روزنامه رویداد امروز شماره 1042 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1042

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1042

روزنامه رویداد امروز شماره 1042

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ #‬من‪-‬ماسک‪-‬می زنم‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 23‬فروردین ماه‪1400‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪ 12‬اوریل ‪2021‬‬ ‫‪ 29‬شعبان ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1042‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫به وسعت ایران‬ ‫معمای وین‬ ‫روحانی‪ :‬حمایت از بازار‬ ‫سرمایهبهمعنیهدایت‬ ‫دستورینیست‬ ‫‪02‬‬ ‫فعالمعلومنیستچه کسی‬ ‫نامزد و چه کسی رقیب است!‬ ‫اقتصاد‬ ‫قوای سه گانه در حل‬ ‫مشکالتمعیشتی‬ ‫مردم کوشاتر عمل کنند‬ ‫سیاست‬ ‫‪02‬‬ ‫دستگاه هایدولتی‬ ‫بایداز زمین های‬ ‫خود دل بکنند‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫در دیدار سفیرصربستان و شهردار اصفهان مطرح شد‪:‬‬ ‫تولیدمحصول‬ ‫مشترکمیانسینمایی‬ ‫صربستانواصفهان‬ ‫مذاکرات برجامی در وین برای مدت یک هفته متوقف شده تا مهم ترین طرف های مذاکره که پشت یک پرده حائل با میانجی گری اروپایی ها باهم مذاکره می کنند‬ ‫‪02‬‬ ‫سیاست‬ ‫برای مشورت به پایتخت هایشان برگردند‬ ‫تجمع سهامداران مقابل سازمان بورس‬ ‫قوای سه گانه باید با جدیت و‬ ‫هم افزایی گشایش هارابه طور‬ ‫واقعیبه عنوانوظیفهاصلیخود‬ ‫تحققبخشندودر حلمشکالت‬ ‫اقتصادیومعیشتیمردم کوشاتراز‬ ‫گذشتهعملکنند‬ ‫ورزش‬ ‫‪07‬‬ ‫گفتگوباامیدعالیشاه‬ ‫ستارهتاثیرگذار اینروزهایپرسپولیس‬ ‫جمعی از سهامداران بورس پیش از ظهر یکشنبه ‪ ۲۲‬فروردین ‪ ۱۴۰۰‬مقابل سازمان بورس اوراق بهادار تجمع کردند و خواستار رسیدگی به اوضاع نابسامان بورس شدند‪.‬‬ ‫پیشنهادعملیاتی‬ ‫برای بازگشت ایرانی ها‬ ‫از کشورهای‬ ‫درگیر کرونا‬ ‫‪03‬‬ ‫طبقطرحجهشمسکن‬ ‫مذاکرات برجامی به مدت یک هفته متوقف شده است‬ ‫چــهره ها‬ ‫‪02‬‬ ‫پاس گل را از گلزنی‬ ‫بیشتر دوست دارم‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪03‬‬ ‫کومانبی خیال‬ ‫داور ال کالسیکو‬ ‫نمی شود‬ ‫صفحه اخر‬ ‫عکس ‪:‬مریم کامیاب‪ /‬مهر‬ ‫ورزش‬ ‫‪07‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی بصورت فشرده‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشــهر در نظر دارد پروژه های ذیل را بر اساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در جدول ذیل به صورت‬ ‫برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (بصورت فشرده) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫محل اجرا‬ ‫مدت اجرای‬ ‫کار‬ ‫‪1‬‬ ‫‪95/400-01‬‬ ‫تعریض و بهسازی‬ ‫سعداباد‪ -‬وحدتیه‬ ‫(قطعه ‪ 1‬سعداباد‪-‬‬ ‫تل سرکوه)‬ ‫شهرستان‬ ‫دشتستان‬ ‫‪ 8‬ماه‬ ‫اگهیمزایدهعمومی‬ ‫مبلغ تضمین شرکت‬ ‫در مناقصه(ریال)‬ ‫براورد اولیه(ریال)‬ ‫نوبت اول‬ ‫‪5/460/000/000‬‬ ‫‪109/101/905/190‬‬ ‫رتبه و رشته مورد‬ ‫نیاز‬ ‫رتبه ‪ 5‬رشته راه و‬ ‫ترابری‬ ‫ردیف‬ ‫ذیل را بر‬ ‫درگاه پروژه‬ ‫طریــقدارد‬ ‫درازنظر‬ ‫ای استان‬ ‫حمل و‬ ‫راهداری و‬ ‫برگــزاری کل‬ ‫کلیــه مراحــل اداره‬ ‫(ســامانه ســتاد) به ادرس‬ ‫الکترونیکی دولت‬ ‫البرزهــا‬ ‫بازگشــایی پاکــت‬ ‫جادهگران و‬ ‫نقلمناقصــه‬ ‫پیشــنهاد‬ ‫اســناد تا ارائه‬ ‫مناقصــه از دریافت‬ ‫‪ http://www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار اسناد در سامانه ‪ 1400/01/25‬می باشد‪.‬‬ ‫طریق مزایده‬ ‫مزایده از‬ ‫اسناد‬ ‫مندرج‬ ‫جزئیات‬ ‫لغایت و‬ ‫اطالعات‬ ‫مشخصات‪،‬‬ ‫شرح‬ ‫شده و‬ ‫زمان وذکر‬ ‫شرایط‬ ‫)سامانه ستاد)‬ ‫الکترونیکی دولت‬ ‫دردرگاه‬ ‫طریق‬ ‫‪ 1400/01/30‬از‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪1400/01/25‬‬ ‫چهارشنبه مورخ‬ ‫بهاز روز‬ ‫اسناد‪:‬‬ ‫محل توزیع‬ ‫اساس ‪- 1‬‬ ‫‪- 2‬اخرین مهلت تحویل مدارک‪ :‬تا ساعت ‪ 14‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1400/2/15‬می باشد‪.‬‬ ‫عمومی به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید‪.‬‬ ‫‪- 3‬نشانی محل تسلیم مدارک ارزیابی‪ :‬از طریق درگاه الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) به ادرس ‪ http://www.setadiran.ir‬ضمن ًا ارائه پاکت حاوی اصل ضمانتنامه به دبیرخانه‬ ‫ساختمان شماره ‪ 2‬اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای الزامی است‪.‬‬ ‫مبلغتضمین‬ ‫بازگشایی پاکات مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 4‬مدت اعتبار پیشنهادات تا ‪ 170‬روز پس از زمان‬ ‫مدت اعتبار پیشنهادات‬ ‫توضیحات‬ ‫مدت‬ ‫شماره مزایده‬ ‫مبلغ (ریال)‬ ‫موضوع مزایده‬ ‫‪ - 5‬جلسه بازگشایی پاکات‪:‬‬ ‫(ریال)‬ ‫* زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی در ساعت ‪ 09:00‬روز شنبه ‪ 1400/02/18‬در سالن جلسات اداره کل‪.‬‬ ‫* تاریخ بازگشایی پاکات (الف‪ -‬ب ‪ -‬ج) اسناد مناقصه و تعیین برنده مناقصه متعاقب ًا پس از نتیجه ارزیابی کیفی به اطالع شرکت هایی که حائز حداقل امتیاز ارزیابی کیفی گردیده اند‪،‬‬ ‫خواهد رسید‪ .‬ضمن ًا حضور مناقصه گران در جسله بازگشایی پاکات مناقصه بالمانع خواهد بود‪.‬‬ ‫مزایده‬ ‫‪6‬تجدید‬ ‫متقاضی‪:‬‬ ‫شرایط‬‫مالیو‬ ‫‪،‬نگهداری‬ ‫واگذاری‬ ‫کادر فنی و کارکنان کلیدی * مدیریت کارامد و با‬ ‫کفایت‬ ‫*‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫االت‬ ‫ماشین‬ ‫*‬ ‫اجرایی‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫قبلی*‬ ‫کارهای‬ ‫در‬ ‫سابقه‬ ‫حسن‬ ‫و‬ ‫صالحیت‬ ‫*‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫توان‬ ‫داشتن‬ ‫*‬ ‫نحوه مشاهده مراجعه‬ ‫از چهار‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫کیفیت*‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫انجام‬ ‫کیفی‬ ‫نظام‬ ‫*‬ ‫مناسب‬ ‫مدیریتی‬ ‫نظام‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ‫‪36‬ماه مدت به بخش مزایده‪/‬انتخاب‬ ‫سه ماه‬ ‫‪5099004224000008 1,538,000,000‬‬ ‫سایرتابلوی‬ ‫دستگاه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪30,750,720,000‬اسناد مندرج است‪.‬‬ ‫اطالعات و جزئیات مربوط در‬ ‫‪-7‬‬ ‫کارتابلاجاره‪/‬انتخاب‬ ‫اجاره‬ ‫اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی ‪ http://iets.mporg.ir‬مراجعه و یا با شماره تلفن ‪ 07733331281-3‬تماس حاصل‬ ‫کسب‬ ‫جهت‬ ‫واقع در‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫سامانهستاد‬ ‫فرمایند‪.‬‬ ‫ازاد راه کرج‪-‬‬ ‫محور‬ ‫چاپ اگهی‪1400/01/23 :‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫قزوین‬ ‫نوبت دوم چاپ اگهی‪1400/01/24 :‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر‬ ‫‪2‬‬ ‫مزایده واگذاری‬ ‫‪،‬نگهداری و بهره‬ ‫برداری از چهار‬ ‫دستگاهتابلوی‬ ‫تبلیغاتی واقع در‬ ‫محور ازاد راه تهران‬ ‫‪-‬کرج‬ ‫نحوه مشاهده مراجعه‬ ‫‪36‬ماه مدت به بخش مزایده‪/‬انتخاب‬ ‫کارتابلاجاره‪/‬انتخاب‬ ‫اجاره‬ ‫سامانهستاد‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ‪1400/1‬‬ ‫‪17,847,648,000‬‬ ‫‪900,000,000‬‬ ‫‪5099004224000009‬‬ ‫سه ماه‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شــرکت اب و فاضالب اســتان ایالم در نظر دارد انجام پروژه های با مشــخصات ذیــل را از طریــق مناقصه عمومی به‬ ‫شرکت اب و‬ ‫ســازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشــته مورد نیاز بشــرح جدول ذیل و‬ ‫سایرصادره از‬ ‫صالحیت‬ ‫دارای گواهــی‬ ‫پیمانــکاران‬ ‫شرایط‪:‬‬ ‫اگاهی از‬ ‫مزایده و‬ ‫فاضالباسناد‬ ‫دریافت‬ ‫زمان و محل‬ ‫استان ایالم‬ ‫تدارکاتپیمانکاران واجد‬ ‫نماید‪ .‬لذا از‬ ‫واگذار‬ ‫اجتماعــی‬ ‫رفاه‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫تعاون‪،‬‬ ‫اداره‬ ‫از‬ ‫صادره‬ ‫ایمنی‬ ‫صالحیت‬ ‫گواهینامه‬ ‫دارنده‬ ‫همچنیــن‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز در نظر دارد مزایده عمومی مذکور را از طریق سامانه‬ ‫شــرایط دعوت بعمل می اید جهت دریافت اســناد و شــرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به‬ ‫الکترونیکی دولت برگزار نماید ‪.‬کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران‬ ‫ادرس‪ setadiran.ir :‬مراجعه نماید‪ .‬جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن‪ 08432230120-7 :‬داخلی ‪ 313‬گروه قراردادها تماس حاصل‬ ‫‪www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و‬ ‫معامالت به‬ ‫تضمین (ستاد)‬ ‫نامه دولت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫طریق‬ ‫پاکت ها‬ ‫و بازگشایی‬ ‫ادرسباشد‪.‬‬ ‫دولتی می‬ ‫درگاهاساس ایین‬ ‫تضمین بر‬ ‫ضمنازمبالغ‬ ‫فرمایید‪ .‬در‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫دربرنده‬ ‫عهده‬ ‫مناقصه‬ ‫قبلیتجدید‬ ‫عضویت سوابق‬ ‫مناقصه و همچنین‬ ‫اگهی های‬ ‫مذکور و دریافت گواهی امضای‬ ‫سایت‬ ‫ثبتبهنام‬ ‫‪,‬مراحل‬ ‫صورت عدم‬ ‫هزینهدر‬ ‫پرداختگران‬ ‫تذکر‪:‬مزایده‬ ‫الزم اســت‬ ‫(‪ )setadiran.ir‬و‬ ‫کاری در سامانه ستاد‬ ‫مزایده‬ ‫دریافت اسناد‬ ‫محقق سازند‪.‬زمان‬ ‫ردیفرا جهت شرکت در مزایده‬ ‫الکترونیکی‬ ‫براورد اولیه (ریال)‬ ‫رشته‬ ‫مدت پیمان‬ ‫عنوان مناقصه‪ -‬شهرستان محل اجرا‬ ‫مهلت بازدید در روزهای اداری از تاریخ ‪ 99/08/18‬ساعت ‪ 8‬صبح لغایت ساعت ‪14‬ظهر مورخ ‪ 99/08/26‬می باشد‬ ‫دارای‬ ‫خط برق ‪ ۲۰‬کیلو‬ ‫‪.‬مهلت‪ ،‬زمان و محلاحداث‬ ‫دبیرخانه اداره کل راهداری و حمل‬ ‫شرکتهایبه‬ ‫ولتسامانه ستاد و تحویل ضمانت نامه‬ ‫پیشنهادات‪ :‬در‬ ‫تحویل‬ ‫‪158/886/7۲6‬‬ ‫‪3/177/734/5۲5‬‬ ‫رشته نیرو حداقل‬ ‫‪ ۲‬ماه‬ ‫ایستگاه پمپاژ چشمه رمضان‪ -‬محل‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 99/09/01‬تا ساعت ‪ 14‬ظهرروز شنبه‬ ‫دریافت رسید از تاریخ ‪ 99/08/18‬لغایت‬ ‫ایالم‪-‬قبال‬ ‫البرز در‬ ‫پایه ‪5‬‬ ‫مناقصه بار اول‬ ‫و نقل جاده ای استاناجرا‬ ‫فراخوان‬ ‫دبیرخانه مقرر‬ ‫انقضای مدت‬ ‫بعد از‬ ‫ســتادکه‬ ‫پیشنهادهایی‬ ‫مخدوش‬ ‫فاقد‬ ‫پیشنهادهای‬ ‫می باشد‪ .‬به‬ ‫میدان دفاع مقدس‪،‬‬ ‫درواقع در‬ ‫حراست‬ ‫فیزیکی به‬ ‫بصورت‬ ‫گذاریودر ســامانه‬ ‫مشروط‪،‬بر بار‬ ‫امضاء‪ ،‬الف) عالوه‬ ‫نامه (پاکت‬ ‫ضمانت‬ ‫تذکر‪ :‬ارائه اصل‬ ‫ً‬ ‫جلسه بازگشایی پاکات‪ :‬روز یکشنبه مورخ ‪99/09/02‬راس‬ ‫نخواهد‬ ‫داده‬ ‫فاضالب اثر‬ ‫اباوترتیب‬ ‫مطلق‬ ‫واصل شود‪،‬‬ ‫تاریخمی باشد‪.‬‬ ‫شد‪ .‬الزامی‬ ‫حراست‬ ‫ایالم‪ ،‬دفتر‬ ‫استان‬ ‫شرکت‬ ‫ب‪.‬ظ‬ ‫‪14‬‬ ‫ساعت‬ ‫‪1400/01/25‬‬ ‫لغایت‬ ‫‪1400/01/22‬‬ ‫تاریخ‪:‬‬ ‫از‬ ‫اسناد‪:‬‬ ‫(دانلود)‬ ‫دریافت‬ ‫مهلت‬ ‫ساعت ‪9‬صبح (حضور نماینده شرکت با معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر بالمانع است)‪ .‬ارسال اسناد فقط از‬ ‫مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ‪ 1400/01/25 :‬لغایت ‪ 1400/02/06‬ساعت ‪14‬‬ ‫ب‪.‬ظمقررات تهیه و تسلیم اداره کل‬ ‫مطابق‬ ‫طریق سامانه ستاد می باشد‪ .‬پیشنهاد دهنده مکلف است تضمین معتبر‬ ‫زمان برگزاری جلسه بازگشایی پاکات مناقصه‪ :‬تاریخ ‪ 1400/02/07‬ساعت ‪ 10‬ق‪.‬ظ‬ ‫‪1400/01/23‬خصوص اسناد مزایده‪ :‬ادرس‪ :‬کرج‪-‬‬ ‫اطالعات بیشتر در‬ ‫دریافت‬ ‫مزایده گزار جهت‬ ‫دستگاه‬ ‫تماس‬ ‫در تاریخ‪:‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫‪1400/01/22‬‬ ‫تاریخ‪:‬‬ ‫اطالعات در‬ ‫نماید‪ ( .‬نوبت اول‬ ‫گوهردشت ‪-‬رجائی شهر خیابان چهارم شرقی پالک‪11‬شماره تماس‪ 026- 34203400-3:‬داخلی‪* 135-176‬سایر‬ ‫تماسایالم‬ ‫است‪.‬اطالعاتاستان‬ ‫اب و فاضالب‬ ‫شرکت‬ ‫سامانه ستاد جهت انجام مراحل‬ ‫مندرج‬ ‫شرایط‪ ،‬اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده‬ ‫عضویت در سامانه و هرگونه مشکل در بارگذاری اسناد ‪ :‬مرکز تماس‪02141934‬‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز‬ ‫شناسه اگهی‪1039869:‬‬ ‫تقویتمهارت‬ ‫کار تیمیمهم ترین گام‬ ‫کارافرینیاست‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫‪08‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫‪-1‬نام دستگاه مناقصه گذار‪ :‬شرکت و اب و فاضالب سیستان و بلوچستان‬ ‫‪-2‬نوع مناقصه‪ :‬یک مرحله ای با ارزیابی ساده‬ ‫شرکت اب و فاضالب ‪-3‬موضوع مناقصه‪ :‬خرید ‪ 36194‬متر لوله پلی اتیلن به اقطار‪ 250 ،200 ،160 ،110‬و ‪ 315‬میلیمتر ‪SDR:17-PN10‬‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫اقای رمضانعلی معتمدی‬ ‫جناب‬ ‫خود رنگ‬ ‫‪PE100-SF1.25‬‬ ‫‪-4‬دستگاه نظارت‪ :‬بازرس فنی‬ ‫مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان‬ ‫‪-5‬مدت زمان تحویل‪ :‬حداکثر زمان تحویل لوله های فوق ‪ 45‬روز پس از تاریخ ابالغ قرارداد در شهر زاهدان می‬ ‫باشد‪.‬مغفرت‬ ‫رحمت و‬ ‫درگذشت برادر ارجمندتان‪ ،‬مرحوم عباسعلی معتمدی را تسلیت گفته‪ ،‬برای ان فقید سعید‪،‬‬ ‫‪-6‬مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬مبلغ ‪(3500000000‬سه میلیاردوپانصدمیلیون) ریال بعنوان تضمین شرکت در فرایند ارجاع‬ ‫صبر و شکیبایی‬ ‫داغدار‬ ‫بازماندگان‬ ‫جنابعالی و‬ ‫کار که می و‬ ‫ارزومندم‪.