روزنامه رویداد امروز شماره 1045 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1045

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1045

روزنامه رویداد امروز شماره 1045

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ #‬من‪-‬ماسک‪-‬می زنم‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 26‬فروردین ماه‪1400‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪ 15‬اوریل ‪2021‬‬ ‫‪ 02‬رمضان ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1045‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫باقطعیتیافتنعدمنامزدیسیدحسنخمینی‬ ‫تصمیم گیریدشوارترمی شود‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫اردبیل‬ ‫‪02‬‬ ‫رئیس جمهوری با بیان اینکه راه اندازی ‪ IR-6‬و غنی سازی ‪ ۶۰‬درصدی پاسخی به شرارت ها بود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر صهیونیست ها علیه ملت ما توطئه کردند‪ ،‬پاسخ خواهیم داد‬ ‫سیاست‬ ‫اولین گام همین بود‬ ‫فضای سبز اردبیل توسعه می یابد‬ ‫خروجباغ شریعت‬ ‫از پیچ وخم‬ ‫مسائلحقوقی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫چهار شنبه ‪25‬‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫در شهر اردبیل ‬ ‫نرخ کرایه ‬ ‫ران نشده است‬ ‫گ‬ ‫چهار شنبه ‪25‬‬ ‫فروردین ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫فروردین ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬شماره ‪1044‬‬ ‫خرجباغ‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫جشنواره گل های الله اراک‬ ‫وعدهمجددمسئوالن‬ ‫برای تنظیم بازار‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫درخواستمردمیوتشکل هابرایتوقفالحاق‬ ‫دانشگاهصنعتیبهدانشگاهبیرجند‬ ‫‪02‬‬ ‫صبری کهلبریزشد‬ ‫ورزش‬ ‫در سومین سال پیاپی جشنواره گل های الله در اراک بدون حضور شهروندان به دنبال محدودیت های کرونایی برگزار می شود‪ .‬در این جشنواره که در کوی صنعتی اراک برگزار می شود انواع گل های الله با‬ ‫رنگ های زیبای خود حال و هوای ویژه ای به این منطقه داده است‪.‬این باغ نسبت به باغ های الله دیگر شهرهای کشور باالترین میزان تنوع این گونه را دارد‪.‬‬ ‫‪ /‬شماره ‪1044‬‬ ‫‪07‬‬ ‫گفتگو با امید ابراهیمی‬ ‫که در لیگ ستارگان خوش می درخشد‬ ‫هنوز برایایندهتصمیمی‬ ‫نگرفته ام‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.co‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.co‬‬ ‫‪m‬‬ ‫وسعه می یابد‬ ‫ی سبز اردبیل ت‬ ‫فضا‬ ‫‪03‬‬ ‫بازار برای تامین نیاز روزه داران‬ ‫اماده است‬ ‫واردات واکسن یک وظیفه است‬ ‫رویدا د اردبیل‬ ‫عتازپیچوخم‬ ‫شری‬ ‫اقتصاد‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪27‬‬ ‫رویاد د اردبی ل‬ ‫اصالح طلبان در برزخ‬ ‫انتخاب کاندیدا‬ ‫حل مشکالت کشور درگرو‬ ‫شرکت مردم در انتخابات است‬ ‫مسائلحقوقی‬ ‫‪02‬‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫هزار انشعاب برق‬ ‫واگذاری‪۱۹‬‬ ‫در سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫داد‪ .‬قدیمی افزود‪:‬‬ ‫استان خبر‬ ‫مطمئــن و پایدار‬ ‫تامیــن بــرق‬ ‫ـل شــرکت توزیع‬ ‫مدیرعامـ‬ ‫ـات غیرحضوری‬ ‫و ارائــه خدمـ‬ ‫ســتان اردبیــل از‬ ‫نیــروی بــرق ا‬ ‫حال هم اســتانیها‬ ‫برای رفاه‬ ‫هــزار انشــعاب‬ ‫واگــذاری ‪۱۹‬‬ ‫شــرایط کنونــی‪،‬‬ ‫بهویــژه در‬ ‫متقاضیان اســتان خبر‬ ‫اصلی شــرکت توزیع‬ ‫بــرق به‬ ‫حسین قدیمی‬ ‫اولویــت‬ ‫قدیمی افزود‪ :‬از‬ ‫داد‪ .‬حســین‬ ‫او گفــت‪ :‬بیش از‬ ‫برق اســت‪.‬‬ ‫‪ ۹۹‬تاکنون‪ ۲۰‬هزار‬ ‫ابتدای سال‬ ‫ـرکت در ایــام نوروز‬ ‫از کارکنــان این شـ‬ ‫ســت انشــعاب‬ ‫تا ‪ ۱۵۲‬نفــر‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬درخوا‬ ‫وظیفــه کردنــد و‬ ‫انشــعاب جدید‬ ‫‪ ۲۴‬ســاعته انجام‬ ‫ـتهایم که ‪ ۱۹‬هزار‬ ‫برق بهصــورت‬ ‫ســتان را بر عهده‬ ‫برق داشـ‬ ‫است‪ .‬او هزینه تامین‬ ‫پایدار در ســطح ا‬ ‫امروز نصبشده‬ ‫تامیــن برق‬ ‫توزیع نیروی برق‬ ‫ـاری را بالغبــر ‪۵۰‬‬ ‫به‬ ‫مدیرعامل شــرکت‬ ‫جدیــد در ســال جـ‬ ‫جهت داشــتند‪.‬‬ ‫دریافــت خدمات‬ ‫مشــترکان‬ ‫کرد و اظهار داشت‪:‬‬ ‫ـل بهروشهــای‬ ‫اســتان اردبیـ‬ ‫میلیارد تومان اعام‬ ‫داشت‪ :‬مشترکان‬ ‫کیلومتر شبکه ‪۲۰‬‬ ‫اشاره کرد و اظهار‬ ‫این مشترکان‪۵۱ ،‬‬ ‫غیرحضوری‬ ‫موردنیــاز خــود را‬ ‫تامین برق‬ ‫ـار ضعیف با‬ ‫تواننــد خدمــات‬ ‫کیلوولت و ‪ ۹۰‬کیلومتر شــبکه فشـ دستگاه بــرق می‬ ‫طریق ســایت شرکت‬ ‫احداثشده و ‪۲۰۴‬‬ ‫صورت غیرحضوری از‬ ‫کابل خود نگهدار‬ ‫اپلیکیشن «برق من»‬ ‫کیلوولت به‬ ‫ظرفیــت ‪۲۲۳۸۰‬‬ ‫‪،www.aped.ir‬‬ ‫ترانســفورماتور بــا‬ ‫توزیع به ادرس‬ ‫اتفاقات بــرق (‪)۱۲۱‬‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫ـاس تلفنی با مرکز‬ ‫نصبشده است‪.‬‬ ‫فعالیت و یــا تمـ‬ ‫مراجعــه حضــوری‬ ‫امپر‬ ‫اردبیــل در ادامه از‬ ‫مــوده و نیــاز بــه‬ ‫ـروی برق اســتان‬ ‫منظور دریافــت ن‬ ‫نیـ‬ ‫تعطیات نــوروز به‬ ‫اکیــپ‪ ،‬در ایــام‬ ‫مشــترکین ندارند‪.‬‬ ‫‪۶۳‬‬ ‫ـن و پایــدار برای‬ ‫یــن بــرق مطمئـ‬ ‫تام‬ ‫ســافر شــهرداری‬ ‫حملونقــل بار و م‬ ‫کــی از باغهای‬ ‫شــریعت یا قــره پاچــه ی‬ ‫رئیــس ســازمان‬ ‫برای سال ‪ ۱۴۰۰‬هنوز‬ ‫بــاغ‬ ‫‪ ۹‬هکتــار واقــع‬ ‫نرخ جدید تاکســی‬ ‫مســاحت نزدیــک‬ ‫اردبیل گفت‪:‬‬ ‫زمینه اطاعرسانی‬ ‫قدیمــی بــه‬ ‫اردبیل بوده که‬ ‫روزهای اینده در این‬ ‫مناطق مناســب شــهر‬ ‫اعامنشده و در‬ ‫هیئتمدیره سازمان‬ ‫دریکی از‬ ‫بســته بــوده و‬ ‫قشاقی در نشست‬ ‫بــر روی مــردم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫اردبیل اظهــار کرد‪:‬‬ ‫ســالها درب ان‬ ‫گیرکــرده اســت‪،‬‬ ‫ســافر شــهرداری‬ ‫حملونقــل بــار و م‬ ‫ســائل حقوقــی‬ ‫همچنین شهرداری‬ ‫در پیچوخــم م‬ ‫جلســه شــورای‬ ‫شورای سازمان و‬ ‫یکصد و چهلمین‬ ‫پیشنهاد خود را به‬ ‫الیحه به شورای‬ ‫ســرانجام در‬ ‫تایید انها در قالب‬ ‫تملک ایــن باغ‬ ‫اردبیــل پیشــنهاد‬ ‫اعام کردیم که با‬ ‫بررسی و تایید نهایی‪،‬‬ ‫اســامی شــهر‬ ‫تصویــب اکثریت‬ ‫خواهد شد تا بعد از‬ ‫شــهرداری اردبیــل بــه‬ ‫اعام شود‪ .‬او تصریح‬ ‫شهر اعام‬ ‫توســط‬ ‫اردبیل بهعنوان‬ ‫تاکسی در شهر اردبیل‬ ‫شهر رسید‪ .‬شهر‬ ‫کرایه جدید‬ ‫نرخ‬ ‫ـور‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـورای‬ ‫ک‬ ‫شــهرهای بــزرگ‬ ‫اعضای شـ‬ ‫بیش از ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫ـوز در هیچیــک از‬ ‫اردبیل با جمعیتی‬ ‫وسائط نقلیه عمومی‬ ‫کــرد‪ :‬هنـ‬ ‫مرکز استان‬ ‫پرجمعیت کشــور‬ ‫درونشهری و سایر‬ ‫شــهرهای بزرگ و‬ ‫جدید تاکسی‬ ‫شــهر و مسئوالن‬ ‫نفــر یکی از‬ ‫منتظر تایید شــورای‬ ‫رشد شهرنشینی‬ ‫شود و با توجه به‬ ‫ما‬ ‫اعامنشــده و‬ ‫شــرایط موجود‬ ‫محسوب می‬ ‫با در نظر گرفتن‬ ‫توســعه فضای‬ ‫ســتان هســتیم تا‬ ‫اپارتماننشــینی نیــاز به‬ ‫سازمان حملونقل بار‬ ‫شهر‬ ‫مــدرن و‬ ‫میشود و یکی‬ ‫اعام کنیم‪ .‬رئیس‬ ‫ازپیش احساس‬ ‫نرخ جدید را‬ ‫زنیها برای افزایش‬ ‫سبز در شهر بیش‬ ‫ــوان تنفس گاه‬ ‫اردبیل به گمانه‬ ‫بــزرگ کــه بهعن‬ ‫مسافر شهرداری‬ ‫ـرد و گفت‪ :‬هنوز‬ ‫از ایــن فضاهــای‬ ‫و‬ ‫کرایهها اشــاره کـ‬ ‫باغی به مساحت‬ ‫ـش از ‪ ۳۰‬درصــدی‬ ‫شناخته میشود‬ ‫تناسبشرایطدرامدی‬ ‫بیـ‬ ‫شــهر اردبیل‬ ‫ـهر اردبیل اســت‬ ‫مشخصنیستولیبه‬ ‫ـخنان خــود در‬ ‫هکتار در داخل شـ‬ ‫دیگــری از سـ‬ ‫دارد‪ ،‬نرخها اعام‬ ‫هیچچیز‬ ‫نزدیک به ‪۹‬‬ ‫مشــکات حقوقی‬ ‫در جامعه وجود‬ ‫عملیاتشبکهگذاریو‬ ‫مردم و تورمی که‬ ‫های ســال بــه دلیل‬ ‫وطنان و رانندگان را به‬ ‫خصوص‬ ‫شرکت گازاستان‬ ‫کــه ســال‬ ‫شــهر اردبیل به‬ ‫مدیرعامل‬ ‫قطعا رضایت هم‬ ‫انشعاباتاظهار داشت‪:‬‬ ‫با توجه به نیاز‬ ‫خواهد شد که‬ ‫هرچند رانندگان‬ ‫نصب‬ ‫بیش از ‪ ۵۱۰‬هزار‬ ‫بااســتفاده بود‪.‬‬ ‫داشت‪ .‬قشاقی افزود‪:‬‬ ‫درونشهری‪ ،‬این باغ‬ ‫اردبیل گفت‪:‬‬ ‫گذشته به میزان بیش‬ ‫از یک باغ بزرگ‬ ‫دنبال خواهد‬ ‫تناسب نرخ تورم‬ ‫در ســال‬ ‫نعمت گاز طبیعی‬ ‫بهرهمندی‬ ‫سالهای اخیر به‬ ‫ـیار مناســب برای‬ ‫کیلومتــر شــبکه گاز‬ ‫مشــترک از‬ ‫مدعی هستند که در‬ ‫ـی از مناطق بسـ‬ ‫اعمالشــده واقعی‬ ‫از ‪۲۵۰‬‬ ‫‪ ۹‬هکتــاری یکـ‬ ‫بهرهمندشدهاند‪.‬‬ ‫و احداث باغی‬ ‫های جانبی کرایه‬ ‫های گازرســانی این‬ ‫کرده اســت‪ .‬حبیب‬ ‫سبز شــهر اردبیل‬ ‫سردار اسماعیلی‬ ‫و افزایــش هزینه‬ ‫بــه شــبکه‬ ‫کس حق دریافت‬ ‫ـزارش دیــد شــهر‪،‬‬ ‫الزاماور و ضروری‬ ‫فضای‬ ‫ـعه‬ ‫هیچ‬ ‫از‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫پس‬ ‫تو‬ ‫اعام نرخ جدید‬ ‫شــده اســت کــه‬ ‫بــه گـ‬ ‫باغ شــهری را‬ ‫اردبیل بوده که گویا‬ ‫ـورای شــهر اردبیــل‬ ‫اســتان اضافه‬ ‫نبوده اما قبل از‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫دیگری از سخنان خود‬ ‫اســماعیلی مدیرعامــل‬ ‫جلســه رســمی شـ‬ ‫شهرداری اباغ شود‪ .‬او‬ ‫بزرگ در داخل شهر شهرداری اردبیل تصمیم‬ ‫از ابتدای تاسیس‬ ‫ندارد‪ .‬او در بخش‬ ‫تا فتحــی در‬ ‫ســردار‬ ‫تملک باغ شــریعت‬ ‫میزان شبکهگذاری‬ ‫تبدیل خواهد شــد‬ ‫کرایه مازاد را‬ ‫قــرارداد و به‬ ‫پوسترهایی در سطح‬ ‫وقوسهای فراوان‬ ‫عملکــرد ســال‬ ‫ـرد‪ :‬بعد از ســالها‬ ‫بااینوجود‬ ‫اختیار شــورای شــهر‬ ‫به پارک عمومی‬ ‫مصوبــه ان نیز در‬ ‫ایــن شــرکت‪،‬‬ ‫کش‬ ‫در قالب بنرها و‬ ‫هزار و ‪ ۹۰۰‬کیلومتر‬ ‫استفاده اظهــار کـ‬ ‫در پاسخ گوئی‬ ‫بدین شرح توضیح‬ ‫شــریعت‬ ‫که‬ ‫در‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫ـه‬ ‫تصویب‬ ‫تاکنون به بیش از ‪۹‬‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫خاطرنشان‬ ‫گرف‬ ‫برخی‬ ‫را‬ ‫امیدواری‬ ‫طبیعی‬ ‫باغ‬ ‫حقوقی این باغ بین‬ ‫شــهر بــرای‬ ‫خودسرانهاز سوی‬ ‫ـرکت گاز استان را‬ ‫بــه تملــک ایــن‬ ‫این پارک و فضای‬ ‫استفاده از ماده ‪۹‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬شرکت‬ ‫ـعاب گاز جدید‬ ‫شــورای اســامی‬ ‫گذشته شـ‬ ‫کردیم کهاخذ کرایه‬ ‫درصورتیکه مشکات‬ ‫تــا قدمــی موثر‬ ‫شهروندان از‬ ‫کرد‪ :‬این امر با‬ ‫از بیســت هزار و‬ ‫تعداد ‪ ۷۰۰۰‬عدد انشـ‬ ‫یکصدوچهلمیــن جلســه‬ ‫وطنان باید با پرداخت‬ ‫شهراعام‬ ‫ـردم بازگردانــده‬ ‫مالکین واقعی‬ ‫شــهر البته‬ ‫ـال گذشته بیش‬ ‫شهر اردبیل بیان‬ ‫اعم رســیده و‬ ‫بــه مطالبــات مـ‬ ‫شــده و مالک یا‬ ‫غیرقانونی بوده و هم‬ ‫استان نصب گردیده‬ ‫اعضای شــورای‬ ‫داد‪ :‬در سـ‬ ‫کنند‪ .‬رئیس شورای‬ ‫شــهری برداریم‪.‬‬ ‫بخشهای مختلف‬ ‫ـوی شــهروندان‬ ‫مالکین برطرف‬ ‫تصویب اکثریت‬ ‫گذشته در سطح‬ ‫از رانندگان‬ ‫انجام دهند و افزایش‬ ‫نقطــه حســاس‬ ‫انجام میگیرد و‬ ‫مطالبه جدی از سـ‬ ‫مصرفکننده جدید در‬ ‫اردبیل به‬ ‫شرکت نیز در سال‬ ‫حمید لطفاللهیان‪،‬‬ ‫در احیــای ایــن‬ ‫تردد روزانه خود را‬ ‫شده در سطح استان‬ ‫شود توافق با انها‬ ‫ـرایط کنونی شــاهد‬ ‫بهعنوان یک‬ ‫صنعتی جذب این‬ ‫اردبیل در دور پنجم‬ ‫گزارش شهرخوان‪،‬‬ ‫نرخ سال قبل‬ ‫انشعابات نصب‬ ‫ان مشخص‬ ‫ســوب میشــود‪.‬‬ ‫ـان کرد‪ :‬ما در شـ‬ ‫توجه به مصوبه‬ ‫خانگی‪ ،‬تجاری و‬ ‫رسید‪ .‬به‬ ‫که شــورای شــهر‬ ‫مشترکین که تعداد‬ ‫ـدگان تخلــف مح‬ ‫ـورای اســامی شهر‬ ‫او خاطرنشـ‬ ‫شــعاب رســیده‬ ‫محقق نشود‪ ،‬با‬ ‫ـم اپارتمانــی در‬ ‫از‬ ‫ـاغ مطرح بود‬ ‫کرایــه از ســوی راننـ‬ ‫اردبیل در جلســه شـ‬ ‫شده و باالخره‬ ‫ـون به ‪ ۲۴۴‬هزار ان‬ ‫همین راستا تعداد‬ ‫اما اگر این امر‬ ‫دریافت گزارش تخلف‬ ‫مــودی و پرتراکـ‬ ‫ـل تملــک ایــن بـ‬ ‫تملک باغ شریعت‬ ‫اردبیــل تاکنـ‬ ‫گردیده است که در‬ ‫شــهردار‬ ‫ساختوســاز ع‬ ‫ــرد‪ :‬با توجه به‬ ‫بخش دیگــری از‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در صورت‬ ‫ـامی شــهر اردبیـ‬ ‫اوضاع شــهر اردبیل‬ ‫شرکت به بیش از‬ ‫پیگیر جدی‬ ‫خصوص اظهار ک‬ ‫قــام مســئول در‬ ‫کرد و اجازه افزایش‬ ‫شــورای اسـ‬ ‫قشاقی‬ ‫بدو تاسیس این‬ ‫ـتیم کــه در ایــن‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫اردبیــل در ایــن‬ ‫اســت‪ .‬ایــن م‬ ‫فضای سبز و استفاده‬ ‫سرانجام رساند‪.‬‬ ‫برخورد خواهیم‬ ‫گاز طبیعی از‬ ‫اردبیــل هسـ‬ ‫شــهرداری اردبیل انجام‬ ‫دست اجرای این‬ ‫های اصیــل نیازمند‬ ‫سردار اسماعیلی‬ ‫رانندگان با انها‬ ‫منابع ان را به‬ ‫مکرر شــهرداری‬ ‫به پروژههای در‬ ‫اردبیل به توسعه‬ ‫داد‪ .‬او بیان کرد‪ :‬با‬ ‫مشترک رسیده است‪.‬‬ ‫ـبز و احیــای باغ‬ ‫ـهر توســط‬ ‫از‬ ‫افزود‪ :‬بهرغم اباغ‬ ‫ـوم کار نیــز تامین‬ ‫سخنان خود‬ ‫نیاز شهر‬ ‫این زمینه نخواهیم‬ ‫بــه فضای سـ‬ ‫عنوان تنفس گاه شـ‬ ‫ـاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫‪ ۵۱۰‬هزار‬ ‫هــای شــهری از‬ ‫طبیعی در سطح استان‬ ‫ـوان کــرد‪ :‬محور سـ‬ ‫انصــاری‬ ‫توافــق با مالک یا‬ ‫سطح اســتان نیز اشـ‬ ‫خودسرانه را در‬ ‫این باغ بزرگ به‬ ‫ســتیم تا سیستم‬ ‫ـوان تنفــس گاه‬ ‫بــاغ بوده که در‬ ‫سعی او عنـ‬ ‫روستاهای بهرهمند از گاز‬ ‫ـوت برای انجام‬ ‫شهری شــرکت در‬ ‫بهینــه از‬ ‫در تاش ه‬ ‫اســت تــا بهعنـ‬ ‫ســانی به بیش از‬ ‫برای تملک این‬ ‫طول سالیان گذشته‬ ‫شــورای اســامی‬ ‫اردبیــل و دعـ‬ ‫برشمرد و جمعیت‬ ‫توافق مهیا نشــد و‬ ‫ـاری پروژههای گازر‬ ‫مالــی موردنیــاز‬ ‫همکاری شــهرداری اردبیل تاکسی و هم اتوبوسها‬ ‫اردبیل‪ ،‬شــهرداری در‬ ‫ـتفاده کنیــم‪ .‬عضــو‬ ‫اردبیل قول مساعدی‬ ‫اردبیل را‪ ۱۳۸۰‬روستا‬ ‫صد در ســال جـ‬ ‫قرهپاچه امکان‬ ‫این باغ داشــت که‬ ‫اجرا اســت که با‬ ‫الکترونیک را هم برای‬ ‫ماده انهــا اسـ‬ ‫های اخیــر مشــکل‬ ‫خصوص نیز اســتاندار‬ ‫مالکیــن باغ‬ ‫ســطح اســتان را‬ ‫توافــق با مالکیــن‬ ‫ســتان در دســت‬ ‫که در این زمینه‬ ‫اختیــارات قانونی‬ ‫پرداخت‬ ‫در ســال‬ ‫عــی در‬ ‫ـت‪ .‬او این‬ ‫‪ ۱۱۰‬روســتای ا‬ ‫بــر انجــام‬ ‫مدرن راهاندازی کنیم‬ ‫منابع مالــی موردنیــاز داده و شــهرداری با اســتفاده از‬ ‫میزان ضریب نفوذ گاز‬ ‫میســر نشــده اسـ‬ ‫زمینه شــهر اردبیــل افــزود‪ :‬اقتصادی و شــیوع کرونا‬ ‫بهرهمنــد از گاز طبی پوششروستاییرابیش‬ ‫ــبت بــه تامیــن‬ ‫به شکل نوین و‬ ‫ـفانه تــا بــه امــروز‬ ‫به اجرای طرح در‬ ‫برداری از این پروژهها‬ ‫داد کــه در این‬ ‫ـن منابــع مالــی‬ ‫ـود را بر نس‬ ‫و نارســائیهای‬ ‫وجمعیتتحت‬ ‫خواهد‬ ‫مصمم‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫اردبیل بهره‬ ‫متا‬ ‫استان به ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫تام‬ ‫ـام‬ ‫ـم‬ ‫کرونایی‬ ‫ـ‬ ‫خ‬ ‫درصد‬ ‫ـیر‬ ‫ـرای‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫ی‬ ‫تاش‬ ‫تحر‬ ‫ـ‬ ‫متعددی را در مس‬ ‫‪ ۹‬تملــک را ان‬ ‫بینیهــای الزم بـ‬ ‫توجه به شرایط‬ ‫شــهرداری اردبیــل تمام‬ ‫کرد و افزود‪ :‬اســتان‬ ‫شــده اســت‪ .‬او‬ ‫روستاهای سطح‬ ‫حملونقل بار و‬ ‫انجامگرفته است‪.‬‬ ‫نداد تا ما طرحهای‬ ‫شــهر پیش‬ ‫با‬ ‫وزارت کشــور اخذ‬ ‫‪ ۹۶‬درصــد عنــوان‬ ‫از طبیعی در‬ ‫هستیم‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫ـوان تنفــس گاه‬ ‫برای تملک این باغ‬ ‫پرداخت اجــازه‬ ‫درامد شهرداری‬ ‫مجــوز الزم از‬ ‫از‬ ‫تمامی ساکنین شهرها‬ ‫نیمه اول سال‬ ‫ـظ ایــن بــاغ بهعنـ‬ ‫سعی خواهیم کرد‬ ‫ــهری و افزایش‬ ‫ـای موردنیاز‬ ‫از وزارت کشــور‬ ‫یــن باغ توســط‬ ‫ارتقاخواهدیافت‪.‬‬ ‫‪ ۲۹‬شهر است که‬ ‫روی حفـ‬ ‫توسعه پایدار ش‬ ‫اردبیل ادامه داد‪:‬‬ ‫بــا اخــذ مجــوز‬ ‫کــی از راهکارهـ‬ ‫گفــت‪ :‬تملــک ا‬ ‫کنیم تا بیــش از این‬ ‫دارای‬ ‫هستند‪.‬اودر بخش‬ ‫ســافر شــهرداری‬ ‫توسعه گفــت‪:‬‬ ‫ـاب دادگســتری‬ ‫ـام میدهــد و ی‬ ‫شــهردار اردبیــل‬ ‫به بهبود شــرایط‬ ‫عملیاتــی و اجرایی‬ ‫طبیعیبرخوردار‬ ‫م‬ ‫مالکیــن بهحسـ‬ ‫اردبیــل انجـ‬ ‫عطفی در جهت‬ ‫ـن و الکترونیکی‬ ‫نعمت گاز‬ ‫تملک اردبیــل‬ ‫فتحــی گفــت‪:‬‬ ‫حقــوق قانونــی‬ ‫این بــاغ انجام توافــق با مالک شهرداری اردبیل نقطه‬ ‫ــا پرداخت انایـ‬ ‫شــهروندان باشــی‪.‬‬ ‫ـدت معیــن بــرای‬ ‫توسعه فضای سبز‬ ‫تــا ب‬ ‫حفــظ و تملــک‬ ‫رانندگان کمک کنیم‪.‬‬ ‫انجائی که مســائل‬ ‫بــاغ مــورد در مـ‬ ‫در خدمــت‬ ‫خواهد بود و در‬ ‫در مســیر اجــرای‬ ‫رضایتمندیمسافرانو‬ ‫بسیار اجــرا و‬ ‫شد‪ .‬رئیس شورای‬ ‫این باغ بوده و از‬ ‫شــهر اردبیل‬ ‫ـای ایجادشــده‬ ‫سرانه فضای سبز‬ ‫تکلیف خواهد‬ ‫یا مالکین‬ ‫مالکین این باغ وجود‬ ‫محدودیتهـ‬ ‫شــاط اجتماعی‬ ‫تعیین‬ ‫افزایش‬ ‫قطعی‬ ‫اقدام‬ ‫و‬ ‫اردبیل‬ ‫بین‬ ‫فرهنگی و ارتقای ن‬ ‫امیدواریم با این‬ ‫مشــکات حقوقی‬ ‫واقعی شــهری‬ ‫اردبیل تصریح کرد‪:‬‬ ‫برنامههــای‬ ‫و‬ ‫ف بیش از ‪ ۱۶‬تن ‬ ‫مالک با مالکین‬ ‫نیــز نگرانکننده‬ ‫حائر اهمیت است‪.‬‬ ‫شــهرداری باغ شــریعت‬ ‫شهر‬ ‫ازاینرو تا زمانی که‬ ‫اعضای شــورای شــهر‬ ‫شریعت اردبیل‬ ‫برای تملک این‬ ‫دارد‬ ‫اســامی شــهر و‬ ‫طرح برای خود‬ ‫به وجود امده با‬ ‫ماده ‪ ۹‬برای باغ‬ ‫تولیدی بر عملکرد‬ ‫نشود امکان توافق‬ ‫ـک شــورای‬ ‫کش تکاری در اردبیل‬ ‫مترمربع و بر اســاس‬ ‫اجرای‬ ‫همه سختی شرایط‬ ‫از واحدهای‬ ‫یــل گفــت‪ :‬تملـ‬ ‫ان مشخص‬ ‫شــهردار اردبیل‬ ‫مســاحت ‪ ۸۵‬هزار‬ ‫تملک بود ولی با‬ ‫ـورای شــهر اردب‬ ‫پیمانکاران طرحهای‬ ‫اجناس اح‬ ‫ـارت جــدی انجــام‬ ‫ــته اســت‪.‬‬ ‫به‬ ‫رئیــس شـ‬ ‫باغ و فضای ســبز‬ ‫مدیران شــهرداری و‬ ‫انهــا نظـ‬ ‫اســتاندارد اســتان‬ ‫باغ عما وجود نداش راهکارهای موجود برای‬ ‫ـع در میــدان بســیج اردبیل به تفصیلی شــهر با کاربری‬ ‫کشف بیش از ‪۱۶‬‬ ‫امیدواریــم تکمیــل‬ ‫تاش‬ ‫مدیــرکل‬ ‫درنتیجه ان‪ ،‬پروانه‬ ‫ـاغ شــریعت واقـ‬ ‫انتظامی استان اردبیل از‬ ‫داد‪ :‬یکی دیگر از‬ ‫ـز اجــرا شــد کــه‬ ‫شهروندان قرار گیرد‪.‬‬ ‫ســید تــا مراحــل‬ ‫میشود که‬ ‫از ماده ‪ ۹‬بـ‬ ‫انجام بیش از یک هزار‬ ‫ادامه‬ ‫متعــددی نیـ‬ ‫فرمانده‬ ‫ـورای شــهر اردبیــل ر‬ ‫احتکار شده در شهر‬ ‫ـهای ارزشــمند از‬ ‫شده و در اختیار‬ ‫باغ با اســتفاده‬ ‫واحدها‪ ،‬تمدید و یا‬ ‫اردبیل از‬ ‫اردبیــل احیای باغ‬ ‫انواع اجناس اساسی‬ ‫تصویــب شـ‬ ‫پاک ثبتی این‬ ‫باغ شــریعت هدیـ‬ ‫ــود‪ .‬بــه گزارش‬ ‫استاندارد‬ ‫فنی از واحدهای‬ ‫ساختوســازها در‬ ‫تملــک‬ ‫ارزش ملک توســط‬ ‫تن و‪ ۵۷۱‬کیلو‬ ‫پــل قــدس و‬ ‫زمینــه انجــام ش‬ ‫شــهرداری برای‬ ‫مورد بازرسی‬ ‫عدم رعایت شرایط‬ ‫تراکــم‬ ‫که در این روش‬ ‫قانونــی در ایــن‬ ‫پنجم و مجموعه‬ ‫جلسه رسمی شورای‬ ‫در صورت‬ ‫قانون بوده‬ ‫ضروری کرده است‬ ‫خدماتــی در اســتان‬ ‫شده و شهرداری‬ ‫اردبیل خبر داد‪.‬‬ ‫ســوی شــورای‬ ‫حسینی گفت‪ :‬این‬ ‫جواد انصاری در‬ ‫تعلیــق و ابطــال‬ ‫در شریعت را‬ ‫تولیــدی و‬ ‫دادگستری محاسبه‬ ‫ایرنا‪ ،‬سردار هوشنگ‬ ‫شهرخوان؛‬ ‫هاشم عالیی‬ ‫عضو شــورای اســامی شــهر شهروندان اردبیلی باشد‪.‬‬ ‫اســتاندارد‪،‬‬ ‫از طرح موضوع‬ ‫کارشناســان‬ ‫دادگســتری واریــز‬ ‫به گزارش‬ ‫مردمی در انباری واقع‬ ‫در همیــن زمینه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بعــد‬ ‫یــی در ادامــه بــا‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫ــر را بهحســاب‬ ‫ســازها در شــهر‬ ‫شــهر اردبیل‬ ‫احتکاری با گزارشهای‬ ‫اردبیل و همچنین‬ ‫میشــود‪ .‬عا‬ ‫مبلــغ موردنظ‬ ‫تراکــم ساختو‬ ‫ـزارش ایلنــا‪ ،‬هاشــم‬ ‫شهرداری اردبیل‬ ‫اردبیل کشف شد‪ .‬او‬ ‫حقوقی شورای شهر‬ ‫کاالهای‬ ‫اردبیــل گفــت‪:‬‬ ‫تجهیزات مســتقر در‬ ‫بــه گـ‬ ‫اللهیان بیان کرد‪:‬‬ ‫سایر تنفس گاههای‬ ‫ـجاد (ع) در شــهر‬ ‫کمیسیون‬ ‫تملک باغ شریعت‬ ‫میکند‪ .‬لطف‬ ‫اینکه اســتاندارد‬ ‫ـریح عملکــرد‬ ‫احیای باغ شریعت و‬ ‫ـاغ را پیش میبرد‬ ‫در محله امام سـ‬ ‫تن و ‪ ۵۷۱‬کیلوگرم‬ ‫اعضای شورای شهر‬ ‫ـل اشــاره به‬ ‫تجهیزات شــهربازی‬ ‫ـور‪ ،‬موضــوع این بـ‬ ‫اجرا اردبیل‬ ‫بازرسی از این انبار ‪۱۶‬‬ ‫عایــی در تشـ اســتاندارد اســتان اردبیـ‬ ‫از موافقت‬ ‫بازی و همچنین‬ ‫برای‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫تا‬ ‫ـه‬ ‫شد‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـتفاده‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫در‬ ‫مصوب‬ ‫‪۲۱۶‬‬ ‫یکســاله اداره کل‬ ‫و زمینهای‬ ‫ـک این بــاغ با اسـ‬ ‫ارزش چهار میلیارد و‬ ‫طریق اجرای ماده ‪۹‬‬ ‫اجباریاست‪،‬تصریح‬ ‫واحدهــای تولیدی‬ ‫ـنرو الیحــه تملـ‬ ‫حبوبات و خرما به‬ ‫زمین شــهری از‬ ‫مقرراتاستاندارد‬ ‫و ازایـ‬ ‫بازرســی فنی از‬ ‫انواع برنج‪،‬‬ ‫دپو و احتکار شده‬ ‫تعداد مشمول‬ ‫مــاده ‪ ۹‬قانــون‬ ‫‪ 226‬مورد بازرســی از‬ ‫صورت غیرقانونی‬ ‫درزمینــهٔ‬ ‫ـش اســتان گفت‪:‬‬ ‫اختیــارات قانونــی‬ ‫ســال ‪ ،99‬تعــداد‬ ‫میلیون ریال که به‬ ‫خدماتی تحت پوشـ‬ ‫انتظامی استان اردبیل‬ ‫ــط کــرد‪ :‬در‬ ‫خـــبر‬ ‫بازرســی فنــی توس‬ ‫ضبط شد‪ .‬فرمانده‬ ‫انجامشدهاست‪.‬‬ ‫ـزار و ‪ 47‬مــورد‬ ‫بود‪ ،‬کشف و‬ ‫تجهیزاتمزبور‬ ‫اشتغالزا حمایت‬ ‫انبار پلمب شد‪،‬‬ ‫اینکه طبــق قوانین و‬ ‫یــک هـ‬ ‫دستور قضایی این‬ ‫همچنیــن بازرســان‬ ‫تولیدی و‬ ‫ـزود‪ :‬بــا توجه به‬ ‫اشاره به اینکه با‬ ‫ـان اداره کل و‬ ‫همچنان از طرحهای جلسات متعدد اقتصاد‬ ‫ـکیل و برای ســیر‬ ‫او افـ‬ ‫با‬ ‫استاندارد ایران‪ ،‬فعالیت‬ ‫کارشناسـ‬ ‫در این رابطه تشـ‬ ‫ـت شــده بخــش‬ ‫ســال با برگزاری‬ ‫بیان کرد‪ :‬پروندهای‬ ‫مقررات ســازمان ملی‬ ‫های تائیــد صاحیـ‬ ‫کرده و ام‬ ‫موانــع تولیــد و‬ ‫سیستم قضایی شد‪.‬‬ ‫مشمول مقررات‬ ‫شــرکت‬ ‫ـهیل و رفــع‬ ‫او از تحقق ‪162‬‬ ‫بانکی‪ ،‬بیمهای‪،‬‬ ‫رسیدگی تحویل‬ ‫بازی دارای تجهیزات‬ ‫انجامشــده است‪.‬‬ ‫مشکات و نارسائیهای‬ ‫مراحل قانونی و‬ ‫مقاومتــی‪ ،‬ســتاد تسـ خواهیم کرد تا بیشترین‬ ‫حمل یا نگهداری‬ ‫عملیاتی شهرهای‬ ‫اخذ تاییدیه ایمنی‬ ‫خصوصی‬ ‫گفت‪ :‬خریدوفروش و‬ ‫ـتان باشیم تا‬ ‫مجوزها تسهیل‬ ‫برنامهریزی سعی‬ ‫ســبت بــه برنامه‬ ‫اجباری‪ ،‬منوط به‬ ‫و برنامهریزی اسـ‬ ‫زیرساختی و حتی صدور‬ ‫سردار حسینی‬ ‫شورای‬ ‫به ثمر نشســتن‬ ‫تخلف محســوب‬ ‫صــدی عملکرد ن‬ ‫استاندارد‬ ‫ــازمان مدیریت‬ ‫استاندارد استان تاکید‬ ‫پشــتیبانی را از تولید و‬ ‫در‬ ‫ها مالیاتی‪،‬‬ ‫ضوابط تعیینی دولت‬ ‫گذاران‪ ،‬کارافرینان و‬ ‫رئیــس س‬ ‫داد و گفت‪ :‬حضور مدیر کنترل استاندارد است‪ .‬مدیرکل‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫همراهی‬ ‫کاال خارج از‬ ‫سایه ان ســرمایه‬ ‫خــش در حــوزه‬ ‫تحقق شعار «تولید‪،‬‬ ‫قانونیخواهدشد‪.‬‬ ‫ســال ‪ 99‬خبر‬ ‫ها بههیچعنوان‬ ‫تمــام در ایــن ب‬ ‫ـال شــده و در‬ ‫ـول‪ ،‬بازرســی از‬ ‫بتوانند به مقصود‬ ‫اردبیل گفت‪ :‬با‬ ‫متخلفانبرخورد‬ ‫اســت شــهرداری‬ ‫طرحهــای نیمه‬ ‫ـان تولیــد محصـ‬ ‫ـتان اردبیــل در سـ‬ ‫تولید و صنعت‬ ‫کــرد‪ :‬ضــروری‬ ‫داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫میشودوبا‬ ‫کیفیــت در زمـ‬ ‫بردارانتجهیزات‬ ‫زداییهــا» چهــره اسـ‬ ‫فعاالن عرصه‬ ‫صنعتی و گردشــگری‬ ‫مواد اولیه و کنترل‬ ‫ـاد فرصتهــای‬ ‫بهمالکانیابهره‬ ‫و مانع‬ ‫مییابد‪ .‬به گزارش‬ ‫و محل نگهداری‬ ‫ـش تولیــد و ایجـ‬ ‫کشــاورزی‪،‬‬ ‫اجازهفعالیت‬ ‫اردبیل اضافه کرد‪:‬‬ ‫تحرکی متفاوت‬ ‫ـوز بهرهبــرداری از‬ ‫خط تولید‬ ‫نهایــی در افزایـ‬ ‫اســتاندارد ازجمله‬ ‫برنامهریزی استان‬ ‫رئیــس ســازمان‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تحول و‬ ‫ــمول بدون مجـ‬ ‫اظهار کــرد‪ :‬رهبری با‬ ‫استان اردبیل‬ ‫ـت ان بــا شــرایط‬ ‫دبیر شورای‬ ‫دســت یابنــد‪.‬‬ ‫ســتاندار اردبیل و‬ ‫شــهربازی مش‬ ‫صاحیت شده را‬ ‫خبر‪ ،‬داود شــایقی‬ ‫جدیــد اشــتغال‬ ‫و مطابقـ‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بــا تاکیــد ا‬ ‫بازرسیها موردتوجه‬ ‫اردبیــل تولیــد را‬ ‫بازرسی فنی تائید‬ ‫ســاواالن‬ ‫ــوع و محوریت‬ ‫از روز اول ســال‬ ‫برنامهریــزی اســتان‬ ‫است که در این‬ ‫ستان با شیوع ‬ ‫فرمانداران قرار شد‬ ‫شرکتهای‬ ‫ـال را نیز با موض‬ ‫مواردی‬ ‫مدیریــت و‬ ‫هماهنگی با مدیران و‬ ‫دوراندیشــی امسـ‬ ‫درگذر از مشــکات‬ ‫ جز ‪ ۱0‬ا‬ ‫در این بخش به‬ ‫ساز نشست‬ ‫نیاز امروز کشــور‬ ‫مانعزداییها تمرکز‬ ‫روزافزون‬ ‫بازرسی ندهند‪.‬‬ ‫قرار میگیرد‪.‬‬ ‫حمایت از تولید و رونق‬ ‫خود این امر زمینه‬ ‫اصلیتریــن‬ ‫تولید‪ ،‬پشتیبانیها و‬ ‫ـتکبار جهانی اعام‬ ‫کرونا قرار دارد‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬در‬ ‫زداییها»نامگذاری‬ ‫خواهیم رسید که‬ ‫رفع تحریمهای اسـ‬ ‫خواهد در سال‬ ‫سال و تقویت جبهه‬ ‫مدیرکلاستاندارد‬ ‫باالی ‬ ‫پشتیبانیهاومانع‬ ‫فراگیر به تولید‬ ‫استانی داخلی و‬ ‫در همه بخشهــا‬ ‫مسئوالن بر تحقق شعار‬ ‫نام«تولید‪،‬‬ ‫بهصورت ملی و‬ ‫و تحرک بیشــتر‬ ‫در ســطح ملی و‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫وبودجه همه‬ ‫گفت‪ :‬ما اگر بتوانیم‬ ‫کــرده تحــول‬ ‫اصلیترین تمرکز‬ ‫ـرد‪ :‬ســازمان برنامه‬ ‫مقاومتی کرد و‬ ‫ســامت محیط و کار‬ ‫تولیــد را احصــاء‬ ‫کرده تا‬ ‫تولیدباشد‪.‬‬ ‫شــایقی بیــان کـ‬ ‫برنامههای اقتصاد‬ ‫اردبیل جز ‪ 10‬استان‬ ‫مدیر‬ ‫ــای پیــش روی‬ ‫و خطیــر کشــور‬ ‫در پایــان بــود‪.‬‬ ‫تحقق اهــداف و‬ ‫پشــتیبانی چالشه‬ ‫حال حاضر استان‬ ‫شــرایط حســاس‬ ‫هــا را رفــع کنیــم‬ ‫بــر‬ ‫اردبیل گفت‪ :‬در‬ ‫ـان کــرد‪ :‬در کنــار‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬صامت‬ ‫نیــز بهتناســب‬ ‫هرمــاه یکــی از ان‬ ‫ـد‪ .‬او خاطرنشـ‬ ‫در رونقبخشــی‬ ‫کرونا قرار دارد‪ .‬به‬ ‫ضرورت و در‬ ‫باشـ‬ ‫خروجی مناســب‬ ‫با شیوع باالی‬ ‫ـتگاههای مرتبط‬ ‫وبازرسیمشترک‬ ‫برنامهریزیاستان‬ ‫ســال بــه یــک‬ ‫جانبــه مدیران دسـ‬ ‫اکیپهاینظارت‬ ‫سازمانمدیریتو‬ ‫رفع موانع تولید‬ ‫همه‬ ‫صالحیاندرنشست‬ ‫کرد‪ :‬از اواخر ســال‬ ‫برنامهریزی‬ ‫ســال مصمم به‬ ‫کارکنان در مناطق‬ ‫برنامهریــزی ســازمان‬ ‫اصناف در اردبیل اظهار‬ ‫دارد از ابتدای ام‬ ‫گفت‪ :‬تکلیف حضور‬ ‫ـاون توســعه و‬ ‫بهداشــت و‬ ‫انگلیسیوضعیت‬ ‫گفت‪ :‬با اردبیل‬ ‫خـــبر‬ ‫با اباغ از ســوی‬ ‫معـ‬ ‫کرونایجهشیافته‬ ‫امکان ابیاری اراضی‬ ‫ابان ســال گذشــته‬ ‫ریزی اســتان اردبیل‬ ‫گذشتهوباشیوع‬ ‫بهرهبــرداری از ان‬ ‫ویژه استان اردبیل‬ ‫ســهگانه در‬ ‫مدیریــت و برنامه‬ ‫کشور برای همیشه‬ ‫اســت کــه با‬ ‫مناطق کشور به‬ ‫ــتای اجــرای بند‬ ‫ابی کشور میسر‬ ‫اداری و استخدامی‬ ‫و مســاعد شــدن‬ ‫خطرناکی را در همه‬ ‫صادرشــده و در راس‬ ‫جلوگیری از خروج منابع‬ ‫بیماران بستری را تا‬ ‫ازمون سازمان‬ ‫تکمیل این ســد‬ ‫مجوزهــای‬ ‫باید منطقه و‬ ‫همین روند افزایش‬ ‫و جانبــازان برای‬ ‫برنامه ششم توسعه‬ ‫مشخصشدهاست‪.‬‬ ‫منطقه‪ ،‬پیمانکار طرح‬ ‫شاهد بودیم که‬ ‫«ج» ماده‪ 87‬قانون‬ ‫کارکنان در محل‬ ‫ـرایط اب و هوایــی‬ ‫فرزندانشهداوجانبازان‬ ‫مرنی میگردد‪.‬‬ ‫این سد‪ ۱۵‬میلیون‬ ‫اظهار کرد‪ :‬حضور‬ ‫است‪.‬‬ ‫شـ‬ ‫‪ 550‬نفر باالبرده‬ ‫دوچندان کند‪ .‬جنگی‬ ‫داد‪ :‬با بهرهبرداری از‬ ‫استخدامیبرایجذب‬ ‫کنترلی در پیشگیری‬ ‫عبــادی‬ ‫مشخص است و‬ ‫وراهبریعملیات‬ ‫او ادامه‬ ‫فعالیتهــای خــود را‬ ‫ـتگاههای اجرایــی‬ ‫اجرای برنامههای‬ ‫میلیون مترمکعب‬ ‫رنگبندی شهرها‬ ‫میدانیوجلسهبررسی‬ ‫اعتبار ایــن طرح در‬ ‫و باالتــر در دسـ‬ ‫او ضرورت‬ ‫اب برای شرب‪۷۵ ،‬‬ ‫مهار پیک چهارم‬ ‫کاربر اســاس‬ ‫بازدید‬ ‫فرصــت افزایش‬ ‫پابرجا بــوده و باید در‬ ‫‪ 70‬درصــد‬ ‫شهرســتان انگوت‬ ‫تا مترمکعب‬ ‫خطرناک کرونــا و‬ ‫ـادی در گفتوگو‬ ‫مترمکعبنیزبرایامور‬ ‫افــزود‪ :‬بایــد از‬ ‫مخزنی عمــارت در‬ ‫ـان این بخشــنامه‬ ‫استفاده را ببریم و‬ ‫کاهــش اپیدمــی‬ ‫ـود‪ .‬میــر کریم عبـ‬ ‫مختلف یاداور شــد‬ ‫کشاورزیو‪ ۲۸‬میلیون‬ ‫تکمیل ســد‬ ‫ـرایط همچنـ‬ ‫بهترین‬ ‫و‬ ‫قرار گیرد تا بسته‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـرکت‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫امسال‬ ‫مدیرعامل‬ ‫تعطیلیها در مشــاغل‬ ‫یافت‪.‬سدعمارت‬ ‫ســانیم برای‬ ‫متقاضیان واجد شـ‬ ‫سال گذشته و‬ ‫دستگاههای اجرایی‬ ‫رئیس هیئتمدیره و‬ ‫اختصاصخواهد‬ ‫ســد را به اتمام بر‬ ‫ــنا‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫را با اعمال‬ ‫تا ســوم‪ ،‬ســرعت‬ ‫که دستور کار‬ ‫بــا حضور‬ ‫مناطق مختلف کشــور‬ ‫اعضای هیئتمدیره‬ ‫زیستمحیطی‬ ‫جاری اجرای این‬ ‫با ایس‬ ‫ســبت پیک اول‬ ‫نام بــه اطاعیهای‬ ‫‪ ۸۰‬کیلومتری شهر‬ ‫در ســال‬ ‫ای اســتان اردبیل‪،‬‬ ‫این جلسه نماینده‬ ‫تغییر رنگ شــهرها و‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬به ن‬ ‫ـاع از زمان ثبت‬ ‫اردبیل در فاصله‬ ‫خطرناک کرونا را در‬ ‫اب منطقه‬ ‫ابگیری شود‪ .‬در ادامه‬ ‫و‬ ‫ـاهد باشــیم‪ .‬او با‬ ‫ـانی سازمان به‬ ‫برنامهریزی شــرکت‪،‬‬ ‫بــرای اطـ‬ ‫در شمال استان‬ ‫باالست و قطعا خیز‬ ‫احداث میشــود و‬ ‫کارکنان را در ادارات شـ‬ ‫روی درگاه اطاعرسـ‬ ‫و شروع‬ ‫طرح و توســعه و‬ ‫شرکتهای پیمانکار و‬ ‫رودخانه درهرود‬ ‫انتشار ویروس‬ ‫سامت محیط و‬ ‫و معاونان‬ ‫‪ 19‬فروردین بر‬ ‫کرده حضور‬ ‫ارائه خدمات به‬ ‫منابــع اب شــرکت‬ ‫طرح ســد عمارت و‬ ‫گرمــی بــر روی‬ ‫شاهد هستیم‪ .‬مدیر‬ ‫تخصیص منابع مالی از‬ ‫منتشر شد مراجعه‬ ‫اینکه نباید خللــی در‬ ‫طرحهــای توســعه‬ ‫مجری‬ ‫وضعیت پــروژه‪،‬‬ ‫مناطق مختلف‬ ‫سنجش اموزش کشور‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫اجرایی ان از زمان‬ ‫کنند‪ .‬او تاکیــد بر‬ ‫مدیــر دفتــر‬ ‫گزارشــی از اخرین‬ ‫اربابرجوع باید در‬ ‫مجری طرح ســد‬ ‫همچنین عملیات‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۴‬سرعت‬ ‫علوم پزشکی اردبیل‬ ‫مشــاور طــرح‪،‬‬ ‫ـات الزم را دریافــت‬ ‫اردبیــل و نماینده‬ ‫ایجاد شود‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫صندوق توسعه ملی در‬ ‫پیشرفت طرح و‬ ‫کار دانشگاه‬ ‫باالی کرونا قرار دارد‬ ‫اطاعـ‬ ‫اب منطقــهای‬ ‫ازمون مردم‬ ‫موردنیاز را دریافت‬ ‫ـرکتهای پیمانکار‬ ‫کارهای اجرائی و‬ ‫‪ 10‬استان با شیوع‬ ‫منطقه‪ ،‬تامین اب‬ ‫را ارائه محل‬ ‫و میتواننــد امیدواریم با برگزاری این‬ ‫شرایطی بتواند خدمات‬ ‫مــراه مدیــران شـ‬ ‫مساعد روند‬ ‫استان اردبیل جز‬ ‫ـرای ماههای اتــی‬ ‫ـعه و بهبود اراضی‬ ‫و سازمان صمت‬ ‫عمــارت بــه ه‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫تکمیل این سد با‬ ‫مسئول میتواند‬ ‫شــهدا و هر‬ ‫ـد عمــارت برگزار‬ ‫ـزی انجامشــده بـ‬ ‫گرفت‪ .‬توسـ‬ ‫همکاری اتاق اصناف‬ ‫و پایداری جریان‬ ‫جانبازان امیدواری برای‬ ‫فرزنــدان معظم‬ ‫درنهایت باالترین مقام‬ ‫در محل کارگاه سـ‬ ‫ـده برنامهریـ‬ ‫تسریع فعالیتهای‬ ‫نیاز زیستمحیطی‬ ‫و از همین رو با‬ ‫ــتان اردبیــل نیــز‬ ‫گروه دو‪ ،‬ســه و‬ ‫و مشــاور طــرح‬ ‫ـه بیشــتر شـ‬ ‫احداث ســد و‬ ‫نهادهای کند و‬ ‫تصمیمات الزم برای‬ ‫در دســتگاههای‬ ‫شرب‪ ،‬تامین‬ ‫در اس‬ ‫واحدهــای صنفی‬ ‫ـری از مهاجــرت‪،‬‬ ‫مرنی افزود‪ :‬پروژه‬ ‫ـوه حضور کارکنان‬ ‫بتواننددر دستگاههاو‬ ‫ـدن شــرایط اب و هوایــی منطقـ مدیرعامل کردند و‬ ‫ادامــه داد‪ :‬برای‬ ‫ـبت به تعطیلی‬ ‫ـتغالزایی و جلوگیـ‬ ‫ـد‪ .‬عباس جنگی‬ ‫ماســک‪ ،‬دوری از‬ ‫در مــورد نحـ‬ ‫مرنی‬ ‫سرافراز‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫‪۹۳‬‬ ‫جنگی‬ ‫و‬ ‫جانبازان‬ ‫مدیره‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫فیزیکی‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ـه‪،‬‬ ‫و در کنــار ان زدن‬ ‫ـده و دغدغــهای از‬ ‫کارگاهی اتخاذ شــد‪.