روزنامه رویداد امروز شماره 1044 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1044

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1044

روزنامه رویداد امروز شماره 1044

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ #‬من‪-‬ماسک‪-‬می زنم‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 25‬فروردین ماه‪1400‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪ 14‬اوریل ‪2021‬‬ ‫‪ 01‬رمضان ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1044‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سخنگویدولت‪:‬‬ ‫گذشت زمان احیای‬ ‫برجام را دشوارتر می کند‬ ‫مناسبت‬ ‫امروز‬ ‫اغازمیهمانیخداوند‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪27‬‬ ‫رویدا د ارذبایجان رغبی‬ ‫اقتصاد‬ ‫قیمت اتومبیل همچنان بی حساب وکتاب است‬ ‫شورای رقابت عامل سردرگمی بازار خودرو‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫معاون فنی و راه های روستایی اداره کل راهداری‬ ‫و حمل ونقل جاده ای استان خبر داد‪:‬‬ ‫اجرای طرح بهسازی‬ ‫گستردهمحورهای‬ ‫روستایی ‪ -‬فرعی قم‬ ‫پایان گمانه زنی ها در مورد نامزدی سید حسن خمینی‬ ‫پیک چهارم در استان اغازشده است‬ ‫ورزش‬ ‫سایهشوم کرونابرسر‬ ‫اذربایجانغربی‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪24‬‬ ‫فروردین ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1043‬‬ ‫رویاد د ارذبایجان رغبی‬ ‫فروردین ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫مایتیبه‪ ۲۷۹‬کارگاه‬ ‫تسهیالتح‬ ‫پرداخت صنایعدستیاستان‬ ‫سه شنبه ‪24‬‬ ‫بهصورت مستمر‬ ‫در سال ‪،۹۹‬‬ ‫غازشده است‬ ‫اخرین وضعیت‬ ‫چهارم در استان ا‬ ‫برای اگاهی از‬ ‫یــراث فرهنگی‪،‬‬ ‫پیک‬ ‫مدیــرکل م‬ ‫صنایعدستی سطح‬ ‫کارگاههای‬ ‫و صنایعدســتی‬ ‫بازدیدهایــی انجــام‬ ‫گردشــگری‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫اســتان‬ ‫غربی گفت‪ :‬در سال‬ ‫تعداد این بازدیدها‬ ‫اذربایجان‬ ‫باید تعداد تســت‬ ‫میشد که‬ ‫ظــور حمایــت از‬ ‫در شوراهای‬ ‫پیــش میرویــم‬ ‫گذشــته بهمن‬ ‫برابر با ‪ ۸۰۰‬فقره‬ ‫ــز شــدن‬ ‫‪ ۱۲‬هزار نفر‬ ‫دهیــم‪ .‬بــا توجه‬ ‫در این ســال‬ ‫جلیل جباری‬ ‫صنایعدستی استان‬ ‫قرم بیماریابــی را افزایــش‬ ‫بابیان اینکه در سال‬ ‫کارگاههای‬ ‫ستاهای استان‬ ‫گیــری و‬ ‫ســت پیشبینــی‬ ‫اســت‪ .‬او‬ ‫از انها تسهیالت‬ ‫ــه ایجادشــده ا‬ ‫اسالمی رو‬ ‫به‪ ۲۷۹‬مورد‬ ‫کرونایی مانع از اجرای‬ ‫بــه امکاناتــی ک‬ ‫ـت در روز پیش‬ ‫محدودیتهای‬ ‫ـم تــا ‪ 5‬هزار تسـ‬ ‫حمایتیپرداختشد‪.‬‬ ‫داوطلب شدند‬ ‫اظهار گذشته‬ ‫بینیشده در حوزه‬ ‫ـکی اذربایجــان‬ ‫میکنیــم بتوانیـ‬ ‫ـالم این مطلــب‬ ‫شــرایط فعلــی‬ ‫برنامههای پیش‬ ‫ـگاه علــوم پزشـ‬ ‫ـل جبــاری بــا اعـ‬ ‫ـازاده افــزود‪ :‬در‬ ‫تولید بســیاری از‬ ‫رئیــس دانشـ‬ ‫«بااینوجود ‪۱۰‬‬ ‫جلیـ‬ ‫یافتــه انگلیســی‬ ‫رویــم‪ .‬دکتــر اقـ‬ ‫غربی گفت‪:‬باپایان‬ ‫‪ ۳۵‬فقــره پروانــه‬ ‫ـد از تختهای‬ ‫شــد‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫ویــروس جهش‬ ‫انتخاباتاذربایجان‬ ‫ــد کــه ‪ ۲۰‬درصـ‬ ‫در ســال گذشــته‬ ‫صنایعدستی‬ ‫غربــی دربــاره‬ ‫سال گذشته شد‬ ‫رئیسستاد‬ ‫ش‬ ‫ـروس‬ ‫ـرد‪:‬‬ ‫گرفته‬ ‫روستاهای استان‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ـ‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫ـم‬ ‫صادر‬ ‫ـرایت و انتقــال‬ ‫کرونا اختصاص‬ ‫تصمیـ‬ ‫موقت صنایعدستی در‬ ‫ـتی در اســتان‬ ‫شــوراهای اســالمی‬ ‫خصوصی نیز به‬ ‫ـت‪ :‬قــدرت سـ‬ ‫کارگاه صنایعدسـ‬ ‫ـته‪ ،‬بازارچه‬ ‫ثبتنام داوطلبان‬ ‫پیشکسوتانوهنرمندان‬ ‫ویروس معمولی‬ ‫بیمارستانهای‬ ‫‪ ۷۷‬نفر رسید‪ .‬علی‬ ‫گفـ‬ ‫ـن در ســال گذشـ‬ ‫بیمارســتانهای‬ ‫انگلیسی ده برابر از‬ ‫وطیمراسمیاز‬ ‫شدگان به ‪ ۱۲‬هزار و‬ ‫او افــزود‪ :‬همچنیـ‬ ‫ـاز باشــد تمامــی‬ ‫انفرادی برگزار‬ ‫جهشیافته‬ ‫امد‪.‬مدیرکلمیراث‬ ‫تعداد ثبتنام‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫درصد معادل‪ ۱۱‬هزار‬ ‫یابــد و ا گــر نیـ‬ ‫تولید صنایعدســتی‬ ‫استانتجلیلبهعمل‬ ‫از این تعداد‪۹۸‬‬ ‫یابند‪.‬‬ ‫می‬ ‫پروانه‬ ‫اختصاص‬ ‫فعال‬ ‫است‪.‬‬ ‫مصطفوی افزود‪:‬‬ ‫دستی اذربایجان‬ ‫‪ ۵۴۹‬فقره‬ ‫بیمارانــی که به‬ ‫بیشتر‬ ‫استان به کرونا‬ ‫‪ ۲۱۵‬نفر را بانوان‬ ‫کارتهای شناســایی‬ ‫گردشگری و صنایع‬ ‫نگرانکننده‬ ‫اقــازاده افــزود‪:‬‬ ‫‪ ۲‬درصد معادل‬ ‫ـده و نیــز تعــداد‬ ‫کرونا در استان‬ ‫برابر فرهنگی‪،‬‬ ‫دکتــر جــواد‬ ‫‪ ۸۶۲‬نفر را اقایان و‬ ‫نگاری و تکمیل‬ ‫صادرشـ‬ ‫بدحالتر هســتند و‬ ‫شیب ابتال به‬ ‫‪ ۶۱.۵‬درصد ثبتنام‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫و‬ ‫یک مورد مستند‬ ‫مراجعه میکنند‬ ‫دهند‪ .‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫هنرمندان صنایعدســتی‬ ‫غربی انجام‬ ‫بیمارســتان‬ ‫مالکیت معنوی‬ ‫تشــکیل می‬ ‫تر شده است‪ .‬او‬ ‫درصــد راهنمایی‪،‬‬ ‫یــراث فرهنگی‪،‬‬ ‫نیــز بــا اشــاره‬ ‫است‬ ‫مربوط به حقوق‬ ‫پایین‬ ‫م‬ ‫‪۱۱‬‬ ‫مدیرکل‬ ‫ــدرک ابتدایــی‪،‬‬ ‫که مبتال میشوند‬ ‫اذربایجــان غربــی‬ ‫‪ ۳۶‬فقره اســت‪.‬‬ ‫پروندههای‬ ‫انجامشده در سال‬ ‫کننــدگان دارای م‬ ‫سنینی‬ ‫چایپاره‪ ،‬چالدران‪،‬‬ ‫ــم‪ 2/5 ،‬درصــد‬ ‫اذربایجــان غربــی‬ ‫اســتاندار‬ ‫بــا‬ ‫کرونا در اســتان‬ ‫از دیگر اقدامات‬ ‫‪ 10/5‬درصــد دیپل‬ ‫متاســفانه ‪ 5‬شــهر‬ ‫و صنایعدســتی‬ ‫کننــده ابتــال بــه‬ ‫افراد ثبت اثار را‬ ‫درصــد متوســطه‪،‬‬ ‫گردشــگری‬ ‫بیان کرد‪:‬‬ ‫بــه رونــد نگران‬ ‫وضعیت نارنجی‬ ‫درصدفوقلیسانس‬ ‫ســال ‪ ،۹۹‬تعداد‬ ‫بیمارســتانهای‬ ‫‪۶‬‬ ‫اشنویه و سردشت در‬ ‫درصدلیسانس‪1/5،‬‬ ‫داد‪ :‬همچنین در‬ ‫گذشتهبرشمرد‪.‬‬ ‫ـه این رونــد باید‬ ‫همچنین در سال گذشته‬ ‫سلماس‪،‬‬ ‫‪۷‬‬ ‫دیپلم‪،‬‬ ‫ادامــه‬ ‫قرمز‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫دکترا‬ ‫ادا‬ ‫دستی‪ ،‬مددجویان‬ ‫وضعیت‬ ‫ـا‬ ‫تحصیالت حــوزوی و‬ ‫فوق‬ ‫گفــت‪ :‬بـ‬ ‫بیایند‪ .‬تقویت رعایت‬ ‫ـهرها همگی در‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫دیده شاغلین صنایع‬ ‫ـک درصد دارای‬ ‫ســتند و بقیه شـ‬ ‫غیردانشگاهی هم پایکار‬ ‫او خاطرنشان تجهیزاتصنایعدستیدر‬ ‫اموزش‬ ‫روز دیگر تمامی‬ ‫و کمتــر از یـ‬ ‫اذربایجان غربی ادامه‬ ‫سایر افراد عالقهمند‬ ‫ه‬ ‫پرهیز از دورهمی‬ ‫ممکن است دو تا سه‬ ‫دستگاهمربوطبه‬ ‫ارزیابان گمرک و‬ ‫ســتاد انتخابات‬ ‫های بهداشــتی‪،‬‬ ‫نفر بوده سه‬ ‫زندانها‪،‬‬ ‫هســتند‪ .‬رئیس‬ ‫هستند و‬ ‫ـیار ســریع اتفــاق‬ ‫صورت حضوری در‬ ‫دســتورالعمل‬ ‫نوسازی شده است‪.‬‬ ‫محدودیتهــا‬ ‫دستی برابر با ‪۴۶۰‬‬ ‫شــوند و ایــن بسـ‬ ‫ثبتنام کنندگان به‬ ‫ـدی بــر اجــرای‬ ‫سطح استان‬ ‫هنرهای صنایع‬ ‫شــهرها قرمــز‬ ‫گذشته همچنین‬ ‫داد‪ ۸۴:‬درصد از‬ ‫هــا و نظــارت جـ‬ ‫پیشخوان‪ ۳ ،‬درصد از‬ ‫در ســال گذشــته‬ ‫به‬ ‫با کرونا بشــمار‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در سال‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫‪ ۹‬درصد در دفاتر‬ ‫ــی برای مقابله‬ ‫جباری‬ ‫خانگی صنایعدســتی‬ ‫اســت‪ .‬او‬ ‫میافتد‪.‬‬ ‫بخشداریها‪،‬‬ ‫ســه راهکار اساس‬ ‫ـکی اذربایجــان‬ ‫از طریق کامپیوتر‬ ‫ضرورت امــوزش از‬ ‫ـگاه علــوم پزشـ‬ ‫ـزود‪ :‬بــر اســاس‬ ‫فقره مجوز مشــاغل‬ ‫چهار درصد‬ ‫به شــیوع کرونــا و‬ ‫رئیــس دانشـ‬ ‫دکتــر اقــازاده افـ‬ ‫ـم اموزش ‪۵۵‬‬ ‫خانگی صادرشــده‬ ‫بــا توجــه‬ ‫ـت قرمــز اســت‬ ‫طریق نرمافزار موبایلی و مصطفوی اظهار کرد‪۷۸ :‬‬ ‫فروردین تا میرود‪.‬‬ ‫را کنــد کنیــم‪.‬‬ ‫افزایــش ابتــال بــه‬ ‫ـازی‪ ،‬تعدادی فیلـ‬ ‫ـره مجوز مشــاغل‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫وضع‬ ‫ـزود‪ :‬اســتان در‬ ‫نامنویســی کردند‪.‬‬ ‫اقازاده تشریح کرد‪:‬‬ ‫ـدی شــهریاری از‬ ‫یافته از تاریــخ ‪4‬‬ ‫طریــق فضای مجـ‬ ‫ـاه و ســه فقـ‬ ‫اشتغال ایجادشده‬ ‫غربــی افـ‬ ‫وضعیــت قرمز باید‬ ‫بــرای حضــور در‬ ‫محمدمهـ‬ ‫اقدام به‬ ‫ســیهای انجام‬ ‫تقویت میکند‪ .‬دکتر‬ ‫دو صــورت کوتـ‬ ‫اگرچه بخشــی‬ ‫صادرشده و مجموع‬ ‫ـط ‪ 4‬فوتــی بــا‬ ‫ـرای نخســتین بــار‬ ‫سرپایی برر‬ ‫هایــی که بــرای‬ ‫صنایعدســتی بــه‬ ‫خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫مشاغل خود را‬ ‫‪ ،1400‬بهطــور متوسـ‬ ‫قــه پشتیبان‬ ‫صــد داوطلبــان بـ‬ ‫مراجعهکنندگان‬ ‫امــا پروتکل‬ ‫ترویجــی‬ ‫کرونا در اســتان‬ ‫ثبتنام کردهاند‪ .‬او‬ ‫برابر‪ ۶۵۵‬نفر است‪.‬‬ ‫مدتزمــان ‪ ۹۰‬دقی‬ ‫اجرا نمیشود‪.‬‬ ‫در‬ ‫خوب دانشگاه‬ ‫‪ 9‬فروردیــن‬ ‫گذشــته میانگین‬ ‫منفی در استان‬ ‫روستاهای استان‬ ‫شــود متاســفانه‬ ‫از صدور مجوزها‬ ‫به خاطر عملکرد‬ ‫ـد درمجمــوع بــا‬ ‫‪ 809‬نفر بود که‬ ‫بیان هفته‬ ‫‪ 6‬فوتی با تست‬ ‫شوراهای اسالمی‬ ‫اجرایی‬ ‫و بلنـ‬ ‫یک هزار و یک نفر‬ ‫ـه از این افزایش‬ ‫ـاعته یک هزار و‬ ‫اعالم کرد‪ :‬همچنین‬ ‫ـوند‪ .‬دکتر اقازاده‬ ‫تست مثبت و‬ ‫نمونهگیــری دارد امــا‬ ‫متوســط روزانـ‬ ‫به مراکز ‪ 16‬سـ‬ ‫‪ ۱۲۷‬نفر در ارومیه‪،‬‬ ‫‪ 4‬باید بســته شـ‬ ‫ـده اســت‪ .‬جباری‬ ‫نفر شــده اســت‪.‬‬ ‫افزایــش‬ ‫بیاندیگــر بهطــور‬ ‫گفت‪ :‬سه هزار و‬ ‫‪2‬و‪3‬و‬ ‫تولیدشـ‬ ‫هستم و بیمارستانها‬ ‫نامنویسی کردهاند‬ ‫ـاری ‪ 2‬هزار و ‪931‬‬ ‫ـتان فوت علــوم پزشــکی در دســتورالعملها و افزایش‬ ‫داشــتیم به‬ ‫نیز در میاندواب‬ ‫در هفتــه جـ‬ ‫متولی ســالمت‬ ‫حاد تنفســی در اسـ‬ ‫مراکــز ‪ 16‬ســاعته‬ ‫خوی و‪ ۸۸۶‬نفر‬ ‫کاهش شــدید رعایت‬ ‫کرد‪ :‬بنده‬ ‫نــات موردنیــاز‪،‬‬ ‫به خود اختصاص‬ ‫مراجعهکننــده بــه‬ ‫نفــر بــا ســندرم‬ ‫در‬ ‫نظارت جدی باعث‬ ‫ـاران و ایجــاد امکا‬ ‫جاری بــه ‪ 13‬نفر‬ ‫شهرستان‪ ،‬بیشترین امار را‬ ‫بســتری ‪10‬‬ ‫زمانــی کــه‬ ‫خانوادگی و نبود‬ ‫عــداد در هفتــه‬ ‫و درمــان بیمـ‬ ‫ان تعداد افراد‬ ‫تخت موردنیاز بر‬ ‫اذربایجان غربی گفت‪:‬‬ ‫و این سه‬ ‫افزایش تجمعات‬ ‫شــدند‪ .‬ایــن ت‬ ‫مییابد بهتبــع‬ ‫ترددهــای مرزی و‬ ‫ـانی و تامین دارو و‬ ‫رئیس ستاد انتخابات‬ ‫افراد فوتشــده‬ ‫افزایــش‬ ‫تعــداد بیماران‬ ‫شــده اســت‪ .‬او‬ ‫اکسیژنرسـ‬ ‫اســت و تعداد‬ ‫پیشــگیری اســت‬ ‫یابــد‪ .‬او دربــاره‬ ‫واجد شرایط معادل‬ ‫ـتری این وضعیت‬ ‫دادهاند‪.‬‬ ‫اســتان و کاهش‬ ‫ـتری رســیده‬ ‫یــز افزایــش می‬ ‫ـت اما بحث دیگر‬ ‫اقازاده‪ ،‬فاصله بسـ‬ ‫درصد از روستاهای‬ ‫داخــل و خــارج‬ ‫تعداد بیماران بسـ‬ ‫دربــاره ن‬ ‫در این بازرســیها‬ ‫عهده ما اسـ‬ ‫در بیش از ‪۹۷‬‬ ‫ـد‪ .‬بــه گفته دکتر‬ ‫جابجاییهــای‬ ‫خواهد شد که در‬ ‫مراقبــت کننــد‪ .‬او‬ ‫در اســتان افزود‪:‬‬ ‫اضافــه کرد‪:‬‬ ‫عوامل افزایش شیوع‬ ‫گذشته مییابـ‬ ‫فوت شــدن ‪ 3‬روز‬ ‫انتخابات برگزار‬ ‫بســتری‬ ‫ـردم بایــد خــود‬ ‫ماسک را از دیگر‬ ‫هزار و ‪ ۲۵۹‬کیلوگرم‬ ‫هزار و ‪ ۱۳۵‬روستا‬ ‫نسبت به هفته‬ ‫مراقبتهای ویژه و‬ ‫مطالبه عمومی‬ ‫کــه مـ‬ ‫را نشان میدهد‪.‬‬ ‫شــت استفاده از‬ ‫بیمارستانهای استان‬ ‫اســتاندار اذربایجــان‬ ‫‪۲‬‬ ‫مقدار ‪۱۱۲‬‬ ‫‪ 870‬تا بخش‬ ‫دامپزشــکی‬ ‫ابراز کرد‪ :‬واکسن‬ ‫‪ 6/5‬درصد رشد‬ ‫همــکاران بهدا‬ ‫شود در‬ ‫ســتان برشــمرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل‬ ‫ـت و بــه تعــداد‬ ‫واکسیناســیون‬ ‫های خــام دامی‬ ‫نسبت به دوره قبل‬ ‫افــزود‪ :‬از تمــام‬ ‫نامشدگاننسبت‬ ‫واکسیناســیون انجام‬ ‫جدیت کرونــا در ا‬ ‫انــواع فراورده‬ ‫افزایشیافتــه اسـ‬ ‫ــه متولیــان امــر‬ ‫عزیز اســت‪ .‬او‬ ‫غربی از پلمب ‪۱۴۶‬‬ ‫افزود‪:‬تعداد کلثبت‬ ‫میکنــم زیــرا بــا‬ ‫ـی از تــالش هم‬ ‫‪ 2‬برابــر‬ ‫اما تا زمانی که‬ ‫ـردم‬ ‫مصرفوغیربهداشتی‬ ‫اذربایجان‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫مصطفوی‬ ‫به‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ـکر‬ ‫ـت‬ ‫قدردا‬ ‫ـتی‬ ‫ـت‪ .‬بــدون تعارف‬ ‫است که حاکی از‬ ‫مــان اســتان تشـ‬ ‫اسـ‬ ‫اصول اولیه بهداشـ‬ ‫غربی غربــی بــا‬ ‫علی‬ ‫ـتاری تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫غیرقابل‬ ‫عرضهفراوردههای‬ ‫درصد افزایش داشته‬ ‫بستریها و در‬ ‫نفر رســیده اسـ‬ ‫مراقبتی کنیم و‬ ‫کنند‪ .‬در اذربایجان‬ ‫کادر درمــان و پرسـ‬ ‫واحدصنفی‬ ‫معدومســازی و از‬ ‫روند فعلی تعداد‬ ‫به دوره قبل یک‬ ‫باید خود‬ ‫ـگاه علوم پزشــکی‬ ‫جانفشــانی می‬ ‫پارلمانهای روستایی‬ ‫کشوری پایین بهویــژه‬ ‫طبق رنگبندی هر‬ ‫ضبــط و‬ ‫گویم که با ادامه‬ ‫ســتان طی ســال‬ ‫یعنی این تمام‬ ‫ـم‪ .‬رئیس دانشـ‬ ‫روستائیان برای حضور در‬ ‫ـق محدودیتها‬ ‫استان می‬ ‫خام دامی در ا‬ ‫شده از میانگین‬ ‫ـرف خارجشــده‬ ‫را رعایــت کنیـ‬ ‫‪ 1500‬نفر میرســد‬ ‫هر کرسی شوراهای‬ ‫استقبال‬ ‫امید خلیل زاده‬ ‫تعداد افراد فوت‬ ‫های اجرای دقیـ‬ ‫شهرســتانهای‬ ‫چرخــه مصـ‬ ‫ـازی‪ ،‬کنترل ورود و‬ ‫هفتــه اینــده بــه‬ ‫داد‪.‬سیدامیدخلیل‬ ‫میزان رقابت به ازای‬ ‫بخــش مراقبت‬ ‫افزود‪ :‬در بازدید از‬ ‫رســانی و اگاهسـ‬ ‫قــده در‬ ‫گذشتهخبر‬ ‫زاده با اشــاره به‬ ‫ـداد ‪ 190‬نفــر در‬ ‫است‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫اســتان‬ ‫افزایش مییابد‪.‬‬ ‫رئیس ستاد انتخابات‬ ‫نفر شــهر‪ ،‬اطالع‬ ‫ـت‪ ،‬اشــنویه و ن‬ ‫اســت‪ .‬خلیــل‬ ‫و کنترل بیماران‬ ‫اســت‪ .‬تعـ‬ ‫کــه در نظارت و‬ ‫تعداد تصاعدی‬ ‫ایــن تعــداد ‪50‬‬ ‫پیرانشــهر‪ ،‬سردشـ‬ ‫به دو نفر است‪.‬‬ ‫نارنجی و قرمز‬ ‫زاده بابیــان این‬ ‫تعطیالت نوروزی‬ ‫همگانی و عزم ملی‬ ‫ـتری هســتند که از‬ ‫روستایی نزدیک‬ ‫ازجملــه‬ ‫ماسک توسط مردم‬ ‫خروج شهرهای‬ ‫ســتان ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫بازرسی در طول ایام‬ ‫قرارداد‪ .‬شــهریاری‬ ‫ویــژه بسـ‬ ‫مسئولیتپذیری‬ ‫بهداشتی از مراکز‬ ‫رئیــس دانشــگاه‬ ‫یازده شهرســتان ا‬ ‫درصد استفاده از‬ ‫در نظارت و‬ ‫کرونایی را مورد تاکید‬ ‫بازرســیهای‬ ‫نظارتی ستادی و‬ ‫متصــل هســتند‪.‬‬ ‫ـتان ادامه داد‪ :‬در‬ ‫متاســفانه‬ ‫های عروســی نیز‬ ‫برگزار خواهند کرد‬ ‫فراوردههای خام دامی‬ ‫قالب ‪ ۴۷‬اکیپ‬ ‫اسـ‬ ‫بــه ونتیالتــور‬ ‫متولی بایــد در انجام‬ ‫ـت‪ :‬تعداد مثبت‬ ‫درصد بود‪ .‬جشــن‬ ‫نیازمند است‬ ‫شرایط انتخابات را‬ ‫عرضه‪ ،‬توزیع و تولید‬ ‫نیز گفت‪ :‬در‬ ‫ـکی اذربایجــان‬ ‫جــان غربی گفـ‬ ‫همه دســتگاههای‬ ‫روند توزیع و عرضه‬ ‫تنهــا ‪ 2‬تا ‪3‬‬ ‫روستاهای واجد‬ ‫تخلفاتبهداشتی‬ ‫بهداشــتی انجام‬ ‫ـگاه علــوم پزشـ‬ ‫ـوم پزشــکی اذربای‬ ‫ســبت دوره قبل‬ ‫افزایشیافتــه گفــت‪:‬‬ ‫او از فرمانــداران‬ ‫عملیاتی اســتان بر‬ ‫کمترین پروتکل‬ ‫رئیــس دانشـ‬ ‫‪۲۵۰‬فقرهپرونده‬ ‫در این دوره به ن‬ ‫ادامــه این علـ‬ ‫جــدی باشــند‪.‬‬ ‫تشکیل بازرســی‬ ‫فــراد در اســتان‬ ‫سطحاستان‬ ‫حاکی از اســتقبال‬ ‫بــدون رعایت‬ ‫داشــتند که طی‬ ‫ـرای جلوگیــری از‬ ‫مســئولینی هســتند که‬ ‫وظایــف خــود‬ ‫کمتر از ســه درصد‬ ‫ســت گیــری از ا‬ ‫موازین بهداشتی‬ ‫خام دامی نظارت‬ ‫که‬ ‫ـرای محدودیتها‬ ‫ـی ابــراز کــرد‪ :‬بـ‬ ‫‪ 17‬فروردیــن ‪3‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬در‬ ‫و عزم ملی ت‬ ‫در طــرف دیگــر‬ ‫علت عدم رعایت‬ ‫فراوردههای‬ ‫در نظارت بر اجـ‬ ‫های غربـ‬ ‫نظارت بهداشتی‬ ‫طوریکــه در تاریــخ‬ ‫ـت‪ .‬مصطفــوی‬ ‫پذیری همگانی‬ ‫میشــد‪.‬‬ ‫رسیدگی ارسال شد‪،‬‬ ‫به‬ ‫ســتان ازجمله در‬ ‫ـده خواســت تــا‬ ‫یــاز محدودیت‬ ‫‪ ۸۳۰‬نوبت بازرس و‬ ‫اسـ‬ ‫یک مســئولیت‬ ‫ـبت اســت به‬ ‫ـتای واجد شــرایط ا‬ ‫مراجع قضائی جهت‬ ‫گیــری انجامشـ‬ ‫در زمــان موردن‬ ‫ـیم روند‬ ‫صدور ‪ ۵‬هزار و‬ ‫ـه اول بایــد نسـ‬ ‫عرضه فراوردههای‬ ‫میبایســت‬ ‫‪ 395‬مــورد تســت‬ ‫به تعداد ‪ ۵۹‬روسـ‬ ‫و به‬ ‫میاندواب و شــوط‬ ‫طرف مصمم باشند‪.‬‬ ‫انتظار داشــته باشـ‬ ‫ـت کــه در مرحلـ‬ ‫‪ ۱۸۱‬مــورد منجر به‬ ‫بر مراکز توزیع و‬ ‫ـاس هــزار و‬ ‫ســلماس‪ ،‬خوی‪،‬‬ ‫اجرا کنند‪ .‬نباید‬ ‫نیازمنــد اسـ‬ ‫ســت کــه اگر به‬ ‫ـن تعداد‬ ‫تعداد دامپزشکی‬ ‫اطرافیانمــان احسـ‬ ‫ـواع فراوردههای‬ ‫شــاهیندژ‪ ،‬ماکو‪،‬‬ ‫اعمالی را‬ ‫پیشبینی ما این ا‬ ‫بــرود‪ .‬به گفته‬ ‫مابقی روســتاهای‬ ‫افــزود‪ :‬از ایـ محکومیت مختلفان شده و‬ ‫نزدیک به ‪ ۸‬تن انـ‬ ‫ـود و خانــواده و‬ ‫ـن‬ ‫ـت‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫در‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫از‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ـود‬ ‫ـد‬ ‫ـروس خودبهخـ‬ ‫شـ‬ ‫مختلف خــام دامی‬ ‫ویروس بــه خـ‬ ‫ویروس در جامعه‬ ‫رای قطعی و‬ ‫غیرقابلمصــرف‬ ‫کــه ویـ‬ ‫انتخابــات برگــزار نخواهد صورت‪ ۱۰۰‬درصد برگزار‬ ‫کرده و حرکت این‬ ‫خصوصیات ایــن‬ ‫فــراورده خام دامی‬ ‫غیربهداشــتی و‬ ‫مسئولیت‬ ‫استان انتخابات به‬ ‫خــام دامــی‬ ‫اقــازاده‪ ،‬یکــی از‬ ‫‪ ۱۴۶‬مراکــز عرضــه‬ ‫مصرف خارج شد‪ .‬او‬ ‫واجد شرایط‬ ‫پلمبشــده است‪ .‬او‬ ‫انتقال متاســفانه‬ ‫ـر‬ ‫ضبط و از چرخه‬ ‫دکتـ ضعیف شــدن پــس از‬ ‫دستور مقام قضائی‬ ‫ــت کشف‪،‬‬ ‫هــای خام دامی‬ ‫نیز با‬ ‫بهجــای‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫باهدف ارتقا بهداش‬ ‫ـت کلیه فراورده‬ ‫خـــبر‬ ‫داد‪ :‬در این مدت‬ ‫از مردم خواسـ‬ ‫پروانه بهداشــتی‬ ‫ادامه‬ ‫ســالمت شــهروندان‬ ‫خود را از مراکز دارای‬ ‫جامعــه و حفظ‬ ‫صالحیت بیش از ‪۹۶‬‬ ‫ــی موردنیاز‬ ‫خریداری و هرگونه‬ ‫عمومــی‬ ‫و ‪ ۲۱۴‬مورد بازرس‬ ‫نظارت دامپزشکی‬ ‫تعــداد ‪ ۱۱۲‬هزار‬ ‫عرضه و تحت‬ ‫وقت اطالعرسانی‬ ‫همچنین‬ ‫احراز وطلبین انتخابات‬ ‫ـرد‪ :‬ایجــاد ارتبــاط‬ ‫تولید‪ ،‬نگهداری و‬ ‫غیربهداشتی را در اسرع‬ ‫ســت و تاکیــد کـ‬ ‫بهداشتی‪ ،‬از واحدهای‬ ‫‪ ۱۰۹۶‬مورد موارد‬ ‫درصد دا‬ ‫متخلفین بهداشــتی‬ ‫مســئوالن دان‬ ‫توزیع میتواند‬ ‫اســتان و تعــداد‬ ‫خــورد قانونی با‬ ‫بین عوامل تولید تا‬ ‫شهر در ارومیه‬ ‫محصــوالت دامــی‬ ‫ـی کننــد تا بر‬ ‫سیســتماتیک‬ ‫جلوگیری کند‪.‬معاون‬ ‫فراوردههــای خــام دامـ‬ ‫شوراهای‬ ‫کمبودها و مشکالت‬ ‫نمونهبــرداری از ایــن‬ ‫صورت گیرد‪.‬‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫بررســی صالحیــت‬ ‫از بروز‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫مدیرکل دامپزشکی‬ ‫اقتصادی استاندار‬ ‫ـه از پایــان رونــد‬ ‫جهاد کشاورزی اکبر‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫هماهنگی امور‬ ‫فرمانــدار ارومیـ‬ ‫توسط هیئت اجرایی‬ ‫زنجیره تامین کاال و‬ ‫حکمی از ســوی وزیر‬ ‫سیستمهای مدیریت‬ ‫ـورای اسالمی شهرها‬ ‫طی‬ ‫جهاد کشــاورزی‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫دنیا برقرار است‬ ‫داوطلبان‬ ‫ـیدگی‬ ‫«رئیس ســازمان‬ ‫اعالم پایان روند رسـ‬ ‫بسیاری از کشورهای‬ ‫کرامتی بهعنوان‬ ‫رســول مقابلی با‬ ‫ـوب و از زحمــات‬ ‫خدمات در‬ ‫شهرهاتوسطهیئت‬ ‫زنجیره میتوان به‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫ـان غربــی» منصـ‬ ‫ترین ویژگیهای این‬ ‫داوطلبانشورایاسالمی‬ ‫اســتان اذربایجـ‬ ‫ـی شــد‪.‬معاون‬ ‫که از مهم‬ ‫انتخابات شــوراهای‬ ‫صالحیت‬ ‫ســت اشاره کرد‪.‬‬ ‫تکریــم و قدردانـ‬ ‫خواسته عموم ا‬ ‫در ششــمین دوره‬ ‫رســول جلیلــی‬ ‫ـتاندار اذربایجــان‬ ‫شفافســازی که‬ ‫اجرایــی‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ارومیه‪ ۳۶۹ ،‬نفر برای‬ ‫زنجیره را عاملی بر‬ ‫ـور اقتصــادی اسـ‬ ‫تــران و دور بودن‬ ‫همچنین برقراری این‬ ‫روستای شهرستان‬ ‫هماهنگــی امـ‬ ‫زودهنگام دخ‬ ‫سازی سیستمهای‬ ‫اسالمی شهر و‬ ‫صادقی‬ ‫شهرهایارومیه‪،‬‬ ‫امادگی داریم تا‬ ‫به اهمیت پیاده‬ ‫خانه عنوان کــرد‪ .‬او‬ ‫شوراهایاسالمی‬ ‫عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫غربی با اشاره‬ ‫رقابتبرسر‪ ۳۱‬کرسی‬ ‫ـوص محصوالت‬ ‫مدرســه از‬ ‫توقف فساد‬ ‫اموزشوپــرورش‬ ‫ثبتنام کردند‪ .‬او‬ ‫پایلوت کشوری در این‬ ‫ـره تامین در خصـ‬ ‫مدیــرکل‬ ‫جذبدانشاموزان‬ ‫سیلوانا‪ ،‬قوشچی و سرو‬ ‫اذربایجان غربی بهعنوان‬ ‫مدیریــت زنجیـ‬ ‫در خصوص‬ ‫ـازی و جلوگیــری از‬ ‫غربی گفت‪ :‬امسال‬ ‫نوشین شهر‪،‬‬ ‫داوطلبین‪ ،‬افزود‪ :‬پس‬ ‫او تامین مایحتاج‬ ‫ایجــاد شفافسـ‬ ‫تحصیل عنوان کرد‪:‬‬ ‫اذربایجان‬ ‫بررسی صالحیت‬ ‫زیادی را میطلبد‪.‬‬ ‫کشــاورزی در‬ ‫مورد انتخاب شود‪.‬‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫بازمانده از‬ ‫‪ ۱۷۹‬دانشامــوز‬ ‫با اشاره به روند‬ ‫تجربه و توان‬ ‫قانونی بــرای تمام‬ ‫دغدغه همیشــگی‬ ‫امادگی داریم تــا‬ ‫یــک هــزار و‬ ‫لــی جــاری‪۴۶۵‬‬ ‫ومعیشتیمردم‬ ‫مراجــع ذیصــالح‬ ‫موردنیاز مردم را‬ ‫فســاد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫در ســال تحصی‬ ‫مسائلاقتصادی‬ ‫اخــذ اســتعالم از‬ ‫ابتدایی در اســتان ترک‬ ‫روزانه و مواد‬ ‫انتخاباتبرایبررسی‬ ‫کشــوری در این مــورد انتخاب سازماندرتمامی‬ ‫از‬ ‫ابتدایی‪ ۵۲۴ ،‬نفر‬ ‫چنین مجموعهای‬ ‫مقطــع‬ ‫جلساتهیئتاجرایی‬ ‫بهعنــوان پایلــوت‬ ‫نفــر در دوره‬ ‫مهین منافی‬ ‫و معارفه رئیس‬ ‫ازاینرو مدیریت‬ ‫و از امــوزش‬ ‫ســوابق داوطلبان‬ ‫داوطلبان‪،‬‬ ‫صادقی در ائین تکریم‬ ‫تاثیرگذار است‬ ‫تحصیلکــرده‬ ‫متوسطه و سه هزار‬ ‫منظــم تشــکیل و‬ ‫شود‪ .‬نادر‬ ‫در دوره اول‬ ‫اظهار کــرد‪ :‬این‬ ‫صالحیــت بهطــور‬ ‫مهینمنافیبابیان‬ ‫بررســی شــد کــه از‬ ‫کشــاورزی اســتان‪،‬‬ ‫بازماندهاند‪.‬‬ ‫ـطه جذبشــده‬ ‫قانون‬ ‫با‬ ‫جهاد‬ ‫ـق‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫دوره دوم متوسـ‬ ‫ـورت دقیــق و منط‬ ‫ســازمان‬ ‫ـترین دانشامــوزان‬ ‫بیش از ‪ ۹۶‬درصد‬ ‫و ‪ ۳۸۲‬نفر در‬ ‫بهصـ‬ ‫در ســال تحصیلی‬ ‫اینکــه بیشـ‬ ‫خـــبر‬ ‫کنندگان‪ ،‬صالحیت‬ ‫ناحیــه‪ ۲‬ارومیه با‬ ‫منافی بابیــان اینکه‬ ‫مجموع ثبتنام‬ ‫تحصیلکرده مربوط به‬ ‫داوطلب نیز از ادامه‬ ‫همچنین اســت‪.‬‬ ‫دانشامــوز در ‪۵۰۸۹‬‬ ‫اعضا رسیده و‪۱۰‬‬ ‫تــرک‬ ‫ابتدایی اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫شــده عــالوه بــر‬ ‫داوطلبین به تایید‬ ‫‪ ۶۲۵‬هــزار و ‪۵۵۰‬‬ ‫رئیسهیئتاجرایی‬ ‫پشــتیبانیهای مزیــن‬ ‫‪ ۲۱۰‬دانشامــوز‬ ‫ـع اول جــاری‬ ‫مشغولتحصیل‬ ‫انتخاباتانصرافدادند‪.‬‬ ‫ــوز نیــز در مقطـ‬ ‫اذربایجانغربی‬ ‫ابزیان از تولیــد و‬ ‫موجــود‪ ،‬کنترل‬ ‫اسامی داوطلبان‬ ‫حضور در‬ ‫و ‪ ۴۲۵‬دانشام‬ ‫مدرسهاستان‬ ‫ـد در مراکز‬ ‫صادرات ســاالنه‬ ‫ـر از دانشاموزان‬ ‫ارومیه بابیان اینکه‬ ‫‪ ۶‬هــزار‬ ‫کردهاند‪.‬اوبابیان‬ ‫به اینکه میزان‬ ‫ـزود‪ ۱۸۰ :‬هزار نفـ‬ ‫انتخابات شهرستان‬ ‫کرونا به حفــظ پایــداری تولیـ تجدیدشونده و ایجاد‬ ‫استانترکتحصیل‬ ‫طیمراحلبعدی‬ ‫تحقیقاتی تاکید‬ ‫هســتند‪ ،‬افـ‬ ‫ـتان قبل از شــیوع‬ ‫متوسطهدر‬ ‫ســتایی و ‪۴۴۵‬‬ ‫برداری از منابع ابی‬ ‫هیئتاجرایی‪،‬جهت‬ ‫نیز ‪ ۱۰‬هزار و ‪۷۱۹‬‬ ‫انجامشــده بــا مراکــز‬ ‫پایانههــای مــرزی اسـ‬ ‫‪ ۳۱۳۴‬مدرســه رو‬ ‫نقــاط مختلف‬ ‫متاسفانه بهره‬ ‫مقطع دوم متوســطه‬ ‫پسازبررسیدر‬ ‫است‪،‬خاطرنشان‬ ‫هماهنگیهــای‬ ‫تحصیل اســتان در‬ ‫ـروری بــزرگ در‬ ‫ـید‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ـورت نگرفت و‬ ‫شــهری مشغول‬ ‫اینکه در‬ ‫شهرستانارسالشده‬ ‫منبعهــای ابزیپـ‬ ‫اذربایجان غربی گفت‪:‬‬ ‫میلیون دالر میرسـ‬ ‫ـود از دریاچــه صـ‬ ‫تحصیلیجاریازادامه‬ ‫در ‪ ۱۹۵۵‬مدرســه‬ ‫مکانیزاسیون در مراکز‬ ‫بههیئتنظارت‬ ‫ضــور در انتخابات‬ ‫چشمگیری یافته‬ ‫صیــد ایــن موجـ‬ ‫فرصــت یک‬ ‫شیالت و ابزیان‬ ‫هزار نفر نیز‬ ‫دانشاموزدرسال‬ ‫داد‪ ۳۶۳ :‬هــزار‬ ‫اجرای طرحهای‬ ‫صالحیتشــان برای ح‬ ‫این رقم کاهش‬ ‫مدیر‬ ‫ـال ایــش و ایجــاد‬ ‫دوره اول متوســطه‬ ‫ــتان تولیدشــده‬ ‫ســتند‪ .‬او ادامــه‬ ‫ـتان استان و‬ ‫توسعه مازاد در‬ ‫با شیوع کرونا‬ ‫کــرد‪ :‬افرادی که‬ ‫ـواع ابزیــان در اس‬ ‫‪ ۹۹‬بهعنــوان سـ‬ ‫ـد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در‬ ‫توانند اعتراض خود‬ ‫تحصیــل ه‬ ‫تولید ابزیان اسـ‬ ‫ابزیان را در کنار‬ ‫ـال‬ ‫مقطــع ابتدایی‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫بازمانده‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫می‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫ـزار‬ ‫شهرستان‬ ‫شد‪.‬‬ ‫انان‪،‬‬ ‫مازاد‬ ‫ـنا‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫پرورش‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫لحاظ‬ ‫‪۱۶‬‬ ‫نشد‪ ،‬بعد از ابالغ به‬ ‫در گفتوگو با ای‬ ‫ـت‪ .‬او یاداور شــد‪:‬‬ ‫مــوزان اســتان در‬ ‫بازمانده از تحصیل در‬ ‫ـته به تکثیر و‬ ‫ذخیره ارزشمند‬ ‫دادهشده است‪.‬‬ ‫اعالم کنند تا به‬ ‫محمدباقر قریشــی‬ ‫نفــر از دانشا‬ ‫احراز‬ ‫منابع غنی اسـ‬ ‫این‬ ‫ـی در ســال گذشـ‬ ‫ســتان قرار‬ ‫بیشترین تعداد‬ ‫این تعداد ‪۲۹۶‬‬ ‫انتخابات اســتان‬ ‫متوسطهبیشترین‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۶‬هزار تن انواع بازسازی خاطرنشان کرد‪ :‬وجود‬ ‫ـر مصــرف داخلـ‬ ‫تحصیل هستند که از‬ ‫هیئت نظارت بر‬ ‫عراق‪ ،‬دســتور کار شیالت ا اذربایجان غربی تصریح‬ ‫نفرودر دورهدوم‬ ‫ـال گذشــته بالغبر‬ ‫این عــالوه بـ‬ ‫رعایتامانتداری‬ ‫را به‬ ‫قریشی‬ ‫ارومیه با مشغول‬ ‫ابزیان به کشورهای‬ ‫خویبا‪۱۰۱۰‬‬ ‫شــبکه شاد‪۲۱ ،‬‬ ‫شــیالت و ابزیان‬ ‫افزود‪ :‬در سـ‬ ‫غربی باعث شــده‬ ‫رسیدگیشود‪.‬او گفت‪:‬با‬ ‫تولید ابزیان اســتان‬ ‫درصد) از طریق‬ ‫تحصیل در ناحیه یک‬ ‫میزان ‪ ۱۰۰‬تن انواع‬ ‫‪ ۷‬ونیــم میلیــون‬ ‫کشــورهای مدیر‬ ‫متنوع در اذربایجان‬ ‫اعتراضانان‬ ‫بررسی صالحیتها در‬ ‫منابع ابی و مراکز‬ ‫هزار نفر (‪۸۳‬‬ ‫تعداد بازمانده از‬ ‫گذشــته بیــش از‬ ‫اول کشور را در‬ ‫حضوری در مناطق‬ ‫ـتان‪ ،‬روســیه و‬ ‫شده است‪ .‬او و‬ ‫ابزیــان در‬ ‫داوطلبان‪ ،‬نتایج‬ ‫وپرورش اذربایجان‬ ‫کــرد‪ :‬در ســال‬ ‫ـال متوالی رتبه‬ ‫اذربایجــان‪ ،‬ارمنسـ‬ ‫‪ ۸۵۷‬نفر بهصورت‬ ‫تولید و تکثیر استان‬ ‫و حفظ حیثیت‬ ‫بازار مصرف عرضه‬ ‫است‪ .‬مدیر اموزش‬ ‫هشتماردیبهشتماه‬ ‫ادامه داد‪ :‬بهمنظور‬ ‫اســتان چند سـ‬ ‫اموزان هزار و‬ ‫ماهی در مراکز‬ ‫ابی کشور در‬ ‫ـزار نفــر از طریق‬ ‫تولیدشده و به‬ ‫‪ ۱۶۳۷‬نفر‬ ‫تقویمانتخابات‬ ‫صادر شد‪ .‬قریشی‬ ‫افزایش تــردد صیادان‬ ‫ترک تحصیل دانش‬ ‫قطعه بچه‬ ‫ســتایی و ‪ ۵۸‬هـ‬ ‫موعدمقرر کهدر‬ ‫به اطالع داوطلبان‬ ‫تولید و پرداخت ماهی از منابع اختصاص اروپایی‬ ‫منابع ابی استان‬ ‫عشــایری و رو‬ ‫به اینکــه ورود و‬ ‫غربی مهمترین علل‬ ‫پوششقرارگرفتهاند‪.‬‬ ‫ســوی فرمانداری‬ ‫بازسازی ذخایر ابزیان‬ ‫بــا اشــاره‬ ‫مسائل فرهنگی‪،‬‬ ‫تولیدشده است‪.‬‬ ‫ساحلی به خود‬ ‫رویه و غیرمجاز‬ ‫پیشبینیشــده‪ ،‬از‬ ‫هایاموزشیتحت‬ ‫ـیوع بیماری کرونا‪،‬‬ ‫ارس و صید بی‬ ‫اســتانهای غیر‬ ‫حفظ و‬ ‫در ســالی کــه به‬ ‫ازدواج بسته‬ ‫غیرمجاز به ســد‬ ‫اســتان را شـ‬ ‫تصریح بین‬ ‫افزایــش تولیــد‬ ‫ـط والدین بــرای‬ ‫شاهمیگو است‪،‬‬ ‫و ایجــاد زمینــه‬ ‫خواهدرسید‪.‬‬ ‫ـادی‪ ،‬فقر‪ ،‬باور غلـ‬ ‫میگو از علل کاهش‬ ‫میگو دراز دهد‪.‬‬ ‫اذربایجــان غربی با‬ ‫اقتصـ‬ ‫اثر تخلف در‬ ‫شاه‬ ‫کاهش جمعیت شــاه‬ ‫ـیالت و ابزیــان‬ ‫رفع ‪ 7‬مورد‬ ‫مدیــر شـ‬ ‫ــرد‪ :‬با توجه به‬ ‫در ســال ‪ ،۹۸‬با‬ ‫ک‬ ‫دریاچه ســد ارس‬ ‫تاریخی اشنویه‬ ‫اب شــیرین در‬ ‫تپههای‬ ‫خـــبر‬ ‫گردشــگری و‬ ‫ـراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫رئیــس اداره میـ‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫مورد اثر تخلف در‬ ‫مرمت قــرار میگیرد‪.‬‬ ‫ـنویه از رفع هفت‬ ‫ایجادشده است‪ .‬رئیس‬ ‫تاریخی در دســت‬ ‫صنایعدســتی اشـ‬ ‫گفت‪ :‬همچنین برای‬ ‫گندویال‪،‬نالوسو‬ ‫معــدن و تجارت‬ ‫بناهــای‬ ‫ـوق» در مجــاورت‬ ‫روستاهایدهشمس‪،‬‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫ـازمان صنعــت‪،‬‬ ‫قصــر «باغچهجـ‬ ‫بخش و تجارت‬ ‫تپههایتاریخی‬ ‫رئیــس سـ‬ ‫استان ‪ ۳۱۶‬طرح‬ ‫این مطلب اظهار‬ ‫ازانجاییکــه‬ ‫باهدف توسعه‬ ‫ســیله ارتفاعات‬ ‫بخش صنعت در این‬ ‫روناک تاســا با اعالم‬ ‫اذربایجان غربی گفت‪:‬‬ ‫از دو طــرف بهو‬ ‫‪ ۶۷۲‬توسعه‬ ‫ســرگیز خبر داد‪.‬‬ ‫راهاندازی موجود‬ ‫حریم این تپههای‬ ‫ه قرارگرفتــه و‬ ‫تاکنون ‪ ۷۲‬هزار و‬ ‫زمینهای پیرامون‬ ‫باالی ‪ ۶۰‬درصد برای‬ ‫با کاشت نهال در‬ ‫دِ‬ ‫صنعت و رونق اشتغال‬ ‫مجاور محصورشده‪،‬‬ ‫ـده صنعتی‬ ‫کرد‪ :‬تعداد از افراد‬ ‫این تعداد واحد‬ ‫به تپههای مذکور‬ ‫ـمت غرب ماکو‬ ‫ســرمایهگذاری شـ‬ ‫کوههای‬ ‫ـده و هیچگونــه‬ ‫بابایی بیان کرد‪ :‬برای‬ ‫وارد امدن خســارت‬ ‫ماکو_ بازرگان در سـ‬ ‫ریال در این اســتان‬ ‫باغــات میــوه شـ‬ ‫اظهار اســت‪.‬‬ ‫تاریخــی باعــث‬ ‫در مســیر‬ ‫میلیــارد ریال اعتبار‬ ‫شده حکم رفع اثر‬ ‫میلیارد‬ ‫قــرار دارد که در‬ ‫ان تبدیــل بــه‬ ‫گفتوگو با ایرنا‬ ‫به وجــود نیامده‬ ‫نیز ‪ ۳۳‬هزار و ‪۳۵۰‬‬ ‫پیگیریهای انجام‬ ‫دامنه کوه‬ ‫است‪.‬غالمرضا بابایی در‬ ‫وضعیــت کلــی اثــر‬ ‫اندازی صنعتــی‬ ‫شده بودند که با‬ ‫شده است‪ .‬او تاکید‬ ‫ها بر اساس ماده‬ ‫دهکــده سرســبزی در ساختمان نسبتا مجلل‬ ‫تغییــری در‬ ‫سرمایهگذاری برای راه‬ ‫ـر به همت اداره‬ ‫گذاری در نظر گرفته‬ ‫افزود‪ :‬این حکم‬ ‫جنوب شرقی ان‪،‬‬ ‫در دهههای اخیـ‬ ‫داشت‪ :‬این میزان‬ ‫صادر شد‪ .‬او‬ ‫است‪ .‬او سرمایه‬ ‫واحد صنعتی نیز‬ ‫گرفته است‪ .‬رئیس‬ ‫ســمت‬ ‫صاحــب اولیه ان‬ ‫اســت‪ .‬این بنا‬ ‫و صنایعدســتی‬ ‫صنعتی هزینه شده‬ ‫اندازی این تعــداد‬ ‫تخلف مجازات اســالمی انجام‬ ‫ـده میشــود کــه‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫کــرد‪ :‬بــا راه‬ ‫هزار و ‪ ۳۰‬واحد‬ ‫و تاریخــی دیـ‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫‪ 560‬قانون‬ ‫صنایعدستی اشنویه‬ ‫ـت‪ .‬اسم این اثر‬ ‫تعداد واحد صنعتی‬ ‫‪۲‬‬ ‫کل میــراث‬ ‫ســتمر قرارگرفته‬ ‫هزار و ‪ ۹۱۴‬نفر در‬ ‫ماکوئی بوده اسـ‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫داد‪ :‬با راهاندازی این‬ ‫غربی مورد مرمت م‬ ‫برای هشت‬ ‫اقبالالســلطنه‬ ‫اداره میراث‬ ‫هرکس بدون اجــازه از‬ ‫دهکده (باغچهجوق)‬ ‫ادامه‬ ‫صــورت مســتقیم‬ ‫اذربایجــان‬ ‫نامــهای‪ ،‬جهــت‬ ‫زاییصورتمیگیرد‪.‬‬ ‫ـزار و ‪ ۹۲‬نفــر به‬ ‫ســاس این مــاده‬ ‫به تبعیت از نام‬ ‫‪ ۱۳۹۳‬طــی تفاهم‬ ‫ـتغال اشتغال‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫بر‬ ‫‪۵۷‬‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫ـی‬ ‫با‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫خ‬ ‫ـرای‬ ‫یا‬ ‫عنــوان‬ ‫تاری‬ ‫دستی‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫ز‬ ‫ب‬ ‫ـال‬ ‫در‬ ‫جــان غربــی اشـ‬ ‫و در سـ‬ ‫گردشگری و صنایع‬ ‫منطقه بهرهبرداری‬ ‫نامگرفتــه کــه‬ ‫ســتقیم در اذربای‬ ‫«باغچهجــوق»‬ ‫میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫توسعه گردشگری‬ ‫از این وزارتخانه‬ ‫و غیرم‬ ‫(‪)1323 – 24‬‬ ‫وزارت‬ ‫حمایت از‬ ‫ازاد ماکو قرارگرفته‬ ‫ـوب و اعالمشــده‬ ‫قصــر مظفرالدین شــاه قاجار‬ ‫اختیار سازمان منطقه‬ ‫تخلف ضوابط مصـ‬ ‫ســلطنت‬ ‫ـور در ایــن مــاده‬ ‫ـلطنه ماکوئی از‬ ‫از ان در‬ ‫فرهنگی_تاریخــی مذکـ‬ ‫توســط اقبالالسـ‬ ‫هجــری قمــری‬ ‫در حریــم اثــار‬ ‫تزلزل بنیان انها شود‬ ‫ـن محــل نزدیک‬ ‫است‪.