روزنامه رویداد امروز شماره 1048 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1048

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1048

روزنامه رویداد امروز شماره 1048

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ #‬من‪-‬ماسک‪-‬می زنم‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 30‬فروردین ماه‪1400‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪ 19‬اوریل ‪2021‬‬ ‫‪ 06‬رمضان ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1048‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫دچار کمبود‬ ‫گندم می شویم!‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫ایالم‬ ‫رویدا د ایالم‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪27‬‬ ‫فضای سیاسی کشور در کمتر از دو ماه مانده‬ ‫بهانتخاباتهمچنانسردوکمهیجاناست‬ ‫عصریخبندان‬ ‫زنگخطرنابودیمراتعبهصدادر امد‬ ‫حرکتمراتع‬ ‫ایالمبهسمت‬ ‫بیابانیشدن‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪29‬‬ ‫یکشنبه ‪29‬‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫یلومتر از راههای‬ ‫ک‬ ‫‪ ۲۷۳‬روکش اسفالت شد‬ ‫استان‬ ‫فروردین ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫فروردین ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬شماره ‪1047‬‬ ‫حرکت‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫رویاد د ایالم‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫در تمامعرصهها‬ ‫ارتش‬ ‫شتیبانمردماست‬ ‫پ‬ ‫‪ /‬شماره ‪1047‬‬ ‫به صدا در امد‬ ‫فروردین به نام‬ ‫نامگذاری ‪۲۹‬‬ ‫این نیــرو یار و یاور‬ ‫روز ارتــش‪،‬‬ ‫ایالم گفت‪ :‬ارتش‬ ‫استاندار‬ ‫و مردمــی بــودن‬ ‫مــردم بــوده‬ ‫ـه نظامــی و هــم‬ ‫هــم در عرصـ‬ ‫ویژگیهای اصلی این‬ ‫یکــی از‬ ‫اجتماعــی نقــش‬ ‫نوذری با تاکید بر‬ ‫در عرصــه‬ ‫نیرو اســت‪.‬‬ ‫ـر عهــده دارد‪.‬‬ ‫پررنگــی را بـ‬ ‫موضوع کرونا ارتش‪،‬‬ ‫محمد نوذری‬ ‫اینکه در‬ ‫ـوذری در نشســت‬ ‫اقدامات موثری‬ ‫محمــد نـ‬ ‫سپاه و بسیج‬ ‫روز ارتش‪ ،‬اظهار‬ ‫گرامیداشــت‬ ‫اند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ایالم انجام داده‬ ‫بهعنــوان یکــی‬ ‫را در اســتان‬ ‫کــرد‪ :‬ارتــش‬ ‫و هــم در عرصه‬ ‫هــوری اســالمی‬ ‫در عرصــه نظامی‬ ‫اقتــدار نظــام جم‬ ‫ارتــش هــم‬ ‫از نمادهــای‬ ‫ـر عهــده دارد‪ .‬او‬ ‫ملی است‪ .‬او با‬ ‫ـش پررنگــی را بـ‬ ‫پشتیبان ملت و منافع‬ ‫اجتماعــی نقـ‬ ‫ایالم بسیار پررنگ‬ ‫همواره‬ ‫ـالمی ایران نماد‬ ‫نقش ارتش در استان‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ارتش جمهوری ا‬ ‫در ایام گفت‪:‬‬ ‫توان با ســاخت‬ ‫بیان اینکه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ارتش‬ ‫حوزه فرهنگی می‬ ‫جنگساالری نیست‪،‬‬ ‫اســت و در‬ ‫ارتش در اســتان‬ ‫مانند سیل‪ ،‬زلزله‪،‬‬ ‫خــر رشــادتهای‬ ‫تمام مقاطع سختی‬ ‫فیلمهــای فا‬ ‫مقدس را به نســل‬ ‫صلح و‬ ‫است‪ .‬استاندار ایالم‬ ‫ســالهای دفاع‬ ‫و‪ ...‬پشــتیبان ملت‬ ‫خصوصا در‬ ‫کرونا‬ ‫انقالب‪ ،‬مردم یکصدا‬ ‫کشور نشان داد‪.‬‬ ‫ـت‪ :‬در روزهای اول‬ ‫پس از جوان‬ ‫گفـ‬ ‫ملت را ســر دادنــد و‬ ‫ــاد ارتــش فدای‬ ‫فری‬ ‫جادهای استان ایالم‬ ‫مصرف علوفه و از سوی‬ ‫راهداری و حملونقل‬ ‫افزایش دامها و تشدید‬ ‫مدیرکل‬ ‫های استان روکش‬ ‫است تا گیاهان‬ ‫‪ ۲۷۳‬کیلومتر از راه‬ ‫بارشها موجب شده‬ ‫گفت‪ :‬سال گذشته‬ ‫ـت‪ .‬به گزارش مهر‪،‬‬ ‫دیگر کمبود‬ ‫نداشته باشند و همین‬ ‫حفاظتی شــده اسـ‬ ‫مناسبی برای رشــد‬ ‫اســفالت و الیه‬ ‫روکش اسفالت‪،‬‬ ‫شــرایط‬ ‫ایالم یکی پس از‬ ‫کرد‪ :‬از این میزان‬ ‫شود مراتع استان‬ ‫نورا‪ ...‬دلخواه اظهار‬ ‫امر موجب می‬ ‫روستایی ایالم است‪ .‬او‬ ‫شدنحرکت کنند‪.‬‬ ‫مربوط به راههای‬ ‫بهسمتبیابانی‬ ‫‪ ۵۲‬کیلومتر‬ ‫اجرای طرح سراســری‬ ‫دیگری‬ ‫زمانهای گذشــته‬ ‫حفاظتی در راســتای‬ ‫تســنیم؛ ایــالم از‬ ‫بــه گــزارش‬ ‫افــزود‪ :‬الیه‬ ‫ـدف افزایش طول‬ ‫هوایی مناسب جایگاه‬ ‫روکش اســفالت و باهـ‬ ‫دلیل شرایط اب و‬ ‫ارتقــای کیفی‬ ‫مدیرکل راهداری‬ ‫تاکنون به‬ ‫دام عشایر داشته‬ ‫سطح استان اجرا شد‪.‬‬ ‫علوفه مورد نیاز‬ ‫عمر اسفالت در‬ ‫ویژهای در تامین‬ ‫شــد‪ :‬همچنین در‬ ‫دلیل بهرهبرداری‬ ‫ـادهای ایــالم یــاداور‬ ‫سنوات گذشته به‬ ‫و حملونقــل جـ‬ ‫باشــد؛ اما طی‬ ‫ـری و چاله پرکنی‬ ‫دامهــا‪ ،‬مراتــع‬ ‫‪ ۴۵۰‬کیلومتر لکهگیـ‬ ‫ـرای بــی رویــه‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬بیــش از‬ ‫غیراصولــی و چـ‬ ‫ـفالت در اســتان‬ ‫ابدانان و‪ ...‬که در‬ ‫‪ ۳۴۰‬هــزار تــن اسـ‬ ‫دهلران‪ ،‬مهران‪،‬‬ ‫مصــرف بیــش از‬ ‫شهرســتانهای‬ ‫روکش اسفالت‪،‬‬ ‫رفته رفته تبدیل به‬ ‫بــا‬ ‫دلخواه گفت‪ :‬انجام‬ ‫مراتعی غنی بودهانــد‬ ‫انجامشده است‪.‬‬ ‫ایمنسازی حاشیه‬ ‫گذشــته‬ ‫پوشش گیاهیشدهاند‪.‬‬ ‫و به افــراد بدون‬ ‫کشی‪ ،‬شانه ســازی‪،‬‬ ‫کامــل انجــام‬ ‫هاییخالیاز هرنوع‬ ‫لکهگیری‪ ،‬خط‬ ‫روشنایی در گردنهها‬ ‫رویهوغیراصولی‬ ‫بیابان‬ ‫گونــه خدمتــی از‬ ‫تابلوی اخطار و اجرای‬ ‫کارشناسانچرایبی‬ ‫ماســک هیچ‬ ‫گمــرکات اســتان‬ ‫براساس گفته‬ ‫دیگراقداماتاین‬ ‫راه‪ ،‬نصب‬ ‫پوشش گیاهی و‬ ‫مدیــرکل‬ ‫انجام نمیشــود‪.‬‬ ‫هایایناستاناز‬ ‫اصلی از بین رفتن‬ ‫دو طرف مرز‬ ‫نقاطمختلفراه‬ ‫ـت‪ :‬فعالیــت در‬ ‫دامها‪ ،‬عوامل‬ ‫سوی دیگر ایالم تنها‬ ‫در‬ ‫گمرکات استان ایالم از‬ ‫ایــالم گفـ‬ ‫استان ایالم است‪ .‬از‬ ‫مدیرکل‬ ‫هــران بــا رعایت‬ ‫اداره کل است‪.‬‬ ‫جنگلی در‬ ‫همجوار همچون‬ ‫مــرز تجــاری م‬ ‫محموله ترانزیتی از‬ ‫دامدارن استانهای‬ ‫ورود‪۱۷۲۶‬‬ ‫بهداشتی در حال‬ ‫استان میزبان‬ ‫در منطقــه زاگرس‬ ‫پروتکلهای‬ ‫المللی مهران به کشور‬ ‫هزار پرس غذای‬ ‫ســتان‪ ،‬همدان‪،‬‬ ‫روحا‪ ...‬غالمی‬ ‫مرز بین‬ ‫کرمانشــاه‪ ،‬خوز‬ ‫چند برابری دامها‬ ‫توزیع ‪۲۰‬‬ ‫انجاماست‬ ‫داد و گفــت‪ :‬ســال‬ ‫منطقی از مراتع‬ ‫امر موجب افزایش‬ ‫منظور بهره برداری‬ ‫عــراق خبــر‬ ‫غالمــی در‬ ‫است و همین‬ ‫بین نیازمندان‬ ‫باره گفت‪ :‬به‬ ‫روحا‪...‬‬ ‫انواع محصوالت‬ ‫مراتع از لحاظ فنی‪،‬‬ ‫مراتع شده است‪.‬‬ ‫نــه اقداماتی در‬ ‫از ‪ ۱۲۵‬هــزار تــن‬ ‫گرم‬ ‫از جمله‪ ،‬ارزیابی‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫ظرفیت‬ ‫زمی‬ ‫اظهار‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ـش‬ ‫ی‬ ‫به‬ ‫ا‬ ‫ـنا‪،‬‬ ‫وارد شــده کــه در‬ ‫نسبت‬ ‫دو ‪ ۱۳۹۹‬بیـ‬ ‫طبیعی و انسانی‬ ‫گفتوگو با ایسـ‬ ‫هزار راهکارهایی‬ ‫و ‪ ۶۸۷‬هزار دالر‬ ‫دامداران‪ ،‬صدور کارت یا‬ ‫ـب بــر مراتــع‬ ‫ســت بهطوریکه‬ ‫استان ایالم از توزیع‬ ‫کارشناســان‪ ،‬عوامل‬ ‫مراتــع بــرای ‪550‬‬ ‫ارزش ‪ ۵۵‬میلیون‬ ‫ظرفیت مراتع بین‬ ‫ـاری مهران فعــال ا‬ ‫ـهی دامهــا موجـ‬ ‫امیرالمومنین (ع)‬ ‫به گفته‬ ‫کشاورزی به‬ ‫تالیــف ظرفیت‬ ‫فقرمنابعطیبعی‬ ‫شامل اهناالت‪،‬‬ ‫مراتــع تقسیم‬ ‫شناسایی دامداران هر‬ ‫ـت‪ :‬چــرای بیرویـ‬ ‫مــرز تجـ‬ ‫فرمانده سپاه‬ ‫گیاهان خصــوص‬ ‫کامیون وارد محوطه‬ ‫نیازمندان اســتان ایالم‬ ‫فرسایشخاکو‬ ‫و‪ ۶۰‬هزار تن کاال‬ ‫ی ‪ 120‬روزه در‬ ‫بــه گفـ‬ ‫برداری از مراتع‪،‬‬ ‫بسیاریدر ایجاد‬ ‫ـته ‪ ۵۴۰‬دســتگاه‬ ‫ـای فیزیولوژیکــی‬ ‫و یکمیلیون‬ ‫غــذای گرم بیــن‬ ‫مــی طــی دوره‬ ‫عوامــل میتوان به‬ ‫بیان پروانه بهره‬ ‫ترهبار‪ ،‬سنگاهن و‬ ‫او افزود‪ :‬بیش از‬ ‫روز گذشـ‬ ‫ریختــن فعالیتهـ‬ ‫‪ ۲۰‬هــزار پــرس‬ ‫با بیــان اینکه مرز‬ ‫بیشتر واحــد دا‬ ‫گزارش مهر‪ ،‬ســردار‬ ‫ـتند که از موثرترین‬ ‫گرفته است‪ .‬او با‬ ‫ـیده شده اســت‪.‬‬ ‫سرامیک‪ ،‬پالستیک‪،‬‬ ‫رویهی هم‬ ‫گمرک مهران شــد‪ .‬او‬ ‫سبب از بین رفتن‬ ‫رمضان خبر داد‪ .‬به‬ ‫دخیل هسـ‬ ‫و ییالقی صورت‬ ‫پالک و‪ ...‬اندیشـ‬ ‫فعال کاشی و‬ ‫‪ ۵۵۳‬میلیوندالر‬ ‫برگزاری کالسهای‬ ‫اراضی و چرای بی‬ ‫تجــاری‬ ‫ـود که این مســاله‬ ‫طی ماه مبارک‬ ‫نهایت قشالقی‬ ‫اجرای طرح مرتع‬ ‫کمیتهامداداستان‬ ‫ســال بدون وقفه‬ ‫پتروشیمیبهارزش‬ ‫غلط بهره برداری از‬ ‫داری در استان با‬ ‫خاک‪ ،‬میشـ‬ ‫نشستیبامدیرکل‬ ‫متخلفین در نحــوهی‬ ‫عملیات فتوسنتز و در‬ ‫ـاری مهران از اغاز ام‬ ‫محصوالت‬ ‫‪ 400‬طرح مرتع‬ ‫نظام‬ ‫جبرانناپذیریبر‬ ‫داری در گذشــته با‬ ‫جمالشاکرمیدر‬ ‫تجـ‬ ‫غربالگــری و پایش‬ ‫به علت کاهش‬ ‫ناب و اینکــه با‬ ‫کرد‪ :‬جهت کنترل‬ ‫شبهای مبارک قدر‬ ‫اشاره کرد کهتاثیرات‬ ‫گــری طــرح مرتع‬ ‫صادرشده است‪.‬‬ ‫گیاه‬ ‫ـت‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫ـراض گونههای‬ ‫میشــود تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مقررشده در‬ ‫اموزشــی و بازن‬ ‫طور به عراق‬ ‫دامها‬ ‫طبیعیواردمیکند‪.‬‬ ‫رئیــس اداره امور‬ ‫کاهش رشــد و انقـ‬ ‫بــوده اسـ‬ ‫داری برخورد‬ ‫برگزار شد‪ ،‬اظهار‬ ‫نیز ‪ 13‬گلوگاه با‬ ‫کریم اهلبیت‪،‬‬ ‫ضدعفونی کامیون به‬ ‫بسترحیاتمنابع‬ ‫ـادی‪ ،‬فعال اســت‪.‬‬ ‫موجب‬ ‫ـود‪ .‬حجــت ا‪...‬‬ ‫حسن مجتبی و‬ ‫دامهای غیر بومی‬ ‫بهداشتی رانندگان و‬ ‫بهعنوان‬ ‫رویکــرد اقتصـ‬ ‫ــتفاده مــداوم و‬ ‫در اســتان میشـ‬ ‫ـالروز والدت امام‬ ‫ایالمجزءاستانهای‬ ‫ورود و خروج‬ ‫الزم اســت بــرای اس‬ ‫طبیعی احداث شــده‬ ‫باهمکاری سپاه‬ ‫کمیــاب دارویی‬ ‫و سـ‬ ‫بیاناینکهاستان‬ ‫منابــع طبیعــی و‬ ‫پرس غذای گرم‬ ‫از ایــن رو‬ ‫پلیس راه و منابع‬ ‫مراتعاستانبا‬ ‫تعداد دام دقت کافی‬ ‫ـاون فنــی اداره کل‬ ‫تعداد بیش از ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫مدیریت مراتع اســت‬ ‫استان همکاری‬ ‫نیازمندان استان توزیع‬ ‫فتحــی‪ ،‬معـ‬ ‫مراتع در انتخاب‬ ‫ـوزهی پروژههــای‬ ‫ــت‪ 87 :‬درصد‬ ‫اقتصادی از‬ ‫بین مددجویان و‬ ‫بیــش از ظرفیت‬ ‫برتــر در حـ‬ ‫احیا و اصــالح چرای‬ ‫ایالم اظهار داش‬ ‫و کمیته امداد‬ ‫هکتار است‪.‬‬ ‫استان ایالم گفت‪:‬‬ ‫زیرا اگر تعــداد دام‬ ‫ابخیزداری‬ ‫هــم اکنون طــرح‬ ‫نجات مراتع‬ ‫میلیون و ‪ 140‬هزار‬ ‫امیرالمومنین (ع)‬ ‫بــه عمل ایــد‪،‬‬ ‫خوراک از بیــن رفته و‬ ‫اداره اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫ضرورت اقدام برای‬ ‫در حال اجراست‪.‬‬ ‫شود‪ .‬فرمانده سپاه‬ ‫طبیعی است که ‪1‬‬ ‫محرومیتزداییاز‬ ‫ـد‪ ،‬گیاهــان خوش‬ ‫اداره امــور مراتــع‬ ‫هکتار اراضی استان‬ ‫کل‬ ‫منابع‬ ‫اداره‬ ‫در راستای‬ ‫اند‪ .‬معاون فنی‬ ‫ـوب عزیزی رییــس‬ ‫مراتــع باشـ‬ ‫یافت و مرتع ارزش‬ ‫این دامی در ‪450‬‬ ‫امکان ســرمایهگذاری‬ ‫مراتع تشکیل داده‬ ‫یعقـ‬ ‫کمیتهامدادوسپاههمواره تعامالت و همکاریهای‬ ‫دامی کاهش خواهد‬ ‫ابخیزداری اســتان ایالم در‬ ‫افزود‪ :‬به علت‬ ‫ان را‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫تولیــدات‬ ‫خدمت به نیازمندان‬ ‫ابخیزداری ایالم‬ ‫منابع طبیعی و‬ ‫شــگری سالمت‬ ‫ترینبخشاز این‬ ‫منابع طبیعی و‬ ‫استان و‬ ‫زیادی به کل‬ ‫در بخش گرد‬ ‫دست میدهد‪.‬‬ ‫یــراث فرهنگی‪،‬‬ ‫داشتهاند کهمهم‬ ‫ـتان خســارتهای‬ ‫خود را از‬ ‫مدیــرکل م‬ ‫بسیار نزدیکیباهم‬ ‫کشور عراق نیز‬ ‫افزایش دامها در اسـ‬ ‫مسکن نیازمندان‬ ‫مراتع در استان‬ ‫استان ایالم با‬ ‫صنایعدستی ایالم‬ ‫ساخت و تامین‬ ‫بیابانی شدن‬ ‫ـتان در ایــن باره‬ ‫همکاریها در زمینه‬ ‫گردشگری و‬ ‫فرصتهای جدیدی‬ ‫یــاه شناســان اسـ‬ ‫اینکه همواره تالش‬ ‫میتواند‬ ‫ـه بهرهبــرداری ‪۲‬‬ ‫خطیبــی از گ‬ ‫شاکرمی با عنوان‬ ‫گفــت‪ :‬پروانـ‬ ‫توســعه فضــای‬ ‫بوده است‪ .‬سردار‬ ‫دو‬ ‫ـوان‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫به‬ ‫را بــرای‬ ‫امداد‬ ‫خـــبر‬ ‫ـی‪ ،‬مســافرتی و‬ ‫ارتباطی ســپاه و کمیته‬ ‫دفتــر خدماتـ‬ ‫تقویــت اقتصاد‬ ‫بیماران بستری در‬ ‫کردهایــم راه‬ ‫خدمت به نیازمندان‬ ‫عبدالمالک شنبهزاده‬ ‫کســبوکار و‬ ‫توانند به‬ ‫راستای گردشگری‬ ‫انقالب در راستای‬ ‫گردشگریدر‬ ‫فراهم کنــد‪ .‬مدیرکل‬ ‫دستگاه مولود‬ ‫فراغ بال بیشــتری می نمایند‪ .‬رئیس دانشگاه‬ ‫ماه مبارک رمضان‬ ‫منطقــه‬ ‫داشته شود‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫در ایالم صادر شد‪.‬‬ ‫ـتان خدماتدهی‬ ‫و صنایعدســتی‬ ‫سالمت‬ ‫مستحکم نگه‬ ‫بیمارسـ‬ ‫بیماری که در این مرکز‬ ‫ـتگاه در چنــد زمینه‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫ـزارش صداوســیما؛‬ ‫ـکاری ایــن دو دسـ‬ ‫پزشکی ایالم گفت‪:‬‬ ‫ـالم میــراث‬ ‫توانــد از ظرفیت‬ ‫بــه گـ‬ ‫امســال هــم همـ‬ ‫کند‪ ،‬اگر رو به بهبود‬ ‫علوم‬ ‫موضوع حامی یابی‬ ‫فــت‪ :‬اســتان ایـ‬ ‫کــرد‪ :‬ایــالم می‬ ‫درمانی دریافت می‬ ‫طرح ایران مهربان و‬ ‫ـک شــنبهزاده گ‬ ‫ایــالم تاکیــد‬ ‫سرپایی بیماران‬ ‫چشمگیر سطح‬ ‫عبدالمالـ‬ ‫خدمات‬ ‫خواهد شد و اگر حال‬ ‫مهم ازجمله‬ ‫ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫عــراق و فراهم‬ ‫تنفسی و مرکز درمان‬ ‫با عراق و جهش‬ ‫ســایگی با کشــور‬ ‫سپری‬ ‫اطعام نیازمندان‬ ‫درمانگاه‬ ‫همســایگی‬ ‫ـپاه امیرالمومنین‬ ‫بــه دلیل هم‬ ‫استان بهره ببرد و به‬ ‫برای ایتام و نیز‬ ‫باشد‪ ،‬روند درمانی او نداشته باشد‪ ،‬خدمات‬ ‫نیــز در طول ماه‬ ‫ـالم با همکاری سـ‬ ‫دفتــر گردشــگری ســالمت در خدمات درمانی در این‬ ‫اطعام نیازمندان‬ ‫شرایط مناسبی‬ ‫کرونایــی در ایـ‬ ‫ـتان افتتاح شد‪.‬‬ ‫صــدور ‪ ۲‬مجــوز‬ ‫ـزود‪ :‬در موضــوع‬ ‫گردشگری سالمت در‬ ‫عمومی و‬ ‫ـوان بیمــار بســتری‬ ‫که سپاه در زمینه‬ ‫میتواند میزبان‬ ‫علوم پزشــکی اسـ‬ ‫او افـ‬ ‫قطبهای مهم‬ ‫بیمارســتان بهعنـ‬ ‫شرایط تردد اسان‬ ‫استفاده از امکاناتی‬ ‫(ع) و دانشــگاه‬ ‫کریمیــان‪ ،‬رئیس‬ ‫برای یکی از‬ ‫درمانــی را در‬ ‫ایالم بودن‬ ‫مبارک رمضان با‬ ‫موضوع توزیع ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫ـنا‪ ،‬دکتر محمــد‬ ‫ـد و از این مزایا‬ ‫کشور تبدیل شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایسـ‬ ‫ـگران ســالمت باشـ‬ ‫غذا در اختیار دارد‬ ‫دریافت خواهد کرد‪.‬‬ ‫در مراســم افتتاح‬ ‫راهاندازی این مرکز‬ ‫پخت و تهیه‬ ‫گردشـ‬ ‫‪ ۴‬شب عملیاتی‬ ‫بهرهمند شود‪ .‬او‬ ‫علوم پزشــکی ایالم‪،‬‬ ‫نیازمندان در مدت‬ ‫با اشاره به اینکه‬ ‫تقویت گردشگری‬ ‫دانشــگاه‬ ‫ســرپایی بیماران‬ ‫کریمیان‬ ‫پرس غذای گرم بین‬ ‫توسعه و‬ ‫ســرپایی کمک بســیار‬ ‫امیرالمومنین(ع)استانایالم‪،‬‬ ‫ـی و مرکز درمان‬ ‫دهی به بیماران‬ ‫درمانــگاه تنفسـ‬ ‫شد‪.‬فرماندهسپاه‬ ‫بیماران کرونایی‪،‬‬ ‫و خدمات‬ ‫ـکی در جهت رفع‬ ‫نیازمند تحت حمایت‬ ‫خواهد‬ ‫ـار کرد‪ :‬با افزایش‬ ‫شــگاه علوم پزشـ‬ ‫برای ایتام و کودکان‬ ‫کرونایی اظهـ‬ ‫ــد کــه ظرفیــت‬ ‫بزرگــی به دان‬ ‫ـتانی اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حامی یابی‬ ‫همکاریبین کمیته‬ ‫ـتان را تهدیــد میکن‬ ‫کمبود تخت بیمارسـ‬ ‫دیگراز زمینههای‬ ‫خطــر اسـ‬ ‫و جا برای بستری‬ ‫کمیتهامدادرایکی‬ ‫اهتمام و دغدغــه‬ ‫ــت میکنیم که‬ ‫برنامه هدفگذاری‬ ‫ایــن بیمارستانها تکمیل شود‬ ‫ـه کرونا درخواس‬ ‫کرد‪ :‬این مرکز با‬ ‫برشمرد و گفت‪:‬‬ ‫بستری‬ ‫از بیمــاران مبتالبـ‬ ‫باشــد‪ .‬او گفــت‪:‬‬ ‫میشود‪ ،‬تصریح‬ ‫امداد و سپاه استان‬ ‫جهت جلوگیری‬ ‫پویــش در مــاه‬ ‫برای کودکان یتیم‬ ‫وجــود نداشــته‬ ‫استان راهاندازی‬ ‫ویزیت قرار انجام‬ ‫ـان از ابتال به کرونا‬ ‫اجــرای ایــن‬ ‫که ‪ ۱۲‬هزار حامی‬ ‫بیمــاران بعــدی‬ ‫شایسته و ارزشمند سپاه‬ ‫مراجعه میکنند‪ ،‬مــورد‬ ‫دارای حال عمومی‬ ‫پــس از اطمینـ‬ ‫است‬ ‫تخت بستری در‬ ‫این‬ ‫ـان انجامشــده‬ ‫به‬ ‫شده ما‬ ‫سردار شاکرمی افزود‪:‬‬ ‫انان همکاری‬ ‫ـم بیمارانی کــه‬ ‫اندازی این مرکز‬ ‫بــه ایــن مرکز‬ ‫بیمارستان و کمبود‬ ‫مبــارک رمضـ‬ ‫بیمارســتانی به‬ ‫ســعی کردهایـ‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با راه‬ ‫ـتاد هماهنگــی‬ ‫ـتان جذب کنیم‪.‬‬ ‫درمان کنیم و این‬ ‫از شلوغ شدن‬ ‫داروهای تزریقی‬ ‫مدیــر سـ‬ ‫دریافت خدمات‬ ‫شــده است‪ .‬او‬ ‫و نیازمند اسـ‬ ‫ستاد هماهنگی‬ ‫تشکیلشده است که‬ ‫ســتند را در منزل‬ ‫بیماران‪ ،‬از پر شــدن‬ ‫میگیرنــد و‬ ‫به این مرکز جهت‬ ‫اســت‪ .‬مدیر‬ ‫نیز مورد ارزیابی‬ ‫قرارگاهی در ســپاه‬ ‫مناسبتری ه‬ ‫فرهنگــی و هنری‬ ‫ـات ســرپایی به‬ ‫به تزریق داروهای‬ ‫مراکز درمانی‪،‬‬ ‫میزان اکسیژن ان‬ ‫همین منظور‬ ‫کانونهــای‬ ‫فرهنگی و هنری‬ ‫و ارائــه خدمـ‬ ‫ـرح ایران مهربان را‬ ‫بیمارانی است که نیاز‬ ‫تزریق میشود و‬ ‫اینکه مراجعان به‬ ‫کانونهــای‬ ‫یابی برای ایتام و طـ‬ ‫و بخــش بســتری بیمارســتانی بیمارستانیمراجعه کنند‪.‬‬ ‫ـتان ایــالم از‬ ‫مرکز برای‬ ‫ســتری ندارند و‬ ‫کریمیان با بیان‬ ‫ظرفیــت اورژانــس‬ ‫موضــوع حامی‬ ‫مســاجد اسـ‬ ‫ـتان ایالم یــاداور‬ ‫تا پایان نیمه اول‬ ‫ـد ولــی نیاز بــه ب‬ ‫در بیمارســتان با‬ ‫قــرار میگیرد‪.‬‬ ‫مســاجد اسـ‬ ‫داخلی مورد ویزیت‬ ‫تا به این طرح نیز‬ ‫بیمارســتانی دارنـ‬ ‫پویش ملی خانههای‬ ‫ـود و همکاران ما‬ ‫و قرنطینه خود‬ ‫رصد و پیگیری کند‬ ‫توسط متخصصین‬ ‫جلوگیری میشـ‬ ‫ملــی خانههای‬ ‫هدفگذاری شده به‬ ‫منزل مراحل درمانی‬ ‫اجــرای‬ ‫استان این مرکز‬ ‫علی چراغی پور‬ ‫شــد‪ :‬پویــش‬ ‫مشابه بیمارستان‬ ‫رمضان بر اساس برنامه‬ ‫ـت ‪ ۳۰۷‬کانون‬ ‫میتوانند در‬ ‫روند درمانی انان‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫قرانــی به همـ‬ ‫موضوعــات قران‪،‬‬ ‫ماه مبارک‬ ‫قرار میگیرند و‬ ‫سپری کنند‪ .‬رئیس‬ ‫قرانــی در‬ ‫نــری در ســطح‬ ‫مبتالبــه کرونا که‬ ‫را‬ ‫سرانجامبرسد‪.‬‬ ‫فرهنگــی و ه‬ ‫جماعت‪ ،‬روزه‬ ‫ـان کرد‪ :‬بیماران‬ ‫مورت چوار میگذرد‬ ‫ـات خوانی‪ ،‬نماز‬ ‫ایــالم خاطرنشـ‬ ‫ـتایی و شــهری‬ ‫دعا و مناجـ‬ ‫گلخانه روستای‬ ‫مناطــق روسـ‬ ‫عکس‪ ،‬نقاشی و فیلم‬ ‫خـــبر‬ ‫حجتاالســالم علــی‬ ‫سال از کلنگ زنی‬ ‫ها در ســه بخش‬ ‫‪ ۱۴۰‬درصدی‬ ‫ســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫با بیان اولی‬ ‫‪۲۰‬‬ ‫ایــن ا‬ ‫افزایش‬ ‫وگــو با شبســتان‬ ‫برگزار میشود‪.‬‬ ‫ـی پــور در گفت‬ ‫صدثانیهای‬ ‫رژانس اجتماعی‬ ‫ــه عالقهمندان‬ ‫در اینده نزدیک‬ ‫چراغـ‬ ‫پویش به همت‬ ‫ـور بــا بیــان اینک‬ ‫تعیین تکلیف اراضی‬ ‫مطلب‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫او‬ ‫ـ‬ ‫پ‬ ‫با‬ ‫ـی‬ ‫ـاد‬ ‫ـ‬ ‫غ‬ ‫تماس‬ ‫چرا‬ ‫ـ‬ ‫ـس ســازمان جه‬ ‫خانههای قرانی»‬ ‫کــز علمی انجام‬ ‫ایــن‬ ‫فرهنگی و هنری‬ ‫ـی اقدســی‪ ،‬رئیـ‬ ‫عبارت «‬ ‫مصرفی از ســوی مرا‬ ‫‪ ۱۴۰‬درصدی تماس‬ ‫هماهنگی کانونهای‬ ‫محمدعلـ‬ ‫ــال ‪ 1380‬طرح‬ ‫کیفیــت اب‬ ‫بهزیستی ایالم از افزایش‬ ‫هماهنگی میتوانند با ارسال ‪ ۱۰۰۰۸۹۴۰۴۵‬در ایــن‬ ‫ها‪ ،‬اب مصرفی‬ ‫ســتاد‬ ‫ـتان ایالم گفــت‪ :‬س‬ ‫اما باوجود عدم‬ ‫همــکاری ســتاد‬ ‫نتایج این ازمایش‬ ‫ـامانه پیامکــی ‪۱‬‬ ‫معاون‬ ‫کشــاورزی اسـ‬ ‫واگذارشده است‪،‬‬ ‫ســاجد کشــور بــا‬ ‫این استان خبر داد‪.‬‬ ‫راهاندازی شــد که‬ ‫شد و بر اساس‬ ‫ارشاد بــه سـ‬ ‫بخش عکس در‬ ‫ــت محصوالت‬ ‫مجریان طرح‬ ‫م‬ ‫روســتای مــورت‬ ‫اورژانس اجتماعی در‬ ‫اداره کل فرهنگ و‬ ‫ـون اراضــی مذکور‬ ‫ـرکت کنند‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ســب جهت کاش‬ ‫کارزانیبابیاناینکه‬ ‫گلخانهای روســتا‬ ‫گلخانــهای در‬ ‫با‬ ‫کانونهای مساجد و‬ ‫ـرح متاســفانه تاکنـ‬ ‫راهاندازی‪ ،‬شاهد‬ ‫پویش شـ‬ ‫فاقد کیفیت منا‬ ‫صداوسیما‪،‬عبدالصباح‬ ‫جماعت‪ ،‬جشن‬ ‫کلنگ زنی طرح‬ ‫در صــورت تامین‬ ‫فعالیــت طـ‬ ‫مدت کوتاهی پس از‬ ‫ـزود‪ :‬چنــد هزار‬ ‫برگزار میشود‪.‬‬ ‫تالوت قران‪ ،‬نماز‬ ‫‪ ۲۰‬ســال از‬ ‫بهگزارش‬ ‫ـت اضافه کــرد‪:‬‬ ‫اورژانس اجتماعی‬ ‫میگذرد‪ ،‬طرحی‬ ‫نشــدهاند‪ .‬او افـ‬ ‫اسالمی استان اردبیل‬ ‫و متاسفانه‬ ‫موضوعات‬ ‫رئیس سازمان جهاد‬ ‫گلخانــهای اسـ‬ ‫افزایش تماس با‬ ‫ـورت خانوادگــی‬ ‫شهرســتان چوار‬ ‫تعییــن تکلیــف‬ ‫فعالیت هستند‬ ‫پویــش بهطــور‬ ‫شدن طرح بودیم‪.‬‬ ‫ـت بالاســتفاده‬ ‫یکی از عمده دالیل‬ ‫مورت از توابع‬ ‫روزه اولیهــا بهصـ‬ ‫پروژه اماده ادامه‬ ‫استافزود‪:‬همچنین‬ ‫ـان اینکــه ایــن‬ ‫در این روستا شود‬ ‫روســتا سالهاسـ‬ ‫غیرفعال‬ ‫که اراضی مذکور‬ ‫ـی و تکلیــف‬ ‫او بــا بیـ‬ ‫اب مجریان‬ ‫ـی بــا موضوعات‬ ‫سبب ایجاد اشتغال‬ ‫ناشیاز کرونابوده‬ ‫متر از اراضی این‬ ‫ایالم با بیان این‬ ‫کانونهــای فرهنگـ‬ ‫انجام میشود‪.‬‬ ‫ثــر‪ ،‬بخش نقاشـ‬ ‫ایالممشکالت‬ ‫که بنا بود‬ ‫اجتماعی تعدادی‬ ‫عملی نشده است‬ ‫کشاورزی استان‬ ‫ـروری اســت مســئوالن جهــت پیگیریها در این زمینه‬ ‫ســری در ســطح‬ ‫حداکثــر ‪ ۲‬ا‬ ‫واگذاری این اراضی‬ ‫های سیار اورژانس‬ ‫‪ ۷‬الی ‪ ۱۴‬ســال و‬ ‫این مهم تاکنون‬ ‫تولیــد محصوالت‬ ‫رهاشــده و ضـ‬ ‫سرا‬ ‫میشود‪ ،‬تصریح‬ ‫دولت هســتند و‬ ‫کردن مجــدد این‬ ‫در این مدت گروه‬ ‫قرانی ویژه رده ســنی‬ ‫اما متاسفانه‬ ‫بــه اینکــه بــرای‬ ‫اورژانساجتماعی‬ ‫ـاجد کشور برگزار‬ ‫در مالکیت‬ ‫اراضــی و فعال‬ ‫بالتکلیفی ان هستیم‪.‬‬ ‫طرح بوده اســت‬ ‫بــا توجــه‬ ‫فضای ایــات‬ ‫تماسگیرندهباخط‬ ‫موضوعــات دعا و‬ ‫هنری مسـ‬ ‫اصالحشــده اســتفاده‬ ‫واگــذاری ایــن‬ ‫نــوط به اجــرای‬ ‫همچنان شاهد‬ ‫پویــش از طریــق‬ ‫از مشکالتافراد‬ ‫فیلم صدثانیهای با‬ ‫است‪ .‬او شناسایی‬ ‫جــرای طــرح در‬ ‫ای از بذر خالص و‬ ‫بــه مجریــان م‬ ‫و‬ ‫ـرد‪ :‬فراخــوان ایــن‬ ‫توجه به اینکه‬ ‫هماهنگی بخــش‬ ‫بررسی و رفع شده‬ ‫تســنیم‪ ،‬عــدم ا‬ ‫ماه مبارک رمضان‬ ‫طرح اقدام نمایند‪.‬‬ ‫ـت‪ :‬گلخانــه‬ ‫تولیدشــده بســیار‬ ‫کـ‬ ‫مجریان طرح بــا‬ ‫بهصورت حضوری‬ ‫بــه گــزارش‬ ‫خوانی دعای ویژه‬ ‫های اجتماعــی و‬ ‫مجریــان پــروژه گفـ‬ ‫ــت محصوالت‬ ‫دیده در محــالت‪،‬‬ ‫مشــکالت اب را‪ ،‬دلیل‬ ‫اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫مالکیتــی نســبت به‬ ‫مجازی و شــبکه‬ ‫ـری مناجات‬ ‫میشــود‪ ،‬کیفی‬ ‫ـز بــاج یکــی از‬ ‫ســیب و اســیب‬ ‫ـندی در اســتان‪ ،‬با‬ ‫ـت که مجریان‬ ‫فرهنگــی و هنـ‬ ‫پرویـ‬ ‫ــام رهــا کردنــد‬ ‫ـود را بــرای ادامه‬ ‫ـراد در معــرض ا‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫اموزشی‬ ‫ا‬ ‫بازارپ‬ ‫انان‪،‬‬ ‫حالی‬ ‫ـران کانونهــای‬ ‫م‬ ‫برگزار میشود‪.‬‬ ‫بر‬ ‫ت‬ ‫گفته‬ ‫برگزاری دورههای‬ ‫افـ‬ ‫صــادرات ان را نیمه‬ ‫ـروژه تمــام تالش خـ‬ ‫ســت که عالوه‬ ‫طــی هفتههــای‬ ‫دانند و بر اســاس‬ ‫بــا مدیـ‬ ‫کانونهای اسیب‪،‬‬ ‫کیفیت باال‬ ‫برنامهریــزی بــرای‬ ‫او اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫ادامه مجریــان پـ‬ ‫اجرا نشــدن ان می‬ ‫ـرز مهــران امــکان‬ ‫ـد اما متاســفانه‬ ‫مددکاری و مشــاوره‬ ‫شناسایی‬ ‫اراضــی ندارنــد‪.‬‬ ‫اســتان اعــالم و‬ ‫سبب شده امکان‬ ‫ـت بــه وجــود مـ‬ ‫تکلیف این اراضی‬ ‫ان انجــام دادنـ‬ ‫در ســطح‬ ‫ارجاع و ارائه خدمات‬ ‫عراق نیز وجود دارد‬ ‫محصــوالت عنایـ‬ ‫کیفیت مناسب اب‬ ‫از فعالیــت‬ ‫ـاتی جهت تعیین‬ ‫و فرهنگــی‪،‬‬ ‫به ‪ ۲‬هزار و ‪۵۸۷‬‬ ‫تولیدی به کشور‬ ‫عدم‬ ‫مدت کوتاهی پس‬ ‫قــه ســبب شــد‬ ‫اینده جلسـ‬ ‫اجتماعی‬ ‫محصوالت‬ ‫منط‬ ‫جهت تعیین تکلیف‬ ‫و‬ ‫اب‬ ‫ـته‬ ‫خدمات‬ ‫طرح وجود نداشـ‬ ‫نامناســب‬ ‫ـی نداشــته و‬ ‫طریق ‪ ۶‬پایگاه‬ ‫ـال گذشــته عنوان‬ ‫ســت مســئوالن‬ ‫برگزار میشود‪.‬‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫مذکور غیرفعال شود‪.‬‬ ‫خدمات این حوزه در سـ‬ ‫برداشتشــده نیــز کیفیــت مطلوبـ غیرممکن و ضروری ا‬ ‫طرح اقدام کنند‪.‬‬ ‫افتتاح‪ ،‬طرح‬ ‫دیگر‬ ‫به پویش همدلی‬ ‫ـت محصــول را‬ ‫فعالیت مجدد‬ ‫نفر را از بهزیستی ایالم همچنین‬ ‫ـن امــر ادامه کاشـ‬ ‫تعیین اراضی و‬ ‫تعیین تکلیف پروژه‬ ‫گفت‪ :‬همیـ‬ ‫ازمایشهایی جهت‬ ‫کرد‪ .‬معاون‬ ‫لزوم‬ ‫در ایام تعطیالت‬ ‫ساکنین روســتا مورت‬ ‫مهدهــای کــودک‬ ‫او با بیان اینکه‬ ‫خودروهای با پالک‬ ‫قاســمی یکی از‬ ‫شــش اجارهبهــا‬ ‫پیش به کرد‪.‬‬ ‫زمینه از سوی صاحبان‬ ‫هزارتومانــی و توقیف‬ ‫بخ‬ ‫این روستا ‪ 20‬سال‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در این‬ ‫محدودیتهای ‪۵۰۰‬‬ ‫ـدگان قانون منع‬ ‫هکتار از اراضی‬ ‫کرونایی اشاره‬ ‫معرفــی نقضکننـ‬ ‫‪ ۹۶۷‬میلیونریال‬ ‫چند‬ ‫کهزادی از تمدید‬ ‫غیربومــی و‬ ‫کودکیکمیلیاردو‬ ‫ســرهنگ‬ ‫داد‪ .‬رئیس پلیس‬ ‫خـــبر‬ ‫و خروجیهــای‬ ‫ساختمانمهدهای‬ ‫مراجع قضایی خبــر‬ ‫اجاره صورت گرفته‬ ‫وزارت کشور به مانند‬ ‫بــادی ورودیهــا‬ ‫ـی تا تــردد به‬ ‫مهدکودک استان بخشش‬ ‫ترافیکــی در م‬ ‫کشور است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬برابر‬ ‫ـت قرمــز و نارنجـ‬ ‫ـی اســتان ایــالم‪،‬‬ ‫کودک بیسرپرست و‬ ‫استانداری وزارت‬ ‫برگزاری انتخاباتی‬ ‫برای ‪۶۰‬‬ ‫ـتانهای بــا وضعیـ‬ ‫راهــور انتظامـ‬ ‫ـتگاه ها و نهادها در‬ ‫از ساماندهی ‪۵۲‬‬ ‫سیاسی و امنیتی‬ ‫باهدف جلوگیری از‬ ‫شهرسـ‬ ‫ابوالفضل کهزادی‬ ‫اســت‪ .‬کارزانی‬ ‫سیاسی است‪.‬معاون‬ ‫پارامترهای ســایر دسـ‬ ‫و یا خانوادههای‬ ‫ستاد استانی کرونا و‬ ‫دارد‪.‬وی با اشاره به‬ ‫خبر داد‪ .‬سرهنگ‬ ‫طریق مراکز نگهداری‬ ‫گفت‪ :‬مصوبه‬ ‫رقابتی وظیفه ملی‬ ‫حال اجراست‪.‬وی‬ ‫ـه مشــارکت بــاال‬ ‫پایان هفته‬ ‫سالمت جامعه‪،‬‬ ‫خبرنگاران جوان‪،‬‬ ‫بد سرپرست از‬ ‫ـالم بــا بیــان اینکـ‬ ‫بیماری کرونا و حفظ‬ ‫هایی است که در‬ ‫پرشور و‬ ‫همچنین سال گذشته‬ ‫محدودیت های موجود‬ ‫گفتوگو با باشگاه‬ ‫درصد مردم ایـ‬ ‫محدودیت‬ ‫ـالم و گسترش‬ ‫کرد و یاداور شد‪:‬‬ ‫خصوصاپالکهای‬ ‫گفت‪ :‬مجریان متولیان و ناظرین وضعیت بیماری کرونا و‬ ‫در‬ ‫اســتانداری ایــالم‬ ‫در موج سوم ‪۹۰‬‬ ‫کرونایی شــهر ایـ‬ ‫جایگزین اشاره‬ ‫بهصورتغیرمجاز‬ ‫شیر خشک به یک‬ ‫خیلی از مســائل‬ ‫مختلفی دارد‪،‬‬ ‫ـی‬ ‫که‬ ‫ـ‬ ‫قرمز‬ ‫رقابتی‪،‬‬ ‫ت‬ ‫امنی‬ ‫حالی‬ ‫وضعیت‬ ‫و‬ ‫که‬ ‫مانند‬ ‫ـی‬ ‫در‬ ‫ـتی‬ ‫فضای‬ ‫افرادی‬ ‫معــاون سیاسـ‬ ‫کرونــا افزود‪:‬‬ ‫موج چهارم زدن‬ ‫درمانی‪ ،‬مالی و معیشـ‬ ‫انتخابــات نیــز بــه‬ ‫تردد داشته باشند با‬ ‫بــا اعــالم‬ ‫در مردم و ایجاد‬ ‫ـتان از ســوی ســتاد‬ ‫یــالم در بحــث‬ ‫زدند ولی امروز در‬ ‫پرهیز از گفــت‪:‬‬ ‫که نسبت به سال‬ ‫در شهرهای استان‬ ‫رعایت دستورالعمل‬ ‫با اعتماد افرینی‬ ‫خدمات‬ ‫ـر از شــهرهای اسـ‬ ‫ـتان ا‬ ‫ماســک می‬ ‫تردد غیربومی‬ ‫چند قلو ارائهشده‬ ‫خــالق مــداری و‬ ‫تاثیر کروناست‪،‬‬ ‫است‪.‬وی ادامه‬ ‫برخــی دیگـ‬ ‫سوی پلیس مواجه‬ ‫گفــت‪ :‬وضعیــت اسـ مبتالیان‪ ،‬بســتری ها و‬ ‫هزار و ‪ ۴۱۱‬کودک‬ ‫هــا بــا رعایــت ا‬ ‫کرونا‪ ،‬قانون منع‬ ‫دیگر تحت‬ ‫است‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫های سختگیرانه از‬ ‫انتخابات یک ضرورت‬ ‫ســک به زیر ‪ ۶۰‬درصد رســیده همسایگی در کاندیدا‬ ‫هــا و جریانــات‬ ‫مقابله با بیماری‬ ‫نیســت و تعداد‬ ‫‪ ۱۰‬درصدی داشته‬ ‫برای برخورد‬ ‫محدودیتهای‬ ‫پروتکلها در برگزاری‬ ‫گزارش مهر‪ ،‬ما‬ ‫استانی‬ ‫از انتظــار‪ ،‬گــروه‬ ‫مناســب‬ ‫استان خوزستان‪،‬‬ ‫ماقبل ان افزایش‬ ‫ترافیکی در این شهرها‪،‬‬ ‫ـد‪.‬او مطــرح کــرد‪:‬‬ ‫تحتپوششامور‬ ‫افزایش صندوق ها به‬ ‫کشــور‪ ،‬ها و‬ ‫شــعارهای دور‬ ‫افزایش اســت‪ .‬به‬ ‫داد‪ :‬همجواری با‬ ‫خواهنــد شـ‬ ‫محدودیتهای‬ ‫اموزشیبه کلیهفرزندان‬ ‫محوری برای مدیریت‬ ‫فوتی ها در حال‬ ‫نوروزی ســه تهدیدی‬ ‫ت‪.‬بسطامی ادامه داد‪:‬‬ ‫شب تا‪ ۳‬بامداد در‬ ‫او با بیــان اینکه‬ ‫ـم بــا اعمــال‬ ‫و‬ ‫پارسالتبلت‬ ‫سیاســی با برنامه‬ ‫شبانه از ساعت‪۲۲‬‬ ‫اهدا و همچنین‬ ‫انتخاب مکان شعب‬ ‫و ورود میهمانان‬ ‫و اگاهی اس‬ ‫گــر تمدید شــد‪.‬‬ ‫ـن ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۸‬ســال‬ ‫ـروف بســطامی افزود‪:‬امیدواریـ همراهی مرز عراق‬ ‫مصوبات ترافیکی‬ ‫با شفاف سازی‬ ‫یــک هفتــه دی‬ ‫خانواده ها اوردند‬ ‫تراکم کمتر شــعب‪،‬‬ ‫همچنانادامهدارد‪.‬‬ ‫ـبه خانواده بین سـ‬ ‫معـ‬ ‫ها و صدا و سیما‬ ‫ـت پلیس راهــور‪،‬‬ ‫بیماری را به کانون‬ ‫روزه و همکاری و‬ ‫و‪ ۸۶۹‬دانشاموز‬ ‫شایسته منظور‬ ‫فراهم نمــودن اقالم‬ ‫شـ‬ ‫معابردرونشهری‬ ‫ســتاد رسانه‬ ‫ـالک عمل ماموریـ‬ ‫تحصیلیبهیکهزار‬ ‫محدودیــت هــای ده‬ ‫ذاریم‪.‬معاون بودند که‬ ‫معرفی افراد صالح و‬ ‫ـی و تهویه هــوا و‬ ‫ـارم کرد‪.‬رئیــس‬ ‫از اعمــال جریمه‬ ‫مـ‬ ‫کمکهزینهارتقا‬ ‫حداکثری بــا خروجـ‬ ‫بخشی به مردم و‬ ‫مبلغ حدود‪ ۲‬میلیارد‬ ‫شعب از اقداماتی‬ ‫وارد پیــک چهـ‬ ‫را پشــت ســربگ‬ ‫بــا کرونا اســت‪،‬‬ ‫و اســتان را‬ ‫بهداشتی در محل‬ ‫و دانشجویان به‬ ‫ـردم ایــن پیــک‬ ‫انتخاباتی با مشارکت‬ ‫ایــن گفتگــو بــا‬ ‫ســتاد مقابله‬ ‫‪ ۳ ،۲‬و ‪ ،۴‬منع‬ ‫مقاطع مختلف‬ ‫مـ‬ ‫ـتان در بخــش دوم‬ ‫موجب و امکانات‬ ‫است‪ .