‬‬ ‫مرنیرئیسهیئت‬ ‫است رودخانـ‬ ‫ـاغ و زمینهــای‬ ‫گرمی با پیشــرفت‬ ‫تصمیمگیریکند‪.‬‬ ‫عــام کردیم‬ ‫اجرایی استخدامشـ‬ ‫است‪.‬جنگی‬ ‫میلیارد ریال اعتبار نیاز‬ ‫وکار بــا توســعه بـ‬ ‫عمارت شهرســتان‬ ‫مورد تاکید و توجه‬ ‫این جلسه با اشاره‬ ‫توسعه و اجرایی‬ ‫عملیات اجرایی‬ ‫مختلف‬ ‫رونــق کســب‬ ‫این پروژه سه هزار‬ ‫چهــار ا شستن مرتب دستها‬ ‫منطقهای اردبیل در‬ ‫عشــایر‪ ،‬افزایش‬ ‫نداشته باشند‪ .‬معاون‬ ‫تکمیل رسیده و‬ ‫اعتبارت هرچه زودتر‬ ‫ـت‪ :‬اتمام‬ ‫ســاماندهی و اســکان‬ ‫صورت شرکت اب‬ ‫تجمعات و‬ ‫درصد به مرحله‬ ‫امار برپاییمراسم‬ ‫جاری‪ ،‬اظهار داشـ‬ ‫بابت اشــتغال‬ ‫این است که این‬ ‫اردبیل کشــاورزی‪،‬‬ ‫صالحیانبهپایینامدن‬ ‫پیمانکاران ادامه دارد و در‬ ‫ایجاد صنایع وابسته‬ ‫این طرح در ســال‬ ‫که تاش بر‬ ‫شرکت اب منطقهای‬ ‫مقرر بــه اعتبــار‬ ‫جدیاست‪.‬‬ ‫کشــاورزی و دامی و‬ ‫ـاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫مسئوالن وزارت نیرو‬ ‫این سد توسط‬ ‫اعتبار الزم در زمان‬ ‫شود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫دوری از تجمعات اشـ‬ ‫میلیون تولیدات‬ ‫در سایه پیگیری‬ ‫امسال تامین‬ ‫این پروژه است‪.‬‬ ‫بودن هوا و تامین‬ ‫عروســی و عزا و‬ ‫در خوشبختانه‬ ‫حجم مخــزن ‪۱۸۲‬‬ ‫شــدید نظارتها‬ ‫ازجمله اهداف اجرای‬ ‫در سال گذشته و‬ ‫مساعد‬ ‫کرد‪:‬خوشبختانه‬ ‫ـزود‪ :‬ســد عمارت بــا‬ ‫رمضان در کنار ت‬ ‫اعتبارات حداقلی‬ ‫میرسد‪.‬اواظهار‬ ‫سداستاناردبیل‬ ‫ســتانه ماه مبارک‬ ‫است و نیز با افـ‬ ‫اردبیل‪ ،‬و استان‪،‬‬ ‫سعی و تاشمان‬ ‫بهبهرهبرداری‬ ‫حجمبزرگترین‬ ‫در ا‬ ‫عمارت پیشبینیشده‬ ‫کننده مایحتاج مردم‪،‬‬ ‫وزارت نیرو و استان‬ ‫مترمکعبازنظر‬ ‫برای طرح سد‬ ‫پیگیری مسئوالن‬ ‫بر اصناف تامین‬ ‫سرزده است تا چنین‬ ‫بنیاد مستضعفان‬ ‫عمارت پیشبینیشده‬ ‫سایه‬ ‫هزار میلیارد ریالی‬ ‫های ناملموس و‬ ‫الزم برای طرح سد‬ ‫فاینانس یک‬ ‫بر انجام نظارت‬ ‫مورد جریمه قرار‬ ‫اعتبارات‬ ‫بنیادمستضعفان‬ ‫ـورت انجام تخلف‬ ‫هزارمیلیاردریالی‬ ‫واحدهایــی در صـ‬ ‫وبافاینانسیک‬ ‫گیرند‪.‬‬ ‫استان از گاز طبیعی‬ ‫‪ ۱۳۸۰‬روستای‬ ‫برخوردار هستند‬ ‫هربازیبدونمجوز‬ ‫هرداریهابهش‬ ‫ش اجازهفعالیتندهند‬ ‫شعار‬ ‫سال بسترساز تغییر‬ ‫اجرای سد‬ ‫چهره اردبیل در‬ ‫عمارت در سال‬ ‫مسیر تحول است‬ ‫به پایان میرسد‬ ‫جاری‬ ‫شهداوجانبازان‬ ‫خدامیفرزندان‬ ‫ازموناست‬ ‫برگزارمیشود‬ ‫صفحه اخر‬ ‫طرح ‪:‬مهران ساکی‪ /‬برنا‬ ‫شعار سال بسترساز‬ ‫تغییرچهرهاردبیل‬ ‫در مسیر تحول است‬ ‫‪08‬‬ ‫کروناحریف‬ ‫رشد علمی ایران نشد‬ ‫چالشناتمامدرامدهایمشاورانامالک؛نرخ کارمزدثابتیادرصدی؟‬ ‫هــر بــار افزایــش قیمت مســکن‪ ،‬توجه افــراد را به درامد ناشــی از حق‬ ‫کمیسیون مشاوران امالک جلب می کند‪ .‬درامدی که با وجود نصف شدن‬ ‫حق کمیســیون در ســال گذشــته‪ ،‬به دلیل افزایش قیمت مسکن همچنان‬ ‫قابل توجه است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرناپــاس‪ ،‬مشــاوران امالک بــه عنوان واســطه معامالت‬ ‫ملکــی ب ـه ازای خدماتــی که به فروشــنده و خریــدار ملک ارائــه می دهند‪،‬‬ ‫مبلغیرادریافتمی کنند کهبه عنوان کمیسیونشناختهمی شود‪ .‬کمیسیون‬ ‫معامالت امالک به تناسب مبلغ معامله محاسبه و از خریدار و فروشنده‬ ‫دریافتمی شود‪.‬‬ ‫سال گذشته و بر اساس تصمیم سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫تهران‪ ،‬حق کمیسیون مشاوران امالک در معامله های خرید و فروش برابر‬ ‫با نیم درصد تعیین شد‪ .‬این نرخ بین دو طرف معامله به صورت مساوی‬ ‫تقسیم می شود و بنابراین خریدار ‪ ۰.۲۵‬درصد از ارزش معامله و فروشنده‬ ‫چهار میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار ناموت‪ ،‬متوسط حق کمیسیون در تهران‬ ‫نیز ‪ ۰.۲۵‬درصد از ارزش معامله را به عنوان حق کمیسیون به مشاور امالک‬ ‫پرداختمی کنند‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬حق کمیسیون مبایعه نامه به میزان‪ ۲۵‬صدم درصد ارزش‬ ‫معامالتی ملک از هر طرف در مجموع نیم درصد از هر دو طرف محاسبه و‬ ‫اخذ می شود‪ .‬همچنین حق الزحمه قراردادهای رهن و اجاره از هر طرف به‬ ‫میزان نیم درصد مبلغ رهن و نیز حق کمیسیون اجاره به میزان یک چهارم‬ ‫مبلغ اجاره یک ماه از هر طرف معامله تعیین شده است‪.‬‬ ‫براســاس ایــن دســتورالعمل‪ ،‬حق کمیســیون بابت تمدید اجــاره از هر‬ ‫طرف‪ ،‬برابر با یک دهم حق کمیسیون اجاره است‪ .‬حق الزحمه قراردادهای‬ ‫مشارکت از هر طرف دو دهم درصد ارزش قرارداد و در مجموع ‪ ۰.۴‬درصد‬ ‫محاسبه می شود‪ .‬خدمات متمم قرارداد و مبایعه نامه نیز رایگان هستند‪ .‬تا‬ ‫پیش از این دستورالعمل‪ ،‬حق کمیسیون مشاوران امالک برای قراردادهای‬ ‫خریدوفروش برابر با نیم درصد ارزش معامله از هر طرف بود‪.‬‬ ‫در رابطه با حق کمیسیون مشاورن امالک‪ ،‬اما و اگرهای فراوانی وجود‬ ‫دارد‪ .‬یک گروه معتقدند با توجه به افزایش قیمت مسکن‪ ،‬حتی نرخ‪۰.۲۵‬‬ ‫چالش بر سر چگونگی تعیین کمیسیون مشاوران امالک‬ ‫و‬ ‫درصدی از طرفین نیز به معنای درامدی قابل توجه برای مشاوران است‬ ‫بــا اینکــه برخی بــر این باورند وابســته بودن حق کمیســیون بــه ارزش‬ ‫این مشاوران هستند که از افزایش قیمت مسکن در بازار منتفع می شوند‪.‬‬ ‫معاملــه می تواند به انگیزه ای برای مشــاوران امالک بــرای ایجاد اخالل در‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی بازار مسکن و افزایش قیمت ها در این بازار تبدیل شود و با توجه به افزایش‬ ‫معامل ه شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران در اسفندماه قیمت مسکن الزم است حق کمیسیون کاهش یابد‪ ،‬گروهی دیگر بر این‬ ‫‪ ۹۹‬بیش از ‪ ۳۰‬میلیون تومان بوده و بیشترین سهم از معامالت انجام شده باورنــد افزایش قیمت مســکن با توجه به کاهش تــوان پرداخت‪ ،‬موجب‬ ‫یشــود و بنابراین افزایش قیمت در بازار‬ ‫مربــوط به واحدهای مســکونی بــا زیربنای ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬مترمربع بوده اســت‪ .‬کاهش معامالت خریدوفروش م ‬ ‫بنابراین یک اپارتمان ‪ ۶۰‬متری در فروردین به طور متوسط با قیمتی حدود مسکن نمی تواند منفعتی را برای مشاوران امالک به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫یک میلیارد و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان معامله شده است‪ .‬شرکت ملی گاز ایران‬ ‫مصطفی قلی خســروی رئیس اتحادیه مشــاوران امالک پیش از این در‬ ‫گیالن‬ ‫ـاوراستان‬ ‫شـگاز‬ ‫شرکت‬ ‫حق‬ ‫امالک از‬ ‫کمیســیون نیم درصدی یعنی در مجموع درامد م‬ ‫مخالفــت بــا ایــن دیدگاه گفته بود‪ :‬این اســتدالل به معنای این اســت که‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫و‬ ‫خریدار‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫تومان‬ ‫کمیسیون چنین معامله ای‪ ،‬چهار میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫چون قیمت ها باال رفته باید درصد کمیسیون کاهش یابد‪ .‬طبق این منطق‬ ‫شرکت گاز استان گیالن‬ ‫‪ -1‬دستگاه مناقصه گزار‪:‬‬ ‫کمیسیون ثابت یا درصدی؟‬ ‫موضوع دیگری که درباره حق کمیســیون مشــاوران امالک وجود دارد‪،‬‬ ‫ماهیت کار ان هاست‪ .‬دریافت کمیسیون یا کارمزد در کسب وکارهایی که‬ ‫در بخش خدمات فعالیت می کنند‪ ،‬رویه ای رایج و متداول اســت‪ .‬با این‬ ‫حال شیوه تعیین این کارمزد‪ ،‬متفاوت است‪.‬در برخی از این کسب وکارها‪،‬‬ ‫کارمزد‪ ،‬رقمی ثابت است و به صورت درصدی تعیین نمی شود‪ .‬نمونه این‬ ‫دوم نماینده‬ ‫اقبال شاکری‬ ‫کسب وکارها دفاتر پیشخوان خدمات دولت هستند‪.‬‬ ‫نوبت‬ ‫مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شمیرانات‪ ،‬اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی‬ ‫شماره مجوز‪1400/324‬‬ ‫بر این باور اســت از انجایی که زمینه فعالیت مشــاوران امالک جزء حوزه‬ ‫مشاغل خدماتی محسوب می شود‪ ،‬از این رو در امور خدماتی نباید در ازای‬ ‫انعقاد قرارداد‪ ،‬کارمزد به صورت درصدی اخذ شود‪.‬‬ ‫فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫با ارزیابی کیفی شرکت گاز استان گیالن‬ ‫شماره ‪/4‬م‪1400/‬‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی خرید سرورهای‪ GPU‬و‪( CPU‬استوک) دانشگاه اصفهان‬ ‫شماره ‪02000004430000002 – 2000004430000001‬‬ ‫دانشگاه اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی تعداد ‪ 20‬دستگاه سرور ‪ GPU‬و تعداد ‪ 30‬دستگاه سرور ‪ CPU‬را‬ ‫با شرایط مندرج در اسناد مناقصه بصورت کلی از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط‪ ،‬خریداری نماید‪ .‬از متقاضیان واجد‬ ‫شرایط دعوت به عمل می اید صرف ًا با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس الکترونیکی ‪https://www.setadiran.ir‬‬ ‫نسبت به دریافت و مطالعه دقیق اسناد و شرایط مناقصه اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ )1‬زمان انتشار اسناد در سایت‪ :‬از ساعت ‪ 15‬ظهر روز دوشنبه مورخ ‪1400/01/23‬‬ ‫‪ )2‬مهلت دریافت اسناد از سایت‪ :‬در ساعت ‪ 14:00‬روز دوشنبه مورخ ‪1400/01/30‬‬ ‫‪( CPU‬استوک) دانشگاه اصفهان‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی خرید سرورهای‪ GPU‬و‬ ‫‪1400/02/11‬‬ ‫شنبه مورخ‬ ‫شمارهحداکثر تا ساعت ‪ 18:00‬روز‬ ‫‪ )3‬اخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت‪:‬‬ ‫‪02000004430000002‬‬ ‫‪– 2000004430000001‬‬ ‫‪ )4‬جلسه بازگشایی اسناد مناقصه در ساعت ‪ 9‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/02/12‬در دفتر معاون اداری و مالی دانشگاه اصفهان واقع در طبقه‬ ‫دانشگاه اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی تعداد ‪ 20‬دستگاه سرور ‪ GPU‬و تعداد ‪ 30‬دستگاه سرور ‪ CPU‬را‬ ‫اول کتابخانه مرکزی دانشگاه می باشد‪.‬‬ ‫با شرایط مندرج در اسناد مناقصه بصورت کلی از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط‪ ،‬خریداری نماید‪ .‬از متقاضیان واجد‬ ‫‪ )5‬برگزاری مناقصه صرف ًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مرحل فرایند مناقصه شامل خرید و دریافت اسناد‬ ‫شرایط دعوت به عمل می اید صرف ًا با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس الکترونیکی ‪https://www.setadiran.ir‬‬ ‫مناقصه‪ ،‬پرداخت تضمین شرکت در مناقصه (ودیعه)‪ ،‬ارسال پیشنهاد قیمت‪ ،‬بازگشایی پاکت ها‪ ،‬اعالم به برنده و ‪ ...‬در بستر سامانه از این طریق‬ ‫نسبت به دریافت و مطالعه دقیق اسناد و شرایط مناقصه اقدام نمایند‪.‬‬ ‫امکان پذیر می باشد‪.‬‬ ‫‪ )1‬زمان انتشار اسناد در سایت‪ :‬از ساعت ‪ 15‬ظهر روز دوشنبه مورخ ‪1400/01/23‬‬ ‫‪ )6‬شــرکت کنندگان می بایست اصل تضمین (ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز به حساب سپرده) شرکت در مناقصه را پس از بارگزاری‬ ‫‪ )2‬مهلت دریافت اسناد از سایت‪ :‬در ساعت ‪ 14:00‬روز دوشنبه مورخ ‪1400/01/30‬‬ ‫تصویر تضمین بر روی سامانه فوق‪ ،‬با قرار دادن در پاکت ممهور شده و نصب روکش مندرج در اسناد بر روی پاکت‪ ،‬به دفتر دبیرخانه مرکزی‬ ‫‪ )3‬اخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت‪ :‬حداکثر تا ساعت ‪ 18:00‬روز شنبه مورخ ‪1400/02/11‬‬ ‫دانشگاه به ادرس‪ :‬میدان ازادی (دروازه شیراز)‪ ،‬خیابان هزار جریب‪ ،‬دانشگاه اصفهان‪ ،‬ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه‪ ،‬طبقه همکف به‬ ‫‪ )4‬جلسه بازگشایی اسناد مناقصه در ساعت ‪ 9‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/02/12‬در دفتر معاون اداری و مالی دانشگاه اصفهان واقع در طبقه‬ ‫کدپستی ‪ 8174673441‬تحویل نمایند‪.‬‬ ‫اول کتابخانه مرکزی دانشگاه می باشد‪.‬‬ ‫‪)7‬عالقه مندان به شرکت در مناقصه می بایست نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) از طریق همین سامانه اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ )5‬برگزاری مناقصه صرف ًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مرحل فرایند مناقصه شامل خرید و دریافت اسناد‬ ‫‪)8‬در ضمن هزینه اگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود‪.‬‬ ‫مناقصه‪ ،‬پرداخت تضمین شرکت در مناقصه (ودیعه)‪ ،‬ارسال پیشنهاد قیمت‪ ،‬بازگشایی پاکت ها‪ ،‬اعالم به برنده و ‪ ...‬در بستر سامانه از این طریق‬ ‫الف‪:‬الف‪862030:‬‬ ‫‪1123499‬‬ ‫م م‬ ‫روابطعمومیدانشگاهاصفهان‬ ‫امکان پذیر می باشد‪.‬‬ ‫‪ )6‬شــرکت کنندگان می بایست اصل تضمین (ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز به حساب سپرده) شرکت در مناقصه را پس از بارگزاری‬ ‫تصویر تضمین بر روی سامانه فوق‪ ،‬با قرار دادن در پاکت ممهور شده و نصب روکش مندرج در اسناد بر روی پاکت‪ ،‬به دفتر دبیرخانه مرکزی‬ ‫دانشگاه به ادرس‪ :‬میدان ازادی (دروازه شیراز)‪ ،‬خیابان هزار جریب‪ ،‬دانشگاه اصفهان‪ ،‬ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه‪ ،‬طبقه همکف به‬ ‫کدپستی ‪ 8174673441‬تحویل نمایند‪.‬‬ ‫‪)7‬عالقه مندان به شرکت در مناقصه می بایست نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) از طریق همین سامانه اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪)8‬در ضمن هزینه اگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫باشید‪...‬‬ ‫تماس‬ ‫دانشگاهاصفهان‬ ‫با ما درروابطعمومی‬ ‫فروشنده هر کدام‪ ۲‬میلیون و‪ ۲۵۰‬هزار تومان بابت حق کمیسیون پرداخت‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫احتماال در ســال های اینده قیمت مســکن باز هم بــاال رفت باید نرخ‬ ‫اگــر‬ ‫ً‬ ‫کمیسیون مجانی شود‪ ،‬این استدالل به اعتقاد ما اشتباه است‪.‬‬ ‫الف‪:‬الف‪862030:‬‬ ‫‪1123499‬‬ ‫م م‬ ‫‪ -2‬نشانی دستگاه مناقصه گزار‪:‬‬ ‫رشت‪ -‬پارک شهر‪،‬خیابان ملت‪ ،‬خیابان شهید سیادتی‪ ،‬شرکت گاز استان گیالن‬ ‫‪ -3‬موضوع مناقصه ‪ :‬فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫استان گیالن‬ ‫‪ -4‬مبلغ براورد اولیه و بامدتارزیابی کیفی‬ ‫گاز‪ 15‬ماه‬ ‫شرکتمدت‬ ‫‪ 535/664/029/000‬ریال به‬ ‫پیمان‪:‬‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫شماره ‪/4‬م‪1400/‬‬ ‫شرکت گاز استان گیالن‬ ‫گازرسانی به فاز ‪ 3‬شهر زابل شامل ‪ 214718‬متر شبکه وتعداد تقریبی ‪ 2000‬انشعاب )‪)pc‬‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫‪ -5‬نوع و مبلغ تضمین‪:‬‬ ‫‪ -1‬دستگاه مناقصه گزار‪:‬‬ ‫اسناد‬ ‫اخرین مهلت‬ ‫دریافت گزار‪:‬‬ ‫دستگاه مناقصه‬ ‫‪ -26‬نشانی‬ ‫مناقصه وارزیابی ‪:‬‬ ‫‪ -3‬موضوع مناقصه ‪:‬‬ ‫‪ -7‬اخرین مهلت تحویل پاکات‬ ‫مدت‬ ‫توسطاولیه و‬ ‫براورد‬ ‫‪ -4‬مبلغ‬ ‫مناقصه گران‪:‬‬ ‫پیشنهادی‬ ‫پیمان‪:‬‬ ‫‪ -8‬زمان بازگشایی پاکات مناقصه‪:‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شماره مجوز‪1400/324‬‬ ‫ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به شماره شبا حساب ‪ IR 610100004001119206378746‬به‬ ‫شناسه واریز ‪ 922119252292680010000000000001‬بانک مرکزی یا یکی از تضامین معتبر در‬ ‫‪ 50659/123402‬ه مورخ ‪ 94/9/22‬به مبلغ ‪ 13/413/281/000‬ریال‬ ‫گازشماره‬ ‫شرکتنامه‬ ‫ایین‬ ‫استانتگیالن‬ ‫رشت‪ -‬پارک شهر‪،‬خیابان ملت‪ ،‬خیابان شهید سیادتی‪ ،‬شرکت گاز استان گیالن‬ ‫ساعت ‪ 19‬مورخ ‪1400/2/2‬‬ ‫گازرسانی به فاز ‪ 3‬شهر زابل شامل ‪ 214718‬متر شبکه وتعداد تقریبی ‪ 2000‬انشعاب )‪)pc‬‬ ‫ساعت ‪ 19‬مورخ ‪1400/2/16‬‬ ‫‪ 535/664/029/000‬ریال به مدت ‪ 15‬ماه‬ ‫ساعت ‪ 12‬روز سه شنبه مورخ ‪1400/02/21‬‬ ‫ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به شماره شبا حساب ‪ IR 610100004001119206378746‬به‬ ‫شناسه واریز ‪ 922119252292680010000000000001‬بانک مرکزی یا یکی از تضامین معتبر در‬ ‫انجام می پذیرد‪.‬‬ ‫مورخ دولت )‬ ‫الکترونیک‬ ‫سامانه تدارکات‬ ‫نامهدر بستر‬ ‫مناقصه‬ ‫‪ 13/413/281/000‬ریال‬ ‫ستاد)مبلغ‬ ‫‪ 94/9/22‬به‬ ‫‪ 50659/123402‬ه‬ ‫شماره ت‬ ‫ایین‬ ‫‪ -5‬نوع و مبلغ تضمین‪:‬‬ ‫‪ -9‬مکان دریافت وتحویل اسناد‬ ‫پیمانکاران ‪:‬‬ ‫‪ -6‬اخرین مهلت دریافت اسناد‬ ‫امور قراردادها‬ ‫‪19013‬دفتر‬ ‫‪ -10‬شماره ) تلفکس ) تماس ‪– 33369086 :‬‬ ‫‪1400/2/2‬‬ ‫مورخ‬ ‫ساعت‬ ‫مناقصه وارزیابی ‪:‬‬ ‫تذکر‪:‬‬ ‫‪ -7‬اخرین مهلت تحویل پاکات‬ ‫وتجهیزات یا نفت وگاز الزامی است‪.‬‬ ‫تاسیسات‬ ‫های‬ ‫‪1400/2/16‬‬ ‫مورخ‬ ‫رشته‪19‬‬ ‫‪ - 1‬دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکاری درساعت‬ ‫گران‪:‬‬ ‫مناقصه‬ ‫پیشنهادی توسط‬ ‫مالی وفرایندقیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت اجرا می شود‪.‬‬ ‫ارزیابی‬ ‫دستورالعمل‬ ‫‪ - 2‬دراین مناقصه‬ ‫تذکر مهم ‪ :‬قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد‪.‬‬ ‫‪1400/02/21‬‬ ‫مورخ‬ ‫‪. nigc‬روز سه شنبه‬ ‫ساعت ‪12‬‬ ‫مناقصه‪:‬‬ ‫بازگشاییگازپاکات‬ ‫در زمان‬ ‫این اگهی‪-8‬‬ ‫‪shana.ir‬‬ ‫‪ http//www‬و‬ ‫گیالن ‪- gl .ir‬‬ ‫استان‬ ‫سایت شرکت‬ ‫و همچنین پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات )معاونت راهبردی ریاست جمهوری) ‪ http://iets.mporg .ir‬قابل رویت میباشد‪.‬‬ ‫‪ -9‬مکان دریافت وتحویل اسناد‬ ‫مناقصه در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد) انجام می پذیرد‪.‬‬ ‫پیمانکاران ‪:‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان گیالن‬ ‫‪ -10‬شماره ) تلفکس ) تماس ‪ 013 – 33369086 :‬دفتر امور قراردادها‬ ‫تذکر‪:‬‬ ‫‪ - 1‬دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رشته های تاسیسات وتجهیزات یا نفت وگاز الزامی است‪.‬‬ ‫‪ - 2‬دراین مناقصه دستورالعمل ارزیابی مالی وفرایندقیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت اجرا می شود‪.‬‬ ‫تذکر مهم ‪ :‬قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد‪.‬‬ ‫این اگهی در سایت شرکت گاز استان گیالن ‪ http//www . nigc - gl .ir‬و ‪shana.ir‬‬ ‫و همچنین پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات )معاونت راهبردی ریاست جمهوری) ‪ http://iets.mporg .ir‬قابل رویت میباشد‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان گیالن‬ صفحه 1 ‫‪4‬‬ ‫کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫بین‬ ‫خبر‬ ‫اراده سیاسی برای احیای‬ ‫برجام در همه طرف ها‬ ‫وجود دارد‬ ‫مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررس ـی های‬ ‫استراتژیک ریاست جمهوری با بررسی چرایی حمله‬ ‫بــه نیــروگاه نطنــز با بیــان اینکــه این حادثــه باعث‬ ‫یشــود‪ ،‬گفــت‪ :‬اراده‬ ‫برتــری ایــران در مذاکــرات م ‬ ‫سیاســی برای احیای برجــام در همه طرف ها وجود‬ ‫دارد‪ .‬دیا کــو حســینی در گفت وگــو با خبرنــگار ایلنا‬ ‫در واکنــش بــه برخــی از اظهــارات پیرامون ضعیف‬ ‫شدن ایران در مذاکرات بعد از حادثه نطنز‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ان هایی که چنین استداللی را مطرح می کنند فرض‬ ‫را بــر ایــن می گذارنــد کــه اهــرم چانه زنــی ایــران در‬ ‫یشــود و‬ ‫یســازی م ‬ ‫مذاکــرات مربــوط بــه ســطح غن ‬ ‫یکــه نیروگاه مقداری اســیب دیده‪ ،‬پس این‬ ‫ازانجای ‬ ‫اهرم تضعیف شده است؛ این برداشت کامال غلطی‬ ‫یســازی ایران اهــرم مذاکرات‬ ‫اســت برای اینکــه غن ‬ ‫نبــوده بلکــه بــر اســاس برجــام‪ ،‬مهم تریــن اهــرام‬ ‫تهــای اژانــس بر برنامه هســته ای‬ ‫مذاکراتــی‪ ،‬نظار ‬ ‫ایــران اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬مهم تریــن بخــش اطمینــان‬ ‫دادن ایــران بــه ‪ ۵+۱‬ســابق و ‪ ۴+۱‬امروز و نیز ســایر‬ ‫کشورها است برای پذیرش اینک ایران فعالیت های‬ ‫صلح امیز هســته ای دارد‪ .‬اگر رژیم بازرس ـی ها اسیب‬ ‫ببینــد‪ ،‬در ان صورت وضعیــت می توانــد پیچیــده‬ ‫شــود چراکــه این اهــرم مذاکراتی ماســت‪ ،‬نه صرفا‬ ‫یســازی‪ .‬او با بیان اینکه علیرغم‬ ‫میــزان و درجه غن ‬ ‫اسیب های واردشده اما درنهایت این اسیب ها قابل‬ ‫بازیابی اســت همان طور که درگذشته اتفاق افتاده‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬بنابرایــن چنین موضوعــی نمی تواند‬ ‫بــه موضوع مذاکراتــی ما در میان مدت اســیبی وارد‬ ‫کنــد؛ چه بســا برعکــس‪ ،‬ایــن اتفــاق نشــان خواهد‬ ‫داد کــه امریــکا در موضــع ضعــف اســت چراکــه‬ ‫به رغــم تالش هایــی کــه دولــت بایــدن از ابتــدای‬ ‫دولــت خــودش بــه کار گرفته تــا نظــر متحدانش را‬ ‫بــرای بازگشــت به برجام جلب کنــد‪ ،‬ناموفق بوده‬ ‫اســت و نشــان می دهــد کــه ممکــن اســت دولــت‬ ‫تهــای‬ ‫بایــدن توانایــی کافــی بــرای ایجــاد ضمان ‬ ‫الزم را نداشــته باشــد‪ .‬ایــن تحلیل گر ارشــد مســائل‬ ‫اتفاقا ایران در‬ ‫سیاست خارجی ادامه داد‪ :‬بنابراین‬ ‫ً‬ ‫ایــن مرحلــه در موضع باالتــر قرارگرفتــه و می تواند‬ ‫امریــکا را تحت فشــار قــرار دهــد تــا موضــع خودش‬ ‫را نخســت دربــاره حادثــه نطنــز روشــن کنــد و ان را‬ ‫محکــوم کنــد و بعد نیز به نحــوی به ایران ضمانت‬ ‫و تضمیــن بدهــد کــه در اینــده ا گــر احیــای برجــام‬ ‫موفقیت امیز بود‪ ،‬شــاهد چنین اتفاق هایی توســط‬ ‫متحدیــن ایاالت متحــده یــا ســرویس های امنیتــی‬ ‫امریــکا نخواهیــم بود و ایــن کار را برای اقای بایدن‬ ‫دشوارتر خواهد کرد؛ بنابراین فکر می کنم این اقدام‬ ‫توسط هرکسی صورت گرفته به زیان ایاالت متحده‬ ‫در مذاکــرات عمــل کرده اســت‪ .‬این اســتاد مســائل‬ ‫ژئوپلیتیک درباره چش ـم انداز نشست اینده وین نیز‬ ‫اظهار داشت‪ :‬تا جایی که از اخبار منتشرشده اطالع‬ ‫تو گوها در مراحل اولیه‬ ‫داریم‪ ،‬می دانیم که این گف ‬ ‫خــودش قــرار دارد و تــا بــه امــروز نیــز نتایــج خوبی‬ ‫داشــته و در مسیر درست پیش می رود اما مشخص‬ ‫نیست که تا انتها به این شکل پیش برود‪ .‬کار اسان‬ ‫نیســت و دولــت اقــای بایــدن مشــکالت عدیده ای‬ ‫برای اینکه تحریم ها را رفع کند و به برجام برگردد‪،‬‬ ‫دارد‪ .‬او تصریــح کرد‪ :‬همان طور هم که در داســتان‬ ‫حملــه به نطنز دیدیم‪ ،‬بخشــی از مشــکالت بایدن‬ ‫ایــن اســت کــه حتــی متحــدان نزدیکــش نیــز همــه‬ ‫تالششان را به کار می گیرند تا برخالف نیاز و مسیر‬ ‫دولــت اقــای بایدن حرکت کند؛ بنابراین کار بســیار‬ ‫ســختی اســت اما به نظر می رسد اراده سیاسی برای‬ ‫احیای برجام در همه طرف ها وجود دارد‪.‬‬ ‫دولت واشنگتن فوریت‬ ‫بیشتری برای احیای‬ ‫برجام دارد‬ ‫یک استاد دانشگاه تاکید کرد که دولت واشنگتن‬ ‫فوریــت بیشــتری بــرای احیــای برجــام دارد‪ .‬برایــان‬ ‫واربی در گفت وگو با ایلنا در ارزیابی روند نشســت‬ ‫کمیســیون مشــترک برجام در ویــن ‪ ،‬گفت‪ :‬معتقدم‬ ‫رونــد نشســت ویــن مثبــت اســت؛ هر دو طــرف هر‬ ‫چنــد بــه دالیل مختلف محتاط هســتند و هیچ یک‬ ‫از ان ها نمی خواهند مشتاقانه برای بازگشت دوباره‬ ‫به توافق هسته ای به بحث بپردازند و نمی خواهند‬ ‫طــرف مشــتاق بــه نظــر برســند‪ .‬درواقــع‪ ،‬مــن فکر‬ ‫می کنــم ایــران از بازگشــت بــه معامله ناامید اســت‬ ‫ولــی دولــت بایــدن برای بازگشــت بــه ان فوریت و‬ ‫الزام بیشــتری احســاس می کند‪ .‬این استاد دانشگاه‬ ‫با ابراز رضایت از روند نشســت گفت‪ :‬خوش بینانه‬ ‫به این نشســت نگاه می کنــم و فکر هم می کنم که‬ ‫اجــاس ویــن ســرانجام به احیــای توافق هســته ای‬ ‫منجر شود؛ هر چند ممکن است یک مسیر مستقیم‬ ‫و اسان برای رسیدن به توافق در پیش نباشد اما من‬ ‫فکر می کنم این یک احتمال خوب اســت که برجام‬ ‫احیا شود و نشست وین اولین قدم قبل از بازگشت‬ ‫کامل به توافق و احیای برجام است‪ .‬برایان واربی‬ ‫هم چنیــن گفت‪ :‬من معتقــدم درنهایت برجام احیا‬ ‫یشــود و ایــران امریــکا به توافــق و تعهدات خود‬ ‫م ‬ ‫مهــا را لغــو می کند‪ .‬او‬ ‫بازمی گردنــد و امریــکا تحری ‬ ‫تاکید کرد‪ :‬فکر می کنم تمایل و عزم جدی از ســوی‬ ‫فهــا بــرای زنــده نگه داشــتن توافــق هســته ای‬ ‫طر ‬ ‫وجــود دارد امــا عــزم راســخ بیشــتر از ســوی هــر دو‬ ‫طرف برای این است که به عنوان طرف ضعیف تر‪،‬‬ ‫مشــده دیــده‬ ‫ناامیدتــر و شکس ـت خورده و یــا تسلی ‬ ‫نشــود‪ .‬هر دو کشــور در مورد برجام بســیار محتاط‬ ‫و محافظه کار هستند‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 28‬اسفند ‪ / 1398‬سا ل سوم ‪ /‬شماره ‪751‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 26‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1045‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫واردات واکسن یک وظیفه است‬ ‫رئیس جمهــوری بــا بیــان اینکــه راه انــدازی‬ ‫یســازی ‪ ۶۰‬درصــدی پاســخی بــه‬ ‫‪ ۶-IR‬و غن ‬ ‫شــرارت ها بود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر صهیونیس ـت ها علیه‬ ‫ملت ما توطئه کردند‪ ،‬پاسخ خواهیم داد؛ اولین‬ ‫گام همین بود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬حســن روحانی در جلســه‬ ‫هیئــت دولــت بــا اشــاره بــه شــیوع کرونــا اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬همــه کشــورها در یک موج بزرگــی گرفتار‬ ‫شدند‪ .‬بعضی فکر می کنند چون عید نوروز بود‬ ‫وعــده ای مســافرت رفتند‪ ،‬ســبب شــیوع بیشــتر‬ ‫شــده درحالی که دنیا و کشــورهایی هم که عید‬ ‫نوروز نداشتند گرفتار هستند‪ .‬البته ترددها‪ ،‬دور‬ ‫یهــا‪ ،‬مراعات نکردن همه تاثیرگذار اســت‬ ‫هم ‬ ‫اما دنیا با موج جدیدی مواجه شــده و همه ما‬ ‫بایــد به یکدیگر کمک کنیم و االن وقت شــعار‬ ‫نیســت و االن وقــت عمل اســت‪ .‬رئیس دولت‬ ‫تدبیــر و امیــد بــا بیــان اینکه بخش بهداشــت و‬ ‫درمان بار بســیار ســنگینی بر دوش دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نهــا هســتیم و ایــن کار عظیــم و‬ ‫مــا قــدردان ا ‬ ‫بــزرگ را انجــام می دهنــد‪ .‬همــه مســئوالن در‬ ‫سراســر کشــور مســئولیت بزرگی دارند و باید ما‬ ‫ نشان دهیم که همه اصولی که به ما گفته شده‬ ‫نهــا را اجــرا و پیــاده کنیــم‪ .‬روحانــی با‬ ‫همــه ا ‬ ‫تاکیــد بر اینکه شــیوه نامه های بهداشــتی ســبب‬ ‫جلوگیری از شیوع ویروس کرونا می شود ‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شــیوه نامه ها جــزو واضحــات اســت‪ .‬از ابتــدای‬ ‫شیوع ویروس کرونا هر موقع که شیوه نامه های‬ ‫بهداشــتی بــه ‪ ۸۵‬تا ‪ ۹۰‬درصد رســیده‪ ،‬شــرایط‬ ‫کشــور در موضوع کرونا ارام شــده اســت؛ اما هر‬ ‫موقع که شــیوه نامه های بهداشتی به ‪ ۵۰‬و ‪۴۷‬‬ ‫درصد و کمتر از ان رسیده‪ ،‬شرایط به هم ریخته‬ ‫اســت‪ .‬رئیس جمهوری ادامــه داد‪ :‬من به عنوان‬ ‫فــردی کــه در این موضــوع مســئولیت دارم و از‬ ‫ابتــدا از موضــوع مطلــع بــوده و همــه امارها در‬ ‫دســتم اســت و هــرروز هــم امــار را می خوانــم‪،‬‬ ‫هیچ چیز جز این نیســت‪ .‬هر موقع که مراعات‬ ‫و رعایــت شــیوه نامه ها بــه ‪ ۸۵‬درصــد و ‪۹۰‬‬ ‫یشــود؛ اما‬ ‫درصد می رســد‪ ،‬همه چیز درســت م ‬ ‫یشــود و توجــه‬ ‫هــم اینکــه شــیوه نامه ها رهــا م ‬ ‫یشــود و مقــدار رعایــت پروتکل ها بــه ‪ ۴۰‬تا‬ ‫نم ‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد می رســد‪ ،‬بــار دیگر همه چیــز به هم‬ ‫می ریــزد‪ .‬بــه عبارتــی همــه این مســائل دســت‬ ‫خــود مــردم اســت‪ .‬البته همه مســئولیت داریم‬ ‫چکــس نمی توانــد از ایــن مســئولیت عبــور‬ ‫و هی ‬ ‫کند‪ ،‬اما اساس کار این است که شیوه نامه ها را‬ ‫رعایت و اجرا کنیم‪.‬‬ ‫واردات واکسن یک وظیفه است‬ ‫رئیس جمهــوری با بیان اینکه در این مقطع‬ ‫واکسن نقش بسیار مهمی ایفا می کند‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫ممکــن اســت فــردی واکســن زده باشــد ولــی‬ ‫بــه دلیــل ابتال بــه ویــروس جهش یافتــه بازهم‬ ‫مبتــا شــود؛ اما واکســن نقش بســیار مهمی در‬ ‫جلوگیــری از افزایش امار مرگ ومیر دارد؛ یعنی‬ ‫فــردی کــه واکســن زده‪ ،‬ممکن اســت ویروس‬ ‫او را بــه شــکلی مبتــا کــرده و بعــد از چند روز‬ ‫نیــز بهبــود یابــد؛ اما حفظ جان مــردم برای ما‬ ‫در اولویــت اســت و بعــدازان بایــد از گــردش‬ ‫ویــروس جلوگیــری کنیم‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬در این‬ ‫شرایط واردات واکسن یک وظیفه است و هر‬ ‫شــرکت خصوصــی‪ ،‬بیمارســتان‪ ،‬هــر موسســه‪،‬‬ ‫هــر فــردی کــه می توانــد کــه از هر جا واکســن‬ ‫مورد تائید وزارت بهداشــت و درمان وارد کند‬ ‫بــا ارز نیمایــی بــا هــر مقــدار ایــن کار را انجــام‬ ‫دهد و در بین مردم توزیع شود‪ .‬قیمت ان هم‬ ‫زیاد نیســت و با ارز نیمایی و حمل ونقل ان و‬ ‫مخارجــی که بــرای تزریق اســت عــدد باالیی‬ ‫نیســت و هــر فــردی می توانــد واکســن را وارد‬ ‫کنــد تا مــردم اســتفاده کنند‪ .‬روحانی بــا تاکید‬ ‫بــر اینکــه وزارت بهداشــت نیز مســئولیت دارد‬ ‫و در چارچــوب ســتاد ملــی مقابلــه بــا ویــروس‬ ‫کرونــا نیــز اقدامــات الزم بــرای تزریق واکســن‬ ‫را انجــام می دهــد ‪ ،‬افــزود‪ :‬وزارت بهداشــت‬ ‫ابتــدا کادر بهداشــت و درمــان را واکســینه‬ ‫می کنــد‪ ،‬بعــد افــراد باســن باال و بعــد افرادی‬ ‫یهــای زمین ـه ای دارنــد؛ امــا واکســن‬ ‫کــه بیمار ‬ ‫ازاد نیــز می تواننــد وارد کنند تا مردم اســتفاده‬ ‫کنند و این در جلوگیری از شــیوع ویروس نقش‬ ‫بســزایی ایفا می کنــد‪ .‬رئیس جمهور تاکید کرد‪:‬‬ ‫البتــه واکس ـن های داخلــی را تقویــت می کنیــم‬ ‫وعــده ای می گفتنــد کــه اجــازه ندهیــم ‪ ۴‬یــا ‪۵‬‬ ‫مدل واکسن تهیه شود و فقط نسبت به تهیه‬ ‫یک واکســن اقدام کنیم؛ اما مشورت کردیم و‬ ‫دیدیم که مشــکلی در این زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫البتــه پایــه بعضــی از واکس ـن ها فــرق می کنــد‬ ‫ولــی موسســات مختلف در حال تهیه واکســن‬ ‫هســتند و نبایــد تهیه واکســن به تاخیــر بیفتد‪.‬‬ ‫رئیــس دولت دوازدهم عنوان کرد ‪ :‬الزم اســت‬ ‫همــه کمــک کننــد و واکســن بــه بــازار بیایــد‪.‬‬ ‫البته ممکن اســت واکســن داخلی در تابســتان‬ ‫بــه دســت مــردم برســد‪ .‬ولــی در ایــن مقطــع‬ ‫واردات واکســن خارجــی وظیفــه مــا اســت و‬ ‫وزارت بهداشت و درمان وظیفه خود را انجام‬ ‫می دهد‪ ،‬شرکت های خصوصی نیز ازاد هستند‬ ‫کــه ایــن کار را انجام دهند و تهیه واکســن یک‬ ‫وظیفه مهم برای دولت اســت‪ .‬او خاطرنشــان‬ ‫کــرد ‪ :‬امســال کــه نمی توانیــم مراســم معمولی‬ ‫افطــار را برگــزار کنیــم‪ ،‬می توانیم مواد خشــک‬ ‫و بســته های معیشــتی را که توسط مردم عزیز‬ ‫در شــهرهای مختلــف و مســاجد بســته بندی‬ ‫می شود در اختیار مردم نیازمند قرارداده و این‬ ‫تالش را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫دست ظالم را باید قطع کرد؛ تیر و مرداد‬ ‫ندارد‬ ‫رئیس جمهــوری ادامــه داد‪ :‬مــا بایــد جنــگ‬ ‫اقتصــادی را قطع کــرده و به ظلم پایان دهیم‪،‬‬ ‫یهــا می گوینــد دســت ظالــم بایــد قطــع‬ ‫برخ ‬ ‫شــود منتهــا کــی‪ ،‬می گویند خــوب نیســت و در‬ ‫اردیبهشــت و خرداد کراهــت دارد‪ .‬بگذارید به‬ ‫تیر برســیم ان وقت خوب اســت‪ .‬دست ظالم را‬ ‫باید فورا قطع کرد تیر و مرداد ندارد‪ .‬کسی که‬ ‫زندگی مردم را گروگان گرفته و در تهیه واکسن‬ ‫و مواد غذایی ما را اذیت می کند باید دست او‬ ‫را قطع کرد‪ .‬او افزود‪ :‬بیش از ســه ســال اســت‬ ‫که فشــار روی ماســت باید دســت ظلم را قطع‬ ‫کنیم یک ساعت هم زودتر بتوانیم باید این کار‬ ‫را بکنیم‪ .‬چرا از مذاکرات می ترســیم چه چیزی‬ ‫در ســر ما کردند‪ .‬چرا از حرف زدن می ترســیم‪.‬‬ ‫مگــر قــران نمی گویــد با کفار هم جدال احســن‬ ‫کنیم‪ .