روزنامه رویداد امروز شماره 1049 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1049

روزنامه رویداد امروز شماره 1049

روزنامه رویداد امروز شماره 1049

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ #‬من‪-‬ماسک‪-‬می زنم‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 31‬فروردین ماه‪1400‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪ 20‬اوریل ‪2021‬‬ ‫‪ 07‬رمضان ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1049‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫تهران‬ ‫ایران همواره از گفت وگو با پادشاهی سعودی استقبال کرده و این موضوع را به نفع مردم‬ ‫دو کشور و همچنین صلح و ثبات در منطقه می داند‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫سه شنبه ‪31‬‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫صنفی متخلف‬ ‫‪ ۲۶۹‬واحد‬ ‫در بهارستان‬ ‫کرونایی‬ ‫پلمب شد‬ ‫شهرستان بهارستان‬ ‫بهداشــت و درمان‬ ‫مدیر شــبکه‬ ‫شهرستان بهارستان‬ ‫صنفی متخلف در‬ ‫گفت‪ ۲۶۹:‬واحد‬ ‫های ستاد ملی کرونا‬ ‫توجهی به محدودیت‬ ‫به دلیل بی‬ ‫درصد شــهروندان‬ ‫همچنــان بیــش از ‪۵۰‬‬ ‫پلمب شــد اما‬ ‫جدینمیگیرند‪.‬‬ ‫پروتکلهایبهداشتیرا‬ ‫ــنیم با اشــاره به‬ ‫در گفتوگو با تس‬ ‫دانــوش دمیریان‬ ‫این شهرستان اظهار‬ ‫وضعیت کرونایی در‬ ‫سیر صعودی‬ ‫شهرستاندر وضعیت‬ ‫شهرهاوروستاهای‬ ‫داشت‪:‬تمامی‬ ‫مبتالیان نیــز رو به‬ ‫عــداد مرگومیر و‬ ‫بحرانــی اســت و ت‬ ‫های اعمالشــده‬ ‫ـزود‪ :‬محدودیت‬ ‫ـش اســت‪ .‬او افـ‬ ‫شیوع کرونا جلوگیری‬ ‫افزایـ‬ ‫بهارستان نتوانست از‬ ‫در شهرستان‬ ‫های بهداشــتی و‬ ‫درصد مردم پروتکل‬ ‫نــد و بیــش از ‪50‬‬ ‫نمیگیرند‪.‬مدیر‬ ‫ک‬ ‫ملی کروناراجدی‬ ‫محدودیتهایستاد‬ ‫بازرسی از یک هزار‬ ‫بهارستان با اشاره به‬ ‫شبکه بهداشت‬ ‫‪ 4‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫گروههــای‪ 3،2‬و‬ ‫‪ 169‬واحــد صنفــی‬ ‫محدودیتهای ستاد‬ ‫و‬ ‫صنفی متخلف که به‬ ‫‪ 269‬واحد‬ ‫شدند‪ .‬دمیریان به‬ ‫نکرده بودند پلمب‬ ‫ملی کرونا عمل‬ ‫شهرستانبهارستان‬ ‫درمانگاهتنهابیمارستان‬ ‫انتقالبخش‬ ‫کرد و افــزود‪ :‬بخش‬ ‫ـز کرونایی اشــاره‬ ‫در وضعیــت قرمـ‬ ‫درمانگاه منتقل و بخش‬ ‫بیمارســتان به بخش‬ ‫اختصاصیافت‪.‬‬ ‫جراحی‬ ‫بیماران کرونایی‬ ‫جراحیبا‪ 15‬تختبه‬ ‫دارویی و اکسیژن در‬ ‫هیچگونه کمبود‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫کرونایی وجود ندارد‬ ‫او‬ ‫شهرستان برای بیماران‬ ‫ویروس منحوس‬ ‫بیمارستان‬ ‫تجهیزات با این‬ ‫تمامی امکانات و‬ ‫و با‬ ‫مقابلهمیکنیم‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪31‬‬ ‫فروردین ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1049‬‬ ‫مقررات زدایی به اندازه‬ ‫رفعتحریم ها‪،‬مهم است‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫سیاست‬ ‫پرونده پروژه رضوان با‪ ۱۴۰۰‬شاکی تبدیل به کالفی‬ ‫سردرگم شده است‬ ‫‪02‬‬ ‫مالباختگان‬ ‫در برزخ رضوان‬ ‫اگرچه زمان ورود عشایر به مراتع استان چهارمحال و بختیاری ‪۲۵‬اردیبهشت اعالم شده است اما به دلیل کمبود بارش و خشکی مراتع در استان خوزستان و گرمای زود رس‪ ،‬برخی‬ ‫از عشایر زودتر کوچ رااغاز کرده اند‬ ‫ورزش‬ ‫‪ /‬شماره ‪1049‬‬ ‫تیم هایایرانیدر عربستان‬ ‫و چند ابهام بزرگ‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫تهرانباجمعیت‬ ‫ساختهایدرمان‬ ‫زیر‬ ‫استانتناسبیندارد‬ ‫اختــالف بســیار‬ ‫شــهری هــم‬ ‫و بــه ازای هر ‪۵۱‬‬ ‫فاحش اســت‬ ‫تهران با اشــاره به‬ ‫اســتاندار‬ ‫خانه بهداشت در‬ ‫هزار نفر یک‬ ‫شــرفت فیزیکی‬ ‫‪ ۲۳‬درصــد پی‬ ‫ـم‪ .‬اســتاندار تهران‬ ‫اســتان داریـ‬ ‫بهداشــت و درمان‬ ‫عــداد ‪ ۲۷۶‬طرح‬ ‫‪ ۲۷۶‬طرح‬ ‫عنــوان کرد‪ :‬ت‬ ‫ـران‪ ،‬گفــت‪ :‬امــروز‬ ‫ـط ســه دانشــگاه‬ ‫اســتان تهـ‬ ‫ـتان تهران در انوشیروان محسنی بندپی درمانی توسـ‬ ‫عقبماندگی اسـ‬ ‫شــهید بهشتی‪،‬‬ ‫علوم پزشــکی‬ ‫بهداشــت و درمان‬ ‫زیرســاخت‬ ‫ــت و درمــان در‬ ‫در حــوزه بهداش‬ ‫کامال مشهود است و‬ ‫ایــران و تهــران‬ ‫متاسفانهدرمجموع‬ ‫و سالمت‬ ‫سالمت خانه بهداشت‬ ‫تهرانتعریفشد که‬ ‫استان در پایگاههای‬ ‫برخوردار استان‬ ‫پیشرفت فیزیکی دارند‪.‬‬ ‫این‬ ‫استان تهران کم‬ ‫درصد این طرحها‬ ‫پایگاههای اورژانس‬ ‫محســنی ‪۲۳‬‬ ‫بابیان اینکــه باالترین‬ ‫و‬ ‫ـیروان‬ ‫ـنی بندپی ســپس‬ ‫ـزارش فارس‪ ،‬انوشـ‬ ‫بهداشتی محسـ‬ ‫اســت‪ .‬به گـ‬ ‫سطح ملی را در‬ ‫خدمات به مراجعین در‬ ‫بررسیزیرساختهای‬ ‫بندپیدرجلسه‬ ‫استان حجم‬ ‫خورد‪،‬خاطرنشان‬ ‫امروزعقبماندگی‬ ‫هایتهرانرقممی‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫بیمارستان‬ ‫اظهار‬ ‫استانتهران‬ ‫خارجی و همچنین‬ ‫درمان و سالمت‬ ‫باالترین جمعیت اتباع‬ ‫زیرساخت بهداشت و‬ ‫پایگاههای کرد‪:‬‬ ‫های غیررســمی را در‬ ‫تهران در‬ ‫بوده و این اســتان در‬ ‫درصد ســکونتگاه‬ ‫اورژانس باالترین‬ ‫کامال مشــهود‬ ‫همینموضوعنشان‬ ‫ـت و پایگاههای‬ ‫تهرانشاهدهستیمو‬ ‫ســالمت خانه بهداشـ‬ ‫ادامه داد‪ :‬استان‬ ‫بهداشــت و درمان‬ ‫برخوردار اســت‪ .‬او‬ ‫زیرســاختهای‬ ‫میدهد که‬ ‫ســتان تهران کم‬ ‫ایناستانتناسبی‬ ‫ازای هر‪ ۱۰۰۰‬نفر‪۲۸‬‬ ‫ا‬ ‫عنوانباجمعیت‬ ‫خانه بهداشت به‬ ‫تهرانبههیچ‬ ‫وضعیت‬ ‫شاخص کشوری‬ ‫استان تهران و در‬ ‫صدم درصد در‬ ‫بهداشت ندارد‪.‬‬ ‫همچنیندر موردخانه‬ ‫‪ ۸۶‬درصدبوده‬ ‫شهرداری کهریزک‬ ‫‪۴۲‬میلیاردتومانی‬ ‫مطالبه‬ ‫محققمیشود‬ ‫احصا خواهــد کرد‪،‬‬ ‫از مالکیــن‬ ‫بــق براوردهــای‬ ‫ادامــه داد‪ :‬ط‬ ‫کهریــزک از توابع‬ ‫بخشــدار‬ ‫میــزان مطالبــه‬ ‫انجامشــده‪،‬‬ ‫ری بــا اشــاره بــه‬ ‫کهریزک ‪ ۴۲‬میلیارد‬ ‫شهرســتان‬ ‫شــهرداری‬ ‫زمینهــای مدیــران‬ ‫کــه قــرار اســت‬ ‫مشــکالت‬ ‫تومــان اســت‬ ‫ـش اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫حق الســهم توســط‬ ‫در ایــن بخـ‬ ‫امین بابایی‬ ‫بهصورت‬ ‫میلیــارد تومانــی‬ ‫مطالبــه ‪۴۲‬‬ ‫‪ ۸۰۰‬قطعه زمین‬ ‫مالکان تمام‬ ‫کهریــزک از ‪۸۰۰‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬در‬ ‫شــهرداری‬ ‫بابایــی‬ ‫دریافت و زمینها برای‬ ‫ـه گزارش پرداخــت شــود‪ .‬شهرداری‪ ،‬سپاه و دستگاه‬ ‫مالــک‬ ‫اماده میشــود‪ .‬بـ‬ ‫جلسهای با محوریت‬ ‫ـذاری به مالکان‬ ‫معارضــان جلــب و‬ ‫واگـ‬ ‫مشکالتزمینهای‬ ‫ـرار شــد رضایــت‬ ‫باباییبااشارهبه‬ ‫خبرنگاران قضایــی قـ‬ ‫مختومه تا اراضی برای‬ ‫ایرنا‪،‬امین‬ ‫بخش کهریزکبه‬ ‫اصالحی پرونده‬ ‫مدیراندرمحدوده‬ ‫ــی از گزارش‬ ‫ـود‪ .‬این مســئول‬ ‫مدیریت و کمتر از‬ ‫ـق بــه مدیــران یک‬ ‫مالــکان اماده شـ‬ ‫طرح نیمهتمام‬ ‫باید سفرهایشــان را‬ ‫زمینهــای متعلـ‬ ‫واگــذاری بــه‬ ‫مهر کهریزک گفت‪:‬‬ ‫‪۳۵۰۰‬‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫شــهروندان‬ ‫ـه اخیــر در بخش‬ ‫خصوصمسکن‬ ‫ـاری و اجتماعــی‬ ‫مربــوط بــه ‪ ۲‬دهـ‬ ‫عمومیاستفادهکنند‪.‬‬ ‫استان تهران‬ ‫همچنیندر‬ ‫مشــکالت رفتـ‬ ‫مطالبه ساکنان شهرک‬ ‫معضــالت‬ ‫حملونقل‬ ‫مناقشه بین ستاد فرمان‬ ‫تهران با اشاره به‬ ‫شــیوع کرونــا‬ ‫صنعتی در‬ ‫امنیت‪ ،‬مهمترین‬ ‫چه بیشــتر باید‬ ‫رئیسه شورای شهر‬ ‫کهریزک است که محل‬ ‫طرح موثر بوده یا‬ ‫بود که بحث‬ ‫رعایت پروتکلها هر‬ ‫راستا مصوباتی با‬ ‫عضو هیئت‬ ‫ببینند که ایا لغو‬ ‫پایتختنسبتبهقبل‬ ‫چند نفر از معارضان‬ ‫اســت که در این‬ ‫مشابه اســت و‬ ‫وجود دارد‬ ‫ترافیک ســبب‬ ‫مقابله با کرونا‬ ‫مســکن مهر‬ ‫فوتیهای کرونادر‬ ‫حضرت امام (ره) و‬ ‫ــود لغــو طــرح‬ ‫این موضوع هم‬ ‫ومدیریتشهری‬ ‫از بعد تعطیالت‬ ‫حالپیگیریاست‪.‬‬ ‫که اینکهامار‬ ‫گفت‪ :‬امار فوتیهای‬ ‫فرهنگســازی ش‬ ‫تصمیم بگیرند و‬ ‫دستگاههایاجرایی‬ ‫چهارم کرونا در تهــران‬ ‫شــهر میشــود‬ ‫در‬ ‫حقوقیاینمسئله‬ ‫اغازشده نه و بعد‬ ‫برابر شــده اســت‪،‬‬ ‫وتعطیلیبرخی‬ ‫صنعتی استان تهران‬ ‫موضوع‪ ،‬محوریت‬ ‫پیــک‬ ‫شــتر در ســطح‬ ‫این شهرک تامین‬ ‫بحث‬ ‫سومی کارکنانادارات‬ ‫برای از نوروز ‪۷‬‬ ‫از شهرهای کشور‬ ‫که در حال حاضر‬ ‫شرکت شهرکهای‬ ‫رفتوامــد بی‬ ‫ســرفصل بعدی ایــن‬ ‫رسید تا امنیت در‬ ‫همچون بسیاری‬ ‫فعالیتیک‬ ‫ـروری اســت مثال‬ ‫در روز رسیده بود‬ ‫مدیرعامل‬ ‫صنعتی در اســتان‬ ‫به تصویب‬ ‫او بابیــان اینکــه‬ ‫مشــکالت واحدهای‬ ‫نوروزی‬ ‫روزبــهروز در حال‬ ‫کرونا به ‪ ۱۵‬نفر‬ ‫از انهــا غیرضـ‬ ‫کهریزکاز اینزمینها‬ ‫‪ ۳۵۰۰‬طرح نیمهتمام‬ ‫روزانهرسیده کهتقریبا‬ ‫و متوفیــان کرونا‬ ‫در بســیاری‬ ‫بــا تاکید بــر رفع‬ ‫مراجعه میکنند‬ ‫از اصناف است‪.‬‬ ‫سرانهایشهرداری‬ ‫گفــت‪ :‬حــدود‬ ‫‪ ۱۰۵‬نفربهصورت‬ ‫گذاری شده است‬ ‫و امــار مبتالیان‬ ‫فوتیهای کرونــا‬ ‫اراضی شــود‪ .‬او‬ ‫بازارها و مغازههــا‬ ‫داشــت‪ :‬بهمنظور‬ ‫تــردد و کاهــش‬ ‫مطالبه‬ ‫این اینرقمبه‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬طرح هدف‬ ‫ـاره بــه اینکــه امــار‬ ‫توجه به اینکه این‬ ‫کهریــزک اظهــار‬ ‫محدودیتهــای‬ ‫گفت‪ :‬خریــد بــه‬ ‫تهران وجود دارد که‬ ‫اصال نیــازی به‬ ‫او بــا اشـ‬ ‫است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬با‬ ‫مســکن مهر‬ ‫شود تا این تعداد‬ ‫افزایــش اســت‪.‬‬ ‫روز رسیده است‪،‬‬ ‫برابر شده است‪.‬‬ ‫مطالبات ســاکنان‬ ‫ـه ممکن اســت‬ ‫بیش از یک هفته‬ ‫محقق نشده‬ ‫پیگیری و رصد می‬ ‫تهران برای لغو طرح‬ ‫به‪ 100‬نفر در طول‬ ‫‪۷‬‬ ‫درصورتیکـ‬ ‫شــهروندان‪ ،‬تمام‬ ‫هم در پایتخت‬ ‫به شکل هفتگی‬ ‫تصاعدی پایتخت‬ ‫حناچی شــهردار‬ ‫دیگر درگیر کرونا‬ ‫تفکیک و واگذارشده اما سرانهها مدیریت رفــاه حــال‬ ‫فعالیت اصناف‬ ‫هــزار و ‪ ۲۰۰‬نفــر‬ ‫و‬ ‫بهرهبرداریبرسند‪.‬‬ ‫اما پیروز‬ ‫نداشته باشند‪.‬‬ ‫حداقل تا یک سال‬ ‫کرونا‬ ‫تهران‬ ‫ـا ‪ ۶۱۲‬واحــد و ‪۲‬‬ ‫ای‬ ‫امار‬ ‫شهرداری‬ ‫و‬ ‫سرانه‬ ‫افتتاح‬ ‫هنوز‬ ‫ـو‬ ‫قضیه‬ ‫ـ‬ ‫شــخصه معتقــدم لغ‬ ‫به نظر میرسد‬ ‫شد مطالبه گری‬ ‫اجراشده ولی نه‬ ‫نشاندادو گفت‪:‬‬ ‫بهزودیبهمرحله‬ ‫ایــن شــهرک بـ‬ ‫عمومی حائز اهمیت‬ ‫در حاشــیه بازدیــد‬ ‫است‪ ،‬مقرر‬ ‫است که‬ ‫رسیدگی به انها‬ ‫ترافیکچراغسبز‬ ‫حال جوالن اســت و‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬به‬ ‫باشــد‪ .‬بخشــدار‬ ‫ـارس‪ ،‬صابــر پرنیــان‬ ‫صورت تصویب ستاد‬ ‫توجه به حملونقل‬ ‫اولویتبندی شده و‬ ‫افزایش اســت‪ .‬کرونا در‬ ‫کنترل بیمــاری کرونا‬ ‫او‬ ‫ـورت نقدینگــی‬ ‫بــه گــزارش فـ‬ ‫این باشیم و‬ ‫همیشه امادگی دارد در‬ ‫سازمان صنایع کوچک‬ ‫را جمعیت‪،‬‬ ‫شــهری بهصـ‬ ‫یــک تاثیــری در‬ ‫رو به‬ ‫مترو و اتوبوس به‬ ‫شــهرداری مطالبه خــود‬ ‫بهترپروتکلهای‬ ‫کرونا مانند‬ ‫صمت و مدیرعامل‬ ‫قرارگرفته است‪.‬‬ ‫ـت طــرح تراف‬ ‫معتقدند وضعیت‬ ‫کرونابهمنظوررعایت‬ ‫در پیشــگیری از‬ ‫ـزک بابیان اینکه‬ ‫معاون وزیر‬ ‫در دستور کار‬ ‫طرح است‪.‬‬ ‫صنعتی عباساباد‬ ‫مــات الزم را جهـ‬ ‫بســیاری‬ ‫حتی اجرای ان‬ ‫ملیمبارزهبا‬ ‫کهریـ‬ ‫زده و باید با لغو‬ ‫ـدور مجوز پروانه‬ ‫صنعتی ایران از شهرک‬ ‫دولــت بایــد اقدا‬ ‫ـش رو؛ بهصورت‬ ‫دهد ندارد و‬ ‫ـان داده لغــو یــا‬ ‫حال حاضــر دامن‬ ‫ـذاری پایان کار یا صـ‬ ‫او افــزود‪:‬‬ ‫روزهــای خطیر پیـ‬ ‫و شــهرکهای‬ ‫بــه نــام تولیــد‪،‬‬ ‫ونقل عمومی انجام‬ ‫مطالعــات نشـ‬ ‫قضیــه در‬ ‫زمــان واگـ‬ ‫بهداشــتی طی‬ ‫ـرد‪ :‬در ســال مزیــن‬ ‫ســتفاده از متــرو‪،‬‬ ‫موضوعچارهاندیشید‪.‬‬ ‫کمــک میکنــد‬ ‫ـت از ناوگان حمل‬ ‫نداشــته و حتی‬ ‫پاکدشــت اظهــار کـ‬ ‫ـات جدیــدی در ا‬ ‫موضوع باز نمیشود و‬ ‫واحدهایصنعتی‬ ‫شهری حمایـ‬ ‫ترافیکبرایاین‬ ‫تاثیری در کرونا‬ ‫اضطــراری ترتیبـ‬ ‫مدیران‬ ‫مشکالت‬ ‫ـرح ترافیک اعمال‬ ‫این‬ ‫ـرح‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫قفل‬ ‫ها‬ ‫ـ‬ ‫ط‬ ‫زدایی‬ ‫توانداز اجــرای‬ ‫من نمیدانم چرا‬ ‫پرخطری در ابتال‬ ‫گزارشبهداشتنیوز‪،‬‬ ‫پشتیبانیهاومانع‬ ‫ـردد در محدوده طـ‬ ‫همچنین ازلحاظ‬ ‫درحالیکهدولتمی‬ ‫رتبه ‪ 13‬ازنظــر‬ ‫بازنشدهو کمبود‬ ‫به‬ ‫اتوبــوس و تـ‬ ‫پیگیری میشــود‬ ‫متــرو هــم در‬ ‫نتیجهایحاصلنشده‬ ‫حملونقلعمومی‬ ‫لحاظ زیرســاختی‬ ‫قرارگرفته اســت‪.‬‬ ‫بانکیتامیناعتبار کند‬ ‫نیز باید باال برود‬ ‫میگویندقفل‬ ‫از‬ ‫مشکالت مضاعف‬ ‫کرونا در همه دنیا‬ ‫افزایش کیفیت ان‬ ‫ســیار باال رفته و‬ ‫هایدولتییاسیستم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫اتوبوس سبب بروز‬ ‫فرایند تولید‪ ،‬در کنار‬ ‫به‬ ‫ط به کرونا نیم بند ‬ ‫به لحاظ کرونا ب‬ ‫بودجه‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫و‬ ‫قطار مترو‬ ‫صنعتی توانمند‬ ‫فاصله اجتماعی‬ ‫امــار تهــران‬ ‫محدودیت های مربو‬ ‫ـوروز افزایشیافته‬ ‫هــا فرچــه زنــی و‬ ‫کند و واحدهای‬ ‫امکان رعایت نکردن‬ ‫دردی دوا نمی شود‬ ‫عــد تعطیالت نـ‬ ‫زمانترمیــم دیواره‬ ‫و ادامه پیدا‬ ‫شهریها هم چندان‬ ‫مناســب و باقیمت‬ ‫شده و دلیل‬ ‫اژیــر خطر از ب‬ ‫ـرب میگیــرد و‬ ‫خوب و باکیفیت‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬بعد از‬ ‫دیگر از شورای‬ ‫درصدی راندمان‬ ‫اجراشده‬ ‫رئیسه شورای شهر‬ ‫ونقلعمومیاست‪.‬‬ ‫اب و فاضــالب غـ‬ ‫بتواننــد کاالهــای‬ ‫برخی‬ ‫ـیاری از کارشناسان‬ ‫باعث افزایش‪۳۰‬‬ ‫معتقدنــد ایــن‬ ‫همه این مــوارد را در‬ ‫بهرام‪ ،‬عضو هیئت‬ ‫در حمل‬ ‫ـاون بهرهبــرداری‬ ‫شهر تهران درباره‬ ‫پیستون زنی‬ ‫اســت‪ .‬بسـ‬ ‫ـرح نبودهانــد و‬ ‫پذیر تولید کنند که‬ ‫را عامــل انتقال‬ ‫این دست اقدامات‬ ‫زهرا نژاد‬ ‫معـ‬ ‫هاشمی رئیس شورای‬ ‫کــی ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫محدودیتهای‬ ‫موافــق لغــو طـ‬ ‫نــوروزی‪ ،‬ســفر با متــرو‬ ‫پاییــن و رقابت‬ ‫فقــط وضعیت‬ ‫چاهها میشود و‬ ‫گفت‪ :‬بههیچعنوان‬ ‫از پیشــرفت فیزی‬ ‫این موضوع گفت‪:‬‬ ‫محسن‬ ‫ترافیک به شورای‬ ‫دوا نمیکنــد و‬ ‫قدس در ابدهی‬ ‫و ســفرهای‬ ‫پیگیری است‪ .‬او‬ ‫محدودیتهای‬ ‫اســتان تهران‬ ‫تهران نیز درباره‬ ‫ـت سال گذشته‬ ‫گفت‪ :‬موضوع طرح‬ ‫موضــوع دردی‬ ‫نیمبند اجراشــده‬ ‫دو بخش در حال‬ ‫سطحی کرج به شهر‬ ‫دانند‪ .‬علیرغم ایجــاد‬ ‫و در ‪ ۶‬ماه نخسـ‬ ‫ـلوغتر میکنــد‪.‬‬ ‫لحاظ کمبود اب و‬ ‫این موضوع‬ ‫کرونا در پایتخــت‬ ‫شورای عالی ترافیک‬ ‫در ســال جاری‬ ‫خط انتقال ابهای‬ ‫خیابانهــا را شـ‬ ‫مسئوالن کرونــا می‬ ‫که واحد صنعتی از‬ ‫مســافران متــرو‬ ‫تومانیمالیبرای‬ ‫مربــوط بــه‬ ‫مربوط نیست و به‬ ‫مهر‪ ،‬مهدی زماندار‬ ‫را حادتــر و‬ ‫قابلقبول نیست‬ ‫ــاف هنــوز‬ ‫جویی‪ ۲۲‬میلیارد‬ ‫هرچهبیشترمدنظر‬ ‫گفت‪ :‬به نظر من‬ ‫ویابهتولیدبرسد‬ ‫شهر تهران‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫خواهیمدر اینزمینه‬ ‫باعثصرفه‬ ‫خودشراافزایشدهد‬ ‫امیدواریماینموضوع‬ ‫خداکرمی دراینباره‬ ‫کنترل تــردد و تعطیلــی اصن شــهروندان تهرانی لغو‬ ‫بیان داشــت‪ :‬طرح‬ ‫و شهریار‬ ‫است‪.‬مامستقیمنمی‬ ‫ـرفت فیزیکــی ‪۵۰‬‬ ‫گیرد تا بتوان کرونا را‬ ‫برقنتواندتولید‬ ‫ناهیــد‬ ‫ابفا شــده اســت‪ .‬او‬ ‫نــی در کاهــش‬ ‫متعددی‪،‬ماشیناالت‬ ‫کاهش نیافتــه و‬ ‫خبرنــگاران از پیشـ‬ ‫مربوط‬ ‫و شهروندان قرار‬ ‫ـک تاثیــر چندا‬ ‫شهر شــرکت‬ ‫چنــدان‬ ‫و مطالبه دارند و‬ ‫گذشتهواحدهای‬ ‫که از ســمت کرج‬ ‫در جمــع‬ ‫بــه مربوطه‬ ‫غــو طــرح ترافیـ‬ ‫های سطح کرج به‬ ‫خواستار هستند‬ ‫چراکهسالهای‬ ‫ورود و دخالت کنیم‪.‬‬ ‫ابهای ســطحی‬ ‫بودند اما به لحاظ‬ ‫کرونــا نــدارد و‬ ‫باید در این ل‬ ‫درصدی خط انتقال اب‬ ‫طرح ترافیک را‬ ‫اکنون اســتفاده از‬ ‫کرده و اماده تولید‬ ‫مدنظر ستاد مقابله با‬ ‫ـان و متوفیــان‬ ‫ملی مقابله با کرونا‬ ‫جاری است در فاز‬ ‫ـت پروتکلهــای‬ ‫اهواز و کرد‪.‬‬ ‫را چیدمان‬ ‫اظهار داشت‪:‬هم‬ ‫امــار مبتالیـ‬ ‫غرب استان تهران‬ ‫او افزود‪ :‬ستاد‬ ‫دید این موضوع‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫بــه کاهــش رعایـ‬ ‫شــهرهایی مانند‬ ‫پس از تهیه گزارش‬ ‫شهریار خبردادو‬ ‫تهران به سمت‬ ‫داشت‪ :‬حاال باید‬ ‫خودش نتوانستند به تولید برسند‪.‬‬ ‫ـن‬ ‫شهرســتان قدس و‬ ‫نیســت چراکه‬ ‫قدسو‬ ‫های الزم را انجام و‬ ‫ـای غــرب اســتان‬ ‫او همچنیـ شهرونداناشاره کردوبیان‬ ‫مناطق در دسترس‬ ‫ســاخت‪ .‬صالح‬ ‫ترافیک مشــابه‬ ‫کمبود برق‬ ‫بابیان اینکه اقدامات‬ ‫میگیرد یا خیر‪.‬‬ ‫زمینه بررسی‬ ‫ــدی شــرکت ابفـ‬ ‫ـال متــرو و طــرح‬ ‫ولی کرونا قرار‬ ‫ـتایی نخســت‬ ‫در این زمینه جو‬ ‫صنعتی اســتان تهران‬ ‫بهداشتیتوسط‬ ‫دوم شهرســتانهای‬ ‫اب تولی‬ ‫ـ‬ ‫ص‬ ‫داده‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫نباید‬ ‫س‬ ‫ـتان‬ ‫رو‬ ‫کاهش‬ ‫چاه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫های‬ ‫اســفناک کرونا‬ ‫بررسی خوزس‬ ‫ــن برنامه در فاز‬ ‫است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬از‬ ‫چــاه شــهری و ‪۷۰‬‬ ‫شهرک‬ ‫تصمیمگیری‬ ‫امار مسافران مترو را‬ ‫ولی با وضعیت‬ ‫در در ادامــه ای‬ ‫طرح در سال گذشته‬ ‫این راستا انجامشده‬ ‫از ‪ ۲۷۰‬حلقــه‬ ‫هــد داد‪ .‬معاون‬ ‫محدودیتها‬ ‫تهــران ندارنــد‬ ‫همواره تمهیدات الزم‬ ‫بسیار خوبی در‬ ‫باید سوابق لغو‬ ‫مالرد را پوشــش خوا‬ ‫بیشــترین دلیــل‬ ‫درخواستراداریم که‬ ‫بلکه‬ ‫استحصال میشــود و‬ ‫لیتر شــهریار و‬ ‫اند‪ .‬او افــزود‪:‬‬ ‫اسالمیودولتاین‬ ‫غرب اســتان تهران‬ ‫مواجــه شــده‬ ‫شــش هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫مجلسشورای‬ ‫بــرداری اب و فاضــالب‬ ‫لیاتبرارزشافزوده‬ ‫ثابت نگهداشتن‬ ‫ادامه داد‪ :‬باید ستاد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫درصداعتبار از محلما‬ ‫زماندار بهره‬ ‫که در تامین اب‬ ‫راســتای‬ ‫ـورای شــهر تهران‬ ‫قرارگرفته اســت‪.‬‬ ‫این طرح زیربنایی‬ ‫اختصاصیک‬ ‫اجرایی نشده را به‬ ‫رئیس شـ‬ ‫ثانیه در دســتور کار‬ ‫بیان داشت‪:‬‬ ‫صنعتی که سالها‬ ‫تحت عنوان خط‬ ‫گــزارش‬ ‫غرب اســتان تهران‬ ‫بر‬ ‫سهم شرکتهای‬ ‫بسیار موثر است‬ ‫هایموردنیاز صنایع‬ ‫منطقه شــهریار و‬ ‫شرب مردم‬ ‫بتوانیمزیرساخت‬ ‫شهرهایپاییندستی‬ ‫افــزود‪ :‬در‬ ‫نشست زمین باعث‬ ‫جریانبیندازندتا‬ ‫اطاله رسیدگی به‬ ‫پرنیان ادامه داد‪:‬‬ ‫تعریفشدهوراهی‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬سانتیمتر‬ ‫بیشتر انجامشده و‬ ‫صنعتی را تکمیل کنیم‪.‬‬ ‫باعث الغدیر‬ ‫فردوسیه‪،‬وحیدیهو‬ ‫هرسال‬ ‫روانتر و با سرعت‬ ‫ریختن دیواره چاهها و‬ ‫مدیریت زنجیره تامین‬ ‫در شهرکهای‬ ‫فرسوده شده و نیاز‬ ‫شاهدشهر‪،‬صباشهر‪،‬‬ ‫دستگاهی‬ ‫میشود تا شاهد‬ ‫سالهای گذشته‬ ‫است‪ .‬او با اشاره به‬ ‫ـویم اما مانند‬ ‫این خط انتقال در‬ ‫زیرساختهایی که‬ ‫از تولید تا توزیع‬ ‫مدار ابرســانی شـ‬ ‫ـده اســت‪ .‬محمدی پور گفت‪ :‬پروندهها کاهشیافته‬ ‫خواهد شد و اجرای‬ ‫واحدهای صنعتی بدون‬ ‫کاالهای پرمصرف‬ ‫اســتان انجامشـ‬ ‫خارج شــدن انها از‬ ‫استفاده باغستان‬ ‫تاکنون ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫اول‪ ،‬عدم درج‬ ‫دارند انجام شود و‬ ‫خدماتی در ســطح‬ ‫بر کاال بهویــژه‬ ‫خواهد بود و بازرسان‬ ‫تمهیداتی که در راستای‬ ‫گرانفروشی در رتبه‬ ‫های شهریار و قدس‬ ‫به بهسازی‬ ‫باشــند و کاالهای‬ ‫استان تهران از ارسال‬ ‫گرفته شهرستان‬ ‫فکر افزایش تولید‬ ‫بعدی بوده گفــت‪ :‬نظــارت معاونت در ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫تخلفات کشفشده‬ ‫خوشبختانه با‬ ‫ســازمان صمت‬ ‫دغدغــه‪ ،‬فقــط در‬ ‫ویدئو متری انجام‬ ‫ســاب در مراتب‬ ‫تامیــن‪ ،‬توزیع و‬ ‫خبر بیشترین‬ ‫فیزیکیداشتهاست‪.‬‬ ‫سیاســتهای این‬ ‫کرد‪ :‬بحث دیگر‬ ‫بازرســی و نظارت‬ ‫عدم صدور صورتح‬ ‫ای در فرایندهای‬ ‫تکنولوژی روز در حوزه‬ ‫تعزیرات در ســال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫لید کنند‪ .‬او بیــان‬ ‫قرار پیشرفت‬ ‫اندازی سامانه از‬ ‫معاون‬ ‫حضور گســترده‬ ‫و‬ ‫تقلب‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫چاهها مــورد رصــد‬ ‫ــوب و باکیفیت‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬با راه‬ ‫بازرسی قیمت و‬ ‫ـده تخلــف بــه‬ ‫عارضههای واحدهای‬ ‫ســازمان صمــت‬ ‫خ‬ ‫وضعیــت کامــل‬ ‫هــزار و ‪ ۸۰۰‬پرونـ‬ ‫اظهار داشت‪ :‬طی‬ ‫بازرسی سازمان‬ ‫لحاظ‬ ‫فرایند پیگیری و‬ ‫اســت‬ ‫‪۷۶‬‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫است‪ .‬معاون‬ ‫سعید محمدی پور‬ ‫ـیمبا) در ســال ‪۹۹‬‬ ‫حمایتهایی اســت که از واحدها را توانمند کنیم‬ ‫نگهداری کاال‬ ‫تخلف بــه تعزیرات‬ ‫به گزارش مهر‪،‬‬ ‫مدیریت بازرســی (سـ‬ ‫هستند که میخواهیم‬ ‫است و ارتباط بین‬ ‫داد‪.‬‬ ‫و ‪ ۸۷۱‬پرونــده‬ ‫ـی یکپارچــه‬ ‫طرحهای صنعتی‬ ‫تسهیل پیداکرده‬ ‫صنعتی‬ ‫عــداد ‪ ۷۶‬هــزار‬ ‫‪ ۸۰۰‬هزار بازرسـ‬ ‫پروندههای مکشوفه‬ ‫مشــکالت تمام‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۹‬ت‬ ‫او افــزود‪ :‬تعــداد‬ ‫پیگیر هســتیم که‬ ‫ـی و مدیریت‬ ‫ارسالشــده اســت‪.‬‬ ‫و‬ ‫کهبهتولیدبرسند‪.‬‬ ‫واحدهــای توزیعـ‬ ‫حکومتــی‬ ‫بررسی کنیم‬ ‫ســازمان از صنــوف و‬ ‫ـط بازرســان ایــن‬ ‫خلیجفارس‪،‬اتریش‪،‬‬ ‫نیمهتمامرا جریمه ‪ 4۵4‬میلیون‬ ‫توسـ‬ ‫هایدریاچهشهدای‬ ‫خـــبر‬ ‫امامزاده صالح‬ ‫خط ایستگاه‬ ‫تعیین‬ ‫‪ ۶‬ایستگاه شهید‬ ‫اســتان مقدس‬ ‫و اجرای فاز یک‬ ‫المپیک‪ ،‬تقاطع با خط‬ ‫گرانفروشی‬ ‫طرح توســعهای‬ ‫عملیات ساخت‬ ‫مدیرعامل شــرکت‬ ‫پنج میدان‬ ‫‪۷‬ایستگاهمیدان‬ ‫میدان تجریش‬ ‫شهر‪:‬‬ ‫ریالی برای‬ ‫‪ ۱۴‬و نیم کیلومتر و‬ ‫صالحیــه اغــاز شــد‪.‬‬ ‫اصفهانیوتقاطعباخط‬ ‫ـدان درکه‪-‬پایانــه‬ ‫ـرو تهــران به طــول‬ ‫عنــوان قدمــگاه‬ ‫نــاوگان امادگــی‬ ‫فارس اشرفی‬ ‫طــوط ‪ ۲۱۸‬میـ‬ ‫فاز یــک در ایــن ‪۱۴‬‬ ‫‪ ۱۰‬متـ‬ ‫مینی (ع) بــا‬ ‫ـاداور شــد‪ :‬ایــن‬ ‫دریاچه شهدای خلیج‬ ‫او‪ ،‬مقصــد خ‬ ‫در ری‬ ‫ـت‪ .‬ایســتگاههای‬ ‫تجریش بــه پایانه‬ ‫اتوبوسرانــی تهــران یـ‬ ‫بــه گفتــه‬ ‫جدیدی کــه ممکن‬ ‫ســتگاه بهزودی از‬ ‫محمود کتــاب اسـ‬ ‫(سهایستگاهو دو‬ ‫جماران‪ -‬پایانه‬ ‫شــهرداری تهــران‬ ‫شــد‪ .‬واحــد‬ ‫ای‬ ‫جــرای مصوبات‬ ‫اغاز خواهد شــد‪.‬‬ ‫شامل‪ ۵‬ایستگاه‬ ‫ـش و خــط ‪۲۱۹‬‬ ‫تجارت شهرســتان ری‬ ‫ـد اتوبوسرانــی‬ ‫تجریــش منتقل‬ ‫تــا نســبت به ا‬ ‫کیلومترو‪۵۰۰‬‬ ‫منطقــه ‪ ۲۲‬تهــران‬ ‫خــاص کرونایی‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫تجر‬ ‫مجری خط ‪ ۱۰‬مترو‬ ‫ـ‬ ‫ـدان‬ ‫ح‬ ‫وا‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫معدن‬ ‫ـ‬ ‫ـرکت‬ ‫ی‬ ‫اجرای‬ ‫م‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫ـی‬ ‫ـرایط‬ ‫یــش کامــل‬ ‫مترو تهران‪ ،‬با اشاره‬ ‫رئیس اداره صنعت‪،‬‬ ‫در ضلــع جنوبـ‬ ‫مدیرعامــل شـ‬ ‫تجریش به دلیل‬ ‫بــا توجه بــه شـ‬ ‫تقاطعی) است‪.‬‬ ‫شــکر در دو واحــد‬ ‫ازگل‪ -‬پایانــه تجر‬ ‫بوســرانی واقــع‬ ‫یوسفی‪ ،‬مجری خط ‪۱۰‬‬ ‫اتوبوسرانی میدان‬ ‫ـتاد ملــی کرونــا‬ ‫امادگــی داریم تا‬ ‫‪ ۱۰‬ایستگاه‬ ‫ساخت این مسیر را‬ ‫گرانفروشــی مــرغ و‬ ‫ـد خطــوط ‪۲۲۰‬‬ ‫ـح (ع) از مقابل‬ ‫واقع اســت سـ‬ ‫خط‪ ،‬بیان کرد‪ :‬خط‬ ‫ـالم کــرد‪ :‬پایانه‬ ‫کند‪ .‬به گفتــه او‪،‬‬ ‫از احــراز تخلــف‬ ‫ادامــه داد‪ :‬مقصـ‬ ‫مدتزمان اجرا و‬ ‫مقدس امامــزاده صالـ‬ ‫‪ ۴۵۵‬میلیون ریال‬ ‫خیابــان گــوگل‬ ‫اعـ‬ ‫ـالم کنــد‪ ،‬اقــدام‬ ‫‪ ۴۳‬کیلومتری این‬ ‫ملی کرونا اتخاذ‬ ‫فلکه تهران‪،‬‬ ‫ترفــع‬ ‫اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫به ارزش تقریبی‬ ‫ـه تجریــش بــه‬ ‫توســعه اســتان‬ ‫راه تهــران اعـ‬ ‫طول‬ ‫تمهیداتی که ســتاد‬ ‫از ورداورد اغاز و تا‬ ‫عرضه شهرستان ری‬ ‫شــریعتی منتقل شد‪.‬‬ ‫ـهرک قائم‪-‬پایانـ‬ ‫یعنی تا سال ‪۱۴۰۴‬‬ ‫عملیــات‬ ‫خط ‪ ۱۰۷‬میدان‬ ‫با تسنیم‪ ،‬با اشاره‬ ‫تهران با‪ ۳۵‬ایستگاه‬ ‫اجرای تدابیر و‬ ‫اوری و ‪ ۲۹۸‬شـ‬ ‫خط ‪ ۴‬سال‬ ‫اوری به خیابان‬ ‫ـتگاه راهانــدازی‬ ‫احمدی در گفتوگو‬ ‫تجریــش و مقصد‬ ‫منتقل نســبت به‬ ‫مترو‬ ‫بر اساس جمع‬ ‫این اســتان جمع‬ ‫دارد‪ .‬این خط‪ ،‬تنها‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬ایــن پنــج ایسـ‬ ‫جنوبــی میدان‬ ‫خبر داد‪ .‬موسی‬ ‫فروشی در ری اظهار‬ ‫یــدان تجریــش‬ ‫به ایرنا گفت‪:‬‬ ‫تهرانپارس ادامه‬ ‫پایانه در ضلــع‬ ‫کند‪ ،‬اقدام کنیم‪.‬‬ ‫ترین تــا ســال‬ ‫ـت کــه بهطــور‬ ‫قابلتوجهی از گران‬ ‫ضلــع جنوبی م‬ ‫ترفع دراینباره‬ ‫سوم‬ ‫اتوبوسرانــی می‬ ‫ســت که شــرقی‬ ‫ـدا خــط ‪،۲۲۵‬‬ ‫ـه نمیتــوان گفـ‬ ‫ـه تجریــش بــه‬ ‫محمود‬ ‫به کشف میزان‬ ‫های عرضه بازرســان‬ ‫شــرقی‪-‬غربی مترو تهران ا‬ ‫ـدان تجریــش مبـ‬ ‫میشــود البتـ‬ ‫اهن‪-‬پایانـ‬ ‫ــعاوری پایانــه‬ ‫ـتگاه افتتاح خواهد‬ ‫بازرســی از واحد‬ ‫اتوبوسرانــی میـ‬ ‫خیابان شــریعتی‬ ‫نقطه متصل میکند‪.‬‬ ‫ـان کــرد‪ :‬بــا جم‬ ‫داشــت‪ :‬در جریان‬ ‫سالیانه یک ایسـ‬ ‫پایانــه‬ ‫حدود ‪ 1392‬کیلو‬ ‫ـتواره به ابتــدای‬ ‫ـد‪ .‬او خاطرنشـ‬ ‫شهر را به غربیترین‬ ‫ساخت متوســط‬ ‫کیلومتــر از خــط ‪۱۰‬‬ ‫موفق به کشــف در‬ ‫شـ‬ ‫پایانــه شــهید دسـ‬ ‫نقطه‬ ‫مطالعاتی فاز یک‬ ‫اداره صنعت ری‬ ‫تجریــش ‪-‬‬ ‫ـه بهیکبــاره ‪۱۴‬‬ ‫کیلوگرم شکر به دلیل‬ ‫بابیان اینکه بخش‬ ‫جنوب منتقل شد‪.‬‬ ‫است‪ ،‬شــد بلکـ‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬وارد مدار‬ ‫بندی شده و ‪1000‬‬ ‫او‬ ‫جدیدر حالانجام‬ ‫مســیر شمال به‬ ‫ایستگاه در سال‬ ‫مرغ گرم قطعه‬ ‫لی این محمولهها‬ ‫همراه با پنج‬ ‫‪ ۱۰‬متروبهصورت‬ ‫ـاره وجــه تمایــز‬ ‫او افزود‪ :‬ارزش ریا‬ ‫خـــبر‬ ‫خط‬ ‫کیلومتر و ‪ ۵۰۰‬متر‬ ‫ـاط بخشــی بــه‬ ‫میشــود‪ .‬او دربـ‬ ‫گرانفروشی شدند‪.‬‬ ‫که به دلیل شرایط‬ ‫اجرای فاز یک ‪۱۴‬‬ ‫الزم جهــت انضبـ‬ ‫بهرهبــرداری‬ ‫خطوط دیگر‪ ،‬توضیح‬ ‫حدود‪ 455‬ریال است‬ ‫افزود‪ :‬برای‬ ‫شده است که این‬ ‫ــازی اقدامــات‬ ‫غیرمجــاز را بــه‬ ‫کشفشده در‬ ‫‪ ۱۰‬مترو تهــران با‬ ‫قانونی برخورد با‬ ‫و راه و شهرس‬ ‫خاتماالنبیاء نهایی‬ ‫ساختوســازهای‬ ‫میدان خــط‬ ‫مراحل‬ ‫تهــران بهصورت‬ ‫ـورت‬ ‫قرارگاه‬ ‫کشور بهمنظور طی‬ ‫بررســیهای صـ‬ ‫با‬ ‫ـازها و کنتــرل‬ ‫خلیجفارساغازوتا‬ ‫و کارشناســی از‬ ‫از خطــوط متــرو‬ ‫فــزود‪ :‬مطابــق‬ ‫تعزیرات ارجاع شده‬ ‫موجود در‬ ‫ساختوسـ‬ ‫داد‪ :‬هیچیــک‬ ‫ـترک کاری‬ ‫ازدریاچهشهدای‬ ‫ـا میکننــد‪ .‬او ا‬ ‫خط تنها خطی‬ ‫اشــتغال و اخذ‬ ‫مراجع قضائی و‬ ‫مسیر‬ ‫یوسفی؛اغاز این‪۱۴‬‬ ‫ایــن زمینهـ‬ ‫اورده و با تشــکیل گروههای مشـ بگیرند‪ .‬گفتنی اســت‬ ‫غربی نیســت اما این‬ ‫با توجیــه ایجاد‬ ‫تخلف پرونده به‬ ‫تجارتشهرستانری‬ ‫مییابد‪.‬به گفته‬ ‫با تاکید بر اینکه‬ ‫ســازمان عمل‬ ‫افــراد ســودجو‬ ‫دریاچه شــرقی و‬ ‫این مورد بهره‬ ‫کتابادامه‬ ‫صنعت‪،‬معدنو‬ ‫غرب وصل میکند‪.‬‬ ‫عمرانی استاندار تهران‬ ‫گرفتــه برخــی از‬ ‫کشــاورزی و تاییــد‬ ‫های قانونی نیز در‬ ‫توضیحات مشــاورین‬ ‫کلنگ زنی از میدان‬ ‫است‪.‬رئیساداره‬ ‫که شرق تهران را به‬ ‫بازرسان با گرانفروشی‬ ‫معاون هماهنگی امور‬ ‫کشاورزی داشته‬ ‫تغییر ظرفیت‬ ‫ســازمان جهــاد‬ ‫کیلومتر و ‪ ۵۰۰‬متر با‬ ‫بحث و تبادلنظر و‬ ‫شامل است‬ ‫بر عملکرد نظام‬ ‫به برخورد جدی‬ ‫خــی مجوزهــا از‬ ‫های غیرمتعارف‪،‬‬ ‫خواهد بود‪ .‬این مسیر‬ ‫ـی و فنــاوری در‬ ‫این جلســه بعد از‬ ‫در ادامه با اشاره‬ ‫باید نظارت دقیق‬ ‫تغییر کاربری بر‬ ‫فروشــی مرغ گرم‬ ‫به ایجاد ســازه‬ ‫جــاد پــارک علمـ‬ ‫منطقه‪ ۲۲‬تهران‬ ‫میکنند‪ .‬در‬ ‫جهاد کشاورزی‬ ‫گفت‪ :‬بــرای گران‬ ‫کشــاورزی نســبت‬ ‫اراضی کشاورزی را‬ ‫ـه و اعضــا‪ ،‬بــا ای‬ ‫در‬ ‫غیرمجاز اقدام‬ ‫ســینمایی که به‬ ‫ملزومات بهداشــتی‬ ‫برخی با مجوز صوری‬ ‫نظام‬ ‫حاضــر در جلسـ‬ ‫فروشــی شــکر در‬ ‫کشاورزی و ساختوساز‬ ‫ســاخت شهرک‬ ‫ریال و برای گران‬ ‫باشد گفت‪:‬‬ ‫ـران تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫پردیس و همچنین‬ ‫کاربری اراضی‬ ‫حدود‪ 390‬میلیون‬ ‫ـی اســتاندار تهـ‬ ‫درنهایت پرونده‬ ‫شــهر جدید‬ ‫جلسه کارگروه‬ ‫در‬ ‫ــی امــور عمرانـ‬ ‫بود‪ ،‬موافقت شد‪.‬‬ ‫ریال تعلق گرفت و‬ ‫میدهند‪.‬‬ ‫بر عملکرد نظام‬ ‫چراغعلی در اولین‬ ‫ـاون هماهنگ‬ ‫حــدود‪ 61‬میلیون‬ ‫پیشنهاد صداوسیما‬ ‫به نظارت دقیق‬ ‫مهر‪ ،‬عبدالرضا‬ ‫شد‪.‬احمدیادامه‬ ‫مقابله با ساختوسازهای معـ کشــاورزی باید نســبت‬ ‫به گزارش‬ ‫تحویلمراجعقضائی‬ ‫نظاممهندســی‬ ‫با اشاره به لزوم‬ ‫شــهرداریها و‬ ‫صوری‪ ،‬جهاد‬ ‫واحدمتخلف‬ ‫برخیازسودجویان‬ ‫زیربنایی سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫کنــد همچنیــن‬ ‫گرفتن مجوزهای‬ ‫شرایطموجوددربازار‬ ‫کشــاورزی اقــدام‬ ‫داشت‪ :‬برخی افراد با‬ ‫داد‪:‬باتوجهبه‬ ‫گرانفروشیاجناس‬ ‫ساختوســاز در‬ ‫غیرمجاز اظهار‬ ‫قیمتخودسرانهو‬ ‫های کشــاورزی و‬ ‫اقدامبهافزایش‬ ‫ـر کاربری زمین‬ ‫اقدام‬ ‫این‬ ‫ری‬ ‫صنعت‬ ‫اقــدام به تغییـ‬ ‫هوشیاری بازرسان اداره‬ ‫کردند که با‬ ‫ناتمامماند‪.