتــه ســرمربی ســپاهان در نشســت خبــری پس‬ ‫از بــازی بــا این بازی چنین پرداخت‪« :‬ســه امتیاز‬ ‫فوق العاده ای را اینجا کسب کردیم‪ .‬می خواهم‬ ‫از بازیکنانم به خاطر ‪ 45‬دقیقه نیمه دوم تشکر‬ ‫کنــم چــون فوق العاده با تمام وجودشــان تالش‬ ‫کردنــد تا این ســه امتیاز را حفظ کننــد‪ .‬در اینده‬ ‫ایــن ســه امتیــاز قطعــا می توانــد خیلــی بــه مــا‬ ‫کمــک کنــد‪ .‬همــه می دانیــم کــه فوتبــال بدون‬ ‫تماشــاگر حســی ندارد‪ .‬اگر تماشــاگران نساجی‬ ‫اینجــا بودنــد به خاطر انتقال شــور و هیجان به‬ ‫تیمشــان قطعا ما مشــکالت بیشــتری داشــتیم‪.‬‬ ‫کطــرف دیگــر مــن فکــر می کنــم کــه چنیــن‬ ‫ازی ‬ ‫چمــن مصنوعی بــا این کیفیت بد در شــان تیم‬ ‫نســاجی نیســت‪ .‬امیــدوارم کــه مســئولین ایــن‬ ‫شــهر به نســاجی کمک کنند‪ .‬چون تیمی با این‬ ‫پشــتوانه هــواداری حیــف اســت کــه یــک زمین‬ ‫مناســب ندارد‪ .‬حتــی مربی محترمشــان در روز‬ ‫قبل از بازی گفتند که یکی از بازیکنانشان را سر‬ ‫تمرین در این زمین از دســت دادند‪ .‬این ازنظر‬ ‫من در فوتبال یک فاجعه است‪ .‬قدرت ریسک‬ ‫و کیفیــت بازیکنــان در چنیــن شــرایطی پاییــن‬ ‫می ایــد‪ .‬دلــم می خواهد این موضــوع را دوباره‬ ‫بگویم که بچه های نساجی در نیمه دوم خیلی‬ ‫خــوب بازی کردند‪ .‬ان ها لیاقت این را داشــتند‬ ‫که اگر شــرایط بهتر برایشــان مهیا می شــد حتی‬ ‫امتیــاز هــم بگیرنــد‪ .‬باید به ان هــا تبریک گفت‬ ‫چون سعی می کنند خودشان را از انتهای جدول‬ ‫باال بکشند و جسورانه فوتبال بازی می کنند‪ .‬از‬ ‫یکــه اقــای الهامی به این تیم اضافه شــده‪،‬‬ ‫وقت ‬ ‫نســاجی جســورتر شــده و از جلو پرس می کند و‬ ‫سعی می کند ازانجا از حریفان توپ بگیرد‪ ».‬اما‬ ‫ایــن اتفاق به خصوص یک هفته قبل از بازی با‬ ‫پرسپولیس و در شرایطی که ان ها یک دشوار در‬ ‫مقابل خوشه طالیی را هم باید در جام حذفی‬ ‫پشــت ســر بگذارند‪ ،‬نویدی برای مــرد محبوب‬ ‫سپاهانی هاســت کــه تیمش اموختــه «مفت باز‬ ‫و ســهل انگار» نباشــد‪ .‬ان ها یک بار این ظرفیت‬ ‫را در بازی بســیار ســخت مقابل سایپا هم نشان‬ ‫داده و توانســتند از گل زودهنــگام خــود نزدیک‬ ‫بــه ‪ 90‬دقیقــه مراقبــت کننــد‪ ،‬در شــرایطی کــه‬ ‫ســایپا هم به مانند نســاجی برای گلزنی از همه‬ ‫توانــش اســتفاده کــرد‪ .‬محــرم نویدکیا که از ســه‬ ‫بازی ســخت مقابل تیم های جدولی (نســاجی‪،‬‬ ‫نفت مسجدسلیمان و سایپا) نسبتا موفق بیرون‬ ‫امده‪ ،‬باید خود را اماده دور جدیدی از رقابت ها‬ ‫کند‪ ،‬جایی که پرســپولیس احتماال روحیه گرفته‬ ‫از نبردهــای اســیایی بــرای فتــح نقش جهــان بــه‬ ‫اصفهان می اید‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫درخواست فدراسیون فوتبال از دادگاه ‪CAS‬‬ ‫مشــاور حقوقــی فدراســیون فوتبــال ابــراز‬ ‫امیــدواری کــرد دســتور موقــت ایــران در دادگاه‬ ‫‪ CAS‬پذیرفته شــود‪ .‬به گــزارش فارس‪ ،‬غالمرضا‬ ‫رفیعــی در خصــوص اقدامات فدراســیون فوتبال‬ ‫پیرامون شــکایت از کنفدراســیون اســیا به دادگاه‬ ‫‪ CAS‬اظهار داشــت‪ :‬ما از ابتدای مطرح شدن این‬ ‫مســئله از حقوق قانونی خودمان دفاع کردیم و‬ ‫خیلی شــفاف بــه دنبال حــق فدراســیون بودیم‪.‬‬ ‫به هرحــال مراحل پیگیری پرونده تا روز دوشــنبه‬ ‫به پایان می رسد و فکر می کنم تا همین چند روز‬ ‫نمایندگان ‪ AFC‬داور خود را انتخاب کنند‪ .‬قطعا‬ ‫دادگاه ورزش هم «سر داور» را انتخاب می کند‪ .‬ما‬ ‫امیدوار هســتیم صرف نظر از هر نتیج ـه ای که رخ‬ ‫بدهد تصمیمی برای مقابله با اقدام ‪ AFC‬داشته‬ ‫باشــیم‪ .‬وی در پاسخ به این سوال که چرا دادگاه‬ ‫‪ CAS‬دستور موقف را نپذیرفته است عنوان کرد‪:‬‬ ‫اگر این دادگاه بخواهد این کار را انجام بدهد چند‬ ‫شــرط دارد‪ .‬اول باید خســارت مربــوط به اجرای‬ ‫حکــم را دریافــت کنــد و دوم اینکــه باید مطمئن‬ ‫شــود حق با شاکی اســت‪ .‬واقعیت این است که‬ ‫هنــوز ‪ CAS‬تصمیمی در خصوص دســتور موقت‬ ‫برای اصل رای نکرده و منتظر هســتیم پنل داوری‬ ‫این موضوع را بپذیرد‪ .‬ما معتقدیم دبیر کل ‪AFC‬‬ ‫فاقد چنین تصمیمی است که در مورد میزبانی این‬ ‫مســابقات تصمیــم را بگیرد‪ .‬رفیعــی در خصوص‬ ‫اینکه فدراسیون چه مستنداتی مبنی بر اینکه دبیر‬ ‫کل‪ AFC‬چنین تصمیمی گرفته است گفت‪ :‬چیزی‬ ‫که قبل از طرح شــکایت و تا همین امروز مسجل‬ ‫شده و دبیر کل در نامه به فدراسیون فوتبال ارسال‬ ‫کرده این است که ان ها معتقدند تصمیم اعطای‬ ‫میزبانــی بــه بحرین توســط دبیــر کل اتخاذشــده‬ ‫اســت‪ .‬مســئله ای که در مورد لیگ قهرمانان اسیا‬ ‫رخ داد در مورد مســابقات مقدماتی جام جهانی‬ ‫اتفــاق نیفتــاده اســت و خــود ای اف ســی هم به‬ ‫این موضوع اذعان کرد‪ .