‬چرا فرار می کنیم ما قدرتمندیم‪ .‬خودمان‬ ‫را ضعیــف نبینیــم می گوینــد رو بــه روی شــما‬ ‫می دانید کیست امریکاست‪ .‬مگر امریکا کیست‬ ‫مــا قدرتمندیــم بــا امریــکا مذاکره می کنیــم‪ .‬در‬ ‫برجام با ان ها مذاکره کردیم و ان ها را سر جای‬ ‫خود نشاندیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهــوری اظهــار کرد‪ :‬مــا توانمندیم‪،‬‬ ‫نقــدر در تــوان مــا شــک نکنیــد‪ .‬در تولید‪ ،‬در‬ ‫ای ‬ ‫تکنولوژی پیشــرفته‪،‬در قدرت نــرم توانمندیم‪،‬‬ ‫در مذاکره هم توانمندیم‪ .‬ما منطق قوی داریم‬ ‫و می توانیم دشــمن را مجاب کنیم و ســرجایش‬ ‫بنشــانیم مگر عراق هشــت ســال با ما نجنگید‪.‬‬ ‫وقتی الزم شــد مذاکره کنیم امام اجازه مذاکره‬ ‫داد در شــهریور ‪ ۶۷‬در ژنــو بــا عــراق مذاکــره‬ ‫کردیم‪.‬او گفت‪ :‬مذاکرات ‪ ۲‬ســال ادامه داشت‬ ‫و بعــد ان نامه هایــی بود که صــدام به مرحوم‬ ‫ایت اهلل هاشــمی رفســنجانی نوشــت که ایشان‬ ‫جــواب داد‪ .‬مــا بــا ان ادم غــدار کــه ان همه در‬ ‫ایران کشتار کرد‪ ،‬مذاکره کردیم بنابراین هرکس‬ ‫که می خواهد باشد ما با ان مذاکره می کنیم‪.‬‬ ‫از مذاکره نترسید‬ ‫روحانــی با تاکید بر این که با مذاکره مشــکلی‬ ‫نداریمامابامنطقخودمانمذاکرهمی کنیم گفت‪:‬‬ ‫بنابراین از مذاکره وین نترسید‪ .‬بعضی ها از مذاکره‬ ‫وین می ترسند‪ .‬ان قدر هم که شما نگران هستید‬ ‫که زود این مذاکره به نتیجه برسد و تحریم فوری‬ ‫برداشته شود که در انتخابات مشکل پیدا نشود‪.‬‬ ‫مذاکره این گونه که نیست پیچیدگی های خود را‬ ‫دارد لذا این قدر نگران نباشید‪ .‬رئیس جمهور گفت‪:‬‬ ‫انتخابات روز بسیار مهمی برای ما است‪ .‬انتخابات‬ ‫بســیار ارزشــمند اســت‪ .‬حضور مردم در انتخابات‬ ‫بســیار مهم اســت اما هیچ جناحــی و فردی حق‬ ‫نــدارد زندگی و معیشــت مــردم را برای انتخابات‬ ‫بــه گروگان بگیــرد‪ .‬بگذاریــد مردم راحت باشــند‬ ‫وزندگی کنند‪ .‬بگذارید تحریم برداشته شود این به‬ ‫نفع انتخابات و حضور مردم در انتخابات است‪.‬‬ ‫ایــن به نفــع همه جناح ها اســت و هیچ جناحی‬ ‫ضــرر نمی کنــد‪ .‬او یــاداور شــد‪ :‬مــا عجلــه نداریــم‬ ‫برای این که مذاکرات امروز باشد‪ ،‬فردا نباشد این‬ ‫بستگی به طرف مقابل دارد‪ .‬ما اماده ایم و حرف‬ ‫ما روشن است‪ .‬امریکا باید به همان شرایط سالی‬ ‫که برجام را امضا کردیم‪ ،‬یعنی سال ‪ ۲۰۱۵‬برگردد‪.‬‬ ‫مــا بایــد بــه تیرمــاه ‪ ۹۴‬برگردیم‪ .‬همــان توافق و‬ ‫همان چیزی هایی که گفته شده اجرا شود‪ .‬حرف‬ ‫ما روشــن اســت‪ .‬به محض این که امریکا اجرا کرد‬ ‫و ما دیدیم درســت و عملیاتی است بالفاصله ما‬ ‫بــه همه تعهداتمــان عمل می کنیم‪ .‬ما مشــکلی‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫باقطعیتیافتنعدمنامزدیسیدحسنخمینیتصمیم گیریدشوارترمی شود‬ ‫اصالح طلباندربرزخانتخابکاندیدا‬ ‫هم زمانباقطعیتیافتنتصمیم هایانتخاباتی‬ ‫به ویژهعدمنامزدیسیدحسنخمینیدرانتخابات‪،‬‬ ‫تحرکاتجبههاصالحاتایران‪،‬درمقامنهادتصمیم‬ ‫گیر برای رسیدن به گزینه اجماع افرین افزایش یافته‬ ‫اســت و بــه نظر می رســد ان گونــه که برخی تحلیل‬ ‫می کنند؛دستاناصالحاتدرانتخابنامزدانتخاباتی‬ ‫خالــی نخواهــد بــود‪ .‬به گــزارش ایرنا‪ ،‬حضور ســید‬ ‫حسنخمینی‪،‬تولیتموسسهتنظیمونشراثار امام‬ ‫خمینی(ره)به عنواننامزدانتخاباتریاستجمهوری‬ ‫سیزدهم‪،‬اغازنشده‪،‬پایانیافتو کناره گیریقطعی‬ ‫او از نامزدی در این انتخابات‪ ،‬اصالح طلبان را که به‬ ‫نظر می رســید درباره این حضور به صورت جدی در‬ ‫حال بررســی بودند‪ ،‬به فکر بررسی نامزدهای دیگر‬ ‫فهرســت خــود انداخت‪ .‬هرچند به طورقطع ســید‬ ‫حسن تنها گزینه موردنظر این جریان نبوده و پیش‬ ‫از او نام های دیگری هم مطرح شده بودند‪ .‬انتخاب‬ ‫گزینهمناسببراساسانچهدرسومیننشستجبهه‬ ‫اصالحات ایران‪ ،‬به تصویب اعضا رسیده است‪ ،‬در‬ ‫سهمرحلهمشخصانجامخواهدشد‪:‬درمرحلهاول‬ ‫هر فرد با پیشنهاد حداقل ‪ ۱۵‬نفر از اعضای مجمع‬ ‫عمومــی جبهــه می تواند به عنوان نامــزد انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری به جبهه پیشنهاد و معرفی شود‪.‬‬ ‫سپس مجمع عمومی در خصوص پذیرش اولیه این‬ ‫افراد رای گیری می کند و یک لیست از نامزدهایی که‬ ‫حداقلراییک دوماعضایمجمعرا کسبمی کنند‪،‬‬ ‫ی ان ها در مرحله اول در مجمع عمومی‬ ‫برای ارزیاب ‬ ‫جبههتعیینمی کند‪.‬در مرحلهدوماز نامزدهایاین‬ ‫لیست(کهحداقلیک دوماعضایمجمعبههریک‬ ‫رای داده اند) دعوت می شود در صورت تمایل برای‬ ‫پاســخ به پرســش ها و دفاع از اهداف راهبردی شان‬ ‫به جلســه مجمع دعوت شوند و در جلسه مجمع‬ ‫دربارهمطلوبیتهرنامزداینلیست گفت وگوشود‪.‬‬ ‫در مرحله سوم هم بعد از جلسات بررسی نامزدها‬ ‫در مجمع و در اخرین جلسه مجمع عمومی جبهه‬ ‫پیــش از ثبت نام نامزدها (پیش از ‪ ۲۱‬اردیبهشــت)‬ ‫بــرای یکایک نامزدها رای گیری شــود و تنها نامزد یا‬ ‫نامزدهایی که حداقل دوســوم ارای اعضای مجمع‬ ‫را کسب کردند‪ ،‬از طرف جبهه تشویق به ثبت نام‬ ‫شوندوسخنگویجبههفقطهمیننامزد‪/‬نامزدهارا‬ ‫به عنواننامزدهایموردحمایتجبههاعالمعمومی‬ ‫کند‪ .‬در صورت داشتن چند نامزد مورد اجماع قبلی‪،‬‬ ‫مرحله چهــارم انتخاب نامزد نهایی با نظرســنجی‬ ‫ملیمعتبراست کهدر ایامتبلیغاتانتخاباتانجام‬ ‫یشــود‪ .‬ســازوکاری که بنا به گفته «اذر منصوری»‬ ‫م ‬ ‫ســخنگوی این جبهــه دموکراتیک بــوده و می تواند‬ ‫فرایند رســیدن به نامزد نهایی را به پروس ـه ای فاقد‬ ‫اختالفودرگیری هایدرونیتبدیل کند‪.‬‬ ‫جمع بندیحاصلنشدهاست‬ ‫سید حسن خمینی مدت هاست به عنوان یکی‬ ‫از مهم تریــن گزین ههــای اصالح طلب بــرای نامزدی‬ ‫یشــد و‬ ‫در انتخابــات ریاســت جمهــوری مطــرح م ‬ ‫گرچه هم شخص او و هم اعضای جبهه اصالحات‬ ‫تاکنون به صورت رســمی درباره این موضوع ســخن‬ ‫نگفته بودند اما شواهد نشان از جدی شدن حضور‬ ‫انتخاباتی او داشت‪ .‬برخی رسانه ها تصمیم قطعی‬ ‫اعال مشــده از ســوی ســید حســن را به معنای خالی‬ ‫شدندستاناصالح طلباندرانتخاباتپیشروتعبیر‬ ‫کردند و این در حالی اســت که جبهه اصالح طلبان‬ ‫که مســئول تصمیمــات انتخاباتــی اصالح طلبــان را‬ ‫بــر عهــده دارد‪ ،‬در حــال تدوین و تصویب جزئیات‬ ‫سازوکارشفافودموکراتیکبرایانتخابنامزدواحد‬ ‫اصالح طلبان است و به نظر می رسد فارغ از حضور‬ ‫یا عدم حضور ســید حســن در مسیر رسیدن به یک‬ ‫استراتژیو گزینهمناسبهستند‪«.‬یداهللطاهرنژاد»‬ ‫عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی درباره‬ ‫استراتژی هایانتخاباتیاصالح طلبانگفتهاست‪«:‬به‬ ‫دلیل برخی اختالف نظرها هنوز درباره زمان معرفی‬ ‫گزینه اصالح طلبان‪ ،‬جمع بندی حاصل نشده است‬ ‫امابعدازاینکه گزینه ایمعرفیشود‪،‬خواهیددید که‬ ‫دستاصالح طلبانخالینیست‪».‬صرف نظرازمیزان‬ ‫جدیتگزینه ایچونسیدحسنخمینیبرایجریان‬ ‫اصالحات‪ ،‬منطقی تر ان است که هر جریان سیاسی‬ ‫کــه قصد حضور و تاثیرگــذاری در انتخابــات را دارد‪،‬‬ ‫تنها با اتکا به یک گزینه در این مسیر گام برندارد و‬ ‫جریاناصالحاتهمباتمامتنگناهایخوددر زمینه‬ ‫گزینه هایمناسب‪،‬ازاینقاعدهمستثنانیست‪.‬جبهه‬ ‫اصالحــات کــه در راس خــود چهره ای چــون «بهزاد‬ ‫نبوی» را دارد قطعا فهرستی از چهره های انتخاباتی‬ ‫با اولویت های مختلف داشته یا خواهد داشت تا به‬ ‫اقتضایشرایطان هارامعرفی کند‪.‬‬ ‫ازمحسنهاشمیتااسحاقجهانگیری‬ ‫نام هایمتنوعیاینروزهادرتوییت ها‪،‬تحلیل ها‪،‬‬ ‫گفت وگوهاواتاق های کالوبهاوسبه عنواننامزد‬ ‫یشــود و موردبررســی قرار‬ ‫بالقوه اصالحات مطرح م ‬ ‫اگهی مزایده یک مرحله ای ( چاپ نوبت دوم)‬ ‫می گیرد‪.‬بهنظرمی رسدهمان گونه کهحسنرسولی‬ ‫عضوجبههاصالحاتایران‪،‬گفتهاست؛انتخابنامزد‬ ‫واحدمورداجماعجریاناصالحات‪،‬مهم ترینمرحله‬ ‫انتخاباتایندهاست کهمقدماتوزمینه هایرسیدن‬ ‫بهایننامزدواحددرجبههاصالحاتدردستپیگیری‬ ‫واقداماست‪.‬ایننامزدواحددر روزهای گذشتهسید‬ ‫حسنخمینیبوداماباقطعیشدنعدمحضور او‪،‬‬ ‫اکنون نوبت به نام های دیگر می رسد که میان ان ها‬ ‫«محمدجوادظریف»‪«،‬اسحاقجهانگیری»و«محسن‬ ‫هاشــمی» جدی تر از سایر گزینه ها مطرح می شوند‪.‬‬ ‫رس ـولی هم مانند طاهر نژاد دســتان اصالح طلبان در‬ ‫زمینهنامزدانتخاباتیراخالیندانستهو گفتهاست‪:‬‬ ‫«امروز کاندیداهایی کهبتواننداز کانالشوراینگهبان‬ ‫عبور کنند‪،‬به صورتواضحومشخصاقایانعارفو‬ ‫جهانگیریهستندوایناشخاصازافرادیهستند که‬ ‫قابلیت عبور از صافی شورای نگهبان رادارند‪ ».‬فرزانه ‬ ‫ترکاندیگرعضوحزب کارگزارانسازندگیهمتصریح‬ ‫کــرده اســت‪« :‬اقایان اســحاق جهانگیری و محســن‬ ‫هاشمیچهره هایموردنظرحزببرای کاندیداتوری‬ ‫درانتخاباتریاست جمهوریهستند؛اماازانجایی که‬ ‫جبههاصالحاترویاقایظریفنظردارد‪،‬ایشاناگر‬ ‫ورودبهانتخاباترابپذیرندکارگزارانهمازاقایظریف‬ ‫حمایت خواهد کرد‪ ».‬نظر مثبت شماری از نیروهای‬ ‫اصالح طلببهکاندیداتوریظریفدرحالیاستکه‬ ‫وزیر امور خارجه در تازه ترین موضع گیری خود در این‬ ‫زمینهتصریحکردهاست‪«:‬علتتصمیمبندهبراینامزد‬ ‫نشدن نگرانی از سبد رای نیست که برای بهبود ان از‬ ‫سیاستخارجییاانسجامملیهزینهکنم‪.‬‬ ‫شماره مزایده ‪ 1 :‬الی ‪/1400/4‬ق‬ ‫شــرکت مخابرات ایران (منطقه قزوین) در نظر دارد ‪ »- 1‬فروش قرقره های فلزی و چوبی « و‪ »-2‬فروش دســتگاه اسکناس شمار‪ ،‬دستگاه‬ ‫شرکت مخابرات ایران تشخیص اسکناس ‪ ،‬دستگاه پرفراژ فیش ‪ ،‬ماشین حساب برقی نواری ‪ ،‬ترازوی رومیزی «و ‪ »- 3‬فروش سکشن دکل مونوپل ‪ ،‬انتن گین پایین کاتراین‬ ‫وانتن کار‪ ،‬انتن ســینگل‪ ،‬راک خالی زیمنس ‪ ،‬انتن گین پایین ‪vpole‬و ‪ ، xpole‬کانکس و اســتراکچر موجود درانبار شهر شریفیه « ‪ »- 4‬فروش‬ ‫(سهامی عام)‬ ‫مدیریت منطقه قزوین کیوسک تلفن «را از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای برگزار نماید ‪.‬‬ ‫متقاضیان شــرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشــتر به اگهی فراخوان در سایت مخابرات منطقه قزوین به ادرس ‪WWW. QAZVIN.TCI.ir‬‬ ‫مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مدیریتمالیوپشتیبانیمخابراتمنطقهقزوین‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫حل مشکالت کشور درگرو شرکت مردم‬ ‫در انتخابات است‬ ‫محســن کوهکــن نماینــده‬ ‫بــرای مــردم تبییــن شــود کــه‬ ‫ادوار مجلــس شــورای اســامی‬ ‫سرنوشتشاندردستانخودشان‬ ‫درباره نقش مردم در انتخابات‬ ‫است‪ ،‬مسئوالن برای مردم ایه‬ ‫ت جمهوری بیــان کــرد‪:‬‬ ‫ریاس ـ ‪‎‬‬ ‫یاس نخوانند و سیاســی کاری را‬ ‫مســتلزم‬ ‫مردم‬ ‫رنگ‬ ‫ــر‬ ‫پ‬ ‫حضــور‬ ‫کنار بگذارند و برای دولت مهم‬ ‫محسنکوهکن‬ ‫چنداقداماست‪،‬ابتدابهحضور‬ ‫باشــد که چه کســی از صندوق‬ ‫افراد دانشگاهی‪ ،‬روشنفکران و‬ ‫رای بــا رای مــردم بیــرون بیاید‪،‬‬ ‫صداوسیما نیاز دارد‪ .‬ما در حال حاضر با ‪ ۲‬گروه نه اینکه چه کسی انتخاب می شود تا فقط راه‬ ‫مواجه هســتیم که یک گروه خاص به جز ســیاه ان ها را ادامه دهد‪ .‬نماینده ادوار مجلس شورای‬ ‫نمایی کار دیگری را بلد نیســتند و فکر می کنند اســامی در پایــان گفــت‪ :‬اگــر کار را رهــا کنیــد و‬ ‫یشــوند؛‬ ‫وقتیمی خواهندخدمت کنند‪،‬بایدسیاهنمایی دروغ بــه مردم بگویید مردم متوجه م ‬ ‫کننــد‪ .‬به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان‪ ،‬او بهتر است به مردم امید دهند و از ظرفیت ان ها‬ ‫ادامه داد‪ :‬یک دسته دیگر نیز به صورت مبالغه استفاده کنند‪،‬شکنکنید کهاحادجامعهمتوجه‬ ‫با افرادی که سیاه نمایی می کنند برخورد دارند‪ .‬می شــوند که سرنوشتشــان در دســتان خودشان‬ ‫باید با افرادی که سیاه نمایی می کنند صحبت اســت و می توانیم شــاهد حضور مردم باشــیم‪.‬‬ ‫کردهوبرایمردمتفهیم کرد کهوقتیمی خواهید دولت وظیفه اش افزایش رضایت منــدی در این‬ ‫مشــکالت حل شــود بایــد در انتخابات شــرکت مــدت اســت‪ ،‬خدماتی که دارنــد را صادقانه به‬ ‫کنید‪.‬رئیس جمهورمکلفاستمصوباتمجلس مردم بگویند و در این مدت نسبت به انتقاداتی‬ ‫و هیئت دولت را اجرایی کند‪ .‬کوهکن ادامه داد‪ :‬که از ان ها می شود روزه سکوت بگیرند‪ ،‬زیرا ماه‬ ‫اگر مردم می خواهند مشکالت حل شود باید در مبارک رمضان هم هست و این موضوع به نفع‬ ‫انتخابات شــرکت کــرده و فرد اصلــح را انتخاب خودشاناست‪.‬دیگرانبایدبدانند کهنقداگردر‬ ‫کننــد‪ ،‬زیــرا اگــر این چنیــن نباشــد‪ ،‬رئیس جمهور چارچوبباشداثار مثبتیدارد‪،‬امادنبالمچ گیری‬ ‫انتخاب و تصمیماتش گرفته خواهد شــد‪ .‬باید نباشند‪.‬‬ ‫تبلیغات کاندیداها خارج از زمان قانونی‬ ‫جرم است‬ ‫حسن نوروزی‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫کســی بگویــد کاندیــدا نیســتم‬ ‫کمیســیون قضایــی و حقوقــی‬ ‫و انجام وظیفــه کنــد‪ ،‬مشــکلی‬ ‫مجلس شورای اسالمی با اشاره‬ ‫نــدارد‪ .‬بــه گــزارش باشــگاه‬ ‫بهمصادیقتبلیغاتزودهنگام‬ ‫خبرنگاران جوان‪ ،‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫نامزدهای ریاســت جمهــوری و‬ ‫کســی که کاندیداتوری خــود را‬ ‫حسن نوروزی‬ ‫سفرهای«شبهتبلیغاتی»برخی‬ ‫بپذیرد و خــارج از زمان قانونی‬ ‫مسئوالن به شهرهای مختلف‬ ‫در فضــای مجــازی و حقیقــی‬ ‫کاندیداســت‬ ‫بپذیــرد‬ ‫کشــور گفــت‪ :‬اگــر کســی‬ ‫تبلیغــات کنــد‪ ،‬خــاف مقــررات عمــل کــرده و‬ ‫و از امکانــات عمومــی بــرای خــود بهره بــرداری به عنوانتبلیغاتزودهنگاممرتکبجرمیشده‬ ‫کنــد‪ ،‬خــاف قانــون عمــل کرده اســت؛ امــا اگر است که مجازات دارد‪.‬‬ ‫حضور رئیسی در انتخابات ‪۱۴۰۰‬‬ ‫مشخصنیست‬ ‫ســخنگوی جبهــه پایــداری در مــورد ترس‬ ‫برخــی از جریان هــای فکــری از حضور جلیلی‬ ‫در انتخابــات ‪ ،۱۴۰۰‬گفــت‪ :‬این کــه فــردی‬ ‫انقالبــی با روحیاتی که ســعید جلیلــی دارد‪،‬‬ ‫بخواهد وارد انتخابات شود طبیعی است که‬ ‫باعــث نگرانــی برخــی از افــراد و جریان های‬ ‫سیاســی شــود ‪ .‬مجیــد متقــی فــر ســخنگوی‬ ‫جبهــه پایداری‪ ،‬دربار ه اماواگرهای انتخابات‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬اظهار کرد‪ :‬در بحث انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری ســیزدهم ســعید جلیلــی موردقبول‬ ‫جبهــه پایــداری اســت و جبهــه پایــداری در‬ ‫حوزه های مختلف او را قبول دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫انتخــاب‪ ،‬او با اشــاره به اینکه ســعید جلیلی‬ ‫تاکنــون به طور رســمی برای انتخابــات اعالم‬ ‫حضــور نکــرده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬او می توانــد‬ ‫یکــی از گزینه هــای جریــان انقــاب باشــد‪.‬‬ ‫متقــی فــر دربــاره تــرس جریان هــای فکــری‬ ‫مختلف از حضور ســعید جلیلی در انتخابات‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬هــم بیــان کــرد‪ :‬این کــه فــردی انقالبی‬ ‫بــا روحیاتی که ســعید جلیلــی دارد‪ ،‬بخواهد‬ ‫وارد انتخابات شــود طبیعی اســت که باعث‬ ‫نگرانــی برخی از افراد و جریان های سیاســی‬ ‫شــود‪ .‬ســخنگوی جبهه پایداری تصریح کرد‪:‬‬ ‫این کــه جمع بنــدی نهایــی قــرار اســت چــه‬ ‫شــود و چه کســانی وارد انتخابات شود هنوز‬ ‫مشــخص نشــده‪ ،‬امــا ســعید جلیلــی یکــی از‬ ‫چهره های مطرح شــده بــرای انتخابات ‪۱۴۰۰‬‬ ‫اســت و جبهه پایداری اوضاع را رصد می کند‬ ‫تــا از فــردی متناســب باارزش هــای انقــاب‬ ‫حمایت کند‪ ،‬البته فقط سعید جلیلی نیست‬ ‫و چهره های دیگری هستند که جریان انقالب‬ ‫از ان ها حمایت می کند‪ .‬او با اشاره به اینکه‬ ‫هــر اصول گرایی لزوما انقالبی نیســت اما هر‬ ‫انقالبــی اصول گراســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بایــد ببینیــم‬ ‫جمع بندی نیرو های انقالب برای معرفی یک‬ ‫نامزد به چه نتیجه ای می رســد‪ ،‬انتخاب یک‬ ‫نامزد واحد در انتخابات حائز اهمیت است‪،‬‬ ‫چراکــه فــردی که تمامی شــرایط را داشــته و‬ ‫رای اور هــم داشــته باشــد موردحمایــت قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫به چهره های جدید در انتخابات ‪ 1400‬راه‬ ‫داده شود‬ ‫انتخابــات وارد فــاز جــدی خــود شــده‬ ‫اســت اما هنوز چهره هــای اصلی برای حضور‬ ‫در عرصــه رقابــت اعــام امادگــی نکردنــد‪،‬‬ ‫ازجملــه ان هــا محمدباقــر قالیبــاف و ســید‬ ‫ابراهیم رئیســی را می توان نام برد‪.‬به گزارش‬ ‫نامه نیــوز‪ ،‬عبــاس امیری فــر‪ ،‬فعــال سیاســی‬ ‫اصو لگــرا درباره احتمــال کاندیداتوری رئیس‬ ‫قوه قضایــه این گونه اظهار کرد‪ :‬به عنوان یک‬ ‫نصیحت خدمت اقای رئیســی عرض می کنم‬ ‫صــاح نیســت کــه بیایــد‪ .‬او دو ســال تولیت‬ ‫قــوه قضائیــه را برعهــده داشــت‪ ،‬بعــدازان‬ ‫قریــب دو ســال رئیــس قــوه قضائیه اســت و‬ ‫انجــام کارهایــی را بــرای اصــاح و کارامــدی‬ ‫امــور در ایــن قــوه اســت‪ .‬معتقدم نــزد مردم‬ ‫حالــت خوبی نــدارد که یک دفعه برای انکه‬ ‫یــک قدرت باالتــر بگیرد بخواهــد کاندیدای‬ ‫ریاســت جمهــوری شــود‪ ،‬حال انکــه او امــروز‬ ‫می توانــد حتی رئیس جمهور را محاکمه کند‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬رهبــر انقــاب اخیــرا فرمودنــد کــه‬ ‫چهر ههــای جدیــد به عرصه بیاینــد تا ترکیب‬ ‫نامزدها عوض شود‪ .‬بر همین اساس با امدن‬ ‫اقای رئیســی مخالف هســتم‪ .‬او در ســال ‪۹۶‬‬ ‫کاندیــدای ریاســت جمهــوری شــد امــا موفق‬ ‫نبــود‪ .‬ایــن فعــال سیاســی دربــاره محمدباقر‬ ‫قالیبــاف نیــز اظهــار کــرد‪ :‬اقــای قالیبــاف نزد‬ ‫مــردم فــردی باتجربــه و جهــادی محســوب‬ ‫یشــود‪ .‬او از اغــاز مجلــس یازدهم ریاســت‬ ‫م ‬ ‫مجلس را برعهده دارد و در یک سال گذشته‬ ‫خــوب کارکرده اســت‪ ،‬مخصوصــا اقدام اخیر‬ ‫یعنی ارجاع موضوع عملکرد اقای روحانی به‬ ‫قوه قضائیه اقدام درستی بود؛ یعنی مجلس‬ ‫در جایگاهــی اســت که می توانــد بر عملکرد‬ ‫رئیس جمهــور و وزرایــش نظارت قــوی انجام‬ ‫دهد‪ .‬او یاداور شد‪ :‬اقای قالیباف از یک سال‬ ‫پیــش در جایــگاه ریاســت مجلــس قــرار دارد‬ ‫و یکی از ســران ســه قوه اســت‪ ،‬مردم انتظار‬ ‫دارند اقای قالیباف این مسئولیت را همچون‬ ‫مسئولیت های گذشته با موفقیت تکمیل کند؛‬ ‫کما اینکه در یک ســال گذشــته کارنامه قابل‬ ‫دفاعــی داشــته اســت‪ .‬امیری فر گفــت‪ :‬باید‬ ‫بــه چهره های جدیــد راه داد‪ ،‬مردم به چهره‬ ‫جدیــد بیشــتر اقبــال می کنند چــون معتقدند‬ ‫چهره هــای تجربه شــده امتحــان خودشــان را‬ ‫پس داده انــد‪ .‬توصیه می کنم اقایان قالیباف‬ ‫و رئیســی در مســئولیت های خودشــان ادامه‬ ‫دهنــد و چهــره ای دیگــر بیایــد و مســئولیت‬ ‫ریاست جمهوری را به عهده بگیرد‪.‬‬ ‫متقــی فــر در خصــوص حضــور ابراهیــم‬ ‫رئیســی در انتخابــات ریاســت جمهوری ‪۱۴۰۰‬‬ ‫هم خاطرنشــان کــرد‪ :‬اگر ابراهیم رئیســی در‬ ‫انتخابات شرکت کند شرایط متفاوت است‪،‬‬ ‫ولی فعال مشــخص نیســت کــه در انتخابات‬ ‫شــرکت خواهــد کرد یــا خیر‪ ،‬به همیــن دلیل‬ ‫نمی توان به قطعیت نظری داد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫فهرستمقرراتمخلحوزهصنعت‬ ‫به هیات مقررات زدایی اعالم شد‬ ‫معاون طرح و برنامه وزارت‬ ‫فهرســت عناویــن مجوزهــا‪،‬‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم‬ ‫رویه ها و مقررات بیرونی (برون ‬ ‫کرد‪ :‬فهرست عناوین مجوزها‪،‬‬ ‫دســتگاهی) که موجــب وقفه‬ ‫رویه ها و مقررات مخل بیرونی‬ ‫و اخــال در صــدور مجوزهــای‬ ‫حوزه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫حوزهصنعت‪،‬معدنو تجارت‬ ‫سعید زرندی‬ ‫و راهکارهای پیشنهادی اصالح‬ ‫شده اند جهت طرح در هیات‬ ‫ان ها بــه وزارت امــور اقتصادی‬ ‫مقررات زدایــی ارســال شــده‬ ‫و دارایــی جهــت طرح در هیات مقــررات زدایی اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬این فهرســت بــا همفکری‬ ‫ارســال شــد‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬به نقل از شــبکه و نظرخواهــی از فعــاالن تولیــدی و اقتصادی‬ ‫اطالع رسانی تولید و تجارت ایران (شاتا)‪ ،‬سعید و تشــکل های بخــش خصــوص‪ ،‬خان ههــای‬ ‫زرنــدی اعــام کرد‪ :‬فهرســت عناویــن مجوزها‪ ،‬صنعت‪ ،‬اتاق بازرگانی و دیگر انجمن ها تهیه‬ ‫روی ههــا و مقــررات مخل بیرونی حوزه صنعت‪ ،‬شــده اســت‪ .‬زرنــدی در ادامــه توضیــح داد‪۹ :‬‬ ‫معدن و تجارت و راهکارهای پیشنهادی اصالح مــورد در بخش صنعــت‪ ۵ ،‬موضوع در بخش‬ ‫ا نهــا به وزارت اقتصاد و دارایی جهت طرح در معــدن و ‪ ۵‬مــورد در بخــش صنــوف در ایــن‬ ‫هیات مقررات زدایی ارسال شد‪ .‬معاون طرح و لیست به همراه پیشنهاد اصالح ان دیده شده‬ ‫برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬با اســت‪ .‬معــاون طــرح و برنامــه وزارت صمت‬ ‫عنایتبهنام گذاریسا ­لجاریودرراستایتحقق گفــت‪ :‬ایــن فهرســت‪ ،‬موضوعاتی بــود که در‬ ‫شعار مانع زدایی از حوزه تولید و در خصوص لغو اختیــار هیــات مقــررات زدایــی اســت و ســایر‬ ‫مجوزهای دس ـت وپا گیر و تســهیل و تســریع در موضوعات دیگر برای مانع زدایی در ســطوح‬ ‫صدور مجوزهای ضروری برای فعاالن اقتصادی باالتر دنبال می شود‪.‬‬ ‫طرح«محیا»بانکصادراتحرکتدرمسیر‬ ‫رهنمودهایرهبرانقالب‬ ‫رئیــس کمیســیون صنایــع‬ ‫تحریــم را بهتریــن فرصــت‬ ‫و معــادن مجلــس شــورای‬ ‫بــرای مــردم و تولیدکنندگان‬ ‫اســامی گفــت‪ :‬بانــک‬ ‫دانســت و بیــان داشــت‪:‬‬ ‫صــادرات بــا اجــرای طــرح‬ ‫همــه بایــد بســیج شــوند و‬ ‫«محیــا» اقــدام عملــی‬ ‫نقدینگی کشــور را به سمت‬ ‫عزت ا‪ ...‬اکبری‬ ‫ارزشــمندی در جهت اجرای‬ ‫فراهم کردن زیرساخت های‬ ‫منویات و رهنمودهای مقام‬ ‫تولیــد و صــادرات هدایــت‬ ‫معظــم رهبــری انجــام داد کــه امیدواریــم کنند‪ .‬این نهضتی اســت که عالوه بر دعای‬ ‫همــه مســئوالن در این مســیر و با اقدامات خیــر مــردم‪ ،‬عمــران و ابادانــی کشــور را به‬ ‫عملــی خود حرکت کنند تا مشــکالت مردم دنبــال دارد‪ .‬رئیــس کمیســیون صنایــع و‬ ‫حل شــود‪ .‬به گزارش روابــط عمومی بانک معــادن مجلــس شــورای اســامی بــر توجــه‬ ‫صــادرات ایــران‪ ،‬عــزت ا‪ ...‬اکبــری‪ ،‬رئیــس و اســتفاده از ظرفیــت و توانایــی نیروهــای‬ ‫کمیســیون صنایــع و معادن مجلس شــورای داخلی کشــور تاکید کرد و افتتاح خط لوله‬ ‫اســامی‪ ،‬عصر دوشــنبه در مراسم رونمایی بوشــهر به جاســک را اقدامی بســیار درست‬ ‫از طــرح مانــع زدایــی و حمایــت یکپارچــه از ســوی دولــت دانســت که بــا اســتفاده از‬ ‫از تولیــد بانــک صــادرات ایــران «محیــا»‪ ،‬ظرفیــت و توانایــی نیروهــای فعــال کشــور‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬موضــوع اینکــه تســهیالت انجام شد‪.‬‬ ‫بانــک پرداخــت شــود و تســهیالت گیرنــده‬ ‫وی گفت‪ :‬امروز سرمایه گذران ما انگیزه‬ ‫نتواند ان را بازگرداند و در نتیجه اقدامات دارنــد کــه در داخــل کشــور ســرمایه گذاری‬ ‫حقوقی انجام شــود درســت نیســت‪ .‬ابتکار کننــد بنابرایــن بایــد بــه نحــوی اقــدام کنیم‬ ‫طــرح «محیــا» ی بانــک صــادرات ایــران در کــه این اتفاق بیشــتر بیفتد‪ .‬اکبــری از تولید‬ ‫ایــن اســت که با اجــرای ان همه واحدهای به عنــوان یــک دانش و فروش و صادرات را‬ ‫تولیــدی فعــال یــا دارای ظرفیــت فعالیــت به عنــوان یک دانــش دیگر نام برد و گفت‪:‬‬ ‫مجدد که بدهی غیرجاری به بانک دارند‪ ،‬به طورقطــع انجام این گونــه فعالیت ها کار‬ ‫می تواننــد ضمــن تســویه بــا شــرایط ویــژه‪ ،‬یک نفر و یک ســازمان نیســت و باید همه‬ ‫بــرای افزایــش ظرفیت و تــداوم تولید خود پــای کار بیاینــد‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬یکی‬ ‫با وثیقه ها و تضامین پیشــین‪ ،‬تســهیالت و از طرح هــای مجلــس یازدهم این اســت که‬ ‫تعهــدات جدیــد دریافت کننــد‪ .‬این طرح‪ ،‬هیــچ واحــد صنعتی و تولیدی پلمپ نشــود‬ ‫کار ارزشــمندی اســت؛ چــرا کــه همــه مــا در و هیــچ فعــال اقتصــادی بــه زنــدان نــرود؛‬ ‫قبــال مــردم مســئولیم و بایــد امــور انــان را بنابرایــن بایــد خــط مجــازات را شــجاعانه‬ ‫تدبیر کنیم‪.‬‬ ‫عــوض کــرده و فرد متخلــف را وادار کرد تا‬ ‫بــه اعتقــاد وی‪ ،‬اینکــه بانک تســهیالت کارخانــه دیگری احداث کند و یا ‪ ٥٠‬درصد‬ ‫بدهــد و نگذارد تســهیالت اعطایی اســیب بــه ظرفیــت کارخانــه خــود بیفزایــد تــا ‪٥٠‬‬ ‫ببیند اقدامی منطقی است‪ .‬اکبری در ادامه شغل جدید ایجاد شود‪.‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 26‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1045‬‬ ‫بازار برای تامین نیاز روزه داران اماده است‬ ‫بازار مسکنبرایمحتکران‬ ‫پرریسکمی شود‬ ‫وزیر راه و شهرســازی گفت‪:‬‬ ‫واقعــی داشــته باشــیم؛ بــر این‬ ‫بــا ثبــت اطالعــات مربــوط به‬ ‫اســاس با ثبت اطالعاتــی که از‬ ‫مالکیــت در ســامانه اســکان و‬ ‫‪ ۱۹‬فروردین در سامانه امالک و‬ ‫امــاک و شناســایی خان ههــای‬ ‫اسکان اغاز شده است وضعیت‬ ‫خالــی‪ ،‬بــازار مســکن بــرای‬ ‫ســکونت و مالــک و مســتاجر‬ ‫محمد اسالمی ‬ ‫موسساتی کهتاهزار واحدخانه‬ ‫را بــه دســت می اوریــم و بعــد‬ ‫خریــده و بــرای ســرمایه گذاری‬ ‫تتــر برای‬ ‫هــم می توانیــم راح ‬ ‫خالــی نگــه داشــته اند پــر ریســک شــده و بــازار عرضه و تولید مسکن برنامه ریزی کنیم‪ .‬اسالمی‬ ‫مســکن از پول های سرگردان خالی می شود‪ .‬به اضافه کرد‪ :‬نکته دوم‪ ،‬پول هایی است که وارد‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬محمد اســام ‬ ‫ی در حاشــیه جلســه بازار مســکن شــده و التهاب ایجاد کرده اســت‪،‬‬ ‫هیات دولت درباره بازار مسکن و برنامه دولت موسساتی که تا هزار واحد خانه خریداری کردند‬ ‫برای اخذ مالیات از خانه های خالی‪ ،‬افزود‪ :‬بازار تا رشــد کنند و تبدیل به ســرمایه بزرگ تر شوند‪.‬‬ ‫دچار التهاب است و قیمت های واقعی نیست‪ ،‬وی اظهار داشت‪ :‬دولت از ابتدا در تالش بود با‬ ‫امیدواریــم شــرایط التهابی و حباب گونــه از بازار بازدارندگی و مالیات سنگین بازار مسکن را برای‬ ‫کشور رخت بربندد و مردم شاهد ثبات قیمت ها ســرمایه گذاران پر ریســک کند تا سرمایه ها برای‬ ‫در بازار باشــند‪ .‬وی گفت‪ :‬نهادهای مسکن هم ساخت وساز مسکن و نه احتکار ان‪ ،‬هزینه شود‪.‬‬ ‫متاثراز شرایطبازار دچار تحولقیمتیشدهاست وزیر راه و شهرســازی افزود‪ :‬با مشــارکت مردم و‬ ‫تنــام در ســامانه امــاک و اســکان که منافع‬ ‫و امید داریم با رفتن به سمت ثبات بیشتر شاهد ثب ‬ ‫کاهش قیمت ها باشیم‪ .‬اسالمی ادامه داد‪ :‬باید عمومی در ان نهفته است‪ ،‬دولت چشم داشتی‬ ‫بتوانیم برنامه جامع مسکن را با اطالعات دقیق بــه منبــع مالیاتی خان ههــای خالــی نــدارد‪ ،‬این‬ ‫و واقعــی طرح ریــزی کنیــم تا دولت همه ســاله پول ها برای صندوق تامین مسکن می رود و در‬ ‫بداند برای چند واحد مسکونی باید برنامه ریزی خدمــت مــردم خواهــد بــود و امیدواریــم از این‬ ‫کند‪ .‬به گفته وزیر راه و شهرسازی‪ ،‬اکنون هرانچه طریق مسکن از کاالی سرمایه ای فاصله بگیرد و‬ ‫در برنامه ششم به عنوان وضعیت مسکن امده قیمت ها متعادل تر شود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬تاکنون‬ ‫یــا حتــی در برنامه جهش تولید مســکن کــه در یک میلیونو‪ ۳۰۰‬هزار خانهخالیشناساییشده‬ ‫مجلس تصویب شده‪ ،‬همه بر اساس تحلیل و نه وفهرستان هادر اختیار سازمانامور مالیاتیقرار‬ ‫اعداد ثبتی و اماری است‪ .‬وی بیان داشت‪ :‬طرح گرفتهاست‪.‬مسئوالنمعتقدندبااقدامتکمیلی‬ ‫جدیدی که بر اساس ماده ‪ ۵۴‬در قانون مالیات ثبت نام مردم در ســامانه امالک بر اساس قانون‬ ‫مســتقیم تثبیت شــده‪ ،‬این شــرایط را به وجود جدیــد‪ ،‬تالطم در بازار مســکن فروکــش کرده و‬ ‫می اورد تا ثبت وضعیت ســکونت را به صورت مردم اسایش پیدا خواهند کرد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وعدهمجددمسئوالنبرایتنظیمبازار‬ ‫تامیــن کاالهــای اساســی در ماه مبــارک رمضان‬ ‫در دســتور کار مراجع ذی ربط قرار داشــته تــا در این‬ ‫مــاه هیچ کمبــودی در عرضه اقالم مورد نیاز ســفره‬ ‫روزه دارانبهوجودنیاید‪.‬به گزارشایرنا‪،‬ماهرمضان‬ ‫به عنوان ماه میهمانی خدا به غیر از تسهیل شرایط‬ ‫بــرای روزه داری‪ ،‬تامیــن و توزیــع مناســب کاالهــای‬ ‫اساسیومصرفیمردمبیشاز هراخبار دیگریمورد‬ ‫اهمیت قرار می گیرد و به همین دلیل از ماه های قبل‬ ‫از ورود بــه رمضان برنامه ریزی در این زمینه اولویت‬ ‫دولت و نهادها و مسئوالن مربوطه قرار می گیرد تا‬ ‫درعرضهاقالمموردنیازمشکلیوجودنداشتهباشد‪.‬‬ ‫برای رمضان امسال نیز بر اساس اخبار اعالم شده از‬ ‫بهمن ماهسال‪ ۹۹‬برنامه ریزی هادراینزمینهاغازودر‬ ‫هفتهمنتهیبهاینماه کاال بهمراکزاستان هاعرضه‬ ‫شــده اســت‪ .‬در همین راســتا «اسحاق جهانگیری»‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری در جلســه ســتاد تنظیم‬ ‫بازار حضور پیدا کرد و با اشــاره به افزایش تقاضای‬ ‫برخی کاالها در ماه رمضان‪ ،‬گفت‪ :‬گزارش ها نشان‬ ‫می دهــد که به میــزان الزم کاالهای مورد نیاز تولید‬ ‫و ذخیر هســازی شده اســت و بر اساس پیش بینی ها‬ ‫مشکلیدر اینماهوجودنخواهدداشت‪.‬ویبابیان‬ ‫اینکه همه دستگاه های دولتی و نظارتی به همراه‬ ‫تولیدکننــدگان باید تالش کنند تا کمبــودی در زمینه‬ ‫تامین کاالهایاساسیدر کشوربهوجودنیاید‪،‬تاکید‬ ‫کرد‪:‬تامین کاالهایاساسینظیرشکر‪،‬روغن‪،‬خرما‪،‬‬ ‫مرغ و تخم مرغ‪ ،‬برنج و گوشت قرمز از اولویت های‬ ‫اصلیدستگاه هایدولتیوتولیدکنندگانکشوراست‬ ‫ودر ماهمبارکرمضانبایداقالمموردنیاز سفرهافطار‬ ‫مردم به وفور و با قیمت مناسب در اختیارشان قرار‬ ‫بگیــرد‪ .‬با توجه به تاکید مقامات دولتــی و افزایش‬ ‫درخواســت کاالهــا در ماه رمضان شــرکت بازرگانی‬ ‫دولتی ایران از توزیع ‪ ٢٤٠‬هزار ُتن از ســه نوع کاالی‬ ‫برنج‪،‬شکروروغنبرایتنظیمبازار در اینایامشامل‬ ‫‪ ۳۰‬هزار تن برنج‪ ۳۰ ،‬هزار تن شــکر و ‪ ۱۸۰‬هزار تن‬ ‫روغنخبرداد‪.‬‬ ‫همچنین«سعیدصارمی»معاوندفتربرنامه ریزی‬ ‫تامین‪ ،‬توزیع و تنظیم بــازار وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت نیز در مصاحبه با ایرنا‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ســه‬ ‫هزار تن گوشت منجمد و‪ ۱۰۰‬هزار تن خرما کبکاب‬ ‫تاکنون برای اســتان ها ارسال شــده است‪ .‬صارمی با‬ ‫بیاناینکهبهطور مدامبااستان هادر ارتباطهستیم‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬بازارهابهطورمستمررصدمی شوند‬ ‫یکــه کمبودی در اســتانی مشــاهده شــود‬ ‫و درصورت ‬ ‫نســبت به تامین میزان مورد نیاز کاالی درخواست‬ ‫شــده اقدام خواهد شــد‪ .‬از ســوی دیگر قیمت مواد‬ ‫غذایــی بــرای مصرف کننده بســیار مورد توجــه قرار‬ ‫می گیــرد و بــه همین دلیل بــا نزدیک شــدن به ماه‬ ‫مبارکرمضاننرخ کاالهایموردنیازازسوینهادهای‬ ‫مربوطهاعالممی شود‪.‬‬ ‫در همینراستا‪«،‬قاسمعلیحسنی»عضوهیات‬ ‫رئیسهبنکدارانموادغذاییبابیاناینکهنرخخرماو‬ ‫حبوبات نسبت به اسفندماه سال گذشته‪ ۱۰‬درصد‬ ‫افزایش داشته است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬قیمت برنج‬ ‫بــه ازای هر کیلوگــرم یک هزار تومان رشــد را تجربه‬ ‫کرد اما شــکر و چای در نرخ عرضه ثبات داشــته اند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به مشــکالت در حوزه عرضه روغن نیز‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن کاال هر ماه در ‪ ۲‬نوبت تنهــا‪ ۲‬کارتن در‬ ‫دسترسبنکدارانقرارمی گیردوبههمیندلیلشاهد‬ ‫گران فروشی حدود‪ ۵۰‬درصدی در بازار این محصول‬ ‫هســتیم‪ .