روزنامه رویداد امروز شماره 1047 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1047

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1047

روزنامه رویداد امروز شماره 1047

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ #‬من‪-‬ماسک‪-‬می زنم‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 29‬فروردین ماه‪1400‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪ 18‬اوریل ‪2021‬‬ ‫‪ 05‬رمضان ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1047‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫حق الناس و حق نظام‬ ‫در بررسی صالحیت ها‬ ‫رعایت شود‬ ‫‪02‬‬ ‫امادگی ها را تا سرحد نیاز‬ ‫افزایش دهید‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫البرز‬ ‫اقتصاد‬ ‫هفتهسختیپیشروداریم‬ ‫رویدا د البرز‬ ‫بورسبیشترین‬ ‫و دالر کمترینسوددهی‬ ‫را داشتند‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫رئیس جمهوری گفت‪ :‬در شرایطی که مشکل پیش می اید همه باید باهم دست به دست هم دهیم و همه تریبون ها هم باید همراه با هشدار و ارامش باشد‪ .‬نباید تریبونی داشته‬ ‫‪02‬‬ ‫سیاست‬ ‫باشیم که ارامش را در نظر نگیرد‪ .‬تریبون هم باید به مردم اموزش و هم ارامش دهد و هم هشدارهای الزم را به مردم ارائه کند‬ ‫مسکنمهرالبرز‬ ‫درایستگاهپایانی‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫پنجشنبه ‪26‬‬ ‫فروردین ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫فروردین ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬شماره ‪1045‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫رویاد د الب رز‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫‪ /‬شماره ‪1045‬‬ ‫یستگاهپایانی‬ ‫درا‬ ‫بی توجهیمردمبهپروتکل هایبهداشتی کار دست‬ ‫استان داد‬ ‫کاهش اب مخزن سد زاینده رود‬ ‫خیز مجدد کرونا در فارس‬ ‫ورزش‬ ‫مسئله اب شرب استان اصفهان مورد تهدید قرار گرفته است‪ ،‬به طوری که در حال حاضر کمتر از ‪ ۳۰۰‬میلیون متر مکعب اب پشت سد زاینده رود است و بهار امسال نیز بارندگی ها کاهشی خواهد بود‪ .‬هم‬ ‫اکنون ورودی به سد ‪ ۸۸‬مترمکعب بر ثانیه و خروجی از ان ‪ ۱۸.۵‬مترمکعب بر ثانیه است و ‪ ۱۷‬درصد از ظرفیت سد اب دارد‬ ‫‪07‬‬ ‫گفتگوباعلیرضاجهانبخشپیرامون‬ ‫درخشش طارمی در لیگ قهرمانان‬ ‫مهدیدیر‬ ‫بهفوتبال اروپا امد‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.c‬‬ ‫‪om‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.c‬‬ ‫‪om‬‬ ‫یریتشهری کرج‬ ‫کمکمد‬ ‫تولیدواکسن کرونا‬ ‫به‬ ‫پنجشنبه ‪26‬‬ ‫ســتان برگــزار و‬ ‫کل بازرســی ا‬ ‫توجه بــه منابع‬ ‫مقرر شــد بــا‬ ‫شورای شهر کرج از‬ ‫مالی شــهرداری و بر‬ ‫رئیس‬ ‫محــدود‬ ‫حــهای بــه ارزش‬ ‫تصویــب الی‬ ‫اولویتهــای اعامی‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫اســاس‬ ‫ــان برای کمک‬ ‫میلیاردها توم‬ ‫ســه سرمسازی‪،‬‬ ‫از ســوی موس‬ ‫سرمســازی رازی‬ ‫رالعمل الزامات‬ ‫بــه موسســه‬ ‫احداث ساختمان‬ ‫ابالغ دستو‬ ‫نســبت به‬ ‫اکبر سلیم نژاد‬ ‫تولیــد واکســن‬ ‫در راســتای‬ ‫اولویــت اول‬ ‫فضای مجازی‬ ‫‪ MMR‬در‬ ‫داد‪ .‬اکبــر ســلیم‬ ‫سواد‬ ‫کرونــا خبــر‬ ‫شــهرداری با همکاری‬ ‫ـوان مطالبــهای‬ ‫اقدامات الزم از ســوی‬ ‫ارتقای محتوا و خدمات‬ ‫ســت و چهــل و‬ ‫ــر البــرز بهعنـ‬ ‫نــژاد در دوی‬ ‫مســکن مه‬ ‫در حوزه‬ ‫ـرفت حــدود ‪۲۵‬‬ ‫ـه رسمی شــورای اســامی شهر موسسه صورت پذیرد‪.‬‬ ‫ســومین جلسـ‬ ‫ـال ‪ ۹۲‬بــا پیشـ‬ ‫بهمراتب فوق و‬ ‫بازرســی اســتان‬ ‫مردمــی‪ ،‬سـ‬ ‫فرهنگی‬ ‫با عنایت‬ ‫هــا و تعهــدات‬ ‫حضــور مدیرکل‬ ‫فهرســت برنامه‬ ‫کــرج کــه بــا‬ ‫او گفــت‪ :‬لــذا شــهرداری کرج الیحهای‬ ‫الیحه شــهرداری‬ ‫درصــدی در‬ ‫که اکنون ضمن‬ ‫شــد‪ ،‬به بررســی‬ ‫فضای مجازی در‬ ‫خاص بودن پروژه‪،‬‬ ‫امید قرار گرفت‬ ‫«الزامات ارتقای سواد‬ ‫ســریعتر پــروژه‬ ‫البرز برگزار‬ ‫عملیــات طراحی‬ ‫دولت تدبیر و‬ ‫تکمیــل هــر چــه‬ ‫دستورالعمل‬ ‫پایانی‪ ،‬دورنمای‬ ‫مجازی»باهدف‬ ‫ـوص پــروژه تکمیل‬ ‫بندی بهمنظــور‬ ‫و‬ ‫فضای‬ ‫ـی‬ ‫در قالب براورد‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ـ‬ ‫ص‬ ‫تکمی‬ ‫خدماتفرهنگی‬ ‫در خ‬ ‫ـیدن به مرحله‬ ‫تولیــد و بســته‬ ‫جهت بهرهبرداری‬ ‫ـکن هدفگــذاری‬ ‫حوزهمحتواو‬ ‫رسـ‬ ‫برای استفاده بهینه‬ ‫ـرای ســاختمان‬ ‫ـک فوقالذکر‬ ‫قــدام ملــی مسـ‬ ‫جدیدی تحــت عنوان‬ ‫و مهارت کاربران‬ ‫و اجـ‬ ‫انســانی خشـ‬ ‫ان بــا طــرح ا‬ ‫ارتقا اگاهی‪ ،‬دانش‬ ‫ــال ‪ ۱۳۸۷‬بود‬ ‫ردیــف اعتبــاری‬ ‫محتوای مرتبط با‬ ‫هــای ویروســی‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬س‬ ‫شــهرداری کرج کل و‬ ‫اجرای ســاختمان‬ ‫ضرورت افزایش‬ ‫فراورده‬ ‫به‬ ‫ـت‪.‬‬ ‫و‬ ‫ـازی‬ ‫خدمات مهندســی و‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫شــده ا‬ ‫‪ ۱۱۰‬هزار واحد‬ ‫از فضــای مجـ‬ ‫ـاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫شورای عالی فضای‬ ‫ســاخت حــدود‬ ‫ســبت پروژه‬ ‫(‪ )MMR‬اشـ‬ ‫هــای ویروســی‬ ‫سواد مجازی از سوی‬ ‫که دولت دهم‬ ‫متعهد شــده تا ن‬ ‫ـتهبندی فراورده‬ ‫فرهنگسازی و‬ ‫هدفگذاری کرد‬ ‫ـامی اباغ شــد‪.‬‬ ‫ــاس قــراردادی‬ ‫تولیــد و بسـ‬ ‫برای استان البرز‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اسـ‬ ‫موسسه تحقیقات‬ ‫بــر اس‬ ‫بنا شــامل پروژه‬ ‫مسکونی مهر‬ ‫مجازی به وزارت‬ ‫شــک (‪)MMR‬‬ ‫ـتان‬ ‫مترمربع‬ ‫اسامی‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫منطقه‬ ‫ارشاد‬ ‫هزار‬ ‫و انسانی خ‬ ‫این طرح هشــت‬ ‫بــه احداث ‪۱۰‬‬ ‫وزارت فرهنگ و‬ ‫(‪ )EPC‬طبق براورد‬ ‫ســاختمان بســتهبندی‬ ‫دستورالعمل توسط‬ ‫کــه در اجــرای‬ ‫سرمسازی رازی‬ ‫ماهدشت‪ ،‬ابریشم‪،‬‬ ‫ـنهاد و پس از طی‬ ‫این‬ ‫طراحــی و اجــرای‬ ‫تولید واکسن و‬ ‫مبلغ ‪ ۷۱۰‬میلیارد‬ ‫به مرکز ملی پیشـ‬ ‫شهرهای اشــتهارد‪،‬‬ ‫ابله‪ ،‬ســاختمان‬ ‫در قالب الیحهای‬ ‫موسسه سرمسازی به‬ ‫شــامل‬ ‫و شــهر جدیــد‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫ســردخانه‪ ،‬ســاختمان‬ ‫قــان‪ ،‬گرمــدره‬ ‫انسانی اولیه‬ ‫وزارت‬ ‫اعمال ضرایب)‬ ‫ـه‬ ‫بـ‬ ‫نظرابــاد‪ ،‬طال‬ ‫فراوردههای ویروســی‬ ‫ـون ریــال (بــدون‬ ‫مسکن در نظر‬ ‫مراحــل تصویــب خواهــی دستورالعمل کارگروهی‬ ‫و ‪ ۴۵۰‬میلیـ‬ ‫ســاخت این نوع‬ ‫و بســتهبندی‬ ‫و ‪ ۳۵‬درصد غیر‬ ‫شد‪ .‬بر اساس این‬ ‫ازمایشــگاه‬ ‫هشــتگرد برای‬ ‫‪ ۶۵‬درصــد نقدی‬ ‫ـا‪ ،‬تعاونیهای‬ ‫اسامی اباغ‬ ‫فرهنگ و هنر در فضای‬ ‫شــک (‪ )MMR‬و ســاختمان تحقیقات بهصــورت‬ ‫ــروع ثبتنامهـ‬ ‫نژاد یاداور شــد‪ :‬با‬ ‫رئیس مرکز توسعه‬ ‫خ‬ ‫گرفته شــد‪ .‬با ش‬ ‫جهت موسســه‬ ‫ـدام کرد‪ .‬ســلیم‬ ‫اجرایی‬ ‫متشــکل از‬ ‫ـاون ذیربط مرکز‬ ‫همکاری دستگاههای‬ ‫کنترل کیفی (‪)QC‬‬ ‫او نقــدی اقـ‬ ‫مراتب بهصورت‬ ‫رئیس کارگروه‪ ،‬معـ‬ ‫رازی اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫مســکونی مهر با‬ ‫اهمیت موضوع‬ ‫مجــازی بهعنوان‬ ‫شهرسازی‪ ،‬بنیاد مسکن‬ ‫نماینــده مرکز ملی‬ ‫ـن و سرمســازی‬ ‫ـته عنایــت به‬ ‫شــورای اســامی‬ ‫گــروه و عضویت‬ ‫اداره کل راه و‬ ‫واکسـ‬ ‫ســالهای گذشـ‬ ‫در جلســه علنی‬ ‫بهعنــوان دبیــر کار‬ ‫ازجمله‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫صداوسیمای جمهوری‬ ‫در ایــن راســتا در‬ ‫حدود دو فوریت‬ ‫ـامی و اداره کل‬ ‫اراء بــه شــهرداری‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫نماینده سازمان‬ ‫گردیده و پروژه‬ ‫انقاب اسـ‬ ‫ـرح و بهاتفــاق‬ ‫فضای مجازی‪،‬‬ ‫ـکل گرفــت‪ .‬طبق‬ ‫جمهوریاسامی‬ ‫اقدامات الزم معمول‬ ‫و شــهر مطـ‬ ‫اســتان البــرز شـ‬ ‫نمایندهنیرویانتظامی‬ ‫ســاس توافق با‬ ‫ـرفت فیزیکی داشته‬ ‫اجتماعــی در‬ ‫داده شــد تــا بــر ا‬ ‫هــزار شــهروند‬ ‫اسامیایران‪،‬‬ ‫ـامی و نماینده‬ ‫امکانات رفاهی‬ ‫الی ‪ ۲۰‬درصد پیشـ‬ ‫کــرج اجــازه‬ ‫ـاری بیــش از ‪۱۰۰‬‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫الیحه بهصورت‬ ‫ا‬ ‫ـات‬ ‫تامین‬ ‫ـ‬ ‫غ‬ ‫موردنیاز‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫تبلی‬ ‫در‬ ‫نماینــده ســازمان‬ ‫ها تحولی اساسی‬ ‫بررســیهای امـ‬ ‫شــتر تجهیــزات‬ ‫سرمسازی و مطابق‬ ‫برای برخورداری‬ ‫پیشــنهاد اعضای‬ ‫شــهرجدید هشــتگرد‬ ‫ایــران‪،‬‬ ‫ـاح باید پروژه‬ ‫توجه به اینکه بی‬ ‫لذا موسسه‬ ‫جمعیت سرریز تهران‬ ‫ـت اول نســبت‬ ‫دســتورالعمل بــه‬ ‫حــد امــاده افتتـ‬ ‫ـادی بــرای ســاکنان‬ ‫بــا‬ ‫مذکور وارداتــی بوده‬ ‫‪ ،EPC‬در اولویـ‬ ‫اشــخاص مشــمول‬ ‫البرزی و‬ ‫هــزار و ‪ ۶۰۳‬وا‬ ‫ســی کردنــد و‬ ‫فضای مجازی تشکیل‬ ‫اختیار انان و اقتصـ‬ ‫مردم را در این شــهر‬ ‫بــراورد کل و‬ ‫ـداث پروژههــای‬ ‫ـام انکــه ‪۶‬‬ ‫در البــرز نامنوی‬ ‫مهندسی و اجرای‬ ‫رئیس مرکز ملی‬ ‫میاورد و اســکان‬ ‫اورده متقاضیــان در‬ ‫ـه و افزایش نرخ‬ ‫احـ‬ ‫ساختوســاز بــه اتمـ‬ ‫از مســکن مهــر‬ ‫احداث پروژه خدمات‬ ‫کارگروه و تائید‬ ‫درخواســتکنندگان‬ ‫تحریمهای ظالمانـ‬ ‫فعاالن برتر در ارتقای‬ ‫به وجود‬ ‫پــس از تکمیــل‬ ‫شرکت عمران شهر‬ ‫ـتگرد بــه لحــاظ‬ ‫بندی فراوردههــای‬ ‫به‬ ‫ـان در فهرســت‬ ‫بــه دلیل‬ ‫شناسایی و معرفی‬ ‫بخشد‪.‬مدیرعامل‬ ‫زیرســاختی این‬ ‫البرز هشـ‬ ‫اســامی انـ‬ ‫ـدید اقتصادی از خردادماه ســاختمان تولیــد و بســته‬ ‫عمده نیازهای‬ ‫ـد سرعت می‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی‬ ‫ازانجا کــه اســتان‬ ‫پروژههای متعددی‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫ارز و نوســانات شـ‬ ‫رســیده و بخش‬ ‫ـران شــهر جدیـ‬ ‫طبق ردیف بودجه‬ ‫ـه ثبــت رســید‪.‬‬ ‫مجازی و اعطای نشان‬ ‫هشتگرد افزود‪ :‬اکنون‬ ‫ـود منابــع مالی‬ ‫ـل شــرکت عمـ‬ ‫انجامشده است‪.‬‬ ‫بـ‬ ‫انسانی خشک‬ ‫و همچنیــن کمبـ‬ ‫سواد فضای‬ ‫تدوینمقرراتاجرایی‬ ‫حاضــر جدید‬ ‫شهرجدید هشتگرد‬ ‫مدیرعامـ‬ ‫مســکن همسایگی با پایتخت یکی از مناطق واحدهای مسکونی‬ ‫ـی ویروسی‬ ‫ســال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫متمم سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫ـت‪ :‬در زمــان‬ ‫سوادفضایمجازی‪،‬‬ ‫زیرســاختها در‬ ‫ســاخت ‪ ۱۲‬هــزار‬ ‫ــات اجرایـ‬ ‫اقدام و در بودجه‬ ‫به ســبب‬ ‫ـتگرد اظهــار داشـ‬ ‫متولیان امور‪ ،‬توسعه‬ ‫بیش برای تامین‬ ‫گسترش‬ ‫مادی و معنوی برای‬ ‫اجرایــی شــدن‬ ‫بر تامین نیازهای‬ ‫شــهرداری امــکان ادامــه عملی قراردادها جدیدی‬ ‫ـال ‪ ۹۹‬هشـ‬ ‫در عیــن‬ ‫جدید هشتگرد‬ ‫مهاجرپذیر کشــور است‪،‬‬ ‫در تســهیات و حمایتهای‬ ‫است و تاشها‬ ‫اقدام ملی در سـ‬ ‫مسکن مهرشهر‬ ‫شــته و باالجبــار‬ ‫در حال انجام‬ ‫انتقال جمعیت‬ ‫مجازی و حمایت از‬ ‫اعطای‬ ‫مســکونی طــرح‬ ‫ـه متقاضیان‬ ‫پادار شود‪.‬‬ ‫مــان وجــود ندا‬ ‫بــرای اســکان و‬ ‫ـرج از تصویــب‬ ‫محتوای سواد فضای‬ ‫حــد‬ ‫گــر ان اســت کـ‬ ‫پی‬ ‫تومــان بــه پیمانــکاران پــروژه زیرساختی متمرکز است‪.‬‬ ‫مســکن مهر را‬ ‫شــورای شــهر کـ‬ ‫تولید‪ ،‬انتشار‬ ‫سوادفضایمجازی‬ ‫خانههای مستحکم و وا شــهرجدید هشــتگرد بیان‬ ‫از ‪ ۳۰۰‬میلیــارد‬ ‫شروع طرح‬ ‫خاتمه یافته است‪.‬‬ ‫رئیــس‬ ‫تومــان مانــده‬ ‫میلیاردهــا تومــان در‬ ‫وکارهایبرتردرترویج‬ ‫مسکن و مهاجر به‬ ‫مسکن مهر و‬ ‫ـر تکمیــل پــروژه‬ ‫شــهر کــرج بیــان‬ ‫ـاس در‬ ‫ـتند و ‪ ۸۰‬میلیــارد‬ ‫تکمیل فرایند‬ ‫توسعه کسب‬ ‫فاقد‬ ‫و امیــد افــزون بـ‬ ‫ـهای بــه ارزش‬ ‫شــورای اســامی‬ ‫اقدامات دستگاههای‬ ‫دیدند و بر این اسـ‬ ‫بدهــکار هسـ‬ ‫بیــان داشــت‪:‬‬ ‫ـددی با الیحـ‬ ‫دولــت تدبیــر‬ ‫رئیــس‬ ‫سرمســازی رازی‬ ‫فرصتی مناســب‬ ‫افزایی و هماهنگی‬ ‫جمعیــت ســرریز‬ ‫ـی مــا اســت‪ .‬او‬ ‫ملی مسکن‬ ‫خصوص جلســات متعـ‬ ‫کمک به موسســه‬ ‫قانونی‬ ‫هم‬ ‫فصلی‬ ‫ـکان‬ ‫بهمنظور‬ ‫بــا هدفگذاری‬ ‫اقدام‬ ‫مطالبــات بانکـ‬ ‫مهــر بــرای اسـ‬ ‫پایــش و ارزیابی‬ ‫ها را بازگشتند‪.‬‬ ‫برگزار راســتای‬ ‫ســکن مهرشــهر‬ ‫کــرد‪ :‬در ایــن‬ ‫کرونــا خبــر داد‬ ‫ـدام ملــی مســکن‬ ‫مســکن‬ ‫ـروه‪ ،‬ایجاد ســازوکار‬ ‫بــه شــهرجدید‬ ‫دامنه نامنویسی‬ ‫تعییــن تکلیــف م‬ ‫سازی و شــهرداری‬ ‫تولیــد واکســن‬ ‫طــرح اقـ‬ ‫تهــران و کــرج‬ ‫عضــو کارگـ‬ ‫تحقق مصوبات‬ ‫عمده مسکن‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬در‬ ‫تاشهــا بــر‬ ‫رئیس موسســه سرم‬ ‫در راســتای‬ ‫دولت تدبیــر و امید‬ ‫کانشــهرهای‬ ‫زیرساختها مشکل‬ ‫شــمول‪ ،‬پیگیری‬ ‫ـی دانســت کــه‬ ‫ـد مســکونی از‬ ‫تحریــم و مباحث‬ ‫فعالیت اشــخاص م‬ ‫ـتگرد تــا پایــان‬ ‫و ماموریتــی ملـ‬ ‫‪ ۲۱‬هــزار واحـ‬ ‫گذاری کرده است‪.‬‬ ‫نبود‬ ‫مرکــز ملی فضای‬ ‫علت مشــکات‬ ‫ـن مســکن بــرای‬ ‫جدیــد هشـ‬ ‫و ان را گام‬ ‫همچنیــن از اجــرای‬ ‫هشتگرد‪ ،‬ریل‬ ‫ـزارش عملکــرد بــه‬ ‫پارلمــان محلــی و‬ ‫شــد تا به‬ ‫تــا فراینــد تامیـ‬ ‫ـکل دیگــری عمــل‬ ‫دادن به پروژه‬ ‫شــده اســت‪ .‬او‬ ‫مهر البرز‬ ‫کارگــروه و ارائــه گـ‬ ‫البــرز اغازشــده‬ ‫حــدود وظایــف‬ ‫ـط منحصــر بــه‬ ‫ــف و اختیــارات‬ ‫برای پایان‬ ‫ـادی‪ ،‬توافــق بــه شـ‬ ‫معطــوف‬ ‫پذیرفته فراتــر از‬ ‫اب و فاضــاب‬ ‫ســکن مهــر فقـ‬ ‫جدیت دولت‬ ‫ـشماهه از وظای‬ ‫ویروس منحوس‬ ‫اقتصـ‬ ‫ریلگذاری شود‪.‬‬ ‫موضــوع م‬ ‫خطــوط اصلــی‬ ‫ـازی در فواصــل شـ‬ ‫موسسه سرمسازی‬ ‫ریشــهکنی این‬ ‫رشهرجدید هشتگرد‬ ‫ازانجا کــه تمــام‬ ‫اجرای محرومان‬ ‫تاکید شده است که‬ ‫واحد مســکونی‬ ‫ســه کیلومتــر‬ ‫مجـ‬ ‫در راســتای‬ ‫شود که از طرف‬ ‫ـازها نبــود بلکــه‬ ‫مسکن مه‬ ‫این دستورالعمل‬ ‫خبر داد و افــزود‪:‬‬ ‫مجموع ‪ ۸۶‬هزار‬ ‫مســئوالن وزارت راه‬ ‫اهمیت موضوع‬ ‫ساختوسـ‬ ‫کارگروه است‪ .‬در‬ ‫‪ ۲‬شــهر جدیــد و‬ ‫اکنون از‬ ‫جدید هشــتگرد‬ ‫درنهایت با توجه به‬ ‫سازی کاربران نسبت‬ ‫درصد انها دارای‬ ‫ســفرهای هفتگــی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫ـه و نیم میلیارد‬ ‫بــادی شــهر‬ ‫مســکونی مهــر در‬ ‫باید نسبت به اگاه‬ ‫نشد و‬ ‫البرز بیــش از ‪۷۰‬‬ ‫که در محل اداره‬ ‫هزینهای بالغبر سـ‬ ‫علیاصغــری مهرا‬ ‫واحدهــای‬ ‫ـهری پایهگذاری‬ ‫افراد مشمول‬ ‫شرکت مهر اســتان‬ ‫استفادهاز خدمات‬ ‫ـن در جلسهای‬ ‫بهتدریج دارای‬ ‫ایــن طرح با‬ ‫ســازی ازجملــه‬ ‫ـارج از بافت شـ‬ ‫تولید واکسـ‬ ‫مسئولیتهاوپیامدهای‬ ‫مابقی نیز امسال‬ ‫و هفت توسط‬ ‫و شهر‬ ‫در امور مسکن‬ ‫مکانهایــی خـ‬ ‫برای فازهای سه‬ ‫سکنه بوده و‬ ‫مانند اب‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫راه و شهرســازی‬ ‫بهحقوق‪،‬‬ ‫مرتبط‪ ،‬اطاعرسانی‬ ‫حــل تومان‬ ‫انجام اســت‪ .‬حق‬ ‫نبود زیرســاختها‬ ‫قائممقام وزیر‬ ‫مجازی و جرائم‬ ‫ـری مرا‬ ‫سکنه خواهد شد‪.‬‬ ‫ـتان البــرز در حال‬ ‫شــده بود‪،‬‬ ‫و محتوای فضای‬ ‫ـگاه‪ ،‬پاســگاههای‬ ‫محتوای ارائهشده و‬ ‫‪ ۸۰‬درصــد کل‬ ‫شــهر جدیــد هشــتگرد و پیگیـ جدیت ابفــای اسـ‬ ‫بــرق ‪ ۲۵‬پروژه‬ ‫مدرســه‪ ،‬درمانـ‬ ‫صحیح از خدمات و‬ ‫میــان بیــش از‬ ‫انبوهی بــه‬ ‫تامین انشــعاب‬ ‫زیرســاختها از‬ ‫گاز‪ ،‬تلفــن‪،‬‬ ‫شیوه استفاده‬ ‫در ایــن‬ ‫اولیاء و مربیان در‬ ‫ـرز از اب‪ ،‬بــرق‪،‬‬ ‫لطفــی گفــت‪:‬‬ ‫نیازها‪،‬‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫تام‬ ‫ـایر‬ ‫ـد‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـاز‬ ‫تع‬ ‫ها‪ ،‬اطاعرسانی به‬ ‫ساختوسـ‬ ‫مراکز تجاری و‬ ‫ـد هشــتگرد در‬ ‫مســکونی مهــر البـ‬ ‫ـود بــه مــردم تا‬ ‫انتظامــی‪،‬‬ ‫ردهبندی سنی ان‬ ‫مهرشــهر جدیـ‬ ‫این نوع مسکن‬ ‫تحقــق تعهــد خـ‬ ‫که واحدهــای‬ ‫نوجوانان مراقبت از‬ ‫مند شــده هرچند‬ ‫مســکن‬ ‫در پرونده کاری‬ ‫دولــت بــرای‬ ‫ســتان البرز بوده‬ ‫داد‪ :‬در ســال ‪،۹۵‬‬ ‫نظارت بر کودکان و‬ ‫ـایر نیازها بهره‬ ‫از کاستیها را‬ ‫توزیع نیروی برق ا‬ ‫او ادامــه‬ ‫گاز‪ ،‬تلفن و سـ‬ ‫خصوص نحوه‬ ‫های اجرایی که‬ ‫حکایت دارد‪.‬‬ ‫و محتوای فضای‬ ‫شــی‪ ،‬درمانگاه‪،‬‬ ‫یــد شــرکت‬ ‫پایان کاری خود‬ ‫و ‪ ۱۶‬پروژه نیز‬ ‫ـته کرد و دستگاه‬ ‫خدمات‬ ‫پیمان‪ ۵۱۷،‬میلیارد‬ ‫زمینه فضای اموز‬ ‫از‬ ‫جد‬ ‫استفاده‬ ‫رسیده‬ ‫ـ‬ ‫در البرز انباش‬ ‫عمــران شــهر‬ ‫پروژه به اتمام‬ ‫ایشــان در هنگام‬ ‫مبلغ اولیه‬ ‫کاســتیها در‬ ‫تامیــن نیازهای‬ ‫ـرج از ســاخت‬ ‫کاربران در خصوص‬ ‫هــی وجود دارد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت‬ ‫هزار تاکنون ‪۹‬‬ ‫ـر اســتان درگیــر‬ ‫شــهردار کـ‬ ‫ـول قــرارداد چهــار‬ ‫رسانی و اخذ مجوز از‬ ‫و فرهنگی و رفا‬ ‫ـت‪ :‬از مجموع ‪۵۰‬‬ ‫در مناطــق دیگـ‬ ‫تومــان و طـ‬ ‫مرا کــز ورزشــی‬ ‫مجازی‪ ،‬اطاع‬ ‫بودند میبایســت‪،‬‬ ‫حال اجرا است‪.‬‬ ‫بلند کشور در بزرگراه‬ ‫ابزارها‪ ،‬دادههای‬ ‫تامین بخــش عمده‬ ‫ـتگرد نیز اظهار داشـ‬ ‫هشتگرد به‬ ‫هشــتگرد‪ ۱۵ ،‬در‬ ‫کارافزارها و سکوها به‬ ‫های غیررســمی‬ ‫ــا کمــک وزارت‬ ‫دومین پل‬ ‫مســئوالن اســتان قــول‬ ‫کمبود هشـ‬ ‫در شهرجدید‬ ‫ســکونتگاه‬ ‫ســال بــود و ب‬ ‫مهرشــهرجدید‬ ‫دسترسیهای‬ ‫پروژه تجاری‬ ‫(سردار سلیمانی)‬ ‫ـی انــان‪ ،‬تدوین و‬ ‫کاری ایــن دولت‬ ‫تحریم‪ ،‬گرانی و‬ ‫که‬ ‫واحــد مســکونی‬ ‫صورت ‪۱۸۰۰‬‬ ‫شــمالی کرج‬ ‫موقعیــت مکانـ‬ ‫برنامهوبودجــه‬ ‫مهــر را در اوج‬ ‫تــا پایــان عمــر‬ ‫مشارکت مردم به‬ ‫شــخصی کاربــران و‬ ‫راه و ســازمان‬ ‫مســکن‬ ‫ایــن نیازهــا را‬ ‫گذاشته شد‬ ‫نیــاز میکردند‪.‬‬ ‫گــزارش پایــگاه‬ ‫ـاد امکان ثبت و‬ ‫ـکن مهــر در البرز‬ ‫واحدها انها با‬ ‫اشتراک‬ ‫ـتگرد استان البرز‬ ‫پشــتیبانی و تامین‬ ‫خبــر داد‪ .‬بــه‬ ‫اخاق حرفــهای و ایجـ‬ ‫تومــان بــه پــروژه‬ ‫ـک کــه پروژه مسـ‬ ‫است‪.‬مســعود حــق‬ ‫و هزار‬ ‫شــهرجدید هشـ‬ ‫علی کمالی زاده‬ ‫منابــع مالی‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیــارد‬ ‫انتشــار منشــور‬ ‫پروژه دادهاند‪.‬اینـ‬ ‫مســئوالن اجرایــی‬ ‫امروز‪ ،‬علی کمالی‬ ‫ارائه یک نسخه‬ ‫گذرانــد اما دولت‬ ‫ـی ساختهشــده‬ ‫مدیرعامل‬ ‫انتقادات کاربران‪،‬‬ ‫خبــری کرج‬ ‫فــت و باعــث‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫خودمالکـ‬ ‫ســرانجام بــا اهتمــام‬ ‫ــی خــود را می‬ ‫واحد مســکونی‬ ‫پیگیری شکایات و‬ ‫اختصــاص یا‬ ‫مراحــل تکمیل‬ ‫مســکونی مهــر‬ ‫ـام کرد که هزار و‬ ‫داد‪ ۳۵ :‬هــزار‬ ‫معاون اقتصادی‬ ‫زمینه افزایش سواد‬ ‫را در شــهرهای‬ ‫عمرانــی ســال‬ ‫مــی پروژههــای‬ ‫لطفــی ادامــه‬ ‫ــای در اعـ‬ ‫زاده در بازدید‬ ‫در حال حاضر و با‬ ‫ـرح اقــدام ملــی‬ ‫و منتشرشده در‬ ‫ــی‪ ،‬ورزشــی و‬ ‫اوردههــای مرد‬ ‫ـت و تعاونیه‬ ‫محتوای تولیدی‬ ‫در ادامــه ان طـ‬ ‫خوبی بگیرد اما‬ ‫مالــی یکــی‬ ‫از پــروژه بزرگــراه‬ ‫مصوبات کارگروه‬ ‫جــاری‪ ،‬فرهنگ‬ ‫ـتهارد و فردیــس‬ ‫توســط دولـ‬ ‫از‬ ‫شــد شــتاب‬ ‫اشتراک گذاشته شد‪.‬‬ ‫کاربرانبهمرکزورعایت‬ ‫ســپاه قــدس‬ ‫بیش از ‪ ۳۴‬ت‬ ‫کنونی که هــرروز‬ ‫هشــتگرد‪ ،‬کــرج‪ ،‬اشـ‬ ‫اوج شــرایط ســخت و دشــوار شهرهای دیگــر‬ ‫که با حضور اکبر‬ ‫اقتصــادی‬ ‫گرفت کــه تاکنــون‬ ‫در این شهر به‬ ‫فضایمجازی‬ ‫در‬ ‫(سردار سلیمانی)‬ ‫متعددی جدیــد‬ ‫نامهــای صورت‬ ‫ـتان البرز ازجمله‬ ‫کاری گذشته‬ ‫ســاخت قــرار‬ ‫شمالی کرج‬ ‫کرجانجام توجــه بــه شــرایط هستیم‪،‬اعتبار الزمبرای‬ ‫ـرده و طبق ثبت‬ ‫داشت‪ :‬پروژههای‬ ‫از دیگری در اسـ‬ ‫ــا مرحله نازک‬ ‫شورایاسامیشهر‬ ‫پایهگــذاری کـ‬ ‫ـاد‪ ،‬گرمــدره‪،‬‬ ‫حق لطفی اظهار‬ ‫پس‬ ‫افزایشقیمتها‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫های دیجیتال اعم‬ ‫مســکونی انه‬ ‫میبایســت ‪۲۱‬‬ ‫ماهدشــت‪ ،‬نظرابـ‬ ‫فرهنگی‪ ،‬ورزشی‬ ‫سلیمنژاد‪،‬رئیس‬ ‫گفت‪ :‬شاهد‬ ‫اقدام دستورالعمل صاحبان رسانه‬ ‫هزار واحد‬ ‫هزار میلیارد تومان‬ ‫راه و شهرســازی‬ ‫درمجمــوع ‪۹۰۷‬‬ ‫تجاری‪ ،‬اقتصادی‪،‬‬ ‫پروژه پرداخت و‬ ‫اشــتهارد‪،‬‬ ‫اداره‬ ‫پروژه بیــش از دو‬ ‫شــهرجدید‬ ‫ـری‪،‬‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫این‬ ‫دریافت‬ ‫گرفته‬ ‫ـته‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫در زمینههای‬ ‫ـانههای برخــط خ‬ ‫تشریح جزئیات‬ ‫ـت ســر گذاشـ‬ ‫شــهرجدید ابریشــم و‬ ‫کرج اتمــام ایــن‬ ‫بخش نیز مسکن‬ ‫تعریفشده که‬ ‫کــرج در ادامه به‬ ‫شد‪ ،‬به‬ ‫را پشـ‬ ‫جدیــد هشــتگرد‬ ‫های بــر حامــل و رسـ‬ ‫شهرجدید هشتگرد‬ ‫متقاضی در این‬ ‫همت تا اتوبان‬ ‫طالقــان‪،‬‬ ‫میشــود‪ .‬شــهردار‬ ‫مجموع حدود‬ ‫ـکن مهــر در شــهر‬ ‫فرهنگی و هنــری در‬ ‫از رســانه‬ ‫انتهای شــهید‬ ‫ها ساخته هزار‬ ‫و عمرانی در‬ ‫امتداد پیشبینــی‬ ‫سرانجام رســید‪ .‬از‬ ‫واحــد مسـ‬ ‫ساختهشده در پروژه‬ ‫عرضهکننده محتــوای‬ ‫خصوصی این پروژه‬ ‫کاری قرار دارد‪.‬‬ ‫هشــتگرد به‬ ‫این پروژه از ارامستان بهشت سکینه‬ ‫تقاطعات و پلهای‬ ‫استان البرز حدود‬ ‫در مرحلــه نازک‬ ‫رســانههای‬ ‫صاحبان سکوهای‬ ‫مشارکت بخش‬ ‫ـرای ایــن کنند‪.‬‬ ‫ قزوین تا کنار‬‫واحد مسکونی مهر‬ ‫مذکور به تعداد‬ ‫نیمهتمــام و‬ ‫ـزار و ‪ ۱۲۷‬با‬ ‫صوتی و تصویری‪،‬‬ ‫کرد و با بیان اینکه‬ ‫ـود‪.‬او ادامــه داد‪ :‬اجـ‬ ‫ـت‪ :‬اکنون پنج هـ‬ ‫اینکه در محدوده‬ ‫‪ ۸۶‬هزار‬ ‫قالبهای متنی‪،‬‬ ‫سردار سلیمانی اشاره‬ ‫شــهرجدید هشــتگرد‬ ‫ـال و صاحبــان‬ ‫راهانــدازی میشـ‬ ‫حــق لطفی گفـ‬ ‫دارد و بــا توجــه به‬ ‫دارند بزرگراه‬ ‫فرهنگــی دیجیتـ‬ ‫ـم ضمــن و‬ ‫پــل دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫واحــد انهــا در‬ ‫در کرج سکونت‬ ‫تکمیلشــده داریـ‬ ‫تــوا و خدمــات‬ ‫ـازده تقاطــع و ‪۱۹‬‬ ‫‪ ۵۰‬هــزار‬ ‫مردم هدفگذاری‬ ‫دیجیتال را شامل‬ ‫تردد کارمندانی که‬ ‫مح‬ ‫ـد مســکن مهــر‬ ‫ایــن پــروژه یـ‬ ‫ســاخت و واگذاری به‬ ‫خدمات فرهنگی‬ ‫پل اللی خوزستان‬ ‫دلیل‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫ترافیک‬ ‫وا‬ ‫و‬ ‫روزه‬ ‫کارافزارهای محتوا‬ ‫بلند کشور بعد از‬ ‫تهران است‪ ،‬همه‬ ‫ـکن مهرشهرجدید‬ ‫برای‬ ‫بزرگراه دومین پل‬ ‫اما محل کار انها‬ ‫‪ ۹۸‬درصد مسـ‬ ‫ارتفــاع ‪ ۱۳۲‬متر‬ ‫شــد‪ .‬بیش از‬ ‫هستیم‪ ،‬احداث ادامه‬ ‫ـردار ســلیمانی بــا‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫در بزرگــراه سـ‬ ‫سنگینی را شاهد‬ ‫خـــبر‬ ‫ترافیکاینمحدوده‪،‬‬ ‫میتوانددر کاهش‬ ‫ساختهمیشود‪.‬‬ ‫و به دست یکی‬ ‫همت‬ ‫‪ ۲۵۵۰‬تن انواع‬ ‫جنس بتن گاسه‬ ‫بدون پایه از‬ ‫منصور اذری در‬ ‫تولید‬ ‫موثر واقع شود‪.‬‬ ‫نام استان استاد‬ ‫ورشی در استان‬ ‫از هنرمندان به‬ ‫ـت‪ .‬رئیس ســازمان‬ ‫ساختهشــده اسـ‬ ‫ماهیان پر‬ ‫مدت ‪ 6‬ماه‬ ‫ـهری از طراحــی‪،‬‬ ‫ســازمان جهــاد‬ ‫فضــای ســبز شـ‬ ‫ـیات و ابزیــان‬ ‫ـه خاطراتی که‬ ‫ســیما منظــر و‬ ‫متعدد در سطح‬ ‫عینیت بخشــیدن بـ‬ ‫مدیــر امــور شـ‬ ‫درصدی صادرات‬ ‫جانمایی المانهای‬ ‫بهمنظور‬ ‫فداکاری ریزعلی‬ ‫البرز از رشــد ‪۷۴‬‬ ‫ساخت و‬ ‫مفاهیم تاریخی‪،‬‬ ‫و نســل امروز از‬ ‫کشــاورزی استان‬ ‫و ایجاد اشتغال‬ ‫معانی و‬ ‫نســل گذشــته‬ ‫استان‪ ،‬ارزاوری‬ ‫شــتهاند‪ ،‬المان‬ ‫منابــع طبیعــی‬ ‫شــهر باهدف انتقال شــهروندان خبــر داد و‬ ‫انواع ابزیان پرورشی‬ ‫قــان فــداکار دا‬ ‫مدیــرکل‬ ‫ـوزه خبر داد‪ .‬به‬ ‫خواجــوی یــا ده‬ ‫ـی و هویتــی در‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫حصارک‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اســتان بــا بیــان‬ ‫در‬ ‫ـ‬ ‫نفر‬ ‫گ‬ ‫نیز‬ ‫فرهن‬ ‫(ریزعلی خواجــوی)‬ ‫ـتقیم بــرای ‪۱۲۱۶‬‬ ‫پهلوان و پرستار‬ ‫و ابخیــزداری‬ ‫هــاد کشــاورزی‬ ‫المان کاروان شتر‪،‬‬ ‫ـیه جلســه شــورای‬ ‫مسـ‬ ‫دهقــان فداکار‬ ‫مــی ســازمان ج‬ ‫ـی نصــب شــد‪.‬‬ ‫در حاشـ‬ ‫ـان یگان حفاظت‬ ‫افزود‪3 :‬‬ ‫ســتند که پس از‬ ‫ـزارش روابــط عمو‬ ‫ـوار شــهید ایرانـ‬ ‫ســال گذشــته با‬ ‫اینکه کارکنـ‬ ‫طراحی و ســاخت ه‬ ‫ارتبــاط بهصورت‬ ‫کــرج ابتــدای بلـ‬ ‫گـ‬ ‫ضیائیــان گفت‪:‬‬ ‫فضای ســبز شــهری‬ ‫هماهنگی و‬ ‫در مرحله‬ ‫ـزرگ خدمــت به‬ ‫ـتان البــرز‪ ،‬اللــه‬ ‫ســازمان ســیما منظر و‬ ‫در جایــگاه بـ‬ ‫ـی‪ ،‬میــزان ‪۲۵۵۰‬‬ ‫نصب میشوند‪.‬‬ ‫ـاون وزیــر جهــاد‬ ‫اسـ‬ ‫محله حصارک‬ ‫رئیس‬ ‫ــد پــرورش ماهـ‬ ‫تکمیل در شهر‬ ‫وب بــا معـ‬ ‫دارند‪ ،‬گفت‪ :‬یگان‬ ‫مدیریت شهری کرج‬ ‫دهقان فداکار در‬ ‫فعالیــت ‪ ۱۳۲‬واح‬ ‫ماهیان ســرد ابی‬ ‫مــردم قرار‬ ‫رئیــس ســازمان‬ ‫میشود مجموعه‬ ‫از نصب المان‬ ‫طراحی و نصب این‬ ‫پرورشــی شــامل‬ ‫کشــاورزی و‬ ‫مشاغل بسیار مهم‬ ‫گفته‬ ‫المانهــا هویت‬ ‫تن انواع ماهیان‬ ‫گفت‪ :‬هدف از‬ ‫‪ ۲۶‬واحد پرورش‬ ‫حامد فرضی‬ ‫حفاظت از‬ ‫بــا نصــب ایــن‬ ‫مراتع و ابخیــزداری‬ ‫خبــر داد و‬ ‫موضــوع ایثار و‬ ‫همچنین با فعالیت‬ ‫در نظــر دارد تــا‬ ‫خدمــت در یــگان‬ ‫جنگلهــا‪،‬‬ ‫هنری را تقویت‬ ‫ایجاد غــرور ملی با‬ ‫ـی خود در یکی‬ ‫و گــرم ابــی و‬ ‫ماهــی زینتی در‬ ‫و بــاارزش و‬ ‫را حفظ و حــس‬ ‫حامدفرضیمدیرکل‬ ‫اثــر حجمــی‬ ‫ازان به محل زندگـ‬ ‫میلیــون قطعه‬ ‫فرهنگی شــهر‬ ‫طبیعی وظیفهای‬ ‫کل کشور‪،‬‬ ‫پدری‪ ،‬مادر‪ ،‬فاتح‪،‬‬ ‫بــوده و پــس‬ ‫ـی زینتــی ‪۵/۱۴‬‬ ‫بازگشته است‪.‬‬ ‫صیانت از منابع‬ ‫شیات و ابزیان‬ ‫بــه این صورت‬ ‫تاکنون المانهای مهر‬ ‫ـی و ابخیــزداری‬ ‫ماهـ‬ ‫فداکاری است‪.‬‬ ‫اذربایجانی شرقی‬ ‫حفاظــت و‬ ‫ســت‪ .‬مدیر امور‬ ‫ـح داد‪ :‬ریزعلــی‬ ‫فانــوس نموده و‬ ‫منابــع طبیعـ‬ ‫ســت که بایستی‬ ‫نــی و دهقــان‬ ‫المانی کنند‪.‬‬ ‫از روســتاهای‬ ‫حفاظت منابع طبیعی‬ ‫ـتان تولیدشده ا‬ ‫بضاعتــی پــور توضیـ‬ ‫خــود با شــعله‬ ‫مســئولیتی خطیر ا‬ ‫با اشاره به اینکه‬ ‫ـان‪ ،‬زینالعابدی‬ ‫ســازه‪ ،‬هفتمین‬ ‫جلوگیــری کــرد‪.‬‬ ‫اسـ‬ ‫از مجموعه یگان‬ ‫پیمــان‬ ‫ایام ســنگین و‬ ‫فارســی با عنوان‬ ‫کشاورزی استان البرز‬ ‫ـاره به اینکه این‬ ‫رازی‪ ،‬اتشنشـ‬ ‫ـی قطــار در دره‬ ‫بهرهگیری از منویات‬ ‫استان‬ ‫در کتاب درســی‬ ‫این او با اشـ‬ ‫خوب و مناسب‬ ‫ساخته و نصب‬ ‫از ســقوط حتمـ‬ ‫سازمان جهاد‬ ‫نصبشدهاند‪.‬‬ ‫ـای زیــادی برای‬ ‫ـه خداوند منان‪،‬‬ ‫دلیــل جانمایی‬ ‫خواجــوی که‬ ‫جهت اقدامات‬ ‫کرج در مدت اخیر‬ ‫فداکار در سطح شهر‬ ‫ظرفیتهــا و فرصتهـ‬ ‫او‪ ،‬در یکــی از‬ ‫بــا اتکا بـ‬ ‫ـئول تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫اســتان به‬ ‫در‬ ‫قانون انجام شود‪.‬‬ ‫که‬ ‫ـده‬ ‫متر‬ ‫است‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫یاد‬ ‫ـرز‬ ‫‪۳‬‬ ‫ـوع‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـان‬ ‫او‬ ‫ال‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫اســتان‬ ‫باهدف تولید و تن ـ‬ ‫تشکر به عمل اورد‪.‬‬ ‫ارتفــاع ایــن المـ‬ ‫مشاهده ایــن م‬ ‫قــان فــداکار از‬ ‫ـن دلیــل اســت‬ ‫ولیفقیه و رعایت‬ ‫حصــارک بــه ایـ‬ ‫ده‬ ‫ـود اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫نوروز تقدیر و‬ ‫فعالیتهای شیاتی‬ ‫کافــی در کار‪،‬‬ ‫زمستان ســال ‪ 1339‬با‬ ‫ابخیزداری اســتان‬ ‫المــان در محلــه‬ ‫ســاکن میشـ‬ ‫فرضــی‪ ،‬انگیــزه‬ ‫صادرات غیرنفتی‬ ‫توســعه‬ ‫منابع طبیعی و‬ ‫شــبهای سرد‬ ‫ـال در این محله‬ ‫حامــد‬ ‫(تهــران ـ مراغــه)‬ ‫امنیـت غـــذایی‪،‬‬ ‫مدیرکل‬ ‫مدیریــت بحــران‪،‬‬ ‫خواجوی چندین سـ‬ ‫به اهمیت منابع‬ ‫مســیر راهاهــن‬ ‫غـــذایی‪ ،‬بهبـود‬ ‫ش ــتغال از ن ــوع‬ ‫ـتنداری‪ ،‬نظــم‪،‬‬ ‫مراســم با اشــاره‬ ‫لباسهای که‬ ‫ریــزش کــوه در‬ ‫مهمتر ایج ــاد ا‬ ‫های خویشـ‬ ‫البرز در این‬ ‫از شــاخصههای‬ ‫اقدام به اتــش زدن‬ ‫ارزاوری و از هم ــه‬ ‫حراســت از عرصه‬ ‫پــاک دســتی را‬ ‫ـتقیم دارد؛ افزود‪:‬‬ ‫در منطقــه میانــه‬ ‫و‬ ‫طبیعی و لزوم حفظ و‬ ‫شــجاعت و‬ ‫سـتقیم و غیرمس‬ ‫برشمرد و از عملکرد‬ ‫ــت از انفــال‪،‬‬ ‫مولـد بهصورت م‬ ‫شــی از پروتئین‬ ‫در یگان حفاظت‬ ‫خـــبر‬ ‫عاوه بر تامین بخ‬ ‫منابــع طبیعــی‪ ،‬گفــت‪ :‬حفاظ ســازمانی خدمت‬ ‫و کارکنان ایشان‬ ‫یــن میزان تولید‬ ‫فرمانده یگان حفاظت‬ ‫اشتغال افزون بر‬ ‫مهمتریــن وظیفــه‬ ‫ا‬ ‫ارزاوری‪ ،‬موجب‬ ‫اساســیترین و‬ ‫خوبی و مثبت‬ ‫موردنیاز استان و‬ ‫منابع طبیعــی به‬ ‫او بــا بیان اینکه‬ ‫تقدیر و تشکر نمود‪.‬‬ ‫ــت و اگر حفظ‬ ‫ســتقیم گردید‪.‬‬ ‫نیروهــای یــگان‬ ‫دوم و فرزانگان‬ ‫ماس‬ ‫منابع ارزشمند الهی‬ ‫‪ ۱۲۱۶‬نفــر بهطور م‬ ‫ـه از مســئولین و‬ ‫زمینههای شیاتی‪،‬‬ ‫مهردخت دوره اول و‬ ‫دنبال شــود این‬ ‫او در ادامـ‬ ‫های انجامشده در‬ ‫زنیهــا‪ ،‬کنتــرل‬ ‫با جدیت‬ ‫مدیرکل اموزشگاه‬ ‫رفیعی و شــهید‬ ‫نسلهای اینده نیز‬ ‫گذاری‬ ‫ـت تــا گشــت‬ ‫در اســتان فعال‬ ‫و دو اموزشــگاه‬ ‫برداشــته اســت‪.‬‬ ‫اسیب میبیند و برای‬ ‫سرمایه اقتصادی ارزشــمندی را‬ ‫‪ ۵‬از ســاوجباغ‬ ‫حفاظتــی خواسـ خروجی‪ ،‬برخورد قاطع و‬ ‫ـری مشــارکت را در‬ ‫صددرصدی در این‬ ‫کمتر‬ ‫زنجیرههای‬ ‫تصریح کــرد‪ :‬در این‬ ‫اقتصادی ایجادشــده با‬ ‫برابـ‬ ‫گلوگاههــای ورودی و‬ ‫طالقان مشارکت‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وپرورش اســتان البرز‬ ‫جلوگیریاز شخمپائیزه‬ ‫ـت و ارزشافزوده‬ ‫صادقیان از‬ ‫حفظمی‬ ‫اینکه پویش من‬ ‫احساس مسئولیت‬ ‫اموزش‬ ‫جنبه مالــی‪ ،‬مدنظر‬ ‫بخش به وجود‬ ‫نموده اسـ‬ ‫باافرادسودجوو‬ ‫قاسمی با اشاره به‬ ‫فرضی اظهار کرد‪:‬‬ ‫صــادی را در این‬ ‫کــرد جنســیتی و‬ ‫ـی در قانونی‬ ‫ـرز از اســتقبال ‪۱۰‬‬ ‫امر داشتند‪.‬‬ ‫حامد‬ ‫خود قرار دهند‪.‬‬ ‫تا پایان سال ‪۹۹‬‬ ‫ارزاوری جهــش اقت‬ ‫پویــش روی‬ ‫اموزشوپــرورش البـ‬ ‫ـت منابــع طبیعـ‬ ‫جلــب مشــارکت‬ ‫دلیل دارا بودن‬ ‫ملی را سرلوحه کار‬ ‫ایران فرزند من‬ ‫ـان یــگان حفاظـ‬ ‫مدیــرکل‬ ‫اســتان البرز به‬ ‫فرهنگســازی بــرای‬ ‫اطفای در اراضی‬ ‫و فرهنگیان این‬ ‫های‬ ‫اهدای لوح و هدیه‬ ‫بچه‬ ‫ـ‬ ‫مادرم‬ ‫طرح‬ ‫ن‬ ‫کارک‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫سامانه مربوط به‬ ‫دانش امــوزان‪ ،‬اولیاء‬ ‫نبــوده و‬ ‫اورده اســت؛‬ ‫الهی در موضوع‬ ‫مدرسهســازی هدف‬ ‫دارا بــودن منابع‬ ‫انتهای این مراسم با‬ ‫شد‪:‬‬ ‫حفاظت از این سرمایه‬ ‫هزارنفــری‬ ‫ــی و اقلیمــی و‬ ‫ـردم در امر حســنه‬ ‫های ایران فرزند‬ ‫در‬ ‫حفاظت‪ ،‬از زحمات این‬ ‫کرد‪ :‬ادامه داشت‪ ،‬متذکر ‪ ajorbajor.ir‬باهدف جلب‬ ‫مستمر با متصرفین‬ ‫ـرایط اب و هوای‬ ‫من مادرم‪ ،‬بچه‬ ‫عمــوم مـ‬ ‫مطلوبی برای توسعه‬ ‫ـت‪ .‬او خاطرنشــان‬ ‫تمامی کارکنان یگان‬ ‫شـ‬ ‫گذشته و مقابله‬ ‫استان از پویش‬ ‫به اجر به ادرس‬ ‫بیان اینکه پویش‬ ‫دارای ظرفیتهای‬ ‫پویــش بــوده اسـ‬ ‫حریق سال‬ ‫چشمگیر به‬ ‫همچنان فعال بوده‬ ‫شرافت اجر‬ ‫تجلیلبهعملامد‪.‬‬ ‫ساالر قاسمی با‬ ‫اصلــی‬ ‫اراضی ملی و حضور‬ ‫ابی متنوع‬ ‫ـت‪ .‬او یاداور شــد‪:‬‬ ‫قریشیها‪ ،‬شــهید‬ ‫های خرد مردمی‬ ‫مجموعهتقدیرو‬ ‫من‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫و دست درازان به‬ ‫صنایع شــیاتی اسـ‬ ‫فرزند من» ذیل طرح‬ ‫اموزشــگاه شــهید‬ ‫ـگاه مشــارکت‬ ‫زمانی کمکهای‬ ‫تقدیر و تشکر دارد‪.