روزنامه رویداد امروز شماره 1051 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1051

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1051

روزنامه رویداد امروز شماره 1051

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ #‬من‪-‬ماسک‪-‬می زنم‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 02‬اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪ 22‬اوریل ‪2021‬‬ ‫‪ 09‬رمضان ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1051‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫بودنیانبودن‬ ‫رویدا د خراسان جنوبی‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫ماه‪ / 1400‬سا ل‬ ‫‪ 01‬اردیبهشت‬ ‫چهارم ‪ /‬شماره ‪1050‬‬ ‫ماه‪ / 1400‬سا ل‬ ‫در گفت وگویانالینشهردار اصفهان‬ ‫باشهردار سمرقند مطرح شد‪:‬‬ ‫‪02‬‬ ‫پیمانخواهرخواندگی‬ ‫اصفهانوسمرقندبه زودی‬ ‫امضامی شود‬ ‫تکلیف تملک باغ شریعت اردبیل در حالی در هجدهم فروردین ماه ‪ ۱۴۰۰‬از سوی شورای شهر‪ ،‬مصوب اعالم شد که به فاصله چند روز بعد از این تصویب‬ ‫درختان این باغ به یک باره قلع و قمع شدند‪.‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫پیشرودر اجرای‬ ‫چهار شنبه ‪01‬‬ ‫ادامه تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫خراسان جنوبی‪:‬‬ ‫او در‬ ‫مندیهرچهبیشتر‬ ‫استاندار‬ ‫راستایبهره‬ ‫ـل شــرکت گاز‬ ‫مدیرعامـ‬ ‫ــتان از نعمــت‬ ‫روســتاهای اس‬ ‫بــی گفــت‪ :‬بــر‬ ‫خراســان جنو‬ ‫ــدود ‪ 74‬درصد‬ ‫گاز طبیعــی ح‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫ـزارش دریافتــی از‬ ‫ـانی در اســتان‬ ‫اســاس گـ‬ ‫شــبکه گازرسـ‬ ‫گاز ایــران‪ ،‬طــی‬ ‫پروژههای اصلی‬ ‫شــرکت ملــی‬ ‫مناطق روســتایی‬ ‫مربــوط بــه‬ ‫محمود هاشمی‬ ‫افتتاح‬ ‫باالتریــن مقدار‬ ‫ســال گذشــته‬ ‫ـوط بــه مناطــق‬ ‫فرودگاه بیرجند‬ ‫و مابقــی مربـ‬ ‫گازرسانی اجراشــده در‬ ‫شــبکه‬ ‫ـود‪ .‬مالنوری به‬ ‫های گاز اســتانی‬ ‫شهری استان است‪.‬‬ ‫راهانــدازی میشـ‬ ‫در سال جاری‬ ‫بیــن شــرکت‬ ‫ـرای ‪ 59‬کیلومتــر‬ ‫اســتان ایجــاد و‬ ‫کیلومتر به نام شــرکت‬ ‫ـرای واحدهــای‬ ‫همچنیــن از اجـ‬ ‫ــن مجموعــه بـ‬ ‫میزان ‪ 2‬هزار و ‪471‬‬ ‫هاشــمی‬ ‫گذشــته توســط‬ ‫ســرمایهگذاری ای‬ ‫جنوبــی از افتتــاح‬ ‫ـده اســت‪ .‬ســید‬ ‫به‬ ‫ـاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫ـال گاز طــی ســال‬ ‫فرودگاههــای خراســان‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ثبت‬ ‫ـ‬ ‫کارخانه کویر تایر اش‬ ‫خراســان جنوبــی‬ ‫وضعیت خــط انتقـ‬ ‫خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫مدیــرکل‬ ‫توســعهای‬ ‫و ساخت پاویون‬ ‫گاز‬ ‫ــات الزم بــرای‬ ‫خراســان جنوبی‬ ‫تشــریح اخرین‬ ‫بهسازی ترمینال‬ ‫مقــرر شــد اقدام‬ ‫ــود هاشــمی در‬ ‫شــرکت گاز‬ ‫پروژههای توسعه و‬ ‫اســتان به ‪1045‬‬ ‫گفت‪ :‬سرمایهگذاری‬ ‫در ایــن جلســه‬ ‫محم‬ ‫عظیمطهماسبی‬ ‫باهمت کارکنان‬ ‫تر کارخانه استیل‬ ‫خطوط انتقال گاز در‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫پایانامسالخبرداد‪.‬‬ ‫گازرسانی استان گفت‪:‬‬ ‫اندازی هرچه سریع‬ ‫کیلومتر مجموع‬ ‫استاندار‬ ‫فرودگاهبیرجندتا‬ ‫ـت‪.‬مدیرعامل شرکت‬ ‫های مرزی استان‬ ‫احداث و راه‬ ‫شبکه‬ ‫ـازی‪،‬‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫کویرتایر‬ ‫شهر‬ ‫‪471‬‬ ‫بــری وزارت راه و‬ ‫معدنی در شهرســتان‬ ‫بیش از ‪ 2‬هزار و‬ ‫مشترک شرکت‬ ‫افزایشیافته اسـ‬ ‫وگــو بــا پایــگاه خ‬ ‫طی سال گذشته‬ ‫با ســرمایهگذاری‬ ‫جنوبی کیلومتر‬ ‫صنعتی و‬ ‫ـاره بــه ثبــت رکورد‬ ‫ـعهگرا و بخــش‬ ‫فرودگاه بیرجند‬ ‫در گفت‬ ‫او گفت‪ :‬با توجه‬ ‫کورد‬ ‫گاز در خراســان‬ ‫ــرکتهای توسـ‬ ‫ـان جنوبــی بــا اشـ‬ ‫بهسازی ترمینال‬ ‫خصوصی انجام شــود‪.‬‬ ‫ـبکه توزیع و تغذیه‬ ‫بــا مشــارکت ش‬ ‫گاز خراسـ‬ ‫گفت‪ :‬پروژه توسعه و‬ ‫روســتا طی سال‬ ‫حمید مالنــوری در‬ ‫ـه طــی ان ‪۴۲۰۰‬‬ ‫شـ‬ ‫بخــش‬ ‫مدیریت ســرمایهگذاری‬ ‫گازرســانی به ‪634‬‬ ‫ســترش مییابد‪.‬‬ ‫صــدی رســیده کـ‬ ‫ـی بیســابقه‬ ‫ـابقه شــرکت گروه‬ ‫خصوصــی گ‬ ‫است‪.‬‬ ‫در‬ ‫‪۷۰‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬امیدواریم‬ ‫خیابانی‪،‬‬ ‫اجراشده‬ ‫ـرفت‬ ‫ترمینــال موجود‬ ‫بــه پیشـ‬ ‫خراســان جنوبـ‬ ‫معدنی متعدد در‬ ‫با حسین مدرس‬ ‫به سـ‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫ترمینال افــزوده و‬ ‫مــل شــرکت گاز‬ ‫تشریح نتایج دیدارش‬ ‫های صنعتــی و‬ ‫کیلومتر گذشته در‬ ‫مترمربــع به فضــای‬ ‫ـاه اینــده تمامی‬ ‫مدیرعا‬ ‫مدیریت ســرمایهگذاری‬ ‫امیــد در پروژه‬ ‫اتمام پروژه توسعه و‬ ‫جنوبی‪ ،‬توسعه‬ ‫گذشته ‪ 2‬هزار و ‪377‬‬ ‫همــکاران تــا چند مـ‬ ‫مدیرعامل شــرکت گروه‬ ‫شود‪ .‬او گفت‪ :‬با‬ ‫در خراسان‬ ‫و بــا تــالش‬ ‫افزود‪ :‬طی سال‬ ‫قابلیت گازرسانی‬ ‫ـن مجموعــه در‬ ‫نیز بهسازی می‬ ‫فضا برای مسافران‬ ‫مناطق روستایی‬ ‫سطح کشور بهویژه هلدینگ‪ ،‬نتایج خوبی را‬ ‫باقیمانده دارای‬ ‫ـرمایهگذاریهای ایـ‬ ‫مشکالت کمبود‬ ‫شــده مربوط به‬ ‫روســتاهای‬ ‫سرمایهگذاریهای این‬ ‫امیــد‪ ،‬از سـ‬ ‫بهسازی ترمینال‪،‬‬ ‫شبکه اجرا‬ ‫طبیعی بهرهمند شوند‪.‬‬ ‫مدیرکل فرودگاههای‬ ‫مناطق شــهری اســتان‬ ‫شــت‪ .‬خراســان‬ ‫استان خبر داد‪.‬‬ ‫استان‪ ،‬از نعمت گاز‬ ‫همراه خواهد دا‬ ‫برطرف میشود‪.‬‬ ‫شهرستانهای مرزی‬ ‫کیلومتــر مربــوط به‬ ‫ظرفیتهــای معدنی‬ ‫فرودگاه بیرجند‬ ‫برای اســتان به‬ ‫فــرودگاه بیرجند نیز از‬ ‫‪94‬‬ ‫مجاورت کشور‬ ‫ـزود‪ :‬بــا توجــه به‬ ‫شهرســتان مرزی در‬ ‫جنوبی افــزود‪ :‬پاویون‬ ‫گفت‪ :‬در ادامه این‬ ‫او افـ‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫مشارکت شرکت‬ ‫جنوبی چهار‬ ‫تجهیزاتداخلی‬ ‫خراســان‬ ‫را انجام دهد‪ .‬او‬ ‫معدنــی یکــی از‬ ‫با‬ ‫شد‬ ‫و‬ ‫احداث‬ ‫مقرر‬ ‫استان‬ ‫دارد و انــواع مــواد‬ ‫ســتان نهبندان‪،‬‬ ‫مشترک شرکت امید‬ ‫مناطق مرزی‬ ‫اعتباراتملیواستانی‬ ‫خصوصی‪ ،‬یک واحد‬ ‫شهر‬ ‫افغانســتان‬ ‫ساختمانپاویون‬ ‫مبنی بر توجه به‬ ‫با سرمایهگذاری‬ ‫محل‬ ‫این استان است‪.‬‬ ‫گذاری امید و بخش‬ ‫طهماسبی گفت‪:‬‬ ‫ـی ایــن هلدینگ‬ ‫مطالعات‪،‬‬ ‫خصوصــی‪ ،‬واحدهــای قابلیتهای اقتصادی‬ ‫تامینشدهاست‪.‬‬ ‫ـتان احــداث و عملیاتـ‬ ‫توجه به این توان‪،‬‬ ‫سرمایه‬ ‫تشریفات است‬ ‫ـرمایهگذاران بخــش‬ ‫ان‬ ‫ـی در ایــن شهرسـ‬ ‫اظهار داشت‪ :‬با‬ ‫مترمربع شامل دو سالن‬ ‫ـتانهای مــرزی‬ ‫خصوص و سـ‬ ‫معدنــی و صنعتـ‬ ‫بــی بــا مرزی گفت و‬ ‫با زیربنای ‪۶۰۰‬‬ ‫صنعتــی در شهرسـ‬ ‫اتمام رســیده و در‬ ‫ـتاندار خراســان جنو‬ ‫مطالعات الزم در‬ ‫ســاختمان ان به‬ ‫معدنــی یــا‬ ‫شد شرکت امید‪،‬‬ ‫ـدازی شــود‪ .‬اسـ‬ ‫پنجســاله پرداخت‬ ‫عملیات احداث‬ ‫شهرســتانهای‬ ‫فعالیتهــای شــرکت مقرر‬ ‫راهانـ‬ ‫مدیرکل فرودگاههای‬ ‫یکساله و‬ ‫که‬ ‫ـرمایهگذاری در‬ ‫حــوزه گســترده‬ ‫ـازی ان هســتیم‪.‬‬ ‫مــه ظرفیتهــای سـ‬ ‫گفت‪ :‬وزیر جهاد‬ ‫اشــاره بــه‬ ‫حال محوطهسـ‬ ‫راهبــردی و برنا‬ ‫ریزی برای بهسازی‬ ‫شود‪ .‬قوسی‬ ‫ســازمان جهــاد‬ ‫گذاری امیــد‪ ،‬از ســند‬ ‫همچنین از برنامه‬ ‫‪ ۲۹‬فروردینمــاه‬ ‫رئیــس‬ ‫ســرمایه‬ ‫خراســان جنوبی‬ ‫احداث تکنیکال بالک‬ ‫کشــاورزی‬ ‫خراســان جنوبــی‬ ‫معدن و تجارت‬ ‫فرودگاه بیرجند و‬ ‫زمینــه اعطــای‬ ‫کشــاورزی‬ ‫برج مراقبت‬ ‫خـــبر‬ ‫طهماسبی افزود‪:‬‬ ‫وزارت صنعت‪،‬‬ ‫جــاری در‬ ‫پیگیری این ســازمان‬ ‫سال جاری خبر داد‪.‬‬ ‫از سوی‬ ‫کمبهره و اعتبارات‬ ‫گفــت‪ :‬با‬ ‫فرودگاه طبس در‬ ‫جدید در فرودگاه‬ ‫تســهیالت‬ ‫مــردم خراســان‬ ‫شش پرواز‬ ‫و نماینــدگان‬ ‫ـه بهرهبــرداران‬ ‫غالمرضا قوسی‬ ‫هفته اینده شاهد برقراری هواپیمایی پارسایر و ایرتور‬ ‫بالعــوض بـ‬ ‫مجلــس شــورای‬ ‫توسط شرکتهای‬ ‫جنوبــی در‬ ‫کشــاورزی بــرای جبران‬ ‫روند افزایش پروازها‬ ‫بیرجند‬ ‫بخــش‬ ‫هزار تن جو و ذرت‬ ‫همچنین برای ادامه‬ ‫وزیر کشور مکاتبه‬ ‫اسالمی ‪۱۲‬‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫پخت تایر را به او‬ ‫های خشکسالی‪ ،‬با‬ ‫است‪.‬‬ ‫دامی‬ ‫شده‬ ‫ـای‬ ‫ریزی‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـرای تامیــن نهاده‬ ‫ساخت ماشین پرس‬ ‫وجود ظرفیت‪ ،‬برنامه‬ ‫خسارت‬ ‫ـم‪ .‬او افزود‪ :‬در این‬ ‫بـ‬ ‫طراحی و‬ ‫در صورت‬ ‫استان قرار میگیرد‪.‬‬ ‫را پیگیری میکنیـ‬ ‫شرکت تبریک گفت‪.‬‬ ‫بارندگی کــرد که ان‬ ‫دامداران در اختیار‬ ‫بــرای طرحهای‬ ‫کارکنان پرتالش‬ ‫ـای تامین اعتبــار‬ ‫اشاره به کاهش‬ ‫بود دیماه ســال‬ ‫و‬ ‫غالمرضا قوسی با‬ ‫مکاتبــه تقاضـ‬ ‫اقالم علوفهای‬ ‫تقدیرنامــه که قرار‬ ‫احداث سدهای‬ ‫ســتان افــزود‪ :‬در‬ ‫ایــن‬ ‫قبیل انتقال اب‪،‬‬ ‫شــود بــه دلیــل‬ ‫واردکنندگان‬ ‫خشکســالی در ا‬ ‫پیشگیرانه از‬ ‫جلســهای اعطــا‬ ‫و خســارات‬ ‫الیروبــی و مرمــت‬ ‫ـرس پخــت تایر‬ ‫ویژهای با حضور‬ ‫گذشــته در‬ ‫ـوری مدیرعامل‬ ‫اب‪ ،‬لولهگــذاری‪،‬‬ ‫حمایت میشوند‬ ‫ســاخت ماشــین پـ‬ ‫روز قبل نشســت‬ ‫در دیدار حضـ‬ ‫اسالمی با ذخیــره‬ ‫ایــن زمینه ‪۲‬‬ ‫طراحــی و‬ ‫شده بود که از محل‬ ‫جشنواره پژوهش‬ ‫بیمــاری کرونــا‬ ‫ســازمان صنعت‪،‬‬ ‫مجلس شــورای‬ ‫احداث ابشخورها‬ ‫کویرتایر از سوی نهمین‬ ‫نمایندگان اســتان در‬ ‫کویرتایــر بــا رئیــس‬ ‫رئیس قنوات و‬ ‫سازمانجهاد کشاورزی‬ ‫توسط‬ ‫ـدن و تجــارت‬ ‫بحرانتامینشود‪.‬‬ ‫جهاد کشــاورزی و‬ ‫شــرکت‬ ‫بهبودتولیداتدامی‬ ‫ســان جنوبی به‬ ‫وزارت صنعــت‪ ،‬معـ‬ ‫اعتباراتمدیریت‬ ‫ـاون امــور دام وزیر‬ ‫ـارت اســتان خرا‬ ‫معاون‬ ‫بهمنظــور تامین‬ ‫کشــاورزی خراســان‬ ‫و فنــاوری‬ ‫کشــور معرفی و‬ ‫معـ‬ ‫شــتیم کــه در این‬ ‫معــدن و تجـ‬ ‫گفت‪ :‬این ســازمان‬ ‫‪،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ســازمان جهــاد‬ ‫عشــایر ایــران دا‬ ‫پژوهشــی برتــر‬ ‫خراســان جنوبــی‬ ‫رئیــس‬ ‫اقــالم علوفــهای‬ ‫محمدحســین زینلی‬ ‫ســازمان امــور‬ ‫بهعنــوان طــرح‬ ‫ـرای تامین اعتبار‬ ‫مدیرعامل شــرکت‬ ‫وضعیت و اثرات‬ ‫ـتان از واردکننــدگان‬ ‫داد‪ :‬همچنین بـ‬ ‫ـون بــه دســت‬ ‫ســید‬ ‫گزارش کاملی از‬ ‫این موفقیت‪ ،‬به‬ ‫علوفــه دام در اسـ‬ ‫جنوبــی ادامه‬ ‫طــاء شــد‪ .‬تاکنـ‬ ‫محمدابراهیم ابراهیمی‬ ‫نشست ابتدا‬ ‫ــه دام عشــایر‪،‬‬ ‫لــوح تقدیر‬ ‫صــوب شــد بــرای‬ ‫کویــر تایــر اع‬ ‫ـیار‪ ،‬تامیــن علوف‬ ‫ــرکت کویرتایر‬ ‫همهجانبه میکنــد‪.‬‬ ‫ارائــه و ســپس م‬ ‫ابرســانی سـ‬ ‫ـان توانمنــد ش‬ ‫تغذیه دامها از طریق‬ ‫کویرتایر اعطا شد‪.‬‬ ‫حمایت‬ ‫خشکســالی‬ ‫پرداخت به بهرهبرداران‬ ‫مدیــران و کارکنـ‬ ‫ـنواره پژوهــش و‬ ‫جو و ‪ ۶‬هزار تن‬ ‫های قبل‪ ۹۰‬درصد‬ ‫و ساختهشــده‬ ‫تسهیالت کمبهره برای‬ ‫دامداران ‪ ۶‬هزار تن‬ ‫ـتاد نهمیــن جشـ‬ ‫ـت تایــر طراحــی‬ ‫افزود‪ :‬در سال‬ ‫باتوجهبهشرایط‬ ‫تســهیالت دریافتــی‬ ‫رئیــس سـ‬ ‫حمایت از‬ ‫هــش و فنــاوری‬ ‫استان قرار گیرد و‬ ‫‪ 13‬پــرس پخـ‬ ‫میشد کهامسال‬ ‫تولید تایر اســت‪.‬‬ ‫دیده و اســتمهال‬ ‫پژو‬ ‫اختیار‬ ‫و‬ ‫تامین‬ ‫ـوزش‬ ‫در‬ ‫ذرت در مرحله اول‬ ‫ـاوری و معــاون امـ‬ ‫چرایمرتعی‬ ‫بین خســارت‬ ‫صــب در حــال‬ ‫از طریق نهادهها‬ ‫و پرداخت کمک‬ ‫ـه اورده اســت‪:‬‬ ‫محمدحسین کــه پــس از ن‬ ‫فنـ‬ ‫پالککوبی شده‬ ‫درصد تغذیه دامها‬ ‫بخش کشــاورزی‬ ‫اموزش و پژوهش‬ ‫در ایــن تقدیرنامـ‬ ‫شاخصهای دام‬ ‫خشکسالی‪۱۰۰ ،‬‬ ‫بهرهبرداران‬ ‫تقدیرنامه به سید‬ ‫ــه رئیس اداره‬ ‫باران‪ ،‬فقر شدید‬ ‫وزارت صمــت‬ ‫گفت‪ :‬طی ‪ ۲‬هفته‬ ‫بر اساس‬ ‫اقتصادی و دستیابی‬ ‫ــن در این جلس‬ ‫اشاره به کاهش بارش‬ ‫جنوبی با اعطای‬ ‫کارخانــه و مدیــر‬ ‫درخواست شد‪ .‬او‬ ‫کویرتایــر در نهمی‬ ‫بهبود شــاخصهای‬ ‫شهرستانهاتوزیعشود‪.‬‬ ‫خواهد بود‪ .‬او با‬ ‫نهمین جشــنواره‬ ‫ــد بالعوض‬ ‫کمک گرفتناز همه‬ ‫صمــت و مدیــر‬ ‫مخاطرات طبیعی با‬ ‫حضــور ارزشــمند‬ ‫رشــد و‬ ‫پژوهشی بخش‬ ‫پژوهشــی برتر در‬ ‫ـن مصــوب ش‬ ‫خشکسالیها گفت‪:‬‬ ‫صنعــت ســازمان‬ ‫ـرکت کویرتایــر‬ ‫در اســتان جلســه‬ ‫سال زینلــی از‬ ‫برنامههای علمی و‬ ‫عنــوان طــرح‬ ‫فــت‪ :‬همچنیـ‬ ‫پژوهشــگران برتــر‬ ‫مراتعاستانو‬ ‫تحقیقــات شـ‬ ‫خریدوذخیرهسازی‬ ‫ایجادشده گذشــته‬ ‫معدن و تجارت در‬ ‫ـا حضور معاون‬ ‫به اهداف و‬ ‫او گ‬ ‫ـالش و مســاعدت‬ ‫ـنواره تجلیــل از‬ ‫و تکنولــوژی و‬ ‫امکاناتباهدف‬ ‫خشکســالی و بـ‬ ‫فناوری صنعت‬ ‫دام که سال گذشته‬ ‫خدمت جشـ‬ ‫ـال ‪ 99‬قدردانی‬ ‫ـارت‪ ،‬حاصــل تـ‬ ‫ظرفیتهاوبسیج‬ ‫پژوهش‬ ‫عنوان کارگروه‬ ‫محدودیتهای‬ ‫برنامههای امســال‬ ‫ـارت کشــور در سـ‬ ‫ـش و فنــاوری در‬ ‫ظرفیت دستگاههای‬ ‫تولیــد و تجـ‬ ‫حضور داشتند‪.‬‬ ‫است که با بهرهگیری‬ ‫ـل دام مشــکل‬ ‫ـش تولید علوفه از‬ ‫معــدن و تجـ‬ ‫ـه بــا شــعار پژوهـ‬ ‫برگزار و مقرر شد از‬ ‫ـداران در حملونقـ‬ ‫کشــور با عنوان‬ ‫و اندیشمندانی‬ ‫نهادههــا و افزایـ‬ ‫‪ 99‬کـ‬ ‫را تبریک گفت‪.‬‬ ‫معاون بهبود تولیدات‬ ‫دام استاندار‬ ‫طرح پژوهشی برتر‬ ‫بــود و دامـ‬ ‫به بهرهبــرداران‬ ‫متخصصان‬ ‫اموزش پژوهش و‬ ‫مزین شده است‬ ‫دامداران بتوانند‬ ‫حمایت و کمک‬ ‫کســب مقام‬ ‫کشــاورزی است‪.‬‬ ‫ظرفیتها وتوان درراه‬ ‫جهش تولید‬ ‫برداشــته شــود تا‬ ‫اجرایــی برای‬ ‫صمت استان خراسان‬ ‫سازمان جهاد‬ ‫جنوبی بیان کرد‪:‬‬ ‫ـتفاده شــود‪ .‬قوسی‬ ‫داشــتند‪،‬‬ ‫از تمام‬ ‫دریغ نکرده اند‪.‬‬ ‫را به اســتانهای‬ ‫کشاورزی خراسان‬ ‫همچنین رئیس سازمان‬ ‫کشــاورزی اســتان اسـ‬ ‫یا قابل نگهــداری‬ ‫از هیچ کوششی‬ ‫دامی سازمان جهاد‬ ‫برای تامین انواع‬ ‫بخش‬ ‫توسعه فناوری‬ ‫قابل کشــتار‬ ‫خشکســالی ‪ ۲‬هزار و‬ ‫تقدیرنامــه‪ ،‬کســب‬ ‫ضوابط و شرایط الزم‬ ‫مرحله نخست‬ ‫قبادیــان در ایــن‬ ‫متقاضیان دارای‬ ‫ـان افزود‪ :‬در‬ ‫دیگرمنتقلکنند‪.‬‬ ‫تمامشده ارزانتر در‬ ‫کشــاورزی اســتان‬ ‫بــرات‬ ‫کشــاورزی خراسـ‬ ‫مشخص و قیمت‬ ‫تومان به بخش‬ ‫خـــبر‬ ‫ســازمان جهــاد‬ ‫علوفه با شرایط‬ ‫‪ ۴۷۰‬میلیارد‬ ‫کشاورزیشهرستانها‬ ‫وارد شــد و هرچــه‬ ‫رئیــس‬ ‫پیشنهادی برای وزیر‬ ‫بهمدیریتجهاد‬ ‫جنوبــی خســارت‬ ‫بیان کرد‪ :‬قرار شد‬ ‫استانمیتوانند‬ ‫روســتاهای بــاالی ‪۱۰‬‬ ‫توسط خراســان‬ ‫کننــد‪ .‬او افــزود‪:‬‬ ‫خســارتها نیــز‬ ‫جنوبی‬ ‫ـت خــود را اعــالم‬ ‫یــان اینکه همه‬ ‫زمینه خرید دام مازاد‬ ‫ـالی ادامــه یابــد‬ ‫ب‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـا‬ ‫درخوا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫جنوبــی‬ ‫رونــد خشک‬ ‫ـده است گفت‪:‬‬ ‫جهاد کشاورزی در‬ ‫مراجعــه و‬ ‫همکاری الزم در راستای‬ ‫ـان کــرد‪ :‬امســال‬ ‫استمهال تسهیالت‬ ‫ـتان برقرســانی شـ‬ ‫هــد یافــت‪ .‬او بیـ‬ ‫کشاورزی استان‬ ‫خانوار این اسـ‬ ‫پشتیبانی امور دام و‬ ‫افزایــش خوا‬ ‫سازمان جهاد‬ ‫نیروی برق اســتان‪،‬‬ ‫عمل خواهد اورد‪.‬‬ ‫خشکسالی شدید‬ ‫شرکت‬ ‫تهیه و تقدیم وزیر‬ ‫کنونی شــرکت توزیــع‬ ‫جانبه از این افراد را به‬ ‫جنوبی تحت تاثیر‬ ‫تامین نقدینگی‬ ‫برنامــه‬ ‫حمایت همه‬ ‫تــر از ‪ ۱۰‬خانــوار‬ ‫مرحله خراســان‬ ‫دامــداران و‬ ‫میلیمتر بوده که‬ ‫روســتاهای بــا کم‬ ‫این پیشنهادات در‬ ‫متوسط بارندگی ‪۳۸‬‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫برقرســانی بــه‬ ‫شود تا پس اخذ نظر‬ ‫توانیــر اســت که‬ ‫ــس است و‬ ‫رسانی به ‪ ۲‬روستای‬ ‫محصوالت زراعی و‬ ‫اولویتهــای شــرکت‬ ‫ـزود‪ :‬در دیــدار بــا رئی‬ ‫طرح برق‬ ‫‪ ۱۹‬شکارچی‬ ‫تاثیر را بر تولیدات‬ ‫هفتــه پویــش هر‬ ‫بــر اســاس‬ ‫قــرار گیــرد‪ .‬او افـ‬ ‫میرحســن نیز بر‬ ‫ـزار و بیشترین‬ ‫در قالــب ســومین‬ ‫در حوزه کشاورزی‬ ‫ستگیری‬ ‫اجــرا‬ ‫محمدابــاد ادیــگان و‬ ‫ایران نیز مقرر شــد هـ‬ ‫روز سهشــنبه‬ ‫است‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بــا حضور‬ ‫روســتاهای‬ ‫ـازمان امــور عشــایر‬ ‫دامی داشته‬ ‫_ ایــران در ســال‬ ‫د یرمجاز و متخلف‬ ‫ــرات این پدیده‬ ‫برقرسانی شد‪.‬‬ ‫استان اختصاص‬ ‫سـ‬ ‫هفتــه_ الــف_ب‬ ‫دام در معرض تاثی‬ ‫اساس همین اولویت‬ ‫بهصورت ویژه به‬ ‫بهرهبرداری رســید‪.‬‬ ‫غ‬ ‫نیــز صنعــت‬ ‫انجامشده اکنون ‪۱۰۰‬‬ ‫‪ ۳۰۰‬تن جو‬ ‫حمایت از دامداران‬ ‫ســی وزیر نیرو به‬ ‫کرد‪ :‬با اقدامات‬ ‫ویدئو کنفران‬ ‫این سهمیه تا‪ ۱۰‬هزار تن افزایش خشکسالی اســت که برای‬ ‫زیستمحیطی‬ ‫ســتان کشــور بــا‬ ‫او عنوان‬ ‫درصد خانوارهای‬ ‫یابد و بهتدریج‬ ‫‪ ۶۲‬روســتا در ‪ ۱۶‬ا‬ ‫اشتغال و درامدی‬ ‫نشست مصوب‬ ‫جمعیت شهری و ‪۹۹.۹‬‬ ‫برقرســانی بــه‬ ‫صنعت ظرفیت‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در این‬ ‫ـوار امروز بهصورت‬ ‫و اینکه این‬ ‫درصد‬ ‫برخوردار هستند‪.‬‬ ‫زیســت خراســان‬ ‫پیدا کند‪ .‬او‬ ‫توان و تالش خود را‬ ‫زیرپوشــش ‪ ۹۳۱‬خانـ‬ ‫تشکلهای عشایری‬ ‫استان از انرژی برق‬ ‫حفاظــت محیط‬ ‫خوبی دارد باید تمام‬ ‫جمعیت‬ ‫پویش هر هفته_‬ ‫روستایی این‬ ‫تامین نقدینگی‬ ‫فرمانــده یــگان‬ ‫اســتان خراسان‬ ‫جــاز و متخلــف‬ ‫تســهیالت خیلی‬ ‫قالب سومین هفته‬ ‫ظرفیت به کار بگیریم‪.‬‬ ‫شــد برای‬ ‫طرح برقرســانی‬ ‫شــکارچی غیرم‬ ‫علوفــه موردنیــاز‪،‬‬ ‫همزمان در‬ ‫کمک و حفظ این‬ ‫همچنین ‪۷۸۸‬‬ ‫جنوبــی گفــت‪۱۹ :‬‬ ‫در اولین پویش‬ ‫بهمنظــور خریــد‬ ‫ـاری در خراســان‬ ‫حداقــل برای‬ ‫الف_ب_ایران افتتاح شد‪.‬‬ ‫‪ ۲۸۹‬میلیارد ریال‬ ‫فروردینمــاه جـ‬ ‫دوره بازپرداخــت‬ ‫خراسان‬ ‫بااعتبار‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ط‬ ‫زیســتمحیطی‬ ‫توزیع نیروی برق‬ ‫تومان جنوبی‬ ‫ب ایــران» در ‪۱۷‬‬ ‫قرضالحســنه بــا‬ ‫مستقیم در گفتوگو با‬ ‫هزینه ‪ ۳۳۰‬میلیــون‬ ‫مدیرعامل شــرکت‬ ‫ـر هفتــه الــف ‪-‬‬ ‫دستگیر شدند‪ .‬مسعود‬ ‫همزمــان به ‪۶۲‬‬ ‫سراســری «هـ‬ ‫ـت فــوق توزیع بــا‬ ‫دستگیری تعداد‬ ‫جنوبی‬ ‫مــروز بهصــورت‬ ‫ـدند‪ .‬او اظهار پسـ‬ ‫بهرهبرداری رسید‪.‬‬ ‫فروردینماه جاری‬ ‫جنوبــی گفت‪ :‬ا‬ ‫فروردین امسال به‬ ‫که سهم خراسان‬ ‫ــرق بهرهمند شـ‬ ‫مهر اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫اجراشده است‪.‬‬ ‫زیستمحیطی‬ ‫نــوار از نعمــت ب‬ ‫برقرسانی شــد‬ ‫نیروی برق خراسان‬ ‫و متخلفین‬ ‫ـن ‪ ۲‬روســتا یــک‬ ‫در این خا‬ ‫روســتای کشــور‬ ‫مدیرعامل شــرکت توزیع‬ ‫برقرســانی بــه ایـ‬ ‫مهدی دادگــر افزود‪:‬‬ ‫‪ ۱۹‬نفر شکارچی غیرمجاز محیطزیست خراسان‬ ‫داشــت‪ :‬بــرای‬ ‫جنوبی ‪ ۲‬روســتا بود‪.‬‬ ‫ضعیف و ‪ ۲‬دستگاه‬ ‫کارکنان یگان حفاظت‬ ‫ادیگان و میرحســن‬ ‫شبکه فشار متوسط و‬ ‫فرمانده یگان حفاظت‬ ‫توسط‬ ‫روســتاهای محمداباد‬ ‫‪ ۱۲‬کیلومتر‬ ‫صورت گرفته اســت‪.‬‬ ‫پویش‬ ‫حملونقل جادهای‬ ‫بیرجند با مجموع‬ ‫محیطزیســت اســتان‬ ‫جنوبی‬ ‫راهداری و‬ ‫مرکزی شهرســتان‬ ‫یــگان حفاظــت‬ ‫در بخش‬ ‫جنوبی تصریــح کرد‪:‬‬ ‫و رئیــس اداره‬ ‫ـن در ایــن مدت‬ ‫خراســان‬ ‫حملونقلجادهای‬ ‫ـان کــرد‪ :‬همچنیـ‬ ‫خـــبر‬ ‫ضــر ‪ 1533‬نفــر‬ ‫معاون‬ ‫ســان جنوبــی بیـ‬ ‫قوچ وحشــی و‬ ‫در حــال حا‬ ‫خرا‬ ‫راهداری و حملونقل‬ ‫ـه تعــداد ‪ ۳‬راس‬ ‫بخشمسافریشاغل‬ ‫اصالح نژاد و پرورش‬ ‫اداره کل‬ ‫ـف و ضبــط الشـ‬ ‫تعداد ‪ ۳‬قطعه‬ ‫کشـ‬ ‫رانندهدر‬ ‫هاب شتر ایستگاه‬ ‫خراسانجنوبی گفت‪:‬‬ ‫راس کل وحشــی و‬ ‫منطقهای‬ ‫تعداد ‪ 667‬دستگاه‬ ‫های مرتعی بجد‬ ‫جادهای‬ ‫الشــه تعداد یک‬ ‫متخلفین زیستمحیطی‬ ‫پروژه کاشــت گونه‬ ‫هســتند و‬ ‫ــته در خراســان‬ ‫شــتر بجد و‬ ‫شکارچیان غیرمجاز و‬ ‫در ســال گذش‬ ‫مســافری شــامل‬ ‫نژاد سرپرســت‬ ‫افزود‪ :‬دستگیری‬ ‫مهدی گرجی‬ ‫گفتنی اســت خانی‬ ‫انــواع ناوگان‬ ‫تیهو از‬ ‫جابجاییمسافر‪،‬‬ ‫گردیده است‪ .‬مستقیم‬ ‫انجــام شــد‪.‬‬ ‫جنوبیمیزان‬ ‫ـتگاه ســواری کرایــه‬ ‫مدیــرکل دفتــر‬ ‫کشف و ضبط‬ ‫حیــن شــروع به‬ ‫ـزی‪ ،‬اکبــری راد‬ ‫‪ 249‬دسـ‬ ‫کاهــش داشــته‬ ‫شــکارچی غیرمجــاز در‬ ‫ســازمان مدیریــت و‬ ‫حــوزه برنامهریـ‬ ‫‪ 38‬درصــد‬ ‫ـتگاه مینیبــوس‬ ‫استانداری او را در‬ ‫تعــداد ‪ ۹‬نفــر‬ ‫میدانــی رئیــس‬ ‫ـاز حیاتوحــش‬ ‫تعــداد ‪ 153‬دسـ‬ ‫امور ســرمایهگذاری‬ ‫گرجــی اظهــار‬ ‫بازدیــد‬ ‫ـام شــکار غیرمجـ‬ ‫برونشــهری و‬ ‫وضعیت پیشــرفت‬ ‫هماهنگی‬ ‫اســت‪.‬مهدی‬ ‫ـوس کار جابجایی‬ ‫ـکار و قبــل از انجـ‬ ‫بالغبر ‪ 1‬میلیون‬ ‫اســتان از اخرین‬ ‫زیســتمحیطی‬ ‫‪ 265‬دســتگاه اتوبـ‬ ‫شـ‬ ‫همراهی کردند‪.‬‬ ‫سال ‪ 1399‬گذشته‪،‬‬ ‫برنامهریزی‬ ‫ـت‪ :‬از متخلفــان‬ ‫بازدیــد میدانــی بــا‬ ‫و تعــداد‬ ‫این بازدید‬ ‫عمومیمسافردر استان‬ ‫داشت‪ :‬در‬ ‫ـوده اســت‪ .‬او گفـ‬ ‫هــا انجــام شــد‪.‬‬ ‫ـکاری گلولهزنی و‬ ‫بـ‬ ‫ـر بــا نــاوگان حملونقل عمومی مسافریناز مبدا‪ 6‬پایانه‬ ‫برخــی پروژه‬ ‫انواع ســالحهای شـ‬ ‫ســازمان و هیئت‬ ‫و ‪ 162‬هــزار نفـ‬ ‫ادامه از متقاضیان‬ ‫اند که نسبت به‬ ‫تعــداد ‪ ۶‬قبضه‬ ‫پورعیســی رئیس‬ ‫غیرمجاز به همراه‬ ‫میرســانند‪.‬او در‬ ‫استان جابجا شده‬ ‫حضور مجید‬ ‫تعداد ‪ ۳‬قبضه سالح‬ ‫اخریــن وضعیــت‬ ‫درصدی را به انجام‬ ‫برونشهری‬ ‫هزینههای سفر‪،‬‬ ‫ساچمه زنی و‬ ‫منظــور بررســی‬ ‫مذکور و انواع مختلف‬ ‫گذشته از کاهش‪38‬‬ ‫بهمنظور کاهش‬ ‫همــراه‪ ،‬به‬ ‫سفر خواست‬ ‫بــا تفاهمنامــه‬ ‫غیرمجاز سالحهای‬ ‫مدت مشابه سال‬ ‫کاهش سفرهای‬ ‫همچنین افــزود‪ :‬از این‬ ‫پروژههــای مرتبــط‬ ‫فشنگهای‬ ‫غیرمجاز حیاتوحش‪،‬‬ ‫الودگی محیطزیست‪،‬‬ ‫پیشــرفت‬ ‫برخوردار بوده اســت‪.‬او‬ ‫ـایل انجام شــکار‬ ‫هزار کاهش‬ ‫دســتورالعملها و‬ ‫ادوات و وسـ‬ ‫ـده بیــش از ‪770‬‬ ‫گلولهزنی و ساچمه‬ ‫همچنیــن رعایــت‬ ‫خـــبر‬ ‫ســافر جابجــا شـ‬ ‫شــکاری‬ ‫هزار شــهری و‬ ‫ـگیری از ازدحــام‬ ‫تعــداد م‬ ‫جابجا شده و ‪392‬‬ ‫فشــنگهای ســالحهای شــکاری‪ ،‬دام و تلههــای‬ ‫بهداشــتی و پیشـ‬ ‫ـدت ‪ ۲‬اثــر شــامل‬ ‫مسافر در داخل استان‬ ‫پروتکلهــای‬ ‫دوربینهــای چشــمی‬ ‫همچنیــن در ایــن مـ‬ ‫ـافری و شــرکتهای‬ ‫‪ 389819‬نفر نیز‬ ‫کشف و ضبطشده‬ ‫زنــی‪،‬‬ ‫‪ ۹۴۸‬اثر افــزود‪:‬‬ ‫پایانههــای مسـ‬ ‫لوت در فهرســت‬ ‫استان خارج و تعداد‬ ‫غیرمجاز حیاتوحش‬ ‫مســافر در‬ ‫فردوس و بیابان‬ ‫داشــت‪ :‬تاکنون‬ ‫دریافــت بلیــت بــا‬ ‫مسافر از‬ ‫انجام شکار‬ ‫محیطزیســت اســتان‬ ‫قنــات بلده‬ ‫این اســتان اظهار‬ ‫ـل‪ ،‬نســبت بــه‬ ‫شــد و ‪ ۲‬پایگاه‬ ‫استان وارده شدهاند‪.‬‬ ‫فهرســت میراث‬ ‫اثار‬ ‫حفاظت‬ ‫جابجایی حملونقـ‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ث‬ ‫وبســایت فروش‬ ‫نیز‬ ‫ـکو‬ ‫یگان‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـه شــریف بیرجنـ‬ ‫ــان جنوبــی در‬ ‫ـراث جهانــی یون‬ ‫اســت‪ .‬فرمانده‬ ‫به‬ ‫شکارچیان غیرمجاز‬ ‫داد‪ :‬بیشــترین سهم‬ ‫قبلی و از طریق‬ ‫بافــت تاریخی‬ ‫در بازدیــد از خانـ‬ ‫از اســتان خراس‬ ‫در هشت میـ‬ ‫اظهار کرد‪ :‬کلیه‬ ‫برنامهریزی‬ ‫ـگاه اســبادها و‬ ‫گرجی ادامه‬ ‫ـتی مونســان‬ ‫که ‪ ۲۱۲‬مورد ان‬ ‫ســتان به نشــانی‬ ‫بــا این بــاور که‬ ‫خراســان جنوبی‬ ‫ـر مربوط به مرکز‬ ‫ملــی شــامل پایـ‬ ‫خارج از مناطق‬ ‫ـگری و صنایعدسـ‬ ‫ـوع تاکیــد کــرد و‬ ‫مســافری ا‬ ‫به ثبت رسیده‬ ‫شــده اســت‪ .‬او‬ ‫‪ 403‬هزار و ‪ 155‬نفـ‬ ‫محیطی مذکور در‬ ‫حســن رمضانــی‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشـ‬ ‫بــر همیــن موضـ‬ ‫جنوبی زمینه ملی‬ ‫ـکیل و راهانــدازی‬ ‫درصد که بلیت شــرکتهای ‪www.payaneha.com‬‬ ‫مســافر بــا‬ ‫متخلفین زیست‬ ‫میــراث‬ ‫ـته بــوده اســت‪.‬‬ ‫ـی و مزیتهــای‬ ‫ســت خراســان‬ ‫ـود در خراســان‬ ‫خوســف تشـ‬ ‫بیرجند)وباسهم‪35‬‬ ‫توابــع شهرســتان‬ ‫و‬ ‫‪ www.payane‬و‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـ‬ ‫گذ‬ ‫ب‬ ‫زی‬ ‫جنو‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫محیط‬ ‫فرهنگی‪،‬‬ ‫مو‬ ‫ـال‬ ‫ـان‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫(شهرستان‬ ‫قابلیتهــای خراسـ‬ ‫مدیریــت حفاظــت‬ ‫و ظرفیتهـ‬ ‫کمترین ‪ha.ir‬‬ ‫ـتای خراشــاد از‬ ‫محوطه تاریخی و‬ ‫نظارت بر عملکرد‬ ‫ساختارهای گردشگری‬ ‫استان‬ ‫در دولت تدبیر‬ ‫حاضــر مناطــق‬ ‫گفــت‪ :‬روسـ‬ ‫از‬ ‫‪ 6‬درصد کاهشو‬ ‫تحــت‬ ‫نمایند‪.‬گرجی افــزود‪:‬‬ ‫افزود‪ ۷۷۷ :‬بنا و‬ ‫نــوان روســتای‬ ‫برای ایجاد چنین‬ ‫ـن دیار اســت کــه‬ ‫ـدهاند و در حــال‬ ‫‪ ۷۵‬اثر طبیعی‪،‬‬ ‫نسبتبهسال گذشته‬ ‫ـال ‪ ۱۳۹۷‬بهع‬ ‫درمیان با اقــدام‬ ‫کــه مناسبی‬ ‫اعزامی بهصورت‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫توســعهای ایـ‬ ‫جنوبــی دستگیرشـ‬ ‫معماری صنعتی‪،‬‬ ‫بیرجنــد نیــز سـ‬ ‫زیست استان خراسان‬ ‫گرفــت بهطوری‬ ‫رانندگان و ناوگان‬ ‫ـافر را شهرســتان‬ ‫خواستار فعالیت بیشتر‬ ‫ســنتی) از ســوی‬ ‫‪ ۲‬اثر میراث‬ ‫موردتوجــه ویــژه قــرار‬ ‫تاریخی در خراسان‬ ‫ـهم جابجایی مسـ‬ ‫حفاظت محیط‬ ‫شــرکتها‪،‬‬ ‫ـی (حولــه بافی‬ ‫ـتان در اســت‪،‬‬ ‫سپهتن در طول سفر‬ ‫جنوبی در حال حاضر‬ ‫که نســبت به‬ ‫تحت مدیریت‬ ‫سـ‬ ‫معنوی و ‪ ۱۳‬شــیء‬ ‫امیــد‬ ‫جهانــی توبافـ‬ ‫مطلوبی برخوردار‬ ‫‪ ۲۱۲‬اثــر ایــن اسـ‬ ‫از طریق سامانه‬ ‫ثبت رسید و در‬ ‫زمینه شد‪ .‬خراسان‬ ‫امنیتی بسیار باال و‬ ‫اکبریه‪ ۸۱ ،‬اثر‬ ‫فــت‪ :‬انچــه در‬ ‫ـت ســال گذشــته‬ ‫‪ 2840‬نفــر و با ســهم ‪ 0/2‬درصد جابجایی سیستمی‬ ‫صنایعدستی به‬ ‫خوبی در این‬ ‫حملونقل جادهای‬ ‫ـده اســت‪ .‬او گ‬ ‫جنوبی از ضریب‬ ‫شامل باغ و عمارت‬ ‫در هشـ‬ ‫شورای جهانی‬ ‫جنوبی از هفت‬ ‫ثبت شد و تحوالت‬ ‫تغییری نداشته و از کل‬ ‫ادارات کل راهداری و‬ ‫گرفت‪ .‬رمضانی‬ ‫جنوبــی ثبتشـ‬ ‫اثر ثبت جهانی‬ ‫بیان کرد‪ :‬خراسان‬ ‫ـت میــراث ملی‬ ‫فهرست میراث ملی‬ ‫استان توسط‬ ‫روستاهای جهانی قرار‬ ‫سال گذشته‬ ‫لوت (مشــترک بین‬ ‫فرهنگی‪ ،‬چهار‬ ‫ســتند‪ .‬مســتقیم‬ ‫امیــد در فهرسـ‬ ‫ـگاه حیاتوحــش‪،‬‬ ‫عمومی مسافری‬ ‫فــردوس‪ ،‬بیابان‬ ‫تاریخی‪ ۲ ،‬ردیف‬ ‫زد‪.‬وزیــر میــراث‬ ‫‪ ۳۰۰‬ســاله حوله‬ ‫دولــت تدبیــر و‬ ‫ه‬ ‫صورتمیپذیرد‪.‬‬ ‫استان با ناوگان‬ ‫شــده‪ ،‬ســه پناهـ‬ ‫قنــات بلده‬ ‫یــن حــوزه رقــم‬ ‫ـت‪ :‬با احیــای هنر‬ ‫اداره کل کشور‬ ‫سیستان و بلوچستان)‬ ‫‪ ۸۲‬بنا و محوطه‬ ‫مسافر‬ ‫منطقــه حفاظت‬ ‫دی ســال ‪ ۹۸‬بــه‬ ‫را در ا‬ ‫منطقه شکارممنوع‬ ‫اظهــار داشـ‬ ‫ونقــل جــادهای‬ ‫ثبتشــده شــامل‬ ‫ـداد کارگاههای‬ ‫جنوبی‪ ،‬کرمان و‬ ‫صنایعدســتی کــه‬ ‫طبیعــی‪ ۵۰ ،‬اثر‬ ‫شکارممنوع مرزی و ‪۶‬‬ ‫اســت‪.‬معاون حمل‬ ‫ایــن روســتا تعـ‬ ‫نــد خراسان‬ ‫خراشاد دارد که‬ ‫گردشــگری و‬ ‫صنعتــی‪ ۶۵ ،‬اثر‬ ‫چهار منطقه‬ ‫بافــی ســنتی در‬ ‫حاضر ‪ 17/3‬درصد‬ ‫ـه در شــهر بیرج‬ ‫حوله بافی (توبافی)‬ ‫شــتغال در ایــن‬ ‫اثــر معمــاری‬ ‫ـارت جهانــی اکبریـ‬ ‫ســت کــه اماری‬ ‫او گفت‪ :‬در حال‬ ‫ـاغل خانگــی و ا‬ ‫یک و روســتای‬ ‫ـت تدبیر و امید‬ ‫شــیء تاریخــی ا‬ ‫بــاغ و عمـ‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫انفــرادی‪ ،‬مشـ‬ ‫جنوبی را مناطق‬ ‫تاریخــی فاخر را‬ ‫یــه بقیه در دولـ‬ ‫معنــوی و ‪۱۳‬‬ ‫برابری داشته است‪.‬‬ ‫پهناور خراســان‬ ‫ـراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫بهغیــراز باغ اکبر‬ ‫وجود چنین اثر‬ ‫مســاحت اســتان‬ ‫رفتــه بــود‪،‬‬ ‫ـت‪ .‬مدیــرکل میـ‬ ‫حوزه افزایش چند‬ ‫گردشــگران داخلی‬ ‫زیســت تشــکیل‬ ‫از‬ ‫قابلتوجــه اسـ‬ ‫ثبت جهانی شدند‪.‬‬ ‫حفاظــت محیط‬ ‫ـب برای جذب‬ ‫خراســان جنوبــی‬ ‫ـی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫فرصت مناسـ‬ ‫حــت مدیریــت‬ ‫و صنایعدســتی‬ ‫کرد کــه از فرصت‬ ‫بوده و استان ما‬ ‫میــراث فرهنگـ‬ ‫ت‬ ‫گردشــگری‬ ‫جهانی ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫ســت و توصیــه‬ ‫مدیــرکل‬ ‫درباره ثبت ملی‬ ‫و خارجــی دان‬ ‫دهد که استاندار‬ ‫خراســان جنوبی‬ ‫استاندارد جهانی نیز امار‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫می‬ ‫خــی موجود در‬ ‫صنایعدســتی‬ ‫خصوص ‪ ۷.۳‬درصد از‬ ‫مکانهــای تاری‬ ‫شود‪ .‬علیاصغر‬ ‫تحت مدیریت‬ ‫در این‬ ‫بوتیک هتل استفاده‬ ‫دارا بودن مناطق‬ ‫ــتری را در زمینه‬ ‫برای ایجاد‬ ‫بیش‬ ‫زیستبهرهمنداست‪.‬‬ ‫حفاظتمحیط‬ ‫نیمه پرلیوان‬ ‫راببینید‬ ‫هزار تننهادهدامی‬ ‫تامین‬ ‫برایدامداراناستان‬ ‫خت تایر توسط‬ ‫پرس پ‬ ‫طراحی و ساخت ماشین برتر کشور شد‬ ‫طرح‬ ‫یرتایر طرح پژوهشی‬ ‫کو‬ ‫ستای خراسان ج‬ ‫برقرسانی به ‪ ۲‬رو‬ ‫‪07‬‬ ‫واکنش تند حمید مطهری مربی پرسپولیس‬ ‫به برخی انتقادهای مغرضانه‬ ‫خراسانجنوبی‬ ‫شرکت گاز‬ ‫شبکهگازرسانی‬ ‫طقمرزیاستان‬ ‫گذاریدرمنا‬ ‫سرمایه گسترشمییابد‬ ‫اردیبهشت‬ ‫سخنگویازادسازی‬ ‫سهام عدالت اعالم کرد‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫قلع و قمع درختان باغ شریعت‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫در مناطقمرزیاستان‬ ‫گسترشمی یابد‬ ‫چهارم ‪ /‬شماره ‪1050‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪03‬‬ ‫واگذاریمدیریتسهام‬ ‫عدالت از تعاونی ها بهمردم‬ ‫بسیاری از فعاالن و نزدیکان او معتقدند که او فعال در حال بررسی شرایط است و اگر از پیروزی خود اطمینان حاصل کند‪ ،‬در لحظات اخر برای حضور در انتخابات‬ ‫سیاست‬ ‫ثبت نام خواهد کرد‬ ‫استاندارخراسانجنوبی‪:‬‬ ‫رویاد دخراسانجنوبی‬ ‫‪02‬‬ ‫وضعیت مبهم حضور علی الریجانی در انتخابات ‪1400‬‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪27‬‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫حمله به تیم‬ ‫مذاکره کننده مثال شلیک‬ ‫به پای خود است‬ ‫برجام پالس‬ ‫نمی خواهیم‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫‪02‬‬ ‫نوبی افتتاح شد‬ ‫جابجاییمسافر‬ ‫رنامهریزی استان از‬ ‫ازمان مدیریت و ب‬ ‫بازدید رئیس س‬ ‫پیشرفت پروژهها‬ ‫‪ 38‬درصدیمیزان‬ ‫کاهش‬ ‫سالگذشته‬ ‫شت سال گذشته‬ ‫اسان جنوبی در ه‬ ‫ثبت ملی ‪ ۲۱۲‬اثر خر‬ ‫طراحی و ساخت‬ ‫ماشین پرس پخت‬ ‫تایرتوسط کویرتایر‬ ‫طرح پژوهشی‬ ‫برتر کشور شد‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪08‬‬ ‫عکس ‪ :‬محمد دشتی‪/‬مهر‬ ‫کمرنگشدن‬ ‫حمایتبیمه ها‬ ‫از بیماران کرونا‬ ‫همنشینییکسالهدانش اموزانومعلمانبا«شاد»؛‬ ‫تحولدر نظاماموزشی‬ ‫اگهی تمدید مناقصه‪1400/2‬‬ ‫موضوع حفاری و کابلکشی فیبر نوری مرکز ثالث تا بازارچه شیخ صالح‬ ‫منطقهکرمانشاه ‪ .1‬مهلت فروش اسناد از تاریخ ‪ 1400/01/31‬لغایت ‪1400/02/11‬‬ ‫‪ .2‬مهلت تحویل پاکات تا تاریخ ‪1400/02/20‬‬ ‫‪ .3‬زمان بازگشایی پاکات روز سه شنبه مورخ ‪ - 1400/02/21‬ساعت ‪ 10‬صبح‬ ‫مخابراتمنطقهکرمانشاه‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫با ما در تماس باشید‪...