‬بانک مرزی بنام تمرکز وجوه سپرده (بودجه‬ ‫‪ 4001114207144783‬نزد‬ ‫نســیم‬ ‫حســاب‬ ‫واریز وجه به‬ ‫برایصورت فیش‬ ‫بایســت به‬ ‫بانکی با اعتبار حداقل ســه ماه قابل تمدید‪ ،‬بدون هیچگونه قید و شرط‬ ‫ضمانت‬ ‫بلوچستان و یا‬ ‫عمومی) شــرکت اب و فاضالب سیســتان و‬ ‫نامهامروز‬ ‫رویداد‬ ‫روزنامه‬ ‫امیر اکبری‪-‬‬ ‫که ضمن بارگذاری تصویر ان در سامانه تدارکات الکتریکی دولت(ستاد) اصل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار را به دستگاه مناقصه گزار‬ ‫تحویل نمایند‪.‬‬ ‫مناقصه‪:‬‬ ‫اسناد‬ ‫تحویل‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫مهلت‬ ‫‪-7‬تاریخ و‬ ‫همکاران ارجمند‬ ‫خانمباشد‪.‬‬ ‫‪ 1400/1/26‬می‬ ‫‪ 1400/1/23‬لغایت‬ ‫مهلت تهیه اسناد مناقصه از‬ ‫مریم حسینی‬ ‫حسینی ‪ ،‬سرکار‬ ‫تاریخخانم زهرا‬ ‫سرکار‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه ساعت ‪ 15‬مورخ ‪ 1400/2/5‬می باشد‪.‬‬ ‫الکترونیکیبرای‬ ‫تدارکاتمغفرت و‬ ‫رحمت و‬ ‫سعید‪،‬‬ ‫توانند بافقید‬ ‫برای ان‬ ‫مهربان‬ ‫کنندگاننموده و‬ ‫تسلیت عرض‬ ‫مصیبت وارده را‬ ‫دولت(ستاد) به ادرس‬ ‫سامانه‬ ‫مراجعه به‬ ‫شرایط می‬ ‫پروردگارواجد‬ ‫(نمایندگیازهای رسمی)‬ ‫تولیدکنندگان و تامین‬ ‫شکیبایی‬ ‫بازماندگانداغدارصبرو‬ ‫ارزومندیم‪.‬را دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک‬ ‫ریال اسناد مناقصه‬ ‫‪(200000‬دویســت هزار)‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬و با پرداخت مبلغ‬ ‫بارگذاری نمایند‪.‬‬ ‫فوق‬ ‫سامانه‬ ‫در‬ ‫‪pdf‬‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫بصورت‬ ‫الزم شامل پاکات (الف‪ ،‬ب وج) تهیه و‬ ‫مدیرمسئول و همکاران روزنامه روزنامه رویداد امروز‬ ‫ادرس وب سایت ‪www.sbfasb.ir‬‬ ‫دفترقراردادهای شرکت اب وفاضالب استان سیستان و بلوچستان‬ ‫(‪)99/404‬ارج نهیم‬ ‫چون لحظات زندگی‬ ‫قطرات اب را‬ ‫عمومی‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫کرمانشاه(سهامیخاص)‬ ‫یک مرحله ای ( نوبت دوم)‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شــرکت توزیع نیروی برق اســتان کرمانشــاه در نظر دارد ‪50،000‬کیلو گرم انواع‬ ‫بیاموزیم‪.‬‬ ‫به فرزندان‬ ‫درست از انرژی برق را‬ ‫استفاده‬ ‫فردایی‬ ‫رسیدن به‬ ‫ســیم الومینیومی اســقاط رااز برای‬ ‫تولید کننده‬ ‫خودهــای‬ ‫شــرکت‬ ‫برســاند‪.‬لذاکلیه‬ ‫فروش‬ ‫بهتر به‬ ‫عمومی‬ ‫مزایده‬ ‫طریــق‬ ‫شرکت توزیع نیروی‬ ‫مزایده با بهره گیری‬ ‫مندرج در‬ ‫مزایدهبا وجزئیات‬ ‫اســنادمذکور و‬ ‫دریافترا به شرح‬ ‫توانندجهــتمزایده ذیل‬ ‫کرمان در نظر دارد‬ ‫فلزاتاستان‬ ‫برق جنوب‬ ‫توزیع‬ ‫کرمانبرق شرکت‬ ‫جنوب‬ ‫اسنادمدت‬ ‫ظرف‬ ‫بازدیــد‬ ‫مــی‬ ‫ذوب‬ ‫کارخانجــات‬ ‫استانو‬ ‫کابــل‬ ‫ســیم و‬ ‫از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (‪ )www.setadiran.ir‬بصورت الکترونیکی برگزار نماید ‪.‬‬ ‫‪ 5‬روز کاری از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی به امــور تدارکات این شــرکت واقــع در کرمانشــاه‪ -‬خیابان‬ ‫*‪ -‬تاریخ انتشار مزایده در سامانه مذکور ‪ 1400/01/22‬می باشد ‪.‬‬ ‫‪ www.tavanir.org.ir‬و ‪ http://iets.mporg.ir‬و‬ ‫شــهید امجدیــان (ســیلو) و یــا بــه ســایت هــای‬ ‫مبلغ ضمانت نامه‬ ‫کد فراخوان در سامانه ستاد‬ ‫موضوع‬ ‫‪ www.kpedc.ir‬شماره‬ ‫ردیف‬ ‫مزایدهنمایند‪.‬‬ ‫مراجعه‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫‪4.۲46.۰۰۰.۰۰۰‬‬ ‫‪1۰۰۰۰۰1574۰۰۰۰۰1‬‬ ‫فروش انواع سیم مسی اسقاطی‬ ‫‪14۰۰-1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ نوع تضمین شرکت در مزایده‪ :‬ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد‬‫مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت ‪ :‬روز یک شنبه مورخ ‪ 1400/01/22‬و حداکثر تا ساعت ‪ 19‬روز پنج شنبه مورخ ‪ 1400/01/26‬خواهد‬ ‫ مبلغ تضمین شرکت در مزایده ‪ 697،500،000‬ریال‬‫بود ‪.‬‬ ‫ زمان بازدیدوخریداسنادکاالی موردمزایده‪:‬ازتاریخ‪99/8/18‬لغایت‪،99/8/22‬انبار اسقاط این شرکت به‬‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ‪ :‬حداکثر تا ساعت ‪ 12‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/02/05‬خواهد بود‪.‬‬ ‫نشانی فوق‬ ‫تاریخ بازدید ‪ :‬از ساعت ‪ 9‬صبح روز یکشنبه مورخ‪ 1400/01/22‬تا ساعت ‪ 9:00‬صبح روز یکشنبه مورخ‪ 1400/02/05‬خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ ،99/9/2‬دبیرخانه شرکت‬ ‫انجاممورخ‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪11:00‬روز‬ ‫مزایده‪:‬‬ ‫های‬ ‫مکان تسلیم‬ ‫خواهد شد ‪.‬‬ ‫‪1400/02/05‬‬ ‫تاساعت‪:‬مورخ‬ ‫حداکثرروز یکشنبه‬ ‫‪ 12:30‬ظهر‬ ‫راس ساعت‬ ‫پاکتها ‪:‬‬ ‫بازگشایی پاکت‬ ‫ زمان و زمان‬‫کنفرانس‬ ‫‪،99/9/2‬اتاق‬ ‫مورخ‬ ‫بازگشایی‬ ‫ زمان و*‪-‬مکان‬‫شرکت مورخ ‪ 1400/02/05‬الزامی‬ ‫روز یکشنبه‬ ‫ساعت ‪12:00‬‬ ‫استان کرمان تا‬ ‫یکشنبهجنوب‬ ‫ها‪:‬ساعت‪12:00‬روزتوزیع برق‬ ‫پاکت فیزیکی به ادرس شرکت‬ ‫به صورت‬ ‫ارسال پاکت الف‬ ‫فروش‪،‬وجه ان نقدا دریافت و هرگونه مالیات‪،‬عوارض و نظایر ان طبق قوانین و مقرارات به عهده خریدار‬ ‫درمقابلمی باشد ‪.‬‬‫است‪.‬‬ ‫پیشنهاد میگردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل اورید‪.‬‬ ‫نظایر ان ترتیب‬ ‫شخصی و‬ ‫چک‬ ‫مقرر‪،‬‬ ‫میزان‬ ‫کمتر از‬ ‫های‬ ‫سپرده‬ ‫مخدوش‪،‬‬ ‫سپرده‬ ‫سپرده‪،‬‬ ‫ به‬‫های الف ‪:‬‬ ‫ارائه پاکت‬ ‫مناقصه و‬ ‫اسناد‬ ‫خصوص‬ ‫بیشتر در‬ ‫اطالعات‬ ‫دریافت‬ ‫گزار جهت‬ ‫مناقصه‬ ‫فاقددستگاه‬ ‫پیشنهادهایتماس‬ ‫اطالعات‬ ‫نخواهد‪:‬شد‪.‬‬ ‫کرمان بلوار جمهوری اسالمی روبه روی گمرک شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان کد پستی ‪7618815676 :‬‬ ‫اثر داده ادرس‬ ‫داخلی ‪1063،‬‬ ‫‪32110403-5‬‬ ‫تماس ‪:‬‬ ‫تلفن‬ ‫مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مزایده واصل‬ ‫مشروط‬ ‫فاقد امضاء ‪،‬‬ ‫پیشنهادهای‬ ‫ به‬‫م الف‪862030 :‬‬ ‫می شود‪ ،‬مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان‬ ‫ سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است‪.‬‬‫‪ -‬جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های ‪ 083-38255575‬تماس حاصل نمائید‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫بین‬ ‫خبر‬ ‫مذاکره مستقیم با امریکا‬ ‫مسیر کوتاه تری برای‬ ‫حصول نتیجه است‬ ‫تحلیلگــر ارشــد مســائل بین الملــل بــا اشــاره به‬ ‫نشســت ویــن‪ ،‬بــه بررســی نتایــج ایــن نشســت و‬ ‫چگونگــی پذیــرش گفت وگــوی دوطرفــه میــان‬ ‫تهران و واشــنگتن‪ ،‬توســط ایران پرداخت‪ .‬حســن‬ ‫بهشــتی پور در گفت وگو با ایلنا در تحلیل نشســت‬ ‫کمیســیون مشترک برجام در وین و نتایج ان اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬این نشست می تواند تحولی در مذاکرات‬ ‫رخ دهــد چرا کــه عمــا دو طرف ترجیــح دادند که‬ ‫مذا کــرات غیرمســتقیم را اغــاز کننــد‪ .‬امریکایی هــا‬ ‫مایــل بودنــد که مذاکره مســتقیم انجــام دهند اما‬ ‫ایــران می گوید‪ ،‬نخســت امریــکا بایــد تحریم ها را‬ ‫لغو کند‪ ،‬بعد مذاکره کنیم‪ .‬از سویی امریکایی ها‬ ‫مهــا لغــو شــوند‬ ‫مدعــی بودنــد کــه وقتــی تحری ‬ ‫چیــزی برای مذاکره وجود نــدارد‪ .‬بااین حال ایران‬ ‫مهــا را لغو‬ ‫همچنــان انتظــار دارد کــه امریــکا تحری ‬ ‫کنــد و بعــد از راســتی ازمایــی و اطمینــان از عملــی‬ ‫شــدن لغــو تحریم هــا بــرای همکاری هــای اینده یا‬ ‫چارچوب هایــی را کــه در برجــام پیش بینی شــده‬ ‫بــه گفت وگــو بنشــیند‪ .‬او بــا بیــان اینکــه مذاکرات‬ ‫ویــن به صــورت غیرمســتقیم انجــام می شــود بــه‬ ‫ایــن صــورت که ایــران بــا ‪ ۱+۴‬گفت وگــو می کند و‬ ‫بعــد ان هــا با امریــکا صحبت می کننــد‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫شــکل از مذاکره طوالنی تر است‪ ،‬اگر ایران با خود‬ ‫امریــکا مســتقیم وارد گفت وگــو می شــد زودتــر بــه‬ ‫فعال‬ ‫نتیجــه می رســد‪ ،‬امــا تصمیم بر این بــوده که ً‬ ‫کار را به این شــکل دنبال کنند‪ .‬این تحلیلگر ارشــد‬ ‫مســائل بین الملــل افــزود‪ :‬دو کمیتــه تشکیل شــده‬ ‫اســت‪ ،‬یک کمیتــه درباره چگونگــی لغو تحریم ها‬ ‫تــاش می کنــد و کمیتــه دیگــر چگونگــی بازگشــت‬ ‫تعهداتــی کــه ایــران ان هــا را کاهــش داده اســت‬ ‫را بررســی خواهــد کــرد؛ تــا زمانی که امریــکا اهرم‬ ‫تحریــم را در اختیــار دارد و ان را رهــا نکنــد و تــا‬ ‫مهــا موثر هســتند‪ ،‬خودش‬ ‫زمانــی کــه ببینند تحری ‬ ‫را خلــع ســاح نمی کنــد‪ .‬او خاطرنشــان کــرد‪ :‬ا گــر‬ ‫ایران واقعا می خواهد که امریکا راجع به موضوع‬ ‫تحریم هــا تجدیدنظــر کنــد‪ ،‬بایــد در داخل کشــور‬ ‫یک ســری اصالحات اقتصــادی انجام دهد‪ .‬اکنون‬ ‫ایــران ا گــر بتوانــد اصالحات اقتصــادی انجام دهد‬ ‫مهــا را کــم یــا بی خاصیــت خواهــد کــرد؛ ان‬ ‫تحری ‬ ‫زمــان اســت کــه امریــکا امادگــی کامــل دارد که با‬ ‫ایــران مذا کــره کنــد در غیــر ایــن صورت بــا افزایش‬ ‫توان هســته ای فقــط قدرت چانه زنی خــود را باال‬ ‫مهــا تجدیدنظر‬ ‫می بــرد امــا امریــکا در بحث تحری ‬ ‫نخواهــد کــرد‪ .‬او افــزود‪ :‬عالئــم و شــواهد نشــان‬ ‫می دهــد کــه ما به زمان نیــاز داریم تا ببینیم که در‬ ‫نتایــج موضوع پیشــرفت محسوســی وجود دارد یا‬ ‫خیــر؛ باید ببینیم کــه طرف امریکایی حداقل برای‬ ‫نشــان دادن حســن نیت خود بخشــی از تحریم ها‬ ‫را لغو و یا به حالت تعلیق درمی اورد؛ اگر این کار‬ ‫انجام شــود‪ ،‬شــاید یک گشــایش جدیــدی صورت‬ ‫بگیــرد امــا فعــا در حــد حرف اســت‪ .‬بهشــتی پور‬ ‫در واکنــش بــه گفته رابــرت مالی که «اصــرار ایران‬ ‫مهــا نشــان از جــدی نبودن‬ ‫بــرای لغــو کامــل تحری ‬ ‫ایــران بــرای حل مســئله اســت» و اینکه ایــا امریکا‬ ‫توپ را در زمین ایران قرار داده و ایران باید قدمی‬ ‫بــردارد‪ ،‬تاکیــد کرد‪ :‬این نیــز از بازی های امریکایی‬ ‫اســت‪ ،‬چرا کــه ایــران مفاد برجــام را به طــور کامل‬ ‫اجرا کرده است و اژانس بین المللی انرژی اتمی در‬ ‫‪ ۱۵‬گــزارش تاکید کرده اســت که ایــران مر بندهای‬ ‫برجــام را اجرا کرده اســت‪ ،‬اما ایــن امریکا بود که‬ ‫از برجــام خــارج شــد و تعهداتی را کــه باید انجام‬ ‫می داد را انجام نداده است‪ .‬او با بیان اینکه توپ‬ ‫در زمیــن ایــران نیســت‪ ،‬تاکید داشــت‪ :‬با توجه به‬ ‫یهــا موافــق مذا کــرات هســتند امــا‬ ‫اینکــه امریکای ‬ ‫ایــن موضــوع ربطــی بــه اجــرای تعهــدات نــدارد؛‬ ‫امریــکا بایــد تعهداتــی را کــه در چارچــوب برجام‬ ‫پذیرفتــه اجــرا کنــد و این نیاز به مذا کــره ندارد اما‬ ‫دیگــر گره ها نیــاز به مذاکره دارند‪ .‬بــا توجه انچه‬ ‫در چارچــوب برجــام توافــق شــده و اینکــه امریکا‬ ‫نشــان دهــد اهــل مذا کــره و گفت وگو اســت‪ ،‬اول‬ ‫بایــد تعهــدات خــودش را انجــام دهــد‪ .‬نمی تواند‬ ‫انتظــار داشــته باشــد کــه تعهــدی را کــه پذیرفته و‬ ‫اجرا نکرده‪ ،‬دو سال وقت را تلف کرده بعد بگوید‬ ‫این طرف ایرانی است که جدیت ندارد‪.‬‬ ‫محدودیت تردد از مرزهای‬ ‫عراق تا پایان فروردین ماه‬ ‫تمدید شد‬ ‫دبیر کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی‬ ‫مدیریــت کرونــا گفت‪ :‬بــا موافقــت فرمانده قــرارگاه‬ ‫عملیاتــی مبارزه با کرونا محدودیت تردد مســافری از‬ ‫مرزهای مشترک با عراق تا ‪ ۳۱‬فروردین ماه سال جاری‬ ‫تمدیــد شــد‪ .‬به گــزارش ایرنا‪ ،‬حســین قاســمی اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬بــر اســاس این تصمیم و باهــدف جلوگیری از‬ ‫تهــا در اجــرای طرح ها و‬ ‫پیامدهــای منفی محدودی ‬ ‫پروژه های عمرانی و سایر موارد مشابه‪ ،‬تردد مسافری‬ ‫انجام نخواهد شــد‪ .‬مدیرکل امور مرزی وزارت کشــور‬ ‫افــزود‪ :‬بــر ایــن اســاس دارنــدگان پروان ههــای اقامــت‬ ‫معتبر‪ ،‬روادیدهای تحصیلی‪ ،‬درمانی‪ ،‬سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫بازرگانان و تجار‪ ،‬با حق کار و مهر خروج و مراجعت‬ ‫از پلیــس مهاجرت و گذرنامــه می توانند با مراجعه از‬ ‫مرزهاتردد کنند‪.‬دبیر کمیتهامنیتیاجتماعیوانتظامی‬ ‫ستاد ملی مدیریت کرونا در این راستا خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫مراتب به استانداران ذی ربط و نیروی انتظامی جهت‬ ‫اجرا ابال غشــده است‪ .‬طبق مصوبه ستاد ملی مقابله‬ ‫بــا کرونــا همچنیــن تردد بــه ترکیــه در قالــب تورهای‬ ‫مسافرتی هم تا اطالع ثانوی ممنوع شده است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ ۲8‬اسفند ‪ / 1398‬سا ل سوم ‪ /‬شماره ‪751‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬فروردین ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1042‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫معمای وین‬ ‫مذاکرات برجامی به مدت یک هفته متوقف شده است‬ ‫مذاکــرات عجیــب برجامــی در ویــن بــرای‬ ‫فشــده تــا مهم تریــن‬ ‫مــدت یــک هفتــه متوق ‬ ‫طرف های مذاکره که پشــت یک پرده حائل با‬ ‫یهــا باهم مذاکــره می کنند‬ ‫یگــری اروپای ‬ ‫میانج ‬ ‫برای مشورت به پایتخت هایشان برگردند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد ‪ ،۲۴‬دور اول مذاکــرات‬ ‫ویــن در حالــی تمــام شــد که ایــران بــر تقاضای‬ ‫خود برای برداشــته شدن همه تحریم هایی که‬ ‫در دوران ترامپ اعما لشــده اصرار دارد‪ .