‬چند سال پیش هم چنین‬ ‫تصمیمی توســط دبیر کل گرفته شد و سایر اعضا‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-194‬برابر رای شماره ‪ 1399-3947‬مورخه ‪ 1399/10/21‬هیات به شماره‬ ‫کالسه ‪ ۹7-۲۰1‬موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمدرضا نعمتی داغیان فرزند محمدحسین‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 27091‬صادره از قوچان در ششدانگ یکباب منزل به مساحت‬ ‫‪ 193/3‬مترمربع از پالک ‪ ۱۵۵‬اصلی واقع در اراضی کهنه کند خراسان شمالی‬ ‫بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی اقای هیبت اله باغچیقی فرزند فرج‬ ‫اله محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/02/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/02/19 :‬‬ ‫احمد اصغری شیروان‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ‪/2876‬م الف‬ ‫رفیعی و قائدی برترین‬ ‫پاسورهای لیگ بیستم‬ ‫هافبــک خالق و بازیســاز طالیی پوشــان اصفهانی‬ ‫توانستپنجمینپاس گلخودرادر لیگبیستمبهثبت‬ ‫برساند‪ .‬در جریان روز نخست دیدارهای هفته بیست‬ ‫و یکــم‪ ،‬مهم تریــن مصاف در قائمشــهر شــکل گرفت‬ ‫جایی که دو تیم نساجی و سپاهان به مصاف یکدیگر‬ ‫رفتند و شــاگردان نویدکیا در تکاپو برای ســوغات ســه‬ ‫امتیازیوبازگشتبهصدر جدولبودند؛اتفاقی کهروی‬ ‫ضربهدیدنیوشوتمهار نشدنیاحسانحاج صفیبه‬ ‫ثمرنشستوباتک گلسهامتیازی کاپیتان‪،‬سپاهانی ها‬ ‫توانستند با یک بازی بیشتر‪ ،‬سه امتیاز از پرسپولیس در‬ ‫جدول پیشــی بگیرند‪ .‬گل زیبای حاج صفی روی پاس‬ ‫ســروش رفیعــی وارد دروازه نســاجی شــد تــا پنجمیــن‬ ‫پاس گلهافبکسابقپرسپولیسدر لیگبیستمبهثبت‬ ‫برسد؛ رفیعی که در ابتدای نیمه دوم به دلیل ده نفره‬ ‫شــدن تیمش با نظر کادرفنی از زمین بازی خارج شــد و‬ ‫جای خود را به ولسیانی داد‪ ،‬پیش از مصاف با نساجی‬ ‫مقابل گل گهر‪،‬تراکتور(رفتوبرگشت)ومسرفسنجان‬ ‫برای همبازیان خود گل ساخته بود‪ .‬رفیعی با پنج پاس‬ ‫گله شــدن بار دیگــر به صدر جدول برترین پاســورهای‬ ‫لیگ بیستم صعود کرد و حاال در کنار مهدی قائدی از‬ ‫استقالل‪،‬برترینپاسور لیگبیستمتاپایانهفتهبیست‬ ‫و یکم به شمار می اید‪.‬‬ ‫سپاهانی ها با برتری مقابل نساجی از پرسپولیس سبقت گرفتند‬ ‫نهــا در نیمه دوم فشــار‬ ‫باشــد‪ ،‬محکم بشــود‪ .‬ا ‬ ‫بسیار سنگینی را از سوی حریف تحمل کردند و‬ ‫هرلحظــه بیم ان می رفت کــه دروازه این تیم رو‬ ‫پاشــنه ان بچرخد اما در روز خوب پیام نیازمند‪،‬‬ ‫عزت پورقاز و ولسیانی هم بی نقص کارکردند و‬ ‫البتــه امید نورافکن و دانیال اســماعیلی فر نیز در‬ ‫پست سازمانی خود موفق ظاهر شدند‪ .‬سپاهان‬ ‫البتــه بــا توجه به شــرایط نیمکت خــود در نیمه‬ ‫دوم هم برای گلزنی ناامید هم نبود و چندباری‬ ‫روی دروازه نساجی خطراتی را ایجاد کرد که در‬ ‫مهم ترین صحنه تکل فوق العاده نجفی شرایط‬ ‫تک به تک را از محمد محبی گرفت؛ این بازی در‬ ‫لحظاتی هم به خشونت کشیده شد که ارامش‬ ‫نســبی هــر دو نیمکت درنهایــت به ادامــه بازی‬ ‫کمک کرد؛ اما برای خود محرم نویدکیا که با تیپی‬ ‫جدیــد در کنار زمین حاضر بود‪ ،‬فعل وانفعاالت‬ ‫بــازی باعث شــد تــا او کمی از ان جلــد ارام خود‬ ‫بیرون بیاید و به جوش وخروش بیشــتری در کنار‬ ‫زمیــن بپردازد؛ چیــزی کــه در دوران حضورش در‬ ‫ســپاهان کمتر از وی دیده بودیــم اما این قاعده‬ ‫بــازی مربیــان موفــق در لیــگ برتر اســت‪ .‬تیم او‬ ‫از زیــر یــک فشــار ‪ 45‬دقیق ـه ای در زمین ســخت‬ ‫نســاجی بیــرون امــده و حــاال احســاس می کنــد‬ ‫بــا شایســتگی در صدر جــدول قرارگرفته اســت‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫تصمیــم به ابطال رای او گرفتند‪ .‬مشــاور حقوقی‬ ‫فدراســیون یــاداور شــد‪ :‬فدراســیون فوتبــال ایران‬ ‫از ابتــدا بــا این موضوع که میزبانی به یک کشــور‬ ‫دیگر داده شود مخالفت کرد و حتی اجماعی بین‬ ‫کشــورهای حاضــر در گــروه ‪ C‬اتفاق نیفتاد‪ .‬حتی‬ ‫فدراسیون فوتبال ایران حاضر شد برای انکه حق‬ ‫میزبانی اش در ‪ 3‬بازی مسابقات مقدماتی ضایع‬ ‫نشــود میزبــان بقیــه بازی های گــروه ‪ C‬باشــد‪ .‬به‬ ‫همین دلیل است که معتقدیم هیچ گونه رای گیری‬ ‫در مورد اعطای میزبانی صورت نگرفته و دبیر کل‬ ‫ای اف سی خودش چنین تصمیمی را اتخاذ کرده‬ ‫اســت‪ .‬وی در خصوص اینکه ایا به صدور رای به‬ ‫نفع فدراســیون امیدوار اســت یا خیر گفت‪ :‬اولین‬ ‫و مهم ترین نکته این اســت که امیدواریم دســتور‬ ‫موقت ما پذیرفته شــود که اگر نشــود ما خواستار‬ ‫ابطال رای دبیر کل‪ AFC‬هستیم‪ .‬ما وقتی شکایت‬ ‫کردیم تکلیف قانونی خود را انجام دادیم‪ .‬مطمئنا‬ ‫بدون امیدواری تصمیم به شکایت نگرفتیم‪ .‬وی‬ ‫در خصــوص حذف فوتبال ســاحلی ایــران از جام‬ ‫جهانی گفت‪ :‬جام جهانی ‪ 2021‬در مسکو برگزار‬ ‫می شود‪ .‬سهمیه کشورهای اسیایی‪ 3‬تیم است اما‬ ‫متاسفانه به دلیل کرونا ‪ 2‬بار مسابقات قهرمانی‬ ‫اسیا به تعویق افتاد و درنهایت بازی ها لغو شد‪.