روزنامه رویداد امروز شماره 1043 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1043

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1043

روزنامه رویداد امروز شماره 1043

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ #‬من‪-‬ماسک‪-‬می زنم‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 24‬فروردین ماه‪1400‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪ 13‬اوریل ‪2021‬‬ ‫‪ 30‬شعبان ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1043‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫عبدالرضاداوریافشاگری کرد‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫ناگفته های‬ ‫احمدی نژادی ها‬ ‫‪02‬‬ ‫سریع ترپول هایبلوکهشده‬ ‫ایران را ازاد کنید‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫اقتصاد‬ ‫قولنامه هایسهرنگمسکنبی اعتبارمی شود‬ ‫رویدا د ارذبایجان شرقی‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫استاندار گیالن در دیدار معاون درمان وزیر بهداشت؛‬ ‫اقداماتمناسبی‬ ‫در بخشتجهیزات‬ ‫پزشکیمراکزدرمانی گیالن‬ ‫انجام شدهاست‬ ‫در روزهای اخیر دو گام مهم در جهت برچیده شدن قولنامه های دستی و اسناد غیررسمی معامالت مسکن برداشته شد که یکی انتقال سامانه امالک و مستغالت از وزارت‬ ‫اقتصاد‬ ‫صمت به وزارت راه و شهرسازی و دیگری الزامی کردن ثبت کد رهگیری در معامالت است‬ ‫مسئول اجرای طر ح های بنیاد علوی‬ ‫خبر داد‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 22‬فروردین‬ ‫فروردین‬ ‫ماه‪ / 1400‬سا ل‬ ‫چهارم ‪ /‬شماره ‪1041‬‬ ‫ماه‪ / 1400‬سا ل‬ ‫چهارم ‪ /‬شماره ‪1041‬‬ ‫ورزش‬ ‫با افزایش شیوع ویروس کرونا و شروع موج چهارم در کشور فعالیت صنوف گروه شغلی ‪ ۱‬در تهران ادامه دارد و صنوف گروه های ‪ ۳ ،۲‬و ‪ ۴‬به مدت دو هفته از شنبه ‪۲۱‬‬ ‫فروردین تعطیل شدند‬ ‫کمکبنیادمستضعفان‬ ‫به گسترشابادانی‬ ‫درشهرستانچاراویماق‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫‪03‬‬ ‫موج چهارم کرونا در بازار تهران‬ ‫‪03‬‬ ‫چرا ارزش پول ملی‬ ‫کم است؟‬ ‫گامی مهم در جهت تحکیم معامالت‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪27‬‬ ‫رویاد د ارذبایجانشرقی‬ ‫‪02‬‬ ‫‪07‬‬ ‫پدر ستارهایرانیپورتو از اعالمجزئیات طلسم‬ ‫‪ 9‬هفته ای این بازیکن خودداری کرد‬ ‫دلیل گلنزدن هایطارمی‬ ‫شخصیاست‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.c‬‬ ‫‪om‬‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.c‬‬ ‫‪om‬‬ ‫تحقق شعار سال‬ ‫ارائه خدمات بهتر در‬ ‫با‬ ‫سهیمباشیم‬ ‫یکشنبه ‪22‬‬ ‫پیمانهای جاری و‬ ‫علوی خبر داد‪:‬‬ ‫و مســائل‬ ‫طرحهای بنیاد‬ ‫چارچوب مفاد‬ ‫ســرمایهای در‬ ‫خدائی‪ ،‬مدیر منطقه‬ ‫مسئول اجرای‬ ‫فیروز‬ ‫پیماناست‪.‬‬ ‫انتقال گازبراستفاده‬ ‫قــه ‪ 8‬عملیــات‬ ‫‪8‬عملیات‬ ‫مدیــر منط‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫از ظرفیتهــای‬ ‫اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫حداکثــری‬ ‫انتقــال گاز‬ ‫ارائه خدمات بهتر و‬ ‫ستفاده مجتمع‬ ‫ـش رضایتمنــدی‬ ‫قانونــی‪،‬‬ ‫ضرورت ا‬ ‫بــرای افزایـ‬ ‫فیروز خدائی‬ ‫های متفاوت و رو‬ ‫اجرای روش‬ ‫نــان پیمانکاری‬ ‫صنعت بناب از‬ ‫در بخش کارک‬ ‫ســتای پشتیبانی‬ ‫فوالد‬ ‫به بهبود در را‬ ‫منضبطی تدوینشده‬ ‫ـور‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫الکترومو‬ ‫سازوکار مدون و‬ ‫و‬ ‫زدایی در مســیر تولید‬ ‫‪ ۲۷‬پمــپ‬ ‫روهای بومی‬ ‫بایستی‬ ‫قــوق و دســتمزد‬ ‫و مانــع‬ ‫در ‪ ۱۱‬روســتا‪ ،‬تامیــن روســتایی‪ ،‬تامین وسایل‬ ‫نی‬ ‫پایــان هرمــاه ح‬ ‫تــا بتوانــد در‬ ‫اب‬ ‫این هدف جزء‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫مجتمــع فــوالد‬ ‫خدائی در حاشــیه‬ ‫ایســتگاههای پمپاژ روســتایی‪ ،‬مساعدت در‬ ‫دریافت کنند و تحقق‬ ‫مدیرعامــل جدیــد‬ ‫گزارش رویداد امروز‪،‬‬ ‫ـی ‪ ۱۰‬خانه ورزش‬ ‫های خــود را‬ ‫ســورنا زمانیــان‬ ‫نمایندگان شرکتهای‬ ‫به‬ ‫مدیرعامــل شــرکت‬ ‫ـای محــروم را از‬ ‫ورزشـ‬ ‫و مسائل پیمان‬ ‫همکاری مســئولین و‬ ‫بهســازی خانههـ‬ ‫ـه همــراه رفیعــی‬ ‫کارگاهی چالشها‬ ‫بنیــاد علــوی در‬ ‫مقاومســازی و‬ ‫صنعــت بنــاب بـ‬ ‫در اجرای با‬ ‫اموزش‬ ‫شهرستان بناب دیدار‬ ‫یافته توســط بنیاد‬ ‫ـرای طرحهــای‬ ‫میسرنخواهدشد‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬الزم است‬ ‫شهریار با فرماندار‬ ‫طرحهــای اتمام‬ ‫مســئول اجـ‬ ‫جاری و سرمایهای‪،‬‬ ‫و پیمانکاری‬ ‫بنیاد مســتضعفان‬ ‫ـدی در برگــزاری‬ ‫گسترش فوالد‬ ‫اقدامــات و‬ ‫بناب ضمن ارزوی‬ ‫پروژههای پیمانی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ـتار اهتمــام جـ‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫ذکر‬ ‫فرماندار‬ ‫چاراویماق‬ ‫شهرستان چاراویماق‬ ‫فعالیتها‪ ،‬انجــام‬ ‫او خواسـ‬ ‫کرد‪ .‬در این دیدار‬ ‫شهرســتان‬ ‫ـروم‪ ،‬در قالــب‬ ‫صورتوضعیت‬ ‫کیفــی‬ ‫علوی در‬ ‫ـع فوالد صنعت‬ ‫سرمایهای نظارت‬ ‫کوهستانی در تپه نور و‬ ‫ـعه مناطــق محـ‬ ‫ــات و دقــت در‬ ‫و گفتگو مدیرعامل جدید مجتمـ‬ ‫پیمانهای جاری و‬ ‫در راســتای توسـ‬ ‫قانــون مناقص‬ ‫شاهی احداث پارک‬ ‫‪ ۱۸‬میلیارد تومان‬ ‫داد‪ :‬نیــاز اســت در‬ ‫مســائل‬ ‫توفیق بــرای‬ ‫از نیروهای بومی‬ ‫گمنــام‪ ،‬احداث‬ ‫عمرانی و زیربنایی‬ ‫مدیریتپیمانها کوشاباشیم‪ .‬پیمانــکاران شــد و ادامــه‬ ‫استفاده این مجتمع‬ ‫تکمیل المان شــهدای‬ ‫ـای‬ ‫در‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫طرح‬ ‫نهایت دقت خود‬ ‫ضرورت‬ ‫کامل‬ ‫گذاری کرده است‪.‬‬ ‫کمک به‬ ‫اجتماعی توسط‬ ‫دستورالعملهای‬ ‫مســاعدت در احداث‬ ‫بناب بر‬ ‫اقالم به پیمانکاران‬ ‫به مسئولیتهای‬ ‫منطقه سرمایه‬ ‫رعایت مقررات و‬ ‫خانــه بهداشــت‪،‬‬ ‫پایبندی به تحویل‬ ‫در این‬ ‫شهرســتان و توجه‬ ‫رویداد امروز‪ ،‬با‬ ‫نگهــداری امــوال‬ ‫خدایی بر‬ ‫ازجمله وظایف‬ ‫هشــت‬ ‫ـدی‪ ،‬احــداث پنــج‬ ‫در گفتوگو بــا‬ ‫ـه و در حفــظ و‬ ‫کرد و افــزود‪ :‬لزوم‬ ‫شهرستان تاکید کرد‬ ‫ـس ‪ ۱۱۵‬ذاکــر کنـ‬ ‫ایت شــاهی‬ ‫را بــکار گرفتـ‬ ‫پیمانها اشــاره‬ ‫انقالب اسالمی‬ ‫مجتمع در سطح‬ ‫تهیــه و تامیــن‬ ‫مرکــز اورژانـ‬ ‫مدیرعاملجدیدمجتمع‬ ‫رعایت حقــوق انها‬ ‫چپقلو‪ ،‬گویجه‬ ‫بنیاد مستضعفان‬ ‫ـود در انبارهــا و‬ ‫عالم در روســتاهای‬ ‫شــتری مــداری و‬ ‫هایسورنازمانیان‬ ‫و کاالی موجـ‬ ‫اشاره به اینکه‬ ‫خــود و مطابــق‬ ‫واحــد خانه‬ ‫مقوله م‬ ‫ومسئولیت‬ ‫مدیرعاملی شرکت احیا‬ ‫ـوده و هرگونه‬ ‫ســو‪ ،‬خرمــدرق‪،‬‬ ‫موردنیاز‪ ،‬کوشاباشیم‪.‬‬ ‫ـالت اجتماعــی‬ ‫کورانلــو‪ ،‬اورتا‬ ‫بناب میتوان به‬ ‫در راســتای رسـ‬ ‫التــزام به قوانیــن و مقررات بـ پیمانکاران تقاضاهای‬ ‫محرومیتزدایی در‬ ‫قلعــه‪ ،‬اغبــالغ‬ ‫فوالد صنعت‬ ‫بــا‬ ‫مدرسه در مجموع‬ ‫گیری در خصوص‬ ‫ها و برنامههــای‬ ‫هشــت‬ ‫بافت اشاره کرد‪.‬‬ ‫باسیاســت‬ ‫حرکت و تصمیم‬ ‫عنوان جامعه هدف‬ ‫استیل فوالد‬ ‫مشــارکت در احداث مشارکت در الیروبی و‬ ‫کشور‪ ،‬مناطقی را به‬ ‫ـه در روســتاها‪،‬‬ ‫همین اساس این‬ ‫سطح‬ ‫‪ ۲۲‬کالسـ‬ ‫احداث جادههای‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬بر‬ ‫اغزیارت‪ ،‬مشــارکت در‬ ‫شهرستان بناب‬ ‫انتخاب کرده‬ ‫عمرانی و زیربنایی‪،‬‬ ‫ـداث کانــال اب‬ ‫قنات‬ ‫مسائل‬ ‫انجام طرحهای‬ ‫ـه روســتاها‪ ،‬احـ‬ ‫مجموعه با‬ ‫و اجتماعــی و‬ ‫بیــن مــزارع بقیـ‬ ‫تپه و ادامه روند‬ ‫اشــتغال‪ ،‬فرهنگــی‬ ‫بررسی شد‬ ‫میرزابیک کندی و گل‬ ‫اقتصــادی و‬ ‫محرومیتزدایی و‬ ‫کشاورزی‬ ‫بهسازی خانههای‬ ‫دیگــر در راســتای‬ ‫ســمی و روانی و‬ ‫طــرح گامــی‬ ‫در مقاومســازی و‬ ‫شهرستان بناب به همراه‬ ‫ســالمت ج‬ ‫دولتی‬ ‫مســاعدت‬ ‫های‬ ‫و برنامههای در‬ ‫ـت الکترونیــک‬ ‫ـردم و دســتگاه‬ ‫متعدد فرماندار‬ ‫مهمتریــن پروژهها‬ ‫مشــارکت فعال مـ‬ ‫تحقــق دولـ‬ ‫جلسات‬ ‫مسئوالن ارشد استانی در‬ ‫روحاللهــی‪ ،‬مدیــر‬ ‫ـوی وارد عرصه‬ ‫بــا‬ ‫محــروم را از‬ ‫مصرفکننــدگان جزء‬ ‫چاراویماق برشمرد‪.‬‬ ‫علــی‬ ‫االسالم باقری بنابی با‬ ‫ـارت بنیــاد علـ‬ ‫مســئولین بــرای‬ ‫پیگیری احداث‬ ‫اســت و‬ ‫اجرای بنیاد علوی در‬ ‫حجت‬ ‫پخشفراوردههای‬ ‫بــا مدیریــت و نظـ چاراویماق در اذربایجان‬ ‫ـادی احــاد مــردم و‬ ‫شهرستان برگزار شد‪.‬‬ ‫شرکتملی‬ ‫میتوانند بدون‬ ‫نباشد‪ ،‬پیشرفت‬ ‫حال‬ ‫همــت جهـ‬ ‫خصوص مسائل‬ ‫است و شهرستان‬ ‫فراورده نفتگاز‬ ‫درجایی حاکم‬ ‫ـتگاه ‪ MRI‬و ‪ ICU‬از‬ ‫واقعی خود است‪.‬‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫سال گذشته بود‪.‬‬ ‫شده‬ ‫اگر فرهنگ‬ ‫تختخوابــی‪ ،‬دسـ‬ ‫نفتی منطقه‬ ‫به شان و منزلت‬ ‫حضوری‪ ،‬جهت ثبت‬ ‫مناطق هدف در‬ ‫بیمارســتان ‪۲۴۰‬‬ ‫رسیدن‬ ‫اشتغال و معیشت‬ ‫نخواهد داشت‬ ‫پیگیری مشکالت‬ ‫مراجعه‬ ‫میلیون لیتر نفتگاز‬ ‫شرقی یکی از‬ ‫تفاهمنامهای بین‬ ‫هم معنایی‬ ‫اینکه در حوزه‬ ‫علوم پزشکی تبریز‪،‬‬ ‫گفــت‪۱۶۶ :‬‬ ‫اعتبارات جذبشــده در‬ ‫سوخت و استفاده‬ ‫گام اول‬ ‫او با بیان‬ ‫ناصر اخوندی‬ ‫رئیس دانشگاه‬ ‫پایــه پــروژه و‬ ‫درخواســت‬ ‫منطقهای استان و‬ ‫کشــاورزی اســتان‬ ‫گفته او مجموع‬ ‫او اظهــار کرد‪ :‬در اذربایجان شرقی امضا‬ ‫ــته محــوری و‬ ‫از مدیرعامل اب‬ ‫بــه‬ ‫طرحهای تمامشده‬ ‫سوخترســانی‬ ‫در بخــش‬ ‫در هشــت رس‬ ‫اب شرب شهرستان‬ ‫علوی با اســتانداری‬ ‫از خدمــات‬ ‫چارایمــاق اجــرا‬ ‫عمرانی و زیربنایی در‬ ‫عصر (عج) از معاون‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬توزیعشــده‬ ‫ـتگاههای اجرایی‬ ‫بنیاد‬ ‫مــی و عملــی در‬ ‫فاضالب شهرک ولی‬ ‫چاریمــاق را بیــش‬ ‫ـت ســهمیه خــود‬ ‫طــی ســال‬ ‫حوزه‬ ‫ـب انهمــه دسـ‬ ‫برنامههــای عل‬ ‫ریزی بــرای انجام‬ ‫های بــرای دریافـ‬ ‫پیگیری اب و‬ ‫ــرای شهرســتان‬ ‫ازجمله جلســات‬ ‫گزارش رویداد امروز‪،‬‬ ‫شــد که متناسـ‬ ‫با نهاد ابادانی‬ ‫فروشــندگی‬ ‫و در حــال اج‬ ‫ــه کــرد‪ :‬برنامه‬ ‫اذربایجان شــرقی‬ ‫مســئول اجرای‬ ‫بخــش مربوطــه‬ ‫است‪ .‬به‬ ‫همکاری و مشــارکت‬ ‫اظهار کرد‪:‬تخصیص‬ ‫میشــود‪ ،‬اضاف‬ ‫عمران اســتانداری‬ ‫مــان اعالم کرد‪.‬‬ ‫کــی خــود را در‬ ‫بهبود معیشــت و‬ ‫بابیاناینمطلب‬ ‫موظف به‬ ‫از ‪ ۱۳‬میلیــارد تو‬ ‫توانمندیهــا و‬ ‫اطالعــات بان‬ ‫مسئوالناستانیبود‪.‬‬ ‫ثــر بــرای‬ ‫ـتان چاراویماق‪،‬‬ ‫فراوردههــای نفتــی‬ ‫روحاللهی‬ ‫جهــت احصــاء‬ ‫کشاورزی بر اساس سطح‬ ‫مسئولینشهرستانبا‬ ‫علوی در شهرسـ‬ ‫ـدند کارهــای علمــی و مو شهرستان در رستههای‬ ‫ـامانه درخواســت‬ ‫و پیشــرفت‪،‬‬ ‫سهمیه سوخت بخش‬ ‫طرحهای بنیاد‬ ‫های شهرســتان شـ‬ ‫در سـ‬ ‫پایدار خانوارهای‬ ‫اجتماعی در مناطق‬ ‫ثبتنمایند‪.‬مدیر‬ ‫ها و نیز نارســایی‬ ‫اقتصاد‬ ‫عــداد ادوات کشــاورزی و (‪)newtejaratasan.niopdc.ir‬‬ ‫ســنگین‪ ،‬دام ســبک‪،‬‬ ‫مسائل فرهنگی و‬ ‫ظرفیت‬ ‫ـرفت‬ ‫ـن زیــر کشــت‪ ،‬ت‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫به‬ ‫دام‬ ‫پی‬ ‫ـگ‬ ‫توجه‬ ‫تصریح کرد اجرای این‬ ‫و‬ ‫درصد‬ ‫ـی‪،‬‬ ‫ـاس نهــاد ابادانــی‬ ‫فــت‪ :‬ا گــر فرهنـ‬ ‫حــوری فرشبافـ‬ ‫زمیـ‬ ‫انجــام میگیــرد‪.‬‬ ‫سنددار شدن ‪۷۰‬‬ ‫خــود و گنــدم و‬ ‫ــم دانســت و گ‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫و بــر همیــن اسـ‬ ‫تمامی م‬ ‫ـرح راســتی ازمایــی‬ ‫کشــاورزی شــامل ن‬ ‫محــروم را مه‬ ‫ـوب و منطقه‬ ‫نامههای اجرایی با‬ ‫ـرفت هــم معنایی‬ ‫خدمات سوخترسانی‬ ‫اجــرای طـ‬ ‫زنبــورداری‪،‬‬ ‫ـه خدمــات مطلـ‬ ‫ستایی در مراغه‬ ‫ـه اســت کــه بــه‬ ‫حاکم نباشــد‪ ،‬پیشـ‬ ‫عالوه بر تســهیل‬ ‫ـزود‪ :‬در راســتای ارائـ‬ ‫اقدام به عقد تفاهم دستگاههای اجرایی با‬ ‫ـی صــورت گرفتـ‬ ‫درجایی‬ ‫میلیون لیتر طرح‬ ‫از اولین روزهای‬ ‫هزینــه شــهروندان‬ ‫مساکن رو‬ ‫او افـ‬ ‫گیاهــان دارویـ‬ ‫کل ســازمانها و‬ ‫بر همین اساس‬ ‫‪ ۸۰‬درصد شاغلین‬ ‫یــی در وقــت و‬ ‫مندی مشتریان‪۱۶۶ ،‬‬ ‫مدیران‬ ‫نخواهد داشت‪،‬‬ ‫مدیران ادارات در‬ ‫و صرفهجو‬ ‫امارهای رسمی بیش از‬ ‫کسب رضایت‬ ‫چاراویماق با تشــکیل‬ ‫بخشهــای مختلــف‬ ‫مراغه گفت‪۷۰ :‬‬ ‫خانواده روستائیان در‬ ‫استان در سال‪۱۳۹۹‬‬ ‫فرماندار چاراویماق و‬ ‫استناد‬ ‫مسکن انقالب اسالمی‬ ‫ـال در‬ ‫بنیاد در شهرســتان‬ ‫رسته فعال هستند‪.‬‬ ‫بخش کشاورزی‬ ‫در بهبود اشتغال‬ ‫حضور‬ ‫مدیر بنیاد‬ ‫یافت‪ .‬حضور‬ ‫اجتماع سعی کردیم‬ ‫و هموطنــان فعـ خدماتی موجب کاهش‬ ‫سوخت در‬ ‫شهرستانسنددار شدند‪.‬‬ ‫همکاری و پیشرفت هر چهبهتر شهرستان در این ‪۷‬‬ ‫این ایجادی‬ ‫جدی ادامه خواهد‬ ‫اندیشهورز فرهنگ و‬ ‫طرح و برنامهها در‬ ‫شهرســتان برای‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬صنعتــی و‬ ‫هایروستاییاین‬ ‫جدید بهصورت‬ ‫توزیعشدهاست‪.‬‬ ‫شاهی با اشاره به ریز‬ ‫شــتغال هیئت‬ ‫اعزام کارشناسان‪،‬‬ ‫درصدواحد‬ ‫ـرف نفتــگاز بخش‬ ‫افزود‪ :‬باهدف تثبیت‬ ‫اغاز طرح توزیع‬ ‫سبک ‪ ۲۷‬سال‬ ‫ـریح برنامههــای ا‬ ‫طرحهای دیگر با‬ ‫‪ ۳‬درصــدی مصـ‬ ‫ســیج‪ ،‬احمدیان‬ ‫اللهی با اشــاره به‬ ‫کارها کرد‪.‬‬ ‫رسته دام سنگین و‬ ‫نزدیــک بــه‬ ‫ـاهی ضمــن تشـ‬ ‫ـاد دوشــادوش‬ ‫به گزارش ب‬ ‫علی روح‬ ‫ها و کالسهای‬ ‫برای‪ ۱۳‬هزار واحد‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬شده است‪.‬‬ ‫اینکه طی ‪ ۵‬ساله حضور بنیاد رستهها‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫شـ‬ ‫از مســاعدت بنیـ‬ ‫روحانی‪ ،‬تشکیل کارگاه‬ ‫برنامه‪ ،‬قالیبافی‬ ‫روستایی تاکنون‬ ‫شاهی با بیان‬ ‫نفتگازبااستفادهاززیرساختبانکی کشاورزی نسبت به سال‬ ‫در چارایمــاق‪،‬‬ ‫اجــرای صدهــا‬ ‫مالکیت خانههای‬ ‫ـوری‪ ،‬زنبورداری ‪۹‬‬ ‫کاشت مبلغین‬ ‫الکترونیکی‬ ‫هــم بــا جدیــت‬ ‫بابیان اینکه پارسال‬ ‫و معیشــت‬ ‫چاراویمــاق بــا‬ ‫کرد‪ :‬اجرای این‬ ‫برنامه محـ‬ ‫و نهادینه کردن‬ ‫ـائل فرهنگــی را‬ ‫صادرشده اســت‪ .‬او‬ ‫مســتضعفان در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۹‬تصریح‬ ‫کشاورزی که شامل نخود و گندم مستضعفان برای ترویج‬ ‫حوزههــای مختلــف‬ ‫اموزشــی مسـ‬ ‫ســند مالکیت‬ ‫برگزاری مســابقات و‬ ‫از مردادماه‬ ‫ـه ســند مالکیــت‬ ‫همــکاری جهاد‬ ‫هفت برنامه‪،‬‬ ‫طــرح متنــوع در‬ ‫یــی هم بیش از‬ ‫روســتاهای مراغـ‬ ‫کنیم‪ .‬شــاهی افزود‪:‬‬ ‫اصالحشــده‪ ،‬با‬ ‫برنامــه و‬ ‫ـتغال و معیشــت‪،‬‬ ‫ـه و گیاهان دارو‬ ‫ـرای ‪ ۴۰۰‬خانــه در‬ ‫مکانیــزه نخــود‬ ‫مناسبتهای مختلف‪،‬‬ ‫امســال دنبال‬ ‫برای سنددار شدن‬ ‫اســت ‪ ۱۶‬برنامـ‬ ‫بـ‬ ‫زیربنایــی‪ ،‬اشـ‬ ‫فــزود‪ :‬در بهــار‬ ‫اظهار کرد‪ :‬امسال نیز‬ ‫های فرهنگی در‬ ‫عمرانــی و‬ ‫محوری برای اجرا تدارک دیدهشــده کشــاورزی خبــر داد و ا‬ ‫بهداشت سعی‬ ‫صادرشده است‬ ‫شده جشنواره‬ ‫ســاماندهی فعالیتهــای‬ ‫احمدیان‬ ‫و‬ ‫اجتماعی و سالمت‬ ‫ریزیشــده اســت‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬برنامــه‬ ‫نخود دیم اصالح‬ ‫ـکیل میــز قــران و‬ ‫‪ ۵۰۰‬واحــد برنامه‬ ‫فرهنگی‪،‬‬ ‫‪ ۵۰‬هکتار مزرعه‬ ‫داریــم‪ ،‬ادامــه‬ ‫نوجوان‪ ،‬تکریم از‬ ‫روســتایی‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫اســت‪ .‬او تشـ‬ ‫بیــش از‬ ‫ـول در شهرســتان‬ ‫نژاد دام کاشــت‬ ‫حضور است‪.‬‬ ‫علمی شروعشــده‬ ‫کودک و‬ ‫عیان خانههای‬ ‫در ایجــاد تحـ‬ ‫ـال طرح اصــالح‬ ‫روشهای نوین و‬ ‫تعیین عرصه و‬ ‫ـات کارشناســی بــا‬ ‫ـتغالزایی قرانی‪ ،‬تشکیل سرای خانواده شهدا‪ ،‬برگزاری‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬پارسـ‬ ‫مشکالت اجتماعی‬ ‫و پنــج میلیــون‬ ‫روستاهای با‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫او‬ ‫جل‬ ‫کمبهره برای اشـ‬ ‫رفع‬ ‫ـزاری‬ ‫رزمندگان دفاع مقدس و‬ ‫ـازی‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫چهــار درصــد‬ ‫گ‬ ‫بر‬ ‫راس شروع و در‬ ‫داد‪ :‬بــا‬ ‫تسهیالت برای مقاومسـ‬ ‫ادارات مربوطه‬ ‫خــت تســهیالت‬ ‫هــدای جهیزیــه‬ ‫بانکها را از دیگر‬ ‫ـبک با هشت هزار‬ ‫ـارد ریــال بــا دوره‬ ‫حاصل گردید پردا‬ ‫ـوض پرداخــت‬ ‫ـازی زوجیــن‪ ،‬ا‬ ‫بهعنوان وثیقه در‬ ‫نخبگان و کارشناســان ذیصــالح شهرستان در سـ‬ ‫میــزان ‪ ۶۳‬میلیـ‬ ‫تومــان بالعـ‬ ‫کارگاه توانمندسـ‬ ‫موفقیتهای خوبی‬ ‫مــور روســتایی و‬ ‫اســتفاده از ســند‬ ‫شهرســتان بــه‬ ‫‪ ۱۸‬میلیــارد ریــال‬ ‫ـتایی اعالم کرد‪.‬‬ ‫پیشــرفت برای‬ ‫رونق رســتههای دام‬ ‫مدیــرکل ا‬ ‫و‬ ‫مورد هــدف‬ ‫فرماندار عجبشــیر‬ ‫ســطح پوشــش‬ ‫جــوان بــه مبلــغ‬ ‫کردن خانههای روسـ‬ ‫برنامه تنظیم ســند‬ ‫ـا ‪ ۱۲‬ماهه برای‬ ‫میشــود‪.‬‬ ‫کار قرار گرفت که‬ ‫جدیــد بــا افزایــش‬ ‫بــه زوجهــای‬ ‫استانداری اذربایجان‬ ‫اهداف ســنددار‬ ‫سیســتم صوتی‬ ‫تاکنون با تســهیالت‬ ‫ـم تنفــس ‪ ۸‬تـ‬ ‫تکمیل پل جاده‬ ‫ذکرشده در دستور‬ ‫بازدید گفت‪ :‬ســیل‬ ‫کــه در ســال‬ ‫شوراهای‬ ‫جــوان و تجهیــز‬ ‫ـوت پیــش خواهیـ‬ ‫ـکن مراغــه افزود‪:‬‬ ‫ســنگین‪ ،‬مشــارکت در‬ ‫حوزههای‬ ‫نیــز در این‬ ‫بــرای ‪ ۲۲۰‬زوج‬ ‫اختصاص ‪ 31‬میلیارد‬ ‫تدوین ان هستیم‪.‬‬ ‫ـال گذشــته باقـ‬ ‫مدیــر بنیاد مسـ‬ ‫ارشــاد اســالمی‬ ‫ـالمی ‪ ۱۲‬هزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫ســبک و‬ ‫تکمیل پاســگاه‬ ‫یکم تیرماه ســال‬ ‫باتجربــه سـ‬ ‫شــرقی از‬ ‫حال نهایی شدن و‬ ‫اداره فرهنگ و‬ ‫ســکن انقالب اسـ‬ ‫مراغه‪ ،‬مشــارکت در‬ ‫روز بیســت و‬ ‫ســالن امفیتئاتر‬ ‫دهی‪ ،‬نهادســازی‪،‬‬ ‫برای بازسازی مسیل‬ ‫در‬ ‫پرداختی بنیاد م‬ ‫فرهنگی قابل اشــاره‬ ‫غــه مقاومســازی‬ ‫برفکی قره اغاج _‬ ‫پیشســاخته در‬ ‫ـایی و ســازمان‬ ‫بخشقلعهچایاین‬ ‫ریال اعتبار‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫مرا‬ ‫ی‬ ‫ـای‬ ‫ـتا‬ ‫ـ‬ ‫تب‬ ‫ه‬ ‫ـس‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫برنامه‬ ‫رو‬ ‫شنا‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫مشکل‬ ‫‪۱۷۲‬‬ ‫تقی کرمی‬ ‫ـارت‪ ،‬تامیــن ‪ ۱۱۶‬با‬ ‫گذشتهدر‬ ‫مستندســازی و‬ ‫او‬ ‫چاراویمــاق از‬ ‫ــد مســکونی در‬ ‫ـتای قوزلوجــه در‬ ‫اشاره به وجود‬ ‫ـاره بــه طرحهای‬ ‫درصد خانههای‬ ‫و تعمیر اساســی‬ ‫واح‬ ‫ـند پیشــرفت‪،‬‬ ‫شروع برنامه اغزیـ‬ ‫داخــل روسـ‬ ‫شاهی با‬ ‫بیشترین خسارت را‬ ‫اســت‪ .‬او با اشـ‬ ‫کرد‪ :‬بیش از ‪۵۴‬‬ ‫مشــارکت در تامین‬ ‫تدویــن سـ‬ ‫شهرستان‪،‬‬ ‫ـبک و ســنگین از‬ ‫کارشناسی استان‬ ‫در ایــن حــوزه‬ ‫شده است‪ .‬او اضافه‬ ‫عجبشیرخبرداد‪.‬‬ ‫ـده در حوزههای‬ ‫است که این میزان‬ ‫ـتان ‪ ۳۰‬روســتا‪،‬‬ ‫در احشــام دام سـ‬ ‫استفاده از ظرفیت‬ ‫جاده دسترســی‬ ‫خوشبختانهاین‬ ‫شهرستان‬ ‫بــارات جذبشـ‬ ‫مقاومسازی شده‬ ‫دامهــای شهرسـ‬ ‫راهــداری‪ ،‬احداث‬ ‫پیادهسازی‪،‬‬ ‫قوزلوجهوارد کرد که‬ ‫کارهــای علمی‬ ‫شــده و اعت‬ ‫ـزارش رویــداد امــروز‪،‬‬ ‫روستایی در مراغه‬ ‫واکسیناســیون کلیــه‬ ‫ـتغال و ســالمت‬ ‫ماشــیناالت‬ ‫است‪ .‬احمدیان ادامه‬ ‫این بهروستای‬ ‫نخبــگان و انجــام‬ ‫اما خسارات زیادی‬ ‫بــه گـ‬ ‫و مجیــر ابــاد‪ ،‬اجــرای اجرا عمرانی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اشـ‬ ‫جامــع‬ ‫و افزود‪ :‬طی سه‬ ‫میانگین استانی‬ ‫روند بازسازی حاشیه‬ ‫و شهرســتان و‬ ‫تلفات جانی نداشت‬ ‫خاتــون گنــای‬ ‫ـا و برنامههــا را‬ ‫اسفند ‪ ۹۹‬خبر داد‬ ‫‪ ۷‬درصد باالتر از‬ ‫بلقان و مختلف‬ ‫تومــان از محــل‬ ‫کرمی در بازدید از‬ ‫هــزار و ‪ ۶۰‬خانه‬ ‫جمعیت روســتای‬ ‫عملیاتــی طرحهـ‬ ‫مسیل حادثه‬ ‫پل بین مــزارع و‬ ‫چاریاماق از‬ ‫دسترسی روستاهای‬ ‫ـش از ‪ ۱۸‬میلیــارد‬ ‫مقام ســازی یک‬ ‫تقی‬ ‫قبــل از اجــرای‬ ‫هایی که در حریم این‬ ‫داخــل روســتاها و‬ ‫این بیمــاری در‬ ‫پارســال نیــز برای‬ ‫روستای از جــذب بیـ‬ ‫اسفالت سرد جاده‬ ‫چاراویماق برشمرد‪.‬‬ ‫ــر داد و افــزود‪:‬‬ ‫هدف ریشــهکنی‬ ‫ســازی با سود کم‬ ‫را بــه معابــر‬ ‫مسیل افزود‪ :‬خانه‬ ‫داد‪:‬‬ ‫با اشاره به اینکه‬ ‫مســتضعفان خب‬ ‫احداث پل داخل‬ ‫رویکرد عملی بنیاد در‬ ‫تســهیالت مقاوم‬ ‫ســال‬ ‫حریم قانونی عقب‬ ‫کرد‪ .‬عادل اصغرپور‬ ‫اعتبــارات بنیــاد‬ ‫شورجه و مشارکت در‬ ‫ســتایی در مراغه‬ ‫ریزیشده است‪.‬‬ ‫جمعیت دامی‬ ‫دارد بایــد با رعایت‬ ‫ـل کاری از زمــان‬ ‫مکان منازل وارد‬ ‫خوابگاهی اعم از‬ ‫رو‬ ‫دامی برنامه‬ ‫مسیلهاهمچنان‬ ‫تب برفکی در‬ ‫وجــود‬ ‫ـدت ‪ ۶‬مــاه فصـ‬ ‫گیاهان دارویی‬ ‫های احتمالی در این‬ ‫تجهیز تمامی اقالم‬ ‫ریشهکنی‬ ‫اطرافرودخانههاو‬ ‫ایــن مبلــغ در مـ‬ ‫پرداختشدهاست‪.‬‬ ‫هکتار انواع‬ ‫ـاق و با مشــارکت‬ ‫کشی کنند تا از بحران‬ ‫دارویی اغزیارت‪،‬‬ ‫پیمانکار خانههای‬ ‫‪ ۸۰۰‬دانشاموز‬ ‫ساختوسازهای‬ ‫کاشت ‪۶۰‬‬ ‫ریزیشده است‬ ‫نهــاد در چاریمـ‬ ‫مالفه‪ ،‬بالش بــرای‬ ‫هکتار انواع گیاهان‬ ‫سیالب قرار دارد افزود‪:‬‬ ‫مشــخص شــدن‬ ‫برنامه‬ ‫ــا داشــتن رتبــه‬ ‫شــروع بــه کار‬ ‫‪ ۴۰‬میلیارد تومان‬ ‫تشــک‪ ،‬پتو‪،‬‬ ‫جلوگیری شــود‪ .‬او از‬ ‫او از کاشــت ‪۶۰‬‬ ‫ـزود‪ :‬چاراویمــاق ب‬ ‫گفت‪ :‬درخطر‬ ‫ـتگاه کامپیوتــر برای‬ ‫یــم و قانــون در‬ ‫نعناع فلفلی‪،‬‬ ‫دولتی به بیش از‬ ‫شــاهی افـ‬ ‫این روستا خبر داد و‬ ‫ـدون رعایــت حر‬ ‫ـی‪ ،‬تامیــن ‪ ۵۰‬دسـ‬ ‫اذربایجــان شــرقی‬ ‫‪ 3۷۰۰‬تخت در‬ ‫ـایل دستگاههای‬ ‫غیرمجــاز و بـ‬ ‫طرح بازسازی مسیل‬ ‫ـم از گل محمــدی‪ ،‬ســیاهدانه‪ ،‬چاراویماق خوابگاهـ‬ ‫ـر مســاحت در‬ ‫غیرقانونی است‬ ‫ـتان‪ ،‬تکمیــل وسـ‬ ‫شهرستانواهالی‪،‬‬ ‫اعـ‬ ‫چهــارم ازنظـ‬ ‫و مسیلها‬ ‫سال گذشته در‬ ‫ســطح شهرسـ‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫مسئوالناستانیو‬ ‫‪ ۶۰‬نــوع انواع ســنگ و فلزات موسیر و زعفران طی‬ ‫قاهتگاههایاستان‬ ‫شــت مــدارس‬ ‫جاده بین مزارع‬ ‫دو طرف اطراف رودخانهها مربوطه بایــد ازاینگونه‬ ‫بامشارکت‬ ‫از‬ ‫ـش‬ ‫ک‬ ‫ـداث‬ ‫ـعه‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫از‬ ‫ـتن‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫عبوری‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫تو‬ ‫ـ‬ ‫نخود‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ازمایشــگاهی مدارس‪،‬‬ ‫و دا‬ ‫ــه داد‪ :‬برنامــه‬ ‫ـاران و مســئوالن‬ ‫متری و محلهای‬ ‫در تولید گندم و‬ ‫ن‬ ‫خبــر داد و ادام‬ ‫کرمی و دهیـ‬ ‫ـد‪ .‬مدیــرکل امور‬ ‫کانل چهار‬ ‫ـی‪ ،‬عملکرد موفق‬ ‫ـته بســیار موثــر و‬ ‫ـاد خواهد شــد‪.‬‬ ‫مستقرشده است‬ ‫ـازها جلوگیــری کننـ‬ ‫هنــوز در جایگاه‬ ‫معدنـ‬ ‫ـی بهعنــوان رسـ‬ ‫این مســیل ایجـ‬ ‫ساختوسـ‬ ‫مراتــع در اســتان‪،‬‬ ‫گیاهــان دارویـ‬ ‫اذربایجانشرقی‬ ‫کانــل در‬ ‫به خانههای‬ ‫و نیــز ســطح‬ ‫شوراهایاستانداری‬ ‫نیازمنــد حمایــت و‬ ‫اســتانداری اذربایجــان‬ ‫همچنین با اشاره به تخصیص وام خانوارهایی روستاییو‬ ‫ـود قــرار نــدارد و‬ ‫فرماندار عجبشیرو‬ ‫مدیریــت بحــران‬ ‫واقعــی خـ‬ ‫بههمراهمدیرکل‬ ‫اثر ســیل‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مدیــرکل‬ ‫ســه هزار و ‪۷۱۳‬‬ ‫وام همچنین‬ ‫خســارتدیده در‬ ‫روند اجرای طرح‬ ‫خـــبر‬ ‫نقاهتگاههای اســتان با‬ ‫تخریبشــدهاند‬ ‫مسکن استان از‬ ‫اســت‪ .‬بیســتم‬ ‫کامــل‬ ‫شــرقی گفت‪:‬‬ ‫مدیرکل بنیاد‬ ‫ـات بــه بیمــاران‬ ‫فرشروستایالمالو‬ ‫جامعــه بشــری‬ ‫مــاده ارائــه خدمـ‬ ‫کــه خانههایشــان چهاردرصدی و ‪ ۲۵‬میلیون‬ ‫روستاییایچیوسنگ‬ ‫التیــام دردهــای‬ ‫ـت و ‪ ۹۵۱‬اتــاق ا‬ ‫خورده است که‬ ‫گفتوگو با ایرنا‬ ‫‪ ۵۵‬میلیون تومانــی‬ ‫تخـ‬ ‫نیز که هادی‬ ‫نام هنرمندی گره‬ ‫محمدباقر هنربر در‬ ‫گیرند به ‪ ۲۰‬مــورد‬ ‫فروردینماه به‬ ‫کرونایی هستند‪.‬‬ ‫شــهادت اســت؛‬ ‫ـی بالعــوض می‬ ‫ـت با ‪ ۲۰۴‬اتــاق از‬ ‫کارمزد بازدیدکرد‪.‬‬ ‫هنر مردان خدا‬ ‫تومانـ‬ ‫مسیر دست یافتن‬ ‫عــداد ‪ ۷۸۵‬تخـ‬ ‫های‪ ۱۵‬میلیونی با‬ ‫مــرد خــدا بود و‬ ‫ـرد‪ :‬از این ت‬ ‫عمر گرانمایه را در‬ ‫که در عرصه هنر‬ ‫به تعمیر دارند وام‬ ‫اپارتمانهایی که‬ ‫اوینی؛ هنرمندی‬ ‫اذربایجان اســت که‬ ‫اظهــار کـ مهمانسراهایاداراتوهتل‬ ‫نیاز‬ ‫ـه جــز در ســایه‬ ‫شهید مرتضی‬ ‫نــد‪ .‬حقیقتــی کـ‬ ‫درانداخت‪ .‬امیدوارم‬ ‫ارشــاد اســالمی‬ ‫استان معرفیشده در‬ ‫مجموعه‬ ‫ــه ان طــی میک‬ ‫مدیرکل فرهنگ و‬ ‫شــر را بــه شــهد‬ ‫انقالبی طرحی نو‬ ‫میراث فرهنگی‬ ‫ـر انقــالب ب‬ ‫نمیتــوان کام ب‬ ‫متعهد و‬ ‫از سوی اداره کل‬ ‫پیشقراول هنر‬ ‫مناســبت روز هنـ‬ ‫کرونایی هستند‪.‬‬ ‫تحــول و تعهــد‬ ‫ـرقی و تبریز زرخیــز‬ ‫ـرقی پیامــی را بــه‬ ‫اماده پذیرش بیماران‬ ‫رسالت هنر‪ ،‬بازداشتن‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫اذربایجان‬ ‫ـام‬ ‫در متــن ایــن پیـ‬ ‫شهرستان تبریز‬ ‫از سوی فعاالن‬ ‫حالوت بخشید‪.‬‬ ‫استان نیز ‪ ۲‬هزار و‬ ‫در سال ‪ 1400‬که‬ ‫ـالمی صــادر کــرد‪.‬‬ ‫ـت و شیرینش‬ ‫نیکیهاســت و‬ ‫ـایر شهرســتانهای‬ ‫انقالب باشد و‬ ‫اسـ‬ ‫رهنمون شــدن به‬ ‫راوی فضیلت اسـ‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در سـ‬ ‫ـرقی ســال «بهــار‬ ‫فرمانداران از مجموعه‬ ‫هنر‪ ،‬در ذات خود‬ ‫از پلشــتیها و‬ ‫ـر اذربایجــان شـ‬ ‫ســته از فرهنــگ‬ ‫‪ ۷۴۷‬اتاق توسط‬ ‫اســت‪:‬‬ ‫انقالب‪ ،‬فضیلتی‬ ‫فرهنــگ و هنـ‬ ‫ـالمی کــه برخا‬ ‫میتوانند با ثبت‬ ‫ـت بیشازپیش‬ ‫‪ ۹۲۸‬تخت با‬ ‫پذیرش هستند‪ .‬هنربر‬ ‫ـانی فاضل؛ و هنر‬ ‫هنــر انقــالب اسـ‬ ‫کارفرمایــان‬ ‫نامیده شــده اسـ‬ ‫دو ویژگــی را در‬ ‫هنرمند‪ ،‬انسـ‬ ‫ها معرفی و اماده‬ ‫امتداد و برخاسته از‬ ‫فرهنــگ و هنر»‬ ‫نــی اســت ایــن‬ ‫ـود در ســامانه‪،‬‬ ‫فرهنگ و هنر انقالبی‬ ‫ادارات و هتل‬ ‫اســتراحت بیماران‬ ‫افرین‪ .‬هنر انقالب در‬ ‫و جهانبینــی دی‬ ‫اطالعــات خـ‬ ‫تامیــن اجتماعی‬ ‫ــاری کــه خلــق‬ ‫رونق و شــکوفایی‬ ‫نقاهتگاهها برای‬ ‫تحول‬ ‫غایت این مشــی و‬ ‫ـودی هنرمنــد و اث‬ ‫مدیــرکل‬ ‫با اشــاره به اینکه‬ ‫بخشــودگی جرائم‬ ‫شــاهد‬ ‫پیشبینیشــده‪،‬‬ ‫و دینی اســت و‬ ‫شــخصیت وجـ‬ ‫نسبت به‬ ‫ـده از بیمارســتان‬ ‫شــرقی ضوابــط‬ ‫ـد انقالبی و هنر‬ ‫هنر اســالمی‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫هنرم‬ ‫اذربایجــان‬ ‫ترخیص‬ ‫خود بــا توجه به‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫بالنده میســازد‪.‬‬ ‫و جامعه است‪.‬‬ ‫افزایشــی بیمــاری و‬ ‫کرونایی‬ ‫کارگاههــای‬ ‫منش‪ ،‬کمال انسان‬ ‫ـاید میکنــد‬ ‫جرائم حق بیمه‬ ‫ـه انســان را در‬ ‫به وضعیت روند‬ ‫امــروز‪ ،‬هنــر شـ‬ ‫ـه تعالــی اندیشـ‬ ‫بخشــودگی‬ ‫مقررشده است‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬با توجــه‬ ‫تبریز اعالم کند این‬ ‫ـان درهمتنیــده‬ ‫انقــالب دغدغـ‬ ‫شــرایطی که‬ ‫جلوهگاه این هنر‪،‬‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫کارفرمایان را تشریح کرد‪.‬‬ ‫در جهـ‬ ‫ـمت ارامــش و‬ ‫و در ایــن راســتا‬ ‫خود میپــرورد و‬ ‫درصورتیکه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬همچنین‬ ‫ـزگاه بشــر بــه سـ‬ ‫جعفر سمساری‬ ‫اقــدام کننــد‬ ‫بطــن و متن‬ ‫ـزارش ایســنا‪ ،‬جعفر‬ ‫تنهاتریــن گریـ‬ ‫تجهیز شوند‪ .‬او‬ ‫یافتن به حقیقتی‬ ‫ـود را بهصــورت‬ ‫نقاهتگاهها باید‬ ‫بــه گـ‬ ‫محالتی سپاه و امام‬ ‫ابزار برای دســت‬ ‫بدهــی خـ‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬بــا‬ ‫ـرای بیمارستانهای‬ ‫مطمئنترین‬ ‫به سازمان تامین‬ ‫سمســاری‬ ‫چهار مهمانسـ‬ ‫هستند که در صورت‬ ‫خـــبر‬ ‫بهصورت تقسیط‬ ‫نامگــذاری ســال‬ ‫اماده پذیرش بیماران‬ ‫و یکجا و یا‬ ‫توجــه بــه‬ ‫ـاری بیــان کرد‪ :‬در‬ ‫علی ارتش‬ ‫بیماران کرونایی‬ ‫ـد‪ ،‬پشــتیبانیها‬ ‫بازگردانند‪ .‬سمسـ‬ ‫تجهیز کرد‪ .‬موارد‬ ‫ـوان ســال «تولیـ‬ ‫ـوری اذربایجان‬ ‫ـتای اجتماعی‬ ‫نیاز میتوان انها را‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بهعنـ‬ ‫هــی کارگاه خود‬ ‫روزهای اول سال‬ ‫ـالت شــدند‪ .‬جمهـ‬ ‫رهبری و در راسـ‬ ‫ـر کارفرمایی بد‬ ‫استان نسبت به‬ ‫افزایــش تعامـ‬ ‫زداییها» از ســوی‬ ‫این راســتا اگـ‬ ‫روزه اغازشده از‬ ‫شناساییشده در این‬ ‫ـمول بخشــودگی‬ ‫مانــع‬ ‫های نظامی ‪۴۴‬‬ ‫مقاومتــی‪ ،‬ســازمان‬ ‫ـط بپردازد‪ ،‬مشـ‬ ‫درنتیجه درگیری‬ ‫درصد افزایش دارد‪.‬‬ ‫ـتهای اقتصــاد‬ ‫را در ‪ ۱۲‬قسـ‬ ‫توانست بخش اعظم‬ ‫پرداخت خواهد‬ ‫جاری بیش از ‪۲۰‬‬ ‫سیاسـ‬ ‫بخشودگی جرائم‬ ‫مهرماه سال گذشته‪،‬‬ ‫جریمه تاخیر در‬ ‫اجتماعی نســبت به‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫دســت نیروهای‬ ‫ششم‬ ‫توانند با تقسیط‬ ‫تامین‬ ‫صنعتی‪ ،‬معدنی‪،‬‬ ‫ــغالی خود را از‬ ‫چنین کارفرمایان می‬ ‫یــع‪ ،‬معــادن و‬ ‫ســرزمینهای اش‬ ‫فعــال تولیدی‪،‬‬ ‫کرونا‬ ‫بیانیه‬ ‫دولتی شد؛ هم‬ ‫صنا‬ ‫امضای‬ ‫‪ ۸۵‬درصــدی‪ ،‬بــا‬ ‫های‬ ‫شیوع‬ ‫ـی‪،‬‬ ‫کارگاه‬ ‫پس بگیرد که با‬ ‫ـس اتــاق بازرگانـ‬ ‫وضعیت‬ ‫حقیقــی و حقوقی‬ ‫از بخشــودگی‬ ‫ارمنــی در قرهبــاغ‬ ‫رئیـ‬ ‫دوسویه اذربایجان‬ ‫جمهوری اذربایجان‪،‬‬ ‫خدماتــی و اصناف‬ ‫‪ ۱۸‬ماهــه‬ ‫بخشودگی ‪ ۷۵‬درصدی‪،‬‬ ‫تبریز گفت‪ :‬تجارت‬ ‫شیر همچنان‬ ‫توســط روســای‬ ‫کشاورزی‬ ‫خود اقدام میکند‪.‬‬ ‫ارمنستان ضروری‬ ‫از‬ ‫ســهجانبه‬ ‫در عجب‬ ‫ـتان اتشبــس در‬ ‫جمهوری اذربایجان و‬ ‫و غیردولتی‬ ‫این راســتا تقسیط ‪ ۲۴‬ماهه بخشودگی ‪ ۶۰‬درصدی‬ ‫ســتوزیر ارمنسـ‬ ‫ـنا‪ ،‬او افــزود‪ :‬در‬ ‫شرقی با‬ ‫شود‪ .‬به گزارش‬ ‫تقسیط ‪ ۳۰‬ماهه از‬ ‫روســیه و نخ‬ ‫برقرار شــد‪ .‬پس از‬ ‫بــه گزارش ایسـ‬ ‫نارنجی است‬ ‫های ان باید فراهم‬ ‫ـی کارگاه خــود‬ ‫درخواســت با‬ ‫مناقشــه قرهباغ‬ ‫‪ ۳۶‬ماهــه بدهـ‬ ‫بوده و زمینه‬ ‫کارگاههــا میتواننــد‬ ‫ـا رایزنان جدید‬ ‫منطقه مورد‬ ‫و بــا تقســیط‬ ‫ـرکتهای ایرانــی‬ ‫ژائله در نشســتی بـ‬ ‫کارفرمایــان‬ ‫جرائــم تاخیــر در‬ ‫کرونای عجبشیر‬ ‫ســامانه خدمات‬ ‫ـس‪ ،‬تجــار و شـ‬ ‫ایرنــا‪ ،‬یونس‬ ‫بخشــودگی ‪ ۵۰‬درصــدی‬ ‫اذربایجان و ارمنستان‬ ‫مقابله با‬ ‫برقــراری اتشبـ‬ ‫خود را از طریق‬ ‫غرب کشور امادگی‬ ‫بخشــودگی‬ ‫کشورها فراهم کنند‪.‬‬ ‫اجتماعــی بــه از‬ ‫ایران در جمهوری‬ ‫فرماندار و رئیس ستاد شهرستانهای اذربایجان‬ ‫ـتانهای شــمال‬ ‫بهرهمند شوند‪.‬‬ ‫بازرگانی‬ ‫ســازمان تامیــن‬ ‫این افراد در این‬ ‫اینکــه اذربایجان‬ ‫بهویژه از اسـ‬ ‫پرداخت بدهی‬ ‫باوجوداینکه بسیاری از‬ ‫ســازی منطقــه و‬ ‫غیرحضــوری‬ ‫امنیت اقتصادی‬ ‫ــی تبریــز بابیان‬ ‫ـوری اذربایجان‬ ‫وضعیت شیوع کرونا در‬ ‫کنند‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫مشــارکت در باز‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫در اتــاق بازرگان‬ ‫ـی ایــران در جمهـ‬ ‫بر لــزوم تضمین‬ ‫ســبی در تولیــد‬ ‫خــود را بــرای‬ ‫‪ es.tamin.ir‬ثبت‬ ‫شرایط قرمز قرار دارد‪،‬‬ ‫کردنــد و تاکنون‬ ‫ـان و ارمنســتان‪،‬‬ ‫رایزنــان بازرگانـ‬ ‫ظرفیتهــای منا‬ ‫ـت دیدگاههــا و‬ ‫نشــانی‬ ‫محدودیتهای‬ ‫و ایــروان اعالم‬ ‫طرفه‪ ،‬اذربایجـ‬ ‫این دو کشور تاکید‬ ‫شــرقی دارای‬ ‫ـز در ایــن نشسـ‬ ‫شرقی در همچناننارنجیاستو‬ ‫تجــارت بــا باکو‬ ‫افزود‪ :‬بازار یک‬ ‫گذاری انجامشده در‬ ‫زمینه برگزارشده‬ ‫و ارمنســتان نیـ‬ ‫ارتباطات تجاری با‬ ‫اینشهرستان‬ ‫محصوالت متنوع اســت‪،‬‬ ‫هدفمند و هوشــمند‬ ‫ـترک زیادی در این‬ ‫ســرمایه‬ ‫صــی اســتان‬ ‫ایجاد و گســترش‬ ‫ــرایط بهصورت‬ ‫جلسات مشـ‬ ‫تجار اســتان نــدارد و رایزنان جدید کرد‪.