روزنامه رویداد امروز شماره 1046 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1046

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1046

روزنامه رویداد امروز شماره 1046

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ #‬من‪-‬ماسک‪-‬می زنم‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 28‬فروردین ماه‪1400‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪ 17‬اوریل ‪2021‬‬ ‫‪ 04‬رمضان ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1046‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫دولت با موج جدیدی از انتقادات‬ ‫روبرو شده است‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫اصفهان‬ ‫‪02‬‬ ‫رویدا د اصفهان‬ ‫پرسه های کرونا در شهر‬ ‫تفاهم نامههمکاری‬ ‫شهرداری اصفهان و سازمان جهاد‬ ‫کشاورزی امضا شد‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 22‬فروردین‬ ‫ماه‪ / 1400‬سا ل‬ ‫چهارم ‪ /‬شماره ‪1041‬‬ ‫ماه‪ / 1400‬سا ل‬ ‫چهارم ‪ /‬شماره ‪1041‬‬ ‫بزرگ ترینجهش‬ ‫تاریخپتروشیمی‬ ‫رقم خورد‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫تولیتاستانقدستبیین کرد‪:‬‬ ‫نقشمعادباوری‬ ‫در سعادت و حیات‬ ‫دنیوی انسان‬ ‫‪03‬‬ ‫ورزش‬ ‫روزهای اخیر با وجود وضعیت هشدار کرونا‪ ،‬عادی انگاری و رعایت نکردن فاصله اجتماعی و نزدن ماسک ازسوی برخی از مردم‪ ،‬بدون توجه به شیوع مجدد بیماری و موج جدید ویروس کرونا‬ ‫در اصفهان قابل مشاهده است‬ ‫حمایتبیش ازپیش‬ ‫از کسب وکارهای‬ ‫دانش بنیان‬ ‫‪6‬‬ ‫حم‬ ‫‪07‬‬ ‫تیم ملی در خط حمله پنج مهاجم گلزن در اختیار دارد‬ ‫تصمیمسخت‬ ‫و اسان اسکوچیچ‬ ‫در راه جام جهانی‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.co‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.co‬‬ ‫‪m‬‬ ‫توسعه در حوزه‬ ‫برداری از ‪ 8‬پروژه‬ ‫بهره‬ ‫تاخردادماه‪1400‬‬ ‫پسماندشهر‬ ‫یکشنبه ‪ 22‬فروردین‬ ‫جهاد کشاورزی‬ ‫ساخت تجهیزات‬ ‫فاز طراحی‪،‬‬ ‫صفهان و سازمان‬ ‫یــه و نصــب و‬ ‫و احــداث ابن‬ ‫همکاری شهرداری ا‬ ‫سازمانمدیریت‬ ‫مدیرعامل‬ ‫در حوزههــای‬ ‫تفاهمنامه‬ ‫بهرهبــرداری‬ ‫شــهرداری اصفهــان‬ ‫مــران و بــرق در‬ ‫پســماند‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫مکانیــک‪ ،‬ع‬ ‫توسعه در حوزه‬ ‫گفت‪ 8:‬پروژه‬ ‫با محوریت تیم‬ ‫مدت ‪ 33‬ماه‬ ‫اصفهان با صرف‬ ‫همکاریهای‬ ‫پسماند شهر‬ ‫مدیریتپسماندو‬ ‫پروتکل‬ ‫فنیسازمان‬ ‫رحیم محمدی‬ ‫‪ 42‬میلیارد تومان‬ ‫اعتبار بیش از‬ ‫داخلی انجامشده‬ ‫دشگری اصفهان و‬ ‫پیمانکاران‬ ‫‪ 1400‬بهرهبرداری‬ ‫گر‬ ‫تا خردادمــاه‬ ‫ظرفیــت هر خط‬ ‫اشــاره بــه اینکــه‬ ‫جو تنظیم شود‬ ‫گــزارش رویــداد‬ ‫اســت‪ .‬او بــا‬ ‫میشــود‪ .‬بــه‬ ‫‪ 8‬ســاعته اســت‪،‬‬ ‫شهرداری اصفهان و‬ ‫گیونگ‬ ‫به پروژههای در‬ ‫تن در هر نوبت‬ ‫بین‬ ‫ـاره‬ ‫همکاری‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫رحیم محمدی با‬ ‫پردازش ‪250‬‬ ‫تفاهمنامه‬ ‫ـان و گیونگجــو‬ ‫ـه این پــروژه ‪370‬‬ ‫بهمنظور حمایت‬ ‫امروز‪،‬‬ ‫ســازمان مدیریت‬ ‫ـان گفــت‪ :‬اصفهـ‬ ‫ــه اختصاصــی بـ‬ ‫کشاورزی استان‬ ‫ـاح و بهرهبرداری‬ ‫شــهردار اصفهـ‬ ‫افــزود‪ :‬بودج‬ ‫سازمان جهاد‬ ‫در زمینه توســعه‬ ‫اســتانه افتتـ‬ ‫افزایش راندمان‬ ‫وکارهای دانشبنیــان‬ ‫‪ 1400‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اولویتهــای یکســانی‬ ‫ســت و میتوانــد‬ ‫توســعه کســب‬ ‫نیمه نخست ســال‬ ‫میلیارد ریال ا‬ ‫شــباهتها و‬ ‫از ایجــاد و‬ ‫میشــود تا دو شهر‬ ‫کرامت انسانی کارگران‬ ‫در‬ ‫تبادل‬ ‫پسماند‬ ‫و‬ ‫ایین‬ ‫ـدازی‬ ‫امروز‪،‬‬ ‫ـا‪ ،‬طراحــی‪ ،‬راهانـ‬ ‫ازاینرو پیشنهاد‬ ‫گزارش رویــداد‬ ‫پسماند تر‪ ،‬ارتقا‬ ‫ـی از ایــن طرحهـ‬ ‫گردشــگری دارند‪،‬‬ ‫امضا شــد‪ .‬به‬ ‫است پردازش‬ ‫تنظیم و امضا کنند تا‬ ‫ارگونومی کار پسماند را‬ ‫شــهرداری اصفهان و‬ ‫یکـ‬ ‫اپلیکیشن شهروندی‬ ‫های گردشگری را‬ ‫رعایت اصول ایمنی و‬ ‫ـه همــکاری بیــن‬ ‫ـتقرار فاز نخست‬ ‫پروتکل همکاری‬ ‫تفاهمنامـ‬ ‫رفتار در حوزه و‬ ‫اصفهان بهمنظور‬ ‫اسـ‬ ‫کشاورزی استان‬ ‫بهبود نگرش و تغییر‬ ‫انهاتقویتشود‪.‬‬ ‫دنبالداشتهباشد‪.‬‬ ‫جهاد‬ ‫تصویری‬ ‫تعامالت‬ ‫که باهدف‬ ‫پسماندشهرداری‬ ‫سازمان‬ ‫جمعاوری به‬ ‫بــرای صاحبــان‬ ‫ا‪ ...‬نوروزی در دیدار‬ ‫مدیرعاملسازمانمدیریت‬ ‫ارتقافراینداموزشو‬ ‫فرصتــی مناســب‬ ‫مدیریتپسماند‪،‬‬ ‫فراهــم اوردن‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬قدرت شهرهای کره جنوبی)‪،‬‬ ‫خطوط پسماند‬ ‫اموختگان دانشگاهی‬ ‫تفکیک از مبدا اجرایی‬ ‫کرد‪ :‬با این اقدام‪،‬‬ ‫شهردار گیونگجو (از‬ ‫نواورانه و دانش‬ ‫پسماند‪ ،‬افزایش میزان‬ ‫اصفهان بیان‬ ‫شــترک زیــادی با‬ ‫ایدههای‬ ‫انالین با‬ ‫تکنولوژیهاینوین‬ ‫برداری از این پروژه را‬ ‫م‬ ‫نقاط‬ ‫مندی‬ ‫خوراکموردنیاز در‬ ‫ـهر‬ ‫بهره‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫کالن‬ ‫ـت‪ .‬او زمان بهره‬ ‫تحوالت خوب و‬ ‫بیــان اینکــه این‬ ‫برای و کیفیت‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫گیونگجو زمانی‬ ‫شــده اسـ‬ ‫سرمنشا اقدامات و‬ ‫بــا‬ ‫اصفهان ‪1405‬‬ ‫پیرولیزبهبودمییابد‪.‬‬ ‫ـوان کرد و گفــت‪:‬‬ ‫دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬شهر‬ ‫دانشبنیان است‪.‬‬ ‫تمرکز برنامه‬ ‫شــتماه ‪ 1400‬عنـ‬ ‫مانندهاضمو‬ ‫شهر گیونگجو‬ ‫یکی از نقاط‬ ‫فعالیت شرکتهای‬ ‫است که اصفهان نیز‬ ‫ســاماندهی و‬ ‫اردیبه‬ ‫هزینه شــده اســت‬ ‫از نتایج‬ ‫ـاره بــه اینکــه‬ ‫بوده و این در حالی‬ ‫محور دانایی‬ ‫االیندهها است‬ ‫‪ 200‬میلیون تومان‬ ‫او بــا اشـ‬ ‫پایتخت شیال‬ ‫کشور حرکت بر‬ ‫سلجوقیه و صفویه‬ ‫کاهش‬ ‫ـزی در ســازمان‬ ‫سرمایه انسانی‬ ‫این طرح‬ ‫شهروندان و ارائه‬ ‫نیاز امروز‬ ‫ـایتهای تــوده ریـ‬ ‫ازجمله البویه‪،‬‬ ‫برنامهریزی و توسعه‬ ‫افزایش مشــارکت‬ ‫سه دوره تاریخی‬ ‫به توســعه سـ‬ ‫معاون‬ ‫ویژگی در کنار سایر‬ ‫طرحهای در استانه‬ ‫و میتواند‬ ‫با بیان اینکه این‬ ‫در‬ ‫مدیریت پسماند را‬ ‫بوده است و این‬ ‫است‬ ‫قــات کشــاورزی‬ ‫اصفهان در این جلسه‬ ‫پسماند از دیگر‬ ‫خدمات جامع در حوزه‬ ‫پایتخت کشور ایران‬ ‫امــوزش و تحقی‬ ‫مدیریت مدیریت‬ ‫بیندوشهر‪،‬زمینه‬ ‫شهرداری‬ ‫ــراورد میشــود‬ ‫ـدی را در حوزه‬ ‫مدیــر مرکــز‬ ‫وتاریخیموجود‬ ‫ســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ب‬ ‫مدیرعامل سازمان‬ ‫جلســه بــا بیــان‬ ‫توانــد باب جدیـ‬ ‫ویژگیهایفرهنگی‬ ‫بهرهبــرداری ا‬ ‫ـان در ادامــه ایــن‬ ‫تفاهمنامــه می‬ ‫همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫خوبی بین این دو‬ ‫ماه ســال جــاری‬ ‫کند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تصریح کرد‪:‬باطراحی‬ ‫اســتان اصفهـ‬ ‫ـش داده و پیوند‬ ‫از شــرکتهای‬ ‫در اردیبهشــت‬ ‫شهر اصفهان باز‬ ‫شهرداریاصفهان‬ ‫همکاریهــا را افزایـ‬ ‫شــرفت کشــور‬ ‫ایــن طــرح‬ ‫محیطزیســت‬ ‫سابقه فرهنگی‬ ‫اقدام ســایتهای‬ ‫از نقــاط تمرکز‪،‬‬ ‫پسماند‬ ‫اینکــه مســیر پی‬ ‫موبایل میتوان نسبت‬ ‫است‪ .‬او تصریح کرد‪:‬‬ ‫اورانــه میگــذرد‪،‬‬ ‫ــان ‪ 1405‬یکــی‬ ‫برداری شــود که با این‬ ‫پیادهسازی اپلیکیشن‬ ‫در برنامــه اصفه‬ ‫شهر برقرار کرده‬ ‫ایدههــای فــن‬ ‫بهخوبی تشریح‬ ‫اموزش بهره‬ ‫توسعه مییابد‪.‬‬ ‫ـن موضوع بهجز‬ ‫دانشبنیــان و‬ ‫و‬ ‫«کوچنامه» کشور کره‬ ‫الکترونیکی‪ ،‬ارائه‬ ‫ـت حمایــت و‬ ‫به میزان ‪ 9‬هکتار‬ ‫ها اســت‪ ،‬در ایـ‬ ‫جمعاوری پسماند‬ ‫ـن الزم اسـ‬ ‫کاهــش االینده‬ ‫مدیریت توده ریزی‬ ‫ایران در داستان‬ ‫و کشــور باسابقه‬ ‫پــروژه در محل‬ ‫ترین اقداماتی که‬ ‫به‬ ‫کامل مردم ان شــهر‬ ‫یــان اینکــه ایــن‬ ‫هدفمند در حوزه‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬بنابرایـ مجموعههــای دولتــی‬ ‫ونقل یکی از مهم‬ ‫محمــدی بــا ب‬ ‫شهروندی بهصورت‬ ‫و باعث اشــنایی‬ ‫بحث حمل‬ ‫رابطه دو کشور ایران‬ ‫پشــتیبانیهای الزم در‬ ‫اعتبار ‪ 25‬میلیارد‬ ‫پســماند‪ ،‬فضای‬ ‫درخواستهای‬ ‫این شــرکتها به‬ ‫قدیمی سازمان با‬ ‫شده است؛ البته‬ ‫ـود در حوزههای‬ ‫اطالعرســانی و ثبت‬ ‫فرهنگی اصفهان‬ ‫نــات هســتند از‬ ‫به الگن های‬ ‫بایــد انجام شـ‬ ‫در‬ ‫ـزود‪ :‬برای تنظیم‬ ‫اینده‬ ‫پســماند‪،‬‬ ‫سه‬ ‫این‬ ‫سال‬ ‫امکا‬ ‫شهری اســت که‬ ‫مدیریت پسماند‬ ‫بوده بهطوریکه‬ ‫کــه دارای‬ ‫نیاز امروز کشــور‬ ‫شــده اســت‪ ،‬افـ‬ ‫مشــاغل مزاحم‬ ‫جنوبی نیز دیرینه‬ ‫شهروندان و ارائه خدمات‬ ‫ریال احداث‬ ‫علیاصغر شــهابی‬ ‫دو کشور خواهیم‬ ‫هزار مترمکعب‬ ‫ســبز و‬ ‫شهری مدیریت‬ ‫و کره‬ ‫طــوط اول و دوم‬ ‫عمل بیاید‪.‬‬ ‫سال برقراری روابط‬ ‫سایت حدود ‪30‬‬ ‫ـر کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫معاونت خدمات‬ ‫کرد‪ .‬او احداث خ‬ ‫حــور دانایــی ذکـ‬ ‫شیب بندی‬ ‫استانه شصتمین‬ ‫ان داشته است‪.‬‬ ‫حوزه توســط‬ ‫جهت تقویت روابط‬ ‫انهــا اقدام‬ ‫استفاده از عملیات‬ ‫تصریح کرد‪ :‬سازمان‬ ‫فناوریهای محیط‬ ‫نوین را حرکــت بــر م‬ ‫با‬ ‫ــتفاده از دانش‬ ‫تاکید بر تالش در‬ ‫ریزی انجامشده و با‬ ‫علیرضا صادقیان‬ ‫در بازارهای مسائل مرتبط خالقیت و فناوریهای‬ ‫ــماند از مجتمع‬ ‫بهکارگیری و اس‬ ‫بود‪ .‬نوروزی با‬ ‫ـای در خاک‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫انعقاد تفاهمنامه‬ ‫محصــوالت توزیعی‬ ‫ـدود ‪ 95‬درصــد‬ ‫پردازش پس‬ ‫متولیــان موثر در‬ ‫ای این مســیر بهجــز‬ ‫مدیر پژوهش‪،‬‬ ‫را از دیگــر پروژههـ‬ ‫گیونگجو‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ـاک‪ ،‬تراکــم بــه حـ‬ ‫عرصههــای مختلــف‬ ‫می کشــاورزی اســتان یکی از‬ ‫توجــه به تنوع‬ ‫کرد‪ :‬بــا مجموعه‬ ‫ـری با بیــان اینکه‬ ‫ـتی شــهر اصفهــان‬ ‫دو شهر اصفهان و‬ ‫این کوبــش خـ‬ ‫اوریهــای نویــن در‬ ‫اصفهــان اضافــه‬ ‫ابریشم با جمهوری‬ ‫نفوذناپذیری شــیرابه‬ ‫ـت؛ بنابراین تبادل‬ ‫جهاد‬ ‫گــذار باشــد‪ .‬امیـ‬ ‫زیسـ‬ ‫عنوان و اظهار کرد‪:‬‬ ‫و شــهرداری‬ ‫اضافه کرد‪ :‬مجموعه‬ ‫ـه هســتیم کــه و فن‬ ‫خصوص احیای جاده‬ ‫روز کوثــر تاثیر‬ ‫زیســت شهر اسـ‬ ‫که این عامل در‬ ‫افتتاح سال جاری‬ ‫تواند به رفع موانع‬ ‫التحصیــل مواجـ‬ ‫حوزه محیط‬ ‫برداری رســیده‬ ‫میسر نمیشــود‪ .‬او‬ ‫همکاری در‬ ‫ـای لــوح تمایــل به‬ ‫عالقهمندانی که‬ ‫دست‬ ‫از جوانــان فارغ‬ ‫تفاهمنامه می‬ ‫ـال جاری بــه بهره‬ ‫ـت اصفهــان‪ ،‬امضـ‬ ‫ها فراهم شــود کاری‪،‬‬ ‫و منابع طبیعی‬ ‫نامه در جذب تمام‬ ‫تبــادل این‬ ‫نقش موثری دارد‪.‬‬ ‫افزود‪ :‬همچنین‬ ‫در خردادمــاه سـ‬ ‫جهاد کشــاورزی‬ ‫خوبی برای ان‬ ‫کــره و بــا محوریـ‬ ‫این تفاهم‬ ‫ابریشــم در ســال‬ ‫اتفاقــات موثری‬ ‫شهر منجر شود‪،‬‬ ‫طــرح‬ ‫گــر فضــای کاری‬ ‫ـتور کار مرکز تحقیقات‬ ‫این پروژه در ســه‬ ‫ـنواره فرهنگــی راه‬ ‫استان در زمینههای‬ ‫ـتند با نــگاه علمی‬ ‫مشکالت سطح‬ ‫فضای سبز‪ ،‬ا‬ ‫محمدی ادامه داد‪:‬‬ ‫مختلف را در دسـ‬ ‫مــکاری در جشـ‬ ‫کمبودهایی در‬ ‫درصدد هسـ‬ ‫خواهرخواندگی‬ ‫تواند در توسعه‬ ‫نــد موضوعــات‬ ‫میرســد‪.‬‬ ‫بزنند‪ ،‬بســیار مفید‬ ‫ه‬ ‫ـانند‪ .‬او با احساس کرد‬ ‫نویستفاهمنامه‬ ‫تفاهمنامه می‬ ‫دارد‪ ،‬بــه همیــن‬ ‫هــا‪ ،‬میتوان‬ ‫ســت شــهر رقــم‬ ‫را به نتیجه برسـ‬ ‫‪ ۲۰۱۴‬وامضایپیش‬ ‫این‬ ‫ـان‪ ،‬نحــوه ابیاری‬ ‫تخصصــی وجــود‬ ‫در محیطزی‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬جزو ســوابق‬ ‫قــرار داده و ان‬ ‫ـواع گل و درختـ‬ ‫امادگی مراکــز رشــد‬ ‫اصفهان در ســال‬ ‫صــی مرکــز رشــد‬ ‫هــای خــود‬ ‫کاشــت انـ‬ ‫جهــاد کشــاورزی‬ ‫ــهر گیونگجو و‬ ‫ــه علمــی تخص‬ ‫شــناخت بیماری‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫به شــمار میاید‪.‬‬ ‫اینکــه مرکز رشــد‬ ‫ش‬ ‫علمی مرکز رشد‬ ‫ـارب منظــور مجموع‬ ‫ـی و کوددهــی‪،‬‬ ‫بــه این دو شــهر‬ ‫و محیطزیست‬ ‫بیــان‬ ‫قــرار دادن تجـ‬ ‫ظرفیتهای‬ ‫سمپاشـ‬ ‫همکاریهــای دوجان‬ ‫افتها کمک کند‪.‬‬ ‫و منابع طبیعی‬ ‫استفاده از‬ ‫ـرای در اختیــار‬ ‫اصفهان و گیونگجو‬ ‫دیگر مراکز کشاورزی‬ ‫نحوه برخورد با‬ ‫خــود را بـ‬ ‫اصفهان تاسیس شد‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ـوی‬ ‫و‬ ‫درختان‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫اصفهان‬ ‫از‬ ‫شهری‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫شهردار اصفهان‬ ‫کرده اســت‪ ،‬گفـ‬ ‫علمی تحقیقاتی‬ ‫کشاورزی‬ ‫ها با مدیریت‬ ‫در زمینه توســعه‬ ‫شــهرداری اصفهان‬ ‫خــود اعــالم‬ ‫منابع سازمان‬ ‫از اقدامات در شهرک‬ ‫منظور تنوعبخشی‬ ‫ـای یکســانی‬ ‫حال فعالیت است‬ ‫خدمــات شــهری‬ ‫پیوند‬ ‫بنیان باید بخشی‬ ‫کارخانه به‬ ‫ـال اســت که در‬ ‫معــاون‬ ‫شــباهتها و اولویتهـ گردشگری یکسان دو شهر‬ ‫اینکه اســتفاده‬ ‫شرکتهای دانش‬ ‫ــر خــود و چندین سـ‬ ‫اداره بهتر شهر‬ ‫محصوالتــش‪ ،‬ریــل‬ ‫کسانی که دارای‬ ‫این جلســه با بیان‬ ‫بهواسطه سبک‬ ‫و اهــداف مدنظ‬ ‫فناوریهای نوین‬ ‫برای‬ ‫خوب جوانان و‬ ‫بــه ســبد‬ ‫نیــز در ادامــه‬ ‫توالییــان‪ ،‬معاون‬ ‫گردشــگری‬ ‫ازاینرو پیشنهاد‬ ‫کاربســت اصلــی‬ ‫مرکــز امــوزش و‬ ‫پژوهش‪ ،‬خالقیــت و‬ ‫نیازهای که با استقبال‬ ‫مهــرداد‬ ‫و تاریخی دارند‪،‬‬ ‫نــه ســوزن‪ ،‬ورق‬ ‫مواجه شد‪ .‬مدیر مرکز‬ ‫علمــی و بــهروز‬ ‫ـا بیان را بــه‬ ‫مدیــر‬ ‫شــهرداری میتواند‬ ‫یعنی سبک فرهنگی‬ ‫‪ ،R۱۸‬ریــل زبا‬ ‫از ظرفیتهــای‬ ‫ـه این جلســه بـ‬ ‫ذوب اهــن در‬ ‫خالقانه هستند‬ ‫های گردشگری را‬ ‫طبیعــی اصفهان‬ ‫ـانند‪ ،‬همچنین‬ ‫اصفهــان در ادامـ‬ ‫بهرهبــرداری‬ ‫ـهری را بــا ایدههای‬ ‫فوالدی‪ ،‬ارک معدن‬ ‫پروتکل همکاری‬ ‫ســتان اصفهــان‬ ‫کشــاورزی و منابــع‬ ‫تکنولوژی برسـ‬ ‫شــهرداری‬ ‫ـوزه خدمــات شـ‬ ‫میشــود تا دو شــهر‬ ‫ـات کشــاورزی ا‬ ‫سازههای‬ ‫دســتاوردهای ســال‬ ‫مدیریت و استفاده از‬ ‫تحقیقــات‬ ‫استفاده از نقشه‬ ‫شهری است‪ ،‬اظهار‬ ‫ـی خــود در حـ‬ ‫ـان مــوزش و تحقیقـ‬ ‫تعامالت انها با‬ ‫یــد کــرد‪ .‬معاون‬ ‫تحقیقــات جهاد‬ ‫تشــریح‬ ‫اینکه امروز زمانه‬ ‫نداریم اصلـ‬ ‫ـرکتهای دانشبنیـ‬ ‫مورد تاکید مدیریت‬ ‫ا‬ ‫تنظیم و امضا کنند تا‬ ‫و ‪ ...‬را نیــز تول‬ ‫مجموعــه مرکز‬ ‫اظهار کرد‪ :‬چارهای‬ ‫ـن اصفهان گفت‪:‬‬ ‫و تعامــل بــا شـ‬ ‫همواره‬ ‫انداز عملیاتیشود‪.‬‬ ‫حوزه بــا بیــان اینکــه‬ ‫اقداماتی که منجر به بهبود فرایند پیشرفته در شهر است‪،‬‬ ‫‪ ۹۹‬ذوباهـ‬ ‫ـرکت تاکید کرد‪:‬‬ ‫های همــکاری‬ ‫‪ 40‬شــرکت‪80،‬‬ ‫انها میتوان به‬ ‫تعییناهدافوچشم‬ ‫مهرداد توالییان‬ ‫بهرهبرداری شـ‬ ‫منابع طبیعی دارای‬ ‫علم از این فناوری‬ ‫کــرد‪ :‬یکی از‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬ویــروس کرونــا‬ ‫سازد که ازجمله‬ ‫ــهری میشــود‪،‬‬ ‫راه‪،‬‬ ‫به رشــد شــتابان‬ ‫هوشمند کشــاورزی و‬ ‫ــام ذوباهن در‬ ‫بیشتر برطرف‬ ‫محقق اســت‪،‬‬ ‫در ســال‬ ‫ـش خدمــات ش‬ ‫با توجه‬ ‫بازیافت‪ ،‬جمعاوری‬ ‫تولید فوالد خ‬ ‫علمی و ‪ 130‬نفر‬ ‫کیفــی کار در بخـ‬ ‫هزینههاورضایتمندی‬ ‫ـر را بــر صنعــت‬ ‫مرکــز تحقیقــات‬ ‫مدیریت پسماند‪،‬‬ ‫یــت نفر عضو هیئت‬ ‫بیشــترین تاثیـ‬ ‫بهمنظور کاهش‬ ‫از ســال ‪ ۹۸‬بود و‬ ‫میتواند امکانات‬ ‫ـوژی در اختیــار‬ ‫پســماندها‪ ،‬ارتقــا کیف‬ ‫بررسی بخشنامه‬ ‫ـتفاده کنیم‪ .‬مرتضی‬ ‫بیان نوین‬ ‫ـته ‪ ۴‬هزار تن بیش‬ ‫دانــش و تکنولـ‬ ‫این ظرفیت عظیم‬ ‫ـت‪ ،‬کمبــود مواد‬ ‫پســماندها‪ ،‬تفکیــک‬ ‫ســین امیــری بــا‬ ‫در اداره شــهر اسـ‬ ‫و ســال گذشـ‬ ‫هــای ســبز ادامه داد‪:‬‬ ‫فــوالد گذاشـ‬ ‫ذکرشده‪ ،‬تحقق برنامه‬ ‫دارای ایدههــای‬ ‫کشــاورزی اســت‪ .‬ح‬ ‫شــهروندان‬ ‫در دو بعــد کمی‬ ‫ـت ســازمانهای‬ ‫ـاری هوشــمند فضا‬ ‫خوبــی از جوانــان‬ ‫به دلیل مشکالت‬ ‫بازار محصوالت‬ ‫ـهماهه اول ســال‬ ‫جهــاد‬ ‫زیســتمحیطی‬ ‫ـح کــرد‪ :‬الزم اسـ‬ ‫ـود تولیــدی‪ ،‬ابیـ‬ ‫شــرایط و پشــتیبانی‬ ‫مواجه البته‬ ‫پذیر نشد‪ .‬توالییان‬ ‫اولیــه در سـ‬ ‫ـد کــرد‪ :‬در حوزه‬ ‫ـعه فعالیتهــای‬ ‫نصوحــی تصریـ‬ ‫با مدیریت کـ‬ ‫گونههای مقاوم به‬ ‫راباچالشهایی‬ ‫تنظیم‬ ‫لحاظ کمی امکان‬ ‫ـته باشــد‪ .‬او تاکیـ‬ ‫اینکــه توسـ‬ ‫اصفهان منابع خود را‬ ‫‪۱۴۰۵‬‬ ‫ذوباهناصفهان‬ ‫از‬ ‫ـتفاده‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫اهدافی تولید به‬ ‫دا‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫اصف‬ ‫س‬ ‫ـه‬ ‫صورت گرفته کوره‬ ‫ا‬ ‫نصوحی گفت‪ :‬خالقانـ‬ ‫برای شــهری‪،‬‬ ‫دانــش جدیــد و‬ ‫االیندههــا در برنامــه‬ ‫مختلف در شهر‬ ‫کیفی‬ ‫وشیمی در اتاق‬ ‫اندکی از برنامه و‬ ‫اساس برنامهریزی‬ ‫بتوانیم گامهای بزرگ‬ ‫و… اشاره کرد‪.‬‬ ‫ـهری نیــاز اســت‬ ‫و کاهــش‬ ‫شــهرداری میتوانــد‬ ‫ـاخت و متاســفانه‬ ‫کمابی‪ ،‬بام سبز‬ ‫پتر‬ ‫به گفت‪ :‬بر‬ ‫ســالمتمحور خدمــات شـ‬ ‫ـهری پیوند داده تا‬ ‫اهن اصفهان پس‬ ‫ظهور برســانیم و‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫سـ‬ ‫گرفتیم بنابراین‬ ‫مجموعــه مرکــز‬ ‫یک ایران در ذوب‬ ‫کشــاورزی شـ‬ ‫ـش محصــوالت‬ ‫خالقانه را به منصه‬ ‫موردتوجــه‬ ‫نمودیم‪ ،‬فاصله‬ ‫زرگانی اصفهان‬ ‫یــان اینکــه‬ ‫باال بلند شماره‬ ‫همچنیــن در بخـ‬ ‫ـر بــا امضــا ایدههــای‬ ‫ــی مرکــز رشــد‬ ‫یــد قرار گرفت و‬ ‫کــه تدوین‬ ‫کارگیریم‪ .‬شــهابی‬ ‫ـی بــاارزش افــزوده‬ ‫ظرفیتهــای علم‬ ‫سازمان شــهر برداریــم‪ .‬او بــا ب اصفهان دارای امکانات‬ ‫با‬ ‫و بازارهــای کوثـ‬ ‫توقف در مدار تول‬ ‫مدیریت شــهری به‬ ‫تولیــد محصوالتـ‬ ‫ســازمان میادیــن‬ ‫از پنــج ســال‬ ‫از‬ ‫تحقیقات جهاد کشاورزی‬ ‫بهعنوانمثال در‬ ‫حاصل کرد‪ .‬انها را در‬ ‫حال تولید است‪.‬‬ ‫تفاهمنامه بتوانیم‬ ‫محیط کسبوکار اتاق‬ ‫ســمت‬ ‫ـی توانمند در‬ ‫ریل به میــزان ‪۵۰‬‬ ‫اصفهان اســتفاده کند؛‬ ‫ـوان نتایج خوبــی‬ ‫شــرایط نرمال در‬ ‫امیدوارم در قالب این‬ ‫کمیسیون توسعه و بهبود‬ ‫ـزود‪ :‬تولید انــواع‬ ‫ـوردار از هیئتعلمـ‬ ‫ـود تولیدی حاصل‬ ‫هماکنون با‬ ‫تفاهمنامــه میتـ‬ ‫رفتیــم‪ .‬او افـ‬ ‫تامین پایدار مواد‬ ‫ـوب بــوده و برخـ‬ ‫نامه همکاری گفت‪:‬‬ ‫ســبوکار اخرین‬ ‫پســماند‪ ،‬کیفیت کـ‬ ‫در‬ ‫یکی از دستاوردهای‬ ‫ـه بــا همــکاری و‬ ‫را محقق کنیم‪.‬‬ ‫ذوباهن اصفهان با‬ ‫های خـ‬ ‫مصادیــق مخل ک‬ ‫مدیریــت‬ ‫پایان سال‪۱۳۹۹‬‬ ‫داد‪ :‬ایــن مجموعـ‬ ‫نصوحی تاکید کــرد‪ :‬تبادل تفاهم کشاورزی تمام اهداف خود‬ ‫شــد تــا االیندگی‬ ‫بازرگانــی اصفهــان‪،‬‬ ‫محصول امیدوارم‬ ‫ظرفیت کامل تولید‬ ‫هزار تن تا‬ ‫پتروشیمی‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ببخ‬ ‫ادا‬ ‫محصوالت‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫پســماندها را بهبود‬ ‫و سازمان جهاد‬ ‫تجربه راهاندازی‬ ‫اصفهان بــود‪ ،‬این‬ ‫بتواند در سال جدید با‬ ‫لعملتنظیمبازار‬ ‫شهرداری اصفهان‬ ‫علمی تحقیقاتی‬ ‫از‬ ‫شــاخص ذوباهن‬ ‫بخشنامهدستورا‬ ‫راهاهن اولیه‬ ‫این جلسه که با‬ ‫تعامل با شهرک‬ ‫کشاورزی و بین‬ ‫محیطی کاهش یابد‪.‬‬ ‫در هفــت محــور‬ ‫گزارش رویداد امروز‪ ،‬در‬ ‫در حوزه مسائل‬ ‫زیست‬ ‫ـتفاده از دانــش مرکز‬ ‫اســتراتژیک هماکنــون‬ ‫داشتهباشد‪.‬‬ ‫بررسی شد‪ .‬به‬ ‫رشد اختصاصی‬ ‫از اعضای هیئت‬ ‫گیرد‪ .‬همچنین این‬ ‫ـزود‪ :‬همچنیــن اسـ‬ ‫بــا مرکز‬ ‫مقدم و اکبر لباف‬ ‫مورداستفاده قرار می‬ ‫او افـ‬ ‫کشــاورزی میتوانــد‬ ‫ـور اصغر اخــوان‬ ‫شــد‪ ،‬عنوان شد‬ ‫کشــور‬ ‫حضـ‬ ‫ـوزش و تحقیقــات‬ ‫بازرگانی اصفهان برگزار‬ ‫امـ‬ ‫نمایندگان اتاق‬ ‫محصوالت پتروشیمی‬ ‫اسالمی شهر اصفهان‪:‬‬ ‫تامین مواد اولیه‬ ‫خـــبر‬ ‫رئیس شورای‬ ‫مشکل عرضه و‬ ‫ـت رفتــن بازارهای‬ ‫ـازار داخــل و از دسـ‬ ‫موجــب التهــاب بـ‬ ‫صادراتپروسهای‬ ‫باتوجهبهاینکه‬ ‫ایدین ملکیان‬ ‫صادراتیشدهاست‪.‬‬ ‫ـی س ـالیان زیادی‬ ‫ــه و ورزشــگاه‬ ‫نــد بازارســازی طـ‬ ‫مناطق یک و س‬ ‫همکاراناینمدیریتدر‬ ‫در منطقــه ‪ 5‬نیز‬ ‫ـی نبــوده و نیازم‬ ‫شرکتهایتولیدکننده‬ ‫ـت الــه طاهــری‬ ‫اتفاقـ‬ ‫تالش‬ ‫و خیابــان ایـ‬ ‫وجودمواداولیهبرای‬ ‫افزود‪ :‬همچنین‬ ‫است‪،‬عدم‬ ‫سال ‪ ۹۹‬بود‪.‬‬ ‫صــادرات موجب از بین‬ ‫ســت‪ .‬او‬ ‫شیرازی مدیر تولید‬ ‫شــهرداری نیــز بــه‬ ‫ـرکتهای مدیریت‬ ‫محسن‬ ‫برنامههــا و اهــداف‬ ‫افتتاحیههــای‬ ‫اماده بهرهبرداری ا برطرف شدن شرایط‬ ‫داخلی و شـ‬ ‫همچنین با اشــاره‬ ‫برنامههــای‬ ‫او بــه‬ ‫شــرکت گفــت‪:‬‬ ‫اینکه مجموعه‬ ‫های اینده و با‬ ‫صادراتی خواهد شــد‪.‬‬ ‫ـهر اصفهــان از‬ ‫و توزیــع بــرق‬ ‫به‬ ‫ـن مدیریــت نیــز‬ ‫هفته‬ ‫ـاره‬ ‫«ای‬ ‫ـ‬ ‫در‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫تعویق افتاد‪ .‬او با‬ ‫های «ای او ال»‬ ‫ـورای اســالمی‬ ‫رفتن بازارهای‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬ایـ‬ ‫لعمل تنظیم بازار‬ ‫مجدانــه کارکنــان‬ ‫ـاده بهرهبــرداری‬ ‫رئیــس شـ‬ ‫ـی‪ ،‬از ســامانه‬ ‫بخشــنامه دســتورا‬ ‫ـرای افتتــاح ‪11‬‬ ‫فــت‪ :‬اجــرا ادامه‬ ‫بــا تــالش‬ ‫ـهید ســلیمانی امـ‬ ‫کرونایـ‬ ‫رونمایــی خواهد‬ ‫به تبصره‪ 3‬ماده‪6‬‬ ‫یــت شــهری بـ‬ ‫پرداخــت و گ‬ ‫یــت کف عرضه‬ ‫پلهــای شـ‬ ‫در اتوبوسرانــی‬ ‫ذوباهن در فصل‬ ‫ضــور اســحاق‬ ‫امادگــی مدیر‬ ‫ـیمی و تاکیــد بر رعا‬ ‫ـر داد و گفت‪:‬‬ ‫اف ســی»‬ ‫ـرار بــود بــا ح‬ ‫نیروگاههای‬ ‫نصب و راهاندازی‬ ‫افتتاح دفاتر تســهیل‬ ‫مهم شــهری خبـ‬ ‫محصــوالت پتروشـ‬ ‫اســت و قـ‬ ‫دوهفتــهای برای‬ ‫پروژه خرید‪،‬‬ ‫گذشته عالوه بر‬ ‫رئیسجمهــور ایــن‬ ‫و‬ ‫از‬ ‫بزرگ‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫اصفها‬ ‫ـت‬ ‫شیرازی‬ ‫ـروژه‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ـب و ایجــاد مهل‬ ‫افتتاح رســمی اسـ‬ ‫پـ‬ ‫تابستان سال‬ ‫شــد‪ .‬نصــر‬ ‫ـکادا در دیســپاچر‬ ‫محسن‬ ‫معماری و شهرســازی‬ ‫ـری‪ ،‬معــاون اول‬ ‫محصــوالت ملتهـ‬ ‫طرحها اماده‬ ‫مقصود از کف عرضه‬ ‫سیســتم اسـ‬ ‫در جهانگیـ‬ ‫مصرفــی کارخانه‪،‬‬ ‫برنامهریزیهــا‬ ‫حوزه معاونت‬ ‫همه این‬ ‫کسری‪ ،‬تاکید گردید‬ ‫کرونایــی کنونــی‪،‬‬ ‫شــود‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫پروژه خرید‪ ،‬نصب و‬ ‫تامین برق‬ ‫گری در‬ ‫شــهرداری اصفهــان‬ ‫میزان‬ ‫طــرح افتتــاح‬ ‫دلیــل شــرایط‬ ‫اینامرتولیدکنندگان‬ ‫کارخانه‪ ،‬اغاز اجرای‬ ‫مگاوات ساعت‬ ‫ـنبه یا سهشــنبه‬ ‫ـی ‪ -‬اجتماعــی‬ ‫امــا بــه‬ ‫ـردم بهرهبرداری‬ ‫جبران مختلفمشخصنبودهو‬ ‫حدود ‪۱۲۴۰۰‬‬ ‫طــرح در روز شـ‬ ‫فروخته شد‪ .‬برق‬ ‫و فرهنگـ‬ ‫نیروگاهها‪ ،‬اجرای‬ ‫هرچه ســریعتر‬ ‫ـب با حضور مـ‬ ‫بــرای افتتــاح‬ ‫محصوالت‬ ‫مواجه کرده است‪ .‬در‬ ‫ســتم اســکادا در‬ ‫ـت‪ :‬امیدواریم‬ ‫شبکه برق کشور‬ ‫گرفته بــود اما به‬ ‫فرصــت مناسـ‬ ‫راهاندازی سی‬ ‫امــروز‪ ،‬علیرضا‬ ‫خبــر داد و گفـ‬ ‫برق به مدیریت‬ ‫زیادی را با مشکل‬ ‫ـدد دیفیوز مربوط‬ ‫شــهرداری صــورت‬ ‫ـا حضــور مردم‬ ‫انجامشده حدود ‪۵‬‬ ‫گــزارش رویــداد‬ ‫و صادرکنندگان‬ ‫نیز قیمتگذاری بر‬ ‫ـاخت و نصب دو عـ‬ ‫ـزاری افتتاحیههــا بـ‬ ‫ـمین از ســوی‬ ‫که با پیک سایی‬ ‫میشــود‪ .‬بــه‬ ‫کرونایی منتفی شــد‪.‬‬ ‫تبصره ‪ 9‬ماده ‪6‬‬ ‫قبض پروژه سـ‬ ‫شــصت و ششـ‬ ‫شــاهد برگـ‬ ‫حرارتی‪،‬بازسازی‬ ‫ضمن این‬ ‫که پروژهها را با‬ ‫ادامه پس از بررسی‬ ‫تومان تخفیف در‬ ‫اصفهانی در یکصد و‬ ‫خاطر شــرایط‬ ‫خنککنندهنیروگاه‬ ‫‪ 24‬ســاعت برای‬ ‫ـیم و از افرادی‬ ‫شــهر اصفهــان‬ ‫ـارد و ‪ ۷۵۰‬میلیون‬ ‫بودن مچینگ تا‬ ‫بهبرجهای‬ ‫شــهر اصفهــان‬ ‫نصر‬ ‫اصفهان باشـ‬ ‫ـورای اســالمی‬ ‫در تصفیهخانــه‬ ‫کیفیــت اجرایی‬ ‫میلیـ‬ ‫مبنای شــفافیت و باز‬ ‫ـرف شــرکت بــرق‬ ‫ـورای اســالمی‬ ‫شــنی اســتخری‬ ‫رئیــس شـ‬ ‫باقیمتقبلازجمله‬ ‫در نظــر گرفتــن‬ ‫جلســه علنــی شـ‬ ‫دیگر در ســایر‬ ‫ـرکت ذوباهــن از طـ‬ ‫اخریــن فیلتــر‬ ‫ـای شــهرداری در‬ ‫کهاجازهخریددارند‬ ‫ســرعت و بــا‬ ‫پروژههای متعدد‬ ‫ــازی و تعویــض‬ ‫بــرق شـ‬ ‫پروژههـ‬ ‫مصرفکنندگانی‬ ‫بازافرینــی گــذر‬ ‫یــد‪ ،‬ادامــه بازس‬ ‫تصریح کرد‪:‬‬ ‫فعاالن این حوزه‬ ‫قدردانی میکنیم‪.‬‬ ‫اصفهانلحاظ گردید‪.‬‬ ‫در منطقه ‪،14‬‬ ‫شــیمیایی جد‬ ‫در منطقــه ‪،10‬‬ ‫کاهش مشکالت‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه اصفهان امــاده افتتاح‬ ‫کردهانــد‪،‬‬ ‫ورزشــگاه رســتم‬ ‫شــیمیایی قدیم‬ ‫منطقهای‬ ‫ـازی و افزایش دیگ‬ ‫راهکارهای کمک به‬ ‫ارغوانیه شــریعت‬ ‫حسین (ع) در‬ ‫واقع در تصفیهخانه‬ ‫مناطق مانند‬ ‫ماده‪ 9‬این بخشنامه‬ ‫مختلــف شــهر‬ ‫ـیرازی بــه پــروژه بازسـ‬ ‫عباسی و میدان امام‬ ‫مناطــق‬ ‫بــان‬ ‫کــرد‪ :‬بــا توجــه‬ ‫در لولههای‬ ‫جلسه همچنین‬ ‫تجهیزات محوطه ‪۲۳۰‬‬ ‫شـ‬ ‫اســت‪ ،‬اظهــار‬ ‫ـه در ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫عنوان شد‪ .‬در این‬ ‫ـدان شــهدای هســتهای و خیا محمدجواد چهارباغ‬ ‫تبصره ‪ 1‬این ماده‬ ‫ـروع پروژه بهسازی‬ ‫و بهرهبــرداری‬ ‫ـروگاه مرکــزی کـ‬ ‫ـور و در میـ‬ ‫گرفت و برای اصالح‬ ‫فرهنگســرای دکتــر‬ ‫اشاره کرد و شـ‬ ‫برنامههاییهستند‬ ‫بخــار ‪ ۴‬نیـ‬ ‫کرونایــی در کشـ‬ ‫موردبررسی قرار‬ ‫در منطقه ‪،4‬‬ ‫وارداتی بر اســاس‬ ‫خواهد گرفت‪،‬‬ ‫در پستبرق‪۲۳۰‬‬ ‫بــروز شــرایط‬ ‫بهرهبرداری قرار‬ ‫مواد پتروشــیمی‬ ‫صورت قرمز درامد‪،‬‬ ‫های کیلوولت‬ ‫بــه‬ ‫مدار‬ ‫ورود‬ ‫اب‬ ‫اجازه‬ ‫به‬ ‫اوری‬ ‫از‬ ‫ـت‬ ‫ـنهاد‬ ‫ســپتینگ جمــع‬ ‫هــان که وضعیـ‬ ‫دستور کار قرار دارند‪.‬‬ ‫پیشـ‬ ‫توسط بخش خصوصی و نه الزاماً‬ ‫و گفت‪ :‬ســاخت‬ ‫اصف‬ ‫ـرای تولیــد بــرق‬ ‫کارگاه دیگ در‬ ‫شده‬ ‫ـه برنامهریــزی بـ‬ ‫ســولفوردار در محوطــه‬ ‫تناژ برنامهریزی پتروشیمینیزمطرحگردید‪.‬‬ ‫شــیرازی بـ‬ ‫خـــبر‬ ‫استفاده از تخفیف‬ ‫شستشــوی‬ ‫تعدادی از مقره های‬ ‫طریقمجتمعهای‬ ‫در تابستان‪ ۱۴۰۰‬و‬ ‫حرارتی‪ ،‬تعویض‬ ‫وپنجه نرم میکند‬ ‫ـالح حداکثری‬ ‫از ‪ 3‬کیلومتر‬ ‫و گفت‪:‬استفاده‬ ‫نیروگاه‬ ‫بسیار زیادی دســت‬ ‫و همچنیــن اصـ‬ ‫کارخانهتاکید کرد‬ ‫اجرای بیش‬ ‫در مشــکالت‬ ‫‪ ۲۳۰‬کیلوولــت‬ ‫ـدف تامین پایدار‬ ‫در قبضبرق‬ ‫دوجانبه و خرید برق‬ ‫ـت مصــرف اب‬ ‫خطــوط‬ ‫در دهه اخیر باهـ‬ ‫کیلوولت‪،‬تعویضحدود‬ ‫توسعه و اصالح‬ ‫اهمیــت مدیریـ‬ ‫قراردادهای خرید برق‬ ‫تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫متنوعی در دستور‬ ‫هایخطوط‪۲۳۰‬‬ ‫بــا اشــاره بــه‬ ‫ـرد‪ :‬شــاخصهای‬ ‫های خریــد برق‪،‬‬ ‫های کابل از‬ ‫مشــترکین‪ ،‬اقدامات‬ ‫عملیات‬ ‫دکل‬ ‫مختلــف عنــوان کـ‬ ‫ـرای کاهــش هزینه‬ ‫کیلوولت در تونل‬ ‫منابع اب شــرب‬ ‫مهمتریــن انها‬ ‫کیلومتر کابل‪۶۳‬‬ ‫کاربریهــای‬ ‫در از بــورس بـ‬ ‫اضالب در سطح‬ ‫فشارقوی در پست‬ ‫ـت کــه ازجمله‬ ‫نشان میدهند که‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫ـوده واقع‬ ‫نوسازی کابلهای‬ ‫کار قرارگرفتــه اسـ‬ ‫ابفا استان اصفهان‬ ‫بارندگی سال ابی جاری‬ ‫شبکه ف‬ ‫اندازی ابشیرینکن‪،‬‬ ‫کارخانــه و تعویض لولههــای فرسـ افزایش تعویض و‬ ‫ـال اخیر شــرکت‬ ‫ندارند و بنابراین برای‬ ‫ـدود ‪ ۱۵‬کیلومتر‬ ‫حفر چاهها‪ ،‬راه‬ ‫در چند سـ‬ ‫نــه و تعویض حـ‬ ‫قدیم که باعث‬ ‫وضعیت مطلوبی‬ ‫اختیار گذاشتن لوازم‬ ‫ابفا منطقه یک‬ ‫میتوان به‬ ‫تله کنترل‪ ،‬سامانه‬ ‫تصفیهخانه شــیمیایی‬ ‫بــرق دیزل خا‬ ‫ابی کشور‬ ‫فرهنگسازی‪ ،‬در‬ ‫خشکسالی باید‬ ‫نمودن کلیدهای‬ ‫سیستم تلهمتری و‬ ‫اقداماتاینمدیریت‬ ‫ناشــی از پدیده‬ ‫با اموزش‪،‬‬ ‫کیلوولت‪ ،‬جایگزین‬ ‫مناسب‪ ،‬مشترکین‬ ‫بهرهمندی از‬ ‫نرمشد‪،‬ازجمله‬ ‫انشــعابات غیرمجاز‪،‬‬ ‫برونرفت از اثار‬ ‫عملیات توسعه و‬ ‫برق کابل ‪۶۳‬‬ ‫ســتگذاریهای‬ ‫خوبی مدیریت‬ ‫ـی‪ ،‬انتقــال پســت‬ ‫تولیداب‬ ‫ـار شبکه‪ ،‬کشف‬ ‫بیش از ‪ 3‬کیلومتر‬ ‫کاهنده و سیا‬ ‫مدیر تولیــد و توزیع‬ ‫مــام زمینههــا به‬ ‫در نیــروگاه حرارتـ‬ ‫ترغیب کرد و گواه این‬ ‫از پایش فشـ‬ ‫در سال گذشته‬ ‫فعالیتهای فرهنگی‬ ‫مصــرف اب در ت‬ ‫ـال گذشــته بــود‪.‬‬ ‫سکشــن ‪۳‬‬ ‫منطقه یک انجام‬ ‫نوسازی ان‪ ،‬ادامه‬ ‫متاسفانه هنوز برخی‬ ‫به کاهش مصرف‬ ‫در سـ‬ ‫ـاب تصفیهخانه‬ ‫مشترکین پرمصرف و‬ ‫فاضالب در ســطح ابفا‬ ‫سطح صفر متری و‬ ‫خود را‬ ‫شرب از ‪ 186‬لیتر‬ ‫با اشاره به اینکه‬ ‫ســازی مخزن پسـ‬ ‫ادامه توجیه‬ ‫ـبکه‬ ‫افزود‪ ۲۱Pπ :‬به‬ ‫اب‬ ‫فاضالب‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫او‬ ‫مصرف‬ ‫اصالح‬ ‫شــرکت از باز‬ ‫شود‪.‬‬ ‫کارخانه‪ ،‬احداث‬ ‫بهرهبرداری شبکه‬ ‫ـدی نگرفتهاند‪،‬‬ ‫مطلب کاهش سرانه‬ ‫هاربین خبر داد و‬ ‫ترانسهای ســافتول‬ ‫ـبانهروز در ســال‬ ‫رئیس اداره توسعه و‬ ‫موضوع کمابی را جـ‬ ‫اصفهان نام برد‪.‬‬ ‫وری منابع ابی باید‬ ‫محوطه نیروگاه‬ ‫ـه ‪ 150‬لیتر در شـ‬ ‫از‪ 2‬هزار متر از این‬ ‫کوره تعویض‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫مــردم‬ ‫تعمیرگاه الکتریکی‬ ‫واقع در‬ ‫شرکت ابفا استان‬ ‫ـد بر اینکه بهــره‬ ‫در ســال ‪ 1389‬بـ‬ ‫اشاره به اینکه بیش‬ ‫ترانســفورماتور تغذیــه‬ ‫خشککن موتورها در‬ ‫او بــا تاکیـ‬ ‫در چند سال اخیر‬ ‫توجه به اهمیتی که‬ ‫ابفا منطقه یک با‬ ‫تعمیرات اساســی‬ ‫مربوط به اصالح‬ ‫گذاشتن لوازم‬ ‫باالنس کوره‬ ‫ـوش مخصــوص‬ ‫داد‪:‬‬ ‫یابد اضافه کــرد‪ :‬با‬ ‫توسعه و‪ 1149‬متر‬ ‫‪ 1399‬است‪.‬‬ ‫بازســازی دســتگاه‬ ‫ســیمهای چهارگـ‬ ‫اصفهان در اولین‬ ‫اموزش‪ ،‬فرهنگسازی‪ ،‬در اختیار مشترکین افزایــش‬ ‫عملیات مربوط به‬ ‫دارد‪ ،‬شــرکت اب و‬ ‫پاتیلی فوالدســازی‪،‬‬ ‫و ســاخت‬ ‫اجرایتوسعهواصالح‬ ‫شرکت ابفا استان‬ ‫در تعمیــرگاه‬ ‫با‬ ‫بهداشــت مــردم‬ ‫باالنس پروانههای‬ ‫گذاریهای مناسب‪،‬‬ ‫مدیرعامل‬ ‫بودهاست‪،‬افزود‪:‬‬ ‫ـای فشــارقوی‬ ‫شرکت بر مانع زدایی‬ ‫اب شــرب و‬ ‫اگلومراســیون برای‬ ‫کاهنده و سیاســت‬ ‫کرد که امروز میزان‬ ‫الکتروموتورهـ‬ ‫شبکهفاضالب‬ ‫منطقه یک توسط‬ ‫ـرف نمــود و گواه‬ ‫شورای معاونین این‬ ‫که در سال جدید‬ ‫واقع در‬ ‫استان بهگونهای عمل‬ ‫کوچک مخصوص‬ ‫فاضالب در سطح ابفا‬ ‫ـب بــه کاهش مصـ‬ ‫پروژههایی هستند‬ ‫جلسه‬ ‫ابفــا در شــهرها و‬ ‫ـاخت مگنتهای‬ ‫ـرب از فاضالب‬ ‫اصفهان کمترین میزان‬ ‫خطوط شبکه‬ ‫خــود را ترغیـ‬ ‫الکتریکی‪،‬‬ ‫بهرهبرداری شبکه‬ ‫خدمــات پایــدار‬ ‫بزرگ و سـ‬ ‫ـرانه مصــرف اب شـ‬ ‫مگنتهای اسقاطی‬ ‫شبکههای استان‬ ‫در زمینــه ارائــه‬ ‫نظارت اداره توسعه و‬ ‫با بیان اینکه رهبر‬ ‫مطلــب کاهش سـ‬ ‫روز هدر رفت‬ ‫کردن ریل و شمش از‬ ‫اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫درصد در ســال ‪۹۹‬‬ ‫پیمانکاران و با‬ ‫شرکت ابفای استان‬ ‫کرد‪ .‬هاشم امینی‬ ‫ایــن‬ ‫‪ 150‬لیتر در شــبانه‬ ‫ـت و از ‪ ۳۴‬به ‪۱۶‬‬ ‫بلند‬ ‫الکتریکی نیز حاصل‬ ‫روستاها تاکید‬ ‫یک و نظارت عالیه‬ ‫ســال ‪ 1389‬به‬ ‫که جهش تولید‬ ‫در کشــور اسـ‬ ‫ـازی در تعمیــرگاه‬ ‫این مهم را اصالح‬ ‫فاضالب منطقه‬ ‫‪ 186‬لیتر در‬ ‫شــعار ســال ‪۹۹‬‬ ‫محمدرضا امینی‬ ‫بیان اینکه اســتان‬ ‫فوالدسـ‬ ‫ـت‪ .‬او علت تحقق‬ ‫انقالب در ادامه‬ ‫‪ 1399‬اجراشده است‪.‬‬ ‫اســت‪ .