‬البته مشــکل دیگر در زمینه فروش روغن‬ ‫عرضه این کاال همراه با اقالم دیگر به خریدار است‬ ‫کهباتوجهبهتاکیدسازمانحمایتمصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان با این افراد به شدت برخورد خواهد‬ ‫شدزیرافروشاجباریتخلفمحسوبمی شود‪.‬مرغ‬ ‫نیزاز کاالهاییاست کهدرچندماهاخیربامشکالتی‬ ‫در زمینه قیمت و عرضه مواجه شــده اســت و اخبار‬ ‫کمبــود این محصــول در بــازار به طور مــدام در حال‬ ‫انتشار استبههمیندلیلوزارتجهاد کشاورزیدر‬ ‫مصاحبهواخبارمنتشرشدهازتامینبازاراین کاال خبر‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫«حسنعباسیمعروفان»سرپرستدفترخدمات‬ ‫بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرده است که‬ ‫بــازار مــرغ بــه حالت اشــباع رســیده‪ ،‬امــا در روزهای‬ ‫استقبالازماهمبارکرمضان‪،‬تولیدبیشترازقبلادامه‬ ‫خواهد داشــت و مشــکلی بــرای تامین بــازار وجود‬ ‫نخواهدداشت‪.‬قیمت کاالهاییبرخیخوراکی ها‬ ‫نیز در اســتانه مــاه مبارک رمضان مــورد اهمیت قرار‬ ‫می گیرد کهزولبیاوبامیهیکیاز ان هااست‪،‬برهمین‬ ‫اساس از سوی اتحادیه قنادان قیمت هر کیلوگرم از‬ ‫اینمحصولدر تولیداتدرجه یک‪ ۴۸‬هزار تومانو‬ ‫درجهدو‪ ۳۸‬هزار تومانتعیینشدهاست‪.‬‬ ‫نــرخ مصــوب اش و حلیم نیــز از ســوی اتحادیه‬ ‫کبابی‪،‬حلیموپزندگانغذایسنتیتهراناعالمشد‬ ‫کهبراساسانقیمتهر کیلوگرمحلیمساده‪ ۴۱‬هزار‬ ‫تومان و با مخلفات شامل دارچین‪ ،‬کنجد‪ ،‬نارگیل و‬ ‫روغن حیوانی‪ ۴۵‬هزار تومان تعیین شد‪ .‬قیمت هر‬ ‫کیلوگرم اش شله قلم کار ساده نیز ‪ ۴۱‬هزار تومان و‬ ‫با مخلفات ‪ ۴۵‬هزار تومان و هر کیلوگرم اش رشــته‬ ‫ســاده‪ ۴۰‬هــزار تومان و با مخلفــات‪ ۴۵‬هزار تومان‬ ‫اعالمشد‪.‬‬ ‫«عبــاس تابــش» رئیــس ســازمان حمایــت‬ ‫مصرف کنندگانوتولیدکنندگاندراخرینجلسهستاد‬ ‫تنظیم بازار کشــور بعــد از ارائه گزارش هایــی درباره‬ ‫وضعیت بازار اقالم پرمصرف در سبد خانوار‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد که‪ ۶۷‬قلم از‪ ۱۰۰‬قلم کاالی رصد شده با کاهش‬ ‫یا ثبات قیمت همراه بودند‪ .‬قیمت برنــج وارداتی‬ ‫هندی و تایلندی توزیع شــده را به ترتیب با قیمت‬ ‫‪ ۱۸‬هــزار و‪ ۵۰۰‬تومــان و‪ ۱۲‬هزار و‪ ۵۰۰‬تومان اعالم‬ ‫کرد و گفت‪ :‬شکر با قیمت هشت هزار و‪ ۷۰۰‬تومان‬ ‫برایبسته هاییککیلوگرمی‪،‬گوشتقرمزمنجمدبا‬ ‫قیمت‪ ۸۰‬هزار تومانعرضهشدهاست‪.‬‬ ‫تمــام دســتگاه های مربوطــه بــرای تامیــن بــازار‬ ‫کاالهایاساسیومصرفیروزه داراندر تالشهستند‬ ‫تادر ماهمبارکرمضانالتهابیدر بازار محصوالترخ‬ ‫ندهد و ایرانیان فارغ از هر دغدغه غذایی به انجام‬ ‫فرضیهالهیدراینماهبپردازند کهاینمهمبانظارت‬ ‫مداومنهادهایمربوطهمحققخواهدشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رشد شدید قیمت مسکن در سال جاری بعید است‬ ‫یــک کارشــناس بــازار مســکن گفت‪ :‬بعضــی از‬ ‫براوردهــا در خصــوص کســری بودجه حــدود ‪۳۰۰‬‬ ‫هــزار میلیــارد تومانــی ســال ‪ ۱۴۰۰‬این پیغــام را به‬ ‫کنشــگران اقتصادی می دهد که احتماال وضعیت‬ ‫تورمــی در ســال جــاری تــداوم پیــدا خواهــد کــرد؛‬ ‫بنابراین نمی توان انتظار داشت که قیمت مسکن‬ ‫کاهش پیدا کند اما با توجه به جهش ســنگین دو‬ ‫ســال گذشــته‪ ،‬رشد شدید قیمت مسکن نیز بعید‬ ‫اســت‪ .‬مهــدی ســلطان محمــدی در گفت وگــو بــا‬ ‫ایســنا اظهار کرد‪ :‬در طول دو ســال گذشــته شــاهد‬ ‫رشد نقدینگی‪ ،‬چشم انداز تورمی شدید و کاهش‬ ‫نرخ بهره بانکی بودیم‪ .‬در واقع تورم ‪ ۳۵‬درصدی‬ ‫داشتیم و نرخ بهره بانک ها عامال نصف این میزان‬ ‫بود؛ بنابراین مردم به دارایی های ســرمایه ای روی‬ ‫اوردند؛ زیرا اگر می خواســتند پول خود را در بانک‬ ‫بگذارنــد در شــرایط تورمی عمال سرمایه هایشــان‬ ‫نصف می شد‪ .‬وی افزود‪ :‬همه این عوامل به رشد‬ ‫یهــا از جملــه شــاخص بــورس‪ ،‬قیمت‬ ‫همــه دارای ‬ ‫مسکن‪ ،‬طال‪ ،‬خودرو دیگر کاالها منجر شد‪ .‬ولی از‬ ‫خبر‬ ‫نیمه دوم سال ‪ ۱۳۹۹‬برخی به این نتیجه رسیدند‬ ‫که حبابی در قیمت کاالها شکل گرفته و به تدریج‬ ‫از بازارها خارج شدند‪ .‬بازار بورس حدود ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫افت کرد‪ .‬در بازار مسکن هم از نیمه دوم ابان این‬ ‫می بینیم که سرعت رشد چشمگیر هفت ماهه اول‬ ‫گرفتهشدهاست‪.‬این کارشناسبازار مسکنتصریح‬ ‫کرد‪ :‬علت اینکه بازار مسکن مثل بورس با کاهش‬ ‫مواجه نشــد این اســت که اوال قیمت مســکن به‬ ‫اندازه بورس باال نرفته بود و ثانیا با رشد نرخ مصالح‬ ‫ساختمانی مواجه شدیم‪ .‬در سال گذشته نهادهای‬ ‫ساختمانیحدود‪ ۱۰۰‬درصدافزایشقیمتراتجربه‬ ‫کرد‪ .‬از ســوی دیگر با کمبود زمین در کال نشــهرها‬ ‫مواجه هستیم‪ .‬در شهرهای اطراف نیز با توجه به‬ ‫طرح های تفصیلی و هادی‪ ،‬محدودیت هایی برای‬ ‫یشــود‬ ‫ســرمایه گذاری وجــود دارد‪ .‬این ها باعث م ‬ ‫تا بازار مســکن‪ ،‬جا نســختی بیشــتری را نسبت به‬ ‫کاهش قیمت نشــان دهد‪ .‬به هرحال بازار مسکن‬ ‫ماهیتا چسبندگی باالیی دارد‪ .‬سلطان محمدی با‬ ‫بیان اینکه در پنج ماهه اخر سال با وضعیت تردید‬ ‫و تامــل در بــازار مســکن مواجــه بودیم گفــت‪ :‬در‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬نیز تکلیف بسیاری از متغیرهای درونی‬ ‫و بیرونی بازار مســکن مشــخص نیســت‪ .‬اوال باید‬ ‫ببینیم مذاکرات سیاسی به کجا می رسد و وضعیت‬ ‫تحریم هاچگونهمی شود‪.‬البتهمذاکراتبه کاهش‬ ‫انتظــارات تورمی منجر شــده اســت‪ .‬این تلقی نیز‬ ‫وجــود دارد کــه در ســال جــاری درامدهــای ارزی‬ ‫افزایش پیدا می کند‪ .‬در نتیجه در نتیجه انتظارات‬ ‫تورمــی کاهــش می یابد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در ســال‬ ‫یهــا به این فکــر می افتند که‬ ‫جــاری احتمــاال خیل ‬ ‫وارد ســرمایه گذاری های جدید شوند که به ارامش‬ ‫بازارهــای مالی و اقتصاد کشــور کمــک می کند؛ اما‬ ‫با توجه به اینکه انباشت تقاضایی از قبل در بازار‬ ‫مسکن وجود داشته خیلی بعید است که قیمت ها‬ ‫کاهــش یابــد‪ .‬از طــرف دیگــر افزایــش دســتمزدها‬ ‫بــه رشــد قیمت کاالهــای ســاختمانی می انجامد؛‬ ‫زیرا مصالح ساختمانی به نوعی با دستمزد مرتبط‬ ‫هستند‪ .‬انتظار سقوط قیمت مسکن‪ ،‬واقع بینانه‬ ‫نیستولیچونرشدقیمت هاطیدوسال گذشته‬ ‫کمرشکن بوده احتمال جهش نیز بعید است‪ .‬این‬ ‫کارشناس بازار مسکن با اشاره به برخی براوردها از‬ ‫کســری بودجه ‪ ۳۰۰‬هزار میلیارد تومانی سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫گفت‪ :‬رقم کسری بودجه این پیغام را به کنشگران‬ ‫اقتصادی می دهد که ممکن است وضعیت تورمی‬ ‫در سال جاری نیز ادامه پیدا کند‪ .‬وقتی تحلیل مردم‬ ‫این اســت که تورم همچنان وجود خواهد داشت‬ ‫نمی توان انتظار داشــت که قیمت مسکن کاهش‬ ‫پیــدا کند‪ .‬فقط می توان توقع داشــت که با رشــد‬ ‫شدید مواجه نشــود‪ .‬بنابراین گزارش‪ ،‬اسفند سال‬ ‫گذشتهمتوسطقیمتیکمترمربعواحدمسکونی‬ ‫در تهــران ‪ ۳۰‬میلیــون و ‪ ۲۷۰‬هــزار تومــان بوده که‬ ‫نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب‬ ‫‪ ۶.۶‬و ‪ ۹۳.۷‬درصــد افزایــش دارد‪ .‬گــزارش بانــک‬ ‫مرکزی نشــان می دهد همچنین تعــداد معامالت‬ ‫انجام شده در اسفندماه سال ‪ ۱۳۹۹‬معادل ‪۵۳۰۰‬‬ ‫فقرهبود کهنسبتبهماهقبل‪ ۳۴.۶‬درصدافزایش‬ ‫و در مقایســه با ماه مشــابه سال قبل ‪ ۴۸.۴‬درصد‬ ‫کاهشنشانمی دهد‪.‬‬ ‫معاون بانک مرکزی‪:‬‬ ‫اعتبارسنجی مشتریان بانکی در حال انجام است‬ ‫یهــای نویــن بانــک مرکــزی‪،‬‬ ‫معــاون فناور ‬ ‫شــفافیت را محور اصلی برنامه های راهبردی این‬ ‫معاونــت دانســت و افزود موضوع اعتبارســنجی‬ ‫مشــتریان بانکــی به طورجــدی در بانــک مرکــزی‬ ‫یشــود‪ .‬به گــزارش ایرنــا از بانک مرکزی‪،‬‬ ‫دنبال م ‬ ‫مهــران محرمیان درباره برنام ههــای راهبردی این‬ ‫بانک برای ارتقای سطح شفافیت و اعتبارسنجی‬ ‫مشــتریان‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬شــفافیت یکــی از‬ ‫محورهایاصلیبرنامه هایراهبردیاینمعاونت‬ ‫است که در قوانین مختلف به این بانک تکلیف‬ ‫شــده اســت و رئیس کل این بانک نیز بر ان تاکید‬ ‫دارد‪ .‬وی یــاداور شــد‪ :‬معاونت فناوری های نوین‬ ‫بانــک مرکزی در حال اجــرای ‪ ۱۱۰‬پروژه به صورت‬ ‫هم زمــان اســت که بیــش از ‪ ۵۰‬درصــد ان ها برای‬ ‫ارتقای شفافیت در نظام بانکی تعریف شده اند‪.‬‬ ‫وی یکــی از مهم ترین پروژ ههــای بانک مرکزی در‬ ‫این زمینه را سامانه «نهاب» دانست و گفت ‪ :‬این‬ ‫سامانه تخصیص شــماره شناسایی منحصربه فرد‬ ‫بــرای هــر یک از افــراد جامعه را در شــبکه بانکی‬ ‫فراهم می کند و بر این اســاس‪ ،‬کد ملی اشــخاص‬ ‫حقیقی‪ ،‬شناسه ملی اشخاص حقوقی و کد فراگیر‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫اتبــاع خارجــی به شــبکه بانکــی اعالم م ‬ ‫محرمیان با بیان اینکه این پایگاه داده‪ ،‬در بانک‬ ‫مرکزی ایجاد شــده و تراکنش های افرادی که این‬ ‫کــد را ندارنــد نیــز بــه تدریــج محــدود و متوقــف‬ ‫یشــود‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن کار در بهمــن پارســال بــا‬ ‫م ‬ ‫ت نیز در‬ ‫تراکنش های ساتنا اغاز شد و از ‪ ۶‬اردیبهش ‬ ‫تراکنش های پایا ادامه می یابد و در مراحل بعدی‪،‬‬ ‫گســترش پیــدا خواهد کــرد‪ .‬وی به کاهش تعداد‬ ‫شهــای بــدون هویــت اشــاره کــرد و گفت‪:‬‬ ‫تراکن ‬ ‫یشــود چراکــه‬ ‫ایــن اقدامــات به تدریــج انجــام م ‬ ‫شهــای بدون هویت‪،‬‬ ‫توقف یک باره همه تراکن ‬ ‫مشکالت عدیده ای را برای مشتریان ایجاد خواهد‬ ‫کرد‪ .‬این مقام مســئول درباره ســامانه ســمات نیز‬ ‫گفت‪ :‬کل تسهیالت پرداختی شبکه بانکی در این‬ ‫سامانهثبتمی شودوبانک هابراساسمنابعشان‬ ‫بــه اعطــای تســهیالت می پردازنــد‪ ،‬ضمــن اینکه‬ ‫نظارت بسیار خوبی بر تسهیالت اعطایی بانکی‬ ‫ایجاد می کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همچنین سامانه ای‬ ‫که برای اجرای قانون جدید چک ایجاد شده نیز‬ ‫منجر به ارتقای شفافیت در نظام بانکی می شود‬ ‫و با توجه به اینکه حجم بزرگی از وجوه مالی با‬ ‫چک گردش می کند‪ ،‬از طریق این سیستم‪ ،‬تحت‬ ‫نظــارت قــرار گرفتــه و موجب بازگشــت اعتبار به‬ ‫چک می شود‪ .‬محرمیان؛ اعتبارسنجی را اختصاص‬ ‫یک عدد به یک فرد دانست که این عدد‪ ،‬گویای‬ ‫«خوش حســابی و یــا احتمــال بازگشــت بدهی از‬ ‫فــرد» اســت‪ .‬به این معنــا که این عــدد خروجی‬ ‫یک ســری محاســبات اســت که از رفتار مالی فرد‬ ‫یشــود و در ایــن رابطــه از‬ ‫در طــول زمــان منتــج م ‬ ‫پارامترهای متعددی نظیــر «توانایی» یا «تمایل»‬ ‫فرد نیز برای محاســبه این عدد استفاده می شود؛ ‬ ‫ی کوچک‬ ‫به عنوان نمونه؛ تاخیر در پرداخت بده ‬ ‫ماننــد قبــض موبایــل «عدم تمایل» فرد محاســبه‬ ‫می شود‪ ،‬درحالی که اگر مسائلی نظیر ورشکستگی‬ ‫یــا حوادث طبیعــی مانع بازپرداخت بدهی شــده‬ ‫باشــد‪« ،‬عدم توانایی» به شــمار می رود‪ .‬به گفته‬ ‫یهــای نوین بانــک مرکزی‪ ،‬مجموع‬ ‫معــاون فناور ‬ ‫بدهی های بازپرداخت شــده‪ ،‬زمــان بازپرداخت و‬ ‫تاخیرها‪،‬چک هایبرگشتی‪،‬سابقهمحکومیت های‬ ‫مالیافراد‪،‬میزانپرداختی هایمالیاتیوبدهی های‬ ‫مالیاتــی دیگر پارامترهایی هســتند کــه در اعتبار‬ ‫ســنجی از افــراد محاســبه می شــوند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه اعتبارســنجی یک ابزار سیســتماتیک است‬ ‫کــه ســبب تغییــر در رفتــار اجتماعــی می شــود‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬تجربــه ســایر کشــورها نشــان داده کــه با‬ ‫اعتبارســنجی‪ ،‬مســائلی نظیــر تاخیــر نداشــتن در‬ ‫بازپرداخــت بدهــی و خــودداری از تخلفــات‬ ‫رانندگی تبدیل به دغدغه افراد می شود که مبادا‬ ‫از اعتبارشــان کاســته شــود‪ .‬بــه گفتــه محرمیان‪،‬‬ ‫اعتبارسنجی در همه جنبه های مراودات مالی افراد‬ ‫کاربرد دارد و به نحوی خواهد بود که افراد بتوانند‬ ‫گزارش اعتبارســنجی خــود را در اختیار یکدیگر قرار‬ ‫دهنــد‪ .‬وی افــزود ‪ :‬یکی دیگر از مزایای قابل توجه‬ ‫اعتبارسنجی‪ ،‬کاهشمراجعاتحضوریافرادونیاز‬ ‫به ضامن برای اخذ تســهیالت است که به تدریج‬ ‫دریافت تسهیالت از بانک ها بدون نیاز به مراجعه‬ ‫حضوری نیز میسر خواهد شد‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫درامدزایی بانک ها از‬ ‫سودها سخت می شود‬ ‫بــا توجه به اینکه پیش ازاین وزیر اقتصاد‪ ،‬بانک ها‬ ‫را مکلــف به تمکین از ســودهای مصــوب بانکی کرد و‬ ‫تخلف از این امر را مشمول جریمه مالیاتی اعالم کرد‪،‬‬ ‫معاون ســازمان امــور مالیاتی گفت‪ :‬تخلفات بانک ها‬ ‫در مصوبه شورای پول و اعتبار در زمینه سودها بانکی‪،‬‬ ‫برای ان ها درامد محسوب و مالیات درامد کسب شده‬ ‫از بانک هــا اخــذ خواهد شــد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬بانک ها‬ ‫نمی تواننــد درامدزایــی نامتعارفی از ســودهای بانکی‬ ‫داشته باشند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬چندی پیش وزیر اقتصاد‬ ‫در نامه ایبهمدیرانعاملبانک هاتاکید کرد کهباتوجه‬ ‫به لزوم حمایت از تولید در راستای تحقق شعار سال‪،‬‬ ‫باید نرخ های ســود ســپرده و تسهیالت مصوب شورای‬ ‫پول و اعتبار را به دقت رعایت کنید و در غیراینصورت‬ ‫مشمول جریمه مالیاتی می شوند‪ .‬حال‪ ،‬معاون فنی و‬ ‫حقوقی سازمان امور مالیاتی درباره چگونگی محاسبه‬ ‫مالیات از این محل برای بانک ها توضیحاتی ارائه کرده‬ ‫اســت‪ .‬محمــود علیــزاده در گفت وگــو با ایســنا‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬درصورتی که بانک ها برخالف مصوبه شورای پول‬ ‫و اعتبار‪ ،‬بهره بیشــتری به ســپرده گذار پرداخت کنند و‬ ‫سود بیشتری هم از ان ها دریافت کنند‪ ،‬این موارد برای‬ ‫بانک ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی برای سازمان‬ ‫پذیرفتهنخواهدشد‪.‬طبق گفتهوی‪،‬اینهزینهمالیاتی‬ ‫پــس از عــدم پذیــرش‪ ،‬برگشــت داده و از ان مالیــات‬ ‫دریافت می شود‪ .‬معاون سازمان امور مالیاتی در پایان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬تخلفات بانک ها در مصوبه شــورای پول و‬ ‫اعتبار در زمینهسودهابانکی‪،‬برایان هادرامدمحسوب‬ ‫و مالیات درامد کسب شده از بانک ها اخذ خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬سود مصوب برای سپرده های یک ساله‪۱۶‬‬ ‫درصد و دوساله‪ ۱۸‬درصد است ضمن اینکه سقف سود‬ ‫تسهیالت‪ ۱۸‬درصد تعیین شده است‪.‬‬ ‫واحدهای مرغ مادر‬ ‫جوجه ها را قاچاق کردند‬ ‫نائــب رئیــس کانــون سراســری انجمن هــای‬ ‫صنفــی مرغ گوشــتی کشــور و یک نماینــده مجلس‬ ‫در رابطــه بــا قاچــاق جوجه یک روزه بــه خارج از‬ ‫کشور اظهارنظر کردند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬حبیب اهلل‬ ‫اســدنژاد‪ ،‬نائب رئیس کانون سراسری انجمن های‬ ‫صنفی مرغ گوشتی کشور در برنامه رادیویی اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬بــراورد تولید جوجه ی یک روزه از نیاز کشــور‬ ‫باالتــر بــوده و متاســفانه در ســایه نبــود نظــارت‪،‬‬ ‫بخــش زیــادی از جوجه هــای تولیــدی توســط‬ ‫واحدهای مرغ مادر و به صورت غیرقانونی از کشور‬ ‫خارج می شــود‪ .‬وی از کمبود و گران شــدن جوجه‬ ‫یــک روزه بــه دلیــل خروج از کشــور ســخن گفت و‬ ‫افــزود‪ :‬در حــال حاضــر واحدهای تولیــدی مرغ که‬ ‫بایــد نیاز کشــور را تامیــن کنند بــرای تامین جوجه‬ ‫یــک روزه دچار مشــکل شــده اند‪ .‬اســدنژاد قیمت‬ ‫مصــوب جوجــه یــک روزه را ‪ ۴۲۰۰‬تومــان اعــام‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬متاســفانه در حال حاضــر واحدهای‬ ‫مرغــداری جوجــه یک روزه را حتی با قیمت ‪۶۲۰۰‬‬ ‫هــم نمی تواننــد تهیــه کننــد‪ .‬نائــب رئیــس کانــون‬ ‫سراســری انجمن های صنفی مرغ گوشــتی کشــور از‬ ‫دســتگاه های نظارتــی درخواســت کــرد کــه به این‬ ‫موضــوع ورود کننــد و جلــوی خروج ایــن جوجه ها‬ ‫توســط واحدهــای مرغ مادر را کــه منجر به بحران‬ ‫در تولیــد داخــل می شــود بگیرنــد‪ .‬وی بــا تصریــح‬ ‫بــر اینکــه پایــش و رصــد و نظــارت بر ایــن حوزه و‬ ‫شناســایی زنجیــره قاچــاق جوجه هــای یــک روزه‬ ‫کار ســختی نیســت‪ ،‬گفت‪ :‬امار قاچاق جوجه های‬ ‫یــک روزه باالســت و مــا بــه نســبت برنامه ریزی ها‬ ‫برای تامین جوجه یک روزه ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد عقب‬ ‫هســتیم‪ .‬نائــب رئیس کانون سراســری انجمن های‬ ‫صنفــی مرغ گوشــتی کشــور گفت‪ :‬اگــر در ‪ ۱۵‬تا ‪۲۰‬‬ ‫روز اینده برای این موضوع فکری نشــود بازار مرغ‬ ‫دچــار التهــاب خواهــد شــد‪ .‬اســدنژاد با تذکــر این‬ ‫نکته که نباید همه تقصیرها را به گردن واسطه ها‬ ‫و دالالن بیندازیــم‪ ،‬گفــت‪ :‬در ایــن قضیــه‪ ،‬ســود‬ ‫واحدهــای مــرغ مــادر مطــرح اســت و ایــن‪ ،‬تامین‬ ‫مرغ توسط واحدهای مرغ گوشتی را دچار مشکل‬ ‫کرده و هم هزینه تمام شــده ما را باالبرده اســت‪.‬‬ ‫وی از سیاســت های دستوری و دخالت های دولت‬ ‫انتقاد کرد و گفت‪ :‬دخالت های دولت در راســتای‬ ‫اصــل ‪ ۴۴‬قانــون اساســی بایــد به حداقل برســد و‬ ‫تصدی گــری به واحدهای تولیدی واگذار شــود‪ .‬در‬ ‫ادامــه‪ ،‬پرویــز اوســطی عضــو کمیســیون کشــاورزی‬ ‫مجلــس گفــت‪ :‬زنجیــره مــرغ حلقه هــای متعددی‬ ‫دارد کــه اگــر این حلقه ها در تعادل با هم نباشــند‬ ‫مشــکالتی پدیــد می ایــد‪ .‬وی افــزود‪ :‬امیدواریم با‬ ‫اسیب شناسی و مبانی علمی و فنی برای این حوزه‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۰‬ثبات و ارامشی در بازار حاکم شود‪.‬‬ ‫اوسطی تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به این بخش و‬ ‫عدم نظارت کامل و دقیق را عامل به وجود امدن‬ ‫شــبکه نفوذ‪ ،‬داللی و سودجویی دانست و گفت‪:‬‬ ‫مصادیــق ایــن داللی ها و ســودجویی ها در کشــور‬ ‫ما فراوان اســت‪ .‬عضو کمیسیون کشاورزی مجلس‬ ‫عنوان کرد‪ :‬دوستان وزارت جهاد اذعان کردند که‬ ‫جوجه به اندازه کافی ریخته شده و برای ماه های‬ ‫اینده مشــکلی نداریم ضمن اینکه قاچاقی هم که‬ ‫وجود دارد بر اســاس گزارش دســتگاه های امنیتی و‬ ‫اطالعاتــی خیلی قابل توجه نبــوده و قابل کنترل و‬ ‫مدیریت اســت‪ .‬اوســطی با بیان اینکه جوجه های‬ ‫یک روزه در استان های مرزی و در قالب کوله بری‬ ‫قاچــاق می شــود افــزود‪ :‬گزارش هــا حاکــی از ایــن‬ ‫اســت که تعــداد جوجه های یــک روزه که قاچاق‬ ‫می شــود خیلی قابل توجه نیســت امــا برنامه ریزی‬ ‫شده که تخم مرغ نطفه دار در داخل کشور باشد تا‬ ‫در صورت کمبود از این ظرفیت هم استفاده شود‪.‬‬ صفحه 3 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫خبر‬ ‫اجرای بیش از ‪350‬‬ ‫کیلومتر شبکه گازرسانی‬ ‫در گلستان در سال ‪1399‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز اســتان گلســتان از اجرای‪350‬‬ ‫کیلومتــر شــبکه گازرســانی شــهری‪ ،‬روســتایی و خطــوط‬ ‫اختصاصیصنایعطیسال گذشتهدر ایناستانخبرداد‪.‬‬ ‫علــی طالبی بــا اعالم مطلب فوق بیان داشــت‪ :‬علیرغم‬ ‫مشــکالت و موانــع موجــود‪ ،‬خوشــبختانه ایــن شــرکت‬ ‫توانســتی بــا همــت و تالش صــورت گرفتــه بیــش از‪240‬‬ ‫کیلومتر عملیات اجرایی شبکه گذاری در بخش روستاها و‬ ‫‪ 60‬کیلومتر شبکه گذاری نیز در مناطق شهری و حدود‪50‬‬ ‫کیلومتردرخطوطاختصاصیصنایعاجرانماید‪.‬ویافزود‪:‬‬ ‫در مجموع تا پایان ســال‪ 99‬نیز این شــرکت بالغ بر‪9841‬‬ ‫کیلومتر در سطح استان شبکه اجرا نموده است که در این‬ ‫خصوص‪6221‬کیلومترعملیاتاجراییشبکه گذاریمربوط‬ ‫بــه روســتاها بــوده و‪ 3620‬کیلومتر نیز مربوط به مناطق‬ ‫شهریاست‪.‬مدیرعاملشرکت گاز استان گلستانبااشاره‬ ‫به سال‪ 1400‬که توسط رهبر معظم به عنوان سال تولید‪،‬‬ ‫پشتیبانی ها و مانع زدایی مزین شده اذعان داشت‪ :‬امید‬ ‫استدرسالجدیدباتالشمجموعههمکارانگازگلستان‪،‬‬ ‫پیمانکارانومجریانپروژه هایگازرسانیودرسایههمراهی‬ ‫وحمایتسایرسازمان هایذی ربطومرتفعشدنموانع‪،‬‬ ‫نسبتبهافزایشتوسعهگازرسانیدرروستاهااقدامشودتا‬ ‫روستاهایی کهشرایط گازرسانیرادارندهرچهزودترازاین‬ ‫موهبتالهیبرخوردارگردند‪.‬‬ ‫سد الستیکی الریم‪ ،‬استان‬ ‫مازندران‪ ،‬افتتاح شد‬ ‫بــه گزارش پایگاه خبــری هم وطن‪ ،‬در راســتای اجرای‬ ‫پویشهرهفتهالف_ب_ایرانسدالستیکیالریمجویباربا‬ ‫حضوراردکانیانوزیرمحترمنیروبه صورتویدئو کنفرانس‬ ‫به فاز بهره برداری رسید‪ .‬سد الستیکی الریم با هزینه‪18‬‬ ‫میلیارد تومان قابلیت تنظیم‪ 4‬میلیون مترمکعب اب را‬ ‫دارد که می تواند در زمان بهره برداری اشتغال را تا‪ 2000‬نفر‬ ‫افزایش دهد‪ .‬این سد الستیکی عالوه بر تامین اب برای‬ ‫‪ 4200‬هکتار از اراضی شالیزاری دشت الریم‪ ،‬از تداخل اب‬ ‫شیرینرودخانهبااب شور دریادر فصول کم ابیجلوگیری‬ ‫می کندوظرفیتبازچرخانیپسابکشاورزیرانیزداراست‪.‬‬ ‫ســد مذکور با توجه به واقع شدن در منتهی الیه رودخانه‬ ‫سیاهرودفضایمناسبیرابرایایجادظرفیتگردشگریابی‬ ‫فراهمکردهاست‪.‬‬ ‫اب رسانی به مجتمع ‪41‬‬ ‫روستایی تیران و کرون‬ ‫مدیر ابفای تیران و کرون با بیان اینکه از ســال‪1384‬‬ ‫اب رسانی به مجتمع‪ 41‬روستایی تیران و کرون در دستور‬ ‫کار قــرار گرفــت خاطرنشــان ســاخت‪ :‬از ان زمــان تا پایان‬ ‫ســال گذشــته‪ 34‬روســتا در مجتمع‪ 41‬روســتایی تیران و‬ ‫کرون تحت پوشش سامانه اب رسانی اصفهان بزرگ قرار‬ ‫گرفته اند‪.‬عملیاتاجرایمرحلهسوماب رسانیبهمجتمع‬ ‫‪41‬روستاییشهرستانتیرانوکرونبااجرای‪ 7‬کیلومترخط‬ ‫انتقالاغازشد‪.‬مدیرابفایتیرانو کرونبابیاناینکهاجرای‬ ‫این طرح در واپســین روزهای ســال‪ 1399‬اغاز شــد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬از دهم اسفندماه سال گذشته عملیات اب رسانی‬ ‫به روستای قلعه ناظر که بخشی از مجتمع‪ 41‬روستایی‬ ‫شهرستان تیران و کرون است‪ ،‬اغاز شده و تاکنون بیش از‬ ‫‪ 3500‬متر از خطوط انتقال به اجرا درامده اســت‪ .‬ســعید‬ ‫عابدینی هدف از اجرای این طرح را ارتقای کمی و کیفی‬ ‫ابشربساکنانروستایقلعهناظربرشمردواظهارداشت‪:‬‬ ‫هم اکنونابشرباینروستااز طریقمنابعمحلیتامین‬ ‫می شود که با بهره برداری از این طرح اب شرب‪ 2275‬نفر‬ ‫ازساکناناینروستاازسامانهاب رسانیاصفهانبزرگتامین‬ ‫خواهدشد‪.‬مدیرابفایتیرانو کرونباتاکیدبرلزومتامین‬ ‫پایدارابشربروستایقلعهناظراظهارداشت‪:‬پیش بینی‬ ‫می شود این طرح در خردادماه سال جاری به بهره برداری‬ ‫برسد‪ .‬عابدینی با بیان اینکه از سال‪ 1384‬اب رسانی به‬ ‫مجتمع‪ 41‬روستاییتیرانو کروندر دستور کار قرار گرفت‬ ‫خاطرنشــان ســاخت‪ :‬از ان زمان تا پایان سال گذشته‪34‬‬ ‫روستادر مجتمع‪ 41‬روستاییتیرانو کرونتحتپوشش‬ ‫سامانهاب رسانیاصفهانبزرگقرارگرفته اند‪.‬‬ ‫تولید بیش‬ ‫از ‪ ۱۷‬میلیارد مترمکعب‬ ‫گاز شیرین در پاالیشگاه‬ ‫سوم پارس جنوبی‬ ‫مدیر پاالیشــگاه ســوم مجتمع گاز پــارس جنوبی‬ ‫اعــام کــرد کــه پارســال بــا تکیــه بــر تــوان داخلــی‪،‬‬ ‫بیــش از ‪ ۱۷‬میلیــارد مترمکعــب گاز در این مجموعه‬ ‫نســازی شــد‪ .‬به گزارش شــانا به نقل از شــرکت‬ ‫شیری ‬ ‫ملــی گاز ایــران‪ ،‬محمــد شــفیع موذنــی بــا تاکیــد بــر‬ ‫اینکــه مجتمع گاز پارس جنوبــی به عنوان بزرگ ترین‬ ‫تولیدکننده گاز در کشور سرامد است‪ ،‬گفت‪ :‬در سال‬ ‫‪ ۹۹‬همچنیــن بیــش از ‪ ۲۰‬میلیــون بشــکه معیانــات‬ ‫گازی نیز در فازهای ‪ ۴‬و ‪ ۵‬مجتمع گاز پارس جنوبی‬ ‫تولیــد شــد‪ .‬وی به تولید محصول اتــان و پروپان این‬ ‫پاالیشــگاه در ســال ‪ ۹۹‬نیــز اشــاره و تصریح کــرد‪ :‬در‬ ‫همیــن بازه زمانی‪ ،‬بیــش از ‪ ۷۷۰‬هزار تن اتان و ‪۶۰۰‬‬ ‫هزار تن پروپان در این پاالیشــگاه تولید شــده است‪.‬‬ ‫مدیر پاالیشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی درباره‬ ‫اقدام ها و دســتاوردهای مهم این پاالیشگاه در سال‬ ‫‪ ۹۹‬اظهــار کــرد‪ :‬اقدا مهــای اصالحــی انجام شــده بر‬ ‫روی سیکل امین ردیف های گازی سبب رفع مشکل‬ ‫افزایش افت فشــار برج جذب ردیف های گازی شــد‬ ‫و ضمــن حذف توقفات متعــدد ردیف های گازی در‬ ‫طول سال‪ ،‬تولید سال ‪ ۹۹‬را نسبت به تولید چند سال‬ ‫اخیر سه درصد افزایش داده است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 26‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1045‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی عنوان کرد‬ ‫‪16‬میلیاردتوماندرامدسرمایه گذارانسامانه هایفتوولتائیک‬ ‫در خراسان جنوبی‬ ‫بیرجنــد‪ -‬محمــد قربانــی‪ :‬اســتان خراســان‬ ‫تهــای زیاد‬ ‫جنوبــی منطق ـه ای پهنــاور بــا قابلی ‬ ‫درزمینــه اســتفاده از پتانســیل انرژی خورشــیدی‬ ‫اســت می تواند اشــتغال و درامدزایــی در حوزه‬ ‫یهــای فتوولتائیــک ایجــاد کنــد و ســال‬ ‫انرژ ‬ ‫گذشــته ســرمایه گذاران ایــن بخــش ‪ ۱۶‬میلیــارد‬ ‫تومانی داشــتند‪ .‬استان خراسان جنوبی یکی از‬ ‫اســتان های پهناور کشــور بــا قابلیت های زیادی‬ ‫در زمینه اســتفاده از پتانســیل انرژی خورشــیدی‬ ‫اســت‪ .‬این اســتان با مســاحت ‪ 150‬هزار و ‪800‬‬ ‫کیلومترمربع‪ ،‬ســومین استان پهناور کشور است‬ ‫کــه دارای اســتعداد باالیــی در ایجــاد اشــتغال‬ ‫یهــای‬ ‫و درامدزایــی به ویــژه در حــوزه انرژ ‬ ‫فتوولتائیــک دارد‪ .‬محدودیــت در منابــع‬ ‫ســوخت های فسیلی و جلوگیری انتشار گازهای‬ ‫گلخان ـه ای بــه دلیــل اســتفاده از ســوخت های‬ ‫مذکــور همچنیــن صرفه جویــی در مصــرف اب‬ ‫در نیروگا ههــای ســیکل ترکیبــی از عمــده دالیل‬ ‫یهــای تجدیــد پذیــر و‬ ‫حرکــت بــه ســمت انرژ ‬ ‫پاک اســت که کشــور ما نیز از این امر مســتثنی‬ ‫یهــای تجدیدپذیــر ایران‬ ‫نبــوده و ســازمان انرژ ‬ ‫متعاقــب سیاس ـت گذاری معاونــت امــور انرژی‬ ‫وزارت نیــرو از ســال ‪ 74‬عهــده دار پرداختــن به‬ ‫ایــن مهــم به منظــور دســتیابی بــه اطالعــات و‬ ‫یهــای روز دنیــا در خصــوص اســتفاده از‬ ‫فناور ‬ ‫یهــای تجدیــد پذیــر‪ ،‬پتانســیل ســنجی و‬ ‫انرژ ‬ ‫اجــرای پروژ ههــای متعــدد خورشــیدی‪ ،‬بــادی‪،‬‬ ‫زمین گرمایی و ‪ ...‬شده است‪.‬‬ ‫در این ســال ها در راســتای دستورالعمل های‬ ‫ابالغی از وزارت نیرو و به نمایندگی از ســازمان‬ ‫یهــای تجدیدپذیر و بهــره وری انرژی ایران‬ ‫انرژ ‬ ‫(ساتبا) شرکت توزیع برق استان همگام با سایر‬ ‫شــرکت های توزیع در سطح کشور فرایند خرید‬ ‫تضمینــی بــرق از مشــترکانی کــه عالقه منــد بــه‬ ‫ســرمایه گذاری در زمینه انرژی خورشیدی بودند‬ ‫را انجام داده اســت‪ .‬از ابتدای ســال ‪ 96‬تاکنون‬ ‫حدود ‪ 450‬مشترک در اقصی نقاط استان اقدام‬ ‫بــه ســرمایه گذاری کرده و هم اکنــون نزدیک به‬ ‫‪ 4.5‬مگاوات برق اســتان از طریق ســامانه های‬ ‫یشــود‪.‬مدیرعامل شــرکت‬ ‫فتوولتائیــک تولید م ‬ ‫توزیع نیروی برق خراســان جنوبی در گفت وگو‬ ‫با تسنیم از بهره برداری ‪ 450‬نیروگاه خورشیدی‬ ‫متصــل بــه شــبکه در اســتان خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫اغلــب نقــاط اســتان خراســان جنوبــی ظرفیت‬ ‫سرمایه گذاری در خصوص انرژی های خورشیدی‬ ‫را دارد‪ .‬مهدی دادگر به شــرایط ایده ال اســتان‬ ‫در خصــوص ســرمایه گذاری در حــوزه بــرق‬ ‫خورشــیدی اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬وجــود بیــش‬ ‫از ‪ 300‬روز افتابــی در ســال‪ ،‬اب وهــوای صــاف‬ ‫بــا حداقــل الودگــی‪ ،‬میانگیــن دمای مناســب و‬ ‫شــرایط واحدهــای مســکونی مناســب از نظــر‬ ‫مســاحت پش ـت بام از دیگر ویژگی هایی اســت‬ ‫که عرصه سرمایه گذاری برای خانوارهای شهری‬ ‫و روســتایی را ایجــاد می کنــد‪ .‬وی جلوگیــری از‬ ‫انتشــار گازهــای گلخانه ای را یکــی از مهم ترین‬ ‫مزایای استفاده از انرژی های تجدید پذیر عنوان‬ ‫و بیــان کرد‪ :‬هر نیروگاه خورشــیدی ‪ 5‬کیلوواتی‬ ‫خانگی در ســال بالغ بر ‪ 9‬هزار کیلووات ساعت‬ ‫انــرژی تولیــد می کنــد کــه معــادل ایــن تولیــد از‬ ‫طریــق نیــروگاه گازی نیــاز بــه مصــرف ‪2556‬‬ ‫مترمکعــب گاز و ‪ 1980‬لیتــر اب دارد‪.‬وی تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬تولیــد ‪ 9‬هزار کیلووات ســاعت انرژی برق‬ ‫از طریــق نیروگا ههــای فســیلی باعــث الودگــی‬ ‫و تولیــد ‪ 5805‬کیلوگــرم گاز دی اکســید کربــن‬ ‫یشــود‪ .‬دادگر خاطرنشــان کرد‪ :‬با‬ ‫در محیــط م ‬ ‫ترویــج ســرمایه گذاری در اســتفاده از انرژی های‬ ‫یتــوان بــه طــور چشــمگیری در‬ ‫خورشــیدی م ‬ ‫مصــرف اب و گاز صرفه جویــی و همچنیــن از‬ ‫انتشــار گازهــای گلخان ـه ای نیــز جلوگیــری و بــه‬ ‫محیط زیست نیز کمک کرد‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫توزیــع نیروی برق اســتان از درامــد ‪ 15‬میلیارد و‬ ‫‪ 800‬میلیون تومانی سرمایه گذاران در انرژی های‬ ‫خورشــیدی خبــر داد و اظهــار داشــت‪ :‬مجمــوع‬ ‫ظرفیــت تولیــد ‪ 450‬نیــروگاه خورشــیدی اســتان‬ ‫‪ 4.5‬مــگاوات اســت کــه از ابتــدای اتصــال بــه‬ ‫شبکه در استان ‪ 12‬هزار و ‪ 498‬مگاوات ساعت‬ ‫انرژی برق تولید شده است‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بر نقش تولیــد انرژی های پاک‬ ‫از جمله انرژی خوشــیدی بیان داشت‪ :‬عالوه بر‬ ‫انــرژی تولیــد شــده و بهــای ان کــه در دوره های‬ ‫مختلــف بــه ســرمایه گذاران پرداخت شــد‪ ،‬این‬ ‫نیروگا ههــا در زمینــه محیــط زیســت نیــز نقــش‬ ‫فوق العاده چشمگیر و باارزشی دارند‪ .‬دادگر با‬ ‫اشاره به اینکه با تولید این میزان انرژی تاکنون‬ ‫غبــر ‪ 8‬هزار تــن گازهای گلخانه ای‬ ‫از انتشــار بال ‬ ‫جلوگیری شــده اســت افزود‪ :‬از ابتدای سال ‪96‬‬ ‫تــا پایان ســال ‪ 99‬بابــت تولید ‪ 12‬هــزار و ‪498‬‬ ‫کیلووات ســاعت انــرژی تولیدی برق در مصرف‬ ‫‪ 2.8‬میلیــون لیتــر اب و همچنیــن ‪ 3.6‬میلیــون‬ ‫مترمکعب گاز صرفه جویی شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫همچنین بیان داشــت‪ :‬تنها در ســال ‪ 99‬تعداد‬ ‫‪ 191‬سامانه خورشیدی به ظرفیت مجموع ‪1.7‬‬ ‫مگاوات در اســتان نصب و راه اندازی شده که‬ ‫در طول ســال ‪ 5‬هزار و ‪ 827‬مگاوات ســاعت‬ ‫توســط نیروگاه های جدید‪ ،‬برق به شبکه برق‬ ‫سراســری تزریــق کرده اســت‪ .‬وی خاطرنشــان‬ ‫کرد‪ :‬این شــرکت امادگی دارد با مشــترکانی که‬ ‫عالقه منــد بــه ســرمایه گذاری در حــوزه انــرژی‬ ‫خورشیدی باشند به نیابت از ساتبا قرارداد ‪20‬‬ ‫ساله خرید تضمینی را امضاء و به محض تولید‬ ‫برق و اتصال نیروگاهشــان به شبکه برق بهای‬ ‫بــرق تضمینــی را به حســاب ان ها واریز شــود‪.‬‬ ‫دادگر گفت‪ :‬در اســتان خراسان جنوبی تعداد‬ ‫‪ 12‬روســتا نیــز از طریــق ســامانه خورشــیدی‬ ‫منفصــل از شــبکه (‪ )off grid‬برقــدار هســتند‬ ‫کــه تعــداد حــدود ‪ 120‬خانــوار از ایــن طریــق‬ ‫از نعمــت بــرق برخوردارنــد‪.‬وی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬عالوه بر ســامانه های فتوولتائیک اشــاره‬ ‫شــده کــه مربــوط بــه مشــترکین بــرق اســتان‬ ‫اســت‪ 3 ،‬نیــروگاه خورشــیدی بــه ظرفیــت ‪18‬‬ ‫مــگاوات نیــز در اســتان در حــال تولید هســتند‬ ‫که با این حساب مجموع ظرفیت نیروگاه های‬ ‫خورشــیدی متصــل بــه شــبکه ‪ 22/5‬مــگاوات‬ ‫اســت‪ .‬مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق‬ ‫خراســان جنوبی یاداور شــد‪ :‬همچنین از محل‬ ‫اعتبــارات شــرکت توانیــر تهیــه و تامیــن تعداد‬ ‫‪ 1200‬ســامانه خورشــیدی قابــل حمــل بــرای‬ ‫خانورهــای عشــایری اســتان در دســت اقــدام‬ ‫است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرعامل گروهصنعتیمپنا‪:‬‬ ‫ایران جزو ‪ ۱۰‬کشور صاحب فناوری تولید ترانسفورماتور نیروگاهی است‬ ‫مدیرعاملگروهصنعتیمپناوابستهبهوزارتنیرو‬ ‫گفت‪:‬ایراندر صنعتبرقصاحبفناوریاستوبا‬ ‫تولیدترانسفورماتورهایبزرگنیروگاهیجزو‪ ۱۰‬کشور‬ ‫برتر جهان در این زمینه است‪ .