‬ژائلــه ادامــه داد‪ :‬بخــش خصو کشــورهای راهکارهای‬ ‫مربوط به این ش‬ ‫ســتار همراهی و‬ ‫گفتوگوباایرنااظهار‬ ‫ســودی برای‬ ‫ارائه کرده و خوا‬ ‫ـای اقتصــادی بــا‬ ‫ارتباط دوســویه‬ ‫عادلاصغرپور در‬ ‫راستای این است‪.‬‬ ‫این کشــورها را‬ ‫توانند‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫همکاری‬ ‫اعمالمیشود‪.‬‬ ‫می‬ ‫مواد‬ ‫در این ‪ ۲‬کشــور‬ ‫فراهم امــاده‬ ‫بــوده و رایزنان‬ ‫مراکز عرضه غذا و‬ ‫خصوصی استان در‬ ‫ایران‬ ‫اذربایجان و ارمنســتان‬ ‫نظارت بر رستورانها‪،‬‬ ‫این کشــورها را‬ ‫همفکری بخش‬ ‫اســتان با تجــار‬ ‫تشدید شده و رعایت‬ ‫جمهوری‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫برای همکاریهای‬ ‫بیــن تجار‬ ‫ـای اســتان برای‬ ‫داشـ فروشگاههای زنجیرهای‬ ‫فضای مناسبی را‬ ‫ـاره بــه ظرفیتهـ‬ ‫بازرگانی باید‬ ‫تجمع با جدیت‬ ‫کننــد‪ .‬او بــا اشـ‬ ‫غذایی‪ ،‬بهداشتی در مراکز خرید و‬ ‫کشــورهای جمهوری‬ ‫ـای دوجانبــه بــا‬ ‫پروتکلهای‬ ‫همکاریهـ‬ ‫کنترلمیشود‪.‬‬ ‫گسترشابادانی‬ ‫مستضعفانبه‬ ‫کمکبنیاد‬ ‫تانچاراویماق‬ ‫درشهرس‬ ‫یلیونلیترنفتگاز‬ ‫‪۱۶۶‬م‬ ‫توزیع کشاورزیاستان‬ ‫در بخش‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی بصورت فشرده‬ ‫نوبت دوم‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشــهر در نظر دارد پروژه های ذیل را بر اساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در جدول ذیل به صورت‬ ‫برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (بصورت فشرده) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫میلیاردریالاعتبار برای‬ ‫اختصاص‪31‬‬ ‫وستایقوزلوجه‬ ‫زسازیمسیلداخلر‬ ‫با‬ ‫ردیف‬ ‫هنر‪ ،‬در ذات‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫راوی فضیلت است‬ ‫خود‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫محل اجرا‬ ‫مدت اجرای‬ ‫کار‬ ‫براورد اولیه(ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت‬ ‫در مناقصه(ریال)‬ ‫رتبه و رشته مورد‬ ‫نیاز‬ ‫ضوابطبخشودگی‬ ‫اعالم‬ ‫بیمه کارفرمایان‬ ‫جرائمحق‬ ‫ستان ضروری است‬ ‫اذربایجان و ارمن‬ ‫‪ 1‬سویه با جمهوری‬ ‫‪95/400-01‬‬ ‫تجارت دو‬ ‫تعریض و بهسازی‬ ‫سعداباد‪ -‬وحدتیه‬ ‫(قطعه ‪ 1‬سعداباد‪-‬‬ ‫تل سرکوه)‬ ‫شهرستان‬ ‫دشتستان‬ ‫‪ 8‬ماه‬ ‫‪109/101/905/190‬‬ ‫‪5/460/000/000‬‬ ‫رتبه ‪ 5‬رشته راه و‬ ‫ترابری‬ ‫کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافت اســناد تا ارائه پیشــنهاد مناقصــه گران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه الکترونیکی دولت (ســامانه ســتاد) به ادرس‬ ‫‪ http://www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار اسناد در سامانه ‪ 1400/01/25‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 1‬زمان و محل توزیع اسناد‪ :‬از روز چهارشنبه مورخ ‪ 1400/01/25‬لغایت دوشنبه ‪ 1400/01/30‬از طریق درگاه الکترونیکی دولت (سامانه ستاد)‬ ‫‪- 2‬اخرین مهلت تحویل مدارک‪ :‬تا ساعت ‪ 14‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1400/2/15‬می باشد‪.‬‬ ‫‪- 3‬نشانی محل تسلیم مدارک ارزیابی‪ :‬از طریق درگاه الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) به ادرس ‪ http://www.setadiran.ir‬ضمن ًا ارائه پاکت حاوی اصل ضمانتنامه به دبیرخانه‬ ‫ساختمان شماره ‪ 2‬اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای الزامی است‪.‬‬ ‫‪ - 4‬مدت اعتبار پیشنهادات تا ‪ 170‬روز پس از زمان بازگشایی پاکات مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 5‬جلسه بازگشایی پاکات‪:‬‬ ‫* زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی در ساعت ‪ 09:00‬روز شنبه ‪ 1400/02/18‬در سالن جلسات اداره کل‪.‬‬ ‫* تاریخ بازگشایی پاکات (الف‪ -‬ب ‪ -‬ج) اسناد مناقصه و تعیین برنده مناقصه متعاقب ًا پس از نتیجه ارزیابی کیفی به اطالع شرکت هایی که حائز حداقل امتیاز ارزیابی کیفی گردیده اند‪،‬‬ ‫خواهد رسید‪ .‬ضمن ًا حضور مناقصه گران در جسله بازگشایی پاکات مناقصه بالمانع خواهد بود‪.‬‬ ‫‪- 6‬شرایط متقاضی‪:‬‬ ‫فشرده‬ ‫بصورت‬ ‫همراه با‬ ‫مرحله ای‬ ‫کارهاییک‬ ‫عمومی‬ ‫مناقصه‬ ‫اگهی‬ ‫کلیدی * مدیریت کارامد و با‬ ‫کارکنان‬ ‫کیفیکادر فنی و‬ ‫ارزیابی* کفایت‬ ‫االت و تجهیزات‬ ‫اجرایی * ماشین‬ ‫قبلی* سابقه کار‬ ‫سابقه در‬ ‫صالحیت و حسن‬ ‫* داشتن توان مالی و پشتیبانی *‬ ‫تجربه و نظام مدیریتی مناسب * نظام کیفی انجام کار و تعیین کیفیت*‬ ‫است‪.‬‬ ‫جزئیاتکلمربوط در‬ ‫جاده ای استان بوشــهر در نظر دارد پروژه های ذیل را بر اساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در جدول ذیل به صورت‬ ‫مندرجنقل‬ ‫اسنادحمل و‬ ‫راهداری و‬ ‫‪ - 7‬سایر اطالعات و اداره‬ ‫نماید‪ .‬تلفن ‪ 07733331281-3‬تماس حاصل‬ ‫واگذارشماره‬ ‫مراجعه و یا با‬ ‫‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫مناقصات به‬ ‫همراه بارسانی‬ ‫ملی اطالع‬ ‫یکپایگاه‬ ‫توانند به‬ ‫مناقصهمی‬ ‫متقاضیان‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر‬ ‫واجد شرایط‬ ‫نشانیفشرده) به پیمانکاران‬ ‫(بصورت‬ ‫ارزیابی کیفی‬ ‫مرحله ای‬ ‫عمومی‬ ‫برگزاری‬ ‫فرمایند‪.‬‬ ‫نوبت اول چاپ اگهی‪1400/01/23 :‬‬ ‫رتبه و رشته مورد‬ ‫مبلغ تضمین شرکت‬ ‫مدت اجرای‬ ‫براورد اولیه(ریال)‬ ‫محل اجرا‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫ردیف چاپ اگهی‪:‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫استان‬ ‫کار حمل و نقل جاده ای‬ ‫کل راهداری و‬ ‫مناقصهعمومی اداره‬ ‫‪ 1400/01/24‬موضوعروابط‬ ‫نیاز‬ ‫بوشهرمناقصه(ریال)‬ ‫در‬ ‫صفحه اخر‬ ‫طرح ‪:‬مهر‬ ‫هنر‪ ،‬در ذات خود‬ ‫راوی فضیلت است‬ ‫نوبت دوم‬ ‫اگهیمزایدهعمومی‬ ‫تعریض و بهسازی‬ ‫سعداباد‪ -‬وحدتیه‬ ‫(قطعه ‪ 1‬سعداباد‪-‬‬ ‫تل سرکوه)‬ ‫شهرستان‬ ‫دشتستان‬ ‫نوبت اول‬ ‫رتبه ‪ 5‬رشته راه و‬ ‫ترابری‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫شرکت گاز استان گیالن‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪08‬‬ ‫سرعتبخشی‬ ‫به واکسیناسیون یا تزریق‬ ‫قطره چکانی‬ ‫فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫با ارزیابی کیفی شرکت گاز استان گیالن‬ ‫شماره ‪/4‬م‪1400/‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شماره مجوز‪1400/324‬‬ ‫جناب اقای رمضانعلی معتمدی‬ ‫شرکت گاز استان گیالن‬ ‫دستگاه مناقصه گزار‪:‬‬ ‫مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان‬ ‫‪ -2‬نشانی دستگاه مناقصه گزار‪:‬‬ ‫رشت‪ -‬پارک شهر‪،‬خیابان ملت‪ ،‬خیابان شهید سیادتی‪ ،‬شرکت گاز استان گیالن‬ ‫درگذشت برادر ارجمندتان‪ ،‬مرحوم عباسعلی معتمدی را تسلیت گفته‪ ،‬برای ان فقید سعید‪ ،‬رحمت و مغفرت‬ ‫گازرسانی به فاز ‪ 3‬شهر زابل شامل ‪ 214718‬متر شبکه وتعداد تقریبی ‪ 2000‬انشعاب )‪)pc‬‬ ‫‪ -3‬موضوع مناقصه ‪:‬‬ ‫ذیل را بر‬ ‫درگاه پروژه‬ ‫طریــقدارد‬ ‫درازنظر‬ ‫استان‬ ‫ای‬ ‫نقل‬ ‫حمل و‬ ‫راهداری و‬ ‫برگــزاری کل‬ ‫کلیــه مراحــل اداره‬ ‫(ســامانه ســتاد) به ادرس‬ ‫الکترونیکی دولت‬ ‫البرزهــا‬ ‫بازگشــایی پاکــت‬ ‫جادهگران و‬ ‫مناقصــه‬ ‫پیشــنهاد‬ ‫اســناد تا ارائه‬ ‫مناقصــه از دریافت‬ ‫جنابعالی و بازماندگان داغدار صبر و شکیبایی ارزومندم‪.‬‬ ‫و برای‬ ‫عمومی‬ ‫مناقصه‬ ‫اگهی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫‪ http://www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار اسناد در سامانه ‪ 1400/01/25‬می باشد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪95/400-01‬‬ ‫‪ 8‬ماه‬ ‫‪109/101/905/190‬‬ ‫‪5/460/000/000‬‬ ‫طریق مزایده‬ ‫اساس شرایط ذکر شده و به شرح مشخصات‪ ،‬اطالعات و جزئیات مندرج در اسناد مزایده از‬ ‫‪ - 1‬زمان و محل توزیع اسناد‪ :‬از روز چهارشنبه مورخ ‪ 1400/01/25‬لغایت دوشنبه ‪ 1400/01/30‬از طریق درگاه الکترونیکی دولت (سامانه ستاد)‬ ‫فاضالب سیستان و بلوچستان‬ ‫شرکت و اب‬ ‫گذار‪:‬‬ ‫مناقصه‬ ‫دستگاه‬ ‫‪ 1400/2/15‬ومی باشد‪.‬‬ ‫مورخ‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 14‬روز‬ ‫‪-1‬نامتا ساعت‬ ‫مدارک‪:‬‬ ‫به‪-‬اخرین مهلت‬ ‫عمومی ‪2‬‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫واگذار‬ ‫صالحیت‬ ‫تحویلواجد‬ ‫پیمانکاران‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫ستاد) به ادرس ‪ http://www.setadiran.ir‬ضمن ًا ارائه پاکت حاوی اصل ضمانتنامه به دبیرخانه‬ ‫الکترونیکی بادولت‬ ‫ارزیابی‪ :‬از‬ ‫‪- 3‬نشانی محل تسلیم مدارک‬ ‫(سامانهساده‬ ‫ارزیابی‬ ‫درگاهمرحله ای‬ ‫طریقیک‬ ‫مناقصه‪:‬‬ ‫‪-2‬نوع‬ ‫فاضالب کل راهداری و حمل و نقل جاده ای الزامی است‪.‬‬ ‫شماره ‪ 2‬اداره‬ ‫ساختمان‬ ‫شرکت اب و‬ ‫تضمین‬ ‫مبلغ‬ ‫پلی اتیلن به اقطار‪ 250 ،200 ،160 ،110‬و ‪ 315‬میلیمتر ‪SDR:17-PN10‬‬ ‫لوله‬ ‫متر‬ ‫‪36194‬‬ ‫خرید‬ ‫مناقصه‪:‬‬ ‫‪-3‬موضوع‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مناقصه می‬ ‫مبلغ ‪170‬‬ ‫پیشنهادات تا‬ ‫سیستان واعتبار‬ ‫مدت‬ ‫‪-4‬‬ ‫مدت اعتبار پیشنهادات‬ ‫توضیحات‬ ‫مدت‬ ‫مزایده‬ ‫روز پس از زمان بازگشایی پاکات شماره‬ ‫(ریال)‬ ‫مزایده‬ ‫موضوع‬ ‫بلوچستان‬ ‫‪ - 5‬جلسه بازگشایی پاکات‪:‬‬ ‫(ریال) رنگ‬ ‫‪ PE100-SF1.25‬خود‬ ‫* زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی در ساعت ‪ 09:00‬روز شنبه ‪ 1400/02/18‬در سالن جلسات اداره کل‪.‬‬ ‫‪-4‬دستگاه‬ ‫فنیاسناد مناقصه و تعیین برنده مناقصه متعاقب ًا پس از نتیجه ارزیابی کیفی به اطالع شرکت هایی که حائز حداقل امتیاز ارزیابی کیفی گردیده اند‪،‬‬ ‫بازرس‪ -‬ج)‬ ‫نظارت‪(:‬الف‪ -‬ب‬ ‫بازگشایی پاکات‬ ‫* تاریخ‬ ‫مناقصه‬ ‫مناقصه گران‬ ‫زمانحضور‬ ‫ضمن ًا‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫خواهد‬ ‫بود‪ .‬از تاریخ ابالغ قرارداد در شهر زاهدان می باشد‪.‬‬ ‫خواهدپس‬ ‫بالمانع روز‬ ‫فوق ‪45‬‬ ‫پاکاتهای‬ ‫بازگشاییلوله‬ ‫جسله تحویل‬ ‫حداکثردرزمان‬ ‫تحویل‪:‬‬ ‫‪-5‬مدت‬ ‫مزایده‬ ‫تجدید‬ ‫‪- 6‬شرایط متقاضی‪:‬‬ ‫و‬ ‫‪،‬نگهداری‬ ‫واگذاری‬ ‫ارجاع‬ ‫فرایند‬ ‫شرکت*در‬ ‫بعنوان وتضمین‬ ‫ریال‬ ‫میلیاردوپانصدمیلیون)‬ ‫کار‪:‬‬ ‫ارجاع‬ ‫شرکت*در‬ ‫‪-6‬مبلغ‬ ‫کارامد و با‬ ‫مدیریت‬ ‫کارکنان کلیدی‬ ‫کادر فنی‬ ‫مشاهدهکفایت‬ ‫تجهیزات *‬ ‫مبلغقبلی* سابقه کار اجرایی *‬ ‫کارهای‬ ‫سابقه در‬ ‫فرایندحسن‬ ‫صالحیت و‬ ‫تضمینپشتیبانی‬ ‫توان مالی و‬ ‫* داشتن‬ ‫مراجعه‬ ‫‪(3500000000‬سه ماشین االت ونحوه‬ ‫از چهار‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫تعیینبهکیفیت*‬ ‫انجام‬ ‫صورتکیفی‬ ‫مناسب * نظام‬ ‫مدیریتی‬ ‫نظام‬ ‫تجربه و‬ ‫مزایده‪/‬انتخابمرزی بنام تمرکز وجوه سپرده (بودجه‬ ‫‪ 4001114207144783‬نزد بانک‬ ‫حســاب نســیم‬ ‫کار ووجه‬ ‫واریز‬ ‫فیش‬ ‫بایســت به‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫کار‬ ‫‪36‬ماه مدت به بخش‬ ‫سه ماه‬ ‫‪5099004224000008 1,538,000,000‬‬ ‫‪30,750,720,000‬‬ ‫تابلوی‬ ‫دستگاه‬ ‫‪ - 7‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مندرج است‪.‬‬ ‫اجاره‪/‬انتخاب‬ ‫کارتابل‬ ‫اجاره‬ ‫شرط‬ ‫‪07733331281-3‬قید و‬ ‫تمدید‪ ،‬بدون هیچگونه‬ ‫ماه باقابل‬ ‫حداقل ســه‬ ‫نشانیبانکی با اعتبار‬ ‫ضمانتبهنامه‬ ‫بلوچستان و‬ ‫سیســتان‬ ‫اب و‬ ‫عمومی)‬ ‫واقع در‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫تماس حاصل‬ ‫شماره تلفن‬ ‫ستاد و یا‬ ‫مراجعه‬ ‫‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫رسانییامناقصات‬ ‫پایگاهوملی اطالع‬ ‫فاضالب توانند به‬ ‫متقاضیان می‬ ‫شــرکتبیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫کسب‬ ‫جهت‬ ‫سامانه‬ ‫کرج‪-‬‬ ‫راه‬ ‫ازاد‬ ‫محور‬ ‫فرمایند‪.‬‬ ‫ضمن بارگذاری تصویر ان در سامانه تدارکات الکتریکی دولت(ستاد) اصل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار را به دستگاه مناقصه گزار‬ ‫که‬ ‫قزوین‬ ‫چاپ اگهی‪1400/01/23 :‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫تحویل‬ ‫اگهی‪1400/01/24 :‬‬ ‫دوم چاپ‬ ‫نوبت‬ ‫روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر‬ ‫‪-7‬تاریخ و مهلت تهیه و تحویل اسناد مناقصه‪:‬‬ ‫مزایده‬ ‫واگذاریاسناد مناقصه از تاریخ ‪ 1400/1/23‬لغایت ‪ 1400/1/26‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت تهیه‬ ‫‪،‬نگهداری و بهره‬ ‫نحوه مشاهده مراجعه‬ ‫مهلت بارگذاری اسناد مناقصه ساعت ‪ 15‬مورخ ‪ 1400/2/5‬می باشد‪.‬‬ ‫اخریناز چهار‬ ‫برداری‬ ‫‪36‬ماه مدت به بخش مزایده‪/‬انتخاب‬ ‫سه‬ ‫‪5099004224000009‬‬ ‫‪900,000,000‬‬ ‫‪17,847,648,000‬‬ ‫دستگاهتابلوی‬ ‫ماه دولت(ستاد) به ادرس‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تدارکات‬ ‫سامانه‬ ‫به‬ ‫مراجعه‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫شرایط‬ ‫واجد‬ ‫رسمی)‬ ‫های‬ ‫(نمایندگی‬ ‫کنندگان‬ ‫تامین‬ ‫و‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫کارتابلاجاره‪/‬انتخاب‬ ‫اجاره‬ ‫تبلیغاتی واقع در‬ ‫نوبت دوم‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬و با پرداخت مبلغ ‪(200000‬دویســت هزار) ریال اسناد مناقصه را سامانه‬ ‫مدارک‬ ‫ستادبا توجه به مندرجات اسناد مناقصه‬ ‫دریافت و‬ ‫محور ازاد راه تهران‬ ‫بارگذاری نمایند‪.‬‬ ‫سامانه‬ ‫‪ pdf‬در‬ ‫گذار‪ :‬های‬ ‫بصورت فایل‬ ‫‪-1‬ناموج) تهیه‬ ‫شامل پاکات (الف‪ ،‬ب‬ ‫الزم‪-‬کرج‬ ‫بلوچستان‬ ‫فوق سیستان و‬ ‫فاضالب‬ ‫اب و‬ ‫شرکت و‬ ‫دستگاهومناقصه‬ ‫‪www.sbfasb.ir‬‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ادرس‬ ‫‪-2‬نوع مناقصه‪ :‬یک مرحله ای با ارزیابی ساده‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫‪ -4‬مبلغ براورد اولیه و مدت‬ ‫مدت ‪ 15‬ماه‬ ‫ریال به‬ ‫‪535/664/029/000‬‬ ‫امروز‬ ‫رویداد‬ ‫امیر اکبری‪ -‬روزنامه‬ ‫پیمان‪:‬‬ ‫‪ -5‬نوع و مبلغ تضمین‪:‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به شماره شبا حساب ‪ IR 610100004001119206378746‬به‬ ‫شناسه واریز ‪ 922119252292680010000000000001‬بانک مرکزی یا یکی از تضامین معتبر‬ ‫ارجمند‪ 50659/123402‬ه مورخ ‪ 94/9/22‬به مبلغ ‪ 13/413/281/000‬ریال‬ ‫همکاران شماره ت‬ ‫در ایین نامه‬ ‫زهرا حسینی ‪ ،‬سرکار خانم مریم حسینی‬ ‫سرکار خانم‬ ‫اخرین مهلت دریافت اسناد‬ ‫ساعت ‪ 19‬مورخ ‪1400/2/2‬‬ ‫وارزیابی ‪:‬‬ ‫مصیبت وارده رامناقصه‬ ‫عرض نموده و از پروردگار مهربان برای ان فقید سعید‪ ،‬رحمت و مغفرت و برای‬ ‫تسلیت‬ ‫یک مرحله ای‬ ‫‪1400/2/16‬عمومی‬ ‫مورخمناقصه‬ ‫فراخوان‬ ‫ارزومندیم‪.‬‬ ‫شکیبایی‬ ‫تجدیدو‬ ‫صبر‬ ‫داغدار‬ ‫بازماندگان‬ ‫پاکات‬ ‫‪ -7‬اخرین مهلت تحویل‬ ‫ساعت ‪19‬‬ ‫پیشنهادی توسط مناقصه گران‪:‬‬ ‫استان گیالن‬ ‫شرکت‬ ‫ارزیابی‬ ‫با‬ ‫گازامروز‬ ‫رویداد‬ ‫کیفیروزنامه‬ ‫همکاران روزنامه‬ ‫مدیرمسئول و‬ ‫‪1400/02/21‬‬ ‫مورخ‬ ‫شنبه‬ ‫سه‬ ‫روز‬ ‫‪12‬‬ ‫ساعت‬ ‫مناقصه‪:‬‬ ‫ایرانبازگشایی پاکات‬ ‫زمان‬ ‫شرکت‪-8‬‬ ‫ملی گاز‬ ‫شماره ‪/4‬م‪1400/‬‬ ‫شرکت گاز استان گیالن‬ ‫خاص)‬‫(سهامی‬ ‫مکان دریافت وتحویل اسناد‬ ‫‪9‬‬ ‫‪:‬‬ ‫پیمانکاران‬ ‫‪ -1‬دستگاه مناقصه گزار‪:‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شماره مجوز‪1400/324‬‬ ‫اگهی مزایده عمومی (‪)99/404‬‬ ‫قراردادها‬ ‫‪ 013‬دفتر‬ ‫‪– 33369086‬‬ ‫تماس ‪:‬‬ ‫تلفکس )‬ ‫دوم)شهید سیادتی‪ ،‬شرکت گاز استان گیالن‬ ‫ملت‪ ،‬خیابان‬ ‫شهر‪،‬خیابان‬ ‫پارک‬ ‫رشت‪-‬‬ ‫گزار‪:‬‬ ‫مناقصه‬ ‫شماره )دستگاه‬ ‫‪ --102‬نشانی‬ ‫نوبت‬ ‫ایامور(‬ ‫مرحله‬ ‫یک‬ ‫مناقصه در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد) انجام می پذیرد‪.‬‬ ‫شرکت گاز استان گیالن‬ ‫نوبت دوم‬ ‫‪2‬‬ ‫گازرسانی به فاز ‪ 3‬شهر زابل شامل ‪ 214718‬متر شبکه وتعداد تقریبی ‪ 2000‬انشعاب )‪)pc‬‬ ‫تذکر‪ -3 :‬موضوع مناقصه ‪:‬‬ ‫استانبودن گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رشته های تاسیسات وتجهیزات یا نفت وگاز الزامی است‪.‬‬ ‫نیروی ‪-‬برقدارا‬ ‫شرکت توزیع ‪1‬‬ ‫‪50،000‬کیلو گرم انواع‬ ‫دارد‬ ‫کرمانشــاه در‬ ‫اســتان‬ ‫مالی برق‬ ‫نیروی‬ ‫توزیع‬ ‫شــرکت‬ ‫اجرا می شود‪.‬‬ ‫نظرنفت‬ ‫صنعت‬ ‫متناسب در مناقصات‬ ‫وفرایندقیمت‬ ‫ارزیابی‬ ‫دستورالعمل‬ ‫کرمانشاه(سهامی ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مدت‬ ‫اولیه و‬ ‫مناقصه براورد‬ ‫دراین‪ -‬مبلغ‬ ‫خاص) ‪4‬‬ ‫مدت ‪ 15‬ماه‬ ‫ریال به‬ ‫‪535/664/029/000‬‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫ارائه‬ ‫کیفیت‬ ‫لحاظ‬ ‫با‬ ‫داخل‬ ‫ساخت‬ ‫کاالی‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫قیمتها‬ ‫‪:‬‬ ‫مهم‬ ‫تذکر‬ ‫ســیم الومینیومی پیمان‪:‬‬ ‫اســقاط رااز طریــق مزایده عمومی به فروش برســاند‪.‬لذاکلیه شــرکت هــای تولید کننده‬ ‫این اگهی در سایت شرکت گاز استان گیالن ‪ http//www . nigc - gl .ir‬و ‪shana.ir‬‬ ‫مدت‬ ‫ظرف‬ ‫بازدیــد‬ ‫مزایده و‬ ‫اســناد‬ ‫توانندجهــت‬ ‫فلزات مــی‬ ‫کابــل و‬ ‫زمان و محل دریافت اسناد مزایده و اگاهی از سایر شرایط‪:‬‬ ‫‪ IR 610100004001119206378746‬به‬ ‫شبا حساب‬ ‫شماره‬ ‫به‬ ‫واریز نقدی‬ ‫بانکی یا‬ ‫ضمانتنامه‬ ‫میباشد‪.‬‬ ‫رویت‬ ‫‪ http://iets.mporg‬قابل‬ ‫دریافت ‪.ir‬‬ ‫جمهوری)‬ ‫ریاست‬ ‫راهبردی‬ ‫)معاونت‬ ‫ذوبمناقصات‬ ‫کارخانجــاترسانی‬ ‫همچنین پایگاه ملی اطالع‬ ‫ســیم و و‬ ‫استان‬ ‫نظراب‬ ‫شرکت‬ ‫بلوچستان‪ 315‬میلیمتر‬ ‫سیستان و‪ 250 ،200‬و‬ ‫اقطار‪،160 ،110‬‬ ‫وفاضالببه‬ ‫لوله پلی اتیلن‬ ‫دفترقراردادهای‪36194‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب ‪-3‬موضوع مناقصه‪ :‬خرید‬ ‫تضامین معتبر‬ ‫بانک مرکزی یا یکی‬ ‫‪922119252292680010000000000001‬‬ ‫شناسه واریز‬ ‫تضمین‪:‬‬ ‫تاریــخو مبلغ‬ ‫‪ 5 SDR:17-PN10‬روز کاری از ‪ -5‬نوع‬ ‫کرمانشــاه‪ -‬ازخیابان‬ ‫واقــع در‬ ‫امــور تدارکات این شــرکت‬ ‫ایــن اگهــی به‬ ‫انتشــار‬ ‫متردارد مزایده عمومی مذکور را از طریق سامانه تدارکات‬ ‫البرز در‬ ‫حمل و نقل جاده ای استان‬ ‫راهداری و‬ ‫بلوچستان‬ ‫اداره کل سیستان و‬ ‫گیالن‬ ‫استان‬ ‫گاز‬ ‫شرکت‬ ‫عمومی‬ ‫روابط‬ ‫در ایین نامه شماره ت ‪ 50659/123402‬ه مورخ ‪ 94/9/22‬به مبلغ ‪ 13/413/281/000‬ریال‬ ‫‪ PE100-SF1.25‬خود رنگ‬ ‫قطرات اب را چون لحظات زندگی ارج نهیم‬ ‫‪.‬کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران‬ ‫نظارت‪:‬نماید‬ ‫‪-4‬دستگاه برگزار‬ ‫الکترونیکی دولت‬ ‫بازرس فنی‬ ‫خواهد شد و‬ ‫ادرس‬ ‫الکترونیکی‬ ‫پاکت ها‬ ‫و بازگشایی‬ ‫‪www.setadiran.ir‬انجاممی باشد‪.‬‬ ‫تاریخ ابالغ قرارداد در شهر زاهدان‬ ‫(ستاد)روزبهپس از‬ ‫دولتفوق ‪45‬‬ ‫لوله های‬ ‫درگاهزمان تحویل‬ ‫طریقحداکثر‬ ‫زمانازتحویل‪:‬‬ ‫‪-5‬مدت‬ ‫امضایدر فرایند ارجاع‬ ‫گواهیشرکت‬ ‫دریافت تضمین‬ ‫ریال بعنوان‬ ‫میلیاردوپانصدمیلیون)‬ ‫عضویتمبلغ‬ ‫ارجاع کار‪:‬‬ ‫فرایند‬ ‫شرکت در‬ ‫تضمین‬ ‫‪-6‬مبلغ‬ ‫مذکور و‬ ‫‪(3500000000‬سهنام در سایت‬ ‫قبلی ‪,‬مراحل ثبت‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫گران در‬ ‫مزایده‬ ‫الزم اســت‬ ‫وجوه سپرده (بودجه‬ ‫تمرکز‬ ‫بنام‬ ‫مرزی‬ ‫بانک‬ ‫نزد‬ ‫‪4001114207144783‬‬ ‫نســیم‬ ‫حســاب‬ ‫به‬ ‫وجه‬ ‫واریز‬ ‫فیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫بایســت‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫کار‬ ‫الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند‪.‬زمان دریافت اسناد مزایده در سامانه ستاد (‪ )setadiran.ir‬و‬ ‫عمومی) شــرکت اب و فاضالب سیســتان و بلوچستان و یا ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل ســه ماه قابل تمدید‪ ،‬بدون هیچگونه قید و شرط‬ ‫مهلت بازدید در روزهای اداری از تاریخ ‪ 99/08/18‬ساعت ‪ 8‬صبح لغایت ساعت ‪14‬ظهر مورخ ‪ 99/08/26‬می باشد‬ ‫که ضمن بارگذاری تصویر ان در سامانه تدارکات الکتریکی دولت(ستاد) اصل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار را به دستگاه مناقصه گزار‬ ‫نمایند‪.‬تحویل پیشنهادات‪ :‬در سامانه ستاد و تحویل ضمانت نامه به دبیرخانه اداره کل راهداری و حمل‬ ‫تحویلو محل‬ ‫‪.‬مهلت‪ ،‬زمان‬ ‫رسید از تاریخ ‪ 99/08/18‬لغایت ‪ 99/09/01‬تا ساعت ‪ 14‬ظهرروز شنبه‬ ‫دریافت‬ ‫تهیهدرو قبال‬ ‫البرز‬ ‫استان‬ ‫و نقل جاده ای‬ ‫مناقصه‪:‬‬ ‫تحویل اسناد‬ ‫مهلت‬ ‫‪-7‬تاریخ و‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫می‬ ‫‪1400/1/26‬‬ ‫لغایت‬ ‫‪1400/1/23‬‬ ‫تاریخ‬ ‫از‬ ‫مناقصه‬ ‫اسناد‬ ‫تهیه‬ ‫مهلتپیشنهادهای فاقد امضاء‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان‬ ‫می باشد‪ .‬به‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫می‬ ‫‪1400/2/5‬‬ ‫مورخ‬ ‫‪15‬‬ ‫ساعت‬ ‫مناقصه‬ ‫اسناد‬ ‫بارگذاری‬ ‫مهلت‬ ‫اخرین‬ ‫ً‬ ‫واصل شود‪ ،‬مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪ .‬تاریخ جلسه بازگشایی پاکات‪ :‬روز یکشنبه مورخ ‪99/09/02‬راس‬ ‫تولیدکنندگان و تامین کنندگان (نمایندگی های رسمی) واجد شرایط می توانند با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به ادرس‬ ‫ساعت ‪9‬صبح (حضور نماینده شرکت با معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر بالمانع است)‪ .‬ارسال اسناد فقط از‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬و با پرداخت مبلغ ‪(200000‬دویســت هزار) ریال اسناد مناقصه را دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک‬ ‫مقررات تهیه و تسلیم اداره کل‬ ‫معتبر‬ ‫مکلف‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ستاد‬ ‫مطابقنمایند‪.‬‬ ‫بارگذاری‬ ‫تضمین فوق‬ ‫است در سامانه‬ ‫های ‪pdf‬‬ ‫دهنده فایل‬ ‫پیشنهاد بصورت‬ ‫ب وج) تهیه و‬ ‫می(الف‪،‬‬ ‫پاکات‬ ‫سامانهشامل‬ ‫طریق الزم‬ ‫‪www.sbfasb.ir‬گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده‪ :‬ادرس‪ :‬کرج‪-‬‬ ‫تماس دستگاه مزایده‬ ‫اطالعات‬ ‫وب سایت‬ ‫نماید‪ ( .‬ادرس‬ ‫‪* 135-176‬سایر‬ ‫‪026‬وداخلی‬ ‫تماس‪- 34203400-3:‬‬ ‫‪11‬شماره‬ ‫پالک‬ ‫گوهردشت ‪-‬رجائی شهر خیابان چهارم شرقی‬ ‫بلوچستان‬ ‫سیستان‬ ‫اب وفاضالب استان‬ ‫شرکت‬ ‫دفترقراردادهای‬ ‫ستاد جهت انجام مراحل‬ ‫لحظاتتماس‬ ‫است‪.‬اطالعات‬ ‫شرایط‪ ،‬اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده‬ ‫سامانهنهیم‬ ‫زندگی ارج‬ ‫مندرجرا چون‬ ‫قطرات اب‬ ‫عضویت در سامانه و هرگونه مشکل در بارگذاری اسناد ‪ :‬مرکز تماس‪02141934‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز‬ ‫شناسه اگهی‪1039869:‬‬ ‫شــهید امجدیــان (ســیلو) و یــا بــه ســایت هــای ‪ www.tavanir.org.ir‬و ‪ http://iets.mporg.ir‬و‬ ‫دریافت اسناد‬ ‫مراجعهمهلت‬ ‫‪ www.kpedc.ir‬اخرین‬ ‫‪-6‬‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫ساعت ‪ 19‬مورخ ‪1400/2/2‬‬ ‫مناقصه وارزیابی ‪:‬‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫‪@rouydadiran‬‬ ‫پاکات‬ ‫تحویل‬ ‫مهلت‬ ‫اخرین‬ ‫‬‫‪7‬‬ ‫‪ 1400/2/16‬نقد‬ ‫مورخواریز وجه‬ ‫بانکی‪19‬و یا‬ ‫ نوع تضمین شرکت در مزایده‪ :‬ضمانت نامهساعت‬‫پیشنهادی توسط مناقصه گران‪:‬‬ ‫ مبلغ تضمین شرکت در مزایده ‪ 697،500،000‬ریال‬‫پاکات مناقصه‪ :‬ساعت ‪ 12‬روز سه شنبه مورخ ‪1400/02/21‬‬ ‫‪ -8‬زمان بازگشایی‬ ‫شرکت به‬ ‫موردمزایده‪:‬ازتاریخ‪99/8/18‬لغایت‪،99/8/22‬انبار اسقاط این‬ ‫بازدیدوخریداسنادکاالی‬ ‫ زمان‬‫‪@ruydadiran‬‬ ‫فوق‬ ‫نشانی‬ ‫‪ -9‬مکان دریافت وتحویل اسناد‬ ‫مناقصه در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد) انجام می پذیرد‪.‬‬ ‫پیمانکاران ‪:‬‬ ‫پاکت های مزایده‪ :‬حداکثر تاساعت‪11:00 :‬روز یکشنبه مورخ ‪ ،99/9/2‬دبیرخانه شرکت‬ ‫ زمان و مکان تسلیم‬‫‪@rouydadiran‬‬ ‫مورخ ‪،99/9/2‬اتاق کنفرانس شرکت‬ ‫یکشنبه‬ ‫ها‪:‬ساعت‪12:00‬روز‬ ‫بازگشایی‬ ‫قراردادها‬ ‫دفتر امور‬ ‫پاکتتماس ‪013 – 33369086 :‬‬ ‫تلفکس )‬ ‫ زمان و مکان‪ -10‬شماره )‬‫فروش‪،‬وجه ان نقدا دریافت و هرگونه مالیات‪،‬عوارض و نظایر ان طبق قوانین و مقرارات به عهده خریدار‬ ‫درمقابل‬‫تذکر‪:‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ - 1‬دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رشته های تاسیسات وتجهیزات یا نفت وگاز الزامی است‪.‬‬ ‫‪ - 2‬دراین مناقصه دستورالعمل ارزیابی مالی وفرایندقیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت اجرا می شود‪.‬‬ ‫میزان مقرر‪ ،‬چک شخصی و نظایر ان ترتیب‬ ‫ به پیشنهادهای فاقد سپرده‪ ،‬سپرده مخدوش‪ ،‬سپرده های کمتر از‬‫تذکر مهم ‪ :‬قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫نخواهد‬ ‫شد‪ .‬سایت شرکت گاز استان گیالن ‪ http//www . nigc - gl .ir‬و ‪shana.ir‬‬ ‫اگهی در‬ ‫اثر داده این‬ ‫میباشد‪.‬‬ ‫اسنادرویت‬ ‫‪ http://iets.mporg‬قابل‬ ‫جمهوری) ‪.ir‬‬ ‫)معاونت راهبردی‬ ‫رسانی ‪،‬مناقصات‬ ‫اطالع‬ ‫پایگاه ملی‬ ‫و‬ ‫واصل‬ ‫مزایده‬ ‫انقضاء مدت مقرر در‬ ‫ریاست بعد از‬ ‫پیشنهاداتی که‬ ‫مخدوش و‬ ‫مشروط‬ ‫امضاء ‪،‬‬ ‫همچنینفاقد‬ ‫پیشنهادهای‬ ‫ به‬‫می شود‪ ،‬مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان گیالن‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫ سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است‪.‬‬‫‪ -‬جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های ‪ 083-38255575‬تماس حاصل نمائید‪.‬‬ ‫با ما در تماس باشید‪...‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫یادداشت‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫خبر‬ ‫پسران شجاع در مسیر‬ ‫انتخاباتریاست جمهوری‬ ‫مصطفیداننده|اینروزهادر فضایسیاسیایران‪،‬همه‬ ‫دوســت دارند رئیس جمهور شــوند‪ .‬شــوق برخی برای‬ ‫رسیدن به این پست‪ ،‬ادمی را یاد کودکانی می اندازد که‬ ‫شوق رسیدن به اب نبات های رنگی را داشتند‪.‬‬ ‫ایــن تــاش برای رســیدن به ریاســت قــوه مجریه را‬ ‫زمانی می بینی که کشــور درگیر مشــکالت ریزودرشــت‬ ‫واقعا به دست گرفتن سکان هدایت این کشتی‬ ‫است‪ً .‬‬ ‫طوفان زده‪ ،‬شــجاعت عجیبی می خواهد اما گویا پسر‬ ‫شجاع در سپهر سیاست ایران زیاد یافت می شود‪.‬‬ ‫جالب این است که هیچ کدام از این نامزدها برنامه‬ ‫کســری‬ ‫مشــخصی هم برای اداره کشــور ندارند و با ی ‬ ‫حرف های کلی ســروته ماجــرا را هم می اورنــد‪ .‬در این‬ ‫میانبرخیمدعیهستند که‪ ۱۰‬هزار صفحهبرنامهبرای‬ ‫اداره کشور دارند‪.‬‬ ‫در این مدت از یکی از این خیل عظیم داوطلب ها‬ ‫برنامه ای در مورد برجام دیده یا شنیده اید؟ کدام یک از‬ ‫انها گفته اند که در صورت پیروزی چه سیاستی را اجرا‬ ‫اصال برنامه انها برای اقتصاد کشور و تکرار‬ ‫خواهند کرد؟ ً‬ ‫نشدن صف مرغ و روغن چیست؟‬ ‫با تحریم ها چه خواهند کرد؟ اینترنت در دولت انها‬ ‫فیلترخواهدشدیاانهامعتقدبهباز بودنفضایمجازی‬ ‫هستند؟بامسئلهحجابو گشتارشادچهمی کنند؟‬ ‫اینکه بیاییم شعار بدهیم و بگوییم تمام کارهای ما‬ ‫به نفع مردم خواهد بود را من هم که نمی خواهم نامزد‬ ‫انتخاباتشوم‪،‬بلدهستم‪.‬‬ ‫نمونه بارز این حرف زدن ها از بیرون و عمل نکردن‬ ‫به وقت رسیدن به کرسی قدرت را می شود در مجلس‬ ‫یازدهم دید‪ .‬در ابتدای اغاز کار‪ ،‬حرف هایی می زدند که‬ ‫گویی تا یک ماه دیگر انها کشور را زیروزبر می کنند اما ‪...‬‬ ‫اولین حرکت انهایی که مدعی مــردم داری بودند‪،‬‬ ‫تالشبرایتنظیمقانونانتخاباتوحذفرقبااز صحنه‬ ‫بــود‪ .‬درحالی که مردم انتظار داشــتند قانونی برای رفع‬ ‫مشکالتاقتصادیوضعشود!‬ ‫نکتــه جالب تر ان اســت که خیلــی از ایــن افراد که‬ ‫سودای ریاست جمهوری دارند و تصور می کنند ایران با‬ ‫حضور انها گلستان خواهد شد‪ ،‬بدترین عملکردها را در‬ ‫عرصه مدیریت یک وزارت خانه یا سازمان را دارند‪.‬‬ ‫نامزدهای محترم فراموش نکنند‪ ،‬وضعیت حسن‬ ‫روحانی که توانست شعار انتخاباتی خود در سال ‪۹۲‬‬ ‫را محقــق کند و به توافق هســته ای دســت پیــدا کرد‪،‬‬ ‫ایــن شــد‪ .‬وای بــه حــال انهایی کــه هیچ ایــده ای برای‬ ‫اینده ندارند و فکر می کنند تنها با تکیه زدن به کرسی‬ ‫ریاست جمهوریتماممشکالت کشور حلخواهدشد‪.‬‬ ‫بــه نظر می رســد انها امیدشــان به معجــزه ای مثل‬ ‫عصای موســی نبی است تا برنامه و سیاست مشخص‬ ‫برای اداره کشور‪.‬‬ ‫زمــان ان رســیده اســت‪ ،‬انهایی کــه می خواهند در‬ ‫انتخابات شــرکت کنند‪ ،‬فقط به کســی رای بدهند که‬ ‫برای تمام مشــکالت کشــور برنامه دارد‪ .‬برنامه ای که‬ ‫به صورت شــفاف در ان در مورد مســائلی مانند برجام‬ ‫حرف زده شده باشد‪ .‬غیر این باشد اش همان اش است‬ ‫و کاسه همان کاسه‪.‬‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫مسئوالن باید پاسخگوی‬ ‫تاخیرهای کرونایی باشند‬ ‫رئیــس قــوه قضائیــه گفــت‪ :‬ســوال جــدی مــردم از‬ ‫مسئوالن تصمیم گیر است که چرا با تاخیر با موج جدید‬ ‫حتما باید دراین خصوص پاسخگو‬ ‫کرونا مقابله شد که ً‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫به گزارش تســنیم؛ ســید ابراهیم رئیســی در جلسه‬ ‫شورای عالیقوهقضائیهباتقدیراز حرکتمومنانهمردم‬ ‫و نهادهای انقالبی و گروه های جهادی در طول دوران‬ ‫مواجهه با ویروس کرونا‪ ،‬بر همت مضاعف همگانی در‬ ‫توجه به اسیب دیدگان از این بیماری تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫مــردم عزیز در پرتــو نورانیت ماه رمضان تصویر دیگری‬ ‫از همدلی و توجه مضاعف به نیازمندان را به نمایش‬ ‫خواهندگذاشت‪.‬‬ ‫رئیســی بــا اشــاره به خیز مجــدد پدیده شــوم کرونا‬ ‫در کشــور‪ ،‬تصریــح کرد‪ :‬اغاز موج جدید کرونــا مردم را‬ ‫یتــری کــرده و موجــب افزایش‬ ‫دچــار اســیب های جد ‬ ‫خسارت های جانی و مالی شده است که این وضعیت‬ ‫اقتضا می کند ضوابط بهداشتی و تدابیر ویژه ای لحاظ‬ ‫شــود‪ .‬رئیس دســتگاه قضا در ادامه به طرح پرســش از‬ ‫مسئوالناجراییپرداخت که؛چراعلی رغمهشدارهای‬ ‫وزارت بهداشــت و درمان و مراکز علمی و دانشــگاهی‬ ‫نســبت بــه اوج گیــری دوبــاره کرونــا و خطــرات ان‬ ‫به موقع تصمیم گیری و اقدام نکرده اند؟ رئیسی گفت‪:‬‬ ‫زمان شناســی در هر کاری مهم اســت و در جایی که با‬ ‫جان و زندگی و معیشــت مردم مرتبط اســت‪ ،‬مهم تر‬ ‫می شود و این سوال جدی مردم از مسئوالن تصمیم گیر‬ ‫اســت که چرا با تاخیر با موج جدید کرونا مقابله شــد‬ ‫حتما باید‬ ‫که شاهد اشکاالت و خسارات ان هستیم و ً‬ ‫دراین خصوصپاسخگوباشند‪.‬‬ ‫رئیــس قــوه قضائیــه در بخــش دیگــری از‬ ‫ســخنانش بــا ابــراز تاثــر از شــهادت محیط‪ ‎‬بانــان‬ ‫زنجانــی گفت کــه از بدو بروز ایــن حادثه‪ ،‬نیروی‬ ‫انتظامی و دادگســتری ب هســرعت وارد عمل شــدند‬ ‫نحــال بــر ضــرورت تســریع در رســیدگی‬ ‫امــا درعی ‬ ‫دقیــق بــه مســئله و کیفــر عبرت امــوز مجرمین این‬ ‫پرونــده بــرای جلوگیــری از تکــرار اتفاقــات مشــابه‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫رئیسی حمایت حقوقی و قضایی از مرزبانان و‬ ‫محیط بانــان و همه کســانی را که در میدان حفظ‬ ‫و حراســت از مرزهــا‪ ،‬محیط زیســت و ثــروت ملی‬ ‫هســتند ضــروری دانســت و بــه همــکاران دســتگاه‬ ‫قضــا در بخش هــای مختلف تاکید کــرد که خود را‬ ‫موظف به پشتیبانی قانونی از انها بدانند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1043‬‬ ‫رویداد‬ ‫عبدالرضا داوری افشاگری کرد‬ ‫ناگفته هایاحمدی نژادی ها‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫سریع تر پول های بلوکه شده ایران‬ ‫را ازاد کنید‬ ‫معظم رهبری‬ ‫گوناگــون تاکیــد کــرد‪ .