‬‬ ‫اپلیکیشــن شــاد با رفع برخی مشکالت‬ ‫رونــد مثبتــی را طی کرده اما هنــوز بارگذاری‬ ‫نبــر اســت؛ همیــن‬ ‫و ارســال فایــل در ان زما ‬ ‫مســاله باعث شــد ه دانش اموزان و معلمان‬ ‫از ان گله مند باشند؛ اما برخی هم معتقدند‬ ‫شاد با توجه به حجم باالی کاربر‪ ،‬کار خود‬ ‫را تا حد قابل قبولی انجام داده است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرناپالس‪ ،‬بعــد از همه گیری‬ ‫ویــروس کرونا و تعطیلی مدارس‪ ،‬اپلیکیشــن‬ ‫شــاد در فروردین ‪ ۹۹‬توســط تیم فنی همراه‬ ‫اول برای وزارت اموزش و پرورش پیاده سازی‬ ‫شــد‪ .‬پیش از ان بر استفاده از تلویزیون برای‬ ‫ادامه روند اموزشــی دانش اموزان تاکید شده ‬ ‫فهــای اموزش‬ ‫بــود امــا به دلیــل برخی ضع ‬ ‫تلویزیونــی ماننــد یکطرفــه بــودن ارتبــاط‪،‬‬ ‫اســتفاده از اپلیکیشــن شــاد در اولویــت قــرار‬ ‫گرفــت‪ .‬البتــه اســتفاده از ایــن اپلیکیشــن بــا‬ ‫مشــکالتی همــراه بود کــه با به روزرســانی ها‬ ‫بــرای رفع انها‪ ،‬تالش شــد‪ .‬هدف از طراحی‬ ‫و راه انــدازی اپلیکیشــن شــاد‪ ،‬ایجــاد فضایی‬ ‫لهــا میــان‬ ‫اموزشــی و امــن بــرای تبــادل فای ‬ ‫معلمــان و دانش امــوزان اعــام شــد امــا این‬ ‫روش در ابتــدا برخــی از دانش امــوزان را کــه‬ ‫امکانــات ســخت افزای مناســب یا دسترســی‬ ‫بــه اینترنــت نداشــتند‪ ،‬به ســختی انداخت‪.‬‬ ‫محســن حاجی میرزایی وزیر اموزش وپرورش‬ ‫‪ ۲۲‬فروردین با انتشار پیامی در توئیتر نوشت‪:‬‬ ‫کســالگی شــبکه شــاد بزرگ تریــن‬ ‫«تولــد ی ‬ ‫پیام رســان داخلــی را تبریــک می گویــم و در‬ ‫برابر عظمت کار بزرگ معلمان کشور تعظیم‬ ‫و ادای احترام می کنم که با همت ایشــان به‬ ‫ویــژه در شــبکه شــاد جریان امــوزش متوقف‬ ‫نشد‪ .‬در صدها هزار کانال شبکه شاد تا کنون‪،‬‬ ‫بیــش از ‪ ۳۰‬میلیارد پیــام و ‪ ۱۱‬میلیارد فایل در‬ ‫محیطی امن و ســالم با حضور فعاالنه افراد‬ ‫با هویت های مشــخص مبادله شده اســت‪».‬‬ ‫حاجی میرزایی با توجه به خالءهای اموزش‬ ‫از راه دور بــرای دانــش امــوزان‪ ،‬از همــان‬ ‫هفته های ابتدایی تعطیلی مدارس‪ ،‬از ایجاد‬ ‫یــک شــبکه اجتماعــی دانش اموزی مســتقل‬ ‫برای اموزش مجازی دانش اموزان خبر داد که‬ ‫این وعده تقریبا یک ماه بعد در فروردین ‪۹۹‬‬ ‫با راه اندازی شبکه شاد محقق شد‪.‬‬ ‫دشواری ارسال فایل ها و فیلم ها در‬ ‫شاد‬ ‫مــادر یکــی از دانش امــوزش کالس ســوم‬ ‫ابتدایــی در این رابطه بــه ایرناپالس گفت‪:‬‬ ‫هرچند در ابتدا به تبلت به عنوان وسیله ای‬ ‫بــرای بــازی نــگاه می کردیم اما بعــد از چند‬ ‫مــاه بــه برگــزاری کالس درســی در همــان‬ ‫تبلت‪ ،‬لزوم توجه و تمرکز در اســتفاده از ان‬ ‫پی بردیم‪ .‬مســال ه مهم بــرای والدین‪ ،‬لزوم‬ ‫صــرف زمــان توســط یــک فــرد بالــغ همراه‬ ‫بــا دانش امــوز اســت؛ ان هــم در حالــی کــه‬ ‫بسیاری مجبور به حضور در محل کار هستند‬ ‫و از دیگر اعضای خانواده مانند خاله و عمه‬ ‫برای اموزش کودک‪ ،‬کمک می گیرند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬یکــی از والدین مجبورند‬ ‫بخشــی از رونــد امــوزش را برعهــده بگیرنــد‬ ‫مســن‬ ‫و ایــن مســاله در دانش امــوزان ک ‬ ‫مهم تر اســت‪ .‬البته دشــواری ارســال فایل ها‬ ‫و فیلم هایــی کــه بــه عنــوان تکلیــف بــرای‬ ‫معلــم باید فرســتاده شــود نیز مشــکالت ما‬ ‫را دوچندان کرده اســت‪ .‬گاهی برای ارســال‬ ‫یشــود‪ .‬این‬ ‫یــک فایل زمــان زیادی صرف م ‬ ‫در حالــی اســت کــه از اینترنت یک شــرکت‬ ‫خصوصــی بــا هزینه و ســرعت باال اســتفاده‬ ‫می کنیــم‪ .‬یک ســال از راه اندازی اپلیکیشــن‬ ‫یگــذرد‪ ،‬در ایــن مــدت شــاد دو بــار‬ ‫شــاد م ‬ ‫ب ـه روز رســانی و برخــی از مشــکالت ان رفع‬ ‫شــد‪ ،‬اما هنوز نتوانسته اســت رضایت کامل‬ ‫معلمان و دانش اموزان را کســب کند‪ .‬شاید‬ ‫حجــم بــاالی کاربــر و فایل هایــی کــه در ان‬ ‫جابجا می شود از دالیل برخی مشکالت این‬ ‫نرم افزار باشد‪.‬‬ ‫مهدی بهلولی معلم و کارشــناس اموزش‬ ‫که از اپلیکیشــن شــاد اســتفاده کرده‪ ،‬درباره‬ ‫ایــن تجربــه به خبرنــگار ایرناپــاس توضیح‬ ‫داد‪ :‬به نظرم شــاد نتوانســت نیاز معلم ها و‬ ‫دانش امــوزان را رفــع کنــد‪ .‬از روزی کــه ایــن‬ ‫اپلیکیشن در دسترس معلمان و دانش اموزان‬ ‫قرار گرفت‪ ،‬این مشکل را داشت که سرعت‬ ‫دانلود و اپلود فایل ها در ان پایین است‪.‬‬ ‫براورده کردن ‪ ۷۰‬درصد نیازهای‬ ‫اموزش وپرورش‬ ‫حاجی میرزایی ‪ ۱۹‬فروردین ماه امســال‪،‬‬ ‫یکــی از دســتاوردهای شــبکه شــاد را متصــل‬ ‫کردن شبکه عظیم بزرگترین دستگاه اموزشی‬ ‫کشــور و کاربــران ان به یکدیگر بــرای تداوم‬ ‫امــوزش برشــمرد و گفــت‪ :‬شــبکه شــاد ‪۷۰‬‬ ‫درصــد نیازهای امــوزش و پــرورش را براورده‬ ‫می کنــد‪ .‬بســیار نگــران بودیــم کــه دوری از‬ ‫مدرســه موجــب تــرک تحصیل افراد شــود و‬ ‫به مدیران مدرســه دســتور پیگیری دادیم تا‬ ‫با خانواده ها ارتباط داشت ه باشند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه کار مدرسه فقط اموزشی‬ ‫نیســت و اجتماعی شدن است‪ ،‬گفت‪ :‬یک‬ ‫اقــدام دیگــر‪ ،‬بررســی وضعیــت جســمانی‬ ‫بچه هــا بــود کــه انجــام و تــوده بدنــی ‪۱۳‬‬ ‫میلیون و ‪ ۱۳‬هزار دانش اموز ارزیابی شد که‬ ‫‪ ۳۰‬درصــد چاق بوده یا اضافه وزن داشــتند‬ ‫یــا خیلــی الغــر بودنــد که بــرای بهبــود انان‬ ‫هدف گذاری شد‪.‬‬ ‫استفاده از شاد‪ ،‬تجربه اول بود‬ ‫به گفته بهلولی‪ ،‬اجباری شدن حضور در‬ ‫اپلیکیشن شاد یکی از مشکالت دانش اموزان‬ ‫و معلمــان اســت‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬بــه عنــوان‬ ‫معلــم و پــدری کــه کــودک کالس اول دارد‪،‬‬ ‫شــاهدم کــه فرزنــدم مجبــور بــه اســتفاده از‬ ‫این اپلیکیشــن شــد‪ .‬این در حالی اســت که‬ ‫هــر فایلــی بخواهنــد بفرســتند بایــد از دیگر‬ ‫اپلیکیشن ها استفاده کنند‪.‬‬ ‫بــه هــر حــال اســتفاده از شــاد‪ ،‬تجربــه‬ ‫اول در کشــور بــود‪ .‬می تــوان اینگونــه گفت‬ ‫کــه امــوزش و پرورش با طراحــی و راه اندازی‬ ‫اپلیکیشــن شــاد‪ ،‬تا حدی تالش کرد مشکل‬ ‫امــوزش غیرحضوری را حــل کند‪ .‬اما بهلولی‬ ‫معتقد است‪ :‬اگر معلمان را ازاد می گذاشتند‬ ‫تا افراد عالقه مند از این اپلیکیشــن استفاده‬ ‫کنند‪ ،‬بهتر بود‪ .‬هرچند عمال برخی مانند من‬ ‫به عنوان معلم در اپلیکیشن واتس اپ درس‬ ‫می دهم‪ .‬واتس اپ فقط زمانی که اینترنت‬ ‫قطــع اســت‪ ،‬از دســترس خــارج می شــود‪.‬‬ ‫ایــن اپلیکیشــن ســرعت باالتــری نســبت به‬ ‫شــاد دارد‪ .‬ابتــدای همه گیری ویــروس کرونا‬ ‫تعداد زیادی از معلمان از اپلیکیشن تلگرام‬ ‫اســتفاده کردند‪ ،‬زیرا مزایای بیشتری نسبت‬ ‫به واتس اپ دارد؛ اما فیلتر بودن ان معلمان‬ ‫را مجبــور بــه اســتفاده از واتــس اپ کــرد‪.‬‬ ‫بــه گفته ایــن کارشــناس امــوزش‪ ،‬در تلگرام‬ ‫معلــم می توانــد فایل هــای زمــان دار بــرای‬ ‫دانش اموزان بفرستد‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬بــرای مثــال بــرای یــک کالس‪،‬‬ ‫چهــار یا پنج ســری ســوال طراحــی می کنم‪.‬‬ ‫در تلگــرام می توانــم فایــل ســواالت را از روز‬ ‫قبــل برای دانش امــوزان به صــورت زمان دار‬ ‫بفرســتم و تنظیم کنم که راس ســاعت ‪ ۶‬به‬ ‫دست دانش اموزان برسد‪.‬‬ ‫کمبود گوشی هوشمند به روز‬ ‫امیــر و ســتاره دانش امــوزان کالس دوم‬ ‫راهنمایــی و چهارم دبســتان هســتند‪ .‬پیش‬ ‫از همه گیــری‪ ،‬ان هــا یــک تبلــت بــه صورت‬ ‫مشترک داشتند‪ .‬هرچند گاهی میان استفاده‬ ‫از ان اختالف نظرهایــی میــان این دو اتفاق‬ ‫می افتاد‪ ،‬اما می توانســتند با هم بسازند‪ .‬از‬ ‫زمانی که مجبور به خانه نشــینی و اســتفاده‬ ‫از تبلت برای شــرکت در کالس درس شدند‪،‬‬ ‫مشکالت چند برابر شد‪.‬‬ ‫مادر این دو کودک به خبرنگار ایرناپالس‬ ‫گفــت‪ :‬گاهــی کالس هــا هم زمان اســت‪ ،‬به‬ ‫همیــن دلیل دخترم از گوشــی هوشــمند من‬ ‫استفاده می کند‪ ،‬اما گوشی من به روز نیست‬ ‫و نمی توان در ان چند برنامه اجرا کرد‪ .‬برای‬ ‫استفاده از اپلیکیشن شاد مجبور شدم یکی از‬ ‫برنامه های گوشی ام را پاک کنم‪.‬‬ ‫مــادر ایــن دو کــودک بــا اینکــه پیــش‬ ‫از همه گیــری هــر روز در یــک دفتــر تجــاری‬ ‫مشغول به کار بود‪ ،‬بعد از همه گیری مجبور‬ ‫به خانه نشینی و انجام برخی خدمات شده‬ ‫است‪ .‬زیرا باید صبح ها به دو فرزندش برای‬ ‫شرکت در کالس ها کمک کند‪.‬‬ ‫شبکه شاد و ایجاد تحول در نظام‬ ‫اموزشی‬ ‫رئیس جمهــوری اوایــل اســفندماه ســال‬ ‫گذشــته در جلســه ســتاد ملــی مقابلــه بــا‬ ‫کرونــا بــا قدردانی از تالش خســتگی ناپذیر‪،‬‬ ‫شــبانه روزی و فداکارانــه مدافعــان ســامت‬ ‫و کادر اموزشــی و پرورشــی کشــور گفــت‪:‬‬ ‫اگــر در بخــش دانش امــوزی و دانشــجویی‬ ‫زیرســاخت های فضای مجازی و پهنای باند‬ ‫تامین نمی شــد‪ ،‬نمی توانســتیم اموزش را با‬ ‫این کیفیت در شرایط کرونا ارائه دهیم‪.‬‬ ‫روحانــی بــا اشــاره بــه شــبکه امــوزش‬ ‫دانش اموزی (شاد) به عنوان بزرگترین شبکه‬ ‫اموزشــی کشــور تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫‪ ۱۷‬میلیون معلم و دانش اموز از طریق شبکه‬ ‫شاد فعالیت می کنند‪ .‬اگر این سامانه با این‬ ‫عظمــت در کشــور برنامه ریــزی و راه انــدازی‬ ‫نشد ه بود‪ ،‬االن مشخص نبود بر سر اموزش‬ ‫کشــور چه می امد‪ .‬از طریق سامانه شاد ‪۱۷‬‬ ‫میلیون دانش اموز و معلم با یکدیگر ارتباط‬ ‫اموزشــی برقــرار کرده انــد و در ان امــوزش‬ ‫می بینند‪ .‬شبکه شاد تحولی در نظام اموزشی‬ ‫کشور بوده و باید جدی گرفته شود‪.‬‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫بین‬ ‫خبر‬ ‫ایران به دنبال انتقام گیری‬ ‫از عربستان نیست‬ ‫یک تحلیلگر مسائل سیاست خارجی با بیان اینکه‬ ‫عربســتان درصدد اصالح سیاست های منطقه ای خود‬ ‫است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ایران به دنبال انتقام گیری و شکست‬ ‫عربســتان ســعودی نیســت‪ .‬ایرانی که ســابقه اشتی با‬ ‫صــدام را دارد‪ ،‬بــا ســعودی هــم از درب دوســتی وارد‬ ‫می شود‪ .‬امیر موسوی در گفت وگو با ایرنا‪ ،‬درباره اخبار‬ ‫منتشرشــده در برخی رسانه های غربی مبنی بر مذاکره‬ ‫میان ایران و عربستان سعودی در بغداد گفت‪ :‬شواهد‬ ‫مختلفی این احتمال را ایجاد می کند که خبر منتشرشده‬ ‫مبنــی بر دیدار نمایندگان تهــران و ریاض صحت دارد و‬ ‫دو طرف در بغداد با یکدیگر دیدار کرده اند‪ .‬او با تاکید‬ ‫بر اینکه وضعیت عربســتان سعودی در شرایط کنونی‬ ‫اصــا خــوب نیســت‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬ســعودی ها همه‬ ‫تخم مرغ هایشان را در سبد دونالد ترامپ و جراد کوشنر‬ ‫گذاشــتند و صدهــا میلیــون دالر هزینه کردنــد تا امریکا‬ ‫علیه ایران اقدامی انجام دهد اما پس از ســاقط کردن‬ ‫پهپاد امریکایی و حمله موشکی به پایگاه عین االسد‪،‬‬ ‫بزدلی ترامپ برای ســعودی ها و اماراتی ها ثابت شــد‪.‬‬ ‫این کارشناس مسائل منطقه با بیان اینکه شرایط یمن‬ ‫بســیار پیچیده شــده اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ســعودی ها‬ ‫هرروز بیشــتر در باتالق فرو می روند‪ .‬ارتش یمن مارب‬ ‫را کامال محاصره کرده و درحالی که ائتالف سعودی دو‬ ‫ماه این منطقه را تحت بمباران شدید هوایی قرار داده‪،‬‬ ‫اما نتوانســته منجر به شکســت محاصره مارب شــود‪.‬‬ ‫ائتالف ســعودی همزمان ‪ ۱۵‬هزار سرباز اجیرشده را به‬ ‫سمتاستانتعزیمن گسیلساختهتاجبههماربسبک‬ ‫شود اما تاکنون هیچ موفقیتی به دست نیاورده است‪.‬‬ ‫موسوی با بیان اینکه انصار اهلل به صورت روزانه اهداف‬ ‫راهبردی مختلفی را در عربستان مورد هدف موشکی و‬ ‫پهپادیقرار دادهاست‪،‬خاطرنشان کرد‪:‬اینحمالتدر‬ ‫حالی انجام می شود که قبال این حمالت هر دو‪ ،‬سه ماه‬ ‫یک بار بود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬تکاپوی امریکا برای بازگشت‬ ‫به برجام و لغو تحریم ها موجب شده سعودی ها خود‬ ‫را تنها ببینند‪ .‬مجموع این مسائل موجب شده تا ریاض‬ ‫در شرایط خوبی نباشد‪ .‬او با اشاره به سفر چندی پیش‬ ‫وزیر خارجه عربستان سعودی به قطر ابراز داشت‪ :‬وزیر‬ ‫امور خارجه عربســتان ســعودی چندی قبــل به دوحه‬ ‫یهــا داد‪ .‬به نظر می رســد این‬ ‫رفــت و پیامــی بــه قطر ‬ ‫پیــام برای ایــران بوده و در گفت وگوی اخیر امیر قطر و‬ ‫حشــده باشد‪ .‬این تحلیلگر‬ ‫رئیس جمهور این پیام مطر ‬ ‫مسائلسیاستخارجیبابیاناینکهمصطفیالکاظمی‬ ‫نیز چند هفته قبل به ریاض و ابوظبی رفت‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫این ســفرها در حالی بود که وزیر امور خارجه و مشــاور‬ ‫امنیت ملی نخست وزیر عراق قبل و بعد از انجام این‬ ‫ســفرها به تهــران امده بودند‪ .‬اظهارت ســفیر ایــران در‬ ‫بغداد درباره حمایت ها و تالش های عراق برای بهبود‬ ‫روابط ایران با کشورهای منطقه هم بسیار مهم است‪.‬‬ ‫موسوییاداور شد‪:‬سعودی هافکرمی کنندامریکایی ها‬ ‫ا نهــا را تنها گذاشــته اند و ریاض دیگر حامی نــدارد‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر می بینند که عزم ایاالت متحده برای خروج‬ ‫از منطقهجدیاستوایرانی هاهمامریکایی هاراحتی‬ ‫به هتل مذاکرات در وین را ه نداده اند که این ها نشانه‬ ‫شهــای ابوظبی‬ ‫اقتــدار ایــران اســت‪ .‬او با اشــاره به تال ‬ ‫بــرای کاهــش تنش با تهران بیان کرد‪ :‬رونــدی که امروز‬ ‫سعودی ها شروع کرده اند‪ ،‬سال قبل از سوی اماراتی ها‬ ‫کلید خورده بود‪ .‬ان ها اگر صداقت داشته باشند و همین‬ ‫مسیر را ادامه دهند‪ ،‬من فکر می کنم موفق شوند و ایران‬ ‫هم دستعربستانسعودیراخواهد گرفت‪.‬‬ ‫پیشرفت مهمی‬ ‫در مذاکرات احیای برجام‬ ‫حاصل شده است‬ ‫مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به‬ ‫این کهپیشرفتمهمیدرروندمذاکراتوینبرایاحیای‬ ‫توافق هسته ای انجام شده است‪ ،‬گفت که دیپلماسی‬ ‫بهترین راه بازگرداندن امریکا به برجام و اجرایی شدن‬ ‫کامل ان است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬جوزپ بورل‪ ،‬مســئول سیاســت‬ ‫خارجیاتحادیهاروپادرصفحهتوییترشدربارهمذاکرات‬ ‫احیای توافق هسته ای در وین نوشت‪ :‬پیشرفت مهمی‬ ‫ظرف هفته گذشــته در وین برای بازگرداندن برجام به‬ ‫مسیرخودانجام شدهاست‪ .‬کار اسانینیستاماتمامی‬ ‫هیئت هاسختفعالیت کرده اندومصممبهپیدا کردن‬ ‫راهکارهاییبرایانهستند‪.‬بورلادامهداد‪:‬دیپلماسی‬ ‫بهتریــن راه روبه جلــو بــرای اطمینان یافتن از بازگشــت‬ ‫امریــکا بــه برجام و اجرایی شــدن کامــل و موثر توافق‬ ‫اســت‪ .‬الزم اســت تمامــی طرف ها انعطــاف به خرج‬ ‫دهند‪ .‬این دیپلمات ارشد اروپایی در اخر افزود‪ :‬جلسه‬ ‫کمیســیون مشــترک برجــام هفته بعــدی دوبــاره برگزار‬ ‫یشــود‪ .‬به عنوان هماهنگ کننده کمیســیون مشترک‬ ‫م ‬ ‫برجام‪ ،‬اماده چند برابر کردن فعالیتمان با تمام شرکای‬ ‫برجاموامریکابه صورتجداگانههستیم‪.‬‬ ‫جایگزینواقع بینانه ای‬ ‫برای برجام وجود ندارد‬ ‫نماینــده روســیه در ویــن احیــای برجــام را بــرای‬ ‫حل وفصلمسئلهبرنامههسته ایایران‪،‬گریزناپذیرتلقی‬ ‫کرد‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬میخائیل اولیانوف نماینده روسیه‬ ‫در سازمان های بین المللی در وین در صفحه توییترش‬ ‫درباره مواضع مخالف در برابر احیای توافق هســته ای‬ ‫نوشــت‪ :‬برخــی بــا احیــای برجــام (توافــق هســته ای)‬ ‫مخالفند؛ اما ایا یک جایگزین واقع بینانه وجود دارد؟‬ ‫نه‪.‬سیاستفشار حداکثری کامالشکستخوردوفقط‬ ‫منجر به تسریع برنامه هســته ای ایران تا حدی فراتر از‬ ‫شاخص های سال‪ ۲۰۱۵‬شد‪ .‬این واقعیت دارد‪ .‬ایا کسی‬ ‫می خواهد که این جریان ادامه پیدا کند؟‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫پنجشنبه ‪ 02‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1051‬‬ ‫بودن یا نبودن‬ ‫وضعیت مبهم حضور علی الریجانی در انتخابات ‪1400‬‬ ‫برجامپالسنمی خواهیم‬ ‫در شــبکه اجتماعــی کالب هــاوس اتاقــی‬ ‫تشکیل شده که فعاالن سیاسی در ان در خصوص‬ ‫وضعیت علی الریجانی در استانه انتخابات ‪۱۴۰۰‬‬ ‫صحبتمی کنند‪ .‬گفتگوهادر ایناتاقاز ساعت‪۲۲‬‬ ‫شروع شدهاست‪.‬بهروز نعمتی‪،‬محمدعلیوکیلی‪،‬‬ ‫مسعود بهنود‪ ،‬محمدعلی ابطحی‪ ،‬صادق خرازی‬ ‫ازجمله افراد حاضر در این بحث هستند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد ‪ ،۲۴‬علــی الریجانی رئیس‬ ‫سابق مجلس شــورای اسالمی تاکنون برای حضور‬ ‫یــا عــدم حضــور در انتخابــات ریاســت جمهــوری‬ ‫اعالم موضع نکرده اســت‪ ،‬ولی بسیاری از فعاالن‬ ‫و نزدیکان او معتقدند که او فعال در حال بررســی‬ ‫شرایط است و اگر از پیروزی خود اطمینان حاصل‬ ‫کنــد‪ ،‬در لحظــات اخــر بــرای حضــور در انتخابــات‬ ‫ثبت نامخواهد کرد‪.‬‬ ‫حشــده از‬ ‫در ادامــه بــه بخشــی از ســخنان مطر ‬ ‫سوی فعاالن سیاسی در این اتاق اشاره می کنیم‪:‬‬ ‫علی الریجانی کاندیدای بالقوه انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری است‬ ‫بهروز نعمتیدر پاسخبهاینسوال کهالریجانی‬ ‫می ایــد یــا نه گفت‪ :‬علــی الریجانی چــه بخواهد‬ ‫چــه نخواهد کاندیــدای بالقوه انتخابات ریاســت‬ ‫جمهوری اســت‪ .‬شرایط متفاوت اســت و از ان سو‬ ‫هنوز مشخصنیست کهافرادیهمچونقالیبافیا‬ ‫رئیسی ورود کنند یا نه و هفته اینده تکلیف بسیاری‬ ‫از بزرگانمشخصمی شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬باالخره برخی از واقعیت ها را باید‬ ‫دید‪ .‬بسیاری از دوستان بهتر است به مسائل قبل از‬ ‫سال‪۹۲‬همنگاهیبیندازند‪.‬برخی گفتندالریجانی‬ ‫البی من قهاری است‪ .‬ولی من میدانم که هیچ گاه‬ ‫مثال با رئیس فراکســیون رقیب یک روز در میان به‬ ‫استخر نمی رفت که بتواند رای بگیرد‪ .‬واقعیت این‬ ‫استنمی توانبه سادگیاز کنار الریجانیعبور کرد‪.‬‬ ‫نــه اصولگرایــان و نــه اصالح طلبــان‪ .‬فکر نمی کنم‬ ‫معتدلین هر دو جناح به سادگی از کنار او عبور کنند‬ ‫و به‬ ‫علی الریجانی خود را خرج دعوا های‬ ‫سیاسی نمی کند‬ ‫محمدعلــی اهنگــران فعــال سیاســی نیــز در‬ ‫پاســخ به این ســوال گفت‪ :‬علی الریجانی یکی از‬ ‫باهوش ترین سیاســتمداران ایران اســت و ‪ ۱۲‬ســال‬ ‫رئیــس مجلس بــودن او حاکــی از این اســت که او‬ ‫قدرت تعامل بسیار زیادی دارد‪ .‬او اکنون کاندیدای‬ ‫بالقوه انتخابات ریاست جمهوری است و از قدرت‬ ‫زیــادی هــم برخوردار اســت‪ .‬الریجانی به واســطه‬ ‫ارتباطــی کــه در ایــن ســال ها بــا نماینــدگان دارد‬ ‫می تواند حمایت ان ها را در شهرستان ها در صورت‬ ‫حضور در انتخابات داشته باشد‪ .‬او تاکنون خود را‬ ‫خرج دعوا های سیاسی نکرده است تا به وقتش به‬ ‫انتخاباتورود کند‪.‬‬ ‫نقش الریجانی در قرارداد ‪ ۲۵‬ساله ایران و‬ ‫چین باید مشخص شود‬ ‫محمدعلی وکیلی عضو هیئت رئیســه مجلس‬ ‫دهم در واکنش به امدن یا نیامدن علی الریجانی‬ ‫گفت‪ :‬حضور الریجانی در انتخابات از هوش بسیار‬ ‫باال وخوباواست‪،‬اماتاکنونخودراعرضهنکرده‬ ‫است‪ .‬او نیازی به تبلیغات برای ریاست جمهوری‬ ‫ندارد‪ ،‬زیرا در این ‪ ۴۰‬ســال از اشــکال مختلف و در‬ ‫سمت هایمختلفبررویانتنبودهاستوطبیعتا‬ ‫عرضــه زودهنــگام اورده ای برای او نــدارد‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬الریجانی از معدود شخصیت های ملی کشور‬ ‫است که می تواند کشور را به خوبی اداره کند‪ ،‬همه‬ ‫این امور از ریاستش بر مجلس کامال مشخص بود؛‬ ‫اما او برای امدن چند پاشــنه اشــیل دارد که یکی از‬ ‫ان ها ســند ‪ ۲۵‬ســاله همکاری با چین اســت که در‬ ‫افکار عمومی مشــخص نیست که به عنوان خادم‬ ‫یشــود یا خائن! او باید نقش خود را در‬ ‫معرفی م ‬ ‫این سند تشریح کند‪ .‬پاشنه اشیل بعدی حمایت او‬ ‫از دولــت روحانی اســت و با همــه این اوضاع باید‬ ‫ببینیم در دقیقه‪ ۹۰‬در انتخابات حضور پیدا می کند‬ ‫یا نه‪ .‬او فعال در حال بررسی شرایط است‪.‬‬ ‫علی الریجانی اکنون به صورت خزنده‬ ‫حرکت می کند‬ ‫جلیل محبی فعال سیاسی در پاسخ به سوال‬ ‫امــدن یا نیامدن علی الریجانی گفت‪ :‬او فرصتی‬ ‫بــرای عرض انــدام ندارد و به نظرم بعد از ابراهیم‬ ‫رئیســی می توانــد مهم ترین کاندیــدای انتخابات‬ ‫باشد‪ .‬با توجه به اینکه اصالح طلبان نتیجه محور‬ ‫هستند و با توجه به اینکه ممکن است کاندیدای‬ ‫ا نهــا محمدرضــا عــارف باشــد و ماننــد ســال ‪۹۲‬‬ ‫کــه در بدنــه اصالح طلبان تعداد زیــادی حامی او‬ ‫بودنــد‪ ،‬در بدنه اصالحات نیز بســیاری از احزاب‬ ‫از او حمایــت می کننــد‪ .‬او در ســپاه هــم حامیانی‬ ‫دارد‪ .‬از همیــن رو اکنون حرفی نمی زند که بداند‬ ‫یشــود و از همیــن رو به صورت خزنده‬ ‫تخریــب م ‬ ‫خبر‬ ‫حرکــت می کنــد‪ .‬او از جزئیات منتشرنشــده ســند‬ ‫همکاری با چین هم کمال استفاده را می کند و اگر‬ ‫رئیسی ورود نکند دوقطبی الریجانی و چند گزینه‬ ‫اصولگرایان شــکل می گیرد و احتمال دارد به دور‬ ‫دوم هم کشیده شود‪.‬‬ ‫الریجانی به انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬ورود نمی کند‬ ‫محمدعلی ابطحی فعال سیاسی اصالح طلب‬ ‫در پاسخ به این سوال که الریجانی می اید یا نه؟‬ ‫گفت‪ :‬علی الریجانی دوست دارد که در انتخابات‬ ‫حضور پیدا کند و بدنه اجتماعی هم دارد‪ ،‬اما به‬ ‫انتخابات ورود نمی کند‪ .‬من در شرایط فعلی و با‬ ‫توجه به گزینه های موجود‪ ،‬یکی از کاندیدا های‬ ‫مناســب را الریجانــی می دانــم‪ ،‬امــا معتقــدم او‬ ‫بســیار فرد باهوشــی اســت و در انتخابات حضور‬ ‫پیــدا نمی کنــد و اساســا او از انتخابــات همیــن‬ ‫یشــود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬او‬ ‫صحبت هایی است که م ‬ ‫به چند دلیل در انتخابات حاضر نمی شود‪ :‬افرادی‬ ‫کــه رای نمی دهنــد امــدن یــا نیامــدن الریجانــی‬ ‫برایشان اهمیتی ندارد‪ .‬در بین اصولگرایان اصیل‬ ‫ســنتی علی الریجانی را به ســایر گزینه ها ترجیح‬ ‫فشــده اســت و‬ ‫می دهنــد‪ ،‬امــا قدرتشــان تضعی ‬ ‫در اصالح طلبــان نیز با تمام اتفاقاتی کــه رخ داده‬ ‫اســت‪ ،‬الریجانی اولویتشان نیســت‪ .‬با توجه به‬ ‫تجربه حمایت از روحانی فکر نمی کنم به سمت‬ ‫حمایــت از یک فرد غیر اصالح طلــب بروند و زیر‬ ‫علم او سینه بزنند‪ .‬این ادم بسیار باهوش است و‬ ‫دلیلی برای امدن خود نمی بیند‪.‬‬ ‫جبهه اصالحات فعال تصمیمی برای حمایت‬ ‫از الریجانی ندارد!‬ ‫فــرج کمیجانــی عضو جبهه اصالحــات ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫در پاســخ بــه ایــن ســوال که الریجانــی می اید یا‬ ‫نه گفت‪ :‬الریجانی فرد بسیار تاثیرگذار و خاص‬ ‫اســت و فکر می کنم با تیزبینی که دارد اکنون در‬ ‫حال رصد کردن شــرایط اســت‪ .‬اگــر اصولگرایان‬ ‫با رئیســی به جمع بنــدی برســند و اصالح طلبان‬ ‫بــا ظریــف به توافق برســند که به نظر می رســد‬ ‫روی حضور او در حال به توافق رسیدن هستند‪،‬‬ ‫بعید اســت علی الریجانی ورود کند‪ .‬در جریان‬ ‫اصالحــات افــرادی کــه حداقــل دوم ســوم رای‬ ‫جبهــه اصالحــات را بیاورند به عنــوان کاندیدای‬ ‫یشــوند‪ .‬اگر‬ ‫اختصاصــی اصالح طلبان معرفی م ‬ ‫ظریف در میان گزینه های ما نباشد ممکن است‬ ‫برخــی به ســمت الریجانــی برونــد‪ .‬الریجانی از‬ ‫طیــف اعتــدال و توســعه و جریــان ناطــق نوری‬ ‫حامیانــی دارد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬اکنــون در شــرایط‬ ‫حاضــر در جبهه اصالحــات ایران الریجانی فعال‬ ‫جایی ندارد‪ ،‬ما اصالح طلبان اگر کاندیداهایمان‬ ‫تائید شوند قطعا از کاندیدای خودمان حمایت‬ ‫می کنیم و اگر کاندیدایمان تائید نشــوند ممکن‬ ‫اســت ب هصــورت حزبــی و فــردی از الریجانــی‬ ‫حمایــت کنیــم و در لحظــات اخــر چرخشــی به‬ ‫سمت الریجانی داشته باشند‪.‬‬ ‫الریجانی در حال اماده سازی ستاد های‬ ‫انتخاباتی خود است‬ ‫وحیدایمانیفعالسیاسینیزدراین باره گفت‪:‬‬ ‫پیش از ماه رمضان شاهد اعالم حضور الریجانی در‬ ‫انتخابات خواهیم بود و حتی جلسه بهروز نعمتی‬ ‫که قرار است‪ ۶‬صبح باشد نیز در راستای برنامه های‬ ‫انتخاباتی الریجانی اســت‪ .‬او کمپین و ســتاد های‬ ‫انتخاباتی خود را به راه انداخته است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بقایی و مشایی‬ ‫مورد عفو قرار نگرفته اند‬ ‫حمله به تیم مذاکره کننده مثال‬ ‫شلیک به پای خود است‬ ‫یک منبع اگاه در قوه قضائیه در گفتگو خبرنگار ایلنا با اشاره به انتشار اخبار و شایعاتی در مورد‬ ‫عفو حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هیچ عفوی در مورد این دو محکوم قضایی‬ ‫صــورت نگرفتــه اســت‪.‬او تاکید کرد‪ :‬برابر مقررات و طبق قانون بــه این افراد مدتی پیش مرخصی‬ ‫داده شده است که با توجه به گواهی معتبر پزشکی و شرایط جسمانی بقایی و مشایی‪ ،‬مرخصی‬ ‫ان ها به دلیل ادامه داشتن روند درمان تمدیدشده است‪.‬‬ ‫معــاون اول رئیس جمهــوری در واکنــش بــه افزا یــش حمله هــای سیا ســی علیــه تیــم‬ ‫مذاکر ه کننــده و وز یــر ا مــور خار جــه‪ ،‬تاکید کــرد‪ :‬حمله به تیــم مذاکر ه کننــده و دکتر ظریف‬ ‫در شــرایطی کــه در حــال مذاکرا تــی تــا این حد حســاس هســتیم‪ ،‬مثــال شــلیک به پا ی خود‬ ‫ا ســت‪ .‬رقا بــت انتخابا تــی بــه هــر قیمتی سیا ســت نیســت‪ .‬بــه ‪‎‬مصا لــح ملی ایران فکــر کنید‬ ‫و صبور با شــید‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور در جلســه‬ ‫بدانند وگرنه بازهم در کلیات‬ ‫هیئــت دولــت بــا اشــاره بــه‬ ‫گرفتــار می شــویم‪ .‬باید دقیق‬ ‫مذاکرات بــرای احیای برجام‬ ‫و بــا ادرس بگوینــد تحریم ها‬ ‫گفــت‪ :‬بعضی هــا فیلــم هــم‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫چگونــه برداشــته م ‬ ‫درســت کردنــد کــه مــال‬ ‫او افــزود‪ :‬در یک قدم هایــی‬ ‫حسن روحانی‬ ‫ســال های گذشته است‪ .‬روی‬ ‫این هــا را جــدی دیدیــم و در‬ ‫دستشــان بادکــرده و پخــش‬ ‫قدم هایــی دوپهلــو حــرف‬ ‫می کننــد این ها همان تفکرات قدیم هســتند زدنــد‪ .‬گام هایــی کــه تــا امــروز برداشــتیم‪،‬‬ ‫و عیبــی ندارد بــرای اینکه ماهیت خودشــان گام هــای صحیــح‪ ،‬درســت و در چارچــوب‬ ‫را افشــا می کننــد‪ .‬بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬حســن سیاســت هایی بــوده که مقــام معظم رهبری‬ ‫روحانــی اظهــار کــرد‪ :‬امــروز همــه می داننــد مشــخص کرده اســت‪ .‬این کار کامال درســت‬ ‫را هحــل بــرای معضل برنامه هســته ای ایران‪ ،‬انجام گرفتــه و مــا درســت پیــش می رویــم‪.‬‬ ‫اجــرای توافــق هســته ای اســت و بــرای همه گام هــای دیگــری هــم مانــده که بایــد انجام‬ ‫روشــن اســت؛ برای پنــج بعالوه یــک‪ ،‬اروپا‪ ،‬دهیم‪ .‬رئیس دولت تدبیر و امید خاطرنشان‬ ‫منطقه و برای همه روشــن اســت و باید این کــرد‪ :‬در ایــن بخــش دو کار هــم بــه عهــده‬ ‫توافــق به خوبــی اجــرا شــود‪ .‬او اضافــه کرد‪ :‬ماســت؛ یکــی اینکــه بعدازاینکــه تحریــم‬ ‫مــا اجــرای عیــن ســند برجــام را می خواهیم‪ ،‬برداشــته شــد مــا می خواهیــم راســتی ازمایی‬ ‫نــه یک کلمــه زیاد و نه یک کلمه کم‪ .‬دنبال کنیم و بگوییم تحریم برداشته شد یعنی بله‬ ‫زیاده خواهی نیستیم‪ .‬البته طلب هایی داریم را ما باید بگوییم و ما از بانک مرکزی‪ ،‬نفت‬ ‫و بعدا مطرح می کنیم‪ .‬در این ‪ ۴‬سال صدها و بقیه وزارتخانه ها می پرسیم که ایا برداشته‬ ‫میلیارد دالر به ما خســارت واردشــده ان ســر شــد و همــه می گویند بله‪ .‬او اضافــه کرد‪ :‬ما‬ ‫جــای خــود هســت‪ .‬االن عیــن برجــام بایــد دیــروز دربــاره راســتی ازمایــی مفصــل بحــث‬ ‫پیــاده شــود نــه کــم و نــه زیــاد برجــام پالس کردیم که چگونه می خواهیم راســتی ازمایی‬ ‫نمی خواهیــم‪ .‬رئیــس دولــت تدبیــر و امیــد کنیــم و چقــدر زمــان می بــرد‪ ،‬راســتی ازمایی‬ ‫بــا تشــریح ســه مرحلــه در ایــن زمینــه گفت‪ :‬هــم خیلــی پیچیــده نیســت‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫ایــن کار ‪ ۳‬پلــه دارد‪ ،‬مرحلــه اول مربــوط به گام ســوم را اقــدام ایران عنوان کــرد و افزود‪:‬‬ ‫رفــع تحریم اســت که به عهده امریکاســت‪ .‬بایــد برنامــه هســته ای مــا کامــا منطبــق بــا‬ ‫دیگــران هــم باید کمــک کنند و وظیفه شــان برجــام باشــد و عینــا ایــن کار را خواهیــم کرد‬ ‫هســتند‪ ،‬امــا اصــل امریکاســت‪ .‬مشــکل را و یــک میلی متــر هــم زیــاده نمی خواهیــم‪.‬‬ ‫ا ‬ ‫نهــا ایجــاد کردنــد و باید کلیــه تحریم ها را همــه عین برجــام خواهــد بــود‪ .‬انبارداریم و‬ ‫بردارنــد‪ .‬رئیس جمهــوری ادامه داد‪ :‬شــرایط تولیــدات خود را در انبــار می گذاریم اگر الزم‬ ‫برجام در ســال ‪ ۲۰۱۵‬چه بود‪ .‬همان شرایط باشــد شیر گاز را می بندیم و کاری ندارد‪ .‬این‬ ‫اقتصــادی که پیش بینی شــده بود و در برجام کار بســیار ســاده ای اســت که در زمــان کوتاه‬ ‫تعهــد کــرده بودنــد بایــد بــه ان برگردنــد و قابل انجام اســت و در برجام کامال مشخص‬ ‫هرگونــه تحریــم بهانه هــای دیگر بــا تگ ها و اســت‪ .‬روحانــی گفــت‪ :‬بنابرایــن گام اول را‬ ‫برچس ـب های جدیــد ان هــا را هــم بایــد کنار امریکایی هــا برای رفع تحریــم باید بردارند‪.‬‬ ‫بگذارنــد و مــا به یــک اقتصاد ســالم متعادل گام دوم راستی ازمایی است و در زمان کوتاه‬ ‫قابل قبول برگردیم ان ها هم برگردند و ببینند می توانیم راســتی ازمایی را اعالم کنیم و گام‬ ‫فعالیت هسته ای در چهارچوب برجام انجام سوم بازگشت در زمینه هسته ای به کل توافق‬ ‫دقیقا اجرا‬ ‫می دهیــم‪ .