‬امینی با‬ ‫«تولید‪ ،‬پشتیبانیها و‬ ‫است رســیده اسـ‬ ‫و همکاری خوب‬ ‫اصفهان در سال‬ ‫در ســال ‪1399‬‬ ‫در راســتای اصالح‬ ‫ـت‪ ،‬امسال را سال‬ ‫اسیر خشکسالی‬ ‫شبکههای ابرسانی‬ ‫های صورت گرفته‬ ‫برنامهریــزی داشــت‬ ‫نام داشـ‬ ‫کردند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫یکی از استانهای‬ ‫درنتیجه و نوســازی‬ ‫به مهمترین پروژه‬ ‫پیــش رو‪ ،‬بایــد‬ ‫کرد‪ :‬توسعه شبکه‬ ‫اصفهان‬ ‫زدایی ها» نامگذاری‬ ‫نــزوالت جــوی و‬ ‫توسعه مخاطــرات‬ ‫فاضالب اشاره و بیان‬ ‫اصفهان بیان کرد‪.‬‬ ‫ـات عملــی بــرای‬ ‫مانــع‬ ‫ـه علــت کاهــش‬ ‫در جهت ارتقا و‬ ‫ـی بــا مردم‬ ‫بــع اب از اقدامـ‬ ‫و توسعه شبکه‬ ‫شبکه فاضالب محله‬ ‫کــه بـ‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تمام تالشها‬ ‫ســطحی و زیرزمینـ‬ ‫و مدیریــت منا‬ ‫توسعه‬ ‫سال‬ ‫حافظ‪،‬‬ ‫میــزان ابهــای‬ ‫محسوب میشود‪.‬‬ ‫شود‪.‬‬ ‫استان انجام می‬ ‫فاضالب خیابان‬ ‫روشنشهردرشرق‬ ‫کاهــش‬ ‫دستیابی به این مهم‬ ‫خدمات ابفا در سطح‬ ‫شبکهفاضالبمحله‬ ‫ابفا استان اصفهان‬ ‫اب بودن کشــور‬ ‫پینارتوتوسعه‬ ‫هیئتمدیره شرکت‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به کم‬ ‫توسعه و بهرهبرداری‬ ‫رئیس‬ ‫او اعالم‬ ‫ترین اقدامات اداره‬ ‫سازگاری و کاهش اثرات‬ ‫اصفهان از مهم‬ ‫ـتای توســعه شــبکه‬ ‫خشکسالی‪ ،‬برای‬ ‫منطقه یک در راسـ‬ ‫و تکرار‬ ‫شــبکه فاضــالب‬ ‫گذشتهبودهاست‪.‬‬ ‫فاضالبدر سال‬ ‫ی دانش بنیان‬ ‫ز کسب وکارها‬ ‫ایت بیش ازپیش ا‬ ‫‪04‬‬ ‫وزیرنفت‪:‬‬ ‫احتمالبازگشتبرندهایخارجیبهبازارلوازم خانگی‬ ‫تحوالت اخیر سیاست خارجی و احتمال رفع تحریم ها‪ ،‬بار دیگر احتمال بازگشت برندهای خارجی در حوزه لوازم خانگی به ویژه برندهای مطرح کره ای‬ ‫اقتصاد‬ ‫را قوت بخشیده است‬ ‫امضا شد‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫با تحوالت سیاست خارجی پیش بینی می شود‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪37‬‬ ‫رویاد د اصفهان‬ ‫ترکتازیمنتقدان‬ ‫عمدا کل کشور را‬ ‫قرمزکردند!‬ ‫شماره ‪37‬‬ ‫‪02‬‬ ‫محور راهاهن کشور‬ ‫ریل‪7‬‬ ‫تامین ستاورد بزرگی است‬ ‫د‬ ‫‪11‬‬ ‫پروژه مهم شهری‬ ‫در نوبت افتتاح و‬ ‫بهرهبرداری است‬ ‫اگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫اعت‪،‬برقشبکه‬ ‫گاواتس‬ ‫تامین‪ ۱۲۴۰۰‬م ذوباهناصفهان‬ ‫سراسریتوسط‬ ‫شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد‪ :‬کاال و خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را باستناد قانون‬ ‫رفع موانع‬ ‫ارائه خدمات پایدار‬ ‫شهرها و روستاها‬ ‫ابفا در‬ ‫برگزاری مناقصات و ائین نامه معامالت‪ ،‬از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت مناقصه عمومی‬ ‫صفحه اخر‬ ‫دو مرحله ای از بین تولیدکنندگان و فروشندگان واجد شرایط که در سامانه الکترونیکی دولت ثبت نام نموده اند‪،‬‬ ‫عکس ‪:‬خدیجه نادری ‪ /‬مهر‬ ‫خریداری نماید‪.‬‬ ‫شهری‬ ‫‪ 11‬پروژه مهم‬ ‫الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای‬ ‫در نوبت افتتاح و‬ ‫الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫بهره برداری است‬ ‫موضوع مناقصه ‪ :‬خرید انواع کلید مینیاتوری تکفاز و سه فاز‬ ‫شماره مناقصه در سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت (ستاد)‬ ‫‪2000001211000004‬‬ ‫تاریخ توزیع‬ ‫دفترچه‬ ‫مهلت تهیه دفترچه‬ ‫اخرین مهلت‬ ‫بارگذاری و تحویل‬ ‫پاکات‬ ‫‪1400/02/05‬‬ ‫‪1400/02/16‬‬ ‫بازگشایی اسناد‬ ‫ارزیابی کیفی‬ ‫بازگشائی پاکات‬ ‫مناقصه‬ ‫اگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫‪1400/01/29‬‬ ‫‪1400/02/18‬‬ ‫متعاقبا اعالم می‬ ‫گردد‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫‪1/140/000/000‬‬ ‫پیشــنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق ســایت ‪ www.setadiran.ir‬دریافت و‬ ‫حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ‪ 1400/02/16‬در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد‬ ‫شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد‪ :‬کاال و خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را باستناد قانون‬ ‫فیزیکی (پاکت الف ‪ -‬ضمانت نامه) خود را به نشانی‪ :‬اصفهان چهارباغ عباسی ‪ -‬خیابان عباس اباد ‪ -‬ساختمان ستاد‬ ‫برگزاری مناقصات و ائین نامه معامالت‪ ،‬از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت مناقصه عمومی‬ ‫شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف ‪ -‬دبیرخانه‪ ،‬تحویل نمایند‪ .‬بهنوبت اول‬ ‫پیشنهادهایی که بعد‬ ‫دو مرحله ای از بین تولیدکنندگان و فروشندگان واجد شرایط که در سامانه الکترونیکی دولت ثبت نام نموده اند‪،‬‬ ‫از مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫خریداری‬ ‫کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز در نظر دارد پروژه ذیل را بر‬ ‫اداره‬ ‫جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن ‪ 031-34121486‬واحد مناقصات و خرید ‪ -‬اقای کاظمی و جهت‬ ‫مزایدهامضای‬ ‫دریافت گواهی‬ ‫مراحل ثبت‬ ‫عضویتوقبلی‪،‬‬ ‫مشخصات‪،‬عدم‬ ‫گران در صورت‬ ‫ذکراست‬ ‫اساس شرایط الزم‬ ‫مذکور واز طریق‬ ‫سایتمزایده‬ ‫مندرجنامدردراسناد‬ ‫جزئیات‬ ‫اطالعات‬ ‫مناقصهشرح‬ ‫شده و به‬ ‫اگاهی بیشتر در مورد الزامات‪ ،‬اطالعات‪ ،‬شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن‪ 031- 34121268 :‬معاونت‬ ‫محقق سازند‪.‬‬ ‫مناقصه‬ ‫شرکت در‬ ‫واجدجهت‬ ‫الکترونیکی را‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫واگذار‬ ‫صالحیت‬ ‫عمومی به پیمانکاران‬ ‫فرمائید‪.‬‬ ‫حاصل‬ ‫تماس‬ ‫مشترکین‬ ‫خدمات‬ ‫فروش و‬ ‫موضوع مناقصه ‪ :‬خرید انواع کلید مینیاتوری تکفاز و سه فاز‬ ‫اگهیمزایدهعمومی‬ ‫ردیف‬ ‫مبلغتضمین‬ ‫تاریخ توزیع (ریال)‬ ‫مدت اعتبار پیشنهادات‬ ‫توضیحات‬ ‫تمــاس مهلت مدت‬ ‫مرکزمزایده‬ ‫(ریال)عضویت در ســامانه‪ :‬شماره‬ ‫انجاممبلغ‬ ‫موضوع مزایده‬ ‫‪ 021-88969737‬و‬ ‫ثبت نــام‪:‬‬ ‫‪ ،021-41934‬دفتر‬ ‫مراحل‬ ‫اخرین‬ ‫در سامانه‬ ‫جهتمناقصه‬ ‫شماره‬ ‫‪ 021- 85193768‬دفترچه‬ ‫تماس حاصل فرمائید‪.‬‬ ‫دولت (ستاد)‬ ‫است‪.‬‬ ‫اسناد درج شده‬ ‫‪1400/01/29‬در مناقصه‪ :‬در‬ ‫تضمین شرکت‬ ‫مبلغ و نوع‬ ‫تجدیدمزایده‬ ‫‪1400/02/16‬‬ ‫‪1400/02/05‬‬ ‫‪2000001211000004‬‬ ‫واگذاری ‪،‬نگهداری و‬ ‫‪1400/02/18‬‬ ‫متعاقبا اعالم می‬ ‫گردد‬ ‫‪1/140/000/000‬‬ ‫مراجعهمناقصه با مراجعه به سامانه‬ ‫مشاهدهزمان‬ ‫نحوه اتمام‬ ‫شــرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از اخرین مهلت‬ ‫بهره برداری*از چهار‬ ‫مزایده‪/‬انتخاب‬ ‫طریق به بخش‬ ‫‪36‬ماه مدت‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬دریافت و‬ ‫ســایت‬ ‫فوق را از‬ ‫‪ 1,538,000,000‬مناقصه به شرح‬ ‫‪30,750,720,000‬می توانند اسناد‬ ‫پیشــنهاد دهندگان‬ ‫سه ماه‬ ‫‪5099004224000008‬‬ ‫دستگاهتابلوی‬ ‫‪1‬‬ ‫اجاره‪/‬انتخاب‬ ‫مطلع گردند‪ ،‬در غیر اینصورت‬ ‫کارتابلاســناد‬ ‫اجاره احتمالی‬ ‫دولــت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده‪ ،‬از اخرین اصالحات‬ ‫تبلیغاتی واقع در‬ ‫ستاد‬ ‫سامانه‬ ‫بارگذاری نماید و همچنین اسناد‬ ‫فوق‬ ‫حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ‪ 1400/02/16‬در سامانه‬ ‫محور ازاد راه کرج‪-‬‬ ‫مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد‪.‬‬ ‫قزوینفیزیکی (پاکت الف ‪ -‬ضمانت نامه) خود را به نشانی‪ :‬اصفهان چهارباغ عباسی ‪ -‬خیابان عباس اباد ‪ -‬ساختمان ستاد‬ ‫* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد‪.‬‬ ‫شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف ‪ -‬دبیرخانه‪ ،‬تحویل نمایند‪ .‬به پیشنهادهایی که بعد‬ ‫واگذاری‬ ‫پیشنهاد دهنده می بایست صرفا در سامانه الکترونیک دولت ثبت نام کرده باشد‪.‬‬ ‫مزایده *‬ ‫ازبهره‬ ‫‪،‬نگهداری و‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نخواهد‬ ‫داده‬ ‫اثر‬ ‫ترتیب‬ ‫گردد‬ ‫بارگذاری‬ ‫مقرر‬ ‫مهلت‬ ‫نحوه مشاهده مراجعه‬ ‫مهلت مقرر واصل شود مطلقا‬ ‫به مدارک‪ ،‬پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء‪ ،‬مخدوش‪ ،‬مشروط یا بعد از انقضاء‬ ‫برداری از*‬ ‫چهار‬ ‫‪36‬ماه مدت به بخش مزایده‪/‬انتخاب‬ ‫سه ماه‬ ‫‪5099004224000009‬‬ ‫دستگاهتابلوی‬ ‫‪2‬‬ ‫کاظمی و جهت‬ ‫خرید ‪ -‬اقای‬ ‫مناقصات و‬ ‫‪ 031-34121486‬واحد‬ ‫‪900,000,000‬شماره تلفن‬ ‫‪17,847,648,000‬بازرگانی با‬ ‫جهت کسب اطالعات‬ ‫اجاره‪/‬انتخاب‬ ‫کارتابل‬ ‫اجاره‬ ‫ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫تبلیغاتی واقع در‬ ‫سامانهستاد‬ ‫اگاهی بیشتر در مورد الزامات‪ ،‬اطالعات‪ ،‬شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن‪ 031- 34121268 :‬معاونت‬ ‫محور ازاد راه تهران‬ ‫کرج* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬‫فروش و خدمات مشترکین تماس حاصل فرمائید‪.‬‬ ‫* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد‪.‬‬ ‫مرکزشرایط‪:‬‬ ‫ســامانه‪:‬سایر‬ ‫اگاهی از‬ ‫مزایده و‬ ‫اسناد‬ ‫دریافت‬ ‫تمــاس ‪ ،021-41934‬دفتر ثبت نــام‪ 021-88969737 :‬و‬ ‫عضویت در‬ ‫مراحل‬ ‫انجام‬ ‫زمان و محل جهت‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز‬ ‫شناسه اگهی‪1039869:‬‬ ‫شماره مزایده ‪ 1 :‬الی ‪/1400/4‬ق‬ ‫شرکت مخابرات ایران (منطقه قزوین) ‪ »- 1‬فروش قرقره های فلزی و چوبی « و‪ »-2‬فروش دستگاه اسکناس شمار‪ ،‬دستگاه تشخیص اسکناس‬ ‫شرکت مخابرات ایران ‪ ،‬دستگاه پرفراژ فیش ‪ ،‬ماشین حساب برقی نواری ‪ ،‬ترازوی رومیزی «و ‪ »- 3‬فروش سکشن دکل مونوپل ‪ ،‬انتن گین پایین کاتراین وانتن کار‪ ،‬انتن‬ ‫سینگل‪ ،‬راک خالی زیمنس ‪ ،‬انتن گین پایین ‪vpole‬و ‪ ، xpole‬کانکس و استراکچر موجود درانبار شهر شریفیه « ‪ »- 4‬فروش کیوسک تلفن «را‬ ‫(سهامی عام)‬ ‫مدیریت منطقه قزوین از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای برگزار نماید ‪.‬‬ ‫در سایت مخابرات منطقه قزوین به ادرس ‪WWW. QAZVIN.TCI.ir‬‬ ‫اگهی فراخوان‬ ‫اطالعات بیشــتر به‬ ‫متقاضیان شــرکت در مناقصه می توانند جهت‬ ‫معتمدی‬ ‫رمضانعلی‬ ‫کسباقای‬ ‫جناب‬ ‫مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫اسالمی استان‬ ‫ارشاد‬ ‫فرهنگ و‬ ‫اصفهانقزوین‬ ‫مخابراتمنطقه‬ ‫پشتیبانی‬ ‫مالیو‬ ‫مدیرکل محترممدیریت‬ ‫درگذشت برادر ارجمندتان‪ ،‬مرحوم عباسعلی معتمدی را تسلیت گفته‪ ،‬برای ان فقید سعید‪ ،‬رحمت و مغفرت‬ ‫و برای جنابعالی و بازماندگان داغدار صبر و شکیبایی ارزومندم‪.‬‬ ‫اگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ‪1400/2‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫امیر اکبری‪ -‬روزنامه رویداد امروز‬ ‫اداره کل راه وشهرسازی استان یزد در نظر دارد با رعایت بند ج ماده ‪ 12‬قانون برگزاری مناقصات مصوب ‪ 1383‬مجلس شورای‬ ‫اسالمی و ایین نامه اجرایی بند یاد شده (تصویرنامه ‪/84136‬ت ‪ 3356‬ه – و – مورخ ‪ 1385/7/16‬هیئت وزیران)اجرای پروژه‬ ‫ذیل را از طریق مناقصه واگذار نماید‪.‬‬ ‫همکاران ارجمند‬ ‫حسینی ‪،‬‬ ‫سرکار خانم زهرا‬ ‫مدت پیمان‬ ‫حسینی‬ ‫خانم مریم‬ ‫شرکت در‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫سرکاراولیه‬ ‫براورد‬ ‫مناقصه(ریال)‬ ‫( ریال)‬ ‫نوبت‬ ‫چاپ‬ ‫ای (‬ ‫پروردگاریک‬ ‫مزایده‬ ‫اگهی (ماه)‬ ‫دوم)مغفرت و برای‬ ‫رحمت و‬ ‫سعید‪،‬‬ ‫فقید‬ ‫مرحلهان‬ ‫مهربان برای‬ ‫مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و از‬ ‫اسکناس‬ ‫اسکناس‬ ‫های فلزی و چوبی «‬ ‫صبروفروش قرقره‬ ‫قزوین) ‪»- 1‬‬ ‫(منطقه‬ ‫میدان وایران‬ ‫مخابرات‬ ‫احداث شرکت‬ ‫شکیبایی‬ ‫داغدار‬ ‫بازماندگان‬ ‫تشخیصدولتی‬ ‫دستگاهمعامالت‬ ‫شمار‪،‬تضمین‬ ‫ایین نامه‬ ‫ارزومندیم‪.‬و‪ »-2‬فروش دستگاهطبق‬ ‫بازار‬ ‫ساماندهی‬ ‫‪370.000.000‬‬ ‫‪7.293.422.189‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫فعالیت‬ ‫نوع تضمین‬ ‫شماره مزایده ‪ 1 :‬الی ‪/1400/4‬ق‬ ‫ایران)‬ ‫سامانه‬ ‫گین در‬ ‫(مندرج‬ ‫فیش ‪،‬بافق‬ ‫شهرستان‬ ‫تاریخی‪ ،‬خان‬ ‫کار‪ ،‬انتن‬ ‫ستادوانتن‬ ‫کاتراین‬ ‫پایین‬ ‫ماشین حساب برقی نواری ‪ ،‬ترازوی رومیزی «و ‪ »- 3‬فروش سکشن دکل مونوپل ‪ ،‬انتن‬ ‫در پرفراژ‬ ‫دستگاه‬ ‫شرکت مخابرات ایران‬ ‫رویداد امروز‬ ‫روزنامه‬ ‫مدیرمسئول و‬ ‫استراکچر موجود درانبار شهر شریفیه « ‪ »- 4‬فروش کیوسک تلفن «را‬ ‫کانکس و‬ ‫روزنامه‪، xpole‬‬ ‫همکاران‪vpole‬و‬ ‫انتن گین پایین‬ ‫سینگل‪ ،‬راک خالی زیمنس ‪،‬‬ ‫(سهامی عام)‬ ‫منطقهوقزوین‬ ‫مدیریت‬ ‫بایست نسبت به دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ‪ 1400/01/28‬لغایت ‪ 1400/02/01‬از‬ ‫شرایط‬ ‫مناقصه‪:‬‬ ‫‪)2‬تاریخ‬ ‫برگزارمینماید ‪.‬‬ ‫واجدینای‬ ‫یک مرحله‬ ‫اسنادعمومی‬ ‫دریافتمزایده‬ ‫مهلتاز طریق‬ ‫‪QAZVIN.TCI.ir‬و همچنین‬ ‫‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫اینترنتی‬ ‫سایتبیشتر به‬ ‫اطالعات‬ ‫برای کسب‬ ‫اطالعاتاقدام‬ ‫دولت(ستاد)‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تدارکات‬ ‫سامانه‬ ‫متقاضیاندرگاه‬ ‫طریق‬ ‫‪WWW.‬‬ ‫به ادرس‬ ‫پایگاه قزوین‬ ‫مخابرات منطقه‬ ‫فراخوان در‬ ‫نمایند‪.‬اگهی‬ ‫بیشــتر به‬ ‫جهت کسب‬ ‫می توانند‬ ‫در مناقصه‬ ‫شــرکت‬ ‫سایتنمایند‪.‬‬ ‫مراجعه‬ ‫اینترنتی اداره کل ‪ www.yazdmrud.ir‬مراجعه نمایید‪.‬‬ ‫مدیریتمالیوپشتیبانیمخابراتمنطقهقزوین‬ ‫‪)3‬تاریخ و مهلت تحویل اسناد‪ :‬مناقصه گر باید پس از دریافت اسناد مناقصه و تکمیل انها حداکثر تا ساعت ‪ 14:00‬مورخ ‪ 1400/02/11‬از طریق‬ ‫سامانه ستاد ارسال نمایند‪.‬بدیهی است ارائه اصل ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار (پاکت الف) به صورت دستی نیز به دبیرخانه حراست اداره کل‬ ‫به نشانی‪ :‬یزد‪-‬خیابان مسکن و شهرسازی ساختمان شماره دو اداره کل راه و شهرسازی ضروری می باشد‪ .‬پاکات پیشنهاد قیمت در روز یکشنبه مورخ‬ ‫اولدر‬ ‫شرکت‬ ‫نماینده با معرفی‬ ‫اییک نفر‬ ‫حضور‬ ‫یکمی شود‪.‬‬ ‫عمومیخوانده‬ ‫اداره کل باز و‬ ‫شماره یک‬ ‫اگهی ساختمان‬ ‫‪ 1400/02/12‬ساعت ‪ 9‬صبح در محل‬ ‫شماره‬ ‫مرحله‬ ‫مناقصه‬ ‫فراخوان‬ ‫‪1400/2‬کتبی از طرفنوبت‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫است‪.‬‬ ‫خاص)افتتاح یشنهادها ازاد‬ ‫جلسه‬ ‫کرمانشاه(سهامی‬ ‫توزیع نیروی برق اســتان کرمانشــاه در نظر دارد ‪50،000‬کیلو گرم انواع‬ ‫شــرکت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تدارکات‬ ‫سامانه‬ ‫درگاه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پاکت‬ ‫بازگشایی‬ ‫و‬ ‫گران‬ ‫مناقصه‬ ‫پیشنهاد‬ ‫ارائه‬ ‫تا‬ ‫مناقصه‬ ‫اسناد‬ ‫دریافت‬ ‫از‬ ‫مناقصه‬ ‫برگزاری‬ ‫مراحل‬ ‫کلیه‬ ‫مجلس شورای‬ ‫‪1383‬‬ ‫مصوب‬ ‫مناقصات‬ ‫برگزاری‬ ‫قانون‬ ‫‪12‬‬ ‫ماده‬ ‫ج‬ ‫بند‬ ‫رعایت‬ ‫با‬ ‫دارد‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫یزد‬ ‫استان‬ ‫وشهرسازی‬ ‫راه‬ ‫کل‬ ‫اداره‬ ‫ســیم الومینیومی اســقاط رااز طریــق مزایده عمومی به فروش برســاند‪.‬لذاکلیه شــرکت هــای تولید کننده‬ ‫مذکور‬ ‫ثبت نام در سایت‬ ‫مراحل‬ ‫عدم عضویت قبلی ‪،‬‬ ‫است مناقصه گران در‬ ‫شد و الزم‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام‬ ‫وزیران)اجرای پروژه‬ ‫هیئت‬ ‫‪1385/7/16‬‬ ‫صورت و –‬ ‫‪ 3356‬ه –‬ ‫خواهدشده‬ ‫بند یاد‬ ‫دولت (ستاد) به ادرساسالمی و ایین نامه‬ ‫مدت‬ ‫ظرف‬ ‫مورخبازدیــد‬ ‫مزایده و‬ ‫‪/84136‬تاســناد‬ ‫(تصویرنامه دریافت‬ ‫توانندجهــت‬ ‫اجراییمــی‬ ‫فلزات‬ ‫ذوب‬ ‫کارخانجــات‬ ‫کابــل و‬ ‫ســیم و‬ ‫نماید‪.‬راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ‪ 1400/01/28‬می باشد‪.‬‬ ‫الکترونیکی‬ ‫امضایواگذار‬ ‫گواهیمناقصه‬ ‫دریافتطریق‬ ‫وذیل را از‬ ‫واقــع در کرمانشــاه‪ -‬خیابان‬ ‫شــرکت‬ ‫این‬ ‫تدارکات‬ ‫امــور‬ ‫به‬ ‫اگهــی‬ ‫ایــن‬ ‫انتشــار‬ ‫تاریــخ‬ ‫از‬ ‫کاری‬ ‫‪ 5‬روز اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪:‬دفترمرکزی تهران‪021 1456:‬‬ ‫اگهی مزایده عمومی (‪)99/404‬‬ ‫یک مرحله ای ( نوبت دوم)‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت در‬ ‫تضمین‬ ‫مبلغ‬ ‫هــای براورد اولیه‬ ‫ســایتپیمان‬ ‫مدت‬ ‫تضمینو‬ ‫‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫شهرسازی و‬ ‫‪www.tavanir.org.ir‬‬ ‫فعالیتیــا بــه‬ ‫شــهید امجدیــان (ســیلو) و‬ ‫نوع‬ ‫استان یزد‬ ‫رسانی راه و‬ ‫ارتباطات و‬ ‫مناقصه(ریال)‬ ‫اطالعریال)‬ ‫(‬ ‫اداره (ماه)‬ ‫‪ www.kpedc.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪@rouydadiran‬‬ ‫طبق ایین نامه تضمین معامالت دولتی‬ ‫احداث ساماندهی میدان و بازار‬ ‫‪370.000.000‬‬ ‫‪7.293.422.189‬‬ ‫‪9‬‬ ‫توضیحات‪1 :‬‬ ‫(مندرج در سامانه ستاد ایران)‬ ‫تاریخی خان در شهرستان بافق‬ ‫ نوع تضمین شرکت در مزایده‪ :‬ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد‬‫بایست نسبت به دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ‪ 1400/01/28‬لغایت ‪ 1400/02/01‬از‬ ‫مزایده مناقصه‪ :‬واجدین‬ ‫دریافت اسناد‬ ‫‪)2‬تاریخ و مهلت‬ ‫شرایط میریال‬ ‫‪697،500،000‬‬ ‫شرکت در‬ ‫ مبلغ تضمین‬‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪ http://iets.mporg.ir‬و همچنین‬ ‫اینترنتی‬ ‫پایگاه‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫اقدام‬ ‫دولت(ستاد)‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تدارکات‬ ‫سامانه‬ ‫درگاه‬ ‫ زمان طریق‬‫بازدیدوخریداسنادکاالی موردمزایده‪:‬ازتاریخ‪99/8/18‬لغایت‪،99/8/22‬انبار اسقاط این شرکت به‬ ‫سایت اینترنتی اداره کل ‪ www.yazdmrud.ir‬مراجعه نمایید‪.‬‬ ‫نشانی فوق‬ ‫‪)3‬تاریخ و مهلت تحویل اسناد‪ :‬مناقصه گر باید پس از دریافت اسناد مناقصه و تکمیل انها حداکثر تا ساعت ‪ 14:00‬مورخ ‪ 1400/02/11‬از طریق‬ ‫شرکت‬ ‫‪،99/9/2‬‬ ‫مورخ‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪11:00‬روز‬ ‫تاساعت‪:‬‬ ‫حداکثر‬ ‫مزایده‪:‬‬ ‫ارسالپاکت های‬ ‫تسلیم‬ ‫حراست اداره کل‬ ‫دبیرخانهدبیرخانه‬ ‫دستی نیز به‬ ‫الف) به صورت‬ ‫(پاکت‬ ‫ارجاع کار‬ ‫شرکت در فرایند‬ ‫ضمانتنامه‬ ‫ارائه اصل‬ ‫نمایند‪.‬بدیهی است‬ ‫مکانستاد‬ ‫ زمان و سامانه‬‫‪@rouydadiran‬‬ ‫پیشنهاد قیمت در روز یکشنبه مورخ‬ ‫پاکات‬ ‫‪،99/9/2‬اتاقمی باشد‪.‬‬ ‫مورخشهرسازی ضروری‬ ‫کل راه و‬ ‫ها‪:‬ساعت‪12:00‬روزدو اداره‬ ‫پاکتشهرسازی ساختمان شماره‬ ‫بازگشاییمسکن و‬ ‫مکان یزد‪-‬خیابان‬ ‫ زمان وبه نشانی‪:‬‬‫شرکت‬ ‫کنفرانس‬ ‫یکشنبه‬ ‫خریدارطرف شرکت در‬ ‫معرفی کتبی از‬ ‫یک نفر‬ ‫شود‪ .‬حضور‬ ‫خوانده‬ ‫کلوباز و‬ ‫هرگونه شماره یک اداره‬ ‫محل ساختمان‬ ‫نقداصبح در‬ ‫ساعت ‪9‬‬ ‫نمایندهبهباعهده‬ ‫مقرارات‬ ‫قوانین و‬ ‫انمیطبق‬ ‫نظایر‬ ‫مالیات‪،‬عوارض‬ ‫دریافت و‬ ‫‪ 1400/02/12‬ان‬ ‫درمقابل فروش‪،‬وجه‬‫جلسه افتتاح یشنهادها ازاد است‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬تدارکات الکترونیکی‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه‬ ‫نظایر‬ ‫شخصی‬ ‫میزان‬ ‫کمتر‬ ‫انجامسپرده‬ ‫مخدوش‪،‬‬ ‫سپرده‪ ،‬سپرده‬ ‫پیشنهادهای‬ ‫ به‬‫ترتیبدر سایت مذکور‬ ‫ان ثبت نام‬ ‫مراحل‬ ‫عضویتوقبلی ‪،‬‬ ‫چکعدم‬ ‫مقرر‪،‬صورت‬ ‫گران در‬ ‫استازمناقصه‬ ‫هایالزم‬ ‫خواهد شد و‬ ‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫فاقدادرس‬ ‫(ستاد) به‬ ‫دولت‬ ‫دریافتشد‪.‬‬ ‫نخواهد‬ ‫گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ‪ 1400/01/28‬می باشد‪.‬‬ ‫اثر داده و‬ ‫تهران‪021 1456:‬‬ ‫سامانه‪:‬دفترمرکزی‬ ‫عضویت در‬ ‫انجام مراحل‬ ‫ستاد جهت‬ ‫فاقدسامانه‬ ‫پیشنهادهایتماس‬ ‫اطالعات‬ ‫واصل‬ ‫مزایده‬ ‫اسناد‬ ‫در‬ ‫مقرر‬ ‫مدت‬ ‫انقضاء‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫که‬ ‫پیشنهاداتی‬ ‫و‬ ‫مخدوش‬ ‫‪،‬‬ ‫مشروط‬ ‫‪،‬‬ ‫امضاء‬ ‫ به‬‫‪@ruydadiran‬‬ ‫می شود‪ ،‬مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان یزد‬ ‫ سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است‪.‬‬‫نمائید‪.‬‬ ‫حاصل‬ ‫تماس‬ ‫‪083-38255575‬‬ ‫ جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های‬‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫ردیف‬ ‫فرمائید‪.‬نظر دارد مزایده عمومی مذکور را از طریق سامانه تدارکات‬ ‫حاصلالبرز در‬ ‫تماساستان‬ ‫جاده ای‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل‬ ‫‪021- 85193768‬‬ ‫الکترونیکی دولت برگزار نماید ‪.‬کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران‬ ‫مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬در اسناد درج شده است‪.‬‬ ‫و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و‬ ‫* شــرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از اخرین مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به سامانه‬ ‫الزم اســت مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ‪,‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای‬ ‫دولــت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده‪ ،‬از اخرین اصالحات احتمالی اســناد مطلع گردند‪ ،‬در غیر اینصورت‬ ‫الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند‪.‬زمان دریافت اسناد مزایده در سامانه ستاد (‪ )setadiran.ir‬و‬ ‫مناقصه‪8‬گران‬ ‫این بند به‬ ‫رعایت‬ ‫روزهایعدم‬ ‫مهلت بازدید درمسئولیت‬ ‫باشد‪.‬ساعت ‪14‬ظهر مورخ ‪ 99/08/26‬می باشد‬ ‫صبحمیلغایت‬ ‫عهدهساعت‬ ‫‪99/08/18‬‬ ‫تاریخ‬ ‫اداری از‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫معامالت باز و‬ ‫دراعضاء‬ ‫حضور‬ ‫پیشنهادات رسیده با‬ ‫‪.‬مهلت‪ ،‬زمان و *‬ ‫دبیرخانه اداره کل راهداری و حمل‬ ‫قرائتبه‬ ‫ضمانت نامه‬ ‫کمیسیونتحویل‬ ‫سامانه ستاد و‬ ‫پیشنهادات‪:‬‬ ‫محل تحویل‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ثبت نام‬ ‫‪99/08/18‬دولت‬ ‫تاریخالکترونیک‬ ‫سامانه‬ ‫دریافتصرفا‬ ‫قبال بایست‬ ‫دهنده می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫و نقل جاده ای *‬ ‫ساعت ‪ 14‬ظهرروز شنبه‬ ‫کرده تا‬ ‫‪99/09/01‬‬ ‫لغایت‬ ‫در از‬ ‫رسید‬ ‫البرز در‬ ‫استان‬ ‫فراخوان‬ ‫مهلتمقرر‬ ‫انقضاءمدت‬ ‫انقضای‬ ‫بعد از‬ ‫پیشنهادهایی که‬ ‫مخدوش و‬ ‫مشروط‪،‬‬ ‫مدارک‪،‬فاقد امضاء‪،‬‬ ‫پیشنهادهای‬ ‫شود مطلقا‬ ‫مقرردرواصل‬ ‫بعد از‬ ‫مشروط یا‬ ‫امضاء‪ ،‬مخدوش‪،‬‬ ‫های فاقد‬ ‫پیشنهادات و نامه‬ ‫می باشد‪ .‬به * به‬ ‫نخواهد شد‪ .‬تاریخ جلسه بازگشایی پاکات‪ :‬روز یکشنبه مورخ ‪99/09/02‬راس‬ ‫اثر داده‬ ‫واصل شود‪ ،‬مطلق ًا‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫ترتیبداده‬ ‫ترتیب اثر‬ ‫ارسال اسناد فقط از‬ ‫است)‪.‬‬ ‫پیشنهاداتبالمانع‬ ‫شناسایی معتبر‬ ‫معرفی‬ ‫شرکت با‬ ‫ساعت ‪9‬صبح *(حضور‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مختار می‬ ‫کارتقبول کلیه‬ ‫نامهدرو رد یا‬ ‫اصفهان‬ ‫شهرستان‬ ‫نمایندهبرق‬ ‫شرکت توزیع‬ ‫مطابق مقررات تهیه و تسلیم اداره کل‬ ‫معتبر‬ ‫تضمین‬ ‫اسناداست‬ ‫مکلف‬ ‫اطالعات وپیشنهاد‬ ‫سایرمی باشد‪.‬‬ ‫ستاد‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مندرج می‬ ‫مناقصه‬ ‫دهندهدر‬ ‫جزئیات مربوط‬ ‫طریق سامانه *‬ ‫نماید‪ ( .‬اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده‪ :‬ادرس‪ :‬کرج‪-‬‬ ‫گوهردشت ‪-‬رجائی شهر خیابان چهارم شرقی پالک‪11‬شماره تماس‪ 026- 34203400-3:‬داخلی‪* 135-176‬سایر‬ ‫شرایط‪ ،‬اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است‪.‬اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل‬ ‫عضویت در سامانه و هرگونه مشکل در بارگذاری اسناد ‪ :‬مرکز تماس‪02141934‬‬ ‫واگذاریشیرخوارگاه ها‪ ،‬‬ ‫جلبمشارکتیا‬ ‫فرار دولتاز مسئولیت‬ ‫اگهی مزایده یک مرحله ای ( چاپ نوبت دوم)‬ ‫ردیف‬ ‫تدارکات الکترونیکی‬ ‫مهلت تهیه دفترچه‬ ‫بارگذاری و تحویل‬ ‫پاکات‬ ‫بازگشایی اسناد‬ ‫ارزیابی کیفی‬ ‫بازگشائی پاکات‬ ‫مناقصه‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫‪08‬‬ ‫با ما در تماس باشید‪...‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫بین‬ ‫خبر‬ ‫چین ‪ ۴۰۰‬میلیارد دالر در‬ ‫ایران سرمایه گذاری می کند‬ ‫نایب رئیس کمیسیوناصل‪ ۹۰‬گفت‪:‬طبقتوافقنامه‬ ‫‪ ۲۵‬ساله ایران و چین بناست تا چین ‪ ۴۰۰‬میلیارد دالر‬ ‫در مســائل زیربنایــی ازجمله توســعه بنادر و توســعه‬ ‫را ههــا در ایــران ســرمایه گذاری کنــد‪ .‬حجت االســام‬ ‫حســن‪ ،‬شــجاعی نماینــده مــردم ابهــر و خرمــدره در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه توافقنامــه ‪۲۵‬‬ ‫ساله ایران و چین گفت‪ :‬این توافقنامه یک توافقنامه‬ ‫راهبردی است و طبق برنامه قرار است تا چین در ایران‬ ‫سرمایه گذاری داشته باشد‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬شجاعی‬ ‫افزود‪ :‬چین در سطوح مختلف با کشورهای گوناگون‬ ‫توافقنامه هایی را دارد که امضای چنین توافقنامه ای‬ ‫با ایران نشان دهنده افزایش سطح همکاری های این‬ ‫کشــور با جمهوری اســامی ایــران اســت‪ .‬نایب رئیس‬ ‫کمیســیون اصل ‪ ۹۰‬اظهار داشــت‪ :‬طبق توافقنامه ‪۲۵‬‬ ‫ساله ایران و چین بناست تا چین ‪ ۴۰۰‬میلیارد دالر در‬ ‫مسائل زیربنایی ازجمله توسعه بنادر و توسعه راه ها‬ ‫در ایران سرمایه گذاری کند‪ .‬شجاعی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫امــروزه شــاهد عصبانیت دشــمنان و بدخواهان نظام‬ ‫جمهوری اســامی و ملــت ایران از توافقنامــه ایران با‬ ‫چین هستیم و همین مسئله خود نشان دهنده صحیح‬ ‫بــودن و امضــای چنین توافقنام ـه ای اســت‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫امــروز امریــکا از این نگران اســت کــه با امضای چنین‬ ‫توافقنامه ای دیگر تحریم ایران اثر و فایده ای نخواهد‬ ‫مهــای امریکا علیه ما تقریبــا می توان‬ ‫داشــت و تحری ‬ ‫گفت که بی اثر خواهد شد‪.‬‬ ‫وقت گذرانی بایدن‬ ‫می تواند به قیمت شکست‬ ‫دیپلماسی تمام شود‬ ‫رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی در مجلــس دهــم‬ ‫در رابطــه بــا مذاکــرات برجامی گفت‪ :‬تنشــی که بین‬ ‫ایــران و رژیــم صهیونیســتی شــکل گرفت‪ ،‬نشــان داد‬ ‫کــه وقت گذرانــی بایدن می تواند به قیمت شکســت‬ ‫دیپلماسی تمام شود‪ .‬حشمت ا‪ ...‬فالحت پیشه در‬ ‫رابطه با مذاکرات برجامی گفت‪ :‬من از گذشته هم که‬ ‫بایدن موضوع برجام را مطرح کرد هشدار می دادم که‬ ‫طرفین نباید نقش عوامل اشــوب زا را نادیده بگیرند؛‬ ‫صهیونیست ها بیشترین نقش اشوب ســاز رادارند‪ .‬به‬ ‫گــزارش برنــا او افــزود‪ :‬برخــی بازیگــران مثل متحدین‬ ‫عرب که در زمان ترامپ فضا و مجال الزم برای اشوب‬ ‫سازی را داشتند االن به دلیل اینکه‪ ،‬پرونده های تازه ای‬ ‫علیه این کشورها در خود امریکا دوباره احیاشده مثل‬ ‫پرونده یازده سپتامبر یا قراردادهایی که در کانال های‬ ‫غیردولتی با امریکا می بستند یا اختالفاتی که امریکا با‬ ‫نشست های منطقه ای این بازیگران دارد‪ ،‬عمال مجال‬ ‫برای ان ها کاهش پیداکرده است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 28‬اسفند ‪ / 1398‬سا ل سوم ‪ /‬شماره ‪751‬‬ ‫رویداد‬ ‫شنبه ‪ 28‬فروردین ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1046‬‬ ‫دولت با موج جدیدی از انتقادات روبرو شده است‬ ‫عمدا کل کشور را قرمز کردند!‬ ‫ترک تازی منتقدان‬ ‫هراس از مذاکرات وین و احیای برجام‪ ،‬منتقدان‬ ‫را بــا کلیــدواژه راســتی ازمایــی در حالــی به مصاف‬ ‫دولتفرستادهاست کهقوهمجریهدر مسیراحقاق‬ ‫حقوق هســته ای ایران از یک سو و رفع تحریم های‬ ‫ظالمانه از ســوی دیگر در تالشــی بی پایان اســت و‬ ‫نه اجازه شرارت به دشمنان می دهد و نه از راستی‬ ‫ازمایی نگران است‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬نشست وین و‬ ‫کمیسیونمشترکبرجامازیک سووانفجاردرسایت‬ ‫هسته ای نطنز از سوی دیگر حکایت از جنگ دولت‬ ‫در دو جبهه دارد؛ جبهه نخســت با ســاح مذاکره‬ ‫و باانگیزه رفع تحریم ها و جبهه دوم با اســتفاده از‬ ‫حق هسته ای ایران و افزایش غنی سازی اورانیوم به‬ ‫‪ ۶۰‬درصد‪ .‬در هریک از این سنگرها دولت با لشکر‬ ‫ســومی از انتقادات و هجمه ها روبروست‪« .‬حسن‬ ‫روحانی» رئیس جمهوری در جلســه روز چهارشــنبه‬ ‫هفته گذشتههیئتدولتدرتوصیفشرایطحاضر‬ ‫سخنانیایراد کرد کهچندنکتهقابل تاملاست‪.‬‬ ‫ترس از مذاکره نشانه ضعف است‬ ‫مذاکره با غرب؛ به ویژه امریکا یکی از تابوهای‬ ‫سیاســت ایــران پیــش از روی کار امدن دولت تدبیر‬ ‫و امید بود‪ .‬ســخن از مذاکره برای احقاق حقوق و‬ ‫حفظمنافعملی‪،‬پیشنهادیبود کهحجت االسالم‬ ‫«حســن روحانی» به عنــوان نامزد یازدهمیــن دوره‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهــوری مطــرح کــرد و مــورد‬ ‫اســتقبال جامعــه ایــران در ســال ‪ ۹۲‬قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫دولــت نخســت تدبیــر و امیــد‪ ،‬در برجــام حقــوق‬ ‫هسته ایایرانراپساز سال ها کشمکشتثبیت کرد‬ ‫و در مسیر رفع تحریم ها گام های بلندی برداشت‪.‬‬ ‫دستگاه دیپلماســی نشــان داد که در حوزه مذاکره‬ ‫با جهان توانایی الزم را دارد و از این مفهوم نه تنها‬ ‫نبایــد ترســید‪ .‬بلکــه مذاکــره بســتر احیای یکــی از‬ ‫شعارهای سه گانه وزارت خارجه یعنی مصلحت‪،‬‬ ‫اســت‪ .‬گرچه دســتاوردهای برجام با روی کار امدن‬ ‫«دونالد ترامپ» اســیب دید اما اصل مذاکره ای که‬ ‫به مصلحت کشور و مردم است‪ ،‬در جهان پیچیده‬ ‫کنونی نباید اسیب ببیند‪ .‬این مهم در سخنرانی های‬ ‫مختلفرئیس جمهوریمانندانچهروزچهارشنبه‪۲۵‬‬ ‫فروردین در جلسه هیئت گفته شد؛ انعکاس یافته‬ ‫اســت‪ .‬حجت االســام روحانی در نشست هیئت‬ ‫دولت تاکید کرد‪« :‬ما با مذاکره مشکلی نداریم اما‬ ‫با منطق خودمان مذاکره می کنیــم؛ از مذاکره وین‬ ‫نترسید‪ .‬بعضی ها از مذاکره وین می ترسند‪ .