‬وی‬ ‫مشاور مقام ّ‬ ‫در دیــدار نخســت وزیر کــره‬ ‫همچنین درباره پول های بلوکه‬ ‫جنوبــی گفت‪ :‬هرچه ســریع تر‬ ‫شده در کره جنوبی خطاب به‬ ‫منابــع مــا ازاد گــردد تــا خــدای‬ ‫نخســت وزیر ایــن کشــور اظهار‬ ‫ناکــرده در روابــط دو کشــور اثر‬ ‫داشت‪ :‬منابع ما نزد بانک های‬ ‫علی صوفی‬ ‫سوء نگذارد‪ .‬چانگ سیه کیون‪،‬‬ ‫کشور شما امانت بوده و دولت‬ ‫نخس ـت وزیر کره جنوبی صبح‬ ‫شــما باید سعی کند نسبت به‬ ‫مقــام‬ ‫مشــاور‬ ‫امــروز بــا علــی الریجانی‪،‬‬ ‫معظم این موضوع امانت دار باشــد‪ .‬الریجانی خطاب‬ ‫ّ‬ ‫رهبــری دیــدار و گفتگــو کــرد‪ .‬الریجانــی در این به نخست وزیر کره جنوبی افزود‪ :‬هرچه سریع تر‬ ‫دیدار ضمن خوش امد گویی به نخست وزیر کره منابع ما ازاد گردد تا خدای ناکرده در روابط دو‬ ‫جنوبی‪ ،‬بر توسعه روابط دو کشور در زمینه های کشور اثر سوء نگذارد‪.‬‬ ‫کجا سکوت کرده ام‬ ‫هومــان دوراندیــش ‪ -‬عبدالرضا داوری در ســال‬ ‫ینــژاد‬ ‫‪ ۱۳۸۸‬در ســتاد انتخاباتــی محمــود احمد ‬ ‫یکــرد و از اوایــل دهه ‪ ۱۳۹۰‬جــزو یاران‬ ‫فعالیــت م ‬ ‫نزدیــک احمدی نژاد شــد ولــی در چند ماه اخیر به‬ ‫شدتاز احمدی نژادفاصله گرفتهویکیاز منتقدان‬ ‫رادیکال او شده است‪.‬‬ ‫داوری تاکید می کند که نقش سیاسی و اعتقادی‬ ‫احمدی نژاد به زیان جامعه ایران اســت و چون که‬ ‫سال ها یکی از «پایه های پروپاگاندای احمدی نژاد»‬ ‫بــوده‪ ،‬اکنون خودش را موظف می داند که زوایای‬ ‫مخفی تفکر مذهبی و ســلوک سیاســی وی را برمال‬ ‫ســازد تا «سرنوشــت ایران» در دست مراد سابقش‬ ‫قــرار نگیــرد‪ .‬در ادامــه بخش هایــی از ناگفته های‬ ‫داوری را می خوانید‪:‬‬ ‫اشاره به رویکرد انحرافی در توییت ها‬ ‫ ابتــدا باید بگویم کــه من در توییت هایم به‬‫ماهیت فرقه گون جریان اقای احمدی نژاد اشــاره‬ ‫کــرده ام‪ .‬در ایــن ماهیــت فرقــه گــون‪ ،‬رهبــر فرقه‬ ‫دارای یک حریم قدسی می شود‪ .‬من در سال های‬ ‫اخیر در جلســاتی بــوده ام که در ان جلســات اقای‬ ‫احمدی نژاددر تراز انبیاواولیاءالهیتوصیفمی شد‬ ‫یشــد‪.‬‬ ‫و این توصیفات در حضور خود او مطرح م ‬ ‫در ذهن ما این نکته فرورفته بود که هر انتقادی به‬ ‫اقایاحمدی نژادهمسوییبااسرائیلوصهیونیسم‬ ‫است‪ .‬چون «شیمون پرز» گفته بود باید کاری کنیم‬ ‫که بودن در کنار احمدی نژاد به ننگ تبدیل شود‪،‬‬ ‫ما بدون اینکه به فرازوفرود انتقادها دقت کنیم‪ ،‬با‬ ‫منتقدیناحمدی نژادمخالفتمی کردیم‪.‬‬ ‫انتقاد گروه ها به احمدی نژاد‬ ‫هیچ کدامازنقدهارادرخدمتصهیونیست ها‬‫ینــژاد چهره ای‬ ‫نمی دانــم‪ .‬به نظر من اقای احمد ‬ ‫اســت با سیاس ـت ورزی به شــدت معوج و پرخطا‬ ‫که صحنه سیاســت ایران را به جهــت رویکردهای‬ ‫افراط ـی اش در بعضــی محورهــا‪ ،‬از حالــت تعادل‬ ‫ینــژاد خــودش را در‬ ‫خــارج می کنــد‪ .‬اقــای احمد ‬ ‫جایــگاه ولـ ّـی خــدا یــا حداقــل در جایــگاه «نایب‬ ‫خاص» می بیند‪ .‬ایشان االن خبر از «ظهور صغری»‬ ‫می دهــد‪ .‬تا حاال چنین حرفــی را به این صراحت‬ ‫نگفتهبود‪.‬‬ ‫اغاز انتقاد داوری به احمدی نژاد‬ ‫ باالخــره خیلی از انتقادات ب هصــورت درونی‬‫شــروع شــده بــود‪ .‬حتــی مــن دربــاره انتخابــات‬ ‫ریاس ـت جمهوری امریکا‪ ،‬تحلیلم را نوشته بودم و‬ ‫این تحلیل متفاوت از تحلیل اقای احمدی نژاد بود‪.‬‬ ‫دربارهانتخاباتریاست جمهوریخودمانهم نظرم‬ ‫متفاوت از نظر اقای احمدی نژاد بود‪.‬‬ ‫در دفتر ولنجک‪ ،‬اتاق من و اقای دکتر عبدالرضا‬ ‫شیخ االسالمی کنار هم بود‪ .‬در شهریور ‪ ۱۳۹۹‬یک‬ ‫روز با اقای شیخ االســامی وزیر رفــاه در دولت اول‬ ‫احمدی نژادصحبت کردموبهایشان گفتماحتمال‬ ‫تقریبا منتفی‬ ‫ینــژاد‬ ‫تاییــد صالحیــت اقــای احمد ‬ ‫ً‬ ‫است و به دکتر شیخ االسالمی پیشنهاد دادم شما‬ ‫روی کاندیداتــوری خودتــان تامــل کنیــد‪ .‬امــا اقای‬ ‫شیخ االســامی به خاطر همین شــرایطی که اقای‬ ‫احمدی نژادایجاد کرده که کسینتوانددر کنارشدر‬ ‫فضای سیاسی موثر باشد‪ ،‬از پیشنهاد من مضطرب‬ ‫شد‪ .‬منظورم این است که این اختالفات از مدت ها‬ ‫قبل شکل گرفته بود و االن که نظرات انتقادی ام را‬ ‫علنی کرده ام‪ ،‬این اختالف نظر برای اطرافیان اقای‬ ‫اصالعجیبنیست‪.‬‬ ‫احمدی نژاد ً‬ ‫ایستادن جلوی رهبری در سال ‪ ۹۶‬و‬ ‫شهادت سردار سلیمانی‬ ‫ از ان جــا به تدریــج تردیدهــای مــن در منش‬‫ینــژاد شــروع شــد‪ .‬اتفاقــات‬ ‫سیاســی اقــای احمد ‬ ‫ـا پیــام‬ ‫ـ‬ ‫ث‬ ‫م‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫بود‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ث‬ ‫مو‬ ‫ـه‬ ‫دیگــری هــم رخ داد کـ‬ ‫ً‬ ‫اقای احمدی نژاد درباره شــهادت سردار سلیمانی‪.‬‬ ‫من در جلســات حضور داشــتم و می دانستم اقای‬ ‫احمدی نژاد با چه ادبیات و عباراتی راجع به حاج‬ ‫قاسمصحبتوقضاوتمی کند‪.‬وقتیانپیامتوام‬ ‫با تجلیل را از اقای احمدی نژاد خواندم‪ ،‬دود از سرم‬ ‫بلند شد! یعنی از دوگانگی ای که ایشان در درون و‬ ‫بیرونش دارد‪ ،‬حیرت کردم‪.‬‬ ‫احمدی نژادطرحیدر ذهنشاست کهبراساس‬ ‫این طرح جمهوری اسالمی به زودی فرومی پاشد و‬ ‫مانند شــوروی ســابق که غرب از یلتســین استفاده‬ ‫کرد‪ ،‬االن هم جهان غرب از ایشــان (احمدی نژاد)‬ ‫استفاده می کند و یک یلتسین ایرانی در دوران پس‬ ‫از جمهوریاسالمیمتولدمی شود!اینتحلیلاقای‬ ‫احمدی نژاداست‪.‬‬ ‫مرتبا به‬ ‫بعد‪،‬‬ ‫به‬ ‫‪۹۶‬‬ ‫سال‬ ‫اواخر‬ ‫احمدی نژاد از‬ ‫ً‬ ‫مامی گفتجمهوریاسالمیسهماه‪،‬حداکثرشش‬ ‫ماه دیگر ســقوط می کند‪ .‬حتی در اواخر سال ‪،۹۹‬‬ ‫یکــه بحــث انتخابات مطرح بــود و من انتقاد‬ ‫وقت ‬ ‫می کردم از کنش اقای احمدی نژاد‪ ،‬اقای بقایی به‬ ‫اصال ببین جمهوری اسالمی به انتخابات‬ ‫من گفت ً‬ ‫یشــان این بود کــه جمهوری‬ ‫می رســد؟ یعنــی تلق ‬ ‫اسالمی تا‪ ۲۸‬خرداد‪ ۱۴۰۰‬سقوط می کند!‬ ‫اقــای احمدی نژاد هم اعتقادش این اســت که‬ ‫جمهوری اســامی نظام پایداری نیســت و سقوط‬ ‫خواهــد کــرد‪ .‬ایــن اقایان ســه احتمال را برجســته‬ ‫می کردنــد برای ســقوط نظــام‪ :‬احتمــال اول فوت‬ ‫رهبری بود و یکی از اخباری که همیشه در محافل‬ ‫یشــود‪ ،‬وضعیت‬ ‫خــاص اقــای احمدینژاد دنبال م ‬ ‫ســامتی رهبری است‪ .‬عامل دوم حمله امریکا به‬ ‫ایران را هم عامل فروپاشی می دانستند و به شدت‬ ‫اخبار مربوط به حمله احتمالی را دنبال می کردند و‬ ‫عامل سوم اشوب های اجتماعی‪ .‬یکی از اخباری که‬ ‫ما با اقای احمدی نژاد به طور روزانه در اتاق ایشان‬ ‫مرور می کردیم‪ ،‬اخبار بورس بود‪ .‬سقوط بورس که‬ ‫می توانستنارضایتیاجتماعیایجاد کندومردمرا‬ ‫به کفخیابانبیاورد‪،‬یکیاز اخبار موردعالقهاقای‬ ‫احمدی نژادبود‪.‬‬ ‫استقبال احمدی نژاد از فالکت اقتصادی‬ ‫ایران‬ ‫مرتبا بدهی دولت به بانک ها‬ ‫دقیقا‪ .‬این ها ً‬ ‫ ً‬‫را دنبــال می کردنــد و فالکت اقتصــادی را نه فقط‬ ‫زمین هســاز اشــوب های اجتماعــی‪ ،‬بلکــه وزن ـه ای‬ ‫می دیدند که می تواند این ها را در االکلنگ قدرت‬ ‫بیاوردباال‪.‬‬ ‫موضع رئیس جمهور سابق پیرامون‬ ‫مهدویت‬ ‫ اقای احمدی نژاد در منشور بهار گفته است که‬‫رابطه امام زمان با همه انسان ها‪ ،‬رابطه ای یکسان‬ ‫است‪ .‬ایشان از این مدعا می خواهد نتیجه بگیرد‬ ‫کــه «نیابــت عام» وجــود نــدارد‪ .‬می دانید که پایه‬ ‫تئوری والیت فقیه این اســت که روحانیان و فقها‬ ‫«نیابت عام» دارند‪ .‬حکومت دینی از همین نیابت‬ ‫یشــود‪ .‬احمدی نژاد ســعی کرد با‬ ‫عام اســتخراج م ‬ ‫نیروهایــی کــه با اصــل والیت فقیه تضاد یــا زاویه‬ ‫دارند‪ ،‬ارتباط برقرار کند‪ .‬من خودم در چند مورد از‬ ‫طرفاقایاحمدی نژادباعده ایاز نیروهایسیاسی‬ ‫مثال با اقای تاج زاده یا اعضای جبهه‬ ‫صحبت کردم‪ً .‬‬ ‫ملی و اعضای نهضت ازادی‪ .‬من تالش کردم نظر‬ ‫ایــن افــراد را نســبت به رویکــرد اقــای احمدی نژاد‬ ‫جلب کنم‪.‬هرچند کهموفقنشدم‪.‬‬ ‫جایگاه مشایی در منظومه مریدان‬ ‫ اقای احمدی نژاد از یک نظر فرد زیرکی است‪.‬‬‫من معتقدم احمدی نژاد مشــایی را برجســته کرد‬ ‫تا مشــایی ضربه گیر او باشد‪ .‬یعنی حواس متوجه‬ ‫اقای مشایی شود تا خود احمدی نژاد اسیب نبیند‪.‬‬ ‫ینــژاد از مشــایی به عنوان ســپری در فضای‬ ‫احمد ‬ ‫سیاسیاستفاده کرد‪.‬‬ ‫ احمدی نــژاد اخیـ ًـرا در عیــد نیمــه شــعبان‬‫به صراحت اعالم کرد که امام زمان چند سال است‬ ‫که ظهور کرده و منتظر تصمیم و اراده ماست‪ .‬این‬ ‫ینــژاد بــه «ظهور صغــری» و «نیابت‬ ‫یعنــی احمد ‬ ‫خــاص» بــاور دارد‪ .‬وقتــی او می گویــد امــام زمــان‬ ‫ظهــور کــرده‪ ،‬یعنی افــراد معــدودی با امــام زمان‬ ‫در ارتباط انــد‪ .‬شــما ایــن مدعــا را بگذاریــد در کنار‬ ‫ســخنرانی ای که احمدی نژاد چند روز قبل از نیمه‬ ‫شــعبان ایــراد کــرد‪ .‬در این ســخنرانی احمدی نژاد‬ ‫گفت جهان دارد احمدی نژادی می شود‪ .‬منظور او‬ ‫از احمدی نژادی شدن‪ ،‬بهار انسانی است‪ .‬کد «بهار‬ ‫انســانی» در گفتارهای احمدی نژاد هم یعنی امام‬ ‫زمان‪.‬یعنیاحمدی نژاددر اینجایکهمسانیبین‬ ‫خودش و امام زمان برقرار می کند!‬ ‫عبور از مهدویت‬ ‫ ایشان به مهدویت حول محور خودش اعتقاد‬‫دارد‪ .‬به نظرم ایشان دچار یک نوع بیماری اختالل‬ ‫اخیرایکی‬ ‫روانیاستوازنوعیتوهمرنجمی برد که ً‬ ‫از روان شناسان کشور همبهاینموضوعپرداخت‪.‬‬ ‫ینــژاد را‬ ‫ مــن چنــد ســال اســت اقــای احمد ‬‫از نزدیــک می شناســم امــا عبــارت «ولـ ّـی خــدا» را‬ ‫اولین بار اذرماه ســال گذشته شنیدم و شوکه شدم‪.‬‬ ‫در جلسه ای کهبااقایاحمدی نژادوبقاییداشتم‪،‬‬ ‫اقــای بقایی این عبارت را در توصیف احمدی نژاد‬ ‫به کار برد و احمدی نژاد هم هیچ واکنشــی نشــان‬ ‫نداد‪ .‬یعنی بیماری ناشــی از توهم ایشان در طول‬ ‫زمان تشدید شده است‪.‬‬ ‫ماجرای جلسه سه نفره‬ ‫جلس ـه ای بــود در منــزل اقــای بقایــی‪ .‬مــن‬ ‫ینــژاد حضــور‬ ‫و اقــای بقایــی و اقــای احمد ‬ ‫داشــتیم‪ .‬بحث راجع بــه انتخابات امریکا بود‪.‬‬ ‫ینــژاد تحلیلــش ایــن بــود کــه ا گــر‬ ‫اقــای احمد ‬ ‫بایدن پیروز شــود‪ ،‬اصالح طلبــان در ایران قوی‬ ‫می شوند و در این صورت نظام و رهبری و سپاه‬ ‫نیرویــی ندارنــد کــه ان را جلــوی اصالح طلبــان‬ ‫بگذارنــد؛ بنابرایــن مجبورنــد راه را برای من باز‬ ‫ینــژاد پیــروزی بایــدن را بــه نفــع‬ ‫کننــد‪ .‬احمد ‬ ‫خودش می دانســت‪ .‬حدود چهل دقیقه بحث‬ ‫کردیم‪ .‬من به اقای احمدی نژاد گفتم اگر نظام‬ ‫همیــن امــروز اقای مهنــدس موســوی را از حصر‬ ‫بیــرون بیــاورد‪ ،‬او را بــه شــما ترجیــح می دهــد؛‬ ‫اقــای خاتمــی و اقــای روحانی که جــای خود را‬ ‫دارنــد و به طریق اولــی بر شــما مرجــح خواهند‬ ‫بــود‪ .‬واقعـ ًـا هــم بــه نظــرم جمهــوری اســامی‬ ‫واقعا‬ ‫فرســنگ ها از احمدی نژاد دور شده و من‬ ‫ً‬ ‫تاییــد صالحیت مهنــدس موســوی را محتمل تر‬ ‫ینــژاد می دانــم‪ .‬این‬ ‫از تاییــد صالحیــت احمد ‬ ‫تحلیل را بیان کردم ولی احمدی نژاد نظرش این‬ ‫بــود که پیروزی بایــدن موجب تایید صالحیت‬ ‫خودش در انتخابات ریاست جمهوری می شود‪.‬‬ ‫بحث به درازا کشید و اقای بقایی به من گفت‬ ‫ینــژاد چالش‬ ‫نقــدر با اقــای احمد ‬ ‫چــرا شــما ای ‬ ‫می کنــی؟ و بعــد بقایی به من گفت ایشــان در‬ ‫جایگاه انبیا و اولیاء الهی اســت و ما فقط باید‬ ‫از ایشان تمکین کنیم و شما هم تمکین کن‪ .‬من‬ ‫هم گفتم من چنین اعتقادی ندارم که بخواهم‬ ‫نطــور نــگاه کنــم‪ .‬بــه‬ ‫ینــژاد ای ‬ ‫بــه اقــای احمد ‬ ‫هــر حــال بقایی جلوی خــود احمدی نژاد چنان‬ ‫ینــژاد هــم متاســفانه هیــچ‬ ‫حرفــی زد و احمد ‬ ‫واکنشی نشان نداد‪.‬‬ ‫صحت ماجرای جن گیری و ارتباط با اجنه‬ ‫در حلقه یاران‬ ‫ من از این موضوع اطالعی ندارم‪ .‬نوشته های‬‫ســایت ها را خوانــده ام ولــی خودم اطــاع خاصی‬ ‫ندارم‪ .‬یکبار از اقای مشایی راجع به عباس غفاری‬ ‫ســوال کردم و مشــایی هم گفت که عباس غفاری‬ ‫را یکبــار در منــزل محمدرضا رحیمی‪ ،‬معــاون اول‬ ‫احمدی نژاد‪ ،‬دیده اســت و دیدارشــان در حد یک‬ ‫ساعتبوده‪.‬‬ ‫ در اینکه اقای مشایی اهل نمازهای مستحبی‬‫و عبادت و تهجد است‪ ،‬تردیدی ندارم‪ .‬خودم این‬ ‫را دیــده ام‪ .‬امــا اینکه این تهجــد در یک چارچوب‬ ‫خاصــی باشــد‪ ،‬خبــر نــدارم‪ .‬مــن در ایــن حوز ههــا‬ ‫صحبتینکرده امبااقایمشایی‪.‬‬ ‫خیانت داوری به احمدی نژاد؟‬ ‫ فرض کنید من و شــما دوســت هســتیم و در‬‫این دوســتی مســائلی وجود دارد‪ .‬ولی این مسائل‬ ‫در حوزه شخصی است‪ .‬اما اقای احمدی نژاد یک‬ ‫کنشگر عمومی است‪ .‬روابط من و ایشان در حوزه‬ ‫عمومــی تعریــف شــده بــود‪ .‬یعنــی مــن در حوزه‬ ‫عمومــی از ایشــان دفاع می کردم‪ .‬بســیاری از افراد‬ ‫به خاطــر نوع بیــان و تحلیل های مــن و همین طور‬ ‫جلســاتی که من بین اقای احمدی نژاد و نخبگان‬ ‫می گذاشتم‪،‬جذبایشانشدند‪.‬بسیاریازرسانه ها‬ ‫به خاطــر ارتباطات شــخصی ای که با من داشــتند‪،‬‬ ‫تریبونایشانشدند‪.‬‬ ‫ یکی از دالیل انتقاداتم همین است‪ .‬باالخره‬‫بســیاری از نخبــگان را مــا اوردیــم پــای کار اقــای‬ ‫ینــژاد می خواهــد سرنوشــت‬ ‫ینــژاد‪ .‬احمد ‬ ‫احمد ‬ ‫این کشــور را در دســت بگیرد‪ .‬این جا دیگر بحث‬ ‫رفاقــت و حوزه شــخصی نیســت‪ .‬من تــا وقتی که‬ ‫در تــاش بــودم دیدگاه های عمومــی احمدی نژاد‬ ‫را با حوزه خصوصی و شــخصی اش به هم نزدیک‬ ‫کنم‪ ،‬ســاعت ها با ایشــان بحث کردم‪ .‬ولی دیدم‬ ‫این بحث ها هیچ فایده ای ندارد و ایشان در حوزه‬ ‫خصوصی و شــخصی اش گفتار و رفتار خاصی دارد‬ ‫و در حــوزه عمومی گفتار و رفتار دیگــری دارد‪ .‬این‬ ‫حقیقتبایدبهجامعه گفتهشود‪.‬‬ ‫ما در قبال جامعه مان مسئولیم‪ .‬این جا بحث‬ ‫رفاقت شخصی و رابطه عاطفی موضوعیت ندارد‪.‬‬ ‫گاهیمنبا کسیدوستهستمودوستی امبااوبه‬ ‫هممی خورد‪.‬مسائلایندوستیبهجامعهمربوط‬ ‫نمی شود‪.‬ولی کسی کهمی خواهدسرنوشت کشور‬ ‫را در دســت بگیرد‪ ،‬حســابش جدا از یک دوســت‬ ‫مثال اقای بقایی تصویری از خودش‬ ‫عادی اســت‪ً .‬‬ ‫کامال خالف واقعیت‪ .‬چند شب قبل‪،‬‬ ‫ارائه داده‪ً ،‬‬ ‫کسی در کالب هاوس از من پرسید که بقایی گفته‬ ‫بیســتم هــر ماه اگــر از دوســتانم پول قــرض نکنم‪،‬‬ ‫زندگی امنمی چرخد‪.‬امامنبهعمارتاقایبقایی‬ ‫در ابســرد رفته ام و از زندگی شــخصی ایشــان خبر‬ ‫دارم‪ .‬درامدهای ایشان را از محل تجارتخانه ای که‬ ‫در میدان رسالت دارد‪ ،‬می دانم‪.‬‬ ‫این خیلی زشــت است که ما بگوییم ما بسیار‬ ‫اصال چیزی برای خوردن نداریم‬ ‫پاکدست هستیم و ً‬ ‫ولــی چندین خانه و ماشــین داشــته باشــیم‪ .‬اقای‬ ‫بقایــی دو تــا خانه ویالیــی در تهــران دارد‪ .‬یعنی‬ ‫منزلــش اپارتمان نیســت‪ .‬اقــای بقایی بــرای دو تا‬ ‫همســرش دو تا خانه ویالیــی دارد و یک ویال هم‬ ‫در ابسرد دارد‪.‬‬ ‫احمدی نژاد کاله گشادی که بر سر حکومت‬ ‫رفت‬ ‫ینــژاد دچــار یــک نفاق پیچیده‬ ‫ اقــای احمد ‬‫است‪ .‬اشکار شدن این موضوع برای هرکسی زمان‬ ‫خاص خودش را الزم داشته‪ .‬عصرایران‬ ‫محمدرضــا عــارف گفــت‪:‬‬ ‫انهــا گفت وگــو می کردیــم‪ .‬در‬ ‫دانســتن حــق مــردم اســت‪،‬‬ ‫اخیرا بارها‬ ‫من‬ ‫نیز‬ ‫حصر‬ ‫بحث‬ ‫ً‬ ‫حــرف مــن هــم اســت‪ .‬امــا‬ ‫مطــرح کــرده ام‪ .‬رفــع حصر از‬ ‫تــوی دل مــردم را خالی کــردن‬ ‫وظایــف و اختیــارات مجلــس‬ ‫حــق انها نیســت‪ .‬مــردم باید‬ ‫نبــود اما مــا به عنــوان مطالبه‬ ‫محمدرضا عارف‬ ‫در جریــان امور قــرار بگیرند و‬ ‫حداقــل بخشــی از جامعه ان‬ ‫اینکه دولت چه برنامه هایی‬ ‫را پیگیــری کردیــم و کارگــروه‬ ‫دارد‪ .‬دراین ارتبــاط بهتــر اســت که نیم نگاهی ویژه ای برای ان تشــکیل دادیم‪ .‬با روســای قوا‬ ‫هم به عملکرد اشــخاص داشــته باشــند‪ .‬کجا و تک تــک اعضــای شــورای عالی امنیت ملی و‬ ‫ســکوت کــرده ام؟ کجــا کــه اتفاقــی در کشــور دبیرخانه اش جلســه گذاشــتیم و خوشبختانه‬ ‫رخ داده و من سکوت کرده ام؟ به عنوان مثال‪ ،‬دستاوردهای خوبی هم داشتیم‪ .‬اولین مطالبه‬ ‫در بحــث مربــوط بــه دانشــجویان ســتاره دار‪ ،‬مــا ایــن بود کــه نیروهای امنیتــی از منزل اقای‬ ‫بازداشت هایی که گاهی در مراسم هایی نظیر کروبــی خارج شــوند و خوشــبختانه به نتیجه‬ ‫‪ ۱۶‬اذر رخ داده اســت‪ .‬یــک مــورد بگوینــد که رسیدیم‪ .‬در دیگر مسائل برای نمونه مادرانی‬ ‫اتفاقــی افتاده و من ســکوت کــرده ام‪ .‬نه تنها کــه همســران خارجــی داشــتند نمی توانســتند‬ ‫ســکوت نکردیــم بلکه بــا پیگیری هــای جدی بــرای فرزنــدان خــود شناســنامه بگیرنــد‪ .‬ایــن‬ ‫موضوع را حل کردیم‪ .‬امروز دیگر مساله ای به مســئله مطالبــه ای بــه درازای دو‪ -‬ســه دهــه‬ ‫نام دانشجوی ستاره دار در کشور نداریم‪ .‬این بــود که حل شــد‪ .‬همــه در ایجاد این شــرایط‬ ‫در حالی است که تا پیش از ورود ما به مجلس سهیم هستیم‪ .‬فارغ از جریانات سیاسی‪ ،‬نظام‬ ‫چنین مسائلی بود‪ .‬نمی خواهم وارد مصداق اداری کشور نیز در ایجاد شرایط فعلی مسئول‬ ‫شوم اما در پرونده مربوط به محیط زیستی ها‪ ،‬اســت‪ .‬همــه جریانــات سیاســی و نهادهایــی‬ ‫بــا پیگیری هــا و جلســات متعــددی کــه مــن که می توانســتند در حل مشــکالت مردم موثر‬ ‫و دوســتان گذاشــتیم خوشــبختانه ســامان باشــند‪ ،‬ســهیم هســتند‪ .‬اینکــه ســهم هرکدام‬ ‫خوبــی گرفــت‪ .‬یک اتفاق مهــم را بگویند که چقدر اســت موضوع متفاوتی اســت‪ .‬اما وزن‬ ‫مــا پیگیری نکــرده باشــیم‪ .‬حتی گاهــی افراد دولت در اداره کشــور بیشــتر از بقیه اســت به‬ ‫بازداشــتی را بــه مجلــس فرامی خواندیــم و با همین نسبت مسئولیت بیشتری هم دارد‪.‬‬ ‫رونمایی اصالح طلبان از سازوکار‬ ‫انتخابات‪۱۴۰۰‬‬ ‫ســومین جلســه مجمع عمومــی جبهــه‬ ‫اصالحــات ایــران یکشــنبه ‪ ۲۲‬فروردیــن بــه‬ ‫ریاســت بهزاد نبــوی به صورت مجازی برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ناطق پیش از دســتور این جلسه‪ ،‬حسن‬ ‫رســولی بــود کــه نســبت بــه رد صالحیــت‬ ‫نامزدهــای شــوراهای اســامی شــهرها در‬ ‫دور ششــم بــه دالیل سیاســی در هیئت های‬ ‫اجرایی اظهار نگرانی کرد‪.‬‬ ‫در این جلسه‪ ،‬کلیات سازوکار پیشنهادی‬ ‫کمیتــه برنامه ریــزی و راهبردهــا و مصــوب‬ ‫هیئت رئیســه بــرای انتخــاب نامــزد واحــد‬ ‫اصالح طلبــان در انتخابات ریاســت جمهوری‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬به تصویب رسید‪.‬‬ ‫جزئیــات ایــن ســازوکار کــه بــه تصویــب‬ ‫رسید ازاین قرار است‪:‬‬ ‫در مرحلــه اول‪ :‬پــس از تصویــب ایــن‬ ‫سازوکار و تا زمانی که مجمع عمومی تعیین‬ ‫می کنــد‪ ،‬هــر فرد با پیشــنهاد حداقل ‪ ۱۵‬نفر‬ ‫از اعضــای مجمع عمومــی جبهــه می توانــد‬ ‫به عنــوان نامــزد انتخابات ریاســت جمهوری‬ ‫بــه جبهــه پیشــنهاد و معرفــی شــود‪ .‬ســپس‬ ‫مجمع عمومــی در خصــوص پذیــرش اولیــه‬ ‫ایــن افــراد رای گیــری می کند و یک لیســت از‬ ‫نامزدهایــی که حداقل رای یک دوم اعضای‬ ‫مجمع را کسب می کنند‪ ،‬برای ارزیابی ان ها‬ ‫در مرحلــه اول در مجمع عمومــی جبهــه‬ ‫تعیین می کند‪.‬‬ ‫در مرحله دوم‪ :‬از نامزدهای این لیســت‬ ‫(کــه حداقل یــک دوم اعضــای مجمع به هر‬ ‫یــک رای داده انــد) دعــوت شــود در صورت‬ ‫تمایــل بــرای پاســخ بــه پرســش ها و دفــاع‬ ‫از اهــداف راهبردی شــان بــه جلســه مجمــع‬ ‫دعــوت شــوند و در جلســه مجمــع دربــاره‬ ‫مطلوبیت هر نامزد این لیست گفتگو شود‪.‬‬ ‫در مرحله ســوم‪ :‬بعد از جلســات بررسی‬ ‫نامزدهــا در مجمــع و در اخریــن جلســه‬ ‫مجمع عمومــی جبهــه پیــش از ثبت نــام‬ ‫نامزدهــا (پیــش از ‪ ۲۱‬اردیبهشــت) بــرای‬ ‫یکایــک نامزدهــا رای گیــری شــود و تنهــا‬ ‫نامــزد یــا نامزدهایــی کــه حداقــل دو ســوم‬ ‫اراء اعضــای مجمــع را کســب کردنــد از‬ ‫طــرف جبهــه تشــویق بــه ثبت نــام شــوند و‬ ‫ســخنگوی جبهه فقط همین نامزد‪/‬نامزدها‬ ‫را به عنــوان نامزدهــای مــورد حمایت جبهه‬ ‫اعالم عمومی کند‪.‬‬ ‫در صــورت داشــتن چنــد نامــزد مــورد‬ ‫اجمــاع قبلــی‪ ،‬مرحله چهــارم انتخاب نامزد‬ ‫نهایــی بــا نظرســنجی ملــی معتبــر اســت که‬ ‫در ایــام تبلیغــات انتخابــات انجام می شــود‬ ‫و تصویب جزئیاتش به جلســه اینده مجمع‬ ‫موکول شد‪.‬‬ ‫پاسخ مقام دولت بایدن درباره‬ ‫دست داشتن امریکا در حادثه نطنز‬ ‫روزنامه واشنگتن پســت به نقل از یک مقام‬ ‫ارشد دولت جو بایدن و بدون ذکر نام وی اعالم‬ ‫کــرد کــه امریکا دخالتی در حادثه نطنز نداشــته‬ ‫اســت‪.‬به گــزارش روزنامه واشنگتن پســت‪ ،‬این‬ ‫مقام امریکایی خاطرنشان کرد‪ :‬ما اخبار مربوط‬ ‫بهحادثهدرتاسیساتغنی سازینطنزرامشاهده‬ ‫کرده ایم‪ .‬امریکا هیچ مداخلــه ای در این حادثه‬ ‫نداشــته اســت و ما چیــزی برای اضافه کــردن به‬ ‫گمانه زنی هادربارهعللوقوعاینحادثهنداریم‪.‬‬ ‫نیویورک تایمز نیز در گزارشــی دربــاره حادثه‬ ‫نطنــز‪ ،‬بــه هم زمانــی ایــن حادثــه بــا مذاکــرات‬ ‫برجامی در وین اشاره کرد و نوشت این موضوع‬ ‫شک و تردیدها را در مورد برخی توطئه ها برای‬ ‫تحــت تاثیــر قــرار دادن سرنوشــت دیپلماســی‬ ‫هســته ای مضاعف کرده اســت‪ .‬نیویورک تایمز‬ ‫نوشــت‪ :‬حادثه نظنز همزمان با ان رخ می دهد‬ ‫کهتالش هایدیپلماتیکبرایفعال سازیتوافق‬ ‫برجام در جریان است‪.‬محمدجواد ظریف وزیر‬ ‫امور خارجه جمهوری اســامی ایران نیز امروز با‬ ‫اشارهبهتوطئهصهیونیست هابرایانتقام گرفتن‬ ‫از موفقیت ها در مسیر لغو تحریم های ظالمانه‬ ‫علیــه ایران‪ ،‬گفت‪ :‬صهیونیســت ها می خواهند‬ ‫مهــای‬ ‫انتقــام موفقیت هــا در مســیر لغــو تحری ‬ ‫ظالمانــه را از مــردم ایــران بگیرند ولی مــا اجازه‬ ‫نخواهیــم داد و انتقــام ایــن اقدامــات را از خــود‬ ‫صهیونیست هاخواهیمگرفت‪.‬‬ ‫ظریف گفت که مقامات سیاســی و نظامی‬ ‫صراحتا گفته بودند که اجازه‬ ‫رژیم صهیونیستی‬ ‫ً‬ ‫پیشرفتدر رفعتحریم هایظالمانهرانخواهند‬ ‫داد و اکنــون تصــور می کننــد بــه هــدف خــود‬ ‫می رســند‪ .‬ولی صهیونیست ها پاســخ خود را در‬ ‫پیشرفت هایبیشترهسته ایخواهندگرفت‪.‬‬ ‫حملــه روز یکشــنبه در حالــی رخ داده کــه‬ ‫قدرت هــای جهانــی در حــال مذاکــره بــرای‬ ‫بازگرداندنایرانوامریکابهتوافقهسته ایایران‬ ‫هستند‪ .‬این حمله خرابکارانه‪ ،‬با هدف توقف و‬ ‫بهعقببرگرداندناینمذاکراتاست کهباعث‬ ‫تشدیدتنش هادر خاورمیانهخواهدشد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫قرار نیست شرکت های داخلی در دوران‬ ‫پساتحریمتضعیفشوند‬ ‫عضــو مجمــع تشــخیص‬ ‫تولیــدات صنعتــی بــه یکدیگر‬ ‫مصلحــت نظــام بــا تاکیــد بــر‬ ‫با ســخت گیری های پیش بینی‬ ‫حمایت از شــرکت های داخلی‬ ‫شــده در رعایت استانداردهای‬ ‫در رفــع نیازهــای مــردم گفت‪:‬‬ ‫الزم‪ ،‬همــه واحدهای صنعتی‬ ‫جایــگاه شــرکت های موفــق‬ ‫تولیدکننــده محصول مشــترک‬ ‫علیاقامحمدی‬ ‫بومــی در پســابرجام نــه تنهــا‬ ‫بایــد اســتانداردهای الزم را بــا‬ ‫تضعیفنمی شودبلکهفعالیت ‬ ‫همــکاری همدیگر انجــام داده‬ ‫تولیــدی در ا نهــا تقویت خواهد شــد و فرصت و تیــراژ تولیدات خــود را به میزان تقاضای مردم‬ ‫اینکــه شــرکت های خارجی بتوانند صفــر تا صد افزایــش دهنــد‪ .‬وی بیــان کــرد‪ :‬بعــد از شــرایط‬ ‫محصــوالت خــود را به ایــران عرضه کنند از بین تحریم شــاهد تحول در تولیدات داخلی بودیم‬ ‫رفته اســت‪ .‬علی اقامحمدی در حاشــیه بازدید و برخــی از ایــن محصــوالت توانســته اند جــای‬ ‫از شــهرک صنعتی محموداباد در قم‪ ،‬به مسئله خالــی صنایــع خارجــی را پــر کنند و یکــی از این‬ ‫خــروج شــرکت های بــزرگ صنعتــی در شــرایط واحدهای موفق مجموعه صنعتی پاکشــوما در‬ ‫تحریم از ایران‪ ،‬اشاره کرد و افزود‪ :‬امکان عقب قم است‪ .‬اقامحمدی تصریح کرد‪ :‬ویژگی مهم‬ ‫راندن شرکت های بومی که در دوران تحریم به واحــد صنعتی پاکشــوما رعایت اســتانداردهای‬ ‫شــکوفایی رســیدند در پســاتحریم وجود ندارد مورد نیاز تولید‪ ،‬راه اندازی ازمایشگاه های ارزیابی‬ ‫و شــرکت های خارجــی می تواننــد نواور ‬ ‫یهــای و ســخت گیری در فراینــد تولید بــرای جلب نظر‬ ‫جدیــد خــود را بــه ایــن واحدهــا معرفــی کنند‪ .‬مشــتریان در بــازار مصــرف اســت‪ .‬عضو مجمع‬ ‫عضومجمعتشخیصمصلحتنظامبااشارهبه تشــخیص مصلحت نظام اظهــار کرد مجموعه‬ ‫ضرورت ممنوعیت ورود کاالهای قاچاق یاداور صنعتی پاکشوما می تواند به یکی از قدرت های‬ ‫شد‪ :‬با اتصال زنجیره به یکدیگر مبارزه با واردات مهــم زنجیــره لوازم خانگی تبدیل شــود و تالش‬ ‫کاالهای مشــابه داخلی در عرصــه لوازم خانگی می کنیم با اتصال زنجیره تولیدات مختلف این‬ ‫به خود چنین شــرکت هایی واگذار خواهد شد‪ .‬مجموعه صنعتی قیمت تمام شده در کاالهای‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در قالب طــرح اتصال زنجیره مصرفیمردم کاهشپیدا کند‪.‬‬ ‫چرا ارزش پول ملی کم است؟‬ ‫یکاقتصاددانبابیاناینکه‬ ‫رشــد اقتصــادی‪ ،‬کاهش ارزش‬ ‫مهم ترین علــت کاهــش ارزش‬ ‫پول ملی و افزایش تورم بسیار‬ ‫پول ملی از نظر فنی در تفاضل‬ ‫پررنــگ دانســت و گفت‪ :‬نرخ‬ ‫رشد نقدینگی با رشد اقتصادی‬ ‫تــورم در ســال های ‪ ۹۵‬و ‪۹۶‬‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬کاهشدرامدهای‬ ‫تک رقمی بود اما از ســال ‪۹۷‬‬ ‫سعید لیالز‬ ‫ارزی و ریالی دولت در سه سال‬ ‫به بعد به دلیل کاهش شدید‬ ‫اخیــر از یک طرف و هزینه های‬ ‫درامدهای ارزی دولت ناشی از‬ ‫دولت در حمایت از طبقات محروم نیز از طرف تحریم ها تورم افزایش یافت‪ .‬لیالز خاطرنشان‬ ‫دیگر دست به دست هم داده و نرخ تورم را به کــرد‪ :‬اقتصــاد ایــران قبــل از شــروع تحریم ها و‬ ‫باالترین حد ممکن رســانده اســت‪ .‬بــه گزارش کرونا از یک ناترازی وحشــتناک مزمن تاریخی‬ ‫ایسنا‪ ،‬سعید لیالز در مورد موضوع کاهش ارزش در حــوزه تورم رنج می برد بطوریکه نرخ تورم‬ ‫پولملی؛حاصلتحریم هایاناکارامدیمدیریتی از اوایل دهه ‪ ۵۰‬تاکنون به جز دو ســه ســال‪،‬‬ ‫مهم ترین علت کاهش ارزش پول ملی را از نظر همیشــه دو رقمــی بــوده که این هم ناشــی از‬ ‫فنی در تفاضل رشد نقدینگی با رشد اقتصادی بــار مالی تکفل دولت ها و اســتقراض از بانک‬ ‫دانست و گفت‪ :‬مسئله اصلی در اقتصاد ایران مرکزی بوده است‪ .‬این اقتصاددان ناکارامدی‬ ‫افزایش نقدینگی و رشد پایین اقتصادی است‪ .‬مدیریتی را نیز در این قضیه دخیل دانســت و‬ ‫وی کســری بودجــه دولــت و فســاد در شــبکه گفــت‪ :‬البتــه این ناکارامــدی را نمی توان فقط‬ ‫بانکــی (ناتــرازی منابــع بانکــی) را بــه عنــوان محصور در دولتدانست‪،‬چونوقتیقوهمقننه‬ ‫دو عامــل رشــد نقدینگی عنوان کــرد و افزود‪:‬‬ ‫دائما وظایف سنگینی را بر دوش دولت می گذارد‬ ‫ً‬ ‫کاهــش درامدهای ارزی و ریالی دولت در ســه بازتابانهمدر حوزهنقدینگینمایانمی شود‪.‬‬ ‫سال اخیر از یک طرف و هزینه های دولت در وی کــه اعتقــاد چندانــی هم به اســتقالل بانک‬ ‫حمایــت از طبقــات محروم نیــز از طرف دیگر مرکزی ندارد به دالیل ان اشاره و اظهار کرد‪ :‬طبق‬ ‫دســت بــه دســت هــم داده و نرخ تــورم را به قانون اساسی‪ ،‬تنها حوزه ای که دولت می تواند‬ ‫باالترین حد ممکن رسانده است‪ .‬این مدرس در اندخالت کنداقتصاداستواگربانکمرکزی‬ ‫عمال نمی توان کاری انجام داد‬ ‫دانشــگاه کــه در یــک برنامه رادیویی ســخن هم مستقل باشد ً‬ ‫می گفــت‪ ،‬نقــش تحری ‬ ‫مهــا را نیــز در کاهــش و دولت‪ ،‬دیگر کنترلی بر اقتصاد نخواهد داشت‪.‬‬ ‫هیچمشکلی‬ ‫در ترخیصخوراکمرغنیست‬ ‫معــاون فنــی گمــرک ایران‬ ‫اساســی گــروه ‪ ،۱‬بــه صــورت‬ ‫اعــام کــرد کــه هیچ مشــکلی‬ ‫‪ ۹۰‬درصــد ترخیــص شــوند که‬ ‫در ترخیــص کاالهــای اساســی‬ ‫در دســتور کار قــرار گرفت‪ ،‬اما‬ ‫از جملــه نهاد ههــای تولید دام‬ ‫در اســفندماه ایــن موضــوع به‬ ‫و طیــور از گمــرک وجــود ندارد‬ ‫نحــوی بــا چالــش مواجه شــد‬ ‫مهرداد جمال‬ ‫و کاالهای مربوطــه در صورت‬ ‫و ســتاد تنظیــم بازار بــه نوعی‬ ‫ارونقی‬ ‫وجــود در صــف تخصیــص ارز‬ ‫مصوبــه قبلــی خــود در ایــن‬ ‫تا ‪ ۹۰‬درصد و داشــتن اعالمیه ارز به طور کامل رابطه را لغو کرد اما تاکید داشــت که کاالهای‬ ‫و فــوری ترخیــص م ‬ ‫یشــود‪ .‬پیگیــری وضعیت اساســی کــه در صف تخصیــص ارز قرار داشــته‬ ‫واردات نهاد ههــای تولیــد دام و طیــور و موانــع باشــند امــکان ترخیــص ‪ ۹۰‬درصــدی خواهنــد‬ ‫موجود برای ان از گمرک ایران با توضیحاتی از داشــت‪ .‬وی افزود‪ :‬بر این اســاس عمال کاال در‬ ‫سوی مهرداد جمال ارونقی ‪ -‬معاون فنی گمرک همان مرحله اول که تخصیص ارز اســت‪ ،‬قبل‬ ‫ایران‪ -‬به ایســنا همراه بود و وی اعالم کرد که از صدور کد رهگیری بانک‪ ،‬بدون مشکل تا ‪۹۰‬‬ ‫در این رابطه مشکلی وجود نداشته و صاحبان درصد می توانست ترخیص شود و اگر در صف‬ ‫کاال می تواننــد بــر اســاس شــرایط تعیین شــده تامیــن ارز بود که دیگر هیچ مشــکلی نداشــت‬ ‫نسبت به ترخیص اقدام کنند‪ .‬ارونقی توضیح و بــه طــور کامــل امکان ترخیص پیــدا می کرد‪،‬‬ ‫داد که در ســال گذشــته تمهیدات خاصی برای ازای ـن رو وزارت صمت‪ ،‬وزارت جهاد و صاحبان‬ ‫ترخیص کاالهای اساســی اندیشــیده شــد و در کاال می توانستندبدونمانعیبارعایتضوابط‬ ‫مقطعی با هماهنگی بانــک مرکزی‪ ،‬برای پنج کاالی خود را ترخیص کنند‪.‬‬ ‫قلــم کاالی اساســی شــامل جــو‪ ،‬ذرت‪ ،‬کنجاله‬ ‫معــاون فنــی گمــرک ابعــاد دیگــر ترخیص‬ ‫ســویا‪ ،‬دانه های روغنــی و روغن خام‪،‬صاحبان کاالهای اساسی را نیز مطرح کرد و توضیح داد‬ ‫کاال می توانســتند بــدون صــدور کــد رهگیــری که باید توجه داشــت کاالهایی که به صورت‬ ‫نســبت به ترخیص اقدام کنند که البته چندان اعتبــاری وارد نشــده اند امــکان قــرار گرفتند در‬ ‫از ان استقبال نکردند‪ .‬وی با اشاره به اقدامات صف تخصیص و یا تامین ارز را ندارند‪ ،‬چراکه‬ ‫صورت گرفته برای خریدهای اعتباری ادامه داد‪ :‬تامین یا انتقال ارز و همچنین انتقال اسناد خرید‬ ‫در مقطعــی دیگر نیز در مورد واردکنندگان کاال صورت نگرفته و به نوعی صاحب کاال مشخص‬ ‫بــه صــورت اعتبــاری‪ ،‬وزارت صمت لیســت ‪ ۱۴‬نیست و از روی کشتی نیز امکان تخلیه ندارد‪.‬‬ ‫شــرکت را اعالم کرد که بتوانند بــدون ارائه کد وی با بیان اینکه در مورد کاالهای اساســی که‬ ‫رهگیری بانک نسبت به ترخیص اقدام کنند و اعتبــاری وارد و اســناد خریــد مبادلــه و صاحب‬ ‫بانک مرکزی متعهد شــد که اعالمیه تامین ارز کاال مشــخص است امکان اقدام برای ترخیص‬ ‫اعتباری را صادر و ســه ماه بعد از ان نســبت به وجــود دارد گفت‪ :‬در مــورد ان ها نیز دو حالت‬ ‫تامین ارز اقدام کند‪ .‬این مقام مسئول در گمرک وجــود دارد‪ .