‬روحانی افــزود‪ :‬ان ها علی الظاهر هسته ای و برجام است که ما ان را ً‬ ‫در ایــن مرحلــه جــدی هســتند و می گویند ما می کنیــم‪ .‬رئیس جمهوری ابراز امیدواری کرد‪:‬‬ ‫تحری ‬ ‫مهــا را برمی داریم امــا تحریم هایی که در قدم هــای بعدی هم در همه اعضای ‪۵+۱‬‬ ‫می گوینــد برمی داریــم‪ ،‬بــرای عناویــن کافــی باید صداقت‪ ،‬جدیت و حل ســریع مسئله را‬ ‫نیســت و اینکــه بگوینــد در بخــش نفــت و کامــا حــس کنیــم و تــا زمانی کــه ان را حس‬ ‫تحریــم و پتروشــیمی‪ .‬تمــام تحریم هایی که کنیــم توافــق را ادامــه می دهیــم‪ .‬البتــه نه در‬ ‫شــماره دارد و معلــوم اســت بایــد روی کاغذ زمان طوالنی بلکه باید در زمان کوتاهی این‬ ‫بیاورند و این ها برداشته شود‪ .‬همه دنیا هم را تمام کنیم و به نتیجه برسیم‪.‬‬ ‫برگزاری کنکور سراسریبستگیبهشرایط‬ ‫شیوع کرونا دارد‬ ‫عضــو کمیســیون امــوزش‬ ‫اگر شــرایط کرونایی مثل االن‬ ‫و تحقیقــات مجلــس شــورای‬ ‫باشــد خــود مســئوالن و ســتاد‬ ‫اســامی گفت‪ :‬برگزاری کنکور‬ ‫کرونــا تصمیــم الزم را خواهند‬ ‫سراسری در موعد مقرر بستگی‬ ‫گرفــت‪ .‬او دربــاره برگــزاری‬ ‫بــه شــرایط ان زمــان و کنتــرل‬ ‫امتحانــات نهایــی بیــان کــرد‪:‬‬ ‫محمدمهدی‬ ‫کرونــا دارد‪ ،‬پــس بایــد تــا ان‬ ‫ایــن موضوع مقــداری متفاوت‬ ‫زاهدی‬ ‫موقع صبر کــرد‪ .‬محمدمهدی‬ ‫اســت چــون درنهایــت بعــد‬ ‫زاهــدی در گفت وگــو بــا ایســنا‪ ،‬در واکنــش بــه از حــذف کنکــور مالک بــرای پذیرش دانشــجو‬ ‫درخواســت عــده ای جهــت تعویــق برگــزاری نمرات امتحانات نهایی اســت‪ ،‬باید مسئوالن‬ ‫کنکــور با توجــه به ورود به پیک چهــارم کرونا اموزش وپــرورش به گونه ای پروتکل ها را رعایت‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬مــا از شــرایط دو مــاه اینــده خبــر کنند که امتحانات حضوری باشد‪ ،‬چون نتایج‬ ‫نداریــم کــه اوضــاع کرونا چــه می شــود و موج این امتحانات معیار ورود به دانشــگاه اســت‪.‬‬ ‫چهارم چه طور عمل می کند؟ این بســتگی به او اضافه کرد‪ :‬فعال اموزش وپرورش این توان را‬ ‫همراهــی دولــت و سیاســت گذاری ها دارد‪ .‬اگر ندارد که امتحانات نهایی را به صورت مجازی‬ ‫بتــوان به شــرایط قبل از عید برگشــت برگزاری برگــزار کنــد مگــر این کــه ظرف یــک مــاه اینده‬ ‫کنکور مشــکلی ایجاد نمی کند‪ .‬بــا این اوصاف سیستم خاصی را در شاد طراحی کند‪ ،‬اما در غیر‬ ‫م ‬ ‫یتــوان بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و این صورت برگزاری امتحانات نهایی به صورت‬ ‫برنامه ریزی های دقیق تر کنکور را برگزار کرد اما حضوریاجتناب ناپذیراست‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫حرف های وزیر جوان بوی کاندیداتوری می دهد‬ ‫محمدجــواد اذری جهرمــی‪ ،‬وزیــر ارتباطــات در برنام ـه ای‬ ‫کالب هاوســی گفتــه اســت؛ می تــوان بــه «هــر ایرانــی ماهانــه‬ ‫یک میلیــون تومــان یارانــه داد»؛ بــه شــرطی کــه بعــد از لغــو‬ ‫تحریم هــا‪ ،‬بهــره وری را بهبــود بخشــید و همچنیــن یارانه هــای‬ ‫پنهــان را اصــاح کرد‪.‬بــه گزارش خبــر انالین‪ ،‬محمــد مهاجری‬ ‫فعــال رســانه ای اصولگــرا در واکنــش بــه ایــن اظهــارات وزیــر‬ ‫ارتباطــات در توئیتی نوشــته اســت؛ «وزیر ارتباطــات گفته بعد‬ ‫از لغــو تحریم هــا می تــوان یک میلیــون تومــان یارانــه به مردم‬ ‫داد‪ .‬درســتش این اســت که با لغو تحریم و اصالح یارانه های‬ ‫پنهــان‪ ،‬اقتصــاد همچنــان بهبــود می یابــد که درامد هــر ایرانی‬ ‫در مــاه حداقــل یک میلیــون تومــان‪ ،‬بیشــتر می شــود‪ .‬ضمنــا‬ ‫حرف هــای اذری جهرمی بوی کاندیداتوری می دهد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عجله ای برای برجام نداریم‬ ‫یــک فعــال سیاســی گفت‪ :‬نظر رئیــس دولت در مــورد برجام‬ ‫ایــن بــود که مذاکرات بیش از ‪ ۷۰‬درصد پیشــرفت داشــته اســت‬ ‫و تــا اینجــا بــا نگاه ســازنده ‪ ،‬پیشــرفت صــورت گرفتــه و فرصت‬ ‫باقی مانده تالشمان بر این است که برجام را به نتیجه برسانیم‪،‬‬ ‫البته ما عجله ای نداریم اما فرصت سوزی هم نخواهیم کرد و اگر‬ ‫بنا باشد که این کار صورت گیرد ما ادامه نمی دهیم‪ .‬رمضانعلی‬ ‫ســبحانی فر‪ ،‬فعــال سیاســی‪ ،‬در خصــوص دیــدار رئیس جمهور با‬ ‫برخی از فعالین سیاســی که هرســاله در ماه مبارک رمضان برگزار‬ ‫یشــود‪ ،‬گفت‪ :‬شــب گذشــته دیدار خوبی بین فعالین سیاســی‬ ‫م ‬ ‫و احــزاب بــا رئیس جمهــور صورت گرفــت و درباره مســائل روز و‬ ‫انتخابــات بحث شــد و افــراد نقطه نظرات خودشــان را در مورد‬ ‫انتخابــات اینــده بیان کردند‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬این فعال سیاســی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬دربــاره برجــام کــه یــک دســتاورد بــزرگ بــرای دولت‬ ‫یازدهــم و دوازدهــم اســت هم بحث شــد‪ .‬نظر رئیــس دولت در‬ ‫مــورد برجــام ایــن بود که مذاکــرات بیش از ‪ ۷۰‬درصد پیشــرفت‬ ‫داشــته اســت و تا اینجا با نگاه ســازنده ‪ ،‬پیشرفت صورت گرفته‬ ‫و فرصــت باقی مانــده تالشــمان بــر ایــن اســت کــه برجــام را بــه‬ ‫نتیجــه برســانیم‪ ،‬البته ما عجله ای نداریم اما فرصت ســوزی هم‬ ‫نخواهیــم کــرد و ا گــر بنا باشــد که ایــن کار صورت گیــرد ما ادامه‬ ‫نمی دهیــم‪ .‬او افــزود‪ :‬همچنیــن بحثی درباره لزوم اطالع رســانی‬ ‫تهــای دولــت دربــاره کارهای زیرســاختی که‬ ‫در خصــوص فعالی ‬ ‫صورت گرفته اســت مطرح شــد چراکه اقدامات بســیار خوبی در‬ ‫صنایع زیرساختی‪ ،‬انرژی و محصوالت کشاورزی انجام شده است‬ ‫و همچنیــن رئیس جمهــور نویــد داد که خط لوله هــزار کیلومتری‬ ‫دریــای عمــان ب ـه زودی افتتاح خواهد شــد و ازاین پس می توانیم‬ ‫از دریــای عمــان هم نفت صادر کنیم و در اینده نزدیک صادرات‬ ‫ما افزایش خواهد یافت‪ .‬این نماینده ســابق مجلس ادامه داد‪:‬‬ ‫اعضــای حاضــر در جلســه تاکیــد داشــتند کــه بــه معیشــت مردم‬ ‫بســیار توجــه شــود؛ رئیس جمهــور تاکیــد کردنــد ا گــر می خواهیم‬ ‫کشور به طور مناسبی اداره شود باید بر پایه اعتدال و تعامل گام‬ ‫برداریم چراکه کارها با افراطی گری و تندروی پیش نمی رود؛ البته‬ ‫تعامل با دنیا به معنی تعامل سازنده است و با تمام کشورهای‬ ‫دنیا باید تعامل داشته باشیم‪.‬‬ ‫ســبحانی فــر ادامــه داد‪ :‬در خصــوص اداره کشــور نیــز‬ ‫رئیس جمهور تاکیدشان بر این بود که در انتخابات احزاب باشند‪،‬‬ ‫زیرا در کشور ما احزاب در فصل انتخاب فعال می شود و بعدازان‬ ‫کنار می روند؛ درصورتی که بعد از انتخابات ان ها باید بتوانند در‬ ‫میــدان باشــند چراکه می توانند بخشــی از مــوارد نظارتی را پیش‬ ‫ببرند‪.‬‬ ‫اقتدار کشور درگرو میزان مشارکت مردم در‬ ‫انتخابات‪ ۱۴۰۰‬است‬ ‫رئیــس کمیســیون حقوقــی‬ ‫شــاهد ایــن مهــم باشــند بایــد‬ ‫و قضایی مجلــس در خصوص‬ ‫حضور قدرتمندانه و پر شــوری‬ ‫مشــارکت مــردم در انتخابــات‬ ‫در انتخابــات رقم بزنیم که اگر‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬گفــت‪ :‬اقتــدار و عــزت‬ ‫غیرازاین باشــد دشــمن مــا را با‬ ‫کشور هم درگرو میزان مشارکت‬ ‫چشــم تحقیــر نــگاه می کنــد و‬ ‫موسیغضنفر‬ ‫مردم در انتخابات است‪ ،‬هرکه‬ ‫احساس می کند میان ما تفرقه‬ ‫ابادی‬ ‫بخواهد در این کشور تاثیرگذار‬ ‫ایجادشــده اســت‪ ،‬درواقــع‬ ‫باشــد و در خصوص مســائل اظهارنظر کند ابتدا فرصتــی بــرای خــود می بیند کــه به فکــر ایجاد‬ ‫بایــد انتخابــی شایســته برای تعیین سرنوشــت نابسامانی در امنیت و اقتصاد ما باشد و ان هایی‬ ‫خود داشته باشد‪ .‬موسی غضنفر ابادی با اشاره کهبراینابودیاینملتو کشور دندان تیز کردند‬ ‫به لزوم مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو قوی تر به میدان وارد می شوند‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬مقام معظم رهبری به درستی در خصوص‬ ‫رئیس کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس‬ ‫اهمیتمشارکتحداکثریدرانتخاباتتاکیدات عنوان کرد‪ :‬درست است گله کردن از مشکالت‬ ‫ارزشــمندی داشتند و فرموده بودند که در حوزه جــای خــود را دارد ولــی اقتــدار و امنیــت کشــور‬ ‫اقتدار کشــور‪ ،‬مشــارکت حداکثری در انتخابات جایگاه مهم دیگری دارد‪ ،‬این مهم یعنی اقتدار‬ ‫جایــگاه مهم تری نســبت بــه مســائل دفاعی و و عزت کشــور هم درگرو میزان مشــارکت مردم‬ ‫تسلیحاتیدارد‪.‬به گزارشایسنا‪،‬اوافزود‪:‬دشمن در انتخابات است‪ ،‬هرکه بخواهد در این کشور‬ ‫نمی خواهد شاهد عزت و اقتدار ما باشد‪ ،‬ما اگر تاثیرگذارباشدودرخصوصمسائلاظهارنظر کند‬ ‫می خواهیم مقتدر باشــیم و جایگاه ارزشــمندی ابتدابایدانتخابیشایستهبرایتعیینسرنوشت‬ ‫در جهــان بــرای خود ایجاد کنیم تــا دیگران هم خودداشتهباشد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫کاهششدید کیفیتنهاده هایدامی‬ ‫رئیسانجمنصنایعخوراک‬ ‫نهــا‬ ‫بانــک مرکــزی هنــوز ارز ای ‬ ‫دام‪ ،‬طیــور و ابزیــان از کیفیــت‬ ‫را تامیــن نکــرده و متاســفانه با‬ ‫پاییــن نهاد ههــای دامی انتقاد‬ ‫مشکلمواجهیم‪.‬رئیسانجمن‬ ‫و بیــان کرد‪ :‬کیفیت نهاده های‬ ‫صنایــع خــوراک دام‪ ،‬طیــور و‬ ‫دامیبه شدت کاهشپیدا کرده‬ ‫ابزیان یاداور شد‪ :‬بانک مرکزی‬ ‫مجید موافق‬ ‫قدیری‬ ‫و اســتانداردهای الزم را نــدارد‬ ‫از اول اســفند تاکنــون ارزی را‬ ‫و از مجلــس شــورای اســامی‬ ‫تامیــن نکــرده اما ادعــا می کند‬ ‫درخواستمی کنیم کهبهاینقضیهنیزورود کند‪ .‬که ارز دو ماه ابتدای ســال را در اســفند پرداخت‬ ‫به گزارشایسنا‪،‬دکترمجیدموافققدیری‪،‬رئیس کــرده و ایــن بســیار خطرنــاک اســت و امنیــت‬ ‫انجمــن صنایــع خــوراک دام‪ ،‬طیــور و ابزیــان در غذایی مردم را به خطر میندازد‪ .‬موافق قدیری‬ ‫مورد موانع پیش روی تولید و عرضه نهاده های تصریــح کرد‪ :‬ما تا زمانی کــه مرغ و محصوالت‬ ‫دامــی گفــت‪ :‬مشــکالتی که مــا در نابســامانی پروتئینی را یک محصول سیاسی بدانیم که با ان‬ ‫قطعا‬ ‫نهاده های دامی در سال گذشته تجربه کردیم به محبوبیتبخریمان همازجیبتولیدکننده ً‬ ‫اذعان فعاالن حوزه تولید محصوالت پروتئینی به جایینمی رسیم‪.‬ویبابیاناینکهعدمتعیین‬ ‫تهــا باعث متضــرر شــدن تعداد‬ ‫طیور در تاریخ چهل پنجاه ســال اخیر بی سابقه به موقــع قیم ‬ ‫یشــود‬ ‫بوده اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬نمونه این نابسامانی ها زیــادی از تولیدکنندگان و کاهش تولید م ‬ ‫تخصیــص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی بــه نهاده ها بود که افزود‪ :‬متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی تا به این‬ ‫متاســفانه در نهایت با ارز ‪ ۲۶‬هزار تومانی و ‪ ۳۰‬لحظه قیمــت ارزی و داخلی نهاده های دامی را‬ ‫هزار تومانی به دست تولیدکنندگان رسید و این اصالح نکرده و به همین دلیل هم واردکنندگان‬ ‫اوج ناکارامدی و سوء مدیریت در بدنه دولت را نهاد ههــای دامی قیمت ها را در ســامانه بازارگاه‬ ‫نشانمی دهد‪.‬رئیسانجمنصنایعخوراکدام‪ ،‬ارائهنمی کنند‪.‬رئیسانجمنصنایعخوراکدام‪،‬‬ ‫طیور و ابزیان مشکالت این حوزه را در دو بخش طیور و ابزیان از عملکرد ستاد تنظیم بازار در سه‬ ‫داخلی و خارجی بررسی کرد و گفت‪ :‬بخشی از چهار سال اخیر انتقاد کرد و گفت‪ :‬اگر قرار باشد‬ ‫مشــکالت خارجی مربوط به کرونا و تحریم ها این همه ستاد و نهاد و کارگروه داشته باشیم و در‬ ‫و انتقــال ارز و فــروش نفــت بود کــه ارتباطی به نهایتهممردموتولیدکنندهوحتیخوددولت‬ ‫تولیدکنندگان و وزارت جهاد نداشت اما بخشی ناراضی باشند چه فایده ای دارد و چه دلیلی دارد‬ ‫از مشکالتهم‬ ‫مستقیمابهموضوعاتمدیریتی کــه این همه بودجه صرف این نهاد کنیم؟! وی‬ ‫ً‬ ‫وزارت جهــاد و صمــت و حتــی بانــک مرکــزی عملکرد دولت و وزارت جهاد کشاورزی در حوزه‬ ‫برم ‬ ‫یگــردد‪ .‬موافق قدیــری در مصاحبه با رادیو تامین نهاده های دامی برای کارخانجات خوراک‬ ‫ های‬ ‫ه‬ ‫نهاد‬ ‫مناسب‬ ‫توزیع‬ ‫شبکه‬ ‫نبود‬ ‫از‬ ‫ وگو‪،‬‬ ‫ت‬ ‫گف‬ ‫دام و طیور را بسیار ضعیف ارزیابی کرد و گفت‪:‬‬ ‫دامــی در کشــور انتقــاد و اظهــار کــرد‪ :‬بــا وجــود دولت می خواهد کاری کند که فعاالن اقتصادی‬ ‫راه انــدازی ســامانه بــازارگاه توســط وزارت جهاد را روبــروی مــردم قــرار دهــد کما اینکــه االن هم‬ ‫کشاورزی‪ ،‬اما این سامانه هنوز کارایی الزم را پیدا متهماصلی گرانیمرغ‪،‬مرغدار شدهدرصورتی که‬ ‫نکرده است‪ .‬وی از وجود‪ ۱‬میلیون و‪ ۲۰۰‬هزار تن دولــت تصمیــم اشــتباه خــود را تقصیــر فعــاالن‬ ‫نهاده دامی دپو شــده در بنادر خبر داد و گفت‪ :‬اقتصادیانداختهاست‪.‬‬ ‫اولیندوز واکسنخصوصی‬ ‫بهچه کسانیمی رسد؟‬ ‫عضــو هیئت رئیســه اتــاق‬ ‫از وضعیت محصــول خریداری‬ ‫بازرگانی تهران می گوید بخش‬ ‫شــده اطمینــان حاصــل کننــد‪.‬‬ ‫خصوصیواتاقبازرگانیاز ابتدا‬ ‫یهــای‬ ‫در تمــام دنیــا‪ ،‬کمپان ‬ ‫وظیفه خود می دانســته که در‬ ‫بررسی کننده ای وجود دارند که‬ ‫مدیریت کرونا کنار دولت باشد‬ ‫با بستن قراردادهایی مشخص‬ ‫ناصر ریاحی‬ ‫و واردات واکســن نیز بخشی از‬ ‫بــه نظــارت در ایــن رابطــه‬ ‫همینفراینداست‪.‬ناصرریاحی‬ ‫می پردازنــد‪ .‬صحــت وجــود‬ ‫در گفت وگــو بــا ایســنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شــرکت های محصول‪ ،‬کیفیت‪ ،‬سالمت‪ ،‬شرایط نگهداری و‬ ‫دارویی بخش خصوصی از ابتدای شیوع ویروس جابجایی تمام مســائلی اســت که بررسی شده‬ ‫کرونا‪ ،‬تمام تالش خود را کردند تا با به کار بستن و در صورت تائید گام بعدی برداشــته می شود‪.‬‬ ‫تهــای جدی که‬ ‫تمامظرفیت هاوتوانایی هاییخودبخشیاز بار ریاحــی با اشــاره بــه محدودی ‬ ‫سنگین این بیماری را کم کنند که خوشبختانه در در ظرفیــت تولید و عرضه واکســن وجــود دارد‪،‬‬ ‫حوزه های مختلف این کمک ها به کار امدند‪ .‬در گفت‪ :‬امروز کمبود واکسن در سراسر جهان امری‬ ‫رابطه با واکسن نیز این بحث مطرح بوده و امروز مشهوداستوبسیاریاز کشورهادسترسی کافی‬ ‫بهنتایجیابتداییرسیدهاست‪.‬ویبابیاناینکه به واکســن ندارند‪ .‬این در رابطه با ما نیز صدق‬ ‫از ابتدای به نتیجه رسیدن واکسن های خارجی‪ ،‬می کنــد و ازای ـن رو پیگیــری واردات کاری دشــوار‬ ‫چند شرکت بخش خصوصی پیشنهاداتی برای است اما خوشبختانه بخش خصوصی توانست‬ ‫واردات واکســن مطــرح کرده بودنــد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بااستفادهاز ظرفیت هایموجود‪،‬تمامموجودی‬ ‫خوشــبختانه بــا مجــوزی کــه از ابتــدای امســال ممکــن و قابــل خرید تولیدکننده ها کــه در حال‬ ‫از ســوی دولــت صــادر شــد‪ ،‬بخــش خصوصــی حاضر شش میلیون دوز بود را خریداری کند‪ .‬وی‬ ‫توانست با جدیت بیشتری کار را دنبال کند که درباره واکس ـن هایی که قرار اســت به ایران وارد‬ ‫نتیجــه ابتدایــی ان عقــد قــرارداد بــرای واردات شــوند نیز بیان کرد‪ :‬بر اســاس قراردادهای بسته‬ ‫شــش میلیون دوز واکسن است‪ .‬رئیس اتحادیه شــده‪ ،‬سه میلیون دوز از اسپوتینک روسیه و سه‬ ‫واردکننــدگان دارو دربــاره روند نهایی شــدن این میلیون دوز استرازنکا دانشگاه اکسفورد و تولید‬ ‫قراردادهــا توضیــح داد‪ :‬اعطــای مجــوز بــه ســه شــده در بزرگ ترین شــرکت واکسن سازی جهان‬ ‫شــرکت واردکننــده هفتــه قبــل از ســوی وزارت در هند خواهد بود‪ .‬به این ترتیب شــش میلیون‬ ‫بهداشت نهایی شــد‪ .‬در میان ان ها‪ ،‬دو شرکت دوز واکسن به ایران از این طریق وارد می شود‪.‬‬ ‫نماینده رسمی این واکسن سازها در ایران هستند رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در پاسخ به این‬ ‫و از ابتدا هم پیشنهاداتی داده بودند که با مجوز ســوال که ایا زمان وارد شــدن این واکس ـن ها به‬ ‫اخیر کارشــان سرعت گرفت‪ .‬البته در هفته های کشور مشخص است؟ نیز اظهار کرد‪ :‬کوتاه شدن‬ ‫گذشــته بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درخواست دریافت مجوز زمان هم برای ما و هم برای شــرکت تولیدکننده‬ ‫برای واردات واکســن ارائه شــده بود که فعال با مدنظر قرار دارد‪ .‬ما برای ســرعت دادن به روند‬ ‫ایــن ســه شــرکت موافقت شــده اســت‪ .‬ریاحی واکسیناســیون و شــرکت های تولید کننــده برای‬ ‫دربــاره فراینــد اجرایــی موردنیــاز بــرای واردات عرضه محصول خود‪ .‬در واقع ما باید پول خرید‬ ‫واکســن از ســوی بخش خصوصی اظهار کرد‪ :‬در ایــن واکس ـن ها را پرداخــت کنیم تا امــکان وارد‬ ‫حوزه ای مانند واکســن کرونا‪ ،‬خرید واکسن چه شدن ان ها به کشور فراهم شود‪ .‬این را نیز باید‬ ‫از تولیدکننده و فروشــنده عمده واکسن و چه از لحاظ کنیم که اگر در مدت معین پول پرداختی‬ ‫شرکت هایی که به دلیل سرمایه گذاری در فرایند ایــران کامــل نشــود‪ ،‬شــرکت های تولیــد کننده‪،‬‬ ‫تولید واکسن‪ ،‬امروز سهمیه ای را در اختیار دارند این واکس ـن ها را به کشــورهای دیگری خواهند‬ ‫بایــد بــا مجــوز وزارت بهداشــت کشــور مقصــد فروخــت‪ .‬ریاحــی بــا بیــان اینکه تمهید مــا رزرو‬ ‫انجام شــود؛ یعنی در کشــور ما‪ ،‬ســازمان غذا و کردن اعتباری این واکس ـن ها بود‪ ،‬توضیــح داد‪:‬‬ ‫دارو بــه نمایندگــی از وزارت بهداشــت‪ ،‬مجوزی بــرای انکه خطر محدودیت برای رســاندن پول‬ ‫صادر می کند که یک شــرکت بتواند با اســتفاده در مرحله نخست کاهش یابد‪ ،‬ما تالش کردیم‬ ‫از ان نســبت بــه خرید واکســن اقدام کنــد‪ .‬وی بخشی از پول واکسن ها را به شکل اعتبار اسنادی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در این مجوز سازمان غذا و دارو قید نهایی کنیم کــه در این زمینه بانک های داخلی‬ ‫می کند که با واردات واکسن از سوی شرکت مورد به ما کمک کردند و همچنان نیز در حال کمک‬ ‫بحث موافق است و در فرایند واردات‪ ،‬تحویل‪ ،‬هســتند تا با رزرو شدن رســمی ان ها‪ ،‬واکسن ها‬ ‫جابجایی‪،‬توزیعوتلقیحواکسننظارتیاحتی امکان رســیدن به ایران داشــته باشند‪ .‬ازاین رو با‬ ‫مشارکت خواهد داشت‪ .‬بعد از این نامه است طیشدناینمراحلانشااهللنخستینمحموله‬ ‫یشــود‪ .‬وی در‬ ‫که مذاکره برای واردات واکسن اغاز می شود‪ .‬سه در اینده نزدیک به کشــور وارد م ‬ ‫شرکت ایرانی این مرحله را پشت سر گذاشتند و تشــریح دشــواری های واردات واکســن به کشور‬ ‫در جریان مذاکرات خود‪ ،‬واردات شــش میلیون تصریح کرد‪ :‬این موضوع نه برای ما که برای تمام‬ ‫دوز رافعالبهنتیجهرساندند‪.‬عضوهیئت رئیسه جهان وجود دارد‪ .‬واکسن ها باید در دمای پایین‬ ‫اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه مرحله بعدی نگهداری شوند و شرایط جابجایی و توزیع ان ها‬ ‫مذاکره‪،‬سنجششرایطدقیقمحصولخریداری نیز خاص اســت‪ .‬ازاین رو نمی توان ناگهان تمام‬ ‫شده است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬شرکت هایی که مجوز ظرفیــت خریداری شــده را جابجا کــرد و باید در‬ ‫واردات گرفته اند باید پیش از نهایی کردن خرید ابتدا ظرفیت های الزم را به بررسی گذاشت‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 02‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1051‬‬ ‫سخنگوی ازادسازی سهام عدالت اعالم کرد‬ ‫واگذاری مدیریت سهام عدالت از تعاونی ها به مردم‬ ‫ســخنگوی ازادســازی ســهام عدالــت گفــت با‬ ‫اشــاره به اینکه در جیان ازادســازی سهام عدالت‪،‬‬ ‫شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی بــه لحــاظ‬ ‫ســرمایه ای و ســهامداری تجدید ســاختار شــدند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بدیــن معنا که به جــای تعاونی ها‪ ،‬مردم‬ ‫اســتان ها کــه مشــمول ســهام عدالــت بودنــد‬ ‫سهامدارانشرکت هاشدند‪.‬‬ ‫حسین فهیمی در گفت وگو با ایرنا به مراحل‬ ‫مختلف شــرایط ازادســازی ســهام عدالت اشــاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬سهام عدالت تا حدودی تحت تاثیر‬ ‫نوسانات بازار سرمایه در سال ‪ ۹۹‬قرار گرفت‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل اهمیت‪ ،‬ابعاد و بزرگی ان کمتر دیده‬ ‫شــد اما ایــن موضوع باید مدنظر باشــد که طرح‬ ‫ازادسازی سهام عدالت‪ ،‬طرح تاریخی و ملی بازار‬ ‫سرمایه بود که اجرا شد‪.‬‬ ‫فهیمــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬معادل پنــج برابر‬ ‫انچه که در ‪ ۵۰‬سال گذشته سهامدار وارد بورس‬ ‫شده بود به موجب این طرح و بعد از ازادسازی‬ ‫ســهام عدالت‪ ،‬سهامدار وارد این بازار شد و این‬ ‫افــراد قــادر بــه بهره منــدی از حقوق ســهامداری‬ ‫خود شدند‪.‬‬ ‫وی بــه برگــزاری انتخابــات هیــات مدیــره‬ ‫شــرکت های ســرمایه گذاری ســهام عدالت اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬در ششمین مرحله از ازادسازی سهام‬ ‫عدالت به مرحله برگزاری انتخابات هیات مدیره‬ ‫شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت رسیدیم‪.‬‬ ‫فهیمی خاطرنشان کرد‪ :‬فرمان ازادسازی سهام‬ ‫عدالــت توســط رهبر معظــم انقــاب در تاریخ ‪۹‬‬ ‫اردیبهش ـت ماه ســال ‪ ۹۹‬صادر و ابالغیه ان برای‬ ‫اجرا در اختیار مسئوالن بازار سرمایه قرار گرفت‪.‬‬ ‫سخنگوی ازادسازی سهام عدالت افزود‪ :‬طرح‬ ‫ازادســازی ســهام عدالت‪ ،‬طرح بزرگی بود و برای‬ ‫انکه بتوانیم در این طرح امکان بهره برداری مردم‬ ‫را از حقوق خود فراهم کنیم نیازمند ســاماندهی‬ ‫جهادیبودیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نخستین گام ازادسازی سهام‬ ‫عدالت در کمتر از یک ماه و در تاریخ ‪ ۱۰‬خردادماه‬ ‫‪ ۹۹‬عملیاتی شد‪ ،‬گفت‪ :‬در این مرحله افرادی که‬ ‫روش مستقیم سهامداری را انتخاب کرده بودند و‬ ‫تعداد ان ها به حدود ‪ ۱۹‬میلیون نفر می رســید در‬ ‫‪ ۳۶‬شرکت بورسی سهامدار شدند‪.‬‬ ‫عدالت قادر به فروش ‪ ۳۰‬درصد از سهام خود در‬ ‫بازار بودند‪.‬‬ ‫ســخنگوی ازادســازی ســهام عدالت به فراهم‬ ‫کــردن امــکان فــروش ‪ ۱۹‬میلیون نفر ســهامدار که‬ ‫روش مســتقیم مدیریــت را انتخــاب کــرده بودند‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ســامانه های بــورس جهــت‬ ‫فروش ســهام به روش تجمیع ســفارش راه اندازی‬ ‫شــد که این روش برای نخســتین بار در بورس به‬ ‫کار گرفته شد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬پیاده کردن این سامانه کار بزرگی‬ ‫بود که به مرحله عملیاتی رسید؛ بنابراین مرحله‬ ‫اول و دوم سهام عدالت از این طریق پیاده سازی‬ ‫و اجرا شد‪.‬‬ ‫فهیمــی اظهار داشــت‪ :‬مرحله نخســت بدین‬ ‫صورت بود که ثبت ان ها در سامانه بورسی انجام‬ ‫شــد و ســهامداران در مرحله دوم ازادســازی سهام‬ ‫تعیین تکلیف سهامداران غیرمستقیم‬ ‫فروش ‪ ۳۰‬درصد از سهام شرکت ها در‬ ‫سامانه های بورسی‬ ‫سهام عدالت‬ ‫فهیمی به دیگر مرحله ازادسازی سهام عدالت‬ ‫اشاره و اظهار داشت‪ :‬در مرحله سوم به ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫سهامدار که روش غیرمستقیم مدیریت را انتخاب‬ ‫کرده بودند‪ ،‬رسیدیم‪.‬‬ ‫ســخنگوی ازادســازی ســهام عدالــت‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬در این مرحله‪ ،‬شــرکت های‬ ‫ســرمایه گذاری اســتانی بــه لحــاظ ســرمایه ای‬ ‫و ســهامداری تجدیــد ســاختار شــدند‪ ،‬بدیــن‬ ‫معنــا که بــه جــای تعاونی ها‪ ،‬مردم اســتان ها‬ ‫که مشــمول ســهام عدالــت بودند ســهامداران‬ ‫شــرکت ها شــدند و ســاختار ســهامداری و‬ ‫سرمایه ای افراد در این مرحله تغییر کرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه براســاس اقدامات‬ ‫انجــام شــده ســرمایه های جدیــد ثبــت شــد‪،‬‬ ‫یهــا بــه ســهامداران تخصیــص و در‬ ‫دارای ‬ ‫ســامانه های بورسی ثبت شــدند‪ ،‬افزود‪ :‬افراد‬ ‫زیــادی جویــای وضعیــت ســهام خــود در بــازار‬ ‫بودنــد کــه در نهایــت بــا وجــود تالش هــای‬ ‫صــورت گرفتــه مــردم می تواننــد از طریــق یک‬ ‫درگاه بــه نــام ‪ sahamedalat.ir‬از اخریــن‬ ‫وضعیت و قیمت سهام خود مطلع می شدند‪.‬‬ ‫فهیمی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در مرحله چهارم‬ ‫به مرحله پذیرش و امکان معامله شرکت های‬ ‫ســرمایه گذاری اســتانی رســیدیم و نمــاد‬ ‫شرکت هایی که از استاندارهای الزم برخوردار‬ ‫بودنــد بازگشــایی و امــکان فــروش بــرای ایــن‬ ‫شرکت ها به جز پنج شرکت فراهم شد‪.‬‬ ‫ســخنگوی ازادســازی ســهام عدالت افــزود‪ :‬تا‬ ‫پایــان اذرماه ســال ‪ ،۹۹‬چهار مرحله از ازادســازی‬ ‫ســهام عدالــت انجــام شــد و بــه مرحلــه اجرایی‬ ‫رسیدند و با موفقیت همراه شدند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ماجرای عدم ترخیص ‪ ۹۰‬تن مرغ وارداتی چه بود؟‬ ‫مدیرکل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان‬ ‫دامپزشکی علت عدم ارائه مجوز دامپزشکی برای‬ ‫ترخیص ‪ ۹۰‬تن مرغ را تشریح کرد‪ .‬به گزارش ایسنا‬ ‫براســاس اظهارات مســئوالن گمرک ایران روزهای‬ ‫گذشــته ‪ ۹۰‬تــن مــرغ بــه گمــرک رســیده و اظهــار‬ ‫شــده و با وجود مجوز برای ترخیص ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫بدون کد رهگیری بانک‪ ،‬به دلیل عدم ارائه مجوز‬ ‫دامپزشــکی امکان ترخیص پیدا نکرده اســت‪ .‬در‬ ‫بخش دیگری از اظهارات این مسئوالن امده است‬ ‫کــه ظاهــرا ایراداتی در بســته بندی مر غهــا و عدم‬ ‫درج تاریخ تولید و انقضا به زبان فارســی موجب‬ ‫شــده کــه ســازمان دامپزشــکی مانــع از ترخیــص‬ ‫محموله مرغ وارداتی شده و در این حالت گمرک‬ ‫نیز امکان ترخیص کاال را نخواهد داشت‪.‬‬ ‫در این راستا حمید نجار‪ -‬مدیرکل دفتر قرنطینه‬ ‫و امنیت زیســتی سازمان دامپزشکی با بیان اینکه‬ ‫ترخیــص محمول ههــای وارداتی فراینــدی دارد که‬ ‫برای همه محموله ها ثابت است به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫وقتی محموله ای وارد کشور می شود طبق قوانین‬ ‫مصوب ســازمان دامپزشــکی باید مورد بازرســی و‬ ‫نمون هبــرداری قرار گیرد و پس از دریافت تاییدیه‬ ‫بهداشتیترخیصشود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه واردات نهاد ههــا‬ ‫معمــوال بــه دو شــکل صــورت می گیــرد‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬محموله هایــی ماننــد نهاده ها ابتــدا در مرز‬ ‫یشــوند و پــس از تخلیــه از ا نهــا‬ ‫نگــه داشــته م ‬ ‫نمونه برداری شــده و ازمایشــات مورد نظر بر روی‬ ‫یشــود در نهایت اگر نتایج ازمایش‬ ‫ان ها انجام م ‬ ‫در دامنــه قابــل قبول قــرار گرفت و بــا معیارهای‬ ‫بهداشــتی انطبــاق داشــت‪ ،‬ترخیــص بهداشــتی‬ ‫یشــوند‪ .‬اگــر هــم انطبــاق بهداشــتی نداشــت‬ ‫م ‬ ‫عــودت داده شــده و یــا اگر دامنه نتایــج در حدی‬ ‫مســازی شود‬ ‫بود که می توانســت وارد مســیر سال ‬ ‫ترخیص شده اما دامپزشکی دقیقا مشخص می کند‬ ‫که محموله به کجا فرستاده شود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر قرنطینه و امنیت زیســتی سازمان‬ ‫دامپزشــکی اضافه کرد‪ :‬دسته دیگری از محموله ها‬ ‫هســتند که پس از ورود به کشــور در سردخانه های‬ ‫یشــوند و پس از انجام‬ ‫تحت کلید گمرک تخلیه م ‬ ‫شهــای مــورد نیــاز در صــورت‬ ‫نمون هبــرداری و ازمای ‬ ‫انطباق نتایج با معیارهای بهداشتی اجازه ترخیص‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه محموله‪ ۹۰‬تن مــرغ وارداتی‬ ‫در مرز ورودی بازرگان مشکلی از نظر اسناد و مدارک‬ ‫نداشــته و مشکل اصلی موضوعات بهداشتی بوده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬به شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت‬ ‫خصوصیوارد کنندهاعالم کردهبودیممحمولهباید‬ ‫درسردخانهتحت کلید گمرکتخلیهواظهار گمرکی‬ ‫و ســپس از ان ها نمونه برداری های شــود‪ .‬متاسفانه‬ ‫برداشت اشتباهی شده و تصور بر این بوده که بدون‬ ‫نمونه برداری امکان ترخیص وجود دارد که براساس‬ ‫قانوناجازهچنین کاریوجودندارد‪.‬‬ ‫نجار تصریح کرد‪ :‬شرکت خصوصی و پشتیبانی‬ ‫امــور دام بایــد از قبــل گمــرک را مطلــع می کردند تا‬ ‫سردخانه تحت کلید برای ان ها در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫متاســفانه ایــن پیگیری هــا انجام نشــد و گمرک نیز‬ ‫امادگی الزم برای در اختیار قرار دادن سردخانه های‬ ‫تحت کلیدبهاینشرکتنداشت‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر قرنطینه و امنیت زیســتی سازمان‬ ‫دامپزشکی در پاسخ به اینکه در حال حاضر این ‪۹۰‬‬ ‫تن مرغ در کجا تخلیه شده است و ایا احتمال دارد‬ ‫با طوالنی شدن این روند محموله به طور کل فاسد‬ ‫شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬روز گذشــته با یکی از ســردخانه های‬ ‫تحت کلید گمرکهماهنگی هایالزمصورت گرفت‬ ‫و این‪ ۹۰‬تن مرغ در انجا تخلیه شد‪ .‬در قدم بعدی‬ ‫قــرار اســت با گمرک هماهنگ شــود تا به مــا اجازه‬ ‫بازرسی‪،‬نمونه برداریوازمایشدهند‪.‬بعداز بررسی‬ ‫شهــا در صــورت انطباق بــا معیارهای‬ ‫نتایــج ازمای ‬ ‫بهداشتی‪ ۹۰‬تنمرغترخیصخواهدشد‪.‬اینفرایند‬ ‫‪ ۸‬تا‪ ۱۰‬روز زمان خواهد برد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شعار سال‪ ،‬فرصت استثنایی برای مانع زدایی در بخش تعاون‬ ‫عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران درباره شعار‬ ‫سال‪ ۱۴۰۰‬گفت‪:‬مطابقسندتوسعهبخشتعاون‪،‬‬ ‫باید‪ ۴۰‬درصد کاالی مصرف کشور در اختیار تعاون‬ ‫باشد که محقق نشده است و عملیاتی شدن شعار‬ ‫امسالمی تواندمانعرابرطرف کند‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬رهبر معظم انقالب در ابتدای‬ ‫ســال ‪1400‬شــعار ســال را تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع‬ ‫یهــا عنوان کردنــد‪ ،‬نام گذاری ســال ها در دهه‬ ‫زدای ‬ ‫‪ 90‬نشــان می دهد در طول این دهه رهبری به طور‬ ‫مشخص سه بار بر واژه تولید تاکید کرده اند پیش از‬ ‫این در سال های ‪ 99‬و ‪ 98‬نیز در عنوان سال از کلمه‬ ‫تولید اســتفاده شده است‪ .‬البته ســال‪ 1397‬نیز که‬ ‫عنــوان حمایت از کاالی ایرانی نام داشــت در بطن‬ ‫خودحمایتاز تولیدرابههمراهداشت‪.