‬‬ ‫ای اف ســی قــرار بــود مکانیزمی را بــرای انتخاب‬ ‫تیم ها اعالم کند و چند روز پیش هم نامه ای را به‬ ‫فدراسیون ارسال کرد که بر مبنای تیم های قهرمان‬ ‫ســال های ‪ 2015‬تا ‪ 2019‬امتیازاتــی را ارائه کردند‪.‬‬ ‫درنهایت گفتند با این محاسبات تیم ژاپن‪ ،‬امارات‬ ‫و عمان به جام جهانی خواهند رفت‪ .‬البته ما با‬ ‫بررسی ارشیو و مستندات در کمیته فوتسال متوجه‬ ‫شــدیم نحوه محاســبه نادرســت و تیم اول ژاپن‪،‬‬ ‫تیــم دوم ایران‪ ،‬ســوم عمان و تیم چهــارم امارات‬ ‫است‪ ،‬به همین دلیل شب گذشته هم نامه ای را‬ ‫در اعتراض به این تصمیم ارسال کردیم‪ .‬چیزی که‬ ‫ما در اختیارداریم این اســت که محاســبات ‪AFC‬‬ ‫نادرست بوده و منتظر شفاف سازی ان ها هستیم‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-192‬برابر رای شماره ‪ 99-5334‬مورخه ‪ 1399/12/16‬هیات به شماره‬ ‫کالسه ‪ 99-234‬موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مسلم رحمانی فرزند حسین بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 336‬صادره از بجنورد در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 89‬مترمربع‬ ‫از پالک ‪ ۱۵۵‬اصلی واقع در اراضی کهنه کند خراسان شمالی بخش ‪ ۲‬بجنورد‬ ‫خریداری از مالک رسمی اقای رضا صدیق زاده ورثه محمد محرز گردیده‬ ‫است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می‬ ‫شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/02/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/02/19 :‬‬ ‫احمد اصغری شیروان‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ‪/2892‬م الف‬ ‫تکرار یک اتفاق برای‬ ‫محمود فکری‬ ‫محمود فکری در دومین حضور روی نیمکت نفت‬ ‫مسجدســلیمان‪ ،‬به همــراه این تیــم یک نتیجه خوب‬ ‫گرفت‪ .‬شکست مس رفسنجان‪ .‬تیم او در بازی نخست‬ ‫موفق شد در استادیوم نقش جهان اصفهان سپاهان را‬ ‫متوقــف کنــد و در دومین دیــدار یک گل به تیم خوب‬ ‫مس رفسنجان زد که در اولین فصل حضور در لیگ برتر‬ ‫یکی از تیم های نیمه باالی جدول است و در برابر نفت‬ ‫مسجدسلیمانارائه گربازیخوبیبودوموقعیت هایی‬ ‫را هم برای گلزنی به دست اورد که درخشش دروازه بان‬ ‫نفــت و هم چنیــن تیــرک دروازه مانــع از گلزنــی مــس‬ ‫رفسنجان شد‪ .‬چهار امتیاز در دو بازی سخت دستاورد‬ ‫حضــور محمــود فکــری در نفت مسجدســلیمان بود و‬ ‫ایــن نتایــج نشــان می دهــد محمــود فکــری در حضور‬ ‫کوتاه مــدت در نفــت به خوبــی تاثیــرات حضــور خــود‬ ‫را ثابــت کــرده اســت‪ .‬او به خوبــی روحیه جنگندگی و‬ ‫خوش بینی را به تیمش القا کرده است و انتظار می رود در‬ ‫هفته هایاتیهمنفتمسجدسلیمانرایکتیمخوب‬ ‫و جنگجو ببینیم‪ .‬تیمی که دوســت دارد در هفته های‬ ‫پایانیلیگبرترهمانندهفته هایابتداییخوبنتیجه‬ ‫بگیرد‪ .‬محمود فکری بعد از حضور در اردوی تیم نفت‬ ‫مسجدســلیمان این تیــم را یکی از تیم هــای خوب این‬ ‫فصل لیگ برتر برشمرد و حتی از مجتبی حسینی مربی‬ ‫ابتدای فصل این تیم به دلیل بازیکنانی که به خدمت‬ ‫گرفت تشــکر کرد‪ .‬نکته جالب توجه اینکه هفته های‬ ‫پایانی فصل گذشته هم هفته های خوبی برای محمود‬ ‫فکریبود‪.‬وقتی کهباجداییاز خوشهطالییبههمراه‬ ‫نساجی در ده هفته پایانی نباخت و تیم های بزرگی را‬ ‫همشکستدادتاجایی کهنساجیاز رده هایانتهایی‬ ‫جدول به مکان نهم صعود کرد و با رتبه تک رقمی کار‬ ‫را بــه پایــان بــرد‪ .‬او این بــار در ‪ 11‬هفته پایانی به نفت‬ ‫مسجدسلیمان ملحق شده است و در دو هفته ابتدایی‬ ‫از بازی با دو تیم خوب سپاهان و مس رفسنجان‪ 4‬امتیاز‬ ‫گرفته است و عالقمند است در نه هفته پایانی هم این‬ ‫روند را ادامه دهد‪.‬‬ ‫بازگشت استراماچونی به‬ ‫فوتبال با تیمی قطری‬ ‫یک رســانه ایتالیایی از بازگشــت اســتراماچونی به‬ ‫دنیای مربیگری پرده برداشــت‪ .‬کالچومرکاتو در خبری‬ ‫عنــوان کــرد کــه اســتراماچونی می توانــد فوتبــال را بــا‬ ‫مربیگریدرقطردوبارهاغاز کند‪.‬سرمربیسابقاستقالل‬ ‫پیشــنهادی از میزبان جام جهانی ‪ 2022‬دریافت کرده‬ ‫و در این روزها با ســران ان باشــگاه مذاکره کرده است‪.‬‬ ‫رسانه ایتالیایی نوشت که سرمربی سابق اینترمیالن در‬ ‫حال بررسی و ارزیابی پیشنهادی قطری هاست و به این‬ ‫می اندیشد کهدر خاورمیانهیکتجربهجدیددیگررابه‬ ‫ثبت رساند‪ .‬کالچومرکاتو در ادامه گزارش خود از حضور‬ ‫استراماچونی در استقالل نوشت اشاره داشت که حضور‬ ‫این فرد در قطر می تواند دومین تجربه اسیایی او باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری سیستم پراید تیپ صبا (جی‪.‬‬ ‫تی‪.