‬کارزانی پوشش‬ ‫وضعیت بهبود‬ ‫می توانند زمینه‬ ‫تعطیلی مشاغل‬ ‫انتخابــات اسـ‬ ‫دستور کار است و اگر‬ ‫فراهم اورند که‬ ‫ریال پرداختشده‬ ‫ـات ‪ ۱۴۰۰‬گفت‪:‬‬ ‫اســتاندار ایالم‪،‬‬ ‫غیربومی به شــهرهای‬ ‫ـور را در جامعه را‬ ‫است که در‬ ‫ـن شــرایط انتخابـ‬ ‫و ‪ ۱۵۰‬میلیون‬ ‫شهری و روستایی زنان‬ ‫نیز تغییر مییابد‪.‬‬ ‫شود‪.‬وی با بیان‬ ‫اقتدار و پرشـ‬ ‫خودروهای بومی و‬ ‫تحلیــل و تبییـ‬ ‫ای تامین اجتماعی‬ ‫نیافت روش تبلیغات‬ ‫اقتدار نظام می‬ ‫مبنا برای توسعه و‬ ‫تــردد‬ ‫خدمات بیمه‬ ‫‪ ۲۹۴‬نفر و اجرای‬ ‫توسعه کشور و‬ ‫حضــور یــک ســوم کارکنــان در انتخابات یک فرصت و‬ ‫امن وظیفه ذاتی‬ ‫به تعداد ‪ ۲‬هــزار و‬ ‫قرمــز و نارنجــی‪،‬‬ ‫بــه خواســت و‬ ‫انتخاباتی سالم و‬ ‫های بهداشــتی و‬ ‫سرپرســت خانــوار‬ ‫طرفــی احتــرام‬ ‫تعداد‬ ‫اینکه برگزاری‬ ‫به‬ ‫دســتورالعمل‬ ‫گروه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫خرد و تشــکیل ‪۵۲‬‬ ‫کشــور اســت‬ ‫کشور و مدیریت‬ ‫ادارات‪ ،‬رعایــت‬ ‫جلوگیری از افراد مبتال‬ ‫طرح خدمات مالی‬ ‫تعیین سرنوشت‬ ‫میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫اپلیکیشن ماسک‪،‬‬ ‫اراده مردم در‬ ‫نفر با پرداخت‪۲۶‬‬ ‫نصب‬ ‫خودروهــا برخی از‬ ‫یک هزار و‪۴۰‬‬ ‫های شــاخص این‬ ‫منع تردد شــبانه‬ ‫را از دیگر فعالیت‬ ‫بــه ادارات‪،‬‬ ‫کــی بــه گروهها‬ ‫بان‬ ‫گذشتهبرشمرد‪.‬‬ ‫معاونتدر طولسال‬ ‫مرز تجاریمهران‬ ‫فعالیتدر‬ ‫حال انجام است‬ ‫در‬ ‫گردشگریسالمت‬ ‫صدور ‪ ۲‬مجوز دفتر‬ ‫در ایالم‬ ‫اف‬ ‫تتاح مرکز درمان سر‬ ‫بیماران کرونایی‬ ‫پایی‬ ‫خانههایقرانی‬ ‫پویشملی‬ ‫اجرا میشود‬ ‫روژههایایالمهم‬ ‫پ‬ ‫تعداد‬ ‫چنانبالتکلیف‬ ‫مبتالیان به کرونا‬ ‫ودیتهایترافیکی‬ ‫تمدیداعمالمحد‬ ‫خروجی شهرها‬ ‫مبادی ورودی و‬ ‫در‬ ‫حال افزایش است‬ ‫در‬ ‫محصولی که برای صنایع نفت‪ ،‬گاز و کشتی سازی کاربرد دارد‬ ‫تولیدتختالباعرضدومتر‬ ‫درفوالدمبارکه‬ ‫سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در کمتر از دو ماه دیگر یعنی در تاریخ ‪۲۸‬‬ ‫خرداد ‪ ۱۴۰۰‬هم زمان با انتخابات ششمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا و انتخابات‬ ‫میان دوره ای مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان رهبری برگزار خواهد شد اما تا این‬ ‫لحظه فضای انتخاباتی کشور به شدت سرد و بی روح است‬ ‫‪02‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.c‬‬ ‫‪om‬‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.c‬‬ ‫‪om‬‬ ‫زنگ خطر نابودی مراتع متبیابانیشدن‬ ‫مراتعایالمبهس‬ ‫‪03‬‬ ‫افتتاح مرکز درمان‬ ‫سرپاییبیماران‬ ‫کرونایی‬ ‫‪4766‬‬ ‫نفر‬ ‫ازبیمارانمبتال‬ ‫در بخش های‬ ‫مراقبتهایویژهبیمارستانها‬ ‫تحتمراقبتقراردارند‬ ‫‪ ۲۵۷‬شهر کشور در وضعیت قرمز‬ ‫‪ ۱۲۹‬شهر در وضعیت نارنجی‪ ۵۱،‬شهر در وضعیت زرد‬ ‫و ‪ ۱۱‬شهر در وضعیت ابی قرار دارند‬ ‫اگهی مناقصه عمومی شماره ‪99/131-12-620‬‬ ‫‪ -1‬موضوع مناقصه ‪ :‬تهیه‪ ،‬طبخ و توزیع یکسال غذای پرسنل کشت و صنعت دعبل خزاعی‬ ‫‪ -2‬نام دستگاه مناقصه گزار‪ :‬شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی‬ ‫‪ -3‬مهلت فروش اسناد‪ :‬از مورخ ‪ 1400/01/28‬لغایت ‪1400/02/06‬‬ ‫‪ -4‬روز بازدید کار‪ :‬ساعت ‪ 10‬مورخ ‪1400/02/06‬‬ ‫‪ -5‬مهلت تحویل پاکات‪ :‬پایان وقت اداری مورخ ‪1400/02/15‬‬ ‫‪ -6‬تاریخ بازگشایی پاکات‪ :‬ساعت ‪ 10‬مورخ ‪1400/02/19‬‬ ‫‪ -7‬سپرده شرکت در مناقصه‪ 3/500/000/000 :‬ریال‬ ‫‪ -8‬نشانی محل فروش اسناد‪ :‬اهواز‪ ،‬کیلومتر ‪ 25‬جاده ابادان ‪ -‬شرکت کشت و صنعت دعبل خزایی‬ ‫مدیریت بازرگانی‪ -‬تلفن تماس ‪ 95‬و ‪ 061-33131093‬و نمابر ‪061-33131090‬‬ ‫ارائه فیش واریزی به مبلغ‪ 200/000‬ریال به حساب سپهر ‪ 0102862066005‬بانک صادرات شعبه‬ ‫توسعه نیشکر در وجه شرکت کشت و صنعت دعبل خزائی جهت خرید اسناد الزامی است‪.‬‬ ‫جهت اطالعات بیشتر و دریافت اسناد به سایت ‪ www.dk-sugarcane.ir‬مراجعه نمایید‪ .‬ضمنا هزینه‬ ‫چاپ اگهی در روزنامه سراسری بعهده برنده مناقصه خواهد بود‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪1124458 :‬‬ ‫شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد بکار گیری و تامین نیرو در سطح استان سیستان و بلوچستان بشرح جدول زیر را از‬ ‫طریق مناقصه عمومی به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫شرایط‪:‬‬ ‫استان سیستان و بلوچستان‬ ‫‪ -1‬مناقصه گزار ‪ :‬بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سیستان و بلوچستان‬ ‫‪ -2‬موضوع ‪ :‬بکار گیری و تامین نیرو حفاظتی طبق قوانین اداره کل تعاون ‪،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫‪ -3‬مهلت و زمان دریافت اسناد ‪ :‬از تاریخ ‪ 1400/01/31‬لغایت ‪1400/02/02‬‬ ‫‪ -4‬محل دریافت اســناد مناقصه ‪ :‬زاهدان ‪ -‬خیابان امداد روبروی مســجد امام حســن عسکری (ع) بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سیســتان و بلو چستان واحد امور‬ ‫قراردادها ‪ .‬جهت کســب اطالعات بیشتر میتوانید به ســایتهای ‪ sb.bonyadmaskan.ir‬و پایگاه ملی اطالع رســانی مناقصات ‪ http://iets.mporg.ir‬مراجعه فرمایید‪.‬‬ ‫تلفن تماس‪054 - 33230107-10‬‬ ‫‪ -5‬شرایط مناقصه گران ‪ :‬داشتن شرکت با موضوع فعالیت ارائه امور فنی اجرایی و اداری با دارا بودن گواهی صالحیت و گواهی ایمنی از اداره کل تعاون ‪،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫‪ -6‬مهلت و محل تحویل پیشنهادها ‪ :‬پایان وقت اداری مورخه ‪1400 /02/12‬تا ساعت ‪ 14:00‬ظهر به دبیرخانه حراست بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سیستان و بلوچستان‬ ‫به نشانی فوق‪.‬‬ ‫‪ -7‬زمان و محل بازگشایی پاکات پیشنهادها ‪ :‬ساعت ‪ 10:00‬صبح روز دوشنبه ‪ 1400/02/13‬به نشانی فوق‪.‬‬ ‫‪ -8‬واریز مبلغ ‪ 350/000‬ریال به حساب جاری سپهر ‪ 0203028707008‬بانک صادرات نزد بانک صادرات شعبه چهارراه رسولی بنام بنیاد مسکن انقالب استان سیستان‬ ‫و بلو چستان بابت خرید هر یک از اسناد مناقصه‬ ‫شماره‬ ‫مناقصه‬ ‫محل خدمت‬ ‫شرح موضوع‬ ‫مبلغ براورد(ریال)‬ ‫مبلغ ضمانت شرکت‬ ‫در مناقصه (ریال)‬ ‫‪22/1638‬‬ ‫شهرستان زاهدان‬ ‫بکارگیری و تامین نیرو جهت حفاظت از اراضی بنیاد مسکن انقالب اسالمی‬ ‫سیستان و بلوچستان به تعداد ‪ 19‬نفر‬ ‫‪13/775/872/260‬‬ ‫‪688/793/613‬‬ ‫‪22/1639‬‬ ‫شهرستان چابهار‬ ‫بکارگیری و تامین نیرو جهت حفاظت از اراضی بنیاد مسکن انقالب اسالمی‬ ‫سیستان و بلوچستان به تعداد ‪ 80‬نفر‬ ‫‪58/003/672/675‬‬ ‫‪2/900/183/634‬‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سیستان و بلوچستان‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪03‬‬ ‫کد رهگیری برایمعامالت‬ ‫مسکن اجباری است‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫غفلتمسئولینوبی توجهیمردمامار مبتالیانرا‬ ‫افزایش داد‬ ‫هجوم کرونا به فارس‬ ‫در سایهبی تدبیری‬ ‫‪07‬‬ ‫یحیی گل محمدی در نیمه مربیان‬ ‫به لوران بالن رو دست زد‬ ‫طوفان‪ 10‬دقیقه ای‬ ‫پرسپولیسدر هند‬ ‫فوتیجدیدکرونــــــادرکشور‬ ‫شــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــر‬ ‫‪51 129‬‬ ‫‪257‬‬ ‫همه چیز در مورد‬ ‫انتخابات ‪1400‬‬ ‫در هاله ای از ابهام است‬ ‫ورزش‬ ‫‪405‬‬ ‫‪02‬‬ ‫صفحه اخر‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه‪ :‬در روزهای ابتدایی سال ‪ ۱۴۰۰‬و در راستای‬ ‫اجرای منویات مقام معظم رهبری که با عنوان تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و‬ ‫مانع زدایی ها نام گذاری شده‪ ،‬توانستیم یکی از موانع سد راه برخی‬ ‫صنایع را برداشته و به تولید اسلب با عرض ‪ ۲۰۰۰‬میلی متر و ضخامت‬ ‫‪ ۲۵۰‬میلی متر دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫‪03‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪08‬‬ ‫درخواستکسب وکارهای‬ ‫مجازیبرایرفعمحدودیت‬ ‫فروش انالین دارو‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫بین‬ ‫خبر‬ ‫اعالم امادگی ایران‬ ‫برای همکاری با صربستان‬ ‫در مبارزه با کرونا‬ ‫رئیس جمهــوری در دیــدار بــا وزیــر امــور خارجــه‬ ‫صربستان با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران همواره‬ ‫از وحــدت ملــی صربســتان حمایــت نمــوده اســت‪،‬‬ ‫یهــای بین المللــی تهــران و‬ ‫ضــرورت تقویــت همکار ‬ ‫بلگراد را مورد تاکید قرارداد‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬حسن روحانی‬ ‫با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران معتقد به ضرورت‬ ‫حفــظ صلــح‪ ،‬ثبــات و امنیــت در منطقــه بالــکان و‬ ‫همزیســتی مســالمت امیز همه اقوام و نژاد ها اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬مبــارزه بــا تروریســم و برقراری صلــح و ثبات و‬ ‫امنیت مســتلزم همکاری و تالش همه جانبه کشور ها‬ ‫اســت‪ .‬رئیس جمهــور در این دیدار با اشــاره به شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا در کشــور های مختلف جهــان ازجمله‬ ‫ایران و صربستان‪ ،‬امادگی کشورمان برای مشارکت و‬ ‫درزمینه‬ ‫همکاری های علمی و تخصصی با صربستان را‬ ‫ٔ‬ ‫مبــارزه با کرونا‪ ،‬اعالم کــرد‪ .‬روحانی در این گفت وگو‬ ‫همچنین با اشــاره به اعمال تحریم های غیرقانونی و‬ ‫جنگ اقتصادی سه ساله امریکا علیه ملت ایران‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬با تغییــرات ایجادشــده در عرصه بین المللی‬ ‫و ابــراز تمایــل دولــت جدید امریکا برای بازگشــت به‬ ‫مهــای این کشــور‪ ،‬فضای‬ ‫برجــام‪ ،‬با لغــو کامل تحری ‬ ‫یهــا و تعامالت اقتصادی ایران‬ ‫جدیدی برای همکار ‬ ‫بــا جهــان ایجاد خواهد شــد و بهتر اســت کشــور های‬ ‫دوســت برای استفاده از این فرصت تالش کنند‪ .‬وزیر‬ ‫امور خارجه صربســتان نیز در این دیدار با بیان اینکه‬ ‫کشورش همواره بر روابط دوستانه با ایران مصمم بوده‬ ‫است‪ ،‬بر توسعه و تعمیق روابط و مناسبات دو کشور‬ ‫درزمینه های موردعالقه تاکید کرد‪«.‬نیکال سالکوویج»‬ ‫افــزود‪ :‬همواره از برجام و اهداف صلح امیز هســته ای‬ ‫ایــران حمایــت کــرده و می کنیــم و امیدواریــم هرچــه‬ ‫ســریع تر مشــکالت مرتبــط با ایــن توافــق بین المللی‬ ‫رفــع شــود‪ .‬وزیــر امور خارجــه صربســتان همچنین با‬ ‫ابالغ ســام های گرم رئیس جمهور کشــورش به حسن‬ ‫روحانی‪ ،‬گفت‪ :‬ایشان برای سفر به ایران بسیار مشتاق‬ ‫هســتند و امیدوارنــد بــا فراهم شــدن شــرایط و بهبود‬ ‫وضعیت بیماری کرونا‪ ،‬این سفر در نزدیک ترین زمان‬ ‫ممکن انجام شود‪.‬‬ ‫ادامه رایزنی های هیئت های‬ ‫ایران و ‪ ۴+۱‬در وین‬ ‫رایزنی های هیئت های مذاکره کننــده ایران و گروه‬ ‫تهــا و ســطوح مختلــف ادامــه‬ ‫‪ ۴+۱‬در ویــن در فرم ‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬در چنــد روز گذشــته‪ ،‬عــاوه‬ ‫برنشست کمیسیون مشترک‪ ،‬دیدارهایی نیز به صورت‬ ‫دو و چندجانبه میان هیئت مذاکره کننده کشورمان با‬ ‫اعضای ‪ ۴+۱‬برگزار شــد‪ .‬در جریان این رایزنی ها‪ ،‬ســه‬ ‫دیــدار میــان عراقچی رئیس هیئت مذاکره کننده ایران‬ ‫و انریکه مورا معاون دبیر کل ســرویس اقدام خارجی‬ ‫اتحادیه اروپا برگزار شــد‪ .‬همچنین روســای سه هیئت‬ ‫اروپایی‪ ،‬در جلسه ای مشترک با دکتر عراقچی بحث‬ ‫و گفت وگو کردند‪ .‬جلسات کارگروه های کارشناسی در‬ ‫دو حوزه تحریم و هسته ای نیز به روال روزهای گذشته‬ ‫برگزار شــد‪ .‬در نشســت روز شــنبه کمیسیون مشترک‪،‬‬ ‫پس از دریافت و بررســی گزارش کارگروه ها‪ ،‬مقرر شــد‬ ‫گفت وگوهای دو و چندجانبه و همچنین رایزنی های‬ ‫فنــی در روزهــای اینــده ادامــه یافتــه و در صــورت نیاز‬ ‫کمیسیون مشترک بار دیگر تشکیل جلسه دهد‪.‬‬ ‫ســید عبــاس عراقچــی بعــد از نشســت معاونــان‬ ‫وزیــران خارجــه ایــران و ‪ ۴+۱‬گفــت‪ :‬ما بعــد از تقریبا‬ ‫ســه روز که از کار کمیســیون مشــترک گذشت‪ ،‬یک بار‬ ‫دیگر جلسه کمیسیون مشترک را تشکیل دادیم‪ ،‬برای‬ ‫بررســی روند پیشرفت بحث هایی که تا االن صورت‬ ‫مهــا و هــم در حوزه‬ ‫گرفتــه‪ ،‬هــم در حــوزه رفــع تحری ‬ ‫هسته ای‪ .‬او ادامه داد‪ :‬خوب ما گزارش کار کارگروه ها‬ ‫ثهــای خوبــی هــم در داخــل‬ ‫را مــرور کردیــم و بح ‬ ‫کمیســیون مشترک صورت گرفت‪ .‬به نظر می رسد که‬ ‫یــک تفاهــم جدیــدی در حــال شــکل گرفتن اســت و‬ ‫اشــتراک در هدف نهایی االن بین همه وجــود دارد و‬ ‫مســیری هم که باید طی شود‪ ،‬مسیری است که االن‬ ‫یک مقدار شناخته شده تر است‪ .‬البته این مسیر‪ ،‬مسیر‬ ‫اسانی نخواهد بود‪ ،‬اختالف نظرها این طور نیست که‬ ‫پایان یافته باشد‪ ،‬اختالف نظرهایی بعضا جدی وجود‬ ‫دارد کــه بایــد طی مذاکرات بعــدی کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫معاون ظریف اظهار کرد‪ :‬البته ما همان طور که بارها‬ ‫گفته ایــم‪ ،‬اصــا عالقه مند به دنبــال کــردن مذاکرات‬ ‫یمــدت نیســتیم‪ .‬در ان حــدی که‬ ‫فرسایشــی و طوالن ‬ ‫نیاز اســت که بحث ها واقعا باید روشــن شود و گفته‬ ‫شود‪ ،‬طبیعتا مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد‪ .‬ما فکر‬ ‫می کنیم که مذاکرات االن به مرحله ای رســیده اســت‬ ‫که طرف ها می توانند روی یک متن مشترک شروع به‬ ‫کار کنند‪ .‬نگارش متن االن‪ ،‬حداقل در ان حوزه هایی‬ ‫کــه اشــتراک نظــر وجــود دارد‪ ،‬می تواند شــروع شــود‪.‬‬ ‫عراقچی ادامه داد‪ :‬به همین منظور هیئت ایرانی متون‬ ‫موردنظــر خــودش را هــم در حوزه هســته ای و هم در‬ ‫حوزه رفع تحریم ها اماده کرده و این را ارائه کرده به‬ ‫همه طرف های دیگر و به اعتقاد ما این متونی که ما‬ ‫معرفی کردیممی تواندمبنایمذاکراتومبنایرسیدن‬ ‫به توافق نهایی باشــد‪ .‬نه اینکــه لزوما توافق نهایی‬ ‫عینا متون ما خواهد بود‪ ،‬اما این متون مبنای مذاکره‬ ‫خواهند شد و در چارچوب این متون ما فکر می کنیم‬ ‫که رسیدن به یک توافق که خواسته های ایران را تامین‬ ‫کند و خواسته طرف مقابل را هم برای بازگشت ایران‬ ‫به تعهداتش در برجام تامین بکند‪ ،‬در این متون مسیر‬ ‫روشن است‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬به نظر ما زمان شروع‬ ‫نگارش متن‪ ،‬حداقل در مقداری که اشتراک نظر وجود‬ ‫دارد‪ ،‬فرارسیده است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 28‬اسفند ‪ / 1398‬سا ل سوم ‪ /‬شماره ‪751‬‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬فروردین ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1048‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫فضای سیاسی کشور در کمتر از دو ماه مانده به انتخابات همچنان سرد و کم هیجان است‬ ‫عصریخبندان‬ ‫ثنا روغنی‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫دورهانتخاباتریاست جمهوریایران‬ ‫سیزدهمین ٔ‬ ‫در کمتر از دو ماه دیگر یعنی در تاریخ‪ ۲۸‬خرداد‪۱۴۰۰‬‬ ‫هم زمانباانتخاباتششمیندورهشوراهایاسالمی‬ ‫شهر و روستا و انتخابات میان دوره ای مجلس شورای‬ ‫اســامی و مجلس خبرگان رهبری برگزار خواهد شــد‬ ‫اماتااینلحظهفضایانتخاباتی کشور به شدتسرد‬ ‫و بی روح اســت‪ .‬انچه غیرقابل کتمان این است که‬ ‫هنوزفضایسیاسیواجتماعیجامعهوافکارعمومی‬ ‫نسبت به انتخابات حساسیت و بازتاب و انعکاس‬ ‫خاصی را نشان نداده است‪ .‬اگرچه عده ای در توجیه‬ ‫وضعیت فعلی می گوینــد دو ماه تا انتخابــات زمان‬ ‫باقیاستوشرایطبه گونهدیگریرقممی خوردوبا‬ ‫ثبت نامرسمیکاندیداهاشوروشوقانتخاباتیکشور‬ ‫رافرامی گیرد‪،‬امانگاهیبهانتخاباتسال هایگذشته‬ ‫حداقلدرسهدورهاخیرنشانمی دهددرهیچدوره ای‬ ‫تنورانتخاباتاین قدردیرروشننشدهاست‪.‬‬ ‫انتخابات ‪ 88‬پرشورترین انتخابات چند‬ ‫دوره گذشته‬ ‫دهمیــن دوره انتخابــات ریاســت جمهوری‬ ‫‪ ۲۲‬خــرداد ‪ ۱۳۸۸‬برگــزار شــد‪ .‬طــی یک ســال‬ ‫منتهی به انتخابات‪ ،‬گمانه زنی های گوناگونی‬ ‫در مــورد نامــزدی افــراد شناخت هشــده در‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهــوری صــورت گرفت و‬ ‫می توان به جرئت گفت یک سال پایانی دولت‬ ‫نهــم فضای انتخاباتی داشــت امــا به طورقطع‬ ‫در تاریــخ ‪ ۲۰‬اســفند ‪ ،۱۳۸۷‬بــا صــدور‬ ‫اعالمیه ای توســط میرحســین موســوی و اعالم‬ ‫رســمی حضــور او در انتخابــات فضای سیاســی‬ ‫کشور به شدت رنگ و بوی انتخاباتی گرفت و‬ ‫با انصراف سید محمد خاتمی از کاندیداتوری‬ ‫و حمایت او از میرحسین تنور انتخابات داغ تر‬ ‫شــد‪ .‬محمود احمدی نژاد نیــز در چهارمین روز‬ ‫تنــام داوطلبــان انتخابــات‪ ،‬بــه همــراه‬ ‫از ثب ‬ ‫برخــی از اعضــای کابینــه و مشــاوران خــود‪،‬‬ ‫بــه وزارت کشــور مراجعــه و ثبت نــام نمــود‬ ‫هرچنــد از ماه ها قبل افــکار عمومی در جریان‬ ‫کاندیداتــوری او در انتخابات بود و ماه ها قبل‬ ‫از ثبت نام او مناظرات رســمی و غیررسمی بین‬ ‫طرفداران و منتقدان او در محیط های سیاسی‬ ‫و دانشــگاهی شکل گرفته بود‪ .‬محسن رضایی‬ ‫نیــز او در تاریــخ ‪ ۹‬اردیبهشــت ‪ ۱۳۸۸‬طــی‬ ‫بیانی ـه ای رســمی‪ ،‬نامــزدی خــود را اعــام کرد‬ ‫و همچنیــن حــزب اعتماد ملــی‪ ،‬مهدی کروبی‬ ‫را به عنــوان نامــزد خــود اعــام کــرد تــا ‪ 4‬گانه‬ ‫انتخابات ‪ 92‬و قهری که صورت نگرفت‬ ‫پیش بینــی عــده ای ایــن بــود کــه بــا توجــه‬ ‫بــه نتایــج انتخابات ‪ 88‬در ســال ‪ 92‬اســتقبال‬ ‫عمومــی از فضــای انتخاباتــی کــم باشــد امــا‬ ‫دوره انتخابات‬ ‫ایــن اتفاق نیفتــاد‪ .‬یازدهمیــن ٔ‬ ‫ریاس ـت جمهوری ایــران در ‪ ۲۴‬خــرداد ‪۱۳۹۲‬‬ ‫برگــزار شــد‪ .‬پیــش از ان نام نویســی نامــزدان‬ ‫انتخابــات ریاس ـت جمهوری از ‪ ۱۷‬تــا ‪۲۱‬‬ ‫اردیبهشــت ‪ ۱۳۹۲‬انجــام شــد‪ .‬رســیدگی بــه‬ ‫صالحیــت نامزدهــا‪ ،‬ابتــدا بــه مــدت ‪ ۵‬روز از‬ ‫‪ ۲۲‬تــا ‪ ۲۶‬اردیبهشــت توســط شــورای نگهبان‬ ‫صــورت پذیرفــت‪ .‬ســپس شــورای نگهبــان یک‬ ‫تمدید پنج روزه را برای بررسی بیشتر صالحیت‬ ‫نامزدهــا درخواســت کــرد‪ .‬درنهایــت شــورای‬ ‫نگهبــان اســامی نامزدهــای احــراز صالحیــت‬ ‫شــده را در ‪ ۳۱‬اردیبهشــت ‪ ۱۳۹۲‬بــه وزارت‬ ‫کشــور فرســتاد‪ .‬مبارزات حســن روحانــی برای‬ ‫یازدهمیــن انتخابات ریاســت جمهــوری از ‪۲۲‬‬ ‫فروردیــن با اعــام کاندیداتوری او اغاز شــد و‬ ‫او ‪ ۱۷‬اردیبهشــت رســما بــرای ایــن انتخابــات‬ ‫ثبت نــام کــرد‪ .‬صالحیت او به همــراه ‪ ۷‬نامزد‬ ‫دیگــر از ســوی شــورای نگهبان تائید شــد‪ .‬پس‬ ‫از کناره گیــری محمدرضــا عارف به نفع حســن‬ ‫روحانــی‪ ،‬اکبــر هاشــمی رفســنجانی و ســید‬ ‫محمد خاتمی به طور رسمی حمایت خود را از‬ ‫حســن روحانی اعالم کردند تا اگرچه روحانی‬ ‫از فضــای اعتدالی ســخن می گفت اما حمایت‬ ‫اصالح طلبان را به همراه داشته باشد‪ .‬از سوی‬ ‫دیگــر حضــور کاندیــدای اصول گرایــی چــون‬ ‫ســعید جلیلــی و محمدباقــر قالیبــاف دوقطبی‬ ‫خوبــی را در افــکار عمومی شــکل داد و نتیجه‬ ‫ان ایجــاد شــور انتخاباتی و مشــارکت ‪۷۲٫۹۴‬‬ ‫درصدی مردم در انتخابات بود‪.‬‬ ‫انتخابات ‪ 96‬و حواشی عدم تائید صالحیت‬ ‫احمدی نژاد‬ ‫فضایانتخاباتیسال‪ 96‬بابحث هاییدر مورد‬ ‫حضــور یا عدم حضور احمدی نژاد شــکل گرفت و‬ ‫ادامه یافت‪ .‬با اعالم کاندیداتوری او و ثبت نامش‬ ‫بــه همــراه بقایــی در انتخابــات مــوج جدیــدی از‬ ‫ینــژاد که انصافا‬ ‫شــور انتخاباتی طرفــداران احمد ‬ ‫تعــداد کمــی هم ندارند و همواره در ایجاد شــور و‬ ‫شــوق انتخاباتــی نقش بســزایی داشــته اند شــکل‬ ‫گرفت اما قصه به گونه دیگری رقم خورد‪ .‬در بین‬ ‫‪ ۱۶۳۶‬نامــزد که برای انتخابات ریاس ـت جمهوری‬ ‫ایــران (‪ )۱۳۹۶‬نام نویســی کرد ه بودنــد‪ ۵۳ ،‬نامزد‬ ‫سرشناسدرعرصه هایسیاسی‪،‬فرهنگی‪،‬اجتماعی‬ ‫و هنری حضور داشتند‪ .‬از میان این افراد سرشناس‬ ‫شــورای نگهبــان صالحیــت ‪ ۶‬نفــر را تائید کــرد‪۳ ،‬‬ ‫نفــر پیش از اعــان صالحیت ها انصــراف دادند و‬ ‫صالحیــت ‪ ۴۴‬نفر دیگر احراز نشــد‪ .‬رد صالحیت‬ ‫محمود احمدی نژاد‪ ،‬رئیس جمهور اســبق و حمید‬ ‫بقایــی‪ ،‬معــاون اجرایــی او‪ ،‬بحث انگیزتریــن رد‬ ‫صالحیت های این دوره بود که واکنش هایی در پی‬ ‫داشت‪ .‬پس از رد صالحیت احمدی نژاد عده ای بر‬ ‫این باور بودند که با عدم حضور او دوگانه ای شکل‬ ‫نمی گیــرد و انتخابات بدون شــور و هیجــان برگزار‬ ‫یشــود اما حضور ســید ابراهیم رئیســی به عنوان‬ ‫م ‬ ‫نامزد موردحمایت جمنا این پیش بینی را تغییر داد‬ ‫تا دوگانه رئیسی –روحانی بار دیگر شکل بگیرد و‬ ‫حتی کارناوال های سیاسی در حمایت از کاندیداها‬ ‫رادر شهرهایمختلفشاهدباشیم؛برهمیناساس‬ ‫میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫بهنزدیک‪ ۴۰‬میلیوننفررسیدوالبتهحسنروحانی‬ ‫با رشد ارای خود نسبت به دوره گذشته به کرسی‬ ‫ریاستجمهورینشست‪.‬‬ ‫حاال در کمتر از دو ماه باقی مانده به انتخابات‬ ‫‪ 1400‬نه کاندیدای رسمی احزاب مشخص شده و نه‬ ‫به تبع دوقطبی یا چندقطبی های قبل شکل گرفته؛‬ ‫فضای کشور بیشتر تحت تاثیر خیر مجدد کرونا و‬ ‫دالیــل ان اســت‪ .‬مســئولین هرازگاهــی از ضرورت‬ ‫حضور حداکثریمردمدر انتخاباتسخنمی گویند‬ ‫امــا اســتراتژی ها همچنــان مبهم اســت و بــا ادامه‬ ‫وضعیت فعلی حضور کم تعداد و کم شور مردم در‬ ‫عرصه انتخابات دور از ذهن نیست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫انتقاد احمدی نژاد از مذاکرات وین‬ ‫ینــژاد کــه تــدارک جــدی بــرای کاندیداتــوری در‬ ‫محمــود احمد ‬ ‫مســازی فضا برای حضورش در‬ ‫انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬دیده و در حال فراه ‬ ‫این انتخابات است‪ ،‬گاه وبیگاه استراتژی حمله به دولت روحانی را‬ ‫نیز دنبال می کند‪ .‬به گزارش خبر انالین‪ ،‬او اخیرا مذاکرات هسته ای را‬ ‫حقی به‬ ‫محل انتقاداتش قرار داده و گفته است چه کسی و به چه ّ‬ ‫شما اجازه داده است برای مذاکرات بروید؟ وی به انفجار تاسیسات‬ ‫هسته ای ایران اشاره کرده و گفته است‪ :‬از ان طرف دنیا تاسیسات ما‬ ‫را منفجــر می کنند و بعد شــما می خواهید برای مذاکره برویــد‪ .‬او در‬ ‫این اظهارات تلویحا از سریال ضد دولتی گاندو حمایت کرده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫صداوسیما به جای ایجاد فضای انتخاباتی‪ ،‬تنش ایجاد می کند‬ ‫عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه‬ ‫قــم گفــت‪ :‬در جامعــه مــا صداوســیما ب هجــای‬ ‫ایجــاد یــک رقابت درســت سیاســی و انتخاباتی‪،‬‬ ‫تنــش ایجــاد می کنــد؛ یعنــی شــروع می کنــد علیه‬ ‫یک جریان مســتند و فیلم ســاختن و ایجاد تنش‬ ‫سیاســی؛ ماننــد همیــن ســریال گانــدو که اخیــرا از‬ ‫تلویزیــون پخش شــد‪ .‬محمدتقــی فاضل میبدی‪،‬‬ ‫عضــو مجمــع محققیــن و مدرســین حــوزه علمیه‬ ‫قم گفت‪ :‬متاســفانه صداوســیما تا جایی که من‬ ‫برنامه هایش را دنبال کرده ام‪ ،‬از این که یک رقابت‬ ‫سالم در انتخابات ایجاد کند ناتوان است به دلیل‬ ‫نکــه خودش دارد خط خاصی را دنبال می کند‪.‬‬ ‫ای ‬ ‫بــه گــزارش ایلنا‪ ،‬محمدتقی فاضل میبــدی با بیان‬ ‫نکــه وقتی رســانه ای جریان خاصــی را حمایت‬ ‫ای ‬ ‫می کند‪ ،‬نمی تواند رقابتی سالم را در جامعه ایجاد‬ ‫کند‪ .‬یاداور شد‪ :‬درنتیجه تنش های سیاسی را بیشتر‬ ‫و رقابــت سیاســی را کم تر می کند‪.‬رقابت سیاســی‬ ‫در همــه جای دنیا وجود دارد و بر اســاس وحدت‬ ‫نظــر در منافع ملــی بوده و حفظ تمامیت ارضی‪،‬‬ ‫تمامیــت ملــی و حفــظ سیاس ـت های کالن نظام‬ ‫برایــش مهــم اســت و طبیعی اســت که ســلیقه ها‬ ‫و دیدگا ههــای مختلفــی هــم در قالــب ان خــود را‬ ‫عرضه می کنند و یک رقابت سیاســی ســالم انجام‬ ‫یشــود‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬امــا در‬ ‫و انتخابــات برگــزار م ‬ ‫جامعــه ما صداوســیما به جای ایجــاد یک رقابت‬ ‫درست سیاســی و انتخاباتی‪ ،‬تنش ایجاد می کند؛‬ ‫یعنی شروع می کند علیه یک جریان مستند و فیلم‬ ‫ساختن و ایجاد تنش سیاسی؛ مانند همین سریال‬ ‫گاندو که اخیرا از تلویزیون پخش شــد‪ .‬این اســتاد‬ ‫حوزه و دانشــگاه با اشــاره به این که صداوسیما با‬ ‫چنین برنامه هایی نشــان می دهد که در دســتگاه‬ ‫سیاســت خارجی کشــور ایران رخنه های امنیتی و‬ ‫عوامل نفوذی هست و یک دستگاه را به طورکلی زیر‬ ‫سوال می برد تا حرف خودش را به کرسی بنشاند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این نوع حرکت های سیاسی ایجاد تنش کرده‬ ‫یســازد‪.‬‬ ‫و فضای دوقطبی شــکننده ای در کشــور م ‬ ‫متاسفانهامروزیکدوقطبیخصمانهبرفضایکشور‬ ‫حاکم شــده که عواقب بســیار بدی به همراه دارد‪.‬‬ ‫فاضل میبدیخاطرنشان کرد‪:‬مسئلهدیگرایناست‬ ‫که یک جریان خاص سیاسی که اکنون سعی می کند‬ ‫تا به قدرت برســد و ریاس ـت جمهوری را همان طور‬ ‫کــه اکثریت کرس ـی های مجلــس را در اختیار گرفته‬ ‫اگهیمناقصهعمومی‬ ‫از ِان خود کند‪ ،‬در تالش اســت تا شــرکت حداقلی‬ ‫در انتخابات صورت بگیرد‪.‬او تشریح کرد‪ :‬کشور ما‬ ‫اکنون تحریم اســت‪ ،‬تحریمی که بســیار خطرناک‬ ‫بــوده و ضربــه شــدیدی به مــردم وارد کرده اســت‪.‬‬ ‫بعد از گذشت ‪ ۴۲‬سال از پیروزی انقالب‪ ،‬مسئله‬ ‫مــرغ را برای مــردم حل نکرده ایم و تبدیل به یک‬ ‫بحران شده است‪.‬این ها همه برمی گردد به این که‬ ‫کشور تحریم است‪ ،‬مواد موردنیاز مرغداری ها وارد‬ ‫نمی شود و دچار کمبود می شویم و مردم در صف‬ ‫مرغ می ایستند‪ ...‬االن هم که دوباره بحث مذاکره‬ ‫بازشده‪ ،‬همین صداوسیما شروع کرده علیه دولت‬ ‫و مذاکرات حرف زدن و با کدهایی که می دهد و‬ ‫یســازد منافع ملی را به نفع‬ ‫با ســریال هایی که م ‬ ‫یک جریان سیاسی فدا می کند‪.‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شهرداری دولت اباد برخوار در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد‬ ‫شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬خرید‪ ،‬حمل و تحویل لوله و اتصاالت کاروگیت مطابق مشخصات مندرج در اسناد مناقصه عمومی‬ ‫‪ -2‬عملیات اجرایی لکه گیری اسفالت و ترمیم ترانشه های سطح شهر و منطقه صنعتی دولت اباد مطابق مشخصات مندرج در اسناد‬ ‫مناقصه عمومی‬ ‫‪ -3‬عملیات اجرایی بهســازی تاالر شهرداری (تاسیسات برقی و نماسازی دکوراتیو بدنه و سقف تاالر) مطابق مشخصات مندرج در‬ ‫اسناد مناقصه‬ ‫مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری‪ :‬روز چهارشنبه مورخ ‪1400/02/8‬‬ ‫گشایش پاکات‪ :‬روز پنجشنبه مورخ ‪1400/02/9‬‬ ‫محل دریافت اسناد‪ :‬دولت اباد ‪ -‬بلوار طالقانی ‪ -‬پایگاه اینترنتی ‪ www.dolatabadcity.ir‬تلفن‪031 -45822010 :‬‬ ‫حسن حجتی ‪ -‬شهردار دولت اباد‬ ‫فضای کشور‬ ‫انتخاباتینیست‬ ‫ مهــرداد الهوتی‪ ،‬نماینده‬ ‫الهوتی خاطرنشان کرد‪ :‬باید‬ ‫پیشــین مجلــس‪ ،‬در خصوص‬ ‫صداوسیما‪ ،‬رسانه ها و وزارت‬ ‫وضعیت انتخابات برای سال‬ ‫کشور همه تالش کنند‪ .‬فضای‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬گفــت‪ :‬زمــان ثبت نــام‬ ‫کشور را فضای کامل انتخاباتی‬ ‫هست اما فضای کشور فضای‬ ‫نمی بینم یعنی ســاکت و ارام‬ ‫مهرداد الهوتی‬ ‫خاموشــی اســت‪ ،‬کشــور باید‬ ‫حــاال هرکســی بــرای خــودش‬ ‫وارد فضــای انتخاباتــی شــود‬ ‫یک تحلیل های پشت پرده ای‬ ‫و اگــر هم دنبال مشــارکت مردم هســتیم باید دارد‪ ،‬ولــی فضــای کشــور انتخاباتــی نیســت‪.‬‬ ‫شــرایطی فراهم کرد که مردم اطمینان داشــته او در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه انتخابــات‬ ‫باشــند همه جریان های سیاســی و همــه افراد ریاســت جمهوری را چگونه پیش بینی می کنید‬ ‫در انتخابــات‪ ،‬حضــور دارند‪ .‬به گــزارش برنا‪ ،‬و بــه کدام ســمت می رویــم‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬تصور‬ ‫او افــزود‪ :‬بایــد تشــکل های سیاســی و احزاب من این اســت کــه دور رقابت بین اعتدالیون و‬ ‫پای کار بیایند و وقت بیشــتری برای بانشاط تر اصول گرایان است یعنی شاید یکی از دالیل که‬ ‫کردن و شــاداب کردن جامعه بگذارند‪ .‬اینکه اصالح طلبان وارد این داستان نشدند این بوده‬ ‫مــن در خانــه خــودم بنشــینم و بگویــم من از که فضا‪ ،‬فضایی است که رقابت بین اعتدالیون‬ ‫حسین‪ ،‬حسن و جعفر گله دارم به این صورت و اصول گرایــان اســت حــاال اصالح طلبــان اگــر‬ ‫کار درســت نمی شــود بایــد مــردم بداننــد کــه بخواهنــد حمایتــی داشــته باشــند می توانند از‬ ‫رایشــان موثــر اســت و می تواننــد حضــور پیدا یکی از کاندیداها حمایت داشــته باشــند ولی‬ ‫کننــد و انتخــاب درســت تری داشــته باشــند‪ .‬روی کاندیدا مشخص و شفاف تردید دارند‪.