‬‬ ‫صفحه اخر‬ ‫ارسال‬ ‫بیش از ‪ ۷۶‬هزار‬ ‫پایانه‬ ‫یرات در سال گذشته‬ ‫تعز‬ ‫عملیاتساخت‬ ‫اغاز‬ ‫خط‪ ۱۰‬مترو تهران‬ ‫فاز یک‬ ‫ریش جمعاوری شد‬ ‫اتوبوسرانی تج‬ ‫‪08‬‬ ‫طرحهوشمندسازی‬ ‫اتوبوس هایشهریاصفهان؛‬ ‫اقدامیبی نظیردر کشور‬ ‫خطانتقالابهای‬ ‫رصدی‬ ‫پیشرفت‪ ۵۰‬د شهر قدس و شهریار‬ ‫سطحی کرج به‬ ‫پرونده تخلف به‬ ‫‪07‬‬ ‫پنج سال از اخرین تصمیم جنجالی ‪ AFC‬می گذرد‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.c‬‬ ‫‪om‬‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.c‬‬ ‫‪om‬‬ ‫رایطرحترافیک‬ ‫ماواگرهایاج‬ ‫ا‬ ‫وزهای کرونایی‬ ‫در ر‬ ‫‪03‬‬ ‫‪ ۱۸۲‬هزار مادهقانونیمتناقض‬ ‫غربالگری عشایر در مبادی ورودی استان چهارمحال و بختیاری‬ ‫اماواگرهای‬ ‫اجرایطرحترافیک‬ ‫در روزهای کرونایی‬ ‫رویاد دتهران‬ ‫اقتصاد‬ ‫پیشرفتدرمذاکراتوین‬ ‫رویدا د تهران‬ ‫فروردین ماه‪1400‬‬ ‫‪03‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه خبر داد‪:‬‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪27‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫مردم در کمرنگ شدن‬ ‫رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی مقصر‬ ‫اصلی نیستند‬ ‫تخفیف ‪ ۱۰‬درصدی برای‬ ‫تعهد ارزی صادرکنندگان‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫‪02‬‬ ‫ورزی با مجوز صوری‬ ‫ربری اراضی کشا‬ ‫چالش تغییر کا‬ ‫عکس ‪ :‬پانته ا نیکزاد چالش تری‪/‬مهر‬ ‫ارسال بیش از‬ ‫‪ ۷۶‬هزار پرونده‬ ‫تخلف به تعزیرات‬ ‫در سال گذشته‬ ‫اگهی فراخوان شرکت در مناقصه(عمومی‪ ،‬یک مرحله ای)‬ ‫شماره فراخوان‪47/412/912 :‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شماره مجوز نفت ‪1400/384 :‬‬ ‫شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد‪ ،‬اجرای خط ‪ 20‬کیلوولت ایستگاه ‪ CGS‬بزمان‪ ،‬را با مشخصات و شرایط زیر به پیمانکار‬ ‫شرکت گاز‬ ‫استان سیستان و بلوچستان واجد شرایط واگذار نماید‪:‬‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫‪-1‬نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار‪ :‬شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان به نشانی استان سیستان و بلوچستان‪ ،‬زاهدان‪ ،‬بزرگراه‬ ‫خلیج فارس و تلفن ‪05433294537‬‬ ‫‪-2‬محل اجرای پروژه‪ :‬شهر بزمان‬ ‫‪-3‬حدود مبلغ براورد اولیه‪ 17.850.000.000 :‬ریال‬ ‫‪-4‬نوع و میزان تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬ضمانت نامه بانکی معتبر یا واریز وجه نقد به حساب شماره ‪IR920100004101014638163528‬‬ ‫بانک مرکزی بنام پرداخت سایر منابع شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان(این ضمانت نامه باید طبق ایین نامه تضمین برای معامالت دولتی‪ ،‬مصوبه شماره‬ ‫‪/123402‬ت ‪ 50659‬هـ مورخ ‪ 94/9/22‬هیات محترم وزیران‪ ،‬تهیه و ارائه گردد) به مبلغ ‪(892.500.000‬هشتصدونودودو میلیون و پانصدهزار ریال)‬ ‫‪-5‬زمان توزیع اسناد مناقصه‪ :‬از روز چهارشنبه ‪ 1400/2/1‬تا ساعت ‪ 16:00‬روز یکشنبه ‪1400/2/5‬‬ ‫‪-6‬زمان بازگشت اسناد مناقصه‪ :‬تا ساعت ‪ 9:00‬روز شنبه مورخ ‪99/2/18‬‬ ‫‪-7‬زمان گشایش پاکات مناقصه‪ :‬ساعت ‪ 10:00‬روز شنبه مورخ ‪99/2/18‬‬ ‫‪-8‬مدت اعتبار پیشنهادات‪ :‬به مدت سه ماه از تاریخ اخرین موعد تسلیم پیشنهاد‬ ‫‪-9‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)‬ ‫به ادرس ‪ https:\\setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای‬ ‫الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬قابل ذکر است کلیه اسناد مناقصه می بایست در سامانه فوق بارگذاری گردد‪ .‬پاکت تضمین مناقصه(پاکت الف)‬ ‫عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد ایران‪ ،‬باید به صورت دستی نیز تحویل امور قراردادهای شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان گردد‪.‬‬ ‫بدینوسیله از کلیه شرکت های دارنده ی گواهینامه ی صالحیت پیمانکاری در رشته نیرو و دارای ظرفیت ازاد معادل براورد مناقصه در رشته مذکور‪ ،‬دعوت به عمل‬ ‫می اید جهت دریافت اسناد‪ ،‬در مهلت تعیین شده به ادرس فوق مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص مناقصه و ارائه پاکت ها ‪054-33294537‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ 1456‬و دفتر ثبت نامه ‪85193768-88969737‬‬ ‫اسناد و فرم های موجود در سامانه تدارک الکترونیک دولت‪ ،‬می بایست تهیه‪ ،‬تکمیل و در سامانه ‪ http://setadiran.ir‬بارگذاری گردد‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند برای رویت این اگهی به ادرس پایگاه اینترنتی ‪ www.nigc-sbgc.ir‬و ‪ http://setadiran.ir‬نیز مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان‬ ‫اگهی مرحله اول مناقصه عمومی تهیه تجهیزات و‬ ‫تکمیل جایگاه پمپ بنزین شهرداری‬ ‫اگهی مرحله اول مناقصه عمومی تهیه مصالح و‬ ‫تکمیل و اجرای دیوار حایل‬ ‫نوبت دوم‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شهرداری دیواندره در نظــر دارد در راستای مصوبه شورای اسالمی شهرتهیه‬ ‫مصالحتکمیلواجرایدیوارحایلپشتابفایشهردیواندرهازطریقمناقصهعمومی‬ ‫به شرکتهای واجد شرایط و مورد تایید واگذارنماید لذا ازشرکتهای واجدهای‬ ‫شرایط و مورد تایید و متقاضی دعوت بعمل میاید ازتاریخ انتشاراخرین نوبت این‬ ‫اگهی به مدت ده روزکاری جهت کسب اطالعات و شرایط و دریافت فرم شرکت‬ ‫درمناقصه و اسناد به سامانه تدارکات دولت و واحد عمران به شهرداری دیواندره‬ ‫مراجعهنمایند‪.‬‬ ‫محمد محمودی ‪ -‬شهردار دیواندره‬ ‫اگهی مزایده مغازههای شهرداری در سال ‪1400‬‬ ‫مرحله دوم‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شهرداری دیواندره در نظــر دارد در راستای مصوبه شورای اسالمی شهرتهیه‬ ‫شهرداری دیواندره در نظر دارد برابرایین نامه مالی شهرداریها مغازههای خیابان‬ ‫تجهیزات و تکمیل کامل جایگاه پمپ بنزین شهرداری را تا مرحله بهرهبرداری از‬ ‫امیرکبیر‪،‬ازادگان‪ ،‬پاساژهای ‪ 124‬و ‪ 111‬پاساژ دارایی‪ ،‬مغازههای زیرساختمان‬ ‫طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط و مورد تایید شرکت نفت واگذار‬ ‫شورا‪ ،‬زمین ورودی میدان بسیج‪ ،‬زمین فوتبال پارک ملت‪ ،‬زمین والیبال پارک ملت‪،‬‬ ‫نماید لذا از شرکتهای واجدهای شرایط و مورد تایید و متقاضی دعوت به عمل‬ ‫و دو دهنه مغازه دردست اقدام غسالخانه‪ ،‬زمین شهربازی پارک ملت‪ ،‬بیلبوردهای‬ ‫میاید ازتاریخ انتشار اخرین نوبت این اگهی به مدت ده روز کاری جهت کسب‬ ‫ســطح شــهر و پارکینگ پارک ‪ 22‬گوالن ازطریق مزایده بصــورت اجارهای‬ ‫اطالعات و شرایط و دریافت فرم شرکت در مناقصه و اسناد به سامانه تدارکات‬ ‫واگذارنماید لذا متقاضیان میتوانند ظرف مدت ‪ 10‬روز کاری پس از انتشاراگهی‬ ‫دولت و واحد عمران به شهرداری دیواندره مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫به شهرداری‪ -‬واحد مال االجاره شهرداری مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫محمد محمودی ‪ -‬شهردار دیواندره‬ ‫محمد محمودی ‪ -‬شهردار دیواندره‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫بین‬ ‫خبر‬ ‫مراودات مرزی ایران و‬ ‫پاکستان افزایش می یابد‬ ‫ سفیر پاکستان در جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬تحکیم‬ ‫روابــط دوجانبــه به ویــژه برداشــتن گام های هماهنگ‬ ‫برای توسعه مراودات مرزی را از اهداف مهم سفر وزیر‬ ‫امور خارجه پاکستان به تهران دانست و گفت‪ :‬در این‬ ‫بازدید رایزنی های مهمی با برادران ایرانی درباره صلح‬ ‫افغانســتان انجام خواهد شــد‪ .‬به گــزارش ایرنا‪ ،‬رحیم‬ ‫حیات قریشی در استانه سفر شاه محمود قریشی وزیر‬ ‫امور خارجه پاکســتان به ایران‪ ،‬طی ســخنرانی در یک‬ ‫سمینار مجازی‪ ،‬اهداف و دستور کار این بازدید را تشریح‬ ‫کرد‪ .‬در این وبینار که عالوه بر سفیر پاکستان در ایران‪،‬‬ ‫برخی کارشناسانامور بین الملل‪،‬روزنامه نگارانازجمله‬ ‫سفیر پیشین پاکستان در ایتالیا و دبیر روزنامه پاکستانی‬ ‫دیلی تایمز حضور داشــتند؛ درباره چشم انداز پاکستان‬ ‫به عنوان قطب بعدی ژئو اکونومیک اسیا نقطه نظرات‬ ‫خــود را بیــان کردنــد‪ .‬رحیــم حیــات قریشــی به عنوان‬ ‫ســخنران اصلی این برنامه به مشترکات جغرافیایی و‬ ‫راهبردی جمهوری اســامی ایران و پاکستان در منطقه‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬ایران به رغم تحریم های اقتصادی‪،‬‬ ‫به توســعه خود ادامــه داده و این پیشــرفت در داخل‬ ‫کشور قابل مشاهدهاستوماانرابسیار تحسین برانگیز‬ ‫می دانیم‪ .‬او اظهار داشــت‪ :‬با توجه به مشــترکات ما با‬ ‫ایــران‪ ،‬باید از موقعیت جغرافیایی پاکســتان کــه ما را‬ ‫در کنار یک کشــور غنی از انرژی یعنی ایران قرار داده‪،‬‬ ‫به طورجدیاستفاده کنیم‪.‬سفیرپاکستانبااشارهبهسفر‬ ‫اتی شــاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان به‬ ‫تهران که گفتهمی شودفردااغاز می شود‪ ،‬گفت‪:‬تحکیم‬ ‫روابــط دوجانبــه بــا جمهــوری اســامی ایران‪ ،‬بررســی‬ ‫وضعیــت مرزهــای مشــترک و یافتــن راهکارهای مفید‬ ‫برای بهبود سطح زندگی در هر دو سوی مرز از مهم ترین‬ ‫اهداف سفر اقای قریشی به تهران است‪.‬‬ ‫گفت وگوهای احیای‬ ‫برجام‪ ،‬وارد مرحله تهیه‬ ‫پیش نویس شده است‬ ‫نماینده روسیه در سازمان های بین المللی توییتی در‬ ‫موردبرجاممنتشر کرد‪.‬به گزارشایلنا‪،‬میخائیلاولیانوف‬ ‫در توییتی نوشت‪ :‬اکنون بعد از مدت ها مذاکرات وارد‬ ‫مرحلــه تهیه پیش نویس شــده اســت امــا فعال فاصله‬ ‫زیادی تا رسیدن به یک راه حل عملی برای فعال کردن‬ ‫برجام وجود دارد‪ .‬ما از کلی گویی به سمت توافق بر سر‬ ‫اقدامات خاص برای رسیدن به هدف حرکت کرده ایم‪.‬‬ ‫اروپایی ها میانجی خوبی‬ ‫نیستند‬ ‫یک تحلیلگر ارشــد مســائل ژئوپلتیک شرایط پیش‬ ‫روی ایران در مذاکرات کمیسیون مشترک برجام در وین‬ ‫یســازی ایران‬ ‫و همچنین تاثیر حادثه نطنز و افزایش غن ‬ ‫در مذاکرات را بررسی کرد‪ .‬مرتضی مکی در گفت وگو با‬ ‫ایلنا‪،‬درخصوصاخریناخبارمنتشرشدهازمذاکراتاخیر‬ ‫ایران در کمیسیون مشترک برجام با‪ ۱+۴‬اظهار داشت‪ :‬از‬ ‫مثبت اندیشی کهمیانمقاماتایرانیوامریکاییدرباره‬ ‫احیای برجام وجود دارد می توان این گونه نتیجه گرفت‬ ‫کــه مذاکره کننــدگان واجــد اراده سیاســی بــرای ضــرورت‬ ‫احیای برجام هســتند اما بر ســر چگونگی احیا و مسائل‬ ‫فنی مشکالت عمیقی وجود دارد که تا حدودی احیای‬ ‫برجام را در پرده ای از ابهام قرار می دهد‪ .‬این کارشــناس‬ ‫نالملل گفت‪ :‬اینکه علیرغم حساسیتی‬ ‫ارشد مسائل بی ‬ ‫یهــا و امریکایی ها نســبت به ایــن موضوع و‬ ‫کــه اروپای ‬ ‫مواضعــی که مقامات امریکایــی راجع به اشــتباه بودن‬ ‫خروج امریکا از برجام مطرح کردند‪ ،‬دارند اما همچنان‬ ‫مصممهستند کهرونداحیایبرجامراباسازوکارمذاکرات‬ ‫ادامهدهند‪،‬ناشیاز ایناست کهحادثهنطنزتاثیرجدی‬ ‫بــر دولت های اروپایــی و امریکا در مــورد روند مذاکرات‬ ‫نداشــته اســت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬باوجود ابراز نگرانی هایی‬ ‫که امریکایی ها و اروپایی ها درباره غنی سازی ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫کردنــد اما درعین حال به روند مذاکرات ادامــه داده اند‪،‬‬ ‫نشــان می دهد که ان ها نیز به خوبی به ضرورت احیای‬ ‫برجام اگاه هستند‪ .‬اگر روند مذاکرات بخواهد همچنان‬ ‫ادامهپیدا کند‪،‬مسائلفنیتاحدودیمشخصهستندو‬ ‫ایران قبول کرده که با لغو تحریم ها به تعهدات خودش‬ ‫بازگردد‪،‬امانکتهپیچیدهشدهایناست کهامریکایی ها‬ ‫نخواهندتمامیتحریم هارالغوکنند؛چراکهفشارهایشان‬ ‫بالغوتحریم هابرداشتهمی شودومواضعان هاراتضعیف‬ ‫می کند‪،‬بنابرایندنبالیکسازوکارمرحله ایهستند‪.‬مکی‬ ‫گفت‪ :‬اما ان ها زمان زیادی برای طوالنی کردن مذاکرات‬ ‫ندارندوبایدمنتظربودیکتصمیمسیاسیقاطعاز سوی‬ ‫واشنگتن تا پنجم خرداد گرفته شود که اگر این تصمیم‬ ‫گرفته نشود‪ ،‬احیای برجام را باید به دولت بعدی سپرد‬ ‫کهقطعاشرایطسخت ترخواهدبود‪.‬اینتحلیلگرمسائل‬ ‫ژئوپلتیکبرمذاکراتمستقیمبرایاحیایبهتروسریع تر‬ ‫بر جام‪،‬تاکید کرد‪:‬مذاکراتایرانوامریکانبایدتابوشود‪.‬‬ ‫ما این تابو را در سال‪ ۹۴‬شکاندیم و هیچ اتفاقی نیفتاد؛‬ ‫امااگرشرایطاقتضا کند کهایرانوامریکابخواهدمذاکره‬ ‫مستقیمداشتهباشند‪،‬نبایدباانمخالفتکرد‪.‬اروپایی ها‬ ‫میانجیخوبینیستندان هانگاهشانبهبرجاموبرنامه‬ ‫هسته ایایراننگاهیکسانیاست‪.‬توافقنامهبرجامبراثر‬ ‫مذاکراتدوجانبهایرانوامریکابهنتیجهرسید؛مذاکراتی‬ ‫کهالبتهاروپایی هادر چارچوب‪ ۱+۵‬از انحمایت کردند‪.‬‬ ‫اوتصریح کرد‪:‬اگرمذاکرهمستقیمبینایرانوامریکاانجام‬ ‫شوداحتمالاینکهدوطرفبهیک راهحلنزدیکبرسند‪،‬‬ ‫بسیاربیشتراستتااینکهبخواهندبایک فاصلهحرف های‬ ‫خودشانرااز طریقاروپایی هابهیکدیگرانتقالبدهند‪.‬‬ ‫روندمذاکراتبه گونه ایهست کهنگاهی کهنسبتبه‬ ‫مذاکراتوجودداردشکستهشدهاستدرنتیجهمذاکرات‬ ‫بینایرانوامریکابه صورتمستقیمبهترمی توانشرایط‬ ‫راپیشببرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه ‪ 31‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1049‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه خبر داد‪:‬‬ ‫پیشرفت در مذاکرات وین‬ ‫ســخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬ایران همواره از گفت وگو با پادشاهی سعودی‬ ‫استقبال کرده و این موضوع را به نفع مردم دو کشور‬ ‫و همچنیــن صلــح و ثبــات در منطقــه می داند‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬سخنگوی وزارت خارجه در نشست‬ ‫خبــری در پاســخ بــه ســوالی در ارتبــاط بــا گــزارش‬ ‫برخی از رسانه های غربی مبنی بر انجام مذاکرات‬ ‫میــان ایــران و عربســتان در منطقــه ســبز بغــداد و‬ ‫اظهارنظرهای مقامات غربی و عراقی دراین ارتباط‬ ‫گفت‪ :‬این گزارش های رســانه ای و مطبوعاتی را در‬ ‫مورد انچه شــما اشــاره کردید ما نیز دیده ایم‪ .‬البته‬ ‫نقل قول های مختلف و بعضا متضادی منتشرشده‬ ‫اســت‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬چیــزی کــه اهمیــت دارد این‬ ‫اســت کــه ایــران همــواره از گفت وگو با پادشــاهی‬ ‫ســعودی اســتقبال کــرده و ان را بــه نفــع مــردم دو‬ ‫کشور و همچنین صلح و ثبات در منطقه می داند‪.‬‬ ‫خطیب زاده در پاســخ به پرســش مکرر خبرنگاران‬ ‫مبنی بر اینکه ایا ایران انجام چنین گفت وگوهایی‬ ‫رابیــن تهــران و ریــاض در بغداد تایید می کند یا نه‬ ‫گفت‪ :‬مــا درباره گزارش های ضدونقیض رســانه ای‬ ‫اظهارنظــر نمی کنیــم‪ .‬بــا توجه بــه اینکه برخــی از‬ ‫رسانه های منتشرکننده این اخبار نیز سابقه طوالنی‬ ‫در خبرســازی دارند‪ .‬این دیپلمات ارشــد کشورمان‬ ‫همچنیــن در پاســخ به ســوال دیگــری در ارتباط با‬ ‫اهــداف ســفر ظریف بــه اندونزی اظهار کرد‪ :‬ســفر‬ ‫اقای ظریف به اندونزی یک سفر دوجانبه است‪.‬‬ ‫هما نطــور کــه می دانیم ســال گذشــته هفتادمین‬ ‫ســالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشــور‬ ‫بود‪ .‬در طی دو سال اخیر نیز هرگونه روابط تجاری‬ ‫بین دو کشور تقریبا دو برابر شده است و این سفر‬ ‫برای پیگیری روابط دوجانبه‪ ،‬ارتقای روابط و رفع‬ ‫موانع تجاری انجا مشــده اســت‪ .‬از قبل انجام این‬ ‫سفر در دستور کار بود‪ .‬او همچنین ادامه داد‪ :‬در بین‬ ‫کشورهای اسالمی در ماه مبارک رمضان بازدیدها و‬ ‫رفت وامدهایی با عنوان دیپلماسی رمضان مرسوم‬ ‫اســت و ان شاءاهلل دیپلماسی رمضان از سوی اقای‬ ‫ظریف در طی این ماه ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫مذاکره فشرده با هند برای خرید واکسن‬ ‫ســخنگوی وزارت خارجــه در ارتبــاط بــا‬ ‫یهــای دســتگاه دیپلماســی کشــور در مورد‬ ‫پیگیر ‬ ‫خرید واکســن کرونا از کشورهای مختلف ازجمله‬ ‫هند گفت‪ :‬در خصوص خرید واکسن کرونا وزارت‬ ‫خارجــه از همــان روز اول ب هصــورت بســیار جــدی‬ ‫مسائل مرتبط با این موضوع را به جلو برده است‪.‬‬ ‫نامه نگاری کرده‪،‬پیگیری هایمختلفرادر سطوح‬ ‫مختلفانجامدادهاست‪.‬‬ ‫او بابیــان اینکه یکی از کشــورهایی کــه در این‬ ‫زمینه با ان ها گفت وگو صورت گرفته اســت‪ ،‬هند‬ ‫بوده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬مذاکرات فشرده ای را‬ ‫با هندوستان انجام داده ایم و بخشی از واکسن از‬ ‫هند وارد شد ولی در ادامه به خاطر برخی از مسائل‬ ‫ازجمله شیوع گسترده کرونا در هندوستان به دستور‬ ‫قضایی این کشور بر این روند تداخلی ایجاد شد‪.‬‬ ‫دراین ارتباط با هند رایزنی کرده ایم و طرف هندی‬ ‫اعالم کرده اســت که در حال برطرف کردن موانع‬ ‫است تا به تعهدات خود عمل کند‪.‬‬ ‫خطیبزادهبابیاناینکهدولتووزارتخارجه‬ ‫از مجــاری مختلف موضوع ورود واکســن کرونا به‬ ‫کشور را پیگیری کرده اند‪ ،‬افزود‪ :‬سعی می کنیم طی‬ ‫روزهــای اینده یک اینفوگرافــی از اقدامــات وزارت‬ ‫خارجه در این زمینه منتشــر کنیم تا مشخص شود‬ ‫کــه وزارت خارجــه چگونــه کمــک کرده اســت که‬ ‫این مقدار واکســن به کشــور وارد شــود‪.‬او بار دیگر‬ ‫با تاکید بر نقش و تالش های وزارت خارجه و وزیر‬ ‫امور خارجه درروند این موضوع (ورود واکسن کرونا‬ ‫به کشور) اظهار کرد‪ :‬مهم این است که در این بازار‬ ‫اشفته کرونا ما همه تالش کنیم منافع مردم ایران را‬ ‫تامین کنیم‪ .‬در این مسیر همه در یک قایق هستیم‬ ‫و باید همه باهم کارکنیم تا هر چه زودتر االم مردم‬ ‫کشور در این زمینه کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫ما در مسیر درستی هستیم‬ ‫او همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد‬ ‫گفت وگوهــا بیــن ایــران و ‪ ۴+۱‬در وین و اینکه این‬ ‫گفت وگوها به چه نتیجه ای رســیده اســت‪ ،‬اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬انچــه در وین در جریان اســت گفت وگوهای‬ ‫فنــی پیرامون چگونگی رفــع تحریم های ظالمانه‬ ‫امریکا و بازگشــت این کشــور به تعهدات خودش‬ ‫ذیل برجام و قطعنامه‪ ۲۲۳۱‬شورای امنیت سازمان‬ ‫ملل است‪ .‬خطیب زاده ادامه داد‪ :‬در این مذاکرات‬ ‫لشــده اســت و ما در مســیر‬ ‫پیشــرفت هایی حاص ‬ ‫درستی هستیم‪ .‬البته این به این معنا نیست که به‬ ‫مرحلهنهاییگفت وگوهارسیدهباشیم‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه بابیان اینکه ما‬ ‫موافق فرسایشــی شدن این گفت وگوها نیستیم‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬هیئــت ایرانــی برای فرسایشــی شــدن‬ ‫گفت وگوهــا در ویــن حاضر نشــده اند و در همین‬ ‫چارچــوب مــا ســعی کرده ایــم کــه متــون خــود را‬ ‫فهــای‬ ‫فهــای مقابــل ارائــه کنیــم و از طر ‬ ‫به طر ‬ ‫مقابل هم خواســته ایم که ســریعا وارد مصادیق‬ ‫و متون مشــترک شــوند و هر چه زودتر این اتفاق‬ ‫بیفتد ما بهتر می توانیم به نتیجه فکر کنیم‪ .‬االن‬ ‫خیلی زود است به ان فکر کنیم‪ .‬االن در مرحله ای‬ ‫هســتیم که باید گفت وگوها در مورد موضوعات‬ ‫سختی انجام شود‪ .‬این دیپلمات ارشد کشورمان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ما عجله ای نداریم و انچه مهم است‬ ‫این است که در چارچوب فرمایشات مقام معظم‬ ‫رهبری و سیاست های کلی نظام حرکت کرده و در‬ ‫این چارچوب می توانیم منافع مردم ایران را تامین‬ ‫کنیم و همان طور که گفتم تا االن این گفت وگوها‬ ‫در مسیر درستی حرکت کرده است‪ .‬خطیب زاده‬ ‫در پاســخ به ســوال دیگری در ارتباط با فهرســت‬ ‫فهــای‬ ‫تهی هشــده از ســوی ایــران و اینکــه ایــا طر ‬ ‫مقابــل در ویــن ان را پذیرفته اند‪ ،‬گفت‪ :‬جزئیات‬ ‫گفت وگوها در وین شاید به نوعی که شما فرمودید‬ ‫نباشد و در اینجا نیز نیستیم که گفت وگوها را در‬ ‫فضای عمومی به جلو ببریم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬انچه‬ ‫مهــم اســت ایــن اســت کــه ایــران در کمیســیون‬ ‫مشــترک برجام نظــرات خــود را ب هصــورت قاطع‬ ‫در چارچوب سیاست های نظام بیان کرده است‪.‬‬ ‫موضوعات ســختی وجــود دارد و ما فکر می کنیم‬ ‫کــه اگــر دولت امریکا تصمیم خود را بگیــرد که از‬ ‫میراثشکست خوردهترامپفاصلهبگیردوسعی‬ ‫کند در مسیر انجام تعهدات قدم بردارد این مسیر‬ ‫تتــر جلو م ـی رود‪ .‬خطیب زاده خاطرنشــان‬ ‫راح ‬ ‫کــرد‪ :‬در ایــن گفت وگوهــا ما منافع مردم ایــران را‬ ‫به صورتدقیقپیگیریمی کنیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫در صورت عدم واکسیناسیون گسترده‬ ‫امکان مدیریت کرونا وجود ندارد‬ ‫امــروزه تزریــق واکســن کرونــا به عنــوان‬ ‫حیاتی ترین مسئله جوامع موردبررسی قرارگرفته‬ ‫اســت‪ .‬از ســوی دیگــر باکــم و کاســتی ها و‬ ‫کارشــکنی های کشــورهای مبدا در توزیع واکســن‬ ‫مواجه هســتیم‪ .‬هرچنــد دانشــمندان ایرانی هم‬ ‫بیکار ننشســته و به تولید واکسن کرونای داخلی‬ ‫پرداخته انــد‪ .‬البتــه طــی کــردن مراحــل واکســن‬ ‫زمان بر و نیاز به بررسی های متعدد دارد‪ .‬هرچند‬ ‫تزریق واکسن پایان کار کرونا نیست بلکه تزریق‬ ‫واکســن مصونیت مقطعی به دنبــال دارد‪ .‬افراد‬ ‫در صورت تمایل به مصونیت در برابر کرونا باید‬ ‫پروتکل های درمانی همچون شستن دست‪ ،‬زدن‬ ‫ماسک‪ ،‬رعایت فاصله گذاری اجتماعی را مدنظر‬ ‫قــرار دهنــد‪ .‬بــه گــزارش برنــا‪ ،‬در روزهــای اخیــر‬ ‫علیرضا رئیسی‪ ،‬سخنگوی ستاد مقابله با کرونا از‬ ‫رعایت ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد میزان پروتکل های درمان‬ ‫خبر داد‪ .‬در شرایط کنونی تمامی مراکز درمانی از‬ ‫بیماران کرونایی پرشده و همین امر نشان از عدم‬ ‫توجه به پروتکل های بهداشتی به عنوان یک اصل‬ ‫در مصونیــت در برابــر کرونــا و دیگــر بیماری های‬ ‫ویروســی است‪ .‬پیام طبرسی‪ ،‬عضو ستاد مقابله‬ ‫با کرونا درباره اثربخشی واکسن کرونا گفت‪ :‬باید‬ ‫دانســت کــه تاثیرگذاری واکســن مداوم نیســت‪.‬‬ ‫واکســن کرونا بعد از تزریق ‪ ۶‬ماه بیشــتر ماندگار‬ ‫نیست‪ .‬این مقوله کامال بدیهی است‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫بایــد ‪ ۷۰‬تــا ‪ ۸۰‬درصــد افــراد در جامعه واکســن‬ ‫کرونــا را تزریــق کننــد تــا بتــوان چرخه ویــروس را‬ ‫مهــار کــرد‪ .‬در غیــر ایــن صــورت امــکان مدیریت‬ ‫این ویروس وجود ندارد‪ .‬طبرســی درباره کیفیت‬ ‫واکس ـن های تولید داخل یا واکس ـن های کرونای‬ ‫خارجــی تاکیــد کرد‪ :‬هیچ یک از واکس ـن ها فرقی‬ ‫بــا یکدیگــر نمی کنند‪ .‬هر واکســنی کــه مصونیت‬ ‫باالی ‪ ۶۰‬درصد ایجاد کند مناسب و قابل استفاده‬ ‫اســت؛ بنابراین اگر اقدامات برای واکســن ایرانی‬ ‫انجام شود با همین فرمول قابل قبول است چون‬ ‫اغلــب واکس ـن ها مصونیــت بــاالی ‪ ۶۰‬درصــد را‬ ‫ایجاد می کنند‪ .‬او درباره واکس ـن های مورد تائید‬ ‫ازلحاظ کیفیت گفت‪ :‬هر واکســنی با اخذ مجوز‬ ‫از سازمان غذا و دارو قابل تائید است‪ .‬هم اکنون‬ ‫‪ ۶۰‬میلیــون دوز واکســن اســپوتیک خریــداری و‬ ‫تــا اذر ســال جــاری جمعیــت قابل توجهی تحت‬ ‫واکسیناســیون قرار می گیرند‪ .‬با این تفاســیر در ‪۶‬‬ ‫ماهــه دوم ســال جمعیــت قابل توجهــی از مردم‬ ‫واکسن تزریق می کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫عروج شهادت گونه سردار حجازی‬ ‫روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب اسالمی‬ ‫شــامگاه یکشــنبه در اطالعیه ای از شــهادت سردار‬ ‫سرافراز‪ ،‬جانباز سرتیپ پاسدار سید محمدحسین‬ ‫زاده حجازی جانشــین فرمانده نیروی قدس سپاه‬ ‫براثر عارضه قلبی خبر داد‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫رهبــر انقــاب‪ ،‬مقامات لشــکری و کشــوری در‬ ‫پیا مهــای جداگانــه عــروج شــهادت گونــه ســردار‬ ‫حجــازی جانشــین فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه‬ ‫پاسداران انقالب اسالمی را تسلیت گفتند‪.‬‬ ‫متن پیام رهبری به این شــرح است‪ :‬با تاسف‬ ‫فراوان خبر درگذشــت سردار پرافتخار‪ ،‬سردار سید‬ ‫محمــد حجــازی را دریافــت کــردم‪ .‬عمــری ســراپا‬ ‫مجاهــدت‪ ،‬فکــری پویــا‪ ،‬دلــی سرشــار از ایمــان‬ ‫راســتین و اکنــده از انگیــزه و عزم راســخ و نیرویی‬ ‫یکســره در خدمت اســام و انقالب‪ ،‬خالصه ای از‬ ‫شــخصیت این مجاهد فی سبیل ا‪ ...‬اســت‪ .‬او در‬ ‫مســئولیت های بزرگ و اثرگذار در ســپاه پاســداران‬ ‫انقــاب اســامی خدمت کــرده و در هم ـ ه ان ها‪،‬‬ ‫ســربلند و موفق بوده اســت‪ .‬فقــدان او حقا مایه ‬ ‫تاســف و انــدوه اســت‪ .‬الزم می دانــم بــه همســر‬ ‫گرامی و فرزندان و دیگر افراد خاندان و به دوستان‬ ‫و همکاران ایشــان صمیمانه تسلیت عرض کنم و‬ ‫صبر و تســا برای انان از خداوند متعال مســالت‬ ‫نمایم‪.‬‬ ‫ســردار غالمرضا جاللی رئیس ســازمان پدافند‬ ‫غیرعامل کشــور در پیامی به مناســبت درگذشــت‬ ‫ســرتیپ پاسدار ســید محمدحســین زاده حجازی‬ ‫جانشــین فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه نوشــت‪:‬‬ ‫مرحــوم حجــازی ازجملــه ســرداران و مجاهدیــن‬ ‫ســرافراز ســپاه اسالم اســت که ســوابق و خدمات‬ ‫درخشــانش در ســپاه‪ ،‬بســیج‪ ،‬ســتاد کل نیروهای‬ ‫مســلح و مبارزاتــش در جبهــه مقاومــت‪ ،‬ب هحــق‬ ‫لقــب مــرد پیــروز میدان های ســخت را برازنــده او‬ ‫ســاخته بود‪ .‬مجاهــدی مومن‪ ،‬انقالبی و نســتوه‬ ‫که در والیتمداری‪ ،‬دشمن شناسی و دشمن ستیزی‬ ‫ســرلوحه و سرمشــقی بــرای همــه همرزمــان و‬ ‫همسنگرانشبود‪.‬‬ ‫حجت االسالم علی شیرازی نماینده ولی فقیه‬ ‫در قــرارگاه ثــارا‪ ...‬هــم در پیامــی بــه مناســبت‬ ‫درگذشت سردار حجازی نوشت‪ :‬این مجاهد بزرگ‬ ‫و سرباز دالور و رشید اسالم‪ ،‬عمر بابرکت خود را در‬ ‫مسیر پاســداری از اسالم ناب محمدی سپری کرد‪.‬‬ ‫رفتــن ان یــاور امام خامنه ای‪ ،‬ثلم ـه ای برای نظام‬ ‫جمهوری اسالمی بود‪.‬‬ ‫خانواده شــهید ســپهبد حاج قاســم سلیمانی‬ ‫هــم در پیامــی‪ ،‬بــا تســلیت شــهادت ســرتیپ‬ ‫پاسدار سید محمد حجازی جانشین فرماندهی‬ ‫نیــروی قدس ســپاه و از نزدیک تریــن یاران حاج‬ ‫قاســم اظهار کردند‪ :‬خبر دردناک ارتحال ســردار‬ ‫ســرتیپ پاسدار ســید محمد حجازی بار دیگر ما‬ ‫را داغــدار کــرد‪ .‬ایــن مجاهد مخلــص‪ ،‬عالوه بر‬ ‫ســال ها خدمتگــزاری در لبــاس مقــدس ســپاه‪ ،‬از‬ ‫همرزمــان و همراهان و دوســتان نزدیک شــهید‬ ‫عزیــز حــاج قاســم ســلیمانی علی الخصــوص در‬ ‫جبهــه مقاومــت به ویــژه در لبنــان بــود و پس از‬ ‫شــهادت حــاج قاســم نیــز در طریــق جهــاد‪ ،‬در‬ ‫جایــگاه جانشــینی فرماندهــی نیــروی قــدس‪،‬‬ ‫ســربازی شایســته بــرای فرمانده معظــم کل قوا‬ ‫بود و در ســلوک فردی و مدیریتی درراه و منش‬ ‫فرمانده شهید قدم برمی داشت‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫مجلس دو هفته تعطیل است‬ ‫عضو هیئت رئیسه مجلس‬ ‫نماینــدگان به مدت یک هفته‬ ‫شــورای اســامی بــا اشــاره بــه‬ ‫و هم زمــان بــا شــب های احیاء‬ ‫مصوبــه هیئت رئیســه دربــاره‬ ‫بــه حوزه هــای انتخابیــه خــود‬ ‫اجرای پروتکل های ستاد کرونا‬ ‫بروند؛ اما اکنون باوجود شــیوع‬ ‫گفــت‪ :‬بر اســاس این تصمیم از‬ ‫موج چهــارم کرونــا و وضعیت‬ ‫احمد امیرابادی‬ ‫فراهانی‬ ‫هفتــه اینده به مــدت دو هفته‬ ‫قرمزتهرانوبسیاریاز شهرهای‬ ‫جلســات علنــی مجلــس برگزار‬ ‫کشــور ایــن تصمیم تغییــر پیدا‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫کــرد‪ .‬امیرابــادی فراهانی تاکید کــرد‪ :‬به موجب‬ ‫بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬احمــد امیرابــادی فراهانی مصوبه هیئت رئیســه مجلس و تاکید به وکالی‬ ‫با اشــاره به مصوبه هیئت رئیســه دربــاره اجرای ملــت‪ ،‬از ان ها خواسته شــده تــا در مدت حضور‬ ‫پروتکل های ستاد کرونا به خبرنگاران گفت‪ :‬بر دوهفته ای خود در حوزه های انتخابیه از برگزاری‬ ‫اساساینتصمیممجلسشورایاسالمیاز هفته مالقــات مردمــی بــرای حفــظ جان ملــت عزیز‬ ‫اینــده بــه مدت دو هفته جلســه علنی نخواهد خودداری کرده و برای پیگیری و حل مشکالت‬ ‫داشت و نمایندگان به حوزه های انتخابیه خود موکالن خود‪ ،‬جلسات خود را با حداقل حضور‬ ‫خواهندرفت‪.‬عضوهیئت رئیسهمجلسشورای افراد و بیشتر به صورت تلفنی و از طریق فضای‬ ‫اسالمیافزود‪:‬نمایندگانمجلسطبقروالبعد مجازی برگزار کنند‪ .‬عضو هیئت رئیســه مجلس‬ ‫از حضور به مدت ‪ 3‬هفته در مجلس و برگزاری تصریح کرد‪ :‬این تصمیم هیئت رئیسه مجلس با‬ ‫جلســات علنــی‪ ،‬بــرای یــک هفتــه و به منظــور توجه به افزایش تعداد فوتی های ناشی از شیوع‬ ‫سرکشی به حوزه های انتخابیه خود می روند که کرونا و توجه به رعایت پروتکل های بهداشتی و‬ ‫بعدازپایانتعطیالتعیدنوروزقراربود‪،‬مجلس صیانت از جان و ســامتی مراجعــات مردمی و‬ ‫چهار هفته جلسه علنی داشته باشد و بعدازان کارکنانمجلسشورایاسالمیاتخاذشدهاست‪.‬‬ ‫مردمدر کمرنگشدنرعایتپروتکل های‬ ‫بهداشتیمقصراصلینیستند‬ ‫نماینــده تهــران در مجلس‬ ‫مســئوالن و دولتمــردان پایبند‬ ‫شــورای اســامی تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫نظرمتخصصاناینحوزهباشند‬ ‫مردم در کم رنگ شــدن رعایت‬ ‫مــردم نیز بــا اعتمــاد در رعایت‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی مقصر‬ ‫پروتکل هــا همراهــی خواهنــد‬ ‫اصلی نیســتند چراکه مــردم به‬ ‫کــرد‪ .‬اینکه یک باره تصمیمات‬ ‫اقبال شاکری‬ ‫مســئوالن خود نــگاه می کنند‪.‬‬ ‫و رفتارهایــی برخــاف نظــر‬ ‫اقبــال شــاکری در گفت وگــو‬ ‫متخصصان صورت گیرد قطعا‬ ‫بــا ایســنا بــا تاکید بر ضــرورت رعایــت صحیح و بررویاعتمادمردمتاثیرخواهد گذاشت‪.‬شاکری‬ ‫دقیق پروتکل های بهداشتی و توجه به نظرات در ادامه درباره راهکارهای کنترل کرونا در سطح‬ ‫کارشناســان ایــن حوزه‪ ،‬بیان کــرد‪ :‬ازنظر بنده در کشــور و به ویژه تهران‪ ،‬بیان کــرد‪ :‬مهم ترین امر‬ ‫کم رنگشدنرعایتپروتکل هایبهداشتیمردم عدم دخالت در تصمیمات متخصصان و اجرای‬ ‫مقصراصلینیستندچراکهمردمبهرفتارمسئوالن دقیق ان ها از سوی دولتمردان و مسئوالن است‪.‬‬ ‫نــگاه می کنند‪ .‬زمانــی که مســئوالن و دولت در باید اجازه داد تا مدیریت تخصصی در این حوزه‬ ‫برابــر نظــر متخصصــان مقاومــت کــرده و در دو صورت گرفتهودستوراتمتخصصاناجراشود‪.