‬‬ ‫وضعیت شاخص های کالن بخش تولید به طور‬ ‫عام و بخش صنعت به طور خاص در سال های اخیر‬ ‫مویــد ایــن موضوع اســت که با ادامــه روند فعلی و‬ ‫کاهش رشد ارزش افزوده بخش صنعت و نیز کاهش‬ ‫سرمایه گذاری صنعتی‪ ،‬بخش صنعت کشور با رکود‬ ‫وتعطیلیواحدهایموجودمواجهخواهدشدوبه‬ ‫دنبالاناشتغالنیزتحت تاثیرقرارخواهد گرفت‪.‬‬ ‫شهــا می گوید در ســه دهه گذشــته‬ ‫مرکــز پژوه ‬ ‫‪20‬گونــه سیاســت حمایتــی اعــم از بیم ـه ای‪ ،‬ارزی‪،‬‬ ‫تعرف ـه ای‪ ،‬تســهیل ورود و‪ ...‬اتخــاذ شــده اما هنوز‬ ‫اقتصادایراننتوانستهدر یکارزش افزودهباال در کنار‬ ‫پیچیدگیباالیاقتصادیدستپیداکند‪.‬‬ ‫پرویز اوســطی‪ ،‬نماینده مجلس شورای اسالمی‬ ‫درباره راهکارهای تحقق شــعار ســال معتقد است‪:‬‬ ‫ا نشــاءاهلل بتــوان بــا خــروج تولیــد از مظلومیــت‬ ‫فعلی و رفع موانع مهمی چون پایین بودن ســهم‬ ‫سرمایه گذاری نسبت به‪ ،GDP‬واردات غیرضروری‪،‬‬ ‫مقابلهباقاچاق‪،‬اهلیتو‪...‬ودر بحثپشتیبانیاز‬ ‫تولیدتوجهبهاصولیچون؛‬ ‫‪)1‬صنعتیشدنوجلوگیریاز خامفروشی‬ ‫یســازی بــه معنای واقعی مبتنی بر‬ ‫‪ )2‬خصوص ‬ ‫حفظ نیروی کار و بازسازی و نوسازی واحد تولیدی و‬ ‫به کارگیریتکنولوژیونواوری‬ ‫‪ )3‬به کارگیری سیستم بانکی در راستای حمایت‬ ‫از تولید و فن اوری‬ ‫‪ )4‬راهبــرد صــادرات بــا به کارگیــری تمــام تــوان‬ ‫دیپلماسی و شناســایی و تسخیر بازارهای صادراتی‬ ‫و‪...‬‬ ‫شاهدتحققمنویاترهبریمعظمدرپایانسال‬ ‫‪1400‬باشیم‪.‬‬ ‫اما ضرورت شعار سال‪ 1400‬ازانجا ناشی می شود‬ ‫کهباتوجهبهتولید‪،‬تمامبخش هایاقتصادیاعماز‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬مقابله با قاچاق و واردات و اشتغال‬ ‫رونقمی گیرد‪.‬‬ ‫محمد جلیلیان عضو هیات رئیسه و مدیرعامل‬ ‫اتحادیه فرهنگیان درباره شــعار ســال گفت‪ :‬شــعار‬ ‫حکیمانــه رهبــر معظم انقــاب بــرای امســال‪ ،‬این‬ ‫فرصــت را مهیا کرد تا بازنگــری دوباره ای بر قوانین‪،‬‬ ‫دســتورالعمل ها و ائین نام ههــای بــر زمین مانــده‬ ‫بخش انجام و ضمن شناسایی موانع با پشتیبانی و‬ ‫رهنمودهایمقاممعظمرهبریدر اغاز سال‪،‬نسبت‬ ‫بهرفعان گام هایموثریبرداشتهشود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه مانع زدایی ها باید در دو‬ ‫بخش درونی و بیرونی انجام شود‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬در‬ ‫سال هایاخیرهیچ کدامازدولتمرداننتوانستندمفاد‬ ‫الیحهسندبخشتعاونرااجرا کنند‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیســه اتاق تعاون ایران ادامه داد‪:‬‬ ‫مطابق ســند توســعه بخش تعاون‪ ،‬باید ‪40‬درصد‬ ‫کاالیمصرف کشور در اختیار تعاونباشد کهمحقق‬ ‫نشده است و عملیاتی شدن شعار امسال می تواند‬ ‫مانعرابرطرف کند‪.‬‬ ‫جلیلیان اظهار داشــت‪ :‬براساس این سند‪ ،‬سهم‬ ‫یهــای ســهام عــام از ســرمایه گذاری جدیــد‬ ‫تعاون ‬ ‫شــرکت های بــورس بــه میــزان ‪50‬درصــد و از بــازار‬ ‫بانکداریوبیمهبهمیزان‪25‬درصددرنظر گرفتهشده‬ ‫استکههیچ کدامتاکنونعملیاتینشدهچراکهزمینه‬ ‫تحققانفراهمنشدهاست‪.‬‬ ‫عضــو هیــات رئیســه اتــاق تعــاون ایــران اذعان‬ ‫داشــت‪ :‬در ســال ‪92‬ائین نامه حمایــت از تعاون بر‬ ‫مبنای سیاس ـت های کلی اصل ‪44‬قانون اساسی به‬ ‫تصویب هیات وزیران رســید و براســاس ماده‪32‬ان‬ ‫کلیهدستگاه هایاجراییارائهتسهیالتبهتعاونی ها‬ ‫بــدون عضویــت از هر راه ممکن به تامین ســرمایه‬ ‫شرکت هایتعاونی کمک کنند کههنوز هممغفول‬ ‫ماندهواجرایینشدهاست‪.‬‬ ‫جلیلیان ابراز داشت‪ :‬اجرا و احیای سند توسعه و‬ ‫ائین نامهمذکور می تواندجهشورشدقابل توجهی‬ ‫را در بخش تعاون ایجاد کند‪ .‬وی در ادامه با تاکید‬ ‫بر اهمیت هیات مقررات زدایی بیان داشت‪ :‬امسال‬ ‫بایددرهیاتمقرراتزداییتالشمضاعفیبکنیمو‬ ‫موانعبخشتعاونرابهحداقلبرسانیم‪.‬‬ ‫مدیرعاملاتحادیهفرهنگیانگفت‪:‬برخیموانع‬ ‫هم در درون بخش باید برداشته شود که می توان به‬ ‫اصالح اساسنامه اتحادیه ها و تعاونی ها همچنین‬ ‫هموار کردن حضور سرمایه گذار غیر عضو در تعاون‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی در تشــریح ایــن موانع خاطرنشــان کــرد‪ :‬در‬ ‫سرمایه گذاریدرتعاونی هایغیرعضو‪،‬وزارتتعاون‬ ‫مطابقماده‪10‬اصل‪44‬قانوناساسی‪،‬مانعزداییرا‬ ‫انجــام داده اســت و مــا در بخش تعــاون نیز باید با‬ ‫تغییرواصالحاساسنامهتعاونی هاواتحادیه ها‪،‬برای‬ ‫سرمایه گذاریاعضایغیرعضوزمینهرافراهم کنیمو‬ ‫برای سرمایه گذاری غیر عضو با حق رای و متناسب با‬ ‫سرمایهاشانتمهیداتالزمرابرنامه ریزی کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین باید نظارت به شرکت های‬ ‫تعاون به اتحادیه های باالدســتی ســپرده شــود که‬ ‫اصالحاساسنامهاتحادیه هاوتعاونی هامی توانداین‬ ‫مانع را از میان بردارد‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫اخرین دستورالعمل برای‬ ‫ورود مسافران به ایران‬ ‫ابالغ شد‬ ‫ بــر اســاس اخریــن دســتورالعمل ابالغ شــده برای‬ ‫مراقبت هــای بهداشــتی در مبــادی مرزهــای هوایی‪،‬‬ ‫دریایی و جاده ای ‪ ۱۳‬کشور در فهرست ویژه و شامل‬ ‫ممنوعیت و ‪ ۲۷‬کشــور پرخطر شــامل محدودیت و‬ ‫شرایط ویژه برای ورود به ایران در نظر گرفته شدند‬ ‫که برای هر کدام از این مقاصد و البته دیگر کشورهای‬ ‫خارجــی پروتکل هایــی پیش بینــی شــده اســت‪ .‬بــه‬ ‫گــزارش ایســنا‪ ،‬در پی گســترش شــیوع ویــروس کرونا‬ ‫در جهــان بــه ویــژه ویــروس جهش یافته انگلیســی‪،‬‬ ‫دســتورالعمل ها و پروتکل هــای بهداشــتی ویــژه ای از‬ ‫ســوی ســتاد ملی مقابله با کرونا در نظر گرفته شــده‬ ‫اســت که همه کشورهای خارجی در سه دسته بندی‬ ‫خاص تعریف شدند و مسافران برای ورود به ایران از‬ ‫هر کدام از ان های باید شرایط خاصی داشته باشند و‬ ‫پروتکل هایی برایشان در نظر گرفته شده است‪ .‬البته‬ ‫با توجه به میزان و وضعیت شیوع کرونا در کشورهای‬ ‫مختلف‪ ،‬فهرســت به روزرســانی شــده و با تغییراتی‬ ‫(ممنوعیــت یــا محدودیــت) بــرای ورود مســافران از‬ ‫این مقاصد به کشــور مواجه می شــود کــه در اخرین‬ ‫این تغییرات انگلستان از فهرست کشورهای ممنوعه‬ ‫خــارج شــده و فرانســه جــای ان را گرفت‪ .‬بر اســاس‬ ‫اخریــن دســتورالعمل ابالغ شــده بــرای مراقبت های‬ ‫بهداشتی در مبادی مرزی هوایی‪ ،‬دریایی و جاده ای‬ ‫کشــورهای فرانســه‪ ،‬بوتســوانی‪ ،‬برزیــل‪ ،‬جمهــوری‬ ‫چــک‪ ،‬عــراق‪ ،‬اســتوانی‪ ،‬ایرلنــد‪ ،‬لســوتو‪ ،‬مــاالوی‪،‬‬ ‫موزامبیــک‪ ،‬اســلواکی‪ ،‬افریقــای جنوبــی و زامبیــا در‬ ‫ردیــف کشــورهای بــا شــرایط ویــژه (دارای واریانــت‬ ‫انگلیســی) قــرار گرفته اند و مســافرانی کــه دو هفته‬ ‫قبل از موعد ســفر در این کشــورها مستقر بوده اند با‬ ‫ممنوعیت پذیرش به صورت مستقیم و غیر مستقیم‬ ‫به ایران مواجه شــده اند‪ .‬البته این ممنوعیت شــامل‬ ‫دیپلمات هــا و نماینــدگان ســازمان های بین المللــی‬ ‫نمی شود‪ .‬در دسته بندی دیگر نام کشورهای البانی‪،‬‬ ‫اندورا‪ ،‬بحرین‪ ،‬بولیوی‪ ،‬بوسنی و هرزگوین‪ ،‬کلمبیا‪،‬‬ ‫مصر‪ ،‬اســتونی‪ ،‬اکــوادور‪ ،‬مجارســتان‪ ،‬اردن‪ ،‬کوزوو‪،‬‬ ‫لتونی‪ ،‬لبنــان‪ ،‬مالت‪ ،‬مولــداوی‪ ،‬مونتگرو‪ ،‬مقدونیه‬ ‫شــمالی‪ ،‬فلسطین‪ ،‬سنت لوسیا‪ ،‬صربســتان‪ ،‬سیشل‪،‬‬ ‫اســلونی‪ ،‬ســوئد‪ ،‬ســوریه‪ ،‬تانزانیــا‪ ،‬امــارات متحــده‬ ‫عربی نیز در فهرست کشورهای پرخطر با بروز باالی‬ ‫بیماری قرار دارند که برای ورودشان به ایران شرایط‬ ‫و پروتکل های خاصی در نظر گرفته شــده اســت‪ .‬بر‬ ‫اساس شرایط اعالم شده از سوی ستاد ملی مقابله با‬ ‫کرونا مســافران این کشورها برای ورود به ایران باید‬ ‫تست ‪ PCR‬منفی با اعتبار ‪ ۹۶‬ساعته در مبدا را ارائه‬ ‫دهند و مســافران باالی هشــت سال نیز پس از ورود‬ ‫بــه کشــور باید دوباره تســت بدهند کــه البته هزینه‬ ‫این تســت از ان ها دریافت شــده و در صورت لزوم و‬ ‫اعالم از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا برای قرنطینه‪،‬‬ ‫هزینه ان را نیز مســافر باید پرداخت کند‪ .‬مســافران‬ ‫باالی هشــت ســال از سایر کشورها نیز که در این دو‬ ‫فهرســت جــای نگرفته انــد در دســته بندی ســوم قرار‬ ‫دارند و می توانند با ارائه تست ‪ PCR‬منفی با اعتبار‬ ‫‪ ۹۶‬ساعته در مبدا و انجام مراقبت های سندرومیک‬ ‫در مبــادی هوایی‪ ،‬جاده ای و دریایی به کشــور وارد‬ ‫شــوند‪ .‬همچنین در صورت مشــاهده عالئم از ان ها‬ ‫تست مجدد گرفته خواهد شد‪ .‬البته نکته دیگری که‬ ‫در این دستورالعمل مورد تاکید قرار گرفته است اینکه‬ ‫مسافران برای ورود به ایران از طریق مرزهای زمینی‬ ‫ملــزم بــه ارائه تســت ‪ PCR‬هســتند و غربالگری های‬ ‫عمومی مورد نیاز نیز برای ان ها انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫افزایش همکاری های‬ ‫همه جانبه ایران و پاکستان‬ ‫مورد تاکید است‬ ‫وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ایران بر توسعه‬ ‫همکاری های همه جانبه با پاکستان تاکید دارد گفت‪:‬‬ ‫مجددا امادگی خود را برای برگزاری بیست و یکمین‬ ‫اجــاس کمیســیون همکاری هــای مشــترک اقتصادی‬ ‫دو کشــور ایــران و پاکســتان در ســه مــاه اینــده اعالم‬ ‫می کنیم‪ .‬محمد اســامی روز چهارشنبه در سخنرانی‬ ‫ایین افتتاح پایانه های مرزهای رسمی پیشین ‪ -‬مند‬ ‫کــه بــا حضور مقامــات دولت هــای ایران و پاکســتان‬ ‫برگزار شــد اظهار داشــت‪ :‬این جانــب به عنوان رئیس‬ ‫ایرانی کمیسیون مشــترک همکاری های اقتصادی دو‬ ‫کشــور‪ ،‬مجــددا امادگی خود را برای برگزاری بیســت‬ ‫و یکمیــن اجــاس کمیســیون همکاری های مشــترک‬ ‫اقتصــادی دو کشــور ایــران و پاکســتان در ســه مــاه‬ ‫اینده اعالم می کنم‪ .‬وی افزود‪ :‬امیدواریم بازگشایی‬ ‫گــذرگاه مــرزی پیشــین ‪ -‬منــد به عنــوان ســومین مــرز‬ ‫رســمی میان دو کشــور دوست و همســایه‪ ،‬اینده ای‬ ‫روشــن بــرای همــکاری فزاینــده اقتصــادی دو کشــور‬ ‫ایران و پاکســتان باشد‪ .‬وی بیان داشت‪ :‬درعین حال‬ ‫از طــرف مجموعــه وزارت راه و شهرســازی از تمامــی‬ ‫دست اندرکاران در امر افتتاح این گذرگاه به خصوص‬ ‫اســتاندار سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬مدیــران بخــش‬ ‫اســیایی وزارت امــور خارجــه‪ ،‬ســفیران دو کشــور و‬ ‫ســایر مدیران قدردانی می کنم‪ .‬وزیر راه و شهرســازی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬روابط دو کشور‪ ،‬روابطی قلبی است که‬ ‫میــان ملت هــا و دولت های هر دو کشــور پیوندهای‬ ‫تاریخــی و ریشــه ای عمیــق دارد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬ما‬ ‫با همسایگانمان روابط خویشاوندی و برادری داریم‬ ‫و گسترش روابط اقتصادی نزدیک با این همسایگان‬ ‫بــه مثابــه رویکردی تــوان نگر و همه جانبــه در ذیل‬ ‫سیاست خارجی کالن تعریف شده است و متکی بر‬ ‫بهره گیری از همه ظرفیت های کشور به ویژه نواحی‬ ‫مرزنشین بوده که موجب تعمیق و پیوند دوجانبه و‬ ‫چندجانبه منطقه ای خواهد شد‪.‬‬ صفحه 3 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫خبر‬ ‫کمترین میزان بارش‬ ‫کردستان در طول دوره‬ ‫اماری نیم قرن اخیر‬ ‫کاهــش بــارش‪ ،‬نگرانــی در مــورد تامیــن اب شــرب‪،‬‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬ذخایــر ابــی و مدیریت تامین اب را تشــدید‬ ‫می کند به گزارش روابط عمومی شــرکت اب منطقه ای‬ ‫اســتان کردســتان‪ ،‬مدیر عامل این شــرکت ضمن اشــاره‬ ‫به وضعیت بارش و تحلیل بارندگی ایســتگاه های مبنا‪،‬‬ ‫محدود ههــای مطالعاتــی و حوض ههــای ابریــز اســتان‬ ‫کردستان در سال ابی ‪ 1399-1400‬گفت‪ :‬میزان متوسط‬ ‫بارش دریافتی اســتان در فروردین ماه ســال جــاری‪ ،‬برابر‬ ‫با‪ 15‬میلی متر اســت که این میزان نســبت به ســال ابی‬ ‫گذشتهومتوسطدرازمدتبهترتیب‪%83‬و‪ %80‬کاهش‬ ‫را نشان داده و کمترین بارش ثبت شده در فروردین ماه‬ ‫در طــول دوره امــاری (نیــم قــرن اخیر) به شــمار می اید‪.‬‬ ‫مهندس اریانژاد بارش تجمعی استان از ابتدای سال ابی‬ ‫‪ 1399-1400‬نیزبامیزان‪ 287‬میلی مترعنوان کردوافزود‪:‬‬ ‫میزانبارندگیاستاننسبتبهسالابی گذشتهومتوسط‬ ‫درازمدت به ترتیب‪ 28‬و‪ 24‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬ایــن وضعیت در کنار فقدان ذخایر‬ ‫برفی در ارتفاعات و همچنین پیش بینی عدم بارش های‬ ‫قابل توجه (حداقل تا دو هفته اینده)‪ ،‬عالوه بر تاثیرات‬ ‫منفیبرذخایرابخوان هایابرفتیودبیپایهرودخانه ها‪،‬‬ ‫سبب افزایش تقاضا برای مصارف اب به ویژه در بخش‬ ‫کشــاورزی اســتان خواهد شــد که به منظور پیشــگیری از‬ ‫تبعات و مشــکالت احتمالی و برون رفت از این بحران‬ ‫نیازمنــد همــت جمعــی خصوصــا در بخش کشــاورزی‬ ‫هســتیم‪ .‬مدیر عامل شــرکت اب منطقه ای کردستان در‬ ‫خاتمهبهتبعاتکاهشبارندگیوخشک سالیاشارهکرد‬ ‫واظهار داشت‪:‬از تاثیراتبارز کاهشبارندگیافتمنابع‬ ‫اب زیرزمینی و فرونشست زمین است که نقش عوامل‬ ‫انسانیدر بروز اینپدیده‪ 77‬درصدوعواملطبیعی‪23‬‬ ‫درصداست‪.‬‬ ‫درخشش شرکت توزیع‬ ‫برق گلستان در طرح های‬ ‫نصب کنتورهای فهام‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گلســتان از‬ ‫حهــای ســازوکاری نصــب‬ ‫درخشــش ایــن شــرکت در طر ‬ ‫و راه انــدازی کنتورهــای فهــام خبــر داد‪ .‬علی اکبر نصیری‬ ‫هم زمان با برگزاری مراسم افتتاحیه نخستین پویش هر‬ ‫هفته الف‪ -‬ب‪ -‬ایران و بهره برداری از پروژه های صنعت‬ ‫برق در بخش توزیع که با حضور وزیر نیرو و مدیران ارشد‬ ‫صنعت برق کشور برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت های برتر در‬ ‫بخش نصب و راه اندازی کنتورهای فهام مشخص در این‬ ‫پویش مشــخص شــد و شــرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫گلستاندرقالبباشگاه‪ ۱۰‬تاییهاجزوءشرکت هایبرتر‬ ‫معرفیشد‪.‬‬ ‫ویژه نامه‬ ‫«پای فردا بر شانه های‬ ‫امروز» منتشر شد‬ ‫ویژه نامه «پای فردا بر شانه های امروز» با موضوع‬ ‫حال و بایسته های سیاست اب و برق توسط روزنامه‬ ‫ایران منتشر شد‪ .‬به گزارش پایگاه خبری هم وطن این‬ ‫ویژه نامه بر مبنای رویکرد روزنامه نگاری سیاستی تهیه‬ ‫و منتشر شده و تالش می کند دانش و تجربه مدیران‬ ‫صنعت اب و برق‪ ،‬کارشناسان‪ ،‬اساتید دانشگاه و‬ ‫مدیران شرکت های بخش خصوصی در خصوص‬ ‫منابع و مدیریت اب و برق در ایران را ثبت کرده و‬ ‫زمینه ای برای انتقال تجربه بین دوره های مختلف‬ ‫مدیران فراهم کند‪ .‬ویژه نامه «پای فردا بر شانه های‬ ‫امروز» در ‪ 12‬فصل مدیریت ب ه هم پیوسته منابع اب‪،‬‬ ‫اقتصاد‪ ،‬فناوری و دیپلماسی برق‪ ،‬سازگاری با کم ابی‪،‬‬ ‫بهینه سازی مصرف برق‪ ،‬سازمان‪ ،‬تامین مالی و نیروی‬ ‫انسانی‪ ،‬اب و فاضالب‪ ،‬اینده بدون سوخت های‬ ‫فسیلی‪ ،‬توسعه منابع اب و خاک‪ ،‬مشارکت بخش‬ ‫خصوصی در صنعت برق‪ ،‬الیحه قانون اب‪ ،‬مدیریت‬ ‫اب زیرزمینی و امور اجتماعی اب و انرژی به چاپ‬ ‫رسیده است‪ .‬ویژه نامه حاضر به جهت نکاتی همچون‬ ‫مجموعه منسجمی از مصاحبه های مدیران ارشد‬ ‫صنعت اب و برق ایران به صورت یک جا درباره‬ ‫واقعیت ها‪ ،‬دست اوردها‪ ،‬مشکالت و بایسته های‬ ‫صنعت اب و برق‪ ،‬مشارکت مدیران شرکت های‬ ‫بخش خصوصی صنعت اب و برق در بیان مسائل‪،‬‬ ‫دست اوردها و بایسته های صنعت اب و برق‪ ،‬بیان‬ ‫برخی از مهم ترین واقعیات اقتصاد اب و برق ایران‬ ‫و ضرورت های اقتصادی برای پایدارسازی منابع اب و‬ ‫برق و طرح ضروریات گذار به اینده پایدار منابع اب‬ ‫و برق ایران حائز اهمیت است‪ .‬بیان مسائل مهمی در‬ ‫ابعاد مختلف دیپلماسی اب و برق و طرح مسائل‪،‬‬ ‫واقعیات‪ ،‬دست اوردها و ضروریات اینده نگرانه در‬ ‫حوزه های مختلف انرژی از دیگر نکات قابل توجهی‬ ‫است که این ویژه نامه به ان پرداخته است‪ .‬در بخشی‬ ‫از معرفی این ویژه نامه امده است‪ :‬جامعه و دولت‬ ‫در ایران پس از ده ها سرمایه گذاری و سخت کوشی‪،‬‬ ‫دارای های بسیاری در صنعت اب و برق اندوخته اند‬ ‫که تامین کننده بخش مهمی از رفاه و کیفیت زندگی‬ ‫جامعه ایرانی هستند‪ .‬صیانت از ان ها وظیفه ای‬ ‫است که به دانش تخصصی و اگاهی عمومی‬ ‫گسترده ای نیاز دارد‪ .‬منابع و صنعت اب و برق ایران‬ ‫در معرض تهدیدهایی نیز هست که برای رفع ان ها‬ ‫و تحقق توسعه پایدار‪ ،‬شناخت دقیقشان ضروری‬ ‫است‪ .‬صیانت از دارایی ها و شناخت تهدیدها به‬ ‫قصد توسعه پایدار مستلزم رویکرد و عملکردی بین‬ ‫بخشی و بین سازمانی به عالوه مدیریت توامان و بهم‬ ‫پیوسته اب‪ ،‬انرژی و غذا است‪ .‬ویژه نامه «پای فردا‬ ‫بر شانه های امروز» توسط روزنامه ایران منتشر شده و‬ ‫در محل های توزیع این روزنامه نیز قابل تهیه است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 02‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1051‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫هشدار به مسئوالن اب جدی است‬ ‫یبی سابقهدرمناطقیازکشور‬ ‫خشکسال ‬ ‫کســالی و مدیریــت‬ ‫رئیــس مرکــز ملــی خش ‬ ‫بحران سازمان هواشناسی از خشک سالی شدید و‬ ‫یســابقه در ایران خبر داد و گفت‪ :‬دستگاه های‬ ‫ب ‬ ‫ذی ربط باید با توجه به در نظر گرفتن این شرایط‬ ‫بــرای مصــرف اب موجــود در کشــور برنامه ریــزی‬ ‫کننــد و ارزش قطره قطــره اب را بداننــد چراکــه‬ ‫درحال حاضر کمبود اب جدی است‪.‬‬ ‫احد وظیفه در گفت وگو با ایســنا با اشــاره به‬ ‫اینکه از مهرماه سال گذشته تاکنون در کشور تنها‬ ‫حدود ‪ ۱۱۳‬میلی متر بارش داشــته ایم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ایــن میــزان ‪ ۴۳‬درصد کمتر از میانگین بلندمدت‬ ‫کشــور اســت‪ .‬از ســویی دیگر از ابتدای فصل بهار‬ ‫تاکنــون در کشــور ‪ ۴.۸‬میلی متر بارش داشــته ایم‬ ‫کــه متاســفانه این مقدار نیز نســبت بــه میانگین‬ ‫بلندمدت کشور ‪ ۸۵.۵‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با بیان اینکه درحا ل حاضر کشور‬ ‫کســالی بسیار شــدید قرار گرفته‬ ‫در شــرایط خش ‬ ‫اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ ۴۳ :‬درصــد کــم بارشــی در‬ ‫ایــران از مهرمــاه تاکنــون به نوعی رکــورد در حوزه‬ ‫یشــود‪ .‬مشــابه ایــن‬ ‫کســالی محســوب م ‬ ‫خش ‬ ‫شــرایط را در ســال ‪ ۱۳۸۷‬که خش ـک ترین ســال‬ ‫ابــی ایران بــود‪ ،‬تجربه کرده بودیم‪ .‬امســال هم‬ ‫به نوعــی یکــی از خش ـک ترین ســال های ابــی در‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫کســالی و مدیریــت‬ ‫رئیــس مرکــز ملــی خش ‬ ‫بحــران ســازمان هواشناســی بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫کســالی در بخش هایــی از ایــران طــی ســال‬ ‫خش ‬ ‫ابــی زراعــی جاری ازجمله قســمت های شــرقی‪،‬‬ ‫سیستان و بلوچستان‪ ،‬خراسان جنوبی‪ ،‬هرمزگان‬ ‫و‪ ...‬بی سابقه بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬میانگین بارش‬ ‫بلندمدت در هرمزگان ‪ ۱۳۹‬میلی متر گزارش شده‬ ‫اســت این در حالی اســت که طی هفت ماه اخیر‬ ‫تنهــا ‪ ۱۲‬میلی متــر بــارش در ایــن اســتان داشــتیم‬ ‫شهــا در این‬ ‫بنابرایــن بــا کاهــش ‪ ۹۱‬درصــدی بار ‬ ‫منطقهمواجههستیم‪.‬‬ ‫به گفته وظیفه بارش ها در اســتان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان نیــز ‪ ۹۳‬درصــد و در اســتان کرمان ‪۷۰‬‬ ‫درصــد کمتــر از میانگیــن بلندمــدت گزارش شــده‬ ‫است‪ .‬وضعیت بارش ها در غرب کشور نیز شرایط‬ ‫خوبی ندارد‪ .‬برای مثال استان همدان ‪ ۲۱‬درصد‪،‬‬ ‫لرســتان ‪ ۳۳‬درصــد‪ ،‬چهارمحــال و بختیــاری ‪۳۵‬‬ ‫درصــد و همــدان ‪ ۲۱‬درصــد کاهش بارش داشــته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این شرایط در شمال کشور نیز‬ ‫وجود دارد و بارش ها در اســتان گیالن و مازندران‬ ‫بــه ترتیــب ‪ ۲۵‬و ‪ ۲۱‬درصــد کمتــر از میانگیــن‬ ‫بلندمدت بوده اســت‪ .‬از ســویی دیگــر اوضاع در‬ ‫نوار شرقی کشور بدتر است و استان های گلستان‬ ‫‪ ۴۲‬درصــد‪ ،‬ســمنان ‪ ۵۱‬درصــد‪ ،‬خراســان رضــوی‬ ‫‪ ۵۸‬درصد‪ ،‬خراســان جنوبی ‪ ۶۱‬درصد و خراسان‬ ‫شمالی ‪ ۵۱‬درصد کم بارشی داشته اند‪.‬‬ ‫رئیس مرکز ملی خشک سالی و مدیریت بحران‬ ‫سازمان هواشناسی افزود‪ :‬در مرکز کشور نیز شرایط‬ ‫شهــا مانند ســایر مناطق خوب نیســت‪ .‬برای‬ ‫بار ‬ ‫شهــا در اســتان تهران از ابتــدای مهرماه‬ ‫مثــال بار ‬ ‫تاکنــون ‪ ۲۳‬درصــد کمتــر از میانگیــن بلندمــدت‬ ‫شهــا در اســتان های قم‪،‬‬ ‫گزارش شــده اســت‪ .‬بار ‬ ‫البرز‪ ،‬قزوین و زنجان نیز به ترتیب ‪ ۲۹ ،۱۹ ،۲۱‬و‬ ‫‪ ۳۴‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وظیفه در ادامه با بیان اینکه به طورکلی سال‬ ‫ابی ‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬یکی از بدترین سال های ابی در‬ ‫ایــران بوده اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬گاهــی اوقات در‬ ‫کشور ما کم بارشی در پاییز و زمستان با بارش های‬ ‫یشــود اما متاســفانه در این فصل‬ ‫بهاره جبران م ‬ ‫نیــز بــارش خاصــی نخواهیــم داشــت و حتی طی‬ ‫نمــاه برخــی از اســتان ها هیــچ بارشــی‬ ‫فروردی ‬ ‫دریافتنکرده اند‪.‬‬ ‫وی درباره چرایی وقوع خشک سالی شدید در‬ ‫ایران توضیح داد‪ :‬به طورکلی کشــور ما از گذشــته‬ ‫تاکنون نوســانات بارشــی شــدیدی را تجربه کرده‬ ‫اســت و طی ‪ ۶۰‬ســال اخیر همواره با ترسالی ها و‬ ‫خشک سالی ها در ایران دست وپنجه نرم کرده ایم‬ ‫البتــه بخشــی از ایــن موضــوع به تغییــرات اقلیم‬ ‫مربوط است‪ .‬تغییر اقلیم پدیده ای جهانی است‬ ‫کــه در کشــور ما ســبب افزایــش تعداد ســال های‬ ‫خشک و افزایش دما شده است‪.‬‬ ‫کســالی و مدیریــت‬ ‫رئیــس مرکــز ملــی خش ‬ ‫بحــران ســازمان هواشناســی در بخــش دیگــری از‬ ‫صحبت های خود با اشاره به اینکه میانگین دمای‬ ‫کشور در بلندمدت طی فروردین ماه ‪ ۱۵.۵‬درجه‬ ‫گزارش شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این در حالی است‬ ‫که میانگین دمای کشور طی فروردین ‪ ۱۴۰۰‬بیش‬ ‫از ‪ ۱۸‬درجه سانتی گراد بوده است بنابراین دمای‬ ‫هوا در این ماه حدود سه درجه گرم تر شده است‪.‬‬ ‫وظیفه افزود‪ :‬طی زمستان سال گذشته به ویژه‬ ‫نمــاه نیز با افزایــش قابل توجه دمای هوا در‬ ‫بهم ‬ ‫کشور مواجه بودیم اما به طورکلی می توان گفت‬ ‫کــه از ابتــدای مهرماه تاکنون میانگیــن دمای هوا‬ ‫در ایــران حــدود یــک درجه ســانتی گراد بیشــتر از‬ ‫میانگین بلندمدت بوده است‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه در چنین شــرایطی ب ه دلیل‬ ‫کاهش بارش و ذوب برف‪ ،‬ذخیره ابی در مناطق‬ ‫کوهستانی ب هشــدت کاهش پیدا می کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این وضعیت ما را در شرایط تنش ابی قرار خواهد‬ ‫داد‪ .‬درحا ل حاضر نیز می توان گفت که بســیاری‬ ‫از نقاط ایران در جنوب و شــرق کشــور در شرایط‬ ‫تنش ابی هستند و کاهش بارش ها می تواند حتی‬ ‫روی تامین اب شرب نیز اثرات خود را نشان دهد‪.‬‬ ‫رئیس مرکز ملی خشک سالی و مدیریت بحران‬ ‫ســازمان هواشناســی با تاکید بر اینکه این شرایط‬ ‫به هیچ عنوان به نفع محیط زیست کشور نیست و‬ ‫اثرات خود را به زودی نشان خواهد داد‪ ،‬تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬دســتگاه های ذی ربــط بایــد با توجــه به در‬ ‫نظر گرفتن این شــرایط برای مصرف اب موجود‬ ‫در کشور برنامه ریزی کنند و ارزش قطره قطره اب‬ ‫را بداننــد چراکــه درحا ل حاضر کمبــود اب جدی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وظیفه در پایان تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر نیاز‬ ‫ابی کشور نسب به گذشته بیشتر شده است و باید‬ ‫از به صرفه تریــن راهکارها بــرای ابیاری زمین های‬ ‫کشــاورزی استفاده کرد‪ .‬ما باید در این شرایط به‬ ‫مســئله پایداری سرزمین توجه کنیم و بی مهابا از‬ ‫اب های زیرزمینی اســتفاده نکنیم چراکه مشــکل‬ ‫فرونشســت زمین در کشــور بســیار جدی است و‬ ‫می تواند سرزمین را از شرایط زیستی خارج کند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا ســال ابــی ‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬از‬ ‫مهرمــاه ســال گذشــته اغــاز شــده اســت و تــا اخر‬ ‫خردادماه امسال ادامه دارد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بحران اب به تهران نزدیک شد‬ ‫مدیــر دفتــر بهر هبــرداری از تاسیســات ابــی و‬ ‫برقابی شرکت اب منطقه ای تهران گفت‪ :‬از ابتدای‬ ‫سال ابی جاری تاکنون ‪ ۲۳۵‬میلی متر بارندگی در‬ ‫حوزه عملکرد استان تهران به ثبت رسیده که این‬ ‫میزان بارش در مدت مشابه سال ابی گذشته ‪۴۰۱‬‬ ‫میلی متر بوده و اکنون اســتان تهران با کاهش ‪۴۱‬‬ ‫درصدی بارش ها مواجه است‪.‬‬ ‫محمد شهریاری در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬بابیان‬ ‫اینکه از ابتدای فروردین ماه ســال جاری تاکنون‬ ‫فقط ‪ ۲.۳‬میلی متر بارش در سطح استان داشتیم‬ ‫که این رقم در مدت مشــابه فروردین ماه ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۱۳۶‬میلی متــر بوده اســت‪ ،‬اظهــار کرد‪:‬‬ ‫فســنجی های انجــام شــده‬ ‫نتایــج حاصــل از بر ‬ ‫گویای این است که وضعیت مناسبی به جهت‬ ‫ذخیــره برفــی در حوضــه ابریــز ســدهای تهــران‬ ‫وجود نداشــته و با توجه به افزایش محســوس‬ ‫دمــای هــوا انــدک ذخیــره برفــی موجــود نیز در‬ ‫حال ذوب شدن هستند‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه وضعیــت منابــع ابــی در‬ ‫ســدها نیز چندان مطلوب نیســت‪ ،‬اظهــار کرد‪:‬‬ ‫در حــال حاضــر ‪ ۷۴۸‬میلیون مترمکعب اب در‬ ‫سدهای پنج گانه استان تهران ذخیره شده است‬ ‫که نسبت به روز مشابه سال گذشته کاهش ‪۳۴‬‬ ‫میلیون مترمکعبی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫مدیــر دفتــر بهر هبــرداری از تاسیســات ابــی و‬ ‫برقابی شــرکت اب منطق ـه ای تهران بابیان اینکه‬ ‫در روز مشابه سال گذشته‪ ۷۸۲‬میلیون مترمکعب‬ ‫اب در پشــت ســدهای پنج گانه این استان ذخیره‬ ‫شده بود‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر ذخیره اب در سد‬ ‫امیرکبیر ‪ ۱۶۰‬میلیون مترمکعب‪ ،‬لتیان ‪ ۵۱‬میلیون‬ ‫مترمکعــب‪ ،‬طالقــان ‪ ۳۱۹‬میلیــون مترمکعــب‪،‬‬ ‫الر ‪ ۸۲‬میلیــون مترمکعــب و ماملــو ‪ ۱۳۶‬میلیــون‬ ‫مترمکعباست‪.‬‬ ‫شهــا و‬ ‫شــهریاری بابیــان اینکــه وضعیــت بار ‬ ‫ذخایــر برفــی تهــران گویــای ایــن اســت کــه باید‬ ‫شهروندان توجه بیشتری به نحوه مصرف داشته‬ ‫باشند‪ ،‬گفت‪ :‬تمام تالش ما این است که بتوانیم‬ ‫روزهای پیش رو و تابســتان امســال را با مدیریت‬ ‫مصــرف منابع ابی در اختیار با کمترین مشــکل و‬ ‫چالش پشت سر بگذاریم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫توسعه تجهیز کاربردی در نفت و گاز زاگرس جنوبی‬ ‫دســتگاه بــرش ســرد (‪ )COLD CUTTER‬بــا‬ ‫قابلیت برش لوله های ‪ ۲۴‬تا ‪ ۴۸‬اینچ با استفاده‬ ‫از ســوی متخصصــان شــرکت بهر هبــرداری نفت و‬ ‫گاز زاگرس جنوبی در منطقه عملیاتی نار و کنگان‬ ‫توســعه یافت‪ .‬به گزارش شــانا به نقل از شــرکت‬ ‫نفــت مناطــق مرکزی ایــران‪ ،‬جابــر چروم ـی زاده‪،‬‬ ‫رئیس منطقه عملیاتی نار و کنگان گفت‪ :‬با توجه‬ ‫بــه نیــاز ضروری بــه این تجهیــز‪ ،‬پروژه مهندســی‬ ‫معکــوس توســعه و ســاخت دســتگاه برش ســرد‬ ‫بــا برند خارجــی در دســتور کار متخصصــان اداره‬ ‫تعمیــرات ایــن منطقــه عملیاتــی قــرار گرفــت و‬ ‫قابلیت این دستگاه برای برش لوله ها از ‪ ۳۶‬تا ‪۴۸‬‬ ‫به ‪ ۲۴‬تا ‪ ۴۸‬اینچ توسعه یافت‪ .‬وی افزود‪ :‬برای‬ ‫اجرای این پروژه ابتدا فرایند تجزیه و تحلیل نحوه‬ ‫عملکرددستگاه‪،‬طراحیوالگوسازیانبااستفاده‬ ‫از نرم افزار مربوطه انجام شــد و سپس محاسبات‬ ‫مهندســی و ســاخت قطعــات مــورد نیاز از ســوی‬ ‫متخصصان منطقه نار و کنگان به سرانجام رسید‪.‬‬ ‫رئیس منطقه عملیاتی نار و کنگان با اشاره به اینکه‬ ‫خطوطلولهموجوددر منطقهعملیاتینار و کنگان‬ ‫در انداز ههــای ‪ ۸‬تــا ‪ ۴۸‬اینــچ اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬این‬ ‫دستگاه تا پیش از اعمال تغییرات جدید‪ ،‬قابلیت‬ ‫برشــکاری خطوط لوله ‪ ۳۶‬تا ‪ ۴۸‬اینچ را داشــت‬ ‫و برشــکاری ایمــن بــرای ســایزهای زیــر ‪ ۳۶‬اینچ‪،‬‬ ‫نیازمنــد تامین دســتگاه جدیــد بود‪ .‬چروم ـی زاده‬ ‫ادامه داد‪ :‬بر اســاس براوردهای انجام شده تامین‬ ‫یک دستگاه جدید با دامنه دربرگیری خطوط لوله‬ ‫‪ ۲۴‬تا ‪ ۳۶‬اینچ حدود ‪ ۷۰‬هزار دالر هزینه داشت‬ ‫بنابراین با ابتکار متخصصان این منطقه عملیاتی‬ ‫و اســتفاده از امکانات داخلی‪ ،‬دستگاه موجود با‬ ‫اضافه کردن برخی تجهیزات جدید توسعه یافت‬ ‫و اکنــون امــکان بــرش ســرد بــرای خطــوط لوله از‬ ‫سایز ‪ ۲۴‬تا ‪ ۴۸‬اینچ را دارد‪.‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫توسعه این دستگاه با تجهیزات و اقالم موجود و‬ ‫بدون هزینه ریالی جدید انجام شده است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با اجرای این طرح پیشــنهادی افزون بر رفع‬ ‫نیــاز عملیاتــی‪ ،‬از خروج ‪ ۷۰‬هزار دالر ارز از کشــور‬ ‫جلوگیری شده و ‪ ۱۷‬میلیارد ریال صرفه جویی به‬ ‫همراه داشــته اســت‪ .‬رئیس منطقه عملیاتی نار و‬ ‫کنــگان یاداور شــد‪ :‬کارکنان ایــن منطقه عملیاتی‬ ‫شهــا اقدام به ابداع‬ ‫پیــش از این نیز در دیگر بخ ‬ ‫و ســاخت بعضــی دیگــر از تجهیزات مــورد نیاز با‬ ‫استفاده از مهندسی معکوس کردند‪.‬‬ ‫چروم ـی زاده تصریــح کــرد‪ :‬اجــرای ایــن طرح‬ ‫از ســوی متخصصــان تعمیــرات خطــوط لولــه و‬ ‫اداره تعمیــرات منطقه عملیاتی نــار و کنگان و بر‬ ‫اســاس اســتانداردهای مورد تایید صنعت نفت و‬ ‫رعایت دستورالعمل های ایمنی انجام شده است‪.‬‬ ‫منطقهعملیاتیناروکنگانازمناطقعملیاتیشرکت‬ ‫بهره بردارینفتوگاززاگرسجنوبیاستکهدرحوزه‬ ‫جغرافیاییشهرستان هایجموکنگاندراستانبوشهر‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫پاک سازی ‪ ۳‬هزار هکتار اراضی در پروژه لرزه نگاری دانان‬ ‫رئیسحراستشرکتنفتمناطقمرکزیایراندر‬ ‫تشریح عملکرد سال‪ ۹۹‬مجموعه خود‪ ،‬از پاک سازی‬ ‫حدود سه هزار هکتار از اراضی الوده به مین در پروژه‬ ‫لرزه نگاریدانانخبرداد‪.