‬‬ ‫ابزیپروری و‬ ‫مادرم‪ ،‬بچههای ایران‬ ‫ســتان در قالــب‬ ‫ســه‬ ‫کرج‪ ،‬دو اموزشـ‬ ‫میتوانند در هر‬ ‫اتشسوزیها جای‬ ‫ابزیپــروری در ا‬ ‫پهلوانی از ناحیه ‪۱‬‬ ‫یکی از بســتههای‬ ‫«من‬ ‫و عموم مردم‬ ‫در مهار‬ ‫ـندانه مدرسهســازی‬ ‫ـر فعالیتهــای‬ ‫بهعنوان‬ ‫و شــهید‬ ‫ـه ‪ ۳‬کــرج‪ ،‬پنــج‬ ‫انجام میگیرد که‬ ‫اکثـ‬ ‫را به امر خداپسـ‬ ‫و صــدرا از ناحیـ‬ ‫کشــاورزی‬ ‫ملــی اجــر به اجر که وپــرورش تعریفشــده‬ ‫مالــی خــود‬ ‫شــهید زنگنــه‬ ‫‪ ،۲‬ایمان ‪ ،۱‬فجر‬ ‫اســتخرهای دومنظوره کشــاورزی‪ ،‬اثــرات بســیار‬ ‫وزارت اموزش‬ ‫هادی ‪ ،۲‬جهاد‬ ‫تحولــی‬ ‫ـردم خیــر بهویژه‬ ‫ـه واریز کنند‪.‬‬ ‫ـش بهــرهوری اب‬ ‫اموزشگاه امام‬ ‫ــرد‪ :‬عملکــرد مـ‬ ‫ـازی اب خروجی‬ ‫ناحیه ‪ ۴‬کرج‪ ،‬سـ‬ ‫بــا افزایـ‬ ‫ـت‪ ،‬اظهــار ک‬ ‫واریزی در مقایسه با‬ ‫کیفیــت و غنیسـ‬ ‫نصرت مظاهری از‬ ‫ســتودنی اســت‪.‬‬ ‫عنوان کرد که تعداد‬ ‫مثبتــی در بهبــود‬ ‫اسـ فرهیخته در این پویش‬ ‫‪ ۴۷‬انقــاب‪،‬‬ ‫کشاورزی و همچنین‬ ‫ــش را تومان‬ ‫مهر و محرم رشــد‬ ‫بانــوان‬ ‫کیفیت محصوالت‬ ‫ـتان در ایــن پوی‬ ‫پویش مرحله قبل در‬ ‫استخرها و‬ ‫ـرکتکنندگان اسـ‬ ‫و تامین پروتئین‬ ‫‪ ۳۵۰‬میلیون امار‬ ‫او امــار شـ‬ ‫خانوارهای روستایی‬ ‫و مبلغ واریزی را‬ ‫افزایش درامد‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬هزار نفر‬ ‫موردنیاز استان دارد‪.‬‬ ‫مسکنمهرالبرز‬ ‫‪03‬‬ ‫مقایسه چهار بازار موازی در سال‪۹۹‬‬ ‫حسن روحانی در نشست ستاد ملی مقابله با کرونا‪:‬‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪27‬‬ ‫‪02‬‬ ‫ومینپلبلند کشور‬ ‫اختد‬ ‫س زرگراهسردار سلیمانی‬ ‫در ب‬ ‫ال‬ ‫حله حصارک شد‬ ‫اکار» ز ینتبخش م‬ ‫مان «دهقان فد‬ ‫منابعطبیعیالبرز‬ ‫اظت‬ ‫یگانحف مقابلهبازمینخواران‬ ‫پیشگامدر‬ ‫برزی در پویش‬ ‫مشارکت ‪ ۱۰‬هزار ال یران فرزند من»‬ ‫مادرم‪ ،‬بچههای ا‬ ‫«من‬ ‫عکس ‪:‬سید محمدرضا شریف‪ /‬میزان‬ ‫المان «دهقان فداکار»‬ ‫زینت بخشمحله‬ ‫حصارک شد‬ ‫در هیئت نظارت بر مطبوعات‬ ‫مصیبــت وارده را بــه جنابعالــی و همســر‬ ‫ارجمندتــان تســلیت گفتــه‪ ،‬از پــروردگار‬ ‫مهربــان بــرای ان عزیــز ســفرکرده رحمت و‬ ‫ایینو‬ ‫ـدار صبــر‬ ‫پدرامداغـ‬ ‫دکترــدگان‬ ‫ـرای بازمان‬ ‫ـرت و بـ‬ ‫مغفـ‬ ‫پاک‬ ‫اقای‬ ‫جناب‬ ‫مدیرانداریـ‬ ‫مســئلت‬ ‫ـکیبایی‬ ‫شـ‬ ‫ـم‪ .‬رسانههای کشور‬ ‫مسئول‬ ‫محترم‬ ‫نماینده‬ ‫مطبوعات‬ ‫نظارت‬ ‫روزنامههیئت‬ ‫در‬ ‫اکبری‬ ‫امروزبر‪ -‬امیر‬ ‫رویداد‬ ‫صفحه اخر‬ ‫فراخوانجایزهساالنه‬ ‫جامعهمنتقدینو‬ ‫نویسندگانمعماری‬ ‫فیلم سازیعلیهروحانی؛«خودرویشخصی»یامشکلشخصی؟‬ ‫جناب اقای دکتر پدرام پاک ایین‬ ‫نماینده محترم مدیران مسئول رسانههای کشور‬ ‫‪08‬‬ ‫در جدیدترینحمالتتخریبیعلیهدولتوشخص‬ ‫رئیسجمهوری‪،‬یکخبرگزاریداخلیفیلمیچنددقیقه ای‬ ‫باعنوان«خودرویشخصی»منتشرودر کنایهبهانتقادهای‬ ‫اخیر رئیس جمهوری از گاندوسازان که چرا از دستاوردها‬ ‫و پیروزی های دولت فیلم نمی سازید‪ ،‬تیتر مطلب خود را‬ ‫«فیلم پیروزی های دولت روحانی» انتخاب کرده است!‬ ‫به گزارشایرناپالس‪،‬اینفیلمحدود‪ ۵‬دقیقه ایدر برخی‬ ‫دیگرازسایت هایاصولگرا کهاتفاقامدعیاخالقواصول‬ ‫اتقالبی هســتند‪ ،‬به صورتی ویژه بازنشر شــده است؛ اما‬ ‫ماجراچیست؟‬ ‫سکانس اول‪ -‬محتوا؛ از صف مرغ تا برجام و‬ ‫گرانی‬ ‫نمایــش رئیــس جمهــوری اســامی ایــران در هیبتــی‬ ‫غیرمعمم در یک خودرو و خوش و بش او با سرنشینان‪،‬‬ ‫نخســتین ســکانس های این فیلم کوتاه اســت‪ .‬در ادامه‬ ‫بریده هاییناقصاز سخنانحسنروحانینقلمی شود‪،‬‬ ‫از انتخابــات‪ ۹۲‬تا حتی همین اواخــر درباره موج چهارم‬ ‫همه گیری کروناوهنگامپخشنقلقول هایدست چین‬ ‫شده و عمدتا جهت دار درباره رونق اقتصادی‪ ،‬مذاکرات‬ ‫برجام‪ ،‬افزایش قیمت بنزین و ‪ ...‬تصاویری از صف های‬ ‫طویــل بــه نمایش در می اید؛ از ســبد کاال تــا خرید مرغ و‬ ‫مصیبــت وارده را بــه جنابعالــی و همســر‬ ‫ارجمندتــان تســلیت گفتــه‪ ،‬از پــروردگار‬ ‫‪@ruydadiran‬اول مناقصه عمومی تهیه تجهیزات و‬ ‫اگهی مرحله‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫ـرای ان عزیــز ســفرکرده رحمت و‬ ‫مهربــان بـ‬ ‫تکمیل جایگاه پمپ بنزین شهرداری‬ ‫مغفــرت و بــرای بازمانــدگان داغــدار صبــر و‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫شــکیبایی مســئلت داریــم‪.‬‬ ‫دالر و البتــه اعتراض هــاب ابــان‪ ،۹۸‬روز امضای برجام در کشور‪ ،‬بارها ان را جنگ و «تروریسم اقتصادی» نام نهاده کرونا؛ انچه پیداســت سراســر بی تدبیری و بی برنامگی‬ ‫سال‪ ،۹۴‬خروج ترامپ از ان و حتی کارگران معدن یورت اما متاسفانه نه خبری از انصاف و تعامل است نه رعایت است و هرگز اشاره ای به دستاورد مهمی که هر هفته با‬ ‫در تیتراژ فیلم تولیدی این خبرگزاری اصولگرا‪ ،‬از حسن‬ ‫ازادشهر گلستان!درادامهبرایجلبهمذات پنداریبیشتر مرزهای اخالقی یا حتی خط حدود مرســوم رقابتی در وجود تنگناهای مالی‪ ،‬به بهره بردادی می رسند همچون‬ ‫انتقــال اب خلیج فــارس‪ ،‬انتقال خط لوله نفت‪ ،‬بهبود روحانــی به عنوان تهیه کننده و کارگــردان و از نزدیکترین‬ ‫مخاطب‪،‬نظردوشهرونداز طبقاتپایینپخشمی شود درونمجموعه گروه هاینظامجمهوریاسالمی‪.‬‬ ‫مردم فراموش نکرده اند که صف های مرغ و گوشت وضعیت کشاورزی استان های جنوب غرب‪ ،‬پاالیشگاه یاران دولت او به عنوان نویسنده و عوامل تولید نام برده‬ ‫کــه ظاهرا درامدشــان کفــاف خرج ماهانــه را نمی دهد و‬ ‫«هنرنمایی»سازندگانبااینجملهروحانیپایانمی یابد‪ :‬و ارز کــه بارهــا در فیلم نمایــش داده می شــود در دوران و‪ ...‬نداشته و هیچ خبری از طرح های بزرگ ملی نیست؛ شدهاست‪.‬‬ ‫این اقدام نه به عنوان یک اثر هنری(!) بلکه به عنوان‬ ‫«اوضاع کشورعادینیست»‪.‬‬ ‫دولت محبوب اصولگرایان در ســال های ‪ ۹۰‬و ‪ ۹۱‬بســیار گوییدر‪ ۸‬سال گذشتههیچطرحاقتصادیاشتغال زایی‬ ‫سکانس دوم‪-‬رویکرد؛ از انصاف تا مرزهای‬ ‫بیشــتر بــود؛ کافــی اســت یــک جس ـت وجوی ســاده در کلید نخورده‪ ،‬هیچ سد و جاده و راه اهن و طرح ابرسانی سندیاشکاردرشیوهتعاملوبرخوردنهادهاوجریان های‬ ‫اخالقی‬ ‫اینترنــت انجام شــود تا انبوهــی از عکس ها و فیلم های اغاز نشده‪،‬هیچمقابله ایباهمه گیریحیرتانگیز کرونا سیاسی خاص با دولت مستقر در نظام جمهوری اسالمی‬ ‫بــه بــاور بســیاری از ناظران سیاســی‪ ،‬حجــم و جنس صف ایســتادن مردم در دولت دهم پدیدار شــود‪ ،‬انهم صورتنگرفته‪،‬هیچ کمکیارانه ایبرایتامبنمعیشت ثبت خواهد شد و مطمئنا به این زودی از خاطر مردم پاک‬ ‫هجمــه بــه دولــت حســن روحانی در مقایســه بــا دیگر در حالی که شــدت بحران تحریم ها در ان دوره کمتر و اقشار ضعیف پرداخت نشده‪ ،‬هیچ تالش دیپلماتیکی نخواهدشد‪.‬تحلیلگرانوتاریخ نویساندرباره«خودروی‬ ‫دول ‬ ‫برای گشــایش امور کشور صورت نگرفته‪ ،‬هیچ اقدامی شــخصی» ساخته شده توســط افراطی ترین جریان های‬ ‫تهــای برامــده از انقالب اســامی‪ ،‬چنــان بی مانند وضعیتپولی کشور بهتربود‪.‬‬ ‫بوده است که گاه برخی مخالفان منصف نیز به ان اقرار‬ ‫بیننده فیلم «خودروی شخصی»‪ ۲۷۰،‬ثانیه کمبود‪ ،‬برای رفع یا خنثی سازی تحریم ها انجام نشده و در یک سیاسی داخلی‪ ،‬مطالب زیادی خواهند نوشت‪ ،‬چنانچه‬ ‫از محتویات نهفته ذیل عناوین با ارزشــی چون جهادی‪،‬‬ ‫کرده اند؛ایندرحالیاستکهسخت ترینوبی سابقه ترین گرانی‪ ،‬تورم‪ ،‬فقر‪ ،‬صف‪ ،‬شعار بی عمل‪ ،‬وعده بر زمین کالم هیچ کاری نشده جز چند سخنرانی و اظهار نظر!‬ ‫اسپانســرهای «خــودروی شــخصی» کــه بــا چندبــار اصولگرایــی و انقالبی گــری‪ ،‬رمزگشــایی خواهند کــرد و‬ ‫تحریم و فشار اقتصادی از سوی امریکا نیز در دوره همین مانده‪ ،‬کرونا‪،‬بیمارستانوانبوهیاز سیاهیومحرومیت‬ ‫سال پایانی‬ ‫دولت دوازدهم اعمال شده است‪ ،‬و باید بی سابقه ترین می بیندکهعاملمستقیمهمهانهارئیس جمهوریمعمم تاکید‪ ،‬کار ریاست جمهوری را «سخت» و اوضاع کشور را روزگاری پشت پرده های بسیاری از اتفاقات‬ ‫نوبت‪۸‬اول‬ ‫همه گیــری جهانی یــک بیمــاری خطرنــاک و پیامدهای است که «مکال» تصویر شده و همه دشمنان خارجی و «غیرعادی» تصویر می کنند! سازندگان فیلم کدام رسالت دهه‪ ۹۰‬شنیدهخواهدشد‪.‬‬ ‫بلوچستان‬ ‫سطح استان سیستان و‬ ‫تامین نیرو‬ ‫گیری و‬ ‫دارد بکار‬ ‫ملی‪،‬نظر‬ ‫بلوچستان در‬ ‫اسالمی‬ ‫گستردهاقتصادی‪-‬اجتماعیانرانیزاضافه کرد‪.‬‬ ‫زیرو رابنازمی برند‬ ‫جدول اند‬ ‫بشرحنشســته‬ ‫شــاخه‬ ‫اصولگرایانی که بر‬ ‫ اند!‬ ‫انقالبمبراشده‬ ‫مسکناتهامی‬ ‫بنیادهرگونه‬ ‫رقبایداخلیاز‬ ‫در را در‬ ‫احتماعی‬ ‫سیاسی‪-‬‬ ‫انقالبی یا‬ ‫دینی‪،‬‬ ‫استان سیستان و یا تعهد‬ ‫طریق مناقصه عمومی به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫در این شرایط تحلیل منصفانه و تعامل همه جانبه‬ ‫حواسشان باشد برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫در این«نمایش»چنددقیقه اینهخبریاز دست های ساختاینفیلملحاظ کرده اند؟‬ ‫شرایط‪:‬‬ ‫همه ارکان و رســانه های کشــور‪ ،‬نه یک گزینه‪ ،‬کهاستانتنها‬ ‫بــه نظر می رســد این حجــم از بی انصافــی و دریدن در حال ناامیدکردن مردم از اصل نظام هســتند نه فقط‬ ‫صهیونیســم بین الملــل اســت‪ ،‬نــه ارتجــاع منطقــه‪ ،‬نه‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫‪ -1‬مناقصه گزار ‪ :‬بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سیستان و بلوچستان‬ ‫‪-2‬عالی‬ ‫راه مقابله با فشار حداکثری است که دومین مقام‬ ‫دنیایسیاستاگربی سابقهنباشد‪ ،‬دولتمستقر‪÷ .‬‬ ‫ افرینی‬ ‫ت‬ ‫مصیب‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫اروپا‬ ‫ عملی‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫نه‬ ‫امریکا‪،‬‬ ‫عهدشکنی‬ ‫در‬ ‫ اخالقی‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫مرزهای‬ ‫موضوع ‪ :‬بکار گیری و تامین نیرو حفاظتی طبق قوانین اداره کل تعاون ‪،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫قطعاکم سابقهاست‪.‬‬ ‫سکانس اخر؛ چند پرسش‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری دیواندره در نظــر دارد در راستای مصوبه شورای اسالمی شهرتهیه‬ ‫امروز ‪-‬‬ ‫اکبری ‪r u‬‬ ‫امیر ‪y d‬‬ ‫‪ad‬‬ ‫رویداد‪i r a‬‬ ‫روزنامه‪n .‬‬ ‫‪com‬‬ ‫تجهیزات و تکمیل کامل جایگاه پمپ بنزین شهرداری را تا مرحله بهرهبرداری از‬ ‫تجهیزات و‬ ‫عمومیوتهیه‬ ‫شرکتاول‬ ‫اگهیبهمرحله‬ ‫واگذار‬ ‫شرکت نفت‬ ‫مورد تایید‬ ‫مناقصهشرایط‬ ‫های واجد‬ ‫طریق مناقصه عمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫تکمیل جایگاه پمپ بنزین شهرداری‬ ‫نماید لذا از شرکتهای واجدهای شرایط و مورد تایید و متقاضی دعوت به عمل‬ ‫شهرداری دیواندره در نظــر دارد در راستای مصوبه شورای اسالمی شهرتهیه‬ ‫میاید ازتاریخ انتشار اخرین نوبت این اگهی به مدت ده روز کاری جهت کسب‬ ‫تجهیزات و تکمیل کامل جایگاه پمپ بنزین شهرداری را تا مرحله بهرهبرداری از‬ ‫اطالعات و شرایط و دریافت فرم شرکت در مناقصه و اسناد به سامانه تدارکات‬ ‫طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط و مورد تایید شرکت نفت واگذار‬ ‫دولت و واحد عمران به شهرداری دیواندره مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫نماید لذا از شرکتهای واجدهای شرایط و مورد تایید و متقاضی دعوت به عمل‬ ‫محمد محمودی ‪ -‬شهردار دیواندره‬ ‫میاید ازتاریخ انتشار اخرین نوبت این اگهی به مدت ده روز کاری جهت کسب‬ ‫اطالعات و شرایط و دریافت فرم شرکت در مناقصه و اسناد به سامانه تدارکات‬ ‫دولت و واحد عمران به شهرداری دیواندره مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫محمد محمودی ‪ -‬شهردار دیواندره‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫‪ -3‬مهلت و زمان دریافت اسناد ‪ :‬از تاریخ ‪ 1400/01/31‬لغایت ‪1400/02/02‬‬ ‫‪ -4‬محل دریافت اســناد مناقصه ‪ :‬زاهدان ‪ -‬خیابان امداد روبروی مســجد امام حســن عسکری (ع) بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سیســتان و بلو چستان واحد امور‬ ‫قراردادها ‪ .‬جهت کســب اطالعات بیشتر میتوانید به ســایتهای ‪ sb.bonyadmaskan.ir‬و پایگاه ملی اطالع رســانی مناقصات ‪ http://iets.mporg.ir‬مراجعه فرمایید‪.‬‬ ‫تلفن تماس‪054 - 33230107-10‬‬ ‫اول‬ ‫نوبت‬ ‫‪ -5‬شرایط مناقصه گران ‪ :‬داشتن شرکت با موضوع فعالیت ارائه امور فنی اجرایی و اداری با دارا بودن گواهی صالحیت و گواهی ایمنی از اداره کل تعاون ‪،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫‪ -6‬مهلت و محل تحویل پیشنهادها ‪ :‬پایان وقت اداری مورخه ‪1400 /02/12‬تا ساعت ‪ 14:00‬ظهر به دبیرخانه حراست بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سیستان و بلوچستان‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد بکار گیری و تامین نیرو در سطح استان سیستان و بلوچستان بشرح جدول زیر را از‬ ‫به نشانی فوق‪.‬‬ ‫طریق مناقصه عمومی به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫‪ -7‬زمان و محل بازگشایی پاکات پیشنهادها ‪ :‬ساعت ‪ 10:00‬صبح روز دوشنبه ‪ 1400/02/13‬به نشانی فوق‪.‬‬ ‫شرایط‪:‬‬ ‫‪ 350/000‬ریال به حساب جاری سپهر ‪ 0203028707008‬بانک صادرات نزد بانک صادرات شعبه چهارراه رسولی بنام بنیاد مسکن انقالب استان سیستان‬ ‫سیستان ومبلغ‬ ‫استانواریز‬ ‫‪-8‬‬ ‫بلوچستان‬ ‫‪ -1‬مناقصه گزار ‪ :‬بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سیستان و بلوچستان‬ ‫و بلو چستان بابت خرید هر یک از اسناد مناقصه‬ ‫‪ -2‬موضوع ‪ :‬بکار گیری و تامین نیرو حفاظتی طبق قوانین اداره کل تعاون ‪،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫مبلغ ضمانت شرکت‬ ‫‪1400/02/02‬‬ ‫خدمتاز تاریخ ‪ 1400/01/31‬لغایت‬ ‫اسناد ‪:‬‬ ‫شمارهو زمان دریافت‬ ‫‪ -3‬مهلت‬ ‫مبلغ براورد(ریال)‬ ‫موضوع‬ ‫شرح‬ ‫محل‬ ‫در مناقصه‬ ‫(ریال)امور‬ ‫چستان واحد‬ ‫مناقصهدریافت اســناد مناقصه ‪ :‬زاهدان ‪ -‬خیابان امداد روبروی مســجد امام حســن عسکری (ع) بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سیســتان و بلو‬ ‫‪ -4‬محل‬ ‫رســانی مناقصات ‪ http://iets.mporg.ir‬مراجعه فرمایید‪.‬‬ ‫ملی اطالع‬ ‫پایگاه‬ ‫‪sb.bonyadmaskan.ir‬‬ ‫ســایتهای‬ ‫قراردادها ‪ .‬جهت کســب اطالعات بیشتر میتوانید به‬ ‫انقالب اسالمی‬ ‫مسکن‬ ‫اراضی وبنیاد‬ ‫تامین نیرو جهت حفاظت از‬ ‫بکارگیری و‬ ‫‪13/775/872/260‬‬ ‫‪688/793/613‬‬ ‫شهرستان زاهدان‬ ‫‪22/1638‬‬ ‫سیستان و بلوچستان به تعداد ‪ 19‬نفر‬ ‫تلفن تماس‪054 - 33230107-10‬‬ ‫‪ -5‬شرایط مناقصه گران ‪ :‬داشتن شرکت با موضوع فعالیت ارائه امور فنی اجرایی و اداری با دارا بودن گواهی صالحیت و گواهی ایمنی از اداره کل تعاون ‪،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫بکارگیری و تامین نیرو جهت حفاظت از اراضی بنیاد مسکن انقالب اسالمی‬ ‫‪58/003/672/675‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪2/900/183/634‬‬ ‫بلوچستان‬ ‫اسالمی استان سیستان و‬ ‫به دبیرخانه حراست بنیاد مسکن انقالب‬ ‫‪1400‬تا‬ ‫چابهارپایان وقت اداری مورخه ‪/02/12‬‬ ‫پیشنهادها ‪:‬‬ ‫‪22/1639‬محل تحویل‬ ‫‪ -6‬مهلت و‬ ‫ظهرنفر‬ ‫‪80 14:00‬‬ ‫ساعتبه تعداد‬ ‫بلوچستان‬ ‫سیستان و‬ ‫به نشانی فوق‪.‬‬ ‫‪ -7‬زمان و محل بازگشایی پاکات پیشنهادها ‪ :‬ساعت ‪ 10:00‬صبح روز دوشنبه ‪ 1400/02/13‬به نشانی فوق‪.‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫سیستان‬ ‫استان‬ ‫اسالمی‬ ‫‪ -8‬واریز مبلغ ‪ 350/000‬ریال به حساب جاری سپهربنیاد مسکن‬ ‫بلوچستانرسولی بنام بنیاد مسکن انقالب استان سیستان‬ ‫صادراتوشعبه چهارراه‬ ‫بانک‬ ‫صادرات نزد‬ ‫انقالببانک‬ ‫‪0203028707008‬‬ ‫و بلو چستان بابت خرید هر یک از اسناد مناقصه‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫شماره‬ ‫مناقصه‬ ‫محل خدمت‬ ‫شرح موضوع‬ ‫مبلغ براورد(ریال)‬ ‫مبلغ ضمانت شرکت‬ ‫در مناقصه (ریال)‬ ‫‪22/1638‬‬ ‫شهرستان زاهدان‬ ‫بکارگیری و تامین نیرو جهت حفاظت از اراضی بنیاد مسکن انقالب اسالمی‬ ‫سیستان و بلوچستان به تعداد ‪ 19‬نفر‬ ‫‪13/775/872/260‬‬ ‫‪688/793/613‬‬ ‫‪22/1639‬‬ ‫شهرستان چابهار‬ ‫بکارگیری و تامین نیرو جهت حفاظت از اراضی بنیاد مسکن انقالب اسالمی‬ ‫سیستان و بلوچستان به تعداد ‪ 80‬نفر‬ ‫‪58/003/672/675‬‬ ‫‪2/900/183/634‬‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سیستان و بلوچستان‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫بین‬ ‫خبر‬ ‫حمایت همه جانبه ایران از‬ ‫روند صلح افغانستان‬ ‫وزیــر امــور خارجــه کشــور در تماس تلفنی بــا وزیر‬ ‫امور خارجه افغانستان با تاکید بر حفظ دستاوردهای‬ ‫دموکراتیک افغانستان در دو دهه گذشته و ارتباط ان‬ ‫با صلح پایدار‪ ،‬مجددا حمایت همه جانبه ایران از روند‬ ‫صلح افغانستان را یاداور گردید‪.‬‬ ‫در تمــاس تلفنــی محمــد حنیــف اتمــر وزیــر امــور‬ ‫خارجــه افغانســتان با محمدجــواد ظریف وزیــر امور‬ ‫خارجه کشورمان‪ ،‬روابط دوجانبه و تحوالت مربوط‬ ‫به روند صلح در افغانستان موردگفتگو و تبادل نظر قرار‬ ‫گرفت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬وزیر امور خارجه کشورمان در‬ ‫این گفتگو با تاکید بر حفظ دستاوردهای دموکراتیک‬ ‫افغانســتان در دو دهـ ٔـه گذشــته و ارتبــاط ان بــا صلح‬ ‫ جانبه جمهوری اســامی‬ ‫پایدار‪ ،‬مجددا حمایت همه ٔ‬ ‫ایــران از رونــد صلح افغانســتان را یــاداور گردید‪ .‬وزیر‬ ‫امــور خارجه افغانســتان نیز در این تمــاس ضمن ابراز‬ ‫خرســندی از روابط رو به گســترش دو کشــور‪ ،‬از نقش‬ ‫موثــر ایــران در رونــد صلــح افغانســتان قدردانی کرد‪.‬‬ ‫دو طــرف همچنیــن در این گفتگو بر ضرورت تســریع‬ ‫در نهایــی شــدن و امضای ســند جامــع همکاری های‬ ‫ی دو کشور تاکید کردند‪.‬‬ ‫راهبرد ‬ ‫بایدن وقت و انرژی‬ ‫خود را به مسائل فوری‬ ‫اختصاص دهد‬ ‫استاد علوم سیاسی تاکید کرد بایدن با چالش های‬ ‫زیــادی بــرای بازگشــت به برجــام روبه رو اســت‪ .‬کرک‬ ‫دورســی در گفت وگــو بــا ایلنا‪ ،‬نظــرات خــود را درباره‬ ‫ِ‬ ‫شهــا میــان ایــران و امریکا و برگزاری نشس ـت های‬ ‫تن ‬ ‫کمیسیون مشترک برجام در وین بیان کرده است‪ .‬کرک‬ ‫دورسی در ابتدا گفت‪ :‬به نظر می رسد جلسات در وین‬ ‫ِ‬ ‫عمدتابامحوریتهیئت هاینمایندگیایاالت متحده‬ ‫ً‬ ‫یشــود که ســعی می کننــد محل های‬ ‫و ایــران دنبال م ‬ ‫مشــترکی را برای شــروع روند بازگشــت به توافق سال‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬تعیین کنند‪ .‬هر یک از طرفین می خواهد روشن‬ ‫شود که طرف دیگری برای بازگشت به برجام مصمم‬ ‫اســت‪ ،‬زیرا کشــوری که خواهان معامله بیشــتر است‬ ‫در موقعیت ضعیف تری قرار خواهد گرفت؛ بنابراین‬ ‫چیــک از دو طــرف امــاده انجــام توافــق‪ ،‬بــه ویــن‬ ‫هی ‬ ‫نیامده انــد؛ امــا هر یــک از ان ها همچنین می خواهند‬ ‫برای همکاری با قدرت های دیگر تمایل نشان دهند‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬دولت بایدن با چالش های زیادی برای بازگشت‬ ‫بــه برجام روبرو اســت‪ .‬اولین مورد این اســت که این‬ ‫معاملــه برای بســیاری از امریکایی ها بــه این پررنگی‬ ‫مهم نیســت‪ .‬رهبران حزب دموکرات تصور می کردند‬ ‫که پرزیدنت اوباما بهترین توافق را که می توانسته به‬ ‫دســت اورد‪ ،‬امــا بیشــتر اعضای حــزب جمهوری خواه‬ ‫تصــور می کردنــد کــه ایــران بیش ازحــد از ان اســتفاده‬ ‫کرده اســت‪ .‬انگیزه مخالفان بســیار بیشــتر از حامیان‬ ‫برجــام در ایاالت متحــده اســت‪ .‬این اســتاد دانشــگاه‬ ‫عنوان کرد‪ :‬چالش دوم این اســت که رئیس جمهور و‬ ‫بیشتر شهروندان ایاالت متحده روی ویروس و اقتصاد‬ ‫متمرکز هســتند‪ ،‬بنابراین رئیس جمهور دوست دارد با‬ ‫ایران معامله کند اما او فقط باید وقت و انرژی خود‬ ‫نحــال‪ ،‬او‬ ‫را بــه مســائل فــوری اختصاص دهد و درعی ‬ ‫چالش های بزرگی از طرف چین و روسیه دارد که زمان‬ ‫او را اشــغال می کننــد‪ ،‬بنابراین اختــاف با ایران فقط‬ ‫یک مشکل در میان بسیاری مشکالت است که توسط‬ ‫دولت ترامپ برای او باقی مانده است‪ .‬دورسی کرک‬ ‫گفت‪ :‬نکته دیگری که باید موردتوجه قرار گیرد‪ ،‬این‬ ‫اســت که رئیس جمهور بایدن در تالش است تا نشان‬ ‫دهد که ایاالت متحده در حال بازگشت به موقعیت‬ ‫رهبری قدرتمند در جهان است؛ بنابراین من معتقدم‬ ‫کــه بایدن ایاالت متحــده را به توافــق بازمی گرداند و‬ ‫تحریم ها را لغو کند و او این کار را امسال انجام خواهد‬ ‫داد‪ .‬او یاداور شد‪ :‬اگر او بیش ازحد صبر کند‪ ،‬این مسئله‬ ‫بیشــتر مورداســتفاده مخالفــان او در انتخابات کنگره‬ ‫امریکا قرار خواهد گرفت‪ .‬سایر طرف های برجام باید‬ ‫زمینه واســطه گری بین ایران و ایاالت متحده را فراهم‬ ‫کننــد‪ .‬البتــه همه انچه اشــاره کــردم به تمایــل دولت‬ ‫ایــران بــرای پیوســتن دوباره بــه برجام بســتگی دارد‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬ازنقطه نظــر کامــا منطقی ‪ ،‬تحریم های‬ ‫ایاالت متحده نشان داده است که ایران در توافق بهتر‬ ‫تهــا غالبا ایده های‬ ‫از خــارج از توافق اســت؛ اما دول ‬ ‫نامشــهود مانند اعتبار و غرور را در تصمیم گیری بسیار‬ ‫مهــم می دانند‪ .‬برای ایاالت متحــده‪ ،‬برجام تقریبا در‬ ‫مــورد ارزیابی خطرات و مزایای جلوگیری از دســتیابی‬ ‫ایران به سالح هسته ای بود‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬به نظر می رســد بــرای ایران این معامله‬ ‫بیشــتر مربوط بــه اعتبار و افتخار ملی باشــد‪ .‬تصمیم‬ ‫ترامــپ بــرای خــروج از توافــق حاکــی از ان بــود کــه‬ ‫یهــای ایــران را جــدی نگرفتــه‬ ‫ایاالت متحــده نگران ‬ ‫اســت؛ بنابرایــن به نظر من ســوال اصلی این نیســت‬ ‫کــه ایاالت متحده چ ـه کاری انجام خواهــد داد‪ ،‬بلکه‬ ‫این اســت که ایا دولت ایران فکر می کند بازگشت به‬ ‫چیزی بســیار نزدیک به برجام منافع ایران را پوشــش‬ ‫می دهد؟‬ ‫مذاکرات وین به تدریج‬ ‫عمیق می شود‬ ‫نماینده روسیه در سازمان های بین المللی تاکید کرد‬ ‫که مذاکرات وین در حال عمیق شدن است‪ .‬میخائیل‬ ‫اولیانوف اظهار داشت‪ :‬مذاکرات در مورداجرای برنامه‬ ‫جامع اقدام مشترک به تدریج عمیق می شود‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫به همین دلیل تصمیم گرفت هشــده اســت که عالوه بر‬ ‫جلسات برنامه ریزی شده گروه های متخصص‪ ،‬جلسه‬ ‫رســمی کمیســیون مشــترک برجــام نیــز برگــزار شــود؛‬ ‫پیشرفت در مذاکرات اهسته ولی پایدار است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه ‪ 29‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1047‬‬ ‫رویداد‬ ‫حسن روحانی در نشست ستاد ملی مقابله با کرونا‪:‬‬ ‫هفته سختی پیش رو داریم‬ ‫رئیس جمهوری گفت‪ :‬در شــرایطی که مشــکل‬ ‫پیــش می اید همه باید باهم دست به دســت هم‬ ‫دهیم و همه تریبون ها هم باید همراه با هشدار و‬ ‫ارامش باشد‪ .‬نباید تریبونی داشته باشیم که ارامش‬ ‫را در نظر نگیرد‪ .‬تریبون هم باید به مردم اموزش و‬ ‫هم ارامش دهد و هم هشدارهای الزم را به مردم‬ ‫ارائه کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬حسن روحانی در نشست ستاد‬ ‫ملی مقابله با کرونا اظهار کرد‪ :‬ما امروز با ویروسی‬ ‫مواجه شدیم که قدرت سرایت ان‪ ۷۰‬درصد بیشتر‬ ‫از ویروس ووهانی اســت و با یک شــدت از جانب‬ ‫ایــن ویــروس مواجــه شــدیم‪ .‬وقتــی «ار ذی رو» ما‬ ‫پایین هســت و به گونه ای هست که هر یک نفر‪،‬‬ ‫دو یا سه نفر را مبتال می کند‪ ،‬شرایط یک جور است‬ ‫و زمانــی کــه «ار ذی رو» تغییــر می کند و یک مبتال‬ ‫ممکن اســت پنج یا هفت نفر را مبتال کند در این‬ ‫صــورت شــرایط متفاوت اســت‪ .‬او اضافه کــرد‪ :‬در‬ ‫روزهای اخیر سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد که‬ ‫شرایطدر دوماه گذشتهبسیار نگران کنندهبودهوبر‬ ‫اساساماری کهداد‪،‬سرایتویروسهرهفتهنسبت‬ ‫به هفته قبل دو برابر شــده اســت؛ بنابراین با یک‬ ‫حرکت بسیار وســیع از طریق ویروس جهش یافته‬ ‫مواجه هستیم و حتی کشورهایی که کمتر مواجه‬ ‫بودند در این ایام با مشکالت زیادی مواجه شدند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری در تبیین این موضوع که با این موج‬ ‫فزاینده چه کار باید کرد‪ ،‬گفت‪ :‬برای اینکه بتوانیم‬ ‫موفقیتی به دست بیاوریم‪ ،‬یک پروتکل نمی تواند‬ ‫چاره ساز باشدوهمهپروتکل هابایددست به دست‬ ‫هم بدهند‪ .‬اگر کسی بگوید من به جای روزی سه‬ ‫مرتبه‪ ،‬ده مرتبه به دستم را می شویم کافی نیست‪.‬‬ ‫بایــد ماســک هم بزند‪ ،‬فاصلــه را هم رعایت کند‪،‬‬ ‫ترددهــا هــم ترددهــای ضروری باشــد و تجمعات‬ ‫هم نباید انجام بگیرد‪ .‬روحانی گفت‪ :‬عالوه بر این‬ ‫فضایی که فرد در ان قرار می گیرد‪ ،‬باید دارای تهویه‬ ‫باشد و فرد مبتال بالفاصله ایزوله شده و از جامعه‬ ‫جدا شود و اگر کسی با او تماس داشت‪ ،‬اگر تخلف‬ ‫کرد با ان شــدید برخورد شــود‪ .‬او خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫همــه این ها باید دست به دســت هم بدهد یعنی‬ ‫هیچعاملیبه تنهایینمی تواندمسئلهراحل کند‪.‬‬ ‫یهــا‪ ،‬فاصله اجتماعی‪ ،‬قرنطینه‬ ‫ســفرها‪ ،‬دور هم ‬ ‫و ایزوله همه این ها را باید در کلمه ســبک زندگی‬ ‫جمع کنیم‪ .‬شاید این کلمه ای باشد که مسیر و راه را‬ ‫برای ما به طور کامل مشخص می کند‪ .‬رئیس دولت‬ ‫تدبیــر و امیــد افــزود‪ :‬وقتی در شــرایط ارامــش قرار‬ ‫یشــود و‬ ‫می گیریم و وضع خوب و امار دورقمی م ‬ ‫به رقمی زیر ‪ ۵۰‬می رســد‪ ،‬مسابقه شروع می شود؛‬ ‫یکی می گوید من این کار را کردم‪ ،‬دیگری می گوید‬ ‫مناین کار را کردمیکیمی گویدستادخیلیمعجزه‬ ‫کرد دیگری می گوید قــرارگاه این کار را انجام داد و‬ ‫یکــی هــم می گویــد فــان وزارتخانه معجــزه کرد‬ ‫از ا نطــرف می گوینــد محله محوری معجــزه کرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهــوری گفــت‪ :‬اما وقتی شــرایط برعکس‬ ‫می شود و مردم پروتکل ها را مراعات نمی کنند و با‬ ‫یک ویروس جهش یافته مواجه می شوند‪ ،‬داستان‬ ‫تغییر می کند؛ هرکســی می خواهد این را به گردن‬ ‫دیگــری بینــدازد‪ .‬یکی می گویــد این بخش مقصر‬ ‫است‪ ،‬ان یکی می گوید بخش دیگر مقصر است و‬ ‫بخش دوم می گوید من خوب عمل کردم و بخش‬ ‫سوممقصراست‪.‬‬ ‫روحانی خاطرنشان کرد‪ :‬در شرایطی که مشکل‬ ‫پیــش می اید همه باید باهم دست به دســت هم‬ ‫دهیم و همه تریبون ها هم باید همراه با هشدار و‬ ‫ارامش باشد‪ .‬نباید تریبونی داشته باشیم که ارامش‬ ‫را در نظر نگیرد‪ .‬تریبون هم باید به مردم اموزش و‬ ‫هم ارامش دهد و هم هشدارهای الزم را به مردم‬ ‫ارائه کند و به طور متوازن رفتار کند تا به یک نقطه‬ ‫مطلوببرسیم‪.‬‬ ‫رعایت پروتکل ها باید به ‪ ۹۰‬درصد برسد‬ ‫او اضافــه کــرد‪ :‬از اغاز شــیوع کرونا تاکنون ســه‬ ‫موج داشته ایم و به لطف خدا از هر سه موج عبور‬ ‫کرده ایم‪ .‬تاکنون موج های ما سنگین تر از موج های‬ ‫دیگــر کشــورها نبــوده اســت ا نهــا هــم بــا چنیــن‬ ‫موج هایی مواجه شــده اند‪ .‬ما تجربه موج دوم و‬ ‫موج سوم راداریم اما این یک موج بلندتر‪ ،‬متفاوت‬ ‫ت و باید با استفاده از این تجربه ها‬ ‫و سخت تر اس ‬ ‫از مــوج چهــارم عبــور کنیــم‪ .‬رئیس دولــت تدبیر و‬ ‫امید افزود‪ :‬هفته ای که در ان قرارگرفته ایم‪ ،‬هفته‬ ‫سختی است و همه باید دست به دست هم دهیم‬ ‫و رعایت پروتکل ها باید‪ ۹۰‬درصد برسد‪ .‬متاسفانه‬ ‫در این شرایط سخت امار مراعات پروتکل در برخی‬ ‫از جاها ‪ ۷۰‬درصد بود و باید به ‪ ۹۰‬درصد برسیم تا‬ ‫در هفت ههــای بعــد این موج را مهار کنیم‪ .‬روحانی‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬البتههمهاستان هایکرقمنیستند‬ ‫و بسیاری از ان ها در موج رو به باال درحرکت هستند‬ ‫و در مسیر پیک باالتر قرار دارند و برخی استان ها‬ ‫کمتر است؛ اما درمجموع امارها به همه ما هشدار‬ ‫می دهد که به طور کامل مســئله را مراعات کنیم‪.‬‬ ‫رئیس دولت دوازدهم با اشــاره به بررســی موضوع‬ ‫واکسن در نشست ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در نشست به طور مفصل بحث شد که از کی‬ ‫واکسن کرونا به بازار امد و چه زمانی کشورها شروع‬ ‫به اســتفاده از واکســن کردند و واکسن چه نقشی‬ ‫می تواند داشته باشد‪ .‬این طور نیست که بگوییم‬ ‫یک بار واکسن زدیم و تا اخر عمر خالص‪ .‬شاید نیاز‬ ‫باشدواکسنی کهمی زنیم‪ ۶،‬ماهدیگردوبارهتزریق‬ ‫کنیــم‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬امروز وزارت بهداشــت درمان‬ ‫و اموزش پزشــکی می گوید واکســن چیزی نیســت‬ ‫که مصونیت ‪ ۲‬ساله یا حتی یک ساله داشته باشد‬ ‫بنابراینبایدبهفکرتهیهواکسنانبوهبرایسال های‬ ‫بعد باشــیم تا از این مسئله عبور کنیم‪ .‬روحانی با‬ ‫اشاره به حافظه ضعیف برخی افراد گفت‪ :‬یادمان‬ ‫نم ـی رود کــه وقتــی بــرای مذاکره خرید واکســن با‬ ‫روســیه و چیــن رفتــه بودیــم‪ ،‬فــردی کــه در برخی‬ ‫مراکز رسمی مسئولیت دارد‪ ،‬باافتخار می گفت من‬ ‫واکســن نمی زنم‪ .‬ان یکی متخصص بود می گفت‬ ‫اگر از روســیه واکســن بگیرید من واکسن نمی زنم‪.‬‬ ‫دیگری می گفت که اگر از چین واکسن بیاورید من‬ ‫واکسن نمی زنم‪ .‬یادتان هست نامه هایی که برای‬ ‫من نوشته اند و االن هم در دفتر من موجود است‬ ‫پزشــکانی بودند و حتی روســای برخی تشــکیالت‬ ‫پزشکی هم نامه نوشتند که از روسیه و چین واکسن‬ ‫واردنکنید‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری خطاب به این افراد افزود‪ :‬ان‬ ‫روز که می خواستیم تهی ه کنیم شما برای کسانی که‬ ‫به دنبال تهیه و خرید واکسن بودند‪ ،‬تزلزل ایجاد‬ ‫کردید و حتی می خواستید وزارت بهداشت متزلزل‬ ‫شــود‪ .‬برخی نامه نوشــتند که واکســن فالن کشور‬ ‫مورد تائید سازمان جهانی بهداشت نیست و حق‬ ‫نداریــد از ایــن کشــورها واکســن وارد کنیــد‪ .‬همان‬ ‫اد مهــا امــروز می گویند چرا کم خریدید چــرا زودتر‬ ‫نخریدیدچراازانجانخریدید‪،‬چراازاینجانخریدید‪.‬‬ ‫روحانــی گفــت‪ :‬بیایید منصفانه رفتــار کنیم همه‬ ‫می دانیم واکسن یک ضرورت است و واکسنی که‬ ‫حتما‬ ‫بــه درد م ‬ ‫یخــورد و می خواهیم ان را بخریم ً‬ ‫با مجوز وزارت بهداشــت درمان و انجام می شــود‬ ‫و مــا جز وزارت بهداشــت جای دیگــری نداریم که‬ ‫به ما می گوید خرید این واکسن مجاز است‪ .‬البته‬ ‫تاکید کردم و بازهم تاکید می کنم اگر شرکت معتبر‬ ‫موردقبــول وزارت بهداشــت توانایی تهیه و خرید‬ ‫واکســن و ورود ان را بــه کشــور دارد و می توانــد‬ ‫باقیمــت در بــازار عرضــه کند‪ ،‬بــرای مــردم این کار‬ ‫را انجــام دهد‪ .‬رئیس جمهــوری با بیان اینکه همه‬ ‫توانمان را می گذاریم برای اینکه واکسن داخلی ما‬ ‫زودتر به نتیجه برسد‪ ،‬گفت‪ :‬در داخل هم جاهای‬ ‫مختلفــی تــاش می کنند‪ .‬بعضی ها ممکن اســت‬ ‫زودتر و بعضی ها دیرتر به نتیجه برسد؛ اما برای ما‬ ‫مهم است که روی پای خودمان بایستیم و واکسن‬ ‫داخلیداشتهباشیم‪.‬‬ ‫تا پایان هفته یک میلیون ‪ ۴۰۰‬هزار دز تزریق‬ ‫صورت می گیرد‬ ‫او گفت‪ :‬خیلی امید داریم که تابستان بتوانیم‬ ‫از واکســن داخلی خودمان اســتفاده کنیم و در ‪۲‬‬ ‫مــاه پیش روی ما مانده از بهار‪ ،‬هرچه می توانیم‬ ‫هر چه واکســن می توانیم از خارج بخریم چه ان‬ ‫‪ ۱۶‬میلیــون خــرده ای که از کوواکــس خریده ایم و‬ ‫بایــد زودتــر از ا نهــا بگیریــم و چه از کشــورهایی‬ ‫کــه قرارداد بســتیم بخش ـی اش را اوردیم و بخش‬ ‫دیگــرش را بیاوریــم‪ .