‬ان قدر‬ ‫هم کهشمانگرانهستید کهزوداینمذاکرهبهنتیجه‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-130‬نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ ۳‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی‬ ‫و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره‬ ‫‪ ۱۳۹۹۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۲۲۲۹‬مـورخ ‪ 1399/11/25‬هیـات اول موضـوع مـاده یک قانون‬ ‫مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک گنابـاد تصرفات مالکانـه و بالمعارض‬ ‫متقاضـی اقـای مهدی معصومی رهنی فرزند محمد در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ‬ ‫یکبـاب مغـازه تجـاری به مسـاحت کل ‪ 30/84‬مترمربـع از پالک شـماره ‪ ۵۷‬فرعی از‬ ‫یـک اصلـی واقـع در اراضـی علی ابـاد بخش یـک حوزه ثبت ملـک گنابـاد خریداری‬ ‫شـده مـع الواسـطه از اقایان عبـاس قهرمانی و اسـداله قهرمانی مالکین رسـمی محرز‬ ‫گردیـده اسـت‪ ،‬لـذا بـه موجب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و‬ ‫سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ ۱۳‬ائیـن نامـه مربوطـه این اگهـی در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ ۱۵‬روز از طریـق ایـن روزنامـه و محلـی ‪/‬کثیراالنتشـار در شـهرها‬ ‫منتشـر و در روسـتاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشـخاص ذینفع به ارای اعالم‬ ‫شـده اعتراض داشـته باشـند بایـد از تاریخ انتشـار اولین اگهـی و در روسـتاها از تاریخ‬ ‫الصـاق در محـل تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبت محـل وقوع ملک تسـلیم‬ ‫و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬معتـرض بایـد ظرف یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض مبادرت‬ ‫بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل نمایـد و گواهی تقدیم دادخواسـت به‬ ‫اداره ثبـت محـل تحویـل دهد کـه در این صـورت اقدامات ثبت موکول بـه ارائه حکم‬ ‫قطعـی دادگاه اسـت و در صورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یـا‬ ‫معتـرض‪ ،‬گواهـی تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل را ارائه نکنـد اداره ثبت‬ ‫مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت مـی نمایـد و صدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعه‬ ‫متضـرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت اول‪ 1400/01/28 :‬تاریـخ انتشـار نوبت دوم‪ 1400/02/12 :‬سـید‬ ‫ضیاءالدیـن مهـدوی شـهری‪ -‬رئیس ثبت اسـناد و امـالک گناباد‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-131‬نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ ۱‬و ‪ ۳‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره‬ ‫‪ ۱۳۹۹۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۲۲۳۰‬مـورخ ‪ 1399/11/25‬هیـات اول موضـوع مـاده یک قانون‬ ‫مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک گنابـاد تصرفات مالکانـه و بالمعارض‬ ‫متقاضـی اقـای حجت معصومی رهنی فرزند محمد در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ‬ ‫یکبـاب مغـازه تجاری به مسـاحت کل ‪ 30/84‬متـر مربع از پالک شـماره ‪ ۵۷‬فرعی از‬ ‫یـک اصلـی واقـع در اراضـی علی ابـاد بخش یـک حوزه ثبت ملـک گنابـاد خریداری‬ ‫شـده مـع الواسـطه از اقایان عبـاس قهرمانی و اسـداله قهرمانی مالکین رسـمی محرز‬ ‫گردیـده اسـت‪ ،‬لـذا بـه موجب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و‬ ‫سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ ۱۳‬ائیـن نامـه مربوطـه این اگهـی در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر‬ ‫و در روسـتاها رای هیـات الصـاق تـا در صورتیکه اشـخاص ذینفع به ارای اعالم شـده‬ ‫اعتراضی داشـته باشـند باید از تاریخ انتشـار اولین اگهی و در روسـتاها از تاریخ الصاق‬ ‫در محـل تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبت محل وقوع ملک تسـلیم و رسـید‬ ‫اخـذ نماینـد‪ .‬معتـرض باید ظرف یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض مبـادرت به تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محل نمایـد و گواهی تقدیم دادخواسـت بـه اداره ثبت‬ ‫محـل تحویـل دهـد کـه در ایـن صـورت اقدامات ثبـت موکول بـه ارائه حکـم قطعی‬ ‫دادگاه اسـت و در صورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگردد یـا معترض‪،‬‬ ‫گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل را ارائه نکنـد اداره ثبـت مبادرت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت می نمایـد و صدور سـند مالکیت مانـع از مراجعـه متضرر به‬ ‫دادگاه نیست‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫مسئولیت‪،‬تنهاخواستدولتاز منتقدانایناست‬ ‫کهاجازهدهندسدتحریمشکستهشود‪.‬دولتتدبیر‬ ‫و امیــد در ‪ ۱۰۰‬روز نخســت روی کار امــدن خود هم‬ ‫توانستهبودسدسخن گفتناز حقوقخودباجهان‬ ‫رابشکندوبهدیوار تحریم هایهسته ایاسیبوارد‬ ‫سازد‪ .‬همین توانایی هم ان ها را برای ادامه مسیر و‬ ‫رفع دوباره تحریم ها مصمم کرده‪ ،‬شرط این مهم‬ ‫اما همراهی همه نهادها و قوا و پرهیز از تصمیمات‬ ‫هیجانیاست‪.‬‬ ‫دولت قاطعانه با شرارت ها برخورد می کند‬ ‫برسد و تحریم فوری برداشته شود که در انتخابات‬ ‫مشــکل پیدا نشــود‪ ،‬مذاکره این گونه که نیســت‪.‬‬ ‫مذاکره پیچیدگی های خود را دارد لذا این قدر نگران‬ ‫نباشید‪ ».‬اصول مذاکره علمی است که ان را از شعار‬ ‫دادن و بیانیه خوانی متمایز می کند و منطبق بر این‬ ‫اصولدوطرفمذاکرهبایدبهزبانمشترک‪،‬موضوع‬ ‫واضح و روشن و تفاهم نسبی دست یابند و با توجه‬ ‫به سوابق مذاکراتی منتقدان کنونی دولت‪ ،‬طبیعی‬ ‫است که این گزاره ها از دیدگاه ان ها محلی از اعراب‬ ‫نداشتهباشد‪.‬نگرانیاز موفقیتدولتنهبه عنوان‬ ‫عضوی از سیستم سیاسی کشور بلکه در مقام رقیب‬ ‫انتخاباتیهممی تواندیکیاز دالیلنگرانیوترس‬ ‫مخالفاناز مذاکرهباشد کهاینروزهادر قالبانتقاد‬ ‫از گفت وگوهای کمیسیونبرجامدر ویننمودیافته‬ ‫اســت‪ .‬ترسی که در روابط بین الملل نه تنها نشانه‬ ‫عزتنیستودر مسیرمصلحتبلکهنشان دهنده‬ ‫ضعفی است که می تواند زمینه سوءاستفاده طرف‬ ‫مقابل را فراهم اورد‪.‬‬ ‫مبارزه با زیاده خواهی ها زمان و مکان ندارد‬ ‫حاکــم شــدن نــگاه انتخاباتــی و جناحــی بــه‬ ‫موضوعــات فراجناحی موجب شــده اســت برخی‬ ‫بــا هــر بهانــه و رویــدادی‪ ،‬از تعویــق پروســه رفــع‬ ‫تحریم های هسته ای ایران و احیای برجام دلواپس‬ ‫شــوند‪ .‬حجت االســام روحانــی در توصیــف ایــن‬ ‫گروه ها تصریح کرده است‪« :‬ما باید جنگ اقتصادی‬ ‫یهــا‬ ‫را قطــع کــرده و بــه ظلــم پایــان دهیــم‪ ،‬برخ ‬ ‫می گویند دســت ظالــم باید قطع شــود منتها کی‪،‬‬ ‫می گویند خوب نیســت و در اردیبهشــت و خرداد‬ ‫کراهت دارد‪ .‬بگذارید به تیر برسیم ان وقت خوب‬ ‫است‪ .‬دست ظالم را باید فورا قطع کرد تیر و مرداد‬ ‫ندارد‪ ».‬گروگان گیری معیشت و ارامش مردم چه از‬ ‫سوی دونالد ترامپ و باهدف نابودی ایران صورت‬ ‫گیرد و چه از ســوی برخی از رقبای سیاســی داخلی‬ ‫باهدف تضعیف دولت‪ ،‬اقدامی در وهله نخست‬ ‫غیرانسانی و بعد غیر عقالیی است‪ .‬البته رفتارهای‬ ‫غیرانســانی و عقالنــی در دولــت پیشــین امریــکا‪،‬‬ ‫پیشــینه طوالنی داشــت اما اگر گروه و جریانی در‬ ‫داخل کشور تعویق رهایی مردم از بند تحریم ها را‬ ‫با اهداف سیاسی خواستار باشد باید به شعارهای‬ ‫مردم دوســتی و ارمان خواهانه ان ها مشکوک بود‪.‬‬ ‫واضح ترین نتیجه رفع تحریم ها در شرایط کنونی؛‬ ‫وارداتواکسنو کاستنازتعدادمرگ ومیرهای کرونا‬ ‫در کشــور است و تعویق این مهم یعنی مرگ یک‬ ‫انسان و هموطن‪ .‬هرچه ظلم و تروریسم اقتصادی‬ ‫علیــه مردم ایــران زودتر و در هفته ها و ماه های اتی‬ ‫برداشته شود به همان میزان امید و اعتماد مردم به‬ ‫بهبودشرایطبیشترخواهدشد کهاینافزایشبیش‬ ‫و پیش از انکه به نفع روحانی و دولتش باشــد به‬ ‫نفع مردم‪ ،‬نظام و دولت اینده خواهد بود‪.‬دولت‬ ‫فرصتیبرایرفعتحریممی خواهد‬ ‫هم زمــان بــا افزایش تحرکات برجامی‪ ،‬راســتی‬ ‫ازمایــی وعد ههــای امریــکا در توافــق هســته ای به‬ ‫کلیدواژه جدیدی برای نقد دولت تبدیل شده است‬ ‫کهقوهمجریهدر مسیررفعتحریم هامصممبودهو‬ ‫بسترهایالزمبه منظور راستیاز مایی هایاحتمالی‬ ‫رااماده کردهاست‪.‬رئیس جمهوریدر جلسههیئت‬ ‫دولت روز چهارشــنبه به برخــی از نگرانی ها درباره‬ ‫راســتی ازمایی پاسخ داد و گفت‪« :‬برخی ها راستی‬ ‫ازمایی را بلد نیستند ولی ما راستی ازمایی را بلدیم‪.‬‬ ‫نیازینیستشمابرایراستیازماییغصهبخورید‪.‬‬ ‫ماراستیازماییراطراحی کرده ایم‪،‬وزیرانماراستی‬ ‫ازمایی را طراحی کرده اند و می دانیم راستی ازمایی‬ ‫چقدر زمان می برد‪ ،‬زمان زیادی نمی برد‪ ».‬در برهه‬ ‫کنونــی و در فرصــت‪ ۱۰۰‬روزه باقی مانــده تــا پایــان‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت اول‪ 1400/01/28 :‬تاریخ انتشـار نوبـت دوم‪ 1400/02/12 :‬سـید‬ ‫ضیاءالدیـن مهـدوی شـهری‪ -‬رئیـس ثبت اسـناد و امـالک گناباد‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-132‬برابـر رای شـمارات ‪ ۱۴۰۰-0162‬و ‪ ۱۴۰۰-۰۱۶۴‬مورخـه ‪1400/01/19‬‬ ‫هیـات بـه شـماره کالسـه ‪ 99-391‬و ‪ 99-392‬موضـوع قانـون تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک منطقـه دو بجنـورد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضیان اقای زیـن العابدین‬ ‫شـاهدی فرزنـد محمدبرات بشـماره شناسـنامه ‪ ۱۴۶۰‬صـادره از بجنـورد و خانم هاجر‬ ‫نامور فرزند بابا بشـماره شناسـنامه ‪ ۳۵‬صادره از جاجرم در ششـدانگ یکباب سـاختمان‬ ‫کـه هـر کـدام از مالکیـن بـه میزان سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ سـهیم و شـریک‬ ‫میباشـند بـه مسـاحت ‪ ۲۰۰‬مترمربـع از پـالک ‪ ۱۵۵‬اصلی واقـع در اراضـی کهنه کند‬ ‫خراسـان شـمالی بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسـمی شـهرداری بجنورد محرز‬ ‫گردیـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصلـه ‪ ۱۵‬روز اگهی‬ ‫مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت در صورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت اول‪ 1400/01/28 :‬تاریخ انتشـار نوبـت دوم‪ 1400/02/12 :‬احمد‬ ‫اصغـری شـیروان‪ -‬رئیس ثبت اسـناد و امـالک ‪/2864‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-133‬برابـر رای شـماره ‪ ۱۴۰۰-۰۱۴۷‬مورخـه ‪ 1400/01/19‬هیـات بـه شـماره‬ ‫کالسـه ‪ ۹۹-۵۵۰‬موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای‬ ‫فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبت ملـک منطقه دو بجنـورد تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای ابوالفضـل گریوانـی فرزنـد علـی اکبـر بشـماره‬ ‫شناسـنامه ‪ ۳۰۵۶‬صـادره از بجنـورد در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت‬ ‫‪ 149/91‬مترمربـع از پـالک ‪ ۱۱۶‬فرعـی از ‪ ۱۲۹‬اصلی واقع در اراضی ملکش خراسـان‬ ‫شـمالی بخـش دو بجنـورد خریـداری از مالک رسـمی اقـای رضا قورچـی فرزند ملک‬ ‫محمـد محـرز گردیده اسـت‪ .‬لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصله‬ ‫‪ ۱۵‬روز اگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی بـه مدت دو‬ ‫مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مـدت یک ماه‬ ‫از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت اول‪ 1400/01/28 :‬تاریخ انتشـار نوبـت دوم‪ 1400/02/12 :‬احمد‬ ‫اصغـری شـیروان‪ -‬رئیـس ثبت اسـناد و امـالک ‪/2860‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -9-136‬چـون ششـدانگ قسـمتی از یـک درب بـاغ پـالک شـماره ‪ ۱۳۱۷‬واقـع در‬ ‫قطعـه ‪ 6‬نجـف ابـاد بخـش ‪ 11‬ثبـت اصفهـان کـه طبـق پرونـده ثبتـی به نـام اقای‬ ‫محمـد رحیمـی پـور نجـف ابادی فرزنـد غالمعلـی و غیـره در جریان ثبت اسـت و به‬ ‫علـت عـدم حضـور متقاضـی ثبـت تحدیـد حـدود ان بـه عمـل نیامـده‪ ،‬اینـک بنا به‬ ‫دسـتور قسـمت اخیـر مـاده ‪ ۱۵‬قانون ثبت وطبق تقاضـای نامبرده تحدیـد حدود ملک‬ ‫مرقـوم در روز چهارشـنبه مـورخ ‪ 1400/02/22‬سـاعت ‪ ۸‬صبـح در محـل شـروع و به‬ ‫عمـل خواهـد امـد و در صـورت مصادف شـدن بـا تعطیلی عملیـات تحدید حـدود در‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ســخن از مذاکــره از منظــر دولــت بــه معنــای‬ ‫نادیده گفتنشرارت هایرژیمصهیونیستیبه عنوان‬ ‫مهم ترین مخالف توافق هسته ای و مذاکره ایران با‬ ‫جهان نیست‪ .‬نشان مشهود و متاخر این گزاره هم‬ ‫یســازی ‪ ۶۰‬درصــدی در پاســخ به عملیات‬ ‫اغــاز غن ‬ ‫خرابکارانهدر سایتهسته اینطنزبامحوریترژیم‬ ‫صهیونیســتی اســت‪.‬رئیس جمهوری روز چهارشنبه‬ ‫خطاب به دشمنان ملت ایران گفت‪« :‬این که امروز‬ ‫ما اعالم کردیم‪ IR۶‬را در نطنز فعال خواهیم کرد یا‬ ‫غنی سازی را به‪ ۶۰‬درصد خواهیم رساند‪ ،‬این پاسخ‬ ‫خباثت های شما است‪ .‬نمی توانید شما علیه ملت‬ ‫ایرانتوطئه کنیدودرنطنزجنایت کنید‪.‬دستشمارا‬ ‫ما می بریم وقتی که جنایت کردید‪ .‬دودست شمارا‬ ‫ما زدیم‪ .‬یک با‪ IR۶‬زدیم و یکی با‪ ۶۰‬درصد زدیم‪.‬‬ ‫معلوماستکهمانمی ایستیمومعطلنمی مانیم‪».‬‬ ‫اغاز غنی سازی‪ ۶۰‬درصد اورانیوم‪ ،‬در حالی است که‬ ‫مخالفان دولت از همان نخســتین ساعات امضای‬ ‫قــرارداد برجــام‪ ،‬فریادهای نابودی انرژی هســته ای‬ ‫در ایران سر دادند و مدعی بتن ریزی در سایت های‬ ‫هسته ای شدند و حتی رئیس سازمان انرژی اتمی را‬ ‫تهدید به دفن کردن در ان ســیمان ها کردند‪ .‬حال‬ ‫این منتقدان در برابر این پرسش که اگر سایت های‬ ‫یســازی‬ ‫هســته ای تعطیــل و نابودشــده بــود؛ غن ‬ ‫بیست درصدی و شصت درصدی چگونه طی مدت‬ ‫چند ماه اغاز و اجرایی شد؟ گرچه منتقدان در این‬ ‫زمینه هم مانند بسیاری از واقعیت های امروز کشور‬ ‫و نیــز نقــش دولت ســکوت می کنند امــا در نگاهی‬ ‫منصفانه و با دیدن اقدامات و اظهارات دولتمردان‬ ‫می تواننــد دســتکم بــرای چنــد هفتــه درگیری های‬ ‫جناحــی و رقابت های انتخاباتــی را کنار بگذارند تا‬ ‫دولت در مســیر احیــای هم زمان برجام و مقابله با‬ ‫یهــا و ماجراجویی های خارجی تمرکز‬ ‫زیاده خواه ‬ ‫موردنیاز راداشتهباشد‪.‬‬ ‫نایب رئیــس شــورای مرکزی‬ ‫که صورت گرفته بیش از ‪۳۵/۵‬‬ ‫حــزب موتلفه اســامی گفت‪:‬‬ ‫یــا ‪ ۳۶‬درصــد مــردم دلیل عدم‬ ‫مشــارکت مردم در انتخابات با‬ ‫قهــای‬ ‫شــرکت در پــای صندو ‬ ‫دو مانع بزرگ روبرو است‪.‬‬ ‫انتخابــات امســال را وضــع‬ ‫خبرنگاران‬ ‫به گزارشباشگاه‬ ‫اقتصادی و شرایط بد معیشتی‬ ‫حمیدرضاترقی‬ ‫جــوان‪ ،‬حمیدرضــا ترقــی‬ ‫بیــان کرده انــد و ایــن وضعیت‬ ‫نایب رئیسشورایمرکزیحزب‬ ‫نه تنها هیچ تغییری که نکرده‪،‬‬ ‫موتلفه اسالمی با اشاره به میزان مشارکت مردم بلکــه روزبــه روز ایــن فشــار بــر مــردم بــا افزایش‬ ‫در انتخابــات ‪ ۱۴۰۰‬گفــت‪ :‬مشــارکت مــردم در قیمت هاشدیدتروبیشترنیزشدهاست‪.‬‬ ‫انتخابات ‪ 1400‬با دو مانع بزرگ روبرو اســت که‬ ‫ایــن فعال اصولگرا یاداور شــد‪ :‬مــا اگر دنبال‬ ‫مشکل اول و اساسی نارضایتی مردم از وضعیت راه هایمشارکتمردمدر انتخاباتهستیم‪،‬باید‬ ‫معیشــتی و مشــکالت اقتصــادی کــه منشــا ان اول ایــن موانع را از ســر راه مردم برای انتخابات‬ ‫عملکرد دولت و ضعف دستگاه های اجرایی در برداریم‪،‬اینموانعمشارکتهممتاسفانهدست‬ ‫ایــن رابطه اســت‪ .‬او در ادامه افــزود‪ :‬عامل دوم دولــت اســت و دولت خــودش مانع مشــارکت‬ ‫بحث کروناســت؛ سیاســت دولت در ایام نوروز مــردم اســت و از احزاب و گروه های سیاســی در‬ ‫به گون ـه ای بــود کــه توجهی به نظر کارشناســان اینزمینه کاریساختهنیست‪.‬‬ ‫بهداشت و درمان نکرد و دستور ازادی رفت وامد‬ ‫او با اشــاره به اجماع اصولگرایان و نیروهای‬ ‫و سفر را صادر کرد که به نظر یک عمدی در ان انقالب برای انتخابات ریاســت جمهــوری ‪۱۴۰۰‬‬ ‫بود که کل کشور را قرمز بکنند و این قرمز بودن گفت‪ :‬تنها کســی که باعث اجمــاع اصولگرایان‬ ‫شــهرها را تا انتخابات پیش ببرنــد‪ .‬ترقی تاکید و نیروهای انقالبی در انتخابات می شود تا االن‬ ‫کــرد‪ :‬وقتــی مردم ایــن دو نگرانــی را در کنار هم شــخص ایت اهلل رئیســی بوده و همه روی نام او‬ ‫دارا هستند‪ ،‬نمی شود که انتظار داشت مشارکت اتفاق نظر دارند و بعد از اقای رئیسی هنوز اجماع‬ ‫باالییصورتبگیرد؛باتوجهبهنظرسنجی هایی روی شخص های دیگر صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫جریان افراطی در کشور تصمیم های‬ ‫بسیار خطرناکایدئولوژیکمی گیرد‬ ‫ســید حســن خمینــی در دیــدار با دبیــر کل و‬ ‫اعضای شــورای مرکــزی حزب اعتماد ملی گفت‪:‬‬ ‫واقعیــت این اســت که جریان افراطی در کشــور‬ ‫مابعضاتصمیم هایبسیار خطرناکایدئولوژیک‬ ‫می گیرد‪ .‬البته من معتقد نیســتم همه این افراد‬ ‫ایدئولوژیک هستند‪ ،‬بلکه خیلی از ان ها کاسب‬ ‫هســتند ولــی به هرحــال تصمیماتی بــا پایه های‬ ‫ایدئولوژیکیمی گیرند کهغلطوخطرناکاست‪.‬‬ ‫بــه گزارش جمــاران‪ ،‬او افزود‪ :‬مــن اصال بنا ندارم‬ ‫که بگویم در این شرایط (دیگر در میدان) نیستم‬ ‫و دیگــر کار نمی کنــم‪ .‬باالخــره تــا حاال می گفتم‬ ‫همــه بایــد باشــند و از مردم دعوت کنیــم؛ و االن‬ ‫هم می گویم حضور مردم از هر عنصری واجب تر‬ ‫است‪ .‬یادگار امام اضافه کرد‪ :‬اما این نکته را هم‬ ‫اضافــه کنــم‪ .‬در کارهــای انســانی یــک به عالوه‬ ‫یــک‪ ،‬مســاوی بــا دو نیســت‪ .‬در جبــر و ریاضــی‬ ‫یــک به عــاوه یــک مســاوی با دو اســت ولــی در‬ ‫روز بعـد انجـام مـی پذیـرد‪ .‬لذا بموجـب این اگهی به کلیـه مالکیـن و مجاورین اخطار‬ ‫مـی گـردد کـه در روز و سـاعت مقـرر در محـل حضـور یابنـد‪ .‬اعتراضـات مالکیـن یا‬ ‫مجاوریـن مطابـق مـاده ‪ ۲۰‬قانـون ثبـت از تاریخ تنظیم صـورت مجلـس تحدیدی تا‬ ‫سـی (‪ )۳۰‬روز پذیرفتـه خواهـد شـد‪ .‬تاریـخ انتشـار ‪ 1400/01/28‬رییس ثبت اسـناد و‬ ‫امـالک نجـف اباد‪ -‬مهـدی صادقـی وصفـی ‪/1122830‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالک‬ ‫‪ -9-140‬اسـناد مالکیت به مقدار ‪ 309/45‬سـهم مشـاع از ‪ 3173‬سـهم ششـدانگ و‬ ‫مقدار ‪ 32/44‬سـهم مشـاع از ‪ 3137‬سـهم مشـاع ششـدانگ یک قطعه زمین محصور‬ ‫بمسـاحت ‪ 3173‬متر مربع تحت پالک ‪ 320‬فرعی از ‪ 17‬اصلی‪ ،‬بخش سـه قشـالقی‬ ‫حـوزه ثبـت نوشـهر اسـتان مازنـدران بـه شـماره چاپـی ‪ 539099‬الـف‪ 98/‬ذیـل ثبت‬ ‫‪ 8912‬صفحـه ‪ 124‬دفتـر ‪ 60‬و شـماره چاپـی ‪ 683463‬الف‪ 95/‬با شـماره الکترونیکی‬ ‫‪ 139620310007001414‬بنـام حمیـد فرجـاد سـابقه ثبـت دارد‪ .‬مالـک بـا ارائه چهار‬ ‫بـرگ استشـهادیه شـهود مصـدق دفتـر ‪ 60‬نوشـهر‪ ،‬اعالم مفقـودی سـند مالکیت به‬ ‫علـت جابجایـی و در خواسـت صـدور سـند المثنی را نمـوده اسـت ‪ .‬مالک بـا ارائه دو‬ ‫بـرگ استشـهادیه شـهود مصـدق دفتـر دو نوشـهر اعـالم مفقـودی سـند مالکیت به‬ ‫علـت جابجایـی و در خواسـت صدور سـند المثنی را نموده اسـت‪ .‬لذا مراتـب برابر ماده‬ ‫‪ 120‬اصالحـی اییـن نامـه قانون ثبـت طی یک نوبت اگهی میشـود و چنانچه کسـی‬ ‫مدعـی معاملـه نسـبت به پالک فوق میباشـد یا سـند مالکیت نزد وی اسـت مراتب را‬ ‫ظـرف ده روز از تاریـخ انتشـار به ایـن اداره اعالم نماید در غیر اینصـورت برابر مقررات‬ ‫سـند مالکیـت المثنـی صـادر خواهـد شـد‪ /.‬پ ‪ .‬و‪ .‬تاریـخ انتشـار ‪ 1400/01/28 :‬صفر‬ ‫رضوانـی گیـل کالیی مدیر واحـد ثبتی حوزه ثبت ملک نوشـهر رونوشت‪:‬سـتاداجرایی‬ ‫فرمـان امام(ره)‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-141‬نظـر بـه اینکـه اقـای علـی محمدی مالـک پـالک ‪ 586‬فرعـی از ‪ 4‬اصلی‬ ‫بخـش ‪ 2‬قشـالقی نوشـهر اعـالم داشـتند کـه اسـناد مالکیت ششـدانگ یـک قطعه‬ ‫زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪ 3287‬متر مربـع که در ذیـل ثبتهـای ‪ 12957‬و‬ ‫‪ 18023‬صفحـات ‪ 110‬و ‪ 100‬جلدیـن ‪ 44‬و ‪ 82‬و بـه شـماره چاپـی هـای ‪503559‬‬ ‫الـف ‪ 89‬و ‪ 611765‬الـف ‪ 90‬بنام خود سـابقه ثبت داشـته و در بازداشـت نمی باشـد و‬ ‫نامبـرده بـا ارائـه دو برگ فرم استشـهادیه تکمیل شـده کـه صحت امضا شـهودین را‬ ‫دفتـر خانه اسـناد رسـمی ‪ 60‬نوشـهر گواهـی نموده اعالم داشـته اصلی سـند مالکیت‬ ‫مالـک بـه علـت عدم اسـترداد بموجب حکـم دادگاه مفقـود گردیده فلذا تقاضای سـند‬ ‫المثنـی نمـوده لـذا مراتـب در اجـرای مـاده ‪ 120‬اصالحـی ائیـن نامـه قانـون ثبت در‬ ‫یـک نوبـت اگهـی می گـردد و چنانچه شـخص یا اشـخاصی مدعی انجـام معامله ویا‬ ‫وجـود سـند مالکیـت نـزد خود می باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اگهـی ظرف ده‬ ‫روز مـدارک اعتراضـی خـود را به این اداره تسـلیم و رسـید دریافت دارند بدیعی اسـت‬ ‫کـه پـس از انقضای مهلـت قانونی و عدم وصول اعتراض سـند مالکیـت المثنی طبق‬ ‫مقـررات صـادر و تسـلیم خواهد شـد ‪/.‬م تاریـخ انتشـار ‪ 1400/01/28 :‬صفـر رضوانی‬ ‫گیـل کالئـی مدیـر واحـد ثبت حـوزه ثبت ملک نوشـهر سـتاد اجرائی فرمـان حضرت‬ ‫امام (ره)‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-142‬سـند مالکیـت ششـدانگ یک قطعـه زمین بمسـاحت ‪ 985‬متـر مربع تحت‬ ‫پـالک ‪ 384‬فرعـی از ‪ 5‬اصلـی واقـع قریـه مال کال بخش چهار قشـالقی حـوزه ثبت‬ ‫نوشـهر اسـتان مازنـدران به شـماره سـریال ‪ 080121‬بنـام اقای محمد ناظمی سـابقه‬ ‫ثبـت دارد‪ .‬وکیـل مالـک اقای عبـاس زالکائی مالکال برابـر وکالتنامه شـماره ‪59130‬‬ ‫– ‪ 99/12/2‬تهـران بـا ارائـه دو برگ استشـهادیه شـهود مصدق دفتر ‪ 2‬نوشـهر اعالم‬ ‫مفقـودی سـند مالکیـت بـه علت اتش سـوزی و در خواسـت صـدور المثنـی را نموده‬ ‫اسـت ‪ .‬در اجـرای مـاده ‪ 120‬اصالحـی ائیـن نامـه قانـون ثبـت مراتب در یـک نوبت‬ ‫اگهـی مـی گـرددو چنانچه اشـخاصی مدعـی انجـام معامله و یـا وجود سـند مالکیت‬ ‫نـزد خـود مـی باشـند بایـد از تاریـخ انتشـاراگهی ‪ ،‬ظـرف ده روز مـدارک اعتراضـی‬ ‫خـود را بـه همـراه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه اداره ثبـت محـل ارائه و رسـید‬ ‫دریافـت دارنـد‪ .‬چنانچـه پس از اتمـام مدت مقرر اعتـراض ارائه نگردد و یـا در صورت‬ ‫اعتـراض اصلـی سـند مالکیـت یا سـند معاملـه ارائه نشـود ایـن اداره مطابـق مقررات‬ ‫مسائلانسانیبعضایکبه عالوهیکمنفیسه‬ ‫می دهد؛یعنیهمدیگرراخنثیمی کنند‪.‬بعضی‬ ‫وقت ها هم شــش یــا هفت می دهــد‪ .‬واقعا اگر‬ ‫‪ ۱۰‬نفر همدل پیدا شــوند می توانند خیلی نقش‬ ‫بزرگی داشته باشند‪ .‬در مرحله فعلی به نظر من‬ ‫در میاندوستانشمانهاداجماعساز حداقلبرای‬ ‫یک گروه سیاسی اتفاق مبارکی است‪ .‬به هرحال‬ ‫این مجموعه‪ ،‬مجموعه ای است که در شرایطی‬ ‫که فعال کســی تــوان کار فــردی ندارد‪ ،‬بایــد ان را‬ ‫مبناییبرای کار گرفتوبهتصمیمان کهمبتنیبر‬ ‫خرد جمعی است‪ ،‬احترام گذاشت؛ اما به مردم‬ ‫صادقانهمشکالترابگویید؛حداقلایناست که‬ ‫فردا اگر هدفمان محقق نشد می گوییم ما از قبل‬ ‫حرف هایمانرا گفته ایمودرحدوسعخود کارمان‬ ‫را انجام داده ایم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬شرط موفقیت این‬ ‫است کهصادقانهبهمردمبگوییدمسیری کهقرار‬ ‫استطیشوداشتباهاستوبهنتیجهنمی رسد‪.‬‬ ‫اقـدام بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی بـه نـام مالـک خواهـد نمـود ‪ .‬تاریخ انتشـار‪:‬‬ ‫‪ 1400/1/28‬صفـر رضوانـی گیـل کالئـی مدیـر واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک نوشـهر‬ ‫رونوشت‪:‬سـتاداجرایی فرمـان حضـرت امام(ره)‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-143‬سـند مالکیـت ‪ 417‬سـهم مشـاع از ‪ 990870‬سـهم ششـدانگ از اراضـی‬ ‫جنگلـی بمسـاحت ‪ 990870‬متـر مربـع تحـت پـالک ‪ 59‬فرعـی از ‪ 57‬اصلـی واقـع‬ ‫قریـه بینـوا بخش شـش قشـالقی حـوزه نوشـهر اسـتان مازندران به شـماره سـریال‬ ‫‪ 5509873‬ذیـل ثبـت ‪ 9074‬صفحـه ‪ 278‬دفتـر ‪ 39‬بنـام خانـم اقـای جعفـر بهادری‬ ‫سـابقه ثبـت دارد ‪ .‬وکیـل مالـک اقـای محمـد نمکـی نـوش ابـادی برابـر تفویـض‬ ‫وکالتنامـه شـماره ‪ 1399/12/23 -18403‬دفتـر ‪ 912‬تهـران منضم به سـند وکالتنامه‬ ‫وابسـته به شـماره ‪ 95/10/18 – 21114‬دفتر ‪ 901‬تهران با ارائه دو برگ استشـهادیه‬ ‫شـهود مصـدق دفتـر ‪ 339‬نوشـهر اعـالم مفقودی سـند مالکیـت به علـت جابجایی و‬ ‫در خواسـت صـدور المثنـی را نمـوده اسـت‪ .‬در اجـرای مـاده ‪ 120‬اصالحـی ائین نامه‬ ‫قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبت اگهی مـی گرددو چنانچه اشـخاصی مدعـی انجام‬ ‫معاملـه و یـا وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـند بایـد از تاریخ انتشـاراگهی‪ ،‬ظرف‬ ‫ده روز مـدارک اعتراضـی خـود را بـه همراه سـند مالکیت یا سـند معامله بـه اداره ثبت‬ ‫محـل ارائـه و رسـید دریافـت دارنـد‪ .‬چنانچـه پـس از اتمام مـدت مقرر اعتـراض ارائه‬ ‫نگـردد و یـا در صـورت اعتـراض اصلی سـند مالکیـت یا سـند معامله ارائه نشـود این‬ ‫اداره مطابـق مقـررات اقـدام به صدور سـند مالکیت المثنـی به نام مالـک خواهد نمود‬ ‫تاریـخ انتشـار ‪ 1400/1/28 :‬صفـر رضوانـی گیـل کالئی مدیـر واحد ثبتی حـوزه ثبت‬ ‫ملـک نوشـهر رونوشت‪:‬سـتاداجرایی فرمان حضـرت امام(ره)‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه)‬ ‫‪ -9-144‬بـه موجـب پرونـده اجرائـی کالسـه ‪ 9700271‬مقدار ‪ 351‬متر مشـاع از کل‬ ‫مقـدار مالکیـت اقـای فتـح الـه درویـش فرزند نصـر اهلل در پـالک ‪ 323‬فرعـی از ‪60‬‬ ‫اصلـی بخـش ‪ 6‬قشـالقی نوشـهر واقـع در نوشـهر روسـتای نارنـج بـن کوچه شـهید‬ ‫سـید تقی حسـینی نارنج ‪ 9‬مسـتند بـه دادنامـه شـماره ‪ 9809971972400340‬مورخ‬ ‫‪ 98/4/9‬شـعبه چهـارم دادگاه عمومـی نوشـهر کـه در دادنامـه مذکـور حکم بـه تنفیذ‬ ‫تقسـیم نامـه ‪ )97/4/2(1397/4/4‬صـادر نمـوده کـه در تقسـیم نامه قدرالسـهم اقای‬ ‫فتـح الـه درویـش را اعیانـی موجـود (خانـه پـدری) بانضمـام ‪ 2/5‬متر عرصه شـمالی‬ ‫‪ 2/5‬متـر بـه عرصـه جنوبـی و ‪ 4‬متـر عرصـه ضلـع غربـی تعریف نمـوده که بـر این‬ ‫اسـاس حدود و مشـخصات عبارت اسـت از شـماال ‪ :‬بطـول ‪ 22/40‬متر بـه باقی مانده‬ ‫پـالک ‪ 323‬فرعـی شـرقا ‪ :‬بطـول ‪ 15/60‬متـر بـه کوچـه اختصاصـی (توضیـح اینکه‬ ‫مالکیـت کوچـه اختصاصی ضلع شـرقی مشـخص نیسـت) غربـا ‪ :‬بطـول ‪ 15/85‬متر‬ ‫بـه باقـی مانـده پـالک ‪ 323‬فرعـی جنوبـا بطـول ‪ 22/25‬متـر بـه باقی مانـده پالک‬ ‫‪ 323‬فرعـی ملـک مذکـور بنایـی بـا قدمـت بـاالی چهل سـال بـه مسـاحت تقریبی‬ ‫‪ 150‬متـر مربـع دو خوابـه – شـامل حـال پذیرایـی – اشـپزخانه – حمـام و سـرویس‬ ‫بهداشـتی – سـقف لمبـه با چوب نـراد – پنجره الومینیـوم با حفاظ –کرسـی با ارتفاع‬ ‫تقریبـا یـک متـر ‪ .‬دارای امتیاز اب و برق گاز میباشـد که طبق نظر کارشـناس به مبلغ‬ ‫‪ 32/325/000/000‬ریـال (سـی و دو میلیـارد و سـیصد و بیسـت و پنج میلیـون ریال)‬ ‫ارزیابی شـده و پالک فوق واقع در نوشـهر روسـتای نارنج بن کوچه شـهید سـید تقی‬ ‫حسـینی نارنـج ‪ 9‬مـی باشـد کـه ‪ 351‬متـر فـوق از سـاعت ‪ 9‬الـی ‪ 12‬روز یک شـنبه‬ ‫مورخ ‪ 1400/02/12‬در اداره اجرای اسـناد رسـمی واقع در نوشـهر‪-‬همافران خیابان ‪15‬‬ ‫خردادجنـب اداره راهنمایـی و رانندگی اداره اجرای اسـناد رسـمی ثبت اسـناد و امالک‬ ‫نوشـهر ازطریق مزایده به فروش می رسـد‪ .‬مزایده از مبلغ سـی و دو میلیارد و سـیصد‬ ‫و بیسـت و پنـج میلیـون ریـال شـروع و به باالتریـن قیمت پیشـنهادی نقـداً فروخته‬ ‫مـی شـود ‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت پرداخت بدهـی های مربـوط بـه اب ‪ ،‬بـرق‪ ،‬گاز اعم‬ ‫از حـق انشـعاب و یـا حـق اشـتراک و مصـرف در صورتی که مـورد مزایـده دارای انها‬ ‫باشـد و نیـز بدهـی هـای مالیاتی و عوارض شـهرداری و غیـره تا تاریخ مزایـده اعم از‬ ‫اینکـه رقم قطعی ان معلوم شـده یا نشـده باشـد به عهـده برنده مزایده اسـت و نیز در‬ ‫صـورت وجـود مـازاد ‪ ،‬وجـوه پرداختی بابـت هزینه های فـوق از محل مـازاد به برنده‬ ‫مزایـده مسـترد خواهـد شـد و نیم عشـر و حق مزایـده نقدًا وصـول می گـردد ‪ .‬تاریخ‬ ‫‪ 1400/01/28‬مسـول واحد اجرای اسـناد رسـمی نوشـهر سـکینه افروز‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫نگه داشتنخانه هایخالی‬ ‫دیگرصرفهاقتصادیندارد‬ ‫معاون وزیر راه و شهرســازی‬ ‫وارد سامانه شده و اطالعات‬ ‫گفــت‪ :‬بــا اجــرای قانــون‬ ‫جدید را ثبت کنند‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫تهــای مســتقیم تعــداد‬ ‫مالیا ‬ ‫در نهایــت یک میلیون و ‪۳۰۰‬‬ ‫بیشــتری از واحدهای مسکونی‬ ‫هــزار واحــد خالی شناســایی‬ ‫به بازار عرضه خواهد شد و دیگر‬ ‫و بــه ســازمان امــور مالیاتــی‬ ‫محمودمحمودزاده‬ ‫نگه داشتنواحدهایخالیبرای‬ ‫ضهــای‬ ‫معرفــی شــد تــا قب ‬ ‫مالکان صرفه اقتصادی نخواهد‬ ‫مالیاتــی بــرای ا نهــا صــادر‬ ‫داشــت‪ .‬محمــود محمــودزاده روز جمعــه در شــود‪ .‬به گفته محمودزاده اکنون و با تشــدید‬ ‫گفت وگو با ایرنا اظهار داشت‪ :‬به غیر از طرح ها اجــرای مــاده ‪ ۵۴‬قانون مالیات مســتقیم حتما‬ ‫و قراردادهایی که در ســال گذشــته برای تولید نگه داشــتن واحد خالی اقتصادی نیســت و با‬ ‫پایــدار مســکن منعقد شــد‪ ،‬راه اندازی ســامانه عرضه ان ها به تعادل بازار کمک زیادی خواهد‬ ‫امالک و اسکان با هدف تعادل بخشی به بازار کرد‪ .‬هدف قانون گذار در ماده ‪ ۵۴‬مکرر قانون‬ ‫مســکن راه انــدازی شــد‪ .‬وی افــزود‪ :‬راه انــدازی مالیات های مستقیم‪ ،‬جلوگیری از ورود سرمایه‬ ‫این سامانه و ثبت اطالعات در ان‪ ،‬فوری ترین بــه بــازار ســوداگری‪ ،‬ســفته بازی و معامالت با‬ ‫ابزاری بود که به بازار تعادل بخشــید‪ .‬در ابتدا استفاده از خانه های خالی و به منظور افزایش‬ ‫حدود ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار واحد شــهری خالی سرمایه و دارایی شخص است و دولت تصمیم‬ ‫وجــود داشــت و بــا راه اندازی ســامانه امالک و دارد تــا مســکن را در قالب یک کاالی مصرفی‬ ‫اســکان امیدوار به عرضه ایــن واحدها بودیم‪ .‬مورد استفاده قرار گیرد‪ .‬قرار است از خانه های‬ ‫به گفته محمودزاده‪ ،‬دولت در ســال گذشته و خالــی‪ ،‬مالیات های ویژه اخذ شــود‪ .‬وزیــر راه و‬ ‫در مدت کوتاهی موفق به بارگذاری اطالعاتی شهرسازی نیز پیش از این گفته بود‪ :‬تاکنون یک‬ ‫از وضعیــت خان ههــای خالی شــد که تــا قبل از میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار خانه خالی شناســایی شده‬ ‫ان وجــود نداشــت‪ .‬معاون مســکن وزیــر راه و و لیســت ان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار‬ ‫شهرسازی ادامه داد‪ :‬در ابتدا یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬گرفته است و با اقدام تکمیلی ثبت نام مالکان‬ ‫هــزار واحــد خالی ثبت شــد و ســپس از مالکان در ســامانه امــاک و اســکان بــر اســاس قانــون‬ ‫خواســتیم اگر اطالعات ثبت شده خالف واقع جدید‪ ،‬تالطم در بازار مســکن فروکش کرده و‬ ‫است و ملک معرفی شده فروش و اجاره رفته مردم اسایش پیدا خواهند کرد‪.‬‬ ‫تامین ریل هفت محور راه اهن کشور‬ ‫دستاوردبزرگیاست‬ ‫مهرداد توالییان‪ ،‬معاون بهره برداری شرکت‬ ‫ذوب اهــن در تشــریح دســتاوردهای ســال ‪۹۹‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان گفت‪ :‬در ســال ‪ ۱۳۹۹‬ویروس‬ ‫کرونا بیشترین تاثیر را بر صنعت فوالد گذاشت‪،‬‬ ‫کمبود مواد اولیه در سه ماهه اول سال در دو بعد‬ ‫کمی و کیفی ذوب اهن اصفهان را با چالش هایی‬ ‫مواجــه ســاخت و متاســفانه اندکــی از برنامــه و‬ ‫اهدافیکهتدویننمودیم‪،‬فاصلهگرفتیمبنابراین‬ ‫به ســمت تولید محصوالتی با ارزش افــزوده باال‬ ‫رفتیم‪ .‬به گــزارش رویداد امــروز‪ ،‬وی افزود‪ :‬تولید‬ ‫انواع ریل به میزان‪ ۵۰‬هزار تن تا پایان سال‪۱۳۹۹‬‬ ‫یکی از دســتاوردهای شاخص ذوب اهن اصفهان‬ ‫بود‪ ،‬این محصول استراتژیک هم اکنون در هفت‬ ‫محور راه اهن کشــور مورد اســتفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫همچنین این کارخانه به منظور تنوع بخشــی به‬ ‫ســبد محصوالتش‪ ،‬ریل‪ ،R۱۸‬ریل زبانه ســوزن‪،‬‬ ‫ورق ســازه های فــوالدی‪ ،‬ارک معــدن و ‪ ...‬را نیــز‬ ‫تولید کرد‪ .‬معاون بهره برداری شرکت تاکید کرد‪:‬‬ ‫تولید فوالد خام ذوب اهن در سال گذشته‪ ۴‬هزار‬ ‫تن بیش از سال‪ ۹۸‬بود و البته به دلیل مشکالت‬ ‫ذکــر شــده‪ ،‬تحقــق برنامه تولید بــه لحاظ کمی‬ ‫امکان پذیرنشد‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 28‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1046‬‬ ‫با تحوالت سیاست خارجی پیش بینی می شود‬ ‫احتمالبازگشتبرندهایخارجیبهبازارلوازم خانگی‬ ‫تحوالت اخیر سیاست خارجی و احتمال رفع‬ ‫مهــا‪ ،‬بــار دیگــر احتمال بازگشــت برندهای‬ ‫تحری ‬ ‫خارجــی در حــوزه لوازم خانگی به ویــژه برندهای‬ ‫مطرح کره ای را قوت بخشیده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬در ســال های گذشــته و پیش‬ ‫از دور جدیــد تحریم ها برندهــای خارجی حدود‬ ‫‪ ۶۰‬درصد بازار لوازم خانگی کشورمان را در اختیار‬ ‫داشــتند‪ .‬برندهــا و شــرکت هایی کــه روزگاری بــا‬ ‫تامیــن زیرســاخت ها‪ ،‬خطــوط تولیــد و امــوزش‬ ‫نیروی انسانی ایرانی‪ ،‬تولیدات باکیفیتی در قالب‬ ‫همکاری مشترک و با عمق داخلی سازی متفاوت‬ ‫در کشورمان تولید می کردند‪.