‬ایکس) به رنگ سفید شیری‪ -‬روغنی به شماره انتظامی ایران‬ ‫‪ 499 -53‬ص ‪ 47‬به شماره موتور ‪ M13178395‬و شماره شاسی‬ ‫‪ S1412279648085‬مدل ‪ 1379‬به نام اصغر رضوانی ینگ ابادی‬ ‫فرزند رمضان شماره شناسنامه ‪ 2388‬کدملی ‪ 1286999091‬صادره از‬ ‫اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز و سند مالکیت خودرو پیکان سواری ‪ 1600‬به رنگ سفید به‬ ‫شماره انتظامی ایران ‪ 891 -13‬ن ‪ 24‬به شماره موتور ‪11127835708‬‬ ‫و شماره شاسی ‪ 78435871‬مدل ‪ 1378‬به نام احمد ابوطالبی چادگانی‬ ‫فرزند نصراله شماره شناسنامه ‪ 42‬کدملی ‪ 5499804273‬صادره از‬ ‫نجف اباد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫شنبه ‪ 04‬اردیبهشت ماه ‪ 24 / 1400‬اوریل ‪ 11 / 2021‬رمضان ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1052‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی ‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫قاچاق حیات وحش در کشور‬ ‫رتبه سوم را دارد‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫یک کارشناس محیط زیست گفت‪ :‬قاچاق حیات وحش در کشورمان‬ ‫رتبه سوم را کسب کرده است‪.‬‬ ‫رضاناهیدی کارشناسمحیط زیست در گفت وگوباباشگاهخبرنگاران‬ ‫جوان‪،‬بااشارهبهاینکهقاچاقحیات وحشدر کشور روبهافزایشاست‪،‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بعد از قاچاق اسلحه و مواد مخدر‪ ،‬قاچاق حیات وحش در‬ ‫کشــور رتبه ســوم را دارد و سازمان محیط زیســت به این موضوع چندان‬ ‫توجهی ندارد‪ .‬او در ادامه بیان کرد‪ :‬قاچاق حیات وحش موضوع جدیدی‬ ‫نیســت و تا زمانی که افرادی هســتند که طرفدار نگهداری از گونه های‬ ‫خاص در منزل هستند و با ان ها برخورد نمی شود و این موضوع ادامه دار‬ ‫خواهــد بود‪ .‬این کارشــناس محیط زیســت تصریح کرد‪ :‬فضــای مجازی‬ ‫پرشده از صفحاتی که اقدام به تبلیغ و خریدوفروش حیوانات و پرندگان‬ ‫نادر می کنندوخواهانزیادیهمدارند‪.‬ناهیدیتشریح کرد‪:‬مبارزهبااین‬ ‫جرم تنها با همکاری سازمان محیط زیست کشور و پلیس محقق خواهد‬ ‫شد و امیدواریم تا هر چه سریع تر شاهد اقدامات خوبی در این امر باشیم‪.‬‬ ‫از افطار زائران تا شمع روشنایی شب های قدر در حرم مطهر رضوی‬ ‫مشــهد مقدس ‪ -‬ارزو مســتاجر حقیقــی‪ :‬بهار‬ ‫قــران اســت و شــمیم شــکوفه های دل انگیــز‬ ‫مناجــات و رایحــه روح بخــش بندگــی خــدا‬ ‫صحن و سرای رضوی را پرکرده است‪ .‬عطری‬ ‫جان بخش که بر اساس اسناد تاریخی استان‬ ‫قــدس رضــوی سال هاســت در این قطعــه از‬ ‫بهشتجاریاستودر ماهپرفضیلترمضان‬ ‫به اوج خود می رسد‪ .‬چراکه از دیرباز واقفان‬ ‫بارگاه ملکوتی امام هشــتم (ع) نگاه ویژه ای‬ ‫به برگزاری ایین های مذهبــی در ماه رمضان‬ ‫داشــتند و عوایــد تمــام یــا بخشــی از امــاک‬ ‫و امــوال وقفــی خــود را بــه تعظیــم و ترویج‬ ‫شعائر مذهبی و تقویت مبانی دینی‪ ،‬برگزاری‬ ‫مجالس تعزیه داری‪ ،‬اطعام روزه داران‪ ،‬کمک‬ ‫بــه فقرا و مســتمندان و‪ ...‬در این ماه مبارک‬ ‫اختصــاص داده انــد‪ .‬در ایــن گــزارش وقــف‬ ‫نامه های قدیمی اســتان قدس رضوی را ورق‬ ‫زده و با منتخبی از موقوفات مناسبتی رمضان‬ ‫حرم مطهر امام مهربانی ها درگذشته های دور‬ ‫اشنامی شویم‪.‬‬ ‫از افطاری تا روضه خوانی‬ ‫مرحــوم محمــود بیــگا‪ ،‬یکــی از واقفــان‬ ‫نیک اندیش حرم استان مقدس رضوی است‬ ‫که موقوفات خود را به ماه رمضان اختصاص‬ ‫داده‪ .‬ایــن زنده یاد رقباتی شــامل پنج دانگ‬ ‫کل مزرعــه خیرابــاد محرابخانی معــروف به‬ ‫محمودابــاد‪ ،‬دو دانگ قنــات درویش بیگ و‬ ‫شــش و نیــم جریب زمین در مشــهد مقدس‬ ‫را در ســال ‪ 1120‬هجــری قمــری برای مصارف‬ ‫نایب الزیــاره واقــف و ایتــام ســادات وقــف‬ ‫استان قدس رضوی کرد‪ .‬بر اساس وقف نامه‬ ‫محمود بیگا‪ ،‬عالوه بر مصارف مذکور‪ ،‬بقیه‬ ‫عوایــد و درامــد حاصله از رقبــات باید صرف‬ ‫حلیم ماه مبارک رمضان برای مستحقان شود‬ ‫و اگــر درامــد از ماه مبارک رمضان اضافه اید‪،‬‬ ‫صرف حلیم سایر اوقات سال شود‪ .‬در زمینه‬ ‫موقوفات ویژه ماه رمضان همچنین می توان‬ ‫از مرحوم مصطفی قلی خان افشار‪ ،‬نام برد‪.‬‬ ‫وی یک زوج از ‪ 9‬زوج مزرعه خین عرب را در‬ ‫سال ‪ 1275‬قمری بر استانه مقدسه حضرت‬ ‫رضــا (ع) وقــف کــرد تــا درامــد ایــن موقوفه‬ ‫صــرف خادمــان حضــرت ثامن االئمــه (ع) و‬ ‫قهوه کشیک خانه خدام و منسوبان و کارکنان‬ ‫از صادرین و واردین شــده و اگر چیزی اضافه‬ ‫ایــد در مــاه مبــارک رمضــان در اول افطــاری‪،‬‬ ‫صرف چای و قند کشــیک خانه مبارکه شــود‪.‬‬ ‫مرحوم میرزا حسین فرزند سید محمدجعفر‬ ‫محرر هم رقباتی شامل یک زوج از شش زوج‬ ‫مزرعه حجی اباد‪ ،‬یک ششــم از دو ربع و نیم‬ ‫قلعهمهدی اباد‪،‬سهخمسدوحجرطاحونه‬ ‫(اسیاب) واقع در کنار نهر شاهی‪ ،‬سه خمس‬ ‫اشــجار بــاالی جــوی و پایین جــوی طاحونه‬ ‫مزبــور‪ ،‬اراضی میان باغ به مســاحت مندرج‬ ‫در وقف نامه واقع در پشــت نهر شاهی را در‬ ‫ســال ‪ 1281‬قمری بر حضــرت رضا (ع) وقف‬ ‫کردهاستتاهرسالهیکثلثدرامدموقوفات‬ ‫مزبور صرف افطاری طالب‪ ،‬فقرا و مســاکین‬ ‫شود‪ .‬حاج محمدحسن میرزا منتصرالملک‪،‬‬ ‫یکی دیگر از این واقفان به شــمار می اید‪ .