‬‬ ‫رویداد امروز‬ ‫کاندیــدا یکــی از پــر چالش ترین و پرشــورترین‬ ‫مناظــرات انتخاباتــی را رقــم بزنــد‪ .‬فــارغ از‬ ‫حواشــی نتیجــه انتخابــات ‪ 88‬شــور و هیجان‬ ‫و حضــور حداکثری مــردم در فضای انتخاباتی‬ ‫نقطــه عطــف انتخابــات ‪ 88‬بــود‪ .‬فضایی که‬ ‫کشــور پس از گذشــت ‪ 12‬ســال‪ ،‬به شدت از ان‬ ‫دور است‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫م الف‪1121943 :‬‬ ‫همه چیز در مورد انتخابات ‪1400‬‬ ‫در هاله ای از ابهام است‬ ‫محمــود صادقــى‪ ،‬عضــو‬ ‫اصالح طلــب داشــته باشــند‪.‬‬ ‫جبهــه اصالحــات ایــران در‬ ‫ســازوکار تعیین شــده این است‬ ‫ارزیابی فضای کشــور در استانه‬ ‫کــه پیــش از ثبت نــام کاندیدا‪،‬‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهوری‬ ‫کاندیداهایــی کــه بتواننــد رای‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬اظهار کرد‪ :‬باوجوداینکه‬ ‫دوسوماعضایجبههاصالحات‬ ‫محمود صادقی‬ ‫کمتــر از یــک مــاه بــه ثبت نــام‬ ‫را کسب کنند‪،‬به عنوان کاندیدا‬ ‫انتخابــات باقی مانــده اســت‪،‬‬ ‫معرفــی می شــوند و پــس از‬ ‫هنوز فضای کشــور انتخاباتی نشــده که به نظر ثبت نــام‪ ،‬کاندیــدای نهایــی از میان افــراد تائید‬ ‫می رســد نارضایتی و ناامیدی گســترده ای که در صالحیت شــده انتخاب خواهند شــد‪ .‬صادقی‬ ‫ســطح جامعه وجود دارد از دالیل این موضوع در خصــوص عدم شــرکت ســید حســن خمینی‬ ‫اســت‪ .‬بــه گــزارش ایلنــا‪ ،‬او افــزود‪ :‬متاســفانه تا در انتخابــات نیــز گفــت‪ :‬به رغــم اینکــه ایشــان‬ ‫امروز کاندیدای هیچ طیفی مشــخص نیســت و ظرفیت باالیی داشتند و مطرح شدن ایشان نیز‬ ‫همه چیز در هاله ای از ابهام است و طبق بعضی در جامعه موج جدیدی ایجاد کرد‪ ،‬باید گفت‬ ‫از نظرســنجی ها‪ ،‬نــرخ مشــارکت زیــر ‪ ۲۵‬درصد که کاندیداتوری ایشان در جبهه اصالحات ایران‬ ‫خواهــد بــود و ایــن موضــوع بســیار نگران کننده هنوز مطرح نشــده بود یعنی جبهــه اصالحات‬ ‫اســت‪ .‬او گفت‪ :‬ما همیشــه به پشتوانه مردمی‬ ‫اساسا هنوز وارد مصادیق نشده بود و تنها یکی‬ ‫ً‬ ‫نیــاز داشــته ایم؛ به خصــوص در دوره اینــده از اعضایجبههاصالحاتبه طور مشخصحزب‬ ‫باوجوداینکه چالش هایی در عرصه بین المللی مجمع ایثارگران‪ ،‬در نظر داشــت که سید حسن‬ ‫پیــش خواهد امــد‪ ،‬نیازمند مشــروعیت باالیی خمینی را به عنوان کاندیدای خود معرفی کنند‪.‬‬ ‫برایریاست جمهوریهستیمامامتاسفانهاوضاع این فعال سیاسی اصالح طلب افزود‪ :‬امیدواریم‬ ‫فعلی چشــم انداز مثبتی را ایجاد نکرده اســت‪ .‬کهبتوانیمافرادشاخصیراتعیین کنیمتابتوانند‬ ‫صادقــی ادامه داد‪ :‬متراکم شــدن نارضایتی های تاییدیهشوراینگهبانرانیز کسب کنند‪.‬بسیاری‬ ‫مــردم به خصــوص در دو حــوزه اقتصــادی و از اعضای جبهه اصالحات معتقدند که شرایط‬ ‫معیشــتی و همچنین سیاســت خارجی موجب ویــژه کشــور و نیــاز به انتخابــات رقابتی ایجاب‬ ‫شده انگیزه مشارکت در انتخابات کاهش یابد‪ .‬می کند که مســئوالن ذی ربــط از چارچوب های‬ ‫همهمنتظرهستندتاببینندایاانتخاباتمی تواند گذشــته اســتفاده نکننــد و بــا توجــه بــه مصالح‬ ‫به گونه ایرقمبخورد کهتغییریدر اوضاعفعلی کشــور عملکــردی داشــته باشــند که ایــن فضای‬ ‫ایجاد کندیاخیر‪.‬اینعضوجبههاصالحاتایران ســرد انتخابات شکســته شــود تــا مــا بتوانیم به‬ ‫در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه اصالح طلبان تعبیر رهبری انتخاباتی پرشــور داشــته باشیم‪ .‬او‬ ‫در عمــده اظهارنظرهای خود تاکید می کنند که درباره فعالیت های انتخاباتی انجمن مدرســین‬ ‫ایــن جریــان دیگــر از نامــزدی اجــاره ای حمایت دانشگاه هانیزبیان کرد‪:‬انجمناسالمیمدرسین‬ ‫نخواهــد کــرد؛ در حــال حاضــر از کاندیداهــای دانشــگاه ها چندین ماه مباحث انتخابات را در‬ ‫بالقوهاصالحات کسیرامدنظردارید کهقابلیت دستور کار خود قرارداده بود و اشخاص مختلفی‬ ‫تصدی این سمت را داشته باشد و از فیلتر شورای را موردبررســی قــرارداد و درنهایــت انجمــن بــه‬ ‫نگهبان هم عبور کند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بر اساس تجارب ایــن نتیجه رســید کــه از اعضــای خــود به عنوان‬ ‫گذشــته بایــد کاندیــدای اصالح طلــب شــاخص کاندیــدا حمایــت کند و افــراد مختلفــی را مورد‬ ‫انتخابشودتابتواندحامل گفتماناصالح طلبی ارزیابی قراردادند‪ .‬صادقی خاطرنشان کرد‪ :‬من‬ ‫باشدوبهاصالحاتمتعهدباشدتااصالح طلبان نیــز در حــال ارزیابی اوضاع هســتم و رایزنی ها و‬ ‫پــس از انتخــاب بتواننــد امضای خــود را پــای او مشــورت هایی بــرای تهیه برنامه مناســب برای‬ ‫بگذارند و عملکرد او را تضمین کنند و همچنین انتخابــات انجــام دادم؛ برنامــه ای کــه بتوانــد‬ ‫در مقابل مردم بتوانند پاسخگوی رفتار او باشند‪ .‬راهگشــا و امیدافرین باشــد‪ .‬برای موضوع اعالم‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬بر همین اساس با توجه به تجارب کاندیداتــوری‪ ،‬انجمــن قصــد دارد طبــق برنامه‬ ‫گذشتهاصالح طلبانمصممهستند که کاندیدای اعالم شدهجبههاصالحاتایرانعمل کند‪.‬‬ ‫تصمیمات وین باید‬ ‫به تصویب مجلس برسد‬ ‫عضــو هیئت رئیســه مجلــس بابیــان اینکــه‬ ‫قانون اقدام راهبردی‪ ،‬راستی ازمایی را در حوزه‬ ‫لغو تحریم ها به مجلس ســپرده اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تصمیماتهیئتمذاکره کنندهبدونتصویبدر‬ ‫مجلسوجاهتقانونینخواهدداشت‪.‬‬ ‫علیرضا ســلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس‬ ‫شــورای اســامی گفت‪ :‬قانون اقدام راهبردی‪،‬‬ ‫راســتی ازمایــی را در حــوزه لغــو تحریم هــا بــه‬ ‫مجلس ســپرده است‪ ،‬بنابراین بحث هایی که‬ ‫در ویــن مطــرح اســت کــه برخــی از تحریم هــا‬ ‫برداشــته شــود و برخی نیز برداشته نشود‪ ،‬این‬ ‫مــوارد خــاف قانــون بــوده‪ ،‬همچنیــن خالف‬ ‫سیاســت های اعالمی رهبری اســت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایلنا‪ ،‬عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬عــاوه بر ان کلیه تصمیماتی که در‬ ‫ویــن اتخــاذ شــود‪ ،‬بر اســاس اصــول ‪ ۷۷‬و ‪۱۲۵‬‬ ‫قانون اساسی‪ ،‬باید به تصویب مجلس شورای‬ ‫اســامی برســد و بدون شک تصمیمات هیئت‬ ‫بــدون تصویــب در مجلــس وجاهــت قانونــی‬ ‫نخواهدداشت‪.‬‬ ‫وحدت شورای ائتالف و شورای وحدت‬ ‫در غیاب رئیسی بعید است‬ ‫نماینــده ادوار هشــتم تــا دهــم مجلــس‬ ‫شــورای اسالمی درباره وضعیت وحدت بین‬ ‫شــورای ائتالف و شــورای وحدت هم توضیح‬ ‫داد‪ :‬غیــر از اقــای رئیســی دیدگاه هــا دربــاره‬ ‫کاندیدا ها در جریان اصولگرایی بسیار متنوع‬ ‫اســت و حتــی در داخــل خود شــورای ائتالف‬ ‫بخشی از شورا به دنبال اقای قالیباف هستند‬ ‫و گروه های دیگری کاندیدا های دیگری را در‬ ‫نظــر دارنــد و این تنها پتانســیل اقای رئیســی‬ ‫اســت کــه یک اجمــاع سراســری ایجــاد کند‪.‬‬ ‫سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با اعتماد‬ ‫انالیــن او در اخــر دربــاره تصمیــم رئیســی در‬ ‫مــورد کاندیداتوری در انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬گفت‪:‬‬ ‫من فکر می کنم در روز های اینده مردم خبری‬ ‫دربــاره کاندیداتــوری اقــای رئیســی خواهنــد‬ ‫شنید‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫پیامتبریکمدیرعاملفوالدمبارکه‬ ‫همزمانباتولیدتختالعرض‪ 2‬متر‬ ‫عظیمیــان‬ ‫حمیدرضــا‬ ‫کرده انــد‪ ،‬اقدامی مهم جهت‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه‬ ‫برطــرف کــردن نیــاز صنایــع‬ ‫هم زمان با تولید تختال با عرض‬ ‫اســتراتژیک و بــزرگ داخلــی‬ ‫‪ ۲‬متــر بــرای نخســتین بــار در‬ ‫نســوی مرزهــا و‬ ‫و خارجــی ا ‬ ‫شرکت فوالد مبارکه پیام تبریک‬ ‫ایجــاد بســتر عظیــم صادراتی‬ ‫حمیدرضاعظیمیان‬ ‫صــادر کــرد‪ .‬متن پیام به شــرح‬ ‫بــرای شکســتن انحصــار در‬ ‫زیــر اســت‪« :‬بس ـم اهلل الرحمن‬ ‫بازارهــای بین المللــی‪ .‬فــوالد‬ ‫الرحیــم؛ در این لحظه تاریخی مفتخرم اعالم مبارکه قدم نخست برای تحقق شعار سال را‬ ‫کنــم کــه مهندســان و کارکنــان شــرکت فــوالد بســیار محکم و سرنوشت ساز برداشت‪ ،‬من از‬ ‫مبارکــه‪ ،‬ایــن ســربازان کشــور در خــط مقــدم طرف گروه فوالد مبارکه این دست اورد مهم و‬ ‫جبهــه اقتصــادی و صنعــت موفــق بــه ثبــت تاریخــی را به مقام معظم رهبری‪ ،‬صنعتگران‬ ‫دســت اوردی بــزرگ و بســیار مهــم شــده اند‪ .‬و تولیدکننــدگان داخلــی و عمــوم مــردم عزیــز‬ ‫کارشناســان و کارکنــان واح دهــای ریخت هگــری و شــریف ایــران تبریــک می گویم‪ .‬امیــد که در‬ ‫در شــرکت فوالد مبارکه اقدام به اماد هســازی ادامه نیز‪ ،‬سال جدید در تمامی عرصه ها برای‬ ‫قالب ماشین ‪ ۵‬ریخته گری برای تولید تختال با مردم‪ ،‬کشــور و انقالب ســالی پر خیر و برکت‬ ‫ضخامت ‪ ۲۵۰‬و عرض ‪ ۲۰۲۵‬میلی متر (‪ ۲‬متر) باشد‪».‬‬ ‫دچار کمبود گندممی شویم!‬ ‫رئیــس اتــاق بازرگانــی‬ ‫خصوصی را در روند گره گشایی‬ ‫ایــران می گویــد دولــت بایــد‬ ‫از مشــکالت کشــور‪ ،‬محــرم‬ ‫سیاس ـت های خــود را در حــوزه‬ ‫خــود نمی داننــد و کیفیت این‬ ‫گنــدم تغییــر دهــد‪ .‬به گــزارش‬ ‫نگاه باعث شــده تا این بخش‬ ‫ایسنا‪ ،‬غالمحســین شافعی در‬ ‫به رغــم همــه ظرفیت هایــش‪،‬‬ ‫غالمحسینشافعی‬ ‫شــورای گفت وگــوی دولــت و‬ ‫به جایگاه واقعی خود نزدیک‬ ‫بخشخصوصیاستانخراسان‬ ‫نشــود‪ .‬شافعی تاکید کرد‪ :‬باور‬ ‫ی از تولیــد و مانع زدایی ‬ ‫رضوی‪ ،‬بیان کرد‪ :‬با توجه به مشــکالت کمبود داریــم که برای پشــتیبان ‬ ‫تهــای اقتصادی‪ ،‬نیازمنــد درک‬ ‫اب و بارندگــی در کشــور‪ ،‬اســتفاده حداکثــری از در مســیر فعالی ‬ ‫تــوان داخلــی اهمیــت فراوانــی دارد امــا برخــی مشــترک قوای س ـه گانه از شعار سال هستیم اما‬ ‫سیاست های اجرایی خطراتی را در این حوزه به اینکه هرکدام ان ها برای تحقق این بحث‪ ،‬راهی‬ ‫وجوداوردهاست‪.‬ویبابیاناینکهاگرنرخخرید جدا بروند؛ در غایت نتیجه ای را حاصل نخواهد‬ ‫تضمینیگندمتغییرنکند‪،‬احتمالشکل گیریبازار کرد‪ .‬شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود‪،‬‬ ‫فهــای‬ ‫ضهــا و ضع ‬ ‫سیاه و قاچاق وجود خواهد داشت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در از انباشــت قوانیــن‪ ،‬تناق ‬ ‫خصوص نرخ تضمینی خرید گندم از کشــاورزان موجود در اجرای ان ســخن گفت و متذکر شــد‪:‬‬ ‫متاســفانه با شــرایط ناگــواری مواجهیــم‪ .‬بهای‬ ‫اخیرا معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال‬ ‫ً‬ ‫اولیه ای که دولت در ســال گذشــته تعیین کرد‪ ،‬بررســی قوانین در بخش های مختلف با هدف‬ ‫فســازی و هــم حــذف قوانین زائد اســت‪.‬‬ ‫مناسب نبود و باوجوداینکه تغییراتی در نرخ ها شفا ‬ ‫اعمــال شــد؛ هنوز نــرخ مذکور عادالنه نیســت‪ .‬بعضیبررسی هایاینمرجع‪،‬نکاتقابل تاملی‬ ‫شــافعی ادامــه داد‪ :‬اگر این تجربــه دوباره تکرار داشــت که ازجمله ان‪ ،‬انباشت و تراکم عجیب‬ ‫شود و برای نرخ تضمینی خرید گندم از کشاورز‪ ،‬قوانین در بعضی حوزه ها و نهادها بود و جالب‬ ‫قیمتعادالنه ایاعالمنشود‪،‬همینمقدارتولید اینکه همین حجــم باال از قوانین عمدتـ ًـا دارای‬ ‫کم که به واسطه کم ابی سال جاری‪ ،‬تامین کننده اعتبار بوده و زمینه اجرا داشتند‪ .‬حاال تصور کنید‬ ‫نیازها نخواهد بود؛ یا از مرزها خارج م ‬ ‫یشــود و کــه چه میزان تضــاد در این انبوه از قوانین‪ ،‬رقم‬ ‫یا برای ان بازار سیاهی شکل می گیرد‪ .‬نتیجه ان می خورد؟ رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫خواهد شــد که دولت در ماه های اتی با قیمت و کشــاورزی ایــران در ادامــه با اشــاره به موضوع‬ ‫باالتری محصول را از دیگر کشــورها خریداری و احتــرام به حقوق مالکیت و بی ثباتی اقتصادی‬ ‫وارد کند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬این جنس مســائل قابل ناشی از فقدان حرکت های متناسب با تعامالت‬ ‫بررســی‪ ،‬چاره جویی و پیشگیری اســت و از این بین المللی‪ ،‬افزود‪ :‬این ها مولفه هایی هستند که‬ ‫منظر‪ ،‬باید امروز دولت برای ان اقدام کند تا فردا بایداصالحشوند‪.‬در کنار ان ها‪،‬مدیریتواردات‬ ‫بحــران و چالشــی در بــازار و در بخش تقاضا رخ و کمک به توسعه صادرات‪ ،‬پرداختن به قوانین‬ ‫شهــا از منظــر ملی به‬ ‫ندهــد‪ .‬همچنین رئیس اتــاق بازرگانی ایــران در مخــل تولیــد‪ ،‬تغییــر نگر ‬ ‫نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان منطقه ای و افزایش اختیارات مسئوالن استانی‪،‬‬ ‫رضوی نیز با اشاره به شعار سال ‪ ،۱۴۰۰‬بیان کرد‪ :‬موضوعاتی هستند که باید به اولویت عملکرد‬ ‫تصمیم گیران و تصمی ‬ ‫مســازان اقتصادی‪ ،‬بخش دستگاه هایمتولیبیایند‪.‬‬ ‫کدرهگیریبرایمعامالتمسکن‬ ‫اجباریاست‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی‬ ‫است اسنادی مثل قولنامه های‬ ‫گفت‪ :‬طبق مصوبه ســتاد ملی‬ ‫ســه برگــی هــم در محاکــم‬ ‫کرونــا از ســال گذشــته دریافت‬ ‫قضایی قابل طرح باشد اما کد‬ ‫کــد رهگیــری بــرای تمامــی‬ ‫رهگیــری برای همــه معامالت‬ ‫معامالت مســکن الزامی شده‬ ‫الزم است که اگر نباشد معامله‬ ‫محمودمحمودزاده‬ ‫و مجلــس هــم در روزهای اخیر‬ ‫دچار خدشه خواهد بود‪ .‬البته‬ ‫این موضوع را مصوب کرده که‬ ‫باید ببینیم نظر شورای نگهبان‬ ‫فقط منتظر تائید شورای نگهبان است‪ .‬محمود در ایــن خصوص چیســت‪ .‬بنابراین گــزارش‪ ،‬روز‬ ‫محمــودزاده در گفت وگــو بــا ایســنا اظهــار کرد‪ ۱۷ :‬فروردین ماه ‪ ۱۴۰۰‬مجلس شــورای اســامی‪،‬‬ ‫ســامانه امالک و مستغالت که معامالت در ان مصوب ـه ای را ذیــل طــرح جهــش تولیــد و تامین‬ ‫ثبت و کد رهگیری ارائه م ‬ ‫یشــود از ســال ‪ ۱۳۸۷‬مسکن به تصویب رساندند که به کد رهگیری‬ ‫به تصویب دولت وقت رســیده که ســال ‪ ۱۳۹۳‬اعتباربیشتریمی دهد‪.‬‬ ‫از سوی دیوان عدالت اداری ابطال و الزامی برای‬ ‫به موجــب مــاده ‪ ۱۹‬طــرح جهــش تولیــد‬ ‫ثبت معامالت وجود نداشت‪ .‬تا اینکه از ابتدای مسکن‪ ،‬در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن‬ ‫سال گذشتهستادملی کرونامجددا کدرهگیریرا درج کلیه معامالت خرید‪ ،‬فروش‪ ،‬پیش خرید‪،‬‬ ‫شفــروش‪ ،‬رهــن و اجاره مســکن در ســامانه‬ ‫مصوب و اجباری کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬با الزامی شدن پی ‬ ‫کد رهگیری توسط ستاد ملی کرونا طی یک سال ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور و اخذ‬ ‫گذشته شاهد رشد قابل توجه ثبت معامالت در کــد رهگیری الزامی اســت‪ .‬بر اســاس تبصره این‬ ‫سامانهامالکومستغالتبودیم‪.‬در حالحاضر مــاده وزارت صنعت‪ ،‬معــدن و تجارت موظف‬ ‫نیز از سوی مجلس در حال تبدیل شدن به قانون اســت ظــرف یک مــاه از تاریخ الزم االجرا شــدن‬ ‫اســت‪ .‬معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد‪ :‬ایــن قانــون‪ ،‬ســامانه ثبــت معامــات امــاک و‬ ‫تصویب کدرهگیریتوسطمجلس کمکزیادی مســتغالت کشــور را به صورت رایگان به وزارت‬ ‫به برنامه ریزی حوزه مسکن خواهد بود‪ .‬ممکن راهو شهرسازی منتقل کند‪.‬‬ ‫پروازهایمسافریچندنفررا کرونایی کرد؟‬ ‫طــی ســال گذشــته شــرکت های‬ ‫هواپیمایــی ایرانــی ماننــد دیگــر همتایــان‬ ‫خارجی شــان زیان بســیاری از کرونــا دیدند‬ ‫و حواشــی و اتهامات بســیاری را هم تحمل‬ ‫کردنــد کــه از ورود کرونــا به ایــران تا عامل‬ ‫گســترش و پراکندگــی ویــروس در کشــور‬ ‫متنــوع بــود‪ ،‬ادعاهایــی که به گفتــه رئیس‬ ‫ســازمان هواپیمایــی کشــوری به هیچ وجــه‬ ‫درســت نیســت‪ .‬بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬از‬ ‫همــان روزهــای شــیوع ویــروس کرونــا در‬ ‫چیــن و ورود ان بــه ایــران حاشــیه ها بــرای‬ ‫شــرکت های هواپیمایی مخصوصا ان هایی‬ ‫کــه از چیــن و بــه این کشــور پرواز داشــتند‪،‬‬ ‫بیشــتر و بیشــتر شــد و برخــی در فضــای‬ ‫مجــازی ان هــا را عامل ورود این ویروس به‬ ‫کشور می دانستند‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1048‬‬ ‫حرکت شتابان برای تحقق شعار سال به نتایج درخشانی انجامید‬ ‫‪3‬‬ ‫تداومپشتیبانیفوالدمبارکهازتولیدکنندگانپاییندستی‬ ‫مجموعــه فــوالد مبارکــه بــه عنــوان یکــی‬ ‫از بزرگ تریــن گرو ههــای صنعتــی کشــور‪ ،‬نقــش‬ ‫پررنگی در محقق ســاختن اهداف تعریف شده‬ ‫برای ایران اســامی داشته و با تولید محصوالت‬ ‫با کیفیت و مطابق با استانداردهای روز جهان در‬ ‫سال ‪ ،۱۴۰۰‬ضمن پشتیبانی از سایر صنایع وابسته‬ ‫برای تحقق شعار سال گام برخواهد داشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایراســین‪ ،‬سال ‪ ۱۴۰۰‬از سوی مقام‬ ‫معظم رهبری به عنوان سال «تولید‪ ،‬پشتیبانی ها‬ ‫و مانع زدایی ها» نام گذاری شــده است‪ .‬چرا که‬ ‫در ســال گذشــته که مزین به شــعار جهش تولید‬ ‫بود‪ ،‬رشد در تولید تا حدودی محقق شد اما باز‬ ‫هم در راستای گام برداشتن در اقتصاد مقاومتی و‬ ‫خودکفایی کشور‪ ،‬لزوم تولید بیشتر و روزافزون تر‬ ‫وجود دارد و در این مسیر نیاز است که پشتیبانی‬ ‫الزم از تولیــد‪ ،‬همچنیــن مانع زدایــی ها صورت‬ ‫پذیرد‪.‬‬ ‫یکــی از صنایعــی کــه در ســال گذشــته‬ ‫توانســت جهــش تولیــد را محقــق کنــد‪ ،‬بخش‬ ‫معــدن و صنایع معدنی از جمله فوالد کشــور‬ ‫بود‪ .‬به این شکل که در صنعت فوالد با تولید‬ ‫‪ ۳۰‬میلیون تن فوالد‪ ،‬نه تنها نیاز کشور به این‬ ‫فلز استراتژیک را حل کرد‪ ،‬بلکه توانست مازاد‬ ‫تولیــد نزدیــک بــه ‪ ۱۴‬تــا ‪ ۱۵‬میلیون تــن فوالد‬ ‫را بــه ثبــت برســاند‪ .‬در ایــن میــان مجموعــه‬ ‫فــوالد مبارکه به عنوان بزرگ تریــن تولیدکننده‬ ‫محصــوالت فــوالدی در منطقــه خاورمیانــه و‬ ‫شــمال افریقا نقش بزرگی در این زمینه داشت‬ ‫و توانســت تولیــد ‪ ۱۰‬میلیــون تن فــوالد خام را‬ ‫بــه ثبــت برســاند‪ ،‬اما نکتــه مهــم در خصوص‬ ‫عملکرد شــرکت فوالد مبارکه نوع فعالیت این‬ ‫شــرکت اســت کــه همــواره در جهــت حمایــت‬ ‫و پشــتیبانی از صنایــع پاییــن دســتی و به ویژه‬ ‫بــزرگ کشــور همچــون صنعــت لوازم خانگــی‪،‬‬ ‫خودروســازی‪ ،‬صنعــت ساخت وســاز‪ ،‬صنعــت‬ ‫نفــت و گاز و‪...‬تــاش کرده و توانســته اســت‬ ‫بخــش قابل توجهی از نیاز این صنایع به مواد‬ ‫اولیــه مورد نیازشــان را تامیــن کند و این اتفاق‬ ‫نیــز بــا ثبت تولید ‪ ۷‬میلیون تن تختال در ســال‬ ‫‪ ۹۹‬محقق شد‪.‬‬ ‫رکوردهــای پی درپی شــرکت فوالد مبارکه در‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬و ادامه یافتن ان در روزهای نخســتین‬ ‫یتــوان بــه نوعــی بــه عنــوان‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬را م ‬ ‫پشــتیبانی و مانع زدایــی ایــن گــروه در بخــش‬ ‫صنعــت کشــور دانســت‪ .‬چراکه همــواره یکی از‬ ‫نیازهای صنایع داخلی کشــور‪ ،‬پشتیبانی از سوی‬ ‫مســئوالن در جهت تامین مواد اولیه ان ها بوده‬ ‫است که این امر با کمک و همراهی شرکت های‬ ‫بــزرگ تولیدکننده همچون فــوالد مبارکه محقق‬ ‫گشته است‪.‬‬ ‫در واقــع نــوع عملکرد شــرکت فــوالد مبارکه‬ ‫و توانمنــدی بــرای تامیــن نیــاز حــدود ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫از صنایــع داخلــی کشــور‪ ،‬موجــب شــده تــا ایــن‬ ‫شــرکت به یکی از بهترین شــاخص های صنعتی‬ ‫کشــور تبدیــل شــود و حتــی انتظــار م ـی رود ایــن‬ ‫مجموعــه بتوانــد به تنهایــی نیاز کل کشــور را به‬ ‫تامیــن مــواد اولیه فــوالدی تامین کنــد؛ بنابراین‬ ‫یتــوان گفــت در ســال ‪ ۱۴۰۰‬مجموعــه فــوالد‬ ‫م ‬ ‫مبارکه یکی از پشتیبان های اصلی در تولید کشور‬ ‫بوده و چشم امید بسیاری از تولیدکنندگان پایین‬ ‫دستی در صنعت فوالد نیز به دستان توانمند این‬ ‫تولیدکننده بزرگ فوالدی کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫امــا در کنــار بحث تولید و پشــتیبانی ها‪ ،‬رفع‬ ‫موانع نیز از جمله موارد مهمی است که همواره‬ ‫از ان به عنوان یکی از نیازهای اساسی در صنعت‬ ‫یــاد می شــود‪ .‬امــروزه در حوزه معــدن و فوالد‪،‬‬ ‫تامیــن مــواد اولیه به ویژه ســنگ اهــن به عنوان‬ ‫یــک چالش اساســی بــوده و در برخی مــوارد نیز‬ ‫کمبــود ایــن ماده معدنی منجر بــه کاهش تولید‬ ‫شــده است‪ .‬ورود شــرکت فوالد مبارکه در حوزه‬ ‫معــدن و تالش بــرای افزایش ذخایر ســنگ اهن‬ ‫گامی در جهت رفع این مانع بزرگ خواهد بود‪.‬‬ ‫چراکه به واســطه فعالیت شــرکت فوالد مبارکه‬ ‫و زیرمجموعه های ان که در مجموع اشــتغالزایی‬ ‫‪ ۳۵۰‬هزارنفــری را بــه دنبــال داشــته‪ ،‬بســیاری از‬ ‫صنایع کشور همچون خودروسازی‪ ،‬لوازم خانگی‬ ‫و ساخت وســاز و ‪ ...‬نیــز بــا ســهم اشــتغال زایی‬ ‫باال در کشــور‪ ،‬نیازمند تامین مواد اولیه از جمله‬ ‫ورق فوالدی هســتند‪ .‬این در حالی اســت که به‬ ‫قهــای فــوالدی توســط فوالد‬ ‫واســطه تولیــد ور ‬ ‫مبارکــه و خودکفایــی در تولیــد بیشــتر ورق هــای‬ ‫مصرفــی در صنایــع‪ ،‬از خــروج ســاالنه ‪ ۸‬میلیارد‬ ‫دالر بــرای واردات ورق از کشــور جلوگیری شــده‬ ‫یشــود بــا راه انــدازی و تولید طرح های‬ ‫و گفتــه م ‬ ‫توســعه ای این ابرقدرت فوالدی‪ ،‬به ویژه پروژه‬ ‫نورد گرم ‪ ،۲‬نه تنها نیاز کشور به ورق به صورت‬ ‫یشــود‪ ،‬بلکــه می تــوان بــه فکــر‬ ‫کامــل تامیــن م ‬ ‫صادرات از مازاد تولید ورق در کشور نیز بود‪.‬‬ ‫به نظر می رسد هراندازه که مسائل مرتبط با‬ ‫مجموعه فوالد مبارکه در سال ‪ 1400‬مورد توجه‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬در همان ابعاد منجر به توسعه کشور‬ ‫شده و اهداف تعریف شده برای پیشبرد اقتصاد‬ ‫مقاومتی و تکیه هرچه بیشتر به اقتصاد غیرنفتی‬ ‫زودتر محقق می گردد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫محصولی که برای صنایع نفت‪ ،‬گاز و کشتی سازی کاربرد دارد‬ ‫تولید تختال با عرض دو متر در فوالد مبارکه‬ ‫مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه از تولیــد‬ ‫عریض تریــن تختــال در فــوالد مبارکــه خبــر داد و‬ ‫افزود‪ :‬در روزهای ابتدایی سال ‪ ۱۴۰۰‬و در راستای‬ ‫اجــرای منویــات مقام معظم رهبــری که با عنوان‬ ‫تولید‪،‬پشتیبانی هاومانع زدایی هانام گذاریشده‪،‬‬ ‫توانســتیم یکــی از موانع ســد راه برخــی صنایع را‬ ‫برداشته و به تولید اسلب با عرض ‪ ۲۰۰۰‬میلی متر و‬ ‫ضخامت‪ ۲۵۰‬میلی متر دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فــوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬حمیدرضا عظیمیــان ضمن تبریک حلول‬ ‫ماه رمضان از تولید عریض ترین تختال توسط این‬ ‫شــرکت فــوالدی خبر داد و اظهــار کرد‪ :‬همه ما در‬ ‫شــرکت فوالد مبارکه با یکدیگر هم قســم شــدیم‬ ‫تا در افزایش تولید‪ ،‬رکوردزنی ها و مهم تر از همه‬ ‫تولیــد محصــوالت جدیــد قــدم برداشــته و اخبار‬ ‫خوبی برای مردم‪ ،‬صنعتگران و ســهام داران خود‬ ‫داشتهباشیم‪.‬‬ ‫وی با بیان این مطلب در ادامه افزود‪ :‬شرکت‬ ‫فوالد مبارکه در پایان سال ‪ ۱۳۹۹‬موفق شد برای‬ ‫نبــار از طریــق ماشــین شــماره ‪ ۵‬ریخت هگــری‬ ‫اولی ‬ ‫اسلب با ضخامت ‪ ۳۰۰‬میلی متر را تولید کند؛ امروز‬ ‫نیــز در روزهــای ابتدایــی ســال ‪ ۱۴۰۰‬و در راســتای‬ ‫اجــرای منویــات مقام معظم رهبــری که با عنوان‬ ‫تولید‪،‬پشتیبانی هاومانع زدایی هانام گذاریشده‪،‬‬ ‫توانســتیم یکــی از موانع ســد راه برخــی صنایع را‬ ‫برداشته و به روند تولید این صنایع کمک کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه تصریح کرد‪:‬‬ ‫این اقدام با تولید اســلب از عرض ‪ ۲۰۰۰‬تا ‪۲۰۲۵‬‬ ‫میلی متر و ضخامت ‪ ۲۵۰‬میلی متر صورت پذیرفته‬ ‫اســت‪ ،‬چراکــه ایــن اســلب بــرای نخســتین بار در‬ ‫شــرکت فوالد مبارکه تولید شــده کــه برای صنایع‬ ‫یســازی کاربرد داشته‪ ،‬همچنین‬ ‫نفت و گاز‪ ،‬کشت ‬ ‫یــک محصــول صادراتــی اســت‪ .‬در واقــع ایــن‬ ‫محصول می تواند برای کشــورمان ارزاوری داشــته‬ ‫باشد و از خروج ارز برای این صنایع که مجبور به‬ ‫تامین این نوع از اســلب از دیگر کشــورها بودند‪،‬‬ ‫جلوگیری کند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬تولید این اســلب نشان می دهد‬ ‫که صنعتگران‪ ،‬مدیران‪ ،‬مهندســان و کارشناســان‬ ‫شرکت فوالد مبارکه در تالش اند که همواره سرامد‬ ‫صنعت کشور باشند و هم اینکه در جهت تامین‬ ‫نیازهای صنعتگران گام بردارند و برای سهام داران‬ ‫این شــرکت فوالدی نیز ســوداوری بیشتری ایجاد‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫عظیمیــان ادامــه داد‪ :‬شــرکت فــوالد مبارکــه‬ ‫در تــاش اســت تــا بتوانــد در جامعــه پمپــاژ امید‬ ‫انجام دهد؛ در واقع این شرکت فوالدی با تولید‬ ‫محصول های جدیــد و کاربردی‪ ،‬این پیام را برای‬ ‫صنعــت کشــور ارســال می کنــد کــه فــوالد مبارکه‬ ‫همواره به فکر صنعتگران بوده و در تالش است تا‬ ‫نیازهای ان ها را به بهترین شکل ممکن و کمترین‬ ‫قیمت تمام شده در داخل کشور به تولید و تامین‬ ‫رســانده تــا دیگر نیازی به دیگر کشــورها نداشــته‬ ‫باشند و منابع ارزی به مصارف بهتری برسد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫جشنواره مجازی رمضان ‪ ۱۴۰۰‬برگزار می شود‬ ‫جشــنواره مجــازی رمضــان ‪ ۱۴۰۰‬توســط مرکــز‬ ‫توســعه تجارت الکترونیکی با همکاری دبیرخانه‬ ‫هیئت عالی نظارت بر ســازمان های صنفی کشور‪،‬‬ ‫از طریــق ســامانه جشــنواره مجازی صنــوف برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایرنا از روابط عمومی مرکز توســعه‬ ‫تجــارت الکترونیکــی‪ ،‬بــا توجــه بــه مشــکالت و‬ ‫محدودیت های ناشــی از بیمــاری کرونا‪ ،‬مصوبات‬ ‫ســتاد ملی مدیریت بیمــاری کرونا و پیــرو برگزاری‬ ‫جشــنواره مجازی نوروز ‪ ،۱۴۰۰‬این بار مرکز توسعه‬ ‫تجــارت الکترونیکــی در انجــام تکالیــف ذاتــی و‬ ‫قانونــی خود مبنی بر توســعه کاربردهــای تجارت‬ ‫الکترونیکــی‪ ،‬بــا همــکاری دبیرخانه هیئــت عالی‬ ‫نظــارت بــر ســازمان های صنفــی کشــور‪ ،‬اقــدام به‬ ‫برگزاری جشنواره مجازی رمضان کرده است‪.‬‬ ‫ایــن جشــنواره از طریــق ســامانه ای‪-‬صنــوف‬ ‫(‪ )e-sonoof.ir‬به منظور تسریع و تسهیل در اتصال‬ ‫واحدهای صنفی ســنتی به فروشگاه های اینترنتی‬ ‫دارای سکوی فروش برگزار می شود‪.‬‬ ‫در ایــن ســامانه‪ ،‬ضمــن نمایــش و معرفــی‬ ‫فروشگاه های اینترنتی عضو برای واحدهای صنفی‬ ‫و عمــوم مردم‪ ،‬امکان انتخاب و اتصال واحدهای‬ ‫صنفــی مشــارکت کننده به فروشــگاه های اینترنتی‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫همچنیــن امــکان جســتجو و انتخــاب گروهی‬ ‫واحدهــای صنفــی دارای پروانــه کســب معتبــر بــر‬ ‫اساس نام واحد‪ ،‬رسته فعالیت‪ ،‬استان‪ ،‬شهرستان‬ ‫و یا بخشی از نشانی وجود داشته و فروشگاه های‬ ‫اینترنتی می توانند متن پیامــک معرفی مورد نظر‬ ‫خود را پس از تایید کارشناســان ســامانه‪ ،‬از طریق‬ ‫پنل پیامکی سامانه به واحدهای صنفی مورد نظر‬ ‫ارســال کنند‪.‬فروشــگاه های اینترنتــی برای شــرکت‬ ‫در جشــنواره باید مقررات عمومی از جمله قانون‬ ‫تجارتالکترونیکی‪،‬ایین نامه هاودستورالعمل های‬ ‫مربوطوهمچنینشیوه نامه هایبهداشتیمرتبطبا‬ ‫بسته بندیوارسالسفارش هارارعایت کنند‪.‬‬ ‫دارا بــودن ســکوی فــروش اینترنتــی بــا امــکان‬ ‫معرفــی یا عرضه کاال‪ /‬خدمت توســط واحدهای‬ ‫صنفی شامل هر یک از انواع سکوهای درج اگهی‪،‬‬ ‫غرفه ســازی یا فروشگاه سازی‪ ،‬ایجاد صفحه ویژه‬ ‫ی شــده از‬ ‫(‪ )Landing‬برای واحدهای صنفی معرف ‬ ‫جشنوارهمجازی‪،‬نمایشبنرهایمناسبتیجشنواره‬ ‫در صفحــه اول فروشــگاه (از جملــه بنــر جشــنواره‬ ‫رمضــان ‪ ،)۱۴۰۰‬تخفیــف حداقــل ‪ ۲۰‬درصــدی در‬ ‫کمیســیون فروش اینترنتی بــرای واحدهای صنفی‬ ‫ی شــده از جشــنواره مجازی از جمله مواردی‬ ‫معرف ‬ ‫اســت کــه فروشــگاه ها بایــد بــرای شــرکت در این‬ ‫جشنواره ان را رعایت کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫جزییات توافق ازادسازی پول های بلوکه شده ایران در عراق تا یک ماه اینده‬ ‫دبیــر کل اتاق بازرگانی مشــترک ایــران و عراق‬ ‫بــا تشــریح توافــق ‪ ۱۰‬بنــدی ایــران و عــراق بــرای‬ ‫ازادسازی پول های بلوکه شده‪ ،‬گفت‪ :‬به سرانجام‬ ‫رساندن این روند به حدود یک ماه زمان نیاز دارد‬ ‫تا وضعیت معامالت در شرایط عادی قرار بگیرد‪.‬‬ ‫حمیــد حســینی در گفت وگــو با ایرنــا با بیان‬ ‫اینکه در اســفندماه سال ‪ ۹۹‬مســئوالن دو کشور‬ ‫در مصاحبه هایــی بــه طــور رســمی از پرداخــت‬ ‫بدهی ها عراق به ایران خبر دادند‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫ایــن کشــور معافیت هایــی در زمینــه بازگشــت‬ ‫پو لهــای بلوکه شــده ایران دریافت کرده اســت‬ ‫مهــا بدهی های خود را‬ ‫و می توانــد فارغ از تحری ‬ ‫بــه ایــران پرداخت کند‪.