‬از‬ ‫هفته نوروز که به خوبی این امکان وجود داشت سوی دیگر باید از تصمیمات اتخاذشده حمایت‬ ‫کــه کس ـب وکارها و حمل ونقل عمومی کنترل و شــود‪ .‬دولت باید بستر اجرای دقیق تصمیمات‬ ‫قرنطینهشود‪،‬امابرعکسانعملمی شودمردم را فراهــم کند‪ .‬به عنوان مثــال از بخش هایی که‬ ‫نیز اعتمادشــان را به گفته متخصصان از دســت براثر محدودیت ها ضرر کردند حمایت کند‪ .‬این‬ ‫می دهنــد‪ .‬او در ادامــه اظهــار کرد‪ :‬حــال بعد از عضو کمیســیون عمران مجلس در پایان افزود‪:‬‬ ‫پایان تعطیالت که کســب وکارها مجــددا رونق هیچ بخشــی و هیچ یــک از دولتمــردان نباید در‬ ‫می گیرد‪،‬برایان هامحدودیت گذاشتهمی شود‪ .‬تصمیمات تخصصی در این حوزه دخالت کرده‬ ‫مســلما مردم در چنین شرایطی همکاری الزم را و تعبیر خود را داشته باشند‪ .‬مردم وقتی ببینند‬ ‫نخواهند داشــت‪ .‬از سوی دیگر در بحث تامین مســئوالن نیــز بــدون کوتاهــی تابــع دســتورات‬ ‫واکسن دولت می گوید بخش خصوصی واکسن متخصصــان بــوده و صــاح انــان را می خواهند‬ ‫وارد کند و ان را به مردم بفروشد درحالی که این قطعا دست به دســت هم داده و همکاری الزم‬ ‫امربــر عهده دولت اســت‪ .‬نماینده مــردم تهران را در رعایت دقیق و صحیح پروتکل ها خواهند‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی تصریــح کــرد‪ :‬اگــر داشت‪.‬‬ ‫تکذیب شایعات درباره طرح استیضاح‬ ‫وزیربهداشت‬ ‫در پــی انتشــار برخی مطالب مبنــی بر طرح‬ ‫اســتیضاح وزیــر بهداشــت‪ ،‬عضــو هیئت رئیســه‬ ‫مجلــس شــورای اســامی ضمــن تکذیــب ایــن‬ ‫شــایعات تاکید کــرد که هیچ طرح اســتیضاحی‬ ‫برای وزیر بهداشت در هیئت رئیسه اعالم وصول‬ ‫نشدهاست‪.‬‬ ‫علــی کریمــی فیروزجائی در گفتگــو با خانه‬ ‫ملت با اشاره به برخی شایعات مبنی بر این که‬ ‫طــرح اســتیضاح ســعید نمکــی وزیــر بهداشــت‬ ‫تحویــل هیئت رئیســه شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬این‬ ‫ادعا هــا صحــت نــدارد و چنیــن طرحی توســط‬ ‫هیئت رئیسهدریافتنشدهاست‪.‬نمایندهمردم‬ ‫بابل در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد‪ :‬مرجع‬ ‫رسمیخبر هامربوطبهطرح هایاستیضاحوزرا‪،‬‬ ‫مجلــس شــورای اســامی اســت و هرگونــه خبر‬ ‫دراین باره به صورت رسمی از سوی هیئت رئیسه‬ ‫مجلساطالع رسانیمی شود‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬نباید اجازه داد برخی شــایعات و‬ ‫فضاسازی هادرمسیروزارتبهداشتبرایمقابله‬ ‫با موج چهارم کرونا اختالل ایجاد کند‪.‬‬ ‫عدم کاندیداتوری سید حسن خمینی‬ ‫غافلگیرکنندهبود‬ ‫یــک فعــال سیاســی اصالح طلــب از اجماع‬ ‫احــزاب ایــن جریــان بــر روی کاندیداتــوری‬ ‫محمدجوادظریفخبرداد‪.‬‬ ‫علی محمد نمازی در خصوص توصیه رهبری‬ ‫به سید حسن خمینی برای کناره گیری از حضور‬ ‫در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫ا نهــم درحالی که گفته می شــد او گزینه جریان‬ ‫اصلی اصالحات اســت‪ ،‬گفت‪ :‬بیان کــردن این‬ ‫موضوع از سوی رهبری غافلگیرکننده بود چراکه‬ ‫ایشان مرتب از مشارکت حداکثری که یک اصل‬ ‫تضمینیبرایمنافع‪،‬امنیتوتعالی بخشینظام‬ ‫جمهوری اسالمی ایران است صحبت می کنند‪.‬‬ ‫ایــن فعال سیاســی اصالح طلــب ادامــه داد‪ :‬اگر‬ ‫سید حسن خمینی می توانست وارد رقابت های‬ ‫انتخاباتی شــود و از ان ســو ســید ابراهیم رئیسی‬ ‫تنــام می کردنــد‪ ،‬همــه جریان اصالحــات و‬ ‫ثب ‬ ‫مستقلین پشت سر خمینی قرار می گرفتند و از او‬ ‫حمایتمی کردندومردمراتشویقمی کردند که‬ ‫به ایشان رای بدهند و از سوی دیگر اصولگرایان‬ ‫پای رئیسی ائتالف می کردند و ان ها هم به مردم‬ ‫می گفتند کهبهایشانرایبدهید‪.‬همینامرمنجر‬ ‫به مشارکت حداکثری می شد‪ ،‬اما با حذف اقای‬ ‫خمینیوشایدنیامدنرئیسیمی توانپیش بینی‬ ‫کرد کهیکمشارکتحداقلیداشتهباشیم‪.‬‬ ‫او خاطرنشــان کــرد‪ :‬رهبــری بار هــا توصیــه‬ ‫داشــتند کــه کار هــا بــه جوانــان ســپرده شــود و‬ ‫در مجلــس یازدهــم هــم اکثریــت کاندیدا های‬ ‫باتجربه حذف شــدند تا یک مجلس جوان مو‬ ‫من و انقالبی تشکیل شود؛ سید حسن خمینی‬ ‫یک نیروی جوان و انقالبی اســت‪ .‬او با انرژی و‬ ‫باانگیزه و از امادگی جســمی و روحی برخوردار‬ ‫اســت؛ ســال های زیــادی در حــوزه تدریــس‬ ‫کــرده و بــا شــخصیت های مختلــف کشــوری و‬ ‫لشــکری دیــدار داشــته و در مــورد اوضاع کشــور‬ ‫مطالعات فراوانی داشته است و به قول معروف‬ ‫می توانست لوکوموتیو کشور را به ریل برگرداند‪.‬‬ ‫ایــن عضــو شــورای مرکــزی حــزب کارگــزاران‬ ‫افــزود‪ :‬لوکوموتیو با واگن های خودش حرکت‬ ‫می کند که نیاز به یک متخصص دارد و کابینه‬ ‫ایــن نقش را بر عهــده می گیرد و رئیس جمهور‬ ‫باقــدرت مدیریتــی ان را به حرکــت درمی اورد‬ ‫و از همین رو اســت که جای تعجب دارد که‬ ‫چرا ســید حســن نمی تواند کاندیدای ریاست‬ ‫جمهــوری شــود و مشــاهده کردیم هنگامی که‬ ‫اینخبرمنتشرشد‪،‬بهتیتراولمطبوعاتداخلی‬ ‫و خارجی تبدیل شــد که همین امر می تواند به‬ ‫کاهش مشــارکت دامن بزند و دیگر شــاهد یک‬ ‫مشارکتحداکثرینباشیم‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫اولین رویداد هوشمند سازی معدن‬ ‫برگزار می شود‬ ‫شــرکت‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫گذشته کمیته معدن‪ ،‬تیم های‬ ‫ســرمایه گذاری صدرتامیــن بــا‬ ‫نظارتی متشــکل از کارشناسان‬ ‫اشــاره به برگزاری اولیــن رویداد‬ ‫خبــره هلدینــگ و شــرکت های‬ ‫هوشــمند ســازی معدن توسط‬ ‫تابعــه از ابتدای ســال ‪ ۱۴۰۰‬کار‬ ‫شتاب دهنده صدر فردا‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خود را در تاصیکو اغاز خواهند‬ ‫غالم رضاسلیمانی‬ ‫تمامــی شــرکت های معدنــی‬ ‫کــرد و مجموعــه اقدامــات‬ ‫ملزم به تشکیل کمیته معدن تا‬ ‫شــرکت هایی هماننــد صنایــع‬ ‫اوایل اردیبهشت‪ ۱۴۰۰‬هستند‪ .‬به گزارش روابط خــاک چینی ایــران‪ ،‬معدنی امالح ایــران‪ ،‬پارس‬ ‫عمومی تاصیکو؛ غالم رضا سلیمانی‪ ،‬مدیرعامل تامین‪،‬فراورده هاینسوز ایران‪،‬طالی کردستان‪،‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاری صدرتامین در اولین جلسه پــودر بنــدر امــام و زغا لســنگ پــروده طبــس را‬ ‫کمیتــه معــدن تاصیکو و شــرکت های تابعــه در بازدید و گزارشات خود را جهت تجزیه وتحلیل‬ ‫ســال ‪ ،۱۴۰۰‬گفت‪ :‬تا اوایل اردیبهش ـت ماه سال در اختیــار کمیتــه معدن ســتاد قــرار می دهند تا‬ ‫جــاری کمیتــه معــدن در تمامــی شــرکت های تصمیمــات الزم در خصــوص ایــن شــرکت ها در‬ ‫معدنــی و صنایع معدنی با حضور کارشناســان هلدینــگ گرفتــه شــود‪ .‬ســلیمانی در ادامــه بــه‬ ‫شــرکت ها‪ ،‬صاحب نظران و به ریاســت مدیران اســتفاده از تکنولــوژی در شــرکت های معدنی و‬ ‫عامل تشکیل شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬کمیته معدن صنایع معدنی اشــاره کرد و بیان داشت‪ :‬بخش‬ ‫تاصیکودر حالتدوینبرنامهودپارتمانمعدنی معــدن از لحــاظ کاربــرد فنــاوری بــا بخش های‬ ‫جهــت هدایــت شــرکت های تابعــه در راســتای پیشــران فاصله زیادی دارد و با توجه به حضور‬ ‫نزدیک شــدن به استانداردهای معدنی داخلی و راه اندازی شرکت های دانش بنیان در این بخش‬ ‫و خارجــی‪ ،‬تهیــه فرص ‬ ‫تهــای ســرمایه گذاری و انشاهلل شاهد تحوالت کلیدی باشیم‪ .‬وی ادامه‬ ‫تهیه طرح های توجیهی جهت حضور کلیدی و داد‪ :‬تاصیکــو در راســتای حرکــت و بهره مندی از‬ ‫اثربخش در سطح معدن و فراورده های معدنی فنــاوری‪ ،‬شــرکت شــتاب دهنده صدرفــردا را در‬ ‫کشور است‪ .‬بنا به گفته وی تا به امروز در کمیته مرداد ماه سال ‪ ۱۳۹۹‬افتتاح کرد و در سال جاری‬ ‫معدن تاصیکو مطالعات وسیعی در زمینه های‪ ،‬تالش داریم اولین رویداد هوشــمند معدنی را با‬ ‫ســنگ اهن‪ ،‬مــس‪ ،‬طــا‪ ،‬کرومیــت‪ ،‬دولومیت‪ ،‬مشــارکت تمامی شــرکت های معدنی و صنایع‬ ‫زغا لســنگ‪ ،‬کائولــن و خا ‬ ‫کهــای معدنــی – معدنی هلدینگ برگزار کند‪ .‬ســلیمانی در پایان‬ ‫صنعتیدراستان هایمختلف کشورانجام گرفته به عصر جدید عناصر استراتژیک در حوزه معدن‬ ‫و در ایــن بخ ‬ ‫شهــا بــه دســتاوردهای بــا ارزشــی اشــاره کرد و بیان داشــت‪ :‬کمیته معدن ملزم به‬ ‫رســیده اســت بطوریکه در حــال حاضر تاصیکو تدوین برنامه ای جهت حرکت به سمت عناصر‬ ‫توانستهدر زمینهتحقیقاتپژوهشی‪،‬مطالعات معدنی جدید است‪ .‬بنابر گزارشات بین المللی‪،‬‬ ‫اکتشــافی‪ ،‬اســتخراج و فراوری و صــادرات مواد عناصراستراتژیکمعدنیهمانندمنیزیوم‪،‬نیکل‪،‬‬ ‫معدنی جایگاه قابل توجهی را در کشور به خود لیتیوم و ‪ ...‬با بهره مندی از تکنولوژی و فن اوری‬ ‫اختصاص دهد‪ .‬وی به تشکیل تیم های نظارتی دنیای جدید این حوزه را تشکیل خواهند داد و‬ ‫اشاره کرد و بیان داشت‪ :‬بر اساس مصوبات سال ما در این خصوص باید در کشور پیشگام باشیم‪.‬‬ ‫تخفیف‪ ۱۰‬درصدیبرایتعهدارزی‬ ‫صادرکنندگان‬ ‫معــاون وزیر صمت گفت‪:‬‬ ‫بر این اساس عالوه بر تخصیص‬ ‫بــر اســاس مصوبــه جدیــد‪ ،‬به‬ ‫اعتبــار ‪ ۸۰۰‬میلیــارد تومانــی در‬ ‫صادرکننــدگان از ‪ ۱۳۹۸.۱.۱‬تــا‬ ‫بودجه‪ ۲۰۰ ،‬میلیارد تومان نیز‬ ‫پایان‪ ۱۴۰۰‬تخفیف‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫بــرای حمــل و نقــل و توســعه‬ ‫برای ایفای تعهد ارزی داده ایم‪.‬‬ ‫صادرات محصوالت کشاورزی‬ ‫حمید زادبوم‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬حمید زادبوم در‬ ‫با کمک وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫نشســتی خبری‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫و ســازمان برنامه وبودجــه‬ ‫از فروردیــن ســال ‪ ۹۷‬و بنــا بــه تصمیم شــورای پیش بینــی شــده اســت‪ .‬همچنیــن مقــرر شــده‬ ‫هماهنگــی ســران قــوا‪ ،‬صادرکننــده موظف به درصــدی از درامــد حاصــل از عــوارض صادراتــی‬ ‫بازگشــت ارز حاصل از صادرات شــد و در همان به عنوان مشوق در نظر گرفته شود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫سال نیز ضوابطی از سوی بانک مرکزی و کمیته سال گذشــته میزان مشوق صادراتی پیش بینی‬ ‫ماده ‪( ۲‬رئیس کل بانک مرکزی‪ ،‬رئیس ســازمان شــده در بودجــه ‪ ۶۰۰‬میلیــارد تومان بــود اما در‬ ‫برنامه وبودجــه‪ ،‬وزرای صمت‪ ،‬نفت و اقتصاد) نهایت ‪ ۵۰‬میلیارد تومان دریافت کردیم که این‬ ‫ابالغ شــد‪ .‬رئیس ســازمان توسعه تجارت ایران مبلغ برای زیرســاخت های صادراتی به ویژه در‬ ‫افــزود‪ :‬در تیرمــاه ســال ‪ ۹۹‬بخشــنامه ای صــادر استان های مرزی هزینه شد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬از این‬ ‫شد که مبنای بازگشت ارز صادراتی میزان عرضه مبلغبرای کمکهزینهسودبانکیصادرکنندگان‬ ‫ارز در ســامانه نیمــا بود‪ .‬پــس از اعتراض به این اســتفاده شد‪ .‬رئیس ســازمان توسعه تجارت در‬ ‫موضــوع در ابــان ‪ ۹۹‬ســتاد هماهنگی اقتصادی مورد وضعیت کولبران نیز گفت‪ :‬کولبری افتخار‬ ‫دولــت مصوبــه ‪ ۱۷۷‬را صــادر کــرد که بر مبنای نیست و باید کاری کنیم تا میزان کولبری در کشور‬ ‫ان عالوه بر ارائه در نیما‪ ،‬ایفای تعهد از طریق کاهش یابد‪ .‬باید با برنامه ریزی به سمتی حرکت‬ ‫واردات در برابــر صــادرات نیــز به عنــوان یکی از کنیم که از کولبری به تجارت مرزی و در ادامه به‬ ‫کانال های رفع تعهد ارزی به رســمیت شــناخته تجارتبین المللبرسیم‪.‬‬ ‫شد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در ادامه نیز ستاد هماهنگی‬ ‫ایــن مســائل نیاز بــه برنامه ریــزی و اموزش‬ ‫اقتصــادی دولــت در ‪ ۱۵‬فروردین ‪ ۱۴۰۰‬مصوبه کولبــران و تخصیــص مشــوق دارد‪ .‬زادبــوم‬ ‫‪ ۲۱۴‬را ابالغ کرد که جایگزین مصوبه ‪ ۱۷۷‬شد همچنین از افتتاح ســه بازارچه مرزی جدید با‬ ‫کــه تکمیل کننده مصوبه ‪ ۱۷۷‬اســت‪ .‬همچنین پاکستان در روز چهارشنبه هفته جاری خبر داد‪.‬‬ ‫کمیته ماده‪ ۲‬نیز موضوع تسهیل ایفای تعهدات معاون وزیر صمــت در مورد صادرات ریالی نیز‬ ‫ـوال بیــن دو صراف‬ ‫ارزی را تصویب کرد که تکمله همان مصوبه‪ ۲۱۴‬گفــت‪ :‬معاملــه ریالی معمـ ً‬ ‫اســت‪ .‬زادبوم گفت‪ :‬در واقــع در حال حاضر ‪ ۲‬ایرانــی و خارجی بــدون در نظر گرفتن ضوابط‬ ‫یشــود بنابراین از نظر ما‬ ‫مصوبه برای ایفای تعهدات ارزی داریم که یکی بانکــی ایران انجام م ‬ ‫مصوبه ‪ ۲۱۴‬است که بیشتر روی صادرات تمرکز صــادرات ریالــی صحیح نیســت‪ .‬ما مشــکالت‬ ‫دارد و یکی هم تکمله کمیته ماده ‪ ۲‬اســت که صادرکنندگان را قبــول داریم اما صادرات ریالی‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫بیشتر رویکرد وارداتی دارد‪ .‬معاون وزیر صمت منجــر بــه بــروز اتفاقــات غیرقانونی م ‬ ‫افزود‪ :‬از مهم ترین مباحث این مصوبات تعیین ازای ـن رو بــه صادرکننــدگان توصیــه می کنیم که‬ ‫تکلیــف تعهــد ارزی ســال ‪ ،۹۷‬تعییــن تکلیف حتمـ ًـا بــه صــورت ارزی کاال را صــادر کننــد‪ .‬وی‬ ‫معموال روال کار به گونه ای است‬ ‫میــزان تعهد ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و تصریح کرد‪:‬‬ ‫ً‬ ‫مثال به عراق صادر می کند‬ ‫را‬ ‫کاال‬ ‫صادرکننده‬ ‫مهندسی‪ ،‬تعیین تکلیف ســهمیه و تعهد ارزی که‬ ‫ً‬ ‫مرزنشــینان و پیل ـه وران و تخفیــف ‪ ۱۰‬درصدی و در انجــا صــراف خارجــی معــادل ارزی را بــه‬ ‫بــه کلیــه صادرکنندگان اســت؛ بــر این اســاس از صــراف ایرانــی می دهد اما صــراف ایرانی مبلغ‬ ‫یک فروردین سال ‪ ۹۸‬تا پایان سال ‪ ۱۴۰۰‬تعهد را بــه صــورت ریــال در اختیــار صادرکننــده قــرار‬ ‫ارزی بــر مبنای ‪ ۹۰‬درصد صــادرات افراد خواهد می دهد و از ان طرف‪ ،‬ارز دریافتی را به شــکل‬ ‫بــود‪ .‬زادبــوم در ادامه در خصوص مشــوق های دیگری بــرای خود خرج می کند‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫صادراتی در سال‪ ۱۴۰۰‬گفت‪ :‬با پیشنهاد سازمان انچه شاهد بودیم صراف ایرانی ارز دریافتی را‬ ‫برنامه وبودجه و با تصویب مجلس‪ ،‬ســه مبلغ در کشور ترکیه هزینه کرده بود که این موضوع‬ ‫برایمشوق هایصادراتیپیش بینیشدهاست‪ .‬به مثابه خروج ارز از کشور است‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه ‪ 31‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1049‬‬ ‫‪ ۱۸۲‬هزار ماده قانونی متناقض‬ ‫مقررات زدایی به اندازه رفع تحریم ها‪ ،‬مهم است‬ ‫وزارت صمــت هفتــه گذشــته فهرســت ‪۱۹‬‬ ‫مجــوز و رویــه مخــل تولید را برای بررســی و رفع‬ ‫به هیئــت مقررات زدایی ارســال کرد؛ نگاهی به‬ ‫این مجوزها نشان می دهد حذف ان ها مشکلی‬ ‫تهــا ایجــاد نخواهــد کــرد‪ .‬بــه‬ ‫در فراینــد نظار ‬ ‫گــزارش مهــر‪ ،‬انتخاب شــعار ســال تحــت عنوان‬ ‫یهــا» از میــان‬ ‫«تولیــد‪ ،‬پشــتیبانی ها و مانع زدای ‬ ‫سایر اولویت های موجود کشور در سال ‪ ۱۴۰۰‬که‬ ‫در واقــع ان را بایــد ادامــه شــعار «جهش تولید»‬ ‫و «رونــق تولیــد» در دو ســال گذشــته دانســت‬ ‫کــه بــه ضــرورت توجــه مضاعــف مســئوالن و‬ ‫نگــذاری‬ ‫مقامــات دســتگاه های اجرایــی و قانو ‬ ‫تهــای تولیــدی کشــور و رفــع‬ ‫بــه ارتقــای ظرفی ‬ ‫نهــا به عنوان تنهــا عالج گذر‬ ‫موانــع از ســر راه ا ‬ ‫از شــرایط خطیــر کنونــی اشــاره دارد‪ .‬بررس ـی ها‬ ‫نشــان می دهــد کــه تولیــد در ایــران مشــکالت‬ ‫متعــددی دارد ولــی مهم تریــن مشــکالت تولیــد‬ ‫را شــاید بتوان در ‪ ۹‬ســرفصل «مقررات و قوانین‬ ‫مخــل و تصمیمــات خلق الســاعه»‪« ،‬تامیــن‬ ‫تگــذاری دســتوری»‪« ،‬نظام‬ ‫مــواد اولیــه»‪« ،‬قیم ‬ ‫بانکی»‪« ،‬اشکاالت سیستم حمل ونقل کشور»‪،‬‬ ‫«بدهی های معوق واحدهای تولیدی»‪« ،‬تامین‬ ‫نقدینگی»‪« ،‬تامین اجتماعی» و «مالیات» عنوان‬ ‫کرد‪ .‬در بخش نخست پیگیری مشکالت تولید‪،‬‬ ‫به موضوع مقررات مخل پرداخته ایم‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬همان گونه که ذکر شد یکی از‬ ‫اصلی تریــن موانــع‪ ،‬مجوزها‪ ،‬روی ههــا و مقررات‬ ‫مــازادی اســت کــه نه تنهــا بــا مخــدوش کــردن‬ ‫چش ـم انداز پی ـش روی کس ـب وکارها‪ ،‬امــکان‬ ‫نهــا ســلب کرده و‬ ‫برنامه ریــزی بلندمــدت را از ا ‬ ‫از جــذب ســرمایه گذاری جلوگیری می کند‪ ،‬بلکه‬ ‫به طورکلی اجازه استفاده از ظرفیت های موجود‬ ‫تهــا را هم بــه این بخش‬ ‫و البتــه افزایــش ظرفی ‬ ‫نمی دهــد‪ .‬ازای ـن رو سیاس ـت گذاری بــرای بهبــود‬ ‫تهــای تولیــدی و ســرمایه گذاری‪ ،‬بــدون‬ ‫ظرفی ‬ ‫شهــای این بخــش و پیگیری‬ ‫رفــع موانــع و چال ‬ ‫برنام ههــای حمایتــی هدفمنــد‪ ،‬موفقیت امیــز‬ ‫نخواهــد بود‪ .‬نکته قابل تامل انکه در کشــور ما‬ ‫عالوه بر صدور قوانین و بخشنامه های یک شبه‪،‬‬ ‫گاها در تضاد بــا این رویه های‬ ‫قوانیــن قبلــی که ً‬ ‫جدید اســت حذف نشــده و به قوت خود باقی‬ ‫می ماند که این امر خود به تنهایی تبدیل به یک‬ ‫چالش بزرگ شده است‪.‬‬ ‫در همین راســتا محمدباقر مجتبایی دبیر کل‬ ‫اتاق اصناف ایران می گوید‪ :‬متاســفانه ‪ ۱۸۲‬هزار‬ ‫ماده قانونی متناقض در کشور داریم که در تضاد‬ ‫بــا هم هســتند‪ .‬ازای ـن رو به نظر می رســد قوانین‬ ‫مخــل یا باید برای اصالح متوقف شــوند و یا در‬ ‫حین اجرا اصالح شوند‪.‬‬ ‫وضعیت صدور مقررات و دستورالعمل ها در‬ ‫کشــور به شــکلی اســت که به تعبیر رئیــس اتاق‬ ‫بازرگانی تهران‪ ،‬اقتصاد ایران تبدیل به کارخانه‬ ‫تولیــد قانون و بخشــنامه شــده اســت‪ .‬مســعود‬ ‫خوانســاری می گویــد‪ :‬واقعیــت ان اســت کــه‬ ‫مقررات دست و پاگیر و بخشنامه های متعدد و‬ ‫بعضا متناقض‪ ،‬تاثیرات بسیار منفی را در اقتصاد‬ ‫ً‬ ‫بعضا اثرات ان‪ ،‬کمتر‬ ‫که‬ ‫گذاشتند‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫ایران‬ ‫ً‬ ‫مهــای وضع شــده بر علیه اقتصــاد ایران‬ ‫از تحری ‬ ‫نبوده است‪ ،‬چراکه این موانع فعاالن اقتصادی‬ ‫را با سردرگمی بسیار مواجه کرده و عاملی برای‬ ‫شهــای اقتصــاد ایــران از جمله‬ ‫رشــد برخــی بخ ‬ ‫صادرات شده است؛ به همین دلیل رفع مقررات‬ ‫زائد نیز‪ ،‬به اندازه رفع تحریم های خارجی است‬ ‫و رفع ان‪ ،‬موانع پیش روی محیط کسب وکار را‬ ‫از میان بر خواهد داشت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬چنانچه‬ ‫دولت بتواند در سال ‪ ۱۴۰۰‬از حجم مقررات کم‬ ‫کــرده و مجلــس نیز به مــوازات‪ ،‬وضع هر قانون‬ ‫را منــوط بــه لغو حداقل دو قانــون دیگر نماید‪،‬‬ ‫بخشی از بخشــنامه ها و دســتورالعمل های زائد‬ ‫نیــز بــه تبــع رفــع قوانیــن دســت و پاگیــر حذف‬ ‫خواهنــد شــد و این کار عظیمــی در عرصه بهبود‬ ‫محیط کسب وکار کشور و حرکت به سمت رشد‬ ‫اقتصادی بهتر است‪.‬‬ ‫علــی فیــروزی رئیــس مرکــز بهبــود محیــط‬ ‫کس ـب وکار در وزارت اقتصــاد نیــز بــا بیــان اینکه‬ ‫در جاهــای مختلــف قوانیــن و مقــررات مخل را‬ ‫شناســایی کردیم‪ ،‬به مهر می گوید‪ :‬مانع زدایی‬ ‫از مســیر تولیــد در گروی اصــاح و تجمیع برخی‬ ‫قوانین مخل تولید اســت و در این زمینه نیازمند‬ ‫همکاری مجلس هستیم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد می کنــد‪ :‬تکیه صــرف به مقررات‬ ‫زدایــی یعنــی اینکه در حین کار به یک ســد یا‬ ‫رویــه بــزرگ برخــورد می کنیم که پشــت همین‬ ‫ســد یک قانــون وجود دارد کــه باید ان قانون‬ ‫رفــع شــود؛ امــا بحث امســال فراتــر از مقررات‬ ‫زدایــی صــرف اســت‪ .‬مــا بــر روی قوانیــن‪،‬‬ ‫مقــررات‪ ،‬رویه ها‪ ،‬تفســیرپذیر بــودن قوانین و‬ ‫… نیز برای حذف شدن تاکید خواهیم داشت‪.‬‬ ‫همچنیــن ابوالفضــل روغنــی رئیــس کمیســیون‬ ‫صنایــع اتــاق بازرگانــی ایــران به خبرنــگار مهر‬ ‫می گوید‪ :‬فضای نامطلوب کسب وکار و قوانین‬ ‫ســلیقه ای دســتگاه های اجرایــی مانــع بزرگــی‬ ‫ســر راه تولید اســت؛ وضعیت قوانیــن متورم و‬ ‫مزاحم در کشور نشان می دهد که نگاه و ایده‬ ‫مســئوالن کشور در راستای تقویت تولید شکل‬ ‫نگرفتــه اســت‪ .‬وی تاکید می کند‪ :‬مســئوالن با‬ ‫اســتفاده از ابــزار قانون‪ ،‬تحریــم داخلی ایجاد‬ ‫می کننــد‪ .‬در واقــع قانــون چاقــوی دو لب ـه ای‬ ‫اســت که درعین حال که می تواند کمک کننده‬ ‫باشــد امــا گاهــی اوقــات نیــز بــه ضــرر تولیــد‬ ‫یشــود؛ اخــذ تصمیمــات یــک شــبه‬ ‫اســتفاده م ‬ ‫همچــون کنترل صادرات‪ ،‬رفع تعهد ارزی و …‬ ‫از جمله مســائلی هســتند که تولید را با مشکل‬ ‫مواجــه کرده انــد‪ .‬هومــن حاجــی پــور معاون‬ ‫کس ـب وکار اتــاق بازرگانی تهران نیــز می گوید‪:‬‬ ‫تولیــد بخشــنامه و دســتورالعمل در کشــور مــا‬ ‫بــدون نظرخواهــی از فعاالن اقتصــادی انجام‬ ‫می شــود‪ .‬ازای ـن رو همــواره موانع زیادی را ســر‬ ‫راه تولیــد ایجــاد می کند‪ .‬اگر قرار اســت دولت‬ ‫یــا مجلــس هــر کاری بکند بایــد از قبل اعالم و‬ ‫تکلیــف را مشــخص کنــد‪ .‬وی تاکیــد می کنــد‪:‬‬ ‫بــه صــورت کلــی بــرای ابالغ هــر دســتورالعمل‬ ‫یــا بخشــنامه بایــد نظــر اعضــای تشــکل های‬ ‫تخصصــی و یــا اتاق هــا اخــذ شــود و نمی توان‬ ‫بدون توجه به نظرات ان بخش‪ ،‬بخشنامه یا‬ ‫قانون تولید کرد‪.‬‬ ‫همچنین عبدالوهاب سهل ابادی رئیس خانه‬ ‫صنعــت‪ ،‬معدن و تجارت ایران می گوید‪ :‬صدور‬ ‫ائین نام ههــا و بخشــنامه های جدیــد و متعــدد‬ ‫از جملــه مســائلی اســت کــه مشــکالتی را بــرای‬ ‫بنگا ههــای تولیــدی ایجــاد کرده اســت‪ .‬در ایران‬ ‫تهــای الزم از واحدهــای صنعتی به ویژه‬ ‫حمای ‬ ‫واحدهــای صنعتــی کوچــک صــورت نمی گیــرد‬ ‫و بیشــترین حــرف ایــن واحدهــا هــم این اســت‬ ‫کــه اگــر دولــت کمــک نمی کنــد‪ ،‬حداقــل اذیت‬ ‫نکنــد‪ .‬وی تاکید می کند‪ :‬تولیدکنندگان و صنایع‬ ‫بــرای ادامــه فعالیــت نیازمنــد حمایت ســه قوه‬ ‫هســتند اما متاســفانه تصمیمات خلق الســاعه و‬ ‫اختالف نظرهای مجلس و دولت ان ها را خسته‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫بــا توجه به اهمیت موضوع مقررات زدایی‪،‬‬ ‫یهــای خبرنــگار مهــر از وزارت صمــت‬ ‫پیگیر ‬ ‫بــه عنــوان متولــی بخــش تولیــد کشــور در اوایل‬ ‫نمــاه حکایــت از ان داشــت کــه ایــن‬ ‫فروردی ‬ ‫وزارتخانه‪ ،‬اقدام به شناسایی و احصای بخشی‬ ‫از رویه های مخل تولید کرده است‪.‬‬ ‫در همیــن رابطه ســعید زرندی معــاون طرح‬ ‫و برنامه وزیر صمت گفته بود‪ :‬از ســال گذشــته‪،‬‬ ‫در کارگروهــی موانــع حــوزه کســب وکار تولید در‬ ‫داخــل وزارتخانــه را شناســایی و بــرای هــر مورد‬ ‫تصمیم گیری کردیم؛ همچنین عناوین مجوزها‪،‬‬ ‫روی ههــا و مقــررات برون دســتگاهی را مشــخص‬ ‫کردیم‪ .‬به گفته زرندی‪ ،‬احصای فهرستی از موانع‬ ‫داخلی و بیرونی بخش تولید و تجارت کشور نیز‬ ‫با همکاری تشــکل های بخــش خصوصی انجام‬ ‫شده است‪ .‬همچنین سامانه بهین یاب را محلی‬ ‫بــرای کســب نظــر از عمــوم در خصــوص موانــع‬ ‫تولیــد و مخل کس ـب وکار قــرار دادیم‪ .‬حال پس‬ ‫از گذشت حدود ‪ ۲۰‬روز‪ ،‬زرندی در گفت وگویی‬ ‫با مهر از ارسال فهرست عناوین مجوزها‪ ،‬رویه ها‬ ‫و مقررات مخل بیرونی حوزه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و راهکارهای پیشنهادی اصالح ان ها به‬ ‫وزارت اقتصــاد و دارایــی جهــت طــرح در هیئت‬ ‫مقررات زدایی خبر داد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون خرید ذوب اهن اصفهان‪:‬‬ ‫با رقابت مخرب‪ ،‬هزینه تولید فوالد در کشور باال می رود‬ ‫معاون خرید ذوب اهن اصفهان با تاکید بر این‬ ‫که احتمال می رود یک ماه اینده وضعیت تامین‬ ‫مــواد اولیــه اه ـن دار در ذوب اهــن بحرانی شــود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر ذخایر درشت دانه ذوب اهن‬ ‫برای حدود ‪ ۶۰‬روز و ذخایر ریزدانه برای حدود ‪۹۰‬‬ ‫روز است و اگر همین روند ادامه یابد و به تعهدات‬ ‫یخــورد‪.‬‬ ‫عمــل نشــود‪ ،‬ذوب اهن به مشــکل برم ‬ ‫به گــزارش رویداد امروز‪ ،‬محمدجعفر صالحی در‬ ‫خصوص وضعیت تامین مــواد اولیه ذوب اهن در‬ ‫سال ‪ ،۱۴۰۰‬اظهار داشت‪ :‬مشکل تامین مواد اولیه‬ ‫هیچ گاه تمام شــدنی نیســت و همواره در نوسان‬ ‫است و مقطعی شرایط رو به بهبودی می رود و در‬ ‫مقطعی دوباره شــرایط تامین مواد اولیه ناپایدار‬ ‫یشــود‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪ :‬در حال حاضر شــرایط‬ ‫م ‬ ‫فعالیت سه کوره ذوب اهن و وضعیت تامین مواد‬ ‫اولیه ذوب اهن ثابت است و ان ها از ذخایر ایجاد‬ ‫شــده‪ ،‬مصرف می کنند‪ .‬معاون خریــد ذوب اهن‬ ‫اصفهان توضیح داد‪ :‬از بهمن سال گذشته که کوره‬ ‫شــماره یــک ذوب اهــن وارد مدار شــد تا بــه امروز‬ ‫حــدود ‪ ۲۰۰‬هــزار تــن از موجــودی ذخایر درشــت‬ ‫دانــه و همچنیــن ‪ ۱۵۰‬هــزار تــن از ذخایــر ریزدانه‬ ‫کاهش یافته اســت و این نشان می دهد که هنوز‬ ‫میزان ورود مواد اولیه با نیاز تناسب ندارد‪ ،‬چراکه‬ ‫تعهداتی که پیش تر داده شده بود و بر مبنای ان‬ ‫کوره شماره یک را عملیاتی کردیم‪ ،‬هنوز به نتیجه‬ ‫نرســیده اســت‪ .‬وی گفت‪ :‬ذوب اهــن اصفهان در‬ ‫مصوب ـه ای دریافــت یک میلیــون و ‪ ۷۵۰‬هــزار تن‬ ‫تامین مواد اولیه از معادن «چاه گز و ســنگان» را‬ ‫داشــت که تاکنون عملیاتی نشــده اســت و امروز‬ ‫در تامیــن مــواد اولیه اه ـن دار خود دچار مشــکل‬ ‫هســتیم‪ .‬صالحــی تصریح کرد‪ :‬شــاید در شــرایط‬ ‫موجــود ایــن عــدم اجــرای تعهــد خــود را نشــان‬ ‫ندهــد‪ ،‬اما تــا یک ماه اینده وضعیت تامین مواد‬ ‫اولیــه اه ـن دار در ذوب اهن بحرانی خواهد شــد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به این که در مجموع ســه کوره‪ ،‬نیاز‬ ‫ذوب اهن به مواد اولیه ‪ ۶‬میلیون تن مواد اهن دار‬ ‫برای یک سال است‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر ذخایر‬ ‫درشت دانه ذوب اهن برای حدود ‪ ۶۰‬روز و ذخایر‬ ‫ریزدانه برای حدود ‪ ۹۰‬روز است و اگر همین روند‬ ‫ادامه یابد و به تعهدات عمل نشود‪ ،‬ذوب اهن به‬ ‫مشکل برمی خورد‪ .‬صالحی در خصوص معامالت‬ ‫وز ‪ ۲۲‬فروردین سنگ اهن در بورس کاال نیز اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬ایــن معامله و رقابت ‪ ۲۰‬درصدی بر ســر‬ ‫خرید ســنگ اهن دانه بندی و رسیدن قیمت ان از‬ ‫‪ ۱۱۳۲‬تومــان بــه ‪ ۱۳۵۵‬تومــان‪ ،‬نوعــی خودزنی‬ ‫و رقابــت مخــرب اســت و باعــث افزایش قیمت‬ ‫کنسانتره و گندله می شود‪ .‬معاون خرید ذوب اهن‬ ‫اصفهان تشــریح کرد‪ :‬با رقابــت ‪ ۲۰‬درصدی‪ ،‬این‬ ‫روز‪ ،‬ســنگ اهن دانه بنــدی ‪ ۲۲۳‬تومــان بــه ازای‬ ‫هر کیلو باالتر از قیمت پایه معامله شــد‪ .‬این امر‬ ‫باعث می شود که سهم سنگ اهن در تولید چدن‬ ‫بــه تنهایــی با معامــات ایــن روز ‪ ۳۷۹‬تومان به‬ ‫ازای هــر کیلــو افزایش یابــد؛ چراکه برای تولید هر‬ ‫تــن چــدن بــه ‪ ۱.۷‬تن ســنگ اهن دانه بنــدی نیاز‬ ‫است‪ .‬این مورد تاثیر معامله ‪ ۲۲‬فروردین بر تولید‬ ‫چدن اســت و تاثیر ان بر هزینه تولید محصوالت‬ ‫نهایــی فــوالدی نیــز ‪ ۷۰۰‬تــا ‪ ۸۰۰‬تومــان بــه ازای‬ ‫هر کیلو اســت‪ .‬با این رقابت مخرب هزینه تولید‬ ‫فوالد در کشور باال می رود و تولیدکنندگان فوالد‬ ‫که هم اکنون نیز با معضل کنترل قیمت ها دست‬ ‫و پنجه می کنند‪ ،‬اســیب می بینند‪ .‬وی افــزود‪ :‬باز‬ ‫گذاشــتن رقابت در ابتدای زنجیــره فوالد و کنترل‬ ‫شهــای بعدی‪ ،‬می توانــد اثرات‬ ‫تهــا در بخ ‬ ‫قیم ‬ ‫مخربی بر تولید در کشــور داشــته باشــد‪ .‬صالحی‬ ‫عنــوان کرد‪ :‬ســنگ اهن دانه بندی که باید قیمت‬ ‫ان ‪ ۸‬درصد شــمش فوالدی باشــد‪ ،‬در این روز ‪۱۲‬‬ ‫تا ‪ ۱۳‬درصد قیمت شــمش فوالدی در بورس کاال‬ ‫معامله شــد‪ .‬این امر قیمت کنسانتره که باید ‪۱۶‬‬ ‫درصد نرخ شمش فوالدی باشد را باال می برد و به‬ ‫تورم قیمت ها در ابتــدای زنجیره فوالد و افزایش‬ ‫هزینــه تولیــد منجــر می شــود‪ .‬وی بیــان داشــت‪:‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان نتوانست در معامالت این روز‬ ‫بــا شــرکت فوالد زرنــد ایرانیان کــه خریدار نهایی‬ ‫بــود رقابــت کنــد و اگر قیمت ها را بــاال می بردیم‬ ‫زرنــد ایرانیــان حتــی حاضر بود قیمت ســنگ اهن‬ ‫دانه بنــدی را تــا ‪ ۱۷۰۰‬تومان بــه ازای هر کیلو باال‬ ‫ببرد! ما این رقابت را رقابت مخرب می دانیم که‬ ‫باید برای ان تدبیری اندیشیده شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تولید ‪ 13/5‬میلیون تن فوالد در افق ‪ ۱۴۰۴‬توسط شرکت فوالد خوزستان‬ ‫امیــن ابراهیمــی مدیرعامــل شــرکت فــوالد‬ ‫خوزستان بر تولید ‪ 13/5‬میلیون تن فوالد در افق‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬اســتان خوزستان تاکید کرد‪ .‬امین ابراهیمی‬ ‫مدیرعاملشرکتفوالدخوزستان گفت‪:‬مهم ترین‬ ‫برنام ـه ی جاری‪ ،‬اتصال کارخانه فوالد اکســین به‬ ‫شرکت فوالد خوزستان است‪ .‬وی افزود‪ :‬خوزستان‬ ‫یکی از مناس ـب ترین مرزها برای توســعه صنعت‬ ‫فوالد کشــور اســت‪ .‬یکــی از فاکتورهــای اصلی در‬ ‫صادرات دسترسی به اب های ازاد است‪ ،‬این مزیت‬ ‫مهــم در خوزســتان با وجود بندر اســتراتژیک امام‬ ‫خمینی(ره)نسبتبهسایراستان هایتولیدکننده ی‬ ‫فوالد یک مزیت به شمار می اید‪ .‬از طرفی شرکت‬ ‫فوالد خوزستان در این منطقه اسکله ی اختصاصی‬ ‫هــم دارد‪ .‬مدیرعامــل شــرکت فوالد خوزســتان در‬ ‫ادامه دستیابی به تولید سیزده و نیم میلیون تنی در‬ ‫افق ‪ ۱۴۰۴‬شــرکت فوالد خوزســتان را‪ ،‬اصلی ترین‬ ‫هــدف مجموعــه در بخش تولید دانســت‪ .‬وی با‬ ‫اشــاره به برنامه ی افق ‪ ۱۴۰۴‬کشــور‪ ،‬افزود‪ :‬ایران‬ ‫باید رتبه اول تولیدکننده فوالد در منطقه را داشته‬ ‫باشــد‪ .