روزنامه رویداد امروز شماره 1050 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1050

روزنامه رویداد امروز شماره 1050

روزنامه رویداد امروز شماره 1050

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ #‬من‪-‬ماسک‪-‬میزنم‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 01‬اردیبهشتماه‪1400‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪ 21‬اوریل ‪2021‬‬ ‫‪ 08‬رمضان ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1050‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ 2000:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫واکسیناسیون حداکثری‬ ‫در راس برنامههای‬ ‫دولت قرار دارد‬ ‫‪02‬‬ ‫هر دو جناح‬ ‫در بالتکلیفی هستند‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫چهارمحال‬ ‫و بختیاری‬ ‫اقتصاد‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی تهران خبر داد‬ ‫رویدا د چهارمحال و بختیاری‬ ‫فوالدمبارکهپایینترین‬ ‫سرانهمصرف اب‬ ‫در جهان را دارد‬ ‫با وجود انکه بسیاری از شرکتهای بزرگ واکسنسازی محصوالت خود را از قبل پیشفروش کرده بودند این کار نهایی شد‪ .‬هدف از ورود این دوزها واکسیناسیون کارگران و‬ ‫پرسنل بخش تولید است تا بتوانند با خطر کمتری در زمینه تهیه نیازهای مردم فعالیت کنند‬ ‫‪03‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫انتشارسریع‬ ‫ویروس کرونادر‬ ‫چهارمحالوبختیاری‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪31‬‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫چرای عشایر‬ ‫پروانه‬ ‫باطل میشود‬ ‫متخلف‬ ‫ابخیزداریچهارمحال‬ ‫مرتعمنابعطبیعیو‬ ‫رئیساداره‬ ‫زودهنگام عشــایر‬ ‫بر ممنوعیت کوچ‬ ‫بختیاری با تاکید‬ ‫ـایر زودتــر از زمان‬ ‫و‬ ‫درصورتیکه دام عشـ‬ ‫ــه اســتان گفت‪:‬‬ ‫ـایر پرونده تخلف‬ ‫ب‬ ‫مراتع شــود برای عشـ‬ ‫اعالمشــده وارد‬ ‫شــود‪ .‬بــه گزارش‬ ‫قضایی ارائه می‬ ‫ـکیل و بــه مراجع‬ ‫بر ممنوعیت کوچ‬ ‫تشـ‬ ‫فرامرز مردانی با تاکید‬ ‫جهانبین نیوز‪،‬‬ ‫درصورتیکه دام‬ ‫ســتان اظهار کرد‪:‬‬ ‫زودهنگام عشــایر به ا‬ ‫مراتعشودبرایعشایر‬ ‫زماناعالمشدهوارد‬ ‫عشایرزودتراز‬ ‫قضاییارائهمیشود‪.‬‬ ‫تشکیلوبهمراجع‬ ‫پروندهتخلف‬ ‫تخلفانجامدهند‬ ‫چرایعشایری که‬ ‫اوادامهداد‪:‬پروانه‬ ‫به مراجع قضایی‬ ‫ـل و پــس از ارجاع‬ ‫کمیســیون‪ ،‬باطـ‬ ‫ـز از انها دریافت‬ ‫در‬ ‫ــع وارد کردند نیـ‬ ‫ـارتی که بــه مرات‬ ‫شدن گروههای سیار‬ ‫خسـ‬ ‫با اشاره به فعال‬ ‫میشــود‪ .‬مردانی‬ ‫اســتان گفت‪ :‬به‬ ‫کنترل گلوگاهها در‬ ‫نظارتی‪ ،‬بازرســی و‬ ‫عشایروبهمنظور‬ ‫جمعیتزیادیاز‬ ‫لیل کوچزودهنگام‬ ‫گلوگاههابادریافت‬ ‫د‬ ‫اجتماعیدرپشت‬ ‫جلوگیریازتبعات‬ ‫دام در مراتــع به‬ ‫جلوگیــری از چــرای‬ ‫هــد در خصــوص‬ ‫اداره مرتع منابع‬ ‫تع‬ ‫شود‪ .‬رئیس‬ ‫عشایر مجوز عبور داده می بختیاریبیانداشت‪:‬به‬ ‫ابخیزداریچهارمحالو‬ ‫باشندمجوز چرایدام‬ ‫طبیعیو‬ ‫زودهنگامداشته‬ ‫عشایری که کوچ‬ ‫دام این گروه باید از‬ ‫داده نمیشود و‬ ‫زودهنگام در مراتع‬ ‫کشاورزیاستفاده‬ ‫پسچرزمینهای‬ ‫زمینهای کشاورزیو‬ ‫گذشتههمزمانباکوچ‬ ‫خاطرنشانکرد‪:‬سال‬ ‫کنند‪.‬مردانی‬ ‫متخلفانتشکیلو‬ ‫پروندهقضاییبرای‬ ‫عشایر‪ ۵۷۳‬مورد‬ ‫عشایرمتوقفشد‪.‬‬ ‫‪ ۱۳۲‬خودروی‬ ‫سه شنبه ‪31‬‬ ‫فروردین ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1049‬‬ ‫رویاد دچهارمحال وبختیاری‬ ‫فروردین ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫تروریسم‬ ‫انتقالبیماری‬ ‫بیش از یک سال از شیوع بیماری کرونا میگذرد و در این مدت پزشکان‪ ،‬پرستاران و تمام کادر درمان کشورمان با ازخودگذشتگی چهره جدیدی از ایثارگری را به نمایش گذاشتهاند‪ .‬انها اگاهانه خود را از‬ ‫دیدار با خانواده و عزیزانشان محروم کردهاند تا سالمتی را به مردم بازگردانند‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫‪ 204‬کیلوگرمتریاک‬ ‫کشف‬ ‫در استان‬ ‫ظرفیت هستند‬ ‫لیگاسیاچیز‬ ‫دیگری نشانداد‬ ‫اهتگاه‪200‬تختخوابی‬ ‫تجهیزکاملنق‬ ‫باشــد بیمــاران در‬ ‫ـود و نیــاز‬ ‫شـ نقاهتگاهها حضــور پیدا‬ ‫نقاهتگاه بیماران‬ ‫ایــن‬ ‫بازدید از‬ ‫بیــان اینکــه در‬ ‫نــد‪ .‬او بــا‬ ‫حضــور فرمانــده‬ ‫کرونایــی بــا‬ ‫کن شهرستانهای مختلف‬ ‫سطح‬ ‫بنیهاشــم (ع) و‬ ‫ســپاه قمــر‬ ‫حــال و بختیاری‬ ‫اســتان چهارم‬ ‫فرمانــده ســپاه و‬ ‫توســط‬ ‫جانشــین‬ ‫علیمحمد اکبری‬ ‫نقاهتگاههایــی‬ ‫نمایندگــی ولیفقیــه‬ ‫سپاهباهمکاریسایر‬ ‫مســئول‬ ‫مجموعه‬ ‫ـتان انجــام شــد تــا‬ ‫در ســپاه اسـ‬ ‫بیان کرد‪ :‬عالوه بر‬ ‫امادهشده است‬ ‫جریــان مراحــل‬ ‫فرمانده دستگاهها‬ ‫مســتقیم در‬ ‫نقاهتگاه در مرکز اســتان‬ ‫سهمیه جانبازان‬ ‫به گزارشفارس‪،‬‬ ‫شدند‪ ،‬همچنین‬ ‫ـی که بهعنــوان‬ ‫سازیقرار گیرند‪.‬‬ ‫استان واکسینه‬ ‫در مرکز مکانـ‬ ‫نظر گرفتهشده‬ ‫اماده‬ ‫استان شده است‪.‬‬ ‫هاشم (ع) گفت‪:‬‬ ‫ـده‪ ،‬سالنی هم در‬ ‫جلوگیری شود‪.‬‬ ‫‪ 50‬درصد نیز وارد‬ ‫حضرت قمر بنی‬ ‫پیشبینیشـ‬ ‫بندی و از تجمع‬ ‫عمومیمورداستفاده‬ ‫ماه سال جاری تا‬ ‫شــکی باالی‬ ‫سپاه‬ ‫تختخوابی امادهشده تا‬ ‫های شیفت‬ ‫بهعنواننقاهتگاه‬ ‫کرد‪ :‬از ‪ ۱۶‬فروردین‬ ‫شــگاه علــوم پز‬ ‫نقاهتگاهی‪200‬‬ ‫رعایت شــیوهنامه‬ ‫ـتانها بتوانیم‬ ‫ـاون بهداشــت دان‬ ‫او اضافه‬ ‫استان‪،‬‬ ‫در ســطح استان‬ ‫درصد باالترین میزان‬ ‫ـدن ظرفیت بیمارسـ‬ ‫معـ‬ ‫ـاره تزریق بیش‬ ‫و ‪ ۹۵۵‬بازرســی‬ ‫شــهرکرد بــا ‪99‬‬ ‫بختیــاری نیــز با اشـ‬ ‫صورت نیاز و پر شـ‬ ‫کرونایی قرار دهیم‪.‬‬ ‫به امروز ‪ ۱۱‬هزار‬ ‫بنیهاشــم (ع) بــا‬ ‫یک هزار و ‪۸۵۹‬‬ ‫در استان را دارد‪.‬‬ ‫علــوم پزشــکی‬ ‫چهارمحــال و‬ ‫در‬ ‫ســتان گفت‪ :‬در‬ ‫مراقبت از بیماران‬ ‫ـده ســپاه قمــر‬ ‫در این راستا برای‬ ‫رئیــس دانشــگاه‬ ‫یافته بهداشتی‬ ‫پزشکی شهرکرد عنوان‬ ‫ســن کرونــا در ا‬ ‫مشکلی برای مکان‬ ‫فرمانـ‬ ‫انجامشده که‬ ‫کادر ســتاد کرونــای‬ ‫ـریع نــوع جهش‬ ‫‪ 9‬هــزار دوز واک‬ ‫ـادر‪ ۴۷۷ ،‬واحد‬ ‫دانشــگاه علوم‬ ‫ـری‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـردار علیمحمــد اک‬ ‫‪ 50‬سال در استان‬ ‫انتشــار بســیار سـ‬ ‫همــه عوامــل و‬ ‫ـتگاههای از‬ ‫اخطاریه کتبی صـ‬ ‫رئیس‬ ‫ــتان نباشــد‪ .‬سـ‬ ‫کلیه پاکبانان باالی‬ ‫اشــاره به‬ ‫قرارگاه از ســوی دسـ‬ ‫ـکاری تقدیــر از‬ ‫های چهارمحال‬ ‫واحــد صنفی‬ ‫شــت و درمان و‬ ‫به مرجع قضایی‬ ‫در اس‬ ‫حال حاضر‬ ‫گفت‪ :‬بیمارستان‬ ‫گفــت‪ :‬بــا همـ‬ ‫شــت‪ :‬مصوبــات‬ ‫خصوص قشــر بهدا‬ ‫بیماران خاص نیز‬ ‫پلمب و ‪ ۳۶۶‬واحــد‬ ‫الزم است وظیفه‬ ‫ـیه ایــن بازدیــد‬ ‫ویروس کرونا‪،‬‬ ‫ـت دارد‪ .‬دا‬ ‫و واکسیناسیون‬ ‫علوم اســتان‪ ،‬به‬ ‫اســتان خواست‬ ‫نمیشود‪ ،‬همچنین‬ ‫متخلــف‬ ‫در حاشـ‬ ‫صــد دیگر ظرفیـ‬ ‫اینکه میزان رعایت‬ ‫واکسینه شــده‬ ‫ازجمله دانشــگاه‬ ‫شــکان‪ ،‬از مردم‬ ‫ـاری فقــط ‪ ۱۰‬در‬ ‫دولتی اجرا‬ ‫شدند‪.‬جزایری با بیان‬ ‫در هر شهرستان‬ ‫مجموعههای مختلف‬ ‫پرســتاران و پز‬ ‫یـ‬ ‫در قرارگاه ستاد‬ ‫فاصله اجتماعی‬ ‫دانشگاه خارج و‬ ‫بیش از هزار‬ ‫اشاره معرفی‬ ‫شروعشده است‪.‬‬ ‫‪ ۸۶‬درصد است‪،‬‬ ‫وپرورش‪ ،‬هاللاحمر‪،‬‬ ‫و بخت تسنیم‪ ،‬مجید شیرانی‬ ‫های بهداشتی و‬ ‫نظارتی از عهده‬ ‫راشد جزایری با‬ ‫بهداشتی در استان‬ ‫بسیج‪ ،‬اکیپهای‬ ‫اداره کل اموزش‬ ‫دستورالعمل‬ ‫به گزارش‬ ‫ویــروس کرونا با‬ ‫گزارش فارس‪ ،‬ســید‬ ‫پروتکلهای‬ ‫ـازی به اســتفاده از‬ ‫پزشــکی‪،‬‬ ‫فرمانداران و تولیت‬ ‫مواردی در استان با‬ ‫ــکی و معاونت‬ ‫خوراکی وارد‬ ‫ـگیری و مقابلــه بــا‬ ‫ـتان‪ ،‬گفــت‪ :‬تــا‬ ‫به‬ ‫یــت کننــد تــا نیـ‬ ‫در با هدایت‬ ‫ـیج جامعــه پزش‬ ‫بیشترین میزان رعایت‬ ‫ـه افــرادی که در‬ ‫اســتانی پیشـ‬ ‫کواکــس بــه اسـ‬ ‫را کامــال رعا‬ ‫تن روغن‬ ‫اورژانــس‪ ،‬بسـ‬ ‫باالی انتشــار بیماری‬ ‫ارتبــاط با طرح‬ ‫زنی را انجــام و بـ‬ ‫ـه ورود واکنــش‬ ‫نــا در گفت‪:‬‬ ‫لردگان و کمترین‬ ‫دفاع زیســتی سپاه‬ ‫ها نباشــد‪ .‬او در‬ ‫محلــی گشــت‬ ‫بهســرعت بســیار‬ ‫فروشگاهها و بـ‬ ‫کرو‬ ‫شهرستان‬ ‫ـن‬ ‫قرارگاه‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫واک‬ ‫نقاهتگاه‬ ‫درصد متعلق به‬ ‫بهداشــت و درمان و‬ ‫ـش از ‪ 9‬هــزار دوز‬ ‫بازار استان شد‬ ‫اشــاره‬ ‫بیمارســتانهای‬ ‫پیادهروها‪ ،‬مقابل‬ ‫نقاهتگاهی ایــن‬ ‫ـم ســلیمانی نیز‬ ‫ـامان بــا ‪ ۷۴‬درصد‬ ‫و تمامی ‪۹۰‬‬ ‫بــه امــروز بیـ‬ ‫یافته‪ ،‬اظهار داشــت‪:‬‬ ‫شــهید حــاج قاسـ‬ ‫ســطح شــهرها‪،‬‬ ‫(ع)‪ ،‬در مرکز استان‪،‬‬ ‫رعایت را شهرســتان سـ‬ ‫تزریقشده است‬ ‫بهداشت عمومی‬ ‫نوع جهش‬ ‫ملی ســپهبد‬ ‫یــت دارد و طی‬ ‫قمر بنیهاشم‬ ‫جــرای این طرح‪،‬‬ ‫چهارمحال و بختیاری‬ ‫ایجاد کرده و مسائل‬ ‫ایــن میــزان‬ ‫در صورت نیاز و پر‬ ‫جــارت ســازمان‬ ‫درصد دیگر ظرف‬ ‫کــرد‪ :‬از ابتــدای ا‬ ‫نــده در مقابــل‬ ‫در ‪...‬تجمع‬ ‫بازرگانــی و توســعه ت‬ ‫تختخوابی امادهشده تا‬ ‫اســتان فقــط ‪10‬‬ ‫خاطرنشــان‬ ‫ـان تــا چنــد روز ای‬ ‫کرونایــی بســتری‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫را شــاهد بودیــم‬ ‫کنند‪ ،‬تذکر دهند‪.‬‬ ‫معــاون امــور‬ ‫علــوم پزشــکی‬ ‫‪200‬‬ ‫مشکلی برای مکان‬ ‫و بختیاری گفت‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫در‬ ‫ـار‬ ‫ـای بســیار خوبــی‬ ‫کادر‬ ‫ـ‬ ‫نمی‬ ‫م‬ ‫بی‬ ‫ـگاه‬ ‫گذشــته ‪ 520‬نفــر‬ ‫ها را رعایت‬ ‫بهداشــت دانشـ‬ ‫تجارت چهارمحال‬ ‫خیابانهــای اصلــی‬ ‫بیمارستانها‬ ‫واکسینه خواهند شد‪.‬‬ ‫موفقیتهـ‬ ‫تشدید محدودیت‬ ‫روز‬ ‫معــاون‬ ‫تا پایان ســال با‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫از ابتــدای شــیوع‬ ‫تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫ویروس نوپدید‬ ‫رمضان یکهزار و ‪۱۲۰‬‬ ‫شدن ظرفیت کروناییدر استاننباشد‪.‬‬ ‫علــوم پزشــکی‬ ‫اذرماه ســال گذشــته‬ ‫داشتیم‪.‬او با تاکید بر‬ ‫شــیرانی‬ ‫بختیــاری افــزود‪:‬‬ ‫ســاعات پرتــردد بایــد‬ ‫فرارسیدن ماه مبارک‬ ‫شــت دانشــگاه‬ ‫مراقبتاز بیماران‬ ‫(ع) که از اول‬ ‫در سراسر استان‬ ‫استان‬ ‫چهارمحــال و‬ ‫درصد در استان‬ ‫هزار و ‪ ۷۵۲‬نفر نیز‬ ‫معــاون بهدا‬ ‫بــزرگ اســتان در‬ ‫به مناسبت‬ ‫ـد و در حال توزیع‬ ‫بیان داشت‪ :‬باید‬ ‫حضرت قمر بنیهاشــم‬ ‫ـاره بــه شــروع‬ ‫و حدود ‪90‬‬ ‫صحیح شــهرهای‬ ‫ـا در اســتان ‪۳۴‬‬ ‫شــیرینی فروشــیها‪،‬‬ ‫وارد بازار اســتان شـ‬ ‫و ممنوعیتها‬ ‫بختیــاری بــا اشـ‬ ‫فرمانــده ســپاه‬ ‫ویــروس کرونـ‬ ‫ســپاه بــه موفقیت اجرا شد موفقیت داشت؛ اما بعد‬ ‫تن روغن خوراکی‬ ‫صورت‬ ‫ها‪،‬‬ ‫و‬ ‫ایرنا‬ ‫به‬ ‫ـال‬ ‫ـی‬ ‫ـتر و تعطیلیهــا‬ ‫چهارمحـ‬ ‫ـته و گلفروشـ‬ ‫یکشنبه در گفتوگو با‬ ‫استان اظهار داشت‪:‬‬ ‫فرماندهــی کل‬ ‫ویروس مبتال شدهاند‪.‬‬ ‫چهارمحال و بختیاری‬ ‫نظارتها بیشـ‬ ‫جلوگیری بسـ‬ ‫ـزود‪ :‬طبــق ابــالغ‬ ‫جهانبخش مرادی روز‬ ‫کافیشــاپها نیــز باید بســته واکسیناسیون بیماران خاص‬ ‫جهش یافتن بیماری‬ ‫سن در به این‬ ‫گسترده بیماری‬ ‫بهداشــت و دفاع‬ ‫افـ‬ ‫منظور تامین نیاز‬ ‫است‪.‬‬ ‫اغذیهفروشــیها‪،‬‬ ‫تعطیالت نوروز با‬ ‫شــود تا از شیوع‬ ‫پاکبانان باالی ‪ 50‬سال‬ ‫ــتانی‪ ،‬معاونت‬ ‫روغن خوراکی به‬ ‫همچنیــن صنوف‬ ‫شهرستان لردگان‬ ‫انجام‬ ‫جامعه از ایام‬ ‫ســپاههای اس‬ ‫تاکید کرد‪ :‬این میزان‬ ‫که امیدواریم باز‬ ‫محــدود شــود‪.‬‬ ‫حال حاضر کلیه‬ ‫‪ ۲۰۰‬فروشگاه در‬ ‫میزان پلمب در‬ ‫هاشم (ع) و بسیج‬ ‫وضعیت بودیم‬ ‫یــا فعالیتشــان‬ ‫شهرکرد باید در‬ ‫برای عرضه در اختیار‬ ‫کنیم؛ بیشترین‬ ‫شــاهد تغییر‬ ‫زیستی سپاه قمر بنی‬ ‫و‬ ‫فناوران‬ ‫ـدت‬ ‫مرحله اول طرح شهید‬ ‫نشــاندهنده شـ‬ ‫شهروندان تهیه و‬ ‫بهویژه در مجتمع‬ ‫بختیارینیزنقاهتگاه‬ ‫اینروغنخوراکی‬ ‫مــورد بــوده کــه‬ ‫همان اقداماتی که در‬ ‫با تعمیراتی‬ ‫قرارگرفتهاست‪.‬اوافزود‪:‬‬ ‫استانچهارمحالو‬ ‫بــا ‪350‬‬ ‫شهرستان لردگان‬ ‫با‬ ‫ویروس را مهار کنیم‪.‬‬ ‫پزشکی‬ ‫سطحاستان‬ ‫بطری توزیــع و در‬ ‫نظارتها اســت‪،‬‬ ‫خوبی که توسط اموزشوپرورش سلیمانی داشتیم‪ ،‬شیوع‬ ‫کننده درجشــده روی‬ ‫جدیت در‬ ‫را در یک محل‬ ‫امادگــی دریافت و‬ ‫باقیمت مصرف‬ ‫تجهیز کــرده و امادگی‬ ‫شود‪ .‬مرادی تصریح‬ ‫گفــت‪ :‬همچنان‬ ‫می‬ ‫خـــبر‬ ‫ـده‪،‬‬ ‫کنندگان قرار داده‬ ‫اختیــار گذاشتهشـ‬ ‫اکبری‬ ‫ـی را داریــم تــا در‬ ‫اختیار مصرف‬ ‫در‬ ‫چهارمحالوبختیاری‬ ‫کمکهــای مردمـ‬ ‫پذیرش بیماران را دارد‪.‬‬ ‫هریکازشهرستانهای‬ ‫ـن جمــعاوری‬ ‫کرونا را کاهش‬ ‫کمکهــای مومنانه و‬ ‫برای‬ ‫کرد‪:‬سهمیه‬ ‫موقعدر اینمناطق‬ ‫هواپیما درصد ابتال به‬ ‫ـرد‪ :‬تاکنــون بــه ایـ‬ ‫طــرح مواســات و‬ ‫جمعیتتعیینشدهوبه‬ ‫ـری خاطرنشــان کـ‬ ‫کرونا افزود‪ :‬سفر با‬ ‫امیدوار هستیم در‬ ‫اماکن قالــب‬ ‫ــم ســلیمانی به‬ ‫اکبـ‬ ‫افزون بر‪ ۴۴‬هزار‬ ‫بهنسبت‬ ‫اما با بیماری‬ ‫پروازها استقبال کنند‬ ‫نکردهایــم چراکــه‬ ‫شــهید حاج قاس‬ ‫خواهد شــد‪ .‬هماکنون‬ ‫پروازها برقرار بود‬ ‫طــرح ســپهبد‬ ‫تــگاه نیــاز پیــدا‬ ‫اگر مردم از این‬ ‫ســتانهای دیگر‬ ‫میکنــم تا دفع‬ ‫شهرکرد_ تهران‬ ‫عرضه‬ ‫نقاه‬ ‫فرودگاه میدهد و‬ ‫اســتان تاکنــون‬ ‫و‪ ۱۶۶‬اتحادیهدر‬ ‫های پروازی با ا‬ ‫برســانیم و اعالم‬ ‫خط رفتوبرگشت‬ ‫بیمارســتانهای‬ ‫توزیع و زیرمجموعه‪ ۹‬اتاقاصناف‬ ‫ـاهد افزایش خط‬ ‫سفرها هستیم‪ .‬مدیر‬ ‫دســت مردم‬ ‫ـتقبال در دو‬ ‫بهداشــتی و‬ ‫ـار مختلف مردم‬ ‫روزهای اینده شـ‬ ‫ولــی بــه خاطــر‬ ‫واحدصنفی‬ ‫استان نیازمند این‬ ‫وفعالیتمیکند‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به اسـ‬ ‫بیماری در کنار اقشـ‬ ‫به اســتقبال مردم‬ ‫ـی را داشــتهاند‪،‬‬ ‫بختیاریخدماترسانی‬ ‫توجه به جمعیت‬ ‫رضوی هستیم‪.‬‬ ‫دارد کامل این‬ ‫بهداشــتی اعم از‬ ‫المللی شــهرکرد‬ ‫ـ‬ ‫ـه‬ ‫ف‬ ‫کا‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫خراسان‬ ‫ـت‬ ‫تو‬ ‫با‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ظرف‬ ‫ـرد‪:‬‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫چهارمحال‬ ‫بین‬ ‫به ان ازجمله‬ ‫شــهرکرد خاطرنشــان کـ‬ ‫تمام پروتکلهای‬ ‫حاضر سه خط دیگر‬ ‫کرونــا‪ ،‬احتمــال‬ ‫مدیــر فرودگاه‬ ‫ســه خط دیگر‬ ‫جهــش بیمــاری‬ ‫کرد‪ :‬در این ســفرها‬ ‫شهرکرد_تهران در حال‬ ‫خواهیمبود‪.‬‬ ‫بینالمللــی‬ ‫خانه اب شهر‬ ‫و‪...‬رعایت میشود‪.‬‬ ‫پروازی در حال حاضر‬ ‫شــیوع و‬ ‫او بیان‬ ‫روزهای اینده تکمیل‬ ‫شنبه‪ ،‬دوشنبه‪،‬‬ ‫مردم استان از پرواز‬ ‫گذاری اجتماعی‬ ‫تصفیه‬ ‫شنبه‪ ،‬دوشنبه و‬ ‫پروازی در روزهای‬ ‫ـتان از این دو خط‬ ‫بیمارســتانها در‬ ‫ماسک‪ ،‬رعایت فاصله‬ ‫پروازی در روزهای‬ ‫شاهد خطهای‬ ‫اسـ‬ ‫ظرفیت‬ ‫اشاره به داشتن‬ ‫شــاهد خطهای‬ ‫ان اضافهشده تا‬ ‫سامان اماده‬ ‫باشیم‪ .‬سلیمی با‬ ‫اضافهشــده تا‬ ‫چهارشنبه باشیم‪.‬‬ ‫سهشنبه ‪ 2‬پرواز‬ ‫پروازهای فرودگاه‬ ‫سهشنبه و‬ ‫چهارشنبه یک پرواز و‬ ‫با فارس گفت‪:‬‬ ‫بهرهبرداری شد‬ ‫سلیمی در گفتوگو‬ ‫گیری داشت و فقط‬ ‫ســروش‬ ‫کرونا کاهش چشــم‬ ‫با شــیوع ویروس‬ ‫ـالب چهارمحــال و‬ ‫شــهرکرد‬ ‫ـرکت اب و فاضـ‬ ‫مدیرعامــل شـ‬ ‫خـــبر‬ ‫بهعنواننخستین‬ ‫تصفیهخانهابسامان‬ ‫سرپرســت خانــوار‬ ‫بختیاریگفت‪:‬‬ ‫طلبان که درصدد‬ ‫ـان بــا پویــش هر‬ ‫بــه بانــوان‬ ‫ســودجویان و فرصت‬ ‫ـهری اســتان همزمـ‬ ‫تصفیهخانــه اب شـ‬ ‫ازدواج مجــدد و‬ ‫ســنهای تقلبی‬ ‫عملامده تا با‬ ‫احمدرضا محمدی در‬ ‫در صــورت‬ ‫تزریق الزم به‬ ‫ـی و بهویژه واک‬ ‫کمیتــه امــداد‬ ‫ایران افتتاح شد‪.‬‬ ‫یــه داروی تقلبـ‬ ‫درمان در اولویت‬ ‫مدیــرکل‬ ‫هزینــه ازدواج بــه‬ ‫هفته الف‪-‬ب‪-‬‬ ‫ــت اقــدام بــه‬ ‫اجرایی این طرح از سال‬ ‫ســتند تــا بــا ته‬ ‫ارائــه کمک‬ ‫امروز فقــط کادر‬ ‫ـع وزارت بهداش‬ ‫حــال و بختیاری‬ ‫ـرای کلیه ه‬ ‫ایرنا افزود‪ :‬عملیات‬ ‫یــه و توزیـ‬ ‫ـرایط خــاص تا‬ ‫ــتان چهارم‬ ‫خدمــات کمیتــه‬ ‫این امــر تاکنون بـ‬ ‫قضائی صورت‬ ‫گفتوگو با‬ ‫بهرهبرداری شده‬ ‫ســودجو‪ ،‬شـ‬ ‫پســران را از‬ ‫ـته و دارنــد که‬ ‫ـان و خــارج از شــبکه ته شــدیدترین وجه برخورد‬ ‫از یک دهه اماده‬ ‫اس جهیزیه یک هــزار و ‪۶۳‬‬ ‫ـرد‪ :‬بــا افــراد‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫مداف‬ ‫دا‬ ‫پس‬ ‫ـرار‬ ‫ـوزه تامیــن هزینــه‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫‪ ۱۳۹۰‬اغاز شد‬ ‫ق‬ ‫ـاری‬ ‫ـ‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫ک‬ ‫به‬ ‫ـن‬ ‫تصفیهخانهابشهر‬ ‫شــهرکرد تصر یــح‬ ‫داروهای واکسـ‬ ‫ســودجوئی نمایند‬ ‫ـارزه بــا ایــن بیمـ‬ ‫امــداد در حـ‬ ‫نیازمند استان تهیه و‬ ‫برایبهرهبرداریاز‬ ‫خــط مقــدم مبـ‬ ‫دادســتان‬ ‫نــی و غیرمجاز‬ ‫ـت ارشــد اســتان‬ ‫ـوان و مطــرح کــرد‪:‬‬ ‫است‪.‬به گفتهاو‬ ‫کارکنــان در‬ ‫نوعروس‬ ‫فروشــندگان غیرقانو‬ ‫اقدام بــه تهیه و‬ ‫شدهاست‪.‬محمدی‬ ‫مجموعــه مدیر یـ‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫علی ملک پور‬ ‫شــبکه توز یــع‬ ‫ازدواج عنـ‬ ‫ســئول و مدیری‬ ‫فرصتطلــب و‬ ‫توماناعتبارهزینه‬ ‫محقــق نشــده و‬ ‫اهداشده است‪.‬‬ ‫ـردن مدافعــان‬ ‫کــه خــارج از‬ ‫تاکنــون هیــچ م‬ ‫کمکهزینــه ازدواج‬ ‫سامان‪ ۵۱‬میلیارد‬ ‫به انها‬ ‫حــال از مســائل‬ ‫فروش ســالمت‬ ‫ولید‪ ۱۲۰‬لیتر اب‬ ‫ـدد واکســینه کـ‬ ‫واکســن کرونــا‬ ‫او افــزود‪:‬‬ ‫همچنین‬ ‫و اســتان چهارم‬ ‫تصفیهخانه ظرفیت ت‬ ‫مهر‪ ،‬علی ملک‬ ‫بشــدت درصـ‬ ‫تقلبــی بهویــژه‬ ‫تهیــه‪ ،‬توزیع و‬ ‫کــز درمانــی در‬ ‫کرونــا ننمــوده‬ ‫بــه گزارش‬ ‫و ســتاد کرونــا‬ ‫ـوار جهــت ازدواج‬ ‫ــان اقــدام بــه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫مبری بوده و تمام‬ ‫حاضــر در مرا‬ ‫‪ ۴۰۰‬نفر جمعیت را‬ ‫تزریــق واکســن‬ ‫بهداشــت و درم‬ ‫نــی و قضائــی‬ ‫سرپرســت خانـ‬ ‫ـکان و پرســتاران‬ ‫ــن جهیزیه‬ ‫تزریق واکســن کرونا‬ ‫تواند تا‪ ۳۰‬هزار و‬ ‫بــه ‪ ۱۱۹‬زن‬ ‫برخــورد قانو‬ ‫وزارت‬ ‫ســالمت‪ ،‬پزشـ‬ ‫بر ثانیه دارد و می‬ ‫ـت‪ .‬ملــک پــور بــا‬ ‫ـت پروتکلهای‬ ‫ای در خصوص‬ ‫شرکتابوفاضالب‬ ‫پــور بیــان کرد‪ :‬تامی رویکردهای حمایتی این‬ ‫نماینــد بشــدت‬ ‫پرداختشــده اسـ‬ ‫کــه حاشــیه‬ ‫ســت که با رعایـ‬ ‫ویروس هســتند‪.‬‬ ‫واکســن کرونــا‬ ‫دهد‪.‬مدیرعامل‬ ‫نوعروســان نیازمنــد از‬ ‫ـتان بــا بیــان این‬ ‫مســئوالن این ا‬ ‫ـات مجــدد‬ ‫مقابلــه با این‬ ‫تحتپوششقرار‬ ‫موسســات خیریه از‬ ‫مختلف و دور همی‬ ‫کرد‪ :‬ازانجاکه شــهر‬ ‫ــالب مرکــز اسـ‬ ‫ـارکت خیران‪ ،‬موسسـ‬ ‫تــالش مردم و‬ ‫دادستان‬ ‫حمایت خیران و‬ ‫ـان‬ ‫ـات‬ ‫ق‬ ‫ـتان عمومــی و ان‬ ‫بختیاری خاطرنشـ‬ ‫عبدالرضا علیمحمدی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫بیشازحــد تجمعـ‬ ‫بخواهد خارج‬ ‫اســت که با مشـ‬ ‫های اشــاره به‬ ‫گفت‪ :‬بخشی از‬ ‫چهارمحــال و‬ ‫نا کــرده تجمعی‬ ‫دادسـ‬ ‫واکســن کرونــا‬ ‫نهاد‬ ‫واقعشده است و‬ ‫شــتی و کاهــش‬ ‫جام جم انالین‪،‬‬ ‫مردمی در قالب طرح‬ ‫جوانان نیازمند استان‪،‬‬ ‫جم انالین در‬ ‫چنانچه خدای‬ ‫قاچاق خصوصا‬ ‫ســوداگران بهدا‬ ‫رودخانه زایندهرود‬ ‫به گزارش‬ ‫خیریه و کمکهــای‬ ‫در گفتگو با جام‬ ‫ـی پرهیز شــود و‬ ‫ازدواج‬ ‫چنانکــه داروی‬ ‫ـامان در حاشــیه‬ ‫ازدواج مددجویان‬ ‫ســط دالالن و‬ ‫هماهنگیهــای‬ ‫احداثتصفیهخانه‬ ‫انقالب مرکز اســتان‬ ‫هــای خانوادگـ‬ ‫سـ‬ ‫تامین هزینههای‬ ‫اســتان فعال و‬ ‫و درمــان و تو‬ ‫ترحیــم باشــد بــا‬ ‫رودخانهتامینمیشد‬ ‫مختلفانجاممیشود‪.‬‬ ‫عمومی و‬ ‫برخــورد نموده‬ ‫ســتاد کرونــا در‬ ‫ـامل هزینههای‬ ‫ـبکه بهداشــت‬ ‫ــم شــادی‪ ،‬یــا‬ ‫استان تامینشده‬ ‫با‬ ‫از‬ ‫ان‬ ‫ـیر‬ ‫همین‬ ‫جد‬ ‫شرب‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫س‬ ‫به‬ ‫م‬ ‫از‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫به‬ ‫ـن‬ ‫اب‬ ‫س‬ ‫ـود‬ ‫اهدایی‬ ‫مرا‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫هــد شــد و در ای‬ ‫بیمــاری کرونــا‬ ‫خیران داخل و خارج از‬ ‫ضرورت به شمار میرود‬ ‫ـردم فروخته شـ‬ ‫اجرائی و نظارتی‬ ‫ـت و از قبیــل‬ ‫اینکه جهیزیههای‬ ‫خصــوص‬ ‫ـدت برخــورد خوا‬ ‫توزیــع و بــه مـ‬ ‫بین دستگاههای‬ ‫های وزارت بهداشـ‬ ‫ــال‪ ،‬توسط‬ ‫این منطقه یک‬ ‫او بابیان‬ ‫ـت فراهم کردن‬ ‫استاندراینمنطقهبه‬ ‫شــیوع وارد‪،‬‬ ‫بهعملامــده بشـ‬ ‫لــه فــرش‪ ،‬یخچ‬ ‫ــات هماهنگی‬ ‫در‬ ‫از دســتورالعمل‬ ‫ـن تاکید بر اهمیـ‬ ‫انجام و کنترل‬ ‫تصفیهخانهشهری‬ ‫ـروری منــزل ازجم‬ ‫باقوت جلس‬ ‫تعارف نداریم‪.‬‬ ‫اســت‪ .‬او ضمـ‬ ‫مخاطره اندازد‬ ‫ـر تحــرک خارج‬ ‫خوبــی در حــال‬ ‫ادامــه داد‪ :‬مــردم‬ ‫سببنخستین‬ ‫لــوازم ضـ‬ ‫ـخص و نهادی‬ ‫و بــا هـ‬ ‫مردم را مخل و بــه‬ ‫موردنیاز اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ــراد مرتبــط به‬ ‫ازدواج اســان جوانــان‬ ‫های هیچ شـ‬ ‫جان و اســایش‬ ‫گاز و ســایر وســایل‬ ‫و دیگــر اف‬ ‫برداریرسیدهاست‪.‬‬ ‫صــوص پیگیری‬ ‫‪ ۳۶۷‬زمینــه‬ ‫پرداخت هر مبلغی و‬ ‫کار قرار دارد‪.‬‬ ‫درمــان کــه‬ ‫اجاق‬ ‫ـد و در ایــن خ‬ ‫بهره‬ ‫هزینه شش میلیارد و‬ ‫کرونا در دســتور‬ ‫صــوص واکســن‬ ‫استان میتوانند با‬ ‫نــی خواهــد شـ‬ ‫لوله انتقال نفت‬ ‫تعداد جهیزیه با‬ ‫ویروس‬ ‫ادامــه در خ‬ ‫ــده نیکوکار‬ ‫اسان نیازمندان را‬ ‫برخــورد قانو‬ ‫این‬ ‫علیمحمــدی در‬ ‫نوعروســان اهداش‬ ‫جابجایی‬ ‫جهیزیه زمینه ازدواج‬ ‫به ویژگی ها و‬ ‫عبدالرضــا‬ ‫تومان تهیه و به‬ ‫چهارمحال با توجــه‬ ‫یا اهدای‬ ‫میلیــون‬ ‫مارون از خردادماه‬ ‫ـد کرد‪ :‬اســتان‬ ‫کرونــا تاکیـ‬ ‫فراهمکنند‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫استان اعطای جهیزیه‬ ‫مدیرکل کمیته امداد‬ ‫اردل‪ ،‬فارســان‪،‬‬ ‫خـــبر‬ ‫شهرســتانهای‬ ‫شــور را دریافت‬ ‫نماینــده مــردم‬ ‫منتشرشده در ک‬ ‫گفت‪ :‬با پیگیریهای‬ ‫ـخه از هر کتاب‬ ‫ســانی میشود‪.‬‬ ‫در مجلس شورای‬ ‫پیوســته یک نسـ‬ ‫ها همواره بهروزر‬ ‫کیار‬ ‫کوهرنگ و‬ ‫ـای انتقال نفت‬ ‫ـوب چهارمحال و‬ ‫مخازن این کتابخانه‬ ‫جابجایی لولههـ‬ ‫میشــود‪ .‬رئیــس‬ ‫حــال و بختیاری‬ ‫اوری میراث مکتـ‬ ‫ـورت گرفتــه روند‬ ‫هویت میکنند و‬ ‫اســتخراج‬ ‫مرکــزی در چهارم‬ ‫شــد‪ :‬طرح جمع‬ ‫طــه حادثهخیز از‬ ‫صـ‬ ‫ـدازی کتابخانــه‬ ‫میتوانــد بهنوعی‬ ‫عــت معــدن و‬ ‫کــرد و یــاداور‬ ‫ســرخون در دو نق‬ ‫ـرد‪ :‬اگرچــه زمیــن‬ ‫فرهــادی راهانـ‬ ‫ســازمان صن‬ ‫ـهرها و روســتاها‬ ‫ـارون در منطقــه‬ ‫ـت و تصریــح کـ‬ ‫میراث مکتوب استان‬ ‫ســازمان صنعــت‬ ‫حمزه در گفتوگو‬ ‫دسترســی هرچه‬ ‫ـاری در قالــب شـ‬ ‫مـ‬ ‫ـه عمومــی دانسـ‬ ‫چهارمحال و بختیاری‬ ‫رئیــس‬ ‫شــود‪.‬قدرتا‪...‬‬ ‫طرح جمعاوری‬ ‫شــهرکرد در ســال ‪۹۳‬‬ ‫و زمینــه را بــرای‬ ‫بختیاری با بختیـ‬ ‫را یــک مطالبـ‬ ‫خردادماه اغاز می‬ ‫مطالعات اولیه‬ ‫تجارت‬ ‫ـارت چهارمحال‬ ‫را مســتند کــرده‬ ‫صورت گرفته جهت‬ ‫کتابخانه مرکزی در‬ ‫عمومی چهارمحال و‬ ‫اغاز‬ ‫معــدن و تجـ‬ ‫گذشــته اســتان‬ ‫توســعه صنایــع‬ ‫خصوص پیگیریهای‬ ‫دلیل جذب نشــدن‬ ‫منابع و ماخذ مرتبط با اســتان موردنیاز برای ســاخت‬ ‫امور کتابخانههای‬ ‫تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫میراث مکتوب استان‬ ‫و محققــان بــه‬ ‫از فعالیــت ‪۱۰۷‬‬ ‫طرح تاکنون به‬ ‫لولــه انتقال نفت‬ ‫با ایسنا در‬ ‫سرپرست‬ ‫عمومی چهارمحال و‬ ‫ــر پژوهشــگران‬ ‫طرح جمعاوری‬ ‫یافته اســت اما این‬ ‫و بختیــاری‬ ‫ـواد معدنــی در‬ ‫شــی از ترکیدگی‬ ‫اضافــه کرد‪ :‬تالش‬ ‫همکاری در بهت‬ ‫کتابخانههــای‬ ‫مطالعات اولیه‬ ‫جبران خســارات نا‬ ‫فــراوری مـ‬ ‫از اختصاص‬ ‫چهارمحــال و‬ ‫ســیده اســت‪ .‬او‬ ‫اظهار کــرد‪ :‬در طول‬ ‫سرپرســت امور‬ ‫اشاره به اغاز‬ ‫شهر اســتان برای‬ ‫جمعاوریشــده نیز‬ ‫یــاز به نتیجه نر‬ ‫معــدن در‬ ‫ضروری اســت‪ .‬او‬ ‫فراهــم کند‪.‬‬ ‫منطقه میانکــوه اردل‪،‬‬ ‫مجلس شــورای‬ ‫شــوراهای اســالمی سه‬ ‫شــگاه از اســناد‬ ‫سجاد رستمی‬ ‫بودجــه موردن‬ ‫این اســتان‬ ‫مردم اســتان در‬ ‫حادثه خســارتبار در‬ ‫مــارون در‬ ‫افزود‪ :‬برپایی نمای‬ ‫گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫طرح جمعاوری‬ ‫بختیاری خبر داد‪.‬‬ ‫ـکاری نمایندگان‬ ‫ـعه صنایع فراوری‬ ‫امادگی کردهاند‪.‬‬ ‫فرهنگی جذب و‬ ‫احیاء و بختیاری‬ ‫ـته شــاهد چنــد‬ ‫در روند اجرای‬ ‫میشــود بــا همـ‬ ‫گفت‪ :‬توسـ‬ ‫این طرح اعالم‬ ‫دهههای گذشـ‬ ‫اجرای این طــرح‬ ‫پیشبینیشــده‬ ‫رستمی در گفتوگو‬ ‫پرداخت خسارت‬ ‫ـا بــه ارائه طــرح‬ ‫بخش اصلی این‬ ‫اجرای‬ ‫دیگر برنامههای‬ ‫ـارات الزم بــرای‬ ‫رونقبخــش تولید و‬ ‫سجاد‬ ‫گفتوگــو بــا ایرنـ‬ ‫ســرخون بودیم‪،‬‬ ‫همچنین در خصوص‬ ‫سعی خواهد شد‬ ‫اســالمی اعتبـ‬ ‫ـاری در اخریــن‬ ‫منطقه میانکوه و‬ ‫مــد فرهــادی در‬ ‫معدنــی زمینهســاز‬ ‫ـاره بــه فعالیت‬ ‫ضــوع بهصورت‬ ‫مکتوب استان است و‬ ‫زودی اغاز شــود‪ .‬او‬ ‫چهارمحــال و بختیـ‬ ‫اح‬ ‫بــا مهر بــا اشـ‬ ‫ــاری‪ ،‬مــواد‬ ‫ـت و باید ایــن مو‬ ‫این مهم نیازمند‬ ‫هر شهرســتان یک‬ ‫ســد‪ .‬فرهــادی در ادامه درباره عملیات عمرانی ان به‬ ‫شــته میراث‬ ‫یــراث مکتــوب‬ ‫چهارمحــال و بختی‬ ‫افزوده است که‬ ‫ـکار اصلــی نیسـ‬ ‫ـال به نتیجه بر‬ ‫ـتانی یاداور شــد‪ :‬در‬ ‫ـتان در ســال گذ‬ ‫شهرستانهای اردل‪،‬‬ ‫ســاماندهی م‬ ‫ــی چهارمحــال‬ ‫راهـ‬ ‫ایجاد ارزش‬ ‫‪ ۱۰۷‬معــدن در‬ ‫ـرح تا پایان امسـ‬ ‫ــای عمومی اسـ‬ ‫سازمان صنعت‬ ‫نویســندگان اسـ‬ ‫شــده اســت که‬ ‫شود‪ .‬نماینده مردم‬ ‫کتابخانههــای عموم‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬هــزار تــن‬ ‫شــهرهای طـ‬ ‫مــن کتابخانهه‬ ‫گذار است‪ .‬رئیس‬ ‫ـی حمایت از‬ ‫استانشناســی تجهیز‬ ‫ـت‪ :‬پنــج میلیــون‬ ‫اساسی حل‬ ‫شــورای اســالمی‬ ‫ـع تخصصــی در‬ ‫شــوراهای اســالمی‬ ‫نشســت انج‬ ‫ورود سرمایه‬ ‫کتابخانههــای عمومـ‬ ‫اظهــار داشـ‬ ‫و بختیاری بیان‬ ‫عمومی به بخش‬ ‫و کیار در مجلس‬ ‫کمبــود منابـ‬ ‫اثار نویسندگان‬ ‫ـکاری‬ ‫ســتان طی ســال‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ـازن‬ ‫تجارت چهارمحــال‬ ‫ـا‬ ‫کوهرنگ‬ ‫ـ‬ ‫طرح‬ ‫کتابخانه‬ ‫ب‬ ‫ـ‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫ـزود‪:‬‬ ‫م‬ ‫بخش از کتابها‬ ‫گفــت‪ :‬ظرفیــت‬ ‫معدنــی در این ا‬ ‫های اجرای این‬ ‫شــاره کــرد و افـ‬ ‫شــد در دو نقطه‬ ‫فارســان‪،‬‬ ‫مخازن اولویت‬ ‫تزئینی معــدن و‬ ‫بخشی از هزینه‬ ‫و غنیسازی این‬ ‫و بختیــاری نیــز‬ ‫انــواع مــواد‬ ‫ا‬ ‫ترین ظرفیتهای‬ ‫ـای متعدد مقرر‬ ‫کتابهایی که با‬ ‫و در تجهیز این‬ ‫فرخشهر و بروجن‬ ‫ـد‪ .‬او گفت‪ :‬سنگ‬ ‫برای توسعه‬ ‫ـزود‪ :‬بــا پیگیریهـ‬ ‫معــادن از مهم‬ ‫ـتان نیز مکانی را‬ ‫فرهادی تاکید کرد‪:‬‬ ‫ـتان محدود اســت‬ ‫نفت جابجایی‬ ‫اینکه در ســالهای‬ ‫شــته استخراج شـ‬ ‫کــرد‪ :‬بخش‬ ‫شهرکرد‪،‬‬ ‫افـ‬ ‫های عمومی اسـ‬ ‫چهارمحال و بختیاری‬ ‫عبور لوله انتقال‬ ‫موجود در اسـ‬ ‫اســتفاده میشــود‪.‬‬ ‫نگارش درامده و‬ ‫ماسه و سیلیس‪،‬‬ ‫گذ‬ ‫و امور کتابخانه‬ ‫ســت‪ .‬او با بیان‬ ‫حادثه خیر در محل‬ ‫اختصاص خواهد‬ ‫ســی اســتان‬ ‫ـال و بختیاری به‬ ‫ــرمایهگذاری در‬ ‫مواد اولیه سیمان‪،‬‬ ‫‪ ۴۰۰۰‬متر و در نقطه‬ ‫عمومی جامعه ا‬ ‫تامین میشــود‬ ‫دبیرخانه طرح‬ ‫حقوق‪ ،‬روانشنا‬ ‫مواد قابل س‬ ‫مرتبط با چهارمحـ‬ ‫ساختمان‪،‬‬ ‫بــا نیازهــای‬ ‫شود‪ ،‬در یک نقطه‬ ‫و تجهیز بخش‬ ‫کتابخانهها بهعنوان‬ ‫تخصصی حوزههای‬ ‫و… از مهمترین‬ ‫موضوعــات‬ ‫ـرار اســت‪ ،‬منابــع‬ ‫در اولویت تهیه‬ ‫خطوط انجام‬ ‫جابجا میشود‪ .‬او با‬ ‫به شمار میرود‪.‬‬ ‫نسوز و دولومیت‬ ‫در یکی از‬ ‫ـرای تهیه منابــع‬ ‫عمومی چهارمحال‬ ‫ـی طــرح اولیــه قـ‬ ‫پژوهشــی دارند‬ ‫متر لوله تعویض و‬ ‫ـال و بختیاری قرار‬ ‫خاک‬ ‫تاریخ‪ ،‬اخیــر بـ‬ ‫ســتان از معــادن‬ ‫در کتابخانههای‬ ‫جنبه تحقیقی و‬ ‫ـح کــرد‪ :‬بــر مبانـ‬ ‫دیگر نیز ‪۱۸۰۰‬‬ ‫عمومی چهارمحـ‬ ‫ـت کــه در ایــن ا‬ ‫نفت مارون هزینهبر‬ ‫و یا نوشــتاری از‬ ‫اقدامات مناسبی‬ ‫داد‪ .‬او تصریـ‬ ‫اصلی بــرای فراهم‬ ‫ـی کتابخانههــای‬ ‫معدنــی اسـ‬ ‫ـا‪ ،‬نشــانه‬ ‫جابجایی لوله انتقال‬ ‫منتشرشــده از ســوی‬ ‫وجود و ادبیات‬ ‫ـت‪ ،‬افــزود‪ :‬راهکار‬ ‫استانشناسـ‬ ‫مکتــوب و اســنادی کــه در انهـ چهارمحال و بختیاری‬ ‫ـز بــه کتابهای‬ ‫بیان اینکه‬ ‫تاکنون بــا این موضوع‬ ‫ـاری انجامشــده اسـ‬ ‫ـگران بــه منابــع‬ ‫در ایــن حــوزه نیـ‬ ‫دیگر مشخصههای‬ ‫ـت‪ :‬به همین علت‬ ‫ـادی و بختیـ‬ ‫دانشــجویان و پژوهشـ‬ ‫شــهرکرد دارنــد کــه‬ ‫اوری شــوند‪ .