‬‬ ‫ـوذ ان زمــان در ایـ‬ ‫ِ‬ ‫عملیاتی کند که سبب‬ ‫ســرداران بانفـ‬ ‫مبادرت به‬ ‫مذکور خرابی یا‬ ‫شــده است‪ .‬بعد‬ ‫عملیات به اثار و بناهای‬ ‫و ترکیه احداث‬ ‫به مرز شــوروی‬ ‫یا درنتیجه ان‬ ‫تخلف و پرداخت‬ ‫ورثــه قرارگرفتــه‬ ‫قصــر در اختیــار‬ ‫عالوه بر رفع اثار‬ ‫از ســردار ماکــو‪،‬‬ ‫لطمــهای وارد کند‬ ‫ـه ســال محکوم‬ ‫ـداری و در ردیــف‬ ‫ــس از یــک تا سـ‬ ‫دولــت ان را خریـ‬ ‫ـارت وارده بــه حب‬ ‫کــه بعدهــا‬ ‫خسـ‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫سایه شوم کرونا بر‬ ‫‪07‬‬ ‫ساختابرپروژه‬ ‫دهکدهالمپیکاصفهان‬ ‫باحمایت فوالدمبارکه‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.co‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.co‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪ /‬شماره ‪1043‬‬ ‫‪03‬‬ ‫دولت از بازار سهام‬ ‫سوءاستفاده نکردهاست‬ ‫در پی اعالم خبر افزایش قیمت خودرو برای سه ماه نخست سال ‪ ،۱۴۰۰‬بسیاری از کارشناسان و فعاالن صنعت خودرو این اقدام را در مدیریت بازار خودرو بی تاثیر دانسته و از‬ ‫‪03‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫ان به عنوان راهی برای استفاده دولت از ابزاری همچون شورای رقابت برای کنترل و دستوری کردن قیمت ها یاد می کنند‬ ‫ذربایجان غربی‬ ‫سر ا‬ ‫‪02‬‬ ‫راوردههای خام‬ ‫واحد صنفی عرضه ف‬ ‫‪۱۴۶‬‬ ‫استان پلمب شد‬ ‫دامی در‬ ‫جیرهتامینعاملی‬ ‫مدیریتزن‬ ‫استقرار سیستمهای فساد ضروری است‬ ‫برای جلوگیری از‬ ‫امسالاز تحصیل‬ ‫دانشاموز ابتدایی‬ ‫‪۱۱۷۹‬‬ ‫بازماندند‬ ‫پرورش‬ ‫منابع ابی استان‬ ‫زیان در‬ ‫‪ ۱۶‬هزار تن انواع اب‬ ‫جوق؛ گمنام اما زیبا‬ ‫قصر باغچه‬ ‫در بخش صنعت‬ ‫هزار میلیارد ریال‬ ‫‪۷۲‬‬ ‫سرمایهگذاریشد‬ ‫یادداشت‬ ‫استقرارسیستم های‬ ‫مدیریتزنجیرهتامین‬ ‫عاملی برای جلوگیری از‬ ‫فساد ضروری است‬ ‫‪08‬‬ ‫تغییر ده قضا را‪...‬‬ ‫طرح ‪:‬جماران‬ ‫تصویری از ثبت نام سید حسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری سال ‪94‬‬ ‫فاطمه کاویانی‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫پیش بینیمثبتصندوقبین المللیپولبرایاقتصادایران‬ ‫اگهیمزایدهعمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز در نظر دارد پروژه ذیل را بر‬ ‫اساس شرایط ذکر شده و به شرح مشخصات‪ ،‬اطالعات و جزئیات مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده‬ ‫عمومی به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع مزایده‬ ‫مبلغ (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫تجدیدمزایده‬ ‫واگذاری ‪،‬نگهداری و‬ ‫بهره برداری از چهار‬ ‫دستگاهتابلوی‬ ‫تبلیغاتی واقع در‬ ‫محور ازاد راه کرج‪-‬‬ ‫قزوین‬ ‫‪30,750,720,000‬‬ ‫مزایده واگذاری‬ ‫‪،‬نگهداری و بهره‬ ‫برداری از چهار‬ ‫دستگاهتابلوی‬ ‫تبلیغاتی واقع در‬ ‫محور ازاد راه تهران‬ ‫‪-‬کرج‬ ‫مبلغتضمین‬ ‫(ریال)‬ ‫‪1,538,000,000‬‬ ‫شماره مزایده‬ ‫‪5099004224000008‬‬ ‫مدت‬ ‫مدت اعتبار پیشنهادات‬ ‫توضیحات‬ ‫نحوه مشاهده مراجعه‬ ‫‪36‬ماه مدت به بخش مزایده‪/‬انتخاب‬ ‫کارتابلاجاره‪/‬انتخاب‬ ‫اجاره‬ ‫سامانهستاد‬ ‫نحوه مشاهده مراجعه‬ ‫‪36‬ماه مدت به بخش مزایده‪/‬انتخاب‬ ‫کارتابلاجاره‪/‬انتخاب‬ ‫اجاره‬ ‫سامانهستاد‬ ‫عمومی یک مرحله ای‬ ‫فراخوان مناقصه‬ ‫‪5099004224000009‬‬ ‫‪900,000,000‬‬ ‫‪17,847,648,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫به شماره ‪2000003361000001‬‬ ‫واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی اداره کل ثبت احوال‬ ‫شرایط‪:‬اصفهان‬ ‫زمان و محل دریافت اسناد مزایده و اگاهی از سایر استان‬ ‫سه ماه‬ ‫سه ماه‬ ‫پشــتیبانی و خدماتی‬ ‫فعالیتهای‬ ‫عمومــی‬ ‫اســتان‬ ‫کل ثبت‬ ‫اداره کل اداره‬ ‫سامانه تدارکات‬ ‫واگذاریطریق‬ ‫مذکور را از‬ ‫مناقصهعمومی‬ ‫داردمزایده‬ ‫نظردارد‬ ‫درنظر‬ ‫اصفهان در‬ ‫استان البرز‬ ‫احوالجاده ای‬ ‫حمل و نقل‬ ‫راهداری و‬ ‫گران الکترونیکی‬ ‫تدارکات‬ ‫سامانه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫سامانه)‬ ‫در‬ ‫مندرج‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫تابعه‬ ‫ادارات‬ ‫برخی‬ ‫و‬ ‫کل‬ ‫اداره‬ ‫ســاختمان‬ ‫(نظافت‬ ‫الکترونیکی دولت برگزار نماید ‪.‬کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده‬ ‫گرانوو بازگشایی‬ ‫‪www.setadiran.ir‬انجاممناقصه‬ ‫ادرساسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد‬ ‫دریافت‬ ‫مناقصه از‬ ‫برگزاری‬ ‫درگاهمراحل‬ ‫طریق کلیه‬ ‫برگزاراز نماید‪.‬‬ ‫دولت‬ ‫خواهد شد‬ ‫(ستاد) به‬ ‫دولت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫پاکت ها‬ ‫و بازگشایی‬ ‫امضایانجام خواهد‬ ‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫ادرس‬ ‫به‬ ‫(ستاد)‬ ‫دولت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تدارکات‬ ‫سامانه‬ ‫درگاه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پاکت‬ ‫الزم اســت مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ‪,‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی‬ ‫گواهی امضای‬ ‫دریافت‬ ‫ستادمذکور و‬ ‫سایت‬ ‫ثبتدرنام در‬ ‫مراحل‬ ‫قبلی‪،‬‬ ‫عضویت‬ ‫صورت عدم‬ ‫گران در‬ ‫جهتاست‬ ‫شدراو الزم‬ ‫(‪ )setadiran.ir‬و‬ ‫سامانه‬ ‫مزایده‬ ‫اسناد‬ ‫دریافت‬ ‫سازند‪.‬زمان‬ ‫محقق‬ ‫مناقصهمزایده‬ ‫شرکت در‬ ‫الکترونیکی‬ ‫‪ 1400/01/25‬می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ‬ ‫سامانه‬ ‫در‬ ‫مناقصه‬ ‫انتشار‬ ‫تاریخ‬ ‫سازند‪.‬‬ ‫محقق‬ ‫مناقصه‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫جهت‬ ‫را‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مهلت بازدید در روزهای اداری از تاریخ ‪ 99/08/18‬ساعت ‪ 8‬صبح لغایت ساعت ‪14‬ظهر مورخ ‪ 99/08/26‬می باشد‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬ساعت ‪ 12‬روز دوشنبه تاریخ ‪1400/01/30‬‬ ‫‪.‬مهلت‪ ،‬زمان و محل تحویل پیشنهادات‪ :‬در سامانه ستاد و تحویل ضمانت نامه به دبیرخانه اداره کل راهداری و حمل‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 14‬روز پنج شنبه تاریخ ‪1400/02/09‬‬ ‫و نقل جاده ای استان البرز در قبال دریافت رسید از تاریخ ‪ 99/08/18‬لغایت ‪ 99/09/01‬تا ساعت ‪ 14‬ظهرروز شنبه‬ ‫زمانی بازگشایی پاکت ها‪ :‬ساعت ‪ 10‬روز شنبه تاریخ ‪1400/02/11‬‬ ‫می باشد‪ .‬به پیشنهادهای فاقد امضاء‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪99/09/02‬راس‬ ‫یکشنبه‬ ‫جلسه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫داده نخواهد‬ ‫ترتیب‪-‬اثر‬ ‫واصل شود‪،‬‬ ‫اســتان اصفهان‬ ‫مورخثبت احوال‬ ‫اداره کل‬ ‫روزکبیر ‪-‬‬ ‫پاکات‪:‬امیر‬ ‫بازگشایی اداری‬ ‫بهمن ‪ -‬مجتمع‬ ‫تاریخ‪22‬‬ ‫خیابان‬ ‫بزرگمهر ‪-‬‬ ‫خیابان‬ ‫مطلقااصفهان‬ ‫ادرس‪:‬‬ ‫شناسایی معتبر بالمانع است)‪ .‬ارسال اسناد فقط از‬ ‫معرفی نامه و کارت‬ ‫نماینده‬ ‫(حضور‬ ‫ساعت ‪9‬صبح‬ ‫‪031-326۷4210‬‬ ‫شرکت‪-‬باتلفن‪:‬‬ ‫پشتیبانی‬ ‫انسانی و‬ ‫اداره منابع‬ ‫اداره کل‬ ‫تهیه و تسلیم‬ ‫مقررات‬ ‫معتبر‬ ‫است تضمین‬ ‫مکلف‬ ‫دهنده‬ ‫تماسباشد‪.‬‬ ‫ستاد می‬ ‫طریق سامانه‬ ‫‪021-41934‬‬ ‫تماس‬ ‫مطابقمرکز‬ ‫سامانه‪:‬‬ ‫عضویت در‬ ‫مراحل‬ ‫انجام‬ ‫پیشنهادجهت‬ ‫سامانه ستاد‬ ‫اطالعات‬ ‫دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده‪ :‬ادرس‪ :‬کرج‪-‬‬ ‫مزایدهوگزار جهت‬ ‫نام‪:‬دستگاه‬ ‫تماس‬ ‫اطالعات‬ ‫‪85193۷68‬‬ ‫‪88969۷3۷‬‬ ‫ثبت‬ ‫نماید‪ ( .‬دفتر‬ ‫*سایر‬ ‫‪1122962‬‬ ‫گوهردشت ‪-‬رجائی شهر خیابان چهارم شرقی پالک‪11‬شماره تماس‪ 026- 34203400-3:‬داخلی‪135-176‬م مالف‪:‬‬ ‫الف‪862030 :‬‬ ‫سامانه ستاد جهت انجام مراحل‬ ‫تماس‬ ‫است‪.‬اطالعات‬ ‫شرایط‪ ،‬اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫مندرجثبت احوال‬ ‫اداره کل‬ ‫عضویت در سامانه و هرگونه مشکل در بارگذاری اسناد ‪ :‬مرکز تماس‪02141934‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز‬ ‫شناسه اگهی‪1039869:‬‬ ‫صندوق بین المللی پول در اخرین گزارش‬ ‫چشم انداز اقتصادیمنطقهخاورمیانهواسیای‬ ‫مرکزی‪ ،‬پیش بینی مثبتی از رشد اقتصادی ایران‬ ‫ارائه داده‪ ،‬اما این رشد مثبت در سایه روند ُک ِند‬ ‫جناب اقای رمضانعلی معتمدی‬ ‫واکسیناسیون و تحریم های امریکا قرار دارد‪ .‬در‬ ‫مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان‬ ‫سال گذشته میالدی ایران یکی از پنج کشور در‬ ‫ارجمندتان‪،‬را تجربه‬ ‫برادرشــد اقتصادی مثبت‬ ‫درگذشتبود که ر‬ ‫منطقه‬ ‫مرحوم عباسعلی معتمدی را تسلیت گفته‪ ،‬برای ان فقید سعید‪ ،‬رحمت و مغفرت‬ ‫کرد‪.‬بهگزارشایرناپالس‪،‬جدیدترینپیش بینی‬ ‫و برای جنابعالی و بازماندگان داغدار صبر و شکیبایی ارزومندم‪.‬‬ ‫از رشــد اقتصــادی ایران در ســال جاری میالدی‬ ‫امیر اکبری‪ -‬روزنامه رویداد امروز‬ ‫توســط صنــدوق بین المللــی پــول و در قالــب‬ ‫گزارشچشم اندازاقتصادیمنطقهخاورمیانهو‬ ‫اسیایمرکزیمنتشرشدهاست‪.‬‬ ‫رشد‬ ‫نرخ‬ ‫ شود‬ ‫ی‬ ‫بر این اســاس پیش بینی م‬ ‫همکاران ارجمند‬ ‫تولیــد ناخالص حقیقــی در پایــان ســال جاری‬ ‫سرکار خانم زهرا حسینی ‪ ،‬سرکار خانم مریم حسینی‬ ‫میــادی بــرای ایــران برابــر بــا ‪ ۲.۵‬درصــد و در‬ ‫عرض نموده و از پروردگار مهربان برای ان فقید سعید‪ ،‬رحمت و مغفرت و برای‬ ‫وارده را‬ ‫مصیبت‬ ‫تسلیتباشد‪ .‬بر‬ ‫برابر با ‪ ۲.۱‬درصد‬ ‫میالدی اینده‪،‬‬ ‫سال‬ ‫واکسیناسیون اهسته‪ ،‬سرعت گیر رشد‬ ‫شکیباییگرفتــه شــود‪ .‬ایــن پی‬ ‫ارزومندیم‪.‬ش بینــی بر اســاس شــروع را به عنــوان یکــی از عوامــل تاثیرگــذار بــر رشــد‬ ‫اساس این گزارش‪ ،‬نرخ رشد حقیقی در منطقه‬ ‫بازماندگانداغدارصبرو‬ ‫اقتصادی‬ ‫تغییرات امیدوارکننده ای اســت که در ســه ماه پایین اقتصاد کشور شناسایی می کنند‪ .‬بررسی‬ ‫خاورمیانه و اسیای مرکزی در سال‪ ۲۰۲۰‬برابر با‬ ‫رویداد‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫روزنامهق های‬ ‫همکارانامده‪ ،‬تواف‬ ‫حالودر این گزارش‬ ‫با این‬ ‫سال‪۲۰۲۰‬‬ ‫روزنامهپایانی‬ ‫امروزمشاهدهشدوانتظار می رودبا روند نرخ رشد اقتصادی نیز نشان دهنده بهبود‬ ‫منفی‪ ۲.۹‬درصد بوده و ایران یکی از پنج کشور‬ ‫از ‪ ۳۲‬کشور منطقه است که در این سال‪ ،‬نرخ محدود برای پیش خرید واکسن یا نبود منابع افزایشفعالیت هایاقتصادیتانیمهسالجاری نــرخ رشــد در ســال هایی اســت کــه از شــدت‬ ‫مالیبرایواکسیناسیوندر کشورهاییاز جمله میــادی تقویت شــود‪.‬افزایش قیمــت نفت و تحریم ها کاسته شد ه بود‪.‬علی دینی ترکمانی‬ ‫رشداقتصادیمثبترابهثبترساندهاست‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس‪ ،‬تاجیکســتان بــا نرخ رشــد ایران‪ ،‬چالشــی را برای واکسیناســیون گسترده عرضهزودهنگامواکسنمی توانداینچشم انداز اقتصــاددادان و عضــو هیــات عملی موسســه‬ ‫‪ ۴.۵‬درصدی‪ ،‬مصر با نرخ رشد ‪ ۳.۶‬درصدی‪ ،‬در این کشــورها شــکل خواهد داد‪ .‬ایران و ‪ ۱۲‬را بــرای بســیاری از اقتصادهــای عضــو شــورای مطالعــات و پژوهش هــای بازرگانــی‪ ،‬پیــش از‬ ‫ازبکستان با نرخ رشد‪ ۱.۶‬درصدی‪ ،‬ایران با نرخ کشور دیگر منطقه شامل افغانستان‪ ،‬الجزایر‪ ،‬همــکاری خلیج فــارس‪ ،‬تقویت کنــد‪ .‬افزایش ایــن دربــاره پیش بینی نرخ رشــد اقتصــادی در‬ ‫رشــد ‪ ۱.۵‬درصــد ی و ترکمنســتان با نرخ رشــد جیبوتــی‪ ،‬مصــر‪ ،‬عــراق‪ ،‬اردن‪ ،‬لبنــان‪ ،‬لیبــی‪ ،‬اخیر قیمت نفت حتی می تواند تولید ناخالص ســال ‪ ۱۴۰۰‬گفتــه بــود‪ :‬ممکــن اســت امســال‬ ‫استان‬ ‫توزیع نیروی‬ ‫کشورهای منطقه خاورمیانه پاکســتان‪ ،‬تونــس‪ ،‬ازبکســتان و کرانه باختری داخلی در کشوهای غیر نفتی را نیز بهبود دهد هــم میانگیــن نــرخ رشــد اقتصــادی ‪ ۱.۵‬یــا ‪۲‬‬ ‫درصدیبرقتنها‬ ‫شرکت ‪۰.۸‬‬ ‫کرمانشاه(سهامیخاص)‬ ‫شــرکت توزیع نیروی برق اســتان کرمانشــاه در نظر دارد ‪50،000‬کیلو گرم انواع‬ ‫واسیایمرکزیهستند کهسال گذشتهمیالدیرا رود اردن‪ ،‬واکسیناسیون را با پوشش محدودی و پیش بینی می شود رشد اقتصادی انها به‪ ۳.۳‬درصد شود‪ .‬به هر حال وقتی سال های پیش‬ ‫انتظار نمی رود‬ ‫طریــقکرده اند و‬ ‫گذاشتند‪ .‬اغاز‬ ‫تولید‬ ‫شــرکت‬ ‫نسبتفروش‬ ‫عمومی به‬ ‫مزایده‬ ‫اســقاط رااز‬ ‫الومینیومی‬ ‫ســیم‬ ‫یابد‪.‬با این‬ ‫برســاند‪.‬لذاکلیهجاری افزایش‬ ‫جمعیتی درصد در سال میالدی‬ ‫کنندهافت کرده‪ ،‬از یک جایی به‬ ‫ ها‪ ،‬بسیار‬ ‫هــایظرفیت‬ ‫اقتصادیپشتسر‬ ‫نرخرشدمثبت‬ ‫با‬ ‫‪۲۰۲۰‬‬ ‫سال‬ ‫اواسط‬ ‫تا‬ ‫کشورها‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫معناداری‬ ‫ مدت‬ ‫ه‬ ‫کوتا‬ ‫در‬ ‫نفت‬ ‫بخش‬ ‫ های‬ ‫ت‬ ‫فعالی‬ ‫حال‪،‬‬ ‫ تواند خود را احیا کنــد‪ ،‬اما تا‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫اقتصــاد‬ ‫بعــد‬ ‫ گیری ذوب فلزات مــی توانندجهــت دریافت اســناد مزایده و بازدیــد ظرف مدت‬ ‫کارخانجــات‬ ‫کابــل و‬ ‫امده‪،‬یک ســال با همه‬ ‫ســیمدرواین گزارش‬ ‫ویروس کرونا‪،‬رقابتبینواکسنوویروسوارد واکسینهشوند‪.‬‬ ‫دردلیــل ان‬ ‫مانــد که‬ ‫شــرکتخواهند‬ ‫همچنــان محــدود‬ ‫وضعیت اولیه خود برســد زمان بر‬ ‫بخواهد بهخیابان‬ ‫کرمانشــاه‪-‬‬ ‫واقــع‬ ‫اگهــی به امــور تدارکات این‬ ‫‪ 5‬روز کاری از تاریــخ انتشــار ایــن‬ ‫نفت‬ ‫صادرکننده‬ ‫کشورهای‬ ‫چشم انداز‬ ‫محدودیت های تولید در اوپک پالس و استمرار خواهد بود‪ .‬درست است که در این مسیر قرار‬ ‫اسیای‬ ‫منطقه خاورمیانه و‬ ‫مرحله جدیدی در‬ ‫هــای ‪ www.tavanir.org.ir‬و ‪ http://iets.mporg.ir‬و‬ ‫یــا بــه ســایت‬ ‫(ســیلو) و‬ ‫امجدیــان‬ ‫شــهید‬ ‫در سایه تحریم های ایران‬ ‫تحریم هایامریکاعلیهایراناست‪.‬‬ ‫گرفتننشانهمثبتیاست‪،‬امابرایاینکهاسیبی‬ ‫مرکزی شده و انتظار می رود مسیر بهبود در سال‬ ‫‪ www.kpedc.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫انتظارمی رودفعالیتاقتصادیدرکشورهای رشد اقتصادی ‪ ۱۴۰۰‬چگونه خواهد بود؟ کــه وارد شــده جبــران شــود‪ ،‬به زمــان طوالنی‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬طوالنــی و ناهموار باشــد و چش ـم اندار‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫از‬ ‫جاری‬ ‫میالدی‬ ‫ـال‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫در‬ ‫نفت‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫صادرکن‬ ‫اقتصاددانانایرانینیزتحریم هایاقتصادی نیــاز اســت‪ .‬البرت بغزیان اقتصــاددان و عضو‬ ‫توضیحات‪:‬در بیــن کشــورهای منطقــه‪ ،‬به طور‬ ‫اقتصــادی‬ ‫هیات علمی دانشــگاه تهران نیز در پیش بینی‬ ‫بود‪.‬در مزایده‪ :‬ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد‬ ‫شرکت‬ ‫تضمین‬ ‫ نوع‬‫متفاوتخواهد‬ ‫معناداری‬ ‫خــود درباره رشــد اقتصادی ســال جــاری گفته‬ ‫ اندازی صنــدوق‬ ‫ـزارش چش ـم‬ ‫ مبلغبراســاس گـ‬‫مزایده ‪ 697،500،000‬ریال‬ ‫شرکت در‬ ‫تضمین‬ ‫بود‪ :‬درباره وضعیت تولید در سال اینده تصور‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫جاری‬ ‫میالدی‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫پول‪،‬‬ ‫ المللی‬ ‫ بین‬‫بازدیدوخریداسنادکاالی موردمزایده‪:‬ازتاریخ‪99/8/18‬لغایت‪،99/8/22‬انبار اسقاط این شرکت به‬ ‫زمان‬ ‫احتماالزمینهومقدمهرشدتولیدفراهم‬ ‫می کنم‬ ‫سیاست هایحفظزندگی‪،‬معیشتوتقویت‬ ‫ً‬ ‫نشانی فوق‬ ‫است زیرا تولید در ایران‪ ،‬طی یک سال گذشته‬ ‫بهبوداقتصادیادامهپیداخواهد کرد کهنیاز به‬ ‫شرکت‬ ‫های مزایده‪ :‬حداکثر تاساعت‪11:00 :‬روز یکشنبه مورخ ‪ ،99/9/2‬دبیرخانه‬ ‫توازن وبینمکان‬ ‫ زمان‬‫تجربه کردوامروز ظرفیتانرا‬ ‫وضعیتتورمرا‬ ‫پاکتاقتصادی‬ ‫تسلیمتاب اوری‬ ‫یو‬ ‫پایداری بده ‬ ‫دارد‪.‬مکان بازگشایی پاکت ها‪:‬ساعت‪12:00‬روز یکشنبه مورخ ‪،99/9/2‬اتاق کنفرانس شرکت‬ ‫زمان و‬ ‫دارد کهدر سالایندهیکرشدنسبیدر مقایسه‬ ‫ وجود‬‫خریدارباشد‪.‬بااینحالاگرامریکا‬ ‫عهده‪ ۱۳۹۹‬داشته‬ ‫دریافت و هرگونه مالیات‪،‬عوارض و نظایر ان طبق قوانین و مقرارات به باسال‬ ‫ گذاران نباید‬ ‫چنیــن شــرایطی‪،‬‬ ‫در‬ ‫سیاس ـانتنقدا‬ ‫فروش‪،‬وجه‬ ‫درمقابل‬‫بــه برجــام برگــردد و ایــران ‪ FATF‬را بپذیــرد‪،‬‬ ‫چشم اندازچالش هایتحول افرینبرایساخت‬ ‫است‪.‬‬ ‫شرایطاقتصادی کشورتغییرخواهد کردوزمینه‬ ‫اینده ای بهتر را نادیده گیرند و الزم است فرانید‬ ‫ به پیشنهادهای فاقد سپرده‪ ،‬سپرده مخدوش‪ ،‬سپرده های کمتر از میزان مقرر‪ ،‬چک شخصی و نظایر ان ترتیب‬‫و مقدمــات حضــور ســرمایه گذاران خارجی در‬ ‫دست یابیبهاقتتصادهاییفراگیرتر‪،‬تاب اورتر‪،‬‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اثر داده‬ ‫کشور را فراهم کند‪ .‬البته همه این تغییرات و‬ ‫کنند‪.‬درچنینشرایطی‬ ‫نخواهدتسریع‬ ‫پایدارتروسبزتررا‬ ‫مزایدهدرواصل‬ ‫‪،‬‬ ‫امضاء‬ ‫فاقد‬ ‫پیشنهادهای‬ ‫شرایطی محقق می شود که ایران از‬ ‫مشروط ‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد بهبودها‬ ‫ به همکاری های منطق ـه ای و بین المللی‪ ،‬مکمل‬‫ظرفیت هاوفرصت هایبهدستامدهبهترین‬ ‫خواهد‬ ‫اثرداخلی‬ ‫ های‬ ‫تقویتسیاست‬ ‫شود‪،‬برای‬ ‫می کلیدی‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫داده‬ ‫ترتیب‬ ‫مطلق ًا‬ ‫استفادهراببرد‪.‬‬ ‫بود‪ .‬اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است‪.‬‬ ‫‪ -‬سایر‬ ‫اگهی مزایده عمومی (‪)99/404‬‬ ‫یک مرحله ای ( نوبت دوم)‬ ‫‪ -‬جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های ‪ 083-38255575‬تماس حاصل نمائید‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه‬ ‫نوبت دوم‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫بین‬ ‫خبر‬ ‫توسعه همکاری های دفاعی‬ ‫و نظامی ایران و روسیه‬ ‫ضروری است‬ ‫رئیس جمهور با اشاره به اهمیت روابط ایران و‬ ‫روســیه و لــزوم بهره گیری از ظرفیت های دو کشــور‬ ‫برای ارتقای روابط در همه زمینه ها به ویژه روابط‬ ‫اقتصــادی و تجــاری و با اشــاره بــه اراده مقام های‬ ‫عالــی دو کشــور بــرای ارتقــای مناســبات‪ ،‬بــر لــزوم‬ ‫توســعه روابــط در راســتای منافــع متقابــل بــدون‬ ‫تاثیرپذیری از فشارهای خارجی تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬حسن روحانی در دیدار سرگئی‬ ‫الوروف با اشــاره به عالقه مندی جمهوری اســامی‬ ‫یهــای منطق ـه ای‪ ،‬از‬ ‫ایــران بــرای توســعه همکار ‬ ‫توســعه ایــن همکاری ها باهدف کمک بــه برقراری‬ ‫صلــح و ثبات در منطقه به عنــوان اقدامی راهبردی‬ ‫در مقابلــه بــا یک جانبه گرایــی امریــکا و مداخله در‬ ‫امور منطقه از سوی این کشور استقبال کرد‪ .‬روحانی‬ ‫در ادامــه بــا تاکید بر ضرورت حفظ امنیت‪ ،‬صلح و‬ ‫ثبات در منطقه و اینکه امنیت منطقه باید توســط‬ ‫کشــورهای خود منطقه حفظ شود‪ ،‬بر لزوم توسعه‬ ‫یهــای دفاعــی و نظامــی ایــران و روســیه بــا‬ ‫همکار ‬ ‫مهــای تســلیحاتی ایــران از‬ ‫توجــه بــه پایــان تحری ‬ ‫مــاه اکتبــر ســال گذشــته‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ .‬رئیس جمهور‬ ‫تهــای مســکو از‬ ‫بــا قدردانــی از مواضــع و حمای ‬ ‫شهــا برای حفظ‬ ‫مذاکــرات هســته ای‪ ،‬بر تداوم تال ‬ ‫و احیــای برجــام به عنــوان یــک توافــق چندجانبــه‬ ‫بین المللی که الگویی برای حل وفصل مشــکالت از‬ ‫مســیر مذاکره و دیپلماســی بوده اســت‪ ،‬تاکید کرد‬ ‫و گفــت‪ :‬امــروز امریــکا و همــه دنیــا بــه ایــن نتیجه‬ ‫رســیده اند که فشار حداکثری شکست خورده و تنها‬ ‫راه امریــکا برای بازگشــت به برجــام‪ ،‬لغو تحریم ها‬ ‫اســت‪ .‬روحانــی افــزود‪ :‬حرکــت دو کشــور در ایــن‬ ‫خصوص نشان دهنده نگاه مشترک در مورد مسائل‬ ‫بین المللــی ازجملــه برجام اســت و همچنیــن امروز‬ ‫بــرای اینکــه بتوانیــم برجــام را احیــا و فعــال کنیم‪،‬‬ ‫همــکاری دو کشــور به طورقطع بســیار موثر خواهد‬ ‫بود‪ .‬رئیس جمهور تاکید کرد‪ :‬ما درواقع می خواهیم‬ ‫فضــا و روابــط بــه تعهــدات و توافقات ســال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫فهــای برجام‪ ،‬همــان قول ها و‬ ‫برگــردد و همــه طر ‬ ‫گفتارهــای خــود را عملیاتــی کننــد و هر انچــه در ان‬ ‫زمان توافق شــده پذیرفته شــود‪ ،‬نه حاضریم کمتر‬ ‫از ان را بپذیریــم و نــه دنبــال ان هســتیم که بیش از‬ ‫ان را بــه دســت اوریــم‪ .‬روحانــی در ادامه با اشــاره‬ ‫به مشکالت و بحران های منطقه ای ازجمله بحران‬ ‫یهــا و تبادل نظــر‬ ‫یمــن و ســوریه بــر تــداوم همکار ‬ ‫ایران و روســیه به عنوان دو کشــور تاثیرگذار منطقه‬ ‫نهــا و مشــکالت منطق ـه ای‬ ‫بــرای حل وفصــل بحرا ‬ ‫تاکیــد کــرد‪ .‬رئیس جمهــور همچنیــن بــا اشــاره بــه‬ ‫همکاری های خوب دو کشــور در حوزه های سیاسی‬ ‫و منطقه ای‪ ،‬بر ضرورت تقویت مناســبات اقتصادی‬ ‫و همچنیــن تســریع در اجرایــی و عملیاتــی شــدن‬ ‫توافقات و پروژه های مشترک اقتصادی دو کشور در‬ ‫حوز ههــای نفت‪ ،‬انرژی و حمل ونقل و همکاری دو‬ ‫کشــور در حوزه هســته ای در ســاخت دو نیروگاه در‬ ‫بوشهر و همچنین سوخت نیروگاه ها و ایزوتوپ ها‪،‬‬ ‫بــا اســتفاده از ظرفیت شــرکت های خصوصی تاکید‬ ‫کرد‪ .‬روحانی در این دیدار با اشاره به موفقیت های‬ ‫درزمینه کرونا و توفیق در ســاخت واکســن‪،‬‬ ‫روســیه‬ ‫ٔ‬ ‫تســریع در ارســال محموله های واکسن ساخت این‬ ‫کشــور بــه ایــران را مورداشــاره قــرار داد و بــر لــزوم‬ ‫تســریع در راه اندازی خط تولید مشــترک واکسن در‬ ‫کشــورمان تاکیــد کردوزیر امــور خارجه ایــران نیز در‬ ‫نشســت خبری مشــترک با همتای روس خود اعالم‬ ‫کــرد کــه امریــکا بایــد بــدون توقــف بــه تعهداتــش‬ ‫مهــا را رفــع کنــد‪.‬‬ ‫در برجــام برگــردد و همــه تحری ‬ ‫محمدجواد ظریف پس از دیدار با وزیر امور خارجه‬ ‫خود در نشســت خبری مشــترک با ســرگئی الوروف‬ ‫همتــای روس خــود در تهــران گفت که بــا او درباره‬ ‫برجــام گفت وگوهــای جــدی و دوســتانه ای بــرای‬ ‫درزمینه رفع تحریم ها داشته است‪.‬‬ ‫ی بیشتر‬ ‫همکار ‬ ‫ٔ‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬او همچنین افزود‪ :‬از موضع قوی‬ ‫روســیه علیــه خرابکاری در نطنــز قدردانی می کنم و‬ ‫تاکیــد می کنیــم ضرورت دارد همــکاری ادامه یابد و‬ ‫امریــکا بــدون توقف بــه تعهداتش برگــردد و همه‬ ‫مهــا را رفــع کنــد و ایــران هــم پــس از راســتی‬ ‫تحری ‬ ‫یگــردد‪ .‬ظریــف‬ ‫ازمایــی بــه اجــرای برجــام بازم ‬ ‫همچنیــن در خصــوص تحریــم چنــد مقــام و نهــاد‬ ‫ایرانــی توســط اتحادیــه اروپــا تصریح کــرد‪ :‬اروپا از‬ ‫ژس ـت های خالی و بی اســاس به اصطالح خودشــان‬ ‫حقــوق بشــری برگردنــد و واقعیــات را نــگاه کننــد‪.‬‬ ‫اروپایی ها باید به فکر حیثیت خودشان باشند‪.‬‬ ‫عراقچی برای ادامه‬ ‫مذاکرات عازم اتریش شد‬ ‫سید عباس عراقچی‪ ،‬معاون سیاسی وزیر امور‬ ‫خارجــه و رئیــس هیئــت مذاکره کننده کشــورمان‪،‬‬ ‫جهــت برگــزاری ادامــه مذا کــرات بــا گــروه ‪۴+۱‬‬ ‫عــازم وین پایتخت اتریش شــد‪ .‬بــه گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫هجدهمین دور از نشس ـت های کمیسیون مشترک‬ ‫برجــام از روز ‪ ۱۳‬فروردین مــاه جــاری به صــورت‬ ‫برخــط بــا مشــارکت معاونــان سیاســی ایــران و‬ ‫کشــورهای ‪ ۴+۱‬برگــزار شــد‪ .‬نماینــدگان کشــورها‬ ‫تصمیــم گرفتنــد ادامــه گفت وگوهــا به صــورت‬ ‫حضــوری در ویــن برگــزار شــود‪ .‬در حــال حاضــر‬ ‫دو کارگــروه رفــع تحریم هــا و اقدامات هســته ای‬ ‫به طــور مــوازی در حــال تدویــن اقدامــات الزم‬ ‫هســتند‪ .‬در نشســت روز جمعه تصمیم گرفته شد‬ ‫نماینــدگان به پایتخت های خود برگردند و از روز‬ ‫چهارشــنبه ‪ ۲۵‬فروردین مــاه مذا کــرات را در ویــن‬ ‫ادامه دهند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 25‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1044‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنگوی دولت‪:‬‬ ‫گذشت زمان احیای برجام را دشوارتر می کند‬ ‫سخنگوی دولت تعویق افتادن فعالیت های‬ ‫هســته ای ایــران را ارزوی عبــث دشــمنان عنوان‬ ‫کــرد و گفت‪ :‬عقب رانــدن تحریم ها‪ ،‬چرخیدن‬ ‫همیشــگی ســانتریفیوژها و پاســخ قاطــع بــه‬ ‫متجاوز پاسخ سه گانه ما به خرابکاری دشمنان‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬در پاســخ به ســوالی در‬ ‫خصــوص جزییــات حادثــه روز یکشــنبه در‬ ‫مجتمــع نطنــز و حجــم خســارات ان گفــت‪:‬‬ ‫روز یکشــنبه خرابــکاری در کانــال کابل هــای‬ ‫برق رســان به ســامانه ماشین های ســانتریفیوژ‬ ‫رخ داد که موجب اســیب دیدن این ســامانه‬ ‫شــده اســت‪ .‬این یــک حملــه بیرونــی نبــوده‬ ‫و محــل خرابــکاری نیــز کامــا مشخص شــده‬ ‫اســت‪ .‬او بابیــان اینکــه خســارت واردشــده‬ ‫بــه ســایت نطنــز برخــاف ادعاهــا به ســرعت‬ ‫قابل رفع و جبران اســت‪ ،‬یاداور شد‪ :‬مقامات‬ ‫رژیــم صهیونیســتی ایــن تحلیل هــا را ســفارش‬ ‫می دهد تا این تصور را ایجاد کند که توانایی‬ ‫ایــران با ازکارافتادن تعدادی ســانتریفیوژ چند‬ ‫مــاه به تعویق خواهــد افتاد و این یک ارزوی‬ ‫عبث اســت‪ .‬دســتیار ارتباطات رئیس جمهوری‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬کارکنــان ســازمان انــرژی‬ ‫اتمــی در حــال تــاش شــبانه روزی هســتند و‬ ‫مقــرر شــد به جــای ســانتریفیوژهای ‪ IR۱‬از‬ ‫ســانتیفیوژهای پیشــرفته اســتفاده شــود‪ .‬او‬ ‫بابیــان اینکــه قطعــا هــدف ایــن تخریب ها از‬ ‫کار انداختن ســانتریفیوژها بوده اســت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬مــن امــروز اعــام می کنــم بر اســاس یک‬ ‫تصمیــم ملــی و یــک خواســت مدنــی چــرخ‬ ‫ســانتریفیوژهای ما برای همیشــه و هرروز بهتر‬ ‫از دیــروز خواهــد چرخیــد‪ .‬ســخنگوی دولــت‬ ‫با تشــریح اســتراتژی ایــران برای پاســخ قاطع‬ ‫بــه ایــن اقــدام خرابکارانــه گفــت‪ :‬جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران نخســت حــق خــود را بــرای‬ ‫اقــدام علیــه عاملیــن و امریــن و مباشــرین‬ ‫محفــوظ دانســته و قطعــا مجــازات خواهنــد‬ ‫شــد‪ .‬کانون این پاســخ نیز در سرزمین متجاوز‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬پاســخ دوم مــا پیشــرفت و‬ ‫گســترش فعالیت هــای صلح امیــز هســته ای در‬ ‫کشــور اســت و یک روز هم در پیشــرفت و به‬ ‫دســت اوردن انرژی صلح امیز هســته ای تعلل‬ ‫نخواهیــم داشــت‪ .‬ربیعی بابیان اینکه پاســخ‬ ‫ســوم ایــران در عرصــه سیاســی اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بــا عقــب رانــدن تحریم هــا و تــاش مضاعف‬ ‫بــرای کســب حقــوق ملــت ایــران‪ ،‬اهــداف‬ ‫تروریس ـت ها را نــاکام خواهیــم گذاشــت‪.‬‬ ‫مــا در دام عملیــات تحریکــی دشــمن قــرار‬ ‫نمی گیریــم‪ ،‬به مســیر درســت خــود در عرصه‬ ‫بین المللــی ادامــه داده‪ ،‬تحریــم را خواهیــم‬ ‫از چارچــوب برجــام بــه رســمیت نمی شناســد و‬ ‫ضرورتی برای انجام چنین گفت وگوهایی قائل‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫تمهیدات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت‬ ‫برای تامین واکسن‬ ‫شکســت و به تامین و گسترش صلح و امنیت‬ ‫جهــان و منطقــه کمــک خواهیــم کــرد‪ ،‬اجازه‬ ‫نمی دهیــم بــه زندگــی ننگیــن کــه مثــل انــگل‬ ‫فقــط در فضــای ناامــن ممکــن اســت‪ ،‬ادامــه‬ ‫دهیــد‪ .‬او بــا اشــاره به اینکه شــواهدی بســیار‬ ‫قــوی از دســت داشــتن رژیــم صهیونیســتی در‬ ‫ایــن حادثــه وجــود دارد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬اول‬ ‫اینکــه مقامات این رژیم از ترس پاســخ قاطع‬ ‫ایــران بــا اظهارات دوپهلو شــادمانی می کنند‪.‬‬ ‫دوم اینکــه خوشــبختانه وزارت اطالعــات و‬ ‫متخصصــان ضــد جاسوســی مــا در ماه هــای‬ ‫گذشــته و پــس از شــهادت شــهید فخــری زاده‬ ‫چندیــن تیــم تــرور و خرابــکاری وابســته بــه‬ ‫ســرویس های امنیتی اسرائیل را دستگیر کردند‬ ‫و اکنــون پرونــده این افراد در مراحل بررســی‬ ‫قضایــی قرارگرفتــه اســت‪ .‬ربیعــی گفــت‪ :‬در‬ ‫ایــن حادثه هم فرد خائن به ملت شناســایی‬ ‫و هویــت او مشخص شــده اســت و اقدامــات‬ ‫الزم در دســت پیگیری است‪.‬‬ ‫گذشت زمان احیای برجام را دشوارتر‬ ‫می کند‬ ‫ســخنگوی دولت در پاســخ به این سوال که‬ ‫چقــدر امکان رفع تحریم ها وجــود دارد و تاثیر‬ ‫شکســت سیاســت فشــار حداکثری در بازگشت‬ ‫امریــکا بــه میز مذاکــره گفت‪ :‬بر اســاس گزارش‬ ‫وزارت امــور خارجــه از مذاکــرات کمیســیون‬ ‫مشــترک برجــام‪ ،‬گفت وگوهــا تــا امروز ســازنده‬ ‫بــوده و در مســیر درســتی پیــش م ـی رود‪ .‬او‬ ‫بابیــان اینکه ما تــا امروز برای امریکا هیچ جای‬ ‫ابهامی باقی نگذاشته ایم‪ ،‬گفت‪ :‬برای بازگشت‬ ‫همــه طرف ها بــه تعهدات راهی جــز لغو تمام‬ ‫تحریم هایــی کــه در دوره ترامــپ اعما لشــده‬ ‫وجــود ندارد‪ .‬نوبت امریکاســت کــه ثابت کند‬ ‫بــرای بازگشــت به برجام جدی اســت‪ .‬دســتیار‬ ‫ارتباطــات اجتماعی رئیس جمهوری درعین حال‬ ‫گفت‪ :‬مدت زمان این نشست بستگی به تامین‬ ‫نظــرات مــا دارد‪ ،‬به هیچ وجه عجل ـه ای نداریم‬ ‫و منافــع خــود را از دســت نمی دهیــم‪ .‬دولــت‬ ‫ترجیــح می دهــد میراثــی جــز تحریــم را بــرای‬ ‫دولت بعد واگذار کند اما درعین حال مایل هم‬ ‫نیستیم که شتاب زده رفتار کنیم‪.‬‬ ‫ربیعی گفت‪ :‬منتظریــم امریکا به جای بازی‬ ‫با کلمات‪ ،‬برای اثبات حسن نیت خود گام های‬ ‫عملی بردارد‪ .‬اگر امریکا اماده انجام تعهداتش‬ ‫باشد‪ ،‬ما هم متقابال اماده انجام تمام تعهدات‬ ‫خودمــان هســتیم در غیــر این صورت‪ ،‬گذشــت‬ ‫زمــان ممکــن اســت احیــای برجــام را بســیار‬ ‫دشــوارتر کنــد‪ .‬ســخنگوی دولــت دربــاره اینکــه‬ ‫ایا مذاکره مســتقیم با امریکا برای بازگشــت به‬ ‫برجام و اعالم مطالبات ایران به صورت مستقیم‬ ‫یتــری نیســت؟ گفــت‪:‬‬ ‫یتــر و عمل ‬ ‫راه کار منطق ‬ ‫ســخت گیری مــا برای امتنــاع از مذاکره با امریکا‬ ‫خــارج از چارچــوب برجــام پیــام روشــن و البته‬ ‫ســخت گیرانه ای دارد مبنــی بــر اینکــه جمهوری‬ ‫اســامی ایــران به هیچ وجــه مذاکــره بــا امریــکا‬ ‫خــارج از موضوع برنامه های هســته ای و بیرون‬ ‫ربیعــی دربــاره انتقــاد از در معــرض دیــد‬ ‫عموم نبودن ســامانه واکسیناســیون و همچنین‬ ‫ایجاد شــائبه تحت فشــار بودن دولــت از طرف‬ ‫برخی نهادها نسبت به اجرای تصمیمات ستاد‬ ‫مدیریــت کرونــا ماننــد برگــزاری ش ـب های احیا‬ ‫کهــا و فضای‬ ‫در فضــای بــاز باوجود بســتن پار ‬ ‫ســبز‪ ،‬گفــت‪ :‬تمهیداتــی بــرای بــه ثمر نشســتن‬ ‫واکســن تولیــد داخلــی بــا کمیته هایی متشــکل‬ ‫از نماینــدگان وزارت بهداشــت‪ ،‬بانــک مرکزی‪،‬‬ ‫ســازمان برنامه و وزارت صمت اندیشیده شده‬ ‫کــه بایــد ب هســرعت بیشــتری برســیم‪.