‬دبیــر کل اتــاق بازرگانی‬ ‫مشترک ایران و عراق با بیان اینکه نماینده ای از‬ ‫سوی ایران با بانک تجارت عراق مذاکره داشته‬ ‫اســت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این بانک اعالم کرد که‬ ‫در حال حاضر تجار ایرانی می توانند با اســتفاده‬ ‫از پو لهــای بلوکــه شــده‪ ،‬تجارت خــود را انجام‬ ‫دهند‪.‬حسینی با بیان اینکه دستورالعمل ‪ ۱۰‬گانه‬ ‫ای تبییــن شــده تــا شــرکت های ایرانــی و عراقی‬ ‫بتوانند با یکدیگر همکاری داشته باشند‪ ،‬تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬در ایــن بخشــنامه امــده کــه می تواننــد از‬ ‫پول های بلوکه شده به صورت یورو‪ ،‬دالر و دینار‬ ‫اســتفاده کنند و بانک هزینه ای بابت کارمزد ان‬ ‫دریافت نخواهد کرد‪.‬وی با اشاره به سایر شرایط‬ ‫ایــن توافــق‪ ،‬افــزود‪ :‬از ســوی دیگــر شــرکت های‬ ‫توانیــر و گاز ایــران باید شــرکت های ایرانــی را در‬ ‫نام ـه ای معرفی و تائید کنند و همچنین شــرکت‬ ‫عراقــی طــرف معاملــه در زمینــه دارو و غذا باید‬ ‫تخصص و ســابقه کار داشته باشد‪.‬دبیر کل اتاق‬ ‫بازرگانی مشــترک ایران و عراق خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫بر اساس این دستورالعمل شرکت ایرانی کاالهای‬ ‫مورد نظر خود را از عراق خریداری کرده و زمانی‬ ‫کــه کاال وارد اب هــای ایران شــود ‪ ۹۰‬درصد و در‬ ‫زمــان تخلیه بار ‪ ۱۰‬درصد باقی مانده از پول های‬ ‫ایــران در بانــک عــراق ازاد خواهد شــد‪.‬به گفته‬ ‫حســینی‪ ،‬طبق بخــش دیگری از ایــن توافق‪ ،‬در‬ ‫صــورت خریــد اقــام کشــاورزی و دارویی‪ ،‬تائید‬ ‫وزارت کشــاورزی و دارویی عراق الزامی اســت و‬ ‫بعد از استعالم مالیاتی کاال قابل تبادل می شود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه این رونــد نیاز بــه مذاکره‬ ‫بــا شــرکت های عراقــی دارد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫تشویق ان ها برای تجارت با ایران با رعایت این‬ ‫دستورالعمل ها سخت شده است و نیاز به زمان‬ ‫دارد اما در حال حاضر به لحاظ پرداخت بانکی‬ ‫و ازادســازی پول های بلوکه شــده ایران‪ ،‬مشکلی‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫دبیــر کل اتــاق بازرگانــی مشــترک ایــران و‬ ‫عــراق بــا تاکیــد بــر اینکــه در تــاش هســتیم تــا‬ ‫شــرکت های عراقی را وارد این روند کنیم‪ ،‬اظهار‬ ‫یکــه بخواهیــم پول هــای ایران‬ ‫داشــت‪ :‬درصورت ‬ ‫را در تجــارت با شــرکت هایی غیر از شــرکت های‬ ‫عراقی ازاد کنیم نیاز اســت که شــرکت مورد نظر‬ ‫در بانــک تجارت عراق حســاب باز کند تا بتوان‬ ‫هزینه کاالی خریداری شده را به حساب شرکت‬ ‫خارجی پرداخت کنیم‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫معافیت فرش دستباف از‬ ‫بازگرداندن ارز حاصل از‬ ‫صادرات‬ ‫مدیرعاملاتحادیهتعاونی هایفرشدستبافبااشاره‬ ‫به کاهش حجم صادرات فرش دستباف در سال گذشته‬ ‫و دشــواری های بازگرداندن ارز حاصل از صادرات ان ابراز‬ ‫امیدواری کرد‪:‬فرشدستبافاز مصوبهتعهدارزیمعاف‬ ‫شــود تــا بافنــدگان و صادرکننــدگان از این صنعت خارج‬ ‫نشوند‪ .‬عبداله بهرامی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به‬ ‫نام گذاریشعارامسالازسویمقاممعظمرهبری‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شعار امسال مصداق بارز حمایت و پشتیبانی از بخش‬ ‫تولیداستومقاممعظمرهبریبهشایستگیبرلزوممانع‬ ‫زدایی از بخش های تولیدی تاکید فرمودند چراکه موانع‬ ‫بسیاریبهبخشتولیدبه خصوصتولیدفرشضربهزدهو‬ ‫باعثخروجبافندگانوصادرکنندگانفرشدستبافازاین‬ ‫صنعتوهنرملیشدهاست کهانتظارمی رودباشناسایی‬ ‫و رفع این موانع رونق بخش تولید را شاهد باشیم‪ .‬وی با‬ ‫اشــاره به موانع پیش روی صنعت فرش دستباف اظهار‬ ‫کرد‪ :‬طی سال های گذشته بحث تحریم و عدم دسترسی‬ ‫بهبازارهایهدفوعدمبهره مندیاز مزایایبیمهتامین‬ ‫اجتماعیازجملهمشکالتبافندگانفرشدستبافبوده‬ ‫است ولی مصوبه تعهد ارزی بانک مرکزی در سال‪۱۳۹۷‬‬ ‫نیز به این مشــکالت افزوده شد و صادرکنندگان فرش را‬ ‫دچار مشکل کرد‪ .‬بهرامی افزود‪ :‬صنعت فرش از جمله‬ ‫صنایعی اســت که ســهم بســزایی در صادرات غیرنفتی‬ ‫کشــور دارد و بــه لحــاظ اشــتغال و ارزاوری اثرگذار اســت‬ ‫اما مصوبه تعهد ارزی باعث شــده میزان صادرات فرش‬ ‫دستبافکاهشیابدچراکهمهلتزمانیتعیینشدهبرای‬ ‫بازگشتارز بسیار کوتاهاستوصادرکنندگاننمی توانند‬ ‫طی این مدت ارز حاصل از صادرات را برگردانند‪ .‬به گفته‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دســتباف کشور‪،‬‬ ‫بازگرداندن ارز نیمایی زمانی امکان پذیر اســت که مواد‬ ‫اولیــه تولید فرش به جــای نرخ ازاد بــا ارز مصوب دولتی‬ ‫خریــداری یا وارد شــود ولی در شــرایطی که مــواد اولیه از‬ ‫بــازار ازاد و گــران تامین می شــود و از طرفی بازگشــت ارز‬ ‫حاصــل از صــادرات فــرش در چند مرحله و مــدت زمان‬ ‫طوالنی صورت می گیرد این مصوبه به زیان بافندگان و‬ ‫صادرکنندگانفرشدستبافبودهاست‪.‬ویبابیاناینکه‬ ‫مصوبه تعهد ارزی درامدی برای دولت ندارد و برداشتن‬ ‫ان به سود صادرات فرش دستباف است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما در‬ ‫بدترین شرایط هیچ گاه کمتر از‪ ۴۰۰‬میلیون دالر صادرات‬ ‫درحوزهفرشدستبافنداشتیم‪.‬متاسفانهبهدلیلتحریم‬ ‫و از طرفی مصوبه مذکور‪ ،‬حجم صادرات فرش دستباف‬ ‫در ســال گذشــته بــه‪ ۷۰‬میلیــون دالر رســید‪ .‬مدیرعامل‬ ‫اتحادیهتعاونی هایفرشدستباف کشورتصریح کرد‪:‬در‬ ‫جلسه ای کهباحضور معاوناولرئیس جمهوریداشتیم‬ ‫مسائل و مشکالت تولید فرش دستباف و صادرات ان را‬ ‫بیان کردیم کهدرراستایانمکاتباتیمیان گمرکباوزارت‬ ‫امور اقتصاد و دارایی در جهت حمایت از صادرات فرش‬ ‫دستباف صورت گرفته و با توجه به صادرات ناچیز فرش‬ ‫دستبافدرشرایطحاضرپیشنهاداتیمطرحشدهاستاز‬ ‫جمله اینکه صادرات فرش دستباف ایرانی از برگشت ارز‬ ‫حاصل از صادرات معاف شود و امکان ورود موقت فرش‬ ‫دستباف ایرانی با اخذ تعهد صورت گیرد که امیدواریم با‬ ‫پیگیری های صورت گرفته شاهد اتفاقات خوبی در این‬ ‫زمینهباشیم‪.‬‬ ‫اطالعات وزارت راه نسبت‬ ‫به میزان خانه های خالی‬ ‫کافی است‬ ‫وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هرگونه معامله‬ ‫در بنگاه هــای امــاک باید کد رهگیــری دریافت کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اطالعات وزارت راه و شهرسازی نسبت به میزان‬ ‫خانه های خالی کافی است و اشراف کامل اطالعاتی‬ ‫نســبت به این موضــوع دارد‪ .‬به گــزارش ایرنا از خانه‬ ‫ملــت‪ ،‬محمــد اســامی در واکنش به خبــری مبنی بر‬ ‫انعقاد قراردادهای صوری برخی مالکان با بنگاه های‬ ‫امالک برای فرار از پرداخت مالیات بر خانه های خالی‬ ‫گفــت‪ :‬هرگونه معاملــه در بنگاه های امــاک باید کد‬ ‫رهگیــری دریافــت کنــد و خالف ایــن موضوع تخلف‬ ‫محســوب شــده و با ان به طور حتم برخورد می شود‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد‪ :‬براین اساس زمانی که‬ ‫یــک معامله مســکن دارای کد رهگیری نباشــد‪ ،‬فاقد‬ ‫اعتبار است و وزارت راه و شهرسازی ابزارهای شناسایی‬ ‫متخلفــان را در اختیــار دارد‪ .‬مــا توانســته ایم با همین‬ ‫سیســتم کنترلی یک میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار واحد مســکن‬ ‫خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی برای اجرای‬ ‫قانــون معرفــی کنیــم‪ .‬اســامی ادامــه داد‪ :‬اطالعات‬ ‫وزارت راه و شهرسازی نسبت به میزان خانه های خالی‬ ‫کافی اســت و اشــراف کامل اطالعاتی نســبت به این‬ ‫موضوع دارد و می توانیم بر اساس ان تصمیم گیری های‬ ‫الزم را انجام دهیم‪ .‬اسالمی درباره اینکه ایا با اجرای‬ ‫قانون اخذ مالیات از خانه های خالی‪ ،‬قیمت مسکن‬ ‫کاهش پیدا خواهد کرد‪ ،‬گفت‪ :‬نوسانات نرخ مسکن‬ ‫متاســفانه متاثــر از التهابات بــازار در شــرایط گوناگون‬ ‫اســت‪ ،‬بنابراین در صورت افــت این التهابات به طور‬ ‫طبیعیتمامیبازارهااز جملهبازار مسکنمتاثرخواهد‬ ‫بود‪ .‬وی ضمن تاکید بر اینکه باید میان مجلس و دولت‬ ‫در مورد اخذ مالیات بر خانه های خالی هم زبانی وجود‬ ‫داشته باشد تا کسی برای مردم شبهه ای ایجاد نکند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هدف ابتدایی ما از ثبت اطالعات افراد در‬ ‫سامانه ملی امالک و اسکان‪ ،‬ثبت و تعیین دقیق میزان‬ ‫واحدهای مسکونی است و از سوی دیگر از این طریق‬ ‫می توان برنامه ریزی درستی برای تولید و عرضه مسکن‬ ‫انجام داد‪ .‬وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد‪ :‬هدف دیگر‬ ‫ما از اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی جلوگیری‬ ‫از ورود پــول بــه بــازار مســکن برای تبدیــل ان به یک‬ ‫کاالی ســرمایه ای اســت‪ ،‬مســکن باید به عنــوان یک‬ ‫کاالی مصرفی در جامعه مطرح باشد تا فشاری که به‬ ‫ُگرده مردم وارد نشود‪.‬‬ صفحه 3 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫خبر‬ ‫پیام مدیرعامل شرکت‬ ‫توزیع برق خراسان‬ ‫جنوبی به مناسبت‬ ‫روز سیمبان‬ ‫بیرجند‪ -‬محمد قربانی‪ :‬تالش و مجاهدت ســیمبانان‬ ‫عزیز؛موجبپویاییصنعتبرقوارائهخدماتفراگیر‬ ‫به مشترکین است‪ .‬مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫خراسان جنوبی در پیامی فرارسیدن‪ 29‬فروردین ماه روز‬ ‫جهانی سیمبان را به سیمبانان تالشگر در صنعت برق‬ ‫اســتان خراســان جنوبی وکشــورتبریک گفت‪ .‬مهندس‬ ‫مهدی دادگر در این پیام اورده است‪ :‬شغل سیمبانی از‬ ‫ســال ‪ ۱۸۴۰‬با راه اندازی خطوط تلگراف روی پایه های‬ ‫چوبــی اغــاز شــده و بــا توســع ه خطــوط برق در ســال‬ ‫‪ ۱۸۹۰‬وارد ایــن صنعت شــد‪ ۱۸ .‬اوریــل (‪ ۲۹‬فروردین)‬ ‫به عنوان روز جهانی سیمبانان در جهان نام گذاری شده‬ ‫اســت‪ .‬حرفه ســیمبانی (‪ ،)lineman‬به عنوان شــغلی‬ ‫یشــود که نیاز به اموزش‬ ‫مهم و حســاس محســوب م ‬ ‫کهــای مختلــف فنــی در کنــار ورزیدگــی‬ ‫فنــون و تکنی ‬ ‫جسمانی‪،‬هوشوذکاوت کافیوهمچنینروحیهسالم‬ ‫و قــوی بــرای جلوگیری از هرگونه اشــتباه در لحظه و در‬ ‫ارتفاع است‪ .‬این جانب بر خود الزم می دانم از تمامی‬ ‫شهــا‪ ،‬سخت کوشــی و همت بلند ســیمبانان عزیز‬ ‫تال ‬ ‫شاغل در سطح استان اعم از همکاران و پیمانکاران که‬ ‫در این روزهای درگیری کشور با ویروس کرونا‪ ،‬با تامین‬ ‫برق مطمئن و پایدار‪ ،‬همراه با رعایت دستورالعمل های‬ ‫لهــای بهداشــتی‪ ،‬پشــتیبان مدافعــان‬ ‫ایمنــی و پروتک ‬ ‫سالمتهستند‪،‬سپاسگزارینمایم‪.‬‬ ‫شست وشوی برج های‬ ‫خنک کننده نیروگاه شهید‬ ‫رجایی انجام می شود‬ ‫قزویــن ‪-‬رویداد امروز‪ :‬عملیات شست وشــوی برج های‬ ‫خنک کننــده اصلی و کمکی نیروگاه شــهید رجایی‪ ،‬به‬ ‫منظــور تولید بــرق پایدار و مطمئن به انجام می رســد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت مدیریت تولید برق‬ ‫شــهید رجایــی‪ ،‬علی پارســا اصل معاون تولیــد نیروگاه‬ ‫بخار در تشــریح این خبر گفت‪ :‬طبق برنامه ریزی های‬ ‫انجامشده‪،‬عملیاتشست وشویبرج هایخنک کننده‬ ‫اصلی و کمکی نیروگاه بخار‪ ،‬به منظور افزایش راندمان‬ ‫و ارتقای کارایی این تجهیزات و کسب امادگی تولید در‬ ‫پیک تابستان ‪ 1400‬اغاز شده و هم اکنون در حال انجام‬ ‫اســت‪ .‬پارسا اصل با اشــاره به جزییات این خبر افزود‪:‬‬ ‫ایــن طرح با پیش بینی انجــام کار در دلتاهای برج های‬ ‫خنک کننــده اغاز شــد کــه فــاز اول ان با شست وشــوی‬ ‫دلتاهای برج خنک کننده اصلی شــماره ‪ 2‬شــروع شــده‬ ‫کــه در ادامــه و در فــاز دوم این پــروژه‪ ،‬دلتاهای مربوط‬ ‫به برج های خنک کننده دیگر واحدها هم شست وشو‬ ‫می شود‪ .‬پارسا اصل افزود‪ :‬پیش بینی می شود با انجام‬ ‫عملیــات شست وشــوی دلتاهــا‪ ،‬امادگــی و راندمــان‬ ‫جهــای خنک کننده بــرای تولید برق پایــدار در فصل‬ ‫بر ‬ ‫تابستانافزایشیابد‪.‬‬ ‫تعمیرات واحد ‪ 4‬گازی‬ ‫نیروگاه رجایی به پایان‬ ‫نزدیک می شود‬ ‫قزویــن ‪-‬رویــداد امــروز‪ :‬تعمیــرات واحد شــماره‪ 4‬گازی‬ ‫نیروگاهشهیدرجایی کهبهمنظور انجامبازدیدمحفظه‬ ‫احتراق از مدار تولید خارج شده است به مراحل پایانی‬ ‫خود نزدیک می شود‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت‬ ‫مدیریــت تولید برق شــهید رجایی‪ ،‬بهنام کریمی مدیر‬ ‫امور تعمیرات مکانیک نیروگاه سیکل ترکیبی با اشاره به‬ ‫فعالیتتعمیراتواحدشماره‪ 4‬گازی گفت‪:‬بااغازفصل‬ ‫گرما و ضرورت اماده سازی واحدهای نیروگاه برای تولید‬ ‫برقپایدار به ویژهدر پیکتابستان‪،‬تجهیزاتوقطعات‬ ‫واحــد شــماره چهــار گازی ســیکل ترکیبــی هــم از ســوی‬ ‫متخصصانتعمیراتمکانیکایننیروگاهدرحالتعمیر‬ ‫وسرویس کاریاست کهاینفعالیت هاهم اکنونمراحل‬ ‫پایانیخودراسپریمی کند‪ .‬کریمیافزود‪:‬انجامبه موقع‬ ‫فعالیت های تعمیراتی به همــراه اجرای با کیفیت ان‪،‬‬ ‫برای حفظ و امادگی واحدها‪ ،‬وظیفه کارکنان تعمیرات‬ ‫است که در همین رابطه‪ ،‬بازدید از ژنراتور و انجام انواع‬ ‫تس ـت های مکانیکــی و بازدید از بویلر و تجهیــزات ان‪،‬‬ ‫بخشیاز فعالیت هاییاست کهاز سوی کارکناناینامور‬ ‫اجرا شده و یا در حال انجام است‪ .‬کریمی بیان داشت‪:‬‬ ‫بازدیدوتعویضنازل‪،‬بازدیداز تجهیزات کمکی‪،‬بازدید‬ ‫از قطعــات داغ توربیــن و بازدیــد و تعویــض قطعــات‬ ‫محفظهاحتراقاینواحداز دیگرفعالیت هایشاخصی‬ ‫است که از سوی کارکنان تعمیرات مکانیک انجام شده‬ ‫است‪.‬باپایانفعالیت هایتعمیراتیواحدهاینیروگاه‬ ‫شهیدرجایی‪،‬ایننیروگاهامادهتولیدبرقپایدار در پیک‬ ‫تابستانمی شود‪.‬‬ ‫‪ 62‬درصد سدهای‬ ‫کردستان پراب است‬ ‫مدیرعامل اب منطقه ای کردســتان گفــت‪ :‬در حال‬ ‫حاضــر ‪ ۶۲‬درصــد ســدهای کردســتان پر اب اســت‪ .‬به‬ ‫گزارش رویداد امروز‪ ،‬اریا نژاد اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫حجم اب پشــت ســدهای استان کردســتان یک هزار و‬ ‫‪ 728‬میلیــون مترمکعــب اســت که ایــن رقم در ســال‬ ‫گذشــته یــک هــزار و ‪ 860‬میلیــون مترمکعــب معــادل‬ ‫‪ 67‬درصــد بوده اســت‪ .‬وی درصد تغییرات حجم اب‬ ‫ســدهای اســتان نسبت به ســال ابی را ‪ ۲۶‬درصد اعالم‬ ‫کرد و افزود‪ :‬حجم نرمال کلیه سدهای استان با اعمال‬ ‫قشالق سنندج ‪ -‬سنگ سیاه ‪ -‬سد بانه ‪ -‬و زریوار ‪ 2‬هزار‬ ‫و‪ 797‬میلیونمترمکعباست‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬فروردین ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1048‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫هزینه تولید برق در ایران چقدر است؟‬ ‫کسریاعتبارونقدینگیدرصنعتبرق‬ ‫بر اســاس نظر مدیران صنعت برق هزینه تمام‬ ‫شــده هر کیلــووات ســاعت بــدون ســوخت حدود‬ ‫‪ ۱۳۰‬تومان مطرح و هزینه های جاری نیز حدود‪۳۶‬‬ ‫یشــود و این در‬ ‫هــزار میلیــارد تومــان تخمیــن زده م ‬ ‫ی اســت که درامد حاصل از فروش برق در ســال‬ ‫حال ‬ ‫گذشــته قطعا کمتر از ‪ ۲۵‬هزار میلیارد تومان براورد‬ ‫می شود‪ .‬به عبارتی دیگر صنعت برق در سال‪۱۳۹۹‬‬ ‫فقط در بخش جاری خود با حدود ‪ ۱۱‬هزار میلیارد‬ ‫تومان کســری مواجه بوده اســت‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫شاخص های عملکردی صنعت برق در سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫بدین ترتیب بود که ظرفیت منصوبه به حدود‪۸۵‬‬ ‫هزار مگاوات رسید؛ پیک بار برای اولین بار طی یک‬ ‫دهه اخیر با ‪ ۵۸‬هزار و ‪ ۲۰۰‬مگاوات در شب اتفاق‬ ‫تقریبا بال غبــر‪ ۲۹۰‬هزار میلیون‬ ‫افتــاد و فــروش برق‬ ‫ً‬ ‫کیلوواتساعتمنتهیشدوتعدادمشترکانجدید‬ ‫به حدود ‪ ۱‬میلیون و ‪ ۲۵۰‬هزار مشترک رسید‪ .‬طول‬ ‫شــبکه های جدید فوق توزیع و انتقال بال غبــر‪۱۲۰۰‬‬ ‫کیلومترمدار شدوظرفیتاضافهشدهبهپست های‬ ‫فوقتوزیعوانتقالبالغ بر‪ ۸۰۰۰‬مگاولتامپروطول‬ ‫شبکه های توزیع اضافه شــده نیز به حدود ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫کیلومتر رســیده اســت‪ .‬به تعداد پس ـت های توزیع‬ ‫حدود‪ ۲۰‬هزار دستگاه اضافه شده است‪ .‬در بخش‬ ‫توسعهانرژی هایتجدیدپذیروبهره وریانرژینیزدر‬ ‫بههمانپاشنهسال هایقبلچرخیدومیزانصادرات‬ ‫برق نیز در مرز هشت هزار میلیون کیلووات ساعت‬ ‫بوده اســت‪ .‬شاخص های عملکردی فوق با اندکی‬ ‫تغییرات طی یــک دهه اخیر به جز بخش صادرات‬ ‫برق ثابت بوده و از رشد یکنواختی‪ ،‬پیروی می کند‪.‬‬ ‫یکی دیگر از شــاخص های عملکــردی صنعت برق‬ ‫برنامه ریزیوتالشبرای کاهشتلفاتبرقاست که‬ ‫در صورت ماندگاری و پایداری‪ ،‬شاخص بسیار خوب‬ ‫و ماندگاری برای صنعت برق خواهد بود‪ .‬چنانچه‬ ‫اقتصــاد بــرق در اینه شــاخص های عملکردی فقط‬ ‫تحلیلاماریشود‪،‬بخشتولیدبابهمداراوردن‪۲۲۰۰‬‬ ‫مگاوتظرفیتجدید؛حدودیکونیممیلیارددالر‬ ‫بیشترین عملکرد را داشته است و بخش فوق توزیع‬ ‫و انتقال با حدود‪ ۵۰۰۰‬میلیارد تومان و بخش توزیع‬ ‫باحدود‪ ۴۰۰۰‬میلیاردتومانبهترتیبعملکردمالی‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫میزان فروش برق در سال ‪ ۱۴۰۰‬چقدر است؟‬ ‫کســری اعتبار و نقدینگــی در صنعت برق یکی‬ ‫از مشــکالت این صنعت بوده و طبق گفته ســعید‬ ‫مهذب ترابی‪ ،‬رئیس انجمن شــرکت های خدمات‬ ‫انرژی ایران با وجود اینکه اکثر بازیگران این صنعت‪،‬‬ ‫بــه نحــوه بازی در این شــرایط عــادت کرده اند ولی‬ ‫به علت ســخت تر شــدن این نوع بــازی‪ ،‬به تدریج‬ ‫بازیکنان‪ ،‬زمیــن بازی‪ ،‬تجهیزات و تکنولــوژی دچار‬ ‫فرسودگیواسیب دیدگیوحتیفروپاشیمی شوند‬ ‫و بــا پدیده هایی از قبیل خاموش ـی های زمســتان و‬ ‫تابســتان مواجه خواهیم شد که به شدت صنعت‬ ‫برق کشورراباچالشمواجهمی کند‪.‬ویبابیاناینکه‬ ‫باتوجهبهشرایطسیاسیموجودوبه ویژهانتخابات‬ ‫سال بعد‪ ،‬پیش بینی می شود که روال معمول یک‬ ‫دهه اخیر صنعت برق در سال‪ ۱۴۰۰‬نیز‪ ،‬هم از نظر‬ ‫شــاخص های عملکردی و هم از نظر مالی؛ شــاید با‬ ‫چالش بیشــتری ادامه یابد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حداکثر نیاز‬ ‫مصرف برق کشــور در تابســتان ‪ ۱۴۰۰‬به حدود ‪۶۲‬‬ ‫هــزار مگاوات می رســد و میــزان فروش بــرق بالغ بر‬ ‫حدود‪۳۲۰‬هزارمیلیونکیلوواتساعتخواهدرسید‬ ‫وباتوجهبهشرایطاقتصاد کشور در بخشمسکن‪،‬‬ ‫انتظار می رود تعداد مشــترکان برق جدید بیشــتر از‬ ‫یک میلیون و‪ ۳۰۰‬هزار نشود و کماکان افزایش طول‬ ‫شبکه هایتوزیعبرقحدود‪۲۰‬هزار کیلومتروافزایش‬ ‫طولشبکه هایفوقتوزیعوانتقالبهحدوددوهزار‬ ‫کیلومترمدارخواهدبود‪.‬‬ ‫صادرات ‪ ۸۰۰۰‬میلیون کیلووات ساعت برق‬ ‫به گفتهرئیسانجمنشرکت هایخدماتانرژی‬ ‫ایران میزان برق صادراتی کشــور نیز در ســال‪ ۱۴۰۰‬به‬ ‫حــدود‪ ۸۰۰۰‬میلیون کیلووات ســاعت می رســد و در‬ ‫شاخص هاییاز قبیلتلفاتبرقوراندماننیروگاه ها‬ ‫نیز تغییر زیــادی حاصل نخواهد شــد‪ .‬پیش بینی ها‬ ‫حاکی از به مدار امدن حداقل ‪ ۵۰۰‬مگاوات ظرفیت‬ ‫جدید در بخش انرژی های نو است و کماکان شدت‬ ‫مصرفانرژیافزایش یابد‪.‬ترابیبابیاناینکهباتوجه‬ ‫به شــرایط اقتصادی و سیاســی کشــور بعید به نظر‬ ‫می رسد کهمعجزهخاصیدر شرایطمالیواقتصادی‬ ‫صنعتبرقایجادشودواگرنرخمتوسطفروشبرق‬ ‫با حداکثر‪ ۲۰‬درصد رشد مواجه باشد؛ کماکان کسری‬ ‫بودجــه تا‪ ۱۵‬هزار میلیارد تومانی صنعت برق قابل‬ ‫پیش بینی است‪ ،‬گفت‪ :‬از طرفی دیگر؛ با فرض عدم‬ ‫سرمایه گذاری مستقیم صنعت برق در بخش تولید‪،‬‬ ‫بــا توجه ب هضــرورت حداقل‪ ۸۰۰۰‬تــا‪ ۱۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی سرمایه گذاری موردنیاز در بخش توزیع‪ ،‬فوق‬ ‫توزیع و انتقال و درامدهای ناشی از فروش انشعاب‪،‬‬ ‫این بخش از صنعت برق نیز با کسری تا‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫نقدینگــی طبــق روال ســال های اخیر مواجه اســت‪.‬‬ ‫به گفته وی طی ســال های اخیر کسری نقدینگی در‬ ‫صنعت برق به صورت رسمی نهادینه شده است‪ .‬در‬ ‫حالی میزان بدهکاری صنعت برق قریب به‪ ۴۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان اعالم می شود که سازوکارهای موجود‬ ‫در نظام تدوین تعرفه های برق و همچنین ســاختار‬ ‫بهره وری در صنعت برق به هیچ عنوان فرمول و حتی‬ ‫کششاجتماعیوسیاسیجبران کسریفوقرانداردو‬ ‫ازاین رومدیرانارشدصنعتبرقبرایاجرایطرح های‬ ‫حداقلیموردنیاز؛بهرویکردفاینانسویاانجامپروژه‬ ‫به صورت‪ epcf‬ومدل هایتامینمالیدیگرسوقپیدا‬ ‫کرده اند که در صورت وجود پیش بینی های مبتنی بر‬ ‫واقعیتاقتصادبرق کشور برایتامینمنابعبرگشت‬ ‫ســرمایه؛ اقدامی بســیار پســندیده و منطقی اســت‪.‬‬ ‫استفادهازپتانسیل هایتعریفشدهدرماده‪ ۱۲‬قانون‬ ‫رفــع موانع تولید نیز یکی دیگــر از ظرفیت های مورد‬ ‫توجهصنعتبرقبودهاستوپیگیری هاوطرح های‬ ‫مختلف و متنوعی نیز تاکنون در این مورد ارائه شده‬ ‫ظاهرا هنوز هیچ یک به نتیجه کاربردی نرســیده‬ ‫کــه ً‬ ‫است‪ .‬رئیس انجمن شرکت های خدمات انرژی ایران‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬در شــرایط فعلی اقتصاد صنعــت برق و‬ ‫شــرایط اقتصادی کشــور یکی از بهترین سازوکارهای‬ ‫برونرفتازتنگاه هایموجوداستفادهازپتانسیل های‬ ‫این ماده طالیی است که بخش خصوصی هم برای‬ ‫مشــارکت در اجــرای طرح های تعریف شــده در این‬ ‫مــاده قانونی؛ انگیزش و امادگــی الزم را دارد که برای‬ ‫تحققاننیاز استابتدایکمدلذهنیمشترکیبین‬ ‫مدیران ارشد صنعت برق و مدیران بخش خصوصی‬ ‫در مورد چرایی و چگونگی ها تعریف و ایجاد شــود‬ ‫و سپس رایزنی ها برون بخش صورت پذیرد‪ .‬به گفته‬ ‫ترابییکیدیگراز ظرفیت هایپنهاناقتصادصنعت‬ ‫برق؛لزومتعریفساختارتعرفه ایهوشمندمبتنیبر‬ ‫عملکردونتیجه گرااست کهمنجربهافزایشبهره وری‬ ‫نیزشود‪(.‬تعریفتعرفه هایبرقشرطی)قیمتتمام‬ ‫شده برق ان هم از نوع بدون سوخت ان؛ با توجه به‬ ‫عمدتانیرویانسانیاست‬ ‫ساختارعواملموثردران که ً‬ ‫به طور طبیعیسالیحداقل‪ ۱۰‬درصدافزایشمی یابد‬ ‫و با توجه به عقب افتادگی حدود‪ ۳۰‬درصدی قیمت‬ ‫تمام شده فعلی برق (بدون هزینه سوخت)؛ امکان‬ ‫جبراناین کسرینقدینگیازطریقافزایشتعرفه ها‬ ‫در کوتا همــدت به هیچ عنوان قابل تصور نیســت‪ .‬لذا‬ ‫بهترینمدلاعمالتعرفه هایهوشمندبرایاهداف‬ ‫و نتایج خاص است‪ .‬در ساختار این مدل تعرفه؛ برای‬ ‫اهداف و نتایج مشخص و در زمان مشخص و با مدل‬ ‫مالیمشخص؛تعرفه هایاضافیاعمالمی شود‪.‬‬ ‫لزوماصالحاقتصادصنعتبرق‬ ‫همچنین در این رابطه ناصر اسکندری‪ ،‬معاون‬ ‫راهبری تولید شرکت برق حرارتی با تاکید بر اینکه‬ ‫صنعــت بــرق باارزش تریــن کاالی قابــل خریــد و‬ ‫فــروش در کشــور را تولید و عرضه می کند‪ ،‬گفت‪ :‬‬ ‫بنابراین بایستی این کاال را به خوبی و اقتصادی‬ ‫عرضه کنیم‪ .‬در حال حاضر مهم است که چگونه‬ ‫این برق را در بورس و بازار ارائه می کنیم و قیمت‬ ‫حاصــل از ان را بــا هوشــمندی دنبــال کنیــم‪ .‬باید‬ ‫بــه دنبال کاهــش هزینــه و راهکارهایی همچون‬ ‫قراردادهای دو جانبه و سایر روش های درامدزایی‬ ‫در این بخش برویم‪ .‬وی صنعت برق را اصلی ترین‬ ‫زیرســاخت و پیــش نیــاز تمامــی خدمــات کشــور‬ ‫برشــمرد و افزود‪ :‬در حال حاضر دولت شــبانه روز‬ ‫در تــاش بــرای خدمت رســانی بــه مــردم اســت‬ ‫و درگیر مســئله مهمی به نام کرونا شــده که یک‬ ‫هزینه ناخواســته را به کشــور تحمیل کرده است؛‬ ‫طبیعتا در چنین شرایطی اصال انتظار نداریم دولت‬ ‫مســئله کرونا را کنار گذاشــته و مشکالت صنعت‬ ‫برق را حل کند‪ .‬اسکندری با تاکید بر اینکه سالیان‬ ‫متمادی است که قیمت فروش برق بسیار پایین تر‬ ‫از قیمت تمام شــده است‪ ،‬عنوان کرد ‪ :‬تا پیش از‬ ‫این بر اساس یک امر نانوشته نیروگاه های دولتی‬ ‫به ســمت بــورس نمی رفتند‪ ،‬ولــی در حال حاضر‬ ‫توصیــه مهم ما این اســت کــه نیروگاه های دولتی‬ ‫حتما به این سمت وسو حرکت کنند؛ کما اینکه با‬ ‫پیشنهادات صنعت برق و تصویب هیئت دولت‬ ‫مقرر شــده اســت تــا مصرف کنندگان بــزرگ باالی‬ ‫پنج مگاوات برق خود را از بورس خریداری کنند‪.‬‬ ‫معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی خواستار‬ ‫ورود نیروگا ههــای دولتی به قراردادهای دوجانبه‬ ‫شد و افزود ‪ :‬بایستی از فرصت های پیش رو که به‬ ‫خوبی می تواند در سامان دهی اقتصاد برق اثرگذار‬ ‫باشد‪،‬استفاده کنیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫برق موردنیاز همه مراکز جدید درمانی استان قزوین تامین می شود‬ ‫قزویــن ‪ -‬رویــداد امــروز‪ :‬مدیــر بــرق شهرســتان‬ ‫قزویــن گفــت‪ :‬پســت بــرق بــه ظرفیــت ‪315‬‬ ‫کیلوولت امپر؛ به منظور ارائه خدمات پزشــکی‬ ‫و درمانــی بیمارســتان صحرایــی قزوین احداث‬ ‫شد‪.‬‬ ‫احمــد احمدی با اشــاره بــه افزایش بیماران‬ ‫بســتری کرونایــی در اســتان و ضــرورت برپایــی‬ ‫بیمارســتان صحرایی افزود‪ :‬کارکنان توزیع برق‬ ‫قزویــن همراه مجاهدان عرصه ســامت و کادر‬ ‫درمانی‪ ،‬موظف به همکاری همه جانبه با ستاد‬ ‫کرونای استان هستند و در این راستا انرژی برق‬ ‫موردنیــاز همــه درمانگا ههــا‪ ،‬مراکــز درمانــی و‬ ‫بیمارستانی تامین شده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬با توجه به اغاز موج چهارم‬ ‫کرونا در کشور و استان و بر اساس تصمیم ستاد‬ ‫کرونای اســتان‪ ،‬بیمارســتان صحرایــی قزوین در‬ ‫محوطه روباز بیمارســتان ارتش برپا شــد و برق‬ ‫موردنیــاز ایــن بیمارســتان با ‪ 200‬میلیــون تومان‬ ‫هزینه در کمترین زمان تامین گردید‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه امادگی کامل شــرکت برق‬ ‫اســتان بــرای تامیــن انــرژی بــرق موردنیــاز همه‬ ‫مراکــز درمانــی‪ ،‬درمانگا ههــا‪ ،‬بیمارســتان ها و‬ ‫نیازهــای جدیــد اســتان بیــان کــرد‪ :‬همچنیــن‬ ‫مطابق درخواســت مســئوالن بهداشتی استان‪،‬‬ ‫برق موردنیــاز بخش های جدید و ویژه بیماران‬ ‫کرونایی بیمارســتان بوعلی سینای قزوین بدون‬ ‫تشریفات اداری تامین می شود‪.‬‬ ‫تهــای اداره بــرق‬ ‫احمــدی در مــورد فعالی ‬ ‫شهرســتان قزویــن هــم اظهــار داشــت‪ :‬در حــال‬ ‫حاضر ‪ 50‬درصد مشــترکین استان تحت پوشش‬ ‫خدمات مدیریت برق شهرستان قزوین هستند‬ ‫که توسط ‪ 9‬امور و اداره اقماری‪ ،‬خدمات الزم‬ ‫را به مشتر کین ارائه می دهند‪.‬‬ ‫مدیــر بــرق شهرســتان قزوین گفت‪ :‬ســاالنه‬ ‫بیــش از ‪ 1410‬میلیــون کیلــووات ســاعت در‬ ‫شهرستان قزوین مصرف انرژی برق داریم‪.‬‬ ‫احمــدی بــا اشــاره به اصــاح و بهین هســازی‬ ‫شبکه های برق واحدهای صنعتی استان یاداور‬ ‫شــد‪ :‬در ســال گذشــته با توجه به شیوع ویروس‬ ‫کرونا‪ ،‬شاهد مشکالت فراوانی در کسب وکارها‬ ‫تهــا بودیــم امــا بــا تــاش شــبانه روزی‬ ‫و فعالی ‬ ‫شــرکت توزیــع بــرق‪ ،‬خدمات و برق مشــترکین‬ ‫به صورت پایدار و پویا تامین شد‪.‬‬ ‫وی برگــزاری ‪ 4‬مانــور جهــادی هم زمــان بــا‬ ‫سراســر کشــور را مــورد اشــاره قــرار داد و افزود‪:‬‬ ‫در مانورهای ســال گذشــته ‪ 40‬کیلومتر از شــبکه‬ ‫و ‪ 296‬دستگاه پست برق با ‪ 400‬میلیون تومان‬ ‫هزینه اصالح شد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــا اجرای ایــن مانورها ‪80‬‬ ‫درصد خاموشی های ناشی از عیوب تجهیزات و‬ ‫شبکه کاهش یافته و همچنین انرژی تحویلی به‬ ‫مشترکین ‪ 50‬مگاوات افزایش یافت‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫یک میلیون بشکه نفت ایران اماده بازگشت فوری به بازار جهانی‬ ‫تهــای‬ ‫مذاکــرات میــان امریــکا و ســایر قدر ‬ ‫جهانــی بــا ایران بــرای توافــق هســته ای جدید‬ ‫هنــوز به نتیجه نرســیده اما امار نشــان می دهد‬ ‫که تولید نفت ایران تقریبا به باالترین میزان دو‬ ‫ســال اخیر رشد کرده و معامله گران نمی توانند‬ ‫میزان نفتی که ایران می تواند به عرضه جهانی‬ ‫اضافــه کند را نادیده بگیرند‪ .‬به گزارش ایســنا‪،‬‬ ‫مانیــش راج‪ ،‬مدیــر مالی شــرکت والنــدرا انرژی‬ ‫نبــاره اظهــار کــرد‪ :‬ظرفیت صــادرات ایران‬ ‫درای ‬ ‫یشــود و‬ ‫بــه دو میلیون بشــکه در روز نزدیک م ‬ ‫بــه نظر می رســد بــا فروش نفــت به خریــداران‬ ‫چینــی‪ ،‬در حــال دور زدن تحریم هاســت‪ .‬وی‬ ‫بــر ایــن بــاور اســت کــه به محــض رفــع شــدن‬ ‫تحریم هایی که در دوران ترامپ وضع شــدند‪،‬‬ ‫یک میلیون بشکه در روز دیگر نفت ایران اماده‬ ‫ورود به بازار اســت‪ .‬اژانس بین المللی انرژی در‬ ‫جدیدترین گزارش ماهانه اش که هفته گذشــته‬ ‫مهــای‬ ‫منتشــر شــد‪ ،‬اعــام کــرد باوجــود تحری ‬ ‫امریــکا‪ ،‬ایران شــیرهای نفتــش را از اواخر ســال‬ ‫میالدی گذشــته باز کرده و عرضه این کشــور در‬ ‫مــارس بــه ‪ ۲.۳‬میلیون بشــکه در روز رســید که‬ ‫باالتریــن میزان در حدود دو ســال اخیر اســت‪.