‬بهگزارششانابهنقلازشرکت‬ ‫نفت مناطق مرکزی ایران‪ ،‬حسین نیکی اکبری درباره‬ ‫فعالیت های انجا مشــده از ســوی اداره حراســت این‬ ‫شرکتدر سال‪ ۹۹‬گفت‪ ۳۱:‬هزار نقطهعمقی‪ ۲،‬هزار‬ ‫و‪ ۴۷۰‬کیلومتــر خط گیرنده و حدود یک هــزار و‪۴۰۰‬‬ ‫کیلومترجادهدسترسیاراضیالودهبهمینباقی مانده‬ ‫از دوران هشت سال دفاع مقدس در پروژه لرزه نگاری‬ ‫منطقهعملیاتیدانانپاک سازیشد‪.‬ویدربارهعملکرد‬ ‫حراست در دوران فراگیری ویروس کرونا تصریح کرد‪:‬‬ ‫از زمــان شــیوع ویروس کرونا تاکنون‪ ،‬این حراســت با‬ ‫نظارتدقیقبرتردد کارکنانودیگرمراجعانواجرای‬ ‫پروتکل های بهداشتی به عنوان نوک پیکان مقابله با‬ ‫همه گیری ویروس در کنار دیگر ادارات متولی سالمت‬ ‫همکاران‪ ،‬تالش داشته میزان ابتال و فوت ناشی از این‬ ‫بیماریدرمیانبیشاز‪ ۱۰‬هزارنفراز کارکنانرابهحداقل‬ ‫ممکن برســاند‪.‬رئیس حراست شرکت نفت مناطق‬ ‫مرکــزی ایــران‪ ،‬دربــاره بعضی فعالیت های شــاخص‬ ‫حراست این شرکت در سال‪ ۱۳۹۹‬اظهار کرد‪ :‬برقراری‬ ‫بسترارتباطیحراستشرکتملینفتایرانوایجاد‬ ‫دسترسیبرایتغذیهاطالعاتپرسنلیشاغالنحراست‬ ‫درسامانهجامعاموراداریوپشتیبانیدرحراست های‬ ‫زیرمجموعه‪،‬اتصالاولیهحراستشرکتبهره برداری‬ ‫نفتو گاز غرببهشبکهاختصاصیحراستشرکت‬ ‫ملینفتایران‪،‬به روزرسانیبانکاطالعاتی کارکنان‬ ‫شرکتنفتمناطقمرکزیایران‪،‬اجرایقانونارتقای‬ ‫سالمتاداری‪،‬اهتمامدر بررسیمناقصاتبرگزارشده‬ ‫در ستاد و شرکت های تابع‪ ،‬رعایت حقوق کارکنان و‬ ‫عدم ورود به حریم شــخصی افــراد و به کارگیری خرد‬ ‫جمعیو کار گروهی‪،‬بخشیازعملکردادارهحراست‬ ‫در ســال‪ ۹۹‬اســت‪ ،‬همچنین با توجه به اینکه حوزه‬ ‫عملیاتیشرکتبهره بردارینفتو گازغرب‪،‬بیشتردر‬ ‫مناطقمرزیقراردارد‪،‬تمهیداتوامادگیالزمبه منظور‬ ‫یشدهاست‪.‬‬ ‫ارتقایمباحثامنیتیپیش بین ‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ ۷۱‬درصد مصرف گاز استان سمنان مربوط‬ ‫بهبخش صنعت ونیروگاهاست‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز‬ ‫با توســعه شــبکه گازرسانی و‬ ‫اســتان ســمنان گفــت‪۷۱ :‬‬ ‫حرکــت کشــاورزی نویــن‪ ،‬در‬ ‫درصــد مصــرف گاز طبیعــی‬ ‫اســتان ســمنان ‪ ۸۴۴‬مشترک‬ ‫استان طی هشت سال گذشته‬ ‫و مصرف کننــده گاز در بخش‬ ‫مربــوط بــه بخــش صنعتی و‬ ‫کشــاورزی وجــود دارد‪ .‬وی‬ ‫علیرضا اعوانی‬ ‫نیروگاه ها و ‪ ۲۹‬درصد مصرف‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ ۱۰۰ :‬درصــد‬ ‫مربــوط بــه بخش هــای دیگر‬ ‫جامعه شــهری استان سمنان‬ ‫ماننــد خانگی بــود‪ .‬علیرضا اعوانــی گفت‪ ۲ :‬در دولــت تدبیــر و امیــد از نعمت گاز طبیعی‬ ‫هزار و ‪ ۷۲۶‬واحد و کارگاه صنعتی‪ ۶ ،‬نیروگاه برخوردار شــدند و اکنون شرکت گاز استان در‬ ‫مقیاس کوچک و ‪ ۲‬نیروگاه ســیکل ترکیبی در بخش شهری ‪ ۲۴۸‬هزار و ‪ ۷۸۷‬مشترک دارد‪.‬‬ ‫شهرستان های سمنان و شاهرود مصرف کننده اعوانی یاداور شد‪ :‬توسعه شبکه گازرسانی به‬ ‫گاز طبیعــی در اســتان ســمنان هســتند‪ .‬وی روســتاهای استان ســمنان نیز با جدیت دنبال‬ ‫ادامه داد‪ :‬تحقق منویات مقام معظم رهبری می شــود و اکنــون ‪ ۵۳‬هــزار و ‪ ۲۳۲‬مشــترک‬ ‫به ویژه در بحث اقتصاد با تامین زیرساخت ها روســتایی در اســتان از نعمــت گاز طبیعــی‬ ‫ماننــد گازرســانی همــواره موردتوجــه دولــت برخــوردار هســتند‪ .‬مدیرعامــل شــرکت گاز‬ ‫و شــرکت گاز اســت‪ .‬اعوانی بیان کرد‪ :‬ســهم اســتان سمنان اظهار داشــت‪ :‬توسعه عادالنه‬ ‫استان پهناور‬ ‫صنعت و نیروگاه در مصرف گاز طبیعی استان گازرسانی در شهرها و روستاهای ِ‬ ‫ســمنان نشــان دهنده فعالیت و رونق صنایع ســمنان از بــرکات نظــام مقــدس جمهــوری‬ ‫است و تالش می شود با ارتقای خدمات رسانی اسالمی است و گازرسانی به روستاها و مناطق‬ ‫تهــای‬ ‫و توسعه شبکه گازرسانی به صنایع در نقاط محــروم اســتان ســمنان یکــی از اولوی ‬ ‫مختلــف اســتان توســعه بیش ازپیــش تحقق شــرکت گاز اســت و امیدواریم در اینده شاهد‬ ‫یابــد‪ .‬وی بــا اشــاره بــه کشــاورزی به عنــوان برخــورداری تمامــی روســتائیان اســتان از ایــن‬ ‫یکــی از محورهای توســعه تاکید کــرد‪ :‬اکنون نعمت خدادادی باشیم‪.‬‬ ‫‪ 43‬هزار کیلومتر خطوط گاز در گیالن‬ ‫نشت یابیشد‬ ‫رشت‪ -‬رویداد امروز‪ :‬با توسعه‬ ‫ایســتگاه ها‪ ،‬شــیرها‪ ،‬شبکه ها‬ ‫گازرســانی و افزایــش روزافزون‬ ‫و خطــوط توزیع گاز در اســتان‬ ‫طــول خطوط تغذیه و شــبکه‬ ‫مورد بازرسی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫گاز در اســتان گیالن بر ضرورت‬ ‫حســین اکبر بیان کرد‪ :‬بازرسی‬ ‫بازرسی مســتمر از تاسیسات و‬ ‫مســتمر از تاسیسات و خطوط‬ ‫حسین اکبر‬ ‫خطــوط گاز افزوده شــده و در‬ ‫گاز در جهــت حفــظ ایمنــی و‬ ‫همین راستا شــرکت گاز استان‬ ‫پایــداری جریان گاز مشــترکین‬ ‫گیالندر سال‪ 99‬بیشاز‪ 43‬هزار کیلومترخطوط از الزامات و اهداف مهم این شــرکت محسوب‬ ‫گاز در سطح گیالن را مورد نشت یابی قرار داده می گــردد‪ .‬مدیرعامل شــرکت گاز اســتان گیالن‬ ‫است‪ .‬حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان افزود‪ :‬عالوه بر نشت یابی خطوط گاز‪ ،‬در سال‬ ‫گیالن با اعالم اجرای ‪ 43‬هزار کیلومتر عملیات گذشــته ‪ 1507‬مورد نشــت یابی از ایســتگاه ها و‬ ‫نش ـت یابی خطوط گاز در ســال ‪ 99‬در اســتان‪ ،‬بیش از ‪ 963‬هزار مورد نشت یابی از علمک ها و‬ ‫گفــت‪ :‬این میزان نشــت یابی نســبت به مدت انشعابات گاز در استانبهثبترسیدهاست‪.‬وی‬ ‫مشابه سال گذشته ‪ 72‬درصد رشد داشته است در خاتمه اظهار داشت‪ :‬شرکت گاز برای حفظ‬ ‫و در نوع خود یک رکورد محسوب می شود‪ .‬وی ایمنی و پایداری خطوط‪ ،‬کلیه تاسیسات گاز را‬ ‫با بیان اینکه کلیه مراحل و عملیات نشت یابی تــا درب منازل مردم و مشــترکین گرامــی را مورد‬ ‫توسطتجهیزاتوسیستم هایبهروز واستاندارد بازرســی و نشت یابی قرار می دهد و مسئولیت‬ ‫انجام می پذیرد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬شرکت گاز گیالن حفظ ایمنی در داخل منازل بر عهده مشترکین‬ ‫بــا برنامه ریــزی و زمان بندی مناســب‪ ،‬عملیات محترم است و الزم است تا مصرف کنندگان گاز‬ ‫نشت یابی از خطوط گاز استان را در سال ‪ 99‬در طبیعی هرچند وقت یک بار با بررســی وســایل‬ ‫همه مناطق استان به انجام رسانده و‪ 100‬درصد گازسوز‪،‬ایمنیمنازلخودراتضمیننمایند‪.‬‬ ‫تعرفه برق از امروز افزایش می یابد‬ ‫ســخنگوی صنعــت بــرق‬ ‫رجبــی مشــهدی به مشــترکان‬ ‫گفــت‪ :‬تعرفه همه مشــترکان‬ ‫خــوش مصــرف توصیــه کــرد‬ ‫براســاس مصوبه هیئت وزیران‬ ‫بــا رعایــت چنــد توصیه ســاده‬ ‫از امــروز هفت درصــد افزایش‬ ‫مصــرف برق خــود را مدیریت‬ ‫خواهد یافت‪ .‬مصطفی رجبی‬ ‫کــرده تــا مشــمول تعرفه صفر‬ ‫مصطفی رجبی‬ ‫مشــهدی روز چهارشــنبه در‬ ‫شوند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مشترکان‬ ‫مشهدی‬ ‫گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬امســال‬ ‫خــوش مصــرف اگر نســبت به‬ ‫گرمای هوا در کشــور زودتر اغاز شــده به گونه ای پارسال مصرف خود را ‪ ۱۰‬درصد کاهش دهند از‬ ‫کــه نســبت بــه پارســال بــا افزایــش ‪ ۵‬درجه ای پاداش های در نظر گرفته شده برخوردار خواهند‬ ‫همراه شــده و این امر ورود زودتر دســتگاه های شــد و کاهش ‪ ۱۰‬درصد مشمول تخفیف ‪ ۲۰‬دز‬ ‫سرمایشــی را اجتناب ناپذیــر کــرده اســت‪ .‬وی صدی در قبض خواهد شــد‪ .‬سخنگوی صنعت‬ ‫ادامه داد‪ :‬همچنین با توجه به کاهش بارش ها بــرق دربــاره مشــترکان پرمصــرف خاطرنشــان‬ ‫چاه های کشــاورزی نیز پمپ های خــود را زودتر ساخت‪ :‬مشترکان پرمصرف که تاکنون اقدامی‬ ‫روشــن کرده انــد‪ .‬معاون برنامه ریــزی اقتصادی بــرای مدیریت مصــرف نکرده انــد از خردادماه‬ ‫شــرکت تولید‪ ،‬انتقال و توزیع نیروی برق ایران مشمول‪ ۱۶‬درصدتعرفهاضافه ترخواهندشد‪.‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬مصرفصنایعنیزامسالبارشد‬ ‫رجبی مشهدی گفت‪ :‬مشترکان پرمصرف با‬ ‫‪ ۲۶‬درصدی همراه شــده که نشانه رونق تولید استفاده صحیح از وسایل برقی و تنظیم مناسب‬ ‫در کشور است‪.‬‬ ‫روشــنایی ها می تواننــد بــه مدیریــت مصــرف‬ ‫شهــا‬ ‫رجبیمشهدی گفت‪:‬امسالوتاکنونشاهد در ســالی کــه بــا کاهــش ‪ ۴۰‬درصــدی بار ‬ ‫افزایش ‪ ۲۰‬درصدی در مصرف برق هستیم که همــراه اســت و ایــن امر حدود ‪ ۳‬هــزار مگاوات‬ ‫الزم اســت از هم اکنــون برنامه ریــزی دراین بــاره بــرق نیروگاه هــای برق ابی را به همــراه خواهد‬ ‫صــورت گیــرد‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬براســاس مصوبه داشــت کمک کنند‪ .‬به گــزارش ایرنا‪ ،‬طرح برق‬ ‫هیئت وزیــران پیش بینــی شــده هرســاله هفت امیــد از پارســال در کشــور اجــرا شــد و براســاس‬ ‫درصد تعرفه برای همه مشترکان افزایش داشته ان مشــترکان به ســه دســته کم مصرف‪ ،‬خوش‬ ‫باشــد‪ .‬ســخنگوی صنعت برق افــزود‪ :‬اما برای مصرفوپرمصرفتقسیم بندیشدند‪.‬مشترکان‬ ‫مشترکان کم مصرف کهزیرالگویمصرفهستند کم مصرفمشمولتخفیف‪۱۰۰‬درصدیخواهند‬ ‫قبض ان ها رایگان و با تعرفه صفر خواهد بود‪ .‬شد‪.‬‬ ‫افزایشقابلتوجهتولیداتان‬ ‫در پاالیشگاهایالم‬ ‫مدیرعاملشرکتپاالیش گاز ایالماز افزایش‬ ‫قابل توجه تولید گاز اتان در این واحد صنعتی‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش شانا‪ ،‬روح اهلل نوریان گفت‪:‬‬ ‫اتان به عنوان یکی از محصوالت پاالیشگاه گاز‬ ‫ایالم که ارزش افزوده زیادی به همراه دارد‪ ،‬برای‬ ‫نخســتین بار بــا راه انــدازی واحد الفین مجتمع‬ ‫پتروشــیمی ایــام اذرمــاه ســال ‪ ۹۹‬بــه ســمت‬ ‫پتروشیمی ارسال شد‪ .‬وی با بیان اینکه از اذرماه‬ ‫پارســال تاکنون مقدار قابل توجهــی گاز اتان به‬ ‫پتروشــیمی ایالم ارسال شده اســت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫پیشاز راه اندازیواحدالفینمجتمعپتروشیمی‬ ‫ایالم‪،‬اتانتولیدیبه عنوانسوختپاالیشگاهو‬ ‫بقیهبههمراه گاز طبیعیبهخطسراسریتزریق‬ ‫می شــد‪ .‬مدیرعامــل شــرکت پاالیــش گاز ایالم‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ظرفیت تولید پاالیشگاه در مرحله‬ ‫نخست‪ ۳۳۰‬هزار مترمکعبدر روز معادل‪۴۱۵‬‬ ‫تن و در مرحله دوم‪ ۵۵۰‬هزار مترمکعب معادل‬ ‫‪ ۶۹۰‬تن در روز بود‪ .‬نوریان یاداور شد‪ :‬اتان یکی‬ ‫از پنج محصول پاالیشگاه گاز ایالم است که به‬ ‫همــراه دو محصــول میعانــات گازی و گاز مایع‬ ‫خام برای ایجــاد ارزش افزوده به عنــوان خوراک‬ ‫در اختیار مجتمعپتروشیمیایالمقرار می گیرد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫موفقیتاداره کلمنابع‬ ‫طبیعیوابخیزداریخراسانرضوی‬ ‫در سطح کشوری‬ ‫ســحر رحمتی‪ -‬مشهد مقدس‪:‬‬ ‫برنامه اقدام جهش سازمان در‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و‬ ‫ســال ‪ 99‬صورت گرفته اســت‪.‬‬ ‫ابخیــزداری خراســان رضــوی‬ ‫فنــودی تصریــح کــرد‪ :‬در ســال‬ ‫گفــت‪ :‬اداره کل منابــع طبیعی‬ ‫‪ 1400‬که از ســوی رهبری به نام‬ ‫و ابخیــزداری اســتان‪ ،‬رتبــه برتر‬ ‫تولید‪،‬پشتیبانی هاومانعزدایی‬ ‫محسن فنودی‬ ‫اجــرای طرح ها و پروژ ههــا را در‬ ‫هامزینشد کارکنانخدوماداره‬ ‫بین اســتان های کشــور کســب‬ ‫کل منابع طبیعــی و ابخیزداری‬ ‫کرد‪ .‬محسن فنودی افزود‪ :‬بر اساس ارزیابی های خراســان رضوی با عزمی راسخ تر تعهدات خود‬ ‫صورت گرفته توسط سازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و را در قالب طرح ها و پروژه ها اجرا می کنند‪ .‬او از‬ ‫ابخیزداری کشور‪،‬خراسانرضویدر بیناستان ها تمام عوامل دست اندرکار اجرای پروژه های سال‬ ‫موفــق بــه کســب رتبه برتــر شــد‪ .‬او ادامــه داد‪ 99 :‬کــه باهمت واال موجبــات ارائه خدمات به‬ ‫ایــن ارزیابی در راســتای عملکرد اجــرای طرح ها مردم و کسب رتبه برتر را فراهم اوردند تشکر و‬ ‫و پروژه های مصوب و محورهای تعیین شده در قدردانینمود‪.‬‬ ‫تولید‪ ۱۰۸‬هزار دستگاهخودروتوسط‬ ‫ایران خودروخراسانتاپایانامسال‬ ‫نخــودرو‬ ‫مدیرعامــل ایرا ‬ ‫بــه مشــتریان بــوده اســت؛ در‬ ‫خراســان از هدف گذاری تولید‬ ‫تعطیــات نــوروز امســال‪ ،‬به‬ ‫‪ ۱۰۸‬هــزار دســتگاه خــودرو در‬ ‫همــت همــکاران و کارکنــان‬ ‫ســال جاری خبــر داد و گفت‪:‬‬ ‫خطــوط تولیــد‪ ،‬تکمیــل‬ ‫سازوکارهای الزم برای تحقق‬ ‫خودروهــای دارای کســری‬ ‫بیژن زاهدی فرد‬ ‫مشــده است‪.‬‬ ‫این هدف فراه ‬ ‫قطعــه در ســه نوب ـت کاری‬ ‫بیــژن زاهــدی فــرد افــزود‪:‬‬ ‫انجــام و بیــش از ‪ ۹‬هــزار و‬ ‫امســال گــروه صنعتی ایرا ‬ ‫نخــودرو تولید ‪ ۷۰۰ ۶۳۰‬دســتگاه خــودرو تکمیــل و امــاده تحویل‬ ‫هــزار دســتگاه خــودرو را هد ‬ ‫فگــذاری کرده و به مشــتریان شــد‪ .‬زاهدی فرد افزود‪ :‬در ســال‬ ‫یهــا» عالوه‬ ‫تولید ‪ ۱۰۸‬هزار دســتگاه از ان بر عهده ســایت «تولیــد‪ ،‬پشــتیبانی ها‪ ،‬مانع زدای ‬ ‫تولیدی خراســان اســت‪ .‬او با اشــاره به تحقق برافزایــش تولید و ارتقای کیفیت محصوالت‪،‬‬ ‫اهداف ســال گذشــته‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬مهم ترین درصــدد افــزودن محصــول جدیــدی بــه ســبد‬ ‫اقــدام صــورت گرفته‪ ،‬ایفای تعهــدات معوق تولیدات سایت ایران خودرو خراسان هستیم‪.‬‬ ‫ساختدومینخطپردازشپسماندشهر‬ ‫قم در سال جاری‬ ‫ســازمان‬ ‫سرپرســت‬ ‫در ســطح شــهر را نیز ‪ ۴۶‬غرفه‬ ‫مدیریــت پســماند شــهرداری‬ ‫اعــام کــرد و ادامــه داد‪ :‬در‬ ‫قــم گفت‪ :‬خط اول بازیافت‬ ‫قالبطرح«همیارانبازیافت»‬ ‫مواد پسماند با ظرفیت روزانه‬ ‫اطالعــات شــهروندانی کــه‬ ‫‪88‬‬ ‫‪ 300‬تــن بااعتباری بالغ بر‬ ‫زبالههــای خشــک خــود را‬ ‫ ‬ ‫عبدا‪...‬‬ ‫میلیــارد ریال راه اندازی شــده‬ ‫تحویــل مراکــز جم ـع اوری‬ ‫میرابراهیمی‬ ‫و در کنــار راه انــدازی کارخانه‬ ‫می دهند ثبت شده و به صورت‬ ‫پــردازش و انتقــال ریجکــت در ســایت البــرز ماهانه و ســاالنه از همیاران بازیافت در قالب‬ ‫در حــال فعالیــت اســت و خــط دوم ایــن جشــنواره ها‪ ،‬مســابقات و قرعه کشــی تقدیــر‬ ‫یشــود‪ .‬او میــزان زبالــه خشــک‬ ‫مجموعــه نیــز در ســال جاری بــه بهره برداری و قدردانــی م ‬ ‫خواهــد رســید‪ .‬ســیدعبدا‪ ...‬میرابراهیمــی در دریافتــی از غرف ههــای را ‪ ۳۰۰‬کیلــو اعالم کرد و‬ ‫نشســت رسانه ای که به مناسبت روز جهانی گفت‪ :‬اموزش جمع اوری زباله خشک و تجهیز‬ ‫زمیــن پــاک در شــهرداری قــم برگــزار شــد بــا ادارات و بانک ها و همچنین مدارس نیز انجام‬ ‫اشــاره بــه اهمیت توجــه به منابــع طبیعی و و گــزارش عملکــرد ا نهــا ب هصــورت ســاالنه به‬ ‫محیط زیســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بیــش از ‪ ۹۰‬محیط زیست استان ابالغ شده و در سال جاری‬ ‫تهــا و ماموری ‬ ‫درصــد از فعالی ‬ ‫یشــوند‪.‬‬ ‫عهــای مســکونی نیــز تجهیز م ‬ ‫تهــای اصلــی مجتم ‬ ‫و تخصصــی ایــن ســازمان در حــوزه حفــظ و میرابراهیمی از راه اندازی و بهره برداری سامانه‬ ‫حراســت از منابــع طبیعــی و محیط زیســت هوشمند مدیریت و جمع اوری پسماند خشک‬ ‫در بخــش زمیــن و هــوا تعری ‬ ‫فشــده اســت‪ .‬بــه نــام زیپــاک خبــر داد و افــزود‪ :‬هــدف از‬ ‫سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری راه اندازی این سامانه حمایت از محیط زیست‬ ‫قــم برنام ههــای ســازمان در شــهر را تشــریح و یکپارچ هســازی و متمرکــز ســازی تحویــل‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬مدیریــت پســماندها در شــهر پســماند خشــک به غرفه ها و راننــدگان بوده‬ ‫بــر اســاس قانــون مدیریــت پســماند از قبیــل است‪ .‬او بهره برداری از سیستم خط بازیافت‬ ‫برنامه ریزی‪ ،‬ساماندهی و مراقبت و عملیات مواد پســماند با ظرفیت روزانــه ‪ ۳۰۰‬تن را نیز‬ ‫اجرایی مربوط به کاهش تولید‪ ،‬جمع اوری‪ ،‬مطــرح و بیان کــرد‪ :‬این خط بااعتباری بالغ بر‬ ‫ذخیر هســازی‪ ،‬جداســازی‪ ،‬حمل ونقــل‪ ۸۸ ،‬میلیــارد ریــال راه انــدازی شــده و در کنــار‬ ‫بازیافــت‪ ،‬پردازش‪ ،‬دفع پســماندهای عادی راه انــدازی کارخانه پــردازش و انتقال ریجکت‬ ‫ازجملــه پســماندهای شــهری‪ ،‬ســاختمانی در ســایت البرز در حال کار اســت و خط دوم‬ ‫و عمرانــی انجــام م ‬ ‫یشــود‪ .‬میرابراهیمــی این مجموعه نیز در سال جاری به بهره برداری‬ ‫مهم تریــن سیاســت ایــن ســازمان را امــوزش خواهــد رســید‪ .‬سرپرســت ســازمان مدیریــت‬ ‫و فرهن ‬ ‫گســازی بــرای کاهــش تولیــد زبالــه و پســماند شــهرداری قــم ادامــه داد‪ :‬قطع برق‬ ‫تفکیک ان دانست و بیان کرد‪ :‬سیاست کالن یکی از مشکالت سایت البرز بوده که تفکیک‬ ‫ابتدایی سازمان برنامه ریزی در مرحله تولید‪ ،‬و پــردازش زبالــه را با چالش روبه رو می کرد که‬ ‫اموزش و فرهنگ سازی در کاهش زباله و نگاه بــا خرید یک دســتگاه دیزل ژنراتــور بااعتباری‬ ‫غبــر ‪ ۱۲‬میلیــارد و ‪ ۹۰۰‬میلیــون ریــال ایــن‬ ‫پیشگیرانه است‪ .‬او زباله را در صورتی طالی بال ‬ ‫لشــده اســت‪ .‬او ســپس بــه افتتاح‬ ‫کثیف خواند که االینده محیط زیست نباشد مشــکل ح ‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬باید زیرساخت های الزم برای دســتگاه امحــاء پســماندهای پزشــکی در ماه‬ ‫کاهش تولید زباله ایجاد شــود و متاسفانه به اینده نیز اشــاره کرد و یاداور شــد‪ :‬با رایزنی ها‬ ‫علــت بــاال بــودن هزینه انتقــال و دفــع زباله و پیگیری های انجام شده این دستگاه به شهر‬ ‫به برنامه های اموزشــی کمتر پرداخت هشــده و قم منتقل شد و مراحل نصب ان در حال انجام‬ ‫نیازمنــد اقدامات و اعتبارات کشــوری در این اســت و می توانــد روزانــه ‪ ۱۰‬تــن پســماندهای‬ ‫زمینه هستیم‪ .‬میرابراهیمی ارائه اموزش های پزشــکی را بــا اشــعه ماکروویــو بی خطرســازی‬ ‫پیشگیرانه را در سطح شهر قم مثبت ارزیابی نموده و از الودگی های عفونی این پســماندها‬ ‫کرد و گفت‪ :‬متاســفانه بخشی از اموزش های جلوگیری کند‪ .‬میرابراهیمی از اتمام مطالعات‬ ‫مدارس و حضوری ما به علت شــیوع ویروس طــرح جامع پســماند نیز خبــر داد و تاکید کرد‪:‬‬ ‫کرونــا تعطی ‬ ‫لشــده و تــا قبــل از ایــن زمــان مطالعاتطرحجامعپسماندامسالپایان یافته‬ ‫اموزش در برخی از مناطق کامل شده بود‪.‬‬ ‫و مراحــل تصویــب و اصــاح ان نیــز ب ـه زودی‬ ‫او میانگیــن تولیــد زبالــه در ســال ‪ ۱۳۹۹‬را اغازشــده و نقش راه شــهر قم در حوزه پسماند‬ ‫ب هصــورت روزانــه عددی بال ‬ ‫غبــر ‪ ۶۴۰‬تن اعالم خواهد بود‪ .‬او در پایان اقدامات سازمان از اغاز‬ ‫و خاطرنشــان کرد‪ :‬تولید زباله نســبت به ســال دوران شــیوع بیماری کرونا یاداور شــد و مطرح‬ ‫‪ ۹۲‬کاهش ‪ ۱۰‬الی ‪ ۱۵‬درصدی داشته و در حال کرد‪ :‬پاکبان و پیک های بهداشــت در کنار کادر‬ ‫حاضر با به کارگیری ‪ ۲۵۰‬دســتگاه ماشــین االت درمــان در حفــظ بهداشــت شــهر و جم ـع اوری‬ ‫مکانیــزه و نیمــه مکانیــزه جم ـع اوری زبالــه به موقعزباله هافعالیتداشتهوخوشبختانهبه‬ ‫به صورت روزانه از سطح شهر انجام می شوند‪ .‬رعایت پروتکل های بهداشــتی کمترین درگیری‬ ‫سرپرســت سازمان مدیریت پســماند شهرداری را در بین کارکنان و ســایر نیروهای این ســازمان‬ ‫قــم تعداد غرف ههــای جمع اوری زباله خشــک شاهدبودیم‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫پنجشنبه ‪ 02‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1051‬‬ ‫در گفت وگوی انالین شهردار اصفهان با شهردار سمرقند مطرح شد‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پیمان خواهرخواندگی اصفهان و سمرقند به زودی امضا می شود‬ ‫شــهرداران اصفهــان و ســمرقند ازبکســتان‬ ‫در گفت وگویــی انالیــن در خصــوص مقدمــات‬ ‫خواهرخواندگــی میــان ایــن دو شــهر تبادل نظــر‬ ‫کردنــد‪ .‬بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬قــدرت الــه‬ ‫نوروزی‪ ،‬در گفت وگوی انالین با بابر میرزا ابالقل‬ ‫اف شهردار سمرقند که در حضور سفیر جمهوری‬ ‫اســامی ایــران در ازبکســتان برگــزار شــد‪ ،‬ضمن‬ ‫برشــمردن ویژگی های شــهر اصفهان‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫شــهر اصفهان از مهم ترین شــهرهای ایران و یک‬ ‫شهر جهانی دارای قدمتی طوالنی است‪.‬‬ ‫او بابیان اینکه شــهر اصفهــان ازلحاظ علمی‬ ‫و دانشــگاهی از اهمیــت زیــادی برخــوردار‬ ‫اســت‪ ،‬تصریــح کرد‪ :‬شــهر اصفهــان برخــوردار از‬ ‫دانشگاه های مادر و تعداد زیادی دانشگاه دیگر‬ ‫است‪.‬شهردار اصفهان این شهر را ازلحاظ میراثی‬ ‫یکی از شهرهای مهم کشور نام برد که دارای اثار‬ ‫تاریخی بســیار ارزشمندی اســت و تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫حوزه میراثی و گردشــگری اثار متعــدد زیادی در‬ ‫اصفهــان قرار دارد و میــدان نقش جهان اصفهان‬ ‫دارای تشابهاتی با میدان زیباشهر سمرقند یعنی‬ ‫میدان «ریگستان» است‪.‬‬ ‫او بابیــان اینکــه اصفهــان بــا ‪ 13‬شــهر در‬ ‫جهــان خواهرخوانــده اســت‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬بــا‬ ‫نهایــی شــدن خواهرخواندگــی میــان اصفهان و‬ ‫ســمرقند و همچنین اضافه شــدن دو شــهر دیگر‬ ‫ازجملــه حیدرابــاد هنــد و پرتــو پرتغــال تعــداد‬ ‫خواهرخواند ههــای اصفهــان ب ـه زودی بــه ‪16‬‬ ‫خواهرخوانده می رسد‪.‬‬ ‫نوروزی با برشمردن نقاط مشترک و تاریخی‬ ‫اصفهــان و ســمرقند‪ ،‬گفــت‪ :‬این نقاط مشــترک‬ ‫میــان دو شــهر اصفهــان و ســمرقند بســیار زیــاد‬ ‫اســت‪ ،‬در امتداد تاریخ بشری‪ ،‬سمرقند در دوره‬ ‫تیمــوری و اصفهــان در دوره صفوی‪ ،‬اثار تاریخی‬ ‫و میراثی بسیاری را از خود بر جای گذاشته اند‪.‬‬ ‫او بابیــان اینکــه اصفهــان در ‪ 10‬ســازمان‬ ‫بین المللــی جهــان و شــبکه جهانی عضو اســت‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬یکــی از مهم تریــن شــبکه ها و‬ ‫ســازمان ها‪ ،‬عضویت اصفهان در شبکه شهرهای‬ ‫خالق صنایع دســتی یونســکو اســت که اصفهان‬ ‫بــا دارا بــودن ‪ 200‬رشــته از صنایع دســتی یکــی از‬ ‫شهرهای مهم جهانی در صنایع دستی است‪.‬‬ ‫شــهردار اصفهــان افــزود‪ :‬اصفهــان همچنیــن‬ ‫عضو شــبکه شــهرهای یادگیرنده یونســکو است‬ ‫و کاندیداتــوری شــهرهای دوســتدار کــودک را‬ ‫نیــز به تازگــی دریافــت کرده کــه این موارد شــهر‬ ‫اصفهان را در میان شهرهای جهان برجسته کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او در ادامــه بــه محورهای مشــترک همکاری‬ ‫میان اصفهان و سمرقند اشاره کرد و گفت‪ :‬شیان‬ ‫و اقتصادی خود است‪.‬‬ ‫ابالقــل اف افزود‪ :‬امیــدوارم روابط برادری و‬ ‫همکاری میان دو شــهر اصفهان و سمرقند برقرار‬ ‫شــود و بتوانیــم بــا همــکاری مدیــران شــهری در‬ ‫اصفهــان روابــط بلندمدت خــود را در زمینه های‬ ‫مختلف ازجمله گردشگری مذهبی دنبال کنیم‪.‬‬ ‫مردم دو کشور ایران و ازبکستان تصویر‬ ‫ذهنی و تاریخی خوبی از یکدیگر دارند‬ ‫چین‪ ،‬خواهرخوانده مشــترک هر دو شــهر اســت‬ ‫و اصفهــان و ســمرقند از جهــت ارتبــاط بــا جاده‬ ‫ابریشــم می توانند همکاری های بســیار خوبی با‬ ‫یکدیگــر داشــته باشــند‪ ،‬می توانیــم در حوزه هنر‬ ‫برای نخستین بار وبینار مشترکی را میان این سه‬ ‫شــهر تشــکیل دهیم و همکاری خــود را با همین‬ ‫موضوع اغاز کنیم‪.‬نوروزی‪ ،‬عضویت در ســازمان‬ ‫بین المللی ‪ ICCN‬را نقطه اشــتراک دیگری برای‬ ‫همــکاری میــان دو شــهر اصفهان و ســمرقند ذکر‬ ‫کرد و اظهار داشت‪ :‬این موضوع می تواند به هر‬ ‫دو شــهر برای اقدامات مشــترک در حوزه میراث‬ ‫فرهنگی ناملموس کمک کند‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه قــرارداد خواهرخواندگــی که‬ ‫قــرار اســت میــان شــهرهای اصفهــان و ســمرقند‬ ‫امضــا شــود‪ ،‬تاکیــد کرد‪ :‬ســفیر محتــرم جمهوری‬ ‫اســامی ایران در ازبکســتان در حال پیگیری این‬ ‫موضوع اســت و این امادگی وجود دارد تا ظرف‬ ‫یــک هفته اینده این اقدامات برای عقد قرارداد‬ ‫خواهرخواندگی مراحل نهایی خود را طی کند‪.‬‬ ‫ریشه های تاریخی و باستانی‪ ،‬زمینه ساز‬ ‫توسعه روابط میان اصفهان و سمرقند‬ ‫شهردار سمرقند نیز در این گفت وگوی انالین‬ ‫اظهار داشت‪ :‬شهر سمرقند نه تنها شهری باستانی‬ ‫و تاریخــی بلکــه شــهر فرهنــگ و تمــدن‪ ،‬علم و‬ ‫دانش است‪.‬بابر میرزا ابالقل اف عنوان کرد‪ :‬این‬ ‫شــهر دارای مرکز مطالعات باستان شناسی‪ ،‬مراکز‬ ‫تحقیقاتــی و مرکــز نمایندگــی اموزشــی ســازمان‬ ‫یونسکو است‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬ســمرقند به عنــوان یکــی از‬ ‫شــهرهای باســتانی جهان در کنار شــهرهای مهم‬ ‫دیگــری همچــون رم ایتالیــا‪ ،‬اتن یونــان و ‪ ...‬دو‬ ‫هزار و هفتصدمین سالگرد تاسیس خود را جشن‬ ‫گرفــت‪ ،‬همچنین درمجمــوع ‪ 490‬مــکان و مرکز‬ ‫معماری و میراث فرهنگی در شهر سمرقند وجود‬ ‫دارد‪.‬شهردار سمرقند بابیان اینکه بخش تاریخی‬ ‫شــهر ســمرقند در ســال ‪ 2001‬در لیســت شهرهای‬ ‫باستانی یونسکو قرارگرفته است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫شهر سمرقند رصدخانه «الغ بیگ» دارای شهرت‬ ‫زیادی اســت و این شــهر دارای ‪ 15‬هتل و بیش از‬ ‫‪ 100‬شرکت در زمینه گردشگری است‪.‬‬ ‫او تاکیــد کــرد‪ :‬از طــرف ریاســت جمهــوری‬ ‫ازبکســتان بــه موضــوع رشــد و توســعه صنعــت‬ ‫گردشــگری‪ ،‬اقتصــاد و بهبــود ســرمایه گذاری در‬ ‫این شــهر توجه زیادی شــده اســت‪ ،‬سال هاست‬ ‫نماینــدگان ادیــان مختلف در این شــهر در صلح‬ ‫و ارامــش خوبی در کنــار یکدیگر در حال زندگی‬ ‫هســتند و شــهر ســمرقند با شــهرهای بســیاری در‬ ‫جهان در حال گسترش روابط فرهنگی‪ ،‬تاریخی‬ ‫ســفیر جمهــوری اســامی ایران در ازبکســتان‬ ‫نیــز در این گفت وگــوی انالین با حضور شــهردار‬ ‫اصفهــان و شــهردار ســمرقند‪ ،‬گفــت‪ :‬ازبکســتان‬ ‫کشــوری مهــم در منطقــه اســیای میانــه اســت و‬ ‫بیشــترین جمعیــت ایــن منطقــه را دارا اســت؛‬ ‫بنابراین دو کشــور ایران و ازبکســتان در بســیاری‬ ‫از زمین ههــا می توانند شــرکای تجــاری‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و فرهنگی خوبی برای یکدیگر باشــند زیرا مردم‬ ‫ایــن دو کشــور تصویر ذهنی و تاریخــی خوبی از‬ ‫یکدیگر دارند‪.‬‬ ‫حمیــد نیرابادی تصریح کرد‪ :‬خوشــبختانه در‬ ‫ســال های اخیــر روابــط دو کشــور در زمین ههــای‬ ‫مختلف رو به گســترش بوده و دیدارهای خوبی‬ ‫میــان مقامــات ازبکســتان و ایــران شــکل گرفته‬ ‫اســت‪.‬او چش ـم انداز روابــط دو کشــور را بســیار‬ ‫روشــن ذکر کــرد و افزود‪ :‬امیدواریم توســعه این‬ ‫روابط در همه زمینه ها ازجمله مدیریت شــهری‬ ‫و گردشگری بیش از گذشته توسعه یافته و شاهد‬ ‫فراهم شــدن مقدمات امضــای خواهرخواندگی‬ ‫میــان دو شــهر اصفهــان و ســمرقند در هفته های‬ ‫اینده باشیم‪.‬‬ ‫ســفیر جمهــوری اســامی ایران در ازبکســتان‬ ‫ابــراز امیــدواری کــرد‪ :‬هفتــه اینده زمینــه امضای‬ ‫یادداشــت تفاهم نامــه بیــن دو شــهر اصفهــان و‬ ‫سمرقند و درنتیجه خواهرخواندگی میان این دو‬ ‫شهر فراهم شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رئیس کمیسیون صادرات‪ ،‬واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس‪:‬‬ ‫میزان حقوق ورودی گمرکی تعیین شده در سال جاری‬ ‫با فوریت بازنگری شود‬ ‫عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیســیون صادرات‪ ،‬واردات‬ ‫و گمرک اتاق بازرگانی فارس با تاکید بر بازنگری حقوق ورودی‬ ‫گمرکی تعیین شــده برای ســال ‪ 1400‬گفت‪ :‬سیاس ـت گذاری ها در‬ ‫سال جدید در خصوص تعیین میزان حقوق ورودی گمرکی کاال‬ ‫در کشور موجب ایجاد تنش در بخش اقتصاد کشور می شود‪.‬‬ ‫خســرو فروغــان در جلســه کمیســیون صــادرات‪ ،‬واردات‬ ‫و گمــرک ایــن اتــاق کــه بــا حضــور برخــی از متولیــان در بخــش‬ ‫دولتــی و خصوصــی برگــزار شــد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ســال گذشــته دولت‬ ‫در بودجه نرخ محاسبه حقوق ورودی گمرکی را از چهار درصد‬ ‫بــه دو درصــد تقلیــل داد‪ ،‬امــا مبنــای محاســبه ایــن حقــوق که‬ ‫شــامل حقــوق ورودی گمرکــی و ســود بازرگانــی اســت را از ارز‬ ‫‪ 4200‬تومانــی بــه ارز حاشــیه بــازار و ‪ ETS‬میانگیــن ارز نیمایی‬ ‫کــه امــروز رقمــی معــادل حــدود ‪ 24‬الــی ‪ 25‬هزار تومان اســت‬ ‫مصــوب کــرد‪ .‬او اظهــار داشــت‪ :‬از طــرف دیگــر موضــوع مهــم‬ ‫محاســبه ســود بازرگانی نیز که هرســاله میزان ان اعالم می شود‬ ‫نیز تحت الشــعاع قرار می گیرد و بر اســاس این بخشــنامه میزان‬ ‫محاســبه ان نیز بر اســاس ارز حاشــیه بازار انجام خواهد شد‪ .‬او‬ ‫بابیان اینکه تاکنون میزان افزایش و یا تغییر نرخ سود بازرگانی‬ ‫امسال اعالم نشده است اضافه کرد‪ :‬حتی اگر این میزان نسبت‬ ‫به سال گذشته تغییر نکند بازهم شاهد افزایش قیمت تا حدود‬ ‫‪ 6‬برابری ارزش گمرکی کاالها نسبت به سال گذشته هستیم‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون صــادرات‪ ،‬واردات و گمرک اتــاق بازرگانی‬ ‫فــارس ادامــه داد‪ :‬پیش ازایــن مبنــای محاســبه حقــوق ورودی‬ ‫گمرکــی و ســود بازرگانــی ترجیحــی بــود اما در حــال حاضر نرخ‬ ‫حاشــیه بــازار یــا میانگیــن ارز نیمایــی به عنــوان مبنــا در نظــر‬ ‫گرفته شده است که این موضوع تاثیر بسزایی در افزایش قیمت‬ ‫نهایــی کاالهــا و کاهــش قــدرت خریــد مــردم خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫فروغــان عنــوان داشــت‪ :‬با اجرای این بخشــنامه و بــا توجه به‬ ‫افزایش ها و تورم های ساالنه کشور؛ در بحث کاالهای وارداتی‬ ‫تــا ‪ 50‬درصــد شــاهد افزایــش قیمــت خواهیــم بــود و درواقع با‬ ‫ایــن اقدامــات تولید را از بین خواهیم بــرد‪ .‬او بابیان اینکه این‬ ‫تصمیم گیــری ایجــاد مانع برای تولید اســت تصریــح کرد‪ :‬نتیجه‬ ‫اقــدام گمــرک بــر اســاس اجــرای میــزان حقــوق ورودی گمرکــی‬ ‫جدیــد؛ افزایــش قیمــت تما مشــده ‪ -‬عرضــه کاالهــا بــه قیمــت‬ ‫بــاال بــه بازار – کاهش قدرت خرید مردم – خانه نشــین شــدن‬ ‫واردکنندگان واقعی – نابودی زیرســاخته های اقتصاد در کشور‬ ‫ افزایش قاچاق کاال به کشــور و درنهایت ایجاد تنش در بازار‬‫می شود‪ .