‬روحانــی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫خوشــبختانه معلــوم شــد تــا پایــان همیــن هفته‬ ‫نزدیک به یک میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار واکسن تزریقش‬ ‫انجــام می گیرد و گــروه اول ما کــه برایمان خیلی‬ ‫مهــم بــود‪ ،‬ا نهــا واکســن را دریافــت می کننــد و‬ ‫یشــویم‪ .‬رئیس جمهــوری ادامه‬ ‫وارد گــروه دوم م ‬ ‫داد‪ :‬اگــر بتوانیــم برای هفت‪ ،‬هشــت میلیون نفر‬ ‫واکسن بیاوریم و ان ها هم تزریق بکنند‪ .‬ان هایی‬ ‫که سنشان از سن ‪ ۶۵‬به باال است‪ .‬خیلی شرایط‬ ‫یشــود‪ ،‬همه تالش ها بر این اســت که‬ ‫متفاوت م ‬ ‫ا نشــاءاهلل واکســن بیاوریم و در اختیار مــردم قرار‬ ‫دهیم و مردم بتوانند از این مسئله با یک اطمینان‬ ‫خاطر بیشــتری به اینده نگاه کنند‪ .‬او با اشــاره به‬ ‫اقدامــات دولــت بــرای تامین تخت بیمارســتانی‬ ‫گفــت‪ :‬تــاش خواهیــم کــرد در همیــن چنــد ماه‬ ‫باقیمانــده دولــت‪ ،‬هزارهــا تخــت بیمارســتانی را‬ ‫تهــا را اماده‬ ‫امــاده کنیــم‪ ،‬اقای دکتــر نمکی تخ ‬ ‫کرده یک مقدار تزریق مالی می خواهد که حدود‬ ‫‪ ۹۰‬الی ‪ ۹۵‬درصد اماده شده است و با تزریق مالی‬ ‫که این هفته انجام می شود این تخت ها هم اماده‬ ‫یشــود تــا با یــک راحتــی و ارامش بیشــتری این‬ ‫م ‬ ‫هفته های سخت را بگذرانیم‪.‬‬ ‫حق الناسوحقنظامدر بررسیصالحیت هارعایتشود‬ ‫اسالمی شهر و روستای استان تهران تاکید کرد‪ :‬باید‬ ‫هیئت های نظارت شهرستان ها و بخش های استان‬ ‫تهران در بررســی صالحیت داوطلبان شــورای شــهر‬ ‫و روســتا‪ ،‬حق الناس و حق نظام جمهوری اسالمی‬ ‫را موردتوجــه جدی قرار دهند‪ .‬ترکیب و همگرایی‬ ‫موثــر ایــن دو عنصــر مهــم تاثیرگــذار از تضییع حق‬ ‫داوطلبــان و رونــد بررســی ناعادالنــه و غیرمنطقی‬ ‫حقوق ان ها جلوگیری کرده و زمین هســاز ورود افراد‬ ‫ســالم و دغدغــه مند به عرصه مدیریــت و نظارت‬ ‫شهری می شود‪ .‬درنهایت نیز برکات ان نصیب مردم‬ ‫خواهد شد که مهم ترین و راسخ ترین ستون و عمود‬ ‫نظام جمهوری اسالمی ایران هستند‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫علی رغم برخی چالش ها و مسائل اشکار و پنهان در‬ ‫بررســی صالحیت داوطلبان در هیئت های اجرایی‬ ‫کــه هیئت عالــی نظارت‪ ،‬اگاهــی و اطــاع کافی از‬ ‫ان ها دارد‪ ،‬هیئت های نظارت استان بدون حب و‬ ‫صرفا با اعتنا و اتکای به‬ ‫بغض و نگرش سیاســی و ً‬ ‫قانون‪،‬رسیدگیبهصالحیت هاراموردبررسیجدی‬ ‫قرار دهند و مطمئن باشند که هیئت عالی نظارت‬ ‫استاناز فعالیتوتعهدمسئوالنهان هادر خصوص‬ ‫صالحیت ها‪،‬حمایتقانونیوهمه جانبهراخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫نادری همچنین از روسای هیئت ها خواست که‬ ‫در حفظ کرامتواحترامداوطلباندر تمامیمراحل‬ ‫بررســی و نظارت‪ ،‬اهتمام جدی داشــته باشــند‪ .‬او‬ ‫گفت کههیئت هاینظارتضمنحفظاستقالل‪،‬بر‬ ‫اصلبی طرفیوانجامرسالتاصلیخودبروحدت‬ ‫وتعاملبیناعضایهیئتنظارتباسایرارگان های‬ ‫مرتبط در انتخابات تاکید داشــته باشــند‪ .‬نماینده‬ ‫تهــران‪ ،‬نظارت هیئت های نظارت را نظارت کیفی‬ ‫و کمی دانست و افزود‪ :‬الزم است تمامی جوانب‬ ‫و ابعاد رعایت شود‪ .‬هیئت های نظارت در صورت‬ ‫مشاهده نقص‪ ،‬شک و تردید و سایر موارد احتمالی‪،‬‬ ‫استعالم تکمیلی را در دستور کار قرار دهند‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬ســازمان اطالعــات ســپاه پاســداران نیــز به طور‬ ‫قانونــی به مراجع اســتعالمی نامزدهای انتخابات‬ ‫شوراهای شهر و روستا افزوده شده است و استعالم از‬ ‫ان‪ ،‬منطق قانونی دارد و هیئت های نظارت حسب‬ ‫قانون این اختیار را دارد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫جریانانقالبیدیگرانراجاسوسمی داند‬ ‫دبیر کل کارگزاران سازندگی ایران گفت‪ :‬اشکال‬ ‫تندروها این اســت که خود را تنها نیروی انقالبی‬ ‫کشــور می دانند و باقی را خالف کار و رانت خوار و‬ ‫جاسوس می دانند و بعضا تالش می کنند این ها را‬ ‫افشــا کننــد؛ اما در جمع جبری جامعــه این موارد‬ ‫چندان هواداری ندارد و جا نمی افتد‪ .‬غالمحسین‬ ‫کرباسچی در دیدار نوروزی اعضای استان گلستان‬ ‫حــزب کارگــزاران ســازندگی ایــران کــه ب هصــورت‬ ‫مجــازی برگــزار شــد‪ ،‬در پاســخ به پرسشــی درباره‬ ‫انگیــزه جریانــی خــاص از ســاخت ســریال گانــدو‬ ‫گفت‪ :‬اگر یک مجموعه نیروها در کشور خودشان‬ ‫را انقالبی بدانند و باقی را معیوب و مزدور بدانند‪،‬‬ ‫امادگی ها را تا سرحد نیاز‬ ‫افزایش دهید‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در‬ ‫کردنــد‪ .‬متــن پیــام حضــرت‬ ‫پیامــی به مناســبت روز ارتش‬ ‫ایــت اهلل خامنــه ای بــه ایــن‬ ‫شرح است‪ :‬امیر سرلشکر ّ‬ ‫جمهــوری اســامی و نیــروی‬ ‫سید‬ ‫زمینــی تاکیــد کردنــد‪ :‬ارتــش‬ ‫عبدالرحیم موســوی؛ فرمانده‬ ‫درصحنــه و امــاده انجــام‬ ‫محتــرم کل ارتــش جمهــوری‬ ‫رهبر انقالب‬ ‫ماموریــت اســت امادگی هــا‬ ‫اســامی ایران؛ سالم من را به‬ ‫را تــا ســر حــد نیــاز افزایــش‬ ‫همــه ی کارکنان عزیــز ارتش و‬ ‫دهیــد‪ .‬بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دفتر خانواده های محترمشان برسانید‪ .‬امروز ارتش‬ ‫مقــام معظم رهبری‪ ،‬فرمانــده معظم کل قوا درصحنــه و اماد ه انجام ماموریت اســت‪ .‬این‬ ‫به مناســبت ســالروز ارتش جمهوری اسالمی و امادگی هــا را همچنان تا ســر حد نیــاز افزایش‬ ‫حماسه افرینی های نیروی زمینی‪ ،‬پیامی صادر بدهید و نقش افرینی کنید‪.‬‬ ‫حداقل ‪ 60‬درصد مردم در انتخابات‬ ‫مشارکتمی کنند‬ ‫خـــبر‬ ‫رئیسهیئتعالینظارتبرانتخاباتشوراهای‬ ‫اسالمی شهر و روستای استان تهران با تاکید بر لزوم‬ ‫رعایتحق الناسوحقنظامدربررسیصالحیت ها‬ ‫گفــت که هیئت های نظارت اســتان بــدون حب و‬ ‫صرفا با اعتنا و اتکای به‬ ‫بغض و نگرش سیاســی و ً‬ ‫قانون‪،‬رسیدگیبهصالحیت هاراموردبررسیجدی‬ ‫قــرار دهند‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬جلســه رئیس هیئت‬ ‫عالــی نظــارت اســتان تهران بــا روســای هیئت های‬ ‫نظارت شهرستان های استان تهران‪ ،‬برگزار شد که در‬ ‫ان پیرامون فرایند صالحیت ها‪ ،‬موضوع انتخابات‬ ‫و سایر مسائل پیش روی هیئت های نظارت بحث‬ ‫و گفتگو صورت گرفت‪ .‬در این جلسه احمد نادری‬ ‫رئیــس هیئت عالــی نظارت بر انتخابات شــوراهای‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫همیــن شــرایط پیــش می ایــد به خصــوص کــه ان‬ ‫نیروها خودشــان را به نهادهای حاکمیتی نزدیک‬ ‫کنند و از این ســمت نیروهای دلســوز و معتدل به‬ ‫هر دلیل شــرایطی را داشــته باشــند که اعتماد الزم‬ ‫بــه ا نهــا در حاکمیــت نباشــد‪ .‬به گزارش ســایت‬ ‫کارگــزاران‪ ،‬او افزود‪ :‬البته من این ســریال را به طور‬ ‫کامل ندیده ام اما در همین حدی که به طور اتفاقی‬ ‫ان را دیــدم‪ ،‬بــه یاد افشــاگری های پس از اشــغال‬ ‫سفارت امریکا افتادم و این شعر به ذهنم رسید که‬ ‫«گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار؟ تا باز که او‬ ‫را بکشد ان که تو را کشت؟» کرباسچی ادامه داد‪:‬‬ ‫نیروهای چپ زمانی در این کشور با این تحلیل که‬ ‫خودشان را تنها نیروی انقالبی دلسوز می دانستند‪،‬‬ ‫یک مشت کاغذهای خردشده از سفارت امریکا را‬ ‫مستمسک اتهام زنی قرار می دادند‪ .‬من ان موقع‬ ‫مسئول پخش شبکه یک سیما بودم؛ شب ها منتظر‬ ‫بودیم ببینیم که اقای میردامادی‪ ،‬اقای اصغرزاده‬ ‫و اقای بی طرف امشب چه مصاحبه ای می کنند و‬ ‫چند کیلو دیگر از کاغذها را به هم متصل کرده اند و‬ ‫چه افشاگری علیه مرحوم امیر انتظام و… می کنند‪.‬‬ ‫البته خیلی از دوســتان در ســال های اخر عمر اقای‬ ‫امیــر انتظــام از ایشــان عذرخواهی کردنــد‪ .‬همان‬ ‫موقــع هــم به جز بخش معــدودی فکــر نمی کنم‬ ‫کســی جاســوس بودن اقای امیر انتظام یا وابســته‬ ‫بودن اقای بازرگان و تیم ایشان را پذیرفته باشد‪ .‬او‬ ‫همچنین گفت‪ :‬شاید یک دلیل این اتفاق این بود‬ ‫کــه مرحوم بازرگان نتوانســت اعتماد اولیــه امام را‬ ‫نگه دارد و جایگاه خودش را حفظ کند‪ .‬امروز هم‬ ‫اگر درست نگاه کنیم‪ ،‬تکرار همین صحنه هاست‪.‬‬ ‫دبیــر کل کارگــزاران ســازندگی ایــران بــا اشــاره بــه‬ ‫وضعیت امروز گفت‪ :‬اشکال تندروها این است که‬ ‫خود را تنها نیروی انقالبی کشور می دانند و باقی را‬ ‫خالف کار و رانت خوار و جاسوس می دانند و بعضا‬ ‫نهــا را افشــا کنند؛ امــا در جمع‬ ‫تــاش می کننــد ای ‬ ‫جبــری جامعه این موارد چندان هــواداری ندارد و‬ ‫جانمی افتد‪.‬‬ ‫ک عضو کمیسیون صنایع‬ ‫ی ‬ ‫در مجلــس افــزود‪ :‬مــا نســبت‬ ‫و معادن مجلس با بیان اینکه‬ ‫بــه موضــوع مشــارکت در‬ ‫ما نسبت به موضوع مشارکت‬ ‫انتخابات نگرانــی نداریم مگر‬ ‫مــردم در انتخابــات نگرانــی‬ ‫اینکه شــرایط کرونایی تاثیری‬ ‫نداریــم‪ ،‬گفــت‪ :‬اگــر شــرایط‬ ‫بگــذارد‪ .‬در ایــن ســال های‬ ‫مصطفیطاهری‬ ‫به گون ـه ای باشــد کــه مســئله‬ ‫پیــروزی انقالب حضــور مردم‬ ‫شیوع کرونا مطرح نباشد شاهد‬ ‫در عرصه های مختلف سیاسی‬ ‫مشارکت حداقل‪ ۶۰‬درصدی در انتخابات پیش هیچ گاه کمرنگ نبوده است‪ ،‬این بار هم شاهد‬ ‫رو خواهیــم بــود‪ .‬مصطفــی طاهــری‪ ،‬نماینده مشارکت گســترده مردم خواهیم بود‪ .‬طاهری‬ ‫مجلــس‪ ،‬با تاکید بــر لزوم مشــارکت حداکثری همچنیــن درباره اینکه چگونــه می توان انگیزه‬ ‫مــردم در انتخابــات پیــش رو گفت‪ :‬مشــارکت مردم برای مشارکت در انتخابات را برانگیخت؟‬ ‫در انتخابــات بــه شــرایط کرونایــی کشــور نیــز گفــت‪ :‬هنگامی که مردم شــاهد باشــند انقالب‬ ‫مرتبــط اســت‪ ،‬امــا اگــر موضــع ویــروس کرونــا درخطــر اســت و زمان را زمــان حضور درصحنه‬ ‫را در نظــر نگیریــم بایــد بگوییــم که مشــارکت و دفــاع از ارزش هــا دریابنــد مشــارکت قاطــع و‬ ‫مردم در انتخابات گسترده خواهد بود و اینکه بیشتری خواهند داشت‪ ،‬فکر می کنم اگر شرایط‬ ‫می گویند مردم به دلیل مشــکالت معیشــتی و به گونه ای باشــد که مســئله شیوع کرونا مطرح‬ ‫اقتصادی در انتخابات شرکت نمی کنند صحیح نباشــد شاهد مشــارکت حداقل ‪ ۶۰‬درصدی در‬ ‫نیست‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬نماینده مردم زنجان انتخابات پیش رو خواهیم بود‪.‬‬ ‫نسبت به فساد حقوقی‬ ‫بی تفاوت نباشیم‬ ‫یکفعالسیاسی گفت‪:‬برخی هابهدنبالبه‬ ‫همزدننظموایجاداختاللدر تمدنماهستند‪،‬‬ ‫کســی که ایران اسالمی را قبول ندارد نمی تواند‬ ‫واردمیدانرقابتشوند‪.‬جهانبخشمحبینیادر‬ ‫گفت وگوباایسنا‪،‬اظهار کرد‪:‬اولینشاخصه ای که‬ ‫رئیس جمهور اتی باید داشته باشد این است که‬ ‫کاندیدا ازنظر عقلی و جامعه شناختی باید اعتبار‬ ‫داشته باشد‪ ،‬این ویژگی ازنظر حقوقی نیز حائز‬ ‫اهمیــت اســت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬افــرادی که خود را‬ ‫برای کاندیداتوری ریاست جمهوری اماده کردند‬ ‫باید دقیقا دروازه ورود به این موضوع را بشناسند‬ ‫و شاکله رجل سیاسی و مذهبی بودن را پیداکرده‬ ‫باشند‪ .‬این استاد دانشــگاه یاداور شد‪ :‬اصل ‪115‬‬ ‫قانــون اساســی شــرایط مطروحــه را به درســتی‬ ‫تعریفمی کندوازطرفیبرگزارکنندگانانتخابات‬ ‫هــم بایــد مقیــاس‪ ،‬عــرض و طــول انتخابــات را‬ ‫بــر همیــن اســاس قــرار دهنــد‪ .‬او ســپس گفــت‪:‬‬ ‫کمیســیون اصــل ‪ 90‬پارلمان در همــه دوره ها به‬ ‫این حوزه بی توجه بودند‪ .‬تمامی قوا باید دقیقا‬ ‫در همــان حــوزه ای کــه قانون اساســی برایشــان‬ ‫مشــخص کرده کارکرد داشته باشــند تا در کشور‬ ‫فساد حقوقی پیش نیاید‪ .‬نباید نسبت به فساد‬ ‫حقوقیبی تفاوتباشیم؛یعنیهمشهروندهم‬ ‫روســای اهل قدرت نباید رویکردشــان به قانون‬ ‫اساسیبراساسزیاده طلبییاتقلیل گراییباشد‪.‬‬ ‫پــس ازنظــر مــن اولین شــرط و الزمه حضــور در‬ ‫میدانانتخاباتتوجهبهاینامراست‪.‬اینفعال‬ ‫سیاسی تصریح کرد‪ :‬مسئله بعدی این است که‬ ‫متاســفانه کشــور در حــوزه سیاســت‪ ،‬فرهنگ و‬ ‫اخالقبالرزش هایخطرناکیروبه رواست؛برای‬ ‫تصحیحش فقط یک رئیس جمهور عادی بودن‬ ‫فایده ندارد‪ .‬رئیس جمهوری می خواهیم که قد‬ ‫و قامت ریاست جمهوری را به جایی برساند که‬ ‫از دل فعالیت هایش توجه به فرهنگ‪ ،‬اقتصاد‬ ‫و اجتماع دربیاید‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬اقتصاد ایران در‬ ‫بدترینشرایطاست‪.‬‬ ‫ارزش پــول ملــی ما در اخریــن جایگاه ارزش‬ ‫جهانــی اســت‪ .‬مســئله تــورم بــی کاری و فــرار‬ ‫بچه های نازنین این مملکت به کشورهای دیگر‬ ‫هــم هســت‪ .‬ما بایــد با مدیریت بهینــه اقتصاد‬ ‫و سیاســت از دارایی هــای فرهنگــی و اقتصــادی‬ ‫ایــران بــزرگ حمایــت کنیــم‪ .‬محبــی نیــا گفت‪:‬‬ ‫بعضی ها می خواهند که به هر شکلی درصحنه‬ ‫سیاســت بازی کنند‪ .‬کســانی را به عنوان کاندیدا‬ ‫معرفی کردند که نه در شان قانون اساسی و نه‬ ‫در شان و شئون ریاست جمهوری هستند‪ .‬این ها‬ ‫را معرفی می کنند که فردا بتوانند هر استاندار و‬ ‫مدیری را در دولت جا دهند‪ .‬او افزود‪ :‬برخی ها‬ ‫هم به دنبال به هم زدن نظم و ایجاد اختالل در‬ ‫تمدن ما هستند‪ .‬کسی که ایران اسالمی را قبول‬ ‫ندارد‪،‬نمی تواندواردمیدانرقابتشوند‪.‬برخی‬ ‫ایــن افــراد را به عنوان چهــره معرفی می کنند‪ .‬از‬ ‫رقابت سالم بحران و معضل می خواهند درست‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫استراتژی واحدی برای مقابله با کرونا‬ ‫وجود ندارد‬ ‫یــک عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان‬ ‫مجلس شــورای اسالمی با بیان این که استراتژی‬ ‫واحد و محکمی برای کنترل کرونا وجود ندارد‪،‬‬ ‫گفت که حتی در صورت تزریق واکسن کرونا به‬ ‫دلیل نبود اســتراتژی محکم نمی توان شــرایط را‬ ‫به خوبی کنترل کرد‪.‬‬ ‫محمدعلــی محســنی بندپــی در گفت وگو‬ ‫با ایســنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاسفانه ما در کار تیمی‬ ‫قوی و قدرتمند نیستیم تک تک ما در جایگاه‬ ‫خودمان خوب کار می کنیم اما هماهنگی های‬ ‫الزم را نداریــم‪ .‬نمونــه ان را می تــوان در روز‬ ‫طبیعــت دید که بــا هماهنگی خــوب صورت‬ ‫گرفتــه و اســتفاده از نیــروی انتظامــی ورود به‬ ‫لهــا و بوســتان ها ممنوع شــد امــا فردای‬ ‫جنگ ‬ ‫همان روز ‪ ۱۴‬فروردین ماه جمعیت زیادی وارد‬ ‫مترو شــدند که این یک نمونــه از ناهماهنگی‬ ‫است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬تا زمانی که سیاست های‬ ‫دوگانــه اعمال شــود وضعیت کرونــا این گونه‬ ‫خواهد بود که اغلب کشور سرخ بوده و برخی‬ ‫از شــهرها ســیاه شــده اند‪ .‬این عضو کمیسیون‬ ‫بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای اســامی‬ ‫گفــت‪ :‬باید از همه ظرفیت هــا برای مقابله با‬ ‫کرونا اســتفاده کرد اگر توانســتیم با استفاده از‬ ‫طرح شــهید ســلیمانی امار مبتالیــان را کاهش‬ ‫دهیــم بــه ایــن دلیــل بود کــه ظرفیت ســپاه و‬ ‫بســیج به کار گرفته شــد‪ .‬ان ها همراه با کادر‬ ‫بهداشــت و درمان موارد مبتالیان را شناسایی‬ ‫و در منزل قرنطینه می کردند حتی در روستاها‬ ‫اجــازه تــردد نداشــتند امــا در شــهرها مواجــه‬ ‫بودیم که مبتالیان به سفر می روند که نتیجه‬ ‫ان انتقال گسترده ویروس شد‪ .‬محسنی بندپی‬ ‫افــزود‪ :‬تــا زمانی کــه رفتارها این گونه باشــد و‬ ‫اســتراتژی واحد‪ ،‬محکم و مقتدری برای کرونا‬ ‫نداشته باشــیم حتی در صورت تزریق واکسن‬ ‫هــم نمی تــوان کاری کــرد‪ .‬باید سیاســت های‬ ‫دقیقــی برای مبارزه با کرونا داشــت نه این که‬ ‫برنامه های شــل کن‪ ،‬ســفت کن پیاده شــود‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬ایــا وقــت ان نرســیده ســتادی‬ ‫مســتقل بــر روی ســبک جدیــد زندگی بعــد از‬ ‫کرونــا فکر کنند؟ این چه توجیهــی دارد که با‬ ‫کاهش شیوع کرونا دورکاری برداشته می شود؟‬ ‫وقتی امکان انجام کارها به صورت دورکاری و‬ ‫اموزش مجازی وجود دارد چرا باید به یک باره‬ ‫دورکاری حذف شود که با تشدید امار مبتالیان‬ ‫مواجه شویم؟ حتی بعد از کرونا هم می توان‬ ‫دورکاری را با هدف کاهش هزینه ها دنبال کرد‬ ‫بایــد از کرونــا به عنــوان یک فرصت اســتفاده‬ ‫شود نه این که فقط ان را تهدید ببینیم‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫تالش وزارت صمت راه اندازی‬ ‫پروژه نورد گرم ‪ 2‬است‬ ‫مدیرکلدفترصنایعمعدنی‬ ‫نیز تشکیل دادند‪ .‬البته یکسری‬ ‫وزارت صمــت در خصــوص‬ ‫مشــکالت بــرای راه انــدازی ان‬ ‫نقش شــرکت فوالد مبارکــه در‬ ‫وجود دارد که باید هرچه زودتر‬ ‫توســعه صنعت فــوالد کشــور‬ ‫حل شود‪ .‬هرچند خوشبختانه‬ ‫گفــت‪ :‬فــوالد مبارکــه یــک‬ ‫همــت و تــاش مهنــدس‬ ‫سیف اله امیری‬ ‫شــرکت فــوالدی بســیار عظیم‬ ‫عظیمیــان مدیرعامــل شــرکت‬ ‫و تولیدکننــده ورق بــرای کلیــه‬ ‫فوالد مبارکه نیز بر این است که‬ ‫مصــارف کشــور اســت‪ .‬ایــن شــرکت بــرای کل این پروژه هرچه زودتر انجام شود‪ .‬هرچند برای‬ ‫کشــور شــناخته شــده بــوده و تولیــد‪ ،‬مصــرف و راه انــدازی تمامی پروژه های تعریف شــده برای‬ ‫میــزان صادرات این شــرکت نیز کامال مشــخص صنعت فوالد یکســری مشــکالت در مســیر راه‬ ‫اســت‪ .‬ســیف اله امیری در گفت وگو با ایراسین وجود دارد که باید مرتفع شوند‪ .‬به گفته امیری‪،‬‬ ‫در ادامه افزود‪ :‬در شرایط فعلی نیز درصورتی که همت وزارت صمت بر این است که هرچه زودتر‬ ‫شــرکت فوالد مبارکه نباشــد‪ ،‬کلیه واحدهای ما پروژه نورد گرم ‪ 2‬شرکت فوالد مبارکه راه اندازی‬ ‫تعطیل خواهند شــد‪ ،‬در واقع این شــرکت یکی شــود زیرا با اضافه شــدن محصوالت تولیدی‬ ‫از قدیمی ترین و بزرگ ترین شرکت های فوالدی ایــن واحــد‪ ،‬مشــکالت ورق گــرم کشــور حل‬ ‫کشــور بوده و چش ـم وچراغ این ملت است‪ .‬وی خواهد شد و دیگر دغدغه های بازار همچون‬ ‫درباره نقش شــرکت فوالد مبارکــه در طرح های قیمت ها وجود نخواهد داشــت‪ .‬شــایان ذکر‬ ‫توســعه ای فوالد کشــور نیز گفت‪ :‬نقش شرکت اســت کلنگ پروژه نورد گرم ‪ ۲‬شــرکت فوالد‬ ‫فوالد مبارکه در رسیدن به اهداف تعریف شده مبارکــه در ســال گذشــته توســط سرپرســت‬ ‫بــرای صنعت فوالد کشــور در افــق ‪ 1404‬مثبت وزارت صمــت بــه زمیــن زده شــده و طبــق‬ ‫یهــای انجــام شــده‪ ،‬بــا راه انــدازی و‬ ‫بــوده و این شــرکت اهــداف خــود در طرح های پیش بین ‬ ‫توسعه ای را محقق کرده است‪ ،‬به ویژه با پروژه بهره برداری از این پروژه استراتژیک‪ ،‬میزان تولید‬ ‫جدید این شــرکت یعنــی واحد نورد گــرم ‪ 2‬که ورق در کشــور بــه بــاالی ‪ ۷‬میلیــون تــن خواهد‬ ‫برنامه ریــزی و تــاش بــرای راه انــدازی ان انجــام رســید و صنایعــی از جملــه صنایــع نفــت و گاز‪،‬‬ ‫داده‪،‬می تواندبخشعمده ایاز مشکالت کشور لوله سازی‪ ،‬خودروسازی و کشتی سازی و‪ ...‬برای‬ ‫را برای تامین مواد اولیه و انواع ورق را رفع کند‪ .‬همیشــه از واردات ورق بی نیــاز شــده و جانــی‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت درباره دوبارهمی گیرند‪.‬اکنونساالنهدومیلیونتنورق‬ ‫حمایــت این وزارتخانــه از راه اندازی پــروژه نورد فوالدی به کشــور وارد می شود که با اجرای این‬ ‫گــرم ‪ 2‬فوالد مبارکه نیز گفت‪ :‬پــروژه نورد گرم ‪ 2‬پــروژه نه تنها جلوی این حجــم از واردات گرفته‬ ‫یشــود بلکــه توانایــی صــادرات نیز بــه وجود‬ ‫فوالد مبارکه کار بسیار بزرگی است که کلنگ زنی م ‬ ‫ان در ســال گذشــته انجام شــد و اکنون جلسات می اید‪ .‬در واقع عالوه بر اینکه از خروج ساالنه‬ ‫یشــود‬ ‫مربوط به راه اندازی ان در ایمیدرو در حال برگزار ‪ 900‬میلیون یورو ارز از کشــور جلوگیری م ‬ ‫شدن است‪ .‬چند روز گذشته نیز جلسه ای در این بلکه با صادرات محصوالت این بخش‪ ،‬بخشی‬ ‫زمینهمهندسجعفریرئیسهیئتعاملایمیدرو از ارز مورد نیاز کشور نیز تامین می شود‪.‬‬ ‫بازار سرمایه‪ ،‬کشور رااز مصیبتبزرگ‬ ‫تورمنجاتداد‬ ‫رئیــس ســازمان بــورس و‬ ‫دامنه نوســان نداشــته باشــد یا‬ ‫اوراق بهــادار با بیان این که بازار‬ ‫دامنــه ان گســترده باشــد‪ .‬وی‬ ‫ســرمایه در ســال گذشته کمک‬ ‫تاکید کرد‪ :‬از سوی دیگر فرهنگ‬ ‫بی نظیری در زمینه تامین مالی‬ ‫سرمایه داری و مدیریت ریسک‬ ‫بــه دولت کرد‪ ،‬گفــت‪ :‬اگر بازار‬ ‫باید بین سهام داران رواج یابد‪.‬‬ ‫محمدعلی‬ ‫ســرمایه نبــود دولت ناچــار به‬ ‫وی در ادامه با بیان این که یکی‬ ‫دهقان دهنوی‬ ‫افزایش پایه پولی می شد‪ .‬بازار‬ ‫از اهداف سازمان تسهیل صدور‬ ‫ســرمایه دولــت را از مصیبت بزرگ تــورم نجات مجوزها و توســعه نهادهای مالی است‪ ،‬عنوان‬ ‫داد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬محمدعلی دهقان دهنوی کرد‪:‬دستورالعمل کارگزاری هانیاز بهبازنگریدارد‬ ‫در گفت وگویی با عنوان «توسعه بازار از طریق و به محض بازنگری مجوزها صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫بازار»در «کالب هاوس»بابیاناین کهبازار سرمایه رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه در‬ ‫طی ســال گذشــته بــا فــراز و نشــیب های زیادی مورد اخرین وضعیت تشکیل کانون سهام داران‬ ‫همــراه بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بازار ســرمایه از یک بازار خرد نیز توضیح داد‪ :‬تشــکیل کانون سهام داران‬ ‫محدود به یک موضوع ملی و با اهمیت در همه خــرد یکــی از برنامه های من بود که به شــورای‬ ‫عرصه ها تبدیل شــده اســت و یکی از دالیل ان عالــی بورس ارائه کردم‪ .‬به نظر من ســهام داران‬ ‫حضور گسترده مردم در این بازار است‪ .‬وی ادامه حقیقیبهتریبونیاحتیاجدارند کهخواسته های‬ ‫داد‪ :‬تعداد ســهام داران در سال گذشته به شدت خود را به سازمان منتقل کنند‪ .‬دهقان ادامه داد‪:‬‬ ‫افزایش یافت که مقارن شد با حضور سهام داران اقدامــات اولیــه انجام شــده و قرار اســت هیئت‬ ‫عدالت در بازار و این موضوع باعث حضور ‪ ۵۷‬امنایی برای تاســیس کانون ایجاد شــود‪ .‬در این‬ ‫میلیون کد سهام داری در بازار شد‪ .‬رئیس سازمان راســتا از مقامــات مختلــف از جملــه رئیــس قوه‬ ‫بورس و اوراق بهادار در ادامه از تامین مالی ‪ ۶۸۰‬قضاییه‪،‬رئیسمجلس‪،‬سازمانبازرسی کل کشور‬ ‫هزار میلیاردتومانی کشور از بازار سرمایهخبردادو و معاون اول رئیس جمهوری درخواست کردیم‬ ‫گفت‪:‬بازار سرمایهبهنقطه ایرسیدهاست کهدر که نماینده خود را برای تشــکیل کانون معرفی‬ ‫برنامه ریزی هایاقتصادیکشوربایددرنظرگرفته کنند‪ .‬وی با بیان این که انتظار سازمان از دولت‪،‬‬ ‫شــود‪ .‬دهقان ادامه داد‪ :‬رویکرد جدیدی که در مســئولیت پذیری اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کمک بازار‬ ‫بازار دنبالمی شودایناست کهبرایتوسعهبازار ســرمایه به دولت در زمینه تامین مالی بی نظیر‬ ‫از پتانسیل های عظیم داخل بازار استفاده شود‪ .‬بــود‪ .‬اگر بازار ســرمایه نبود منابــع باید از طریق‬ ‫برداشتن مانع انتشار اوراق توسط هلدینگ ها و افزایش پایه پولی تامین می شد و در واقع بازار‬ ‫اســتفاده از ظرفیت بازار بدهی نیز در این راســتا ســرمایه کشــور را از مصیبت تورم نجات داد‪.‬‬ ‫اســت‪ .‬وی در مورد حجم انتشــار اوراق در ســال رئیس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار در مورد‬ ‫گذشــته توضیح داد‪ :‬در ســال گذشــته ‪ ۲۲۰‬هزار مصوبه تزریق پول از صندوق توسعه ملی به‬ ‫میلیاردتوماندر بازار سرمایهمنتشرشد کهحدود صنــدوق تثبیت بازار گفت‪ :‬این خبر اثر مثبتی‬ ‫‪ ۱۸۰‬هزار میلیارد تومان ان متعلق به دولت و‪ ۳۶‬روی بازار گذاشت اما تاثیر منفی انجام نشدن‬ ‫هزار میلیارد تومان ان مربوط به اوراق شرکت ها ان ‪ ۱۰‬برابر تاثیر مثبت ان بود‪ .‬باید به این قول‬ ‫بود‪ .‬در واقع انتشار اوراق بدهی شرکت ها ‪ ۴۰۰‬عمل شــود‪ .‬اقای نوبخــت قول های خوبی در‬ ‫درصد و اوراق دولت صد درصد نسبت به سال این راســتا داده اســت و مبالغ قابل توجهی در‬ ‫گذشتهافزایشیافتهاست‪.‬رئیسسازمانبورسو حال پیگیری اســت‪ .‬دهقــان در ادامــه درباره‬ ‫اوراق بهادار با تاکید بر این که باید بازارسازی برای نرخ بهره بانکی گفت‪ :‬نرخ بهره بانکی جریان‬ ‫تقاضایاوراقداشتهباشیم‪ ،‬گفت‪:‬صندوق های نقدینگی بیــن بازارهای مالی را تنظیم می کند‬ ‫با درامد ثابت یکی از مهم ترین این ابزارها است‪ .‬و بــاال رفتــن نــرخ برای هــر دو بازار ســرمایه و‬ ‫دهقان در ادامه در مورد قیمت گذاری دســتوری بــازار پولــی ســم اســت‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬طبــق‬ ‫اظهار کرد‪ :‬حقوق سهام داران فعالیت اقتصادی مصوب ـه ای کــه ارائه شــد نرخ بهــره بلندمدت‬ ‫شرکت هاست و کسی حق ندارد با قیمت گذاری باید ‪ ۱۸‬درصد باشد و نمی توان انتظار داشت‬ ‫دســتوری حقوق ســهام داران را به جیب دالالن کــه نــرخ بهــره بیــن بانکــی ‪ ۲۰‬درصــد باشــد‪.‬‬ ‫بریــزد‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪ :‬وظیفه ســازمان دفــاع از همــه بانک ها موظف هســتند این نــرخ بهره‬ ‫حقوق ســهام داران اســت و برای این موضوع به را رعایت کنند‪ .‬رئیس ســازمان بــورس و اوراق‬ ‫کسیوام دار نیستیم‪.‬رئیسسازمانبورسواوراق بهــادار دربــاره انتشــار ‪ ۲۴‬هزار میلیــارد تومان‬ ‫بهادار بابیاناین کهبازار سرمایهبایدپارامترهایی اوراق توسط شرکت های سرمایه گذاری گفت‪:‬‬ ‫ازجملهنقدشوندگی‪ ،‬کاراییوشفافیتراداشته این که شرکت ها چه سهمی بخرند را ما تعیین‬ ‫باشد‪،‬اظهار کرد‪ :‬کسیادعانمی کندبازار سرمایه نمی کنیم‪ .‬سازمان فقط بر این نظارت می کند‬ ‫در ایــن زیرســاخت ها در وضعیت مطلوبی قرار که پول حتما صرف خرید سهام از بازار سرمایه‬ ‫دارد‪ .‬بــرای مثــال فعالیت بازارگردان ها در ســال شــود‪ .‬دهقان با تاکید بر این که بیش واکنشــی‬ ‫گذشــته به دلیل شــرایط بازار توســعه یافت اما بازار ســرمایه نســبت به اتفاقاتی که در اینده‬ ‫فعالیــت ا نهــا ا نطــور کــه بایــد و شــاید شــکل ممکن اســت رخ دهد زیاد اســت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫نگرفت‪ .‬دهقان با اشــاره به دامنه نوسان اظهار سهام داران باید یاد بگیرند نسبت به تحوالت‬ ‫کــرد‪ :‬از نظــر مــن بازار خــوب بازاری اســت که یا بیش از حد واکنش نشان ندهند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یکشنبه ‪ 29‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1047‬‬ ‫مقایسه چهار بازار موازی در سال ‪۹۹‬‬ ‫بورسبیشترینودالرکمترینسوددهیراداشتند‬ ‫بورس در سال‪ ۱۳۹۹‬با رشد‪ ۱۵۵‬درصد بیشترین‬ ‫بازدهی را در بین چهار بازار موازی به خود اختصاص‬ ‫داد و بازار مســکن شــهر تهران با‪ ۸۵‬درصد رشــد در‬ ‫جایگاهبعدیقرار گرفت‪.‬به گزارشایسنا‪،‬مقایسه‬ ‫بازدهــی بازارهای موازی در ســال‪ ۱۳۹۹‬حاکی از ان‬ ‫اســت که بازار ســرمایه با ‪ ۱۵۵‬درصد رشد بیشترین‬ ‫بازدهیرادر بینبازارهایموازیداشت‪.‬بازار مسکن‬ ‫شــهر تهــران‪ ۸۵‬درصــد بازدهــی حاصــل از افزایش‬ ‫قیمت ملک در سال‪ ۱۳۹۹‬را به خود اختصاص داد‬ ‫که در این محاسبات‪ ،‬بازدهی حاصل از درامد اجاره‬ ‫ملکلحاظنشدهاست‪.‬در رتبهبعدیبازار طالقرار‬ ‫داشته که رشد‪ ۷۸‬درصد سالیانه را به ثبت رساند و‬ ‫کمترین میــزان افزایش به بازار ارز تعلق داشــت که‬ ‫شاخص دالر رشد ‪ ۵۷‬درصد را در سال ‪ ۱۳۹۹‬نشان‬ ‫داد‪.‬‬ ‫اطالعات به دست امده از سامانه کیلید حاکی‬ ‫از ان اســت که شــاخص قیمت مســکن شهر تهران‬ ‫در ســال‪ ۱۳۹۹‬نسبت به ســال قبل از ان‪ ۸۵‬درصد‬ ‫افزایشداشتهاست‪.‬بیشترینمیزانافزایشماهانه‬ ‫قیمتبهمیزان‪ ۱۲.۵‬درصددرمردادماهاتفاقافتاده‬ ‫و اذرماه بیشترین کاهش ماهانه قیمت با افت‪8/1‬‬ ‫درصد رخ داده است‪ .‬مهرماه‪ ۱۳۹۹‬شاخص سالیانه‬ ‫قیمت مسکن شهر تهران‪ ۱۲۱‬درصد رشد داشته که‬ ‫بیشترینمیزانافزایشنسبتبهماهمشابهسالقبل‬ ‫از انبودهاست‪.‬از طرفدیگرپنجمحله گران قیمت‬ ‫شــهر تهــران در منطقه یک قــرار دارنــد‪ .‬در بین این‬ ‫محله ها زعفرانیه با میانگین قیمت ‪ 79/6‬میلیون‬ ‫تومان در هر مترمربع رتبه اول از نظر قیمت مسکن‬ ‫را در اسفندماه‪ ۱۳۹۹‬به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫باغ فردوس با متوســط متری ‪ 78/8‬میلیون تومان‬ ‫رتبهدومرادارد‪.‬سومینمحله گران قیمتپایتخت‪،‬‬ ‫محمودیه با میانگین ‪ 78/4‬میلیون تومان اســت‪.‬‬ ‫ولنجکبامتوسط‪ 76/2‬میلیونتومانمقامچهارم‬ ‫را دارد و کامرانیه با میانگین‪ 74/8‬میلیون تومان در‬ ‫هرمترمربعپنجمینمحلهگران قیمتدربازارمسکن‬ ‫شهرتهراناست‪.‬پنجمحلهارزانقیمتتهرانهمبه‬ ‫ترتیبدر مناطق‪ ۱۵،۱۸،۱۵،۲۰‬و‪ ۱۹‬واقعشده اند‪.‬‬ ‫تقی اباد در منطقه‪ ۲۰‬با متوسط قیمت هر مترمربع‬ ‫‪ 10/3‬میلیون تومان ارزان ترین محله در بازار مسکن‬ ‫شهر تهران است‪ .‬خاورشهر در منطقه‪ ۱۵‬با میانگین‬ ‫متــری ‪ 10/6‬میلیون تومان در رتبه بعدی قــرار دارد‪.‬‬ ‫قیمت مسکن در یافت اباد جنوبی واقع در منطقه‬ ‫‪ ۱۸‬بالغ بر‪ 11/2‬میلیونتوماناست کهازلحاظارزانی‬ ‫مقام سوم را دارد‪ .‬محله قیام دشت در منطقه‪ ۱۵‬با‬ ‫متوسطقیمت‪ 11/8‬میلیونتوماندرجایگاهچهارم‬ ‫را دارد و دولت خواه جنوبی در منطقه‪ ۱۹‬با متوسط‬ ‫‪ 12/3‬میلیون تومان در هر مترمربع جایگاه پنجم را‬ ‫در بین محله های ارزان قیمت به شهر تهران به خود‬ ‫اختصاصمی دهد‪.‬‬ ‫درصدتغییراتشاخصقیمتیمسکندرمناطق‬ ‫شهرتهراننیزنشانمی دهد کهمنطقه‪۲۲‬بامتوسط‬ ‫‪ ۱۲۱‬درصد بیشترین میزان افزایش سالیانه رخ داده‬ ‫اســت‪ .‬منطقه‪ ۴‬در جایگاه دوم قرار داشته که‪۱۲۰‬‬ ‫درصد رشــد سالیانه قیمت را در ســال ‪ ۱۳۹۹‬تجربه‬ ‫کرد‪ .‬منطقه‪ ۱۶‬با میانگین رشد قیمت سالیانه ‪۱۱۸‬‬ ‫درصــد رتبه ســوم را بــه خود اختصاص داده اســت‪.‬‬ ‫جایگاه چهارم از نظر میزان رشد سالیانه به منطقه‬ ‫‪ ۲‬با متوسط رشد‪ ۱۱۴‬درصد تعلق داشته و منطقه‬ ‫‪ ۲۱‬با متوسط‪ ۱۱۲‬درصد افزایش قیمت سالیانه رتبه‬ ‫پنجم را در بازار مسکن شهر تهران در سال‪ ۱۳۹۹‬به‬ ‫خوداختصاصدادهاست‪.‬کمترینمیزانرشدسالیانه‬ ‫قیمت را نیز منطقه‪ ۱۸‬از ان خود کرده که‪ ۶۰‬درصد‬ ‫افزایــش س ـالیانه قیمــت را در ســال‪ ۱۳۹۹‬بــه ثبت‬ ‫رساند‪.‬منطقه‪ ۱۱‬بامتوسطرشد‪ ۸۳‬درصددرجایگاه‬ ‫دومپایین ترینمیزانرشدسالیانهقیمتقرار داشته‬ ‫است‪ .‬رتبه سوم از نظر کمترین میزان رشد را منطقه‬ ‫‪ ۱۷‬با ‪ ۸۵‬درصد افزایش سالیانه به خود اختصاص‬ ‫داد‪ .‬در منطقه ‪ ۱۳‬نیز میزان افزایش سالیانه قیمت‬ ‫مسکندر سال‪ ۱۳۹۹‬بالغ بر‪ ۸۹‬درصدبوده کهمقام‬ ‫چهارم را از نظر کمترین میزان رشد داشته است‪ .‬رشد‬ ‫سالیانهقیمتمسکندرمنطقه‪۱۲‬نیز‪۹۰‬درصدبوده‬ ‫است که رتبه پنجم از نظر کمترین میزان رشد را به‬ ‫خوداختصاصداد‪.‬‬ ‫میانگین رشد سالیانه قیمت مسکن در منطقه‬ ‫یک نیز ‪ ۹۷‬درصد بوده که رتبه یازدهم را از نظر‬ ‫رشــد قیمــت مســکن شــهر تهــران در برگرفــت‪.‬‬ ‫متوســط افزایــش ســالیانه قیمــت مســکن در‬ ‫منطقــه پنــج نیــز ‪ ۹۹‬درصد بود کــه جایگاه نهم‬ ‫را بــه خــود اختصــاص داد‪ .‬میانگیــن قیمت های‬ ‫پیشــنهادی مســکن شــهر تهران از ‪ 26/3‬میلیون‬ ‫تومان در اسفندماه ‪ ۱۳۹۸‬به ‪ ۵۳‬میلیون تومان‬ ‫در اسفندماه ‪ ۱۳۹۹‬رسیده که ‪ ۱۰۱‬درصد افزایش‬ ‫قیمت را نشــان می دهد‪ .‬بیشترین میزان کاهش‬ ‫ماهانه قیمت پیشــنهادی مســکن در اســفندماه‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬بــه میــزان ‪ 3/4‬درصد افت ماهانه اتفاق‬ ‫افتــاده اســت‪ .‬باالتریــن میــزان افزایــش ماهانه‬ ‫قیمــت پیشــنهادی نیــز بــه میــزان ‪ ۲۰‬درصــد در‬ ‫خردادمــاه رخ داد‪ .‬بیشــترین میــزان افزایــش‬ ‫پیشنهادی قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل‬ ‫از ان نیــز بــه میزان ‪ ۱۲۴‬درصــد در مهرماه اتفاق‬ ‫افتــاد‪ .