‬‬ ‫این اژانس خاطرنشــان کرد پس ازاین که دولت‬ ‫دونالــد ترامــپ‪ ،‬رئیس جمهور ســابق امریکا در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۸‬از برجــام خــارج شــد و تحریم ها را‬ ‫احیــا کرد‪ ،‬صــادرات نفت ایــران از ‪ ۲.۵‬میلیون‬ ‫بشــکه در روز کاهش پیدا کرد‪ .‬بااین حال چین‬ ‫هرگــز به طور کامل خرید نفــت ایران را متوقف‬ ‫نکرد و فروش نفت ایران به چین در سه ماهه‬ ‫چهــارم ســال ‪ ۲۰۲۰‬حــدود ‪ ۳۶۰‬هزار بشــکه در‬ ‫روز در مقایســه بــا میانگین ‪ ۱۵۰‬هزار بشــکه در‬ ‫روز در ‪ ۹‬ماه نخســت سال ‪ ۲۰۲۰‬بود‪ .‬صادرات‬ ‫ایران به چین در مارس امســال ‪ ۶۰۰‬هزار بشکه‬ ‫در روز براورد شــد؛ و به نظر می رسد درحالی که‬ ‫مذاکرات غیرمســتقیم میان امریکا و ایران برای‬ ‫احیای برجام ازســرگرفته شده است‪ ،‬این خرید‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫اژانــس بین المللــی انــرژی در ایــن گــزارش‬ ‫پیش بینی کرد اگر مذاکرات موفقیت امیز باشــد‬ ‫مهــا رفــع شــوند‪ ،‬حداکثــر ‪ ۱.۵‬میلیــون‬ ‫و تحری ‬ ‫بشــکه در روز نفــت ایــران می توانــد در مــدت‬ ‫کوتاهــی بــه بازارهــای جهانی برگردد‪ .‬مارشــال‬ ‫اســتیوز‪ ،‬تحلیلگــر بازارهــای انــرژی شــرکت ای‬ ‫اچ اس مارکیــت پیش بینــی کــرد ا گــر مذاکــرات‬ ‫نتیجه بخــش نباشــد‪ ،‬ممکن اســت اندکی یاس‬ ‫ایجــاد کنــد کــه تاثیــر مالیمــی روی بــازار نفــت‬ ‫نحــال بعیــد اســت ازنظر‬ ‫خواهــد گذاشــت باای ‬ ‫صــادرات فعلــی ایــران‪ ،‬حجــم چندانــی از بازار‬ ‫حذف شــود‪ .‬در واقع مســئله این اســت که ایا‬ ‫ازســرگیری مذاکــرات ممکــن اســت بــه افزایش‬ ‫صــادرات ایــران در ســال میــادی جــاری منتهی‬ ‫شــود‪ .‬مــا روی افزایــش قابــل توجــه در مقطــع‬ ‫فعلی واقعا حساب نکرده ایم و تصور می کنیم‬ ‫باید رویکرد صبر و مشاهده را در پیش بگیریم‪.‬‬ ‫بر اســاس گزارش مارکت واچ‪ ،‬به گفته اســتیوز‪،‬‬ ‫اگرچه به نظر می رســد هنوز با این چش ـم انداز‬ ‫مهــا می تواند در را‬ ‫فاصلــه داریــم اما رفع تحری ‬ ‫به روی یک میلیون بشکه در روز دیگر صادرات‬ ‫اضافــی باز کنــد‪ .‬مگر این که اعضای اوپک این‬ ‫تهــا را تحت فشــار‬ ‫افزایــش کــه می توانــد قیم ‬ ‫نزولــی قــرار دهــد را بــه نحــوی جبــران کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن ا گــر تقاضا تا ان زمــان بهبود پیدا کند‬ ‫و از رشد عرضه فراتر رود‪ ،‬صادرات باالتر ایران‬ ‫می تواند جذب شود‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫بهره مندی‪ ۹۶‬درصدی مردم ایران‬ ‫از گاز طبیعی‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی گاز‬ ‫تابــع باشــد‪ .‬وی تصریــح کرد‪:‬‬ ‫ایــران با تاکید بر لزوم توجه به‬ ‫از همــه مدیــران شــرکت و‬ ‫پایداریشبکه‪،‬ایجادواستفاده‬ ‫دســت اندرکاران تقاضــا دارم از‬ ‫از فرایندهــا گفــت‪ :‬بهره مندی‬ ‫ایــن فرصــت بــه نحو احســن‬ ‫‪ ۹۶‬درصدی ایران از گاز طبیعی‬ ‫اســتفاده کنند‪ ،‬چراکه فرصت‬ ‫حسن‬ ‫اماری بی نظیر در دنیا است‪ .‬به‬ ‫ممیــزی‪ ،‬فرصتــی اســت بــرای‬ ‫منتظرتربتی‬ ‫گــزارش ایرنا از شــرکت ملی گاز‬ ‫یافتــن نقــاط ضعــف و نقاط‬ ‫ایران‪ ،‬حســن منتظرتربتی در نشست گشایش بهبــود ســازمان و اصــاح نقاط ضعــف‪ .‬تربتی‬ ‫ممیــزی مدیریت نظــام یکپارچــه (‪ )IMS‬اظهار تاکید کرد‪:‬یکیاز اینفرایندها کهتوجهمرابسیار‬ ‫داشــت‪ :‬واقعیت مهمی که در ســازمان ها و در جلــب کرد‪ ،‬همــان روش اجرایی مدیریتی و در‬ ‫نــگاه کالن تــر در فرهنــگ کشــور ما وجــود دارد واقع‪«،‬مدیریتتغییر»بود‪.‬مابایدبتوانیمنتایج‬ ‫این اســت که ان قدر به «ساخت وساز» اهمیت ممیزی را به درون فرایند «مدیریت تغییر» ببریم‬ ‫می دهیــم‪ ،‬بــه «ســازوکار» اهمیــت نمی دهیم‪ ،‬و از دل ان نقاط بهبود را کشف کنیم‪ ،‬در غیر این‬ ‫شاید ازاین روست که در کشور بیشتر با مدیران صورت باز هم به همان ساخت وساز می رسیم‪.‬‬ ‫ساخت وســاز روبه رو هستیم تا مدیران سازوکار‪ .‬وی در پایــان بــا بیان اینکــه این ممیزی مردمی‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شاید هم در سازمان ها‪ ،‬چندان به سبب شده تا نگاه به شرکت ملی گاز ایران‪ ،‬نگاه‬ ‫مدیران ســازوکاری اهمیت داده نمی شود و این بهیکسازمانخدمتگزار باشد‪ ،‬گفت‪:‬اکنون که‬ ‫در حالی اســت که برعکس تصور انان‪ ،‬سازوکار همه شرکت گاز را به عنوان یک سازمان پیشرو‬ ‫اســت که اهمیت دارد و کمک می کند تا بتوان می شناسند‪،‬وظیفهمابسیار سنگین تراست‪،‬زیرا‬ ‫وقت خود را مدیریت کرد و سراغ کارهایی که اکنون با بهره مندی ‪ ۹۶‬درصدی جمعیت کشور‬ ‫«نباید» انجام داد‪ ،‬نرفت‪ .‬معاون وزیر نفت در از نعمت گاز که امار بی نظیری در دنیاست‪ ،‬باید‬ ‫امور گاز افزود‪ :‬این موضوع به ما کمک می کند بیشتر به فکر پایداری شبکه و ایجاد و استفاده‬ ‫سازوکارهای خود را به خوبی تبیین و فرایندهای از فرایندها بود تا سازمانی بهتر و پویاتر را شاهد‬ ‫مناسبی را اتخاذ کنیم تا کمک حال شرکت های باشیم‪.‬‬ ‫کمبودابروستاهایتحتپوششمجتمع‬ ‫ابرسانی کراتکتیچمستانبرطرفشد‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب نــور و رویــان از‬ ‫اجــرای ‪ ۳۰۰‬متــر لوله گــذاری بــرای رفع مشــکل‬ ‫کمبود و افت فشار اب روستاهای تحت پوشش‬ ‫مجتمع ابرسانی کراتکتی چمستان خبر داد‪ .‬به‬ ‫گــزارش پایگاه خبری هم وطن‪ ،‬مهدی رشــیدی‬ ‫با اعالم این خبر تصریح کرد‪ :‬به منظور بررسی‬ ‫و رفع مشــکالت ابرسانی مشــترکین به ویژه در‬ ‫ایــام تعطیل و پیک مصرف‪ ،‬جلســه اضطراری‬ ‫با بخشــدار چمســتان‪ ،‬اعضای شــورای اسالمی‬ ‫و دهیار روســتای کراتکتــی برگــزار و راهکارهای‬ ‫مناسب برای برون رفت از ان بررسی و ارائه شد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به همین منظور نسبت به رینگ‬ ‫و اتصال خطوط انتقال اب روستا به چاه شماره‬ ‫‪ ۳‬نعمت اباد که یکی از منابع تامین اب مخزن‬ ‫سلیاکتی است‪ ،‬با لوله گذاری به طول ‪ ۳۰۰‬متر از‬ ‫جنس پلی اتیلن اقدام شد که با این کار ظرفیت‬ ‫تولید مجتمع ابرسانی کراتکتی از ‪ ۲۰‬لیتر به ‪۲۶‬‬ ‫لیتربرثانیهافزایشیافت‪.‬‬ ‫رشیدی‪ ،‬با اشاره به تعویض پمپ اب چاه‬ ‫شماره ‪ ۲‬مجتمع کراتکتی با ظرفیت ‪ ۱۵‬لیتر بر‬ ‫ثانیه‪ ،‬گفت‪ :‬مشکل کمبود اب در این مجتمع‬ ‫برطرف شد‪ .‬گفتنی است‪ ۶‬روستا با بیش از‪۳۰۰۰‬‬ ‫مشترکتحتپوششابرسانیمجتمع کراتکتی‬ ‫چمستانقرار دارد‪.‬‬ ‫اسکن خط لوله انتقال نفت خام مارون به‬ ‫اصفهانبادستگاهپیشرفته‪GPR‬‬ ‫بخشی از خط لوله انتقال نفت خام مارون‬ ‫بهاصفهانبادستگاهپیشرفته‪ GPR‬اسکنشد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و‬ ‫مخابرات نفت ایران ـ منطقه اصفهان‪ ،‬رحمت‬ ‫اهلل مصبــاح رئیــس واحد مهندســی حفاظت از‬ ‫خوردگی منطقه با اعالم خبر فوق گفت‪ :‬یکی‬ ‫از وظایــف ایــن واحــد اقدامات پیشــگیرانه در‬ ‫خصوص اســیب دیــدن خطوط لوله اســت که‬ ‫از مهم ترین ان ها پیگرانی هوشــمند و استفاده‬ ‫از نتایــج اطالعــات پیگرانی اســت و در کنار ان‬ ‫استفاده از تکنولوژی روز دنیا و استفاده از تجارب‬ ‫شرکت های دانش بنیان در دستور کار واحد قرار‬ ‫دارد‪ .‬وی با اشاره به حادثه رانش زمین و در پی‬ ‫ان شکســتگی بخشــی از خط لوله انتقال نفت‬ ‫خــام مارون ـ اصفهان در محدوده کیلومتر ‪229‬‬ ‫گفت‪ :‬با استفاده از دستگاه اسکنر‪ GPR‬که اخیرا‬ ‫توسط یکی از شرکت های دانش بنیان کشور با‬ ‫بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا به کار گرفته شده‬ ‫اکثر موارد نزدیکی سنگ های بزرگ به خط لوله‬ ‫تشخیص داده شده و پیش از وقوع حادثه ایمن‬ ‫می شود‪ .‬مصباح ادامه داد‪ :‬برای راستی ازمایی‬ ‫میــزان دقــت دســتگاه فوق چند نقطــه از خط‬ ‫لوله در کیلومتر ‪ 218‬تا ‪ 230‬در محدوده رانشی‬ ‫سرخوناستانچهارمحالوبختیاریمورداسکن‬ ‫قــرار گرفــت که وجود ســنگ در اطــراف لوله را‬ ‫تشخیص داد و پس از حفاری‪ ،‬سنگ های اطراف‬ ‫لوله مشــاهده و بــا همکاری واحدهــای ترابری‬ ‫و تعمیرات خط ایمن ســازی شــد‪ .‬رئیس واحد‬ ‫مهندســی حفاظت از خوردگی بیان داشت‪ :‬به‬ ‫علت حساســیت موضوع در مناطقی که رانش‬ ‫زمین احتمال اسیب رساندن به خط لوله را دارد‬ ‫اســکن خــط لوله اغــاز شــد و در نظــر داریم ‪13‬‬ ‫کیلومتر از خط لوله مسیر مورد نظر را مورد پایش‬ ‫و ایمن سازی قرار دهیم‪.‬‬ ‫نشستمشترکمدیرعامل گاز گلستان‬ ‫بادبیرمجمعنمایندگاناستان‬ ‫نشســت مشــترک مدیرعامل گاز گلســتان با‬ ‫دبیر مجمع نمایندگان و نماینده شهرســتان های‬ ‫ازادشــهر و رامیــان در مجلس شــورای اســامی در‬ ‫نشســت مهندس علی طالبی مدیرعامل شرکت‬ ‫گاز استان گلستان و غالمعلی کوهساری نماینده‬ ‫شهرستان های رامیان و ازادشهر در مجلس شورای‬ ‫اسالمی‪،‬در خصوصادامهروندتوسعه گازرسانی‬ ‫و خدمات رســانی در ســطح شهرســتان ازادشهر و‬ ‫رامیانتبادل نظرشد‪.‬به گزارشروابطعمومی‪،‬در‬ ‫ابتدای این نشست مدیرعامل گاز گلستان ضمن‬ ‫خیرمقدموتبریکسالجدید‪،‬بهتشریحعملکرد‬ ‫شــرکت گاز در بخش گازرســانی و خدمــات ارائه‬ ‫شــده توسط این شرکت در حوزه های نمایندگی‬ ‫و همچنین مشکالت بعضی از روستاها و نقاط‬ ‫جمعیتــی حاشــیه و حریم خط انتقال سراســری‬ ‫گاز پرداختــه و از مســاعدت و همــکاری نماینــده‬ ‫شهرستان هایرامیانوازادشهرباشرکت گاز تشکر‬ ‫نمود‪ .‬مهندس طالبی در خصوص روند گازرسانی‬ ‫بهبخشباقیماندهروستایکشکرامیانگفت‪:‬در‬ ‫حالحاضر‪ ،‬گازرسانیبهروستای کشککدر حال‬ ‫اجراســت و با فراهم بودن شرایط الزم‪ ،‬در اینده‬ ‫نزدیکبهاتمامخواهدرسید‪.‬ویافزود‪ :‬گازرسانی‬ ‫به‪ 8‬روستای شهرستان ازادشهر نیز در برنامه این‬ ‫شرکتقرار گرفتهومراحلمقدماتی کارنیزانجامو‬ ‫انشاءا‪...‬باانتخابپیمانکار‪،‬عملیاتاجراییان‬ ‫نیزاغازخواهدشدوخواستارمساعدتوهمکاری‬ ‫مسئولینمنطقهدر حینانجام کار وارائهبه موقع‬ ‫مجوزهایمربوطهشدند‪.‬‬ ‫تشریح اقدام هایپتروشیمی جم در حوزه‬ ‫منابعانسانی‬ ‫مدیــر منابــع انســانی پتروشــیمی جــم‬ ‫اعالم کرد‪ :‬یکسان ســازی رفاهیات کارکنان‪،‬‬ ‫افزایش ‪ ۳۰‬درصدی سرانه اموزش کارکنان‪،‬‬ ‫جــذب ‪ ۵۸‬نیــروی جدید از طریــق برگزاری‬ ‫ازمــون اســتخدامی بــا ضریــب ‪ ۷۰‬درصــد‬ ‫نیــروی بومــی و کســب رتبــه دوم ارزیابــی‬ ‫الگــوی ‪ ۳۴۰۰۰‬منابــع انســانی دانشــگاه‬ ‫تهران‪ ،‬در سال ‪ ۹۹‬در این شرکت انجام شد‪.‬‬ ‫به گزارش شــانا به نقل از شــرکت پتروشیمی‬ ‫جــم‪ ،‬صالح رحیمی با اشــاره به اینکه منابع‬ ‫انســانی سرچشــمه همــه تحــوالت یــک‬ ‫شــرکت‪ ،‬ســازمان و عامل اصلی تعیین کننده‬ ‫در کیفیــت ارائــه خدمات اســت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫پارسال ‪ ۱۵‬ازمون و مصاحبه به شکل شفاف‬ ‫در ایــن شــرکت برگــزار شــد کــه ‪ ۲۲۰۰‬نفر در‬ ‫ان شــرکت کردنــد و در مجمــوع ‪ ۵۸‬نفــر از‬ ‫ایــن طریــق پذیرفته شــدند‪ .‬از مجموع ‪۵۸‬‬ ‫نفــر نیــروی استخدام شــده در ســال ‪۷۰ ،۹۹‬‬ ‫درصــد شــامل نیــروی متخصــص و عمومی‪،‬‬ ‫نیروی بومی استان بوشهر هستند‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪ 145‬قراردادتوسعه کشت گیاهاندارویی‬ ‫در استانسمنانامضاشد‬ ‫افزایشنرخ کرایه هایاتوبوس‬ ‫و تاکسی در قم‬ ‫معــاون حمل ونقــل و‬ ‫نتــر اســت‪ .‬معــاون‬ ‫پایی ‬ ‫ترافیــک شــهرداری قــم از‬ ‫حمل ونقل و ترافیک شهرداری‬ ‫افزایــش کرای ههــای تاکســی و‬ ‫قــم ابــراز کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫نشــهری در قــم‬ ‫اتوبــوس درو ‬ ‫اینکه میــزان کرایه های نقدی‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬کرای ههــای‬ ‫اتوبوس ها دو برابر کارت های‬ ‫عباس ذاکریان‬ ‫جدیــد پایــان فروردیــن ‪1400‬‬ ‫شهروندی «قم کارت» است‪،‬‬ ‫ابالغ می شود‪ .‬عباس ذاکریان‬ ‫توصیــه مــا به شــهروندان این‬ ‫تهــای پرداخــت الکترونیک‬ ‫با اشاره به برنامه ریزی برای افزایش نرخ کرایه اســت کــه از کار ‬ ‫اتوبــوس و تاکســی در قــم اظهــار داشــت‪ :‬در در اتوبوس های شهری استفاده کنند‪ .‬ذاکریان‬ ‫موضــوع افزایش کرایه های تاکســی و اتوبوس خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــر اســاس تعرفــه جدیــد‪،‬‬ ‫طوری برنامه ریزی شده که افزایش نرخی باالتر بیشــترین پرداختی کرایه اتوبوس های شهری‪،‬‬ ‫نسبت به سایر کالن شهرها نداشته باشیم و در با اســتفاده از کارت ‪ ۱۰۵۰‬تومان و کمترین ان‬ ‫وضعیــت موجــود نیــز پایه نرخ کرایه تاکســی نیــز در رینــگ طالیــی اطراف حــرم مطهر ‪۱۸۰‬‬ ‫و اتوبوس در قم نســبت به ســایر کالن شهرها تومان است‪.‬‬ ‫مهم ترینمسئلهدر انتخاباتپیشرو‬ ‫مشارکتمطلوبحداکثریمردماست‬ ‫رئیس کلدادگستریخراسان‬ ‫هیچ کوششی در جهت ناامید‬ ‫رضوی بر لــزوم تالش مضاعف‬ ‫کــردن مــردم کوتاهــی نمی کند‬ ‫و همه جانبــه و کار جهــادی‬ ‫امــا تاکنــون در ســایه رهبــری‬ ‫در ارائــه خدمــات حقوقــی و‬ ‫داهیانــه فرماندهــی کل قــوا‬ ‫قضایی باهدف کسب و ارتقاء‬ ‫و همچنیــن پایمــردی‪ ،‬ایثــار و‬ ‫غالمعلی صادقی‬ ‫رضایــت عمومــی از عملکردها‬ ‫بصیرت مردم بزرگوار دررسیدن‬ ‫تاکید کــرد‪ .‬غالمعلــی صادقی‬ ‫بــه اهداف خود نــاکام مانده و‬ ‫کــه در گردهمایــی روســای حوز ههــای قضایــی انشاء اهلل شکست های دیگری نیز تجربه خواهد‬ ‫و دادســتان های شهرســتان های اســتان ســخن کرد‪ .‬رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت‪:‬‬ ‫می گفــت بــا تقدیــر از زحمــات و خدمــات کلیه دشــمن بــه رهبری امریکا تمام امکانــات خود را‬ ‫همکاران محترم در طول ســال ‪ 99‬گفت‪ :‬انشاء بسیج و نیروهای متخصص خود را به صف کرده‬ ‫اهلل ارائه مطلوب خدمات قضایی به مراجعان اســت بنابرایــن هم مــردم و هم مســئوالن باید‬ ‫محترم در ســال ‪ 1400‬نیز قدرت و قوت اســتمرار بیش ازپیشهوشیارباشند‪.‬‬ ‫پیدا خواهد کرد‪ .‬رئیس شورای قضایی خراسان‬ ‫رئیــس شــورای قضایــی خراســان رضــوی‬ ‫رضوی با اشــاره به شــرایط داخلی و بین المللی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مــردم بایــد از نحــوه ارائــه‬ ‫حســاس کشــور گفــت‪ :‬مهم ترین مســئله پیش خدمــات از ســوی مســئوالن به ویــژه دســتگاه‬ ‫روی کشــور برگــزاری مطلوب انتخابات ریاســت قضایی راضی باشــند بر این اســاس از نهادهای‬ ‫جمهوری و شــوراهای شــهر و روستا در چارچوب نظارتــی خواست هشــده تا باهدف پیشــگیری از‬ ‫مبانی شــرعی و قانونی و اخالقی اســت و همه هرگونــه انحراف در برنام ههــا و اجرای دقیق و‬ ‫در این زمینه باید به درستی به وظیفه خود عمل صحیح سیاس ـت های ابالغی نسبت به اعمال‬ ‫کنیم‪.‬غالمعلیصادقیبااشارهبهتالشبی امان نظارت موثر و مستمر بر کلیه عملکردها اقدام‬ ‫دشــمن علیه مــردم عزیزمــان افــزود‪ :‬دشــمن از نمایند‪.‬‬ ‫نارضایتی مردم از یک بام و دوهوای‬ ‫کمیسیونمعماریوشهرسازی‬ ‫رئیس کمیسیون شهرسازی‬ ‫ایجــاد کــرده اســت‪ ،‬تصریــح‬ ‫و معمــاری شــورای اســامی‬ ‫کــرد‪ :‬عمده این مشــکالت به‬ ‫شهر قم گفت‪ :‬در حالی بیش‬ ‫عدم عقب نشینی در شوارعی‬ ‫از ‪ 300‬هکتــار از قــم به عنوان‬ ‫یشــود که ‪ 80‬درصد‬ ‫مربوط م ‬ ‫بافت تاریخی از ســوی میراث‬ ‫ساخت وســاز در ان صــورت‬ ‫یشــده اســت‬ ‫فرهنگــی معرف ‬ ‫گرفتــه و ایجــاد مشــکالتی‬ ‫محمود مسگری‬ ‫که بر اســاس مصوبات استانی‬ ‫بیــن شــهروندان کرده اســت‪.‬‬ ‫پروانه ساخت وســاز در این مناطق داد هشــده مســگری اضافــه کــرد‪ :‬در حــال حاضــر بیــش‬ ‫است و این مسئله نارضایتی مردم را به دنبال از ‪ 300‬هکتــار از قــم توســط میــراث فرهنگــی‬ ‫یشــده اســت و‬ ‫دارد‪ .‬محمود مسگری با اشاره به طرح تفصیلی به عنــوان بافت تاریخی معرف ‬ ‫شهر قم اظهار کرد‪ :‬سازمان میراث فرهنگی با پس از درخواســت بازنگری بخش هایی مانند‬ ‫توجــه بــه نقش ـه ای کــه از ســال ‪ 1335‬وجود حرم حضرت معصومه (س) و مسیر رودخانه‬ ‫دارد‪ ،‬منطقه وسیعی را به عنوان بافت تاریخی قــم رود را از ایــن منطقــه خارج کردنــد که در‬ ‫اعالم کردند که ازنظر ما روی ان بحث دقیق حالت عادی هم این مناطق خارج بود و فقط‬ ‫کارشناسی صورت نگرفته است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬خواستند بگویند که عددی را از بافت تاریخی‬ ‫برخــی نقاطــی کــه به عنــوان بافــت تاریخــی کم کردیم ولی این محله ها که میراث فرهنگی‬ ‫یشــود‬ ‫اعالم شده است تا دهه ‪ 50‬هنوز به صورت باغ بر ان اذعان دارد مناطقی اســت که نم ‬ ‫و زمین کشاورزی بوده است و برخی نقاط نیز در ان ساخت وســاز انجــام داد‪ .‬او بیــان کــرد‪:‬‬ ‫که ساخت وســاز تا ‪ 80‬درصــد در ان به صورت شــورای اســامی شهر قم درخواســت بازنگری‬ ‫جدیــد ســاز شــکل گرفته اســت کــه جــای این مجدد این مصوبه بر اساس لکه های تاریخی را‬ ‫پرســش باقی است برچه اساســی این مناطق دارد تا بشــود با مرمت و بازسازی برای احیای‬ ‫به عنــوان بافــت تاریخــی اســتان قــم معرفــی میــراث فرهنگــی انجــام شــود و شــهرداری در‬ ‫می شود‪ .‬رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری ایــن زمینه پیش قدم اســت و بودجه مناســبی‬ ‫شــورای اسالمی شهر قم با اشاره به مشکالت را بــرای ایــن مســئله در نظر گرفتند تــا این کار‬ ‫فراوانــی کــه ایــن تقســیم بندی بــرای مــردم انجام شود‪.‬‬ ‫غفلت مسئولین و بی توجهی مردم امار مبتالیان را افزایش داد‬ ‫پرداخت ‪ ۱۸‬میلیارد‬ ‫تسهیالت مشاغل خانگی‬ ‫به هنرمندان صنایع دستی‬ ‫استان سمنان‬ ‫هجوم کرونا به فارس در سایه بی تدبیری‬ ‫عکسها‪:‬زهرابازیار‬ ‫رئیــس اداره مرتــع اداره کل‬ ‫گیاه اســت‪ .‬رئیــس اداره مرتع‬ ‫منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫اداره کل منابــع طبیعــی و‬ ‫اســتان ســمنان گفــت‪۱۴۵ :‬‬ ‫ابخیزداری استان سمنان ادامه‬ ‫فقــره قــرارداد بهر هبــرداری از‬ ‫داد‪ :‬احیــای رویشــگاه گیاهان‬ ‫محصوالتفرعیمرتعیاز نوع‬ ‫دارویــی ارزشــمند در قالــب‬ ‫ابوالفضل ولیئی‬ ‫گیاهانداروییبینبهره برداران‬ ‫عملیــات کپــه کاری‪ ،‬کاشــت‬ ‫مرتــع و ایــن اداره کل منعقــد‬ ‫بــذر گیاهانــی ماننــد باریجه‪،‬‬ ‫شــد‪ .‬ســید ابوالفضل ولیئی اظهار داشت‪ :‬استان انغوزه‪ ،‬وشا (وشق) و بادام کوهی با مشارکت‬ ‫ســمنان ظرفیت خوبی در زمینه توســعه کشت بهره برداران و تشکل های مردمی انجام شد و‬ ‫یشــود‪ .‬او افــزود‪ :‬عملیات‬ ‫گیاهان دارویی دارد و تاکنون بیش از ‪ ۱۳۰‬گونه بــا جدیت دنبال م ‬ ‫گیاهــی ارزشــمند در عرص ههــای مرتعــی اســتان توسعه و احیای رویشگاه های گیاهان دارویی‬ ‫شناسای ‬ ‫یشــده اســت‪ .‬او تصریح کرد‪ ۴۳ :‬فقره استان سمنان یکی از اولویت های اصلی اداره‬ ‫از مجمــوع ‪ ۱۴۵‬فقــره قــرارداد امضاشــده بین کل منابع طبیعی و ابخیزداری اســتان ســمنان‬ ‫این اداره کل و بهره برداران عرصه های مرتعی اســت و ســال گذشــته ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۶۶‬هکتار در‬ ‫مربــوط به برداشــت شــیره گیاه گــون (کتیرا)‪ ،‬عرصه های مرتعی استان توسعه کشت گیاهان‬ ‫یک فقره مربوط به برداشــت شــیره انغوزه و دارویی انجام شد‪ .‬به گفته ولیئی‪ ،‬احیا و توسعه‬ ‫بقیه مربوط به برداشــت شیره باریجه است‪ .‬کشــت گیاهــان دارویــی نقشــی مهــم در حفظ‬ ‫او خاطرنشــان کرد‪ ۱۰۱ :‬قرارداد بهره برداری از گونه های باارزش دارویی و صنعتی‪ ،‬حفظ منابع‬ ‫مراتع اســتان سمنان مربوط به توسعه کشت پایــه اب وخاک‪ ،‬ایجاد اشــتغال و افزایش درامد‬ ‫باریجــه و صــدور مجــوز برداشــت شــیره ایــن بهره بردارانداشتهاست‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1048‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫زهرابازیار ‪:‬بیش از یک ســال اســت که با واژه هایی‬ ‫تهــای کرونایــی‪ ،‬قرنطینــه‪،‬‬ ‫چــون کرونــا‪ ،‬مراقب ‬ ‫محدودیت هایکروناییوکلماتیازاین دستمواجه‬ ‫هستیم و در این مدت یاد گرفتیم تا با این شرایط و‬ ‫واژه هامانوسشویم‪ .‬دراین یکسالواندی‪،‬شرایط‬ ‫سختوحاد کروناییرادیده ایم‪،‬بیمارشدیموحتی‬ ‫بیمارانیرامشاهده کردیم کهبر کرونافائقنیامدند‬ ‫و دعوت حق را لبیک گفتند؛ خانواده های بســیاری‬ ‫داغدار شــدند و ان ها که ب هســامت دوباره دســت‬ ‫یافتنددچارمشکالتاقتصادیعدیدهشدند‪.‬‬ ‫از شــبکه های اجتماعــی معتبر و غیر معتبــر و از‬ ‫رسانه هایمختلفوهرتریبونی کهتوانابرازعقیده‬ ‫داشتتفسیرهایمتفاوتیاز عللوعواملبیماریو‬ ‫تشــدید ان در کشور و جهان شنیدیم و ان قدر غرق‬ ‫در اخبار اشفته اجتماع و اقتصاد کرونا زده شدیم که‬ ‫دچارنوعیبی حسیوبی انگیزگیدرزندگیشدیم‪.‬‬ ‫روزهای اول‪ ،‬اخبار هولناک چنان دست به دست‬ ‫می شد کهاینفاجعهجهانیراصدچندانترسناک تر‬ ‫یکــرد و اکنون که این‬ ‫در ذهــن مخاطــب جلو هگــر م ‬ ‫کتــر‬ ‫ویــروس دارای نســخه های جدیدتــر و خطرنا ‬ ‫شــده چنان بی خیال و بی تفاوت شــدیم که گویی‬ ‫خواب گردانیهستیمبی خبرازدنیا‪.‬‬ ‫به راســتی دلیــل ایــن تفــاوت رفتــار در جامعــه‬ ‫چیســت؟ چــه چیــزی می توانســت مــردم جامعه‬ ‫جهانی و کشور ما را ان گونه تهییج کند و چه چیزی‬ ‫توانســت شهروندان شــهرمان را به این بی حسی و‬ ‫ب ـی دردی بکشــاند؟ ایا هیجان های خبــری روزهای‬ ‫اغازین بیش ازاندازه بود؟ یا اینکه باید هرروز بر این‬ ‫میزان هیجان افزوده می شد‪ ،‬یا علت دیگری هم در‬ ‫کنــار این عوامل وجــود دارد که می تواند بی دردی و‬ ‫بی خیالیجامعهایرانیراصدچندانکند؟‬ ‫در کنار نقش رسانه ها و شبکه های اجتماعی که‬ ‫این روزها اخبارشــان همچون ابی ســرد و داغ بر سر‬ ‫مخاطبان ریخته و مدام ان ها را ســرد و گرم می کند‬ ‫و اعصاب و اراده مردم را همچون فلزی ازهم پاشیده‬ ‫ساختهاست‪،‬جریانملتهب کنندهدیگرینیزوجود‬ ‫دارد کــه درواقــع نقــش اصلــی را در این ماجــرا بازی‬ ‫شتــر‪ ،‬از ایجاد اخبــار و عوامل هیجانی‬ ‫می کنــد‪ .‬پی ‬ ‫در رســانه ها و شــبکه های اجتماعی گفته شــد‪ ،‬اما‬ ‫ایــا این اخبار و گفتگوهای مــداوم به خودی خود به‬ ‫وجــود می ایند؟ ایا می توان تصور کرد که رســانه ای‬ ‫بتواند منشا اخبار و هیجاناتی باشد که هیچ اصالتی‬ ‫صرفابراساستمایلنویسندهیاتدوینگری‬ ‫نداشتهو ً‬ ‫شکل گرفتهباشد؟مسلماپاسخمنفیاست‪ .‬جریان‬ ‫دیگری موســوم به تصمیم های مســئوالن منشا اثر‬ ‫تمامایناثار استوازانجاکهمردمتابعتصمیم های‬ ‫مسئوالن خود هستند پس می توان گفت که ان ها‬ ‫با تصمیم هایی پر از فراز و نشــیب روبه رو بوده اند‪.‬‬ ‫تصمیم هایی کــه گاهی چنان داغ و اتشــین بودند‬ ‫که ریشه بسیاری از محافل و اصناف و مراکز‪ ،‬قبل از‬ ‫اجرای ان سوزانده شد و گاهی چنان سرد که موجب‬ ‫بی توجهــی و هرج ومرج در بازار پرشــور کرونا شــده‬ ‫است و اکنون پس از گذشت یک سال و اندی از اغاز‬ ‫شیوعبیماریماباچهنتیجهاجتماعیروبروشده ایم؟‬ ‫ایااینتصمیم هایهیجانساز توانسته اند کشوریرا‬ ‫از مهلکهبیماریخارج کنند؟ایاباتمامادعاهایی که‬ ‫تاکنون از رســانه ها و شبکه های رنگارنگ اجتماعی‬ ‫شنیدیم‪،‬حتیبهمیزاناندکیدر کنترلبیماریموفق‬ ‫بوده ایم؟باپیگیریامار روزانه کهستادهایمقابلهبا‬ ‫کرونا و دانشگاه ها ارائه می کنند‪ ،‬نتیجه و پاسخ این‬ ‫سوالنیزمنفیاست‪.‬بیمارینه تنهاکنترلنشدهبلکه‬ ‫با این تصمیم های و شــیوه های کنترل گری موجب‬ ‫تســریع در شــیوع ان شده و در حالت بسیار ناگوارتر‬ ‫موجب کرختیالیه هاوقشرهایضعیفاجتماعی‬ ‫شــده اســت‪ .‬کافی است که به سطح جامعه قدم‬ ‫گذاشته و بازدید میدانی انجام شود اقشار ضعیف‬ ‫که دنبال کسب رزق روزانه خود هستند و مردمانی‬ ‫خســته که با علم به خطرات بیماری بازهم شــاهد‬ ‫حضورپی درپیاناندرجامعههستیم‪.‬‬ ‫مسئوالنکجایند؟‬ ‫هــرروز از ســتاد ویــژه مقابلــه بــا کرونا در اســتان‬ ‫تصمی مهــای جدیدتــری به اطــاع عموم می رســد‬ ‫جای دارد از مســئوالن و متولیان این ســتاد بپرســیم‬ ‫کــه ضمانت اجرایی این تصمیم های چیســت؟ ایا‬ ‫تیم یا دســتگاه های اجرایی مشــخصی برای اجرای‬ ‫صشــده اســت؟ ایا صرفــا برگزار‬ ‫تصمیم های مشخ ‬ ‫کردنجلساتمتعددومرقوم کردنصورت جلسات‬ ‫مختلف گرهی از مشــکالت این جامعه بازخواهد‬ ‫کــرد؟ ایــا خود مســئوالن و تصمیم گیــران عامل به‬ ‫تصمیم هایشــان هســتند؟ایا تاکنــون در متــن شــهر‬ ‫بوده انــد و با هم اســتانی ها یا همشــهری های خود‬ ‫صحبــت کرده انــد؟ ایا از پــدران و مادرانــی که برای‬ ‫به دست اوردن لقمه نانی به کارزار بیماری می ایند‬ ‫باخبرهستند؟راستیبامتخلفانمصوباتستادچه‬ ‫می کنند؟ ایا ضمانت اجرایی برای افراد متخلف در‬ ‫نظر گرفته شده اســت؟ ایا برای اجرای مصوبات ان‬ ‫صرفاتصویبکرده اند‬ ‫تمهیداتیاندیشیده اندیااینکه ً‬ ‫و کارنامه ایبرایخوددست وپا کرده اند؟‬ ‫یشــود این‬ ‫ســوال دیگری که به ذهن متبادر م ‬ ‫اســت که چــرا در روزهایی که عالئم و نشــانه های‬ ‫کرونا انگلیسی در میان مبتالیان مشاهده شده هیچ‬ ‫محدودیت اجباری و تعطیلی اماکن اعالم و اعمال‬ ‫نشد؟ طبق گفته همتی معاون بهداشتی دانشگاه‬ ‫علومپزشکیشیراز‪،‬استانفارسوشهرشیراز مستعد‬ ‫تکثیــر ایــن ویــروس هســتند و روزانه تســت تعداد‬ ‫زیادی از افرادی که دارای عالئم کرونا انگلیسی هم‬ ‫هستند مثبت است؛ او همچنین اعالم کرده بود که‬ ‫ورود مسافران از استان هرمزگان و خوزستان موجب‬ ‫افزایــش تعداد مبتالیان به کرونا در شهرســتان های‬ ‫فــارس اســت‪ .‬چرا بــا علم به این موضوع همچنین‬ ‫اقــدام موثری صورت نگرفــت؟ چرا باوجود الزام به‬ ‫رعایتپروتکل هایبهداشتیشرکت هایهواپیمایی‪،‬‬ ‫راه اهنوهمچنینراه وترابریاقدامبهحملمسافراز‬ ‫مبادیدرگیر کرونا کردهودراظهارنظریرئیسانجمن‬ ‫شــرکت های هواپیمایی اعالم می کنــد اعتقادی به‬ ‫اعمــال محدودیــت ‪ ۶۰‬درصــد در پروازهای داخلی‬ ‫نداریــم و ایــن کار را علمــی نمی دانیــم! ایــا ایشــان‬ ‫متخصص در امور پزشکی و سالمت هستند؟ صرفا‬ ‫اعــام ممنوعیــت و محدودیت در شــهرها کفایت‬ ‫نمی کند و نیاز به هیچ دستورالعمل کاربردی جهت‬ ‫اجرای این مصوبات نیست و پرسشی که این روزها‬ ‫هرذهندغدغه مندیرامشغولخودکردهاست‪.‬بنا‬ ‫بهصحبت هایوزیربهداشتصف هایخریداقالم‬ ‫و مایحتاج ضروری و مسافرت های نوروزی است که‬ ‫خود عامل فزاینده این بیماری بوده اســت‪ .‬در ایام‬ ‫تعطیالتنوروز صف هایطویلماشین هایورودی‬ ‫بهاستانفارغاز هرگونهمحدودیتیراشاهدبودیمو‬ ‫اکنون نیز شاهد صف های طویل خودروهای شهری‬ ‫دربلوارهایشهرشیرازیم‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬هزار و‪ ۸۸۵‬نفر مسافر به استان فارس‬ ‫وارد شدند‬ ‫مجتبــی علــوی‪ ،‬مدیــرکل فرهنگــی معاونــت‬ ‫گردشــگری اســتانداری فارس هــم در گزارشــی اعالم‬ ‫کردهبوداز تاریخ‪ ۲۷‬اسفندماه‪ ۹۹‬تااولفروردین ماه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تعــداد‪ ۱۵‬هــزار و‪ ۸۸۵‬نفــر مســافر به اســتان‬ ‫فارس وارد شــدند و همچنین از ســفر ان ها به عنوان‬ ‫ســفری مســئوالنه یادکرده اســت! ایا یکــی از دالیل‬ ‫افزایشبیماریدراستانفارسهمینسفرهایبه ظاهر‬ ‫مسئوالنهنبودهاستویاباعلمبهاینمواردبهترنبود‬ ‫کلیه مبادی ورودی به استان مسدود می شد تا اکنون‬ ‫گرفتار تعطیلی بازار و بی رونقی اقتصادی و افزایش‬ ‫بیماریومرگ ومیرهانباشیم؟این هاهمگیمصداق‬ ‫همان تصمیم های پرفرازونشــیب و غیر کارشناسانه‬ ‫مســئوالن استانی ما اســت افســار قیمت های ارزاق‬ ‫عمومی رهاشده و اجناس کمیاب و شهروندان برای‬ ‫بــه دســت اوردن حداقل معیشــت باجــان خود به‬ ‫مصافامده اند‪.‬تنظیمبازار‪،‬مبارزهبا گرانی‪ ،‬کاالهای‬ ‫چند نرخی و گران فروشی ازجمله مطالبی است که‬ ‫در روزهای پایانی سال بیش ازپیش شنیده شدند‪ ،‬اما‬ ‫وضعیتوخیمبازارنشانمی دهداراده ایبرای کنترل‬ ‫انوجودنداشتهوندارد‪.‬دستگاه هاینظارتیمرتب‬ ‫از اســتمرار بازرس ـی ها و کمبود نیرو برای کنترل تمام‬ ‫اصناف می گویند اما راهکاری برای ان ارائه نمی شود‬ ‫وهمچون گذشتهدراین بینتنهامصرف کنندهومردم‬ ‫یشــوند‪.‬مردم افزایش تخلفاتی همچون‬ ‫متضــرر م ‬ ‫گران فروشی‪،‬تعددقیمت هابراییککاالیمشخص‬ ‫وفروشاجباریراناشیاز عدمنظارت کافیمی دانند‬ ‫اما گوش شــنوایی بــرای ان وجــود نــدارد و دالالن و‬ ‫اصنافمتخلفخیلیراحت تراز گذشتهبه کار خود‬ ‫ادامه می دهند و اکنون بخش قابل توجهی از بازار را‬ ‫شــامل شــده اند‪ .‬ماه مبارک رمضان هم شروع شده و‬ ‫کسبه ای که در ماه های گذشته نیز درامدی نداشتند‬ ‫بایــد در ایــن ماه مبارک چشــم به خریــد روزه دارانی‬ ‫باشند که فقط شب ها می توانند برای خرید بیرون‬ ‫بیایند ان هم در روزهای پر از کرونا؛ ایا برای این کسبه‬ ‫زحمتکشفکریکرده اند؟تنهااعمالمدیریتیصحیح‬ ‫براستانوشهرشیراز اینبالومصیبترااز سرمردمان‬ ‫دور خواهد کرد‪ .