‬‬ ‫بــا خروج دونالد ترامپ از برجــام و در پی ان‬ ‫اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشورمان‪ ،‬شاهد‬ ‫خــروج بســیاری برندهــای خارجــی از کشــورمان‬ ‫متاثــر از فشــارهای امریکایی ها بودیــم‪ .‬خروجی‬ ‫که به اعتقاد بســیاری مســئوالن و صاحب نظران‬ ‫اقتصادی‪ ،‬با میل و اراده خودشان نبود‪.‬‬ ‫این روزها اما زمزمه های بازگشــت بســیاری از‬ ‫این برندها در صنایع مختلف به گوش می رسد‪ .‬با‬ ‫روی کار امدن جو بایدن در امریکا و در پی ان از سر‬ ‫گرفته شدن گفت وگوهای برجامی‪ ،‬لغو احتمالی‬ ‫مهــا انتظار م ـی رود‪ .‬انتظاری کــه در صورت‬ ‫تحری ‬ ‫تتــر مــواد اولیــه‪،‬‬ ‫تحقــق ان‪ ،‬هرچنــد ورود راح ‬ ‫ســرمایه و برداشــته شدن بســیاری محدودیت ها‬ ‫در تجارت بین الملل را برای کشــورمان به ارمغان‬ ‫خواهــد اورد‪ ،‬امــا نگرانی فعاالن اقتصــادی از باز‬ ‫شدن درهای کشور به روی واردات و گسیل انواع‬ ‫و اقســام محصوالت وارداتی به ویژه محصوالتی‬ ‫که مشابه تولید داخلی دارند‪ ،‬است‪.‬‬ ‫در اینزمینه‪،‬مهدیصادقی نیارکیمعاونامور‬ ‫صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پیش تر در‬ ‫گفت وگو با ایرنا تاکید کرده بود‪ :‬کاالهایی که نیاز‬ ‫داخل را به صورت کیفی تامین می کنند‪ ،‬دست کم‬ ‫نباید تا سه سال وارد شوند‪ ،‬به این ترتیب افرادی‬ ‫که در بدترین شرایط تحریم ها نیازهای صنعت را‬ ‫تامین و کشور را خود اتکا کردند‪ ،‬اسیب نخواهند‬ ‫دید‪.‬‬ ‫این موضوع خواسته بسیاری فعاالن اقتصادی‬ ‫و تولیدکنندگان اســت؛ اما درعین حال باید توجه‬ ‫داشــت استفاده از کاالی باکیفیت خواسته عموم‬ ‫جامعهاست‪.‬‬ ‫برخی کارشناسانمعتقدنددر سال های گذشته‬ ‫اگهی مرحله اول مناقصه عمومی تهیه مصالح و‬ ‫تکمیل و اجرای دیوار حایل‬ ‫ممانعــت از ورود خودروهــای خارجی هرچند به‬ ‫بهانه نبود یا کمبود ارز اتفاق افتاد‪ ،‬اما در مجموع‬ ‫نفعی به حال مشتریان نداشت؛ زیرا باالجبار به‬ ‫خرید محصوالت تولیدی کم کیفیت داخلی روی‬ ‫ اوردند‪.‬‬ ‫همین مسئله سبب شد تا خودروسازان داخلی‬ ‫در یک فضای شــبه انحصاری بر تولید خودروهای‬ ‫قدیمــی خود اصرار بورزند تا اینکه ســال گذشــته‬ ‫با اعمال اســتانداردهای ســختگیرانه‪ ،‬باالخره دو‬ ‫خودروی پراید و پژو ‪ ۴۰۵‬با نزدیک به ســه دهه‬ ‫تولید‪ ،‬از خطوط تولیدی کنار گذاشته شدند‪.‬‬ ‫اکنون بســیاری مشتریان و حتی تولیدکنندگان‬ ‫داخلــی از احتمــال تکــرار چنیــن مســئله ای ابــراز‬ ‫نگرانیمی کنند‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه به ویــژه در یــک‬ ‫ســال گذشــته تولیدکنندگان لوازم خانگی ایرانی‬ ‫نیــز پیشــرفت های قابــل توجهــی داشــتند و‬ ‫محصــوالت متنوعــی را روانــه بــازار مصــرف‬ ‫کردند؛ دســتاوردهایی کــه صیانت از ان ها الزم‬ ‫و ضروری است‪.‬‬ ‫در ایــن زمینــه‪ ،‬رئیــس هیئت مدیــره انجمن‬ ‫لــوازم صوتــی و تصویــری ایــران گفــت‪ :‬هرچند‬ ‫بدعهدی شــرکت های خارجی ناشــی از مسائل‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری دیواندره در نظــر دارد در راستای مصوبه شورای اسالمی شهرتهیه‬ ‫مصالحتکمیلواجرایدیوارحایلپشتابفایشهردیواندرهازطریقمناقصهعمومی‬ ‫به شرکتهای واجد شرایط و مورد تایید واگذارنماید لذا ازشرکتهای واجدهای‬ ‫شرایط و مورد تایید و متقاضی دعوت بعمل میاید ازتاریخ انتشاراخرین نوبت این‬ ‫اگهی به مدت ده روزکاری جهت کسب اطالعات و شرایط و دریافت فرم شرکت‬ ‫درمناقصه و اسناد به سامانه تدارکات دولت و واحد عمران به شهرداری دیواندره‬ ‫مراجعهنمایند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫محمد محمودی ‪ -‬شهردار دیواندره‬ ‫اگهی مرحله اول مناقصه عمومی تهیه مصالح و‬ ‫تکمیل و اجرای دیوارحایل‬ ‫نوبت اول‬ ‫سیاســی بوده و باید در جای خود بحث شــود‪،‬‬ ‫اما مشــارکت با خارجی ها سبب ارتقای کیفیت‬ ‫تولیدات داخلی می شود‪.‬‬ ‫علیرضــا موســوی مجد افزود‪ :‬جامعــه نیازمند‬ ‫کاالی باکیفیــت اســت و هرگونــه همــکاری بــا‬ ‫خارجی ها باید به گونه ای باشد که تولید با عمق‬ ‫ساخت داخل باال انجام شده و کاالی با کیفیت‬ ‫تولیــد شــود تــا رقابتــی نیــز در بیــن تولیدکنندگان‬ ‫شــکل بگیرد‪ ،‬به این ترتیب مــردم از مزایای چنین‬ ‫مشارکت هاییمنتفعخواهندشد‪.‬‬ ‫دبیــر کل انجمــن صنایــع لوازم خانگــی ایــران‬ ‫نیز معتقد اســت ‪ :‬شــرکت های خارجی عالقه مند‬ ‫به بازگشــت و حضور مجــدد در بازار بــزرگ ایران‬ ‫هســتند‪ ،‬اما این بار باید هوشــمندانه و مشــروط‬ ‫بــا ان ها مذاکره کنیم تا عمق همکاری ها افزایش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫عبــاس هاشــمی افــزود‪ :‬در ســال های گذشــته‬ ‫خــروج برندهای مطــرح خارجی از کشــورمان به‬ ‫یهــا اتفــاق افتــاد‪،‬‬ ‫اجبــار و تحــت فشــار امریکای ‬ ‫این در حالی است که اکثر ان ها خواهان استمرار‬ ‫حضور در بازار ایران بودند‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬همیــن خــروج امــا برکاتی با‬ ‫خــود به دنبال داشــت که از جملــه ان ها متحول‬ ‫شــدن صنعت داخلی بود و توانســت راه توسعه‬ ‫خود را بیابد‪.‬‬ ‫به گفته هاشــمی‪ ،‬امروز رشــد بسیار خوبی در‬ ‫تعمیق ساخت داخل انواع لوازم خانگی در کشور‬ ‫اتفاق افتاده و بســیاری اقالم که در گذشــته باید‬ ‫معطــل تخصیــص ارز ان ها از ســوی بانک مرکزی‬ ‫می بودیــم‪ ،‬بــه همــت و تــاش متخصصــان و‬ ‫مهندسان داخلیساخته می شود‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬بااین حال‪ ،‬تهیه و تامین برخی‬ ‫اقالم در داخل به صرفه نیست و همچنان نیازمند‬ ‫واردات است‪.‬‬ ‫هاشــمی گفت‪ :‬اگر ســرمایه گذاری های انجام‬ ‫شــده بــرای توســعه واحدهــا بــه ثمــر بنشــیند و‬ ‫عــاوه بــر ان تولیدکنندگان مطمئن باشــند که در‬ ‫صــورت رفع تحریم ها و گشــایش های اقتصادی‪،‬‬ ‫ثبــات قوانیــن را در جهــت محدودیــت واردات‬ ‫شــاهد خواهند بود‪ ،‬انــگاه می توانند برنامه ریزی‬ ‫بلندمدت بــرای افزایش تولید و صادرات و بهبود‬ ‫کیفیت محصوالت خود داشته باشند‪.‬‬ ‫وی ابــراز امیدواری کرد‪ :‬محدودیت ها در این‬ ‫زمینــه برای یک دوره دســت کم پنج ســاله اعمال‬ ‫شــود تا تولیدکننــدگان و صنعتگــران بتوانند برای‬ ‫دستیابی به اهداف گفته شده تالش کنند‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫تصویب هرچه سریع تر‬ ‫حق مسکن کارگران در‬ ‫هیئت دولت‬ ‫رئیس کانونعالیانجمن هایصنفی کارگرانبابیان‬ ‫اینکهمعوقاتحقمسکنبایداز اولفروردین‪ ۱۴۰۰‬به‬ ‫کارگران پرداخت شود‪ ،‬ابراز امیدواری کرد‪ :‬حق مسکن‬ ‫‪ ۴۵۰‬هــزار تومانی هرچه ســریع تر در هیئــت دولت به‬ ‫تصویب برسد تا کارگران از تمام حقوق و مزایای مزدی‬ ‫خود بهره مند شوند‪ .‬ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫درباره تصویب حق مسکن کارگران اظهار کرد‪ :‬مصوبه‬ ‫افزایــش حق مســکن کارگران به هیئت دولــت رفته و‬ ‫اطالع داریم که در دست بررسی است و هنوز مصوب‬ ‫نشــده اســت‪ .‬وی ابراز امیدواری کرد که در جلسه اتی‬ ‫هیئت دولت‪ ،‬حق مســکن ‪ ۴۵۰‬هــزار تومانی کارگران‬ ‫هرچــه ســریع تر به تصویب برســد و پرونده مــزد ‪۱۴۰۰‬‬ ‫بســته شــود‪ .‬به گفته رئیــس کانون عالــی انجمن های‬ ‫صنفی کارگران‪ ،‬حق مسکن بخشی از دستمزد کارگران‬ ‫به شــمار مــی رود که در صورت تصویــب ان‪ ،‬کارگران از‬ ‫تمام حقوق و مزایای دستمزد خود بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫چمنی با بیان اینکه حق مسکن جزو بخشنامه دستمزد‬ ‫شورای عالی کار است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با تصویب مبلغ‪۴۵۰‬‬ ‫هــزار تومانی حق مســکن‪ ،‬معوقات ان بایــد از ابتدای‬ ‫فروردین‪ ۱۴۰۰‬به کارگران پرداخت شود‪.‬‬ ‫تامین ‪ ۱۲۴۰۰‬مگاوات‬ ‫ساعت‪ ،‬برق شبکه‬ ‫سراسری توسط ذوب اهن‬ ‫محســن شــیرازی مدیر تولید و توزیع برق شــرکت‬ ‫ذوب اهن گفت‪ :‬با تالش مجدانه کارکنان نیروگاه های‬ ‫ذوب اهن در فصل تابستان سال گذشته عالوه بر تامین‬ ‫برق مصرفی کارخانه‪ ،‬حدود ‪ ۱۲۴۰۰‬مگاوات ساعت‬ ‫برق به مدیریت شبکه برق کشور فروخته شد‪ .‬ضمن‬ ‫این که با پیک ســایی انجام شــده حــدود ‪ ۵‬میلیارد و‬ ‫‪ ۷۵۰‬میلیــون تومــان تخفیــف در قبــض بــرق شــرکت‬ ‫ذوب اهــن از طــرف شــرکت بــرق منطقــه ای اصفهان‬ ‫لحاظ گردید‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬شیرازی به پروژه‬ ‫بازسازی و افزایش دیگ بخار ‪ ۴‬نیروگاه مرکزی که در‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬در مــدار بهره بــرداری قــرار خواهد گرفت‪،‬‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬ساخت سپتینگ جمع اوری اب های‬ ‫شستشــوی سولفوردار در محوطه کارگاه دیگ نیروگاه‬ ‫حرارتی‪ ،‬تعویض تعــدادی از مقره های خطوط ‪۲۳۰‬‬ ‫کیلوولــت و همچنین اصــاح دکل های خطــوط ‪۲۳۰‬‬ ‫کیلوولت‪،‬تعویضحدود‪ ۱۵‬کیلومتر کابل‪ ۶۳‬کیلوولت‬ ‫در تونل های کابل کارخانه و تعویض لوله های فرسوده‬ ‫واقع در تصفیه خانه شیمیایی قدیم که باعث افزایش‬ ‫تولید اب نرم شــد‪ ،‬از جمله اقدامات این مدیریت در‬ ‫سال گذشته بود‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب اهن اصفهان عنوان کرد‬ ‫سهمبزرگذوب اهناصفهاندر بومی سازیساختتجهیزاتصنعتی‬ ‫بر اساس امار وزارت صمت و بررسی دوازده‬ ‫شــرکت بــزرگ معدنی فلزی ماننــد فوالدهای‬ ‫مبارکه‪ ،‬خوزستان‪ ،‬خراسان‪ ،‬شرکت مس‪ ،‬گل‬ ‫گهر‪ ،‬صنایع الومینیم و ‪ ...‬از ‪ ۵۲۴‬میلیون دالر‬ ‫صرفه جویی در بخش بومی سازی‪ ۲۷ ،‬درصد‬ ‫ان به ذوب اهن اصفهان اختصاص یافته است‬ ‫که این دســتاورد ارزشــمند ثمره به بار نشستن‬ ‫زحمات نس ـل های مختلــف ذوب اهــن از بدو‬ ‫تاسیساین کارخانهمادرصنعتیتاکنوناست‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬مهــدی نصر‪،‬‬ ‫معــاون برنامه ریــزی و توســعه ذوب اهــن‬ ‫اصفهان ضمن بیان مطلب فوق گفت‪ :‬این‬ ‫شــرکت با تجهیز کارگاه های ســاخت‪ ،‬دفاتر‬ ‫فنی و مهندسی در ادوار مختلف مانند جنگ‬ ‫تحمیلی و هم اکنون در تحریم های ظالمانه‬ ‫دشمن‪ ،‬خدمات ارزشمند قابل توجهی را به‬ ‫جامعــه صنعتی کشــور تقدیم کرده اســت‪.‬‬ ‫معــاون برنامه ریــزی و توســعه ذوب اهــن‬ ‫یســازی‬ ‫اصفهان در ادامه سیاس ـت های بوم ‬ ‫این شرکت را در پنج محور بدین شرح بیان‬ ‫نمودنــد‪ :‬محــور اول‪ ،‬تولیــد محصــوالت‬ ‫مهــا‪ ،‬کشــورمان در‬ ‫جدیــد‪ :‬بــه دلیــل تحری ‬ ‫زمینــه زیرســاخت ها با چالش هایــی مواجه‬ ‫شــد‪ ،‬در ایــن راســتا ذوب اهــن اصفهــان بــا‬ ‫لهــای متــرو‪ ،‬راه اهــن‪ ،‬زبانه‬ ‫تولیــد انــواع ری ‬ ‫لهــای‬ ‫ســوزن و همچنیــن تیراهــن ‪ ،H‬پروفی ‬ ‫لهــای صنعتی‪،‬‬ ‫خــاص معدن‪ ،‬انــواع پروفی ‬ ‫فهــای صنعتــی بــرای تولیــد ابزارهــا و‬ ‫کال ‬ ‫الکتــرود‪ ،‬نقــش موثــری در تامیــن نیازهــای‬ ‫کشور ایفا کرده است و در این راستا در سال‬ ‫‪ ۹۹‬لوح زرین نواوری محصول را برای تولید‬ ‫ریل زبانه ســوزن به عنــوان برترین محصول‬ ‫فوالدی ســاخت داخل از دانشــگاه صنعتی‬ ‫شــریف دریافــت نمــود‪ .‬ایــن مقام مســئول‬ ‫یســازی در حــوزه پروژ ههــا بــه عنوان‬ ‫از بوم ‬ ‫یســازی‬ ‫دومیــن محــور از سیاس ـت های بوم ‬ ‫شــرکت نــام بــرد و خاطرنشــان نمــود‪ :‬ایــن‬ ‫دیــدگاه ســنتی کــه پــروژه از ابتــدا تــا انتها از‬ ‫خارج خریداری شود‪ ،‬در ذوب اهن اصفهان‬ ‫جایگاهی ندارد و هم اکنون حداکثر ساخت‬ ‫تجهیــزات پروژه هــا در داخــل کارخانــه و‬ ‫یــا داخــل کشــور انجام می گیــرد‪ .‬بــه عنوان‬ ‫نمونــه موفــق و بــارز‪ ،‬ریخته گــری بیلــت و‬ ‫شــمش یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تنی است که‬ ‫با اخرین تکنولوژی روز دنیا تاسیس شد و از‬ ‫‪ ۱۷۰۰‬تن تجهیزات ریخته گری‪ ۱۳۰۰ ،‬تن ان‬ ‫در ذوب اهــن و ‪ ۴‬شــرکت در شــهر اصفهــان‬ ‫ساخته شده است و فقط ‪ ۴۰۰‬تن تجهیزات‬ ‫از خارج کشــور وارد شــد‪ ،‬یعنی بیش از ‪۷۵‬‬ ‫درصــد از تجهیــزات پروژه در داخل ســاخته‬ ‫شــد‪ .‬مهــدی نصــر تصریح کرد‪ :‬محور ســوم‬ ‫بومی ســازی قطعــات اســت‪ ،‬ایــن شــرکت‬ ‫همان طــور کــه اشــاره شــد حجــم باالیی از‬ ‫قطعــات مــورد نیــازش و همچنیــن صنعت‬ ‫فــوالد را بومی ســازی کــرده اســت‪ .‬یکــی‬ ‫از جدیدتریــن قطعــات بــرای ذوب اهــن و‬ ‫صنعت کشــور‪ ،‬بومی سازی دریچه کشویی‬ ‫پاتیــل فــوالد بود کــه ســاالنه در ذوب اهن‬ ‫‪ ۵۰۰‬هــزار یــورو هزینــه بــرای تامیــن ایــن‬ ‫دریچه هــا اختصاص می یافــت که االن هر‬ ‫دریچه کشــویی با یک سوم هزینه خرید از‬ ‫خــارج در داخل ســاخته می شــود و تاکنون‬ ‫هر یک از این دریچه ها برای بیش از ‪۱۳۵۰‬‬ ‫ذوب نیز در عمل تســت شــده اند‪ .‬الزم به‬ ‫قبال این دریچه های کشویی‬ ‫ذکر اســت که ً‬ ‫از کشــورهای چین و اتریش و سوئیس وارد‬ ‫می شدند که به علت تحریم های ظالمانه‬ ‫این مسیر مسدود شد و با بومی سازی ان ها‬ ‫در ذوب اهــن اصفهــان با یک ســوم هزینه‪،‬‬ ‫دیگــر نیــازی بــه واردات ان هــا نداریم‪ .‬وی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در ســال های اخیــر ذوب اهــن‬ ‫اصفهــان با تاســیس شــرکت های مهندســی‬ ‫یســازی‬ ‫و ســاخت گام بزرگی در مســیر بوم ‬ ‫برداشــته اســت و هم ا کنون این شــرکت ها‬ ‫منشــا خدمــات بســیار ارزنــده ای نه تنهــا بــه‬ ‫ذوب اهــن بلکــه برای به کل صنعت کشــور‬ ‫شــدند‪ .‬ذوب اهــن همــواره از ایــن مســیر‬ ‫خدمات بسیاری را به کشور ارائه کرده است‬ ‫و حلقه هــای وابســتگی بــه خــارج را کاهش‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫اگهی مزایده مغازههای شهرداری در سال ‪1400‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شهرداریدیواندره در نظر دارد درراستای مصوبه شورای اسالمی شهرتهیه مصالح‬ ‫شهرداری دیواندره در نظر دارد برابرایین نامه مالی شهرداریها مغازههای خیابان‬ ‫و تکمیل و اجرای دیوارو حایل پشت ابفای شهردیواندره ازطریق مناقصه عمومی‬ ‫امیرکبیر‪،‬ازادگان‪ ،‬پاساژهای ‪ 124‬و ‪ 111‬پاساژ دارایی‪ ،‬مغازههای زیرساختمان‬ ‫به شرکتهای واجد شرایط و مورد تایید واگذارنماید لذا ازشرکتهای واجدهای‬ ‫شورا‪ ،‬زمین ورودی میدان بسیج‪ ،‬زمین فوتبال پارک ملت‪ ،‬زمین والیبال پارک ملت‪،‬‬ ‫شرایط ومورد تایید و متقاضی دعوت به عمل میاید ازتاریخ انتشاراخرین نوبت‬ ‫و دو دهنه مغازه دردست اقدام غسالخانه‪ ،‬زمین شهربازی پارک ملت‪ ،‬بیلبوردهای‬ ‫این اگهی به مدت ده روز کاری جهت کســب اطالعات و شرایط و دریافت فرم‬ ‫ســطح شــهر و پارکینگ پارک ‪ 22‬گوالن ازطریق مزایده بصــورت اجارهای‬ ‫شرکت درمناقصه و اسناد به سامانه تدارکات دولت و واحد عمران به شهرداری‬ ‫واگذارنماید لذا متقاضیان میتوانند ظرف مدت ‪ 10‬روز کاری پس از انتشاراگهی‬ ‫دیواندره مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫به شهرداری‪ -‬واحد مال االجاره شهرداری مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫محمد محمودی ‪ -‬شهردار دیواندره‬ ‫محمد محمودی ‪ -‬شهردار دیواندره‬ صفحه 3 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫خبر‬ ‫توزیع برق کرمانشاه‬ ‫تندیس طرح کشوری‬ ‫«سنم» را کسب کرد‬ ‫شــرکت توزیع نیروی برق اســتان کرمانشــاه در ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬از بین شرکت های توزیع نیروی برق سراسر کشور‬ ‫و در محور توسعه سامانه نظارت مکانیزه طرح ها (طرح‬ ‫ســنم) تندیــس برتــر را دریافــت کرد‪ .‬بــه گــزارش روابط‬ ‫عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی برق اســتان کرمانشــاه‪،‬‬ ‫هم زمان با برگزاری مراسم افتتاحیه نخستین پویش هر‬ ‫هفته_الف_ب_ایــران و بهره برداری از پروژه های صنعت‬ ‫بــرق در بخــش توزیع که با حضور وزیر نیرو‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت توانیر و مدیران ارشــد صنعت برق کشــور برگزار‬ ‫شد‪،‬شرکت هایبرتردر اجرایطرح هایسازوکاریتحول‬ ‫دیجیتال و هوشمند سازی صنعت برق در قالب باشگاه‬ ‫یهــا معرفــی شــدند‪ .‬مهنــدس امیدعلــی مراتی؛‬ ‫‪ ۱۰‬تای ‬ ‫مدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرقاستانکرمانشاهبابیان‬ ‫اینکههرسالهشرکت هایتوزیعبرقارزیابیعملکردهای‬ ‫خود را به شــرکت توانیر ارائه می دهند گفت‪ :‬بررســی و‬ ‫بهبودحاکمیتشرکتیوارتقایسالمتاداری‪،‬تاب اوری‬ ‫و افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق‪ ،‬مدیریت انرژی‪،‬‬ ‫مدیریت هوشــمند ارتباط با مشــتریان و اصالح اقتصاد‬ ‫صنعت توزیع برق ازجمله اهداف این ارزیابی ها است‪.‬‬ ‫مهنــدس مراتــی بابیان اینکه شــرکت توزیع نیــروی برق‬ ‫استان کرمانشاهدر محور توسعهسامانهنظارتمکانیزه‬ ‫حهــا (طرح ســنم) توانســت تندیس برتــر را دریافت‬ ‫طر ‬ ‫کند‪،‬بیانداشت‪:‬سامانهنظارتمکانیزه(سنم)باهدف‬ ‫ایجاد شــفافیت‪ ،‬ارتقــاء ســامت اداری‪ ،‬پایش فرایند و‬ ‫مانیتورینگمکانمحورعواملاجراییبه صورتبرخط‪،‬‬ ‫پایه گذاری شده است تا همه عوامل اجرایی شرکت های‬ ‫توزیع نیروی برق از مدیرعامل و هیئت مدیره تا پرســنل‬ ‫سایت و پیمانکاران‪ ،‬با توجه به نقش هر کدام در فرایند‬ ‫اجرا به اطالعات و پنجره های مورد نیاز خود دسترســی‬ ‫داشــته و متعاقب ان‪ ،‬فرایند مکانیزه و ســازمان اگاه تر‪،‬‬ ‫تطبیق پذیرتر‪،‬پاسخگوتروایمن ترگردد‪.‬‬ ‫تدوین سناریوی تامین‬ ‫پایدار اب شرب در شهرها‬ ‫و روستاها‬ ‫معاونبهره برداریوتوسعهابابفایاستاناصفهان‬ ‫گفت‪:‬سناریویتامینپایدارابشربدرشهرهاوروستاها‬ ‫برای تمام روزهای ســال‪ ،‬از ســوی بهره برداران بخش اب‬ ‫تدوین می شــود‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬ناصر اکبری در‬ ‫جمعمدیرانوروسایمعاونتبهره برداریوتوسعهاب‬ ‫شرکتابوفاضالباستاناصفهانبابیانظرفیتونیاز‬ ‫ابیهمهشهرهاوروستاهابایدهمهروزهبه صورتبرخط‬ ‫بررسیشود‪،‬اظهارداشت‪:‬ارائهراهکارهاییبرایافزایش‬ ‫وارتقایظرفیتابیدر مناطقبایدمدنظرقرار گیرد‪.‬وی‬ ‫تجهیزونوسازیچاه هاراضروریبرشمردواظهار داشت‪:‬‬ ‫کمیت و کیفیت اب چاه ها باید به صورت دائم نظارت‬ ‫شــود و مطابق با اســتانداردهای تعریف شــده از ســوی‬ ‫نهادهای ذیصالح باشــد‪ .‬معاون بهره برداری و توســعه‬ ‫اب‪،‬ابفااستاناصفهاندرعین حالتصریح کرد‪:‬بهمنظور‬ ‫ارتقای ســطح کمــی و کیفی اب روســتاها باید چاه های‬ ‫موجوددر روستاهابهشبکهخطوطانتقالمتصلشوند‪.‬‬ ‫اکبری گفت‪:‬یکیاز مواردی کهمی تواندنقشبهسزایی‬ ‫در توزیععادالنهابداشتهباشد‪،‬تله متریشبکهتوزیعو‬ ‫مخازناباست کهبایددر دستور کار قرار گیرد‪.‬ویپهنه‬ ‫و زون بندی مناطق را مهم خواند و تصریح کرد‪ :‬این کار‬ ‫کمک می کند تا در مواقع وقوع حادثه‪ ،‬تدابیر الزم برای‬ ‫تامینپایدار ابشربمردمانمنطقهاتخاذشود‪.‬‬ ‫برگزاری کمیته مدیریت‬ ‫عملکرد شاخص سالمت‬ ‫اداری ابفا اصفهان‬ ‫نخســتین جلســه مدیریــت عملکــرد شــاخص های‬ ‫سالمتاداریدرسال‪ 1400‬باحضوراعضای کمیتهمربوط‬ ‫در س ـالن فرهنگ شــرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫برگزار شــد‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬در این جلســه که با‬ ‫هدف بررسی شاخص های بیست و چهارمین جشنواره‬ ‫شهید رجایی برگزار شد‪ ،‬برنامه ها و اقدامات انجام شده‬ ‫در بخش ارتقای ســامت اداری مورد بررسی قرار گرفت‬ ‫و مســتندات و امتیازات هر قســمت بر اســاس جداول و‬ ‫فرمت هایمشخصابالغیاز مراجعباالدستیوشرکت‬ ‫مهندسیابفا کشورتعیینوبازنگریشد‪.‬همچنینموارد‬ ‫اصالحیباتصویباعضابرایانجاماقداماتعملیاتیبه‬ ‫واحدهایمربوطارجاعشد‪.‬‬ ‫برگزاری مسابقه فوتبال‬ ‫پیشکسوتانشرکت‬ ‫ابفا و ذوب اهن‬ ‫مسابقه دوستانه فوتبال پیشکسوتان شــرکت ابفا و‬ ‫ذوب اهــن اصفهــان با شــعار مصــرف بهینــه اب در زمین‬ ‫چمنمصنوعیشهیدنصرشرکتابفااستاناصفهانبرگزار‬ ‫شد‪.‬به گزارشرویدادامروز‪،‬در اینمسابقهدوستانه کهبا‬ ‫هدفنهادینهکردنمصرفبهینهابوداوریامینغالمی‬ ‫از کارکنان شرکت ابفا استان اصفهان برگزار شد‪ ،‬ابفا استان‬ ‫اصفهانباحساب‪ 8‬بر‪ 5‬بهبرتریرسید‪.‬در ایندیدار سید‬ ‫سجادسلیمیواصغرحیدریدوگل‪،‬سجادسلطانی‪،‬جواد‬ ‫کاظمی‪ ،‬رسول صادقی و جمشید اسکندری هر کدام یک‬ ‫گلبرایشرکتابفابهثمررساندندومجیداهوازی‪،‬اصغر‬ ‫عنوانی‪،‬حسنحاجرسولی هاومنوچهرصفویگل هایتیم‬ ‫ذوب اهناصفهانرابهثمررساندند‪.‬درپایاناینمسابقه‪،‬‬ ‫محسن پوریا مهر‪ ،‬مدیر باشگاه ورزشی شرکت ابفا استان‬ ‫اصفهانازتالش هایدوتیموبرگزاریرقابتیسالموسازنده‬ ‫تشکر کردهوهدفاز برگزاریاینرویدادورزشیرا گسترش‬ ‫روحیهدوستیوبرادریمیانکارکنانشرکتابفاوذوب اهن‬ ‫اصفهانوترویجمصرفدرستابمیانگروه هایمختلف‬ ‫مردماعالم کرد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 28‬فروردین ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1046‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫وزیر نفت‪:‬‬ ‫بزرگ ترین جهش تاریخ پتروشیمی رقم خورد‬ ‫وزیــر نفــت گفــت‪ :‬تعهد مــا در ابتدای ســال‬ ‫حهــای پتروشــیمی بــه‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬ایــن بــود کــه طر ‬ ‫ظرفیــت ‪ ۲۵‬میلیــون تــن در ســال بهر هبــرداری‬ ‫شــوند‪ .‬خوشــبختانه با تــاش شــبانه روزی جمع‬ ‫پرشــمار مدیران و کارکنان شــاغل در این طرح ها‬ ‫و به رغم فشار بیماری کرونا و تحریم های شدید‬ ‫علیه صنعت نفت‪ ،‬این مجموعه ســربلند است‬ ‫که بزرگ ترین جهش تاریخ پتروشیمی کشور را در‬ ‫سال ‪ ۹۹‬رقم زد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬بیژن زنگنه در‬ ‫ایین بهره برداری از طرح های ملی وزارت نفت با‬ ‫بیان اینکه نه تنها طرح های جهش دوم پتروشیمی‬ ‫را به سامان و اکثرشان را به پایان رساندیم‪ ،‬بلکه‬ ‫لگــذاری مســتحکمی هــم بــرای دولــت بعــد‬ ‫ری ‬ ‫انجام دادیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬صنعت پتروشــیمی در‬ ‫دوران تحریم یکی از ارکان مقاومت کشور بوده‬ ‫است‪ .‬وی با بیان اینکه ریل گذاری محکمی برای‬ ‫دولت اینده در زمینه تامین خوراک که از اهداف‬ ‫مــا بــوده‪ ،‬انجام شــده و خوراک بــرای طرح های‬ ‫جهش دوم و سوم تامین شده است‪ ،‬گفت‪ :‬طرح‬ ‫استحصال اتان پاالیشگاه پارسیان سپهر به عنوان‬ ‫چهاردهمیــن طــرح از ‪ ۱۷‬طرحی که برنامه ریزی‬ ‫شــده بود به بهر هبــرداری می رســد؛ در این طرح‬ ‫بیــش از ‪ ۱.۳‬میلیــارد دالر هزینه و درامد ســاالنه‬ ‫ان یــک میلیــارد دالر اســت‪ .‬وزیــر نفــت اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬از ‪ ۲۵‬میلیون تن تعهد افزایش تولیدی که‬ ‫وعــده داده بودیم با افتتــاح امروز ‪ ۲۱.۵‬میلیون‬ ‫ت و با افتتاح ســه طرح‬ ‫تن ان محقق شــده اس ـ ‬ ‫باقی مانــده ظرفیت تولید پتروشــیمی به نزدیک‬ ‫‪ ۲۵‬میلیون تن می رسد‪ .‬زنگنه با بیان اینکه این‬ ‫حهــا از مصادیق اقتصاد مقاومتی‪ ،‬مقابله با‬ ‫طر ‬ ‫خام فروشی‪ ،‬تکمیل زنجیره ارزش و جهش تولید‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت پتروشیمی در دوران تحریم‬ ‫یکــی از ارکان مقاومت کشــور بــوده به نحوی که‬ ‫نزدیــک ‪ ۹۰‬درصــد ارز که در ســامانه نیما عرضه‬ ‫شده از سوی شرکت های پتروشیمی بوده است‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه جهش دوم پتروشــیمی اخرین‬ ‫گام های مستحکم خود را برای رسیدن به مقصد‬ ‫برمی دارد و جهش ســوم با قدرت در حال وقوع‬ ‫حهــای ان در حــال اجراســت‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫و طر ‬ ‫بــر اســاس برنامه ریزی صورت گرفته‪ ،‬بــا افزودن‬ ‫حهــای جهش ســوم‪ ،‬ارزش‬ ‫ســه ابــر پــروژه به طر ‬ ‫محصــوالت پتروشــیمی از ‪ ۳۴‬میلیــارد دالر در‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۴‬بــه ‪ ۴۰‬میلیــارد دالر در ســال ‪۱۴۰۶‬‬ ‫افزایــش خواهــد یافــت‪ .‬وزیــر نفــت بــا تاکید بر‬ ‫اینکــه خــوراک همــه ابــر پروژ ههــای پتروشــیمی‬ ‫تعیین و ســرمایه گذاران ان مشــخص شده است‬ ‫و در همین دولت هم کار ان ها اغاز خواهد شد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬با یاری خداوند متعال‪ ،‬نه تنها طرح های‬ ‫نهــا را بــه‬ ‫جهــش دوم را بــه ســرانجام و اکثــر ا ‬ ‫لگــذاری و پای هگــذاری‬ ‫پایــان رســاندیم‪ ،‬بلکــه ری ‬ ‫مستحکمی برای دولت بعد انجام دادیم‪ .‬تولید‬ ‫خــوراک به انــدازه کافی از اهداف ما بوده اســت‬ ‫و عمده طرح های تامین خوراک پتروشیمی اجرا‬ ‫و بخش کمی هم در دســت اجراســت و خوراک‬ ‫حهــای جهــش دوم و ســوم هــم تامین‬ ‫بــرای طر ‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫زنگنــه بــا بیــان اینکــه طــرح اســتحصال اتان‬ ‫پاالیشــگاه پارســیان ســپهر و دو طرح مهم تولید‬ ‫کاتالیست صنعت پتروشیمی امروز به بهره برداری‬ ‫می رســد‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬با افتتاح طرح اســتحصال‬ ‫اتــان پاالیشــگاه پارســیان ســپهر‪ ،‬چهاردهمیــن‬ ‫طرح از ‪ ۱۷‬طرح پتروشــیمی که تعهد شــده بود‬ ‫بــه بهره برداری می رســد و ســه طرح پتروشــیمی‬ ‫مسجدسلیمان‪ ،‬متانول سبالن و اکسیر حالل نیز‬ ‫ظــرف هفته های اتی افتتاح خواهد شــد‪ .‬وی با‬ ‫اشــاره به اینکه طرح اســتحصال اتان پاالیشــگاه‬ ‫پارســیان ســپهر ســال ‪ ۱۳۹۳‬در جریان نخســتین‬ ‫ســفر رئیس جمهــوری به اســتان فــارس به صورت‬ ‫ویدئوکنفرانــس در جــوار پاالیشــگاه پارســیان و‬ ‫منطقه ُمهر اغاز شــد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هدف از اجرای‬ ‫این طرح‪ ،‬جداســازی هیدروکربن های ســنگین از‬ ‫گازهای تولید میدان های تابناک‪ ،‬شانول‪ ،‬وراوی‬ ‫و همــا بــوده اســت که در منطقــه عمومی ُمهر و‬ ‫المرد واقع شده اند‪ .‬وزیر نفت با یاداوری اینکه‬ ‫ایــن میدان ها (میــدان تابناک‪ ،‬شــانول‪ ،‬وراوی و‬ ‫همــا) در دوران ریاس ـت جمهوری اقــای خاتمــی‬ ‫توســعه یافتــه بود و پاالیشــگاه پارســیان هم در‬ ‫همان مقطع اجرا شد‪ ،‬گفت‪ :‬این طرح در مرحله‬ ‫نخست قرار بود تنها در شهرستان ُمهر اجرا شود‬ ‫اما ســرمایه گذار به دلیل فنی و اقتصادی محکم‬ ‫این طرح را دو منطقه پارسیان (بخش نخست) و‬ ‫عسلویه (بخش دوم) اجرا کرده است‪.‬‬ ‫زنگنه میــزان ســرمایه گذاری در طرح پاالیش‬ ‫پارسیان سپهر را ‪ ۱.۳‬میلیارد دالر و درامد ساالنه‬ ‫ان را بیش از یک میلیارد دالر عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫ایــن طــرح از ســوی ســتاد اجرایــی فرمــان امــام‬ ‫انجام شــده اســت و ســاالنه ‪ ۳.۳‬میلیون تن به‬ ‫ظرفیت تولید محصوالت پتروشــیمی می افزاید‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــا افتتــاح طــرح اســتحصال‬ ‫اتــان پاالیشــگاه پارســیان ســپهر‪ ،‬در مجمــوع‬ ‫‪ ۲۱.۵‬میلیــون تن از تعهد افزایش ظرفیت تولید‬ ‫پتروشیمی (‪ ۲۵‬میلیون تن) کشور عملیاتی شده‬ ‫اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ظرفیت تولید پتروشــیمی با‬ ‫افتتــاح ســه طرح باقیمانده از مجمــوع ‪ ۱۷‬طرح‬ ‫برنامه ریــزی شــده‪ ،‬بــه بیــش از ‪ ۲۴.۵‬میلیــون‬ ‫تــن می رســد‪ .‬وزیــر نفــت با تاکیــد بر اینکــه این‬ ‫حهــا از مصادیــق اقتصــاد مقاومتــی‪ ،‬مقابله‬ ‫طر ‬ ‫بــا خام فروشــی‪ ،‬تکمیل زنجیــره ارزش افــزوده و‬ ‫جهــش تولید اســت‪ ،‬خطاب بــه رئیس جمهوری‬ ‫مهــا‬ ‫گفــت‪ :‬صنعــت پتروشــیمی در دوران تحری ‬ ‫یکــی از ارکان اصلی مقاومت کشــور بوده اســت‬ ‫یکــه نزدیــک ‪ ۹۰‬درصد ارزی که در ســال‬ ‫به نحو ‬ ‫گذشته در سامانه نیما عرضه شده‪ ،‬بنابر گزارش‬ ‫بانــک مرکــزی از ســوی شــرکت های پتروشــیمی‬ ‫بوده است‪ .‬زنگنه گفت‪ :‬تنوع بخشی به مقاصد‬ ‫صادرات محصوالت پتروشــیمی هم از کارهایی‬ ‫بــوده کــه اگرچــه ســخت‪ ،‬امــا در ایــن ســال ها‬ ‫اجرایی شــده اســت‪ .‬وی به امضای قرارداد ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیــون دالری بــا شــرکت توســعه انــرژی تدبیــر‬ ‫(زیرمجموعــه ســتاد اجرایــی فرمــان امــام) برای‬ ‫فشار افزایی میدان ها (تابناک‪ ،‬شانول‪ ،‬وراوی و‬ ‫همــا) هم اشــاره کرد و افزود‪ :‬خــوراک اینده این‬ ‫مجموعه با اجرای این کار تضمین خواهد شد‪.‬‬ ‫وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه از ابتــدای ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬تاکنــون واحــد بازیابــی فــاز نخســت‬ ‫پتروشیمی بوشهر با ظرفیت یک میلیون تن‪ ،‬بید‬ ‫جفــارس بــا ظرفیــت ‪ ۳.۴‬میلیــون تن‪،‬‬ ‫بلنــد خلی ‬ ‫پتروپاالیــش کنگان با ظرفیت ‪ ۳.۵‬میلیون تن و‬ ‫پاالیشــگاه پارسیان سپهر با ظرفیت ‪ ۳.۳‬میلیون‬ ‫تــن بــرای تامین خــوراک بــه بهره برداری رســیده‬ ‫اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تا پایان امســال فاز نخست‬ ‫نج ـی ال ‪ ۳۲۰۰‬بــا ظرفیــت یک میلیــون‬ ‫واحــد ا ‬ ‫نج ـی ال ‪ ۳۱۰۰‬با ظرفیت‬ ‫تــن و ســال اینده هم ا ‬ ‫یک میلیون تن برای تامین خوراک به بهره برداری‬ ‫می رســد کــه در پایین دســت ان یک پتروشــیمی‬ ‫قــرار دارد‪ .‬زنگنــه از کاتالیس ـت های فراینــدی‬ ‫ی به عنــوان دیگــر طرح هایی کــه امروز‬ ‫پتروشــیم ‬ ‫به بهره برداری می رســد نام بــرد و گفت‪ :‬اگرچه‬ ‫وزن و مقدار کاتالیس ـت ها در صنعت پتروشیمی‬ ‫کــم اســت اما در صورت عــدم تامین کیفی ان ها‬ ‫یشــوند‪.‬‬ ‫عهــا از مــدار خــارج م ‬ ‫واحدهــا و مجتم ‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در صنعــت پتروشــیمی‬ ‫کشــور ‪ ۴۰‬نوع کاتالیســت بــه ارزش ‪ ۲۷۰‬میلیون‬ ‫دالر در ســال مصــرف می شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬تــا امروز‬ ‫‪ ۱۹‬نــوع از ایــن کاتالیس ـت ها داخلــی ســازی‬ ‫شــده اســت و با اقدام های انجام شــده تا پایان‬ ‫امســال ‪ ۹‬کاتالیست دیگر داخلی سازی می شود‬ ‫و بــه ‪ ۲۸‬کاتالیســت می رســیم‪ .‬شــرکت دولتــی‬ ‫پژوهــش و فنــاوری نقــش مهمــی در ایــن زمینــه‬ ‫داشــته اســت‪ .‬وزیر نفت میزان سرمایه گذاری در‬ ‫دو طــرح کاتالیســت شــازند اراک را ‪ ۲۷۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان عنوان کرد و گفــت‪ :‬امیدواریم بتوانیم با‬ ‫کارهایــی کــه انجام داده ایم رضایــت مردم را به‬ ‫دســت بیاوریــم و تعهــدی کــه دولــت در جهت‬ ‫سربلندی کشور داشته به خوبی به انجام رسانده‬ ‫باشــیم‪ .‬همچنین امیدواریم صنعت پتروشــیمی‬ ‫با ریل گذاری که برای اینده شــده اســت با همین‬ ‫قــدرت پیش بــرود‪ .‬زنگنه در پایان در پاســخ به‬ ‫پرســش رئیس جمهــوری درباره اینکــه ایا تا پایان‬ ‫دولت‪ ،‬ظرفیت تولید محصوالت پتروشــیمی به‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تن می رسد‪ ،‬گفت‪ :‬نزدیک شده ایم و‬ ‫با اغماض چند ماهه به این رقم خواهیم رسید‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪۹۹‬؛ سال جهش فناوری در صنعت پتروشیمی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت پژوهــش و فنــاوری‬ ‫پتروشیمی به دستاوردهای این شرکت در سال‬ ‫گذشــته اشــاره کرد و گفت‪ :‬سال گذشته افزون ‬ ‫بر جهش دوم محصوالت پتروشیمی‪ ،‬هم زمان‬ ‫ســال جهش فنــاوری در صنعت پتروشــیمی نیز‬ ‫بــوده اســت‪ .‬بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬علــی پژوهان‬ ‫در اییــن بهره بــرداری از دو طــرح تولیــد‬ ‫کاتالیســت پلی پروپیلــن و پلی اتیلــن ســنگین‬ ‫گفت‪ :‬وظیفه عمده شــرکت پژوهش و فناوری‬ ‫پتروشــیمی بــه عنــوان زیرمجموعــه شــرکت‬ ‫ملــی صنایــع پتروشــیمی‪ ،‬ایجــاد دانــش فنــی‬ ‫احداث پلنت های پتروشــیمی‪ ،‬کاتالیس ـت های‬ ‫مصرفــی و مــواد راهبــردی مجتمع هــای‬ ‫پتروشــیمی اســت و ایــن مجموعــه بــه همــت‬ ‫دانشــمندان و پژوهشــگران برجســته ای که در‬ ‫ســطح بین المللــی فعالیت دارند‪ ،‬درســال های‬ ‫اخیــر دســتاوردهای قابل توجهــی کســب کرده‬ ‫اســت‪ .