‬او اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬در مــورد خریــد واکســن هــم بــا توجــه به‬ ‫تهــای موجــود در جهــان بایــد گفت‬ ‫محدودی ‬ ‫اوایــل تکلیــف بســیاری از واکس ـن ها در جهــان‬ ‫روشن نبود و برخی واکسن ها سوءتفاهم ایجاد‬ ‫یکــرد؛ امــا در نشســت هماهنگــی اقتصــادی‬ ‫م ‬ ‫تاکیــد شــد کــه هرکســی بتوانــد از هــر کانالــی‬ ‫تحــت کنتــرل وزارت بهداشــت واکســن بخــرد‬ ‫شهــای خوبــی هــم ارائه شــد تــا بتوانیم‬ ‫و گزار ‬ ‫واکســن بیشتری وارد کنیم‪ .‬ربیعی بابیان اینکه‬ ‫واکسیناســیون بایــد اولویــت مــا باشــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ناشــناختگی این ویروس و مسیری که جلوی ما‬ ‫گذاشــته باعث شــد با مشــکالتی مواجه شــویم‬ ‫اما واکسیناســیون بحث بسیار اساسی است که‬ ‫باقدرت بیشــتری باید دنبال کنیــم‪ .‬البته جهان‬ ‫در ایــن زمینــه هــم دچــار بی عدالتــی و فاصلــه‬ ‫است اما ما باید از همه ابزارها استفاده کنیم‪.‬‬ ‫نظر دولت باز بودن شبکه کالب هاوس‬ ‫است‬ ‫ســخنگوی دولــت همچنیــن دربــاره‬ ‫اظهارنظرهــای ضدونقیــض در خصــوص بســته‬ ‫شــدن شــبکه اجتماعی کالب هاوس‪ ،‬فیلتر این‬ ‫شــبکه اجتماعــی و موضــع دولــت در این زمینه‬ ‫گفــت‪ :‬کســی نبایــد از اگاه شــدن مــردم واهمه‬ ‫داشته باشد‪ .‬برخی خودشان توانایی گفت وگو‬ ‫بــا مــردم و نخبــگان را ندارنــد و از صحبــت‬ ‫دولت مردان با مردم هراسان شده اند‪.‬‬ ‫ربیعــی افــزود‪ :‬رئیس جمهــوری یکشــنبه در‬ ‫دولت به وزیر ارتباطات دســتور داد تا نخســت‬ ‫جزییات را به مردم بگوید و بعد اینکه مطابق‬ ‫قانون از اختالل کنندگان شکایت و از اهرم های‬ ‫قانونی موجود برای پاسخگویی متخلفان و هم‬ ‫برای حفظ فضای ایجادشده و بازشده استفاده‬ ‫نماینــد‪ .‬دیــدگاه دولــت مبنــی بر باز بــودن این‬ ‫شبکه اجتماعی است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫پایان گمانه زنی هادر موردنامزدیسیدحسنخمینی‬ ‫حجت االسالم والمسلمین سید یاسر خمینی در گفتگو با جماران‪،‬‬ ‫در پاســخ به ســوالی در خصوص احتمال کاندیداتوری یادگار امام در‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهــوری ‪ ،۱۴۰۰‬اظهــار کــرد‪ :‬در هفت ههــا و بلکه‬ ‫ماه های اخیر‪ ،‬اقبال زیادی به اخوی گرامی جناب حاج حسن اقا شد و‬ ‫ّ‬ ‫مذهبیون‪،‬خانواده هایشهدا‪،‬‬ ‫بزرگانزیادیاز عاشقانامام‪،‬ایثارگران‪،‬‬ ‫سیاسیونودانشگاهیان کشور ایشانراتنها کسیدانستند کهمی تواند‬ ‫کشور را با شعار «همه باهم» امام خمینی متحد کند‪.‬‬ ‫او بابیان اینکه حاج حسن اقا هنوز این درخواست ها را نپذیرفته‬ ‫بودند‪ ،‬افزود‪ :‬ایشــان با تردید در حال مشــورت و بررسی جوانب امر‬ ‫بودند تا اینکه امروز مطابق دیدار های نوبه خود با رهبری به دیدن‬ ‫ایشان رفتند که طی این مالقات‪ ،‬رهبر انقالب کاندیداتوری ایشان در‬ ‫انتخابات را به صالح ندانستند و بابیان اینکه حاج حسن اقا را مانند‬ ‫فرزند خود می دانند‪ ،‬از ایشــان خواســتند که در شرایط فعلی به این‬ ‫عرصهورودنکنند‪.‬حجت االسالم والمسلمینسیدیاسرخمینیتصریح‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به این توصیه‪ ،‬طبیعی اســت که تصمیم ایشــان روشن‬ ‫اســت و اخــوی یقینــا تصمیمی بــرای کاندیداتــوری ندارند‪ .‬او بــا ابراز‬ ‫امیــدواری نســبت به برگزاری پرشــور انتخابات پیش رو‪ ،‬گفــت‪ :‬الزم‬ ‫است‪،‬بهنیابتاز اخویاز همهشخصیت هایحقیقیوحقوقی کهاز‬ ‫ایشاندعوت کردندتشکر کنم‪.‬ایشانخودراخدمتگزار مردممی داند‬ ‫و بــراى صالحدیــد مردم و انقالب حاضر به هرگونه ازخودگذشــتگى‬ ‫است و در هرجایی باشد خدمتگزار و دلسوز مردم است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫دادگاهسرباز راهور ونمایندهبه زودیبرگزار می شود‬ ‫سخنگوی قوه قضاییه در اولین نشست خبری در سال جدید ضمن‬ ‫تبریکفرارسیدنماهمبارکرمضان‪،‬گفت‪:‬امیدوارمسال‪،۱۴۰۰‬سالعزت‬ ‫وبرکتو کرامتوحسنمدیریتوسال گشایشوفرجبرایمردمایران‬ ‫وامتاسالموجهانبشریتباشد‪.‬به گزارشایسنا‪،‬اوافزود‪:‬ماهرمضان‬ ‫فرصتــی برای همه مومنــان در جهت بهر هبــرداری حداکثری از ظرفیت‬ ‫خداداد این ماه عظیم است‪ .‬غالمحسین اسماعیلی بر رعایت حرمت‬ ‫این ماه و رعایت حرمت مومنان روزه دار توسط افرادی که از گرفتن روزه‬ ‫معذورند و نیز واحدهای صنفی و اجتناب از تظاهر به روزه خواری در این‬ ‫ماهتاکید کرد‪.‬اودر پاسخبهسوالیدربارهفیلترینگ کالبهاوس گفت‪:‬‬ ‫ما این موضوع را بخشی از حوزه فضای مجازی می دانیم‪ .‬فضای مجازی‬ ‫نیازمندمدیریتوساماندهیاستومکرراماورهبرانقالباز رهاشدگی‬ ‫فضایمجازیانتقاد کردیم‪.‬حتماهمان گونه کهفضایحقیقیوزمینیو‬ ‫ابی و دریایی و گمرکات ساماندهی می شوند فضای مجازی هم نیازمند‬ ‫مدیریت است‪ .‬این مسئولیت به عهده دولت و وزارت ارتباطات است و‬ ‫چنانچهدرانجاموظایفقصور کردندبایدپاسخگوباشند‪.‬اسماعیلیدر‬ ‫پاسخبهسوالیمبنیبراینکهنتیجهازمایش هایپزشکیقانونیمربوط‬ ‫به پرونده ازاده نامداری در رسانه ها به عنوان مسمومیت دارویی مطرح‬ ‫شدولیبعداضمنتکذیبانعنوانشد کهبهقتلرسیدهاست؟ گفت‪:‬‬ ‫انچهبه نوعیدر رسانه هاتکذیبشدناظربراینبود کهنظریهپزشکی‬ ‫واصل نشده و خبری منتشر شد در رابطه با پزشکی قانونی درحالی که‬ ‫نظریهپزشکیواصلنشدهوتاامروزبررسی هایقضاییوپزشکیقانونی‬ ‫جنایی بودن این موضوع را منتفی کرده است و پرونده جنایی نیست‬ ‫و با توجه به بررسی ها در سایر جهات در فضایی مبتنی بر نظر پزشکی‬ ‫قانونی قاضی تصمیم الزم را اتخاذ خواهد کرد ‪.‬سخنگوی دستگاه قضا‬ ‫پیرامون اخرین وضعیت پرونده شکایت سرباز راهور از نماینده مجلس‬ ‫گفت‪ :‬این پرونده منتهی به صدور کیفرخواست و به دادگاه ارسال شده‬ ‫است و به زودی جلسات دادگاه ان برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫سکوتکنونیبه زودیشکستهشود‬ ‫علیرضــا نظــری‪ ،‬نماینــده خمیــن در مجلس‬ ‫شــورای اســامی در مــورد تشــویق مــردم بــه‬ ‫مشارکت باید از سوی نخبگان سیاسی اغاز شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مشارکت گسترده یکی از عناصر انتخابات‬ ‫مطلوب اســت و این مهم ارتباطی به این ندارد‬ ‫کــه چــه کســی و از چه حزب سیاســی و جناحی‬ ‫در انتخابات پیروز شود‪ .‬مشارکت گسترده میزان‬ ‫حساس بودن مردم نسبت به سرنوشت سیاسی‬ ‫کشور را نشان می دهد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬نماینده‬ ‫خمیــن در مجلــس دربــاره ضرورت مشــارکت در‬ ‫انتخابات اظهار کرد‪ :‬بی توجهی به مشارکت در‬ ‫انتخابات در یک کشــور‪ ،‬برای کشور خسارت بار‬ ‫اســت‪ .‬حضور گســترده مــردم به عنــوان حامیان‬ ‫اصلی نظام همواره در راس ارزیابی های دشمنان‬ ‫قــرار دارد‪ .‬هرچنــد کــه مــردم در مناســبت هایی‬ ‫مثــل ‪ ۲۲‬بهمــن‪ ،‬روز قــدس و‪ ...‬حضــور خــود‬ ‫را نشــان می دهنــد اما حضــور مــردم در انتخاب‬ ‫منحصربه فردتر از بقیه است‪ .‬این عضو کمیسیون‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬اب‪ ،‬منابــع طبیعــی و محیط زیســت‬ ‫مجلس‪ ،‬عملکرد مسئوالن را در میزان مشارکت‬ ‫تاثیرگذار دانست و گفت‪ :‬مسئوالن وظیفه دارند‬ ‫کــه بــه عوامــل موثــر در مشــارکت مــردم توجــه‬ ‫کنند‪ .‬بعضی از بی تدبیری ها و خیانت ها باعث‬ ‫شــده کــه مردم در صف مــرغ‪ ،‬تخم مرغ و روغن‬ ‫بایســتند و در تهیه کاالهای اساســی رنج بکشند‬ ‫و نتیجتــا نســبت بــه انتخابــات دلســرد شــوند‪.‬‬ ‫نظــری ضمن تاکید به «پیشــگیری از مواردی که‬ ‫یشــود» گفت‪:‬‬ ‫باعــث کاهش مشــارکت مردم م ‬ ‫اظهارات بعضی از مســئوالن باعث بی اعتمادی‬ ‫یشــود‪ .‬بســیاری از مردم با‬ ‫مردم به انتخابات م ‬ ‫شــنیدن بعضی اظهارات مایوس کننده از شــرکت‬ ‫در انتخابات امتناع می کنند‪ .‬فرض کنید شخصی‬ ‫بگویــد کــه شــورای نگهبان بایــد اجــازه دهد که‬ ‫انتخابات ازاد برگزار شــود و یا مســئولی در مورد‬ ‫قانونی بودن یا نبودن انتخابات سخنی بگوید‪،‬‬ ‫این اخالقی نیست که وقتی جناح خاصی قدرت‬ ‫را در دســت دارد‪ ،‬همه چیــز قانونــی اســت امــا‬ ‫به محض اینکه قدرت را از دست می دهند‪ ،‬اصل‬ ‫انتخابــات را تخریب کننــد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬رهبری‬ ‫در نصیحتــی اظهــار داشــتند کــه ورود زودهنگام‬ ‫به مسئله انتخابات اســیب زا است چراکه توجه‬ ‫مسئوالن به مسائل مردم در بخش های مختلف‬ ‫را کاهش می دهد‪ .‬اهنگی که این روزها از سوی‬ ‫رســانه ها و صداوسیما اغازشــده‪ ،‬اهنگ مناسبی‬ ‫اســت‪ .‬پیش بینــی من این اســت کــه در روزهای‬ ‫اینده کشــور ما فضای انتخاباتی بیشــتری داشته‬ ‫باشــد و ســکوت کنونی شکسته شــود‪ .‬امیدوارم‬ ‫شاهد یک انتخابات باشکوه باشیم‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫در مردم نوعی دل زدگی سیاسی‬ ‫ایجادشدهاست‬ ‫در میــان نام هایــی‬ ‫در مردم ایجادشــده است‪ .‬مردم‬ ‫نامزدهــای احتمالــی انتخابــات‬ ‫همهمین طورفکرمی کنندوفکر‬ ‫ریاس ـت جمهوری نام هــای‬ ‫می کنندکههرکسبیایدنمی تواند‬ ‫بــزرگ دیــده نمی شــود و گرچــه‬ ‫کار مهمی برایشــان انجام دهد‪.‬‬ ‫ســیاهه اســامی بیش از گذشــته‬ ‫من نمی گویم مشــکالت کشور‬ ‫مصطفی‬ ‫هاشمی طبا‬ ‫خودنمایــی می کنــد امــا به نظر‬ ‫حل نشــدنی اســت اما واقعیت‬ ‫می رســد کــه وزن ان هــا ماننــد‬ ‫این است که حل مسائل خیلی‬ ‫سابق نیست؛ برای مثال به یاد داریم که درگذشته پیچیدهاستوکشوردرگیرمشکالتیپیچیدهاست‬ ‫ازهردوجناحسیاسیشخصیت هاییدرانتخابات که اگر قرار است دست به هر یک از این مشکالت‬ ‫ریاست جمهورینامزدمی شدند کههرکداممرجع بزنیم‪ ،‬تبعات زیاد جانبی به همراه دارد‪ .‬افزون بر‬ ‫سیاســی جناح خود قلمداد می شــدند‪ .‬به گزارش ایننامزدهایی کهاکنوننامشانمطرحاستهیچ‬ ‫نامه نیوز‪ ،‬مصطفی هاشــمی طبا‪ ،‬فعال سیاسی و برنامــه ای ندارند‪ .‬مــردم وقتی فضای انتخاباتی را‬ ‫نامزد انتخابات ریاســت جمهوری ســال‪ ۹۶‬درباره نگاهمی کنند‪،‬می بینند کهیکعدهازراهرسیده اند‬ ‫اینموضوعبه گفت‪:‬درحالحاضرشخصیت های ومداممی گویندمامی خواهیمرئیس جمهورشویم‬ ‫بزرگیماننداقایناطقیاخاتمیتمایلیبهحضور و نمی گوینــد که فــردای ریاســت جمهوری چه کار‬ ‫در انتخابات ندارند و البته شرایط حضورشان هم می خواهند انجام دهند‪ .‬این فضا واقعا مطلوب‬ ‫فراهم نیست‪ .‬بسیاری از بزرگان هم دیگر در دنیا نیست‪.‬اودربارهضرورتحضورشخصیت هایمهم‬ ‫نیســتند و واقعا خال شــخصیت های برجســته در در انتخابات‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬چند سالی است که دیگر‬ ‫انتخابات ریاســت جمهوری احساس می شــود‪ .‬او افرادمهمدر انتخاباتمختلفشرکتنمی کنند‪.‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬یکی از دالیل دیگری که می توان درباره انتخابــات مجلس دهــم را به یــاد بیاورید که چه‬ ‫عدم حضور شخصیت های تاثیرگذار در انتخابات قدر از لیســت امید اصالح طلبان متشــکل از افراد‬ ‫ذکــر کرد این اســت کــه ان ها وقتی به عرصه نگاه برجستهبود؟یادرهمینانتخاباتمجلسیازدهم‬ ‫می کنند‪،‬درمی یابند کهنمی تواننداقداممثبتیدر چه افــرادی رای اوردند؟ ریاســت جمهوری هم به‬ ‫شرایط کنونیانجامدهندودرواقعتصورشاناین همینشکلشدهاست‪.‬شوراینگهبانهمازتایید‬ ‫استکهبهبوداوضاعسیاسیکهبهنفعمردمباشد‪ ،‬صالحیتافرادبرجستهامتناعمی کند‪.‬مننمی دانم‬ ‫بسیار دشوار است‪.‬اینفعالسیاسیدربارهفضای مکانیــزم بررســی صالحیت هــا چگونه اســت اما‬ ‫انتخاباتی موجود ذکر کرد‪ :‬من به طورکلی فضای می دانمکهکنار گذاشتنبزرگانخاصهدرانتخابات‬ ‫انتخاباتراپرشورنمی بینمونوعیدل زدگیسیاسی ریاست جمهوریبهصالحکشورنیست‪.‬‬ ‫شورای ائتالف از کسی برای حضور‬ ‫در انتخابات دعوت نکرده است‬ ‫مهدی چمران‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫داشــت‪ :‬نوع کار ما با دوســتان‬ ‫شورای ائتالف نیروهای انقالب‬ ‫دیگر متفاوت است و این گونه‬ ‫درباره روند تشــکیل شــوراهای‬ ‫نیســت که چند نفر بنشینند و‬ ‫ائتــاف سراســر کشــور و زمــان‬ ‫تصمیم بگیرند به همین دلیل‬ ‫پایــان این فرایند‪ ،‬گفت‪ :‬بیش‬ ‫تا این لحظه وارد مرحله رایزنی‬ ‫مهدی چمران‬ ‫از ‪ ۹۰‬درصد مجامع اســتانی ما‬ ‫با کاندیداهایابررسیمصادیق‬ ‫شــکل گرفته و انتخابــات ان ها‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهــوری‬ ‫برگزارشده است‪ ،‬تنها در چند درخواست ترمیم نشده ایم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬روند کار به این صورت‬ ‫وجــود دارد که ان ها نیز بــه زوی انجام خواهد اســت کــه در ابتــدا باید یک مرحلــه انتخابات‬ ‫شد‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬او ادامه داد‪ :‬اخرین مجمع میان کاندیداها در مجمع عمومی برگزار شــود‬ ‫اســتان های ما‪ ،‬مجمع تهران است که ثبت نام و پس ازایــن رای گیری که نظر مجمع مشــخص‬ ‫ان از چنــد روز قبــل اغازشــده و هنــوز تا مهلت شد‪ ،‬از کسانی که منتخب مجمع هستند برنامه‬ ‫یک هفته ای ثبت نام ها زمان باقی مانده اســت دریافت کرده و با افراد وارد رایزنی می شــویم‪.‬‬ ‫امــا با اســتقبال خوبــی مواجه شــدیم و تاکنون عضو شــورای ائتالف درباره کاندیداتوری ســید‬ ‫بیــش از ‪ ۱۴‬هــزار نفــر بــرای حضــور در مجمــع ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف و همچنین‬ ‫نام نویســی کرده انــد‪ .‬پس ازایــن نام نویســی ها دعــوت ایــن شــورا از افــراد بــرای کاندیداتــوری‬ ‫مراحــل بعدی انجام شــده و مجمع تهران طی گفت‪ :‬درباره کاندیداتوری اقای رئیســی و اقای‬ ‫به زودی تشــکیل می شــود‪ .‬نایب رئیس شورای قالیبــاف هنــوز هیچ چیزی مشــخص نیســت و‬ ‫ائتــاف نیروهــای انقالب در خصــوص اعضای مــن اطالعــی از تصمیــم نهایی ایشــان نــدارم؛‬ ‫این شــورا‪ ،‬بیان داشــت‪ :‬اعضای شورای ائتالف اما در خصوص دعوت از افراد‪ ،‬شــاید دوســتان‬ ‫همــان ترکیــب دوره گذشــته اســت و به طــور به صــورت انفــرادی یا در غالب یک تشــکلی از‬ ‫ثابت و دائم جلسه دارند‪ .‬چمران در پاسخ به فــردی برای کاندیداتــوری دعوت کرده باشــند‬ ‫سوالی پیرامون رایزنی با کاندیداهای انتخابات اما به صورت و در قالب شورای ائتالف از کسی‬ ‫ریاست جمهوری توسط شــورای ائتالف‪ ،‬اظهار برای حضور و کاندیداتوری دعوت نکرده ایم‪.‬‬ ‫نگاه نقاط محروم به احمدی نژاد‬ ‫هنوز مثبت است‬ ‫حمیدرضــا ترقــی‪ ،‬عضــو حــزب موتلفــه‬ ‫اســامی‪ ،‬در رابطــه بــا ارایش سیاســی کشــور در‬ ‫نزدیکــی انتخابــات ریاســت جمهوری گفــت‪:‬‬ ‫ارایــش سیاســی کــه االن در کشــور شــکل گرفته‬ ‫در طیــف نیروهــای اصول گــرا و انقالبــی‪ ،‬به دو‬ ‫شــورای ائتــاف و وحــدت شــکل داده شــده که‬ ‫محوریت ان ها با روحانیت اســت و رویکرد ان‪،‬‬ ‫چنــد حــزب و تشــکل های مردمــی و فرهنگــی‬ ‫هستند ‪ .‬این دو ظرفیت تقریبا توانسته اند همه‬ ‫ظرفیت های موجود در کشــور را با سازمان دهی‬ ‫و همراهی جذب کنند‪ .‬به گزارش برنا‪ ،‬او افزود‪:‬‬ ‫تــاش می شــود ایــن دو ظرفیت بــه هم متصل‬ ‫شــود و به صــورت هم افــزا بتواننــد در انتخابات‬ ‫ریاس ـت جمهوری موضع مشــترکی اتخــاذ کنند‪.‬‬ ‫موتلفه در هر دو این تشکل ها و ائتالف ها حضور‬ ‫دارد و طبیعتــا چون در تشــکل وحــدت احزاب‬ ‫پررنگ تراست‪،‬موتلفهانجاهمدر شکلحزبیو‬ ‫تشکیالتی حضور پررنگی دارد‪ .‬ائتالف هم برای‬ ‫انتقالدیدگاه هایخودحضور داردتابیشترزمینه‬ ‫وحدت و انســجام بین این دو را فراهم کند‪ .‬او‬ ‫تاکید کرد کهقطعا کاندیداموتلفه کاندیدااجماع‬ ‫دو شورا خواهد بود‪ .‬هر دو به اجماع می رسند و‬ ‫موتلفه ان شخص را حمایت خواهد کرد موتلفه‬ ‫اصــراری بــر کاندیــدا درون حزبــی نــدارد و فقط‬ ‫پیشنهاد هاییمطرح شدهاست‪.‬ترقیادامهداد‪:‬‬ ‫در حــال حاضر همه خــود را اماده و دیدگاه های‬ ‫خــود را بــرای حــل مشــکالت بیــان می کننــد و‬ ‫برنامــه ارائه می دهند‪ .‬در شــورای ائتالف با این‬ ‫نامزدهاتعاملمی شودتاببینیممی شودجزاقای‬ ‫رئیســی بر فرد دیگری توافق کرد یا نه البته این‬ ‫مرحلــه به تازگی شروع شــده اســت‪ .‬او در رابطه‬ ‫با طیف های موجــود اصول گرا برای رقابت های‬ ‫انتخاباتیافزود‪:‬درنظرسنجی هایدرونجامعه‬ ‫ی‪‎‬بینیمبیشاز‪ ۵۰‬تا‪ ۶۰‬درصدمردمتفاوتیبین‬ ‫م ‬ ‫کاندیــدا نظامی و غیرنظامی نمی بینند و مالک‬ ‫ان هــا شــاخص های دیگــری اســت که شــاید در‬ ‫نظامی و غیرنظامی وجود داشته باشد؛ بنابراین‬ ‫باید به این نکته توجه کرد که داشتن کارامدی و‬ ‫توانمندی و حل مشکالت مردم و داشتن روحیه‬ ‫جهادی که رهبری بر ان تکیه کردند اهمیت دارد‬ ‫و درصدی مســائل جناحی و جریانی مالک رای‬ ‫دادناست‪.‬اینفعالاصول گرادر رابطهباحضور‬ ‫احمدی نــژاد در بحث های مربوط به انتخابات‬ ‫تصریح کرد‪ :‬احمدی نژاد در بین نخبگان جامعه‬ ‫یک موقعیتی دارد و در میان احاد مردم و طبقه‬ ‫پاییــن جامعه موقعیــت دیگری دارد‪ .‬کســانی‬ ‫که در روســتاها زندگی می کنند در دولــت اول او‬ ‫خدمات زیادی را مشاهده کردند و بیمه شدند‬ ‫و کمک هــای متعــددی به نقاط محروم کشــور‬ ‫توسط او صورت گرفت‪ .‬نگاه ان ها هنوز مثبت‬ ‫است و مثل نگاه نخبگان منفی نیست باید این‬ ‫واقعیــت را بپذیریــم‪ .‬وزرای دو دولــت او باهــم‬ ‫تفاوت دارند‪ .‬در دولت دوم بخشی از این افراد‬ ‫بــا احمدی نژاد زاویه پیــدا کردند جز عده ای که‬ ‫با احمدی نژاد ماندند نمی توان بقیه وزرای او را‬ ‫احمدی نژادی خواند‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬جلیلی‬ ‫امروز در افکار عمومی موقعیت باالیی ندارد و‬ ‫موردتوجــه جامعه نیســت ولی برخــی از وزرای‬ ‫احمدی نژاد در این سال ها بیشتر در انتن بودند‬ ‫مثــل اقــای عباســی و اقای نیکــزاد و اقــای حاج‬ ‫بابایــی که ضمن تفاوت موضع بــا احمدی نژاد‬ ‫بیشــتر در رسانه ها مطرح بودند‪ .‬البته نمی شود‬ ‫گفت این افراد پایگاه رای قدرتمندی دارند مگر‬ ‫اقای احمدی نژاد از ان ها حمایت کند و بتوانند‬ ‫بارایباالتریدر انتخاباترقابت کنند‪.‬اوبااشاره‬ ‫به کاندیداتوری علی الریجانی اظهار کرد‪ :‬برخی‬ ‫از اصول گرایان الریجانی را قبول دارند و او قطعا‬ ‫در این طیف حمایت دارد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫دولت از بازار سهام سوءاستفاده‬ ‫نکردهاست‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫ما این است که نرخ بیکاری نیز‬ ‫بــا بیــان اینکه کاهــش نــرخ ارز‬ ‫افزایشزیادینداشتهباشد‪.‬اگر‬ ‫منجــر به ریزش شــاخص بورس‬ ‫ســال جــاری و ســال اینــده نرخ‬ ‫یشــود‪ ،‬گفــت‪ :‬این گونــه‬ ‫نم ‬ ‫رشــد اقتصــادی مثبــت باشــد‪،‬‬ ‫ـهام‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫بازار‬ ‫از‬ ‫دولت‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـوده‬ ‫نبـ‬ ‫ســرمایه گذاری پــس از ســال ها‬ ‫فرهاد دژپسند‬ ‫سوءاســتفاده کنــد‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫وضعیــت نامطلــوب‪ ،‬در ســال‬ ‫ایســنا‪ ،‬فرهاد دژپسند‪ ،‬با طرح‬ ‫ایندهوضعیتمطلوبیخواهد‬ ‫این سوال که اگر بیش از ‪ ۱۵۴‬هزار میلیارد تومان داشت؛ بنابراین انتظارات مثبت شکل می گیرد و‬ ‫اوراق فروختــه شــده و ‪ ۳۴‬هــزار میلیــارد تومــان بهصورتالقاییبهمابقیمتغیرهاسرایت کرده‬ ‫خصوص ‬ ‫یســازی شــده‪ ،‬ایــا این عملکــرد وزارت و ان ها را نیز بهبود می بخشــد‪ .‬شــما تورم ســال‬ ‫اقتصــاد نبــود‪ ،‬گفــت‪ :‬ســوال اینجا اســت کــه از جــاری را معیار ارزیابی دولت قرار می دهید‪ ،‬اما‬ ‫یشــد تا حقو ‬ ‫کجــا تامین مالی م ‬ ‫قهــا پرداخت باید دانست که پس از سه سال جنگ تحمیلی‬ ‫مهــای ظالمانه چنین تورمی به‬ ‫شود؛ پس اگر این تامین مالی نبود در ان صورت حاصــل از تحری ‬ ‫مجبــور به جبــران بــه شــیوه اســتقراض از بانک وجود امد‪ .‬ایا تورم تک رقمی نیز در کشور وجود‬ ‫مرکــزی بودیــم‪ .‬وی افزود‪ :‬ســوال این اســت که نداشته است؟ در سال هایی که تورم تک رقمی‬ ‫اثــر تورمــی ایــن تامین مالــی اســتقراض از بانک بود‪ ،‬سیاست های دولت اجرا شده بود‪ .‬به گفته‬ ‫مرکــزی چــه میــزان بــود‪ .‬اینکــه االن نیســت به دژپسند‪ ،‬رشد اقتصادی دو رقمی نیز داشته ایم‪.‬‬ ‫این دلیل اســت که در مدیریت منابع خزانه به بازار بدهی و سهام‪ ۵۰۰‬هزار میلیارد تومان تامین‬ ‫گونه ای عمل کردیم که در برخی ماه ها تنخواه مالی کرده کهالبتهسهمدولتاز اینمیزانتامین‬ ‫را نیز تثبیت کردیم؛ بنابراین اینجا مانع شــدیم مالی‪ ،‬عددی نبوده اســت‪ .‬در مورد اوراق یعنی‬ ‫که تورم بیشتر افزایش پیدا نکند‪ .‬عملکردی که فروش سهام با هدف تعادل میان عرضه و تقاضا‬ ‫در مالیات و با رویکرد متفاوتی صورت پذیرفته صورت گرفت و هدف تامین مالی نبود‪ .‬هر چند‬ ‫استنیزبهبهبوددرامدها کمک کرد‪.‬طبقاعالم این اتفاق به میزان ناچیزی نسبت به کل منابع‬ ‫سازمان بورس و اوراق بهادار‪ ،‬وزیر امور اقتصادی درامدی دولت رخ داد نیز باید خاطرنشــان کرد‬ ‫و دارایی گفت‪ :‬برخی فکر می کنند کاهش نرخ که مردم‪ ،‬اشــخاص حقوقــی خریدار ایــن اوراق‬ ‫لزوما ریزش بازار ســرمایه را منجر م ‬ ‫یشــود که بودنــد‪ .‬این گونه نبوده که دولــت از حوض بازار‬ ‫ارز ً‬ ‫بــه بــاور بنده اشــتباه اســت‪ .‬زمانی کــه تجارت سهامسوءاستفاده کند؛ولیبهدلیلفضایروانی‬ ‫خارجی کشور روان شود‪ ،‬بسیاری از بنگاه ها که این مطلب جا افتاده است‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬منابع‬ ‫مبتنی بر صــادرات و نرخ ارز هســتند‪ ،‬می توانند اگر برگشتی به نظام بانکی نداشته باشد موجب‬ ‫یشــود‪ .‬در ســال اینده ‪ ۱۵۰‬هــزار میلیارد‬ ‫از ظرفیتشــان استفاده بیشتری کنند‪ ،‬وقتی پول تــورم م ‬ ‫محصولشانرابگیرنداالنهزینهجانبیبیشتری تومان اوراق می فروشیم؛ بنابراین خالص فروش‬ ‫به بنگاه ها کاهش پیدا کند‪ ،‬همه این ها سبب و تســویه اوراق ‪ ۲۰‬یــا ‪ ۳۰‬هــزار میلیارد تومان به‬ ‫بهبودبازار سرمایهمی شود‪.‬ویافزود‪:‬پیش بینی نفعجمع اورینقدینگیاست‪.‬‬ ‫اخبار ازادسازی منابع ایران صحت ندارد‬ ‫رئیــس کل بانــک مرکــزی‬ ‫همتی ادامه داد‪ :‬بانک مرکزی‬ ‫بــا بیــان اینکــه اظهــارات افراد‬ ‫سیاست ها و برنامه های تامین‬ ‫غیرمســئول در مــورد منابــع‬ ‫ارز خــود را هماننــد ما ههــای‬ ‫کهــای خارجــی‬ ‫ایــران در بان ‬ ‫گذشــته‪ ،‬بــر مبنــای ارزهــای در‬ ‫ســندیت نــدارد‪ ،‬گفــت‪ :‬چنــد‬ ‫دســترس و بدون تکیه بر منابع‬ ‫عبدالناصرهمتی‬ ‫مــاه اســت کــه بــازار ارز ثبــات‬ ‫مســدودی تنظیم کرده است‪.‬‬ ‫نسبی به خود گرفته که حاصل‬ ‫طبعــا دسترســی به ایــن منابع‬ ‫تــاش مضاعف بانــک مرکــزی در این عرصه و قــدرت بــازار ســازی بانــک مرکــزی را افزایــش‬ ‫همراهی صادرکنندگان و چشم انداز بهتر اقتصاد خواهد داد‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد که‬ ‫ایران است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬عبدالناصر همتی گزارش اخیر صندوق بین المللی پول از تخمین‬ ‫در صفحــه شــخصی اینســتاگرام خود نوشــت‪ :‬میــزان ذخایــر ارزی بانــک مرکــزی‪ ،‬یک خطای‬ ‫چند ماه است که بازار ارز ثبات نسبی به خود فاحــش و گزارشــی غلــط و ناشــی از اطالعــات‬ ‫گرفتــه اســت که حاصل تــاش مضاعف بانک ناقص ان ها اســت‪ .‬انتشــار یک تخمین اشــتباه‬ ‫مرکــزی در این عرصه و همراهی صادرکنندگان از ســوی صنــدوق‪ ،‬بــدون اخــذ تائیــد از بانــک‬ ‫و چشم انداز بهتر اقتصاد ایران است‪ .‬وی افزود‪ :‬مرکــزی‪ ،‬هماننــد رفتار همراه با تبعیــض ان ها‪،‬‬ ‫ایــن روزها اشــخاص مختلفی راجع بــه ارزهای زیبنده صندوق بین المللی پول نیست‪ .‬وی در‬ ‫ایــران در بانک های خارجی و سرنوشــت ان ها پایــان گفت‪ :‬بانک مرکــزی ب ـه دوراز هیجانات‬ ‫اظهارنظر و اطالع رســانی می کنند‪ .‬ازانجایی که غیرمنطقــی و ب هصــورت تدریجــی متناســب با‬ ‫اطالعــات مربــوط بــه ایــن منابــع و وضعیــت عوامــل موثــر بــر عرضــه و تقاضــای ارز در بــازار‬ ‫ا نهــا در اختیــار بانک مرکزی اســت‪ ،‬اظهارات ثانویــه‪ ،‬این بازار را به ســمت تعــادل راهبری و‬ ‫افــراد غیرمســئول در این مورد ســندیت ندارد‪ .‬مدیریت خواهد کرد‪.‬‬ ‫کارگاه هایفرشاز ثبت نامدر سامانه‬ ‫مودیانمعافشدند‬ ‫رئیــس مرکــز ملــی فــرش‬ ‫تنــام در‬ ‫فاقــد الــزام بــرای ثب ‬ ‫ایــران از معافیــت کارگا ههــای‬ ‫ســامانه مودیــان در ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫فــرش دســتباف‪ ،‬شــرکت ها‪،‬‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬هیئت وزیران‬ ‫یهــا و اتحادی ههــای‬ ‫تعاون ‬ ‫بــه پیشــنهاد وزارت امــور‬ ‫مربوطــه از ثبت نام در ســامانه‬ ‫اقتصادی و دارایــی و در اجرای‬ ‫فرح ناز رافع‬ ‫مودیــان و اصالح تبصره ‪ ۱‬ماده‬ ‫تبصــره منــدرج در مــاده (‪)۲‬‬ ‫‪ ۲‬قانون حمایت از هنرمندان‪،‬‬ ‫قانون پایانه های فروشگاهی و‬ ‫صنایع دستی و فرش دستباف خبر داد‪ .‬به گزارش ســامانه مودیان‪ ،‬فهرســت گروه مودیانی که در‬ ‫ایســنا‪ ،‬فرح ناز رافع گفــت‪ :‬هیئت وزیران الیحه سال ‪ ۱۴۰۰‬ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و‬ ‫اصــاح تبصــره (‪ )۱‬مــاده (‪ )۲‬قانــون حمایــت از صدور صورتحسابالکترونیکینیستندراتعیین‬ ‫هنرمندان‪ ،‬استادکاران و فعاالن صنایع دستی در کــرد‪ .‬بر این اســاس‪ ،‬اشــخاص حقیقــی موضوع‬ ‫خصوص تعیین دستگاه اجرایی مسئول ارزیابی مــاده (‪ )۸۱‬قانون مالیات های مســتقیم (شــامل‬ ‫بیمه شدگان صنعت فرش را به تصویب رساند‪ .‬فعــاالن حوزه کشــاورزی‪ ،‬دا مپــروری‪ ،‬دامداری‪،‬‬ ‫به موجباصالحیهیادشده‪،‬ارزیابیبیمه شدگان پــرورش ماهــی و زنبورعســل و پــرورش طیــور‪،‬‬ ‫صنعــت فرش توســط بازرســان وزارت صنعت‪ ،‬صیادی و ماهیگیری‪ ،‬نوغانداری‪ ،‬احیاء مراتع و‬ ‫صرفا بر اساس مساحت مذکور جنگل ها‪ ،‬باغات اشجار از هر قبیل و نخیالت)‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ً‬ ‫در ماده (‪ )۲‬قانون یاد شده انجام می گیرد‪ .‬وی اشــخاص حقیقــی موضــوع مــاده (‪ )۱۴۲‬قانــون‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن تصمیــم در راســتای مصوبه شــورای مالیات های مســتقیم (شــامل کارگا ههــای فرش‬ ‫عالــی اداری مبنی بر انتزاع کلیــه امور مربوط به دستباف و صنایع دستی و شرکت های تعاونی و‬ ‫سیاست گذاری‪ ،‬برنامه ریزی‪ ،‬نظارت‪ ،‬هدایت و اتحادیه هایتولیدیمربوطه)وصاحبانمشاغل‬ ‫حمایتصنعتفرشدستباف‪،‬امورتحقیقاتیو (اشخاص حقیقی) گروه سوم موضوع ایین نامه‬ ‫پژوهشی مربوط به ان و تهیه ضوابط و الزامات اجرایــی ماده (‪ )۹۵‬اصالحی قانون مالیات های‬ ‫صرفا فروشــنده و ارائه کننده کاال و‬ ‫فنی تولید و صادرات و اقدامات حمایتی‪ ،‬از سایر مســتقیم که ً‬ ‫دســتگاه های اجرایی و تجمیع ان در یک واحد خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده موضوع‬ ‫سازمانیدر حوزهمرکزیوزارتصنعت‪،‬معدنو قانون مالیــات بر ارزش افزوده هســتند‪ ،‬ملزم به‬ ‫تجارت‪ ،‬اتخاذ شد‪ .‬در متن قبلی قانون‪ ،‬ارزیابی ثبت نام در سامانه مودیان نیستند‪ .‬به گفته این‬ ‫قالی بافانبیمهشده‪،‬بهاشتباهبرعهده یوزارت مقاممسئولعلیرغممعافیت کلیهفعالیت های‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی بوده تولیدی فرش دستباف‪ ،‬بر اساس ماده‪ ۱۴۲‬قانون‬ ‫و بــا ایــن مصوبــه کلیه ی امــور مربــوط به فرش مالیات هایمستقیم‪،‬ثبت نامدر سامانهمودیان‬ ‫دستباف به عهده ی تنها متولی ان وزارت صمت برایواحدهایتولیدی‪،‬مشکالتمضاعفیرابه‬ ‫(مرکز ملی فرش ایران) واگذار شــد‪ .‬فرح ناز رافع وجود می اورد که با پیگیری های مرکز ملی فرش‬ ‫در ادامهبهتائیدمصوبهتعیینفهرستاشخاص ایران‪ ،‬این مصوبه اصالح شد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 25‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1044‬‬ ‫قیمت اتومبیل همچنان بی حساب وکتاب است‬ ‫شورای رقابت عامل سردرگمی بازار خودرو‬ ‫در پــی اعــام خبــر افزایش قیمت خــودرو برای‬ ‫سه ماه نخست سال‪ ،۱۴۰۰‬بسیاری از کارشناسان و‬ ‫فعاالن صنعت خودرو این اقدام را در مدیریت بازار‬ ‫خودرو بی تاثیر دانســته و از ان به عنوان راهی برای‬ ‫استفاده دولت از ابزاری همچون شورای رقابت برای‬ ‫کنترل و دستوری کردن قیمت ها یاد می کنند‪ .‬ضمن‬ ‫اینکهان هامعتقدندباتوجهبهفاصلهفاحشدرامد‬ ‫مردموقیمتخودرووهمچنینرشدتورمدر کشور‪،‬‬ ‫اینتصمیماتراهگشانبودهوعدمتعادلفعلیبازار‬ ‫خودرو‪،‬در نتیجهلجاجتشورایرقابتایجادشده‬ ‫است‪.‬بهگزارشایسنا‪،‬یکشنبههفتهگذشتهرضاشیوا‬ ‫رئیسشورایرقابت‪-‬اغاز رسمی کار در سال‪ ۱۴۰۰‬را‬‫بااعالمخبرافزایشقیمتخودرودرسهماهنخست‬ ‫امسال کلید زد‪ .‬به گفته او‪ ،‬با توجه به اینکه شورای‬ ‫رقابــت به دلیل پایین بودن نرخ تورم در س ـه ماهه‬ ‫پایانی سال‪ ۱۳۹۹‬با افزایش قیمت موافقت نکرد‪،‬‬ ‫اکنون شورا برای تصمیم گیری قیمت خودرو در سه‬ ‫ماه اول سال‪ ۱۴۰۰‬منتظر اعالم تورم بخشی از سوی‬ ‫بانک مرکزی است تا قیمت های جدید برای سه ماه‬ ‫نخســت ســال‪ ۱۴۰۰‬را تعیین کند‪ .‬حال قرار اســت‬ ‫قیمتخودرودر ششماهپایانیسال گذشتهبررسی‬ ‫وباتوجهبهنرختورمبخشی‪،‬قیمتنهاییانبرای‬ ‫سه ماه نخست سال‪ ۱۴۰۰‬مشخص شود‪ .‬در نتیجه‬ ‫اعالم این تصمیم‪ ،‬بازار خودرو سیگنال های روانی را‬ ‫به بازار خودرو فرستاده و قیمت ها را تحت تاثیر قرار‬ ‫داد‪.‬برایناساسبازار خودروپساز چندینماهثبات‬ ‫نسبیوروندنزولیقیمت ها(از ابانماهسال گذشته‬ ‫تا پیش از اعالم خبر افزایش قیمت ها برای سه ماهه‬ ‫اولسالجاری)‪،‬تغییرمسیرقیمتیرااغاز کردهبود؛تا‬ ‫جایی کهرئیساتحادیهنمایشگاه دارانوفروشندگان‬ ‫خودرو تهران‪ ،‬تغییر مسیر قیمت خودرو در روزهای‬ ‫پایانیهفت هاخیرراتحتتاثیرتصمیمجدیدشورای‬ ‫رقابت و اعمال نرخ تورم بخشــی در قیمت خودرو‬ ‫دانســت اما این افزایش قیمت را مقطعی و گذرا و‬ ‫ناشیاز جوروانیاینخبردانست‪.‬‬ ‫بــه گفته موتمنی‪ ،‬با توجــه به اثــر روانی ایجاد‬ ‫شده‪ ،‬دارندگان خودرو به امید افزایش قیمت عالوه‬ ‫براینکهقیمت هاراباال بردند‪،‬درحالی کهپیش تر(در‬ ‫زماننزولقیمت ها)بهدنبالخریداربودند‪،‬اکنونتا‬ ‫حدودیعقب نشینی کرده اند‪.‬از روز شنبهتادوشنبه‬ ‫ت تمامی محصوالت بین دو تا‬ ‫هفته گذشته‪ ،‬قیم ‬ ‫ششمیلیونتوماننسبتبهاخرینقیمت هادرسال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬کاهش پیدا کرد؛ اما از روز سه شنبه قیمت ها‬ ‫دوبارهپسازچندینماهروندافزایشییافت‪.‬به طور‬ ‫مثــال پــژو‪ ۲۰۶‬تیپ‪ ۲‬که تا‪ ۱۹۹‬میلیون تومان هم‬ ‫پایین امده بود‪ ،‬مجدد تا‪ ۲۰۵‬میلیون تومان پیش‬ ‫رفت یا سمند که تا‪ ۱۹۰‬میلیون تومان کاهش یافته‬ ‫بــود امــا مجــددا بــه‪ ۱۹۴‬میلیــون تومــان رســید‪ .‬در‬ ‫محصوالت ســایپا نیز پراید ‪ ۱۳۱‬که به ‪ ۱۰۶‬میلیون‬ ‫تومان رســیده بود مجددا در محــدوده ‪ ۱۰۹‬میلیون‬ ‫تومان قرار گرفت‪ .‬البته روز یکشــنبه‪ ،‬رئیس شورای‬ ‫رقابــت ضمــن تاکید بر اینکه مردم مطمئن باشــند‬ ‫قیمت های اعالمی از ســوی این ســازمان منصفانه‬ ‫خواهــد بــود‪ ،‬اعالم کــرد‪ :‬با بهبود شــرایط‪ ،‬قیمت‬ ‫خودروها نزولی و کاهشی خواهد شد‪ .‬فعال شورای‬ ‫رقابت منتظر اعالم تورم بخشی شش ماهه از سوی‬ ‫بانک مرکزی است‪ .‬با توجه به اینکه دستورالعمل‬ ‫قیمتخودرو‪،‬پیش ترساالنهبودهودر سال‪،۱۳۹۹‬‬ ‫سه ماههواکنونششماههشدهاستچنانچهثبات‬ ‫در بازارهاوبازار ارز ادامه دار باشد‪،‬صدور دستورالعمل‬ ‫قیمتی خودرو به بازه زمانی یک ساله برمی گردد‪ .