‬عباس‬ ‫عراقچــی‪ ،‬رئیس هیئــت مذاکره کننده ایرانی به‬ ‫دو مــدل تحریــم در دوران ترامــپ اشــاره کرده‬ ‫مهــا به راحتــی‬ ‫و گفتــه یــک مــدل از ایــن تحری ‬ ‫و بــا یــک فرمــان اجرایــی رئیس جمهــور امریکا‬ ‫لغــو خواهنــد شــد و یــک مــدل دیگــر در کنگره‬ ‫بشــده و الزم است بایدن این تحریم ها‬ ‫تصوی ‬ ‫را به حالت تعلیق دربیاورد‪.‬‬ ‫در مذاکرات هسته ای ایران در وین چه‬ ‫خبر است؟‬ ‫بــه نظر می رســد تکلیــف ایران بــا مذاکرات‬ ‫روشــن اســت‪ .‬دو کمیته مهم در مذاکرات وین‬ ‫لشــده که هنوز یکی از این کمیته ها وارد‬ ‫تشکی ‬ ‫عمل نشــده‪ .‬کمیتــه تحریم ها در حــال مذاکره‬ ‫اســت و کمیته فنــی که به راســتی ازمایی تالش‬ ‫ایــران برای بازگشــت بــه تعهــدات برجامی اش‬ ‫مرتبط است منتظر نتیجه حاصل از کمیته اولی‬ ‫است‪ .‬مقامات امریکایی مذاکرات هفته گذشته‬ ‫را ســازنده‪ ،‬ماننــد مذاکــرات تجــاری و کارامــد‬ ‫ارزیابی کرده اند‪ .‬یک مقام امریکایی که نامش‬ ‫برده نشــده بــه خبرنــگاران گفتــه میانجی های‬ ‫اروپایــی بیــن دونقط ـه ای کــه مذاکره کننــدگان‬ ‫ایرانــی و امریکایــی در ان مستقرشــده اند در‬ ‫دو هتــل مجــزا در رفت وامدنــد و پیا مهــا را‬ ‫جاب هجــا می کننــد‪ .‬ایــن مقــام امریکایــی نحوه‬ ‫مذاکره غیرمستقیم در وین را «موجب زحمت»‬ ‫خوانــده و گفتــه ما اید همــان در مورد برداشــته‬ ‫شدن تحریم های امریکا را عنوان کردیم‪ .‬طرف‬ ‫امریکایی هنوز فهرستی از تحریم های خاص که‬ ‫باید برداشته شود تهیه نکرده و طرف ایرانی نیز‬ ‫هنوز قدم های هســته ای که باید برای معکوس‬ ‫کــردن نقض برجام بردارد عنوان نکرده اســت‪.‬‬ ‫اگر در رســانه ها به اشــتباه گفت هشــده که امریکا‬ ‫مهــای غیــر برجامــی را‬ ‫امادگــی برداشــتن تحری ‬ ‫دارد‪ ،‬امــا این مقــام امریکایی به صراحت گفته‬ ‫امریــکا امــاده اســت کــه همــه تحریم هایی که‬ ‫بــا برجــام و منافعــی که ایــران از برجــام انتظار‬ ‫دارد «ناســازگارند» برداشــته شــود؛ امــا امریــکا‬ ‫هنــوز در مــورد جدیــت ایــران بــرای عمــل بــه‬ ‫خواســته های امریــکا تردیــد دارد‪ .‬ایــن مقــام‬ ‫امریکایــی درخواســت عراقچــی برای برداشــته‬ ‫مهــای دوران ترامــپ را رد‬ ‫شــدن همــه تحری ‬ ‫مهــای دوران‬ ‫کــرده و اعــام کــرده برخــی تحری ‬ ‫ترامپ قانونی اند‪ .‬او گفته بر اساس برجام هم‬ ‫امریــکا حــق داشــته تحریم هایــی را علیه نقض‬ ‫حقــوق بشــر و حمایت از تروریســم یــا دخالت‬ ‫در انتخابــات امریــکا علیــه ایــران اعمــال کند و‬ ‫ازای ـن رو ا گــر ایــران اصرار داشــته باشــد که همه‬ ‫مهــای دوران ترامــپ برداشــته شــود بــه‬ ‫تحری ‬ ‫بن بســت خواهیــم رســید‪ .‬این مقــام امریکایی‬ ‫اذعان کرده که دولت قبلی امریکا مشخصا و با‬ ‫اهداف سیاسی کاری کرده که بازگشت به برجام‬ ‫برای دولت بعدی دشوار شود‪.‬‬ ‫بااینکه رسانه های داخلی ازجمله صداوسیما‬ ‫و پــرس تــی او مذاکــرات ویــن را بــا خوش بینــی‬ ‫دنبــال می کننــد‪ ،‬امــا بــه نظــر می رســد مقامات‬ ‫اروپایــی که نقــش میانجــی را در مذاکرات این‬ ‫دوره بازی می کنند چندان با این تحلیل موافق‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫امریکا حاضر به برداشتن همه تحریم ها‬ ‫علیه ایران می شود؟‬ ‫دویچه وله المان در گزارشی نوشته مقامات‬ ‫المانی خوش بینی محتاطانه ای دارند‪.‬‬ ‫هایکــو ماس‪ ،‬وزیــر خارجه المــان مذاکرات‬ ‫فهــا اراده‬ ‫را ســازنده خوانــده گفتــه‪ :‬همــه طر ‬ ‫خود برای رســیدن به هــدف را که اجرای کامل‬ ‫برجــام اســت نشــان داده انــد امــا کار ســاده ای‬ ‫نیســت و مــا تــازه اول یــک ســری مذاکــرات‬ ‫فشــرده ایم‪ .‬انریک مــورا مقام اتحادیه اروپا نیز‬ ‫گفتــه این مذاکــرات هدفمند و ســازنده بوده و‬ ‫میخائیــل اولیانــوف نماینــده دائــم روســیه در‬ ‫نها دهــای بین المللی وین نیز گفته از پیشــرفت‬ ‫لشــده راضی بودنــد‪ .‬بااینکه‬ ‫اولی ـه ای که حاص ‬ ‫امریکا تقاضای ایران برای برداشــته شــدن همه‬ ‫مهــا را راهــی خوانــده کــه بــه بن بســت‬ ‫تحری ‬ ‫ختــم خواهــد شــد‪ ،‬اما به نظــر نمی رســد ایران‬ ‫قصد کوتاه امدن داشــته باشــد‪ .‬عراقچی رئیس‬ ‫هیئــت مذاکره کننــده ایرانــی بر این درخواســت‬ ‫ایــران تاکیــد کرده و حتی ب هطــور ضمنی امریکا‬ ‫را به اجرای کامل قانون خروج ایران از پروتکل‬ ‫الحاقــی ضــرب یــک مــاه و نیــم اینــده و قبل از‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهوری ایــران تهدید کرده‬ ‫اســت‪ .‬او گفتــه از مدت زمــان ‪ ۳‬ماه ـه ای کــه‬ ‫ایران با اژانس بین المللی انرژی اتمی به توافق‬ ‫ن همچنان بازرســان‬ ‫رســیده بود که طی ان ایرا ‬ ‫اژانــس را در جریــان فعالیت های هســته ای اش‬ ‫بگذارد در حال سپری شدن است و تا پایان این‬ ‫دوره تنهــا یک ماه و نیــم باقی مانده‪ .‬عراقچی‬ ‫همچنین عنصر انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬را دررســیدن به‬ ‫نتیجه بهتــر با امریکا بی تاثیر نخوانده و به طور‬ ‫ضمنــی به امریکا هشــدار داده اگر تا یک ماه و‬ ‫مهــا را برنــدارد و دو کشــور به‬ ‫نیــم اینــده تحری ‬ ‫توافق نرسند‪ ،‬کار سخت تر خواهد شد‪.‬‬ ‫امریــکا هــم ســیگنال ویــژه ای بــرای کاهــش‬ ‫فشــار ها بر ایران نشان نداده و برعکس موضع‬ ‫سفت و سختی اتخاذ کرده است‪.‬‬ ‫یــک مقــام رســمی کــره جنوبــی ازادســازی‬ ‫کشــتی کره ای از ایران را نتیجه وعده این کشور‬ ‫بــه ایــران بــرای ازادســازی پول های بلوک هشــده‬ ‫کهــای کــره جنوبــی کــه بــه دلیل‬ ‫ایــران در بان ‬ ‫مهــای امریکا در ایــن بانک ها گیرکرده اند‬ ‫تحری ‬ ‫خوانــده‪ ،‬امــا وزارت خارجــه امریــکا بعــد از‬ ‫ازادی این کشــتی ضمن ابراز خوشــحالی رســما‬ ‫اعــام کرد که امریکا اجــازه نداده که پول های‬ ‫بلوک هشــده ایــران را کــه بــه دلیــل تحریــم در‬ ‫بانک های کره ای گیرکرده اند ازاد شود‪.‬‬ ‫قوای سه گانه در حل مشکالت معیشتی‬ ‫مردم کوشاتر عمل کنند‬ ‫دولــت روحانــی ب هطــور مشــخص خواهان‬ ‫بازگشــت بــه برجــام قبــل از انتخابات ریاســت‬ ‫جمهــوری اســت‪ ،‬امــا به نظــر می رســد جریانی‬ ‫در کشــور بــه دنبــال مانع تراشــی اســت‪ .‬ایــن‬ ‫جریــان پیش ازایــن دولت را از مذاکره مســتقیم‬ ‫و حتی غیرمستقیم با امریکا منع کرده بود‪ ،‬اما‬ ‫دس ـت کم زور دولت در یک قدم بســیار کوچک‬ ‫چربیــده و مذاکــرات غیرمســتقیم شــکل گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫هدف امریکا و اروپا وقت کشی است‬ ‫حســین شــریعتمداری‪ ،‬مدیرمســئول کیهان‬ ‫در ســرمقاله ای در ایــن رســانه رســما ادامــه‬ ‫مذا کــرات را بی دلیــل خوانــده و گفته‪« :‬هدف‬ ‫امریــکا و اروپــا از برگــزاری جلســات کمیســیون‬ ‫برجــام‪ ،‬وقت کشــی باهــدف امتیــاز گیــری از‬ ‫طرف ایرانی‪ -‬ان هم بدون لغو تحریم هاست؛‬ ‫بــر همیــن اســاس با توجه بــه مواضــع قاطع و‬ ‫روشــن ایران و همچنین بــا توجه به فریبکاری‬ ‫و عهدشــکنی طــرف غربــی‪ ،‬هیــچ دلیلــی برای‬ ‫حضــور کشــورمان در جلســات مذکــور وجــود‬ ‫نــدارد‪ ».‬امــا یــک رســانه مدعــی شــده ایــران‬ ‫طرحی برای خروج از این بن بست ارائه کرده‬ ‫است‪ .‬خبرگزاری کیودو ژاپن در گزارشی نوشته‬ ‫کــه ایــران «طــرح پایــان بــازی» را بــرای احیای‬ ‫برجــام پیشــنهاد کــرده کــه طــی ان قرار اســت‬ ‫مهــای هســته ای ایــران‬ ‫اعالمیــه لغــو کل تحری ‬ ‫در روزی معین و اعالمیه بازگشت ایران به کل‬ ‫تعهــدات‪ ،‬روز بعدازان صادر گردد‪ .‬یک مقام‬ ‫ارشــد ایرانــی کــه خواســت نامش فاش نشــود‬ ‫بــه خبرگــزاری کیــودو گفــت‪ :‬بــر اســاس طــرح‬ ‫پایــان بــازی کــه در ابتدا توســط ایــران در یک‬ ‫نشســت رســمی در ‪ ۲۹‬مــارس در فرانکفــورت‬ ‫پیشنهادشــده بــود و ســپس توســط طرفیــن در‬ ‫یک جلسه کمیسیون مشترک مجازی در تاریخ‬ ‫‪ ۲‬اوریــل پذیرفتــه شــد‪ ،‬ایاالت متحــده بایــد‬ ‫لشــده کــه در زمــان‬ ‫تمامــی تحریم هــای اعما ‬ ‫دولــت ترامــپ در یک مرحلــه دوباره اعمال و‬ ‫یا برچسب گذاری شد را لغو کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫حادثهنطنزمشکوکبهخرابکاریاست‬ ‫یــک نماینــده مجلــس حادثه در تاسیســات غنی ســازی نطنز‬ ‫را مشــکوک بــه خرابــکاری دانســت‪ .‬بــه گــزارش فــرارو‪ ،‬بهــروز‬ ‫کمالوندی گفت‪ :‬در بخشــی از قســمت های برق مجتمع شــهید‬ ‫احمــدی روشــن قطــع بــرق رخ داده و حادث ـه ای اتفــاق افتاده‬ ‫اســت که این امر در دســت بررســی اســت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬هنوز‬ ‫علــت قطعی برق مشــخص نشــده اســت و باید بررســی کنیم‪،‬‬ ‫امــا خوشــبختانه هیــچ تلفات و مشــکل خاصی رخ نداده و این‬ ‫حادثــه در دســت بررســی اســت کــه متعاقبا اطالعــات تکمیلی‬ ‫ارائه خواهد شــد‪ .‬کمالوندی در پاســخ به ســوالی مبنی بر بروز‬ ‫برخــی از شــایعات در خصــوص خرابــکاری بــودن ایــن رخــداد‬ ‫گفــت‪ :‬اطالعــات کافــی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد و بایــد‬ ‫بررس ـی های بیشــتری صورت گیرد‪ .‬این حادثه در شــرایطی رخ‬ ‫داد کــه دو روز گذشــته در مرکــز هســته ای نطنــز مجتمــع مونتاژ‬ ‫ســانتریفیوژهای پیشــرفته افتتــاح شــد‪ .‬مرکــز تــازه افتتاح شــده‬ ‫جایگزیــن مرکــزی شــده بــود کــه ســال گذشــته در عملیــات‬ ‫خرابکارانــه اســیب دید‪ .‬این شــائبه وجود دارد کــه اتفاق تازه‬ ‫اگهیمناقصهعمومی‬ ‫هم خرابکارانه بوده باشد‪ .‬مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون‬ ‫انرژی مجلس شــورای اســامی در واکنش به حادثه در بخشــی‬ ‫از شــبکه توزیــع بــرق تاسیســات نطنــز‪ ،‬در توئیتی نوشــت‪ :‬این‬ ‫اتفــاق در ســالگرد روز ملــی فناوری هســته ای و در خالل تالش‬ ‫ایــران بــرای وادار کــردن غربی هــا بــه لغــو تحریم هــا بســیار‬ ‫مشــکوک به خرابکاری و نفوذ اســت‪ .‬پس از اطالع در مجلس‬ ‫در حــال پیگیــری ابعــاد و جزییــات موضــوع هســتیم و پــس از‬ ‫جمع بندی اعالم نظر خواهد شــد‪.‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری دولت اباد برخوار در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد‬ ‫شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬خرید‪ ،‬حمل و تحویل لوله و اتصاالت کاروگیت مطابق مشخصات مندرج در اسناد مناقصه عمومی‬ ‫‪ -2‬عملیات اجرایی لکه گیری اسفالت و ترمیم ترانشه های سطح شهر و منطقه صنعتی دولت اباد مطابق مشخصات مندرج در اسناد‬ ‫مناقصه عمومی‬ ‫‪ -3‬عملیات اجرایی بهســازی تاالر شهرداری (تاسیسات برقی و نماسازی دکوراتیو بدنه و سقف تاالر) مطابق مشخصات مندرج در‬ ‫اسناد مناقصه‬ ‫مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری‪ :‬روز چهارشنبه مورخ ‪1400/02/8‬‬ ‫گشایش پاکات‪ :‬روز پنجشنبه مورخ ‪1400/02/9‬‬ ‫محل دریافت اسناد‪ :‬دولت اباد ‪ -‬بلوار طالقانی ‪ -‬پایگاه اینترنتی ‪ www.dolatabadcity.ir‬تلفن‪031 -45822010 :‬‬ ‫حسن حجتی ‪ -‬شهردار دولت اباد‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫م الف‪1121943 :‬‬ ‫نماینــده شوشــتر گفــت‪:‬‬ ‫منطقــه و جهان بلکه در داخل‬ ‫قوای س ـه گانه باید با جدیت و‬ ‫کشــور خــود نیــز روند کاهشــی‬ ‫هم افزایی گشایش ها را به طور‬ ‫دارد و در برخــی موارد ضعیف‬ ‫واقعی به عنــوان وظیفه اصلی‬ ‫وشکست خوردهاست‪ .‬گیالنی‬ ‫خــود تحقق بخشــند و در حل‬ ‫گفت‪ :‬از مهم ترین شکس ـت ها‬ ‫سهراب گیالنی‬ ‫مشکالت اقتصادی و معیشتی‬ ‫و دشــمنی های امریــکا عبــارت‬ ‫مــردم کوشــاتر از گذشــته عمل‬ ‫است؛ پیروزی انقالب اسالمی‬ ‫کنند‪ .‬بــه گزارش ایرنا‪ ،‬ســهراب گیالنی در نطق در ایــران را بــا شکســت تاریخــی و همیشــگی‬ ‫میان دستور خود گفت‪ :‬امیدوارم در سال جاری پذیرفتوسفارتخانه اشبه عنوانالنهجاسوسی‬ ‫شاهدریشه کنیکرونا‪،‬گشایش هاوموفقیت های تسخیر‪ ،‬تعطیل و دیپلمات هایش اخراج شدند‬ ‫مختلف اقتصادی به ویژه در زمینه رونق تولید‪ ،‬و در ایــن میدان مبــارزه با مجاهدت های مردم‪،‬‬ ‫اشتغال‪،‬توسعه کشاورزی‪،‬مدیریتبرقیمت ها اســتقالل سیاســی ایــران تضمیــن و تثبیت شــد‪.‬‬ ‫و فراوانــی نعمــت در معیشــت زندگــی مــردم نمایندهشوشتربیان کرد‪:‬ایرانباامریکادر مذاکره‬ ‫کشورمان باشیم‪ .‬نماینده شوشتر و گتوند افزود‪ :‬مجــدد برجام «نه بزرگ» را گفته اســت‪ ،‬امریکا‬ ‫قــوای س ـه گانه باید با جدیــت و هم افزایی این باید تســلیم ملت ایران شــود و تحریم ها را لغو‬ ‫گشــایش ها را به طــور واقعــی به عنــوان وظیفــه کــرد و پوزش بخواهد‪ .