‬فرهـ‬ ‫اســت‪ ،‬گفـ‬ ‫های صورت گرفته‬ ‫فرهنگ و هنر و‬ ‫ـکان دسترســی‬ ‫توجه میشود‪.‬‬ ‫ـر کشــور جمــع‬ ‫کتابخانــه مرکــزی در‬ ‫بود‪ ،‬اما با پیگیری‬ ‫و کــردن امـ‬ ‫نویسندگان استانی‬ ‫ـایی و از سراسـ‬ ‫بهصورت عکس‬ ‫موافقت نشده‬ ‫ــی‪ ،‬راهانــدازی‬ ‫نقطه حادثهخیز‬ ‫دارد‪ ،‬شناسـ‬ ‫ســتانها بهطور‬ ‫و نســخ خطــی‬ ‫متنــوع و تخصص‬ ‫های نفت در دو‬ ‫ـای مرکــزی در ا‬ ‫ـت از منابع اصلی‬ ‫روند جابجایی لوله‬ ‫منابع و گــرداوری‬ ‫مــی کتابخانههـ‬ ‫ـن مطالعات برای‬ ‫تهیــه رونوشـ‬ ‫الکترونیــک از ایــن‬ ‫ــت چراکــه تما‬ ‫میشــود‪ ،‬همچنیـ‬ ‫ـی عنوان اس‬ ‫ســاختن نســخههای‬ ‫از خردادمــاه اغاز‬ ‫علت رانشی بودن‬ ‫ـن طرح فرهنگـ‬ ‫امــاده‬ ‫حــور اجرایــی ایـ‬ ‫نقاط حادثهخیز به‬ ‫در دبیرخانــه را م‬ ‫شناسایی سایر‬ ‫احتمالی انجام خواهد‬ ‫انهــا‬ ‫جلوگیــری از حوادث‬ ‫منطقه و‬ ‫شد‪.‬‬ ‫خ‬ ‫‪07‬‬ ‫واکنش مهدی تارتار‬ ‫به برخی منتقدان کیفیت لیگ برتر ایران‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫‪ /‬شماره ‪1049‬‬ ‫استان در‬ ‫بیش از ‪ ۴۲‬هزار بیمار کرونا شرایط‬ ‫قرنطینهرانقض کردهاند‬ ‫خودرو پژو اسکورت‬ ‫دستگاه‬ ‫در یک عملیات‬ ‫قاچاقچیــان‬ ‫انتظامی اســتان‬ ‫فرمانــده‬ ‫ـایی و در محور‬ ‫پلیسی شناسـ‬ ‫بختیاری گفت‪:‬‬ ‫چهارمحال و‬ ‫جــن توقــف‬ ‫خانمیرزا‪-‬برو‬ ‫مامــوران ایــن‬ ‫در عملیــات‬ ‫نــده انتظامــی‬ ‫ـدند‪ .‬فرما‬ ‫کیلوگــرم تریاک‬ ‫اســتان‪۲۰۴ ،‬‬ ‫شـ چهارمحال و بختیاری‬ ‫منوچهر اماناللهی‬ ‫استان‬ ‫خانمیــرزا ‪ -‬بروجن‬ ‫ـت‪ :‬در بازرســی از‬ ‫در محور‬ ‫بیــان داشـ‬ ‫به گزارش مهر‪،‬‬ ‫کشــف شــد‪.‬‬ ‫ـرم تریــاک کــه به‬ ‫خودروهــا ‪ ۲۰۴‬کیلوگـ‬ ‫اماناللهــی اظهــار‬ ‫ـی بــر ایــن‬ ‫ـده بــود کشــف و‬ ‫منوچهــر‬ ‫ـت گزارشــی مبنـ‬ ‫ــهای جاســاز شـ‬ ‫در پــی دریافـ‬ ‫طــرز ماهران‬ ‫ـدند‪ .‬او در پایان با‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫تهیــه و توزیــع‬ ‫قاچاقچی دســتگیر شـ‬ ‫ســوداگران مــرگ در‬ ‫مراجع قضائی‪،‬‬ ‫ضــوع در دو‬ ‫فعالیــت‬ ‫ـتان‪ ،‬پیگیری مو‬ ‫معرفی متهمان به‬ ‫ـواد مخــدر در اسـ‬ ‫ـواد اشاره به‬ ‫کنندگان مواد مخدر از‬ ‫مـ‬ ‫ـس مبــارزه بــا مـ‬ ‫برخورد با توزیع‬ ‫کار مامــوران پلیـ‬ ‫پس از گفت‪:‬‬ ‫این استان در سال‬ ‫دســتور‬ ‫گرفــت‪.‬او افــزود‪:‬‬ ‫های محوری پلیس‬ ‫ـدر اســتان قــرار‬ ‫یک برنامه‬ ‫مخـ‬ ‫جــام تحقیقات‪،‬‬ ‫مجوز قضائی و ان‬ ‫جاری است‪.‬‬ ‫اخــذ‬ ‫مواد مخدر و یک‬ ‫خودرو پژو حامل‬ ‫دســتگاه‬ ‫بیمارستانهای‬ ‫ویروسکرونا‬ ‫سریع‬ ‫انتشار حالوبختیاری‬ ‫درچهارم‬ ‫استانه تکمیل‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫سفره افطار مدافعان سالمت‬ ‫بیمارستانهایاستان‬ ‫در استانهتکمیلظرفیتهستند‬ ‫‪03‬‬ ‫مدیریت مناسب منابع ابی‬ ‫در شرایط سخت خشکسالی‬ ‫واردات‪ ۶‬میلیونواکسنتوسطبخشخصوصی‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪27‬‬ ‫‪02‬‬ ‫خت افزایش یافت‬ ‫ودگاه شهرکرد به پایت‬ ‫طوط پروازی فر‬ ‫برخوردمیشود‬ ‫شدت‬ ‫باسوداگرانو‬ ‫نونیواکسن کروناب‬ ‫فروشندگانغیرقا‬ ‫ورزی با مجوز صوری‬ ‫اربری اراضی کشا‬ ‫چالش تغییر ک‬ ‫جهیزیهبهمددجویان‬ ‫اهدایهزار‬ ‫کمیتهامداد‬ ‫فعالیت‪۱۰۷‬‬ ‫معدندر استان‬ ‫عکس ‪ :‬سید سعیدرضا رضوی‪/‬مهر‬ ‫خطوط پروازی اگهی فراخوان عمومی واگذاری امالک و اراضی‬ ‫فرودگاهشهرکرد به شماره ‪/1400/450‬ص مورخ ‪1400/01/24‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫بهپایتخت‬ ‫شرکت عمران شهر جدید فوالدشهردر نظر دارد تعدادی از امالک و اراضی با کاربری های مختلف خود واقع در‬ ‫یافت‬ ‫افزایش‬ ‫جدید فوالدشهر را از طریق فراخوان عمومی به شماره ‪/1400/450‬ص مورخ ‪1400/01/24‬و با جزئیات‬ ‫شهر‬ ‫محالت‬ ‫مندرج در اسناد فراخوان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ‪ WWW.SETADIRAN.IR‬به‬ ‫شماره ثبت سامانه ‪ 2000001335000001‬به صورت الکترونیکی به فروش برساند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬روز چهارشنبه‪1400/01/25‬‬ ‫‪.1400/02/06‬امالک و اراضی‬ ‫عمومی واگذاری‬ ‫فراخوان‬ ‫اگهی‬ ‫مهلت دریافت اسنادفراخوان اراضی‪:‬تا ساعت ‪ 19‬مورخ‬ ‫دوم‬ ‫نوبتاداری)‬ ‫فقط در ساعات‬ ‫ساعت‪13‬مورخ ‪(.1400/02/06‬‬ ‫مورخ ‪ 1400/01/26‬لغایت‬ ‫‪ 10‬صبح‬ ‫‪1400/01/24‬‬ ‫‪/1400/450‬ص مورخ‬ ‫شماره‬ ‫تاریخ بازدید‪:‬از ساعتبه‬ ‫مهلت ارسال پیشنهاد قیمت‪ :‬زمان تحویل پیشنهادها از تاریخ‪ 1400/01/27‬لغایت ساعت ‪ 19‬مورخ ‪.1400/02/07‬‬ ‫مختلف خود واقع در‬ ‫اراضی با‬ ‫پاکتهایاز امالک‬ ‫بازگشاییتعدادی‬ ‫اراضی‪:‬زماننظر دارد‬ ‫فراخوان فوالدشهردر‬ ‫بازگشاییشهر جدید‬ ‫شرکت عمران‬ ‫‪1400/02/12‬‬ ‫هایمورخ‬ ‫کاربریصبح‬ ‫ساعت ‪11‬‬ ‫پیشنهاد وقیمت‬ ‫تاریخ‬ ‫باشد‪.‬شهر جدید فوالدشهر را از طریق فراخوان عمومی به شماره ‪/1400/450‬ص مورخ ‪1400/01/24‬و با جزئیات‬ ‫محالت‬ ‫می‬ ‫الکترونیکی دولت به نشانی ‪ WWW.SETADIRAN.IR‬به‬ ‫تدارکات‬ ‫سامانه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫فراخوان‬ ‫اسناد‬ ‫در‬ ‫مندرج‬ ‫تاریخ اعالم به برنده‪:‬روزیکشنبه مورخ ‪1400/02/12‬‬ ‫‪ 2000001335000001‬به صورت الکترونیکی به فروش برساند‪.‬‬ ‫رعایتسامانه‬ ‫شماره ثبت‬ ‫موارد ذیل الزامی است‪:‬‬ ‫ضمن ًا‬ ‫چهارشنبه‪1400/01/25‬‬ ‫روز‬ ‫انتشار‪:‬‬ ‫تاریخ‬ ‫‪ )1‬برگزاری فراخوان واگذاری اراضی (مزایده) صرف ًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی اینترنتی‬ ‫‪.1400/02/06‬‬ ‫مورخ‬ ‫کلیه ‪19‬‬ ‫باشد وساعت‬ ‫اراضی‪:‬تا‬ ‫مهلت دریافت اسنادفراخوان‬ ‫شامل خرید‪ ،‬دریافت اسناد‪ ،‬پرداخت تضمین‬ ‫فرایند فراخوان‬ ‫مراحل‬ ‫‪ WWW.SETADIRAN.IR‬می‬ ‫اداری)‬ ‫در ساعات‬ ‫‪(.1400/02/06‬‬ ‫‪1400/01/26‬‬ ‫مورخ‬ ‫(ودیعه)‪،‬صبح‬ ‫ساعت ‪10‬‬ ‫بازدید‪:‬از‬ ‫تاریخ‬ ‫این‬ ‫فراخوان از‬ ‫فقطدر‬ ‫کنندگان‬ ‫ساعت‪13‬مورخبودن شرکت‬ ‫لغایتوضعیت برنده‬ ‫اطالع از‬ ‫پیشنهاد قیمت و‬ ‫ارسال‬ ‫فراخوان‬ ‫شرکت در‬ ‫پیشنهاد قیمت‪ :‬زمان تحویل پیشنهادها از تاریخ‪ 1400/01/27‬لغایت ساعت ‪ 19‬مورخ ‪.1400/02/07‬‬ ‫ارسال‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مهلت می‬ ‫طریق‬ ‫‪1400/02/12‬‬ ‫مورخ‬ ‫صبح‬ ‫‪11‬‬ ‫ساعت‬ ‫قیمت‬ ‫پیشنهاد‬ ‫پاکتهای‬ ‫بازگشایی‬ ‫اراضی‪:‬زمان‬ ‫فراخوان‬ ‫بازگشایی‬ ‫تاریخ‬ ‫کلیه اطالعات مربوطه شامل مشخصات فنی‪،‬ضوابط شهرسازی‪ ،‬نحوه فروش و سایر موارد مورد نیاز بر‬ ‫‪)2‬‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫می‬ ‫برد اعالن عمومی سامانه الکترونیکی دولت و وب سایت شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به نشانی‬ ‫‪1400/02/12‬‬ ‫مورخ‬ ‫تاریخ اعالم به برنده‪:‬روزیکشنبه‬ ‫بررسی و انتخاب می باشد‪.‬‬ ‫قابل مشاهده‪،‬‬ ‫‪https://fooladshahr.ntdc.ir/‬‬ ‫الزامی‬ ‫موارد ذیل‬ ‫است‪:‬در فراخوان عموملی املالک ‪ :‬مبلـغ سـپرده شـرکت در فراخـوان معادل‬ ‫شلرکت‬ ‫سلپرده‬ ‫رعایت نلوع‬ ‫ضمن ًامبللغ و‬ ‫‪)3‬‬ ‫ً‬ ‫اینترنتی‬ ‫نشانی‬ ‫به‬ ‫دولت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تدارکات‬ ‫سامانه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ا‬ ‫صرف‬ ‫(مزایده)‬ ‫اراضی‬ ‫واگذاری‬ ‫فراخوان‬ ‫برگزاری‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪( %5‬پنـج درصـد) قیمـت پایـه هـر پـالک و صرفـ ًا فیـش واریـزی به حسـاب تمرکـز وجوه سـپرده شـرکت عمران‬ ‫تضمین‬ ‫پرداخت‬ ‫اسناد‪،‬‬ ‫دریافت‬ ‫خرید‪،‬‬ ‫شامل‬ ‫فراخوان‬ ‫فرایند‬ ‫مراحل‬ ‫کلیه‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫‪WWW.SETADIRAN.IR‬‬ ‫شـهر جدید فوالدشـهر به شـماره ‪ 4001119506377117‬نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به شماره شبا‬ ‫این‬ ‫وضعیت برنده بودن شرکت کنندگان در فراخوان از‬ ‫قیمت و‬ ‫شرکت در فراخوان (ودیعه)‪ ،‬ارسال‬ ‫‪963285300101026008222200001144‬‬ ‫اطالع ازواریـز‬ ‫شناسـه‬ ‫پیشنهاد و‬ ‫‪IR410100004001119506377117‬‬ ‫میازباشد‪.‬‬ ‫طریق‬ ‫طریق شماره شبا و بصورت ساتنا یا پایا واریز شودضمن ًا ثبت شناسه واریز الزامی است)‪.‬‬ ‫(واریزی‬ ‫بر‬ ‫شهرنیاز‬ ‫عمرانمورد‬ ‫شرکتموارد‬ ‫نام سایر‬ ‫فروش و‬ ‫بانک نحوه‬ ‫شهرسازی‪،‬‬ ‫فنی‪،‬ضوابط‬ ‫ماشینمربوطه‬ ‫اطالعات‬ ‫نکتهکلیه‬ ‫‪)2‬‬ ‫جدید‬ ‫بایستی حتم ًا‬ ‫ان توسط‬ ‫مشخصاتتوضیحات‬ ‫شامل واریزی و‬ ‫نویسی فیش‬ ‫مهم‪ :‬در‬ ‫سامانه الکترونیکی دولت و وب سایت شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به نشانی‬ ‫عمومی‬ ‫برد‬ ‫شده باشد‪.‬‬ ‫اعالندرج‬ ‫فوالدشهر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫مشاهده‪،‬‬ ‫قابل‬ ‫‪https://fooladshahr.ntdc.ir/‬‬ ‫‪ )4‬متقاضیان می توانند در فراخوان عمومی واگذاری اراضی بیش از یک پالک شرکت کنند‪ ،‬در این صورت باید سپرده‬ ‫سلپرده شلرکت در فراخوان عموملی املالک ‪ :‬مبلـغ سـپرده شـرکت در فراخـوان معادل‬ ‫هایمبللغ و‬ ‫‪)3‬‬ ‫نلوعنمایند‪.‬‬ ‫جداگانه تهیه‬ ‫ً‬ ‫عمران‬ ‫شـرکت‬ ‫سـپرده‬ ‫وجوه‬ ‫تمرکـز‬ ‫حسـاب‬ ‫به‬ ‫واریـزی‬ ‫فیـش‬ ‫ا‬ ‫صرفـ‬ ‫و‬ ‫پـالک‬ ‫هـر‬ ‫پایـه‬ ‫قیمـت‬ ‫درصـد)‬ ‫(پنـج‬ ‫‪%5‬‬ ‫‪ )5‬با توجه به محدودیت سامانه مبنی بر اینکه برای ارائه پیشنهاد قیمت از طریق سامانه فقط یک نفر می تواند پیشنهاد‬ ‫شبا‬ ‫شماره‬ ‫ایران به‬ ‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫مرکزی‬ ‫ارائهبانک‬ ‫پیشنهادنزد‬ ‫‪4001119506377117‬‬ ‫فوالدشـهر به‬ ‫مدارک‬ ‫پیوست‬ ‫قیمت‬ ‫پیشنهاد‬ ‫بایستی فرم‬ ‫نمایند‬ ‫شـمارهبخواهند مشترک ًا یک‬ ‫صورتیکه دو نفر‬ ‫جدیدلذا در‬ ‫شـهرنماید‬ ‫ارائه‬ ‫‪963285300101026008222200001144‬‬ ‫واریـز‬ ‫شناسـه‬ ‫و‬ ‫‪IR410100004001119506377117‬‬ ‫فراخوان را هر دو نفر تکمیل و امضاء و اثر انگشت نمایند و در سامانه بارگذاری کنند‪.‬‬ ‫گواهیاست)‪.‬‬ ‫دریافتالزامی‬ ‫شناسه واریز‬ ‫می واریز‬ ‫اراضییا پایا‬ ‫فراخوان ساتنا‬ ‫شرکتشبادرو بصورت‬ ‫به شماره‬ ‫طریق‬ ‫(واریزی از‬ ‫الکترونیکی (توکن) با‬ ‫ثبت نام و‬ ‫شودضمن ًاثبت‬ ‫بایست جهت‬ ‫عالقمندان‬ ‫‪)6‬‬ ‫واریزی و توضیحات ان توسط بانک بایستی حتم ًا نام شرکت عمران شهر جدید‬ ‫فیش‬ ‫نویسی‬ ‫ماشین‬ ‫در‬ ‫مهم‪:‬‬ ‫نکته‬ ‫شماره های ذیل تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫شده باشد‪.‬‬ ‫فوالدشهر درج‬ ‫راهبری سامانه‪021 – 41934 :‬‬ ‫پشتیبانی و‬ ‫مرکز‬ ‫اراضی بیش از یک پالک شرکت کنند‪ ،‬در این صورت باید سپرده‬ ‫واگذاری‬ ‫عمومی‬ ‫فراخوان‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫متقاضیان‬ ‫‪)4‬‬ ‫دفتر ثبت نام استان تهران‪ 88969737:‬و ‪85193768‬‬ ‫جداگانه‬ ‫های‬ ‫نمایند‪ .‬ثبـت نـام سـایر اسـتانها در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت بـه نشـانی اینترنتی‬ ‫تهیه دفاتـر‬ ‫تمـاس‬ ‫اطالعـات‬ ‫مبنی بر اینکه برای ارائه پیشنهاد قیمت از طریق سامانه فقط یک نفر می تواند پیشنهاد‬ ‫سامانه‬ ‫محدودیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫‪)5‬‬ ‫‪. WWW.SETADIRAN.IR‬‬ ‫ارائه نماید لذا در صورتیکه دو نفر بخواهند مشترک ًا یک پیشنهاد ارائه نمایند بایستی فرم پیشنهاد قیمت پیوست مدارک‬ ‫فراخوان را هر دو نفر تکمیل و امضاء و اثر انگشت نمایند و در سامانه بارگذاری کنند‪.‬‬ ‫م الف‪1123054 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر‬ ‫‪ )6‬عالقمندان به شرکت در فراخوان اراضی می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با‬ ‫شماره های ذیل تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه‪021 – 41934 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام استان تهران‪ 88969737:‬و ‪85193768‬‬ ‫اطالعـات تمـاس دفاتـر ثبـت نـام سـایر اسـتانها در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت بـه نشـانی اینترنتی‬ ‫‪. WWW.SETADIRAN.IR‬‬ ‫روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر‬ ‫م الف‪1123054 :‬‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪08‬‬ ‫مدیریتجامعحوضهابخیز‬ ‫راهحلعبور کشور‬ ‫از خشکسالی‬ ‫همکار ارجمند‬ ‫سرکار خانم مرضیه موسوی‬ ‫مصیبت وارده را به جنابعالی و همسر ارجمندتان تسلیت میگوییم و از پروردگار‬ ‫مهربان برای ان عزیز سفرکرده رحمت و مغفرت و برای بازماندگان داغدار صبر‬ ‫و شکیبایی مسئلت داریم‪.‬‬ ‫همکار ارجمند‬ ‫مدیرعامل و همکاران گروه رسانهای رویداد پارسی‪ ،‬روزنامه رویداد امروز‪ ،‬روزنامه اصفهان امروز‬ ‫سرکار خانم مرضیه موسوی‬ ‫مصیبت وارده را به جنابعالی و همسر ارجمندتان تسلیت میگوییم و از پروردگار‬ ‫عمومی (یک‬ ‫مناقصه‬ ‫مهربان برای ان عزیز اگهی‬ ‫نوبتصبر‬ ‫ای)بازماندگان داغدار‬ ‫مرحلهبرای‬ ‫مغفرت و‬ ‫رحمت و‬ ‫سفرکرده‬ ‫دوم‬ ‫و شکیبایی مسئلت داریم‪.‬‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با شناســه ی ملــی ‪ ،14000259708‬انجام خدمات‬ ‫عمومی خود را شــامل انجام خدمات عمومی خود شــامل اداره امور ابدارخانه ها‪ ،‬انجام امور خدمات و نظافت‪،‬‬ ‫اصفهان امروز‬ ‫پارسی‪،‬‬ ‫مهمانسراها ورویداد‬ ‫گروه رسانهای‬ ‫همکاران‬ ‫مدیرعامل و‬ ‫خودروی مورد‬ ‫روزنامهو تامین‬ ‫امروز‪،‬مراسالت‬ ‫رویدادو ارسال‬ ‫روزنامه پرونده‬ ‫نویسی‪ ،‬تشکیل‬ ‫ماشــین‬ ‫تلفنخانه و‬ ‫ســبز‪ ،‬امور‬ ‫نگهداری فضای‬ ‫نیاز سازمان و شهرستانهای ده گانه را به شرح اسناد مناقصه و بصورت حجمی از طریق برگزاری مناقصه ی یک مرحله ای به‬ ‫شرکتهای واجد شرایط واگذار می نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫تضمین فرایند‬ ‫تعداد‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫کار(ریال)ای)‬ ‫(یکبهمرحله‬ ‫اگهی مناقصه عمومیارجاع‬ ‫رشته مورد نیاز‬ ‫نوبت دوم‬ ‫انجام خدمات عمومی خود شامل اداره‬ ‫خدمات‬ ‫‪،14000259708‬‬ ‫انجاماز اداره‬ ‫صالحیت‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با شناســه ی ملــی دارا بودن تاییدیه‬ ‫امور ابدارخانه ها‪ ،‬انجام امور خدمات‬ ‫نظافت‪،‬‬ ‫خدمات و‬ ‫امور ابدارخانه ها‪،‬‬ ‫خود شــامل اداره‬ ‫عمومی‬ ‫در زمینه‬ ‫اموراجتماعی‬ ‫انجامو رفاه‬ ‫تعاون‪ ،‬کار‬ ‫‪760/000/000‬‬ ‫صورت‬ ‫عمومی خود را شــامل انجام خدمات به‬ ‫و نظافت‪ ،‬نگهداری فضای سبز‪ ،‬امور‬ ‫‪1‬‬ ‫خدمات‬ ‫تامیننگهداری‪،‬‬ ‫عمومی‪،‬‬ ‫های خدمات‬ ‫ضمانتنامه بانکی‬ ‫مورد‬ ‫خودروی‬ ‫مراسالت و‬ ‫پرونده و ارسال‬ ‫حجمینویسی‪ ،‬تشکیل‬ ‫مهمانسراها و ماشــین‬ ‫تلفنخانه و‬ ‫ســبز‪ ،‬امور‬ ‫نگهداری فضای‬ ‫ماشین نویسی‪،‬‬ ‫مهمانسراها و‬ ‫تلفنخانه و‬ ‫فضای سبز و امور چاپ و‬ ‫تکثیرای به‬ ‫مرحله‬ ‫شرح اسناد مناقصه و بصورت حجمی از طریق برگزاری مناقصه ی یک‬ ‫ارسالرا به‬ ‫ده وگانه‬ ‫شهرستانهای‬ ‫مراسالت‬ ‫پرونده‬ ‫نیاز سازمان و تشکیل‬ ‫شرکتهای واجد شرایط واگذار می نماید‪.‬‬ ‫براورد موضوع مناقصه‪ 15/500/000/000 :‬ریال‬ ‫مورد نیاز‬ ‫‪19‬فرایند‬ ‫تضمین‬ ‫سامانه تدارکات‬ ‫رشتهطریق‬ ‫مورخ ‪ 1400/02/01‬از‬ ‫لغایت ساعت‬ ‫اگهی‬ ‫مناقصه‪:‬‬ ‫ردیفو محل تهیه اسناد‬ ‫تاریخ‬ ‫مناقصهاز تاریخ انتشار تعداد‬ ‫موضوع‬ ‫ارجاع به کار(ریال)‬ ‫الکترونیکی دولت (ستاد) با ادرس ‪ www.setadiran.ir‬قابل دریافت می باشد‪.‬‬ ‫ادارهاسناد‪ ،‬ارســال پاکات و بازگشایی پیشنهادات قیمت از طریق سامانه تدارکات‬ ‫دریافت‬ ‫مناقصه‬ ‫برگزاری‬ ‫شــاملشامل‬ ‫عمومی خود‬ ‫خدمات‬ ‫کلیه مراحل انجام‬ ‫دارا بودن تاییدیه صالحیت از اداره‬ ‫شود‪.‬‬ ‫امورانجام می‬ ‫الکترونیکی دولت‬ ‫انجام امور خدمات‬ ‫ابدارخانه ها‪،‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪760/000/000‬‬ ‫به صورت‬ ‫و نظافت‪ ،‬نگهداری فضای سبز‪ ،‬امور‬ ‫بانکی‬ ‫ضمانتنامه‬ ‫حجمی‬ ‫استان چهارمحال و بختیاری‬ ‫جهاد کشاورزی‬ ‫سازمان‬ ‫نویسی‪،‬‬ ‫تلفنخانه و مهمانسراها و ماشین‬ ‫تشکیل پرونده و ارسال مراسالت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در زمینه‬ ‫‪1124870‬‬ ‫عمومی‪ ،‬اگهی‪:‬‬ ‫های خدمات شناسه‬ ‫خدمات‬ ‫نگهداری‪،‬‬ ‫فضای سبز و امور چاپ و تکثیر‬ ‫براورد موضوع مناقصه‪ 15/500/000/000 :‬ریال‬ ‫تاریخ و محل تهیه اسناد مناقصه‪ :‬از تاریخ انتشار اگهی لغایت ساعت ‪ 19‬مورخ ‪ 1400/02/01‬از طریق سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت (ستاد) با ادرس ‪ www.setadiran.ir‬قابل دریافت می باشد‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه شــامل دریافت اسناد‪ ،‬ارســال پاکات و بازگشایی پیشنهادات قیمت از طریق سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت انجام می شود‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫تماس باشید‪...‬‬ ‫با ما در‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری‬ ‫شناسه اگهی‪1124870 :‬‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫بین‬ ‫خبر‬ ‫دیپلماسی تنها راه‬ ‫رسیدگی به تنشها است‬ ‫مســئول پیشــین سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در‬ ‫یادداشتی کارزار «فشار حداکثری» را یک شکست عظیم‬ ‫توصیفوتاکیدکرد‪:‬دیپلماسیتنهاراهرسیدگیبهتنشها‬ ‫میانایرانوامریکااست‪.‬‬ ‫بهگزارشایسنا‪،‬خاویرسوالنامسئولپیشینسیاست‬ ‫خارجــی اتحادیــه اروپا در یادداشــت خود با بیان اینکه‬ ‫«پنجره حامیان توافق هستهای‪ ٢٠١٥‬برای احیای ان در‬ ‫حالبستهشدناست»نوشت‪:‬دیپلماسیهموارهتنهاراه‬ ‫رسیدگیبهتنشهامیانایرانوامریکابودهاست‪.‬اوادامه‬ ‫داد‪ :‬اما وقتی سیاســت خارجی بر جریانهای احساسی‬ ‫سوار و تسلیم وسوسههای حیله گرانه میشود‪ ،‬دستگاه‬ ‫دولتیمبتنیبرعقلوظرافتبهپسزمینهراندهمیشود‪.‬‬ ‫ایــن وضعیــت در امریکای پــس از حادثه تروریســتی ‪١١‬‬ ‫سپتامبر‪ ٢٠٠١‬وهمچنیندردورانریاستجمهوریدونالد‬ ‫ترامپاتفاقافتاد‪.‬شایدبهترینمثالان‪،‬تصمیماوبرای‬ ‫خروج یکجانبه از توافق هستهای با ایران باشد‪ .‬سوالنا‬ ‫همچنین با تاکید بر اینکه «کارزار فشار حداکثری ترامپ‬ ‫علیه ایران نیز یک شکست عظیم بود» افزود‪ :‬استراتژی‬ ‫نادرست ترامپ نهتنها ریسک اشاعه هستهای را افزایش‬ ‫داد‪،‬بلکهنتوانستسیاستهایمنطقهایایرانرا کنترل‬ ‫کند‪ .‬تنشهای ایران و امریکا در منطقه خلیجفارس نیز‬ ‫افزایشیافت کهباافزایشدرگیریهامیانایرانواسرائیل‬ ‫همراهشد‪.‬سوالنانوشت‪:‬مذاکرات کنونیدروینفرصتی‬ ‫فوقالعاده برای نشان دادن این حقیقت به وجود اورده‬ ‫اســت که همکاری قدرتمند مبتنی بر چندجانبه گرایی‬ ‫پایدارخواهدماند‪.‬‬ ‫ایران و امریکا‬ ‫در حال حرکت بهسوی‬ ‫برجام هستند‬ ‫یک روزنامه امریکایی به نقل از منابع اگاه مدعی‬ ‫شد که ایران و امریکا در حال حرکت به سمت طرحی‬ ‫برای برداشتن گامهای همزمان و متوالی برای بازگشت‬ ‫به برجام هســتند‪ .‬روزنامه واشنگتنپســت در گزارشی‬ ‫دربــاره رونــد مذاکــرات ایــران و ‪ 4+١‬در ویــن که امریکا‬ ‫نیز بهصورت غیرمســتقیم در ان حضور دارد به بررســی‬ ‫اظهــارات مقامات هر یــک از طرفهــا در روزهای اخیر‬ ‫پرداخت و نوشت‪ :‬مقامات حاضر در وین روز دوشنبه‬ ‫گفتند که مذاکرهکنندگان وارد مرحله تهیه پیشنویس‬ ‫بــرای ایــران و امریکا شــدهاند تــا این دو کشــور بتوانند‬ ‫بــه پایبنــدی بــه برنامه جامع اقــدام مشــترک (برجام)‬ ‫بازگردنــد‪ .‬میخائیــل اولیانــوف‪ ،‬نماینــده روســیه نــزد‬ ‫سازمانهای بینالمللی در وین با اعالم این خبر گفت‪:‬‬ ‫هرچندهنوز تارسیدنبه گامهایعملیاتیفاصلهزیادی‬ ‫داریم اما از صحبتهای کلی به توافق بر سر گامهای‬ ‫مشخصبرایدستیابیبههدفمانرسیدهایم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫چهار شنبه ‪ 01‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1050‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سخنگوی دولت‪:‬‬ ‫امکان احیای توافق برجام در کوتاهمدت وجود دارد‬ ‫سخنگوی دولت با بیان اینکه حاضر به دادن‬ ‫امتیازی خارج از چارچوب برجام نیستیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به لحاظ فنی امکان رفع تحریمهای ناقض برجام‬ ‫و احیــای کامــل ایــن توافــق در مدتزمــان کوتاه‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫به گزارش سیاسی ایرنا‪ ،‬علی ربیعی در نشست‬ ‫خبری که بهصورت انالین برگزار شد‪ ،‬با اشاره به‬ ‫شــیوع موج جدید کرونا اظهار کرد‪ :‬متاســفانه در‬ ‫روزهای اخیر یکبار دیگر شاهد اوج گرفتن موارد‬ ‫ابتال و درگذشــت شــماری از عزیزانمان بودیم که‬ ‫درد و رنجهای بسیاری را بر جامعه تحمیل کرد‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬بررســیها نشــان میدهد دو عامل‬ ‫در شکلگیری موج چهارم کرونا موثر بوده است‪،‬‬ ‫یــک عامــل ویــروس جهشیافتــه جدیــد اســت‪.‬‬ ‫باقدرت سرایت باال و با پیشروی مهلک در بدن‬ ‫بیمار که قبل از عید نوروز وارد ایران شــده اســت‪.‬‬ ‫دستیار ارتباطات اجتماعی رئیسجمهوری گفت‪:‬‬ ‫ویروسهــای جهشیافتــه در هیچ مــرزی محدود‬ ‫نمیماند و بهسرعت به سایر کشورها تسری پیدا‬ ‫میکنــد و مــا هــم از ایــن قاعده مســتثنا نبودیم‪.‬‬ ‫ربیعی خاطرنشان کرد‪ :‬اینک ما یک پیک جهانی‬ ‫را شاهد هستیم بهطوریکه از کشورهای همسایه‬ ‫تا کشــورهای توســعهیافته با امار مرگ بسیار باال‬ ‫مواجــه هســتند و اساســا در جهــان پیــک جدیــد‬ ‫مرگاوری بیشــتری داشته اســت‪ .‬او عامل دیگر را‬ ‫عدم رعایت پروتکلها عنوان کرد و گفت‪ :‬تجربه‬ ‫در ایــران نشــان میدهد زمانــی که نرخ مرگومیر‬ ‫پایین میاید مردم احســاس اســودگی خاطر پیدا‬ ‫میکنند و در رعایت پروتکلهای بهداشتی غفلت‬ ‫میکنند‪.‬دستیارارتباطاتاجتماعیرئیسجمهوری‬ ‫یاداور شد‪:‬امروز برخیاز مسئوالنوزارتبهداشت‬ ‫ما معتقدند که بهرغم هشدارهای مکرر مسئوالن‬ ‫بهداشت و درمان‪ ،‬رفتارها و خریدهای شب عید‬ ‫موجب تســری بیشــتر ویروس جدید شده است‪.‬‬ ‫ربیعی با بیان اینکه مداومت و خستگیناپذیری‬ ‫در مراعــات پروتکلهــا بــه قطع زنجیــره ویروس‬ ‫کمک میکند‪ ،‬گفت‪ :‬افرادی که بهواســطه کرونا‬ ‫و بــه دلیــل عدم رعایت پروتکلهای بهداشــتی از‬ ‫دســت دادیــم یک عدد نیســتند هرکــدام از انها‬ ‫یک سرمایه انسانی برای جامعه و خانواده خود‬ ‫بودند و خانوادههای زیادی دچار مصیبتهای به‬ ‫سوگ شدهاند‪ .‬سخنگوی دولت از مردم خواست‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫اگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه) کالسه‬ ‫‪139904007180000048/2‬‬ ‫‪ -9-179‬بدهــکار‪ :‬مرحــوم غالمحســن ناصــری بســتانکار‪ :‬خانــم اکــرم ریحانــی‬ ‫مــورد مزایــده و محــل ان‪ :‬برابــر درخواســت وکیــل بســتانکار بــه شــرح وارده بــه‬ ‫شــماره ‪ 1400/01/14 -۳۷۹‬نســبت بــه مزایــده ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ‬ ‫عرصــه و اعیــان زمیــن دارای پــالک ثبتــی شــماره ‪( ۱۳‬ســیزده) فرعــی از ‪۳۲۶۲‬‬ ‫(ســه هــزار و دویســت و شــصت و دو) اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از فرعــی‬ ‫از اصلــی مذکــور قطعــه واقــع در بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک منطقــه یــک‬ ‫بجنــورد اســتان خراســان شــمالی بــه مســاحت ششــدانگ (‪ )35/65‬ســی و پنــج‬ ‫متــر و شــصت و پنــج دســیمتر مربــع‪ .‬موضــوع ســند مالکیــت اصلــی بــا شــماره‬ ‫چاپــی ‪ 020419‬ســری ســال کــه در صفحــه ‪ ۴۹‬دفتــر امــالک جلــد ‪ ۵۳‬ذیــل‬ ‫شــماره ‪ ۱۰۱۳۴‬ثبــت گردیــده اســت (دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه و‬ ‫اعیــان) و ذیــل دفتــر ‪ ۵۴‬صفحــه ‪( ۷۰‬یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه و‬ ‫اعیــان) بــه نــام غالمحســن ناصــری فرزنــد عطــا شــماره شناســنامه ‪ ۲۸۲۲۸‬مدیــون‬ ‫پرونــده اجرائــی کالســه ‪ 139904007180000048‬و بــه شــماره بایگانــی ‪۹۹۰۰۹۳۶‬‬ ‫صــادر و تســلیم شــده اســت‪ ،‬محــدود بــه حــدود زیــر؛ شــماال‪ :‬بــه طــول ‪ 3/50‬متــر‬ ‫دیواریســت بــه ممــر عــام خیابــان‪ .‬شــرقا‪ :‬بــه طــول ‪ 8/30‬متــر بــه دیــوار منــزل‬ ‫‪ .۳۲۹۱‬جنوبــا‪ :‬بــه طــول ‪ 5/30‬متــر پــی دیواریســت بــه پــی دیــوار زمیــن ‪۳۲‬‬ ‫مجــزی از ‪ .۳۲۶۲‬غربــا‪ :‬بــه طــول ‪ 8/10‬متــر دیــوار بــه دیــوار پــالک ‪ ۱۴‬مجــزی‬ ‫شــده حقــوق ارتفاقــی نــدارد‪ .‬کــه در قبــال مبلــغ(‪ 12/702/500/000‬ریــال) دوازده‬ ‫میلیــارد و هفتصــد و دو میلیــون و پانصــد هــزار ریــال طلــب خانــم اکــرم ریحانــی‬ ‫موضــوع ســند نکاحیــه شــماره ‪ 1375/07/11 – ۳۸۷۵‬دفترخانــه ازدواج ‪ ۶۸‬شــهر راز‬ ‫و بــه انضمــام یــک تــا دو عشــر اضافــه کــه بــه ان افــزوده مــی گــردد بازداشــت‬ ‫و مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه و ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــالک مذکــور‬ ‫بــه مبلــغ(‪ 11/586/250/000‬ریــال) یــازده میلیــارد و پانصــد و هشــتاد و شــش‬ ‫میلیــون و دویســت و پنجــاه هــزار ریــال قیمــت گــذاری و نظریــه ارزیابــی قطعــی‬ ‫گردیــده اســت‪ .‬ملــک در روز چهارشــنبه مورخــه ‪ - 1400/02/08‬از ســاعت ‪ ۹‬تــا‬ ‫‪ ۱۲‬ظهــر در محــل اداره اجــرای اســناد رســمی بجنــورد واقــع در بجنــورد خیابــان‬ ‫شــریعتی شــمالی جنــب اداره پســت قدیــم اداره اجــرای اســناد رســمی بجنــورد‬ ‫بــه مزایــده گذاشــته مــی شــود‪ ،‬خریــداران مــی تواننــد در وقــت مقــرر در محــل‬ ‫برگــزاری مزایــده حاضــر شــده و در جلســه شــرکت نماینــد‪ ،‬مزایــده فقــط در یــک‬ ‫نوبــت برگــزار مــی گــردد و از مبلــغ ‪ 11/586/250/000‬ریــال (یــازده میلیــارد و‬ ‫پانصــد و هشــتاد و شــش میلیــون و دویســت و پنجــاه هــزار ریــال) شــروع و بــه‬ ‫باالتریــن قیمــت پیشــنهادی از طــرف خریــدار نقــدا فروختــه مــی شــود و طبــق‬ ‫مــاده ‪ - ۱۳۶‬اصــالح اییــن نامــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی الزم االجــراء و طــرز‬ ‫رســیدگی بــه شــکایت از عملیــات اجرایــی ســازمان ثبــت اســناد و امــالک کشــور‬ ‫شــرکت در مزایــده منــوط بــه پرداخــت ده درصــد از مبلــغ پایــه کارشناســی بــه‬ ‫حســاب ســپرده ثبــت و حضــور خریــدار یــا نماینــده قانونــی او در جلســه مزایــده‬ ‫اســت‪ .‬برنــده مزایــده مکلــف اســت مــا بــه التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت‬ ‫پنــج روز از تاریــخ مزایــده بــه حســاب صنــدوق ثبــت تودیــع نمایــد و در صورتــی‬ ‫کــه ظــرف مهلــت مقــرر‪ ،‬مانــده فــروش را بــه حســاب ســپرده ثبــت واریــز نکنــد‪،‬‬ ‫مبلــغ مذکــور قابــل اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه واریــز خواهــد شــد‪ .‬در ایــن‬ ‫صــورت‪ ،‬عملیــات فــروش از درجــه اعتبــار ســاقط و مزایــده تجدیــد مــی گــردد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه اب‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز اعــم از‬ ‫حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای‬ ‫انهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ‬ ‫مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی ان معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده‬ ‫برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد‪ ،‬وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه‬ ‫هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و‬ ‫حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی‬ ‫گــردد‪ ،‬مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬مشــخصات ملــک مطابــق نظریــه کارشــناس‪ :‬ملــک مــورد نظــر دارای‬ ‫مســاحت ‪ 35/65‬متــر مربــع محــدود بــه حــدودات اربعــه شــماال بطــول ‪ 3/5‬متــر‬ ‫دیواریســت بــه ممــر عــام خیابــان ســید جمــال الدیــن ‪ -‬شــرقا بطــول ‪ 8/30‬متــر‬ ‫بــه دیــوار منــزل ‪ .۳۲۹۱‬جنوبــا بطــول ‪ 5/30‬متــر پــی دیواریســت بــه پــی دیــوار‬ ‫زمیــن ‪ ۳۲‬مجــزی از ‪ ۳۲۶۲‬مالکیــت اقــای غالمحســین ناصــری فرزنــد عطــا بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ ۴۰۸‬بــا جــز ســهم ‪ -۲‬از کل ســهم ‪ ۶‬بعنــوان مالــک دو دانــگ‬ ‫مشــاع از ششــدانگ عرصــه و اعیــان موضــوع ســند مالکیــت اصلــی بــه شــماره‬ ‫چاپــی ‪ 020419‬در صفحــه ‪ ۴۹‬دفتــر امــالک جلــد ‪ ۵۳‬ذیــل شــماره ‪ ۱۰۱۳۴‬ثبــت‬ ‫پروتکلهــای بهداشــتی را جدی بگیرنــد و افزود‪:‬‬ ‫همه به یاد داشــته باشــیم که تکتک ما در برابر‬ ‫زندگیهایی که به خاطر ســهلانگاری در رعایت‬ ‫قوانین از دست میروند‪ ،‬مسئولیم‪.