‬اســتراتژی کلی برای برنام ـه ی ‪ ۱۴۰۴‬تولید‬ ‫‪ ۵۵‬میلیــون تــن فــوالد در کشــور اســت بنابرایــن‬ ‫مــا اگــر بتوانیــم به تولید ســیزده و نیــم میلیون تن‬ ‫دســت پیدا کنیم‪ ،‬ســهم ‪ ۲۵‬درصدی تولید کشور‬ ‫را به نام شــرکت فوالد خوزســتان رقم زده ایم‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬بایســتی توجه نمود که اولیــن قدم در‬ ‫شرکت فوالد خوزستان تثبیت تولید پایدار و اجرای‬ ‫حهــای توســعه ای در ســه بخش‪ ،‬باالدســتی‪،‬‬ ‫طر ‬ ‫پایین دســتی و کناردســتی (صنایع وابسته) است‪.‬‬ ‫بازســازی و نوســازی خطــوط قدیمــی و افزایــش‬ ‫تــوان رقابت پذیری و تنــوع در تولید محصوالت از‬ ‫دیگر برنامه هایی اســت که نیاز به توجه ویژه ای‬ ‫دارنــد‪ .‬ابراهیمــی در پایــان ضمن اشــاره به تعهد‬ ‫مجموعه به انجام مسئولیت های اجتماعی افزود‪:‬‬ ‫فوالد خوزســتان نســبت بــه زمین‪ ،‬خاک‪ ،‬اســتان‬ ‫خوزســتان و جامعه باید پاسخگو باشــد و در کنار‬ ‫این مقوله بحث خلق ارزش مشترک را در جامعه‬ ‫نیز دنبال می کنیم و از حداکثر توان خود در مسیر‬ ‫خدمت رسانی به مناطق کم برخوردار و توسعه ی‬ ‫ان ها استفاده می کنیم‪ .‬تمام تالشمان این است که‬ ‫بیشترعمل کنیمتاشعار بدهیم‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫در ذوب اهن اقدامات‬ ‫الزم برای غلبه بر کرونا‬ ‫انجام می شود‬ ‫نشســت پویش ملی اطالع رســانی مقابلــه با کرونا‬ ‫(پویش ملی ره سالمت) با حضور ایرج حریرچی معاون‬ ‫کل وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪ ،‬کیانوش‬ ‫جهانپور رئیسمرکزروابطعمومیواطالع رسانیوزارت‬ ‫بهداشــت و جمعی از مدیران و مسئوالن سازمان های‬ ‫همــراه گام چهــارم بســیج و پویــش ملی اطالع رســانی‬ ‫مقابله بــا کرونا به صورت ویدئوکنفرانس در اســتودیو‬ ‫ســامت برگزار شــد‪ .‬در ابتدای این نشســت حریرچی‬ ‫با بیان این که سالمت موضوعی چندوجهی و با سایر‬ ‫مســائل اجتماعی بســیار مرتبط اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬اصوال‬ ‫سالمت مردم اعم از جسمی و روانی بیش از ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫به عوامل اجتماعی موثر بر ســامت وابســته است که‬ ‫خارج از حوزه بهداشت و درمان رخ می دهد‪ .‬همچون‬ ‫میزان درامد ملی ان کشور خصوصا سرانه ملی‪ ،‬توزیع‬ ‫مناســب و عادالنه درامد‪ ،‬میزان اشــتغال و بهره مندی‬ ‫مردم از مســکن مناســب یــا موارد منفی ماننــد اعتیاد‪،‬‬ ‫طــاق و بیــکاری‪ .‬بــی راهــه اســت که فکــر کنیم همه‬ ‫مسائلبهداشتودرمان کشور راباپزشکیمی توانرفع‬ ‫کرد‪ .‬منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب اهن اصفهان در‬ ‫این نشست با تشریح اقدامات گسترده این شرکت در‬ ‫مبارزهبا کروناواختصاصبیمارستانشهیدمطهریبرای‬ ‫ارائه خدمات به مردم و کمک هایی که وزارت بهداشت‬ ‫می تواند در این زمینه داشته باشد‪ ،‬گفت‪ :‬در ذوب اهن‬ ‫اصفهان‪ ،‬رعایت پروتکل های وزارت بهداشت‪ ،‬عملی‬ ‫و اقدامات الزم برای غلبه بر کرونا انجام شــده اســت‪،‬‬ ‫بنابراین باید در خارج از محیط های کار و به ویژه در ایام‬ ‫تعطیالت‪ ،‬مراقب افراد بود‪ .‬وی افزود‪ :‬ما نیز خود را در‬ ‫راستای غلبه بر کرونا مسئول می دانیم تا ان شاءا‪ ...‬این‬ ‫دوره سخت را پشت سر بگذاریم‪ .‬در پایان این نشست‬ ‫جهانپور رئیسمرکزروابطعمومیواطالع رسانیوزارت‬ ‫بهداشتاز همکاریوهمیاری‪ ۷۰‬شرکتوبرندصنعتی‬ ‫و تجاری همراه و همیار گام چهارم بسیج و پویش ملی‬ ‫اطالع رسانیمقابلهبا کروناقدردانی کرد‪.‬‬ ‫افزایش خدمات‬ ‫غیرحضوری بانک اینده‬ ‫برای مقابله با کرونا‬ ‫بانــک اینده با هدف کمک به قطع زنجیره انتقال‬ ‫ویروس کرونا‪،‬باتوسعهخدماتبانکداریالکترونیکی‪،‬‬ ‫بســترهای الزم و امکانــات خــود را بــرای اســتفاده‬ ‫غیرحضوری مشتریان از خدمات بانکی‪ ،‬بدون مراجعه‬ ‫به شعب‪ ،‬افزایش داده است‪.‬‬ ‫بدین منظور‪،‬مشتریاناینبانکمی توانندبامراجعه‬ ‫بــه وب ســایت رســمی بانــک اینــده به نشــانی ‪.ba24‬‬ ‫‪ ir‬و از طریــق زیــر بخش هــای «همیار مشــتری» و دیگر‬ ‫ابزارهــای موجود‪ ،‬خدمات موردنظر خــود را به صورت‬ ‫غیرحضوری‪ ،‬دریافت کنند‪ .‬در حال حاضر امکان ارائه‬ ‫خدماتــی همچون‪ :‬ثبت درخواســت افتتاح حســاب‪،‬‬ ‫انتخاب شعبه از سوی مشتری‪ ،‬ثبت درخواست هایی‬ ‫ماننــد واریــز گروهــی بین بانکــی‪ ،‬واریــز گروهــی درون‬ ‫بانکی‪ ،‬درخواســت افتتاح حســاب جدید‪ ،‬فرم واریز و‬ ‫درخواست افتتاح حساب گروهی از طریق وب سایت‬ ‫بانک در دسترس عموم هم وطنان است‪.‬‬ ‫یــاداور می شــود؛ مشــتریان بانــک اینــده همچنــان‬ ‫می توانند با بهره گیری از خدمات الکترونیکی مســتمر‬ ‫اینبانکنظیرسامانهپیشخوانمجازی‪،‬سامانه کیلید‪،‬‬ ‫همراه بانک‪ ،‬تلفن بانک و اینترنت بانک‪ ،‬نســبت به‬ ‫انتقال وجه بین حســاب ها‪ ،‬پرداخت اقســاط‪ ،‬اطالع‬ ‫از مانده کارت های شتابی‪ ،‬پرداخت قبوض خدماتی‪،‬‬ ‫دریافت شارژ سیم کارت های اعتباری و سایر خدمات‪،‬‬ ‫اقدام نمایند‪ .‬بانک اینده‪ ،‬پیش ازاین نیز با پیش بینی‬ ‫امکانافتتاحغیرحضوریحسابدرسامان ه کیلیددراین‬ ‫عرصهپیشگامبودهاست‪ .‬کارشناسانمرکزارتباطبانک‬ ‫اینده به شماره‪ 021-27663200‬به صورت شبانه روزی‪،‬‬ ‫امادهپاسخ گوییبههم وطنانمحترماست‪.‬‬ ‫تالش می کنیم‬ ‫برنامه های ذوب اهن‬ ‫اصفهان محقق شود‬ ‫بخــش فوالدســازی شــرکت ذوب اهــن ماننــد‬ ‫ســایر بخش هــا در ســال ‪ ۹۹‬خــوش درخشــید و بــا‬ ‫تولیــد فــوالد و ریخته گــری انــواع شــمش موردنیــاز‬ ‫کارخانــه‪ ،‬کارنامــه ای درخشــان از فعالیــت خــود‬ ‫بــه ثبــت رســاند‪ .‬ایــن بخــش بــا تدویــن برنامه ها‬ ‫و تعییــن اهــداف ســال ‪ ۱۴۰۰‬در تــاش اســت‬ ‫بــا اجــرای پروژه هــای تعمیراتــی و بهســازی بــر‬ ‫اســاس زمان بندی هــای تعریــف شــده بــا حفــظ‬ ‫امادگــی‪ ،‬روند تامین شــمش های موردنیاز شــرکت‬ ‫را بــه بهتریــن روش ممکــن ادامــه داده و اهــداف‬ ‫تولیــدی بخــش را محقق ســازد‪ .‬به منظــور ا گاهی‬ ‫از ایــن برنامــه و اهداف‪ ،‬ســیاوش خواجــوی مدیر‬ ‫فوالدســازی شــرکت ذوب اهــن گفتگویــی انجــام‬ ‫داده کــه در ادامــه می خوانیــد‪ .‬وی با بیان این که‬ ‫عملیات اجرایی پروژه ‪ LF۳‬ادامه خواهد داشــت‬ ‫و در ســال جدیــد نیــز بــه بهره بــرداری می رســد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ریومپینــگ ایســتگاه ‪ ۸‬ریخته گــری مــداوم‪،‬‬ ‫ســاخت پــل و اســکلت فلــزی جرثقیل ‪ ،۲‬ســاخت‬ ‫یک دستگاه جرثقیل سقفی ‪ ۲۰‬تنی کارگاه شمش‪،‬‬ ‫احــداث اسانســور نفــر بــر کارگاه ریخته گری مداوم‬ ‫و تعویــض اسانســور کنورتــور (تشــریفات)‪ ،‬اجرای‬ ‫پــروژه اســکادا‪ ،‬تعمیــرات اساســی جرثقیل هــای‬ ‫شــماره ‪ ۲۴ ،۱۲ ،۴۴‬و تعمیرات اساســی ایســتگاه‬ ‫ریخته گــری شــماره ‪ ۶‬و میکســرهای شــماره ‪ ۱‬و ‪۲‬‬ ‫از جمله پروژه هایی هســتند در بخش فوالدســازی‬ ‫اجرا خواهد شد‪.‬‬ صفحه 3 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫خبر‬ ‫تسهیل ارائه خدمات شرکت‬ ‫اب و فاضالب قزوین‬ ‫به مردم‬ ‫قزویــن ‪ -‬رویــداد امــروز‪ :‬بــه گفته معــاون درامــد و امور‬ ‫مشترکین شرکت اب و فاضالب استان قزوین‪ ،‬بر اساس‬ ‫راهبرد توســعه دولت الکترونیک و رویکرد این شرکت‬ ‫مبنی بر ارائه خدمات به مشترکین از مجاری و بسترهای‬ ‫متعــدد‪ ،‬کلیه خدمات ‪ 20‬گانه فــروش و پس از فروش‬ ‫انشــعابات اب و فاضــاب از طریــق دفاتر پیشــخوان‬ ‫دولت به مردم ارائه می شود‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب اســتان قزویــن‪ ،‬ناصــر المعی‪،‬‬ ‫با اعالم این مطلب افزود‪ :‬بســتر ارائه جدید با انعقاد‬ ‫تفاهم نامه مربوطه با دفاتر پیشخوان دولت از ابتدای‬ ‫مشــده و تســهیل و تسریع بیشتری در‬ ‫ســال جاری فراه ‬ ‫خدمت رسانی به مردم را به دنبال دارد‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫در ایــن روش جدید خدمت رســانی مردم بدون نیاز به‬ ‫مراجعه به واحدهای شرکت اب و فاضالب می توانند‬ ‫خدمــات درخواســتی خــود را از طریــق دفاتــر مذکــور‬ ‫درخواســت نمــوده و در زمــان معیــن دریافت نمایند‪.‬‬ ‫المعــی ادامــه داد‪ :‬ایــن امــر تکریم مراجعان شــرکت‪،‬‬ ‫کاهــش ترددهای مربوط به انجام امــور اداری‪ ،‬کاهش‬ ‫هزینه های مربوط به ایاب و ذهاب برای شــهروندان‪،‬‬ ‫کمک به کاهش گســترش کرونا و ‪ ...‬را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫وی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬عالوه بر دفاتر پیشخوان‬ ‫دولت‪ ،‬خدمات شرکت اب و فاضالب استان قزوین از‬ ‫طریقسایرفناوری هایالکترونیکینظیردرگاهوپورتال‬ ‫شرکت و نیز اپلیکیشن تقویم ابفا قزوین قابل دریافت‬ ‫است‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه شورای‬ ‫فرهنگی صنعت اب و برق‬ ‫گلستان‬ ‫جلسه شورای فرهنگی صنعت اب و برق گلستان‬ ‫با حضور ائمه جماعت شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫برگزار شد‪ .‬علی اکبر نصیری در این جلسه طی سخنانی‬ ‫بــا اشــاره به تاکیدات مکــرر اموزه های دینــی در قران و‬ ‫احادیث در مورد پرهیز از اسراف و اعتدال و میانه روی در‬ ‫امور گفت‪ :‬مصرف برق کشور طی سال های اخیر مسیر‬ ‫صعودی داشته است و اگر با همین روند پیش رویم نیاز‬ ‫است که در هر بازه ده ساله شبکه های موجود دو برابر‬ ‫شود؛همچنیندرسال هایایندهبی تردیدمیزانمصرف‬ ‫ما از میزان تولید نیروگاه هایمان پیش میافتد و این امر‬ ‫موجب تداوم خاموشی ها در سطح کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر نقش ائمه جمعه به عنوان مشعل داران‬ ‫هدایت در سطح جامعه خواستار مساعدت ایشان در‬ ‫راستای توسعه و تثبیت فرهنگ مدیریت مصرف بیش‬ ‫از گذشــته شــد‪ .‬نصیــری اضافــه کــرد‪ :‬از ائمه جماعات‬ ‫می خواهیم که به کمک مجموعه برق بیایند و با اعالم‬ ‫مدیریــت کــردن مصرف برق توســط هم اســتانی های‬ ‫عزیز‪ ،‬این دستگاه خدمات رسان را یاری کنند‪.‬‬ ‫عدم دخالت دولت در‬ ‫تعیین نرخ برق قابل فروش‬ ‫نیروگاه ها به‬ ‫مراکز رمز ارز‬ ‫سخنگویصنعتبرق گفت‪:‬دولتهیچدخالتیدر‬ ‫تعیین نرخ برق قابل فروش نیروگاه های تجدید پذیر به‬ ‫مراکزاستخراجرمزارزهانخواهدداشتوبههمیندلیل‬ ‫این نوع قراردادها کامال توافقی و رقابتی خواهد بود‪ .‬به‬ ‫گزارشایسنا‪،‬مصطفیرجبیمشهدیاظهار کرد‪:‬تعرفه‬ ‫برق نیروگاه های تجدید پذیر متنوع و وابسته به فناوری‬ ‫مورد استفاده است‪ .‬به طور مثال برق تولیدی حاصل از‬ ‫نیروگاه هایخورشیدیبانیروگاه هایبادینرخمتفاوتی‬ ‫دارد و تعرفه برق هر کدام متناسب با فناوری هایی که‬ ‫دارند و هزینه های سرمایه گذاری انجام شده مطابق با‬ ‫توافقخریدار وفروشندهتعیینمی شود‪.‬وزیرنیرونیزبه‬ ‫تازگیاخرینویرایشمقرراتتامینبرقمراکزاستخراج‬ ‫رمز ارز را ابالغ کرده است‪ .‬بر اساس این ابالغیه‪ ،‬تامین‬ ‫برق مرکز اســتخراج رمز ارزها به چهار روش امکان پذیر‬ ‫است کهانتخابانبهعهدهمتقاضیاست‪.‬تامینبرق‬ ‫از طریق الف) ســرمایه گذاری در طرح های بهین هســازی‬ ‫مصــرف بــرق‪ ،‬ب) تامیــن بــرق از طریــق نیروگا ههــای‬ ‫تجدیــد پذیــر (اعم از موجــود و جدیــد)‪ ،‬ج) اتصال به‬ ‫شــبکه و خریــد انرژی از شــرکت برق و یــا د) با نصب و‬ ‫بهر هبــرداری از مولدهــای حرارتی‪ ،‬چهــار روش تعریف‬ ‫شده ای است که متقاضیان می توانند برای تامین برق‬ ‫مراکز خود یکی از ان ها را انتخاب کنند‪.‬‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫سوخت سی ان جی در‬ ‫کرمانشاه مصرف شد‬ ‫مدیر شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه‬ ‫کرمانشاه با اعالم اینکه سال گذشته مصرف سی ان جی‬ ‫در استان پنج درصد افزایش داشت‪ ،‬گفت‪ :‬سال گذشته‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیون مترمکعب ســوخت س ـی ان جی در اســتان‬ ‫کرمانشــاه مصــرف شــد که منجر بــه صرفه جویــی‪۳۰۰‬‬ ‫میلیــون لیتــری در مصــرف بنزیــن شــده اســت‪ .‬فریدون‬ ‫یاسمی در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬اکنون‪ ۱۶۰‬باب جایگاه‬ ‫سوخت در استان کرمانشاه فعال است که از این تعداد‬ ‫‪ ۷۶‬باب جایگاه ســوخت س ـی ان جی اســت‪ .‬وی اظهار‬ ‫داشت‪ :‬استان کرمانشاه ازنظر تعداد جایگاه های عرضه‬ ‫سوخت رتبه یازدهم کشور را داراست و از لحاظ استقبال‬ ‫مصرف کنندگانازسوختسی ان جینیزدرجایگاههفتم‬ ‫کشــور قــرار دارد‪ .‬مدیر شــرکت ملی پخــش فراورده های‬ ‫نفتی منطقه کرمانشاه در ادامه از کاهش مصرف انواع‬ ‫فراورده های نفتی در ســال گذشــته در اســتان خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬بیشترین کاهش مصرف مربوط به نفت سفید با‬ ‫‪ ۳۹‬درصدنسبتبهمدتمشابهسالقبلبودهاست‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه ‪ 31‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1049‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫برخی مشکالت در چهارمحال و بختیاری تداوم دارد‬ ‫اب رسانی سیار برای مردمانی در سرزمین رودهای روان‬ ‫زمانی چهارمحال و بختیاری را به دلیل اینکه‬ ‫سرچشمه رودخانه های زاینده رود‪ ،‬کارون و دز و‬ ‫‪ ۲۰‬رودخانه فصلی بود‪ ،‬سرزمین اب های شیرین‬ ‫زاگــرس می نامیدنــد‪ ،‬به گون ـه ای کــه اب یکــی از‬ ‫ظرفیت های توســع ه این اســتان بود‪ ،‬اما به دلیل‬ ‫شهــا‪ ،‬اکنــون‬ ‫کســالی و کاهــش بار ‬ ‫تــداوم خش ‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫بخشــی از روســتاها با تانکر اب رســانی م ‬ ‫اب که نباشد بدون شک ابادانی نیز نخواهد بود‬ ‫و اکنــون برخــی از روســتاهای ایــن اســتان نیازمند‬ ‫راهکارهــای پایــدار بــرای تامین اب شــرب دائمی‬ ‫هستند‪.‬خشک سالی یک دهه ای است که گریبان‬ ‫چهارمحال و بختیاری را سفت وســخت چسبیده‬ ‫است تا سرانجام این استان را در زمره استان های‬ ‫خشک قرار بدهد‪ .‬مدیرکل هواشناسی چهارمحال‬ ‫و بختیــاری گفــت‪ :‬بر اســاس اخرین گــزارش مرکز‬ ‫ملی خشک سالی کشور‪ ،‬این استان پس از استان‬ ‫کرمانشاه دومین استان کم بارش کشور اعالم شده‬ ‫است‪ .‬مهران چراغپور در گفت وگو با ایرنا افزود‪:‬‬ ‫چهارمحال و بختیاری در سال ابی ‪ ۱۴۰۰-۹۹‬یکی‬ ‫از کم بارش تریــن ‪ ۵۰‬ســال اخیــر را تجربــه می کند‬ ‫کســالی تاثیــر عمیقــی بر این اســتان بر جا‬ ‫و خش ‬ ‫کســالی‬ ‫گذاشــته اســت‪ .‬وی بــا بیــان اینکه خش ‬ ‫‪ ۹۲‬درصــد مســاحت چهارمحال و بختیــاری را در‬ ‫برگرفته اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اســتان تا پایان سال‬ ‫ابی جاری درگیر خشک سالی هواشناسی می شود‬ ‫و منابــع اب اســتان بــا کاهــش شــدیدی مواجــه‬ ‫شهــای ســال‬ ‫یشــود‪ .‬چراغپــور‪ ،‬میانگیــن بار ‬ ‫م ‬ ‫ابــی جــاری را ‪ ۳۷۶‬میلی متــر اعالم کــرد و گفت‪:‬‬ ‫این بارش ها در مقایســه با میانگین دوره مشــابه‬ ‫میانگین بلندمدت حدود ‪ ۳۰‬درصد کاهش دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با بیان‬ ‫شهــای اردیبهشــت در حــد معمولــی‬ ‫اینکــه بار ‬ ‫(نرمــال) خواهد بــود‪ ،‬افــزود‪ :‬بااین وجود تاثیری‬ ‫کســالی اســتان نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بــر رونــد خش ‬ ‫چراغپــور همچنیــن از افزایــش یک تــا ‪ ۲‬درجه ای‬ ‫دمای هوای اســتان در ســال ابی جاری خبر داد و‬ ‫یهــا‪ ،‬افزایش‬ ‫گفــت‪ :‬یکی از علــل کاهش بارندگ ‬ ‫هوا و تغییرات اقلیمی است‪ .‬وی با بیان اینکه سه‬ ‫استان خشک و کم بارش کشور شامل کرمانشاه‪،‬‬ ‫چهارمحال و بختیاری و کردستان در اقلیم زاگرس‬ ‫قــرار دارنــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬گرم شــدن هــوا و‬ ‫تغییــرات اقلیمــی در ســال های اخیر به شــدت بر‬ ‫استان هایزاگرس نشینتاثیرداشتهاست‪.‬مدیرکل‬ ‫هواشناســی چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکه تابستان امسال با تنش ابی ناشی از شرایط‬ ‫کســالی مواجــه خواهیــم شــد بــر ضــرورت‬ ‫خش ‬ ‫مدیریت مصرف اب در بخش شــرب‪ ،‬کشــاورزی‬ ‫و صنعت تاکید کرد‪.‬‬ ‫کمبود اب مشکلی جدید برای برخی از‬ ‫روستاها‬ ‫به عقیده کارشناسان‪ ،‬اکنون در چهارمحال و‬ ‫بختیاری افزون بر برای ‪ ۷۰‬روســتای در فصل های‬ ‫گرم سال اب رسانی به صورت سیار انجام می شود‪.‬‬ ‫یکی از اهالی شهرســتان لردگان با اشــاره به نبود‬ ‫سیســتم دائمی اب رســانی گفت‪ :‬نبود اب شــرب‬ ‫دائمــی زندگی اهالــی برخی از روســتاها را مختل‬ ‫کــرده و باعــث مشــکالت فراوانــی شــده اســت‪.‬‬ ‫مهــدی جلیــل در گفت وگو با ایرنا تاکیــد کرد‪ :‬به‬ ‫دلیل نبود سیستم پایدار اب شرب مردم برخی از‬ ‫روســتاها برای زندگــی روزمره خود نیز نمی توانند‬ ‫اقــدام کننــد و بایــد ته مانده همــان اب هایی که‬ ‫از تانکــر گرفته انــد را روی اتــش گرم کنند و ســر و‬ ‫بدن خود را شستشو دهند‪ .‬جلیل تصریح کرد‪ :‬اب‬ ‫به عنوانیکیاز اصلی ترینوابتدایی تریننیازهای‬ ‫انسان است و در همین راستا از مسئوالن مرتبط‬ ‫تقاضامندیم برای رفع مشــکالت بی ابی و تامین‬ ‫اب پایدار برای مردم چاره اندیشی کنند‪.‬‬ ‫یکی دیگر از مردم شهرستان لردگان نیز گفت‪:‬‬ ‫نبــود اب دائمــی‪ ،‬هزین ههــای جــاری و روزمــره‬ ‫خانوار را افزایش داده اســت‪ .‬حبیب اهلل محمدی‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬نبود اب باعث شــده تا مــردم عالوه‬ ‫بر تشنگی‪ ،‬فشار مشکالت اقتصادی را نیز بیشتر‬ ‫یتــری مواجــه‬ ‫شهــای جد ‬ ‫لمــس کننــد و بــا چال ‬ ‫شوند‪ .‬وی افزود‪ :‬به عنوان نمونه‪ ،‬مردم باید برای‬ ‫ساختمان سازی‪ ،‬حمام کردن و سایر اموری که نیاز‬ ‫به مصرف اب بیشتری دارد‪ ،‬هزینه های مضاعفی‬ ‫را پرداخــت کننــد کــه البتــه از توان بســیاری افراد‬ ‫خارج است‪ .‬محمدی تصریح کرد‪ :‬مردم شهرستان‬ ‫لردگان همیشه بدون هیچ گونه چشم داشتی یار و‬ ‫یاور مســئوالن بوده اند و هم اکنون تنها خواســته‬ ‫اصلی انان تامین اب دائمی است‪ .‬وی یاداور شد‪:‬‬ ‫پســندیده نیســت‪ ،‬اب اشــامیدنی مردم از طریق‬ ‫تانکرهای سیار تامین شــود و مردم برای دریافت‬ ‫فهــای طوالنــی و شــلوغ بایســتند‪.‬‬ ‫اب در ص ‬ ‫محمدی اظهار داشت‪ :‬امیدواریم دولت برای رفع‬ ‫این مشکل که خسارت های اجتماعی و اقتصادی‬ ‫فراوانــی را بــه دنبال داشــته اقدام جدی و ســریع‬ ‫کند‪.‬‬ ‫یکی از اهالی ســرخون در شهرســتان اردل نیز‬ ‫گفت‪ :‬مردم ســرخون کــه روزگاری یکی از بهترین‬ ‫منابع اب پایدار را داشــتند‪ ،‬اکنون به علت نفتی‬ ‫شــدن منبــع اب‪ ،‬مجبورنــد بــرای دریافــت اب‬ ‫خوردن در صف بایستند‪ .‬حسین طهماسبی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬الودگی های مربوط به شکستگی لوله انتقال‬ ‫نفــت مارون در ســال های مختلف‪ ،‬وضعیت اب‬ ‫بخش های مختلف سرخون را با مشکالت جدی‬ ‫و جبران ناپذیری مواجه کرد‪.‬‬ ‫‪ ۹۰‬درصد اب رسانی سیار چهارمحال و‬ ‫بختیاری در لردگان‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب چهارمحال‬ ‫و بختیــاری گفــت‪ :‬هم اکنــون ‪ ۹۰‬درصــد‬ ‫اب رســانی های سیار مربوط به شهرستان لردگان‬ ‫و ‪ ۱۰‬درصــد مختــص بقیــه نقــاط اســتان اســت‪.‬‬ ‫احمدرضــا محمــدی در گفت وگــو بــا ایرنــا تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در فصل های گرم سال اب رسانی سیار به ‪۴۰‬‬ ‫روستای شهرستان لردگان با ‪ ۲۰‬هزار نفر جمعیت‬ ‫یشــود که این میزان در فصل های ســرد‬ ‫انجام م ‬ ‫سال به ‪ ۲۸‬روستا با ‪ ۱۱‬هزار نفر جمعیت کاهش‬ ‫می یابــد‪ .‬وی افــزود‪ :‬در ســال ‪ ۱۳۹۲‬بــه ‪۷۵‬‬ ‫روســتای چهارمحال و بختیاری از طریق ‪ ۹‬حلقه‬ ‫یشــد که در این‬ ‫چاه اجاره ای اب رســانی ســیار م ‬ ‫ســال شــاخص بهره منــدی در اب رســانی ‪۴۸.۰۶‬‬ ‫درصــد‪ ۲۵ ،‬درصــد روســتای بحرانــی اب و ‪۳۶‬‬ ‫درصد روســتای تنش ابی بــود‪ .‬محمدی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در سال ‪ ۱۳۹۲‬افزون بر ‪ ۴۰۰‬کیلومتر تعویض‬ ‫شــبکه توزیــع اب در چهارمحــال و بختیاری اجرا‬ ‫شد‪ ،‬این در حالی است که در سال گذشته به ‪۲۸‬‬ ‫روســتای استان از طریق یک حلقه چاه اجاره ای‬ ‫یشــد که در این سال شاخص‬ ‫اب رســانی ســیار م ‬ ‫بهره مندی در اب رسانی ‪ ۷۸.۰۶‬درصد‪ ۱۱ ،‬درصد‬ ‫روســتای بحرانــی اب و ‪ ۲۲‬درصد روســتای تنش‬ ‫ابی اعالم شد‪ .‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب‬ ‫چهارمحــال و بختیــاری اظهار داشــت‪ :‬هم اکنون‬ ‫به بخشــی از ســرخون و روســتاهای مور و تلتک‬ ‫یشــود و در شهرســتان‬ ‫اب رســانی ســیار انجــام م ‬ ‫کیار اب اشامیدنی روستاهای جغدان‪ ،‬حیدراباد‪،‬‬ ‫چهراز‪ ،‬گوشه و چارطاق از طریق اب رسانی سیار‬ ‫تامین خواهد شــد‪ .‬محمدی به اب رســانی ســیار‬ ‫در شهرســتان لردگان از طریق پنج دستگاه تانکر‬ ‫اشاره و تاکید کرد‪ :‬تامین اب اشامیدنی مورد نیاز‬ ‫مــردم این شهرســتان حداقل به ســه تانکر دیگر‬ ‫نیاز دارد و منابع تامین اب اشــامیدنی شهرستان‬ ‫از طریــق پنج رشــته قنات‪ ۵۳ ،‬حلقــه چاه و ‪۵۱‬‬ ‫دهانــه چشــمه اســت‪ .‬مدیرعامل شــرکت اب و‬ ‫فاضــاب چهارمحال و بختیــاری تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫شهرستان لردگان برای تامین اب اشامیدنی سالم‬ ‫یــک حلقه چــاه اختصاص دارد‪ .‬وی یاداور شــد‪:‬‬ ‫نمون هبــرداری روزانــه منبــع تامیــن اب‪ ،‬کلرزنــی‬ ‫تانکر حمل اب و نظارت منظم شــبکه بهداشت‬ ‫شهــای کنتــرل کیفیــت اب در‬ ‫و درمــان از رو ‬ ‫چهارمحال و بختیاری به شمار می رود‪ .‬محمدی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬فرســودگی خطــوط انتقــال اب‬ ‫(شکســتگی خطوط‪ ،‬الزام اب رســانی ســیار را به‬ ‫همراه دارد)‪ ،‬کوهســتانی و سخت گذری مناطق‬ ‫کســالی های‬ ‫مــورد نیــاز اب رســانی ســیار‪ ،‬خش ‬ ‫مســتمر و خشک شــدن منابع تامین اب‪ ،‬کمبود‬ ‫تانکر و کافی نبودن اعتبارات مالی از چالش های‬ ‫این حوزه اســت‪ .‬وی گفت‪ :‬برای کاهش تعداد‬ ‫مناطــق اب رســانی ســیار در شهرســتان لــردگان‬ ‫بایــد روند تکمیل و بهر هبــرداری از طرح مجتمع‬ ‫اب رســانی اتشــگاه لردگان با دربرگیری ‪ ۲۰‬روستا‬ ‫در بخش رودشــت این شهرســتان تســریع شود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب چهارمحــال‬ ‫و بختیــاری همچنیــن تاکیــد کرد‪ :‬بــرای تکمیل و‬ ‫بهره برداری از طرح تامین اب اشامیدنی مناطق‬ ‫روســتایی اســتان به ‪ ۱۴۰‬میلیارد ریــال اعتبار نیاز‬ ‫دارد‪ .‬وی افــزود‪ :‬این طرح شــامل اب رســانی به‬ ‫مجتمــع جغــدان شهرســتان کیــار با پنج روســتا‪،‬‬ ‫اب رســانی بــه مجتمــع دهنــو گــودرز شهرســتان‬ ‫لــردگان بــا چهــار روســتا‪ ،‬اب رســانی بــه مجتمع‬ ‫ســرتنگ محمود شهرســتان اردل با هفت روســتا‬ ‫لســرخ و نصیراباد‬ ‫و اب رســانی بــه روســتاهای گ ‬ ‫شهرســتان کوهرنــگ اســت‪ .‬محمــدی تصریــح‬ ‫کرد‪ :‬عملیات اجرایی طرح یاد شده با دربرگیری‬ ‫پنــج هــزار نفر از جمعیت ‪ ۱۸‬روســتایی در ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬اغــاز شــد و تاکنــون ‪ ۱۰‬درصــد پیشــرفت‬ ‫فیزیکی داشــته که در ســال گذشــته برای اجرای‬ ‫ان ‪ ۷۲‬میلیــارد و ‪ ۳۵۱‬میلیــون ریــال اعتبــار ملــی‬ ‫مصــوب شــده کــه از این مبلــغ ‪ ۲۷‬میلیــارد ریال‬ ‫برابر ‪ ۳۷.۳۱‬درصد تخصیص یافته اســت که در‬ ‫صورت تامین به موقع اعتبارات‪ ،‬این طرح سال‬ ‫اینده تکمیل و بهره برداری خواهد شد‪.‬‬ ‫شــاخص بهره منــدی روســتاییان چهارمحال و‬ ‫بختیاری از اب لوله کشی سالم و بهداشتی در طول‬ ‫ت‪‎‬هــای یازدهم و دوازدهم حــدود ‪ ۱۶‬درصد‬ ‫دول ‬ ‫افزایــش یافــت و از ‪ ۶۲.۴‬درصــد ســال ‪ ۱۳۹۲‬به‬ ‫‪ ۷۸‬درصد در ســال ‪ ۱۳۹۹‬رســیده اســت‪ .‬شرکت‬ ‫اب و فاضــاب چهارمحــال و بختیــاری هم اکنون‬ ‫به ‪ ۶۵۱‬روســتا اب رسانی می کند که از این تعداد‬ ‫‪ ۵۴۳‬روستا باالی ‪ ۲۰‬خانوار جمعیت دارد اما این‬ ‫در حالی اســت که ‪ ۱۱۵‬روســتای اســتان از نعمت‬ ‫اب لوله کشــی محــروم هســتند کــه از ایــن تعداد‬ ‫‪ ۲۸‬روســتا بــاالی ‪ ۲۰‬خانوار و بقیــه زیر ‪ ۲۰‬خانوار‬ ‫جمعیت دارد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری استان خراسان رضوی‪:‬‬ ‫خراسان رضوی رتبه نخست گازرسانی را در کشور کسب کرد‬ ‫مشهدمقدس‪-‬سحررحمتی‪:‬معاونهماهنگیامور‬ ‫اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت‪ :‬بر اساس‬ ‫اعالم شورای اقتصاد این استان با گازرسانی به هزار‬ ‫و ‪ ۱۶۸‬واحــد تولیدی طی دولــت دوازدهم در این‬ ‫زمینه رتبه نخست را در بین سایر استان های کشور‬ ‫کسب کرده است‪.‬‬ ‫مرتضی اشــرفی با اعالم این مطلب افزود‪ :‬در‬ ‫این مدت از محل گازرســانی به هزار و ‪ ۱۶۸‬واحد‬ ‫تولیــدی‪ ،‬در مصــرف ‪ ۶۶‬میلیون و ‪ ۸۶۱‬هــزار و ‪۲۵‬‬ ‫لیتر ســوخت مایع در خراسان رضوی صرفه جویی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تعــداد کل واحدهــای تولیــدی‬ ‫قابل گازرســانی در خراســان رضوی ‪ ۲‬هزار و ‪۷۶۸‬‬ ‫واحد صنعتی و مجموع میانگین مصرف سوخت‬ ‫مایع این واحدها ‪ ۱۵۴‬میلیون و ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۲۶۲‬لیتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار‬ ‫خراســان رضوی گفت‪ :‬امســال در راستای تحقق‬ ‫یهــا»‬ ‫شــعار «تولیــد‪ ،‬پشــتیبانی ها و مانــع زدای ‬ ‫کمیته ای به همین منظــور برای حمایت از تولید‬ ‫و مانــع زدایــی هــا در مســیر ان تشــکیل شــده‬ ‫کــه گازرســانی بــه واحدهــای تولیــدی یکــی از‬ ‫برنامه های همین کمیته است‪.‬‬ ‫اشــرفی افزود‪ :‬بر اســاس مصوبه امسال شورای‬ ‫اقتصــاد و در راســتای شــعار ســال مبنی بــر «تولید‪،‬‬ ‫پشتیبانی هاومانعزدایی ها»‪،‬در یکاقدامجهادی‬ ‫گازرسانی به ‪ ۹۰۰‬واحد تولیدی در این استان انجام‬ ‫می گیرد که اگر این میزان گازرســانی در ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫تحقق یابد معادل گازرسانی به واحدهای صنعتی‬ ‫طی پنج سال گذشته خواهد بود به طوری که هر روز‬ ‫ســه واحد تولیدی از خراســان رضوی از نعمت گاز‬ ‫بهره مندمی شوند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬محل تامین اعتبارات گازرسانی‬ ‫به واحدهای تولیدی‪ ،‬وزارت نفت است و عملیات‬ ‫گازرسانی توسط شرکت گاز خراسان رضوی انجام‬ ‫می گیــرد کــه اقدامــی جهادی در ســال اخــر دولت‬ ‫دوازدهم در راســتای تحقق شــعار ســال و منویات‬ ‫رهبرمعظمانقالبخواهدبود‪.‬‬ ‫هم اکنــون پنــج هــزار و ‪ ۲۷۹‬واحــد تولیــدی با‬ ‫ســرمایه گذاری ‪ ۲۷۷‬هــزار و ‪ ۸۷۹‬میلیــارد ریــال و‬ ‫اشتغال زایی برای ‪ ۱۹۳‬هزار و ‪ ۴۹۳‬نفر در خراسان‬ ‫رضوی فعال است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫در سال گذشته‬ ‫بیش از ‪ ۱۴‬هزار متر توسعه شبکه اب رسانی در امور ابفا امل انجام شد‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب امــل از انجــام‬ ‫‪ ۱۴‬هــزار و ‪ ۲۴۷‬متــر اصــاح و توســعه شــبکه‬ ‫اب رســانی در اقطــار ‪ ۷۵‬تــا ‪ ۱۶۰‬میلی متــری در‬ ‫این امور طی سال گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫بــه پایــگاه خبــری هم وطــن‪ ،‬قبادی بــا بیان‬ ‫اینکــه در ایــن مدت ‪ ۲۴۵۶‬مــورد نصب و ‪۳۲۰‬‬ ‫مــورد اصالح و استانداردســازی انشــعاب اب با‬ ‫کاربــری مختلف صورت گرفــت‪ ،‬افزود‪۲۳۶۸ :‬‬ ‫فقره شکستگی‪ ،‬اتفاقات و اتصاالت انشعابات‬ ‫و شبکه برطرف شد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬بــا اشــاره بــه ‪ ۵۰‬مــورد نش ـت یابی و‬ ‫‪ ۱۷۵۳‬مــورد تعویــض کنتــور در ســال گذشــته‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬بــا هــدف افزایــش تــوان ابدهــی‬ ‫پمپ های ایستگاه های پمپاژ به صورت دوره ای‬ ‫تعمیر و بهسازی شد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضالب امــل‪ ۲۴ ،‬مورد‬ ‫تعویــض و راه اندازی الکتروموتــور چاه‪ ،‬تابلو‬ ‫و تعمیــرات‪ ۶ ،‬مــورد تغییــر و بازطراحــی‬ ‫سیســتم های کلــر زن گاز کلــر بــه اب ژاول‪،‬‬ ‫‪ ۳۲‬مورد تعمیر‪ ،‬تعویض و ســرویس دستگاه‬ ‫کلــرزن‪ ۷۲ ،‬مــورد تعمیــر‪ ،‬ســرویس و نصــب‬ ‫تابلوهــای کنترل دور و راه انداز نرم در چاه ها‬ ‫و تعویــض ‪ ۱۸۰‬متــر کابل هــای ترانــس و تابلو‬ ‫بــرق را از دیگــر اقدامــات انجــام شــده در‬ ‫ســال گذشــته عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬به منظــور‬ ‫ارزیابــی کیفیــت اب شــرب مشــترکین‪۵۰۰۰ ،‬‬ ‫مــورد ازمایــش میکروبــی‪ ۲۰ ،‬مــورد ازمایــش‬ ‫شــیمیایی‪ ۴۵۰۰۰ ،‬مــورد کلرســنجی در نقــاط‬ ‫منابــع تامیــن و مقصــد (منــزل مشــترکین)‬ ‫و شســت و شــوی ‪ ۱۵۰۰۰‬مترمکعــب شــبکه‬ ‫توزیع اب شهری و ‪ ۳۰‬مورد شستشوی منابع‬ ‫هوایی نیز انجام شد‪.‬‬ ‫قبــادی‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬جابجایی دیزل ژنراتور‬ ‫به منظــور اســتفاده حداکثــری از تــوان تولیــد‬ ‫بــرق در مواقــع اضطــراری‪ ،‬تعویــض و نصــب‬ ‫‪ ۶‬باطــری دیــزل ژنراتــور‪ ،‬تخلیــه ‪ ۲۸۰۰۰۰‬لیتر‬ ‫اب ژاول در مخــازن و ‪ ۹۸۰۰‬کیلوگــرم پــودر‬ ‫کلــر خشــک و تحویــل ‪ ۸۰۰‬کیلوگــرم پــودر کلــر‬ ‫خشک به روستاهای غیر تحت پوشش از دیگر‬ ‫فعالیت های امور ابفا امل در سال گذشته بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفتنی است ‪ ۵‬شهر و ‪ ۲۰۷‬روستا در مجموع‬ ‫‪ ۱۱۲‬هــزار مشــترک تحــت پوشــش امــور اب و‬ ‫فاضالب امل قرار دارد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اب گذاری کانال های اب کشاورزی‬ ‫در دهه اول اردیبهشت‬ ‫رشــت‪ -‬خبرنگار رویــداد امــروز‪:‬‬ ‫از نهــم اردیبهشــت ماه اغــاز‬ ‫می شــود‪ّ .‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب‬ ‫خرمــی افــزود‪ :‬اب‬ ‫منطق ـه ای گیــان از اغــاز‬ ‫گــذاری در کانال هــای راســت‬ ‫بگــذاری کانال هــای اب‬ ‫ا ‬ ‫و چــپ ســد ســنگر بــه مــدت‬ ‫کشــاورزی اســتان در دهه اول‬ ‫‪ ۲۰‬روز پیوســته برای نشاکاری‬ ‫خرمی‬ ‫وحید ّ‬ ‫اردیبهشت ماه خبر داد‪ .