‬مجلس با جدیت قانون‬ ‫اصلی خود تحقق بخشــند و در حل مشــکالت راهبردی منع تحریم را پیگیری می کند و دولت‪،‬‬ ‫اقتصــادی و معیشــتی مــردم کوشــاتر از گذشــته وزارت امور خارجه و شورای امنیت ملی موظف‬ ‫بــوده و از واردات کاالهایــی کــه مشــابه ان در به اجرای ان هستند‪.‬‬ ‫ایران ســاخته می شود‪ ،‬جلوگیری کنند‪ .‬او بابیان‬ ‫گیالنــی بابیــان اینکــه تحریم هــای تحمیلی‬ ‫اینکه از رئیس‪ ،‬هیئت رئیسه و نمایندگان محترم به مثابه جنگ اقتصادی علیه ملت ایران اســت‬ ‫مجلــس انتظــار مــی رود بــر اجرای شــعار ســال‪ ،‬اما تجربه تاریخی‪ ۴۲‬ساله مقاومت ایران نشان‬ ‫قانــون منع تحریم‪ ،‬کنترل قیمت ها و جلوگیری داده که امریکا تسلیم خواهد شد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫از گرانی افسارگســیخته نظارت کرده و به مردم ایران حداکثر تا ســه ســال دیگر از این تنگناهای‬ ‫گــزارش دهنــد‪ ،‬اضافه کــرد‪ :‬وزارت امــور خارجه اقتصادی با پیروزی کامل عبور خواهد کرد و انشا‬ ‫و تیــم مذاکره کننــده برجــام با شــجاعت در این اهلل به استقالل اقتصادی خواهد رسید زیرا ایران‬ ‫میدان اقدام کنند و بدانند تخاصم و تحریم های با مقاومت‪ ،‬صبر و یکه و تنها روزی به استقالل‬ ‫چندسالهاخیرامریکاعلیهایرانقطعابهشکست سیاســی رســید و روز دیگــر اســتقالل دفاعــی‪،‬‬ ‫امریکا می انجامد‪ ،‬زیرا امریکا در طول ‪ 42‬ســال نظامی‪ ،‬امنیتی و پیشــرفت هســته ای را جشــن‬ ‫گذشتهتاکنونهمهراه هایممکنبرایتضعیف گرفــت و در اینــده ای نزدیــک نیــز بــا انتخاباتی‬ ‫وتغییرنظامدر ایرانراپیمودهامانتیجه هانشان شایسته برای ریاست جمهوری و با وحدت سه‬ ‫می دهد‪ ،‬امریکا در تاثیرگذاری سیاسی و عملکرد قوا استقالل اقتصادی را به دست اورده و جشن‬ ‫نظامی‪ ،‬امنیتــی و اقتصادی به تدریــج در ایران‪ ،‬خواهیمگرفت‪.‬‬ ‫فعال معلوم نیست چه کسی نامزد و چه‬ ‫کسی رقیب است!‬ ‫محمدهاشمی‪،‬عضوسابق‬ ‫عواملی است بر فضای عمومی‬ ‫مجمــع تشــخیص مصلحــت‬ ‫جامعــه تاثیرگذار اســت؛ مردم‬ ‫نظام‪ ،‬در خصوص اشتیاق مردم‬ ‫فعــا به فکر ســامت و تامین‬ ‫برای شرکت در انتخابات اظهار‬ ‫معاش خود هستند‪ .‬او تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در حال حاضر بحث کرونا‬ ‫کــرد‪ :‬اگر کســی در این شــرایط‬ ‫محمدهاشمی‬ ‫در کشور بحث اساسی و جدی‬ ‫بیایــد خــود را مطــرح کنــد و‬ ‫است و با سالمت مردم سروکار‬ ‫حرف هایی بزند‪ ،‬تاثیر چندانی‬ ‫دارد؛ کرونا هرروزه جان تعدادی از هم وطنان را بر مردم نخواهد داشــت‪ .‬برخــی افراد به عنوان‬ ‫می گیردومسئولینوزارتبهداشتهممرتببه کاندید خود را معرفی می کنند و صحبت هایی‬ ‫مردم تذکر می دهند و اعالم می کنند که این تازه می کننــد که حرف هــای ان ها در حــد ‪ ۳‬نفر هم‬ ‫اول کار است و فوتی ها افزایش می یابد و پلکانی بازتــاب ندارد‪ .‬کســی به این نوع مســائل توجه‬ ‫است که جامعه را نگران کرده است‪ .‬به گزارش نمی کنــد و این یکــی از علــل اصلــی محســوب‬ ‫برنا‪ ،‬هاشمی افزود‪ :‬این یک جهت قضیه است و می شــود‪ .‬هاشــمی متذکر شــد‪ :‬معمــوال فضای‬ ‫قضیه دیگر اینکه دولت ناچار است تصمیمی را انتخابات نزدیک به زمان برگزاری‪ ،‬مقداری اوج‬ ‫برای تعطیلی و قرنطینه بگیرد و مشاغل‪ ۳‬گروه می گیرد و شور و شوق ایجاد می شود ان هم اگر‬ ‫را ممنوع کرده است یعنی فقط مشاغل گروه ‪ ۱‬رقابت وجود داشــته باشــد‪ .‬در حال حاضر اصال‬ ‫می توانند فعالیت داشته باشند‪ .‬گروه های دیگر معلوم نیست چه کسی نامزد و چه کسی رقیب‬ ‫نگرانخرجومخارجومالیاتواجاره بهاهستند‪ .‬اســت و چه برنامه ای دارد‪ ،‬در این شــرایط اصال‬ ‫در اینشرایطحادروانیوتنگناهانمی شودبرای نمی شــود انتظار داشــت که مردم شــور و شــوق‬ ‫مردم راجع به انتخابات و شور و شوق انتخابات داشته باشند‪ .‬او افزود‪ :‬ریاست جمهوری نیاز به‬ ‫بحث کرد‪ ،‬مردم فعال درگیر مسائل روزمره بوده برنامه و تیم دارد‪ ،‬فقط یک فرد نیست بگوییم‬ ‫و مواظب هستند که گرفتار کرونا نشوند که اگر او مناسب است‪ .‬اگر بخواهند نامزد شوند باید‬ ‫شدند‪،‬چگونهمشکالتخودرابرطرف کنند‪.‬‬ ‫گرایش سیاسی و تیم کاری ان ها مشخص باشد‬ ‫هاشــمی ادامــه داد‪ :‬بســیاری از کشــورهای و برای عبور از شرایط فعلی کشور برنامه مناسبی‬ ‫همســایه مــا تــا ‪ ۵۰‬درصــد از شــهروندان واجــد داشته باشند‪ .‬برنامه باید روشن باشد و به اطالع‬ ‫چکــدام از این موارد‬ ‫شرایطراواکسینه کردنداماهنوز وزارتبهداشت مردم رســانده شــود االن هی ‬ ‫ما یک درصد هم انجام نداده است که این ها از مشخصنیست‪.‬‬ ‫فضای انتخابات کشور منتظرتصمیم‬ ‫رئیسیاست‬ ‫سیدحسیننقویحسینیدربارهفضای کشور‬ ‫در اســتانه دوازدهمیــن دوره انتخابات ریاســت‬ ‫جمهوری گفت‪ :‬فضای انتخاباتی کشور در حال‬ ‫شــکل گیری اســت و می تــوان گفــت جناح های‬ ‫مختلفارایشانتخاباتیبهخودشان گرفته اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬این نماینده ســابق مجلس‬ ‫شــورای اســامی ادامــه داد‪ :‬فضــای انتخابــات‬ ‫کشــور منتظر تصمیم رئیســی اســت؛ یعنی اگر‬ ‫ایشان به صحنه بیاید بخشی از نامزدهای دیگر‬ ‫کــه امروز اعالم حضور می کنند‪ ،‬دیگر درصحنه‬ ‫حاضر نمی شــوند زیــرا با امدن ایشــان ائتالفی‬ ‫شــکل خواهد گرفت‪ .‬او بابیان این که اگر اقای‬ ‫رئیســی در ایــن دوره از انتخابات حاضر نشــود‬ ‫ارایــش انتخاباتــی در کشــور متفــاوت خواهــد‬ ‫شد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اگر رئیسی در انتخابات حاضر‬ ‫نشــود از جبهــه اصولگرایــی شــخصیت های‬ ‫زیــادی در میــدان انتخابــات حاضر می شــوند‪.‬‬ ‫ایــن فعال سیاســی اصولگــرا افزود‪ :‬اگر رئیســی‬ ‫نیاید در جبهــه اصولگرایی از قالیباف گرفته تا‬ ‫ســعید محمد خواهند امد‪ ،‬از ســوی دیگر هم‬ ‫اصالح طلبــان نامزدهــای خودشــان را معرفــی‬ ‫خواهند کرد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬شــرایط متفاوتی را‬ ‫در ایــن دوره شــاهد خواهیم بــود‪ ،‬اما اگر اقای‬ ‫رئیسی اعالم کاندیداتوری کند‪ ،‬بخش عمده ای‬ ‫از ایــن مســائل اتفــاق نمی افتــد‪ .‬او دربــاره‬ ‫تمایــل برخــی اصولگرایــان بــرای کاندیداتوری‬ ‫علــی الریجانــی عنوان کــرد‪ :‬علیرغــم اینکه در‬ ‫بســیاری از موارد در مجلس شــورای اســامی با‬ ‫اقــای الریجانــی اختالف نظــر داشــتم و گاهــی‬ ‫یشــد‪،‬‬ ‫ایــن اختــاف به تریبون هم کشــیده م ‬ ‫انصافا ایشــان یک رجل سیاســی‬ ‫معتقــدم کــه‬ ‫ً‬ ‫اســت و به هیچ عنــوان ایــن را نمی شــود نفــی‬ ‫کرد‪ .‬نقوی حسینی خاطرنشان کرد‪ :‬شاید گفته‬ ‫شــود اقای الریجانی در حال حاضر پایگاه رای‬ ‫ندارد‪ ،‬اما رجل سیاسی بودن او را که نمی شود‬ ‫نفــی کرد‪ ،‬زیــرا الریجانی عالوه بــر این که یک‬ ‫رجل سیاســی و انسانی باهوشــی است‪ ،‬کشور‬ ‫و نظــام را هــم به خوبــی می شناســد‪ .‬او بابیان‬ ‫این که در حال حاضر الریجانی مشغول توافق‬ ‫ایــران و چیــن اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬امــروز الریجانــی‬ ‫یکــی از شــخصیت های مطرح عرصه سیاســت‬ ‫اســت و معتقدم تا یــک ائتالف همه جانبه ای‬ ‫در مــوردش صورت نگیرد‪ ،‬به صحنه انتخابات‬ ‫نمی اید‪ .‬این فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد‪:‬‬ ‫الریجانی از ان دست نامزدها نیست که بگوید‬ ‫کاندیــدا می شــوم و بعــد هرچــه پیش امــد‪ ،‬او‬ ‫مانند بسیاری از نامزدها که در نظرسنجی نیم‬ ‫درصــد هــم رای ندارند اما اعالم می کنند که ما‬ ‫کاندیدای ‪ ۱۴۰۰‬هستیم و وارد عرصه می شویم‪،‬‬ ‫عملنمی کند‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫پیشنهادعملیاتیبرایبازگشتایرانی ها‬ ‫از کشورهایدرگیر کرونا‬ ‫رئیس ســازمان هواپیمایی‬ ‫باید نتیجــه تســت ‪ PCR‬خود‬ ‫کشــوری دربــاره موضوعــات‬ ‫را ارائه دهد همچنیــن در ایران‬ ‫مختلفیمانندچگونگیرعایت‬ ‫نیز ز از او تســت گرفته می شود‬ ‫کردن پروتکل های بهداشتی در‬ ‫و ایــن تس ـت ها هیــچ ارتباطی‬ ‫صنعت هوانــوردی و پروازهای‬ ‫به سازمان هواپیمایی کشوری‬ ‫تورج دهقان‬ ‫زنگنه‬ ‫مسافری‪ ،‬امار ابتالء و فوتی در‬ ‫نــدارد و مســئولیت ان بر عهده‬ ‫کرویپروازیایرانی‪،‬هجمه های‬ ‫واقعا‬ ‫اگر‬ ‫است‬ ‫بهداشت‬ ‫وزارت‬ ‫ً‬ ‫وارد شــده به این صنعت‪ ،‬تعیین تکلیف برای مشکلی در این تست ها یا نتایج ان وجود دارد‪،‬‬ ‫بازگشــت مســافران جامانــده در کشــورهای باید بررسی دقیقی در این زمینه صورت گیرد‪ .‬وی‬ ‫مختلف و‪ ...‬صحبت کــرد‪ .‬تورج دهقان زنگنه در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا پروازهای‬ ‫در گفت وگو با ایسنا دراین باره اظهار کرد‪ :‬سازمان خارجــی از و بــه مقاصــدی مانند انگلســتان که‬ ‫نسبتا کنترل شده‬ ‫هواپیمایی کشــوری مجری مصوبات ستاد ملی در این کشــورها ویروس کرونا ً‬ ‫مقابله با کرونا ســت و این ســتاد هر مصوبه ای همچنان ممنوع بوده و پرواز به برخی کشورها‬ ‫کــه ابــاغ کنــد را اجرایی خواهیم کــرد‪ .‬در حال که شیوع ویروس کرونا در انجا گسترش پیدا کرده‬ ‫حاضــر م ‬ ‫یتــوان از همه مســافرانی کــه در طول هنوز ممنوع نشده است‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬در این زمینه‬ ‫تعطیالت نوروزی با هواپیما مســافرت رفته اند اگر بــه صفحه اینســتاگرام ســازمان هواپیمایی‬ ‫پرســید که پروتکل های بهداشــتی تا چه حد در کشوری یا برخی از مسئوالن این سازمان مراجعه‬ ‫سفرهای هوایی رعایت شده است که می توان کنید‪،‬متوجهمی شوید کهمردمتاچهحدنسبت‬ ‫از جملــه این پروتکل ها بــه رعایت محدودیت بــه این تصمیمات انتقاد می کننــد و حتی به ما‬ ‫‪ ۶۰‬درصدی پذیرش مسافر در هر هواپیما اشاره توهیــن می کننــد درحالی که به ما ربطی نــدارد‪،‬‬ ‫کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر ستاد ملی مقابله با کرونا به برخی از شــهروندان ایرانی در کشورهایی مانند‬ ‫سازمانهواپیماییاعالم کندپروازهایداخلییا انگلستانوترکیهدر خیابان هایلندنواستانبول‬ ‫خارجی را محدود کرده‪ ،‬کاهش دهد یا تعطیل می خوابند و پولی ندارند اما نمی توانند به ایران‬ ‫کند این کار را انجام می دهیم چراکه ما سیاست که کشورشان است‪ ،‬باز گردند‪ .‬در این زمینه باید‬ ‫گذار نیســتیم این وظیفه بر عهده دستگاه هایی نســبت به شــهروندان خودمان و هم وطنانمان‬ ‫مانند این ســتاد اســت‪ .‬از ســوی دیگــر حتی اگر احســاس مســئولیت کنیم و نمی توانیم به دلیل‬ ‫مســافر خارجــی بــه ایــران بیایــد و تســت ‪ PCR‬شــیوع ویروس کرونا ان ها را همان جا رها کنیم‪.‬‬ ‫منفی داشته باشد‬ ‫مجددا در ایران نیز از او تست رئیسسازمانهواپیمایی کشوریادامهداد‪:‬یکی‬ ‫ً‬ ‫یتــوان در این زمینه انجام داد‬ ‫گرفت ه می شود‪ ،‬بنابراین اگر به تست هایی که در از کارهایــی که م ‬ ‫ایران گرفته می شود‪ ،‬اعتمادی وجود دارد‪ ،‬پس ایــن اســت که همه ا نهــا را موظف کنیم که در‬ ‫می توان در وضعیت پروازهای مسافری بازنگری کشــور مبدا خود تســت کرونا بدهند و در ایران‬ ‫انجام داد‪ .‬رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با نیــز از ان ها تســت ‪ PCR‬گرفته شــود و تا زمانی‬ ‫یشــود ان ها را‬ ‫اشاره به اینکه در چه زمانی و چه روزی مسئوالن که نتیجه این تســت مشخص م ‬ ‫بــه یــاد دارنــد پروتکلــی در صنعــت هوانــوردی در هتلی مشخص قرنطینه کنیم که هزینه ان را‬ ‫ابالغ شــده باشــد اما شــرکت های هواپیمایی یا هم خودشان پرداخت کنند اما نباید هم وطنان‬ ‫سازمان هواپیمایی ان را جدی نگیرد یا اجرایی خودمــان را بــه حــال خودشــان در کشــورهای‬ ‫نکند؟ خاطرنشــان کرد‪ :‬طی ‪ ۱۴‬ماه گذشته که مختلــف رها کنیــم کــه در خیابا نهــا بخوابند‪.‬‬ ‫ویروس کرونا در کشــور شــروع پیدا کرده تعداد دهقانزنگنهاضافه کرد‪:‬منزمانی کهاعتراضات‬ ‫کــروی پروازی کــه به این ویروس مبتال شــده اند و انتقادهای زیاد مردم را که در انگلستان مانده‬ ‫به انگشتان دست هم نمی رسد و تنها یک مورد بودنــد و هیــچ کاری از ان ها برنمی امد‪ ،‬تصمیم‬ ‫فوتی در این زمینه داشــتیم‪ ،‬این مســئله نشــان گرفتم که هر کاری می توانم انجام دهم و در این‬ ‫می دهد که پروتکل های بهداشتی ابالغ شده به راســتا با هزاران التماس و خواهش توانستم یک‬ ‫درســتی و با دقت در صنعت هوانوردی رعایت مجوز پرواز فوق العاده به لندن برای بازگرداندن‬ ‫می شود؛بنابرایننمی توانهمهتقصیررادرزمینه این مسافران دریافت کنم‪ .‬به نظر من در چنین‬ ‫شــیوع ویروس کرونا یا گســترش ان در کشــور به شرایط و برهه حساسی باید عملیاتی و سریع تر‬ ‫گــردن دیگــران (صنعــت هوانــوردی) انداخت‪ .‬عمــل کنیم و تصمیمــات و مصوبات ابالغی نیز‬ ‫دهقان زنگنه به پروتکل هایی مانند ارائه تست باید به موقع اعالم شود من از همه مسئوالن و‬ ‫‪ PCR‬و نتیجه منفی ان از سوی مسافران هوایی متولیانخواهشمی کنم کههر کاری کهمی توانند‬ ‫اشــاره کــرد و گفت‪ :‬بــه عنوان مثال مســافری از انجامدهندتاهم وطنانمانبتوانندبه کشورشان‬ ‫دبــی اگــر قصــد ورود بــه کشــور را داشــته باشــد باز گردند‪.