‬مقایســه میانگین فصلی قیمــت اگهی ها‬ ‫در مناطق مختلف تهران نیز نشــان می دهد که‬ ‫بیشترین میزان افزایش فصلی قیمت در تابستان‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬در منطقــه ‪ ۴‬بــه میــزان ‪ ۵۷‬درصــد در‬ ‫مقایسه با بهار رخ داده و بیشترین میزان کاهش‬ ‫فصلــی قیمــت پیشــنهادی اگهی ها در زمســتان‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬در منطقــه ‪ ۸‬بــه میــزان ‪ ۱۴‬درصــد افــت‬ ‫فصلی اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫امارهــای بــازار رهن و اجاره شــهر تهران در ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬هــم از رشــد ‪ ۱۰۳‬درصــدی قیمــت رهــن‬ ‫پیشنهادی در هر مترمربع حکایت دارد‪ .‬اسفندماه‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬قیمت رهن پیشنهادی از طرف مالکان‪3/4‬‬ ‫میلیون تومان در هر مترمربع بوده که در اسفندماه‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬بــه متــری‪ 6/9‬میلیون تومان رســیده اســت‪.‬‬ ‫دراین بین شهریورماه‪ ۱۳۹۹‬قیمت پیشنهادی رهن‬ ‫کاملنسبتبهمردادماه‪ ۲۲‬درصدافزایشیافته که‬ ‫باالترین میزان رشد ماهانه را نشان می دهد‪ .‬دی ماه‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬نیــز نــرخ پیشــنهادی رهن کامــل‪ ۱۰۸‬درصد‬ ‫نســبت به ماه مشــابه ســال قبل افزایش داشته که‬ ‫بیشتریننرخرشدسالیانهبودهاست‪ .‬کمترینمیزان‬ ‫افزایش قیمت رهن نسبت به ماه مشابه سال قبل‬ ‫به میزان‪ ۴۷‬درصد در مردادماه‪ ۱۳۹۹‬اتفاق افتاده‬ ‫و بیشترین کاهش قیمت رهن کامل به میزان‪13/3‬‬ ‫درصد کاهش در مردادماه ‪ ۱۳۹۹‬نســبت به تیرماه‬ ‫اتفاق افتاده است‪ .‬در مناطق شهر تهران منطقه‪۱۴‬‬ ‫درپاییز‪۱۳۹۹‬باالترینافزایشنرخرهن کاملفصلی‬ ‫را به میزان‪ ۴۲‬درصد به خود اختصاص داد‪ .‬منطقه‬ ‫‪ ۱۱‬نیزدر تابستان‪ ۱۳۹۹‬بیشترین کاهشقیمترهن‬ ‫کامل فصلی به میزان‪ ۱۰‬درصد افت را نشان داد‪.‬‬ ‫از طرفدیگربررسیعرضهوتقاضادر سال‪۱۳۹۹‬‬ ‫در بخش خریدوفروش مسکن حاکی از ان است که‬ ‫‪ ۴۷‬درصــد از کل تقاضای بالقوه (بازدید اگهی های‬ ‫شهر تهران) به متراژهای زیر‪ ۹۰‬متر اختصاص داشته‬ ‫درصورتی کهتنها‪ ۲۹‬درصداز عرضه(اگهی هایثبت‬ ‫شده بخش خریدوفروش شهر تهران) در سال‪۱۳۹۹‬‬ ‫متــراژ زیر‪ ۹۰‬متر داشــته اند‪ .‬در بخش اجــاره نیز‪۴۸‬‬ ‫درصداز کلتقاضایبالقوه(بازدیداگهی هایبخش‬ ‫خریدوفروش شهر تهران) متراژهای زیر ‪ ۹۰‬متر بوده‬ ‫درصورتی که فقــط ‪ ۲۹‬درصــد از عرضه (اگهی های‬ ‫ثبت شــده رهن و اجاره) در ســال‪ ۱۳۹۹‬متراژ زیر‪۹۰‬‬ ‫متر داشته اند‪ .‬توزیع اگهی های ملک در سال‪۱۳۹۹‬‬ ‫بر اســاس ســن بنا نیز حاکی از ان است واحدهای تا‬ ‫‪ ۵‬ســال ســاخت‪ ۲۶‬درصــد کل اگهی هــا را به خود‬ ‫اختصاص داده اند‪ .‬در رتبه بعدی واحدهای ‪ ۵‬تا ‪۱۰‬‬ ‫ســال به میزان ‪ ۲۱‬درصد و خانه های ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬ســال‬ ‫‪ ۱۹‬درصدازاگهی هارادربرگرفته اند‪.‬خانه هایباالی‬ ‫‪ ۳۰‬سال نیز با ‪ 3/2‬درصد کمترین میزان اگهی ها را‬ ‫بهخوداختصاصدادند‪.‬همچنیننسبتقیمتبه‬ ‫اجاره در مردادماه ســال ‪ ۱۳۹۹‬در بازار مســکن شهر‬ ‫تهران به باالترین میزان خود یعنی عدد‪ ۳۴‬رسید‪.‬‬ ‫ســپس روند نزولی گرفت و تا اســفندماه به عدد‪۲۱‬‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برای نخستین بار در ایران صورت گرفت‬ ‫بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فوالد مبارکه‬ ‫بومی سازی صفحات مســی قالب ریخته گری‬ ‫از خــروج ســالیانه ‪ 3/5‬میلیــون یــورو ارز از کشــور‬ ‫جلوگیــری کــرد‪ .‬بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬رضــا‬ ‫یزدخواســتی‪ ،‬معاون خرید شــرکت فوالد مبارکه‬ ‫از شکســت انحصــار ســاخت صفحــات مســی‬ ‫قالب های ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه‬ ‫خبــر داد‪ .‬وی افــزود‪ :‬بــا توجــه به نــگاه مدیریت‬ ‫یســازی اقــام‬ ‫عالــی شــرکت در خصــوص بوم ‬ ‫استراتژیک‪،‬فعالیت هایبومی سازیاینصفحات‬ ‫به عنــوان مهم تریــن قطعــه در فراینــد انجمــاد و‬ ‫تبدیــل مــذاب بــه تختــال فــوالدی در خطــوط‬ ‫ریخته گری مداوم با موفقیت انجام شــد و عالوه‬ ‫بر ایجاد تکنولوژی ســاخت در داخل و پشــتیبانی‬ ‫موثر از خطوط تولید‪ ،‬از خروج سالیانه‪ 3.5‬میلیون‬ ‫یــورو ارز از کشــور بابت خریــد این صفحات برای‬ ‫واحدهای ریخته گری فوالد مبارکه و مجتمع فوالد‬ ‫ســبا جلوگیری گردید‪ .‬معاون خرید شرکت فوالد‬ ‫مبارکــه تصریح کــرد‪ :‬با توجه بــه نقش صفحات‬ ‫مســی قالب ریخته گری در میــزان تولید و کیفیت‬ ‫تختال (به ویژه عیوب سطحی ان)‪ ،‬همیشه نگاه‬ ‫ویژه ای به این قطعه شده و تاکنون از منابع معتبر‬ ‫اروپایی ازجمله‪ KME‬المان تامین می شده است‪.‬‬ ‫یزدخواستی در ادامه با اشاره به فرایند بومی سازی‬ ‫صفحات مسی قالب ریخته گری‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫فراینــد برای اولین بار با مشــارکت ســازمان جهاد‬ ‫دانشگاهی تهران و با سفارش‬ ‫‪ِ 3‬ست از این قالب ها اغاز گردید و در ادامه‪،‬‬ ‫با توجه به مصرف زیاد این صفحات در خطوط‬ ‫ریخته گری و حساســیت پروژه‪ ،‬به منظور اطمینان‬ ‫یســازی این قطعات با‬ ‫از انجــام ایــن فرایند‪ ،‬بوم ‬ ‫‪ 3‬شرکت دانش بنیان دیگر نیز شروع شد‪ .‬معاون‬ ‫خریــد ضمــن قدردانی از تمامــی واحدهای درگیر‬ ‫در ایــن پــروژه ملی‪ ،‬اظهار امیدواری کرد‪ :‬با تداوم‬ ‫ایــن حمایت ها‪ ،‬به زودی شــاهد قطع نیاز کشــور‬ ‫به تامین این قطعه و ســایر قطعات اســتراتژیک‬ ‫صنعت فوالدسازی از خارج کشور باشیم‪.‬‬ ‫غالمرضــا ســلیمی‪ ،‬مدیر ناحیه فوالدســازی و‬ ‫ریخته گری مداوم نیز در ادامه در خصوص مراحل‬ ‫بومی سازی این صفحات یاداور شد‪ :‬در سال‪1395‬‬ ‫بــا تکمیــل مطالعــات قبلــی و اجــرای کنترل های‬ ‫ازمایشگاهی سخت گیرانه و علمی‪ ،‬فرایند ساخت‬ ‫یک عدد صفحه مسی کوچک توسط کارشناسان‬ ‫فــوالد مبارکــه طراحی و تدوین شــد‪ .‬ایــن فرایند‬ ‫توســط یکــی از شــرکت های دانش بنیــان داخلــی‬ ‫اجرایــی گردیــد و یک عدد صفحه مســی عرضی‬ ‫تولید و بر روی ماشین ریخته گری شماره ‪ 1‬نصب و‬ ‫بهره برداری شــد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬قطعه موردنظر‬ ‫توانست تمام مدت زمان تولید را بدون هیچ گونه‬ ‫مشــکلی طی کند و تا پایان تولید اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫دلتای اب نیز در ‪ 20‬روزی که قالب بر روی ماشین‬ ‫بود هیچ مشــکلی ایجــاد نکرد؛ بنابراین فــاز اول‬ ‫پــروژه بــا موفقیت به اجرا درامــد و انحصار تولید‬ ‫صفحاتمسیقالب هایریخته گریمداومتوسط‬ ‫فوالد مبارکه شکسته شد‪ .‬مدیر ناحیه فوالدسازی‬ ‫و ریخته گری مداوم خاطرنشان کرد‪ :‬پس از خروج‬ ‫صفحه از خط تولید‪ ،‬بالفاصله بررسی صفحه اغاز‬ ‫شــد و مجــددا تمام خــواص مکانیکــی و فیزیکی‬ ‫ان کنتــرل و بــا حالت قبل از بهره برداری مقایســه‬ ‫ظاهری روی صفحه نیز شناســایی‬ ‫گردیــد‪ .‬عیوب‬ ‫ِ‬ ‫یســازی‬ ‫و بررســی شــد و از ان زمــان تــا امروز‪ ،‬بوم ‬ ‫بهــای ریخته گری مــداوم با‬ ‫صفحــات مســی قال ‬ ‫تکی هبــر دانش داخلی و بــه روش ‪ PDCA‬در حال‬ ‫رشد و تکامل است‪.‬‬ ‫روح اهلل بیران وند‪ ،‬رئیس تعمیرگاه ریخته گری‬ ‫مــداوم فــوالد مبارکــه نیــز در خصــوص اهمیــت‬ ‫ایــن تجهیز اضافه کــرد‪ :‬قالب ریخت هگــری مداوم‬ ‫مهم ترین و اساسی ترین تجهیز ماشین ریخته گری‬ ‫جهت شروع انجماد فلز مذاب است‪ .‬این تجهیز‬ ‫از ‪ 2‬عــدد صفحــه مســی بــزرگ (‪ )wide face‬و‬ ‫‪ 2‬عــدد صفحــه مســی کوچــک (‪)narrow side‬‬ ‫تشکیل می شود که در کنار همدیگر قرار گرفته و‬ ‫یک محفظه مکعب مستطیل می سازند‪ .‬ذوب از‬ ‫طریــق ســطح رویی این مکعب وارد قالب شــده‬ ‫و پس ازانجمــاد‪ ،‬از ضلــع زیرین ان خارج و شــکل‬ ‫ظاهری تختال (بر اســاس ابعاد و اندازه موردنظر‬ ‫یشــود‪ .‬وی افــزود‪ :‬در هنــگام‬ ‫مشــتری) ظاهــر م ‬ ‫ریخته گری و زمانی که مذاب وارد قالب می شود‪،‬‬ ‫اب دمین با دمای مناسب در پشت این صفحات‬ ‫مسی حرکت کرده و این امر عالوه بر خنک کردن‬ ‫صفحــات مســی‪ ،‬موجب انجمــاد مــذاب داخل‬ ‫قالب و شــکل گیری تختال می شود‪ ،‬چراکه دمای‬ ‫مذاب فوالد موجود در قالب حدود ‪ 1545‬درجه‬ ‫سانتی گراد بوده‪ ،‬درحالی که دمای ذوب فلز مس‬ ‫حدود ‪ 1083‬درجه سانتی گراد است؛ بنابراین نیاز‬ ‫به یک عامل خنک کننده در قالب ضروری است‪.‬‬ ‫بیران وند یاداور شد‪ :‬برای حرکت راحت تر مذاب‬ ‫و تختال در درون قالب و جلوگیری از تماس مذاب‬ ‫فــوالد با صفحات مســی (که منجر به چســبیدن‬ ‫یشــود)‪،‬‬ ‫مذاب فوالد به ســطح صفحه مســی م ‬ ‫در حیــن ریخت هگــری از پودرهای روانکار اســتفاده‬ ‫می شود‪ .‬این پودرها به حالت مذاب از حدفاصل‬ ‫مــذاب و صفحه مســی حرکــت کرده و عــاوه بر‬ ‫روان کاری حرکــت مــذاب و تختــال‪ ،‬مانع تماس‬ ‫مذاببامسمی شوند‪.‬رئیستعمیرگاهریخته گری‬ ‫مداوم فوالد مبارکه تصریح کرد‪ :‬صفحات مســی‬ ‫تشکیل دهنده قالب باید در محیطی با دمای باال‬ ‫و فشار و سایش شدید‪ ،‬به مدت طوالنی خواص‬ ‫مکانیکــی خــود را حفــظ کنند و کمــاکان تا پایان‬ ‫تولیــد‪ ،‬عملکرد بی نقصی داشــته باشــند‪ .‬به این‬ ‫منظور باید در ســاخت این قطعــات از تکنولوژی‬ ‫خاصی اســتفاده کرد‪ ،‬چراکه اگر از مس معمولی‬ ‫اســتفاده شــود‪ ،‬پس از چند ســاعت ریخته گری و‬ ‫قرار گرفتن مس در دمای باال‪ ،‬این فلز دچار تبلور‬ ‫مجدد و بازیابی و در نهایت رشد دانه خواهد شد؛‬ ‫بنابراینبالفاصلهخواصمکانیکیخودرااز دست‬ ‫می دهد و به شدت تضعیف می شود‪ .‬حتی ممکن‬ ‫است صفحه مســی دچار شکست و انفجار شود‬ ‫و حوادث ســنگین انســانی و تجهیزاتی به وجود‬ ‫اید‪ .‬جهت جلوگیری از این مشــکالت الزم اســت‬ ‫فلز مس موردنیاز با ترکیب شیمیایی خاص و طی‬ ‫فرایندهای بســیار حساس متالوژیکی و مکانیکی‬ ‫تولید شــود تا بتواند در تمام مدت زمان استفاده‪،‬‬ ‫خواصمکانیکیاستوار وپایداریداشتهباشد‪.‬سید‬ ‫مجتبیغیوریرئیسدفترفنیتعمیراتریخته گری‬ ‫نیزدر راستایبومی سازیصفحاتمسیعنوان کرد‪:‬‬ ‫صفحاتمسیریخته گرییکیازمهم ترینقطعات‬ ‫اســتراتژیک ماشــین های ریخته گری است که عدم‬ ‫تامین ان منجر به توقف این ماشــین ها می گردد‪.‬‬ ‫بدینمنظور باتوجهبهتشدیدتحریم هااز سال‪،۹۰‬‬ ‫گام اول برای شناسایی متریال‪ ،‬خواص متالوژیکی و‬ ‫انجامتست هایازمایشگاهیبرداشتهشد‪.‬‬ ‫با توجه به عدم دسترسی به اطالعات پایه‬ ‫در جهت شکل دهی متریال و ایجاد سختی الزم و‬ ‫خواص هدایت الکتریکی و حرارتی مناسب‪ ،‬این‬ ‫اقدامات تا اواخر سال ‪ ۹۵‬به طول انجامید‪ .‬وی‬ ‫یاداور شد‪ :‬در ادامه‪ ،‬از سال ‪ 1398‬و با حمایت‬ ‫و هدایــت کارشناســان فوالد مبارکه‪ ،‬دو شــرکت‬ ‫دانش بنیان دیگر نیز اقدام به ســاخت صفحات‬ ‫مســی بــزرگ و کوچــک کردنــد و توســعه ایــن‬ ‫قطعات استراتژیک اجرایی شد که خوشبختانه‬ ‫نتایج بســیار درخشانی نیز حاصل گردید‪ .‬رئیس‬ ‫دفتــر فنــی تعمیــرات ریخته گــری افــزود‪ :‬پــس از‬ ‫یســازی بــا توجــه بــه امــکان ایجاد‬ ‫مراحــل بوم ‬ ‫خســارت های ســنگین در هنــگام تســت اولیــه‬ ‫نمونــه داخلی‪ ،‬با حمایت هــای مدیران مربوطه‬ ‫تاییــدات الزم اخــذ و تســت بــا موفقیــت انجام‬ ‫شــد‪ .‬پــس از حصــول اطمینــان از بهبــود کیفیت‬ ‫توســط کارشناســان مربوطه‪ ،‬متشکل از تیم های‬ ‫تعمیراتی‪ ،‬تولیدی و پشتیبانی‪ ،‬اطالعات دوباره‬ ‫بازنگری و ساخت صفحه با تکیه بر دانش داخلی‬ ‫توســط شــرکت های دانش بنیان نهایــی گردید و‬ ‫در کنــار صفحــات المانــی روی قالب ها نصب و‬ ‫استفاده شد‪ .‬غیوریتصریح کرد‪:‬درمجموع کیفیت‬ ‫صفحــات مســی ســاخت داخل پس از توســعه ها‬ ‫و بهین هســازی های مختلــف در ســال های اخیر‪ ،‬به‬ ‫کیفیــت برخــی نمونه هــای خارجــی رســیده و در‬ ‫مواردی حتی از نمونه های چینی بهتر است که این‬ ‫امرنشان دهندهدانشفنیباالی کارشناسانداخلی‬ ‫است‪ .‬کیفیتساختاینصفحاتمسیایرانیبه‬ ‫حدی مورداطمینان است که پروژه های بزرگ تولید‬ ‫تختــال ‪ 250‬بــر روی ماشــین ‪ 2‬ریخته گــری و تولید‬ ‫تختــال ‪ 300‬بر روی ماشــین ‪ 5‬ریخته گــری‪ ،‬صرفا با‬ ‫تکیه بر توان تخصصی فوالد مبارکه و شــرکت های‬ ‫دانش بنیانداخلیدر ساختصفحاتمسیانجام‬ ‫شد‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫افتتاح شش ازادراه در‬ ‫سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫معــاون وزیــر راه و شهرســازی از افتتاح شــش محور‬ ‫ازادراهــی اولویــت دار در ســال ‪ ۱۴۰۰‬خبــر داد کــه همه‬ ‫ان ها در حال حاضر بیش از ‪ ۷۰‬درصد پیشرفت فیزیکی‬ ‫دارند‪ .‬خیراهلل خادمی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫فــاز دوم ازادراه تهــران ‪ -‬شــمال (بانــد غربــی)‪ ،‬ازادراه‬ ‫خرم اباد ‪ -‬اراک‪ ،‬ازادراه شیراز ‪ -‬اصفهان‪ ،‬ازادراه منجیل ‪-‬‬ ‫رودبار‪ ،‬ازادراه مرند ‪ -‬تبریز و ازادراه حرم تا حرم (گرمسار‬ ‫ ســمنان) جــزو ازادراه هــای اولویت دار و مهم در ســال‬‫‪ ۱۴۰۰‬هستند کههمهان هابیشاز‪ ۷۰‬پیشرفتفیزیکی‬ ‫داشته اند و امیدواریم امسال به بهره برداری برسند‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬به عنوان مثال ازادراه خرم اباد ‪ -‬اراک به طول‬ ‫‪ ۶۷‬کیلومتر با بیش از ‪ ۹۰‬درصد پیشرفت فیزیکی یکی‬ ‫از ازادراه های اولویت دار امســال اســت که امیدواریم با‬ ‫توجه به پیشرفت فیزیکی باالی ان تا پایان بهار امسال‬ ‫به بهره برداری برسد و اولین ازادراه افتتاح شده در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬نام بگیرد‪ .‬معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد‪:‬‬ ‫همچنیــن ازادراه شــیراز ‪ -‬اصفهــان به عنــوان بلندترین‬ ‫ازادراه کشور به طول ‪ ۲۲۵‬کیلومتر‪ ،‬پیشرفت فیزیکی‬ ‫‪ ۸۷‬درصــدی دارد و امیدواریــم پس از ازادراه خرم اباد ‪-‬‬ ‫اراک این محور نیز به بهره برداری برسد چرا که از اهمیت‬ ‫بسیار باالیی برخوردار اســت‪ .‬یکی دیگر از ازادراه های‬ ‫مهم و اولویت دار امسال محور منجیل ‪ -‬رودبار است که‬ ‫همواره گلوگاه ترافیکی در مسیر تهران ‪ -‬رشت به شمار‬ ‫می رود‪ .‬خادمی اظهار کرد‪ :‬ازادراه منجیل ‪ -‬رودبار گرچه‬ ‫هشت کیلومتر طول دارد اما همه این مسیر تونل و پل‬ ‫اســت که می توان از ان به عنوان یکی از پیچیده ترین‬ ‫محورهای ازادراهی نام برد و اگر این ازادراه افتتاح شود‬ ‫تا حدود بسیاری ترافیک را در ان منطقه برطرف خواهد‬ ‫کــرد‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬ازادراه مرنــد ‪ -‬تبریــز بــه طول ‪۳۷‬‬ ‫کیلومتر و ازادراه حرم تا حرم (گرمسار ‪ -‬سمنان) به طول‬ ‫‪ ۵۰‬کیلومتــر از دیگــر ازادراه هــای اولویت دار ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫هستند که از پیشرفت فیزیکی باالیی برخوردار بوده و‬ ‫امیدواریمباتوجهبهسرمایه گذاریصورت گرفتهبخش‬ ‫خصوصی در سال جاری افتتاح شوند‪.‬‬ ‫سیگار گران می شود‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان محصــوالت دخانی با‬ ‫بیان اینکه افزایش فعلی قیمت سیگار در بازار به دلیل‬ ‫افزایش تقاضای توزیع کنندگان عمده ناشی از انتظارات‬ ‫تورمی است‪ ،‬گفت که به جز یک شرکت‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫قیمت هــای جدیــد خــود را اعمــال نکرده انــد و میــزان‬ ‫دقیقافزایشقیمتهنوز مشخصنیست‪ .‬گزارش های‬ ‫میدانی حاکی از افزایش قیمت سیگار در بازار است که‬ ‫محمدرضا تاجدار در این رابطه در گفت وگو با ایسنا با‬ ‫بیان اینکه شرکت های تولید سیگار‪ ،‬به جز یک شرکت‪،‬‬ ‫هنــوز افزایــش قیمتــی اعمــال نکرده انــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫افزایش قیمت سیگار در بازار به دلیل افزایش تقاضای‬ ‫توزیع کننــدگان عمده اســت‪ .‬بــا توجه به افزایــش ‪۵۰۰‬‬ ‫هزارتومانیهر کارتنسیگاربهدلیلاعمالمالیاتنخی‪،‬‬ ‫قیمت هر بسته سیگار تقریبا‪ ۱۰۰۰‬تومان گران می شود‪.‬‬ ‫همچنین حقوق و دستمزد در سال جاری بین ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬‬ ‫درصد و به طورکلی هزینه حامل های انرژی و حمل ونقل‬ ‫هم افزایش خواهد داشت‪ .‬به گفته وی این انتظار برای‬ ‫افزایش قیمت منجر به افزایش تقاضای توزیع کنندگان‬ ‫عمده شــده تا بعد از اعمال قیمت جدید ســیگار سود‬ ‫بیشتری ببرند‪ .‬در نتیجه در پی افزایش تقاضا‪ ،‬قیمت‬ ‫ســیگار در بازار تا حدودی افزایش یافته اســت‪ .‬تاجدار‬ ‫همچنین با اشاره به مصوبه مجلس برای تغییر نرخ ارز‬ ‫حقوقورودیاز‪ ۴۲۰۰‬تومانبهارز نیمایی‪،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫اینمصوبهنیزبرانتظاراتتورمیدر بازارهایمختلفاز‬ ‫جمله ســیگار تاثیر داشته اســت‪ .‬به طورکلی اجرای این‬ ‫مصوبه بر تولیدکنندگان فشار می اورد‪ .‬وی همچنین با‬ ‫بیان اینکه هر شرکت تولیدکننده سیگار بر اساس سهم از‬ ‫بازار‪،‬تاثیرمالیات‪،‬میزانتولیدوهزینه هایسربار قیمت‬ ‫خود را برای سال جاری مشخص می کند‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش‬ ‫مالیاتنخیسیگارفشاربیشتریبرتولیدکنندگانداخلی‬ ‫وارد می اورد چراکه مالیات سیگارهای داخلی‪ ۲۵‬درصد‬ ‫ومالیاتتولیدبابرندبین المللی‪ ۱۵‬درصدافزایشیافته‬ ‫است‪.‬از طرفدیگربه گفتهرئیسانجمنتولیدکنندگان‬ ‫محصــوالت دخانــی در حــال حاضــر بیــش از ‪ ۵۰۰‬نوع‬ ‫محصــول دخانی از ‪ ۹۰‬برند قاچاق در بــازار وجود دارد‬ ‫کــه بیــش از ‪ ۴۵۰‬محصول از ان هــا در محدوده قیمتی‬ ‫برندهایایرانیقرار دارد‪.‬به عبارت دیگرقاچاقاز اساس‬ ‫کاالهای تولید داخل را هدف قرار داده است‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ ۳۲‬هزار میلیارد‬ ‫ریال از منابع هدفمندی به‬ ‫طرح های عمرانی‬ ‫مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه از اختصاص‬ ‫بیــش از ‪ ۳۲‬هــزار میلیــارد ریــال از منابــع نقدی ســازمان‬ ‫هدفمندســازی یارانه ها بــه اجرای طرح هــای عمرانی و‬ ‫زیرساختیخبرداد‪.‬بهگزارشایرناازسازمانهدفمندسازی‬ ‫یارانه ها‪ ،‬احمد حجتی با اشــاره به شــعار ســال «تولید‪،‬‬ ‫پشتیبانی ها‪،‬مانع زدایی ها»گفت‪:‬سازمانهدفمندسازی‬ ‫یارانه ها‪ ،‬منابع مورد نیاز ‪ ۳۲‬طرح و پروژه مهم در سراسر‬ ‫کشور را با اعتباری بیش از‪ ۳۲‬هزار میلیارد ریال به حساب‬ ‫دستگاه هایاجراییذی ربطواریزکرد‪.‬ویاظهارامیدواری‬ ‫کرد‪ :‬با طرح هایی که از این طرق در نیمه اول امسال در‬ ‫بخش های مختلف ریلی و جاده ای‪ ،‬فرودگاهی‪ ،‬شبکه‬ ‫ابیاریوزهکشی‪،‬اب رسانی‪،‬تاسیساتوشبکهفاضالب‬ ‫شهری‪ ،‬احداث و تکمیل پروژه های بیمارستانی‪ ،‬احداث‬ ‫وتکمیلفضاهایورزشی‪،‬احداثوتکمیلمجتمع های‬ ‫فرهنگی و هنری تکمیل و به بهره برداری می رسند شاهد‬ ‫تسریع در امر خدمت رسانی هر چه بهتر به مردم باشیم‪.‬‬ ‫حدود‪ ۱۰‬سال از شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه ها‬ ‫می گــذرد‪ ،‬طرحــی که قرار بــود از منابع ناشــی از حذف‬ ‫یارانه انرژی در سه بخش کمک به افراد و خانواده های‬ ‫اسیب دیدهوایجادرفاهاجتماعی‪،‬تولیدوالبته کمکبه‬ ‫هزینه هاوپروژه هایعمرانی‪،‬هزینهشود‪.‬‬ صفحه 3 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫خبر‬ ‫اولویت در شهر داریون‬ ‫سامان دهی به منابع تامین‬ ‫اب پایدار است‬ ‫مهنــدس بهمن بهــروزی‪ ،‬مدیرعامل شــرکت ابفا‬ ‫شهرستان شیراز‪ ،‬مهندس خسروی معاون بهره برداری‬ ‫و توســعه اب و جمعی از مدیران این شــرکت ضمن‬ ‫حضــور در دفتــر امام جمعــه داریــون‪ ،‬به اتفــاق‪ ،‬از‬ ‫تاسیســات اب رســانی و منابــع تولیــد اب این شــهر و‬ ‫روســتاهای وابســته بازدید به عمل اوردنــد‪ .‬بهروزی‬ ‫ضمــن ارائــه گزارشــی از وضعیــت اب داریــون در‬ ‫خصــوص ارتقاء کمی و کیفی اب این شــهر قول های‬ ‫مســاعد و راهگشــا داد‪ .‬وی گفــت‪ :‬دو حلقــه چــاه‬ ‫و یــک بــاب مخــزن بتنی در اینــده برای این شــهر در‬ ‫دستور کار قرار داده ایم ‪.‬همچنین یک دستگاه دیزل‬ ‫ژنراتــور بــر روی چاه شــماره ‪ ۳‬موجود تعبیه و نصب‬ ‫خواهیــم کرد کــه در هنگام قطعی بــرق اختاللی در‬ ‫توزیع اب شــاهد نباشیم و دچار مشکل نشویم‪ .‬وی‬ ‫متذکر شد‪ :‬اولویت ما در شهر داریون سامان دهی به‬ ‫منابع تامین اب پایدار است‪ .‬حجت االسالم حمیدی‬ ‫نژاد‪ ،‬امام جمعه داریون نیز ضمن تقدیر از مدیرعامل‬ ‫و سایر همکاران‪ ،‬برای ایشان ارزوی سالمتی و توفیق‬ ‫دوام خدمت به مردم خوب و نجیب شهرستان شیراز‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫برق رسانی به ‪ ۶۰۰‬چادر‬ ‫زلزله زدگان سی سخت‬ ‫انجام شد‬ ‫مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی بــرق کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد گفت‪ :‬برق رسانی به‪ ۶۰۰‬چادر مردم زلزله زده‬ ‫شــهر سی سخت مرکز شهرســتان دنا انجام شد‪ .‬جمال‬ ‫معتمــدی زاده در گفت وگــو با ایرنا اظهار داشــت‪۶۰۰ :‬‬ ‫انشعابموقتبرقبرایچادرهایتجمعیزلزله زدگان‬ ‫شهر سی سخت نصب و تمامی چادرهای اسکان ان ها‬ ‫از نعمت برق برخوردار شدند‪ .‬وی افزود‪ :‬تاکنون یک‬ ‫هزار و ‪ ۴۰۰‬انشعاب برق در سی سخت به درخواست‬ ‫مشــترکان و ‪ ۹۰۰‬انشــعاب موقت برق نیز در این شــهر‬ ‫زلزله زدهجمعاوریشدهاست‪.‬مدیرعاملشرکتتوزیع‬ ‫نیرویبرق کهگیلویهوبویراحمدبیان کرد‪ ۷۰۰:‬انشعاب‬ ‫موقت برق به درخواســت مشترکان شهر زلزله زده سی‬ ‫سختنیزتاکنوننصبشدهاست‪.‬معتمدیزادهعنوان‬ ‫کرد‪ :‬تاکنون‪ ۶۵۰‬روشنایی در بلوارها و خیابان های شهر‬ ‫زلزله زده سی سخت تعمیر و روشن شده است‪ .‬وی ابراز‬ ‫داشــت‪ ۸۵ :‬پایه برق در شــهر زلزله زده ســی سخت به‬ ‫دلیل برخورد وسایل نقلیه هنگام اواربرداری شکسته و یا‬ ‫دچار اسیب شدید شد‪ .‬معتمدی زاده گفت‪ :‬تاکنون‪۱۰۰‬‬ ‫پایه برق فشار ضعیف در شهر زلزله زده سی سخت رفع‬ ‫نقص شده است‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬برق شهر زلزله زده‬ ‫ســی سخت ‪ ۲‬ســاعت پس از وقوع زلزله وارد مدار شد‬ ‫و هم اینک نیز مردم ان مشکلی در زمینه برق ندارند‪.‬‬ ‫زلزله ای به بزرگی ‪ ۵.۶‬ریشتر ساعت ‪ ۲۲‬و پنج دقیقه و‬ ‫‪ ۳۴‬ثانیه چهارشنبه شب ‪ ۲۹‬بهمن ماه ‪ ۱۳۹۹‬شهر سی‬ ‫ سخت مرکز شهرستان دنا را لرزاند‪ .‬مرکز لرزه نگاری کشور‬ ‫اعالم کرد که این زلزله در عمق هشت کیلومتری زمین‬ ‫اتفاقافتادهاست‪.‬‬ ‫پتروشیمی سبالن اماده‬ ‫بهره برداری شد‬ ‫مدیرعامل هلدینگ انرژی ســپهر گفت‪ :‬پتروشــیمی‬ ‫سبالن به عنوان یکی از سه طرح پتروشیمی تولیدکننده‬ ‫متانول زیرمجموعه این هلدینگ با ظرفیت یک میلیون‬ ‫و‪ ۶۵۰‬هــزار تــن تولید در هفته های اینده به بهره برداری‬ ‫رسمی می رسد‪ .‬به گزارش شانا به نقل از هلدینگ انرژی‬ ‫سپهر‪،‬بهروزعباسیافزود‪:‬بابهره برداریازطرحپتروشیمی‬ ‫سبالن‪ ،‬زمینه اشتغال‪ ۳۰۰‬نفر به صورت مستقیم فراهم‬ ‫می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬سبالن به عنوان یکی از طرح های‬ ‫جهــش دوم صنعــت پتروشــیمی ایــران در حالــی امــاده‬ ‫بهره برداری است که پس از اعمال تحریم های ظالمانه‬ ‫جهانی‪،‬بامشکالتعدیده ایروبه روشد‪،‬اماخوشبختانه‬ ‫بــا برنامه ریــزی مــدون و بهره گیــری از توان مهندســان و‬ ‫تولیدکنندگانداخلینه تنهاپروژهمتوقفنشد‪،‬بلکهدر‬ ‫این مسیر کاتالیس ـت های مورد نیاز این پتروشیمی برای‬ ‫یســازی شد‪ .‬پتروشیمی ســبالن‪ ،‬دنا و‬ ‫نخســتین بار بوم ‬ ‫ســیراف به عنوان زیرمجموعه های هلدینگ انرژی سپهر‬ ‫پس از بهره برداری ظرفیت تولید متانول ایران را‪ ۵‬میلیون‬ ‫تنافزایشمی دهند‪.‬‬ ‫توزیع بیش از ‪ 2/5‬میلیارد‬ ‫لیتر سوخت از انبارهای‬ ‫نفت همدان‬ ‫مدیر شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه‬ ‫همدان گفت‪:‬پارسالبیشاز‪ ۲.۵‬میلیاردلیترانواعفراورده‬ ‫نفتی شامل بنزین‪ ،‬نفت سفید‪ ،‬نفت گاز و نفت کوره از‬ ‫انبارهای نفت «ایثارگران» و «نوشیجان» منطقه همدان‬ ‫توزیع شد‪ .‬به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی پخش‬ ‫فراورده های نفتی منطقه همدان‪ ،‬امین روستایی گفت‪:‬‬ ‫این مقدار ســوخت از ابتدای فصل بهار تا پایان زمستان‬ ‫سال گذشتهدر استانهمدانودیگرمناطقدور ونزدیک‬ ‫کشور کهتحتپوششسوخت رسانیاینمنطقهبودند‪،‬‬ ‫توزیع و مصرف شد که در مقایسه با مدت مشابه سال‬ ‫‪،۹۸‬شاهدافزایش‪ ۵.۲‬درصدیمصرف کلهستیم‪.‬وی‬ ‫با اشاره به سپری شدن سال‪ ۹۹‬با فرازوفرودهای فراوان و‬ ‫به ویژه همه گیری ویروس کرونا ادامه داد‪ :‬پارسال شاهد‬ ‫سهمرحلهاوج گیریابتالوموجبیماری کووید‪۱۹-‬وبهتبع‬ ‫انتعطیلی هایمکرراصنافومشاغلبودیم‪،‬امافعالیت‬ ‫شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی با تالش مجدانه‬ ‫کارکنانمنطقهوانبارهایتدارکاتینفتوهمکاریسازنده‬ ‫بامدیرانو کارکنانشاغلدر جایگاه هایعرضهفراورده‪،‬‬ ‫لحظه ایتعطیلنشدوسوخت رسانیمستمروبی وقفه‬ ‫انجامشد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه ‪ 29‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1047‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫عملکرد فجر انرژی خلیج فارس در سال ‪ ۹۹‬تشریح شد‬ ‫نقشکلیدیفجرانرژیخلیجفارسدرحفظپایداریتولیدصنایع‬ ‫جفــارس‬ ‫مدیرعامــل شــرکت فجــر انــرژی خلی ‬ ‫عملکرد این شرکت در سال‪ ۹۹‬را تشریح کرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش شــانا به نقل از شــرکت فجــر انرژی‬ ‫جفــارس‪ ،‬علــی زال خانــی در تشــریح عملکرد‬ ‫خلی ‬ ‫ایــن شــرکت در ســال ‪ ۹۹‬اظهــار کرد‪ :‬شــرکت فجر‬ ‫جفــارس وظیفــه تامیــن ســرویس های‬ ‫انــرژی خلی ‬ ‫حیاتی شرکت های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫پتروشــیمی را بــه عهده دارد‪ .‬این شــرکت در ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬توانســته بــا برنامه ریــزی و تالش مدیــران و‬ ‫کارکنان خود گام های موثر و بزرگی را در زمینه حفظ‬ ‫پایداریتولیدصنایعمنطقهویژهبردارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه شرکت فجر در سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫بیش از ‪ ۶‬میلیون مگاوات ساعت برق‪ ۵.۵،‬میلیون‬ ‫تن بخار‪ ۳۸۷ ،‬میلیون نرمال مترمکعب گاز ازت‪،‬‬ ‫‪ ۲۵۳‬میلیون نرمال مترمکعب گاز اکسیژن‪۴۴.۵ ،‬‬ ‫میلیون مترمکعب اب اســمز معکوس (‪ )RO‬و ‪۱۵‬‬ ‫میلیــون مترمکعــب اب بدون امــاح (‪ )DM‬تولید‬ ‫کرده و به مشتریان خود تحویل داده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اینشرکتدر سال‪،۹۹‬بیشاز‪ ۷‬میلیونمترمکعب‬ ‫پســاب صنعتــی از شــرکت های منطقــه دریافت و‬ ‫تصفیه کردهوبیشاز‪ ۱.۵‬میلیونمترمکعبپساب‬ ‫با امالح پایین (‪ )LTDS‬پس از فرایند تصفیه‪ ،‬برای‬ ‫ابیاریفضایسبزمنطقهاستفادهشدهاست‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فجر انرژی خلیج فارس بیان‬ ‫کرد‪ :‬این شرکت در سال ‪ ۹۹‬به منظور ارتقای ارزش‬ ‫و سود سهام خود موفق به عرضه نیتروژن و ارگون‬ ‫مایــع در بــازار بورس شــده که با توجــه به انطباق‬ ‫کیفیت این محصوالت با باالترین اســتانداردهای‬ ‫رایــج بــازار (داشــتن گواهینامــه ‪ )GC- MARK‬و‬ ‫تقاضــا و ظرفیت باالی بــازار بورس‪ ،‬قیمت این دو‬ ‫محصول نسبت به قیمت محصوالت شرکت های‬ ‫مشابهجهشچندبرابریداشتهاست‪.‬شرکتفجر‬ ‫انرژی از ابتدای عرضه ارگون و نیتروژن مایع در بورس‬ ‫بیش از یک هزار تن ارگون مایع و بیش از ‪ ۱۰‬هزار تن‬ ‫نیتروژن مایع در بازار بورس به فروش رسانده است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از اغــاز ســال ‪ ۹۹‬و بــا شــیوع و‬ ‫همه گیــری ویــروس کرونــا در کشــور‪ ،‬شــرکت فجر‬ ‫جفــارس اقدام های موثــری برای مقابله‬ ‫انــرژی خلی ‬ ‫و جلوگیــری از شــیوع کرونا انجام داده اســت‪ .‬این‬ ‫شــرکت در ابتــدای همه گیــری این ویروس ســامانه‬ ‫فرماندهــی حادثــه را راه اندازی کــرد و اقدام هایی‬ ‫همچــون تهیــه و توزیع ماســک در میــان کارکنان‪،‬‬ ‫غربال گری دائمی کارکنان‪ ،‬فرهنگ سازی پیشگیری‬ ‫ومقابلهاز طریقتوزیعبروشور‪،‬نصببنر‪،‬پیامک‪،‬‬ ‫فایل اموزشی از طریق شبکه داخلی مجتمع انجام‬ ‫داد‪.‬‬ ‫زال خانــی اعــام کــرد‪ :‬شــرکت فجــر انــرژی‬ ‫جفــارس به منظــور ایفــای نقــش مســئولیت‬ ‫خلی ‬ ‫اجتماعی و حفظ ســامت جامعــه پیرامونی‪ ،‬به‬ ‫همــراه دیگر شــرکت ها از طریــق شــورای راهبردی‬ ‫صنایــع پتروشــیمی بــه شــبکه بهداشــت و درمــان‬ ‫شهرستان بندر ماهشــهر کمک های قابل توجه ای‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این شرکت به منظور حفظ پایداری‬ ‫تولید صنایع منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی چند‬ ‫تعمیرات اساسی در واحدهای مختلف انجام داده‬ ‫که بیشتر این تعمیرات در واحدهای نیروگاه ناحیه‬ ‫‪ ۱‬و ‪ ۲‬فجــر بــوده و این تعمیرات اساســی از ســوی‬ ‫مهندســان و کارکنــان فجــر و با برنامه ریــزی مدون‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫جفــارس‬ ‫مدیرعامــل شــرکت فجــر انــرژی خلی ‬ ‫ادامه داد‪ :‬همچنان که در گزارش های منتشرشده‬ ‫در ســال های پیش بیان شــده اســت در چند سال‬ ‫گذشته تمامی عملیات تعمیرات توربوژنراتورهای‬ ‫واحدهــای نیروگاهــی و حتــی تامیــن قطعــات و‬ ‫ابــزاراالت مخصــوص مــورد نیــاز ایــن عملیــات از‬ ‫سوی یک شرکت خارجی (الستوم سوئیس) انجام‬ ‫می شد‪ ،‬اما با توجه به اینکه سیاست فجر بر این‬ ‫بوده که به عنوان یک سازمان یادگیرنده توانایی‬ ‫علمی‪ ،‬تخصصی و همه مهارت های علمی نیروی‬ ‫انســانی خود و شــرکت های داخلی را ارتقا دهد‪،‬‬ ‫خوشــبختانه همــه اقدام های جزئــی و تعمیرات‬ ‫اساســی از ســوی کارکنــان داخلــی شــرکت انجــام‬ ‫شــده و تقریبـ ًـا تمامی قطعات و تجهیــزات مورد‬ ‫نیاز توربین ها از سوی شرکت های سازنده داخلی‬ ‫ساخته و تامین می شود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬گاز یکــی از مــواد اولیــه بســیاری‬ ‫از مجتم عهــای تولیــدی منطقــه ویــژه اقتصــادی‬ ‫پتروشــیمی اســت که در کنار ان به عنوان ســوخت‬ ‫نیروگا ههــای بــرق و بخــار فجــر انرژی بــرای تامین‬ ‫برق منطقه استفاده می شود‪ .‬شرکت فجر در سال‬ ‫‪ ۹۹‬به منظــور حفــظ پایــداری تولیــد نیروگا ههــای‬ ‫خود و مجتمع های تولیدی هم جوار چند عملیات‬ ‫حســاس و موفقیت امیز در ایستگاه های گاز انجام‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫زال خانــی اظهــار کــرد‪ :‬ایــن شــرکت در دومیــن‬ ‫نمایشگاه حمایت از ساخت داخل سه تفاهم نامه‬ ‫بــا شــرکت های ایرانــی امضــا کــرده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫تفاهم نامه ها در زمینه ســاخت قطعــات و اجزای‬ ‫توربیــن و تجهیــزات نیروگاهــی شــامل توربیــن‪،‬‬ ‫ژنراتور‪ ،‬بویلر‏و ‪ ...‬همچنین شناسایی‪ ،‬تنوع زدایی‪،‬‬ ‫یکسا نســازی‪،‬‏تجمیــع‪ ،‬طراحــی و تولیــد انــواع‬ ‫شیرهای صنعتی و تجهیزات مربوطه مورد نیاز این‬ ‫شرکتبودهاست‪.‬توانمندسازیشرکت هایایرانی‬ ‫سبب جلوگیری از خروج ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار یورو‬ ‫ارز از کشور شده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــرکت فجــر انــرژی در پنجمیــن‬ ‫همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت در سال‬ ‫‪ ۹۹‬تندیس طالیی جوایز ویژه را کســب کرد‪ .‬این‬ ‫تندیــس بــه دلیــل گزارش دهــی و ثبــت گــزارش در‬ ‫سطح بین الملل به شرکت فجر تعلق گرفته است‪.