‬گروهــی کــه در لیســت اعالمــی از‬ ‫ایران در ادامه به مصوبات ابان سال گذشته در ســوی وزارت صمت به بانک مرکزی قرار دارند‬ ‫ستاد تنظیم بازار درباره تسهیل ترخیص کاالهای و اعالمیه تامین ارز اعتباری گرفتند و می توانند‬ ‫دپــو شــده در گمــرک و بنــادر اشــاره داشــت و ترخیص کرده و بانک تا سه ماه بعد تامین ارز‬ ‫گفت‪:‬بــر این اســاس قرار شــد تمامــی کاالهای را انجام دهد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1043‬‬ ‫گامی مهم در جهت تحکیم معامالت‬ ‫قولنامه هایسهرنگمسکنبی اعتبارمی شود‬ ‫در روزهای اخیر دو گام مهم در جهت برچیده‬ ‫شدنقولنامه هایدستیواسنادغیررسمیمعامالت‬ ‫مسکن برداشته شد که یکی انتقال سامانه امالک و‬ ‫مستغالت از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی‬ ‫ودیگریالزامی کردنثبت کدرهگیریدر معامالت‬ ‫اســت‪ .‬بــه گزارش ایســنا‪ ،‬شــاید شــما هــم تاکنون‬ ‫قولنام ههــای رنگی ســه برگــی که در دفاتــر امالک‬ ‫منعقدمی شودرادیدهباشید‪.‬اگرچهاینقولنامه ها‬ ‫سال هاست که برای خرید و اجاره توسط مشاوران‬ ‫یشــود اما از ضمانت و اطمینان‬ ‫امالک اســتفاده م ‬ ‫کافــی برخوردار نیســت‪ ۱۳ .‬ســال قبل ســامانه ای‬ ‫تحت عنوان سامانه امالک و مستغالت راه اندازی‬ ‫شــد که برای اعتباربخشی به معامالت حتما باید‬ ‫قراردادها ثبت و کد رهگیری دریافت شود؛ اما بنا‬ ‫بــه گفته مصطفی قلی خســروی ـ رئیــس اتحادیه‬ ‫مشــاوران امالک ـ برای حــدود ‪ ۴۰‬درصد قراردادها‬ ‫کد رهگیری دریافت نمی شود؛ چراکه دستگاه ها از‬ ‫جملــه ســازمان ثبت همــکاری الزم را در این زمینه‬ ‫ندارند‪ .‬از طرف دیگر کد پستی در قراردادها مالک‬ ‫قرار داده می شود درحالی که خسروی معتقد است‬ ‫باید بر اساس پالک ثبتی باشد‪.‬‬ ‫در روزهــای اخیــر گام مهمــی بــرای تحکیــم‬ ‫معامالت و شــفافیت بازار مســکن برداشــته شــد‪.‬‬ ‫روز ‪ ۱۷‬فروردین ماه ‪ ۱۴۰۰‬مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫مصوب ـه ای را ذیــل طــرح جهــش تولیــد و تامیــن‬ ‫مســکن بــه تصویب رســاندند که به کــد رهگیری‬ ‫اعتبار بیشــتری می دهد‪ .‬به موجب مــاده ‪ ۱۹‬طرح‬ ‫جهش تولید مســکن‪ ،‬در راستای رصد و نظارت بر‬ ‫بــازار مســکن درج کلیه معامالت خریــد‪ ،‬فروش‪،‬‬ ‫پیش خرید‪ ،‬پیش فروش‪ ،‬رهن و اجاره مســکن در‬ ‫ســامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور‬ ‫و اخذ کد رهگیری الزامی اســت‪ .‬بر اســاس تبصره‬ ‫این ماده وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت موظف‬ ‫اســت ظرف یک ماه از تاریخ الزم االجرا شــدن این‬ ‫قانون‪ ،‬سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت‬ ‫کشور را به صورت رایگان به وزارت راه و شهرسازی‬ ‫منتقلکند‪.‬‬ ‫رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــاک در ایــن‬ ‫خصــوص بــه ایســنا گفــت‪ :‬از مجلــس شــورای‬ ‫اســامی کــه بعــد از حــدود ‪ ۱۳‬ســال از زمــان‬ ‫راه انــدازی ســامانه امــاک و مســتغالت‪ ،‬ایــن‬ ‫قانــون را تصویــب کردنــد و به هرحــال متوجه‬ ‫اهمیت کد رهگیری شــدند تشــکر می کنم‪ .‬کد‬ ‫فســازی و امنیت اقتصادی‬ ‫رهگیــری برای شفا ‬ ‫ـ اجتماعــی اســت‪ .‬از طــرف دیگــر می توانــد‬ ‫بــه برنامه ریــزی در حــوزه مســکن کمــک کند؛‬ ‫چرا کــه ا گاهــی از تعــداد معامــات‪ ،‬مــکان‬ ‫معامــات و قیمــت بســیار مهــم اســت‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪ :‬مــا با قــوه قضاییه هماهنگ هســتیم و‬ ‫دائمــا بــا ان تعــداد از مشــاوران امالکی که به‬ ‫هر دلیل کد رهگیری را صادر نمی کنند برخورد‬ ‫قاطع می کنیم‪ .‬پرونده او را به کمیســیون حل‬ ‫اختــاف می بریــم و واحــد صنفــی را پلمــپ‬ ‫می کنیم‪ .‬از این به بعد با مصوبه مجلس‪ ،‬این‬ ‫برخوردها تشــدید نیز خواهد شد‪ .‬اینکه بعضا‬ ‫بــه متعاملیــن می گویند بــرای پرداخت نکردن‬ ‫هزینــه مالیــات‪ ،‬نیازی بــه کد رهگیری نیســت‬ ‫بســیار اشــتباه اســت‪ .‬کســی کــه کــد رهگیــری‬ ‫صــادر نمی کنــد یا جواز ندارد یا تخلف کرده و‬ ‫ما دسترســی او را به ســایت بسته ایم؛ بنابراین‬ ‫از مــردم تقاضــا می کنم حتما کــد رهگیری را از‬ ‫مشاوران امالک مطالبه کنند‪.‬‬ ‫خسروی‪ ،‬پاشنه اشیل کد رهگیری را عدم ثبت‬ ‫پالکثبتیدانستو گفت‪:‬در حالحاضرقراردادها‬ ‫بر اساس کد پستی منعقد می شود اما باید بر اساس‬ ‫پالک ثبتی باشــد‪ .‬اگر این اقدام انجام شــود خانه‬ ‫مدنظر در سامانه قفل می شود و کسی نمی تواند‬ ‫بــرای یــک خانه با چند نفر قرارداد ببنــدد‪ .‬اگر این‬ ‫اقدامصورت گیرد‪،‬تخلفات کاستهمی شودومشکل‬ ‫اصلی سامانه نیز حل خواهد شد‪ .‬وی با درخواست‬ ‫از مردم برای همکاری با اتحادیه مشــاوران امالک‬ ‫در خصوص ثبت معامالت و دریافت کد رهگیری‬ ‫گفــت‪ :‬متعاملیــن دقت کنند حتما جــواز صاحب‬ ‫دفتــر امــاک جلوی چشــم باشــد‪ .‬اگــر دیدند یک‬ ‫نفر جواز ندارد یا از توکن شخص دیگر یا از شهری‬ ‫دیگر استفاده می کند قرارداد را امضا نکنند‪ .‬کسی‬ ‫که جوازش را در کشو میز گذاشته معلوم است که‬ ‫ادم خالفکاری است‪ .‬البته ما ‪ ۱۲۰‬بازرس داریم که‬ ‫در هر منطقه تهران ‪ ۵‬تا ‪ ۸‬بازرس به دفاتر سرکشی‬ ‫می کنند‪ .‬اگر از اداره اماکن بپرسید بیشترین تعداد‬ ‫پلمپ دفاتر متعلق به اتحادیه امالک اســت؛ زیرا‬ ‫بازرســان مــا فعال هســتند و اقدامــات قاطعی در‬ ‫برخوردباتخلفاتانجاممی دهیم‪.‬‬ ‫خســروی در واکنــش بــه انتقال ســامانه امالک‬ ‫و مســتغالت از وزارت صمــت بــه وزارت راه و‬ ‫شهرســازی گفــت‪ :‬از ماه هــا قبل دولت اعــام کرد‬ ‫که اتحادیه امالک به وزارت راه و شهرسازی منتقل‬ ‫شود‪ .‬اقایان اسالمی و محمودزاده‪ ،‬وزیر و معاون‬ ‫وزیر هم نظرشان این است که برای ارتقای صنف‪،‬‬ ‫اتحادیه به وزارت راه و شهرســازی منتقل شــود‪ .‬ما‬ ‫نیز خواستار این هستیم تا از صنف به کانون تبدیل‬ ‫شویم و ساختار را تغییر دهیم‪ .‬در واقع می خواهیم‬ ‫تحــول ایجــاد کنیم تا تشــویقات و تنبیهــات ما در‬ ‫سطح باالتری قرار گیرد‪ .‬مسکن بزرگ ترین سرمایه‬ ‫هر خانوار است‪ ،‬بنابراین باید ساختاری متناسب با‬ ‫اهمیت این حوزه ایجاد شود‪.‬‬ ‫از طــرف دیگــر معــاون دفتــر اقتصــاد مســکن‬ ‫وزارت راه و شهرسازی گفته است‪ :‬حدود ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫معامــات امــاک در ســامانه ثبت نمی شــود؛ زیرا‬ ‫صــدور کــد رهگیری الزامی نیســت و ســازمان امور‬ ‫مالیاتی نمی تواند مالیات دریافت کند‪ .‬این باعث‬ ‫شد تا ارائه کد رهگیری به شدت کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫البتــه در بعضی از شــهرها مثل تهــران تعداد ثبت‬ ‫کد رهگیری مناسب است اما همه معامالت ثبت‬ ‫نمی شود‪.‬علیقائدیتصریح کرد‪:‬باتصویبطرح‬ ‫جهشتولیدوتامینمسکن‪،‬ثبتمعامالتاجباری‬ ‫و مدیریت سامانه به وزارت راه و شهرسازی واگذار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫هزینه پیامک در بانک های دولتی همان ‪ ۱۵‬هزار تومان‬ ‫کهــای دولتــی‬ ‫دبیــر شــورای هماهنگــی بان ‬ ‫و نیمــه دولتــی درباره برنامــه بانک های دولتی‬ ‫در زمینــه افزایــش هزینــه ســرویس پیامکــی‬ ‫نهــا‪ ،‬اعــام کــرد‪ :‬تاکنون هیــچ صحبتی مبنی‬ ‫ا ‬ ‫بر افزایش هزینه سرویس پیامک در بانک های‬ ‫دولتــی مطــرح نشــده اســت و در ایــن بانک ها‬ ‫همچنــان حداکثــر ‪ ۱۵‬هــزار تومــان بــرای ایــن‬ ‫یشــود که البته‬ ‫ســرویس از مشــتریان دریافت م ‬ ‫کهــای دولتی کمتر از ‪ ۱۵‬هزار تومان از‬ ‫اکثــر بان ‬ ‫حســاب مشــتریان در ایــن زمینه کســر می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬در روزهای اخیر گزارش هایی‬ ‫کهــا از جملــه بانک‬ ‫منتشــر شــد کــه برخی بان ‬ ‫شــهر اقدام به افزایش هزینه ســرویس پیامکی‬ ‫خــود بــه ‪ ۳۰‬هــزار تومــان کرده انــد و علــت ان‬ ‫افزایــش هزین ههــای مخابــرات اعالم شــد‪ .‬پس‬ ‫کهــا و‬ ‫از طــرح ایــن موضــوع‪ ،‬دبیــر کانــون بان ‬ ‫موسســات اعتبــاری خصوصــی بــه ایســنا گفــت‬ ‫که هنوز تصمیمی برای افزایش هزینه ســرویس‬ ‫کهــا گرفتــه نشــده اســت امــا بــا‬ ‫پیامکــی بان ‬ ‫توجه به تشــدید هزین ههــای مخابرات احتمال‬ ‫اینکــه در اینــده نزدیک این نــرخ افزایش یابد‪،‬‬ ‫وجود دارد‪ .‬طبق گفته جمشــیدی‪ ،‬بانک شــهر‬ ‫بــا تصمیــم درون ســازمانی این هزینــه را به ‪۳۰‬‬ ‫هــزار تومــان افزایش داده اســت‪ .‬عالوه براین‪،‬‬ ‫موضــوع افزایــش هزینــه ســرویس پیامکــی در‬ ‫بانک های دولتی نیز از علیرضا قیطاســی ‪ -‬دبیر‬ ‫کهــای دولتــی و نیمــه‬ ‫شــورای هماهنگــی بان ‬ ‫دولتی ‪ -‬پیگیری شد‪ .‬وی در گفت وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫بیان کرد که هزینه ســرویس پیامکی بانک های‬ ‫دولتــی همچنــان همان حداکثــر ‪ ۱۵‬هزار تومان‬ ‫اســت کــه در دو مقطــع بــا اعالم به مشــتری از‬ ‫حســاب ان برداشت می شــود‪ .‬قیطاسی افزود‪:‬‬ ‫کهــای دولتــی بر اســاس تعرفــه و موافقتی‬ ‫بان ‬ ‫که از ســال گذشــته درباره افزایش نرخ سرویس‬ ‫پیامکــی از ‪ ۱۰‬بــه ‪ ۱۵‬هــزار تومان صورت گرفته‬ ‫اســت‪ ،‬تاکنــون نیــز مبتنــی بــر ایــن نــرخ عمــل‬ ‫می کننــد و ایــن تعرفــه همچنان به قــوت خود‬ ‫باقی اســت‪ .‬دبیر شــورای هماهنگی بانک های‬ ‫دولتــی و نیمه دولتــی در ادامه تاکید کرد‪ :‬هیچ‬ ‫صحبتی مبنی بر افزایش هزینه سرویس پیامک‬ ‫در بانک های دولتی مطرح نشده است‪ .‬وی در‬ ‫پایــان ســخنانش مطرح کرد کــه اکثر بانک های‬ ‫دولتــی کمتر از ‪ ۱۵‬هزار تومان از مشــتریان برای‬ ‫سرویس پیامک دریافت می کنند و در این زمینه‬ ‫کهــا هســتند کــه معــادل ‪ ۱۱‬یا ‪۱۲‬‬ ‫برخــی از بان ‬ ‫و برخــی دیگــر نیــز ‪ ۱۵‬هــزار تومــان از حســاب‬ ‫مشــتریان برداشــت می کنند که میزان برداشــت‬ ‫بسته به میزان و نوع تراکنش متغیر است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ناکامی بانک مرکزی در کاهش نرخ تورم‬ ‫بانک مرکزی در ســال گذشته اجرای سیاست‬ ‫فگــذاری تــورم را شــروع کــرد و در این زمینه‬ ‫هد ‬ ‫نرخ تورم هدف برای یک سال ‪ ۲۲‬درصد تعیین‬ ‫شد اما بررسی اعداد و ارقام از وضعیت تورم در‬ ‫ســال گذشــته نشان از محقق نشــدن این هدف‬ ‫یکــه پارســال را بــا تورمــی معــادل‬ ‫دارد؛ به طور ‬ ‫‪ ۳۶.۴‬درصد به پایان رساندیم‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫بانک مرکزی در اواخر بهار ســال گذشــته امادگی‬ ‫فگــذاری تورم را‬ ‫خــود برای اجرای سیاســت هد ‬ ‫اعالم کرد و در این راستا هدف نرخ تورم را برای‬ ‫کســاله ‪ ۲۲‬درصد با دامنه مثبت و منفی‬ ‫بــازه ی ‬ ‫دو واحــد درصد تعیین کــرد‪ .‬بدین منظور‪ ،‬مرکز‬ ‫اصلــی سیاس ـت های پولــی و ارزی ایــن بانک در‬ ‫سال گذشته معطوف به تورم هدف بود و برای‬ ‫رسیدن به ان‪ ،‬از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار‬ ‫باز اســتفاده کرد که طی پارســال بانک مرکزی بر‬ ‫این امر متمرکز شد تا نرخ بهره بین بانکی کاهش‬ ‫پیــدا کنــد و طبق اخرین اظهــارات رئیس کل این‬ ‫بانــک‪ ،‬میانگیــن نرخ ســود بین بانکی بــه ‪۱۹.۷‬‬ ‫درصــد کاهــش یافــت‪ .‬در ایــن بیــن کارشناســان‬ ‫اقتصــادی موفقیــت بانــک مرکــزی بــرای تحقق‬ ‫تــورم ‪ ۲۲‬درصــدی را مســتلزم همراهــی دولــت‪،‬‬ ‫کاهــش کســری بودجــه‪ ،‬پنهــان نکــردن کســری‬ ‫بودجــه‪ ،‬موفقیت بانک مرکزی در عملیات بازار‬ ‫بــاز‪ ،‬هدف گذاری نرخ بهره و تورم می دانســتند‪.‬‬ ‫امــا بررســی امارها درباره وضعیت تورم در ســال‬ ‫گذشــته بیانگــر این اســت که نــرخ تورم ســاالنه‬ ‫اسفندماه پارسال برای خانوارها به ‪ ٣٦.٤‬درصد‬ ‫رســیده که نســبت به ماه قبل از ان (بهمن) ‪٢.٢‬‬ ‫درصــد افزایش را نشــان می دهد‪ .‬همچنین نرخ‬ ‫تــورم نقطه ای در اســفند ‪ ١٣٩٩‬به ‪ ٤٨.٧‬درصد‬ ‫رســیده اســت؛ یعنــی خانوارها به طــور میانگین‬ ‫‪ ٤٨.٧‬درصد بیشــتر از اســفند ‪ ١٣٩٨‬برای خرید‬ ‫یــک «مجموعــه کاالهــا و خدمــات یکســان»‬ ‫هزینه کرده اند‪ .‬با این تفاسیر‪ ،‬موارد ذکر شده‬ ‫از وضعیت تورم پارســال گویای این اســت که‬ ‫بانــک مرکــزی نه تنهــا در رســیدن بــه تــورم ‪۲۲‬‬ ‫درصــدی موفــق نبــوده اســت بلکــه نتوانســته‬ ‫ایــن متغیــر را کنتــرل کنــد و مانع رشــد افزایش ‬ ‫قیمت هــا شــود؛ به گون ـه ای کــه نابســامانی در‬ ‫بــازار کاالهای اساســی مصداق این امر اســت‪.‬‬ ‫در ایــن زمینــه‪ ،‬یــک مقــام مســئول در بانــک‬ ‫مرکــزی دربــاره اینکــه چــرا نــرخ تــورم بــه ‪۲۲‬‬ ‫درصد نرسید؟ به ایسنا اعالم کرد که در مسیر‬ ‫تحقــق هدف گــذاری تــورم ابتدا بانــک مرکزی‬ ‫خــوب پیــش رفــت امــا شــوک ارزی در مهرماه‬ ‫ســال گذشــته دور از انتظــار و برنامه ریزی هــا‬ ‫بــود و ایــن بانــک را از مســیر تحقــق تــورم ‪۲۲‬‬ ‫درصدی خارج کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬از ســوی دیگر‪،‬‬ ‫وضعیــت بــورس در ســال گذشــته در نزدیــک‬ ‫نشــدن بــه نرخ تــورم هدف گــذاری شــده موثر‬ ‫بــود؛ بــه این صورت که بــازار در ان زمان خود‬ ‫را بــرای دالر ‪ ۴۰‬تــا ‪ ۵۰‬هــزار تومانــی امــاده‬ ‫یکــرد کــه انتظارات تورمی را زیــاد کرد اما در‬ ‫م ‬ ‫نهایــت بازار ارز با افت های شــدید مواجه شــد‪.‬‬ ‫این مقام مســئول ادامــه داد‪ :‬بانک مرکزی برای‬ ‫رســیدن به تورم ‪ ۲۲‬درصد‪ ،‬نرخ دالر در ســامانه‬ ‫نیما را ‪ ۱۷‬هزار تومان پیش بینی کرد اما این گونه‬ ‫نشــد و در حــال حاضــر نــرخ دالر ‪ ۵‬تــا ‪ ۶‬هــزار‬ ‫تومــان از هــدف تورمــی این بانک باالتر اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بر اینکــه هدف گذاری تــورم به این‬ ‫معناست که باقی سیاست های بانک مرکزی در‬ ‫ایــن راســتا تعیین شــوند و حرکت کننــد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بدین منظور نرخ سود سپرده های بانکی افزایش‬ ‫یافت‪ .‬به گفته او‪ ،‬یکی از اولویت های رئیس کل‬ ‫بانک مرکزی این اســت که حتی با تاخیر زمانی‬ ‫هــم که شــده بــه نرخ تــورم هدف گذاری دســت‬ ‫یافت‪ .‬این مقام مسئول در بانک مرکزی معتقد‬ ‫اســت که برخی از علل محقق نشــدن نرخ تورم‬ ‫هدف گذاری شــده در اختیــار بانک مرکزی نبود‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬اتفاق هایی که در بهمن و اسفند‬ ‫ســال گذشــته بــرای توزیــع کاالهــای اساســی رخ‬ ‫داد‪ ،‬خارج از اختیار بانک مرکزی بود و انتظارات‬ ‫تورمی را افزایش داد‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫مدیرعامل جدید شرکت‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫منصوب شد‬ ‫در حکمی از سوی هیئت مدیره‪ ،‬امین ابراهیمی به‬ ‫عنوان مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان منصوب شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬در حکمی از سوی هیئت مدیره‪ ،‬امین‬ ‫ابراهیمی به سمت مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان‬ ‫منصــوب شــد‪ .‬از ســوابق پیشــین امیــن ابراهیمــی‪،‬‬ ‫می توانبهمدیرعاملیشرکتفوالداکسینخوزستان‪،‬‬ ‫قائم مقاممدیرعاملوعضویتدر هیئت مدیرهشرکت‬ ‫فوالد خوزستان اشاره کرد‪ .‬پیش ازاین‪ ،‬علی قلعه نوی‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان بوده است‪.‬‬ ‫دو سال تا باز شدن درهای‬ ‫اقتصاد ایران به روی‬ ‫روس ها‬ ‫رئیس ســازمان توسعه تجارت می گوید‪ ،‬مذاکرات‬ ‫برای رسیدن به توافق تجارت ازاد با اعضای اتحادیه‬ ‫اقتصادی اوراســیا ادامه دارد‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬از ابان‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۸‬که عضویت ازمایشــی ایــران در اتحادیه‬ ‫اقتصادی اوراسیا اغاز شد‪ ،‬هنوز میزان تجارت مشترک‬ ‫دو طرف به اهداف ابتدایی در نظر گرفته شده نرسیده‬ ‫اســت‪ .‬جــدای از نیازهــای ابتدایــی و زیرســاخت های‬ ‫تجــاری‪ ،‬دو عامــل تحریم هــا و شــیوع ویــروس کرونا‪،‬‬ ‫باعث شده میزان تجارت مشترک چندان افزایش پیدا‬ ‫نکند‪ .‬بااین وجود اما فرصت ایران برای ارزیابی شرایط‬ ‫این اتحاد اقتصادی و نهایی شــدن عضویتش چندان‬ ‫طوالنی نیست‪ .‬بر اساس برنامه ریزی ابتدایی صورت‬ ‫گرفته گام نخست عضویت ایران سه ساله برنامه ریزی‬ ‫شــده و پــس از ان دو طــرف در صــورت موافقــت‬ ‫می توانند برای دائمی شدن این عضویت برنامه ریزی‬ ‫کننــد‪ .‬در حــال حاضــر تعــدادی از کاالهــای دو طرف‬ ‫بــرای صــادرات و واردات از تعرفــه ترجیحی بهره مند‬ ‫شــده اند اما ان طور که رئیس ســازمان توسعه تجارت‬ ‫می گویــد‪ ،‬هدف نهایی‪ ،‬دســت یابی به تجــارت ازاد‬ ‫با اعضای اتحاد اوراســیا اســت‪ .‬زادبوم گفته‪ :‬اتحادیه‬ ‫اقتصادی اوراســیا شامل پنج کشور روسیه‪ ،‬قزاقستان‪،‬‬ ‫قرقیزستان‪ ،‬ارمنستان و بالروس است و این پنج کشور‬ ‫بــا ظرفیت هــا و توانمندی های مختلف کنــار هم قرار‬ ‫گرفته اند که محوریت این اتحادیه کشور روسیه است‪.‬‬ ‫تجارت با ســه کشور همسایه ارمنســتان‪ ،‬قزاقستان و‬ ‫روســیه از اهمیت باالیی برای ایران برخوردار اســت و‬ ‫در راســتای همگرایی اقتصادی با این کشــورها است؛‬ ‫لذا با توجه به روابط سیاســی ایران و روســیه و ســایر‬ ‫کشــورهای عضــو اتحادیــه‪ ،‬اهمیــت ایــن اتحادیــه و‬ ‫توســعه روابــط بــا ان خــود را بیشــتر نشــان می دهد‪.‬‬ ‫رئیس کل ســازمان توســعه تجارت ایران با بیان اینکه‬ ‫با تبدیل موافقت نامه تجارت موقت به موافقت نامه‬ ‫تجــارت ازاد می توانیــم تجــارت ازاد بیــن ایــران و پنج‬ ‫کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را توسعه دهیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬موافقت نامه تجارت موقت ایران و اوراسیا از ‪۵‬‬ ‫ابان ‪ ۱۳۹۸‬اجرایی شده و یک سال بعدازان مذاکرات‬ ‫موافقت نامــه تجــارت ازاد اغاز شــد‪ .‬از ‪ ۵‬ابــان ‪۱۳۹۹‬‬ ‫مذاکرات تجارت ازاد را شــروع کردیم و این مذاکرات‬ ‫باید ظرف دو ســال به نتیجه برســد‪ .‬در نتیجه جمعا‬ ‫ظرف ســه سال ما می توانیم به موافقت نامه تجارت‬ ‫ازاد بین ایران و این پنج کشــور دســت یابیم‪ .‬در حال‬ ‫حاضــر موافقت نامــه تجــارت موقت بــرای ‪ ۸۶۲‬قلم‬ ‫کاال منعقد شده و پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات‪،‬‬ ‫ظــرف دو ســال اینــده موافقت نامــه تجــارت موقــت‬ ‫بــه موافقت نامه تجارت ازاد تبدیل می شــود‪ .‬در کنار‬ ‫اتحادیه اوراســیا و محوریت روسیه‪ ،‬ایران در ماه های‬ ‫گذشته مذاکراتی را با چند کشور دیگر برای ازادسازی‬ ‫تجارت و کاهش رقم تعرفه ها اغاز کرده که به گفته‬ ‫رئیس ســازمان توســعه تجارت‪ ،‬امکان دست یابی به‬ ‫ان ها در اینده نزدیک وجود دارد‪ .‬به این ترتیب تا کمتر‬ ‫از دو سال دیگر مشخص می شود که ایا ایران در اوراسیا‬ ‫کارنامــه موفقی داشــته و درهای اقتصــادش را به روی‬ ‫اعضای این اتحادیه و به طور خاص روسیه باز می کند‬ ‫یــا نیــاز به تــداوم مذاکــرات و فراهم کــردن مقدمات‬ ‫بیشتری وجود دارد‪.‬‬ ‫زنجیره اهن و فوالد به‬ ‫شیوه پیاز و سیب زمینی‬ ‫مدیریت می شود‬ ‫دبیر انجمن سنگ اهن ایران ضمن هشدار نسبت‬ ‫بــه عواقــب رفتارهای غیرحرفــه ای و سیاســی کاری در‬ ‫زنجیــره اهن و فــوالد‪ ،‬تاکید دارد که هیچ توجهی به‬ ‫طرح جامع فوالد نشــده و صرفا بر اســاس بازخوردها‬ ‫و برخی شلوغ کاری های رسانه ای‪ ،‬درباره نحوه عرضه‬ ‫ســنگ اهن‪ ،‬کنســانتره و گندله تصمیم گیری می شود‪.‬‬ ‫سعید عسکرزاده در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬ضمن اشاره به‬ ‫عرضــه ســنگ اهن در بورس کاال‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬در میان‬ ‫محصــوالت باالدســت زنجیره اهن و فــوالد‪ ،‬در حال‬ ‫حاضــر تنهــا ســنگ اهن مشــتری داشــته و در گندلــه با‬ ‫مازاد مواجه هستیم و گندله های تولیدی در اصطالح‬ ‫روی دست تولیدکننده مانده است و با نرخ پایینی از‬ ‫تولیدکننده خریداری می شود‪ .‬دبیر انجمن سنگ اهن‬ ‫ایران با بیان اینکه طبق امار طرح جامع فوالد که هر‬ ‫ساله توسط یک شرکت متخصص به روز می شود‪ ،‬در‬ ‫حال حاضر ‪ ۱.۵‬میلیون تن مازاد گندله وجود دارد اما با‬ ‫فشار شرکت های فوالدی‪ ،‬دولت اجازه صادرات مازاد‬ ‫این محصول را نمی دهد؛ غافل از اینکه این رفتار غلط‬ ‫بــه زودی ســبب کمبود شــدید گندله در داخل کشــور‬ ‫خواهــد شــد؛ چراکه دیگــر کارخانه های گندل هســازی‬ ‫هم دست از تولید گندله کشیده اند؛ بنابراین با اتمام‬ ‫و فــروش ایــن ‪ ۱.۵‬میلیــون تن‪ ،‬دیگر گندلــه ای وجود‬ ‫نخواهدداشت‪.‬‬ صفحه 3 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫خبر‬ ‫افزایش ظرفیت پست‬ ‫‪ ۶۳.۲۰‬کیلوولت روانسر‬ ‫در استان کرمانشاه‬ ‫مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای غــرب از افزایش‬ ‫ظرفیــت پســت ‪ ۶۳.۲۰‬کیلوولــت روانســر در اســتان‬ ‫کرمانشــاه با اعتبــاری بالغ بر ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال خبــر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای غرب‪،‬‬ ‫مهنــدس علــی اســدی در بازدید نماینده مردم شــریف‬ ‫اورامانات در مجلس شورای اسالمی از این پروژه‪ ،‬ضمن‬ ‫تقدیر از توجه ویژه نمایندگان مردم استان کرمانشاه در‬ ‫مجلس شورای اسالمی به حوزه صنعت برق گفت‪ :‬با‬ ‫عنایت به وظیفه ذاتی شرکت برق منطقه ای غرب در‬ ‫خدمت رسانی و تامین انرژی مشترکین و توسعه شبکه‬ ‫خود متناسب با تقاضای مشترکین‪ ،‬بر این اساس پروژه‬ ‫افزایش ظرفیت ترانس های پســت فوق توزیع روانســر‬ ‫در دستور کار این شرکت قرار گرفت‪ .‬وی افزود‪ :‬خروج‬ ‫ترانس موجود از مدار به دلیل شرایط خاص این پست و‬ ‫عدمامکانجابه جاییسریعبار خطوط‪ ۲۰‬کیلوولتدر‬ ‫شرایط اضطراری به عنوان یک مشکل جدی در اجرای‬ ‫این پروژه مطرح شد که در صورت عدم رفع این مشکل‪،‬‬ ‫احتمال بروز خاموشی گسترده و قطعی برق شهرستان‬ ‫و مراکز درمانی در شرایط مبارزه با ویروس کرونا وجود‬ ‫داشــت‪ .‬مهنــدس اســدی ابــراز داشــت‪ :‬پس از بررســی‬ ‫سناریوهایمختلفدراموربهره برداریاستان کرمانشاه‪،‬‬ ‫نهایتا این مشکل با اجرای یک طرح ابتکاری و خالقانه‬ ‫ً‬ ‫توسطهمکاراناینامور مرتفعوبااستفادهاز بسترهای‬ ‫موجــود از جملــه خــط ‪ ۶۳‬کیلوولت ارتباطــی بین دو‬ ‫پســت فوق توزیــع روانســر و کــوزران و تغییــر در ارایش‬ ‫تجهیزات این خط‪ ،‬تامین انرژی فیدرهای‪ ۲۰‬کیلوولت‬ ‫پســت روانســر در شــرایط اضطــراری در حداقــل زمــان‬ ‫ممکنامکان پذیرشد‪.‬مدیرعاملبرقغربخاطرنشان‬ ‫ساخت‪ :‬با توجه به این شرایط‪ ،‬پروژه افزایش ظرفیت‬ ‫پســت ‪ ۶۳.۲۰‬کیلوولت روانسر پس از اجرای ازمایشی‬ ‫ایــن طــرح ابتــکاری‪ ،‬اجــرا و مرحلــه اول ان که تعویض‬ ‫یکی از ترانس های پست بود به پایان رسیده و مرحله‬ ‫دوم ایــن طرح نیز در حال اجرا اســت‪ .‬مهندس اســدی‬ ‫در ادامه به تشریح مشخصات پروژه پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫ایــن پــروژه دارای دو دســتگاه ترانســفورماتور قدرت به‬ ‫ظرفیــت هــر کــدام ‪ ۴۰‬مگا ولت امپر اســت که در ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬شروع شد و پیش بینی می شود در تابستان ‪۱۴۰۰‬‬ ‫به بهره برداری برسد‪ .‬مدیرعامل شرکت برق منطقه ای‬ ‫غرب در پایان گفت‪ :‬یک دستگاه از ترانسفورماتورهای‬ ‫قــدرت بــه ظرفیــت ‪ ۴۰‬مگا ولت امپــر در کمترین زمان‬ ‫ممکنجایگزینترانسفورماتور‪ ۲۰‬مگاولت امپرموجود‬ ‫شــد و در تاریخ دهم اســفندماه نیز ‪ ۱۳۹۹‬برق دار شد و‬ ‫جایگزینی ترانسفورماتور دوم در حال پیگیری است و‬ ‫بــرای اجرای ایــن پروژه اعتباری بالغ بر ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫هزینه شــده اســت‪ .‬دکتر لهونی نماینده مردم شــریف‬ ‫اورامانات در مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬تالش هایی‬ ‫کــه توســط وزارت نیرو و شــرکت برق منطق ـه ای غرب‬ ‫جهت توسعه زیرساخت های شبکه برق و تامین برق‬ ‫مطمئن و پایدار در استان کرمانشاه و منطقه اورامانات‬ ‫صورت گرفته‪،‬قابل تقدیراست‪.‬دکترلهونیابرازداشت‪:‬‬ ‫نمایندگانمردمشریفاستاندر مجلسشورایاسالمی‬ ‫امادگــی دارنــد حداکثر ظرفیت و توان خود در راســتای‬ ‫تحقق اهداف شعار سال و رفع موانع را به کار گیرند و‬ ‫در این خصوص از هیچ اقدام و عملی فروگذار نخواهیم‬ ‫بود‪ .‬نماینده مردم شریف اورامانات در مجلس شورای‬ ‫اســامی در پایان با اشــاره به شــرایط موجود و شــیوع‬ ‫ویروس کرونا گفت‪:‬زیرساخت هایایجادشدهوتقویت‬ ‫و توسعه شبکه برق‪ ،‬زمینه ابادانی و عمران و توسعه‬ ‫اقتصــادی اســتان و منطقه را فراهم می کنــد و به رونق‬ ‫این منطقه کمک خواهد کرد و بنده به عنوان نماینده‬ ‫مردم تمام تالش خود را برای توســعه زیرســاخت های‬ ‫استان برای ارائه خدمت به مردم شریف منطقه به کار‬ ‫خواهمگرفت‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۱‬هزار بازدید از‬ ‫جایگاه ها و مصرف کنندگان‬ ‫سوخت در منطقه قم‬ ‫مدیرمنطقهقماز انجامبیشاز‪ ۱۱‬هزار بازدیدمیدانی‬ ‫از نقاط عرضه و مصرف کنندگان سوخت مایع استان قم‬ ‫در سال ‪ ۹۹‬با هدف نظارت بر توزیع و مصرف سوخت‬ ‫خبــر داد‪ .‬بــه گزارش روابط عمومی شــرکت ملی پخش‬ ‫فراورده های نفتی منطقه قم‪ ،‬سید محمود طاهریمدیر‬ ‫منطقــه از انجــام یــازده هــزار و ‪ ۲۳۸‬بازدیــد میدانــی از‬ ‫جایگاه های عرضه ســوخت و مصرف کنندگان سوخت‬ ‫شهــای مختلف صنعتی و کشــاورزی خبر‬ ‫مایــع در بخ ‬ ‫داد‪ .‬مدیر منطقه قم گفت‪ :‬در راســتای تحقق رس ـالت‬ ‫شــرکت‪ ،‬ایــن بازدیدها به منظــور مدیریت و نظــارت بر‬ ‫سوخت رسانی‪ ،‬تامین و توزیع به موقع سوخت و کنترل‬ ‫کیفیتو کمیتفراوردهانجاممی شود‪.‬ویافزود‪:‬منطقه‬ ‫قمبا‪۴۲۷‬مصرف کنندهعمدهفعال‪۸۱،‬جایگاهسوخت‬ ‫مایــع و ســی ان جــی‪ ،‬ســعی بر مدیریت کمــی و کیفی ‬ ‫فراورده هایتوزیعیتوسط کارشناسانواحدهایناحیه‬ ‫مرکزی‪ ،‬مهندســی فراورده‪ ،‬ســامانه هوشمند‪ ،‬خدمات‬ ‫مهندسی‪ HSE،‬و‪ CNG‬و ‪ ...‬دارد‪ .‬سید محمود طاهری‬ ‫در ادامــه افزود‪ :‬در بخش صنعتی و کشــاورزی بازدیدها‬ ‫با همکاری ســازمان جهاد کشاورزی‪ ،‬شــرکت گاز و اتاق‬ ‫اصناف با هدف صرفه جوئی در بخش سوخت حرارتی‬ ‫و ســوق دادن این بخش ها به اســتفاده از گاز طبیعی و‬ ‫سوختپاکو کنترل کیفیتفراوردهانجاممی گردد‪.‬مدیر‬ ‫شرکتملیپخشفراورده هاینفتیمنطقهقمبااشارهبه‬ ‫اقداماتعملیانجامشدهاینمنطقهدرخصوصرعایت‬ ‫دستورالعمل هایبهداشتیوتعاملسازندهبامتصدیان‬ ‫عرضــه فراورد ههــای نفتــی به منظور جلوگیری از شــیوع‬ ‫کرونا در سطح مجاری عرضه فراورده های نفتی بر کنترل‬ ‫و نظارت هرچه بهتر بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی‬ ‫بهمنظورحفظسالمتشهرونداندرحینسوخت گیری‬ ‫توسطبازرسانو کارشناسانواحداچاسائیاینمنطقه‬ ‫تاکیدکرد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1043‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫وزیر نفت‪:‬‬ ‫ایرانمی تواندحرف هایمهم ترازنفت‬ ‫درمنطقهداشتهباشد‬ ‫وزیــر نفت ضمن تاکید بر ضرورت همکاری با‬ ‫جهــان برای تقویت تــوان ملی گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫ظرفیت فناور مطمئنــم ایران می تواند حرف های‬ ‫بااهمیتی بیش از خود نفت و منابع طبیعی برای‬ ‫گفتن در منطقه داشته باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بیژن زنگنه در ایین گشایش‬ ‫صنــدوق پژوهش و فنــاوری صنعت نفت با بیان‬ ‫یشــود‬ ‫اینکــه قراردادهایــی کــه امــروز امضــا م ‬ ‫ـاش تعــداد زیــادی از مدیــران و‬ ‫حاصــل ما ههــا تـ ِ‬ ‫کارشناسان برای توسعه فناوری با توجه به ظرفیت‬ ‫دانش بنیان است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هیچ شکی نیست‬ ‫اینــده کشــور نــه در گرو تولیدهای ســنتی بلکه در‬ ‫گــرو توجه به ظرفیت های دانش بنیان و توســعه‬ ‫فناوری ملی است که البته این کار جز در همکاری‬ ‫با جامعه جهانی اتفاق نمی افتد‪.‬‬ ‫یهــای جهانی‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه همکار ‬ ‫یشــود‪ ،‬گفــت‪ :‬اگــر‬ ‫ســبب تقویــت تــوان ملــی م ‬ ‫می خواهیــم تیم ملی فوتبال قوی داشــته باشــیم‬ ‫به طور حتم باید با تیم های درجه نخست جهان‬ ‫مســابقه دهیم‪ ،‬اگر هم می خواهیم کشــتی گیران‬ ‫تراز نخســت در سطح جهانی پرورش دهیم باید‬ ‫چنینمسابقاتیداشتهباشیم‪.‬‬ ‫وزیــر نفــت افــزود‪ :‬بــدون حضــور در جریــان‬ ‫تهــای طبیعــی جهان ما نمی توانیــم از یک‬ ‫رقاب ‬ ‫سطح ملی فراتر و به سطح جهانی برویم‪ .‬امروز‬ ‫همکاری با جهان یک اصل است و ما به طور حتم‬ ‫باید به ان توجه کنیم‪.‬‬ ‫زنگنه با اشاره به اینکه وزارت نفت سال هاست‬ ‫به موضوع شرکت های دانش بنیان (پیش از انکه‬ ‫بــا نــام دانش بنیــان شــناخته شــود) توجه داشــته‬ ‫اســت‪ ،‬یــاداوری کــرد‪ :‬شــرکت پتروپــارس‪ ،‬مپنــا و‬ ‫فراب دانش بنیان هایی هستند که اثاری شگرف و‬ ‫تعیین کننده در توسعه صنایع برق و نفت برجای‬ ‫گذاشتند و امروز خیلی ها به حق به این شرکت ها‬ ‫افتخارمی کنند‪.‬‬ ‫وی به نهادسازی سازی در دانشگاه ها و امضای‬ ‫ت سال‬ ‫قراردادهای متعدد با دانشــگاه ها در هش ‬ ‫خـــبر‬ ‫گذشــته با هدف حمایــت از ظرفیت فناور اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬ســاخت ‪ ۱۰‬قلــم خانــواده کاالیــی‬ ‫برای حمایت از ظرفیت سازندگان داخلی همانند‬ ‫مته‪ ،‬لول ههــای بدون درز‪ ،‬تجهیزات درون چاهی‬ ‫و سرچاهی و ‪ ...‬برنامه ریزی و اجرا شده است‪.‬‬ ‫وزیــر نفت با اشــاره به شــعار امســال «تولید‪،‬‬ ‫یهــا» اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫پشــتیبانی ها و مانع زدای ‬ ‫نشست های متعددی برای تحقق این شعار برگزار‬ ‫شد که بر اساس ان تصمیم گرفتیم از شرکت های‬ ‫دانش بنیان و استارتاپ ها حمایت کنیم و موانع را‬ ‫از سر راه ان ها برداریم‪.‬‬ ‫زنگنه با بیان اینکه صنعت نفت برای حمایت‬ ‫از شــرکت های فنــاور دو کار مهــم را انجــام داده‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نخستین ان تاسیس پارک فناوری‬ ‫و نواوری نفت بوده‪ ،‬اساسنامه اش تائید‪ ،‬ارکان ان‬ ‫مستقر و مکانش مشخص شده و در حال فعالیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪ :‬تاکنون چند پــارک فناوری و‬ ‫نواوری با همت وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫تاسیس شده‪ ،‬اما پارک نفت جزو نخستین مواردی‬ ‫تاسیس شده از سوی بخش تقاضاست‪.‬‬ ‫وزیــر نفــت دومیــن اقــدام وزارت نفــت را‬ ‫تاســیس صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت‬ ‫برشــمرد و گفت‪ :‬این صندوق هم جزو نخســتین‬ ‫صندوق هایی است که از سوی تقاضا ایجاد شده‬ ‫بدان معنا که شکار به دنبال شکارچی بوده است‬ ‫و طرف تقاضا با طرح تقاضای خود طرف عرضه‬ ‫را به فعالیت و حضور در صحنه تحریک می کند‪.‬‬ ‫زنگنه افزود‪ :‬این بسیار مهم است‪ ،‬به ویژه در‬ ‫صنعت نفت که بزرگ ترین ســرمایه گذاری کشــور‬ ‫در ان انجام می شود و می تواند بزرگ ترین محرک‬ ‫برای اقتصاد در بخش مهمی از فناوری باشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬همیشه تاسیس پارک یا صندوق از‬ ‫سوی عرضه بوده است و صنعتگران یا دانشگاه ها‬ ‫ان را تاسیس کردند‪.‬‬ ‫وزیــر نفــت به تبصــره ‪ ۱۸‬قانون بودجه ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬که به شرکت های تابعه وزارت نفت اجازه‬ ‫داده اســت ‪ ۸۰۰‬میلیــارد تومــان از محــل منابــع‬ ‫داخلی برای پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان و‬ ‫استار هزینه کند اشاره و تصریح کرد‪ :‬با این مجوز‬ ‫ما می توانیم باز هم به صندوق پژوهش و فناوری‬ ‫نفت کمک کنیم‪.