‬به‬ ‫گفته این مقام مســئول‪ ،‬درست است که نوسانات‬ ‫ارزی محــدوده شــده و تورم نیــز روند ارامی در پیش‬ ‫گرفته است‪ ،‬اما تورم همچنان در کشور وجود دارد و‬ ‫خودروسازانهمبهمافشارمی اورند کهتورمبخشی‬ ‫شــش ماهه را در دستورالعمل قیمت خودرو لحاظ‬ ‫کنیم؛بنابراینچنانچهبانکمرکزیتورمبخشیشش‬ ‫ماهــه را اعــام کند‪ ،‬در رابطه با اعمال ان در قیمت‬ ‫خودروتصمیم گیریخواهیمکرد‪.‬‬ ‫فربــد زاوه‪-‬کارشــناس صنعــت خــودرو‬ ‫تهــای رئیــس‬ ‫نبــاره اظهــار کــرد‪ :‬صحب ‬ ‫درای ‬ ‫شــورای رقابــت در ابتــدای ســال مبنی بــر اعمال‬ ‫‪ ۱۴‬درصــد از تــورم بخشــی در قیمت خــودرو در‬ ‫حالی است که جغرافیای قیمت در کارخانه به‬ ‫شدت عجیب وغریب شــده است‪ .‬در بسیاری از‬ ‫محصــوالت که عمدتا هم محصــوالت پرفروش‬ ‫ایران خودرو است‪ ،‬همچنان شاهد فاصله قیمت‬ ‫‪ ۷۰‬تــا ‪ ۸۰‬درصــدی قیمت خــودرو در کارخانه و‬ ‫بازار هســتیم‪ .‬وی افزود‪ :‬در سایر محصوالت که‬ ‫به نوعی محصوالت جدیدتر محسوب می شوند‬ ‫که البته عمدتا همان محصوالت پیشین هستند‬ ‫و فقط برخی اپشن ها به ان ها اضافه شده و نام‬ ‫پالس گرفته اند یا ‪ S‬و ‪ R‬به اسمشان اضافه شده‬ ‫اســت و همچنین بســیاری از محصوالت ســایپا‪،‬‬ ‫فاصلــه قیمتــی به کمتر از ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد رســیده‬ ‫و در برهــه ای از زمــان (در اواخر ســال گذشــته)‪،‬‬ ‫برخی قیمت بازار را رد کرده و باالتر بردند‪ .‬این‬ ‫کارشناس تصریح کرد‪ :‬لذا این عدم تعادلی که در‬ ‫بازار ایجاد شده‪ ،‬حاصل لجاجت شورای رقابت‬ ‫و رئیس ان در پیاده سازی منویاتی بوده که همه‬ ‫از روز اول می دانســتیم عملیاتــی نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر نیز پذیــرش این ‪ ۱۴‬تــا ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫(اعمال تورم بخشی در قیمت خودرو) می تواند‬ ‫شرایط را تا حدودی پیچیده تر کند‪ .‬در واقع در‬ ‫برخی از محصوالت قیمت در بازار به زیر قیمت‬ ‫کارخانه خواهد رســید و در برخی از محصوالت‬ ‫هــم همچنــان فاصلــه ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۶۰‬درصــدی وجود‬ ‫خواهــد داشــت‪ .‬زاوه تاکید کرد‪ :‬انچه که می توان‬ ‫گفتدر اینقضیهقطعیتدارد‪،‬ایناست کهنهایتا‬ ‫بازار‪ ،‬مستقل از نظر شورای رقابت و صرفا بر اساس‬ ‫سیاست های کالن‪ ،‬فاکتورهای پولی‪ ،‬بحث کسری‬ ‫بودجهوتولیدنقدینگیکهاتفاقخواهدافتاد‪،‬بحث‬ ‫توزیع قدرت خرید و میزان عرضه محصول‪ ،‬مسیر و‬ ‫رفتار خود را تعیین خواهد کرد‪ .‬وی ضمن اشاره به‬ ‫اینکهاکنونسطحعمومیقیمت هادر بازار باقدرت‬ ‫خرید مردم فاصله فاحشــی پیدا کرده و ارزان ترین‬ ‫خودروی بازار بیش از‪ ۳۵‬برابر حداقل حقوق است‪،‬‬ ‫ل‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن در حالی اســت که این تفاوت در ســا ‬ ‫‪ ۱۳۸۴‬حــدود‪ ۲۰‬برابــر بود یا در ســال های‪ ۱۳۸۶‬و‬ ‫‪( ۱۳۸۷‬قبل از شــروع موج تورمی) بسیار کمتر و به‬ ‫حدود‪ ۱۰‬برابر رســیده بود‪ .‬همان طور که اشــاره شد‬ ‫ایناختالف‪ ۳۵‬برابرینسبتبهارزان ترینمحصول‬ ‫است و در سایر محصوالت‪ ،‬این وضعیت وخیم تر‬ ‫نیــز هســت‪ .‬زاوه ادامــه داد‪ :‬بنابراین این شــرایط‬ ‫حاکــم بــر بــازار گویــای ان اســت کــه بــازار دچــار‬ ‫رکودی سنگین خواهد بود‪ .‬از سوی دیگر تورم هم‬ ‫برمبنای سیاست های پولی وجود دارد و نمی توان‬ ‫کاری بــرای ان کــرد؛ چراکــه دولــت سیاســت های‬ ‫پولی را تغییر نداده اســت‪ .‬اخیرا نیز در اظهارات‬ ‫وزیــر اقتصــاد و رئیس کل بانک مرکزی دیدیم که‬ ‫بانک مرکزی باالخره پذیرفت که به واسطه اینکه‬ ‫منبــع اصلی پولی که در اختیار دولت قــرار داده‪،‬‬ ‫دالرهایــی بــوده اســت کــه در حقیقــت دریافت‬ ‫نشــده و بلوکه شــده بود‪ ،‬خلق پول کرده اســت‬ ‫اما از سوی دیگر وزیر اقتصاد اعالم کرد که کشور‬ ‫را بدون هیچ قرضی اداره کرده اســت؛ این تضاد‬ ‫و ناراســتی بدین معناســت با یک فضای اقتصاد‬ ‫ارام در ســال ‪ ۱۴۰۰‬مواجــه نخواهیــم بــود‪ .‬ایــن‬ ‫کارشــناس اظهار کرد‪ :‬با توجه به تغییــر دولت در‬ ‫سال جاری قطعا دولت جدید مدتی را در راستای‬ ‫تقبیح دولت قبلی خواهد گذراند‪ ،‬رویه مدیریتی‬ ‫کــه همه چیز به گــردن دولت قبلی خواهد افتاد‪،‬‬ ‫پیش خواهد رفت؛ بنابراین عمال شاهد اصالحات‬ ‫اساسی نخواهیم بود؛ لذا به اعتقاد بنده در چنین‬ ‫شرایطی تورم خواهیم داشت‪ .‬از طرفی رکود هم‬ ‫ایجاد خواهد شد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬ترکیب این ها‬ ‫بازار را تحت فشار دوسویه قرار خواهد؛ بنابراین‬ ‫در این میان‪ ،‬صحبت ها و تصمیمات رئیس شورای‬ ‫رقابــت تاثیر چندانی نخواهد داشــت؛ جــز از این‬ ‫منظر که افزایش قیمت ها‪ ،‬حداقل سبب کاهش‬ ‫ی خودروسازان به اشخاص ثالث و‬ ‫میزان بدهی ها ‬ ‫شبکه بانکی شود و حداقل اثر تورمی از این سمت‬ ‫ایجادنشود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اجرای طرح سالمت فوالد مبارکه در راستای مقابله با کرونا‬ ‫مدیــر بهداشــت حرف ـه ای‪ ،‬ایمنــی و‬ ‫محیط زیســت شــرکت فــوالد مبارکــه گفــت‪:‬‬ ‫موفقیــت در ‪ HSE‬و داشــتن کار ســالم در کوران‬ ‫کرونــا‪ ،‬بــه عملکرد همه کارکنان بســتگی دارد و‬ ‫ماموریــت واحــد بهداشــت حرف ـه ای‪ ،‬ایمنــی و‬ ‫محیط زیســت حصول اطمینان از تامین ایمنی و‬ ‫شــرایط کار ســالم با حفظ محیط زیست است‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬حسین مدرســی فر یاداور شد‪:‬‬ ‫در ســال گذشــته در بحبوحــه بحــران همه گیــری‬ ‫کرونــا ویــروس‪ ،‬همــه نهادهــای کشــوری و حتی‬ ‫جهانی درگیر این مسئله بودند و بالطبع شرکت‬ ‫فوالد مبارکه نیز در همین راستا درگیر این بحران‬ ‫گردیــد‪ .‬امــا بــا هوشــیاری و حســن تدبیــر تیــم‬ ‫مدیریتی شــرکت و همچنین اگاهی و مشــارکت‬ ‫همه جانبــه کارکنــان و پیمانــکاران شــرکت ایــن‬ ‫بحــران به خوبــی پشــت ســر گذارده شــد کــه در‬ ‫یشــائبه‬ ‫اینجا الزم می دانم از تالش و زحمات ب ‬ ‫همه همکاران مراتب سپاس و قدردانی را اعالم‬ ‫نمایم‪ .‬لیکن در ســال پیش رو‪ ،‬شــاید جدی تر از‬ ‫ســال گذشته‪ ،‬همچنان درگیر این بحران هستیم‬ ‫یهــا‪ ،‬ســال ‪ 1400‬را‬ ‫و انشــاءهلل بــا ادامــه همکار ‬ ‫نیــز بــا ســابقه ای درخشــان پشــت ســر خواهیــم‬ ‫گذاشــت‪ .‬وی تصریح نمود‪ :‬از اواخر سال ‪1398‬‬ ‫که همه گیــری بیماری کرونا ویــروس (کووید ‪)19‬‬ ‫مشکالتی را برای جامعه و علی الخصوص صنایع‬ ‫ایجــاد کــرد‪ ،‬نقــش فعالیت های حوزه ســامت‬ ‫و ایمنــی کارکنــان بیش ازپیــش در جهــت حفــظ‬ ‫تولید اشــکار شــد؛ لیکــن جابه جایــی رکوردهای‬ ‫متعــدد در زمین ههــای مختلــف ازجملــه تولیــد‪،‬‬ ‫فــروش و ‪ ...‬در شــرکت فــوالد مبارکــه نشــان از‬ ‫اعتمــاد کارکنــان بــه سیســتم مدیریتــی داشــت‬ ‫کــه توانســته نقــش خــود را به خوبی ایفــا کند و‬ ‫توانست به عنوان اولین شرکت ایرانی‪ ،‬استاندارد‬ ‫راهنمــای مدیریــت کار ایمــن در دوران پاندمــی‬ ‫کوویــد ‪ )ISO45005:2020(19‬را پیاده ســازی‬ ‫نماید و گواهینامه مربوطه را اخذ کند‪ .‬مدرســی‬ ‫فــر خاطرنشــان کــرد‪ :‬واحد بهداشــت حرفه ای‪،‬‬ ‫ایمنی و محیط زیســت در فوالد مبارکه به عنوان‬ ‫بزرگ تریــن فوالدســازی خاورمیانــه‪ ،‬در تــاش‬ ‫به منظــور دســتیابی به توســعه پایــدار و کرامت‬ ‫انســانی از طریق نگاهی سیســتماتیک است که‬ ‫این موفقیت در راستای ماموریت محول شده به‬ ‫مشارکت و عملکرد همه کارکنان شرکت بستگی‬ ‫دارد‪ .‬وی همچنیــن افــزود‪ :‬ایــن واحد بر اســاس‬ ‫خط مشــی و اهداف سازمانی‪ ،‬صیانت از نیروی‬ ‫انســانی را سرلوحه کار خود قرار داده و با توجه‬ ‫به فلســفه‪ ،‬نگرش و اســتراتژی یادشــده‪ ،‬وظیفه‬ ‫نظارت مستمر بر رعایت مقررات و قوانین ملی و‬ ‫بین المللی در جهت کاهش اثرات عوامل زیان اور‬ ‫محیط کار‪ ،‬کنترل حوادث و مخاطرات ایمنی و‬ ‫همچنین پاسداری و حفظ محیط زیست‪ ،‬انجام‬ ‫اقدامــات اورژانســی‪ ،‬نظــارت بــر فراینــد درمــان‬ ‫و حمایــت روانــی اجتماعــی از کارکنــان را دارد‬ ‫که ســعی شــده با ایجاد بســتر فرهنگی خالق و‬ ‫نگرشی نو و سیستماتیک‪ ،‬به تبیین تاثیر متقابل‬ ‫عوامــل بهداشــتی‪ ،‬ایمنــی و محیط زیســت بــر‬ ‫سالمتی و ایمنی کارکنان پرداخته و از این طریق‪،‬‬ ‫نواقص‪ ،‬مخاطرات بالقوه‪ ،‬حوادث و مشــکالت‬ ‫را ب هطــور نظام منــد مــورد ارزیابــی قــرار دهــد و‬ ‫روش های مبتنی بر پیشگیری را ارائه نماید‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫فوالد مبارکه از افتخارات نظام جمهوری اسالمی است‬ ‫فــوالد مبارکــه از افتخــارات نظــام مقــدس‬ ‫جمهــوری اســامی و قل ههــای اقتصــادی کشــور‬ ‫اســت ازای ـن رو باید از دســتاوردهای این شــرکت‬ ‫که با اتکا به توانمندی های داخلی به بار نشسته‬ ‫اســت به خوبی صیانــت کرد‪ .‬به گــزارش رویداد‬ ‫امروز‪ ،‬این مطلب را حسین رجایی نماینده مردم‬ ‫شهرســتان لنجــان در دیدار مدیــر روابط عمومی‬ ‫فــوالد مبارکــه بــا وی مطرح کــرد و ضمن اشــاره‬ ‫به حواشــی که پیرامون این شــرکت ایجاد شــده‬ ‫گفــت‪ :‬بدیهی اســت مطرح شــدن این حواشــی‬ ‫بــرای فضای اقتصادی کشــور هزین ههــای خود را‬ ‫دارد کــه در شــرایط جنگ اقتصــادی و تحریم ها‬ ‫بایــد مراقــب باشــیم اســیبی بــه ســاختارهای‬ ‫اقتصــادی وارد نشــود‪ .‬وی در ادامــه با اشــاره به‬ ‫اهمیــت اجــرای طرح نــورد گرم شــماره ‪ 2‬فوالد‬ ‫مبارکه تصریح کرد‪ :‬بدون شــک ایــن پروژه برای‬ ‫توســعه صنعــت فــوالد و اقتصــاد ملــی ضــروری‬ ‫است چراکه با به بار نشستن این پروژه‪ ،‬کشور از‬ ‫واردات بسیاری از انواع ورق های فوالدی خاص‬ ‫بی نیــاز خواهــد شــد‪ .‬اگرچــه در پــاره ای مواقع‪،‬‬ ‫معایب احتمالی این طرح بزرگ نمایان می شود‬ ‫که به یقین مزایای ان که توسعه و منافع ملی را‬ ‫دربرمــی گیرد‪ ،‬به هیچ عنوان با این مباحث ُخرد‬ ‫قابــل قیاس نیســت‪ .‬رجایی در خصــوص فرایند‬ ‫تحقیق و تفحص که در شــرکت فوالد مبارکه در‬ ‫حال اجراســت‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در بسیاری مواقع‬ ‫تحقیق و تفحص و شفاف سازی ها برای سازمان‬ ‫و عوامل اجرایی ان موجبات رشــد هرچه بیشتر‬ ‫را فراهم می اورد‪ .‬نماینده مردم شهرستان لنجان‬ ‫در مجلس شــورای اســامی در ادامه با اشــاره به‬ ‫اهمیــت تعامل هرچه بیشــتر منطقــه با صنعت‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــه هــر میزان کــه ایــن ارتباط‬ ‫دوســویه برقــرار باشــد‪ ،‬می توانــد بــه شــفافیت‬ ‫امور و در نهایت به توســعه متوازن منجر گردد‪.‬‬ ‫ضمن این که در فرایند همکاری و ارتباط متقابل‬ ‫صنعــت و جامعه هر دو در مســیر بــرد – برد به‬ ‫حرکــت خــود ادامه خواهنــد داد‪ .‬در جریان این‬ ‫دیــدار مدیــر روابــط عمومی فوالد مبارکــه نیز با‬ ‫ارائه گزارشی از دستاوردهای ارزشمند گروه فوالد‬ ‫مبارکه در سال جهش تولید و برنامه های شرکت‬ ‫در ســال ‪ 1400‬ســالی کــه رهبــر معظــم انقــاب‪،‬‬ ‫همه دســتگاه ها را برای برداشــتن موانع تولید و‬ ‫پشتیبانی از ان بسیج نمودند‪ ،‬گفت‪ :‬تمام تالش‬ ‫مدیریت و کارکنان شرکت براین است که با تولید‬ ‫انــواع محصــوالت مورد نیــاز صنایع‪ ،‬کشــور را از‬ ‫واردات بی نیاز ســازند و با ایجاد رونق اقتصادی‬ ‫در جامعــه شوروشــوق و امیــد تزریــق نماینــد‪.‬‬ ‫هادی نباتی نژاد با بیان این که دشمن با استفاده‬ ‫از ابــزار رســانه و وارد اوردن هجمــه به فعاالن و‬ ‫زیرســاخت های اقتصــادی بــه دنبال ضربــه زدن‬ ‫به کشــور اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در چنین شــرایطی باید‬ ‫هوشیار باشیم که ناخواسته اب به اسیاب دشمن‬ ‫نریخته باشــیم‪ .‬وی در بخش دیگری از ســخنان‬ ‫خود در خصوص عملکرد فوالد مبارکه در حوزه‬ ‫مســئولیت های اجتماعــی اظهــار داشــت‪ :‬نــگاه‬ ‫فــوالد مبارکــه بر اصل مســئولیت اجتماعی با اثر‬ ‫بخشی مستمر استوار است و نه بر مساعدت ها‬ ‫کهــای جزیــره ای و مقطعــی‪ .‬بــه همیــن‬ ‫و کم ‬ ‫دلیل بهتر اســت با نظر مســئولین و متولیان امور‬ ‫شهرستان های منطقه و استان‪ ،‬پروژه هایی مطرح‬ ‫گــردد کــه عام المنفعه باشــند و بتواند تا ســالیان‬ ‫سال برای مردم منشا خیروبرکت باشد‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫عرضه مستقیم خرما‬ ‫در میادین‬ ‫رئیس انجمن ملی خرمای ایران گفت‪ :‬سال زراعی‬ ‫پرمحصولی داشــتیم‪ ،‬بنابراین خرما به انــدازه کافی در‬ ‫ســردخانه های کشــور برای ماه رمضان موجود اســت‪.‬‬ ‫محسن رشید فرخی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫سال زراعی گذشته از نظر میزان تولید خرما و کیفیت ان‬ ‫سالخوبیبود‪ ،‬گفت‪:‬بیشاز یک میلیونو‪ ۲۰۰‬هزارتن‬ ‫خرما در کشور تولید شد و امیدواریم سال زراعی پیش رو‬ ‫نیز سال پرمحصولی باشد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مصرف خرما‬ ‫نسبت به سال گذشته افزایشی نداشته‪ ،‬بنابراین خرما‬ ‫به اندازه کافی در سردخانه های کشور برای ماه رمضان‬ ‫موجــود اســت و از نظــر کیفیــت و قیمت هم مناســب‬ ‫هستند‪.‬رئیسانجمنملیخرمایایراناضافه کرد‪:‬شاید‬ ‫بتوان گفت خرما تنها محصولی است که ظرف دو سال‬ ‫گذشته افزایش قیمتی در مبدا نداشته و اگر هم افزایش‬ ‫قیمــت رخ داده بســیار جزئــی بوده اســت‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه خرمای پرمصرف در ماه رمضان خرمای مضافتی‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر قیمت خرمای مضافتی در‬ ‫مبدا ‪ ۲۱‬تا ‪ ۲۲‬هزار تومان است و تعیین قیمت ان برای‬ ‫مصرف کننده توسط ستاد تنظیم بازار صورت می گیرد‪.‬‬ ‫رشید فرخی تصریح کرد‪ :‬همکاری خوبی با ستاد تنظیم‬ ‫بــازار‪ ،‬جهاد کشــاورزی و وزارت صمــت داریم و امادگی‬ ‫این را داریم که به هر جایی که نهادهای مذکور معرفی‬ ‫کنندوبههرمیزانخرماباقیمتمصوبتحویلدهیم‪.‬‬ ‫وی همچنین از همکاری انجمن ملی خرما با ســازمان‬ ‫میادین میوه و تره بار شــهرداری نیز خبر داد و گفت‪ :‬با‬ ‫ســازمان میــوه و تره بار شــهرداری هم همــکاری خوبی‬ ‫داریم و ان ها طی نامه ای امادگی خود را برای در اختیار‬ ‫قــرار دادن غرفه هــای رایــگان اعــام کردند‪ .‬افــرادی را‬ ‫معرفی کردیم تا خرما به صورت مستقیم در ماه رمضان‬ ‫در میادینهمعرضهشودوبه اندازه کافیسرسفره های‬ ‫ماه رمضان مردم قرار گیرد‪.‬‬ ‫چابک سازی در انجام امور‬ ‫از اولویت های بانک ملی‬ ‫معاون شــعب بانک ملی ایران اظهار کرد‪ :‬امســال‬ ‫برنامــه اســتراتژیک بانک به نحــوی طرح ریزی خواهد‬ ‫شد که بانک تنها و تنها در راستای منویات مقام معظم‬ ‫رهبری و تحقق شعار سال با حفظ منافع نظام حرکت‬ ‫ایبنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی‬ ‫کند‪ .‬به گزارش ِ‬ ‫ایران‪ ،‬همایش بررسی عملکرد اداره امور شعب استان‬ ‫خراسان رضوی بانک به صورت وبینار و با حضور حسن‬ ‫مونسان معاون شعب بانک‪ ،‬فرهاد معقول مدیر امور‬ ‫شــعب منطقه دو کشــور‪ ،‬بهرام واقفی رئیس اداره کل‬ ‫بازاریابی و امور مشتریان‪ ،‬حمید صفای نیکو رئیس اداره‬ ‫امور شعبخراسانرضوی‪ ،‬کارشناسانمعاونتشعب‬ ‫و اداره کل استراتژیک‪ ،‬معاونین و روسای شعب ممتاز‬ ‫و حوزه ها‪ ،‬کارشناســان و روســای دوایر اداره امور برگزار‬ ‫شد‪ .‬در این جلسه مونسان به وضعیت اقتصادی کشور‬ ‫وشعار سال کهبهعنوانسال«تولید‪،‬پشتیبانی ها‪،‬مانع‬ ‫زدایی ها» تعیین شــده اشــاره و اعــام کرد‪ :‬مدیرعامل‬ ‫بانک دکتر حســین زاده نیز در ســخنرانی نوروزی خود‬ ‫بــر توجــه به این موضوع صحه گذاشــت‪ .‬وی با تقدیر‬ ‫از اقدامــات صــورت گرفتــه در خصــوص شــاخص های‬ ‫عملکردی در ســطح واحدهای استان خراسان رضوی‪،‬‬ ‫خواســتار همســویی هر چه بیشــتر ظرفیــت موجود با‬ ‫ارکان نظــام شــد‪ .‬عضــو هیئــت عامــل بانــک ملــی در‬ ‫ادامه گفت‪ :‬باید در همین ابتدا ارزیابی سال قبل را در‬ ‫تحقق شعار مدنظر قرار دهیم‪ .‬وی ضمن تاکید بر ارائه‬ ‫برنامه های منسجم در قبال شعار مقا م معظم رهبری‬ ‫در بخش تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع زدایی ها‪ ،‬چابک‬ ‫ســازی و سرعت عمل در به سرانجام رســاندن امور را از‬ ‫اولویت های کاری سال جدید عنوان و گفت‪ :‬در همین‬ ‫راســتا بــه زودی بســته های جدیــد اعتباری بــا رویکردی‬ ‫کامال متفاوت ارائه خواهد شــد‪ .‬مونسان با بیان اینکه‬ ‫مقاوم ســازی بانک موجب مقاوم ســازی اقتصاد کشــور‬ ‫می شودوتاسطحاگاهیهمکارانراافزایشندهیماین‬ ‫امر میسر نخواهد شد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬برای باال بردن سطح‬ ‫اگاهی همکاران نباید بلوغ سازمانی را فراموش کنیم و‬ ‫اگر بخواهیم به شعار سال عمل نماییم باید خودمان‬ ‫یک به یک به ان عمل کرده و در این جهت گام برداریم‬ ‫و ایــن امــر جز بــا تالش و همــت همــکاران امکان پذیر‬ ‫نیست‪.‬همچنینفرهادمعقولمدیرامورشعبمنطقه‬ ‫دو کشور نیز حضور موثر همکاران جوان و صاحب نظر‬ ‫که در بانک مشــغول خدمت هســتند را نقطه عطف‬ ‫حال حاضر بانک در این برهه حساس بیان و به تغییر‬ ‫نگرش اولیای بانک و توجه بیشتر به این عزیزان اشاره‬ ‫کرد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬همکاران ما باید به سمتی بروند‬ ‫که اهداف بانک ســرلوحه تمامی امورشــان قرار گیرد و‬ ‫ایندهبانکقطعابااینروشروشن ترخواهدبود‪.‬بهرام‬ ‫واقفی رئیس اداره کل بازاریابی و امور مشتریان هم در‬ ‫این نشســت با اشــاره به نرخ ترجیحی‪ ،‬استفاده از این‬ ‫ظرفیترافرصتخوبیبرایباال بردنجایگاهاستان ها‬ ‫اعالم کرد‪ .‬حمید صفای نیکو رئیس اداره امور شــعب‬ ‫استان نیز به ارائه گزارشی از روند عملکرد این اداره امور‬ ‫شعب پرداخت و گفت‪ :‬با توجه به شیوع ویروس کرونا‬ ‫در استان‪ ،‬شاهد رکود سختی در بخش های مختلف از‬ ‫جمله بخش گردشــگری به دلیل زائر پذیر بودن استان‬ ‫شهــای‬ ‫هســتیم‪ .‬بااین وجــود تمامــی همــکاران در بخ ‬ ‫مختلف با تمام قوا در خدمت اهداف بانک مشغول به‬ ‫خدمتهستندواینمنجربهتعاملووفاقشدهاست‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است‪ ،‬معاون شعب بانک ملی در طول سفر‬ ‫خودبهمشهدمقدسبه منظورافزایشسطحتعامالتو‬ ‫بررسیراهکارهایتحققفرمایشاتمقاممعظمرهبری‬ ‫و شعار سال‪ ،‬دیدارهایی با مقامات استان از جمله سردار‬ ‫نظریفرماندهیسپاهامامرضا(ع)‪،‬دکتراشرفیمعاونت‬ ‫هماهنگیاموراقتصادیاستانداری‪،‬حقیمعاونقضائی‬ ‫رئیس کل و معاون مالی‪ ،‬پشتیبانی و عمرانی دادگستری‬ ‫استانودکتر کالئیشهردار مشهدمقدسداشت‪.‬‬ صفحه 3 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫خبر‬ ‫گازرسانی به روستاهای‬ ‫صعب العبورشهرستان‬ ‫مهدیشهر تسریع می شود‬ ‫بالعبورشهرستان‬ ‫عملیاتگازرسانیبهروستاهایصع ‬ ‫مهدیشهرباهمکاریوپیگیریمجدانهمسئولین‪،‬تسریع‬ ‫یشــود‪ .‬مدیرعامل شــرکت گاز اســتان سمنان توسعه‬ ‫م ‬ ‫شبکه هایگازرسانیراعاملیدرراستایتحققشعارتولید‪،‬‬ ‫پشــتیبانی ها‪ ،‬مانع زدایی ها دانســت و اجرای عملیات‬ ‫بالعبورشهرستانمهدیشهر‬ ‫گازرسانیبهروستاهایصع ‬ ‫را مستلزم حمایت مسئولین قلمداد کرد‪ .‬علیرضا اعوانی‬ ‫مدیرعاملشرکت گازاستانسمناندرجلسهبررسیپروژه‬ ‫گازرسانی به روستاهای محور چاشم و خطیرکوه در حوزه‬ ‫شهرستانمهدیشهر کهباحضور رئیسدفترو کارشناسان‬ ‫نمایندهمردمشهرستان هایسمنان‪،‬مهدیشهروسرخه‪،‬‬ ‫بخشــدار شــهمیرزاد‪ ،‬دهیاران و روســای شــورای اسالمی‬ ‫روستاهایارتد‪،‬چاشم‪،‬رودبار‪،‬پاقلعه‪،‬خطیرکوهودشت‬ ‫سفید برگزار شد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬مردم برخی روستاها در حوزه‬ ‫شهرستان مهدیشهر ســال ها است از نعمت گاز محروم‬ ‫هستند وامیدواریم موانع موجود در جهت گازرسانی به‬ ‫این مناطق با همکاری مجدانه مســئولین برطرف و در‬ ‫اولینپروژهمردممناطقچاشموخطیرکوهاز ایننعمت‬ ‫خدادادیبهره مندگردند‪.‬ویضمنتشریحفرایندونحوه‬ ‫گازرسانی‪،‬خواستارهمکاریومساعدتمالکیناراضیدر‬ ‫مسیر گازرسانیجهتواگذاریوبهره برداریاز زمین های‬ ‫کشاورزیوباغاتشدوافزود‪:‬انتخابمسیرهایمناسب‬ ‫اجرا و نیز ارائه مجوزهای الزم از اداره راه جهت استفاده‬ ‫از حریم راه‪ ،‬با هدف کاهش هزینه های سرانه انشعاب‬ ‫بــرای هــر خانوار و اســتفاده حداکثــری از منابــع موجود‬ ‫مســتلزم حمایت مســئولین اســت‪ .‬رئیس دفتر نماینده‬ ‫ســمنان‪ ،‬سرخه و مهدیشهر و بخشدار شهمیرزاد ضمن‬ ‫اشاره به اهمیت گازرسانی در این مناطق‪ ،‬امادگی خود‬ ‫را برای پیگیری مشکالت و بررسی واگذاری رایگان اراضی‬ ‫موردنیاز اعالم نمودند‪ .‬اعوانی با بیان اینکه گازرســانی‬ ‫به روســتاهای چاشــم و خطیرکوه به دلیل کوهستانی و‬ ‫بالعبور بودن منطقه از طرح های مهم شرکت گاز‬ ‫صع ‬ ‫استانسمناناست‪،‬اظهار کرد‪:‬هم اینکبالغ بر‪ ۳۰۲‬هزار‬ ‫مشترکدر سطحاستانباضریبنفوذ‪ ۱۰۰‬درصدیبخش‬ ‫شهریو‪ ۹۳‬درصدیبخشروستاییازنعمت گازطبیعی‬ ‫برخوردارمی باشند‪.‬‬ ‫سد الستیکی الریم‪ ،‬استان‬ ‫مازندران افتتاح شد‬ ‫به گزارش پایگاه خبری هم وطن‪ ،‬در راســتای اجرای‬ ‫پویــش هــر هفتــه الف_ب_ایــران ســد الســتیکی الریــم‬ ‫جویبــار با حضــور اردکانیــان وزیر محترم نیــرو به صورت‬ ‫ویدئوکنفرانس به فاز بهره برداری رســید‪ .‬ســد الستیکی‬ ‫الریم با هزینه‪ 18‬میلیارد تومان قابلیت تنظیم‪ 4‬میلیون‬ ‫مترمکعــب اب را دارد که می توانــد در زمان بهره برداری‬ ‫اشــتغال را تا ‪ 2000‬نفر افزایش دهد‪ .‬این ســد الســتیکی‬ ‫عالوه بر تامین اب برای ‪ 4200‬هکتار از اراضی شــالیزاری‬ ‫دشتالریم‪،‬از تداخلابشیرینرودخانهباابشور دریا‬ ‫در فصول کم ابیجلوگیریمی کندوظرفیتباز چرخانی‬ ‫پســاب کشــاورزی را نیز داراســت‪ .‬سد مذکور با توجه به‬ ‫یالیهرودخانهسیاهرودفضایمناسبی‬ ‫واقعشدندرمنته ‬ ‫رابرایایجادظرفیت گردشگریابیفراهم کردهاست‪.‬‬ ‫اغاز تعمیر و تکمیل‬ ‫اخرین حلقه چاه میدان‬ ‫نفتی نفت شهر‬ ‫مدیرپروژهحفاریطرحتوسعهمیداننفتینفتشهر‬ ‫شرکت ملی حفاری ایران از اغاز مراحل تعمیر و تکمیل‬ ‫اخریــن حلقــه چــاه در این میدان با به کارگیری دســتگاه‬ ‫حفاری‪ ۴۸‬فتح این شرکت خبر داد‪ .‬غالمرضا ال محمود‬ ‫در جمــع خبرنــگاران اظهار کرد‪ :‬مراحل تعمیر و تکمیل‬ ‫اخرین حلقه چاه در میدان نفتی نفت شهر شرکت ملی‬ ‫حفاریایرانبابه کارگیریدستگاهحفاری‪ ۴۸‬فتحاغازشد‬ ‫وپیش بینیمی شودچاهشماره‪ ۱۱‬نیزظرفمدتدوماه‬ ‫ایندهتکمیلوبهشرکتنفتمناطقمرکزیتحویلداده‬ ‫شود‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬وی افزود‪ :‬پیش ازاین با کاربست‬ ‫دستگاه های حفاری‪ ۳۵‬و‪ ۸۱‬و‪ ۴۸‬فتح در میدان نفتی‬ ‫نفت شهر‪ ،‬حفر یک حلقه چاه توسعه ای و همچنین دو‬ ‫حلقهچاهتعمیریبهاتمامرسید‪.‬ال محمودعنوان کرد‪:‬‬ ‫پروژهنگهداشتوافزایشتولیدمیداننفتیمنطقهنفت‬ ‫شهراز جملهپروژه هایتوسعه ایشرکتملینفتایران‬ ‫اســت کــه به صــورت‪ EPD/EPC‬از ســوی شــرکت ملی‬ ‫حفاریاجرامی شود‪.‬‬ ‫تولید نفت ایران می تواند‬ ‫به بیش از ‪ ۴‬میلیون‬ ‫بشکه برسد‬ ‫یک کارشناس ارشد حوزه انرژی معتقد است که ایران‬ ‫باواردشدنبهبازار انرژیمی تواندتاسقفچهار میلیونو‬ ‫‪۲۰۰‬هزاربشکهبدونمشکلتولیدداشتهباشد‪.‬امیرمحمد‬ ‫اسالمیدر گفت وگوباایسنا‪،‬بابیاناینکهایرانباورودبه‬ ‫بازار انرژی مشتریان سنتی خود را خواهد داشت و حتی در‬ ‫صورت به نتیجه رسیدن توافق‪ ،‬حتما مشتریان قدیمی‬ ‫ایرانباز خواهند گشت‪،‬اظهار کرد‪:‬مشتریبهدنبالنفت‬ ‫خوبوامنیتعرضهاست کهایرانهردواینشاخص ها‬ ‫را می تواند تضمین کند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه فروش نفت‬ ‫ایران کار دور از ذهنینیست‪،‬تصریح کرد‪:‬وظیفهقانونی‬ ‫تمام کشورهایتولیدکنندهنفتایناست کهورودایرانبه‬ ‫بازاررابپذیرندوکارشکنینکنندومجموعشرایطگویایاین‬ ‫است کهمشکلیبرایورودایرانبهبازارهایجهانیوجود‬ ‫نخواهد داشت‪ .‬به گفته این کارشناس ارشد حوزه انرژی‬ ‫ممکناستاینموضوعچندماهزمانببردامابه طورکلی‬ ‫مشــکلی برای این مســئله وجود ندارد و ایــران به راحتی‬ ‫می توانندجایگاهخودرادربازارجهانینفتبدستاورد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 25‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1044‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫وزیر نیرو با اشاره به کاهش بارش ها و تابستان پیش رو‪:‬‬ ‫یبازکرده ایم‬ ‫رویهمکاریوهمراهیمصرف کنندگانحسابجد ‬ ‫وزیــر نیــرو گفت‪ :‬برای تابســتانی کــه با کاهش‬ ‫شهــا بــه نظــر می رســد نیازمند همکاری بیشــتر‬ ‫بار ‬ ‫شهــای مختلف هســتیم‪،‬‬ ‫مصرف کننــدگان در بخ ‬ ‫تــدارک الزم دیــده شــده اســت کــه بخشــی از ایــن‬ ‫ی اســت کــه روی همــکاری و‬ ‫تــدارک‪ ،‬حســاب جد ‬ ‫همراهــی مصرف کننــدگان بــاز شــده اســت و بنــا بر‬ ‫تجربه حساب بجایی است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬رضا‬ ‫اردکانیان در ائین بهره برداری از ‪ ۶‬پروژه صنعت اب‬ ‫و برق به ارزش ‪ ۵۱۴.۵‬میلیارد تومان در اســتان های‬ ‫خوزســتان‪ ،‬سیستان و بلوچســتان و مازندران که به‬ ‫صورتویدئوکنفرانسیدرقالبدومینهفتهپویش‬ ‫‪#‬هر هفته_الف_ب_ایران در ســال‪ ۱۴۰۰‬برگزار شــد‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬با وجود محدودیت های بارشــی‪ ،‬امید‬ ‫است در تابستان امسال به دلیل برگزاری انتخابات‬ ‫سراســری و ضرورت حضور حداکثری مردم‪ ،‬وظیفه‬ ‫ملی همه ما در ســازمان دولت که تدارک الزم برای‬ ‫برخورداریاز سطحمناسبیاز اسایشوامنیتخاطر‬ ‫مردم است محقق شود و در سال تولید‪ ،‬وزارت نیرو‬ ‫بهعنواندستگاهیکهمسئولیتاصلی ترینپشتیبانی‬ ‫از بخش های تولیدی کشــور را دارد عرضه مطمئن‪،‬‬ ‫موثــر و کافــی اب و انرژی را انجام دهــد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫همچنین برنامه ریزی شده که از ظرفیت های بسیار‬ ‫خوببودجه‪ ۱۴۰۰‬واحکامی کهموجبخواهدشد‬ ‫تا چرخ صنعت اب و برق روان تر بچرخد‪ ،‬استفاده‬ ‫حداکثری کنیم و همکاران من تدارک دیده اند که به‬ ‫نحو مطلوبی از همه روزنه های قانون بودجه‪۱۴۰۰‬‬ ‫کهدر قالباحکامپشتیبانصنعتابوبرقفراهم‬ ‫شدهاستفاده کنندوامیداستنتیجهانرادر سرعت‬ ‫بیشتر خدمت رسانی در هر دو بخش در همه نقاط‬ ‫کشور ببینیم‪ .‬وزیر نیرو همچنین گفت‪ :‬دسته بندی‬ ‫مجموعنکتهنظراتوپیشنهادهاشاملبخش هایی‬ ‫کــه نیازمنــد تــداوم حمایت و توجه بیشــتر اســت‪ ،‬‬ ‫راه های طی نشده و البته کارهای انجام شده نیز در‬ ‫حال انجام بوده و به مرور حاصل این دسته بندی ها‬ ‫و تدارک ها عرضه خواهد شــد که قطعا از همکاری‬ ‫بخش های رسانه ای برای انعکاس و انتشار ان ها به‬ ‫نحو مطلوب اســتقبال کرده و قدردان این همکاری‬ ‫هســتیم‪ .‬وی افــزود‪ :‬چراکــه به زعــم مــا مهلت ها و‬ ‫تهــای مدیریتی یکی از جنب ههــا و جلوه های‬ ‫فرص ‬ ‫حقوق عامه بوده و این جزو حق مردم است که از‬ ‫همه تجربیات‪ ،‬موفقیت ها‪ ،‬ناکامی ها و درس های‬ ‫گرفته شــده استفاده شــود؛ چراکه زمان صرف شده‬ ‫بــرای درک این درس ها‪ ،‬متعلق به جامعه اســت و‬ ‫این مهلت و فرصت قابل تکرار و برگشت نیست‪.‬‬ ‫وزیر نیرو گفت‪ :‬ســعی خواهد شــد این دسته بندی‬ ‫بــه بهترین شــکل تدارک شــود کــه هم وقف ـه ای در‬ ‫خدمت رسانی صورت نگیرد و هم مدیریت دولت‬ ‫ســیزدهم با بهره مندی کامل از مجموعه درس های‬ ‫گذشتهمسیرپیشروراطراحیوبرنامه ریزی کند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه مطابــق برنامه تا پایان ســال‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬جمــع طرح های پویش ‪#‬هر هفته_الف_ب_‬ ‫ایــران بالغ بر‪ ۲۹۰‬طرح با ســرمایه گذاری حــدود‪۶۵‬‬ ‫هزار میلیارد تومان خواهد بود‪ .‬این پویش در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بر اســاس برنامه ریزی انجام شده هر هفته به‬ ‫اجرادر خواهدامد‪،‬اظهار کرد‪:‬در هفته گذشتهواین‬ ‫هفته جمعا‪ ۹‬طرح عمده با ســرمایه گذاری‪۳۴۲۸‬‬ ‫میلیارد تومان افتتاح شد‪ .‬وزیر نیرو خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫پارسال‪ ،‬در همین موقع اعالم شد که پویش در سال‬ ‫‪ ۹۹‬شامل‪ ۲۵۰‬طرح با سرمایه گذاری حدود‪ ۵۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان خواهد بود‪ ،‬با تالشی که به عمل امد‬ ‫و همراهی و همکاری همه دستگاه های اجرایی در‬ ‫سازماندولت‪،‬دستگاه هایهمکار‪،‬ظرفیتبخشی‬ ‫تهــای پیمانــکاری و خدمــات‬ ‫خصوصــی‪ ،‬ظرفی ‬ ‫مهندسین مشاور در پایان سال گذشته در ‪ ۲۶‬اسفند‬ ‫گزارش دادیم که‪ ۳۰۷‬طرح با سرمایه گذاری‪ ۸۱‬هزار‬ ‫میلیاردتومانافتتاحشد‪.‬‬ ‫اردکانیان گفت‪:‬امیدواریمایننحوهعملامسال‬ ‫همبرقرارباشدوباکیفیتحتیبهتریازسالگذشته‪،‬‬ ‫طرح ها به موقع به ثمر برسند‪ .‬انچه اکنون تا پایان‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تدارک دیده شــده‪ ۲۹۰‬طرح با ســرمایه گذاری‬ ‫‪ ۶۵‬هزار میلیارد تومان اســت‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بخش نخســت این پویش طرح هایی اســت که تا‬ ‫پایــان دولــت دوازدهم و حوالی نیمه مرداد به مدار‬ ‫بهر هبــرداری خواهنــد امــد کــه بال غبــر‪ ۱۷۳‬طرح با‬ ‫سرمایه گذاری‪ ۴۳‬هزار میلیارد تومان است و برنامه ‬ ‫هفته به هفتهانمشخصشدهاست‪.‬همهشرکت ها‬ ‫اعماز مادر تخصصی‪،‬پیمانکاریومهندسینمشاور‬ ‫در جریــان جزئیــات این برنامه ها شــامل طرح های‬ ‫ساخت و سازی و سازوکاری هستند و مطابق برنامه‬ ‫بهنتیجهخواهندرسید‪.‬‬ ‫وزیر نیرو طرح هایی که تا پایان دولت دوازدهم‬ ‫به بهره برداری می رســند را شــامل ‪ ۵‬ســد مخزنی با‬ ‫استفادهاز اعتباراتملی‪،‬سهشبکهابیاریوزهکشی‬ ‫با وســعت بیــش از ‪ ۱۰‬هــزار هکتار‪ ۱۳،‬تصفیه خانه‬ ‫اب‪ ۱۹ ،‬تصفیه خانــه فاضــاب‪ ۱۰ ،‬واحــد نیــروگاه‬ ‫بــرق حرارتــی‪ ۲۵،‬واحــد نیروگاه مقیــاس کوچک‪،‬‬ ‫‪ ۲۱‬نیروگاه تجدیدپذیر‪ ،‬برق رســانی به ‪ ۲۰۶‬روســتا‬ ‫در ســطح کشــور‪ ۳۶،‬طرح پســت و خطوط انتقال‬ ‫در مناطــق مختلف کشــور و اب رســانی به بیــش از‬ ‫‪ ۴۰۰‬روستا با جمعیت حدود‪ ۳۰۰‬هزار نفر برشمرد‪.‬‬ ‫اردکانیان افزود‪ :‬برنامه ریزی برای بخش دوم کار هم‬ ‫انجام خواهد شــد که تا پایان ســال‪ ۱۴۰۰‬این مسیر‬ ‫ادامه خواهد داشت و این چرخ در مدار خود خواهد‬ ‫چرخید‪.‬‬ ‫شــش پروژه صنعت اب و برق بــه ارزش‪۵۱۴.۵‬‬ ‫میلیارد تومان در ســه اســتان خوزســتان‪ ،‬سیستان و‬ ‫بلوچستان و مازندران‪ ،‬امروز در قالب دومین هفته‬ ‫پویش‪#‬هرهفته_الف_ب_ایراندر سال‪ ۱۴۰۰‬افتتاح‬ ‫شد‪ .‬از شش پروژه اماده افتتاح در این سه استان‪ ،‬سه‬ ‫پروژه برای خوزستان‪ ،‬دو پروژه سهم استان سیستان‬ ‫و بلوچســتان و یک پروژه نیز در اســتان مازندران به‬ ‫صورت ویدئوکنفرانســی به بهره برداری رســید‪ .‬سه‬ ‫پروژه اماده افتتاح صنعت برق در استان خوزستان‬ ‫شامل فاز اول پست ‪ ۱۳۲.۳۳‬کیلوولت سردشت و‬ ‫خطارتباطیان‪،‬پست‪ ۱۳۲‬کیلوولت‪ GIS‬بیدبلندو‬ ‫خطوطارتباطیانوپست‪ ۱۳۲‬کیلوولتپاکچوب‬ ‫وخطارتباطیاناست کهدر شهرستان هایدزفول‪،‬‬ ‫ماهشهر و شوش با هدف افزایش قابلیت اطمینان‬ ‫شبکه‪،‬افزایشقدرتمانور وایجادرضایتعمومی‬ ‫افتتاحخواهدشد‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬پروژه های فاز چهارم اب شیرین کن‬ ‫زاهدان و اب رســانی به ‪ ۲۰‬روســتا جهت تامین اب‬ ‫پایدار و سالم ‪ ۵۰۱۸‬نفر جمعیت تحت پوشش در‬ ‫دو شهرستان تفتان و زاهدان‪ ،‬دو پروژه اماده افتتاح‬ ‫در اســتان سیســتان و بلوچســتان اســت‪ .