‬‬ ‫پیش ازایــن نیز شــرکت فجــر انرژی (با نام پیشــین‬ ‫پتروشــیمی فجر) به عنوان تنها شــرکت در صنعت‬ ‫پتروشــیمی در ســومین همایــش مســئولیت های‬ ‫اجتماعــی (ســال ‪ )۹۶‬تندیــس طالیــی در بخــش‬ ‫گزارش عملکرد مسئولیت اجتماعی را کسب کرده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فجر انرژی خلیج فارس بیان‬ ‫کرد‪ :‬در ســال ‪ ۹۹‬این شــرکت چند عملیات ترمیم‬ ‫و ایجــاد انشــعاب جدیــد اب اتش نشــانی بــرای‬ ‫شــرکت های منطقه انجام داده است‪ .‬با توجه به‬ ‫حساسیت و اهمیت این کارها‪ ،‬عملیات مورد نیاز‬ ‫در مدتــی کوتــاه‪ ،‬بــا موفقیــت و بدون افت فشــار‬ ‫در شبکه و در ایمن ترین حالت ممکن انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در پایان یاداور شد‪ :‬با توجه به اینکه توسعه‬ ‫فضای سبز و درختکاری به عنوان زیرساخت توسعه‬ ‫محیط زیستاست‪،‬شرکتفجرانرژیخلیج فارس‬ ‫بیــش از ‪ ۴۱‬هــزار مترمربــع فضــای ســبز دارد که هر‬ ‫ســاله این فضا در حال افزایش اســت‪ ،‬به طوری که‬ ‫ل های‬ ‫ســال ‪ ،۹۹‬محصــول بــه دســت امــده از نخ ‪‎‬‬ ‫فضای سبز این شرکت ‪ ۱۴‬تن خرما بود که در میان‬ ‫کارکنــان این شــرکت توزیع شــد‪ .‬در همیــن زمین و‬ ‫به صورت نمادین‪ ،‬هر ساله در روز درختکاری اقدام‬ ‫به توسعه فضای سبز و کاشت نهال در برنامه کاری‬ ‫قرار می گیرد‪ ،‬به طوری که پارسال در دو مرحله ‪۱۱۴‬‬ ‫نهالدر محوطهشرکتودر شهرستان کاشتهشدهو‬ ‫پایشونگهداریمی شوند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫دومین جلسه ستاد مدیریت کرونا ابفا اصفهان در سال ‪ 1400‬برگزار شد‬ ‫کلیه کارکنان موظف به رعایت شیوه نامه های‬ ‫بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک و حفظ فاصله‬ ‫اجتماعی در محیط کار هستند و در صورت رعایت‬ ‫نکردن شیوه نامه ها‪ ،‬به کمیته انضباطی معرفی و‬ ‫مطابق مقررات با انان برخورد می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫رویداد امروز‪ ،‬دومین جلسه ستاد مدیریت کرونای‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اصفهان در سال ‪1400‬‬ ‫برگزار شــد‪ .‬در این جلســه که سیزدهمین نشست‬ ‫این ستاد بود‪ ،‬ضمن ارائه گزارشی از وضعیت شیوع‬ ‫تهــای صورت‬ ‫بیماری در اســتان‪ ،‬گزارشــی از نظار ‬ ‫گرفته ارائه و اقدامات مورد نیاز به تصویب رسید‪ .‬بر‬ ‫اساسمصوباتاینجلسهباتوجهبهشرایطخاص‬ ‫بیماری کرونادرسطحاستان‪،‬جانبازانمعزز‪،‬بیماران‬ ‫خــاص و بانــوان باردار (با تایید واحدهای ایمنی و‬ ‫درمان) و نیز افراد دارای بیماری های خاص زمینه ای‬ ‫کســوم‬ ‫در قیــد اولویــت دورکاری قــرار گرفتنــد و ی ‬ ‫کارکنان نیز بنا به تشــخیص معاونت مربوط و نیز‬ ‫مدیران مناطق خودگردان و تایید حوزه معاونت‬ ‫منابع انسانی از شرایط دورکاری استفاده می کنند‪.‬‬ ‫همچنین باید تدابیر الزم در خصوص کاهش تراکم‬ ‫افراد در هر اتاق باید اتخاذ شود‪ ،‬بطوریکه حداقل‬ ‫فاصلــه افــراد در یــک اتاق ‪ 6‬متر باشــد‪ .‬همچنین‬ ‫مقرر شد مدیران مناطق خودگردان و سایر عوامل‬ ‫مناطق قرمز تا اطالع ثانوی از مراجعه به ستاد در‬ ‫روزهای س هشــنبه خــودداری کننــد‪ ،‬ضمن اینکه تا‬ ‫عادی شــدن شرایط‪ ،‬جلســات مالقات مردمی در‬ ‫روزهای دوشــنبه به صورت حضوری لغو می گردد‪.‬‬ ‫کلیــه کارکنــان موظــف بــه رعایت شــیوه نامه های‬ ‫بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک و حفظ فاصله‬ ‫اجتماعی در محیط کار هستند و در صورت رعایت‬ ‫نکردن شیوه نامه ها‪ ،‬به کمیته انضباطی معرفی و‬ ‫یشــود‪ .‬با توجه‬ ‫مطابــق مقررات با انان برخورد م ‬ ‫بــه تراکم نیــروی انســانی در ســامانه های ‪ 1522‬و‬ ‫‪ 122‬و نامساعد بودن شرایط کار از لحاظ رعایت‬ ‫شیوه نامه های بهداشتی‪ ،‬مقرر شد تا اطالع ثانوی و‬ ‫اصالح و بهبود شرایط محیطی (نصب فن تهویه‬ ‫هــوا و متحرک نمــودن پنجره ها)‪ ،‬با نظر معاونت‬ ‫مربوطهوهماهنگیباحوزهمعاونتمنابعانسانی‬ ‫و تحقیقــات‪ ،‬از ‪ 50‬درصــد ظرفیت نیروی انســانی‬ ‫استفادهشودوبقیهدر منزلانجام وظیفهنمایند‪.‬‬ ‫در بند دیگر این مصوبات امده است‪ ،‬فعالیت‬ ‫پزشــک کانون بازنشســتگان به دلیل تراکــم باالی‬ ‫مراجعین و احتمال خطر ابتالء به بیماری کووید‪-‬‬ ‫‪ 19‬تا اطالع ثانوی ممنوع گردیده و تب سنجی کلیه‬ ‫مراجعینو کنترلدرب هایورودیشرکتومناطق‬ ‫خودگــردان توســط پرســنل انتظامــات بــا جدیت‬ ‫بیشتریصورت گیرد‪.‬‬ ‫در خصوص برگزاری جلســات داخلی نیز مقرر‬ ‫شــد‪ ،‬جلســات بــه شــرط رعایــت شــیوه نامه های‬ ‫بهداشتیدر مناطقزردباحداکثر‪ 30‬نفر‪،‬در مناطق‬ ‫نارنجی‪ 20‬نفر و در مناطق قرمز با حداکثر تعداد‪15‬‬ ‫نفر برگزار شود‪ .‬همچنین همه ماموریت های اداری‬ ‫غیرضــروری به مناطــق قرمز و نارنجــی و برعکس‬ ‫لغو و ماموریت های عملیاتی با تشخیص معاونت‬ ‫و مدیــر مربوطــه و کســب مجوزهــای الزم صورت‬ ‫گیرد‪ .‬در پایان مقرر شــد گندزدایی ســطوح فضای‬ ‫اداری با نظارت اداره ایمنی و رابطان بسیج دوباره‬ ‫در دســتور کار قرار گیرد و فعالیت باشــگاه ورزشــی‬ ‫و سالن های سرپوشیده شرکت مطابق تصمیمات‬ ‫ستاد استانی مدیریت کرونا انجام شود‪ .‬شایان ذکر‬ ‫است حضور کاراموزان در شرکت ابفا تا اطالع ثانوی‬ ‫ممنوعاست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو‪:‬‬ ‫بدون ورود نواوری به بخش صنعت نمی توان انتظار توسعه داشت‬ ‫معاون تحقیقات و منابع انســانی وزیر نیرو با‬ ‫اشــاره بــه نا مگــذاری امســال از ســوی مقام معظم‬ ‫رهبری به نام تولید؛ پشــتیبانی ها‪ ،‬مانــع زدایی ها‬ ‫گفــت‪ :‬بــدون ورود نــواوری بــه صنعــت نمی توان‬ ‫انتظار رشد و پشتیبانی از صنعت را داشت‪ .‬محمد‬ ‫صالح اولیا در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬اگر بخواهیم‬ ‫به رقابت در بازارهای جهانی وارد شــده و یا حتی‬ ‫به خودکفایی رسیده و در نتیجه واردات را کاهش‬ ‫دهیم و از طرف دیگر مانع زدایی کنیم چاره ای جز‬ ‫توجه جدی تر به بحث نواوری و تســهیل ورود ان‬ ‫به صنعت وجود ندارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ویژگی بارز‬ ‫نواوری ان است که هم کیفیت را افزایش می دهد‬ ‫و هــم کاهــش هزینه ها را به دنبــال دارد و از طرف‬ ‫دیگررضایتبیشترمشتریرابههمراهدارد‪.‬معاون‬ ‫تحقیقــات و منابــع انســانی وزیر نیرو خاطرنشــان‬ ‫ســاخت‪ :‬رفــع موانع در ســایه نواوری ها اســت که‬ ‫ممکــن خواهد شــد‪ .‬اولیا گفــت‪ :‬کارخانه نــواوری‬ ‫فضایــی می توانــد به تحقق تولید؛ پشــتیبانی ها‪،‬‬ ‫مانع زدایی ها کمک کند و مفهوم کارخانه نواوری‬ ‫ازاین جهتاهمیتدارد کهپیوندبیننیاز صنعترا‬ ‫با ایده های نواورانه برقرار می کند‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫صنعت اب و برق کشورمان در زمینه ساخت داخل‬ ‫یکی از بهترین صنایع داخل کشور است که نزدیک‬ ‫بــه ‪ ۹۰‬درصــد خــود کفا و متکی به ســاخت داخل‬ ‫اســت‪ ،‬افزود‪ :‬با اینحال نیاز به نواوری های جدید‬ ‫دارد یعنــی در هــر یک از تجهیزاتی که هــم در اب‬ ‫و هم در برق استفاده می شود می تواند از فن اوری‬ ‫جدیدوفناوریمبتنیبراطالعاتبهرهبگیرد‪.‬‬ ‫معــاون تحقیقــات و منابع انســانی وزیــر نیرو‬ ‫گفــت‪ :‬به طورقطع بــدون ورود نواوری به صنعت‬ ‫از جملــه صنعــت اب و برق نمی توان انتظار رشــد‬ ‫خیلی جدی داشــت و اگر بخواهیم با دنیا رقابت‬ ‫کنیم و یا خودکفا شــویم و واردات را کاهش دهیم‬ ‫و حتی رفع موانع‪ ،‬در ســایه نواوری ممکن اســت‬ ‫و کارخانــه نواوری فضایی اســت که ایــن ارتباط را‬ ‫برقرار می کند‪ .‬اولیا به تالش برای تاسیس کارخانه‬ ‫نواوری در صنعت اب و برق اشاره کرد و خاطرنشان‬ ‫ساخت ‪ :‬صنعت اب و برق نیازمندی های خود را در‬ ‫این کارخانه عرضه خواهد کرد و تیم های نوپایی‬ ‫کــه بــه ا نهــا اســتارتاپ گفتــه شــده و از دانشــگاه‬ ‫شــکل می گیرند روی این ایده ها کار کرده و تبدیل‬ ‫یشــود‪ .‬وی افزود‪ :‬اتفاق خوبی که‬ ‫به محصول م ‬ ‫در کارخانــه نــواوری نیرو رخ می دهد ان اســت که‬ ‫مصرف کننــده محصــول نیــز وجــود دارد یعنی هر‬ ‫ایده ای که به محصول تبدیل می شود می تواند به‬ ‫ســرعت جذب بازار مصرف در صنعــت اب و برق‬ ‫شود‪ .‬معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیز با‬ ‫بیاناینکهدر دانشگاه ها کارخانهنواوریوجوددارد‬ ‫اما محصوالتی که ارائه می شود باید دنبال مشتری‬ ‫یکــه اینجــا‬ ‫بــرای ان باشــند‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬درحال ‬ ‫(کارخانــه نواوری نیــرو) بازار امــاده وزارت نیرو‬ ‫و صنعــت اب و بــرق وجــود دارد و ایــن مزیت‬ ‫مهم کارخانه نواوری نیرو اســت که هم ایده ها‬ ‫مطرح و هم حمایت ها انجام می شود و از همه‬ ‫متــر زمینه را برای ورود ایده های اســتارتاپی‬ ‫مه ‬ ‫به بازار تامین کاال و خدمات وزارت نیرو فراهم‬ ‫اســت‪ .‬اولیا گفــت‪ :‬مجموعه وزارت نیــرو ورود‬ ‫ایــن محصــوالت حاصــل از اید ههــا را بــه بــازار‬ ‫مصــرف تســهیل خواهــد کــرد‪ ،‬ضمن انکــه این‬ ‫تسهیل گری مهم ترین حمایت و پشتیبانی است‬ ‫یتــوان از تیم های فعــال و جوان خالق و‬ ‫کــه م ‬ ‫نــواور انجــام داد تــا بتوانند محصول خــود را ارائه‬ ‫کننــد و در بــازار صنعت اب و برق وارد شــوند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬ضمن انکه معاونت علمی‪ ،‬فناوری ریاست‬ ‫جمهوری نیز از این تیم ها به صورت مالی حمایت‬ ‫خواهد کرد‪،‬خریدتضمینشدهمحصوالتتولیدی‬ ‫ان ها در صنعت اب و برق هم مهم ترین حمایتی‬ ‫است که از انان صورت می گیرد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫راندماننیروگاه هایحرارتی‬ ‫به‪ ۴۰‬درصد می رسد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت تولیــد‬ ‫درصــد اســت و ایــن در حالــی‬ ‫نیــروی بــرق حرارتــی گفــت‪:‬‬ ‫است که این رقم هم اکنون در‬ ‫راندمــان نیروگاه هــای حرارتی‬ ‫نیروگاه هــای ایــران ‪ ۳۹‬درصد‬ ‫ایــران تــا پایــان ســال بــه ‪۴۰‬‬ ‫و البتــه بیشــتر از نیروگا ههــای‬ ‫درصــد افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫حرارتی بســیاری از کشــورهای‬ ‫محسن طرزطلب‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬محســن‬ ‫جهــان اســت‪ .‬طرزطلــب بــا‬ ‫طرزطلب با بیان اینکه راندمان‬ ‫یهــای‬ ‫اشــاره بــه برنامه ریز ‬ ‫نیروگاه های حرارتی برق در ســال گذشته برای انجــام شــده بــرای راه انــدازی ‪ ۷۵۰۰‬مــگاوات‬ ‫اولین بار به ‪ ۳۹‬درصد رسید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تبدیل نیــروگاه ســیکل ترکیبی جدید با ســرمایه گذاری‬ ‫نیروگاه های گازی به ســیکل ترکیبی‪ ،‬اســتفاده بخش خصوصی‪ ،‬افزود‪ :‬از چهار سال گذشته‪،‬‬ ‫از توربین هــای گازی بــا فنــاوری جدید‪ ،‬ارتقای ســه هزار و ‪ ۵۰۰‬مگاوات نیروگاه ســیکل ترکیبی‬ ‫واحدهای گازی و بازنشسته کردن نیروگاه های با ســرمایه گذاری بخش خصوصی ســاخته شد‬ ‫فرســوده از برنامه هــای افزایــش راندمــان در کــه امســال تکمیل می شــود و البتــه پیش بینی‬ ‫نیروگاه هــای حرارتــی اســت‪ .‬وی کــه در یــک می شــود ســه هزار و ‪ ۵۰۰‬مــگاوات باقی مانده‬ ‫گفت وگو تلویزیونی ســخن می گفت‪ ،‬با اشاره نیــز فراهــم شــود کــه بــا ســاخت کامــل ایــن‬ ‫بــه ابــاغ ســند انــرژی جدیــد به صنعــت برق ظرفیــت چهــار درصد به راندمــان نیروگاه های‬ ‫افــزود‪ :‬طبق این ســند تــا ســال ‪ ۱۴۲۰‬راندمان کشــور افــزوده خواهــد شــد‪ .‬وی با بیــان اینکه‬ ‫نیروگا ههــای حرارتی کشــور باید بــه ‪ ۵۰‬درصد ساخت نیروگاه های سیکل ترکیبی تاکنون سبب‬ ‫برســد کــه نیازمند ســرمایه گذاری های ســنگین صرفه جویــی یک میلیارد مترمکعبی ســوخت‬ ‫خواهــد بود‪ .‬مدیرعامل شــرکت بــرق حرارتی شــده اســت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ســال گذشــته از محل‬ ‫ادامــه داد‪ :‬راندمــان نیروگاه هــای حرارتــی در ســوخت صرفه جویی شــده ‪ ۲۰۰‬میلیــون یورو‬ ‫کشــورهای پیشــرفته جهان کــه ظرفیت تولید معــادل ارزی از ســرمایه گذاران نیروگا ههــا بــه‬ ‫ان ها به کشــور ما نزدیک است معادل ‪ ۳۷.۳‬بخش خصوصی بازگشت داده شد‪.‬‬ ‫تالش برای مانع زدایی‬ ‫از فعالیت استخراج رمز ارزها‬ ‫ســخنگوی صنعــت بــرق‬ ‫تخفیف ولتاژ اتصال تا ســقف‬ ‫گفت‪ :‬صنعــت بــرق در تالش‬ ‫‪ ۲۰‬درصد و تخفیف اتصال به‬ ‫بــرای مانع زدایــی و پشــتیبانی‬ ‫استخرهای داخلی (‪ ۱۵‬درصد)‬ ‫از مراکــز اســتخراج رمــز ارزهــا‬ ‫وجــود خواهــد داشــت‪ .‬وی‬ ‫در کشــور اســت‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫اضافه کرد‪:‬سپسخرده ماینرها‬ ‫مصطفی رجبی‬ ‫ایرنــا از پایــگاه خبــری شــرکت‬ ‫یــا افــرادی کــه تمایــل دارنــد‬ ‫مشهدی‬ ‫مــادر تخصصی تولیــد‪ ،‬انتقال‬ ‫ســرمایه های خــرد خــود را در‬ ‫و توزیــع نیــروی بــرق ایــران (توانیــر)‪ ،‬مصطفی صنعت استخراج رمز ارزها سرمایه گذاری کنند‪،‬‬ ‫رجبی مشــهدی افزود‪ :‬عالوه بر گشــایش هایی امــکان اســتفاده از خدمات هتلینــگ و میزبانی‬ ‫کــه در مصوبــه جدیــد بــرای صنعت اســتخراج خرده ماینرها توسط این مزارع بزرگ را خواهند‬ ‫رمز ارزها لحاظ شــده‪ ،‬وزارت نیرو به دنبال این داشت‪.‬‬ ‫اســت کــه مناطــق اولویــت دار بــا ظرفیت های‬ ‫رجبی مشهدی ابراز امیدواری کرد با تعامل‬ ‫خالــی را نیز مشــخص کند کــه در ان ها به دلیل بــا وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪ ،‬امــکان‬ ‫سرمایه گذاری های انجام شده محدودیت های تسهیلدر ارائهمجوزهایالزمبهمزارعاستخراج‬ ‫تامین برق بسیار کمتر از سایر مناطق باشد‪ .‬وی رمــز ارزهــا در ایــن مناطق فراهم شــود تــا رونق‬ ‫ادامه داد‪ :‬مراکز استخراج رمز ارز نیز مانند سایر هرچه بیشتر این صنعت در کشور ممکن شود‪.‬‬ ‫مشترکان که باید موانع پیش روی ان ها برداشته به گزارش ایرنا‪ ،‬پیش تر سخنگوی صنعت برق‬ ‫شــود‪ ،‬مــورد حمایــت قــرار می گیرنــد‪ .‬معــاون گفت‪ :‬برق مصرفی مراکز استخراج رمز ارزها که‬ ‫برنامه ریزی اقتصادی شرکت توانیر خاطرنشان بر اســاس تائید مراجع ذی صالح به استخرهای‬ ‫کــرد‪ :‬بــا هدایــت مراکــز اســتخراج رمــز ارزها به اســتخراج داخل کشور متصل می شوند‪ ،‬عالوه‬ ‫مناطقاولویت داروتشکیلمزارعبزرگاستخراج بر تخفیف های ولتاژ اتصال مذکور‪ ،‬مشمول ‪۱۵‬‬ ‫در کشــور‪ ،‬در درجه نخســت امکان اســتفاده از درصدتخفیفدیگرنیزخواهندشد‪.‬‬ ‫تشدیداقدام هایپیشگیرانهمقابله‬ ‫با کرونا در پایانه خارک‬ ‫شــرکت‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫کرونا در سطح منطقه عملیاتی‬ ‫پایان ههــای نفتی ایــران گفت‪:‬‬ ‫خــارک تعطیــل شــدند و بــر‬ ‫هم زمــان بــا شــکل گیری مــوج‬ ‫اجرای تمهیدات فاصله گذاری‬ ‫چهــارم کرونــا در کل کشــور‪،‬‬ ‫در همــه محیط هــای کاری‪،‬‬ ‫مقرراتواقدام هایپیشگیرانه‬ ‫اداری و ایــاب و ذهاب دریایی‬ ‫عباس اسدروز‬ ‫در ســتاد و مناطــق عملیاتــی‬ ‫و پــروازی کارکنــان مطابــق بــا‬ ‫شرکت اعمال و بر اجرای ان ها‬ ‫دستور عمل فاصله گذاری ستاد‬ ‫تاکیــد شــد‪ .‬بــه گزارش شــانا بــه نقل از شــرکت ملی کرونا و دســتور عمل مدیریت هوشــمند و‬ ‫پایان ههــای نفتــی ایران‪ ،‬عبــاس اســدروز با بیان یکپارچــه مبارزه با انتشــار کوویــد ‪ ۱۹‬در محیط‬ ‫اینکه در رویارویی با موج چهارم شیوع کرونا‪ ،‬در کار (‪ )۱-COV-PRO۴۲‬ســازمان بهداشــت و‬ ‫نخستین اقدام‪ ،‬ورود همه مهمانان نوروزی به درمان صنعت نفت تاکید شده اســت‪ .‬اسدروز‬ ‫جزیره خارک ممنوع و نشســت ها و بازدیدهای گفت‪ :‬ضمن توجه به ایمنی کارکنان‪ ،‬مطابق با‬ ‫غیرضــرور کاهش داده شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬با توجه به اعمال پروتکل فاصله گذاری هوشمند اجتماعی‬ ‫همسایگیاستانبوشهرباخوزستانووضعقرمز ابالغی ستاد ملی مبارزه با کرونا‪ ،‬تعداد نفرات‬ ‫ایناستاندرهفته های گذشته‪،‬محدودیت های و کارکنــان خدماتــی بــه غیــر از نیروهــای درگیــر‬ ‫پروازی از مبادی اســتان خوزستان اعمال و ورود عملیــات تخصصــی شــرکت ‪ ۵۰‬درصــد کاهش‬ ‫کارکنان با توجه به سیر افزایشی بیماری کرونا از داده شــد و بــا هــدف کاهــش تماس هــا‪ ،‬لغــو‬ ‫این استان محدود شد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬کارکنان برگزاریاجتماعاتوحذفترددهایغیرضروری‬ ‫برای بازگشــت به کار ملــزم به تکمیل فرم های در حــوزه پیمانــکاران فعــال در ســطح منطقــه‬ ‫خود اظهــاری از طریق ســامانه ‪ nocorona.ir‬یا عملیاتــی و پروژه هــای جاری شــرکت تمهیدات‬ ‫‪ salamat.gov.ir‬به صــورت حداقــل یــک بار در الزم اندیشیده شده است‪ .‬تردد به نفت کش ها‬ ‫هفتهخواهندبود‪.‬مدیرعاملشرکتپایانه های و شــناورها هم با پروتکل های شــدید بهداشتی‬ ‫نفتــی ایــران گفــت‪ :‬همچنین اماکن و مشــاغل انجام می شود و نشست ها با حداقل نفرات از‬ ‫پرخطرمطابقبادستورعمل کمیتهملیمقابلهبا طریقویدیوکنفرانسبرگزارمی شود‪.‬‬ ‫مرکزمطالعاتیانالیزمغزه‬ ‫در ملی حفاری ایجاد می شود‬ ‫در چارچوب توافقنامه همکاری شــرکت‬ ‫ملی حفاری ایران و دانشگاه صنعت نفت‪،‬‬ ‫مرکــز مطالعاتــی انالیز مغــزه‪ ،‬ژئومکانیک و‬ ‫پتروفیزیک در جنوب کشور ایجاد می شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش شــانا بــه نقــل از شــرکت ملــی‬ ‫حفــاری ایران‪ ،‬فرهاد محســنی‪ ،‬رئیس اداره‬ ‫زمین شناســی ایــن شــرکت گفــت‪ :‬امضــای‬ ‫توافقنامــه در زمینــه مطالعــات علــوم زمین‬ ‫و مخــزن‪ ،‬فیمابیــن ملی حفاری و دانشــگاه‬ ‫صنعــت نفــت بــرای نخســتین بــار منتــج به‬ ‫اســتفاده مســتقیم متخصصــان ایــن اداره از‬ ‫تجهیزات دانشــگاه برای انجام مطالعات و‬ ‫انالیــز معمولــی و به ویــژه مغزه های حفاری‬ ‫و ایجــاد تحــول در این بخش شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این اداره پارســال با تغییر نگرش‬ ‫کلی در ارائه خدمات فنی تخصصی‪ ،‬ضمن‬ ‫ایجــاد تحــول بنیادیــن در زمینه عرضه همه‬ ‫خدمــات عملیاتــی و مطالعاتــی مرتبــط‬ ‫بــا اهــداف ویــژه در هــر پــروژه‪ ،‬موفــق بــه‬ ‫ارائــه ‪ ۱۷‬فقــره برنامــه کالن پیش بینــی‬ ‫زمین شناســی و ‪ ۱۵‬فقــره گــزارش پایانــی‬ ‫زمین شناسی شد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫بی توجهی مردم به پروتکل های بهداشتی کار دست استان داد‬ ‫بهره برداریاز فاز شیمیاییبزرگ ترین‬ ‫تصفیه خانهسپتاژ کشور تاپایانخردادماه‬ ‫ســحر رحمتــی‪ -‬مشــهد‬ ‫مدیریــت شــهری قــرار گیــرد‬ ‫مقدس‪:‬معــاون خدمــات‬ ‫و در همیــن راســتا‪ ،‬پــس‬ ‫شــهری شــهرداری مشــهد‬ ‫از مطالعــات مختلــف‪،‬‬ ‫از پیشــرفت فیزیکــی ‪۴۰‬‬ ‫عملیــات اجرایــی احــداث‬ ‫درصــدی اولیــن و بزرگ تریــن‬ ‫این تصفیه خانه در ابان سال‬ ‫مهدی یعقوبی‬ ‫تصفیه خانــه ســپتاژ کشــور در‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬اغــاز شــد‪ .‬یعقوبــی‬ ‫مشــهد و بهر هبــرداری از فــاز‬ ‫یاداور شــد‪ :‬ایــن تصفیه خانه‬ ‫شــیمیایی ان تــا پایــان خردادماه ســال جاری در کیلومتــر ‪ ۷‬جــاده میامــی و در اراضــی‬ ‫عشــده اســت که پس‬ ‫خبــر داد‪ .‬مهــدی یعقوبــی با اعــام این خبر تصفیه خانــه اولنگ واق ‬ ‫افــزود‪ :‬طی ســال های اخیر یکــی از مهم ترین از بهر هبــرداری کامــل‪ ،‬توانایی تصفیه روزانه‬ ‫دالیل الودگی رودخانه تاریخی کشــف رود‪ ۳۵۰ ،‬تا ‪ ۴۰۰‬تانکر فاضالب سپتاژ را دارا است‬ ‫تخلیه روزانه ‪ ۳۰۰‬تانکر فاضالب سپتاژ حاوی که همین موضوع سبب خواهد شد تا معضل‬ ‫بســیاری از میکرو ‬ ‫بهــا و فلــزات ســنگین و تخلیه فاضالب های خطرناک سپتاژ به داخل‬ ‫خطرناک بود؛ موضوعی که باعث شــد زنگ رودخانــه کشــف رود بــرای همیشــه برطرف‬ ‫خطــر جدی تهدید ســامت مردم مشــهد به شود‪ .‬معاون شهردار مشهد در بخشی دیگری‬ ‫صــدا دراید؛ چراکه در پایین دســت رودخانه گفت‪ :‬این تصفیه خانه بااعتباری بالغ بر ‪۷۴۰‬‬ ‫از همین فاضالب های خطرناک‪ ،‬برای کاشت میلیــارد ریــال تاکنــون پیشــرفت فیزیکــی ‪۴۰‬‬ ‫محصــوالت کشــاورزی و خوراکــی اســتفاده درصدی داشــته اســت‪ .‬یعقوبی خاطرنشــان‬ ‫م ‬ ‫یشــد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬همیــن موضوع ســبب کرد‪ :‬بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته‪،‬‬ ‫شــد تــا پــس از اغــاز ســاماندهی رودخانــه فاز شــیمیایی اولین و بزرگ ترین تصفیه خانه‬ ‫کشــف رود بــه فرماندهــی شــهرداری مشــهد ســپتاژ کشــور تــا پایــان خردادماه ســال جاری‬ ‫در ابــان ‪ ،۱۳۹۸‬احــداث اولیــن و بزرگ تریــن و فــاز بیولوژیــک ان نیــز‪ ،‬در ابان ماه امســال‬ ‫تصفیه خانــه ســپتاژ کشــور در دســتور کار اماده بهره برداری خواهد بود‪.‬‬ ‫راه اندازی کانال«گهوارهفیروزه ای»‬ ‫باهدفاموزشمفاهیمزیست محیطی‬ ‫معــاون پرورشــی و‬ ‫بهتــری بــرای زمیــن باشــیم‬ ‫فرهنگــی اموزش وپــرورش‬ ‫و بــه محیط زیســت خــود‬ ‫مازنــدران از راه انــدازی و‬ ‫بیشــتر احتــرام بگذاریــم‪.‬‬ ‫اغــاز بــه کار کانــال گهــواره‬ ‫معــاون پرورشــی و فرهنگــی‬ ‫فیــروزه ای بــا هــدف امــوزش‬ ‫اموزش وپــرورش مازنــدران‬ ‫محمد شعبانی‬ ‫مفاهیــم زیس ـت محیطی خبر‬ ‫همچنیــن خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫داد‪ .‬به گــزارش پایگاه خبری‬ ‫کــودکان رابطی ارزشــمند بین‬ ‫هم وطن؛ محمد شــعبانی با بیان خبر افزود‪ :‬نســل امروز و اینده هســتند و احســاس ان ها‬ ‫بــه دنبــال وا گــذاری دبیرخانــه ملــی انجمــن بــه زمین نقــش موثری در اینــده زمین خواهد‬ ‫طبیعــت یاران به مازنــدران با همکاری همه داشــت‪ .‬معتقدیم کــودکان هیچ تقصیــری در‬ ‫یهــای زیس ـت محیطی و از بیــن رفتــن‬ ‫کانون های اســتان به ویژه شهرســتان ســاری و الودگ ‬ ‫بــا محوریــت کانون دختران ناحیه دو ســاری منابع ندارند و باید به این نتیجه برسیم که «ما‬ ‫کانــال گهــواره فیــروزه ای راه انــدازی شــد‪ .‬او فقط یک زمین داریم»‪.‬شــعبانی گفت‪ :‬عالوه‬ ‫بــا بیــان اینکه در ایــن کانال دانش امــوزان با بــر دانش امــوزان کــه مخاطبــان اصلــی در این‬ ‫ـت محیط زیست به کمک هم کانال هستند اولیای گرامی و معلمان عزیز نیز‬ ‫ـناخت درسـ ِ‬ ‫شـ ِ‬ ‫را ههــای عملــی بــرای داشــتن زمینــی پا ‬ ‫کتــر می توانند با عضویت در کانال در بهبود فرایند‬ ‫را تمریــن می کننــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬معتقدیــم اموزش مشارکت نمایند و برگزاری جشنواره ای‬ ‫حس دوســتی با زمیــن‪ ،‬تمرین کردنی به همین نام در دستور کار دبیرخانه قرار دارد‬ ‫ایجــاد ِ‬ ‫اســت و ما می توانیم با تکرار و تمرین فرزند که متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫عامل جعل و ارتشا در شهرداری قزوین‬ ‫شناساییوبازداشتشد‬ ‫قزوین‪-‬رویدادامروز‪:‬بازرس کل‬ ‫از کارکنــان شــهرداری قزویــن؛‬ ‫استانقزوین گفت‪:‬عاملجعل‬ ‫بازرســان ایــن ســازمان بــه‬ ‫اســناد و اخذ وجــوه نامتعارف‬ ‫شهرداری مربوطه اعزام و پس از‬ ‫از مراجعیــن شــهرداری قزوین‪،‬‬ ‫استقرار؛موضوعموردبررسیقرار‬ ‫شناســایی و بــا هماهنگــی و‬ ‫گرفت‪ .‬او توضیح داد‪ :‬در اجرای‬ ‫عبداله‬ ‫دســتور شــعبه ســوم بازپرســی‬ ‫مــاده ‪ 13‬قانون نظام ســامت‬ ‫اقاعلیخانی‬ ‫دادسرایعمومیوانقالبمرکز‬ ‫اداری عدم اعالم هرگونه ســوء‬ ‫استان‪ ،‬فرد خاطی جلب و بازداشت شد‪.‬‬ ‫جریان اداری‪ ،‬توسط مدیران به مراجع نظارتی‬ ‫عبدالــه اقاعلیخانــی افــزود‪ :‬در پــی اطالعــات و قضایی از مصادیق ترک فعل به حساب امده‬ ‫یشــده در قانون و‬ ‫دریافتی از بستر سامانه ستاد خبری‪ 136‬بازرسی و مشــمول مجازات پیش بین ‬ ‫کل استان در خصوص ارتکاب سوء جریان یکی پیگردقضاییقرارخواهند گرفت‪.‬‬ ‫سه نوبت شدن کار در متروی قم یک‬ ‫ضرورتاست‬ ‫استاندار قم با تاکید بر اینکه‬ ‫واگن های متروی شــهر قم اشاره‬ ‫سهنوبتشدن کار در مترویقم‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬ازنظــر واگن هایی‬ ‫یک ضرورت اســت‪ ،‬گفت‪450:‬‬ ‫که نیاز بود برای اســتفاده در این‬ ‫میلیاردتوماناعتبارازمحلاوراق‬ ‫پروژهپیگیریشود‪،‬خوشبختانه‬ ‫مشارکت به این طرح اختصاص‬ ‫در سطح نهاد ریاست جمهوری‬ ‫بهرام سرمست‬ ‫یافت‪.‬بهرامسرمستباقدردانی‬ ‫دنبال و به شرط اینکه پیشرفت‬ ‫ازمسئوالنقرارگاهخاتم االنبیاء‪،‬‬ ‫کار طــوری ادامــه یابــد کــه بــه‬ ‫شهرداری‪ ،‬قطار شهری و مجموعه عواملی که در مرحله بهره برداری برسانند دو واگن در اختیار قم‬ ‫اینپروژهتالشمی کنند‪،‬اظهارداشت‪:‬خوشبختانه قرار می گیرد که در این زمینه نیز با شهرداری و قطار‬ ‫پــروژه فعــال اســت اما این فعالیت بــه این معنا شهریمشهدبهتوافقرسیده ایم‪.‬سرمستتصریح‬ ‫نیست که تعهداتی که این عزیزان به ما دادند تا کرد‪ :‬تاکید موکــد داریم در یک همکاری جدی تر‪،‬‬ ‫پایان خرداد‪ ۱۴۰۰‬فاز اول خط یک را بهره برداری فاز نخست خط یک متروی قم که به عنوان یک‬ ‫برسانیم کهبه طورحتمنیازاستدویاسهنوبت کار پروژه مهم و استراتژیک و حیاتی برای این شهر قم‬ ‫کننــد‪ .‬اســتاندار قــم ابراز کــرد‪ :‬با پیگیــری صورت به شــمار م ـی رود در خــرداد به بهره برداری برســد‬ ‫گرفتــه‪ ۴۵۰‬میلیــارد تومــان اعتبار از محــل فروش تــا بتوانیم بیش ازپیــش خدمتی به زائــران کریمه‬ ‫اوراق مشــارکت در اختیار این پروژه قرارگرفته که اهل بیت (ع) داشــته و به عنوان پــروژه ماندگار به‬ ‫ازنظر تامین منابع نیز مشکل نداریم‪ .‬او به تامین شهروندانعزیزارائهدهیم‪.‬‬ ‫اجرای‪ ۸۵۴‬کیلومترشبکه گذاری‬ ‫در استان کرمانشاه در سال‪1399‬‬ ‫به منظــور توســعه گازرســانی در اســتان‬ ‫کرمانشاه‪،‬سالگذشته‪ 854،‬کیلومترشبکه گذاری‬ ‫در این استان انجام شده است‪ .‬سیروس شهبازی‬ ‫مدیرعاملشرکت گاز استان کرمانشاهبابیاناین‬ ‫مطلب‪ ،‬گفت‪ :‬در راستای گازرسانی به روستاها و‬ ‫افزایش نفوذ گازرسانی در استان در سال ‪ ،99‬با‬ ‫اجرای این مقدار از شبکه گذاری‪ ،‬زمینه نصب‪84‬‬ ‫هزار و ‪ 733‬انشــعاب در اســتان شامل ‪ 64‬هزار‬ ‫و ‪ 814‬انشــعاب در بخش روستایی و ‪ 19‬هزار و‬ ‫‪ 919‬انشعاب در بخش شهری فراهم شد‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 29‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1047‬‬ ‫استاندار فارس در ارائه گزارشی به رئیس جمهوری‬ ‫گفت‪ :‬بعد از پایان تعطیالت نوروزی‪ ،‬شاهد افزایش‬ ‫تست هایمثبتکروناوهمچنینشماربیمارانبستری‬ ‫در بیمارستان های این استان به ویژه شیراز بوده ایم و‬ ‫موضوعروندصعودیداشتهاست‪.‬عنایت ا‪...‬رحیمی‬ ‫درایینافتتاحطرحاتانگیریپاالیشگاهپارسیانسپهر‬ ‫شهرستان مهر که به شکل ویدئو کنفرانس با دستور‬ ‫رئیس جمهــوری انجام شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬هم اینــک در ‪۱۴‬‬ ‫بیمارستاندراستانفارس‪،‬بیمارانمبتالبهبیماریکووید‬ ‫‪۱۹‬بستریهستند‪.‬استاندارفارسافزود‪:‬محدودیت ها‬ ‫و پروتکل ها را تشدید کرد ه و افزایش داده ایم و تمام‬ ‫دستگاه هاهماهنگعملمی کنندومردمهمهمکاری‬ ‫خوبیدارند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خیز مجدد کرونا در فارس‬ ‫فداکاری شبانه روزی کارکنان مجموعه‬ ‫سالمت در پاندمی کرونا‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز هــم در‬ ‫سیصد و دومین نشست ستاد دانشگاهی مدیریت‬ ‫بیماری کووید ‪ ۱۹‬گفت‪ :‬با توجه به افزایش موارد‬ ‫ابتــا بــه کرونــا همچنــان بــه دنبــال اضافــه کردن‬ ‫تهــای بیمارســتانی هســتیم هرچند کــه هنوز‬ ‫تخ ‬ ‫شاهد بی توجهی مردم به پروتکل ها هستیم‪ .‬دکتر‬ ‫مهرزاد لطفی افزود‪ :‬پس از گذشت بیش از یک سال‬ ‫از شیوع کرونا ویروس و امار چشمگیر موارد ابتال و‬ ‫فوتی ناشی از ان‪ ،‬همچنان برخی از مردم استان‪،‬‬ ‫این بیماری خطرناک و مرگ افرین را جدی نگرفته‬ ‫ودررعایتپروتکل هایبهداشتیبی توجههستند‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬ایثــار و فــداکاری شــبانه روزی کارکنان‬ ‫مجموعه سالمت در پاندمی کرونا ویروس‪ ،‬بر هیچ‬ ‫فردی پوشــیده نیســت و قدردانی از این حافظان‬ ‫ســامت‪ ،‬تنها با مشــارکت کامل مــردم در رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی میسر است‪ .‬رئیس دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی شیراز اظهار کرد‪ :‬با توجه به روند رو‬ ‫به افزایش موارد ابتال به کرونا ویروس‪ ،‬مســئوالن‬ ‫دانشــگاه روزانــه در حــال تــاش بــرای افزایــش‬ ‫تخت هایبیمارستانیهستند‪.‬‬ ‫امادگی بیش ازپیش مراکز درمانی استان‬ ‫برای مقابله با ویروس‬ ‫دکتر لطفی از امادگی بیش ازپیش مراکز درمانی‬ ‫استان برای مقابله با این ویروس منحوس در موج‬ ‫چهــارم خبــر داد و گفــت‪ :‬تمامــی مراکــز درمانی و‬ ‫بیمارستان هایخصوصیوخیریهنیزهمانندگذشته‬ ‫بــا مجموعــه دانشــگاه همــکاری دارنــد و در حال‬ ‫خدمت رسانیبهبیمارانمبتالبه کووید‪ ۱۹‬هستند‪.‬‬ ‫او یاداور شد‪ :‬دانشگاه علوم پزشکی شیراز در انجام‬ ‫واکسیناســیون علیه کرونــا ویــروس از زمان تحویل‬ ‫نشــده از ســوی‬ ‫تا تزریق به گروه های هدف تعیی ‬ ‫وزارت بهداشــت در کشور پیشرو است و این روند‬ ‫تــا پایان واکسیناســیون عمومی ادامــه دارد‪ .‬رئیس‬ ‫دانشــگاه در این نشســت ضمن بررســی وضعیت‬ ‫امــار مبتالیان به کرونا ویروس و جان باختگان این‬ ‫بیمــاری در اســتان‪ ،‬رونــد انجــام تس ـت های ‪PCR‬‬ ‫در مراکز ‪ ۱۶‬ســاعته و تس ـت های ســریع‪ ،‬فعالیت‬ ‫ازمایشــگاه های تشــخیصی کوویــد ‪ ،۱۹‬همچنیــن‬ ‫اقدامــات کارگروه های مختلف ســتاد دانشــگاهی‬ ‫مدیریت بیماری کووید‪ ۱۹‬را ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫همراهی بیشتر مردم ضروری است‬ ‫جانشــین اســتاندار در ســتاد مدیریــت کرونای‬ ‫فــارس هــم با اشــاره بــه اینکه تاثیر مســافرت های‬ ‫نوروزیهفتهجاریمشهودترخواهدشد‪،‬تاکید کرد‬ ‫که فارس روزهای سختی را همچنان پیش رو دارد‪.‬‬ ‫عبدالرضــا قاس ـم پور در گفت وگوی مجــازی با‬ ‫خبرنــگاران با یــاداوری اینکه بیماران مبتالبه کرونا‬ ‫توسط بیمارستان های خصوصی شیراز نیز پذیرش‬ ‫می شوند‪ ،‬گفت‪ :‬فرایند بیماریابی مبتالیان به این‬ ‫ویروس در اســتان با دقت باالیی انجام می شود و‬ ‫طرح شهید سلیمانی تداوم دارد‪ .‬او با یاداوری اینکه‬ ‫در خصــوص تغییر وضعیت کرونــا در فارس چیزی‬ ‫به صورت مکتوب گزارش نشده است‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫هفتهجاری‪،‬هفتهسختیبرایسراسر کشور خواهد‬ ‫بود‪ ،‬چون اثار سفرهای نوروزی در این هفته خود را‬ ‫نشان می دهد‪ .‬جانشین استاندار در ستاد مدیریت‬ ‫کرونایفارس گفت‪:‬متاسفانههنوز شاهدترددهای‬ ‫غیرضروری و غیرقابل توجیه برخی از شهروندان در‬ ‫مسیرهای درون و برون شهری و برپایی دورهمی و‬ ‫م هستیم که درخواست داریم در‬ ‫میهمانی و مراس ‬ ‫این زمینه شهروندان همراهی بیشتری کنند تا این‬ ‫پیک و موج سنگین چهارم را پشت سر بگذاریم‪.‬‬ ‫قاسم پور خاطرنشان کرد‪ :‬شرایط این استان را‬ ‫مانند اکثر نقاط کشور دشوار خواند و گفت‪ :‬روند‬ ‫بســتری مبتالیــان به کرونا همچنــان رو به افزایش‬ ‫اســت و تدابیــر و تمهیــدات بــرای شــرایط بدتــر و‬ ‫وخیم تراز شرایطفعلیاندیشیدهشدهاست‪.‬‬ ‫قاس ـم پور همچنیــن از تعطیلــی متروی شــیراز‬ ‫و نــاوگان اتوبــوس درون شــهری ایــن کالن شــهر تــا‬ ‫اطالع ثانوی خبر داد و گفت‪ :‬هفته اینده فعالیت‬ ‫مشــاغل گرو ههــای ‪ ۳ ،۲‬و چهار همچنان تعطیل‬ ‫اســت‪ .