‬هم زمان با تمام این موارد‪ ،‬جا دارد‬ ‫از بی توجهــی عــده ای از هم وطنان هم یاد کنیم که‬ ‫باوجود اطالع رســانی های مســئوالن و متولیان امر از‬ ‫طریق رســانه ها و شــبکه های اجتماعی و علی رغم‬ ‫یشــائبه و شــبانه روزی کادر‬ ‫اینکه شــاهد زحمــات ب ‬ ‫درمان در سراسر کشور هستند‪ ،‬همچنان نسبت به‬ ‫رعایتپروتکل هایبهداشتیبی توجهبودهوازانجام‬ ‫لهــای ضروری هم اجتناب کــرده و با برگزاری‬ ‫حداق ‬ ‫مراســم مختلف‪ ،‬شــرکت در دور همی ها در منازل و‬ ‫باغ ها‪،‬ماسکنزدندرمعابرواماکنسربستهموجب‬ ‫بهخطرافتادنجا نهم وطنانخودشده اند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رژه موتوری در سنندج برگزار شد‬ ‫فرماندهقرارگاهعملیاتیلشکر‪ 28‬پیادهاستان‬ ‫کردســتان گفت‪ :‬امســال بــرای جلوگیری از شــیوع‬ ‫کرونا مراســم ســان و رژه عمومی در اســتان برگزار‬ ‫نشــد امــا روز ‪ 29‬فروردیــن رژه موتــوری در خــود‬ ‫پادگان ارتش برگزار شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬امیــر حمیدرضــا‬ ‫رحمت پور در نشست خبری اظهار کرد‪ :‬چند سالی‬ ‫اســت روز ارتش‪ ،‬از ســالروز شهادت صیاد شیرازی‬ ‫تا سالروز شهادت شهید محمدولی قرنی به عنوان‬ ‫دهه بزرگداشت ارتش جمهوری اسالمی نام گذاری‬ ‫شده است‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬ارتش‪ ،‬صیاد شیرازی‪،‬‬ ‫والیتمداری؛ ارتش حصار امن ملت؛ ارتش بصیرت‬ ‫انقالبی‪ ،‬دشمن ستیزی؛ ارتش‪ ،‬مردم یاری؛ ارتش‪،‬‬ ‫خودباوری و خودکفایی؛ ارتش‪ ،‬کرامت سربازی؛‬ ‫ارتش‪ ،‬معنویت محوری؛ ارتش‪ ،‬تقویت بسیجی؛‬ ‫ارتــش‪ ،‬بزرگداشــت حماس ـه افرینی های نیــروی‬ ‫زمینــی؛ ارتــش‪ ،‬گرامیداشــت خانــواده؛ ارتــش‪،‬‬ ‫تقویــت جبهه مقاومــت؛ ارتش‪ ،‬ایثار‪ ،‬شــهادت و‬ ‫نشــان فــداکاری؛ ارتــش‪ ،‬ســپاه‪ ،‬همدلــی و اتحاد‬ ‫همدلــی و ارتــش‪ ،‬شــهید قرنــی‪ ،‬تثبیــت انقــاب‬ ‫عناوین روزهای دهه ارتش در ســال جاری اســت‪.‬‬ ‫فرمانده قرارگاه عملیاتی لشــکر ‪ 28‬پیــاده ارتش‬ ‫اســتان کردســتان گفــت‪ :‬برخــی از ایــن عناویــن‬ ‫همچون مردم یاری ارتش برای جامعه عیان شده‬ ‫اســت ارتــش مردم یاری را در زلزله های و ســیل به‬ ‫بهترین شیوه وظیفه خود را در یاری رسانی به مردم‬ ‫نشــان دادند‪ .‬او بابیان اینکه ارتش جز نخســتین‬ ‫نیروهایــی بود کــه برای کمک به مــردم زلزله زده‬ ‫مریوان اعالم امادگی کرد‪ ،‬گفت‪ :‬در همین راستا‬ ‫خــط پروازی ارتش کرمانشــاه را نیــز در اماده باش‬ ‫قراردادیــم‪ .‬او خاطرنشــان کــرد‪ :‬فرمانــده نیروی‬ ‫زمینــی فورا بعد از وقــوع زلزله با فرماندار مریوان‬ ‫تماس گرفت و در مورد وضعیت پرس وجو کردند‬ ‫تــا در صورت نیــاز نیروها را با تمام تجهیزات الزم‬ ‫مســتقر کنند ولی خوشــبختانه این اتفاق مشکل‬ ‫چندانی پیش نیاورد و خیلی سریع مدیریت شد‪.‬‬ ‫رحمت پور خاطرنشان کرد‪ :‬این جای افتخار دارد‬ ‫که ما محبت نسبت به خودمان را در چشم مردم‬ ‫می بینیــم و ایــن بزرگ ترین افتخار برای ما اســت‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬افتخــار می کنیــم که بــرای نظام مقدس‬ ‫اســامی و دفــاع از تمامیــت ارضی ایران اســامی‬ ‫تالش و در راستای تامین و حفظ امنیت این کشور‬ ‫در ســخت ترین نقاط حضوری فعال و سرفرازانه‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مشارکت ‪ 119‬میلیارد تومانی قمی ها در سال ‪99‬‬ ‫مشــارکت قمی ها با کمیته امداد در ســال ‪99‬‬ ‫بیش از ‪ 119‬میلیارد تومان بود که نسبت به سال‬ ‫قبل ان ‪ 80‬درصد رشد داشت‪.‬‬ ‫ائیــن اطعــام مهدوی کمیتــه امداد اســتان قم‬ ‫هم زمــان با نخســتین روزهای ماه مبــارک رمضان‬ ‫با میزبانی ایت اهلل ســعیدی تولیت استان مقدس‬ ‫حضــرت فاطمه معصومه (س) و با حضور احمد‬ ‫امیرابادی نماینده مجلس و مدیران ارشــد کمیته‬ ‫امداد افتتاح شد‪.‬‬ ‫اکبر میرشــکار‪ ،‬مدیــرکل کمیته امداد اســتان‬ ‫قــم بــا اشــاره بــه رشــد ‪ 80‬درصــدی مشــارکت‬ ‫مــردم در ســال ‪ 99‬نســبت بــه ســال ‪ 98‬گفت‪:‬‬ ‫کمک های مردمی در ســال گذشــته ‪ 119‬میلیارد‬ ‫تومان بوده اســت که از همه مردم نوع دوســت‬ ‫و نیکوکار قدردانی می کنم‪.‬‬ ‫او بابیان اینکه ســال بســیار ســختی را پشت‬ ‫ســر گذاشــتیم افــزود‪ :‬کمیتــه امــداد اســتان قــم‬ ‫در همیــن شــرایط ســخت توانســت امــار رشــد‬ ‫قابل توجهی را در بیشتر زمینه ها مانند پرداخت‬ ‫تســهیالت‪ ،‬درمــان‪ ،‬مســکن و حتــی ازدواج‬ ‫دختــران تحــت حمایــت بــه مــردم اعــام کند‪.‬‬ ‫میرشــکار افزایــش خدمــات این نهــاد را حاصل‬ ‫به کار بســتن رهنمودهای مراجع عظام و علما‬ ‫دانســت و تصریح کرد‪ :‬اســتان قم در ســال ‪99‬‬ ‫در طــرح اکــرام ایتــام و محســنین و همچنین در‬ ‫مددکاری رتبه نخســت را ازلحاظ کمی و کیفی‬ ‫بــه خــود اختصــاص داده اســت‪ .‬او از خبرهــای‬ ‫خوش این نهاد در طول ماه مبارک رمضان خبر‬ ‫داد و اظهــار امیــدواری کــرد کــه به فضــل الهی‬ ‫و بــا کمک مــردم نیکوکار و خیــران بتوانیم ‪200‬‬ ‫هزار پرس غذای گرم‪ 22 ،‬هزار بســته معیشــتی‬ ‫‪ 150‬تــا ‪ 450‬هزارتومانــی بیــن نیازمنــدان توزیع‬ ‫کنیــم‪ .‬مدیرکل کمیته امداد اســتان قم از همت‬ ‫امدادگران اســتان برای حامی یابی ‪ 4000‬فرزند‬ ‫یتیــم و محســنین خبــر داد و گفــت‪ :‬در همیــن‬ ‫مــاه مبــارک ‪ 280‬ســری کمک جهیزیه بــه ارزش‬ ‫حدود ‪ 21‬میلیون تومان شامل یخچال‪ ،‬ماشین‬ ‫لباسشویی‪ ،‬اجاق گاز‪ ،‬تلویزیون و جاروبرقی به‬ ‫نوعروسان تحت حمایت اهدا خواهد شد‪.‬‬ ‫او همچنیــن مســکن را دغدغــه مهــم افــراد‬ ‫بی بضاعــت عنــوان و اظهــار کــرد‪ :‬اگر مشــکالت‬ ‫زمین از طرف مســئوالن اســتانی برطرف شــود با‬ ‫رایزنی های انجا مشــده ‪ 2000‬خانوار دارای سرپناه‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دستی استان سمنان از پرداخت‪ ۱۸‬میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت مشاغل خانگی به هنرمندان صنایع دستی‬ ‫این استان در یک سال گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫حمیدرضا دوست محمدی با اعالم این خبر گفت‪:‬‬ ‫این تسهیالت به‪ ۱۳۸‬هنرمند در رشته های گلیم بافی‪،‬‬ ‫حوله بافی‪ ،‬گوهر تراشی‪ ،‬جاجیم‪ ،‬صنایع چوبی و ‪...‬‬ ‫اعطاشد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دستیاستانسمنانبهصدور وتمدید‪ ۶۹۵‬فقره‬ ‫مجوز صنایع دستی در سال گذشته اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫‪ ۱۲۸‬مجوز مشاغل خانگی نیز در این مدت صادر شد‪.‬‬ ‫او از برگــزاری دوره هــای تخصصــی ویــژه فعــاالن‬ ‫صنایع دستیدر رشته گوهرتراشیخبردادواضافه کرد‪:‬‬ ‫دوره های مقدماتی و عمومی صنایع دســتی در رشــته‬ ‫گلیم بافی و حوله بافی نیز در سال گذشته برگزار شد‪.‬‬ ‫دوســت محمدی اضافــه کــرد‪ :‬تمدید بیمه تامین‬ ‫اجتماعی شــاغالن صنایع دســتی‪ ،‬شــرکت ‪ ۲‬اثر فاخر‬ ‫در جشنواره فجر در رشته سوزن دوزی سنتی سنگسر و‬ ‫ابریشم بافی‪ ،‬کسبرتبهدر مسابقهطراحیرشته های‬ ‫بــاز زنــده ســازی هنرمنــدان در رشــته چنگو مســازی و‬ ‫سوزن دوزی از شهرستان مهدی شهر و پیگیری و تحت‬ ‫پوشــش قــرار دادن هنرمنــدان تحــت پوشــش بیمــه‬ ‫روســتائیان و عشــایر ازجمله فعالیت های قابل توجه‬ ‫انجام شــده در ســال گذشــته و در حوزه صنایع دســتی‬ ‫استاناست‪.‬‬ ‫سرپرســت میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دستی استان سمنان خاطرنشان کرد‪ :‬بیش از ‪۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬هنرمند در رشته های مختلف صنایع دستی‬ ‫در استانسمنانفعالیتدارند‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۶۵‬میلیارد ریال‬ ‫از مطالبات کارکنان و‬ ‫کارگرانبازنشستگان‬ ‫شهرداری سنندج‬ ‫غریبه رحیمی‪-‬ســنندج‪:‬مدیر مالی شهرداری سنندج‬ ‫اظهار داشت‪ :‬از سال‪ ۱۳۹۶‬تا پایان سال گذشته تعداد‬ ‫‪ ۲۲۵‬نفراز همکارانبازنشستهشده اند کهاز اینتعداد‬ ‫در سال ‪ ۹۶‬تعداد ‪ ۴۳‬نفر‪ ،‬سال ‪ ۹۷‬تعداد ‪ ۵۱‬نفر‪ ،‬در‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬تعداد ‪ ۷۹‬نفر از همکاران و در ســال گذشته‬ ‫‪ ۵۲‬نفر بازنشســته شــده اند‪ .‬اسیه یوسفی با اشاره به‬ ‫پرداخت‪ ۶۵‬میلیارد ریال از مطالبات کارکنان و کارگران‬ ‫بازنشستگان شهرداری در سال گذشته افزود‪ :‬این مبلغ‬ ‫در راستای تسویه پاداش پایان خدمت‪ ،‬سنوات‪ ،‬مانده‬ ‫مرخصــی و مطالبــات مرتبط با احصاء ســابقه و حق‬ ‫بیمه چهار درصد ســخت و زیان اور کارکنان و کارگران‬ ‫پرداختشد‪.‬‬ ‫او اضافــه کــرد‪ :‬فقــط مطالبــات همکارانــی که در‬ ‫اسفند سال گذشته بازنشسته شده و هنوز میزان مزایای‬ ‫پایان خدمت ان ها براورد نشده پرداخت نشده است‬ ‫و به محض مشخص شدن مزایا نسبت به پرداخت ان‬ ‫اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیر مالی شــهرداری ســنندج یاداور شد‪ :‬عالوه بر‬ ‫رویکــرد جوان گرایــی‪ ،‬تکریــم کارکنان باســابقه‪ ،‬برای‬ ‫همه کارکنانی که در شرف بازنشستگی بوده بر اساس‬ ‫برنامه زمان بندی شده بازنشسته خواهند شد و انجام‬ ‫تشریفات اداری برای بازنشستگی همکاران و پرداخت‬ ‫مزایــای پایــان خدمــت ان هــا در اولویــت کاری ایــن‬ ‫شهرداری قرار دارد‪.‬‬ ‫ایجاد نخستین مصالحه‬ ‫قتل با رضایت اولیاء دم‬ ‫در سال جدید‬ ‫رئیــس کل دادگســتری فــارس بــا اشــاره بــه اینکه‬ ‫نخســتین زندانی محکوم به قصاص در ســال جدید‬ ‫از چوبه دار نجات یافت‪ ،‬گفت‪ :‬با وساطت خدام‬ ‫اســتان حــرم مطهــر امــام رضــا (ع)‪ ،‬اولیــای دم ایــن‬ ‫زندانی از قصاص قاتل فرزند خود صرف نظر کردند‬ ‫و زندانی محکوم به اعدام پس از چندین سال حبس‬ ‫ازاد شد‪ .‬حجت االسالم سید کاظم موسوی با اعالم‬ ‫ایــن خبــر اظهار داشــت‪ :‬این زندانی در ســال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫به علت اختالف شــخصی مرتکب قتل شــده بود و‬ ‫پس از رســیدگی قضایی رای دادگاه مبنی بر اجرای‬ ‫حکم قصاص صادر شد‪ .‬نماینده عالی قوه قضائیه‬ ‫ی و تالش مضاعف‬ ‫در اســتان فارس گفت‪ :‬با پیگیر ‬ ‫دادگســتری‪ ،‬اعضا و کارکنان شــورای حل اختالف و‬ ‫ش خدام استان قدس رضوی‪ ،‬رضایت اولیای دم‬ ‫تال ‬ ‫جلــب گردیــد و در اولیــن روز از مــاه مبــارک رمضان‬ ‫در اقدامی خداپســندانه اولیــای دم از قصاص قاتل‬ ‫فرزندشان گذشت کردند‪.‬‬ ‫حجت االســام موسوی خاطرنشــان کرد‪ :‬در سال‬ ‫جاری‪ ،‬این اولین پرونده قتل است که با رضایت اولیای‬ ‫دم در این استان منجر به صلح و سازش شده است‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬مرکز توسعه حل اختالف استان فارس با حرکتی‬ ‫جهادیدر سال گذشتهموفقبهبرقراریصلحوسازش‬ ‫در ‪ ۶۱‬فقره پرونده قتل و کسب رتبه نخست کشوری‬ ‫در این زمینه شده است‪ .‬او یاداور شد‪ :‬برخی از قتل ها‬ ‫اگرچه قتل عمد بوده و قاتل به قصاص محکوم شده‬ ‫است ولی مجرم بدون برنامه ریزی قبلی و براثر درگیری‬ ‫ناخواسته‪ ،‬مرتکب چنین عمل مجرمانه ای شد ه است‬ ‫و این نهاد‪ ،‬با اقدامی خداپسندانه و در راستای اصالح‬ ‫ذات البین وارد عمل می شود‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬فروردین ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1048‬‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬فروردین ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1048‬‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫‪ ۲۷۳‬کیلومتر از راه های‬ ‫استان روکش اسفالت شد‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان ایالم‬ ‫گفت‪ :‬سال گذشته‪ ۲۷۳‬کیلومتر از راه های استان روکش‬ ‫اســفالت و الیه حفاظتی شــده اســت‪ .‬به گزارش مهر‪،‬‬ ‫نورا‪ ...‬دلخواه اظهار کرد‪ :‬از این میزان روکش اسفالت‪،‬‬ ‫‪ ۵۲‬کیلومتر مربوط به راه های روستایی ایالم است‪ .‬او‬ ‫افــزود‪ :‬الیه حفاظتی در راســتای اجرای طرح سراســری‬ ‫ارتقــای کیفی روکش اســفالت و باهــدف افزایش طول‬ ‫عمر اسفالت در سطح استان اجرا شد‪ .‬مدیرکل راهداری‬ ‫و حمل ونقــل جــاده ای ایــام یــاداور شــد‪ :‬همچنین در‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬بیــش از ‪ ۴۵۰‬کیلومتر لکه گیــری و چاله پرکنی‬ ‫بــا مصــرف بیــش از ‪ ۳۴۰‬هــزار تــن اســفالت در اســتان‬ ‫انجام شده است‪ .‬دلخواه گفت‪ :‬انجام روکش اسفالت‪،‬‬ ‫لکه گیری‪ ،‬خط کشی‪ ،‬شانه ســازی‪ ،‬ایمن سازی حاشیه‬ ‫راه‪ ،‬نصب تابلوی اخطار و اجرای روشنایی در گردنه ها‬ ‫در نقاطمختلفراه هایایناستاناز دیگراقداماتاین‬ ‫اداره کل است‪.‬‬ ‫توزیع ‪ ۲۰‬هزار پرس غذای‬ ‫گرم بین نیازمندان‬ ‫فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) استان ایالم از توزیع‬ ‫‪ ۲۰‬هــزار پــرس غــذای گرم بیــن نیازمندان اســتان ایالم‬ ‫طی ماه مبارک رمضان خبر داد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬ســردار‬ ‫جمالشاکرمیدر نشستیبامدیرکل کمیتهامداداستان‬ ‫برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مقررشده در شب های مبارک قدر‬ ‫و ســالروز والدت امام حسن مجتبی و کریم اهل بیت‪،‬‬ ‫تعداد بیش از ‪ ۲۰‬هزار پرس غذای گرم باهمکاری سپاه‬ ‫و کمیته امداد بین مددجویان و نیازمندان استان توزیع‬ ‫شود‪ .‬فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) استان ایالم گفت‪:‬‬ ‫کمیتهامدادوسپاههموارهدر راستایمحرومیت زداییاز‬ ‫استان و خدمت به نیازمندان تعامالت و همکاری های‬ ‫بسیار نزدیکیباهمداشته اند کهمهم ترینبخشاز این‬ ‫همکاری ها در زمینه ساخت و تامین مسکن نیازمندان‬ ‫بوده است‪ .‬سردار شاکرمی با عنوان اینکه همواره تالش‬ ‫کرده ایــم راه ارتباطی ســپاه و کمیته امداد به عنــوان دو‬ ‫دستگاه مولود انقالب در راستای خدمت به نیازمندان‬ ‫مستحکم نگه داشته شود‪ ،‬افزود‪ :‬در ماه مبارک رمضان‬ ‫امســال هــم همــکاری ایــن دو دســتگاه در چنــد زمینه‬ ‫مهم ازجمله طرح ایران مهربان و موضوع حامی یابی‬ ‫برای ایتام و نیز اطعام نیازمندان ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬در موضــوع اطعام نیازمندان نیــز در طول ماه‬ ‫مبارک رمضان با استفاده از امکاناتی که سپاه در زمینه‬ ‫پخت و تهیه غذا در اختیار دارد موضوع توزیع ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫پرس غذای گرم بین نیازمندان در مدت‪ ۴‬شب عملیاتی‬ ‫خواهدشد‪.‬فرماندهسپاهامیرالمومنین(ع)استانایالم‪،‬‬ ‫حامی یابی برای ایتام و کودکان نیازمند تحت حمایت‬ ‫کمیتهامدادرایکیدیگراز زمینه هایهمکاریبین کمیته‬ ‫امداد و سپاه استان برشمرد و گفت‪ :‬برنامه هدف گذاری‬ ‫شده ما این است که ‪ ۱۲‬هزار حامی برای کودکان یتیم‬ ‫و نیازمند اســتان جذب کنیم‪ .‬سردار شاکرمی افزود‪ :‬به‬ ‫همین منظور قرارگاهی در ســپاه تشکیل شده است که‬ ‫موضــوع حامی یابی برای ایتام و طــرح ایران مهربان را‬ ‫رصد و پیگیری کند تا به این طرح نیز تا پایان نیمه اول‬ ‫ماه مبارک رمضان بر اساس برنامه هدف گذاری شده به‬ ‫سرانجامبرسد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۴۰‬درصدی‬ ‫تماس با اورژانس اجتماعی‬ ‫معاون بهزیستی ایالم از افزایش‪ ۱۴۰‬درصدی تماس‬ ‫با اورژانس اجتماعی در این استان خبر داد‪.‬‬ ‫بهگزارشصداوسیما‪،‬عبدالصباحکارزانیبابیاناینکه‬ ‫یکی از عمده دالیل افزایش تماس با اورژانس اجتماعی‬ ‫ایالممشکالتناشیاز کرونابودهاستافزود‪:‬همچنین‬ ‫در این مدت گروه های سیار اورژانس اجتماعی تعدادی‬ ‫از مشکالتافرادتماس گیرندهباخطاورژانساجتماعی‬ ‫به صورت حضوری بررسی و رفع شده است‪ .‬او شناسایی‬ ‫افــراد در معــرض اســیب و اســیب دیده در محــات‪،‬‬ ‫شناسایی کانون های اسیب‪ ،‬برگزاری دوره های اموزشی‬ ‫و فرهنگــی‪ ،‬ارجاع و ارائه خدمات مددکاری و مشــاوره‬ ‫از طریق ‪ ۶‬پایگاه خدمات اجتماعی به ‪ ۲‬هزار و ‪۵۸۷‬‬ ‫نفر را از دیگر خدمات این حوزه در ســال گذشــته عنوان‬ ‫کرد‪ .‬معاون بهزیستی ایالم همچنین به پویش همدلی‬ ‫بخشــش اجاره بهــا مه دهــای کــودک در ایام تعطیالت‬ ‫کرونایی اشاره کرد و گفت‪ :‬در این زمینه از سوی صاحبان‬ ‫ساختمانمهد های کودکیکمیلیاردو‪ ۹۶۷‬میلیونریال‬ ‫برای ‪ ۶۰‬مهدکودک استان بخشش اجاره صورت گرفته‬ ‫اســت‪ .‬کارزانی از ساماندهی ‪ ۵۲‬کودک بی سرپرست و‬ ‫بد سرپرست از طریق مراکز نگهداری و یا خانواده های‬ ‫جایگزین اشاره کرد و یاداور شد‪ :‬همچنین سال گذشته‬ ‫خدمات درمانی‪ ،‬مالی و معیشــتی شیر خشک به یک‬ ‫هزار و ‪ ۴۱۱‬کودک چند قلو ارائه شده که نسبت به سال‬ ‫ماقبل ان افزایش‪ ۱۰‬درصدی داشته است‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫پارسالتبلتاموزشیبه کلیهفرزندانتحتپوششامور‬ ‫شــبه خانواده بین ســن ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۸‬ســال اهدا و همچنین‬ ‫کمک هزینهارتقاتحصیلیبهیکهزار و‪ ۸۶۹‬دانش اموز‬ ‫مقاطع مختلف و دانشجویان به مبلغ حدود‪ ۲‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۱۵۰‬میلیون ریال پرداخت شده است‪ .‬کارزانی پوشش‬ ‫خدمات بیمه ای تامین اجتماعی شهری و روستایی زنان‬ ‫سرپرســت خانــوار به تعداد ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۹۴‬نفر و اجرای‬ ‫طرح خدمات مالی خرد و تشــکیل ‪ ۵۲‬گروه به تعداد‬ ‫یک هزار و‪ ۴۰‬نفر با پرداخت‪ ۲۶‬میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫بانکــی بــه گروه ها را از دیگر فعالیت های شــاخص این‬ ‫معاونتدر طولسال گذشتهبرشمرد‪.‬‬ ‫رویدا د ایالم‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫زنگ خطر نابودی مراتع به صدا در امد‬ ‫حرکتمراتعایالمبهسمتبیابانیشدن‬ ‫افزایش دام ها و تشدید مصرف علوفه و از سوی‬ ‫دیگر کمبود بارش ها موجب شده است تا گیاهان‬ ‫شــرایط مناسبی برای رشــد نداشته باشند و همین‬ ‫امر موجب می شود مراتع استان ایالم یکی پس از‬ ‫دیگریبهسمتبیابانیشدنحرکت کنند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش تســنیم؛ ایــام از زمان های گذشــته‬ ‫تا کنون به دلیل شرایط اب و هوایی مناسب جایگاه‬ ‫ویژه ای در تامین علوفه مورد نیاز دام عشایر داشته‬ ‫باشــد؛ اما طی سنوات گذشته به دلیل بهره برداری‬ ‫غیراصولــی و چــرای بــی رویــه دا مهــا‪ ،‬مراتــع‬ ‫شهرســتان های دهلران‪ ،‬مهران‪ ،‬ابدانان و‪ ...‬که در‬ ‫گذشــته مراتعی غنی بوده انــد رفته رفته تبدیل به‬ ‫بیابان هاییخالیاز هرنوعپوشش گیاهیشده اند‪.‬‬ ‫براساس گفته کارشناسانچرایبی رویهوغیراصولی‬ ‫دام ها‪ ،‬عوامل اصلی از بین رفتن پوشش گیاهی و‬ ‫جنگلی در استان ایالم است‪ .‬از سوی دیگر ایالم تنها‬ ‫استان میزبان دامدارن استان های همجوار همچون‬ ‫کرمانشــاه‪ ،‬خوزســتان‪ ،‬همدان‪ ،‬در منطقــه زاگرس‬ ‫است و همین امر موجب افزایش چند برابری دام ها‬ ‫نسبت به ظرفیت مراتع شده است‪.‬‬ ‫به گفت ه کارشناســان‪ ،‬عوامل طبیعی و انسانی‬ ‫بسیاریدر ایجادفرسایشخاکوفقرمنابعطیبعی‬ ‫دخیل هســتند که از موثر ترین عوامــل می توان به‬ ‫نظام غلط بهره برداری از اراضی و چرای بی رویه ی‬ ‫دام هااشاره کرد کهتاثیراتجبرانناپذیریبرخاک‪،‬‬ ‫بهعنوانبسترحیاتمنابعطبیعیواردمی کند‪.‬‬ ‫از ایــن رو الزم اســت بــرای اســتفاده مــداوم و‬ ‫اقتصادی از مراتع در انتخاب تعداد دام دقت کافی‬ ‫بــه عمل ایــد‪ ،‬زیرا اگر تعــداد دام بیــش از ظرفیت‬ ‫مراتــع باشــد‪ ،‬گیاهــان خوش خوراک از بیــن رفته و‬ ‫تولیــدات دامی کاهش خواهد یافت و مرتع ارزش‬ ‫خود را از دست می دهد‪.‬‬ ‫بیابانی شدن مراتع در استان‬ ‫خطیبــی از گیــاه شناســان اســتان در ایــن باره‬ ‫ی دا مهــا موجــب بر هم‬ ‫گفــت‪ :‬چــرای بی روی ـ ه ‬ ‫تهــای فیزیولوژیکــی گیاهــان‬ ‫ریختــن فعالی ‬ ‫یشــود که این مســاله سبب از بین رفتن بیشتر‬ ‫م ‬ ‫گیاه به علت کاهش عملیات فتوسنتز و در نهایت‬ ‫موجب کاهش رشــد و انقــراض گونه های ناب و‬ ‫یشــود‪ .‬حجــت ا‪...‬‬ ‫کمیــاب دارویی در اســتان م ‬ ‫فتحــی‪ ،‬معــاون فنــی اداره کل منابــع طبیعــی و‬ ‫ابخیزداری ایالم اظهار داشــت‪ 87 :‬درصد استان‬ ‫منابع طبیعی است که ‪ 1‬میلیون و ‪ 140‬هزار هکتار‬ ‫ان را مراتع تشکیل داده اند‪ .‬معاون فنی اداره کل‬ ‫منابع طبیعی و ابخیزداری ایالم افزود‪ :‬به علت‬ ‫افزایش دام ها در اســتان خســارت های زیادی به‬ ‫مراتــع وارد شــده کــه در ایــن زمینــه اقداماتی در‬ ‫خصــوص تالیــف ظرفیت مراتــع بــرای ‪ 550‬هزار‬ ‫واحــد دامــی طــی دوره ی ‪ 120‬روزه در مراتــع‬ ‫قشالقی و ییالقی صورت گرفته است‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکــه با متخلفین در نحــوه ی اجرای طرح مرتع‬ ‫یشــود تصریح کرد‪ :‬جهت کنترل‬ ‫داری برخورد م ‬ ‫ورود و خروج دام های غیر بومی نیز ‪ 13‬گلوگاه با‬ ‫همکاری پلیس راه و منابع طبیعی احداث شــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ضرورت اقدام برای نجات مراتع‬ ‫یعقــوب عزیزی رییــس اداره امــور مراتــع اداره‬ ‫کل منابع طبیعی و ابخیزداری اســتان ایالم در این‬ ‫باره گفت‪ :‬به منظور بهره برداری منطقی از مراتع‬ ‫راهکار هایی از جمله‪ ،‬ارزیابی مراتع از لحاظ فنی‪،‬‬ ‫تقسیم ظرفیت مراتع بین دامداران‪ ،‬صدور کارت یا‬ ‫پروانه بهره برداری از مراتع‪ ،‬شناسایی دامداران هر‬ ‫پالک و‪ ...‬اندیشــیده شده اســت‪ .‬او افزود‪ :‬بیش از‬ ‫‪ 400‬طرح مرتع داری در استان با برگزاری کالس های‬ ‫اموزشــی و بازنگــری طــرح مرتع داری در گذشــته با‬ ‫رویکــرد اقتصــادی‪ ،‬فعال اســت‪ .‬رئیــس اداره امور‬ ‫مراتعاستانبابیاناینکهاستانایالمجزءاستان های‬ ‫برتــر در حــوزه ی پروژ ههــای مدیریت مراتع اســت‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬هــم اکنون طــرح احیا و اصــاح چرای‬ ‫دامی در ‪ 450‬هکتار اراضی استان در حال اجراست‪.‬‬ ‫افتتاح مرکز درمان سرپایی بیماران کرونایی‬ ‫بــه ایــن مرکز مراجعه می کنند‪ ،‬مــورد ویزیت قرار‬ ‫می گیرنــد و داروهای تزریقی بیمارســتانی به انان‬ ‫تزریق می شود و میزان اکسیژن ان نیز مورد ارزیابی‬ ‫قــرار می گیرد‪ .‬کریمیان با بیان اینکه مراجعان به‬ ‫این مرکز توسط متخصصین داخلی مورد ویزیت‬ ‫قرار می گیرند و روند درمانی انان مشابه بیمارستان‬ ‫انجام می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این مرکز با اهتمام و‬ ‫همکاری شایسته و ارزشمند سپاه استان راه اندازی‬ ‫شــده است‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬با راه اندازی این مرکز‬ ‫و ارائــه خدمــات ســرپایی به بیماران‪ ،‬از پر شــدن‬ ‫ظرفیــت اورژانــس و بخــش بســتری بیمارســتانی‬ ‫یشــود و همکاران ما در بیمارســتان با‬ ‫جلوگیری م ‬ ‫فراغ بال بیشــتری می توانند به بیماران بستری در‬ ‫بیمارســتان خدمات دهی نمایند‪ .‬رئیس دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی ایالم گفت‪ :‬بیماری که در این مرکز‬ ‫خدمات درمانی دریافت می کند‪ ،‬اگر رو به بهبود‬ ‫باشد‪ ،‬روند درمانی او سپری خواهد شد و اگر حال‬ ‫عمومی و شرایط مناسبی نداشته باشد‪ ،‬خدمات‬ ‫درمانــی را در بیمارســتان به عنــوان بیمــار بســتری‬ ‫دریافت خواهد کرد‪.‬‬ ‫کریمیان با اشاره به این که راه اندازی این مرکز‬ ‫و خدمات دهی به بیماران ســرپایی کمک بســیار‬ ‫بزرگــی به دانشــگاه علوم پزشــکی در جهت رفع‬ ‫دغدغــه کمبود تخت بیمارســتانی اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از بیمــاران مبتالبــه کرونا درخواســت می کنیم که‬ ‫پــس از اطمینــان از ابتال به کرونا جهت جلوگیری‬ ‫از شلوغ شدن بیمارستان و کمبود تخت بستری در‬ ‫مراکز درمانی‪ ،‬به این مرکز جهت دریافت خدمات‬ ‫بیمارستانیمراجعه کنند‪.‬‬ ‫گــزارش‬ ‫‪ ۲۰‬سال از کلنگ زنی گلخان ه روستای مورت چوار می گذرد‬ ‫پروژه هایایالمهمچنانبالتکلیف‬ ‫‪ ۲۰‬ســال از کلنگ زنی طرح گلخانه ای روســتا‬ ‫مورت از توابع شهرســتان چوار می گذرد ‪ ،‬طرحی‬ ‫که بنا بود سبب ایجاد اشتغال در این روستا شود‬ ‫اما متاسفانه این مهم تاکنون عملی نشده است‬ ‫و همچنان شاهد بالتکلیفی ان هستیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش تســنیم‪ ،‬عــدم اجــرای طــرح در‬ ‫حالی اســت که مجریان مشــکالت اب را‪ ،‬دلیل‬ ‫اجرا نشــدن ان می دانند و بر اســاس گفته انان‪،‬‬ ‫عدم کیفیت مناسب اب سبب شده امکان ادامه‬ ‫این طرح وجود نداشــته و مدت کوتاهی پس از‬ ‫افتتاح‪ ،‬طرح مذکور غیرفعال شود‪.‬‬ ‫لزوم تعیین تکلیف پروژه‬ ‫قاســمی یکی از ساکنین روســتا مورت گفت‪:‬‬ ‫چند هکتار از اراضی این روستا ‪ 20‬سال پیش به‬ ‫مجریان طرح واگذارشده است‪ ،‬اما باوجود عدم‬ ‫فعالیــت طــرح متاســفانه تاکنــون اراضــی مذکور‬ ‫تعییــن تکلیــف نشــده اند‪ .‬او افــزود‪ :‬چنــد هزار‬ ‫متر از اراضی این روســتا سال هاســت بالاســتفاده‬ ‫رهاشــده و ضــروری اســت مســئوالن جهــت‬ ‫واگــذاری ایــن اراضــی و فعال کردن مجــدد این‬ ‫طرح اقدام نمایند‪.‬‬ ‫پرویــز بــاج یکــی از مجریــان پــروژه گفــت‪:‬‬ ‫مجریــان پــروژه تمــام تالش خــود را بــرای ادامه‬ ‫فعالیــت ان انجــام دادنــد اما متاســفانه کیفیت‬ ‫نامناســب اب منطقــه ســبب شــد محصــوالت‬ ‫تشــده نیــز کیفیــت مطلوبــی نداشــته و‬ ‫برداش ‬ ‫همیــن امــر ادامه کاشــت محصــول را غیرممکن‬ ‫کرد‪ .‬او با بیان این که ازمایش هایی جهت تعیین‬ ‫کیفیــت اب مصرفی از ســوی مراکــز علمی انجام‬ ‫شد و بر اساس نتایج این ازمایش ها‪ ،‬اب مصرفی‬ ‫فاقد کیفیت مناســب جهت کاشــت محصوالت‬ ‫گلخان ـه ای اســت اضافه کــرد‪ :‬در صــورت تامین‬ ‫اب مجریان پروژه اماده ادامه فعالیت هستند و‬ ‫پیگیری ها در این زمینه انجام می شود‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه بــرای تولیــد محصوالت‬ ‫حشــده اســتفاده‬ ‫گلخان ـه ای از بذر خالص و اصال ‬ ‫یشــود‪ ،‬کیفیــت محصوالت تولیدشــده بســیار‬ ‫م ‬ ‫باالســت که عالوه بر بازارپســندی در اســتان‪ ،‬با‬ ‫عنایــت بــه وجــود مــرز مهــران امــکان صــادرات‬ ‫محصوالت تولیدی به کشور عراق نیز وجود دارد‬ ‫و ضروری اســت مســئوالن جهت تعیین تکلیف‬ ‫اراضی و فعالیت مجدد طرح اقدام کنند‪.‬‬ ‫تعیین تکلیف اراضی در اینده نزدیک‬ ‫محمدعلــی اقدســی‪ ،‬رئیــس ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی اســتان ایالم گفــت‪ :‬ســال ‪ 1380‬طرح‬ ‫گلخان ـه ای در روســتای مــورت راه اندازی شــد که‬ ‫متاسفانه مدت کوتاهی پس از راه اندازی‪ ،‬شاهد‬ ‫غیرفعال شدن طرح بودیم‪ .‬رئیس سازمان جهاد‬ ‫کشاورزی استان ایالم با بیان این که اراضی مذکور‬ ‫در مالکیت دولت هســتند و واگذاری این اراضی‬ ‫بــه مجریــان منــوط به اجــرای طرح بوده اســت‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬مجریان طرح بــا توجه به این که‬ ‫ان را نیمه تمــام رهــا کردنــد مالکیتــی نســبت به‬ ‫اراضــی ندارنــد‪ .‬او اضافــه کــرد‪ :‬طــی هفت ههــای‬ ‫اینده جلســاتی جهت تعیین تکلیف این اراضی‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تعداد مبتالیان به کرونا در حال افزایش است‬ ‫معــاون سیاســی و امنیتــی اســتانداری ایــام‬ ‫گفــت‪ :‬وضعیــت اســتان ایــام در بحــث کرونــا‬ ‫مناســب نیســت و تعداد مبتالیان‪ ،‬بســتری ها و‬ ‫فوتی ها در حال افزایش اســت‪ .‬به گزارش مهر‪،‬‬ ‫معــروف بســطامی افزود‪:‬امیدواریــم بــا اعمــال‬ ‫محدودیــت هــای ده روزه و همکاری و همراهی‬ ‫مــردم ایــن پیــک را پشــت ســربگذاریم‪.‬معاون‬ ‫اســتاندار ایالم‪ ،‬تعطیلی مشاغل ‪ ۳ ،۲‬و ‪ ،۴‬منع‬ ‫تــردد خودروهای بومی و غیربومی به شــهرهای‬ ‫قرمــز و نارنجــی‪ ،‬حضــور یــک ســوم کارکنــان در‬ ‫ادارات‪ ،‬رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی و‬ ‫نصب اپلیکیشن ماسک‪ ،‬جلوگیری از افراد مبتال‬ ‫بــه ادارات‪ ،‬منع تردد شــبانه خودروهــا برخی از‬ ‫ارتشدر تمامعرصه ها‬ ‫پشتیبانمردماست‬ ‫استاندار ایالم گفت‪ :‬ارتش‬ ‫نام گذاری ‪ ۲۹‬فروردین به نام‬ ‫هــم در عرصــه نظامــی و هــم‬ ‫روز ارتــش‪ ،‬این نیــرو یار و یاور‬ ‫در عرصــه اجتماعــی نقــش‬ ‫مــردم بــوده و مردمــی بــودن‬ ‫پررنگــی را بــر عهــده دارد‪.‬‬ ‫یکــی از ویژگی های اصلی این‬ ‫محمــد نــوذری در نشســت‬ ‫نیرو اســت‪ .‬نوذری با تاکید بر‬ ‫محمد نوذری‬ ‫گرامیداشــت روز ارتش‪ ،‬اظهار‬ ‫اینکه در موضوع کرونا ارتش‪،‬‬ ‫کــرد‪ :‬ارتــش به عنــوان یکــی‬ ‫سپاه و بسیج اقدامات موثری‬ ‫از نمادهــای اقتــدار نظــام جمهــوری اســامی را در اســتان ایالم انجام داده اند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫همواره پشتیبان ملت و منافع ملی است‪ .‬او با ارتــش هــم در عرصــه نظامی و هــم در عرصه‬ ‫بیان اینکه ارتش جمهوری اســامی ایران نماد اجتماعــی نقــش پررنگــی را بــر عهــده دارد‪ .‬او‬ ‫جنگ ساالری نیست‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ارتش در ایام گفت‪ :‬نقش ارتش در استان ایالم بسیار پررنگ‬ ‫صلح و تمام مقاطع سختی مانند سیل‪ ،‬زلزله‪ ،‬اســت و در حوزه فرهنگی می توان با ســاخت‬ ‫کرونا و‪ ...