‬‬ ‫بخشخصوصیبهدنبالتدوینیکسند‬ ‫جدیداقتصادی‬ ‫رئیــس اتــاق بازرگانــی ایران‬ ‫مقاممسئولومتولی‪،‬به مراتب‬ ‫می گویــد که بخــش خصوصی‬ ‫بهتر و صریح تر مطالبات بخش‬ ‫به منظــور تحقق شــعار ســال‪،‬‬ ‫خصوصــی را شــرح می دهــد‬ ‫یک ســند برای مشــخص شدن‬ ‫امــا انجــا که پای عمــل به میان‬ ‫راهکارهای الزم تدوین می کند‪.‬‬ ‫می ایــد‪ ،‬جــور دیگــر اقــدام‬ ‫غالمحسینشافعی‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬پس ازانکــه‬ ‫می شود‪.‬اینشکافمیانحرف‬ ‫مقــام معظــم رهبــری در شــعار‬ ‫و عمــل‪ ،‬انگیزه و اعتماد بخش‬ ‫سال ‪ ،۱۴۰۰‬پشتیبانی و مانع زدایی از تولید را به خصوصیاقتصادایرانرامتاثرساختهاست‪.‬رئیس‬ ‫عنوان اولویت اصلی اقتصاد کشور در سال جاری پارلمــان بخش خصوصی ایران‪ ،‬به دشــواری ها و‬ ‫تعییــن کردند‪ ،‬فعاالن بخــش خصوصی ضمن فرازوفرودهایی اشــاره کرد که طی چند ســنوات‬ ‫استقبال از تاکید مجدد بر حمایت از تولید اعالم اخیر و به ویژه در سال گذشته‪ ،‬گریبان گیر بخش‬ ‫کردند که باید دستگاه های دولتی و حاکمیتی به خصوصیایرانشد‪:‬علی رغمهمهفشارهایی که‬ ‫جای شــعار‪ ،‬در عرصه عمل برای ایجاد تغییر در از ســال‪ ۹۷‬تا به امروز بر اقتصاد کشــور وارد امده‬ ‫فضای اقتصادی کشــور گام های عملــی بردارند‪ .‬و محدودیت هایــی کــه برای منبع اصلــی درامد‬ ‫حاال غالمحسین شافعی – رئیس اتاق بازرگانی کشور یعنی «نفت» ایجاد شد‪ ،‬اقتصاد کشور به‬ ‫ایران – گفته بخش خصوصی اماده است که به نوعی اداره شد؛ سهم بزرگی از این تالش ها برای‬ ‫منظوراجراییشدنشعارسال‪،‬یکسنداقتصادی مهارمشکالتوتامیننیازهایجامعهوهمچنین‬ ‫جدید تدوین کند‪ .‬او گفته‪ :‬مانع زدایی از تولید‪ ،‬عدم توقف چرخ تولید در کشور‪ ،‬بر دوش بخش‬ ‫صرفابهکاستنازانباشتقوانینخالصهنمی شود خصوصی بوده اســت‪ .‬وی تاکیــد کرد‪ :‬نمی توان‬ ‫ودر جهت گشودنبندهااز پایبخشخصوصی‪ ،‬انکار کرد کهبخشخصوصیسهممهمیدر اداره‬ ‫نیــاز به نهــادی فراقــوه ای خواهد بود کــه از درک اقتصاد کشور دارد‪ ،‬ولو انکه جایگاه درخور و الزم‬ ‫مشــترک همه ســاختارهای متولی‪ ،‬شــکل گرفته رابرایانقائلنشوند‪.‬فعاالناقتصادیعلی رغم‬ ‫تالود‪،‬‬ ‫باشد‪ .‬اگرچه اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی‪ ،‬به درستی همهبی مهری هاوبعضیبرخوردهایاهان ‬ ‫از جانب معظم له به عنوان «انقالب اقتصادی» در برابر مشــکالت پایمردی کردند و این مســئله‬ ‫وصفشداماانچهدر اجرایاینقانونشاهدیم‪ ،‬جایتقدیروتشکردارد‪.‬شخصاافتخارمی کنم که‬ ‫عملکردی ضعیف و دو ن شان ان است‪ ،‬چنانکه بخشخصوصیباوجودهمهفشارهایداخلیو‬ ‫ارزیاب ‬ ‫یهــا حکایــت از ان دارنــد که ســهم دولت خارجی‪،‬توانستاقتصاد کشور رااداره کندوتصور‬ ‫برخالف تاکیدات و جهت گیری قانون مذکور‪ ،‬در کنید اگر که این موانع نبودند‪ ،‬چه ظرفیت هایی‬ ‫یشــد و چــه‬ ‫اینسال هاازاقتصادافزایشیافتهاست‪.‬ویمتذکر بــرای فعــاالن ایــن حــوزه فراهــم م ‬ ‫شــد‪ :‬در مــورد اجــرای قانون اصل‪ ،۴۴‬با مســائل دســتاوردهای برجســته دیگری حاصــل می امد؟‬ ‫اساســی و ریش ـه ای دســت به گریبانیم که اگر به رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی‬ ‫قالساعهبرایبخش‬ ‫ان هاتوجهنشود‪،‬فرعیاتموضوع‪،‬مارابهجایی ایرانبهاثراتتصمیماتخل ‬ ‫نخواهد رســاند‪ .‬با کمال تاسف سیاس ـت گذاران تولیدوتجارت کشورنیزاشاره ایداشتوبیان کرد‪:‬‬ ‫و تصمی مســازان بــا ایــن رویکــرد که از این ســتون مشکلاینجاست‪،‬انمسئولیکهفالنبخش نامه‬ ‫بــه ســتون دیگر فــرج خواهد بــود‪ ،‬چندصباحی مانع زاراصادرمی کند‪،‬خودهیچتجربه ایازتولید‪،‬‬ ‫گشایشیرارقممی زنندامابازبااتخاذمجموعه ای صادرات و دشواری های ان ندارد اما تصمیماتش‬ ‫یگــذارد‪.‬‬ ‫از تصمیمات غلط و رویکردهای اجرایی اشتباه‪ ،‬اثرات مســتقیم بر این بخش ها باقی م ‬ ‫عق ‬ ‫بگــرد کــرده و بــه خانــه اول بــاز می گردنــد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬بپذیریم که حتی اشفتگی امروز در‬ ‫شــافعی بــا تاکید بــر اهمیــت اعتمادســازی برای بخش هایی از بازار‪ ،‬ناشی از دخالت های بی مورد‬ ‫فعــاالن اقتصادی‪ ،‬گفت‪ :‬گاهی شــاهدیم فالن دولتاست‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1042‬‬ ‫طبق طرح جهش مسکن‬ ‫دستگاه هایدولتیبایداززمین هایخوددلبکنند‬ ‫بر اســاس طرح جهش تولید و تامین مســکن‪،‬‬ ‫نهــای در اختیــار دســتگاه های اجرایــی کــه‬ ‫زمی ‬ ‫بالاســتفاده رهــا شــده باید به پروژه های مســکن‬ ‫اختصاص یابد؛ بدین صورت که براساس تشخیص‬ ‫وزارت راه و شهرســازی باید دستگاه ها طی مدت‬ ‫مشــخصی زمیــن را در اختیــار ایــن وزارتخانه قرار‬ ‫دهنــد و در غیــر ایــن صورت ســازمان ثبت امالک‬ ‫باید ظرف دو ماه ان را با هدف ســاخت مســکن‬ ‫به نام وزارت راه و شهرسازی کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سال هاست که دستگاه های‬ ‫دولتی‪ ،‬بنیادها و نهادهای انقالبی مکلف هستند‬ ‫اراضــی در اختیــار خــود را بــرای اجــرای پروژه های‬ ‫بازافرینــی اختصــاص دهنــد امــا بــه نظر می رســد‬ ‫هیچ دستگاهی این مسئله را جدی نگرفته است؛‬ ‫ب هطــوری کــه عبــاس اخونــدی ـ وزیــر ســابق راه و‬ ‫شهرســازی ـ در جلســه تودیع خود در ‪ ۱۹‬ابان ماه‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۷‬گفت‪« :‬در حال حاضر ایده ارائه زمین‬ ‫دولتی برای بازافرینی شهری ارائه شد که مایلم به‬ ‫شــما بگویم تاکنون کل زمین دولتی که برای این‬ ‫منظور اختصاص یافته ‪ ۳۶‬مترمربع بوده است»!‬ ‫مردادمــاه ســال ‪ ۱۳۹۸‬نیــز کاوه حاجــی‬ ‫علی اکبری ـ مدیرعامل ســازمان نوسازی شهرداری‬ ‫تهران ـ گفت‪ :‬دستگاه های دولتی تاکنون حتی یک‬ ‫مترمربع زمین هم برای اجرای این طرح (مسکن‬ ‫ملی) واگذار نکرده اند‪.‬‬ ‫روز ‪ ۱۹‬فروردین ماه ‪ ۱۴۰۰‬رئیس مجلس شورای‬ ‫اســامی در صفحــه توییتر خــود از تصویب طرح‬ ‫جهــش تولیــد مســکن بــا هــدف احداث ســاالنه‬ ‫یک میلیــون واحد مســکونی در کشــور خبــر داد و‬ ‫نوشــت‪« :‬بــر اســاس این قانــون‪ ،‬زمینهــای دولتی‬ ‫احتکار شــده پس از شفاف سازی‪ ،‬وارد چره تولید‬ ‫مسکن برای مردم خواهند شد»‪.‬‬ ‫یکــی از موانــع مهــم در ساخت وســاز‪ ،‬نبــود‬ ‫زمینهــای مرغــوب و مناســب در اطراف شــهرها و‬ ‫کالن شهرها است‪ .‬طبق برنامه مجلس قرار است‬ ‫زمینهایبایر کهقابلیتزیست محیطیو کشاورزی‬ ‫ندارد به احداث مسکن اختصاص پیدا کند‪.‬‬ ‫در ایــن خصوص دی ماه ســال گذشــته وزارت‬ ‫راه و شهرسازی‪ ،‬برنامه بلندمدت بخش مسکن را‬ ‫احداث پنج میلیون واحد مسکونی طی پنج سال‬ ‫اینده اعالم کرد و خبر داد‪ :‬سازمان منابع طبیعی‬ ‫حــدود ‪ ۲۵۰‬هزار هکتار و وزارت جهاد کشــاورزی‬ ‫‪ ۷۵۰‬هــزار هکتــار از زمینهــای خــود را به ســاخت‬ ‫مسکن اختصاص می دهند‪ .‬محمود محمودزاده‬ ‫ـ معــاون وزیــر راه و شهرســازی ـ در ایــن زمینــه بــه‬ ‫نهــا شــامل اراضی بایر‬ ‫ایســنا گفتــه بــود‪ :‬این زمی ‬ ‫اســت که جنگل ها را شــامل نمی شود و همچنین‬ ‫قابلیت کشت و استفاده کشــاورزی ندارد‪ .‬جنس‬ ‫خاک و جهت توسعه نیز مدنظر قرار می گیرد؛ لذا‬ ‫تاکیــد می کنم منظور از توســعه محدوده شــهری‬ ‫لهــا و‬ ‫به هیچ عنــوان ســاخت مســکن در جنگ ‬ ‫زمین های کشاورزینیست‪.‬‬ ‫از طــرف دیگر نماینــدگان مجلس قصد دارند‬ ‫نهــای در اختیــار دســتگاه های دولتــی کــه‬ ‫زمی ‬ ‫هم اکنون بالاستفاده رها شده است را به ساخت‬ ‫واحدهای مسکونی در قالب طرح جهش تولید و‬ ‫تامین مســکن اختصاص دهنــد‪ .‬در این خصوص‬ ‫اقبال شاکری ـ عضو کمیسیون عمران مجلس ـ گفته‬ ‫است‪ :‬دستگاه های اجرایی باید زمین های تحت‬ ‫اختیارشــان را در سامانه وزارت دارایی ثبت کنند؛‬ ‫چــرا که تمامی اراضی به عنوان دارایی دولت به‬ ‫امانت در اختیار دستگاه ها‪ ،‬قرار گرفته است؛ اما‬ ‫در حال حاضر به نحوی برداشت شده که گویی‬ ‫نهــا بــرای خود دســتگاه ها بوده و بــه دولت‬ ‫زمی ‬ ‫تحویل نمی دهند‪ .‬این زمین ها هر کدام با هدف‬ ‫خاصــی ماننــد ایجــاد اماکــن ورزشــی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫اموزشــی و‪ ...‬و‪ .‬بــه دســتگاه ها داده شــده اما در‬ ‫حال حاضر بالاستفاده مانده و رها شده اند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬طبق این طرح دستگاه ها‬ ‫اجرایی باید برای زمین های تحت اختیار خود سند‬ ‫تک برگ دریافت کنند که با این کار‪ ،‬خودبه خود‬ ‫در ســامانه نیــز ثبــت شــده و دارایــی دســتگاه ها‬ ‫و دولــت از حیث زمین کامال مشــخص و شــفاف‬ ‫یشــود‪ .‬نماینــده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شــمیرانات‪،‬‬ ‫م ‬ ‫اسالمشــهر و پردیس خاطرنشان کرد‪ :‬زمین هایی‬ ‫را که وزارت راه و شهرسازی تشخیص می دهد که‬ ‫برای ساخت واحدهای مسکونی مورد نیاز است‬ ‫بایــد به دســتگا ه مربوطه اعــام کرده و دســتگاه‬ ‫مذکور نیز طی مدت مشــخصی زمین را در اختیار‬ ‫وزارت راه قــرار دهــد‪ .‬در غیر این صورت ســازمان‬ ‫ثبــت امــاک بایــد ظــرف دو مــاه ان را بــا هــدف‬ ‫ساخت مسکن به نام وزارت راه و شهرسازی کند‪.‬‬ ‫به گفته شاکری‪ ،‬استفاده از اراضی دولتی برای‬ ‫ساخت مسکن موجب می شود‪ ،‬زمین های اطراف‬ ‫و محدوده شهرها ازاد شده و برای ساخت مسکن‬ ‫در اختیــار وزارت راه قــرار بگیرنــد‪ ،‬در این صورت‬ ‫واحدهای ســاخته شــده از حیث زیرساخت اب و‬ ‫بــرق‪ ،‬راه های مواصالتی و حمل ونقل عمومی با‬ ‫مشــکلی مواجه نخواهند شــد و اتفاقی که برای‬ ‫برخی از شهرک ها به دلیل دوری از دسترسی های‬ ‫شــهرها رخ داده و هزینــه ســنگینی بــرای تامیــن‬ ‫زیرساخت های ایجاد کرده‪ ،‬روی نمی دهد‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش در ماده ‪ ۱۰‬قانون زمین شهری‬ ‫مصوب ‪ ۱۳۶۶‬مقرر شده است «از تاریخ تصویب‬ ‫قانون اراضی شهری مصوب ‪ ۱۳۶۰‬کلیه زمین های‬ ‫متعلــق بــه وزارتخانه هــا و نیروهــای مســلح و‬ ‫موسسات دولتی و بانک ها و سازمان های وابسته‬ ‫به دولت و موسســاتی که شــمول حکم مســتلزم‬ ‫ذکر نام اســت و کلیه بنیادها و نهادهای انقالبی‬ ‫در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫لذا گرفتن زمین از دستگاه های دولتی‪ ،‬بانک ها‬ ‫و ســازمان های وابســته سال هاســت که در قانون‬ ‫وجود دارد اما کمتر به ان عمل شده است‪ .‬حال‬ ‫باید دید با توجه به مقاومت دستگاه های دولتی‪،‬‬ ‫ایــا مجلــس و دولــت در قالــب دو برنامــه جهش‬ ‫تولید مسکن و راه اندازی سامانه امالک و اسکان‬ ‫می تواننــد امالک و اراضی در اختیار دســتگاه های‬ ‫دولتی را به پروژه های مسکونی بیاورند یا خیر‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش ‪ ۱۰۰‬درصدی قیمت مرغ ثبت شد‬ ‫شهــای رســمی از افزایــش بیــش از ‪۱۰۰‬‬ ‫گزار ‬ ‫درصــدی قیمــت مــرغ در پایــان ســال گذشــته خبر‬ ‫می دهــد‪ ،‬هرچنــد کــه در بازار قیمت ها تــا بیش از‬ ‫این میزان نیز افزایش داشته است‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫بازار مرغ در سال گذشته به ویژه در نیمه دوم سال‬ ‫نوسانزیادیراپشتسر گذاشت؛به طوریافزایش‬ ‫قیمت ها و تشکیل صف های طوالنی را به همراه‬ ‫داشــت و نحــوه مدیریــت بازار از ســوی مســئوالن‬ ‫مربوطه به گونه ای نبود که موجب ساماندهی ان‬ ‫شود‪ .‬حتی در ابتدای سال جاری این اشفتگی بازار‬ ‫همچنــان ادامــه داشــته و بحث هایــی در رابطه با‬ ‫افزایــش مجدد قیمت این کاالی مصرفــی و مورد‬ ‫نیاز مردم به دلیل برخی مشــکالت مطرح اســت‪.‬‬ ‫در همین راستا مروری بر گزارش رسمی مرکز امار از‬ ‫وضعیت تورم و افزایش قیمت انواع کاال و خدمات‬ ‫در رابطه با قیمت مرغ قابل تامل است‪ .‬بر اساس‬ ‫ایــن امــار‪ ،‬قیمــت مــرغ در ســال گذشــته در پایــان‬ ‫اسفندماه قیمت به طور متوسط تا هزار تومان ثبت‬ ‫شــده اســت‪ ،‬درحالی که قیمت این کاال در بازار تا‬ ‫بیش از ‪ ۳۶‬تا‪ ۳۷‬هزار تومان هم رسیده بود‪ .‬اسفند‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۸‬قیمت هر کیلو مرغ به طور متوسط ‪۱۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان بوده که در اســفندماه ســال قبل‬ ‫تا‪ ۱۰۰.۵‬درصد افزایش قیمت داشته است‪ .‬قیمت‬ ‫مرغ در ‪ ۱۲‬ماهه ســال گذشــته از این قرار بوده که‬ ‫نمــاه ‪ ۱۱‬هــزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫ب هطــور متوســط در فروردی ‬ ‫تومان‪ ،‬اردیبهشــت ‪ ۱۱‬هزار‪ ،‬خرداد ‪ ۱۲‬هزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫تومان‪ ،‬تیرماه‪ ۱۷‬هزار و‪ ،۲۰۰‬مرداد‪ ۱۷‬هزار و‪،۹۰۰‬‬ ‫شهریور ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ،۱۰۰‬مهر ‪ ۱۹‬هزار و ‪ ،۲۰۰‬ابان ‪۲۴‬‬ ‫هزار و ‪ ،۲۰۰‬اذر ‪ ۲۷‬هزار و ‪ ،۳۰۰‬دی ‪ ۲۱‬هزار‪ ،‬بهمن‬ ‫‪ ۲۳‬هزار و اسفندماه ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان قیمت‬ ‫خوردهاست‪.‬در رابطهباچراییافزایشقیمتمرغ‬ ‫در کنار عدم مدیریت صحیح بازار و تولید ان بحث‬ ‫نهاده هایتولیدومشکالتی کهدر رابطهباترخیص‬ ‫ان از گمرک وجود دارد مطرح است‪ .