‬‬ ‫زنگنه با بیان اینکه امسال طرح های پرشماری‬ ‫بــرای اجــرا از طریــق پــارک فنــاوری و نــواوری و‬ ‫صنــدوق پژوهــش و فنــاوری نفت بــا کمک دیگر‬ ‫اجــزا اجــرا خواهــد شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬احیــای چاه های‬ ‫کــم بــازده و ایجــاد تقاضــا بــرای شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان‪ ،‬خرید خدمات از شــرکت های فناور‬ ‫برای نمک زدایی از طریق ســاخت واحد فراورش‬ ‫حهــای بهین هســازی‬ ‫ســیار (‪ ،)Skid Mounted‬طر ‬ ‫مصــرف انرژی و خرید تضمینی کاال (یک رکن ان‬ ‫همان گواهی کیفیت است که انجمن نفت محور‬ ‫ان شــده اســت)‪ ،‬حمایت مالی از اســتارت اپ ها‪،‬‬ ‫مراکــز نواوری در دانشــگاه ها و ‪ ...‬بعضــی از این‬ ‫کارهاست‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ایده خرید تضمینی کاال بیش‬ ‫از یکســال است که مطرح شده و خوشبختانه در‬ ‫حال به نتیجه رسیدن است‪ ،‬یاداوری کرد‪ :‬شرکت‬ ‫ملی نفت ایران مطابق قانون مناقصه ها و قوانین‬ ‫در صورتــی می توانــد اقدام بــه خرید کاال کند که‬ ‫مطمئــن باشــد ســازنده توانایــی ســاخت دارد و‬ ‫کیفیــت و زمان بنــدی هم در ســاخت کاال رعایت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وزیــر نفــت ادامــه داد‪ :‬در خرید تضمینی کاال‬ ‫رابطه بین کارفرما یا خریدار نهایی با سازنده قطع‬ ‫شده است و یک سازنده با تائید یک گروه خبره‬ ‫می تواند در صورت داشتن توانایی کاال تولید کند‬ ‫و اگر این کاال توانست گواهی کیفیت را بگیرد ما‬ ‫تضمین می کنیم ان را بخریم و جلو واردات ان را‬ ‫هممی گیریم‪.‬‬ ‫زنگنه تاکید کرد‪ :‬هر شرکتی در کشور که ادعا‬ ‫می کنــد می توانــد کاالی مــورد نیــاز صنعت نفت‬ ‫را بســازد بدون اینکه نیاز به کارفرما داشــته باشد‬ ‫می تواند در ســامانه ای کــه در صندوق پژوهش و‬ ‫فناوری نفت طراحی شده مراجعه کند و قرارداد‬ ‫ببندد‪ ،‬بانک تجارت هم وام می دهد‪ .‬امیدواریم‬ ‫صنعتگران از این کار مهم استقبال کنند‪.‬‬ ‫وی در پایان با قدردانی از بانک تجارت‪ ،‬رئیس‬ ‫صندوق نواوری و شــکوفایی‪ ،‬معاون مهندسی و‬ ‫پژوهــش و فناوری‪ ،‬مدیرعامل شــرکت ملی نفت‬ ‫ایــران‪ ،‬رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامل صندوق‬ ‫پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت و دستیار‬ ‫ارشد وزیر نفت گفت‪ :‬امضای قراردادهای امروز را‬ ‫بــه هم طرف های تفاهم نامه و قراردادها تبریک‬ ‫می گویــم و بــرای ا نهــا ارزوی موفقیــت می کنم‪،‬‬ ‫امیــدوارم ایــن طرح ها به موقع به نتیجه برســد و‬ ‫سبب افزایش قدرت ایران و سربلندی مردم شود‪.‬‬ ‫توزیعبرقاصفهانرتبه هایبرترملی کسب کرد‬ ‫در مراســم افتتاحیــه پویــش هــر هفتــه الف‪،‬‬ ‫ب ایــران‪ ،‬شــرکت توزیــع بــرق اصفهــان در پنــج‬ ‫شــاخص برنامه تحــول دیجیتال صنعت بــرق در‬ ‫جایــگاه خوبی قرار گرفت و در توســعه خدمات‬ ‫غیرحضوری‪ ،‬هوشمند سازی مراکز اتفاقات (طرح‬ ‫هما)‪،‬توسعهخدماتغیرحضوری‪ ،‬کاهشتلفات‬ ‫شبکه توزیع برق به کمتر از ‪ ۹.۷‬درصد‪ ،‬راه اندازی‬ ‫مرکز ملی پایش صنعت برق رتبه های برتر را از ان‬ ‫خود کرد‪.‬‬ ‫افتتاح هم زمان پنج طرح شبکه توزیع نیروی‬ ‫برق کشور در قالب ‪ ۸‬هزار و ‪ ۱۴۲‬پروژه توسعه‪،‬‬ ‫احداث‪ ،‬اصالح و بهین هســازی شــبکه برق‪ ،‬در ‪۳۱‬‬ ‫استان با حضور ویدئوکنفرانسی وزیر نیرو و شماری‬ ‫از مســئوالن وزارت نیرو‪ ،‬شــرکت توانیر و مدیران‬ ‫عامل شرکت های توزیع برق کشور همراه بود‪.‬‬ ‫مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین شرکت‬ ‫توزیع برق شهرســتان اصفهان بــا اعالم این خبر‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬شرکت توزیع برق اصفهان بر اساس رسالت‬ ‫اجتماعــی خــود از ســال های گذشــته خدمــات را‬ ‫ب هصــورت غیرحضوری ارائه می کرد‪ ،‬اما با شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا تهدید به فرصتی تبدیل شــد تا ما‬ ‫خدمات را از ‪ ۹۵‬درصد به ‪ ۱۰۰‬درصد ارتقا دهیم و‬ ‫خوشبختانهباحمایت هایصورت گرفتهاینمهم‬ ‫به نتیجه رسید و به دنبال ان تعریف ملی خدمات‬ ‫ســبز از ســوی وزارت نیــرو کلید خــورد و نرم افزار و‬ ‫اپلیکیشن برق من تحت اندروید و ‪ ios‬در اختیار‬ ‫همشهریاناصفهانیقرار گرفت‪.‬‬ ‫بــه نقــل از شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان‬ ‫اصفهان‪ ،‬علیرضا محمدی تصریح کــرد‪ :‬در ادامه‬ ‫سهــای مردمی از شــماره تلفن‬ ‫ایــن خدمــات تما ‬ ‫‪ ۳۸۱۲۱‬به شماره تلفن ‪ ۱۵۲۱‬تغییر یافت و اماده‬ ‫پاسخگویی به مردم است‪.‬‬ ‫وی بــه اهمیت غیرحضوری نمــودن خدمات‬ ‫اشاره و تصریح کرد‪ :‬امکانات الکترونیکی ازجمله‬ ‫کاهش هزینه ها‪ ،‬صرفه جویی در زمان و اجتناب از‬ ‫ترددهای بیهوده درو نشــهری صورت گرفت و در‬ ‫نتیجه اسایش و رفاه بیشتر را در پی داشته است‪.‬‬ ‫مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین شرکت‬ ‫توزیع برق شهرســتان اصفهان تاکید کرد‪ :‬در سال‬ ‫گذشــته یک میلیــون و ‪ ۳۰۰‬هــزار درخواســت از‬ ‫بسترهای مختلف غیرحضوری شدند که از جمله‬ ‫می توان به تلفن‪ ،‬سایت‪ ،‬اپ برق من اشاره کرد‬ ‫و نزدیک به یک میلیون و ‪ ۴۰۰‬تردد شهری حذف‬ ‫شــد و شــاهد کاهش ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۱۵۰‬هزار لیتر در‬ ‫مصرف سوخت بودیم و در یک میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫برگ ‪ A۴‬صرفه جویی شد و به عبارتی صیانت از‬ ‫محیط زیست با غیرحضوری شدن خدمات شکل‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫نیاز برق کشور تا ‪ ۱۰‬سال اینده چقدر است؟‬ ‫در سال گذشته‪ ،‬حداکثر نیاز مصرف برق کشور‬ ‫معــادل‪ ۵۸‬هــزار و‪ ۲۵۴‬مــگاوات بوده که نســبت‬ ‫به ســال‪ ۹۸‬حدود یک درصد افزایش داشــته است‬ ‫وطبقنتایجمطالعاتانتخابساختگاهنیروگاه های‬ ‫یشــود در صورت عدم اصالح‬ ‫حرارتی پیش بینی م ‬ ‫الگوی مصرف در کشور و ادامه روند فعلی‪ ،‬حداکثر‬ ‫نیاز مصرف کشــور تا ســال ‪ ۱۴۰۵‬به حدود ‪۷۳۵۰۰‬‬ ‫مــگاوات تــا ســال‪ ۱۴۱۰‬بــه حــدود‪ ۹۱۲۰۰‬مــگاوات‬ ‫و تــا ســال‪ ۱۴۱۵‬بــه حــدود‪ ۱۱‬هــزار و‪ ۳۲۰‬مگاوات‬ ‫برســد‪ .‬بــه گزارش ایســنا‪ ،‬تامین مطمئن ایــن نیاز‪،‬‬ ‫مســتلزم برنامه ریزی در حوزه توســعه تولید برق بر‬ ‫اســاس منابع در دســترس و احداث حجم باالیی از‬ ‫نیروگا ههــای جدید بــا تکنولوژی های مختلف و نیز‬ ‫بهره گیری از راهکارهای مدیریت مصرف به منظور‬ ‫اســتفاده بهینه از منابع موجود اســت‪ .‬لذا بر اساس‬ ‫سیاســت کلی وزارت نیرو مبنی بر افزایش میانگین‬ ‫راندمان برق و حرارت نیروگاه های کشــور‪ ،‬طی این‬ ‫مطالعــات برنامه ای بــرای بازنشســتگی واحدهای‬ ‫قدیمی با راندمان پایین تدوین شــده اســت که با‬ ‫خــروج ایــن واحدها از شــبکه و احــداث واحدهای‬ ‫جدید کهدارایراندمانباالییخواهندبود‪،‬راندمان‬ ‫تولیدافزایشچشمگیریخواهدیافت‪.‬ضمناینکه‬ ‫این امر‪ ،‬هم زمان کاهش مصرف ســوخت (به ازای‬ ‫تولیدبرقمساوی)ودرنتیجه کاهشاالیندگیناشی‬ ‫از مصرف سوخت کمتر را در پی خواهد داشت‪ .‬بر‬ ‫اســاس استانداردهای جهانی‪ ،‬عمر واحدهای گازی‬ ‫تا زمان بازنشستگی‪ ۲۰‬سال‪ ،‬سیکل ترکیبی‪ ۲۵‬سال‬ ‫و واحدهای بخاری ‪ ۴۰‬سال است که با لحاظ عمر‬ ‫‪ ۳۰‬سال برای واحدهای گازی و سیکل ترکیبی و‪۴۵‬‬ ‫سالبرایواحدهایبخاریدر کشورمانونیزبررسی‬ ‫راندمان واحدها‪ ،‬در حال حاضر بیش از هشت هزار‬ ‫مگاوات از نیروگاه های حرارتی موجود‪ ،‬با توجه به‬ ‫عمر و هزینه تعمیر و نگهداری باال و راندمان پایین‬ ‫بایستی تا ســال ‪ ۱۴۰۵‬بازنشسته شــوند‪ .‬با افزایش‬ ‫تدریجی ســن نیروگاه ها‪ ،‬بیــش از ‪ ۱۴‬هــزار مگاوات‬ ‫دیگر نیز کاندیدای بازنشستگی طی سال های‪۱۴۰۶‬‬ ‫تا‪ ۱۴۱۵‬می باشند؛ اما با توجه به نیاز شبکه به تولید‬ ‫اینواحدها‪،‬در حالحاضرامکانبازنشستگیهیچ‬ ‫یکاز ان هابدوناحداثواحدجایگزینامکان پذیر‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بررسی ‪ ۷۱‬شاخص در ارزیابی عملکردی امورهای شرکت توزیع برق مازندران‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران از بررسی‬ ‫‪ ۷۱‬شاخص در ارزیابی عملکردی امورهای شرکت‬ ‫توزیع برق این اســتان خبر داد‪ .‬در جلســه بررســی‬ ‫شــاخص های عملکردی ســال ‪ ٩٩‬و تبییــن اهداف‬ ‫سال ‪ ١۴٠٠‬شرکت توزیع برق مازندران که با حضور‬ ‫معاونــان‪ ،‬مشــاوران و مدیــران امورهــا و با رعایت‬ ‫لهــای بهداشــتی در نمازخانــه این شــرکت‬ ‫پروتک ‬ ‫برگزار شد‪ ،‬مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران‬ ‫ضمن تاکید تحقق شعار سال (تولید‪ ،‬پشتیبانی ها‪،‬‬ ‫مانع زدایی ها) اظهار کرد‪ :‬استفاده از افراد فعال؛‬ ‫نخبــه و پویــا؛ اقــدام و عمل مضاعــف و توجه به‬ ‫برنامهمحوریمی تواندنقشبسزاییدر رسیدنبه‬ ‫اهداف شــرکت توزیع برق مازندران در سال جاری‬ ‫داشتهباشد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به شاخص های این شرکت در سال‬ ‫‪ ،١۴٠٠‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬پیگیــری و حل مشــکالت‬ ‫به صورتریشه ایفقطبابرنامه ریزیروزانهازابتدای‬ ‫سالامکان پذیراست‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با‬ ‫تاکید بر راه اندازی سامانه رصد نامه ها برای سرعت‬ ‫بخشیدنبهدرخواست هایمتقاضیان‪،‬تصریحکرد‪:‬‬ ‫شفافیتشاه کلیدرفعموانعاستوالزمهرسیدنبه‬ ‫اینمقولهنظارتدرعینشفافیتاست‪.‬‬ ‫سپری خاطرنشان کرد‪ :‬اقدام فراگیر سال‪ ١۴٠٠‬با‬ ‫محوریتعبورازپیکبایددردستور کارتمامیامورها‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از دیگر شاخص هایی که مورد بررسی‬ ‫فگــذاری بــرای کاهــش‬ ‫قــرار گرفــت تلفــات و هد ‬ ‫حداکثــری ان بوده که پیگیری اقدامــات در کارگروه‬ ‫امورهای برق با همکاری گش ـت هایی برای امنیت‬ ‫شبکه و جلوگیری از سرقت به صورت شبانه روزی از‬ ‫دیگر کهبایدادامه دار باشد‪.‬‬ ‫ویبااشارهبهتنظیمتفاهم نامهباشهرداریچند‬ ‫شهرستاندرسال‪ ٩٩‬برایپیشبرداهدافاینشرکت‬ ‫گفت‪ :‬اســتفاده از ظرفیت شــهرداری ها با توجه به‬ ‫اهدافیچون کاهشتلفات‪،‬توجهبهمبلمانشهری‬ ‫وحفظمحیط زیستدربحثعملیاتسیمبهکابل‬ ‫حائزاهمیتاست‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫جایگاهمطلوبخراسانرضویدر گازرسانی‬ ‫بهواحدهایتولیدیوصنعتی‬ ‫مشهد مقدس_ سحر رحمتی‪:‬‬ ‫تــا درب واحدهــای تولیــد و‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز اســتان‬ ‫صنعتــی توســط شــرکت ملی‬ ‫با اشاره به تاکید مقام معظم‬ ‫گاز ایــران و وزارت نفت تامین‬ ‫رهبــری بــه موضــوع تولیــد و‬ ‫می شود‪.‬مدیرعاملشرکت گاز‬ ‫اشــتغال گفــت‪ :‬در ســه ســال‬ ‫خراســان رضوی تصریــح کرد‪:‬‬ ‫حسن افتخاری‬ ‫گذشــته بیشــترین حجــم‬ ‫یکــی از سیاســت های شــرکت‬ ‫گازرسانیبهواحدهایتولیدی‬ ‫گاز استان حمایت و پشتیبانی‬ ‫و صنعتی کشور در خراسان رضوی انجام شده از مجموعه هــای تولیــدی و صنعتی اســت‪ .‬در‬ ‫که این اقدام گام بلندی در پشــتیبانی از تولید سه سال گذشته رقمی بالغ بر‪ 290‬میلیارد تومان‬ ‫اســت‪ .‬حســن افتخــاری بــا اعالم ایــن مطلب برای گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بر اســاس گزارش شرکت ملی گاز تا مشــمول مصوبه شــورای اقتصاد در این استان‬ ‫ت شرکت‬ ‫پایان ســال ‪ ،۱۳۹۹‬تعداد ‪ ۱۱۶۸‬واحد تولیدی هزینه شد‪ .‬این مقام مسئول از حمای ‬ ‫و صنعتی در خراســان رضوی از محل اعتبارات ملــی گاز ایــران‪ ،‬همراهی مســئولین اســتانی و‬ ‫مــاده ‪ ۱۲‬قانــون رفــع موانع تولیــد رقابت پذیر تالش و ایثار کارکنان شرکت گاز خراسان رضوی‬ ‫و مســتند به مصوبه شــورای اقتصاد گازرسانی در تحقــق اهداف ابالغی بــرای ارائه خدمات‬ ‫شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬با گازرسانی انجام شده به بخش تولیدی استان قدردانی کرد و افزود‪:‬‬ ‫بــه ‪ 1168‬واحد تولیدی و صنعتی در خراســان با توجه به نام گذاری ســال ‪ ۱۴۰۰‬توســط مقام‬ ‫رضــوی‪ 66 ،‬میلیــون و ‪ 861‬هــزار لیتر ســوخت معظم رهبری به عنوان سال تولید‪ ،‬پشتیبانی ها‬ ‫مایع صرفه جویی شــده که این مهم عالوه بر و مانــع زدایــی ها شــرکت گاز خراســان رضوی‬ ‫کاهش هزینه های تولید موجب کمک به رشد مصمم اســت تا امســال نیز بیشــترین ســهم و‬ ‫اقتصادی اســتان و کشــور و حفظ و صیانت از عملکرد کشــور را در زمینه تامین ســوخت پاک‬ ‫محیط زیست می شود‪ .‬افتخاری ادامه داد‪ :‬بر گاز طبیعی و گازرسانی به واحدهای تولیدی و‬ ‫اساس این طرح که از سه سال گذشته اغاز شده‪ ،‬صنعتی با استفاده بهینه از ظرفیت قانونی ماده‬ ‫اعتبار مورد نیاز برای اجرای شــبکه و گازرسانی ‪ ۱۲‬قانون رفع موانع تولید را محقق کند‪.‬‬ ‫بیشاز‪ 330‬کیلومترعملیاتشبکه گذاری‬ ‫گاز در گیالن انجام شد‬ ‫رشت‪ -‬خبرنگار رویداد امروز‪:‬‬ ‫اســتان بــوده اســت‪ .‬حســین‬ ‫شــرکت گاز اســتان گیــان در‬ ‫اکبــر در ادامــه از نصــب حدود‬ ‫ســال گذشــته بــرای جــذب‬ ‫‪ 13‬هــزار علمک جدیــد گاز در‬ ‫مجموعا‬ ‫مشترکین جدید گاز‪،‬‬ ‫ســال ‪ 1399‬در اســتان خبر داد‬ ‫ً‬ ‫‪ 336‬کیلومتــر عملیــات‬ ‫و گفــت‪ :‬بیش از ‪ 8‬هــزار و ‪500‬‬ ‫حسین اکبر‬ ‫شــبکه گذاری گاز بــه انجــام‬ ‫انشعاب متعلق به بخش های‬ ‫رســانده اســت‪ .‬حســین اکبــر‬ ‫روســتایی گیالن اســت‪ .‬وی با‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز اســتان گیــان با اعالم اشاره به اینکه هم اکنون مجموع انشعابات گاز‬ ‫خبر انجام ‪ 336‬کیلومتر عملیات شبکه گذاری در ســطح اســتان به ‪ 608‬هزار انشعاب افزایش‬ ‫در ســال ‪ 99‬اظهــار داشــت‪ :‬بــا اجــرای ایــن یافته است اظهار داشت‪ :‬با گسترش خطوط و‬ ‫عملیات‪ ،‬مجموع طول شبکه گاز در کل استان تاسیســات گازرسانی‪ ،‬بازرســی و نظارت هرچه‬ ‫به بیش از ‪ 21‬هزار و ‪ 350‬کیلومتر رسیده است‪ .‬بیشتر و دقیق تر از تاسیسات بیش از گذشته مهم‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان گیــان افــزود‪ :‬و ضروری اســت‪ .‬مدیرعامل شــرکت گاز اســتان‬ ‫هدف اصلی شــرکت گاز برخوردار شدن همه گیالن در خاتمه با اشــاره به شــروع دوره گرما‬ ‫مــردم شــریف و فهیم در اقصی نقاط اســتان و حــذف تخفیفــات گاز بها از همه مشــترکین‬ ‫از نعمت گاز طبیعی اســت و در همین راســتا بویــژه مشــترکین جدید درخواســت کــرد تا با‬ ‫لهــای‬ ‫بالغ بر ‪ 85‬درصد از شــبکه گذاری انجام شــده رعایــت الگــوی مصــرف‪ ،‬هزینــه حام ‬ ‫در ســال گذشــته مربوط به مناطق روســتایی انرژی خود را مدیریت نمایند‪.‬‬ ‫درخواست اعمال ماده‪ ۲۳۴‬در خصوص‬ ‫عدم اجرایقانون حمایتاز صنایع‬ ‫سخنگوی کمیسیون انرژی‬ ‫نیزحضور داشتندوتاکید کردند‬ ‫مجلــس شــورای اســامی از‬ ‫کهقبولداریمقانونباید کامل‬ ‫بررســی درخواســت عــده ای از‬ ‫اجرا شود و تالش خود را نیز در‬ ‫نماینــدگان بــرای اعمــال ماده‬ ‫این مسیر می کنیم و قول دادند‬ ‫‪ ۲۳۴‬ایین نامــه در خصــوص‬ ‫هرچه ســریع تر قانون اجرایی‬ ‫مالک شریعتی‬ ‫عــدم اجــرای دقیــق قانــون‬ ‫شود‪ .‬شــریعتی در ادامه تاکید‬ ‫نیاسر‬ ‫حمایت از صنایع پایین دستی‬ ‫کــرد‪ :‬در نهایــت بــا توجــه بــه‬ ‫نفت خام و توسعه پتروپاالیشگاه ها در جلسه تاکیدی که کمیسیون انرژی بر ضرورت تصویب‬ ‫این کمیسیون خبر داد‪ .‬مالک شریعتی نیاسر در تنفس خوراک در هیئت امنای صندوق توســعه‬ ‫گفت وگوباایسنا‪،‬ضمنتشریحجلسه کمیسیون ملــی داشــت و با توجه به مهلــت ائین نامه که‬ ‫انرژی مجلس‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در جلســه کمیســیون ‪ ۱۰‬روز فرصت به کمیسیون داده تا نظرش را در‬ ‫انــرژی درخواســت تعــدادی از نماینــدگان برای خصوصاعمالماده‪ ۲۳۴‬بههیئت رئیسهاعالم‬ ‫اعمــال مــاده ‪ ۲۳۴‬ائین نامــه داخلــی مجلــس کند‪ ،‬این مهلت را دادیم تا جلســه هیئت امنای‬ ‫بــه دلیل تاخیــر رئیس جمهــور و رئیس ســازمان صندوق تشکیل شود و تنفس خوراک تصویب‬ ‫برنامه وبودجه در اجرای کامل قانون حمایت از شود‪.‬سخنگوی کمیسیونانرژیافزود‪:‬امیدواریم‬ ‫صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی دولت از این فرصت داده شــده اســتفاده کند و‬ ‫با استفاده از سرمایه گذاری مردمی‪ ،‬مورد بحث تنفس خوراک را در جلسه هیئت امنای صندوق‬ ‫و بررســی قــرار گرفــت‪ .‬وی در ادامه اظهار کرد‪ :‬توســعه ملی تصویــب کند‪ .‬در غیــر این صورت‬ ‫اشــکالی کــه مطرح شــده بــود این بود کــه چرا درخواســت ماده ‪ ۲۳۴‬در خصوص عدم اجرای‬ ‫جلسههیئت امنایصندوقتوسعهملی‪،‬تنفس این قانون؛ طبق روال خود دنبال خواهد شــد‪.‬‬ ‫خــوراک الزامی منــدرج در این قانون را تصویب طبقماده‪ ۲۳۴‬ایین نامهداخلیمجلسشورای‬ ‫نمی کندتاتکلیفطرح هایمنتخببرایاجرای اسالمیهریکاز کمیسیون هامی توانند گزارشی‬ ‫قانونوتاسیسپتروپاالیشگاههامشخصشود‪ .‬درباره یتخلفاتدستگاه هایاجراییودولترا‬ ‫در جلسه این موضوع طرح شد و اکثر نمایندگان بههیئت رئیسهارائه کرده کهدر صورتتصویب‬ ‫بــر ضــرورت اجــرای دقیق و کامــل قانون تاکید مجلسشورایاسالمیفوراازطریقهیئت رئیسه‬ ‫داشتند‪ .‬نماینده مردم تهران در مجلس تصریح مــوارد بــه قــوه قضاییــه ارســال می شــود و باید‬ ‫کرد‪:‬نمایندگاندولتاز سازمانبرنامه وبودجه‪ ،‬گزارش هــای ارســالی به قوه قضاییــه به صورت‬ ‫وزارت نفت و هیئت امنای صندوق توسعه ملی خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد‪.‬‬ ‫اغاز تعمیروتکمیلاخرینحلقهچاهمیدان‬ ‫نفتینفتشهر‬ ‫مدیــر پــروژه حفــاری طرح توســعه میدان‬ ‫نفتی نفت شــهر شــرکت ملی حفاری ایران از‬ ‫اغاز مراحل تعمیر و تکمیل اخرین حلقه چاه‬ ‫در ایــن میــدان با به کارگیری دســتگاه حفاری‬ ‫‪ ۴۸‬فتح این شرکت خبر داد‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫غالمرضا ال محمود در جمع خبرنگاران اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬مراحــل تعمیــر و تکمیــل اخریــن حلقــه‬ ‫چــاه در میــدان نفتی نفت شــهر شــرکت ملی‬ ‫حفــاری ایــران با بــه کارگیری دســتگاه حفاری‬ ‫‪ ۴۸‬فتــح اغــاز شــد و پیش بینی می شــود چاه‬ ‫شماره ‪ ۱۱‬نیز ظرف مدت دو ماه اینده تکمیل‬ ‫و به شرکت نفت مناطق مرکزی تحویل داده‬ ‫شــود‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬وی افزود‪ :‬پیش ازاین‬ ‫با کاربســت دســتگاه های حفــاری ‪ ۳۵‬و ‪ ۸۱‬و‬ ‫‪ ۴۸‬فتح در میدان نفتی نفت شهر‪ ،‬حفر یک‬ ‫حلقــه چــاه توســعه ای و همچنیــن دو حلقــه‬ ‫چاه تعمیری به اتمام رسید‪ .‬ال محمود عنوان‬ ‫کرد‪ :‬پروژه نگهداشــت و افزایش تولید میدان‬ ‫نفتــی منطقــه نفت شــهر از جملــه پروژه های‬ ‫توســعه ای شــرکت ملی نفت ایران اســت که‬ ‫بــه صورت ‪ EPD/EPC‬از ســوی شــرکت ملی‬ ‫حفاری اجرا می شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شرکتمخابراتایراناصلی ترینپرچم دار‬ ‫صنعت‪ ICT‬در کشوراست‬ ‫نایب رئیــس هیئت مدیــره‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ارائــه خدمات‬ ‫شــرکت مخابــرات در مراســم‬ ‫ارتباطــی و مخابراتــی و توجــه‬ ‫معرفــی سرپرســت جدیــد‬ ‫بــه توســعه زیرســاخت های‬ ‫مخابــرات منطقــه البــرز‪،‬‬ ‫ارتباطــی در ایــن منطقــه کــه‬ ‫مخابرات و ارتباطات را از ارکان‬ ‫به عنــوان ایــران کوچــک از‬ ‫اسدا‪ ...‬دهناد‬ ‫مهم توســعه کشــور دانست و‬ ‫یتــوان نــام بــرد‪ ،‬بایــد‬ ‫ان م ‬ ‫افزود‪ :‬همــه امکانات صنعت‬ ‫مناســب و مطلوب باشد‪ .‬او با‬ ‫مخابرات باید در مســیر ارتقای رفــاه مردم قرار اشــاره به ضرورت ســرمایه گذاری در عرصه های‬ ‫گیــرد و عــزم مــا در ایــن موضــوع جدی اســت‪ .‬مختلــف در مخابرات گفت‪ :‬با توجه به ثابت‬ ‫اســدا‪ ...‬دهناد همچنین اظهار داشت‪ :‬شرکت مانــدن تعرفه در ســال های متمــادی و افزایش‬ ‫مخابــرات ایــران اصلی ترین پرچ ـم دار صنعت هزین ههــای خدمــات جدیــد درامــد شــرکت‬ ‫‪ ICT‬در کشوراست که با ارائه خدمات ارتباطی مخابرات کاهش یافته کهبایدراهکارهاییبرای‬ ‫و مخابراتــی مطلــوب‪ ،‬نقــش اصلی در رشــد و رشد و توسعه ارتباطات در راه خدمت به مردم‬ ‫توسعه اقتصادی کشور ایفا می کند‪ .‬او با تاکید بــکار ببندیم‪ .‬نایب رئیس هیئت مدیره شــرکت‬ ‫بر اینکه شرکت مخابرات به عنوان موتور محرکه مخابــرات ایــران‪ ،‬در پایــان این مراســم‪ ،‬ضمن‬ ‫توسعه در کشور نقش افرین است؛ خاطرنشان قدردانــی و تشــکر از خدمــات ارزنــده مهندس‬ ‫کــرد‪ :‬منطقــه البــرز بــا توجــه بــه مزی ‬ ‫تهــا و شــجاعی‪ ،‬مدیر پیشــین مخابرات منطقه البرز‬ ‫قابلی ‬ ‫تهــای بســیاری کــه دارد می توانــد در و ارزوی ســامتی و موفقیــت بــرای ایشــان در‬ ‫پیشــرفت و تعالــی مخابــرات گام بــردارد‪ .‬ســمت جدید به عنوان مدیر منطقــه ‪ 4‬تهران‪،‬‬ ‫نایب رئیــس هیئت مدیــره شــرکت مخابــرات اقــای عبداهلل بیان را به عنوان سرپرســت جدید‬ ‫ایــران بــا اشــاره ب هضــرورت عرضــه خدمــات مخابــرات ایــن منطقه معرفی کــرد‪ .‬همچنین‬ ‫مناســب مخابــرات به جامعــه‪ ،‬گفت‪ :‬تقویت در این جلسه شجاعی‪ ،‬سرپرست قبلی منطقه‬ ‫زیرساخت ها و ساماندهی بخش های مختلف البرز با تشــریح فعالیت های خود و بیان اینکه‬ ‫مخابــرات‪ ،‬نظــام ارتباطی اســتان ارتقا خواهد این منطقه پتانســیل باالیی دارد گفت‪ :‬انتظار‬ ‫یافــت‪ .‬دهنــاد بــا اشــاره بــه اهمیــت ظرفیــت داریم هیئت مدیره با تدابیر خود توجه ویژه به‬ ‫منطقه البرز در ســرمایه اجتماعی و گردشــگری رفع مسائل و مشکالت این منطقه داشته باشد‪.‬‬ ‫پیشگامی راه اهن در رفع مسائل و‬ ‫دغدغه هاباالگویمدیریتجهادی‬ ‫وزیر راه و شهرســازی گفت‪:‬‬ ‫و در همین راستا «سه شنبه های‬ ‫راه اهــن جــزو نــادر موسســات‬ ‫ی با طعم فنــاوری» در این‬ ‫ریل ـ ‬ ‫دولتــی بــود کــه در ســال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫مرکز به منصه ظهور رسید‪ .‬وزیر‬ ‫توانســت بــرای تمام مســائل و‬ ‫راه و شهرسازی عنوان کرد‪ :‬هر‬ ‫دغدغه هایــش بــا اســتفاده از‬ ‫سه شنبه تعدادی از این جوانان‬ ‫محمد اسالمی‬ ‫الگوی رفتاری مدیریتی در مرکز‬ ‫و شرکت های دانش بنیان برای‬ ‫جهادیپیشرفتهراه اهنراه حل‬ ‫حــل مســائلی کــه در راه اهــن‬ ‫پیداکند‪.‬‬ ‫احصاءمی شود‪،‬پیشنهادهایفناورانهخودشان‬ ‫محمــد اســامی‪ ،‬وزیــر راه و شهرســازی را ارائه می کنند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬راه اهن جزو نادر‬ ‫در گفت وگــو بــا پایــگاه خبــری هم وطن ضمن موسسات دولتی بود که در سال‪ ۱۳۹۹‬توانست‬ ‫برشمردن برخی از اقدامات جهادی انجام شده برای تمام مسائل و دغدغه هایش با استفاده از‬ ‫در شــرکت راه اهن در ســال گذشته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬الگوی رفتاری مدیریتی در مرکز جهادی پیشرفته‬ ‫در راه اهــن بــا ایجــاد مرکــز جهــادی پیشــرفته‪ ،‬راه اهن‪ ،‬راه حل پیدا کند و خیلی از موارد را به‬ ‫ســعی شــد با احصــای مســائلی کــه در راه اهن قرارداد یا به حصول برساند‪ .‬اسالمی تاکید کرد‪:‬‬ ‫وجــود دارد و باهــدف تحقــق و دگرگونی برای مهم تریــن رویداد در ســال گذشــته تولید واگن‬ ‫ایجــاد ایمنــی و بهــره وری در ان‪ ،‬مشــکالت و باری توســط راه اهن بود که جشن خودکفایی‬ ‫اولوی ‬ ‫تهــا شناســایی شــوند‪ .‬او گفــت‪ :‬در این ان نیز برگزار شد‪ .‬وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬از‬ ‫مرکــز جهــادی‪ ،‬جوانــان تحصیل کرده بانشــاط ایــن به بعد تمامــی اجزای واگن باری از ســوی‬ ‫و پرانگیــزه در کنار بازنشســتگان خبره شــرکت تولیدکننــدگان ایرانــی تولیــد خواهد شــد و گام‬ ‫راه اهــن و شــرکت های دانش بنیــان بــا شــعار تکمیلــی ان‪ ،‬تولیــد واگــن مســافری و بعد هم‬ ‫«ایــران روی ریل ب هســوی اینده» گردهم امدند لوکوموتیواست‪.‬‬ ‫جلوه هایبصریشهر گرگان‬ ‫چشم نواز است‬ ‫خواننــدگان برجســته و‬ ‫تحوالت بصری و زیبایی های‬ ‫مطــرح کشــور در دیــدار بــا‬ ‫محیطی در سطح شهر گرگان‬ ‫شــهردار گــرگان‪ ،‬تحــوالت‬ ‫نســبت بــه ســال های قبــل‬ ‫ایجادشــده در ســطح شــهر‬ ‫ایجادشــده و ایــن تحــوالت‬ ‫گــرگان در زمــان فعلــی‬ ‫بــه جذابیت های شــهر کمک‬ ‫عبدالرضا دادبود‬ ‫مدیریت شهری را «چشمگیر»‬ ‫فراوانی داشته است‪.‬‬ ‫و «چشم نواز» خواندند‪.‬‬ ‫او به مقایســه جاذبه های‬ ‫عبدالرضا دادبود شــهردار گرگان یکشــنبه گردشگری شهر گرگان با سایر شهرها پرداخت‬ ‫در دفتــر خــود پذیــرای دو تــن از هنرمندان و و بیــان کــرد‪ :‬دلیل اینکه شــهر گرگان نســبت‬ ‫خواننــدگان برجســته و مطــرح کشــور بــود‪ .‬به برخی شهرها پیشرفت چشمگیری داشته‬ ‫«مجید اخشابی» خواننده ترانه های ماندگار بــه فعالیت مدیران جوان و مدیریت شــهری‬ ‫یشــود و شــهروندان گرگانی‬ ‫تلویزیون و «حامد محضرنیا» خواننده سرود کارامد مربوط م ‬ ‫رسمی بسکتبال شهرداری گرگان با حضور در بایــد قدر چنین مدیرانی پرتالشــی را بدانند‪.‬‬ ‫شهر گرگان به دیدار شهردار امدند و دقایقی ایــن هنرمنــد بنــام کــه ســفرهای بســیاری بــه‬ ‫با او به گفت وگو پرداختند‪.‬‬ ‫اقصــی نقــاط کــره خا کــی داشــته اســت ابراز‬ ‫دادبــود شــهردار گــرگان در ایــن نشســت امیــدواری کــرد‪ :‬امیــدوارم بــا تــداوم فعالیت‬ ‫صمیمانــه کــه در حضــور مهنــدس مرتضــوی شــهردار و مدیران شهری شاهد توسعه بیشتر‬ ‫رئیس شــورای اســامی شــهر انجام پذیرفت‪ ،‬و رقــم خــوردن اتفاقــات بهتــر در شــهر زیبای‬ ‫حمای ‬ ‫تهــای هنرمنــدان و ایــن دو خواننــده گرگان باشیم‪.‬‬ ‫برجســته از مجموعــه اقدامــات شــهرداری‬ ‫حامــد محضرنیــا نیــز در ایــن نشســت‬ ‫تهــای تیــم بســکتبال‬ ‫به طور خاص در تیم بسکتبال را مایه دلگرمی صمیمــی بــه موفقی ‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫شهرداری اشاره و اظهار کرد‪ :‬مهم ترین عوامل‬ ‫او بــا تشــریح پروژه های در حــال احداث موفقیــت تیم بســکتبال شــهرداری‪ ،‬همراهی‬ ‫شــهرداری بیان کــرد‪ :‬در دوره فعلی مدیریت یــک تیــم منســجم و کار بلــد در داخــل تیــم‬ ‫شــهری تــاش کرده ایــم در کنــار مســائل شــامل کادر فنی تا بازیکنــان و بیرون تیم که‬ ‫ترافیکــی‪ ،‬به مطالبات دیرینه شــهروندان نیز همان مدیران شــهرداری هســتند‪ ،‬بوده است‬ ‫جامه عمل بپوشانیم‪.‬‬ ‫کامال در دســترس‬ ‫و بــا ایــن ترکیب قهرمانــی ً‬ ‫شــهردار گــرگان بــا اشــاره بــه پروژه هایــی است‪.‬‬ ‫نظیــر شــهربازی مدرن‪ ،‬بازار موزه هفت شــهر‬ ‫ایــن هنرمنــد مطــرح بــه حمایــت برخــی‬ ‫و مرکــز اســناد شــهرداری اظهــار کــرد‪ :‬پــروژه هنرمنــدان مشــهور کشــور از تیــم بســکتبال‬ ‫شــهربازی مــدرن جــزو ارزوهــای ‪ 30‬ســاله شــهرداری اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬تعــدادی از‬ ‫شهروندان بوده که هم اکنون مراحل ساخت هنرمنــدان و بازیگــران در ایــن مدت حمایت‬ ‫ان باقدرت در حال انجام است و فاز نخست خــود را از تیــم بســکتبال شــهرداری نشــان‬ ‫ان در قالب نصب سورتمه تا دو ماه اینده به داده انــد که ایــن موضوع حکایــت از مردمی‬ ‫بهره برداری خواهد رسید‪ .‬مجید اخشابی نیز بودن این تیم و توانمندی مدیریت مجموعه‬ ‫که اصالتی شمالی دارد و بارها به شهر گرگان دارد‪.‬در پایان این نشســت‪ ،‬هدیه ای به رسم‬ ‫ســفر داشــته اســت در این دیدار به تحوالت یادبود از ســوی دادبود شــهردار گرگان به دو‬ ‫شــهر اشــاره کرد و گفت‪ :‬بســیار خرســندم که خواننده برجسته کشور اهدا کرد‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1043‬‬ ‫استاندار گیالن در دیدار معاون درمان وزیر بهداشت؛‬ ‫اقداماتمناسبیدربخشتجهیزاتپزشکیمراکز‬ ‫درمانیگیالنانجام شدهاست‬ ‫رشــت‪ -‬رویداد امروز‪ :‬اســتاندار گیالن با بیان اینکه‬ ‫تحول و اقدامات مناسبی طی یک سال اخیر به ویژه‬ ‫پــس از شــیوع کرونــا در حــوزه درمــان و تجهیــزات‬ ‫پزشکی گیالنصورت گرفته‪ ،‬گفت‪:‬وفاق‪،‬همراهی‬ ‫و انســجام خوبی میان مسئوالن اســتانی در قوای‬ ‫مختلــف و همکاری مــردم بــرای مدیریت بیماری‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫ارســان زارع در دیــدار معــاون درمــان وزیــر‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی بــا اشــاره به‬ ‫شهــای مجموعه نظام و دولت به ویــژه وزارت‬ ‫تال ‬ ‫بهداشــت در مدیریت کرونا اظهار داشــت‪ :‬تحول‬ ‫بسیار خوبی طی یک سال اخیر به ویژه پس از شیوع‬ ‫بیماری در حوزه درمان و تجهیزات پزشــکی گیالن‬ ‫صورت گرفتهاست‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه افــزوده شــدن تجهیــزات بــه‬ ‫بیمارستان هایموجودوتازهتاسیسهمچونتالش‬ ‫تشــده‪،‬‬ ‫و لنگرود و اینکه نیروی انســانی نیز تقوی ‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در انجام همه اقدامات‪ ،‬گام برداشــتن‬ ‫برمبنای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا محور‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫نماینــده عالی دولــت در گیالن بــه تالش های‬ ‫اجتماعــی صــورت گرفتــه در راســتای تغییر ســبک‬ ‫زندگی مردم متناســب با کرونا اشاره و خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬در رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی در‬ ‫بســیاری از فصــول ســال‪ ،‬جــزو رد ههــای مطلــوب‬ ‫بوده ایم‪.‬‬ ‫او با اشــاره به پیشــگام بودن گیــان در اجرای‬ ‫طرح بســیج ملی غربالگــری و طرح میدانی محله‬ ‫محورموسومبهشهیدسلیمانی گفت‪:‬در کوتاه ترین‬ ‫زمان بیش از ‪ ۷۰‬درصد مردم استان تحت پوشش‬ ‫اجرای این طرح هاقرار گرفتند‪.‬‬ ‫اســتاندار گیــان بــه وجــود وفــاق‪ ،‬همدلــی‪،‬‬ ‫همراهی و انسجام میان مسئوالن استانی در قوای‬ ‫مختلــف و همــکاری مردم اشــاره و اضافه کــرد‪ :‬با‬ ‫توجهبهشکل گیریموججدیدیاز بیماری؛امادگی‬ ‫تهــای بیمارســتانی‬ ‫بیمارســتان ها و افزایــش تخ ‬ ‫مضاعفشد‪.‬‬ ‫دکتــر جــان بابایــی معــاون وزیــر بهداشــت‪،‬‬ ‫درمــان و امــوزش پزشــکی هــم در ایــن دیــدار‪ ،‬بــا‬ ‫اشاره به تجهیز سریع بیمارستان ها و مراکز درمانی‬ ‫طی ســال اخیر و پس از شــیوع کرونا اظهار داشت‪:‬‬ ‫باوجوددشواری هایاقتصادیوهمه گیریبیماری‪،‬‬ ‫کشورماندر مدیریت کروناموفقعمل کردهاست‪.‬‬ ‫او با تاکید بر لزوم تغییر سبک زندگی شهروندان‬ ‫متناســب با کرونا‪ ،‬طبق پژوهش های انجام شــده‪،‬‬ ‫دورهمیورفت وامدهایخانوادگیراعاملموثری‬ ‫در انتقال ویروس خواند و تاکید کرد که الزم است‬ ‫همه مردم‪ ،‬به این مهم توجه داشته باشند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ظرفیت و امکانات بهداشتی درمانی محدود البرز‬ ‫در مقابله با موج سهمگین چهارم کرونا‬ ‫مهرداد بابایی‪ ،‬سخنگوی ستاد مقابله با کرونا دانشگاه و رئیس‬ ‫اورژانس البرز در حاشیه ستاد دانشگاهی مدیریت بیماری کرونا گفت‪:‬‬ ‫باتوجهبهشرایطویژه کروناییاستانجلسهاضطراریمدیریت کرونا‬ ‫باحضور معاونیندانشگاهبرگزار شد‪.‬‬ ‫این جلسه باهدف ارائه سازوکار الزم در خصوص تامین و افزایش‬ ‫تعداد تخت‪ ،‬داروهای درمانی کرونا‪ ،‬توســعه ازمایشگاه های تست‬ ‫کرونــا و تقویت مراکز منتخب بهداشــتی در خصــوص درمان بیماران‬ ‫سرپایی برگزار شد‪ .‬دکتر بابایی گفت‪ :‬با توجه به روند سریع بیماری‬ ‫و افزایــش اسانســوری تعــداد مبتالیان حتما بــه چالش کمبود تخت‬ ‫بیمارســتانی در اســتان روبه رو خواهیم شــد که نیاز اســت با همکاری‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬تامین اجتماعی و مقامات عالی استان این مشکل‬ ‫برطرف شود‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬با اولویت قرار دادن بیماری کرونا و لغو‬ ‫درما نهــای غیرضروری‪ ،‬تخصیص حداقل ‪ ۱۵۰۰‬تخت در این مقطع‬ ‫برای بیماران کرونایی ضروری است‪ .