‬فروغان با اشاره به موضوع مهم محاسبه نرخ حقوق‬ ‫ورودی گمــرک در ســال جــاری عنــوان داشــت‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫اجرای این بخشــنامه با دســتور معاون اول ریاســت جمهوری تا‬ ‫اطالع ثانوی انجام نمی شود‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬بــه همیــن دلیــل امــروز بســیاری از واردکننــدگان‬ ‫کاالهــای خــود را در بــازار عرضه نمی کنند تا زمــان اجرا و میزان‬ ‫مابه التفاوت حقوق ورودی گمرکی مشخص شود و بسیاری نیز‬ ‫قیمت های خود را در بازار افزایش دادند‪.‬‬ ‫فروغــان بابیان اینکه این تصمیم گیری بدون کار کارشناســی‬ ‫انجا مشــده است بیان کرد‪ :‬فشــار و افزایش قیمت تحمیل شده‬ ‫بــر تولیــد و تولیدکننــده منطقــی نیســت و نیــاز اســت مراجــع‬ ‫تصمیم گیــری در ایــن زمینــه در کشــور بــه موضــوع ورود کرده و‬ ‫با قید فوریت این موضوع را بازنگری و تعیین تکلیف کنند‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬در ســالی کــه بــر پشــتیبانی و مانع زدایــی از تولید‬ ‫تاکیــد شــده اســت چنیــن تصمیم گیری هایی تعجب اور اســت و‬ ‫مســئوالن باید اقدام هر چه ســریع تر نســبت به رفع مشــکالت‬ ‫تولید داشته باشند‪.‬‬ ‫فروغــان ادامــه داد‪ :‬بــر ایــن اســاس پیشــنهاد مشــخص مــا‬ ‫به عنــوان پارلمــان بخــش خصوصــی بــرای کاهش اثــرات منفی‬ ‫ایــن بخشــنامه بازنگــری فــوری و کــم لکن کــردن اجــرای میزان‬ ‫حقــوق ورود گمرکــی جدیــد‪ ،‬حمایــت از تولیــدات داخلــی و‬ ‫ســرمایه گذاری‪ ،‬جلوگیــری از افزایــش تــورم و فشــار بــر بــازار و‬ ‫جلوگیری از قاچاق کاال به کشور است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رئیسسازمانصنعتمعدنوتجارتاستانخوزستانمطرح کرد‪:‬‬ ‫اجرایطرحساماندهیتوزیعمرغ کشتار روز‬ ‫مینا رامی‪ -‬اهواز‪ :‬امیرحسین نظری رئیس سازمان‬ ‫صنعت معدن و تجارت اســتان خوزســتان اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬در جلس ـه ای کــه به منظــور ســاماندهی‬ ‫توزیع مرغ کشــتار روز برگزار شــد مقرر شد تمامی‬ ‫کشــتارگاه ها و کارمــزد کاران اســتان خوزســتان که‬ ‫توزیع مرغ کشتار روز را بر عهده دارند بایستی قبل‬ ‫از خروج لیســت توزیع به همــراه وزن محموله را‬ ‫در اختیــار بازرســان ســازمان صمت که مســتقر در‬ ‫کشتارگاهمی باشندقرار دهند‪.‬‬ ‫او بیــان کــرد‪ :‬تمامی بازرســان به طور مســتمر‬ ‫در تمامــی کشــتارگاه اســتان مستقرشــده و در هــر‬ ‫کشــتارگاه بــه جهــت کنتــرل بیشــتر بــازرس مقیم‬ ‫خواهیم داشت‪ .‬نظری اظهار کرد‪ :‬بازرسان مستقر‬ ‫پس از تحویل لیست به همراه فاکتور مرغ کشتار‬ ‫روز از کشتارگاه لیست مذکور را در اختیار بازرسان‬ ‫ادارات و یــا مرکــز اســتان جهــت کنتــرل توزیــع‬ ‫خرده فروشــی قــرار داده تــا بتوانیم هرچه بیشــتر‬ ‫نظارت بر توزیع را داشــته باشــیم‪.‬رئیس ســازمان‬ ‫صمتاستانخوزستان گفت‪ :‬کشتارگاه هاو کارمزد‬ ‫کاران بایســتی طبق ضوابطی که مقرر شــد اقدام‬ ‫کــرده و در صــورت عدم رعایت برابر با مقررات با‬ ‫انان برخورد می شود و پرونده تخلف عرضه خارج‬ ‫از شــبکه برای ان تشــکیل و جهت صــدور رای به‬ ‫تعزیرات حکومتی ارسال می شود‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫پیشتازی کشاورزان‬ ‫ساوجبالغ در تولید‬ ‫محصول سالم‬ ‫مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان ســاوجبالغ اعالم‬ ‫کــرد‪ ۴۰ :‬درصــد از گواهی های صادره نشــان حد مجاز‬ ‫االینده هــا در اســتان به ‪ ۴‬محصول تولیدی کشــاورزان‬ ‫ساوجبالغ اختصاص یافت‪ .‬علی اکبر الماسی نوکیانی‬ ‫گفــت‪ :‬بــا همــکاری مدیریــت حفــظ نباتات ســازمان‬ ‫جهــاد کشــاورزی اســتان البــرز و گروه محیط زیســت و‬ ‫سالمت غذا‪ ،‬دریافت‪ ۴۰‬درصد از پروانه های صادره در‬ ‫خصوص کاربردنشانحدمجازاالینده هادرمحصوالت‬ ‫کشاورزیاستانالبرز توسط کشاورزانساوجبالغتحقق‬ ‫یافتوبدینترتیباینشهرستانمقامنخستاستانی‬ ‫را در تولید محصوالت سالم به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫الماســی نوکیانی با اشــاره به اینکه این پروانه های‬ ‫صــادره بــرای محصــوالت توت فرنگــی گلخان ـه ای‪،‬‬ ‫گوجه فرنگــی گلخانه ای و فلفل دلمه ای فضــای باز با‬ ‫تالشبهره بردارانساوجبالغی‪،‬برایاولینبار در سطح‬ ‫استان صادرشده است؛ افزود‪ :‬صدور پروانه های نشان‬ ‫حدمجاز االینده هادر راستای کاهشاستفادهاز سمومو‬ ‫االینده هایموردمصرفدر تولیدمحصوالت کشاورزی‬ ‫به میزان اســتاندارد است که این مهم افزایش کیفیت‬ ‫و سالمت محصوالت تولیدی کشــاورزی و حفاظت از‬ ‫اب وخاک را به همراه دارد‪.‬‬ ‫مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان ساوجبالغ اضافه‬ ‫کرد‪ :‬با همکاری مدیریت هماهنگی ترویج استان البرز‪،‬‬ ‫اولین زن روستایی در شهرستان ساوجبالغ نیز موفق به‬ ‫کسب پروانه فوق برای محصول گوجه فرنگی فضای‬ ‫باز شد‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬فرهنگ استفاده از محصوالت‬ ‫کشاورزی دارای پروانه کاربرد نشان حد مجاز االینده ها‬ ‫باید اشــاعه پیــدا کنــد و این موضوع موجــب افزایش‬ ‫کیفیتمحصوالت کشاورزی‪،‬ارتقایسالمتجامعهو‬ ‫همچنینتولیدمحصوالتصادراتمحورخواهدشد‪.‬‬ ‫تکمیل مجتمع تجاری محله‬ ‫دو پردیسان قم در سال‬ ‫جاری‬ ‫معــاون بازافرینــی شــهری و مســکن اداره کل راه و‬ ‫شهرسازی استان قم گفت‪ :‬در سال ‪ ۱۴۰۰‬تکمیل پروژه‬ ‫مجتمــع تجاری محلــه دو پردیســان قم در دســتور کار‬ ‫قرار دارد‪ .‬داوود طلوعی معاون و مســکن اداره کل راه‬ ‫و شهرسازی استان قم ضمن اعالم قرار گرفتن در دستور‬ ‫کار تکمیل پروژه مجتمع تجاری محله دو پردیسان قم‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬در ســال گذشته و با شروع طرح مسکن‬ ‫اقدام ملی‪ ،‬تامین و تخصیص زمین برای ساخت‪۴۴۰۰‬‬ ‫واحــد مســکونی در دســتور کار قــرار گرفــت‪ .‬او افــزود‪:‬‬ ‫این طرح در ســطح کالن توســط وزیر راه و شهرسازی و‬ ‫معاونین مربوطه راهبری و رصد و در ســطح اســتان نیز‬ ‫جلســات هفتگی با حضور مدیران کل راه و شهرســازی‬ ‫و بنیاد مسکن انقالب اسالمی و نماینده ستاد اجرایی‬ ‫فرمان حضرت امام (ره) به طور منظم تشکیل می شود‪.‬‬ ‫به گفته طلوعی در طرح مســکن اقدام ملی قم ‪۵۳۲‬‬ ‫واحددر مرحلهاجرایاسکلتوسفت کاری‪،‬هزار واحد‬ ‫در مرحله تکمیل اماده سازی و مابقی ان نیز در مرحله‬ ‫اماده سازی‪ ،‬تهیه نقشه و اخذ پروانه ساخت است‪ .‬او‬ ‫الحاق بخشــی از اراضی پردیسان و شهرک قدس قم را‬ ‫اقداموسیاستیبرایتامینمسکنقلمداد کردو گفت‪:‬‬ ‫اراضی‪ ۶۳‬هکتاری انتهای شهرک قدس در سال گذشته‬ ‫به محدوده شــهری ملحق شــد و اراضی ‪ ۵۶۰‬هکتاری‬ ‫مجاورپردیسانبعدازتصویباستان‪،‬درانتظاربررسیو‬ ‫تائیدشورایعالیشهرسازیومعماری کشوربرایالحاق‬ ‫بهشهراست‪.‬طلوعی گفت‪:‬اقداماتاولیهدر خصوص‬ ‫اماده ســازی اراضــی شــهرک قــدس و فاز هفت شــهرک‬ ‫شــهید زین الدین و انجام مطالعات اماده ســازی اراضی‬ ‫‪ ۵۷‬هکتاری پردیسان روبروی دانشگاه ازاد و اراضی‪۷۰‬‬ ‫هکتاریواقعدرمرکزاصلیمحالتهرکدامباپیشرفت‬ ‫‪ ۷۰‬درصد از دیگر اقدامات معاونت بازافرینی شهری و‬ ‫مسکناداره کلراهوشهرسازیاستانقمدر سال گذشته‬ ‫بود کهدر سال‪ ۱۴۰۰‬تکمیلخواهدشد‪.‬‬ ‫مبارزه با علف های هرز‬ ‫مزارع غالت در اراضی‬ ‫زراعی کرمانشاه‬ ‫مدیر حفظ نباتات ســازمان جهاد کشاورزی استان‬ ‫کرمانشــاه گفت‪ :‬از اغاز مبارزه با علف های هرز غالت‬ ‫در استان کرمانشاه تاکنون در بیش از ‪ ۳۹۲‬هزار هکتار‬ ‫از مزارع گندم (‪ ۳۱۵‬هزار هکتار) و جو (‪ ۷۷‬هزار هکتار)‬ ‫مبارزه شــیمیایی صورت گرفته اســت‪ .‬فرهاد شــریفی‬ ‫در ادامه با اشــاره به مبارزه شــیمیایی صورت گرفته در‬ ‫مزارع گندم و جو علیه افات افزود‪ :‬همچنین در بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار هکتار از اراضی کشت گندم و جو علیه سن‪،‬‬ ‫سوسکسیاهوسوسکقهوه ایمبارزهشیمیاییصورت‬ ‫گرفته است و این عملیات به ویژه جهت مبارزه با افت‬ ‫سن کماکان ادامه دارد‪ .‬شریفی در ادامه میزان مبارزه با‬ ‫افات مزارع کلزا را بیش از ‪ ۳‬هزار هکتار و میزان مبارزه‬ ‫بــا افات چغندرقند پاییزه را ‪ ۵۸۷‬هکتــار اعالم کرد و‬ ‫افزود‪ :‬با تالش کارشناسان سازمان و با توجه به شرایط‬ ‫اب و هوایی سطح مبارزه علیه افات و علف های هرز‬ ‫در اســتان مطلوب اســت‪ .‬او با تاکید بر ضرورت مبارزه‬ ‫بــا افــات و علف های هرز در مزارع اســتان گفت‪ :‬عدم‬ ‫مبارزهبه موقعباافتسنغالتباعث کاهشعملکرد‬ ‫فهــای هرز‬ ‫بیــش از ‪ ۵۰‬درصــدی و عــدم مبــارزه بــا عل ‬ ‫باعث کاهش بیش از ‪ ۲۵‬درصدی مزارع غالت و غیره‬ ‫می شود‪ ،‬لذا طی مدت زمان مبارزه به ویژه ایام نوروزی‬ ‫وتعطیالت کارشناسانو کشاورزانسخت کوشاستان‪،‬‬ ‫موفق شدند عملیات مبارزه با افات و علف های هرز را‬ ‫بهنحومطلوبیمدیریتنمایند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 02‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1051‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 02‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1051‬‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫افتتاح پروژه های اصلی‬ ‫فرودگاه بیرجند‬ ‫در سال جاری‬ ‫مدیــرکل فرودگا ههــای خراســان جنوبــی از افتتــاح‬ ‫پروژه های توسعه و بهسازی ترمینال و ساخت پاویون‬ ‫فرودگاهبیرجندتاپایانامسالخبرداد‪.‬عظیمطهماسبی‬ ‫در گفت وگــو بــا پایــگاه خبــری وزارت راه و شهرســازی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پروژه توسعه و بهسازی ترمینال فرودگاه بیرجند‬ ‫بــه پیشــرفت ‪ ۷۰‬درصــدی رســیده کــه طــی ان ‪۴۲۰۰‬‬ ‫مترمربــع به فضــای ترمینال افــزوده و ترمینــال موجود‬ ‫نیز بهسازی می شود‪ .‬او گفت‪ :‬با اتمام پروژه توسعه و‬ ‫بهسازی ترمینال‪ ،‬مشکالت کمبود فضا برای مسافران‬ ‫فرودگاه بیرجند برطرف می شود‪ .‬مدیرکل فرودگاه های‬ ‫خراســان جنوبی افــزود‪ :‬پاویون فــرودگاه بیرجند نیز از‬ ‫محلاعتباراتملیواستانیاحداثوتجهیزاتداخلی‬ ‫انتامین شدهاست‪.‬طهماسبی گفت‪:‬ساختمانپاویون‬ ‫با زیربنای ‪ ۶۰۰‬مترمربع شامل دو سالن تشریفات است‬ ‫که عملیات احداث ســاختمان ان به اتمام رســیده و در‬ ‫حال محوط هســازی ان هســتیم‪ .‬مدیرکل فرودگاه های‬ ‫خراســان جنوبی همچنین از برنامه ریزی برای بهسازی‬ ‫برج مراقبت فرودگاه بیرجند و احداث تکنیکال بالک‬ ‫فرودگاه طبس در سال جاری خبر داد‪ .‬طهماسبی افزود‪:‬‬ ‫هفته اینده شاهد برقراری شش پرواز جدید در فرودگاه‬ ‫بیرجند توسط شرکت های هواپیمایی پارس ایر و ایرتور‬ ‫خواهیم بود‪ .‬همچنین برای ادامه روند افزایش پروازها‬ ‫در صورت وجود ظرفیت‪ ،‬برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫واردکنندگان اقالم علوفه ای‬ ‫حمایت می شوند‬ ‫معاونبهبودتولیداتدامیسازمانجهاد کشاورزی‬ ‫خراســان جنوبــی گفت‪ :‬این ســازمان به منظــور تامین‬ ‫علوفــه دام در اســتان از واردکننــدگان اقــام علوف ـه ای‬ ‫حمایت همه جانبه می کنــد‪ .‬محمدابراهیم ابراهیمی‬ ‫افزود‪ :‬در سال های قبل‪ ۹۰‬درصد تغذیه دام ها از طریق‬ ‫چرایمرتعیتامینمی شد کهامسالباتوجهبهشرایط‬ ‫خشکسالی‪ ۱۰۰ ،‬درصد تغذیه دام ها از طریق نهاده ها‬ ‫خواهد بود‪ .‬او با اشاره به کاهش بارش باران‪ ،‬فقر شدید‬ ‫مراتعاستانوخشکسالی ها گفت‪ :‬کمک گرفتناز همه‬ ‫ظرفیت هاوبسیجامکاناتباهدفخریدوذخیره سازی‬ ‫نهاد ههــا و افزایــش تولید علوفه از برنامه های امســال‬ ‫سازمان جهاد کشــاورزی است‪ .‬معاون بهبود تولیدات‬ ‫دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد‪:‬‬ ‫متقاضیان دارای ضوابط و شرایط الزم برای تامین انواع‬ ‫علوفه با شرایط مشخص و قیمت تمام شده ارزان تر در‬ ‫استانمی توانندبهمدیریتجهاد کشاورزیشهرستان ها‬ ‫مراجعــه و درخواســت خــود را اعــام کننــد‪ .‬او افــزود‪:‬‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی استان همکاری الزم در راستای‬ ‫حمایت همه جانبه از این افراد را به عمل خواهد اورد‪.‬‬ ‫دستگیری ‪ ۱۹‬شکارچی‬ ‫غیرمجاز و متخلف‬ ‫زیست محیطی‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت محیط زیســت خراســان‬ ‫جنوبــی گفــت‪ ۱۹ :‬شــکارچی غیرمجــاز و متخلــف‬ ‫نمــاه جــاری در خراســان‬ ‫زیس ـت محیطی طــی فروردی ‬ ‫جنوبی دستگیر شدند‪ .‬مسعود مستقیم در گفت وگو با‬ ‫مهر اظهار کرد‪ :‬در فروردین ماه جاری دستگیری تعداد‬ ‫‪ ۱۹‬نفر شکارچی غیرمجاز و متخلفین زیست محیطی‬ ‫توسط کارکنان یگان حفاظت محیط زیست خراسان‬ ‫جنوبی صورت گرفته اســت‪ .‬فرمانده یگان حفاظت‬ ‫و رئیــس اداره یــگان حفاظــت محیط زیســت اســتان‬ ‫خراســان جنوبــی بیــان کــرد‪ :‬همچنیــن در ایــن مدت‬ ‫کشــف و ضبــط الشــه تعــداد ‪ ۳‬راس قوچ وحشــی و‬ ‫الشــه تعداد یک راس کل وحشــی و تعداد ‪ ۳‬قطعه‬ ‫تیهو از شکارچیان غیرمجاز و متخلفین زیست محیطی‬ ‫کشف و ضبط گردیده است‪ .‬مستقیم افزود‪ :‬دستگیری‬ ‫تعــداد ‪ ۹‬نفــر شــکارچی غیرمجــاز در حیــن شــروع به‬ ‫شــکار و قبــل از انجــام شــکار غیرمجــاز حیات وحــش‬ ‫بــوده اســت‪ .‬او گفــت‪ :‬از متخلفــان زیس ـت محیطی‬ ‫تعــداد ‪ ۶‬قبضه انواع ســاح های شــکاری گلوله زنی و‬ ‫ساچمه زنی و تعداد ‪ ۳‬قبضه سالح غیرمجاز به همراه‬ ‫فشنگ های غیرمجاز سالح های مذکور و انواع مختلف‬ ‫ادوات و وســایل انجام شــکار غیرمجاز حیات وحش‪،‬‬ ‫فشــنگ های ســاح های شــکاری گلوله زنی و ساچمه‬ ‫نهــای چشــمی شــکاری‪ ،‬دام و تل ههــای‬ ‫زنــی‪ ،‬دوربی ‬ ‫انجام شکار غیرمجاز حیات وحش کشف و ضبط شده‬ ‫اســت‪ .‬فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان‬ ‫خراســان جنوبی اظهار کرد‪ :‬کلیه شکارچیان غیرمجاز‬ ‫و متخلفین زیست محیطی مذکور در خارج از مناطق‬ ‫تحــت مدیریــت حفاظــت محیط زیســت خراســان‬ ‫جنوبــی دستگیرشــده اند و در حــال حاضــر مناطــق‬ ‫تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان خراسان‬ ‫جنوبی از ضریب امنیتی بسیار باال و مطلوبی برخوردار‬ ‫هســتند‪ .‬مســتقیم بیان کرد‪ :‬خراسان جنوبی از هفت‬ ‫تشــده‪ ،‬ســه پناهــگاه حیات وحــش‪،‬‬ ‫منطقــه حفاظ ‬ ‫چهار منطقه شکارممنوع مرزی و ‪ ۶‬منطقه شکارممنوع‬ ‫برخوردار است‪ .‬او گفت‪ :‬در حال حاضر ‪ 17/3‬درصد‬ ‫از مســاحت اســتان پهناور خراســان جنوبی را مناطق‬ ‫تحــت مدیریــت حفاظــت محیط زیســت تشــکیل‬ ‫می دهد که استاندار جهانی ‪ ۱۰‬درصد بوده و استان ما‬ ‫در این خصوص ‪ ۷.۳‬درصد از استاندارد جهانی نیز امار‬ ‫بیشــتری را در زمینه دارا بودن مناطق تحت مدیریت‬ ‫حفاظتمحیط زیستبهره منداست‪.‬‬ ‫رویدا د خراسان جنو یب‬ ‫استاندار خراسان جنوبی‪:‬‬ ‫سرمایه گذاریدرمناطقمرزیاستان‬ ‫گسترشمی یابد‬ ‫استاندار خراسان جنوبی گفت‪ :‬سرمایه گذاری‬ ‫صنعتی و معدنی در شهرســتان های مرزی استان‬ ‫بــا مشــارکت شــرکت های توســعه گرا و بخــش‬ ‫خصوصــی گســترش می یابد‪ .‬حمید مالنــوری در‬ ‫تشریح نتایج دیدارش با حسین مدرس خیابانی‪،‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گروه مدیریت ســرمایه گذاری‬ ‫امیــد‪ ،‬از ســرمایه گذاری های ایــن مجموعــه در‬ ‫شهرستان های مرزی استان خبر داد‪.‬‬ ‫تهــای معدنی‬ ‫او افــزود‪ :‬بــا توجــه به ظرفی ‬ ‫شهرســتان نهبندان‪ ،‬مقرر شد با مشارکت شرکت‬ ‫سرمایه گذاری امید و بخش خصوصی‪ ،‬یک واحد‬ ‫معدنــی و صنعتــی در ایــن شهرســتان احــداث و‬ ‫راه انــدازی شــود‪ .‬اســتاندار خراســان جنوبــی بــا‬ ‫تهــای شــرکت‬ ‫اشــاره بــه حــوزه گســترده فعالی ‬ ‫ســرمایه گذاری امیــد‪ ،‬از ســند راهبــردی و برنامــه‬ ‫عملیاتــی ایــن هلدینگ مبنی بر توجه به مناطق‬ ‫مرزی گفت و اظهار داشت‪ :‬با توجه به این توان‪،‬‬ ‫مقرر شد شرکت امید‪ ،‬مطالعات الزم در خصوص‬ ‫تهــای ســرمایه گذاری در شهرســتان های‬ ‫ظرفی ‬ ‫مرزی استان را انجام دهد‪ .‬او گفت‪ :‬در ادامه این‬ ‫مطالعات‪ ،‬با سرمایه گذاری مشترک شرکت امید‬ ‫و ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی‪ ،‬واحدهــای‬ ‫معدنــی یــا صنعتــی در شهرســتان های مــرزی‬ ‫اســتان ایجــاد و راه انــدازی می شــود‪ .‬مالنوری به‬ ‫ســرمایه گذاری ایــن مجموعــه بــرای واحدهــای‬ ‫توســعه ای کارخانه کویر تایر اشــاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫در ایــن جلســه مقــرر شــد اقدامــات الزم بــرای‬ ‫احداث و راه اندازی هرچه سریع تر کارخانه استیل‬ ‫کورد با ســرمایه گذاری مشترک شرکت کویرتایر و‬ ‫بخــش خصوصی انجام شــود‪ .‬او گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به ســابقه شــرکت گروه مدیریت ســرمایه گذاری‬ ‫امیــد در پروژه های صنعتــی و معدنی متعدد در‬ ‫ن جنوبی‪ ،‬توسعه‬ ‫سطح کشور به ویژه در خراسا ‬ ‫سرمایه گذاری های این هلدینگ‪ ،‬نتایج خوبی را‬ ‫برای اســتان به همراه خواهد داشــت‪ .‬خراســان‬ ‫جنوبی چهار شهرســتان مرزی در مجاورت کشور‬ ‫افغانســتان دارد و انــواع مــواد معدنــی یکــی از‬ ‫قابلیت های اقتصادی این استان است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫طراحی و ساخت ماشین پرس پخت تایر توسط کویرتایر‬ ‫طرح پژوهشی برتر کشور شد‬ ‫طراحــی و ســاخت ماشــین پــرس پخــت تایر‬ ‫توسط کویرتایر از سوی نهمین جشنواره پژوهش‬ ‫و فنــاوری وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫به عنــوان طــرح پژوهشــی برتــر کشــور معرفی و‬ ‫لــوح تقدیر این موفقیت‪ ،‬به مدیرعامل شــرکت‬ ‫کویرتایر اعطا شد‪.‬‬ ‫رئیــس ســتاد نهمیــن جشــنواره پژوهــش و‬ ‫فنــاوری و معــاون امــوزش و پژوهــش و فنــاوری‬ ‫وزارت صمــت در ایــن تقدیرنامــه اورده اســت‪:‬‬ ‫رشــد و بهبود شــاخص های اقتصادی و دستیابی‬ ‫به اهداف و برنامه های علمی و پژوهشی بخش‬ ‫تولیــد و تجــارت‪ ،‬حاصــل تــاش و مســاعدت‬ ‫متخصصان و اندیشمندانی است که با بهره گیری‬ ‫از تمام ظرفیت ها وتوان درراه اموزش پژوهش و‬ ‫توسعه فناوری از هیچ کوششی دریغ نکرده اند‪.‬‬ ‫بــرات قبادیــان در ایــن تقدیرنامــه‪ ،‬کســب‬ ‫عنــوان طــرح پژوهشــی برتر در نهمین جشــنواره‬ ‫پژوهش فناوری صنعت معدن و تجارت در سال‬ ‫‪ 99‬کــه بــا شــعار پژوهــش و فنــاوری در خدمت‬ ‫جهش تولید مزین شده است را تبریک گفت‪.‬‬ ‫همچنین رئیس سازمان صمت استان خراسان‬ ‫جنوبی با اعطای تقدیرنامه به سید محمدحسین‬ ‫زینلــی از حضــور ارزشــمند کویرتایــر در نهمیــن‬ ‫جشــنواره تجلیــل از پژوهشــگران برتــر صنعــت‬ ‫معــدن و تجــارت کشــور در ســال ‪ 99‬قدردانی و‬ ‫کســب مقام طرح پژوهشی برتر کشــور با عنوان‬ ‫طراحی و ساخت ماشین پرس پخت تایر را به او‬ ‫و کارکنان پرتالش شرکت تبریک گفت‪.‬‬ ‫ایــن تقدیرنامــه که قرار بود دی ماه ســال‬ ‫گذشــته در جلس ـه ای اعطــا شــود بــه دلیــل‬ ‫بیمــاری کرونــا در دیدار حضــوری مدیرعامل‬ ‫شــرکت کویرتایــر بــا رئیــس ســازمان صنعت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت اســتان خراســان جنوبی به‬ ‫ســید محمدحســین زینلی ‪،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫کویــر تایــر اعطــاء شــد‪ .‬تاکنــون بــه دســت‬ ‫مدیــران و کارکنــان توانمنــد شــرکت کویرتایر‬ ‫‪ 13‬پــرس پخــت تایــر طراحــی و ساخته شــده‬ ‫کــه پــس از نصــب در حــال تولید تایر اســت‪.‬‬ ‫در این جلســه رئیس اداره اموزش و پژوهش‬ ‫ســازمان صمــت و مدیــر کارخانــه و مدیــر‬ ‫تکنولــوژی و تحقیقــات شــرکت کویرتایــر‬ ‫حضور داشتند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫طرح برق رسانی به ‪ ۲‬روستای خراسان جنوبی افتتاح شد‬ ‫طرح برق رســانی به ‪ ۲‬روســتای‬ ‫خراســان جنوبــی روز س هشــنبه در‬ ‫قالبسومینهفتهپویشهرهفته_‬ ‫الــف_ب _ ایــران در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــا‬ ‫حضور ویدئو کنفرانسی وزیر نیرو به‬ ‫بهره برداری رسید‪ .‬برق رسانی به‪۶۲‬‬ ‫روستا در‪ ۱۶‬استا ن کشور با جمعیت زیرپوشش‪۹۳۱‬‬ ‫خانوارامروزبه صورتهم زماندرقالبسومینهفته‬ ‫پویشهرهفته_الف_ب_ایرانافتتاحشد‪.‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت توزیع نیــروی برق خراســان جنوبی گفت‪:‬‬ ‫به صورت هم زمان به ‪ ۶۲‬روستای کشور برق رسانی‬ ‫شــد که سهم خراســان جنوبی‪ ۲‬روستا بود‪ .‬مهدی‬ ‫دادگــر افــزود‪ :‬در ایــن پویش روســتاهای محمداباد‬ ‫ادیگانومیرحسندربخشمرکزیشهرستانبیرجند‬ ‫بــا مجموع‪ ۱۲‬خانــوار از نعمت برق‬ ‫بهره مند شدند‪ .‬او اظهار داشت‪ :‬برای‬ ‫برق رسانیبهاین‪ ۲‬روستایک کیلومتر‬ ‫شــبکه فشــار متوســط و ضعیف و‪۲‬‬ ‫دســتگاه پســت فوق توزیع با هزینه‬ ‫‪ ۳۳۰‬میلیون تومان اجراشــده است‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرقخراسانجنوبی‬ ‫با بیان اینکه همه روســتاهای باالی ‪ ۱۰‬خانوار این‬ ‫اســتان برق رسانی شد ه است گفت‪ :‬برنامه کنونی‬ ‫شــرکت توزیــع نیــروی برق اســتان‪ ،‬برق رســانی به‬ ‫روستاهای با کمتر از ‪ ۱۰‬خانوار بر اساس اولویت های‬ ‫شرکت توانیر است که روستاهای محمداباد ادیگان‬ ‫و میرحسن نیز بر اساس همین اولویت برق رسانی‬ ‫شد‪.‬او عنوان کرد‪ :‬با اقدامات انجام شده اکنون ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد جمعیت شــهری و ‪ ۹۹.۹‬درصد خانوارهای‬ ‫روستایی این استان از انرژی برق برخوردار هستند‪.‬‬ ‫همچنیــن ‪ ۷۸۸‬طرح برق رســانی اســتان خراســان‬ ‫جنوبــی بااعتبار ‪ ۲۸۹‬میلیــارد ریــال در اولین پویش‬ ‫سراسری «هر هفته الف ‪ -‬ب ایران» در ‪ ۱۷‬فروردین‬ ‫امسالبهبهره برداریرسید‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از پیشرفت پروژه ها‬ ‫بازدیــد میدانــی رئیــس ســازمان مدیریــت و‬ ‫برنامه ریزی اســتان از اخرین وضعیت پیشــرفت‬ ‫برخــی پروژ ههــا انجــام شــد‪ .‬بازدیــد میدانــی بــا‬ ‫حضور مجید پورعیســی رئیس ســازمان و هیئت‬ ‫همــراه‪ ،‬به منظــور بررســی اخریــن وضعیــت‬ ‫پیشــرفت پروژ ههــای مرتبــط بــا تفاهم نامــه‬ ‫منطقه ای هاب شتر ایستگاه اصالح نژاد و پرورش‬ ‫شــتر بجد و پروژه کاشــت گونه های مرتعی بجد‬ ‫انجــام شــد‪ .‬گفتنی اســت خانی نژاد سرپرســت‬ ‫حــوزه برنامه ریــزی‪ ،‬اکبــری راد مدیــرکل دفتــر‬ ‫هماهنگی امور ســرمایه گذاری استانداری او را در‬ ‫این بازدید همراهی کردند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه در سال ‪ ۱۴۰۰‬اعالم شد‬ ‫محمد قربانی‪ -‬بیرجند‪:‬مدیرکل تامین اجتماعی‬ ‫خراســان جنوبی گفــت‪ :‬حداقل دســتمزد روزانه‬ ‫مبنای وصول حقبیمه در سال ‪ ۱۴۰۰‬اعالم شد‪.‬‬ ‫علیرضــا محمــدی در جمع خبرنــگاران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با عنایت به تصویب نامه شــورای عالی کار‬ ‫در خصوص تعیین حداقل دســتمزد روزانه ســال‬ ‫‪ 1400‬و بــر اســاس ایــن تصویب نامــه و همچنین‬ ‫ســایر ســطوح دســتمزدی‪ ،‬واحدهــای اجرایــی‬ ‫ســازمان تامین در اســتان دســتمزد مقطوع ســال‬ ‫‪ 1400‬را بــه هنــگام دریافــت لیســت و حقبیمــه‬ ‫اعمال می کنند‪.‬وی با بیان اینکه حداقل دستمزد‬ ‫روزانه مبنای وصول حقبیمه در ســال ‪ 1400‬مبلغ‬ ‫‪ 885‬هــزار و ‪ 165‬ریــال اســت‪ ،‬بیــان کرد‪ :‬ســایر‬ ‫ســطوح دســتمزدی نیز بر اســاس اخرین دستمزد‬ ‫روزانــه ســال ‪ 99‬معادل ‪ 26‬درصــد مزد ثابت یا‬ ‫مزد مبنا به اضافه مبلغ ‪ 82785‬ریال به نسبت‬ ‫اخرین مزد در سال ‪ 1399‬افزایش می یابد‪.‬‬ ‫مدیــرکل تامیــن اجتماعــی خراســان جنوبــی‬ ‫گفــت‪ :‬همچنیــن پرداخــت حقبیمــه ان گــروه از‬ ‫بیمه شدگان اختیاری که مبنای پرداخت حقبیمه‬ ‫انان در ســال ‪ 99‬از رقم روزانه ‪ 636‬هزار و ‪809‬‬ ‫ریال بیشتر است و همانند سایر سطوح دستمزدی‬ ‫‪ 26‬درصــد ب هعــاوه رقــم ثابــت ‪ 82785‬ریــال‬ ‫افزایش یافتــه‪ ،‬مشــروط بر اینکــه از ‪ 1/2‬حداقل‬ ‫دستمزد روزانه کمتر نباشد‪.‬‬ ‫محمــدی ادامــه داد‪ :‬با توجــه به اینکه طبق‬ ‫تصویب نامه شورای عالی کار مقررشده ماهانه‪،‬‬ ‫کمک هزینه اقالم مصرفی خانوار به عنوان مزایای‬ ‫رفاهی و انگیزشــی از ســوی کارفرمایــان به تمام‬ ‫کارگــران اعم از دائم و موقت پرداخت شــود که‬ ‫کارفرمایــان بایــد به هنگام تنظیم صــورت مزد و‬ ‫مزایا نسبت به درج مبلغ مزبور در ستون مزایای‬ ‫مشــمول بــه همراه ســایر اقالم و همچنین کســر‬ ‫حق بیمه متعلقه و پرداخت ان اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تمام پرداختی هــای ان دســته از‬ ‫بیکاران که تاریخ وقوع بیکاری انان از تاریخ یک‬ ‫فروردیــن ‪ 1400‬به بعد اســت بــا رعایت حداقل‬ ‫دســتمزد ســال جــاری خواهــد بــود‪ ،‬همچنیــن‬ ‫پرداختی های ان دســته از مقرری بگیران ســنوات‬ ‫قبــل که در ســال جــاری ادامه می یابد و مبلغ ان‬ ‫کمتر از حداقل دســتمزد ســال ‪ 1400‬باشد تا مبلغ‬ ‫حداقل دستمزد سال ‪ 1400‬ترمیم می شود‪.‬‬ ‫محمدی در پایان حداکثر دستمزد مبنای کسر‬ ‫حق بیمه را نیز در سال ‪ 1400‬بر اساس مصوبات‬ ‫شورای عالی تامین و هیات امنای سازمان تامین‬ ‫‪ 7‬برابر حداقل دستمزد روزانه اعالم کرد‪.‬‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫شرکت گاز خراسان جنوبیپیشرو در اجرای‬ ‫شبکهگازرسانی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز‬ ‫او در ادامه تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫راستایبهره مندیهرچهبیشتر‬ ‫خراســان جنوبــی گفــت‪ :‬بــر‬ ‫روســتاهای اســتان از نعمــت‬ ‫اســاس گــزارش دریافتــی از‬ ‫گاز طبیعــی حــدود ‪ 74‬درصد‬ ‫شــرکت ملــی گاز ایــران‪ ،‬طــی‬ ‫شــبکه گازرســانی در اســتان‬ ‫ســال گذشــته باالتریــن مقدار‬ ‫محمود هاشمی‬ ‫مربــوط بــه مناطق روســتایی‬ ‫شــبکه گازرسانی اجراشــده در‬ ‫و مابقــی مربــوط بــه مناطــق‬ ‫بیــن شــرکت های گاز اســتانی‬ ‫به میزان ‪ 2‬هزار و ‪ 471‬کیلومتر به نام شــرکت شهری استان است‪.‬‬ ‫هاشــمی همچنیــن از اجــرای ‪ 59‬کیلومتــر‬ ‫گاز خراســان جنوبــی ثبت شــده اســت‪ .‬ســید‬ ‫محمــود هاشــمی در تشــریح اخرین وضعیت خــط انتقــال گاز طــی ســال گذشــته توســط‬ ‫شبکه گازرسانی استان گفت‪ :‬باهمت کارکنان شــرکت گاز خراســان جنوبی خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫طی سال گذشته بیش از ‪ 2‬هزار و ‪ 471‬کیلومتر مجموع خطوط انتقال گاز در اســتان به ‪1045‬‬ ‫شــبکه توزیع و تغذیه گاز در خراســان جنوبی کیلومتر افزایش یافته اســت‪.‬مدیرعامل شرکت‬ ‫گاز خراســان جنوبــی بــا اشــاره بــه ثبــت رکورد‬ ‫اجراشده است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان جنوبــی بی ســابقه گازرســانی به ‪ 634‬روســتا طی سال‬ ‫افزود‪ :‬طی سال گذشته ‪ 2‬هزار و ‪ 377‬کیلومتر گذشته در خراسان جنوبی تاکید کرد‪ :‬امیدواریم‬ ‫شبکه اجراشــده مربوط به مناطق روستایی و بــا تــاش همــکاران تــا چند مــاه اینــده تمامی‬ ‫‪ 94‬کیلومتــر مربــوط به مناطق شــهری اســتان روســتاهای باقیمانده دارای قابلیت گازرسانی‬ ‫استان‪ ،‬از نعمت گاز طبیعی بهره مند شوند‪.‬‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫تامین هزار تننهاده دامی‬ ‫برای دامداراناستان‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد‬ ‫یک ساله و پنج ســاله پرداخت‬ ‫کشــاورزی خراســان جنوبــی‬ ‫شود‪ .‬قوسی گفت‪ :‬وزیر جهاد‬ ‫گفــت‪ :‬با پیگیری این ســازمان‬ ‫نمــاه‬ ‫کشــاورزی ‪ ۲۹‬فروردی ‬ ‫و نماینــدگان مــردم خراســان‬ ‫جــاری در زمینــه اعطــای‬ ‫جنوبــی در مجلــس شــورای‬ ‫تســهیالت کم بهره و اعتبارات‬ ‫غالمرضا قوسی‬ ‫اسالمی ‪ ۱۲‬هزار تن جو و ذرت‬ ‫بالعــوض بــه بهره بــرداران‬ ‫بــرای تامیــن نهاده هــای دامی‬ ‫بخــش کشــاورزی بــرای جبران‬ ‫دامداران در اختیار استان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫خسارت های خشکسالی‪ ،‬با وزیر کشور مکاتبه‬ ‫غالمرضا قوسی با اشاره به کاهش بارندگی کــرد که ان را پیگیری می کنیــم‪ .‬او افزود‪ :‬در این‬ ‫و خســارات خشکســالی در اســتان افــزود‪ :‬در مکاتبــه تقاضــای تامین اعتبــار بــرای طرح های‬ ‫ایــن زمینه ‪ ۲‬روز قبل نشســت ویژه ای با حضور پیشگیرانه از قبیل انتقال اب‪ ،‬احداث سدهای‬ ‫نمایندگان اســتان در مجلس شــورای اسالمی با ذخیــره اب‪ ،‬لوله گــذاری‪ ،‬الیروبــی و مرمــت‬ ‫معــاون امــور دام وزیر جهاد کشــاورزی و رئیس قنوات و احداث ابشخورها شده بود که از محل‬ ‫ســازمان امــور عشــایر ایــران داشــتیم کــه در این اعتباراتمدیریتبحرانتامینشود‪.‬‬ ‫نشست ابتدا گزارش کاملی از وضعیت و اثرات‬ ‫ن‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســا ‬ ‫خشکســالی ارائــه و ســپس مصــوب شــد بــرای جنوبــی ادامه داد‪ :‬همچنین بــرای تامین اعتبار‬ ‫حمایت از دامداران ‪ ۶‬هزار تن جو و ‪ ۶‬هزار تن اب رســانی ســیار‪ ،‬تامیــن علوفــه دام عشــایر‪،‬‬ ‫ذرت در مرحله اول در اختیار استان قرار گیرد و تسهیالت کم بهره برای پرداخت به بهره برداران‬ ‫بر اساس شاخص های دام پالک کوبی شده بین خســارت دیده و اســتمهال تســهیالت دریافتــی‬ ‫شهرستان هاتوزیعشود‪.‬‬ ‫بهره برداران بخش کشــاورزی و پرداخت کمک‬ ‫او گفــت‪ :‬همچنیــن مصــوب شــد بالعوض درخواست شد‪ .‬او گفت‪ :‬طی ‪ ۲‬هفته‬ ‫محدودیت های دام که سال گذشته ایجادشده گذشــته در اســتان جلســه مخاطرات طبیعی با‬ ‫بــود و دامــداران در حمل ونقــل دام مشــکل عنوان کارگروه خشکســالی و بــا حضور معاون‬ ‫داشــتند‪ ،‬برداشــته شــود تا دامداران بتوانند دام استاندار برگزار و مقرر شد از ظرفیت دستگاه های‬ ‫قابل کشــتار یا قابل نگهــداری را به اســتان های اجرایــی برای حمایت و کمک به بهره بــرداران‬ ‫دیگرمنتقلکنند‪.‬‬ ‫بخش کشــاورزی اســتان اســتفاده شــود‪ .‬قوسی‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان افزود‪ :‬در مرحله نخست خشکســالی ‪ ۲‬هزار و‬ ‫جنوبی بیان کرد‪ :‬قرار شد پیشنهادی برای وزیر ‪ ۴۷۰‬میلیارد تومان به بخش کشــاورزی اســتان‬ ‫جهاد کشاورزی در زمینه خرید دام مازاد توسط خراســان جنوبــی خســارت وارد شــد و هرچــه‬ ‫شرکت پشتیبانی امور دام و استمهال تسهیالت رونــد خشکســالی ادامــه یابــد خســارت ها نیــز‬ ‫دامــداران و تامین نقدینگی تهیه و تقدیم وزیر افزایــش خواهــد یافــت‪ .