‬پشــتیبان ملت است‪ .‬استاندار ایالم فیلم هــای فاخــر رشــادت های ارتش در اســتان‬ ‫گفــت‪ :‬در روزهای اول انقالب‪ ،‬مردم یک صدا خصوصا در ســال های دفاع مقدس را به نســل‬ ‫فریــاد ارتــش فدای ملت را ســر دادنــد و پس از جوان کشور نشان داد‪.‬‬ ‫فعالیتدر مرز تجاریمهران‬ ‫در حال انجام است‬ ‫خـــبر‬ ‫درمانگاه تنفسی و مرکز درمان سرپایی بیماران‬ ‫کرونایــی در ایــام با همکاری ســپاه امیرالمومنین‬ ‫(ع) و دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان افتتاح شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬دکتر محمــد کریمیــان‪ ،‬رئیس‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی ایالم‪ ،‬در مراســم افتتاح‬ ‫درمانــگاه تنفســی و مرکز درمان ســرپایی بیماران‬ ‫کرونایی اظهــار کرد‪ :‬با افزایش بیماران کرونایی‪،‬‬ ‫ایــن خطــر اســتان را تهدیــد می کنــد کــه ظرفیــت‬ ‫بستری بیمارستان ها تکمیل شود و جا برای بستری‬ ‫بیمــاران بعــدی وجــود نداشــته باشــد‪ .‬او گفــت‪:‬‬ ‫ســعی کرده ایــم بیمارانی کــه دارای حال عمومی‬ ‫مناسب تری هســتند را در منزل درمان کنیم و این‬ ‫مرکز برای بیمارانی است که نیاز به تزریق داروهای‬ ‫بیمارســتانی دارنــد ولــی نیاز بــه بســتری ندارند و‬ ‫می توانند در منزل مراحل درمانی و قرنطینه خود‬ ‫را سپری کنند‪ .‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان‬ ‫ایــام خاطرنشــان کرد‪ :‬بیماران مبتالبــه کرونا که‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫محدودیت هایی است که در حال اجراست‪.‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در حالی که در موج سوم ‪ ۹۰‬درصد مردم‬ ‫ماســک می زدند ولی امروز در موج چهارم زدن‬ ‫ماســک به زیر ‪ ۶۰‬درصد رســیده است‪.‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬همجواری با استان خوزستان‪ ،‬همسایگی در‬ ‫مرز عراق و ورود میهمانان نوروزی ســه تهدیدی‬ ‫بودند که بیماری را به کانون خانواده ها اوردند‬ ‫و اســتان را وارد پیــک چهــارم کرد‪.‬رئیــس ســتاد‬ ‫انتخابــات اســتان در بخــش دوم ایــن گفتگــو بــا‬ ‫تحلیــل و تبییــن شــرایط انتخابــات ‪ ۱۴۰۰‬گفت‪:‬‬ ‫انتخابات یک فرصت و مبنا برای توسعه و اقتدار‬ ‫کشــور اســت و از طرفــی احتــرام بــه خواســت و‬ ‫اراده مردم در تعیین سرنوشت کشور و مدیریت‬ ‫سیاسی است‪.‬معاون سیاسی و امنیتی استانداری‬ ‫ایــام بــا بیــان اینکــه مشــارکت بــاال پارامترهای‬ ‫مختلفی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬مجریان متولیان و ناظرین‬ ‫با اعتماد افرینی در مردم و ایجاد فضای رقابتی‪،‬‬ ‫کاندیداهــا بــا رعایــت اخــاق مــداری و پرهیز از‬ ‫شــعارهای دور از انتظــار‪ ،‬گــروه هــا و جریانــات‬ ‫سیاســی با برنامه محوری برای مدیریت کشــور‪،‬‬ ‫رسانه ها و صدا و سیما با شفاف سازی و اگاهی‬ ‫بخشی به مردم و معرفی افراد صالح و شایسته‬ ‫می توانند زمینه انتخاباتی با مشارکت حداکثری‬ ‫و پرشــور را در جامعه را فراهم اورند که موجب‬ ‫توسعه کشور و اقتدار نظام می شود‪.‬وی با بیان‬ ‫اینکه برگزاری انتخاباتی سالم و امن وظیفه ذاتی‬ ‫وزارت کشور است‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت کشور به مانند‬ ‫ســایر دســتگاه ها و نهادها در برگزاری انتخاباتی‬ ‫پرشور و رقابتی وظیفه ملی دارد‪.‬وی با اشاره به‬ ‫وضعیت بیماری کرونا و محدودیت های موجود‬ ‫گفــت‪ :‬انتخابــات نیــز بــه مانند خیلی از مســائل‬ ‫دیگر تحت تاثیر کروناست‪ ،‬رعایت دستورالعمل‬ ‫ها و پروتکلها در برگزاری انتخابات یک ضرورت‬ ‫است‪.‬بسطامی ادامه داد‪ :‬افزایش صندوق ها به‬ ‫منظور تراکم کمتر شــعب‪ ،‬انتخاب مکان شعب‬ ‫بــا خروجــی و تهویه هــوا و فراهم نمــودن اقالم‬ ‫و امکانات بهداشتی در محل شعب از اقداماتی‬ ‫است که در دستور کار است و اگر وضعیت بهبود‬ ‫نیافت روش تبلیغات نیز تغییر می یابد‪.‬‬ ‫مدیــرکل گمــرکات اســتان‬ ‫کامــل انجــام و به افــراد بدون‬ ‫ایــام گفــت‪ :‬فعالیــت در‬ ‫ماســک هیچ گونــه خدمتــی از‬ ‫مــرز تجــاری مهــران بــا رعایت‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫دو طرف مرز انجام نم ‬ ‫پروتکل های بهداشتی در حال‬ ‫مدیرکل گمرکات استان ایالم از‬ ‫انجاماست‪.‬‬ ‫ورود‪ ۱۷۲۶‬محموله ترانزیتی از‬ ‫روح ا‪ ...‬غالمی‬ ‫روح ا‪ ...‬غالمــی در‬ ‫مرز بین المللی مهران به کشور‬ ‫گفت وگو با ایســنا‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫عــراق خبــر داد و گفــت‪ :‬ســال‬ ‫مــرز تجــاری مهران فعــال اســت به طوری که دو ‪ ۱۳۹۹‬بیــش از ‪ ۱۲۵‬هــزار تــن انواع محصوالت‬ ‫روز گذشــته ‪ ۵۴۰‬دســتگاه کامیون وارد محوطه کشاورزی به ارزش ‪ ۵۵‬میلیون و ‪ ۶۸۷‬هزار دالر‬ ‫تجــاری گمرک مهران شــد‪ .‬او با بیــان اینکه مرز و یک میلیون و‪ ۶۰‬هزار تن کاال شامل اهن االت‪،‬‬ ‫تجــاری مهران از اغاز امســال بدون وقفه فعال کاشی و سرامیک‪ ،‬پالستیک‪ ،‬تره بار‪ ،‬سنگ اهن و‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬غربالگــری و پایش محصوالتپتروشیمیبهارزش‪ ۵۵۳‬میلیوندالر‬ ‫بهداشتی رانندگان و ضدعفونی کامیو ن به طور به عراق صادرشده است‪.‬‬ ‫صدور ‪ ۲‬مجوز دفتر گردشگری سالمت‬ ‫در ایالم‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگی‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬امکان ســرمایه گذاری‬ ‫گردشگری و صنایع دستی ایالم‬ ‫در بخش گردشــگری سالمت‬ ‫گفــت‪ :‬پروانــه بهره بــرداری ‪۲‬‬ ‫استان ایالم با کشور عراق نیز‬ ‫دفتــر خدماتــی‪ ،‬مســافرتی و‬ ‫می تواند فرصت های جدیدی‬ ‫گردشگریدر راستای گردشگری‬ ‫را بــرای توســعه فضــای‬ ‫عبدالمالک شنبه زاده‬ ‫سالمت در ایالم صادر شد‪.‬‬ ‫کســب وکار و تقویــت اقتصاد‬ ‫بــه گــزارش صداوســیما؛‬ ‫منطقــه فراهم کنــد‪ .‬مدیرکل‬ ‫عبدالمالــک شــنبه زاده گفــت‪ :‬اســتان ایــام میــراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫بــه دلیل همســایگی با کشــور عــراق و فراهم ایــام تاکیــد کــرد‪ :‬ایــام می توانــد از ظرفیت‬ ‫صــدور ‪ ۲‬مجــوز دفتــر گردشــگری ســامت در همســایگی با عراق و جهش چشمگیر سطح‬ ‫ایالم بودن شرایط تردد اسان می تواند میزبان خدمات درمانی در این استان بهره ببرد و به‬ ‫گردشــگران ســامت باشــد و از این مزایا برای یکی از قطب های مهم گردشگری سالمت در‬ ‫توسعه و تقویت گردشگری بهره مند شود‪ .‬او کشور تبدیل شود‪.‬‬ ‫پویشملیخانه هایقرانی‬ ‫اجرا می شود‬ ‫مدیــر ســتاد هماهنگــی‬ ‫اجــرای ایــن پویــش در مــاه‬ ‫نهــای فرهنگــی و هنری‬ ‫کانو ‬ ‫مبــارک رمضــان انجا مشــده‬ ‫مســاجد اســتان ایــام از‬ ‫اســت‪ .‬مدیر ستاد هماهنگی‬ ‫اجــرای پویش ملی خانه های‬ ‫کانون هــای فرهنگی و هنری‬ ‫قرانــی به همــت ‪ ۳۰۷‬کانون‬ ‫مســاجد اســتان ایالم یــاداور‬ ‫علی چراغی پور‬ ‫فرهنگــی و هنــری در ســطح‬ ‫شــد‪ :‬پویــش ملــی خانه های‬ ‫مناطــق روســتایی و شــهری‬ ‫قرانــی در موضوعــات قران‪،‬‬ ‫ایــن اســتان خبــر داد‪ .‬حجت االســام علــی دعا و مناجــات خوانی‪ ،‬نماز جماعت‪ ،‬روزه‬ ‫چراغــی پــور در گفت وگــو با شبســتان با بیان اولی ها در ســه بخش عکس‪ ،‬نقاشی و فیلم‬ ‫ایــن مطلب‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این پویش به همت صدثانیه ای برگزار می شود‪.‬‬ ‫ســتاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری‬ ‫چراغــی پــور بــا بیــان اینکــه عالقه مندان‬ ‫مســاجد کشــور بــا همــکاری ســتاد هماهنگی می توانند با ارسال عبارت « خانه های قرانی»‬ ‫کانون های مساجد و اداره کل فرهنگ و ارشاد بــه ســامانه پیامکــی ‪ ۱۰۰۰۸۹۴۰۴۵۱‬در ایــن‬ ‫اسالمی استان اردبیل برگزار می شود‪.‬‬ ‫پویش شــرکت کنند‪ ،‬گفــت‪ :‬بخش عکس در‬ ‫او بــا بیــان اینکــه ایــن پویــش به طــور موضوعات تالوت قران‪ ،‬نماز جماعت‪ ،‬جشن‬ ‫سراســری در ســطح کانون هــای فرهنگــی و تکلیــف روزه اولی هــا به صــورت خانوادگــی‬ ‫هنری مســاجد کشور برگزار می شود‪ ،‬تصریح حداکثــر ‪ ۲‬اثــر‪ ،‬بخش نقاشــی بــا موضوعات‬ ‫کــرد‪ :‬فراخــوان ایــن پویــش از طریــق فضای ایــات قرانی ویژه رده ســنی ‪ ۷‬الی ‪ ۱۴‬ســال و‬ ‫مجازی و شــبکه های اجتماعــی و هماهنگی بخــش فیلم صدثانیه ای با موضوعــات دعا و‬ ‫بــا مدیــران کانون هــای فرهنگــی و هنــری مناجات خوانی دعای ویژه ماه مبارک رمضان‬ ‫در ســطح اســتان اعــام و برنامه ریــزی بــرای برگزار می شود‪.‬‬ ‫تمدیداعمالمحدودیت هایترافیکی‬ ‫در مبادی ورودی و خروجی شهر ها‬ ‫ســرهنگ کهزادی از تمدید محدودیت های‬ ‫ترافیکــی در مبــادی ورودی هــا و خروجی هــای‬ ‫شهرســتان های بــا وضعیــت قرمــز و نارنجــی تا‬ ‫پایان هفته خبر داد‪ .‬سرهنگ ابوالفضل کهزادی‬ ‫در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بــا اعــام وضعیت قرمز کرونایی شــهر ایــام و‬ ‫برخــی دیگــر از شــهر های اســتان از ســوی ســتاد‬ ‫استانی مقابله با بیماری کرونا‪ ،‬قانون منع تردد‬ ‫و محدودیت های ترافیکی در این شهر ها‪ ،‬برای‬ ‫یــک هفتــه دیگــر تمدید شــد‪ .‬او با بیــان اینکه‬ ‫مــاک عمل ماموریــت پلیس راهــور‪ ،‬مصوبات‬ ‫ســتاد مقابله بــا کرونا اســت‪ ،‬از اعمــال جریمه‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزارتومانــی و توقیف خودرو های با پالک‬ ‫غیربومــی و معرفــی نقض کننــدگان قانون منع‬ ‫تــردد به مراجع قضایی خبــر داد‪ .‬رئیس پلیس‬ ‫راهــور انتظامــی اســتان ایــام‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬برابر‬ ‫مصوبه ستاد استانی کرونا و باهدف جلوگیری از‬ ‫گسترش بیماری کرونا و حفظ سالمت جامعه‪،‬‬ ‫افرادی کهبه صورتغیرمجازخصوصاپالک های‬ ‫غیربومی در شهر های استان تردد داشته باشند با‬ ‫برخورد های سخت گیرانه از سوی پلیس مواجه‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬او مطــرح کــرد‪ :‬محدودیت های‬ ‫ترافیکی شبانه از ساعت‪ ۲۲‬شب تا‪ ۳‬بامداد در‬ ‫معابردرون شهریهمچنانادامهدارد‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1048‬‬ ‫تردیدهای عجیب الپورتا‬ ‫در مورد کومان‬ ‫رئیــس بارســلونا پــس از‬ ‫دوران خــودش بــه نــام مــردی‬ ‫قهرمانــی تیمــش در کوپــا دل‬ ‫ثبت شــود کــه انتخــاب رئیس‬ ‫ری بازهــم حاضــر نشــد اینــده‬ ‫قبلی بوده است‪ .‬الپورتا تاکید‬ ‫رونالــد کومــان را تضمین کند‪.‬‬ ‫داشــت کــه این شــروع دورانی‬ ‫در روزهــای اخیــر او مذاکراتــی‬ ‫جدید در بارسلوناست و شاید‬ ‫رونالد کومان‬ ‫بــا چنــد مربــی را شــروع کــرده‬ ‫او انتخاب یک مربی دیگر برای‬ ‫است‪ .‬رونالد کومان به اولین جام خود به عنوان فصل بعــد را در ســر دارد‪ .‬ژاوی می تواند همان‬ ‫سرمربی بارسا دست یافت‪ .‬او توانست بارسا را مربی موردنظر الپورتا باشد و طبق ادعای برخی‬ ‫قهرمان کوپا دل ری کند و این مهم پس از برتری منابع‪ ،‬تماس هایی بین این دو در روزهای اخیر‬ ‫‪ 4‬بر صفر بر بیلبائو در فینال حاصل شد‪ .‬بارسای برقرارشــده اســت تا اســطوره باشــگاه به عنوان‬ ‫او نمایشــی دیدنــی به خصــوص در نیمــه دوم مربی در فصل ‪ 2021-22‬روی نیمکت بنشیند‪.‬‬ ‫داشــت و توانســت یک برد بی حرف و حدیث الپورتا یکی دو گزینه دیگر را نیز تحت بررســی‬ ‫کسب کند‪ .‬اگر شکست در ال کالسیکو را نادیده دارد‪ .‬کومــان از طــرح ســواالت متعــدد در مورد‬ ‫بگیریم‪،‬بارسلوناباهدایت کوماندر سالجدید اینــده اش ابــراز ناراحتی کــرد و گفت‪« :‬اینده هر‬ ‫میــادی رونــد پیروز ‬ ‫یهــای متوالــی و خوبــی را مربیبهنتایجتیمشو کسبجامبستگیدارد‪.‬‬ ‫تجربه کرده است و تیم او نوید روزهای بهتری برخی مواقع از طرح این سوال ناراحت می شوم‬ ‫را می دهد اما عجیب اینکه در پایان بازی خوان چون وقت کافی نداریم و در یک هفته همه چیز‬ ‫الپورتا رئیس بارسلونا حاضر نشد در مورد ادامه می تواندعوضشودواینمنصفانهنیست‪.‬فتح‬ ‫کار مــرد هلنــدی ب هصــورت قاطــع حــرف بزند‪ .‬جامهمیشهمهماستواینتیمامسالشایسته‬ ‫الپورتا وقتی با سوالی در مورد اینده کومان روبرو حداقل کسبیکقهرمانیبودهاست‪ ».‬کومان‬ ‫شد‪ ،‬تنها به این جمله اکتفا کرد که کومان تا به معتقد است عملکرد او به اندازه ای بوده است‬ ‫اینجــا کارش را بســیار خوب انجام داده اســت‪ .‬که فصل بعد نیز ســرمربی بارسا باشد اما شاید‬ ‫درواقع کوماناز سویجوزپماریابارتومئورئیس حتی قهرمانی اللیــگا هم نتواند تضمینی برای‬ ‫قبلی بارسا به عنوان مربی انتخاب شد و احتماال ادامه حضور او روی نیمکت باشــد‪ .‬باید منتظر‬ ‫الپورتا عالقه ای ندارد که موفقیت های بارسا در نشستخبریبعدیمردهلندیماند‪.‬‬ ‫اعتراف گواردیوال‬ ‫به بازی ضعیف سیتی‬ ‫پــپ گواردیوال‪ ،‬ســرمربی‬ ‫نهــا باکیفیــت‪،‬‬ ‫می گویــم‪ .‬ا ‬ ‫منچسترســیتی اعتــراف کــرد‬ ‫قــوی‪ ،‬کامــا منظــم و دارای‬ ‫تیمــش موقعیــت زیــادی‬ ‫هفــت بازیکــن در میانــه‬ ‫روی دروازه چلســی نســاخته‬ ‫میــدان بودنــد‪ .‬کار اســانی‬ ‫اســت‪ .‬منچسترســیتی در‬ ‫نیســت‪ ،‬یــک بــازی فشــرده‬ ‫پپ گواردیوال‬ ‫شــبی کــه نمایــش چنــدان‬ ‫بــود و ما درمجموع مســابقه‬ ‫خوبــی مقابــل چلســی در‬ ‫خودمان را به محوطه حریف‬ ‫استادیوم ومبلی نداشت‪ ،‬با یک گل مغلوب می رساندیم‪ .‬نگویید این دیدار برای ما بدون‬ ‫چلســی شــد تا فرصت رســیدن به فینال جام اهمیــت بــوده‪ ،‬فقــط بگوییــد کــه شکســت‬ ‫حذفــی را از دســت بدهــد‪ .‬پــپ گواردیــوال‪ ،‬خوردیــم‪ .‬وقتــی در یــک مســابقه مغلــوب‬ ‫یشــوید همــه تصمیمــات بــد و ضعیــف به‬ ‫ســرمربی اســپانیایی ســیتی عــدم اســتفاده از م ‬ ‫همــه بازیکنــان ثابــت را دلیلی بــر عدم جدی نظــر می رســاند‪ ،‬امــا ایــن اســتدالل درســتی‬ ‫گرفتن این مســابقه ندانســته و چلسی را تیم نیســت‪ .‬این موارد را قبل از بازی بگویید‪ ،‬نه‬ ‫بزرگــی توصیــف کرد‪ .‬پــپ گواردیــوال گفت‪ :‬بعــدازان‪ .‬ایــن بچ ههــا ‪ 10‬ماه در کنــار هم در‬ ‫«مــا موقعیت های زیادی روی دروازه چلســی حال مبارزه هستند‪ .‬ما در مقابل یک تیم بزرگ‬ ‫خلــق نکردیــم امــا به هرحــال خودمــان را به شکست خورده ایم و اکنون شما می گویید که‬ ‫محوطه جریمه حریف می رساندیم در دقایق به اندازه کافی حواســمان جمع نبوده اســت‪.‬‬ ‫اخر کیفیت و ریتم خود را در یک سوم پایانی ایــا رحیــم اســترلینگ‪ ،‬خــوان فــران و گابریــل‬ ‫حریف افزایش دادیم؛ اما به چلســی تبریک ژسوس لیاقت حضور در ترکیب را نداشتند؟»‬ ‫پوگبا در اندیشه بازگشت‬ ‫به پاریس‬ ‫تمدید قــرارداد با پل پوگبا‬ ‫شیاطین سرخ واگذار کند‪ .‬طبق‬ ‫یــا جــذب او بــرای یونایتــد و‬ ‫ادعای دیلی اســتار‪ ،‬مینو رایوال‬ ‫باشــگاه های خواهان او بســیار‬ ‫در مذاکــرات اخیــرش با ســران‬ ‫گــران تمــام خواهــد شــد‪ .‬تنها‬ ‫یونایتد برای پوگبا درخواســت‬ ‫‪ 18‬مــاه از قــرارداد پــل پوگبا با‬ ‫دستمزد‪ 500‬هزار پوندی (‪577‬‬ ‫پوگبا‬ ‫منچســتریونایتد باقی مانــده‬ ‫هزار یورو) در هفته کرده است‪.‬‬ ‫و علی رغــم شــایعات در‬ ‫اگــر یونایتــد بــا ایــن خواســته‬ ‫موردتوافــق جدیــد و احتمــال تمدید قــرارداد‪ ،‬موافق کند‪ ،‬پوگبا یکی از بهترین دستمزدها را در‬ ‫وضعیــت ایــن ســتاره فرانســوی در اولدترافورد میانهافبک هایدنیادریافتخواهد کرد‪.‬طبق‬ ‫تغییری نکرده است‪ .‬چندی پیش فوت مرکاتو همیــن گزارش‪ ،‬رایــوال با مدیران رئال نیز تماس‬ ‫مدعی شــد لئوناردو مدیر ورزشــی پــی اس جی گرفته و گفته است که اگر پوگبا را می خواهند‪،‬‬ ‫برای انجام مذاکرات اولیه با مینو رایوال ایجنت بایدباایندستمزدموافقت کنند‪.‬پوگباتابستان‬ ‫بازیکــن تمــاس گرفتــه و البتــه خــود پــل پوگبــا ‪ 2019‬چیزی تا پیوستن به رئال فاصله نداشت‬ ‫نیــز عالقه منــد بــه انتقال بــه پایتخت فرانســه ولــی یونایتد مقاومت کــرد و پوگبا هم ماندنی‬ ‫اســت‪ .‬منابع ایتالیایی امــا معتقدند یوونتوس شد‪ .‬زین الدین زیدان سرمربی رئال شیفته بازی‬ ‫قصد معاوضه بازیکن با یونایتــد را دارد و برای پوگباســت ولی با این دستمزد بعید است رئال‬ ‫بازگرداندن پوگبا حاضر است کولوسفسکی را به حاضر به جذب ستاره فرانسوی شود‪.‬‬ ‫ژاوی شکست مقابل النصر را باور ندارد‬ ‫ســرمربی اسپانیایی الســد معتقد است که‬ ‫تیــم او در دیــدار مقابــل النصر‪ ،‬لیاقــت حداقل‬ ‫کســب یک تساوی را داشته اســت‪ .‬در دور دوم‬ ‫از رقابت های لیگ قهرمانان اسیا‪ ،‬السد قهرمان‬ ‫لیــگ ســتارگان قطــر باالخــره نخســتین باخت‬ ‫فصل خود را تجربه کرد و در دیدار مقابل النصر‬ ‫ک تن به‬ ‫عربستان با نتیجه دور از انتظار ‪ 3‬بر ی ‬ ‫شکست داد تا وضعیت این گروه پیچیده شود‪.‬‬ ‫ژاوی ســرمربی الســد در کنفرانس خبری پس از‬ ‫بازی گفت‪ :‬من فکر می کنم که نتیجه این بازی‬ ‫ناعادالنه اســت‪ ،‬نســبت به عملکرد ارائه شده‬ ‫تهــای زیــادی که از‬ ‫توســط بازیکنــان و موقعی ‬ ‫دست دادیم‪ ،‬حداقل سزاوار کسب یک تساوی‬ ‫بودیم‪.‬در موردتصمیمداور وضربهاشتباهپنالتی‬ ‫توضیحی نمی دهم‪ .‬مربی السد افزود‪ :‬در نیمه‬ ‫دوم در ‪ 25‬دقیقه اول خوب بودیم و گل تساوی‬ ‫را به ثمر رســاندیم و نزدیک بود که گل دوم را‬ ‫هم بزنیم‪ ،‬اما اشتباهاتی در خط دفاعی وجود‬ ‫داشــت کــه به دریافــت گل دوم از النصر کمک‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-158‬نظر به اینکه هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس به شرح رای شماره ‪139960323054000278‬‬ ‫مورخ ‪ 1399/10/13‬تصرفات مالکانه خانم راضیه نجیبی فر فرزند محمد شش دانگ یک باب خانه‬ ‫به مساحت ‪ 506/86‬مترمربع قسمتی از پالک ‪ 425‬فرعی از ‪ -97‬اصلی واقع در فین قطعه ‪ 3‬بخش‬ ‫‪ ۳ 2‬قانون تعیین تکلیف و کد ‪ 977‬مجموعه بخشنامه ثبتی و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه رای به انتشار‬ ‫اگهی های ماده ‪ ۳‬صادر گردیده است را تائید نموده است و به جهت عدم دسترسی و فوت مالک‬ ‫رسمی خانم شهربانو قطب مقرر گردید پس از انتشار اگهی مذکور و سپری شدن مهلت واخواهی‬ ‫سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و لذا به همین جهت در اجرای ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫طوفان ‪ 10‬دقیقه ای‬ ‫پرسپولیس در هند‬ ‫تیــم پرســپولیس در حالــی الریــان را شکســت‬ ‫داد که در یک ســوم اغازین نیمه دوم‪ ،‬نمایشــی‬ ‫هجومی تر و موثرتر از تمام مسابقه ارائه کرد و به‬ ‫نتیجه مطلوب نیز دست یافت‪ .‬به گزارش ورزش‬ ‫سه‪ ،‬سرخپوشــان پایتخت به شکلی باورنکردنی‬ ‫الریان را شکست دادند و با شش امتیاز به استقبال‬ ‫تیــم تازه وارد به لیــگ قهرمانان یعنی گوای هند‬ ‫رفتنــد‪ .‬شــاید خوش بین تریــن پرسپولیســی هــم‬ ‫یکــرد کــه شــاگردان یحیــی گل محمــدی‬ ‫بــاور نم ‬ ‫در فاصلــه تنهــا ‪ 90‬ثانیــه دو گل بزننــد و در طــول‬ ‫‪ 10‬دقیقــه نســخه الریان را بپیچــد و فقط در یک‬ ‫ربع‪ 8 ،‬شوت به سمت دروازه این تیم روانه کند‬ ‫اما تمام این اتفاقات حاال به فکت های مسابقه‬ ‫تبدیل شده اند‪.‬‬ ‫مرور ‪ 15‬دقیقه طالیی‬ ‫قرمزها نیمه دوم را با ارســال تماشایی مهدی‬ ‫ترابــی از روی نقطــه کرنر اغاز کردند؛ ســانتر او در‬ ‫دهانــه دروازه بــا ضربه کمال کامیابی نیا همراه و‬ ‫تبدیل به گل شد‪ .‬یک دقیقه بعد این بار سیامک‬ ‫تســازی می کرد؛ ارســال او‬ ‫نعمتی بود که موقعی ‬ ‫از ســمت راســت با ضربه شــهریار مغانلو گل دوم‬ ‫را برای پرســپولیس ساخت تا یک کامبک ویژه در‬ ‫ایــن بازی رقم بخورد‪ .‬پس از ان امید عالیشــاه در‬ ‫از افسانه تا واقعیت‬ ‫این که پرســپولیس در «نیمه مربیــان» الریان‬ ‫را شکســت داد‪ ،‬نقــل محافل فوتبالی شــده اما‬ ‫در فوتبــال روز دنیــا چیــزی با این عنــوان وجود‬ ‫مهــا ممکــن اســت پــس از‬ ‫نــدارد‪ .‬اگرچــه تی ‬ ‫اســتراحت ‪ 15‬دقیق ـه ای‪ ،‬فــرم متفاوتی داشــته‬ ‫باشــند امــا بــا توجه به حضــور دو انالیــزور و دو‬ ‫دســتیار‪« ،‬نیمــه مربیــان» از همان لحظه ســوت‬ ‫تانتاشــف ایلگیــز اغــاز شــده بــود و کادرفنی دو‬ ‫تیــم تــاش می کرد با اگاهی یافتــن از تفکر تیم‬ ‫فوتبال مالکانه فوالد و سه‬ ‫امتیاز حساس‬ ‫حریــف‪ ،‬نمایــش تیمــش را تغییــر یــا تاکتیــک‬ ‫هایــش را بــه تیــم حریــف‪ ،‬تحمیــل کنــد‪ .‬بــا‬ ‫این حال انچه که تیم یحیی گل محمدی انجام‬ ‫داد‪ ،‬مشابه چیزی بود که در بازی با الوحده نیز‬ ‫از تیم پرسپولیس دیده شد‪ .‬سرخ ها در ان بازی‬ ‫شروع بسیار خوبی داشتند و تا زمانی که به گل‬ ‫رســیدند‪ ،‬حریــف را در زمیــن خــود حبس کرده‬ ‫بودند‪ .‬پرسپولیس در نیمه اول ان بازی ‪ 7‬شوت‬ ‫زد کــه ‪ 4‬تــا در چارچــوب بــود و در نیمــه دوم‬ ‫تنهــا دو شــوت بــه دروازه داشــت کــه هیچ یک‬ ‫در چارچــوب قــرار نگرفــت‪ .‬مقابــل الریــان نیــز‬ ‫پرسپولیس در ‪ 15‬دقیقه ابتدایی نیمه دوم شش‬ ‫شــانس گل داشــت و ‪ 7‬شــوت در چارچوب زد‬ ‫و در ‪ 75‬دقیقــه دیگــر مســابقه‪ 4 ،‬شــانس گل‬ ‫داشــت و شــش شــوت در چارچــوب زد؛ یعنــی‬ ‫نمایــش یک ربــع اول پرســپولیس هجومی تر و‬ ‫موثرتر از تمام مسابقه بود‪ .‬قرمزها همچنین در‬ ‫ایــن بــازه‪ 65 ،‬درصد توپ را در اختیار گرفتند و‬ ‫ایــن در حالــی اســت که بــا حذف ایــن دقایق‪،‬‬ ‫امار مالکیت توپ الریان عدد باالتری را نشــان‬ ‫می دهد‪ .‬در واقع نمی توان بازگشت پرسپولیس‬ ‫را تنها به صحبت های ‪ 15‬دقیقه ای بین دو نیمه‬ ‫خالصــه کــرد‪ .‬گل محمــدی در ارنــج بازیکنــان‪،‬‬ ‫انتخــاب اســتراتژی (حمله همه جانبــه در اغاز)‬ ‫و تاکتیک های متنوع‪ ،‬ارزش کار خود را نمایان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫پرسپولیس؛ تیم درخشان در نیمه دوم‬ ‫پرســپولیس ازنظــر بدنی شــرایط ویــژه ای دارد و‬ ‫به نظر می رســد که نســبت به حریفانــش در غرب‬ ‫اســیا‪ ،‬با امادگی جسمانی بهتری پای به مسابقات‬ ‫می گذارد‪.‬اینفصلپرسپولیسدرنیمهدومتوانست‬ ‫الوحده را به خوبی کنترل کند و الریان را ناک اوت‪.‬‬ ‫فصل گذشته قرمزها التعاون را دو بار در نیمه دوم‬ ‫از پیش رو برداشتند و همین اتفاق را برای السد قطر‬ ‫نیز رقم زدند‪ .‬نکته مهم در مسابقات متمرکز لیگ‬ ‫قهرماناناسیا‪،‬همینامادگیبدنیاستوبازیکنان‬ ‫پرسپولیس از این جهت‪ ،‬شرایط ویژه ای را پیش روی‬ ‫خودمی بینند‪.‬قرمزهادرتماماینسال هاباتمریناتی‬ ‫کــه در دوره برانکــو داشــتند و حــاال در دوره یحیــی‬ ‫گل محمــدی‪ ،‬ازنظر بدنی در لیگ ایران یک ســطح‬ ‫باالتربودندوحاالاینبرتریرابهرقابت هایاسیایی‬ ‫نیزانتقالداده اند‪.‬باتوجهبهبازیهایفشردهلیگ‬ ‫قهرمانان‪،‬اگرپرسپولیسبتواندهمینفرمرادر چهار‬ ‫بــازی اینــده نیــز از خود نشــان دهد‪ ،‬فرصــت این را‬ ‫خواهد داشت که یک رویای دیگر را هم عملی کند؛‬ ‫پایانمرحله گروهیبا‪ 18‬امتیاز‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫سرنوشت شکایت ایران از میزبانی بحرین‬ ‫باوجــود نامــه اخر دادگاه عالی ورزش به کنفدراســیون فوتبال اســیا‪،‬‬ ‫شانس کمی برای پیروزی ایران در دعوی میزبانی بحرین وجود دارد‪ .‬به‬ ‫گزارشورزشسه‪،‬فدراسیونفوتبالایرانباتاکیدبراین کهتصمیممیزبانی‬ ‫در کنفدراسیون فوتبال اسیا و اعطای ان به بحرین از مجاری قانونی عبور‬ ‫نکرده است و تصمیم شخصی دبیرکل ای اف سی ویندسور جان است‪،‬‬ ‫اعتــراض کرده و درخواســت تجدیدنظــر در میزبانــی را دارد‪ .‬با توجه به‬ ‫شرایطپیشرو‪،‬سال کروناییوهمچنینتقویمشلوغمسابقاتفوتبال‬ ‫در سراسرجهان‪،‬هرگونهتغییراتدر اینمسیرمی تواندبهبهایسنگینی‬ ‫برایبرگزاریطبیعیرقابت هابدلبشود؛بنابرایناینگمانهوجودداردکه‬ ‫دادگاهعالیورزشبادر نظرداشتناین کهرایبهسودایران‪،‬تاثیراتمنفی‬ ‫زیادی بر انجام مسابقات خواهد گذاشت‪ ،‬این رای را باوجود حقی که‬ ‫ایراندارد‪،‬صادر نخواهد کرد‪.‬در حالحاضرتالشتیمحقوقیفدراسیون‬ ‫فوتبال برای دریافت دســتور موقت از دادگاه عالی ورزش اســت که این‬ ‫دستور موقت به معنای تعویق مسابقات خواهد بود؛ اما همان طور که‬ ‫گفتهشد‪،‬ازانجایی کهسرنوشتچهارتیمدیگربهاینتصمیموابستهاست‬ ‫و موضوع فقط شامل بحرین نمی شود و البته با توجه به اینکه فیفا دی‬ ‫بعدی در شهریورماه است که احتماال زمان دور بعدی مسابقات خواهد‬ ‫بود‪ ،‬تعویق این رقابت ها رخ نخواهد داد؛ اما سوال مهم این است که‬ ‫باوجوداین نکات‪ ،‬چرا تیم حقوقی فدراسیون فوتبال ایران این پرونده را‬ ‫پیگیری می کند؟ ان ها در پاسخ می گویند‪ :‬حتی اگر میزبانی ایران در این‬ ‫رقابت ها که حق مســلم ما بوده‪ ،‬احقاق نشــود‪ ،‬بااین حال ای اف سی‬ ‫عاقبت کار خود را خواهد چشید و این پروسه حقوقی حداقل این تاثیر را‬ ‫دارد که ای اف سی در دوره بعدی و میزبانی های اینده‪ ،‬این چنین اسان‬ ‫درباره میزبانی ایران تصمیم گیری نکند‪ .‬نکته ای که فدراسیون فوتبال در‬ ‫دعوی خود مدنظر قرارداده‪ ،‬شرایط کرونایی بحرین با امارهای جهانی‪،‬‬ ‫موضوع میزبانی ایران در سه بازی از چهار بازی دور برگشت و همچنین‬ ‫موضوعاب وهوابوده کهبحرینراتبدیلبهیکمیزبانضعیف ترنسبت‬ ‫به شرایط نرمال‪ ،‬می کند‪ .‬تازه پرونده در مرحله ای است که دادگاه عالی‬ ‫ورزش از کنفدراسیون فوتبال اسیا در مورد دستور موقت استعالم گرفته و‬ ‫اگر سه قاضی دادگاه عالی ورزش درنهایت به این نتیجه برسند که دستور‬ ‫موقــت را صادر کنند‪ ،‬پیروزی حقوقی بزرگی برای فوتبال ایــران رخ داده‬ ‫است اما با توجه به اثرات این رای و باوجود حق ایران‪ ،‬بعید است که‬ ‫چنینتصمیمیاز سوی‪ CAS‬بهطرفیندعواابالغشود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫وحید امیری و هنر بازی در چند پست‬ ‫فقط چندین بازیکنان در تیم ملی و لیگ ایران‬ ‫قادر به بازی در چندین پســت هســتند اما مطمئنا‬ ‫چیــک از ایــن بازیکنــان نتوانســتند مانند وحید‬ ‫هی ‬ ‫امیریدر پست هایغیرتخصصیعرض اندام کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬وجود بازیکنی باقابلیت بازی در‬ ‫چندینپست‪،‬یکموهبتبزرگبرایهمهمربیان‬ ‫است‪ .‬این بازیکن ها عالوه بر انعطاف پذیری الزم‬ ‫بــرای تغییر تاکتیــک در حین بــازی‪ ،‬بــرای روزهای‬ ‫سخت و دشوار مانند فرارسیدن محرومیت های و‬ ‫مصدومیت هایغیرمترقبهیکسالحپنهانهستند‪.‬‬ ‫شــاید بازیکنانی وجود داشــته باشند که بتوانند در‬ ‫اطراف پســت تخصصی خود جابه جا شوند؛ مثال‬ ‫یک مدافع چپ تخصصی گاها به عنوان وینگر و‬ ‫یا مدافع وسط هم به میدان می رود اما بازیکنی که‬ ‫بتواند مدافع راست و چپ‪ ،‬وینگر راست و چپ و‬ ‫مهاجم کاذب و هدف بازی کنند‪ ،‬یک اچارفرانسه‬ ‫به تمام معنی است‪ .‬این بازیکن ها نه تنها در حین‬ ‫تغییرپست‪،‬دچار سردرگمیوافتفنینمی شوند‬ ‫بلکه معموال تحسین مربیان خودی و کارشناسان‬ ‫را هم به دنبال دارند و نشــان می دهند که نه تنها‬ ‫ازنظر بدنی‪ ،‬بلکه ازنظر ذهنی کامال اماده بازی در‬ ‫پس ـت های مختلف هســتند‪ .‬وحید امیری یکی از‬ ‫این بازیکنان اســت‪ .‬او در لیگ قهرمانان اســیا‪ ،‬به‬ ‫مدافع چپ پرســپولیس تبدیل شده و تقریبا به جز‬ ‫یکی‪ ،‬دو اشــتباه که معموال از بازیکنان تخصصی‬ ‫هم ســر می زند‪ ،‬عملکرد خوبی را ارائه کــرد‪ .‬او در‬ ‫حالی در این پست ایفای نقش می کند که تا دو ماه‬ ‫قبل و در نبود یک مهاجم حاضر و اماده در ترکیب‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز جهت‬ ‫اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق اگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین انتشار‬ ‫اگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس تسلیم نگردد سند مالکیت‬ ‫بر اساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید در صورت وصول‬ ‫اعتراض معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه‬ ‫صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست نماید چنانچه پس از سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه‬ ‫تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور‬ ‫سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/01/30 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/15 :‬اسمعیل ربیع نژاد‪ -‬رئیس‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس منطقه ‪ - 2‬م الف‪1400/26/‬‬ ‫پیشنهادسرمربی گری‬ ‫سایپا به مطهری رسید‬ ‫باشگاه سایپا پیشنهاد سرمربی گری تیم فوتبال خود‬ ‫را بــه مربی پرســپولیس داده و حــاال باید دید مطهری از‬ ‫پرسپولیسجدامی شودیاخیر‪.‬باجداییابراهیمصادقی‬ ‫از تیــم فوتبال ســایپا‪ ،‬مدیران این باشــگاه با گزینه های‬ ‫مختلفی مذاکره کردند تا هرچه زودتر ســرمربی ســایپا‬ ‫مشــخص شــود‪ .‬با این حال تا مشخص شدن سرمربی‪،‬‬ ‫محسن بیاتی نیا هدایت نارجی پوشان را برعهده گرفته‬ ‫است‪.