‬او از تشــدید نظارت های خودرویی سخن‬ ‫گفت و افزود‪ :‬در تمام شهرهای استان فعالیت های‬ ‫فرهنگی و اجتماعی تعطیل است و سختگیری ها‬ ‫یتــر و محدودیت هــا بــرای هفتــه‬ ‫تهــا قو ‬ ‫و نظار ‬ ‫جدید همچنــان ادامه دارد‪ .‬البته معاون اســتاندار‬ ‫نگفتند کهخودروهایباشمارهانتظامیاستان های‬ ‫مجاور از کجا وارد شهر شیراز می شوند و متاسفانه‬ ‫هنوز مسافران چگونه وارد استان فارس می گردند‬ ‫و هیچ اشــاره ای هم به ضمانت اجرایی مصوبات‬ ‫و کسبه متخلفی که درب مغازه هایشان باز است‬ ‫و هیچ گونــه وقعــی بــه ممنوعیت هــا نمی گذارند‬ ‫نکردند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫شهرداری اصفهان یکصد تخت به بیمارستان های شهر اهدا می کند‬ ‫شــهردار اصفهان گفت‪ :‬با توجه به تشــدید شــرایط کرونایی در‬ ‫اصفهان‪ ،‬شهرداری تالش کرده است‪ ،‬نهایت همکاری را با دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی داشته باشد و در این راستا درصدد هستیم یکصد تخت‬ ‫بیمارستانیبهبیمارستان هایشهراصفهاناهدا کنیم‪.‬‬ ‫قــدرت الــه نوروزی اظهار کرد‪ :‬او ادامه داد‪ :‬متاســفانه شــرایط‬ ‫کرونا در اصفهان تشــدید شــده اســت که به همین دلیل شهرداری‬ ‫تــاش کــرده اســت‪ ،‬نهایت همکاری را با دانشــگاه علوم پزشــکی‬ ‫داشته باشد‪ .‬شهردار اصفهان افزود‪ :‬در این شرایط درصدد هستیم‬ ‫یکصــد تخــت بیمارســتانی را تهیه و به بیمارســتان های شــهر اهدا‬ ‫کنیم تا ظرفیت پذیرش بیمار در این روزهای ســخت افزایش پیدا‬ ‫کنــد‪ .‬او تصریــح کــرد‪ :‬در این وضعیت کارکنان شــهرداری اصفهان‬ ‫هم در حال خدمت رسانی به مردم هستند و ازاینجا به همه ان ها‬ ‫ازجمله راهوران مترو‪ ،‬نیروهای انتظامات شهری‪ ،‬کارکنان پسماند‪،‬‬ ‫باغ رضوان‪ ،‬اتش نشانان‪ ،‬نیروهای خدمات شهری‪ ،‬کنترل ترافیک‬ ‫همه مهندسان و مشاوران خسته نباشید می گویم‪ .‬نوروزی با بیان‬ ‫اینکه از ســال گذشــته شــهرداری افتتاحیه های هفتگی را اغاز کرد‬ ‫اما با توجه به شرایط کرونا نمی توانیم سبک معمولی افتتاحیه ها‬ ‫را ادامــه دهیــم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بااین وجــود افتتاحیه ها در قالب های‬ ‫رســانه ای ادامــه دارد و در ایــن راســتا فــردا بهره بــرداری از ســامانه‬ ‫توســعه هوشــمند ناوگان اتوبوس رانی و ارتقای سیســتم پرداخت‬ ‫الکترونیکی افتتاح خواهد شد‪ .‬او افزود‪ :‬این پروژه مشارکتی و به‬ ‫تهــای ارزشــمندی در‬ ‫روش «‪ »B. O. T‬انجا مشــده اســت و قابلی ‬ ‫مدیریــت خطوط اتوبوس رانی و خدمات هوشــمند به مردم ارائه‬ ‫می کند؛ با این اقدام مردم می توانند برنامه ریزی انالین برای سفر‬ ‫داشــته باشــند‪ ،‬اصفهان کارت را انالین شــارژ و حســاب شهروندی‬ ‫برای پرداخت های شــهری ایجاد کنند‪ .‬شهردار اصفهان گفت‪ :‬کل‬ ‫هزینه پروژه در مقطعی که ما این طرح را شروع کردیم ‪ 89‬میلیارد‬ ‫تومان بود اما اکنون ارزش باالیی دارد و دارای پشــتوانه پنج ســاله‬ ‫است؛ امیدواریم با این طرح سفر ارام و با خیال راحت در اصفهان‬ ‫از طریــق نــاوگان حمل ونقــل عمومــی برای مــردم رقم بخــورد‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬امیدوارم با گذر از شــرایط کرونایی و با رعایت پروتکل ها‪،‬‬ ‫ماننــد گذشــته اتوبوس های شــهری اصفهان بتواننــد روزانه بیش از‬ ‫‪ 560‬هزار نفر را جابجا کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫توقف ‪ ۳۰‬مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی استان سمنان‬ ‫مدیر امور اراضی ســازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت‪:‬‬ ‫‪ ۳۰‬مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی در استان شناسایی‬ ‫و عملیات ساخت وساز در ان ها متوقف شد‪ .‬غالمرضا خراسانیان‬ ‫بــا بیــان اینکه شناســایی ایــن میزان تغییــر کاربری اراضــی باغی و‬ ‫کشــاورزی در نوروز امســال بود‪ ،‬افزود‪ :‬هرسال با فرارسیدن نوروز‪،‬‬ ‫نخــواری و‬ ‫افــراد ســودجو بــا اســتفاده از تعطیلــی این ایــام به زمی ‬ ‫تغییــر کاربــری اراضی زراعی و باغی اقدام می کنند‪ .‬او با اشــاره به‬ ‫جدیــت مقابلــه با تغییر کاربری اراضی کشــاورزی و باغی از ســوی‬ ‫جهاد کشــاورزی اســتان ســمنان افزود‪ :‬برای مقابله با پدیده تغییر‬ ‫کاربری اراضی و همچنین زمین خواری و حفظ و صیانت از اراضی‬ ‫کشــاورزی و باغی‪ ،‬اقدامات ویژه ای از ســوی امور اراضی ســازمان‬ ‫جهاد کشاورزی استان سمنان در نوروز انجام شد‪ .‬مدیر امور اراضی‬ ‫ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان سمنان با اشــاره به حضور مستمر‬ ‫گش ـت های حفظ کاربری در تعطیالت نوروز گفت‪ :‬با حضور این‬ ‫گشــت های حفاظت از اراضی کشــاورزی و باغی ‪ ۳۰‬مورد کاربری‬ ‫غیرمجــاز را شناســایی کردنــد و در اجــرای تبصره ‪ ۱‬مــاده ‪ ۱۰‬قانون‬ ‫حفظ کاربری حکم توقف عملیات ساخت وساز صادر شد‪.‬‬ ‫خراسانیان ضمن قدردانی از همکاری مطلوب شهروندان بایگان‬ ‫حفاظتی امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت‪ :‬همه‬ ‫وظیفه داریم از مواهب خدادادی که متعلق به همه نســل های بشــر‬ ‫استحراستو حفاظت کنیم‪.‬‬ ‫او از همــه کشــاورزان و بهر هبــرداران خواســت تــا قبــل از هرگونــه‬ ‫ساخت وساز با کارشناسان مدیر امور اراضی مشاوره کنند تا از هدررفت‬ ‫سرمایهجلوگیریشود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مناطق ازاد مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدند‬ ‫معــاون ســازمان امــور مالیاتی کشــور گفت‪ :‬با‬ ‫تصویبمجلسشورایاسالمیمناطقازادتجاری‪-‬‬ ‫صنعتی مشــمول پرداخت مالیات بــر ارزش افزوده‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫محمــود علیزاده اظهار داشــت‪ :‬به موجب بند‬ ‫(ت) تبصره (‪ )6‬قانون بودجه سال ‪ 1400‬کل کشور‬ ‫ازامسالمناطقازادتجاری‪-‬صنعتیمشابهسرزمین‬ ‫اصلــی مشــمول پرداخــت مالیات بــر ارزش افــزوده‬ ‫خواهندبود‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬برایــن اســاس ضــرورت دارد فعــاالن‬ ‫اقتصادی مناطق یادشده که حائز هر یک از شرایط‬ ‫فراخوان های هش ـت گانه موضوع مــاده ‪ 18‬قانون‬ ‫مالیاتبرارزش افزودههستند‪،‬نسبتبهثبت نامدر‬ ‫نظام مالیات بر ارزش افزوده و اجرای سایر مقررات‬ ‫موضــوع این قانــون ازجمله صدور صورتحســاب‪،‬‬ ‫دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران‪،‬‬ ‫ارائهاظهارنامهو‪...‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫معــاون حقوقــی و فنــی مالیاتــی ســازمان امور‬ ‫مالیاتی کشورتاکید کرد‪:‬فعاالناقتصادیدرصورت‬ ‫انجامتکالیفقانونیمذکور می تواننداز تسهیالت‬ ‫پیش بینی شدهدرقانونبهره مندشوند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫برگزاری نشست هم افزایی و تبادل نظر مدیران سازمان های شهرداری گرگان‬ ‫نخستیننشستهم افزاییوتبادل نظرمدیران‬ ‫سازمان هایتخصصیشهرداری گرگانبرگزار شد‪.‬‬ ‫پس از موافقــت و حمایت عبدالرضا دادبود‪،‬‬ ‫شــهردار گــرگان در خصوص ایجاد مرکــز اموزش و‬ ‫توســعه فرهنگ شهروندی در ســازمان فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری گرگان‪ ،‬نخســتین‬ ‫هم افزایی برای تبادل نظر و ارائه پیشنهاد با حضور‬ ‫مدیران‪ ،‬مســئوالن امــوزش و روابط عمومی های‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‪ ،‬سیما منظر‬ ‫و فضــای ســبز‪ ،‬حمل ونقــل و فرهنگــی اجتماعی‬ ‫ورزشــی شــهرداری گــرگان تشــکیل شــد‪ .‬در ایــن‬ ‫نشســت استفاده از اندیشه روانشناسان‪ ،‬جامعه‬ ‫شناســان‪ ،‬نویســندگان‪ ،‬مدرســان‪ ،‬طنزپــردازان‪،‬‬ ‫تعییــن اولویت ها‪ ،‬ایجــاد بخش های تخصصی‪،‬‬ ‫خانه هایفرهنگ‪،‬صداوسیما‪ ،‬کانال هایارتباطی‬ ‫و خبــری ســازمان ها و ارزیابــی وضعیت موجود و‬ ‫تامین رفع نیازهای شهروندان موردتوجه و تاکید‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫‪ ۱۱‬میلیون تن کاال در‬ ‫سطح استان سمنان‬ ‫جابه جا شد‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اســتان‬ ‫سمنان گفت‪ :‬در سال ‪ ۹۹‬بیش از ‪ ۱۱‬میلیون تن کاال از‬ ‫سوی حمل ونقل جاده ای استان سمنان جابه جاشده‬ ‫است‪ .‬احسان منصور کیایی با بیان اینکه در سال ‪۹۹‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۱‬میلیون تن کاال توسط حمل ونقل جاده ای‬ ‫و عمومی اســتان ســمنان صورت گرفته اســت‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ ۸۹ :‬شرکت حمل ونقل بار و کاال در سطح استان‬ ‫فعالیتدارد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه میزان بار جابه جاشــده طی ســال‬ ‫‪ ۹۹‬نسبت به سال قبل از ان در سطح استان سمنان‬ ‫هشــت درصد رشــد داشــته اســت‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬در سال‬ ‫گذشــته ‪ ۱۵۷‬هزار و ‪ ۸۷۸‬ســفر با ناوگان حمل ونقل‬ ‫عمومی و جاده ای استان سمنان صورت گرفته است‬ ‫همچنین تعداد مسافر جابه جاشده با ناوگان عمومی‬ ‫از مبدا استان در سال ‪ ۹۹‬بیش از ‪ ۸۵۰‬هزار نفر بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اســتان‬ ‫ســمنان با بیان اینکه ازلحاظ تعداد ســفر در سال ‪۹۹‬‬ ‫در شــاخص حمل ونقــل جــاده ای شــاهد ‪ ۲۲‬درصــد‬ ‫کاهــش نســبت به ســال قبل بوده ایــم‪ ،‬ابراز کــرد‪ :‬در‬ ‫شــاخص تعداد مسافران جابه جاشده توسط ناوگان‬ ‫حمل ونقــل عمومــی جاده ای اســتان نیز در ســال ‪۹۹‬‬ ‫نســبت بــه ســال ‪ ۹۸‬بیــش از ‪ ۴۷‬درصــد کاهــش را‬ ‫شاهد بوده ایم‪ .‬منصور کیایی درباره ارتقای محورهای‬ ‫جاده ای اســتان ازلحاظ کیفــی و با بیان اینکه روکش‬ ‫اسفالت تقویتی به میزان ‪ ۱۸‬کیلومتر در راه های حوزه‬ ‫اســتحفاظی اداره کل راهداری اســتان سمنان صورت‬ ‫گرفته اســت‪ ،‬تاکید کــرد‪ ۸۱ :‬کیلومتــر درزگیری با قیر‬ ‫پلیمری و اصالح شــیب شــیروانی ‪ ۱۹۹‬کیلومتر مســیر‬ ‫در کنار لکه گیری ‪ ۷۷‬هزار مترمربع در راه های اصلی‪،‬‬ ‫فرعی و روستایی استان در سال ‪ ۹۹‬انجام شده است‪.‬‬ ‫بسیج همه ظرفیت های‬ ‫استان قزوین برای کنترل‬ ‫کرونا‬ ‫قزویــن ‪ -‬رویــداد امــروز‪ :‬اســتاندار قزویــن گفــت‪ :‬در‬ ‫شــرایط کنونی برای کنترل انتشار ویروس کرونا همه‬ ‫ظرفیت های استان و تخت های بیمارستانی را به کار‬ ‫گرفته شده است اما بازهم جوابگو نیست‪ .‬هدایت اله‬ ‫جمالی پور در حاشــیه بازدید از بیمارســتان صحرایی‬ ‫در قزویــن افــزود‪ :‬در ایــن شــرایط ناگزیــر بــه برپایی‬ ‫بیمارســتان صحرایی در قزوین شــده ایم و پیش بینی‬ ‫می شوددر شهرستانتاکستانهمبیمارستانصحرایی‬ ‫راه انــدازی شــود‪ .‬او بــا اشــاره به بکار گیــری امکانات‬ ‫درمانــی ارتــش بــرای کنتــرل بیمــاری اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بــا افزایــش بیماران مبتالبــه کرونــا و تکمیل ظرفیت‬ ‫تخت هــای بیمارســتانی مجبــور شــدیم بیمارســتان‬ ‫صحرایی را برپا کنیم‪ .‬او یاداور شد‪ :‬به مردم هشدار‬ ‫داده می شــود به منظور جلوگیری از انتشــار ویروس از‬ ‫اجتماع و تشــکیل صف در مراکــز خرید و تهیه اقالم‬ ‫خوراکــی خــودداری کننــد زیــرا این صف هــا منجر به‬ ‫افزایش امار بیماران می شود‪.‬‬ ‫استاندار قزوین سالمت مردم را مهم ترین اولویت‬ ‫در شرایط حاد کنونی دانست و با اشاره به دورقمی‬ ‫شدن امار روزانه فوتی ها در استان گفت‪ :‬حضور مردم‬ ‫در مجالس میهمانی و عروسی‪ ،‬مراسم ترحیم‪ ،‬بازارها‬ ‫و مراکز پرجمعیت و تحمیل هزینه های سنگین درمان‬ ‫منطقی نیست و اگر مردم پروتکل ها را رعایت نکنند‬ ‫ایــن اوضــاع بحرانی قابل مدیریــت و کنترل نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫او از همــه اقشــار مــردم اســتان قزوین خواســت‪:‬‬ ‫از حضــور در دورهمــی خانوادگی‪ ،‬جشــن عروســی و‬ ‫ترحیم‪ ،‬بازارهای شــلوغ و پاســاژها خودداری کرده و‬ ‫با استفاده از ماسک‪ ،‬ماندن در خانه و رعایت کامل‬ ‫پروتکل هایبهداشتیوفاصله گذاریاجتماعی؛ کمک‬ ‫کنند تا به شرایط عادی و قبل از عید بازگردیم‪.‬‬ ‫بر همین اســاس به گفته فرمانــده قرارگاه مقابله‬ ‫بــا بیمــاری کرونــا در اســتان قزویــن محدودیت های‬ ‫کرونایی تا یک هفته اینده تمدید شد‪ .‬منوچهر حبیبی‬ ‫در جلســه ســتاد مقابله با کرونای اســتان با اشــاره به‬ ‫تست مثبت نیمی از مراجعه کنندگان به مراکز درمانی‬ ‫استان افزود‪ :‬در حال حاضر از هر دو نفر مراجعه کننده‬ ‫برای انجام تست‪ ،‬یک مورد مثبت است و با توجه به‬ ‫تــداوم وضعیت قرمــز و افزایش ابتال به این ویروس‪،‬‬ ‫سخت گیری هایبیشتریاعمالمی شود‪.‬‬ ‫اهدای اعضای بدن‬ ‫نوجوان ‪ ۱۶‬ساله فسایی‬ ‫به نیازمندان‬ ‫روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی فسا اعالم‬ ‫کــرد‪ :‬شــادروان علــی محمدیــاری نوجــوان ‪ ۱۶‬ســاله‬ ‫فســایی بــه دلیــل اتش ســوزی منــزل و استنشــاق گاز‬ ‫دچــار مرگ مغزی شــده بود که با ایثار خانــواده اش‪،‬‬ ‫همیشــه یاد و نامــش ماندگار و اعضــای بدنش برای‬ ‫اهدا بخشیده شد‪ .‬با فداکاری خانواده محمدیاری و‬ ‫با همکاری بخش پیوند دانشگاه علوم پزشکی شیراز‪،‬‬ ‫این نوجوان تحت عمل جراحی و جداسازی عضو قرار‬ ‫گرفت و کبد و دو کلیه ایشان برای پیوند به بیمارستان‬ ‫بوعلی ســینای شــیراز ارســال شــد‪ .‬صادق مهدوی نیا‬ ‫مســئول روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی فسا‬ ‫اظهار داشت‪ :‬فرهنگ سازی‪ ،‬ارائه اموزش های علمی‬ ‫و تخصصی و کادر درمانی مجرب در کنار بزرگی و ایثار‬ ‫مردم فسا باعث شده اهدای عضو در این شهرستان‬ ‫به نحو چشمگیری افزایش یابد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 29‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1047‬‬ ‫یکشنبه ‪ 29‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1047‬‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫ابالغ دستورالعمل الزامات‬ ‫ارتقای سواد فضای مجازی‬ ‫در حوزه محتوا و خدمات‬ ‫فرهنگی‬ ‫دستورالعمل «الزامات ارتقای سواد فضای مجازی در‬ ‫حوزهمحتواوخدماتفرهنگیفضایمجازی»باهدف‬ ‫ارتقا اگاهی‪ ،‬دانش و مهارت کاربران برای استفاده بهینه‬ ‫از فضــای مجــازی و ضرورت افزایش محتوای مرتبط با‬ ‫فرهنگ سازی و سواد مجازی از سوی شورای عالی فضای‬ ‫مجازی به وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی ابالغ شــد‪.‬‬ ‫این دستورالعمل توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫در قالب الیحه ای به مرکز ملی پیشــنهاد و پس از طی‬ ‫مراحــل تصویــب خواهــی بــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اسالمی ابالغ شد‪ .‬بر اساس این دستورالعمل کارگروهی‬ ‫متشــکل از رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای‬ ‫مجــازی به عنوان رئیس کارگروه‪ ،‬معــاون ذی ربط مرکز‬ ‫به عنــوان دبیــر کارگــروه و عضویت نماینــده مرکز ملی‬ ‫فضای مجازی‪ ،‬نماینده سازمان صداوسیمای جمهوری‬ ‫اسالمیایران‪،‬نمایندهنیرویانتظامیجمهوریاسالمی‬ ‫ایــران‪ ،‬نماینــده ســازمان تبلیغــات اســامی و نماینده‬ ‫اشــخاص مشــمول دســتورالعمل بــه پیشــنهاد اعضای‬ ‫کارگروه و تائید رئیس مرکز ملی فضای مجازی تشکیل‬ ‫خواهد شد‪ .‬شناسایی و معرفی فعاالن برتر در ارتقای‬ ‫سواد فضای مجازی و اعطای نشان مسئولیت اجتماعی‬ ‫در گسترشسوادفضایمجازی‪،‬تدوینمقرراتاجرایی‬ ‫اعطای تســهیالت و حمایت های مادی و معنوی برای‬ ‫تولید‪ ،‬انتشار محتوای سواد فضای مجازی و حمایت از‬ ‫توسعه کسب وکارهایبرتردرترویجسوادفضایمجازی‬ ‫به منظور هم افزایی و هماهنگی اقدامات دستگاه های‬ ‫عضــو کارگــروه‪ ،‬ایجاد ســازوکار پایــش و ارزیابی فصلی‬ ‫فعالیت اشــخاص مشــمول‪ ،‬پیگیری تحقق مصوبات‬ ‫کارگــروه و ارائــه گــزارش عملکــرد بــه مرکــز ملی فضای‬ ‫مجــازی در فواصــل ش ـش ماهه از وظایــف و اختیــارات‬ ‫کارگروه است‪ .‬در این دستورالعمل تاکید شده است که‬ ‫افراد مشمول باید نسبت به اگاه سازی کاربران نسبت‬ ‫بهحقوق‪،‬مسئولیت هاوپیامدهایاستفادهاز خدمات‬ ‫و محتوای فضای مجازی و جرائم مرتبط‪ ،‬اطالع رسانی‬ ‫شیوه استفاده صحیح از خدمات و محتوای ارائه شده و‬ ‫رده بندی سنی ان ها‪ ،‬اطالع رسانی به اولیاء و مربیان در‬ ‫خصوص نحوه نظارت بر کودکان و نوجوانان مراقبت از‬ ‫ایشــان در هنگام استفاده از خدمات و محتوای فضای‬ ‫مجازی‪ ،‬اطالع رسانی و اخذ مجوز از کاربران در خصوص‬ ‫دسترسی های کارافزارها و سکوها به ابزارها‪ ،‬داده های‬ ‫شــخصی کاربــران و موقعیــت مکانــی انــان‪ ،‬تدوین و‬ ‫انتشــار منشــور اخالق حرف ـه ای و ایجــاد امکان ثبت و‬ ‫پیگیری شکایات و انتقادات کاربران‪ ،‬ارائه یک نسخه‬ ‫از محتوای تولیدی و منتشرشده در زمینه افزایش سواد‬ ‫فضایمجازی کاربرانبهمرکزورعایتمصوبات کارگروه‬ ‫اقدامکنند‪.‬‬ ‫این دستورالعمل صاحبان رسانه های دیجیتال اعم‬ ‫از رســانه های بــر حامــل و رســانه های برخــط خبــری‪،‬‬ ‫رســانه های عرضه کننده محتــوای فرهنگی و هنــری در‬ ‫قالب های متنی‪ ،‬صوتی و تصویری‪ ،‬صاحبان سکوهای‬ ‫محتــوا و خدمــات فرهنگــی دیجیتــال و صاحبــان‬ ‫کارافزارهای محتوا و خدمات فرهنگی دیجیتال را شامل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۲۵۵۰‬تن انواع‬ ‫ماهیان پرورشی در استان‬ ‫مدیــر امــور شــیالت و ابزیــان ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی استان البرز از رشــد ‪ ۷۴‬درصدی صادرات‬ ‫انواع ابزیان پرورشی استان‪ ،‬ارزاوری و ایجاد اشتغال‬ ‫مســتقیم بــرای ‪ ۱۲۱۶‬نفر در این حــوزه خبر داد‪ .‬به‬ ‫گــزارش روابــط عمومــی ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫اســتان البــرز‪ ،‬اللــه ضیائیــان گفت‪ :‬ســال گذشــته با‬ ‫فعالیــت ‪ ۱۳۲‬واحــد پــرورش ماهــی‪ ،‬میــزان ‪۲۵۵۰‬‬ ‫تن انواع ماهیان پرورشــی شــامل ماهیان ســرد ابی‬ ‫و گــرم ابــی و همچنین با فعالیت ‪ ۲۶‬واحد پرورش‬ ‫ماهــی زینتــی ‪ ۵/۱۴‬میلیــون قطعه ماهــی زینتی در‬ ‫اســتان تولیدشده اســت‪ .‬مدیر امور شیالت و ابزیان‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با اشاره به اینکه‬ ‫تهــای زیــادی برای‬ ‫تهــا و فرص ‬ ‫اســتان البــرز ظرفی ‬ ‫توســعه فعالیت های شیالتی باهدف تولید و تن ــوع‬ ‫غ ــذایی‪ ،‬بهبـود امنیـت غ ــذایی‪ ،‬صادرات غیرنفتی‬ ‫و ارزاوری و از هم ــه مهم تر ایج ــاد اش ــتغال از ن ــوع‬ ‫مولـد به صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم دارد؛ افزود‪:‬‬ ‫ایــن میزان تولید عالوه بر تامین بخشــی از پروتئین‬ ‫موردنیاز استان و ارزاوری‪ ،‬موجب اشتغال افزون بر‬ ‫‪ ۱۲۱۶‬نفــر به طور مســتقیم گردید‪ .‬او بــا بیان اینکه‬ ‫سرمایه گذاری های انجام شده در زمینه های شیالتی‪،‬‬ ‫زنجیره های اقتصادی ارزشــمندی را در اســتان فعال‬ ‫نموده اســت و ارزش افزوده اقتصادی ایجادشــده با‬ ‫ارزاوری جهــش اقتصــادی را در این بخش به وجود‬ ‫اورده اســت؛ افزود‪ :‬اســتان البرز به دلیل دارا بودن‬ ‫شــرایط اب و هوایــی و اقلیمــی و دارا بــودن منابع‬ ‫ابی متنوع دارای ظرفیت های مطلوبی برای توسعه‬ ‫ابزی پروری و صنایع شــیالتی اســت‪ .‬او یاداور شــد‪:‬‬ ‫یپــروری در اســتان در قالــب‬ ‫تهــای ابز ‬ ‫اکثــر فعالی ‬ ‫اســتخرهای دومنظوره کشــاورزی انجام می گیرد که‬ ‫بــا افزایــش بهــره وری اب کشــاورزی‪ ،‬اثــرات بســیار‬ ‫یســازی اب خروجی‬ ‫مثبتــی در بهبــود کیفیــت و غن ‬ ‫استخرها و کیفیت محصوالت کشاورزی و همچنین‬ ‫افزایش درامد خانوارهای روستایی و تامین پروتئین‬ ‫موردنیاز استان دارد‪.‬‬ ‫لب‬ ‫رویدا د ا رز‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫مسکنمهرالبرزدرایستگاهپایانی‬ ‫مســکن مهــر البــرز به عنــوان مطالب ـه ای‬ ‫مردمــی‪ ،‬ســال ‪ ۹۲‬بــا پیشــرفت حــدود ‪۲۵‬‬ ‫درصــدی در فهرســت برنامه هــا و تعهــدات‬ ‫دولت تدبیر و امید قرار گرفت که اکنون ضمن‬ ‫رســیدن به مرحله تکمیلــی و پایانی‪ ،‬دورنمای‬ ‫ان بــا طــرح اقــدام ملــی مســکن هدف گــذاری‬ ‫شــده اســت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬ســال ‪ ۱۳۸۷‬بود‬ ‫که دولت دهم ســاخت حــدود ‪ ۱۱۰‬هزار واحد‬ ‫مسکونی مهر برای استان البرز هدف گذاری کرد‬ ‫کــه در اجــرای این طرح هشــت منطقه اســتان‬ ‫شــامل شهرهای اشــتهارد‪ ،‬ماهدشت‪ ،‬ابریشم‪،‬‬ ‫نظرابــاد‪ ،‬طالقــان‪ ،‬گرمــدره و شــهر جدیــد‬ ‫هشــتگرد برای ســاخت این نوع مسکن در نظر‬ ‫گرفته شــد‪ .‬با شــروع ثبت نا مهــا‪ ،‬تعاونی های‬ ‫مســکونی مهر با همکاری دستگاه های اجرایی‬ ‫ازجمله اداره کل راه و شهرسازی‪ ،‬بنیاد مسکن‬ ‫انقالب اســامی و اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعــی در اســتان البــرز شــکل گرفــت‪ .‬طبق‬ ‫بررس ـی های امــاری بیــش از ‪ ۱۰۰‬هــزار شــهروند‬ ‫البرزی و جمعیت سرریز تهران برای برخورداری‬ ‫از مســکن مهــر در البــرز نام نویســی کردنــد و‬ ‫اســامی انــان در فهرســت درخواس ـت کنندگان‬ ‫مســکن بــه ثبــت رســید‪ .‬ازانجا کــه اســتان البرز‬ ‫به ســبب همسایگی با پایتخت یکی از مناطق‬ ‫مهاجرپذیر کشــور است‪ ،‬متولیان امور‪ ،‬توسعه‬ ‫مســکن مهر را بــرای اســکان و انتقال جمعیت‬ ‫فاقد مسکن و مهاجر به خانه های مستحکم و‬ ‫قانونی فرصتی مناســب دیدند و بر این اســاس‬ ‫دامنه نام نویسی ها را بازگشتند‪.‬‬ ‫نبود زیرساخت ها مشکل عمده مسکن‬ ‫مهر البرز‬ ‫موضــوع مســکن مهــر فقــط منحصــر بــه‬ ‫ساخت وســازها نبــود بلکــه ازانجا کــه تمــام‬ ‫واحدهــای مســکونی مهــر در ‪ ۲‬شــهر جدیــد و‬ ‫مکان هایــی خــارج از بافت شــهری پایه گذاری‬ ‫شــده بود‪ ،‬نبود زیرســاخت ها مانند اب‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫گاز‪ ،‬تلفــن‪ ،‬مدرســه‪ ،‬درمانــگاه‪ ،‬پاســگاه های‬ ‫انتظامــی‪ ،‬مراکز تجاری و ســایر نیازها‪ ،‬انبوهی‬ ‫از کاستی ها را در پرونده کاری این نوع مسکن‬ ‫در البرز انباشــته کرد و دستگاه های اجرایی که‬ ‫در مناطــق دیگــر اســتان درگیــر تامیــن نیازهای‬ ‫ســکونتگاه های غیررســمی بودند می بایســت‪،‬‬ ‫مســکن مهــر را در اوج تحریم‪ ،‬گرانی و کمبود‬ ‫منابــع مالی پشــتیبانی و تامین نیــاز می کردند‪.‬‬ ‫ســرانجام بــا اهتمــام مســئوالن اجرایــی و‬ ‫اورده هــای مردمــی پروژه هــای مســکونی مهــر‬ ‫در اوج شــرایط ســخت و دشــوار مالــی یکــی‬ ‫پس از دیگری در اســتان البرز ازجمله شهرهای‬ ‫اشــتهارد‪ ،‬ماهدشــت‪ ،‬نظرابــاد‪ ،‬گرمــدره‪،‬‬ ‫طالقــان‪ ،‬شــهرجدید ابریشــم و شــهرجدید‬ ‫هشــتگرد به سرانجام رســید‪ .‬از مجموع حدود‬ ‫‪ ۸۶‬هزار واحد مسکونی مهر استان البرز حدود‬ ‫نهــا در شــهرجدید هشــتگرد‬ ‫‪ ۵۰‬هــزار واحــد ا ‬ ‫برای ســاخت و واگذاری به مردم هدف گذاری‬ ‫شــد‪ .‬بیش از ‪ ۹۸‬درصد مســکن مهرشهرجدید‬ ‫هشــتگرد بــه لحــاظ ساخت وســاز بــه اتمــام‬ ‫رســیده و بخش عمده نیازهای زیرســاختی این‬ ‫واحدهای مسکونی انجام شده است‪.‬‬ ‫در عیــن اجرایــی شــدن ســاخت ‪ ۱۲‬هــزار‬ ‫واحــد مســکونی طــرح اقدام ملی در ســال ‪۹۹‬‬ ‫در شــهرجدید هشــتگرد بیانگــر ان اســت کــه‬ ‫دولــت تدبیــر و امیــد افــزون بــر تکمیــل پــروژه‬ ‫مســکن مهــر بــرای اســکان جمعیــت ســرریز‬ ‫نشــهرهای تهــران و کــرج بــه شــهرجدید‬ ‫کال ‬ ‫هشتگرد‪ ،‬ریل گذاری کرده است‪.‬‬ ‫جدیت دولت برای پایان دادن به پروژه‬ ‫مسکن مهرشهرجدید هشتگرد‬ ‫ســفرهای هفتگــی مســئوالن وزارت راه‬ ‫و شهرســازی ازجملــه علی اصغــری مهرابــادی‬ ‫قائم مقام وزیر راه و شهرســازی در امور مسکن‬ ‫بــه شــهر جدیــد هشــتگرد و پیگیــری مراحــل‬ ‫ساخت وســاز و تامیــن زیرســاخت ها از جدیت‬ ‫دولــت بــرای تحقــق تعهــد خــود بــه مــردم تا‬ ‫پایان کاری خود حکایت دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت عمــران شــهر جدیــد‬ ‫هشــتگرد نیز اظهار داشــت‪ :‬از مجموع ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫واحــد مســکونی مهرشــهرجدید هشــتگرد‪۱۵ ،‬‬ ‫هزار واحدها ان ها با مشارکت مردم به صورت‬ ‫خودمالکــی ساخت هشــده است‪.‬مســعود حــق‬ ‫لطفــی ادامــه داد‪ ۳۵ :‬هــزار واحد مســکونی‬ ‫دیگــر توســط دولــت و تعاونی هــای در‬ ‫ســاخت قــرار گرفت کــه تاکنــون بیش از ‪۳۴‬‬ ‫هزار واحد مســکونی ان هــا مرحله نازک کاری‬ ‫را پشــت ســر گذاشــته و درمجمــوع ‪۹۰۷‬‬ ‫واحــد مســکن مهــر در شــهر جدیــد هشــتگرد‬ ‫نیمه تمــام و در مرحلــه نازک کاری قرار دارد‪.‬‬ ‫حــق لطفی گفــت‪ :‬اکنون پنج هــزار و ‪۱۲۷‬‬ ‫واحــد مســکن مهــر تکمیل شــده داریــم ضمــن‬ ‫انکــه ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۶۰۳‬واحــد امــاده افتتــاح باید‬ ‫پــس از تکمیــل اورده متقاضیــان در اختیار انان‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت عمــران شــهر جدیــد‬ ‫هشــتگرد اظهــار داشــت‪ :‬در زمــان حاضــر‬ ‫متقاضیان مسکن مهرشهر جدید هشتگرد بیش‬ ‫از ‪ ۳۰۰‬میلیــارد تومــان بــه پیمانــکاران پــروژه‬ ‫بدهــکار هســتند و ‪ ۸۰‬میلیــارد تومــان مانــده‬ ‫مطالبــات بانکــی مــا اســت‪ .‬او بیــان داشــت‪:‬‬ ‫شهــا بــر تعییــن تکلیــف مســکن مهرشــهر‬ ‫تال ‬ ‫جدیــد هشــتگرد تــا پایــان دولت تدبیــر و امید‬ ‫معطــوف شــده اســت‪ .‬او همچنیــن از اجــرای‬ ‫ســه کیلومتــر خطــوط اصلــی اب و فاضــاب‬ ‫شــهر جدید هشــتگرد خبر داد و افــزود‪ :‬اجرای‬ ‫ایــن طرح با هزینه ای بالغ بر ســه و نیم میلیارد‬ ‫تومان برای فازهای سه و هفت توسط شرکت‬ ‫ابفــای اســتان البــرز در حال انجام اســت‪ .‬حق‬ ‫لطفــی گفــت‪ :‬تامین انشــعاب بــرق ‪ ۲۵‬پروژه‬ ‫مســکن مهرشــهر جدیــد هشــتگرد در تعهــد‬ ‫شــرکت توزیع نیروی برق اســتان البرز بوده که‬ ‫تاکنون ‪ ۹‬پروژه به اتمام رسیده و ‪ ۱۶‬پروژه نیز‬ ‫در حال اجرا است‪.‬‬ ‫‪ ۱۸۰۰‬پروژه تجاری در شهرجدید هشتگرد به‬ ‫اشتراک گذاشته شد‬ ‫مدیرعامل شــهرجدید هشــتگرد استان البرز‬ ‫اعــام کرد که هزار و ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان پروژه‬ ‫تجــاری‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬ورزشــی و عمرانــی ســال‬ ‫گذشته در این شهر به اشتراک گذاشته شد‪.‬‬ ‫حق لطفی اظهار داشت‪ :‬پروژه های متعددی‬ ‫در زمینه های تجاری‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬ورزشی‬ ‫و عمرانی در شهرجدید هشتگرد تعریف شده که‬ ‫با مشارکت بخش خصوصی این پروژه ها ساخته‬ ‫و راه انــدازی می شــود‪.‬او ادامــه داد‪ :‬اجــرای ایــن‬ ‫پروژه ها تحولی اساسی در تامین امکانات رفاهی‬ ‫و اقتصــادی بــرای ســاکنان شــهرجدید هشــتگرد‬ ‫به وجود می اورد و اســکان مردم را در این شــهر‬ ‫سرعت می بخشد‪.‬مدیرعامل شرکت عمران شهر‬ ‫جدید هشتگرد افزود‪ :‬اکنون پروژه های متعددی‬ ‫برای تامین زیرســاخت ها در شهرجدید هشتگرد‬ ‫در حال انجام است و تالش ها بر تامین نیازهای‬ ‫زیرساختی متمرکز است‪.‬‬ ‫تکمیل فرایند مسکن مهر و شروع طرح‬ ‫اقدام ملی مسکن‬ ‫طــرح اقــدام ملــی مســکن بــا هدف گذاری‬ ‫‪ ۲۱‬هــزار واحــد مســکونی از ســال ‪ ۹۹‬در‬ ‫البــرز اغازشــده تــا فراینــد تامیــن مســکن بــرای‬ ‫محرومان ریل گذاری شود‪.‬‬ ‫اکنون از مجموع ‪ ۸۶‬هزار واحد مســکونی‬ ‫مهر اســتان البرز بیــش از ‪ ۷۰‬درصد ان ها دارای‬ ‫سکنه بوده و مابقی نیز امسال به تدریج دارای‬ ‫سکنه خواهد شد‪.‬‬ ‫در ایــن میــان بیــش از ‪ ۸۰‬درصــد کل‬ ‫واحدهــای مســکونی مهــر البــرز از اب‪ ،‬بــرق‪،‬‬ ‫گاز‪ ،‬تلفن و ســایر نیازها بهره مند شــده هرچند‬ ‫کاســتی ها در زمینه فضای اموزشــی‪ ،‬درمانگاه‪،‬‬ ‫مرا کــز ورزشــی و فرهنگی و رفاهــی وجود دارد‬ ‫که مســئوالن اســتان قــول تامین بخــش عمده‬ ‫ایــن نیازهــا را تــا پایــان عمــر کاری ایــن دولت‬ ‫داده اند‪.‬اینــک کــه پروژه مســکن مهــر در البرز‬ ‫مراحــل تکمیلــی خــود را می گذرانــد اما دولت‬ ‫در ادامــه ان طــرح اقــدام ملــی را در شــهرهای‬ ‫جدیــد هشــتگرد‪ ،‬کــرج‪ ،‬اشــتهارد و فردیــس‬ ‫پایه گــذاری کــرده و طبق ثبت نام هــای صورت‬ ‫گرفته در اداره راه و شهرســازی می بایســت ‪۲۱‬‬ ‫هزار متقاضی در این بخش نیز مسکن دریافت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫المان «دهقان فداکار» زینت بخش محله حصارک شد‬ ‫به منظور عینیت بخشــیدن بــه خاطراتی که‬ ‫نســل گذشــته و نســل امروز از فداکاری ریزعلی‬ ‫خواجــوی یــا دهقــان فــداکار داشــته اند‪ ،‬المان‬ ‫دهقــان فداکار (ریزعلی خواجــوی) در حصارک‬ ‫کــرج ابتــدای بلــوار شــهید ایرانــی نصــب شــد‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان ســیما منظر و فضای ســبز شــهری‬ ‫از نصب المان دهقان فداکار در محله حصارک‬ ‫خبــر داد و گفت‪ :‬هدف از طراحی و نصب این‬ ‫اثــر حجمــی ایجاد غــرور ملی با موضــوع ایثار و‬ ‫فداکاری است‪.‬‬ ‫پیمــان بضاعتــی پــور توضیــح داد‪ :‬ریزعلــی‬ ‫خواجــوی که در کتاب درســی فارســی با عنوان‬ ‫دهقــان فــداکار از او یادشــده او‪ ،‬در یکــی از‬ ‫ش ـب های سرد زمستان ســال ‪ 1339‬با مشاهده‬ ‫ریــزش کــوه در مســیر راه اهــن (تهــران ـ مراغــه)‬ ‫در منطقــه میانــه اقدام به اتــش زدن لباس های‬ ‫خــود با شــعله فانــوس نموده و بــه این صورت‬ ‫از ســقوط حتمــی قطــار در دره جلوگیــری کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مســئول تصریــح کــرد‪ :‬دلیــل جانمایی این‬ ‫المــان در محلــه حصــارک بــه ایــن دلیــل اســت‬ ‫که خواجوی چندین ســال در این محله ســاکن‬ ‫بــوده و پ ـس ازان به محل زندگــی خود در یکی‬ ‫از روســتاهای اذربایجانی شرقی بازگشته است‪.‬‬ ‫او با اشــاره به اینکه این ســازه‪ ،‬هفتمین المانی‬ ‫است که در کرج در مدت اخیر ساخته و نصب‬ ‫یشــود اضافــه کــرد‪ :‬ارتفــاع ایــن المــان ‪ ۳‬متر‬ ‫م ‬ ‫بدون پایه از جنس بتن گالسه و به دست یکی‬ ‫از هنرمندان به نام استان استاد منصور اذری در‬ ‫مدت ‪ 6‬ماه ساخت هشــده اســت‪ .‬رئیس ســازمان‬ ‫ســیما منظــر و فضــای ســبز شــهری از طراحــی‪،‬‬ ‫ساخت و جانمایی المان های متعدد در سطح‬ ‫شــهر باهدف انتقال معانی و مفاهیم تاریخی‪،‬‬ ‫فرهنگــی و هویتــی در شــهروندان خبــر داد و‬ ‫افزود‪ 3 :‬المان کاروان شتر‪ ،‬پهلوان و پرستار نیز‬ ‫در مرحله طراحی و ســاخت هســتند که پس از‬ ‫تکمیل در شهر نصب می شوند‪.‬‬ ‫گفته می شود مجموعه مدیریت شهری کرج‬ ‫نهــا هویت‬ ‫در نظــر دارد تــا بــا نصــب ایــن الما ‬ ‫فرهنگی شــهر را حفظ و حــس هنری را تقویت‬ ‫کنند‪ .‬تاکنون المان های مهر پدری‪ ،‬مادر‪ ،‬فاتح‪،‬‬ ‫رازی‪ ،‬اتش نشــان‪ ،‬زین العابدینــی و دهقــان‬ ‫فداکار در سطح شهر نصب شده اند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مشارکت ‪ ۱۰‬هزار البرزی در پویش‬ ‫«من مادرم‪ ،‬بچه های ایران فرزند من»‬ ‫مدیــرکل اموزش وپــرورش البــرز از اســتقبال ‪۱۰‬‬ ‫هزارنفــری دانش امــوزان‪ ،‬اولیاء و فرهنگیان این‬ ‫استان از پویش من مادرم‪ ،‬بچه های ایران فرزند‬ ‫من‪ ،‬خبر داد‪ .‬ساالر قاسمی با بیان اینکه پویش‬ ‫«من مادرم‪ ،‬بچه های ایران فرزند من» ذیل طرح‬ ‫ملــی اجــر به اجر که به عنوان یکی از بســته های‬ ‫فشــده‬ ‫تحولــی وزارت اموزش وپــرورش تعری ‬ ‫اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬عملکــرد مــردم خیــر به ویژه‬ ‫بانــوان فرهیخته در این پویش ســتودنی اســت‪.