‬همچنین‬ ‫افتتاحسدالستیکیالریمباحجممخزنیک میلیون‬ ‫مترمکعب و ‪ ۴۰‬هکتار وســعت دریاچه تنها پروژه‬ ‫امــاده افتتــاح در اســتان مازندران اســت که فــردا با‬ ‫حضورویدئوکنفرانسیوزیرنیرودرقالبدومینهفته‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫پویــش ‪#‬هــر هفته_الف_ب_ایران افتتاح م ‬ ‫ب ه گزارش ایســنا‪ ،‬از شــش پروژه اماده افتتاح در این‬ ‫سه استان‪ ،‬سه پروژه برای خوزستان‪ ،‬دو پروژه سهم‬ ‫استان سیستان و بلوچستان و یک پروژه نیز در استان‬ ‫مازندران به صورت ویدئوکنفرانسی به بهره برداری‬ ‫خواهد رســید‪ .‬ســه پروژه اماده افتتاح صنعت برق‬ ‫در اســتان خوزســتان شامل فاز اول پســت‪۱۳۲.۳۳‬‬ ‫کیلوولت سردشــت و خط ارتباطی ان‪ ،‬پســت‪۱۳۲‬‬ ‫کیلوولت‪ GIS‬بیدبلند و خطوط ارتباطی ان و پست‬ ‫‪ ۱۳۲‬کیلوولتپاکچوبوخطارتباطیاناست که‬ ‫در شهرستان های دزفول‪ ،‬ماهشهر و شوش با هدف‬ ‫افزایشقابلیتاطمینانشبکه‪،‬افزایشقدرتمانورو‬ ‫ایجادرضایتعمومیافتتاحخواهدشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫سرویسوراه اندازیغیراصولی کولرابیوخطربرق گرفتگی‬ ‫راه انــدازی غیراصولــی کولرهای ابی مســئله ای‬ ‫اســت که همواره می تواند جان افراد بی شماری را‬ ‫به خطر اندازد‪ ،‬اما راهکار اصولی ان چیســت؟ به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬فرارســیدن گرمای زودهنگام در ســال‬ ‫جاری مردم را به سمت استفاده از وسایل سرمایشی‬ ‫به ویژه کولرابی کشــانده اســت‪ .‬هر ساله هم زمان‬ ‫با افزایش دمای هوا شــهروندان اقدام به نصب یا‬ ‫سرویس کولرهای ابی می کنند که این امر شاید در‬ ‫وهله نخست کار ساده ای به نظر برسد‪ ،‬اما در واقع‬ ‫هرگونه اهمال و بی احتیاطی با جان اشــخاص در‬ ‫ارتباطاست‪.‬‬ ‫به دلیل اتصال مستقیم کولرهای ابی به برق و‬ ‫همچنین وجود اب که رسانای خوبی برای جریان‬ ‫برق است‪ ،‬احتمال برق گرفتگی افراد هم باالست‬ ‫کــه ایــن موضــوع رعایــت نــکات ایمنــی در زمــان‬ ‫راه انــدازی ایــن نوع کولرهــا را دوچندان می کند‪ .‬با‬ ‫توجه به احتمال خطر برق گرفتگی هنگام سرویس‬ ‫و راه اندازی کولرابی منازل‪ ،‬بهتر اســت برای انجام‬ ‫این کار از افراد متخصص و تعمیرکاران مجاز کمک‬ ‫گرفته و از قطع کامل برق کولر اطمینان حاصل کرد‪.‬‬ ‫هنگام ســرویس مجدد کولرها نکاتی از جمله‬ ‫قطع برق باید رعایت شود‪ ،‬اما در بسیاری از موارد‬ ‫دیــده شــده کــه افــراد به علــت بی تجربگی قطع‬ ‫کردن برق را فراموش می کنند و دچار برق گرفتگی‬ ‫می شوند‪ .‬همچنین نصب فیوز مناسب در کولرها‬ ‫ضروری اســت‪ .‬شهروندان باید توجه داشته باشند‬ ‫ریختــن اب با شــیلنگ بــر روی پوشــال ها می تواند‬ ‫خطرافرین باشد‪ .‬تجهیز ساختمان به سیستم ارت‬ ‫مناسب و نصب کلید محافظ جان بعد از سیستم‬ ‫برق‪ ،‬از دیگر موارد ایمنی در هنگام نصب کولرهای‬ ‫ابی است‪.‬‬ ‫شــهروندان باید مراقب باشند هنگام سرویس‬ ‫ســالیانه کولر‪ ،‬اب روی سیســتم برق موتور و پمپ‬ ‫ریخته نشود‪ ،‬زیرا خطر ایجاد اتصالی‪ ،‬برق گرفتگی‬ ‫و حریق کولر وجود دارد‪ .‬کولر باید در محل بیرون‬ ‫از منزل مانند پشت بام و بالکن نصب شده و دقت‬ ‫شــود در مکان های امن که خطر ســقوط نداشــته‬ ‫باشــد و با فاصله از دودکش ها نصب شود‪ .‬نصب‬ ‫سایبان هم از اقدام هایی است که مردم می توانند‬ ‫برایخنکشدن کولر‪،‬تبخیرنشدناب کولروبهینه‬ ‫شدن مصرف برق در منازل خود انجام دهند‪.‬‬ ‫بر پایه این گزارش‪ ،‬وســایل سرمایشی از جمله‬ ‫مــواردی اســت که میــزان مصرف برق را به شــدت‬ ‫افزایش می دهد‪ ،‬بنابراین مردم باید در استفاده از‬ ‫این وسایل دقت کافی را به عمل اورند تا مشمول‬ ‫هزینه های گزاف برق نشــوند‪ .‬خاموش کردن این‬ ‫وسایلدر مواقعغیرضروریونبودندر محلزندگی‬ ‫یا محل کار‪ ،‬از جمله راهکارهای کاهش هزینه برق‬ ‫است‪.‬همچنین تعویض به موقع وسایل مستعمل‬ ‫و نیز پوشال های کولرهای ابی کمک موثری در این‬ ‫زمینه است‪ .‬باز نگذاشتن در و پنجره ها هم موجب‬ ‫کاهش مصرف برق در وســایل سرمایشــی خواهد‬ ‫شــد‪«.‬همایون حائــری» معــاون وزیر نیــرو در امور‬ ‫برق و انرژی با بیان اینکه سالیانه ‪ ۲۴‬هزار مگاوات‬ ‫برق در ســامانه های تولید ســرما در کشــور مصرف‬ ‫یشــود‪ ،‬گفت‪ :‬ایــن میزان معــادل مصرف چهار‬ ‫م ‬ ‫کشور افغانستان‪،‬ارمنستان‪،‬اذربایجانوازبکستان‬ ‫در نقطه اوج است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫غربالگری تشخیص سریع کرونا در ناوگان نفت خزر‬ ‫شــرکت نفــت خزر بــه دلیــل شــیوع بیماری‬ ‫کوویــد‪ ۱۹-‬و نیــز بــا توجــه بــه شــرایط بســته‬ ‫محیــط کاری در ســکوی نیمــه شــناور ایــران‬ ‫امیرکبیــر و شــناورهای پشــتیبان کاســپین ‪۲ ،۱‬‬ ‫شهــای نویــن و‬ ‫و ‪ ۳‬اقــدام بــه اســتفاده از رو ‬ ‫علمــی پیشــگیرانه از جمله غربالگــری دقیق تر‬ ‫تهــای تشــخیص ســریع بــر‬ ‫بــا اســتفاده از کی ‬ ‫مبنــای انت ـی ژن کرد‪ .‬به گزارش شــانا به نقل از‬ ‫شرکت نفت خزر‪ ،‬محمد ترابی‪ ،‬رئیس منطقه‬ ‫عملیاتــی ایــن شــرکت اظهــار کــرد‪ :‬اقدام هــای‬ ‫پیشــگیرانه پیــش از اغاز ســال جدیــد با توجه‬ ‫بــه پیش بینــی وخامــت شــرایط مــوج چهــارم‬ ‫کرونا اغاز شــده اســت و با قوت بیشتر اجرایی‬ ‫یشــود‪ .‬وی افزود‪ :‬برای نخســتین بار در ایام‬ ‫م ‬ ‫تعطیــات نــوروز بــا مســاعدت مدیران شــبکه‬ ‫بهداشت و درمان استان مازندران و شهرستان‬ ‫بهشــهر و با همکاری تکنیســین های خدوم این‬ ‫شبکه‪ ،‬غربالگری کارکنان سکوی ایران امیرکبیر‬ ‫هنــگام تعویــض شــیفت های کاری انجــام شــد‬ ‫کــه پــس از دســتیابی ســریع بــه نتیجــه منفــی‬ ‫شهــا‪ ،‬کارکنان با اطمینان خاطر به ســکو‬ ‫ازمای ‬ ‫اعزام یا از سکو پیاده شدند و دوران استراحت‬ ‫را اغــاز کردند‪.‬رئیــس منطقــه عملیاتی شــرکت‬ ‫نفــت خــزر تصریح کرد‪ :‬ارائه گواهی نبود ابتال‬ ‫بــه کرونــا بر مبنــای نتیجه ازمایــش ‪ PCR‬برای‬ ‫کارکنان مشــکوک به این بیماری در شــناورهای‬ ‫کاســپین ‪ ۲ ،۱‬و ‪ ۳‬و همچنیــن کارکنان خارجی‬ ‫شاغل در سکوی امیرکبیر الزامی است که ارائه‬ ‫ایــن گواهــی ســامت در کنــار دیگــر روش های‬ ‫غربالگری ســاده مانند تب سنجی که از ابتدای‬ ‫شــیوع بیمــاری از ســوی واحــد بهــداری منطقه‬ ‫عملیاتــی خــزر انجــام می شــد‪ ،‬در افزایــش‬ ‫احتمــال جداســازی افــراد مبتــا حائــز اهمیــت‬ ‫اســت‪ .‬ترابــی گفــت‪ :‬منطقــه عملیاتــی نفــت‬ ‫خزر در زمینه اقدام های پیشــگیرانه در مقابله‬ ‫بــا بیمــاری کوویــد‪ ۱۹-‬در نــاوگان دریایی پا را‬ ‫فراتر نهاده و عوامل فنی تاثیرگذار در گسترش‬ ‫هوابرد عفونت را بررسی کرده است‪ ،‬بنابراین‬ ‫اقدام های اصالحی مربوطه در سکوی امیرکبیر‬ ‫و شناورهای کاسپین به طور کامل اجرایی شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۳۶۴‬پروژه مسئولیت اجتماعی نفت در سال ‪ ۹۹‬تکمیل شد‬ ‫حهــای عمرانــی مناطــق‬ ‫مدیــر نظــارت بــر طر ‬ ‫نفت خیز از تکمیل‪ ۳۶۴‬پروژه مسئولیت اجتماعی‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۹‬خبــر داد و گفــت‪ :‬اعتبــار تخصیص‬ ‫داد هشــده از ســوی شرکت ملی نفت ایران برای به‬ ‫ثمر نشســتن ایــن پروژه ها افزون بر ‪ ۲‬هــزار و ‪۷۵۴‬‬ ‫میلیاردریالبودهاست‪.‬‬ ‫به گزارششانابهنقلاز شرکتملینفتایران‪،‬‬ ‫بابک دارابی اظهار کرد‪ :‬پروژه های مســئولیت های‬ ‫اجتماعی در استان های نفت خیز با هدف کاهش‬ ‫محرومیت هادر مناطق کمترتوسعه یافتهعملیاتی‬ ‫یشــود که نتیجه ان توســعه‪ ،‬عمران‪ ،‬ابادانی و‬ ‫م ‬ ‫ارتقای زیرســاخت های فرهنگی و اموزشــی اســت‬ ‫و در نتیجه همکاری و همفکری میان شرکت ملی‬ ‫نفت ایران با نهادهای محلی و مردم در استان های‬ ‫تولیدکنندهنفتو گاز حاصلمی شود‪.‬‬ ‫وی اجرای پروژه های مسئولیت های اجتماعی‬ ‫را زمین هســاز توسعه پایدار کشــور خواند و گفت‪ :‬از‬ ‫لشــده‪ ۲۸ ،‬پروژه اموزشی‪،‬‬ ‫میان ‪ ۳۶۴‬پروژه تکمی ‬ ‫‪ ۷۷‬پروژه ورزشــی‪ ۱۴۰ ،‬پروژه بهداشتی و درمانی‪،‬‬ ‫‪ ۶‬پــروژه راه‪ ۶ ،‬پــروژه اب رســانی‪ ۱۰۳ ،‬طرح هادی‬ ‫روستایی و‪ ۴‬طرح خدماتی بوده است‪.‬‬ ‫حهــای عمرانــی مناطق‬ ‫مدیــر نظــارت بر طر ‬ ‫نفت خیــز ادامــه داد‪ :‬ایــن مدیریــت پارســال‬ ‫همچنیــن ‪ ۱۴۱‬دســتگاه ونتیالتــور ویــژه بیمــاران‬ ‫کرونایــی بــا اختصــاص اعتبار ‪ ۲۲۰‬میلیــارد ریالی‬ ‫به بیمارســتان های مناطق نفت خیز کشــور اهدا‬ ‫کــرد‪ .‬این دســتگاه های کمک تنفســی همســو با‬ ‫مســئولیت های اجتماعــی وزارت نفــت و پیــرو‬ ‫تفاهم نامه ای که بین وزیران نفت و بهداشــت‪،‬‬ ‫درمــان و امــوزش پزشــکی امضا شــده‪ ،‬در اختیار‬ ‫بیمارســتان های مناطــق نفت خیــز کــه در واقــع‬ ‫بیمارستان های هدف خود وزارت بهداشت بود‪،‬‬ ‫قــرار گرفت‪.‬دارابی از تصویب و ابالغ پروژه های‬ ‫جدید در مناطق نفت خیز و گازخیز کشور در سال‬ ‫فشــده‬ ‫جــاری خبر داد و گفت‪ :‬پروژه های تعری ‬ ‫می تواند نقشی بسزا در افزایش سرانه بهداشتی‪،‬‬ ‫حهــای هادی روســتایی‬ ‫خدماتــی‪ ،‬ورزشــی و طر ‬ ‫این مناطق داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫مصرف بنزین در قم صد درصد‬ ‫افزایشیافت‬ ‫مدیــر شــرکت ملــی پخش‬ ‫شرکتملیپخشفراورده های‬ ‫فراورده هــای نفتی منطقه قم‬ ‫نفتی منطقــه قم گفت‪ :‬ســال‬ ‫گفــت‪ :‬از ‪ ۲۸‬اســفندماه ‪۱۳۹۹‬‬ ‫گذشــته مصــرف نفــت گاز‬ ‫تا پایان تعطیالت نوروز ‪،۱۴۰۰‬‬ ‫در نیــروگاه ســیکل ترکیبــی ‪۱۶‬‬ ‫مصــرف بنزیــن در ایــن اســتان‬ ‫درصــد افزایش و مصــارف غیر‬ ‫محمود طاهری‬ ‫نســبت به مدت مشــابه ســال‬ ‫نیروگاهــی ‪ ۳.۵‬درصــد کاهش‬ ‫گذشــته‪ ،‬صــد درصــد افزایــش‬ ‫یافــت که در مجمــوع مصرف‬ ‫یافــت‪ .‬به گــزارش روابط عمومی شــرکت ملی نفت گاز حدود‪ ۲‬درصد افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫پخــش فراورده هــای نفتــی منطقــه قــم‪ ،‬ســید وی اضافــه کــرد‪ :‬تامیــن به موقــع فراورد ههــای‬ ‫محمود طاهــری در گفت وگو بــا خبرنگار ایرنا‪ ،‬نفتــی مــورد نیاز بخش های مختلــف مصرف و‬ ‫افزود‪ :‬سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا تامینسوختنیروگاهسیکلترکیبیاز مهم ترین‬ ‫وایجادمحدودیتدر سفرهاینوروزی ‪،‬مصرف برنامه هــای عملیاتــی ســال جاری شــرکت ملی‬ ‫بنزین کاهش چشمگیری داشت‪ ،‬ولی سفرهای پخش فراورده های نفتی منطقه قم است‪ .‬الزم‬ ‫نــوروزی در ســال جــاری باعــث افزایش مصرف به ذکر است‪ ،‬منطقه قم دارای ‪ ۸۱‬نقطه عرضه‬ ‫شــد‪ .‬وی اضافــه کــرد‪ :‬در همین مدت‪ ،‬مصرف ســوخت مایــع و ســی ان جی فعال بــوده که از‬ ‫سی ان جی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ایــن تعداد‪ ۶۱ ،‬جایگاه عرضه ســوخت مایع و‬ ‫تغییر محسوسی نداشت‪ .‬طاهری بیان کرد‪ :‬با ‪ ۴۱‬جایگاه نیز ســی ان جی عرضه می شــود که‬ ‫توجه به شــیوع کرونا و کاهش ســفرهای درون ‪ ۲۰‬جایگاه صرفا تک منظوره سی ان جی و ‪۲۱‬‬ ‫و برون شهری‪ ،‬مصرف بنزین در سال ‪ ۹۹‬نسبت جایگاه به صورت مشــترک بنزین و سی ان جی‬ ‫به سال ‪ ۲۳ ،۹۸‬درصد کاهش یافته بود‪ .‬مدیر است‪.‬‬ ‫کمبود اب در کرمانشاه جدی است‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب‬ ‫حــل بحــران کم ابــی نقش به‬ ‫و فاضــاب اســتان کرمانشــاه‬ ‫ســزایی داشته باشــد‪ .‬کاکاوند‬ ‫بــا اشــاره بــه خشک ســالی و‬ ‫از جملــه راهکارهــای مناســب‬ ‫کاهش نزوالت اسمانی در سال‬ ‫در مصــرف صحیــح اب شــرب‬ ‫زراعی جاری گفت‪ :‬کمبود اب‬ ‫خانگــی را کنتــرل لول ههــا‪،‬‬ ‫علیرضا کاکاوند‬ ‫شــرب در اســتان جدی اســت‪.‬‬ ‫اتصــاالت و شــیرهای اب بــه‬ ‫علیرضا کاکاوند در گفت وگو با‬ ‫طــور مرتب جهت جلوگیری از‬ ‫ایرنــا افزود‪ :‬ســفره های اب زیرزمینی در معرض هرگونه هدر رفت اب‪ ،‬کاهش زمان استحمام و‬ ‫خطر نابودی اســت و این مســئله صرفه جویی استفاده از سردوش کم مصرف‪ ،‬جلوگیری از باز‬ ‫در مصــرف اب را صدچنــدان ضروری تــر از قبــل نگه داشــتن شــیر اب در زمان استحمام‪ ،‬اصالح‬ ‫می کند‪ .‬وی با اشاره به ضرورت مدیریت منابع صورت و مسواک زدن‪ ،‬استفاده از ظرفیت کامل‬ ‫ابی و همچنین ترویج مصرف بهینه اب شــرب ماشین ظرف شویی و لباسشویی‪ ،‬جلوگیری از‬ ‫گفــت‪ :‬در راســتای بهینه ســازی و تغییــر الگــوی مصــارف غیرضروری همچون شســتن حیاط‪،‬‬ ‫مصرف باید درست مصرف کردن اب در بخش ماشــین‪ ،‬کوچــه و معابر‪ ،‬عدم ابیــاری فضای‬ ‫خانگی‪،‬بازیافتواستفادهمجدداز ابمصرفی ســبز با اب شــرب‪ ،‬عدم استفاده از اب جهت‬ ‫در بخش صنعت و باال بردن بازدهی ابیاری در یــخ زدایــی گوشــت و مــواد غذایــی منجمد‪،‬‬ ‫بخش کشاورزی با فوریت زیاد در دستور کار قرار نگهــداری اب در یخچــال جهــت جلوگیری از‬ ‫گیــرد‪ .‬کاکاوند با بیان اینکه روزانــه ‪ ۳۵۰‬هزار و باز گذاشتن طوالنی مدت شیر اب اعالم کرد‪.‬‬ ‫‪ ۴۲۶‬مترمکعب اب شــرب در شــهر کرمانشــاه وی همچنین از شهروندان خواست در راستای‬ ‫مصرفمی شود‪،‬تاکید کرد‪:‬اینمقدار اباز‪ ۱۴۳‬کاهش تنش ابی و جلوگیری از بحران ابی در‬ ‫حلقه چاه اب تامین می شود‪ .‬او با بیان اینکه در اســتان‪ ،‬هرگونــه اتالف اب‪ ،‬شکســتگی لوله و‬ ‫سال جاری حفاری‪ ۱۰‬حلقه چاه جدید برای شهر هــدر رفــت ان در هر نقطه از شــهر و روســتا را با‬ ‫کرمانانشاه در دستور کار قرار گرفته است یاداور شــماره ‪( ۱۲۲‬سامانه حوادث و اتفاقات شرکت‬ ‫شــد‪ :‬اگــر امســال شــهروندان در بخش مصرف اب و فاضالب اســتان کرمانشــاه) اطالع رســانی‬ ‫روزانه اب شــرب صرفه جویــی را رعایت نکنند کنند‪ .‬استان کرمانشاه با ‪ ۲‬میلیون نفر جمعیت‬ ‫با کمبود جدی و قطعی اب در طول روز مواجه دارای ‪ ۳۴‬شــهر و ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۹۵‬روســتا اســت‪.‬‬ ‫خواهیم شد‪ .‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب اســتان ‪ ۲‬میلیــون نفــری کرمانشــاه ‪ ۵۴۰‬هــزار‬ ‫استان کرمانشاهبرصرفه جوییشهروندانتاکید مشــترک اب دارد کــه از این تعداد بیــش از ‪۳۰۰‬‬ ‫کــرد و افزود‪ :‬هر شــهروند می تواند بــا اگاهی از هــزار مشــترک مربوط به کالن شــهر یک میلیون‬ ‫میــزان تاثیــر خــود در مدیریت مصــرف اب‪ ،‬در نفری کرمانشاهاست‪.‬‬ ‫توسعه صندوق های پژوهش و فناوری به‬ ‫ارتقایدانش بنیان هاکمکمی کند‬ ‫رئیــس صندوق نواوری و‬ ‫شرکت های دانش بنیان سال‬ ‫شکوفایی بر ضرورت توسعه‬ ‫‪ ۸۹‬در مجلــس تصویــب و‬ ‫صندوق هــای پژوهــش و‬ ‫در ســال ‪ ۹۲‬اجرایــی شــد و‬ ‫فنــاوری در مســیر ارتقــای‬ ‫امــروز تعــداد شــرکت های‬ ‫ن‬ ‫شــرکت های دانش بنیــا ‬ ‫دانش بنیــان از ‪ ۵۵‬مــورد در‬ ‫علی وحدت‬ ‫تاکیــد کــرد و خواســتار‬ ‫ابتــدای دولــت‪ ،‬بــه ‪ ۵‬هــزار‬ ‫تبدیــل تفاهم نامه هــای‬ ‫‪ ۸۰۰‬شــرکت تبدیــل شــده‬ ‫نفتــی امضاشــده ایــن صنــدوق بــه قــرارداد اســت کــه از رشــد و بالندگــی خیره کننده این‬ ‫شــد‪ .‬بــه گــزارش شــانا‪ ،‬علــی وحــدت در دســته از شــرکت ها در کشــور حکایــت دارد‪.‬‬ ‫اییــن گشــایش صنــدوق پژوهــش و فناوری رئیــس صندوق نــواوری و شــکوفایی با بیان‬ ‫صنعــت نفــت‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬اکنــون وضــع اینکه یک زیســت بوم نواوری در کشور شکل‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان به گونــه ای تغییــر گرفتــه کــه در دنیــا بی نظیــر اســت‪ ،‬تصریــح‬ ‫اصال قابل مقایسه با سال های قبل کــرد‪ :‬بــرای توســعه هــر نــوع کســب وکاری‪،‬‬ ‫کرده که ً‬ ‫نیســت‪ .‬به همت معاونت علمی و فناوری تامیــن مالــی حــرف نخســت را می زنــد کــه‬ ‫ریاســت جمهــوری و وزارتخانه هــای علوم و صنــدوق نــواوری و شــکوفایی به عنــوان‬ ‫تحقیقــات‪ ،‬بهداشــت و درمــان و ارتباطات متولــی ایــن موضوع تــاش می کند ایــن اجزا‬ ‫و فنــاوری اطالعــات‪ ،‬مراکــز رشــد و نواوری به درستی به وجود اید‪ .‬وحدت افزود‪ :‬بیش‬ ‫در بخش هــای مختلــف کشــور تاســیس از هشــت بانک با ســرمایه ای بالغ بــر ‪ ۵‬هزار‬ ‫شــد کــه ماحصــل ایــن مراکــز‪ ،‬شــرکت های میلیــارد تومان برای تامین مالی شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬قانــون دانش بنیان به ما کمک می کنند‪.‬‬ ‫سامانه کنترلرطوبت هوایابزار دقیق‬ ‫در تاسیساتخنجساخته شد‬ ‫ســامانه کنتــرل رطوبــت هــوای ابــزار دقیق‬ ‫در تاسیســات تقویت فشار گاز خنج در منطقه‬ ‫‪ ۵‬عملیات انتقال گاز طراحی و ساخته شد‪ .‬به‬ ‫گــزارش شــانا بــه نقل از شــرکت ملــی گاز ایران‪،‬‬ ‫پیمان خضرایی‪ ،‬مدیر منطقه‪ ۵‬عملیات انتقال‬ ‫ن زمینــه گفــت‪ :‬ســامانه کنترل کننــده‬ ‫گاز در ای ـ ‬ ‫دســتگاه خشک کن هوای ابزار دقیق تاسیسات‬ ‫خط هشتم که توســط سازنده اصلی دستگاه‪،‬‬ ‫نصــب و راه انــدازی شــده بــود‪ ،‬بــا بروز اشــکال‬ ‫از مــدار عملیاتــی خــارج شــده بــود کــه به دلیل‬ ‫ضرورت کنترل مقــدار رطوبت هوای ابزار دقیق‬ ‫و اهمیــت ان در ماموریــت انتقــال پایــدار گاز و‬ ‫وجود کارشناســان متخصص در سطح منطقه‪،‬‬ ‫طراحی و ساخت سامانه جایگزین در دستور کار‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سامانه طراحی و ساخته شده روی‬ ‫پلتفرمازمایشگاهیتعبیهشدوبرای‪ ۱۰۰۰‬سیکل‬ ‫در شــرایط ازمایشــگاه‪ ،‬به طور موفق ازمایش و‬ ‫در نخســتین فرصت روی سیســتم اصلی نصب‬ ‫و جایگزین کنترلر اصلی می شــود‪ .‬مدیر منطقه‬ ‫‪ ۵‬عملیات انتقال گاز با اشاره به مشخصات این‬ ‫سامانه تصریح کرد‪ :‬این کنترل کننده از پردازنده‬ ‫‪ ARM‬برخورداراست کهسرعتمناسبینسبت‬ ‫به توان مصرفی دارد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫مدیریتشهریمنسجم‬ ‫در قم سبب توسعه شده است‬ ‫دادگســتری‬ ‫رئی ـس کل‬ ‫را موردتوجــه قــرارداد و‬ ‫اســتان قم با قدردانــی از تالش‬ ‫کبــاره برخی‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬به ی ‬ ‫شهرداری در اداره شهر نیز گفت‪:‬‬ ‫تهــا در شــب‬ ‫از محدودی ‬ ‫مدیریتشهریمنسجم‪،‬سبب‬ ‫ســیزدهم عیــد برداشــته شــد و‬ ‫توسعه و زیبایی شهر می شود و‬ ‫ناهماهنگی هایــی را بــه وجود‬ ‫علی مظفری‬ ‫در این مدت‪ ،‬تالش های خوبی‬ ‫اورد کــه خــود ســبب بدبینــی‬ ‫در اداره شهر اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫یشــود و لطمــات را وارد‬ ‫م ‬ ‫حجت االسالم والمسلمینعلیمظفریدر دیدار می کند‪.‬مظفریاضافه کرد‪:‬جامعهرا‪،‬اعتمادبه‬ ‫با شــهردار قم و مدیران شــهری‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬مسئوالنادارهمی کند‪،‬دراین بارهبایدبامدیریت‬ ‫شــرایط قم در اســتانه نوروز و ایام عید‪ ،‬ابی بود جامع‪ ،‬ســطح اعتماد مردم به مســئوالن را باال‬ ‫و به یک باره وضعیت قرمز شد که نگرانی هایی ببریمتامشارکت هاافزایشیابد‪.‬‬ ‫را بــه وجــود اورد‪ .‬رئی ـس کل دادگســتری اســتان‬ ‫او عنــوان کرد‪ :‬قم هرســاله در نیمه شــعبان‬ ‫قم با بیان اینکه میزان رعایت پروتکل ها نیز در دارایجایگاهمهمیاستوهرسالهمیلیون هازائر‬ ‫این مدت کاهش یافت‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه مردم وارد این شهر و این جمعیت به خوبی مدیریت‬ ‫یشــد‪ ،‬اما شیوع کرونا‪ ،‬این مراسم ها را تحت‬ ‫مشکالتی دارند و بسیاری از افراد نمی توانند در م ‬ ‫منزل بمانند و این ترددها‪ ،‬میزان ابتال را افزایش شعاع قرارداده است‪.‬‬ ‫داده است‪ .‬مظفری تصریح کرد‪ :‬از طرفی به نظر‬ ‫رئیس کل دادگســتری اســتان قم با اشــاره به‬ ‫می رسدناهماهنگی هاییدراعالممحدودیت ها اینکه در روزهای ســختی به ســرمی بریم و کرونا‬ ‫به وجود امد‪ ،‬این ناهماهنگی های الزم پیرامون مسئله ایسادهنیست‪،‬خاطرنشان کرد‪:‬سالقبل‬ ‫محدودی ‬ ‫تهــای کرونایــی‪ ،‬ســبب بی اعتمادی امار باالییدر مرگ ومیرداشتیم‪،‬اگرمردممسائل‬ ‫مردم به مسئوالن می شود و در برخی موارد نیز از بهداشتی را رعایت کنند و هماهنگی های بهتری‬ ‫ان برداشت ها و ذهنیت های سیاسی انجام شد‪ .‬صورتبگیرد‪،‬از اینموج کرونانیزعبور می کنیم‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه باید شهروندان را قانع کرد که مظفری اظهار داشت‪ :‬مردم در این مدت بسیار‬ ‫در این وضعیت شیوع کرونا‪ ،‬در حفظ سالمت صبور بودند‪ ،‬باید تالش شــود دســتاوردهای قم‬ ‫خــود در خانــه بماننــد و پروتک ‬ ‫لهــا را رعایــت در رساندن وضعیت به ابی‪ ،‬دوباره تکرار شود و‬ ‫کنند‪ ،‬گفت‪ :‬تردد در نیمه شــعبان در قم بســیار به شرایط خوبی برسیم‪ .‬او با قدردانی از تالش‬ ‫ســخت گیرانه بود و بسیاری از مراسم ها تعطیل شهرداری در اداره شهر نیز تصریح کرد‪ :‬مدیریت‬ ‫شد‪ ،‬هرچند مالحظات استانی و جغرافیایی در شــهری منســجم‪ ،‬ســبب توســعه و زیبایی شهر‬ ‫شهــای خوبی در‬ ‫یشــود و در ایــن مــدت‪ ،‬تال ‬ ‫نظر گرفته شــد‪ .‬رئیس کل دادگســتری استان قم م ‬ ‫ناهماهنگ ‬ ‫یهــا در برخــی اعــام محدودیت ها اداره شهر اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫زمینمناسببرایمتقاضیانمسکن‬ ‫اقدامملیتامین شدهاست‬ ‫معاون مسکن شهری بنیاد‬ ‫مســکن این تعــداد بــه ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫مسکن انقالب اسالمی اجرای‬ ‫نفــر رســید و بــا صــدور اجــازه‬ ‫طرح مسکن اقدام ملی را یکی‬ ‫ثبت نام و افزایش منابع مالی و‬ ‫حهــای زیــر بنایــی بــرای‬ ‫از طر ‬ ‫پرداختبرایمرحلهسوم‪،‬رقم‬ ‫تامین مسکن منطبق با سطوح‬ ‫پذیرفته شدگانواجدشرایطبه‬ ‫جواد حق شناس‬ ‫درامدی اقشار مختلف جامعه‬ ‫‪ ۱۲‬هزار واحد افزایش یافت‪.‬‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬در این طرح‬ ‫حق شناس با یاداوری اینکه‬ ‫بــرای حــدود ‪ ۱۲‬هــزار واحد مســکونی که بنیاد برنامــه دولت بــرای طرح اقدام ملی مســکن با‬ ‫مســکن مســئولیت ان را دارد‪ ،‬اماده سازی زمین مســئولیت بنیاد مســکن ‪ ۱۳۸‬هزار واحد است‪،‬‬ ‫انجام شدهاست‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬بنیاد مسکن عالوه بر برنامه احداث‪۱۳۸‬‬ ‫جواد حق شــناس در بازدید از طرح مســکن هزار واحد مسکن ملی که هم اکنون نزدیک به‬ ‫شــهری منطقــه ســلطان اباد شــیراز بــا اعــام ‪ ۳۰‬هــزار واحــد ان تعیین تکلیف شــده اســت‪،‬‬ ‫جزییاتــی از وضعیــت تامیــن زمیــن و همچنین احداث واحدهای مسکونی شهری با بهره مندی‬ ‫احداث واحدهای مســکن ملی گفت‪ :‬ثبت نام از ظرفیــت مالــی حســاب ‪ ۱۰۰‬امــام (ره) را نیز در‬ ‫مرحله ســوم طرح اقدام ملی مســکن به تعداد برنامه دارد‪ .‬او تصریح کــرد‪ :‬در احداث ‪ ۱۷‬هزار‬ ‫پذیرفته شدگانافزودهاست‪.‬‬ ‫مسکن شهری در سراسر کشور‪ ،‬بنیاد با متقاضیان‬ ‫بــه گفتــه حــق شــناس در ما ههــای پایانــی مســکن وارد تعامــل شــده و بخشــی از کار‬ ‫ســال گذشــته تعداد افــراد فاقــد زمیــن ‪ ۱۳‬هزار انجام شدهاست کهاینواحدهاتکمیلوتحویل‬ ‫واحد بود که با هماهنگی ســازمان ملی زمین و متقاضیانخواهدشد‪.‬‬ ‫توزیعابگرمکنخورشیدیوتنور گازی‬ ‫در سمنان‬ ‫رئیــس اداره منابــع طبیعی‬ ‫در مصرف سوخت های فسیلی‬ ‫و ابخیزداری شهرســتان سمنان‬ ‫شــود‪ .‬منظمی کاهــش و قطع‬ ‫اظهار کرد‪ ۱۱:‬دستگاه ابگرمکن‬ ‫وابســتگی جوامــع محلــی بــه‬ ‫خورشیدی و تنور گازی از محل‬ ‫اســتفاده از چــوب و هیــزم‬ ‫اعتبــارات صنــدوق توســعه‬ ‫گون ههــای مرتعــی و جنگلــی‬ ‫معصومه منظمی‬ ‫ملــی در اجــرای طــرح صیانت‬ ‫بــرای مصــرف تامیــن اب گــرم‬ ‫لهــا ب هصــورت رایگان‬ ‫از جنگ ‬ ‫بهداشــتی و پخت وپــز نــان را‬ ‫بیــن بهر هبــرداران حوضــه چاشــتخوران توزیــع هــدف از توزیــع رایگان ابگرمکن خورشــیدی و‬ ‫شــد‪ .‬معصومــه منظمــی ادامــه داد‪ :‬به منظــور تنور گازی عنوان کرد و افزود‪ :‬وسایل جایگزین‬ ‫حفاظت هر چه بیشــتر از مراتــع ییالقی حوزه اســتفاده از ســوخت فســیلی برای بهره برداران‬ ‫اســتحفاظی شهرســتان ســمنان ســه دســتگاه عرفــی و مشــارکت کننده در طــرح حفاظــت‬ ‫ابگرمکــن خورشــیدی و هشــت دســتگاه تنــور مشــارکتی واقع در دو حوضه ابخیز شهرســتان‬ ‫گازی از محــل اعتبــارات صنــدوق توســعه ملی سمنان رایگان واگذارشده است‪ .‬منظمی افزود‪:‬‬ ‫بــه مرتع داران مقیــم حوزه ابخیز چاشــتخوران این طرح به منظور حفظ ذخایر ژنتیکی‪ ،‬کاهش‬ ‫ســمنان تحویل شــد‪ .‬او بیان کرد‪ :‬تامین انرژی فشــار بر جنگل ها‪ ،‬جلوگیــری از قطع درختان‪،‬‬ ‫موردنیــاز بهره برداران مرتع از طریق انرژی های ترغیب روســتائیان و جنگل نشینان به استفاده‬ ‫یهــای پــاک و زمین هســازی بــرای کاهــش‬ ‫پاک نظیر نور خورشید با توجه به مستعد بودن از انرژ ‬ ‫شهرســتان ســمنان می توانــد کمک شــایانی به بهره گیــری از ســوخت فســیلی صــورت گرفتــه‬ ‫جلوگیــری از خســارت به مراتــع و صرفه جویی است‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫چهار شنبه ‪ 25‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1044‬‬ ‫معاون فنی و راه های روستایی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان خبر داد‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اجرای طرح بهسازی گسترده‬ ‫محورهای روستایی ‪ -‬فرعی قم‬ ‫در راستای ارتقا سطح سرویس رویه راه و تسهیل‬ ‫ترافیک‪ ،‬طرح بهسازی‪ 12‬محور روستایی – فرعی‪،‬‬ ‫در سطح راه های استان قم اجرایی شد‪.‬‬ ‫معــاون فنــی و را ههــای روســتایی اداره کل‬ ‫راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم در تشریح‬ ‫خبر فوق افزود‪ :‬در سالی که به دم مسیحایی رهبر‬ ‫انقالب ســال تولید‪ ،‬پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها‬ ‫نامیده شــده است‪ ،‬ضرورت تحقق حداکثری این‬ ‫شــعار راهبردی‪ ،‬در حــوزه خدمتی فصل الخطاب‬ ‫قرارگرفتهاست‪.‬‬ ‫محمدرضــا زیدابــادی بــا یــاداوری این مهم که‬ ‫توســعه و صیانــت از را ههــای روســتایی‪ ،‬می تواند‬ ‫به عنواناقدامیساختاریموجبرونقتولیدورفع‬ ‫موانع در بخش خدمات روســتایی گردد‪ ،‬تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬طرحــی گســترده به منظــور بهســازی راه های‬ ‫روســتایی اســتان قم طی ســال جاری در دستور کار‬ ‫این اداره کل قرارگرفته که متعاقبا موارد مصداقی‬ ‫ان اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫اودر ادامهبهبخشیاز مشخصاتفنیاجرایی‬ ‫این طرح گسترده اشاره و تصریح کرد‪ :‬در قالب این‬ ‫طرح ‪ 12‬محور روستایی – فرعی در سطح راه های‬ ‫استان با اقداماتی شامل لکه گیری‪ ،‬درزگیری‪ ،‬اجرای‬ ‫روکشاسفالتو‪...‬بهسازیمی شوند‪.‬‬ ‫زیدابــادی هزینه اجرایــی این طرح را مجموعا‬ ‫‪ 150‬میلیــارد ریــال اعــام و افــزود‪ :‬در ایــن طرح که‬ ‫جزییات ان متعاقبا و به طور مصداقی اطالع رسانی‬ ‫خواهد شد‪ ،‬افزون بر‪ 30‬کیلومتر از راه های روستایی‬ ‫– فرعی استان قم بهسازی می شوند‪.‬‬ ‫معــاون فنــی و را ههــای روســتایی اداره کل‬ ‫راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اســتان قــم بــازه‬ ‫زمانی اجرا و تکمیل این طرح را شش ماهه براورد و‬ ‫خاطرنشانساخت‪:‬از نیمهدومفروردین ماهامسال‬ ‫عملیاتاجراییاینطرحبابهسازیمحورروستایی‬ ‫اسالم اباد بخش مرکزی قم شروع شده که تا پایان‬ ‫شهریورماه‪ 1400‬شاهد تکمیل و بهره برداری از تمام‬ ‫پروژه هایمشمولاینطرحباشیم‪.‬‬ ‫محمدرضازیدابادیدر خصوصنخستینپروژه‬ ‫اجرایی از طرح بهسازی راه های روستایی – فرعی‬ ‫اســتان قم اظهار داشت‪ :‬طول مســیر پروژه بیش از‬ ‫دو کیلومتر و هزینه اجرایی ان‪ ،‬افزون بر ده میلیارد‬ ‫ریال است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬عملیات اجرایی جهت بهسازی محور‬ ‫روستاییاسالم ابادبخشمرکزیقمشامللکه گیری‬ ‫وروکشاسفالتاست کهدر بازهزمانییک هفته ای‬ ‫اجرا و مورد بهره برداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫زیدابــادی در ادامــه بــر ضــرورت تعامــل‬ ‫هرچه بهتر کاربــران با مجریان طرح های عمران‬ ‫جاده ای‪ ،‬بخصوص در ســطح راه های روســتایی‬ ‫– فرعی تاکید و خاطرنشــان ســاخت‪ :‬بی تردید‬ ‫تعامــل و رعایــت کامــل جوانــب ایمنی توســط‬ ‫کاربرانــی کــه از محــل اجــرای طرح هــای عمران‬ ‫جــاده ای عبــور می کننــد‪ ،‬ضمن کاهــش حوادث‬ ‫احتمالــی‪ ،‬موجب تســریع درروند اجرا و تکمیل‬ ‫این طرح ها می گردد‪.‬‬ ‫معــاون فنــی و راه هــای روســتایی اداره کل‬ ‫راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان‏در خاتمه از‬ ‫حمایت های بی دریغ مسئولین امر و پیگیری های‬ ‫مهندسناظرطرح‪،‬محمدمعارفوند‪،‬جهتتسریع‬ ‫درروند اجرایی طرح های بهسازی راه های روستایی‬ ‫و فرعی استان تشکر کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرکلبنیادمسکن گلستان‪:‬‬ ‫‪ ۷۰۰۰‬واحد مسکونی کم دوام روستایی مقاوم سازی می شود‬ ‫مدیرکل بنیاد مســکن گلســتان از مقاو مســازی‬ ‫هفت هزار واحد مسکونی کم دوام روستایی استان‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۰‬خبر داد‪.‬‬ ‫ســید محمــد حســینی اظهــار کــرد‪ :‬حــدود ‪۵۰‬‬ ‫درصد جمعیت گلســتان در روســتاها زندگی کرده‬ ‫و در سال تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع زدایی ها باید‬ ‫بســتر ماندگاری مــردم در روســتاها را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫نکــه بیش از ‪ ۶۰‬درصد اشــتغال اســتان‬ ‫او بابیــان ای ‬ ‫به هزار روســتا وابســته اســت‪ ،‬افزود‪ :‬بنیاد مسکن‬ ‫برنامه هایــی را در ســال جــاری در زمینه اشــتغال و‬ ‫رفع موانع در دستور کار دارد‪ .‬مدیرکل بنیاد مسکن‬ ‫گلستانبیان کرد‪:‬بنیادمسکناستاندر سال گذشته‬ ‫تاکنون هزار و ‪ ۲۶۰‬میلیارد تومان پروژه عمرانی در‬ ‫قالب پروژه های مسکن‪ ،‬طرح هادی‪ ،‬صدور اسناد‬ ‫مالکیت و غیره انجام داده یا در دست انجام دارد‪.‬‬ ‫او اضافــه کرد‪ :‬در ســال ‪ ۹۹‬علیرغم شــیوع کرونا تا‬ ‫پایان ســال دو هزار و ‪ ۵۷۰‬واحد مســکن روستایی‬ ‫تحویــل داده شــد‪ .‬حســینی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن‬ ‫ی واحدهای سیل زده ســال ‪ ۹۸‬هم در سال‬ ‫بازســاز ‬ ‫گذشــته انجام و پنج هــزار واحد دیگر تکمیل و به‬ ‫بهره برداری رســید‪ .‬مدیرکل بنیاد مســکن گلستان‬ ‫ادامه داد‪ :‬در زمینه مسکن ایتام هم سهم گلستان‬ ‫‪ ۸۰‬واحد بود که‪ ۱۰۰‬میلیون تومان کمک بالعوض‬ ‫و تسهیالت در نظر گرفته می شود و همگی در حال‬ ‫پایان عملیات ساختمانی اســت‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫زمینهمسکنافراددارایدوعضومعلولهمسهمیه‬ ‫استان‪ ۳۰۰‬واحد بود که‪ ۸۴‬میلیون تومان بالعوض‬ ‫و ‪ ۵۰‬تومان تســهیالت به ان ها تعلق می گرفت و‬ ‫تاکنون ‪ ۲۸۰‬واحد ان تحویل شــده است‪ .‬حسینی‬ ‫همچنینبااشارهبهمسکنجوانانروستایی گفت‪:‬‬ ‫‪ ۴۰۰‬واحد در سال گذشته کلنگ زنی شده و در حال‬ ‫انجام اســت که این واحدها از ‪ ۱۴۰‬میلیون تومان‬ ‫تسهیالتبهرهمندمی شوند‪.‬مدیرکلبنیادمسکن‬ ‫گلستان بیان کرد‪ :‬از سال‪ ۸۴‬تاکنون‪ ۸۲‬هزار واحد‬ ‫مســکونی در اســتان ساخته شــده که همگی بیمه‬ ‫حوادث هســتند‪ .‬او افزود‪ :‬مقاو مســازی هزار واحد‬ ‫اســیب دیده از حوادث ســال ‪ ۹۹‬هم در دســتور کار‬ ‫قــرار گرفت که ‪ ۱۰۰‬درصد اعتبارات ان تامین شــده‬ ‫اســت‪ .‬حســینی عنوان کرد‪ :‬در بودجه ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫سهمیهخوبیبرایسکونتگاه هایروستاییفرسوده‬ ‫در نظر گرفته شده و بنا داریم هفت هزار واحد خانه‬ ‫روســتایی را مقاوم سازی کنیم‪ .