‬او‬ ‫یک باب کاروان سرا در مشهد را با تمام دکاکین‬ ‫(مغازه ها) متعلق به ان در سال ‪ 1320‬قمری‬ ‫بر استانه مقدسه حضرت رضا (ع) وقف کرد‬ ‫تــا بخشــی از عوایــد و درامد ایــن موقوفه به‬ ‫اختیار متولی مســجد گوهرشــاد و بااطالع و‬ ‫استحضار فراش باشی کل پنج کشیک‪ ،‬صرف‬ ‫روضه خوانی در ماه مبارک رمضان در شبستان‬ ‫گرم‪،‬جنب کشیک خانهاینمسجدشود‪.‬‬ ‫موقوفه های ویژه قلب رمضان‬ ‫شب های قدر‪ ،‬از پرفضیلت ترین و پرراز و‬ ‫رمزترین ش ـب ها در گردونه زمان است که از‬ ‫این شب با عنوان قلب رمضان یاد می شود‪.‬‬ ‫واقفــان بــارگاه نورانی شــمس الشــموس (ع)‬ ‫هــم نــگاه خاصی به این ایــام در ماه رمضان‬ ‫داشته اند‪ .‬مرحوم مرتضی قلی بیگ‪ ،‬یکی از‬ ‫این واقفان است که ‪ 11‬باب دکان در مشهد‬ ‫را در ســال ‪ 1082‬قمــری بر حرم مطهر رضوی‬ ‫وقف کرد تا درامد ان ها صرف روشنایی این‬ ‫روضهمنورهدرلیالیمتبرکههمچونشب های‬ ‫قدر شــود‪ .‬اجرای این وقف نامه بدین شــرح‬ ‫اســت‪ :‬در ایــن ش ـب های خــاص کــه ابــواب‬ ‫(درهــای) ان اســتان مالئــک پاســبان مفتوح‬ ‫اســت‪ ،‬خــدام ذوی االحترام هر شــب ‪ 9‬عدد‬ ‫شمع مومی را شامل شش عدد در شرفه های‬ ‫مشرفه ضریح مبارک‪ ،‬یک عدد در شمعدان‬ ‫صفه باالی سر مبارک‪ ،‬یکی در شمعدان صفه‬ ‫پس پشــت مبارک و دیگری در شــرفه شریفه‬ ‫ِدر طال نصب کنند‪ .‬میرزا ابوالحسن صاحب‬ ‫نســق هم رقباتــی را در ســال ‪ 1129‬قمری در‬ ‫چناران وقف کرده که بخشی از عواید ان به‬ ‫تعزیه داریدر بیستویکمماهمبارکرمضان‬ ‫اختصاصداشتهاست‪.‬‬ ‫مرحوممیرزامحمدحسینحسینیملقب‬ ‫بــه «عضدالملــک»‪ ،‬از دیگــر نیک اندیشــان‬ ‫ایــن کشــور اســت کــه نامــش در فهرســت‬ ‫بلندبــاالی واقفــان اســتان قــدس رضــوی به‬ ‫یخــورد‪ .‬او ش ـش دانگ یک رشــته‬ ‫چشــم م ‬ ‫قنات مشــهور به اراضی چهارطاقی موســوم‬ ‫به حســین اباد را با اراضی ان در ســال ‪1274‬‬ ‫قمری بر بارگاه حضرت رضا (ع) وقف کرد تا‬ ‫یک سهم درامد ان‪ ،‬صرف تعزیه داری سالروز‬ ‫شهادت امام علی (ع) در روز بیست و یکم ماه‬ ‫مبارک رمضان در درب مبارک حرم مطهر (نه در‬ ‫جای دیگر) و همچنین شام خدام واالمقام و‬ ‫روضه خوان در کشــیک خانه مبارکه خــدام در‬ ‫این شــب شــود‪ .‬همچنین مرحوم «ســلطان‬ ‫حسین میرزا نیرالدوله» در سال ‪ 1316‬هجری‬ ‫قمری‪ ،‬رقبات عدیده ای مثل دکان در نیشابور‬ ‫را بر بارگاه ملکوتی رضوی وقف کرد تا درامد‬ ‫این موقوفات برای مصارف مختلفی ازجمله‬ ‫روشنایی حرم مطهر و روضه خوانی به شرح‬ ‫مندرج در وقف نامه هزینه شود‪ .‬دراین بین‪،‬‬ ‫بخشــی از درامد این موقوفه باید همه ساله‬ ‫بــرای روضه خوانی در بعدازظهر ســه روز قدر‬ ‫(‪ 21 ،19‬و ‪ 23‬ماه مبارک رمضان) بر سر مقبره‬ ‫واقــف و همچنیــن اهــدای مبلغــی (برابــر با‬ ‫شرایط مندرج در وقف نامه) به فقرای زوار و‬ ‫غیرزوار‪ ،‬سادات و غیر سادات مستحق در روز‬ ‫بیست و سوم رمضان در همین مکان صرف‬ ‫شود‪ .‬دراین بین‪ ،‬بانوی خیراندیشی همچون‬ ‫مرحومه شــهربانو بیگم هم نگاه ویژه ای به‬ ‫ایــام رمضــان به ویــژه ش ـب های قــدر داشــته‬ ‫اســت‪ .‬او ش ـش دانگ مزرعــه ده مظفــر را در‬ ‫سال ‪ 1213‬قمری بر حرم مطهر حضرت رضا‬ ‫(ع) وقف کرد تا عالوه بر سوخت حرم مطهر‬ ‫و مســجد جامع گوهرشاد‪ ،‬بخشــی از درامد‬ ‫ان در ماه مبارک رمضان و شب های جمعه و‬ ‫لیالی قدر‪ ،‬صرف سوخت و روشنایی مسجد‬ ‫باالســر مبارک شود؛ به گونه ای که دو چراغ تا‬ ‫صبحروشنباشد‪.‬‬ ‫‪ ۹۵‬درصد از تاکسی های شهری‬ ‫دوگانه سوزهستند‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫‪ ۳۱۸‬هــزار دســتگاه تاکســی در کشــور فعال هســتند کــه ‪ ۹۵‬درصد از‬ ‫تاکسی هایشهریدوگانه سوزهستند‪.‬‬ ‫مرتضــی ضامنــی در گفت وگــو با ایرنــا افزود‪ :‬بــرای گازســوز کردن‬ ‫خودروهــای حمل ونقــل عمومــی بــا کاربــری تاکس ـی های اینترنتــی‪،‬‬ ‫اژانس ها‪ ،‬تاکس ـی تلفنی و ســرویس های مــدارس‪ ،‬در راســتای مصوبه‬ ‫دولت و هماهنگی های صورت گرفته این امکان فراهم شده است تا‬ ‫مالکاناینناوگانبتوانندبانام نویسیدر سامانهوزارتنفتبه صورت‬ ‫رایگان نسبت به دوگانه سوز کردن خودروی خود اقدام کنند‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫ناوگانفعالتاکسیرانیبا‪ ۳۱۸‬هزار خودروتاکسیدر سطح کشور ارائه‬ ‫خدمت می کند که از این تعداد ‪ ۷۶‬هزار خودرو در شهر تهران فعال‬ ‫هستندوهمچنینطبقمصوبههیئت وزیران‪،‬تاکسی هایی کهبهسن‬ ‫‪ ۱۰‬سال رسیده باشند‪ ،‬مشمول فرسودگی هستند و در حال حاضر ‪۱۹۲‬‬ ‫هزار دستگاه تاکسی به سن فرسودگی رسیده که موفق شدیم‪ ۷۵‬هزار‬ ‫و‪ ۶۷۰‬تاکسی را نوسازی کنیم‪.