‬بابایی ادامه داد‪ :‬کمبود در تعداد‬ ‫تخت های ای سی یو جدی است و با رایزنی های انجام شده از محل‬ ‫وزارت بهداشــت بــه زودی ‪ ۵۰‬تخــت ای ســی یــو به مجموعه اضافه‬ ‫خواهد شد‪ .‬او افزود‪ :‬با توجه به روند صعودی این بیماری و پیش بینی‬ ‫ادامه این روند‪ ،‬ارتقا کمیت و کیفیت درمان سرپایی بیماران در مراکز‬ ‫بهداشتی و مراکز درمانی سرپایی با هماهنگی معاونت غذا و دارو و‬ ‫داروخانه هایمنتخباستانپیش بینی شدهاست‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در این جلسه سازوکارهای الزم در خصوص معرفی‬ ‫داروخان ههــای منتخــب جهــت دریافــت دارو ویــژه درمــان ســرپایی‬ ‫کرونا انجام شــد‪ .‬رئیس اورژانس البرز تصریح کرد‪ :‬موج چهارم کرونا‬ ‫قابل مقایسه با سه موج قبلی این بیماری نیست و از مردم می خواهیم‬ ‫هشدارها را واقعا جدی بگیرند و در صورت عدم ضرورت از منزل خارج‬ ‫نشوند و در محیط الوده و تجمعات قرار نگیرند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی‪:‬‬ ‫جوانان حضور فعال و تاثیرگذار خود را به نسل گذشته نشان داده اند‬ ‫ســحر رحمتی‪ -‬مشــهد مقدس‪:‬مدیــرکل فرهنگ و‬ ‫ارشــاد اسالمی خراســان رضوی گفت‪ :‬در سال های‬ ‫اخیــر‪ ،‬جوانــان حضور فعال و تاثیرگذار خــود را به‬ ‫نسل گذشتهنشاندادند‪.‬‬ ‫جعفر مروارید در مراســم تجلیــل از برگزیدگان‬ ‫جشنواره ملی موسیقی جوان و جشنواره هنرهای‬ ‫تجسمی از استان خراسان رضوی افزود‪ :‬فرهنگ و‬ ‫هنر این استان‪ ،‬مدیون پیشکسوتانی است که جزو‬ ‫مفاخــر این کشــورند‪ ،‬اما اکنون مفتخــر به جوانان‬ ‫دهه‪ ۷۰‬و‪ ۸۰‬است کهراهپیشکسوتانراتاثیرگذارتر‬ ‫ادامهمی دهند‪.‬اوبااشارهبهبیانیه گامدومانقالب‬ ‫و سخنان مقام معظم رهبری در خصوص جوانان‬ ‫بیــان داشــت‪ :‬حضــور و فکر موثر جوانــان در همه‬ ‫عرصه ها‪ ،‬صدق کالم رهبری است‪ .‬این حضور به‬ ‫همگان پیام می دهد‪ ،‬ایران اسالمی با جوانان زنده‬ ‫اســت‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی خراسان‬ ‫رضــوی افزود‪ :‬بهترین شــاهد بر بالندگی و پویایی‬ ‫نســل جوان‪ ،‬حضور امیدافرینانــه جوانان در همه‬ ‫عرصه هاست‪.‬اوبااشارهبهپیشروبودننسلجوان‬ ‫گفت‪ :‬در کمتر کشوری دیده می شود که نسل جوان‬ ‫پیشرو و پیشگام باشند‪ ،‬در همه کشورها نهادهای‬ ‫مدنیوپیشکسوتان‪،‬پیشروهستند‪،‬امادر کشورما‬ ‫این نسل جوان است که پیشرو و تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫این الهام بخشــی ایران اســامی اســت کــه قدرت‬ ‫عقالنیتوتفکررابهرسمیتشناختهاست‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی‬ ‫با اشــاره به جایگاه خراســان رضوی در موســیقی و‬ ‫هنرهایتجسمی گفت‪ :‬کاروانفرهنگوهنربهراه‬ ‫خود ادامه می دهد‪ ،‬این وظیفه مدیران را سنگین تر‬ ‫می کندوبایدضمنایجادزیرساخت هاوبسترالزم‪،‬‬ ‫پاسخگوی حرکت نو و با طراوت جوانان باشند‪.‬‬ ‫مروارید با اشاره به انتخابات‪ ۱۴۰۰‬و لزوم حضور‬ ‫حداکثــری مــردم در انتخابات گفــت‪ :‬در فضاهای‬ ‫موجــود انتخاباتی و فضای مجــازی‪ ،‬دغدغه های‬ ‫اقتصــادی و اجتماعــی مــردم مطرح می شــود‪ ،‬اما‬ ‫کمتر به مطالبات فرهنگی پرداخته می شــود‪ ،‬این‬ ‫مشارکت جوانان را می طلبد که از هویت فرهنگی‬ ‫و هنــری خودشــان دفاع کنند و بســتر انتخابــات را‬ ‫به سمت پاسخگویی به مطالبات فرهنگی ببرند‪.‬‬ ‫امیــدوارم انتخابات ‪ ،۱۴۰۰‬یک انتخابات فرهنگی‬ ‫باشــد و کســی انتخاب شود که مطالبات فرهنگی‬ ‫را به شکل جدی پیگیری کند‪.‬در این جلسه جواد‬ ‫روشندل سرپرست معاونت هنری و سینمایی اداره‬ ‫کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی گفت‪:‬‬ ‫جوانان هنرمند اســتان در جشــنواره ملی موسیقی‬ ‫جوانافتخارافرینیکردند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای گیالن عنوان کرد‪:‬‬ ‫گیالن چهارمین استان پرتردد کشور‬ ‫رشت‪-‬رویدادامروز ‪:‬مدیرکل راهداری و حمل ونقل‬ ‫جاده ای گیالن‪ ،‬با بیان اینکه در تعطیالت نوروزی‬ ‫چهارمیناستانپرترددکشوربودیم‪،‬گفت‪:‬بیشترین‬ ‫ســهم تردد در محورهای استان بعد از خودروهای‬ ‫پــاک بومــی‪ ،‬متعلــق بــه خودروهای اســتان های‬ ‫تهران‪ ،‬مازندران‪ ،‬البرز و قزوین است‪.‬‬ ‫فریبرز مرادی با اشاره به تردد بیش از دو میلیون‬ ‫و ‪ ۴۲۸‬هــزار دســتگاه خــودرو در را ههــای اســتان‬ ‫گیالن‪ ،‬گفت‪ :‬این اســتان با متوســط تردد ســاعتی‬ ‫‪ ۶۲۰‬وسیله نقلیه در ساعت چهارمین استان پرتردد‬ ‫کشور در طرح نوروزی سال جاری بوده است‬ ‫او افــزود‪ :‬بــر اســاس اخریــن امــار دریافتــی از‬ ‫‪ ۴۲‬دســتگاه تردد شــمار اســتان در مدت یادشده‪،‬‬ ‫یک میلیون و‪ ۲۵۵‬هزار و‪ ۶۶۲‬دستگاه وسیله نقلیه‬ ‫وارد اســتان شــد کــه این تعــداد ورودی خــودرو در‬ ‫مقایســه با مدت مشابه سال گذشــته ‪ ۲۸۲‬درصد‬ ‫افزایش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫مدیرکل راهــداری و حمل ونقل جاده ای گیالن‬ ‫بــا بیان اینکــه ازلحاظ تعــداد خودروهــای ورودی‬ ‫به استان در نوروز رتبه دهم کشور راداریم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بیشترین ورودی به استان گیالن مربوط به روز دوم‬ ‫فروردین ماه با تعداد ‪ ۷۳‬هزار و ‪ ۹۴۹‬وسیله نقلیه‬ ‫بــوده اســت‪ .‬مــرادی‪ ،‬بیشــترین میــزان ورودی را از‬ ‫طریــق محــور ازادراه قزوین ‪ -‬رشــت با میزان تردد‬ ‫‪ ۵۳۰‬هــزار و ‪ ۴۷۶‬وســیله نقلیــه و پ ـس ازان محــور‬ ‫رامســر ‪ -‬چابکســر با میزان تردد ‪ ۳۹۵‬هــزار و ‪۲۲۰‬‬ ‫وسیله نقلیه عنوان کرد و ادامه داد‪ :‬در همین مدت‬ ‫یک میلیون و‪ ۱۷۲‬هزار و‪ ۶۳۷‬دستگاه وسیله نقلیه‬ ‫از استان خارج شده است که نسبت به سال گذشته‬ ‫‪ ۲۵۰‬درصــد افزایــش در خــروج از اســتان را شــاهد‬ ‫بودیم‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬بیشــترین میزان خروجی در‬ ‫طــرح نوروزی امســال از طریق محور ازادراه رشــت‬ ‫ قزویــن با میزان تــردد ‪ ۴۱۳‬هزار و ‪ ۴۹۹‬دســتگاه‬‫وسیلهنقلیهثبت شدهاست‪.‬‬ ‫مدیرکل راهــداری و حمل ونقل جاده ای گیالن‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در ایام نوروز محور اســتانه اشــرفیه ‪-‬‬ ‫الهیجان در مجموع رفت وبرگشــت متوسط تردد‬ ‫ساعتی ‪ ۳۱۱۲‬وسیله نقلیه در ساعت‪ ،‬پرترددترین‬ ‫محور استان بوده است‪.‬‬ ‫او بیشــترین ســهم تردد در محورهای اســتان را‬ ‫طی نوروز در محورهای اســتان بعــد از خودروهای‬ ‫پالکبومیمتعلقبهخودروهایاستان هایتهران‪،‬‬ ‫مازندران‪ ،‬البرز و قزوین عنوان کرد و یاداور شد‪ :‬طی‬ ‫ایــن مدت به ‪ ۷۰۸۲‬تماس برقرارشــده با ســامانه‬ ‫‪ ۱۴۱‬اســتان برای اطالع از وضعیت راه ها و یا ثبت‬ ‫شکایات پاسخ داده شد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫‪ 69‬میلیارد تومان به‬ ‫مددجویان کمیته امداد‬ ‫استان قم مستمری‬ ‫پرداخت شد‬ ‫مددجویان کمیته امداد استان قم در سال گذشته ‪69‬‬ ‫میلیاردتومانمستمریویکمیلیاردو‪ 100‬میلیونتومان‬ ‫هــم عیــدی دریافــت کردنــد‪ .‬محمدابراهیم نعیمی‪،‬‬ ‫معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد استان‬ ‫قم هدف اصلی این نهاد را توانمندسازی مددجویان‬ ‫تحت حمایت عنوان و اظهار کرد‪ :‬برای اینکه این افراد‬ ‫بتوانندبخشیاز هزینه هایروزمرهزندگیخودراتامین‬ ‫یشــود‪ .‬او‬ ‫کنند ماهانه به ان ها مســتمری پرداخت م ‬ ‫با اشــاره به اینکه در حال حاضر ‪ 21‬هزار و ‪ 23‬خانوار‬ ‫شامل ‪ 37‬هزار و ‪ 590‬نفر تحت حمایت کمیته امداد‬ ‫استانقمهستندتصریح کرد‪:‬درسال گذشته‪ 69‬میلیارد‬ ‫تومان به مددجویان کمیته امداد استان قم مستمری‬ ‫پرداخت شد‪ .‬نعیمی با تاکید بر اینکه خدمات کمیته‬ ‫یشــود‬ ‫امــداد تنها بــه پرداخت مســتمری محدود نم ‬ ‫گفت‪ :‬با در نظر گرفتن شرایط و نیاز هر خانواده‪ ،‬یک‬ ‫یا چند بسته حمایتی شامل مسکن‪ ،‬اشتغال‪ ،‬ازدواج‪،‬‬ ‫درمان و تحصیل دانش اموزان و دانشجویان به ان ها‬ ‫تعلق می گیرد‪ .‬او افزود‪ :‬در ســال گذشــته یک میلیارد‬ ‫و ‪ 100‬میلیــون تومــان هم عیدی مددجویــان این نهاد‬ ‫به حساب ان ها واریز شد‪.‬‬ ‫رفع موانع احتمالی‬ ‫در ارائه خدمات باکیفیت‬ ‫مخابراتی بررسی شد‬ ‫در اولین جلسه شورای مدیران منطقه گلستان بر ارایه‬ ‫خدمات و رفعموانع احتمالی بحث و تبادل نظر شد‪.‬‬ ‫غالمعلی شهمرادی که در اولین جلسه شورای مدیران‬ ‫در ســال جدید ســخن می گفت با اشــاره به استفاده‬ ‫بیش از پیش مردم از اینترنت در شرایط کنونی گفت‪:‬‬ ‫ارایه خدمات متناســب با درخواســت مشــتریان باید‬ ‫اولویــت داشــته و اگر موانعــی در راه ارایه خدمات و‬ ‫تولید محصوالت و سرویس های جدید است باید با‬ ‫درایت مدیران برطرف شود‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان تاکید کرد توســعه‬ ‫مخابــرات در اســتان بــا برنامه ریــزی دقیــق در حــال‬ ‫اجراستودر سالجدیدارتباطاتمخابراتیباکیفیت‬ ‫تری در اختیار مردم استان قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬با توجه به افزایش هزینه ها‪ ،‬تمرکز برافزایش‬ ‫درامد در سال جدید باید بسیار موردتوجه قرار گیرد‬ ‫و نسبت به شناسایی منابع درامدی جدید دستورات‬ ‫الزم را صادر کرد‪.‬‬ ‫غالمعلــی شــهمرادی همچنین بر تشــکیل کمیته ای‬ ‫باهدف کاهش ال وصولی و اخذ مطالبات از مشترکان‬ ‫و ســازمان ها تاکیــد کــرد و افزود‪ :‬بــا جذب مطالبات‬ ‫می توانیمنسبتبهاجرایبرنامه هایبیشتردر جهت‬ ‫توســعه مخابرات و پرداخت مطالبات بازنشستگان‬ ‫اقدام نماییم‪ .‬مدیر مخابرات منطقه گلستان با تاکید‬ ‫بــر انجــام بازدیدهــای دوره ای و ســرویس تجهیــزات‬ ‫مخابراتــی در مراکــز و نگهــداری از امکانــات گفــت‪:‬‬ ‫این مســئله باعث کاهش خرابی هــا و درنتیجه ارائه‬ ‫ســرویس های باکیفیت به مشــترکان خواهد شــد که‬ ‫افزایــش رضایــت مــردم را در بــر خواهــد داشــت‪ .‬در‬ ‫پایان این جلسه محورها و اهداف مخابرات منطقه‬ ‫گلســتان در ســال ‪ 1400‬مطرح و برنامه ریزی های الزم‬ ‫برای تحقق انان در زمان در نظر گرفته انجام شد‪.‬‬ ‫اجرای طرح پایش در‬ ‫سطح ‪ ۲۵‬هزار هکتار از‬ ‫مراتع قشالقی سمنان‬ ‫مســئول واحد مرتع اداره منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫شهرســتان ســمنان از اجرای اتمام طــرح پایش مراتع‬ ‫قشالقی شهرستان سمنان در پایان سال ‪ ۹۹‬خبر داد‪.‬‬ ‫مریم رحیمی گفت‪ :‬این طرح باهدف ســاماندهی و‬ ‫مدیریــت چــرای دام و صیانــت از منابع ملی‪ ،‬کنترل‬ ‫و جلوگیــری از چــرای بی رویــه دام در عرص ههــای‬ ‫مرتعــی کــه مهم ترین منبــع علوفه به شــمار می رود‬ ‫طی زمســتان ‪ ۹۹‬و در ســطح ‪ ۲۵‬هزار هکتار از مراتع‬ ‫قشالقی شهرستان سمنان با موفقیت اجرا شد‪ .‬او با‬ ‫بیان اینکه طرح پایش در ‪ ۱۵‬مرتع از مراتع زمستانه‬ ‫شهرستان سمنان با موفقیت انجام شد افزود‪ :‬اکیپ‬ ‫پایــش کــه متشــکل از کارشناســان مرتــع و حفاظت‬ ‫هســتند در راستای مدیریت چرای دام ازجمله کنترل‬ ‫پروانــه چــرا‪ ،‬عدم وجود دام مازاد در مرتع‪ ،‬اســتمرار‬ ‫دامداری و مرتع داری‪ ،‬ســاماندهی و مدیریت چرای‬ ‫دام در مرتع‪ ،‬کنترل زمان ورود و خروج دام در مراتع‬ ‫و پرداخــت عــوارض پروانه چرا توســط بهر هبــردار را‬ ‫بررسیمی کنند‪.‬‬ ‫اجرای عملیات ابخیزداری‬ ‫اساسی ترین را ه مقابله‬ ‫با فرسایش است‬ ‫رئیــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری شهرســتان‬ ‫سمنان از پیشرفت‪ ۷۰‬درصدی عملیات اجرایی طرح‬ ‫ابخیزداری منطقه شهرک صنعتی «بهشتیه» سمنان از‬ ‫محل صندوق توسعه ملی خبر داد‪ .‬معصومه منظمی‬ ‫گفت‪ :‬در راســتای مدیریت حوزه های ابخیز عملیات‬ ‫ابخوان داری و پخش ســیالب به منظور تغذیه سفره‬ ‫اب هــای زیرزمینــی و کنتــرل ســیل‪ ،‬عملیــات اجرایی‬ ‫طرح ابخیزداری منطقه شهرک صنعتی سمنان از محل‬ ‫صنــدوق توســعه ملــی بــا حجــم ‪ ۴۲۸۲‬مترمکعب‬ ‫احــداث ‪ ۱۰‬بنــد ســنگ ومالت و بااعتبــاری بالغ بر ‪۱۳‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۵۶۰‬میلیون ریال در حال اجرا است و تاکنون‬ ‫‪ ۷‬بنــد ســنگ و مالت تکمیل شــده و به بهر هبــرداری‬ ‫رسیده است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1043‬‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1043‬‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫مسئول اجرای طرح های بنیاد علوی خبر داد‪:‬‬ ‫ضرورت استفاده مجتمع‬ ‫فوالد صنعت بناب از‬ ‫نیروهای بومی‬ ‫ســورنا زمانیــان مدیرعامــل جدیــد مجتمــع فــوالد‬ ‫صنعــت بنــاب بــه همــراه رفیعــی مدیرعامــل شــرکت‬ ‫گسترش فوالد شهریار با فرماندار شهرستان بناب دیدار‬ ‫و گفتگو کرد‪ .‬در این دیدار فرماندار بناب ضمن ارزوی‬ ‫توفیق بــرای مدیرعامل جدید مجتمــع فوالد صنعت‬ ‫بناب بر ضرورت استفاده این مجتمع از نیروهای بومی‬ ‫شهرســتان و توجه به مسئولیت های اجتماعی توسط‬ ‫مجتمع در سطح شهرستان تاکید کرد ازجمله وظایف‬ ‫ومسئولیت هایسورنازمانیانمدیرعاملجدیدمجتمع‬ ‫فوالد صنعت بناب می توان به مدیرعاملی شرکت احیا‬ ‫استیل فوالد بافت اشاره کرد‪.‬‬ ‫مسائل شهرستان بناب‬ ‫بررسی شد‬ ‫جلسات متعدد فرماندار شهرستان بناب به همراه‬ ‫حجت االسالم باقری بنابی با مسئوالن ارشد استانی در‬ ‫خصوص مسائل شهرستان برگزار شد‪ .‬پیگیری احداث‬ ‫بیمارســتان ‪ ۲۴۰‬تختخوابــی‪ ،‬دســتگاه ‪ MRI‬و ‪ ICU‬از‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز‪ ،‬پیگیری مشکالت‬ ‫اب شرب شهرستان از مدیرعامل اب منطقه ای استان و‬ ‫پیگیری اب و فاضالب شهرک ولی عصر (عج) از معاون‬ ‫عمران اســتانداری اذربایجان شــرقی ازجمله جلســات‬ ‫مسئولینشهرستانبامسئوالناستانیبود‪.‬‬ ‫سنددار شدن ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫مساکن روستایی در مراغه‬ ‫مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی مراغه گفت‪۷۰ :‬‬ ‫درصدواحد هایروستاییاینشهرستانسنددار شدند‪.‬‬ ‫به گزارش بســیج‪ ،‬احمدیان افزود‪ :‬باهدف تثبیت‬ ‫مالکیت خانه های روستایی تاکنون برای‪ ۱۳‬هزار واحد‬ ‫ســند مالکیت صادرشده اســت‪ .‬او بابیان اینکه پارسال‬ ‫بــرای ‪ ۴۰۰‬خانــه در روســتا های مراغــه ســند مالکیــت‬ ‫صادرشده است اظهار کرد‪ :‬امسال نیز برای سنددار شدن‬ ‫یشــده اســت‪ .‬احمدیان‬ ‫بیــش از ‪ ۵۰۰‬واحــد برنامه ریز ‬ ‫تعیین عرصه و عیان خانه های روســتایی‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫تسهیالت برای مقاو مســازی‪ ،‬رفع مشکالت اجتماعی‬ ‫و اســتفاده از ســند به عنوان وثیقه در بانک ها را از دیگر‬ ‫اهداف ســنددار کردن خانه های روســتایی اعالم کرد‪.‬‬ ‫مدیــر بنیاد مســکن مراغــه افزود‪ :‬تاکنون با تســهیالت‬ ‫پرداختی بنیاد مســکن انقالب اســامی ‪ ۱۲‬هزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫واحــد مســکونی در ‪ ۱۷۲‬روســتا ی مراغــه مقاو مســازی‬ ‫شده است‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬بیش از ‪ ۵۴‬درصد خانه های‬ ‫روستایی در مراغه مقاوم سازی شده است که این میزان‬ ‫‪ ۷‬درصد باالتر از میانگین استانی است‪ .‬احمدیان ادامه‬ ‫داد‪ :‬پارســال نیــز برای مقام ســازی یک هــزار و ‪ ۶۰‬خانه‬ ‫روســتایی در مراغه تســهیالت مقاو مســازی با سود کم‬ ‫پرداخت شدهاست‪.‬‬ ‫‪ 3700‬تخت در‬ ‫نقاهتگاه هایاستان‬ ‫مستقرشده است‬ ‫مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اذربایجــان‬ ‫شــرقی گفت‪ :‬نقاهتگاه های اســتان با ســه هزار و ‪۷۱۳‬‬ ‫تخــت و ‪ ۹۵۱‬اتــاق امــاده ارائــه خدمــات بــه بیمــاران‬ ‫کرونایی هستند‪ .‬محمدباقر هنربر در گفت وگو با ایرنا‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬از این تعــداد ‪ ۷۸۵‬تخــت با ‪ ۲۰۴‬اتــاق از‬ ‫مجموعهمهمانسراهایاداراتوهتل اپارتمان هایی که‬ ‫از سوی اداره کل میراث فرهنگی استان معرفی شده در‬ ‫شهرستان تبریز اماده پذیرش بیماران کرونایی هستند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در ســایر شهرســتان های استان نیز ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۹۲۸‬تخت با‪ ۷۴۷‬اتاق توسط فرمانداران از مجموعه‬ ‫ادارات و هتل ها معرفی و اماده پذیرش هستند‪ .‬هنربر‬ ‫با اشــاره به اینکه نقاهتگاه ها برای اســتراحت بیماران‬ ‫یشــده‪،‬‬ ‫کرونایی ترخیص شــده از بیمارســتان پیش بین ‬ ‫گفــت‪ :‬با توجــه به وضعیت روند افزایشــی بیمــاری و‬ ‫درصورتی که دانشگاه علوم پزشکی تبریز اعالم کند این‬ ‫نقاهتگاه ها باید تجهیز شوند‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬همچنین‬ ‫چهار مهمانســرای بیمارستان های محالتی سپاه و امام‬ ‫علی ارتش اماده پذیرش بیماران هستند که در صورت‬ ‫نیاز می توان ان ها را تجهیز کرد‪ .‬موارد بیماران کرونایی‬ ‫شناسایی شده در این استان نسبت به روزهای اول سال‬ ‫جاری بیش از ‪ ۲۰‬درصد افزایش دارد‪.‬‬ ‫وضعیت شیوع کرونا‬ ‫در عجب شیر همچنان‬ ‫نارنجی است‬ ‫فرماندار و رئیس ستاد مقابله با کرونای عجب شیر‬ ‫گفت‪ :‬باوجوداینکه بسیاری از شهرستان های اذربایجان‬ ‫شرقی در شرایط قرمز قرار دارد‪ ،‬وضعیت شیوع کرونا در‬ ‫اینشهرستانهمچناننارنجیاستومحدودیت های‬ ‫مربوط به این شــرایط به صورت هدفمند و هوشــمند‬ ‫اعمالمی شود‪.‬عادلاصغرپور در گفت وگوباایرنااظهار‬ ‫داشــت‪ :‬نظارت بر رستوران ها‪ ،‬مراکز عرضه غذا و مواد‬ ‫غذایی‪ ،‬فروشگاه های زنجیره ای تشدید شده و رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی در مراکز خرید و تجمع با جدیت‬ ‫کنترلمی شود‪.‬‬ ‫رویدا د ارذبایجان شرقی‬ ‫کمکبنیادمستضعفانبهگسترشابادانی‬ ‫درشهرستانچاراویماق‬ ‫حهــای بنیــاد علــوی در‬ ‫مســئول اجــرای طر ‬ ‫شهرســتان چاراویماق گفت‪ :‬بنیاد مســتضعفان‬ ‫در راســتای توســعه مناطــق محــروم‪ ،‬در قالــب‬ ‫حهــای عمرانی و زیربنایی ‪ ۱۸‬میلیارد تومان‬ ‫طر ‬ ‫در این منطقه سرمایه گذاری کرده است‪.‬‬ ‫ایت شــاهی در گفت وگو بــا رویداد امروز‪ ،‬با‬ ‫اشاره به اینکه بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی‬ ‫در راســتای رســالت اجتماعــی خــود و مطابــق‬ ‫باسیاس ـت ها و برنام ههــای محرومیت زدایی در‬ ‫سطح کشور‪ ،‬مناطقی را به عنوان جامعه هدف‬ ‫انتخاب کرده است‪ ،‬افزود‪ :‬بر همین اساس این‬ ‫مجموعه با انجام طرح های عمرانی و زیربنایی‪،‬‬ ‫اقتصــادی و اشــتغال‪ ،‬فرهنگــی و اجتماعــی و‬ ‫ســامت جســمی و روانی و محرومیت زدایی و‬ ‫بــا مشــارکت فعال مــردم و دســتگاه های دولتی‬ ‫بــا مدیریــت و نظــارت بنیــاد علــوی وارد عرصه‬ ‫شده است و شهرستان چاراویماق در اذربایجان‬ ‫شرقی یکی از مناطق هدف در سال گذشته بود‪.‬‬ ‫او اظهــار کرد‪ :‬در گام اول تفاهم نامه ای بین‬ ‫بنیاد علوی با اســتانداری اذربایجان شرقی امضا‬ ‫شــد که متناســب ان همــه دســتگاه های اجرایی‬ ‫موظف به همکاری و مشــارکت با نهاد ابادانی‬ ‫یهــا و‬ ‫و پیشــرفت‪ ،‬جهــت احصــاء توانمند ‬ ‫ظرفیت ها و نیز نارســایی های شهرســتان شــدند‬ ‫و بــر همیــن اســاس نهــاد ابادانــی و پیشــرفت‬ ‫اقدام به عقد تفاهم نامه های اجرایی با تمامی‬ ‫مدیران کل ســازمان ها و دستگاه های اجرایی با‬ ‫حضور فرماندار چاراویماق و مدیران ادارات در‬ ‫شهرســتان برای همکاری و پیشرفت هر چه بهتر‬ ‫کارها کرد‪.‬‬ ‫شاهی با بیان اینکه طی ‪ ۵‬ساله حضور بنیاد‬ ‫مســتضعفان در چاراویمــاق بــا اجــرای صدهــا‬ ‫برنامــه و طــرح متنــوع در حوز ههــای مختلــف‬ ‫عمرانــی و زیربنایــی‪ ،‬اشــتغال و معیشــت‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و سالمت و بهداشت سعی‬ ‫در ایجــاد تحــول در شهرســتان داریــم‪ ،‬ادامــه‬ ‫داد‪ :‬بــا برگــزاری جلســات کارشناســی بــا حضور‬ ‫نخبگان و کارشناســان ذیصــاح ادارات مربوطه‬ ‫برنامه تنظیم ســند پیشــرفت برای شهرستان در‬ ‫حوزه های ذکرشده در دستور کار قرار گرفت که‬ ‫در حال نهایی شدن و تدوین ان هستیم‪.‬‬ ‫او شناســایی و ســازمان دهی‪ ،‬نهادســازی‪،‬‬ ‫تدویــن ســند پیشــرفت‪ ،‬مستندســازی و‬ ‫پیاده سازی‪ ،‬استفاده از ظرفیت کارشناسی استان‬ ‫و شهرســتان و نخبــگان و انجــام کارهــای علمی‬ ‫حهــا و برنام ههــا را‬ ‫قبــل از اجــرای عملیاتــی طر ‬ ‫رویکرد عملی بنیاد در چاراویماق برشمرد‪.‬‬ ‫ریشه کنی تب برفکی در جمعیت دامی‬ ‫برنامه ریز ی شده است‬ ‫شــاهی افــزود‪ :‬چاراویمــاق بــا داشــتن رتبــه‬ ‫چهــارم ازنظــر مســاحت در اذربایجــان شــرقی‬ ‫و داشــتن بیــش از ‪ ۶۰‬نــوع انواع ســنگ و فلزات‬ ‫معدنــی‪ ،‬عملکرد موفق در تولید گندم و نخود‬ ‫و نیــز ســطح مراتــع در اســتان‪ ،‬هنــوز در جایگاه‬ ‫واقعــی خــود قــرار نــدارد و نیازمنــد حمایــت و‬ ‫همــت جهــادی احــاد مــردم و مســئولین بــرای‬ ‫رسیدن به شان و منزلت واقعی خود است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه در حوزه اشتغال و معیشت‬ ‫در هشــت رســته محــوری و پایــه پــروژه و‬ ‫برنام ههــای علمــی و عملــی در چارایمــاق اجــرا‬ ‫یشــود‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬برنامه ریزی بــرای انجام‬ ‫م ‬ ‫کارهــای علمــی و موثــر بــرای بهبود معیشــت و‬ ‫اقتصاد پایدار خانوارهای شهرستان در رسته های‬ ‫محــوری فرش بافــی‪ ،‬دام ســنگین‪ ،‬دام ســبک‪،‬‬ ‫زنبــورداری‪ ،‬کشــاورزی شــامل نخــود و گنــدم و‬ ‫گیاهــان دارویــی صــورت گرفتــه اســت کــه بــه‬ ‫استناد امارهای رسمی بیش از ‪ ۸۰‬درصد شاغلین‬ ‫شهرستان در این ‪ ۷‬رسته فعال هستند‪.‬‬ ‫شاهی با اشاره به ریز طرح و برنامه ها در این‬ ‫رسته ها‪ ،‬گفت‪ :‬در رسته دام سنگین و سبک ‪۲۷‬‬ ‫برنامه محــوری‪ ،‬زنبورداری ‪ ۹‬برنامه‪ ،‬قالی بافی‬ ‫هفت برنامه‪ ،‬کشاورزی که شامل نخود و گندم‬ ‫اســت ‪ ۱۶‬برنامــه و گیاهان دارویــی هم بیش از‬ ‫‪ ۳۰‬برنامــه محوری برای اجرا تدارک دید هشــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او اظهــار کرد‪ :‬پارســال طرح اصــاح نژاد دام‬ ‫ســبک با هشت هزار راس شروع و در روستاهای‬ ‫مورد هــدف موفقیت های خوبی حاصل گردید‬ ‫کــه در ســال جدیــد بــا افزایــش ســطح پوشــش‬ ‫باتجربــه ســال گذشــته باقــوت پیــش خواهیــم‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫شاهی با اشاره به وجود مشکل تب برفکی‬ ‫در احشــام دام ســبک و ســنگین از شروع برنامه‬ ‫جامــع واکسیناســیون کلیــه دا مهــای شهرســتان‬ ‫چاریاماق از اسفند ‪ ۹۹‬خبر داد و افزود‪ :‬طی سه‬ ‫ســال هدف ریش ـه کنی این بیمــاری در جمعیت‬ ‫دامی برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫کاشت ‪ ۶۰‬هکتار انواع گیاهان دارویی‬ ‫او از کاشــت ‪ ۶۰‬هکتار انواع گیاهان دارویی‬ ‫اعــم از گل محمــدی‪ ،‬ســیاه دانه‪ ،‬نعناع فلفلی‪،‬‬ ‫موسیر و زعفران طی سال گذشته در چاراویماق‬ ‫خبــر داد و ادامــه داد‪ :‬برنامــه توســعه کشــت‬ ‫گیاهــان دارویــی به عنــوان رســته بســیار موثــر و‬ ‫در ‪ ۱۱‬روســتا‪ ،‬تامیــن ‪ ۲۷‬پمــپ و الکتروموتــور‬ ‫ایســتگاه های پمپاژ اب روســتایی‪ ،‬تامین وسایل‬ ‫ورزشــی ‪ ۱۰‬خانه ورزش روســتایی‪ ،‬مساعدت در‬ ‫مقاو مســازی و بهســازی خان ههــای محــروم را از‬ ‫حهــای اتمام یافته توســط بنیاد‬ ‫اقدامــات و طر ‬ ‫علوی در شهرستان چاراویماق ذکر کرد‪.‬‬ ‫شاهی احداث پارک کوهستانی در تپه نور و‬ ‫کمک به تکمیل المان شــهدای گمنــام‪ ،‬احداث‬ ‫هشــت خانــه بهداشــت‪ ،‬مســاعدت در احداث‬ ‫مرکــز اورژانــس ‪ ۱۱۵‬ذاکــر کنــدی‪ ،‬احــداث پنــج‬ ‫واحــد خانه عالم در روســتاهای چپقلو‪ ،‬گویجه‬ ‫قلعــه‪ ،‬اغبــاغ کورانلــو‪ ،‬اورتاســو‪ ،‬خرمــدرق‪،‬‬ ‫مشــارکت در احداث هشــت مدرسه در مجموع‬ ‫‪ ۲۲‬کالســه در روســتاها‪ ،‬مشارکت در الیروبی و‬ ‫قنات اغزیارت‪ ،‬مشــارکت در احداث جاده های‬ ‫بیــن مــزارع بقیــه روســتاها‪ ،‬احــداث کانــال اب‬ ‫کشاورزی میرزابیک کندی و گل تپه و ادامه روند‬ ‫مســاعدت در مقاو مســازی و بهسازی خانه های‬ ‫محــروم را از مهم تریــن پروژه ها و برنامه های در‬ ‫حال اجرای بنیاد علوی در چاراویماق برشمرد‪.‬‬ ‫اگر فرهنگ درجایی حاکم نباشد‪ ،‬پیشرفت‬ ‫هم معنایی نخواهد داشت‬ ‫ایجادی در بهبود اشتغال خانواده روستائیان در‬ ‫سال جدید به صورت جدی ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫شــاهی ضمــن تشــریح برنام ههــای اشــتغال‬ ‫و معیشــت در چارایمــاق‪ ،‬از مســاعدت بنیــاد‬ ‫مستضعفان برای ترویج و نهادینه کردن کاشت‬ ‫حشــده‪ ،‬با همــکاری جهاد‬ ‫مکانیــزه نخــود اصال ‬ ‫کشــاورزی خبــر داد و افــزود‪ :‬در بهــار امســال‬ ‫کاشــت ‪ ۵۰‬هکتار مزرعه نخود دیم اصالح شده‬ ‫با روش های نوین و علمی شرو عشــده اســت‪ .‬او‬ ‫پرداخــت تســهیالت کم بهره برای اشــتغال زایی‬ ‫شهرســتان بــه میــزان ‪ ۶۳‬میلیــارد ریــال بــا دوره‬ ‫تنفــس ‪ ۸‬تــا ‪ ۱۲‬ماهه برای رونق رســته های دام‬ ‫ســبک و ســنگین‪ ،‬مشــارکت در تکمیل پل جاده‬ ‫قره اغاج _ مراغه‪ ،‬مشــارکت در تکمیل پاســگاه‬ ‫شســاخته در‬ ‫اغزیــارت‪ ،‬تامیــن ‪ ۱۱۶‬با کــس پی ‬ ‫‪ ۳۰‬روســتا‪ ،‬مشــارکت در تامین و تعمیر اساســی‬ ‫ماشــین االت راهــداری‪ ،‬احداث جاده دسترســی‬ ‫روســتای خاتــون گنــای و مجیــر ابــاد‪ ،‬اجــرای‬ ‫اسفالت سرد جاده دسترسی روستاهای بلقان و‬ ‫شورجه و مشارکت در احداث پل داخل روستای‬ ‫اغزیارت‪ ،‬تجهیز تمامی اقالم خوابگاهی اعم از‬ ‫تشــک‪ ،‬پتو‪ ،‬مالفه‪ ،‬بالش بــرای ‪ ۸۰۰‬دانش اموز‬ ‫خوابگاهــی‪ ،‬تامیــن ‪ ۵۰‬دســتگاه کامپیوتــر برای‬ ‫مــدارس ســطح شهرســتان‪ ،‬تکمیــل وســایل‬ ‫ازمایشــگاهی مدارس‪ ،‬احــداث جاده بین مزارع‬ ‫بشــده در‬ ‫بــه گفته او مجموع اعتبارات جذ ‬ ‫حوزه عمرانی و زیربنایی در طرح های تمام شده‬ ‫و در حــال اجــرای شهرســتان چاریمــاق را بیــش‬ ‫از ‪ ۱۳‬میلیــارد تومــان اعالم کرد‪ .‬مســئول اجرای‬ ‫طرح های بنیاد علوی در شهرســتان چاراویماق‪،‬‬ ‫توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی در مناطق‬ ‫محــروم را مهــم دانســت و گفــت‪ :‬ا گــر فرهنــگ‬ ‫درجایی حاکم نباشــد‪ ،‬پیشــرفت هــم معنایی‬ ‫نخواهد داشت‪ ،‬بر همین اساس از اولین روزهای‬ ‫حضور بنیاد در شهرســتان چاراویماق با تشــکیل‬ ‫هیئت اندیشه ورز فرهنگ و اجتماع سعی کردیم‬ ‫دوشــادوش طرح های دیگر با اعزام کارشناسان‪،‬‬ ‫مبلغین روحانی‪ ،‬تشکیل کارگاه ها و کالس های‬ ‫اموزشــی مســائل فرهنگــی را هــم بــا جدیــت‬ ‫دنبال کنیم‪ .‬شــاهی افزود‪ :‬برگزاری مســابقات و‬ ‫جشنواره های فرهنگی در مناسبت های مختلف‪،‬‬ ‫تهــای‬ ‫تشــکیل میــز قــران و ســاماندهی فعالی ‬ ‫قرانی‪ ،‬تشکیل سرای کودک و نوجوان‪ ،‬تکریم از‬ ‫رزمندگان دفاع مقدس و خانواده شهدا‪ ،‬برگزاری‬ ‫کارگاه توانمندســازی زوجیــن‪ ،‬اهــدای جهیزیــه‬ ‫جهــای جــوان بــه مبلــغ ‪ ۱۸‬میلیــارد ریــال‬ ‫بــه زو ‬ ‫بــرای ‪ ۲۲۰‬زوج جــوان و تجهیــز سیســتم صوتی‬ ‫ســالن امفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی‬ ‫چاراویمــاق از برنام ههــای فرهنگی قابل اشــاره‬ ‫در ایــن حــوزه اســت‪ .‬او با اشــاره بــه طرح های‬ ‫بشــده در حوزه های‬ ‫اجراشــده و اعتبــارات جذ ‬ ‫مختلف عمرانی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اشــتغال و ســامت‬ ‫از جــذب بیــش از ‪ ۱۸‬میلیــارد تومــان از محــل‬ ‫اعتبــارات بنیــاد مســتضعفان خبــر داد و افــزود‪:‬‬ ‫ایــن مبلــغ در مــدت ‪ ۶‬مــاه فصــل کاری از زمــان‬ ‫شــروع بــه کار نهــاد در چاریمــاق و با مشــارکت‬ ‫دستگاه های دولتی به بیش از ‪ ۴۰‬میلیارد تومان‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫هنردر ذات خود راوی فضیلت است‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اذربایجان‬ ‫شــرقی پیامــی را بــه مناســبت روز هنــر انقــاب‬ ‫اســامی صــادر کــرد‪ .‬در متــن ایــن پیــام امــده‬ ‫اســت‪ :‬هنر‪ ،‬در ذات خود راوی فضیلت اســت و‬ ‫هنرمند‪ ،‬انســانی فاضل؛ و هنر انقالب‪ ،‬فضیلتی‬ ‫تحول افرین‪ .‬هنر انقالب در امتداد و برخاسته از‬ ‫هنر اســامی و دینی اســت و غایت این مشــی و‬ ‫منش‪ ،‬کمال انسان و جامعه است‪.‬‬ ‫در جهــان درهم تنیــده امــروز‪ ،‬هنــر شــاید‬ ‫تنهاتریــن گریــزگاه بشــر بــه ســمت ارامــش و‬ ‫مطمئن ترین ابزار برای دســت یافتن به حقیقتی‬ ‫اســت که عمر گران مایه را در مسیر دست یافتن‬ ‫بــه ان طــی می کنــد‪ .‬حقیقتــی کــه جــز در ســایه ‬ ‫یتــوان کام بشــر را بــه شــهد‬ ‫تحــول و تعهــد نم ‬ ‫شیرینش حالوت بخشید‪ .‬رسالت هنر‪ ،‬بازداشتن‬ ‫از پلشــتی ها و رهنمون شــدن به نیکی هاســت و‬ ‫هنــر انقــاب اســامی کــه برخاســته از فرهنــگ‬ ‫و جهان بینــی دینــی اســت ایــن دو ویژگــی را در‬ ‫شــخصیت وجــودی هنرمنــد و اثــاری کــه خلــق‬ ‫یســازد‪ .‬هنرمنــد انقالبی و هنر‬ ‫می کنــد بالنده م ‬ ‫انقــاب دغدغ ـ ه تعالــی اندیش ـ ه انســان را در‬ ‫یپــرورد و جلوه گاه این هنر‪،‬‬ ‫بطــن و متن خود م ‬ ‫التیــام دردهــای جامع ـ ه بشــری اســت‪ .‬بیســتم‬ ‫فروردین ماه به نام هنرمندی گره خورده است که‬ ‫مــرد خــدا بود و هنر مردان خدا شــهادت اســت؛‬ ‫عرصه هنر‬ ‫ ‬ ‫شهید مرتضی اوینی؛ هنرمندی که در‬ ‫متعهد و انقالبی طرحی نو درانداخت‪ .‬امیدوارم‬ ‫اذربایجان شــرقی و تبریز زرخیــز پیش قراول هنر‬ ‫انقالب باشد و در سال ‪ 1400‬که از سوی فعاالن‬ ‫فرهنــگ و هنــر اذربایجــان شــرقی ســال «بهــار‬ ‫فرهنــگ و هنر» نامیده شــده اســت بیش ازپیش‬ ‫شــاهد رونق و شــکوفایی فرهنگ و هنر انقالبی‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تجارت دوسویه با جمهوری اذربایجان و ارمنستان ضروری است‬ ‫رئیــس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و‬ ‫کشاورزی تبریز گفت‪ :‬تجارت دوسویه اذربایجان‬ ‫شرقی با جمهوری اذربایجان و ارمنستان ضروری‬ ‫بوده و زمینه های ان باید فراهم شود‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنــا‪ ،‬یونس ژائله در نشســتی بــا رایزنان جدید‬ ‫بازرگانی ایران در جمهوری اذربایجان و ارمنستان‬ ‫در اتــاق بازرگانــی تبریــز بابیان اینکــه اذربایجان‬ ‫تهــای مناســبی در تولیــد‬ ‫شــرقی دارای ظرفی ‬ ‫محصوالت متنوع اســت‪ ،‬افزود‪ :‬بازار یک طرفه‪،‬‬ ‫ســودی برای تجار اســتان نــدارد و رایزنان جدید‬ ‫ایران در این ‪ ۲‬کشــور می توانند ارتباط دوســویه‬ ‫بیــن تجار اســتان با تجــار این کشــورها را فراهم‬ ‫تهــای اســتان برای‬ ‫کننــد‪ .‬او بــا اشــاره بــه ظرفی ‬ ‫یهــای دوجانبــه بــا کشــورهای جمهوری‬ ‫همکار ‬ ‫اذربایجــان و ارمنســتان‪ ،‬بر لــزوم تضمین امنیت‬ ‫ســرمایه گذاری انجام شده در این دو کشور تاکید‬ ‫کرد‪.‬ژائلــه ادامــه داد‪ :‬بخــش خصوصــی اســتان‬ ‫یهــای اقتصــادی بــا کشــورهای‬ ‫امــاده همکار ‬ ‫جمهوری اذربایجان و ارمنســتان بــوده و رایزنان‬ ‫بازرگانی باید فضای مناسبی را برای همکاری های‬ ‫اقتصادی این افراد در این کشورها فراهم کنند‪.‬‬ ‫رایزنــان بازرگانــی ایــران در جمهــوری اذربایجان‬ ‫و ارمنســتان نیــز در ایــن نشســت دیدگا ههــا و‬ ‫راهکارهای ایجاد و گســترش ارتباطات تجاری با‬ ‫این کشــورها را ارائه کرده و خواســتار همراهی و‬ ‫هم فکری بخش خصوصی استان در راستای این‬ ‫افزایــش تعامــات شــدند‪ .