‬‬ ‫حاضر به دادن امتیازی خارج از چارچوب‬ ‫برجام نیستیم‬ ‫ربیعــی در پاســخ بــه ســوالی دربــاره مذاکرات‬ ‫ویــن مبنی بــر اینکه ایا دربــاره بحث نگارش متن‬ ‫توافق شــده اســت و ایا جمهوری اسالمی امیدوار‬ ‫به برداشــتن تحریم در زمان کوتاه اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بــه لحــاظ فنــی امــکان رفــع کلیــه تحریمهــای‬ ‫ناقــض برجــام و از طــرف دیگــر احیــای کامــل‬ ‫ایــن توافــق در مدتزمــان کوتــاه وجــود دارد و‬ ‫امیدواریــم بــا مذاکــرات ســازندهای به این نتیجه‬ ‫مطلوب دســتیابیم‪ .‬دستیار ارتباطات اجتماعی‬ ‫رئیسجمهــوری افــزود‪ :‬در توافــق عجلــهای برای‬ ‫احقاق حق بدیهی خود نداریم و حاضر به سپردن‬ ‫هیــچ امتیازی خــارج از چارچوب برجام نیســتیم‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت خاطرنشان کرد‪ :‬برخالف برخی‬ ‫ادعاها هم دولت امریکا در مدت کوتاه میتواند‬ ‫به تعهدات برجام که نقض کرد‪ ،‬برگردد‪ ،‬هم ما‬ ‫بهســرعت میتوانیم راســتی ازمایی کنیــم و توان‬ ‫راستی ازمایی در زمان اندک را داریم و بهسرعت‬ ‫هم به تعهدات خود بازخواهیم گشت‪ .‬او درباره‬ ‫اخریــن وضعیــت مذاکرات ویــن و چگونگی رفع‬ ‫تحریمها و اجرای تعهدات گفت‪ :‬عباس عراقچی‬ ‫در هفدهــم فروردیــن در مصاحبــهای اعــالم کرد‬ ‫کــه «مــا عالقهای به احیای برجــام از طریق طرح‬ ‫گامبهگام نداریم» و سیاســت قطعی ابالغشده از‬ ‫سوی رهبری سرمشق مذاکراتی ماست‪.‬‬ ‫ربیعــی افــزود‪ :‬در حــال حاضــر دو کارگــروه‬ ‫تشکیلشده که این کارگروهها سرگرم بررسی و ارائه‬ ‫لیستاقداماتیهستند کهطرفینبرایانجام کامل‬ ‫تعهدات خود باید انجام بدهند و مذاکرات با ‪۴+۱‬‬ ‫بهطور فشــرده در همین زمینه ادامه دارد‪ .‬دســتیار‬ ‫ارتباطاتاجتماعیرئیسجمهوریتاکیدکرد‪:‬دولت‬ ‫در راه احیای برجام هیچ انگیزه انتخاباتی جز رفع‬ ‫تحریمها و مشــاهده اثر مثبت ان بر زندگی مردم‬ ‫که میتواند پیش درامدی برای مشارکت حداکثری‬ ‫در انتخابات و تحقق خواست رهبری باشد‪ ،‬ندارد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬کســانی که غیرازاین زاویه‪ ،‬شــائبه انگیزه‬ ‫انتخاباتــی دولــت در مذاکرات احیای برجــام را به‬ ‫میانمیکشند‪،‬همانهاییهستند کهسالهاست‬ ‫در انتظار نابودی برجام و به بهای مشقت زندگی‬ ‫مردم کوشــیدهاند که از این نمد‪ ،‬کالهی سیاســی‬ ‫نصیب خود کنند و حاال که مذاکرات احیای برجام‬ ‫اغازشده‪ ،‬قیاس به خود میگیرند و تصور میکنند‬ ‫کــه البد دولت هم باید مثل انها نیت سیاســی و‬ ‫انتخاباتی از این مذاکرات داشــته باشد‪ .‬سخنگوی‬ ‫دولتاضافه کرد‪:‬ازنظردولت‪،‬مسئلهاحیایبرجام‬ ‫یک مســئله ملی اســت و نباید ابزار انتخاباتی قرار‬ ‫بگیرد‪ .‬دولت برخالف عدهای‪ ،‬هیچوقت از جیب‬ ‫مردم و منافع ملی برای منافع جناحی و انتخاباتی‬ ‫هزینه نکردهو نخواهد کرد‪.‬‬ ‫تحتفشار قرار دادن دولت برای نخریدن‬ ‫واکسن خارجی نادرست است‬ ‫ســخنگوی دولــت دربــاره اخریــن وضعیــت‬ ‫تولیــد واکســن ایرانــی‪ ،‬دفــاع و حفاظــت از جان‬ ‫شــهروندان را اصلی بنیادین برای دولت دانســت‬ ‫و گفــت‪ :‬اینکــه گفته میشــود شــرکتهای تولید‬ ‫واکســن دولت را تحتفشــار گذاشــتند تا واکسن‬ ‫خارجی خریداری نکند امری کامال نادرست است‪.‬‬ ‫هیچ شــرکت تولیدکننده واکســن داخلی دولت را‬ ‫تحتفشار قرار نداده و اگر چنین هم بود دولت‬ ‫هرگز تبعیت نمیکرد‪ .‬او افزود‪ :‬مجموعه دولت‪،‬‬ ‫ستاد ملی کرونا و شخص رئیسجمهوری از ابتدا به‬ ‫خرید واکســن خارجی انهم بهطور انبوه معتقد‬ ‫بود‪ .‬از زمانی که هنوز ستاد ملی تشکیل نشده بود‬ ‫و از جلسه سیام بهمن ‪ ۹۸‬که در همه جلسات‬ ‫حضور داشتم‪ ،‬تاکنون دغدغه این بود ایا واکسنی‬ ‫بــرای ایــن ویروس وجــود دارد یا نه‪ .‬ربیعی اظهار‬ ‫داشت‪ :‬ما جزو اولین کشورهایی بودیم که برای‬ ‫خرید واکســن از کواکــس‪ ،‬ثبتنام کردیم‪ ،‬منابع‬ ‫ارزیاش هم تهیه شــد امــا در مرحله انتقال پول‪،‬‬ ‫بــه خاطر محدودیتها و تحریمهــای بانکی‪ ،‬با‬ ‫مشکل مواجه شدیم و نوبتمان را از دست دادیم‬ ‫وگرنه امروز ‪ ۱۶‬میلیون دوز واکسن از طریق کواکس‬ ‫وارد کشور شده بود‪ .‬او افزود‪ :‬البته با رایزنیهای‬ ‫فــراوان و تــالش وزارت خارجهمــان‪ ،‬این مشــکل‬ ‫باالخــره رفــع شــد و تحویل واکســنها اغازشــده‬ ‫است و بهزودی همه ان واکسنها وارد میشود‪.‬‬ ‫دستیار ارتباطات اجتماعی رئیسجمهوری با اشاره‬ ‫بــه اهمیــت خرید واکســن بــرای دولت و دســتور‬ ‫رئیسجمهوری برای استفاده از همه ظرفیتهای‬ ‫ملــی برای واردکردن واکســن‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ضمن‬ ‫انکــه بخشــی از وزارت خارجه‪ ،‬بهطور مشــخص‬ ‫در راســتای دیپلماسی ســالمت فعالشده است‪،‬‬ ‫اعــالم شــد که بخش خصوصــی هــم میتواند با‬ ‫ارز نیمایی واکســن وارد کند‪ .‬او یاداور شــد‪ :‬امروز‬ ‫هــم برخی در بخش خصوصی موفق شــدهاند و‬ ‫اقدامات خوبی انجامشده است‪ .‬در همین زمینه‬ ‫طبق اعالم مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل‬ ‫ســازمان غــذا و دارو تاکنون ســه شــرکت از بخش‬ ‫خصوصی مجوز واردات واکسن کرونا را از سازمان‬ ‫غذا و دارو دریافت کردند و قرار شده واکسن وارد‬ ‫کننــد‪ .‬ســخنگوی دولت ادامــه داد‪ :‬عــالوه بر این‬ ‫بخشــی از پولهایمان در عراق به خرید واکســن‬ ‫اختصاصیافته و انتظار داریم دولت عراق اهتمام‬ ‫بیشتری برای انتقال بقیه پول ایران داشته باشد‪.‬‬ ‫امیدواریم که بهانه مجوز ُافک هم برداشتهشده‬ ‫باشــد‪ .‬این روزها ســفرای ما در کشورهای روسیه‪،‬‬ ‫هند‪ ،‬سوئیس‪ ،‬چین و کره جنوبی فعال هستند‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫واکسیناسیون حداکثری در راس‬ ‫برنامههای دولت قرار دارد‬ ‫رئیسجمهــوری گفــت‪ :‬واکسیناســیون‬ ‫گســترده و حداکثری برای حراســت از سالمت‬ ‫مــردم‪ ،‬در راس همــه برنامههــا و اقدامــات‬ ‫دولت قرار دارد‪ .‬به گزارش پایگاه اطالعرسانی‬ ‫ریاســت جمهــوری‪ ،‬دویســت و نوزدهمیــن‬ ‫جلســه ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت به‬ ‫ریاســت حســن روحانی رئیسجمهوری برگزار‬ ‫شــد‪ .‬در ایــن جلســه وزیــر جهــاد کشــاورزی و‬ ‫قائممقــام وزارت صنعت‪ ،‬معــدن و تجارت‪،‬‬ ‫گزارشــی از میــزان تولید محصوالت کشــاورزی‬ ‫بــا توجــه بــه کاهــش میــزان بارندگی در ســال‬ ‫ابــی جــاری و اغــاز خرید تضمینی گنــدم ارائه‬ ‫کردند‪ .‬رئیسجمهوری با اشــاره به اقدامات و‬ ‫تــالش دولت برای خودکفایــی در تولید گندم‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬دولــت تدبیر و امیــد همزمان با‬ ‫افزایش تحریمها و فشــارهای مالی‪ ،‬با اتخاذ‬ ‫سیاســتهای حمایتــی ازجملــه افزایــش نــرخ‬ ‫خرید تضمینی در طول هشــت ســال گذشته‪،‬‬ ‫دســتیابی بــه خوداتکایــی و حفــظ امنیــت‬ ‫غذایــی در تولیــد محصــول راهبــردی گنــدم را‬ ‫ایجــاد کــرد که ایــن رویکرد در ســال جاری نیز‬ ‫بــه یاری خــدا تــداوم خواهد یافــت‪ .‬روحانی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬دولــت باوجــود خشکســالیهای‬ ‫پیدرپی‪ ،‬کاهش بارندگیها‪ ،‬افت ابخوانها‬ ‫و نشســت دشــتها این امکان را پیدا کرد تا‬ ‫در جهت سیاستهای اقتصاد مقاومتی‪ ،‬اعالم‬ ‫بهموقــع نــرخ خرید تضمینــی‪ ،‬تعیین قیمت‬ ‫مناسب خرید تضمینی‪ ،‬اجرای برنامه افزایش‬ ‫تولیــد‪ ،‬تامیــن نهادههــای موردنیــاز تولیــد‪،‬‬ ‫تامین اعتبار الزم برای پشتیبانی از کشاورزان‪،‬‬ ‫پرداخــت بهموقــع مطالبــات گنــدم کاران‪،‬‬ ‫توســعه سیســتمهای نویــن ابیــاری و ارتقــای‬ ‫مکانیزاســیون‪ ،‬ضمــن افزایــش تولیــد و خریــد‬ ‫تضمینــی‪ ،‬موجــب کاهش واردات نیز بشــود‪.‬‬ ‫در ادامــه جلســه وزارتخانهها و دســتگاههای‬ ‫مرتبــط گزارشــی از رونــد ترخیــص کاالهــای‬ ‫ضــروری و اساســی و مــواد اولیــه کارخانهها از‬ ‫گمــرکات کشــور ارائــه کردنــد‪ .‬رئیسجمهوری‬ ‫بــا اشــاره بــه برنامهریزیهــا و هماهنگیهای‬ ‫انجامشده از سوی دولت در خصوص ترخیص‬ ‫کاالهــای ضــروری و مــواد اولیــه کارخانههــا‬ ‫گفت‪ :‬اقتضای شرایط ویژه کشور این است که‬ ‫کاالهای ضروری مردم و مواد اولیه کارخانهها‬ ‫بههیچوجــه و بــدون دلیل در گمرکات کشــور‬ ‫معطل نماند و میبایست مطابق بر ضوابط‬ ‫مشخص در اسرع وقت ترخیص شود‪.‬‬ ‫هردوجناحدر بالتکلیفیهستند‬ ‫محســن هاشــمی‪ ،‬رئیــس‬ ‫مربــوط به تایید صالحیتها‬ ‫شــورای اســالمی شــهر تهران‪،‬‬ ‫اســت‪ .‬ان نهاد اجماع ســاز در‬ ‫در حاشیه جلسه علنی شورای‬ ‫اصالحطلبــان بــرای انتخــاب‬ ‫شــهر و در جمــع خبرنــگاران‬ ‫کاندیــد مدنظــر‪ ،‬بــه ســمت‬ ‫در خصــوص حضــور خــود در‬ ‫انتخــاب ســید حســن خمینی‬ ‫محسنهاشمی‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهــوری‬ ‫رفتنــد کــه ایشــان با پیشــنهاد‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬نیز عنــوان کرد‪ :‬در حال‬ ‫رهبری از انتخابات کنارهگیری‬ ‫حاضــر مــا دو گــروه اصالحطلــب و اصولگــرا کردنــد‪ .‬او افزود‪ :‬لذا هنــوز اصالحطلبان برای‬ ‫در کشــور داریــم کــه در حــال رقابــت هســتند انتخاب کاندید مدنظر‪ ،‬به نتیجه نرسیدهاند‪.‬‬ ‫و هــر نامــزد نیز یک وابســتگی به یکــی از این بنــده هــم بهعنــوان عضــو حــزب کارگــزاران‬ ‫دو جنــاح دارد؛ امــا در حــال حاضــر هــر دو پیشنهادشدهام اما این به معنای قبول یا عدم‬ ‫جنــاح در بالتکلیفــی هســتند‪ .‬رئیــس شــورای قبول از سوی بنده نیست بلکه تنها اسم بنده‬ ‫اســالمی شــهر تهران تصریح کــرد‪ :‬بهطوریکه نیــز بهعنوان یــک نامزد احتمالی مطرحشــده‬ ‫اصولگرایــان معتقــد اگر رئیســی در انتخابات است‪ .‬هاشمی تاکید کرد‪ :‬لذا همه ما در حال‬ ‫حضور پیدا کنند‪ ،‬برخی افراد نامزد نمیشوند حاضر در بالتکلیفی هستیم و فعال نمیتوانم‬ ‫و اگر اقای رئیسی حضور پیدا نکنند نیز نوبت بهصــورت صریــح بگویــم کــه در انتخابــات‬ ‫قالیباف است‪ .‬در اصالحطلبان نیز بالتکلیفی شرکت میکنم یا خیر‪.‬‬ ‫گردیــده اســت‪ .‬مالکیــت اقــای غالمحســین ناصــری بــا جــز ســهم ‪ ۱‬از کل ســهم ‪۶‬‬ ‫بعنــوان مالــک یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ موضــوع ســند مالکیــت اصلــی بــه‬ ‫شــماره چاپــی ‪ ۶۷۸۲۲۶‬کــه در صفحــه ‪ ۱۷۲‬دفتــر امــالک جلــد ‪ ۵۲‬ذیــل شــماره‬ ‫‪ ۹۹۷۵‬ثبــت گردیــده اســت‪ .‬مالکیــت غالمحســن ناصــری فرزنــد عطــا بــا جــز‬ ‫ســهم ‪ ۲‬از کل ســهم ‪ ۶‬بــه عنــوان مالــک دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه‬ ‫و اعیــان موضــوع ســند مالکیــت اصلــی بــه شــماره چاپــی ‪ 020419‬در صفحــه‬ ‫‪ ۴۹‬دفتــر امــالک جلــو ‪ ۵۳‬ذیــل شــماره ‪ ۱۰۱۳۴‬ثبــت گردیــده اســت مالکیــت‬ ‫غالمحســن ناصــری فرزنــد عطــا بــا جــز ســهم ‪ 1‬از کل ســهم ‪ ۶‬بعنــوان مالــک‬ ‫یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه و اعیــان ذیــل دفتــر ‪ ۵۴‬صفحــه ‪ ۷۰‬ثبــت‬ ‫گردیــده اســت‪ .‬مشــخصات ظاهــر ملــک‪ :‬یــک بــاب مغــازه بــا درب و نمــای شیشــه‬ ‫ســکوریت‪ -‬درب محافــظ کرکــره فلــزی‪ -‬کــف و دیوارهــا ســرامیک تــا ســقف‪.‬‬ ‫ســقف طــاق ضربــی در زمــان بازدیــد اقــای علیرضــا اگاهــی در محــل مغــازه‬ ‫فعالیــت جهــت فــروش لــوازم خانگــی حضــور داشــتن و برابــر اظهــارات ایشــان از‬ ‫مورخــه ‪ 1399/07/10‬لغایــت ‪ 1400/07/10‬جهــت اجــاره بــا شــرایط پرداخــت مبلــغ‬ ‫ده میلیــون تومــان رهــن و ماهیانــه مبلــغ ســه میلیــون تومــان اجــاره در قــرارداد‬ ‫دارنــد‪ .‬نتیجــه گــزارش‪ :‬ارزش مغــازه فــوق را مــد نظــر قــرار دادن کلیــه عوامــل‬ ‫موثــر در ارزیابــی از جملــه بافــت منطقــه ای موقعیــت تجــاری ملــک میــزان تــردد‬ ‫عابریــن پیــاده و ســواره و همچنیــن موقعیــت پــارک وســیله نقلیــه و ســایر عوامــل‬ ‫موثــر در ارزیابــی و عــرف محلــی و امــالک مشــابه در محــل از قــرار هــر متــر مربــع‬ ‫ان را ‪ 650/000/000‬ریــال و ارزش کل ملــک فــوق را بصــورت ششــدانگ مبلــغ‬ ‫‪ 23/172/500/000‬ریــال و ارزش ســه دانــگ ان را مبلــغ ‪ 11/586/250/000‬ریــال‬ ‫بــه حــروف یــازده میلیــارد و پانصــد و هشــتاد و شــش میلیــون و دویســت و پنجــاه‬ ‫هــزار ریــال بــر اورد و نشــانی ملــک جهــت بازدیــد‪ :‬بجنــورد چهــارراه شــهرداری‬ ‫ســید جمــال قبــل فــرش الیــا مغــازه لــوازم خانگــی اگاهــی مــی باشــد‪ .‬و طبــق‬ ‫صورتجلســه مامــور اجــرا در مورخــه ‪ 1399/11/26‬بــه صــورت یــک بــاب مغــازه‬ ‫لــوازم منــزل بــا قدمــت بــاالی بیســت ســال ســاخت کــه در حــال حاضــر اقــای‬ ‫علیرضــا اگاهــی بــه صــورت رهــن ‪ ۱۰‬میلیــون و ماهیانــه ‪ ۳‬میلیــون تومــان تــا‬ ‫تاریــخ ‪ 1400/07/10‬مســتاجر مــی باشــد‪ .‬علــی اوســط رســتمی‪ -‬سرپرســت اداره‬ ‫اجــرای اســناد رســمی بجنــورد‬ ‫اگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرایی کالسه‪9903521‬‬ ‫‪ -9-180‬بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه فــوق یــک دســتگاه خــودرو ســواری‬ ‫ســمند‪ LX-EF7‬بــه رنــگ ســفید روغنــی بنزینــی مــدل ‪ 1398‬بــه شــماره انتظامــی‬ ‫‪ 418‬د ‪ – 71‬ایــران ‪ 30‬و شــماره موتــور ‪ 472684‬و شــماره شاســی ‪ 522971‬کــه طبــق‬ ‫نظر کارشناســان رســمی دادگســتری در مورخ ‪ 1399/12/02‬به مبلــغ ‪1/730/000/000‬‬ ‫ریــال ارزیابــی گردیــد‪ .‬کــه در زمــان بازدیــد زوج پــالک انتظامــی‪ ،‬پالکت مشــخصات‪،‬‬ ‫حــک موتــور و حــک شاســی فابریــک و اصیــل و کلیــه مشــخصات خــودرو با ســوابق‬ ‫اســتعالمی از شــماره گــذاری راهــور مطابــق و اصالــت خــودرو مثبــت مــی باشــد و بــا‬ ‫توجــه بــه مــدل و کیلومتــر کارکــرد و وضعیــت ظاهــری و فنی فعلــی که ســالم و فقط‬ ‫از قســمت درب جلــو راســت دارای خوردگــی و پوســته ســپر عقــب دچــار تــرک جزیی‬ ‫اســت‪ ،‬خــودروی مذکــور بــه نشــانی‪ :‬کــرج پارکینــگ ثامن متوقف اســت که خــودروی‬ ‫مذکــور از ســاعت ‪ 9‬الــی ‪ 12‬مــورخ ‪ 1400/02/13‬روز دوشــنبه در محــل پارکینــگ بــه‬ ‫نشــانی فــوق از طریــق مزایــده بــه فــروش میرســد‪ .‬مزایــده از مبلــغ ‪1/730/000/000‬‬ ‫ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه می شــد و کلیــه هزینه‬ ‫هــای قانونــی بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصول‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬ضمنــا چنانچــه روز مزایــده روز تعطیل رســمی اعــالم گــردد‪ ،‬مزایــده روز‬ ‫اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد‪ ،‬شــایان‬ ‫ذکــر اســت وفــق مــاده ‪ 136‬ائیــن اصالحــی شــرکت در مزایــده منــوط به پرداخــت ده‬ ‫درصــد از مبلــغ پایــه کارشناســی بــه حســاب ســپرده ثبــت و حضور خریــدار یــا نماینده‬ ‫قانونــی او در جلســه مزایــده اســت برنــده مزایــده مکلــف اســت مابــه التفــاوت مبلــغ‬ ‫فــروش را ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ مزایــده بــه حســاب صنــدوق ثبــت تودیــع‬ ‫نمایــد و در صورتــی کــه ظــرف مهلــت مقــرر مانــده فــروش را به حســاب ســپرده واریز‬ ‫نکنــد مبلــغ مذکــور قابــل اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه واریــز خواهــد شــد در‬ ‫اینصــورت عملیــات فــروش از درجــه اعتبــار ســاقط و مزایــده تجدیــد میگــردد‪ .‬تاریــخ‬ ‫انتشــار‪ 1400/02/01 :‬از طــرف رییــس اجــرای ثبــت کــرج – قاســمی م‪/‬الــف ‪/764‬ف‬ ‫اگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال ‪1399‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه یک شهرستان اردبیل‬ ‫نوبت اول‬ ‫بدین وسیله راجع به ثبت عمومی امالک واقع در بخشهای یک و دو منطقه یک شهرستان اردبیل طبق ماده ‪ 12‬قانون ثبت و ماده ‪ 53‬و ‪59‬‬ ‫ایین نامه قانون ثبت از اول دی ماه لغایت اخراسفند ماه سال ‪ 1399‬درخواست ثبت بعمل امده است بشرح ذیل اعالم می گردد‪:‬‬ ‫بخش یک اردبیل‬ ‫‪ 4572‬اصلی سید افشار میرسلیمانی‪،‬سید افشین میر سلیمانی (نسبت به دوسهم از پنج سهم شش دانگ به استثناء بهاء ثمنیه عرصه واعیان)‬ ‫و فریبا میر سلیمانی (نسبت به یک سهم از پنج سهم مشاع از شش دانگ به استثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان) به طریق ارث خانم قیزالر‬ ‫اقبالی کوهساره نسبت به ثمنیه اعیانی و بهاء عرصه شش دانگ مورد تقاضا‬ ‫‪ 4923‬اصلی احمد خالقی نوروز نسبت به شش دانگ یک باب خانه به ادرس اردبیل ‪ /‬خیابان معادی ‪ /‬محله ابراهیم اباد ‪ /‬بن بست شهید‬ ‫رجب زاده ‪ /‬پالک ‪48‬‬ ‫‪ 5553/19344‬اصلی شهرداری شهر اردبیل نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین شارع متروکه جهت ادغام به پالک ‪ 5553/22‬به ادرس‬ ‫اردبیل ‪ /‬بزرگراه شهدا ‪ /‬روبروی تاالر حکیم نظامی‬ ‫به کلیه مالکین پالکهای مزبور وسایر اشخاص ابالغ می گردد هر کس نسبت به پالکهای مزبور ادعا و اعتراضی داشته باشد اعتراض خود را‬ ‫از تاریخ انتشار اولین نوبت اگهی تا نود روز دیگر مستقیم ًا به اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شهرستان اردبیل تسلیم نمایید ‪ ،‬در غیر‬ ‫اینصورت وفق مقررات اسناد مالکیت به نام متقاضیان ثبت و صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ :‬چهارشنبه ‪1400/02/01‬‬ ‫‪1400/03/01‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم ‪ :‬شنبه‬ ‫حیدری ‪ /‬رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک شهرستان اردبیل‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫وزارتاقتصاد گامهاییبرایبهبودفضای‬ ‫کسبوکاربرداشت‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫یافتــه اســت‪ .‬امــروز بالغبر ‪۵۰‬‬ ‫تاکید کــرد کــه وزارت اقتصاد و‬ ‫درصــد مجوزهــا در محیــط‬ ‫امــور دارایــی ‪ ۱۱‬اقــدام اساســی‬ ‫الکترونیکی انجام میشود و ما‬ ‫را در ســال گذشــته در راســتای‬ ‫عملکرد برجستهای داشتهایم‪.‬‬ ‫کاهــش زمان صــدور مجوزها و‬ ‫دژپســند در ادامــه تاکیــد کرد‪:‬‬ ‫فرهاد دژپسند‬ ‫مشــاوره و حمایــت از فعــاالن‬ ‫ما بــا دو نکته مواجه هســتیم‬ ‫اقتصــادی در بخــش خصوصی‬ ‫یکی اقداماتــی که برای بهبود‬ ‫برداشــته و در مــدت باقیمانــده از عمــر دولت فضای کسبوکار صورت گرفته و دیگری اثاری‬ ‫نیز گامهای جدیتری برای تحقق شعار سال بر که این اقدامات به همراه داشــته اســت‪ .‬امروز‬ ‫خواهد داشت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬فرهاد دژپسند فعــاالن بخــش خصوصــی از اقدامــات انجــام‬ ‫در جلســه سهشــنبه مجلس شــورای اســالمی و شــده رضایت دارند و اگر از هیات رئیســه اتاق‬ ‫در پاســخ بــه ســوال روحاهلل نجابــت نماینــده بازرگانــی‪ ،‬اتــاق تعاون یا اتاق اصناف بپرســید‬ ‫شــیراز در خصــوص علــت عــدم اجــرای مــاده ‪ ۷‬از اقدامات وزارتخانه در ســال گذشته حمایت‬ ‫قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون میکنند‪ .‬ما در ســال گذشته توانستیم مجوزها‬ ‫اساسی مبنی بر لزوم شفافیت و تسهیل شرایط را از ‪ ۱۵۹۸‬به ‪ ۱۱۱۹‬کاهش دهیم‪ ،‬یعنی تعداد‬ ‫صدور مجوز کســبوکارها بیان کرد‪ :‬با حمایت مجوزهایی که یک فعال بخش خصوصی باید‬ ‫قاطــع نماینــدگان در مدت باقیمانــده دولت‪ ،‬اخــذ کنــد ‪ ۴۰۰‬تا کاهش یافته اســت‪ .‬امــروز از‬ ‫روند خصوصیســازیها را با شفافیت و سرعت ‪ ۱۱۱۹‬مجوز ‪ ۸۸۵‬مجوز در فضای الکترونیکی‬ ‫بیشــتری پیــش خواهیــم بــرد‪ .‬در بحــث بهبود اخذ میشود و زمان صدور از ‪ ۱۰۰‬روز در تیرماه‬ ‫فضــای کســبوکار مجلــس در ماههــای پایانی سال ‪ ۱۳۹۸‬به ‪ ۷‬روز در اسفندماه سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫ســال گذشــته با اصالح مواد یک و هفت اجرای کاهــش پیــدا کــرده اســت‪ .‬وی اضافه کــرد‪ :‬از‬ ‫قانون سیاستهای کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی ســوی دیگر برای رســیدگی به شــکایات‪ ،‬دیگر‬ ‫کمک شایانی به ما در مقررات زدایی و تسهیل نیــاز بــه مراجعه حضوری نیســت بلکــه ما در‬ ‫صــدور مجوزهــا کــرد‪ .‬وی در ادامــه اظهــار کرد‪ :‬فضــای الکترونیکی محیطی را برای شــکایات‬ ‫ما در ســال گذشــته ‪ ۱۱‬اقدام برای بهبود فضای در فراینــد صــدور مجوزها ایجــاد کردهایم که‬ ‫کســبوکار انجــام دادیــم کــه میتوانــد نقــش تاکنــون ‪ ۱۲۰۸‬شــکایت ثبت شــده کــه به ‪۸۱‬‬ ‫اساســی در بهبــود رتبــه ایران در ســطح جهانی درصــد انهــا در همین فضا پاســخ داده شــده‬ ‫داشته باشد‪ .‬اگر بانک جهانی سیاسی برخورد است‪ .‬از سوی دیگر ما میز مشاوره کسبوکار‬ ‫نکنــد‪ .‬یکــی از اقدامــات‪ ،‬ایجــاد پنجــره واحد را در سامانه ایجاد کردهایم تا کسانی که قصد‬ ‫بــرای ثبــت شــرکتها بود که در ســال گذشــته شــروع فعالیــت دارند در محیــط الکترونیکی‬ ‫در تهران و چهار کالنشــهر دیگر انجام شــد که بــه جــای مراجعــه حضــوری ســواالت خــود‬ ‫فاصله زمانی ثبت شرکت از ‪ ۷۲‬روز به کمتر از را مطــرح کننــد‪ .‬تاکنــون ‪ ۳۲۴۶‬درخواســت‬ ‫‪ ۷۲‬ساعت کاهش یافت‪ .‬وزیر امور اقتصادی و مشــاوره صــورت گرفته که بــه ‪ ۹۱‬درصد انها‬ ‫دارایی در ادامه تاکید کرد‪ :‬یکی دیگر از مباحث پاســخ داده شده است‪ .‬همه این اقدامات در‬ ‫بحث مالیات اســت‪ .‬قبال صــدور کد اقتصادی راستای رفع موانع کسبوکار و بهبود این فضا‬ ‫‪ ۵۴‬روز زمان میبرد‪ ،‬اما با اصالح فرایند‪ ،‬زمان انجام شده است‪ .‬وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫ان تقلیل یافته است‪ .‬یک فعال اقتصادی برای در پایان تاکید کرد‪ :‬اقداماتی که انجام شده در‬ ‫طــی ایــن فراینــد در ســال ‪ ۱۳۹۷‬بایــد ‪ ۵۴‬روز عمل فضــا را بهگونهای اصــالح کرده که فعال‬ ‫زمــان تلف میکــرد اما اکنون بــه ‪ ۸‬روز کاهش اقتصادی با موانع کمتری روبرو باشد‪.‬‬ ‫‪ ۹‬استانداردخودروتعلیقشد‬ ‫رئیسسازمانملیاستاندارد‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــا بیــان‬ ‫از تعلیقبرخیاز استانداردهای‬ ‫اینکــه در جلســه اینده شــورای‬ ‫‪ ۸۵‬گانــه بــه دلیــل مشــکالت‬ ‫عالــی اســتاندارد در ایــن زمینــه‬ ‫ناشــی از تحریمها خبر داد‪ .‬به‬ ‫تصمیمگیــری میشــود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگــر ایــن شــورا بپذیــرد فرصــت‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬غالمرضا شریعتی‬ ‫غالمرضاشریعتی‬ ‫مجددی به خودروســازان برای‬ ‫در یــک نشســت خبــری اظهار‬ ‫هفت استاندارد یاد شــده داده‬ ‫کــرد‪ :‬به دلیل مســائل ناشــی از‬ ‫تحریمهــا‪ ،‬اجرای برخی از اســتانداردها تعلیق میشــود و اگر نپذیرفت بهناچــار برخی دیگر از‬ ‫شــده و در حــال حاضــر بیــش از ‪ ۷۶‬مــورد از خودروها از خط تولید خارج خواهند شــد‪ .‬وی‬ ‫استانداردهای ‪ ۸۵‬گانه در صنعت خودروسازی در ادامه با بیان اینکه در موضوع انرژی‪ ،‬با احصاء‬ ‫اجرایی میشود‪ .‬سازمان ملی استاندارد تاییدیه مصرف انــرژی‪ ،‬تدویــن اســتانداردهای مربوطه‬ ‫ازمایشــگاههای اروپایــی را در مــورد رعایت این و بازنگری و بهروزرســانی انها‪ ،‬ســعی شد تا به‬ ‫اســتانداردها از خودروســازان خواســته و انهــا گونــهای عمل شــود که مصرفکننــدگان بتوانند‬ ‫نیــز در حــال اجرای ان هســتند‪ .‬به گفتــه وی در بــا علم و اگاهــی از محصوالت به تصمیمگیری‬ ‫حال حاضر رعایت ‪ ۷۶‬اســتاندارد الزامی است‪ ،‬بپردازند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در این راســتا دفتر صنایع‬ ‫امــا اگــر اســتانداردهای ‪ ۸۵‬گانــه عملی شــوند‪ ،‬انرژیبر ایجاد شــده و اکنون بررسی ‪ ۳۴‬صنعت‬ ‫خودروســازها میتواننــد در بازارهــای منطقــه و که به نظر میرسد مصارفی بیش از حد استاندارد‬ ‫جهانی حضور پیدا کنند و ارزاوری داشته باشند‪ .‬داشتند را در برنامه است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 01‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1050‬‬ ‫مدیریت مناسب منابع ابی در شرایط سخت خشکسالی‬ ‫فوالد مبارکه پایینترین سرانه مصرف اب در جهان را دارد‬ ‫شــرکت فوالد مبارکه همــواره مدیریت پایدار‬ ‫اب و توجــه بــه ارزش اساســی اب را ســرلوحه کار‬ ‫خــود قــرار داده و توانســته اســت در مقایســه بــا‬ ‫شــرکتهای بــزرگ فوالدســاز جهــان رکــورددار‬ ‫کمتریــن حجــم اب مصرفی بــه ازای هر تن تولید‬ ‫فوالد باشد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایلنــا‪ ،‬اب مهمتریــن عامــل‬ ‫محدودکننــده حیــات در مناطــق خشــک و‬ ‫نیمهخشک از جمله ایران بشمار میاید‪ .‬عواملی‬ ‫کــه باعــث کمابــی در ایــران شــدند میتــوان بــه‬ ‫گسترششهرنشینیوتوسعهصنعت‪،‬الودگیهای‬ ‫زیســت محیطی منابع ابی‪ ،‬عدم توسعه فناوری‬ ‫استحصال و بازیافت اب و‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫دراینبیــن شــرکتهای صنعتــی بهخصــوص‬ ‫کارخانههای فوالدی نقش مهمی در میزان مصرف‬ ‫اب در شهرهای صنعتی همچون اصفهان داشته و‬ ‫همواره به عنوان متهمین اصلی مطرح میشوند‪.‬‬ ‫دراینبین شرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگترین‬ ‫کارخانه فوالدی کشور نقش به سزایی در مصرف‬ ‫اب زایندهرود دارد‪.‬‬ ‫خوشــبختانه ایــن کارخانــه همــواره مدیریت‬ ‫پایدار اب و توجه به ارزش اساسی اب را سرلوحه‬ ‫کار خود قرار داده و توانســته اســت در مقایسه با‬ ‫شرکتهایبزرگفوالدساز جهانرکورددار کمترین‬ ‫حجم اب مصرفی به ازای هر تن تولید فوالد باشد‪.‬‬ ‫موضوعی که باعث شده شرکت فوالد مبارکه در‬ ‫زمینه مصرف اب به عنوان شاخص جهانی مطرح‬ ‫شود؛ یعنی نه تنها در بین رقبای داخلی‪ ،‬کمترین‬ ‫مصرف اب برای تولید یک تن فوالد را دارد؛ بلکه‬ ‫در جهان هم کم مصرفترین تولیدکننده به ازای‬ ‫هر تن فوالد اســت‪ .‬یکی از اهداف کالن شــرکت‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان همزمان با توسعه کمی در‬ ‫ظرفیتهــا و افزایش تنوع و کیفیت محصوالت‪،‬‬ ‫بهبود مســتمر وضعیت زیســت محیطی شــرکت‬ ‫بوده؛ به طوری که برداشت اب از رودخانه از ‪٢9‬‬ ‫میلیونمترمکعببه‪٢٠‬میلیونمترمکعبعلیرغم‬ ‫افزایش تولید کاهش داشته است‪.‬‬ ‫بر این مبنا فوالد مبارکه قهرمان کاهش مصرف‬ ‫اب در بیــن فوالدســازان جهــان (مصــرف ‪٢/9‬‬ ‫مترمکعــب اب بــه ازای هر تن فوالد تولیدشــده)‬ ‫اســت و اولین شرکت بزرگ کشور بوده که موفق‬ ‫بهدریافت گواهینامهنظاممدیریتمحیطزیست‬ ‫‪ ١4٠٠١‬ســال ‪ ١376‬شــد‪ .‬شــرکت فــوالد مبارکه با‬ ‫تکمیلتصفیهخانههایپسابصنعتیابصنعتی‬ ‫را بازچرخانی میکند‪ .‬همچنین قسمتی از اب خام‬ ‫مــورد نیاز شــرکت از طریــق جمــعاوری‪ ،‬انتقال و‬ ‫تصفیــه پســاب شهرســتانهای پیرامونــی تامیــن‬ ‫میشــود‪ .‬در واقع فوالد مبارکه اولین کارخانهای‬ ‫است که قبل از شروع فرایند تولید خود‪ ،‬اقدام به‬ ‫احداث تصفیهخانه پساب صنعتی کرد‪.‬‬ ‫فوالدمبارکهباراهاندازیپروژههایبازچرخانی‬ ‫پســابهای صنعتــی در بیــن کشــورهای جهــان‬ ‫پایینترین سرانه مصرف اب را دارد و با گسترش‬ ‫تصفیهخانهها و جمعاوری پســابهای فاضالب‬ ‫شــهرهای مجاور مقدار اب مصرفی فوالد مبارکه‬ ‫به حداقل ممکن رســیده اســت‪ .‬در خشکسالی‬ ‫ســال ‪ ،۱۳۹۷‬شــرکت فــوالد مبارکــه بــا کاهــش‬ ‫تولیــد‪ ،‬میــزان اب مورد نیاز خــود را به ‪ ۱8‬میلیون‬ ‫مترمکعــب از ســهم ‪ ۴۰‬میلیــون مترمکعبی خود‬ ‫کاهش داد‪ .‬گفتنی است‪ ،‬اب کاربردهای زیادی در‬ ‫مجموعه فوالد مبارکه دارد‪ .‬اولین کاربرد ان خنک‬ ‫کاری تجهیزات است و این شاید مهمترین کاربرد‬ ‫اب در تولید این شرکت است‪ .‬دومین کاربرد اب‬ ‫بحث خنک کاری محصوالت و قسمتی از فرایند‬ ‫تولید محصوالت است؛ زیرا دمای مذاب به عدد‬ ‫‪ ١6٠٠‬درجه سانتیگراد میرسد و در تبدیل مجدد‬ ‫به تختال و نورد مجددا از اب اســتفاده میشــود‪.‬‬ ‫ســومین کاربــرد اب اســتفاده در مصارف شــرب و‬ ‫بهداشتی در شهر ‪ ٢٠‬هزارنفری و ‪ ٢4‬ساعتی فوالد‬ ‫مبارکه است‪ .‬اخرین مصرف اب در فوالد مبارکه‬ ‫هم استفاده در ابیاری فضای سبز این شرکت بوده‬ ‫تا به شرایط محیطزیستی کمک شود‪.‬‬ ‫در فــوالد مبارکــه در ‪ 4‬حــوزه بــرای کاهــش‬ ‫مصرف اب اقدام شده‪ :‬اولین حوزه کاهش مطلق‬ ‫مصرف اب در فرایند تولید است که اقدامی بسیار‬ ‫ســخت و پیچیــدهای بــوده و برای ایــن فرایندها‬ ‫بعضا مجبور هســتند قســمتی از تولید را متوقف‬ ‫ً‬ ‫و ایــن پروژههــا را انجــام دهنــد‪ .‬دومیــن حــوزه‪،‬‬ ‫بحث بازچرخانی اب در فرایند تولید اســت و در‬ ‫ایــن حــوزه به جــای اینکه از اب یک بار اســتفاده‬ ‫شــود؛ شــاید ‪ 7‬الــی ‪ 8‬بــار از اب اســتفاده و بعــد‬ ‫تبدیل به پساب میشود و بازهم همین اب راهی‬ ‫تصفیهخانههــای داخلی شــرکت شــده و بعــد از‬ ‫تصفیه مجدا از ان استفاده میشود‪ .‬سومین حوزه‬ ‫ایجاد تصفیهخانههای داخلی شرکت برای تبدیل‬ ‫پســاب داخلی به اب صنعتی اســت تا مجددا از‬ ‫اب استفاده شود‪ .