‬‬ ‫بیمه رانندگان تاکسی‬ ‫ضامنی در مورد شرایط و چگونگی بیمه رانندگان تاکسی نیز گفت‪:‬‬ ‫از سال ‪ ۱۳۸۶‬و در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دولت ‪ ۵۰‬درصد از‬ ‫حق بیمه رانندگان را در قالب یارانه دولتی پرداخت می کند‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬اما مشــکلی که در این بخش با ان مواجه هســتیم این اســت که‬ ‫اطالعاترانندگاناز سال‪ ۱۳۹۲‬بهبعدتوسطسازمانتامیناجتماعی‬ ‫به روز نشده است و این سازمان تاکنون از قبول فهرست های جدید و‬ ‫به روز شده خودداری می کرد‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬از سوی دیگر به علت‬ ‫جمع اوریدستیاطالعاتمربوطبهبیمهرانندگانتاکسیدر سال های‬ ‫گذشته احتمال وجود خطا در امارهایی که در اختیار ان سازمان (تامین‬ ‫اجتماعی) بود باال است و در این خصوص پس از چندین سال پیگیری‪،‬‬ ‫تهــای مجموعه وزارت کشــور‪ ،‬تامین اجتماعی پذیرفت تا‬ ‫بــا حمای ‬ ‫فرایند به روزرسانی اطالعات اغاز شود‪ .‬مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‬ ‫شــهری کشــور تصریح کرد‪ :‬برای اجرایی شــدن این موضوع از طریق‬ ‫ســازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اعالم امادگی الزم به منظور‬ ‫برقراری‪،‬برخطارتباطفی مابینسامانه هایمرکزیاطالعاترانندگان‬ ‫در ان ســازمان با ســامانه بیمه ســازمان تامین اجتماعی اعالم شد تا از‬ ‫این طریق افرادی که در فهرست بیمه قرار دارند و راننده نیستند یا از‬ ‫حوزه حمل ونقل شهری خارج شده اند‪ ،‬حذف شوند تا امکان برقراری‬ ‫بیمه برای رانندگان فعال فراهم شود‪ .‬او افزود‪ :‬در بخش بیمه رانندگان‬ ‫تاکســی اقدامــات الزم در حــوزه وزارت کشــور به عمل امــده اســت و‬ ‫فهرست افرادی که باید حذف شوند و رانندگان مشمول دریافت بیمه‬ ‫به تامین اجتماعی ارسال شده است که امیدواریم با همکاری سازمان‬ ‫تامین اجتماعی شــاهد حل این مشــکل در راستای کمک به رانندگان‬ ‫تاکسیباشیم‪.‬‬ ‫تاکسی های اینترنتی و مشکالت پیش روی تاکسی داران‬ ‫ضامنیدر موردفعالیتتاکسی هایاینترنتیومشکالتپیشروی‬ ‫تاکسی داران نیز گفت‪ :‬به نظر من استفاده از ّفناوری های نوین در همه‬ ‫کسب وکارهاامریالزمواجتناب ناپذیراستودر بلندمدتباعثبه روز‬ ‫بودن ان حرفه و تداوم ان خواهد شد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬ورود تاکسی های‬ ‫اینترنتی در عرصه حمل ونقل عمومی شهری کشور در ماه های اغازین‬ ‫تهــا و اعتراض هایی مواجه بــود‪ ،‬زیرا‬ ‫فعالیــت ایــن ناوگان بــا مقاوم ‬ ‫فعالیتان هادر سال هاینخستدر چارچوبضوابطتعریف شده ای‬ ‫نبود‪ ،‬دو نکته در این نوع فعالیت وجود داشت‪ ،‬یکی اینکه قوانین و‬ ‫مقرراتی که هرگونه فعالیت در حوزه حمل ونقل عمومی را نیازمند اخذ‬ ‫مجوز از شهرداری ها می دانست و نکته دوم یکسان نبودن شرایط برای‬ ‫رانندگانوناوگانفعالدرحوزهحمل ونقلعمومیرسمیوتاکسی های‬ ‫اینترنتی بود‪ .‬ضامنی تاکید کرد‪ :‬با برگزاری جلسات متعدد و در راستای‬ ‫مصوبههیئت وزیراندرهمکاریمشترکوزارتخانه های کشوروصنعت‬ ‫و معدن و تجارت با معاونت علمی ریاست جمهوری چارچوبی برای‬ ‫فعالیت تاکسی های اینترنتی در قالب دستورالعملی تهیه و ابالغ شد و‬ ‫این امر تا حدودی مشکالت را در این بخش مرتفع کرد‪ ،‬اما الزم است‬ ‫در حوزه تاکسی های رسمی نیز با اصالح مقررات موجود و حذف برخی‬ ‫قیدهای مازاد بســتر فعالیت را برای هر دو گروه عادالنه شــود‪ .‬ناوگان‬ ‫فعال تاکسیرانی با ‪ ۳۱۸‬هزار خودرو تاکسی در سطح کشور مشغول‬ ‫ارائهخدمتاست کهاز اینتعداددر شهرتهران‪ ۷۶‬هزار خودروتاکسی‬ ‫فعالهستند‪.‬رانندگانتاکسیاز مشاغلواقشار اسیب پذیرهستندودر‬ ‫مدت زمانی کهازشیوع کرونامی گذرد‪ ۱۳۸۳‬رانندهتاکسیبه کرونامبتال‬ ‫شده اند و‪ ۱۵۲‬نفر از ان ها هم فوت کرده اند‪.‬‬ ‫گزارشی عملکردی‪ ،‬اخرین وضعیت این سامانه و داده های ثبت شده‬ ‫در ان را به اشتراک گذاشته شده است‪.‬‬ ‫بیشترین گروه های نوپا در تهران مستقر هستند‬ ‫مطابق با این گزارش‪ ۹۸۰ ،‬شرکت نوپا و بزرگ‪ ۱۲۹۷ ،‬گروه نوپا و‬ ‫‪ ۲۲۷۷‬سفارش خدمات در این سامانه به ثبت رسیده است‪ .‬بررسی ها‬ ‫نشان می دهد که بیشترین امار ثبت گروه های نوپا و نیز شرکت های‬ ‫نوپا مربوط به تهران است و درمجموع با بیش از ‪ ۴۰‬درصد پراکندگی‪،‬‬ ‫بیشترین گروه هاوشرکت هاینوپادر تهرانمستقرهستند‪.‬‬ ‫جدول پراکندگی گروه های نوپا‬ ‫شــرکت های ارائه دهنــده خدمــات در زیس ـت بوم نوافرینــی در‬ ‫دســته های خدمات امنیت اطالعات‪ ،‬تبلیغات و بازاریابی دیجیتال‪،‬‬ ‫توزیــع محصــوالت و خدمــات پســتی‪ ،‬تســت کاربــری محصــول و‬ ‫خدمــات‪ ،‬مشــاوره حقوقــی‪ ،‬پایش شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬خدمات‬ ‫اپلیکیشــن‪ ،‬خدمات تراکنش مالی و کیف پول‪ ،‬نرم افزارهای اداری و‬ ‫حســابداری‪ ،‬فضای ابری‪ ،‬پردازش و ذخیر هســازی و زیرســاخت محتوا‬ ‫یشــده اند کــه خدمات مربوط به فضــای ابری و پــردازش و‬ ‫طبقه بند ‬ ‫پس ازان تبلیغات‪ ،‬بیشــترین خدمات مورد اســتقبال از ســوی کاربران‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز اطالع رســانی ســتاد اجرایــی فرمان امــام از ثبت نام بیــش از ‪ ۱۶‬هــزار نفر از‬ ‫هم وطنان جهت شرکت در فاز سوم کار ازمایی بالینی واکسن کوو ایران برکت خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬حجت نیکی ملکی در صفحه توییترش نوشت‪ :‬در عرض ‪ ۳۶‬ساعت‬ ‫(تا ساعت‪ ۲۰‬امشب) بیش از ‪ ۱۶‬هزار نفر از هم وطنانمان فقط در شش مرکز استان کشور در‬ ‫فاز سوم کار ازمایی بالینی واکسن «کوو ایران برکت» داوطلب شده اند‪ .