‬مدیرعامــل شــرکت پژوهــش و فنــاوری‬ ‫پتروشــیمی ادامــه داد‪ :‬ایــن شــرکت در ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬برای نخستین بار‪ ،‬دانش فنی پلی اتیلن‬ ‫سنگین برای پتروشیمی تبریز را با ظرفیت ‪۳۰۰‬‬ ‫هــزار تــن‪ ،‬دانــش فنــی واحــد پلی اتیلــن بــرای‬ ‫پتروشــیمی بوشــهر را با ظرفیــت ‪ ۴۰۰‬هزار تن‪،‬‬ ‫واحــد تولیــد پروپیلــن فاتح را بــا ظرفیت ‪۱۲۰‬‬ ‫هــزار تــن و از همــه مهم تــر دانــش فنــی طــرح‬ ‫س ـه گانه تبدیــل گاز طبیعــی بــه پلی پروپیلــن‬ ‫را بــا ظرفیــت ‪ ۹۰۰‬هــزار تــن شــامل ســه پلنــت‬ ‫تولیــدی متانــول‪ ،‬پروپیلــن و پلی پروپیلن برای‬ ‫طرح پتروشــیمی اســام اباد غرب تهیــه و ارائه‬ ‫کرد‪ .‬همچنین طرح افزایش تولید پلی پروپیلن‬ ‫در جنوب کشــور نیز با دانش فنی این شــرکت‬ ‫اجرا خواهد شــد‪ .‬پژوهان با بیان اینکه برخی‬ ‫از تجهیــزات خاصــی کــه در پتروشــیمی ها‬ ‫اســتفاده می شود تنها در صورت داشتن دانش‬ ‫فنــی احداث ان پلنت در کشــور قابل ســاخت‬ ‫اســت و برخی از تجهیزات را تنها الیسنسورها‬ ‫هستند که تعیین می کنند از چه شرکتی تامین‬ ‫شــود‪ ،‬گفت‪ :‬با داخلی ســازی ایــن فناوری ها‪،‬‬ ‫تحرکــت قابل توجهــی در ســاخت قطعــات و‬ ‫تجهیزات صنعت پتروشــیمی خواهیم داشــت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه دو طرح تولید کاتالیست‬ ‫پلی اتیلــن ســنگین بــا ظرفیت ســاالنه ‪ ۲۰‬تن و‬ ‫کاتالیســت پلی پروپیلــن با ظرفیت ســاالنه ‪۱۲‬‬ ‫تن در مجموع با حجم ســرمایه گذاری نزدیک‬ ‫یشــوند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫‪ ۲۷۰‬میلیــارد تومــان افتتاح م ‬ ‫کاتالیســت پلی اتیلــن ســنگین در طول یکســال‬ ‫و کاتالیســت پلی پروپیلن طی دو ســال ساخته‬ ‫شــده اند‪ .‬مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری‬ ‫پتروشــیمی تاکیــد کــرد‪ :‬از حمایــت بی دریــغ‬ ‫و اعتمــاد وزارت نفــت و شــرکت ملــی صنایــع‬ ‫پتروشــیمی از موضــوع پژوهــش بــه دلیل اینکه‬ ‫تبدیــل ایده های پژوهشــی به محصول ان هم‬ ‫در صنعــت پتروشــیمی کــه ســرمایه گذاری های‬ ‫باال نیاز دارد با ریســک همراه است‪ ،‬قدردانی‬ ‫می کنم‪ .‬دو طرح دانش محور تولید کاتالیســت‬ ‫پلی پروپیلــن و کاتالیســت پلی اتیلــن ســنگین‬ ‫(‪ )CX‬کــه بــرای نخســتین بــار در کشــور بــا‬ ‫دانش فنی ایرانی اجرا شــده اند‪ ،‬پنجشنبه ‪۲۶‬‬ ‫فروردین ماه با دســتور رئیس جمهوری از طریق‬ ‫ویدئوکنفرانس به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اب رسانیبهمجتمع‪ 41‬روستاییتیرانو کرون‬ ‫مدیر ابفای تیران و کرون با بیان اینکه از سال‬ ‫‪ 1384‬اب رسانی به مجتمع ‪ 41‬روستایی تیران و‬ ‫کرون در دستور کار قرار گرفت خاطرنشان ساخت‪:‬‬ ‫از ان زمــان تــا پایــان ســال گذشــته ‪ 34‬روســتا در‬ ‫مجتمع ‪ 41‬روستایی تیران و کرون تحت پوشش‬ ‫ســامانه اب رســانی اصفهــان بــزرگ قرارگرفته اند‪.‬‬ ‫بــه گزارش رویــداد امروز‪ ،‬عملیــات اجرای مرحله‬ ‫سوم اب رسانی به مجتمع ‪ 41‬روستایی شهرستان‬ ‫تیــران و کــرون بــا اجــرای ‪ 7‬کیلومتــر خــط انتقال‬ ‫اغاز شــد‪ .‬مدیر ابفای تیــران و کرون با بیان اینکه‬ ‫اجــرای این طرح در واپســین روزهای ســال ‪1399‬‬ ‫اغاز شــد‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬از دهم اســفندماه ســال‬ ‫گذشــته عملیات اب رسانی به روستای قلعه ناظر‬ ‫که بخشی از مجتمع ‪ 41‬روستایی شهرستان تیران‬ ‫و کرون اســت‪ ،‬اغاز شــده و تاکنون بیش از ‪3500‬‬ ‫متر از خطوط انتقال به اجرا درامده است‪ .‬سعید‬ ‫عابدینی هدف از اجرای این طرح را ارتقای کمی‬ ‫و کیفــی اب شــرب ســاکنان روســتای قلعــه ناظــر‬ ‫برشــمرد و اظهار داشــت‪ :‬هم اکنون اب شرب این‬ ‫روستا از طریق منابع محلی تامین می شود که با‬ ‫بهر هبــرداری از ایــن طــرح اب شــرب ‪ 2275‬نفر از‬ ‫ســاکنان این روســتا از ســامانه اب رســانی اصفهان‬ ‫بزرگ تامین خواهد شد‪ .‬مدیر ابفای تیران و کرون‬ ‫بــا تاکیــد بر لزوم تامین پایدار اب شــرب روســتای‬ ‫یشــود این‬ ‫قلعه ناظر اظهار داشــت‪ :‬پیش بینی م ‬ ‫طــرح در خردادمــاه ســال جــاری بــه بهر هبــرداری‬ ‫برســد‪ .‬عابدینــی بــا بیــان اینکــه از ســال ‪1384‬‬ ‫اب رســانی به مجتمع ‪ 41‬روســتایی تیران و کرون‬ ‫در دســتور کار قرار گرفت خاطرنشــان ســاخت‪ :‬از‬ ‫ان زمان تا پایان سال گذشته ‪ 34‬روستا در مجتمع‬ ‫‪ 41‬روســتایی تیران و کرون تحت پوشش سامانه‬ ‫اب رسانی اصفهان بزرگ قرارگرفته اند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکــه بــا اجــرای ‪ 8‬کیلومتر خــط انتقال دیگر‪،‬‬ ‫تمــام ‪ 41‬روســتاهای ایــن مجتمــع از اب طــرح‬ ‫اصفهان بزرگ بهره مند می شوند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫بــا اجــرای ایــن عملیــات‪ ،‬روســتاهای کردعلیا‪،‬‬ ‫کــرد ســفلی‪ ،‬دولت اباد‪ ،‬دره بیــد‪ ،‬گن هران و‬ ‫تقی اباد در مجتمع ‪ 41‬روستایی تیران و کرون‬ ‫از ســامانه اب رســانی اصفهان بــزرگ برخوردار‬ ‫یشــوند‪ .‬مدیرابفــای تیــران و کــرون بــا بیــان‬ ‫م ‬ ‫اینکه مرحله ســوم طرح اب رســانی به مجتمع‬ ‫‪ 41‬روستایی‪ ،‬با مشارکت دهیاری روستای قلعه‬ ‫ناظر اجرایی شــده اســت‪ ،‬ابــراز امیــدواری کرد با‬ ‫تامیــن اعتبارات الزم‪ ،‬مرحله بعدی این طرح که‬ ‫اب رسانی به ‪ 6‬روستای باقی مانده در این مجتمع‬ ‫است نیز اغاز شود‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ظرفیتعرضهسوختسی ان جی‬ ‫در قم افزایش یافت‬ ‫مدیــر شــرکت ملــی پخش‬ ‫محسوس بود‪ ،‬ولی در ماه های‬ ‫فراورده هــای نفتی منطقه قم‬ ‫بعد جبران شد‪ ،‬به طوری که در‬ ‫گفت‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫پایان ســال تغییری در مصرف‬ ‫ظرفیــت عرضه ســی ان جی در‬ ‫ســی ان جــی نســبت به ســال‬ ‫سطح استان افزایش یافت و در‬ ‫‪ ،۹۸‬مشــاهده نشــد‪ .‬مدیــر‬ ‫محمود طاهری‬ ‫حال حاضر امکان عرضه ســی‬ ‫شرکتملیپخشفراورده های‬ ‫ان جــی به میــزان ‪ ۵۶‬هزار متر‬ ‫نفتی منطقه قم افــزود‪ :‬از ‪۲۸‬‬ ‫نرمال مکعب در ساعت وجود دارد‪ .‬به گزارش اسفندماه سال گذشته تا پایان تعطیالت نوروز‬ ‫روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های ‪ ،۱۴۰۰‬مصــرف ســی ان جی نســبت بــه مــدت‬ ‫نفتــی منطقــه قــم‪ ،‬ســید محمــود طاهــری در مشــابه سال گذشته تغییر محسوسی نداشت‪.‬‬ ‫گفت وگــو با ایرنــا‪ ،‬افزود‪ :‬هم اینک فقــط از ‪ ۳۰‬وی بیان کرد‪ :‬سال گذشته‪ ۲‬جایگاه سی ان جی‬ ‫درصــد ایــن ظرفیت بهره بــرداری می شــود‪ .‬وی در استان مورد بهره برداری قرار گرفت و ظرفیت‬ ‫اضافه کرد‪ ۷۰ :‬درصد ظرفیت توزیع سی ان جی یــک جایگاه نیز افزایش یافــت و این برنامه در‬ ‫در اســتان بدون اســتفاده اســت و ایــن توانایی ســال جــاری نیز تکــرار خواهد شــد‪ .‬الزم به ذکر‬ ‫وجود دارد به درخواســت تمام مشتریان پاسخ است‪،‬منطقهقمدارای‪ ۸۱‬نقطهعرضهسوخت‬ ‫داده شود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬عدم پراکندگی مناسب مایع و سی ان جی فعال بوده که از این تعداد‪،‬‬ ‫جایگاه های سی ان جی در استان موجب ایجاد ‪ ۶۱‬جایگاه عرضه سوخت مایع و‪ ۴۱‬جایگاه نیز‬ ‫صف های طویل در برخی جایگاه ها می شــود‪ .‬سی ان جی عرضه می شود که ‪ ۲۰‬جایگاه صرفا‬ ‫طاهــری گفــت‪ :‬در اوایــل ســال ‪ ،۹۹‬بــه دلیــل تک منظوره سی ان جی و ‪ ۲۱‬جایگاه به صورت‬ ‫شــیوع بیماری کرونا کاهش مصرف سی ان جی مشترک بنزین و سی ان جی است‪.‬‬ ‫اصالح بیش از ‪ 1200‬انشعاب اب و فاضالب‬ ‫در ابفامنطقهیکاصفهان‬ ‫در ســال ‪ 1399‬بیش از ‪ 1200‬فقره انشــعاب‬ ‫اب و فاضالب در سطح ابفا منطقه یک نصب‪،‬‬ ‫جابجــا‪ ،‬جمــع اوری‪ ،‬تغییر قطر و اصالح شــده‬ ‫اســت‪ .‬بــه گــزارش روابط عمومــی ابفا منطقه‬ ‫یک اصفهان‪ ،‬از این عملیات ‪ 718‬فقره مربوط‬ ‫بــه انشــعابات اب و ‪ 493‬فقــره مربــوط بــه‬ ‫انشــعابات فاضالب اســت‪ .‬همچنین در ســال‬ ‫گذشته ‪ 933‬فقره کنتور توسط پیمانکار واحد‬ ‫نصب و انشــعابات ابفا منطقه یک تعویض و‬ ‫نصــب گردیده اســت که فرســودگی کنتورهای‬ ‫اب مهم ترین عامل تعویض کنتور بوده اســت‪.‬‬ ‫واگذاری و نصب انشــعابات اب و فاضالب به‬ ‫مشترکانابفامنطقهیکاز مهم ترینبرنامه های‬ ‫این امور در سال جاری است‪.‬‬ ‫سه کیلومترعملیاتتوسعهشبکهفاضالب‬ ‫در ابفامنطقهیکاصفهان‬ ‫به گزارش روابط عمومی ابفا منطقه یک‪ ،‬در‬ ‫سال گذشته بیش از ‪ 3‬کیلومتر عملیات توسعه و‬ ‫اصالح شبکه فاضالب در سطح ابفا منطقه یک‬ ‫انجام گرفت‪ .‬رئیس اداره توسعه و بهره برداری‬ ‫شبکه فاضالب ابفا منطقه یک با اشاره به این که‬ ‫ت مربوط به‬ ‫بیــش از ‪ 2‬هــزار متــر از ایــن عملیــا ‬ ‫توســعه و ‪ 1149‬متــر مربــوط بــه اصالح شــبکه‬ ‫فاضــاب بــوده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬اجرای توســعه و‬ ‫اصــاح خطوط شــبکه فاضالب در ســطح ابفا‬ ‫منطقه یک توسط پیمانکاران و با نظارت اداره‬ ‫توسعه و بهره برداری شبکه فاضالب منطقه یک‬ ‫و نظارت عالیه شرکت ابفای استان اصفهان در‬ ‫سال ‪ 1399‬اجرا شده است‪ .‬مهندس محمدرضا‬ ‫امینی به مهم تریــن پروژه های صورت گرفته در‬ ‫راســتای اصالح و توســعه شبکه فاضالب اشاره‬ ‫و بیــان کــرد‪ :‬توســعه شــبکه فاضــاب خیابــان‬ ‫حافظ‪ ،‬توسعه شــبکه فاضالب محله پینارت‬ ‫و توســعه شــبکه فاضالب محله روشن شــهر در‬ ‫شرق اصفهان از مهم ترین اقدامات اداره توسعه‬ ‫و بهره بــرداری شــبکه فاضــاب منطقــه یــک در‬ ‫راســتای توسعه شبکه فاضالب در سال گذشته‬ ‫بوده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این اداره همچنین در‬ ‫راســتای اصالح شبکه فرسوده فاضالب در سال‬ ‫گذشــته نزدیک به ‪ 1.5‬کیلومتر عملیــات اصالح‬ ‫شبکه فاضالب انجام داده است که از مهم ترین‬ ‫ان ها می توان به اصالح شبکه فاضالب خیابان‬ ‫بی ســیم‪ ،‬خیابان جی‪ ،‬خیابــان مفتح‪ ،‬خیابان‬ ‫هشت بهشت و خیابان الهور اشاره کرد‪ .‬رئیس‬ ‫اداره توســعه و بهره برداری شبکه فاضالب ابفا‬ ‫منطقه یک درباره برنامه های این اداره در ســال‬ ‫‪ 1400‬گفت‪ :‬توســعه شبکه فاضالب محله ها و‬ ‫شــهرک های شــرق اصفهان به طول ‪ 22‬کیلومتر‬ ‫مهم تریــن برنامــه اداره توســعه و بهره بــرداری‬ ‫شبکه فاضالب منطقه یک در سال جاری است‬ ‫که امیدواریم با رفع موانع و همکاری کشاورزان‬ ‫در مدار بهره برداری قرار گیرد‪.‬‬ ‫مصوباتجلسهستادمدیریت‬ ‫کروناابفااصفهان‬ ‫بر اساس مصوبات این جلسه با توجه به‬ ‫شــرایط خاص بیماری کرونا در ســطح استان‪،‬‬ ‫جانبــازان معزز‪ ،‬بیماران خاص و بانوان باردار‬ ‫(بــا تاییــد واحدهــای ‪ HSE‬و درمــان) و نیــز‬ ‫افراد دارای بیماری های خاص زمینه ای در قید‬ ‫اولویت دورکاری قرار گرفتند و سایر کارکنان نیز‬ ‫بنا به تشخیص معاونت مربوطه و نیز مدیران‬ ‫مناطــق خودگــردان و تاییــد حــوزه معاونــت‬ ‫منابــع انســانی از شــرایط دورکاری اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ .‬بــه گــزارش رویداد امروز‪ ،‬نخســتین‬ ‫جلســه ســتاد مدیریــت کرونــای ابفــا اســتان‬ ‫اصفهــان در ســال جدیــد برگــزار شــد‪ .‬در ایــن‬ ‫جلسه که دوازدهمین نشست این ستاد بود‪،‬‬ ‫ضمن ارائه گزارشــی از وضعیت شیوع بیماری‬ ‫در اســتان‪ ،‬گزارشــی از نظارت هــای صــورت‬ ‫گرفتــه ارائه و اقدامات مــورد نیاز به تصویب‬ ‫رسید‪ .‬بر اساس مصوبات این جلسه با توجه‬ ‫بــه شــرایط خــاص بیمــاری کرونــا در ســطح‬ ‫استان‪ ،‬جانبازان معزز‪ ،‬بیماران خاص و بانوان‬ ‫باردار (با تایید واحدهای ‪ HSE‬و درمان) و نیز‬ ‫افراد دارای بیماری های خاص زمینه ای در قید‬ ‫اولویت دورکاری قرار گرفتند و سایر کارکنان نیز‬ ‫بنا به تشخیص معاونت مربوطه و نیز مدیران‬ ‫مناطــق خودگــردان و تاییــد حــوزه معاونــت‬ ‫منابــع انســانی از شــرایط دورکاری اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ .‬همچنین مقرر شــد مدیــران مناطق‬ ‫خودگــردان و ســایر عوامــل مناطــق قرمــز از‬ ‫لحاظ میزان شیوع تا اطالع ثانوی از مراجعه‬ ‫به ســتاد در روزهای سه شنبه خودداری کنند‪،‬‬ ‫ضمن اینکه تا عادی شــدن شــرایط‪ ،‬جلسات‬ ‫مالقات مردمی در روزهای دوشنبه به صورت‬ ‫حضــوری لغو می گردد‪ .‬کلیــه کارکنان موظف‬ ‫بــه رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی به ویژه‬ ‫استفاده از ماسک و حفظ فاصله اجتماعی در‬ ‫محیط کار هستند و‪ .‬در صورت رعایت نکردن‬ ‫شــیوه نامه ها‪ ،‬بــه کمیته انضباطــی معرفی و‬ ‫مطابــق مقــررات با انــان برخورد می شــود‪ .‬با‬ ‫توجه به تراکم نیروی انسانی در سامانه های‬ ‫‪ 1522‬و ‪ 122‬و نامســاعد بودن شــرایط کار از‬ ‫لحاظ رعایت شــیوه نامه های بهداشتی‪ ،‬مقرر‬ ‫شــد تا اطالع ثانوی و اصالح و بهبود شــرایط‬ ‫محیطــی (نصــب فــن تهویــه هــوا و متحــرک‬ ‫نمودن پنجره ها)‪ ،‬با نظر معاونت مربوطه و‬ ‫هماهنگی با حوزه معاونت منابع انســانی و‬ ‫تحقیقات‪ ،‬از ‪ 50‬درصد ظرفیت نیروی انسانی‬ ‫اســتفاده شــود و بقیــه در منزل انجــام وظیفه‬ ‫نمایند‪ .‬در بند دیگر این مصوبات امده است‪،‬‬ ‫فعالیت پزشــک کانون بازنشســتگان به دلیل‬ ‫تراکــم باالی مراجعیــن و احتمال خطر ابتالء‬ ‫بــه بیماری کوویــد‪ 19 -‬تا اطالع ثانوی ممنوع‬ ‫گردیده و تب ســنجی کلیه مراجعین و کنترل‬ ‫درب های ورودی شرکت و مناطق خودگردان‬ ‫توســط پرســنل انتظامات با جدیت بیشــتری‬ ‫صــورت گیــرد‪ .‬در خصوص برگزاری جلســات‬ ‫داخلــی نیــز مقــرر شــد‪ ،‬جلســات بــه شــرط‬ ‫رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی در زرد بــا‬ ‫حداکثــر ‪ 30‬نفــر‪ ،‬در مناطــق نارنجــی ‪ 20‬نفر‬ ‫و در مناطــق قرمــز بــا حداکثر تعــداد ‪ 15‬نفر‬ ‫برگــزار شــود‪ .‬همچنیــن همــه ماموریت های‬ ‫اداری غیرضــروری بــه مناطق قرمز و نارنجی‬ ‫و برعکــس لغــو و ماموریت هــای عملیاتی با‬ ‫تشــخیص معاونت و مدیر مربوطه و کســب‬ ‫مجوزهــای الزم صــورت گیــرد‪ .‬در پایــان‬ ‫مقــرر شــد گندزدایی ســطوح فضــای اداری با‬ ‫نظــارت اداره ایمنــی و رابطــان بســیج دوباره‬ ‫در دســتور کار قــرار گیــرد و فعالیــت باشــگاه‬ ‫ورزشی و سالن های سرپوشیده شرکت مطابق‬ ‫تصمیمات ستاد استانی مدیریت کرونا انجام‬ ‫شــود‪ .‬شــایان ذکر اســت حضور کارامــوزان در‬ ‫شرکت تا اطالع ثانوی ممنوع است‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫اهمیتبازتعریفعدالتاجتماعی‬ ‫در حیطهمدیریتشهری‬ ‫شــهردار قم گفــت‪ :‬عدالت‬ ‫منابــع مالــی ‪ ۷۰‬درصــد اســت‬ ‫اجتماعــی در مدیریــت شــهری‬ ‫یعنــی ایــن منطقــه ‪ ۳۰‬درصــد‬ ‫نیــاز بــه بررس ـی های مجــدد و‬ ‫درامدهــای خــود در ســال را‬ ‫بازتعریــف شــاخص های خــود‬ ‫بابت تنظیم عدالت در مناطق‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫هشتگانهومدیریتیکپارچهبه‬ ‫سید مرتضی‬ ‫نژاد‬ ‫ـقائیان‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫مرتضی‬ ‫سید‬ ‫شــهرداری داده است‪ .‬سقائیان‬ ‫سقائیان نژاد‬ ‫بــا اشــاره بــه اهمیــت توجه به‬ ‫نــژاد با اشــاره به اینکه نســبت‬ ‫مســئله عدالت اجتماعــی در توزیع منابع مالی مصارف به منابع مالی در منطقه دو شــهرداری‬ ‫میان مناطق شهرداری قم‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬مسئله قم به‪ ۲۷۴‬درصد می رسد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این‬ ‫عدالتاجتماعیوتوزیعمنابعدرحیطهمدیریت عدد نشــان می دهد این منطقه شــهرداری ‪۱۷۴‬‬ ‫شــهری حساســیت ها و الزامــات ویــژه ای دارد‪ .‬درصد هزینه های خود را از منابع مالی شهرداری‬ ‫شــهردار قم با اشــاره به اینکه عدالت اجتماعی مرکــز تامیــن کــرده اســت‪ .‬او با اشــاره به اینکه‬ ‫در حیطــه مدیریــت شــهری نیــاز بــه بازتعریف شــهرداری منطقه ســه ‪ ۷۳‬درصد منابع خود را‬ ‫شــاخص ها دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬در این مســیر قطعا به از مرکز گرفته است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬انتظار ما این‬ ‫مناطــق کــم برخوردار بایــد نگاه ویژه ای داشــته است که این منطقه شهرداری روی پای خودش‬ ‫باشیمامادرعین حالنبایدالزاماتمدیریتدیگر بایستد‪ .‬همچنین به گفته سقائیان نژاد‪ ،‬منطقه‬ ‫مناطق را فراموش کرد‪ .‬سقائیان نژاد ادامه داد‪ :‬چهار شــهرداری قم در ســال گذشــته ‪ ۶۶‬درصد‬ ‫مجموعمنابعنقدیشهرداریقمدر سال گذشته منابــع مالــی خــود را به شــهرداری مرکــز واگذار‬ ‫هزار و ‪ ۳۹‬میلیارد تومان بوده است و ما امسال کرده و منطقه پنج شــهرداری قم نیز ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫‪ ۳۰‬درصــد بــه این رقم اضافه خواهیم کرد تا به منابــع مال ـی اش را به حســاب شــهرداری مرکــز‬ ‫هزار و ‪ ۳۵۰‬میلیارد تومان برســد‪ .‬او افزایش ‪ ۳۰‬واریز کرده است‪ .‬او با اشاره به اینکه شهرداری‬ ‫درصــدی منابع نقدی را با توجــه به روند صدور منطقه ‪ ۶‬ســال گذشــته به مقــدار ‪ ۱۱۲‬درصد از‬ ‫پروانــه ســاختمانی در ســال جــاری دارای رشــد مرکز کمک گرفته است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬منطقه‬ ‫منطقــی دانســت و گفت‪ :‬از طرفــی با توجه به هفت ‪ ۹۳‬درصد از مرکز در ســال گذشــته کمک‬ ‫پاییــن امدن ســقف بودجه مصوب نســبت به گرفته که البته در این موضوع هزینه های ناشی از‬ ‫بودجه پیشنهادی برای ســال ‪ ۱۴۰۰‬باید مراقب تملک پروژه فاز پنج عمار یاسر اثر داشته است‪.‬‬ ‫باشیم تا منابع مالی غیر نقدی مورد بی توجهی بــه گفته شــهردار قم منطقه هشــت شــهرداری‬ ‫قرار نگیرد‪ .‬شهردار قم به وضعیت مالی مناطق یعنی پردیســان هم برای اداره منطقه به میزان‬ ‫شــهرداری در سال گذشته اشــاره کرد و افزود‪ :‬در ‪ ۶۱‬درصد از بودجه های شــهرداری مرکز استفاده‬ ‫منطقــه یک شــهرداری قم نســبت مصــارف به کرده است‪.‬‬ ‫افزایش‪ ۶۰‬درصدی اهدای خون‬ ‫در استان البرز‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون‬ ‫کرونا‪ ،‬بیماران نیازمند به خون‬ ‫اســتان البــرز بــا اعــام افزایش‬ ‫و فراورد ههــای حیات بخش را‬ ‫نزدیــک بــه ‪ ۶۰‬درصــد اهــدای‬ ‫فراموش نکنند و با مراجعه به‬ ‫خون همشــهریان عزیــز از اول‬ ‫مراکز اهدای خون‪ ،‬گام موثری‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬تاکنــون نســبت به‬ ‫در بهبود و ادامه زندگی بیماران‬ ‫محمدعلی حسینی‬ ‫ســال گذشــته خبــر داد‪ .‬میــر‬ ‫بردارند‪ .‬گفتنی اســت با توجه‬ ‫محمدعلــی حســینی مدیرکل‬ ‫بــه محدودیــت تــردد به دلیل‬ ‫انتقال خون اســتان امار اهدای خون را نســبت شــیوع بیمــاری کرونــا تا اطــاع ثانوی ســاعات‬ ‫به ســال گذشــته حــدود ‪ ۶۰‬درصد اعــام کرد‪ .‬کاری همانند روزهای گذشته است و در صورت‬ ‫حســینی‪ ،‬ضمــن تشــکر از اهــدای خــون مردم اتخــاذ تصمیمات جدیــد در خصوص ســاعات‬ ‫ایثارگر استان خواستار شد با توجه به فرارسیدن کاری مراکــز اهــدای خــون‪ ،‬به شــهروندان عزیز‬ ‫مــاه مبارک رمضان و اوج گرفتن مجدد بیماری اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫تشکیلپرونده‪2‬میلیارد‬ ‫و‪ 300‬میلیونی گران فروشی مرغ‬ ‫بــرای یــک واحــد‬ ‫تخلــف بــه میــزان دو میلیــارد‬ ‫عرضه کننــده مــرغ بــه اتهــام‬ ‫و ســیصد میلیــون ریــال‬ ‫گران فروشی پرونده تخلف دو‬ ‫تشکیل شده است‪.‬‬ ‫میلیارد و ســیصد میلیون ریالی‬ ‫او تصریــح کــرد‪ :‬پرونــده‬ ‫تشکیل شده است‪.‬‬ ‫متشــکله جهــت رســیدگی و‬ ‫حسین اصغر زاده‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه خبــری‬ ‫صدور رای به شــعبه تعزیرات‬ ‫هم وطن‪ ،‬حســین اصغــر زاده‬ ‫حکومتی ارسال شده است‪.‬‬ ‫معــاون نظــارت و بازرســی ســازمان صنعــت‪،‬‬ ‫معــاون نظــارت و بازرســی ســازمان‬ ‫معــدن و تجــارت مازنــدران با اعــام این خبر صمــت مازنــدران تاکید کرد‪ :‬شــهروندان عزیز‬ ‫گفت‪ :‬بازرســان این ســازمان در پی بازرســی از مازندرانی در صورت مشاهده هرگونه تقلب‪،‬‬ ‫این واحد موفق به کشــف گران فروشی بیش گران فروشــی‪ ،‬عــدم صدور فاکتور‪ ،‬عــدم درج‬ ‫از ‪ 22‬تن مرغ شده اند‪.‬‬ ‫قیمت‪ ،‬احتکار و ‪ ...‬مراتب را به تلفن ‪ 124‬و‬ ‫او اظهــار داشــت‪ :‬بــرای این واحــد پرونده یا سامانه ‪ www.124.ir‬اعالم کنند‪.‬‬ ‫کاهش‪ 70‬درصدی تقاضای سفر با ناوگان‬ ‫حمل ونقلاتوبوس رانیبیرجند‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریــت حمل ونقــل بــار و‬ ‫مســافر شــهرداری بیرجنــد گفــت‪ :‬در پی شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا و به دنبال ان تعطیلــی مدارس‪،‬‬ ‫دانشــگاه ها و مراکــز فرهنگــی تقاضــای ســفر از‬ ‫نــاوگان حمل ونقــل اتوبوس رانــی ‪ ۷۰‬درصــد‬ ‫کاهش یافتهاست‪.‬‬ ‫یدا‪ ...‬غالم پور اظهار کرد‪ :‬برابر امار سیســتم‬ ‫بلیت الکترونیک در ســال ‪ ۱۳۹۸‬تعداد مســافر‬ ‫جابه جاشدهتوسطناوگاناتوبوس رانی‪۱۱‬میلیون‬ ‫و ‪ ۱۴۹‬هزار و ‪ ۴۳۷‬نفر اعالم شد درحالی که امار‬ ‫جابه جایی مسافر سال گذشته در مقایسه سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬با‪ ۷۰‬درصد کاهش به سه میلیون و ‪۲۵۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۴۴‬هزار نفر رســید‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬او‬ ‫افــزود‪ :‬بر اســاس بــراورد ریالی نیــز درامد ناوگان‬ ‫اتوبوس رانی در سال ‪ ۹۸‬برابر ‪ ۶۹‬میلیارد و ‪۲۸۹‬‬ ‫میلیون و ‪ ۴۴‬هزار و ‪ ۷۱۰‬ریال بود که در صورت‬ ‫تثبیــت تعــداد مســافر با توجــه به افزایــش ‪۲۵‬‬ ‫درصد نرخ کرایه در سال ‪ ۹۹‬به نسبت سال ‪۹۸‬‬ ‫لزوما درامد ناوگان باید معادل ‪ ۸۶‬میلیارد و ‪۶۱۱‬‬ ‫میلیون و ‪ ۳۰۵‬و ‪ ۸۷۷‬ریال باشد درحالی که کل‬ ‫درامد ناوگان در سال گذشته ‪ ۲۵‬میلیارد و ‪۲۵۷‬‬ ‫میلیون و ‪ ۸۴۴‬هزار و ‪ ۷۰‬ریال بوده اســت و ‪۷۰‬‬ ‫درصد کاهش را نشــان می دهد‪ .‬رئیس ســازمان‬ ‫مدیریتحمل ونقلبارومسافرشهرداریبیرجند‬ ‫گفت‪ :‬به منظور حمایت از نــاوگان اتوبوس رانی‬ ‫بخشخصوصیبراساسمصوبهشورایاسالمی‬ ‫شهر بیرجند بابت هر دستگاه اتوبوس در سال‪۹۹‬‬ ‫مبلغ ‪ ۲۱۰‬میلیون ریال تخصیص و از محل منابع‬ ‫تشــده اســت‪ .‬او اظهار امیدواری‬ ‫شــهری پرداخ ‬ ‫کرد‪ :‬با رفع اپیدمی کرونا شاهد بازگشت زندگی‬ ‫عادی برای شهروندان و ارائه خدمات مناسب به‬ ‫ان هاباشیم‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫شنبه ‪ 28‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1046‬‬ ‫وزیر بهداشت در نشست استانی ستاد کرونا کرمانشاه‪:‬‬ ‫اجازه تزریق واکسن غیراستاندارد را نمی دهیم‬ ‫وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی در‬ ‫نشست استانی ستاد کرونا کرمانشاه گفت‪ :‬اجازه‬ ‫تزریق واکسن غیراستاندارد را نمی دهیم‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬سعید نمکی در جریان سفر ‪۲‬‬ ‫روزه به اســتان کرمانشاه در جلسه ستاد مقابله و‬ ‫مبارزه با ویروس کرونا استان که در سالن شهدای‬ ‫دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫از مجموعه استانداری ها‪ ،‬دانشگاه علوم پزشکی‪،‬‬ ‫نواحی بســیج‪ ،‬هالل احمر و نیروهای مســلح که‬ ‫در مدت شیوع کرونا جانانه با این ویروس مبارزه‬ ‫کرده اند‪ ،‬تشــکر می کنم‪ .‬او افزود‪ :‬کشــور روزهای‬ ‫ســختی را ســپری می کند و ســه پیک خطرنــاک را‬ ‫پشت سر گذاشته و در دنیا ناجوانمردی که ایران‬ ‫را تنها گذاشــتند و دشمنان پیش بینی کرده بودند‬ ‫کرونــا تیــر اخر بــر پیکر جمهوری اســامی اســت‪،‬‬ ‫نیروهای متعهد در حوزه های مختلف توانســتند‬ ‫جهــای این بیماری را یکی پــس از دیگری مهار‬ ‫مو ‬ ‫کنند‪ .‬وزیر بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی با‬ ‫ابراز ناراحتی از افزایش تعداد مبتالیان و فوتی ها‬ ‫در کشــور‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از اســفندماه ســال گذشته‬ ‫به مســئوالن دانشــگاه های علوم پزشکی هشدار‬ ‫دادم که موج ســنگین دیگری از کرونا درراه اســت‬ ‫و باید تدابیری اتخاذ شود که هیچ بیماری پشت‬ ‫درب بیمارســتان ها نمانــد‪ .‬نمکــی بــا اشــاره بــه‬ ‫ناشــناخته بودن ویــروس کرونا باگذشــت بیش از‬ ‫یــک ســال و نیم از شــیوع عمومــی ان‪ ،‬بیــان کرد‪:‬‬ ‫ویروس کرونا ابعاد ناشــناخته زیــادی دارد و هنوز‬ ‫برای دانشــمندان پیچیدگی ان مشــخص نشده و‬ ‫مشکالتباواکسیناسیوننیزحلنخواهدشد؛وما‬ ‫در مجموعه وزارت بهداشت اجازه تزریق واکسن‬ ‫غیر استاندار را به مردم نخواهیم داد‪.‬‬ ‫واکسن کرونا به ابزار سیاسی کشورها‬ ‫تبدیل خواهد شد‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬از ابتدای شیوع کرونا و طرح‬ ‫موضوع تهیه واکسن پیش بینی کردیم که واکسن‬ ‫کروناتبدیلبهمسئلهمهمیمی شودواز یک کاالی‬ ‫بهداشــتی و تجاری به ابزار سیاسی کشورها تبدیل‬ ‫خواهد شــد‪ .‬وزیر بهداشــت ادامه داد‪ :‬از فروردین‬ ‫ســال گذشــته مذاکرات و مکاتبات خود را با کشور‬ ‫روســیه برای خرید واکســن کرونا اغاز کردیم و این‬ ‫فرایند ‪ ۹‬ماه به طول انجامید که سرانجام قرارداد‬ ‫خریــد ‪ ۲‬میلیــون دز واکســن منعقد شــد و تاکنون‬ ‫‪ ۴۲۰‬هزار دز واکسن از روسیه به جمهوری اسالمی‬ ‫لشــده است؛ اما ان ها باوجود ظرفیت‬ ‫ایران تحوی ‬ ‫محدود در تولید واکسن کرونا در حال عقد قرارداد‬ ‫باسایر کشورهاهستند‪.‬او گفت‪:‬هم زمانمذاکراتی‬ ‫را با کشور چین اغاز کردیم‪ ،‬اما ان ها می خواستند‬ ‫فاز ســوم ازمایش بالینی را در ایران اجرا کنند مانند‬ ‫کشــورهای ترکیه و امارات که اجازه نخواهیم نداد‬ ‫مــردم ایــران به ابزاری برای ازمایش ســایر کشــورها‬ ‫تبدیل شوند مگر اینکه تولید مشترک ان را به عنوان‬ ‫پروژه ملی در داخل کشور داشته باشیم‪ .‬نمکی با‬ ‫اشاره به اینکه تولید واکسن در کشورهای مختلف‬ ‫محــدود و تحویــل ان به کنــدی صــورت می گیــرد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ ۲۰۰ :‬هزار دز واکســن از چین واردشده‬ ‫و قراردادی با هند برای ‪ ۲‬میلیون دز بسته شد؛ اما‬ ‫تنها ‪ ۱۲۵‬هزار دز به ایران تحویل شده و باقی ان به‬ ‫دســتور دادســتان هند مبنی بر ممنوعیت صادرات‬ ‫فشــده است‪ .‬وزیر‬ ‫واکســن کرونا در فرودگاه توقی ‬ ‫بهداشــت بیان کرد‪ ۷۰۰ :‬هزار دز واکســن کوواکس‬ ‫با تاخیر سه هفته ای وارد کشور شد و در حال حاضر‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار نفر در کشور واکسینه شده اند و‪ ۸۰۰‬هزارتا‬ ‫یک میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار نفر در حال تزریق واکســن‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫بسیج ملی واکسیناسیون در طرح شهید‬ ‫سلیمانی شکل خواهد گرفت‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬بســیج ملــی واکسیناســیون را در‬ ‫طــرح شــهید ســلیمانی و بــه کمــک بســیج انجام‬ ‫خواهیم داد و واکسیناسیون کادر درمان‪ ،‬بیماران‬ ‫صعب العــاج و ســرطانی را تا انتهای هفته اینده‬ ‫به اتمام خواهیم رســاند‪ .‬نمکی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بسیاری از کشورها مانند انگلیس و امریکا در تهیه‬ ‫واکســن حتی برای کشــورهای متحدان خودشان‬ ‫نیز کارشــکنی می کنند لذا ســعی کرده ایــم در این‬ ‫حــوزه چــراغ خاموش حرکت کنیم و این نکته نیز‬ ‫حائــز اهمیت اســت که بیشــتر داروهــای موردنیاز‬ ‫کشور توسط بخش خصوصی وارد می شود اما به‬ ‫شــرکت هایی مجوز واردات واکسن داده می شود‬ ‫کــه دارای کارنامــه پــاک و از نیروی متخصص الزم‬ ‫برخوردار باشــند‪ .‬وزیر بهداشت تصریح کرد‪ :‬نوع‬ ‫جهش یافتــه ویــروس کرونــا امــروز دارای قــدرت‬ ‫ســرایت بیشــتری اســت و کادر درمــان ایــن روزها‬ ‫بادانش بیشــتری درمان بیماران را دنبال می کنند؛‬ ‫زیــرا درگذشــته به عنوان مثــال از میــزان غلظــت‬ ‫اکسیژن موردنیاز بیماران کرونایی اگاهی نداشتیم‬ ‫اما امروز میدانیم که بیماران بستری در بخش به‬ ‫‪ ۲۵‬لیتر در دقیقه و بســتری در ای ســی یو به ‪۳۵‬‬ ‫لیتــر در دقیقــه به اکســیژن نیــاز دارند‪ .‬او با اشــاره‬ ‫به مشکالت افزایش تعداد موارد بستری بیماران‬ ‫کرونایــی‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بیماران کرونایی را نمی توان‬ ‫بــه دلیل مشــکالت تهیــه امکانــات خاصی مانند‬ ‫اکسیژن در بیمارستان صحرایی و یا سوله بستری‬ ‫کرد؛ زیرا عوارض کرونا به دســتگاه تنفسی‪ ،‬کبد و‬ ‫کلیه و… اسیب وارد می کند‪ .‬او با اعالم خبر اضافه‬ ‫شدن دستگاه های اکسیژن ساز به استان کرمانشاه‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬به زودی سه دستگاه اکسیژن ساز دیگر وارد‬ ‫استان کرمانشاهمی شودوبهتجهیزاتبیمارستانی‬ ‫و درمانی استان اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تولیت استان قدس تبیین کرد‪:‬‬ ‫نقش معاد باوری در سعادت و حیات دنیوی انسان‬ ‫سحر رحمتی‪ -‬مشــهد مقدس‪:‬تولیت استان قدس‬ ‫رضوی گفت‪ :‬انچه زندگی یک انسان مومن را از غیر‬ ‫مومن متمایز می کند‪ ،‬اعتقاد به معاد و حسابرسی‬ ‫روز قیامت اســت و این اعتقــاد به زندگی و حیات‬ ‫دنیویانسانجهتمی دهد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین احمــد مــروی در‬ ‫نخســتین جلســه تفســیر قران خود در مــاه مبارک‬ ‫رمضــان در «مدرســه دو در» حــرم مطهــر امــام رضا‬ ‫(ع) برگزار شــد‪ ،‬ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک‬ ‫رمضــان‪ ،‬پیرامــون موضــوع معــاد بــه ایراد ســخن‬ ‫پرداختوبااشارهبهایاتابتداییسورهبقره‪،‬اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬در ایــن ایات خداوند متعــال به بیان اوصاف‬ ‫ی را که عبارت اســت‬ ‫یپــردازد و پنج ویژگ ‬ ‫متقیــن م ‪‎‬‬ ‫از ایمان به غیب‪ ،‬اقامه نماز‪ ،‬انفاق درراه خداوند‪،‬‬ ‫ایمان به انبیاء و یقین داشتن به اخرت را برای ان ها‬ ‫یشــمارد‪ .‬او با بیان اینکه در خصوص منظور از‬ ‫برم ‬ ‫«ایمــان به غیب» مفســرین مصادیق مختلفــی را‬ ‫تقریبا بر ان اجماع وجود دارد‬ ‫بیان کردند اما انچه‬ ‫ً‬ ‫معنــای «ایمان بــه خداوند متعال» اســت‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪« :‬یقین» مرتبه باالیی از ایمان است که خداوند‬ ‫متعال می فرماید متقین به اخرت «یقیــن» دارند‪.‬‬ ‫تولیت استان قدس رضوی افزود‪ :‬بر اساس این ایات‬ ‫متقین به سه امر «غیب»‪« ،‬انبیاء الهی» و «اخرت»‬ ‫ایمان دارند‪،‬بهعبارتیانچیزی کهشاکلهدینییک‬ ‫انسان مسلمان را شکل می دهد «توحید»‪« ،‬نبوت»‬ ‫و «معاد» است‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬معاد در میان همه‬ ‫ادیان الهی موردبحث و توجه بوده و دعوت مردم‬ ‫به معاد‪ ،‬رســالت همه انبیاء الهی بوده اســت؛ زیرا‬ ‫ایمــان به خداوند‪ ،‬وحی و رســالت پیامبــران (ص)‬ ‫زمانی سودمند است که یقین به معاد وجود داشته‬ ‫باشد؛انچهمی‪‎‬تواندزندگیانسانرادرمسیرصحیح‬ ‫قرار دهد‪،‬ایمانواعتقادبه«معادوقیامت»است‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمینمرویدرخصوصچرایی‬ ‫اهمیت ایمان به معاد و اخرت گفت‪ :‬دین صراط‬ ‫و مســیر بوده و مقصد این مســیر اخرت است‪ ،‬لذا‬ ‫انچه زندگی یک انسان مومن را از غیر مومن متمایز‬ ‫می کنــد‪ ،‬اعتقــاد به معاد و حسابرســی روز قیامت‬ ‫اســت و این اعتقاد به حیات دنیوی انســان جهت‬ ‫می دهد‪ .