‬وحید‬ ‫مطابــق تقویــم زراعی خواهد‬ ‫ّ‬ ‫خرمی‪ ،‬مدیرعامل شرکت اب‬ ‫بــود و در ادامــه نوبت بنــدی‬ ‫منطق ـه ای گیــان گفــت‪ :‬بــا توجه به شــرایط مطابق روش ســال های گذشــته انجام خواهد‬ ‫منابــع ابی و تقویــم زراعی جهاد کشــاورزی با شد که به موقع اطالع رسانی نیز می گردد‪ .‬الزم‬ ‫تصمیم گیــری در کمیتــه منابــع و مصــارف اب به ذکر اســت شبکه ســفیدرود شامل فومنات‪،‬‬ ‫استان‪ ،‬اب گذاری کانال راست سنگر و فومنات کانــال راســت و چــپ ســنگر بالغ بــر ‪ 172‬هزار‬ ‫از پنجم اردیبهشت ماه و کانال چپ سد سنگر هکتار از شالیزارهای استان را ابیاری می نماید‪.‬‬ ‫مخالفتبااستقراروزارتخانه های‬ ‫نفت و نیرو در پارک های علمی و فناوری‬ ‫سخنگوی کمیسیون انرژی‬ ‫عالی اب با این طرح مخالفت‬ ‫مجلــس شــورای اســامی از‬ ‫کــرد و باید طرح مذکور به این‬ ‫مخالفت اعضای کمیســیون با‬ ‫کمیســیون به عنوان کمیسیون‬ ‫اســتقرار وزارتخانه هــای نفــت‬ ‫اصلــی ارجــاع داده شــود‪ .‬وی‬ ‫و نیــرو در پارک هــای علمــی و‬ ‫در ادامه با اشــاره به دستور کار‬ ‫مالک شریعتی‬ ‫فنــاوری دانشــگاه ها در جریان‬ ‫بعدیامروز کمیسیون‪،‬تصریح‬ ‫نیاسر‬ ‫جلسه امروز این کمیسیون خبر‬ ‫کــرد‪ :‬مــاده یک الیحــه اصالح‬ ‫داد‪ .‬مالک شریعتی نیاسر در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬قانون توســعه حمل ونقل عمومــی و مدیریت‬ ‫ضمن تشــریح جلسه کمیسیون انرژی مجلس‪ ،‬مصرف سوخت از دیگر دستور کارهایی بود که‬ ‫بیان کرد‪ :‬در جلســه کمیســیون ادامه طرح ها و در کمیسیونبهبحث گذاشتهشد‪.‬بارایاعضای‬ ‫لوایح فرعی ارجاعی به کمیسیون مورد بحث و کمیسیون بند (ث) الیحه حذف شد زیرا عبارت‬ ‫بررســی قــرار گرفت‪ .‬یکی از این مــوارد ماده ‪ ۱۵‬تولیــد خودرو به عبارت تولیــد و واردات خودرو‬ ‫طرح جامع حمایت از نظام اموزشــی و تربیتی اصالح شــده بود و مجلس تاکید دارد که نباید‬ ‫کشور بود که مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس از واردات خودروهــای خارجی حمایتی صورت‬ ‫ان وزارتخانه های نفت‪ ،‬نیرو و صمت مکلف به بگیــرد‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین مصوب شــد که بر‬ ‫استقرار در پارک های علمی و فناوری وابسته به اســاس مــاده ‪ ۳۹‬قانــون برنامه ششــم توســعه‬ ‫خود در دانشــگاه های معتبر می شــدند‪ .‬وی در باید بنزین و گازوئیل به صورت تدریجی از سبد‬ ‫ادامه اظهار کرد‪ :‬اما اعضای کمیسیون با استقرار حمایتــی خارج شــوند و به همیــن دلیل عبارت‬ ‫وزارتخانه های نفت‪ ،‬نیــرو و انرژی در پارک های به صورت تدریجی طبق ماده ‪ ۳۹‬قانون برنامه‬ ‫علمی و فناوری دانشگاه ها مخالفت کردند زیرا ششم توسعه به این ماده اضافه کردند‪ .‬وی در‬ ‫تــوان پوشــش تمامی دانشــگاه ها وجــود ندارد پایان تاکید کرد‪ :‬با توجه به مصوبه بودجه سال‬ ‫و زمینــه تقویــت برخی دانشــگاه های خــاص را ‪ ۱۴۰۰‬گاز مایع به عنوان بخشی از سبد سوخت‬ ‫فراهممی کندومجموعهتوانعلمی کشور مورد حمل ونقل کشور تعیین شده است؛ در بخشی‬ ‫حمایت قرار نمی گیرد‪ .‬نماینــده مردم تهران در از متن ماده یک امده است که از طریق عرضه‬ ‫مجلس شــورای اســامی تصریح کــرد‪ :‬در ادامه بنزین و گازوئیل؛ پیشــنهادی مطرح بود که گاز‬ ‫نیز موادی از طرح تشکیل شورای عالی اب مورد مایع نیز به این بخش اضافه شود اما با توجه به‬ ‫بحــث قــرار گرفت‪ .‬کمیســیون به دلیــل وجود اینکه احداث جایگاه عرضه گاز در ادامه ان امده‬ ‫شــورای عالــی اب و نظــر مشــورتی اداره قوانین اســت گاز به عنوان عام تلقی شد که شامل گاز‬ ‫مبنــی بر غیر دقیق بودن طرح تشــکیل شــورای طبیعی و گاز مایعمی شود‪.‬‬ ‫اختصاص‪ ۴۴‬میلیونمترمکعبپساب‬ ‫به فضای سبز تهران‬ ‫معاون وزیر نیرو در امور اب‬ ‫منابــع اب ایــران ادامــه داد‪:‬‬ ‫و ابفــا از اختصاص ‪ ۴۴‬میلیون‬ ‫پیگیری شرکت اب و فاضالب‬ ‫مترمکعــب پســاب بــه فضای‬ ‫اســتان تهــران در خصــوص‬ ‫سبز شــهرداری تهران خبر داد و‬ ‫پیشــنهاد قیمــت تمــام شــده‬ ‫افــزود‪ :‬تهیه اطلــس جانمایی‬ ‫یــک مترمکعــب پســاب قابل‬ ‫قاسم تقی زاده‬ ‫فضــای ســبز شــهری‪ ،‬چاه هــا و‬ ‫واگذاری به فضای ســبز توسط‬ ‫خامسی‬ ‫منابع اب سطحی پایتخت نیز‬ ‫شرکتمهندسیابوفاضالب‬ ‫توسط شــهرداری تهران در دســت اقدام است‪ .‬کشــور انجام و جهت تصویب به شــورای شــهر‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬قاســم تقــی زاده خامســی در ارسال شده است‪ .‬تقی زاده خامسی اظهار کرد‪:‬‬ ‫تشریح اقدامات انجام شده در خصوص امضای جلســه ویــژه ای در خصــوص اب های ســطحی‬ ‫تفاهم نامه با شــهرداری تهران با موضوع تامین موضــوع بنــد دو تفاهم نامــه کــه در ان مقــرر‬ ‫اب پایدار فضای سبز شهر تهران از محل پساب شــده تا ســازمان بوســتان ها و فضای سبز شهر‬ ‫و دیگر منابع ابی تا پایان سال ‪ ،۱۳۹۹‬گفت‪ :‬در تهران تا پایان ســال ‪ ۱۳۹۹‬نســبت به ارســال‬ ‫این راســتا کارگروه سه جانبه ای بین شرکت اب گزارش و اطالعات مرتبط با مشخصات نقاط‬ ‫منطق ـه ای‪ ،‬شــرکت اب و فاضالب و شــهرداری برداشــت‪ ،‬نحوه برداشــت و میزان منابع اب‬ ‫تهران تشــکیل یافته و تاکنون نیز چهار جلســه به همراه سطوح ابیاری به تفکیک مناطق در‬ ‫مشــترک در این خصوص برگزار شده است‪ .‬وی وضع موجود از مجاری اب های سطحی اقدام‬ ‫افزود‪ :‬برنامه ریزی در خصوص اختصاص پساب کند‪ ،‬با شهرداری تهران برگزار شده است‪ .‬وی‬ ‫تولیدشدهسال‪ ۱۳۹۹‬تصفیه خانه هایفاضالب در پایان با اشاره به تدقیق امار چاه های مجاز‬ ‫به فضای ســبز شهرداری تهران با میزان تقریبی و غیرمجــاز مناطــق دو و پنــج شــهری تهران‪،‬‬ ‫‪ ۴۴.۱‬میلیــون مترمکعــب انجــام گرفته اســت گفت‪ :‬در راستای عملیاتی ساختن طرح تامین‬ ‫که در فاز اول منطقه دو شــهری به دلیل وجود اب پایدار فضای ســبز تهران از محل پســاب و‬ ‫چاه های غیرمجاز شــهرداری و منطقه ‪ ۵‬شهری ســایر منابع ابی‪ ،‬به منظور کاهش بهره بــرداری‬ ‫بهدلیلاضطرار شهرداریتهرانبهعنوانمناطق از منابع ابی زیرزمینی با اطالعات تدقیق شــده‬ ‫تحــت پوشــش اســتفاده از پســاب و مدیریــت چاه های مجاز و غیرمجازی که توســط شــرکت‬ ‫منابــع ابی انتخاب شــده اند‪ .‬معــاون وزیر نیرو اب منطقه ای تهــران بازدید شــده‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫در امور اب و ابفا و مدیرعامل شرکت مدیریت الزم انجام شده است‪.‬‬ ‫ایران در میان‪ ۵‬کشور برتر سازنده روتور‬ ‫توربینبخار‬ ‫مدیرعامــل شــرکت تعمیــرات نیروگاهــی‬ ‫ایــران بــا اشــاره بــه اینکه روتــور توربیــن بخار‬ ‫نیروگاه بعثت در قالب هفته سوم پویش ‪#‬هر‬ ‫هفته_الف_ب_ایران توسط وزیر نیرو رونمایی‬ ‫یشــود‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــران با ســاخت ایــن روتور‬ ‫م ‬ ‫توربین بخار در میان پنج کشــور برتر ســازنده‬ ‫این روتورها قرار گرفته است‪ .‬به گزارش ایرنا‬ ‫از پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو‪ ،‬عبدالرسول‬ ‫پیشاهنگ با اشاره به اینکه این روتور توربین‬ ‫‪ ۸۲.۵‬مگاواتــی توســط متخصصــان شــرکت‬ ‫تعمیرات نیروگاهی ایران ساخته شده است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬به منظور خرید خارج توربین یاد شده‬ ‫بایــد ‪ ۹۰۰‬میلیــارد ریــال (حــدود ســه میلیــون‬ ‫یــورو) بــرای تامیــن ارز مــورد نیــاز اختصــاص‬ ‫می یافت که با ساخت داخل این روتور‪ ،‬همه‬ ‫هزینه هــای صرف شــده به ‪ ۳۵۰‬میلیــارد ریال‬ ‫کاهــش یافته اســت‪ .‬وی از امادگی کامل این‬ ‫شرکت برای انجام پروژه های مشابه برای سایر‬ ‫نیروگاه های کشور خبر داد و گفت‪ :‬دور نامی‬ ‫ایــن توربیــن ســه هــزار دور در دقیقــه‪ ،‬تعداد‬ ‫مراحــل پــره ‪ ۱۹‬ردیف‪ ،‬تعداد پــروه ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۵۳۹‬عدد‪ ،‬فشــار نامی بخــار ورودی ‪۸۶.۱۸‬‬ ‫بــار و دمــای نامــی بخــار ورودی ‪ ۵۱۰‬درجــه‬ ‫سانتی گراد است‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شفافیتدر منابعهزینهودرامد‬ ‫مطالبه ایجدیاز شهرداری هااست‬ ‫رئیس شــورای اسالمی شهر‬ ‫بــرای تعییــن جهت گیری های‬ ‫فســازی‬ ‫کرج بابیان اینکه شفا ‬ ‫خدمــات اقدامــات و‬ ‫تهــای‬ ‫در خصــوص صور ‬ ‫تهــای شــهرداری‪،‬‬ ‫فعالی ‬ ‫مالــی درامــدی و هزین ـه ای‬ ‫ســازمان ها‪ ،‬مناطــق و ادارات‬ ‫موجــب افزایــش رضایتمنــدی‬ ‫وابســته اســت که می بایست‬ ‫اکبر سلیم نژاد‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫در میان شــهروندان م ‬ ‫جامع‪ ،‬دقیق و متعادل تنظیم‬ ‫یکــه توجــه به‬ ‫گفــت‪ :‬ازانجای ‬ ‫شــود‪ .‬ســلیم نژاد تصریح کرد‪:‬‬ ‫شــفافیت های مالی جــزو اولویت های شــورای مهم ترین تامین کننده منابع مالی اداره شهر کرج‬ ‫شهر دوره پنجم است ارائه اطالعات بودجه و و سایر شهرها در کشورمان شهروندان هستند‪،‬‬ ‫تباصر بودجه سال ‪ 1400‬شهرداری به شهروندان شهروندانی که چرخه مالی با پرداخت عوارض‬ ‫در پرتال شــورای اســامی شــهر کــرج جانمایی و بهــای خدمــات توســط ا نهــا بــه گــردش در‬ ‫شــد‪ .‬به گــزارش خبرنــگار پایگاه اطالع رســانی می اید و باید در فرایند تدوین بودجه و نظارت‬ ‫شورای اسالمی شهر کرج‪ ،‬اکبر سلیم نژاد بابیان بر اجرای بودجه به نظرات و دیدگاه های انان‬ ‫اینکــه دانســتن حق مردم اســت و شــهروندان توجه کرد‪ .‬او بابیان اینکه برای انکه منابع مالی‬ ‫حق دارنــد بدانند که هرســال چگونــه از منابع شهر در چارچوب نظرات و نیازهای شهروندان‬ ‫ا نهــا برداش ‬ ‫تشــده و در چــه امــوری هزینــه هزینه شود نیازمند مشارکت جدی شهروندان در‬ ‫می شود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬شعار ما در شکل دادن فرایندهای بودجه ریزی هستیم تا بودجه برای‬ ‫شــورای شهر و شهرداری‪ ،‬شفافیت مالی نیاز به مــردم معنا پیدا کند‪ ،‬بیــان کرد‪ :‬امیــدوارم این‬ ‫مطالبه گری و چشم حساس و بینای شهروندان تالش در مسیر توجه به بودجه ریزی مشارکتی‬ ‫دارد کــه ایــن مهــم جــز بــا اگاهــی رســاندن به در چارچوب اختیارات شــورا زمین هســاز تحول و‬ ‫عموم مردم محقق نم ‬ ‫یشــود؛ بودجه مصوب اصالح در نظام بودجه ریزی شــهر و کشور شود‬ ‫و تباصر بودجه سال ‪ 1400‬شهرداری کرج شامل تا در پرتو ان ضمن کاهش هزینه اداره شهرداری‬ ‫خالصه کل بودجه بر اساس فرم اقتصادی و فرم و دولت‪ ،‬منابع و اعتبارات به نیازهای واقعی و‬ ‫عملیاتی‪ ،‬منابع درامــدی‪ ،‬مصارف به تفکیک مشکالت اساسی مردم تخصیص یابند و بودجه‬ ‫فصــول اقتصادی‪ ،‬ماموریــت و برنامه در قالب بــرای مــردم معنــا پیــدا کنــد‪ .‬او تاکید کــرد‪ :‬در‬ ‫‪ 66‬بنــد تنظیــم و مصــوب شــد‪ .‬رئیس شــورای طول ســال‪ ،‬شــورای شهر در طول سال جلسات‬ ‫اســامی شــهر کرج بابیان اینکه اعضای شورای هفتگی دارد‪ .‬در این جلســات عالوه بر بررسی‬ ‫اســامی شهر کرج در چندین جلسه متوالی به موضوعات مختلف شــهری‪ ،‬نظارت مستمر بر‬ ‫یشــود این‬ ‫بررسی بودجه ‪ ۱۴۰۰‬شهرداری پرداختند‪ ،‬افزود‪ :‬فعالیت های شــهرداری نیز انجام م ‬ ‫بودجه به عنوان سند مدیریت مالی و عملکردی نظارت شامل بررسی نتایج مصرف منابع شهری‬ ‫ی ‬ ‫کســاله مدیریــت شــهری‪ ،‬مهم تریــن ابــزار و میزان کیفیت خدمات ارائه شده است‪.‬‬ ‫نام گذاری‪ 42‬معبر فرعی به نام بانوان‬ ‫شهیددر مشهدمقدس‬ ‫ســحر رحمتــی‪ -‬مشــهد‬ ‫در رابطــه با پالک گذاری منازل‬ ‫مقدس‪:‬سرپرســت ســازمان‬ ‫موجود در منطقه محله پنجتن‬ ‫فرهنگی و اجتماعی شــهرداری‬ ‫نیــز‪ ،‬افزود‪ :‬برای این پالک ها با‬ ‫مشهد گفت‪ :‬در حال حاضر در‬ ‫شهرداری منطقه‪ 4‬به توافقاتی‬ ‫مناطقکمبرخوردار کمبودپالک‬ ‫رسیده ایم‪.‬در اینمنطقهحدود‬ ‫مجتبی منتظری‬ ‫بسیاری به چشم می خورد‪ ،‬در‬ ‫‪ 6‬هزار پالک نیاز دارد و تاکنون‬ ‫این راستا بنا داریم با مساعدت‬ ‫دو هزار پالک این منطقه فراهم‬ ‫بشــده اســت‪ .‬منتظری تاکید کــرد‪ :‬طبق‬ ‫شهرداریمناطق کمبرخوردار پالک هایموردنیاز و نص ‬ ‫را تهیه و نصب کنیم‪ .‬ســید مجتبی منتظــری در هماهنگی انجام شده با این منطقه بنا براین شد‬ ‫خصــوص ایین نامــه اجرایــی درج ترجمــه زبان مابقی پالک ها را نیز در بازه زمانی ‪ 6‬ماهه اینده‬ ‫عربــی و انگلیســی در تابلوهای هســته مرکزی‪ ،‬امادهوتحویلاینمنطقهبدهیم‪.‬اوبابیاناینکه‬ ‫معابر زائرپذیر‪ ،‬معابر اصلی و معابر سطح شهر‪ ،‬در مناطق کم برخوردار کمبود پالک بسیاری به‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬در جلســه صحــن علنی اســفندماه چشــم می خورد‪ ،‬تصریــح کرد‪ :‬در این راســتا بنا‬ ‫ســال گذشــته ایــن موضــوع مطــرح و تصویــب داریم با مساعدت شهرداری مناطق کم برخوردار‬ ‫شــد‪ ،‬ازای ـن رو اداره نا مگــذاری شــهرداری مشــهد پالک های موردنیاز را تهیه و نصب کنیم‪.‬‬ ‫تابلوهای منطقه ثامن و تابلوهای اصلی سطح‬ ‫سرپرســت ســازمان فرهنگــی و اجتماعــی‬ ‫شــهر که زائرین با ان در ارتباط هســتند را مجهز شــهرداری مشــهد ادامــه داد‪ :‬همچنیــن از دیگر‬ ‫به ترجمه عربی و انگلیسی کرده است‪ .‬او بیان اقداماتمادر راستاینام گذاریمعابرسطحشهر‬ ‫یتــوان به نا مگــذاری ‪ 42‬معبر فرعی با حفظ‬ ‫کرد‪ :‬مطابق این مصوبه کلیه زائرین عرب زبان و م ‬ ‫سایر انان با استفاده از ترجمه انگلیسی و عربی شــماره به نام بانوان شهید؛ در کمیته نام گذاری‬ ‫تابلوهای سطح شهر می توانند معبر را شناسایی اشــاره کــرد‪ .‬این نا مگــذاری ب هصــورت الیحه در‬ ‫و وارد مکان های تفریحی‪ ،‬زیارتی و گردشــگری جریان تصویب شــورای اسالمی شهر قرار دارد و‬ ‫شــوند‪ .‬سرپرست ســازمان فرهنگی و اجتماعی به محض تصویــب ان این تابلوها در مکان های‬ ‫شهرداری مشهد در خصوص شکایات انجام شده مدنظرنصبخواهدشد‪.‬‬ ‫نقل و انتقاالت خودرو در دفتر اسناد‬ ‫رسمیانجامشود‬ ‫ رئیــس کانــون ســردفتران‬ ‫وبیان کرد‪:‬بخشیاز هزینه های‬ ‫و دفتریــاران اســتان قــم گفت‪:‬‬ ‫دریافــت شــده در دفاتــر ثبــت‬ ‫برخــی افــراد در جامعه ســعی‬ ‫به عنوان یکی از منابع درامدی‬ ‫دارند انتقال سند خودرو را امری‬ ‫دولــت در قالــب مالیــات و‬ ‫اختیاریتلقی کننددرحالی کهبر‬ ‫ارزش افزوده به حساب دولت و‬ ‫محمدرضا محامد‬ ‫اســاس قانونی که توســط قوه‬ ‫بخشی دیگر نیز صرف عوارض‬ ‫قضائیــه مصوب شــده ایــن امر‬ ‫یشــود که ‪80‬‬ ‫شــهرداری و ‪ ...‬م ‬ ‫باید در دفتر ثبت اســناد به صوت اجباری انجام درصدهزینه هایدریافتیراشاملمی شود‪.‬‬ ‫شود‪.‬‬ ‫محامــد بــا تاکید بر اینکــه دفاتر ثبت اســناد‬ ‫محمدرضــا محامــد در نشســت خبــری کــه رســمی بــر اســاس تصریــح قانــون راهنمایــی و‬ ‫در کانون ســردفتران و دفتریاران قم برگزار شــد‪ ،‬رانندگــی تنها نهــاد صالحیت دار در انتقال ســند‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ثبت اسناد منقول و غیرمنقول موجب خودرو به شمار می رود‪ ،‬گفت‪ :‬دفاتر ثبت اسناد‬ ‫امنیت روانی مردم و جامعه م ‬ ‫یشــود‪ .‬او بابیان به عنوان حامی حقوق مردم می تواند از انان در‬ ‫اینکــه ثبت اســناد موجــب کاهــش ســوءظن ها برابرهرگونهمشکلیدفاع کند‪.‬‬ ‫یشــود و پیشــگیری از وقــوع دعــاوی و جرائم‬ ‫م ‬ ‫رئیس کانــون ســردفترداران و دفتریــاران قم‬ ‫را به دنبال دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دفاتر اســناد ثبت بــا تبیین وظایف دفاتر ثبت اســناد رســمی ثبت‬ ‫رسمی با پیشینه ‪ 100‬سال در ایران فعالیت دارد وضعیت خودرو و نقل و انتقاالت ان بیان کرد‪:‬‬ ‫و در طول این مدت زمان نســبت به ثبت اســناد ایــن کانــون همچنین موظــف اســت در مراحل‬ ‫باهدف کاهشمنازعاتاقدام کردهاست‪ .‬رئیس بعــدی در صــورت لــزوم در مراجــع ذیصــاح‬ ‫کانون سردفتران و دفتریاران قم در ادامه به یکی موردبررسیقراربگیرد‪.‬‬ ‫از مباحث چالش برانگیز در جامعه را مورداشاره‬ ‫او بــا اشــاره به تعطیلی مرکــز تعویض پالک‬ ‫قرارداد و بیان کرد‪ :‬برخی افراد در جامعه سعی استان قم به دلیل گسترش شیوع کرونا بیان کرد‪:‬‬ ‫دارند انتقال ســند خــودرو را امری اختیاری تلقی تنظیماسنادوکالتیاززمانتعطیلیمراکزتعویض‬ ‫کننــد درحال ‬ ‫یکــه بــر اســاس قانونــی که توســط پالک در قم رو به افزایش است و دفاتر ثبت اسناد‬ ‫قــوه قضائیه مصوب شــده این امــر باید در دفتر رسمی از ظرفیت قانونی الزم برای تعویض پالک‬ ‫ثبت اسناد به صوت اجباری انجام شود‪.‬‬ ‫و سایر نقل و انتقاالت خودرو برخوردار هستند و‬ ‫او با اشاره به هزینه های انتقال سند به عنوان نیازی به مراجعه حضوری مردم به مرکز تعویض‬ ‫دیگر چالشی که در جامعه به وجود امده اشاره پالکنیست‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 31‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1049‬‬ ‫پرونده پروژه رضوان با ‪ ۱۴۰۰‬شاکی تبدیل به کالفی سردرگم شده است‬ ‫‪5‬‬ ‫مالباختگاندربرزخرضوان‬ ‫ســمانه ســادات فقیــه ســبزواری‪-‬قم‪:‬پرونده پروژه‬ ‫رضــوان با ‪ ۱۴۰۰‬شــاکی این روزها تبدیل به کالفی‬ ‫ســردرگم شــده اســت که نگرانی مالباختگان را به‬ ‫دنبال داشته و ان ها دست امید به سمت رئیس قوه‬ ‫قضائیهدراز کرده اند‪.‬‬ ‫چنــدی پیــش بود کــه خبر «پایــان پرونــده ‪۳۰‬‬ ‫هزارصفح ـه ای پــروژه «رضوان» با ‪ ۱۳۰۰‬شــاکی‪۲۰/‬‬ ‫سالحبسو‪ ۷۴‬ضربهشالقدر انتظار متهماصلی»‬ ‫منتشرشده و گمانه ها بر ان بود که مالباختگان این‬ ‫پروژه به زودی به حقوق ازدس ـت رفته خود دســت‬ ‫پیــدا می کننــد؛ امــا بــا ابــاغ رای قطعــی از ســوی‬ ‫دادگستری استان قم به مردم اماواگرهای فراوانی‬ ‫در شرح و تفسیر این رای به وجود امده است که بر‬ ‫نگرانی هایمردمبیش ازپیشافزودهاست‪.‬‬ ‫مالباختگان پروژه رضوان که روزهای پر نشیب‬ ‫و فرازی را پشت سر گذاشته اند‪ ،‬این روزها حیران و‬ ‫نگران درخواست شرح صحیح رای صادره را از سوی‬ ‫دستگاه قضایی دارند و برای رسیدن به یک پاسخ‬ ‫روشنبههرریسمانیچنگمی زنند‪.‬‬ ‫مردمی که پاسخگویی را خواستارند‬ ‫مالباختــگان چاه ویــل رضوان با تجمع مقابل‬ ‫استانداری‪ ،‬شهرداری‪ ،‬مرکز صداوسیما‪ ،‬دادگستری‬ ‫ودادسرافقطیک چیزمی خواهندوان همپاسخی‬ ‫صحیــح از ســوی مراجــع قضایــی در ایــن پرونده‬ ‫است‪ .‬محمد جوانی ‪ ۳۲‬ساله از مالباختگان پروژه‬ ‫رضوان اســت کــه در همه تجمعات حضــور دارد‬ ‫و دلیــل نگرانی هایی که انــان را به حضور در این‬ ‫محافل ترغیب می کند را این گونه شرح می دهد‪:‬‬ ‫«رد مــال» ازجملــه ارایی اســت که در رای قطعی‬ ‫پروژه رضوان به چشم می خورد اما معلوم نیست‬ ‫که منظور از رد مال چیســت و قرار اســت چگونه‬ ‫محاسبه شود؟ بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی یا‬ ‫نرخ تورم مسکن؟ مریم زنی ‪ ۴۲‬ساله که دستان‬ ‫پینه بسته اش براثر قالی بافی را با حنا خضاب کرده‬ ‫است‪ ،‬عنوان می کند‪ :‬شرح و تفسیر رای ما را نگران‬ ‫کرده و غمی بر غم هایمان افزوده اســت‪ .‬حسین‬ ‫که ‪ ۳۵‬ســال دارد به پاسخگویی در خصوص این‬ ‫پرونده اشاره دارد و می گوید‪ :‬قاضی پرونده عنوان‬ ‫می کند منظور از «رد مال» این است که به گونه ای‬ ‫باشــد که اعضا بتوانند یک واحد مســکونی تهیه‬ ‫کننــد اما پــس از مراجعــه به اجــرای احکام گفته‬ ‫می شود که اجرای رای بر اساس نرخ بانک مرکزی‬ ‫اســت و هیچ مرجعی پاســخگوی پرسش های ما‬ ‫نیست‪ .‬دستگاه قضایی گرچه در بازداشت متهم‬ ‫و جلوگیری از فساد گسترده در این پرونده نقش‬ ‫موثری ایفا کرده است‪ ،‬اما مردم که در این روزهای‬ ‫ســخت اقتصــادی به دنبــال حقوق ازدس ـت رفته‬ ‫خود هستند از تامل دستگاه قضایی در اجرای رای‬ ‫و نبود پاسخ واضح و شفاف نگران هستند‪ .‬فخری‬ ‫که ‪ ۴۳‬سال سن دارد نیز از دیگر مالباختگان است‬ ‫کــه با نگرانــی از معلوم نبودن سرنوشــت پرونده‬ ‫عنوان می کند‪ :‬پس از گذشت سه ماه از صدور رای‬ ‫شنیده شده که پرونده به شعبه ای از شعب اجرای‬ ‫یکــه مســئوالن شــعبه‬ ‫احــکام رفتــه اســت درحال ‬ ‫مذکور از یاری این شعبه در رسیدگی به این پرونده‬ ‫در کنار شعبه اصلی خبر می دهند‪ .‬یکی از اتهامات‬ ‫در پرونــده پــروژه رضوان بر اســاس گفته قاســمی‬ ‫قاضی پرونده قاچاق ‪ ۳۰۰‬هزار دالر ارز به امارات‬ ‫و پول شویی است درحالی که این روزها حرفی از‬ ‫امــوال متهــم اصلی در امــارات به میان نمی اید یا‬ ‫شــاید بنا به گفته عاطفی از کارشناســان باســابقه‬ ‫اجــرای احکام که با مالباختگان در دادســرا دیدار‬ ‫داشــته اســت اموال واقع در امارات حکــم «روز و‬ ‫شب» را داشته باشد به این معنی که اگر در هنگام‬ ‫غروب قرار داشته باشیم کسی بگوید روز است و‬ ‫کسی بگوید شب است هر دو درست گفته باشند‪.‬‬ ‫کار زمان بر است‬ ‫روزهــای ســخت گرفتــاران در چــاه ویل پــروژه‬ ‫رضوان یکی از پس از دیگری می گذرد و بسیاری از‬ ‫اعضای مالباخته به دلیل فشارهای روانی ناشی از‬ ‫این واقعه تلخ در حال دســت وپنجه نرم کردن با‬ ‫بیماری های صعب العالج هستند و یا براثر سکته‬ ‫فــوت می کنند که جــا دارد با این اوصاف دســتگاه‬ ‫قضایی روند رســیدگی را با ســرعت بیشتری انجام‬ ‫دهد‪ .‬حجت االسالم والمســلمین غریب دادستان‬ ‫عمومی و انقالب قم چندی پیش در گفت وگو با‬ ‫رســانه ها در خصــوص این پرونده عنــوان کرد‪ :‬این‬ ‫پرونده پس از قطعی شدن وارد مرحله سخت تری‬ ‫می شود که در این مرحله اموال شناسایی شده باید‬ ‫تگــذاری و بــه مزایده گذاشــته شــود و پس از‬ ‫قیم ‬ ‫فروش بین مال باختگان تقسیم شده که کار بسیار‬ ‫سخت‪ ،‬سنگین و زمان بری خواهد بود‪.‬‬ ‫ســعید ‪ ۳۸‬ساله از دیگر مالباختگان این پروژه‬ ‫اســت کــه بــا گالیــه از دســتگاه قضایــی این گونــه‬ ‫می گوید‪ :‬از ما خواست هشــده است که در شناسایی‬ ‫اموال متهمان با دســتگاه قضایی همکاری داشــته‬ ‫باشــیم و این درخواســت در حالی صورت می گیرد‬ ‫کهمااز جزئیاتاموالمکشوفهبی اطالعهستیم‪.‬‬ ‫نعمــت نیــز از دیگــر مالباختــگان می گویــد‪ :‬ما‬ ‫قدردان زحمات دســتگاه قضایی هستیم اما جای‬ ‫گالیه برای ما باقی اســت چرا درزمانی که در حال‬ ‫تنظیم شــکایت علیه متهم اصلی و دالالن بودیم‬ ‫از تنظیــم و ثبــت شــکایت مــا از دالالن جلوگیــری‬ ‫یکــه یکــی از دالالن بیــش از ‪ ۴۰۰‬فیش‬ ‫شــد درحال ‬ ‫پیش فروش به مردم فروخته و تنها‪ ۲۰‬شکایت از او‬ ‫انجام شده است و همین مسئله موجب شده برای‬ ‫اورایسبکیصادر شودوبتوانددر نخستینفرصت‬ ‫بــا قیــد وثیقه ازاد شــود و اکنون نیز در اعتراضی که‬ ‫داریم گفتهمی شودشکایتحقوقیانجامدهیداما‬ ‫بااینوضعیتاقتصادیچگونهمی توانیمشکایت‬ ‫حقوقیداشتهباشیم؟‬ ‫مردم منتظر اقدامات قوه قضائیه هستند‬ ‫عدمپاسخگوییشفافدرروندرسیدگیبهاین‬ ‫پرونده موجب شــده است شــماری از مالباختگان‬ ‫پروژه رضوان در نامه ای با ‪ ۳۰۰‬امضا به رئیس قوه‬ ‫قضائیه خواستار رسیدگی به وضعیت مالباختگان‬ ‫بشوند‪ .‬این نامه که در روزهای پایانی سال گذشته‬ ‫به ثبت رسیده برای پاسخگویی شفاف به دستگاه‬ ‫قضایی قم ارجاع شده است و مردم منتظر هستند‬ ‫تانور امیدیاز سویقوهقضائیهبهاینپروندهبتابد‬ ‫تابتوانندبهحقوقازدست رفتهخودبرسند‪.‬یادمان‬ ‫نرود به دلیل قصور دســتگاه های نظارتی در شــهر‬ ‫کریمه اهل بیت (ع) زندگی ‪ ۱۴۰۰‬خانواده به تاراج‬ ‫رفت و بهتر است در این شرایط سخت اقتصادی با‬ ‫عطوفتبیشتریبهمردمنگاهشودوباپاسخگویی‬ ‫شــفاف و روشــن‪ ،‬کورســوهای امید مالباختگان به‬ ‫خاموشینگراید‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫زعفران به صورت خام به دیگر کشورها صادر شود‬ ‫طالی سرخ ایرانی مهجور در برند سازی‬ ‫محمــد قربانــی ‪-‬بیرجند‪:‬رئیــس شــورای ملی‬ ‫زعفران با گالیه از عدم برند سازی زعفران گفت‪:‬‬ ‫اینکــه زعفــران ب هصــورت خــام به دیگر کشــورها‬ ‫صادر شــود و ان ها اوازه محصول را به نام ببرند‪،‬‬ ‫افتخار نیست‪ .‬محسن احتشام با اشاره به قیمت‬ ‫فعلــی زعفران بیان کــرد‪ :‬در حــال حاضر هر کیلو‬ ‫زعفران بســته به نوع محصول‪ ،‬هشت میلیون تا‬ ‫‪ ۱۴‬میلیون تومان است‪ .‬او بابیان اینکه طی سال‬ ‫تهــای پیــش‬ ‫گذشــته علی رغــم وجــود محدودی ‬ ‫روی صــادرات زعفــران‪ ۲۵ ،‬تــا ‪ ۳۰‬درصد افزایش‬ ‫صــادرات داشــتیم‪ ،‬افــزود‪ :‬در ایــن مــدت حداقل‬ ‫‪ ۳۰۰‬تن زعفران صادرشــده اســت‪ .‬احتشام ادامه‬ ‫داد‪ :‬اگر خواستار ایجاد تعادل قیمت بین عرضه و‬ ‫تقاضا و کمک به کشاورزان هستیم‪ ،‬باید صادرات‬ ‫زعفــران افزایش یابد‪ .‬رئیس شــورای ملی زعفران‬ ‫بابیــان اینکه باید هدف گذاری کنیــم که صادرات‬ ‫زعفران ســال جاری را به حداقل ‪ ۴۰۰‬تن افزایش‬ ‫دهیم‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به افزایش سطح زیر کشت‬ ‫محصــول‪ ،‬ایــن رشــد در بازار هم بایــد رخ دهد تا‬ ‫بــه نقطه تعادل قیمت به نفع کشــاورز برســیم‪.‬‬ ‫او بیــان کرد‪ :‬بازارهای بالقوه زیــادی برای زعفران‬ ‫وجود دارد که امید اســت با برداشتن تحریم های‬ ‫ناجوانمردانه‪ ،‬نقل وانتقال پول تسهیل و صادرات‬ ‫افزایــش یابــد‪ .‬احتشــام بابیــان اینکــه افزایــش‬ ‫صادرات زعفران باید در راستای اجرای مولفه های‬ ‫اقتصاد مقاومتی باشــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همچنین نیاز‬ ‫اســت صــادرات همــراه بــاارزش افزوده باشــد و با‬ ‫برنــد زعفــران ایــران صورت گیــرد‪ .‬او تاکیــد کرد‪:‬‬ ‫باید صادرات باعث ایجاد اشــتغال به ویژه برای‬ ‫قشر جوان شود و به دنبال افزایش صادرات موثر‬ ‫و اثربخــش باشــیم‪ .‬رئیــس شــورای ملــی زعفران‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬خــام فروشــی زعفران افتخار نیســت‬ ‫بلکــه افزایش صادرات زعفران بســته بندی بانام‬ ‫و نشــان برندهای ایرانی مالک اســت‪ .‬او بابیان‬ ‫اینکه اگر زعفران به صورت خام به چین‪ ،‬امارت‬ ‫و افغانســتان صــادر شــود و ایــن کشــورها اوازه‬ ‫محصول را به نام ببرند‪ ،‬افتخار نیســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یشــده بــاارزش‬ ‫اگــر صــادرات زعفــران بسته بند ‬ ‫افــزوده و برنــد ایرانــی افزایــش یافــت‪ ،‬افتخــار‬ ‫اســت‪ .‬احتشام با اشــاره به اقدامات انجام شده‬ ‫در امــر برنــد ســازی زعفــران بیان کرد‪ :‬متاســفانه‬ ‫تشــده‪ ،‬اما‬ ‫علی رغم اینکه برند ملی زعفران ثب ‬ ‫در راســتای برنــد ســازی کمکی نشــده اســت‪ .‬او‬ ‫بابیــان اینکــه در حــال حاضر تمــام کشــاورزان از‬ ‫قیمت فعلی زعفران رضایتی ندارند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫معیارهــای نقــش زعفــران در توســعه اقتصــادی‬ ‫و اشــتغال زایی باید مهم باشــد‪ .‬احتشــام بابیان‬ ‫اینکه باید در صادرات زعفران به دنبال افزایش‬ ‫شــاخص هایی ماننــد ارزاوری و اشــتغال باشــیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬قیمت زعفران نسبت به سه سال گذشته‬ ‫به نصف رسیده است‪ .‬رئیس شورای ملی زعفران‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در حــال حاضر قیمــت پایه صادراتی‬ ‫یــک کیلو زعفران ‪ ۵۶۵‬دالر اســت که این میزان‬ ‫در دو سال گذشته هزار و ‪ ۱۰۰‬دالر بوده است‪ .‬او‬ ‫بابیان اینکه زعفران باید باعث ایجاد توسعه در‬ ‫مناطق زعفران کاری کشور شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خام‬ ‫فروشی و حراج زعفران هنر محسوب نمی شود‪.‬‬ ‫احتشام با طرح این سوال که چرا در حال حاضر‬ ‫اکثر مناطق زعفران کار جزو نقاط محروم و کمتر‬ ‫توسعه یافته به شمار می روند‪ ،‬افزود‪ :‬چقدر تالش‬ ‫شده که درامد حاصل از زعفران به مناطق زعفران‬ ‫کاری برگردد؟‬ ‫خـــبر‬ ‫در قالب رزمایش مواسات و همدلی‬ ‫‪ ۱۵‬هزار بسته معیشتی در نقاط مختلف مشهد مقدس اهدا می شود‬ ‫مدیرعامــل بنیــاد بین المللی ابشــار عاطفه ها‬ ‫در دومیــن گام رزمایــش مواســات و همدلــی مــاه‬ ‫مبــارک رمضــان از توزیع ‪ ۱۵‬هزار بســته معیشــتی‬ ‫در ‪ ۵‬مرحله توســط شعب بنیاد بین المللی ابشار‬ ‫عاطف ههــا تا پایان این ماه مبارک در ســطح شــهر‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫محمدجــواد فــوالد هــدف از ایــن کار را‬ ‫تحقــق بخشــیدن به فرمــان رهبــر انقــاب در‬ ‫کمک به اقشــار اســیب پذیر جامعــه اعالم کرد‬ ‫و افــزود‪ :‬در اســتان خراســان نیــز ایــن رزمایش‬ ‫عملیاتــی شــده اســت تــا بتوانیــم کمک هــای‬ ‫خیریــن و نیکــوکاران کــه همیشــه ایــن بنیــاد را‬ ‫حمایت کرده اند به دســت اقشــار اســیب پذیر‬ ‫جامعه برسانیم‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬بســته های معیشــتی در نواحــی‬ ‫و شــعب بنیاد ابشــار عاطفه ها متفاوت اســت‬ ‫کــه با ورود مردم به این عرصه امکان افزایش‬ ‫بســته ها نیــز وجــود دارد و از اول مــاه مبــارک‬ ‫نزدیــک بــه ‪ ۷‬هــزار بســته در مشــهد مقــدس‬ ‫توزیع شــده اســت‪ .‬مســئول ناحیــه ‪ ۵‬بنیــاد‬ ‫بین المللی ابشــار عاطفه ها نیز در این رزمایش‬ ‫گفــت در دومیــن گام ایــن رزمایــش مومنانــه‬ ‫‪ ۲‬هــزار بســته معیشــتی بــه ارزش هرکــدام ‪3‬‬ ‫میلیــون و ‪ 500‬هــزار ریــال بیــن افــراد نیازمنــد‬ ‫تحت پوشــش ناحیه ‪ ۵‬بنیاد بین المللی ابشــار‬ ‫عاطف ههــا توزیــع مــی شــود‪ .