‬طبق گفته حسینی‬ ‫‪ ۹۳۳‬ســکونتگاه های روســتایی در گلستان وجود‬ ‫دارد کــه ‪ ۱۰۰‬هــزار واحــد ان غیــر مقاوم و کــم دوام‬ ‫هستند و امید از طرف بازه زمانی پنج ساله‪ ۵۰‬درصد‬ ‫ان ها نوسازی شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرمخابراتمنطقه گلستان‪:‬‬ ‫توسعه مخابرات با برنامه ریزی دقیق در حال اجراست‬ ‫غالمعلــی شــهمرادی کــه در اولیــن جلســه‬ ‫شورای مدیران در سال جدید سخن می گفت با‬ ‫اشــاره به اســتفاده بیش ازپیش مردم از اینترنت‬ ‫در شرایط کنونی گفت‪ :‬ارائه خدمات متناسب‬ ‫با درخواست مشتریان باید اولویت داشته و اگر‬ ‫موانعی در راه ارائه خدمات و تولید محصوالت‬ ‫و ســرویس های جدیــد اســت بایــد بــا درایــت‬ ‫مدیــران برطــرف شــود‪ .‬مدیر مخابــرات منطقه‬ ‫گلســتان تاکید کرد توســعه مخابرات در اســتان‬ ‫بــا برنامه ریــزی دقیــق در حــال اجراســت و در‬ ‫سال جدید ارتباطات مخابراتی باکیفیت تری در‬ ‫اختیار مردم استان قرار خواهد گرفت‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫بــا توجه به افزایش هزین ههــا‪ ،‬تمرکز برافزایش‬ ‫درامــد در ســال جدیــد بایــد بســیار موردتوجــه‬ ‫قرار گیرد و نســبت به شناســایی منابع درامدی‬ ‫جدیــد دســتورات الزم را صــادر کــرد‪ .‬غالمعلی‬ ‫شهمرادی همچنین بر تشکیل کمیته ای باهدف‬ ‫کاهش ال وصولی و اخذ مطالبات از مشترکان و‬ ‫سازمان ها تاکید کرد و افزود‪ :‬با جذب مطالبات‬ ‫می توانیم نسبت به اجرای برنامه های بیشتر در‬ ‫جهت توســعه مخابــرات و پرداخــت مطالبات‬ ‫بازنشستگان اقدام کنیم‪ .‬مدیر مخابرات منطقه‬ ‫گلســتان با تاکید بــر انجام بازدیدهــای دوره ای‬ ‫و ســرویس تجهیــزات مخابراتــی در مراکــز و‬ ‫نگهــداری از امکانات گفت‪ :‬این مســئله باعث‬ ‫کاهــش خرابی ها و درنتیجه ارائه ســرویس های‬ ‫با کیفیت به مشــترکان خواهد شــد که افزایش‬ ‫رضایت مردم را در بر خواهد داشــت‪ .‬در پایان‬ ‫این جلســه محورها و اهداف مخابرات منطقه‬ ‫گلســتان در سال ‪ 1400‬مطرح و برنامه ریزی های‬ ‫الزم بــرای تحقــق انــان در زمــان در نظــر گرفته‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫شهردار مشهد خبر داد‪:‬‬ ‫فاز اول باغ موزه دفاع مقدس در هفته دفاع مقدس به بهره برداری می رسد‬ ‫شــهردار مشــهد در مراســم اغــاز عملیــات‬ ‫اجرایــی احداث فــاز اول با غمــوزه دفاع مقدس‬ ‫گفت‪ :‬ورود شهرداری مشهد به احداث باغ موزه‬ ‫دفــاع مقــدس برای ســرعت بخشــی بــه ان بود‪.‬‬ ‫محمدرضــا کالئــی افــزود‪ 5 :‬ســال پیــش ‪13/5‬‬ ‫هکتــار از بــاغ ‪ ۱۰۰‬هکتاری کوهســنگی در اختیار‬ ‫بنیــاد حفــظ اثــار دفــاع مقدس قــرار گرفــت‪ .‬او‬ ‫افــزود‪ :‬ســال ‪ ۹۷‬بــا توجــه بــه رونــد ُکنــد پــروژه‬ ‫شــهرداری مشــهد بــه ان وارد شــد‪ .‬در فــاز اول‬ ‫‪ ۶.۵‬هکتار هدف گذاری شــد که در همین ســال‬ ‫بــه بهر هبــرداری برســد کــه امیدواریــم از ضلــع‬ ‫شــرقی امســال دسترســی بــه ان را ایجــاد کنیــم‪.‬‬ ‫کالیی تاکید کرد‪ :‬فاز اول احداث باغ موزه دفاع‬ ‫مقدس هفته دفاع مقدس به بهره برداری خواهد‬ ‫رســید‪ .‬مدیرکل حفظ اثار و نشر ارزش های دفاع‬ ‫مقدس خراســان رضوی در این مراســم گفت‪ :‬با‬ ‫همراهی شــورای شــهر‪ ،‬شــهرداری‪ ،‬اســتانداری و‬ ‫بنیاد نشــر حفظ اثار دفاع مقدس این مجموعه‬ ‫ســاخته خواهد شــد‪ .‬تــاش می کنیم مــوزه دفاع‬ ‫مقدس اســتان را پیشــروتر از ســایر اســتان ها برپا‬ ‫کنیم‪ .‬ســردار حسینعلی یوســفعلی زاده افزود‪ :‬از‬ ‫اقدامات شهردار و معاونینشان و همه مجموعه‬ ‫شــهرداری و شــورای شــهر که امکان ســاخت این‬ ‫مجموعه را فراهم کردند تشــکر می کنیــم‪ .‬او در‬ ‫ادامــه گفت‪ :‬ســوم خــرداد پارکینگ و ســاختمان‬ ‫شماره ‪ ۲‬مجموعه افتتاح خواهد شد‪ ،‬امیدواریم‬ ‫ایــن فــاز نیز تا هفته دفاع مقدس افتتاح شــود و‬ ‫امســال نمایش دســتاوردهای دفاع مقدس را در‬ ‫ایــن مرکــز فرهنگی برپــا کنیم‪ .‬رئیس کمیســیون‬ ‫اقتصادی‪ ،‬سرمایه گذاری و مشارکت های شورای‬ ‫اســامی شــهر مشــهد نیز در ادامه مراسم گفت‪:‬‬ ‫تکمیل اسایشگاه جانبازان قطع نخایی در پارک‬ ‫ملت بااعتبار ‪ ۸‬میلیارد تومان و اختصاص دو ون‬ ‫ویژه به این عزیزان ازجمله اقدامات دوره پنجم‬ ‫مدیریت شهری برای گرامیداشت ایثارگران است‪.‬‬ ‫محمدحسین ودیعی افزود‪ :‬در خصوص باغ موزه‬ ‫دفاع مقدس در دوره قبلی اقداماتی انجام شده‬ ‫بــود اما بحث اعتبار مانده بود که ما ‪ ۴۰‬میلیارد‬ ‫تومان برای ســاخت ان اعتبــار اختصاص دادیم‪.‬‬ ‫در فــاز اول ‪ ۳۰‬میلیارد تومان در نظر گرفته شــده‬ ‫است و مابقی در دوره های بعدی انجام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫ارسال ‪ 2500‬اثر به‬ ‫جشنواره رسانه ای‬ ‫امام رضا (ع)‬ ‫سحر رحمتی‪ -‬مشهد مقدس‪:‬معاون مرکز ارتباطات و‬ ‫رســانه اســتان قدس رضوی از پایان مهلت شرکت در‬ ‫نخستین دوره جشنواره رسانه ای امام رضا (ع) خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬دو هزار و ‪ 498‬اثر در بخش های مختلف به‬ ‫دبیرخانه جشنواره رسانه ای امام رضا (ع) ارسال شد‪.‬‬ ‫محسن هوشمند ضمن اعالم این خبر گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به اســتقبال گسترده و درخواســت فعاالن رسانه ای‪،‬‬ ‫مهلــت شــرکت در جشــنواره رســانه ای امام رضــا (ع)‬ ‫که تا ‪ 22‬بهمن ‪ 99‬تعیین شده بود تا ‪ 5‬فروردین ماه‬ ‫‪ 1400‬تمدیــد شــد‪ .‬او با اشــاره بــه امار اثار ارســالی در‬ ‫بخش های مختلف جشنواره اظهار کرد‪ :‬تا تاریخ ‪15‬‬ ‫فروردیــن ‪ 2‬هــزار و ‪ 498‬اثــر رســانه ای در دبیرخانــه‬ ‫ایــن جشــنواره بــه ثبت رســیده کــه از این میــان ‪712‬‬ ‫اثر مربوط به بخش رسانه های خبری تحلیلی شامل‬ ‫‪ 138‬اثر در بخش خبر‪ 184 ،‬اثر در بخش گزارش‪45 ،‬‬ ‫اثر با موضوع ســرمقاله و یادداشــت‪ 110 ،‬اثر با محور‬ ‫مصاحبه‪ 43 ،‬اثر با موضوع گزارش خبری تلویزیونی‬ ‫و رادیویــی‪ 99 ،‬اثــر در بخش عکس خبــری و ‪ 93‬اثر‬ ‫در بخــش اینفوگرافی اســت‪ .‬هوشــمند با بیان اینکه‬ ‫در بخش رســانه های مجازی نیز درمجمــوع ‪ 723‬اثر‬ ‫دریافت شده‪ ،‬ادامه داد‪ 133 :‬اثر در بخش پادکست‪،‬‬ ‫‪ 312‬اثر با موضوع شــبکه های اجتماعی‪ 262 ،‬اثر در‬ ‫زمینــه موشــن گرافــی و ‪ 16‬اثر در بخش طــرح بازی و‬ ‫نرم افزار به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است‪.‬‬ ‫او شــمار اثــار دریافتــی در حــوزه رســانه های صوتی و‬ ‫تصویــری را ‪ 1063‬اثــر عنوان کرد و گفت‪ 477 :‬اثر در‬ ‫بخــش برنامه تلویزیونــی‪ 219 ،‬اثــر در بخش برنامه‬ ‫رادیویــی‪ 38 ،‬طــرح برنامــه تلویزیونــی و رادیویی‪،‬‬ ‫‪ 114‬اثر در زمینه مستند تلویزیونی و ‪ 215‬اثر در بخش‬ ‫نماهنگ تلویزیونی از سوی هنرمندان فعال در حوزه‬ ‫فرهنگ رضوی به دست ما رسیده است‪.‬‬ ‫تست های گرفته شده صد‬ ‫درصد مثبت می شود‬ ‫رئیس شــبکه بهداشــت و درمان شهرســتان ابــاده‪ ،‬با‬ ‫موضوع راهکارهــای برون رفت از بحران موج چهارم‬ ‫کرونا‪ ،‬با بحرانی خواندن شرایط فعلی اباده‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬متاسفانه با بی توجهی مردم شرایطی که تا‬ ‫اواخر اسفندماه ابی بود‪ ،‬امروز به فرا قرمز تغییر کرده‬ ‫و شرایط به شدت وخیم است‪ .‬دکتر کامران مهدوی‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به اینکه بیمارستان امام خمینی (ره)‬ ‫اباده قطب درمان شمال فارس است از هفته گذشته‬ ‫حالت فوق العاده اعالم شده است و ازانجاکه بیماران‬ ‫اورژانســی شــهرهای همجوار ماننــد اقلیــد‪ ،‬بوانات‪،‬‬ ‫دهبیــد و ســرچهان در ابــاده پذیرش می شــوند‪ ،‬کادر‬ ‫درمــان شهرســتان بشــدت مشــغول هســتند‪ .‬او از‬ ‫اماده سازی ساختمان اصلی بیمارستان به بخش کرونا‬ ‫و افزایــش ظرفیت پذیرش بیمــاران کرونایی خبر داد‬ ‫و اظهــار داشــت‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۱۲۶‬تخت عمومی‬ ‫و ‪ ۲۲‬تخــت ‪ ICU‬امــاده و اعمال جراحی غیرضروری‬ ‫لغو شده است‪ .‬رئیس شبکه بهداشت و درمان اباده‬ ‫همچنیــن از راه انــدازی دســتگاه دوم اکسیژ نســاز در‬ ‫بیمارســتان ابــاده خبــر داد و اظهار امیــدواری کرد که‬ ‫دیگر در زمینه تامین اکسیژن بیماران کرونایی مشکلی‬ ‫وجود ندارد‪ .‬این مقام مسئول به امار فعلی بیماران‬ ‫یشــده نیز اشــاره کرد و افزود‪ :‬در حال‬ ‫کرونایی بستر ‬ ‫حاضــر ‪ ۴۲‬بیمار کرونایی بســتری هســتند کــه از این‬ ‫تعداد شرایط ‪ ۱۲‬نفر وخیم و در بخش ‪ ICU‬بستری‬ ‫هستند‪ .‬او با بیان اینکه تقریبا ‪ 100‬درصد تست های‬ ‫کرونا در شهرستان مثبت اعالم می شود گفت‪ :‬در ‪۱۶‬‬ ‫فروردین از ‪ ۲۲‬نمونه ارســالی تست کرونا ‪ ۲۱‬مورد و‬ ‫در ‪ ۱۷‬فروردین ماه نیز از ‪ ۲۵‬نمونه ارســالی ‪ ۲۴‬مورد‬ ‫مثبت گزارش شده اســت‪ .‬مهدوی در خصوص شیوع‬ ‫ویــروس جهش یافتــه انگلیســی در ابــاده نیــز گفــت‪:‬‬ ‫متاســفانه بر اســاس رفتــار ویــروس‪ ،‬شهرســتان درگیر‬ ‫معضل ویروس کرونای انگلیسی است که کمتر از ‪۷۲‬‬ ‫ســاعت مریض را به بیمارســتان می کشاند و حتی به‬ ‫کادر درمان فرصت کافی مقابله با ان را نمی دهد‪ .‬او‬ ‫از اغاز واکسیناسیون ضد کرونا در شهرستان خبر داد و‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬تاکنون ‪ ۵۳۰‬دوز واکسن برای جامعه‬ ‫بهداشــت و درمــان‪ ،‬پاکبان هــا‪ ،‬ســالمندان و بیماران‬ ‫تاالســمی و دیالیزی تزریق شــده است که البته تاکید‬ ‫می کنم افرادی که واکسن دریافت نموده اند‪ ،‬نباید از‬ ‫فاصله گذاریاجتماعیغافلشوند‪.‬‬ ‫رنگ پریدگی بانک خون‬ ‫فارس با تغییر رنگ‬ ‫وضعیت کرونا‬ ‫مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات‬ ‫بهداشــتی درمانی شــیراز‪ ،‬از کاهش چشــمگیر ذخایر‬ ‫خونی در فارس خبر داد و گفت‪ :‬به دنبال تغییر رنگ‬ ‫وضعیت کرونایی‪ ،‬بانک ذخیره خون در استان رو به‬ ‫کاهش اســت و ضرورت دارد بار دیگر شــهروندان در‬ ‫این امر خداپسندانه گام بردارند‪.‬‬ ‫دکتر ســید روح ا‪ ...‬حســینی با اعالم این خبر گفت‪:‬‬ ‫با توجه به گســترش ویروس کرونا در کشــور و به تبع‬ ‫ان در اســتان فارس‪ ،‬تعداد مراجع برای اهدای خون‬ ‫بسیار کاهش یافته کهشاهد کمبودجدیذخایرخونی‬ ‫در استان هستیم‪.‬‬ ‫این مقام مســئول در دانشگاه افزود‪ :‬بیماران مبتالبه‬ ‫ســرطان و تاالســمی‪ ،‬عمده ترین بیمــاران نیازمند به‬ ‫خون هســتند که در حال حاضر ســامت این گروه از‬ ‫بیماران به خطر افتاده و چنانچه نتوانیم منابع خونی‬ ‫استان را تامین کنیم‪ ،‬با مشکل جدی مواجه خواهیم‬ ‫شد‪ ،‬به همین دلیل نیاز است شهروندان مانند گذشته‬ ‫با اهدا خون بیماران را از یاد نبرند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 25‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1044‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 25‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1044‬‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫‪ ۱۲‬هزا ر نفر در شوراهای‬ ‫اسالمی روستاهای استان‬ ‫داوطلب شدند‬ ‫رئیسستادانتخاباتاذربایجانغربی گفت‪:‬باپایان‬ ‫ثبت نام داوطلبان شــوراهای اســامی روستاهای استان‬ ‫تعداد ثبت نام شدگان به ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۷۷‬نفر رسید‪ .‬علی‬ ‫مصطفوی افزود‪ :‬از این تعداد‪ ۹۸‬درصد معادل‪ ۱۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۶۲‬نفر را اقایان و ‪ ۲‬درصد معادل ‪ ۲۱۵‬نفر را بانوان‬ ‫تشــکیل می دهند‪ .‬او اضافه کرد‪ ۶۱.۵ :‬درصد ثبت نام‬ ‫کننــدگان دارای مــدرک ابتدایــی‪ ۱۱ ،‬درصــد راهنمایی‪،‬‬ ‫‪ ۶‬درصــد متوســطه‪ 10/5 ،‬درصــد دیپلــم‪ 2/5 ،‬درصــد‬ ‫فوق دیپلم‪ ۷،‬درصدلیسانس‪ 1/5،‬درصدفوق لیسانس‬ ‫و کمتــر از یــک درصد دارای تحصیالت حــوزوی و دکترا‬ ‫هســتند‪ .‬رئیس ســتاد انتخابات اذربایجان غربی ادامه‬ ‫داد‪ ۸۴:‬درصد از ثبت نام کنندگان به صورت حضوری در‬ ‫بخشداری ها‪ ۹ ،‬درصد در دفاتر پیشخوان‪ ۳ ،‬درصد از‬ ‫طریق نرم افزار موبایلی و چهار درصد از طریق کامپیوتر‬ ‫اقدام به نام نویســی کردند‪ .‬مصطفوی اظهار کرد‪۷۸ :‬‬ ‫درصــد داوطلبــان بــرای نخســتین بــار بــرای حضــور در‬ ‫شوراهای اسالمی روستاهای استان ثبت نام کرده اند‪ .‬او‬ ‫گفت‪ :‬سه هزار و‪ ۱۲۷‬نفر در ارومیه‪ ،‬یک هزار و یک نفر‬ ‫در خوی و‪ ۸۸۶‬نفر نیز در میاندواب نام نویسی کرده اند‬ ‫و این سه شهرستان‪ ،‬بیشترین امار را به خود اختصاص‬ ‫داده اند‪ .‬رئیس ستاد انتخابات اذربایجان غربی گفت‪:‬‬ ‫در بیش از ‪ ۹۷‬درصد از روستاهای واجد شرایط معادل‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪ ۱۳۵‬روستا انتخابات برگزار خواهد شد که در‬ ‫نسبت به دوره قبل ‪ 6/5‬درصد رشد را نشان می دهد‪.‬‬ ‫علیمصطفویافزود‪:‬تعداد کلثبت نام شدگاننسبت‬ ‫به دوره قبل یک درصد افزایش داشته است که حاکی از‬ ‫استقبال روستائیان برای حضور در پارلمان های روستایی‬ ‫است‪ .‬او گفت‪ :‬میزان رقابت به ازای هر کرسی شوراهای‬ ‫روستایی نزدیک به دو نفر است‪ .‬رئیس ستاد انتخابات‬ ‫اســتان ادامه داد‪ :‬در یازده شهرســتان اســتان ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫روستاهای واجد شرایط انتخابات را برگزار خواهند کرد‬ ‫که حاکی از اســتقبال در این دوره به نســبت دوره قبل‬ ‫اســت‪ .‬مصطفــوی تصریــح کــرد‪ :‬در کمتر از ســه درصد‬ ‫به تعداد ‪ ۵۹‬روســتای واجد شــرایط اســتان ازجمله در‬ ‫شــاهین دژ‪ ،‬ماکو‪ ،‬ســلماس‪ ،‬خوی‪ ،‬میاندواب و شــوط‬ ‫انتخابــات برگــزار نخواهد شــد و در مابقی روســتاهای‬ ‫واجد شرایط استان انتخابات به صورت‪ ۱۰۰‬درصد برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫احراز صالحیت بیش از ‪۹۶‬‬ ‫درصد داوطلبین انتخابات‬ ‫شوراهای شهر در ارومیه‬ ‫فرمانــدار ارومیــه از پایــان رونــد بررســی صالحیــت‬ ‫داوطلبان شــورای اسالمی شهرها توسط هیئت اجرایی‬ ‫خبر داد‪ .‬رســول مقابلی با اعالم پایان روند رســیدگی به‬ ‫صالحیتداوطلبانشورایاسالمیشهرهاتوسطهیئت‬ ‫اجرایــی‪ ،‬گفــت‪ :‬در ششــمین دوره انتخابات شــوراهای‬ ‫اسالمی شهر و روستای شهرستان ارومیه‪ ۳۶۹ ،‬نفر برای‬ ‫رقابتبرسر‪ ۳۱‬کرسیشوراهایاسالمیشهرهایارومیه‪،‬‬ ‫نوشین شهر‪ ،‬سیلوانا‪ ،‬قوشچی و سرو ثبت نام کردند‪ .‬او‬ ‫با اشاره به روند بررسی صالحیت داوطلبین‪ ،‬افزود‪ :‬پس‬ ‫از اخــذ اســتعالم از مراجــع ذیصــاح قانونی بــرای تمام‬ ‫داوطلبان‪،‬جلساتهیئتاجراییانتخاباتبرایبررسی‬ ‫صالحیــت ب هطــور منظــم تشــکیل و ســوابق داوطلبان‬ ‫ب هصــورت دقیــق و منطبــق با قانون بررســی شــد کــه از‬ ‫مجموع ثبت نام کنندگان‪ ،‬صالحیت بیش از ‪ ۹۶‬درصد‬ ‫داوطلبین به تایید اعضا رسیده و‪ ۱۰‬داوطلب نیز از ادامه‬ ‫حضور در انتخاباتانصرافدادند‪.‬رئیسهیئتاجرایی‬ ‫انتخابات شهرستان ارومیه بابیان اینکه اسامی داوطلبان‬ ‫پسازبررسیدرهیئتاجرایی‪،‬جهتطیمراحلبعدی‬ ‫بههیئتنظارتشهرستانارسال شدهاست‪،‬خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬افرادی که صالحیتشــان برای حضــور در انتخابات‬ ‫احراز نشد‪ ،‬بعد از ابالغ به انان‪ ،‬می توانند اعتراض خود‬ ‫را به هیئت نظارت بر انتخابات اســتان اعالم کنند تا به‬ ‫اعتراضانانرسیدگیشود‪.‬او گفت‪:‬بارعایتامانت داری‬ ‫و حفظ حیثیت داوطلبان‪ ،‬نتایج بررسی صالحیت ها در‬ ‫موعدمقرر کهدر تقویمانتخاباتهشتماردیبهشت ماه‬ ‫یشــده‪ ،‬از ســوی فرمانداری به اطالع داوطلبان‬ ‫پیش بین ‬ ‫خواهدرسید‪.‬‬ ‫رفع ‪ 7‬مورد اثر تخلف در‬ ‫تپه های تاریخی اشنویه‬ ‫رئیــس اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی اشــنویه از رفع هفت مورد اثر تخلف در‬ ‫تپه هایتاریخیروستاهایده شمس‪ ،‬گندویال‪،‬نالوسو‬ ‫ســرگیز خبر داد‪ .‬روناک تاســا با اعالم این مطلب اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تعداد از افراد با کاشت نهال در حریم این تپه های‬ ‫تاریخــی باعــث وارد امدن خســارت به تپه های مذکور‬ ‫شده بودند که با پیگیری های انجام شده حکم رفع اثر‬ ‫تخلف صادر شد‪ .‬او افزود‪ :‬این حکم ها بر اساس ماده‬ ‫‪ 560‬قانون مجازات اســامی انجام گرفته است‪ .‬رئیس‬ ‫اداره میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی اشنویه‬ ‫عنــوان کرد‪ :‬بر اســاس این مــاده هرکس بدون اجــازه از‬ ‫وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی یا با‬ ‫تخلف ضوابط مصــوب و اعال مشــده از این وزارتخانه‬ ‫در حریــم اثــار فرهنگی_تاریخــی مذکــور در ایــن مــاده‬ ‫مبادرت به عملیاتی کند که سبب تزلزل بنیان ان ها شود‬ ‫یا درنتیجه ان عملیات به اثار و بناهای مذکور خرابی یا‬ ‫لطم ـه ای وارد کند عالوه بر رفع اثار تخلف و پرداخت‬ ‫خســارت وارده بــه حبــس از یــک تا ســه ســال محکوم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رویدا د ارذبایجان رغبی‬ ‫پیک چهارم در استان اغازشده است‬ ‫سایه شوم کرونا بر سر اذربایجان غربی‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اذربایجــان‬ ‫غربــی دربــاره ویــروس جهش یافتــه انگلیســی‬ ‫گفــت‪ :‬قــدرت ســرایت و انتقــال ویــروس‬ ‫جهش یافته انگلیسی ده برابر از ویروس معمولی‬ ‫بیشتر است‪.‬‬ ‫دکتــر جــواد اقــازاده افــزود‪ :‬بیمارانــی که به‬ ‫بیمارســتان مراجعه می کنند بدحال تر هســتند و‬ ‫سنینی که مبتال می شوند پایین تر شده است‪ .‬او‬ ‫بیان کرد‪ :‬متاســفانه ‪ 5‬شــهر چایپاره‪ ،‬چالدران‪،‬‬ ‫سلماس‪ ،‬اشنویه و سردشت در وضعیت نارنجی‬ ‫هســتند و بقیه شــهرها همگی در وضعیت قرمز‬ ‫هستند و ممکن است دو تا سه روز دیگر تمامی‬ ‫شــهرها قرمــز شــوند و ایــن بســیار ســریع اتفــاق‬ ‫می افتد‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اذربایجــان‬ ‫غربــی افــزود‪ :‬اســتان در وضعیــت قرمــز اســت‬ ‫امــا پروتکل هایــی که بــرای وضعیــت قرمز باید‬ ‫اجرایی شــود متاســفانه اجرا نمی شود‪ .‬مشاغل‬ ‫‪ 2‬و ‪ 3‬و ‪ 4‬باید بســته شــوند‪ .‬دکتر اقازاده بیان‬ ‫کرد‪ :‬بنده متولی ســامت هستم و بیمارستان ها‬ ‫و درمــان بیمــاران و ایجــاد امکانــات موردنیــاز‪،‬‬ ‫اکسیژن رســانی و تامین دارو و تخت موردنیاز بر‬ ‫عهده ما اســت اما بحث دیگر پیشــگیری اســت‬ ‫کــه مــردم بایــد خــود مراقبــت کننــد‪ .‬او دربــاره‬ ‫واکسیناســیون ابراز کرد‪ :‬واکسن مطالبه عمومی‬ ‫اســت اما تا زمانی که واکسیناســیون انجام شود‬ ‫باید خود مراقبتی کنیم و اصول اولیه بهداشــتی‬ ‫را رعایــت کنیــم‪ .‬رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی‬ ‫اســتان افزود‪ :‬در بازدید از شهرســتان های استان‬ ‫ازجملــه پیرانشــهر‪ ،‬سردشــت‪ ،‬اشــنویه و نقــده‬ ‫متاســفانه درصد استفاده از ماسک توسط مردم‬ ‫تنهــا ‪ 2‬تا ‪ 3‬درصد بود‪ .‬جش ـن های عروســی نیز‬ ‫بــدون رعایت کم ترین پروتکل بهداشــتی انجام‬ ‫یشــد‪ .‬در طــرف دیگــر مســئولینی هســتند که‬ ‫م ‬ ‫می بایســت در زمــان موردنیــاز محدودیت های‬ ‫اعمالی را اجرا کنند‪ .‬نباید انتظار داشــته باشــیم‬ ‫کــه ویــروس خودب هخــود از بیــن بــرود‪ .‬به گفته‬ ‫دکتــر اقــازاده‪ ،‬یکــی از خصوصیات ایــن ویروس‬ ‫ب هجــای ضعیف شــدن پــس از انتقال متاســفانه‬ ‫قرمــز شــدن پیــش می رویــم باید تعداد تســت‬ ‫گیــری و بیماریابــی را افزایــش دهیــم‪ .‬بــا توجه‬ ‫بــه امکاناتــی کــه ایجادشــده اســت پیش بینــی‬ ‫می کنیــم بتوانیــم تــا ‪ 5‬هزار تســت در روز پیش‬ ‫رویــم‪ .‬دکتــر اقــازاده افــزود‪ :‬در شــرایط فعلــی‬ ‫تصمیــم گرفته شــد کــه ‪ ۲۰‬درصــد از تخت های‬ ‫بیمارستان های خصوصی نیز به کرونا اختصاص‬ ‫یابــد و ا گــر نیــاز باشــد تمامــی بیمارســتان های‬ ‫استان به کرونا اختصاص می یابند‪.‬‬ ‫شیب ابتال به کرونا در استان نگران کننده‬ ‫است‬ ‫خود را تقویت می کند‪ .‬دکتر اقازاده تشریح کرد‪:‬‬ ‫هفته گذشــته میانگین مراجعه کنندگان سرپایی‬ ‫به مراکز ‪ 16‬ســاعته یک هزار و ‪ 809‬نفر بود که‬ ‫در هفتــه جــاری ‪ 2‬هزار و ‪ 931‬نفر شــده اســت‪.‬‬ ‫زمانــی کــه مراجعه کننــده بــه مراکــز ‪ 16‬ســاعته‬ ‫افزایــش می یابد به تبــع ان تعداد افراد بســتری‬ ‫نیــز افزایــش می یابــد‪ .‬او دربــاره تعــداد بیماران‬ ‫بســتری در اســتان افزود‪ :‬تعداد بیماران بســتری‬ ‫در بیمارستان های استان نسبت به هفته گذشته‬ ‫‪ 2‬برابــر افزایش یافتــه اســت و بــه تعــداد ‪870‬‬ ‫نفر رســیده اســت‪ .‬بــدون تعارف به مــردم عزیز‬ ‫می گویم که با ادامه روند فعلی تعداد بستری ها‬ ‫در هفتــه اینــده بــه ‪ 1500‬نفر می رســد یعنی این‬ ‫تعداد تصاعدی افزایش می یابد‪.‬‬ ‫مسئولیت پذیری همگانی و عزم ملی‬ ‫نیازمند است‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اذربایجــان‬ ‫غربــی ابــراز کــرد‪ :‬بــرای جلوگیــری از ادامــه این‬ ‫روند یک مســئولیت پذیری همگانی و عزم ملی‬ ‫نیازمنــد اســت کــه در مرحلــه اول بایــد نســبت‬ ‫بــه خــود و خانــواده و اطرافیانمــان احســاس‬ ‫مسئولیت کرده و حرکت این ویروس در جامعه‬ ‫را کنــد کنیــم‪ .‬دکتــر اقــازاده افــزود‪ :‬بــر اســاس‬ ‫بررس ـی های انجام یافته از تاریــخ ‪ 4‬فروردین تا‬ ‫‪ 9‬فروردیــن ‪ ،1400‬ب هطــور متوســط ‪ 4‬فوتــی بــا‬ ‫تست مثبت و ‪ 6‬فوتی با تست منفی در استان‬ ‫داشــتیم به بیان دیگــر ب هطــور متوســط روزانــه‬ ‫‪ 10‬نفــر بــا ســندرم حاد تنفســی در اســتان فوت‬ ‫شــدند‪ .‬ایــن تعــداد در هفتــه جاری بــه ‪ 13‬نفر‬ ‫تشــده افزایش‬ ‫رســیده اســت و تعداد افراد فو ‬ ‫می یابــد‪ .‬بــه گفته دکتر اقازاده‪ ،‬فاصله بســتری‬ ‫تا بخش مراقبت های ویژه و فوت شــدن ‪ 3‬روز‬ ‫اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬از تمــام همــکاران بهداشــت‬ ‫و درمــان اســتان تشــکر می کنــم زیــرا بــا جدیت‬ ‫تمام جان فشــانی می کنند‪ .‬در اذربایجان غربی‬ ‫تعداد افراد فوت شده از میانگین کشوری پایین‬ ‫اســت‪ .‬تعــداد ‪ 190‬نفــر در بخــش مراقبت های‬ ‫ویــژه بســتری هســتند که از ایــن تعــداد ‪ 50‬نفر‬ ‫بــه ونتیالتــور متصــل هســتند‪ .‬رئیــس دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی اذربایجــان غربی گفــت‪ :‬تعداد‬ ‫تســت گیــری از افــراد در اســتان افزایش یافتــه‬ ‫یکــه در تاریــخ ‪ 17‬فروردیــن ‪3‬‬ ‫اســت به طور ‬ ‫هــزار و ‪ 395‬مــورد تســت گیــری انجا مشــده‬ ‫اســت‪ .‬پیش بینی ما این اســت کــه اگر به طرف‬ ‫اســتاندار اذربایجــان غربــی نیــز بــا اشــاره‬ ‫بــه رونــد نگران کننــده ابتــا بــه کرونا در اســتان‬ ‫گفــت‪ :‬بــا ادامــه این رونــد باید بیمارســتان های‬ ‫غیردانشگاهی هم پای کار بیایند‪ .‬تقویت رعایت‬ ‫دســتورالعمل های بهداشــتی‪ ،‬پرهیز از دورهمی‬ ‫تهــا‬ ‫هــا و نظــارت جــدی بــر اجــرای محدودی ‬ ‫ســه راهکار اساســی برای مقابله با کرونا بشــمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫محمدمهــدی شــهریاری از افزایــش ابتــا بــه‬ ‫کرونا در اســتان خبر داد و گفت‪ :‬اگرچه بخشــی‬ ‫از این افزایش به خاطر عملکرد خوب دانشگاه‬ ‫علــوم پزشــکی در افزایــش نمونه گیــری دارد امــا‬ ‫کاهش شــدید رعایت دســتورالعمل ها و افزایش‬ ‫تجمعات خانوادگی و نبود نظارت جدی باعث‬ ‫این وضعیت شــده اســت‪ .‬او ترددهــای مرزی و‬ ‫یهــای داخــل و خــارج اســتان و کاهش‬ ‫جابجای ‬ ‫استفاده از ماسک را از دیگر عوامل افزایش شیوع‬ ‫کرونــا در اســتان برشــمرد‪ .‬اســتاندار اذربایجــان‬ ‫غربــی بــا قدردانــی از تــاش همــه متولیــان امــر‬ ‫به ویــژه کادر درمــان و پرســتاری تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫اجرای دقیــق محدودیت ها طبق رنگ بندی هر‬ ‫شــهر‪ ،‬اطالع رســانی و اگا هســازی‪ ،‬کنترل ورود و‬ ‫خروج شهرهای نارنجی و قرمز و کنترل بیماران‬ ‫مثبت کرونایی را مورد تاکید قرارداد‪ .‬شــهریاری‬ ‫گفــت‪ :‬همه دســتگاه های متولی بایــد در انجام‬ ‫وظایــف خــود جــدی باشــند‪ .‬او از فرمانــداران‬ ‫خواســت تــا در نظارت بر اجــرای محدودیت ها‬ ‫مصمم باشند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫استقرار سیستم هایمدیریتزنجیرهتامینعاملی‬ ‫برای جلوگیری از فساد ضروری است‬ ‫طی حکمی از ســوی وزیر جهاد کشاورزی اکبر‬ ‫کرامتی به عنوان «رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی‬ ‫اســتان اذربایجــان غربــی» منصــوب و از زحمــات‬ ‫رســول جلیلــی تکریــم و قدردانــی شــد‪.‬معاون‬ ‫هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار اذربایجــان‬ ‫غربی با اشاره به اهمیت پیاده سازی سیستم های‬ ‫مدیریــت زنجیــره تامین در خصــوص محصوالت‬ ‫فســازی و جلوگیــری از‬ ‫کشــاورزی در ایجــاد شفا ‬ ‫فســاد‪ ،‬گفــت‪ :‬امادگی داریم تــا اذربایجان غربی‬ ‫به عنــوان پایلــوت کشــوری در این مــورد انتخاب‬ ‫شود‪ .‬نادر صادقی در ائین تکریم و معارفه رئیس‬ ‫ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬این‬ ‫سازماندرتمامیمسائلاقتصادیومعیشتیمردم‬ ‫تاثیرگذار است ازاین رو مدیریت چنین مجموعه ای‬ ‫تجربه و توان زیادی را می طلبد‪ .‬او تامین مایحتاج‬ ‫روزانه و مواد موردنیاز مردم را دغدغه همیشــگی‬ ‫مســئوالن دانســت و تاکیــد کــرد‪ :‬ایجــاد ارتبــاط‬ ‫سیســتماتیک بین عوامل تولید تا توزیع می تواند‬ ‫از بروز کمبودها و مشکالت جلوگیری کند‪.‬معاون‬ ‫هماهنگی امور اقتصادی استاندار اذربایجان غربی‬ ‫گفت‪ :‬سیستم های مدیریت زنجیره تامین کاال و‬ ‫خدمات در بسیاری از کشورهای دنیا برقرار است‬ ‫که از مهم ترین ویژگی های این زنجیره می توان به‬ ‫فســازی که خواسته عموم اســت اشاره کرد‪.‬‬ ‫شفا ‬ ‫صادقی همچنین برقراری این زنجیره را عاملی بر‬ ‫توقف فساد عنوان کرد و افزود‪ :‬امادگی داریم تا‬ ‫اذربایجان غربی به عنوان پایلوت کشوری در این‬ ‫مورد انتخاب شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫پرورش ‪ ۱۶‬هزار تن انواع ابزیان در منابع ابی استان‬ ‫مدیر شیالت و ابزیان اذربایجان غربی گفت‪:‬‬ ‫‪ ۱۶‬هــزار تــن انــواع ابزیــان در اســتان تولیدشــده‬ ‫اســت‪ .‬محمدباقر قریشــی در گفت وگو با ایســنا‬ ‫افزود‪ :‬در ســال گذشــته بالغ بر ‪ ۱۶‬هزار تن انواع‬ ‫ابزیــان در منابع ابی و مراکز تولید ابزیان اســتان‬ ‫تولیدشده و به بازار مصرف عرضه شده است‪ .‬او‬ ‫بــا اشــاره به اینکــه ورود و افزایش تــردد صیادان‬ ‫غیرمجاز به ســد ارس و صید بی رویه و غیرمجاز‬ ‫شاه میگو از علل کاهش شاه میگو است‪ ،‬تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬با توجه به کاهش جمعیت شــاه میگو دراز‬ ‫اب شــیرین در دریاچه ســد ارس در ســال ‪ ،۹۸‬با‬ ‫یهــای انجا مشــده بــا مراکــز تحقیقاتی‬ ‫هماهنگ ‬ ‫صیــد ایــن موجــود از دریاچــه صــورت نگرفت و‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬به عنــوان ســال ایــش و ایجــاد فرصــت‬ ‫بازسازی این ذخیره ارزشمند لحاظ شد‪.‬‬ ‫قریشی خاطرنشان کرد‪ :‬وجود منابع غنی‬ ‫و متنوع در اذربایجان غربی باعث شــده این‬ ‫اســتان چند ســال متوالی رتبه اول کشور را در‬ ‫تولید و پرداخت ماهی از منابع ابی کشور در‬ ‫بین اســتان های غیر ساحلی به خود اختصاص‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫مدیــر شــیالت و ابزیــان اذربایجــان غربی با‬ ‫تاکید به اینکه میزان صادرات ســاالنه ابزیان از‬ ‫پایان ههــای مــرزی اســتان قبل از شــیوع کرونا به‬ ‫یک میلیون دالر می رســید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫با شیوع کرونا این رقم کاهش چشمگیری یافته‬ ‫اســت‪ .‬او یاداور شــد‪ :‬مازاد تولید ابزیان اســتان‬ ‫عــاوه بــر مصــرف داخلــی در ســال گذشــته به‬ ‫میزان ‪ ۱۰۰‬تن انواع ابزیان به کشورهای عراق‪،‬‬ ‫اذربایجــان‪ ،‬ارمنســتان‪ ،‬روســیه و کشــورهای‬ ‫اروپایی صادر شد‪ .‬قریشی ادامه داد‪ :‬به منظور‬ ‫حفظ و بازسازی ذخایر ابزیان منابع ابی استان‬ ‫و ایجــاد زمینــه افزایــش تولیــد در ســالی کــه به‬ ‫تولیــد و پشــتیبانی های مزیــن شــده عــاوه بــر‬ ‫حفــظ پایــداری تولیــد در مراکز موجــود‪ ،‬کنترل‬ ‫بهره برداری از منابع ابی تجدیدشونده و ایجاد‬ ‫یپــروری بــزرگ در نقــاط مختلف‬ ‫عهــای ابز ‬ ‫منب ‬ ‫استان و اجرای طرح های مکانیزاسیون در مراکز‬ ‫تکثیر و پرورش ابزیان را در کنار توسعه مازاد در‬ ‫دســتور کار شیالت اســتان قرار داده شده است‪.‬‬ ‫مدیر شــیالت و ابزیان اذربایجان غربی تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬در ســال گذشــته بیــش از ‪ ۷‬ونیــم میلیــون‬ ‫قطعه بچه ماهی در مراکز تولید و تکثیر استان‬ ‫تولیدشده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫قصر باغچه جوق؛ گمنام اما زیبا‬ ‫در مســیر ماکو_ بازرگان در ســمت غرب ماکو‬ ‫دهکــده سرســبزی در دامنه کوه قــرار دارد که در‬ ‫ســمت جنوب شرقی ان‪ ،‬ساختمان نسبتا مجلل‬ ‫یشــود کــه صاحــب اولیه ان‬ ‫و تاریخــی دیــد ه م ‬ ‫اقبال الســلطنه ماکوئی بوده اســت‪ .‬اسم این اثر‬ ‫تاریخــی به تبعیت از نام دهکده (باغچه جوق)‬ ‫قصــر «باغچ هجــوق» نام گرفتــه کــه در زمــان‬ ‫ســلطنت مظفرالدین شــاه قاجار (‪)1323 – 24‬‬ ‫هجــری قمــری توســط اقبال الســلطنه ماکوئی از‬ ‫ســرداران بانفــوذ ان زمــان در ایــن محـ ِـل نزدیک‬ ‫به مرز شــوروی و ترکیه احداث شــده است‪ .‬بعد‬ ‫از ســردار ما کــو‪ ،‬قصــر در اختیــار ورثــه قرارگرفتــه‬ ‫کــه بعدهــا دولــت ان را خریــداری و در ردیــف‬ ‫بناهــای تاریخی در دســت مرمت قــرار می گیرد‪.‬‬ ‫یکــه قصــر «باغچ هجــوق» در مجــاورت‬ ‫ازانجای ‬ ‫ِده قرار گرفتــه و از دو طــرف به وســیله ارتفاعات‬ ‫کوه های مجاور محصورشده‪ ،‬زمین های پیرامون‬ ‫ان تبدیــل بــه باغــات میــوه شــده و هیچ گونــه‬ ‫تغییــری در وضعیــت کلــی اثــر به وجــود نیامده‬ ‫اســت‪ .‬این بنا در دهه های اخیــر به همت اداره‬ ‫کل میــراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫اذربایجــان غربی مورد مرمت مســتمر قرارگرفته‬ ‫و در ســال ‪ ۱۳۹۳‬طــی تفاهم نام ـه ای‪ ،‬جهــت‬ ‫حمایت از توسعه گردشگری منطقه بهره برداری‬ ‫از ان در اختیار سازمان منطقه ازاد ماکو قرارگرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫پرداختتسهیالتحمایتیبه‪ ۲۷۹‬کارگاه‬ ‫صنایع دستیاستان‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگی‪،‬‬ ‫در سال ‪ ،۹۹‬به صورت مستمر‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫برای اگاهی از اخرین وضعیت‬ ‫اذربایجان غربی گفت‪ :‬در سال‬ ‫کارگاه های صنایع دستی سطح‬ ‫گذشــته به منظــور حمایــت از‬ ‫اســتان بازدیدهایــی انجــام‬ ‫کارگاه های صنایع دستی استان‬ ‫می شد که تعداد این بازدیدها‬ ‫جلیل جباری‬ ‫به‪ ۲۷۹‬مورد از ان ها تسهیالت‬ ‫در این ســال برابر با ‪ ۸۰۰‬فقره‬ ‫حمایتیپرداختشد‪.‬‬ ‫اســت‪ .‬او بابیان اینکه در سال‬ ‫جلیــل جبــاری بــا اعــام این مطلــب اظهار گذشته محدودیت های کرونایی مانع از اجرای‬ ‫کــرد‪ :‬در ســال گذشــته ‪ ۳۵‬فقــره پروانــه تولید بســیاری از برنامه های پیش بینی شده در حوزه‬ ‫کارگاه صنایع دســتی در اســتان صادرشــده صنایع دستی شــد‪ ،‬عنوان کرد‪« :‬بااین وجود ‪۱۰‬‬ ‫اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬همچنیــن در ســال گذشــته‪ ،‬بازارچه موقت صنایع دستی در سال گذشته شد‬ ‫‪ ۵۴۹‬فقره پروانه تولید صنایع دســتی انفرادی برگزار وطیمراسمیاز پیشکسوتانوهنرمندان‬ ‫صادرشــده و نیــز تعــداد کارت های شناســایی فعالاستانتجلیلبهعملامد‪.