‬او بیــان کــرد‪ :‬امســال‬ ‫شود تا پس اخذ نظر این پیشنهادات در مرحله خراســان جنوبی تحت تاثیر خشکسالی شدید‬ ‫اجــرا قــرار گیــرد‪ .‬او افــزود‪ :‬در دیــدار بــا رئیــس است و متوسط بارندگی ‪ ۳۸‬میلی متر بوده که‬ ‫ســازمان امــور عشــایر ایران نیز مقرر شــد هــزار و بیشترین تاثیر را بر تولیدات محصوالت زراعی و‬ ‫‪ ۳۰۰‬تن جو به صورت ویژه به استان اختصاص دامی داشته است‪ .‬او گفت‪ :‬در حوزه کشاورزی‬ ‫یابد و به تدریج این سهمیه تا‪ ۱۰‬هزار تن افزایش نیــز صنعــت دام در معرض تاثیــرات این پدیده‬ ‫پیدا کند‪ .‬او عنوان کرد‪ :‬در این نشست مصوب خشکسالی اســت که برای حمایت از دامداران‬ ‫شــد برای تامین نقدینگی تشکل های عشایری و اینکه این صنعت ظرفیت اشتغال و درامدی‬ ‫به منظــور خریــد علوفــه موردنیــاز‪ ،‬تســهیالت خیلی خوبی دارد باید تمام توان و تالش خود را‬ ‫قرض الحســنه بــا دوره بازپرداخــت حداقــل برای کمک و حفظ این ظرفیت به کار بگیریم‪.‬‬ ‫کاهش‪ 38‬درصدیمیزانجابجاییمسافر‬ ‫سال گذشته‬ ‫معاونحمل ونقلجاده ای‬ ‫راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫اداره کل راهداری و حمل ونقل‬ ‫خراســان جنوبی تصریــح کرد‪:‬‬ ‫جاده ایخراسانجنوبی گفت‪:‬‬ ‫در حــال حاضــر ‪ 1533‬نفــر‬ ‫در ســال گذشــته در خراســان‬ ‫رانندهدر بخشمسافریشاغل‬ ‫جنوبیمیزانجابجاییمسافر‪،‬‬ ‫هســتند و تعداد ‪ 667‬دستگاه‬ ‫مهدی گرجی‬ ‫‪ 38‬درصــد کاهــش داشــته‬ ‫انــواع ناوگان مســافری شــامل‬ ‫اســت‪.‬مهدی گرجــی اظهــار‬ ‫‪ 249‬دســتگاه ســواری کرایــه‬ ‫یبــوس‬ ‫داشت‪ :‬در سال ‪ 1399‬گذشته‪ ،‬بالغ بر ‪ 1‬میلیون برون شــهری و تعــداد ‪ 153‬دســتگاه مین ‬ ‫و ‪ 162‬هــزار نفــر بــا نــاوگان حمل ونقل عمومی و تعــداد ‪ 265‬دســتگاه اتوبــوس کار جابجایی‬ ‫برون شهری استان جابجا شده اند که نسبت به مسافریناز مبدا‪ 6‬پایانهعمومیمسافردر استان‬ ‫مدت مشابه سال گذشته از کاهش‪ 38‬درصدی را به انجام می رســانند‪.‬او در ادامه از متقاضیان‬ ‫برخوردار بوده اســت‪.‬او همچنین افــزود‪ :‬از این سفر خواست به منظور کاهش هزینه های سفر‪،‬‬ ‫تعــداد مســافر جابجــا شــده بیــش از ‪ 770‬هزار کاهش الودگی محیط زیست‪ ،‬کاهش سفرهای‬ ‫مسافر در داخل استان جابجا شده و ‪ 392‬هزار شــهری و هم چنیــن رعایــت دســتورالعمل ها و‬ ‫مسافر از استان خارج و تعداد ‪ 389819‬نفر نیز پروتکل هــای بهداشــتی و پیشــگیری از ازدحــام‬ ‫به استان وارده شده اند‪.‬‬ ‫مســافر در پایانه هــای مســافری و شــرکت های‬ ‫گرجی ادامه داد‪ :‬بیشــترین سهم جابجایی حمل ونقــل‪ ،‬نســبت بــه دریافــت بلیــت بــا‬ ‫مســافر بــا ‪ 403‬هزار و ‪ 155‬نفــر مربوط به مرکز برنامه ریزی قبلی و از طریق وب ســایت فروش‬ ‫استان(شهرستانبیرجند)وباسهم‪ 35‬درصد که بلیت شــرکت های مســافری اســتان به نشــانی‬ ‫نسبتبهسال گذشته‪ 6‬درصد کاهشو کمترین ‪ www.payaneha.ir‬و ‪www.payaneha.com‬‬ ‫ســهم جابجایی مســافر را شهرســتان درمیان با اقــدام نمایند‪.‬گرجی افــزود‪ :‬نظارت بر عملکرد‬ ‫‪ 2840‬نفــر و با ســهم ‪ 0/2‬درصد که نســبت به شــرکت ها‪ ،‬رانندگان و ناوگان اعزامی به صورت‬ ‫سال گذشته تغییری نداشته و از کل جابجایی سیستمی از طریق سامانه سپهتن در طول سفر‬ ‫مسافر استان با ناوگان عمومی مسافری استان توسط ادارات کل راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫اســت‪.‬معاون حمل ونقــل جــاده ای اداره کل کشورصورتمی پذیرد‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫روزهای افتابی‬ ‫در انتظار ستاره ولزی تاتنهام‬ ‫پنجشنبه ‪ 02‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1051‬‬ ‫فوتبال ایران در انتظار رای‬ ‫دادگاه بین المللی ورزش‬ ‫واکنش تند حمید مطهری مربی پرسپولیس‬ ‫گــرت بیــل‪ ،‬ســتاره ولــزی‬ ‫دبــل کنــد و در لیــگ اروپا نیز‬ ‫تاتنهــام‪ ،‬بــا اخــراج ژوزه‬ ‫لهــای بیشــتری بزنــد اما او‬ ‫گ ‬ ‫مورینیــو از ایــن تیــم اکنــون‬ ‫هیچ وقــت ب هصــورت منظــم‬ ‫فرصتی بــرای شــروعی دوباره‬ ‫و در تمــام طــول ‪ 90‬دقیقــه‪،‬‬ ‫بــه دســت اورده اســت‪ .‬گرت‬ ‫ان طور که هری کین و ســون‬ ‫گرت بیل‬ ‫بیــل‪ ،‬ســتاره رئــال مادریــد‪،‬‬ ‫هیونــگ مین در تاتنهام بازی‬ ‫بــا پیوســتنش بــه تاتنهــام نه تنها شــور تــازه ای می کردنــد‪ ،‬از ســوی مورینیــو بــه کار گرفتــه‬ ‫در زندگــی ورزشــی خــود بــه وجــود اورد بلکه نشــد‪ .‬با بررســی اطالعــات و دقایقــی که او‬ ‫هیئت رئیسه تاتنهام را نیز هیجان زده کرد‪ .‬بیل به زمین رفته است مشخص می شود که بیل‬ ‫روزهایــی ناامیدکننــده در رئال مادرید داشــت ازنظر تعداد دقایق بازی هجدهمین بازیکن‬ ‫و بیشــتر اوقات را روی نیمکت گذراند و زمان در ترکیب تاتنهام بود‪ .‬سرمربی تاتنهام بیشتر‬ ‫بســیار کوتاهی فرصت بــازی را پیدا کــرد‪ .‬این مایل به استفاده از لوکاس مورا و برگوین بود‬ ‫مشکل با بازگشت ستاره ولزی به لندن حل شد هرچند که بیل توانســته بــود تعداد گل های‬ ‫و پیوستن او به تاتنهام با حضور مورینیو روی زیــادی را بــرای تیم به ثمر برســاند و بازیکن‬ ‫نیمکت این تیم هم زمان شد‪ .‬مورینیو و بیل هلنــدی هیــچ گلی نزده بــود‪ .‬در حال حاضر‬ ‫پیش تر نیز باهم روبه رو شده بودند و زمانی بیــل قــرار اســت زیــر نظــر رایــان میســون‪،‬‬ ‫که سرمربی پرتغالی هدایت منچستریونایتد ســرمربی موقــت تاتنهام که ســابقه بــازی در‬ ‫را بــر عهــده داشــت از بیــل خواهــش کــرده ایــن تیــم را نیــز دارد‪ ،‬بازی کند‪ .‬میســون که‬ ‫بــود که بــه تیم او بپیونــدد‪ ،‬اتفاقی که البته پیش ازایــن مربی اکادمــی تاتنهام بود اکنون‬ ‫رخ نــداد‪ .‬زمانی که بیل به تاتنهام پیوســت تــا زمانــی که دنیل لوی‪ ،‬رئیس این باشــگاه‪،‬‬ ‫ســرمربی پرتغالی سعی کرد تا با او به شکل ســرمربی دیگری پیدا کنــد‪ ،‬هدایت این تیم‬ ‫ویژه ای کار کند اما بیل درگیر مصدومیت شد را بر عهده خواهد داشت و به نظر نمی رسد‬ ‫و ســرعت و ریتــم این دو با یکدیگر تناســبی کــه ایــن مربــی جــوان ریســک کنار گذاشــتن‬ ‫نداشــت‪ .‬بیــل باالخره در مــاه فوریه به اوج ســتاره ای مثــل گــرت بیــل را در ایــن مقطــع‬ ‫امادگــی خــود رســید و توانســت در لیگ برتر حساس به جان بخرد‪.‬‬ ‫اتاالنتا و رم مشتری های‬ ‫جدید سردار ازمون‬ ‫تهــای لیــگ‬ ‫هنــوز رقاب ‬ ‫ســال ها حضــور در لوکوموتیــو‬ ‫برتــر روســیه در جریــان اســت‬ ‫مســکو به اتالنتا پیوســته و در‬ ‫مهــای مختلفی شــرایط‬ ‫که تی ‬ ‫فصل جاری یکــی از مهره های‬ ‫ســردار ازمون بهترین گلزن این‬ ‫تاثیــر گذار این تیم بوده اســت‬ ‫تهــا را به دقــت زیــر نظــر‬ ‫رقاب ‬ ‫و طــی ‪ 20‬بــازی موفق به ثبت‬ ‫ازمون‬ ‫سردار‬ ‫گرفته اندودر اینمیانتیم های‬ ‫‪ 2‬گل هم شده است‪ .‬کوکورین‬ ‫ایتالیایی ب هصــورت ویژه تر‪ .‬بر‬ ‫هم یکی دیگر از بازیکنان برتر‬ ‫اساس ادعای یکی از خبرنگاران ایتالیایی به نام فوتبال روســیه طی ســال های اخیر بوده که این‬ ‫جیانلوئیجی النگاری که در توئیتر خود این خبر روزهادر فیورنتیناعضویتدارد‪.‬البتهعالقهبرای‬ ‫را منتشــر کرده اســت‪ ،‬مهاجم ‪ 26‬ســاله ایرانی جذب سردار فقط به تیم های ایتالیایی محدود‬ ‫تیم فوتبال زنیت موردتوجه مدیران دو باشگاه نشده و سایر تیم های اروپایی نیز عالقه مند به‬ ‫ایتالیایی رم و اتالنتا قرارگرفته است‪ .‬پیش ازاین جذب مهاجم زنیت هستند‪ .‬پیش تر اخباری در‬ ‫الکسی میرانچوک ملی پوش روسی نیز در پایان موردعالقه بورســیا دورتموند‪ ،‬التزیو و سویا به‬ ‫فصل گذشــته رقابت های لیگ روســیه و پس از جذب سردار ازمون منتشرشده است‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-57‬نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوبه ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره‬ ‫‪ 139960306013002214‬مورخ ‪ 1399/11/20‬هیات اول موضوع ماده یک‬ ‫قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضی خانم زهره بازلی فرزند علی در ششدانگ یکباب منزل (با‬ ‫کاربری مصوب باغ مسکونی برابر جوابیه شماره ‪ 1399/11/18 – ۳۵۸۸‬اداره‬ ‫محترم راه و شهرسازی گناباد) به مساحت ‪ 500/84‬مترمربع از پالک شماره‬ ‫‪ ۱۰۳۵‬فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی اباد بخش یک حوزه ثبت ملک‬ ‫گناباد خریداری شده مع الواسطه از اقای حسن یوسف پور مالک رسمی محرز‬ ‫گردیده است‪ ،‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشار در شهرها‬ ‫منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای‬ ‫اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها‬ ‫از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک‬ ‫تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت‬ ‫موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت‬ ‫قانونی واصل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل‬ ‫را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند‬ ‫مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/01/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/02 :‬سید‬ ‫ضیاءالدین مهدوی شهری – رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -9-108‬چون تحدید حدود قسمتی از امالک بخش ‪ 3‬حوزه ثبتی اران و بیدگل‬ ‫به علت عدم حضور مالک‪ ،‬تاکنون به عمل نیامده‪ ،‬لذا با توجه به دستور اخیر ماده‬ ‫‪ 15‬قانون ثبت و طبق تقاضای مالکین ذیل‪ ،‬تحدید حدود اختصاصی امالک‬ ‫مرقوم در تاریخ های تعیین شده در ساعت ‪ 8‬صبح شروع و انجام خواهد شد و‬ ‫در صورت مصادف با روز تعطیل عملیات تحدیدی به روز بعد موکول خواهد شد‪.‬‬ ‫امالک و ابنیه بخش ‪ 3‬اران و بیدگل‬ ‫شماره های فرعی از پالک ‪ 3‬اصلی واقع در معین اباد بیدگل بخش سه اران‬ ‫و بیدگل‬ ‫‪ 3258‬فرعی‪ :‬اقای مهدی یوسف زاده اقلیدی به شماره ملی ‪6190119557‬‬ ‫فرزند رضا‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 75.5‬مترمربع مفروز و مجزی از‬ ‫‪ 14‬فرعی‬ ‫‪ 3260‬فرعی‪ :‬اقای علی فرزین بیدگلی به کدملی ‪ 6190042661‬فرزند حسین‬ ‫و خانم زهرا درزی بیدگلی به کدملی ‪ 1250022517‬فرزند حسینعلی (بالمناصفه)‬ ‫‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 103.70‬مترمربع‬ ‫شماره های فرعی از پالک ‪ 105‬اصلی واقع در اماکن بخش سه اران و بیدگل‬ ‫‪ 74‬فرعی‪ :‬خانم منیر شبانیان بیدگلی به شناسنامه شماره ‪ 1183‬کدملی‬ ‫‪ 6199958500‬فرزند حسن‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 192.25‬مترمربع‬ ‫مفروز و مجزی از ‪ 2‬فرعی‬ ‫شماره های فرعی از پالک ‪ 112‬اصلی واقع در اماکن بخش سه اران و بیدگل‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫به برخی انتقادهای مغرضانه‬ ‫نیمه پر لیوان‬ ‫را ببینید‬ ‫مربــی تیم فوتبال پرســپولیس می گوید تیم ما‬ ‫حداکثــر امتیــاز را در ســه بازی به دســت اورده اما‬ ‫برخــی همچنــان نیمه خالــی لیــوان را می بیننــد‪.‬‬ ‫حمید مطهری در گفت وگو با فارس‪ ،‬درباره برتری‬ ‫پرســپولیس مقابل گوای هند در هفته ســوم لیگ‬ ‫قهرمانان اسیا و اخرین شرایط این تیم توضیحاتی‬ ‫را عنوان کرد که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫از بازی با گوا شروع کنیم‪.‬‬ ‫بازی در لیگ قهرمانان همیشه سخت است اما‬ ‫بچه های ما نهایت تالش خود را مقابل گوا انجام‬ ‫دادند و ازلحاظ تاکتیکی نسبت به حریف قوی تر‬ ‫و سرتر بودیم‪ .‬روی یک غافلگیری گل خوردیم اما‬ ‫سریع به بازی برگشتیم‪ .‬نکته بارز تیم پرسپولیس‬ ‫همیشه جنگجو بودن و تسلیم نشدن است‪ .‬اگر‬ ‫یشــد می توانستیم گوا را با تعداد‬ ‫پنالتی ما گل م ‬ ‫گل های بیشتری شکست بدهیم اما متاسفانه این‬ ‫اتفاق رخ نداد‪.‬‬ ‫یحیی گل محمدی قبل از بازی اعالم کرد‬ ‫گوا تیمی بسیار با برنامه است که دروازه بان‬ ‫این تیم ستاره اش محسوب می شود‪ .‬در این‬ ‫بازی چنین موضوعی به اثبات رسید‪.‬‬ ‫دقیقا همین موضوع اســت‪ .‬مشخص شد گوا‬ ‫به ویژه در بخش دفاعی بسیار منظم است‪ .‬زمانی‬ ‫هم که توپ را در اختیار دارد ســعی می کند بازی‬ ‫رو به جلویی انجام بدهد‪ .‬در بحث انتقال توپ‬ ‫از دفاع به حمله و استفاده از ضربات ایستگاهی‬ ‫هم خطرناک هســتند‪ .‬باید برای دیدار اینده این‬ ‫تیــم را کنتــرل کنیم تا بتوانیم ســه امتیــاز دیگر به‬ ‫دســت اوریــم‪ .‬البته می دانیم کارمــان با توجه به‬ ‫شرایط شرجی اب وهوای گوا بسیار سخت است‪.‬‬ ‫امیدوارم با ارائه یک بازی متفکرانه و باهوش سه‬ ‫امتیاز دیگر مقابل این تیم کسب کنیم‪.‬‬ ‫باوجــود برتری پرســپولیس مقابل گوا‬ ‫انتقاداتیهممطرحشد‪.‬‬ ‫همیشــه وظیفه داریــم تمــام زوایــای مختلف‬ ‫بــازی پرســپولیس را بررســی کنیــم‪ .‬تیم ما در ســه‬ ‫بــازی ‪ 9‬امتیــاز یعنــی حداکثــر امتیــاز را به دســت‬ ‫اورده و خواهش می کنم مدام نیمه خالی لیوان را‬ ‫نبینند‪ .‬پرسپولیس دیگر باید چه کاری انجام بدهد‬ ‫امــا همچنــان برخــی انتقادهای مغرضانــه انجام‬ ‫می دهنــد‪ .‬بارها گفته ام از انتقادهای ســازنده که‬ ‫به سود تیم ما باشد استفاده خواهیم کرد‪ .‬اکنون‬ ‫می بینیم با کسب حداکثر امتیاز بازهم حواشی و‬ ‫حرف هایی که سودی ندارد درباره تیم ما مطرح‬ ‫می شود‪ .‬بار دیگر خواهش می کنم نیمه پر لیوان را‬ ‫ببینیم و برای تیم پرسپولیس حاشیه ایجاد نکنیم‪.‬‬ ‫یکی از نکات مهم عملکرد پرسپولیس در‬ ‫دور رفت لیگ قهرمانان کسب ‪ 9‬امتیاز از‬ ‫سه بازی و خلق موقعیت های متعدد گلزنی‬ ‫است‪.‬‬ ‫واقعــا کســب ایــن ‪ 9‬امتیــاز خیلــی مهــم‬ ‫بــود‪ .‬مــدل فوتبالــی که تیــم ما ارائــه می دهد‬ ‫قابل احتــرام اســت‪ .‬چــرا روی ایــن مســائل ریز‬ ‫یشــویم؟ مربیــان بزرگ لیــگ قهرمانان مثل‬ ‫نم ‬ ‫لورن بالن و هنک تن کاته از قدرت پرسپولیس‬ ‫صحبــت می کننــد امــا مــا همچنــان بایــد تالش‬ ‫کنیــم و زحمــت بیشــتری بکشــیم‪ .‬همیشــه‬ ‫ایــن اتفــاق رخ داده و بچ ههــای پرســپولیس با‬ ‫‪ 233‬فرعی‪ :‬اقای عبدالصمد سرمدی بیدگلی به شناسنامه شماره ‪ 90‬کدملی‬ ‫‪ 6199554272‬فرزند حسین و خانم راضیه سرمدی بیدگلی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 9134‬کدملی ‪ 6199253639‬فرزند محمدرضا (بالمناصفه)‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه‬ ‫به مساحت ‪ 145.07‬مترمربع مفروز و مجزی از ‪ 3‬فرعی‬ ‫‪1400/02/25‬‬ ‫شماره های فرعی از پالک ‪ 352‬اصلی واقع در اماکن بخش سه اران و بیدگل‬ ‫‪ 10‬فرعی‪ :‬خانم زهرا علی اکبرزاده بیدگلی به شماره ملی ‪ 6190071929‬فرزند‬ ‫تقی‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 71.89‬مترمربع مفروز و مجزی از ‪ 4‬فرعی‬ ‫شماره های فرعی از پالک ‪ 2638‬اصلی واقع در احمداباد بخش سه اران و‬ ‫بیدگل‬ ‫‪ 3445‬فرعی‪ :‬اقای علی قربانی مقدم ارانی فرزند حسن به شماره ملی‬ ‫‪ 1250167434‬ششدانگ یکبابخانه بمساحت ‪ 83.30‬مترمربع‬ ‫‪ 3476‬فرعی‪ :‬اقای علی اصغر احسن زاده ارانی به شماره ملی ‪6190027970‬‬ ‫فرزند محمدرضا‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 149.75‬مترمربع‬ ‫‪1400/02/26‬‬ ‫به موجب این اگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و‬ ‫ساعت مقرر در محل حضور یابند‪ .‬اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده‬ ‫‪ 20‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ‪( 30‬سی) روز پذیرفته‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ 1400/02/02 :‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک اران و بیدگل حامد‬ ‫فکریان ارانی ‪ /1120346‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-171‬شماره نامه‪، 140085602006000495 :‬تاریخ ارسال نامه‪1400/01/25 :‬‬ ‫حسینعلی عابدی فرزند علی به ش ش ‪ 1806‬و کدملی ‪ 1286665841‬اصفهان متولد‬ ‫‪ 1‬مهر ماه ‪ 1342‬به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت وامضا شهود رسمًا‬ ‫گواهی شده مدعی است که مقدار نود ـ سیصد و هشتم سهم مشاع باستثنای ثمنیه‬ ‫اعیانی از سی و شش سهم ششدانگ قطعه ملک پالک شماره ‪ 776‬فرعی از ‪111‬‬ ‫اصلی واقع در خمینی شهر بخش ‪ 14‬ثبت اصفهان که در دفتر امالک ‪ 458‬صفحه‬ ‫‪ 551‬به نام ایشان ثبت سند صادر و تسلیم گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شده است‬ ‫و معامله دیگری نیز انجام نگردیده است‪ .‬چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت‬ ‫نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت مراتب‬ ‫اگهی میشود که هرکس مدعی انجام معامله (غیر از انچه در این اگهی ذکر شده)‬ ‫نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ده‬ ‫روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند‬ ‫معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر‬ ‫ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی‬ ‫سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی م الف‪ 1125331 :‬تاریخ انتشار‪1400/02/02 :‬‬ ‫اگهی مزایده اتومبیل‬ ‫‪ -9-185‬اگهی مزاید پرونده شماره بایگانی‪ 9900687 :‬با عنایت به محتویات‬ ‫پرونده اجرائی کالسه فوق‪ ،‬اقای شهاب دارابی‪ ،‬از پرداخت دین و بدهی مهریه‬ ‫به خانم فرزانه شاکریان‪ ،‬ممانعت نموده و نامبرده نسبت به بازداشت اموال زوج‬ ‫از جمله ششدانگ یکدستگاه خودرو سواری لیفان ایکس ‪ 60‬شماره انتظامی‪-43‬‬ ‫‪272‬د‪ 35‬رنگ سفیدروغنی مدل ‪ 1392‬شماره موتور ‪Lfb479Q130902870‬و‬ ‫شاسی شماره ‪ NAKSG4318DB111367‬اقدام و خودروی فوق در پارکینگ‬ ‫پردیس شاهین شهر واقع در شهرک پردیس پارکینگ نیروی انتظامی توقیف‬ ‫فیزیکی گردیده است سپس وکیل زوجه تقاضای ارزیابی و مزایده مورد بازداشت‬ ‫را نموده و جهت ارزیابی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع که طبق گزارش‬ ‫نهایــت تعصب کار خــود را جلو می برند‪ .‬باید‬ ‫در تمریــن مــا باشــید تــا بفهمیــد کار کــردن بــا‬ ‫بازیکنــان پرســپولیس چقــدر لذت بخش اســت‬ ‫حتــی بااین وجــود بازهــم تالشــمان را بیشــتر‬ ‫می کنیــم تــا نماینده خــوب و شایســته ای برای‬ ‫ایران باشیم‪.‬‬ ‫پرسپولیس در صورت برتری در بازی اینده‬ ‫مقابل گوا به احتمــال فراوان راهی مرحله‬ ‫یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان می شود‪.‬‬ ‫در این صورت احتمال دارد برای ریکاوری‬ ‫و استراحت دادن به بازیکنان اصلی در دو‬ ‫بازی پایانی از نفراتی استفاده کنید که در‬ ‫اینمسابقاتکمتربازیکرده اند؟‬ ‫همه نفرات پرسپولیس برای ما ارزشمند هستند‬ ‫و همیشه یک تیم هستیم‪ .‬اینکه چه کسی در هر‬ ‫مسابقه بازی کند یا نکند بستگی به تاکتیک های‬ ‫تیــم دارد‪ .‬طبــق ان نفرات را برای حضور در زمین‬ ‫انتخــاب می کنیم خیلی مواقع هم تقســیم انرژی‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫با توجه به این شرایط به نظر می رسد هدف‬ ‫شما در این مرحله کسب پیروزی در هر ‪6‬‬ ‫مسابقهاست‪.‬‬ ‫ما پرســپولیس هســتیم‪ .‬تیمی باروحیــه بزرگ‬ ‫و ذهن برنده خواه‪ .‬به همین دلیل همیشــه باید‬ ‫دنبال بزرگی و پیروزی باشیم که با تالش زیاد این‬ ‫امر محقق می شود‪.‬‬ ‫نظرتــان در مورد عملکرد ســیدجالل‬ ‫حسینیچیست؟‬ ‫وی بارها نشان داده لیدر و کاپیتان پرسپولیس‬ ‫اســت‪ .‬همیشــه به معنای واقعی تیم بوده ایم و‬ ‫سید جالل به عنوان بزرگ تر و کاپیتان وظایف خود‬ ‫را به بهترین شکل انجام می دهد‪ .‬تک تک بچه ها‬ ‫زحمت می کشند و همیشه نشان داده ایم یک تیم‬ ‫هستیم‪ ،‬این امر شاخصه تیم پرسپولیس است‪ .‬با‬ ‫کار تیمی برنامه های خود را جلو می بریم‪.‬‬ ‫ایا شــرایط فعلی گوا نسبت به روزهای‬ ‫ابتداییحضورپرسپولیسدرلیگقهرمانان‬ ‫تغییرکردهاست؟‬ ‫در نشست خبری قبل بازی با الریان هم گفتم‬ ‫یهــا ان گونه که شایســته تیم هــای حاضر در‬ ‫هند ‬ ‫لیگ قهرمانان اســت نتوانســتند میزبانی کنند اما‬ ‫نهایت تالش خود را انجام داده اند تا میزبانی به‬ ‫بهترینشکلانجامشود‪.‬امکاناتوموجودی شان‬ ‫در همیــن ســطح اســت‪ .‬البتــه تیمــی کــه دنبــال‬ ‫بهانه جویی باشد از مسیر واقعی خود دور خواهد‬ ‫شــد‪ .‬پرســپولیس نشــان داده مرد روزهای سخت‬ ‫اســت و خودمــان را به ســرعت با شــرایط تطبیق‬ ‫دادیــم تا به موفقیت برســیم‪ .‬همه می دانیم گوا‬ ‫ازلحاظ زمین تمرین و مسائل دیگر وضعیت خیلی‬ ‫خوبی ندارد‪ .‬بازهم می گویم دنبال بهانه نیستیم‬ ‫اما چنین کمبودهایی وجود دارد‪.‬‬ ‫بااین وجود به نظر می رسد مردم هند عالقه‬ ‫زیادیبهپرسپولیسدارند‪.‬‬ ‫فلســفه فوتبال این است که همه لذت ببرند‬ ‫و ســبب دوســتی میــان ملت هــا شــود در اینجــا‬ ‫نه تنهــا مــردم هند بلکــه مربیان تیم هــای دیگر و‬ ‫بازیکنانشــان هم پرســپولیس را دوســت داشــته و‬ ‫احترام ویژه ای برای تیم ما قائل هستند‪.‬‬ ‫مورخ ‪ 1399/11/30‬به شرح ذیل خودرو مزبور مورد بازدید قرار گرفت‪ .‬اتومبیل‬ ‫دارای وضعیت ظاهری و فنی سالم می باشد‪ .‬ضبط و پخش ندارد‪ .‬سپر عقب‬ ‫دارای خش بوده‪ ،‬جک و اچار چرخ و زاپاس ندارد‪ .‬اتومبیل غیرفعال بوده‪ ،‬بصورت‬ ‫خاموش بازدید شده و وضعیت موتور مشخص نمی باشد‪ .‬وضعیت اتاق سالم‬ ‫است‪ .‬به طور کلی‪ ،‬خودروی مزبور مستعمل ارزیابی و گزارش شده است‪ .‬با‬ ‫عنایت به سوابق و مراتب فوق و در نظر داشتن شرایط بازار فعلی خرید و فروش‬ ‫خودرو پایه قیمت مبلغ دویست میلیون تومان معادل ‪ 2/000/000/000‬ریال‬ ‫تعیین می گردد که پس از ابالغ مبلغ ارزیابی و عدم اعتراض طرفین در مهلت‬ ‫قانونی ارزیابی مذکور قطعی گردیده و طبق اعالم بستانکار خودرو فاقد بیمه‬ ‫می باشد که با عنایت به مراتب فوق‪ ،‬مزایده مورد بازداشت از ساعت ‪ 9‬الی ‪12‬‬ ‫روز دوشنبه ‪ 1400/02/20‬از مبلغ پایه ‪ 2/000/000/000‬ریال (دویست میلیون‬ ‫تومان) در اداره ثبت اسناد و امالک شاهین شهر‪ ،‬واحد اجرا‪ ،‬از طریق مزایده‬ ‫برگزار و به باالتربن قیمت پیشنهادی فروخته می شود‪ .‬الزم به ذکر است‬ ‫پرداخت بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری‪ ،‬هزینه پارکینگ‪ ،‬خالفی هزینه‬ ‫تعویض پالک و نقل و انتقال و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی‬ ‫ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود‬ ‫مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد‬ ‫خواهد شد‪ ،‬ضمنا این اگهی فقط یک نوبت در روزنامه رویداد امروز چاپ اصفهان‬ ‫مورخ ‪ 1400/02/02‬درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی‪ ،‬مزایده به روز‬ ‫بعد موکول می گردد‪ .‬توضیحا شرکت در جلسه مزایده بعنوان خریدار منوط به‬ ‫پرداخت ‪ 10‬درصد از مبلغ پایه مزایده به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار‬ ‫یا نمایده ی قانونی او در جلسه مزایده به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت‬ ‫شناسایی معتبر الزامی بوده و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش‬ ‫را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در‬ ‫صورتی که ظرف مهلت مقرر‪ ،‬مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند‪،‬‬ ‫ده درصد واریز شده قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬در این‬ ‫صورت‪ ،‬عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد‪ .‬رئیس‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک شاهین شهر‪ -‬عباسعلی عمرانی م‪/‬الف ‪1124582‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-189‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره‬ ‫‪ ۱۳۹۹۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۲۰۷۳‬مورخ ‪ 1399/11/04‬هیات اول موضوع ماده یک‬ ‫قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای حسن عصار فرزند محمد در ششدانگ یکباب مغازه‬ ‫به مساحت ‪ 58/96‬متر مربع از پالک شماره ‪ ۶۹۴‬فرعی از ‪ - ۱۵۴‬اصلی واقع‬ ‫در اراضی کاخک بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه‬ ‫از اقای ابوالحسن خدمتی کاخکی مالک رسمی محرز گردیده است‪ ،‬لذا به‬ ‫موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪۱۵‬‬ ‫روز از طریق این روزنامه و محلی ‪/‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها‬ ‫رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض‬ ‫داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در‬ ‫محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ‬ ‫نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم‬ ‫دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت‬ ‫مهلــت ‪10‬روزه دادگاه بین المللــی ورزش بــه‬ ‫کنفدراســیون فوتبال اســیا به منظور ارائــه دفاعیات در‬ ‫خصــوص میزبانــی منامــه رو بــه پایــان اســت‪ .‬دادگاه‬ ‫بین المللی ورزش بعد از دریافت شــکایت فدراســیون‬ ‫فوتبــال ایــران از کنفدراســیون فوتبــال اســیا بــه خاطر‬ ‫اعطــای میزبانی بازی های باقی مانــده مقدماتی جام‬ ‫جهانی در گروه ‪ C‬به منامه اعالم کرد قادر به رسیدگی‬ ‫فــوری بــه این پرونــده با یک داور نیســت و ســه داور‬ ‫برای رســیدگی به این پرونده تعیین کرد و توامان به‬ ‫کنفدراسیون فوتبال اسیا مهلت‪10‬روزه داد که دفاعیات‬ ‫خــود را در ایــن خصــوص اعالم کرد کــه این مهلت تا‬ ‫‪ 24‬ساعت دیگر به پایان می رسد‪ .‬کنفدراسیون فوتبال‬ ‫اسیا با توجه به محرمانه بودن پرونده در سایت خبری‬ ‫خــود اشــاره بــه ارائه دفاعیــات و هم چنین چگونگی‬ ‫ارائه دفاعیات نکرده است اما به نظر می رسد یکی از‬ ‫موارد مورداشاره کنفدراسیون فوتبال اسیا رای اعضای‬ ‫هیئت رئیســه خواهد بود که اگر این ادله برای دادگاه‬ ‫بین المللــی ورزش قانع کننده باشــد میزبانی منامه به‬ ‫قــوت خــود باقی خواهــد ماند‪ .‬تصمیمــات کالن در‬ ‫کنفدراســیون فوتبال اســیا باخرد جمعی یا همان رای‬ ‫گیــری صــورت می گیــرد‪ ،‬همان طــور که در فدراســیون‬ ‫فوتبــال ایــران هــم تصمیمــات مهــم توســط ‪ 9‬عضــو‬ ‫هیئت رئیسه گرفتهمی شودبدین صورت کهتصمیمات‬ ‫به رای گذاشته می شود و اکثریت ارا مشخص خواهد‬ ‫کــرد طــرح ارائ هشــده مصــوب خواهــد شــد یــا خیــر‪.‬‬ ‫فدراسیون فوتبال ایران در شکایت خود به این موضوع‬ ‫اشــاره کرده کــه دربازی های دور برگشــت باید در ســه‬ ‫مسابقه میزبان می بوده که اکنون باید در خانه یکی‬ ‫از رقبــای اصلــی خــود بــه میدان بــرود و اشــاره به این‬ ‫موضوع کرده در روزهایی که فوتبال در همه کشورها با‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی و بدون حضور تماشاگر‬ ‫در حال پیگیری است بازی های مقدماتی جام جهانی‬ ‫در اسیا هم بااین همه تاخیر ایجادشده باید طبق روال‬ ‫گذشــته برگزار می شــده اســت‪ .‬نکته ای که فدراسیون‬ ‫فوتبال عراق بدان اشاره کرد‪ .‬البته این کاتانچ بود که‬ ‫دراین باره مصاحبه کرد و گفت از تصمیم کنفدراسیون‬ ‫فوتبــال اســیا متعجــب شــده اســت و وقتــی این همه‬ ‫تاخیر در برگزاری بازی ها ایجادشده حاال بازی ها باید‬ ‫طبق روال گذشــته برگزار شــود‪ .‬بحرین و ایران از بین‬ ‫تیم های حاضر در گروه ‪ C‬تنها کشــورهایی بودند که‬ ‫بعــد از اعالم کنفدراســیون فوتبال اســیا برای میزبانی‬ ‫بازی هــای باقی مانــده گــروه اعــام امادگــی کردنــد و‬ ‫درنهایت بحرین به عنوان میزبان بازی ها انتخاب شد‪.‬‬ ‫بحرین قرار بود در اسفندماه جام ملت های نوجوانان‬ ‫اسیا را با حضور ‪ 16‬تیم ازجمله ایران میزبانی کند که با‬ ‫توجه به لغو مسابقات جام جهانی در این رده سنی‬ ‫کنفدراسیون فوتبال اسیا اعالم کرد این بازی ها را برگزار‬ ‫نخواهد کرد‪.‬‬ ‫محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی‬ ‫دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‪،‬‬ ‫گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت‬ ‫به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر‬ ‫به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/02/02 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/18 :‬سید‬ ‫ضیاءالدین مهدوی شهری ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون‬ ‫ثبت‬ ‫‪ -9-186‬خانم سیمین محقق منتظری فرزند محمود شماره شناسنامه ‪ ۵۵۰‬به‬ ‫شماره ملی ‪ ۲۷۲۱۴۴۳۳۴۸‬صادره از الهیجان برابر مشروحه شماره ‪-۱۳۵۰‬‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬مورخ ‪ 1400/01/25‬با تسلیم دو برگ استشهادیه که صحت امضاء شهود‬ ‫مذکور در ان دفتر اسناد رسمی شماره ‪ ۱۲‬بجنورد گواهی شده است مدعی شده‬ ‫اند که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ‪ ۲۰۳۰‬فرعی از ‪۱۶۹‬‬ ‫اصلی واقع در بخش دو بجنورد به شماره سند ‪ ۸۴۹۷۴۷‬بعلت نامعلومی مفقود‬ ‫شده است که درخواست صدور سند المثنی نوبت اول نموده‪ .‬لذا طبق ماده ‪۱۲۰‬‬ ‫ائین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام‬ ‫معامله نسبت به ملک مذکور بوده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می‬ ‫باشد ظرف مدت ‪ ۱۰‬روز پس از انتشار اگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود‬ ‫را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید‪ .