‬غالمرضــا احمری‬ ‫فــر افــزود‪ :‬هــدف ایــن رزمایــش مومنانــه کــه‬ ‫به صورت ســیار و در قالب مانور اجرا می شــود‬ ‫این اســت که خیرین شــاهد توزیــع کمک های‬ ‫خود باشــند که در چه زمینه ای هزینه می شــود‬ ‫و تبلیــغ و محرکــی بــرای مــردم و خیرینــی کــه‬ ‫کمتــر کمک کرده اند بشــود تا ان هــا نیز در این‬ ‫امر خداپسندانه ما را یاری کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ترانزیت ‪ 127‬هزار تن کاال از استان گیالن طی سال گذشته‬ ‫رشــت‪ -‬رویــداد امــروز‪ :‬مدیــرکل راهــداری‬ ‫و حمل ونقــل جــاده ای در نشســت کارگــروه‬ ‫ترانزیــت گفــت‪ :‬در ‪ 12‬مــاه ســال گذشــته ‪127‬‬ ‫هزار و ‪ 485‬تن کاال از اســتان ترانزیت گردیده‬ ‫اســت کــه از ایــن مقــدار ‪ 85‬هــزار و ‪ 153‬تن از‬ ‫مــرز اســتارا و ‪ 42‬هــزار و ‪ 332‬تــن از مــرز انزلی‬ ‫ترانزیت شده است‪.‬‬ ‫فریبــرز مــرادی افــزود‪ :‬طــی ایــن مــدت ‪77‬‬ ‫هزار و ‪ 136‬تن کاالی ترانزیتی از مرزهای استان‬ ‫وارد و ‪ 50‬هــزار و ‪ 349‬تــن کاال از اســتان خارج‬ ‫گردیده که به ترتیب ترانزیت ورودی استان ‪12‬‬ ‫درصــد افزایش و در ترانزیت خروجی از اســتان‬ ‫شاهد کاهش ‪ 68‬درصدی هستیم‪.‬‬ ‫او در ادامه انواع تخته و چای را عمده ترین‬ ‫کاالهای ترانزیت شــده طی مدت یادشــده ذکر‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫او همچنیــن گفت‪ :‬در این مــدت ‪ 133‬هزار‬ ‫و ‪ 492‬تن کاال از مرز استارا وارد کشور شده که‬ ‫نســبت به مدت مشابه ســال گذشته ‪ 12‬درصد‬ ‫رشد داشــته‪ ،‬عمده کاالهای وارداتی مرز استارا‬ ‫در سال گذشته نیز انواع تخته بوده است‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای‬ ‫اســتان اظهــار داشــت‪ :‬طی این مــدت همچنین‬ ‫غبــر ‪ 891‬هــزار تــن کاال از ایــن مــرز صــادر‬ ‫بال ‬ ‫گردیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫‪ 17‬درصد رشــد داشــته اســت‪ ،‬میوه و تره بار نیز‬ ‫عمده کاالهای صادرشــده از مرز اســتارا در سال‬ ‫گذشته بودند‪.‬‬ ‫مــرادی در ادامــه با اشــاره بــه میانگین تردد‬ ‫روزانه ‪ 268‬دستگاه کامیون از مرز استارا افزود‪:‬‬ ‫‪ 48‬هزار و ‪ 292‬دستگاه کامیون طی این مدت‬ ‫بــه مــرز اســتارا وارد و ‪ 49‬هــزار و ‪ 593‬دســتگاه‬ ‫کامیون نیز از این مرز خارج شده اند‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫اجرای ‪ ۲۳‬طرح عمرانی در‬ ‫شهرک های صنعتی استان‬ ‫سمنان خاتمه یافت‬ ‫مدیرعاملشرکتشهرک هایصنعتیاستانسمنان‬ ‫گفــت‪ :‬مراحل اجرا ‪ ۲۳‬طرح عمرانی و زیرســاختی در‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی این استان سال‪ ۹۹‬به پایان‬ ‫رسید‪.‬حسنال بویهبااعالماینخبرافزود‪:‬برایاجرای‬ ‫ایــن طرح ها بیــش از ‪ ۲۵۲‬میلیارد و ‪ ۸۶۵‬میلیون ریال‬ ‫هزینه شد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬اجرای این طرح های عمرانی‬ ‫در راستای توسعه زیرساخت ها در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی اســتان ســمنان انجام شده اســت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان تصریح کرد‪:‬‬ ‫ســال گذشــته‪ ،‬اجرای زیرســازی‪ ،‬اســفالت و جدول در‬ ‫شــهرک ها و نواحی صنعتی اســتان با هزینه ای حدود‬ ‫‪ ۱۱۶‬میلیارد ریال به اتمام رســید‪ .‬وی خاطرنشــان کرد‬ ‫که پروژه های شــبکه فاضالب‪ ،‬شبکه ابیاری قطره ای‪،‬‬ ‫مخزنبتنی‪،‬مخزنفلزی‪،‬ابنیهوایستگاه‪ TBS‬بااعتبار‬ ‫بیش از ‪ ۸۴‬میلیارد ریال اجرا شــد‪ .‬ال بویه یاداور شــد‪:‬‬ ‫اجرای شبکه گاز خدماتی‪ ،‬منبع بتنی‪ ۲۰۰‬مترمکعبی‪،‬‬ ‫خط انتقال اب‪ ،‬عملیات خاکی و جدول‪ ،‬ســاختمان‬ ‫اداری و نگهبانی گمرک‪ ،‬عملیات خاکی مسیر هدایت‬ ‫سیالب‪ ،‬ابرو و جابه جایی شبکه ‪ ۲۰‬کیلوولت ازجمله‬ ‫طرح های عمرانی خاتمه یافته در سال‪ ۹۹‬است‪.‬‬ ‫‪ 116‬بنای غیرمجاز در‬ ‫اراضی کشاورزی استان‬ ‫قزوین تخریب شد‬ ‫قزوین ‪ -‬رویداد امروز‪ :‬رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی‬ ‫اســتان قزوین گفت‪ :‬از ابتدای ســال جاری تاکنون ‪116‬‬ ‫بنــای غیرمجــاز در اراضی کشــاورزی اســتان تخریب و‬ ‫قلع وقمــع شــده اســت‪ .‬فاطمــه خمســه افــزود‪ :‬این‬ ‫تخریب هــا شــامل ‪ 13‬مورد قلع وقمع (اجــرای احکام‬ ‫قضایــی) و ‪ 103‬مورد تبصره ‪ 2‬مــاده ‪( 10‬قانون حفظ‬ ‫کاربری اراضی کشاورزی) است‪ .‬او بابیان اینکه در این‬ ‫مدت‪ 143‬بنایغیرمجاز در سطحاستانشناسایی شده‬ ‫اســت اظهار داشت‪ :‬از این تعداد ‪ 75‬مورد مربوط به‬ ‫شهرستان قزوین‪ 20،‬مورد در ابیک‪ 16،‬مورد تاکستان‪،‬‬ ‫‪ 13‬مورد بویین زهرا‪ 11 ،‬مورد البرز و ‪ 7‬مورد متعلق به‬ ‫شهرستان اوج است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬این بناهای غیرمجاز‬ ‫در ‪ 31‬هکتار از اراضی کشــاورزی استان شناسایی شده‬ ‫کــه بــا تخریــب و قلع وقمــع انجام شــده بیــش از ‪30‬‬ ‫هکتــار از اراضــی کشــاورزی ازادســازی شــده اســت‪ .‬او‬ ‫شناســایی ساخت وســاز غیرمجاز در اراضی کشــاورزی‬ ‫اســتان و برخــورد بــا این معضــل را یکــی از مهم ترین‬ ‫اولویت های سازمان جهاد کشاورزی اعالم و بیان کرد‪:‬‬ ‫برای پیشگیری و برخورد با ساخت وسازهای غیرمجاز‬ ‫در اراضی زراعی و باغی و اراضی ملی ســامانه ارتباط‬ ‫مردمــی ‪ ،۱۳۱‬ویــژه حفاظت از اراضی کشــاورزی و نیز‬ ‫سامانه ‪ ۱۵۰۴‬یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و‬ ‫ابخیزداری اســتان به صورت شبانه روزی اماده دریافت‬ ‫گزارش هایمردمیاست‪.‬‬ ‫تنش ابی تهدید جدی‬ ‫بخش شرب و کشاورزی‬ ‫استان قزوین‬ ‫قزویــن ‪ -‬رویداد امروز‪ :‬اســتاندار قزوین گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به پیش بینــی تنــش ابی ســال جــاری؛ اســتاندار قزوین‬ ‫خواســتار تشــکیل کمیته مدیریت مصــرف اب در این‬ ‫اســتان شــد‪ .‬هدایت ا‪ ...‬جمالی پور در جلســه ســتاد‬ ‫پیشــگیری هماهنگی و فرماندهی عملیات پاســخ به‬ ‫بحران استان؛ توجه به تامین و رسیدگی به امور منابع‬ ‫ابی‪ ،‬راه و بهداشت و درمان را از مهم ترین اولویت های‬ ‫امسالدر استاناعالم کردوافزود‪:‬باتوجهبه پیش بینی‬ ‫سازمانهواشناسینسبتبهوضعیتنامناسببارشی‬ ‫در سال جاری؛ با تنش ابی مواجه هستیم و نیاز است‬ ‫برنامــه جامعی جهت مدیریــت مصرف اب شــرب و‬ ‫کشاورزی به منظور جلوگیری از قطعی اب در تابستان‬ ‫صورت گیرد‪.‬اوباتاکیدبرلزومهمکاریمردمدر راستای‬ ‫عبور از شــرایط ســخت خشک ســالی اظهار داشت‪ :‬با‬ ‫تشکیل کمیته مدیریت بهینه مصرف اب در قزوین و‬ ‫سایر شهرســتان ها بر تمامی فرایندهای مصرف اب در‬ ‫بخش های کشاورزی و شرب نظارت می شود‪ .‬استاندار‬ ‫قزوین ضرورت تهیه طرح امایش زمین های کشاورزی را‬ ‫مورداشاره قرارداد و گفت‪ :‬با این طرح مدیریت مصرف‬ ‫اب بــرای نــوع محصــول و مکان مناســب کشــاورزی و‬ ‫الگوی کشــت مشخص می شــود‪ .‬جمالی پور احتمال‬ ‫افزایشحریقدرمراتعومنابعطبیعیدرفصلتابستان‬ ‫را مورداشاره قرارداد و افزود‪ :‬موضوع پهنه بندی اراضی و‬ ‫عرصه ها از سوی منابع طبیعی مورد پیگیری قرار گیرد‬ ‫تا در زمان خشک سالی تابستان دچار چالش نشویم‪.‬‬ ‫مدیــرکل مدیــرت بحران اســتان قزوین نیز با اشــاره به‬ ‫بحران خشک سالی و تنش ابی در ‪ 134‬روستای استان‬ ‫در ســال جــاری گفت‪ :‬با پیش بینی کاهش قابل توجه‬ ‫بارندگی ها؛ امسال در معرض خشک سالی قرار داریم‪.‬‬ ‫قدرت ا‪ ...‬مهدیخانی بابیان این مطلب که طی سال‬ ‫گذشــته ‪ 2‬هزار هکتار از اراضی کشــاورزی اســتان دچار‬ ‫اسیب هایناشیازتغییراقلیمشدافزود‪:‬درسال گذشته‬ ‫‪ 90‬میلیاردتومانبهاراضی کشاورزیاستانخسارتوارد‬ ‫شد و امسال هم این خسارت ها اراضی کشاورزی استان‬ ‫را تهدید می کند‪ .‬او اظهار داشــت‪ :‬با همکاری شــرکت‬ ‫اب منطقه ای‪ ،‬جهاد کشاورزی و ابفا ضمن جلوگیری از‬ ‫کشت صیفی جات و مدیریت منابع ابی باید از اضافه‬ ‫برداشت ها هم پیشگیری کنیم‪ .‬مدیرعامل شرکت اب‬ ‫منطقه ای اســتان قزوین هم بابیان این مطلب که به‬ ‫تعهدات شرکت برای تامین‪ 60‬درصد اب کشت پاییزه‬ ‫عمــل می شــود گفت‪ :‬بــا توجه به تنش ابی امســال از‬ ‫کشاورزانانتظارداریم کشتاضافهنداشتهباشند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫رویدا د تهران‬ ‫سه شنبه ‪ 31‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1049‬‬ ‫سه شنبه ‪ 31‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1049‬‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫‪ ۲۶۹‬واحد صنفی متخلف‬ ‫کرونایی در بهارستان‬ ‫پلمب شد‬ ‫مدیر شــبکه بهداشــت و درمان شهرستان بهارستان‬ ‫گفت‪ ۲۶۹:‬واحد صنفی متخلف در شهرستان بهارستان‬ ‫به دلیل بی توجهی به محدودیت های ستاد ملی کرونا‬ ‫پلمب شــد اما همچنــان بیــش از ‪ ۵۰‬درصد شــهروندان‬ ‫پروتکل هایبهداشتیراجدینمی گیرند ‪.‬‬ ‫دانــوش دمیریان در گفت وگو با تســنیم با اشــاره به‬ ‫سیر صعودی وضعیت کرونایی در این شهرستان اظهار‬ ‫داشت‪:‬تمامیشهرهاوروستاهایشهرستاندر وضعیت‬ ‫بحرانــی اســت و تعــداد مرگ ومیر و مبتالیان نیــز رو به‬ ‫افزایــش اس ـت ‪ .‬او افــزود‪ :‬محدودیت های اعما لشــده‬ ‫در شهرستان بهارستان نتوانست از شیوع کرونا جلوگیری‬ ‫کنــد و بیــش از ‪ 50‬درصد مردم پروتکل های بهداشــتی و‬ ‫محدودیت هایستادملی کروناراجدینمی گیرند ‪.‬مدیر‬ ‫شبکه بهداشت بهارستان با اشاره به بازرسی از یک هزار‬ ‫و‪ 169‬واحــد صنفــی گرو ههــای‪ 3،2‬و‪ 4‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫‪ 269‬واحد صنفی متخلف که به محدودیت های ستاد‬ ‫ملی کرونا عمل نکرده بودند پلمب شدند‪ .‬دمیریان به‬ ‫انتقالبخشدرمانگاهتنهابیمارستانشهرستانبهارستان‬ ‫در وضعیــت قرمــز کرونایی اشــاره کرد و افــزود‪ :‬بخش‬ ‫جراحی بیمارســتان به بخش درمانگاه منتقل و بخش‬ ‫جراحیبا‪ 15‬تختبهبیماران کروناییاختصاصیافت‪.‬‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬هیچ گونه کمبود دارویی و اکسیژن در‬ ‫بیمارستان شهرستان برای بیماران کرونایی وجود ندارد‬ ‫و با تمامی امکانات و تجهیزات با این ویروس منحوس‬ ‫مقابلهمی کنیم‪.‬‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫اماواگرهایاجرایطرحترافیک‬ ‫در روزهای کرونایی‬ ‫تعیین جریمه ‪ 454‬میلیون‬ ‫ریالی برای گران فروشی‬ ‫در ری‬ ‫رئیس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شهرســتان ری‬ ‫از احــراز تخلــف گران فروشــی مــرغ و شــکر در دو واحــد‬ ‫عرضه شهرستان ری به ارزش تقریبی ‪ ۴۵۵‬میلیون ریال‬ ‫خبر داد‪ .‬موسی احمدی در گفت وگو با تسنیم‪ ،‬با اشاره‬ ‫به کشف میزان قابل توجهی از گران فروشی در ری اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬در جریان بازرســی از واحد های عرضه بازرســان‬ ‫اداره صنعت ری موفق به کشــف در حدود ‪ 1392‬کیلو‬ ‫مرغ گرم قطعه بندی شده و ‪ 1000‬کیلوگرم شکر به دلیل‬ ‫گران فروشی شدند‪ .‬او افزود‪ :‬ارزش ریالی این محموله ها‬ ‫کشف شده در حدود‪ 455‬ریال است که به دلیل شرایط‬ ‫موجود در کشور به منظور طی مراحل قانونی برخورد با‬ ‫تخلف پرونده به مراجع قضائی و تعزیرات ارجاع شده‬ ‫است‪.‬رئیسادارهصنعت‪،‬معدنوتجارتشهرستانری‬ ‫در ادامه با اشاره به برخورد جدی بازرسان با گران فروشی‬ ‫ملزومات بهداشــتی گفت‪ :‬بــرای گران فروشــی مرغ گرم‬ ‫در حدود‪ 390‬میلیون ریال و برای گران فروشــی شــکر در‬ ‫حــدود‪ 61‬میلیون ریال تعلق گرفت و درنهایت پرونده‬ ‫واحدمتخلفتحویلمراجعقضائیشد‪.‬احمدیادامه‬ ‫داد‪:‬باتوجهبهشرایطموجوددربازاربرخیازسودجویان‬ ‫اقدامبهافزایشقیمتخودسرانهو گران فروشیاجناس‬ ‫کردند که با هوشیاری بازرسان اداره صنعت ری این اقدام‬ ‫ناتمامماند‪.‬‬ ‫زیرساخت هایدرمانتهرانباجمعیت‬ ‫استانتناسبیندارد‬ ‫اســتاندار تهران با اشــاره به‬ ‫شــهری هــم اختــاف بســیار‬ ‫‪ ۲۳‬درصــد پیشــرفت فیزیکی‬ ‫فاحش اســت و بــه ازای هر ‪۵۱‬‬ ‫‪ ۲۷۶‬طرح بهداشــت و درمان‬ ‫هزار نفر یک خانه بهداشت در‬ ‫اســتان تهــران‪ ،‬گفــت‪ :‬امــروز‬ ‫اســتان داریــم‪ .‬اســتاندار تهران‬ ‫عقب ماندگی اســتان تهران در‬ ‫عنــوان کرد‪ :‬تعــداد ‪ ۲۷۶‬طرح‬ ‫انوشیروان‬ ‫زیرســاخت بهداشــت و درمان‬ ‫درمانی توســط ســه دانشــگاه‬ ‫محسنی بندپی‬ ‫و سالمت کامال مشهود است و‬ ‫علوم پزشــکی شــهید بهشتی‪،‬‬ ‫این استان در پایگاه های سالمت خانه بهداشت ایــران و تهــران در حــوزه بهداشــت و درمــان در‬ ‫و پایگاه های اورژانس استان تهران کم برخوردار استا نتهرانتعریفشد کهمتاسفانهدرمجموع‬ ‫اســت‪ .‬به گــزارش فارس‪ ،‬انوشــیروان محســنی ‪ ۲۳‬درصد این طرح ها پیشرفت فیزیکی دارند‪.‬‬ ‫بندپیدرجلسهبررسیزیرساخت هایبهداشتی محســنی بندپی ســپس بابیان اینکــه باالترین‬ ‫استانتهراناظهار کرد‪:‬امروزعقب ماندگیاستان حجم خدمات به مراجعین در سطح ملی را در‬ ‫تهران در زیرساخت بهداشت و درمان و سالمت بیمارستان هایتهرانرقممی خورد‪،‬خاطرنشان‬ ‫کامال مشــهود بوده و این اســتان در پایگاه های کرد‪ :‬باالترین جمعیت اتباع خارجی و همچنین‬ ‫ســامت خانه بهداشــت و پایگاه های اورژانس باالترین درصد ســکونتگاه های غیررســمی را در‬ ‫اســتان تهران کم برخوردار اســت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬استانتهرانشاهدهستیموهمینموضوعنشان‬ ‫وضعیت خانه بهداشت به ازای هر‪ ۱۰۰۰‬نفر‪ ۲۸‬می دهد که زیرســاخت های بهداشــت و درمان‬ ‫صدم درصد در استان تهران و در شاخص کشوری تهرانبه هیچ عنوانباجمعیتایناستانتناسبی‬ ‫‪ ۸۶‬درصدبودههمچنیندر موردخانهبهداشت ندارد‪.‬‬ ‫مطالبه‪۴۲‬میلیاردتومانیشهرداری کهریزک‬ ‫محققمی شود‬ ‫‪ ۳۵۰۰‬طرح نیمه تمام‬ ‫صنعتی در استان تهران‬ ‫وجود دارد‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران‬ ‫گفــت‪ :‬حــدود‪ ۳۵۰۰‬طرح نیمه تمام صنعتی در اســتان‬ ‫تهران وجود دارد که‪ ۱۵۰۰‬طرح هدف گذاری شده است‬ ‫و به شکل هفتگی پیگیری و رصد می شود تا این تعداد‬ ‫به زودیبهمرحلهافتتاحوبهره برداریبرسند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش فــارس‪ ،‬صابــر پرنیــان در حاشــیه بازدیــد‬ ‫معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک‬ ‫و شــهرک های صنعتی ایران از شهرک صنعتی عباس اباد‬ ‫پاکدشــت اظهــار کــرد‪ :‬در ســال مزیــن بــه نــام تولیــد‪،‬‬ ‫پشتیبانی هاومانعزدایی هامشکالتواحدهایصنعتی‬ ‫یشــود همچنین ازلحاظ‬ ‫ازلحاظ زیرســاختی پیگیری م ‬ ‫فرایند تولید‪ ،‬در کنار افزایش کیفیت ان نیز باید باال برود‬ ‫و ادامه پیدا کند و واحدهای صنعتی توانمند شوند که‬ ‫بتواننــد کاالهــای خوب و باکیفیت مناســب و باقیمت‬ ‫پاییــن و رقابت پذیر تولید کنند که همه این مــوارد را در‬ ‫دو بخش در حال پیگیری است‪ .‬او گفت‪ :‬به هیچ عنوان‬ ‫قابل قبول نیست که واحد صنعتی ازلحاظ کمبود اب و‬ ‫برقنتواندتولیدخودشراافزایشدهدویابهتولیدبرسد‬ ‫چراکهسال های گذشتهواحدهایمتعددی‪،‬ماشین االت‬ ‫خودش را چیدمان کرد ه و اماده تولید بودند اما به لحاظ‬ ‫کمبود برق نتوانستند به تولید برسند‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی اســتان تهران بابیان اینکه اقدامات‬ ‫بسیار خوبی در این راستا انجام شده است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬از‬ ‫مجلسشورایاسالمیودولتایندرخواستراداریم که‬ ‫اختصاصیکدرصداعتبار از محلمالیاتبرارزش افزوده‬ ‫سهم شرکت های صنعتی که سال ها اجرایی نشده را به‬ ‫جریانبیندازندتابتوانیمزیرساخت هایموردنیاز صنایع‬ ‫در شهرک های صنعتی را تکمیل کنیم‪ .‬پرنیان ادامه داد‪:‬‬ ‫زیرساخت هایی که سال های گذشته فرسوده شده و نیاز‬ ‫به بهسازی دارند انجام شود و واحدهای صنعتی بدون‬ ‫دغدغــه‪ ،‬فقــط در فکر افزایش تولید باشــند و کاالهای‬ ‫خــوب و باکیفیت تولید کنند‪ .‬او بیــان کرد‪ :‬بحث دیگر‬ ‫حمایت هایی اســت که ازلحاظ عارضه های واحدهای‬ ‫صنعتی هستند که می خواهیم واحدها را توانمند کنیم‬ ‫و پیگیر هســتیم که مشــکالت تمام طرح های صنعتی‬ ‫نیمه تمامرابررسی کنیم کهبهتولیدبرسند‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫پیــک چهارم کرونا در تهــران از بعد تعطیالت‬ ‫نوروزی همچون بسیاری از شهرهای کشور اغازشده‬ ‫و امــار مبتالیان و متوفیــان کرونا روزب ـه روز در حال‬ ‫تهــای تــردد و کاهــش‬ ‫افزایــش اســت‪ .‬محدودی ‬ ‫فعالیت اصناف هم در پایتخت بیش از یک هفته‬ ‫است که اجراشده ولی نه هنوز امار کرونا تصاعدی‬ ‫رو به افزایش اســت‪ .‬کرونا در حال جوالن اســت و‬ ‫بســیاری معتقدند وضعیت مترو و اتوبوس به این‬ ‫قضیــه در حال حاضــر دامن زده و باید با لغو طرح‬ ‫ترافیکبرایاینموضوعچارهاندیشید‪.‬‬ ‫به گزارشبهداشتنیوز‪،‬برخیاز مدیرانشهری‬ ‫می گویندقفلحمل ونقلعمومیبازنشدهو کمبود‬ ‫قطار مترو و اتوبوس سبب بروز مشکالت مضاعف‬ ‫شده و دلیل امکان رعایت نکردن فاصله اجتماعی‬ ‫در حمل ونقلعمومیاست‪.‬‬ ‫محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران درباره‬ ‫این موضوع گفت‪ :‬موضوع طرح ترافیک به شورای‬ ‫شهر تهران مربوط نیست و به شورای عالی ترافیک‬ ‫مربوطاست‪.‬مامستقیمنمی خواهیمدر اینزمینه‬ ‫ورود و دخالت کنیم‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬ستاد ملی مقابله با کرونا باید در این‬ ‫زمینه بررسی های الزم را انجام و پس از تهیه گزارش‬ ‫تصمیم گیری کند‪ .‬نباید در این زمینه جو ســاخت‪.‬‬ ‫بلکه باید سوابق لغو طرح در سال گذشته بررسی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رئیس شــورای شــهر تهران ادامه داد‪ :‬باید ستاد‬ ‫مقابله با کرونا ببینند که ایا لغو طرح موثر بوده یا‬ ‫نه و بعد تصمیم بگیرند و این موضوع هم مشابه‬ ‫فعالیتیکسومی کارکناناداراتوتعطیلیبرخی‬ ‫از اصناف است‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه اینکــه امــار فوتی های کرونــا در‬ ‫پایتخت به‪ 100‬نفر در طول روز رسیده است‪ ،‬گفت‪ :‬‬ ‫به نظر می رسد حداقل تا یک سال دیگر درگیر کرونا‬ ‫باشیم و توجه به حمل ونقل عمومی حائز اهمیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬دولــت بایــد اقدامــات الزم را جهــت‬ ‫حمایــت از ناوگان حمل ونقل عمومی انجام دهد‬ ‫من نمی دانم چرا قفل این موضوع باز نمی شود و‬ ‫نتیجه ایحاصلنشدهدرحالی کهدولتمی توانداز‬ ‫بودجه هایدولتییاسیستمبانکیتامیناعتبار کند‬ ‫شــیوع کرونــا مشــکالت رفتــاری و اجتماعــی‬ ‫اســت و رعایت پروتکل ها هر چه بیشــتر باید‬ ‫فرهنگ ســازی شــود لغــو طــرح ترافیک ســبب‬ ‫رفت وامــد بیشــتر در ســطح شــهر می شــود که‬ ‫بســیاری از ان هــا غیرضــروری اســت مثال برای‬ ‫خریــد بــه بازارها و مغازه هــا مراجعه می کنند‬ ‫درصورتی کــه ممکن اســت اصال نیــازی به این‬ ‫قضیه نداشته باشند‪.‬‬ ‫او تصریــح کــرد‪ :‬به شــخصه معتقــدم لغــو‬ ‫طــرح ترافیــک تاثیــری در کنترل بیمــاری کرونا‬ ‫ندارد و حتی اجرای ان در پیشــگیری از کرونا‬ ‫کمــک می کنــد مطالعــات نشــان داده لغــو یــا‬ ‫اجــرای طــرح تاثیری در کرونا نداشــته و حتی‬ ‫متــرو هــم در رتبه ‪ 13‬ازنظــر پرخطری در ابتال‬ ‫به کرونا در همه دنیا قرارگرفته اســت‪.‬‬ ‫برخی دیگر از شورای شهری ها هم چندان‬ ‫موافــق لغــو طــرح نبوده انــد و معتقدنــد ایــن‬ ‫موضــوع دردی دوا نمی کنــد و فقــط وضعیت‬ ‫را حادتــر و خیابان هــا را شــلوغ تر می کنــد‪.‬‬ ‫ناهیــد خداکرمی دراین باره گفت‪ :‬به نظر من‬ ‫لغــو طــرح ترافیــک تاثیــر چندانــی در کاهــش‬ ‫امــار مبتالیــان و متوفیــان کرونــا نــدارد و بــه‬ ‫صالح نیســت چراکه شــهرهایی مانند اهواز و‬ ‫خوزســتان اصــا متــرو و طــرح ترافیک مشــابه‬ ‫تهــران ندارنــد ولی با وضعیت اســفناک کرونا‬ ‫مواجــه شــده اند‪ .‬او افــزود‪ :‬بیشــترین دلیــل‬ ‫محدودیت های مربوط به کرونا نیم بند‬ ‫دردی دوا نمی شود‬ ‫اجراشده‬ ‫زهرا نژاد بهرام‪ ،‬عضو هیئت رئیسه شورای شهر‬ ‫تهران نیز درباره این موضوع گفت‪ :‬محدودیت های‬ ‫مربــوط بــه کرونا در پایتخــت نیم بند اجراشــده و‬ ‫امیدواریماینموضوعهرچهبیشترمدنظرمسئوالن‬ ‫مربوطه و شهروندان قرار گیرد تا بتوان کرونا را کنترل‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫لهــای‬ ‫او همچنیــن بــه کاهــش رعایــت پروتک ‬ ‫بهداشتیتوسطشهرونداناشاره کردوبیانداشت‪:‬‬ ‫محدودیت ها امار مسافران مترو را کاهش داده ولی‬ ‫شــهروندان باید سفرهایشــان را مدیریت و کمتر از‬ ‫حمل ونقلعمومیاستفادهکنند‪.‬‬ ‫عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به‬ ‫اینکهامار فوتی های کرونادر پایتختنسبتبهقبل‬ ‫از نوروز ‪ ۷‬برابر شــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬امار فوتی های‬ ‫کرونا به ‪ ۱۵‬نفر در روز رسیده بود که در حال حاضر‬ ‫اینرقمبه‪ ۱۰۵‬نفربه صورتروزانهرسیده کهتقریبا‬ ‫‪ ۷‬برابر شده است‪.‬‬ ‫اما پیروز حناچی شــهردار تهران برای لغو طرح‬ ‫ترافیکچراغسبزنشاندادو گفت‪:‬شهرداریتهران‬ ‫مانند همیشه امادگی دارد در صورت تصویب ستاد‬ ‫ملیمبارزهبا کرونابه منظوررعایتبهترپروتکل های‬ ‫بهداشــتی طی روزهــای خطیر پیــش رو؛ به صورت‬ ‫اضطــراری ترتیبــات جدیــدی در اســتفاده از متــرو‪،‬‬ ‫اتوبــوس و تــردد در محدوده طــرح ترافیک اعمال‬ ‫کند‪.‬‬ ‫امــار تهــران به لحاظ کرونا بســیار باال رفته و‬ ‫اژیــر خطر از بعــد تعطیالت نــوروز افزایش یافته‬ ‫اســت‪ .‬بســیاری از کارشناسان بهداشــتی‪ ،‬بعد از‬ ‫ســفرهای نــوروزی‪ ،‬ســفر با متــرو را عامــل انتقال‬ ‫کرونــا می دانند‪ .‬علیرغم ایجــاد محدودیت های‬ ‫تــردد و تعطیلــی اصنــاف هنــوز مســافران متــرو‬ ‫چنــدان کاهش نیافتــه و شــهروندان تهرانی لغو‬ ‫طرح ترافیک را خواستار هستند و مطالبه دارند و‬ ‫حاال باید دید این موضوع مدنظر ستاد مقابله با‬ ‫کرونا قرار می گیرد یا خیر‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ارسال بیش از ‪ ۷۶‬هزار پرونده تخلف به تعزیرات در سال گذشته‬ ‫معاون بازرســی و نظارت ســازمان صمت استان تهران از ارسال‬ ‫‪ ۷۶‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬پرونــده تخلــف بــه تعزیرات در ســال ‪ ۱۳۹۹‬خبر‬ ‫داد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬سعید محمدی پور اظهار داشت‪ :‬طی بازرسی‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۹‬تعــداد ‪ ۷۶‬هــزار و ‪ ۸۷۱‬پرونــده تخلف بــه تعزیرات‬ ‫حکومتــی ارسا لشــده اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬تعــداد ‪ ۸۰۰‬هزار بازرســی‬ ‫توســط بازرســان ایــن ســازمان از صنــوف و واحدهــای توزیعــی و‬ ‫خدماتی در ســطح اســتان انجا مشــده اســت‪ .‬محمدی پور گفت‪:‬‬ ‫بیشترین تخلفات کشف شده گران فروشی در رتبه اول‪ ،‬عدم درج‬ ‫قیمت و تقلب و عدم صدور صورتحســاب در مراتب بعدی بوده‬ ‫است‪ .‬معاون بازرسی سازمان خاطرنشان کرد‪ :‬با راه اندازی سامانه‬ ‫یکپارچــه مدیریت بازرســی (ســیمبا) در ســال ‪ ۹۹‬فرایند پیگیری و‬ ‫مدیریت پرونده های مکشوفه تسهیل پیداکرده است و ارتباط بین‬ ‫دستگاهی روان تر و با سرعت بیشتر انجام شده و اطاله رسیدگی به‬ ‫پرونده ها کاهش یافته است‪ .‬او با اشاره به مدیریت زنجیره تامین‬ ‫گفــت‪ :‬نظــارت بر کاال به ویــژه کاالهای پرمصرف از تولید تا توزیع‬ ‫از سیاس ـت های این معاونت در ســال ‪ ۱۴۰۰‬خواهد بود و بازرسان‬ ‫ســازمان صمــت حضور گســترده ای در فرایندهای تامیــن‪ ،‬توزیع و‬ ‫نگهداری کاال خواهد داشت‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫پایانه اتوبوس رانی تجریش جمع اوری شد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت واحــد اتوبوس رانــی شــهرداری تهــران‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬پایانه اتوبوس رانی میدان تجریش به دلیل اجرای‬ ‫عملیــات توســعه اســتان مقدس امامــزاده صالــح (ع) از مقابل‬ ‫این اســتان جمع اوری به خیابان شــریعتی منتقل شد‪.‬‬ ‫محمود ترفع دراین باره به ایرنا گفت‪ :‬بر اساس جمع اوری‬ ‫پایانــه اتوبوس رانــی میــدان تجریــش مبــدا خــط ‪ ،۲۲۵‬پایانه‬ ‫تجریــش ‪ -‬پایانــه شــهید دســتواره به ابتــدای خیابان شــریعتی‬ ‫مســیر شمال به جنوب منتقل شد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه او‪ ،‬مقصــد خطــوط ‪ ۲۱۸‬میــدان درکه‪-‬پایانــه‬ ‫تجریــش و خــط ‪ ۲۱۹‬جماران‪ -‬پایانه تجریش بــه پایانه مینی‬ ‫بوســرانی واقــع در ضلــع جنوبــی میــدان تجریــش منتقل شــد‪.‬‬ ‫ترفــع ادامــه داد‪ :‬مقصــد خطــوط ‪ ۲۲۰‬ازگل‪ -‬پایانــه تجریــش‬ ‫و ‪ ۲۹۸‬شــهرک قائم‪-‬پایانــه تجریــش بــه خیابــان گــوگل واقع‬ ‫در ضلــع جنوبــی میدان تجریــش و مقصد خط ‪ ۱۰۷‬میدان راه‬ ‫اهن‪-‬پایانــه تجریــش بــه ضلــع جنوبی میــدان تجریــش منتقل‬ ‫شــد‪ .‬او خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا جم ـع اوری پایانــه اتوبوس رانــی‬ ‫میدان تجریش طرح توســعه ای اســتان مقدس امامزاده صالح‬ ‫(ع) بــا عنــوان قدمــگاه صالحیــه اغــاز شــد‪ .‬مدیرعامل شــرکت‬ ‫واحــد اتوبوس رانــی تهــران یــاداور شــد‪ :‬ایــن نــاوگان امادگــی‬ ‫کامــل دارد تــا نســبت به اجــرای مصوبات جدیدی کــه ممکن‬ ‫اســت ســتاد ملــی کرونــا بــا توجه بــه شــرایط خــاص کرونایی‬ ‫تهــران اعــام کنــد‪ ،‬اقــدام کند‪ .‬به گفتــه او‪ ،‬امادگــی داریم تا‬ ‫نســبت به اجرای تدابیر و تمهیداتی که ســتاد ملی کرونا اتخاذ‬ ‫می کند‪ ،‬اقدام کنیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫چالش تغییر کاربری اراضی کشاورزی با مجوز صوری‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران با تاکید بر اینکه‬ ‫جهاد کشاورزی باید نظارت دقیق بر عملکرد نظام کشاورزی داشته‬ ‫باشد گفت‪ :‬برخی با مجوز صوری اراضی کشاورزی را تغییر کاربری‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬عبدالرضا چراغعلی در اولین جلسه کارگروه‬ ‫زیربنایی سال ‪ ۱۴۰۰‬با اشاره به لزوم مقابله با ساخت وسازهای‬ ‫غیرمجاز اظهار داشت‪ :‬برخی افراد با گرفتن مجوزهای صوری‪،‬‬ ‫اقــدام به تغییــر کاربری زمین های کشــاورزی و ساخت وســاز در‬ ‫ایــن زمین هــا می کننــد‪ .‬او افــزود‪ :‬مطابــق بررس ـی های صــورت‬ ‫گرفتــه برخــی از افــراد ســودجو با توجیــه ایجاد اشــتغال و اخذ‬ ‫برخــی مجوزهــا از ســازمان جهــاد کشــاورزی و تاییــد ســازمان‬ ‫نظام کشــاورزی نســبت به ایجاد ســازه های غیرمتعارف‪ ،‬تغییر‬ ‫کاربری اراضی کشاورزی و ساخت وساز غیرمجاز اقدام می کنند‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار تهــران تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫جهاد کشــاورزی باید نســبت به نظارت دقیق بر عملکرد نظام‬ ‫کشــاورزی اقــدام کنــد همچنیــن شــهرداری ها و نظام مهندســی‬ ‫و راه و شهرســازی اقدامــات الزم جهــت انضبــاط بخشــی بــه‬ ‫ساخت وســازها و کنتــرل ساخت وســازهای غیرمجــاز را بــه‬ ‫عمل اورده و با تشــکیل گروه های مشــترک کاری و کارشناســی از‬ ‫ظرفیت های قانونی نیز در این مورد بهره بگیرند‪ .‬گفتنی اســت‬ ‫در این جلســه بعد از بحث و تبادل نظر و توضیحات مشــاورین‬ ‫حاضــر در جلســه و اعضــا‪ ،‬بــا ایجــاد پــارک علمــی و فنــاوری در‬ ‫شــهر جدید پردیس و همچنین ســاخت شهرک ســینمایی که به‬ ‫پیشنهاد صداوسیما بود‪ ،‬موافقت شد‪.‬‬ ‫بخشــدار کهریــزک از توابع‬ ‫از مالکیــن احصا خواهــد کرد‪،‬‬ ‫شهرســتان ری بــا اشــاره بــه‬ ‫ادامــه داد‪ :‬طبــق براوردهــای‬ ‫مشــکالت زمین هــای مدیــران‬ ‫انجام شــده‪ ،‬میــزان مطالبــه‬ ‫در ایــن بخــش اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫شــهرداری کهریزک ‪ ۴۲‬میلیارد‬ ‫مطالبــه ‪ ۴۲‬میلیــارد تومانــی‬ ‫تومــان اســت کــه قــرار اســت‬ ‫امین بابایی‬ ‫شــهرداری کهریــزک از ‪۸۰۰‬‬ ‫به صورت حق الســهم توســط‬ ‫مالــک دریافت و زمین ها برای‬ ‫مالکان تمام ‪ ۸۰۰‬قطعه زمین‬ ‫واگــذاری به مالکان اماده می شــود‪ .‬بــه گزارش پرداخــت شــود‪ .‬بابایــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در‬ ‫ایرنا‪،‬امینباباییبااشارهبهمشکالتزمین های جلسه ای با محوریت شهرداری‪ ،‬سپاه و دستگاه‬ ‫مدیراندرمحدودهبخش کهریزکبهخبرنگاران قضایــی قــرار شــد رضایــت معارضــان جلــب و‬ ‫گفــت‪ :‬زمین هــای متعلــق بــه مدیــران یکــی از گزارش اصالحی پرونده مختومه تا اراضی برای‬ ‫معضــات مربــوط بــه ‪ ۲‬دهــه اخیــر در بخش واگــذاری بــه مالــکان اماده شــود‪ .‬این مســئول‬ ‫کهریزک است که محل مناقشه بین ستاد فرمان همچنیندر خصوصمسکنمهر کهریزک گفت‪:‬‬ ‫حضرت امام (ره) و چند نفر از معارضان بود که بحث امنیت‪ ،‬مهم ترین مطالبه ساکنان شهرک‬ ‫بحثحقوقیاینمسئلهدر حالپیگیریاست‪ .‬مســکن مهر اســت که در این راستا مصوباتی با‬ ‫او بابیــان اینکــه ســرفصل بعدی ایــن موضوع‪ ،‬محوریتدستگاه هایاجراییومدیریتشهری‬ ‫مطالبهسرانه ایشهرداری کهریزکاز اینزمین ها به تصویب رسید تا امنیت در این شهرک تامین‬ ‫است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬با توجه به اینکه این اراضی شــود‪ .‬او بــا تاکید بــر رفع مشــکالت واحدهای‬ ‫تفکیک و واگذارشده اما سرانه ها محقق نشده مســکن مهر کهریــزک اظهــار داشــت‪ :‬به منظور‬ ‫است‪ ،‬مقرر شد مطالبه گری سرانه ای مدیریت رفــاه حــال شــهروندان‪ ،‬تمام مطالبات ســاکنان‬ ‫شــهری به صــورت نقدینگــی باشــد‪ .‬بخشــدار ایــن شــهرک بــا ‪ ۶۱۲‬واحــد و ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬نفــر‬ ‫کهریــزک بابیان اینکه شــهرداری مطالبه خــود را جمعیت‪ ،‬اولویت بندی شده و رسیدگی به ان ها‬ ‫زمــان واگــذاری پایان کار یا صــدور مجوز پروانه در دستور کار قرارگرفته است‪.