‬عباس علی ابادی در‬ ‫ایین رونمایی از بزرگ ترین ترانسفورماتور نیروگاهی‬ ‫در گروهتولیدیصنعتیاریاترانسفوشهمیرزاداستان‬ ‫سمناندر گفت وگوبهرسانه هااظهار داشت‪:‬تنهادر‬ ‫حدود هفت تا هشت کشور جهان به دانش تولید‬ ‫ترانســفورماتورهای بزرگ نیروگاهی دست یافته اند‬ ‫و امــروز ایــران با رونمایی از این نوع ترانســفورماتور‬ ‫به جمع این کشورهای پیشرفته و صاحب فناوری‬ ‫پیوسته است‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬ایران در زمینه صنعت‬ ‫بــرق با توجــه به ظرفیتی کــه دارد با تکیه بر نیروی‬ ‫انسانی توانمند‪ ،‬می تواند در زمینه تامین نیاز سایر‬ ‫کشورها در این زمینه نقش ایفا کند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫ایران در گذشته ترانسفورماتورهای بزرگ نیروگاهی‬ ‫را از دیگــر کشــورها وارد می کرد‪ ،‬اما اکنــون با وجود‬ ‫ظرفیت گروه تولیدی صنعتی اریاترانسفو شهمیرزاد‬ ‫استانسمناندر اینزمینهنیزبی نیاز شد‪.‬علی ابادی‬ ‫تصریحکرد‪:‬تولیدترانسفورماتورهایبزرگنیروگاهی‬ ‫نمونهبارز تحققشعار سالوحمایتاز تولیدداخل‬ ‫ت گروه تولیدی صنعتی‬ ‫است‪ .‬وی با اشاره به ظرفی ‬ ‫اریاترانسفو شهمیرزاد اســتان سمنان‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫ایــن واحد تولیدی در صورت حمایت در زمینه های‬ ‫مختلفمانندتامینسرمایهمی تواندعالوهبرتامین‬ ‫نیاز داخل کشور‪،‬محصوالتخودرابهخارجاز کشور‬ ‫صادر کند‪.‬وییاداورشد‪ :‬گروهصنعتیمپناوابستهبه‬ ‫وزارتنیروباتامینمالیوتعریفطرح هایبزرگدر‬ ‫سراسردنیا‪،‬بهدنبالایجادفرصتعرضهمحصوالت‬ ‫پیمانــکاران صنعت بــرق کشــور در نقاط مختلف‬ ‫جهاناست‪.‬علی ابادیبااشارهبهنیروگاه«رمیله»در‬ ‫عراقبه عنوانیکیازبزرگ ترینپروژه هاینیروگاهی‬ ‫منطقه‪،‬خاطرنشان کرد‪:‬تمامتجهیزاتموردنیازاین‬ ‫نیروگاهمانندسیم‪ ،‬کابل‪،‬ترانسوقطعاتبه وسیله‬ ‫واحدهای تولیدی داخل کشــور تامین شــده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی مپنا وابسته به وزارت نیرو‬ ‫گفت‪ :‬ببش از ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬پیمانکار داخل کشــور در‬ ‫تامین تجهیزات نیروگاه برق رمیله مشارکت دارند و‬ ‫این اقدام در واقع نمونه عملیاتی پشتیبانی از تولید‬ ‫داخل و تحقق منویات مقام معظم رهبری است‪.‬‬ ‫رئیسهیاتمدیره گروهتولیدیصنعتیاریاترانسفو‬ ‫دربــاره این دســتاورد ملی اظهار داشــت‪ :‬بزرگ ترین‬ ‫ترانســفورماتور نیروگاهی با سیســتم خنک کنندگی‬ ‫‪ ODAF‬در داخل کشور در سال «تولید‪ ،‬پشتیبانی ها‬ ‫و مانــع زدایــی ها» و بــا وجود تحریم های ظالمانه‬ ‫قدرت هایجهانی‪،‬باتکیه بردانشوتجربهجوانان‬ ‫این مرزوبوم ســاخته شــد‪ .‬فرج اهلل معمــاری گفت‪:‬‬ ‫بزرگ ترینترانسفورماتور نیروگاهیباسیستمخنک‬ ‫کاری اجبــاری جهــت داده شــده در داخل کشــور به‬ ‫دســت متخصصــان گــروه صنعتــی اریاترانســفو در‬ ‫اســتان ســمنان ساخته شــد و با موفقیت ازمایشات‬ ‫کارخانه ای را پشــت سر گذاشت‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬این‬ ‫ترانسفورماتور با ظرفیت‪ ۳۸۵‬مگاولت امپر و ولتاژ‬ ‫‪ ۲۴۵‬کیلوولت به ســفارش گروه مپنا و برای نصب‬ ‫در واحد گازی نیروگاه جدید سیکل ترکیبی دوکوهه‬ ‫اندیمشک (کالس ‪ )F‬ساخته شد‪ .‬معماری تصریح‬ ‫کرد‪:‬تماممراحلطراحیوساختاینترانسفورماتور‬ ‫در گروه صنعتی اریا ترانســفو در مدت زمان ‪ ۷۰‬روز‬ ‫و منطبق با اســتانداردهای جهانی و فناوری جدید‬ ‫این صنعت انجام شد‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬از مهم ترین‬ ‫ویژگی های این ترانســفورماتور می توان به استفاده‬ ‫از سیســتم خنک کنندگی جدید‪ ،‬ســیم پیچ هایی با‬ ‫طراحی خاص‪ ،‬تلفات کم‪ ،‬بازدهی باال و همچنین‬ ‫قیمتپاییندرمقایسهبامحصوالتمشابهخارجی‬ ‫اشاره کرد‪ .‬رئیس هیات مدیره گروه تولیدی صنعتی‬ ‫اریاترانسفوخاطرنشانکرد‪:‬اینترانسفورماتورتمامی‬ ‫ازمایشــات ضــروری و تخصصــی‪ ،‬از جملــه ازمایش‬ ‫حرارتــی با جریــان بار کامــل را مطابق با اســتاندارد‬ ‫‪ IEC۶۰۰۷۶‬در ازمایشــگاه فشارقوی اریاترانسفو با‬ ‫موفقیت گذراند‪.‬شرکتاریاترانسفوباظرفیتتولید‬ ‫‪ ۲۱‬هزار و‪ ۶۰۰‬دستگاهانواعترانسفورماتورهایتوزیع‬ ‫برق‪ ،‬با سرمایه گذاری ثابت ریالی‪ ۷۷۳‬میلیارد ریال‬ ‫و ســرمایه گذاری ارزی ‪ ۱۳‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار یورو‬ ‫و با سرمایه در گردش ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال به همراه‬ ‫اشــتغال زایی بــرای ‪ ۸۵۰‬نفر در بخش شــهمیرزاد‬ ‫شهرســتان مهدی شهر در استان ســمنان قرار دارد‪.‬‬ ‫این واحد در زمینی به مساحت‪ ۹۵‬هزار مترمربع و‬ ‫زیربنای ‪ ۲۳‬هزار مربع در هفته دولت ‪ ۹۵‬با حضور‬ ‫اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری به‬ ‫بهره برداری رســید‪ .‬همچنین شــرکت اریا ترانسفو‬ ‫قــدرت نیز با ظرفیت تولید ســاالنه ‪ ۵۰۰‬دســتگاه‬ ‫انواع ترانسفورماتور قدرت با سرمایه گذاری ثابت‬ ‫ریالی به میزان هزار و ‪ ۴۹۶‬میلیارد ریال و سرمایه‬ ‫ارزی ‪ ۱۸‬میلیــون یــورو و ســرمایه در گــردش ‪۸۵۰‬‬ ‫میلیارد ریال برای ‪ ۱۲۵۰‬نفر اشتغال زایی به همراه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بر اساس ارزیابی های توانیر صورت گرفت؛‬ ‫رتبه برتر شرکت توزیع برق قم در کشور‬ ‫شــرکت توزیــع بــرق اســتان قــم در ارزیابــی‬ ‫شــرکت های توزیــع بــرق کشــور توانســت در ‪4‬‬ ‫محــور رتبــه برتــر را به خود اختصــاص دهد‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان‬ ‫قــم‪ ،‬بــر اســاس ارزیابی شــرکت توانیر‪ ،‬شــرکت‬ ‫توزیــع نیروی برق اســتان قــم در رتبه بندی های‬ ‫کشــوری توانســت در ‪ 4‬محور توســعه خدمات‬ ‫غیرحضــوری‪ ،‬تدوین برنامه های ‪ 098‬و نظارت‬ ‫بــر اجــرای ان‪ ،‬هوشــمند ســازی مراکــز اتفاقات‬ ‫(طــرح همــا) و توســعه ســامان چش ـم انداز‬ ‫اصــاح ولتاژ شــبکه (طــرح چاوش) رتبــه برتر را‬ ‫کســب کند‪ .‬بر این اســاس شــرکت توزیع نیروی‬ ‫بــرق اســتان قــم در مجمــوع از بین ‪ 39‬شــرکت‬ ‫توزیــع بــرق کشــور در ارزیابــی شــاخص های‬ ‫کلیدی عملکرد رتبه چهارم را به خود اختصاص‬ ‫داد‪ .‬مدیرعامل شــرکت توزیع نیــروی برق قم‪،‬‬ ‫ارائــه خدمــات غیرحضــوری را از برنام ههــای‬ ‫اساســی این شــرکت در راستای تکریم مشترکین‬ ‫یهــای صــورت‬ ‫برشــمرد و گفــت‪ :‬بــا برنامه ریز ‬ ‫گرفتــه امــروز تمامــی خدمــات بــرق از طریــق‬ ‫درگا ههــای غیرحضــوری از جملــه ســامانه میــز‬ ‫بســایت شــرکت‪،‬‬ ‫خدمــت الکترونیکــی در و ‬ ‫ســامانه تلفنی ‪ ،1521‬تلفن هوشمند پاسخگوی‬ ‫حوادث و اتفاقات ‪ 121‬و اپلیکیشن «برق من»‬ ‫بــه صورت غیرحضوری در دســترس شــهروندان‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫مهنــدس مهــدی اهنین پنجــه در خصــوص‬ ‫برنام ههــای ‪ 098‬نیــز خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫برنامــه مربوطــه به پیک ســایی و گذر موفق از‬ ‫پیک بار مصرف برق در تابســتان اســت که طی‬ ‫ان بــا ارائه طرح های تشــویقی‪ ،‬اطالع رســانی و‬ ‫اشاعه فرهنگ مدیریت مصرف و مشارکت های‬ ‫عمومی و با توجه به ســهمیه های تعیین شــده‬ ‫از سوی شرکت توانیر‪ ،‬در محدوده سبز پیک بار‬ ‫مصــرف قــرار گرفتیم و این ایــام را بدون اعمال‬ ‫خاموشــی پشــت ســر گذاشــتیم‪ .‬وی اجــرا و‬ ‫پیاد هســازی برنامه های هوشمند سازی و تحول‬ ‫دیجیتــال صنعت بــرق را از دیگر دســتاوردهای‬ ‫شــرکت توزیــع نیــروی برق قم برشــمرد و اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬موفقیــت و کســب رتبــه در کنتــرل و‬ ‫رســیدگی هوشــمند بــه حــوادث بــرق بــا اجرای‬ ‫طــرح هوشــمند ســازی مراکــز اتفاقــات (طــرح‬ ‫همــا) و نیز توســعه ســامانه چش ـم انداز اصالح‬ ‫ولتــاژ شــبکه (طرح چــاوش) نشــان می دهد که‬ ‫توانســته ایم ضمــن اجــرای موفــق برنام ههــای‬ ‫تعییــن شــده از ســوی وزارت نیــرو و شــرکت‬ ‫توانیــر‪ ،‬گا مهــای موثــری در تحقــق اهــداف و‬ ‫استراتژی های تعیین شده برداریم‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫وضعیتمنابعابیاستان کرمانشاه‬ ‫نگران کنندهاست‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب‬ ‫شرکت اب منطقه ای کرمانشاه‬ ‫منطق ـه ای کرمانشــاه بــا اعالم‬ ‫از ‪ ۲۳‬محــدوده مطالعاتــی‪،‬‬ ‫اینکهوضعیتمنابعابیاستان‬ ‫‪ ۱۰‬محــدوده دارای شــرایط‬ ‫نگران کننــده اســت‪ ،‬از همــه‬ ‫بهر هبــرداری ازاد‪ ۹ ،‬محــدوده‬ ‫اقشــار مردم خواســت امســال‬ ‫دارای شــرایط بهره بــرداری‬ ‫بهرام درویشی‬ ‫ب هصــورت جــدی در مصــرف‬ ‫ممنوعــه و ‪ ۲‬محــدوده دارای‬ ‫اب صرفه جویــی کننــد و ایــن‬ ‫شرایط ممنوعه بحرانی است‪.‬‬ ‫نعمت خدادادی و بدون جایگزین را به صورت درویشــی از کســری مخازن استان هم یاد کرد و‬ ‫بهینه و منطقی مصرف نمایند‪ .‬بهرام درویشی ادامه داد‪ :‬متوســط کسری مخازن اب زیرزمینی‬ ‫در گفت وگو با ایرنا گفت‪ :‬میزان بارش استان از استان در حدود‪ ۲۰‬سال اخیر ساالنه‪ ۴۴‬میلیون‬ ‫ابتدای مهرماه ســال ‪ ۹۹‬تاکنون نســبت به سال مترمکعببودهوبراساساینبرنامهوهمچنین‬ ‫گذشته‪ ۲۴‬درصدونسبتبهمیانگینبلندمدت تا انتهای برنامه هفتم توسعه باید صرفه جویی‬ ‫‪ ۲۳‬درصد کاهش یافتهاست‪.‬مدیرعاملشرکت ‪ ۲۵۴‬میلیــون مترمکعبــی در منابع ابی اســتان‬ ‫ابمنطقه ای کرمانشاهتصریح کرد‪ :‬کاهشباران صورت بگیرد که سهم هر بخش از جمله بخش‬ ‫و روان اب ها در سطح استان بسیار نگران کننده کشاورزی‪ ،‬اب منطقه ای‪ ،‬اب و فاضالب و حوزه‬ ‫اســت ازاین رو باید با جدیت برای کاهش اثار و صنعتمشخصاست‪.‬منبعتامینابموردنیاز‬ ‫تبعات ان برنامه ریزی کنیم‪ .‬درویشی با تاکید بر مردم استان کرمانشاه متنوع است و اب مصرفی‬ ‫اینکــه صرفه جویی در مصرف اب امســال باید از محل سدها‪ ،‬چشمه ها‪ ،‬رودخانه ها و چاه ها‬ ‫بــا جدیت از ســوی مــردم رعایت شــود‪ ،‬گفت‪ :‬تامین می شود‪ .‬استان کرمانشاه ‪ ۱۲‬سد مخزنی‬ ‫به زودی کمیته هایی برای کنترل میزان مصرف باظرفیتیکمیلیاردو‪ ۳۵۰‬میلیونمترمکعب‪،‬‬ ‫با هماهنگــی جهاد کشــاورزی و اب و فاضالب ‪ ۱۷۱‬کیلومتر رودخانه و بیش از ‪ ۱۸‬هزار چاه اب‬ ‫تشکیل خواهد شد‪ .‬وی بر ضرورت اجرای طرح دارد‪ .‬این اســتان ‪ ۲‬میلیون نفر جمعیت ســاکن‬ ‫احیا و تعادل بخشی منابع اب زیرزمینی تاکید در ‪ ۱۴‬شهرســتان‪ ۸۶ ،‬دهستان و ‪ ۲‬هزار و ‪۵۹۵‬‬ ‫کردواظهار داشت‪:‬بایددر بخشتعیینتکلیف ابادی دارد و ‪ ۲.۴‬درصد جمعیت کشور در این‬ ‫چا ههــای غیرمجــاز‪ ،‬تهیــه و نصــب کنتورهــای استان ساکن هستند که از این تعداد ‪ ۷۵‬درصد‬ ‫هوشــمند‪ ،‬اصالح و تعدیل پروانه ها با جدیت در نقاط شــهری و ‪ ۲۵‬درصد در نقاط روستایی‬ ‫بیشــتری فعالیــت کنیــم‪ .‬بــه گفتــه مدیرعامل زندگیمی کنند‪.‬‬ ‫مصرفبیش از ‪ 5‬میلیاردمترمکعب گاز‬ ‫طبیعیتوسطمشترکین گاز استانالبرز‬ ‫البرزی هــا در ســال ‪1399‬‬ ‫هــزار مترمکعــب گاز طبیعــی‬ ‫بیش از‪ 5‬میلیارد و‪ 753‬میلیون‬ ‫مصــرف کرده انــد‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫مترمکعب گاز طبیعی مصرف‬ ‫شرکت گاز استان البرز در ادامه‪،‬‬ ‫کرده انــد‪ .‬بــه گــزارش روابــط‬ ‫گریزی هم به میزان مصرف گاز‬ ‫عمومی شرکت گاز استان البرز‪،‬‬ ‫طبیعیدر اسفندماهسال‪1399‬‬ ‫حسین تقی نژاد‬ ‫حسین تقی نژاد اظهار داشت‪:‬‬ ‫مصرفی برابر با ‪ 564‬میلیون و‬ ‫مشترکان شرکت گاز استان البرز‬ ‫‪ 918‬هــزار و ‪ 359‬مترمکعــب‬ ‫از اول فروردیــن تا پایان اســفندماه ســال ‪ 1399‬داشتند که نسبت به مدت مشابه سال ‪،1398‬‬ ‫‪ 5‬میلیــارد و ‪ 753‬میلیــون و ‪ 688‬هــزار و ‪ 651‬کاهش ‪ 4/32‬درصدی را نشان می دهد‪ .‬گفتنی‬ ‫مترمکعــب گاز مصرف کرده اند که نســبت به اســت در اســفندماه ســال ‪ ،1398‬مشترکین گاز‬ ‫مدت مشابه سال گذشته‪ ،‬کاهشی برابر ‪ 2/79‬اســتان البــرز‪ 590،‬میلیــون و ‪ 472‬هــزار و ‪237‬‬ ‫درصــد را نشــان می دهــد‪ .‬تقی نژاد با اشــاره به مترمکعب گاز طبیعی مصرف کردنــد‪ .‬الزم به‬ ‫میــزان مصــرف گاز در مــدت مشــابه ســال قبل ذکر است‪ ،‬شرکت گاز استان البرز دارای ‪910922‬‬ ‫افزود‪ :‬مشــترکان گاز اســتان البرز در ‪ 12‬ماه سال مشترکدر بخش هایخانگی‪،‬تجاریوصنعتی‬ ‫‪ 1398‬بیــش از ‪ 5‬میلیــارد و ‪ 919‬میلیــون و ‪ 371‬است‪.‬‬ ‫تصفیه خانهشهربندر انزلیدر مرحلهتعیین‬ ‫انتخابپیمانکارجدید‬ ‫رشــت‪ -‬خبرنگار رویــداد امروز‪:‬‬ ‫جمعیت برخوردار از این پروژه‬ ‫حمیدرضــا جانبــاز مدیرعامــل‬ ‫‪ 57‬هــزار نفر خواهند بود‪ .‬وی‬ ‫شرکتمهندسیابوفاضالب‬ ‫افــزود‪ :‬در صــورت تخصیــص‬ ‫کشــور در بازدیــد از ســایت‬ ‫‪ 100‬درصدی اعتبار ســال ‪1399‬‬ ‫احداث تصفیه خانه و ایستگاه‬ ‫و همچنیــن تخصیــص کامــل‬ ‫حمیدرضا جانباز‬ ‫پمپــاژ شــرقی شــهر بنــدر انزلی‬ ‫اعتبار پیوســت قانــون بودجه‬ ‫ضمــن تاکیــد بــر تســریع روند‬ ‫ســال ‪ 1400‬بــه میــزان ‪380‬‬ ‫مناقصه تکمیل تصفیه خانه شرقی انزلی گفت‪ :‬میلیارد ریال‪ ،‬شــرکت مهندســی اب و فاضالب‬ ‫این تصفیه خانه با پیشرفت حدود‪ 85‬درصد در کشور نیز با تخصیص اعتبارات مناسب از منابع‬ ‫مرحله تعیین پیمانکار جدید است که با تهیه مختلــف جهت تکمیــل تصفیه خانه شــرقی و‬ ‫لیست ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد شرایط‪ ،‬دو واحــد تلمبه خانه در شــرق و غــرب انزلی با‬ ‫نســبت به برگزاری مناقصه اقدام خواهد شــد‪ .‬شــرکت اب و فاضالب اســتان گیالن مساعدت‬ ‫وی همچنین در بازدید از ســایت محل احداث الزم را خواهــد داشــت که ایــن پروژه ها پایان ‪6‬‬ ‫ایســتگاه پمپــاژ فاضــاب شــرقی انزلــی‪ ،‬ضمن ماهــه اول ســال ‪ 1401‬قابل بهره برداری باشــند‪.‬‬ ‫تشــریح سختی و مشکالت عملیات اجرایی با مهندسجانباز در خصوصساختوتکمیلیک‬ ‫توجهبهبافتخاکولجنیبودنمحلاحداث واحد تصفیه خانه اب به روش ‪ BOT‬خبر داد و‬ ‫پروژه‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬تلمبه خانه حاضر با پیشرفت اضافه کرد‪:‬اینتصفیه خانهبااستفادهاز ظرفیت‬ ‫حــدود ‪ 43‬درصــد در حال اجرا اســت‪ .‬مهندس بخش خصوصی در اسفندماه ســال ‪ 1399‬وارد‬ ‫جانباز اظهار داشت‪:‬باتخصیصاعتبارات کافی‪ ،‬مدار بهره برداری شد که قابلیت تامین اب ‪%70‬‬ ‫پیش بینــی می شــود این پــروژه امکان تکمیل و شــهروندان گیالن برای ‪ 18‬شهر و ‪ 568‬روستا تا‬ ‫بهره برداری تا پایان نیمه اول سال‪ 1401‬را خواهد افق طرح در سال ‪ 1425‬با جمعیت ‪ 2‬میلیون و‬ ‫داشت‪.‬ویهمچنینخاطرنشان کرد‪:‬مبلغاولیه ‪ 400‬هزار نفر را داراست و هم اکنون نیز ‪ 14‬شهر و‬ ‫قرارداد ‪ 143‬میلیارد ریال است و جهت تکمیل ‪198‬روستاتحتپوششاینتصفیه خانههستند‬ ‫ان عــاوه بــر هزینه هــای انجــام شــده تاکنون‪ ،‬کهاز اببا کیفیتسدایت اهللبهجتشهربیجار‬ ‫مبلــغ ‪ 180‬میلیارد ریــال دیگر مورد نیاز اســت و برخوردارند‪.‬‬ ‫تعمیراتاساسیمجتمع گاز پارسجنوبی‬ ‫اغاز می شود‬ ‫رئیــس تعمیــرات مجتمــع گاز پــارس‬ ‫جنوبــی گفــت‪ :‬عملیات تعمیرات اساســی‬ ‫ایــن مجموعــه بــا برنامه ریــزی دقیــق و‬ ‫منســجم و بــا تــوان متخصصــان و کارکنان‬ ‫داخلــی در ســال ‪ ۱۴۰۰‬از کلیــد می خــورد‪.‬‬ ‫به گزارش شــانا به نقل از شــرکت ملی گاز‬ ‫ایــران‪ ،‬محمود بالنــده با بیان اینکه حفظ‬ ‫تولیــد حداکثری مســتمر و با شــرایط ایمن‬ ‫با رعایت دســتورعمل های بهداشتی کرونا‬ ‫از اولویت هــای مجتمــع اســت‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬توجــه ویــژه بــه بخش نگهداشــت و‬ ‫توجــه بــه تعمیرات و افق ‪ ۱۴۰۴‬بازرســی‬ ‫فنــی نیــز از دیگــر برنامه های ماســت‪ .‬وی‬ ‫بــا بیــان اینکــه در بــازه زمانــی عملیــات‬ ‫تعمیــرات اساســی بــا اجــرای اقدام هــای‬ ‫نواورانــه مســیر تولیــد پایــدار را ادامــه‬ ‫می دهیــم‪ ،‬افزود‪ :‬بهبود بازه زمانی انجام‬ ‫تعمیــرات اساســی و در نتیجــه افزایــش‬ ‫تولیــد و بهــره وری و کاهــش مشعل ســوزی‬ ‫بــا رعایت مســائل ایمنی و محیط زیســتی‬ ‫نیــز در دســتور کار ایــن شــرکت اســت‪.‬‬ ‫رئیــس تعمیــرات مجتمع گاز پارس جنوبی‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬طبــق برنامه ریــزی و تدابیــر‬ ‫انجام شــده‪ ،‬تعمیرات اساســی سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫پاالیشــگاه های دوازده گانــه مجتمــع گاز‬ ‫پــارس جنوبــی از ‪ ۲۶‬فروردین مــاه در‬ ‫پاالیشــگاه هشــتم (به مدت ‪ ۲۲‬روز) اغاز‬ ‫می شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫نصبوراه اندازی‪ ۶‬دستگاهشتاب نگار‬ ‫جدید طی امسال در مازندران‬ ‫رئیــس اداره مدیریــت‬ ‫در اختیار دســتگاه های اجرایى‬ ‫بحــران و پدافند غیرعامل راه و‬ ‫قرار گرفت‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬فراهم‬ ‫شهرســازی مازندران از نصب و‬ ‫کردن شهر ایمن تر وزندگی بهتر‬ ‫راه اندازی ‪ ۶‬دستگاه شتاب نگار‬ ‫بــرای شــهروندان از وظایــف‬ ‫جدید طی امســال در شهرهای‬ ‫ماســت و امیدواریــم اطالعاتی‬ ‫محدثه یوسفی‬ ‫اســتان خبــر داد‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫که به واسطه نصب و راه اندازی‬ ‫پایگاه خبری هم وطن‪ ،‬محدثه‬ ‫دســتگاه های شــتاب نگار بــه‬ ‫یوســفی گفت‪ :‬با پیگیری های صورت گرفته در دســت می ایــد بتوانــد مورداســتفاده مدیــران‬ ‫سال‪ ۱۳۹۹‬توسط اداره مدیریت بحران و پدافند دســتگاه های اجرایی مراکز اســتان ها قرار گیرد‪.‬‬ ‫غیرعاملدرراستایاتصال کلیهشهرهایاستانبه رئیــس اداره مدیریــت بحران و پدافند غیرعامل‬ ‫شبکه شتاب نگاری کشور و نیز رایزنى و مذاکرات اداره کل راه و شهرســازی مازنــدران در خاتمــه‬ ‫صــورت گرفتــه بــا بخــش شــتاب نگارى مرکــز تصریح کرد‪ :‬در شش ماهه ابتدایی سال‪ ۱۴۰۰‬سه‬ ‫تحقیقات راه‪ ،‬مســکن و شهرســازی وزارت راه و دستگاهجدیددر شهرهایبابل‪،‬جویبار وپولبه‬ ‫شهرسازی‪ ،‬تعداد‪ ۱۰‬دستگاه شتاب نگار باارزشی بهره برداریخواهندرسیدواماده سازیزیرساخت‬ ‫افزون بر‪ ۱۵۰‬میلیارد ریال در شهرهاى بابلسر‪ ،‬پل و بهره برداری از دســتگاه شــتاب نگار در سه شهر‬ ‫سفید‪ ،‬زیراب‪ ،‬کیاسر‪ ،‬فرح اباد‪ ،‬بهشهر‪ ،‬کیاکال و دیگر اســتان در شش ماهه دوم امسال در دستور‬ ‫خرم ابــاد‪ ،‬کالرابــاد و کجور نصــب و راه اندازی و کار این اداره قرار دارد‪.‬‬ ‫افتتاح و بهره برداری از بیش از ‪ 6‬هزار‬ ‫پروژه در گیالن‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن استان‬ ‫واحد مســکن ویــژه محرومین‬ ‫گیــان اعالم کرد‪ :‬به مناســبت‬ ‫گفــت‪ :‬تعــداد ‪ 1786‬مــورد‬ ‫گرامیداشــت افتتــاح حســاب‬ ‫پی کنــی‪ 1374 ،‬مورداجــرای‬ ‫‪ 100‬حضــرت امــام خمینــی(ره)‬ ‫فونداســیون‪ 578 ،‬مورداجرای‬ ‫و تاسیس بنیاد مسکن انقالب‬ ‫ســتون‪ 330 ،‬مورداجــرای‬ ‫محمد اکبر زاده‬ ‫اســامی‪ ،‬پروژ ههــای متنــوع‬ ‫ســقف‪ 162 ،‬مــورد دیوارکشــی‬ ‫عمرانــی بــا اعتبــارات تملــک‬ ‫صــورت گرفته اســت‪ .‬مدیرکل‬ ‫دارایی های سرمایه ای استانی و ملی‪ ،‬تسهیالت بنیاد مســکن انقالب اسالمی اســتان با اشاره به‬ ‫بانکــی و بخــش خصوصــی‪ ،‬بیــش از ‪ 6‬هــزار فعالیت دفتر مشارکت های مردمی حساب ‪100‬‬ ‫پــروژه بااعتباری بال غبــر ‪ 18122‬میلیــارد ریال به حضــرت امام (ره) گفــت‪ :‬در این مدت برای ‪35‬‬ ‫بهره برداریمی رسد‪.‬‬ ‫خانوار جهتساخت‪،‬تعمیروتکمیلواحدهای‬ ‫محمد اکبر زاده افزود‪ :‬در این ایام ‪ 211‬پروژه نیمه تمام شــهری و روســتایی و کمک به رهن و‬ ‫اجــرای طــرح هــادی‪ 90 ،‬پــروژه بازنگــری طــرح اجاره مسکن افراد محروم و نیازمند مبلغ ‪1740‬‬ ‫هادی‪ 8 ،‬پروژه تهیه طرح هادی‪ ،‬اهدای ‪ 5443‬میلیون ریال از کمک های بالعوض حســاب ‪100‬‬ ‫برگ ســند مالکیــت‪ ،‬واگــذاری ‪ 24‬قطعه زمین‪ ،‬حضــرت امــام (ره) پرداخــت گردید و همچنین‬ ‫‪ 5703‬واحــد مســکونی بهره منــد از تســهیالت مبلــغ ‪ 1683‬میلیــون ریــال توســط افــراد خیر و‬ ‫بهسازی مسکن روستایی و‪ 50‬واحد مسکن مهر نیکوکار به حســاب ‪ 100‬حضــرت امــام (ره) واریز‬ ‫افتتاح می شود‪ .‬او با اشاره به طرح احداث ‪ 3000‬شد‪.‬‬ ‫اغاز طرح ویژه نظارتی ماه مبارک رمضان‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬در لرستان‬ ‫رئیــس صمــت لرســتان از اغــاز طــرح ویژه‬ ‫نظارتــی ماه مبــارک رمضان ‪ ۱۴۰۰‬در لرســتان‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گزارش اریــا‪ ،‬بهزاد منصــوری گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به فرارسیدن ماه مهمانی خدا تقاضای‬ ‫مردم برای تامین مایحتاج مرتبط با این ایام‬ ‫ازجملــه شــکر‪ ،‬روغن‪ ،‬برنج‪ ،‬خرمــا‪ ،‬لبنیات‪،‬‬ ‫اقالم پروتئینی و شــیرینی های پرمصرف و‪...‬‬ ‫افزایــش می یابــد لــذا تامین و نظــارت بر این‬ ‫کاالهــا از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬بــه همیــن منظــور ‪ ۳۰‬اکیــپ‬ ‫متشــکل از بازرســین ســازمان صمــت‪ ،‬اتــاق‬ ‫اصناف بسیج مردمی بر بازار نظارت خواهند‬ ‫داشــت‪ .‬منصوری با اشــاره به اینکه در طرح‬ ‫ویــژه نظارتــی ماه مبــارک رمضان بازرســی در‬ ‫دو نوبــت صبــح و بعدازظهــر انجــام خواهد‬ ‫گرفــت تاکیــد کــرد‪ :‬به منظــور جلوگیــری از‬ ‫تضییع حقوق مصرف کنندگان و عدم افزایش‬ ‫قیمــت کاالهــای مصرفــی مرتبط بــا این ایام‬ ‫و همچنیــن جلوگیــری از سوءاســتفاده افــراد‬ ‫ســودجو احــراز هرگونــه تخلف صنفــی منجر‬ ‫بــه تشــکیل پرونــده شــده و بالفاصله جهت‬ ‫صــدور رای بــه تعزیــرات حکومتــی ارســال‬ ‫خواهد شــد‪ .‬او در خصــوص چگونگی تامین‬ ‫کاالهــای اساســی ماه مبارک رمضــان ‪ ۱۴۰۰‬با‬ ‫بیان اینکه هرســاله ســتاد تنظیم بازار در این‬ ‫ایــام ســهمیه هایی از کاالهــای اساســی بــه‬ ‫استان های مختلف اختصاص می دهد افزود‪:‬‬ ‫ایــن اقــدام در ســال جــاری نیــز انجا مشــده‬ ‫یهــای ســازمان‬ ‫و خوشــبختانه بــا پیگیر ‬ ‫صمت اســتان ســهمیه اختصاصی به لرســتان‬ ‫جوابگــوی نیــاز اســت‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬امســال‬ ‫بــرای جلوگیــری از کمبــود شــکر ‪ ۶۰۰‬تن برای‬ ‫خانــوار باقیمــت ‪ ۸‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان در نظر‬ ‫گرفت هشــده اســت‪ .‬بهزاد منصوری با اشاره به‬ ‫اینکــه بــرای ماه مبارک رمضــان ‪ ۶۰۰‬تن برنج‬ ‫هنــدی باقیمــت هــر کیلــو ‪ ۱۸,۵۰۰‬و برنــج‬ ‫تایلنــدی باقیمــت ‪ ۱۲۵۰۰‬تومــان به لرســتان‬ ‫اختصاص یافته اســت تصریح کــرد‪ :‬همچنین‬ ‫‪ ۶۰‬تــن گوشــت بــا کیفیــت باقیمــت ‪ ۸۰‬هزار‬ ‫تومــان نیــز بــه لرســتان اختصــاص داد هشــده‬ ‫اســت‪ .‬رئیــس ســازمان صنعــت معــدن و‬ ‫تجــارت اســتان لرســتان از مــردم درخواســت‬ ‫کــرد در صــورت مشــاهده هرگونــه تخلــف‬ ‫اعــم از گران فروشــی‪ ،‬کم فروشــی و احتــکار‬ ‫خصوصـ ًـا کاالهای اساســی‪ ،‬عدم درج قیمت‬ ‫و‪ ...‬مراتــب را بــا شــماره تلفــن ‪ ۱۲۴‬در میان‬ ‫بگذارند‪.‬‬ ‫جابه جاییبیش‬ ‫از ‪ ۴‬میلیون تن کاال توسط ناوگان باری‬ ‫در سیستانوبلوچستان‬ ‫مدیــرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫سیستان و بلوچستان گفت‪ :‬چهار میلیون و‬ ‫‪ ۷۷۳‬هــزار و ‪ ۹۴۵‬تــن کاال با ‪ ۲۹۳‬هزار و‬ ‫‪ ۱۸۲‬ســفر باری در ســال ‪ ۹۹‬توســط ناوگان‬ ‫باری در این اســتان حمل شده است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه خبــری هم وطــن‪،‬‬ ‫ایــوب کــرد بــا بیــان اینکــه ‪ ۵۶‬شــرکت‬ ‫حمل ونقــل داخلــی اســتان کاالهــای ایــن‬ ‫مــدت را جابه جــا کرده انــد‪ ،‬اظهار داشــت‪:‬‬ ‫جــو‪ ،‬فراورده هــای نفتــی و ســیمان عمــده‬ ‫کاالهای حمل شده در این مدت را تشکیل‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬کاال و نیازهای اساســی مردم‬ ‫از اولویت هــای ویــژه حــوزه حمل ونقــل‬ ‫جــاده ای بــوده که حتی در شــرایط ســخت‬ ‫یک ســال گذشته که به دلیل شیوع ویروس‬ ‫کرونا وجود داشــت‪ ،‬با همت رانندگان این‬ ‫بخــش به خوبی ادامه یافت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫اســتان سیســتان و بلوچســتان ادامــه داد‪:‬‬ ‫همچنیــن به منظــور جلوگیــری از شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا اقدامــات الزم انجــام و‬ ‫دســتورالعمل های بهداشــتی به شرکت های‬ ‫حمل ونقــل کاال ابالغ شــده و هم اکنــون نیز‬ ‫در حال اجرا است‪.‬‬ ‫کــرد خاطرنشــان کــرد‪ :‬در حــال‬ ‫حا ضــر ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۱۴۰‬نفــر راننــده‪۶ ،‬‬ ‫هــزار و ‪ ۴۷۵‬د ســتگاه نــاوگان بــاری‬ ‫و همچنیــن ‪ ۳‬پایا نــه بــار‪ ۲ ،‬انجمــن‬ ‫صنفــی کارفرما یــی شــرکت ها و ‪ ۲‬انجمن‬ ‫صنفــی کار گــری راننــدگان بــاری در بخش‬ ‫حمل ونقــل عمو مــی جاد ه ای داخلی کاال‬ ‫در حــوزه تحــت پو شــش ا یــن اداره کل‬ ‫فعالیــت می کنند‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫پنجشنبه ‪ 26‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1045‬‬ ‫درخواست مردمی و تشکل ها برای توقف الحاق دانشگاه صنعتی به دانشگاه بیرجند‬ ‫‪5‬‬ ‫صبریکهلبریزشد‬ ‫محمــد قربانــی‪ -‬بیرجنــد‪ :‬اوایل اســفندماه خبری‬ ‫عجیبمبنیبرالحاقدانشگاهصنعتیبهدانشگاه‬ ‫بیرجند جامعه دانشگاهی استان خراسان جنوبی‬ ‫را در شــوکی عمیــق فروبــرد و از همــان روز تاکنون‬ ‫درخواست ها برای توقف این طرح همچنان ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بــه گزارش رویداد امروز از بیرجند‪ ،‬همان اوایل‬ ‫اسفندماه بود که خبری عجیب جامعه دانشگاهی‬ ‫اســتان خراسان جنوبی را در شوکی عمیق فروبرد‪،‬‬ ‫شوکی که نه تنها دانشگاهیان و دانشجویان بلکه‬ ‫اســتاندار‪ ،‬نماینده ولی فقیه در اســتان‪ ،‬نمایندگان‬ ‫مردمدر مجلسشورایاسالمیودیگراحادجامعه‬ ‫نیز نسبت به ان خبر گالیه و اعتراض خود را هرکدام‬ ‫بهنحویبیان کردند‪.‬‬ ‫خبر مبنی بر دستور الحاق دانشگاه صنعتی به‬ ‫دانشگاه بیرجند بود این را معاون اموزشی وزارت‬ ‫علــوم ابــاغ کرده بود هرچند این دســتور از ســوی‬ ‫شــورای گســترش و برنامه اموزش عالی و بر اســاس‬ ‫مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی صادر شد اما‬ ‫بر اســاس ان دانشگاه صنعتی به پردیس دانشگاه‬ ‫بیرجندتغییرمی کند‪.‬‬ ‫ابتــدا دانشــجویان به همــراه اســاتید و اعضای‬ ‫هیئت علمیقبلازسالجدیددرباستانداریرفتند‬ ‫تا اعتراض خود را به استاندار برسانند‪ ،‬بعدازان بود‬ ‫که نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در نامه ای‬ ‫خطــاب به وزیر علــوم با ادغام این طرح مخالفت‬ ‫و گالیه خود را اعالم کرد و نمایندگان مردم استان‬ ‫در مجلس هم بر ان شدند تا به وزارت علوم بروند‬ ‫تا حضوری با مسئوالن وزارت گالیه خود را مطرح‬ ‫کنند هرچند در ان دیدارها مقرر شد ادغام تعویق‬ ‫بیفتداماهیچ کاریانجامنشد‪.‬‬ ‫ا نطــور که اعالم شــد گویــا وزارت علــوم اواخر‬ ‫اسفندماه سال گذشته با ارسال نامه ای به سازمان‬ ‫ســنجش خواســتار حذف کد رشــته های دانشــگاه‬ ‫صنعتی بیرجند از دفترچه انتخاب رشته شده است‬ ‫کــه در این راســتا کارمنــدان و اعضای هیئت علمی‬ ‫دانشــگاه صنعتــی بیرجنــد در رابطــه بــا تحقــق‬ ‫وعده های مسئوالن در راستای حفظ استقالل تنها‬ ‫دانشــگاه صنعتی شــرق کشــور تحصــن و اعتراض‬ ‫کردند‪.‬از‪ 14‬فروردین ماههمدانشجویان‪ ،‬کارمندان‬ ‫و اعضای هیئت علمی با حضور در مسجد دانشگاه‬ ‫بهنشانهاعتراضنشستند‪.‬‬ ‫نامه نگاری یا وزیر علوم‬ ‫نمایندهمردمبیرجنددر مجلسشورایاسالمی‬ ‫هم از ارسال نامه ای به وزیر علوم خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫در متن نامه ارسالی ما برای وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و اموزش امده است که متاسفانه بیش از یک ماه‬ ‫است جوابی واصل نشده است‪ .‬حسین خسروی‬ ‫افــزود‪ :‬در مــورخ ‪ ۲۶‬اســفند ‪ ۹۹‬در دفتــر معــاون‬ ‫پژوهشــی و فنــاوری وزارت علــوم ضمــن اعــام‬ ‫موافقت با اصل طرح امایــش‪ ،‬اعتراضات ایت اهلل‬ ‫عبادی‪ ،‬اســتاندار و نمایندگان ابالغ شــد‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫تا جایی که رئیس دانشــگاه صنعتی بیرجند هیچ‬ ‫اطالعــی از الحــاق نداشــتند این مطالــب را مطرح‬ ‫کردیم تا حصول کار کارشناســی دقیق روند الحاق‬ ‫متــوف شــود‪ ،‬امــا باوجوداین تعهد پس از جلســه‬ ‫برگزارشده‪ ،‬در تاریخ ‪ ۲۷‬اسفند به سازمان سنجش‬ ‫حذف کد رشــته های دانشــگاه صنعتــی بیرجند و‬ ‫تعریــف کــد رشــته های جدیــد در قالــب پردیــس‬ ‫صنعتی دانشگاه صنعتی بیرجند ابالغ شد‪ .‬رئیس‬ ‫مجمعنمایندگانخراسانجنوبیگفت‪:‬درخواست‬ ‫کردیم که با توجه به پی نوشت نامه برای ریاست‬ ‫مجلــس شــورای اســامی حــال ضمن پایبنــدی به‬ ‫جواب نماینده مردم وعده های داده شــده از سوی‬ ‫مســئوالن ان وزارتخانــه مبنــی بــر ادامــه دادن کار‬ ‫دانشــگاه صنعتی باقدرت و قوت اقدامات الزم را‬ ‫مبذولفرمایید‪.‬‬ ‫مسئوالن وزارت علوم نیز در دیدار با نمایندگان‬ ‫مردم در مجلس شورای اسالمی قول دادند این کار‪،‬‬ ‫به تعلیق بیفتد اما حذف کدرشــته های دانشــگاه‬ ‫صنعتــی بیرجنــد از دفترچ ههــای انتخــاب رشــته‪،‬‬ ‫خبر از زیرپاگذاشــتن قول مســئوالن وزارت علوم و‬ ‫بی اعتناییبهمردمخراسانجنوبیمی دهد‪.‬‬ ‫حالباوجوداینکهدانشجویان‪،‬اساتیددانشگاه‬ ‫و همه مســئوالن خراســان جنوبی با اجــرای طرح‬ ‫ادغــام دانشــگاه صنعتی بیرجند مخالف هســتند‬ ‫و اعتراضــات همچنــان ادامــه دارد‪ ،‬وزارت علوم با‬ ‫نادیده گرفتن نظرات مســئوالن اســتان و نداشتن‬ ‫اســتدالل کارشناسی برای اجرایی شــدن این طرح‬ ‫تاکید دارد و باید منتظر سرانجام این ادغام باشیم؟‬ ‫ارسال نامه به رهبری‬ ‫صبر این افراد لبریز شــد و در نامه ای به رهبری‬ ‫مخالفت ها اعالم و به امضا رسیده است که متن ان‬ ‫بدینشرحاست‪:‬محضرمحترمومعزز رهبرمعظم‬ ‫و فرزانه انقالب اسالمی‬ ‫حضرت ایت ا‪ ...‬خامنه ای‬ ‫با سالم و تحیات الهی؛‬ ‫مردم شهیدپرور و والیت مدار خراسان جنوبی‬ ‫سال هاســت ذیــل پرچــم نظــام مقــدس جمهوری‬ ‫اســامی که بــه بارق ههــای نورانی منویات معظم‬ ‫لــه منــور و معطــر شــده اســت‪ ،‬پله های ســخت و‬ ‫طاقت فرســای توســعه و پیشــرفت را یکی پس از‬ ‫دیگری را طی می کنند تا بر بلندای بنای ســرافرازی‬ ‫و افتخار میهن اسالمی‪ ،‬پرچم محمدی(ص) را در‬ ‫کنار بیرق ســبز مهدوی(عــج) به اهتــزاز دراوردند و‬ ‫سربلندی میهن اسالمی را چون گوهری گران بها به‬ ‫نسل هایبعدیتقدیمنمایند‪.‬‬ ‫در ایــن مســیر پرفرازونشــیب‪ ،‬علم امــوزی و‬ ‫دانش اندوزی مهم ترین جایگاه را دارد و بسترهای‬ ‫مهم ان یعنی دانشــگاه ها و مراکز علمی‪ ،‬نقشــی‬ ‫ماندگاروسرنوشت سازایفامی کنند‪.‬خراسانجنوبی‬ ‫و شهر بیرجند نیز به عنوان خطه ای سراسر فرهنگی‬ ‫و علمــی‪ ،‬ســالیان درازی اســت در ایــن مســیر مهم‬ ‫گا مهــای محکم و قدم های پرافتخاری را برداشــته‬ ‫اســت که یکــی از مهم تریــن ا نهــا‪ ،‬ارزوی چندین‬ ‫ساله جوانان این استان برای تاسیس و بهره برداری‬ ‫از دانشگاه صنعتی بوده که پس از سال ها انتظار‪،‬‬ ‫به ثمر نشســته و با پویایی و تالش اثرگذار‪ ،‬نقش‬ ‫مهمیدر تحکیمپایه هایپیشرفتاستانوتدوین‬ ‫برنامه های توســعه ای داشــته اســت‪ .