‬این در حالی‬ ‫است که بررسی امار نشان می دهد در سال گذشته‬ ‫از بیــن کاالهای اساســی این ســه قلــم ذرت‪ ،‬جو و‬ ‫کنجاله سویا به عنوان خوراک دام و طیور بوده که‬ ‫حجم باالیی از واردات و تا بیش از ‪ ۵۰‬درصد را به‬ ‫خود اختصاص داده بود و بیش از ‪ ۱۳‬میلیون تن به‬ ‫ارزش بالغ بر‪ ۳.۵‬میلیارد دالر از این اقالم با ارز ‪٤٢٠٠‬‬ ‫تومان وارد شــده اســت‪ .‬از ســویی‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫حجم باالیی از کاالی اساســی دپو شده در گمرک‬ ‫به این سه قلم اختصاص داشته و بالغ بر سه میلیون‬ ‫تن جو‪ ،‬ذرت و سویا در گمرک و بنادر موجود است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫لزوم اصالح برخی قوانین برای توسعه مشاغل خرد و خانگی‬ ‫هزینه بازاریابی برای صاحبان مشاغل کوچک نمی صرفد‬ ‫درحالی کهبسیاریاز کارشناسان‪،‬ایجادمشاغل‬ ‫خــرد و خانگــی را یکــی از را ههــای رونق اقتصادی‬ ‫و گســترش اشــتغال پایدار می دانند و ان را بســتری‬ ‫مناسب برای اشتغال زایی و درامدزایی خانواده ها‬ ‫شهــا و‬ ‫بــه شــمار می اورنــد‪ ،‬وجــود برخــی چال ‬ ‫تهــای مالی‪ ،‬بیمه‪،‬‬ ‫مشــکالت نظیر‪ ،‬عــدم حمای ‬ ‫بازاریابی و فروش باعث شده تا بسیاری از فعاالن‬ ‫و صاحبان مشاغل خرد و خانگی نتوانند ان طور که‬ ‫باید در این عرصه به فعالیت بپردازند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایســنا‪ ،‬قانون ساماندهی مشــاغل خانگی در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۹‬به تصویب رسید و جهت اجرا به وزارت کار‬ ‫ابالغ شد‪ .‬این قانون مشتمل بر ‪ ۱۲‬ماده و ‪ ۶‬تبصره‬ ‫اســت که به موجب ان وزارت کار موظف شــده با‬ ‫هماهنگی سایر دستگاه های مسئول‪ ،‬اموزش های‬ ‫مهارتی و فنی مورد نیاز کس ـب وکارهای خانگی را‬ ‫به تناســب بازار کار تعیین کند و به تصویب ستاد‬ ‫ســاماندهی و حمایت از مشــاغل خانگی برساند؛‬ ‫همچنین کلیه شــهرداری ها موظف اند به تناســب‬ ‫تعدادوتنوع کسب وکارخانگی‪،‬مکان هایمناسبی‬ ‫همچــون بازارهــا و بازارچ ههــای محلــی موقــت را‬ ‫جهــت عرضــه و فــروش محصــوالت خانگــی بــه‬ ‫شکل دوره ای در روزهای مشخصی از هفته تامین‬ ‫کننــد‪ .‬منظــور از کس ـب وکارهای خانگی ان دســته‬ ‫فعالیت هایــی اســت که توســط عضو یــا اعضای‬ ‫خانواده در فضای مســکونی و در قالب یک طرح‬ ‫کس ـب وکار‪ ،‬بــدون مزاحمــت یــا اخــال در ارامش‬ ‫واحدهای مسکونی هم جوار شکل می گیرد و منجر‬ ‫بهتولیدخدمتیا کاالیقابل عرضهبهبازار خارجاز‬ ‫محیطمسکونیمی شود‪.‬در سال هایاخیررویکرد‬ ‫فعاالنو کارافرینانبهسمت گسترشمشاغلخرد‬ ‫و خانگی رفته و راه اندازی این نوع مشاغل به دلیل‬ ‫مزیت هایی همچون پایین بودن هزینه راه اندازی‪،‬‬ ‫پایین بودن ریســک ســرمایه گذاری‪ ،‬امکان کار به‬ ‫صورت پاره وقت و ازادی و استقالل عمل با اقبال‬ ‫بسیاریروبه روشدهاست‪.‬در سال هایاخیررویکرد‬ ‫فعاالنو کارافرینانبهسمت گسترشمشاغلخرد‬ ‫و خانگی رفتــه و راه اندازی کســب وکارهای خرد و‬ ‫خانگی به دلیل مزیت هایی همچون پایین بودن‬ ‫هزینهراه اندازی‪،‬پایینبودنریسکسرمایه گذاری‪،‬‬ ‫حــذف هزین ههــای مربــوط بــه ایــاب و ذهــاب‪،‬‬ ‫اســتفاده از ســایر اعضای خانواده به عنوان نیروی‬ ‫کار‪ ،‬امــکان کار به صورت پــاره وقت‪ ،‬ایجاد توازن‬ ‫بیــن کار و مســئولیت خانوادگــی‪ ،‬انعطاف پذیری‬ ‫کار‪ ،‬ازادی و اســتقالل عمل با اقبال بسیاری روبه رو‬ ‫شــده اســت‪ .‬علیرغم طراحی مدل جدید توســعه‬ ‫مشــاغل خانگی‪ ،‬حمایت هــای وزارت کار و تالش‬ ‫ســتاد ساماندهی مشــاغل خانگی‪ ،‬تسهیل صدور‬ ‫مجوز این نوع کس ـب وکارها و اســتفاده از ظرفیت‬ ‫شرکت های پیشران برای اتصال فعاالن این حوزه‬ ‫به کسب وکارهای تولیدی و بازار‪ ،‬هستند صاحبان‬ ‫و متقاضیــان مشــاغل خــرد و خانگی کــه به دلیل‬ ‫عــدم بهره منــدی از اموزش هــای الزم‪ ،‬عدم ارتباط‬ ‫با شبکه های فروش و پشتیبان و عدم امادگی برای‬ ‫حضور در بازار‪ ،‬امکان عرضه و فروش محصوالت‬ ‫خانگــی خــود را ندارنــد و در بحــث بازاریابی و‬ ‫تبلیغات و اتصال به بازار دچار مشکل هستند‪.‬‬ ‫اگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت پاالیش گاز پارسیان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات کامپیوتری به‬ ‫شماره ‪2000092416000003‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫شرکت دولتی پاالیش گاز پارسیان دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫(ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی‬ ‫امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ‪ 1400/01/21‬می باشد‪ .‬اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از‬ ‫برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد ‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی‪ :‬ساعت ‪ 18 :30 :‬روز شنبه تاریخ ‪1400/01/28‬‬ ‫مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی ‪ :‬ساعت ‪ 18 :30 :‬روز شنبه تاریخ ‪1400/02/11‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار ‪ :‬ادرس استان فارس‪-‬شهرستان مهر‪ -‬شرکت پاالیش گاز پارسیان کدپستی‪ 7445139611 :‬و تلفن ‪ 36‬الی ‪071-52724134‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪:‬‬ ‫دفتر ثبت نام ‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫مرکز تماس‪021 -41934 :‬‬ ‫نوبت اول‪1400/1/18 :‬‬ ‫نوبت دوم‪1400/1/23 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت دولتی پاالیش گاز پارسیان‬ ‫شناسه اگهی ‪1118667 :‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫قیمت خودرو بر اساس‬ ‫نرخ تورم بخشی قطعات‬ ‫اصلی تعیین می شود‬ ‫بازرس کل امور صمت ســازمان بازرســی کل کشــور‬ ‫گفت‪ :‬درباره قیمت گذاری خودرو‪ ،‬مصوباتی که در سال‬ ‫گذشــته وجود داشــته‪ ،‬همچنان تســری دارد و هرگونه‬ ‫کاهش یا افزایش قیمت‪ ،‬بر اساس نرخ تورم بخشی که‬ ‫از بانک مرکزی دریافت می شود مورد تصمیم گیری قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬به گزارشایسنابهنقلاز سازمانبازرسی‬ ‫کل کشــور‪ ،‬اشــکان میرمحمدی بازرس کل امور صمت‬ ‫ســازمان بازرسی کل کشــور در پاسخ به سوالی مبنی بر‬ ‫اینکهسازمانبازرسی کل کشوردربارهسخناناخیررئیس‬ ‫شورایرقابتچهموضعیدارد؟ گفت‪:‬بهمحضاینکه‬ ‫از طریق رسانه ها و جراید این موضوع منتشر شد امروز‬ ‫از اقای شیوا دعوت کردیم تا در سازمان حضور پیدا کنند‬ ‫و این موضوع از ایشان مطالبه و پیگیری شد‪ .‬بازرس کل‬ ‫امور صمت ســازمان بازرسی کل کشور گفت‪ :‬اظهارات‬ ‫اقــای شــیوا حاکــی از این بــود که مواردی کــه در برخی‬ ‫رســانه ها منعکس شــده به این شــکل نبوده و ایشــان‬ ‫چنیناظهارنظریرابهایننحونداشته اندوازانجایی که‬ ‫شــورای رقابت‪ ،‬مســئولیت تنظیم دستورالعمل قیمت‬ ‫خودرو در بازار را عهده دار است‪ ،‬اقدامی که در رسانه ها‬ ‫از قول ایشان انجام شد انعکاس خوبی در سطح بازار‬ ‫و افــکار عمومــی نداشــت‪ .‬میرمحمــدی افــزود‪ :‬درباره‬ ‫قیمت گذاریخودرو‪،‬مصوباتی کهدر سال گذشتهوجود‬ ‫داشته‪ ،‬همچنان تسری دارد و هرگونه کاهش یا افزایش‬ ‫قیمت‪ ،‬بر اســاس نرخ تورم بخشــی که از بانک مرکزی‬ ‫دریافت می شود مورد تصمیم گیری قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬هر دو گروه خودروساز درباره قیمت قطعات‬ ‫اصلی خودرو اعالم نظر می کنند و سپس از جانب بانک‬ ‫مرکــزی موضوع مــورد تحقیق قرار می گیرد و بر اســاس‬ ‫نرخ تورم بخشی که بانک مرکزی اعالم می کند ضریب‬ ‫الزمافزایشییا کاهشیمتناسبدر دستورالعملتنظیم‬ ‫قیمــت‪ ،‬منتج به تعیین قیمــت خودرو خواهد شــد و‬ ‫یشــود در دوره زمانی مدنظر هر خودرویی‬ ‫مشخص م ‬ ‫باید افزایش یا کاهش قیمت داشــته باشد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫کالهیچ گونهتغییری‬ ‫ً‬ ‫بعضامی بینیمیکسریازخودروها ً‬ ‫را ندارند و چه بســا کاهشــی هم باشــند و در مواردی با‬ ‫بررسی قطعات اصلی برخی خودروهای دیگر چه بسا‬ ‫موضــوع منتــج بــه افزایش قیمت بر اســاس نــرخ تورم‬ ‫بخشــی بانــک مرکــزی شــود‪ .‬بــازرس کل امــور صمــت‬ ‫سازمان بازرسی کل کشور افزود‪ :‬در سال گذشته در دو‬ ‫بازه سه ماهه نخست و سه ماهه دوم سال این موضوع‬ ‫مــورد اقــدام واقع شــد‪ ،‬اما با توجه به شــرایط خاصی‬ ‫کــه دربــاره نحوه قیمت گــذاری خــودرو در ‪ ۶‬ماهه دوم‬ ‫سال گذشته مطرح شد‪ ،‬این موضوع به ابتدای امسال‬ ‫نهایتا در دســتور کار قرار خواهد گرفت‬ ‫موکول شــد که ً‬ ‫و متناســب با ان‪ ،‬اقدامات الزم بعدی صورت خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬چهارشنبه گذشته رضا شیوا رئیس شورای رقابت‬ ‫اظهاراتی درباره مکانیسم تعیین قیمت خودرو داشت‬ ‫که بخشی از اظهارات وی این گونه منتشر شده بود که‬ ‫«اگر خریداران می بینند خودرویی با قیمت اعالم شده‬ ‫نمــی ارزد ان را خریــداری نکننــد و خــودروی دیگــری را‬ ‫بخرند»‪.‬‬ ‫هزینه سرویس پیامکی‬ ‫بانک ها ‪ ۳۰‬هزار تومان‬ ‫می شود‬ ‫در حالیکــه برخــی بانک هــا بــا ارســال پیامــک بــه‬ ‫مشــتریان خــود از افزایــش هزینه ســرویس پیامکی به‬ ‫‪ ۳۰‬هــزار تومــان خبــر می دهند‪ ،‬دبیر کانــون بانک ها و‬ ‫موسساتاعتباریخصوصی گفت‪:‬هنوز تصمیمیبرای‬ ‫افزایش هزینه ســرویس پیامکی بانک ها گرفته نشده‬ ‫است اما احتمال اینکه در اینده نزدیک این نرخ افزایش‬ ‫یابــد‪ ،‬وجود دارد‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬گزارش ها حاکی از‬ ‫ان اســت کــه برخــی بانک ها اقــدام بــه افزایش هزینه‬ ‫ســرویس پیامکی خود به ‪ ۳۰‬هزار تومان کرده اند و با‬ ‫ارسال پیامکی به مشتریان خود اعالم کرده اند که مبلغ‬ ‫‪ ۳۰‬هزار تومان از حساب شما به عنوان هزینه یک ساله‬ ‫سرویس پیامک کسر شده است‪ .‬این در حالی است که‬ ‫هزینه سرویس پیامکی بانک ها سال قبل از‪ ۱۰‬تا‪ ۱۲‬هزار‬ ‫تومان به ‪ ۱۵‬هزار تومان افزایش یافته بود‪ .‬پیش از این‬ ‫بانک هاعلتافزایشهزینهسرویسپیامکیراافزایش‬ ‫هزینــه دریافتی شــرکت مخابــرات اعالم کــرده بودند‪.‬‬ ‫در پی این موضوع‪ ،‬محمدرضا جمشیدی‪ ،‬دبیر کانون‬ ‫بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫طی بررسی های صورت گرفته در سال گذشته‪ ،‬به طور‬ ‫متوسطهزینهمخابراتیهر کارتحساببانکیمعادل‬ ‫‪ ۴۰‬تا ‪ ۴۸‬هزار تومان می شــود‪ .‬ممکن اســت فردی در‬ ‫طول سال یک پیامک بانکی و فرد دیگری در شبانه روز‬ ‫چندینپیامکدریافت کند‪.‬ویافزود‪:‬در جلساتسال‬ ‫گذشته مطرح شد که هزینه سرویس پیامکی به‪ ۱۵‬هزار‬ ‫تومانافزایشپیدا کند کهبرخیبانک هااز جملهبانک‬ ‫شهر این افزایش را انجام داده و علت ان را هزینه های‬ ‫مخابراتــی در این زمینه اعالم کردند‪ .‬البته کســانی که‬ ‫نمی خواهند سرویس پیامکی داشته باشند‪ ،‬می توانند‬ ‫پیامــک بدهنــد تــا پــول برداشــته شــده از حسابشــان‬ ‫برگردانده شود و از این به بعد پیامک بانکی دریافت‬ ‫نکنند‪ .‬جمشیدی ادامه داد‪ :‬قرار بود درباره تغییر نرخ‬ ‫‪ ۱۵‬هزار تومانی سرویس پیامکی بانک ها‪ ،‬جلسه ای با‬ ‫بانک های دولتی در اسفند سال گذشته داشته باشیم تا‬ ‫هم اندیشی صورت گیرد و در این زمینه اقدامی انجام‬ ‫شود که تاکنون تصمیمی برای افزایش هزینه سرویس‬ ‫پیامکی گرفتهنشده؛درحالی کههزینه هایی کهشرکت‬ ‫مخابرات از بانک ها در این زمینه می گیرد‪ ،‬خیلی فراتر‬ ‫از ایــن ارقــام اســت و به همین دلیل تصمیم گرفته ایم‬ ‫کــه هزینه ســرویس پیامکــی بانک ها افزایــش یابد که‬ ‫البته تاکنون اقدامی صورت نگرفته است‪ .‬به گفته وی‬ ‫احتمال اینکه در اینده نزدیک هزینه سرویس پیامکی‬ ‫بانک ها افزایش یابد‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬ صفحه 3 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫خبر‬ ‫افزایش ظرفیت پست‬ ‫‪ ۶۳.۲۰‬کیلوولت روانسر‬ ‫در کرمانشاه‬ ‫مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای غــرب از افزایش‬ ‫ظرفیــت پســت ‪ ۶۳.۲۰‬کیلوولــت روانســر در اســتان‬ ‫کرمانشــاه با اعتبــاری بالغ بر ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال خبــر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای غرب‪،‬‬ ‫مهنــدس علــی اســدی در بازدید نماینده مردم شــریف‬ ‫اورامانات در مجلس شورای اسالمی از این پروژه‪ ،‬ضمن‬ ‫تقدیر از توجه ویژه نمایندگان مردم استان کرمانشاه در‬ ‫مجلس شورای اسالمی به حوزه صنعت برق گفت‪ :‬با‬ ‫عنایت به وظیفه ذاتی شرکت برق منطقه ای غرب در‬ ‫خدمت رسانی و تامین انرژی مشترکین و توسعه شبکه‬ ‫خود متناسب با تقاضای مشترکین‪ ،‬بر این اساس پروژه‬ ‫افزایش ظرفیت ترانس های پســت فوق توزیع روانســر‬ ‫در دستور کار این شرکت قرار گرفت‪ .‬وی افزود‪ :‬خروج‬ ‫ترانس موجود از مدار به دلیل شرایط خاص این پست و‬ ‫عدمامکانجابه جاییسریعبار خطوط‪ ۲۰‬کیلوولتدر‬ ‫شرایط اضطراری به عنوان یک مشکل جدی در اجرای‬ ‫این پروژه مطرح شد که در صورت عدم رفع این مشکل‪،‬‬ ‫احتمال بروز خاموشی گسترده و قطعی برق شهرستان‬ ‫و مراکز درمانی در شرایط مبارزه با ویروس کرونا وجود‬ ‫داشــت‪ .