‬او قران کریم را کتاب انسان سازی معرفی‬ ‫وتصریح کرد‪:‬قران کتابانسان سازیوتربیتبرای‬ ‫تمام بشــریت در اعصار مختلف و شــئون متفاوت‬ ‫اســت‪ ،‬لــذا یکــی از موضوعاتــی که در قران بســیار‬ ‫بیا نشــده‪ ،‬مسئله «معاد» اســت‪ ،‬حدود یک سوم‬ ‫ایــات قران کریم‪ ،‬درباره معاد و مســائل پیرامونی‬ ‫ان اســت که نشــان از نقش تاثیرگذار و مهم ایمان‬ ‫به اخرت در رفتار انســان دارد‪ .‬تولیت استان قدس‬ ‫رضوی گفت‪:‬پیامبرانالهیدر کنار دعوتبهتوحید‬ ‫همــواره معاد را مطرح کردنــد و قران کریم یکی از‬ ‫دالیــل مهمی که مســتکبران و طاغوت هــا در برابر‬ ‫پیامبرانالهیمقاومتمی کردندراعدماعتقادان ها‬ ‫به معاد بیان کرده است‪ .‬او فرعون را محصول عدم‬ ‫ایمانبهقیامتومعادمعرفیوتصریح کرد‪:‬ایمان‬ ‫به قیامت و اعتقاد به معاد می تواند موجب تحول‬ ‫روحــی و معنــوی ادمــی و تربیت انســان های پاک‬ ‫شود‪ .‬حجت االسالم والمسلمین مروی با طرح این‬ ‫سوال که چه هنگام معاد باوری و اعتقاد به معاد‬ ‫اثربخــش خواهــد بــود‪ ،‬پاســخ داد‪ :‬هنگامی معاد‬ ‫باوری در زندگی انسان اثر خواهد گذاشت که بداند‬ ‫تمام رفتار‪ ،‬گفتار و نیات انسان به طور دقیق ثبت‬ ‫می شود و روزی محاسبه خواهد شد‪ .‬تولیت استان‬ ‫قدس رضوی گفت‪ :‬از معاد و قیامت بسیار سخن‬ ‫گفتهمی شودامامتاسفانهمعادباوریدرجامعه کم‬ ‫بوده و ان باور عمیق قلبی کم وجود دارد؛ اگر انسان‬ ‫واقعا به معاد باور داشته باشد نمی تواند مرتکب‬ ‫گناه و معصیت شود و حتی فکر گناه را نیز در قلب‬ ‫خودجاینمی دهد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بازدید سرپرست نوسازی مدارس مازندران از پروژه های در دست ساخت قائم شهر‬ ‫سرپرســت اداره کل نوســازی مــدارس مازندران‬ ‫طی بازدیدهای دوره ای خود در شهرستان قائم شهر‬ ‫حضوریافت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه خبــری هم وطــن جهانیــان‬ ‫سرپرســت اداره کل نوســازی مــدارس مازنــدران که‬ ‫مشــهر‪،‬‬ ‫در ایــن بازدیــد‪ ،‬مرادیان نماینده مردم قائ ‬ ‫ســوادکوه‪ ،‬جویبار‪ ،‬ســیمرغ و ســوادکوه شــمالی در‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬ارام نژاد معاونت اجرایی‬ ‫اداره کل نوسازی مدارس‪ ،‬عباسی معاون فرماندار‪،‬‬ ‫اصغریــان رئیــس اموزش وپرورش قائم شــهر حضور‬ ‫داشــتند از پروژه های در دســت احداث شهرســتان‬ ‫قائم شهربازدیدبهعملاوردند‪.‬جهانیان‪،‬برتکمیل‬ ‫پروژه هاینیمه تمام کهپیشرفت هایقابل توجهی‬ ‫داشــته اند و اماده بهره برداری اســت تاکید کردند‪.‬‬ ‫مرادیــان‪ ،‬در ایــن بازدیــد ضمــن تقدیــر و تشــکر از‬ ‫مجموعــه نوســازی مــدارس اســتان‪ ،‬قــول هرگونه‬ ‫همــکاری را بــه مهنــدس جهانیــان و همکارانش را‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مراسم غبارروبی نمازخانه شرکت شهرک های صنعتی مازندران‬ ‫در اولین روز ماه مبارک رمضان‪ ،‬ایین حسنه و‬ ‫ارزشمند غبارروبی و عطرافشانی نمازخانه شرکت‬ ‫شهرک هایصنعتیاستانمازندرانباحضورجمعی‬ ‫از مدیران ســتادی‪ ،‬اعضاء ســتاد اقامه نمــاز و امام‬ ‫جماعتشرکتبرگزار شد‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم پرشــور و معنــوی جمعــی از‬ ‫مدیران ستادی‪ ،‬اعضای ستاد اقامه نماز به همراه‬ ‫امــام جماعــت در نمازخانه حضــور یافته و ضمن‬ ‫غبارروبی و عطرافشانی مهیای استقبال از این ماه‬ ‫مبارکشدند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تاسیس مرکز شبه خانواده در گلستان توسط قهرمان المپیک‬ ‫قهرمانالمپیکوجهانرسولخادمدر ایناداره‬ ‫کل حاضرشده و ضمن دیدار با سید مهدی حسینی‬ ‫مدیرکل بهزیستی استان درخواســت راه اندازی مرکز‬ ‫شــبه خانواده خود را در این اســتان ارائه کرد‪ .‬در این‬ ‫دیدار رسول خادم ضمن تبریک فرارسیدن ماه نزول‬ ‫قــران بــه تشــریح اقدامــات خــود در ایــن خصوص‬ ‫پرداختو گفت‪:‬بندهودوستانباوقوعاب گرفتگی‬ ‫و سیل در نوروز ‪ 1398‬جمع شده و به کمک مردم‬ ‫شتافتیم که این امر تا به امروز ادامه دارد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫خوشبختانه با همکاری خوب جمعیت هالل احمر‬ ‫و بهزیســتی در اقدامــات خیرخواهانه توانســته ایم‬ ‫قدم های مفیدی در مناطق محروم برداریم که امروز‬ ‫با ثبت درخواســت و تاسیس مرکز شبه خانواده که‬ ‫به راســتی یکی از کارهای ســخت سازمان بهزیستی‬ ‫اســت در اســتان گلســتان کمکی دیگــر به جامعه‬ ‫کشورمان کرده باشیم‪ .‬همچنین دکتر سید مهدی‬ ‫حسینی با ابراز خرسندی از این اقدام عام المنفعه‬ ‫گفت‪ :‬ســازمان بهزیســتی همــواره امــاده پذیرش‬ ‫کمک های مردم شریف بوده و پهلوانان نه تنها در‬ ‫عرصه رقابت ورزشــی بلکه در امورات فرهنگی و‬ ‫اجتماعی کشور نیز منش و اخالق بزرگ پهلوانی‬ ‫خود را به معرض ظهور گذاشته اند‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫برگزاری اولین رزمایش‬ ‫مومنانه مواسات و همدلی‬ ‫در ماه مبارک رمضان‬ ‫اولینرزمایشمومنانهمواساتوهمدلیدر ماهمبارک‬ ‫رمضان توسط کمیته ملی حمایت های اجتماعی امور‬ ‫شــعب منطقه یک خراســان رضوی وابســته به بنیاد‬ ‫بین المللــی ابشــار عاطفه هــا بــا اهــدای ‪ 3500‬بســته‬ ‫معیشتیبهنیازمندانمنطقهیکمشهدمقدسبرگزار‬ ‫شــد‪ .‬مشاور استاندار خراســان رضوی در این رزمایش‬ ‫گفت‪ :‬ابشار عاطفه ها حدیث نورانی پیامبر اکرم (ص)‬ ‫که مومنین نسبت به یکدیگر مثل یک پیکر و جسد‬ ‫هستند را سرلوحه کار خود قرار داده است‪.‬‬ ‫امرا‪ ...‬شــمقدری افزود‪ :‬ابشــار عاطفه ها در سال ‪86‬‬ ‫یک مجموعه فعال در کالن شــهر مشهد بود بعد در‬ ‫ســطح اســتان و سپس در کل کشــور خوش درخشید‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬هر برنامه ای که از ابشار عاطفه ها شاهد‬ ‫بودیــم مــدل جدیــد و موفقی بود که دیگــران از این‬ ‫مــدل الگوبــرداری کردند اثــار و دســتاوردهای خوبی‬ ‫نیز برای کشورمان داشته است که این مدل در مسیر‬ ‫حرکت حاج قاســم سلیمانی است‪ .‬مدیرعامل بنیاد‬ ‫بین المللی ابشار عاطفه ها نیز در این رزمایش گفت‪:‬‬ ‫در تحقــق فرامیــن رهبر معظم انقــاب در خصوص‬ ‫رزمایش مومنانه مواسات و همدلی این بنیاد برحسب‬ ‫اطاعــت از والیــت بــا برنامه ریزی هــای گام بــه گام در‬ ‫جهت تامین امور معاش خانواده های تحت پوشش‬ ‫و اقشار اسیب پذیر جامعه برای رفع مشکالت ان ها‬ ‫اقدام به توزیع بسته های معیشتی توسط کمیته ملی‬ ‫حمایت هــای اجتماعــی نمــوده اســت‪ .‬محمدجواد‬ ‫فوالد بنیاد بین المللی خیریه ابشار عاطفه ها را یکی از‬ ‫بهترین مجموعه های مردمی دانست و افزود‪ :‬خیرین‬ ‫در عرصه خدمت گذاری با اهدای کمک های نقدی و‬ ‫غیر نقدیشان این بنیاد را همراهی می کنند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬خادمان این مجموعه بر اساس توفیقی‬ ‫کــه خداونــد در رســاندن امانت های الهی به دســت‬ ‫اقشــار اســیب پذیر بــه ان ها عطا کــرده با ایجــاد ‪۷۰۰‬‬ ‫شــعبه فعال در سراســر کشــور و ‪ ۷‬هزار خدمت گذار‬ ‫داوطلب فعال توانسته اند جمعیتی بالغ بر ‪ ۳۵۰‬هزار‬ ‫نفر را در سطح کشور پوشش دهند‪ .‬مدیر امور شعب‬ ‫منطقــه یک خراســان رضــوی بنیاد بین المللی ابشــار‬ ‫عاطفه هــا در ادامه این رزمایش گفــت‪ :‬این رزمایش‬ ‫اولیــن رزمایــش در ســال جــاری و مــاه مبــارک رمضان‬ ‫اســت که پیــروی فرمایش رهبری در قالب مواســات‬ ‫و همدلی اســت در حال برگزاری اســت‪ .‬سعید راعی‬ ‫افــزود‪ :‬در ایــن رزمایش اهدای ‪ 3‬هزار و پانصد ســری‬ ‫بست ه مواد غذایی به خانواده های نیازمند منطقه یک‬ ‫مشهد باارزش ریالی هر بسته ‪ 5‬میلیون ریال در دستور‬ ‫کار قرارگرفته وان شاهلل این کار مومنانه گام به گام در‬ ‫کل اســتان و ســپس درکل کشور انجام می شود‪ .‬راعی‬ ‫در ادامه گفت‪ :‬تا پایان ماه مبارک رمضان ‪ 8‬رزمایش‬ ‫دیگر توسط بنیاد ابشار عاطفه ها به صورت هم زمان‬ ‫در تمام استان های کشور برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫تمجید خوانندگان مطرح‬ ‫کشور از ساخت‬ ‫پروژه بزرگ شهربازی‬ ‫مدرن گرگان‬ ‫دو تــن از خواننــدگان سرشــناس کشــور که بــه گرگان‬ ‫ســفرکرده اند از رونــد ســاخت پــروژه بزرگ شــهربازی‬ ‫مدرن بازدید و از ان تمجید کردند‪ .‬عبدالرضا دادبود‪،‬‬ ‫شــهردار گــرگان بــه همراه اعضای شــورای اســامی و‬ ‫تعــدادی مدیــران شــهرداری از رونــد ســاخت پــروژه‬ ‫بزرگ شهربازی مدرن بازدید کرد‪« .‬مجید اخشابی» و‬ ‫«حامد محضرنیا» دو خواننده کشــور کــه در روزهای‬ ‫اخیر به شــهر گرگان سفرکرده اند‪ ،‬میهمانان ویژه این‬ ‫بازدیــد بودند‪ .‬شــهردار گرگان در جلســه کارگروه که‬ ‫در حضور مدیران پروژه قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا‬ ‫(ص) برگــزار شــد‪ ،‬ســاخت شــهربازی مــدرن را ارزوی‬ ‫دیرینه شــهروندان گرگانی خواند و تحقق نه چندان‬ ‫دور ایــن مطالبــه به حــق مــردم خبــر داد‪ .‬دادبــود از‬ ‫پیمانــکاران درخواســت کــرد نســبت بــه تســریع در‬ ‫ساخت فاز اول این پروژه که در قالب نصب سورتمه‬ ‫انجام خواهد شد‪ ،‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه او‪ ،‬شــرکت چینــی طــرف قــرارداد نصــب‬ ‫ســورتمه‪ ،‬هفته جاری به گرگان ســفر خواهند کرد و‬ ‫از نزدیک جانمایی و موقعیت مکانی محل احداث‬ ‫پروژه را بازدید می کنند‪.‬‬ ‫ســید محمد مرتضوی رئیس شــورای اسالمی شهر نیز‬ ‫در ایــن بازدیــد‪ ،‬تجهیــز ‪ 150‬هــزار متــری شــهربازی را‬ ‫دستاوردی ماندگار و کار دشواری توصیف و بر سخنان‬ ‫شهردار مبنی بر لزوم تسریع در ساخت ان تاکید کرد‪.‬‬ ‫ســایر اعضای شــورای حاضر نیز نقطه نظرات خود در‬ ‫خصــوص ایــن پروژه بــزرگ را مطرح و ابــراز امیدواری‬ ‫کردند فاز نخست شهربازی پیش از پایان فصل بهار‬ ‫به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫مجید اخشــابی خواننده برجســته کشــور نیز در این‬ ‫نشســت اظهار کرد‪ :‬ساخت چنین پروژه هایی اثرات‬ ‫مانــدگاری و یادگاری های بســیار خوبی برای ایندگان‬ ‫برجای خواهد گذاشــت و بهره ان نه تنها برای مردم‬ ‫منطقه بلکه برای عموم هم وطنان خواهد بود‪.‬‬ ‫اخشابی با تمجید از ساخت شهربازی مدرن در شهر‬ ‫گــرگان بیان کــرد‪ :‬وحدت فکری و ذهنی تمــام ارکان‬ ‫کادر مدیریتی شهر گرگان مشهود است و این انسجام‬ ‫به توسعه روزافزون شهر کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫حامد محضرنیا نیز به نقش این پروژه در ایجاد نشاط‬ ‫و شادابی بین شهروندان گرگانی اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫همان طــور کــه موفقیت هــای تیم بســکتبال موجب‬ ‫خشنودی گرگانی ها شــده ساخت پروژه هایی مانند‬ ‫شــهربازی نیز به افزایش نشــاط مردم کمک بسیاری‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 28‬فروردین ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1046‬‬ ‫شنبه ‪ 28‬فروردین ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1046‬‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫پروتکل همکاری های‬ ‫گردشگری اصفهان و‬ ‫گیونگ جو تنظیم شود‬ ‫گجــو‬ ‫شــهردار اصفهــان گفــت‪ :‬اصفهــان و گیون ‬ ‫تهــای یکســانی در زمینه توســعه‬ ‫شــباهت ها و اولوی ‬ ‫یشــود تا دو شهر‬ ‫گردشــگری دارند‪ ،‬ازاین رو پیشنهاد م ‬ ‫پروتکل همکاری های گردشگری را تنظیم و امضا کنند تا‬ ‫تعامالتان هاتقویتشود‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬قدرت ا‪ ...‬نوروزی در دیدار تصویری‬ ‫انالین با شهردار گیونگ جو (از شهرهای کره جنوبی)‪،‬‬ ‫بــا بیــان اینکــه این کال نشــهر نقاط مشــترک زیــادی با‬ ‫شهر گیونگ جو دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬شهر گیونگ جو زمانی‬ ‫پایتخت شیال بوده و این در حالی است که اصفهان نیز‬ ‫در سه دوره تاریخی ازجمله ال بویه‪ ،‬سلجوقیه و صفویه‬ ‫پایتخت کشور ایران بوده است و این ویژگی در کنار سایر‬ ‫ویژگی هایفرهنگیوتاریخیموجودبیندوشهر‪،‬زمینه‬ ‫یهــا را افزایــش داده و پیوند خوبی بین این دو‬ ‫همکار ‬ ‫شهر برقرار کرده است‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬سابقه فرهنگی‬ ‫ایران در داستان «کوچ نامه» کشور کره به خوبی تشریح‬ ‫و باعث اشــنایی کامل مردم ان شــهر و کشــور باسابقه‬ ‫فرهنگی اصفهان شده است؛ البته رابطه دو کشور ایران‬ ‫و کره جنوبی نیز دیرینه بوده به طوری که سال اینده در‬ ‫استانه شصتمین سال برقراری روابط دو کشور خواهیم‬ ‫بود‪ .‬نوروزی با تاکید بر تالش در جهت تقویت روابط‬ ‫دو شهر اصفهان و گیونگ جو‪ ،‬گفت‪ :‬انعقاد تفاهم نامه‬ ‫همکاری در خصوص احیای جاده ابریشم با جمهوری‬ ‫کــره و بــا محوریــت اصفهــان‪ ،‬امضــای لــوح تمایــل به‬ ‫همــکاری در جشــنواره فرهنگــی راه ابریشــم در ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۴‬وامضایپیش نویستفاهم نامهخواهرخواندگی‬ ‫شــهر گیونگ جو و اصفهان در ســال ‪ ۲۰۱۶‬جزو ســوابق‬ ‫یهــای دوجانبــه این دو شــهر به شــمار می اید‪.‬‬ ‫همکار ‬ ‫شهردار اصفهان خاطرنشان کرد‪ :‬اصفهان و گیونگ جو‬ ‫تهــای یکســانی در زمینه توســعه‬ ‫شــباهت ها و اولوی ‬ ‫گردشــگری به واسطه سبک گردشگری یکسان دو شهر‬ ‫یعنی سبک فرهنگی و تاریخی دارند‪ ،‬ازاین رو پیشنهاد‬ ‫یشــود تا دو شــهر پروتکل همکاری های گردشگری را‬ ‫م ‬ ‫تنظیم و امضا کنند تا تعامالت ان ها با استفاده از نقشه‬ ‫راه‪،‬تعییناهدافوچشم انداز عملیاتیشود‪.‬‬ ‫بررسی بخشنامه‬ ‫تنظیم بازار محصوالت‬ ‫پتروشیمی در اتاق‬ ‫بازرگانی اصفهان‬ ‫در کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب وکار اتاق‬ ‫بازرگانــی اصفهــان‪ ،‬مصادیــق مخل کس ـب وکار اخرین‬ ‫بخشنامهدستورالعملتنظیمبازارمحصوالتپتروشیمی‬ ‫بررسی شد‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬در این جلسه که با‬ ‫حضــور اصغر اخــوان مقدم و اکبر لباف از اعضای هیئت‬ ‫نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شــد‪ ،‬عنوان شد‬ ‫مشکل عرضه و تامین مواد اولیه محصوالت پتروشیمی‬ ‫موجــب التهــاب بــازار داخــل و از دســت رفتــن بازارهای‬ ‫صادراتیشدهاست‪.‬باتوجهبهاینکهصادراتپروسه ای‬ ‫اتفاقــی نبــوده و نیازمنــد بازارســازی طــی س ـالیان زیادی‬ ‫است‪،‬عدموجودمواداولیهبرایشرکت هایتولیدکننده‬ ‫داخلی و شــرکت های مدیریت صــادرات موجب از بین‬ ‫رفتن بازارهای صادراتی خواهد شــد‪ .‬همچنین با اشــاره‬ ‫به تبصره‪ 3‬ماده‪ 6‬بخشــنامه دســتورالعمل تنظیم بازار‬ ‫محصــوالت پتروشــیمی و تاکیــد بر رعایــت کف عرضه‬ ‫محصــوالت ملتهــب و ایجــاد مهلــت دوهفت ـه ای برای‬ ‫جبران میزان کسری‪ ،‬تاکید گردید مقصود از کف عرضه‬ ‫محصوالتمختلفمشخصنبودهواینامرتولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنندگان زیادی را با مشکل مواجه کرده است‪ .‬در‬ ‫ادامه پس از بررسی تبصره ‪ 9‬ماده ‪ 6‬نیز قیمت گذاری بر‬ ‫مبنای شــفافیت و باز بودن مچینگ تا‪ 24‬ســاعت برای‬ ‫مصرف کنندگانیکهاجازهخریددارندباقیمتقبلازجمله‬ ‫راهکارهای کمک به کاهش مشکالت فعاالن این حوزه‬ ‫عنوان شد‪ .‬در این جلسه همچنین ماده‪ 9‬این بخشنامه‬ ‫موردبررسی قرار گرفت و برای اصالح تبصره ‪ 1‬این ماده‬ ‫پیشــنهاد اجازه ورود مواد پتروشــیمی وارداتی بر اســاس‬ ‫لزاما از‬ ‫تناژ برنامه ریزی شده توسط بخش خصوصی و نه ا ً‬ ‫طریقمجتمع هایپتروشیمینیزمطرحگردید‪.‬‬ ‫اجرای بیش از ‪ 3‬کیلومتر‬ ‫عملیات توسعه و اصالح‬ ‫شبکه فاضالب در سطح‬ ‫ابفا منطقه یک‬ ‫در سال گذشته بیش از ‪ 3‬کیلومتر عملیات توسعه و‬ ‫اصالح شــبکه فاضالب در ســطح ابفا منطقه یک انجام‬ ‫گرفت‪ .‬رئیس اداره توسعه و بهره برداری شبکه فاضالب‬ ‫ابفا منطقه یک با اشاره به این که بیش از‪ 2‬هزار متر از این‬ ‫ت مربوط به توسعه و‪ 1149‬متر مربوط به اصالح‬ ‫عملیا ‬ ‫شبکهفاضالببودهاست‪،‬افزود‪:‬اجرایتوسعهواصالح‬ ‫خطوط شبکه فاضالب در سطح ابفا منطقه یک توسط‬ ‫پیمانکاران و با نظارت اداره توسعه و بهره برداری شبکه‬ ‫فاضالب منطقه یک و نظارت عالیه شرکت ابفای استان‬ ‫اصفهان در سال‪ 1399‬اجراشده است‪ .‬محمدرضا امینی‬ ‫به مهم ترین پروژه های صورت گرفته در راســتای اصالح‬ ‫و توسعه شبکه فاضالب اشاره و بیان کرد‪ :‬توسعه شبکه‬ ‫فاضالب خیابان حافظ‪ ،‬توسعه شبکه فاضالب محله‬ ‫پینارتوتوسعهشبکهفاضالبمحلهروشن شهردرشرق‬ ‫اصفهان از مهم ترین اقدامات اداره توسعه و بهره برداری‬ ‫شــبکه فاضــاب منطقه یک در راســتای توســعه شــبکه‬ ‫فاضالبدر سال گذشتهبودهاست‪.‬‬ ‫رویدا د اصفهان‬ ‫شماره ‪37‬‬ ‫تفاهم نامه همکاری شهرداری اصفهان و سازمان جهاد کشاورزی امضا شد‬ ‫حمایتبیش ازپیشازکسب وکارهایدانش بنیان‬ ‫تفاهم نامه همکاری بین شهرداری اصفهان و‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی استان به منظور حمایت‬ ‫از ایجــاد و توســعه کس ـب وکارهای دانش بنیــان‬ ‫امضا شــد‪ .‬به گزارش رویــداد امروز‪ ،‬ایین تبادل‬ ‫تفاهم نامــه همــکاری بیــن شــهرداری اصفهان و‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان به منظور‬ ‫فراهــم اوردن فرصتــی مناســب بــرای صاحبــان‬ ‫ایده های نواورانه و دانش اموختگان دانشگاهی‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫یکی از نقاط تمرکز برنامه اصفهان ‪1405‬‬ ‫کاهش االینده ها است‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی‬ ‫شهرداری اصفهان در این جلسه با بیان اینکه این‬ ‫تفاهم نامــه می توانــد باب جدیــدی را در حوزه‬ ‫محیط زیســت شهر اصفهان باز کند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در برنامــه اصفهــان ‪ 1405‬یکــی از نقــاط تمرکز‪،‬‬ ‫کاهــش االینده ها اســت‪ ،‬در ایــن موضوع به جز‬ ‫بحث حمل ونقل یکی از مهم ترین اقداماتی که‬ ‫بایــد انجام شــود در حوزه های پســماند‪ ،‬فضای‬ ‫ســبز و مشــاغل مزاحم شهری اســت که این سه‬ ‫حوزه توســط معاونت خدمات شهری مدیریت‬ ‫یشــود‪ .‬علیرضا صادقیان تصریح کرد‪ :‬سازمان‬ ‫م ‬ ‫جهاد کشــاورزی اســتان یکی از متولیــان موثر در‬ ‫حوزه محیط زیســت شهر اســت؛ بنابراین تبادل‬ ‫این تفاهم نامه در جذب تمام عالقه مندانی که‬ ‫درصدد هســتند با نــگاه علمی اتفاقــات موثری‬ ‫در محیط زیســت شــهر رقــم بزنند‪ ،‬بســیار مفید‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫استفاده از ظرفیت های علمی مرکز رشد‬ ‫کشاورزی اصفهان‬ ‫معــاون خدمــات شــهری شــهرداری اصفهان‬ ‫نیــز در ادامــه این جلســه با بیان اینکه اســتفاده‬ ‫تهــای علمــی و ب ـه روز مرکــز امــوزش و‬ ‫از ظرفی ‬ ‫تحقیقــات کشــاورزی و منابــع طبیعــی اصفهان‬ ‫همواره مورد تاکید مدیریت شهری است‪ ،‬اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬یکی از اقداماتی که منجر به بهبود فرایند‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫کیفــی کار در بخــش خدمــات شــهری م ‬ ‫دانــش و تکنولــوژی در اختیــار مرکــز تحقیقــات‬ ‫جهــاد کشــاورزی اســت‪ .‬حســین امیــری بــا بیان‬ ‫تهــای زیس ـت محیطی‬ ‫اینکــه توســعه فعالی ‬ ‫و کاهــش االیند ههــا در برنامــه اصفهــان ‪۱۴۰۵‬‬ ‫موردتوجــه اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬شــهرداری می توانــد‬ ‫تهــای علمــی مرکــز رشــد کشــاورزی‬ ‫از ظرفی ‬ ‫اصفهان اســتفاده کند؛ به عنوان مثال در سازمان‬ ‫مدیریــت پســماند‪ ،‬کیفیت کــود تولیدی حاصل‬ ‫از پســماندها را بهبود ببخشــد تــا االیندگی های‬ ‫زیست محیطی کاهش یابد‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬همچنیــن اســتفاده از دانــش مرکز‬ ‫امــوزش و تحقیقــات کشــاورزی می توانــد بــا‬ ‫سرمنشا اقدامات و تحوالت خوب و بهره مندی‬ ‫از نتایج فعالیت شرکت های دانش بنیان است‪.‬‬ ‫نیاز امروز کشور حرکت بر محور دانایی‬ ‫است‬ ‫توجــه به تنوع محصــوالت توزیعی در بازارهای‬ ‫روز کوثــر تاثیرگــذار باشــد‪ .‬امیــری با بیــان اینکه‬ ‫تبــادل این تفاهم نامه می تواند به رفع موانع و‬ ‫مشکالت سطح شهر منجر شود‪ ،‬افزود‪ :‬همچنین‬ ‫این تفاهم نامه می تواند در توسعه فضای سبز‪،‬‬ ‫یهــا‪،‬‬ ‫کاشــت انــواع گل و درختــان‪ ،‬نحــوه ابیار ‬ ‫یهــای‬ ‫سم پاشــی و کوددهــی‪ ،‬شــناخت بیمار ‬ ‫درختان و نحوه برخورد با افت ها کمک کند‪.‬‬ ‫پیوند منابع سازمان ها با مدیریت شهری‬ ‫برای اداره بهتر شهر‬ ‫مدیــر پژوهش‪ ،‬خالقیــت و فناوری های نوین‬ ‫شــهرداری اصفهــان در ادامــه این جلســه بــا بیان‬ ‫اینکه امروز زمانه مدیریت و استفاده از تکنولوژی‬ ‫پیشرفته در شهر است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬چاره ای نداریم‬ ‫با توجه به رشــد شــتابان علم از این فن اوری های‬ ‫نوینبه منظور کاهشهزینه هاورضایتمندیبیشتر‬ ‫شــهروندان در اداره شــهر اســتفاده کنیم‪ .‬مرتضی‬ ‫نصوحــی تصریــح کــرد‪ :‬الزم اســت ســازمان های‬ ‫مختلف در شهر اصفهان منابع خود را با مدیریت‬ ‫شــهری پیوند داده تا بتوانیم گام های بزرگ برای‬ ‫شــهر برداریــم‪ .‬او بــا بیــان اینکــه مجموعــه مرکــز‬ ‫تحقیقات جهاد کشاورزی اصفهان دارای امکانات‬ ‫خــوب بــوده و برخــوردار از هیئت علمــی توانمند‬ ‫اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬ایــن مجموعــه بــا همــکاری و‬ ‫تعامل با شهرک علمی تحقیقاتی تجربه راه اندازی‬ ‫مرکز رشد اختصاصی در حوزه مسائل کشاورزی و‬ ‫مسائل مرتبط با ان داشته است‪.‬‬ ‫مدیر پژوهش‪ ،‬خالقیت و فناوری های نوین‬ ‫شــهرداری اصفهــان اضافــه کرد‪ :‬بــا مجموعه ای‬ ‫از جوانــان فارغ التحصیــل مواجــه هســتیم کــه‬ ‫ا گــر فضــای کاری خوبی برای ان ها فراهم شــود‬ ‫می تواننــد موضوعــات مختلف را در دســتور کار‬ ‫خــود قــرار داده و ان را به نتیجه برســانند‪ .‬او با‬ ‫بیــان اینکــه مرکز رشــد جهــاد کشــاورزی امادگی‬ ‫خــود را بــرای در اختیــار قــرار دادن تجــارب‬ ‫خــود اعــام کرده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬از ســوی دیگر‬ ‫شرکت های دانش بنیان باید بخشی از اقدامات‬ ‫را بــه کاربســت اصلــی و اهــداف مدنظــر خــود‬ ‫برســانند‪ ،‬همچنین شــهرداری می تواند نیازهای‬ ‫اصلــی خــود در حــوزه خدمــات شــهری را بــا‬ ‫همــکاری و تعامــل بــا شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫برطرف سازد که ازجمله ان ها می توان به حوزه‬ ‫مدیریت پسماند‪ ،‬بازیافت‪ ،‬جمع اوری هوشمند‬ ‫پســماندها‪ ،‬تفکیــک پســماندها‪ ،‬ارتقــا کیفیــت‬ ‫کــود تولیــدی‪ ،‬ابیــاری هوشــمند فضاهــای ســبز‬ ‫شــهری‪ ،‬اســتفاده از گونه های مقاوم به شــرایط‬ ‫کم ابی‪ ،‬بام سبز و… اشاره کرد‪ .‬نصوحی گفت‪:‬‬ ‫همچنیــن در بخــش محصــوالت ســامت محور‬ ‫در ســازمان میادیــن و بازارهــای کوثــر بــا امضــا‬ ‫یتــوان نتایج خوبــی حاصل کرد‪.‬‬ ‫تفاهم نامــه م ‬ ‫نصوحی تاکید کــرد‪ :‬تبادل تفاهم نامه همکاری‬ ‫بین شهرداری اصفهان و سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫مدیــر مرکــز امــوزش و تحقیقــات کشــاورزی‬ ‫اســتان اصفهــان در ادامــه ایــن جلســه بــا بیــان‬ ‫اینکــه مســیر پیشــرفت کشــور از شــرکت های‬ ‫یگــذرد‪،‬‬ ‫دانش بنیــان و اید ههــای فــن اورانــه م ‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬بنابرایــن الزم اســت حمایــت و‬ ‫پشــتیبانی های الزم در مجموع ههــای دولتــی‬ ‫کــه دارای امکانــات هســتند از این شــرکت ها به‬ ‫عمل بیاید‪ .‬علی اصغر شــهابی نیاز امروز کشــور‬ ‫را حرکــت بــر محــور دانایــی ذکــر کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫این مســیر ب هجــز به کارگیری و اســتفاده از دانش‬ ‫یهــای نویــن در عرص ههــای مختلــف‬ ‫و فن اور ‬ ‫یشــود‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬مجموعه‬ ‫کاری‪ ،‬میسر نم ‬ ‫مرکز تحقیقات جهاد کشــاورزی و منابع طبیعی‬ ‫احساس کرد کمبودهایی در استان در زمینه های‬ ‫مراکــز رشــد تخصصــی وجــود دارد‪ ،‬بــه همیــن‬ ‫منظــور مجموعــه علمــی تخصصــی مرکــز رشــد‬ ‫مراکز کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست‬ ‫در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان تاسیس شد‬ ‫و چندین ســال اســت که در حال فعالیت است‬ ‫که با استقبال خوب جوانان و کسانی که دارای‬ ‫ایده های خالقانه هستند مواجه شد‪ .‬مدیر مرکز‬ ‫امــوزش و تحقیقــات کشــاورزی اســتان اصفهــان‬ ‫بــا بیــان اینکــه مجموعــه مرکز تحقیقــات جهاد‬ ‫کشــاورزی و منابع طبیعی دارای ‪ 40‬شــرکت‪80 ،‬‬ ‫نفر عضو هیئت علمی و ‪ 130‬نفر محقق اســت‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬این ظرفیت عظیم می تواند امکانات‬ ‫و پشــتیبانی خوبــی از جوانــان دارای اید ههــای‬ ‫خالقانــه داشــته باشــد‪ .‬او تاکیــد کــرد‪ :‬در حوزه‬ ‫خدمــات شــهری نیــاز اســت دانــش جدیــد و‬ ‫اید ههــای خالقانه را به منصه ظهور برســانیم و‬ ‫ان ها را در مدیریت شــهری به کارگیریم‪ .‬شــهابی‬ ‫گفت‪ :‬امیدوارم در قالب این تفاهم نامه بتوانیم‬ ‫تمام اهداف خود را محقق کنیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان‪:‬‬ ‫‪ 11‬پروژه مهم شهری در نوبت افتتاح و بهره برداری است‬ ‫رئیــس شــورای اســامی شــهر اصفهــان از‬ ‫امادگــی مدیریــت شــهری بــرای افتتــاح ‪11‬‬ ‫پــروژه بزرگ و مهم شــهری خبــر داد و گفت‪:‬‬ ‫همه این طرح ها اماده افتتاح رســمی اســت‬ ‫امــا بــه دلیــل شــرایط کرونایــی کنونــی‪ ،‬در‬ ‫فرصــت مناســب با حضور مــردم بهره برداری‬ ‫می شــود‪ .‬بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬علیرضا‬ ‫نصر اصفهانی در یکصد و شــصت و ششــمین‬ ‫جلســه علنــی شــورای اســامی شــهر اصفهــان‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه پروژه هــای شــهرداری در‬ ‫مناطــق مختلــف شــهر اصفهان امــاده افتتاح‬ ‫و بهره بــرداری اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه بــروز شــرایط کرونایــی در کشــور و در‬ ‫اصفهــان که وضعیــت به صورت قرمز درامد‪،‬‬ ‫برنامه هــای افتتاحیه هــای شــهرداری نیــز بــه‬ ‫تعویق افتاد‪ .‬او با اشــاره به اینکه مجموعه‬ ‫پل هــای شــهید ســلیمانی امــاده بهره بــرداری‬ ‫اســت و قــرار بــود بــا حضــور اســحاق‬ ‫جهانگیــری‪ ،‬معــاون اول رئیس جمهــور ایــن‬ ‫طــرح افتتــاح شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬برنامه ریزی هــا‬ ‫بــرای افتتــاح طــرح در روز شــنبه یا سه شــنبه‬ ‫از ســوی شــهرداری صــورت گرفته بــود اما به‬ ‫خاطر شــرایط کرونایی منتفی شــد‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای اســامی شــهر اصفهــان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬پروژه های متعدد دیگر در ســایر‬ ‫مناطق مانند ورزشــگاه رســتم در منطقه ‪،14‬‬ ‫میــدان شــهدای هســته ای و خیابــان ارغوانیه‬ ‫در منطقه ‪ ،4‬فرهنگســرای دکتــر محمدجواد‬ ‫شــریعت در منطقــه ‪ ،10‬بازافرینــی گــذر‬ ‫چهارباغ عباسی و میدان امام حسین (ع) در‬ ‫مناطق یک و ســه و ورزشــگاه ایدین ملکیان‬ ‫و خیابــان ایــت الــه طاهــری در منطقــه ‪ 5‬نیز‬ ‫اماده بهره برداری اســت‪ .‬او افزود‪ :‬همچنین‬ ‫در هفته های اینده و با برطرف شدن شرایط‬ ‫کرونایــی‪ ،‬از ســامانه های «ای او ال» و «ای‬ ‫اف ســی» در اتوبوس رانــی رونمایــی خواهد‬ ‫شــد‪ .‬نصــر اصفهانــی از افتتاح دفاتر تســهیل‬ ‫گری در حوزه معاونت معماری و شهرســازی‬ ‫و فرهنگــی ‪ -‬اجتماعــی شــهرداری اصفهــان‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬امیدواریم هرچه ســریع تر‬ ‫شــاهد برگــزاری افتتاحیه هــا بــا حضــور مردم‬ ‫اصفهان باشــیم و از افرادی که پروژه ها را با‬ ‫ســرعت و بــا در نظــر گرفتــن کیفیــت اجرایی‬ ‫کرده انــد‪ ،‬قدردانی می کنیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رفع موانع ارائه خدمات پایدار ابفا در شهرها و روستاها‬ ‫در چند ســال اخیر شــرکت ابفا استان اصفهان‬ ‫با اموزش‪ ،‬فرهنگ سازی‪ ،‬در اختیار گذاشتن لوازم‬ ‫کاهنده و سیاس ـت گذاری های مناسب‪ ،‬مشترکین‬ ‫خود را به کاهش مصرف ترغیب کرد و گواه این‬ ‫مطلب کاهش سرانه مصرف اب شرب از ‪ 186‬لیتر‬ ‫در ســال ‪ 1389‬بــه ‪ 150‬لیتر در شــبانه روز در ســال‬ ‫‪ 1399‬است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ابفا استان اصفهان در اولین‬ ‫جلسه شورای معاونین این شرکت بر مانع زدایی‬ ‫در زمینــه ارائــه خدمــات پایــدار ابفــا در شــهرها و‬ ‫روستاها تاکید کرد‪ .‬هاشم امینی با بیان اینکه رهبر‬ ‫انقالب در ادامه شــعار ســال ‪ ۹۹‬که جهش تولید‬ ‫نام داشــت‪ ،‬امسال را سال «تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و‬ ‫مانــع زدایی ها» نام گذاری کردند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬تمام تالش ها در جهت ارتقا و توسعه‬ ‫خدمات ابفا در سطح استان انجام می شود‪.‬‬ ‫او اعالم کرد‪ :‬با توجه به کم اب بودن کشــور‬ ‫و تکرار خشکسالی‪ ،‬برای سازگاری و کاهش اثرات‬ ‫مخاطــرات پیــش رو‪ ،‬بایــد برنامه ریــزی داشــت‬ ‫و مدیریــت منابــع اب از اقدامــات عملــی بــرای‬ ‫دستیابی به این مهم محسوب می شود‪.‬‬ ‫رئیس هیئت مدیره شرکت ابفا استان اصفهان‬ ‫بــا اشــاره بــه اهمیــت مدیریــت مصــرف اب در‬ ‫یهــای مختلــف عنــوان کــرد‪ :‬شــاخص های‬ ‫کاربر ‬ ‫بارندگی سال ابی جاری نشان می دهند که منابع‬ ‫ابی کشور وضعیت مطلوبی ندارند و بنابراین برای‬ ‫برون رفت از اثار ناشــی از پدیده خشکسالی باید‬ ‫مصــرف اب در تمــام زمین ههــا به خوبی مدیریت‬ ‫شود‪ .‬او با اشاره به اینکه متاسفانه هنوز برخی از‬ ‫مــردم موضوع کم ابی را جــدی نگرفته اند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬در چند سال اخیر شرکت ابفا استان اصفهان‬ ‫با اموزش‪ ،‬فرهنگ سازی‪ ،‬در اختیار گذاشتن لوازم‬ ‫کاهنده و سیاس ـت گذاری های مناسب‪ ،‬مشترکین‬ ‫خــود را ترغیــب بــه کاهش مصــرف نمــود و گواه‬ ‫ایــن مطلــب کاهش ســرانه مصــرف اب شــرب از‬ ‫‪ 186‬لیتر در ســال ‪ 1389‬به ‪ 150‬لیتر در شــبانه روز‬ ‫در ســال ‪ 1399‬اســت‪ .‬امینی با بیان اینکه اســتان‬ ‫اصفهان یکی از استان های اسیر خشکسالی است‬ ‫کــه بــه علــت کاهــش نــزوالت جــوی و درنتیجه‬ ‫بهــای ســطحی و زیرزمینــی بــا‬ ‫کاهــش میــزان ا ‬ ‫مشــکالت بسیار زیادی دس ـت وپنجه نرم می کند‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬در دهه اخیر باهــدف تامین پایدار‬ ‫اب شــرب مشــترکین‪ ،‬اقدامات متنوعی در دستور‬ ‫کار قرارگرفتــه اســت کــه ازجمله مهم تریــن ان ها‬ ‫می توان به حفر چاه ها‪ ،‬راه اندازی اب شیرین کن‪،‬‬ ‫بهره مندی از سیستم تله متری و تله کنترل‪ ،‬سامانه‬ ‫پایش فشــار شبکه‪ ،‬کشف انشــعابات غیرمجاز‪،‬‬ ‫توجیه مشترکین پرمصرف و فعالیت های فرهنگی‬ ‫نام برد‪.‬‬ ‫او بــا تاکیــد بر اینکه بهــره وری منابع ابی باید‬ ‫افزایــش یابد اضافه کــرد‪ :‬با توجه به اهمیتی که‬ ‫اب شــرب و بهداشــت مــردم دارد‪ ،‬شــرکت اب و‬ ‫فاضالب استان به گونه ای عمل کرد که امروز میزان‬ ‫هدر رفت شبکه های استان اصفهان کمترین میزان‬ ‫در کشــور اســت و از ‪ ۳۴‬به ‪ ۱۶‬درصد در ســال ‪۹۹‬‬ ‫رســیده اســت‪ .