‬او افزود‪ :‬ثبت نام از‬ ‫داوطلبان هنوز ادامه دارد‪ .‬از اعتماد مردم عزیز وطن به دانشمندانمان سپاسگزاریم‪ .‬ثبت نام‬ ‫از داوطلبان برای شرکت در فاز سوم مطالعات کار ازمایی بالینی واکسن تولیدی ستاد اجرایی‬ ‫فرمان امام از اول اردیبهشت اغاز و اعالم شد که تمام عالقه مندان به تزریق واکسن برکت‬ ‫در فاز نهایی مطالعات بالینی در رده سنی‪ ۱۸‬تا‪ ۷۵‬سال و در شش شهر تهران‪ ،‬کرج‪ ،‬مشهد‪،‬‬ ‫شیراز‪ ،‬اصفهان و بوشهر می توانند از طریق تماس با سامانه‪ ۴۰۳۰‬و یا از طریق اپلیکیشن ای‬ ‫گپ (‪ )*۴۰۳۰*۱۰#‬در این مرحله ثبت نام کنند‪ .‬در فاز سوم مطالعات بالینی‪ ،‬تزریق بر روی‬ ‫‪ ۲۰‬هزار نفر انجام خواهد شد و این ‪ ۲۰‬هزار نفر باید عالوه بر حضور در شش شهر مذکور‬ ‫و همچنین حضور در محدوده سنی ‪ ۱۸‬تا ‪ ۷۵‬سال‪ ،‬از شرایط جسمی و سالمت الزم هم‬ ‫برخوردار باشند‪ .‬بر اساس پروتکل اعالمی وزارت بهداشت‪ ،‬افرادی که دارای بیماری مزمن‬ ‫کنترل نشده مانند دیابت‪ ،‬زنان باردار‪ ،‬افرادی که در حال حاضر درگیر با کرونا باشند و مواردی‬ ‫از این قبیل امکان حضور در این مطالعات را ندارند که اطالعات تکمیلی از طریق ‪ ۴۰۳۰‬و‬ ‫همچنیناپلیکیشنای گپدر اختیار داوطلبانقرار می گیرد‪.‬‬ ‫طرح شبکه شهرهای خالق‬ ‫راهبردی برای تمدن سازی است‬ ‫معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در پیامی برای معرفی اولین دوره شبکه‬ ‫شهرهای خالق فرهنگ و هنر پیامی صادر کرد‪.‬‬ ‫به گزارشایلنا‪،‬سیدمجتبیحسینی(معاونامور هنریوزارتفرهنگوارشاداسالمی)در‬ ‫ افرینی‬ ‫پیامیبرایمعرفیاولیندورهشبکهشهرهایخالقفرهنگوهنرنوشتهاست‪ :‬ارزش ِ‬ ‫ هایتوسعه‪،‬‬ ‫ هاینظامشهریو‬ ‫گوهنردر واگرایی‬ ‫فرهن ‬ ‫توانمندسازیشهروندان‪،‬از کلیدواژه ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫رقابت در مدیریت شــهری محســوب می شــود‪ .‬تبلور و ّ‬ ‫ّ‬ ‫تســر ِی مهارت های فردی و‬ ‫و‬ ‫تحرک‬ ‫ِ‬ ‫قابلیت شهری‪ ،‬می تواند با عبور از فرضیه ی‬ ‫یک‬ ‫ عنوان‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ان‬ ‫تبدیل‬ ‫و‬ ‫گروهی‬ ‫استعدادهای‬ ‫ِ‬ ‫جمعیتی خود‪ ،‬بازافرینی‬ ‫ های‬ ‫ِ‬ ‫زوال شهرها به پیدایش مناطقی منجر شود که بر اساس توانش ِ‬ ‫ِ‬ ‫متمایزسازیمتاثراز رشداقتصادی‪،‬بهپایگاهی‬ ‫فرایندهایرونق بخشیو‬ ‫شده اندودر ادامه ِ ی‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫امایشخالقیت ها‬ ‫تولدچنانشهروندانی‪،‬‬ ‫تحققچنینشهرو ِ‬ ‫ِ‬ ‫مرهون ِ‬ ‫توریستیتبدیل شده اند‪ِ .‬‬ ‫و سرنوشت ســازی های مبتنی بر مهارت های فردی اســت‪ .‬حســینی در ادامه این پیام نوشته‬ ‫اضالعاین‬ ‫است‪:‬طرحشبکه یشهرهایخالقفرهنگوهنربااحصاءزادبوم هایفرهنگیدر ِ‬ ‫پایدار صنایع فرهنگی هنری و دست سازه های بومی قرار‬ ‫تمرکز خود را بر ساماندهی ِ‬ ‫سرزمین‪ِ ،‬‬ ‫داده است و ّ‬ ‫مصمم است الگوسازی شهرها با تکیه بر مزیت های فرهنگی و هنری را گسترش‬ ‫کردن فرهنگ و هنر‪،‬‬ ‫دهد و به عنوان راهبردی برای تمدن سازی از ان سود ببرد‪ .‬فرصت تلقی ِ‬ ‫تربیت حرفه ای و ایده پردازی های خالقانه است‪ .‬این وضعیت نه‬ ‫کشف توانش ها‪ِ ،‬‬ ‫مستلزم ِ‬ ‫با فراخوان استعدادها به مرکز‪ ،‬بلکه با استانداردسازی زادبوم های مذکور و برنامه ریزی برای‬ ‫مدیریت بهره برداری از این بازار است‪ .‬ارمانی تحقق یافته که با شعار ایران‪ ،‬تهران نیست ارزو‬ ‫می گردیدواکنونبهمداراو ُممارستومجاهدت‪،‬بهبار نشستهاست‪.‬شناسهشدنشهرهادر‬ ‫طرحشبکه یشهرهایخالقفرهنگ ُوهنر‪،‬بازگشتبهجغرافیاییاست کههر گوشهازانبه‬ ‫تجلییکهنر‪،‬نامونشانداشتهومیراثتاریخیانزادبوممحسوبمی شدهاست‪.‬‬ ‫اعتبار و ّ‬ ‫خواهیم کوشید کهایناتفاق‪،‬هوشمندانهبامواریثفرهنگیبیامیزدوشبکه ایتعاملخواه‬ ‫وتبادلپذیرایجاد کند کهمقصدانعالوهبرامایشسرزمینفرهنگوهنر‪،‬هموارسازیمسیر‬ ‫پیدایش تمدن نوین اسالمی باشد‪ .‬معاون امور هنری در پایان پیام برای طرح شبکه شهرهای‬ ‫پنهان‬ ‫تحققاین‬ ‫ِ‬ ‫تکلیفدشوار‪،‬ظرفیت هایپیداو ِ‬ ‫خالقفرهنگوهنراوردهاست‪:‬امیدواریم ِ‬ ‫فرهنگوهنراینسرزمینرامستدل ُومستند‪،‬احصاء کردهوبههمنوردینهادهایغیردولتی‬ ‫امکانشاخص کردنشهرها‪،‬اعتبارافزاییهنرمندانواشتغالافرینی‬ ‫وسامانه هایمردممحور‪ِ ،‬‬ ‫مبتنیبرپدیده هایفرهنگیهنریفراهمگردد‪.‬‬ ‫مشکالتپرستاران‬ ‫در سایه تصمیمات ناگهانی‬ ‫سازمانتامیناجتماعی‬ ‫‪ ۹۱‬میلیاردتومانتسهیالتبهشرکت های‬ ‫نوپااختصاصیافت‬ ‫ش عملکردی معاونت سیاس ـت گذاری و توســعه‬ ‫مطابــق بــا گــزار ‬ ‫اقتصاد دیجیتال ســازمان فناوری اطالعات‪ ،‬بیش از ‪ ۹۱‬میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت در یک سال اخیر از محل سامانه نوافرین به شرکت های نوپا‬ ‫اختصاص یافته اســت‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬سامانه ایران نوافرین بر اساس‬ ‫مصوبه هیئت وزیران در خردادماه سال ‪ ۹۸‬در حمایت از شرکت های‬ ‫نوپا به عنوان درگاه واحد ارائه خدمات به زیست بوم نوافرینی کشور‬ ‫توســط ســازمان فناوری اطالعات ایران و با همکاری معاونت علمی‬ ‫و فنــاوری ریاســت جمهــوری و ســازمان نظــام صنفــی رایانه ای کشــور‬ ‫و صنــدوق نــواوری و شــکوفایی طراحــی و پیاد هســازی شــده اســت‪.