‬متاســفانه از‬ ‫چندیپیشوعلیرغموجودمخالفت هایمتعدد‪،‬‬ ‫وزارت محترم علوم با ذکر توجیهاتی غیر کارشناسی‬ ‫و با تکیه بر مصوبه شورای محترم انقالب فرهنگی‪،‬‬ ‫دستور ادغام دانشگاه صنعتی بیرجند در دانشگاه‬ ‫دولتیبیرجندراابالغومسئولینرامجبور بهتمکین‬ ‫نموده است علیرغم وجود مشکالت کارشناسی در‬ ‫این تصمیم عجوالنه و اعتراض های کارشناســان و‬ ‫اساتیددلسوز‪،‬مخالفت هاییمبتنیبراینده نگریو‬ ‫نگرانی هایدغدغهمندانهنمایندهمحترمولی فقیه‬ ‫استانوامام جمعهمعززبیرجند‪،‬نمایندگانپرتالش‬ ‫استان در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬روحانیت معزز‪،‬‬ ‫علمــا و نخبگان‪ ،‬دانشــجویان رســانه ها و مطالبه‬ ‫گــران و فعالین اجتماعی و فرهنگی و جمع مردم‬ ‫شریف استان از اقشار گوناگون‪ ،‬هیچ گونه بازخورد‬ ‫مثبتیاز سویمسئولینوزارتعلومنداشتهوبیمان‬ ‫می رود با تاکید غیر کارشناسی بر این امر‪ ،‬در استانه‬ ‫دو انتخابات مهم ریاست جمهوری و شوراهای شهر‬ ‫و روستا‪ ،‬سرمایه امید و اعتماد مردمی در این استان‬ ‫کمرنــگ و در اقدامــی تعجب برانگیز و مشــکوک‪،‬‬ ‫زمین ههــای تحریــک عواطــف و نارضایتی عمیق و‬ ‫اعتراضــات مردمــی را فراهم نماید‪ .‬بدیهی اســت‬ ‫تعطیلیتنهادانشگاهصنعتیشرق کشور ان همدر‬ ‫نامناسب ترین زمان ممکن یعنی در روزهای پایانی‬ ‫دولــت محتــرم‪ ،‬تیش ـه ای ناجوانمردانــه به ریشــه‬ ‫درخــت نوبهار توســعه در خراســان جنوبی اســت‬ ‫که اثرات فاجعه بار ان ازجمله تخریب بســترهای‬ ‫توسعهاستان‪،‬عقب گردبرنامه هایتوسعهمحور‪،‬‬ ‫بر هم خوردن تعادل مشاغل مبتنی بر اموخته های‬ ‫صنعتــی – دانشــگاهی در اســتان‪ ،‬افزایــش قابــل‬ ‫پیش بینی مهاجرت نخبگان و به ویژه خالی شدن‬ ‫مرزهــای اســتان از ســکنه کــه همه ســاله میلیاردها‬ ‫تومــان برای تثبیت جمعیت ان هزینه می شــود و‬ ‫ده هامشکلاجتماعی‪،‬اقتصادی‪،‬علمی‪،‬صنعتی‪،‬‬ ‫عمرانی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬سیاسی و امنیتی مترتب بر این‬ ‫اقدام غیرکاشناسی‪ ،‬در تاریخ ثبت و برای نسل های‬ ‫بعدی غیرقابل پذیرش خواهد بود‪ .‬مردم خراسان‬ ‫جنوبــی بــه تاســی از فرمایشــات ان رهبــر فرزانــه‬ ‫کــه مطالبــه گــری را نوعی اعتــراض و تاکیــد بر رفع‬ ‫مشــکالت و مباحث موجود دانســته اند و همواره‬ ‫بر مراقبت و هوشیاری جدی بر اینکه نحوه بیان و‬ ‫ارائه مطالبات به گونه ای نباشد که اعتراض به نظام‬ ‫تلقی شود و یا دشمن بتواند ان را اعتراض به نظام‬ ‫القــا کند نیز تاکید فرموده انــد‪ ،‬از محضر مبارک ان‬ ‫مقتدای عالی قدر اســتدعا دارند نســبت به دســتور‬ ‫جهت ابطال مصوبه مذکور از سوی شورای محترم‬ ‫انقالب فرهنگی و وزارت محترم علوم و توجه ویژه‬ ‫و قائل شدن احترام به تقاضای به حق مردم مرزدار‬ ‫و شــهروندان شــریف این اســتان محروم و مظلوم‬ ‫به ویژه برگزیدگان‪ ،‬بزرگان و نخبگان استان و مرکز‬ ‫استان‪ ،‬اوامر مقتضی را مبذول فرمایند‪ .‬امید است‬ ‫درراه الطاف الهی و ســالی که بو و عطر و مســمای‬ ‫زیبا به تولید‪ ،‬پشتیبانی و مانع زدایی گرفته است‪،‬‬ ‫شــاهد برکت های فراوان بر شاخســار تنومند نهال‬ ‫انقالباسالمیباشیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫افتتاح پروژه پارک جنگلی ‪ 63‬هکتاری در تابستان امسال‬ ‫محمدرضــا کالئــی شــهردار مشــهد در‬ ‫یادداشــتی نوشــت‪ :‬پــارک جنگلــی ‪ 63‬هکتاری‬ ‫در ارتفاعــات جنــوب اســت؛ پــروژه ای در دل‬ ‫طبیعــت بکــر و دوست داشــتنی شــهر در جنوب‬ ‫بولــوار نمــاز و در نزدیکــی بولوار شــهدای ارتش‬ ‫که انصافا برای عملیاتی شــدن ان انرژی زیادی‬ ‫گذاشــته ایم‪ .‬یکــی از اتفاقاتــی کــه در این دوره‬ ‫مدیریــت شــهری رخ داد‪ ،‬متاســفانه فضاســازی‬ ‫مســموم علیه ارتفاعات جنوبــی بود؛ به جرئت‬ ‫می توانــم بگویم کاری کــه همکارانم در حدود‬ ‫چهــار ســال گذشــته انجــام دادند‪ ،‬بــا اقدامات‬ ‫انجا مشــده در طول ‪ 12‬ســال گذشــته ان برابری‬ ‫می کنــد‪ .‬از ســال ‪ 84‬تــا نیمه ســال ‪ ،96‬بیش از‬ ‫هــزار و ‪ 900‬هکتــار درختکاری انجا مشــده بود‪،‬‬ ‫اما از نیمه دوم سال ‪ 96‬تا پایان امسال به امید‬ ‫خــدا بیــش از دو هــزار و ‪ 100‬هکتــار درختــکاری‬ ‫انجام می شود؛ اقدامی که تاکنون بیش از هزار‬ ‫و ‪ 100‬هکتار ان محقق شــده است‪ .‬پروژه پارک‬ ‫جنگلی ‪ 63‬هکتاری در ارتفاعات جنوب است؛‬ ‫پــروژه ای در دل طبیعــت بکر و دوست داشــتنی‬ ‫شــهر در جنــوب بولوار نمــاز و در نزدیکی بولوار‬ ‫شــهدای ارتــش که انصافــا برای عملیاتی شــدن‬ ‫ان انــرژی زیــادی گذاشــته ایم تــا بتوانیــم ایــن‬ ‫اقــدام ماندگار را رقم بزنیم‪ .‬خوشــحال هســتم‬ ‫کــه مرحله به مرحلــه ب ـه روز افتتــاح ان نزدیــک‬ ‫یشــویم و امیدوارم بتوانیم در تابســتان پیش‬ ‫م ‬ ‫رو ایــن پــروژه را بــه ســرانجام برســانیم‪ .‬یکی از‬ ‫یهــای این بوســتان جنگلی در حال حاضر‬ ‫ویژگ ‬ ‫وجــود درختــان قدیمــی اســت؛ به عنوان مثــال‬ ‫در هنــگام اجــرای پــروژه تقاطــع غیرهمســطح‬ ‫خلیج فارس‪ ،‬درختان و فضای سبز سطح میدان‬ ‫هفتــم اذر را بــه شــیوه روتبال به ایــن محدوده‬ ‫منتقل کردیم تا به این شیوه عالوه بر جلوگیری‬ ‫از اتــاف فضــای ســبز قدیمــی شــهری‪ ،‬ســرعت‬ ‫ایجــاد یک بوســتان جنگلــی به معنــای واقعی‬ ‫کلمه در چند ســال اینده بیشــتر شــده باشــد‪ .‬از‬ ‫معــاون خدمــات شــهری شــهرداری مشــهد کــه‬ ‫ایــده ایــن کار را ارائه کردنــد و اقایان قنادزاده‪،‬‬ ‫عبداهلل زاده و همکاران انان‪ ،‬مشاور و پیمانکار‬ ‫مربوطه که برای عملیاتی شدن این پروژه تالش‬ ‫کردنــد؛ بی نهایــت ممنون هســتم‪ .‬همچنین به‬ ‫همــکاران خوبــم در حــوزه خدمــات شــهری که‬ ‫تــاش فوق العــاده ای برای به ثمر نشســتن این‬ ‫پــروژه انجــام دادنــد نیــز خــدا قــوت می گویم‪.‬‬ ‫امیــدوارم در کنــار چهارگانه ســبز رودپارک‪ ،‬کوه‬ ‫پارک‪ ،‬کشــت پارک و بوم پارک این پروژه را نیز‬ ‫بتوانیم به مرحله افتتاح برسانیم تا یک فضای‬ ‫ایــده ال و مفــرح برای حضور خانواده ها در دل‬ ‫طبیعت خلق شود تا شور و شوق زندگی و حال‬ ‫خوب را به همه هدیه کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫برگزاری وبینار تخصصی و توجیهی برنامه ملی شهاب‬ ‫وبینار تخصصی و توجیهی برنامه ملی شهاب‬ ‫‪ 23‬فروردین ‪ 1400‬در شبکه شاد برگزار شد‪.‬‬ ‫به گــزارش پایــگاه خبری هم وطــن‪ ،‬وبینار با‬ ‫حضور حســن تقــی پور کران(رئیــس برنامه ملی‬ ‫شــهاب وزارت امــوزش و پــروش)‪ ،‬بهــروز منصور‬ ‫کیائی(معــاون امــوزش ابتدایــی اموزش وپرورش‬ ‫مازنــدران)‪ ،‬معاونیــن و کارشــناس مســئوالن‬ ‫ناحیه یک ساری‪ ،‬مدیران‪ ،‬معاونین‪ ،‬اموزگاران‪،‬‬ ‫دبیــران‪ ،‬هنرامــوزان و مشــاوران مــدارس تمامی‬ ‫دور ههــای تحصیلــی اســتان مازنــدران در ســه‬ ‫محــور‪ :‬اهداف و لزوم اجــرای برنامه‪ ،‬چگونگی‬ ‫و چرایی(اجرا ‪ -‬کنترل و نظارت) و نحوه اجرا و‬ ‫تکمیل فرم ها برگزار شد‪.‬‬ ‫تقــی پــور ضمن گرامی داشــت یــاد و خاطره‬ ‫شهدا به ویژه سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی‪،‬‬ ‫شــهید اوینی و صیاد شیرازی با اشاره به اهمیت‬ ‫موضــوع شناســایی و هدایت اســتعدادهای برتر‬ ‫نهــا در‬ ‫و نخبــگان در کشــور و تاثیــر بســزای ا ‬ ‫پیشــرفت جامعه طرح شــهاب را گامی مهم در‬ ‫این راستا دانست و بلندمدت و داده محور بودن‬ ‫را از ویژگی های مهم این طرح برشمرد‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬ایــن طــرح از ســال ‪ 1393‬در ‪32‬‬ ‫منطقه از کل کشور اغاز شد که ناحیه یک ساری‬ ‫ازجمله مناطقی بوده است که این طرح را شروع‬ ‫کرده و امروز به پایه دهم رسیده است‪.‬‬ ‫رحمت احمدی پارسا(معاون اموزش ابتدایی‬ ‫اموزش وپــرورش ناحیه یک ســاری) نیز بیان کرد‪:‬‬ ‫برنامــه ملــی شــهاب در اموزش وپــرورش ناحیــه‬ ‫یــک از ســال تحصیلــی ‪ 1394-1393‬به صــورت‬ ‫ازمایشــی شرو عشــده و در ابتدایــی پیشــرفت‬ ‫خوبی داشــته اســت اما در متوســطه که از ســال‬ ‫‪ 1396‬شــروع شــد‪ ،‬بنا به دالیل مختلف و شیوع‬ ‫ویروس کرونا در سال های اخیر پیشرفت امور با‬ ‫مشــکالتی مواجه شد که امید اســت با رفع این‬ ‫موانــع در اینــده به تمامــی اهــداف برنامــه ملی‬ ‫شهاب دست یابیم‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫‪ 331‬سوداگر و‬ ‫خرده فروش مواد مخدر در‬ ‫قزوین دستگیر شدند‬ ‫قزویــن‪ -‬رویداد امروز‪ :‬فرمانده نیروی انتظامی اســتان‬ ‫قزویــن گفت‪ :‬با اجرای ماموریت های محولــه در ایام‬ ‫نوروز‪ ،‬بیش از ‪ 181‬کیلوگرم مواد مخدر کشــف شــد و‬ ‫‪ 331‬نفر از سوداگران مرگ‪ ،‬خرده فروشان مواد مخدر‬ ‫و معتادان متجاهر دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی‬ ‫تحویل مراجع قضائی شدند‪ .‬سردار علی ابراهیمی با‬ ‫اشاره به اجرای طرح های نوروزی پلیس انتظامی استان‬ ‫قزویــن افــزود‪ :‬در ایــن ایام با افزایش تیم های گشــت‬ ‫محسوس و نامحسوس میزان سرقت از منازل در سطح‬ ‫استان‪ 32‬درصد کاهش داشته است‪ .‬او از اجرای طرح‬ ‫موفــق پلیس اســتان در ایام نــوروز بیان کــرد‪ :‬در نوروز‬ ‫امسال با تدابیر انجام گرفته ازجمله بلوک بندی نقاط‬ ‫جرم خیز‪ 788 ،‬فقره ســرقت کشــف و ‪ 507‬ســارق و‬ ‫مالخرشناساییودستگیرشدند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکهطرح هایمختلفانتظامیبااقتدار‬ ‫پیگیری خواهد شــد؛ اظهار داشت‪ :‬برنامه های پلیس‬ ‫استان در راستای انتظام بخشی و نهادینه کردن امنیت‬ ‫اجتماعیترافیکیوانتظامیپیگیریودنبالمی شود‪.‬‬ ‫فرماندهانتظامیاستانقزوینبابیاناینکهروزانهبیش‬ ‫از سه هزار و‪ 131‬مورد تماس با مرکز فوریت های پلیسی‬ ‫برقرارشده است گفت‪ :‬در این مدت بیش از ‪ 50‬هزار و‬ ‫‪ 110‬نفر از شهروندان با پلیس مرکز فوریت های پلیسی‬ ‫تماس گرفته و بیش از ‪ 10‬هزار و ‪ 293‬عملیات پلیسی‬ ‫در این زمینه اجراشده است‪ .‬سردار ابراهیمی با اشاره‬ ‫به ضــرورت فعالیت مراکــز مشــاوره و دوایر اجتماعی‬ ‫کالنتری ها در نوروز ‪ ،1400‬افزود‪ :‬با فعالیت این مراکز‬ ‫‪ 378‬مورد مشــاوره به شــهروندان به صورت تلفنی و‬ ‫حضوریارائه شدهاست‪.‬‬ ‫اشپزخانه های اطعام‬ ‫مهدوی‪ ،‬میزبان نیازمندان‬ ‫در استان قزوین هستند‬ ‫قزوین‪-‬رویــداد امــروز‪ :‬مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان‬ ‫قزوین گفت‪ :‬تعداد ‪ ۷۲‬اشــپزخانه مهدوی در ســطح‬ ‫اســتان قزوین طبخ غذای گرم و توزیع ســبد کاال بین‬ ‫خانواده هــای نیازمنــد را تا پایان ماه مبــارک رمضان بر‬ ‫عهده دارند‪.‬‬ ‫مهــر علــی حق گویــان در مراســم اغــاز بــه کار‬ ‫نخستین اشپزخانه مهدوی کمیته امداد استان افزود‪:‬‬ ‫اشــپزخانه های طرح اطعام مهدوی برای دومین سال‬ ‫متوالی راه اندازی شــد و پیش بینی شــده اســت تعداد‬ ‫‪ ۳۱۳‬هــزار پــرس غذای گرم از این اشــپزخانه ها توزیع‬ ‫شود‪.‬اوعنوان کرد‪:‬باتوجهبهاهمیتسالمتفعاالن‬ ‫حاضر در اشپزخانه و متعاقب ان خانواده های نیازمند؛‬ ‫این افراد پس از احراز سالمت مشغول به کار می شوند‬ ‫و در حین پخت غذا نیز موارد بهداشتی تحت نظارت‬ ‫ناظرین شبکه بهداشت‪ ،‬رعایت می شود‪ .‬حق گویان‬ ‫بــا اعالم این مطلب که کمک های مردم نوع دوســت‬ ‫استان با رعایت نیات خیرخواهانه انان و در اسرع وقت‬ ‫به دست خانواده های نیازمند می رسد‪ ،‬گفت‪ :‬در ماه‬ ‫مبارک رمضان سال گذشته بیش از ‪ ۳۱۳‬هزار پرس غذا‬ ‫و سبد کاال به ارزش بیش از ‪ ۱۲‬میلیارد تومان از محل‬ ‫کمک هایمردمی‪،‬بیننیازمندانتوزیعشد‪.‬‬ ‫راه اندازی رینگ طالیی‬ ‫اطراف حرم مطهر با کرایه‬ ‫‪ ۱۸۰‬تومانی‬ ‫مدیرعامــل ســازمان اتوبوس رانــی شــهرداری قم از‬ ‫راه انــدازی رینــگ طالیــی اطراف حرم مطهر خبــر داد‬ ‫و گفــت‪ :‬ایــن مســیر بــا حداقــل کرایه و برای تســهیل‬ ‫یشــده و‬ ‫جابه جایــی مســافران در اطراف حرم طراح ‬ ‫کرایه تنها‪ 180‬تومان برای ان مشخص شده است‪.‬‬ ‫علــی نیــک بــا اشــاره بــه تغییــر برخــی خطــوط‬ ‫اتوبوس رانی از قطری به شــعاعی در شهر قم‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬بر اساس مطالعات طرح جامع ترافیک و لزوم‬ ‫تغییر در بعضی از مسیرهای اتوبوس ها برای کاهش‬ ‫زمان و طول سفر رینگ طالیی حرم مطهر راه اندازی‬ ‫شــد‪ .‬مدیرعامل ســازمان اتوبوس رانی شــهرداری قم‬ ‫خطــوط اتوبوس رانــی را در حــال حاضــر تلفیقــی از‬ ‫خطوط قطری و شــعاعی دانســت و افزود‪ :‬در حال‬ ‫حاضر به تلفیقی از خطوط قطری و شعاعی رسیده ‬ ‫و برخی از خطوط قطری که تبادل سفر در ان وجود‬ ‫داشــته حفظ شــده اما در برخی از خطوط که تبادل‬ ‫ســفر وجود ندارد تغییراتی اتفاق افتاده است‪ .‬نیک‬ ‫بــا ابراز رضایــت شــهروندان در تغییرات ایجادشــده‬ ‫در مســیر اتوبوس هــا‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬درمجمــوع ایــن‬ ‫اصالحــات عــاوه بــر ایجــاد رضایتمندی شــهروندان‬ ‫توانسته حمل ونقل شهری را تسهیل کرده و ترافیک‬ ‫هســته مرکزی شــهر را ســاماندهی کنــد‪ .‬او راه اندازی‬ ‫رینگ طالیی حرم مطهر را اتفاقی قابل توجه در این‬ ‫تغییرات خواند و بیان کرد‪ :‬با قطری شــدن خطوط‬ ‫و تبدیل بخشی از خیابان های اطراف حرم به پیاده‬ ‫راه عبور و مرور برای افراد سالخورده سخت شده و با‬ ‫راه اندازی رینگ طالیی بخشــی از این مشــکالت نیز‬ ‫مرتفع شــده است‪ .‬مدیرعامل ســازمان اتوبوس رانی‬ ‫شــهرداری قم‪ ،‬نحــوه عملکرد رینگ طالیــی اطراف‬ ‫حرم مطهر را تشــریح کرد و ادامه داد‪ :‬رینگ طالیی‬ ‫اطــراف حــرم به صــورت ســاعت گرد‪ ،‬مــردم را بــا‬ ‫سرفاصله زمانی کم جابه جا کرده و شهروندان را به‬ ‫ســمت خطوط اصلــی هدایت می کنــد‪ .‬نیک هزینه‬ ‫جابه جایی این مسیر را ‪ ۱۸۰‬تومان اعالم و تاکید کرد‪:‬‬ ‫این مسیر با حداقل کرایه و برای تسهیل جابه جایی‬ ‫مســافران در اطــراف حــرم طراحی شــده و کرایه ‪۱۸۰‬‬ ‫تومان برای ان مشخص شده است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 26‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1045‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 26‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1045‬‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫نرخ کرایه در شهر اردبیل‬ ‫گران نشده است‬ ‫رئیــس ســازمان حمل ونقــل بار و مســافر شــهرداری‬ ‫اردبیل گفت‪ :‬نرخ جدید تاکســی برای سال ‪ ۱۴۰۰‬هنوز‬ ‫اعالم نشده و در روزهای اینده در این زمینه اطالع رسانی‬ ‫خواهد شد‪ .‬قشالقی در نشست هیئت مدیره سازمان‬ ‫حمل ونقــل بــار و مســافر شــهرداری اردبیل اظهــار کرد‪:‬‬ ‫پیشنهاد خود را به شورای سازمان و همچنین شهرداری‬ ‫اعالم کردیم که با تایید ان ها در قالب الیحه به شورای‬ ‫شهر اعالم خواهد شد تا بعد از بررسی و تایید نهایی‪،‬‬ ‫کرایه جدید تاکسی در شهر اردبیل اعالم شود‪ .‬او تصریح‬ ‫چیــک از شــهرهای بــزرگ کشــور نرخ‬ ‫کــرد‪ :‬هنــوز در هی ‬ ‫جدید تاکسی درون شهری و سایر وسائط نقلیه عمومی‬ ‫اعالم نشــده و ما منتظر تایید شــورای شــهر و مسئوالن‬ ‫شهرســتان هســتیم تا با در نظر گرفتن شــرایط موجود‬ ‫نرخ جدید را اعالم کنیم‪ .‬رئیس سازمان حمل ونقل بار‬ ‫و مسافر شهرداری اردبیل به گمانه زنی ها برای افزایش‬ ‫بیــش از ‪ ۳۰‬درصــدی کرایه ها اشــاره کــرد و گفت‪ :‬هنوز‬ ‫هیچ چیزمشخصنیستولیبه تناسبشرایطدرامدی‬ ‫مردم و تورمی که در جامعه وجود دارد‪ ،‬نرخ ها اعالم‬ ‫خواهد شد که قطعا رضایت هم وطنان و رانندگان را به‬ ‫دنبال خواهد داشت‪ .‬قشالقی افزود‪ :‬هرچند رانندگان‬ ‫مدعی هستند که در سال های اخیر به تناسب نرخ تورم‬ ‫و افزایــش هزینه های جانبی کرایه اعما لشــده واقعی‬ ‫نبوده اما قبل از اعالم نرخ جدید هیچ کس حق دریافت‬ ‫کرایه مازاد را ندارد‪ .‬او در بخش دیگری از سخنان خود‬ ‫خاطرنشان کرد ‪ :‬در قالب بنرها و پوسترهایی در سطح‬ ‫شهراعالم کردیم کهاخذ کرایهخودسرانهاز سویبرخی‬ ‫از رانندگان غیرقانونی بوده و هم وطنان باید با پرداخت‬ ‫نرخ سال قبل تردد روزانه خود را انجام دهند و افزایش‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫کرایــه از ســوی راننــدگان تخلــف محســوب م ‬ ‫قشالقی اضافه کرد‪ :‬در صورت دریافت گزارش تخلف‬ ‫از رانندگان با ان ها برخورد خواهیم کرد و اجازه افزایش‬ ‫خودسرانه را در این زمینه نخواهیم داد‪ .‬او بیان کرد‪ :‬با‬ ‫همکاری شــهرداری اردبیل در تالش هســتیم تا سیستم‬ ‫پرداخت الکترونیک را هم برای تاکسی و هم اتوبوس ها‬ ‫به شکل نوین و مدرن راه اندازی کنیم که در این زمینه‬ ‫با توجه به شرایط کرونایی مصمم به اجرای طرح در‬ ‫نیمه اول سال هستیم‪ .‬رئیس سازمان حمل ونقل بار و‬ ‫مســافر شــهرداری اردبیل ادامه داد‪ :‬سعی خواهیم کرد‬ ‫تــا بــا پرداخت انالیــن و الکترونیکی به بهبود شــرایط‬ ‫رضایتمندیمسافرانورانندگان کمک کنیم‪.‬‬ ‫کشف بیش از ‪ ۱۶‬تن‬ ‫اجناس احتکاری در اردبیل‬ ‫فرمانده انتظامی استان اردبیل از کشف بیش از ‪۱۶‬‬ ‫تن و‪ ۵۷۱‬کیلو انواع اجناس اساسی احتکار شده در شهر‬ ‫اردبیل خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬سردار هوشنگ حسینی گفت‪ :‬این‬ ‫کاالهای احتکاری با گزارش های مردمی در انباری واقع‬ ‫در محله امام ســجاد (ع) در شــهر اردبیل کشف شد‪ .‬او‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در بازرسی از این انبار ‪ ۱۶‬تن و ‪ ۵۷۱‬کیلوگرم‬ ‫انواع برنج‪ ،‬حبوبات و خرما به ارزش چهار میلیارد و‪۲۱۶‬‬ ‫میلیون ریال که به صورت غیرقانونی دپو و احتکار شده‬ ‫بود‪ ،‬کشف و ضبط شد‪ .‬فرمانده انتظامی استان اردبیل‬ ‫با اشاره به اینکه با دستور قضایی این انبار پلمب شد‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬پرونده ای در این رابطه تشــکیل و برای ســیر‬ ‫مراحل قانونی و رسیدگی تحویل سیستم قضایی شد‪.‬‬ ‫سردار حسینی گفت‪ :‬خریدوفروش و حمل یا نگهداری‬ ‫کاال خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محســوب‬ ‫می شودوبامتخلفانبرخوردقانونیخواهدشد‪.‬‬ ‫استان اردبیل‬ ‫جز ‪ 10‬استان با شیوع‬ ‫باالی کرونا قرار دارد‬ ‫مدیر ســامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫اردبیل گفت‪ :‬در حال حاضر استان اردبیل جز ‪ 10‬استان‬ ‫با شیوع باالی کرونا قرار دارد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬صامت‬ ‫صالحیاندرنشستاکیپ هاینظارتوبازرسیمشترک‬ ‫بهداشــت و اصناف در اردبیل اظهار کرد‪ :‬از اواخر ســال‬ ‫گذشتهوباشیوع کرونایجهش یافتهانگلیسیوضعیت‬ ‫خطرناکی را در همه مناطق کشور به ویژه استان اردبیل‬ ‫شاهد بودیم که همین روند افزایش بیماران بستری را تا‬ ‫‪ 550‬نفر باالبرده است‪.‬‬ ‫او ضرورت اجرای برنامه های کنترلی در پیشگیری‬ ‫و کاهــش اپیدمــی خطرناک کرونــا و مهار پیک چهارم‬ ‫را با اعمال تعطیلی ها در مشــاغل مختلف یاداور شــد‬ ‫و تصریــح کــرد‪ :‬به نســبت پیک اول تا ســوم‪ ،‬ســرعت‬ ‫انتشار ویروس باالست و قطعا خیز خطرناک کرونا را در‬ ‫مناطق مختلف شاهد هستیم‪ .‬مدیر سالمت محیط و‬ ‫کار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫استان اردبیل جز ‪ 10‬استان با شیوع باالی کرونا قرار دارد‬ ‫و از همین رو با همکاری اتاق اصناف و سازمان صمت‬ ‫نســبت به تعطیلی واحدهــای صنفی گروه دو‪ ،‬ســه و‬ ‫چهــار اعــام کردیم و در کنــار ان زدن ماســک‪ ،‬دوری از‬ ‫تجمعات و شستن مرتب دست ها مورد تاکید و توجه‬ ‫جدیاست‪.‬صالحیانبهپایینامدنامار برپاییمراسم‬ ‫عروســی و عزا و دوری از تجمعات اشــاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫در اســتانه ماه مبارک رمضان در کنار تشــدید نظارت ها‬ ‫بر اصناف تامین کننده مایحتاج مردم‪ ،‬سعی و تالشمان‬ ‫بر انجام نظارت های ناملموس و سرزده است تا چنین‬ ‫واحدهایــی در صــورت انجام تخلف مورد جریمه قرار‬ ‫گیرند‪.‬‬ ‫بی‬ ‫رویدا د ارد ل‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫فضای سبز اردبیل توسعه می یابد‬ ‫خروجباغشریعتازپیچ وخممسائلحقوقی‬ ‫بــاغ شــریعت یا قــره پاچــه یکــی از باغ های‬ ‫قدیمــی بــه مســاحت نزدیــک ‪ ۹‬هکتــار واقــع‬ ‫دریکی از مناطق مناســب شــهر اردبیل بوده که‬ ‫ســال ها درب ان بــر روی مــردم بســته بــوده و‬ ‫در پیچ وخــم مســائل حقوقــی گیرکــرده اســت‪،‬‬ ‫ســرانجام در یک صد و چهلمین جلســه شــورای‬ ‫اســامی شــهر اردبیــل پیشــنهاد تملک ایــن باغ‬ ‫توســط شــهرداری اردبیــل بــه تصویــب اکثریت‬ ‫اعضای شــورای شهر رسید‪ .‬شهر اردبیل به عنوان‬ ‫مرکز استان اردبیل با جمعیتی بیش از ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫نفــر یکی از شــهرهای بزرگ و پرجمعیت کشــور‬ ‫محسوب می شود و با توجه به رشد شهرنشینی‬ ‫مــدرن و اپارتمان نشــینی نیــاز به توســعه فضای‬ ‫سبز در شهر بیش ازپیش احساس می شود و یکی‬ ‫از ایــن فضاهــای بــزرگ کــه به عنــوان تنفس گاه‬ ‫شــهر اردبیل شناخته می شود باغی به مساحت‬ ‫نزدیک به ‪ ۹‬هکتار در داخل شــهر اردبیل اســت‬ ‫کــه ســال های ســال بــه دلیل مشــکالت حقوقی‬ ‫بالاســتفاده بود‪ .‬با توجه به نیاز شــهر اردبیل به‬ ‫بهره مندی از یک باغ بزرگ درون شهری‪ ،‬این باغ‬ ‫‪ ۹‬هکتــاری یکــی از مناطق بســیار مناســب برای‬ ‫توســعه فضای سبز شــهر اردبیل و احداث باغی‬ ‫بزرگ در داخل شهر اردبیل بوده که گویا پس از‬ ‫کش وقوس های فراوان شهرداری اردبیل تصمیم‬ ‫بــه تملــک ایــن باغ گرفتــه که مصوبــه ان نیز در‬ ‫یکصدوچهلمیــن جلســه شــورای اســامی شــهر‬ ‫اردبیل به تصویب اکثریت اعضای شــورای شــهر‬ ‫رسید‪ .‬به گزارش شهرخوان‪ ،‬حمید لطف اللهیان‪،‬‬ ‫شــهردار اردبیل در جلســه شــورای اســامی شهر‬ ‫اردبیــل در ایــن خصوص اظهار کــرد‪ :‬با توجه به‬ ‫نیاز شهر اردبیل به توسعه فضای سبز و استفاده‬ ‫بهینــه از این باغ بزرگ به عنوان تنفس گاه شــهر‬ ‫اردبیل‪ ،‬شــهرداری در طول سالیان گذشته سعی‬ ‫بــر انجــام توافــق با مالکیــن این باغ داشــت که‬ ‫متاســفانه تــا بــه امــروز میســر نشــده اســت‪ .‬او‬ ‫افــزود‪ :‬شــهرداری اردبیــل تمام تالش خــود را بر‬ ‫روی حفــظ ایــن بــاغ به عنــوان تنفــس گاه شــهر‬ ‫اردبیــل انجــام می دهــد و یکــی از راهکارهــای‬ ‫حفــظ و تملــک این بــاغ انجام توافــق با مالک‬ ‫یا مالکین این باغ بوده و از انجائی که مســائل‬ ‫و مشــکالت حقوقی بین مالکین این باغ وجود‬ ‫دارد ازاین رو تا زمانی که مالک با مالکین واقعی‬ ‫ان مشخص نشود امکان توافق برای تملک این‬ ‫باغ عمال وجود نداشــته اســت‪ .‬شــهردار اردبیل‬ ‫ادامه داد‪ :‬یکی دیگر از راهکارهای موجود برای‬ ‫تملــک پالک ثبتی این باغ با اســتفاده از ماده ‪۹‬‬ ‫قانون بوده که در این روش ارزش ملک توســط‬ ‫کارشناســان دادگستری محاسبه شده و شهرداری‬ ‫مبلــغ موردنظــر را به حســاب دادگســتری واریــز‬ ‫می کند‪ .‬لطف اللهیان بیان کرد‪ :‬شهرداری اردبیل‬ ‫در ســه محــور‪ ،‬موضــوع این بــاغ را پیش می برد‬ ‫و ازای ـن رو الیحــه تملــک این بــاغ با اســتفاده از‬ ‫اختیــارات قانونــی مــاده ‪ ۹‬قانــون زمین شــهری‬ ‫بــرای تصویب در اختیار شــورای شــهر قــرارداد و‬ ‫البته درصورتی که مشکالت حقوقی این باغ بین‬ ‫مالکین برطرف شــده و مالک یا مالکین واقعی‬ ‫ان مشخص شود توافق با ان ها انجام می گیرد و‬ ‫اما اگر این امر محقق نشود‪ ،‬با توجه به مصوبه‬ ‫شــورای اســامی شــهر اردبیــل تملــک ایــن بــاغ‬ ‫توســط شــهرداری اردبیل انجام خواهد گرفت‪.‬‬ ‫او عنــوان کــرد‪ :‬محور ســوم کار نیــز تامین منابع‬ ‫مالــی موردنیــاز برای تملک این بــاغ بوده که در‬ ‫این خصوص نیز اســتاندار اردبیل قول مساعدی‬ ‫نســبت بــه تامیــن منابع مالــی موردنیــاز داده و‬ ‫یهــای الزم بــرای تامیــن منابــع مالــی‬ ‫پیش بین ‬ ‫موردنیاز برای تملک این باغ انجام گرفته است‪.‬‬ ‫شــهردار اردبیــل گفــت‪ :‬تملــک ایــن باغ توســط‬ ‫شهرداری اردبیل نقطه عطفی در جهت توسعه‬ ‫شــهر اردبیل خواهد بود و در توسعه فضای سبز‬ ‫شــهری اردبیل و افزایش سرانه فضای سبز بسیار‬ ‫حائر اهمیت است‪.‬‬ ‫اجرای ماده ‪ ۹‬برای باغ شریعت اردبیل‬ ‫رئیــس شــورای شــهر اردبیــل گفــت‪ :‬تملــک‬ ‫بــاغ شــریعت واقــع در میــدان بســیج اردبیل به‬ ‫تصویــب شــورای شــهر اردبیــل رســید تــا مراحــل‬ ‫قانونــی در ایــن زمینــه انجــام شــود‪ .‬بــه گزارش‬ ‫شهرخوان؛ جواد انصاری در جلسه رسمی شورای‬ ‫شــهر اردبیل اظهار کرد‪ :‬بعــد از طرح موضوع در‬ ‫کمیسیون حقوقی شورای شهر اردبیل و همچنین‬ ‫موافقت اعضای شورای شهر تملک باغ شریعت‬ ‫از طریق اجرای ماده ‪ ۹‬مصوب شد تا برای اجرا‬ ‫به شهرداری ابالغ شود‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬باغ‬ ‫شــریعت به پارک عمومی تبدیل خواهد شــد تا‬ ‫شهروندان از این پارک و فضای طبیعی استفاده‬ ‫کنند‪ .‬رئیس شورای شهر اردبیل بیان کرد‪ :‬این امر‬ ‫به عنوان یک مطالبه جدی از ســوی شــهروندان‬ ‫مطرح بود که شــورای شــهر اردبیل در دور پنجم‬ ‫پیگیر جدی تملک باغ شریعت شده و باالخره‬ ‫ان را به سرانجام رساند‪.‬‬ ‫انصــاری افزود‪ :‬به رغم ابالغ مکرر شــهرداری‬ ‫اردبیــل و دعــوت برای انجام توافــق با مالک یا‬ ‫مالکیــن باغ قره پاچه امکان توافق مهیا نشــد و‬ ‫شــهرداری با اســتفاده از اختیــارات قانونی ماده‬ ‫‪ ۹‬تملــک را انجــام خواهد داد کــه در این زمینه‬ ‫مجــوز الزم از وزارت کشــور اخذشــده اســت‪ .‬او‬ ‫گفــت‪ :‬بــا اخــذ مجــوز از وزارت کشــور پرداخت‬ ‫حقــوق قانونــی مالکیــن به حســاب دادگســتری‬ ‫اجــرا و بــاغ مــورد در مــدت معیــن بــرای تملک‬ ‫قطعی تعیین تکلیف خواهد شد‪ .‬رئیس شورای‬ ‫شهر اردبیل تصریح کرد‪ :‬امیدواریم با این اقدام‬ ‫شــورای اســامی شــهر و شــهرداری باغ شــریعت‬ ‫به مســاحت ‪ ۸۵‬هزار مترمربع و بر اســاس طرح‬ ‫تفصیلی شــهر با کاربری باغ و فضای ســبز تملک‬ ‫شده و در اختیار شهروندان قرار گیرد‪.‬‬ ‫تراکم ساخت وسازها در اردبیل احیای باغ‬ ‫شریعت را ضروری کرده است‬ ‫در همین زمینه عضو شــورای اســامی شــهر‬ ‫اردبیــل گفــت‪ :‬ترا کــم ساخت وســازها در شــهر‬ ‫اردبیــل احیــای بــاغ شــریعت و ســایر تنفــس‬ ‫گاه هــای شــهری را الــزام اور و ضــروری کــرده‬ ‫اســت‪ .‬حبیب فتحی در جلســه رســمی شورای‬ ‫شــهر اردبیل اظهــار کرد‪ :‬بعد از ســال ها تملک‬ ‫باغ شــریعت با اســتفاده از ماده ‪ ۹‬امیدواری را‬ ‫در پاســخ گوئــی به مطالبات مــردم بازگردانده‬ ‫تــا قدمــی موثــر در احیــای ایــن نقطه حســاس‬ ‫شــهری برداریــم‪ .‬او خاطرنشــان کــرد‪ :‬مــا در‬ ‫شــرایط کنونــی شــاهد ساخت وســاز عمــودی‬ ‫و پرترا کــم اپارتمانــی در اردبیــل هســتیم کــه‬ ‫در ایــن اوضــاع شــهر اردبیــل بــه فضــای ســبز و‬ ‫احیای باغ های اصیل نیازمند است تا به عنوان‬ ‫تنفــس گاه های شــهری از ان ها اســتفاده کنیم‪.‬‬ ‫عضــو شــورای اســامی شــهر اردبیل افــزود‪ :‬در‬ ‫ســال های اخیر مشــکل تحریم و نارســائی های‬ ‫اقتصــادی و شــیوع کرونــا اجــازه نــداد تــا مــا‬ ‫حهــای متعددی را در مســیر توســعه پایدار‬ ‫طر ‬ ‫شــهری و افزایــش درامــد شــهرداری اردبیــل‬ ‫عملیاتــی و اجرایــی کنیــم تــا بیــش از ایــن در‬ ‫خدمــت شــهروندان باشــی‪ .‬فتحــی گفــت‪:‬‬ ‫تهــای ایجادشــده در مســیر اجــرای‬ ‫محدودی ‬ ‫برنامه های فرهنگی و ارتقای نشــاط اجتماعی‬ ‫برای خود اعضای شــورای شهر نیز نگران کننده‬ ‫بــود ولــی بــا همــه ســختی شــرایط بــه وجــود‬ ‫امــده با تالش مدیران شــهرداری و پیمانکاران‬ ‫طرح های متعددی نیز اجرا شــد که امیدواریم‬ ‫تکمیــل پــل قــدس و بــاغ شــریعت هدی ـه ای‬ ‫ارزشــمند از ســوی شــورای پنجــم و مجموعــه‬ ‫شهرداری برای شهروندان اردبیلی باشد‪.‬‬ ‫شعار سال بسترساز تغییر چهره اردبیل در مسیر تحول است‬ ‫باشیم تا مشکالت و نارسائی های بانکی‪ ،‬بیمه ای‪،‬‬ ‫مالیاتی‪ ،‬زیرساختی و حتی صدور مجوزها تسهیل‬ ‫شــده و در سایه ان ســرمایه گذاران‪ ،‬کارافرینان و‬ ‫فعاالن عرصه تولید و صنعت بتوانند به مقصود‬ ‫تهــای‬ ‫نهایــی در افزایــش تولیــد و ایجــاد فرص ‬ ‫جدیــد اشــتغال دســت یابنــد‪ .‬رئیــس ســازمان‬ ‫مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان اردبیــل تولیــد را‬ ‫اصلی تریــن نیاز امروز کشــور درگذر از مشــکالت‬ ‫داخلی و رفع تحریم های اســتکبار جهانی اعالم‬ ‫کرد و گفت‪ :‬ما اگر بتوانیم به صورت ملی و فراگیر‬ ‫شهــای پیــش روی تولیــد را احصــاء کــرده‬ ‫چال ‬ ‫و در هرمــاه یکــی از ا نهــا را رفــع کنیــم در پایــان‬ ‫ســال بــه یــک خروجی مناســب در رونق بخشــی‬ ‫به تولید خواهیم رسید که خود این امر زمینه ساز‬ ‫شهــا خواهد‬ ‫تحــول و تحرک بیشــتر در همه بخ ‬ ‫بــود‪ .‬شــایقی بیــان کــرد‪ :‬ســازمان برنامه وبودجه‬ ‫نیــز به تناســب شــرایط حســاس و خطیــر کشــور‬ ‫همچنان از طرح های تولیدی و اشتغال زا حمایت‬ ‫کرده و امســال با برگزاری جلسات متعدد اقتصاد‬ ‫مقاومتــی‪ ،‬ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد و‬ ‫شورای برنامه ریزی سعی خواهیم کرد تا بیشترین‬ ‫همراهی و پشــتیبانی را از تولید و به ثمر نشســتن‬ ‫حهــای نیمه تمــام در ایــن بخــش در حــوزه‬ ‫طر ‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬صنعتی و گردشــگری داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫دبیر شورای برنامه ریزی استان اردبیل اضافه کرد‪:‬‬ ‫از روز اول ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــا تاکیــد اســتاندار اردبیل و‬ ‫نشست هماهنگی با مدیران و فرمانداران قرار شد‬ ‫در سال تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع زدایی ها تمرکز‬ ‫همه مسئوالن بر تحقق شعار سال و تقویت جبهه‬ ‫تولیدباشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اجرای سد عمارت در سال جاری به پایان می رسد‬ ‫بازدیدمیدانیوجلسهبررسیوراهبریعملیات‬ ‫تکمیل ســد مخزنی عمــارت در شهرســتان انگوت‬ ‫بــا حضور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت‬ ‫اب منطقه ای اســتان اردبیل‪ ،‬اعضای هیئت مدیره‬ ‫و معاونان طرح و توســعه و برنامه ریزی شــرکت‪،‬‬ ‫حهــای توســعه منابــع اب شــرکت‬ ‫مدیــر دفتــر طر ‬ ‫اب منطق ـه ای اردبیــل و نماینده مجری طرح ســد‬ ‫عمــارت بــه همــراه مدیــران شــرکت های پیمانکار‬ ‫و مشــاور طــرح در محل کارگاه ســد عمــارت برگزار‬ ‫شــد‪ .‬عباس جنگی مرنی افزود‪ :‬پروژه احداث ســد‬ ‫عمارت شهرســتان گرمی با پیشــرفت فیزیکی ‪۹۳‬‬ ‫درصد به مرحله تکمیل رسیده و عملیات اجرایی‬ ‫این سد توسط پیمانکاران ادامه دارد و در صورت‬ ‫مساعد بودن هوا و تامین اعتبار الزم در زمان مقرر‬ ‫بهبهره برداریمی رسد‪.‬اواظهار کرد‪:‬خوشبختانهدر‬ ‫سایه پیگیری مسئوالن وزارت نیرو و استان اردبیل‪،‬‬ ‫اعتبارات الزم برای طرح سد عمارت پیش بینی شده‬ ‫وبافاینانسیکهزارمیلیاردریالیبنیادمستضعفان‬ ‫واگذاری‪ ۱۹‬هزار انشعاب برق‬ ‫در سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیع‬ ‫استان خبر داد‪ .‬قدیمی افزود‪:‬‬ ‫نیــروی بــرق اســتان اردبیــل از‬ ‫تامیــن بــرق مطمئــن و پایدار‬ ‫واگــذاری ‪ ۱۹‬هــزار انشــعاب‬ ‫و ارائــه خدمــات غیرحضوری‬ ‫بــرق به متقاضیان اســتان خبر‬ ‫برای رفاه حال هم اســتانی ها‬ ‫داد‪ .‬حســین قدیمی افزود‪ :‬از‬ ‫به ویــژه در شــرایط کنونــی‪،‬‬ ‫حسین قدیمی‬ ‫ابتدای سال‪ ۹۹‬تاکنون ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫اولویــت اصلی شــرکت توزیع‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬درخواســت انشــعاب‬ ‫برق اســت‪ .‬او گفــت‪ :‬بیش از‬ ‫برق داشــته ایم که ‪ ۱۹‬هزار انشــعاب جدید تا ‪ ۱۵۲‬نفــر از کارکنــان این شــرکت در ایــام نوروز‬ ‫به امروز نصب شده است‪ .‬او هزینه تامین برق به صــورت ‪ ۲۴‬ســاعته انجام وظیفــه کردنــد و‬ ‫مشــترکان جدیــد در ســال جــاری را بالغ بــر ‪ ۵۰‬تامیــن برق پایدار در ســطح اســتان را بر عهده‬ ‫میلیارد تومان اعالم کرد و اظهار داشت‪ :‬جهت داشــتند‪ .