‬او علت تحقق این مهم را اصالح‬ ‫و نوســازی شبکه های اب رسانی و همکاری خوب‬ ‫مردم اصفهان بیان کرد‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫بهره برداری از ‪ 8‬پروژه توسعه در حوزه‬ ‫پسماندشهرتاخردادماه‪1400‬‬ ‫مدیرعاملسازمانمدیریت‬ ‫فاز طراحی‪ ،‬ساخت تجهیزات‬ ‫پســماند شــهرداری اصفهــان‬ ‫و احــداث ابنیــه و نصــب و‬ ‫گفت‪ 8:‬پروژه توسعه در حوزه‬ ‫بهره بــرداری در حوز ههــای‬ ‫پسماند شهر اصفهان با صرف‬ ‫مکانیــک‪ ،‬عمــران و بــرق در‬ ‫اعتبار بیش از ‪ 42‬میلیارد تومان‬ ‫مدت ‪ 33‬ماه با محوریت تیم‬ ‫رحیم محمدی‬ ‫تا خردادمــاه ‪ 1400‬بهره برداری‬ ‫فنیسازمانمدیریتپسماندو‬ ‫یشــود‪ .‬بــه گــزارش رویــداد‬ ‫م ‬ ‫پیمانکاران داخلی انجام شده‬ ‫امروز‪ ،‬رحیم محمدی با اشــاره به پروژه های در اســت‪ .‬او بــا اشــاره بــه اینکــه ظرفیــت هر خط‬ ‫اســتانه افتتــاح و بهره برداری ســازمان مدیریت پردازش ‪ 250‬تن در هر نوبت ‪ 8‬ســاعته اســت‪،‬‬ ‫پسماند در نیمه نخست ســال ‪ 1400‬اظهار کرد‪ :‬افــزود‪ :‬بودجــه اختصاصــی بــه این پــروژه ‪370‬‬ ‫یکــی از ایــن طرح هــا‪ ،‬طراحــی‪ ،‬راه انــدازی و میلیارد ریال اســت و می توانــد افزایش راندمان‬ ‫اســتقرار فاز نخست اپلیکیشن شهروندی است پردازش پسماند تر‪ ،‬ارتقا کرامت انسانی کارگران‬ ‫که باهدف بهبود نگرش و تغییر رفتار در حوزه و رعایت اصول ایمنی و ارگونومی کار پسماند را‬ ‫مدیریتپسماند‪،‬ارتقافراینداموزشوجمع اوری بهدنبالداشتهباشد‪.‬‬ ‫پسماند‪ ،‬افزایش میزان تفکیک از مبدا اجرایی‬ ‫مدیرعاملسازمانمدیریتپسماندشهرداری‬ ‫شــده اســت‪ .‬او زمان بهره برداری از این پروژه را اصفهان بیان کرد‪ :‬با این اقدام‪ ،‬خطوط پسماند‬ ‫اردیبهشــت ماه ‪ 1400‬عنــوان کرد و گفــت‪ :‬برای و کیفیتخوراکموردنیاز در تکنولوژی هاینوین‬ ‫این طرح ‪ 200‬میلیون تومان هزینه شــده اســت مانندهاضموپیرولیزبهبودمی یابد‪.‬‬ ‫و می تواند افزایش مشــارکت شهروندان و ارائه‬ ‫او بــا اشــاره بــه اینکــه ســاماندهی و‬ ‫خدمات جامع در حوزه مدیریت پسماند را به توســعه ســایت های تــوده ریــزی در ســازمان‬ ‫همراه داشته باشد‪ .‬مدیرعامل سازمان مدیریت مدیریت پسماند از دیگر طرح های در استانه‬ ‫یشــود‬ ‫پسماندشهرداریاصفهانتصریح کرد‪:‬باطراحی بهره بــرداری اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــراورد م ‬ ‫و پیاده سازی اپلیکیشن موبایل می توان نسبت ایــن طــرح در اردیبهشــت ماه ســال جــاری‬ ‫به جمع اوری پسماند الکترونیکی‪ ،‬ارائه اموزش بهره برداری شــود که با این اقدام ســایت های‬ ‫شهروندی به صورت هدفمند در حوزه مدیریت توده ریزی به میزان ‪ 9‬هکتار توسعه می یابد‪.‬‬ ‫پســماند‪ ،‬اطالع رســانی و ثبت درخواست های محمــدی بــا بیــان اینکــه ایــن پــروژه در محل‬ ‫شهروندان و ارائه خدمات مدیریت پسماند به الگن های قدیمی سازمان با اعتبار ‪ 25‬میلیارد‬ ‫ان هــا اقدام کرد‪ .‬او احداث خطــوط اول و دوم ریال احداث شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬برای تنظیم‬ ‫پردازش پســماند از مجتمع فناوری های محیط شیب بندی سایت حدود ‪ 30‬هزار مترمکعب‬ ‫زیســتی شــهر اصفهــان را از دیگــر پروژه هــای در خاک ریزی انجام شده و با استفاده از عملیات‬ ‫دست افتتاح سال جاری عنوان و اظهار کرد‪ :‬این کوبــش خــاک‪ ،‬تراکــم بــه حــدود ‪ 95‬درصــد‬ ‫طــرح در خردادمــاه ســال جاری بــه بهره برداری رســیده که این عامل در نفوذناپذیری شــیرابه‬ ‫می رســد‪ .‬محمدی ادامه داد‪ :‬این پروژه در ســه نقش موثری دارد‪.‬‬ ‫تامین ریل‪ 7‬محور راه اهن کشور‬ ‫دستاورد بزرگی است‬ ‫مهــرداد توالییــان‪ ،‬معاون‬ ‫کارخانه به منظور تنوع بخشی‬ ‫بهره بــرداری ذوب اهــن در‬ ‫بــه ســبد محصوالتــش‪ ،‬ریــل‬ ‫تشــریح دســتاوردهای ســال‬ ‫‪ ،R۱۸‬ریــل زبانــه ســوزن‪ ،‬ورق‬ ‫‪ ۹۹‬ذوب اهــن اصفهان گفت‪:‬‬ ‫سازه های فوالدی‪ ،‬ارک معدن‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۹‬ویــروس کرونــا‬ ‫و ‪ ...‬را نیــز تولیــد کــرد‪ .‬معاون‬ ‫مهرداد توالییان‬ ‫بیشــترین تاثیــر را بــر صنعــت‬ ‫بهره برداری شــرکت تاکید کرد‪:‬‬ ‫فــوالد گذاشــت‪ ،‬کمبــود مواد‬ ‫تولید فوالد خــام ذوب اهن در‬ ‫اولیــه در ســه ماهه اول ســال در دو بعــد کمی و ســال گذشــته ‪ ۴‬هزار تن بیش از ســال ‪ ۹۸‬بود و‬ ‫کیفیذوب اهناصفهانراباچالش هاییمواجه البته به دلیل مشکالت ذکرشده‪ ،‬تحقق برنامه‬ ‫ســاخت و متاســفانه اندکی از برنامه و اهدافی تولید به لحاظ کمی امکان پذیر نشد‪ .‬توالییان‬ ‫کــه تدوین نمودیم‪ ،‬فاصله گرفتیم بنابراین به گفت‪ :‬بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته کوره‬ ‫ســمت تولیــد محصوالتــی بــاارزش افــزوده باال بلند شماره یک ایران در ذوب اهن اصفهان پس‬ ‫رفتیــم‪ .‬او افــزود‪ :‬تولید انــواع ریل به میــزان ‪ ۵۰‬از پنــج ســال توقف در مدار تولیــد قرار گرفت و‬ ‫هزار تن تا پایان سال‪ ۱۳۹۹‬یکی از دستاوردهای هم اکنون با شــرایط نرمال در حال تولید است‪.‬‬ ‫شــاخص ذوب اهن اصفهان بــود‪ ،‬این محصول امیدوارم ذوب اهن اصفهان با تامین پایدار مواد‬ ‫اســتراتژیک هم اکنــون در هفــت محــور راه اهن اولیه بتواند در سال جدید با ظرفیت کامل تولید‬ ‫کشــور مورداستفاده قرار می گیرد‪ .‬همچنین این داشتهباشد‪.‬‬ ‫تامین‪ ۱۲۴۰۰‬مگاواتساعت‪،‬برقشبکه‬ ‫سراسریتوسطذوب اهناصفهان‬ ‫محسن شیرازی مدیر تولید‬ ‫تالشهمکاراناینمدیریتدر‬ ‫و توزیــع بــرق شــرکت گفــت‪:‬‬ ‫سال ‪ ۹۹‬بود‪.‬‬ ‫بــا تــاش مجدانــه کارکنــان‬ ‫او بــه برنامه هــا و اهــداف‬ ‫نیروگاه های ذوب اهن در فصل‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬ایــن مدیریــت نیــز‬ ‫تابستان سال گذشته عالوه بر‬ ‫پرداخــت و گفــت‪ :‬اجــرا ادامه‬ ‫محسن شیرازی‬ ‫تامین برق مصرفــی کارخانه‪،‬‬ ‫پروژه خرید‪ ،‬نصب و راه اندازی‬ ‫حدود ‪ ۱۲۴۰۰‬مگاوات ساعت‬ ‫سیســتم اســکادا در دیســپاچر‬ ‫برق به مدیریت شبکه برق کشور فروخته شد‪ .‬برق کارخانه‪ ،‬اغاز اجرای پروژه خرید‪ ،‬نصب و‬ ‫ضمن این که با پیک سایی انجام شده حدود ‪ ۵‬راه اندازی سیســتم اســکادا در نیروگاه ها‪ ،‬اجرای‬ ‫میلیــارد و ‪ ۷۵۰‬میلیون تومان تخفیف در قبض پروژه ســاخت و نصب دو عــدد دیفیوز مربوط‬ ‫بــرق شــرکت ذوب اهــن از طــرف شــرکت بــرق بهبرج هایخنک کنندهنیروگاهحرارتی‪،‬بازسازی‬ ‫منطقه ایاصفهانلحاظ گردید‪.‬‬ ‫اخریــن فیلتــر شــنی اســتخری در تصفیه خانــه‬ ‫شــیرازی بــه پــروژه بازســازی و افزایش دیگ شــیمیایی جدیــد‪ ،‬ادامــه بازســازی و تعویــض‬ ‫بخــار ‪ ۴‬نیــروگاه مرکــزی کــه در ســال ‪ ۱۴۰۰‬در لوله های واقع در تصفیه خانه شــیمیایی قدیم‬ ‫مدار بهره برداری قرار خواهد گرفت‪ ،‬اشاره کرد و شــروع پروژه بهسازی تجهیزات محوطه ‪۲۳۰‬‬ ‫و گفت‪ :‬ســاخت ســپتینگ جمــع اوری اب های کیلوولتدر پستبرق‪ ۲۳۰‬برنامه هاییهستند‬ ‫شستشــوی ســولفوردار در محوطــه کارگاه دیگ در دستور کار قرار دارند‪.‬‬ ‫نیروگاه حرارتی‪ ،‬تعویض تعدادی از مقره های‬ ‫شــیرازی بــه برنامه ریــزی بــرای تولیــد بــرق‬ ‫خطــوط ‪ ۲۳۰‬کیلوولــت و همچنیــن اصــاح حداکثری در تابستان‪ ۱۴۰۰‬و استفاده از تخفیف‬ ‫دکل هایخطوط‪ ۲۳۰‬کیلوولت‪،‬تعویضحدود در قبضبرق کارخانهتاکید کردو گفت‪:‬استفاده‬ ‫‪ ۱۵‬کیلومتر کابل‪ ۶۳‬کیلوولت در تونل های کابل از قراردادهای خرید برق دوجانبه و خرید برق‬ ‫کارخانــه و تعویض لوله هــای فرســوده واقع در از بــورس بــرای کاهــش هزینه های خریــد برق‪،‬‬ ‫تصفیه خانه شــیمیایی قدیم که باعث افزایش تعویض و نوسازی کابل های فشارقوی در پست‬ ‫تولیدابنرمشد‪،‬ازجملهاقداماتاینمدیریت بــرق دیزل خانــه و تعویض حــدود ‪ ۱۵‬کیلومتر‬ ‫در ســال گذشــته بــود‪ .‬مدیر تولیــد و توزیع برق کابل ‪ ۶۳‬کیلوولت‪ ،‬جایگزین نمودن کلیدهای‬ ‫شــرکت از بازســازی مخزن پســاب تصفیه خانه سکشــن ‪ ۳‬در نیــروگاه حرارتــی‪ ،‬انتقــال پســت‬ ‫واقع در محوطه نیروگاه هاربین خبر داد و افزود‪ ۲۱Pπ :‬به سطح صفر متری و نوسازی ان‪ ،‬ادامه‬ ‫تعمیرات اساســی ترانســفورماتور تغذیــه کوره تعویض ترانس های ســافتول کارخانه‪ ،‬احداث‬ ‫پاتیلی فوالدســازی‪ ،‬بازســازی دســتگاه باالنس کوره خشک کن موتورها در تعمیرگاه الکتریکی‬ ‫واقع در اگلومراســیون برای باالنس پروانه های و ســاخت ســیم های چهارگــوش مخصــوص‬ ‫بزرگ و ســاخت مگنت های کوچک مخصوص الکتروموتورهــای فشــارقوی در تعمیــرگاه‬ ‫بلند کردن ریل و شمش از مگنت های اسقاطی الکتریکی‪ ،‬پروژه هایی هستند که در سال جدید‬ ‫فوالدســازی در تعمیــرگاه الکتریکی نیز حاصل اجرا خواهد شد‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه ‪ 28‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1046‬‬ ‫افشاگری پوگبا‬ ‫علیه مورینیو‬ ‫پل پوگبا‪ ،‬ســتاره فرانسوی‬ ‫شــروعی تــازه داشــت‪ .‬پوگبــا‬ ‫منچســتریونایتد‪ ،‬از بیان دلیل‬ ‫درباره تفاوت بین دو سرمربی‬ ‫به هــم خوردن رابطه خودش‬ ‫خود در یونایتد گفت‪« :‬چیزی‬ ‫و ژوزه مورینیــو‪ ،‬ســرمربی‬ ‫کــه االن با اولــه دارم متفاوت‬ ‫ســابق یونایتد‪ ،‬ســر بــاز زد اما‬ ‫است‪ ،‬او علیه بازیکنان اقدام‬ ‫پوگبا‬ ‫از روش های سرمربی پرتغالی‬ ‫نمی کنــد‪ .‬او علیــه بازیکنــان‬ ‫یشــود‪ .‬ممکن اســت اولــه کســانی را برای‬ ‫انتقاد کرد‪ .‬پل پوگبا با گفتن این نکته که اوله نم ‬ ‫گنار سولسشر‪ ،‬سرمربی فعلی منچستریونایتد‪ ،‬بــازی کردن انتخاب نکند‪ ،‬اما این طور نیســت‬ ‫ان طور که مورینیو عمل کرد علیه بازیکنان اقدام کــه ا نهــا را طوری کنــار بگذارد کــه انگار دیگر‬ ‫نمی کنــد‪ ،‬از سیاس ـت ها و متدهــای ســرمربی وجــود ندارند‪ .‬این تفاوت بیــن مورینیو و اوله‬ ‫پیشین شیاطین سرخ انتقاد کرد‪ .‬پوگبا در زمان اســت‪ .‬مــن زمانــی رابط ـه ای عالــی بــا مورینیو‬ ‫حضــور مورینیــو روی نیمکت منچســتریونایتد داشــتم‪ ،‬همــه ان را دیــده بودنــد و روز بعــد‬ ‫برای دومین بار به این تیم پیوست و سرمربی نمی دانم چه اتفاقی افتاد‪ .‬این اتفاق عجیبی‬ ‫پرتغالــی در قــراردادی نجومــی و رکوردشــکن بود که من با مورینیو تجربه کردم و نمی توانم‬ ‫‪ 122‬میلیــون دالر روی بازگردانــدن پوگبــا از توضیــح دهــم که دقیقا چه شــد چراکه خودم‬ ‫ایتالیــا ســرمایه گذرای کــرد‪ .‬در ابتــدا همه چیز هــم نمی دانــم‪ ».‬پوگبا تنها چهره برجســته در‬ ‫موفقیت امیز بود و دو طرف از بردن ســه جام یونایتد نبود که در زمان مورینیو خود را نیمکت‬ ‫در فصــل ‪ 2016-17‬لــذت بردنــد‪ ،‬امــا روابــط نشــین یافت و ســرمربی پرتغالی در مال عام از‬ ‫ســودمند و دوســتانه بیــن ســتاره فرانســوی و او انتقاد کرد‪ .‬لوک شــاو هم سرنوشــتی مشابه‬ ‫ســرمربی درج هیــک و خاص یونایتد به تیرگی با ستاره فرانســوی داشت‪ ،‬هرچند این مدافع‬ ‫گرایید‪ .‬پس از برکناری مورینیو و سپردن هدایت چپ نیز زیر نظر سولسشر تولدی دوباره داشته‬ ‫یونایتــد به اوله گنار سولسشــر‪ ،‬پوگبا نیز یکی است‪ .‬شاو نیز می گوید اوقات سختی را در زمان‬ ‫از ســتارگانی بــود کــه زیــر نظر ســرمربی نروژی حضور مورینیو در اولدترافورد سپری کرد‪.‬‬ ‫اولینبستهپیشنهادی‬ ‫الپورتا به مسی‬ ‫رادیــو راک ادعــا کــرد کــه‬ ‫ایــن موقتــی اســت و به محض‬ ‫خــوان الپورتا پیشــنهاد تمدید‬ ‫بهتــر شــدن اوضــاع اقتصــادی‬ ‫قــرارداد را بــه لیونل مســی ارائه‬ ‫باشگاه‪ ،‬دستمزد مسی افزایش‬ ‫داده اســت‪ .‬پنــج مــاه پــس از‬ ‫پیــدا خواهد کــرد‪ .‬او اکنــون‪60‬‬ ‫انتخاب خوان الپورتا به عنوان‬ ‫میلیــون یــورو خالص دســتمزد‬ ‫مسی‬ ‫رئیــس جدیــد بارســلونا‪ ،‬او بــه‬ ‫می گیرد‪.‬الپورتاهمچنینوعده‬ ‫وعده اش عمل کرد و پیشــنهاد‬ ‫داده اســت کــه یــک بازیکــن‬ ‫تمدیــد قــرارداد را به لئو مســی ارائــه داد‪ .‬کمتر از بزرگ همچون ارلینگ هالند را در تابستان جذب‬ ‫‪ 80‬روز دیگــر قــرارداد مســی تمام خواهد شــد و خواهد کردتامسیبهماندنترغیبشود‪.‬مسی‬ ‫او می تواند بارسلونا را ترک کند ولی طبق ادعای نمی خواهدعضوتیمیباشدکهشانسیبرایفتح‬ ‫«جوردیباسته»در رادیوراک‪،‬خوانالپورتابسته لیگقهرمانانندارد‪.‬قطعاجذبهالندمی تواند‬ ‫پیشنهادی خود برای ماندنی شدن لیونل مسی شانسبارسابرایرقابتباغول هایبزرگاروپایی‬ ‫را ارائه داده و امیدوار اســت فوق ســتاره ارژانتینی راافزایشخواهدداد‪.‬الپورتاپیش ازاین گفتهبود‬ ‫ان را قبــول کند‪ .‬در پیشــنهاد بارســلونا دســتمزد کهمشکلمسیبرایتمدیدپولنیستواویک‬ ‫مســی به میزبــان قابل توجهی کاهش یافتــه اما پروژهورزشیبرندهمی خواهد‪.‬‬ ‫رای دادگاه‬ ‫‪ -9-82‬برابر حکم شماره ‪ 9909972611101449‬صادره از شعبه ‪ 1‬دادگاه خانواده کرج‬ ‫زوجه اعظم پیش بین به دفتر طالق شماره ‪ 13‬کرج مراجعه نموده و تقاضای ثبت طالق‬ ‫را دارد؛ لذا به اقای توحید میهماندوست اخطار می شود تا یک هفته پس از رویت در‬ ‫دفترخانه حضور یابد‪ .‬در غیر این صورت‪ ،‬برابر قانون اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/1/21 :‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/1/28 :‬سردفتر ازدواج‬ ‫‪ 69‬و طالق ‪ 13‬کرج – محمد جواد اهنگر م‪/‬الف ‪/99/772‬ف‬ ‫نظریه کارشناسی(ارزیابی کیفی)‬ ‫‪ -9-137‬شماره نامه‪ 140004929105000323 :‬تاریخ نامه‪ 1400/01/25 :‬شماره‬ ‫پرونده‪ 139904029113000220/2 :‬شماره بایگانی پرونده‪ ۹۹۰۰۵5۱ :‬به‪ :‬اقای رمضان‬ ‫دامغانیان (قیم اقای فرهاد دامغانیان و احدی از وراث) سمنان میدان کوثر فاز ‪ ۳‬بعد از‬ ‫خیابان شهید دیابی پ ‪ ۳۰۰‬منزل رمضان دامغانیان و خانم سهیال دامغانیان سمنان‬ ‫خیابان شهید فیاض بخش پالک ‪ ۵۹‬در خصوص پرونده اجرایی کالسه ‪ ۹۹۰۰۵۵۱‬له‬ ‫خانم فاطمه خادمی علیه مرحوم عبدالکریم دامغانیان طبق گزارش مورخ ‪1399/10/16‬‬ ‫ ‪ ۴۱۹۳‬کارشناس رسمی دادگستری‪ ،‬پالک ثبتی ‪ ۲۰۹۴‬فرعی از ‪ ۳۵۷۵‬و ‪ 2/15‬اصلی‬‫قطعه ‪ ۲۳۴‬تفکیکی بخش یک سمنان ششدانگ پالک به مبلغ ‪65/000/000/000‬‬ ‫ریال معادل شصت و پنج میلیارد ریال ارزیابی گردیده‪ .‬لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک‬ ‫مذکور معترض می باشید‪ ،‬اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشار اگهی‬ ‫به ضمیمه فیش بانک با مراجعه به شعبه اجرا ثبت و وصول فیش از اجرا طبق اصالح‬ ‫ایین نامه اجرا مصوب شماره ‪ 1398/12/07-100/213246/9000‬و طبق اصالحی ماده‬ ‫‪ ۱۰۲‬ایین نامه اجرا به صورت قرعه از طریق سیستم هیات سه نفره کارشناسی را از بین‬ ‫کارشناسان رسمی انتخاب مینماید‪ .‬و در ضمن دستمزد سه کارشناس تجدیدنظر هریک‬ ‫على الحساب به مبلغ ‪ ۸۴۶۲۵۰۰‬ریال که میبایست جمعا ‪ ۲۵۳۸۷۵۰۰‬ریال به دفتر‬ ‫این اجرا تسلیم نمایید‪ .‬ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد‬ ‫کارشناسان تجدیدنظر (سه نفر) باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد‪ .‬رئیس اداره اجرای اسناد‬ ‫رسمی سمنان ‪ -‬داود دهباشی ‪/1123554‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-119‬شماره نامه‪، 140085602006000483 :‬تاریخ ارسال نامه‪ 1400/01/24 :‬خانم‬ ‫ملوک ملک زاده ورنوسفادرانی فرزند ابراهیم به استناد یک برگ استشهادیه محلی که‬ ‫هویت وامضا شهود رسمًا گواهی شده مدعی است میزان چهارسهم از ‪ 22‬سهم ششدانگ‬ ‫پالک شماره ‪ 490‬فرعی از ‪ 119‬اصلی واقع در خمینی شهر بخش ‪ 14‬ثبت اصفهان که در‬ ‫دفتر ‪ 20‬صفحه ‪ 31‬مسبوق به ثبت و سند می باشد که در اثر جابه جایی مفقود شده است‬ ‫و چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی‬ ‫ماده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی میشود که هرکس مدعی انجام معامله (غیر‬ ‫از انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد‬ ‫از تاریخ انتشار این اگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن‬ ‫ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند‬ ‫با ارایه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض‬ ‫اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی م الف‪ 1123008 :‬تاریخ‬ ‫انتشار‪1400/01/28 :‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫اگهی مزایده اموال غیرمنقول(اسناد ذمه)‬ ‫‪ -9-138‬بستانکار‪ :‬خانم فایزه جمالی بدهکار‪ :‬اقای جالل شیرین زبان مورد‬ ‫مزایده و محل ان‪ :‬برابر درخواست بستانکار فوق به شرح وارده به شماره‬ ‫‪ 1400/01/25 -140005007141001401‬نسبت به مزایده مقدار ‪ 117‬سهم از دو‬ ‫سهم از پنجم سهم از ششدانگ به استثنا ثمن اعیان یکباب خانه به مساحت ‪156/8‬‬ ‫مترمربع به شماره پالک ثبتی ‪( 4932‬چهار هزار و نهصد و سی و دو) فرعی از‬ ‫‪( 125‬یکصد و بیست و پنج) اصلی مجزی شده از ‪(438‬چهارصد و سی و هشت)‬ ‫فرعی واقع در بخش دو بجنورد سهم االرث جالل شیرین زبان نام پدر‪ :‬یونس تاریخ‬ ‫تولد‪ 1364/09/24 :‬شماره ملی‪ 0682376795 :‬شماره شناسنامه‪ 3907 :‬مدیون پرونده‬ ‫اجرائی کالسه ‪ 139904007141001075/1‬و شماره بایگانی ‪ 9901213‬که سند‬ ‫تیم ملی در خط حمله پنج مهاجم گلزن در اختیار دارد‬ ‫تصمیم سخت‬ ‫و اسان اسکوچیچ‬ ‫در راه جام جهانی‬ ‫نمایش مهدی قائدی در دیــدار برابر االهی بار‬ ‫دیگر شرایط بسیار خوب تیم ملی ایران در بخش‬ ‫تهاجمــی را بــه رخ کشــید و کار اســکوچیچ بــرای‬ ‫انتخاب ترکیب اصلی در پست مهاجم را سخت تر‬ ‫از قبل کرد‪ .‬به گزارش ورزش سه‪ ،‬تیم ملی ایران در‬ ‫خردادماه‪ 4‬دیدار سرنوشت ساز در مرحلهمقدماتی‬ ‫جــام جهانی در شــرایطی پیــش رو دارد که دراگان‬ ‫اسکوچیچ نفرات بسیار خوبی برای چینش ترکیب‬ ‫اصلی تیمش در اختیار دارد و به خصوص در بخش‬ ‫تهاجمیحضور چندمهرهبسیار خوب کهاینروزها‬ ‫در ترکیب تیمشــان می درخشــند‪ ،‬کار اسکوچیچ را‬ ‫تتــر کــرده و البته به طور هم زمان حساســیت‬ ‫راح ‬ ‫برای انتخاب درست در این پست را باالبرده است‪.‬‬ ‫در ادامه این مطلب قصد داریم به تشریح شرایط‬ ‫مهاجمانتیمملیازنظراماریبپردازیم‪.‬‬ ‫درخشش خیر کننده مهدی طارمی‬ ‫فوتبــال ایــران طــی روزهــای اخیــر تحــت‬ ‫تاثیــر درخشــش خیره کننــده مهــدی طارمــی در‬ ‫ترکیــب دنیا قرار داشــته و پس از گل اســتثنایی‬ ‫ایــن بازیکن به چلســی در لیگ قهرمانــان اروپا‬ ‫بســیاری از رســانه های معتبر دنیا هم بخشی از‬ ‫اخبــار خــود را بــه این بــازی و عملکــرد مهاجم‬ ‫ایرانــی پورتــو اختصــاص داده انــد‪ .‬طارمــی‬ ‫پس ازاینکه عنوان اقای گلی لیگ پرتغال را سال‬ ‫گذشــته با زدن ‪ 18‬گل در ترکیب ریو اوه به نام‬ ‫خودش کرد‪ ،‬امسال نیز به درخشش ادامه داده‬ ‫و طی ‪ 18‬مسابقه با زدن ‪ 10‬گل و ارسال ‪ 10‬پاس‬ ‫گل ا گــر نگوییــم بهترین بازیکــن پورتو که یکی‬ ‫نهــای این تیم پرتغالی بوده اســت‪ .‬او‬ ‫از بهتری ‬ ‫تهــای لیــگ قهرمانــان اروپا‬ ‫‪ 2‬بــار هــم در رقاب ‬ ‫گلزنی کرده اســت‪ .‬مهاجم ســابق پرسپولیس و‬ ‫الغرافــه در اخریــن دیدار تیم ملــی نیز بار دیگر‬ ‫در کنار ازمون در ترکیب اصلی حضور داشــت و‬ ‫روی ریبانــد ضربــه او بود که ازمون یکی از ســه‬ ‫گل ایران را مقابل سوریه به ثمر رساند‪.‬‬ ‫سردار ازمون اماده و سرحال‬ ‫یکی دیگر از اماده ترین بازیکنان تیم ملی سردار‬ ‫ازمون است که طی سال های اخیر عملکرد او روند‬ ‫تصاعدی داشته و امسال نیز امار خیره کننده‪ 15‬گل‬ ‫در ‪ 18‬دیدار لیگ روسیه را ثبت کرده است‪ .‬احتماال‬ ‫انتخــاب اول اســکوچیچ برای بخش هجومی تیم‬ ‫ملی مهاجم تیم زنیت روسیه باشد ولی این بازیکن‬ ‫هــم رقبای سرســختی دارد که حضورش در ترکیب‬ ‫اصلی را منوط به امادگی اش در روزهای اخر اردوی‬ ‫تیم ملی در خردادماه می کند که قرار است در کیش‬ ‫برگزارشود‪.‬‬ ‫مهدی قائدی غیرقابل چشم پوشی‬ ‫یکی از دالیل پیروزی پر گل و روحیه بخش‬ ‫اســتقالل مقابــل االهلــی عربســتان نمایــش‬ ‫قابل تحســین مهــدی قائــدی بــود‪ .‬مهاجــم‬ ‫مالکیت اصلی به شماره چاپی ‪ 796111‬سری د سال ‪ 94‬با شماره دفتر الکترونیکی‬ ‫‪ 139620307115001255‬به نام مرحوم یونس شیرین زبان فرزند موسی الرضا صادر‬ ‫و تسلیم شده است‪ ،‬محدود به حدود زیر‪ :‬شماال‪ :‬در دو قسمت اول دیواریست بطول‬ ‫(‪ )1/00‬یک متر به ممر عام‪ .‬دوم دیواریست بطول (‪ )15/05‬پانزده متر و پنج سانتیمتر‬ ‫به یکصد و بیست و پنج اصلی‪ .‬شرقا‪ :‬دیوار به دیوار بطول (‪ )10/02‬ده متر و دو سانتیمتر‬ ‫به یکصد و بیست و پنج اصلی‪ .‬جنوبا‪ :‬در چهار قسمت که قسمت سوم ان غربی است‪.‬‬ ‫اول دیوار بدیوار بطول (‪ )9/60‬نه متر و شصت سانتیمتر به یکصد و بیست و پنج اصلی‪.‬‬ ‫دوم به دیوار بطول(‪ )5/00‬پنج متر به یکصد و بیست و پنج اصلی‪ .‬سوم دیواریست‬ ‫بطول (‪ )0/20‬بیست سانتیمتر به یکصد و بیست و پنج اصلی‪ .‬چهارم دیواریست بطول‬ ‫(‪ )0/70‬هفتاد سانتیمتر به ممر عام‪ .‬غربا‪ :‬در پنج قسمت که قسمت چهارم ان شمالی‬ ‫قسمت دوم ان جنوبی است‪ .‬اول درب و دیوار بطول(‪ )6/27‬شش متر و بیست و‬ ‫هفت سانتیمتر به ممر عام‪ .‬دوم دیواریست بطول (‪ )0/30‬سی سانتیمتر به ممر عام‪.‬‬ ‫سوم دیواریست بطول (‪ )2/10‬دو متر و ده سانتیمتر به ممر عام‪ .‬چهارم دیواریست‬ ‫بطول(‪ )0/25‬بیست و پنج سانتیمتر به ممر عام‪ .‬پنجم دیواریست بطول(‪ )1/40‬یک‬ ‫متر و چهل سانتیمتر به ممر عام‪ .‬حقوق ارتفاقی ندارد‪ .‬که سهم االرث اقای جالل‬ ‫شیرین زبان نام پدر‪ :‬یونس تاریخ تولد‪ 1364/09/24 :‬شماره ملی‪0682376795 :‬‬ ‫شماره شناسنامه‪ 3907 :‬مدیون پرونده اجرائی کالسه ‪ 139904007141001075‬و به‬ ‫شماره بایگانی ‪ 9901213‬در قبال مبلغ یک میلیارد و هفتصد و هشت میلیون ریال‬ ‫(‪ 1/708/000/000‬ریال) اصل طلب خانم فائزه جمالی موضوع سند ازدواج شماره‬ ‫‪ 1392/08/02-1977‬و به انضمام یک تا دو عشر اضافه که به ان افزوده می گردد‬ ‫بازداشت و مورد ارزیابی قرار گرفته و سهم االرث اقای جالل شیرین زبان به مقدار‬ ‫یکصد و هفده سهم از دو سهم از پنجم سهم از ششدانگ به استثنا ثمن اعیان پالک‬ ‫مذکور به مبلغ ‪ 2/748/800/000‬ریال) دو میلیارد و هفتصد و چهل و هشت میلیون‬ ‫و هشتصد هزار ریال) قیمت گذاری و نظریه ارزیابی قطعی گردیده است‪ .‬ملک در روز‬ ‫یکشنبه مورخه ‪ -1400/02/12‬از ساعت ‪ 9‬تا ‪ 12‬ظهر در محل اداره اجرای اسناد‬ ‫رسمی بجنورد واقع در بجنورد خ شریعتی شمالی ساختمان قدیم پست به مزایده‬ ‫گذاشته می شود‪ ،‬خریداران می توانند در وقت مقرر در محل برگزاری مزایده حاضر‬ ‫شده و در جلسه شرکت نمایند‪ .‬مزایده فقط در یک نوبت برگزار می گردد و از (مبلغ‬ ‫‪ 2/049/600/000‬ریال) دو میلیارد و چهل و نه میلیون و ششصد هزار ریال) اصل و‬ ‫به انضمام یک و دو عشر اضافه شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار‬ ‫فروخته می شود‪ .‬طبق ماده ‪ -136‬اصالح ائین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم‬ ‫االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده‬ ‫ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است‪ .‬برنده مزایده مکلف‬ ‫است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق‬ ‫ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر‪ ،‬مانده فروش را به حساب سپرده‬ ‫ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪.‬‬ ‫در این صورت‪ ،‬عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد‪ .‬الزم‬ ‫به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز اعم از حق انشعاب و یا حق‬ ‫اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای انها باشد و نیز بدهی های مالیاتی‬ ‫و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا‬ ‫نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت‬ ‫هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق‬ ‫مزایده نقدا وصول می گردد‪ .‬ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد‪ ،‬مزایده روز‬ ‫اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد‪ .‬مشخصات ملک‬ ‫مطابق نظریه کارشناس‪ :‬ملک مورد نظر دارای سند رسمی به صورت ششدانگ عرصه‬ ‫و اعیان به مالکیت اقای یونس شیرین زبان فرزند موسی الرضا می باشد مساحت‬ ‫عرصه ملک مذکور مطابق سند رسمی در حدود ‪ 156/8‬مترمربع می باشد حدودات‬ ‫اربعه ملک مذکور مطابق سند رسمی بدین شرح می باشد‪ .‬شماال در دو قسمت اول‬ ‫دیواریست به طول یک متر به ممر عام دوم دیواریست به طول ‪ 15/05‬متر به ‪125‬‬ ‫اصلی شرقا دیوار به دیوار به طول ‪ 10/02‬متر به ‪ 125‬اصلی‪ .‬جنوبا در چهار قسمت‬ ‫که قسمت سوم ان غربی است اول دیوار به دیوار به طول ‪ 9/60‬متر به ‪ 125‬اصلی‬ ‫ریزنقــش و پــا بــه تــوپ اســتقالل کــه گل ســوم‬ ‫تیمــش را مقابــل نماینــده عربســتان بــه ثبــت‬ ‫رسانده بود‪ ،‬در حساس ترین دقایق بازی وقتی‬ ‫نماینــده عربســتان بــرای زدن گل ســوم تــاش‬ ‫یکــرد‪ ،‬بــا یک شــوت تماشــایی گل چهــارم را‬ ‫م ‬ ‫وارد دروازه اویــس گلــر االهلــی کرد تا امیدهای‬ ‫این تیم برای بازگشت کم رنگ شود‪.‬‬ ‫قائــدی کــه تکنیکی تریــن و پــا به تــوپ ترین‬ ‫بازیکنفوتبالایرانبهشمار می رود‪،‬همانمهره ای‬ ‫اســت که می تواند گره گشــای تیم ملی در دو بازی‬ ‫فشــرده مقابل بحرین و عراق باشد؛ مهاجمی که‬ ‫به پیروزی در دوئل های یک در مقابل یک عادت‬ ‫کرده و بار دیگر این موضوع را به رخ کشید و نشان‬ ‫داد در ضربــات پایانــی هــم تبحــر ویــژه ای دارد و‬ ‫روزبه روز در حال بهتر شدن و اموختن و استفاده از‬ ‫تجربیاتش است‪ .‬قائدی اگرچه در این فصل مانند‬ ‫فصل گذشته در گلزنی موفق نبوده و بیشتر از ‪ 4‬گل‬ ‫به ثمر نرسانده ولی حاال با حضور فرهاد مجیدی‬ ‫و نمایش های تهاجمی تری که ابی پوشان پایتخت‬ ‫ارائه می کنند‪ ،‬احتماال در بازی های اینده امار خود را‬ ‫بهبودخواهدبخشید‪.‬‬ ‫کریم انصار ی فرد فرصت طلب و گلزن‬ ‫یفــرد دیگر مهاجــم در دســترس دراگان‬ ‫انصار ‬ ‫اسکوچیچ به شمار می رود؛ بازیکنی که در اخرین‬ ‫دیــدار برابر ســوریه نیز به عنــوان بازیکن تعویضی‬ ‫وارد زمین شد و با یک حرکت چشم نواز موفق به‬ ‫ثبت گل ســوم ملی پوشــان ایران شد‪ .‬این مهاجم‬ ‫پس از جدایی از فوتبال یونان روزهای خوبی را در‬ ‫ناتینگهام فارست و السیلیه تجربه نکرد ولی حاال‬ ‫در ‪ 31‬سالگی با بازگشت به فوتبال یونان خودش‬ ‫را پیداکرده و در ترکیب ا ا ک اتن مهره بسیار مهمی‬ ‫به شمار می رود‪ .‬او در این فصل ‪ 22‬حضور ثابت و‬ ‫‪ 5‬حضور تعویضی در ترکیب تیمش داشته و ‪ 12‬بار‬ ‫گلزنی کرده است‪ .‬کریم در جریان پیروزی اروپایی‬ ‫‪ 2‬بر ‪ 1‬تقابل وولفسبورگ نیز یکی ازگل های تیمش‬ ‫را ثبت کرد تا خودش را به عنوان رقیبی جدی برای‬ ‫سایرمهاجمانتیمملیتبدیل کند‪.‬‬ ‫اللهیار صیادمنش استعداد ناب فوتبال‬ ‫ایران‬ ‫هرچند روند صعودی رشد یکی از مستعدترین‬ ‫مهاجمان سال های اخیر فوتبال ایران پس از انتقال‬ ‫به فوتبال ترکیه متوقف شــد ولی صیادمنش حاال‬ ‫پس از حضور در فوتبال اوکراین خودش را پیداکرده‬ ‫و پیشنهاد‪ 8‬میلیون دالری دیناموکیف برای جذب‬ ‫مهاجــم ایرانــی زوریا تعیین کننده همیــن موضوع‬ ‫است‪ .‬او در این فصل ‪ 4‬گل طی ‪ 7‬مسابقه به ثمر‬ ‫رســانده و در لیگ اروپا نیز گلی سرنوشت ساز برای‬ ‫تیمشدر مقابللسترسیتیبهثمررساندتاخودشرا‬ ‫به تفکرات اسکوچیچ تحمیل کند و در رقابت های‬ ‫مقدماتیجامجهانینیزشانسبازیداشتهباشد‪.‬‬ ‫دوم دیوار به طول ‪ 5‬متر به ‪ 125‬اصلی سوم دیواریست به طول ‪ 0/2‬متر به ‪ 125‬اصلی‬ ‫چهارم دیواریست به طول ‪ 0/7‬متر به ممر عام و غربا در ‪ 5‬قسمت که قسمت چهارم‬ ‫ان شمالی و قسمت دوم ان جنوبی است‪ .‬اول درب و دیوار به طول ‪ 6/27‬متر به ممر‬ ‫عام دوم دیواریست به طول ‪ 0/3‬متر به ممر عام سوم دیواریست به طول ‪ 2/10‬متر‬ ‫به ممر عام چهارم دیواریست به طول ‪ 0/25‬متر به ممر عام پنجم دیواریست به طول‬ ‫‪ 1/40‬متر به ممر عام‪ .‬اعیان ملک مورد نظر در ضلع شرقی به صورت ویالیی و اسکلت‬ ‫ان به صورت دیوار باربر و سقف طاق ضربی با مساحت زیربنای حدود ‪ 120‬مترمربع‬ ‫دارای کاربری مسکونی می باشد‪ .‬مشخصات داخلی ملک مسکونی به صورت هال‬ ‫و پذیرایی با کف سیمانی و بدنه تا یک متر سنگ و مابقی گچ سفید و رنگ امیزی‬ ‫دارای یک اتاق خواب با بدنه گچ سفید و رنگ و کف سیمان حمام دارای بدنه کاشی‬ ‫و کف سرامیک دارای پنجره های فلزی و درب های چوبی و درب ورودی الومینیوم‬ ‫اشپزخانه به صورت کاشی و سرامیک و کابینت ‪ mdf‬و سینگ می باشد سرویس‬ ‫ها و اشپزخانه مجهز به شیراالت بوده و سیستم گرمایش به صورت بخاری بوده و‬ ‫سیستم سرمایش سقفی می باشد در حال حاضر اقای یونس شیرین زبان فوت نموده‬ ‫و ملک مذکور در تصرف ورثه مرحوم یونس شیرین زبان می باشد‪ .‬مطابق گواهی‬ ‫انحصار وراثت و دادنامه شعبه ‪ 120‬شورای حل اختالف شهری بجنورد به شماره‬ ‫‪ 9909975871602297‬ورثه مرحوم یونس شیرین زبان به ترتیب زهره رحمانی(زوجه)‬ ‫خدیجه‪ ،‬جالل و بابک همگی شیرین زبان(فرزندان مرحوم) می باشند ملک مذکور‬ ‫دارای امتیازات اب و برق و گاز و تلفن می باشد ملک مذکور دارای نمای سیمان سفید‬ ‫می باشد‪ .‬نتیجه‪ :‬با توجه به موقعیت مکانی ملک‪ ،‬عرف منطقه‪ ،‬بافت اجتماعی‪ ،‬عمر‬ ‫ساختمان‪ ،‬نوع و کیفیت مصالح به کار رفته‪ ،‬مساحت‪ ،‬امتیازات و دیگر فاکتورهای موثر‬ ‫در ارزیابی و همچنین سایر معامالت مشابه در منطقه ارزش ملک مذکور به صورت‬ ‫ششدانگ عرصه و اعیان بدون در نظر گرفتن دیون به اشخاص حقیقی و حقوقی و‬ ‫عوارضات احتمالی مبلغ ‪ 6/872/000/000‬ریال (شش میلیارد و هشتصد و هفتاد و‬ ‫دو میلیون ریال) براورد و تعیین می گردد که سهم اقای جالل شیرین زبان مبلغ‬ ‫‪ 2/405/200/000‬ریال (دو میلیارد و چهارصد و پنج میلیون و دویست هزار ریال) می‬ ‫باشد و نشانی ملک جهت بازدید‪ :‬بجنورد خ مدرس ‪ 3‬پ ‪ 223‬می باشد‪ .‬ضمنا مطابق‬ ‫گزارش مورخه ‪ 1399/11/05‬مامور اجراء به صورت یکباب منزل ویالیی که در حال‬ ‫حاضر همسر مرحوم در ان ساکن می باشد و با قدمت باالی ‪ 15‬سال ساخت می باشد‪.‬‬ ‫علی اوسط رستمی‪ -‬سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -9-135‬چون ششدانگ قسمتی از یک درب باغ پالک شماره ‪ ۱۳۱۶‬واقع در قطعه ‪6‬‬ ‫نجف اباد بخش ‪ ۱۱‬ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام اقای عبدالکریم امینی فرزند‬ ‫محمدرضا در جریان ثبت است و به علت عدم حضور متقاضی ثبت تحدید حدود ان به‬ ‫عمل نیامده‪ ،‬اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ‪ ۱۵‬قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده‬ ‫تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ ‪ 1400/02/22‬ساعت ‪ ۸‬صبح در محل‬ ‫شروع و به عمل خواهد امد و در صورت مصادف شدن با تعطیلی عملیات تحدید حدود در‬ ‫روز بعد انجام می پذیرد‪ .‬لذا بموجب این اگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد‬ ‫که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند‪ .‬اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده‬ ‫‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا سی (‪ )۳۰‬روز پذیرفته خواهد‬ ‫شد‪ .‬تاریخ انتشار ‪ 1400/01/28‬رییس ثبت اسناد وامالک نجف اباد‪ -‬مهدی صادقی‬ ‫وصفی ‪/1122831‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -9-134‬چون تحدید حدودششدانگ یک قطعه ملک مزروعی (صحراکار) پالک شماره‬ ‫‪ ۱۶۴۱۴‬فرعی ازیک اصلی واقع در دهستان گرمسیر اردستان بخش ‪ ۱۷‬ثبت اصفهان که‬ ‫طبق پرونده ثبتی به نام اقای سیدحسین نیکوئی فرزند سیدفخرالدین و غیره در جریان‬ ‫ثبت می باشد و تحدید حدود ان به علت اشتباه دراگهی بایستی مجددا اگهی گردد اینک‬ ‫بنا به درخواست متقاضی و دستور اخیر ماده ‪ ۱۵‬قانون ثبت تحدید حدود پالک مرقوم‬ ‫در روز چهارشنبه مورخه‪ 1400/02/22 :‬راس ساعت ‪ ۹‬صبح در محل شروع و به عمل‬ ‫خواهد امد لذا به موجب این اگهی به کلیه مالکین مجاور اخطارمی گردد که در روز و‬ ‫ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده ‪۲۰‬‬ ‫قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ‪ ۳۰‬روز پذیرفته خواهد شد و طبق‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫قدرت نمایینمایندگان‬ ‫فوتبال ایران در غرب اسیا‬ ‫‪ ۴‬نماینــده ایــران در لیــگ قهرمانان اســیا‪ ،‬در هفته‬ ‫نخست این رقابت ها درمجموع بهترین نتایج را برای‬ ‫ایران در قیاس با ســایر کشــورها مانند عربستان‪ ،‬قطر و‬ ‫امارات رقم زده اند‪ .