‬‬ ‫او امــار شــرکت کنندگان اســتان در ایــن پویــش را‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬هزار نفر و مبلغ واریزی را ‪ ۳۵۰‬میلیون‬ ‫تومان عنوان کرد که تعداد واریزی در مقایسه با‬ ‫امار پویش مرحله قبل در مهر و محرم رشــد ‪۴۷‬‬ ‫برابــری مشــارکت را در برداشــته اســت‪ .‬مدیرکل‬ ‫اموزش وپرورش اســتان البرز تصریح کــرد‪ :‬در این‬ ‫پویــش رویکــرد جنســیتی و جنبه مالــی‪ ،‬مدنظر‬ ‫گســازی بــرای جلــب مشــارکت‬ ‫نبــوده و فرهن ‬ ‫عمــوم مــردم در امر حســنه مدرس هســازی هدف‬ ‫اصلــی پویــش بــوده اســت‪ .‬او خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫ســه اموزشــگاه شــهید قریشی ها‪ ،‬شــهید شرافت‬ ‫و شــهید پهلوانی از ناحیه ‪ ۱‬کرج‪ ،‬دو اموزشــگاه‬ ‫شــهید زنگنــه و صــدرا از ناحیــه ‪ ۳‬کــرج‪ ،‬پنــج‬ ‫اموزشگاه امام هادی ‪ ،۲‬جهاد ‪ ،۲‬ایمان ‪ ،۱‬فجر‬ ‫انقــاب‪ ،‬نصرت مظاهری از ناحیه ‪ ۴‬کرج‪ ،‬ســه‬ ‫اموزشگاه مهردخت دوره اول و دوم و فرزانگان‬ ‫‪ ۵‬از ســاوجبالغ و دو اموزشــگاه رفیعی و شــهید‬ ‫صادقیان از طالقان مشارکت صددرصدی در این‬ ‫امر داشتند‪ .‬قاسمی با اشاره به اینکه پویش من‬ ‫مادرم بچه های ایران فرزند من تا پایان سال ‪۹۹‬‬ ‫ادامه داشت‪ ،‬متذکر شد‪ :‬سامانه مربوط به طرح‬ ‫اجر به اجر به ادرس ‪ ajorbajor.ir‬باهدف جلب‬ ‫مشــارکت های خرد مردمی همچنان فعال بوده‬ ‫و عموم مردم می توانند در هر زمانی کمک های‬ ‫مالــی خــود را به امر خداپســندانه مدرس هســازی‬ ‫واریز کنند‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫کمکمدیریتشهری کرج‬ ‫بهتولید واکسن کرونا‬ ‫رئیس شورای شهر کرج از‬ ‫کل بازرســی اســتان برگــزار و‬ ‫تصویــب الیحــه ای بــه ارزش‬ ‫مقرر شــد بــا توجه بــه منابع‬ ‫میلیاردها تومــان برای کمک‬ ‫محــدود مالی شــهرداری و بر‬ ‫بــه موسســه سرم ســازی رازی‬ ‫اســاس اولویت هــای اعالمی‬ ‫در راســتای تولیــد واکســن‬ ‫از ســوی موسســه سرم سازی‪،‬‬ ‫اکبر سلیم نژاد‬ ‫کرونــا خبــر داد‪ .‬اکبــر ســلیم‬ ‫نســبت به احداث ساختمان‬ ‫نــژاد در دویســت و چهــل و‬ ‫‪ MMR‬در اولویــت اول‬ ‫ســومین جلســه رسمی شــورای اســامی شهر اقدامات الزم از ســوی شــهرداری با همکاری‬ ‫کــرج کــه بــا حضــور مدیرکل بازرســی اســتان موسسه صورت پذیرد‪.‬‬ ‫البرز برگزار شــد‪ ،‬به بررســی الیحه شــهرداری‬ ‫او گفــت‪ :‬لــذا با عنایت به مراتب فوق و‬ ‫در خصــوص پــروژه تکمیل عملیــات طراحی خاص بودن پروژه‪ ،‬شــهرداری کرج الیحه ای‬ ‫و اجــرای ســاختمان تولیــد و بســته بندی به منظــور تکمیــل هــر چــه ســریع تر پــروژه‬ ‫فراورده هــای ویروســی انســانی خشــک فوق الذکر جهت بهره برداری در قالب براورد‬ ‫(‪ )MMR‬اشــاره کرد و گفت‪ :‬شــهرداری کرج کل و ردیــف اعتبــاری جدیدی تحــت عنوان‬ ‫بــر اســاس قــراردادی متعهد شــده تا نســبت پروژه خدمات مهندســی و اجرای ســاختمان‬ ‫بــه احداث ‪ ۱۰‬هزار مترمربع بنا شــامل پروژه تولیــد و بســته بندی فراورده هــای ویروســی‬ ‫طراحــی و اجــرای ســاختمان بســته بندی و انسانی خشــک (‪ )MMR‬موسسه تحقیقات‬ ‫ســردخانه‪ ،‬ســاختمان ابله‪ ،‬ســاختمان تولید واکسن و سرم سازی رازی (‪ )EPC‬طبق براورد‬ ‫و بســته بندی فراورده های ویروســی انسانی اولیه موسسه سرم سازی به مبلغ ‪ ۷۱۰‬میلیارد‬ ‫خشــک (‪ )MMR‬و ســاختمان ازمایشــگاه و ‪ ۴۵۰‬میلیــون ریــال (بــدون اعمال ضرایب)‬ ‫کنترل کیفی (‪ )QC‬جهت موسســه تحقیقات به صــورت ‪ ۶۵‬درصــد نقدی و ‪ ۳۵‬درصد غیر‬ ‫واکســن و سرم ســازی رازی اقــدام کنــد‪ .‬او نقــدی اقــدام کرد‪ .‬ســلیم نژاد یاداور شــد‪ :‬با‬ ‫افــزود‪ :‬در ایــن راســتا در ســال های گذشــته عنایــت به اهمیت موضوع مراتب به صورت‬ ‫اقدامات الزم معمول گردیده و پروژه حدود دو فوریت در جلســه علنی شــورای اســامی‬ ‫‪ ۱۵‬الی ‪ ۲۰‬درصد پیشــرفت فیزیکی داشته و شــهر مطــرح و به اتفــاق اراء بــه شــهرداری‬ ‫بــا توجه به اینکه بیشــتر تجهیــزات موردنیاز کــرج اجــازه داده شــد تــا بــر اســاس توافق با‬ ‫احــداث پروژه هــای مذکور وارداتــی بوده لذا موسسه سرم سازی و مطابق الیحه به صورت‬ ‫بــه دلیل تحریم های ظالمانــه و افزایش نرخ بــراورد کل و ‪ ،EPC‬در اولویــت اول نســبت‬ ‫ارز و نوســانات شــدید اقتصادی از خردادماه به احداث پروژه خدمات مهندسی و اجرای‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۷‬و همچنیــن کمبــود منابــع مالی ســاختمان تولیــد و بســته بندی فراورد ههــای‬ ‫شــهرداری امــکان ادامــه عملیــات اجرایــی ویروسی انسانی خشک طبق ردیف بودجه‬ ‫پیمــان وجــود نداشــته و باالجبــار قراردادها جدیدی اقدام و در بودجه متمم سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫خاتمه یافته است‪.‬‬ ‫پادار شود‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای اســامی شــهر کــرج بیــان‬ ‫رئیــس شــورای شــهر کــرج از تصویــب‬ ‫کــرد‪ :‬در ایــن خصوص جلســات متعــددی با الیحــه ای بــه ارزش میلیاردهــا تومــان در‬ ‫رئیس موسســه سرم سازی و شــهرداری برگزار راســتای کمک به موسســه سرم ســازی رازی‬ ‫شــد تا به علت مشــکالت تحریــم و مباحث در راســتای تولیــد واکســن کرونــا خبــر داد‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬توافــق بــه شــکل دیگــری عمــل و ان را گام و ماموریتــی ملــی دانســت کــه‬ ‫شود که از طرف موسسه سرم سازی پذیرفته فراتــر از حــدود وظایــف پارلمــان محلــی و‬ ‫نشد و درنهایت با توجه به اهمیت موضوع در راســتای ریشــه کنی این ویروس منحوس‬ ‫تولید واکســن در جلسه ای که در محل اداره بوده است‪.‬‬ ‫ساختدومینپلبلند کشور‬ ‫در بزرگراه سردار سلیمانی‬ ‫شــهردار کــرج از ســاخت‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬در ســال ‪،۹۵‬‬ ‫دومین پل بلند کشور در بزرگراه‬ ‫مبلغ اولیه پیمان‪ ۵۱۷،‬میلیارد‬ ‫شــمالی کرج (سردار سلیمانی)‬ ‫تومــان و طــول قــرارداد چهــار‬ ‫خبــر داد‪ .‬بــه گــزارش پایــگاه‬ ‫ســال بــود و بــا کمــک وزارت‬ ‫خبــری کرج امروز‪ ،‬علی کمالی‬ ‫راه و ســازمان برنامه وبودجــه‬ ‫علی کمالی زاده‬ ‫زاده در بازدید معاون اقتصادی‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیــارد تومــان بــه پــروژه‬ ‫ســپاه قــدس از پــروژه بزرگــراه‬ ‫اختصــاص یافــت و باعــث‬ ‫شمالی کرج (سردار سلیمانی) که با حضور اکبر شــد شــتاب خوبی بگیرد اما در حال حاضر و با‬ ‫سلیمنژاد‪،‬رئیسشورایاسالمیشهر کرجانجام توجــه بــه شــرایط اقتصــادی کنونی که هــرروز‬ ‫شد‪ ،‬به تشریح جزئیات پروژه پرداخت و گفت‪ :‬شاهدافزایشقیمت هاهستیم‪،‬اعتبار الزمبرای‬ ‫این پروژه از انتهای شــهید همت تا اتوبان کرج اتمــام ایــن پروژه بیــش از دو هزار میلیارد تومان‬ ‫ قزوین تا کنار ارامستان بهشت سکینه امتداد پیش بینــی می شــود‪ .‬شــهردار کــرج در ادامه به‬‫دارد و بــا توجــه به اینکه در محدوده مذکور به تعداد تقاطعات و پل های ساخته شده در پروژه‬ ‫دلیل تردد کارمندانی که در کرج سکونت دارند بزرگراه سردار سلیمانی اشاره کرد و با بیان اینکه‬ ‫اما محل کار ان ها تهران است‪ ،‬همه روزه ترافیک ایــن پــروژه یــازده تقاطــع و ‪ ۱۹‬پــل دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سنگینی را شاهد هستیم‪ ،‬احداث ادامه بزرگراه دومین پل بلند کشور بعد از پل اللی خوزستان‬ ‫همتمی توانددر کاهشترافیکاینمحدوده‪ ،‬در بزرگــراه ســردار ســلیمانی بــا ارتفــاع ‪ ۱۳۲‬متر‬ ‫موثر واقع شود‪.‬‬ ‫ساختهمی شود‪.‬‬ ‫یگانحفاظتمنابعطبیعیالبرز‬ ‫پیشگامدر مقابلهبازمین خواران‬ ‫در حاشــیه جلســه شــورای‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی‬ ‫و ابخیــزداری اســتان بــا بیــان‬ ‫هماهنگی و ارتبــاط به صورت‬ ‫اینکه کارکنــان یگان حفاظت‬ ‫وب بــا معــاون وزیــر جهــاد‬ ‫در جایــگاه بــزرگ خدمــت به‬ ‫کشــاورزی و رئیــس ســازمان‬ ‫مــردم قرار دارند‪ ،‬گفت‪ :‬یگان‬ ‫لهــا‪ ،‬مراتع و ابخیــزداری‬ ‫جنگ ‬ ‫حامد فرضی‬ ‫حفاظت از مشاغل بسیار مهم‬ ‫کل کشور‪،‬حامدفرضیمدیرکل‬ ‫و بــاارزش و خدمــت در یــگان‬ ‫منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫استان از مجموعه یگان حفاظت منابع طبیعی حفاظــت و صیانت از منابع طبیعی وظیفه ای‬ ‫اســتان به جهت اقدامات خوب و مناسب ایام ســنگین و مســئولیتی خطیر اســت که بایستی‬ ‫بــا اتکا بــه خداوند منان‪ ،‬بهره گیری از منویات‬ ‫نوروز تقدیر و تشکر به عمل اورد‪.‬‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری اســتان ولی فقیه و رعایت قانون انجام شود‪.‬‬ ‫حامــد فرضــی‪ ،‬انگیــزه کافــی در کار‪،‬‬ ‫البرز در این مراســم با اشــاره به اهمیت منابع‬ ‫طبیعی و لزوم حفظ و حراســت از عرصه های خویشــتن داری‪ ،‬نظــم‪ ،‬مدیریــت بحــران‪،‬‬ ‫منابــع طبیعــی‪ ،‬گفــت‪ :‬حفاظــت از انفــال‪ ،‬شــجاعت و پــاک دســتی را از شــاخصه های‬ ‫اساس ـی ترین و مهم تریــن وظیفــه ســازمانی خدمت در یگان حفاظت برشمرد و از عملکرد‬ ‫ماســت و اگر حفظ منابع طبیعــی به خوبی و مثبت فرمانده یگان حفاظت و کارکنان ایشان‬ ‫با جدیت دنبال شــود این منابع ارزشمند الهی تقدیر و تشکر نمود‪.‬‬ ‫او در ادامــه از مســئولین و نیروهــای یــگان‬ ‫کمتر اسیب می بیند و برای نسل های اینده نیز‬ ‫حفاظتــی خواســت تــا گشــت زنی هــا‪ ،‬کنتــرل‬ ‫حفظمی شوند‪.‬‬ ‫حامد فرضی اظهار کرد‪ :‬احساس مسئولیت گلوگاه هــای ورودی و خروجی‪ ،‬برخورد قاطع و‬ ‫کارکنــان یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی در قانونیباافرادسودجووجلوگیریاز شخمپائیزه‬ ‫حفاظت از این سرمایه الهی در موضوع اطفای در اراضی ملی را سرلوحه کار خود قرار دهند‪.‬‬ ‫در انتهای این مراسم با اهدای لوح و هدیه‬ ‫حریق سال گذشته و مقابله مستمر با متصرفین‬ ‫و دست درازان به اراضی ملی و حضور چشم گیر به تمامی کارکنان یگان حفاظت‪ ،‬از زحمات این‬ ‫در مهار اتش سوزی ها جای تقدیر و تشکر دارد‪ .‬مجموعهتقدیروتجلیلبهعملامد‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫یکشنبه ‪ 29‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1047‬‬ ‫رونالدو یک فصل‬ ‫دیگر در یووه می ماند‬ ‫نشــریه توتواســپورت خبر‬ ‫عملکرد رونالدو فوق العاده‬ ‫از مانــدن کریســتیانو رونالدو‬ ‫بــوده و مــن فکر مــی کنم او‬ ‫بــرای یــک فصــل دیگــر در‬ ‫در یوونتــوس باقــی خواهــد‬ ‫یوونتوس داده است‪.‬قرارداد‬ ‫مانــد و امیــدوارم ایــن اتفاق‬ ‫ســتاره پرتغالــی و ‪ 36‬ســاله‬ ‫رخ دهد تا او عاشقان فوتبال‬ ‫رونالدو‬ ‫یوونتــوس در تابســتان ســال‬ ‫را خوشــحال کــرده و مثــل‬ ‫‪ 2022‬بــا ایــن تیم بــه اتمام می رســد و بعد همیشــه به خوبی بــرای تیم ملی پرتغال نیز‬ ‫از حــذف بیانکونری از لیگ قهرمانان اروپا و بازی بکند‪».‬این در حالی اســت که در هفته‬ ‫ناکامــی در فتح دهمین اســکودتوی متوالی‪ ،‬های اخیر از پاری ســن ژرمن‪ ،‬رئال مادرید یا‬ ‫اخبــار فراوانــی در مــورد اینــده کریســتیانو منچســتریونایتد به عنوان مقاصد احتمالی و‬ ‫رونالــدو و احتمــال جدایــی او از یوونتــوس بعدی کریستیانو رونالدو نام برده شده بود‪.‬‬ ‫منتشر شده است‪ .‬اما په په‪ ،‬مدافع پرتغالی به نظر می رسد رونالدو از مدیران یوونتوس‬ ‫پورتو و دوست صمیمی رونالدو در سال های خواهــان اضافــه شــدن دو ســتاره جدیــد بــه‬ ‫اخیــر در مصاحبــه ای در مورد تصمیم بعدی رختکن این تیم شــده تا انها فصل بعد قادر‬ ‫ایــن بازیکــن و احتمــال مانــدن او در توریــن به مبارزه برای فتح عنوان قهرمانی در ســری‬ ‫صحبــت کرده اســت‪.‬په پــه در این مصاحبه ا و البته لیگ قهرمانان باشند‪.‬تاکنون رونالدو‬ ‫گفــت‪ «:‬مــن فکــر مــی کنــم کــه کریســتیانو ‪ 126‬بــازی بــا لبــاس بیانکونــری انجــام داده‬ ‫رونالدو در تورین خوشحال است‪ .‬او بهترین و ‪ 97‬گل در ایــن مــدت نیــز بــه ثمر رســانده‬ ‫گلزن ســری ‪ A‬بوده و کســانی که از او انتقاد اســت‪ .‬احتمــال دارد در همین فصل رونالدو‬ ‫مــی کننــد نمــی داننــد کــه بــه ثمــر رســاندن بــه رکــورد ‪ 100‬گل زده برای یوونتوس دســت‬ ‫بیش از ‪ 30‬گل در ســال چقدر دشــوار اســت‪ .‬یابد‪.‬‬ ‫پیش شرط سنگین‬ ‫ستاره سیتی برای بارسلونا‬ ‫ســرخیو اگوئــرو تمایل به‬ ‫جــذب ســتاره ارزانتینــی جزم‬ ‫پیوســتن بــه بارســلونا دارد‬ ‫شده است‪.‬از قرارداد اگوئرو‬ ‫ولــی یوونتــوس را نیــز بــه‬ ‫بــا ســیتی کمتــر از ســه مــاه‬ ‫صــورت جــدی خواهان خود‬ ‫باقی مانده و او ماه گذشــته‬ ‫مــی بیند‪.‬تیتــر یــک شــماره‬ ‫رســما خبــر از جدایــی اش در‬ ‫سرخیو اگوئرو‬ ‫چنــد پیــش نشــریه اســپورت‬ ‫پایــان فصــل داده بود‪.‬طبــق‬ ‫بــه ســرخیو اگوئــرو ســتاره‬ ‫ادعــای گاتزتــا دلو اســپورت‪،‬‬ ‫ارژانتینــی ســیتی و دوســت صمیمــی لیونــل یوونتــوس نیــز موضعی کامال جــدی در قبال‬ ‫مســی اختصــاص داشــت‪.‬طبق ادعــای ایــن جذب اگوئرو دارد‪ .‬این نشــریه همچنین به‬ ‫نشــریه‪ ،‬خوان الپورتا رئیس جدید بارسا که ذکــر جزئیاتــی از دســتمزد درخواســتی ســتاره‬ ‫در ابتدا عالقه ای به جذب اگوئرو نداشت‪ ،‬ارژانتینی هم پرداخته است‪.‬‬ ‫حــاال تجدیدنظــر کرده و مذاکراتــی ابتدایی‬ ‫اگوئرو برای هر ســال دستمزد ‪ 12‬میلیون‬ ‫را با ایجنت بازیکن داشــته است‪.‬اگوئرو می یــورو ناخالــص مــی خواهــد کــه بــا توجه به‬ ‫توانــد یکــی از عوامــل ماندنــی شــدن لیونــل اینکــه ‪ 32‬ســال دارد و در دو فصــل اخیــر‬ ‫مســی برای بارســا باشد و مشکل خط حمله همواره درگیــر مصدومیت ها بوده‪ ،‬تقاضای‬ ‫این تیم که پس از جدایی لوئیس سوارز یک خــارج از عرفی محســوب می شــود‪ .‬قرارداد‬ ‫مهاجــم ‪ 9‬تخصصــی نــدارد را برطــرف کند‪ .‬پیشنهادی به او نیز دو ساله است اما با این‬ ‫همچنین در برنامه خوگونس شــبکه السستا شــرایط احتمــاال یوونتــوس حاضــر به جذب‬ ‫ادعــا شــد کــه مدیــر برنامــه هــای اگوئــرو در او نخواهــد شــد‪.‬طبق ادعای گاتزتا‪ ،‬بارســا‪،‬‬ ‫بارسلونا بوده و با الپورتا وارد مذاکره جدی یوونتوس‪ ،‬پی اس جی و چلسی برای جذب‬ ‫شــده است تا مشخص شــود عزم بارسا برای اگوئرو در رقابت هستند‪.‬‬ ‫مهدی دیر‬ ‫به فوتبال اروپا امد‬ ‫ادامه مشکالت مالی در‬ ‫صنعت نفت ابادان‬ ‫بــود چــون در تمریــن صبــح چهارشــنبه برایتــون‪،‬‬ ‫بسیاری از هم تیمی هایم ضمن تبریک به شوخی‬ ‫گفتند که شــب گذشــته مرا درحالی که دوبــاره در‬ ‫حــال زدن ضربه قیچی برگردان بــودم‪ ،‬دیده اند‪.‬‬ ‫جهانبخش درباره زدن ضربه قیچی برگردان اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن یــک کار مشــخص و خاص نیســت که‬ ‫بشــود در باشگاه یا تیم ملی انجامش داد‪ .‬این از‬ ‫قبل برنامه ریزی شده نیست‪ .‬این ضربات در لحظه‬ ‫اتفــاق می افتــد و بســتگی به پاس و توپ ارســالی‬ ‫دارد‪ .‬این تصمیمی در یک ثانیه اســت‪ .‬می دانم‬ ‫که طارمی این کار را دوست دارد و بارها تالش کرد‬ ‫انجامش بدهد‪ .‬بعضی از این حرکات را در ایران و‬ ‫قطر به یاد می اورم اما گلزنی با این حرکت سخت‬ ‫اســت‪ .‬وی درباره بازتاب این گل در ایران گفت‪:‬‬ ‫طبیعی اســت که در ایران خیلی در این خصوص‬ ‫صحبت شــد‪ .‬ایرانی ها به موفقیت بازیکنانی که‬ ‫در فوتبــال اروپــا هســتند افتخــار می کننــد‪ .‬وقتــی‬ ‫تهــای‬ ‫ا نهــا چنیــن گل هایــی را در ایــن رقاب ‬ ‫یشــوند که بــا چیزهای‬ ‫مهــم می بینند‪ ،‬متوجه م ‬ ‫منحصربه فردیروبروهستند‪.‬جهانبخشهمچنین‬ ‫تاکید کرد که بعد از گلزنی طارمی‪ ،‬تبریک به این‬ ‫بازیکن را به ارسال پیام محدود کرده و در روزهای‬ ‫اینــده با وی بیشــتر صحبت خواهد کــرد چون در‬ ‫حــال حاضــر همــه می خواهنــد بــا مهاجــم پورتو‬ ‫گفتگو کنند‪ .‬بخش دیگری از مصاحبه جهانبخش‬ ‫بــه تصمیم طارمــی بــرای ادامه فوتبالــش در تیم‬ ‫پورتــو بعد از یک فصل حضــور در ریواوه و در کل‬ ‫فوتبــال اروپــا مربوط می شــود‪ .‬وی گفــت‪ :‬قبل از‬ ‫انکه مهدی قراردادش را با پورتو امضا کند‪ ،‬با من‬ ‫حرف زد و کمی درباره تصمیمی که قصد داشت‬ ‫بگیرد‪ ،‬توضیح داد‪ .‬او گفت که پیشنهاد ها دیگری‬ ‫هم دارد اما به شدت متقاعد شده است که پورتو‬ ‫را انتخــاب کنــد چون احســاس خوبی به این تیم‬ ‫دارد‪ .‬جهانبخــش افــزود‪ :‬طارمی می دانســت که‬ ‫پورتو یک باشگاه بزرگ بین المللی است که ورود‬ ‫به بهترین باشگاه های جهان را اسان می کند‪ .‬باید‬ ‫صادق باشیم‪ .‬تاریخچه پورتو فوق العاده است‪.‬‬ ‫بازیکن شماره ‪ ۱۸‬تیم ملی فوتبال ایران در ادامه‬ ‫از انتقال دیرهنگام طارمی (بازیکن شماره ‪ ۱۷‬تیم‬ ‫ملی فوتبال ایران) به فوتبال اروپا ابراز تاسف کرد‬ ‫و گفت‪ :‬مهدی در این مدت کوتاه چنین موفقیتی‬ ‫کســب کــرده اســت‪ .‬او از یــک باشــگاه کوچک تر‬ ‫خیلی زود به یک باشگاه بزرگ تر رفت‪ .‬این بازیکن‬ ‫از قبل لیگ را می شناخت و دوستانی داشت‪ .‬همه‬ ‫این ها به شما کمک می کند‪ .‬طارمی واقعا دیر وارد‬ ‫فوتبال اروپا شد‪ .‬او این توانایی را داشت که خیلی‬ ‫زودتر به اروپا برود و کارهای بیشتری انجام بدهد‬ ‫ولی هیچ وقت خیلی دیر نیست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫پپ گواردیوال‪ ،‬ســرمربی‬ ‫یا ریاض محرز نیز در رختکن‬ ‫منچسترســیتی مدعــی شــد‬ ‫حضــور داشــته‪ ،‬عملکــرد‬ ‫اعتمــاد خــود بــه رحیــم‬ ‫درخشــانی ارائــه می دهند و‬ ‫اســترلینگ را از دســت نداده‬ ‫در زمین حریف تعیین کننده‬ ‫است‪.‬ســتاره انگلیسی سیتی‬ ‫ظاهر شده و دروازه را باز می‬ ‫گواردیوال‬ ‫در فصــل جــاری کمتــر از‬ ‫کنند‪.‬رحیــم اســترلینگ بایــد‬ ‫گذشــته در ترکیب ثابت قرار‬ ‫اعتماد به نفس داشته باشد‪،‬‬ ‫گرفتــه و برخــی از بازی های تیمش را از روی زیــرا او از کیفیــت باالیی خوردار بوده‪ ،‬مورد‬ ‫نیمکت تماشا کرده است‪ .‬اما پپ گواردیوال اعتمــاد همــه ما قــرار دارد و قرار نیســت من‬ ‫دلیــل نیمکــت نشــینی های رحیم اســترلینگ به بازیکنان اعتماد به نفس بدهد‪ .‬انها باید‬ ‫را درخشــش بازیکنــان دیگــر از جمله گابریل این صفت را داشته باشند تا من انها را برای‬ ‫ژســوس‪ ،‬ریــاض محــرز یــا فیــل فــودن عنوان ترکیب ثابت انتخاب کنم‪ .‬بارها گفته ام که‬ ‫کــرده اســت‪.‬پپ گواردیــوال گفــت‪« :‬اعتماد از حیــث نتیجه گیــری و رکوردشــکنی در این‬ ‫ما به رحیم اســترلینگ کم نشــده و ما حسی ســالها عملکــرد فوق العاده ای داشــته ایم و‬ ‫همانند روزهای اول حضور در منچسترسیتی نقش رحیم اســترلینگ در این میان درخشان‬ ‫بــه ایــن بازیکــن داریــم‪ .‬تنهــا دلیلــی اینکــه بوده است‪ .‬او بازیکنی کلیدی در تیم بوده‪،‬‬ ‫اســترلینگ اخیــرا کمتر بــازی کرده این اســت امــا فــودن و محــرز نیــز در ایــن مقطع خوب‬ ‫که گابریل ژســوس یا بــه خصوص فیل فودن عمل می کنند‪».‬‬ ‫پــس از تخصیــص ســهمیه ‪ ۴۳۷‬نفــری بــرای‬ ‫حضــور در مســابقات المپیــک و پارالمپیک توکیو‪،‬‬ ‫حال درخواســت واکســن کرونا از ســوی دروازه بان‬ ‫تیم ملی فوتبال ایران در مسیر رقابت های انتخابی‬ ‫حشــده اســت‪ .‬به گزارش ایســنا‪،‬‬ ‫جام جهانی مطر ‬ ‫بشــده اند‪ ،‬چه‬ ‫چه ورزشــکاران المپیکی که انتخا ‬ ‫ان هایی که در لیست انتظار هستند و چه ان هایی‬ ‫که در کادر اجرایی قرار دارند بر اساس فهرستی که از‬ ‫طرف کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان‬ ‫تایید شده‪ ،‬واکسینه می شوند و این واکسیناسیون‬ ‫‪ ۲‬مرحله ای از چندی پیش اغازشده است‪ ۲۹۲.‬نفر‬ ‫در فهرســت المپیکی ها قرار دارند که تاکنون ‪۱۸۵‬‬ ‫نفر ان ها مرحله اول واکســن را تزریق کرده اند‪ ،‬در‬ ‫فهرســت پارالمپیکی ها نیز ‪ ۱۴۵‬نفر وجود دارد که‬ ‫‪ ۱۱۵‬نفر ان ها واکسینه شده اند و سایر ورزشکاران و‬ ‫کادر اجرایی که تاکنون اقدام به تزریق نکرده اند‪،‬‬ ‫بایــد طــی روزهای اینده در ایــن رابطه اقدام کنند‪.‬‬ ‫در ایــن رابطــه صرفا ورزشــکارانی که عازم المپیک‬ ‫می شوندواکسننخواهندزد‪،‬بلکهورزشکارانی که‬ ‫در شرفبرگزاریمسابقاتانتخابیالمپیکهستند‬ ‫و ورزشــکارانی کــه در تمرینــات به عنــوان الترناتیو‬ ‫حضور دارند‪ ،‬در لیســت واکسیناســیون ورزشکاران‬ ‫قرارگرفته انــد‪ .‬واکســن در نظــر گرفت هشــده‪ ،‬مــورد‬ ‫تاییــد وزارت بهداشــت درمــان و امــوزش پزشــکی‬ ‫بــوده کــه پــس از درخواســت ارائ هشــده به منظــور‬ ‫واکسیناســیون ورزشــکاران و کادر اجرایی به منظور‬ ‫حضور در المپیک و پارالمپیک تعلق گرفته و از نوع‬ ‫«ســینوفارم» اســت‪ .‬به تازگی امــا‪ ،‬علیرضا بیرانوند‬ ‫دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران از فدراسیون فوتبال‬ ‫گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای عبدالجواد غالمیان فرزند حسین در ششدانگ‬ ‫یکقطعه محوطه مشتمل بر ساختمان به مساحت ‪ 178/77‬متر مربع از پالک شماره ‪ 1987‬فرعی‬ ‫از یک اصلی واقع در اراضی علی اباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت مشاعی‬ ‫خود متقاضی مالک رسمی محرز گردیده است ‪ ،‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق این روزنامه و محلی ‪/‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای‬ ‫هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره‬ ‫ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است‬ ‫و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به‬ ‫دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند‬ ‫مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪ .‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/01/29 :‬تاریخ انتشار‬ ‫نوبت دوم‪ 1400/02/13 :‬سید ضیاء الدین مهدوی شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-152‬شماره نامه‪ ، 140085602006000576:‬تاریخ‪ 1400/01/26 :‬خانم قمر حاج کریمی‬ ‫ورنوسفادرانی فرزند رضا به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا‬ ‫گواهی شده مدعی است که سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره ‪120/1148‬‬ ‫واقع در خمینی شهر بخش ‪ 14‬ثبت اصفهان که در صفحه ‪ 348‬دفتر ‪ 109‬امالک ذیل ثبت‬ ‫‪ 33166‬به نام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند رسمی به او انتقال قطعی یافته‬ ‫و معامله دیگری هم انجام نشده نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته مفقود شده‬ ‫است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده‬ ‫‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله (غیر از انچه در‬ ‫درخواست کرده تا در راستای دریافت واکسن کرونا‬ ‫برای ملی پوشان اقدام کند‪ .‬وی عنوان کرده است‬ ‫که تیم ملی فوتبال‪ ،‬خردادماه برای برپایی اردوی‬ ‫اماد هســازی بــه جزیــره کیش م ـی رود و اگــر یکی از‬ ‫بازیکنان کرونا بگیرد‪ ،‬باید دو هفته قرنطینه شود و‬ ‫عمال چهار بازی انتخابی جام جهانی در بحرین را از‬ ‫دستمی دهد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا قنبــرزاده‪ ،‬دبیــرکل‬ ‫فدراســیون فوتبــال‪ ،‬پزشــک تیــم ملــی و مترجــم‬ ‫اســکوچیچ صحبــت کــرده و به ان ها گفته اســت‪:‬‬ ‫به جای اینکه به فکر اردو در کیش باشند فکری به‬ ‫حالواکسنبازیکنانتیمملی کنندتازمانیبازیکنان‬ ‫بــه اردو می ایند‪ ،‬همه واکســن زده باشــند‪ ،‬چراکه‬ ‫تاکنــون صرفــا بازیکنانی که در قطــر بازی می کنند‬ ‫و شــاید ســردار ازمون (روسیه) واکسن زده باشند و‬ ‫هیچ بازیکن دیگری واکسن نزده است‪ ،‬برای بازی‬ ‫باسوریهنیزپنجروز در اتاق هایمانقرنطینهبودیم‪،‬‬ ‫چون تســت کرونای سه بازیکن مثبت شده بود و‬ ‫حتی غذای ما را بعد از تمرین در اتاق می گذاشتند‪.‬‬ ‫در این راستا یک مقام مسئول با اشاره به اینکه اگر‬ ‫درخواست تزریق واکسن کرونا از سوی فدراسیون‬ ‫فوتبال برای ملی پوشان مطرح است‪ ،‬باید ان را به‬ ‫وزارت ورزش ارائه کنند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در صورت امکان‬ ‫و موافقت با این درخواست بر اساس لیست تایید‬ ‫شــده‪ ،‬مکاتبه وزارت ورزش و جوانان با فدراسیون‬ ‫پزشکی ورزشی و وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫یشــود و هماننــد واکسیناســیون‬ ‫پزشــکی انجــام م ‬ ‫ورزشکاران المپیکی‪ ،‬واکسیناسیون تیم ملی فوتبال‬ ‫ایران نیز در دستور کار قرار می گیرد‪.‬‬ ‫این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این‬ ‫اگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند‬ ‫معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف‬ ‫مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم‬ ‫صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی اله‬ ‫یزدانی م الف‪ 1123713 :‬تاریخ انتشار ‪1400/01/29:‬‬ ‫اگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-153‬برابر اراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج‬ ‫تصرفات مالکانه بال معارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات امالک در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز جهت اطالع عموم اگهی میگردد در صورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی و در‬ ‫روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس‬ ‫از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی‬ ‫تقدیم و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و‬ ‫عدم وصول و گواهی اخذ تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و‬ ‫عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه‬ ‫متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫‪ -1‬مقدار ‪ 18/0560‬شعیر مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ بنام اقای دانش ادیب نژاد صادره‬ ‫سنندج فرزند حسین‬ ‫‪ -2‬مقدار ‪ 18/69816‬شعیر مشاع از ششدانگ بنام اقای داوود ادیب نژاد صادره سنندج فرزند‬ ‫حسین تحت پالک ‪ ۳۲۰‬فرعی از ‪ ۸‬اصلی بخش ده به مساحت ‪ ۶۱۸۸۵‬متر مربع جزء نسق‬ ‫زارعانه شماره ‪ ۴۳۳۸‬مورخ ‪ 51/7/16‬دفتر ‪ ۱۴‬سنندج بنام اقایان مجید و حسین ملکی به ادرس‬ ‫سنندج روستای گزنه‬ ‫در شرایطی که ادعاشده بود به زودی مشکالت مالی‬ ‫باشگاهنفتابادانحلخواهدشد‪،‬اینموضوعهمچنان‬ ‫پابرجاست‪.‬بعداز تهدیدبهاستعفاو کناره گیریسیروس‬ ‫پورموســوی از ســرمربیگری نفــت ابادان‪ ،‬طی جلســات‬ ‫پرتعدادی که برگزار شد قرار بر این شد که با تامین منابع‬ ‫مالی تامین بودجه الزم صورت خواهد گرفت‪.‬در ادامه‬ ‫با اعالم ســیروس پور موســوی مبنی بر ادامه همکاری با‬ ‫این باشــگاه‪ ،‬همچنان این مشــکل باقی مانده اســت و‬ ‫مدیران نتوانســته اند تامین اعتبــار الزم را صورت دهند‪.‬‬ ‫علیعیسی زادهمدیرعاملباشگاهنفتاباداندرصحبتی‬ ‫که با میزان داشته‪ ،‬در مورد اخرین شرایط مالی باشگاه‬ ‫صنعت نفت ابادان گفت‪ :‬تاکنون هیچ پولی به حساب‬ ‫باشگاهصنعتنفتواریزنشدهاست؛البتهپیگیرتغییر‬ ‫شرایطهستیمومالقات هاییبابرخیمسئوالنداشتیم‬ ‫اما هنوز موفق نشــدیم بخشــی از این پول را به باشگاه‬ ‫تزریق کنیم‪.‬وی در پاســخ به این پرســش که مشــکالت‬ ‫مالیباعثشدهپورموسویازسرمربیگریاینتیماستعفا‬ ‫دهد؟ گفت‪:‬بهاینشکلنبود کهپور موسویبخواهدما‬ ‫را ترک کند‪ .‬اصال بحث رفتنش مطرح نبود‪ .‬او از شرایط‬ ‫ناراضی است اما هرگز ما را در تنگنا قرار نداده است‪ .‬با او‬ ‫درتعاملبودیموحتیخودشپیگیرشرایطبودتاهرچه‬ ‫سریع تر پول به باشگاه تزریق شود‪ .‬اما تاکنون این مهم‬ ‫محققنشده؛هرچندهنوزامیدواریم‪.‬مدیرعاملباشگاه‬ ‫صنعت نفت در خصوص اینکه گفته شده‪ ،‬تماس هایی‬ ‫برای کمک‪ ۱۲‬میلیاردیوزارتورزشبهاینباشگاهشده‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با من تماسی گرفته نشده و از چنین چیزی‬ ‫بی خبرم اما این طور نیست که مسئوالن پیگیر نباشند‪.‬‬ ‫تماس هایی با اداره کل ورزش و جوانان داشتیم ولی هنوز‬ ‫اقدامینشدهاست‪.‬همچنانپیگیراینموضوعهستیم‬ ‫هرچندفعالبهنتیجهنرسیدیم‪.‬‬ ‫استادیوم هایایتالیا‬ ‫بازگشایی می شوند‬ ‫واکسیناسیونتیمملیفوتبالضرورتاجتناب ناپذیر‬ ‫گواردیوال و افشای‬ ‫دلیل نیمکت نشینی استرلینگ‬ ‫اگهی موضوع ماده‪ 3‬قانون و ماده‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی‬ ‫‪ -9-149‬برابر رای شماره ‪ 1399/11/01 - 1399603020350000222‬هیات اول موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض و بالمنازع متقاضی خانم فاطمه اعظمی‬ ‫فرزند علی به شماره شناسنامه ‪ 21‬صادره از ‪ -‬در ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت‬ ‫‪ 220/58‬مترمربع پالک ‪ 301‬اصلی واقع در بخش‪ 16‬خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اقای‬ ‫حسین نظری حاجی ابادی‪ ،‬به ادرس شاهین شهر حاجی اباد خیابان والیت کوچه شهید علیرضا‬ ‫عبدالی پالک‪ 80‬محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪15‬‬ ‫روز اگهی می شود‪ .‬در صورتی که اشخاصی نسبت به رای صادره اعتراضی داشته باشند می توانند‬ ‫از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع صالحه تقدیم نموده‬ ‫و گواهی مشعر بر طرح دعوی اخذ و به این اداره تسلیم و ارائه نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت‬ ‫انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات نسبت به صدور سند مالکیت اقدام‬ ‫خواهد شد‪ .‬ضمنا صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد‪ .‬رئیس ثبت اسناد‬ ‫و امالک شاهین شهر‪ -‬عباسعلی عمرانمی تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/01/29 :‬تاریخ انتشار‬ ‫نوبت دوم‪ 1400/02/15 :‬م الف‪1123844/‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-151‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ 139960306013002269‬مورخ‬ ‫‪ 1399/11/30‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫درخشش طارمی در لیگ قهرمانان‬ ‫علیرضاجهانبخشبازیکنتیمملیایرانبابیان‬ ‫اینکــه گل مهــدی طارمــی به چلســی او را یاد گل‬ ‫خــودش بــه این تیــم انداخته اســت‪ ،‬به شــوخی‬ ‫بازیکنــان برایتون اشــاره کرد و گفــت‪ :‬طارمی دیر‬ ‫بــه فوتبــال اروپا امــد‪ .‬به گــزارش مهر‪ ،‬گل قیچی‬ ‫برگردان مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال‬ ‫پورتو در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان‬ ‫اروپا به چلسی همه را یاد گل علیرضا جهانبخش‬ ‫دیگر بازیکن ایرانی به چلسی انداخت‪ .‬هر دو گل‬ ‫به یک شکل به یک تیم زده شد‪ .‬جهانبخش فصل‬ ‫گذشــته بــا پیراهن برایتــون در لیــگ برتر انگلیس‬ ‫چنین گلی به ثمر رسانده بود‪ .‬این موضوع بازتاب‬ ‫گســترده ای در رســانه های دنیا داشت و تصاویری‬ ‫از ضربه قیچی برگردان طارمی و جهانبخش بارها‬ ‫و بارها بازنشــر شــد‪ .‬شــباهت گل طارمــی به گل‬ ‫جهانبخــش به حدی زیاد بــود که حتی بازیکنان‬ ‫برایتون هم به شوخی با جهانبخش پرداخته و در‬ ‫تمرین روز بعد از بازی پورتو با چلسی دراین ارتباط‬ ‫باهمتیمیایرانیخودصحبت کردند‪.‬جهانبخش‬ ‫بعــد از گلزنــی طارمی برای نخســتین بــار در یک‬ ‫گفتگــوی تقریبــا مفصل به تمجیــد از مهاجم تیم‬ ‫پورتــو پرداخــت و دربــاره شــباهت گل خودش با‬ ‫طارمی به تیم چلســی صحبــت کرد‪ .‬جهانبخش‬ ‫بــه روزنامــه «ابــوال» پرتغــال گفــت‪ :‬واقعا خیلی‬ ‫پیشنهادهایی از یونان و‬ ‫ترکیه برای حسینی‬ ‫یک سایت یونانی اعالم کرد پیشنهاد باشگاه ااک‬ ‫به سیدمجید حسینی مدافع ایران‪ ۶۰۰‬هزار یورو است‪.‬‬ ‫ایــن ســایت یونانــی در گزارشــی بــه اخریــن وضعیت‬ ‫ســیدمجید حســینی مدافع ایرانی تیم فوتبال ترابوزان‬ ‫اسپور ترکیه پرداخت‪.