‬مهنــدس اســدی ابــراز داشــت‪ :‬پس از بررســی‬ ‫سناریوهایمختلفدراموربهره برداریاستان کرمانشاه‪،‬‬ ‫نهایتا این مشکل با اجرای یک طرح ابتکاری و خالقانه‬ ‫ً‬ ‫توسطهمکاراناینامور مرتفعوبااستفادهاز بسترهای‬ ‫موجــود از جملــه خــط ‪ ۶۳‬کیلوولت ارتباطــی بین دو‬ ‫پســت فوق توزیــع روانســر و کــوزران و تغییــر در ارایش‬ ‫تجهیزات این خط‪ ،‬تامین انرژی فیدرهای‪ ۲۰‬کیلوولت‬ ‫پســت روانســر در شــرایط اضطــراری در حداقــل زمــان‬ ‫ممکنامکان پذیرشد‪.‬مدیرعاملبرقغربخاطرنشان‬ ‫ساخت‪ :‬با توجه به این شرایط‪ ،‬پروژه افزایش ظرفیت‬ ‫پســت ‪ ۶۳.۲۰‬کیلوولت روانسر پس از اجرای ازمایشی‬ ‫ایــن طــرح ابتــکاری‪ ،‬اجــرا و مرحلــه اول ان که تعویض‬ ‫یکی از ترانس های پست بود به پایان رسیده و مرحله‬ ‫دوم ایــن طرح نیز در حال اجرا اســت‪ .‬مهندس اســدی‬ ‫در ادامه به تشریح مشخصات پروژه پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫ایــن پــروژه دارای دو دســتگاه ترانســفورماتور قدرت به‬ ‫ظرفیــت هــر کــدام ‪ ۴۰‬مگاولت امپر اســت که در ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬شروع شد و پیش بینی می شود در تابستان ‪۱۴۰۰‬‬ ‫به بهره برداری برسد‪ .‬مدیرعامل شرکت برق منطقه ای‬ ‫غرب در پایان گفت‪ :‬یک دستگاه از ترانسفورماتورهای‬ ‫قــدرت بــه ظرفیــت ‪ ۴۰‬مگاولت امپر در کمتریــن زمان‬ ‫ممکن جایگزین ترانسفورماتور‪ ۲۰‬مگاولت امپر موجود‬ ‫شــد و در تاریخ دهم اســفندماه نیز ‪ ۱۳۹۹‬برق دار شد و‬ ‫جایگزینی ترانسفورماتور دوم در حال پیگیری است و‬ ‫بــرای اجرای ایــن پروژه اعتباری بالغ بر ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫هزینه شــده اســت‪ .‬دکتر لهونی نماینده مردم شــریف‬ ‫اورامانات در مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬تالش هایی‬ ‫کــه توســط وزارت نیرو و شــرکت برق منطق ـه ای غرب‬ ‫جهت توسعه زیرساخت های شبکه برق و تامین برق‬ ‫مطمئن و پایدار در استان کرمانشاه و منطقه اورامانات‬ ‫صورت گرفته‪،‬قابل تقدیراست‪.‬دکترلهونیابرازداشت‪:‬‬ ‫نمایندگانمردمشریفاستاندر مجلسشورایاسالمی‬ ‫امادگــی دارنــد حداکثر ظرفیت و توان خود در راســتای‬ ‫تحقق اهداف شعار سال و رفع موانع را به کار گیرند و‬ ‫در این خصوص از هیچ اقدام و عملی فروگذار نخواهیم‬ ‫بود‪ .‬نماینده مردم شریف اورامانات در مجلس شورای‬ ‫اســامی در پایان با اشــاره به شــرایط موجود و شــیوع‬ ‫ویروس کرونا گفت‪:‬زیرساخت هایایجادشدهوتقویت‬ ‫و توسعه شبکه برق‪ ،‬زمینه ابادانی و عمران و توسعه‬ ‫اقتصادی استان و منطقه را فراهم می کند و به رونق این‬ ‫منطقه کمک خواهد کرد و بنده به عنوان نماینده مردم‬ ‫تمام تالش خود را برای توســعه زیرســاخت های استان‬ ‫برای ارائه خدمت به مردم شریف منطقه به کار خواهم‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫معرفی مدیرعامل‬ ‫بهره برداری نفت و گاز‬ ‫غرب به عنوان عضو ستاد‬ ‫بازسازی عتبات عالیات‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــرکت بهر هبــرداری‬ ‫نفتو گازغرببهدنبالدیداررئیسستادعتباتعالیات‬ ‫استان کرمانشاه با مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و‬ ‫گاز غرب‪ ،‬مهندس علی رضایی به عنوان عضو شــورای‬ ‫سیاس ـت گذاری عتبات عالیات استان کرمانشاه معرفی‬ ‫شــد‪ .‬در حکم اهدایی امده است‪ :‬احتراما بدین وسیله‬ ‫به موجب این حکم‪ ،‬جنابعالی به مدت یک سال به‬ ‫عنوان عضو شورای سیاست گذاری ستاد بازسازی عتبات‬ ‫عالیاتاستان کرمانشاهمنصوبمی گردید‪.‬امیداستبا‬ ‫استعانتاز خداوندتبارک وتعالیوتحتعنایتخاص‬ ‫حضرت بقیه اهلل االعظم (ارواحنا الفداء) با نصب العین‬ ‫قرار دادنتقواوتبعیتمحضاز ولیامرمسلمینجهان‬ ‫مقاممعظمرهبریحضرتایت اهلل العظمیامامخامنه‬ ‫ای(دام ظله)در انجامماموریت هایمحولهدر چارچوب‬ ‫شــرح وظایف ابالغی موفق و موید باشــید‪ .‬همچنین‬ ‫رئیس عتبات عالیات استان در پیامی جداگانه انتصاب‬ ‫مهندسرضاییرابهعنوانمدیرعاملشرکتبهره برداری‬ ‫نفــت و گاز غرب تبریک گفت‪ .‬این گــزارش می افزاید‪،‬‬ ‫ستاد بازسازی عتبات عالیات درحال توسعه حرم مطهر‬ ‫امام حسین علیه السالم در کربالی معلی به نام صحن‬ ‫و شبستان حضرت زینب (سالم اهلل علیها) است و ستاد‬ ‫عتبات عالیات اســتان کرمانشــاه نیز جهت ســهولت در‬ ‫انجام این امر خیر‪ ،‬راهکارهایی اتخاذ نموده تا خیرین‬ ‫عزیزاقدامبهسرمایه گذاریمعنویدرتوسعهحرممطهر‬ ‫نمــوده و در نهایت ســند افتخــار و ارادت بــه نام فرد یا‬ ‫افراد مورد نظر صادر گردد‪ .‬لذا مقرر گردید اطالع رسانی‬ ‫مقتضــی در خصوص شــرایط و نحوه مشــارکت در این‬ ‫طرح‪ ،‬از سوی واحد روابط عمومی صورت پذیرد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬فروردین ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1042‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫شرایط شکننده حجم ذخیره سد زاینده رود‬ ‫زنگ خطر تشنگی اصفهان در تابستان‪ ۱۴۰۰‬به صدا درامد‬ ‫شــرایط شــکننده حجم ذخیره ســد زاینده رود‬ ‫زنــگ خطــر کم ابی در ما ههــای گرم پیــش رو را در‬ ‫اصفهــان بــه صــدا دراورد‪ .‬به گــزارش مهر‪ ،‬نگاهی‬ ‫بــه امــار بارشــی اســتان اصفهــان و سرشــاخه های‬ ‫حوضــه ابریز زاینده رود در ســال ابــی ‪۱۴۰۰ -۱۳۹۹‬‬ ‫از کاهش بارندگی ها نســبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشــته و بلندمــدت حکایت دارد کــه با توجه به‬ ‫وضعیت شــکننده ذخیره ســد زاینــده رود‪ ،‬رعایت‬ ‫نکــردن مدیریــت مصــرف می توانــد تامیــن اب‬ ‫اشــامیدنی و بهداشــت بیش از پنج میلیــون و ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار نفر مردم این اســتان را در تابســتان امســال با‬ ‫چالش جدی روبه رو کند‪ ،‬موضوعی که مســئوالن‬ ‫اصفهان درباره ان در روزهای اخیر هشدار داده اند‪.‬‬ ‫اســتان اصفهان با اقلیم خشــک و نیمه خشــک در‬ ‫ســال های گذشــته گرفتار کم بارشــی‪ ،‬افت ســطح‬ ‫اب های زیرزمینی‪ ،‬خشک شدن قنوات و چاه ها و‬ ‫در نهایت فرونشست زمین شده است و نبود توجه‬ ‫شهــای مختلف‬ ‫بــه مدیریــت مصــرف اب در بخ ‬ ‫صنعتی‪ ،‬کشاورزیوشربدراستانمشکالتیایجاد‬ ‫کرده است‪ .‬بر پایه اخرین امارها استان اصفهان از‬ ‫ابتدایسالابی(مهر‪)۹۹‬تاکنون‪ ۱۱۵‬میلی متربارش‬ ‫داشته است که این میزان بارندگی نسبت به سال‬ ‫گذشته‪ ۳۰‬درصد و در مقایسه با میانگین بلندمدت‬ ‫‪ ۲۸‬درصــد کاهــش نشــان می دهــد‪ .‬همچنیــن بر‬ ‫اساس امار هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری‬ ‫میانگینبارشیدر کوهرنگسرشاخهاصلیحوضه‬ ‫زاینده رود از ابتدای سال ابی تاکنون ‪ ۷۸۷‬میلی متر‬ ‫اســت کــه در مــدت مشــابه ســال گذشــته ‪۹۹۸‬‬ ‫میلی متــر و در بلندمدت یک هــزار و ‪ ۱۹۳‬میلی متر‬ ‫بوده اســت‪ .‬امار حاکی است بارش ها در سرشاخه‬ ‫زاینده رود نســبت به ســال گذشــته ‪ ۳۴‬درصد و در‬ ‫مقایسه با بلندمدت‪ ۲۱‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫کاهش بارندگی سبب شده تاکنون تنها ‪ ۲۳‬درصد‬ ‫از ســد مخزنی زاینده رود ابگیری شــود و ذخیره ان‬ ‫تا امروز به ‪ ۳۳۰‬میلیون مترمکعب برسد‪ ،‬حجمی‬ ‫کــه البته بخش قابل توجهــی از ان رســوبات داخل‬ ‫ســد است‪ .‬ســد زاینده رود با ظرفیت یک میلیارد و‬ ‫‪ ۴۵۰‬میلیونمترمکعبتامین کنندهاباشامیدنی‪،‬‬ ‫محیط زیست‪ ،‬صنعت و کشاورزی استان اصفهان‬ ‫یشــود و از این حوضه مصارفی برای‬ ‫محســوب م ‬ ‫کاشــان‪ ،‬چهارمحــال و بختیــاری و یــزد نیز تعریف‬ ‫شدهوابمنتقلمی شود‪.‬بنابه گفتهشهرامنخعی‬ ‫رئیــس مشــترکین و درامــد شــرکت اب منطق ـه ای‬ ‫اصفهانذخیره کنونیسدزاینده رودنسبتبهمدت‬ ‫مشابه سال گذشته فاجعه است زیرا برای یک دوره‬ ‫ابی‪ ۱۲‬ماههنزدیک‪ ۴۰۰‬میلیونمترمکعبدر سال‬ ‫مصرف اب شرب اصفهان با احتساب یزد و کاشان‬ ‫وبین‪ ۱۰۰‬تا‪ ۱۲۰‬میلیونمترمکعبنیاز صنایعاستان‬ ‫است و نجات باغات استان در تابستان نیز نیازمند‬ ‫تامینابخواهدبود‪.‬مردماصفهانخشک سالیو‬ ‫مشکالت کم ابی امسال را در بهار و تابستان‪۱۳۹۷‬‬ ‫نیز تجربه کردند اما شیوع کرونا در یک سال و نیم‬ ‫گذشته شرایط ویژه ای را رقم زده و مصارف خانگی‬ ‫اب را افزایش داده است‪.‬‬ ‫مصرف بهینه اب ضروری است‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫نبــاره می گویــد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکه‬ ‫اصفهــان درای ‬ ‫امسال بارش های قابل توجهی رخ نداد مخزن سد‬ ‫زاینده رود ذخیره مناسبی ندارد و بدون شک مردم‬ ‫در مصــرف اب بایــد دقــت الزم را داشــته باشــند و‬ ‫تابســتان پیــش رو با دقت بیشــتری ســپری شــود‪.‬‬ ‫هاشم امینی می افزاید‪ :‬کاهش بارندگی و وضعیت‬ ‫ســد زاینده رود با وجود شــرایط کرونا که بخشی از‬ ‫مصــرف اب نیــز متاثــر از ان و مازاد بر پیک گرما در‬ ‫تابستان است‪ ،‬شرایط حوزه تامین شرب را امسال‬ ‫یســازد و نیاز است مردم اصفهان با‬ ‫کمی دشــوار م ‬ ‫مصرف بهینه اب برای عبور از این شرایط همراهی‬ ‫کننــد‪ .‬همچنین معاون بهر هبــرداری شــرکت اب و‬ ‫فاضالب استان اصفهان با اشاره به اینکه اکنون‪۲۳‬‬ ‫درصد از ظرفیت سد زاینده رود اب دارد و رودخانه‬ ‫خشکاست‪،‬بهخبرنگارمهرمی گوید‪:‬اولینتوصیه‬ ‫ما مدیریت مصرف اســت؛ همه مردم و مسئوالن‬ ‫استانبایدهمت کنندتا کمترینمشکالتوتبعات‬ ‫اجتماعی و مردمی را برای اب داشته باشیم‪ .‬ناصر‬ ‫اکبــری می افزایــد‪ :‬برنامــه شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫اســتان برای ماه های گرم پیش رو‪ ،‬مدیریت فشــار‬ ‫و توزیع عادالنه اب برای مشــترکین است تا بتوان‬ ‫حداقــل ابــی را در طبقــات اســتاندارد مــورد تعهد‬ ‫شــرکت اب و فاضالب برای مردم فراهم کرد‪ .‬وی‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکه مــردم و شــرکت اب و فاضالب‬ ‫اصفهان شرایط بحران اب را در سال ‪ ۱۳۹۷‬تجربه‬ ‫کردند‪ ،‬خاطرنشان می کند‪ :‬با توجه به شرایط سد‬ ‫شهــا‪ ،‬وضعیت ما ههــای پیش رو‬ ‫زاینــده رود و بار ‬ ‫همانند سال‪ ۹۷‬است اما امسال شرایط خاصی به‬ ‫دلیل کرونا حاکم خواهد بود زیرا شیوع این بیماری‬ ‫مصرف اب را در شهرهای مختلف استان بین ‪ ۱۲‬تا‬ ‫‪ ۱۶‬درصد باال برده و این امر شرایط تامین و توزیع‬ ‫را برای شرکت اب و فاضالب دشوارتر کرده است‪.‬‬ ‫جیره بندی اب نداریم‬ ‫معاون بهره برداری شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫اصفهانباتاکیدبراینکههمراهیمردم کمکویژه ای‬ ‫برای عبور از بحران و شرایط سخت امسال خواهد‬ ‫کــرد‪ ،‬تصریــح می کنــد‪ :‬شــرکت اب و فاضــاب در‬ ‫هدف گذاری هیچ وقت جیره بندی را مدنظر نداشته‬ ‫و نــدارد‪ .‬وی می گویــد‪ :‬حجــم ذخیره ســد شــرایط‬ ‫شکننده ایداردباوجوداینبهلطفورحمتالهی‪،‬‬ ‫بارش هــای بهاری و تغییراتی در حجــم و اورد اب از‬ ‫اســمان برای اســتان امید داریم اما این کافی نیست‬ ‫و نیاز اســت مردم به مصرف بهینه اب کمک کنند‬ ‫و شرکت اب و فاضالب نیز در راستای خدمات بهتر‬ ‫بــه مــردم اقداماتی در دســتور کار دارد‪ .‬اکبری با ابراز‬ ‫امیدواریبرایمساعدشدنوضعیتسدزاینده رود‪،‬‬ ‫می افزاید‪:‬وظیفهفنیشرکتابوفاضالبووظیفه‬ ‫فرهنگیمردماقتضامی کندکهنه تنهاامسالکهاستان‬ ‫کمبارشوخشک ترشدهبلکههمهسال هااقداماتی‬ ‫متناسب با اقلیم خشک این خطه در پیش گیرند‪.‬‬ ‫معــاون بهر هبــرداری شــرکت اب و فاضالب اســتان‬ ‫اصفهان تاکید می کند‪ :‬نیاز است فرهنگ مصرف در‬ ‫کشور و استان ما تغییر کند؛ هم اکنون سرانه مصرف‬ ‫هر فرد در اصفهان بین ‪ ۱۵۱‬تا ‪ ۱۵۷‬لیتر در شبانه روز‬ ‫است‪ .‬اکبری می افزاید‪ :‬شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫اصفهــان‪ ۲‬میلیــون و‪ ۱۰۰‬هــزار مشــترک و جمعیتی‬ ‫حدود چهار میلیون و‪ ۸۰۰‬هزار نفر را تحت پوشش‬ ‫دارد کهاینامار به جزمشترکانابوفاضالب کاشان‬ ‫استودرمجموعجمعیتاستاناصفهانبهبیشاز‬ ‫‪ ۵‬میلیونو‪ ۲۰۰‬هزار نفرمی رسد کهاگراینجمعیت‬ ‫روزانهدرمصرفخود‪ ۲۰‬تا‪ ۲۷‬لیترصرفه جویی کنند‬ ‫وسرانهمصرفهرفردبه‪ ۱۳۰‬لیتردر شبانه روز (سرانه‬ ‫مصرفدراروپا)برسداستانباصرفه جوییاینمقدار‬ ‫اب بدون هیچ دغدغه ای از بحران عبور می کند‪ .‬وی‬ ‫بابیاناینکههرخانوادهاصفهانیباتوجهبهفرهنگ‬ ‫خــود می تواند مصــرف اب را مدیریت کنــد‪ ،‬اظهار‬ ‫می کند‪:‬برخیمصارفغیرضروریاستبرایمثالبا‬ ‫ابی کهبرایشستنسبزیومیوهاستفادهشدهاست‬ ‫یتــوان گل ها و باغچــه را اب داد؛ این بازچرخانی‬ ‫م ‬ ‫اب اســت و با این روش ســاده حجمی از اب تبدیل‬ ‫یشــود‪ .‬معاون بهره برداری شــرکت‬ ‫به فاضالب نم ‬ ‫اب و فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه استفاده‬ ‫از ســردوش های کاهنده‪ ،‬مصرف اب را کم می کند‪،‬‬ ‫ادامــه می دهد‪ :‬اب ســردی که در هنگام اســتحمام‬ ‫برای گرمشدنهدر می رودمی توانذخیره کردهودر‬ ‫باغچه و گلخانه استفاده کرد یا ایجاد سایه بان روی‬ ‫کولرهایابیدر تابستاندستکمتا‪ ۳۰‬درصدمصرف‬ ‫اب کولر را کم می کند‪ .‬وی خاطرنشان می کند‪ :‬این‬ ‫موارد حداقل هایی است که امکان انجام و رعایت‬ ‫ان بــرای عموم مردم وجــود دارد و حتی مردمی که‬ ‫بــه لحاظ شــرایط اقتصــادی تــوان خرید تجهیزات‬ ‫گران قیمت کاهندهرانداردنیزمی توانندباانجاماین‬ ‫کارهای ســاده به مصرف بهینه اب کمک کنند؛ هر‬ ‫خانواده ای که اراده کند صرفه جویی در مصرف اب‬ ‫امکان پذیراست‪.