‬اخرین اقدام مهم در این زمینه‬ ‫هم بحث استفاده از پساب شهری برای جایگزینی‬ ‫از اب رودخانــه بود که این اقدام هم با همکاری‬ ‫شرکت ابفا انجام شد‪.‬‬ ‫اواخــر دهــه هشــتاد بــه موجــب‬ ‫خشکسالیهایی که داشتیم‪ ،‬زنگ خطری برای‬ ‫صنایع صنعتی زده شــد و خوشــبختانه بعضی از‬ ‫صنایــع مثــل فوالد مبارکــه از این موقعیت خوب‬ ‫اســتفاده کــرد‪ .‬لــذا اقدامات از همــان زمان یعنی‬ ‫سالهای دهه ‪ 8٠‬شروع شد و این شرکت به این‬ ‫مرحله رسید که با وجود افزایش تولید‪ ،‬برداشت از‬ ‫رودخانه کاهش دهد‪.‬‬ ‫ســال ‪ 9٢‬پروژه ســنگین انتقال پســاب شــهری‬ ‫به فوالد مبارکه شــروع شــد‪ .‬اگر قرار بود بر اساس‬ ‫بودجههای جاری و دولتی این اتفاق بیفتد شاید‬ ‫بــاالی صد ســال طول میکشــید تا فراینــد انتقال‬ ‫پســاب شــهری انجام شــود؛ اما این کار طی چند‬ ‫سال انجام شد‪ .‬این فرایند میتواند تا ‪ 3٠‬درصد‬ ‫نیاز فوالد مبارکه و برداشت از رودخانه را کاهش‬ ‫و پســاب را جایگزیــن اب کنــد‪ .‬همچنیــن ایــن ‪9‬‬ ‫َ‬ ‫مگردان‪ ،‬ســده لنجان‪،‬‬ ‫شــهر یعنی زرین شــهر‪ ،‬چ ُ‬ ‫َورنامخواســت و زایندهرود در شهرســتان لنجان و‬ ‫روک َوند‬ ‫در مناطــق مبارکــه‪ ،‬دیزیچه‪ ،‬زیباشــهر و َک َ‬ ‫عمدتا فاضالب خام وارد رودخانه میکردند؛ لذا‬ ‫طرح انتقال پســاب در موضوع زیست محیطی و‬ ‫هــم بهداشــت محیط موثــر بوده چون قســمتی‬ ‫از ایــن فاضــالب خــام وارد اب شــرب میشــد و‬ ‫ایــن طرح به ســطح بهداشــت محیط هم کمک‬ ‫شــایانی کرده اســت‪ .‬اگر اعتقاد واقعی داریم که‬ ‫الودگی محیطزیست و مصرف اب تاثیر مستقیم‬ ‫بر سالمتی جامعه انسانی و بوم زیست دارد باید‬ ‫رونــد و رویههــای ســازگاری بــا محیطزیســت در‬ ‫فوالد مبارکه و شــرکتهای زیرمجموعه از جمله‬ ‫فوالد سبا الگوی صنایع کشور و استان قرار گیرد تا‬ ‫شعار حفظ محیطزیست به منصه ظهور و عمل‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی تهران خبر داد‬ ‫واردات ‪ ۶‬میلیون واکسن توسط بخش خصوصی‬ ‫رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران میگویــد بخــش‬ ‫خصوصی موفق شــده قرارداد واردات شش میلیون‬ ‫دوز واکسن کرونارانهایی کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬مسعود خوانساری در نشست‬ ‫هیئت نماینــدگان اتاق بازرگانی تهــران‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫متاسفانهدرهفتههای گذشتهباردیگرشاهدافزایش‬ ‫ســرعت شــیوع کرونا و درگیری بیشــتر مردم و فوت‬ ‫روزانه شــهروندان براثر کرونا بودهایــم‪ .‬در این میان‬ ‫دولــت امکان تعطیلی برخــی شــرکتها‪ ،‬ادارات و‬ ‫مشاغلرادارداماباتوجهبهاهمیتتولیدوتامیننیاز‬ ‫روزانهمردم‪،‬امکانتعطیلیواحدهایتولیدیوجود‬ ‫ندارد و همین موضوع خطر ابتالی کارگران فعال در‬ ‫اینبخشراافزایشمیدهد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه فعال مهمترین ابزار جهان برای‬ ‫مقابلهباکروناواکسیناسیوناست‪،‬بیانکرد‪:‬دربرخی‬ ‫کشورهایی که با سرعت بیشتری واکسن زدن را اغاز‬ ‫کردهاندمیبینیمکهامکانبازگشتمرحلهبهمرحله‬ ‫به زندگی عادی فراهم شــده اســت اما متاسفانه در‬ ‫کشورمابهدلیلتاخیردروارداتاینفرایندطوالنیتر‬ ‫شــد و امروز امیدواریم که الاقل واکسیناســیون کادر‬ ‫درمانتمامشود‪.‬‬ ‫خوانساری با اشــاره به مجوز واردات واکسن به‬ ‫شــرکتهای بخش خصوصی گفت‪ :‬اتاق بازرگانی‬ ‫در راســتای عمــل بــه تعهــدات اجتماعــی خــود‪ ،‬از‬ ‫شــرکتهای فعــال در این حوزه خواســت که تمام‬ ‫تــالش خــود را بــرای واردات واکســن بــه کار بگیرند‬ ‫که خوشبختانه در گام نخست موفقیتی جدید در‬ ‫این زمینه به ثبت رسیده و قرار خرید ‪ ۶‬میلیون دوز‬ ‫واکسن‪،‬منعقدشدهاست‪.‬‬ ‫رئیساتاقبازرگانیتهرانادامهداد‪:‬باوجودانکه‬ ‫بسیاریازشرکتهایبزرگواکسنسازیمحصوالت‬ ‫خودراازقبلپیشفروش کردهبودنداینمهمنهایی‬ ‫شد‪ .‬هدفاز ورود این دوزها واکسیناسیون کارگران و‬ ‫پرسنلبخشتولیداستتابتوانندباخطر کمتریدر‬ ‫زمینه تهیه نیازهای مردم فعالیت کنند‪ .‬هیچ یک از‬ ‫شرکتهایواردکنندهواکسنبهدنبالنفعاقتصادی‬ ‫نیستند و امیدواریم با مشارکت مدیران کارخانهها‪،‬‬ ‫اینواکسنهابدونهزینهبه کارگرانتزریقشود‪.‬‬ ‫به گفتهوی‪،‬اینششمیلیوندوز بهتدریجوبه‬ ‫شکلمرحلهبهمرحلهواردایرانخواهدشد‪.‬‬ ‫به گزارشایسنا‪،‬چندهفتهقبلدولتاعالم کرد‬ ‫که بخش خصوصی نیز میتواند نسبت به واردات‬ ‫واکسن اقدام کند‪ .‬در این زمینه اختالف نظرهایی‬ ‫دربــاره نحــوه ورود واکســن خارجی از ســوی بخش‬ ‫خصوصی مطرح بود که ایا بناســت این واکســنها‬ ‫به فروش برسند یا از سوی وزارت بهداشت خریداری‬ ‫شدهورایگانتزریقشوند‪.‬‬ ‫وزارتبهداشتدر روزهای گذشتهبار دیگرتاکید‬ ‫کرده که واکسیناسیون کرونا در ایران رایگان خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫پیشبینی تولید ‪ ۱۲‬میلیون‬ ‫تن گندم در سال جاری‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی ضمــن اشــاره بــه اینکــه‬ ‫پیشبینی میشود امسال ‪ ۱۲‬میلیون تن گندم تولید‬ ‫شــود به کاهش ‪ ۴۳‬درصدی کاهش بارندگی اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬اگر بارندگــی اتفاق نیفتد تولید کشــور‬ ‫در کشــت دیــم صدمــه زیــادی میخورد‪ .‬بــه گزارش‬ ‫ایســنا‪ ،‬وزیــر جهاد کشــاورزی در جمع خبرنــگاران با‬ ‫بیان اینکه امروز اتفاق بزرگی برای کشــاورزان افتاده‬ ‫اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬همیشــه افزایــش قیمتهــا در‬ ‫محصــوالت کشــاورزی بیــن ‪ ۱۰۰‬تــا ‪ ۲۰۰‬تومــان بوده‬ ‫اســت اما به قیمت خرید تضمینی گندم هزار تومان‬ ‫اضافه کردیم و در شرایطی که با کاهش ‪ ۴۳‬درصدی‬ ‫بارندگی مواجه هســتیم افزایش نرخ خرید تضمینی‬ ‫قدم مهمی برای تولیدکنندگان است‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه رئیسجمهوری و رئیس سازمان برنامهوبودجه‬ ‫از افزایش نرخ خرید تضمینی حمایت کردند و قیمت‬ ‫نهایــی مصــوب شــد‪ ،‬گفت‪ :‬نــرخ ‪ ۵۰۰۰‬تومــان برای‬ ‫خریــد تضمینی گندم عدد خوبی اســت و امیدواریم‬ ‫پایهای برای قیمت کشت پاییزه شود‪ .‬خاوازی اضافه‬ ‫تقریبــا ‪ ۸۰‬درصد کشــت دیم گنــدم و با حذف‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫ً‬ ‫رقبا ‪ ۴۰‬درصد از سطح زیر کشت ابی نیز گندم است‪.‬‬ ‫مــردم نیــز ‪ ۴۲‬درصــد از پروتئیــن مورد نیاز خــود را از‬ ‫گندم تامین میکنند که عدد بزرگی است‪ .‬وزیر جهاد‬ ‫کشاورزی در مورد ذخایر گندم نیز گفت‪ :‬ذخایر گندم‬ ‫مربــوط بــه شــرکت بازرگانــی دولتی اســت و زیر نظر‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی نیست‪ .‬از اقای سیف معاون‬ ‫وزیر صمت درخواست کردیم که ذخایر را اعالم کنند‬ ‫اما هنوز اماری ارائه نشــده اســت‪ .‬به گفته وی ســال‬ ‫گذشته ‪ ۸‬میلیون و ‪ ۲۵۰‬هزار تن گندم خریداری شد و‬ ‫امسال هم پیشبینی میشود همین مقدار خریداری‬ ‫شــود‪ .‬خــاوازی با اشــاره بــه اینکه امســال ‪ ۴۳‬درصد‬ ‫کاهــش بارندگــی داریــم‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬در کشــت دیم‬ ‫بارندگــی اهمیت زیــادی دارد‪ .‬چهار میلیون هکتار از‬ ‫‪ ۶‬میلیون هکتار کشت دیم است یعنی اگر بارندگی‬ ‫اتفاق نیفتد تولید کشور در کشت دیم صدمه زیادی‬ ‫میخورد‪ .‬وی با اشــاره به اینکه پیشبینی میشــود‬ ‫امسال ‪ ۱۲‬میلیون تن گندم تولید شود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫حدود هشــت میلیون تن گندم خریداری میشــود و‬ ‫مابقی نیز برای صنف‪ ،‬خوراک دام و مبادالت مرزی‬ ‫اســتفاده میشود و بخشــی نیز ضایعات است‪ .‬وزیر‬ ‫جهاد کشاورزی در پاسخ به این اینکه ایا تولیدکنندگان‬ ‫با نرخ تعیین شده موافق هستند یا خیر؟ گفت‪ :‬برای‬ ‫خریــد تضمینــی گنــدم انالیزهایی انجام شــده و این‬ ‫انالیزها نیز سطح باال گرفته شده است‪ .‬همچنین این‬ ‫قیمت توســط بنیاد ملی گندمکاران اعالم شده و ما‬ ‫نیز به نظر انها احترام گذاشتیم‪.‬‬ ‫پروانه کار اتباع خارجی دو‬ ‫ماه دیگر تمدید شد‬ ‫وزارت کار بــا توجــه بــه شــیوع مــوج چهــارم‬ ‫کرونــا و لزوم رعایت دســتورالعملهای بهداشــتی‬ ‫اعتبــار پروانــه کار شــرکتهای متقاضــی نیــروی‬ ‫کار خارجــی را تــا پایــان خردادمــاه تمدیــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬تــداوم شــیوع ویــروس کرونــا‬ ‫در ماههــای گذشــته باعــث شــد تــا لــزوم رعایــت‬ ‫دســتورالعملهای بهداشــتی بــه منظــور قطــع‬ ‫زنجیــره کرونا مورد تاکید قرار گیرد؛ ازاینرو برای‬ ‫انکه کارفرمایان در ارتباط با بهکارگیری نیروهای‬ ‫کار خارجی دچار مشــکل نشوند‪ ،‬وزارت کار پیرو‬ ‫دســتور معــاون اقتصــادی رئیسجمهــوری مبنی بر‬ ‫تمدیــد خــودکار اعتبــار همــه مجوزهــای صادره از‬ ‫ســوی دولــت و بــا توجــه بــه شــیوع مــوج چهــارم‬ ‫کرونــا مدت اعتبــار پروانههای کار را تا خردادماه‬ ‫تمدید کرده است‪.‬‬ صفحه 3 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫خبر‬ ‫اغاز عملیات توسعه‬ ‫سه فیدر پست شهر‬ ‫صنعتی رشت‬ ‫رشت‪-‬خبرنگاررویدادامروز‪:‬عملیاتاجراییتوسعهسه‬ ‫فیدر ‪ ٢٠‬کیلوولت پست ‪ 63/٢٠‬کیلوولت شهر صنعتی‬ ‫رشتبهمنظوربرقرسانیپایدارومطمئنشهرکصنعتی‬ ‫رشت اغاز شد‪ .‬محمد افتخاری مجری طرح پستهای‬ ‫معاونت طرح و توسعه شرکت سهامی برق منطقهای‬ ‫گیالنبااعالماینمطلب گفت‪:‬عملیاتاجراییتوسعه‬ ‫سهفیدر‪ ٢٠‬کیلوولتپست‪ 63/٢٠‬کیلوولتشهرصنعتی‬ ‫رشت اغاز شد‪ .‬افتخاری در خصوص هدف از اجرای این‬ ‫پروژه گفت‪ :‬این پروژه شامل خدمات مهندسی‪ ،‬تامین‬ ‫تجهیزات‪ ،‬عملیات ساختمانی و تست و راهاندازی بوده‬ ‫و در راستای براورده شدن نیاز بار واحدهای صنعتی و به‬ ‫منظور برقرسانی پایدار و مطمئن شهرک صنعتی رشت‬ ‫در حــال انجــام بــوده کــه در ســال‪ ١4٠٠‬بــه بهرهبــرداری‬ ‫خواهــد رســید‪ .‬وی افــزود‪ :‬ایــن پــروژه در محــل پســت‬ ‫‪ 63/٢٠‬کیلوولت رشــت واقع در شــهر صنعتی رشــت و‬ ‫با سرمایهگذاری بالغبر ‪ ٢٠‬میلیارد ریال و از طریق منابع‬ ‫داخلی شرکت برق منطقهای گیالن به سرانجام خواهد‬ ‫رسید‪.‬میزاناشتغالموقتپروژه‪ ٥‬نفراست‪.‬الزمبهذکر‬ ‫است افزایش ظرفیت پست از ‪ ٢*3٠‬به‪ 3*3٠‬مگاولت‬ ‫امپر در ســالهای اتی در دســتور کار اســت‪ .‬گفتنی است‬ ‫که این طرح با استفاده صددرصدی از تجهیزات ساخت‬ ‫داخلانجامخواهدشد‪.‬‬ ‫‪ ۱۲7‬پروژه برق گلستان به‬ ‫بهرهبرداری رسید‬ ‫مدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرق گلستان گفت‪:‬در‬ ‫قالب طرح اصالح و بهینهسازی شبکه برق کشور‪١٢7 ،‬‬ ‫پروژه در گلستان افتتاح شد‪ .‬همزمان با افتتاح پنج طرح‬ ‫بزرگ شبکه توزیع نیروی برق کشور در قالب پویش هر‬ ‫«هفته الف‪ -‬ب‪ -‬ایران»‪ ،‬پروژههای شرکت توزیع نیروی‬ ‫برق گلســتان هم افتتاح شــد‪ .‬مدیرعامل شرکت توزیع‬ ‫نیرویبرق گلستاندر ایینافتتاحاینپروژههااظهار کرد‪:‬‬ ‫در قالب طرح اصالح و بهینهســازی شــبکه برق کشــور‪،‬‬ ‫‪ ١٢7‬پروژه ســهم گلســتان بــود که امروز به بهرهبــرداری‬ ‫رسید‪.‬علیاکبرنصیریافزود‪:‬برایاینپروژهها‪ 37‬میلیارد‬ ‫توماناعتبار هزینهشدهاست‪.‬ویبیان کرد‪:‬باافتتاحاین‬ ‫پروژهها‪ ١٥3‬کیلومتر به طول شبکه فشار متوسط‪١46،‬‬ ‫کیلومتربهطولشبکهفشارضعیف‪ 6٥٢،‬دستگاهترانس‬ ‫و‪ 7٥‬هزار و‪ 99٥‬کیلوولت امپر به ظرفیت برق گلستان‬ ‫اضافه شــد‪ .‬طبق گفته نصیری با بهرهبرداری از پروژهها‬ ‫‪ ١١‬هزار و‪ ٢47‬مشترک جدید به مجموعه برق گلستان‬ ‫اضافهشد‪.‬‬ ‫‪ 400‬خودرو عمومی‬ ‫در زاهدان از طرح‬ ‫گازسوزکردن رایگان‬ ‫استفاده نمودند‬ ‫بــا اجــرای طــرح سراســری گازســوز کــردن رایــگان‬ ‫خودروهــای عمومی که از بهمنماه ســال گذشــته در‬ ‫کشــور اغاز شــد‪ ،‬تاکنون ‪ 4٠٠‬دســتگاه خودرو عمومی‬ ‫در زاهدان گازســوز شــدند‪ .‬به گــزارش روابط عمومی‬ ‫شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی منطقه زاهدان‪،‬‬ ‫مدیر منطقــه‪ ،‬اجرای طــرح گازســوزکردن خودروهای‬ ‫عمومی را فرصتی بسیار خوب برای مالکان خودروها‬ ‫عنوان کرد که میتوانند با مراجعه به مراکز مجاز‪ ،‬به‬ ‫صورت رایگان خودروهای خود را گازسوز نمایند‪ .‬وی‬ ‫اجــرای طرح گازســوز نمودن خودروهــای عمومی را از‬ ‫جمله اقدامات موثر دولت در راستای کاهش الودگی‬ ‫هــوا و برخــورداری نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی از‬ ‫سوخت پاک عنوان کرد‪ .‬ابراهیم پوریزدانی افزود‪ :‬در‬ ‫حــال حاضــر دو مرکز ارائه خدمات و نصب تجهیزات‬ ‫‪ CNG‬زیر نظر اتحادیه سوختهای جایگزین کشور در‬ ‫زاهدان فعال و اماده ارائه خدمات به متقاضیان است‬ ‫و تاکنون بیش از ‪ 4٠٠‬دســتگاه خودرو عمومی (وانت‬ ‫و تاکسی) از مزایای این طرح بهرهمند شدهاند‪ .‬مدیر‬ ‫منطقــه زاهــدان با اعــالم این خبر که بــهزودی تعداد‬ ‫جایگاههای عرضه ســوخت ‪ CNG‬در منطقه افزایش‬ ‫مییابــد گفت‪ :‬فراینــد احداث جایگاههای ســوخت‬ ‫‪ CNG‬در منطقــه در حــال پیگیــری اســت و بــهزودی‬ ‫شاهد افزایش تعداد این جایگاهها در زاهدان و سایر‬ ‫شهرهای استان خواهیم بود‪.‬‬ ‫روستاهای ایران همتراز‬ ‫کشورهایتوسعهیافته‬ ‫برق دارند‬ ‫مجــری طــرح برقرســانی روســتایی کشــور گفــت‪:‬‬ ‫هماکنونروستاهایکشورهمتراز کشورهایتوسعهیافته‬ ‫از نعمــت بــرق برخوردارنــد‪ .‬بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬علــی‬ ‫چهلامیرانی در ایین افتتاح برقرســانی به‪ ۶۲‬روســتای‬ ‫کشــور در قالب پویش هر هفته‪ -‬الف‪-‬ب ‪ -‬ایران که در‬ ‫کرمانشــاه برگزار شد‪ ،‬با اشــاره به وضعیت خوب کشور‬ ‫از حیث برقرسانی به روستاها‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس اخرین‬ ‫اماری که توســط اژانس بینالمللی انرژی در ســال ‪٢٠٢٠‬‬ ‫منتشر شده میانگین دسترسی برق روستایی در دنیا‪8٥‬‬ ‫درصد اســت‪ ،‬درحالیکه این امار در کشــور ما بــه‪99.7‬‬ ‫درصدرسیدهواینیعنیهمتراز کشورهایتوسعهیافته‬ ‫برقرسانی به روستاها داشتهایم که مایه مباهات است‪.‬‬ ‫چهل امیرانی با بیان اینکه بیش از‪ 3١‬درصد شبکه توزیع‬ ‫برق کشــور معــادل‪ ٢٥٠‬هزار کیلومتر جهت تامین برق‬ ‫‪ ٢١‬میلیوننفراز جمعیتروستایی کشور اختصاصپیدا‬ ‫کرده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هماکنون برقرسانی به‪ ۵۷‬هزار و‪۷۵۵‬‬ ‫روستادر کشور بهاتمامرسیدهاست‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 01‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1050‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران خبر داد‬ ‫حفر و تکمیل‪ ۱۱۶‬حلقه چاه نفت و گاز در سال‪۹۹‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت‪ :‬از‬ ‫ابتدای انقالب اسالمی تا پایان سال گذشته تعداد‬ ‫‪ ۴۸۶۶‬حلقه چاه نفت و گاز در کشور توسط این‬ ‫شــرکت حفر شــده که از این تعداد ‪ ۴۱۱‬حلقه در‬ ‫دریا حفاری شده است‪.‬‬ ‫ســید عبداله موســوی در گفتوگو با ایسنا‪ ،‬با‬ ‫بیــان اینکه از مجموع این چاههــا‪ ۲۴۶۷ ،‬حلقه‬ ‫توســعهای‪ ۱۱۸ ،‬حلقــه توصیفــی‪ ۱۴۸ ،‬حلقــه‬ ‫اکتشافی و ‪ ۲۱۳۳‬حلقه تعمیری‪ ،‬تکمیلی است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬متراژ کل ‪ ۹‬میلیون و ‪ ۶۶۸‬هزار و ‪۸۱۱‬‬ ‫متر حفاری انجام شده است‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه از ایــن تعــداد حلقــه چاه‬ ‫‪ ۱۸۸۴‬حلقــه چــاه بــا متــراژ ‪ ۸۷۶‬هــزار و ‪۹۱۴‬‬ ‫متــر جهــتدار اســت‪ ،‬گفــت‪ ۳۷ :‬هــزار و ‪۶۲۰‬‬ ‫متــر نیــز مغزه گیــری صورت گرفته اســت که یک‬ ‫نــوع حفــاری خاص به منظور کســب اطالعات از‬ ‫الیههای زمین و مخزن صورت میپذیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملی حفاری ایران با اشــاره‬ ‫بــه خدمــات فنــی و ویژه انجام شــده نیــز گفت‪:‬‬ ‫تاکنــون ‪ ۱۷۲‬هــزار و ‪ ۳۴۳‬عملیات خدمات فنی‬ ‫و تخصصــی صورت گرفته اســت و ایــن در حالی‬ ‫است که قبل از انقالب بیش از ‪ ۴۰‬شرکت خارجی‬ ‫ایــن خدمــات را ارائه میدادند اما اکنون شــرکت‬ ‫ملی حفاری ایران تمام کارها را به صورت متمرکز‬ ‫انجام میدهد‪.‬‬ ‫موسوی با تاکید بر اینکه شرکت ملی حفاری از‬ ‫ســال ‪ ١38٠‬به بعد وارد پروژهها شد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫فازهــای پارس جنوبــی در خلیجفارس بخشــی از‬ ‫کارهای انجام شده در این حوزه است‪ ،‬بخشی از‬ ‫کار فاز یک و ‪ ۱۲‬و همچنین عملیات کامل حفر در‬ ‫فازهــای ‪ ۱۷ ،۱۴ ،۱۰ ،۹‬و ‪ ۱۸‬و ‪ ۵‬و بــه طور کامل‬ ‫توسط این شرکت انجام شده است‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در ازادگان جنوبــی حــدود ‪۷۰‬‬ ‫حلقــه چــاه‪ ،‬میــدان یــاداوران و اذر نیــز بــه طــور‬ ‫پــروژهای چــاه حفــر کردهایــم و بایــد گفــت کــه‬ ‫بیــش از ‪ ۸۰‬درصــد چاههای حفر شــده در کشــور‬ ‫از بعد از انقالب اسالمی توسط این شرکت حفر‬ ‫شــده است‪ .‬مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫بــا اشــاره به هزینه حفر هر چــاه نیز گفت‪ :‬هزینه‬ ‫حفر هر چاه بستگی به زمانی که صرف میشود‬ ‫و تجهیزاتی که برای ان پروژه مورد اســتفاده قرار‬ ‫میگیرد دارد اما بهطورکلی در حال حاضر هزینهها‬ ‫به شدت افزایش یافته است‪.‬‬ ‫موســوی بــا بیــان اینکــه هزینــه یــک روز کار‬ ‫حفاری دســتگاه در خشکی و دریا بسیار متفاوت‬ ‫اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬عملیات حفاری تا سال ‪۱۳۵۸‬‬ ‫در دســت کشــورهای خارجی بود و ایرانیها تنها‬ ‫در بخش کارگری فعال بودند و بعد از انقالب تا‬ ‫اســاس برنامههای ملی حفاری بــر محور افزایش‬ ‫راندمــان کار و بهــرهوری‪ ،‬کاهــش انتظــارات‪،‬‬ ‫راهبری سیستماتیک و فرایندنگری‪ ،‬روزامدسازی و‬ ‫تعمیرات دورهای (اورهال) دستگاهها و تجهیزات‬ ‫حفاری‪ ،‬تعامل بیش از پیش با کارفرماهای پروژه‬ ‫و شرکتهای متقاضی‪ ،‬تقویت انگیزش سازمانی و‬ ‫رضایتمندی کارکنان و انضباط اداری و مالی با نگاه‬ ‫بنگاهداری اقتصادی متمرکز است‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ ۵۵‬دستگاه حفاری سبک و‬ ‫سنگین در کشور‬ ‫ســال ‪ ۱۳۸۰‬تنها شرکت ملی حفاری ایران در این‬ ‫زمینــه فعالیت داشــت اما بعد از ان شــرکتهای‬ ‫خصوصی نیز وارد عرصه کار شدند‪.‬‬ ‫حفر و تکمیل ‪ ۱۱۶‬حلقه چاه نفت و گاز در‬ ‫سال ‪۹۹‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ســال ‪ ١399‬نیــز حفر و‬ ‫تکمیل ‪ ۱۱۶‬حلقه چاه نفت و گاز انجام شد که از‬ ‫این تعداد‪ ۱۱۳ ،‬حلقه چاه در خشکی و ‪ ۳‬حلقه‬ ‫در دریــا حفر شــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬از مجمــوع این‬ ‫چاهها‪ ۲۶ ،‬حلقه توســعهای‪ ۲ ،‬حلقه توصیفی‪،‬‬ ‫‪ ۴‬حلقه اکتشافی و ‪ ۸۴‬حلقه تکمیلی است که در‬ ‫حفظ‪ ،‬نگهداشت و افزایش ظرفیت تولید نقش‬ ‫مهمــی دارد‪ .‬وی بــا بیــان اینکــه بیشــترین حجم‬ ‫حفــاری در ســال گذشــته در گســتره شــرکت ملی‬ ‫مناطق نفتخیز جنوب انجام شد‪ ،‬گفت‪ :‬وسعت‬ ‫عملیاتی ملی حفاری در حوزه فعالیت شرکتهای‬ ‫نفت فالت قاره‪ ،‬مهندسی و توسعه نفت‪ ،‬نفت‬ ‫مناطــق مرکزی و مدیریت اکتشــاف شــرکت ملی‬ ‫نفت ایران نیز تمرکز داشت‪ ،‬حفاری و تکمیل ‪۱۲‬‬ ‫حلقه چاه با مجموع ‪ ۸۵۹۰‬متر در قالب پروژهای‬ ‫در میادین مشترک غرب کارون نیز صورت گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملی حفاری ایران با تاکید‬ ‫بر اینکه در ســال ‪ ۱۳۹۹‬همســو با حفاری متداول‬ ‫عمــودی‪ ،‬عملیــات حفــاری پیچیــده افقــی و‬ ‫جهتدار نیز انجام شــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این شیوه‬ ‫حفــاری کــه نیــاز به تخصــص و تجهیــزات خاص‬ ‫دارد‪ ۴۳ ،‬حلقــه چــاه به متــراژ ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۱۸۲‬متر‬ ‫حفر و از سوی متخصصان عملیات ویژه‪ ۶۵۴ ،‬متر‬ ‫مغزه گیری جهت کسب اطالعات از مخازن نفت‬ ‫و گاز صورت پذیرفت‪.‬‬ ‫موســوی افــزود‪ :‬عــالوه بــر انجــام حفــاری‬ ‫چاههــای برنامــه شــده‪ ،‬همچنیــن ‪ ۴۴۳۱‬مــورد‬ ‫خدمــات فنــی و ویــژه انجــام شــد‪ ،‬ایــن خدمات‬ ‫در بخــش خدمــات ویــژه شــامل نمودارگیــری‪،‬‬ ‫چــاه پیمایــی‪ ،‬نمونهبــرداری از ســیال حفــاری و‬ ‫زمینشناســی و در بخــش خدمــات فنــی ‪۳۳۵۱‬‬ ‫عملیات مشــتمل بر لوله مغزی ســیار‪ ،‬اسیدکاری‪،‬‬ ‫سیمانکاری‪ ،‬تزریق پذیری‪ ،‬ازمایش چاه‪ ،‬حفاری‬ ‫با هوا‪ ،‬حفاری فروتعادلی‪ ،‬لولهگذاری چاه‪ ،‬نصب‬ ‫اویزه و ازمایش بهرهدهی چاه بوده است‪.‬‬ ‫برنامه حفاری سال ‪ ۱۴۰۰‬چیست؟‬ ‫وی سال ‪ ۱۴۰۰‬را با توجه به مشارکت فعال در‬ ‫پروژههای تعریف شده در طرح توسعه‪ ۲۸‬مخزن‬ ‫و سایر پروژههای شرکت ملی نفت ایران از جمله‬ ‫توسعه میدانهای باالرود‪ ،‬بنگستان اللی‪ ،‬رامین‪،‬‬ ‫سپهر و جفیر‪ ،‬سیاهمکان‪ ،‬نفت شهر‪ ،‬گچساران‪،‬‬ ‫اهواز یک و ‪ ۴‬و مارون ‪ ۲‬و ‪ ۵‬به طور مستقل و یا‬ ‫در همکاری با شــرکتهای بخش خصوصی پرکار‬ ‫ارزیابــی و اظهار کرد‪ :‬این شــرکت در ســال جدید‬ ‫نیز در اجرای برنامههای ابالغی شرکت ملی نفت‬ ‫ایــران همه توان تخصصی و ظرفیتهای خود را‬ ‫در بخشهای عملیاتی و خدمات جانبی صنعت‬ ‫حفــاری بهکارگیــری میکنــد‪ .‬مدیرعامــل شــرکت‬ ‫ملــی حفاری ایــران افزود‪ :‬ســال ‪ ۱۴۰۰‬با توجه به‬ ‫اهــداف صنعــت نفــت در زمینه توســعه مخازن‬ ‫و افزایــش تولیــد به ویژه پروژههــای ‪ ۲۸‬مخزن و‬ ‫ســایر پروژههای صنعت نفت‪ ،‬افق روشــنی برای‬ ‫صنعت حفاری کشور پیشبینی میشود و براین‬ ‫موسوی با بیان اینکه‪ ۵۵‬دستگاه حفاری سبک‬ ‫و سنگین ناوگان این شرکت هم اینک در مناطق‬ ‫نفتخیــز خشــکی و دریایــی کشــور‪ ،‬در چرخــه‬ ‫عملیــات قــرار دارنــد‪ ،‬گفت‪ :‬تمرکــز فعالیتهای‬ ‫شــرکت در دو بخــش عملیــات حفــاری و ارائــه‬ ‫خدمات یکپارچه فنی در اســتانهای خوزســتان‪،‬‬ ‫فــارس‪ ،‬کهگیلویــه و بویــر احمــد‪ ،‬بوشــهر‪ ،‬ایالم‪،‬‬ ‫کرمانشاه و گلستان است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ۶ :‬دســتگاه حفاری ســنگین و فوق‬ ‫ســنگین خشــکی شــرکت (تــوان ‪ ۲۰۰۰‬و ‪۳۰۰۰‬‬ ‫هزار اســب بخار) در ســه پروژه ‪ ۶+۶+۸‬مدیریت‬ ‫اکتشــاف شــرکت ملی نفت ایران در حال حفر و‬ ‫یــا اســتقرار در موقعیتهــای چاههای اکتشــافی‬ ‫هســتند و ‪ ۱۱‬دســتگاه حفــاری ســنگین در حفاری‬ ‫چاههای توسعهای (جدید)‪ ،‬یک دستگاه در حفر‬ ‫یک حلقه چاه توصیفی (ارزیابی) و ‪ ۳۷‬دســتگاه‬ ‫حفاری ســبک و ســنگین (توان ‪ ۱۰۰۰‬و ‪ ۲۰۰۰‬اسب‬ ‫بخار) در عملیات تعمیر و تکمیل چاه در گســتره‬ ‫عملیاتیشرکتهایملیمناطقنفتخیزجنوب‪،‬‬ ‫نفــت فــالت قاره (در دریا)‪ ،‬مهندســی و توســعه‬ ‫نفت‪ ،‬نفت مناطق مرکزی و نفت و گاز اروندان‪،‬‬ ‫بر اســاس برنامههای ابالغی از سوی شرکت ملی‬ ‫نفــت ایــران در موضــوع حفــظ‪ ،‬نگهداشــت و‬ ‫افزایش تولید‪ ،‬پروژههای مرتبط با طرح توســعه‬ ‫‪ ۲۸‬مخــزن‪ ،‬میادیــن مشــترک و ســایر پروژههــای‬ ‫توسعهایفعالیتمیکنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملی حفاری ایران با اشــاره‬ ‫بــه اینکه ‪ ۱۷‬دســتگاه حفــاری شــرکت در مرحله‬ ‫بازســازی‪ ،‬امادهســازی و کاریابــی قــرار دارنــد‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬این شــرکت در ســال جدیــد با توجه‬ ‫بــه حجم کار و برنامههای نگهداشــت و افزایش‬ ‫تولیــد بــه ویــژه در خصــوص حفــاری چاههــای‬ ‫جدیــد و تعمیــر چاههــای در حال بهرهبــرداری با‬ ‫وجود محدودیتهــا و لزوم رعایت پروتکلهای‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬ســال پــرکاری را پیــش رو دارد کــه بــر‬ ‫اساس تدوین فهرست و جدول عملیاتی‪ ،‬نسبت‬ ‫به انجام به موقع و تحقق برنامهها اقدام خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫افتتاح پروژههای برقرسانی به ‪ ۶۲‬روستا در ‪ ۱۶‬استان کشور‬ ‫پــروژه برقرســانی به ‪ ۶۲‬روســتا در ‪ ۱۶‬اســتان‬ ‫کشــور در مجمــوع با اعتبــار ‪ ۳۴‬میلیــارد تومان در‬ ‫قالب ســومین هفته پویش ‪#‬هــر هفته_الف_ب_‬ ‫ایران با دستور وزیر نیرو از طریق ویدئوکنفرانس به‬ ‫بهرهبرداری رسید‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬رضا اردکانیان‬ ‫در ائین بهرهبرداری از ‪ ۸‬پروژه صنعت اب و برق‬ ‫در اســتانهای چهارمحال و بختیاری‪ ،‬کرمانشاه‪،‬‬ ‫اصفهــان و پــروژه برقرســانی به ‪ ۶۲‬روســتا در ‪۱۶‬‬ ‫اســتان کشور با میزان ســرمایهگذاری ‪ ۱۷۵‬میلیارد‬ ‫تومان که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد‪ ،‬با‬ ‫بیان اینکه بر اســاس گزارش سازمان هواشناسی‪،‬‬ ‫در ســال ابــی ‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬بــا کمبــود قابل توجه‬ ‫بــارش و کمبــود پوشــش بــرف مواجــه هســتیم‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬با همکاری نزدیک ســازمان هواشناســی و‬ ‫بررسیهای بخش اب کشور‪ ،‬از مدتها پیش در‬ ‫تدارک برنامهریزی برای چنین شــرایطی بودهایم‪.‬‬ ‫وزیر نیرو با بیان اینکه امیدوایم امســال شــرایط‬ ‫کم بارشی در بخش اب و برق را با سهولت سپری‬ ‫کنیــم‪ ،‬گفــت‪ :‬از ایــن بــه بعد بایســتی بــه لحاظ‬ ‫شرایط اقلیمی و تغییرات اب و هوایی با شرایط‬ ‫حــدی و ترســالیها و خشکســالیهای شــدیدی‬ ‫مواجه شــویم کــه گاه حتی متعاقب هــم نیز رخ‬ ‫میدهند‪ ،‬همانطوری که در ســالهای گذشــته‪،‬‬ ‫دو ســال بســیار پربارشــی را بعــد از شــدیدترین‬ ‫خشکســالی ‪ ۵۰‬ســال اخیــر تجربــه کردیــم‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬ســال ابی ‪ ۹۶-۹۷‬خشکترین سال در‬ ‫‪ ۵۰‬ســال اخیــر بود که پــس از ان‪ ،‬ســال ابی ‪-۹۸‬‬ ‫‪ ۹۷‬یکی از ترســالترین سالها طی ‪ ۵۰‬سال اخیر‬ ‫گزارش شد که حتی شاهد وقوع سیالبهایی نیز‬ ‫در این مدت بودیم‪ .‬اردکانیان با بیان اینکه سال‬ ‫ابــی ‪ ۹۸-۹۹‬نیز ســال پربارشــی بود‪ ،‬یاداور شــد‪:‬‬ ‫امسال به نسبت سال گذشته با حدود ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫کاهش و نسبت به میزان متوسط بارش بلندمدت‬ ‫با حدود ‪ ۴۰‬درصد کم بارشی مواجه هستیم‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬در شــرایطی که مصارف شــرب و بهداشت‬ ‫اولویــت خاص خــود را دارد و نیاز بــه اب و انرژی‬ ‫در همه بخشهای تولید یک امر ضروری اســت‪،‬‬ ‫ما بهویژه در ســالهای تحریم با توجه به مسئله‬ ‫تاکیــد بــر تولیــد داخــل‪ ،‬ســعی کردیم تــاباوری‬ ‫خــود را بــه دنیا نشــان بدهیــم و جوابگوی نیازها‬ ‫و مصارف کشور را در بخشهای مختلف باشیم‪.‬‬ ‫وزیر نیرو تاکید کرد‪ :‬ما ســعی کردیم تا به عنوان‬ ‫دستگاهی که مسئولیت عرضه دو زیرساخت مهم‬ ‫اب و انــرژی را در کشــور دارد‪ ،‬وظیفــه خــود را بــا‬ ‫نهایت تالش انجام دهیم و امســال نیز به همین‬ ‫گونــه خواهــد بود‪ ،‬ولی همچنان دســت تقاضای‬ ‫همکاری و یاری ما به سوی مردم عزیز‪ ،‬کارگزاران‬ ‫دولت و اصحاب رسانه دراز هست که امیدواریم‬ ‫در کنار هم بتوانیم مدیریت مناسبتر اب و انرژی‬ ‫در بخشهــای مختلف را انجام دهیم تا این ایام‬ ‫بــه خوبــی ســپری شــود‪ .‬وی همچنیــن از افتتــاح‬ ‫طرحهای مهم و بزرگ بخش اب و برق در قالب‬ ‫پویش ‪#‬هر هفته_الف_ب_ایران با حضور ریاست‬ ‫جمهوری در روز پنجشــنبه هفته اینــده‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشــاره به افتتاح تعداد ‪ ۲۹۰‬پروژه‬ ‫صنعــت اب و بــرق با ســرمایهگذاری مجموع ‪۶۶‬‬ ‫هزار میلیارد تومان تا پایان سال جاری‪ ،‬گفت‪ :‬مقرر‬ ‫شده تا نیمه مردادماه ‪ ۱۶۷‬طرح با سرمایهگذاری‬ ‫‪ ۴۴‬هــزار میلیــارد تومــان و از نیمه مــرداد تا پایان‬ ‫ســال تعــداد ‪ ۱۲۳‬طرح با ســرمایهگذاری ‪ ۲۲‬هزار‬ ‫میلیــارد تومان بــه مدار بهرهبــرداری برســد که در‬ ‫مجموع شــامل ‪ ۱۸‬ســد مخزنــی‪ ۱۶ ،‬هــزار هکتار‬ ‫شــبکه اصلــی ابیــاری‪ ۲۱ ،‬تصفیهخانــه اب‪۳۴ ،‬‬ ‫تصفیهخانــه فاضالب‪ ،‬ابرســانی پایــدار به ‪۹۶۰‬‬ ‫هــزار روســتایی‪ ۱۲ ،‬نیــروگاه حرارتــی بــه ظرفیت‬ ‫‪ ۲۰۶۰‬مــگاوات‪ ۵۱ ،‬پــروژه نیــروگاه تجدیدپذیــر‬ ‫و طرحهــای متعــدد پســت و خطــوط انتقــال‬ ‫میشــود‪ .‬وزیــر نیــرو در بخــش دیگری از ســخنان‬ ‫خود افزود‪ :‬دغدغه مشترک همه دستاندرکاران‬ ‫در سال پایانی دولت این است که مردم از طریق‬ ‫تغییر و تحوالت ناشــی از انتخابــات و رفتوامد‬ ‫دولتهــا نه تنها اختاللــی در انجام کارها نبینند‪،‬‬ ‫بلکه احســاس کنند که همه زمان ســپری شده در‬ ‫قالب تجربههایی در اختیار مدیریتهای جدید‬ ‫قرار میگیرد تا با نشــاط و انگیزه بیشــتر و فراوان‬ ‫بــه خدمترســانی و انجــام وظیفه ادامــه دهند‪.‬‬ ‫اردکانیان اظهار کرد‪ :‬ما به سهم خود سعی کردیم‬ ‫تــا همــه نقطــه نظــرات‪ ،‬سیاســتها‪ ،‬راهکارها‪،‬‬ ‫مشکالتوتجربههایمختلفراجمعاوری کنیم؛‬ ‫چراکه مجموعه فرصتها و مهلتهای مدیریتی‬ ‫بیش از هر چیز جزو ســرمایههای کشــور و حقوق‬ ‫عامه محســوب میشــود‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬یکی از‬ ‫جلوههــا و جنبههــای حقوق عامه این اســت که‬ ‫جامعه احساس کند‪ ،‬انچه که به عنوان فرصت و‬ ‫مهلت مدیریتی در اختیار فرزندان خود قرار داده‪،‬‬ ‫به بهترین نحو به عنوان امانت به مجموعههای‬ ‫دیگر منتقل خواهد شد‪ .