‬جمهــوری اذربایجان‬ ‫درنتیجه درگیری های نظامی ‪ ۴۴‬روزه اغازشده از‬ ‫ششم مهرماه سال گذشته‪ ،‬توانست بخش اعظم‬ ‫ســرزمین های اشــغالی خود را از دســت نیروهای‬ ‫ارمنــی در قر هبــاغ پس بگیرد که با امضای بیانیه‬ ‫ســه جانبه توســط روســای جمهوری اذربایجان‪،‬‬ ‫شبــس در‬ ‫روســیه و نخس ـت وزیر ارمنســتان ات ‬ ‫منطقه مورد مناقشــه قره باغ برقرار شــد‪ .‬پس از‬ ‫شبــس‪ ،‬تجــار و شــرکت های ایرانــی‬ ‫برقــراری ات ‬ ‫به ویژه از اســتان های شــمال غرب کشور امادگی‬ ‫خــود را بــرای مشــارکت در بازســازی منطقــه و‬ ‫تجــارت بــا باکو و ایــروان اعالم کردنــد و تاکنون‬ ‫جلسات مشــترک زیادی در این زمینه برگزارشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫باارائهخدماتبهتر‬ ‫در تحققشعار سالسهیمباشیم‬ ‫فیروز خدائی‪ ،‬مدیر منطقه‬ ‫و مســائل پیمان های جاری و‬ ‫‪8‬عملیاتانتقال گازبراستفاده‬ ‫ســرمایه ای در چارچوب مفاد‬ ‫حداکثــری از ظرفیت هــای‬ ‫پیماناست‪.‬‬ ‫قانونــی‪ ،‬ارائه خدمات بهتر و‬ ‫مدیــر منطقــه ‪ 8‬عملیــات‬ ‫اجرای روش های متفاوت و رو‬ ‫انتقــال گاز اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫فیروز خدائی‬ ‫به بهبود در راســتای پشتیبانی‬ ‫بــرای افزایــش رضایت منــدی‬ ‫و مانــع زدایی در مســیر تولید‬ ‫در بخش کارکنــان پیمانکاری‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫بایستی سازوکار مدون و منضبطی تدوین شده‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬خدائی در حاشــیه تــا بتوانــد در پایــان هرمــاه حقــوق و دســتمزد‬ ‫اموزش کارگاهی چالش ها و مسائل پیمان های خــود را دریافت کنند و تحقق این هدف جزء‬ ‫جاری و سرمایه ای‪ ،‬گفت‪ :‬الزم است در اجرای با همکاری مســئولین و نمایندگان شرکت های‬ ‫کیفــی فعالیت ها‪ ،‬انجــام پروژه های پیمانی و پیمانکاریمیسرنخواهدشد‪.‬‬ ‫مســائل پیمان های جاری و سرمایه ای نظارت‬ ‫او خواســتار اهتمــام جــدی در برگــزاری‬ ‫کاملداشتهودر مدیریتپیمان ها کوشاباشیم‪ .‬قانــون مناقصــات و دقــت در صورت وضعیت‬ ‫خدایی بر رعایت مقررات و دستورالعمل های پیمانــکاران شــد و ادامــه داد‪ :‬نیــاز اســت در‬ ‫پیمان ها اشــاره کرد و افــزود‪ :‬لزوم پایبندی به تحویل اقالم به پیمانکاران نهایت دقت خود‬ ‫مقوله مشــتری مــداری و رعایت حقــوق ان ها را بــکار گرفتــه و در حفــظ و نگهــداری امــوال‬ ‫بــا التــزام به قوانیــن و مقررات بــوده و هرگونه و کاالی موجــود در انبارهــا و تهیــه و تامیــن‬ ‫حرکت و تصمیم گیری در خصوص پیمانکاران تقاضاهایموردنیاز‪ ،‬کوشاباشیم‪.‬‬ ‫توزیع‪۱۶۶‬میلیونلیترنفتگاز‬ ‫در بخش کشاورزیاستان‬ ‫علــی روح اللهــی‪ ،‬مدیــر‬ ‫طــرح گامــی دیگــر در راســتای‬ ‫شرکتملیپخشفراورده های‬ ‫تحقــق دولــت الکترونیــک‬ ‫نفتی منطقه اذربایجان شرقی‬ ‫اســت و مصرف کننــدگان جزء‬ ‫گفــت‪ ۱۶۶ :‬میلیون لیتر نفتگاز‬ ‫فراورده نفتگاز می توانند بدون‬ ‫در بخــش کشــاورزی اســتان‬ ‫مراجعه حضوری‪ ،‬جهت ثبت‬ ‫علی روح اللهی‬ ‫طــی ســال ‪ ۱۳۹۹‬توزیع شــده‬ ‫درخواســت سوخت و استفاده‬ ‫است‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪،‬‬ ‫از خدمــات سوخت رســانی‬ ‫روح اللهیبابیاناینمطلباظهار کرد‪:‬تخصیص فروشــندگی های بــرای دریافــت ســهمیه خــود‬ ‫سهمیه سوخت بخش کشاورزی بر اساس سطح اطالعــات بانکــی خــود را در بخــش مربوطــه‬ ‫زمیــن زیــر کشــت‪ ،‬تعــداد ادوات کشــاورزی و در ســامانه درخواســت فراورده هــای نفتــی‬ ‫اجــرای طــرح راســتی ازمایــی انجــام می گیــرد‪)newtejaratasan.niopdc.ir( .‬ثبتنمایند‪.‬مدیر‬ ‫او افــزود‪ :‬در راســتای ارائــه خدمــات مطلــوب و منطقه اذربایجان شرقی تصریح کرد اجرای این‬ ‫کسب رضایت مندی مشتریان‪ ۱۶۶ ،‬میلیون لیتر طرح عالوه بر تســهیل خدمات سوخت رسانی‬ ‫سوخت در بخش کشاورزی استان در سال‪ ۱۳۹۹‬و صرفه جویــی در وقــت و هزینــه شــهروندان‬ ‫توزیع شدهاست‪.‬‬ ‫و هم وطنــان فعــال در بخش هــای مختلــف‬ ‫علی روح اللهی با اشــاره به اغاز طرح توزیع کشــاورزی‪ ،‬صنعتــی و خدماتی موجب کاهش‬ ‫الکترونیکینفتگازبااستفادهاززیرساختبانکی نزدیــک بــه ‪ ۳‬درصــدی مصــرف نفتــگاز بخش‬ ‫از مردادماه سال ‪ ۱۳۹۹‬تصریح کرد‪ :‬اجرای این کشاورزی نسبت به سال‪ ۱۳۹۸‬شده است‪.‬‬ ‫اختصاص‪ 31‬میلیاردریالاعتبار برای‬ ‫بازسازیمسیلداخلروستایقوزلوجه‬ ‫مدیــرکل امــور روســتایی و‬ ‫چهــار درصــد و پنــج میلیــون‬ ‫شوراهای استانداری اذربایجان‬ ‫تومــان بالعــوض پرداخــت‬ ‫شــرقی از اختصاص ‪ 31‬میلیارد‬ ‫بشــیر‬ ‫می شــود‪ .‬فرماندار عج ‬ ‫ریال اعتبار برای بازسازی مسیل‬ ‫نیــز در این بازدید گفت‪ :‬ســیل‬ ‫داخــل روســتای قوزلوجــه در‬ ‫روز بیســت و یکم تیرماه ســال‬ ‫تقی کرمی‬ ‫شهرستانعجب شیرخبرداد‪.‬‬ ‫گذشتهدر بخشقلعه چایاین‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪،‬‬ ‫شهرستان‪ ،‬بیشترین خسارت را‬ ‫تقی کرمی در بازدید از روند بازسازی حاشیه این بهروستایقوزلوجهوارد کرد کهخوشبختانهاین‬ ‫ت زیادی‬ ‫مسیل افزود‪ :‬خانه هایی که در حریم این مسیل حادثه تلفات جانی نداشت اما خسارا ‬ ‫وجــود دارد بایــد با رعایت حریم قانونی عقب را بــه معابــر داخــل روســتاها و پل بین مــزارع و‬ ‫کشی کنند تا از بحران های احتمالی در این مکان منازل وارد کرد‪ .‬عادل اصغرپور با اشاره به اینکه‬ ‫جلوگیری شــود‪ .‬او از مشــخص شــدن پیمانکار خانه هایاطرافرودخانه هاومسیل هاهمچنان‬ ‫طرح بازسازی مسیل این روستا خبر داد و گفت‪ :‬درخطر سیالب قرار دارد افزود‪ :‬ساخت وسازهای‬ ‫بامشارکتمسئوالناستانیوشهرستانواهالی‪ ،‬غیرمجــاز و بــدون رعایــت حریــم و قانــون در‬ ‫کانل چهار متری و محل های عبوری از دو طرف اطراف رودخانه ها و مسیل ها غیرقانونی است‬ ‫کانــل در این مســیل ایجــاد خواهد شــد‪ .‬کرمی و دهیــاران و مســئوالن مربوطه بایــد ازاین گونه‬ ‫همچنین با اشاره به تخصیص وام به خانه های ساخت وســازها جلوگیــری کننــد‪ .‬مدیــرکل امور‬ ‫خســارت دیده در اثر ســیل‪ ،‬افزود‪ :‬خانوارهایی روستاییوشوراهایاستانداریاذربایجانشرقی‬ ‫کــه خانه هایشــان کامــل تخریب شــده اند وام همچنینبههمراهمدیرکلفرماندار عجب شیرو‬ ‫‪ ۵۵‬میلیون تومانــی چهاردرصدی و ‪ ۲۵‬میلیون مدیرکل بنیاد مسکن استان از روند اجرای طرح‬ ‫تومانــی بالعــوض می گیرند به ‪ ۲۰‬مــورد نیز که هادیروستاییایچیوسنگ فرشروستایالمالو‬ ‫نیاز به تعمیر دارند وام های‪ ۱۵‬میلیونی با کارمزد بازدید کرد‪.‬‬ ‫اعالمضوابطبخشودگی‬ ‫جرائمحقبیمه کارفرمایان‬ ‫مدیــرکل تامیــن اجتماعی‬ ‫کارفرمایــان می توانند با ثبت‬ ‫اذربایجــان شــرقی ضوابــط‬ ‫اطالعــات خــود در ســامانه‪،‬‬ ‫بخشــودگی جرائم حق بیمه‬ ‫نسبت به بخشــودگی جرائم‬ ‫کارفرمایان را تشریح کرد‪.‬‬ ‫کارگاه هــای خود بــا توجه به‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬جعفر‬ ‫شــرایطی که مقررشده است‪،‬‬ ‫جعفر سمساری‬ ‫سمســاری اظهــار کــرد‪ :‬بــا‬ ‫اقــدام کننــد و در ایــن راســتا‬ ‫توجــه بــه نام گــذاری ســال‬ ‫بدهــی خــود را ب هصــورت‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬به عنــوان ســال «تولیــد‪ ،‬پشــتیبانی ها و یکجا و یا به صورت تقسیط به سازمان تامین‬ ‫مانــع زدایی ها» از ســوی رهبری و در راســتای اجتماعی بازگردانند‪ .‬سمســاری بیــان کرد‪ :‬در‬ ‫سیاس ـت های اقتصــاد مقاومتــی‪ ،‬ســازمان این راســتا اگــر کارفرمایی بدهــی کارگاه خود‬ ‫تامین اجتماعی نســبت به بخشودگی جرائم را در ‪ ۱۲‬قســط بپردازد‪ ،‬مشــمول بخشــودگی‬ ‫کارگاه های فعــال تولیدی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬معدنی‪ ۱۰۰ ،‬درصدی جریمه تاخیر در پرداخت خواهد‬ ‫خدماتــی و اصناف حقیقــی و حقوقی دولتی شد؛ هم چنین کارفرمایان می توانند با تقسیط‬ ‫و غیردولتی خود اقدام می کند‪.‬‬ ‫‪ ۱۸‬ماهــه از بخشــودگی ‪ ۸۵‬درصــدی‪ ،‬بــا‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬او افــزود‪ :‬در این راســتا تقسیط ‪ ۲۴‬ماهه از بخشودگی ‪ ۷۵‬درصدی‪،‬‬ ‫کارفرمایــان کارگاه هــا می تواننــد درخواســت با تقسیط ‪ ۳۰‬ماهه از بخشودگی ‪ ۶۰‬درصدی‬ ‫بخشــودگی خود را از طریق ســامانه خدمات و بــا تقســیط ‪ ۳۶‬ماهــه بدهــی کارگاه خــود‬ ‫غیرحضــوری ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه از بخشــودگی ‪ ۵۰‬درصــدی جرائــم تاخیــر در‬ ‫نشــانی ‪ es.tamin.ir‬ثبت کنند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬پرداخت بدهی بهره مند شوند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫خشم دوباره رونالدو‬ ‫با پرتاب پیراهن‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1043‬‬ ‫ماموریت دشوار اسکوچیچ‬ ‫و تیم ملی‬ ‫تیــم ملی عراق کــه در گروه ایــران در انتخابی جام‬ ‫جهانی صدرنشین است و بخت اول صعود به مرحله‬ ‫بعد به شــمار مــی رود‪ ،‬با بازیکنانی نام اشــنا‪ ،‬بــه روند‬ ‫خوبــش ادامــه داده اســت‪ .‬انتخــاب بحریــن به عنوان‬ ‫میزبانی بازی های گروه ایران در انتخابی جام جهانی‪،‬‬ ‫کار تیــم ملــی ایران را برای باز کــردن گره صعود از گروه‬ ‫دشوارتر کردهاست‪.‬مهم ترینماموریتشاگرداندراگان‬ ‫اسکوچیچ در این مرحله‪ ،‬شکست دادن دو تیم عراق و‬ ‫بحرین اســت که هر دو در دور رفت ایران را شکســت‬ ‫داده اند و دربازی های مقابل همدیگر‪ ،‬به تساوی دست‬ ‫یافتنــد‪ .‬تاکنــون بیش از این که به عــراق به عنوان یکی‬ ‫از شــبیه ترین تیم های اســیایی به ایران گفته و نوشــته‬ ‫شــود‪ ،‬به بحرین به عنوان یکی از رقیبان ســنتی و چغر‬ ‫ایران پرداخته شده است اما واقعیت این است که اکثر‬ ‫کارشناسان ایرانی معتقدند که عراق به علت پتانسیل‬ ‫باالی فوتبال خود‪ ،‬مهم ترین رقیب ایــران دربازی های‬ ‫ایندهاست‪.‬‬ ‫پدر ستاره ایرانی پورتو از اعالم‬ ‫جزئیات طلسم ‪ 9‬هفته ای این بازیکن خودداری کرد‬ ‫کریســتیانو رونالدو‪ ،‬ستاره‬ ‫دو قدمــی و در مقابــل دروازه‬ ‫پرتغالــی یوونتــوس در بــاز‬ ‫بــدون ســنگربان در عیــن‬ ‫کردن دروازه جنوا ناکام ماند‪.‬‬ ‫نابــاوری به دیرک برخورد کرد‬ ‫یوونتــوس با نتیجــه ‪ 3‬بر یک‬ ‫و در ریبانــد ایــن الــوارو موراتــا‬ ‫در دیــداری خانگی برابر جنوا‬ ‫بــود که توانســت دروازه جنوا‬ ‫کریستیانو‬ ‫رونالدو‬ ‫به برتری دست یافته و دوباره‬ ‫را بــاز کنــد‪ .‬البتــه کریســتیانو‬ ‫در کــورس نایب قهرمانی ســری ا در کنار میالن رونالــدو همیــن حــاال نیــز بــا ‪ 25‬گل و بااقتدار‬ ‫قرار گرفت‪ .‬دژان کولوسفسکی‪ ،‬الوارو موراتا و باالتر از روملو لوکاکوی ‪ 21‬گله در صدر جدول‬ ‫وســتون مک کنی ســه گلزن بیانکونری در این بهتریــن گلزنــان ایتالیــا قــرار دارد‪ .‬همیــن چند‬ ‫دیــدار بودنــد و کریســتیانو رونالــدو نتوانســت هفته پیش بود که کریستیانو رونالدو در لباس‬ ‫نــام خــود را در بیــن گلــزن هــای یوونتــوس در تیم ملی پرتغال و بعد از مردود شدن گل سالم‬ ‫برابــر جنوا ثبت کند؛ اما ســتاره پرتغالی که در ایــن بازیکن برابر صربســتان‪ ،‬بازوبند خــود را از‬ ‫پایــان مســابقه از ایــن ناکامــی عصبانــی بود‪ ،‬شدت عصبانیت به زمین کوبید و از میدان خارج‬ ‫لبــاس خــود را دراورده و روی زمیــن اســتادیوم شــد‪ .‬ان بازوبند درنهایت در یک مراسم خیریه‬ ‫الیانس تورین پرتاب کرد و راهی رختکن شــد‪ .‬فروخته شــد‪ ،‬اما به نظر می رســد تکلیف لباس‬ ‫یکــی از توپ جمع ک ‬ ‫نهــای نوجــوان کنار زمین رونالــدو از همین حاال مشــخص اســت‪ .‬اندره ا‬ ‫نیــز خو ‬ ‫ششــانس بوده و خیلــی زود خود را به پیرلو پس از سوت پایان در مورد این رفتار رونالدو‬ ‫زمین رســاند تا لباس کریستیانو رونالدو را از ان این گونهتوضیحداد‪«:‬طبیعیاستوقتیجریان‬ ‫خود کند‪ .‬ســتاره ‪ 36‬ساله و پرتغالی درصحنه بازی پیچیده شــد‪ ،‬رونالدو قصد داشــت دروازه‬ ‫گل دوم یوونتــوس فرصت فوق العاده ای برای حریف را باز کند‪ .‬رونالدو یک قهرمان اســت و‬ ‫بــاز کــردن دروازه جنوا داشــت‪ ،‬اما ضربــه او از همیشهمی خواهداثرگذار ظاهرشود‪».‬‬ ‫تمجید ویژه توخل‬ ‫از ستاره المانی چلسی‬ ‫کای هاورتــز‪ ،‬ســتاره المانی‬ ‫نمی خواهــم کــه او تبدیــل بــه‬ ‫چلســی‪ ،‬بازیکنــی جنگنــده‬ ‫چنیــن چیــزی بشــود‪ .‬نبایــد‬ ‫مثــل دیگــو کاســتا نیســت امــا‬ ‫حاالتش را اشتباه برداشت کرد‬ ‫بااین وجــود تومــاس توخــل‪،‬‬ ‫و فکــر کــرد کــه او ‪ 100‬درصــد‬ ‫یهــا‪ ،‬ارزش زیــادی‬ ‫ســرمربی اب ‬ ‫توانــش را برای تیم نمی گذارد‪.‬‬ ‫کای هاورتز‬ ‫بــرای او قائــل اســت‪ .‬تومــاس‬ ‫او شــخصیت بســیار ســاکت‬ ‫توخلمی گوید کایهاورتزهرگز‬ ‫و تــوداری دارد و مــا همــه از‬ ‫تبدیلبهشخصیتیاتشین‪،‬مثلانچهدیگو کاستا توانایی هایشاگاهیم‪.‬مننمی دانم کهاوبهچه‬ ‫در چلســی بود‪ ،‬نخواهد شد اما مهاجم المانی سطحیقرار استبرسدوباچهسرعتیمی تواند‬ ‫هنــوز هم می تواند در ترکیب ابی ها بدرخشــد‪ .‬این کار را انجام دهد‪.‬‬ ‫هاورتز در پیروزی‪ 4‬بر یک چلسی برابر کریستال‬ ‫فقــط می توانــم دوبــاره تکــرار کنم کــه او از‬ ‫پاالس یک گل زد و یک پاس گل هم داد‪ ،‬ان هم لورکــوزن بــه لیگ برتر امــد و از منطقه امن خود‬ ‫در اولیــن بــازی در ‪ 17‬بــازی گذشــته که چلســی خارج شــد؛ شــما همواره می خواهید خــود را به‬ ‫توانستبابیشاز دو گلحریفخودراشکست چالشبکشید‪.‬اینفرصتاواستونشاندادن‬ ‫دهــد‪ .‬هاورتــز پس از یک نمایــش پرانتقاد برابر کیفیــت و توانای ـی اش دیگر به او بســتگی دارد‪.‬‬ ‫پورتــو‪ ،‬در نقــش ‪ 9‬کاذب در دیــدار با کریســتال او در تمام کنندگی می تواند بی رحم تر هم باشد‬ ‫پاالس درخشید و توخل نیز باور دارد که از زمان چراکه کیفیت فوق العاده ای دارد‪ .‬الزم نیســت‬ ‫پیوستن مهاجم المانی به ابی ها‪ ،‬او را به درستی که رهبر عاطفی و احساســی ما باشــد چراکه او‬ ‫درک نکرده اند‪ .‬توخل درباره ستاره جوان تیمش چنین ادمی نیست و لزومی هم ندارد؛ اما ازنظر‬ ‫گفت‪«:‬اوانبازیکنینیست کهخیلیدستخوش کنترلتوپ‪،‬حفظتوپدر موقعیت هایدشوار‪،‬‬ ‫احساساتشودیاببینید کهاز کورهدر رفتهاست‪ .‬دوندگی‪ ،‬قرار گرفتن در موقعیت های حســاس‬ ‫بعضیبازیکناناین طورهستند کهبایدبادیگران روی دروازه حریــف و تمام کنندگــی خــوب‪ ،‬این‬ ‫بجنگند تا بتوانند ان اســتارتی که می خواهند و همــان چیزی اســت که مــا از او می خواهیــم‪ .‬او‬ ‫ان شتاب اولیه مناسب را پیدا کنند‪ .‬او مثل دیگو باید خودش را نشان دهد‪ .‬زندگی به عنوان یک‬ ‫کاستا نیست‪ .‬به همین سادگی‪ .‬من هیچ وقت بازیکنمهاجمدرچلسیچنینچیزیاست‪».‬‬ ‫خروج ستاره لیورپول‬ ‫از لیست خرید بایرن‬ ‫منابع المانی ادعا کردند‬ ‫واینالــدوم بــود‪ ،‬می توانــد‬ ‫که بایرن مونیخ دیگر تمایلی‬ ‫فاکتــور مثبتــی بــرای انتقــال‬ ‫برای جــذب هافبک هلندی‬ ‫او به باشــگاه کاتاالن باشــد‬ ‫لیورپــول نــدارد‪ .‬هفته هــای‬ ‫ولی هنوز هیچ چیز مشــخص‬ ‫پیــش رو بــرای بازیکنانــی‬ ‫نیســت‪ .‬از بایرن مونیــخ هم‬ ‫جورجینیو‬ ‫کــه قراردادشــان در پایــان‬ ‫به عنوان یکی از باشگاه های‬ ‫واینالدوم‬ ‫فصــل بــه اتمــام می رســد‬ ‫خواهــان واینالــدوم نام برده‬ ‫بســیار تعیین کننــده خواهنــد بــود‪ .‬یکــی از می شــد اما یک نشــریه المانی ادعا کرد که‬ ‫ایــن بازیکنــان جورجینیو واینالــدوم هافبک باشــگاه مونیخــی دیگر تمایلــی برای جذب‬ ‫هلنــدی لیورپــول اســت‪ 30 .‬ژوئــن تعهــد این ستاره ‪ 30‬ساله هلندی ندارد و از رقابت‬ ‫او بــه قرمزهــا تمــام می شــود و علی رغــم با بارسا کنار کشیده است‪ .‬دلیل این قضیه‪،‬‬ ‫تمایــل باشــگاه انگلیســی بــرای تمدیــد‪ ،‬توقعــات مالی باالی واینالدوم عنوان شــده‬ ‫هنــوز هیــچ توافقــی حاصــل نشــده و بعیــد اســت‪ .‬طبق ادعای ایــن منبع‪ ،‬اکنون توجه‬ ‫اســت واینالــدوم در لیورپول ماندنی شــود‪ .‬بایــرن بــه ســمت فلــورن نوهــاوس ســتاره‬ ‫بارســلونا یکــی از باشــگاه های خواهــان گالدباخ جلب شده است چراکه او ازلحاظ‬ ‫اوســت‪ .‬حضــور رونالد کومــان روی نیمکت دســتمزد‪ ،‬شــرایط بســیار بهتــری نســبت به‬ ‫بارســا که مدتی در تیم ملی هلند ســرمربی واینالدوم دارد‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-100‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ 139960306013002336‬مورخ‬ ‫‪ 1399/12/11‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای علی اکبر املی فرزند ابراهیم در ششدانگ‬ ‫قسمتی از یک باب منزل به مساحت ‪ 15/85‬مترمربع از پالک شماره ‪ 2204‬فرعی از یک اصلی‬ ‫واقع در اراضی علی اباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی‬ ‫مالک رسمی محرز گردیده است‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪۱۵‬‬ ‫روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق‬ ‫تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع‬ ‫ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به‬ ‫تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل‬ ‫تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی‬ ‫که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی‬ ‫محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع‬ ‫از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/01/24 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/08 :‬سید ضیاء الدین مهدوی‬ ‫شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫دلیل گل نزدن های‬ ‫طارمی شخصی است‬ ‫پاداش ‪ 70‬میلیاردی‬ ‫پرسپولیس بلوکه شد‬ ‫پــدر مهــدی طارمی مهاجــم ایرانی تیم فوتبال‬ ‫پورتو بابیان اینکه این بازیکن برای دیدار با چلسی‬ ‫انگیزه زیادی دارد‪ ،‬دلیل مشکل گلزنی پسرش را در‬ ‫چندمسابقهمتوالی‪،‬شخصیعنوان کرد‪.‬به گزارش‬ ‫مهر‪ ،‬بهترین خبر برای هواداران تیم فوتبال پورتو در‬ ‫استانه دیدار برگشت با چلسی انگلیس در مرحله‬ ‫یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا می توانست‬ ‫گلزنیمهدیطارمیباشد‪.‬مهاجمایرانیبندر پورتو‬ ‫در هشت مسابقه قبلی با پیراهن این تیم موفق به‬ ‫گلزنی نشده بود ولی سرانجام شنبه شب توانست‬ ‫در پیروزی ‪ ۲‬بر صفر پورتو مقابل توندال‪ ،‬گل دوم‬ ‫تیمش را به ثمر برساند‪ .‬طارمی حاال در حالی اماده‬ ‫بازی با چلسی می شود که پدر این بازیکن با اگاهی‬ ‫از دلیل عدم گلزنی این بازیکن در چند مسابقه‪ ،‬از‬ ‫اعالم جزئیات این مشــکل خودداری کرد‪ .‬علیشاه‬ ‫طارمی که عملکرد پسرش را در پورتو از کیلومترها‬ ‫دورتر در بوشهر زیر نظر دارد‪ ،‬به بازی برگشت پورتو‬ ‫با چلسی امیدوار است و تاکید می کند اگر مهدی در‬ ‫بازی رفت حضور داشت‪ ،‬پورتو شاید پیروز از زمین‬ ‫خارجمی شد‪.‬علیشاهطارمیهمچنینپنالتینزدن‬ ‫طارمــی در پورتــو را یکــی از دالیل فاصله گرفتن او‬ ‫در جدول گلزنان عنوان و به پنالتی بازی با ماریتیمو‬ ‫بــا حضــور امیر عابــدزاده هم اشــاره کرد‪ .‬مشــروح‬ ‫گفتگویمهرباعلیشاهطارمیدر ادامهمی اید‪:‬‬ ‫در استانه بازی حساس پورتو با چلسی در‬ ‫لیگ قهرمانان اروپا مهدی مجددا گلزنی‬ ‫کرد تا خیال هواداران را کمی راحت کند‪.‬‬ ‫شاید برای همه این سوال ایجادشده بود که‬ ‫چرا طارمی در چند مسابقه متوالی گلزنی‬ ‫نمی کرد؟‬ ‫مهدی مدتی گل نمی زد‪ .‬یکســری مسائل بود‬ ‫یشــود ان را مطــرح کرد‪ .‬خوشــبختانه او در‬ ‫کــه نم ‬ ‫‪ ۱۵‬دقیقه ای که در بازی با توندال به زمین امد هم‬ ‫خوب بازی کرد و هم گل زد‪ .‬ازنظر روحی شرایطش‬ ‫برای بازی با چلســی بهتر شــد‪ .‬امیدوارم مهدی در‬ ‫بازی با چلسی هم گلزنی کند‪.‬‬ ‫مشکل مهدی دقیق ًا چه بود؟ یک مشکل‬ ‫شخصییامشکالتیدرباشگاه؟‬ ‫عذرخواهیمی کنم‪ .‬گفتنشتاهمین جا کافی‬‫است‪.‬‬ ‫مهدی در بازی رفت پورتو با چلسی محروم‬ ‫بود و جایش در زمین خالی به نظر می رسید‪.‬‬ ‫فکرمی کنیددرصورتحضورمهدی‪،‬پورتو‬ ‫می توانستبرندهشود؟‬ ‫ـال همــه بــا نبــود مهــدی در ان مســابقه‬ ‫حـ ِ‬ ‫گرفت هشــده بود‪ .‬مهــدی هــواداران زیــادی در ایران‬ ‫و پورتو دارد‪ .‬اگر او و «اولیویرا» در مســابقه حضور‬ ‫داشتند‪،‬قطعاتاثیرگذار بودند‪.‬چلسیدر بازیرفت‬ ‫چیــزی نداشــت و دو گل مفــت زد کــه بیشــتر روی‬ ‫اشتباه دروازه بان و دفاع پورتو بود‪ .‬به نظرم پورتو‬ ‫در بازی رفت بهتر بود‪ .‬امیدوارم در بازی برگشت که‬ ‫تیمپورتو کامل تراستنتیجهبگیرند‪.‬‬ ‫محرومیت مهدی ناشــی از گرفتن کارت‬ ‫قرمز در بازی با یوونتوس بود‪ .‬ایا با او درباره‬ ‫اخراجشصحبتیداشتید؟‬ ‫ ایــن اتفاقــات گاهی یک لحظــه در بــازی رخ‬‫می دهــد‪ .‬مــن ســوالی از مهــدی دربــاره اخراجــش‬ ‫نپرسیدم‪ .‬کار ما همین است و می دانیم که فوتبال‬ ‫چه شرایطی دارد‪.‬‬ ‫بعضی از هواداران پورتو بعد از بازی رفت‬ ‫با چلسی در شبکه های اجتماعی نوشتند‬ ‫با هت تریک طارمی در بازی برگشت برنده‬ ‫می شوند‪ .‬پیش بینی شما چیست؟ مهدی‬ ‫می تواند در دیدار برگشت با چلسی ورق را‬ ‫به سود پورتو برگرداند؟‬ ‫ فوتبــال قابــل پیش بینی نیســت ولی مهدی‬‫انگیــزه زیــادی دارد تــا گل بزند و خــوب بازی کند‪.‬‬ ‫اینکــه هت تریک کنــد را نمی دانم؛ هرکســی یک‬ ‫نظری دارد‪ .‬پورتو تا همین جا هم کار بزرگی انجام‬ ‫داده و یوونتــوس را حــذف کــرده اســت‪ .‬در بــازی‬ ‫رفت با چلسی هم اگر تیمشان کامل بود حریفش‬ ‫را شکست می داد‪ .‬درمجموع پورتو بهتر از چلسی‬ ‫بازی کرد و فقط روی اشتباه خودشان گل خوردند‬ ‫وگرنه چلسی کار خاصی انجام نداد‪.‬‬ ‫درمجموع دید شما نسبت به بازی برگشت‬ ‫باچلسیمثبتاست؟‬ ‫ پیش بین ـی ام ایــن اســت کــه پورتــو می تواند‬‫جبران کند ولی شرایط مسابقه و اتفاقات فوتبال‬ ‫قابل پیش بینی نیست‪ .‬اگر حوادثی مثل اتفاقات‬ ‫بازی با یوونتوس رخ ندهد شــاید بتوانند با نفرات‬ ‫کاملخودبهلیگقهرمانانبازگردندوصعود کنند‪.‬‬ ‫علت نیمکت نشــینی مهدی در بازی با‬ ‫توندال چه بود؟‬ ‫کامال مشخص بود‪ .‬سرمربی پورتو به مهدی‪،‬‬ ‫اولیویرا و ماره گا برای بازی با چلسی استراحت داده‬ ‫بود و ان ها به همین دلیل نیمکت نشین بودند تا‬ ‫روز سه شنبهسرحالباشند‪.‬‬ ‫در حال حاضر مهدی در لیگ پرتغال‪ ۱۰‬گل‬ ‫به ثمر رسانده است و با بهترین گلزن این‬ ‫لیگ‪ ۶ ،‬گل فاصله دارد‪ .‬ایا در هشت هفته‬ ‫باقی مانده‪،‬مهدیمی تواندعنواناقایگلی‬ ‫را کسب کند؟‬ ‫‪ ۸‬بــازی دارند و اگر مهدی مثل گذشــته گلزنی‬ ‫کند به صدر جدول گلزنان می رســد‪ .‬اگر نرسد هم‬ ‫تالشــش را کرده است‪ .‬امسال شرایط مهدی فرق‬ ‫می کند‪ .‬زننده ضربات پنالتی از قبل مشخص شده‬ ‫اســت و بیشــتر مواقع اولیویــرا پنالتی هــای پورتو را‬ ‫می زند‪ .‬اگر مهدی پنالتی هــا را می زد با اختالف در‬ ‫صدر جدول گلزنان بود‪.‬‬ ‫البته در بازی با ماریتیمو قرار بود مهدی‬ ‫پنالتی بزند اما روزنامه های پرتغال اعالم‬ ‫کردند سو برداشــت بازیکنان پورتو از‬ ‫صحبت های سرمربی این تیم باعث شد‬ ‫پنالتی به یک نفر دیگر برسد‪.‬‬ ‫ در ان بــازی وقتی مهدی می خواســت پنالتی‬‫بزند‪ ،‬گفتهبودنددروازه بانماریتیمو(امیرعابدزاده)‬ ‫ایرانی است و از مهدی شناخت دارد‪ .‬برای همین او‬ ‫هم پشیمان شد و پنالتی را نزد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫انقالب در دستمزد داوران فوتبال لیگ برتر‬ ‫یکــی از دغدغ ههــای عزیــزی خــادم رئیــس‬ ‫فدراسیون فوتبال افزایش دستمزد داوران در لیگ‬ ‫برتــر اســت که به طبع ان دســتمزد همــه داوران‬ ‫در لیگ های مختلف تغییر خواهد کرد‪ .‬او گفت‬ ‫کــه در نظــر دارد دســتمزد داوران در لیــگ برتر را‬ ‫‪ 200‬تا ‪ 300‬درصد افزایش دهد‪ .‬درصورتی که این‬ ‫اتفاق رخ دهد داور بابت هر سوت در لیگ برتر‬ ‫‪ 3‬میلیــون ‪ 600‬هــزار تومان یا ‪ 4‬میلیون ‪ 800‬هزار‬ ‫تومــان دریافتی خواهــد داشــت‪ .‬در حال حاضر‬ ‫داور وســط لیگ برتر بابت هر ســوت ‪ 1‬میلیون و‬ ‫‪ 200‬هــزار تومــان می گیرد که در صــورت افزایش‬ ‫‪ 200‬درصــدی ایــن عــدد بــه ‪ 3‬میلیــون ‪ 600‬هــزار‬ ‫تومــان می رســد و اگــر افزایــش ‪ 300‬درصد باشــد‬ ‫نپــس داوران بابت هر ســوت در لیگ برتر ‪4‬‬ ‫ازای ‬ ‫میلیون ‪ 800‬هزار تومان دریافتی خواهند داشت؛‬ ‫امــا افزایــش دســتمزد داوران بدون شــک به این‬ ‫فصــل نمی رســد‪ .‬پیــش از هــر چیــز ایــن موضوع‬ ‫بایــد در هیئت رئیســه فدراســیون فوتبــال مطرح‬ ‫و مصــوب شــود و ان وقــت بــرای اجــرا در اختیار‬ ‫ســازمان لیــگ قرار گیــرد که ایــن پروســه زمان بر‬ ‫اســت و تا زمانی کــه این مصوبه به مرحله اجرا‬ ‫دراید فصل جاری بازی ها به پایان رسیده است و‬ ‫درنهایت با موافقت اعضای هیئت رئیسه افزایش‬ ‫دســتمزد داوران در فصــل بعــد اجرایــی خواهد‬ ‫شــد‪ .‬علیرضا منصوریان‪ ،‬ســرمربی تیم الومینیوم‬ ‫اراک در پایــان بازی با ماشین ســازی و درحالی که‬ ‫تیمــش با نتیجــه یک بریک بازی را بــه پایان برد‬ ‫بــار دیگر خواهــان افزایش دســتمزد داوران شــد‬ ‫یکــه فدراســیون فوتبــال‬ ‫و پیشــنهاد داد درصورت ‬ ‫توانمنــدی افزایــش دســتمزد داوران را نــدارد هر‬ ‫باشــگاه لیگ برتــر مبلغ ‪ 500‬میلیــون تومان برای‬ ‫پرداخــت دســتمزد داوران به فدراســیون فوتبال‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-102‬خانم بتول زائری احدی از ورثه مرحوم علی زائری امیرانی به موجب گواهی وراثت شماره‬ ‫‪ 1398/10/28 -727/98‬شورای حل اختالف شعبه اول حقوقی اردستان باستناد دو برگ استشهادیه‬ ‫محلی که هویت و امضاء مشهود رسما گواهی شده و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یکباب‬ ‫خانه پالک شماره ‪ ۶۱‬فرعی از ‪ ۴۵‬اصلی گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه ‪ ۲۶۵‬دفتر‬ ‫یک امالک بنام على زائری امیرانی فرزند حسین ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده وبه حکایت دفتر‬ ‫امالک معامله ای انجام نگردیده و در اثر سهل انگاری مفقود شده است نظر باینکه درخواست صدور‬ ‫سند مالکیت المثنی نموده‪ ،‬طبق ماده ‪ ۱۲۰‬اصالحی ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی می شود که‬ ‫هر کس مدعی انجام معامله ( غیر از انچه در این اگهی ذکر شده ) نسبت به ان با وجود سند مالکیت‬ ‫مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا مدت ‪ ۱۰‬روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود‬ ‫را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند‬ ‫به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سنده‬ ‫مالکیت یا سند معامله ارائه نشود‪ ،‬المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪.‬‬ ‫خیراله عصاری‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زواره ‪/1121591‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-101‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ 139960306013002082‬مورخ‬ ‫‪ 1399/11/05‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای محمد تقوی مند فرزند علی اکبر در ششدانگ‬ ‫یکباب منزل به مساحت ‪ 428/03‬مترمربع از پالک شماره ‪ 2280‬فرعی از یک اصلی واقع در‬ ‫شتــر هــم از ســوی‬ ‫کمــک کنــد؛ ایــن موضــوع پی ‬ ‫حشــده بــود کــه مــورد‬ ‫علیرضــا منصوریــان مطر ‬ ‫مخالفت اعضای هیئت رئیســه قرار گرفت‪ .‬ادله‬ ‫ان هــا این بود که در هیچ لیگی دســتمزد داوران‬ ‫از سوی باشگاه ها تامین نمی شود و ازمایش این‬ ‫طرح می تواند بازتاب منفی در رسانه های داخلی‬ ‫و حتی خارجی داشــته باشــد‪ .‬نکته جالب توجه‬ ‫درامــد بیــش از ‪ 10‬میلیاردی فدراســیون فوتبال از‬ ‫اسپانسر بابت تبلیغ روی پیراهن داوران در فصل‬ ‫جاری اســت که اگر فدراســیون فوتبال این اورده‬ ‫مالــی را در جاهــای دیگــر هزینه نکنــد به راحتی‬ ‫می تواند دستمزد خوبی را به داوران و سر موعد‬ ‫پرداخت کند؛ اما مسدود کردن درامدهای ایران‬ ‫نــزد فیفا از ســوی خزانه داری امریــکا و پرداخت‬ ‫دســتمزد کالن به ســرمربی تیم ملی در ســنوات‬ ‫گذشــته موجب انباشــت بدهی های فدراســیون‬ ‫فوتبال در ســال های اخیر شده است به طوری که‬ ‫باگذشــت بیــش از دو ســال و انــدی از قهرمانــی‬ ‫تیــم ملــی فوتســال بانــوان در جــام ملت هــای‬ ‫اســیا هنــوز پــاداش ‪ 20‬میلیــون تومانــی بازیکنان‬ ‫پرداخت نشده است و بازیکنان این تیم هرروزی‬ ‫طعنه های جدیدی به فدراسیون فوتبال می زنند‪.‬‬ ‫بــه هر صورت فدراســیون فوتبــال درنهایت باید‬ ‫طرحی را مصوب کند که از اجرای ان براید‪ .‬یکی‬ ‫از اشتباهات کمیته داوران در حال حاضر افزایش‬ ‫تعداد داوران وسط دربازی های لیگ برتر است‪.‬‬ ‫یکــه در لیــگ برتــر جزیره کمتــر از ‪ 30‬داور‬ ‫درحال ‬ ‫وســط وجود دارد در لیــگ برتر ایران باوجود ‪16‬‬ ‫تیمــی بــودن بیــش از ‪ 70‬داور نامــزد ســوت زدن‬ ‫هســتند کــه ایــن موجب کاهــش درامدها شــده‬ ‫است به این دلیل که دیربه دیر برای قضاوت به‬ ‫داوران نوبت می رسد‪.‬‬ ‫اراضی علی اباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از اقای علی اکبر تقوی مند‬ ‫مالک رسمی محرز گردیده است‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪۱۵‬‬ ‫روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق‬ ‫تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع‬ ‫ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به‬ ‫تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل‬ ‫تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی‬ ‫که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی‬ ‫محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع‬ ‫از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/01/24 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/08 :‬سید ضیاء الدین مهدوی‬ ‫شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫‪ -9-107‬شماره‪ – 9902777 :‬تاریخ‪ 1400/01/17 :‬اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر در پرونده‬ ‫کالسه ‪ 9902777‬له خانم مریم میسائی علیه اقایان جواد و ابوالفضل سرخی و خانم مریم مرادپور به خواسته دستور‬ ‫فروش در نظر دارد ملکی به پالک ثبتی ‪ 165/616‬واقع در خمینی شهر ـ میدان نماز ـ خیابان ابوالبرکات ـ کوچه بهار ـ‬ ‫اولین بن بست سمت چپ ـ انتهای بن بست سمت چپ را از طریق مزایده به فروش رساند‪.‬ملک مذکور بصورت یک‬ ‫باب منزل مسکونی دو طبقه (همکف و اول) به مساحت عرصه ‪ 205/85‬مترمربع و اعیانی ‪ 239/90‬مترمربع با قدمت‬ ‫ساخت باالی ‪ 10‬سال می باشد‪ .‬اسکلت ساختمان از نوع دیوار باربر با سقف تیرچه بلوک و دارای دو سری انشعاب برق‬ ‫و گاز و یک سری انشعاب اب می باشد‪ .‬طبقه همکف بصورت یک واحد مسکونی با مشخصات کف موزاییک و بدنه و‬ ‫سقف گچ پرداختی سفید ‪ ،‬اشپزخانه بصورت اپن با ارگ که کف و بدنه کاشی و سرامیک و دارای کابینت فلزی ‪ ،‬درب‬ ‫های داخلی چوبی و خارجی پروفیل اهنی با شیشه تک جداره ‪ ،‬سیستم سرمایش کولر و گرمایش بخاری می باشد‪ .‬طبقه‬ ‫در فاصله کوتاهی تا اغاز فصل تازه لیگ قهرمانان‬ ‫اسیا در مرحله گروهی‪ ،‬نایب قهرمان فصل گذشته این‬ ‫مســابقات هنوز نتوانســته پاداش خود را دریافت کند‪.‬‬ ‫پیروزی هایمتوالیشاگردانیحیی گل محمدیدر لیگ‬ ‫قهرمانــان اســیا‪ ،‬هــواداران پرســپولیس را به یک تحول‬ ‫اقتصادیدر اینباشگاهامیدوار کردهبود‪.‬ان هاباصعود‬ ‫به فینال‪ ،‬دو میلیون و ‪ 810‬هزار دالر درامدزایی کردند‬ ‫که رقمی معادل بودجه پرسپولیس در پنجره تابستانی‬ ‫و زمستانی امسال محسوب می شود و همچنین شرایط‬ ‫پرداخــت بدهی‪‎‬های این باشــگاه را فراهم می کرد؛ اما‬ ‫باگذشت چیزی حدود چهار ماه از فینال لیگ قهرمانان‬ ‫اسیا‪ ،‬باشگاه پرسپولیس هنوز نتوانسته طلب خود از ای‬ ‫اف سی را وصول کند‪ .