‬بدیهی است چنانچه‬ ‫در ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت المثنی اقدام خواهد کرد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/02/02 :‬علیخان نادری‪-‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد ‪/2895‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت‪ ،‬کارت خودرو و سند کمپانی خودرو پژو پارس به‬ ‫رنگ مشکی به شماره انتظامی ایران ‪ 177 -13‬س ‪ 96‬به شماره موتور‬ ‫‪ 12485182895‬و شماره شاسی‪ 19381387‬مدل‪ 1385‬به نام محسن‬ ‫پرویزیانفرزندایرجشمارهشناسنامه‪ 658‬کدملی‪ 1286099730‬صادره‬ ‫از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو ‪ 206‬تیپ ‪ 2‬به رنگ سفید به شماره انتظامی ایران‬ ‫‪ 399 -67‬ب ‪ 32‬به شماره موتور ‪ 165A0081373‬و شماره شاسی‬ ‫‪ GJ844958‬مدل ‪ 1395‬به نام حسن مهربان فرزند محمد شماره‬ ‫شناسنامه و کدملی ‪ 4260075225‬صادره از گچساران مفقود گردیده‬ ‫و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز و کارت خودرو؛ خودرو سواری پراید به رنگ خاکستری‪ -‬نوک مدادی‬ ‫متالیک به شماره انتظامی ایران ‪ 495 -13‬س ‪ 55‬به شماره موتور ‪ 4686980‬و‬ ‫شماره شاسی ‪ S5430091717446‬مدل ‪ 1391‬به نام حمیدرضا مومنی خوراسگانی‬ ‫فرزند سیف اله شماره شناسنامه ‪ 570‬و کدملی ‪ 1291434240‬صادره از اصفهان‬ ‫مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫پنجشنبه ‪ 02‬اردیبهشت ماه ‪ 22 / 1400‬اوریل ‪ 09 / 2021‬رمضان ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1051‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫استان مازندران؛‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫کشف احتکار ‪ 5‬میلیاردی‬ ‫مرغ در غرب استان‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫دو واحد مرغداری در غرب استان که مبادرت به احتکار بیش از ‪ 24‬تن‬ ‫مرغ کردهبودندشناساییشدند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری هم وطن؛ حسین اصغرزاده معاون نظارت‪،‬‬ ‫بازرســی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان ســازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫تجارت مازندران با اعالم این خبر گفت‪ :‬بازرسان سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت مازندران در بازرسی از دو واحد مرغداری موفق به کشف بیش‬ ‫از ‪ 24‬تن مرغ شــده اند‪ .‬او افزود‪ :‬برای این واحدهای مرغداری متخلف‬ ‫لشــده‬ ‫پرونــده بــه ارزش بیش از پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال تشکی ‬ ‫است‪ .‬او اعالم داشت‪ :‬پرونده های متشکله جهت صدور رای به شعب‬ ‫تعزیرات حکومتی ارسال شده است‪ .‬معاون نظارت‪ ،‬بازرسی و حمایت‬ ‫از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مازندران در‬ ‫پایاناظهار داشت‪:‬شهروندانعزیزمازندرانیدر صورتمشاهدههرگونه‬ ‫تقلب‪ ،‬گرانفروشی‪ ،‬عدم صدور فاکتور‪ ،‬عدم درج قیمت‪ ،‬احتکار و ‪...‬‬ ‫مراتب را به تلفن‪ 124‬و یا سامانه‪ ir.124.www‬اعالم نمایند‪.‬‬ ‫کمرنگشدنحمایتبیمه هااز بیماران کرونا‬ ‫یهــای عفونــی و ایمنولــوژی‬ ‫اســتاد بیمار ‬ ‫دانشگاهعلومپزشکیبقیه اهللمعتقداستبا‬ ‫توجه به افزایش شیوع بیماری کرونا حمایت‬ ‫بیم ههــا از بیمــاران کاهش یافتــه و هزینــه‬ ‫گران قیمتداروهاخانواده هارافلجمی کند‪.‬‬ ‫به گــزارش فــارس‪ ،‬خرید های شــب عید‪،‬‬ ‫تعطیالتنوروز‪،‬دیدوبازدیدها‪،‬عدممدیریت‬ ‫صحیح و نبســتن جاده ها توسط مسئولین و‬ ‫جدی نگرفتن پروتکل ها و رفتن به سفر های‬ ‫نوروزی از سوی مردم سبب شد تا موج چهارم‬ ‫کرونا اغاز شــود و با افزایش صعودی امار ابتال‬ ‫و مرگ ومیر ناشی از این بیماری مواجه شویم‪،‬‬ ‫یکــه بر اســاس اعالم مســئوالن وزارت‬ ‫به طور ‬ ‫بهداشــت در حــال حاضر ظرفیت تخت های‬ ‫بیمارستانیپرومدلشیوعبیمارینیزتغییریافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫دکتــر مرتضــی ایــزدی‪ ،‬اســتاد بیماری های‬ ‫عفونــی و ایمنولوژی دانشــگاه علوم پزشــکی‬ ‫بقی ـه اهلل و رئیــس مرکــز تحقیقــات ازن تراپی‬ ‫دانشگاهبقیه اهللبهبیاندیدگاهشدرخصوص‬ ‫اخرین تغییرات این ویروس و وضعیت درمان‬ ‫بیماران مبتالبه کرونای جهش یافته پرداخت‬ ‫کــه در ادامــه مشــروح این پرســش و پاســخ را‬ ‫می خوانید‪.‬‬ ‫بخش درمانی کشور ما طی یک سال‬ ‫گذشته چقدر در مهار و درمان بیماران‬ ‫کروناموفقبودهاست؟‬ ‫مــا وارد ســال دوم بیمــاری کرونــا و پیــک‬ ‫چهارم ان شده ایم‪ .‬کشور ما بعد از چین جزء‬ ‫اولین کشورهایی بود که وارد این پروسه شد‪.‬‬ ‫تجربیاتمثبتومنفیدر اینمدتداشته ایم‬ ‫و ازنظــر درمانــی جــزو کشــورهای پیشــرو در‬ ‫تهــای درمان بیماری کرونــا بوده ایم‪.‬‬ ‫موفقی ‬ ‫بیمارستانبقیه اهللکهجزوبیمارستان هاییاست‬ ‫کهبیشترینبیمارانکروناییراموردپذیرشقرار‬ ‫داده اســت‪ ،‬ایــن دانشــگاه ایرانی جــزو اولین‬ ‫مراکــز علمی در منطقه بــوده که اعــام کرده‬ ‫اســاس درمان این بیماری بر اساس پاتولوژی و‬ ‫اسیب شناسی است و در این مورد از کشورهای‬ ‫انگلیسیهمجلوتربودیم‪.‬ایننشانمی دهد‬ ‫مــا در بحث های تحقیقاتــی و علمی بیماری‬ ‫پیشروبوده ایم‪.‬بحثپالسماهمدر دانشگاه‬ ‫بقی ـه اهلل کلیــد خــورد و بــا همــکاری ســازمان‬ ‫انتقال خون برای بخشــی از پروســه درمان به‬ ‫کار رفــت و در ایــن بخــش به جاهایی خوبی‬ ‫رســیده ایم‪ .‬در خصوص برداشت سیتوکین ها‬ ‫و پروتئین های خاصی از بیماران کشور ما یکی‬ ‫از موفق ترین کشورهابودهودانشگاهبقیه اهلل‬ ‫جزو دانشگاه های موفقی است که توانست‬ ‫این روش را به خوبی اجرا کند و با میزان بسیار‬ ‫باالییازموفقیتبرایدرمانبیماران کرونایی‬ ‫کهتقریباامیدیبهزندگینداشتنداز اینروش‬ ‫استفادهمی کند‪.‬‬ ‫در خصوص جدیدتریــن روش های‬ ‫درمانیمورداستفادهبرایبیمارانکرونا‬ ‫توضیحدهید؟‬ ‫روشــی که اخیرا روی ان کارکردیم و بالغ بر‬ ‫‪ ۳۰۰‬بیمار با وضعیت وخیم و بحرانی را با این‬ ‫روش درمــان کرده ایم‪ ،‬درمان هموتراپی با گاز‬ ‫ازن هســت که بعد از امریکا و چین‪ ،‬ســومین‬ ‫کشور بودیم که از این روش استفاده کردیم و‬ ‫نتایج بسیار خوبی گرفته ایم و از این روش در‬ ‫درمان بیماران استفاده می کنیم‪ .‬داروهایی که‬ ‫یهــا ا نهــا را موثر یا بی اثر می دانســتند‪،‬‬ ‫غرب ‬ ‫جداگانهدر کشورماتحتکارازماییبالینیقرار‬ ‫گرفت و ما بدون وابستگی به برخی نهادهای‬ ‫خارجــی نتایجمان مبتنی بر اســاس اطالعات‬ ‫کشور خودمان و با ان ها متفاوت و حتی برای‬ ‫بیمارانمان مفیدتر بوده است‪ .‬کادر درمان در‬ ‫اینمدتمعطلنماند کهحتیازطرفدولت‬ ‫پشتیبانی خاصی از ان ها انجام شود و خیلی از‬ ‫کارهایتحقیقاتیراباهزینهخودانجامدادند‬ ‫تابتوانندبهبیمارانکمککنند‪.‬‬ ‫چرا یکباره موج جدید کرونا در کشور‬ ‫طغیانکرد؟‬ ‫دربحث هایسیاست گذاری هایمدیریتی‬ ‫بحــران‪ ،‬از کاری که در سیســتم درمانی اتفاق‬ ‫افتــاد‪ ،‬نه الگو گرفتیــم و نه متکی به خودمان‬ ‫بودیموسیاست گذاری هاواجراهاوعملکردها‬ ‫سینوســی بــود‪ .‬تصمیمــات سیاس ـت گذاری و‬ ‫اجرایی در ستادهای خاص نه تنها تصمیمات‬ ‫موثــر و کارامد نبود بلکه به تصمیمــات انی و‬ ‫بدون در نظر گرفتن شواهد علمی و تجربیات‬ ‫کشــورهای دیگــر تبدیل شــد و ایــن وضعیت‬ ‫فعلی ماست که بیمارستان های ما جا ندارد و‬ ‫دائمادرحالویزیتبیمارانهستند‬ ‫همکارانما ً‬ ‫و ایــن وضعیــت بــرای کادر درمــان فلج کننده‬ ‫است‪ .‬تجربیات ما نشــان داد که تغییرات در‬ ‫ویــروس باعث شــده که ویــروس تمایلش به‬ ‫سلول هایپوششیبیشترشودوهمینباعث‬ ‫شده‪ 40‬تا‪ 70‬درصدسرایتبیماریبیشترشود‪.‬‬ ‫بهنظرمی رسدحدودا‪ 30‬درصدشدتبیماری‬ ‫هم بیشــتر شده اســت‪ .‬ما قبال یک وضعیت‬ ‫شــش ‪-‬هشــت و یــک وضعیــت ده ‪-‬دوازده‬ ‫داشتیم یعنی اینکه بیماران ما در روزهای اول‬ ‫بیماریخیلیسبکجلومی امدندوروزششمو‬ ‫هفتمبیمارواردفازوخیمومشکالتتنفسیو‬ ‫لختگیخونودرگیری هایچندارگانیمی شد‬ ‫و گاهی هم در برخی بیماران این وضعیت در‬ ‫روزهای دهم و دوازدهم اتفاق می افتاد‪ .‬البته‬ ‫در بیمــاران محدودی هــم روز ‪ 15‬و‪ 16‬بیماری‬ ‫یشــد‪ .‬در‬ ‫تغییراتــی در وضعیتشــان ایجــاد م ‬ ‫ویروس جدید و پیک چهارم این روند بیماری‬ ‫دو تــا ســه روز جلوتر افتــاده و وضعیتی که در‬ ‫باال گفتم یعنی روزهای‪ 6‬تا‪ 8‬به روزهای‪ 4‬تا‬ ‫‪ 6‬و روزهای ‪ 10‬تا ‪ 12‬به روزهای ‪ 8‬تا ‪ 10‬رســیده‬ ‫است‪ .‬قبال ما به مردم می گفتیم خودتان را در‬ ‫خانهقرنطینه کنیدامااالنازمردممی خواهیم‬ ‫کهقرنطینهراهمراهباویزیت هایمکرر داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫دراینخصوصبیشترتوضیحدهید؟‬ ‫یعنی در اولین ویزیت اگر مشکل شدیدی‬ ‫نداشتند خود را قرنطینه کنند‪ ،‬ارتباط خود را‬ ‫با دیگران قطع کنند و حدودا روزهای چهارم‬ ‫و پنجم و برخی افراد روزهای هشتم و نهم و‬ ‫دهممجدداتوسطپزشکویزیتشوند‪.‬چون‬ ‫امکان دارد وضعیت فرد ناگهان شدید شود‪.‬‬ ‫امروز ما بیمارانی داریم که خیلی ناگهانی و با‬ ‫سرعتسریعیواردفازشدیدبیماریمی شوند‬ ‫لذا باید ارتباط تنگاتنگی بین بیمار و پزشــک‬ ‫برقــرار باشــد‪ .‬قبــا اگــر افــراد خانوادگی مبتال‬ ‫می شدند چند روز بین مراجعه افراد خانواده‬ ‫فاصلــه داشــت امــا االن بیماران مــا به صورت‬ ‫درختی مراجعه می کنند یعنی پــس از ابتالی‬ ‫یک فرد در خانواده‪ ،‬همه ی اعضای خانواده‬ ‫طیروزهاینزدیکمراجعهمی کنند؛بنابراین‬ ‫بایدمسائلپیشگیرانهراجدی ترانجامدهیم‪،‬‬ ‫فاصلهرارعایتکنیم‪،‬ماسکبزنیمودستانمان‬ ‫را قبل اینکه به صورت بزنیم بشوییم اگر این‬ ‫مسائل اساسی را رعایت کنیم باالی‪ 95‬درصد‬ ‫دربرابرویروسمصونمی مانیم‪.‬‬ ‫عده ای دوگانه معیشــت و سالمت‬ ‫را مطرح می کنند‪ ،‬نظر شــما در این‬ ‫خصوصچیست؟‬ ‫تصمیمات اشــتباه و با تاخیری که گرفته‬ ‫می شود قابل گذشت نیست و نظام سالمت‬ ‫یســامانی و امــدن و رفــت‬ ‫مــا بایــد از ایــن ب ‬ ‫های بی موقع و بی مورد بیرون بیاید‪ .‬بحث‬ ‫معیشــت مردم مهم اســت اما معیشــت در‬ ‫سالمتمردمجایگاهپیدامی کندوامیدواریم‬ ‫با گذر درستاز روزهایمهمپیشرومانندعید‬ ‫فطر و تعطیالت خرداد و تصمیمات درست‪،‬‬ ‫ظرف یک ماه اینده بتوانیم به کنترل نسبی‬ ‫نائل شــویم‪ .‬مــا باید محدودیــت حرکت ها‬ ‫را در طول شــبانه روز داشــته باشــیم و به جای‬ ‫حکومت نظامــی‪ ،‬حکومت ســامتی ایجاد‬ ‫کنیم؛ مثال تاکسی ها بیش از دو نفر نباید سوار‬ ‫کنند و مثال االن بیماری داشتم که خلبان بود‬ ‫و می گفــت پــرواز مــا از مســافر تکمیــل بود‪،‬‬ ‫اتوبوس هایماهمپرهستند‪.‬تمامتصمیمات‬ ‫ستاد کرونا یک حق وتوی سالمتی بر اساس‬ ‫کارشناســان سالمت باید می داشت تا وزارت‬ ‫بهداشتحقوتویتصمیماتغیر کارشناسی‬ ‫را داشته باشد‪ .‬بار درمان به میزان زیادی روی‬ ‫دوش خود مردم است و خیلی بیمه ها برخی‬ ‫درما نهــا را تحــت پوشــش قــرار نمی دهند‪.‬‬ ‫اکســیژن و داروهای گران قیمت خانواده ها را‬ ‫فلج می کند‪ .‬در این ‪ 15‬ماه مثلث و نقشه ی‬ ‫امرارمعاش‪ ،‬سالمت و وضعیت اجتماعی را‬ ‫بایدترسیممی کردیم‪.‬‬ ‫در زمینه دارو و تجهیزات پزشــکی‬ ‫کمبودیداریم؟‬ ‫االن در خصــوص دســتگاه اکســیژن مردم‬ ‫دچار کمبودهستندچونهمه یبیمارستان ها‬ ‫ظرفیــت پذیرش ندارند‪ .‬البتــه در برخی مراکز‬ ‫مانند دانشگاه بقیه اهلل یکی از کارهای خوبی‬ ‫که شده این بوده که بیماران درمان دوساعته‬ ‫می گیرند و مســائل حمایتی توســط خانواده‬ ‫اموزشودر خانهانجاممی شود‪.‬ازنظردارویی‬ ‫فعــا اوضــاع بــدی نداریــم امــا در تجهیــزات‬ ‫پزشــکی ماننــد دســتگاه اکســیژن بــا مشــکل‬ ‫مواجهیم‪.‬ازطرفیقیمت هاباالستوبیمه ها‬ ‫بایدبهترحمایتکنند‪.‬‬ ‫فردیکهکرونامی گیردودچاردرگیری‬ ‫ریهمی شود‪،‬خودشازجیبچقدرباید‬ ‫هزینهکند؟‬ ‫این مسئله بستگی به بیمه فرد بیمار دارد‬ ‫و اینکه فرد در چه بیمارســتانی تحت درمان‬ ‫قــرار گیــرد و هزینــه درمــان از ‪ 10‬میلیو نتــا‪100‬‬ ‫میلیونهممی تواندباشد‪.‬تامیناجتماعیدر‬ ‫بیمارســتان های خود بیماران را تحت پوشش‬ ‫قرار می دهد اما در بیمارســتان های خصوصی‬ ‫هزینهدرمانباالست‪.‬اینمسئلهبا گفتهمقام‬ ‫معظم رهبری که گفتند همان درد برای بیمار‬ ‫کافیاستونبایدمسائلاقتصادیرویدوش‬ ‫بیمارباشدمغایرتدارد‪.‬‬ ‫موثرترینداروبرایدرمانبیمارانکرونا‬ ‫کدامداروهاهستند؟‬ ‫در حــال حاضــر درمــان اصلــی بیمــاران با‬ ‫کورتیکو اســتروئیدها اســت‪ .‬روی بقیه داروها‬ ‫نظــرات متفاوتــی وجــود دارد مثال رمدســیویر‬ ‫توســط برخــی جاهــا تائیــد و توســط برخــی‬ ‫جاها رد شــده اســت‪ .‬در پروتکل های درمانی‬ ‫برای بیماران با شرایط بدحال‪ ،‬ما درمان های‬ ‫خاصــی را تجربــه کردیم مانند هموپرفیوژن‪،‬‬ ‫پالســمادرمانی‪ ،‬ازن تراپی که البته اگــر از این‬ ‫روش ها به موقع‪ ،‬درســت و توســط تیم ماهر‬ ‫استفادهشودبسیارموفقیت امیزخواهدبود‪.‬‬ ‫چند درصد از ظرفیت بیمارســتان شــما به‬ ‫بیمارانکرونااختصاصدارد؟‬ ‫در تمام پیک ها با توجه به فرمان فرمانده‬ ‫نیروهای مســلح‪ ،‬بالغ بر‪ 80‬درصد بیمارستان‬ ‫را بــه بیمــاران کرونایــی اختصــاص داده ایم و‬ ‫دائما‬ ‫واقعا همکاران ماتحت فشــارند چــون ً‬ ‫شهــای معمولــی را خالــی کــرده و بیمــار‬ ‫بخ ‬ ‫کرونایی می گیریم‪ .‬بــا این روند امار مرگ ومیر‬ ‫باالتر می رود‪ .‬ما در جمع خودمان اشک های‬ ‫پزشــکان را برای بیماران می بینیــم درحالی که‬ ‫با یک مدیریت درســت خیلی راحت می شد‬ ‫مسائلرا کنترل کرد‪.‬‬ ‫خبرجدیدیازواکسنکرونایدانشگاه‬ ‫بقیه اهللدارید؟‬ ‫به عنــوان عضــو تحقیقاتــی تیــم واکســن‬ ‫بقی ـه اهلل خبرهای خوبی داریم و این واکســن‬ ‫با واکسن های دیگر متفاوت است و اگر تغییر‬ ‫ســوش اتفــاق بیفتــد‪ ،‬این واکســن روی تغییر‬ ‫ســوش ها موثر خواهد بود و امیدواریم قبل از‬ ‫اتمام ماه رمضان وارد فاز انســانی ان شــویم‪.‬‬ ‫ازنظــر بحث های ایمنی این واکســن توســط‬ ‫یصــاح بین المللی تائید واکســن‪،‬‬ ‫مراجــع ذ ‬ ‫تائیدشدهوامیدواریمبتوانیمدر اولینفرصت‬ ‫این واکســن را به مردم هدیه دهیم‪ .‬احتماال‬ ‫تا پایان تابستان فاز دوم و سوم واکسن را هم‬ ‫پیشببریم‪.‬‬ ‫مشکالتاموزشی‪،‬دلیلعمدهاخراجدانشجویاناز دانشگاه‬ ‫وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری مشــکالت اموزشی‬ ‫را دلیل عمده اخراج دانشــجویان از دانشــگاه ذکر کرد‬ ‫و گفــت‪ :‬زمانــی که دانشــجویان در طول دوره رســمی‬ ‫پیش بینی شدهنمی تواننددرس هاوواحدهایموردنظر‬ ‫را به اتمام برسانند‪ ،‬عمال قانون به ان ها اجازه نمی دهد‬ ‫کهادامهتحصیلدهند‪.‬‬ ‫منصــور غالمــی در گفت وگو بــا ایلنا‪ ،‬دربــاره دالیل‬ ‫عمــده اخــراج دانشــجویان از دانشــگاه ها بیــان کــرد‪:‬‬ ‫شهــای اموزشــی مربــوط‬ ‫ایــن موضــوع بیشــتر بــه بخ ‬ ‫یشــود‪ .‬به طورکلی عمده دالیل اخراج دانشــجویان‬ ‫م ‬ ‫از دانشگاه های ما این است که دانشجویان مشکالت‬ ‫اموزشی دارند‪ .‬غالمی درباره مشکالت اموزشی توضیح‬ ‫داد و گفت‪ :‬درواقع زمانی که دانشــجویان مشــکالت‬ ‫اموزشــی پیــدا می کنند یــا به تعبیر دیگر در طــول دوره‬ ‫یشــده نمی تواننــد درس بخواننــد یــا‬ ‫رســمی پیش بین ‬ ‫سهــا و واحدهــای موردنظــر را بــه اتمــام برســانند‪،‬‬ ‫در ‬ ‫عمال قانون به ان ها اجازه نمی دهد که ادامه تحصیل‬ ‫دهند‪ .‬او در پاســخ به این ســوال که یعنی در خصوص‬ ‫اخــراج دانشــجویان مشــکالت صرفا اموزشــی بــوده و‬ ‫مشــکالت سیاســی و عقیدتی وجود ندارد؟ بیان کرد‪:‬‬ ‫ما در این زمینه یک ایین نامه انضباطی داریم که در ان‬ ‫ایین نامه موارد مربوطه ذکرشده است‪ .‬در این خصوص‬ ‫ســخت ترین برخورد انضباطی‪ ،‬محرومیت از تحصیل‬ ‫موقت یا دائم است که مشخص شده است‪.‬‬ ‫وزیــر علوم‪ ،‬تحقیقات و فنــاوری درباره در توضیح‬ ‫ایین نامه مذکور خاطرنشــان کرد‪ :‬درواقع در ایین نامه‬ ‫انضباطی‪ ،‬نوع جرم و اینکه چه جریمه ای به ان تعلق‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون واکسن کرونای فیک در جهان‬ ‫از مسیری کهوزارتبهداشتمی گوید‪،‬واکسنبزنید‬ ‫مدیــرکل دارو و مــواد تحــت کنتــرل‬ ‫سازمان غذا و دارو با تاکید بر ثبت اطالعات‬ ‫واکس ـن هایی کــه وارد کشــور شــده و تزریق‬ ‫می شونددر قسمتیبهنامداشبورددر سامانه‬ ‫یتــک‪ ،‬گفت‪ :‬حــدود ‪ ۲۰۰‬میلیون واکســن‬ ‫ت ‬ ‫فیکوتقلبیدر دنیاتولیدشدهوداردفروخته‬ ‫یشــود؛ در ایران هم به اســم واکسن کرونا‬ ‫م ‬ ‫ارقــام بســیار باالیی از مــردم طلب می کنند‪،‬‬ ‫توصیه ما این است که مردم فقط از مسیری‬ ‫واکســن را دریافت کنند که وزارت بهداشت‬ ‫اعالممی کند‪.‬‬ ‫دکتــر حیــدر محمــدی در گفت وگــو بــا‬ ‫ایســنا‪ ،‬دربــاره وضعیــت واردات واکســن‬ ‫کرونــا در کشــور‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۵۲۰‬هــزار ُدز‬ ‫اسپوتنیک وی وارد کشور شــده‪ ۶۵۰ ،‬هزار ُدز‬ ‫واکسن چینی‪ ۷۰۰ ،‬هزار ُدز واکسن استرازنکا‬ ‫و ‪ ۱۲۵‬هزار ُدز واکسن بهارات هند وارد کشور‬ ‫شــده اســت که تاکنون بیــش از ‪ ۵۰۰‬هــزار ُدز‬ ‫قشــده است‪ .‬او‬ ‫واکســن کرونا در کشور تزری ‬ ‫افزود‪ :‬به طورکلی کووکس قرار بود‪ ۱۶‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬هزار ُدز واکســن به ما بدهد‪ ،‬اما فعال‬ ‫فقــط ‪ ۷۰۰‬هــزار ُدز بــه مــا داده انــد یــا مثــا‬ ‫بهارات هند قرار بود طبق قرارداد به ما ‪۲.۵‬‬ ‫میلیون ُدز واکسن دهند‪ ،‬اما فقط ‪ ۱۲۵‬هزار‬ ‫نحــال روســیه برای واکســن‬ ‫ُدز دادنــد‪ .‬درعی ‬ ‫اســپوتنیک از قــرارداد ‪ ۱۰‬میلیونــی ‪ ۲‬میلیــون‬ ‫ُدزش را نهایی کرد که از ان هم فعال‪ ۵۲۰‬هزار‬ ‫ُدز به ما داده اند‪ .‬محمدی با اشاره به برخی‬ ‫انتقــادات مبنی بر روند کند واردات واکســن‬ ‫کرونابه کشور‪ ،‬گفت‪:‬فرایندساختواکسن‪،‬‬ ‫فراینــدی پیچیــده و زما نبــر اســت‪ .‬در حال‬ ‫حاضر در کشــور خودمان هنوز واکسن کرونا‬ ‫بهبهره بردارینرسیدهاست‪،‬اماوقتیواکسن‬ ‫کرونا در کشــور به بهره برداری برســد‪ ،‬انتظار‬ ‫می رود که ابتدا برای مردم خودمان واکســن‬ ‫تزریق کنیم و بعــدازان اگر مازاد بر جمعیت‬ ‫واکســن داشــتیم‪ ،‬صادر کنیم‪ .‬در کشــورهای‬ ‫دیگر هم به همین صورت است‪ .‬کشورهایی‬ ‫که اکنون به ما واکسن می فروشند‪ ،‬واکسن را‬ ‫تولید کردندوابتدابرایمردمخودشانتزریق‬ ‫می کنند و امکان محدودی هم برای صادرات‬ ‫گذاشــتند‪ .‬به هرحال می بینیم که کشورهای‬ ‫تولیدکننــده هم هنوز همــه مردم خودشــان‬ ‫را ب هصــورت ‪ ۱۰۰‬درصد واکســینه نکردند‪ .‬ما‬ ‫هم هر زمان که واکســن کرونای داخلی مان‬ ‫را تولیــد کنیم تــا زمانی که مــردم خودمان را‬ ‫واکســینه نکنیــم‪ ،‬اجــازه صــادرات به کســی‬ ‫نمی دهیم‪.‬هرچندکهبرخیکشورهاهمزمان‬ ‫با تولید‪ ،‬صادرات هم انجام می دهند که به‬ ‫ماهممی فروشند‪.‬اوبابیاناینکهبعدازاینکه‬ ‫واکس ـن های ما به تولید برســند‪ ،‬ابتــدا مردم‬ ‫خودمــان را واکســینه می کنیــم و ســپس وارد‬ ‫یشــویم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬علت‬ ‫برنامه صادرات م ‬ ‫اینکه اکنون می بینید واردات واکسن محدود‬ ‫اســت‪ ،‬بــه ایــن دلیــل اســت کــه به طورکلی‬ ‫واکســن در دنیــا محــدود اســت و همیــن‬ ‫میزانــی هم که وارد می کنیم‪ ،‬با هزار مذاکره‬ ‫و ارتباطــات سیاســی‪ ،‬اقتصــادی و رفاقتــی و‬ ‫یشــود‪ .‬محمدی با اشــاره به ثبت‬ ‫‪ ...‬وارد م ‬ ‫واکسن های کرونایی کهوارد کشور می شوند‪،‬‬ ‫یتــک‪ ،‬گفــت‪ :‬کلیــه اطالعات‬ ‫در ســامانه ت ‬ ‫واکس ـن هایی کــه وارد کشــور شــده و تزریق‬ ‫یشــوند در قســمتی به نام داشــبورد که در‬ ‫م ‬ ‫سامانه تی تک است‪ ،‬وجود دارد و به صورت‬ ‫لحظه ای برای همکاران ما قابل مشــاهده‬ ‫است که بدانند که در چه منطقه ای‪ ،‬چه‬ ‫تعــدادی و از چــه واکســنی ارائــه دادنــد‪.‬‬ ‫چــه تعداد واکســن واردشــده‪ ،‬چه تعداد‬ ‫قشــده‪ ،‬چه میــزان در دوز اول و چه‬ ‫تزری ‬ ‫قشــده و در کــدام‬ ‫میــزان در دوز دوم تزری ‬ ‫اســتان‪ ،‬دانشــگاه‪ ،‬شــهر و کــدام منطقــه‬ ‫بهداشــت چه میزان و برای کدام کد ملی‬ ‫قشــده اســت‪ .‬همه این اطالعات در‬ ‫تزری ‬ ‫یشــود‪ .‬او‬ ‫یتــک بــه ریــز ثبت م ‬ ‫ســامانه ت ‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬بــر این اســاس اگر واکســنی از‬ ‫جشــده و به بازار نشت شود‪،‬‬ ‫سیســتم خار ‬ ‫یتــوان به دقــت متوجه شــد کــه از کجا‬ ‫م ‬ ‫نشــت شــده و همــه اطالعاتش مشــخص‬ ‫اســت‪ .‬البته تاکنون هیچ گزارشــی مبنی بر‬ ‫نشت واکسن کرونا نداشتیم‪.‬‬ ‫فرصت و تهدید کرونا برای‬ ‫اکوسیستمکارافرینی‬ ‫خواهد گرفته‪ ،‬ذکرشده و منبع ان موجود است‪ .‬غالمی‬ ‫در پاسخ به این سوالی درباره چگونگی ادامه تحصیل‬ ‫دانشجویان ستاره داری که تبرئه شده اند و اینکه ایا برای‬ ‫شــرکت در ازمــون ورودی مقاطــع باالتر ممانعتی برای‬ ‫ان ها وجود ندارد؟ گفت‪ :‬حدود ســه سال می شود که‬ ‫در اینزمینهمشکلینداریم‪،‬امادانشجویانی کهدر این‬ ‫زمینه مسئله دارند‪ ،‬باید با مراجعه به دانشگاه خود یا‬ ‫سازمانسنجشدرخواسترسیدگیبرایشفافیتبیشتر‬ ‫بدهند‪.‬‬ ‫غم انگیزترینروز هایتاریخ‬ ‫‪ ۵۰‬ساله بهشت زهرا (س)‬ ‫مدیرعامــل ســازمان بهش ـت زهرا (س) تهــران گفــت‪ :‬روز گذشــته ‪۳۱‬‬ ‫فروردیــن ‪ ۱۴۷‬نفــر از جان باختگان کرونایی در این ارامســتان دفن شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش صداوســیما‪ ،‬ســعید خــال مدیرعامل ســازمان بهش ـت زهرا (س)‬ ‫تهــران گفــت‪ ۳۱ :‬فروردیــن ســال ‪ ۱۴۰۰‬یکــی از ســخت ترین و غم انگیزتر یــن‬ ‫رو ز های تاریخ ‪ ۵۰‬ســاله بهش ـت زهرا (س) تهران بود‪.‬‬ ‫او بابیــان اینکــه روز گذشــته رکــورد بی ســابقه ای در تار یــخ بهش ـت زهرا‬ ‫(س) تهــران ثبــت شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در کنــار این امــار روزانــه ‪ ۲۰۰‬متوفای‬ ‫عــادی نیــز در ایــن ارامســتان دفن می شــوند‪ .‬مدیرعامل ســازمان بهش ـت زهرا‬ ‫(س) تهــران خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن در حالــی اســت کــه در شــب عیــد امســال‬ ‫عــدد متوفا هــای کرونایــی در ایــن ارامســتان تک رقمــی و بــه عــدد ‪ ۹‬رســیده‬ ‫بودیــم‪ .‬ایــن مســئول بابیــان اینکــه روز گذشــته شــرایط تلــخ و نا گــواری در‬ ‫بهشــت زهرا (س) بود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این ارامســتان در تاریخ خود حتی دوران‬ ‫دفــاع مقــدس و بحران هایــی نظیــر زلزلــه و ســیل چنیــن امــاری را ثبــت نکرده‬ ‫اســت‪ .‬خال بابیان اینکه کارکنان ســازمان بهش ـت زهرا (س) ‪ ۱۴‬ماه اســت که‬ ‫بــا بحــران کرونــا مبارزه می کند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬همــه بحران ها در یک بازه زمانی‬ ‫پایــان می یافتنــد و جمــع می شــدند‪ ،‬ولی اخــر بحران کرونا معلوم نیســت‪ .‬او‬ ‫از هموطنــان خواســت بــا رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی در قطــع زنجیــره‬ ‫کرونــا بــه کارکنــان بهش ـت زهرا (س) و کادر درمــان کمــک کننــد‪ .‬بهش ـت زهرا‬ ‫(س) بزرگتر یــن ارامســتان ایــران در جنــوب تهران واقع شــده اســت و فعالیت‬ ‫ان به صورت رســمی در ســال ‪ ۱۳۴۹‬خورشــیدی اغاز شد‪.‬‬ ‫محمدولی پور‬ ‫یکی از دالیل اصلی موفقیت افراد خالق‬ ‫کارشناس ارشد مدیریت ایــن اســت که انچــه را ارزو می کننــد و در‬ ‫عینادرتصوراتشان‬ ‫رویایخودمی پرورانند ً‬ ‫ایجــاد می کننــد و اینــده ی را که امــروز در‬ ‫ذهن تجسم می کنند‪ .‬دست نیافتنی نمی دانند‪ .‬چراکه اگر بدانیم می خواهیم چگونه به‬ ‫قطعا اهداف دست نیافتنی نخواهند بود‪ .‬امروزه مدیران و کارشناسان اکثر‬ ‫اهدافمان برسیم ً‬ ‫شرکت ها به فکر حل مشکالت موجود دررابطه با کسب و کار خود مشغول اند درصورتی که‬ ‫در گذشــته می توانســتند با صرف اندکی وقت و هزینه با اندیشــه بیشــتر از بروز مشکالت‬ ‫جلوگیری نمایند‪ .‬اگر می خواهیم از فرصت های پیش رو با کمترین ریسک بیشترین استفاده‬ ‫را ببریــم الزم اســت کــه تغییرات داخلی و خارجی را بهتــر درک کنیم‪ .‬مدیرانی که علت و‬ ‫سمت وسوی تغییرات را می فهمند‪ ،‬برای رسیدن به مقصود‪ ،‬انرژی کمتری صرف می کنند‬ ‫و بهتر می توانند از این تغییرات در فعالیت هایشان بهره برداری کنند و به جای انکه از خود‬ ‫واکنشیاعکس العملخاصینشاندهندانرابهخدمتخوددرمی اورند‪.‬مدیرانشرکت ها‬ ‫ومتولیان کسب وکارهایمختلفبایداینده کسب وکار خودراتجسمنمایند‪.‬ترسیمخطوط‬ ‫چگونگی رسیدن به اینده ی تجاری تعیین شده برای شرکت یا کسب وکار می تواند تحت‬ ‫عنوان طرح تجاری یا طرح کسب وکار‪ ،‬تحقق اینده و چشم انداز کسب وکار را تسهیل نماید‪.‬‬ ‫در یک کارافرینی طرح تجاری عبارت است از برنامه ریزی برای کلیه اموری که در یک تجارت‬ ‫یــا کســب وکار ضروری به نظر می رســد‪ .‬اموری مانند تخصیص منابع‪ ،‬تمرکز بــر روی نقاط‬ ‫کلیدی‪ ،‬کسب امادگی برای برخورد با تهدیدها و بهره برداری از فرصت ها و‪...‬‬ ‫درواقع در یک کارافرینی طرح تجاری راهنمای مسیر برای عملکرد تجاری و اندازه گیری میزان‬ ‫پیشرفتدر طولمسیررسیدنبهاهدافاست‪.‬بسیاریاز عامهمردمتصور می کنند کهطرح‬ ‫تجاری فقط برای شروع یک کسب وکار جدید کاربرد دارد‪ .‬اگرچه تهیه طرح تجاری برای‬ ‫شروع بکار هر کسب وکاری بسیار ضروری است؛ اما طرح تجاری کاربردهای دیگری مانند‪:‬‬ ‫‪ -۱‬فراهم کردن سرمایه از بانک ها و سایر سرمایه گذاران‪ -۲ ،‬کمک به فروش یا ارزش گذاری‬ ‫تهــای‬ ‫کار و ‪ -۳‬کســب موافقــت از مراجــع ذی صــاح (ماننــد هیئت مدیــره) بــرای فعالی ‬ ‫برنامه ریزی شدهرادارد‪.‬‬ ‫در تدوین طرح تجاری رئوسی از اقدامات وجود دارد که به ترتیب اولویت باید اقدام شود‬ ‫که پنجمین مرحله ی ان یعنی استراتژی و جزئیات اجرای ان در این مقاله مدنظر قرار دارد‪.‬‬ ‫ازجمله هرم استراتژی (بیان استراتژی‪ ،‬تاکتیک ها و برنامه ها)‪ ،‬ارزش های سازمانی‪ ،‬توانایی‬ ‫رقابت و کسب برتری‪ ،‬استراتژی بازاریابی‪ ،‬استراتژی فروش خدمات و محصوالت‪ ،‬شرکای‬ ‫مهم تجاری‪ ،‬زمان های بررسی و بازنگری و درنهایت تحلیل و انالیز شرایط پیش روی شرکت‬ ‫یا کسب وکار جهت پیش بینی و برنامه ریزی‪ ،‬دراین خصوص شرایط مترتب از شیوع ویروس‬ ‫کرونا درجهان برای ازمون طرح تجاری شرکت و یا کارافرینی می تواند مهم ترین مثال باشد‪.‬‬ ‫یک شرکت و یا کسب وکار در شرایط کنونی در صورتی می تواند پایدار بماند که در وضعیت‬ ‫ایده التوانستهباشدبابرنامه ریزیوپیش بینی هایالزمخودرابرایمدیریتشرایطبحرانی‬ ‫متاثر از عوامل مختلف داخلی و خارجی اماده کرده باشد‪ .‬این برنامه ریزی می تواند ابعاد‬ ‫گوناگون فعالیت های یک شرکت و یا کسب وکار را شامل شود‪ .‬ازجمله‪ :‬فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات و توسعه زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری‪ ،‬شبکه مناسب بازاریابی و‬ ‫فروش‪،‬سامانهارتباطبامشتریان‪ ،‬کسبدرامدمطمئنوافزایشپرتفویشرکتو‪...‬از میان‬ ‫عوامل مذکور سهم فناوری اطالعات و ارتباطات در شرایط فعلی متاثر از شیوع ویروس کرونا‬ ‫در سطح جهان برای مدیران و تصمیم گیران شرکت ها و سازمان ها موضوعی محرز است‪.‬‬ ‫از این نظر که اگر یک کسب وکار توانسته باشد در گذشته بر اساس طرح تجاری منسجم و‬ ‫علمی کهنتیجه کار یکتیم کارشناسیوفنیخبرهمسلطبهقوانینوچهارچوب هایتدوین‬ ‫استراتژی و اشنا به علم کارافرینی؛ نسبت به ایجاد زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری‬ ‫قطعا کرونا برای این کس ـب وکار‬ ‫در زمینه ارائه محصوالت و یا خدمات خود اقدام نماید‬ ‫ً‬ ‫نه تنها تهدید نبود بلکه بر اساس بسترهای موجود یک مزیت رقابتی نیز محسوب می شود‪.‬‬ ‫برخی از مدیران شرکت ها و یا کسب وکارهای نوین در تدوین استراتژی های رشد‪ ،‬ان ها را بر‬ ‫مبنایایتم هایهمچونافزایشروزافزونجمعیت کشور‪،‬رشدجمعیتمیان سالو کهن سال‬ ‫و کاهش جمعیت جوان کشور‪ ،‬دغدغه ها و مشکالت منبعث از اقتصاد صنعتی و ورود به‬ ‫مرحلهفراصنعتیوانقالبچهارم‪،‬افزایشحجممبادالتوارتباطاتمیاندولت ها(به تبع‬ ‫می تواند نوید کارافرینی و فرصت ســازی برای شــرکت ها و صنایع پائین دستی سازمان های‬ ‫دولتیباشد)تدوینمی کنند‪.‬‬ ‫تجربــه ی موفــق شــرکت ها و غول هــای اقتصــادی جهان اثبــات کرده اســت که ضمن‬ ‫اســتفاده از ظرفیت کارشناســان امر در زمینه تدوین اســتراتژی های رشــد بر مبنای اصول‬ ‫مدیریت دانش‪ ،‬استفاده از ظرفیت نیروی انسانی در تدوین برنامه های عملیاتی همسو‬ ‫قطعا همراهی نیروی انســانی را به دنبال داشــته و‬ ‫با اســتراتژی و چشــم انداز شــرکت‬ ‫ً‬ ‫تحقــق زودهنگام اســتراتژی را نیز برای شــرکت به ارمغان مــی اورد‪ .‬موضوعی که از ان‬ ‫تحت عنوان همزادپنداری مثبت بین ماندگاری کسب وکار و ثبات اشتغال نیروی انسانی‬ ‫می توان یادکرد‪.‬‬ ‫استراتژیســت ها اعتقــاد دارنــد مدیران شــرکت ها باید پــس از تدوین اســتراتژی و تهیه‬ ‫برنامه هــای عملیاتــی همســو بــا ان هــا در میانــه ی راه و بــرای تحلیــل شــرایط کنونی و‬ ‫پیــش رو نســبت بــه انالیز عملکرد جاری و عملیات مالــی و به تبع برنامه های عملیاتی‬ ‫مجددا‬ ‫خــود اقــدام نمایــد‪ .‬تــا بتواند متناســب با شــرایط روز و در رقابت با ســایر رقبــا‬ ‫ً‬ ‫برنامه ریــزی نمــوده و اقدام به پوســت اندازی کنند‪ .‬یکی از مهم تریــن بازوهای اجرای‬ ‫شــرکت‪ ،‬نیروی انســانی خبره‪ ،‬مسئولیت پذیر و اشــنا با دانش روز است‪ .‬از این نظر که‬ ‫با هشــدار به موقع به مدیران امر می توانند شــرکت را از تعدیل و نابودی نجات دهند‬ ‫بنابراین این نیروی انسانی است که با فکر و اندیشه ی خود به همراه چاشنی خالقیت‬ ‫بر مبنای اصول کارافرینی می تواند به شرکت در کسب موقعیت مطمئن و دستیابی به‬ ‫اهداف عالیه کمک نماید‪ .‬پویایی نیروی انسانی‪ ،‬پویایی شرکت را به دنبال دارد و از‬ ‫سوی دیگر نیز پویایی نیروی انسانی نیازمند زمینه سازی‪ ،‬برنامه ریزی و حمایت شرکت‬ ‫یا کسب وکار است‪.‬در انقالبصنعتیچهارمسهم کسب وکارهایارزش افرینبرایخالقیت‬ ‫و کارافرینی‪،‬از سبداقتصادیمردمبیشترخواهدبود‪.‬ولیهمان طور کهپیش ترنیزاشارهشد‪.‬‬ ‫دوام این کسب وکارها به توسعه ی کار و پیش بینی یک طرح تجاری نوین و علمی است‪.‬‬ ‫استراتژی رشد در طرح تجاری تاکید بر افزایش سطح رضایتمندی مشتریان و استفاده کنندگان‬ ‫خدمــت و به تبع افزایش ســهم شــرکت از بازار فــروش محصوالت و خدمــات دارد‪ .‬در این‬ ‫میان استراتژی ای می تواند برای شرکت های خدماتی و تولیدی موثر واقع شود که دارای یک‬ ‫ســری فاکتور مشــخص باشد‪ .‬ازجمله‪ :‬توجه به نیازهای مشتریان و جامعه تحت پوشش‬ ‫دریافت کننده ی خدمت یا محصول‪ ،‬محیط رقابتی بازار‪ ،‬فرصت های داخلی و تهدیدات‬ ‫خارجی‪ ،‬دستیابی به مزیت رقابتی پایدار‪ ،‬برندسازی و تثبیت جایگاه شرکت‪ ،‬کیفی سازی‬ ‫خدماتومحصوالت‪،‬افزایشمشتریانخاص(به عنوانسفیرانشرکت)‪،‬توجهبه کارافرینی‬ ‫و ایجاد زمینه ارائه طرح ها و ایده های خالقانه توسط نیروی انسانی و‪...‬‬ ‫درنهایت باید توجه داشت که کسب وکار ارزش افرین نیازمند استراتژی ارزش افرین است که‬ ‫ضمندارابودنشاخص هایمذکور از سایراصولوقوانینبرنامه ریزینیزتبعیت کندتابتواند‬ ‫شرکت یا کسب وکار را در شرایط بحرانی همانند وضعیت کنونی حفظ کرده و حتی توسعه‬ ‫دهد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
روزنامه رویداد امروز 1210

روزنامه رویداد امروز 1210

شماره : 1210
تاریخ : 1400/08/23
روزنامه رویداد امروز 1209

روزنامه رویداد امروز 1209

شماره : 1209
تاریخ : 1400/08/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!