‬‬ ‫پیشرفت‪ ۵۰‬درصدی خط انتقالاب های‬ ‫سطحی کرج به شهر قدس و شهریار‬ ‫معــاون بهره بــرداری اب و فاضــاب غــرب‬ ‫اســتان تهران از پیشــرفت فیزیکــی ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫خط انتقال اب های سطحی کرج به شهر قدس‬ ‫و شهریار خبر داد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬مهدی زمان دار‬ ‫در جمــع خبرنــگاران از پیشــرفت فیزیکــی ‪۵۰‬‬ ‫درصدی خط انتقال اب های سطح کرج به شهر‬ ‫قدسوشهریار خبردادواظهار داشت‪:‬هم اکنون‬ ‫اب تولیــدی شــرکت ابفــای غــرب اســتان تهران‬ ‫از ‪ ۲۷۰‬حلقــه چــاه شــهری و ‪ ۷۰‬چاه روســتایی‬ ‫استحصال می شــود و همواره تمهیدات الزم در‬ ‫راســتای ثابت نگه داشتن شــش هزار و ‪ ۵۰۰‬لیتر‬ ‫بر ثانیه در دســتور کار قرارگرفته اســت‪ .‬زمان دار‬ ‫افــزود‪ :‬در منطقه شــهریار و غرب اســتان تهران‬ ‫هرسال ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬سانتی متر نشست زمین باعث‬ ‫می شود تا شاهد ریختن دیواره چاه ها و باعث‬ ‫خارج شــدن ان ها از مدار اب رســانی شــویم اما‬ ‫خوشبختانه با تمهیداتی که در راستای استفاده‬ ‫تکنولوژی روز در حوزه ویدئو متری انجام گرفته‬ ‫اســت وضعیــت کامــل چاه ها مــورد رصــد قرار‬ ‫می گیــرد و زمان ترمیــم دیواره هــا فرچــه زنــی و‬ ‫پیستون زنی باعث افزایش‪ ۳۰‬درصدی راندمان‬ ‫در ابدهی چاه ها می شود و این دست اقدامات‬ ‫در ســال جاری و در ‪ ۶‬ماه نخســت سال گذشته‬ ‫باعثصرفه جویی‪ ۲۲‬میلیاردتومانیمالیبرای‬ ‫شــرکت ابفا شــده اســت‪ .‬او بیان داشــت‪ :‬طرح‬ ‫اســتفاده از اب های ســطحی که از ســمت کرج‬ ‫به سمت غرب استان تهران جاری است در فاز‬ ‫نخســت مناطق در دسترس شهرســتان قدس و‬ ‫در ادامــه ایــن برنامه در فاز دوم شهرســتان های‬ ‫شــهریار و مالرد را پوشــش خواهــد داد‪ .‬معاون‬ ‫بهر هبــرداری اب و فاضــاب غرب اســتان تهران‬ ‫بیان داشت‪ :‬این طرح زیربنایی که در تامین اب‬ ‫شرب مردم بسیار موثر است تحت عنوان خط‬ ‫الغدیرتعریف شدهوراهیشهرهایپایین دستی‬ ‫مانندشاهدشهر‪،‬صباشهر‪،‬فردوسیه‪،‬وحیدیهو‬ ‫باغستان خواهد شد و اجرای این خط انتقال در‬ ‫شهرستان های شهریار و قدس تاکنون ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫پیشرفتفیزیکیداشتهاست‪.‬‬ ‫اغاز عملیاتساخت‬ ‫فاز یک خط‪ ۱۰‬مترو تهران‬ ‫شهر‪ :‬عملیات ساخت و اجرای فاز یک خط‬ ‫‪ ۱۰‬متــرو تهــران به طــول‪ ۱۴‬و نیم کیلومتر و پنج‬ ‫ایســتگاه به زودی از دریاچه شهدای خلیج فارس‬ ‫در منطقــه ‪ ۲۲‬تهــران اغاز خواهد شــد‪ .‬محمود‬ ‫یوسفی‪ ،‬مجری خط ‪ ۱۰‬مترو تهران‪ ،‬با اشاره به‬ ‫طول ‪ ۴۳‬کیلومتری این خط‪ ،‬بیان کرد‪ :‬خط ‪۱۰‬‬ ‫مترو تهران با‪ ۳۵‬ایستگاه از ورداورد اغاز و تا فلکه‬ ‫سوم تهران پارس ادامه دارد‪ .‬این خط‪ ،‬تنها خط‬ ‫شــرقی‪-‬غربی مترو تهران اســت که شــرقی ترین‬ ‫نقطه شهر را به غربی ترین نقطه متصل می کند‪.‬‬ ‫او بابیان اینکه بخش مطالعاتی فاز یک ساخت‬ ‫خط‪ ۱۰‬متروبه صورتجدیدر حالانجاماست‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬برای اجرای فاز یک ‪ ۱۴‬کیلومتر و ‪ ۵۰۰‬متر‬ ‫با قرارگاه خاتم االنبیاء نهایی شده است که این‬ ‫مسیرازدریاچهشهدایخلیج فارساغازوتامیدان‬ ‫کتابادامهمی یابد‪.‬به گفتهیوسفی؛اغاز این‪۱۴‬‬ ‫کیلومتر و ‪ ۵۰۰‬متر با کلنگ زنی از میدان دریاچه‬ ‫در منطقه‪ ۲۲‬تهران خواهد بود‪ .‬این مسیر شامل‬ ‫ایستگاه هایدریاچهشهدایخلیج فارس‪،‬اتریش‪،‬‬ ‫میدان المپیک‪ ،‬تقاطع با خط ‪ ۶‬ایستگاه شهید‬ ‫اشرفیاصفهانیوتقاطعباخط‪۷‬ایستگاهمیدان‬ ‫کتــاب اســت‪ .‬ایســتگاه های فاز یــک در ایــن ‪۱۴‬‬ ‫کیلومترو‪ ۵۰۰‬شامل‪ ۵‬ایستگاه(سهایستگاهو دو‬ ‫ایستگاه تقاطعی) است‪ .‬مجری خط ‪ ۱۰‬مترو‬ ‫تهران‪ ،‬مدت زمان اجرا و ساخت این مسیر را‬ ‫‪ ۴‬سال یعنی تا سال ‪ ۱۴۰۴‬اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫تــا ســال ‪ ۱۴۰۴‬ایــن پنــج ایســتگاه راه انــدازی‬ ‫می شــود البتــه نمی تــوان گفــت کــه ب هطــور‬ ‫متوســط سالیانه یک ایســتگاه افتتاح خواهد‬ ‫شــد بلکــه به یک بــاره ‪ ۱۴‬کیلومتــر از خــط ‪۱۰‬‬ ‫همراه با پنج ایستگاه در سال ‪ ۱۴۰۴‬وارد مدار‬ ‫بهره بــرداری می شــود‪ .‬او دربــاره وجــه تمایــز‬ ‫خــط ‪ ۱۰‬مترو تهــران با خطوط دیگر‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬هیچ یــک از خطــوط متــرو تهــران به صورت‬ ‫شــرقی و غربی نیســت اما این خط تنها خطی‬ ‫است که شرق تهران را به غرب وصل می کند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سه شنبه ‪ 31‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1049‬‬ ‫پایان کار اقای خاص‬ ‫درتاتنهام‬ ‫رســانه های انگلیســی‬ ‫جیووانی ســرا از پستشان کنار‬ ‫اعــام کردنــد کــه ژوزه‬ ‫گذاشــته شــدند‪ ».‬دنیــل لوی‪،‬‬ ‫مورینیــو‪ ،‬ســرمربی پرتغالی‬ ‫رئیــس باشــگاه گفــت‪« :‬ژوزه‬ ‫تاتنهــام‪ ،‬از ایــن باشــگاه‬ ‫و کادر فن ـی اش دریکــی از‬ ‫اخــراج شــد‪ .‬مورینیــو در‬ ‫مورینیو‬ ‫چالش برانگیزتریــن دوره های‬ ‫میانه هــای فصــل قبــل‬ ‫باشــگاه‪ ،‬همــراه ما بــود‪ .‬ژوزه‬ ‫جانشــین مائوریســیو پوچتینــو شــد تــا یــک حرف ـه ای تمام عیــار اســت کــه در دوره‬ ‫ارزوهــای هــواداران تاتنهــام بــرای کســب پاندمــی کرونا‪ ،‬انعطاف پذیری باالیی نشــان‬ ‫جــام را بــراورده کنــد‪ .‬تیــم او فصــل قبــل داد‪ .‬از جنبه شخصی‪ ،‬من از کار با او لذت بردم‬ ‫درنهایــت در رتبــه ششــم قــرار گرفت و به و افســوس می خورم که شــرایط ان طور که هر‬ ‫لیــگ اروپــا راه پیــدا کــرد اما در ایــن فصل دو فکر می کردیم‪ ،‬پیش نرفت‪ .‬همیشــه از او‬ ‫تاتنهــام نمایش هــای پرانتقــادی داشــت و به گرمی در اینجا استقبال خواهیم کرد و باید از‬ ‫در لیــگ برتــر خیلــی زود از جمــع مدعیــان او و کادر فنی شان به دلیل همکاری شان تشکر‬ ‫قهرمانــی دور افتــاد و در لیــگ اروپــا نیــز با کنیم‪ ».‬میسون ‪ 29‬ساله که بین سال های ‪2008‬‬ ‫شکســت تحقیرامیز ‪ 3‬بر صفر مقابل دینامو تا ‪ 2016‬برای تاتنهام بازی کرد‪ ،‬سابقه مربیگری‬ ‫زا گــرب‪ ،‬از دور رقابت ها کنار رفت‪.‬‬ ‫در تیم های جوانان این باشگاه را هم دارد‪.‬‬ ‫البته تاتنهام با هدایت مورینیو به فینال جام‬ ‫بــا جدایــی مورینیــو قــرار اســت رایــان‬ ‫کهــای تیــم تــا‬ ‫اتحادیــه رســید؛ دیداری که کمتــر از یک هفته میســون و کریــس پــاول‪ ،‬کم ‬ ‫دیگر برگزار می شود اما مورینیو فرصت حضور پایــان فصــل هدایــت تاتنهــام را بــر عهــده‬ ‫در ان نبــرد مقابــل منچسترســیتی را از دســت داشــته باشند‪ .‬برخی شایعات ابتدا حاکی از‬ ‫داد‪ .‬عــاوه بــر این مورینیو به دلیل انتقادهای مخالفــت مورینیو با ایده برگزاری ســوپر لیگ‬ ‫بیش ازاندازه از بازیکنانش در رســانه ها‪ ،‬رابطه و اخراج او به این علت بود؛ اما میگل دالنی‬ ‫خوبــی بــا تعــدادی از ان ها نداشــت و مدیران خبرنگار ایندپندنت و فابریتزیو رومانو اعالم‬ ‫باشــگاه هــم نگــران بودنــد اظهارنظرهــای او کردنــد ایــن تصمیم بــه علــت نتایج ضعیف‬ ‫باعــث اختــاف در تیم شــده اســت‪ .‬در بیانیه اخیر تاتنهام و خدش ـه دار شــدن ارتباط او با‬ ‫باشــگاه تاتنهــام امــده اســت‪« :‬باشــگاه اعالم بازیکنــان در روز جمعــه گرفت هشــده و ربطی‬ ‫می کنــد که ژوزه مورینیــو و کادر فنی اش‪ ،‬ژوائو به مخالفت احتمالی این سرمربی پرتغالی با‬ ‫ســاکرامنتو‪ ،‬نونــو ســانتوس‪ ،‬کارلــوس اللیــن و برگزاری سوپر لیگ ندارد‪.‬‬ ‫اختالف نظر کلوپ‬ ‫با سران باشگاه لیورپول‬ ‫یورگن کلوپ‪ ،‬ســرمربی لیورپــول و مالکان‬ ‫این باشگاه بر سر پیوستن قرمزها به سوپر لیگ‬ ‫اروپا با هم اختالف نظر دارند‪ .‬باشگاه لیورپول‬ ‫به رغــم مخالفت شــدید یورگن کلــوپ‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد که قصد دارد به ســوپر لیگ اروپا بپیوندد‪.‬‬ ‫قرمزها یکی از ‪ 12‬تیم موسس سوپر لیگ اروپا‬ ‫هستند که انتظار می رود از سال ‪ 2024‬اغاز به‬ ‫کار کند؛ همان سالی که قرارداد کلوپ با لیورپول‬ ‫به پایان خواهد رسید‪ .‬به رغم تهدیدات فیفا‪،‬‬ ‫یوفــا و حتی لیگ برتر و نخس ـت وزیر انگلیس‬ ‫به مجازات باشــگاه هایی که در این رقابت ها‬ ‫شرکت کنند‪ ،‬تاتنهام‪ ،‬منچستریونایتد‪ ،‬ارسنال‪،‬‬ ‫منچسترسیتی و چلسی نیز دیگر تیم های لیگ‬ ‫برتری هستند که قرار است در سوپر لیگ اروپا‬ ‫حاضــر باشــند‪ .‬ایــده برگزاری ســوپر لیــگ اروپا‬ ‫ســال ها اســت که در دست بررسی اســت و در‬ ‫سال های اخیر با کلید زدن «پروژه تصویر بزرگ»‬ ‫شکل جدی تری به خود گرفت؛ اما حتی همان‬ ‫دو سال پیش هم یورگن کلوپ مخالفت شدید‬ ‫خــود بــا این ایده را مطرح کرده بود‪ .‬کلوپ در‬ ‫ان زمــان گفتــه بــود‪« :‬امیدوارم این ســوپر لیگ‬ ‫هرگزاتفاقنیفتد‪».‬‬ ‫اگهی اراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-6‬در اجـرای مـاده ‪ ۳‬قانـون و مـاده ‪ ۱۳‬ائین نامه اجرایی قانون یاد شـده اسـامی افرادی‬ ‫که اسـناد عادی یا رسـمی انان در هیات مسـتقر در اداره ثبت اسـناد و امالک بجنورد مورد‬ ‫رسـیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز در دو نشـریه‬ ‫اگهی های ثبتی (کثیراالنتشـار و محلی) بشـرح ذیـل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫بخش یک بجنورد‬ ‫‪ -1‬ششـدانگ یکبـاب منـزل از پالک شـماره باقیمانـده ‪ ۳۲۳۱‬اصلی به مسـاحت ‪242/97‬‬ ‫مترمربـع ابتیاعـی خانـم عاطفـه سـیدی زاده از محـل مالکیت رسـمی مرحوم رضـا جمال‬ ‫زاده (وراث مرحـوم) برابـر رای شـماره ‪ 99-3705‬مورخه ‪ -1399/12/27‬کالسـه ‪98-0014‬‬ ‫لذا بدین وسـیله به فروشـندگان و مالکین مشـاعی و اشـخاص ذینفع در ارای اعالم شـده‬ ‫ابـالغ مـی گـردد چنانچه اعتراضـی دارند باید از تاریخ انتشـار اگهـی و در روسـتاها از تاریخ‬ ‫الصـاق در محـل تـا دو مـاه اعتراض خـود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسـلیم و رسـید‬ ‫اخـذ نماینـد‪ .‬معترضیـن بایـد ظرف یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض مبادرت بـه تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواسـت بـه اداره ثبت محل‬ ‫تحویـل دهنـد‪ .‬در صورتـی که اعتـراض در مهلت قانونـی واصل نگردد یا معتـرض گواهی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محل ارائـه ننمایـد اداره ثبت مبادرت به صدور سـند‬ ‫خواهـد نمـود‪ .‬ضمنـا صدور سـند مالکیت مانـع از مراجعه متضـرر بـه دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت اول‪ 1400/01/16 :‬تاریـخ انتشـار نوبـت دوم‪ - 1400/01/31 :‬علیخان‬ ‫نـادری ‪ -‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و امـالک منطقه یـک بجنـورد ‪/2790‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-33‬ارای صـادره هیـات حـل اختالف قانون مذکورمسـتقر در اداره ثبت اسـناد و امالک‬ ‫شهرسـتان خرم اباد بشـرح ذیل‪:‬‬ ‫پرونـده کالسـه ‪ ۱۳۹۷۱۱۴۴۲۵۰۰۱۰۰۱۱۴۲‬رای شـماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۲۵۰۰۱۰۱۰۶۴۷‬مـورخ‬ ‫‪ 99/۱۲/06‬تقاضـای اقـای جبـار خادمـی فـر فرزنـد جلیل نسـبت بـه ششـدانگ یک باب‬ ‫سـاختمان بمسـاحت ‪ ۲۲۰‬متـر مربـع تحت پـالک ‪۲۲‬اصلـی واقع در بخش ‪۲‬شهرسـتان‬ ‫خـرم ابادخروجـی از مالکیت مالک اولیه علی اکبر حسـنوند رسـیدگی و تائید وانشـاء گردید‪.‬‬ ‫مراتـب در اجـرای مـاده ‪۳‬قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪۱۵‬روز جهـت اطـالع مالکیـن وسـایر صاحبـان حقوقـی در روزنامه‬ ‫کثیراالنتشـار ومحلـی اگهـی مـی گـردددر صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـندمی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهـی به مدت‬ ‫دو مـاه اعتـراض خـود رابـه این اداره تسـلیم و پس اخذرسـید ‪،‬ظرف مدت یک مـاه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتراض‪،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند ‪.‬بدیهی اسـت در صورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫صیـد اقـای نجفونـد دریکونـدی ‪ -‬رییـس اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان خـرم اباد‬ ‫نوبـت اول‪ - 1400/۱/16 :‬نوبـت دوم‪1400/۱/31 :‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-34‬شـماره‪ 139960316014003168 :‬برابـر رای شـماره ‪-139960316014003055‬‬ ‫‪ 1399/12/14‬هیـات اول‪/‬دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشـاه ناحیه دو‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی لذا مالکیت اقای غالمحسـین چوگان سـنبل فرزند‬ ‫خـداداد بـه شـماره شناسـنامه ‪ ۲۰۷‬صادره از کرمانشـاه کد ملـی ‪ 3252785773‬ششـدانگ‬ ‫یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ ۱۰۰۰‬متر مربع ( یکهزار متر) در قسـمتی از پالک ‪ ۱۱‬و ‪-۱۹‬‬ ‫اصلـی بخـش سـه حومه بـه ادرس کرمانشـاه دولـت اباد خیابـان ‪ ۴۵‬متری جنـب کارواش‬ ‫چـوگان کـه حکایـت از احراز مالکیت متقاضی نسـبت به ملـک مورد تقاضـا و انتقال ملک‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫مهدی طارمی‬ ‫ارامش گرفت‬ ‫پنج سال از اخرین تصمیم جنجالی ‪ AFC‬می گذرد‬ ‫تیم های ایرانی در عربستان‬ ‫و چند ابهام بزرگ‬ ‫پنج سال از تصمیم ‪ AFC‬مبنی بر انجام دیدار‬ ‫نماینــدگان ایــران و عربســتان در کشــور بی طرف‬ ‫یگــذرد و بــدون هیــچ توضیحــی اعالم شــد که‬ ‫م ‬ ‫بایــد دیدارهــای دو نماینــده ایــران حاضر در لیگ‬ ‫قهرمانان اســیا در عربستان ســعودی برگزار شود‪،‬‬ ‫اتفاقــی که بــا ابهاماتی همراه اســت‪ .‬بــه گزارش‬ ‫ایسنا‪ ۲۶ ،‬اسفندماه سال ‪ ۱۳۹۴‬بود که سرانجام‬ ‫فشــارهای ســعودی ها جواب داد و کنفدراســیون‬ ‫فوتبال اســیا رســما گزینه کشــور ثالث را به عنوان‬ ‫یهــای نماینــدگان ایــران با عربســتان‬ ‫میزبــان باز ‬ ‫انتخاب کرد‪ ،‬پس از دی ماه ســال ‪ ۹۸‬بود که لغو‬ ‫میزبانــی از تمامی تیم های ایرانــی حاضر در لیگ‬ ‫قهرمانان اسیا در دستور کار ‪ AFC‬قرار گرفت‪.‬‬ ‫گام اول محرومیت از میزبانی‬ ‫کنفدراسیون فوتبال اسیا ان زمان در بیانیه خود‬ ‫نوشــت‪« :‬متاسفانه باید اعالم کنیم که تنش بین‬ ‫ایران و عربســتان همچنان ادامــه دارد‪ .‬حکومت‬ ‫عربستان هنوز ممنوعیت سفر شهروندان خود به‬ ‫ایران را لغو نکرده و این شامل فوتبال هم می شود‪.‬‬ ‫هیچ تغییری در روابط دو کشور به وجود نیامده‬ ‫و همیــن باعث شــد چنین تصمیمــی را بگیریم‪».‬‬ ‫بــا البــی ا لســعود در کنفدراســیون فوتبال اســیا‪،‬‬ ‫فوتبال ایران از میزبانی مقابل تیم های باشگاهی‬ ‫عربســتانی محــروم شــد‪ ،‬اتفاقــی که بــا توجه به‬ ‫تعــداد بــاالی تماشــاگرانی ایرانــی در دیدارهــای‬ ‫اســیایی درنهایت به سود سعودی ها بود و ازنظر‬ ‫قدرت نمایی نیز نشان داد که مسئوالن فدراسیون‬ ‫فوتبال ایران در مقابل البی و مافیای عربستانی ها‬ ‫در ‪ AFC‬عاجز مانده اند‪.‬‬ ‫لغو کامل میزبانی نمایندگان ایران‬ ‫یمــاه ســال ‪ ۹۸‬بــود کــه کنفدراســیون‬ ‫‪ ۲۹‬د ‬ ‫فوتبال اسیا تصمیم خود را درباره میزبانی تیم های‬ ‫تهــای لیگ قهرمانان اســیا اعالم‬ ‫ایرانــی در رقاب ‬ ‫کرد و بر اساس ان فوتبال ایران از میزبانی در لیگ‬ ‫قهرمانان اسیا طبق مصوبه کمیته مسابقات‪AFC‬‬ ‫محــروم شــد؛ اتفاقی که بــا واکنش چهار نماینده‬ ‫ایران در لیگ قهرمانان اسیا همراه شد و در نامه ای‬ ‫به کنفدراسیون فوتبال اسیا اعالم شد که در صورت‬ ‫پافشاری ‪ AFC‬مبنی بر سلب میزبانی از تیم های‬ ‫ایرانــی در لیــگ قهرمانــان اســیا‪ ،‬از ایــن رقابت ها‬ ‫کناره گیری می کنند‪ .‬درنهایت اما ‪ ۳۰‬دی ماه ســال‬ ‫‪ ۹۸‬بود که دبیر کل ‪ AFC‬در نامه ای به فدراسیون‬ ‫فوتبال ایران راهکار حل مشکل میزبانی ایران در‬ ‫لیگ قهرمانان اسیا را به فدراسیون فوتبال ارائه و‬ ‫اعالم کرد که در گام نخست‪ ،‬تیم های استقالل و‬ ‫شهرخودرو‪ ،‬پلی اف اول خود را در زمین بی طرف‬ ‫برگزار کنند‪ .‬در گام دوم نیز تیم های ایرانی که در‬ ‫مرحلــه گروهــی حضــور دارند‪ ،‬در ســه بــازی دور‬ ‫رفت مرحله گروهی لیگ قهرمانان اسیا به عنوان‬ ‫تیــم مهمــان در زمیــن رقبای خود بــازی کنند تا بر‬ ‫از زارعین صاحب نسـق اولیه به متقاضی داشـته و تصرفات متقاضی نسـبت به مورد تقاضا‬ ‫احـراز گردیـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصلـه ‪ ۱۵‬روز اگهی‬ ‫می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند میتواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره‬ ‫تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود‬ ‫را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد‪ .‬بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت اول‪ 1400/1/16:‬تاریـخ انتشـار نوبـت دوم‪ 1400/1/31 :‬سـعید سـلیم‬ ‫فـر‪ -‬رئیـس ثبـت اسـناد و امالک‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-35‬ارای صـادره هیـات حـل اختالف قانون مذکورمسـتقر در اداره ثبت اسـناد و امالک‬ ‫شهرسـتان خرم اباد بشـرح ذیل‪:‬‬ ‫پرونـده کالسـه ‪ ۱۳۹۷۱۱۴۴۲۵۰۰۱۰۰۰۷۴۷‬رای شـماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۲۵۰۰۱۰۰۹۸۰۶‬مـورخ‬ ‫‪ 99/11/18‬تقاضـای اقـای بهمـن عظیمی راد فرزند صیدعباس نسـبت به ششـدانگ یک‬ ‫بـاب سـاختمان بمسـاحت ‪ 7/50‬متـر مربـع تحـت پـالک ‪ ۵۰۱‬اصلـی واقـع در بخش ‪۱‬‬ ‫شهرسـتان خـرم ابادخروجـی از مالکیـت مالـک اولیـه نبی مصطفـی زاده رسـیدگی و تائید‬ ‫وانشـاء گردید‪.‬مراتـب در اجـرای مـاده ‪۳‬قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی سـاختمانهای فاقد‬ ‫سـند رسـمی در دو نوبـت به فاصلـه ‪۱۵‬روز جهـت اطالع مالکین وسـایر صاحبـان حقوقی‬ ‫در روزنامـه کثیراالنتشـار ومحلـی اگهی می گردددر صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور‬ ‫سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـندمی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به‬ ‫مـدت دو مـاه اعتـراض خـود رابه این اداره تسـلیم و پس اخذرسـید ‪،‬ظرف مدت یـک ماه از‬ ‫تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند ‪.‬بدیهی اسـت در‬ ‫صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫صیـد اقـای نجفوند دریکوندی رییس اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان خـرم اباد نوبت‬ ‫اول‪ 1400/1/16 :‬نوبت دوم‪1400/1/31 :‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫اگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه ‪۹۹۰۰۰۰۱‬‬ ‫‪ -9-166‬تمامـت دو دانـگ مشـاع مغـازه از ششـدانگ کـه تاکنـون تفکیـک اعیانـی‬ ‫نگردیـده و بـر روی عرصـه پالک هـای ‪ ۱۵۵۷۶‬فرعـی از ‪ ۱‬اصلی گرمسـیر و ‪۱۶۰۵۶‬‬ ‫فرعی از ‪ ۱‬اصلی گرمسـیر بخش ‪ ۱۷‬ثبت اصفهان احداث و شـامل یک باب سـاختمان‬ ‫دو طبقـه کـه طبقـه همکـف واحـد تجـاری مذکـور و راه پلـه و طبقـه فوقانـی واحـد‬ ‫مسـکونی و راه پلـه احداثـی می باشـد و طبـق رای شـماره ‪ ۱۴۰۴۴‬مـورخ ‪۱۳۹۹/۴/۱۹‬‬ ‫هیـات محتـرم نظـارت ثبـت اسـتان اصفهان مسـتثنیات دیـن تلقـی نگردیـده و ادامه‬ ‫عملیـات اجرایـی بـر روی ان بالمانـع اعـالم گردیده و سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ‬ ‫پـالک های فـوق متعلق به اقای ابوالفضل اسـمعیلی همسـاری متعهد پرونـده اجرایی‬ ‫فـوق مـی باشـد و اسـناد مالکیـت ان بـه شـماره چاپـی ‪ ۰۹۳۹۵۶‬و ‪ ۰۹۶۶۵۹‬و شـماره‬ ‫دفتـر امـالک الکترونیکـی ‪ ۱۳۹۷۲۰۳۰۲۰۳۲۰۰۰۴۰۱‬و ‪ ۱۳۹۸۲۰۳۰۲۰۳۲۰۰۰۲۶۸‬به‬ ‫نام ابوالفضل اسـمعیلی همسـاری مالک سـه دانگ مشـاع ثبت و صادر شـده اسـت به‬ ‫ادرس‪ :‬اردسـتان ‪ -‬میـدان مدرس ‪ -‬بلوار دانشـجو ‪ -‬نبش خیابان اسـتخر بـا این حدود‪:‬‬ ‫الـف حدود ششـدانگ پالک ‪ ۱۵۵۷۶‬فرعی‪ :‬شـماال‪ :‬دیـوار بدیوار بطـول ‪ 14/20‬متر به‬ ‫پـالک ‪ ۸۳۱۲‬فرعـی شـرقا‪ :‬در دو قسـمت اول دیوار بدیـوار بطول ‪ 7/50‬متر به شـماره‬ ‫باقیمانـده ‪ ۶۱۰۰‬فرعـی دوم دیـوار بدیـوار بطـول ‪ 3/20‬متر به شـماره باقیمانـده ‪۶۱۰۰‬‬ ‫فرعـی‪ ،‬جنوبـا‪ :‬در دو قسـمت اول درب و دیـوار اسـت بطـول ‪ 1/45‬متر بـه خیابان دوم‬ ‫درب و دیوار اسـت بطول ‪ 4/72‬متر به خیابان‪ .‬غربا‪ :‬در پنج قسـمت که قسـمتهای دوم‬ ‫و چهـارم ان جنوبـی اسـت‪ .‬اول خـط فرضی اسـت بطـول ‪ 5/32‬متر به کوچـه متروکه‬ ‫دوم خـط فرضـی اسـت بطـول ‪ 1/43‬متـر بـه کوچـه متروکه سـوم دیواریسـت بطول‬ ‫‪ 1/38‬متـر بـه شـماره باقیمانـده ‪ ۸۲۸۰‬فرعی چهـارم دیوار بدیـوار بطـول ‪ 6/20‬متر به‬ ‫شـماره باقیمانـده ‪ ۸۲۸۰‬فرعـی پنجـم درب و دیوار اسـت بطـول ‪ 3/45‬متر بـه خیابان‬ ‫ب ‪ -‬حـدود ششـدانگ پـالک ‪ ۱۶۰۵۶‬فرعـی‪ :‬شـماال خط فرضی اسـت بطـول ‪1/43‬‬ ‫متـر بـه شـماره ‪ ۱۵۵۷۶‬فرعـی شـرقا‪ ،‬خـط فرضی اسـت بطـول ‪ 5/32‬متر به شـماره‬ ‫‪ ۱۵۵۷۶‬فرعـی جنوبـا‪ :‬درب و دیـوار اسـت بطـول ‪ 0/89‬به پیـاده رو خیابان غربـا‪ :‬دیوار‬ ‫ایــن اســاس موضــوع بــازی در زمیــن ایــران در این‬ ‫لشــده باشــد‪ .‬کنفدراســیون‬ ‫زمــان نیز به نوعی ح ‬ ‫فوتبال اســیا هم چنین پیشــنهاد داد که پس ازاین‬ ‫مراحــل‪ ،‬در ما ههــای اینده مجددا درباره میزبانی‬ ‫ایران تصمیم گیری خواهد شد‪ .‬در این صورت اگر‬ ‫بــا میزبانی ایران در لیگ قهرمانان اســیا موافقت‬ ‫مهــای ایرانــی در ایران‬ ‫شــد‪ ،‬ســه بــازی پایانــی تی ‬ ‫مهــای ایرانــی می تواننــد در‬ ‫یشــود و تی ‬ ‫برگــزار م ‬ ‫ســه دیدار متوالی از رقبای خود در خانه پذیرایی‬ ‫کننــد‪ .‬ایــن اتفــاق در حالــی رخ داد کــه برخــی از‬ ‫مسئوالن ورزش کشور از این رفتار ‪ AFC‬به عنوان‬ ‫عملیــات فریــب یاد و اعالم کردند کــه در صورت‬ ‫اغاز مســابقات هرکدام از نمایندگان فوتبال ایران‬ ‫در لیــگ قهرمانــان اســیا و انصــراف ا نهــا در دور‬ ‫برگشــت بر اســاس ایین نامه برگزاری مســابقات‪،‬‬ ‫‪ ۲‬ســال محرومیت همراه با حداقل ‪ ۵۰‬هزار دالر‬ ‫جریمــه در انتظار تیم های ایرانــی خواهد بود که‬ ‫قابل اعتــراض هم نیســت و در صــورت کناره گیری‬ ‫قبل از شروع رقابت ها در کمتر از ‪ ۳۰‬روز‪ ،‬حداقل‬ ‫جریمه ‪ ۲۰‬هزار دالری مدنظر قرار خواهد گرفت‬ ‫و جریم ههــای احتمالی دیگر بر عهده کمیته های‬ ‫انضباطی و اخالق است‪ .‬البته این شرایط شامل‬ ‫یهــای رو در رو بــا نماینــدگان عربســتان‬ ‫حــال باز ‬ ‫یشــد و تصمیم کنفدراســیون اسیا در خصوص‬ ‫نم ‬ ‫برگزاری دیدار نمایندگان ایران و عربستان در کشور‬ ‫ثالث کماکان پابرجا اعالم شد‪.‬‬ ‫کرونا برنامه را به هم ریخت‬ ‫درنهایــت دیدارهــای مرحلــه پلــی اف لیــگ‬ ‫قهرمانان اسیا با حضور نمایندگان ایران در کشور‬ ‫ثالــث برگــزار شــد و دو دیدار از مرحله گروهی نیز‬ ‫به همین ترتیب پیش رفت تا اینکه به دلیل شیوع‬ ‫ویــروس کرونــا ادامه رقابت ها بــه تعویق افتاد و‬ ‫تصمیم بر این شد تا برگزاری مسابقات به صورت‬ ‫متمرکز در کشور قطر دنبال شود‪.‬‬ ‫ی کاری ‪ AFC‬مشهود است‬ ‫وقتی سیاس ‬ ‫در تصمیم سیاســی‪ ،‬جهت گیری و اعمال نفوذ‬ ‫کنفدراســیون فوتبال اســیا مبنی بر ســلب میزبانی‬ ‫از نماینــدگان ایرانــی در لیگ قهرمانان اســیا هیچ‬ ‫شک و شبهه ای باقی نمانده است چراکه شواهد‬ ‫به خوبی چنین مســئله ای را نشان می دهد؛ ابتدا‬ ‫اینکه در گام نخست‪ ،‬در حالی رقابت نمایندگان‬ ‫ایــران مقابل نمایندگان ســعودی در کشــور ثالث‬ ‫برگزار شــد که ســایر رقابت های نماینــدگان ایران‬ ‫بــه میزبانــی کشــورمان برگــزار می شــد‪ .‬دومیــن‬ ‫مــورد اینکه حتی علی رغم تظاهرات گســترده در‬ ‫هنگ کنگ‪ ،‬اما دیدار تیم ملی فوتبال ایران مقابل‬ ‫تیم ملی فوتبال این کشور در مرحله مقدماتی جام‬ ‫جهانی قطر در هنگ کند برگزار شــد‪ .‬ســوم اینکه‬ ‫ریــاض درگیر حمالت موشــکی بــود و بااین وجود‬ ‫میزبانی از عربستانی ها سلب نشد‪ .‬‬ ‫بدیـوار بطـول ‪ 5/45‬متـر بـه شـماره ‪ ۱۲۱۸۸‬فرعـی و طبق نظریه کارشـناس رسـمی‬ ‫دادگسـتری سـاختمان مذکـور بـر روی عرصـه دو پـالک ثبتی فـوق احـدات و مطابق‬ ‫اسـناد مالکیـت صـادره دارای ‪ 98/99‬متر مربع عرصه و مطابق پروانه سـاختمانی صادره‬ ‫دارای مسـاحت حـدود ‪ 201/20‬مترمربـع اعیانی می باشـد و اسـکلت سـاختمان از نوع‬ ‫فلـزی بـا سـقف تیرچه بلـوک می باشـد و فاقد نمای بیـرون و قدمت سـاختمان حدودا‬ ‫‪ ۵‬سـال براورد می گردد‪ .‬کف مغازه سـرامیک و بدنه ها تا زیر سـقف سـرامیک‪ ،‬سـقف‬ ‫انـدود گـچ‪ ،‬درب ورودی شیشـه سـکوریت همـراه بـا حفاظ فلـزی اکردومی‪ ،‬سیسـتم‬ ‫سـرمایش کولـر ابـی و دارای انشـعاب اب اشـتراکی و گاز و بـرق جداگانـه مـی باشـد‪.‬‬ ‫مسـاحت تجـاری طبقـه همکـف طبـق برداشـت انجام شـده حـدود ‪ 72/50‬متـر مربع‬ ‫مـی باشـد و ارزش روز دودانـگ مشـاع مغـازه طبـق ارزیابی کارشـناس رسـمی معادل‬ ‫‪ ۱۵۷۰۶۶۶۶۶۷‬ریـال ارزیابـی گردیـده اسـت مزایـده دودانـگ مشـاع مغـازه مذکور که‬ ‫تاکنـون تفکیک اعیانی نشـده از سـاعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۲‬روز یکشـنبه مـورخ ‪ ۱۴۰۰/۲/۱۲‬در‬ ‫محـل اداره ثبـت اسـناد و امالک اردسـتان انجـام میگردد مزایـده از مبلغ پایه به شـرح‬ ‫فـوق شـروع و بـه هرکس خریدار باشـد به باالترین قیمت پیشـنهادی فروخته میشـود‪.‬‬ ‫الزم بذکـر اسـت پرداخـت بدهـی های مربوط بـه اب‪ ،‬بـرق‪ ،‬گاز اعم از حق انشـعاب و‬ ‫یـا حـق اشـتراک و مصـرف درصورتیکـه مورد مزایـده دارای انهـا باشـد و نیز بدهی‬ ‫هـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریخ مزایـده اعم از اینکـه رقم قطعی‬ ‫ان معلـوم شـده یا نشـده باشـد به عهده برنـده مزایده اسـت ضمن انکه پـس از مزایده‬ ‫در صـورت وجـود مـازاد‪ ،‬وجوه پرداختـی بابت هزینه های فـوق از محل مـازاد به برنده‬ ‫مزایـده مسـترد مـی گردد ضمنا ایـن اگهی در یک نوبـت در روزنامه رویـداد امروز چاپ‬ ‫اصفهـان مـورخ ‪ ۱۴۰۰/۱/۳۱‬درج و منتشـر مـی گـردد و در صورت تعطیلـی روز مزایده‬ ‫بـه روز بعـد موکـول می گردد‪ .‬توضیحا شـرکت در مزایـده منوط به پرداخـت ده درصد‬ ‫از مبلـغ پایه کارشناسـی به حسـاب سـپرده ثبـت و حضور خریـدار یا نماینـده قانونی او‬ ‫در جلسـه مزایـده اسـت‪ .‬برنـده مزایده مکلف اسـت مابـه التفاوت مبلغ فـروش را ظرف‬ ‫مـدت پنـج روز از تاریـخ مزایـده به حسـاب صندوق ثبـت تودیع نمایـد و در صورتی که‬ ‫ظـرف مهلـت مقـرر‪ ،‬مانـده فروش را به حسـاب سـپرده ثبـت واریز نکند‪ ،‬مبلـغ مذکور‬ ‫قابـل اسـترداد نبـوده و بـه حسـاب خزانـه واریـز خواهـد شـد در ایـن صـورت عملیات‬ ‫فـروش از درجـه اعتبـار سـاقط و مزایده تجدید مـی گردد‪ .‬ذبیـح اله فدائی اردسـتانی‪-‬‬ ‫رئیـس اداره ثبت اسـناد و امـالک اردسـتان ‪/1124666‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-168‬شـماره نامـه‪ 140085629021000430 :‬اقای سـید مجتبی طاهری باسـتناد ‪۲‬‬ ‫بـرگ استشـهاد محلـی که به امضا شـهود و بگواهی دفترخانه شـماره ‪ ۲‬سـمنان رسـیده‬ ‫مدعـی میباشـد کـه سـند مالکیـت ‪ ۳‬دانـگ پـالک ‪ 9767/1648‬واقـع در بخـش یـک‬ ‫سـمنان بـه شـماره دفتـر امـالک الکترونیـک ‪ ۱۳۹۷۲۰۳2۹۰۲۱۰۰۳۶۶۰‬و شـماره چاپی‬ ‫‪ ۳۲۶۴۹۲‬بعلـت جابجائـی مفقود و مالک درخواسـت صدور سـند مالکیت المثنـی را نموده‬ ‫اسـت لـذا مراتب باسـتناد مـاده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت اگهی میشـود تا چنانچه کسـی‬ ‫مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملک مرقـوم یا وجـود اسـناد مالکیـت مذکور نـزد خود‬ ‫میباشـد از تاریـخ انتشـار این اگهی ظـرف مـدت ده روز اعتراض خود را بـه ضمیمه اصل‬ ‫سـند مالکیـت بایـن اداره تسـلیم و رسـید دریافـت نماید تا مورد رسـیدگی قـرار گیرد واال‬ ‫پـس از انقضـای مـدت مذکـور و نرسـیدن واخواهـی و در صـورت اعتـراض اصل اسـناد‬ ‫ارائـه نشـود نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی طبق مقـررات اقدام خواهد شـد‪ .‬ضمنا‬ ‫پـالک مذکور برابـر نامـه ‪ 1399/07/12 – 139905829105001352‬اداره اجرای اسـناد‬ ‫سـمنان بازداشـت میباشـد‪ .‬روانبخـش قنبـری‪ -‬رئیـس ثبـت اسـناد و امالک شهرسـتان‬ ‫سـمنان ‪/1125322‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-169‬برابر رای شـماره ‪ 139960309001002406‬مورخ ‪ 1400/12/9‬پرونده کالسـه‬ ‫‪ 1398114409001000050‬هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک منطقه یک‬ ‫قزویـن تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی کمیته امـداد امام خمینی (ره) بشناسـه ملی‬ ‫‪ 14001913664‬در یـک باب سـاختمان به مسـاحت ‪ 1158/12‬متر مربـع پالک ‪ 64‬اصلی‪.‬‬ ‫واقـع در بخـش ‪ 12‬قزویـن خریداری از کلیه زارعین صاحب نسـق محرز گردیده اسـت ‪.‬لذا‬ ‫باشــگاه پورتــو پرتغــال به طــور رســمی پیشــنهاد‬ ‫پیوســتن به ســاختار سوپر لیگ جدید اروپا را رد کرد‪.‬‬ ‫انتشار ائین نامه ای برای برگزاری فرمت جدید فوتبال‬ ‫باشگاهی اروپا توسط مدیران ‪ ۱۲‬باشگاه بزرگ و معتبر‬ ‫اروپایــی جنجالی بی ســابقه در صنعــت ورزش مهم‬ ‫دنیا در قاره سبز به راه انداخت‪ .‬باشگاه های میالن‪،‬‬ ‫ارســنال‪ ،‬اتلتیکومادریــد‪ ،‬چلســی‪ ،‬بارســلونا‪ ،‬اینتــر‪،‬‬ ‫یوونتوس‪ ،‬لیورپول‪ ،‬منچسترسیتی‪ ،‬منچستریونایتد‪،‬‬ ‫رئال مادرید و تاتنهام به عنوان باشــگاه های موســس‬ ‫ایــن رقابت ها معرفی شــدند و اعالم کردند تصمیم‬ ‫خــود را بــرای خــروج از رقابت هــای لیــگ قهرمانــان‬ ‫اروپــا در مــاه مه میالدی ســال جاری عملی می کنند‪.‬‬ ‫تصمیمی کــه جنجال های زیادی را به همراه داشــته‬ ‫است تا مسئوالن اتحادیه فوتبال اروپا‪ ،‬فیفا و حتی‬ ‫سردمداران برخی کشورها نظیر نخست وزیر انگلیس‬ ‫و رئیس جمهور فرانسه نیز در بیانیه هایی جداگانه ان‬ ‫را زیر ســوال برده و خواهــان برخورد صریح اتحادیه‬ ‫فوتبال های باشگاهی شدند‪ .‬مسابقاتی که با ریاست‬ ‫فلورنتینــو پرز رئیس باشــگاه رئال مادریــد اغاز به کار‬ ‫خواهــد کــرد‪ .‬قــرار بود باشــگاه پورتو پرتغــال نیز به‬ ‫جمــع ایــن مجموعه بپیونــدد اما رئیس این باشــگاه‬ ‫در پیامــی واضــح عنــوان کــرد پیشــنهاد پیوســتن به‬ ‫ســوپر لیــگ اروپــا را رد کرده ایم و می خواهیم فوتبال‬ ‫در اروپــا را ادامــه دهیــم‪ .