‬هفته نخست لیگ قهرمانان اسیا در‬ ‫منطقه غرب‪ ،‬به صورت متمرکز در سه کشور عربستان‪،‬‬ ‫هند و امارات برگزار شــد که نتایج هفته نخســت برای‬ ‫تیم هــای ایرانی بســیار خوب بــود و هر چهــار نماینده‬ ‫ایران عملکرد قابل قبولی را از خود به جای گذاشــتند‪.‬‬ ‫دربازی های این هفته استقالل و پرسپولیس به پیروزی‬ ‫دســت یافتند و بدون هیچ مبالغه ای‪ ،‬تراکتور و فوالد‬ ‫شایسته کسب سه امتیاز مقابل رقبای نامدار و باتجربه‬ ‫خــود بودنــد‪ .‬درنهایــت‪ ،‬چهــار نماینــده ایــران در روز‬ ‫نخســت این مســابقات‪ ۸ ،‬امتیاز به دســت اوردند که‬ ‫به طــور میانگیــن ‪ ۲‬امتیــاز بــه ازای هر بازی اســت‪ .‬این‬ ‫عملکرد بهتر از نتایج تمام کشــورهای منطقه غرب در‬ ‫این منطقه است‪ .‬این اتفاق در شرایطی رقم خورده که‬ ‫تیم های ایرانی با مربیان بومی در این مسابقات حضور‬ ‫دارنــد و مجمــوع بازیکنــان خارجــی چهار تیــم ایرانی‪،‬‬ ‫‪ ۶‬بازیکــن اســت‪ .‬ایــن تعداد بازیکن کمتــر از میانگین‬ ‫بازیکنان خارجی حاضر در این مسابقات است‪ .‬درواقع‬ ‫موفقیــت ایــن چهار تیم‪ ،‬پاســخ محکمی بــه مدعیان‬ ‫جدید فوتبال در غرب اسیاست که سال هاست در تالش‬ ‫برایپایین کشیدنایرانهستند‪.‬‬ ‫نکونام مربی العین را از‬ ‫کار بیکار کرد‬ ‫مســئوالن العیــن پس از شکســت ســنگین در برابر‬ ‫فــوالد و حــذف از رقابت های لیگ قهرمانان اســیا‪ ،‬به‬ ‫دنبــال تغییــر ســرمربی خــود هســتند‪ .‬العیــن در دیدار‬ ‫پلــی اف جهت صعود بــه مرحله گروهــی رقابت های‬ ‫لیگ قهرمانان اسیا‪ ،‬با ‪ 4‬گل مغلوب فوالد شد و حاال‬ ‫بنفش پوشان اماراتی پس از حذف از تمامی رقابت های‬ ‫داخلی و خارجی و اینکه هیچ شانسی برای رسیدن به‬ ‫قهرمانی ندارند‪ ،‬در پی اخراج ســرمربی خود هستند‪.‬‬ ‫رســانه های اماراتــی خبر داده اند که پــدرو امانوئل پس‬ ‫از شکست برابر شاگردان نکونام به درب های خروج از‬ ‫این باشگاه نزدیک و نزدیک تر شده است و این مربی‬ ‫دربازی های پایانی رقابت های لیگ برتر امارات تیمش را‬ ‫هدایتمی کندوپس ازانیکجایگزینمناسببه جای‬ ‫او در راس کار قــرار خواهــد گرفــت‪ .‬رازاوان لوچســکیو‬ ‫ســرمربی سابق الهالل که با این تیم به مقام قهرمانی‬ ‫لیگقهرماناناسیارسیدوهمچنینرویویتوریاسرمربی‬ ‫سابقالنصربههمراهجیووانیفنبرونکهورستهلندی‬ ‫که ‪ 3‬فصل فوق العاده را با فاینورد پشت سر گذاشت‪،‬‬ ‫گزینه های مدیران العین برای انتخاب سرمربی بعدی‬ ‫تیمشانهستند‪.‬العینهمچنینقصدداردخارجی های‬ ‫خود را نیز از تیم کنار بگذارد‪.‬‬ ‫تبصره ‪ ۲‬ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبت ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی‬ ‫گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند‪ .‬تاریخ انتشار‪1400/01/28 :‬‬ ‫ذبیح اله فدائی اردستانی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان ‪/1122858‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-128‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪۱۳۹۹۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۲۲۶۸‬‬ ‫مورخ ‪ 1399/11/29‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای مهدی غالمی ثانی فرزند‬ ‫عباسعلی در ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 273/26‬مترمربع از پالک شماره ‪۵۴۵‬‬ ‫فرعی از ‪ -۴‬اصلی واقع در اراضی نوقاب بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری‬ ‫شده از اقای رضا ندافی مالک رسمی محرز گردیده است‪ ،‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین‬ ‫نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق این روزنامه و محلی ‪/‬‬ ‫کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص‬ ‫ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در‬ ‫روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک‬ ‫تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به‬ ‫تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت‬ ‫محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه‬ ‫است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت‬ ‫می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/01/28 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/12 :‬سید ضیاء‬ ‫الدین مهدوی شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-129‬نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪۱۳۹۹۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۲۰۴۶‬‬ ‫مورخ ‪ 1399/10/30‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای مهدی نوبخت فرزند‬ ‫اسماعیل در ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 226/82‬مترمربع از پالک شماره ‪۱۳۰۶‬‬ ‫فرعی از ‪ - ۳‬اصلی واقع در اراضی قصبه شهر بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل‬ ‫مالکیت اقای حسن طحان مالک رسمی محرز گردیده است‪ ،‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین‬ ‫نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬‬ ‫کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص‬ ‫ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در‬ ‫روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک‬ ‫تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به‬ ‫تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت‬ ‫محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه‬ ‫است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت‬ ‫می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/01/28 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/12 :‬سید ضیاء‬ ‫الدین مهدوی شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ صفحه 7 ‫شنبه ‪ 28‬فروردین ماه ‪ 17 / 1400‬اوریل ‪ 04 / 2021‬رمضان ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1046‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی ‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫یک کارشناس محیط زیست گفت‪ :‬این روز ها شاهد افزایش قاچاق‬ ‫چوب در کشــور هســتیم و این امر به یک منبع درامد برای ســودجویان‬ ‫تبدیل شده است‪ .‬علیرضا ناصری کارشناس محیط زیست در گفت وگو با‬ ‫باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬با اشاره به افزایش قاچاق چوب در جنگل های‬ ‫کشور اظهار کرد‪ :‬سال های زیادی است که قاچاق چوب در کشور وجود‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫یشــود و امــروزه ایــن موضــوع بــه یــک معضل‬ ‫دارد و بــا ان برخــورد نم ‬ ‫تبدیل شــده اســت‪ .‬او در ادامه بیان کرد‪ :‬به دلیل قیمتی بودن چوب و‬ ‫کاربــرد ان بــرای صنعت های گوناگون قاچاق چوب تبدیل به یک منبع‬ ‫درامدزایــی شــده اســت‪ .‬ایــن کارشــناس محیط زیســت گفــت‪ :‬ســطح‬ ‫عرصه های جنگلی کشور در ‪ ۵‬دهه اخیر از ‪ ۳۰‬میلیون هکتار به حدود‬ ‫‪ ۱۴‬میلیون هکتار و به تبع ان ســطح جنگل های شــمال نیز از ‪ ۳‬میلیون‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار به حدود یک میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هزار هکتار کاهش یافته‬ ‫است‪ .‬ناصری عنوان کرد‪ :‬در ایران سودجویان این امر که در اکثر موارد از‬ ‫جوامعمحلیهستند‪،‬حتیباخودرویشخصیخودشاناقدامبهبریدن‬ ‫درختانوحملچوبمی کنند‪.‬‬ ‫افزایش قاچاق چوب‬ ‫در کشور‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫واگذاریشیرخوارگاه ها ‪،‬جلبمشارکتیافرار دولتاز مسئولیت‬ ‫رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در‬ ‫واکنــش به موضوع واگذاری خدمات عمومی‬ ‫به بخش غیردولتی‪ ،‬با تاکید بر اینکه واگذاری‬ ‫خدمــات عمومــی بــه بخــش خصوصــی بــه‬ ‫معنی فرار دولت از مسئولیت خودش است‪،‬‬ ‫می گوید‪:‬بحثخدماتعمومی‪،‬حمایت های‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬امــوزش‪ ،‬بیمه پایه و بهداشــت و‬ ‫درمانوظیفهحاکمیتاستوبا کاالیی کردن‬ ‫یســازی‬ ‫خدمــات اجتماعی از طریق خصوص ‬ ‫فقط فقرا بیشتر از قبل اسیب خواهند دید‪.‬به‬ ‫گزارشایسنا‪،‬چندروز گذشتهبود کهمسعودی‬ ‫فرید‪-‬معاونامور اجتماعیسازمانبهزیستی‬ ‫کشــور از واگــذاری شــیرخوارگاه ها بــه بخــش‬ ‫غیردولتــی خبــر داد و اعــام کــرد که ســازمان‬ ‫بهزیستیاعتقاددارد کهنقشسازمانبه عنوان‬ ‫نهادسیاست گذارعمدتاسیاست گذاریاستاز‬ ‫طرفیبایدبررونداجرای کار نظارتوفرایندها‬ ‫را تسهیل کند؛ عالوه بر این باید موانع را از سر‬ ‫اجرای کارها بردارد و اگر موسســات و خیرانی‬ ‫تمایل دارند در عرصه این خدمات ورود پیدا‬ ‫کنند‪ ،‬بتواند تســهیلگری الزم را انجــام داده و‬ ‫گره گشــایی ها صورت گیرد‪ .‬در واکنش به این‬ ‫اقدام ســازمان بهزیستی‪ ،‬سید حسن موسوی‬ ‫چلــک‪ -‬رئیــس انجمــن مــددکاران اجتماعی‬ ‫ایــران بــا تاکیــد بــر اینکه طبــق اصــل‪ ۲۱‬و‪۲۹‬‬ ‫قانون اساسی دولت دارای وظایفی است‪ ،‬به‬ ‫ایسنا می گوید‪ :‬اصل‪ ۲۱‬قانون اساسی در قبال‬ ‫مادرانوفرزندانو کودکانبی سرپرستواصل‬ ‫‪ ۲۹‬نیز درباره سوانح‪ ،‬حوادث و بی سرپرستی‬ ‫است‪ .‬همین وظیفه در قانون تشکیل سازمان‬ ‫بهزیســتی و قانون ســاختار نظام جامــع رفاه‬ ‫و تامین اجتماعی نیز امده اســت‪ .‬او با تاکید‬ ‫مجددبراینکهحمایتاز کودکانبی سرپرست‬ ‫و بد سرپرســت‪ ،‬در اصل ‪ ۲۹‬و ‪ ۲۱‬به صراحت‬ ‫«تکلیف دولت» اعالم شده است‪ ،‬در ادامه به‬ ‫ماده‪ ۲۶‬قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی‬ ‫دولتنیزاشارهمی کندومی افزاید‪:‬در اینماده‬ ‫از قانون ‪ ۱۳‬فعالیت ذکرشــده است‪ .‬مجلس‬ ‫شورایاسالمیدر سال‪ ۸۰‬در قانونیاعالم کرد‬ ‫که بهزیستی می تواند بخشی از فعالیت های‬ ‫خــود را واگــذار کنــد و ســپس دولــت در قالب‬ ‫ائین نامــه ســازمان های مردم نهاد‪ ،‬دوبــاره به‬ ‫شکلدیگریودرقانونالحاقموادیبهقانون‬ ‫تنظیمبخشیاز مقرراتمالیاین کار را کرد‪.‬‬ ‫با کاالیی کردن خدمات اجتماعی از‬ ‫طریق خصوصی سازی فقط فقرا بیشتر‬ ‫از قبل اسیب خواهند دید‬ ‫موســوی چلک با تاکید بر اینکه واگذاری‬ ‫خدماتعمومیبهبخشخصوصیبهمعنی‬ ‫فرار دولت از مســئولیت خودش اســت و این‬ ‫فقط محدود به خدمات بهزیســتی نیســت‬ ‫تهــا و خدمات اجتماعی‬ ‫بلکه ســایر حمای ‬ ‫را هم در حوزه های اموزش‪ ،‬بیمه‪ ،‬بهداشــت‬ ‫و درمــان و‪.‬را هــم در برمی گیــرد و نبایــد بــا‬ ‫نــگاه کاالیــی بــه این خدمات نــگاه کنیم و‬ ‫خصوصی سازی کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬خصوصی سازی‬ ‫چــه درامــدی برای این مرکز می تواند داشــته‬ ‫باشد؟ با این اطمینان می گویم که در اینده ای‬ ‫نه چندان دور خصوصی سازی برخی از مراکز‬ ‫بــه دلیــل عــدم تناســب هزین ههــا و درامدها‬ ‫مشــکالت جدی و زیادی را برای مدیران این‬ ‫مراکــز و خدمــت گیرنــدگان در کشــور ایجاد‬ ‫خواهد کرد و اگر تدبیر نکنیم حتی می تواند‬ ‫تبعات امنیتی و قضایی را نیز به دنبال داشته‬ ‫باشد‪.‬البتهممکناستاینسوالمطرحشود‬ ‫که ایا ما نباید از ظرفیت های مشــارکت های ‬ ‫مردمــی اســتفاده کنیم؟ اما بحث مشــارکت‬ ‫یســازی خدمات متفاوت‬ ‫مردمی با خصوص ‬ ‫است‪.‬رئیسانجمنمددکاراناجتماعیایران‬ ‫می افزاید‪ :‬نکته بعدی این است که می توان‬ ‫خدمــات عمومــی را داشــته باشــیم و ســپس‬ ‫مشارکت مردمی نیز وجود داشته باشد‪ .‬مگر‬ ‫شیرخوارگاهامنهومراکزشیرخوارگاه هایدیگر‬ ‫تاکنون از مشــارکت مــردم بهره نمی گرفت؟‬ ‫همچنیــن ممکــن اســت این طور گفته شــود‬ ‫یتــوان از ظرفیت بخش‬ ‫کــه قانــون گفتــه م ‬ ‫خصوصی استفاده کنیم؛ اما این قانون دارای‬ ‫اشکال است‪ .‬مثل بسیاری از قوانین که بعد از‬ ‫مدتیبازنگریمی شودماده‪ ۲۶‬قانونتنظیم‬ ‫بخشی از مقررات مالی دولت و سایر قوانینی‬ ‫یســازی خدمات عمومی‬ ‫که مــروج خصوص ‬ ‫هستند و بستری برای فرار دولت از مسئولیت‬ ‫قانونــی در قبــال ارائــه خدمــات بــه مــردم‬ ‫می شود‪ .‬این قانون باید بازنگری شود چراکه‬ ‫بــا کاالیی کردن خدمات اجتماعی از طریق‬ ‫خصوصی سازی فقط فقرا بیشتر از قبل اسیب‬ ‫خواهنــد دیــد‪ .‬او در ادامه به موضوع شــیوع‬ ‫ویروس کروناوخدماتدرمانیتوسطبخش‬ ‫دولتی اشاره و بیان می کند‪ :‬در موضوع کرونا‬ ‫اگــر مراکــز درمان دولتــی نبودند‪ ،‬بوی تعفن‬ ‫مرده ها‪ ،‬سراســر ایران را فرامی گرفت‪ .‬همین‬ ‫بحث نیز بر سر اموزش مطرح می شود؛ اصل‬ ‫‪ ۳۰‬قانون اساســی به اموزش عمومی رایگان‬ ‫اشــاره کرده اســت‪ ،‬چــرا ایــن مــوارد در قانون‬ ‫اساســی گفته نشــده که به بخش خصوصی‬ ‫واگــذار شــود؟ زیــرا این ها ظلم در حــق افراد‬ ‫نیازمند است و ما حق نداریم این کار را انجام‬ ‫دهیم‪.‬رئیسانجمنمددکاراناجتماعیایران‬ ‫معتقــد اســت که بحــث خدمــات عمومی‪،‬‬ ‫حمایت های اجتماعی‪ ،‬اموزش‪ ،‬بیمه پایه و‬ ‫بهداشتودرمانوظیفهحاکمیتاست‪.‬‬ ‫جلب مشارکت به منزله‬ ‫خصوصی سازی نیست‬ ‫موسوی چلک با اشاره به اینکه با جلب‬ ‫تهــای‬ ‫مشــارکت مــردم در حــوزه حمای ‬ ‫اجتماعیمخالفنیستم‪،‬اظهارمی کند‪:‬جلب‬ ‫یســازی نیست و‬ ‫مشــارکت به منزله خصوص ‬ ‫این دو را از هم متفاوت می بینیم‪ .‬باید مرکز‬ ‫دولتی برای کودکان داشته باشیم‪ ،‬از ظرفیت‬ ‫و مشــارکت های مردمی هم استفاده کنیم و‬ ‫خیرین حمایت کنند‪ .‬چه کســی گفته است‬ ‫کهاینحمایتبه منزلهخصوصی سازیمراکز‬ ‫اســت؟ او ادامــه می دهــد‪ :‬وزارت بهداشــت‬ ‫از زمــان شــیوع ویــروس کرونا تاکنــون حدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار نفر را اســتخدام کرد زیرا در شــرایط‬ ‫کنونی نیاز به خدمات درمانی دولتی افزایش‬ ‫پیــدا کــرد؛ همین اتفــاق در حــوزه اجتماعی‬ ‫افتاده اســت؛ در حوزه اجتماعی نیز به دلیل‬ ‫مشــکالت متعــددی کــه در جامعــه ایجــاد‬ ‫شــد وظیفه دولت گســترش پیدا کرد‪ .‬رئیس‬ ‫انجمــن مــددکاران اجتماعــی ایــران ادامــه‬ ‫می دهد‪ :‬زمانی که درجایی توسعه نیازها و‬ ‫مشــکالت مردم راداریم (ان هم مشکالتی از‬ ‫جنس حاکمیتی)‪ ،‬خصوصی سازی در بخش‬ ‫تهــای اجتماعی و خدمــات عمومی‬ ‫حمای ‬ ‫اجتماعــی بــه معنی اســیب زدن بــه بچه ها‬ ‫و کســانی که توان مالی ندارند و افراد دارای‬ ‫معلولیــت یــا ســالمندان و نیازمنــدان و‪...‬‬ ‫اســت وظیفه حاکمیت اســت که کار خود را‬ ‫انجــام دهــد‪ .‬او در بخش دیگری از ســخنان‬ ‫خود اظهار کرد‪ :‬در ‪ ۲۰‬ســال اخیر مشــکالت‬ ‫اجتماعی بیشــتر شــد اما ما به دنبال کوچک‬ ‫کردن ساختار اجتماعی هستیم و این تناقض‬ ‫در انجام وظیفــه قانونــی بــوده کــه بر عهده‬ ‫رئیس جمهوریاست‪.‬‬ ‫کمبود مراکز مراقبتی برای افراد‬ ‫اوتیسم مشهود است‬ ‫مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران بابیان اینکه مراکز مراقبتی برای افراد دارای اوتیسم کم‬ ‫است‪ ،‬گفت‪:‬در ایرانشاهد کمبودمراکزنگهداریمراقبتیوشبانه روزیهستیم‪.‬‬ ‫سعیدهصالحغفاریدر گفت وگوباایرنابابیاناینکهتعدادمراکزمراقبتیبرایاینبیمارانبه‬ ‫چهاریاپنجمرکزشبانه روزیاختصاصیبرایطیفاوتیسم‪-‬نهدیگرمواردمزمنروانی‪-‬می رسد‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ایجاد این مراکز با رویکرد خانواده محور کامال ضروری است‪ .‬او با یاداوری اینکه ماه‬ ‫جهانی اگاهی بخشی اوتیسم از دوم اوریل برابر با ‪ ۱۳‬فروردین اغازشده‪ ،‬گفت‪ :‬تمرکز همه‬ ‫سازمان های فعال در حوزه اوتیسم بر امر اگاهی بخشی با تاکید بر پذیرش افراد دارای اوتیسم‬ ‫است‪.‬مدیرعاملانجمن اوتیسم ایران اظهار داشت‪:‬باتوجهبهپیچیدگی هایطیف اختالل‬ ‫اوتیسم در ایران‪ ،‬شناسایی موارد این طیف تنها حدود هشت سال است که اغازشده بنابراین‬ ‫نیازمندی هایجامعهاوتیسمایراننسبتبهجوامعدیگربه ویژهدر کشورهایپیشرفته‪،‬بسیار‬ ‫متفاوت است‪ .‬غفاری افزود‪ :‬تمرکز امسال سازمان ملل در حوزه اوتیسم بر اشتغال با رویکرد‬ ‫کرونا و چالش های ان است درحالی که طیف بزرگ سالی اوتیسم در ایران به شدت دچار نبود‬ ‫توجهاستودر اینزمینهباخال کاملدر برنامه ریزی‪،‬دستورالعملوایین نامه هایفرهنگیو‬ ‫اجتماعی و مهارت اموزی برای افراد دارای اوتیسم روبرو هستیم‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬قاعدتا اشتغال‬ ‫در طیف اوتیسم برای سطح یک یعنی افراد دارای اوتیسم با عملکرد باال‪ ،‬مطرح می شود که‬ ‫برایحضوران هادرفضاهایاشتغالبایدتمهیداتالزمازسوی کارفرمایاندرچهارچوبقانون‬ ‫جامع حقوق افراد دارای معلولیت انجام شود اما بیشتر افراد دارای طیف اوتیسم در سطوح‬ ‫دو و سه یعنی اوتیسم شدید و متوسط قرار می گیرند‪ .‬مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران گفت‪:‬‬ ‫در طیف شدید اوتیسم‪ ،‬بحث اشتغال و مهارت اموزی را نمی توان اجرا کرد و الزم است برای‬ ‫انانحمایت هابیشترازجنسحمایتخانوادهازفردبزرگ سالاوتیسمباشد‪.‬غفاریباتاکیدبر‬ ‫ضرورتراه اندازیمراکزمراقبتیروزانهبرایافراداوتیسمافزود‪:‬اینمراکزبایدبه گونه ایباشند‬ ‫که در ان ها شرایط مناسب و استاندارد نگهداری مهیا باشد تا خانواده فراغ بال برای سالمت‬ ‫جســمی و روحــی خــود پیدا کند‪ .‬او گفت‪ :‬همچنین نظام های ســامت و رفاه بایــد در این‬ ‫مسئله و در رسیدگی به نیازهای بزرگ ساالن طیف اوتیسم به ویژه در سطوح دو و سه (شدید و‬ ‫متوسط)‪،‬برنامه ریزیمشخصیداشتهباشند‪.‬غفاریخاطرنشانکرد‪۳۰:‬هزارفرددارایاوتیسم‬ ‫شناسایی شدهغیررسمیدر کشور داریم کهبیشاز نیمیاز ان هادر سطوحدووسهیعنیشدید‬ ‫ومتوسطهستند‪.‬‬ ‫پنجمین خانه امداد افتتاح شد؛‬ ‫شناسایی‪ ۲۰۲۰‬محله محروم‬ ‫در کشور‬ ‫تنهادربتاریخی کاخ گلستان‬ ‫به روی مردم باز می شود‬ ‫تنهادربورودیتاریخیباقی مانده کاخ گلستانبرایاولینبار پس‬ ‫از‪ ۴۰‬سالاز سمتخیابانناصرخسرودر هفتهمیراثفرهنگیرویمردم‬ ‫باز می شود‪.‬افرینامامیمدیر کاخ گلستانبهمهر گفت‪:‬قرار استدرب‬ ‫قدیمی و تاریخی کاخ گلستان که از ان به نام باب عالی یاد می شود‪ ،‬در‬ ‫هفته میراث فرهنگی بازگشایی شود‪ .‬ما برنامه ها را طوری تنظیم کرده‬ ‫بودیم که این اتفاق در اواخر سال‪ ۹۹‬بیفتد اما مدتی این کاخ به دلیل‬ ‫شیوع کرونا تعطیل بود‪ .‬او در ادامه گفت‪ :‬بازگشایی باب عالی همیشه‬ ‫از سال های قبل مطرح می شده و مدیران کاخ هم وعده ان را می دادند‬ ‫اما اجرایی نمی شد‪ .‬چون برخی از مشکالت را چالش ان می دانستند؛‬ ‫امازمانی کهمدیریتاین کاخراتحویل گرفتماز معاونمیراثفرهنگی‬ ‫خواستمتااینچالش هاموردبررسیقرار گیردوانراپیگیری کنم؛بنابراین‬ ‫از ابتدای مهرماه‪ ۹۹‬با مشورت های زیادی که با کارشناسان انجام دادیم‬ ‫محسناتومعایبانراتحلیل کردیمومتوجهشدیمنه تنهابازگشایی‬ ‫ایندربزیانینداردبلکهمحسناتیهمخواهدداشت‪.‬اینمقاممسئول‬ ‫تصریح کرد‪:‬برخیاز کارشناسانمخالفبازگشایی‪،‬می گفتند کهمحل‬ ‫اصلی ورودی کاخ از ســمت میدان ارگ بوده که از گذشــته هم ســردری‬ ‫داشته ولی در دوره پهلوی تخریب شده است؛ بنابراین تنها راه ورودی به‬ ‫کاخ را باید همان درب میدان ارگ بدانیم‪ .‬درحالی که موافقان بازگشایی‬ ‫می گفتندبازگشاییتنهادربتاریخی کاخ‪،‬مداخله ایبادربمیدانارگ‬ ‫نخواهدداشتومی توانهردودربراباز کرد‪.‬دربشرقییاهمانباب‬ ‫عالی تنها درب تاریخی این کاخ بوده است‪ .‬امامی گفت‪ :‬چالش دیگر‬ ‫برایمعطلماندنبازگشاییبابعالی‪،‬نصبدستگاه هایحفاظتیو‬ ‫امنیتیو گیت هایفروشبلیتبود‪.‬عده ایتصورمی کردند کهنمی توان‬ ‫این سیستم را در ضلع شرقی ایجاد کرد درحالی که توانستیم به لحاظ‬ ‫الکترونیکی و پرسنلی این تجهیزات و امکانات را فراهم کنیم و اکنون‬ ‫دستگاه هایحفاظتیهمداخل کاخوهمخیابانناصرخسروراپوشش‬ ‫می دهد‪ .‬گیتوسیستمفروشبلیتنیزبه صورت کاملحتیبهترازدرب‬ ‫غربی تجهیز شــد چون در ســمت درب میدان ارگ‪ ،‬بخش امانت داری‬ ‫نداشتیم اما در باب عالی داریم‪ .‬حتی در نظر داریم تا بانام کاخ گلستان‬ ‫سردرمناسبیرادربخششرقینصب کنیم‪.‬برسراینموضوعنیزمشورت‬ ‫کردیم کهایا کلمهجهانیباشدیانه؛اماچونمعتقدبودیماینجااول کاخ‬ ‫بوده و بعدها به واسطه تاریخی بودنش‪ ،‬عنوان جهانی گرفته از عبارت‬ ‫«کاخ گلســتان» برای ســردر اســتفاده خواهیم کرد نه «مجموعه میراث‬ ‫جهانی کاخ گلستان»؛ بنابراین در بخش های دیگری قرارگیری کاخ را در‬ ‫فهرست جهانی اطالع رسانی خواهیم کرد‪ .‬مدیر کاخ گلستان بیان کرد‪:‬‬ ‫مابرایبازگشاییبابعالی‪،‬پاک سازی هاینما‪،‬مرمتوحفاظت های‬ ‫اضطراری را نیز در بخش شرقی انجام دادیم چون در تمام مدتی که این‬ ‫دربستهبوده‪،‬وضعیتمناسبینداشتوحتیفضوالتپرندگانبهنمای‬ ‫بنا اسیب زده بود که اکنون پاک سازی و مرمت شده است‪ .‬یکی از بهترین‬ ‫دالیل برای بازگشایی این درب هم مرمت این بخش از کاخ بوده است‪.‬‬ ‫اوافزود‪:‬بابعالیدردورهقاجارمحلرفت وامداختصاصیشاهانبوده‬ ‫است ولی بعدها در دوره پهلوی دوم برای استفاده از کتابخانه سلطنتی‬ ‫یشــد‪ ،‬امــا در دوره انقالب ایــن در برای‬ ‫ا نهــم ب هصــورت مــوردی باز م ‬ ‫همیشه بسته بود و همه از سمت میدان ارگ رفت وامد می کردند‪ .‬ولی‬ ‫حاال می خواهیم باب عالی را که بیش از ‪ ۴۰‬سال بسته بوده بازکنیم تا‬ ‫همه مردم از تنها درب تاریخی کاخ هم بتوانند رفت وامد کنند البته با‬ ‫این اقدام قرار نیست درب غربی بسته شود بلکه کاخ گلستان دو درب‬ ‫ورودیخواهدداشت‪.‬امامی گفت‪:‬مهمترازهمهاینکهمحور گردشگری‬ ‫از سمتمیدانامامخمینی‪،‬خیابانناصرخسرو‪،‬خانهامام جمعهوبازار‬ ‫تهران وجود داشت اما کاخ گلستان این محور را قطع می کرد و در محور‬ ‫اصال وجود نداشت‪ .‬درحالی که با بازگشایی درب‬ ‫گردشگری این منطقه ً‬ ‫یشــود‪ .‬شاید این هم‬ ‫شــرقی‪ ،‬کاخ گلســتان هم به این محور اضافه م ‬ ‫یکی از بهترین دالیل برای بازگشایی باب عالی بود‪ .‬امامی توضیح‬ ‫داد‪ :‬وقتی گردشگری از سمت باب عالی وارد کاخ گلستان می شود‪،‬‬ ‫کامال می تواند المان های باغ ایرانی را مشاهده کند چون از دری وارد‬ ‫ً‬ ‫یشــود که اگرچه چوبی اســت اما قدمتی ندارد پس ازان وارد یک‬ ‫م ‬ ‫هشتی و راهرو و بعد وارد باغ می شود و کم کم به بنای اصلی یا همان‬ ‫کاخ ها می رســد‪ .‬این المان ها در تمام باغ های ایرانی قابل مشــاهده‬ ‫اســت؛ اما چنین امکانی از درب غربی وجود نداشــت‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫از طــرف دیگــر‪ ،‬ورودی غربــی بــرای اینکــه درب اصلــی کاخ باشــد‪،‬‬ ‫چندان مناسب نیست ما با مشکالتی زیادی در ان سوی کاخ مواجه‬ ‫هستیم ازجمله پارک خودروها تا جلوی در و مسدود شدن ورودی در‬ ‫روزها و ساعاتی که کاخ تعطیل است‪ .‬ما این نگرانی راداریم که اگر‬ ‫اتفاقی در کاخ بیفتد چطور خودروهای اتش نشانی از سمت غربی‬ ‫باوجود مســدود بــودن‪ ،‬راه‪ ،‬وارد کاخ شــوند‪ .‬درواقع ورودی غربی‬ ‫یکــه ما‬ ‫دیگــر هویــت ورودی یــک کاخ را ازدس ـت داده اســت درحال ‬ ‫می توانیم تنها ورودی تاریخی این کاخ را بازگشایی کنیم‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫برای اینکه مردم بتوانند از باب عالی رفت وامد داشــته باشــند؛ یکی‬ ‫دیگر از زیرساخت ها که همان ساعت شمس العماره بود را نیز مرمت‬ ‫و راه اندازی کردیم‪ .‬این ساعت سال ها خاموش بود و چند باری هم‬ ‫مرمت شــد ولی دوباره از کار افتاد چون هزینه نگهداری ان ســنگین‬ ‫بود‪ .‬این بار ما از شهرداری منطقه ‪ ۱۲‬خواستیم تا به ما برای تعمیر‬ ‫ساعت شمس العماره کمک کند‪ .‬ان ها هم طی تفاهم نامه ای از اقای‬ ‫ســاعتچی خواســتند که کار تعمیر و نگهداری ســاعت را به سرانجام‬ ‫برساند‪ .‬این ساعت چون قدیمی است نیاز به نگهداری دائمی دارد‪.‬‬ ‫همچنین قرارداد شهرداری تا پایان سال ‪ ۱۴۰۰‬است به همین دلیل ما‬ ‫از اقای ساعتچی خواستیم که در کنارشان یکی از کارکنان فنی کاخ هم‬ ‫حضورداشته باشد و نحوه نگهداری از ساعت را به او اموزش دهد‪.‬‬ ‫اکنون ســاعت شمس العماره دوباره شــروع به کارکرده و صدای ان را‬ ‫اهالی و رهگذران ناصرخسرو می شنوند‪.‬‬ ‫حذف کاغذبازیاداریباصدور الکترونیکی‬ ‫‪ ۶۰۰‬هزار مجوز کسب وکار‬ ‫با راه اندازی ســامانه درگاه ملی مجوز های کس ـب وکار کشور از‬ ‫تیر پارسال تا پایان اسفند‪ ،‬بیش از ‪ ۴‬میلیون استعالم الکترونیکی‬ ‫انجام شده و درخواست بیش از یک میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار مجوز ثبت‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬هزار مجوز از طریق این سامانه صادرشده است‪.‬‬ ‫بــه گزارش صداوســیما؛ بهبــود فضای کس ـب وکار یعنی امکان‬ ‫ایجــاد انعطــاف‪ ،‬افزایــش ظرفیــت تامیــن مالــی بــرای بنگاه ها و‬ ‫شــفافیت بیشــتر‪ ،‬بــرای اینکه بتواننــد از روش های اعتبــاری تامین‬ ‫مالــی اســتفاده کنند و همچنین زنجیره عرضــه و تقاضا را باوجود‬ ‫مشــکالتی کــه وجود دارد‪ ،‬بــا روش های جایگزین پــر کنند‪ .‬برای‬ ‫نمونه در شرایطی که با شیوع بیماری کرونا رفت وامد ها محدود‬ ‫و بســیاری از کس ـب وکار ها تعطیــل اســت‪ ،‬بنگا ههــا بــا توســعه‬ ‫شهــای جایگزین‬ ‫شهــای دیجیتــال و ابزار هــای موجــود‪ ،‬از رو ‬ ‫رو ‬ ‫و نواورانــه بــرای زنجیــره خدمــات و تامین کاال هــا و عرضه ان ها‬ ‫اســتفاده کنند‪ .‬وزارت امور اقتصادی و دارایی پارســال برای بهبود‬ ‫فضــای کس ـب وکار کشــور و ســاماندهی نظــام مجوز هــا اقداماتی‬ ‫را انجــام داد‪ .‬ایــن وزارتخانــه اســتعالم بدهــی مالیاتــی را ‪ ۲۶‬روز‬ ‫کاهــش داد یعنــی افــراد برای دریافت مجوز در کمتــر از چهار روز‬ ‫می توانستند استعالمات بدهی را انجام دهند‪ .‬همچنین در دوره‬ ‫مذکــور اطالعــات بیــش از ‪ ۷۰‬هــزار مجــوز در حال صــدور تکمیل‬ ‫و به روزرســانی شــد‪ .‬مهم تریــن دســتاورد وزارت امــور اقتصادی و‬ ‫دارایی در کاهش اثار اقتصادی شیوع بیماری کرونا در زمینه بهبود‬ ‫فضــای کس ـب وکار اســتعالم بدهــی مالیاتــی را به ‪ ۴‬روز رســاند و‬ ‫‪ ۴۵۰۰‬بخشــنامه را بررســی و ‪ ۳‬هزار مقرره مالیاتی را اصالح کرد‪.‬‬ ‫وزارت اقتصاد و دارایی در اقدامی دیگر موفق شد ‪ ۴‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫مقرره مالیاتی (همچون بخشنامه ها‪ ،‬دستورالعمل ها) را احصاء و‬ ‫بررســی کند‪ .‬این وزارتخانه برای ساد هســازی قوانین و مقررات و‬ ‫کاهش هزینه های تمکین مالیاتی مودیان‪ ۳ ،‬هزار مقرره مالیاتی را‬ ‫که در دو سال اخیر ‪ ۲۷‬درصد ان ها معتبر و ‪ ۷۳‬درصد غیر معتبر‬ ‫طرح توانمندسازی محله با افتتاح خانه امداد در محله فرحزاد اغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬طرح توانمندسازی محله در محله فرحزاد با حضور مدیرکل کمیته امداد‬ ‫استان تهران‪ ،‬عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و جمعی از مدیران‪ ،‬مسئوالن و ّ‬ ‫خیران‬ ‫در حسینیهاعظمفرحزادواقعدر منطقه‪ ۲‬تهرانبرگزار شد‪.‬سیدابوالفضلپرپنچی‪،‬مدیرکل‬ ‫کمیتهامداداستانتهراندر ایینافتتاحپنجمینخانهامداد‪ ،‬گفت‪:‬طرحتوانمندیمحالت‬ ‫با همکاری ســتاد اجرایی فرمان امام‪ ،‬بســیج‪ ،‬امور مســاجد‪ ،‬شــهرداری‪ ،‬شورایاران محله‪،‬‬ ‫ســازمان بهزیســتی‪ ،‬صندوق کارافرینی‪ ،‬پســت بانک‪ ،‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪،‬‬ ‫هالل احمر و‪ ...‬در محالت محروم در جهت شناسایی نیازمندان و رفع مشکالت ان ها اجرا‬ ‫می شود‪ .‬او افزود‪ :‬کمیته امداد در خانه امداد به عنوان هماهنگ کننده امور اقدام می کند و‬ ‫همه سازمان ها و نهادهای عضو این طرح باهم کمک می کنند و در این هم افزایی با کمک‬ ‫مردم‪ ،‬خیران و معتمدان اقدامات الزم برای توانمندی نیازمندان محله انجام می شود‪ .‬در‬ ‫ادامه‪،‬علیاقامحمدی‪،‬عضومجمعتشخیصمصلحتنظامنیزدرسخنانی گفت‪:‬نخستین‬ ‫اقدام در جهت ایجاد این خانه ها‪ ،‬دو سال پیش در محله هرندی تهران تحت عنوان خانه‬ ‫هالل (متولی هالل احمر) اغاز شد‪ .‬او بابیان اینکه در رسیدگی به محالت دو فاکتور ازجمله‬ ‫حاشیه نشــینی و بخش فرســوده را با هماهنگی دســتگاه ها برطــرف خواهیم کــرد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫هم اینک خانه هالل در دروازه غار توسط هالل احمر‪ ،‬خانه احسان در محله شوش توسط‬ ‫ستاد اجرایی فرمان امام (ره)‪ ،‬خانه بهزیست در باغ اذری توسط بهزیستی‪ ،‬خانه وقف در‬ ‫امامزاده قاسم توسط اداره اوقاف و خانه امداد در محله اتابک توسط کمیته امداد استان‬ ‫تهران راه اندازی شده است‪ .‬او گفت‪ :‬هم اینک طبق بررسی ها دو هزار و ‪ ۲۰‬محله محروم‬ ‫در کشور شناسایی شده کهباهمکاریدستگاه هایعضوطرحتوانمندسازیمحلهمشکالت‬ ‫ان هارسیدگیخواهدشد‪.‬‬ ‫عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد‪ :‬بنا داریم برای رسیدگی بیشتر افرادی‬ ‫را توسط معتمدین محالت برای هر کوچه تعیین کنیم تا بتوانیم نیاز هر کوچه را به صورت‬ ‫خودجــوش پیگیری کنیم‪ .‬علی محمدی‪ ،‬بیان کــرد‪ :‬هم اینک در محله هرندی ‪ ۵۶‬کوچه‬ ‫وجود دارد و عوامل هماهنگ کننده در این محله تعیین شده تا نیازها را احصا و در جهت‬ ‫توانند ســازی این محالت اقدام نمایند‪ .‬او‪ ،‬گفت‪ :‬هم اینک این طرح در ســطح کشــور در‬ ‫اســتان های تهران‪ ،‬قم‪ ،‬مشــهد‪ ،‬اصفهان و همدان اجراشــده و در اینده ای نزدیک در ســایر‬ ‫استان هانیزاجراییخواهدشد‪.‬‬ ‫هوشمصنوعیسلول های‬ ‫سرطانی را در ‪ 35‬دقیقه‬ ‫شناساییمی کند‬ ‫بود‪ ،‬اصالح کرد‪ .‬بر اساس از ابتدای راه اندازی سامانه درگاه ملی‬ ‫مجوز های کسب وکار کشور به نشانی ‪ b.ir ۴ g‬تا پایان سال ‪،۹۹‬‬ ‫بیش از ‪ ۴‬میلیون استعالم الکترونیکی انجام شده و درخواست بیش از‬ ‫یک میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار مجوز ثبت و سرانجام ‪ ۶۰۰‬هزار مجوز از طریق‬ ‫این ســامانه صادرشــده اســت‪ .‬با رونمایی از پنجره واحد مجوز های‬ ‫کشور به نشانی ‪ B.ir ۴ www.G‬در تیر سال ‪ ،۹۹‬گام بسیار مهمی در‬ ‫راستای اجرا سیاست های دولت الکترونیک‪ ،‬حذف کاغذبازی اداری‬ ‫و شــفافیت در فرایند های اجرایی برداشــته شد‪ .‬بر این اساس صدور‬ ‫تمامی مجوز های رسمی کشور در حوزه های مربوط به کسب وکار‬ ‫از طریــق درگاهــی واحــد انجــام خواهد شــد و ارباب رجــوع دیگر‬ ‫نیــازی بــه مراجعه به نهاد های متعــدد و ارائه مکرر مدارک کتبی‬ ‫خود به دستگاه های مختلف نخواهد داشت‪.‬‬ ‫محققان سنگاپوری موفق شدند با استفاده از هوش مصنوعی سلول های سرطانی را از‬ ‫طریقاسیدیتهدر‪ 35‬دقیقهشناسایی کنند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش فــارس بــه نقــل از ســی جی تی ان‪ ،‬محققان ســنگاپوری با اســتفاده از هوش‬ ‫مصنوعیسلول هایسرطانیرااز طریقاسیدیتهشناسایی کردند‪.‬اگرچهسلول هایسرطانی‬ ‫کامال‬ ‫وسلول هایطبیعیتفاوت هایاساسیبسیاریدارند‪،‬امامی تواننددرزیرمیکروسکوپ ً‬ ‫شبیهبههمباشند‪.‬یکتیمتحقیقاتیاز دانشگاهملیسنگاپور تکنیکیراتوسعهداده اند که‬ ‫با استفاده از هوش مصنوعی و با تجزیه وتحلیل سطح‪ pH‬سلول سالم یا سرطانی را مشخص‬ ‫می کند‪ .‬این تحقیق به سرپرستی پروفسور «‪ ،»Lim Chwee Teck‬مدیر انستیتوی نواوری‬ ‫و فنــاوری بهداشــت در ‪ ،NUS‬اولیــن بــار در ژورنــال «‪ »APL Bioengineering‬در ‪ ۱۶‬مارس‬ ‫منتشرشد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
روزنامه رویداد امروز 1210

روزنامه رویداد امروز 1210

شماره : 1210
تاریخ : 1400/08/23
روزنامه رویداد امروز 1209

روزنامه رویداد امروز 1209

شماره : 1209
تاریخ : 1400/08/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!