‬‬ ‫چشم انداز ایجاداینسامانه‪،‬تبدیل شدنبهپنجرهواحدارائهخدمات‬ ‫بــه حــوزه نوافرینی در کشــور و ایجــاد پایگاه داده یکپارچــه و جامع‪،‬‬ ‫برای درج و نگهداری و تحلیل اطالعات در جهت سیاست گذاری های‬ ‫صحیــح و کالن کشــور اســت‪ .‬ازجمله اهــداف این طرح نیــز می توان‬ ‫به حمایت از کس ـب وکارهای نوپا‪ ،‬هموار کردن مســیر توسعه و رشد‬ ‫اکوسیستم نوافرینی‪ ،‬توانایی ارزیابی دقیق شرکت های نوپا در کشور‪،‬‬ ‫شناســایی جامعه اماری دقیق از اکوسیســتم نوافرینی‪ ،‬ایجاد امنیت‬ ‫روانیواقتصادیبرایاینشرکت هااشاره کرد‪.‬معاونتسیاست گذاری‬ ‫و توسعه اقتصاد دیجیتال سازمان فناوری اطالعات ایران به تازگی در‬ ‫ثبت نام بیش از ‪ ۱۶‬هزار نفر جهت‬ ‫شرکت در فاز سوم کار ازمایی‬ ‫واکسنبرکت‬ ‫‪ ۹۱‬میلیارد ناموت به ‪ ۲۴۲‬شرکت متقاضی پرداخت شد‬ ‫وضعیت فعالیت گروه های نوپا ازنظر صنعت نشــان می دهد که‬ ‫بیــش از ‪ ۵۰‬درصــد گروه ها مربوط به صنعت‪ ICT‬هســتند و بر اســاس‬ ‫نــوع خدمــت‪ ،‬نیز فنــاوری اطالعات بیشــترین درصــد فراوانــی را دارد‪.‬‬ ‫عملکرد سامانه نوافرین در تسهیالت پرداختی به شرکت ها و گروه های‬ ‫نوپای کشور از محل کمیته وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات نشان‬ ‫می دهد که در بازه زمانی دی ماه‪ ۹۸‬تا اسفند سال‪ ۹۹‬مبلغ‪ ۹۱‬میلیارد و‬ ‫‪ ۹۹۱‬میلیونتومانبه‪ ۲۴۲‬شرکتمتقاضیاز محلدبیرخانهتسهیالت‬ ‫وجوهادارهشدهوزارتارتباطات‪،‬اختصاص یافتهاست‪.‬در همینحال‪۱۱‬‬ ‫میلیاردتومانقراردادعاملیتبایکیازصندوق هایکارافرینیمنعقدشده‬ ‫و همکاری با صندوق نواوری و شکوفایی نیز از طریق حمایت در تولید‬ ‫مودم‪ ،‬موبایل‪ ،‬پروژه ‪ ،POTN‬تجهیزات اکتیو دیتاســنتر‪ ،‬تولید محتوا‪،‬‬ ‫پروژه ابر ایران و تجهیزات انتقال صورت گرفته است‪ .‬این گزارش نشان‬ ‫می دهد کهمبلغ‪ ۱۷‬میلیاردتوماننیزبه‪ ۲۳‬شرکتمتقاضیوام کروناو‬ ‫کسب وکارهایاسیب دیدهاز شیوعاینبیماری‪،‬در بازهزمانیفروردینتا‬ ‫مهر‪۹۹‬اختصاص یافتهاستکهبیشترمربوطبهمتقاضیانکسب وکارهای‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫خدمات گردشــگری و بلیط‪ ،‬خدمات در محل و تحویل غذا م ‬ ‫طبق این گزارش‪ ،‬در بازه زمانی دی ماه ‪ ۹۸‬تا اسفند ‪ ۹۹‬ماهانه به طور‬ ‫متوسط مبلغ‪ ۶‬میلیارد تومان از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات‪،‬‬ ‫بهشرکت هاینوپاتسهیالتتعلق گرفتهاست‪.‬‬ ‫رئیس سازمان نظام پرستاری‪ :‬سازمان تامین اجتماعی از اجرای قانون مشاغل سخت و‬ ‫زیان اور پرستارانورفعموانعاستخدامیان هاسرباز زدهاست‪.‬محمدمیرزابیگیدر گفتگوبا‬ ‫صداوسیما افزود‪ :‬حدود‪ ۱۰‬سال از تصویب قانون مشاغل سخت و زیان اور در رشته پرستاری‬ ‫می گذرد و قوانین بهره وری مشاغل سخت و زیان اور شامل پرستاران بخش های سوختگی‪،‬‬ ‫روانی و شیمی درمانی می شود اما سازمان تامین اجتماعی در اقدامی عجیب پرستاران این‬ ‫بخش ها را به نوعی از مزایای قانون مشاغل سخت و زیان اور محروم کرده است به گونه ای‬ ‫که پاداش بازنشستگی پرستاران را نگه داشته و از ان ها در عوض ‪ ۲۰۰‬میلیون مطالبه کرده‬ ‫است که در صورت پرداخت نکردن ان پرستاران خانم باید به جای ان تا ‪ ۲۵‬سال و مردان‬ ‫تا ‪ ۳۰‬سال خدمت پر کنند در غیر این صورت سازمان تامین اجتماعی پاداش بازنشستگی‬ ‫همکاران پرستار را نمی دهد‪ .‬او افزود‪ :‬این رفتار نه قانونی است نه اخالقی و به نوعی فرار‬ ‫از اجرای قانونی است که‪ ۱۰‬سال از تصویب ان می گذرد‪ .‬میرزابیگی گفت‪ :‬این مشکل برای‬ ‫همهپرستارانباالی‪ ۲۰‬سالخدمتاست کهدر بیمارستان هایتامیناجتماعی کار می کنند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان نظام پرستاری افزود‪ :‬مشکل بعدی که سازمان تامین اجتماعی برای پرستاران‬ ‫ایجاد کرده مربوط به استخدام پرستاران است‪ ،‬در جلسه ای که ‪ ۳‬ماه قبل با این سازمان‬ ‫داشتیممقرر شدبرایرفع کمبودپرستار‪،‬پرستارانقراردادیاستخدام کنندامااکنوندر اقدامی‬ ‫این پرستاران را شرکتی کرده اند و این اقدام برخالف جلسه اخری است که با حضور وزیر‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی برگزارشده بود‪ .‬او گفت‪ :‬پرستاران در عموم کشور به علت کرونا‬ ‫مشکالت زیادی دارند و نباید به مشکالت ان ها اضافه شود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
روزنامه رویداد امروز 1210

روزنامه رویداد امروز 1210

شماره : 1210
تاریخ : 1400/08/23
روزنامه رویداد امروز 1209

روزنامه رویداد امروز 1209

شماره : 1209
تاریخ : 1400/08/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!