‬سرخ ها که در زمان برگزاری فینال‪،‬‬ ‫تیممدیریتیدیگریرابرمسندهدایتخودداشتند‪،‬ان‬ ‫زمان از کنفدراسیون فوتبال اسیا درخواست کردند که با‬ ‫توجهبهتحریم هاومشکالتبانکی‪،‬پاداشپرسپولیس‬ ‫را پس از پایان بازی با اولسان‪ ،‬به صورت نقد در دوحه‬ ‫تحویــل بدهنــد امــا ای اف ســی پاســخ داد که «چنین‬ ‫اتفاقی ممکن نیست و باید سلسله مراتب طی شود‪».‬‬ ‫پس از بازگشــت به ایران‪ ،‬قرمزها این بار با نامه نگاری‬ ‫ابتدا خواســتار روشن شــدن مبلغ پاداش خود داشتند و‬ ‫سپس در چند نامه دیگر‪ ،‬از ای اف سی خواستند که این‬ ‫رقم را به حساب این باشگاه یا فدراسیون فوتبال ایران‬ ‫واریــز کند اما پاســخ واضحی دریافــت نکردند و پالس‬ ‫مثبتی هم از کوالالمپور به این باشگاه نرسید تا امیدها‬ ‫برای وصول کردن این طلب به حداقل برسد‪.‬‬ ‫استارت امیدوارکننده‬ ‫ماشین با اکبرپور‬ ‫تیم ماشین ســازی تبریــز با هدایت ســرمربی جدید‬ ‫خود بازی خوبی مقابل الومینیوم انجام داد و تنها چند‬ ‫دقیقــه با کســب یــک برد شــیرین فاصله داشــت‪ .‬تیم‬ ‫ماشین ســازی تبریز با شــرایط عجیبی پای به لیگ برتر‬ ‫گذاشــت؛ شرایطی که بر اساس ان پیش بینی وضعیت‬ ‫سخت فعلی خیلی سخت نبود‪ .‬از دست دادن شاکله‬ ‫کلی تیم پیش از شروع لیگ بیستم و اغاز مسابقات با‬ ‫تیمی کامالدگرگون شده‪،‬ماشین سازیرادریکسراشیبی‬ ‫تند قرارداد‪ ،‬سراشیبی که نماینده تبریز را به قعر جدول‬ ‫سوق داد‪ .‬وحید بیاتلو بعد از تنها پنج هفته به همکاری‬ ‫خود با ماشین سازان خاتمه داد؛ او در اخرین بازی روی‬ ‫نیمکت ماشــین از الومینیوم شکســت تلخ ‪ 4‬بر یک را‬ ‫متحملشدهبود‪.‬بعداز بیاتلوسعیداخباریتانیم فصل‬ ‫هدایتماشین سازیرابهعهده گرفتومهدیپاشازاده‬ ‫در نیم فصل دوم جانشین او شد؛ عمر حضور پاشازاده در‬ ‫ماشین زیاد نبود این مربی بعد از سه بازی رفتنی شد‪.‬‬ ‫بعدازاین رفت وامدها و بالتکلیفی نیمکت ماشین در‬ ‫دو بازی‪ ،‬علیرضا اکبرپور هفته گذشته به عنوان سرمربی‬ ‫جدید ماشین ســازی معرفی شد‪ .‬نکته جالب توجه در‬ ‫موردشروع کار علیرضااکبرپور در ماشین سازی‪،‬رویارویی‬ ‫او با الومینیوم در بازی اول بود؛ تقابلی که بازی رفت ان‬ ‫منجر به پایان کار وحید بیاتلو شده بود‪ .‬اکبرپور در اولین‬ ‫حضور خود روی نیمکت تیم ماشین سازی‪ ،‬موفق شد‬ ‫تیمش را با شــرایطی متفاوت تر ازانچه که در بازی های‬ ‫گذشته دیده بودیم به میدان بفرستد‪ .‬اگر ماشین سازی‬ ‫در بــازی مقابــل الومینیــوم کمــی خوش شــانس بــود‬ ‫می توانست سه امتیاز شیرین را در اولین بازی با هدایت‬ ‫سرمربیجدیدش کسب کند‪.‬‬ ‫اول بصورت یک واحد مسکونی با مشخصات مشابه همکف و همچنین ساختمان دارای دو حیاط شمالی و جنوبی که‬ ‫کف موزاییک ‪ ،‬بدنه سرامیک ‪ ،‬نما فاقد نازک کاری و دارای درب پروفیلی ماشین رو می باشد‪ .‬طبق استعالم از شهرداری‬ ‫منطقه ‪ ،‬ملک فاقد بدهی و خالفی می باشد که کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ ملک را ‪16/500/000/000‬‬ ‫ریال ارزیابی نموده است لذا جلسه مزایده در تاریخ یکشنبه ‪ 1400/02/12‬ساعت ‪ 9‬صبح در محل اجرای احکام مدنی‬ ‫دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد‪ .‬طالبین می توانند ‪ 5‬روز قبل از روز مزایده به نشانی فوق مراجعه‬ ‫و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نماید‪ .‬خریدار کسی است که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید‪ ،‬خریدار می بایستی ده‬ ‫درصد قیمت کارشناسی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید‬ ‫در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد‪ .‬شایان ذکر است اجرای‬ ‫احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد‪ .‬تذکر‪ :‬متقاضیان شرکت در مزایده می بایست ده درصد بهای مال‬ ‫را طی فیش چهار نسخه ایی به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به شماره ‪ 2171290271003‬نزد بانک ملی‬ ‫واریز و با در دست داشتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و‬ ‫درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده تحویل اجرا نمایید‪ .‬تاریخ انتشار ‪:‬‬ ‫‪ 1400/01/24‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر ـ کریمی م الف‪1121500 :‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت‪ ،‬کارت خودرو و سند کمپانی خودرو وانت شخصی‬ ‫پیکان ‪ 1600‬به رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی ایران ‪ 162 -13‬ل‬ ‫‪ 21‬به شماره موتور ‪ 11517603475‬و شماره شاسی ‪ IN76912691‬مدل‬ ‫‪ 1376‬به نام علیرضا دافعیان فرزند محمد شماره شناسنامه ‪ 69252‬و شماره‬ ‫کدملی ‪ 1281794457‬صادره از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار‬ ‫می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫سه شنبه ‪ 24‬فروردین ماه ‪ 13 / 1400‬اوریل ‪ 30 / 2021‬شعــبان ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1043‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی ‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫فرهنگیان در اولویت دریافت‬ ‫واکسن کرونا قرار گیرند‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫وزیــر اموزش و پرورش‪ ،‬گفت‪ :‬بازگشــایی مــدارس در مهرماه منوط به‬ ‫واکسیناســیون فرهنگیان و دانش اموزان اســت و ایــن وزارتخانه متقاضی‬ ‫اولویت فرهنگیان برای دریافت واکسن کروناست‪.‬به گزارش صدا و سیما‪،‬‬ ‫محسن حاجی میرزایی در پاسخ به این پرسش که ایا برگزاری کالس های‬ ‫حضوریمدارسمنوطبهواکسیناسیوندانشاموزانبرایپیشگیریازابتال‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫به کرونابودهواینوزراتخانهچهتصمیمیدر اینرابطهاتخاذ کردهاست‪،‬‬ ‫افزود‪:‬تصمیم گیریبرایواکسیناسیوندانشاموزاندرمدارسبرعهدهستاد‬ ‫ملی مقابله با کرونا است و اولویت بندی ها برای دریافت واکسن کرونا در‬ ‫انجاانجاممی شود‪.‬اوتصریح کرد‪:‬به عنوانوزارتاموزشوپرورشمتقاضی‬ ‫هستیم که اگر بنا باشد از ابتدای مهرماه سال جاری‪ ،‬کالس ها به صورت‬ ‫حضوریبرگزارشوندبایدحتمافرهنگیانجزءاولویتدریافتواکسنکرونا‬ ‫قرار دادهشوند‪.‬حاجیمیرزایییاداور شد‪:‬در بررسی هایی کهانجامدادیم‬ ‫مشخص شد از مجموع کشور های دنیا در حدود‪ ۷۶‬کشور فرهنگیان را از‬ ‫اولویت های دریافت واکسن کرونا قرار داده اند و در ‪ ۱۳‬کشور نیز اولویت‬ ‫اول خود را به این قشر اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫همکاریشهرداریاصفهانوسازمانجهاد کشاورزی‬ ‫تفاهم نامه ایبرایحمایتاز کسب وکارهایدانش بنیان‬ ‫تفاهم نامههمکاریبینشهرداریاصفهان‬ ‫و ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان به منظور‬ ‫حمایــت از ایجاد و توســعه کس ـب وکارهای‬ ‫دانش بنیانامضاشد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای‬ ‫شهرداری اصفهان‪ ،‬ایین تبادل تفاهم نامه‬ ‫همکاری بین شــهرداری اصفهان و ســازمان‬ ‫جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان به منظور‬ ‫فراهم اوردن فرصتی مناسب برای صاحبان‬ ‫اید ههــای نواورانــه و دانش اموختــگان‬ ‫دانشگاهی انجام شد‪ .‬معاون برنامه ریزی‬ ‫و توســعه ســرمایه انســانی شــهرداری‬ ‫اصفهــان در ایــن جلســه بابیــان اینکــه این‬ ‫تفاهم نامــه می توانــد بــاب جدیــدی را در‬ ‫حوزه محیط زیســت شهر اصفهان باز کند‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬در برنامه اصفهــان ‪ 1405‬یکی‬ ‫از نقــاط تمرکــز‪ ،‬کاهــش االینده ها اســت‪،‬‬ ‫در ایــن موضــوع ب هجــز بحــث حمل ونقــل‬ ‫یکــی از مهمترین اقداماتی کــه باید انجام‬ ‫شــود در حوزه های پســماند‪ ،‬فضای ســبز و‬ ‫مشــاغل مزاحم شــهری اســت که این ســه‬ ‫حــوزه توســط معاونــت خدمــات شــهری‬ ‫مدیریت می شود‪ .‬علیرضا صادقیان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان یکی‬ ‫از متولیــان موثــر در حــوزه محیط زیســت‬ ‫شهر اســت؛ بنابراین تبادل این تفاهم نامه‬ ‫در جــذب تمــام عالقه مندانی کــه درصدد‬ ‫هســتند با نگاه علمــی اتفاقات موثــری در‬ ‫محیط زیست شــهر رقم بزنند‪ ،‬بسیار مفید‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫استفاده از ظرفیت های علمی مرکز رشد‬ ‫کشاورزی اصفهان‬ ‫معــاون خدمــات شــهری شــهرداری‬ ‫اصفهــان نیــز در ادامــه ایــن جلســه بابیــان‬ ‫تهــای علمــی و‬ ‫اینکــه اســتفاده از ظرفی ‬ ‫به روز مرکز اموزش و تحقیقات کشاورزی و‬ ‫منابع طبیعی اصفهان همــواره مورد تاکید‬ ‫مدیریت شــهری اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی از‬ ‫اقداماتــی کــه منجر به بهبــود فرایند کیفی‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫کار در بخــش خدمــات شــهری م ‬ ‫دانــش و ّفنــاوری در اختیــار مرکز تحقیقات‬ ‫جهاد کشاورزی است‪ .‬حسین امیری بابیان‬ ‫اینکه توسعه فعالیت های زیست محیطی و‬ ‫کاهــش االینده ها در برنامه اصفهان ‪۱۴۰۵‬‬ ‫موردتوجه است‪ ،‬گفت‪ :‬شهرداری می تواند‬ ‫از ظرفیت های علمی مرکز رشــد کشــاورزی‬ ‫اصفهــان اســتفاده کنــد؛ به عنوان مثــال در‬ ‫ســازمان مدیریــت پســماند‪ ،‬کیفیــت کــود‬ ‫تولیدی حاصل از پسماندها را بهبود ببخشد‬ ‫یهــای زیس ـت محیطی کاهــش‬ ‫تــا االیندگ ‬ ‫یابد‪ .‬او افزود‪ :‬همچنین اســتفاده از دانش‬ ‫مرکز اموزش و تحقیقات کشاورزی می تواند‬ ‫بــا توجه بــه تنــوع محصــوالت توزیعی در‬ ‫بازارهــای روز کوثــر تاثیرگــذار باشــد‪ .‬امیری‬ ‫بابیان اینکه تبادل این تفاهم نامه می تواند‬ ‫به رفع موانع و مشکالت سطح شهر منجر‬ ‫شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬همچنیــن ایــن تفاهم نامــه‬ ‫می توانــد در توســعه فضــای ســبز‪ ،‬کاشــت‬ ‫یهــا‪،‬‬ ‫انــواع گل و درختــان‪ ،‬نحــوه ابیار ‬ ‫سمپاشی و کوددهی‪ ،‬شناخت بیماری های‬ ‫درختــان و نحــوه برخورد بــا افت ها کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫پیوند منابع سازمان ها با مدیریت‬ ‫شهری برای اداره بهتر شهر‬ ‫مدیر پژوهش‪ ،‬خالقیــت و فناوری های‬ ‫نوین شهرداری اصفهان در ادامه این جلسه‬ ‫بابیان اینکه امروز زمانه مدیریت و استفاده‬ ‫از ّفنــاوری پیشــرفته در شــهر اســت‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬چاره ای نداریم با توجه به رشد شتابان‬ ‫یهــای نویــن به منظــور‬ ‫علــم از ایــن فن اور ‬ ‫کاهــش هزین ههــا و رضایتمنــدی بیشــتر‬ ‫شــهروندان در اداره شــهر اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫مرتضــی نصوحــی تصریح کرد‪ :‬الزم اســت‬ ‫سازمان های مختلف در شهر اصفهان منابع‬ ‫خــود را بــا مدیریــت شــهری پیونــد داده تا‬ ‫بتوانیم گام های بزرگ برای شهر برداریم‪ .‬او‬ ‫بابیان اینکه مجموعه مرکز تحقیقات جهاد‬ ‫کشــاورزی اصفهــان دارای امکانــات خــوب‬ ‫بــوده و برخــوردار از هیئت علمــی توانمنــد‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این مجموعه با همکاری‬ ‫و تعامل با شهرک علمی تحقیقاتی تجربه‬ ‫راه انــدازی مرکــز رشــد اختصاصــی در حوزه‬ ‫مســائل کشــاورزی و مســائل مرتبــط بــا ان‬ ‫داشــته اســت‪ .‬مدیــر پژوهــش‪ ،‬خالقیت و‬ ‫فناوری های نوین شهرداری اصفهان اضافه‬ ‫کرد‪ :‬با مجموعه ای از جوانان فارغ التحصیل‬ ‫مواجــه هســتیم کــه اگــر فضــای کاری‬ ‫نهــا فراهم شــود می توانند‬ ‫خوبــی بــرای ا ‬ ‫موضوعــات مختلــف را در دســتور کار خود‬ ‫قــرار داده و ان را بــه نتیجــه برســانند‪ .‬او‬ ‫بابیــان اینکــه مرکــز رشــد جهــاد کشــاورزی‬ ‫امادگــی خــود را بــرای در اختیار قــرار دادن‬ ‫تجــارب خود اعــام کرده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫ســوی دیگــر شــرکت های دانش بنیــان باید‬ ‫بخشــی از اقدامــات را بــه کاربســت اصلی‬ ‫و اهــداف مدنظر خود برســانند‪ ،‬همچنین‬ ‫شــهرداری می توانــد نیازهــای اصلــی خــود‬ ‫در حــوزه خدمــات شــهری را با همــکاری و‬ ‫تعامل با شــرکت های دانش بنیــان برطرف‬ ‫نهــا می توان بــه حوزه‬ ‫ســازد کــه ازجمله ا ‬ ‫مدیریــت پســماند‪ ،‬بازیافــت‪ ،‬جم ـع اوری‬ ‫هوشــمند پســماندها‪ ،‬تفکیک پسماندها‪،‬‬ ‫ارتقا کیفیت کود تولیدی‪ ،‬ابیاری هوشــمند‬ ‫فضاهای ســبز شهری‪ ،‬استفاده از گونه های‬ ‫مقــاوم بــه شــرایط کم ابــی‪ ،‬بــام ســبز و…‬ ‫اشــاره کــرد‪ .‬نصوحــی گفــت‪ :‬همچنیــن در‬ ‫بخش محصوالت سالمت محور در سازمان‬ ‫میادین و بازارهای کوثر با امضا تفاهم نامه‬ ‫می توان نتایج خوبی حاصل کرد‪ .‬نصوحی‬ ‫تاکیــد کرد‪ :‬تبادل تفاهم نامه همکاری بین‬ ‫شهرداری اصفهان و سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫ســر منشــا اقدامــات و تحــوالت خــوب و‬ ‫بهره منــدی از نتایــج فعالیــت شــرکت های‬ ‫دانش بنیان است‪.‬‬ ‫نیاز امروز کشور حرکت بر محور دانایی‬ ‫است‬ ‫مدیر مرکز اموزش و تحقیقات کشــاورزی‬ ‫اســتان اصفهــان در ادامــه این جلســه بابیان‬ ‫اینکه مســیر پیشــرفت کشــور از شرکت های‬ ‫دانش بنیــان و ایده های فــن اورانه می گذرد‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬بنابرایــن الزم اســت حمایــت و‬ ‫پشــتیبانی های الزم در مجموعه های دولتی‬ ‫کــه دارای امکانات هســتند از این شــرکت ها‬ ‫به عمل بیاید‪ .‬علی اصغر شــهابی نیــاز امروز‬ ‫کشــور را حرکــت بر محــور دانایی ذکــر کرد و‬ ‫افزود‪ :‬این مســیر به جز به کارگیری و استفاده‬ ‫از دانــش و فن اوری های نوین در عرصه های‬ ‫مختلف کاری‪ ،‬میسر نمی شود‪ .‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫مجموعــه مرکز تحقیقات جهاد کشــاورزی و‬ ‫منابع طبیعی احســاس کــرد کمبودهایی در‬ ‫اســتان در زمین ههــای مراکــز رشــد تخصصــی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬به همین منظور مجموعه علمی‬ ‫تخصصی مرکز رشد مراکز کشــاورزی و منابع‬ ‫طبیعــی و محیط زیســت در شــهرک علمــی‬ ‫تحقیقاتیاصفهانتاسیسشدوچندینسال‬ ‫است که در حال فعالیت است که با استقبال‬ ‫خوب جوانان و کســانی کــه دارای ایده های‬ ‫خالقانههستندمواجهشد‪.‬مدیرمرکزاموزش‬ ‫و تحقیقات کشــاورزی استان اصفهان بابیان‬ ‫اینکهمجموعهمرکزتحقیقاتجهادکشاورزی‬ ‫و منابع طبیعی دارای‪ 40‬شرکت‪ 80 ،‬نفر عضو‬ ‫هیئت علمی و ‪ 130‬نفر محقق اســت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬ایــن ظرفیــت عظیم می توانــد امکانات‬ ‫و پشتیبانی خوبی از جوانان دارای ایده های‬ ‫خالقانه داشته باشد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬در حوزه‬ ‫خدمــات شــهری نیــاز اســت دانــش جدید و‬ ‫ایده های خالقانه را به منصه ظهور برسانیم و‬ ‫ان هارادر مدیریتشهریبه کارگیریم‪.‬شهابی‬ ‫گفــت‪ :‬امیــدوارم در قالــب ایــن تفاهم نامــه‬ ‫بتوانیمتماماهدافخودرامحقق کنیم‪.‬‬ ‫سرعتبخشیبهواکسیناسیونیاتزریققطره چکانی‬ ‫رویداد امروز‪ :‬جهان در حال مارتنی نفس گیر برای مقابله با ویروسی‬ ‫است که بیش از یک سال است جان میلیون ها انسان را گرفته است‪.‬‬ ‫ویروسی که طی چند ماه تمام کشورها را درگیر خود کرد و تبدیل به‬ ‫چالشــی جدی برای تمام مردم جهان شــد‪ .‬کارشناســان و متخصصان‬ ‫راه برون رفت از قتل عام جمعی کرونا را واکسن عنوان کردند‪ .‬حدودا‬ ‫اواسط سال گذشته بود که زمزمه تولید واکسن کرونا توسط کشورهای‬ ‫مختلف به گوش رسید و دراین بین کشور ما نیز اعالم کرد تحقیقات‬ ‫ســاخت واکســن کرونا به پایان رســیده و وارد فاز تزریق انسانی شده‬ ‫اســت‪ .‬لنــز دوربین ها بر روی واکســنی که قرار بــود به چند نفر تزریق‬ ‫شــود زوم شــد‪ .‬چشم امید مردم به خبرهایی بود که هرروز از واکسن‬ ‫اعالم می شد‪ .‬هر بار زمان واکسیناسیون عمومی تغییر می کرد‪ .‬واکسن‬ ‫خارجی امد و صحبت از تعامل با چند کشور برای خرید واکسن اوج‬ ‫گرفت؛اماتعدادمحدودواکسنوجمعیت‪ 80‬میلیونی کشور سیاست‬ ‫اولویت بندی مشاغل و افراد را در پی داشت‪ .‬سوالی که برای بسیاری‬ ‫هنوز باقی مانده اینکه چرا سرعت تولید واکسن در کشور تا به این حد‬ ‫رونــد کنــدی را طی می کنــد‪ .‬در جهانی که رقابت برای بقا به حداکثر‬ ‫سرعت خود رسیده این میزان تعلل به چه دلیل است و در حال حاضر‬ ‫واکسن کرونا ایرانی در چه مرحله ای قرار دارد‪ .‬سید حامد حسینی مدیر‬ ‫تیم نظارت بر واکسن کووایران برکت چندی پیش عنوان کرد‪ :‬هفته‬ ‫اول دی ماه سال ‪ ،۹۹‬مطالعه فاز یک انسانی واکسن کووایران برکت‬ ‫اغاز شد و اسفندماه به پایان رسید‪ .‬او بابیان اینکه ‪ ۲۵‬اسفندماه ‪،۹۹‬‬ ‫مجوز دو مطالعه را از سازمان غذا و دارو دریافت کردیم که یک مطالعه‬ ‫تلفیقی برای فاز دوم و سوم بود‪ ،‬گفت‪ :‬مطالعه و داوطلب گیری فاز‬ ‫دوم تا پایان فروردین ماه تکمیل می شود‪ .‬حسینی افزود‪ :‬مطالعه فاز‬ ‫سومرااز ابتدایاردیبهشت ماه‪،‬باجمعیت‪ ۲۰‬هزارنفریشروعخواهیم‬ ‫کرد و انتظار داریم که حداقل دو ماه وضعیت داوطلبان را پیگیری و‬ ‫پس ازان نتایج را تقدیم ســازمان غذا و دارو کنیم که اگر با معیار های‬ ‫استاندارد‪ ،‬همخوانی داشت و تاییدیه را دریافت کرد مجوز اضطراری‬ ‫نرخرشدجمعیتاگر کرونانبود‬ ‫یک جمعیت شناس در واکنش به رسیدن‬ ‫نرخ رشد جمعیت به ‪ ۰.۶‬درصد در سال ‪۹۹‬‬ ‫از سوی یکی از کارشناسان جمعیت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در ســایت ســازمان ثبت احوال میزان فوت و‬ ‫تولد اعالم نشــده است‪ .‬اگر افرادی این عدد‬ ‫را اعالم می کنند باید امار واقعی ارائه دهند و‬ ‫بگویند که تولد و فوت در سال‪ ۹۹‬چه میزان‬ ‫بوده است تا بتوانیم ان را محاسبه کنیم‪.‬‬ ‫شــهال کاظمی پور در گفت وگو با ایســنا‪،‬‬ ‫بابیــان اینکــه رشــد جمعیــت ایــران از ســال‬ ‫‪ ۶۵‬به بعد ســیر کاهنده خود را شــروع کرده‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نرخ رشد جمعیت در سال‬ ‫‪ ۶۵‬حدود ‪ ۳.۴‬درصد و در ســال ‪1/96 ،۷۵‬‬ ‫درصــد بــوده و در ســال ‪ ۸۵‬بــه ‪ 1/61‬درصد‪،‬‬ ‫در ســال ‪ ۹۰‬به ‪ 1/29‬درصد و در ســال ‪ ۹۵‬به‬ ‫‪ 1/24‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫اغاز روند کاهنده سیر جمعیت از سال‪۶۵‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه این روند کاهنده سیر‬ ‫جمعیت از ســال ‪ ۶۵‬شروع شده است‪ ،‬دلیل‬ ‫ایــن موضوع را کاهــش والدت ها عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬در سال ‪ ۶۵‬میانگین تعداد فرزندان‬ ‫هر مادر ‪ ۷‬فرزند بود و در سال ‪ ۸۵‬الی ‪ ۹۰‬به‬ ‫‪ 1/8‬فرزند رسید و تا سال ‪ ۹۵‬رشد جمعیت‬ ‫‪ 1/24‬درصد بوده اســت و از ان سال به بعد‬ ‫ایــن ســیر کاهنــده ادامــه دارد‪ .‬ایــن موضوع‬ ‫‪ ۲‬دلیــل دارد‪ ،‬دلیل اول کاهش بــاروری زنان‬ ‫اســت که تعداد فرزندان از ‪ ۷‬به حدود ‪1/8‬‬ ‫فرزند رســیده اســت و دلیل دیگر این اســت‬ ‫که تعــداد زنان در معرض ازدواج نیز کاهش‬ ‫پیداکرده اند‪.‬اینجمعیت شناسیادامهداد‪:‬‬ ‫کاهش رشد جمعیت امر قابل انتظاری بوده‬ ‫است که باگذشت زمان به دلیل اینکه تعداد‬ ‫زنان در معرض باروری کاهش می یابد‪ ،‬میزان‬ ‫رشدنیز کاهشپیدامی کند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کاظمــی پــور دلیــل دیگــری‬ ‫که در ســال گذشــته موجب بیشــتر شــدن‬ ‫شــتاب کاهش رشــد جمعیت شده بحث‬ ‫مرگ ومیــر اســت‪ ،‬زیــرا رشــد جمعیــت‬ ‫حاصل تفاضل موالید از مرگ ومیر اســت؛‬ ‫در دوره هــای گذشــته هنگامی کــه موالید‬ ‫یشــد مرگ ومیر نیــز کاهش ناچیزی‬ ‫کم م ‬ ‫یکــرد‪ ،‬امــا در ســال ‪ ۹۹‬نه تنهــا‬ ‫پیــدا م ‬ ‫کاهــش مرگ ومیــر را نداشــتیم‪ ،‬بلکــه بــه‬ ‫دلیــل بیمــاری کرونــا حــدود ‪ ۶۰‬الــی ‪۷۰‬‬ ‫هــزار مــورد فــوت اضافــه بــر ‪ ۳۷۰‬هــزار‬ ‫فــوت داشــتیم و ایــن مرگ ومیــر نیز رشــد‬ ‫را کاهــش می دهــد و لــذا بــه همین دلیل‬ ‫اســت که گفته می شود رشد جمعیت در‬ ‫ایران به حداقل رسیده است‪.‬‬ ‫را بتوانیم اخذ کنیم‪ .‬مدیر تیم نظارت بر واکسن کووایران برکت بابیان‬ ‫اینکه همزمان مطالعات واکسن های دیگر نیز انجام می شود و تا سه‬ ‫هفتهایندهحداقلدومطالعهدیگرنیزبهجمعمطالعاتواکسن های‬ ‫ایرانیاضافهخواهدشد‪،‬ادامهداد‪:‬برایشروعمطالعاتبایدتولیدات‬ ‫بالینیواکسنوجودداشتهباشد‪.‬‬ ‫حسینی گفت‪ :‬در حال حاضر تولید نیمه صنعتی یعنی تولید یک‬ ‫تا یک و نیم میلیون دوز واکسن درماه انجام می شود که واکسن مورد‬ ‫نیــاز ما را برای مطالعه فاز ســوم تامیــن می کند‪ .‬مدیر تیم نظارت بر‬ ‫واکســن کووایــران برکت بابیان اینکه همزمان با شــروع مطالعه فاز‬ ‫سوم‪ ،‬فاز صنعتی تولید واکسن با توان ‪ ۱۰‬میلیون دوز واکسن در ماه‬ ‫اغاز می شود و پایان فاز سوم به هدف تولید واکسن خواهیم رسید‪.‬‬ ‫حسینی تصریح کرد‪ :‬در مطالعه فاز سوم ما به گروهی واکسن و به‬ ‫گروهــی واکســن نما تزریق می کنیم و باید نشــان دهیم کــه افرادی‬ ‫که واکســن را دریافت کردند‪ ،‬چه مقدار کمتر نســبت به افرادی که‬ ‫واکسن نما را دریافت کردند‪ ،‬بیمار شدند‪ .‬مدیر تیم نظارت بر واکسن‬ ‫کووایران برکت گفت‪ :‬این امر از نظر ســازمان غذا و دارو محاســبه ای‬ ‫دارد و باید یک حداقل اثربخشی ای را داشته باشد‪ .‬او بابیان اینکه‬ ‫انتظار ما این است که بر اساس امار فاصله دو ماه قابل معقول باشد‬ ‫تا ما نتایج را به سازمان غذا و دارو دهیم‪ ،‬افزود‪ :‬برای میزان اثربخشی‬ ‫واکســن بایــد نیمــی از داوطلبان ما به مدت دوماه پیگیری شــوند و‬ ‫یشــود پس از مشــاهده‬ ‫اگر همه چیز به خوبی انجام شــود تالش م ‬ ‫میــزان اثربخشــی‪ ،‬احتمــاال نتایج نهایی واکســن بنیاد برکــت اواخر‬ ‫خرداد اعالم شود‪ .‬به هر حال با وجود شرایط موجود باید پذیرفت‬ ‫درصورتی که واکسیناســیون به صورت عمومی انجام نشود و در این‬ ‫مســیر ســرعت به کار برده نشــود این ویروس هرروز تعداد بیشــتری‬ ‫قربانی از خود به جای خواهد گذاشت چرا که تاب اوری شهروندان‬ ‫نســبت به اســتفاده از ماســک و رعایت فاصله اجتماعی به حداقل‬ ‫میزان خود رسیده است‪.‬‬ ‫تهران‪ ۴‬هزار کودک زباله گرد دارد‬ ‫رئیــس اورژانــس اجتماعی کشــور گفت‪:‬‬ ‫بر اســاس اطالعــات ســازمان های مردم نهاد‬ ‫در تهــران نزدیــک به چهار هــزار کودک زباله‬ ‫گــرد وجــود دارد‪ .‬زبالــه گــردی جزو مشــاغل‬ ‫غیرمعمولوپرخطربهشمار می اید‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمود علی گو در برنامه‬ ‫تلویزیونی با موضوع «کودکان کار و خیابان»‬ ‫افزود‪ :‬بر اساس امار وزارت کار در سال‪،۱۳۹۶‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار کودک کار در سطح کشور وجوددارد‬ ‫کهبهسهدسته کودکان کار کارگاهی‪ ،‬کودکان‬ ‫کار در خیابــان و کــودکان زبالــه گرد تقســیم‬ ‫می شوند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بیشترین کودکان کار‬ ‫از دســته کارگاهی هســتند که کمترین میزان‬ ‫توجه به ان ها شده است‪ .‬جمعیت کودکان‬ ‫کار در خیابان‪،‬قابل شمارشنیستوبراساس‬ ‫امار بهزیســتی حــدود ‪ ۱۴‬هزار کــودک کار در‬ ‫خیابان در کل کشور تخمین زده شده است‪.‬‬ ‫تعداد کودکان زباله گرد از دودسته دیگر کمتر‬ ‫است و جزو مشاغل غیرمعمول و پرخطر به‬ ‫شمار می اید‪ .‬بر اساس اطالعات سازمان های‬ ‫مردم نهــاد (ان جی او) در تهران حدود چهار‬ ‫هزار کودک زباله گرد وجود دارد‪.‬‬ ‫رئیس اورژانس اجتماعی کشور به قانون‬ ‫ماسک!تلنگر‪،‬تدبیر‬ ‫حبیبهمحمدی‪ :‬این روزها به جهت حفظ سالمتی و مهار کرونا انچه بیش از هر چیزی حائز‬ ‫اهمیت به نظر می رسد و توجه ویژه ای به ان می شود استفاده از ماسک است! درحالی که‬ ‫نحوه اســتفاده از ماســک حائز اهمیت اســت نه صرف استفاده از ماسک! ماسک به مانند‬ ‫پرده ای روی بینی و دهان است؛ یعنی حائل حائز اهمیت برای حفظ سالمتی اما ایا درست‬ ‫و صحیح استفاده می کنیم?! لطفا مطالب زیر با دقت خوانده شود‪ ...‬عمر مفید یک ماسک‬ ‫روی صورت انسان چیزی کمتر از یک ساعت است؛ یعنی در عرض یک ساعت ماسک کامال‬ ‫الوده و مصرف بهینه ان به پایان رسیده است و درست تر این است که هر ساعت ماسک‬ ‫تعویض شود درحالی که که اکثریت مردم یک ماسک را نه تنها در طول روز بلکه روزها پشت‬ ‫سرهم استفاده می کنند! و این دقیقا یعنی خطر ابتال به بیماری های تنفسی و گوارشی خطر‬ ‫ابتالبهبیماریمهلک کرونا!‬ ‫نکتهدوماینکه‬ ‫ماسک استفاده شده بایستی داخل نایلون پیچیده شده و در زباله ریخته شود و به دلیل‬ ‫عدمبازیافتماسکالودهجدااز زباله هایقابلبازیافتباشدوبسیبهتراستماسک های‬ ‫استفاده شده سوزانده شود‪ .‬می توان مدیریت سالمتی را از خود و خانواده شروع کنیم‪ .‬در‬ ‫طول روز ماسک های استفاده شده توسط افراد خانواده در سطلی جدا از سطل زباله گذاشته‬ ‫و بهتر که سوزانده و از بین برود‪ .‬پیشگیری بسی بهتر از درمان است‪ .‬الودگی های ناشی از‬ ‫ویروس کرونا را از بین ببریم‪ ،‬حفظ سالمت اجتماع تحت تدابیر تفکرات صحیح‪ ،‬نتیجه‬ ‫مطلوب خواهد داشت‪ .‬تک تک افراد عاقل و بالغ در قبال جامعه مدنی مسئول اند‪ ،‬برای‬ ‫پاک سازی اجتماع از ویروس منحوس کرونا باید متحد بود‪.‬‬ ‫احیا ‪ 100‬واحد تولیدی غیرفعال‬ ‫در شهرک های صنعتی قزوین‬ ‫قزوین ‪-‬رویداد امروز‪ :‬در ســال تولید‪ ،‬پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها یک صد واحد تولیدی‬ ‫راکد و غیرفعال در نواحی شهرک های صنعتی استان قزوین احیا و راه اندازی خواهند شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین با اعالم این مطلب گفت‪ :‬در کنار جذب‬ ‫ســرمایه گذاران جدیــد‪ ،‬احیای واحدهای تولیدی راکد و غیرفعــال و افزودن ان ها به جمع‬ ‫صنایع فعال از اولویت های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکت های‬ ‫تابعه استانی است‪ .‬حمیدرضا خانپور افزود‪ :‬سال گذشته نیز با پیگیری ها و برنامه ریزی های‬ ‫انجام شده؛‪ ۴۰‬واحد تولیدی راکد در شهرک ها و نواحی صنعتی استان قزوین پس از چندین‬ ‫سالتعطیلی‪،‬احیاشدهوبهچرخهتولیدوفعالیتبازگشتند‪.‬اومشکلنقدینگیوسرمایهدر‬ ‫گردش‪ ،‬کمبود مواد اولیه‪ ،‬مسائل و اختالفات مدیریتی‪ ،‬فرسودگی دستگاه ها و ماشین االت‬ ‫و مشکل بازاریابی به همراه تحریم ها را ازجمله مسائل و مشکالت پیش روی واحدهای‬ ‫تولیدی راکد اعالم کرد‪ .‬خانپور تصریح کرد‪ :‬جانشینی مدیریت و واگذاری به سرمایه گذاران‬ ‫جدید‪ ،‬تغییر خط تولید‪ ،‬ارائه تسهیالت مالی در راستای تامین سرمایه ثابت و سرمایه در‬ ‫گردش ازجمله اقداماتی است که در زمینه احیای واحدهای راکد و تعطیل در شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی استان قزوین انجام شده است‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های استان قزوین‬ ‫بابیان اینکه برخی واحدهای احیاشده در شهرک های صنعتی استان قزوین با واگذاری به‬ ‫سرمایه گذاران جدید دوباره فعال شده و به چرخه تولید بازگشته اند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬امکان‬ ‫واگذاری واحدهای تولیدی راکد و غیرفعال به متقاضیان سرمایه گذاری وجود دارد‪.‬‬ ‫با پیام ها و سخنرانی عطار شناسان ایران و جهان صورت گرفت‪:‬‬ ‫برگزاری مجازی همایش‬ ‫بین المللیعطارنیشابوری‬ ‫نیشابور‪-‬الهامالماسیان‪:‬همایشبین المللی«سایهدر خورشید»باپیام هاوسخنرانیاساتید‬ ‫برجسته و عطار شناسان ایران و جهان در استانه‪ 25‬فروردین ماه‪ ،‬روز ملی بزرگداشت عطار‬ ‫نیشابوری برگزار شد‪ .‬همایش علمی ‪ -‬فرهنگی دوساالنه شیخ فریدالدین عطار نیشابوری‬ ‫و بــه دلیــل محدودیت هــای ناشــی از کرونا‪ ،‬به صورت مجازی و به همت کمیســیون ملی‬ ‫یونسکو‪ ،‬معاونت استانداری خراسان رضوی و فرمانداری ویژه نیشابور و سایر دستگاه ها و‬ ‫مراکز دانشگاهی نیشابور شکل گرفت‪ .‬در این همایش پیام هایی از دکتر حجت اهلل ایوبی‬ ‫دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو‪ ،‬غالم عباس ارباب خالص سفیر ایران در ترکمنستان و دکتر‬ ‫ناجی باکرجی رئیس بارگاه موالنا در ترکیه ارائه شد‪ .‬الزم به ذکر است‪ :‬سخنرانان همایش‬ ‫بین المللی«سایهدرخورشید»‪،‬دکترعبدالمهدیمستکینمدیر گروهبخشفرهنگ کمیسیون‬ ‫ملی یونسکو‪ ،‬پروفسور سید اختر حسین ریاست موسسه مطالعات فارسی هند‪ ،‬دکتر سیده‬ ‫شکوفه اکبرزاده نویسنده و پژوهشگر از افغانستان و پروفسور رضا اشرف زاده استاد تمام‬ ‫دانشگاهفردوسیمشهدوعطار شناسایرانیبودند‪.‬‬ ‫«اقای سانسور» و «شنای پروانه»‬ ‫در اکران انالین می تازند‬ ‫حمایــت از اطفــال و نوجوانــان اشــاره کرد و‬ ‫گفــت‪ :‬در این قانون اعالم شــده که کودکان‬ ‫زیــر ‪ ۱۸‬ســال منــع کاردارند امــا در قانون کار‬ ‫جمهــوری اســامی عنوا نشــده که کــودکان‬ ‫بین ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۸‬سال‪ ،‬درصورتی که کار به ان ها‬ ‫اســیب نرســاند‪ ،‬بالمانع اســت‪ .‬او افزود‪ :‬در‬ ‫رابطهبا کودکانزباله گردباقاطعیتمی توان‬ ‫گفــت که این کــودکان اکثــر از اتباع و مهاجر‬ ‫کشورهای افغانستان‪ ،‬پاکستان و بنگالدش‬ ‫هستند‪ .‬درباره کودکان خیابانی نیز پراکندگی‬ ‫نامشــخصی وجود دارد‪ .‬علی گو یاداور شــد‪:‬‬ ‫طی سال جاری و سال گذشته به مدیریت و‬ ‫ساماندهی ‪ ۶۰۰‬کودک کار خیابانی در تهران‬ ‫پرداخته شــده و قــدرت و بودجه کافی برای‬ ‫رسیدگی به این مسئله وجود دارد و نیازمند‬ ‫اهتمــام مضاعــف اســت‪ .‬رئیــس اورژانــس‬ ‫اجتماعــی کشــور دربــاره کــودکان کار مهاجر‬ ‫گفت‪ :‬وضعیت مرزها یک مسئله اجتماعی‬ ‫اســت و بودج ـه ای کــه بــرای این منظــور در‬ ‫نظر گرفته شده‪ ،‬کافینیست‪.‬اوبابیاناینکه‬ ‫یشــک بــا توجه بــه قانون جای کــودک در‬ ‫ب ‬ ‫خیابان نیســت‪ ،‬افزود‪ :‬مدل کاهش اســیب‬ ‫بایــد منجر به این باشــد که کــودک در درون‬ ‫خانــواده پــرورش یابد و این موضــوع ما را به‬ ‫سمتحلمسئلهبه واسطهخانوادهمحوری‬ ‫سوقمی دهد‪.‬‬ ‫تهران‪ -‬ایرنا‪ -‬فیلم های ســینمایی «اقای سانســور» و «شــنای پروانه» این روزها با تمام‬ ‫محدودیت هادر نمایشفیلمسینمایی‪،‬امادر اکرانانالینمورداستقبالقرار گرفته اند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار سینمایی ایرنا‪ ،‬هر چند کووید ‪ ۱۹‬حاال یک سال و اندی است اجازه‬ ‫روشن ماندن چراغ سینماها به مدت طوالنی را نداده؛ گزینه اکران انالین جایگزین خوبی‬ ‫بود که حداقل عالقه مندان به سینمای ایران هر چند محدود بتوانند برخی اثار روز سینمای‬ ‫ایران را از طریق وی او دی ها (ســامانه های ویدئوی درخواســتی) تماشــا کنند‪.‬در این مدل‬ ‫اکران هم شاید در معرفی مهمترین رقبای سینما بتوان از شنای پروانه و اقای سانسور نام‬ ‫برد که نسبتا استقبال خوبی از انها در اکران انالین شده است‪.‬فیلم سینمایی اقای سانسور‬ ‫ساخته علی جبارزاده که در اکران عمومی سینماها نیز حدود یک میلیارد و‪ ۵۰۰‬میلیون تومان‬ ‫فروخته بود حاال با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی سالن های سینما در حال حاضر اکرانش‬ ‫به صورت انالین ادامه دارد و توانست در پلتفرم های اکران انالین به فروشی بیش از یک‬ ‫میلیارد تومان دست یابد‪ .‬اقای سانسور که اکران انالینش هفته اینده به پایان می رسد حاال‬ ‫در مجموع نمایش سالن های سینما و اکران انالین با فروشی حدود سه میلیارد تومان به کار‬ ‫خود پایان خواهد داد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
روزنامه رویداد امروز 1210

روزنامه رویداد امروز 1210

شماره : 1210
تاریخ : 1400/08/23
روزنامه رویداد امروز 1209

روزنامه رویداد امروز 1209

شماره : 1209
تاریخ : 1400/08/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!