‬بر اساس اطالع کسب شده ‪ ،‬باشگاه سایپا در چند‬ ‫روز گذشته پیشنهاد سرمربی گری تیم فوتبال خود را به‬ ‫حمیدمطهریمربیپرسپولیسدادهومطهریهماعالم‬ ‫کرده تا پایان مرحله گروهی لیگ قهرمانان اسیا‪ ،‬درباره‬ ‫اینموضوعتصمیمینخواهدگرفت‪.‬مطهریپیشازاین‬ ‫هم پیشنهاد سرمربی گری نساجی مازندران را داشت اما‬ ‫برایهمراهیپرسپولیس‪،‬اینپیشنهادرارد کردهبود‪.‬‬ ‫یحیی گل محمدی در نیمه مربیان به لوران بالن رو دست زد‬ ‫محوطــه جریمه صاحب توپ شــد امــا ضربه اش‬ ‫ارام بــود و در اختیــار فهد یونس قرار گرفت‪ .‬بعد‬ ‫ســیامک نعمتی با شوت ســنگین دروازه را تهدید‬ ‫کرد و سپس نوبت به پهلوان رسید که با اتش بازی‬ ‫مدافعــان الریــان را از پی ـش رو بــردارد و تا اســتانه‬ ‫گلزنی پیش برود‪ .‬احمد نوراللهی نیز در دقیقه ‪60‬‬ ‫شوتی تماشایی را روانه دروازه کرد که فهد یونس‬ ‫مانع از گل شــدن این توپ شــد‪ .‬البته در این بین‬ ‫پرسپولیس ـی ها یک گل دیگر را این بار روی ســانتر‬ ‫تماشایی امید عالیشاه‪ ،‬غفلت مدافعان الریان و‬ ‫ضربه شهریار مغانلو به ثمر رساندند تا ‪ 15‬دقیقه‬ ‫نخســت را با نتیجه ‪ 3‬بر صفر به پایان برســانند؛‬ ‫نتیجه ای غیرقابل باور برای طرفداران پرسپولیس‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫پرسپولیس‪،‬مهاجمهدفپرسپولیسبود‪.‬رفته رفته‬ ‫او یک پست عقب تر امد و به عنوان وینگر راست به‬ ‫بازی پرداخت‪ .‬کمی قبل تر و در بازی ایران و سوریه‪،‬‬ ‫پشــت ســر علــی قل ـی زاده و تقریبــا به عنــوان یک‬ ‫هافبک راست متمایل به مرکز زمین بازی می کرد‪ .‬در‬ ‫دوران کارلوس کی روش‪ ،‬او به همراه مهدی طارمی‬ ‫وینگر چپ تیم ملی بود و در جام جهانی از همین‬ ‫نقطه از زمین بود که جرارد پیکه را محو کرد‪ .‬تقریبا‬ ‫وحیدامیریبه جزپستدفاعوسطوشایدهافبک‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫دفاعی‪ ،‬در هر پســتی بازی کرده و هیچ گاه تبدیل‬ ‫به نقطه ضعفی برای نفوذ حریفان نشــده اســت‪.‬‬ ‫هوشباالیامیریهمراهبادوندگیخستگی ناپذیر‬ ‫این بازیکن‪ ،‬او را تبدیل به بازیکنی بامهارت بازی در‬ ‫چندین پست مختلف کرده که هیچ گاه از ترکیب‬ ‫تیمشبیروننمی ماندوحتیمربیانبرایداشتناو‬ ‫سر و دست می شکنند‪ .‬او در ضمن عملکرد عالی در‬ ‫پست وینگر راست‪ ،‬در پست های دیگر هم تبدیل‬ ‫به الترناتیوی برای هم تیمی های خود شده است‪.‬‬ ‫متــر زمانــی پیش امــده کــه امیــری‬ ‫تقریبــا ک ‬ ‫پرنوســان ظاهــر شــود و مربــی یــا هــواداران‬ ‫پرسپولیس از او به علت افت فنی انتقاد کنند اما‬ ‫حیف که این بازیکن خیلی دیرتر ازانچه معمول‬ ‫اســت‪ ،‬بــه فوتبــال معرفــی شــد‪ .‬شــاید بیــش از‬ ‫این که امیری از حضور در باالترین سطح فوتبال‬ ‫ضــرر کنــد‪ ،‬این فوتبال ایران از کشــف دیرهنگام‬ ‫این بازیکن بااستعداد ضرر کرده است ولی هنوز‬ ‫برای دیدن کیفیت باالی امیری در پرســپولیس و‬ ‫تیم ملی دیر نیست‪.‬‬ ‫مدرک فارغ التحصیلی اینجانب یونس صادقی فروشانی فرزند محمدحسین به‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 21708‬صادره از خمینی شهر در مقطع کارشناسی ارشد رشته‬ ‫مدیریت صنعتی صادره از واحد دانشگاه نجف اباد با شماره ‪-168515003506‬‬ ‫‪ 86/8/9‬مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد‪ .‬از یابنده تقاضا می شود‬ ‫اصل مدرک را به دانشگاه ازاد اسالمی واحد نجف اباد ارسال نماید‪.‬‬ ‫تیم فوالد خوزستان موفق شد تا برابر الوحدات اردن‬ ‫بــه پیروزی دســت یابد‪.‬فوالد بــا این بــرد در گروه چهار‬ ‫امتیازی شــد و به همراه النصر در صدر گروه قرار گرفت‪.‬‬ ‫النصر با تفاضل‪ ۲‬و فوالد با تفاضل یک در رده اول و دوم‬ ‫قرار دارند‪.‬فوالدی ها در این بازی‪ 623‬پاس به یکدیگر با‬ ‫دقت‪ 86‬درصد به هم دادند تا رکورد تیم های ایرانی در‬ ‫اینفصلرابشکنند‪.‬شاگرداننکونامدردیدارباالوحدات‬ ‫یکبرداقتصادی کسب کردندوباسهامتیاز برایدیدار با‬ ‫النصرامادهشدند‪.‬در دیدار شب گذشتهمهرانموسویبا‬ ‫‪ 94‬درصد‪،‬محمدرضاعباسی‪ 94‬درصد‪،‬محمدمیری‪92‬‬ ‫درصد‪ ،‬عارف اقاسی‪ 91‬درصد و ایاندا پاتوسی‪ 90‬درصد‪،‬‬ ‫دقیق ترین بازیکنان فوالد بودند‪.‬فوالد در دو دیدار اتی‬ ‫خود باید در ورزشگاه مرسول پارک شهر ریاض به مصاف‬ ‫النصربرود‪،‬دودیداری کهچهرهتیمصعود کنندهدر گروه‬ ‫راتاحدزیادیمشخصمی کند‪.‬‬ ‫زمان دقیق دو دیدار معوقه‬ ‫گل گهر مشخص شد‬ ‫شاگردانامیرقلعهنوییدر فاصله‪ 10‬روز بایددودیدار‬ ‫معوقهلیگبیستمرامقابلفوالدخوزستانوپدیدهانجام‬ ‫دهند‪.‬حضورفوالدخوزستاندررقابتهایلیگقهرمانان‬ ‫اســیا ســبب شــده بود تــا دیــدار این تیم مقابــل گل گهر‬ ‫سیرجانبهتعویقبیفتدوحاال در شرایطی کهدر برنامه‬ ‫ریزی ســازمان لیــگ زمان دقیقی برای مصاف شــاگردان‬ ‫امیرقلعه نویی و شــهرخودرو در نظر گرفته نشــده بود‪،‬‬ ‫سازمان لیگ با انتشار خبری در مورد زمان دقیق برگزاری‬ ‫ایندومسابقهاطالعرسانی کردهواینطور نوشتهاست‪«:‬‬ ‫مسابقهدوتیمفوالدخوزستانو گل گهرسیرجانمعوقه‬ ‫ازهفتههجدهملیگبرترروزجمعه‪ ۱۷‬اردیبهشت‪۱۴۰۰‬‬ ‫ساعت‪ ۲۱‬در ورزشگاه شهدای فوالد اهواز برگزار خواهد‬ ‫شد‪ .‬همچنین مســابقه دو تیم شهرخودرو مشهد و گل‬ ‫گهرســیرجان معوقه از هفته بیســت و دوم لیگ برتر روز‬ ‫دوشنبه‪ ۲۷‬اردیبهشت‪ ۱۴۰۰‬ساعت‪ ۱۸:۵۵‬در ورزشگاه‬ ‫امامرضا(ع)مشهدبرگزارمیشود‪».‬برایناساسشاگردان‬ ‫امیرقلعــه نویــی که در چارچوب هفته بیســت و ســوم‬ ‫رقابت های لیگ برتر در تاریخ سوم اردیبهشت ماه باید‬ ‫بهمصافنفتابادانبروند‪.‬در تاریخ‪ 17‬اردیبهشتماه‬ ‫بایدبافوالدخوزستانبازی کنندوسپسخودشانرابرای‬ ‫مصاف با شهر خودرو اماده کنند و در این بین دیدار جام‬ ‫حذفی نیز پیش روی انها قرار دارد و باید با تیم دسته اول‬ ‫پارسجنوبیجمبازی کنند‪.‬‬ ‫طارمی بهترین مهاجم‬ ‫پورتو می شود‬ ‫خبرنگار روزنامــه «رکورد» پرتغال می گوید گلی که‬ ‫مهدی طارمی در دیدار برگشت پورتو با چلسی انگلیس‬ ‫بــه ثمــر رســاند بهتریــن گل دوران حرفــه ای او بــوده و‬ ‫بایــد کاندیــدای بهترین گل ســال جهان شــود‪.‬در یکی‬ ‫از دیدارهــای برگشــت مرحله یک چهــارم نهایی لیگ‬ ‫قهرمانان اروپا‪ ،‬سه شنبه گذشته تیم پورتو موفق شد با‬ ‫تک گل مهدی طارمی مهاجم ایرانی خود تیم چلسی‬ ‫انگلیس را شکســت بدهد‪ .‬گل طارمی روی یک ضربه‬ ‫فــوق العــاده «قیچی برگردان» و در دقایق تلف شــده‬ ‫نیمه دوم به ثمر رسید اما نتوانست مانع حذف پورتو‬ ‫شودچرا کهچلسیدر بازیرفتبادو گلبهبرتریرسیده‬ ‫بود‪.‬این گل طارمی بازتاب بســیار گســترده ای در ایران‪،‬‬ ‫پرتغال و رســانه های معتبر جهان داشت و واکنش های‬ ‫زیــادی در پــی داشــت‪ .‬خیلی ها عنــوان کردنــد این گل‬ ‫می تواند جایزه «پوشکاش» (بهترین گل سال جهان) را‬ ‫از ان خود کند‪.‬خبرنگار مهر در این ارتباط گفتگویی را با‬ ‫«میگوئلماچادو»خبرنگارروزنامه«رکورد»پرتغالانجام‬ ‫داد و بــه بعضــی از ابهامات از جملــه دلیل عدم حضور‬ ‫طارمیدر ترکیباصلیپورتواز ابتدایمسابقهپاسخداد‪.‬‬ ‫ماچادودربارهارزیابیاشازعملکردمهاجمایراندردیدار‬ ‫باچلسی گفت‪:‬طارمیبخشبسیار مهمیاز خطحمله‬ ‫تیم پورتو است؛ حتی در مقطعی که گل نمی زد‪ ،‬نقش‬ ‫او در تیم تغییری نکرده بود‪.‬‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫مدرک فارغ التحصیلی اینجانب علیرضا صادق الوعد فرزند علی به شماره‬ ‫شناسنامه ‪ 1426‬صادره از اصفهان در مقطع کارشناسی رشته مهندسی مواد‪-‬‬ ‫متالورژی استخراجی صادره از واحد دانشگاه نجف اباد با شماره ‪ 43462‬مورخ‬ ‫‪ 84/10/6‬مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد‪ .‬از یابنده تقاضا می شود‬ ‫اصل مدرک را به دانشگاه ازاد اسالمی واحد نجف اباد ارسال نماید‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه ‪ 30‬فروردین ماه ‪ 19 / 1400‬اوریل ‪ 06 / 2021‬رمضان ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1048‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫بخشودگی جرائم دو برابر‬ ‫شده تا پایان سال ‪۹۹‬‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫ســردار هادیان فر درباره بخشــودگی جرائمی که دو برابر شــده اند و‬ ‫همچنینمهلتپرداختاصلجریمه هاتوضیحاتیداد‪.‬سردارسید کمال‬ ‫هادیان فر رئیس پلیس راهور ناجا در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بر اساس پیشنهاد پلیس راهور به مجلس شورای اسالمی ابتدا‬ ‫در کمیسیون تلفیق و سپس در صحن اصلی تصویب شد که به جهت‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫مســاعدت به مردم عزیزمان جرائمی که در ســال های گذشــته مشمول‬ ‫دو برابری شدند‪ ،‬این ها به اصل خود برگردد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬این مصوبه‬ ‫به پلیس راهور ناجا ابالغ شد و تمام جرائمی که طی سال های گذشته‬ ‫به عنوان معوق مانده بود و مشمول دو برابری شده بود و تا پایان سال‪۹۹‬‬ ‫جریمه شده اند به اصل خود بازگشتند و از چهارم اردیبهشت ماه (شنبه)‬ ‫مردم می توانند مراجعه کنند تا اصل جریمه را پرداخت کنند و تا پایان‬ ‫یمــاه ســال ‪ ۱۴۰۰‬می توانند از این فرصت اســتفاده کننــد‪ .‬او گفت‪ :‬در‬ ‫د ‬ ‫بحث توقیف ها انچه ابالغ شده ‪ ۳‬میلیون تومان است و اگر بیشتر از ان‬ ‫باشدخودروتوقیفخواهدشد‪،‬قبالاینسقفیک میلیونتومانبود که‬ ‫با توجه به شرایط این مقدار تغییر کرده است‪.‬‬ ‫درخواست کسب وکارهایمجازی برای رفع محدودیتفروشانالیندارو‬ ‫اتحادیــه کس ـب وکارهای مجــازی در‬ ‫نام ـه ای بــه رئیس جمهــور خواســتار رفــع‬ ‫تهــای اســتارت اپ های فعــال‬ ‫محدودی ‬ ‫در بخــش تامیــن محصــوالت دارویــی‬ ‫و داروهــای ‪ OTC‬شــد‪.‬به گــزارش مهــر‪،‬‬ ‫اتحادیــه کشــوری کس ـب وکارهای مجــازی‬ ‫در نامه ای به رئیس جمهور خواستار دستور‬ ‫رفع محدودیت فعالیت استارت اپ هایی‬ ‫کــه در بخــش تامین محصــوالت دارویی و‬ ‫داروهــای بــدون نســخه و اقالم بهداشــتی‬ ‫فعالیــت می کننــد‪ ،‬شــد‪ .‬در متن ایــن نامه‬ ‫امــده اســت‪ :‬امروز باگذشــت بیــش از یک‬ ‫ســال از شــیوع کرونــا و رســیدن بــه پیــک‬ ‫چهــارم همه گیــری ایــن ویــروس در ایــران‪،‬‬ ‫اســتارت اپ ها بــا هوشمندســازی خدمــات‬ ‫نهــای‬ ‫موردنیــاز مــردم بــه یکــی از قهرما ‬ ‫اصلی مبارزه با بیماری در کشــورمان تبدیل‬ ‫شــدند‪ .‬اســتارت اپ های فنــاوری موفــق‬ ‫شدند ســاماندهی بخش مهمی از نیازها و‬ ‫فعالیت های روزمره مردم را در این شرایط‬ ‫ســخت بــر عهده بگیرنــد‪ ،‬از حــوزه اموزش‬ ‫گرفتــه تا تامیــن مایحتاج ضــروری‪ ،‬همگی‬ ‫تاثیر چشــمگیری در کاهش رفت وامدهای‬ ‫غیرضــروری ایجــاد کردنــد‪ .‬دراین بیــن‬ ‫اســتارت اپ هایی کــه در بخــش تامیــن‬ ‫محصــوالت دارویــی و داروهــای ‪OTC‬‬ ‫بــدون نیــاز بــه نســخه و اقــام بهداشــتی‬ ‫فعــال بودنــد مراجعات حضــوری به یکی‬ ‫از پر ریس ـک ترین نقاط الوده به ویروس را‬ ‫ســاماندهی کردند‪ .‬شــبکه های بهداشتی و‬ ‫داروخان ههــا ازجمله اماکــن پررفت وامدی‬ ‫یشــوند که احتمال تردد افراد‬ ‫محســوب م ‬ ‫مبتالبــه کرونــا در ان ها بیش از ســایر نقاط‬ ‫اســت و بــر اســاس مطالعــات دانشــکده‬ ‫بهداشــت عمومی دانشــگاه واشنگتن‪ ،‬کار‬ ‫در داروخانه به عنوان دومین شغل پرخطر‬ ‫در زمــان کرونا شناخت هشــده اســت‪ .‬ســران‬ ‫دولت‪ ،‬علی الخصوص شــخص جنابعالی‪،‬‬ ‫پیــش از همــه متوجــه اهمیــت فعالیــت‬ ‫اســتارت اپ ها در ایــن دوران شــده اید و‬ ‫از همیــن رو بارهــا در جلســات مشــترک بــا‬ ‫ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا قویـ ًـا بــر لزوم‬ ‫حمایــت از فعالیت کس ـب وکارهای انالین‬ ‫در راســتای کمــک بــه در خانــه مانــدن‬ ‫مــردم تاکید کرده اید‪ .‬همچنین ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫از ســوی رهبــر معظــم انقــاب اســامی‬ ‫به عنوان ســال تولیــد‪ ،‬پشــتیبانی ها و مانع‬ ‫زدایــی هــا نام گذاری شــد و ایشــان دریکی‬ ‫از ســخنرانی های مهــم ســال ‪ ۹۹‬خــود بــه‬ ‫اقدامات صورت گرفته از سوی شرکت های‬ ‫دانش بنیــان در حــوزه ســامت‪ ،‬خاصــه در‬ ‫دوران کرونا‪ ،‬اشاره کردند و خواستار کمک‬ ‫به تداوم فعالیت این بخش شدند‪ .‬اکنون‬ ‫استارت اپ های فعال در ارسال محصوالت‬ ‫بهداشتی و دارویی که دارای مجوز فعالیت‬ ‫از اتحادیه کسب وکارهای مجازی به عنوان‬ ‫تنهــا نهــاد قانونی در این حوزه هســتند‪ ،‬با‬ ‫برخــی دســتورالعمل ها و ضوابــط قدیمــی‬ ‫و به روز نشــده توســط ســازمان غذا و دارو‬ ‫مواجه انــد کــه اجازه هرگونه فعالیتــی را از‬ ‫ان ها سلب کرده است و متاسفانه رایزنی ها‬ ‫و گفتگوهــای فــراوان با این ســازمان نیز به‬ ‫نتیجه ای نرســیده اســت‪ .‬ایــن موضوع این‬ ‫ظــن را تقویــت می کنــد کــه اراده محکمی‬ ‫در مقابل هرگونه تحول دیجیتال در عرضه‬ ‫محصوالت بهداشتی و دارویی وجود دارد‬ ‫و سالمت مردم قربانی منافع صنفی گروه‬ ‫خاصــی از جامعه شــده اســت‪ .‬شــایان ذکر‬ ‫اســت کــه کمیتــه حمایــت از کس ـب وکار‬ ‫(کمیتــه مــاده ‪ ۱۲‬قانــون احــکام دائمــی)‬ ‫بــا مشــارکت معاونــت حقوقــی ریاســت‬ ‫جمهــوری و نهادهای ذی ربط دیگر در این‬ ‫مورد تشــکیل جلســه داده و از سازمان غذا‬ ‫و دارو درخواست کرده که ضوابط مربوطه‬ ‫را بازنگــری یا طراحی کند و این ســازمان از‬ ‫درخواست این کمیته نیز تا امروز استنکاف‬ ‫کرده اســت‪ .‬ضمن درخواســت دســتور رفع‬ ‫محدودیت ها از جنابعالی‪ ،‬اعالم می داریم‬ ‫ـا‬ ‫کــه امــاده خدمت رســانی در بســتری کامـ ً‬ ‫شفاف هستیم‪ .‬با تکیه بر خدمات این بخش‬ ‫می توان حضور فیزیکی در داروخانه ها را به‬ ‫حداقــل رســاند و دغدغه مــردم را در تامین‬ ‫محصوالت بهداشتی و دارویی مرتفع کرد‪.‬‬ ‫پلتفرم های ارســال محصــوالت داروخانه ای‬ ‫فروشنده دارو نیستند‪ ،‬بلکه اقالم بهداشتی‬ ‫و دارویــی را بــا همکاری داروخانه ها به طور‬ ‫مســتقیم و با نظارت مســئولین فنی از خود‬ ‫داروخانــه بــه دســت متقاضی می رســانند‪.‬‬ ‫تــاش این پلتفرم ها بر این اســت که فرایند‬ ‫ارســال محصــوالت بهداشــتی و دارویــی را‬ ‫به گونه ایانجامدهندتانگرانی هایسازمان‬ ‫غــذا و دارو و وزارت بهداشــت بــه حداقــل‬ ‫نحــال در پیک چهــارم کرونا‬ ‫برســد و درعی ‬ ‫ســهم موثــری در کاهــش رفت وامدهــای‬ ‫غیرضــروری و حفظ جان میلیون ها انســان‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬بــا امیــد کــه در ایــن بزنگاه‬ ‫تاریخــی بیش ازپیــش شــاهد همراهــی و‬ ‫همدلی با اســتارتاپ های خدمت رسان به‬ ‫مردم باشیم‪.‬‬ ‫مدیرکل کمیته امداد استان تهران گفت‪ :‬به منظور‬ ‫تهــای‬ ‫یهــای مشــترک‪ ،‬بهره منــدی از ظرفی ‬ ‫همکار ‬ ‫موجــود و افزایــش تعامالت دوجانبــه باهدف اتخاذ‬ ‫تدابیر و انجام اقدامات موثر و کارامد در جهت ترویج‬ ‫فرهنگ خیر و احسان و نشر سنت های حسنه اسالمی‪،‬‬ ‫کاهش فقر و نابرابری‪ ،‬توسعه کمی و کیفی خدمات‬ ‫بــه گروه های هدف تفاهم نام ـه ای میان کمیته امداد‬ ‫اســتان تهران و اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫و صنایع دستی استان تهران منعقد شد‪.‬به گزارش ایلنا‪،‬‬ ‫کمیته امداد اســتان تهران و اداره کل میراث فرهنگی‬ ‫صنایع دســتی و گردشــگری به منظــور توانمندســازی‬ ‫مددجویــان تحــت حمایــت و نیازمنــدان تفاهم نامه‬ ‫همکاری امضا کردند‪ .‬سید ابوالفضل پرپنچی‪ ،‬مدیرکل‬ ‫کمیتهامداداستانتهران‪،‬گفت‪:‬به منظور همکاری های‬ ‫مشــترک‪ ،‬بهره مندی از ظرفیت های موجود و افزایش‬ ‫تعامــات دوجانبــه باهــدف اتخــاذ تدابیــر و انجــام‬ ‫اقدامــات موثر و کارامد در جهت ترویج فرهنگ خیر‬ ‫و احســان و نشــر ســنت های حسنه اســامی‪ ،‬کاهش‬ ‫فقــر و نابرابری‪،‬توســعه کمــی و کیفــی خدمــات بــه‬ ‫گرو ههــای هــدف ایــن تفاهم نامه میان کمیتــه امداد‬ ‫اســتان تهران و اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫و صنایع دســتی اســتان تهــران منعقــد شــد‪ .‬او افــزود‪:‬‬ ‫هم افزایی و همکاری الزم برای خدمات به نیازمندان‬ ‫و تعامــل دوطرفــه در مشــارکت ها و مســئولیت های‬ ‫اجتماعــی ازجملــه توانمندســازی مددجویــان و‬ ‫نیازمنــدان موضــوع ایــن تفاهم نامــه اســت‪ .‬پرپنچی‬ ‫اگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ‪1400/2‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫اداره کل راه وشهرسازی استان یزد در نظر دارد با رعایت بند ج ماده ‪ 12‬قانون برگزاری مناقصات مصوب ‪ 1383‬مجلس شورای‬ ‫اسالمی و ایین نامه اجرایی بند یاد شده (تصویرنامه ‪/84136‬ت ‪ 3356‬ه – و – مورخ ‪ 1385/7/16‬هیئت وزیران)اجرای پروژه‬ ‫ذیل را از طریق مناقصه واگذار نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫فعالیت‬ ‫مدت پیمان‬ ‫(ماه)‬ ‫براورد اولیه‬ ‫( ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه(ریال)‬ ‫نوع تضمین‬ ‫‪1‬‬ ‫احداث ساماندهی میدان و بازار‬ ‫تاریخی خان در شهرستان بافق‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7.293.422.189‬‬ ‫‪370.000.000‬‬ ‫طبق ایین نامه تضمین معامالت دولتی‬ ‫(مندرج در سامانه ستاد ایران)‬ ‫‪)2‬تاریخ و مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬واجدین شرایط می بایست نسبت به دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ‪ 1400/01/28‬لغایت ‪ 1400/02/01‬از‬ ‫طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) اقدام نمایند‪ .‬برای کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اینترنتی ‪ http://iets.mporg.ir‬و همچنین‬ ‫سایت اینترنتی اداره کل ‪ www.yazdmrud.ir‬مراجعه نمایید‪.‬‬ ‫‪)3‬تاریخ و مهلت تحویل اسناد‪ :‬مناقصه گر باید پس از دریافت اسناد مناقصه و تکمیل انها حداکثر تا ساعت ‪ 14:00‬مورخ ‪ 1400/02/11‬از طریق‬ ‫سامانه ستاد ارسال نمایند‪.‬بدیهی است ارائه اصل ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار (پاکت الف) به صورت دستی نیز به دبیرخانه حراست اداره کل‬ ‫به نشانی‪ :‬یزد‪-‬خیابان مسکن و شهرسازی ساختمان شماره دو اداره کل راه و شهرسازی ضروری می باشد‪ .‬پاکات پیشنهاد قیمت در روز یکشنبه مورخ‬ ‫‪ 1400/02/12‬ساعت ‪ 9‬صبح در محل ساختمان شماره یک اداره کل باز و خوانده می شود‪ .‬حضور یک نفر نماینده با معرفی کتبی از طرف شرکت در‬ ‫جلسه افتتاح یشنهادها ازاد است‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور‬ ‫و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ‪ 1400/01/28‬می باشد‪.‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪:‬دفترمرکزی تهران‪021 1456:‬‬ ‫اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان یزد‬ ‫نشستمسئوالن‬ ‫راه و شهرسازی مازندران برای‬ ‫طرح تعریض جاده چالوس‬ ‫رئیسادارهراهوشهرسازیشهرستان هاینوشهر‪،‬چالوسو کالردشتاز نشستمسئوالن‬ ‫راه و شهرسازی مازندران برای طرح تعریض جاده چالوس حدفاصل مرزن اباد تا دزدبن خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪،‬مجتبی شهسوار رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان های نوشهر‪،‬‬ ‫چالوس و کالردشت گفت‪ :‬نشست با محوریت بررسی مشکالت و رفع موانع اجرایی پروژه‬ ‫تعریض جاده چالوس در دفتر شرکت ملی و ساختمان در مرزن اباد برگزار شد‪ .‬شهسوار افزود‪:‬‬ ‫عملیات تعریض و بهسازی محدوده مرزن اباد – دزدبن به طول‪ ۱۵‬کیلومتر و بااعتباری افزون‬ ‫بر‪ ۱۳۵۰‬میلیارد ریال از اذرماه سال‪ ۹۷‬اغاز و با سرعت مناسبی در حال انجام است‪ ،‬همچنین‬ ‫عملیات تعریض و بهسازی‪ ۵‬کیلومتر از این محور نیز در طی سالیان گذشته به اتمام رسیده و‬ ‫در اختیار کاربران جاده ای است‪ .‬فرماندار شهرستان چالوس نیز در این نشست گفت‪ :‬جاده‬ ‫ارتباطیچالوس_کرجیکیاز محورهایپرترددوپیونددهندهپایتخت کشور بهغربمازندران‬ ‫استودر اینمسیرهرسالهبه ویژهدر نیمهاولسالشاهدافزایشترددمسافرانو گردشگران‬ ‫هستیم‪،‬بنابراینبایدبارفعموانعومشکالت‪،‬اجرای کاملطرحتعریضهرچهسریع ترتمام‬ ‫شود‪.‬سیدرسولحسینیدرادامهافزود‪:‬انچه گزارش شده‪،‬درمسیراجرایطرحمشکالتیمانند‬ ‫مسائل جابه جایی تیرهای برق‪ ،‬زیست محیطی و طبیعی و موارد دیگر وجود دارد که انتظار‬ ‫می روددر ایننشستمصوباتیتصویبشود کههرچهزودترموانعبرطرفوشاهدافتتاحو‬ ‫بهره برداری این طرح باشیم‪ .‬سهراب طور معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی‬ ‫اســتان در خصوص محور کندوان عنوان کرد‪ :‬راه تاریخی کندوان با قدمت بیش از ‪ ۷۰‬ســال‬ ‫تنها راه ارتباطی زمینی غرب استان بوده و در تمام فصل ها و روزهای سال به ویژه مناسبت ها و‬ ‫تعطیالتبرایجابه جاییباروبه ویژهمسافرباوسعتیبسیار گستردهمورداستفادهبهره برداران‬ ‫سامانهحمل ونقلجاده ایقرارمی گیرد‪.‬طورابرازامیدواری کردبارفعموانعاینپروژه‪،‬دراینده‬ ‫نزدیک شاهد بهره برداری از فاز اول طرح تعریض محور جاده چالوس حدفاصل مرزن اباد تا‬ ‫دزبن به طول‪ ۵‬کیلومتر خواهیم بود‪ .‬سید رسول حسینی فرماندار شهرستان در پایان از افتتاح‬ ‫و بهره برداری فاز اول این طرح به طول پنج کیلومتر تا شهریورماه خبر داد‪ .‬الزم به ذکر است‬ ‫سیدرسولحسینیفرماندار شهرستانچالوس‪،‬احمدتوکلیمدیرکلدفترفنی‪،‬امور عمرانیو‬ ‫حمل ونقلوترافیکاستانداریمازندران‪،‬سنگاریمدیرکلمنابعطبیعیوابخیزداریمازندران‬ ‫(نوشهر)‪ ،‬سهراب طور معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی مازندران‪ ،‬بخشدار‬ ‫و شهردار مرزن اباد‪ ،‬روسای راهداری‪ ،‬صمت و راه و شهرسازی شهرستان چالوس و جمعی از‬ ‫مسئوالناستانیوشهرستانیدرایننشستحضورداشتند‪.‬‬ ‫فرمانده تیپ ‪ ۷۱‬پیاده مکانیزه ابوذر‪:‬‬ ‫پرداختتسهیالتبهمددجویانواجدشرایطبرایتولیدصنایع دستی‬ ‫بابیــان اهداف امضــای ایــن تفاهم نامه‪،‬گفــت‪ :‬ارائه‬ ‫خدمــات موثــر در جهــت توانمندســازی نیازمنــدان‪،‬‬ ‫اســتفاده بهینه از منابع و هم افزایی در ارائه خدمات‬ ‫بــه نیازمنــدان‪ ،‬توســعه و ارتقــاء ســطح همــکاری‬ ‫دوجانبه پیرامون برنامه ریزی‪،‬سیاست گذاری و اجرای‬ ‫برنام ههــای اموزشــی و ترویجــی ویــژه مددجویــان و‬ ‫نیازمندان‪،‬پــرورش و هدایــت اســتعدادهای فکــری و‬ ‫فنــی مددجویــان در جهــت رســیدن به خودبــاوری و‬ ‫اســتقالل اقتصــادی‪ ،‬ارتقاء ســطح مهارت های هنری‬ ‫و صنایع دســتی مددجویان‪ ،‬پیشگیری از اسیب های‬ ‫تهــای هنــری و ایجــاد‬ ‫اجتماعــی بــا کســب مهار ‬ ‫زمین ههــای اشــتغال مددجویان‪،‬تشــکل کارگــروه‬ ‫مشــترک به منظور تهیه و تدوین برنامه های اموزشی‬ ‫و فرهنگــی مشــترک در زمینــه صنایع دســتی‪ ،‬تهیــه‬ ‫برنامــه و راهکارهــای اجرایــی مشــترک و منطبــق با‬ ‫ضوابــط دو دســتگاه برای رســیدن بــه وضع مطلوب‬ ‫از اهــداف امضــای ایــن تفاهم نامــه اســت‪ .‬مدیرکل‬ ‫کمیتــه امــداد اســتان تهران‪،‬ادامــه داد‪ :‬همــکاری و‬ ‫تعامــل الزم جهت شناســایی و معرفــی مددجویان‬ ‫عالقه مند به اموزش در رشته های مختلف هنری به‬ ‫صنایع دستی‪ ،‬پرداخت تسهیالت و خدمات به افراد‬ ‫واجد شرایط و اموزش دیده جهت تولید محصوالت‬ ‫باهدف بررسی مشکالت و رفع موانع صورت گرفت؛‬ ‫صنایع دستی‪ ،‬مشارکت در زمینه برگزاری جشنواره ها‪،‬‬ ‫شهــای‬ ‫المپیادها‪،‬نمایشگاه ها‪،‬فروشــگاه ها و همای ‬ ‫تخصصــی بــا محوریــت موضوعــی صنایع دســتی از‬ ‫تعهــدات این نهاد در جهــت اجرای این تفاهم نامه‬ ‫اســت‪ .‬او گفت‪ :‬همچنین برنامه ریزی اموزشی برای‬ ‫برگــزاری دور ههــای اموزشــی صنایع دســتی و معرفی‬ ‫اساتید‪ ،‬نظارت و ارزشیابی دوره های اموزشی‪ ،‬ارائه‬ ‫اســتاندارهای اموزشــی صنایع دســتی در زمینــه فضا‪،‬‬ ‫ابزار و وسایل و تجهیزات‪،‬مواد اولیه‪،‬محتوای درسی‬ ‫شهــای‬ ‫دور ههــا و ارتقــاء ســطح کیفــی و کمــی اموز ‬ ‫صنایع دستی‪،‬به گونه ای کهمنجربهایجادفرصت های‬ ‫شغلی شود‪ ،‬حفظ کرامت و رعایت حقوق شهروندی‬ ‫مددجویــان کمیتــه امــداد‪ ،‬اعطــای گواهینامــه پایان‬ ‫دوره اموزشی به هنر اموختگان این دوره ها‪،‬همکاری‬ ‫در زمینه برگــزاری جشنواره ها‪،‬المپیادها‪،‬نمایشــگاه ه‬ ‫شهــای تخصصــی با محوریت‬ ‫ا‪،‬فروشــگاه ها و همای ‬ ‫موضوعی صنایع دستی و ‪ ...‬نیز از تعهدات اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران‬ ‫است‪ .‬مدیرکل کمیته امداد استان تهران‪،‬بیان کرد‪ :‬این‬ ‫تفاهم نامه در ‪ ۱۰‬ماده‪ ،‬یک تبصره به امضای طرفین‬ ‫رســیده و بــه مدت یک ســال اعتبــار دارد و در صورت‬ ‫تمایل طرفین قابل تمدید است‪.‬‬ ‫ارتش امروز یکی از مردمی ترین‬ ‫نهادهای کشور است‬ ‫رویــداد امــروز‪ -‬علــی کرمی‪ :‬فرمانده تیپ ‪ ۷۱‬پیاده مکانیزه ابوذر در نشســت خبری با‬ ‫اصحــاب رســانه ضمن تبریک ‪ ۲۹‬فروردین ســالروز حماســه افرینی نیــروی زمینی ارتش‬ ‫جمهوری اســامی ایران اظهار داشــت‪ :‬ارتش یک نیروی مسلح قدرتمند با تجهیزات و‬ ‫امکانات بومی است که امروز در کنار سایر قوای مسلح کشور در اوج اقتدار و عزت قرار‬ ‫داشته و از حدودوثغور کشور دفاع خواهد کرد‪ .‬امیر سرتیپ دوم جلیل شاطری افزود‪:‬‬ ‫ارتش امروز یکی از مردمی ترین نهادهای کشور است و در تمام حوادث و بالیای طبیعی‬ ‫مختلف به عنوان اولین و موثرترین نیرو در کنار مردم حضور یافته و همچنان که مردم‬ ‫را در قلب خود جای داده در قلوب تک تک احاد ملت شریف ایران اسالمی جای دارد‪.‬‬ ‫این مســئول بابیان اینکه اتحاد نیروهای مســلح لرزه بر اندام دشــمنان نظام و انقالب‬ ‫انداختــه اذعــان داشــت‪ :‬در دوران دفــاع مقــدس اتحاد و همدلی نیروهای مســلح که‬ ‫حاصل تالش ویادگار ماندگار شهید صیاد شیرازی است باعث موفقیت جبهه رزمندگان‬ ‫اسالم شد و امروز نیز نیروهای مسلح کشور تحت زعامت رهبر انقالب متحدتر و مقتدرتر‬ ‫از گذشته در میدان دفاع از کشور حضورداشته و گوش به فرمان ولی فقیه خود و فرمانده‬ ‫کل قوا اماده مقابله و خنثی سازی هرگونه تهدید است‪ .‬فرمانده تیپ ‪ ۷۱‬پیاده مکانیزه‬ ‫ارتش تصریح کرد‪ :‬امروز ارتش جمهوری اسالمی ایران برخالف ارتش شاهنشاهی که در‬ ‫ابعاد مختلف وابسته به امریکا بود تمام تجهیزات‪ ،‬سالح و مهمات خود را بومی سازی‬ ‫کرده و بر اساس برنامه های خود امروز با توان نظامی‪ ،‬لجستیکی‪ ,‬رزمی و تحرک پذیری‬ ‫بــاالی خــود امــاده دفاع از مرزهای ابی‪ ،‬خاکی و دریایی کشــور اســت و هیچ دشــمنی‬ ‫توان تعرض به ایران اسالمی را ندارد‪ .‬امیر شاطری در ادامه به برنامه های گرامیداشت‬ ‫دهه ارتش اشاره کرد و گفت‪ :‬برنامه هایی که باید به صورت تجمعی برگزار می شد به‬ ‫دلیل وضعیت قرمز کرونایی شهرستان و برای حفظ سالمت مردم برگزار نشد و بیشتر‬ ‫برنامه های امسال در بستر فضای مجازی انجام شد‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری بهارستان در نظر دارد با استناد به مصوبه ‪/1415‬ش ب شورای محترم اسالمی شهر بهارستان از‬ ‫طریق برگزاری مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار نماید‪.‬‬ ‫موضوع‬ ‫براورد اولیه(ریال)‬ ‫تامین ‪ 14‬دستگاه خودرو جهت سرویس‬ ‫ماموریت های اداری داخل و خارج از شهر بهارستان‬ ‫و استان اصفهان‬ ‫‪1/000/000/000‬‬ ‫مدت اجرا‬ ‫یکسال‬ ‫سپرده شرکت در مناقصه (ریال)‬ ‫‪500/000/000‬‬ ‫‪ -1‬متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه می توانند از روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/1/30‬تا روز دوشنبه‬ ‫مورخ ‪ 1400/2/13‬همه روزه به جز روزهای تعطیل به واحد امور قراردادهای شهرداری بهارستان مراجعه و با ارائه خالصه‬ ‫سوابق اجرایی و اصل مدارک شرکت معرفی نامه کتبی شرکت نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -2‬پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهای خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ‪ 1400/2/25‬به واحد دبیرخانه محرمانه‬ ‫شهرداری بهارستان ارائه و رسید دریافت نمایند‪.‬‬ ‫‪ -3‬پیشنهادهای رسیده ساعت ‪ 14/30‬بعدازظهر روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/2/26‬در کمیسیون عالی معامالت که در محل‬ ‫شهرداری بهارستان تشکیل می گردد‪.‬‬ ‫‪ -4‬شهرداری بهارستان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است‪.‬‬ ‫‪ -5‬هرگاه برندگان اول‪ ،‬دوم و ســوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند سپرده شرکت در مناقصه انها به ترتیب ضبط‬ ‫خواهد شد و سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد با برنده مسترد نخواهد شد‪.‬‬ ‫م الف‪1124805 :‬‬ ‫داود بحیرایی ‪ -‬شهردار بهارستان‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
روزنامه رویداد امروز 1210

روزنامه رویداد امروز 1210

شماره : 1210
تاریخ : 1400/08/23
روزنامه رویداد امروز 1209

روزنامه رویداد امروز 1209

شماره : 1209
تاریخ : 1400/08/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!