‬وی با اشاره به تهیه یک‬ ‫ویژهنامه سیاســتی توســط موسســه ایران‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در ایــن مجموعــه نکته نظــرات و سیاســتها در‬ ‫قالب گفتوگوهای صورت گرفته با مدیران ارشد‬ ‫صنعــت اب و بــرق داخل و خارج از وزارت نیرو و‬ ‫منتقدان این وزارتخانه‪ ،‬به شکل مناسبی گنجانده‬ ‫شــده اســت‪ .‬این مجموعه با این هدف که «پای‬ ‫فــردا بــر شــانههای امــروز گذاشــته شــود»‪ ،‬امــاده‬ ‫توزیع اســت‪ .‬به منظور برقرســانی به این روستاها‬ ‫‪ ۱۴۰‬کیلومترشبکهفشارمتوسطو‪ ۳۳‬کیلومترشبکه‬ ‫فشارضعیفاحداثشدهاست‪.‬تعداد‪ ۸۷‬دستگاه‬ ‫ترانســفورماتور نیز به منظور برقرســانی به این ‪۶۲‬‬ ‫روســتا نصب شــده اســت‪ .‬بر این اســاس‪ ،‬به منظور‬ ‫برقرسانیبهاینروستاها کهدرمحدودهعملیاتی‪۱۹‬‬ ‫شرکتتوزیعبرق کشورپراکندهشده‪،‬درمجموع‪۳۴‬‬ ‫میلیارد تومان هزینه شده است‪ .‬طبق اعالم وزارت‬ ‫نیرو‪ ،‬این پروژههای برقرسانی در ‪ ۱۶‬استان اردبیل‪،‬‬ ‫ایالم‪ ،‬اذربایجان شــرقی‪ ،‬اذربایجان غربی‪ ،‬کرمان‪،‬‬ ‫خراســان جنوبی‪ ،‬خراسان رضوی‪ ،‬خراسانشمالی‪،‬‬ ‫خوزستان‪ ،‬سیستان و بلوچستان‪ ،‬مازندران‪ ،‬قزوین‪،‬‬ ‫کرمانشاه‪ ،‬کهگیلویه و بویراحمد‪ ،‬لرستان و یزد به‬ ‫بهرهبرداریرسید‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ 2‬روستای خراسان جنوبی‬ ‫از نعمتبرقبهرهمندشدند‬ ‫بیرجنــد ‪ -‬محمــد قربانــی‪ :‬بــا‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫افتتــاح پــروژه برقرســانی بــه‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع‬ ‫‪ ۶۲‬روســتای کشــور بــه صورت‬ ‫نیــروی بــرق خراســان جنوبــی‬ ‫ویدئوکنفرانســی وزیــر نیــرو‪٢ ،‬‬ ‫بیان کــرد‪33٠ :‬میلیــون تومان‬ ‫روســتا در خراســان جنوبــی از‬ ‫از محــل اعتبــارات ســال ‪١399‬‬ ‫مهدی دادگر‬ ‫نعمتبرقبهرهمندشدند‪.‬‬ ‫برایبرقرسانیبهاینروستاها‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع‬ ‫سرمایهگذاری شده و‪ ١٢‬خانوار‬ ‫نیــروی بــرق خراســان جنوبــی گفــت‪ :‬در قالب ساکن این روستا از نعمت نیروی برق برخوردار‬ ‫سومین هفته پویش ‪ #‬هر هفته_الف_ب_ایران شدند‪.‬‬ ‫به صورت ویدئوکنفرانســی با حضور وزیر نیرو‪،‬‬ ‫پروژه برقرســانی به ‪ 6٢‬روســتا در ‪ ١6‬استان‬ ‫‪ ٢‬روســتا محمــد ابــاد ادیــگان و میرحســن در اردبیــل‪ ،‬ایــالم‪ ،‬اذربایجانشــرقی‪ ،‬اذربایجــان‬ ‫بخش مرکزی شهرســتان بیرجند از نعمت برق غربی‪ ،‬کرمان‪،‬خراسانجنوبی‪،‬خراسانرضوی‪،‬‬ ‫بهرهمند میشوند‪ .‬مهدی دادگر اظهار کرد‪ :‬برای خراسانشــمالی‪ ،‬خوزســتان‪ ،‬سیســتان و‬ ‫برقرســانی به این روســتاها ‪٠.6‬کیلومتر شــبکه بلوچســتان‪ ،‬مازنــدران‪ ،‬قزویــن‪ ،‬کرمانشــاه‪،‬‬ ‫فشارمتوسطو‪٠.١‬کیلومترشبکهفشارضعیفو‪ ٢‬کهگیلویه و بویراحمد‪ ،‬لرستان و یزد با جمعیت‬ ‫دستگاه ترانسفورماتور‪ ٢٥‬کیلو وات امپر نصب تحت پوشش‪ 93١‬خانوار به بهرهبرداری رسید‪.‬‬ ‫امادهسازی‪ ۶۹‬هزار مگاوات ظرفیت‬ ‫نیروگاههایحرارتیبرایتابستان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت تولیــد‬ ‫نیــروی بــرق حرارتــی گفــت‪:‬‬ ‫تــا نیمــه خردادمــاه ‪ ۶۹‬هــزار‬ ‫مگاوات ظرفیــت نیروگاههای‬ ‫حرارتی برای تامیــن برق مورد‬ ‫محسن طرزطلب‬ ‫نیاز پیک تابستان امسال اماده‬ ‫خواهد شــد‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫محسن طرزطلب در ائین رونمایی از نخستین است‪.‬‬ ‫روتور توربین بخار ایرانی با اشــاره به اینکه این‬ ‫طرزطلب خاطرنشــان کرد‪ :‬از امروز حداکثر‬ ‫روتور در شرکتتعمیراتنیروگاهیساختهشده ‪ ۶۰‬روز فرصــت داریــم تا تعمیــرات باقیمانده‬ ‫اســت‪ ،‬افزود‪ :‬این محصول با هزینه یک ســوم در ‪ ۱۲۹‬نیروگاه و ‪ ۵۸۳‬واحد تولید برق حرارتی‬ ‫مــدل مشــابه همیــن توربیــن در شــرکت جنرال را به انجام برســانیم‪ .‬بر اســاس اخریــن ارزیابی‬ ‫الکتریک امریکا به سرانجام رسیده و برای اولین صــورت گرفتــه حدود هشــت هــزار مــگاوات از‬ ‫بار نمونه ایرانی این روتور در داخل کشور ساخته برنامــه تعمیــرات نیروگاهها باقیمانــده که در‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اردیبهشــتماه باید هفت هزار مگاوات از این‬ ‫وی بــا تاکیــد بر اینکــه امکان ســاخت انواع برنامهبهاتمامبرسد‪.‬‬ ‫روتــور توربینهــای بخــار در مجموعــه شــرکت‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بــا اقــدام جهــادی و تــالش‬ ‫تعمیــرات نیروگاهی ایــران وجــود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬همکارانمــان در مجموعــه شــرکتهای‬ ‫وجــود نیروهــای متخصــص‪ ،‬دانــش و مهــارت بهرهبــرداری‪ ،‬تولیــد نیــروی بــرق و تعمیــرات‬ ‫و ابزارهــای مخصــوص در ایــن شــرکت امــکان نیروگاهی درصددیم تا نیمه خردادماه ‪ ۶۹‬هزار‬ ‫تعمیــرات تمامی نیروگاههای ایــران را در داخل مــگاوات ظرفیت نیروگاههــای حرارتــی را برای‬ ‫کشور فراهم کرده است‪.‬‬ ‫تامین برق مورد نیاز پیک تابستان امسال اماده‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بــرق حرارتــی بــا اشــاره کنیم‪.‬‬ ‫بــه اینکــه نیروگاههــای بخــار‬ ‫نقش تعیینکنندهای در کنترل‬ ‫فرکانــس اولیه شــبکه بر عهده‬ ‫دارند‪ ،‬گفت‪ :‬به همین جهت‬ ‫نگهداریاز اینواحدها کهعمر‬ ‫اغلب انها باالی‪ ۵۰‬سال بوده‬ ‫از اهمیتبسیار زیادیبرخوردار‬ ‫برنامهریزیتوانیربرایاستفادهاز همه‬ ‫پتانسیلاداراتدر پیکامسال‬ ‫باکاهشچشمگیرمیانگین‬ ‫در سطح استان و شهر تهران و‬ ‫بارندگیهــای ســال گذشــته‪،‬‬ ‫نقشموثرایندستهازمشترکان‬ ‫معاونهماهنگیتوزیعشرکت‬ ‫در کاهش بار شبکه توزیع برق‬ ‫توانیــر از الزام قانونــی ادارات و‬ ‫سراســر کشــور افــزود‪ :‬تمامــی‬ ‫دستگاههای اجرایی و ضرورت‬ ‫تالش همــکاران صنعــت برق‬ ‫غالمعلی‬ ‫همکاری همه جانبه مشترکان‬ ‫کشــور بر ان اســت که در ســال‬ ‫رخشانی مهر‬ ‫بزرگ در سال ‪ ۱۴۰۰‬و همچنین‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬نیزهمچونسال گذشته‪،‬‬ ‫برنامههای ویژه شــرکتهای توزیع برق سراسر کوچکترین وقفــهای در تامین برق هموطنان‬ ‫کشور به منظور مدیریت مصرف انرژی و کسب ایجاد نشود و به همین دلیل تالش مضاعف در‬ ‫اطمینان از تامین برق موردنیاز و تضمین اسایش عقدتفاهمنامههایهمکاریبامشترکانبزرگو‬ ‫مشترکانخانگیوصاحباناصناف‪،‬خبرداد‪.‬‬ ‫استفاده از مولدهای خود تامین در ساعات اوج‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬غالمعلی رخشانی مهر در بار‪ ،‬توسعه استفاده از انرژیهای پاک‪ ،‬همکاری‬ ‫نشســت مشــترک با مدیران عامل شرکتهای با شــرکتها و موسســات دانشبنیان و توسعه‬ ‫توزیع نیروی برق تهران بزرگ و اســتان تهران و اســتفاده از فناوریهــای نوین همچون اینترنت‬ ‫جمعی از مدیران ارشد این سه سازمان با اشاره اشیا در کنترل سامانههای سرمایشی ادارات و در‬ ‫بــه کاهــش قابلمالحظــه بارندگیها در ســال مجموع مدیریت هوشمند بار در دستور کار قرار‬ ‫گذشــته و فرارســیدن زودرس گرمای هــوا از عزم گفتهاست‪.‬‬ ‫جدی شرکت توانیر به منظور کسب اطمینان از‬ ‫طبق اعالم توانیر‪ ،‬معاون هماهنگی توزیع‬ ‫تامین برق مورد نیاز مشترکان خانگی و صاحبان شــرکت توانیر خاطرنشــان کرد‪ :‬در مسیر تامین‬ ‫اصناف و صنایع در سال جاری خبر داد و گفت‪ :‬برق مورد نیاز و مانع زدایی از فعالیت ســازنده‬ ‫تمامیادارات‪،‬نهادها‪،‬موسساتودستگاههای صاحبان صنایع و موسســات اقتصــادی مجاز و‬ ‫اجرایی در سال ‪ ۱۴۰۰‬موظفاند همکاری کامل بــه دنبــال ابــالغ اصالحیه مقــررات تامیــن برق‬ ‫را بــا شــرکتهای توزیــع بــرق سراســر کشــور در مراکــز اســتخراج رمز ارزها توســط وزیر نیــرو‪ ،‬در‬ ‫مدیریت مصرف برق در ساعات اوج بار داشته سال جاری‪ ،‬به شکل موکد با فعاالن استخراج‬ ‫باشندوبدونشکچنانچهاینهمکاریمحقق ارزهای دیجیتال که مقررات و الزامات قانونی را‬ ‫نشود اقدامات پیشبینی شده در این زمینه به رعایت نکرده و منجر به اخالل در پایداری شبکه‬ ‫عملخواهدامد‪.‬‬ ‫و اسایش و ارامش سایر هموطنان شوند برخورد‬ ‫وی با توجه به تعداد باالی مشترکان اداری قانونی الزم صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫جذب بیش از ‪ ۴۸‬هزار مشترک جدید گاز‬ ‫در اذربایجان شرقی‬ ‫مدیرعاملشرکتگازاستاناذربایجانشرقیاز‬ ‫جذب بیش از ‪ ۴۸‬هزار مشترک جدید گاز در این‬ ‫استانخبرداد‪.‬‬ ‫به گزارششانابهنقلاز شرکتملی گاز ایران‪،‬‬ ‫ســید رضــا رهنمایتوحیدی‪ ،‬با اشــاره بــه گزارش‬ ‫عملکردشرکت گازاستاناذربایجانشرقی گفت‪:‬‬ ‫تا اغاز ســال ‪ ۱۴۰۰‬بیش از یکمیلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫مشترک از گاز طبیعی بهرهمند شدند که این رقم‬ ‫شــامل ‪ ۱۰۰‬درصد خانــوار شــهری و ‪ ۹۷.۸‬درصد‬ ‫خانــوار روســتایی در اســتان اســت‪.‬وی بــه دیگر‬ ‫شــاخصهای مهم گازرســانی در ســال‪ ۹۹‬اشــاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬پارسال با اجرای‪ ۹۸۷‬کیلومتر شبکه‬ ‫گازرسانیونصب‪ ۱۲۳۶۲‬علمک گاز‪ ،‬گامیمهم‬ ‫در ابادانــی و توزیع عادالنه رفاه در اقصی نقاط‬ ‫اســتان برداشته شد‪.‬مدیرعامل شرکت گاز استان‬ ‫اذربایجان شرقی همچنین با اشاره به شعار سال‬ ‫بــا عنــوان تولیــد‪ ،‬پشــتیبانیها و مانعزداییها‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪:‬صنعت گاز بهعنوانیکیاز ارکانمهم‬ ‫اقتصادی‪،‬اجتماعیومحیطزیستیدر استان‪،‬با‬ ‫تامین جریان گاز مصرفی تولیدکنندگان داخلی‪،‬‬ ‫بخشهای صنعتی و کشاورزی و ارائه بستههای‬ ‫حمایتی در این بخش‪ ،‬به شعار سال جامه عمل‬ ‫میپوشاند‪.‬توحیدیتصریح کرد‪:‬امسالباهمه‬ ‫توانوبهکارگیریراهکارهاینوینعلمیوفنیو‬ ‫برنامهریزیهایمدون‪،‬اهدافوچشماندازهای‬ ‫ســال‪ ۱۴۰۰‬مبنی بر تکمیل گازرســانی در استان و‬ ‫حفظونگهداریسرمایههایملی کشورراتحقق‬ ‫میبخشیم‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫بیش از ‪ 4۲‬هزار بیمار کرونا شرایط قرنطینه را نقض کردهاند‬ ‫موزههای استان قدس رضوی در میان‬ ‫‪ ۵۰‬موزه پربازدید جهان قرار دارد‬ ‫ســحر رحمتــی‪ -‬مشــهد‬ ‫جامعــه مخاطــب تاثیرگــذار‬ ‫ســازمان‬ ‫مقدس‪:‬رئیــس‬ ‫و همچنیــن تولیــد حداکثــری‬ ‫کتابخانههــا‪ ،‬موزههــا و مرکــز‬ ‫محتــوای فرهنگــی ازجملــه‬ ‫اســناد اســتان قــدس رضــوی‬ ‫برنامههــای ایــن ســازمان در‬ ‫برنامههــای ایــن ســازمان در‬ ‫ســال ‪ ١4٠٠‬اســت‪ .‬رئیــس‬ ‫جالل حسینی‬ ‫ســال ‪ ١4٠٠‬را تشــریح کــرد‪.‬‬ ‫ســازمان کتابخانهها‪ ،‬موزهها‬ ‫حجت االسالم والمســلمین‬ ‫و مرکــز اســناد اســتان قــدس‬ ‫سید جالل حسینی گفت‪ :‬سازمان کتابخانهها‪ ،‬رضــوی همچنیــن انتخــاب ســازمانهای قوی‬ ‫موزههــا و مرکــز اســناد اســتان قــدس رضــوی و اثرگــذار داخلی و خارجــی برای عقد تفاهم‬ ‫بــا ‪ ١٠6‬هــزار و ‪ 64١‬مترمربــع مســاحت‪ 3٠ ،‬خواهرخواندگــی و همــکاری در پروژههــای‬ ‫میلیــون منبــع و اثــار فرهنگــی و همچنیــن مشــترک‪ ،‬ایجــاد بســتر شــبکه اجتماعــی و‬ ‫جامعــه اماری ‪ 7‬میلیــون و ‪ ٥٠٠‬هزار مخاطب فرهنگــی کتابخانــهای و مــوزهای روی تلفــن‬ ‫حضوری و مجازی‪ ،‬یکی از بزرگترین نهادهای همــراه و برگــزاری موزههــای ســیار در مراکــز‬ ‫فرهنگی کشــور و جهان اسالم است که دارای فروشگاهی بزرگ را از دیگر اهداف پیش روی‬ ‫مزیتهــای رقابتــی و رتبههــای قابلتوجه در این ســازمان در ســال ‪ ١4٠٠‬برشــمرد‪ .‬به گفته او‪،‬‬ ‫حوزههــای مختلف اســت‪ .‬او همچنین توجه خدماتموزههایاستانقدسنیزدرسال کرونایی‬ ‫جــدی نهادهــای فرهنگــی ازجملــه ســازمان و در راســتای شعار «موزهها زندهاند»‪ ،‬قابلتوجه‬ ‫کتابخانههــای اســتان قدس در حــوزه گفتمان بوده کهبهدلیلتولیدمحتوایارزشمندموردتقدیر‬ ‫ســازی بــرای امادگــی ظهــور و تمــدن ســازی شــورای بینالمللی موزهها قرار گرفت و بهعنوان‬ ‫در مســیر تحقــق بیانیــه گام دوم انقــالب را موزۀ برتر معرفی شد‪ .‬حسینی ثبت ‪ ١٥‬اثر از اثار‬ ‫ضــروری برشــمرد‪ .‬حســینی در ادامــه گفــت‪ :‬موجود در موزه اســتان قدس رضوی در فهرســت‬ ‫مخاطبمحــوری و رویکــرد مشــارکتی‪ ،‬مبنای ملی حافظۀ جهانی را از دیگر دستاوردهای سال‬ ‫کار ســازمان در ســال ‪ ١4٠٠‬خواهــد بــود و در گذشــت ذکــر کــرد و از پیگیریهــای این ســازمان‬ ‫ایــن راســتا پایــش مســتمر افکار عمومــی برای بــرای ثبــت‪ ٢٠‬اثر مــوزهای دیگر در این فهرســت‬ ‫ارائه خدمات و برگــزاری رویدادهای فرهنگی طی سال‪ ١4٠٠‬خبر داد‪ .‬او همچنین با بیان اینکه‬ ‫بهطور ویژه موردتوجه قرار خواهد داشت‪ .‬او موزههایاستانقدسرضویبابیشاز یکمیلیون‬ ‫افزود‪ :‬اســتفاده از ظرفیــت نهادهای مردمی‪ ،‬بازدیدکننــده در ســال‪ ،‬در میان‪ ٥٠‬مــوزه پربازدید‬ ‫ایجاد شــبکه فرهنگی اجتماعی فراگیر‪ ،‬توجه جهانقرار دارد‪،‬از برنامهاینسازمان برای ارتقای‬ ‫ویــژه بــه بانوان‪ ،‬کــودکان و جوانــان بهعنوان این رتبه در سال جاری خبر داد‪.‬‬ ‫جانفشانی‪ 3‬هزار شهیدارتشیخراسان‬ ‫رضوی در دفاع از انقالب ستودنی است‬ ‫مدیــرکل بنیــاد شــهید و‬ ‫از اســتقالل و تمامیــت ارضی و‬ ‫امــور ایثارگــران خراســان رضوی‬ ‫همچنین حفاظت و حراســت‬ ‫و مســئول حــوزه نمایندگــی‬ ‫ازمرزهایجغرافیایی‪،‬سیاسی‪،‬‬ ‫ولیفقیه در بنیاد استان گفت‪:‬‬ ‫فرهنگی و ایمانی ایران اسالمی‬ ‫جانفشــانی بیــش از ســه هزار‬ ‫را به شایستگی بر دوش دارد‪ .‬او‬ ‫حسین معصومی‬ ‫‪ 88٥‬شــهید ارتــش دیــار امــام‬ ‫ادامه داد‪ :‬استان خراسان رضوی‬ ‫مهربانیهــا در دفاع از اســالم و‬ ‫‪ ١7‬هــزار و ‪ 3١١‬شــهید تقدیــم‬ ‫انقالبستودنیاست‪.‬‬ ‫انقالب و نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران‬ ‫حجتاالســالم حسین معصومی گفت‪ :‬در کرده است که از این تعداد‪ 388٥‬شهید متعلق‬ ‫دوران دفاع مقدس‪ ،‬ارتش مقتدر ایران اســالمی به نیروی ارتش در استان خراسان رضوی است‪.‬‬ ‫حماسیترین صحنههای جانفشانی را با نهادن این مقام مسئول با اشاره به ایستادگی ناوشکن‬ ‫جــان خویــش در کف اخالص خلــق کردند و با سهند در برابر ناو امریکایی گفت‪ ٢9 :‬فروردین‬ ‫تداوم در این راه همراه با دیگر نیروهای مردمی سالروز نبرد ناوچه سهند با ناو امریکایی بود که‬ ‫و مســلح و ســپاهیان و بســیجیان‪ ،‬در صیانــت هفت شهید متعلق به مشهد هستند که یاد این‬ ‫از تمامیــت ارضــی میهــن اســالمی بــا پیــروی از عزیزانرادر اینروز افتخارافرین گرامیمیداریم‪.‬‬ ‫رهبریهــای داهیانــه رهبر انقالب با تمــام قوا و مسئولحوزهنمایندگیولیفقیهدربنیادخراسان‬ ‫توان‪،‬نقشورسالتخودراایفامیکنند‪.‬مدیرکل رضــوی با بیــان اینکه دســتاوردهای تجهیزاتی و‬ ‫بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن گرامیداشت یاد تســلیحاتی ارزنده روز دنیا دســترنج دالورمردان‬ ‫و خاطــره شــهید صیاد شــیرازی گفــت‪ :‬ارتش در متخصصارتشاست‪،‬افزود‪:‬ارتشهمهجابرای‬ ‫جمهــوری اســالمی ایران یــاداور ایمــان و اعتقاد اقتدار ایران اسالمی و خدمت بی چشمداشت‬ ‫راســخ‪ ،‬انضبــاط‪ ،‬حرکت در چارچــوب قانون و به مردم حتی در دشوارترین عرصهها‪ ،‬سرمشق‬ ‫منافــع و مصالح ملی اســت و وظیفه پاســداری و الگو بوده و همچنان نیز ادامه دارد‪.‬‬ ‫برگزارینمایشگاهمجازیقران‬ ‫از ‪ ۱۱‬اردیبهشت‬ ‫مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج‬ ‫انتخــاب کرده و در ســبد خرید‬ ‫معاونــت قران و عتــرت وزارت‬ ‫قرار میدادند‪.‬‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اسالمی از اغاز‬ ‫او‪ ،‬تعــداد کتابهــای‬ ‫به کار نمایشــگاه مجازی قران‬ ‫مربــوط به حــوزه دیــن و دفاع‬ ‫کریم از‪ ۱۱‬اردیبهشت و فعالیت‬ ‫مقــدس را بــر اســاس اطالعات‬ ‫مرتضی خدمتکار‬ ‫این نمایشــگاه به مــدت ‪ ۱۰‬روز‬ ‫ثبتشــده در ســامانه وزارت‬ ‫در فضای مجازی خبر داد‪.‬‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی بالغبر‬ ‫مرتضــی خدمتــکار بــا اعــالم زمــان برگــزاری ‪ ۴۰‬هزار اثرمکتوببرشمرد کهمجوز انتشار انها‬ ‫نمایشــگاه مجازی قران کریم گفت‪ :‬نمایشگاه در نمایشــگاه مجــازی قران کریم فراهمشــده و‬ ‫مجــازی قــران کریــم بــه مــدت ‪ ۱۰‬روز از ‪ ۱۱‬تا ‪ ۲۰‬افــزود‪ :‬اجــازه عرضه و فــروش تمام کتابهایی‬ ‫اردیبهشتمصادفباهجدهمتابیستوهفتم در نمایشــگاه قران فراهمشــده که مجوز چاپ‬ ‫ماهمبارک رمضان برگزار میشود‪.‬‬ ‫انهــا مربــوط بــه ابتــدای ســال ‪ ۱۳۹۲‬تــا پایــان‬ ‫در ایــن نمایشــگاه مجــازی دو بخش اصلی اســفند ‪ ۹۹‬بــوده و منتشرشــده اســت‪.‬خدمتکار‬ ‫فروشــگاهی و محتوایــی وجــود دارد که بخش افزود‪:‬خانه کتابوادبیاتایرانبهعنوانمجری‬ ‫فروشگاهی به فروش کتابهای چاپی در حوزه بخش فروشگاهی نمایشگاه قران انتخابشده‬ ‫دینودفاعمقدساختصاصدارد‪.‬بهعبارتدیگر است‪ .‬بهعبارتدیگر وقتی یک بازدیدکننده وارد‬ ‫امکان عرضه و فروش تمام کتابهای مربوط به سامانه نمایشگاه مجازی قران و بخش فروش ان‬ ‫دیــن و حــوزه دفاع مقدس که ناشــران از وزارت میشود‪،‬بهسامانهخانه کتابمنتقلمیشود‪.‬‬ ‫فرهنگوارشاداسالمیمجوزچاپ گرفتهباشند‪،‬‬ ‫او دربــاره بخــش محتوایی نمایشــگاه قران‬ ‫فراهمشدهاست‪.‬‬ ‫گفــت‪ :‬تــالش داریم تــا مجموعههای شــاخص‬ ‫خدمتــکار ادامــه داد‪ :‬بســتر ایــن نمایشــگاه و ممتــاز را کــه در فضــای مجازی خدماتــی ارائه‬ ‫همچون نمایشگاه مجازی کتاب است که سال میدهند‪ ،‬شناســایی کــرده و زمینه حضور انها‬ ‫گذشــته برای اولیــن بار به دلیل ویــروس کرونا از را در نمایشگاه مجازی قران فراهم کنیم و تمام‬ ‫سوی خانه کتاب برگزار شد و در انجا ناشران ثبت موسســات و مراکز قرانی و دینی در که در بســتر‬ ‫اثــر میکردنــد و بازدیدکنندگان کتــاب موردنظر فضای مجازی فعالیت دارند‪ ،‬در این نمایشگاه‬ ‫خود را از انتشــاراتی که کتاب را ارائه کرده بود‪ ،‬حضورخواهندداشت‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 01‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1050‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تروریسمانتقالبیماری‬ ‫قزویــن ‪ -‬رویــداد امروز‪ :‬معاون وزیر بهداشــت و‬ ‫درمان گفت‪ :‬کمهزینهترین و موثرترین راه قطع‬ ‫زنجیره انتقال ویروس و مقابله با کرونا‪ ،‬قرنطینه‬ ‫افراد مبتال و افراد در تماس با بیماران است‪.‬‬ ‫ایــرج حریرچــی در ســفر بــه اســتان قزوین و‬ ‫جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در استان‬ ‫ضمــن تقدیــر از همــه ارگانهــا و فعالیــن حوزه‬ ‫ســالمت برای مقابله با انتشــار ویروس کرونا‪ ،‬با‬ ‫انتقاد از رفتار نامناسب اجتماعی افراد با تست‬ ‫مثبت بیماری در ســطح جامعــه افزود‪ :‬طی ‪۲۴‬‬ ‫ســاعت گذشــته ‪ ۴۲‬هزار و ‪ ۵۹۸‬بیمار با تســت‬ ‫مثبــت شــرایط قرنطینــه را نقض کردهانــد و این‬ ‫رفتار به معنای تروریسم انتقال بیماری محسوب‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫او با تاکید بر لزوم فرهنگسازی برای رعایت‬ ‫پروتکلهــای اجتماعــی و دســتورالعملهای‬ ‫بهداشــتی برای مقابله با کرونــا ادامه داد‪ :‬طبق‬ ‫مــاده ‪ ۶۸۸‬قانــون مجــازات اســالمی؛ تهدیــد‬ ‫ســالمت مســتوجب مجــازات اســت و بــا افــراد‬ ‫خاطی برخورد میشود‪.‬‬ ‫او بــا بیــان ایــن مطلب که بهجــای تعطیلی‬ ‫کل شــهرها‪ ،‬افراد مبتال ایزوله شوند خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬موج چهارم کرونا ممکن است ابعاد شدید‬ ‫ترو کانون مرگ فراتر نسبت مرحله پیک سوم را‬ ‫تجربه کند و ازاینرو نیاز است با افزایش تست‬ ‫هدفمند و شناســایی بیشــتر ابتال زمینه قرنطینه‬ ‫تمام بیماران فراهم شود‪.‬‬ ‫حریرچــی یــاداور شــد‪ :‬کمکهــای مومنانــه‬ ‫و مردمــی هــم بــرای افــراد قرنطینــه بیمــاری در‬ ‫نظــر گرفتــه شــود تــا بیمــاران ازنظر اقتصــادی با‬ ‫مشکالت کمتری مواجه شوند‪.‬‬ ‫از هر یکمیلیون جمعیت واکسینه یک نفر‬ ‫فوت میکند‬ ‫او مهمتریــن وظیفــه ملــی و اجتماعــی و‬ ‫عمــل بــه دیــن را مقابلــه بــا کرونــا دانســت و‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬کار واجــب مســئولین این اســت‬ ‫کــه از ابتــدای زنجیره‪ ،‬اصل پیشــگیری در حوزه‬ ‫اجتماعــی را هــدف قــرار دهنــد‪ .‬معــاون وزیــر‬ ‫بهداشــت و درمــان بــا انتقــاد از عــدم رعایــت و‬ ‫کاهــش ترددهــای اجتماعــی و عــدم توجــه بــه‬ ‫محدودیتهــای کرونایــی در ســطح جامعــه‬ ‫گفــت‪ :‬بهرغــم اطالعرســانی گســترده‪ ،‬اعمــال‬ ‫محدودیتهــای شــبانه‪ ،‬اعمــال محدودیــت‬ ‫در تشــکیل کالسهــای اموزشــی دانشــگاهی و‬ ‫دانشامــوزی امــا میــزان تــردد اجتماعــی طــی‬ ‫‪ ۶‬مــاه گذشــته ‪ ۴‬الــی ‪ ۱۰‬درصــد کاهــش داشــته‬ ‫است‪ .‬حریرچی اضافه کرد‪ :‬برای مقابله با کرونا‬ ‫کشــورهایی در ســطح ملــی موفق عمــل کردند‬ ‫کــه راه مقابلــه در خــارج از حــوزه بیمارســتانی‬ ‫صــورت گرفــت بهطوریکه ویتنــام تاکنون مرگ‬ ‫ناشــی از کرونــا را تجربــه نکرده اســت‪ .‬او تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬در هــر مرحلــه از بیمــاری بایــد اقدامــات‬ ‫اجتماعــی و پیشــگیرانه صــورت گیــرد‪ .‬معــاون‬ ‫وزیــر بهداشــت و درمــان با بیــان این مطلب که‬ ‫حداکثر امکانــات برای کاهش تردد اجتماعی و‬ ‫ترددهــای غیرضــروری به کار گرفته شــود گفت‪:‬‬ ‫در ایــن رابطــه تماس اجتماعی بایــد به حداقل‬ ‫ممکن برســد و در کنار ان با افزایش تســتهای‬ ‫هدفمنــد و انجــام قرنطینــه بیمــاران وضعیــت‬ ‫انتشــار ویــروس کنترل شــود‪ .‬حریرچی خواســتار‬ ‫گســترش اقدامات درمانی در منزل شد و افزود‪:‬‬ ‫نیاز اســت اقدامات قابل انجام در بیمارستانها‬ ‫در منزل انجام شــود و با گســترش این کار ســایر‬ ‫استانها نیز الگوبرداری کنند‪.‬‬ ‫او انجــام ســرعت در واکسیناســیون را مــورد‬ ‫تاکید قرارداد و خاطرنشان کرد‪ :‬هر واکسنی که‬ ‫مورد تائید سازمان غذا و دارو است باید استفاده‬ ‫شــود‪ .‬او توضیــح داد‪ :‬از هــر ‪ ۱۰۰‬ابتال به کووید؛‬ ‫‪ ۱۶‬درصــد دچــار اختــالالت انعقادی میشــوند‬ ‫درحالیکــه در صــورت واکسیناســیون از هر ‪۲۵۰‬‬ ‫هــزار نفــر یــک مــورد دارای مشــکل انعقــادی‬ ‫شناســایی میگردد و از هر یکمیلیون جمعیت‬ ‫واکسینه یک نفر فوت میکند‪ .‬او یاداور شد‪ :‬فاز‬ ‫نخست واکسیناســیون گروههای هدف در حال‬ ‫تکمیل است و فاز دوم نیز طی دو هفته نخست‬ ‫اردیبهشتماه برای افراد سالمند باالی ‪ ۶۵‬سال‬ ‫انجام میشود‪.‬‬ ‫روند صعودی بیماران بستری در‬ ‫بیمارستانهای قزوین‬ ‫رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی قزوین هم در‬ ‫ایــن جلســه با اشــاره بــه روند صعــودی بیماران‬ ‫بســتری در بیمارستانهای استان گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضــر تعــداد بســتریهای اســتان از ‪ ۱۰۰‬بیمــار‬ ‫روزانــه بــه ‪ ۱۹۲‬مــورد رســیده اســت بهطوریکه‬ ‫نســبت به میانگین کشوری با ‪ ۴/۶‬مورد به ازی‬ ‫هــر یکصــد نفــر جمعیــت جزو ‪ ۱۰‬اســتان کشــور‬ ‫قرارگرفتهایم‪.‬‬ ‫دکتــر پیمان نامدار به افزایــش ‪ ۱۲۰‬درصدی‬ ‫تختهــای ‪ ICU‬در مراکــز درمانــی اســتان‬ ‫افــزود‪ :‬در حــال حاضــر از مجمــوع ‪ ۸۰۰‬تخــت‬ ‫پیشبینیشــده در اســتان ‪ ۷۰۰‬تخــت پرشــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او اعالم کرد‪ :‬به دلیل شرایط خاص و کمبود‬ ‫تخــت‪ ،‬اعمــال محدودیتهای ویژه در اســتان‬ ‫صورت میگیرد‪.‬‬ ‫او یاداور شد‪ :‬همچنین ‪ ۴۰۰‬تخت بیمارستانی‬ ‫بخش خصوصی را در اختیار گرفتهایم تا بیماران‬ ‫غیــر کووید با تعرفــه دولتی در بخش خصوصی‬ ‫بســتری شــوند‪ .‬دکتر نامدار در ادامه با اشاره به‬ ‫تکمیــل فــاز نخســت واکسیناســیون طــی ‪ ۳‬روز‬ ‫اینــده در اســتان گفــت‪ :‬روزانه بیــن ‪ ۸۰۰‬تا ‪۹۵۰‬‬ ‫تســت مثبت ســرپایی در اســتان اعالم میشــود‬ ‫کــه برای کنترل بیماری از طرح قاســم ســلیمانی‬ ‫در قالــب تیمهای نظارتی‪ ،‬حفــظ پروتکلهای‬ ‫بهداشــتی و محدودیتهای هوشــمند اســتفاده‬ ‫میکنیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫هزینه‪19‬میلیاردتومانیازعوایدموقوفاتبرایفعالیتهایاجتماعیدرقم‬ ‫مدیرکل اوقاف استان قم گفت‪ :‬طی یک سال‬ ‫گذشتهواز محلعوایدموقوفات‪،‬بیشاز‪ ١9‬میلیارد‬ ‫تومانبرایانجامفعالیتهایاجتماعیو کمکبه‬ ‫نیازمندان در ســطح اســتان قم هزینه شــده است‪.‬‬ ‫حجتاالسالموالمسلمینعباساسکندریدردیدار‬ ‫با ایتاهلل فاضل لنکرانی اظهار کرد‪ :‬در دوره جدید‬ ‫مدیریتیاوقافسعی کردهایمنظموانضباطقابل‬ ‫قبولی به مجموعه بدهیم که شامل رعایت بیشتر‬ ‫قوانین سازمانی وشرعی است‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬مجموعه همکاران اوقاف هم تالش‬ ‫و همیــاری فراوانی داشــتند و هماکنــون به نظم و‬ ‫انسجامقابلقبولیدستیافتهایم‪.‬مدیرکلاوقاف‬ ‫وامور خیریهاستانقمبابیاناینکهتالشمضاعفی‬ ‫در همه بخشهای این اداره کل وجود دارد گفت‪:‬‬ ‫هماکنــون رتبــه اوقــاف قــم از ‪ ۱۷‬بــه ‪ ۲‬ارتقا یافته‬ ‫اســت‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬حضور ایــن اداره کل در حوزه‬ ‫کمکرسانی به نیازمندان و مستمندان بهویژه طی‬ ‫یک سال اخیر که فشار اقتصادی از یکسو و شیوع‬ ‫کرونا از سوی دیگر‪ ،‬موجب بروز مشکالت فراوانی‬ ‫شدهاندچشمگیراست‪.‬‬ ‫اســکندری از هزینــه کــرد ‪ ۱۹‬میلیــارد تومانــی‬ ‫اوقــاف طــی یــک ســال گذشــته خبــر داد و گفت‪:‬‬ ‫این مبلغ صرف خرید و توزیع بستههای معیشتی‬ ‫بــرای نیازمنــدان‪ ،‬تهیه و توزیــع غذای گــرم‪ ،‬ازادی‬ ‫زندانیان که تعداد انها به بیش از ‪ ۵۰‬نفر در سال‬ ‫گذشتهمیرسدوفراهم کردنتجهیزاتبیمارستانی‬ ‫بــرای مراکز درمانــی‪ ،‬ویزیــت و داروی رایگان برای‬ ‫نیازمندانبامحوریتبقاعمتبرکهشدهاست‪.‬‬ ‫مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این کمکها از محل موقوفات خاص با نیات‬ ‫مشخص یا موقوفات عام بوده که با رعایت همه‬ ‫مصوبــات و قوانیــن شــرعی و همچنیــن در جهت‬ ‫کمکبهاجرایپروتکلهایبهداشتیبودهاست‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬سعی کردهایم تا انجا که در توان‬ ‫داریــم‪ ،‬اجارهبهــای منازل مســکونی خانوادههای‬ ‫نیازمندیاامالکتجاریموقوفهرا کهدر دورانشیوع‬ ‫کرونارونقچندانینداشتهانداخذنکنیم‪.‬‬ ‫اسکندریبابیاناینکهبهخاطرمحدودیتهای‬ ‫کرونا‪ ،‬بیشتر روزهای سال گذشته بقاع متبرکه بسته‬ ‫بودنــد گفت‪ :‬بااینحال ســعی کردهایم با تکیهبر‬ ‫فضای مجازی و شــبکههای اجتماعی و همچنین‬ ‫تولیــد و پخــش برنامههــای تلویزیونــی از جــوار‬ ‫حرمهایمطهرامامزادگان‪،‬فعالیتهایفرهنگیو‬ ‫مذهبیراادامهبدهیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اجرای عملیات مبارزه همگانی با افت سن غالت‬ ‫در ‪ ۱۸۰۰‬هکتار مزارع سمنان‬ ‫مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫اســتان ســمنان گفت‪ :‬عملیات مبارزه همگانی‬ ‫بــا افت ســن غالت در یک هــزار و ‪ ۸۰۰‬هکتار‬ ‫مــزارع گنــدم و جــو در ســطح هفت شهرســتان‬ ‫اســتان در حــال انجام اســت‪ .‬عباس مشــیریان‬ ‫بــا بیــان اینکــه مبــارزه بــا افت ســن مــادری در‬ ‫یــک هــزار و ‪ ۸۳۵‬هکتــار مــزارع گنــدم و جــو‬ ‫اســتان انجامشده اســت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این طرح‬ ‫از پنجــم فروردینمــاه ‪ ۱۴۰۰‬در ســطح هفــت‬ ‫شهرســتان اســتان سمنان اغازشــده است‪ .‬او با‬ ‫بیان اینکه این هفت شهرســتان اســتان سمنان‬ ‫میامی‪ ،‬شــاهرود‪ ،‬ســمنان‪ ،‬گرمســار‪ ،‬دامغان‪،‬‬ ‫ســرخه و ارادان میزبــان طــرح مبــارزه بــا افــت‬ ‫ســن گنــدم و جو هســتند‪ ،‬ابــراز کــرد‪ :‬عملیات‬ ‫مبارزه همگانی با افت ســن غالت با همراهی‬ ‫کشاورزان و جهاد انجامشده است‪.‬‬ ‫مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫اســتان ســمنان بــا بیــان اینکه یکهــزار و ‪۱۳۵‬‬ ‫هکتار طرح مبارزه با افت ســن در مزارع گندم‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬هکتــار نیــز در مــزارع جــو انجامشــده‬ ‫اســت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این طرح بهزودی به اتمام‬ ‫میرسد‪.‬‬ ‫مشیریان با بیان اینکه بیش از ‪ ۱۵‬درصد اراضی‬ ‫کشــاورزی استان ســمنان به گندم اختصاص دارد‪،‬‬ ‫ابراز کرد‪ :‬بیشــترین ســطح مبارزه با سن مادری در‬ ‫ســطح اســتان با ‪ ۶۸۰‬هکتار متعلق به ســمنان و‬ ‫کمترین ان با پنج هکتار متعلق به شاهرود بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بیش از ‪ ۱۱‬هزار یزدی در مقابل کرونا واکسینه شدهاند‬ ‫معاون فنی مرکز بهداشــت اســتان یزد با اشــاره به واکســینه‬ ‫شــدن تاکنــون ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۳۷۶‬یــزدی در برابر بیمــاری کرونا‪ ،‬از‬ ‫اغاز فاز جدید واکسیناسیون در استان برای واکسینه کردن بیش‬ ‫از ‪ ۱۰‬هــزار نفــر دیگــر خبــر داد‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬دکتر مســعود‬ ‫شــریفی در ایــن مــورد تصریح کرد‪ :‬مرحله ششــم واکسیناســیون‬ ‫همگانی کرونا از امروز در استان یزد اغاز و تا پایان هفته ادامه‬ ‫دارد که طی ان ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۷۰۰‬نفر در برابر کووید ‪ ۱۹‬واکســینه‬ ‫میشــوند‪ .