‬این سایت اعالم کرد حسینی در‬ ‫لیســت بازیکنان مدنظر باشــگاه ااک یونان برای فصل‬ ‫اینده قرار دارد و این مدافع پیشــنهاد تیم یونانی را در‬ ‫دست دارد‪.‬قرارداد حسینی در پایان این فصل به پایان‬ ‫می رسد و وی بازیکن ازاد محسوب خواهد شد‪.‬سایت‬ ‫یونانی مدعی شد پیشنهاد ااک به حسینی ساالنه ‪۶۰۰‬‬ ‫هزار یورو و نزدیک به خواسته این مدافع ایرانی است؛‬ ‫بااین حال مذاکرات ادامه دارد‪ .‬حســینی پیشــنهاد ‪۹۰۰‬‬ ‫هزار یورویی هم از تیم ترابوزان برای تمدید قرارداد دارد‬ ‫اما به نظر می رســد این بازیکن نظر مثبتی روی ماندن‬ ‫در ترابوزان ندارد و می خواهد چالش جدیدی را تجربه‬ ‫کند‪.‬همچنینتیمباشاکشهیرترکیهپیشنهادینزدیک‬ ‫بــه ‪ ۹۰۰‬هزار یورو به حســینی ارائــه داده و خواهان به‬ ‫خدمت گرفتناینبازیکناست‪.‬‬ ‫گفتگو با علیرضا جهانبخش پیرامون‬ ‫خوشحال بودم‪ .‬مهدی لیاقتش را داشت‪ .‬او کارش‬ ‫را در پورتو خیلی خوب انجام می دهد‪ .‬هیچ موقع‬ ‫بــه کیفیت و حرف ـه ای گری مهدی برای موفقیت‬ ‫شــک نداشــتم‪ .‬او بازیکــن و پســر فوق العــاده ای‬ ‫یپــوش ایرانــی برایتــون دربــاره ضربــه‬ ‫اســت‪ .‬مل ‬ ‫قیچی برگردان طارمی تاکید کرد‪ :‬اگر شــما ‪ ۱۰‬گل‬ ‫یا بیشــتر در لیگ به ثمر برســانید‪ ،‬وقتی خاص و‬ ‫بیشتر از ان می شوید که بتوانید برابر حریفانی مثل‬ ‫چلســی در چنین مرحله ای از لیگ قهرمانان اروپا‬ ‫گل بزنیــد‪ .‬این واقعا گل زیبایی بود‪ .‬می خواهم‬ ‫به مهدی کمک کنم بیشتر گل بزند و این فصل را‬ ‫با قهرمانی پورتو به پایان برساند‪ .‬جهانبخش در‬ ‫بخش دیگری از صحبت هایش گفت‪ :‬گل طارمی‬ ‫ب هســرعت یاداور گل خودم بود‪ .‬این یک حرکت‬ ‫مشــابه امــا با زاویه متفاوت بــود‪ .‬قیچی برگردان‬ ‫همیشــه قیچی برگردان است‪ .‬مردم این گل ها را‬ ‫دوست دارند‪ .‬این گل ها همیشه اتفاق نمی افتد‪.‬‬ ‫فرقی نمی کند چقدر تالش کنید‪ .‬وی یاداور شــد‪:‬‬ ‫همــه درباره اش صحبت می کنند چون ناگهان دو‬ ‫بازیکــن ایرانــی ایــن گل را ظرف مدت یک ســال‬ ‫مقابل چلســی انجــام دادنــد‪ .‬این گل ها ســال ها‬ ‫در خاطــرات می ماند‪ .‬بازیکن ایرانی تیم برایتون‬ ‫سپس خاطره اش از اولین روز تمرین این تیم بعد از‬ ‫گلزنی مهدی طارمی را بازگو کرد و گفت‪ :‬خنده دار‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫حداکثــر‪ 1000‬تماشــاگر می تواننــد از اول مــاه مــی به‬ ‫ورزشگاه هایایتالیابازگشتهومسابقاتراازنزدیکتماشا‬ ‫بکنند‪.‬با اغاز روند واکسیناسیون در اروپا‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫به زودیشاهدبازگشتهوادارانبهاستادیوم هاخواهیم‬ ‫بــود‪ .‬ماریو دراگی‪ ،‬نخســت وزیر ایتالیا در یک کنفرانس‬ ‫مطبوعاتی از اقدامات جدید دولت ایتالیا در عادی سازی‬ ‫شرایط پرده برداشته و اعالم کرد به زودی بخش اندکی‬ ‫از ســکوهای اســتادیوم های ایتالیا شــاهد حضــور دوباره‬ ‫هــواداران خواهد بود‪.‬به زودی در اماکن ورزشــی شــاهد‬ ‫حضور حداکثر‪ 1000‬نفر در فضای باز و حداکثر‪ 500‬نفر در‬ ‫محیط هایدربستهبرای کلیهمسابقاتورزشیخواهیم‬ ‫بــود‪ .‬دولت ایتالیا اخیرا رم را برای میزبانی یــورو‪ 2020‬در‬ ‫تابســتان امســال معرفی کرده و گابریــل گراوینا‪ ،‬رئیس‬ ‫فدراسیونفوتبالاین کشور نیزامیدوار است کههواداران‬ ‫برای دیدار فینال کوپا ایتالیا بین یوونتوس و اتاالنتا در ماه‬ ‫می قادر به حضور در اســتادیوم باشــد‪.‬گابریل گراوینا در‬ ‫این رابطه گفت‪ «:‬بازتاب ها و تحرکاتی در جریان است‬ ‫امــا بی تردیــد رقابت های جام ملت هــای اروپا با حضور‬ ‫هوادارانبرگزار می شودوامیدواریمدر فینال کوپاایتالیانیز‬ ‫شاهدحضورمردمدراستادیومباشیم‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/1/29‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/2/13‬هیوا احمدیان‪ -‬رئیس‬ ‫اداره ثبت منطقه دو سنندج ‪ /1460‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-155‬نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ ۱۳۹۹۶۰3۰۶۰۱۳00۲33۵‬مورخ‬ ‫‪ 1399/12/11‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای هادی خسروی بغداده فرزند حجی در ششدانگ‬ ‫یکباب مغازه تجاری به مساحت ‪ 48/90‬متر مربع تمامت باقیمانده پالک ‪ ۳۶۱۷‬فرعی از یک اصلی‬ ‫واقع در اراضی علی اباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از اقای‬ ‫ابراهیم دست نشان مالک رسمی محرز گردیده است ‪ ،‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق این روزنامه و محلی کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در‬ ‫روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند‬ ‫باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به‬ ‫اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به‬ ‫اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه‬ ‫است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند‬ ‫مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪ .‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/01/29 :‬تاریخ انتشار‬ ‫نوبت دوم ‪ 1400/02/13 :‬سید ضیاء الدین مهدوی شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ صفحه 7 ‫یکشنبه ‪ 29‬فروردین ماه ‪ 18 / 1400‬اوریل ‪ 05 / 2021‬رمضان ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1047‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫کسب رتبه برتر توسط‬ ‫یگان حفاظت سازمان ملی‬ ‫زمین و مسکن‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫یگان حفاظت ســازمان ملی زمین و مســکن رتبه برتر ســال ‪۹۹‬‬ ‫نهــای حفاظت دســتگاه های اجرایی کشــور را کســب‬ ‫در بیــن یگا ‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫سهم پاکبانان ابادان‬ ‫از واکسن کرونا‬ ‫کرد‪.‬بــه گــزارش پایــگاه خبــری هم وطــن‪ ،‬ســرهنگ جــواد خردمند‬ ‫فرمانده یگان حفاظت این ســازمان نیز به عنوان مدیر برتر از بین‬ ‫بشــده است‪.‬‬ ‫فرماندهان نیروی انتظامی جمهوری اســامی انتخا ‬ ‫اولیــن شــورای عمومــی فرماندهــان یــگان حفاظــت دســتگاه های‬ ‫اجرایــی با حضــور یگان های حفاظت دســتگاه های اجرایی برگزار‬ ‫شــد‪ .‬بــه گــزارش ســازمان ملی زمین و مســکن‪ ،‬در این نشســت با‬ ‫اهدای لوح تقدیری از سوی سرتیپ پاسدار حسین اشتری فرمانده‬ ‫نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی از خدمــات ســرهنگ جــواد‬ ‫خردمند فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن تقدیر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫فراخوانجایزهساالنهجامعهمنتقدینونویسندگانمعماری‬ ‫فراخــوان نخســتین جایزه ســاالنه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫جامعــه منتقدیــن و نویســندگان معمــاری‬ ‫بــا موضــوع «نقــد معمــاری ایــران در ســده‬ ‫واپسـین»منتشرشد‪.‬‬ ‫رویــداد امــروز‪ ،‬مهشــید معتمــد دبیــر و‬ ‫مدیر برگــزاری این رویداد گفت‪ :‬در هنگامه‬ ‫ورود به سده جدید‪ ،‬الزم است تا با نگاهی‬ ‫انتقــادی به معمــاری معاصر ایــران بنگریم‬ ‫و در راســتای کنشــگری تخصصــی‪ ،‬فراتــر‬ ‫از ســبک ها و ســایق‪ ،‬بــه بررســی مفاهیــم‬ ‫نکــه‬ ‫ضــروری بپردازیــم‪ .‬او بــا اشــاره بــه ای ‬ ‫جامعــه منتقدیــن و نویســندگان معمــاری‬ ‫بــا رویکرد انتقادی نســبت به مســائل شــهر‬ ‫یمــاه ســال ‪ ۱۳۹۹‬اغــاز بــه‬ ‫و معمــاری در د ‬ ‫کار نمــوده و درصــدد اســت تــا بــا برگــزاری‬ ‫فراخوان نخستین جایزه ساالنه خود بستری‬ ‫را فراهــم اورد تــا منتج به یــک هم افزایی و‬ ‫هم اندیشی جمعی شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫مسابقه باهدف ترویج فرهنگ نقدپذیری‪،‬‬ ‫شناســایی اســتعدادهای جــوان و طــرح اراء‬ ‫بدیع درزمینه نقد معماری انجام می پذیرد‪.‬‬ ‫مدیــر برگزاری این جایزه عنوان کرد‪ :‬تمامی‬ ‫افــراد فعــال در حــوزه هنــر و معمــاری؛‬ ‫نویسندگانواهل قلم؛اساتید‪،‬دانشجویانو‬ ‫فارغ التحصیالن معماری‪ ،‬شهرسازی و هنر و‬ ‫معماران حرفه ای می توانند در این فستیوال‬ ‫شرکت کنند‪.‬معتمدمهمترینهدفبرگزاری‬ ‫این فستیوال را ترویج و اعتالی فرهنگ نقد‬ ‫و ّنقادی معماری در ایران برشــمرد و افزود‪:‬‬ ‫شناسایی و تشویق اســتعدادهای جوان در‬ ‫عرصــه نقد و نویســندگی معمــاری‪ ،‬ارتقای‬ ‫ظرفیــت پذیــرش نقــد در میــان معمــاران و‬ ‫جامعه معماری ایران‪ ،‬فراهم نمودن بســتر‬ ‫و پایگاه مناســب برای گرداوری نوشــته های‬ ‫معتبر در حوزه نقد معماری معاصر ایران و‬ ‫مطرح کردن دیدگاه ها و ارای جدید و نکات‬ ‫نادیده در اثار شاخص معماری معاصر ایران‪،‬‬ ‫از دیگــر اهــداف برگزاری این جایزه ســاالنه‬ ‫هســتند‪ .‬او با اشــاره بــه انتخــاب اگاهانه و‬ ‫ـمندانه اثر معماری برای تحلیل و نقد‬ ‫هوشـ‬ ‫ٔ‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬بدیهــی اســت ازاد بودن‬ ‫انتخــاب بنــا بــرای نقد بــه معنــای انتخاب‬ ‫هــر اثری برای نوشــتن نقد دربــاره ان نبوده‬ ‫و بایــد دقــت کافــی در ایــن زمینــه صــورت‬ ‫تسلط کامل نویسنده به اثر‬ ‫گیرد؛ اشنایی و ّ‬ ‫منتخب وی و صحت توصیفات او‬ ‫معماری‬ ‫ِ‬ ‫از ان بنــا؛ پرداختــن به ویژگی های نادیده یا‬ ‫کمتر دید هشــده اثر معماری منتخب؛ ّ‬ ‫معین‬ ‫ِ‬ ‫ٔ‬ ‫بودن «روش نقد» در متن ارائه شده‪ :‬داوران‬ ‫بتواننــد نقد ان نویســنده را در زمره روش ها‬ ‫و رویکردهای مرســوم نقد دسته بندی کنند؛‬ ‫ازادانه نظر و اجتناب‬ ‫جسارت در نقد‪ ،‬اظهار‬ ‫ٔ‬ ‫از ارائــه متن هایــی کــه شــاکله اصلــی ان را‬ ‫معرفــی بنا یــا تشــریح خصوصیــات معمار‬ ‫تشــکیل می دهــد؛ رعایت انصــاف در نقد‪،‬‬ ‫بری بودن نقد از مســائل شــخصی‪ ،‬رعایت‬ ‫مســائل اخالقــی و حقوق اثار هنــری؛ غلبه‬ ‫استدالل منطقی در نقد به جای تکیه بر روش‬ ‫اسنادی و استناد به این یا ان‪ :‬نقد بیشتر به‬ ‫دنبال کشف تناقض ها از خود اثر و بیانیه ان‬ ‫باشد تا انکه بر اساس گفته های دیگران نقد‬ ‫انجام شــود؛ ســادگی در بیــان و درعین حال‬ ‫پرداختن به پیچیدگی های خلق اثر و مسائل‬ ‫نهفتــه در ان و اســتفاده هدفمنــد از تصاویر‬ ‫و دیاگرام ها به جهت غنی تر ســاختن بدنه‬ ‫نقــد معیارهای اصلی ارزیابی این فســتیوال‬ ‫هستند‪ .‬مسئول برگزاری جایزه ساالنه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫جامعــه منتقدیــن و نویســندگان معمــاری‬ ‫بابیان این که ثبت نام و ارسال اثر در فستیوال‬ ‫رایگان و بدون پرداخت هیچ گونه هزینه ای‬ ‫صرفا‬ ‫است عنوان کرد‪ :‬ثبت نام و ارسال اثار ً‬ ‫از طریــق پایــگاه اینترنتــی مســابقه انجــام‬ ‫خواهد شــد‪ ،‬برای شــرکت در مسابقه‪ ،‬یک‬ ‫فایل‪ pdf‬حاوی متن و تصاویر یا دیاگرام ها با‬ ‫حجمحداکثر‪ ۲۰‬مگابایتدر پایگاهاینترنتی‬ ‫جامعــه منتقدیــن و نویســندگان بارگــذاری‬ ‫شــود‪ .‬او در ادامــه تاکیــد کــرد‪ :‬دریافت اثار‬ ‫تنهــا ب هصــورت الکترونیکــی میســر اســت و‬ ‫پشــده یا‬ ‫عالقه مندان از ارســال نســخه چا ‬ ‫لــوح فشــرده خــودداری نماینــد‪ ،‬همچنیــن‬ ‫حجم نوشتار ازاد و بر عهده شرکت کنندگان‬ ‫است اما پیشنهاد می شود مطالب در بازه ای‬ ‫بیــن ‪ ۱۵۰۰‬تــا ‪ ۵۰۰۰‬کلمــه تنظیــم شــوند‪،‬‬ ‫ت ‪ Mitra‬یا‬ ‫همچنین اثار ارسالی باید با فون ‬ ‫‪ ،Nazanin‬ســایز ‪ ۱۴‬و فاصلــه خطوط ‪۱.۱۵‬‬ ‫در صفحــه ‪ A۴‬و کادربندی ‪ Normal‬تنظیم‬ ‫شــوند‪ .‬معتمد یاداور شــد‪ :‬نا مگــذاری فایل‬ ‫بایــد بــه نام شــرکت کننده و به ایــن صورت‬ ‫باشد‪ ،Ali.Mohammadi:‬شرکت کنندگان از‬ ‫درج اســامی نویســنده (گان) در متن نوشتار‬ ‫ـدا خــودداری فرمایند‪ ،‬هر شــرکت کننده‬ ‫اکیـ ً‬ ‫مجــاز بــه ارســال تنهــا یــک اثــر بــرای ایــن‬ ‫مسابقه است‪ ،‬شرکت در مسابقه به صورت‬ ‫گروهی‪ ،‬به شرط تضمین عدم تعارض منافع‬ ‫نویســندگان‪ ،‬مجاز اســت‪ ،‬چنانچه نوشــتار‬ ‫ارســالی پیش ازایــن (در مطبوعات یا فضای‬ ‫مجــازی رســمی) انتشــاریافته‪ ،‬در زیرنویس‬ ‫صفحــه اول بــا ذکــر محــل و تاریــخ انتشــار‬ ‫قیــد شــود‪ .‬او افــزود‪ :‬پایبنــدی بــه الزامــات‬ ‫قانونــی و رعایــت حقــوق مــادی و معنــوی‬ ‫پدیداورندگان‪،‬از مقرراتموردتاکیدمسابقه‬ ‫اســت‪ ،‬احراز عدم اصالت اثر در هر مرحله‪،‬‬ ‫عــاوه بــر حــذف اثــر از مســابقه مشــمول‬ ‫تهــای دیگــر و جبــران خســارت‬ ‫محرومی ‬ ‫خواهــد بود‪ ،‬همچنین برگزارکننده مجاز به‬ ‫انتخاب و انتشــار سایر اثار انتخاب نشده بنا‬ ‫به صالحدید هســت‪ ،‬الزم به ذکر است که‬ ‫اعضای اصلی جامعه منتقدین و نویسندگان‬ ‫معمــاری (کــه نــام ایشــان در پایگاه رســمی‬ ‫ذکرشــده اســت) مجــاز بــه شــرکت در ایــن‬ ‫رقابت نیستند‪ .‬دبیر برگزاری این مسابقه با‬ ‫اشاره به جوایز این مسابقه اعالم کرد‪ :‬برای‬ ‫رتبه نخســت ‪ ۷‬میلیون تومان جایزه نقدی‬ ‫و تندیــس ویژه و دیپلم افتخار‪ ،‬رتبه دوم ‪۵‬‬ ‫میلیون تومان جایزه نقدی و دیپلم افتخار‪،‬‬ ‫رتبه ســوم ‪ ۳‬میلیــون تومان جایــزه نقدی و‬ ‫دیپلــم افتخــار و برگزیــدگان از رتبــه چهارم‬ ‫تــا دهم گواهی تقدیر هیئ ـت داوران در نظر‬ ‫گرفت هشــده است‪ .‬او افزود‪ :‬اثار برگزیده این‬ ‫رقابت پس از اعمال ویرایش های تخصصی‬ ‫نهایــی به همــراه گزارش مســابقه در کتاب‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬جامعــه منتقدین و نویســندگان‬ ‫معمــاری‪ ،‬ماهنامــه ارما نشــهر جهانــی و‬ ‫هم چنیــن نوشــته های منتخــب در پایــگاه‬ ‫رسمی جامعه و وب سایت جامع ارمان شهر‬ ‫جهانی نیز منتشر می شود‪ .‬معتمد از اغاز این‬ ‫فراخــوان خبر داد و بیــان کرد‪ :‬عالقه مندان‬ ‫تنها تا ‪ ۲۱‬تیرماه فرصت دارند اثار خود را به‬ ‫دبیرخانه مسابقه ارسال کنند‪ ،‬اثار دریافتی‬ ‫تــا ‪ ۲۱‬مردادمــاه داوری و نتایج نهایی ان تا‬ ‫‪ ۲۳‬مرداد اعالم خواهند شد‪ .‬مدیر برگزاری‬ ‫مســابقه گفــت‪ :‬مهــرداد ایروانیــان‪ ،‬پریســا‬ ‫ستایش‪ ،‬سجاد سلیمان زاده‪ ،‬حسام عشقی‬ ‫صنعتی‪ ،‬وحید قبادیان‪ ،‬اشــکان قشقایی و‬ ‫حمید ناصــر خاکــی به عنــوان داوران اصلی‬ ‫و علیرضــا کریمــی کلــور داور جایگزیــن این‬ ‫مســابقه هســتند‪ .‬او خاطرنشــان کــرد‪ :‬این‬ ‫مســابقه بــا مشــارکت و حمایــت معنــوی‬ ‫کمیســیون عمران مجلس شــورای اســامی‪،‬‬ ‫معاونــت پارلمانــی وزارت صمــت‪ ،‬رســانه‬ ‫ارما نشــهر جهانــی و انتشــارات فکــر نــو و‬ ‫بــه همــت جامعــه منتقدین و نویســندگان‬ ‫معماری برگزار می شود‪.‬‬ ‫تنــام‪ ،‬ارســال‬ ‫عالقه منــدان جهــت ثب ‬ ‫اثــار و کســب اطالعــات بیشــتر می تواننــد‬ ‫بــه پایــگاه اینترنتــی جامعــه منتقدیــن و‬ ‫نویسندگان مراجعه کنند و یا با شماره تلفن‬ ‫‪ ۰۷۱۳۲۳۴۶۳۹۸‬در ساعات اداری‪ ،‬شماره‬ ‫واتســپ ‪ ۰۹۳۹۱۱۱۰۵۷۳‬و یــا از طریــق‬ ‫حســاب کاربــری اینســتاگرام @‪ sacw.ir‬و‬ ‫لهــای ‪ sacw@gmail.com‬و @‪info‬‬ ‫ایمی ‬ ‫‪ sacw.ir‬با دبیرخانه این مسابقه در ارتباط‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫کالب هاوسیکتبنه چندانطوالنی‬ ‫در جلسه هم اندیشی ساترا با مدیران پلتفرم های‬ ‫صوتی کشور مسائل مهمی مطرح شد‪.‬‬ ‫بــه گزارش صداوســیما به نقــل از روابط عمومی‬ ‫ساترا؛ با رشد فعالیت های کالب هاوس در هفته های‬ ‫اخیر در کشور‪ ،‬ساترا به عنوان تنظیم گر حوزه صوت‬ ‫و تصویر فراگیر برای بررسی ابعاد فعالیت فرهنگی‬ ‫و اجتماعــی ایــن نرم افــزار و تاثیــرات ان بــر صنعت‬ ‫صــوت و تصویر جلســه هم اندیشــی بــه همت دفتر‬ ‫مگــری رســانه بــا فعالیــن و مدیــران‬ ‫مطالعــات تنظی ‬ ‫پلتفر مهــای صوتی کشــور برگزار کرد‪ .‬این جلســه با‬ ‫حضور مجتبی شایســته تولیدکننده محتوای صوتی‪،‬‬ ‫موســی زمــان زاده مدیــر پلتفــرم ویدانــه و ســرویس‬ ‫کیتونــز‪ ،‬نظــری مدیــر پلتفــرم ویوزیــک و فعــاالن‬ ‫کس ـب وکارهای پلتفرمــی حــوزه صــوت و همچنیــن‬ ‫اعضای دفتر مطالعات تنظیم گری ســاترا برگزار شد‪.‬‬ ‫محمد خلیلی پژوهشــگر دفتر مطالعات تنظیم گری‬ ‫ساترا در ابتدای این نشست با اشاره به تحلیل های‬ ‫مختلفی که از اثرات کالب هاوس در صنعت صوت‬ ‫یشــود ازجمله اینکه کالب هاوس‬ ‫و تصویــر فراگیر م ‬ ‫یــک تب نه چنــدان طوالنی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬عده ای‬ ‫بهــاوس می تواند موجــب تغییرات‬ ‫معتقدنــد کال ‬ ‫یکــه‬ ‫یهــای جــدی در صنعــت شــود درحال ‬ ‫یــا نواور ‬ ‫عده ای دیگر خالف این نظر را دارند‪.‬‬ ‫کالب هاوس به مثابه یک اتش فشان‬ ‫در ادامــه مجتبــی شایســته تولیدکننــده محتوای‬ ‫صوتــی اظهــار داشــت‪ :‬در حال حاضــر کالب هاوس‬ ‫تتــری نســبت بــه‬ ‫جامعــه مخاطــب بســیار متفاو ‬ ‫پادکســت دارد؛ امــا ممکــن اســت در اینــده بخــش‬ ‫صوتی افالین را راه اندازی کند و وارد حوزه پادکست‬ ‫بهــاوس کیفیــت صــدا مطلوب‬ ‫شــود‪ .‬البتــه در کال ‬ ‫نیســت و از ایــن نظــر هــم تهدیــدی برای پادکســت‬ ‫یشــود‪ .‬بــه اعتقــاد ایــن تولیدکننــده‬ ‫محســوب نم ‬ ‫محتــوا؛ به جای ســاختن کانــال برای انتشــار محتوا‪،‬‬ ‫ما باید روی تولید محتوای خوب تمرکز کنیم‪ ،‬چون‬ ‫ما تولیدکننده و صادرکننده محتوا هســتیم‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬کالب هاوس یک اتش فشان و اتفاقی است که‬ ‫حشــده و علت ان شــاید در افزایش‬ ‫کبــاره مطر ‬ ‫به ی ‬ ‫مصرف رســانه ای به دلیل شــیوع کرونا باشــد؛ یعنی‬ ‫بهــاوس خیلــی نتوانــد از حــوزه نخبگان‬ ‫شــاید کال ‬ ‫خارج شود‪ .‬ایده کالب هاوس از کامنت های صوتی‬ ‫در برنامه ساند کلود که در مقاطع مختلف گذاشته‬ ‫یشــد‪ ،‬گرفته شده است‪ .‬در فضای بسته رسانه ای‬ ‫م ‬ ‫ایران نیاز به تریبون توسط نخبگان حس می شود و‬ ‫مردم به دلیل فضای تنش الودی که دشمنان داخلی‬ ‫و خارجــی ایجــاد می کنند و همچنین به دلیل بحث‬ ‫انتخابات و همچنین نارضایتی های اقتصادی برنامه‬ ‫کالب هاوس خبرســاز شــد‪ .‬ایــن تولیدکننده محتوای‬ ‫بهــاوس نمی توانــد‬ ‫صوتــی اظهــار کــرد‪ :‬البتــه کال ‬ ‫یــک پلتفــرم دائمی باشــد‪ ،‬چــون مدل ان بر اســاس‬ ‫مــدل رســانه های انالیــن جهانــی نیســت و مدلــی‬ ‫هیجــان زده دارد‪ .‬بــه دلیــل حساســیت های پخــش‬ ‫زنده‪ ،‬پلتفرم های ایرانی حداقل تا ‪ ۵‬ســال اینده به‬ ‫سمت ایده هایی مثل کالب هاوس نخواهند رفت‪.‬‬ ‫حذف فاصله های اجتماعی؛ مبنای شکل گیری‬ ‫کالب هاوس‬ ‫در ادامه نشســت‪ ،‬موســی زمان زاده مدیر پلتفرم‬ ‫ویدانه و سرویس کیتونز با اشاره به جنبه های اجتماعی‬ ‫فراگیری چنین پدیده هایی گفت‪ :‬پلتفرم های جدید بر‬ ‫یشــده اند که ان‪ ،‬الگو‬ ‫مبنای یک الگوی ذهنی طراح ‬ ‫حــذف فاصل ههــای اجتماعــی اســت؛ یعنی افــراد به‬ ‫شــکل خیلی ســاده بتواننــد با یکدیگــر ارتباط بگیرند‬ ‫و حتــی مدیریت بحث را به عهده داشــته باشــند‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬در چنین پلتفرم هایی محرمانگی مفهومی‬ ‫نــدارد‪ .‬در لحظــه زندگی کردن و نظــر دادن در لحظه‬ ‫ازجمله مفاهیم جامعه شناختی جدید هستند‪ .‬وقتی‬ ‫افراد متخصص جهان به کالب هاوس می ایند و شــما‬ ‫به راحتــی می توانید ســوالتان را از ان ها بپرســید یعنی‬ ‫ممیزی وجود ندارد و ازاداندیشی شکل می گیرد‪ .‬این‬ ‫فعال صنعت صوت فراگیر اظهار داشت‪ :‬گفتگو های‬ ‫کالب هاوس در لحظه اتفاق می افتد و همان جا تمام‬ ‫می شود‪ .‬این پلتفرم به نوعی یک ‪ UGC‬و یک واسط‬ ‫ســرگرم کننده اســت‪ .‬در این پلتفرم افراد فارغ از سن و‬ ‫وضعیت و شغل و مسائل دیگر‪ ،‬نظر خودشان را بیان‬ ‫می کنند‪ .‬اشتباه ما این است که ما فکر می کنیم همه‬ ‫پلتفرم ها وابســته به نرم افزار و ســخت افزار هســتند‪.‬‬ ‫درحالی که پلتفرم ها ترکیبی از مغز افزار و سازمان افزار‬ ‫هستند‪ .‬او افزود‪ :‬به عبارت دیگر شاهدیم که سازمانی‬ ‫یشــود که هیچ طبقه بندی نــدارد و گردش‬ ‫طراحی م ‬ ‫اطالعات برای افرادی که در حالت عادی دیدگاهشان‬ ‫یشــود‪ ،‬اتفاق می افتــد‪ .‬کالب هاوس‬ ‫اصال شــنیده نم ‬ ‫ً‬ ‫کم هزینــه و خیلــی ســریع اســت‪ .‬درزمینــه کپی رایــت‬ ‫ساختارشکنی کرده است‪ ،‬چون تخصص و مهارت در‬ ‫ان مهم نیست و بسیاری از افراد می توانند فارغ از حق‬ ‫کپی رایــت و جایــگاه حرفه ای کــه دارند خیلی راحت‬ ‫حرفشــان را بزنند‪ .‬مدیر پلتفرم ویوزیک نیــز در ادامه‬ ‫به اهمیت پلتفرم های شنیداری اشاره کرد و گفت‪ :‬با‬ ‫توجــه به اینکــه توییتر مدل متنی و اینســتاگرام مدل‬ ‫تصویری است‪ ،‬این پلتفرم مدل شنیداری را به وجود‬ ‫اورده است‪ .‬البته در ایران مدل شنیداری قابل قیاس با‬ ‫جهان نیست‪ .‬هنوز رادیو های محلی در سطح جهان‬ ‫تاثیرگذار و مهم هستند‪ ،‬اما در ایران این گونه نیست‪.‬‬ ‫نظری ادامه داد‪ :‬منافع کالب هاوس برای مالکین این‬ ‫پلتفرم‪ ،‬اجتماع مردم اســت‪،‬‏زیرا جمع کردن مردم در‬ ‫یک پلتفرم‪ ،‬کاری ارزشمند است‪ .‬مسلما صاحبان این‬ ‫پلتفرم روی مباحث بیگ دیتا و انالیز صوتی و یادگیری‬ ‫ششــده‬ ‫ماشــینی کار خواهنــد کــرد و اطالعــات پرداز ‬ ‫را در اختیــار نها دهــای مشــتری جم ـع اوری اطالعــات‬ ‫قرار خواهند داد‪ .‬ممکن اســت انالیز صوتی بر اســاس‬ ‫بیشترینانگیزه هاوترند هایصوتیانجامشود‪.‬نظری‬ ‫ی‪‎‬توجهی به صوت در جامعه ایران اشــاره کرد و‬ ‫به ب ‬ ‫گفت‪ :‬بسیاری از افراد جامعه به جای محتوای صوتی‬ ‫انالیــن‪ ،‬از طریــق فلش ممــوری و س ـی دی و دســتگاه‬ ‫پخش خــودرو و اهنگ های موجود درگوشــی موبایل‬ ‫خــود بــه اهنــگ گــوش می دهنــد‪ .‬هنــوز در مغاز ههــا‬ ‫و برخــی چهاررا ههــا س ـی دی بــه فــروش می رســد‪ .‬ما‬ ‫معموال به سمت جامعه نخبگانی حرکت می کنیم‪،‬‬ ‫درحالی که برای عموم جامعه ســال ها طول می کشــد‬ ‫تا یک مطلب یا پدیده فرهنگ سازی شود و اصطالحا‬ ‫جابیفتد‪.‬‬ ‫مواجهه اشتباه با پدیده های جدیدی مثل‬ ‫کالب هاوس در نظام حکمرانی رسانه‬ ‫ایــن فعــال صنعت صــوت انالین ادامــه داد‪ :‬ما‬ ‫در نگاه کالن به پلتفرم ها یک قدم عقب هســتیم و‬ ‫منتظریم تا یک اتفاقی بیفتد‪ ،‬سپس به سراغ مسائل‬ ‫و حواشــی مربــوط بــه ان برویــم‪ .‬به عبارت دیگــر‪،‬‬ ‫بایــد ببینیــم پلتفــرم بعــدی کالب هاوس چیســت؟‬ ‫او در پاســخ بــه ایــن ســوال اظهــار کــرد‪ :‬باید مســیر‬ ‫جدیدی طراحی شود‪ .‬بسیاری از صاحبان پلتفرم ها‬ ‫نیــاز مالی ندارند بلکه فقط نیــاز به حمایت دارند‪.‬‬ ‫توجه به این نکته ضروری اســت که ساختن پلتفرم‬ ‫بهــاوس کار مشــکلی نیســت بلکــه حمایــت از‬ ‫کال ‬ ‫چنیــن پلتفرم هایــی در داخــل کشــور مهــم اســت‪.‬‬ ‫نظــری ادامــه داد‪ :‬اید ههــای خالقان ـه ای در کشــور‬ ‫مــا وجــود دارند‪ ،‬اما ســرمایه گذار دوســت دارد روی‬ ‫پروژه ای ســرمایه گذاری کند که برای او ســود روزانه‬ ‫داشــته باشد نه اینکه ســود او در بلندمدت تعریف‬ ‫شــود؛ یعنــی باید برای ســرمایه گذار نقطه سرب هســر‬ ‫یشــود‬ ‫تعریف کنیــم‪ .‬چنین چالش هایی موجب م ‬ ‫اید ههــای خالقانــه مثــل ایجــاد پلتفرم هایــی مثــل‬ ‫بهــاوس را کنــار بگذاریــم تــا دچــار دردس ـر های‬ ‫کال ‬ ‫حقوقــی و ســرمایه گذاری نشــویم‪ .‬نظــری در بخش‬ ‫دیگر بحث خود به چالش های نظارت و مسئولیت‬ ‫پلتفرم ها در این رابطه اشــاره کــرد و گفت‪ :‬در مورد‬ ‫نظارت و مسائل از این قبیل نیز بسیاری از صاحبان‬ ‫پلتفر مهــا در ایــران نیــاز مالــی ندارنــد و راه جبــران‬ ‫هزینه هایشان را بلد هستند‪ .‬مشکل ان ها این است‬ ‫کــه اگر قرار اســت روی بحث تولیــد محتوا کارکنیم‪،‬‬ ‫باید مشــخص شود که چه محتوا هایی نباید منتشر‬ ‫شــوند و مســئولیت انتشــار محتــوای بارگذاری شــده‬ ‫توســط کاربــران بــر عهــده کاربــر اســت یــا صاحبان‬ ‫پلتفــرم‪ .‬او طراحــی و تثبیت نظام توزیع مســئولیت‬ ‫بین ناشــر و پلتفرم را دارای اهمیت فراوان دانســت‬ ‫و اظهــار داشــت‪ :‬ا گــر مــا چنیــن نظامــی را از جنبــه‬ ‫عمال منجر‬ ‫حقوقــی نتوانیــم طراحی و تثبیت کنیــم ً‬ ‫یشــود کــه پلتفر مهــای خارجــی به راحتی‬ ‫بــه این م ‬ ‫در ایــران بــدون محدودیــت و ممیــزی بــه کار خــود‬ ‫ادامــه می دهند و تهدیــدی برای پلتفرم های داخلی‬ ‫محســوب می شوند‪ .‬نظری ادامه داد‪ :‬اگر به پلتفرم‬ ‫اجازه توســعه داده شــود‪ ،‬بســیاری از مشکالت حل‬ ‫خواهد شــد‪ .‬در حال حاضر بیشــترین ممیزی سایت‬ ‫«یوتیــوب» در بخــش حــق کپی رایــت اســت؛ امــا‬ ‫پلتفر مهــای داخلــی با ممیزی های بیشــتری ســروکار‬ ‫ثهــای‬ ‫دارنــد‪ .‬رصــد و پایــش دائمــی ب هجــز در بح ‬ ‫خــاص مثــل امنیــت ملــی‪ ،‬کار پلتفر مهــا را مختــل‬ ‫می کند‪ .‬با این شیوه پایش محتوا‪ ،‬فقط پلتفرم های‬ ‫یشــوند؛ بنابراین نظام مسئولیت‬ ‫خارجی تقویت م ‬ ‫انتشــار محتــوا در فضــای مجــازی نیاز بــه مطالعه و‬ ‫کار بیشتری دارد‪ .‬این فعال صنعت صوت در پایان‬ ‫گفــت‪ :‬ا گــر به رســانه های مســتقل نیــاز داریم‪ ،‬پس‬ ‫نگــذار و یک تصمیم واحد‬ ‫بایــد فقط یک نهاد قانو ‬ ‫در مورد مشکالت تعریف شده برای پلتفرم ها وجود‬ ‫داشــته باشــد؛ یعنــی نگاه ســلیقه ای وجود نداشــته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫رئیس دانشــکده علوم پزشــکی ابادان اعالم کرد که نام برخی از اعضای شــورای شهر و‬ ‫شهرداریاباداندر فهرستدریافت کنندگانواکسن کروناپاکبانانقرار داشتهاست‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬با توجه به اینکه تزریق واکسن کووید‪ ۱۹‬بر اساس دستورالعمل ابالغی‬ ‫وزارت بهداشــت انجام می شــود و پاکبانان در لیســت اولویت ها هســتند بر همین اســاس‬ ‫شهرداری ها باید روزانه لیستی از پاکبانان به مراکز بهداشت ارسال کنند‪ ،‬اما در ابادان تعدادی‬ ‫از مدیران شهرداری و اعضای شورای این شهر‪ ،‬اسم خود را در این لیست قراردادند‪ .‬پیام پور‬ ‫فالح در کارتونی ابتکاری این اتفاق را به تصویر کشیده است‪.‬‬ ‫همسان سازی حقوق و مزایای‬ ‫کارمندان قراردادی و پیمانی‬ ‫شهرداری ها‬ ‫معاون عمران و توســعه امور شــهری و روســتایی وزیر کشور از همســان شدن حقوق و‬ ‫مزایای کارمندان قراردادی و پیمانی شــهرداری ها بر اســاس بخشنامه اخیر ســازمان اداری و‬ ‫استخدامی کشور خبرداد‪.‬‬ ‫مهــدی جمالــی نــژاد افــزود‪ :‬در راســتای بخشــنامه فروردین مــاه ‪ ۱۴۰۰‬ســازمان اداری و‬ ‫استخدامی کشور وهمچنیندستورالعملهمسان سازیحقوقومزایای کارمندانقراردادی؛‬ ‫حقوق و مزایای کارمندان قراردادی شهرداری ها نیز بر اساس مقررات مورد عمل در خصوص‬ ‫کارمندان پیمانی شهرداری ها صورت می پذیرد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬برخورداری کارمندان قراردادی‬ ‫از مرخصی استحقاقی‪ ،‬استعالجی و بدون حقوق و اعمال مدرک تحصیلی و سایر مزایای‬ ‫مرتبط بر اساس مقررات مورد عمل در خصوص کارکنان پیمانی شهرداری هاست‪ .‬جمالی‬ ‫نژاداضافه کرد‪:‬همچنینبااجرایبخشنامهاخیرسازماناداریواستخدامی کشور‪،‬محاسبه‬ ‫گروهورتبه کارمندانقراردادیشهرداری هامعادل کارمندانپیمانیخواهدبود‪.‬براساساین‬ ‫گزارش‪ ،‬نمونه قرارداد مشخص به منظور ایجاد وحدت رویه برای تمامی کارمندان قراردادی‬ ‫شهرداری ها در ضمیمه بخشنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ابالغ شده است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان اداری استخدامی بخشنامه همسان سازی حقوق و مزایای کارکنان قرارداد کار‬ ‫معینوپیمانیرابهدستگاه هایاجراییابالغ کرد‪.‬به گزارشایرنا‪،‬معاونرئیس جمهوریو‬ ‫رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای تبصره (‪ )۳‬ماده (‪ )۲۹‬قانون برنامه ششم‬ ‫توسعهوبه منظورترمیمحقوقومزایای کارمندانقرارداد کارمعین(مشخص)‪،‬نحوهتعیین‬ ‫حقوق و مزایای انان را روز ‪ ۲۳‬فروردین امسال ابالغ کرد‪ .‬تبصره ‪ ۳‬ماده ‪ ۲۹‬برنامه ششم‬ ‫توسعه مربوط به سامانه ثبت حقوق و مزایاست که دستگاه های اجرایی موظف اند همه‬ ‫پرداخت ها به مقام ها‪ ،‬روسا و مدیران را در این سامانه ثبت کنند‪ .‬بر اساس این بخشنامه‬ ‫که به همه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (‪ )۲۹‬قانون برنامه ششم توسعه و همچنین‬ ‫نیروهای مسلح‪ ،‬وزارت اطالعات و سازمان انرژی اتمی ایران ابالغ شده است‪ ،‬برخورداری‬ ‫کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) از مرخصی استحقاقی‪ ،‬استعالجی‪ ،‬بدون حقوق‪،‬‬ ‫اعمالمدرکتحصیلیوسایرمزایایمترتبهبراساسمقرراتموردعملدر خصوص کارمندان‬ ‫پیمانی است‪ .‬همچنین با اجرای این بخش نامه‪ ،‬معادل طبقه و رتبه اعمالی نباید از اخرین‬ ‫معادلطبقهورتبهاعمال شدهدر قراردادمنعقده کارمندا نقرارداد کار معین(مشخص) کمتر‬ ‫باشد‪ .‬طبق این بخشنامه‪ ،‬ردیف «سایر» از قرارداد منعقده کارمندان مذکور حذف می شود‪.‬‬ ‫بااجرایاینبخش نامههمهضوابطودستورالعمل هایمغایردر خصوصتعیینوپرداخت‬ ‫حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‬ ‫انسانیرئیس جمهور(سابق)‪،‬ملغیمی شود‪.‬‬ ‫واگذاری سهام هوش مصنوعی‬ ‫چین به ایران‬ ‫یک کارشناس فناوری اطالعات و ارتباطات با تشریح جزئیات سند توافق همکاری ایران و‬ ‫چیندر حوزهفاوااز تشکیل کارگروهنیازسنجیموضوعاتمرتبطبااینهمکاریدر مرکزملی‬ ‫فضایمجازیخبرداد‪.‬محمدامیناحمدلودر گفتگوبامهر‪،‬درخصوصجزئیاتسندهمکاری‬ ‫توافق ایران و چین در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و فضای مجازی اظهار داشت‪ :‬متن‬ ‫تفاهم نامه ای که میان ایران و چین امضا شد‪ ،‬هنوز منتشرنشده است؛ اما در تیرماه سال‪۹۹‬‬ ‫پیش نویسیازطرفوزارتامورخارجهمنتشرشد کهدرواقعبه عنوانپایهاصلیاینتوافقنامه‬ ‫شناخته می شود و گفته شده که کلیات این پیش نویس با توافقنامه نهایی تفاوت و تغییرات‬ ‫چندانی ندارد‪ .‬او بابیان اینکه بررسی ها نشان می دهد که این سند در چندالیه مختلف به‬ ‫همکاری دو کشور در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات تاکید دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در این سند کالن‪،‬‬ ‫فعال‬ ‫قراردادی به معنای تعهد و تعریف پروژه دیده نمی شود و ابعاد ان نشان می دهد که ً‬ ‫تفاهم دو کشور روی کلیات موضوع است‪ .‬کارشناس فناوری اطالعات و ارتباطات اندیشکده‬ ‫ایتانبااشارهبهاینکهبررسیپیش نویساینتفاهم نامهحاکیاز اناست کهاینتوافقدارای‬ ‫یک ســاختار چندالیه شــامل ماموریت ها‪ ،‬اهداف اساســی و درنهایت زمینه های همکاری و‬ ‫اقداماتاجراییاست‪،‬ادامهداد‪:‬در بحثاهدافاساسیداخلپیش نویسبندمرتبطبافاوا‬ ‫بهتوسعههمکاری هایعلمی‪،‬فنیواقتصادیوحقوقیدرحوزه هایمختلففضایمجازیو‬ ‫تجهیزات کاربرنهاییتاکیدشدهاست‪.‬اوافزود‪:‬درخصوصزمینه هایهمکاریدو کشورشاهد‬ ‫تعریف‪ ۴‬سطح در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و فضای مجازی هستیم‪ .‬به این معنی‬ ‫کهتعریفپروژه هایمشترکبرایتوسعهوتقویتشبکهزیرساخت هاییارتباطیواطالعاتی‪،‬‬ ‫تعریف پروژه های مشترک ازمایشی در حوزه فناوری های هوشمند و هوش مصنوعی‪ ،‬تقویت‬ ‫همکاری ها در طرح های مرتبط با فرکانس رادیویی و هماهنگی در فرکانس های ماهواره در‬ ‫صحنهبین المللیوانجامتحقیقاتمشترکدرحوزهدانشگاهیتوسطشرکت هایدانش بنیان‬ ‫واستارت اپهااین‪ ۴‬سطحراتشکیلمی دهند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
روزنامه رویداد امروز 1210

روزنامه رویداد امروز 1210

شماره : 1210
تاریخ : 1400/08/23
روزنامه رویداد امروز 1209

روزنامه رویداد امروز 1209

شماره : 1209
تاریخ : 1400/08/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!