‬مدیرکلمیراث‬ ‫ن‬ ‫هنرمندان صنایع دســتی اذربایجان غربی برابر فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی اذربایجا ‬ ‫بــا ‪ ۳۶‬فقره اســت‪ .‬مدیرکل میــراث فرهنگی‪ ،‬غربی انجام یک مورد مستند نگاری و تکمیل‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی اذربایجــان غربــی پرونده های مربوط به حقوق مالکیت معنوی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬همچنین در ســال ‪ ،۹۹‬تعداد افراد ثبت اثار را از دیگر اقدامات انجام شده در سال‬ ‫اموزش دیده شاغلین صنایع دستی‪ ،‬مددجویان گذشتهبرشمرد‪.‬‬ ‫زندان ها‪ ،‬ارزیابان گمرک و سایر افراد عالقه مند‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬همچنین در سال گذشته‬ ‫به هنرهای صنایع دستی برابر با ‪ ۴۶۰‬نفر بوده سهدستگاهمربوطبهتجهیزاتصنایع دستیدر‬ ‫اســت‪ .‬او خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ســال گذشــته سطح استان نوسازی شده است‪.‬‬ ‫بــا توجــه به شــیوع کرونــا و ضرورت امــوزش از‬ ‫جباری اظهار کرد‪ :‬در سال گذشته همچنین‬ ‫طریــق فضای مجــازی‪ ،‬تعدادی فیلــم اموزش ‪ ۵۵‬فقره مجوز مشــاغل خانگی صنایع دســتی‬ ‫ترویجــی صنایع دســتی بــه دو صــورت کوتــاه و ســه فقــره مجوز مشــاغل خانگی صادرشــده‬ ‫و بلنــد درمجمــوع بــا مدت زمــان ‪ ۹۰‬دقیقــه پشتیبان صادرشده و مجموع اشتغال ایجادشده‬ ‫تولیدشــده اســت‪ .‬جباری اعالم کرد‪ :‬همچنین از صدور مجوزها برابر‪ ۶۵۵‬نفر است‪.‬‬ ‫‪ ۱۴۶‬واحد صنفی عرضه فراورده های خام‬ ‫دامی در استان پلمب شد‬ ‫دامپزشــکی‬ ‫مدیــرکل‬ ‫اضافــه کرد‪ :‬در این بازرس ـی ها‬ ‫اذربایجان غربی از پلمب ‪۱۴۶‬‬ ‫مقدار ‪ ۱۱۲‬هزار و ‪ ۲۵۹‬کیلوگرم‬ ‫واحدصنفیعرضهفراورده های‬ ‫انــواع فراورده های خــام دامی‬ ‫خام دامی در اســتان طی ســال‬ ‫غیرقابل مصرفوغیربهداشتی‬ ‫گذشتهخبرداد‪.‬سیدامیدخلیل‬ ‫ضبــط و معدوم ســازی و از‬ ‫امید خلیل زاده‬ ‫زاده بابیــان اینکــه در نظارت و‬ ‫جشــده‬ ‫چرخــه مصــرف خار ‬ ‫بازرس ـی های بهداشتی از مراکز‬ ‫اســت‪ .‬خلیــل زاده با اشــاره به‬ ‫عرضه‪ ،‬توزیع و تولید فراورده های خام دامی در نظارت و بازرسی در طول ایام تعطیالت نوروزی‬ ‫سطحاستان‪۲۵۰‬فقرهپروندهتخلفاتبهداشتی نیز گفت‪ :‬در قالب ‪ ۴۷‬اکیپ نظارتی ستادی و‬ ‫به علت عدم رعایت موازین بهداشتی تشکیل بازرســی عملیاتی اســتان بر روند توزیع و عرضه‬ ‫و به مراجع قضائی جهت رسیدگی ارسال شد‪ ،‬فراورده های خام دامی نظارت داشــتند که طی‬ ‫افــزود‪ :‬از ایــن تعداد ‪ ۱۸۱‬مــورد منجر به صدور ‪ ۵‬هزار و ‪ ۸۳۰‬نوبت بازرس و نظارت بهداشتی‬ ‫رای قطعی و محکومیت مختلفان شده و تعداد دامپزشکی بر مراکز توزیع و عرضه فراورده های‬ ‫‪ ۱۴۶‬مراکــز عرضــه فــراورده خام دامی مختلف خــام دامی نزدیک به ‪ ۸‬تن انــواع فراورده های‬ ‫نیز با دستور مقام قضائی پلمب شــده است‪ .‬او خــام دامــی غیربهداشــتی و غیرقابل مصــرف‬ ‫ادامه داد‪ :‬در این مدت باهدف ارتقا بهداشــت کشف‪ ،‬ضبط و از چرخه مصرف خارج شد‪ .‬او‬ ‫عمومــی جامعــه و حفظ ســامت شــهروندان از مردم خواســت کلیه فراورده هــای خام دامی‬ ‫همچنین تعــداد ‪ ۱۱۲‬هزار و ‪ ۲۱۴‬مورد بازرســی موردنیاز خود را از مراکز دارای پروانه بهداشــتی‬ ‫بهداشتی‪ ،‬از واحدهای تولید‪ ،‬نگهداری و عرضه و تحت نظارت دامپزشکی خریداری و هرگونه‬ ‫محصــوالت دامــی اســتان و تعــداد ‪ ۱۰۹۶‬مورد موارد غیربهداشتی را در اسرع وقت اطالع رسانی‬ ‫نمون هبــرداری از ایــن فراورده هــای خــام دامــی کننــد تا برخــورد قانونی با متخلفین بهداشــتی‬ ‫انجام شد‪ .‬مدیرکل دامپزشکی اذربایجان غربی صورت گیرد‪.‬‬ ‫‪ ۱۱۷۹‬دانش اموز ابتداییامسالاز تحصیل‬ ‫بازماندند‬ ‫مدیــرکل اموزش وپــرورش‬ ‫زودهنگام دختــران و دور بودن‬ ‫اذربایجان غربی گفت‪ :‬امسال‬ ‫مدرســه از خانه عنوان کــرد‪ .‬او‬ ‫یــک هــزار و ‪ ۱۷۹‬دانش امــوز‬ ‫در خصوصجذبدانش اموزان‬ ‫مقطــع ابتدایی در اســتان ترک‬ ‫بازمانده از تحصیل عنوان کرد‪:‬‬ ‫تحصیل کــرده و از امــوزش‬ ‫در ســال تحصیلــی جــاری‪۴۶۵‬‬ ‫مهین منافی‬ ‫بازمانده اند‪.‬مهینمنافیبابیان‬ ‫نفــر در دوره ابتدایی‪ ۵۲۴ ،‬نفر‬ ‫اینکــه بیشــترین دانش امــوزان‬ ‫در دوره اول متوسطه و سه هزار‬ ‫بشــده‬ ‫تــرک تحصیل کرده مربوط به ناحیــه‪ ۲‬ارومیه با و ‪ ۳۸۲‬نفر در دوره دوم متوســطه جذ ‬ ‫‪ ۲۱۰‬دانش امــوز ابتدایی اســت‪ ،‬افزود‪ :‬همچنین اســت‪ .‬منافی بابیــان اینکه در ســال تحصیلی‬ ‫‪ ۶‬هــزار و ‪ ۴۲۵‬دانش امــوز نیــز در مقطــع اول جــاری ‪ ۶۲۵‬هــزار و ‪ ۵۵۰‬دانش امــوز در ‪۵۰۸۹‬‬ ‫متوسطهدر استانترکتحصیل کرده اند‪.‬اوبابیان مدرسهاستاناذربایجانغربیمشغولتحصیل‬ ‫اینکه در مقطع دوم متوســطه نیز ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۷۱۹‬هســتند‪ ،‬افــزود‪ ۱۸۰ :‬هزار نفــر از دانش اموزان‬ ‫دانش اموزدرسالتحصیلیجاریازادامهتحصیل اســتان در ‪ ۳۱۳۴‬مدرســه روســتایی و ‪۴۴۵‬‬ ‫بازمانده انــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در دوره اول متوســطه هزار نفر نیز در ‪ ۱۹۵۵‬مدرســه شــهری مشغول‬ ‫بیشترین تعداد بازمانده از تحصیل در شهرستان تحصیــل هســتند‪ .‬او ادامــه داد‪ ۳۶۳ :‬هــزار‬ ‫خوی با‪ ۱۰۱۰‬نفر و در دوره دوم متوسطه بیشترین نفــر از دانش امــوزان اســتان در مقطــع ابتدایی‬ ‫تعداد بازمانده از تحصیل در ناحیه یک ارومیه با مشغول تحصیل هستند که از این تعداد ‪۲۹۶‬‬ ‫‪ ۱۶۳۷‬نفر است‪ .‬مدیر اموزش وپرورش اذربایجان هزار نفر (‪ ۸۳‬درصد) از طریق شــبکه شاد‪۲۱ ،‬‬ ‫غربی مهم ترین علل ترک تحصیل دانش اموزان هزار و ‪ ۸۵۷‬نفر به صورت حضوری در مناطق‬ ‫اســتان را شــیوع بیماری کرونا‪ ،‬مسائل فرهنگی‪ ،‬عشــایری و روســتایی و ‪ ۵۸‬هــزار نفــر از طریق‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬فقر‪ ،‬باور غلــط والدین بــرای ازدواج بسته هایاموزشیتحتپوششقرارگرفته اند‪.‬‬ ‫‪ ۷۲‬هزار میلیارد ریال در بخش صنعت‬ ‫سرمایه گذاریشد‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجارت‬ ‫اذربایجان غربی گفت‪ :‬باهدف توسعه بخش‬ ‫صنعت و رونق اشتغال تاکنون ‪ ۷۲‬هزار و ‪۶۷۲‬‬ ‫میلیارد ریال در این اســتان ســرمایه گذاری شــده‬ ‫است‪.‬غالمرضا بابایی در گفت وگو با ایرنا اظهار‬ ‫داشت‪ :‬این میزان سرمایه گذاری برای راه اندازی‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪ ۳۰‬واحد صنعتی هزینه شده است‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬با راه اندازی این تعداد واحد صنعتی‬ ‫بــرای ‪ ۵۷‬هــزار و ‪ ۹۲‬نفــر به صــورت مســتقیم‬ ‫و غیرمســتقیم در اذربایجــان غربــی اشــتغال‬ ‫ایجادشده است‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اذربایجان غربی گفت‪ :‬همچنین برای‬ ‫توسعه بخش صنعت در این استان ‪ ۳۱۶‬طرح‬ ‫صنعتی باالی ‪ ۶۰‬درصد برای راه اندازی موجود‬ ‫اســت‪ .‬بابایی بیان کرد‪ :‬برای این تعداد واحد‬ ‫صنعتــی نیز ‪ ۳۳‬هزار و ‪ ۳۵۰‬میلیــارد ریال اعتبار‬ ‫سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است‪ .‬او تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬بــا راه اندازی این تعــداد واحد صنعتی نیز‬ ‫برای هشت هزار و ‪ ۹۱۴‬نفر در اذربایجان غربی‬ ‫اشتغال زاییصورتمی گیرد‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 25‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1044‬‬ ‫بازگشت زیدان به یووه کم کم‬ ‫جدی می شود‬ ‫هشدار جواد نکونام پیرامون گروه مرگ فوالد‬ ‫الویزهکانیاتزو‪،‬خبرنگارمیل‬ ‫وجــود دارد‪ .‬چیزی که ان ها ان‬ ‫اسپورت‪،‬می گوید کهیوونتوس‬ ‫موقــع کشــف کردنــد و زیدان‬ ‫رویــای ایــن را دارد که زیــدان را‬ ‫اکنون تجربه می کند این است‬ ‫جایگزیناندرهاپیرلو‪،‬سرمربی‬ ‫که موفقیت های بزرگ همیشه‬ ‫فعلی بیانکونری‪ ،‬کند‪ .‬به نظر‬ ‫چیزی نیست که عالقه شما را‬ ‫زیدان‬ ‫می رســد کــه زیــدان از زندگــی‬ ‫به خــود جلب کند‪ .‬زیــدان در‬ ‫به عنوانسرمربیرئالمادریدخستهشدهباشد‪ .‬یوونتوسبسیار محبوباستومخصوصااندره‬ ‫زیــدان تقریبــا هر افتخاری که ممکن بــوده را با ا انیلی‪ ،‬رئیس یووه‪ ،‬معتقد اســت که سرمربی‬ ‫رئالی ها به دست اورده است اما حتی او هم از فرانسوی بهترین گزینه برای سرمربی فعلی این‬ ‫حمایت بی قیدوشرط هواداران لوس بالنکوس تیم یعنی اندره ا پیرلو است‪.‬‬ ‫برخوردار نبوده اســت‪ .‬تمام افتخاراتی که او با‬ ‫انیلی بی گمان از شــنیدن اینکه عشق میان‬ ‫رئــال بــه دســت اورده به محض اینکــه این تیم یــووه و زیــدان دوطرفه اســت در پوســت خود‬ ‫یک مســابقه بد داشــته باشــد و یا نتیجه بدی نمی گنجد؛زیداندر هفته گذشتهبهاینموضوع‬ ‫بگیــرد از یادهــا می رود‪ .‬تعجبی نــدارد که زیزو اشاره کرد که می خواهد روزی به ایتالیا بازگردد‬ ‫بــه خودش اجازه خیالبافــی درباره تــرک رئال و و در انجا کار کند‪ .‬اســپورتس میل در سال ‪2019‬‬ ‫ســرمربیگری در تیمی دیگر را می دهد‪ .‬ازجمله گزارش کرده بود که یوونتوس به دنبال متقاعد‬ ‫یوونتــوس کــه او به عنــوان بازیکــن در ان تیــم کــردن زیــدان بــرای بــر عهــده گرفتــن هدایــت‬ ‫بود برای خود اســم و رســمی به هم زد‪.‬الزم به بیانکونری و جانشــینی الگری اســت؛ امــا ان ها‬ ‫گفتن نیست که باوجودی که هدایت یوونتوس نتوانستند سرمربی فرانسوی را راضی به جدایی‬ ‫کاری بسیار اسان تر از سرمربیگری در رئال مادرید از رئــال بکننــد و ســاری ب هجــای او روی نیمکت‬ ‫است اما هواداران این تیم نیز به اندازه هواداران یووهنشست‪.‬همکاریساریویوونتوسنیزتنها‬ ‫رئــال انتظار موفقیت از تیم محبوبشــان دارند‪ .‬یک فصل طول کشید و اکنون به نظر می رسد که‬ ‫شــباهت هایی بین انچه زیدان در رئال مادرید سرنوشتی مشابه در انتظار پیرلو نیز باشد‪ .‬اکنون‬ ‫تجربــه می کنــد با اتفاقی که برای ماســیمیلیانو بار دیگر یوونتوس در موقعیت مشابهی است و‬ ‫الگــری و مارچلو لیپــی در تورین تجربه کردند‪ ،‬بازهم رو به زیدان اورده است‪.‬‬ ‫مصدومیتستاره‬ ‫گران قیمت بارسلونا‬ ‫نشــریه اســپورت در خبری‬ ‫هفته گذشته تیم پزشکی بارسا‬ ‫اختصاصی خــر از مصدومیت‬ ‫برای او برنامه های فیزیوتراپی‬ ‫عثمــان دمبلــه از ناحیــه‬ ‫ویــژه ای در نظــر گرفتــه بــود‪.‬‬ ‫چکــس تصــور‬ ‫پوبیــس داد‪ .‬هی ‬ ‫دمبلــه در خانــه نیــز زیــر نظــر‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫دمب‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫یکــرد کــه عث‬ ‫نم ‬ ‫فیزیوتــراپ معتمــدش صــاح‬ ‫عثمان دمبله‬ ‫بتوانــد تا بــه اینجای فصــل را‬ ‫قائــدی کار می کنــد تــا بتوانــد‬ ‫بــدون مشــکالت مربــوط بــه‬ ‫بدون مشــکل برای بارسا بازی‬ ‫فرانسوی‬ ‫ستاره‬ ‫بگذارد‪.‬‬ ‫مصدومیت پشت سر‬ ‫کنــد امــا او پس از ال کالســیکو بیش از همیشــه‬ ‫کــه ســال ‪ 2017‬با قــراردادی ‪ 145‬میلیــون یورو از ناحیــه پوبیــس احســاس درد کــرده و ایــن در‬ ‫به عنــوان جانشــین نیمــار بــه بارســا پیوســت حساس ترین مقطع فصل‪ ،‬خبر خوبی برای او و‬ ‫در فصــول گذشــته همــواره دس ـت به گریبان باشگاه نیست‪ .‬دمبله می داند که یورو‪ 2020‬نیز‬ ‫مصدومی ‬ ‫تهــای ریزودرشــت بــوده و همیــن در پیش است و اگر به شکل متوالی در بازی های‬ ‫مســئله به وی اجازه درخشــش نداده بود ولی پیــش روی بارســا به میــدان برود‪ ،‬خطر شــدت‬ ‫فصل جاری برای دمبله بسیار خوب سپری شده یافتن مصدومیت او را تهدید می کند‪ .‬از ســوی‬ ‫اســت‪ .‬عثمان حاال یک ستاره تعیین کننده در دیگر بارسا هشــت بازی فوق العاده حساس در‬ ‫بارسلوناست و اگر ال کالسیکوی اخیر را نادیده اللیگا و فینال کوپا دل ری را باید برگزار کند و در‬ ‫بگیریم‪ ،‬او در ‪ 19‬بازی متوالی بدون شکســت همه ان ها نیز به دمبله نیاز دارد‪ .‬دمبله و کادر‬ ‫بارســا یکی از ســتاره های تاثیرگذار بود‪ .‬دمبله فنی ب ـه زودی جلس ـه ای خواهند داشــت تا در‬ ‫اما مدتی است از ناحیه استخوان پوبیس (بین مورد وضعیت مصدومیــت و راه حل مدیریت‬ ‫لگــن و ران) احســاس درد می کنــد و در چنــد ان تا پایان فصل به یک نتیجه درست برسند‪.‬‬ ‫تماس کی روش‬ ‫با فدراسیون افریقای جنوبی‬ ‫یــک رســانه افریقایــی از‬ ‫هــم وارد معادلــه شــده اند‪.‬‬ ‫تمــاس کارلــوس ک ـی روش بــا‬ ‫‪ timesliv‬نوشــت‪« :‬منبــع‬ ‫فدراســیون فوتبــال افریقــای‬ ‫داخلــی گفــت کــه هــر دو‬ ‫جنوبــی و درخواســتش برای‬ ‫مربــی (کــی روش و تروســیه)‬ ‫هدایــت تیم ملی این کشــور‬ ‫با فدراسیون افریقای جنوبی‬ ‫کی روش‬ ‫خبــر داد‪ .‬ســایت خبــری‬ ‫تمــاس گرفتــه و گفته انــد که‬ ‫«‪ »timeslive‬در خبــری‬ ‫این کار را می خواهند‪ .‬واضح‬ ‫جنجالی اعالم کرد ســرمربی بعدی تیم ملی اســت‪ .‬ان ها ســرمربیگری افریقای جنوبی را‬ ‫فوتبــال افریقــای جنوبــی کارلوس کــی روش می خواهند و بازیکنان برایشــان احترام قائل‬ ‫یــا فیلیپ تروســیه خواهنــد بود‪ .‬این رســانه خواهنــد بــود‪ ».‬فدراســیون فوتبــال افریقای‬ ‫به نقل از یک منبع بســیار معتبر مدعی شــد جنوبــی بعــد از اخــراج «مولفــی» از هدایت‬ ‫گزینــه اصلی هدایت افریقای جنوبی پیتســو تیم ملی این کشور‪ ،‬به دنبال سرمربی جدید‬ ‫موســیمان اســت امــا کــی روش و تروســیه است‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده‪ 3‬قانون و ماده‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی‬ ‫‪ -9-104‬برابر رای شماره ‪ 1399/09/12 - 139960302035000168‬هیات اول موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای رضا شارجبیان گرگابی فرزند رجب‬ ‫به شماره شناسنامه ‪ 10‬صادره از گرگاب در یک قطعه مرغداری به مساحت ‪ 5577/10‬مترمربع‬ ‫پالک ‪ 1890‬فرعی از ‪ 409‬اصلی واقع در بخش‪ 16‬خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اقای‬ ‫حسن نصیری طوسی محرز گردیده است‪ .‬با عنایت به انکه در روزنامه انتشار مورخه ‪ 99/10/20‬و‬ ‫‪ 99/11/04‬قید پالک فرعی از اصلی از قلم افتاده بود لذا پالک‪ 1890‬فرعی از ‪ 409‬اصلی صحیح‬ ‫می باشد که بدین وسیله تصحیح و به منظور اطالع عموم مراتب در یک نوبت اگهی می شود‪.‬‬ ‫در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند‬ ‫از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪ .‬ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد‪ .‬رئیس ثبت‬ ‫اسناد و امالک شاهین شهر‪ -‬عباسعلی عمرانی تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/01/25 :‬تاریخ‬ ‫انتشار نوبت دوم‪ - 1400/02/09 :‬م الف‪1121906/‬‬ ‫اگهی مزایده اتومبیل‬ ‫‪ -9-106‬شماره اگهی‪ ، 140003902121000001 :‬شماره پرونده‪139804002003005469 :‬‬ ‫‪ ،‬تاریخ اگهی‪ 1400/01/18 :‬اگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرایی ‪ 9900314‬به موجب‬ ‫پرونده اجرائی ‪ 9900314‬له نفیسه مختاری هویه علیه محسن فکاری افجدی ‪ ،‬خودرو سواری‬ ‫پراید هاچ بک ‪ 111‬به شماره ‪ 389‬ه ‪ 91‬ایران ‪ 23‬مدل ‪ 1390‬برنگ خاکستری به شماره شاسی‬ ‫‪ 5430090077092S‬شماره موتور ‪ 4383887‬که بدنه خودرو سالم و موتور و گیربکس مطلوب‬ ‫و الستیک ها بیش از شصت و پنج در صد اج دارد رنگ خودرو سالم می باشد که ششدانگ‬ ‫خودرو سواری مذکور متعلق به مدیون محسن فکاری افجدی بوده و قب ً‬ ‫ال در قبال مطالبات نفیسه‬ ‫مختاری هویه بازداشت گردیده است و برابر نظریه کارشناس رسمی ششدانگ مزبور به مبلغ‬ ‫‪ 480/000/000‬ریال (چهارصد و هشتاد میلیون ریال) ارزیابی گردیده از طریق مزایده به فروش‬ ‫می رسد مزایده از ساعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1400/02/07‬در محل واحد اجرای اسناد‬ ‫رسمی خمینی شهر از مبلغ ارزیابی اغاز و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدًا فروخته خواهد شد‬ ‫و چنانچه روز مزایده مصادف باتعطیل رسمی غیرمترقبه گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیل در‬ ‫همان محل و ساعت انجام می شود و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد‪.‬‬ ‫شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت می باشد‬ ‫برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب‬ ‫ثبت تودیع در غیر اینصورت مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‬ ‫‪7‬‬ ‫با دست خالی‬ ‫به مصاف السد‬ ‫می رویم‬ ‫از روزی که جواد نکونام فوتبال را کنار گذاشت‬ ‫و دیگر بازوبند تیم ملی را بر بازو نبست‪ ،‬نزدیک به‬ ‫‪ ۵‬ســال می گذرد و او حاال یکی از ســرمربیان جوان‬ ‫و موفــق فوتبــال ایران اســت‪ .‬در تمام این ســال ها‬ ‫او به عنوان یک مربی جوان پله به پله پیش رفته‬ ‫و حــاال در اســیا خــودش را امــاده ســطحی تــازه از‬ ‫رقابت می کند‪ .‬به گزارش ورزش ســه‪ ،‬در مصاحبه‬ ‫بــا او چیــزی که واضــح اســت‪ ،‬بی عالقگی مفرط‬ ‫او به خوش بینی اســت‪ .‬چیزی که دوســتش ندارد؛‬ ‫پس هرچه پیش می رویم از او نکته ای جز کلمات‬ ‫هشداردهندهنمی شنویماگرچهاحتماال پشتاین‬ ‫سختگیری بیش ازحد نسبت به همه چیز موفقیتی‬ ‫است که از پی خواهد امد‪.‬‬ ‫برد خوبی جلوی العین داشتید‪ .‬ایا برای‬ ‫خود شما هم این طور بود یا نه؟‬ ‫پیروزیبرابرالعینباچهار گل کار سختیاست‪.‬‬ ‫وقتی تیم هایــی چون العین مقابل تیم هایی قرار‬ ‫می گیرند کهاز قبلتصور نمی کنندباچنیننتیجه ای‬ ‫شکستبخورندباز بازیمی کنند؛بنابراینشماباید‬ ‫مقابل تیم هایی مثل العین برنامه داشته باشید تا‬ ‫بتوانیدبهان هاضربهبزنید‪.‬ماهماین کار را کردیم‪.‬‬ ‫واقعیت این است که ما برای برد العین برنامه ریزی‬ ‫کردهبودیم‪.‬‬ ‫العین االن در شــرایط خوبی نیست اما‬ ‫باشگاهی اســت که همیشه یک کالیبر‬ ‫اســیایی داشــته و در ‪ 8‬دوره لیــگ‬ ‫قهرمانان هم حاضر بوده و حاال برای اولین‬ ‫بار اســت که در تقریبا یــک دهه اخیر‬ ‫حذف می شــود‪ .‬می خواستم نظر شما را‬ ‫درباره ضعف و قوت العین هم بدانم که تیم‬ ‫سرسختیبودندیانه؟‬ ‫العیــن بــا بازیکنــان خارجــی و ملی پوشــی که‬ ‫دارد همیشه در لیگ قهرمانان اسیا مدعی است و‬ ‫همیشه بهترین عملکردش را در این مسابقات ارائه‬ ‫می کند اما ما توانستیم در یک بازی خوب و مقتدر‬ ‫اینتیمراشکستبدهیم‪.‬‬ ‫بعد از جدایــی رائول الســد یک مدل‬ ‫اســپانیایی جدید پیداکــرده که ان هم‬ ‫حضور ژاوی هرناندز دوست شماست‪ .‬همه‬ ‫می دانیم که با او در ارتباط هستید‪ .‬ژاوی‬ ‫در این سال ها با تیم های مختلفی از ایران و‬ ‫به خصوص سپاهان و پرسپولیس بازی کرده‬ ‫و حاال جلوی شما قرار می گیرد‪ .‬می خواهیم‬ ‫بدانیم در این مدتی که در السد بوده با او‬ ‫در ارتباط بوده ای یا خیر؟ ایا بعد از قطعی‬ ‫شــدن صعودتان به مرحله گروهی با او‬ ‫صحبتکرده اید؟‬ ‫مــا بــه خاطر دوســتی کــه از زمان اللیــگا با هم‬ ‫داشتیم در این چند سال با هم در ارتباط بودیم و با‬ ‫هم صحبتمی کردیموحتیمنوقتیمی خواستم‬ ‫برای گذراندندوره ایبهقطربرومباژاویهماهنگ‬ ‫کــردم که متاســفانه بــه خاطر کرونا نشــد و بعد از‬ ‫صعود هم دیگر باهمدیگر صحبت نکردیم و حتما‬ ‫روز بــازی همدیگــر را خواهیم دید‪ .‬امیدوارم رقبای‬ ‫خوبی برای هم باشــیم اما همان طور که می دانید‬ ‫شرایطی کهالسددارداصالباماقابل مقایسهنیست‬ ‫و ما واقعا با دست خالی جلوی السد قرار می گیریم‬ ‫ولیتالشمی کنیمبهترینعملکردراداشتهباشیم‪.‬‬ ‫ژاوی امسال با ثبت یک رکورد عالی و بدون‬ ‫باخت قهرمان قطر شده و به نظر می رسد با‬ ‫شرایط بسیار خوبی برای کسب پیروزی به‬ ‫مصاف شما می اید‪ .‬چقدر امیدوار به نتیجه‬ ‫گرفتن مقابل این تیم هستید و از قبل ایا‬ ‫روی السد ریز شده بودی یا خیر و این تیم‬ ‫را با جزئیات دنبال می کردید یا خیر؟‬ ‫ثبت رکورد توسط السد به خاطر این است که‬ ‫تیم پرقدرتی را بســته اند‪ .‬ان ها بازیکنان باکیفیت‬ ‫خارجیزیادیرا گرفته اندوهزینه کرده اند‪.‬می دانید‬ ‫که در همه جای دنیا وقتی تیمی مثل بارسلونا هم‬ ‫بازیکن نمی گیرد شرایطش به چه صورت می شود‪.‬‬ ‫این خصوصیت همه تیم های دنیاست و شما باید‬ ‫برای جذب بازیکنان کلیدی و تاثیرگذار هزینه کنید‬ ‫تا بتوانید به نتیجه برسید و السد این کار را کرده و‬ ‫نتیجه اش را گرفته‪ .‬ان ها بدون باخت قهرمان لیگ‬ ‫شده اندوهمهعناوینهمچونبهترین گلزنبهترین‬ ‫پاســور و ‪ ...‬را به دست اورده اند‪ .‬از همه هواداران‬ ‫و فوتبالدوستان می خواهم این موضوع را درک کنند‬ ‫کهتیم هایی کههزینهبیشتریمی کنندنتایجبهتری‬ ‫می گیرند‪ .‬در لیگ ایرا ن هم همین شــکل اســت و‬ ‫تیم هایی که هزینه کرده اند نتیجه بهتری کســب‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫تیم بعدی این گروه هم النصر است که همه‬ ‫خبرداریم ســال گذشته به فینال منطقه‬ ‫غرب اسیا رسیده و بعد از بازی پرسپولیس‬ ‫همیشه در صدر اخبار فوتبال ایران بوده‬ ‫و همیشه با حساســیت خاصی اخبارش‬ ‫پیگیری شده است‪ .‬نظرتان را درباره این‬ ‫بازیهمبگویید؟‬ ‫النصــر مدعی قهرمانی اسیاســت و همه این‬ ‫را می دانند‪ .‬از شانس ما با تمام تیم هایی بازی‬ ‫می کنیم که یا مدعی قهرمانی هستند یا پارسال‬ ‫مدعی بوده اند و امسال هم تیم شان را تقویت‬ ‫مهــای گروه مــا قدرتمندند و گروه‬ ‫کرده انــد‪ .‬تی ‬ ‫مــا گــروه مــرگ اســت و این شــرایط را بــرای ما‬ ‫ســخت کــرده؛ امــا از روز اول قــول داده ایــم که‬ ‫تمام تالشــمان را برای موفقیت فوالد و شــادی‬ ‫هــواداران انجــام دهیــم‪ .‬در ادامــه هــر اتفاقــی‬ ‫بیفتــد ســعی می کنیــم بــا تالشــمان بــه هــدف‬ ‫برسیم‪.‬‬ ‫چقدربهموفقیتفوالدامیدوارید؟‬ ‫امیــدوارم همه چیــز منطقــی پیــش بــرود‪ .‬بــه‬ ‫بازیکنانم تذکر داده ام دیدار برابر العین را فراموش‬ ‫کنند و ان بازی به تاریخ پیوست‪ .‬این هشدار را به‬ ‫بازیکنانم می دهم که باید بیشتر تالش کنیم‪ .‬وقتی‬ ‫ب هجــای بزرگ تری می رویم باید فکر بزرگتر داشــته‬ ‫باشیم‪ .‬امیدوارم که این را همه درک کنند و متوجه‬ ‫بشوند که کار ما سخت تر از گذشته است و به تالش‬ ‫بیشترینیازداریم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ساخت ابرپروژه دهکده المپیک اصفهان با حمایت فوالد مبارکه‬ ‫معــاون توســعه امــور ورزش اداره کل ورزش‬ ‫اصفهــان گفــت‪ :‬امیدواریــم با حمایت شــرکت و‬ ‫باشــگاه فوالد مبارکه دهکده المپیک بین ‪ ۵‬تا ‪۷‬‬ ‫ســال اینده به بهره برداری برســد‪ .‬حسین زیبایی‬ ‫در گفت و گو با ایراسین با اشاره به اینکه سال ها‬ ‫ورزشــگاه نقش جهان ناتمــام مانده بــود و وزارت‬ ‫ورزش هــم تــوان مالــی تکمیــل ایــن ورزشــگاه را‬ ‫نداشــت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ورزشــگاه نقش جهان پس از‬ ‫‪ ۳۰‬ســال با پیگیری مدیران شــرکت فوالد مبارکه‬ ‫بــه ســرانجام رســید‪ .‬وزارت ورزش و جوانــان و‬ ‫شرکت توسعه و تجهیز بستری را برای مشارکت در‬ ‫پروژه های نیمه کاره فراهم کردند و شرکت فوالد‬ ‫مبارکه در راســتای تکمیل این ابرپروژه ملی اقدام‬ ‫کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬بودجه های دولتی کفاف تکمیل‬ ‫ابرپــروژه ورزشــگاه نقش جهــان را نم ـی داد و ایــن‬ ‫شرکت فوالد مبارکه بود که در راستای مسئولیت‬ ‫اجتماعــی ســاخت این ورزشــگاه را تکمیل کرد تا‬ ‫ب ـه ازای هزین ـه ای کــه متقبل شــد از این مجموعه‬ ‫بهره برداری کند‪ .‬معاون توســعه امور ورزش اداره‬ ‫کل ورزش اصفهان تصریح کرد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫در طرح جامع شــهری بــرای اینده‪ ،‬این مجموعه‬ ‫به عنــوان دهکــده المپیک در نظر گرفته شــده در‬ ‫سال جاری از طریق اداره ورزش و جوانان و شرکت‬ ‫فــوالد مبارکــه پی گیری هایی به عمل امد تا ‪۱۷۰‬‬ ‫هکتار از این مجموعه تحویل باشگاه فوالد مبارکه‬ ‫قرار بگیرد و برای احداث پروژه های جدید ورزشی‬ ‫ماننــد پیســت دوچرخه ســواری اقدام شــود‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬متاسفانه سرانه ورزشی استان اصفهان‬ ‫پایین است و ورود شرکت فوالد مبارکه باعث شد‬ ‫تا زیرســاخت های ورزشــی کشور و ســرانه ورزشی‬ ‫در استان اصفهان ارتقا یابد و یک مجموعه بزرگ‬ ‫استاندارد با ظرفیت ‪ ۷۵‬هزار نفر برای رویدادهای‬ ‫ملی و بین المللی ساخته شود‪.‬‬ ‫زیبایــی با اشــاره به قــرارداد فی مابیــن وزارت‬ ‫ورزش و جوانان با شرکت فوالد مبارکه در راستای‬ ‫توسعه ورزشگاه نقش جهان بیان داشت‪ :‬ورزشگاه‬ ‫نقش جهــان ‪ ۳۰۰‬هکتــار زمیــن ورزشــی دارد و به‬ ‫مدت ‪ ۴۵‬سال در اختیار شرکت فوالد مبارکه قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫تکمیل دهکده المپیک اصفهان توسط‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهمیــت جایــگاه شــرکت‬ ‫و عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد‪ .‬مدیر واحد اجرای اسناد رسمی‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی م الف‪ 1121375 :‬تاریخ انتشار‪1400/01/25 :‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-111‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ 139960306013002228‬مورخ‬ ‫‪ 1399/11/25‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای سید محمد شجاعی شهری فرزند سید خلیل‬ ‫در ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 179/28‬مترمربع از پالک شماره ‪ 533‬فرعی از ‪ -3‬اصلی‬ ‫واقع در اراضی قصبه شهر بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از‬ ‫اقای یوسف عاری مالک رسمی محرز گردیده است‪ ،‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در‬ ‫روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته‬ ‫باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم‬ ‫قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی‬ ‫تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت‬ ‫می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/01/25 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/09 :‬سید ضیاء الدین‬ ‫مهدوی شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت‬ ‫‪ -9-114‬اقای ناصر نیازی برابر حصر وراثت شماره ‪1392/01/22-9109985871601434‬‬ ‫شورای حل اختالف خراسان شمالی یکی از ورثه خام بدر فیروزه فرزند نورگلدی به شماره‬ ‫شناسنامه ‪ ۲۵‬و شماره ملی ‪ 0682015199‬صادره از بجنورد با تسلیم دو برگ استشهادیه که‬ ‫صحت امضاء شهود مذکور در ان در دفتر اسناد رسمی شماره ‪ 19‬شهرستان بجنورد گواهی شده‬ ‫است مدعی شده اند که سند مالکیت یک سهم از سیزده سهم پالک ‪ 2147‬فرعی از ‪ ۱۷۳‬اصلی‬ ‫واقع در بخش دو بجنورد به شماره ثبت ‪ 35730‬صفحه ‪ 577‬دفتر ‪ 169‬به شماره چاپی ‪492259‬‬ ‫به علت نامعلومی مفقود شده است درخواست صدور سند المثنی نوبت اول نموده‪ .‬لذا طبق ماده‬ ‫‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله نسبت‬ ‫فوالد مبارکه در کشــور و پایبندی این شــرکت به‬ ‫مســئولیت های اجتماعــی ابــراز داشــت‪ :‬اصفهان‬ ‫دومین استان صنعتی کشور است و تعهد شرکت‬ ‫فــوالد مبارکــه در رســالت های اجتماعــی باعــث‬ ‫شــده اســت تــا مجموع ههــای ورزشــی در ســطح‬ ‫استانداردهای بین المللی در اصفهان توسعه پیدا‬ ‫کنــد‪ .‬معاون توســعه امــور ورزش اداره کل ورزش‬ ‫اصفهــان بــا تاکیــد بر اینکــه مســئولیت اجتماعی‬ ‫شرکتفوالدمبارکهدر تکمیلورزشگاهنقش جهان‬ ‫که ‪ ۲۵‬سال مسکوت مانده بود‪ ،‬نمایان می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این ابرپروژه با ‪ ۶۰‬درصد پیشرفت فیزیکی‬ ‫بالتکلیف بود و این شرکت و باشگاه فوالد مبارکه‬ ‫بود که در راســتای مســئولیت اجتماعی توانست‬ ‫این پروژه را تکمیل کند و به عنوان یک ورزشــگاه‬ ‫بین المللی به کشور عرضه کند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تکمیل این پروژه دســتاورد خوبی‬ ‫بــرای توســعه ورزش در ابعاد همگانی‪ ،‬قهرمانی‬ ‫خواهد بود چراکه استان اصفهان در رده های برتر‬ ‫ورزش قهرمانــی قــرار دارد و امیدواریــم با پیگیری‬ ‫شرکت و باشگاه فوالد مبارکه این ابرپروژه تکمیل‬ ‫دهکده المپیک نهایی و به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫زیبایی گفت‪ :‬پروسه تکمیل دهکده المپیک‬ ‫پــس از تاییــد شــرکت توســعه و تجهیــز پنــج تــا‬ ‫هفــت ســاله خواهد بود چــرا که فازبندی شــده‬ ‫صرفا ‪ ۱۷۰‬هکتار‬ ‫پیــش م ـی رود و در این مرحلــه ً‬ ‫به شــرکت فوالد مبارکه واگذار شــده اســت تا با‬ ‫توجه به توافق های به عمل امده در فاز اجرایی‬ ‫قرار بگیرد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬باشگاه فوالد مبارکه‬ ‫ظرفیــت خوبــی بــرای اســتان اصفهان اســت که‬ ‫در ابعــاد همگانــی و قهرمانی می تواند به رشــد‬ ‫و توســعه ورزش اســتان یــاری برســاند و بــر ایــن‬ ‫اســاس طــرح اولویــت بنــدی رشــته های ورزشــی‬ ‫اســتان اصفهــان تعریف شــده اســت که در ســه‬ ‫دوره گذشــته در ‪ ۱۰‬رشــته صاحب سهمیه شدیم‬ ‫و با ظرفیت دو باشگاه فوالد مبارکه و ذوب اهن‬ ‫اصفهــان می توان رشــته های ورزشــی المپیکی را‬ ‫تقویت کرد‪.‬‬ ‫معــاون توســعه امــور ورزش اداره کل ورزش‬ ‫اصفهان با اشاره به محدودیت اعتبارات دولتی در‬ ‫قطعا اگر شرکت فوالد مبارکه‬ ‫سال های اخیر گفت‪ً :‬‬ ‫در ساخت ورزشگاه نقش جهان پیش گام نمی شد‬ ‫این پروژه امسال هم به بهره برداری نمی رسید‪.‬‬ ‫به ملک مذکور بوده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ‪ ۱۰‬روز پس از‬ ‫انتشار اگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله‬ ‫تسلیم نماید‪ ،‬بدیهی است چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد کرد‪ .‬احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد‬ ‫و امالک منطقه دو بجنورد ‪ /2865‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت‬ ‫‪ -9-115‬اقای ناصر نیازی برابر حصر وراثت شماره ‪-9109985871601434‬‬ ‫‪ 1392/01/22‬شورای حل اختالف خراسان شمالی یکی از ورثه خام بدر فیروزه فرزند‬ ‫نورگلدی به شماره شناسنامه ‪ ۲۵‬و شماره ملی ‪ 0682015199‬صادره از بجنورد با تسلیم‬ ‫دو برگ استشهادیه که صحت امضاء شهود مذکور در ان در دفتر اسناد رسمی شماره ‪19‬‬ ‫شهرستان بجنورد گواهی شده است مدعی شده اند که سند مالکیت یک سهم از سیزده‬ ‫سهم پالک ‪ 2134‬فرعی از ‪ ۱۷۳‬اصلی واقع در بخش دو بجنورد به شماره ثبت ‪35729‬‬ ‫صفحه ‪ 574‬دفتر ‪ 169‬به شماره چاپی ‪ 492264‬به علت نامعلومی مفقود شده است‬ ‫درخواست صدور سند المثنی نوبت اول نموده‪ .‬لذا طبق ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت‬ ‫مراتب یک نوبت اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور‬ ‫بوده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ‪ ۱۰‬روز پس از انتشار‬ ‫اگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله‬ ‫تسلیم نماید‪ ،‬بدیهی است چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد اداره ثبت طبق‬ ‫مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد کرد‪ .