‬او افــزود‪ :‬در ایــن مرحلــه‪ ،‬کادر بهداشــت و درمان‪،‬‬ ‫کارکنــان اورژانــس ‪ ،۱۱۵‬اعضای نظام پزشــکی و جانبازان باالی‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد و شــیمیایی در برابــر کوویــد ‪ ۱۹‬واکســینه میشــوند‪.‬‬ ‫شــریفی با بیان اینکه تاکنون ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۳۷۶‬نفر در اســتان یزد‬ ‫در برابــر کووید ‪ ۱۹‬واکســینه شــدهاند‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬از این تعداد‬ ‫هشــت هزار و ‪ ۱۴۰‬نفر دوز اول واکســن کرونا تزریق و سه هزار‬ ‫و ‪ ۲۴۸‬نفــر دوز دوم واکســن کرونــا را تزریــق کردهاند‪ .‬معاون‬ ‫فنی مرکز بهداشــت اســتان تصریح کرد‪ :‬طبق سند واکسیناسیون‬ ‫ابالغــی از طــرف وزارت بهداشــت‪ ،‬تاکنــون کارکنــان اورژانــس‬ ‫‪ ،۱۱۵‬کادر بهداشــت و درمــان‪ ،‬بیمــاران خــاص‪ ،‬جانبــازان‪،‬‬ ‫ســالمندان‪ ،‬بیمــاران ســرطانی‪ ،‬پاکبانــان‪ ،‬کارکنان ارامســتانها‪،‬‬ ‫اعضای نظام پزشــکی و دانشــکده دندانپزشــکی در مرحلههای‬ ‫مختلــف‪ ،‬بــا ورود محمولههــای واکســن‪ ،‬در برابــر کوویــد ‪۱۹‬‬ ‫واکسینه شدهاند‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫دولت تمامی تعهدات خود‬ ‫را در کمربند شمالی کرج‬ ‫انجام داده است‬ ‫نماینــده عالــی دولت در اســتان البرز گفــت‪ :‬جای‬ ‫خرســندی دارد کــه دولــت برخــالف محدودیتهای‬ ‫مالی‪ ،‬برای پیشبرد پروژههای استان باقدرت در میدان‬ ‫بوده اســت‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬عزیراله شــهبازی‬ ‫در بازدید از روند پیشرفت پروژه کمربند شمالی کرج‬ ‫بــا بیــان اینکه این پــروژه بهویژه در ‪ ٢‬ســال اخیر مورد‬ ‫مطالبه جدی مردم است‪ ،‬افزود‪ :‬جای خرسندی دارد‬ ‫کهدولتبرخالفمحدودیتهایمالی‪،‬برایپیشبرد‬ ‫پروژههای استان باقدرت در میدان بوده است‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬در پروژه کمربند شمالی کرج نیز دولت پایکار امد‬ ‫و با دستور رئیسجمهور‪ ،‬رئیس سازمان برنامهوبودجه‬ ‫کشور تمامی مبلغی را که برای این پروژه تعهد کرده‬ ‫بــود‪ ،‬تخصیــص داد‪ .‬عزیز اله شــهبازی گفــت‪ :‬حدود‬ ‫‪ ٥٠٠‬میلیارد تومان تخصیص اعتبار دولتی برای تسریع‬ ‫در تکمیل کمربندشمالی کرج صورت گرفت‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫شهرداریوشورایاسالمیشهر کرجوپیمانکار مربوطه‬ ‫اتمام این پروژه را تا پایان ســال ‪ 99‬اعالم کرده بودند‬ ‫ولی شرایطی که کرونا و مشکالت دیگر رغم زد‪ ،‬مانع‬ ‫از تحقق این هدف شد‪.‬‬ ‫استاندار البرز گفت‪ :‬در خصوص رفع معارضان این‬ ‫پــروژه نیــز اداره کل راه و شهرســازی مســاعدت الزم را‬ ‫داشتهاست‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬بر این اساس تمامی اقدامات از سوی‬ ‫دولت و دســتگاههای مربوطه برای تکمیل این پروژه‬ ‫صورت گرفتهو گرههایاینمسیربازشدهاستازاینرو‬ ‫از شــهرداری و پیمانکار انتظار میرود که به تعهدات‬ ‫خودعمل کنند‪.‬‬ ‫شهبازی با اشاره به اینکه چند پروژه مهم و موثر در‬ ‫البرزدرحالتکمیلهستند‪ ،‬گفت‪:‬راههشتگرد‪-‬طالقان‬ ‫نیز تکمیلشده و انتظار میرود تا پایان اردیبهشتماه‬ ‫به بهرهبرداری برسد‪ .‬او افزود‪ :‬قطعه دوم ازادراه تهران‬ ‫شــمال نیز پیشــرفت خوبی دارد‪ ،‬همچنین ورزشــگاه‬ ‫انقــالب در مراحــل پایانــی اســت و از وزارت ورزش و‬ ‫جوانــان انتظــار مــیرود که کار بــهزودی به ســرانجام‬ ‫برسد‪ .‬استاندار البرز عنوان کرد‪ :‬حدود‪ 6‬کیلومتر از قطار‬ ‫شهری کرج که دولت نیز در ان مشارکت کرده در حال‬ ‫پیشــرفت اســت که تعهد دادهاند تا پایان کار دولت‬ ‫مورد بهرهبرداری قرار گیرد‪ .‬او گفت‪ :‬تمامی تالش خود‬ ‫را معطوف کردهایم که پروژههای نیمهکاره را تا پایان‬ ‫دولتبهسرانجامبرسانیم‪.‬‬ ‫دانشافزایی در بخش‬ ‫کشاورزی موثرترین راه‬ ‫برای حمایت از تولید‬ ‫رئیــس ســازمان نظاممهندســی کشــاورزی و منابع‬ ‫طبیعی قم گفت‪ :‬با دانشافزایی در حوزه کشــاورزی‬ ‫میتواندرراستایپشتیبانیاساسیازتولیدمحصوالت‬ ‫بیشــتر در ایــن بخــش‪ ،‬بــدون افزایش ســطح به دلیل‬ ‫محدودیتهایاقلیمی‪،‬حرکت کرد‪.‬‬ ‫عبــاس خرمی بــا اشــاره به نامگــذاری ســال جاری‬ ‫توســط رهبر انقالب به نام تولید‪ ،‬پشتیبانیها‪ ،‬مانع‬ ‫زداییها‪ ،‬بیان کرد‪ :‬پشــتیبانی و مانــع زدایی از تولید‬ ‫امری است که نتایج مثبت ان باگذشت زمان بهخوبی‬ ‫نمایــان میشــود و الزمــه تحقــق انیــک برنامهریزی‬ ‫همهجانبه است‪ .‬او افزود‪ :‬بخش کشاورزی بهعنوان‬ ‫محور امنیت غذایی و یکی از پایههای مهم اقتصادی‬ ‫کشور همگام با سایر بخشهای تولیدی بایستی تمام‬ ‫ظرفیت و توان خود را بهمنظور تحقق شــعار ســال و‬ ‫رفــع موانــع تولید بــه کار گیرد و در این مســیر ضروری‬ ‫است کهدانشبهعنوانموثرترینپشتیبانتولیدبخش‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬از فرایند انتقال و اشــاعه مناسب برخوردار‬ ‫شــود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬ســازمان نظاممهندســی کشاورزی‬ ‫و منابع طبیعی اســتان بهعنوان ســازمان دانشمحور‬ ‫بخش کشــاورزی و همچنین مرجع صدور پروانههای‬ ‫واحدهــای تولیدی و خدماتی این حوزه و تنها مرجع‬ ‫قانونیصدورپروانهاشتغالدانشاموختگانرشتههای‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬اقدامهای موثری در راســتای فراهم کردن‬ ‫بســترهای مناســب برای ارتقاء ضریب نفــوذ دانش و‬ ‫افزایش بهرهوری در بخش کشــاورزی قم برداشــته که‬ ‫ازجمله نتایج ان عملیاتی ســاختن مســئله پشتیبانی‬ ‫و مانــع زدایــی از تولید در این بخش راهبردی اســت‪.‬‬ ‫خرمی تاکید کرد‪ :‬بهطورکلی فاصلهگیری از روشهای‬ ‫ســنتی و بهرهگیری از شیوههای علمی و فناورانه برای‬ ‫پشتیبانی واقعی از تولید در بخش کشاورزی امری الزم‬ ‫است که این مهم در استان قم با تالش کارشناسان و‬ ‫متخصصان حوزه کشاورزی و اقدامهای صورت گرفته‬ ‫برای ارتقا سطح دانش و مهارت بهرهبرداران پیگیری‬ ‫میشود‪ .‬او از تقویت جریان ورود سرمایههای مردمی‬ ‫به بخش کشــاورزی و همچنین احصاء موانع تولید از‬ ‫منظر فرهنگــی‪ ،‬قانونــی و فنی بهعنــوان برنامههای‬ ‫سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی قم در‬ ‫راستای تحقق شعار سال یاد کرد و بیان داشت‪ :‬ما در‬ ‫فضای روستایی سراسر استان دارای یک شبکه منسجم‬ ‫تبلیغیوعملیاتیفعالبهناممراکزخدمات کشاورزی‬ ‫غیردولتی هستیم که بر اساس رویکرد سازمان مرکزی‪،‬‬ ‫فعالسازی و توسعه انها بهعنوان حلقه اتصال بین‬ ‫کشــاورزان و کارشناســان را به جد دنبــال میکنیم تا از‬ ‫فضایایجادشدهبرایانتقالهرچهبیشتردانشروز در‬ ‫خط مقدم و احصاء موانع تولید استفاده و کشاورزی‬ ‫مدرن و فناورانه محقق شــود‪ .‬نزدیک به ‪ ۱۴‬هزار تن‬ ‫در بخش کشاورزیقمفعالیتمیکنند کهدر اینمیان‬ ‫بیش از یک هزار تن خانم هستند‪ .‬بیشتر بهرهبرداران‬ ‫بخــش کشــاورزی قــم را روســتاییان اســتان تشــکیل‬ ‫میدهند بهنحویکه کشــاورزی بهتنهایــی ‪ ۴۵‬درصد‬ ‫اشتغال روستائیان در بخشهای مختلف استان را به‬ ‫خود اختصاص داده است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 01‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1050‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 01‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1050‬‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫بیمارستانهای استان در استانه تکمیل ظرفیت هستند‬ ‫انتشارسریعویروسکرونا‬ ‫درچهارمحالوبختیاری‬ ‫پروانه چرای عشایر‬ ‫متخلف باطل میشود‬ ‫رئیسادارهمرتعمنابعطبیعیوابخیزداریچهارمحال‬ ‫و بختیاری با تاکید بر ممنوعیت کوچ زودهنگام عشــایر‬ ‫بــه اســتان گفت‪ :‬درصورتیکه دام عشــایر زودتــر از زمان‬ ‫اعالمشــده وارد مراتع شــود برای عشــایر پرونده تخلف‬ ‫تشــکیل و بــه مراجع قضایی ارائه میشــود‪ .‬بــه گزارش‬ ‫جهانبین نیوز‪ ،‬فرامرز مردانی با تاکید بر ممنوعیت کوچ‬ ‫زودهنگام عشــایر به اســتان اظهار کرد‪ :‬درصورتیکه دام‬ ‫عشایرزودتراز زماناعالمشدهواردمراتعشودبرایعشایر‬ ‫پروندهتخلفتشکیلوبهمراجعقضاییارائهمیشود‪.‬‬ ‫اوادامهداد‪:‬پروانهچرایعشایری کهتخلفانجامدهند‬ ‫در کمیســیون‪ ،‬باطــل و پــس از ارجاع به مراجع قضایی‬ ‫خســارتی که بــه مراتــع وارد کردند نیــز از انها دریافت‬ ‫میشــود‪ .‬مردانی با اشاره به فعال شدن گروههای سیار‬ ‫نظارتی‪ ،‬بازرســی و کنترل گلوگاهها در اســتان گفت‪ :‬به‬ ‫دلیل کوچزودهنگامجمعیتزیادیاز عشایروبهمنظور‬ ‫جلوگیریازتبعاتاجتماعیدرپشتگلوگاههابادریافت‬ ‫تعهــد در خصــوص جلوگیــری از چــرای دام در مراتــع به‬ ‫عشایر مجوز عبور داده میشود‪ .‬رئیس اداره مرتع منابع‬ ‫طبیعیوابخیزداریچهارمحالوبختیاریبیانداشت‪:‬به‬ ‫عشایری که کوچزودهنگامداشتهباشندمجوز چرایدام‬ ‫زودهنگام در مراتع داده نمیشود و دام این گروه باید از‬ ‫زمینهای کشاورزیوپسچرزمینهای کشاورزیاستفاده‬ ‫کنند‪.‬مردانیخاطرنشانکرد‪:‬سالگذشتههمزمانباکوچ‬ ‫عشایر‪ ۵۷۳‬موردپروندهقضاییبرایمتخلفانتشکیلو‬ ‫‪ ۱۳۲‬خودرویعشایرمتوقفشد‪.‬‬ ‫بیش از هزار‬ ‫تن روغن خوراکی وارد‬ ‫بازار استان شد‬ ‫معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت ســازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت‪:‬‬ ‫به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان یکهزار و ‪۱۲۰‬‬ ‫تن روغن خوراکی وارد بازار اســتان شــد و در حال توزیع‬ ‫است‪ .‬جهانبخش مرادی روز یکشنبه در گفتوگو با ایرنا‬ ‫تاکید کرد‪ :‬این میزان روغن خوراکی بهمنظور تامین نیاز‬ ‫شهروندان تهیه و برای عرضه در اختیار ‪ ۲۰۰‬فروشگاه در‬ ‫سطحاستانقرارگرفتهاست‪.‬اوافزود‪:‬اینروغنخوراکی‬ ‫باقیمت مصرفکننده درجشــده روی بطری توزیــع و در‬ ‫اختیار مصرفکنندگان قرار داده میشود‪ .‬مرادی تصریح‬ ‫کرد‪:‬سهمیههریکازشهرستانهایچهارمحالوبختیاری‬ ‫بهنسبتجمعیتتعیینشدهوبهموقعدر اینمناطق‬ ‫توزیع و عرضه خواهد شــد‪ .‬هماکنون افزون بر‪ ۴۴‬هزار‬ ‫واحدصنفیزیرمجموعه‪ ۹‬اتاقاصنافو‪ ۱۶۶‬اتحادیهدر‬ ‫چهارمحالوبختیاریخدماترسانیوفعالیتمیکند‪.‬‬ ‫تصفیهخانه اب شهر‬ ‫سامان اماده‬ ‫بهرهبرداری شد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــالب چهارمحــال و‬ ‫بختیاریگفت‪:‬تصفیهخانهابسامانبهعنواننخستین‬ ‫تصفیهخانــه اب شــهری اســتان همزمــان بــا پویــش هر‬ ‫هفته الف‪-‬ب‪ -‬ایران افتتاح شد‪ .‬احمدرضا محمدی در‬ ‫گفتوگو با ایرنا افزود‪ :‬عملیات اجرایی این طرح از سال‬ ‫‪ ۱۳۹۰‬اغاز شد و پس از یک دهه اماده بهرهبرداری شده‬ ‫است‪.‬به گفتهاوبرایبهرهبرداریاز تصفیهخانهابشهر‬ ‫سامان‪ ۵۱‬میلیاردتوماناعتبارهزینهشدهاست‪.‬محمدی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این تصفیهخانه ظرفیت تولید‪ ۱۲۰‬لیتر اب‬ ‫بر ثانیه دارد و میتواند تا‪ ۳۰‬هزار و‪ ۴۰۰‬نفر جمعیت را‬ ‫تحتپوششقراردهد‪.‬مدیرعاملشرکتابوفاضالب‬ ‫چهارمحــال و بختیاری خاطرنشــان کرد‪ :‬ازانجاکه شــهر‬ ‫ســامان در حاشــیه رودخانه زایندهرود واقعشده است و‬ ‫ابشربانازرودخانهتامینمیشداحداثتصفیهخانه‬ ‫در این منطقه یک ضرورت به شمار میرود و به همین‬ ‫سببنخستینتصفیهخانهشهریاستاندراینمنطقهبه‬ ‫بهرهبرداریرسیدهاست‪.‬‬ ‫جابجایی لوله انتقال نفت‬ ‫مارون از خردادماه‬ ‫نماینــده مــردم شهرســتانهای اردل‪ ،‬فارســان‪،‬‬ ‫کوهرنگ و کیار در مجلس شورای گفت‪ :‬با پیگیریهای‬ ‫صــورت گرفتــه روند جابجایی لولههــای انتقال نفت‬ ‫مــارون در منطقــه ســرخون در دو نقطــه حادثهخیز از‬ ‫خردادماه اغاز میشــود‪.‬قدرتا‪ ...‬حمزه در گفتوگو‬ ‫با ایسنا در خصوص پیگیریهای صورت گرفته جهت‬ ‫جبران خســارات ناشــی از ترکیدگی لولــه انتقال نفت‬ ‫مــارون در منطقه میانکــوه اردل‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬در طول‬ ‫دهههای گذشــته شــاهد چنــد حادثه خســارتبار در‬ ‫منطقه میانکوه و ســرخون بودیم‪ ،‬پرداخت خسارت‬ ‫راهــکار اصلــی نیســت و باید ایــن موضــوع بهصورت‬ ‫اساسی حل شود‪ .‬نماینده مردم شهرستانهای اردل‪،‬‬ ‫فارســان‪ ،‬کوهرنگ و کیار در مجلس شــورای اســالمی‬ ‫افــزود‪ :‬بــا پیگیریهــای متعدد مقرر شــد در دو نقطه‬ ‫حادثه خیر در محل عبور لوله انتقال نفت جابجایی‬ ‫خطوط انجام شود‪ ،‬در یک نقطه ‪ ۴۰۰۰‬متر و در نقطه‬ ‫دیگر نیز ‪ ۱۸۰۰‬متر لوله تعویض و جابجا میشود‪ .‬او با‬ ‫بیان اینکه جابجایی لوله انتقال نفت مارون هزینهبر‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬به همین علت تاکنون بــا این موضوع‬ ‫موافقت نشده بود‪ ،‬اما با پیگیریهای صورت گرفته‬ ‫روند جابجایی لولههای نفت در دو نقطه حادثهخیز‬ ‫از خردادمــاه اغاز میشــود‪ ،‬همچنیــن مطالعات برای‬ ‫شناسایی سایر نقاط حادثهخیز به علت رانشی بودن‬ ‫منطقه و جلوگیــری از حوادث احتمالی انجام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫رویدا د چهارمحال و یاری‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫کشف‪ 204‬کیلوگرمتریاک‬ ‫در استان‬ ‫فرمانــده انتظامی اســتان‬ ‫دستگاه خودرو پژو اسکورت‬ ‫چهارمحال و بختیاری گفت‪:‬‬ ‫قاچاقچیــان در یک عملیات‬ ‫در عملیــات مامــوران ایــن‬ ‫پلیسی شناســایی و در محور‬ ‫اســتان‪ ۲۰۴ ،‬کیلوگــرم تریاک‬ ‫خانمیرزا‪-‬بروجــن توقــف‬ ‫در محور خانمیــرزا ‪ -‬بروجن‬ ‫شــدند‪ .‬فرمانــده انتظامــی‬ ‫منوچهر اماناللهی‬ ‫کشــف شــد‪ .‬به گزارش مهر‪،‬‬ ‫استان چهارمحال و بختیاری‬ ‫منوچهــر اماناللهــی اظهــار‬ ‫بیــان داشــت‪ :‬در بازرســی از‬ ‫کــرد‪ :‬در پــی دریافــت گزارشــی مبنــی بــر ایــن خودروهــا ‪ ۲۰۴‬کیلوگــرم تریــاک کــه به‬ ‫فعالیــت ســوداگران مــرگ در تهیــه و توزیــع طــرز ماهرانــهای جاســاز شــده بــود کشــف و‬ ‫مــواد مخــدر در اســتان‪ ،‬پیگیری موضــوع در دو قاچاقچی دســتگیر شــدند‪ .‬او در پایان با‬ ‫دســتور کار مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضائی‪،‬‬ ‫مخــدر اســتان قــرار گرفــت‪.‬او افــزود‪ :‬پس از گفت‪ :‬برخورد با توزیعکنندگان مواد مخدر از‬ ‫اخــذ مجوز قضائی و انجــام تحقیقات‪ ،‬یک برنامههای محوری پلیس این استان در سال‬ ‫دســتگاه خودرو پژو حامل مواد مخدر و یک جاری است‪.‬‬ ‫تجهیزکاملنقاهتگاه‪200‬تختخوابی‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد بــا‬ ‫اشــاره به انتشــار بســیار ســریع نــوع جهشیافته‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬بیمارستانهای چهارمحال‬ ‫و بختیــاری فقــط ‪ ۱۰‬درصــد دیگر ظرفیــت دارد‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬مجید شیرانی در قرارگاه ستاد‬ ‫اســتانی پیشــگیری و مقابلــه بــا ویــروس کرونا با‬ ‫اشــاره بهســرعت بســیار باالی انتشــار بیماری در‬ ‫نوع جهشیافته‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬بیمارســتانهای‬ ‫اســتان فقــط ‪ ١٠‬درصد دیگر ظرفیــت دارد و طی‬ ‫دوروز گذشــته ‪ ٥٢٠‬نفر بیمار کرونایی بستری در‬ ‫استان داشتیم‪.‬او با تاکید بر تشدید محدودیتها‬ ‫و ممنوعیتها بیان داشت‪ :‬باید در سراسر استان‬ ‫نظارتها بیشــتر و تعطیلیهــا بهصورت صحیح‬ ‫انجام شــود تا از شیوع گسترده بیماری جلوگیری‬ ‫کنیم؛ بیشترین میزان پلمب در شهرستان لردگان‬ ‫بــا ‪ 3٥٠‬مــورد بــوده کــه نشــاندهنده شــدت و‬ ‫جدیت در نظارتها اســت‪ ،‬شهرستان لردگان با‬ ‫‪ 99‬درصد باالترین میزان رعایت شــیوهنامههای‬ ‫بهداشتی در استان را دارد‪.‬‬ ‫رئیس دانشــگاه علوم پزشکی شهرکرد عنوان‬ ‫داشــت‪ :‬مصوبــات قرارگاه از ســوی دســتگاههای‬ ‫دولتی اجرا نمیشود‪ ،‬همچنین الزم است وظیفه‬ ‫نظارتی از عهده دانشگاه خارج و در هر شهرستان‬ ‫با هدایت فرمانداران و تولیت بسیج‪ ،‬اکیپهای‬ ‫محلــی گشــتزنی را انجــام و بــه افــرادی که در‬ ‫ســطح شــهرها‪ ،‬پیادهروها‪ ،‬مقابل فروشگاهها و‬ ‫‪...‬تجمع ایجاد کرده و مسائل بهداشت عمومی‬ ‫را رعایت نمیکنند‪ ،‬تذکر دهند‪.‬‬ ‫شــیرانی تصریــح کــرد‪ :‬خیابانهــای اصلــی‬ ‫شــهرهای بــزرگ اســتان در ســاعات پرتــردد بایــد‬ ‫بســته و گلفروشــیها‪ ،‬شــیرینی فروشــیها‪،‬‬ ‫اغذیهفروشــیها‪ ،‬کافیشــاپها نیــز باید بســته‬ ‫یــا فعالیتشــان محــدود شــود‪ .‬همچنیــن صنوف‬ ‫تعمیراتی بهویژه در مجتمع فناوران شهرکرد باید‬ ‫شیفت بندی و از تجمع جلوگیری شود‪.‬‬ ‫معــاون بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫چهارمحــال و بختیــاری نیــز با اشــاره تزریق بیش‬ ‫از ‪ 9‬هــزار دوز واکســن کرونــا در اســتان گفت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر کلیه پاکبانان باالی ‪ ٥٠‬سال در استان‬ ‫واکسینه شــده و واکسیناسیون بیماران خاص نیز‬ ‫شروعشده است‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬ســید راشد جزایری با اشاره‬ ‫بــه ورود واکنــش کواکــس بــه اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬تــا‬ ‫بــه امــروز بیــش از ‪ 9‬هــزار دوز واکســن کرونــا در‬ ‫چهارمحال و بختیاری تزریقشده است و تمامی‬ ‫کادر درمــان تــا چنــد روز اینــده در مقابــل ایــن‬ ‫ویروس نوپدید واکسینه خواهند شد‪.‬‬ ‫معــاون بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه شــروع‬ ‫واکسیناسیون بیماران خاص استان اظهار داشت‪:‬‬ ‫در حال حاضر کلیه پاکبانان باالی ‪ ٥٠‬سال سن در‬ ‫استان واکسینه شدند‪ ،‬همچنین سهمیه جانبازان‬ ‫باالی ‪ ٥٠‬درصد نیز وارد استان شده است‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬از ‪ ۱۶‬فروردینماه سال جاری تا‬ ‫به امروز ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۹۵۵‬بازرســی در ســطح استان‬ ‫انجامشده که در این راستا برای یک هزار و ‪۸۵۹‬‬ ‫واحــد صنفی اخطاریه کتبی صــادر‪ ۴۷۷ ،‬واحد‬ ‫متخلــف پلمب و ‪ ۳۶۶‬واحــد به مرجع قضایی‬ ‫معرفی شدند‪.‬جزایری با بیان اینکه میزان رعایت‬ ‫پروتکلهای بهداشتی در استان ‪ ۸۶‬درصد است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بیشترین میزان رعایت مواردی در استان با‬ ‫‪ ۹۰‬درصد متعلق به شهرستان لردگان و کمترین‬ ‫میــزان رعایت را شهرســتان ســامان بــا ‪ ۷۴‬درصد‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫معــاون بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫چهارمحــال و بختیــاری افــزود‪ :‬از ابتــدای شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا در اســتان ‪ ۳۴‬هزار و ‪ ۷۵۲‬نفر نیز‬ ‫به این ویروس مبتال شدهاند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫خطوط پروازی فرودگاه شهرکرد به پایتخت افزایش یافت‬ ‫مدیــر فرودگاه بینالمللی شــهرکرد گفت‪ :‬با توجه به اســتقبال‬ ‫مردم استان از پرواز شهرکرد_تهران در حال حاضر سه خط دیگر به‬ ‫ان اضافهشده تا شاهد خطهای پروازی در روزهای شنبه‪ ،‬دوشنبه‪،‬‬ ‫سهشنبه و چهارشنبه باشیم‪.‬‬ ‫ســروش سلیمی در گفتوگو با فارس گفت‪ :‬پروازهای فرودگاه‬ ‫شــهرکرد با شــیوع ویروس کرونا کاهش چشــمگیری داشت و فقط‬ ‫در دو خط رفتوبرگشت شهرکرد_ تهران پروازها برقرار بود اما با‬ ‫توجه به جمعیت استان نیازمند این سفرها هستیم‪ .‬مدیر فرودگاه‬ ‫بینالمللــی شــهرکرد خاطرنشــان کــرد‪ :‬با توجــه به اســتقبال مردم‬ ‫اســتان از این دو خط پروازی در حال حاضر ســه خط دیگر به ان‬ ‫اضافهشــده تا شــاهد خطهای پروازی در روزهای شنبه‪ ،‬دوشنبه و‬ ‫چهارشنبه یک پرواز و سهشنبه ‪ ٢‬پرواز باشیم‪ .‬سلیمی با اشاره به‬ ‫بیماری کرونا افزود‪ :‬سفر با هواپیما درصد ابتال به کرونا را کاهش‬ ‫میدهد و اگر مردم از این پروازها استقبال کنند امیدوار هستیم در‬ ‫روزهای اینده شــاهد افزایش خطهای پروازی با اســتانهای دیگر‬ ‫ازجمله خراسان رضوی هستیم‪.‬‬ ‫او بیان کرد‪ :‬در این ســفرها تمام پروتکلهای بهداشــتی اعم از‬ ‫داشتن ماسک‪ ،‬رعایت فاصلهگذاری اجتماعی و‪...‬رعایت میشود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫باسوداگرانوفروشندگانغیرقانونیواکسن کرونابرخوردمیشود‬ ‫دادســتان شــهرکرد تصر یــح کــرد‪ :‬بــا افــراد ســودجو‪،‬‬ ‫فرصتطلــب و فروشــندگان غیرقانو نــی و غیرمجاز داروهای‬ ‫تقلبــی به ویــژه واکســن کرونــا کــه خــارج از شــبکه توز یــع‬ ‫وزارت بهداشــت و در مــان اقــدام بــه تهیــه‪ ،‬توزیع و فروش‬ ‫واکســن کرونــا نماینــد بشــدت برخــورد قانونــی و قضائــی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش جام جم انالین‪ ،‬عبدالرضا علیمحمدی دادستان‬ ‫عمومی و انقالب مرکز اســتان در گفتگو با جام جم انالین در‬ ‫خصــوص بیمــاری کرونــا گفت‪ :‬ســتاد کرونــا در اســتان فعال و‬ ‫باقوت جلســات هماهنگی بین دستگاههای اجرائی و نظارتی‬ ‫و دیگــر افــراد مرتبــط بهخوبــی در حــال انجام و کنترل شــیوع‬ ‫ویروس کرونا در دســتور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫عبدالر ضــا علیمحمــدی در ادامــه در خصــوص واکســن‬ ‫کرونــا تاکیــد کرد‪ :‬اســتان چهارمحال با توجــه به ویژگی ها و‬ ‫شــرایط خــاص تا امروز فقــط کادر درمان در اولویت تزریق‬ ‫واکســن قــرار دا شــته و دارنــد که این امــر تاکنون بــرای کلیه‬ ‫کارکنــان در خــط مقــدم مبــارزه بــا ایــن بیمــاری و مدافعــان‬ ‫ســالمت محقــق نشــده و مجموعــه مدیر یــت ارشــد اســتان‬ ‫و ســتاد کرونــا بشــدت درصــدد واکســینه کــردن مدافعــان‬ ‫ســالمت‪ ،‬پزشــکان و پرســتاران حاضــر در مرا کــز درمانــی در‬ ‫مقابلــه با این ویروس هســتند‪.‬‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــالب مرکــز اســتان بــا بیــان اینکــه‬ ‫چنانکــه داروی قاچاق خصوصا واکســن کرونــا بخواهد خارج‬ ‫از شــبکه بهداشــت و درمــان و توســط دالالن و ســوداگران‬ ‫وارد‪ ،‬توزیــع و بــه مــردم فروخته شــود به جد برخــورد نموده‬ ‫و بــا هــر تحــرک خارج از دســتورالعملهای وزارت بهداشــت و‬ ‫درمــان کــه جان و اســایش مردم را مخل و بــه مخاطره اندازد‬ ‫برخــورد قانونــی خواهــد شــد و در ایــن خصــوص پیگیریهای‬ ‫الزم بهعملامده تا با ســودجویان و فرصتطلبان که درصدد‬ ‫هســتند تــا بــا تهیــه داروی تقلبــی و بهویژه واکســنهای تقلبی‬ ‫و خــارج از شــبکه تهیــه و توزیــع وزارت بهداشــت اقــدام بــه‬ ‫ســودجوئی نمایند به شــدیدترین وجه برخورد قضائی صورت‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬تاکنــون هیــچ مســئول و مدیری اقدام بــه تهیه و‬ ‫تزریــق واکســن کرونــا ننمــوده و اســتان چهارمحــال از مســائل‬ ‫حاشــیهای در خصوص تزریق واکســن کرونا مبری بوده و تمام‬ ‫تــالش مردم و مســئوالن این اســت که با رعایــت پروتکلهای‬ ‫بهداشــتی و کاهــش بیشازحــد تجمعــات مختلف و دور همی‬ ‫هــای خانوادگــی پرهیز شــود و چنانچه خداینا کــرده تجمعی‬ ‫از قبیــل مراســم شــادی‪ ،‬یــا ترحیــم باشــد بــا هماهنگیهــای‬ ‫بهعملامــده بشــدت برخــورد خواهــد شــد و در ایــن مســیر با‬ ‫هیچ شــخص و نهادی تعارف نداریم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اغاز مطالعات اولیه طرح جمعاوری میراث مکتوب استان‬ ‫سرپرست امور کتابخانههای عمومی چهارمحال و بختیاری با‬ ‫اشاره به اغاز مطالعات اولیه طرح جمعاوری میراث مکتوب استان‬ ‫گفت‪ :‬تاکنون شــوراهای اســالمی سه شهر اســتان برای همکاری در‬ ‫اجرای این طرح اعالم امادگی کردهاند‪.‬‬ ‫احمــد فرهــادی در گفتوگــو با ایرنــا به ارائه طــرح احیاء و‬ ‫ســاماندهی میــراث مکتــوب چهارمحــال و بختیــاری در اخریــن‬ ‫نشســت انجمن کتابخانههای عمومی اســتان در ســال گذشــته‬ ‫اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬بــا همــکاری شــوراهای اســالمی شــهرهای‬ ‫شــهرکرد‪ ،‬فرخشــهر و بروجــن بخشــی از هزینههــای اجرای این‬ ‫طــرح تامیــن میشــود و امــور کتابخانههــای عمومی اســتان نیز‬ ‫مکانــی را در یکــی از کتابخانههــا بهعنــوان دبیرخانــه طــرح‬ ‫اختصــاص خواهــد داد‪ .‬او تصریــح کــرد‪ :‬بــر مبانــی طــرح اولیــه‬ ‫قــرار اســت‪ ،‬منابــع مکتــوب و اســنادی کــه در انهــا‪ ،‬نشــانه‬ ‫و یــا نوشــتاری از تاریــخ‪ ،‬فرهنــگ و هنــر و دیگــر مشــخصههای‬ ‫چهارمحال و بختیاری وجود دارد‪ ،‬شناســایی و از سراســر کشــور‬ ‫جمعاوری شوند‪ .‬فرهادی تهیه رونوشت از منابع اصلی و نسخ‬ ‫خطی بهصورت عکس و اماده ســاختن نســخههای الکترونیک‬ ‫از این منابع و گرداوری انها در دبیرخانه را محور اجرایی این‬ ‫طــرح فرهنگی عنوان کرد و یاداور شــد‪ :‬طرح جمعاوری میراث‬ ‫مکتــوب چهارمحــال و بختیــاری در قالــب شــهرها و روســتاها‬ ‫میتواند بهنوعی هویت گذشــته اســتان را مستند کرده و زمینه‬ ‫را برای دسترسی هرچه بهتر پژوهشگران و محققان به منابع و‬ ‫ماخذ مرتبط با استان فراهم کند‪ .‬سرپرست امور کتابخانههای‬ ‫عمومی چهارمحال و بختیاری افزود‪ :‬برپایی نمایشگاه از اسناد‬ ‫جمعاوریشــده نیــز از دیگر برنامههای پیشبینیشــده در روند‬ ‫اجــرای طــرح جمــعاوری میــراث مکتوب اســتان اســت و ســعی‬ ‫خواهــد شــد بخــش اصلــی این طــرح تا پایان امســال بــه نتیجه‬ ‫برســد‪ .‬فرهــادی در ادامــه دربــاره کمبــود منابــع تخصصــی در‬ ‫کتابخانههــای عمومی چهارمحال و بختیاری نیز گفت‪ :‬ظرفیت‬ ‫مخازن کتابخانههای عمومی موجود در استان محدود است و‬ ‫در تجهیز این مخازن اولویت با نیازهای عمومی جامعه است‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکه در ســالهای اخیــر برای تهیــه منابع تخصصی‬ ‫حوزههــای حقــوق‪ ،‬روانشناســی و ادبیــات اقدامــات مناســبی‬ ‫در کتابخانههــای عمومــی چهارمحــال و بختیــاری انجامشــده‬ ‫اســت‪ ،‬افزود‪ :‬راهکار اصلی برای فراهم کردن امکان دسترســی‬ ‫دانشــجویان و پژوهشــگران بــه منابــع متنــوع و تخصصــی‪،‬‬ ‫راهانــدازی کتابخانــه مرکــزی در شــهرکرد اســت چرا کــه تمامــی‬ ‫کتابخانههای مرکزی در اســتانها بهطور پیوســته یک نســخه از‬ ‫هر کتاب منتشرشــده در کشــور را دریافت میکنند و مخازن این‬ ‫کتابخانههــا همواره بهروزرســانی میشــود‪ .‬فرهــادی راهاندازی‬ ‫کتابخانــه مرکــزی در چهارمحــال و بختیــاری را یــک مطالبــه‬ ‫عمومــی دانســت و تصریــح کــرد‪ :‬اگرچــه زمیــن موردنیــاز برای‬ ‫ساخت کتابخانه مرکزی در شهرکرد در سال ‪ ۹۳‬اختصاصیافته‬ ‫اســت امــا ایــن طــرح تاکنــون بــه دلیــل جــذب نشــدن بودجــه‬ ‫موردنیاز به نتیجه نرســیده اســت‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬تالش میشود‬ ‫با همکاری نمایندگان مردم اســتان در مجلس شــورای اســالمی‬ ‫اعتبــارات الزم بــرای اجرای این طرح فرهنگی جذب و عملیات‬ ‫عمرانی ان بهزودی اغاز شود‪ .‬او همچنین در خصوص حمایت‬ ‫از نویسندگان استانی یاداور شد‪ :‬در هر شهرستان یک کتابخانه‬ ‫عمومــی بــه بخــش استانشناســی تجهیــز شــده اســت کــه برای‬ ‫توســعه و غنیســازی ایــن بخــش از کتابهــا و اثار نویســندگان‬ ‫اســتان استفاده میشــود‪ .‬فرهادی تاکید کرد‪ :‬کتابهایی که با‬ ‫موضوعات مرتبط با چهارمحال و بختیاری به نگارش درامده و‬ ‫جنبه تحقیقی و پژوهشی دارند در اولویت تهیه و تجهیز بخش‬ ‫استانشناســی کتابخانههای عمومی چهارمحال و بختیاری قرار‬ ‫دارنــد کــه در ایــن حــوزه نیــز به کتابهای منتشرشــده از ســوی‬ ‫نویسندگان استانی توجه میشود‪.‬‬ ‫بازدید از نقاهتگاه بیماران‬ ‫شــود و نیــاز باشــد بیمــاران در‬ ‫کرونایــی بــا حضــور فرمانــده‬ ‫ایــن نقاهتگاهها حضــور پیدا‬ ‫ســپاه قمــر بنیهاشــم (ع) و‬ ‫کننــد‪ .‬او بــا بیــان اینکــه در‬ ‫جانشــین فرمانــده ســپاه و‬ ‫سطح شهرستانهای مختلف‬ ‫مســئول نمایندگــی ولیفقیــه‬ ‫اســتان چهارمحــال و بختیاری‬ ‫علیمحمد اکبری‬ ‫در ســپاه اســتان انجــام شــد تــا‬ ‫توســط‬ ‫نقاهتگاههایــی‬ ‫مســتقیم در جریــان مراحــل‬ ‫مجموعهسپاهباهمکاریسایر‬ ‫امادهسازیقرار گیرند‪.‬به گزارشفارس‪،‬فرمانده دستگاهها امادهشده است بیان کرد‪ :‬عالوه بر‬ ‫سپاه حضرت قمر بنیهاشم (ع) گفت‪ :‬در مرکز مکانــی که بهعنــوان نقاهتگاه در مرکز اســتان‬ ‫استان‪ ،‬نقاهتگاهی‪ ٢٠٠‬تختخوابی امادهشده تا پیشبینیشــده‪ ،‬سالنی هم در نظر گرفتهشده‬ ‫در صورت نیاز و پر شــدن ظرفیت بیمارســتانها بتوانیمبهعنواننقاهتگاهعمومیمورداستفاده‬ ‫مشکلی برای مکان مراقبت از بیماران کرونایی قرار دهیم‪.‬‬ ‫در اســتان نباشــد‪ .