‬تصمیمی که در سرنوشــت‬ ‫مهدی طارمی و هم تیمی هایش در پورتو نیز تاثیرگذار‬ ‫بــود چراکــه فیفــا قصــد دارد بازیکنانی که بــرای این‬ ‫باشگاه ها در سوپر لیگ بازی می کنند را از رقابت های‬ ‫ملــی کنــار بگــذارد‪ .‬اقدامــی که می توانســت مهدی‬ ‫طارمــی را بــا چالشــی جــدی روبــرو کنــد امــا پورتو از‬ ‫رفتــن به جمع پولدارهای دنیا ســر بــاز زد تا به نوعی‬ ‫مخالفت خود را با این تصمیم اعالم کند‪.‬‬ ‫معمای بزرگ ترکیب‬ ‫اسیایی تراکتور‬ ‫کاپیتان اول تراکتور طی دو بازی ابتدایی این تیم‬ ‫در دور گروهی‪ ،‬جایی در ترکیب تیمش نداشته است‪.‬‬ ‫تیــم تراکتور دو بازی ابتدایــی خود در مرحله گروهی‬ ‫لیگ قهرمانان اســیا ‪ 2021‬را با دو تســاوی ســه بر ســه‬ ‫مقابــل پاختاکور و بــدون گل مقابل شــارجه به پایان‬ ‫رســاند و امــروز در گام ســوم به مصــاف نیروی هوایی‬ ‫عراق‪ ،‬قعرنشــین گروه دوم خواهد رفت‪ .‬تراکتور دو‬ ‫بازی اخیر خود را در حالی به پایان رسانده که مسعود‬ ‫شجاعی‪ ،‬کاپیتان اول خود را در ترکیب نداشت و این‬ ‫بازیکــن هنوز بالباس تراکتور در اســیا بــه میدان نرفته‬ ‫اســت‪ .‬در غیاب مســعود در دو دیدار گذشته‪ ،‬اشکان‬ ‫دژاگه بازوبند کاپیتانی را به بازو بست‪.‬‬ ‫بـه منظـور اطـالع عموم مراتب در دو نوبـت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شـود در صورتیکه‬ ‫اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشـند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ‬ ‫رسـید ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد ‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت اول‪ 1400/1/31 :‬تاریـخ انتشـار نوبـت دوم‪ 1400/2/18 :‬شـعبان‬ ‫عسـگری‪ -‬مدیـر واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک منطقه یـک قزوین شـماره م الـف‪1935 :‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫کارت سوخت‪ ،‬برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت‪ ،‬کارت خودرو و سندکمپانی خودرو‬ ‫اتوبوس اسکانیا به رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی ایران ‪ 235 -59‬ع‬ ‫‪ 68‬به شماره موتور ‪ 6313104‬و شماره شاسی ‪IRAE867ARKQ59852‬‬ ‫مدل ‪ 1386‬به نام محمد دادمحمدی فرزند موسی شماره شناسنامه و کدملی‬ ‫‪ 2110425857‬صادره از گرگان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو پژو پارس دو گانه به رنگ سفید به شماره انتظامی‬ ‫ایران ‪ 992 -13‬ق ‪ 53‬به شماره موتور ‪ 12491046491‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAAN21CAXCK146116‬مدل ‪ 1391‬به نام نسرین رشیدی خانی‬ ‫ابادی فرزند علی ضامن شماره شناسنامه ‪ 746‬کدملی ‪ 1289431851‬صادره‬ ‫از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز و کارت خودرو؛ خودرو سواری پیکان به رنگ سفید به شماره‬ ‫انتظامی ایران ‪ 381 -23‬د ‪ 55‬به شماره موتور ‪ 11127635548‬و شماره‬ ‫شاسی ‪ 0076440532‬مدل ‪ 1376‬به نام شاهین ترکی حبیب ابادی فرزند‬ ‫ناصر شماره شناسنامه ‪ 1395‬کدملی ‪ 1288221770‬صادره از اصفهان مفقود‬ ‫گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت و سند کمپانی خودرو سواری ریو تیپ ال اس ‪1500‬‬ ‫به رنگ نقره ای متالیک به شماره انتظامی ایران ‪ 522 -13‬س ‪ 96‬به شماره‬ ‫موتور ‪ 1025417‬و شماره شاسی ‪ NAS61002271127122‬مدل ‪ 1386‬به‬ ‫نام طیبه بزرگ فرزند عباس شماره شناسنامه ‪ 115‬کدملی ‪4591043150‬‬ ‫صادره از شاهرود مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫کارت خودرو؛ خودرو وانت پیکان ‪ 1600OHV‬به رنگ سفید شیری روغنی‬ ‫به شماره انتظامی ایران ‪ 749 -67‬ب ‪ 46‬به شماره موتور ‪118P0094015‬‬ ‫و شماره شاسی ‪ NAAA36AA9EG87059‬مدل ‪ 1393‬به نام محمود‬ ‫توکلی قینانی فرزند عباسعلی شماره شناسنامه ‪ 129‬کدملی ‪1288596367‬‬ ‫صادره از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫سه شنبه ‪ 31‬فروردین ماه ‪ 20 / 1400‬اوریل ‪ 07 / 2021‬رمضان ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1049‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫طرح جهش تولید در‬ ‫‪ ۴۱‬هزار هکتار از دیم زارهای‬ ‫بیجار در حال اجرا است‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫مدیرجهاد کشاورزیبیجار گفت‪:‬در حالحاضرطرحجهشتولیددر‪۴۱‬‬ ‫هزار و‪ ۳۴۱‬هکتار از اراضی کشاورزیدی ماینشهرستاندر حالاجرااست‪.‬به‬ ‫گزارشرویدادامروز‪:‬پیمانقمریبیاناینکهطرحجهشتولیددر دیم زارهای‬ ‫این شهرستان از سال‪ ۱۳۹۸‬شروع شده است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬این طرح در ‪۴۰‬‬ ‫هزار هکتار زمینزیر کشت گندم‪،‬یکهزار و‪ ۳۰۰‬هکتار جو‪ ۲۹،‬هکتار نخود‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫و‪ ۱۲‬هکتاراراضیتحتپوششماشکاینشهرستاناجراخواهدشدوبابت‬ ‫هرهکتار‪،‬سه کیلو کودرایگان‪ NTK‬بین کشاورزانتوزیعمی شود‪.‬اواضافه‬ ‫کرد‪:‬بیجار بادارابودنبیشاز‪ ۳۷۷‬هزار راسدامسبکوبیشاز‪ ۱۲‬هزار راس‬ ‫دامسنگینیکیازشهرستان هایمستعددرزمینهدامپروریدراستانکردستان‬ ‫است کهدر همینراستاطرحپیشران گوشتقرمزبه عنوانیکیاز طرح های‬ ‫توسعهصنعت کشاورزیدر اینشهرستانموردتوجهقرارگرفتهاست‪.‬مدیر‬ ‫جهاد کشاورزی بیجار یاداور شد‪ :‬طرح پیشران افزایش تولید گوشت قرمز در‬ ‫یک بازه زمانی پنج ساله اجرا می شود که از سال‪ ۱۳۹۸‬وارد فاز اجرایی شده‬ ‫است و اجرای کامل ان می تواند تحوالت قابل توجهی در بخش دامداری و‬ ‫تامینگوشتموردنیازشهرستانایجادکند‪.‬‬ ‫طرحهوشمندسازیاتوبوس هایشهریاصفهان؛اقدامیبی نظیردر کشور‬ ‫رئیس شــورای اســامی شــهر اصفهــان در‬ ‫یکصــد و شــصت و هفتمیــن جلســه علنــی‬ ‫شــورای اســامی شــهر اصفهــان‪ ،‬اظهــار کرد‪:‬‬ ‫اگــر بــا ویــروس کرونــا مواجــه نشــده بودیم‬ ‫برنامه های بســیار خوبی در سطح شهر برای‬ ‫شادیونشاطمردموهمچنینافتتاحیه های‬ ‫یشــد‪.‬علیرضا نصر با اشــاره‬ ‫متعــدد برگزار م ‬ ‫بــه بهره برداری از ســامانه توســعه هوشــمند‬ ‫ناوگان اتوبوسرانی و ارتقاء سیستم پرداخت‬ ‫الکترونیکی شــهرداری اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬طرح‬ ‫هوشمندسازیاتوبوس ها کهاقدامیبی نظیر‬ ‫در کشور است در چند سال گذشته شروع شده‬ ‫بــود تــا درنهایت اکنــون در اختیار مــردم قرار‬ ‫بگیــرد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬بــا اجــرای ایــن طرح ها‬ ‫که در مســیر هوشمند سازی شهر است وقت‬ ‫و زمان مردم مهم شمرد هشــده و اعتماد انان‬ ‫بــه حمل ونقل عمومی برای زیســت بهتر در‬ ‫شــهر و کاهش الودگی هــوا افزایش می یابد‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬طرح هایی که افتتاح می شود‬ ‫و در خدمت مردم قرار می گیرد ممکن است‬ ‫در یک دقیقه افتتاح و روبان ان چیده شــود‬ ‫اما حاصل پشتیبانی های دقیق با پروسه های‬ ‫زمان برمدیریتشهریاست‪.‬‬ ‫پیشرفت قابل توجه احداث خط دو‬ ‫مترو اصفهان‬ ‫او همچنیــن بــا اشــاره بــه پیشــرفت‬ ‫ایســتگاه های خط دوم قطار شــهری‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اکنون احداث ‪ ۱۲‬ایستگاه خط دو در مرحله‬ ‫ســفت کاری اســت‪ ،‬ایســتگاه های دارک بــا‬ ‫‪ ۴۷‬درصــد‪ ،‬زینبیــه بــا ‪ 69/5‬درصد‪ ،‬عاشــق‬ ‫اصفهانــی بــا ‪ ۱۰۰‬درصــد‪ ،‬عمــان ســامانی با‬ ‫‪ ۷۳‬درصــد‪ ،‬الله با ‪ ۸۷‬درصد‪ ،‬شــاهد با ‪۲۷‬‬ ‫درصــد‪ ،‬قدس بــا ‪ ۵‬درصد‪ ،‬امام حســین (ع)‬ ‫کــه ایســتگاهی تبادلی اســت با ســه درصد‪،‬‬ ‫خلجا بــا ‪ ۲۷‬درصــد‪ ،‬چهارســوق ‪ ۵۱‬درصد‪،‬‬ ‫خــرازی بــا ‪ ۶۱‬درصــد و کهنــدژ بــا ‪ ۲۰‬درصــد‬ ‫پیشــرفت قابل توجهــی داشــته اســت‪ .‬نصر‬ ‫گفت‪ :‬میزان پیشــرفت عملیــات ایجاد خط‬ ‫دوم قطار شــهری در کنار تونل های این خط‬ ‫موردی اســت که کمتر به ان پرداخت هشــده و‬ ‫شهروندان از ان تا حدودی بی اطالع هستند‬ ‫اما اقدامات در این زمینه قابل تقدیر است‪ .‬او‬ ‫افــزود‪ :‬امیــدوارم هر چــه زودتر خط دو قطار‬ ‫شهری به عنوان یک خدمت ماندگار در اختیار‬ ‫شهروندانقراربگیرد‪.‬‬ ‫اجرای یکی از بزرگترین پروژه های‬ ‫هوشمند سازی ایران و اسیا در‬ ‫شهرداری اصفهان‬ ‫دبیر ستاد شهر هوشمند شهرداری اصفهان‬ ‫نیــز در ادامــه ایــن جلســه اظهــار کــرد‪ :‬پــروژه‬ ‫سیستمیکپارچهمدیریتناوگاناتوبوسرانیو‬ ‫توسعهپرداختالکترونیکییکیازپروژه های‬ ‫درازمدتواز دغدغه هایمدیریتشهریطی‬ ‫دور ههــای مختلــف بوده که بــا حمایت های‬ ‫صورت گرفته این پروژه امروز به صورت رسمی‬ ‫مورد بهره برداری قرار می گیرد‪ .‬مهدی بهروزی‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬این پــروژه به صورت مشــارکتی‬ ‫است که از طریق شرکت صنایع الکترواپتیک‬ ‫صاایــران انجــام و تامیــن ســرمایه ان توســط‬ ‫بانک ســپه انجام شده اســت‪ .‬او بابیان اینکه‬ ‫ایــن پــروژه به روش‪ BOT‬و با مبلغ‪ 90‬میلیارد‬ ‫تومــان انجا مشــده کــه‪ 57‬میلیــارد ان بابــت‬ ‫تجهیزاتو‪ 31‬میلیاردهمبابتهزینهنصب‪،‬‬ ‫نگهداریوپشتیبانیبرای‪ 5‬سالاست‪،‬افزود‪:‬‬ ‫این پروژه یکی از بزرگترین پروژه های‪ IT‬و شهر‬ ‫هوشمند است که طی‪ 7‬تا‪ 8‬سال گذشته در‬ ‫کشورانجام شدهاست‪.‬دبیرستادشهرهوشمند‬ ‫شهرداری اصفهان با اشاره به تجهیزات و اقالم‬ ‫نشــده اســت‪،‬‬ ‫موردنیــاز که در این پروژه تامی ‬ ‫گفــت‪ :‬کارت های دســپایر به تعــداد‪ 500‬هزار‬ ‫عدد‪ 1300 ،‬دستگاه کنسول راننده‪ ،‬کارتخوان‬ ‫در جلــو و در عقــب و ‪ 1300‬دســتگاه ‪،AVL‬‬ ‫‪ 850‬دستگاهپوز‪ 350،‬دستگاه کاهندهمربوط‬ ‫به ایســتگاه های ‪ 50 ،BRT‬دستگاه نمایشگر‬ ‫هوشــمند‪ 50،‬باجــه شــارژ و ‪ ...‬در ایــن پــروژه‬ ‫مورداســتفاده قرارگرفته اســت‪ .‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫تهــای ایــن پروژه امــکان برنامه ریزی‬ ‫از قابلی ‬ ‫خطــوط و جابه جایــی نــاوگان از طریق مرکز‬ ‫کنتــرل‪ ،‬نظــارت بر کلیــه نــاوگان اتوبوســرانی‬ ‫به صورتانالین‪،‬مدیریتاتوبوس هایفعال‪،‬‬ ‫تعمیرگاهی و متوقف اتوبوســرانی به صورت‬ ‫انالین‪،‬برنامه ریزیتخصیصناوگاندرخطوط‬ ‫بر اساس نیاز سروته خط و زمان تردد ناوگان‪،‬‬ ‫افزایش قابلیت اطمینان اطالعات دریافتی از‬ ‫ناوگاناتوبوسرانی‪،‬تخلیهاطالعاتتراکنش ها‬ ‫ب هصــورت برخــط و کاهــش چشــمگیر زمــان‬ ‫تخلیهاطالعات‪،‬پشتیبانیبانکعاملدر کلیه‬ ‫فرایندهای مربوط به تراکنش ها اعم از شارژ و‬ ‫تسویه حساب‪،‬ایجادباشگاهمشتریانوامکان‬ ‫تهــای تخفی ـف دار جهــت‬ ‫ایجــاد کارت بلی ‬ ‫افزایش جذابیت ســفرهای شــهری با اتوبوس‬ ‫مخصوصجانبازان‪،‬معلولین‪،‬بازنشستگانو‬ ‫‪ ...‬اســت‪ .‬بهروزی تاکید کــرد‪ :‬نصب ‪ 50‬عدد‬ ‫مانیتور ال ســی دی در ایســتگاه های منتخب‬ ‫جهــت اعالن زمان اتوبوس ها و زمان رســیدن‬ ‫اتوبــوس‪ ،‬ایجــاد اپلیکیشــن موبایلــی جهت‬ ‫دریافــت اطالعات ســفر‪ ،‬شــارژ انالیــن کارت‬ ‫بلیت و وجود سیستم‪ QR‬کد جهت دریافت‬ ‫هزینه ســفر برای بلیت های تک سفره‪ ،‬امکان‬ ‫رصــد و دریافــت اطالعــات امــاری ب هصــورت‬ ‫لحظه ایتوسطنهادهایباالدستیونظارتی‪،‬‬ ‫نصبدستگاه هایمکانیزهخودکار شارژ کارت‬ ‫بلیتدر بسیاریاز نقاطشهر‪،‬افزایشاستفاده‬ ‫از ســهم اتوبوس به واسطه ارســال اطالعات و‬ ‫ایجاد نظم حرکتی برای شهروندان‪ ،‬مدیریت‬ ‫مصرفسوختوتجهیزاتناوگاناتوبوسرانی‬ ‫به واسطهنظارتوکنترلوپیمایشاتوبوس ها‪،‬‬ ‫کاهشزمانحرکتاتوبوس هادرمبداومقصد‬ ‫و کاهــش زمــان انتظار مســافر‪ ،‬انالین شــدن‬ ‫حساب شــارژ و پرداخت شــهروندی‪ ،‬افزایش‬ ‫ضریــب پرداخت الکترونیکی و امکان حذف‬ ‫کارت در اینده از دیگر مزایای اجرای این پروژه‬ ‫است‪.‬اوبابیاناینکهاینپروژهدر کشوربی نظیر‬ ‫و در خاورمیانــه تنهــا در دبی ان هم به صورت‬ ‫محدودتر اجرا می شود‪ ،‬افزود‪ :‬در اسیا یکی دو‬ ‫شهربه صورتمحدوداین کارراانجاممی دهند‬ ‫و درواقع یکی از پروژه های بزرگی است که در‬ ‫شــهر اصفهــان در حــال رقم خــوردن اســت و‬ ‫امیدوارم شهروندان بتوانند از مزایای ان هم در‬ ‫منظمشدنبرنامه هایاتوبوسرانیومدیریت‬ ‫هوشمند ناوگان و هم در حوزه پرداخت های‬ ‫الکترونیکاستفادهکنند‪.‬‬ ‫هزینه صرف شده برای هوشمند سازی‬ ‫ناوگان اتوبوسرانی ‪ 90‬میلیارد ناموت‬ ‫است‬ ‫معــاون مالــی اقتصــادی شــهرداری‬ ‫اصفهان نیز در یکصد و شــصت و هفتمین‬ ‫جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬پــروژه ســامانه جامع حســاب‬ ‫شــهروندی‪ ،‬پرداخت الکترونیک و سامانه‬ ‫جامع مدیریت هوشمند ناوگان اتوبوسرانی‬ ‫اصفهان به روش ‪ BOT‬و با صرف هزینه ای‬ ‫غبــر ‪ ۹۰‬میلیــارد تومــان تهی هشــده کــه‬ ‫بال ‬ ‫باقیمت های کنونی ارزش پروژه ‪ ۳۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان است‪ .‬مرتضی طهرانی بابیان اینکه‬ ‫بخــش عمــده ای از تجهیــزات ایــن پــروژه‬ ‫یشــده اســت‪،‬‬ ‫بــا اســتفاده از یــورو خریدار ‬ ‫افزود‪ :‬شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران‬ ‫با اســتفاده از اعتبــارات موجود خود خرید‬ ‫موردنیــاز بــرای پروژه را به موقــع انجام داد‬ ‫مهــا و کرونا در‬ ‫و باوجــود مشــکالت تحری ‬ ‫زمان مقرر این تجهیزات به اصفهان رســید‬ ‫و نصــب شــد‪ .‬او تاکیــد کــرد‪ :‬نظیــر پــروژه‬ ‫سامانه جامع حساب شهروندی‪ ،‬پرداخت‬ ‫الکترونیــک و ســامانه جامــع مدیریــت‬ ‫هوشــمند ناوگان اتوبوســرانی تاکنــون تنها‬ ‫در دو شــهر اســیایی استفاد هشــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون مالــی اقتصادی شــهرداری اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬سیستم های پیشرفته به کاررفته برای‬ ‫هوشمند ســازی اتوبوســرانی اصفهان یکی‬ ‫از مدرن تریــن و جدیدترین ّفناوری ها برای‬ ‫تنظیــم ســفر با اتوبــوس و تامین اســایش و‬ ‫ارامش شهروندان است‪.‬‬ ‫هوشمند سازی اتوبوسرانی اصفهان‬ ‫با استفاده از تمام ظرفیت شهرداری‬ ‫وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی گفــت‪:‬‬ ‫توزیع ناعادالنه واکسن های کووید‪ ۱۹‬روی زشت دنیای‬ ‫ناعادالنه ما را نشــان داد‪ ،‬به طوری که تقریبـ ًـا ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫واکسن هایتزریقیدر‪ ۱۰‬کشورپیشرفتهاست‪،‬درحالی که‬ ‫‪ ۱۸‬کشور بادرامدپایینومتوسطهنوز واکسنیدریافت‬ ‫نکرده اند‪.‬بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬ســعید نمکــی در نشســت‬ ‫بلندپایه مجمع سیاس ـت گذاری هلسینکی با محوریت‬ ‫تقویت همکاری های کشــورهای اروپایی‪ ،‬خلیج فارس‪،‬‬ ‫مدیترانهشرقیوشمالافریقادر حوزهپاندمی کووید‪۱۹‬‬ ‫که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شــد‪ ،‬افزود‪ :‬بدیهی‬ ‫اســت که این اتفــاق بــرای‪COVAX، WHO، GAVI،‬‬ ‫نالمللی یک ناکامی است‪.‬‬ ‫‪ CEPI‬و همه سازمان های بی ‬ ‫مابایدباشفافیت‪،‬همکاریوهمبستگیبراینبی عدالتی‬ ‫غلبه کنیم‪.‬وزیربهداشت گفت‪:‬درابتدامی خواهمازوزیر‬ ‫امور خانواده و خدمات اجتماعی فنالند‪ ،‬خانم کریستا‬ ‫کیورو‪ ،‬برای برگزاری چنین جلس ـه ای به منظور همکاری‬ ‫جهــای بعــدی کوویــد‪ ۱۹‬و‬ ‫چندجانبــه در مدیریــت مو ‬ ‫همه گیری های اینده تشکر کنم‪ .‬بیش از‪ ۱۵‬ماه است که‬ ‫جهان با کووید‪ ۱۹‬در حال جنگیدن است‪ .‬در این مدت‬ ‫حدود ‪ ۱۳۵‬میلیون نفر در جهان الوده شــدند که از این‬ ‫تعدادحدودسهمیلیوننفرنیزجانباختند‪.‬اوبیان کرد‪:‬‬ ‫سالمتیهیچمرزسیاسیوجغرافیایینمی شناسدودردو‬ ‫مشکالت گروهیازمردمدریک طرفجهانبامشکالت‬ ‫افراددرسایرنقاطدرهم تنیدهاست‪.‬‬ ‫کرونا درس های زیادی به ما اموخت‬ ‫نمکیاظهار کرد‪:‬پاندمیبیماری کووید‪ ۱۹‬به سرعت‬ ‫جهــان را فراگرفت و درس های زیادی را در ســطح ملی‪،‬‬ ‫منطقه ای و جهانی به ما اموخت که نشان دهنده عدم‬ ‫امادگی جامعه جهانی برای مقابله با یک پاندمی بود‪.‬‬ ‫وزیــر بهداشــت افــزود‪ :‬امادگی جهانی و واکنش ســریع‬ ‫نالمللی‬ ‫باید در راس دستور کار دولت ها و اژانس های بی ‬ ‫برایدهه هایایندهباشد‪.‬رهبری‪،‬همبستگی‪،‬همکاری‬ ‫بینبخشی‪،‬مداخالتمبتنیبرشواهدوهماهنگیبین‬ ‫کشورهاابزارهایالزمبرایمدیریتبیماریهمه گیرکووید‬ ‫‪ ۱۹‬است‪.‬‬ ‫همکاریهمهملت هابرایواکسیناسیونهمه‬ ‫نمکی بیان کرد‪ :‬تا زمانی که کل جهان ایمن نشده‬ ‫و ویروس درجایی در حال گردش اســت‪ ،‬خطر جهش‬ ‫و تهدیــد ســامت کشــورهای ایمن شــده وجــود دارد؛‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری بهارستان در نظر دارد با استناد به مصوبه ‪/1415‬ش ب شورای محترم اسالمی شهر بهارستان از‬ ‫طریق برگزاری مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار نماید‪.‬‬ ‫موضوع‬ ‫براورد اولیه(ریال)‬ ‫مدت اجرا‬ ‫سپرده شرکت در مناقصه (ریال)‬ ‫تامین ‪ 14‬دستگاه خودرو جهت سرویس‬ ‫ماموریت های اداری داخل و خارج از شهر بهارستان‬ ‫و استان اصفهان‬ ‫‪10/000/000/000‬‬ ‫یکسال‬ ‫‪500/000/000‬‬ ‫‪ -1‬متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه می توانند از روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/1/30‬تا روز دوشنبه‬ ‫مورخ ‪ 1400/2/13‬همه روزه به جز روزهای تعطیل به واحد امور قراردادهای شهرداری بهارستان مراجعه و با ارائه خالصه‬ ‫سوابق اجرایی و اصل مدارک شرکت معرفی نامه کتبی شرکت نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -2‬پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهای خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ‪ 1400/2/25‬به واحد دبیرخانه محرمانه‬ ‫شهرداری بهارستان ارائه و رسید دریافت نمایند‪.‬‬ ‫‪ -3‬پیشنهادهای رسیده ساعت ‪ 14/30‬بعدازظهر روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/2/26‬در کمیسیون عالی معامالت که در محل‬ ‫شهرداری بهارستان تشکیل می گردد‪.‬‬ ‫‪ -4‬شهرداری بهارستان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است‪.‬‬ ‫‪ -5‬هرگاه برندگان اول‪ ،‬دوم و ســوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند سپرده شرکت در مناقصه انها به ترتیب ضبط‬ ‫خواهد شد و سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد با برنده مسترد نخواهد شد‪.‬‬ ‫م الف‪1124805 :‬‬ ‫داود بحیرایی ‪ -‬شهردار بهارستان‬ ‫رئیس اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرستان سمنان از اغاز اجرای طرح مبارزه با افات‬ ‫و بیماری ها در ‪ ۳۷۵‬هکتار از تاغ زارهای حاجی اباد سمنان خبر داد‪.‬‬ ‫معصومه منظمی گفت‪ ۹۰:‬درصد از تاغ زارهای منطقه حاجی اباد شهرستان سمنان به‬ ‫افتشپشکسفیدتاغالوده شدهاست کهپساز بررسی های گیاه پزشکیبهترینشیوهمبارزه‬ ‫و دفع افت و پیشگیری از شیوع ان در مناطق دیگر با توجه به گسترش شدید افت شیوه‬ ‫قطع مکانیکی و مبارزه شیمیایی انتخاب گردید‪ .‬او بابیان اینکه کاشت درختان تاغ در قالب‬ ‫پروژه های بیابان زدایی و مقابله با فرســایش و حرکت شــن های روان از دهه ‪ ۴۰‬در ســمنان‬ ‫اغازشدهودر طی‪ ۶۰‬سال گذشتههرسالعملیات کاشتنهالتاغ‪،‬مراقبتوابیاریعملیات‬ ‫جوان سازی و ‪ ...‬در قالب اعتبارات ملی و استانی انجام گردیده است افزود‪ :‬در حال حاضر‬ ‫سطح تاغ زارهای دست کاشت این شهرستان ‪ ۱۳۵۱۰‬هکتار است که ‪ ۶۰۰۰‬هکتار ان سطح‬ ‫تاغ زارهای الوده به افت شپشک مبتال گردیده است‪ .‬منظمی در ادامه گفت‪ :‬الودگی در سه‬ ‫منطقه‪ ۱۲۵‬هکتاری شناسایی شده که مقرر گردید بر اساس اعتبارات تخصیص داده شده در‬ ‫سطح‪ ۳۷۵‬هکتار از عرصه هایالودهبهافتشپشکعملیاتقطعمکانیکیوسپسمبارزه‬ ‫شیمیایی در سه فاز انجام گیرد‪ .‬وی افزود‪ :‬نحوه اجرای عملیات مبارزه با افت شپشک به‬ ‫این صورت است که بعد از قطع مکانیکی و هرس تاغ ها‪ ،‬سم پاشی با سموم شیمیایی انجام‬ ‫خواهد شد‪ .‬منظمی بابیان اینکه تاغ به عنوان یک گونه مقاوم به خشکی و مهم در عملیات‬ ‫بیابان زدایی محسوب می شود افزود‪ :‬مهار و کنترل گردوغبار و جلوگیری از فرسایش بادی‬ ‫به عنوان یک مبحث مهم در ســطح کشــور مطرح است و تاغزارها نقش بی بدیلی در این‬ ‫موضوع داشته‪ .‬لذا اهمیت حفاظت از تاغزارها یک وظیفه مهم به شمار می اید‪.‬‬ ‫گسل پیش ژرفای زاگرس مسبب‬ ‫زلزله حدود ‪ ۶‬بندر گناوه‬ ‫انجام شد‬ ‫مدیرعامــل ســازمان ســرمایه گذاری و‬ ‫مشارکت های مردمی شــهرداری اصفهان نیز‬ ‫در ارتباط تصویری انالین با یکصد و شصت‬ ‫و هفتمین جلسه علنی شــورای اسالمی شهر‬ ‫اصفهــان‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬اجــرای ایــن پــروژه از‬ ‫خردادمــاه ‪ ۹۷‬بــه ســازمان ســرمایه گذاری و‬ ‫مشارکت های شهرداری ارجاع شد که به واقع‬ ‫تجربه یک کار تیمی بود و مشخصه بارز این‬ ‫ابــر پروژه این اســت که به صــورت یک اقدام‬ ‫تیمــی و بیــن بخشــی به خوبــی انجا مشــده‬ ‫است‪.‬شهرامرئیسیافزود‪:‬اینپروژههدفمند‬ ‫تهــای شــهرداری‬ ‫بــا اســتفاده از تمــام ظرفی ‬ ‫عملیاتیشد‪.‬‬ ‫‪ ۸۰‬درصد واکسن های کرونا در ‪ ۱۰‬کشور پیشرفته تزریق شده است‬ ‫بنابراین با توجه به درس هایی که تاکنون اموخته ایم‪،‬‬ ‫در ایــن زمــان به خصوص‪ ،‬ما فقط یک راه حــل داریم؛‬ ‫همکاری همه ملت ها برای واکسیناسیون همه و حفظ‬ ‫اقدامــات دقیق بهداشــت عمومی برای شکســت این‬ ‫همه گیــری‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬امروز من با خشــنودی اعالم‬ ‫م ـی دارم که باوجود همــه محدودیت ها‪ ،‬تحریم های‬ ‫یک جانبــه غیرقانونــی علیــه مــردم مــن و مشــکالت‬ ‫اقتصادیناشیاز تحریم ها‪،‬ماموفقبهتولیدملیهمه‬ ‫نیازهــا برای مبارزه با کوویــد ‪ ۱۹‬ازجمله لوازم حفاظت‬ ‫شــخصی‪ ،‬کیت های ازمایش‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬دستگاه های‬ ‫پزشــکی‪ ،‬داروها و از همه مهمتر شــش پلتفرم واکســن‬ ‫کامالبومی‪،‬چهار قراردادتولیدوتولیدمشترک‪،‬شدیمو‬ ‫ً‬ ‫این محصوالت بومی در واکسیناسیون انبوه در ماه های‬ ‫اغاز اجرای طرح مبارزه‬ ‫با افات و بیماری ها در ‪۳۷۵‬‬ ‫هکتار از تاغ زارهای سمنان‬ ‫ایندهاستفادهخواهندشد‪.‬‬ ‫یک چالش جهانی با یک راه حل جهانی‬ ‫وزیر بهداشت گفت‪ :‬پاندمی کووید ‪ ۱۹‬یک چالش‬ ‫جهانیبایک راهحلجهانیاست‪.‬راه حل هایملیفقط‬ ‫می تواننــد به طور موقت کمک کننــد‪ .‬از طریق تقویت‬ ‫رهبریسازمانجهانیبهداشت‪،‬سرمایه گذاریبیشتردر‬ ‫تیم هایواکنشسریع‪،‬بهاشتراک گذاریداده ها‪،‬شفافیت‬ ‫ومعتبرسازیداده هادر قالب هایتوافقشدهبرایغلبه‬ ‫بر موانع قانونی به نفع ســامت مردم و انتقال ّفناوری‬ ‫به کشورهای با درامد کم و متوسط‪ ،‬می توان موفق به‬ ‫یشــد‪ .‬امیدوارم این همکاری میان‬ ‫شکســت این پاندم ‬ ‫کشورهایمنطقهمنا‪،‬خلیج فارس‪،‬اروپاوسازمانجهانی‬ ‫بهداشتنتایجمثبتیداشتهباشد‪.‬‬ ‫رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مسکن و شهرسازی جزئیاتی از زلزله‪ 5/9‬ریشتری‬ ‫بندر گناوه را اعالم و خســارت های وارده را برای بخشــی از واحدهای مســکونی روســتایی‬ ‫محتمل دانست‪ .‬علی بیت اللهی رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مسکن و شهرسازی‬ ‫جزییاتی از زلزله ‪ 5/9‬بندر گناوه که ‪ ۲۹‬فروردین ســاعت ‪ ۱۱ :۱۱‬در عمق ‪ ۱۰‬کیلومتری‪ ،‬به‬ ‫فاصله ‪ ۲۷‬کیلومتری بندر گناوه‪ ۳۱ ،‬کیلومتری بندر ریگ در بوشهر‪ ۴۲ ،‬کیلومتری شبانکاره‬ ‫در بوشهر و در فاصله مستقیم‪ ۶۶۲‬کیلومتری تهران رخ داد را توضیح داد‪ .‬رئیس بخش زلزله‬ ‫مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مسکن و شهرسازی گفت‪ ۲۶:‬شهر با جمعیتی معادل‪ ۷۸۲‬هزار و‪۷۶۲‬‬ ‫نفر و‪ ۷۴۷‬ابادی با جمعیتی معادل‪ ۲۷۳‬هزار و‪ ۱۸۸‬نفر تحت تاثیر این زلزله قرار گرفتند‪.‬‬ ‫بیت اللهی با اشاره به اینکه تعداد کل جمعیت ساکن شهری و روستایی در محدوده شدت‬ ‫محسوس زلزله به بزرگی‪ 5/9‬بندر گناوه استان بوشهر‪ ،‬جمعیتی معادل‪ ۱۸۶‬هزار و‪ ۳۲‬نفر‬ ‫است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬خسارت قابل مالحظه ای برای واحدهای مسکونی شهری براورد نشده‬ ‫است‪.‬تعداد کلواحدهایمسکونیخسارت دیدهاحتمالینیز‪ ۳۸‬واحدبراوردشدهاست‪.‬‬ ‫همچنین تعداد ابادی های خسارت دیده نیز در بندر گناوه استان بوشهر‪ ۲۷،‬ابادی است‪ .‬به‬ ‫گفته او‪ ،‬جمع کل جمعیت شهری و ابادی های در شعاع نیم درجه حدود‪ ۵۵‬کیلومتری‪155‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۹۹‬نفر و تعداد کل واحدهای مسکونی ‪ 40‬هزار و ‪ ۴۵۴‬واحد بوده که از میان این‬ ‫تعداد از واحدهای مسکونی تعداد ‪ ۲۱۴۹۰‬واحد فاقد اسکلت هستند‪ .‬بیت اللهی توضیح‬ ‫داد‪ :‬گسل مسبب زلزله‪ 5/9‬بندر گناوه استان بوشهر‪ ،‬گسل پیش ژرفای زاگرس است و طبق‬ ‫اخرین امار ‪ ۱۰‬پس لرزه به وقوع پیوسته است که بزرگترین ان ها با بزرگی ‪ 4/5‬گزارش شده‬ ‫است‪ .‬رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مسکن و شهرسازی‪ ،‬در بیان لرزه خیز محدوده‬ ‫رومرکز زلزله بندر گناوه‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪ ۱۵‬ســال گذشــته و در شــعاع یک درجه از رومرکز زلزله‪،‬‬ ‫زمین لرزه های رخ داده در منطقه معرف لرزه خیزی گســتره رومرکز زلزله هســتند‪ .‬بر اســاس‬ ‫داده های جمع اوری شده در این مدت تعداد ‪ 2‬هزار و ‪ ۳۳۴‬زلزله با بزرگی ‪ 2/5‬و باالتر در‬ ‫گستره اطراف رومرکز از سال ‪ ۲۰۰۶‬میالدی تا زمان وقوع زلزله ‪ 5/9‬بندر گناوه استان بوشهر‬ ‫(مدت‪ ۱۵‬ساله) ثبت شده است‪.‬‬ ‫لزوممانعزداییاز توسعهمهندسیژنتیک‬ ‫برایایجادفرصت هایاشتغال‬ ‫نمایندهاتحادیهانجمن هایعلومکشاورزیبرلزومپشتیبانی‬ ‫و مانع زدایی از توسعه مهندسی ژنتیک در کشور تاکید کرد و‬ ‫گفــت‪ :‬رفــع موانــع می توانــد فرصت های شــغلی زیــادی را در‬ ‫کشــور فراهم کند‪.‬به گــزارش مهر به نقل از چهارمین همایش‬ ‫نالمللیودوازدهمینملیبیوتکنولوژی‪،‬مهیار رفعتیبابیان‬ ‫بی ‬ ‫اینکه اگر مانع تراشی هایی که نسبت به توسعه بیوتکنولوژی‬ ‫کشاورزی کشورشد‪،‬سربیوتکنولوژیداروییهمامدهبود‪،‬امروز‬ ‫دستاوردهای بزرگی مثل تولید داروهای بیوسیموالر را نداشتیم‪،‬‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬با مانــع زدایــی و فراهم کردن زمینه های اشــتغال‬ ‫مولدفارغ التحصیالنجواندرحوزه هایمختلفبیوتکنولوژی‪،‬‬ ‫یتــوان کشــور را در بســیاری از حوز ههــای حســاس مرتبط با‬ ‫م ‬ ‫امنیتغذاییوداروییبهخودکفاییرساند‪.‬نمایندهاتحادیه‬ ‫انجمن هایعلوم کشاورزیاظهارداشت‪:‬اتفاقاتمثبتی کهاین‬ ‫روزهادرزمینهتولیدداخلیواکسنوداروهایبیوتکنولوژیشاهد‬ ‫هستیم نشان دهنده اهمیت توجه به بیوتکنولوژی است و اگر‬ ‫اشتباهی که در مانع تراشی و جلوگیری از تولید ملی محصوالت‬ ‫بیوتکنولوژیکشاورزیووابستهنگه داشتنکشوربهوارداتافتاد‪،‬‬ ‫مسلما چنین‬ ‫در بیوتکنولوژی پزشکی و دارویی هم افتاده بود‪،‬‬ ‫ً‬ ‫روزهایخوبیرادرزمینهتولیدداروهایبیوسیموالرنمی دیدیم‪.‬‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬در حوزه بیوتکنولوژی هرچه به سمت جلو‬ ‫می رویم‪ ،‬فرصت های بیشتر و دســتاوردهای بزرگ تری حاصل‬ ‫می شود‪ .‬درست است که در حال حاضر موانع و چالش هایی‬ ‫خصوصا در زمینه مهندسی ژنتیک کشاورزی وجود دارد ولی اگر‬ ‫ً‬ ‫واقع بینانه به شرایط نگاه کنیم اینده را بسیار روشن خواهیم‬ ‫دید‪ .‬رفعتی تصریح کرد‪ :‬خوشــبختانه در حوزه های مختلف‬ ‫بیوتکنولوژی زمینه های بسیار خوبی برای کارافرینی و اشتغال‬ ‫دانش اموختــگان وجــود دارد و حتــی در زمینــه زیســت فناوری‬ ‫کشــاورزی هــم اگر بتــوان مقــداری از چالش ها و فشــارهایی را‬ ‫کــه بر محققــان این حوزه وارد می شــود‪ ،‬رفع کرد ظرفیت ها و‬ ‫فرصت های بسیار خوبی در حوزه هایی مثل مهندسی ژنتیک‪،‬‬ ‫کشت بافت و… برای کارافرینی و کاهش وابستگی به واردات‬ ‫وجــود دارد‪ .‬دبیــر اجرایــی وبینارهــای تخصصــی کارافرینــی و‬ ‫فرصت هایویژهشغلیدرحوزهزیست شناسی‪،‬زیستپزشکی‬ ‫و علوم کشاورزی با اشاره به برگزاری سه دوره از این وبینارها در‬ ‫اواخر سال گذشته و تداوم ان ها در سال جاری گفت‪ :‬با حمایت‬ ‫اساتیدو کارافرینانومدیرانشرکت هایپیشرویبیوتکنولوژیو‬ ‫زیستپزشکیازاینوبینارهاوهمراهشدنشتاب دهنده هابااین‬ ‫عمال به فرصتی برای کارافرینی تبدیل شده‬ ‫حرکت این وبینارها ً‬ ‫به طوری کهقرار استتعدادیاز دانشجویانودانش اموختگان‬ ‫شــرکت کننده در ایــن ســه وبینــار جذب این شــرکت ها شــده و‬ ‫مقدماتراه اندازیاستارت اپ هاییدر اینحوزهفراهمشود‪.‬او‬ ‫بابیاناینکهدرسایهسیاست هایحمایتیوبرنامه هایمعاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاست جمهوری‪ ،‬وزارت علوم و ستاد توسعه‬ ‫زیســت فناوری در زمینه توســعه شتاب دهنده ها و شرکت های‬ ‫دانش بنیان‪،‬فرصت هایخوبیبرایتوسعهاقتصاددانش بنیان‬ ‫در کشور فراهم شده ابراز امیدواری کرد که با حمایت های مالی‬ ‫و معنوی این دستگاه ها از فعاالن حوزه بیوتکنولوژی و سلسله‬ ‫وبینارهای کارافرینی شــاهد تاسیس چند اســتارت اپ و شرکت‬ ‫نالمللیودوازدهمین‬ ‫دانش بنیانباشیم‪.‬چهارمینهمایشبی ‬ ‫همایشملیبیوتکنولوژیایرانبهمیزبانیانجمنبیوتکنولوژی‬ ‫جمهوریاسالمیایرانوباهمکاریدانشگاهیزدوانجمن های‬ ‫علمی و موسســات پژوهشــی این حوزه از ‪ ۳۱‬مردادماه تا دوم‬ ‫شهریورماه‪ ۱۴۰۰‬باشعار «سده‪:۱۴۰۰‬زیست فناوریبرایامنیت‬ ‫غذاییوسالمت»برگزار می شود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1367

روزنامه رویداد امروز 1367

شماره : 1367
تاریخ : 1401/03/21
روزنامه رویداد امروز 1366

روزنامه رویداد امروز 1366

شماره : 1366
تاریخ : 1401/03/19
روزنامه رویداد امروز 1364

روزنامه رویداد امروز 1364

شماره : 1364
تاریخ : 1401/03/17
روزنامه رویداد امروز 1363

روزنامه رویداد امروز 1363

شماره : 1363
تاریخ : 1401/03/16
روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!