‬مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق‬ ‫تامین برق این مشترکان‪ ۵۱ ،‬کیلومتر شبکه ‪ ۲۰‬اســتان اردبیــل بهروش هــای دریافــت خدمات‬ ‫کیلوولت و ‪ ۹۰‬کیلومتر شــبکه فشــار ضعیف با غیرحضوری اشاره کرد و اظهار داشت‪ :‬مشترکان‬ ‫کابل خود نگهدار احداث شده و ‪ ۲۰۴‬دستگاه بــرق می تواننــد خدمــات موردنیــاز خــود را‬ ‫ترانســفورماتور بــا ظرفیــت ‪ ۲۲۳۸۰‬کیلوولت به صورت غیرحضوری از طریق ســایت شرکت‬ ‫امپر نصب شده است‪ .‬مدیرعامل شرکت توزیع به ادرس ‪ ،www.aped.ir‬اپلیکیشن «برق من»‬ ‫نیــروی برق اســتان اردبیــل در ادامه از فعالیت و یــا تمــاس تلفنی با مرکز اتفاقات بــرق (‪)۱۲۱‬‬ ‫‪ ۶۳‬اکیــپ‪ ،‬در ایــام تعطیالت نــوروز به منظور دریافــت نمــوده و نیــاز بــه مراجعــه حضــوری‬ ‫تامیــن بــرق مطمئــن و پایــدار برای مشــترکین ندارند‪.‬‬ ‫‪ ۱۳۸۰‬روستای استان از گاز طبیعی‬ ‫برخوردار هستند‬ ‫خـــبر‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان‬ ‫اردبیل گفت‪ :‬با تحقق شعار «تولید‪ ،‬پشتیبانی ها‬ ‫یهــا» چهــره اســتان اردبیــل در ســال‬ ‫و مانع زدای ‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تحول و تحرکی متفاوت می یابد‪ .‬به گزارش‬ ‫ســاواالن خبر‪ ،‬داود شــایقی اظهار کــرد‪ :‬رهبری با‬ ‫دوراندیشــی امســال را نیز با موضــوع و محوریت‬ ‫حمایت از تولید و رونق روزافزون در این بخش به‬ ‫نام«تولید‪،‬پشتیبانی هاومانع زدایی ها»نام گذاری‬ ‫کرده تا اصلی ترین تمرکز در ســطح ملی و استانی‬ ‫بــر تحقق اهــداف و برنامه های اقتصاد مقاومتی‬ ‫باشــد‪ .‬او خاطرنشــان کــرد‪ :‬در کنــار پشــتیبانی‬ ‫همه جانبــه مدیران دســتگاه های مرتبط ضرورت‬ ‫دارد از ابتدای امســال مصمم به رفع موانع تولید‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫و جانبازان امیدواری برای تکمیل این سد با مساعد‬ ‫شــدن شــرایط اب و هوایــی منطقــه بیشــتر شــده‬ ‫است‪.‬جنگیمرنیرئیسهیئت مدیرهومدیرعامل‬ ‫شرکت اب منطقه ای اردبیل در این جلسه با اشاره‬ ‫بــه اعتبــار این طرح در ســال جاری‪ ،‬اظهار داشــت‪:‬‬ ‫خوشبختانه در سایه پیگیری مسئوالن وزارت نیرو‬ ‫و استان‪ ،‬اعتبارات حداقلی در سال گذشته و امسال‬ ‫برای طرح سد عمارت پیش بینی شده است و نیز با‬ ‫فاینانس یک هزار میلیارد ریالی بنیاد مستضعفان‬ ‫و جانبــازان برای تکمیل این ســد و مســاعد شــدن‬ ‫شــرایط اب و هوایــی منطقه‪ ،‬پیمانکار طرح باید‬ ‫تهــای خــود را دوچندان کند‪ .‬جنگی مرنی‬ ‫فعالی ‬ ‫افــزود‪ :‬بایــد از فرصــت افزایش اعتبار ایــن طرح در‬ ‫سال گذشته و امسال بهترین استفاده را ببریم و تا‬ ‫در ســال جاری اجرای این ســد را به اتمام برســانیم‬ ‫و شروع ابگیری شود‪ .‬در ادامه این جلسه نماینده‬ ‫مجری طرح ســد عمارت و شرکت های پیمانکار و‬ ‫مشــاور طــرح‪ ،‬گزارشــی از اخرین وضعیت پــروژه‪،‬‬ ‫روند کارهای اجرائی و پیشرفت طرح و همچنین‬ ‫برنامه ریــزی انجا مشــده بــرای ماه های اتــی را ارائه‬ ‫کردند و تصمیمات الزم برای تسریع فعالیت های‬ ‫کارگاهی اتخاذ شــد‪ .‬جنگی مرنی ادامــه داد‪ :‬برای‬ ‫اتمام این پروژه سه هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است‬ ‫که تالش بر این است که این اعتبارت هرچه زودتر‬ ‫تامین شود‪ .‬مدیرعامل شرکت اب منطقه ای اردبیل‬ ‫افــزود‪ :‬ســد عمارت بــا حجم مخــزن ‪ ۱۸۲‬میلیون‬ ‫مترمکعبازنظرحجمبزرگ ترینسداستاناردبیل‬ ‫اســت کــه با بهره بــرداری از ان امکان ابیاری اراضی‬ ‫منطقه و جلوگیری از خروج منابع ابی کشور میسر‬ ‫می گردد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬با بهره برداری از این سد‪ ۱۵‬میلیون‬ ‫مترمکعب اب برای شرب‪ ۷۵ ،‬میلیون مترمکعب‬ ‫برای کشاورزیو‪ ۲۸‬میلیونمترمکعبنیزبرایامور‬ ‫زیست محیطیاختصاصخواهدیافت‪.‬سدعمارت‬ ‫در شمال استان اردبیل در فاصله‪ ۸۰‬کیلومتری شهر‬ ‫یشــود و‬ ‫گرمــی بــر روی رودخانه دره رود احداث م ‬ ‫عملیات اجرایی ان از زمان تخصیص منابع مالی از‬ ‫محل صندوق توسعه ملی در سال ‪ ۱۳۹۴‬سرعت‬ ‫گرفت‪ .‬توســعه و بهبود اراضی منطقه‪ ،‬تامین اب‬ ‫شرب‪ ،‬تامین نیاز زیست محیطی و پایداری جریان‬ ‫رودخانــه‪ ،‬اشــتغال زایی و جلوگیــری از مهاجــرت‪،‬‬ ‫نهــای‬ ‫رونــق کس ـب وکار بــا توســعه بــاغ و زمی ‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬ســاماندهی و اســکان عشــایر‪ ،‬افزایش‬ ‫تولیدات کشــاورزی و دامی و ایجاد صنایع وابسته‬ ‫ازجمله اهداف اجرای این پروژه است‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکت گازاستان‬ ‫دیگــری از ســخنان خــود در‬ ‫اردبیل گفت‪ :‬بیش از ‪ ۵۱۰‬هزار‬ ‫خصوصعملیاتشبکه گذاریو‬ ‫مشــترک از نعمت گاز طبیعی‬ ‫نصبانشعاباتاظهار داشت‪:‬‬ ‫بهره مندشده اند‪.‬‬ ‫در ســال گذشته به میزان بیش‬ ‫شــهر‪،‬‬ ‫دیــد‬ ‫بــه گــزارش‬ ‫از ‪ ۲۵۰‬کیلومتــر شــبکه گاز‬ ‫سردار اسماعیلی‬ ‫ســردار اســماعیلی مدیرعامــل‬ ‫بــه شــبکه های گازرســانی این‬ ‫ایــن شــرکت‪ ،‬عملکــرد ســال‬ ‫اســتان اضافه شــده اســت کــه‬ ‫گذشته شــرکت گاز استان را بدین شرح توضیح بااین وجود میزان شبکه گذاری از ابتدای تاسیس‬ ‫داد‪ :‬در ســال گذشته بیش از بیســت هزار و ‪ ۵۰۰‬شرکت تاکنون به بیش از ‪ ۹‬هزار و ‪ ۹۰۰‬کیلومتر‬ ‫مصرف کننده جدید در بخش های مختلف اعم رســیده و تعداد ‪ ۷۰۰۰‬عدد انشــعاب گاز جدید‬ ‫از خانگی‪ ،‬تجاری و صنعتی جذب این شرکت نیز در سال گذشته در سطح استان نصب گردیده‬ ‫گردیده است که در همین راستا تعداد مشترکین که تعداد انشعابات نصب شده در سطح استان‬ ‫گاز طبیعی از بدو تاسیس این شرکت به بیش از اردبیــل تاکنــون به ‪ ۲۴۴‬هزار انشــعاب رســیده‬ ‫‪ ۵۱۰‬هزار مشترک رسیده است‪ .‬سردار اسماعیلی اســت‪ .‬ایــن مقــام مســئول در بخش دیگــری از‬ ‫روستاهای بهره مند از گاز طبیعی در سطح استان سخنان خود به پروژه های در دست اجرای این‬ ‫اردبیل را‪ ۱۳۸۰‬روستا برشمرد و جمعیت شهری شــرکت در سطح اســتان نیز اشــاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫بهره منــد از گاز طبیعــی در ســطح اســتان را صد در ســال جــاری پروژه های گازرســانی به بیش از‬ ‫درصدوجمعیتتحتپوششروستاییرابیش ‪ ۱۱۰‬روســتای اســتان در دســت اجرا اســت که با‬ ‫از ‪ ۹۶‬درصــد عنــوان کرد و افزود‪ :‬اســتان اردبیل بهره برداری از این پروژه ها میزان ضریب نفوذ گاز‬ ‫دارای‪ ۲۹‬شهر است که تمامی ساکنین شهرها از طبیعی در روستاهای سطح استان به ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫نعمت گاز طبیعیبرخوردار هستند‪.‬اودر بخش ارتقاخواهدیافت‪.‬‬ ‫شهرداری هابهشهربازیبدونمجوز‬ ‫اجازهفعالیتندهند‬ ‫مدیــرکل اســتاندارد اســتان‬ ‫از واحدهای تولیدی بر عملکرد‬ ‫اردبیل از انجام بیش از یک هزار‬ ‫ان هــا نظــارت جــدی انجــام‬ ‫مورد بازرسی فنی از واحدهای‬ ‫می شود که درنتیجه ان‪ ،‬پروانه‬ ‫تولیــدی و خدماتــی در اســتان‬ ‫استاندارد واحدها‪ ،‬تمدید و یا‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫در صورت عدم رعایت شرایط‬ ‫هاشم عالیی‬ ‫بــه گــزارش ایلنــا‪ ،‬هاشــم‬ ‫اســتاندارد‪ ،‬تعلیــق و ابطــال‬ ‫عالیــی در تشــریح عملکــرد‬ ‫می شــود‪ .‬عالیــی در ادامــه بــا‬ ‫ی ‬ ‫کســاله اداره کل اســتاندارد اســتان اردبیــل اشــاره به اینکه اســتاندارد تجهیزات مســتقر در‬ ‫درزمینـ ٔـه بازرســی فنی از واحدهــای تولیدی و زمین های بازی و همچنین تجهیزات شــهربازی‬ ‫خدماتی تحت پوشــش اســتان گفت‪ :‬تعداد مشمولمقرراتاستاندارداجباریاست‪،‬تصریح‬ ‫یــک هــزار و ‪ 47‬مــورد بازرســی فنــی توســط کــرد‪ :‬در ســال ‪ ،99‬تعــداد ‪ 226‬مورد بازرســی از‬ ‫کارشناســان اداره کل و همچنیــن بازرســان تجهیزاتمزبورانجام شدهاست‪.‬‬ ‫شــرکت های تائیــد صالحیــت شــده بخــش‬ ‫او افــزود‪ :‬بــا توجه به اینکه طبــق قوانین و‬ ‫خصوصی انجام شــده است‪ .‬او از تحقق ‪ 162‬مقررات ســازمان ملی استاندارد ایران‪ ،‬فعالیت‬ ‫درصــدی عملکرد نســبت بــه برنامه عملیاتی شهرهای بازی دارای تجهیزات مشمول مقررات‬ ‫ســال ‪ 99‬خبر داد و گفت‪ :‬حضور مدیر کنترل استاندارد اجباری‪ ،‬منوط به اخذ تاییدیه ایمنی‬ ‫کیفیــت در زمــان تولیــد محصــول‪ ،‬بازرســی از استاندارد است‪ .‬مدیرکل استاندارد استان تاکید‬ ‫خط تولید و محل نگهداری مواد اولیه و کنترل کــرد‪ :‬ضــروری اســت شــهرداری ها به هیچ عنوان‬ ‫و مطابقــت ان بــا شــرایط اســتاندارد ازجمله اجازهفعالیتبهمالکانیابهره بردارانتجهیزات‬ ‫مواردی است که در این بازرسی ها موردتوجه شــهربازی مشــمول بدون مجــوز بهره بــرداری از‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫شرکت های بازرسی فنی تائید صالحیت شده را‬ ‫مدیرکلاستانداردخاطرنشان کرد‪:‬دربازرسی ندهند‪.‬‬ ‫ازموناستخدامیفرزندانشهداوجانبازان‬ ‫برگزارمی شود‬ ‫معــاون توســعه و برنامه ریــزی ســازمان‬ ‫مدیریــت و برنامه ریزی اســتان اردبیل گفت‪ :‬با‬ ‫مجوزهــای صادرشــده و در راســتای اجــرای بند‬ ‫«ج» ماده‪ 87‬قانون برنامه ششم توسعه ازمون‬ ‫استخدامیبرایجذبفرزندانشهداوجانبازان‬ ‫‪ 70‬درصــد و باالتــر در دســتگاه های اجرایــی‬ ‫برگزار می شــود‪ .‬میــر کریم عبــادی در گفت وگو‬ ‫با ایســنا‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬متقاضیان واجد شــرایط‬ ‫بــرای اطــاع از زمان ثبت نام بــه اطالعیه ای که‬ ‫‪ 19‬فروردین بر روی درگاه اطالع رســانی سازمان‬ ‫سنجش اموزش کشور منتشر شد مراجعه کرده‬ ‫و می تواننــد اطالعــات الزم را دریافــت کنند‪ .‬او‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬امیدواریم با برگزاری این ازمون‬ ‫در اســتان اردبیــل نیــز فرزنــدان معظم شــهدا و‬ ‫جانبازانسرافراز بتواننددر دستگاه هاونهادهای‬ ‫مختلف اجرایی استخدام شــده و دغدغــه ای از‬ ‫بابت اشــتغال نداشته باشند‪ .‬معاون توسعه و‬ ‫برنامه ریزیسازمانمدیریتوبرنامه ریزیاستان‬ ‫اردبیل گفت‪ :‬تکلیف حضور کارکنان در مناطق‬ ‫ســه گانه در ابان ســال گذشــته با ابالغ از ســوی‬ ‫سازمان اداری و استخدامی کشور برای همیشه‬ ‫مشخص شدهاست‪.‬‬ ‫عبــادی اظهار کرد‪ :‬حضور کارکنان در محل‬ ‫کاربر اســاس رنگ بندی شهرها مشخص است و‬ ‫همچنــان این بخشــنامه پابرجا بــوده و باید در‬ ‫دستور کار دستگاه های اجرایی قرار گیرد تا بسته‬ ‫به تغییر رنگ شــهرها و مناطق مختلف کشــور‬ ‫حضور کارکنان را در ادارات شــاهد باشــیم‪ .‬او با‬ ‫تاکیــد بر اینکه نباید خللــی در ارائه خدمات به‬ ‫مردم ایجاد شود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ارباب رجوع باید در‬ ‫هر شرایطی بتواند خدمات موردنیاز را دریافت‬ ‫کند و درنهایت باالترین مقام مسئول می تواند‬ ‫در مــورد نحــوه حضور کارکنان در دســتگاه های‬ ‫اجراییتصمیم گیریکند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫فلیک‬ ‫سرمربی المان می شود‬ ‫پنجشنبه ‪ 26‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1045‬‬ ‫گفتگو با امید ابراهیمی‬ ‫که در لیگ ستارگان خوش می درخشد‬ ‫بایرن مونیــخ در برابــر پاری‬ ‫به نظرات و خواسته های او در‬ ‫سن ژرمن در یک چهارم نهایی‬ ‫نقل و انتقاالت در پیش گرفته‬ ‫چمپیونزلیــگ حــذف شــد امــا‬ ‫است‪،‬بایرن مونیخدراینفصل‬ ‫ب هجــای شکســت بایــرن‪ ،‬این‬ ‫فتــری نســبت بــه‬ ‫تیــم ضعی ‬ ‫هانســی فلیک‪ ،‬ســرمربی این‬ ‫فصل قبل از اب درامده است‪.‬‬ ‫فلیک‬ ‫تیم بود که به ســر خط خبرها‬ ‫سرمربیباواریاییهابه درستی‬ ‫راه یافت‪.‬به رغم حذف بایرن مونیخ در مرحله اشاره کرد که این تیم از بازیکنان باکیفیت الزم‬ ‫یک چهــارم نهایــی چمپیونزلیــگ برابــر ‪ ،PSG‬برای پر کردن جای مهاجمی مثل لواندوفسکی‬ ‫تمرکــز اصلــی رســانه ها روی هانســی فلیــک و برخــوردار نیســت‪ .‬لــروی ســانه‪ ،‬بازیکنــی کــه‬ ‫اینــده او بــود‪ ،‬نه حذف مدافع عنوان قهرمانی حمیدزیچ به جای تیمو ورنری که فلیک خواسته‬ ‫از این رقابت ها‪.‬بایرن مونیخ درمجموع دو بازی بود به بایرن اورد‪ ،‬در دقیقه‪ 90‬یک توپ حیاتی‬ ‫به تساوی‪ 3-3‬برابر پاری سن ژرمن دست یافت را مقابــل دروازه پاریس ـی ها از دســت داد تا این‬ ‫امــا در پایــان ایــن ‪ PSG‬بــود کــه بــه دلیــل گل ناکامیومشکلدر گلزنیایینهتمامنمایفصل‬ ‫زده بیشــتر در خانــه حریــف بــه نیمه نهایــی بدی باشد که پشت سر گذاشته است‪.‬شایعات‬ ‫چمپیونزلیــگ صعــود کــرد‪ .‬ایــن ناکامی قطعا جدایی قریب الوقع فلیک از بایرن وقتی شدت‬ ‫اتش اختالف بین هانسی فلیک و حسن صالح گرفت که یواخیم لوو‪ ،‬سرمربی تیم ملی المان‪،‬‬ ‫حمیدزیــچ‪ ،‬مدیر ورزشــی بایــرن را بیش ازپیش اعالم کرد که پس از مسابقات یورو در تابستان‬ ‫شعله ور خواهد کرد‪.‬در این بازی البته نکاتی نیز پیش رو از ســمت خود کناره گیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫وجود داشــت که به فلیک کمــک می کند تا در فلیک یکی از کاندیداهای جایگزینی لوو است و‬ ‫جنگ اشــکارایی که با صالح حمیدزیچ دارد‪ ،‬از با توجه به جو خصمانه ای که در بایرن به وجود‬ ‫ان ها استفاده کند‪ .‬فلیک پیش ازاین اشاره کرده امده است به نظر می رسد که به زودی از این تیم‬ ‫است کهباسیاست هایی کهحمیدزیچبی توجه جدا خواهد شد‪.‬‬ ‫توضیح نیمار درباره شادی‬ ‫انفجاری مقابل کیمیچ‬ ‫پسازصعودپاریسنژرمن‬ ‫شکست یک بر صفر‪ PSG‬برابر‬ ‫بــه نیمه نهایــی چمپیونزلیــگ‬ ‫بایرن مونیخ با بدشانسی های‬ ‫برابــر بایرن مونیــخ‪ ،‬نیمــار‬ ‫عجیبــی مواجــه شــده بــود و‬ ‫بســیار خوشــحال بود و یوشوا‬ ‫فقط سه بار توپ را با بدبیاری‬ ‫کیمیچ‪ ،‬ســتاره بایرن مونیخ‪ ،‬از‬ ‫بــه تیر دروازه نویر کوبیده بود‪،‬‬ ‫نیمار‬ ‫نزدیــک در جریان خوشــحالی‬ ‫درباره خوشــحالی خــودش که‬ ‫مهاجــم برزیلــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫باعثعصبانیتبایرنی هاشده‬ ‫پس از به صدا درامدن سوت پایان بازی برگشت بــود و برخوردش با کیمیــچ را توضیح داد‪.‬نیمار‬ ‫پاری سن ژرمن و بایرن مونیخ‪ ،‬داور هنوز سوت گفت‪« :‬خنده دار است اما من خوشحالی نکردم‬ ‫را از دهان خود درنیاورده بود که نیمار با شادی تــا اعصاب کیمیــچ را به هم بریزم و بــا او درگیر‬ ‫به سمت هم تیمی خود‪ ،‬لئانردو پاردس‪ ،‬دوید شوم‪ .‬من بیشتر رو به لئو خوشحالی کردم‪ .‬کار‬ ‫و فریادزنــان او را در اغــوش کشــید؛ امــا درســت سرنوشتبود که کیمیچهمانوسطبود‪».‬البته‬ ‫قبــل از ایــن صحنه نیمار عمدا برخــوردی نیز با برخالفادعایبی گناهیشیطنت امیزنیمار‪،‬این‬ ‫یاشوا کیمیچ‪ ،‬بازیکن بایرن‪ ،‬داشت که مایوس حرکتاوپیش زمینه اینیزداشتهاست کهباعث‬ ‫از شکســت در حال رفتن به رختکن بود‪ .‬نیمار شــده ستاره ‪ 29‬ساله برزیلی بخواهد کمی روی‬ ‫و پــاردس عمــا در چند ســانتیمتری کیمیچ و با اعصاب کیمیچ برود‪.‬نیمار توضیح داد‪« :‬کیمیچ‬ ‫ســدکردن راه او یکدیگــر را در اغــوش گرفتنــد قبلاز بازی گفتهبود کهان هاتیمبهتریهستند‪.‬‬ ‫و خوشــحالی خــود از بــرد را ب هصــورت ســتاره گفته بود که حتما می برند‪ .‬او واقعا مطمئن بود‬ ‫شکس ـت خورده بایــرن کوبیدند‪.‬نیمــار کــه در کهبهنیمه نهاییصعودمی کنند‪».‬‬ ‫چراغ ساز ستاره هلندی به ماندن‬ ‫در لیورپول‬ ‫بــه نظــر می رســد بعــد‬ ‫اخیــر منابــع مختلــف گزارش‬ ‫سهــای فــراوان‬ ‫از کش وقو ‬ ‫دادنــد کــه واینالدوم تصمیم‬ ‫جورجینیــو واینالــدوم بــرای‬ ‫قطعــی خــود را اتخــاذ کرده‬ ‫ماندن در لیورپول چراغ ســبز‬ ‫و دیگر نمی خواهد به کارش‬ ‫نشان داده است‪.‬در تابستان‬ ‫در جمــع شــاگردان یورگــن‬ ‫جورجینیو‬ ‫اخیر و بعد از انتخاب رونالد‬ ‫کلــوپ ادامــه دهــد‪.‬از طرفی‬ ‫واینالدوم‬ ‫کومــان به عنــوان ســرمربی‬ ‫در روزهای گذشته رسانه های‬ ‫جدید بارســلونا‪ ،‬این هلنــدی عالقه خود به کاتاالنی مدعی شدند که باشگاه بارسلونا از‬ ‫جــذب هم وطنــش و هافبک لیورپــول یعنی بــه خدمت گرفتن واینالدوم پشــیمان شــده‬ ‫جورجینیــو واینالــدوم را پنهــان نکــرد و از اســت و دیگــر برای جذب او اقــدام نخواهد‬ ‫ســران بارســا درخواســت کرد که این بازیکن کــرد‪ .‬همچنیــن بــه نظــر می رســد کــه ســتاره‬ ‫را بــه خدمــت بگیرند‪.‬باوجود شــایعاتی که هلنــدی نیز تصمیم جدیــد و غیرمنتظره ای را‬ ‫در رابطــه با توافق بارســلونا بــا واینالدوم در اتخاذ کرده اســت‪ .‬بر اســاس ادعای تلگراف‬ ‫تابستان گذشته وجود داشت اما نهایت این واینالــدوم بعد از عقب کشــیدن بارســا برای‬ ‫ســتاره هلندی در انفیلد ماندگار شــد؛ اما این جــذب او دیگــر اصــراری به جدایــی از جمع‬ ‫اتفــاق نیز باعث نشــد که او قــرارداد خود را قرمزهــای انفیلد نــدارد و برای ماندن در این‬ ‫بــا لیورپول تمدید کند چراکه طی هفته های تیم ابراز تمایل کرده است‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-120‬شماره نامه‪ 140085602012000309 :‬نظر به اینکه سند مالکیت اصلی و‬ ‫کاداستری پالک ثبتی شماره‪ ۲۱۲۶ :‬فرعی از ‪ ۱۱‬اصلی واقع در داران بخش ‪ ۱۳‬ثبت‬ ‫اصفهان مثبوت به دفتر ‪ ۱۸۵‬و صفحه ‪ ۵۸۴‬ذیل ثبت ‪ ۲۹۰۳۳‬به نام اقای رضا صانعی‬ ‫فرزند اسماعیل تحت شماره چاپی مسلسل ‪ ۴۴۶۰۵۶‬ثبت و صادر و تسلیم گردیده است‪،‬‬ ‫سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده‪ ۱۳۹۹۸۵۶۰۲۰۱۲۰۰۵۵۸۱ :‬به‬ ‫انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود ان ذیل ‪ ۷۷۰۴۶‬مورخ ‪1399/12/20‬‬ ‫به گواهی دفترخانه ‪ ۱۸‬داران رسیده است مدعی است که سند مالکیت ان به علت سهل‬ ‫انگاری مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده‬ ‫اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت در یک‬ ‫نوبت اگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود‬ ‫سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را‬ ‫کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا‬ ‫مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر‬ ‫ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله‬ ‫ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد‪ .‬موسی الرضا‬ ‫امامی‪ -‬رئیس ثبت اسناد فریدن ‪/1122843‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-121‬شماره نامه‪ 140085602012000409 :‬نظر به اینکه سند مالکیت اصلی و‬ ‫کاداستری پالک ثبتی شماره‪ ۱۹۳ :‬فرعی از ‪ ۸۷‬اصلی واقع در روستای موغان بخش ‪۱۳‬‬ ‫ثبت اصفهان مثبوت به دفتر ‪ ۱۴۹‬و صفحه ‪ ۵۹۸‬ذیل ثبت ‪ ۲۱۸۸۱‬به نام اقای داود خزائی‬ ‫فرزند حسین تحت شماره چاپی مسلسل ‪ ۴۸۸۳۳۹‬ثبت و صادر و تسلیم گردیده است‪،‬‬ ‫سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده‪ ۱۳۹۹۸۵۶۰۲۰۱۲۰۰۵۵۸۱ :‬به‬ ‫انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود ان ذیل ‪ ۶۴۰۳۰‬مورخ ‪1400/01/22‬‬ ‫به گواهی دفترخانه ‪ ۵۷‬داران رسیده است مدعی است که سند مالکیت ان به علت سهل‬ ‫انگاری مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده‬ ‫‪7‬‬ ‫هنوز برای‬ ‫اینده تصمیمی‬ ‫نگرفته ام‬ ‫هافبکملی پوشتیمفوتبالاالهلیقطرمعتقد‬ ‫اســت تیــم ملی ایران پتانســیل صعــود به جهانی‬ ‫را دارد و هرگونــه کارشــکنی در ایــن راه‪ ،‬بازیکنــان‬ ‫تیــم ملی ایــران را مصمم تر از قبــل خواهد کرد‪.‬به‬ ‫گــزارش ورزش ســه‪ ،‬دســته ای از بازیکنــان در دنیای‬ ‫فوتبــال وجــود دارند که هر تیمی برای رســیدن به‬ ‫موفقیت‪ ،‬دس ـت کم باید یکی از ان ها را در اختیار‬ ‫داشته باشد‪ .‬بازیکنانی که علی رغم انچه در ظاهر‬ ‫امر نشــان می دهد‪ ،‬جانشینی ندارند یا به عبارتی‬ ‫برای پر کردن جایشان به زمان زیادی احتیاج است‪.‬‬ ‫امید ابراهیمی یکی از کاپیتان های نسل جدید تیم‬ ‫ملی ایران‪ ،‬بدون هیچ شک و تردیدی یکی از این‬ ‫نوعبازیکناناست کهوجودشانبرایهرتیمییک‬ ‫یشــود‪ .‬امید این روزها پس از‬ ‫نعمت محســوب م ‬ ‫پایان یافتن لیگ ستارگان قطر و حضور در جمع ‪11‬‬ ‫بازیکن برتر این لیگ با تمامی ستارگانش حاال تمام‬ ‫تمرکزشمعطوفبهتیمملیاستتاتیمملیایران‬ ‫بــرای ســومین مرتبه متوالی یکــی از ‪ 32‬تیم حاضر‬ ‫در جام جهانی ‪ 2022‬قطر باشــد‪ .‬به بهانه حضور‬ ‫بازیکن برتر لیگ ستارگان‬ ‫چشــمگیر او در جمع ‪11‬‬ ‫ِ‬ ‫قطر و نزدیک شــدن به مســابقات مقدماتی جام‬ ‫جهانی ‪ 2022‬قطر‪ ،‬با او گفتگویی را ترتیب دادیم‬ ‫که در ادامه بخش هایی از ان را می خوانید‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه درمیانستاره های پرشمار‬ ‫لیگ قطر‪ ،‬به عنوان یکی از ‪ 11‬بازیکن لیگ‬ ‫ستارگانانتخابشدیتاچهاندازهازفصلی‬ ‫که پشت سر گذاشتی رضایت داری؟‬ ‫بــا توجــه بــه اینکه بازیکنان بســیار شــاخص و‬ ‫حرف ـه ای که در لیگ ســتارگان قطــر بازی می کنند‪،‬‬ ‫این حضور من در جمع‪ 11‬نفر برتر کار بسیار سختی‬ ‫بود و برایم باارزش است‪ .‬من در طی این سال ها در‬ ‫هر تیمی بازی کردم سعی کردم بهترین عملکردم را‬ ‫ارائه دهم‪ ،‬همچنان که در االهلی هم همین طور‬ ‫عمل کردم‪ .‬از طرفی معتقدم این انتخاب طبیعتا‬ ‫کار من را سخت تر می کند‪ ،‬چراکه انتظارات بیشتر‬ ‫خواهد شد و امیدوارم در سال اینده هم بتوانم این‬ ‫عملکرد را ادامه دهم‪.‬‬ ‫االهلی در پایان فصل به چه رتبه ای دست‬ ‫پیدا کرد و میزان رضایت مدیران و کادر فنی‬ ‫تا چه اندازه بود؟‬ ‫بایــد بگویــم مــا یک فصــل خیلــی خوبــی‬ ‫را ســپری کردیــم و در پایــان فصــل تنهــا بــه‬ ‫علــت تفاضــل کمتــر نســبت بــه الغرافــه پنجم‬ ‫شــدیم‪ .‬متاســفانه موفق نشــدیم ســهمیه لیگ‬ ‫قهرمانــان اســیا را بــه دســت بیاوریــم امــا مــن‬ ‫معتقدم تا حدی با بدشــانی نیز مواجه شــدیم‬ ‫کتــک بازیکنــان نیــز از ایــن مســئله بســیار‬ ‫وت ‬ ‫یهــای زیــادی را‬ ‫ناراحــت هســتند‪ ،‬چرا کــه باز ‬ ‫می توانســتیم برنــده باشــیم امــا چنیــن نشــد و‬ ‫فرصت هایمــان از دســت رفــت واالن حســرت‬ ‫ان امتیــازات را می خوریــم؛ امــا در کل بایــد‬ ‫اضافــه کنــم‪ ،‬مدیــران و کادر فنی بــا توجه به‬ ‫انتظاراتــی کــه ابتــدای فصــل وجــود داشــت و‬ ‫همچنیــن بازیکنــان و مربیان سرشناســی که در‬ ‫تمامــی تیم های قطری حضــور دارند‪ ،‬از نتایج‬ ‫و عملکرد کلی تیم راضی بودند‪.‬‬ ‫ایا به واســطه این انتخاب‪ ،‬تصمیم داری‬ ‫بازهمفوتبالترادرقطرادامهبدهییااینکه‬ ‫تصمیم جدیدی داری و در پایان این فصل به‬ ‫پیشنهاد هایتفکرخواهیکرد؟‬ ‫هما نطــور کــه قبــا گفتــم در هــر تیمــی کــه‬ ‫بودم همیشــه ســعی کــردم کــه عملکرد خــوب و‬ ‫درعین حال مثبتی داشــته باشــم و بتوانم به تیمم‬ ‫کمــک کنم‪ .‬قــراردادم در پایان این فصل با االهلی‬ ‫بهاتماممی رسدولیکنباوجوداینکهبازی هایلیگ‬ ‫تما مشــده‪ ،‬اما هنــوز چند بازی باقی مانده اســت‪.‬‬ ‫تورنمنتی قرار است برگزار شود که گروه بندی ان هم‬ ‫انجام شده که ما طبق برنامه‪ ،‬باید در ‪ 5‬یا ‪ 6‬بازی‬ ‫به میدان برویم که با احتساب این چند بازی تصور‬ ‫می کنم که تا اواسط خرداد درگیر این جام باشیم‪.‬‬ ‫درواقع هنوز برای اینده تصمیمی نگرفته ام و حاال‬ ‫باید ببینیم چه می شود‪ ،‬البته پیشنهادانی هست‬ ‫که امیدوارم هر تصمیمی گرفته می شود درنهایت‬ ‫بهتریناتفاقبرایم رخدهد‪.‬‬ ‫همان طور که احتمــاال خود هم می دانی‪،‬‬ ‫هواداران استقالل همیشه به بازگشت تو‬ ‫امیدوارند‪ .‬خود فکر می کنی چه زمانی این‬ ‫اتفاق رخ خواهد داد؟‬ ‫هواداران اســتقالل که همیشــه نســبت به من‬ ‫لطف داشــتند و من هم همیشه ســعی کرده ام به‬ ‫ان ها احترام بگذارم‪ .‬در مدت زمانی که در خدمت‬ ‫اســتقالل بودم‪ ،‬ســعی کــردم بهترین عملکــردم را‬ ‫داشــته باشــم و بازیکن موثری برای تیمم باشم‪ .‬با‬ ‫توجه به اینکه تا پایان خرداد با تیم فوتبال االهلی‬ ‫قرار دارم و تعدادی بازی هنوز باقی مانده‪ ،‬از حاال‬ ‫نمی توانم در خصوص اینده صحبتی داشته باشم‪.‬‬ ‫ضمن انکه استقالل هم در کوران رقابت های لیگ‬ ‫برتر و لیگ قهرمانان اسیا است که از همین جا برای‬ ‫این تیم در ادامه راهی که در پیش رو دارند‪ ،‬ارزوی‬ ‫موفقیتمی کنم‪.‬‬ ‫به عنوان یک بازیکن ملی‪ ،‬باتجربه حضور‬ ‫درجامجهانی‪،‬نظرتدربارهمیزبانیبحرین‬ ‫چیست و اینکه تا چه حد بازی در تهران با‬ ‫بازی در منامه برای شما متفاوت است؟‬ ‫درواقــع مــا انتظــار چنیــن تصمیمــی را از ‪AFC‬‬ ‫مبنی بر برگزاری کلیه مسابقات این گروه در بحرین‬ ‫را نداشتیم‪ ،‬درصورتی که میزبانی ‪ 3‬بازی از ‪ 4‬بازی‬ ‫باقی مانــده بــر عهــده ایران بود و ما می توانســتیم‬ ‫نهایتبهرهرااز میزبانیببریمومنواقعانمی دانم‬ ‫بر چه اساسی این تصمیم اتخاذشده است‪ .‬انچه‬ ‫مســلم است با احتســاب میزبانی بحرین‪ ،‬کارمان‬ ‫برای صعود از جنبه های مختلف سخت می شود‪.‬‬ ‫یکــی از جوانب‪ ،‬شــرایط گــرم اب و هوایــی در ان‬ ‫مقطــع از ســال اســت‪ ،‬ضمن اینکه مــا تجربه های‬ ‫بازی رفت را هم داریم که جو استادیوم و امکانات‬ ‫موجود‪ ،‬اصال خوب نبود؛ اما این مشکالت باعث‬ ‫نمی شود کهمااز هدفمان کهصعودبهجامجهانی‬ ‫است دور شویم‪ .‬به هرحال این تصمیمی است که‬ ‫گرفته شده و ما نمی توانیم بابت ان بنشینیم گریه‬ ‫کنیم‪ ،‬بلکه این گونه تصمیمات بچه های ما را برای‬ ‫انجامبازی هایپرقدرت‪،‬مصممومحکم ترخواهد‬ ‫کرد تا به هدفمان دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بی انصافی بزرگ سرمربی چلسی در مورد طارمی‬ ‫تومــاس توخــل‪ ،‬ســرمربی چلســی گل مهدی‬ ‫طارمــی را فوق العــاده و تماشــایی توصیف کرد‪.‬‬ ‫چلســی علیرغم شکســت با تک گل زیبای مهدی‬ ‫طارمــی موفق بــه صعود به دور نیمه نهایی لیگ‬ ‫قهرمانــان و غلبــه بــر پورتو شــد‪ .‬تومــاس توخل‪،‬‬ ‫ســرمربی المانــی چلســی در پایــان ایــن دیــدار از‬ ‫رسیدن به این هدف ابراز خوشحالی کرده و تقویم‬ ‫تیمش را دشوار توصیف کرد‪.‬اما توماس توخل در‬ ‫بخشــی از مصاحبه خود گل فوق العــاده و زیبای‬ ‫مهدی طارمی را شانســی توصیف کرده و مدعی‬ ‫شــد چلســی تا قبل از این ضربه به پورتو فرصتی‬ ‫برای گلزنی نداده اســت‪ .‬این در حالی اســت که‬ ‫ضربــه اکروباتیــک ســتاره ایرانــی پورتو ب هشــدت‬ ‫موردتوجههوادارانفوتبالدر سراسردنیاقرارگرفته‬ ‫و شانســی خواندن چنین ضربه فوق العــاده ای از‬ ‫سوی سرمربی چلسی عجیب بوده است‪.‬توماس‬ ‫توخل خودش ابتدای مصاحبه گفت خیلی عصبی‬ ‫اســت و شــاید بعدهــا اگر خــودش این صحنــه را‬ ‫مــرور کند‪ ،‬بــه توانایی های مهــدی طارمی صحه‬ ‫بگــذارد‪ .‬علیرغــم ایــن گل تماشــایی‪ ،‬طارمــی و‬ ‫هم تیمی هایش فرصت حضور در نیمه نهایی لیگ‬ ‫قهرمانان را از دست دادند‪.‬توماس توخل در پایان‬ ‫مسابقه گفت‪« :‬من هنوز عصبی هستم‪ ،‬زیرا یک‬ ‫گل می توانست همه چیز را تغییر دهد‪ .‬حتی با گل‬ ‫اکروباتیک و دیوانه واری که حریف به ثمر رساند‪.‬‬ ‫البته تا پیش از گل شانسی ان ها ما هیچ فرصتی به‬ ‫پورتو ندادیم‪ .‬من می توانم تصور کنم همه انتظار‬ ‫تماشــای نمایشــی زیبا را در تلویزیون دارند و من‬ ‫کامــا می توانم این موضوع قبول کنم‪ ،‬اما انجام‬ ‫اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت در یک‬ ‫نوبت اگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود‬ ‫سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را‬ ‫کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا‬ ‫مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر‬ ‫ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله‬ ‫ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد‪ .‬موسى الرضا‬ ‫امامی ‪ -‬رئیس ثبت اسناد فریدن ‪/1122850‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-122‬شماره نامه‪ 140085602016000150 :‬اقای علی اکبر مظاهری تهرانی فرزند‬ ‫حیدر به استناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده‬ ‫مدعی است که سند مالکیت چهار دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره ‪۳۲۴۴‬‬ ‫باقی مانده از ‪ ۱‬اصلی که در راستای استاندارد سازی پالک ها به شماره ‪ ۸۱۱۰‬فرعی از‬ ‫‪ ۱‬اصلی اصالح شده واقع در تیران بخش دوازده ثبت اصفهان که در صفحه ‪ ۵۹۷‬دفتر‬ ‫‪ ۳۷‬امالک ذیل شماره ثبت ‪ ۶۰۴۸‬بنام محمد خدادادی فرزند رمضان ثبت و سند مالکیت‬ ‫صادر و تسلیم گردیده و طبق سند انتقال شماره ‪ ۳۰۹۶۲‬مورخ ‪ 1376/07/20‬دفترخانه ‪۴۱‬‬ ‫تیران به على اکبر مظاهری انتقال قطعی گردیده و معامله دیگری هم انجام نشده است‪.‬‬ ‫نحوه گم شدن یا از بین رفتن در اثر سهل انگاری مفقود شده است چون درخواست صدور‬ ‫المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون‬ ‫ثبت مراتب اگهی میشود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از انچه در این اگهی ذکر‬ ‫شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا‬ ‫ده (‪ )۱۰‬روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و‬ ‫سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر‬ ‫ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند‬ ‫مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬سید محمد حسن مصطفوی‪ -‬مدیر‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تیران ‪/1122939‬م الف‬ ‫بهتریــن بازی مقابل پورتو بســیار ســخت اســت‪.‬‬ ‫نیــک بازی بســیار پرفشــار و یک مبارزه دشــوار‬ ‫ای ‬ ‫بــود‪ ».‬ســرمربی المانــی چلســی در ادامــه گفت‪:‬‬ ‫«پورتو تیمی بسیار تهاجمی بوده و خیلی راحت‬ ‫حمله می کند؛ اما هر چه گذشت ما عملکرد بهتری‬ ‫ارائه دادیم و به نظر من شایسته ثبت کلین شیت‬ ‫بودیم‪ .‬درمجموع ‪ 180‬دقیقه دشــوار داشــتیم اما‬ ‫شایســته صعود بودیم‪.‬من دوســت دارم در لیگ‬ ‫مهــای لیگ برتــر بازی‬ ‫قهرمانــان اروپــا در برابــر تی ‬ ‫نکنیم و این گونه بیشــتر احســاس حضــور در یک‬ ‫رقابت اروپایی به ما دست می دهد‪.‬همه بازیکنان‬ ‫چلسی را موردستایش و تمجید قرار می دهم و باید‬ ‫پذیرفتهرسهروز یک بار یکمسابقهدشوار داریم‪.‬‬ ‫منبسیارخوشحالم‪،‬درکنارزمیننیزمبارزهبسیارشدید‬ ‫وسختیوجودداشت‪ .‬کارهایدشوارزیادیبه صورت‬ ‫پنهانی انجام شــد و به همین دلیل بسیار خوشحال‬ ‫شدم‪ .‬ما به همبستگی‪ ،‬نظم و شجاعت خود تکیه‬ ‫می کنیم‪ .‬این دیدار یک چالش بزرگ و بازی در مقابل‬ ‫تیمیپرافتخاربود؛اماماازقرار گرفتندرجمعچهارتیم‬ ‫نهاییلیگقهرمانانبسیارخوشحالیم‪».‬ایندرحالی‬ ‫استکهدونشریهانگلیسیمترووسانعلیرغمصعود‬ ‫نمایندهاینکشوربهنیمه نهاییلیگقهرمانان‪،‬تیتریک‬ ‫خودوتصویر گزارشمسابقهچلسیوپورتورابه گل‬ ‫تماشاییمهدیطارمیاختصاصداده اند‪.‬به هرحال‬ ‫اگرچه مهدی طارمی بدشانس بود و نتوانست بعد‬ ‫از علی دایی تبدیل به دومین بازیکن ایرانی حاضر‬ ‫در نیمه نهایــی لیــگ قهرمانان شــود‪ ،‬اما عملکرد‬ ‫درخشان او برابر یوونتوس و چلسی تا مدت ها در‬ ‫اذهان باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-100‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره‬ ‫‪ 139960306013002336‬مورخ ‪ 1399/12/11‬هیات اول موضوع ماده یک قانون‬ ‫مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضی اقای علی اکبر املی فرزند ابراهیم در ششدانگ قسمتی از یک باب منزل‬ ‫به مساحت ‪ 15/85‬مترمربع از پالک شماره ‪ 2204‬فرعی از یک اصلی واقع در اراضی‬ ‫علی اباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی‬ ‫مالک رسمی محرز گردیده است‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این‬ ‫اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشار در‬ ‫شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای‬ ‫اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از‬ ‫تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم‬ ‫و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به‬ ‫تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره‬ ‫ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی‬ ‫دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‪،‬‬ ‫گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت‬ ‫به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به‬ ‫دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/01/26 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/11 :‬سید ضیاء‬ ‫الدین مهدوی شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫دو رکورد پورحیدری با‬ ‫استقالل در اسیا‬ ‫تیم فوتبال استقالل که با ‪ ۴‬حضور در فینال اسیا و‬ ‫‪ ۲‬قهرمانی در این مسابقات پرافتخارترین تیم ایرانی در‬ ‫اسیاوسومینتیمپرافتخار قاره کهنمحسوبمی شود‪.