‬ســردار علیمحمــد اکبــری‬ ‫فرمانــده ســپاه قمــر بنیهاشــم (ع) بــا‬ ‫در حاشــیه ایــن بازدیــد گفــت‪ :‬بــا همــکاری تقدیــر از همــه عوامــل و کادر ســتاد کرونــای‬ ‫مجموعههای مختلف ازجمله دانشــگاه علوم اســتان‪ ،‬بهخصوص قشــر بهداشــت و درمان و‬ ‫پزشــکی‪ ،‬اداره کل اموزشوپرورش‪ ،‬هاللاحمر‪ ،‬پرســتاران و پزشــکان‪ ،‬از مردم اســتان خواست‬ ‫اورژانــس‪ ،‬بســیج جامعــه پزشــکی و معاونت دستورالعملهای بهداشتی و فاصله اجتماعی‬ ‫بهداشــت و درمان و قرارگاه دفاع زیســتی سپاه را کامــال رعایــت کننــد تــا نیــازی به اســتفاده از‬ ‫قمر بنیهاشم (ع)‪ ،‬در مرکز استان‪ ،‬نقاهتگاهی ایــن نقاهتگاهها نباشــد‪ .‬او در ارتبــاط با طرح‬ ‫‪ ٢٠٠‬تختخوابی امادهشده تا در صورت نیاز و پر ملی ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی نیز‬ ‫شدن ظرفیت بیمارستانها مشکلی برای مکان خاطرنشــان کــرد‪ :‬از ابتــدای اجــرای این طرح‪،‬‬ ‫مراقبتاز بیماران کروناییدر استاننباشد‪.‬‬ ‫موفقیتهــای بســیار خوبــی را شــاهد بودیــم‬ ‫فرمانــده ســپاه حضرت قمر بنیهاشــم (ع) که از اول اذرماه ســال گذشــته تا پایان ســال با‬ ‫افــزود‪ :‬طبــق ابــالغ فرماندهــی کل ســپاه بــه موفقیت اجرا شد و حدود ‪ 9٠‬درصد در استان‬ ‫ســپاههای اســتانی‪ ،‬معاونت بهداشــت و دفاع چهارمحال و بختیاری موفقیت داشت؛ اما بعد‬ ‫زیستی سپاه قمر بنیهاشم (ع) و بسیج جامعه از ایام تعطیالت نوروز با جهش یافتن بیماری‬ ‫پزشکیاستانچهارمحالوبختیارینیزنقاهتگاه شــاهد تغییر وضعیت بودیم که امیدواریم باز‬ ‫را در یک محل خوبی که توسط اموزشوپرورش با همان اقداماتی که در مرحله اول طرح شهید‬ ‫در اختیــار گذاشتهشــده‪ ،‬تجهیز کــرده و امادگی سلیمانی داشتیم‪ ،‬شیوع ویروس را مهار کنیم‪.‬‬ ‫برای پذیرش بیماران را دارد‪.‬‬ ‫اکبری گفــت‪ :‬همچنان امادگــی دریافت و‬ ‫اکبــری خاطرنشــان کــرد‪ :‬تاکنــون بــه ایــن جمــعاوری کمکهــای مردمــی را داریــم تــا در‬ ‫نقاهتــگاه نیــاز پیــدا نکردهایــم چراکــه اماکن قالــب طــرح مواســات و کمکهــای مومنانه و‬ ‫بهداشــتی و بیمارســتانهای اســتان تاکنــون طــرح ســپهبد شــهید حاج قاســم ســلیمانی به‬ ‫ظرفیــت کافــی را داشــتهاند‪ ،‬ولــی بــه خاطــر دســت مردم برســانیم و اعالم میکنــم تا دفع‬ ‫شــیوع و جهــش بیمــاری کرونــا‪ ،‬احتمــال دارد کامل این بیماری در کنار اقشــار مختلف مردم‬ ‫ظرفیت بیمارســتانها در روزهای اینده تکمیل خواهیمبود‪.‬‬ ‫اهدایهزار جهیزیهبهمددجویان‬ ‫کمیتهامداد‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد‬ ‫بــه بانــوان سرپرســت خانــوار‬ ‫اســتان چهارمحــال و بختیاری‬ ‫در صــورت ازدواج مجــدد و‬ ‫گفت‪ :‬جهیزیه یک هــزار و ‪۶۳‬‬ ‫ارائــه کمکهزینــه ازدواج بــه‬ ‫نوعروس نیازمند استان تهیه و‬ ‫پســران را از خدمــات کمیتــه‬ ‫به انها اهداشده است‪.‬‬ ‫امــداد در حــوزه تامیــن هزینــه‬ ‫علی ملک پور‬ ‫بــه گزارش مهر‪ ،‬علی ملک‬ ‫ازدواج عنــوان و مطــرح کــرد‪:‬‬ ‫پــور بیــان کرد‪ :‬تامیــن جهیزیه‬ ‫همچنین کمکهزینــه ازدواج‬ ‫نوعروســان نیازمنــد از رویکردهای حمایتی این بــه ‪ ۱۱۹‬زن سرپرســت خانــوار جهــت ازدواج‬ ‫نهاد اســت که با مشــارکت خیران‪ ،‬موسســات مجــدد پرداختشــده اســت‪ .‬ملــک پــور بــا‬ ‫خیریه و کمکهــای مردمی در قالب طرحهای اشــاره به حمایت خیران و موسســات خیریه از‬ ‫مختلفانجاممیشود‪.‬‬ ‫ازدواج جوانان نیازمند استان‪ ،‬گفت‪ :‬بخشی از‬ ‫او بابیان اینکه جهیزیههای اهدایی شــامل هزینههای تامین هزینههای ازدواج مددجویان‬ ‫لــوازم ضــروری منــزل ازجملــه فــرش‪ ،‬یخچــال‪ ،‬توسط خیران داخل و خارج از استان تامینشده‬ ‫اجاقگاز و ســایر وســایل موردنیاز اســت‪ ،‬افزود‪ :‬اســت‪ .‬او ضمــن تاکید بر اهمیــت فراهم کردن‬ ‫این تعداد جهیزیه با هزینه شش میلیارد و‪ ۳۶۷‬زمینــه ازدواج اســان جوانــان ادامــه داد‪ :‬مــردم‬ ‫میلیــون تومان تهیه و به نوعروســان اهداشــده نیکوکار استان میتوانند با پرداخت هر مبلغی و‬ ‫است‪.‬‬ ‫یا اهدای جهیزیه زمینه ازدواج اسان نیازمندان را‬ ‫مدیرکل کمیته امداد استان اعطای جهیزیه فراهمکنند‪.‬‬ ‫فعالیت‪ ۱۰۷‬معدن در استان‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت‬ ‫اســتخراج میشــود‪ .‬رئیــس‬ ‫معــدن و تجــارت چهارمحال‬ ‫ســازمان صنعــت معــدن و‬ ‫و بختیــاری از فعالیــت ‪۱۰۷‬‬ ‫تجارت چهارمحال و بختیاری‬ ‫معــدن در چهارمحــال و‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬توســعه صنایــع‬ ‫بختیاری خبر داد‪.‬‬ ‫فــراوری مــواد معدنــی در‬ ‫سجاد رستمی‬ ‫سجاد رستمی در گفتوگو‬ ‫این اســتان ضروری اســت‪ .‬او‬ ‫بــا مهر بــا اشــاره بــه فعالیت‬ ‫گفت‪ :‬توســعه صنایع فراوری‬ ‫‪ ۱۰۷‬معــدن در چهارمحــال و بختیــاری‪ ،‬مــواد معدنــی زمینهســاز رونقبخــش تولید و‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬پنــج میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار تــن ایجاد ارزشافزوده است که این مهم نیازمند‬ ‫انــواع مــواد معدنــی در این اســتان طی ســال ورود سرمایهگذار است‪ .‬رئیس سازمان صنعت‬ ‫گذشــته استخراج شــد‪ .‬او گفت‪ :‬سنگ تزئینی معــدن و تجارت چهارمحــال و بختیاری بیان‬ ‫ساختمان‪ ،‬مواد اولیه سیمان‪ ،‬ماسه و سیلیس‪ ،‬کــرد‪ :‬بخش معــادن از مهمترین ظرفیتهای‬ ‫خاک نسوز و دولومیت و… از مهمترین مواد قابل ســرمایهگذاری در چهارمحال و بختیاری‬ ‫معدنــی اســت کــه در ایــن اســتان از معــادن به شمار میرود‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 01‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1050‬‬ ‫ساری گزینه جانشینی مورینیو‬ ‫در تاتنهام‬ ‫تاتنهــام کــه ژوزه مورینیو را‬ ‫پیشــنهاد کنند‪ .‬گفته میشــود‬ ‫از ســرمربیگری ایــن تیــم برکنار‬ ‫کــه ســاری نیز پس از یک ســال‬ ‫کــرد با فالــی رمضانی‪ ،‬ایجنت‬ ‫دوری از فوتبال مشــتاق اســت‬ ‫مائوریتزیــو ســاری‪ ،‬ســرمربی‬ ‫کــه هر چــه زودتــر بــه میادین‬ ‫ســابق یوونتــوس و چلســی‪،‬‬ ‫بازگردد‪ .‬یوونتوس در ماه اوت‬ ‫ساری‬ ‫تمــاس گرفتــه اســت‪ .‬پــس‬ ‫سال گذشته و پس از حذف در‬ ‫از اخــراج ژوزه مورینیــو حــاال تاتنهــام کــه هنــوز چمپیونزلیگ برابر لیون ســاری را از ســمت خود‬ ‫بازیهای مهمی تا پایان فصل پیش رو دارد به برکنــار کرد‪ .‬ســاری به همــراه یوونتوس قهرمان‬ ‫دنبال استخدام سریع یک سرمربی بزرگ است و ســری ا شــد و در فینــال کوپا ایتالیــا برابر ناپولی‬ ‫بهاینمنظورمائوریتزیوساری‪،‬سرمربیایتالیایی شکست خورد‪ .‬تعدادی از باشگاههای سری ا در‬ ‫را در نظــر دارد‪ .‬ســاری تــا تابســتان ســال ‪ ٢٠٢٢‬ماههای گذشتهباساریونمایندگانشمذاکراتی‬ ‫همچنان تحت قرارداد با یوونتوس خواهد بود‪ ،‬داشتند‪ ،‬ازجمله باشــگاه رم که به نظر میرسد‬ ‫اما بیانکونری میتواند با پرداخت ‪ ٢/٥‬میلیون اگــر او تصمیــم بگیرد در ســری ا باقی بمانــد‪ ،‬از‬ ‫یــورو در پایــان این ماه قرارداد خود با ســرمربی بیشترین شــانس برای استخدام ساری برخوردار‬ ‫ســابق را فســخ کند‪ .‬تمرینات تاتنهام را پس از اســت‪ .‬این سرمربی ‪ 6٢‬ساله در یکفصلی که‬ ‫اخراج مورینیو رایان میسون‪ ،‬مربی اکادمی این هدایت چلسی را بر عهده داشت این تیم را به‬ ‫باشــگاه‪ ،‬بر عهده گرفت‪ .‬فوتبــال ایتالیا گزارش قهرمانی در لیگ اروپا رســاند و ســپس در فصل‬ ‫کردهاست کهنمایندگانتاتنهامبافالیرمضانی گذشــته و قهرمانــی یوونتــوس برای نهمیــن بار‬ ‫تمــاس گرفتهاند تا هدایت این تیــم را در ادامه متوالی در ســری ا‪ ،‬برنده اولین اسکودتوی خود‬ ‫فصل و فصل بعد به سرمربی کهنهکار ایتالیایی شد‪.‬‬ ‫ستاره سیتی در استانه ورود به نوکمپ‬ ‫شبکه ارژانتینی ‪ TYC‬خبر‬ ‫بــرای فصل بعــد خواهد بود‪.‬‬ ‫از قطعی شدن انتقال سرخیو‬ ‫سرخیو اگوئرو همیشه ارتباط‬ ‫اگوئــرو بــه بارســلونا داده‬ ‫صمیمی و دوستانهای با لیونل‬ ‫است‪ .‬قرارداد سرخیو اگوئرو‪،‬‬ ‫مسی‪ ،‬کاپیتان بارسلونا داشته‬ ‫بهتریــن گلــزن تاریــخ باشــگاه‬ ‫و به نظر میرســد انتقــال این‬ ‫سرخیو اگوئرو‬ ‫منچسترســیتی بــا این تیــم در‬ ‫بازیکــن میتوانــد در تمدیــد‬ ‫پایــان ایــن فصــل بــه اتمــام‬ ‫قــرارداد بهتریــن گلــزن تاریــخ‬ ‫میرســد و ســیتیزن ها چندی قبل رســما اعالم باشگاه اســپانیایی نیز تاثیرگذار باشد‪ .‬احتماال‬ ‫کردند برنامهای مبنی بر تمدیــد قرارداد با این دستمزد سرخیو اگوئرو در تیم جدیدش ساالنه‬ ‫مهاجم ‪ 33‬ســاله ندارد‪ .‬علیرغم مطرحشــدن ‪ ١٢‬میلیــون یــورو خواهد بود‪ .‬بارســلونا بعد از‬ ‫شایعات فراوان‪ ،‬به نظر میرسد مقصد بعدی جدایــی لوییس ســوارز مهاجم نوک تخصصی‬ ‫سرخیو اگوئرو را باید بارسلونا دانست‪ .‬علیرغم در اختیار نداشــت و حاال از فصل بعد ســرخیو‬ ‫ابراز تمایل تیمهایی چون یوونتوس و چلسی اگوئــرو در نوکمــپ بــه میــدان خواهــد رفت‪.‬‬ ‫بــه خرید ایــن مهاجم ارژانتینــی‪ ،‬او عالقهمند در ســالهای اخیر و با توجه به دوســتی مسی‬ ‫به انتقال به نوکمپ و بازی کردن در بارسلونا و اگوئــرو‪ ،‬همیشــه اخبــاری در مــورد احتمــال‬ ‫بــرای فصل بعــد بوده و طرفین بــهزودی برای انتقال این بازیکن منتشر میشد و حاال به نظر‬ ‫قــراردادی دوســاله بــه توافــق خواهند رســید‪ .‬شایعات رنگ واقعیت به خود خواهند گرفت‪.‬‬ ‫شــبکه ‪ TYV‬اعــالم کــرد حتی ســرخیو اگوئرو بدین ترتیب احتمال انتقال ارلینگ هالند در این‬ ‫حاضرشــده دســتمزد خــود را بــرای ایــن انتقال تابستان و با توجه به شرایط دشوار مالی خیلی‬ ‫کاهش دهد و تصمیم قطعی او بازی در اللیگا زیادنیست‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-39‬برابر رای شماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۱۶۰۰۰۹۰۶‬مورخ ‪ 99/11/09‬هیات اول موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای نعمت اله دادخواه فرزند‬ ‫حسینعلی بشماره شناسنامه ‪ ۱۷‬صادره از تیران به شماره ملی ‪ ۵۴۹۹۳۳۰۵۱۴‬در یک سهم و‬ ‫یک نهم سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ششدانگ‬ ‫‪ ۵۵۱۲‬مترمربع پالک ‪ ۱۳۱‬فرعی از ‪ ۸‬اصلی واقع در تیران خریداری از مالک رسمی با‬ ‫واسطه خانم خاتون جان معتمدی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/01/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/01 :‬سید محمد‬ ‫حسن مصطفوی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک تیران ‪/1117170‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -9-170‬چون ششدانگ قسمتی از یک بابخانه پالک شماره ‪ 123/19‬واقع در قطعه ‪ ۴‬نجف‬ ‫اباد بخش ‪ ۱۱‬ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام اقای علیرضاپور قیصری نجف ابادی‬ ‫فرزند رمضان در جریان ثبت است و به علت عدم حضور متقاضی ثبت تحدید حدود ان به‬ ‫عمل نیامده‪ ،‬اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ‪ ۱۵‬قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده‬ ‫تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/2/27‬ساعت ‪ ۸‬صبح در محل شروع‬ ‫و به عمل خواهد امد و در صورت مصادف شدن با تعطیلی عملیات تحدید حدود در روز بعد‬ ‫انجام می پذیرد‪ .‬لذا بموجب این اگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز‬ ‫و ساعت مقرر در محل حضور یابند‪ .‬اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت‬ ‫از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا سی (‪ )۳۰‬روز پذیرفته خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪:‬‬ ‫‪ 1400/2/1‬رییس ثبت اسناد و امالک نجف اباد‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪/1125316‬م الف‬ ‫اگهی ماده ‪ ۳‬قانون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-172‬نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس به‬ ‫شرح رای شماره ‪ 139960323136001037‬مورخ ‪ 99/12/16‬تصرفات مالکانه خلیل واحدی‬ ‫سرریگانی فرزند محمد تحت عنوان ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 144/46‬مترمربع‬ ‫قسمتی از پالک ‪ -۱۴‬اصلی واقع در نایبند جنوبی بخش یک بندرعباس به استناد ماده ‪۱‬‬ ‫و ماده ‪ ۳‬قانون مذکور بمیزان یک دانگ مشاع از ششدانگ ملکی اقای حسین خیراندیش‬ ‫را تایید نموده است به جهت عدم دسترسی به مالک اولیه مقرر گردید پس از انتشار اگهی‬ ‫سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و از همین رو در اجرای ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز‬ ‫جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق اگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه از‬ ‫تاریخ اولین انتشار اگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک بندر عباس‬ ‫تسلیم نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات صادر‬ ‫خواهد گردید در صورت وصول اعتراض معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره‬ ‫ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست نماید چنانچه‬ ‫پس از سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه نقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد بندرعباس‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر‬ ‫به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/02/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/16 :‬ابوالحسن‬ ‫دستوری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس منطقه یک ‪/1400/39‬م الف‬ ‫اگهی ماده ‪ ۳‬قانون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-173‬نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس‬ ‫به شرح رای شماره ‪ 139960323136001058‬مورخ ‪ 99/12/23‬تصرفات مالکانه خانم‬ ‫مریم زکایی فرزند غالم تحت عنوان ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 152/65‬مترمربع‬ ‫قسمتی از پالک ‪ -۱۴‬اصلی واقع در نایبند جنوبی بخش یک بندرعباس به استناد ماده ‪ ۱‬و‬ ‫ماده ‪ ۳‬قانون مذکور به میزان یک دانگ مشاع از ششدانگ ملکی اقای حسین خیراندیش‬ ‫را تایید نموده است به جهت عدم دسترسی به مالک اولیه مقرر گردید پس از انتشار اگهی‬ ‫سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و از همین رو در اجرای ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز‬ ‫واکنش مهدی تارتار به برخی منتقدان کیفیت لیگ برتر ایران‬ ‫لیگ اسیا چیز‬ ‫دیگری نشان داد‬ ‫ســرمربی تیم فوتبال پیکان میگوید امیدوار‬ ‫اســت کمیتــه داوران بــرای بازیهــای تیمــش از‬ ‫داوران باتجربــه اســتفاده کند‪ .‬تیم پیکان تهران‬ ‫ایــن روزهــا خــودش را برای مســابقه حســاس با‬ ‫الومینیوم اراک در هفته بیســت و یکم لیگ برتر‬ ‫اماده میکند‪ .‬مهدی تارتار سرمربی خودروسازان‬ ‫دربــاره وضعیــت تیمــش بــه خبرگــزاری ایســنا‬ ‫گفته اســت‪ :‬با تعطیلی لیگ ســعی کردیم کمی‬ ‫استراحت کنیم و چند روزی است که تمریناتمان‬ ‫را اغــاز کردیــم و خودمــان را بــرای بازیها اماده‬ ‫میکنیــم‪ .‬وی بــا اشــاره بــه اشــتباهات داوری‬ ‫دربازیهای لیگ برتر گفت‪ :‬فوتبال ما به سیستم‬ ‫‪ VAR‬نیــاز دارد‪ .‬مثل همه جــای دنیا در فوتبال‬ ‫ایــران داوران هــم دچــار اشــتباهات میشــوند و‬ ‫اعتراض زیادی انجام میشود‪ .‬من هم مثل همه‬ ‫مربیان به خاطر اشتباهات داوری بهانه دارم؛ اما‬ ‫اگر سیســتم کمــکداور ویدئویی به ایــران بیاید‬ ‫اشــتباهات کمتر میشــود و فوتبال ما پیشــرفت‬ ‫میکنــد و تیمهــا هم براســاس قابلیتهای خود‬ ‫در جــدول جای میگیرند‪ .‬تارتار تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫بازی قبلی ما برابر گل گهر داور اشتباه کرد و برای‬ ‫این هفته محروم شد‪ .‬این چندمین بار است که‬ ‫داوران بعد از قضاوت بازی ما محروم میشوند‪.‬‬ ‫ایــن نشــان میدهد که ما از جانــب داوری زیان‬ ‫میبینیــم‪ .‬داوران تیــم ما را خنثی میبینند چون‬ ‫هواداری نداریم اما ما یک گروه ‪ ٥٠‬نفره هستیم‬ ‫کــه بــرای موفقیــت تیممــان تــالش میکنیــم و‬ ‫سرنوشت ما با نتایجمان رقم میخورد‪ .‬امیدوارم‬ ‫داوران باتجربهتــر بــرای بازیهــای مــا انتخــاب‬ ‫شــوند تــا بتوانیــم با بازیهــای خوبی کــه انجام‬ ‫میدهیــم نتایــج خوبــی بگیریــم‪ .‬ســرمربی تیم‬ ‫فوتبال پیکان همچنین گفــت‪ :‬داوران ما داوران‬ ‫باکیفیتــی هســتند امــا بایــد همهچیــز را در نظــر‬ ‫بگیرند و اینگونه نباشــد که داوران جوان فقط‬ ‫برای تیمهای کم هوادار باشند‪ .‬سرنوشت ما به‬ ‫نتایجی که کسب میکنیم بستگی دارد بنابراین‬ ‫انتظار داریم داوران باتجربهتر هم برای بازیهای‬ ‫مــا انتخــاب شــوند‪ .‬البتــه مــن میگویــم داوران‬ ‫باتجربه را هم باید حفظ کنیم و خیلی زود انها‬ ‫را کنار نگذاریم‪ .‬وقتی یک داور باتجربه شرایط‬ ‫جســمانی و امادگی الزم را دارد باید او را حفظ‬ ‫کنیــم و برایــش ارزش قائــل شــویم‪ .‬وی در ادامه‬ ‫درباره عملکرد ‪ 4‬نماینده ایران در لیگ قهرمانان‬ ‫اسیا هم گفت‪ :‬از برخی از عزیزانی که بیرون گود‬ ‫جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق اگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه از‬ ‫تاریخ اولین انتشار اگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس‬ ‫تسلیم نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات‬ ‫صادر خواهد گردید در صورت وصول اعتراض معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست نماید‬ ‫چنانچه پس از سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد‬ ‫بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالکیت مانع از‬ ‫مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/02/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/16 :‬ابوالحسن‬ ‫دستوری‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس منطقه یک ‪/1400/41‬م الف‬ ‫شماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۶۰۱۴۰۰۰۰۸۸ :‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-177‬برابر رای شماره ‪ 1399/12/20 – ۱۳۹۹۶۰۳۱۶۰۱۴۰۰۳۱۳۰‬هیات اول‪/‬دوم‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی‬ ‫مرادی زالوابی فرزند عبدالمحمد به شماره شناسنامه ‪ ۲‬صادره از اسالم اباد غرب کد ملی‬ ‫‪ ۳۳۴۱۴۸۷۹۱۳‬در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 101/31‬متر مربع در قسمتی از‬ ‫پالک شماره فرعی از ‪ ۱۱‬و ‪ -۱۹‬اصلی واقع در بخش سه حومه کرمانشاه به ادرس شهرک‬ ‫دولت اباد ‪ ۱۰‬متری کوچه ششم پالک ‪ ۴‬که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به‬ ‫ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از زارع صاحب نسق اقای شیرزاد امینی موسی نارنجی به‬ ‫متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده خریداری از مالک‬ ‫رسمی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بعد به فاصله ‪ ۱۵‬روز‬ ‫اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم‬ ‫و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/02/1 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/15 :‬سعید سلیم‬ ‫فر‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫اگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال ‪ 1399‬هجری شمسی حوزه ثبتی ناحیه یک‬ ‫شهرستان بجنورد‬ ‫‪ .1 -9-175‬به دستور ماده ‪ 12‬قانون ثبت و ماده ‪ 59‬ایین نامه قانون مذکور اسامی اشخاصی که نسبت‬ ‫به امالک مجهول المالک واقع در حوزه ثبتی شهرستان بجنورد تا اخر اسفند ماه ‪ 1399‬هجری شمسی‬ ‫تقاضای ثبت نموده اند و همچنین مواردی که اگهی نوبتی ان برابر تبصره یک ماده ‪ 25‬اصالحی قانون‬ ‫ثبت باید تجدید گردد با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم در دو نوبت و به فاصله یک ماه به شرح‬ ‫ذیل اگهی می گردد‪.‬‬ ‫بخش دو بجنورد‬ ‫پالک ‪ 171‬اصلی واقع در بخش دو بجنورد موسوم به سوهانی‬ ‫‪ -3497‬فرعی ششدانگ یک قطعه زمین (سابقا حریم جوی) به مساحت ‪ 81/98‬متر مربع ملکی خانم پری‬ ‫سلیمانی ترک فرزند محمد به شماره شناسنامه ‪ 0670475491‬و شماره ملی ‪0670475491‬‬ ‫بخش پنج بجنورد‬ ‫پالک ‪ -5‬اصلی واقع در گیفان علیا‬ ‫‪ -751‬فرعی ششدانگ یکباب دامداری به مساحت ‪ 2120‬متر مربع ملکی اقای یدا‪ ...‬خسروی فرزند عبداهلل‬ ‫به شماره شناسنامه ‪ 1725‬و شماره ملی ‪5919638753‬‬ ‫لذا به دستور مواد ‪ 16‬و ‪ 17‬قانون ثبت هر شخصی نسبت به امالک اگهی شده در باال معترض می باشد و‬ ‫یا اینکه بین متقاضیان ثبت و دیگر اقامه دعوی شده و در جریان است می بایستی اعتراض مبنی بر جریان‬ ‫دعوی خود را از تاریخ انتشار اولین اگهی نسبت به اگهی ظرف مدت نود روز و در مورد اگهی اصالحی ظرف‬ ‫مدت سی روز به اداره ثبت و اسناد و امالک بجنورد تسلیم و رسید دریافت نمایند و در اجرای تبصره دو ماده‬ ‫واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبتی معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد‬ ‫ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور‬ ‫اخذ و به این اداره تسلیم نمایند ضمنا حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود در صورتجلسه تعیین حدود منظور‬ ‫می گردد از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/02/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/03/01 :‬علیخان نادری‪ -‬رئیس اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد‪/2823‬م الف‬ ‫نشســتند و بهراحتی درباره کیفیت لیگ صحبت‬ ‫میکننــد میخواهم انتقاد کنــم‪ .‬انها میگویند‬ ‫فوتبــال لیگ برتر مــا کیفیت ندارد امــا بازیهای‬ ‫لیــگ قهرمانــان اســیا نشــان داد لیگ برتــر ایران‬ ‫از لیگهــای باکیفیت اســیا اســت‪ .‬نمایندگان ما‬ ‫بازیهــای خوبــی را به نمایــش میگذارند اما در‬ ‫کشــور خودمان بهراحتی نمیتوانند برابر رقبا با‬ ‫اختــالف بــه پیــروزی برســند‪ .‬این نشــان داد که‬ ‫فوتبال ما پیشــرفت خوبی داشــته اســت و لیگ‬ ‫ما واقعا کیفیت مطلوبی دارد‪ .‬سود این کیفیت‬ ‫را همتیمهایی میبرند که در اسیا قدرتنمایی‬ ‫میکننــد‪ .‬برای فوتبال ما بســیار خوب اســت که‬ ‫تیمهای ما در اســیا رقبا را شکست میدهند‪ .‬به‬ ‫نماینــدگان ایران تبریک میگویــم و ارزو دارم هر‬ ‫‪ 4‬نماینده از گروه صعود کنند و امسال قهرمانی‬ ‫اسیا متعلق به یکی از باشگاههای ایرانی باشد‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه نماینــدگان مــا‬ ‫چقدر شانس قهرمانی در اسیا دارند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بازیهایــی کــه از انهــا دیدیــم نشــان میدهــد‬ ‫شــانس باالیــی دارنــد‪ .‬ازنظــر برنامهریــزی و‬ ‫همینطــور فراهــم کــردن امکانات باید شــرایط‬ ‫بهتــری را بــرای تیمهــای ایرانــی فراهــم کنیــم تا‬ ‫بتوانیم به مراحل باالتر برسیم‪ .‬ما باید در مراحل‬ ‫باالتــر بــا برنامهریــزی بهتــر و شــرایط بهتر عمل‬ ‫کنیم‪ .‬ما خوشحالیم از اینکه نمایندگانماندر اسیا‬ ‫نتایجخوبیمیگیرندوایننشانمیدهدفوتبالما‬ ‫رشد کرده است‪ .‬اینکه حضور مربی خارجی ممنوع‬ ‫شدهنشانمیدهدماایرانیهادر همهچیزاستعداد‬ ‫داریــم و میتوانیــم قابلیتهــای خودمان را نشــان‬ ‫بدهیم‪.‬تاتاردرپایاندربارهقانونمنعحضورمربیو‬ ‫بازیکنخارجیهمگفت‪:‬اگربازیکنومربیباکیفیت‬ ‫خارجیبهفوتبالایرانبیایدقطعامیتواندبهفوتبال‬ ‫ما کمک کندامابهشرطی کهازنظراقتصادیبهجایی‬ ‫برســیم که بتوانیم دستمزد انها را پرداخت کنیم و‬ ‫اینمربیانبهراحتیاز ماشکایتنکنندومشکالتی‬ ‫مثل بســته بودن پرونده ایجــاد نشــود‪ .‬االن انقدر‬ ‫مشکل وجود دارد که نمیتوانیم چنین کاری انجام‬ ‫بدهیمودرنهایتهمباشگاههامتضررمیشوند‪.‬به‬ ‫خاطر اینکه نمیتوانیم ازنظر مالی دستمزد بازیکن‬ ‫درجهیکرابدهیممیرویمبازیکنخارجیدرجهدو‬ ‫و ســه میاوریم که عمال تاثیری روی فوتبال ایران‬ ‫ندارند‪ .‬همیناالن هم چند بازیکن وجود دارند‬ ‫کــه اصال بــازی نمیکنند پس چــه خاصیتی برای‬ ‫فوتبال ایران دارند‪.‬‬ ‫اگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال ‪1399‬‬ ‫‪-9-109‬اگهی نوبتی سه ماهه چهارم ‪ ۱۳۹۹‬مربوط به قسمتی از امالک شهرهای علویجه‬ ‫‪ ۱‬اصلی‪ ،‬دهق ‪ ۴‬اصلی‪ ،‬روستای خیر اباد ‪ ۱۱‬اصلی بخش ‪ ۱۵‬ثبت اصفهان که بموجب‬ ‫ماده ‪ ۱۱‬قانون ثبت و ماده ‪ ۵۹‬اصالحی ائین نامه مربوط به امالکی است که در سه ماهه‬ ‫چهارم سال ‪ 1399‬تقاضای ثبت ان پذیرفته شده و یا قبال از قلم افتاده و یا طبق اراء هیئت‬ ‫نظارت ثبت اصفهان باید اگهی ان تجدید شود و در ردیف الف ‪ ۹۰‬روز و ردیف ب ‪۳۰‬‬ ‫روز مهلت اعتراض دارد‪.‬‬ ‫اگهی نوبتی ردیف الف‪:‬‬ ‫بخش ‪15‬ثبت اصفهان‬ ‫علویجه یک اصلی و شماره های فرعی‬ ‫پالک ‪ -۱۳۹۵‬اقای پژمان علی نژاد فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین محصور به‬ ‫مساحت ‪ 820/25‬متر مربع‪.‬‬ ‫دهق چهار اصلی و شماره های فرعی‬ ‫پالک ‪ -۱۹۶۴‬خانم خدیجه توکلی دهقی فرزند فتحعلی ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫محصور به مساحت ‪ 990/30‬متر مربع‪.‬‬ ‫پالک ‪ -۲۲۰۲‬اقای کرمعلی اقا یوسفی دهقی فرزند رضاعلی ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫محصور به مساحت ‪ ۶۹۹‬متر مربع‪.‬‬ ‫روستای خیر اباد یازده اصلی و شماره های فرعی‬ ‫پالک ‪ -۵۲۰‬اقای مهرداد محمد صادقی خیر ابادی فرزند زین العابدین و اقای على‬ ‫قندهاری علویجه فرزند محمدعلی بالسویه تمامت ‪ ۴۳۳۱‬سهم مشاع از ‪ ۱۸۳۵۰۰۰۰‬سهم‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین (قسمتی از مستثنیات)‬ ‫بموجب ماده ‪ ۱۶‬قانون ثبت اسناد و امالک ثبت اسناد و امالک و ماده واحد مصوب ‪۱۳۷۳‬‬ ‫چنانچه کسی نسبت به امالک ثبت شده ردیف الف از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت ‪۹۰‬‬ ‫روز و همچنین نسبت به امالک ثبت شده ردیف ب سی روز گواهی اعتراض از مراجع‬ ‫صالحه اخذ و تسلیم نماید اعتراضات و یا گواهی طرح دعوی مطابق قسمت اخیر ماده ‪۱۶‬‬ ‫و تبصره ذیل ماده ‪ ۱۷‬قانون ثبت رفتار خواهد شد‪ .‬این اگهی نسبت به ردیف الف در دو‬ ‫نوبت به فاصله سی روز و نسبت به ردیف ب فقط یک نوبت در روزنامه منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬چهارشنبه ‪ 1400/02/01‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬شنبه ‪1400/03/01‬‬ ‫محمد علی ناظمی‪ -‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک مهردشت ‪/1121151‬م الف‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫پروتکلهای ‪ AFC‬درباره‬ ‫بازیکنان کرونایی‬ ‫پسازاینکــه پنــج بازیکــن النصــر به ویــروس کرونا‬ ‫مبتال شــدند‪ ،‬صفحات خبری عربستانی پروتکلهای‬ ‫‪ AFC‬دربــاره بازیکنان مبتالبه کرونا را منتشــر کردند‪.‬‬ ‫در رقابتهای فصل گذشــته لیگ قهرمانان اســیا بود‬ ‫کــه تعداد زیــادی از بازیکنان الهالل بــه ویروس کرونا‬ ‫مبتال شدند و به دلیل افزایش شمار افراد مبتال در این‬ ‫تیم‪ ،‬کنفدراسیون فوتبال اسیا تصمیم گرفت تا این تیم‬ ‫عربســتانی را از دور رقابتهــا کنــار بگــذارد‪ .‬چنــد روز‬ ‫پیش نیز دیگر باشگاه عربستانی یعنی النصر با بحران‬ ‫ابتالی شــمار زیادی از افراد خود به کرونا مواجه شد‪.‬‬ ‫در ایــن میــان پنج بازیکن النصری ها بهعالوه ‪ 4‬نفر از‬ ‫اعضای تدارکاتی این تیم به دلیل ابتال به کرونا راهی‬ ‫قرنطینــه شــدند و بحــث و گمانهزنــی دربــاره قوانین‬ ‫‪ AFC‬در ایــن خصــوص مطرح شــد‪ .‬درحالیکه پیش‬ ‫از اغاز رقابتهای لیگ قهرمانان اسیا عنوانشده بود‬ ‫هر فردی به ویروس کرونا مبتال شود‪ ،‬از این رقابتها‬ ‫اخراج خواهد شد‪ ،‬اما رسانههای عربستانی با رد این‬ ‫موضــوع‪ ،‬پروتکلهــای کنفدراســیون فوتبــال اســیا در‬ ‫قبال افراد مبتال را منتشــر کردند‪ .‬در این قوانین امده‬ ‫است چنانچه تست کرونای شخصی مثبت شده ولی‬ ‫عالئم خاصی نداشته باشد‪ ،‬هر ‪ 7٢‬ساعت یکبار از‬ ‫ان شــخص تســت ویروس کرونا به عمــل خواهد امد‬ ‫تا زمانی که جواب ازمایش او منفی شود‪ .‬پسازاینکه‬ ‫تســت فــرد مبتــال منفــی شــد‪ ،‬بــه فاصله ‪ ٢4‬ســاعت‬ ‫یکبار دیگر از ان شخص ازمایش کرونا به عمل میاید‬ ‫و درصورتیکه تســت دوم نیز منفی شــد‪ ،‬او میتواند‬ ‫در تمرینات و مسابقات تیمش شرکت کند‪ .‬بههرحال‬ ‫ازانجاییکه رقابتهای لیگ قهرمانان اسیا بهصورت‬ ‫فشــرده و در تنها ‪ ١٢‬روز برگزار میشــود‪ ،‬پروسه منفی‬ ‫شدن تستهای کرونا بهتنهایی پنج روز زمان میبرد‬ ‫که به نظر میرسد حتی باوجوداین قوانین‪ ،‬فرد مبتال‬ ‫بازیهای تیمش را از دست بدهد‪.‬‬ ‫برنامه مس در تعطیلی‬ ‫لیگ برتر مشخص شد‬ ‫تیم فوتبال مس رفسنجان در هفته بیست و یکم‬ ‫لیــگ برتــر مهمان نفت مسجدســلیمان خواهــد بود‪.‬‬ ‫محســن طرحانی‪ ،‬محمد قاضی و مســیح زاهدی به‬ ‫دلیل مصدومیت و محمد انصاری به دلیل دور بودن‬ ‫از شرایط مسابقه‪ ،‬قادر به همراهی مس رفسنجان در‬ ‫بازی روز پنجشــنبه دوم اردیبهشت نیستند‪ .