‬احمد اصغری شیروان ‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو بجنورد ‪ /2865‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت‬ ‫‪ -9-116‬اقای ناصر نیازی برابر حصر وراثت شماره ‪1392/01/22-9109985871601434‬‬ ‫شورای حل اختالف خراسان شمالی یکی از ورثه خام بدر فیروزه فرزند نورگلدی به شماره‬ ‫شناسنامه ‪ ۲۵‬و شماره ملی ‪ 0682015199‬صادره از بجنورد با تسلیم دو برگ استشهادیه که‬ ‫صحت امضاء شهود مذکور در ان در دفتر اسناد رسمی شماره ‪ 19‬شهرستان بجنورد گواهی شده‬ ‫است مدعی شده اند که سند مالکیت ‪ 76025‬سهم از ‪ 988325‬سهم پالک ‪ 8977‬فرعی از ‪۱۷۳‬‬ ‫اصلی واقع در بخش دو بجنورد به شماره ثبت ‪ 35853‬صفحه ‪ 343‬دفتر ‪ 170‬به شماره چاپی‬ ‫‪ 457985‬به علت نامعلومی مفقود شده است درخواست صدور سند المثنی نوبت اول نموده‪ .‬لذا‬ ‫طبق ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام‬ ‫معامله نسبت به ملک مذکور بوده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت‬ ‫‪ ۱۰‬روز پس از انتشار اگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا‬ ‫سند معامله تسلیم نماید‪ ،‬بدیهی است چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد اداره ثبت طبق‬ ‫مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد کرد‪ .‬احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت‬ ‫اسناد و امالک منطقه دو بجنورد ‪ /2865‬م الف‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫رکورد ویژه کاپیتان‬ ‫پرسپولیس در اسیا‬ ‫کاپیتان قرمزها با حضور در فصل جدید مسابقات‬ ‫لیگ قهرمانان اسیا صاحب رکورد جدیدی خواهد شد‪.‬‬ ‫سیدجاللحسینیاگرچهباپیراهنپرسپولیس‪ 32‬بازی‬ ‫در لیگ قهرمانان اسیا انجام داده و از این نظر سومین‬ ‫بازیکنباتجربهپرسپولیسدر میادیناسیاییمحسوب‬ ‫می شودامادرمجموع‪ 61‬بار باپیراهنتیم هایمختلف‬ ‫در لیگ قهرمانان اسیا به میدان رفته و از این حیث در‬ ‫بینبازیکنانایرانیرکوردداراست‪ .‬کاپیتانپرسپولیسدر‬ ‫چهار دوره ای که با پیراهن پرسپولیس در لیگ قهرمانان‬ ‫حضورداشته‪ 2 ،‬بار به فینال لیگ قهرمانان اسیا رسیده‬ ‫و یک بــار نیــز در نیمه نهایی حضورداشــته کــه به دلیل‬ ‫مصدومیــت دیــدار با الهالل را از دســت داد تا با غیبت‬ ‫او ضربه جبران ناپذیری به قرمزهای پایتخت وارد شود‪.‬‬ ‫کاپیتانباتجربهپرسپولیس‪،‬فصل گذشتهفاصلهزیادی‬ ‫تا قهرمانی در اسیا نداشت منتهی پرسپولیس در فینال‬ ‫اسیا مقابل اولسان هیوندای شکست خورد تا نتواند با‬ ‫مدالقهرمانیلیگقهرماناناسیاعکسیادگاریبگیرد‪.‬‬ ‫واکنش ازمون به اقای گلی‬ ‫در لیگ روسیه‬ ‫ســردار ازمــون بعد از دبل در بازی با ســوچی شــمار‬ ‫گل هــای خــود را بــه عــدد ‪ 15‬رســاند‪ .‬حــاال او اقای گل‬ ‫لیگ برتر روســیه اســت‪ .‬درحالی که پنج هفته به پایان‬ ‫بازی ها باقی مانده است‪ .‬سردار ازمون در پایان این بازی‬ ‫خطاببه گزارشگربازیدر میکسدزوناستادیوم گفت‪:‬‬ ‫خیلی برایم مهم نیست با دوگلی که در این بازی زدم‬ ‫بــه صدر جدول گل زنان امدم‪ .‬مهم تــر از این برای من‬ ‫موفقیت زنیت اســت‪ .‬اینکه برای سومین بار قهرمانی‬ ‫در لیگ برتر روسیه را تجربه کنم‪ .‬این افتخار بزرگ تری‬ ‫است‪ .‬او که یک فصل دیگر با زنیت قرار دارد و صحبت‬ ‫از حضورش در تیم ســویا اســت در پاســخ به این سوال‬ ‫کــه ایــا اولیــن بار در فوتبــال دو گل با ضربه ســر در یک‬ ‫بازی به ثمر رسانده است؛ خندید و گفت‪ :‬واقعا یادم‬ ‫نمی اید‪ .‬گل های زیادی به ضربه سرزده ام‪ .‬این قدر گل‬ ‫زده ام االن دقیقــا بــه خاطر نــدارم‪ .‬درحالی که زنیت در‬ ‫بازی با سوچی دو بر یک پیروز شد سردار ازمون معتقد‬ ‫بود تیمش می توانست با گل های بیشتری در این بازی‬ ‫به پیروزی برسد‪ .‬او دراین باره گفت‪ :‬ما می توانستیم در‬ ‫این بازی گل های بیشتری به ثمر برسانیم اما شانس با ما‬ ‫یار نبود‪ .‬خیلی مهم است که شما شانس داشته باشی‪.‬‬ ‫گاهی اوقات حتی فرصت در برابر دروازه خالی از دست‬ ‫می رود‪ .‬ما باید بیشــتر تالش کنیــم و با اعتمادبه نفس‬ ‫بیشتری به بازی ها ادامه دهیم تا درنهایت برای سومین‬ ‫بــار قهرمانــی در لیــگ برتر روســیه را تجربه کنم‪ .‬نکته‬ ‫جالب اینکه زنیت در حال حاضر با‪ 54‬امتیاز صدرنشین‬ ‫لیگ برتر روسیه است و تیم دوم یعنی اسپارتاک مسکو‬ ‫‪ 47‬امتیاز اندوخته اســت‪ .‬ســردار ازمون در حالی با ‪15‬‬ ‫گل بهترین گل زن لیگ برتر روسیه به حساب می اید که‬ ‫جدی ترین تعقیب کننده او همبازی اش است‪ .‬ارتم که‬ ‫‪ 13‬گل زده است‪ .‬این دو زننده ‪ 28‬گل برای تیم زنیت‬ ‫بوده انــد و قوی ترین زوج خط حمله لیگ برتر روســیه‬ ‫بشمارمی روند‪.‬‬ ‫اخباری تنها بازمانده‬ ‫تراکتور مقابل پاختاکور‬ ‫دروازه بان تیم تراکتور در اولین بازی مرحله گروهی‬ ‫لیگ قهرمانان اسیا مقابل تیمی قرار می گیرد که سابقه‬ ‫تقابلباانراپیش ازاینداشتهاست‪.‬محمدرضااخباری‪،‬‬ ‫دروازه بان تیم تراکتور که برای گذراندن خدمت سربازی‬ ‫در این تیم حضور یافته بود در سال ‪ 2016‬درون دروازه‬ ‫ســرخ پوشان در لیگ قهرمانان اســیا قرار گرفت‪ .‬در ان‬ ‫دورهتراکتور در گروهیدشوار باحضور الهاللعربستان‪،‬‬ ‫پاختاکورازبکستانوالجزیرهامارات‪،‬نتایجخوبی گرفت‬ ‫و صدرنشین گروه خود شد‪ .‬شاگردان قلعه نویی در این‬ ‫گــروه ‪ 4‬بــرد و ‪ 2‬باخــت بــه دســت اوردنــد و با تفاضل‬ ‫گل ‪ +7‬به عنــوان صدرنشــین گــروه خــود راهی مرحله‬ ‫یک هشتم نهایی شدند‪ .‬در اخرین بازی مرحله گروهی‬ ‫ان دوره‪ ،‬تراکتور به مصاف پاختاکور رفت و موفق شد‬ ‫این تیم را با نتیجه دو بر صفر شکست دهد‪.‬‬ ‫اگهی ماده ‪3‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک اشتهارد‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-117‬برابر رای شماره ‪ 139960331014001072‬مورخ ‪ 1399/12/25‬هیات دوم موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک اشتهارد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای یداله مرادده فرزند رحمن بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 3015‬صادره از کرج در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در ان (بصورت‬ ‫ساختمان مسکونی) به مساحت ‪ 369/89‬مترمربع در ششدانگ پالک ثبتی * فرعی از ‪ 141‬اصلی‬ ‫مفروز و مجزی شده از پالک * فرعی از * اصلی قطعه * واقع در شهر اشتهارد بخش مرکزی‬ ‫حوزه ثبت ملک اشتهارد خریداری از مالک رسمی مرحوم اقای (محمد حسین اقاسی) محرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع از عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود‬ ‫در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند‬ ‫از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خو را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/01/25 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/11 :‬حمید شهدوست‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک م‪ /‬الف ‪/774‬ف‬ ‫اگهیمفقودی‬ ‫برگ سبز خودرو سواری‪ -‬سواری پژو تیپ ‪ PARSTU5‬به رنگ‬ ‫سفید‪ -‬روغنی به شماره انتظامی ایران ‪ 384 -94‬ج ‪ 81‬به شماره موتور‬ ‫‪ 164B0177888‬و شماره شاسی ‪ NAAM11FE8JH552837‬مدل‬ ‫‪ 1397‬به نام احسان قاسمی به شماره ملی ‪ 4700070080‬مفقود گردیده‬ ‫و از درجه اعتبار می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫چهارشنبه ‪ 25‬فروردین ماه ‪ 14 / 1400‬اوریل ‪ 01 / 2021‬رمضان ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1044‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫یک سومبهبودیافتگان‬ ‫کرونایی مبتالبه مشکالت‬ ‫روانی و مغزی هستند‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫نتایج یک مطالعه نشــان می دهد که حدود یک سوم از بازماندگان‬ ‫کووید‪ ۱۹‬در طی ‪ ۶‬ماه بعد از تشخیص بیماری شان‪ ،‬مبتالبه یک بیماری‬ ‫عصبییاسالمتروانیتشخیصداده شده اند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهر به نقل از مدیکال نیوز تــودی‪ ،‬اضطراب و اختالالت‬ ‫رفتــاری از شــایع ترین مشــکالت تشــخیص داد هشــده در بهبودیافتــگان‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫کرونایی بوده است‪ .‬مشکالت عصبی مانند سکته مغزی و زوال عقل‪،‬‬ ‫کمتراتفاقافتاده‪،‬امادر افرادمبتالبه کووید‪ ۱۹‬شدیدشیوعبیشتریدارد‪.‬‬ ‫در نوامبر ســال ‪ ،۲۰۲۰‬یک مطالعه مشــاهده ای از دانشــمندان دانشگاه‬ ‫اکســفورد انگلســتان‪ ،‬گزارش داد که بازماندگان کرونایی در ‪ ۳‬ماه پس‬ ‫از تشخیص بیماری شان‪ ،‬با خطر بیشتری برای ایجاد اختالالت خلقی و‬ ‫اضطرابی روبرو هستند‪ .‬همین محققان اکنون از سوابق بهداشتی بیش‬ ‫از ‪ ۲۳۶‬هزار بیمار در ایاالت متحده برای تخمین خطرات ایجاد شرایط‬ ‫عصبی و روانپزشکی در‪ ۶‬ماه پس از تشخیص کووید‪ ۱۹‬استفاده کرده اند‪.‬‬ ‫طبق براورد محققان‪ ،‬بروز کلی مشکالت عصبی و روانشناختی در این‬ ‫گروه از بیماران ‪ ۳۴‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫‪ ۴۵‬هزار واکسن کرونا به پزشکان بخش خصوصی تزریق شد‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت و منابــع‬ ‫ســازمان نظام پزشــکی گفت‪ :‬با موافقت‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش‬ ‫پزشــکی ‪ ۴۵‬هــزار واکســن «اســپوتنیک‬ ‫وی» برای پزشــکان باالی ‪ ۵۰‬سال بخش‬ ‫خصوصــی اختصــاص یافت و تزریق شــد‬ ‫و طــی روزهــای اینــده ‪ ۱۱۰‬هــزار واکســن‬ ‫اســترازنکا برای کادر درمانی زیر ‪ ۵۰‬ســال‬ ‫اختصاص می یابد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬علــی تاجرنیــا‬ ‫افــزود‪ :‬در مرحلــه اول واکسیناســیون‬ ‫پزشــکان کــه امــروز بــه اتمــام می رســد‬ ‫هیــچ عارضــه جــدی پــس از واکســن‬ ‫گزارش نشــد‪ .‬البته این واکسیناســیون در‬ ‫بیمارســتان های خصوصــی و بــا نظــارت‬ ‫دانشــگاه های علوم پزشــکی انجام شــد‪.‬‬ ‫محــل بیمارســتان به این علــت انتخــاب‬ ‫شــد کــه در صورت بــروز عارضــه بتوانیم‬ ‫به ســرعت مدیریــت کنیــم و امکانــات‬ ‫درمانــی در اختیــار باشــد‪ .‬او گفــت‪:‬‬ ‫ســهمیه واکســنی کــه در اختیــار نظــام‬ ‫پزشــکی قــرار داده شــده‪ ،‬فقــط بــرای‬ ‫کادر درمــان اســت‪ ،‬البته بخشــی از کادر‬ ‫پزشــکی کــه در بیمارســتان های دولتــی‬ ‫نیــز فعالیت دارند تحت پوشــش برنامه‬ ‫واکسیناســیون وزارت بهداشــت هســتند‪.‬‬ ‫تاجرنیــا گفــت‪ :‬از مجمــوع ‪ ۴۵‬هــزار‬ ‫واکســنی کــه از پنجشــنبه هفتــه پیش در‬ ‫اختیار نظام پزشــکی قرار داده شــد‪۱۴ ،‬‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬دوز بــرای همــکاران بــاالی‬ ‫‪ ۵۰‬ســال ایــن ســازمان در تهــران تزریــق‬ ‫شــد و حــدود ‪ ۳۰‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬دوز نیــز‬ ‫به شهرســتان ها فرســتاده شــد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫مرحله این واکسیناســیون تمام می شود‪.‬‬ ‫واکسیناســیون کادر پزشــکی زیر ‪ ۵۰‬ســال‬ ‫از روز پنجشــنبه شروع می شود و احتماال‬ ‫تــا پنجشــنبه هفتــه اینــده یــا حداکثــر ‪۱۰‬‬ ‫روزه تمــام می شــود‪ .‬معــاون توســعه‬ ‫مدیریــت و منابع ســازمان نظام پزشــکی‬ ‫در پاســخ بــه پرســش دیگــر ایرنــا درباره‬ ‫واردات واکســن توســط ایــن ســازمان‬ ‫گفــت‪ :‬در مورد واردات واکســن توســط‬ ‫بخــش خصوصــی باوجود مشــکالتی که‬ ‫درزمینه تولید و دسترســی به واکســن در‬ ‫ٔ‬ ‫دنیــا وجــود دارد و کمبــود مــواد اولیــه‪،‬‬ ‫تعامالتــی بــرای واردات واکســن انجــام‬ ‫داده ایــم و امیدواریــم بتوانیــم در اینــده‬ ‫نزدیک مقداری واکســن وارد کنیم‪ .‬البته‬ ‫بــه لحاظ اجرایی با توجه به مشــکالت‬ ‫تبــادل پول و تحریم ها مشــکالتی داریم‬ ‫اما از دو مســیر واردات واکســن را دنبال‬ ‫می کنیــم‪ .‬او گفــت‪ :‬واکسیناســیون کرونا‬ ‫در مرحله اول و روزهای اینده در مرحله‬ ‫دوم برای همه اعضای نظام پزشــکی که‬ ‫در بخــش دولتــی فعــال نیســتند انجــام‬ ‫می شــود و فقط شــامل پزشــکان نیســت‬ ‫بلکــه داروســازان‪ ،‬متخصصــان علــوم‬ ‫ازمایشــگاهی‪ ،‬ماماهــا و ســایر گروه های‬ ‫را هــم در برمی گیــرد‪ .‬البتــه ا گــر همــه‬ ‫نیروهــای فعــال در بخــش ســامت اعم‬ ‫از منشی ها‪ ،‬دستیاران و خدمه را هم در‬ ‫نظــر بگیریم جمعیتی بالغ بــر یک میلیون‬ ‫نفــر می شــوند کــه همــه ان هــا به انــدازه‬ ‫پزشکان درخطر ابتال به کرونا قرار دارند‬ ‫و باید به سرعت واکسینه شوند‪ .‬تاجرنیا‬ ‫افزود‪ :‬واکسیناسیون کرونا مطابق اعالم‬ ‫وزارت بهداشــت دســتورالعمل خاصــی‬ ‫دارد و ســازمان نظــام پزشــکی تیــز طبــق‬ ‫ان عمــل می کنــد البتــه شــنیده ایم کــه‬ ‫قــرار اســت ســند ملــی واکسیناســیون در‬ ‫وزارت بهداشــت بازنگــری شــود و شــاید‬ ‫نیــاز باشــد که گروه های دیگــری ازجمله‬ ‫راننــدگان وســایل حمل ونقــل عمومی یا‬ ‫گروه هــای دیگــری نیــز در اولویــت قــرار‬ ‫گیرنــد‪ .‬او گفــت‪ :‬باوجــود درخواســت‬ ‫خانواده پزشــکان برای دریافت واکســن‬ ‫فعــا نمی توانیــم ایــن کار را انجــام‬ ‫دهیــم زیــرا ســهمیه واکســن ســازمان‬ ‫نظــام پزشــکی بــر اســاس دســتورالعمل‬ ‫وزارت بهداشــت و بــا نظــارت مامــوران‬ ‫شــبکه بهداشــت انجــام می شــود اما اگر‬ ‫بتوانیــم واکســن وارد کنیــم و وزارت‬ ‫بهداشــت اجــازه واکسیناســیون خــارج‬ ‫از ســند ملــی واکسیناســیون را بــرای‬ ‫واکس ـن های غیــر رایــگان بدهــد در ایــن‬ ‫زمینــه اقــدام می کنیــم‪ .‬تاجرنیــا ادامــه‬ ‫داد‪ :‬ازنظــر ســازمان نظــام پزشــکی همه‬ ‫واکس ـن های تائید شــده توســط سازمان‬ ‫غــذا و دارو معتبــر و موثــر هســتند‪.‬‬ ‫فعــا حــق انتخــاب واکســن نداریــم و‬ ‫هــر واکســن معتبــری کــه وارد شــد بایــد‬ ‫تزریق شــود زیرا اصل اول ســرعت عمل‬ ‫در واکسیناســیون اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬در‬ ‫مــورد واکســن اســترازنکا نیــز از بیــش از‬ ‫‪ ۴۰‬میلیون واکســن تزریق شده فقط ‪۲۵‬‬ ‫مورد لخته خون گزارش شــده و ‪ ۱۹‬مورد‬ ‫فوتــی بــوده کــه عــدد باالیــی نیســت‪.‬‬ ‫واکس ـن های دیگــری مثــل انفلوانــزا هــم‬ ‫عــوارض کمــی دارنــد کــه در ایــن حــد‬ ‫قابل قبــول اســت‪ .‬اســترازنکا یکــی از‬ ‫ســازندگان قدیمی واکســن در دنیاست‪.‬‬ ‫خــط قرمز ما معتبر بودن واکســن اســت‬ ‫کــه در ایــن زمینــه حساســیت های الزم‬ ‫اعمــال می شــود‪ .‬تاجرنیا دربــاره اجباری‬ ‫یــا اختیــاری بــودن واکسیناســیون بــرای‬ ‫پزشکان گفت‪ :‬اجباری در کار نیست اما‬ ‫اکثریت جامعه پزشــکی بعد از فراخوان‬ ‫و دریافــت پیامــک مراجعــه کردنــد و‬ ‫تعداد کســانی کــه نیامدند بســیار اندک‬ ‫اســت‪ .‬معاون توســعه مدیریت و منابع‬ ‫ســازمان نظــام پزشــکی گفــت‪ :‬ســازمان‬ ‫نظــام پزشــکی همیشــه بــا بخــش تولیــد‬ ‫همــکاری و از ان ها حمایت کرده اســت‬ ‫و بــدون شــک تولیــد واکســن در کشــور‬ ‫اقدامــی موثــر و یکی دیگــر از افتخارات‬ ‫کشــور اســت امــا اهمیــت تســریع در‬ ‫واکسیناســیون باعث شــد‪ .‬واردات تولید‬ ‫سرعت بگیرد تا هر چه زودتر به شرایط‬ ‫عــادی برگردیم با توجــه به موج چهارم‬ ‫مشــکالت کمتر می شــود‪ .‬او گفــت‪ :‬قبل‬ ‫از شــروع واکسیناسیون‪ ،‬وزارت بهداشت‬ ‫برنامــه واکسیناســیون را در چهــار فــاز‬ ‫اعالم کرد‪ .‬فاز یک مربوط به کادر درمان‬ ‫و کســانی اســت که درگیر بیماران هســتند‬ ‫شــاکله فاز یک کادر درمان هســتند‪ .‬طبق‬ ‫ردیــف بندی اولین گروه کادر بخش «ای‬ ‫سی یو» کرونایی است که شامل پزشک‪،‬‬ ‫پرســتار و نیروهــای خدمــه «ای ســی یــو»‬ ‫نطــور نیســت فقــط‬ ‫یشــود و ای ‬ ‫کرونــا م ‬ ‫پزشــکان مطرح باشــند‪ .‬تاجرنیا گفت‪ :‬در‬ ‫ایــن مســیر بایــد بــه بخــش خصوصی هم‬ ‫یشــد زیرا بســیاری از بیمــاران به‬ ‫توجــه م ‬ ‫بیمارســتان های بــزرگ دسترســی ندارنــد و‬ ‫بهــا مراجعــه می کننــد‪ .‬بنابرایــن‬ ‫بــه مط ‬ ‫توافق شد همزمان با واکسیناسیون بخش‬ ‫دولتــی ایــن کار در بخــش خصوصــی هــم‬ ‫انجــام شــود‪ .‬او افــزود‪ :‬اطالعــات بخــش‬ ‫خصوصی در ســازمان نظام پزشکی وجود‬ ‫دارد بنابرایــن توافــق شــد‪ .‬نظام پزشــکی‬ ‫متولــی واکسیناســیون کادر پزشــکی در‬ ‫بخش خصوصی باشد‪ .‬تاجرنیا ادامه داد‪:‬‬ ‫ا گــر قــرار بــود همــه کادر پزشــکی باالی‬ ‫‪ ۵۰‬ســال در مرحله توســط نظام پزشکی‬ ‫واکســینه می شــدند تعداد ان ها به بیش‬ ‫از ‪ ۹۰‬هــزار نفــر می رســید امــا نیمــی از‬ ‫افــراد باســابقه در بخــش دولتــی هــم‬ ‫فعال هستند و از طرف وزارت بهداشت‬ ‫واکســینه می شوند اما در مرحله دوم که‬ ‫کادر پزشــکی زیــر ‪ ۵۰‬ســال اســت ســهم‬ ‫نظام پزشــکی بیشتر است‪.‬‬ ‫داوطلبانبدوناموزشاقدامبهاطفایحریقدر جنگل هانکنند‬ ‫ســال گذشــته داوطلبــان متعــددی اقــدام بــه‬ ‫قهــای گســترده جنگل هــا به ویــژه در‬ ‫اطفــای حری ‬ ‫مناطق زاگرســی کشــور کردنــد اما تعــدادی از این‬ ‫هموطنــان حیــن عملیــات اطفــای حریــق مصدوم‬ ‫شدند یا جان خود را از دست دادند‪ .‬دبیر اجرایی‬ ‫نهضــت ســبز زا گــرس ضمــن بیــان اینکــه برخــی‬ ‫از ایــن داوطلبــان و خانــواده انــان بــا مشــکالتی‬ ‫درزمینه های دریافت بیمه و دیه روبه رو شــده اند‪،‬‬ ‫ تاکیــد می کنــد‪ :‬داوطلبــان اطفــای حریــق بــدون‬ ‫شهــای الزم و کارت همیــار طبیعت‬ ‫دریافــت اموز ‬ ‫از ســازمان های متولــی اقــدام بــه ورود به عرص ه و‬ ‫اطفای حریق نکنند‪.‬‬ ‫امید سجادیان در گفت وگو با ایسنا با اشاره به‬ ‫اینکــه عملیــات اطفــای اتش ســوزی جنگل ها کاری‬ ‫تخصصــی اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکه‬ ‫ســال گذشــته تعــدادی از هموطنــان و داوطلبــان‬ ‫اطفــای حریــق طــی عملیــات مصــدوم شــدند یــا‬ ‫یشــود که‬ ‫جــان خــود را از دســت دادند‪ ،‬توصیه م ‬ ‫دبیــران تشــکل ها‪ ،‬گروه ها و شــبکه های مردم نهاد‬ ‫فراخوان هــای عمومــی جهت اطفــای حریق صادر‬ ‫نکننــد و پیــش از ان بــرای اعضــای داوطلــب خود‬ ‫کــه از امادگــی جســمانی کافــی برخوردارند کارت‬ ‫همیــار طبیعت از ســازمان های مربوطه تهیه کنند‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬ابتــدا الزم اســت تمامــی داوطلبانی‬ ‫کــه می خواهند در اطفای حریق کمک کنند کارت‬ ‫همیــار طبیعــت را از ســازمان های جنگل ها‪ ،‬مراتع‬ ‫و ابخیــزداری و حفاظــت محیط زیســت دریافــت‬ ‫کننــد چرا کــه در غیــر این صــورت این اقــدام بدون‬ ‫هماهنگی با سازمان های متولی خواهد بود و این‬ ‫ســازمان ها مســئولیت ایــن افــراد را در صورت بروز‬ ‫حادثــه نمی پذیرنــد بنابراین تشــکل ها و نهادهای‬ ‫مردم نهــاد بایــد کمیت ههــای اطفای حریق تشــکیل‬ ‫و نیروهــای خــود را امــوزش دهنــد‪ ،‬کارت همیــار‬ ‫طبیعــت بــرای اعضــای خــود تهیــه کننــد و پیــش‬ ‫از وقــوع اتش ســوزی طــی مکاتباتــی بــا ســازمان‬ ‫لهــا و حفاظــت محیط زیســت نــام نیروهای‬ ‫جنگ ‬ ‫اطفــای حریــق خــود را اعــام کننــد‪ .‬ســجادیان با‬ ‫اشــاره به مشــکالت حقوقــی به وجود امــده برای‬ ‫داوطلبــان مصــدوم و خانــواده داوطلبانــی کــه‬ ‫ســال گذشــته هنگام عملیــات اطفــای حریق جان‬ ‫خــود را ازدس ـت داده بودند‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬خانواده‬ ‫برخی از این افراد هنوز بیمه یا حتی دیه دریافت‬ ‫نکرده انــد همچنیــن قــرار بــود داوطلبانــی کــه در‬ ‫ایــن راه جــان باختنــد‪ ،‬شــهید نامیــده شــوند اما با‬ ‫ایــن موضــوع مخالفت شــد‪ .‬دبیر اجرایــی نهضت‬ ‫ســبز زا گــرس ضمن تاکید بر ضــرورت اموزش دیدن‬ ‫نیروهــای داوطلــب گفــت ‪ :‬بســیاری از حوادثی که‬ ‫ســال گذشــته برای نیروهــای داوطلــب مردمی رخ‬ ‫تجدیداگهیمزایده‬ ‫شهــای الزم و امکانات‬ ‫داد به دلیل نداشــتن اموز ‬ ‫و تجهیــزات کافــی ماننــد لباس ضد حریق و ســایر‬ ‫تجهیزات انفرادی بود و این داوطلبان در بســیاری‬ ‫از مواقــع مجبــور بودنــد با اســتفاده از شــاخه های‬ ‫درختان اقدام به اطفای حریق کنند همچنین الزم‬ ‫اســت تشــکل های مردم نهــاد بیمه بی نــام را برای‬ ‫اعضای خود در نظرگیرند و پیش از اعزام نیروهای‬ ‫خــود بــه عرصه هایی کــه دچار حریق شــده اند با‬ ‫ســازمان های متولــی هماهنگی هــای الزم را انجــام‬ ‫دهنــد تا با مشــکالتی ازجمله تعلــق نگرفتن بیمه‬ ‫و دیه به داوطلبان مصدوم یا خانواده داوطلبانی‬ ‫کــه جان باخته انــد‪ ،‬روب ـه رو نشــوند‪ .‬بــه گفتــه‬ ‫ســجادیان‪ ،‬مســئوالن ا گــر حمایت مــردم‪ ،‬جامعه‬ ‫محلــی و فعــاالن محیط زیســت را می خواهنــد‬ ‫بایــد درزمینـ ٔـه امــوزش و پرداخت بیمــه و دیه این‬ ‫افراد را موردحمایت قرار دهند چراکه تاکنون این‬ ‫فعــاالن و دوســتداران محیط زیســت با هزینه های‬ ‫شــخصی‪ ،‬بــدون اموزش و با تجهیــزات معمولی و‬ ‫اندک وارد عرصه ها شده و اقدام به اطفای حریق‬ ‫کرده انــد‪ .‬ایــن داوطلبــان مردمــی در بســیاری از‬ ‫مواقــع نیز پیش از رســیدن نیروهای اطفای حریق‬ ‫سازمان های متولی در محل حاضرشده اند بنابراین‬ ‫الزم است سازمان های متولی از هم اکنون چاره ای‬ ‫بیندیشــند تــا عــاوه بــر اینکه شــرایط را بــرای این‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شهرداری پیربکران به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به‬ ‫اجاره یک باب پارکینگ وسایل نقلیه سنگین واقع در کمربندی پیربکران را از طریق مزایده‬ ‫عمومی و بر اساس قیمت کارشناسی انجام شده اقدام نماید‪.‬‬ ‫لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده‬ ‫حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار اگهی نوبت دوم به دبیرخانه شهرداری مراجعه‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫شهرداری پیربکران‬ ‫م الف‪1119352 :‬‬ ‫داوطلبان تســهیل کنند‪ ،‬مســئولیت ایــن داوطلبان‬ ‫را نیــز در صــورت بروز حادثه بپذیرند‪ .‬او با اشــاره‬ ‫به اینکه فعاالن محیط زیســت به خاطر عالقه ای‬ ‫شســوزی وارد‬ ‫کــه به طبیعــت دارند زمان وقوع ات ‬ ‫عرصه هــا می شــوند و اقــدام بــه اطفــای حریــق‬ ‫می کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بااین حال الزم اســت که فعاالن‬ ‫محیط زیســت و داوطلبــان مردمــی از اموزش هــا‬ ‫و تجهیــزات کافــی برخــوردار باشــند و بــه لحــاظ‬ ‫حقوقی به مسئله پرداخت بیمه و دیه انان توجه‬ ‫شود چراکه با چنین شرایطی احتمال دارد حوادث‬ ‫سال گذشته تکرار شود و بدون پشتوانه و تضمینی‬ ‫جان و سالمت هموطنان بیشتری در معرض خطر‬ ‫قــرار گیــرد‪ .‬ســجادیان در پایــان گفــت‪ :‬عملیــات‬ ‫اطفــای حریــق کار تخصصــی اســت کــه نیــاز بــه‬ ‫برنامه ریزی های پیشین دارد‪ .‬ازاین رو نباید در این‬ ‫عرصــه افراد احساســی برخــورد کننــد چراکه اصل‬ ‫مهم در اطفای حریق‪ ،‬حفظ سالمت افراد است‪.‬‬ ‫شســوزی‬ ‫ازای ـن رو افــرادی کــه در شــرایط وقــوع ات ‬ ‫در عرصه های طبیعی اقدام به اطفای حریق می کنند‬ ‫الزم است ضمن برخورداری از اموزش های الزم در این‬ ‫شــرایط منطقی برخورد کنند و هموطنان نیز این را در‬ ‫نظر داشــته باشند که به غیراز افرادی که از تجهیزات و‬ ‫اموزش های الزم برخوردار هستند افراد دیگری نباید در‬ ‫عرصه ای کهدچار حریقشدهحضورداشتهباشند‪.‬‬ ‫برخوردپلیسفتابا انتشاردهندگان‬ ‫کلیپ هایجنجالی‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا ناجــا از شناســایی و برخــورد بــا تولیدکننــدگان و‬ ‫انتشــاردهندگان کلیپ هایــی تحت عنوان» دوربیــن مخفی جنجالی در فضای مجازی‬ ‫و به خصــوص شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام» کــه بدون اخــذ مجوزهای قانونــی اقدام‬ ‫می کنند؛ در کارگروه ویژه پلیس فتا خبر داد‪.‬به گزارش پایگاه اطالع رســانی پلیس فتا‪،‬‬ ‫ســرهنگ رامین پاشــایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در تشریح این خبر گفت‪ :‬بر‬ ‫اساس رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی و گزارش های متعدد دریافتی از سوی‬ ‫کاربران به پلیس فتا مشــخص شــد عده ای از افراد با اهداف مختلف ازجمله افزایش‬ ‫تعــداد دنبــال کننده اقدام به تهیه و انتشــار کلیپ هایی تحت عنــوان دوربین مخفی‬ ‫جنجالی در فضای مجازی و به خصوص شبکه اجتماعی اینستاگرام با مضامین مختلف‬ ‫ازجملــه ســرقت صوری خــودرو و گوشــی تلفن همراه اشــخاص‪ ،‬بازســازی صحنه های‬ ‫متفاوت قتل و زدوخورد در انظار عمومی و محیط های پرتردد شهری می کنند‪.‬‬ ‫تغییر ده قضا را‪...‬‬ ‫ارام در کوچه پس کوچ ههــای شــهر‬ ‫فاطمه کاویانی‬ ‫قــدم می زنم‪ .‬هــوا دیگر گرگ ومیش‬ ‫رویداد امروز‬ ‫شده‪ .‬روزهای رفته را مرور می کنم یا‬ ‫‪ info@ruydadiran.com‬برای روزهای نیامده نقشه می کشم‬ ‫نمی دانــم‪ .‬فقــط در ایــن لحظــه‬ ‫دوست دارم راه بروم و راه بروم‪ .‬یک چاله کوچک وسط پیاده رو را نمی بینم و همین چاله‬ ‫کوچک باعث می شود تلوتلوخوران پخش زمین شوم‪ .‬بلند شدم و کف دستم که کمی‬ ‫خراشیده شده بود را نگاه کردم زخمش کمی اذیتم می کرد اما بی تفاوت به مسیرم ادامه‬ ‫دادم‪ .‬خودم متوجه نشده بودم اما مثل اینکه لنگان لنگان گام برمی داشتم این موضوع را از‬ ‫نگاه پرسشگر عابرانی متوجه شدم که از کنارم گذر میکردند‪ .‬اصال انگار تازه متوجه حضور‬ ‫ادم های دیگر در اطرافم شــده ام‪ .‬هوا نه ســرد اســت و نه گرم این بی تفاوتی هوا اذیتم‬ ‫می کند‪ .‬به دیواری کاه گلی در خیابانی که ســاختمان های تازه ســاز و ســر به فلک کشیده‬ ‫ان را احاطه کرده اند تکیه دادم‪ .‬همیشه بوی کاه گل و نم باران برایم یاداور جریان تند‬ ‫یشــوم‪.‬‬ ‫زندگی اســت‪ .‬همین طور که به دیوار تکه داده ام تازه متوجه درد شــدید پایم م ‬ ‫شماتتگرانه چند بار پاشنه پایم را به زمین می زنم تا درد برایم کمی قابل تحمل شود‪ .‬سعی‬ ‫می کنم از دریای افکاری که در واقعیت فراموششان می کنم بیرون بیایم و راه این فرار را‬ ‫در تعقیب تردد عابران پیدا می کنم‪ .‬سعی می کنم هرکدام از عابرانی که از جلوی چشمم‬ ‫عبور می کنند را برایشان یک داستان یک زندگی یک سرنوشت در ذهنم بسازم‪ .‬از این کار‬ ‫هم خسته می شوم و به راهم ادامه می دهم دیگر خیابان ها و کوچه ها با نور چراغ های‬ ‫برق روشن شده اند‪ .‬صدایی اشنا به گوشم می رسد برمی گردم صدای اذان است معلوم‬ ‫است که مسجدی در این حوالی است‪ .‬به سمت صدا می روم و تازه متوجه می شوم دیوار‬ ‫کاه گلی که دقایقی قبل به ان تکه داده بودم متعلق به مسجد بوده است‪ .‬دنبال درب‬ ‫ورودی مسجد می گردم ؛ در کوچه ای باریک دری کوچک و چوبی قرار دارد‪ .‬وقتی وارد‬ ‫مسجد می شوم حیاط خالی از جمعیت مسجد نظرم را جلب می کند‪ .‬مرد مسنی با عبایی‬ ‫بر شانه وارد حیاط مسجد می شود و شروع به وضو گرفتن می کند وقتی می خواهد مسح‬ ‫سرش را بکشد من را می بیند و می گوید‪ :‬خوش امدی ‪ .‬سالمی می کنم داخل می شوم چقدر‬ ‫دلم همین حال و هوا را الزم داشت ‪ .‬مسجد همیشه برایم یاداور برگشت به خود بوده‬ ‫است‪ .‬نماز که تمام می شود امام جماعت مسجد حلول ماه رمضان را تبریک می گوید‪.‬‬ ‫وای من چقدر گرفتار روزمرگی هایم بوده ام که تا این اندازه به ماه مهمانی خدا نزدیک‬ ‫اما ان را فراموش کرده بودم‪ .‬خجالت زده سرم را پایین انداختم و مسیر خانه را در پیش‬ ‫گرفتم‪ .‬در مسیر تمام ماه رمضان هایی که گذرانده بودم را به یاد می اوردم اولین سال روزه‬ ‫گرفتن سال هایی که به شادی گذشت و حتی سالی که با فوت پدر سپری شد‪ ،‬سالی که‬ ‫مساجد خالی از جمعیت را تجربه کردیم و سال هایی که صدای مناجات بندگان و معبود‬ ‫در تمام مساجد شهر به گوش می رسید‪ .‬امسال هم رمضانی دیگر اغازشده همچون یک‬ ‫دفتر سفید اماده نوشتن بهترین اتفاقات و سرنوشت ها برای خودمان‪ .‬دفتری سفید که‬ ‫ابتدای ان نام خدا و سالم بر رمضان زینت بخش است‪.‬‬ ‫ویروس کرونا‬ ‫در هوا شناور است‬ ‫تحقیقات اخیر نشان می دهد که کوید روی سطوح یا اجسام برای مدت طوالنی زنده‬ ‫نمی ماند‪ ،‬اما هنگامی که در هوا قرار گرفت‪ ،‬ویروس می تواند معلق بماند و مانند دود در‬ ‫اطرافشناور باشد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس به نقل از دیلی میل‪ ،‬اخیرا کارشناسان مکررا تاکید می کنند که شستن‬ ‫احتماال کاری به در امان ماندن از کووید ‪ ۱۹‬ندارد؛ به نظر می رسد ویروس از‬ ‫خرید هفتگی‬ ‫ً‬ ‫طریقهوامنتقلمی شودوبه طورکلیازطریقسطوحمنتقلنمی شود‪ .‬تحقیقاتاخیرنشان‬ ‫می دهد که کوید روی سطوح یا اجسام برای مدت طوالنی زنده نمی ماند‪ ،‬اما هنگامی که‬ ‫در هوا قرار گرفت‪ ،‬ویروس می تواند معلق بماند و مانند دود در اطراف شناور باشد‪ .‬ویروس‬ ‫شناسان تاکید می کنند‪ ،‬باید به راه های کاهش خطر انتقال از طریق هوا توجه کرد تا مانع‬ ‫شــیوع همه گیری شــد‪ .‬مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماری های ایاالت متحده هفته گذشــته‬ ‫توصیه های خود را به روز و تاکید کرد‪ ،‬ویروس از طریق ســطوح قابلیت انتقال ندارد؛ این‬ ‫توصیه در حالی منتشرشده که در اوایل همه گیری افراد مشغول شستن مواد غذایی خود‬ ‫بودند و در مکان های عمومی همه سطوح ضدعفونی می شد‪ ،‬سرویس بهداشتی عمومی‬ ‫تعطیل شد و افراد برای صرف غذا با قاشق و چنگال یک بارمصرف حتی مراقبت می کردند‬ ‫و همه این ها فقط برای اینکه در امنیت باشند‪ ،‬انجام می شد‪ .‬اجماع نظر دانشمندان در‬ ‫تازه ترین به روزرسانی های کووید‪ ۱۹‬حاکی از ان است که خطر انتقال ویروس از طریق سطح‬ ‫خطرواقعینیست‪.‬‬ ‫معرفی وقف علمی‬ ‫به نسل جوان‬ ‫مدیرعامل بنیاد البرز هدف از گشایش موزه مرحوم حسینعلی البرز را شناسایی چهره‬ ‫مانــدگار وقــف علمی کشــور به جوانان به منظور الگوبــرداری به ویــژه در وقف های علمی‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫حیدر ارشدی در گفتگو با صداوسیما درباره افتتاح این موزه همزمان با پنجاه و نهمین‬ ‫سالتاسیسبنیادفرهنگیالبرز گفت‪:‬مرحومحسینعلیالبرز در سال‪ ۱۳۴۲‬هجریشمسی‪،‬‬ ‫بنیاد ملی البرز را باهدف شناسایی و حمایت از نخبگان علمی تاسیس کرد‪ .‬او افزود‪ :‬پس‬ ‫از پیروزی انقالب اســامی مرحوم البرز در نامه ای مســئولیت این بنیاد فرهنگی را به امام‬ ‫خمینی (ره) بنیانگذار انقالب اســامی ایران ســپرد که ایشــان نیز ان را به ســازمان اوقاف‬ ‫واگذار کردند‪ .‬ارشدی گفت‪ :‬امسال در استانه بهار ‪ ۱۴۰۰‬و همچنین حلول ماه مبارک رمضان‬ ‫موزه ای از دست نوشته ها‪ ،‬عکس ها و تندیس مرحوم حسینعلی البرز در ساختمان جدید‬ ‫بنیاد فرهنگی البرز افتتاح می شود‪ .‬او بابیان اینکه این ساختمان سال گذشته شناسایی و با‬ ‫توجه به شرایط دشوار کرونا بازسازی شده است افزود‪ :‬هدف از گشایش این موزه شناسایی‬ ‫چهره ماندگار وقف علمی کشور به جوانان به منظور الگوبرداری به ویژه در وقف های علمی‬ ‫بوده است‪ .‬مدیرعامل بنیاد البرز گفت‪ :‬مراسم امروز نیز در فضای باز مجموعه و با رعایت‬ ‫دستورالعمل های بهداشتی برگزار می شود‪ .‬ارشدی افزود‪ :‬تابستان امسال همزمان با پنجاه و‬ ‫نهمین سال تاسیس بنیاد فرهنگی البرز از‪ ۵۹‬دانشمند‪ ،‬مخترع‪ ،‬دانشجو و طلبه نخبه علمی‬ ‫کشور با اهدای تندیس و جایزه نقدی قدردانی می شود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
روزنامه رویداد امروز 1210

روزنامه رویداد امروز 1210

شماره : 1210
تاریخ : 1400/08/23
روزنامه رویداد امروز 1209

روزنامه رویداد امروز 1209

شماره : 1209
تاریخ : 1400/08/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!