‬‬ ‫ابــی پوشــان تاکنــون در ‪ ۱۴‬دوره از لیگ قهرمانان اســیا‬ ‫شرکت داشته اند که این پانزدهمین حضور ان ها در این‬ ‫مسابقات است‪ .‬در بین مربیانی که در همه حضورهای‬ ‫اســیایی ابی پوشــان روی نیمکت این تیم نشسته اند‪،‬‬ ‫منصور پورحیدری پرکارترین و برنده ترین مربی اسیایی‬ ‫اینتیمبه حسابمی اید‪.‬مرحومپورحیدری کهتنهانفر‬ ‫در تاریخ استقالل است که هم به عنوان بازیکن و هم‬ ‫به عنوان ســرمربی طعم قهرمانی در اسیا را با استقالل‬ ‫چشــیده‪ ،‬با ‪ ۳۳‬بار نشســتن روی نیمکت ابی پوشــان‬ ‫به عنوان سرمربی‪ ،‬جلوتر از همه مربیانی است که این‬ ‫مورد را تجربه کرده اند‪.‬همچنین پورحیدری با کســب‬ ‫‪ ۱۷‬پیــروزی در ایــن ‪ ۳۳‬بازی‪ ،‬بیــش از نیمی از تجارب‬ ‫ســرمربیگری اسیایی اش را با پیروزی پشت سر گذاشته‬ ‫و با این تعداد پیروزی‪ ،‬برنده ترین مربی اســیایی ابی‬ ‫پوشاننیزبه حسابمی اید‪.‬قلعه نوییبا‪،۲۴‬مظلومی‬ ‫بــا ‪ ۱۵‬و رایکــوف بــه همراه شــفر بــا ‪ ۱۰‬ســرمربیگری در‬ ‫استقاللنفراتیهستند کهتعدادمربیگریاسیاییان ها‬ ‫بــرای ابــی پوشــان دو رقمی اســت‪.‬در مقایســه تعداد‬ ‫پیروزی ها با مسابقات‪ ،‬این رایکوف است که بیشترین‬ ‫ضریب پیروزی را در بین مربیان اســتقالل در اسیا دارد‪.‬‬ ‫رایکوف که اولین ستاره اسیایی ابی ها را در سال ‪۱۹۷۰‬‬ ‫به دســت اورد و با این تیم قهرمان اســیا شــد‪ ۱۰ ،‬بار در‬ ‫رقابت های اســیایی هدایت این تیم را بر عهده داشته‬ ‫کــه در ‪ ۷‬بازی به پیروزی رســیده اســت تا بــا ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫پیــروزی‪ ،‬بیشــترین ضریب برد را داشــته باشــد‪.‬در بین‬ ‫‪ ۱۲‬مربی تاریخ اســتقالل در اســیا‪ ،‬رایکوف‪ ،‬شــفر‪ ،‬کخ‬ ‫و سکوموروخوف چهار مربی خارجی استقالل در اسیا‬ ‫هستند و منصور پورحیدری به همراه امیر قلعه نویی‪،‬‬ ‫پرویزمظلومی‪،‬ناصرحجازی‪،‬علیرضامنصوریان‪،‬صمد‬ ‫مرفاوی‪ ،‬فرهاد مجیدی و مجید نامجو مطلق مربیان‬ ‫ایرانی ابی پوشان در اسیا هستند‪.‬‬ ‫حضور فکری جان‬ ‫دوباره ای به نفت‬ ‫داده است‬ ‫مهاجــم تیم نفت مسجدســلیمان می گوید تیمش‬ ‫بــه دنبــال حضــور در نیمــه باالی جــدول اســت‪.‬عماد‬ ‫میرجوان یکی از بدشانس ترین فوتبالیست های ایرانی‬ ‫در لیگ بیستم بود؛ او که سال گذشته با پیراهن نفت‬ ‫مسجدسلیمان عملکرد خوبی داشت در ابتدای فصل‬ ‫جاری به مس رفسنجان پیوست و امیدوار بود روزهای‬ ‫خوبــی را در این تیم ســپری کند‪ .‬مصدومیتــی که برای‬ ‫او پیــش امد اما باعــث دوری طوالنی مدتش از فوتبال‬ ‫شد‪ .‬بااین حال میرجوان حاال به فوتبال برگشته است‪.‬‬ ‫اینمهاجمباتجربهدرنیم فصلبهنفتمسجدسلیمان‬ ‫برگشــت و امیــدوار اســت روزهــای خــوب خود بــا این‬ ‫تیــم را تکــرار کنــد‪ .‬میرجوان درباره بازگشــتش به نفت‬ ‫مسجدســلیمان عنــوان کــرد‪ :‬واقعیــت ایــن اســت که‬ ‫پیشنهادهایی در نیم فصل لیگ برتر داشتم اما به خاطر‬ ‫شناختی که از نفت داشتم و عالقه ای که مردم خوب‬ ‫و خونگرم مسجدســلیمان دارم‪ ،‬در صحبت با باشگاه‬ ‫تصمیم گرفتم که به این ریشه دار برگردم‪.‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫خوشــحالم که بار دیگر پیراهن نفت را برتن می کنم‪.‬‬ ‫به نفت برگشتم تا به این تیم کمک کنم و بتوانیم در‬ ‫هفته هایباقیماندهروزهایخوبیراپشتسربگذاریم‬ ‫و نتایــج خوبی بگیریم‪ .‬امیــدوارم بتوانم مهره مفیدی‬ ‫برای نفت باشــم‪.‬مهاجم نفت مسجدســلیمان درباره‬ ‫شرایط خودش تاکید کرد‪ :‬بعد از مصدومیتی که برایم‬ ‫پیش امد‪ ،‬شــرایط خوبی دارم‪ .‬ازنظر جسمانی خوب‬ ‫کار می کنمودر تمریناتهمانگیزهزیادیدارم‪.‬امیدوارم‬ ‫بتوانم به شرایط خوب سال گذشته ام برگردم و روزهای‬ ‫خوبی را پشت سر بگذارم‪.‬میرجوان درباره کار کردن با‬ ‫محمودفکری گفت‪:‬ایشانمربیشناخته شده ایاست‪.‬‬ ‫از زمانی که به نفت مسجدســلیمان امده تیم ما جان‬ ‫گرفته اســت‪ .‬یک مساوی خوب هم با سپاهان کسب‬ ‫کردیــم و امیدوارم به همیــن روند خوب تا پایان فصل‬ ‫ادامــه بدهیــم‪.‬وی دربــاره اینده نفت مسجدســلیمان‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ 10 :‬بــازی تا پایان فصل مانده و تالش‬ ‫می کنیمبهتریننتایجرابهدستاوریم‪.‬‬ ‫اگهیمفقودی‬ ‫پالک‪ ،‬برگ سبز و کارت موتور سیکلت سیستم شباب تیپ ‪ CDI150‬مدل‬ ‫‪ 1392‬به رنگ مشکی به شماره موتور ‪ 4011751FMJSB162‬شماره شاسی‪:‬‬ ‫‪ 9231473H‬شماره تنه‪ 1N1U *** 150H9231473 :‬به شماره پالک ایران‬ ‫‪ 595-88654‬بنام اینجانب محسن چوپانی فرزند‪ :‬رسول شماره شناسنامه‪6158 :‬‬ ‫کد ملی‪ 3621782362 :‬صادره از زاهدان مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهیمفقودی‬ ‫برگ سبز‪ ،‬کارت خودرو و کارت سوخت خودرو جیلی سواری مدل ‪1398‬‬ ‫به رنگ سفید روغنی به شماره پالک ‪۷۲۸‬د‪ ۳۳‬ایران‪ 88‬و شماره موتور‬ ‫‪ JLB - 4G15J6CA4129637‬و شماره شاسی ‪NA7NFG12XKA103264‬‬ ‫بنام اینجانب مسعود عباس زاده قوی فکر فرزند اکبر به شماره شناسنامه ‪ 190‬شماره‬ ‫ملی ‪ 1552003787‬صادره از مراغه مفقود و از درجه اعتبار ساقط می گردد‪.‬‬ ‫اگهیمفقودی‬ ‫کارت دانشجویی اینجانب دنیا اندمه فرزند‪ :‬محمدصالح شماره شناسنامه‪:‬‬ ‫‪ 836‬شماره ملی‪ 3732857646 :‬صادره از سنندج به شماره دانشجویی‪:‬‬ ‫‪ 912592031‬رشته تحصیلی‪ :‬دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان‬ ‫مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫پنجشنبه ‪ 26‬فروردین ماه ‪ 15 / 1400‬اوریل ‪ 02 / 2021‬رمضان ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1045‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫پرداخت ‪ 65‬میلیارد تومان‬ ‫تسهیالتمکانیزاسیون‬ ‫کشاورزی در استان قزوین‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫قزویــن ‪ -‬رویداد امروز‪ :‬رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان قزوین‬ ‫گفت‪ :‬طی ســال گذشــته ‪ 65‬میلیارد و ‪ 559‬میلیون تومان تســهیالت‬ ‫در قالب خط ‪ 8‬مکانیزاســیون کشــاورزی در بیــن بهره برداران بخش‬ ‫ایــن اســتان توزیــع شــد‪ .‬فاطمه خمســه افــزود‪ :‬این طرح در راســتای‬ ‫خریــد ماشــین االت و به منظــور توســعه و تقویــت مکانیزاســیون‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫محصــوالت کشــاورزی اجراشــده اســت‪ .‬او اظهار داشــت‪ :‬این میزان‬ ‫تسهیالت به ‪ 559‬دستگاه انواع ماشین االت کشاورزی در سطح استان‬ ‫تخصیص داد هشــده اســت‪ .‬به گفته او؛ با تخصیص این تســهیالت‪،‬‬ ‫ضریب مکانیزاســیون به میزان ‪ 97‬صدم درصد اســب بخار در هکتار‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت‪:‬‬ ‫در راســتای طرح ملی شماره گذاری ماشــین االت خودگردان کشاورزی‬ ‫و باهدف شناسنامه دار کردن اینگونه ماشین االت و همچنین هویت‬ ‫بخشــی و ســامان دهی ناوگان ماشــین االت خودگردان کشــاورزی در‬ ‫سال گذشته برای ‪ 7‬هزار و ‪ 784‬دستگاه ماشین االت کشاورزی پالک‬ ‫صادرشده است‪.‬‬ ‫کروناحریفرشدعلمیایراننشد‬ ‫سال گذشته باوجود شرایط سخت کرونا‬ ‫برای حوزه علمی جمهوری اسالمی ایران سال‬ ‫پــر باری بــود‪ ،‬محدودیت ها روند تولید علم‬ ‫را کاهــش نــداد و گروه های علــوم فیزیکی و‬ ‫پزشکی سهم عمده ای در این رشد داشتند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬باوجوداینکه ســال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫ســالی ســخت از منظــر گرفتــاری و پاندمــی‬ ‫کرونا بود اما این موضوع نتوانســت در حوزه‬ ‫علمــی تاثیــر چندانی بگــذارد بلکه برعکس‬ ‫در ایــن حــوزه شــاهد بودیــم کــه حوز ههــای‬ ‫مختلــف علمی ســعی دریافتــن راه حل های‬ ‫جدیــد و نواورانــه در مبارزه و مقابله با کرونا‬ ‫داشتند‪ .‬چاپ مقاالت علمی به عنوان یکی از‬ ‫شاخص های ارزیابی میزان تولید علم همواره‬ ‫ابزاری است که نشان می دهد شرایط علمی‬ ‫یــک کشــور بــه چه ســمت و ســویی حرکت‬ ‫می کند‪ .‬در ســال ســخت کرونایی امــا حوزه‬ ‫علم و فناوری سعی داشته است با تحقیقات‬ ‫همه جانبه گــره ای از موضــوع پیچیده کرونا‬ ‫بگشــاید‪ .‬از ابتــدای شــروع پاندمــی و اعــام‬ ‫رســمی ان در دنیــا‪ ،‬محققــان در حوز ههــای‬ ‫مختلــف ســعی کردنــد ابعــاد مختلــف این‬ ‫موضــوع را بررســی کننــد‪ .‬تحقیقــات کرونــا‬ ‫نه تنها در حوزه ســامت و پزشکی‪ ،‬بلکه به‬ ‫حوز ههــای متعددی ازجمله علوم اجتماعی‬ ‫انسانی‪ ،‬علوم طبیعی‪ ،‬علوم زیستی نیز ورود‬ ‫کرده اســت‪ .‬بررســی تولید علم در این حوزه‬ ‫نشان می دهد که کل مقاالت ایران باوجود‬ ‫تهــا و بســته شــدن دانشــگاه ها و‬ ‫محدودی ‬ ‫محدودیت در تحقیقات و ازمایشگاه ها رشد‬ ‫مناسبی داشته اســت‪ .‬برای بررسی وضعیت‬ ‫مقــاالت ایــران در دوران کرونا از امار مقاالت‬ ‫ایرانی در پایگاه اســکوپوس بهره گرفته شده‬ ‫است‪ .‬اسکوپوس یکی از نمایه های استنادی‬ ‫معتبــر و شناخت هشــده اســت کــه اطالعــات‬ ‫بشــناختی حــدود ‪ ۷۰‬میلیون ســند را در‬ ‫کتا ‬ ‫خــود جم ـع اوری کــرده اســت‪ .‬اســکوپوس‬ ‫اطالعــات محصــوالت حــدود ‪ ۵‬هــزار ناشــر‬ ‫علمی را از سراســر جهان در خود جای داده و‬ ‫اطالعات‪ ۱۶‬هزار و‪ ۵۰۰‬مجلهعلمیپژوهشی‬ ‫را در خود نمایه کرده است‪ .‬اسکوپوس همه‬ ‫حیطه های علوم شامل علوم زیستی‪ ،‬فیزیک‬ ‫و شــیمی و علوم اجتماعــی را در برمی گیرد و‬ ‫در مقایسه با وب او ساینس حدود ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫پوشش بیشتری دارد‪ .‬برای نشان دادن میزان‬ ‫رشد مقاالت ایرانی در دوران کرونا از بررسی‬ ‫امــار مقــاالت ایران در یک دهه اخیر از ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۱‬تا ‪ ۲۰۲۱‬کمک گرفته شد اما با توجه به‬ ‫اینکه سال‪ ۲۰۲۱‬به پایان نرسیده است مالک‬ ‫اصلی سال‪ ۲۰۲۰‬است‪ .‬امار کل مقاالت ایران‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۱۱‬تعــداد ‪ ۳۹‬هــزار و ‪ ۹۷۹‬مــورد‬ ‫بوده اســت کــه این تعداد در ســال ‪ ۲۰۲۰‬به‬ ‫‪ ۷۲‬هزار و ‪ ۴۶۷‬مورد رسیده است‪ .‬همچنین‬ ‫باوجوداینکه چهار ماه از سال ‪ ۲۰۲۱‬می گذرد‬ ‫تعداد‪ ۱۸‬هزار و‪ ۸۴۷‬مقاله از ایران در پایگاه‬ ‫اسکوپوسنمایهشدهاست‪.‬مجموعمقاالت‬ ‫یــک دهه اخیر ‪ ۵۴۰‬هزار و ‪ ۵۴۲‬مورد اســت‬ ‫که در مقایســه با ‪ ۱۰‬ســال پیش از انکه ‪۱۲۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۸۱‬مورد بوده‪ ،‬چند برابر شده است‪.‬‬ ‫تعداد مقاالت ایران در ســال ‪ ۲۰۱۹‬که ســال‬ ‫ابتدایی شناسایی ویروس خطرناک کووید‪-‬‬ ‫‪ ۱۹‬بــوده اســت ‪ ۶۴‬هــزار و ‪ ۷۹۴‬مــورد بوده‬ ‫و این میزان با رشــد خوبی در ســال ‪ ۲۰۲۰‬به‬ ‫‪ ۷۲‬هزار و ‪ ۴۶۷‬مقاله رســید تعداد مقاالت‬ ‫ایران در سال‪ ۲۰۱۹‬که سال ابتدایی شناسایی‬ ‫ویروس خطرناک کووید‪ ۱۹ -‬بوده اســت ‪۶۴‬‬ ‫هــزار و ‪ ۷۹۴‬مــورد بــوده و این میزان با رشــد‬ ‫خوبــی در ســال ‪ ۲۰۲۰‬بــه ‪ ۷۲‬هــزار و ‪۴۶۷‬‬ ‫مقالــه رســید‪ .‬این تغییــرات در گروه های‬ ‫علمــی مختلف نیز قابل مشــاهده اســت‪.‬‬ ‫همانطــور کــه امــار کل مقــاالت رشــد را‬ ‫نشــان می دهــد‪ ،‬در گــروه علــوم پزشــکی‬ ‫یــا ســامت نیــز امــار مقــاالت از تعــداد‬ ‫‪ ۱۷‬هــزار و ‪ ۱۶۹‬مــورد در ســال ‪ ۲۰۱۹‬بــه‬ ‫تعــداد ‪ ۲۰‬هــزار و ‪ ۷۲۲‬مــورد در ســال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬رســیده اســت‪ .‬همچنیــن در علــوم‬ ‫زندگــی یا امار مقــاالت از تعداد ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۴۶‬مــورد در ســال ‪ ۲۰۱۹‬بــه تعــداد‬ ‫‪ ۱۸‬هــزار و ‪ ۳۱۲‬مــورد در ســال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫رســیده اســت‪ .‬در حــوزه علــوم فیزیکــی‬ ‫یــا ‪ Physical Sciences‬نیــز شــاهد رشــد‬ ‫خوبی در تعداد مقاالت هستیم و میزان‬ ‫‪ ۴۳‬هــزار و ‪ ۳۵۲‬مــورد در ســال ‪ ۲۰۲۰‬در‬ ‫مقایســه بــا ‪ ۴۰‬هزار و ‪ ۱۹۱‬مورد در ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬قابل توجــه اســت‪ .‬یکــی از نــکات‬ ‫قابل توجــه در دوران کرونــا ایــن بــوده‬ ‫اســت که تحقیقــات علمی تنهــا به جنبه‬ ‫پزشکی محدود نشده اند و دانشمندان و‬ ‫محققــان حوزه های مختلف علوم ســعی‬ ‫کرده انــد تاثیــر ایــن پاندمی را بر شــرایط‬ ‫زندگــی انســان ها‪ ،‬روح و روان افــراد‪،‬‬ ‫بررســی قرنطینه هــا‪ ،‬تاثیــرات اقتصــادی‬ ‫و اجتماعــی ان هــا و شــیوع پاندمــی را بــر‬ ‫جامعــه و کس ـب وکارها بررســی کنند‪ .‬در‬ ‫همیــن زمینــه علــوم انســانی و اجتماعــی‬ ‫نیــز تحقیقــات متعــددی در حــوزه کرونــا‬ ‫داشــته اند و همین امر موجب شده است‬ ‫کــه امــار تولید علم این حوزه نیز در ســال‬ ‫کرونایــی نه تنهــا کــم نشــود بلکــه رشــد‬ ‫مناســبی هــم داشــته باشــد‪ .‬به این ترتیب‬ ‫امار مقاالت علوم انســانی و اجتماعی از‬ ‫تعداد ‪ ۵‬هزار و ‪ ۹۶۰‬مورد در ســال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫به تعداد ‪ ۶‬هزار و ‪ ۷۲۴‬مورد در ســال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫رســیده است‪ .‬نکته موردتوجه این است که‬ ‫هنــوز شــرایط دانشــگاه ها بــه حالــت عادی‬ ‫بازنگشته است و همچنان محدودیت هایی‬ ‫در سر راه تحقیقات و ازمایش ها وجود دارد اما‬ ‫بااین وجود‪،‬امار تولیدعلمایراندر سال‪۲۰۲۱‬‬ ‫کــه متاثــر از شــرایط کرونا اســت‪ ،‬قابل قبول‬ ‫است و باوجودی که چهار ماه از شروع ‪۲۰۲۱‬‬ ‫گذشــته اما ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۸۴۷‬مقاله از ایران در‬ ‫پایگاهاسکوپوسنمایهشدهاست‪.‬اینبراورد‬ ‫ب هصــورت تعــداد مقــاالت در نمــودار زیر نیز‬ ‫مشــخص اســت‪ .‬نمودار زیر روند رشد علمی‬ ‫از ســال ‪ ۲۰۱۱‬تا ‪ ۲۰۲۱‬را به عنوان یک بازه ‪۱۰‬‬ ‫ساله نشان می دهد‪ .‬ضمن اینکه رشد علمی‬ ‫ایــران در ســال های پــس از انقــاب اســامی‬ ‫مهــای‬ ‫تحــت تاثیــر جنــگ تحمیلــی و تحری ‬ ‫ظالمانه قرارگرفته اســت و بررســی این رشــد‬ ‫علمی نشان می دهد که جهش علمی کشور‬ ‫خــود را بــروز داده اســت‪ .‬وضعیــت مقاالت‬ ‫ایرانــی در دو ســال میــادی اخیــر کــه همــه‬ ‫موضوعات تحت تاثیر کرونا قرارگرفته است‪،‬‬ ‫نشــان می دهد از میان کل مقاالت ایران در‬ ‫ســال های ‪ ۲۰۲۰ ،۲۰۱۹‬و ‪ ۲۰۲۱‬بــه میــزان‬ ‫‪ ۱۵۶‬هــزار و ‪ ۱۰۸‬مقاله‪ ،‬تعــداد ‪ ۴۲‬هزار و‬ ‫‪ ۲۸۴‬مقالــه در حوزه ســامت‪ ،‬تعداد ‪۳۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۳۹‬مقاله در علوم زیســتی‪ ،‬تعداد‬ ‫‪ ۹۵‬هــزار و ‪ ۸۱۴‬مقالــه در علــوم فیزیکــی‪،‬‬ ‫تعــداد ‪ ۱۴‬هــزار و ‪ ۲۸۸‬مقالــه در علــوم‬ ‫اجتماعی و انسانی به چاپ رسیده اند‪ .‬در‬ ‫این دوره مقاالت علوم فیزیکی سهم عمده‬ ‫مقــاالت را به خود اختصــاص داده بودند‪.‬‬ ‫مقایســه وضعیت ســال های ‪ ۲۰۱۹‬و ‪۲۰۲۰‬‬ ‫نیز نشــان می دهد کــه در گروه های علمی‬ ‫حوزه ســامت و علوم زندگی شــاهد رشــد‬ ‫هستیم اما مقاالت حوزه علوم اجتماعی و‬ ‫انسانی تغییری نداشته اند‪.‬‬ ‫محیط بانیوچالشچترحمایتی‬ ‫محیط بانــان افــرادی هســتند که بــرای حفاظت از‬ ‫محیط زیســت و حیات وحــش جــان خــود را بــه خطر‬ ‫می اندازند‪ ،‬اما هیچ قانونی برای پشتیبانی از انان وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان‪ ،‬شــانزدهم‬ ‫فروردین ماه بود که خبر شــهادت دو تن از محیط بانان‬ ‫عزیز کشورماندراستانزنجانبهدلیلاصابت گلوله های‬ ‫شــکارچیان غیرمجــاز منتشــر شــد‪ ،‬خبــر تلخــی کــه دل‬ ‫هم وطنــان و دوســتداران محیط زیســت را داغــدار کرد‪.‬‬ ‫البتهکهپیش ازاینمحیط باناندیگریبودندکهبه منظور‬ ‫حفاظــت از محیط زیســت و حیات وحش جان خــود را‬ ‫از دســت دادند یا به دلیل اصابت گلوله شــهید شــدند‪.‬‬ ‫طبق امار منتشرشده از سوی سازمان محیط زیست طی‬ ‫طبــان کشــور در درگیــری با‬ ‫ســال های گذشــته‪ ۴۰۰‬محی ‬ ‫متخلفان محیط زیســت دچار صدمات جانی شــدند و‬ ‫بیش از ‪ ۱۴۰‬محیط بان کشورمان نیز در حین خدمت به‬ ‫شهادترسیدند‪.‬محیط بانان کشور باچالش هایزیادی‬ ‫از گذشته تا به امروز مواجه بودند‪ ،‬گالیه هایی که شاید‬ ‫حتیصدایشبه جایینرسد‪.‬از کمبودنیرویمحیط بان‬ ‫و فشــار بر ســایر محیط بانان تا عدم رسیدگی به پرونده‬ ‫شــهدای محیط بان و مفتــوح ماندن پروند ههــای انان‪،‬‬ ‫این در حالی اســت که ســرهنگ جمشید محبت خانی‬ ‫فرماندهیگانحفاظتمحیط زیست کشوردربهمن ماه‬ ‫ســال گذشــته دراین باره اظهار کرد‪ :‬همه مناطق رسمی‬ ‫سازمانمحیط زیستاهمیتوویژگی هایمنحصربه فرد‬ ‫دارنــد‪ ،‬چراکه هرکدام بر اســاس پتانســیل های گیاهی و‬ ‫جانــوری خــاص انتخاب شــده اند‪ .‬او در ادامه بیــان کرد‪:‬‬ ‫در حــال حاضر پارک های ملی و مناطق دارای گونه های‬ ‫در معــرض خطــر انقــراض و مناطقــی که به طریقــی در‬ ‫مجاورت شــهر ها و مراکز جمعیتی قرارگرفته اند بیشــتر‬ ‫مــورد تهدید هســتند و حفاظت از ان ها بســیار اهمیت‬ ‫دارد‪ .‬فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت با اشاره به‬ ‫کمبود محیط بان در کشــور بیان کرد‪ :‬کمبود نیرو ســبب‬ ‫وارد شدن فشار مضاعف بر سایر نیروها‪ ،‬کاهش توان و‬ ‫عدمپوششحفاظتی کاملمناطقشدهودر اینشرایط‬ ‫متخلفانبه راحتیعملمجرمانهخودراانجاممی دهند‪.‬‬ ‫محبت خانی در ادامه افزود‪ :‬کمبود نیرو موجب کنترل‬ ‫نشدنبه موقعصنایعاالینده‪،‬حفاظتناقصمنطقهو‬ ‫درنتیجهحذفذخایرژنتیکی کشور توسطافرادسودجو‬ ‫می شود‪ .‬بنا بر اعالم سازمان محیط زیست قرار بود که از‬ ‫ابتدای فروردین ماه سال‪ ۱۴۰۰‬حقوق محیط بانان کشور‬ ‫‪ ۳۵‬درصدافزایشیابدو‪ ۲۴۰‬محیط بانجدیاستخدام‬ ‫شوند‪،‬اماهنوزهیچ کدامازاینوعده هایحمایتیمحقق‬ ‫نشــده اســت‪ ،‬این در حالی است که در پی شهادت دو‬ ‫طبــان زنجانــی جمعــی از فعاالن محیط زیســت‬ ‫محی ‬ ‫از قوه قضاییه خواســتار رســیدگی به الیحــه حمایت از‬ ‫محیط بانان شدند‪ ،‬قوانینی که تنها اسم حمایتی را به‬ ‫یدک می کشند‪ .‬در پی این موضوع رئیس قوه قضاییه با‬ ‫دستگیریاعضایباندسازمان یافتهزمین خواری‬ ‫در کشور‬ ‫رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی ناجــا از دســتگیری اعضــای بانــد‬ ‫سازمان یافته زمین خواری و کشف دو فقره تصرف اراضی ملی به ارزش‬ ‫‪ ۳۱۰‬میلیاردریالدراستان هایمرکزی کشورخبرداد‪.‬به گزارشایرنا‪،‬سردار‬ ‫محمدرضامقیمیافزود‪:‬با گزارش هایواصلهازهم وطنانمبنیبراینکه‬ ‫برخیاز افرادفرصت طلبوسودجواز طریقدیوارکشیشبانهو کاشت‬ ‫نخــواری و تصرف غیرقانونی اراضی ملی می کنند‪،‬‬ ‫نهــال اقدام به زمی ‬ ‫رسیدگیبهاینامردر اسرعوقتدر دستور کار پلیسامنیتاقتصادیدر‬ ‫استان هایهدفقرار گرفت‪.‬اوافزود‪:‬در بررسی هایمیدانی کاراگاهان‬ ‫در دوعملیاتجداگانهدر استان هاییزدوفارس‪،‬مشخصشددر استان‬ ‫یزدشخصیباهویتمعلوماز طریقجعلاسنادوهمکاریچندیننفر‬ ‫به عنوانخریدار وفروشنده‪،‬اقدامبهخریدوفروشصوریومکرر امالک‬ ‫کرده تا با جمع اوری سلسله مراتب قولنامه و وکالت‪ ،‬دست به اعمال‬ ‫مجرمانه زمین خواری به صورت دیوارکشی شبانه بزند و در استان فارس‬ ‫تالمالو‬ ‫نیزفرددیگریاز طریقغرسنهالاقدامبهچنگ اندازیبهبی ‬ ‫تصرفاراضیملیبه صورتغیرقانونی کردهاست‪.‬رئیسپلیسامنیت‬ ‫اقتصادی ناجا تصریح کرد‪ :‬پس از بررسی اسنادی و هماهنگی قضائی و‬ ‫استعالماتصورت گرفتهمالکیتاراضیموردتصرفبهنامادارهمنابع‬ ‫طبیعی محرز و در این زمینه تعداد شش متهم دستگیر و پس از تشکیل‬ ‫پرونده برای ســیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شــدند‪ .‬سردار‬ ‫مقیمی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش اراضی موصوف را بیش از‪۳۱۰‬‬ ‫میلیارد ریال براورد کردند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در این خصوص‪ ۱۱‬هکتار اراضی‬ ‫تصرف شدهخلعیدوتحویلادارهمنابعطبیعیشد‪.‬رئیسپلیسامنیت‬ ‫اقتصادیناجاضمنتقدیروتشکرازهمراهیوهمکاریخوبهم وطنان‬ ‫با پلیس امنیت اقتصادی از انان خواست که در صورت اگاهی از هرگونه‬ ‫فعالیت اقتصادی مشکوک و غیرمجاز موضوع را از طریق فوریت های‬ ‫پلیسی‪ ۱۱۰‬گزارشدهند‪.‬‬ ‫تاکید بر رسیدگی سریع و دقیق بر موضوع و روشن کردن‬ ‫وضعیت مجرمان و کیفر ان ها که عالوه بر عبرت دیگر‬ ‫متخلفاناز حوادثاتیبازدارندگیداشتهباشد‪ ،‬گفت‪:‬از‬ ‫ابتدایکارمسئوالنناجاودادگستریپیگیری هاییانجام‬ ‫دادند که باید تشکر کرد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬باید محیط بانان‬ ‫ما و مامورانی که وظیفه حفاظت از محیط زیست را بر‬ ‫عهده دارند‪،‬حمایتقانونیشوندوپشتیبانیوحمایت‬ ‫قانونــی از ایــن عزیــزان امری ضــروری اســت‪ .‬رئیس قوه‬ ‫قضاییهتاکیدکرد‪:‬همکارانماهمدربخش هایمختلف‬ ‫خودشانراموظفبدانندکهباهمکاریوپشتیبانیجدی‬ ‫همه نیرو ها و مرزبانان که در میدان حفظ و حراست از‬ ‫ثروت های ملی و مرز های کشــور هستند باید پشتیبانی‬ ‫حقوقــی‪ ،‬قانونی و قضایی شــوند و این قضیه یک امر‬ ‫بســیار ضروری اســت‪ .‬جمشــید محبت خانی فرمانده‬ ‫یــگان حفاظت ســازمان حفاظت محیط زیســت نیز در‬ ‫تاریخ‪ ۲۰‬فروردین ماه سال جاری درباره وجود مشکالتی‬ ‫در قانون به کارگیری سالح برای محیط بانان اظهار کرد‪:‬‬ ‫سالگذشتهقانونیمبنیبربه کارگیریسالحمحیط بانان‬ ‫همچون ماموران پلیس تصویب و بعد از تائید شــورای‬ ‫نگهبان به سراسر کشور ابالغ شد که محیط بانان در این‬ ‫قانون‪ ،‬حمایت بیمه ای و قضایی شــدند‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫در اینقانون‪،‬محیط بانانتنهازمانی کهجانشانیاجان‬ ‫همکارشاندرخطرباشداجازهاستفادهازسالحراداشتند‪،‬‬ ‫امــا خال این قانون این اســت که وقتی محیط بانــان در‬ ‫منطقه حفاظت شده افرادی را سوار بر خودرو یا موتور با‬ ‫سالح گرم ببیند‪ ،‬شکار زده باشند یا نزده باشند تا زمانی‬ ‫که به ســمت محیط بانان هدف گیری و شــلیک نکنند‪،‬‬ ‫محیط بانان اجازه شــلیک ندارند و شــکارچی غیرمجاز‬ ‫حتیاگرشکارهم کردهباشندمی توانندبه راحتیباسالح‬ ‫گرم در منطقه تردد کنند‪ .‬محبت خانی گفت‪ :‬طبق این‬ ‫قانون‪،‬حالتپدافندیبرایمحیط بانانتصویب شده‪،‬‬ ‫اما ما باید به این فکر باشیم که محیط بانان تنها منتظر‬ ‫عمل طرف مقابل نباشند که عکس العمل نشان دهند‪،‬‬ ‫چون امکان دارد شکارچی در همان ابتدا سر محیط بان‬ ‫را نشــانه بگیرد و محیط بان کشــته شود و در اینجا‬ ‫دیگــر عکس العملــی برای محیط بان وجــود ندارد‪،‬‬ ‫چــون جــان خــود را ازدس ـت داده اســت‪ .‬او افــزود‪:‬‬ ‫پــس در ایــن رابطــه بایــد یــک ماده قانونی بــه این‬ ‫موضوع اضافه شود مانند زمانی که فردی مسلح در‬ ‫حال فرار باشــد پلیس دســتور ایســت می دهد و اگر‬ ‫فرد مسلح متوقف نشد‪ ،‬پلیس اجازه شلیک از کمر‬ ‫بــه پاییــن فرد مســلح را دارد و می تواند تیر هوایی‬ ‫بزند‪ .‬محبت خانی تصریح کرد‪ :‬در رابطه با قانون‬ ‫به کارگیــری ســاح محیط بانــان مــا بایــد به گونه ای‬ ‫قانــون را اصــاح کنیــم کــه ا گــر فــردی بــا اســلحه‬ ‫تشــده‬ ‫ب هصــورت غیرمجــاز داخــل منطقــه حفاظ ‬ ‫است‪ ،‬محیط بان بتواند دستور ایست دهد و اگر فرد‬ ‫متوقفنشد‪،‬درشلیکهواییمانندپلیسرفتار کند‪.‬‬ ‫در دیدار با مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫بررسی چالش ها و مطالبات‬ ‫استانلرستان‬ ‫نماینــده مــردم پلدختر و معموالن در مجلس شــورای اســامی و رئیس ســازمان جهاد‬ ‫کشــاورزی اســتان لرســتان‪ ،‬با دکتر کاظم خاوازی مقام عالی وزارت جهاد کشــاورزی دیدار و‬ ‫درخواست هاومطالباتعمومیاستانوشهرستانپلدختررامطرح کردند‪.‬‬ ‫ســید حمیدرضا کاظمی‪ ،‬نماینده مردم پلدختر و معموالن در مجلس شــورای اسالمی‬ ‫به همراه دکتر حسنی مقدم‪ ،‬رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان‪ ،‬زینی وند مدیر‬ ‫حراست سازمان و نماینده تام االختیار رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در موضوع سیل‬ ‫شهرستان پلدختر و نجفی‪ ،‬مدیرکل منابع طبیعی استان لرستان با دکتر خاوازی مقام عالی‬ ‫وزارت دیدار کردند‪ .‬در این دیدار که موضوعات و مباحثی در خصوص سیل فروردین ‪۹۸‬‬ ‫لرستانبه ویژهشهرستانپلدخترمطرح گردید؛سیدحمیدرضا کاظمینمایندهمردمپلدختر‬ ‫و معمــوالن در مجلــس شــورای اســامی از حســن انتخاب مقــام عالــی وزارت در انتصاب‬ ‫دکتر اســفندیار حســنی مقدم به سمت رئیس سازمان جهاد کشــاورزی لرستان از تالش ها و‬ ‫پیگیری های او به عنوان مدیر جوان‪ ،‬علمی‪ ،‬پرانگیزه و پرتالش به سبب پیشبرد اهداف و‬ ‫برنامه هایسازمانجهاد کشاورزیتقدیروتشکرنمود‪.‬در ایندیدار درخواست هاومطالبات‬ ‫عمومی استان به ویژه شهرستان پلدختر توسط کاظمی‪ ،‬نماینده مردم شهرستان پلدختر و‬ ‫معموالن در مجلس شورای اسالمی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در خصوص‬ ‫موضوع اراضی خسارت دیده و تخریب شده به مساحت دو هزار هکتار‬ ‫اراضی صد در صد تخریب شده به میزان‪٢٠٠‬هکتار‬ ‫موضوع کانال هایاب بروبندهایانحرافیتخریب شدهبهمیزان‪ ۳۰۰‬کیلومتر‬ ‫موضوع جاده های بین مزارع اسیب دیده از سیل به میزان‪ ۵۰۰‬کیلومتر‬ ‫سایرموضوعاتبه ویژهایمن سازیایستگاه هایپمپاژانفرادیوعمومیواقع شدهدرحاشیه‬ ‫رودخانه کشکانوسایرنقاطاسیب پذیراستاندر حضور مقامعالیوزارتمطرحوایشانقول‬ ‫مساعد دادند که مورد اقدام و مساعدت قرار خواهند گرفت‪ .‬سپس دکتر حسنی مقدم ضمن‬ ‫تشکر از اقدامات و حمایت های انجام شده بابت تخصیص اعتبارات ارزان قیمت تسهیالت‬ ‫بانکی‪ ،‬اعتبارات بالعوض و اعتبارات عمرانی که در ان مبلغ‪ ۱۲۰‬میلیارد تومان در قالب کمک‬ ‫بالعوض‪ ،‬مبلغ‪ ۱۶۰‬میلیارد تومان در قالب تسهیالت بانکی‪ ،‬مبلغ‪ ۱۱۱‬میلیارد تومان در قالب‬ ‫اعتبارات عمرانی و‪ ۲۷۳‬میلیارد تومان یارانه در قالب استمهال تسهیالت بانکی بهره برداران‬ ‫خسارت دیدهاز سیلموضوع بندماده‪ ۳۳‬کهدرمجموعنزدیکبه‪ ۶۰۰‬میلیاردتومانبهاستان‬ ‫لرســتان در خصوص ســیل اختصاص داده شده است از وزیر محترم جهاد کشاورزی و استاندار‬ ‫محترماستانلرستانتقدیروتشکربهعملاوردهمچنینباپیگیری هایبه عمل امدهتوسطدکتر‬ ‫اسفندیارحسنیمقدمرئیسسازمانجهاد کشاورزیاستانلرستانواقای کاظمینمایندهمردم‬ ‫پلدختردرمجلسشورایاسالمیطیهفته هایاتیموضوعاراضیتخریب شدهموردحمایت‬ ‫قرار خواهد گرفت‪ .‬موضوع تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان شهدا و جانبازان از قرارداد‬ ‫کارگریبهقراردادمعیننیزدر دیدار بامقامعالیوزارتموردپیگیریقرار گرفت‪.‬‬ ‫تهیه طرح مرتع داری برای‬ ‫‪ ۲۵‬هزار هکتار از مراتع مازندران‬ ‫به منظوربهره برداریبهینهواصولیبامشارکتحداکثریبهره برداراندرامرمدیریتمراتع‪،‬‬ ‫برای ‪ ۲۵۰۰۰‬هکتار از مراتع اســتان کتابچه طرح مرتع داری تهیه و ‪ ۶۰۰۰‬هکتار نیز با انعقاد‬ ‫قرارداد اجرای طرح مرتع داری به بهره برداران قانونی ان احاله گردید‪.‬به گزارش پایگاه خبری‬ ‫هم وطن‪-‬ساری احاله مدیریت مراتع به بهره برداران در قالب کتابچه طرح مرتع داری یکی‬ ‫از راهکاری اصولی برای تثبیت استمرار تولید علوفه و پایداری اکوسیستم مرتعی با مشارکت‬ ‫مردمیاست‪.‬طرحمرتع داریسندیمشتملبرمجموعهفعالیت هایمرتبطبهحفظ‪،‬احیا‪،‬‬ ‫اصالح‪،‬توسعهوبهره برداریبهینهاز مراتعاست کهدر قالببرنامهزمانیومکانیمعینونیز‬ ‫پیش بینیحجمعملیاتوبراوردهزینهودرامد‪،‬تهیهوبهتائیدوزارتجهاد کشاورزیمی رسد‪.‬‬ ‫پروژه هایینظیرکپهکاری‪،‬بذرپاشی‪،‬قرقمراتع‪،‬تبدیلدیمزارهایکمبازده‪،‬توسعه یگیاهان‬ ‫دارویی‪،‬تامینابشربدامواجرایدستگاه هایچراییمهم ترینپروژه هایچراییمهم ترین‬ ‫پروژه هایی هستند؛ که به منظور حفاظت و جلوگیری از بهره برداری بی رویه‪ ،‬پیشگیری از سیر‬ ‫قهقراییمراتع‪،‬پراکنشصحیحمنابعابی‪،‬بهره بردارییکنواختازتمامیسطحمرتعوازدیاد‬ ‫گونه هایخوش خوراک ترطبقبرنامه یزمان بندیدرقالبطرحمرتع داریقابل اجراست‪.‬الزم‬ ‫به ذکر است مساحت مراتع استان ‪ ۳۸۷‬هزار هکتار است که تاکنون برای ‪ ۳۳۰‬هزار هکتار‬ ‫طرح مرتع داری تهیه شده است و برای باقیمانده مراتع فاقد طرح در استان تا پایان سال جاری‬ ‫براساسبخشنامهابالغیسازمان کتابچهطرحمرتع داریتهیهوبهبهره برداراندادهمی شود‬ ‫ظرفیت و امکانات بهداشتی‬ ‫درمانی محدود استان در مقابله با‬ ‫موج سهمگین چهارم کرونا‬ ‫کنترل بیش از ‪ ۱۵۵‬هزار مسافر در مبادی مرزی کشور‬ ‫رئیس ســازمان امــداد و نجات جمعیت‬ ‫هالل احمر از اخذ ‪ ۳۳‬هزار و ‪ ۹۱۷‬تست ‪pcr‬‬ ‫و فوری از مسافران ورودی به کشور خبر داد‪.‬‬ ‫مهــدی ولیپــور‪ ،‬رئیــس ســازمان امــداد و‬ ‫نجــات جمعیت هالل احمــر در گفت وگو با‬ ‫ایلنادربارهاجرایطرحمراقبت هایبهداشتی‬ ‫پیشگیریاز شیوع کرونادر مبادیمرزیرسمی‬ ‫کشــور گفت‪ :‬این طرح با همکاری جمعیت‬ ‫هالل احمر همراه و وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزشــکی از ‪ ۲۰‬فروردین ماه در حال‬ ‫انجاماست‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬امدادگــران در ایــن طــرح‬ ‫‪ ۲۸‬مبــادی مــرزی شــامل ‪ ۱۰‬مــرز هوایــی‪،‬‬ ‫‪ ۲‬مــرز دریایــی و ‪ ۱۶‬مــرز زمینی مــورد پایش‬ ‫قــرار داده اند‪ .‬رئیس ســازمان امداد و نجات‬ ‫جمعیت هالل احمر خاطرنشان کرد‪ :‬در این‬ ‫طرح تا به امروز ‪ ۱۵۵۷۴۵‬نفر پایش شده اند‬ ‫و نزدیــک به ‪ ۸‬هزار تســت ‪ pcr‬از مســافران‬ ‫گرفتــه و ‪ ۴۹‬نفر را به قرنطینه انتقال دادند‪.‬‬ ‫ولیپــور تصریــح کــرد‪ ۴۳۱ :‬نفــر از نیروهــای‬ ‫هالل احمــر در ایــن طــرح حضورداشــته و از‬ ‫‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۹۱۷‬مسافر تست فوری اخذشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهرداد بابایی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا دانشگاه و رئیس اورژانس البرز در حاشیه‬ ‫ستاددانشگاهیمدیریتبیماری کرونا گفت‪:‬باتوجهبهشرایطویژه کروناییاستانجلسه‬ ‫اضطراریمدیریت کروناباحضور معاونیندانشگاهبرگزار شد‪.‬‬ ‫این جلسه باهدف ارائه سازوکار الزم در خصوص تامین و افزایش تعداد تخت‪ ،‬داروهای‬ ‫درمانی کرونا‪ ،‬توســعه ازمایشــگاه های تســت کرونا و تقویت مراکز منتخب بهداشــتی در‬ ‫خصوص درمان بیماران سرپایی برگزار شد‪ .‬دکتر بابایی گفت‪ :‬با توجه به روند سریع بیماری‬ ‫وافزایشاسانسوریتعدادمبتالیانحتمابهچالش کمبودتختبیمارستانیدر استانروبه رو‬ ‫خواهیمشد کهنیاز استباهمکاریبخشخصوصی‪،‬تامیناجتماعیومقاماتعالیاستان‬ ‫این مشکل برطرف شود‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬با اولویت قرار دادن بیماری کرونا و لغو درمان های‬ ‫غیرضــروری‪ ،‬تخصیــص حداقــل ‪ ۱۵۰۰‬تخــت در این مقطع برای بیمــاران کرونایی ضروری‬ ‫است‪ .‬بابایی ادامه داد‪ :‬کمبود در تعداد تخت های ای سی یو جدی است و با رایزنی های‬ ‫انجام شده از محل وزارت بهداشت به زودی‪ ۵۰‬تخت ای سی یو به مجموعه اضافه خواهد‬ ‫شد‪ .‬او افزود‪ :‬با توجه به روند صعودی این بیماری و پیش بینی ادامه این روند‪ ،‬ارتقا کمیت و‬ ‫کیفیتدرمانسرپاییبیماراندرمراکزبهداشتیومراکزدرمانیسرپاییباهماهنگیمعاونت‬ ‫غذا و دارو و داروخانه های منتخب استان پیش بینی شده است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
روزنامه رویداد امروز 1210

روزنامه رویداد امروز 1210

شماره : 1210
تاریخ : 1400/08/23
روزنامه رویداد امروز 1209

روزنامه رویداد امروز 1209

شماره : 1209
تاریخ : 1400/08/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!