‬شاگردان‬ ‫محمد ربیعی پس از بازی با نفت مسجدســلیمان دو‬ ‫روز به اســتراحت میپردازند و پسازان تمریناتشان را‬ ‫از سر میگیرند‪ .‬تیم مس رفسنجان با توجه به اینکه‬ ‫پسازاین بازی تا روز هجدهم اردیبهشت بازی دیگری‬ ‫در برنامــه نــدارد‪ ،‬بهاحتمالزیــاد یک بــازی تدارکاتی‬ ‫مقابل الومینیوم اراک برگزار خواهد کرد‪.‬‬ ‫اگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال ‪ 1399‬هجری شمسی حوزه ثبتی بخش دو شهرستان بجنورد‬ ‫‪ -9-176‬به دستور ماده ‪ ۱۲‬قانون ثبت و ماده ‪ ۵۹‬ایین نامه قانون مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک‬ ‫بخش ‪ ۲‬بجنورد واقع در حوزه ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬شهرستان بجنورد که تا اخر اسفندماه ‪ 1399‬هجری‬ ‫شمسی تقاضای ثبت نموده اند و همچنین مواردی که اگهی نوبتی ان برابر تبصره یک ماده ‪ ۲۵‬اصالحی قانون ثبت باید تجدید‬ ‫گردد با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم در دو نوبت و به فاصله یک ماه به شرح ذیل اعالم می گردد‪.‬‬ ‫بخش دو بجنورد‬ ‫پالک ‪ -۱۲۵‬اصلی موسوم به قریه عزیز‬ ‫‪ -1‬ششدانگ یک قطعه محوطه محصور به شماره پالک ‪ 5335‬فرعی مورد تقاضای قاسم رضا رحیمی فرزند قربان محمد به‬ ‫شماره ملی ‪ 068050493‬شناسنامه ‪ 1849‬صادره از بجنورد‬ ‫پالک ‪ -۱۲۹‬اصلی موسوم به ملکش‬ ‫ششدانگ یک باب محوطه محصور به شماره پالک ‪ 2456‬فرعی مورد تقاضای اقای امیرحسین کمالی فرزند علی اکبر به شماره‬ ‫شناسنامه و شماره ملی ‪ 0670022901‬صادره از بجنورد‬ ‫پالک ‪ - ۱۶۴‬اصلی موسوم به حصار شیر علی‬ ‫‪ -1‬ششدانگ یک باب منزل مسکونی به شماره پالک ‪ ۷۶۵۵‬فرعی مورد تقاضای خانم خدیجه مهربان فرزند حسین به شماره‬ ‫شناسنامه ‪ ۱۲۸3‬شماره ملی ‪ 0681468221‬صادره از بجنورد‪.‬‬ ‫‪ -2‬ششدانگ یک قطعه محوطه به شماره پالک ‪ ۷6۷3‬فرعی مورد تقاضای حکمت اله شیردل فرزند محمد حسین به شماره‬ ‫شناسنامه ‪ 1342‬شماره ملی ‪ 0681936525‬صادره از بجنورد و سعید محبی حصاری فرزند محمد علی به شماره شناسنامه و‬ ‫شماره ملی ‪ 0670257461‬صادره از بجنورد بالسویه و بالمناصفه‬ ‫‪ -3‬ششدانگ یک باب منزل مسکونی مخروبه به شماره پالک ‪ 7672‬فرعی مورد تقاضای فرشته صفائی حصاری فرزند مراد‬ ‫علی به شماره شناسنامه ‪ 443‬شماره ملی ‪ 0680440801‬صادره از بجنورد‬ ‫لذا بنا به دستور مواد ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۷‬قانون ثبت هر شخصی نسبت به امالک اگهی شده در باال معترض می باشد و یا اینکه بین‬ ‫متقاضیان ثبت و دیگری قبل از انتشار اولین اگهی نوبتی اقامه دعوی شده و در جریان باشد کسیکه طرف دعوی یا تقاضا‬ ‫کننده است‪ ،‬باید از تاریخ نشر اولین اگهی نوبتی تا ‪ 90‬روز گواهی محکمه (دادگاه) مبنی بر جریان دعوی خود را به اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬بجنورد تسلیم و رسید دریافت نمایند و در اجرای تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده‬ ‫های معترضین ثبتی معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع‬ ‫ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند‪ .‬ضمنا حقوق ارتفاقی در موقع تحدید‬ ‫حدود در صورتجلسه تعیین حدود منظور می گردد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/02/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/03/01 :‬احمد اصغری شیروان‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک منطقه ‪ 2‬بجنورد ‪/2842‬م الف‬ ‫اگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال ‪ ۱۳۹۹‬حوزه ثبتی گناباد‬ ‫‪ -9-178‬به دستور ماده ‪ ۱۲‬قانون و ماده ‪ 59‬ائین نامه مذکور اشخاصی که نسبت به امالک‬ ‫مجهول المالک واقع در بخش یک گناباد که در حوزه ثبتی این واحد تا اخر اسفند ماه سال ‪1399‬‬ ‫تقاضای ثبت نموده اند و همچنین مواردی که اگهی نوبتی ان برابر تبصره یک ماده ‪ ۲۵‬اصالحی‬ ‫قانون ثبت باید تجدید گردد با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می شود‪:‬‬ ‫قطعات مفروز علی اباد ‪ -1-‬اصلی‬ ‫‪ 7112‬فرعی مسلم احمدی مفرد ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫‪ ۱۳۳۷‬فرعی موقوفه کربالئی محمد بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد ششدانگ یک قطعه‬ ‫باغ وقفی‬ ‫‪ 11241‬فرعی از ‪ 215‬فرعی حسین امیری و خانم فاطمه پیر نهاد هریک نسبت به سه دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یکباب منزل‬ ‫‪ 11301‬فرعی از ‪ ۳۰۸۷‬فرعی محمد خواجه پور و خانم ملیحه استادی جویمندی هر یک نسبت به‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل‬ ‫‪ 11302‬فرعی از ‪ 1086‬فرعی روح اله محمدی روشناوند ششدانگ یکباب مغازه‬ ‫‪ 11303‬فرعی از ‪ 117‬فرعی حمید ترازی ششدانگ یکباب منزل‬ ‫‪ 11325‬فرعی حسین جفائی رهنی ششدانگ قسمتی از یکباب منزل‬ ‫‪ 11326‬فرعی از ‪ ۱۱۸۴‬فرعی خانم زهره قاسمی مقدم ششدانگ یکباب منزل‬ ‫‪ 11327‬فرعی از ‪ ۱۱۸۴‬فرعی مجتبی قاسم نژاد ششدانگ یکباب منزل‬ ‫‪ 11329‬فرعی از ‪ 1502‬فرعی محمدرضا حاجی زاده ششدانگ یک قطعه محوطه مشتمل بر‬ ‫ساختمان‬ ‫‪ 11331‬فرعی از ‪ 2685‬فرعی سجاد گلک خیبری ششدانگ یکباب منزل‬ ‫قنات قصبه شهر ‪ -3‬اصلى‬ ‫قنات به شهر موقوفه والده خواجه عبدالکاظم بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد مجاری ‪۲۰‬‬ ‫فنجان از کل ‪ ۴۱۰۴‬فنجان به گردش ‪ ۲۴‬شبانه روز و هر شبانه روزی عبارتست از ‪ ۱۷۱‬فنجان و‬ ‫هر فنجان معادل با یک سهم است که مبدا و مظهر و حدود و مشخصات و حقوق ارتفاقی بشرح‬ ‫صورت مجلس تحدید حدود میباشد‬ ‫قطعات مفروز قصبه شهر ‪ -۳-‬اصلی‬ ‫‪ ۸۷۴‬فرعی مهدی احمد زاده شهری ششدانگ یکباب منزل‬ ‫‪ 1390‬فرعی سید حسین علوی شهری ششدانگ یک قلعه زمین مزروعی‬ ‫‪ 1982‬فرعی خانم نگین کریمی شهری ‪ ۱۰‬سهم مشاع از ‪ ۲۰‬سهم مشاع از ‪ ۱۱۰‬سهم مشاع از‬ ‫‪ 176/67‬سهم به استثنای یک هشتم بهای عرصه و اعیان به مساحت کل ‪ 18878/79‬متر مربع‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی‬ ‫‪ 2921‬فرعی خانم زهره اکبری نوقابی مساحت ‪ 293/51‬مترمربع مشاع از کل ‪ 1293/51‬مترمربع‬ ‫ششدانگ یک قطعه باغ مشتمل بر اطاق‬ ‫قطعات مفروز باغ اسیا ‪ – ۹۳‬اصلی‬ ‫‪ ۳۵۶‬فرعی موقوفه کربالئی حسین بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمین وقفی‬ ‫‪ 1772‬فرعی از ‪ ۱۱۰۷‬فرعی محمد ندائی ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫قطعات مفروز ریاب ‪ - ۱۱۵‬اصلی‬ ‫‪ 732‬فرعی خانم ربابه مالزاده ششدانگ یک قطعه زمین بندسار‬ ‫قطعات مفروز خشوئی ‪ – ۱۱۷‬اصلی‬ ‫‪ 595‬فرعی موقوفه محمد قلی بیک بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمین مزروعی‬ ‫‪ 4110‬فرعی از ‪ ۶۷۳‬فرعی علی اکبر و اصغر و مجید زاهدی فر و علی حاتمی نژاد هر یک نسبت‬ ‫به دو سهم مشاع و صدیقه و عصمت و زهرا زاهدی فر هر یک نسبت به یک سهم مشاع از ‪۱۴‬‬ ‫سهم ششدانگ یک قطعه باغ‬ ‫‪ 4193‬فرعی از ‪ ۷۹۸‬فرعی محمد رضا محرابی فودنجان ششدانگ یک قطعه محوطه‬ ‫‪ 4199‬فرعی حسین زنگوئی و هادی سابقی هریک نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک‬ ‫قطعهزمین‬ ‫لذا به دستور مواد ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۷‬قانون ثبت هر کس به امالک اگهی شده در باال معترض است و یا اینکه‬ ‫بین متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی شده و در جریان است میبایست اعتراض و یا گواهی‬ ‫مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار اگهی نوبت اول این اگهی ظرف مدت ‪ ۹۰‬روز به اداره‬ ‫ثبت اسناد گناباد تسلیم و رسید دریافت نمایند‪ .‬بدیهی است مطابق ماده ‪ ۸۶‬ائین نامه قانون ثبت و‬ ‫در اجرای تبصره ‪ ۲‬ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و‬ ‫گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند ضمنا حقوق ارتفاقی در موقع تحدید‬ ‫حدود و در صورتمجلس تحدیدی منظور می گردد و از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا‬ ‫سی روز قابل اعتراض خواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/02/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/03/01 :‬سید ضیاءالدین مهدوی‬ ‫شهری ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گناباد‬ صفحه 7 ‫چهارشنبه ‪ 01‬اردیبهشت ماه ‪ 21 / 1400‬اوریل ‪ 08 / 2021‬رمضان ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1050‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫حقوق سربازان و کارکنان‬ ‫وظیفه افزایش یافت‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫ستادکلنیروهایمسلح(ادارهسرمایهانسانیسرباز)باصدوراطالعیهای‬ ‫از افزایشحقوقسربازانو کارکنانوظیفهدر سالجاریخبرداد‪.‬به گزارش‬ ‫صداوسیما‪ ،‬مرکز ارتباطات و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در‬ ‫اطالعیهایاعالم کرد‪:‬باتالشمجدانهمسئوالنامروهمکاریبسیار خوب‬ ‫مجلس شــورای اســالمی و ســازمان برنامهوبودجه کشور‪ ،‬حقوق کارکنان‬ ‫وظیفه در ســال جاری افزایش قابلمالحظهای یافته که شــامل این موارد‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫اســت‪ :‬بر این اســاس میانگین حقوق ســربازان از ‪ ۴۴۰‬هزار تومان در ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬به یکمیلیون و پانصد هزار تومان در سال جاری افزایشیافته و در‬ ‫حال حاضر حداقل حقوق پرداختی به کارکنان موصوف در مناطق عادی‬ ‫‪۰۰۰/۰۵۰/۱‬تومانوحداکثرانچهارمیلیونتوماندرمناطقعملیاتیاست‪.‬‬ ‫به کارکنانوظیفهمتاهلو کارکنانوظیفهنخبهحقوقمعادل‪%۱۰۰‬مبنای‬ ‫قانونیخدمتوظیفهعمومیپرداختمیگردد کهحداقلاندر مناطق‬ ‫عادی‪ ۲‬میلیون تومان و در سایر مناطق نیز عالوه بر حقوق‪ ،‬فوقالعادهها‬ ‫نیزبهاناضافهمیگردد‪.‬بههمه کارکنانوظیفهشاغلدرمناطقعملیاتیو‬ ‫کمترتوسعهیافتهبهتناسبفوقالعادهعملیاتیوفوقالعادهبدیابوهوا‬ ‫پرداختمیشود کهدر سالجاریمبلغاننیزافزایشداشتهاست‪.‬‬ ‫مدیریتجامعحوضهابخیز؛راهحلعبور کشور از خشکسالی‬ ‫در پی پیشبینی خشکســالی شدید در‬ ‫کشوربهعلت کاهشبارشها‪،‬رئیساتحادیه‬ ‫انجمنهــای منابع طبیعی و محیطزیســت‬ ‫کشــور گفت‪ :‬راهحل عبور از خشکســالی در‬ ‫مدیریتجامعحوضهابخیزاست کهبارهابه‬ ‫اناشارهشدهامامجلسبهانتوجهنمیکند‪.‬‬ ‫علــی ســالجقه در گفتوگــو بــا ایســنا‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬برنامــه مدیریــت جامــع‬ ‫حوضــه ابخیــز در قالــب الیحــه مدیریــت‬ ‫جامــع منابــع طبیعــی و ابخیزداری کشــور‬ ‫دیدهشــده و بــه کمیســیونهای مختلــف‬ ‫مجلس ازجمله کمیســیون کشــاورزی‪ ،‬اب‬ ‫و منابــع طبیعــی پیشنهادشــده بــود‪ .‬ایــن‬ ‫الیحه چند مرتبه در دســتور کار کمیسیون‬ ‫منابــع طبیعــی قرار گرفت و تصویب شــد‬ ‫امــا در صحــن علنــی رد شــد‪ .‬ایــن اســتاد‬ ‫دانشــگاه ضمــن اشــاره بــه اینکــه ایــران‬ ‫کشــوری اســت کــه در شــرایط حــدی قرار‬ ‫دارد که حد باالی ان سیالب و حد پایین‬ ‫ان خشکســالی اســت‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬بارها‬ ‫به دولت‪ ،‬مجلس و دســتگاههای اجرایی‬ ‫تاکیــد شــده کــه بــرای نجــات کشــور الزم‬ ‫اســت بــه ســمت مدیریــت جامــع حوضه‬ ‫ابخیــز حرکــت کنیــم و برنامــه مدیریــت‬ ‫جامــع حوضه ابخیز ذیــل الیحه مدیریت‬ ‫جامــع منابــع طبیعــی و ابخیزداری کشــور‬ ‫در مجلس بهعنوان قانون تصویب شــود‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬ایــن شــرایط حدی همیشــه‬ ‫بر کشــور ما حاکم بوده اســت و پیشینیان‬ ‫مــا بــا ایــن شــرایط کنــار امدنــد‪ .‬وقتی به‬ ‫پراکنش جمعیت در نقاط مختلف کشــور‬ ‫توجــه کنیم‪ ،‬میبینیم که در اســتانهایی‬ ‫ماننــد کرمــان‪ ،‬یــزد و ســمنان مــردم اب را‬ ‫بــه نحو مطلوب مدیریــت میکنند چراکه‬ ‫مبتنــی بر دانــش بومی و روشهای ســنتی‬ ‫اســت امــا اکنــون جــای ایــن دانــش بومی‬ ‫در مدیریــت منابــع ابــی خالــی اســت‪ .‬به‬ ‫گفتــه ایــن اســتاد تمــام دانشــگاه تهــران‪،‬‬ ‫دســتگاههای اجرایــی در مواقــع وقــوع‬ ‫ســیالب مســئولیت مدیریــت و رخــداد ان‬ ‫را نمیپذیرنــد اما زمــان تصویب اعتبارات‬ ‫همــه خــود را مســئول مدیریــت ســیالب‬ ‫اعــالم میکنند‪ ،‬بهویــژه وزارت نیرو که در‬ ‫ایــن زمینــه نیــز موفــق عملنکرده اســت‪.‬‬ ‫سالجقه تصریح کرد‪ :‬سیالب حوضه ابخیز‬ ‫باید در منشــاء مدیریت شود و استحصال‬ ‫اب بــاران یــک روش ســنتی و مبتنــی بــر‬ ‫دانــش بومی در کشــور اســت که مــردم با‬ ‫این روش درگذشــته به نحو مطلوبی خود‬ ‫را با شــرایط خشکسالی و سیالبی سازگار‬ ‫کرده بودنــد‪ .‬رئیس اتحادیــه انجمنهای‬ ‫علمی منابع طبیعی و محیطزیست کشور‬ ‫ادامــه داد‪ :‬ا گــر مدیریــت جامــع حوضــه‬ ‫ابخیــز بهعنــوان یــک زیرســاخت اساســی‬ ‫بــرای همــه ارکان عمرانــی جهــت حفــظ‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی‬ ‫با توجه به اینکه شهرداری بندر بوشهر در نظر دارد نسبت به از طریق برگزاری مناقصه خدمات پسماند شهری منطقه یک شهر بوشهر به شرکتهای معتبر و واجد‬ ‫شرایط اقدام نماید‪ ،‬لذا ازکلیه پیمانکاران و شرکت های دارای صالحیت از اداره کار و امور اجتماعی در رشته مربوطه دعوت می شود برای خرید اسناد مناقصه از‬ ‫طریق سامانه الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به ادرس اینترنتی ‪ WWW.SETADIRAN.IR‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫موضوع پروژه‬ ‫شماره فراخوان‬ ‫مدت‬ ‫قرارداد‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫(به ریال)‬ ‫براورد اولیه‬ ‫به صورت ماهیانه‬ ‫( ریال )‬ ‫مبلغ براورد اولیه‬ ‫برای کل مدت‬ ‫قرارداد ( ریال )‬ ‫نوع قرارداد‬ ‫صالحیت‬ ‫مورد نیاز‬ ‫خدماتپسماند‬ ‫شهریمنطقه‬ ‫یکشهربوشهر‬ ‫‪۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۵‬‬ ‫‪ /۲‬دوسال‬ ‫‪۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰‬‬ ‫‪۲۷/۲4۱/8۵9/۲4۱‬‬ ‫‪6۵3/8۰4/6۲۱/۷84‬‬ ‫فهرستبها‬ ‫صالحیتاز‬ ‫اداره کار و رفاه‬ ‫اموراجتماعی‬ ‫درکدخدمات‬ ‫عمومی‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫‪ -1‬تضمین شرکت در مناقصه میبایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا ضمانت نامه صادر شده از موسسات غیر بانکی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسالمی یا اوراق مشارکت یا واریز‬ ‫وجه نقد به حساب سپرده شماره ‪ 1003288684‬بانک شهر مرکزی ارائه گردد‪.‬‬ ‫‪ -2‬تاریخ فروش اسناد‪ :‬کلیه متقاضیان میتوانند حداکثر تا ساعت ‪ 15‬روز شنبه مورخه ‪ 1400/02/11‬از طریق سامانه الکترونیکی دولت ( ستاد ) نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -3‬مهلت تحویل اسناد‪ :‬تا ساعت ‪ 19‬روز شنبه مورخه ‪ 1400/02/25‬از طریق بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) ‪ -‬ارائه اصل اسناد پاکت الف (تضمین شرکت‬ ‫در مناقصه) به صورت فیزیکی به اداره امور قراردادهای شهرداری بوشهر و دریافت رسید الزامی است‪.‬‬ ‫‪ -4‬تاریخ بازگشایی پاکتها‪ :‬روزیک شنبه مورخه‪ 1400/02/26‬راس ساعت ‪/8‬هشت صبح‪.‬‬ ‫‪ -5‬مکان بازگشایی‪ :‬شهرداری مرکزی بندر بوشهرروبروی میدان شهرداری طبقه چهارم‪ -‬سالن اجتماعات‪.‬‬ ‫‪ -6‬سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬ ‫‪ -7‬حضور نمایندگان شرکتها با در دست داشتن معرفی نامه کتبی در جلسه مناقصه ازاد است‪.‬‬ ‫‪ -8‬ضمن ًا متن اگهی در شبکه اطالع رسانی شهرداری بوشهر به ادرس‪ WWW.BUSHER.IR:‬درج گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -9‬هرگاه برنده اول‪،‬دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -10‬شهرداری بوشهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است‪.‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1125585 :‬‬ ‫روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر‬ ‫پایــداری طبیعــت در مجلــس بهعنــوان‬ ‫قانــون بــه تصویــب برســد و دســتگاههای‬ ‫اجرایــی مکلف شــوند در قالــب مدیریت‬ ‫جامع حوضه ابخیز نقش خود را احیا کنند‬ ‫و به طبیعت احترام بگذارند‪ ،‬هم توسعه‬ ‫بــه نحو مطلــوب انجام میشــود و هم در‬ ‫شرایط حدی مانند خشکسالی و سیالب‬ ‫ کــه نقــش ابخیــزداری مدیریت شــرایط‬‫حدی اســت ‪ -‬کشور میتواند پایدار باشد‬ ‫دستاوردهایدانشبنیان‬ ‫حوزه اب و انرژی‬ ‫به نمایش درامد‬ ‫یکی از اقدامات معاونت علمی و فناوری برای گسترش فناوریهای حوزه اب‬ ‫و انرژی‪ ،‬راهاندازی نمایشگاه مجازی و دائمی این حوزه در کشور است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری‪ ،‬ستاد توسعه فناوریهای حوزه‬ ‫اب و انرژی معاونت علمی و فناوری باهدف افزایش بهرهوری حضور در نمایشگاهها‪،‬‬ ‫معرفی دستاوردهای شتابدهندهها و شرکتهای دانشبنیان و امکان برقراری ارتباط‬ ‫مســتقیم با شــرکتهای حاضر در نمایشــگاه و صنایع مرتبط باانرژی اقدام به برگزاری‬ ‫نمایشگاه مجازی و دائمی اب و انرژی کرده است‪ .‬یکی از دستاوردهای این نمایشگاه‬ ‫مجازی‪ ،‬برگزاری رویداد ارائه نیازهای فناورانه‪ ،‬حوزه کاتالیست با حضور شرکتهای‬ ‫دانشبنیان و برگزاری رویداد حمایت از ساخت داخل صنعت پتروشیمی بود‪ .‬امسال‬ ‫نیــز رویدادهــای پتروشــیمی‪ ،‬فناوریهــای نیروگاهی‪ ،‬انــرژی در ســاختمان‪ ،‬انرژیهای‬ ‫خورشــیدی‪ ،‬انــرژی بــادی‪ ،‬انرژیهــای زمینگرمایــی و انرژی ابی (ســدها و انــرژی ابی‬ ‫دریایی) و ذخیرهسازی انرژی نیز در این نمایشگاه برقرار خواهد بود‪ .‬نمایشگاه مجازی‬ ‫اب و انرژی با ایجاد وبســایت رویدادها که به اخرین فناوریهای ســهبعدی مجهز‬ ‫است بهنوعی فضایی برای بهروزرسانی و به هم رسانی تقاضا و عرضه در این حوزهها‬ ‫را ایجاد میکند‪ .‬این نمایشــگاه بر پایه پلتفرم ایجادشــده با عنوان نمایشــگاه دائمی‬ ‫فناوریهای حوزه اب و انرژی شــکلگرفته اســت و تا برگزاری رویداد بعدی بهصورت‬ ‫مجازی ادامه مییابد‪.‬‬ ‫مدیریت ارتباطات وامور بین ا لملل شهرداری سمنان‬ ‫معاون فضای مجازی‪ ،‬هنر و رســانه دفتر تبلیغات اســالمی به تشریح رویکردهای این‬ ‫معاونت در زمینه حمایت از مبلغان پرداخت و بابیان اینکه با رویکردهای فضای حقیقی‬ ‫نمیتوان در فضای مجازی ورود کرد‪ ،‬گفت‪ :‬امروز وارد عرصه شهروندی در فضای مجازی‬ ‫شــدهایم‪ .‬حجتاالسالموالمســلمین محمد شیخاالســالمی معاون فضای مجازی‪ ،‬هنر و‬ ‫رسانه دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم در نشست خبری «تشریح برنامهها و اهداف‬ ‫کمیته رمضان» که در ســالن عالمه طباطبایی (ره) ســاختمان این معاونت برگزار شــد‪ ،‬با‬ ‫اشاره به دیدار عوامل دفتر تبلیغات اسالمی با رهبر معظم انقالب در سال ‪ ۹۷‬و تاکیدات‬ ‫ایشان بر مسئله فضای مجازی گفت‪ :‬نزدیک به سه سال است که مسئله فضای مجازی‬ ‫در دفتر وارد عرصه جدیدی شــده و پیشــران این حرکت نیز فرمایشــات رهبری در دیماه‬ ‫‪ ۹۷‬بود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬فهم اسیبهای نوع فعالیت فعاالن عرصه فضای مجازی همسوی‬ ‫باسیاستهاینظام‪،‬شناختظرفیتهایدفترتبلیغاتاسالمیدر اینزمینهومجموعهای‬ ‫از ایدههای نو که بتواند دفتر را وارد فاز جدیدی کند‪ ،‬سه مسئلهای بود که طی سالهای‬ ‫گذشته صورت گرفت و درنهایت منجر به تشکیل معاونت فضای مجازی‪ ،‬هنر و رسانه شد‪.‬‬ ‫حجتاالسالموالمسلمین شیخاالسالمی خاطرنشان کرد‪ :‬رویکرد اصلی ما در عرصه فضای‬ ‫مجازی‪ ،‬هنر و رسانه این بوده است که تالش کنیم نواقص مجموعههای فعال در عرصه‬ ‫فضای مجازی را برطرف کنیم؛ بسیاری از گروههای فعال در این عرصه‪ ،‬با منطق حاکم بر‬ ‫فضای مجازی اشنا نبودهاند و باید دانست که اگر کسی در فضای مجازی خارج از فضای‬ ‫منطقیفعالیت کنددچاراسیبخواهدشد‪.‬معاونفضایمجازی‪،‬هنرورسانهدفترتبلیغات‬ ‫اسالمی حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه با رویکردهای فضای حقیقی نمیتوان در فضای‬ ‫مجازی ورود کرد‪ ،‬عنوان داشــت‪ :‬امروز وارد عرصه شــهروندی در فضای مجازی شــدهایم؛‬ ‫امروز فضای مجازی شبیه به شهر مجازی بوده و کاربران ان نیز بهعنوان شهروند فعالیت‬ ‫میکنند‪ .‬او در ادامه مسئله حمایتهای دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم از مبلغان‬ ‫فعال در عرصه فضای مجازی‪ ،‬هنر و رسانه را موردتوجه قرارداد و اضافه کرد‪ :‬تالش کردهایم‬ ‫تا حمایتهای دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم از مبلغان را جهتدهی و ساماندهی‬ ‫کنیم‪.‬حجتاالسالموالمسلمینشیخاالسالمیبابیاناینکهامروزنبایداولویتاولیکمبلغ‪،‬‬ ‫کار برای حمایتهای مالی باشد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما در حال حاضر حدود‪ ۱۵‬تا‪ ۲۰‬نوع حمایت‬ ‫ازمبلغانانجاممیدهیم؛مانمیخواهیمدر کنارمجموعههایدیگرازمبلغانحمایت کنیم‪،‬‬ ‫بلکه طبق دستور رهبر معظم انقالب باید نقش جریان سازی و شبکهسازی را بر عهده داشته‬ ‫باشیم‪.‬معاونفضایمجازی‪،‬هنرورسانهدفترتبلیغاتاسالمیحوزهعلمیهقم گزینش گری‬ ‫اجتماعی را از اولویتهای این معاونت برشمرد و گفت‪ :‬شاخصهای گزینش گری از موارد‬ ‫مهم در حوزه سبک زندگی و رفتار انسانی است که ما در این زمینه اقدامات الزم را انجام‬ ‫داده و محتوای مربوطه را اماده کردهایم و از مبلغان خواستهایم در این عرصه فعالیت کنند‪.‬‬ ‫کلهپاچه و یارانه‬ ‫مدتهابودکههوسخوردنکلهپاچهداشتیماما‬ ‫قیمتهاونوساناتشامانمانرابریدهواینخرید‬ ‫بهبود‬ ‫رابهرویایدستنیافتنیتبدیلکردهبود‪.‬گذشت‬ ‫رضایی رحیمی‬ ‫وگذشتتااینکهاینرویادربحرانیتریناوضاع‬ ‫اقتصادیدستیافتنیشد‪.‬کلهوپاچهگوسفندیخوبیراازقصابمحلهخریدم‪.‬الحقواالنصاف‬ ‫کلهپرمغزیبودلبخندیبرلبداشتونگاهچشمانشهمپررمزورازبودسیگنالهاوپیامهاییرا‬ ‫بههمراهداشت‪.‬امامنغافلازهمهچیزوغرقدرشادیازخریدسبد کاالییباالشهریهایمرفه‬ ‫متوجهاینلبخندهاونگاههانبودم‪.‬بهدوراز چشمهمگانبهمجتمعرسیدهوباسرعتبادوارد‬ ‫منزلشدم‪.‬بادیدر غبغبانداختهوخبرشادیاور خریدروز رابهخانوادهدادم‪.‬فکر کنیدچقدر‬ ‫غرورافرینخواهدبودبرایپدریکهغیرممکنهارابرایفرزندانشممکنساختهباشد‪.‬جلسهای‬ ‫رابااعضاخانوادهبرگزار کردیممعموال در خانوادهمادموکراسیتازمانی کهقدرتپدر خانوادهرا‬ ‫تهدیدنکندبرقراراست‪.‬همهاعضایخانوادهسرخوشازخریدپدر‪،‬اظهارنظرمیکردندکهچطورو‬ ‫چگونهایندستیافتنیغیرباورراامادهکنندومیلنمایند‪.‬جلسهبهاتمامرسیدمصوباتیبهشرح‬ ‫زیربههمراهداشت‪:‬کلهپاچهبایدبهچندقسمتمساویتقسیمشود‪.‬مقداریاببهتناسبتعداد‬ ‫افرادخانوادهبهقابلمهاضافه گردد‪.‬اولینبخش کلهپاچهدر اولینروز مناسبامادهطبخ گردد‪.‬‬ ‫کلهپاچهدرصبحانهروزتعطیلمیلشود‪.‬ضایعات کلهپاچهباحضورهمهاعضایخانوادهامحا‬ ‫شودتاتوجهایرابهخودجلبنکند‪.‬مصوبهمهماینکههیچکداماعضاحاضردرجلسهنبایداین‬ ‫خریدخانوادهرادرمجامععمومیبیان کنند‪.‬باالخرهاولینبخشپروژهبرایاولینجمعهاسفند‬ ‫‪ 97‬امادهشد‪.‬همهرابیدار کردیموسفرهپهنشدابلیمو‪،‬پیازونانسنگکتازههمبهتعدادافراد‬ ‫توزیعشد‪.‬بچههاومادرشانکهواقعاکدبانویپنجهطالییبهتماممعناست‪.‬امادهافتتاحتوسط‬ ‫پدرخانوادهبودنداولینلقمهراکهبرداشتمناگهانشادیبچههاراصدایپیامکتلفنهمراهقطع‬ ‫کردهمهساکتشدیم گوشیرااوردندپیامکراباز کردیمخبرازمیهمانناخواندهنبودولیبهتراز‬ ‫انهمنبودپیامکارسالیازطرفسازمانیارانههاوسهامعدالتبهاینمضمونبود‪:‬ازمنزلشما‬ ‫بویمطبوعطبخکلهپاچهبهمشاممیرسدکهنشانازارتقایطبقهاجتماعیشماستالبتهعواقبی‬ ‫رابرایشمابههمراهخواهدداشت‪.‬یارانهوسودسهامعدالتشمااز همیناالنقطعامیگرددو‬ ‫تهدیدبهبازپرداختتمامیدریافتیهاییارانهوسهامعدالتشدهبودیم‪.‬حالبهقولپیردانابهتر‬ ‫است کلهپاچهخوردهوازصفیارانهخارجنشویم‪.‬الحقیرالمغبونوحذفمنالسهامویارانه‪...‬‬ ‫اگهی فراخوان عمومی سرمایه گذاری مشارکتی‬ ‫تله کابین گرگان‬ ‫اگهی مزایده فروش یک قطعه زمین‬ ‫شهرداری سمنان در نظر دارد براساس مجوز شماره ‪ 15 / 2036‬مورخ ‪1399 /12 /25‬‬ ‫شــورای محترم اسالمی شهرسمنان نســبت به فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به شرح ذیل از‬ ‫طریق مزایده کتبی اقدام نماید‪:‬‬ ‫‪ -1‬یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به متراژ ‪ 639/40‬متر مربع طبق سند مالکیت واقع در بلوار شهید‬ ‫صدیقی‪ -‬بلوار شورا‪ -‬خیابان فرعی ششم انتهای کوچه قطعه جنوبی‬ ‫لذا کسانی که تمایل به خرید دارند می توا نند از تاریخ درج اگهی تا پایان روز شنبه مورخ ‪1400/02/11‬‬ ‫جهت اطالع و بازدید از موقعیت ملک فوق الذکر و دریافت اسناد مزایده به واحد امالک شهرداری مرکز‬ ‫مراجعه نمایند و قیمتهای پیشــنهادی خویش را حداکثرتا پایان وقت اداری مورخ ‪ 1400 /02 /12‬صرفا‬ ‫از طریق پســت پیشتاز (ویژه) به ادرس سمنان بلوار سعدی شهرداری مرکزی کد پستی ‪3513968686‬‬ ‫ارسال نمایند‪ .‬در ضمن شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختاراست‪.‬‬ ‫متقاضیان جهت اگاهی بیشتر می توانند به سایت‪www.semnan.ir‬مراجعه فرمایند‪.‬‬ ‫و مــردم صدمــه نبیننــد‪ .‬او بابیــان اینکــه‬ ‫حداقل بارشها در کشور را نیز میتوان با‬ ‫روشهای ســنتی سازگار با شیوههای نوین‬ ‫مدیریــت کــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬در شــرایط پرابــی‬ ‫بــا عملیــات ابخیــزداری و عملیــات پخش‬ ‫ســیالب میتــوان ســفرههای اب زیرزمینی‬ ‫را بهراحتــی تغذیــه کرد تا ایــن منابع ابی‬ ‫در شرایط خشکسالی نیز از حد مطلوبی‬ ‫اب برخوردار باشند و از شرایط خشکسالی‬ ‫عبــور کنیــم امــا بــه ایــن مســائل پرداختــه‬ ‫نمیشود‪ .‬رئیس اتحادیه انجمنهای علمی‬ ‫منابع طبیعی و محیطزیســت کشــور اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مدیریت جامع حوضه ابخیز با در نظر‬ ‫گرفتن تمام عناصر موجود و در قالب امایش‬ ‫ســرزمین و در راســتای توسعه مبتنی بر توان‬ ‫اکوسیستم کمک میکند تا به نحو مطلوب‬ ‫بتوان منابع اب را مدیریت کرد‪ .‬سالجقه در‬ ‫پایــان گفــت‪ :‬راهحل مدیریــت و ذخیره اب‬ ‫در کشــور که کامال منطبق بر طبیعت است‬ ‫بارها پیشــنهاد دادهشــده اما گوش شنوایی‬ ‫وجــود نــدارد‪ .‬اگــر مجلس الیحــه مدیریت‬ ‫جامــع حوضــه ابخیــز را بهعنــوان قانــون‬ ‫یکبــار تصویــب کنــد‪ ،‬تمام دســتگاههای‬ ‫کشــور مکلف میشوند به طبیعت احترام‬ ‫بگذارنــد و میتواننــد در قالــب روشهای‬ ‫علمی و اجرایی در شرایط خشکسالی و‬ ‫ترسالی اب را ذخیره و به نحو مطلوبی از‬ ‫ان بهرهبرداری کنند‪.‬‬ ‫تشریحرویکردهایمعاونت‬ ‫فضای مجازی‪ ،‬هنر و رسانه‬ ‫دفتر تبلیغات اسالمی‬ ‫شهرداری گرگان به استناد به شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت مردمی شهرداری برابر مصوبه ‪ 54‬جلسه هیات‬ ‫عالی ســرمایه گذاری به تاریخ ‪ 1400/01/25‬و ماده ‪ 30‬ایین نامه معامالت شــهرداری در نظر دارد از طریق مشارکت‬ ‫مدنی با سرمایه گذاری اشخاص حقیقی یا حقوقی با عنایت به اخذ مجوزات الزم در خصوص احداث تله کابین‪ ،‬نسبت فراخوان شناسایی سرمایه‬ ‫گذار نسبت به احداث‪ ،‬تجهیز و بهره برداری تله کابین گرگان در محور ناهار خوران به روش بدون اعالم درصد پایه و با اعالم توانمندی های فنی‬ ‫و مالی و ارائه طرحهای پیشنهادی پروژه و طرح پیشنهادی روش سرمایه گذاری‪ ،‬اقدام نماید‪ .‬لذا کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد الشرایط‬ ‫می توانند از تاریخ ‪ 1400/01/31‬لغایت پایان وقت اداری مورخ ‪ 1400/02/18‬به واحد امور قراردادهای شهرداری به ادرس گرگان‪ -‬میدان‬ ‫شهرداری‪ -‬شــهرداری گرگان و یا به سایت شهرداری گرگان به ادرس اینترنتی ‪ GORGAN.IR‬مراجعه و ضمن دریافت اسناد و مدارک‬ ‫فراخوان از شرایط و نحوه سرمایه گذاری موضوع اگهی اطالع حاصل نموده و در صورت تمایل به شرکت در سرمایه گذاری یا رعایت شرایط‪،‬‬ ‫اسناد و مدارک مورد نیاز سرمایه گذاری را دریافت و نسبت به ارایه تضمین شرکت در اگهی فراخوان در (پاکت الف) و اسناد مربوط به توانمندی‬ ‫مالی‪ ،‬شــرایط شرکت در فراخوان تکمیل فرم های مندرج در صفحات ‪ 1‬الی ‪ 4‬رزومه (شامل سوابق قراردادهای منعقده) پرینت حساب بانکی‬ ‫شش ماهه از تاریخ اگهی فراخوان به قبل‪ ،‬مدارک هویتی اشخاص حقیقی شامل (کارت ملی و شناسنامه) و برای اشخاص حقوقی شامل اساسنامه‪،‬‬ ‫اگهی اخرین تغییرات در (پاکت ب) به صورت الک و مهر شده لغایت ‪ 1400/02/18‬به واحد دبیرخانه شهرداری به ادرس گرگان‪ -‬میدان‬ ‫شهرداری‪ -‬شهرداری گرگان اقدام نمایند‪.‬‬ ‫تلفن تماس امور قراردادها‪01732240752 :‬‬ ‫تلفن تماس دفتر معاونت سرمایه گذاری‪01732685501 :‬‬ ‫شناسه اگهی‪1125702 :‬‬ ‫عبدالرضا دادبود ‪ -‬شهردار گرگان‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1367

روزنامه رویداد امروز 1367

شماره : 1367
تاریخ : 1401/03/21
روزنامه رویداد امروز 1366

روزنامه رویداد امروز 1366

شماره : 1366
تاریخ : 1401/03/19
روزنامه رویداد امروز 1364

روزنامه رویداد امروز 1364

شماره : 1364
تاریخ : 1401/03/17
روزنامه رویداد امروز 1363

روزنامه رویداد امروز 1363

شماره : 1363
تاریخ : 1401/03/16
روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!