‬‬ ‫اب رسانی سیار بیش از ‪ ۱۷۰‬روستای اصفهان‬ ‫مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان‬ ‫شهــای ســال زراعی از‬ ‫بــا بیان اینکــه میانگین بار ‬ ‫ابتــدا (مهرماه) تاکنون ‪ ۱۱۵‬میلی متر بوده اســت‪،‬‬ ‫می گویــد‪ :‬تازه تریــن مطالعــات در یــک دوره ‪۱۰‬‬ ‫ســاله نشــان می دهــد ‪ ۷۵.۲‬درصــد از مســاحت‬ ‫استان اصفهان درگیر خشک سالی و کم ابی است‬ ‫و خشکی رودخانه زاینده رود سبب شده بسیاری‬ ‫از چا ههــای اطــراف خشــک و کیفیــت اب ا نهــا‬ ‫کم شــود‪ .‬منصور شیش ـه فروش می افزایــد‪ :‬اثرات‬ ‫کم ابی و فرونشست زمین در اغلب مناطق استان‬ ‫مشاهده می شود‪ ،‬دشت اصفهان ساالنه بین ‪۱.۵‬‬ ‫تــا ‪ ۲‬متــر افت ابخــوان و بین ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬ســانتی متر‬ ‫فرونشست دارد که در دشت پیرامون زاینده رود‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬برخوار‪ ،‬کاشــان‪ ،‬دامنه‪ ،‬مهیار‪ ،‬شــهرضا‬ ‫رخ داده و نبود بارش و خشــکی ســبب تقویت و‬ ‫ایجاد کانون های جدید گرد و غبار شده است که‬ ‫این ها اثرات غیر مستقیم کم ابی و خشک سالی بر‬ ‫استان است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تامینامنیتسبدسوختکشورباپیشگیریازشیوعبیشترکرونا‬ ‫مدیرعامــل شــرکت نفــت ســتاره خلیج فارس‬ ‫بر صیانت از اســتمرار عملیات تولیــد فراورده های‬ ‫راهبردی ســبد ســوخت کشور در شــرایط ویژه به‬ ‫ســبب شــیوع ویروس کرونا تاکید کــرد و گفت‪ :‬با‬ ‫توجــه بــه اغاز موج چهارم شــیوع این ویــروس در‬ ‫استان هرمزگان‪ ،‬پروتکل های بهداشتی را تشدید‬ ‫کرده ایم‪ .‬به گزارش شــانا به نقل از شــرکت نفت‬ ‫ســتاره خلیج فارس‪ ،‬محمدعلی دادور با اشــاره به‬ ‫برگزاری نشست های متعدد درون و برون سازمانی‬ ‫به منظــور مصو نســازی کارکنــان ایــن پاالیشــگاه‬ ‫در رویارویــی بــا مــوج چهــارم ایــن بیمــاری در‬ ‫هرمــزگان‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به شــیوع حــاد ویروس‬ ‫کرونــا و افزایــش فوت مبتالیــان به ایــن ویروس‪،‬‬ ‫همه مرخصی ها لغو شــده اســت و افــرادی که از‬ ‫اســتان خارج شــده اند‪ ،‬حق ورود به پاالیشگاه را‬ ‫تــا اطالع ثانوی ندارنــد‪ .‬وی افزود‪ :‬به همکاران و‬ ‫خانواده های ان ها توصیه شده است به هیچ وجه‬ ‫از هرمزگان خارج نشوند‪ ،‬تمامی ماموریت ها نیز‬ ‫لغو شــده اســت و سعی کرده ایم در روزهای اخیر‬ ‫از روش های مختلف و با فرهنگ سازی‪ ،‬حساسیت‬ ‫جفــارس را نســبت بــه‬ ‫خانــواد ه بــزرگ ســتاره خلی ‬ ‫ایــن بیمــاری بار دیگــر افزایش دهیم کــه با توجه‬ ‫بــه جمعیت چند هزار نفری این خانــواده بزرگ‪،‬‬ ‫لهــای‬ ‫یشــک تاثیــر شــگرفی در رعایــت پروتک ‬ ‫ب ‬ ‫بهداشتی در استان خواهد داشت تا ما نیز به سهم‬ ‫خودیاری رسانوحامیمدافعانسالمتهرمزگان‬ ‫باشیم‪ .‬مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس‬ ‫نیروی انسانی هر شرکتی را بزرگ ترین سرمایه ان‬ ‫شرکت عنوان و اظهار کرد‪ :‬با ایجاد امکان دورکاری‬ ‫کارکنــان دارای بیماری های زمینه ای نظیر دیابت‪،‬‬ ‫مشکالت کلیوی‪ ،‬قلبی‪ ،‬عروقی و تنفسی تدابیری‬ ‫اندیشــیدیم تا کمترین خطــر انــان را تهدید کند‪.‬‬ ‫دادور استرس های ناشی از این بیماری را معضلی‬ ‫بزرگ برشمرد و گفت‪ :‬چند دوره اموزشی مجازی‬ ‫ویژه خانواده های کارکنان با محور افزایش مهارت‬ ‫مقابله با استرس در برابر کرونا در یک سال گذشته‬ ‫یشــک در شــرایط کنونی‬ ‫برگزار شــده اســت که ب ‬ ‫یگــر ما خواهد بــود‪ .‬وی بیان اینکــه از ابتدای‬ ‫یار ‬ ‫شــیوع ویــروس کرونا در کشــور روزانــه نزدیک به‬ ‫‪ ۱۲‬هزار ماســک و ســایر لوازم بهداشــتی در اختیار‬ ‫کارکنان این پاالیشگاه قرار گرفته است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫مناسب سازیرستوران‪،‬مسجد‪،‬سرویس هایایاب‬ ‫و ذهــاب‪ ،‬مکا نهــای دریافــت خدمــات اداری و‬ ‫سالن های اجتماعات از ماه های پیش انجام شده‬ ‫است و با تامین زیرساخت هابیشترنشست هارانیز‬ ‫ت برخط برگزار می کنیم‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫به صور ‬ ‫نفــت ســتاره خلیج فارس بــا بیان اینکه همــه زوایا‬ ‫برای اجرای هرچه بهتر طرح فاصله گذاری فیزیکی‬ ‫در پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس دیده شده است‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در یــک ســال گذشــته بــا اجــرای مانورهای‬ ‫مختلف اشــکاالت اجــرای این طــرح را دریافتیم و‬ ‫اکنون با اطمینان بیشتری طرح فاصله گذاری را اجرا‬ ‫می کنیم و در این طرح چنانچه پزشــک تشــخیص‬ ‫دهدفردبایدپیشاز ورودبهپاالیشگاهدر قرنطینه‬ ‫قــرار گیرد‪ ،‬مکان هایــی را با امکانات کامل در نظر‬ ‫گرفته ایــم تا وی پس از ســپری کــردن ‪ ۱۴‬روز امکان‬ ‫ورود به پاالیشــگاه را داشته باشــد‪ .‬دادور در ادامه‬ ‫اجــرای طرح توســعه و تجهیــز درمانــگاه و افتتاح‬ ‫کلینیک طب کار شرکت نفت ستاره خلیج فارس را‬ ‫زمینه ساز خدمات دهیبهتروباکیفیت تربه کارکنان‬ ‫این پاالیشــگاه و کاهش بار مراجعات بر سیســتم‬ ‫درمانــی هرمزگان خواند و تاکید کــرد‪ :‬در این طرح‬ ‫ازمایشــگاه های تشخیص طبی و مولکولی در نظر‬ ‫گرفته شده که روزانه با انجام ازمایش های مختلف‬ ‫خــون و ‪ PCR‬وضــع ســامتی کارکنان مشــکوک را‬ ‫رصد می کند و در نوع خود اقدامی کم نظیر در میان‬ ‫صنایع کشور است‪.‬‬ ‫وی کارکنان این پاالیشــگاه را مدافعان امنیت‬ ‫ســبد سوخت کشــور برشــمرد و گفت‪ :‬در شرایط‬ ‫کنونی صیانت از فرایند تولید فراورده های راهبردی‬ ‫اهمیــت بســیاری دارد و امیــدوارم بتوانیــم در این‬ ‫برهه نیز همچون گذشته وظایف خود را به عنوان‬ ‫سربازان وطن در جبه ه جهاد اقتصادی با موفقیت‬ ‫ش از پیش شــاهد درخشــش‬ ‫انجــام دهیــم تــا بی ـ ‬ ‫ســتاره ای چش ـم نواز در اســمان صنعت پاالیشــی‬ ‫کشورباشیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تامین اب شرب شهرستان ابیک از مهم ترین پروژه های اب منطقه ای قزوین‬ ‫قزویــن ‪-‬رویــداد امــروز‪ :‬مدیــرکل دفتــر نظــارت بــر‬ ‫بهره برداریابشرکتمهندسیابوفاضالب کشور‬ ‫بههمراهمدیرعاملشرکتابمنطقه ایومدیرعامل‬ ‫شرکتابفایاستاناز رونداجرایتصفیه خانهوخط‬ ‫انتقال اب شرب از سد طالقان به شهرها و روستاهای‬ ‫استان بازدید کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت‬ ‫اب منطقه ای قزوین علیرضا طباطبایی در حاشــیه‬ ‫این بازدید با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه اظهار‬ ‫داشت‪ :‬داشتن برنامه زمان بندی برای اجرای پروژه از‬ ‫اولویت هاییاستکهباکمکانمی توانیماطالعات‬ ‫مناسبیاز جملهمیزانپیشرفتوزمانخاتمهپروژه‬ ‫رامحاسبهکنیم‪.‬ویهمچنینشناسایینقاطبحرانی‬ ‫پــروژه و حل به موقع چالش های موجــود را از دیگر‬ ‫مزایایداشتنبرنامهزمان بندیاعالمکرد‪.‬طباطبایی‬ ‫یاداورشد‪:‬باارائهایناطالعاتبهمسئولینومدیران‬ ‫باالدستی می توانیم از حمایت ها و کمک های انان‬ ‫جهت بهبود روند اجرا استفاده نمائیم‪ .‬این مسئول‬ ‫در ادامه اجرای پروژه اب رســانی به شهرستان ابیک‬ ‫را مورداشــاره قــرار دادو گفــت‪ :‬طــرح تصفیه خانــه‬ ‫اضطراری همراه با اطالعات تکمیلی کیفی اب باید‬ ‫هر چه سریع تر جهت بررسی و تصمیم گیری نهایی‬ ‫در اختیار شرکت مهندسی اب و فاضالب کشور قرار‬ ‫گیردتاهم زمانباپایانعملیاتاجراییخطانتقال‬ ‫امکان استفاده از این اب برای مردم شهرستان ابیک‬ ‫فراهم گردد‪.‬مدیرعاملشرکتابمنطقه ایقزوین‬ ‫نیزدراینبازدیدبااشارهبهتاریخچهمطالعاتانتقال‬ ‫اب شرب از سد طالقان به شهرها و روستاهای استان‬ ‫و همچنین اهمیت تامین اب شرب شهرستان ابیک‬ ‫گفت‪:‬انجاممطالعاتاینپروژهمهموحیاتیاستان‬ ‫در دهه‪ ۸۰‬بهاتمامرسیدولیبهدلیلعدمتخصیص‬ ‫ردیف اجرایی‪ ،‬کلنگ زنی این پروژه در ســال ‪ ۹۶‬با‬ ‫دســتور ریاســت جمهوری انجام شــد‪ .‬یداهلل ملکی‬ ‫افــزود‪ :‬متاســفانه این پــروژه در ادامــه به دلیل عدم‬ ‫تخصیصبهموقعاعتباراتموردنیاز‪،‬از رونداجرایی‬ ‫مناسبی برخوردار نگردید‪ ،‬لذا با هماهنگی های به‬ ‫عمــل امده مقرر شــد با توجه به کیفیت پایین اب‬ ‫شرب شهرســتان ابیک پیمانکار تمام توان و نیروی‬ ‫خــود را صرف اجرای این بخــش از پروژه نماید و در‬ ‫همین راستا نیز با پیگیری های صورت گرفته قرارداد‬ ‫تامینوخریدلوله هایخطانتقالبهشهرستانابیک‬ ‫به مبلغ ‪ 1600‬میلیارد ریال در سال گذشته منعقد و‬ ‫در حال حاضر نیز‪ 160‬شاخه لوله‪ ۱۴۰۰‬تولید و اماده‬ ‫انتقال به کارگاه است‪ .‬ملکی اظهار امیدواری کرد در‬ ‫صورت تامین و تزریق به موقع منابع مالی این پروژه‬ ‫تا تیرماه سال جاری به بهره برداری برسد‪ .‬او با اشاره‬ ‫بهاخرینوضعیتپروژهخطانتقالابشرباز سد‬ ‫طالقانبهشهرهاوروستاهایاستاننیزبیانداشت‪:‬‬ ‫مجددا مناقصه انتخاب‬ ‫پس از تهیه مدل های مالی‬ ‫ً‬ ‫سرمایه گذار اینپروژهدر اواخرسال گذشتهبرگزار شد‬ ‫و در حال حاضر نیز همکاران ما در حال بررسی اسناد‬ ‫مناقصه ارسال شده توسط سرمایه گذاران می باشند‬ ‫و ب ـه زودی ســرمایه گذاری ایــن پــروژه نیز مشــخص‬ ‫خواهد شد‪ .‬مدیرعامل شرکت اب منطقه ای قزوین‬ ‫در پایان با اشــاره به چالش ها و مشــکالت اجرایی‬ ‫پــروژه تصفیه خانــه و خط انتقــال اظهار داشــت‪ :‬با‬ ‫پیگیری های به عمل امده و مســاعدت و همکاری‬ ‫مسئولین استانی در حال حاضر تنها مشکل اجرای‬ ‫پروژه منابع مالی است چرا که عدم تزریق به موقع‬ ‫منابعمالیمی تواندباعثتوقفدرروندتولیدلولهو‬ ‫در نتیجهاجرایپروژه گردد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫برای گازرسانیبهمنطقهسیستان‬ ‫‪ 230‬کیلومترشبکه گذاریشد‬ ‫رشــت‪ -‬خبرنگار رویــداد امروز‪:‬‬ ‫گیالنافزود‪:‬هم اکنونعملیات‬ ‫در ســالی کــه از جانــب مقــام‬ ‫گازرســانی به شهرســتان زابل و‬ ‫معظم رهبری به عنوان تولید‪،‬‬ ‫شــهرهای محمدابــاد‪ ،‬زهــک‪،‬‬ ‫پشــتیبانی ها‪ ،‬مانــع زدایی هــا‬ ‫ادیمی و دوست محمد در حال‬ ‫نام گذاری شــده است‪ ،‬شرکت‬ ‫انجــام بــوده و تاکنــون بال غبــر‬ ‫حسین اکبر‬ ‫گاز استان گیالن با برنامه ریزی‬ ‫‪ 230‬کیلومتــر شــبکه گذاری گاز‬ ‫مــدون در حــال گازرســانی بــه‬ ‫در این شهرها اجرا شده است و‬ ‫مناطق باقیمانــده در اســتان گیالن و همچنین در ادامه عملیات نصب علمک در مناطق مذکور‬ ‫گازدار نمودنمنطقهسیستاندر استانسیستانو انجام می شــود‪ .‬حسین اکبر اظهار داشت‪ :‬برای‬ ‫بلوچستان است‪ .‬حسین اکبر مدیرعامل شرکت اجرای هرچه بهتر گازرسانی به منطقه سیستان‪،‬‬ ‫گاز اســتان گیــان در گفتگویی به بیــان اهداف جلسات کنترل پروژه به صورت مستمر در شرکت‬ ‫شرکت گاز استان در سال‪ 1400‬پرداخت و گفت‪ :‬گاز استان و همچنین به صورت ویدئوکنفرانسی‬ ‫اهداف کلی این شرکت در سال جدید که مزین با مدیرعامل و مدیران ســتادی شــرکت ملی گاز‬ ‫بهشعارتولید‪،‬پشتیبانی ها‪،‬مانعزداییهااست‪ ،‬برگزار شدهوعالوهبراینمهندسینو کارشناسان‬ ‫گازرسانیبهمناطقباقیمانده‪،‬سهولتدسترسی شــرکت طــی ارتبــاط بــا ادارات و ســازمان های‬ ‫و گسترشخدمات کیفیبرایجلبرضایتمندی منطقه سیســتان‪ ،‬روند حقوقی اجرای پروژه ها‬ ‫حداکثــری مــردم شــریف اســتان اســت‪ .‬وی در نظیرانجاماستعالم هاودریافتمجوزها‪،‬تنظیم‬ ‫خصوص گازرسانی به منطقه سیستان بیان کرد‪ :‬صورت جلسات واگذاری زمین و … را در کم ترین‬ ‫با توجه به اتمام گازرسانی به شهرهای گیالن و زمان ممکن به انجام می رســانند‪ .‬وی در پایان‬ ‫اجرایموفقیت امیزگازرسانیبهروستاهایاستان خاطرنشــان ساخت‪ :‬مشارکت در کار گازرسانی‬ ‫در قالــب پــروژه بنــد «ق» و همچنیــن به علت بهاستانسیستانوبلوچستاندرراستایسیاست‬ ‫توانمندی و تجربه کارکنان این شرکت‪ ،‬شرکت مسئولیت هایاجتماعیشرکتنیزقابلتعریف‬ ‫ملــی گاز ایــران‪ ،‬گاز گیــان را بــه عنــوان اســتان اســت و امیــدوارم تا گاز طبیعی همانند اســتان‬ ‫معینبرای گازرسانیبهمنطقهسیستانانتخاب گیالن در منطقه سیستان و همه مناطق استان‬ ‫نمود و هم اکنون عملیات اجرایی این پروژه در سیســتان و بلوچســتان موجــب اســایش و رفاه‬ ‫حال انجام اســت‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز استان عموم مردم عزیز ان دیار گردد‪.‬‬ ‫‪ 340‬کیلومتر از انهار استان گیالن‬ ‫الیروبی شد‬ ‫رشــت‪ -‬خبرنگار رویــداد امروز‪:‬‬ ‫و تاسیســات و تجهیــزات برای‬ ‫مدیرعامل اب منطقه ای گیالن‬ ‫تامیــن و انتقــال اب بــه مــزارع‬ ‫از الیروبــی ‪ ۳۴۰‬کیلومتــر از‬ ‫تحت پوشــش اســتان‪ ،‬شرکت‬ ‫رودخانه هاوانهار در استانخبر‬ ‫اب منطقه ای گیــان اقدامات‬ ‫داد و گفــت‪ :‬در مجمــوع برای‬ ‫متنوعــی را برنامه ریــزی نموده‬ ‫خرمی‬ ‫وحید ّ‬ ‫امسال الیروبی ‪ ۵۰۰‬کیلومتر از‬ ‫اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬در ایــن‬ ‫انهار در گیالن برنامه ریزی شده‬ ‫راســتا تاکنــون بجــز الیروبــی‬ ‫اســت‪ .‬مهندس وحید ّ‬ ‫خرمی با اشــاره به اینکه رودخانه ها‪ ،‬انهار و کانال های ابیاری‪ ۱۵۰ ،‬مورد‬ ‫‪ ۳۴۰‬کیلومتر از انهار استان گیالن الیروبی شده از ایســتگاه های پمپاژ و چاه ها تعمیر‪ ،‬بازســازی‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در مجموع برای امســال الیروبی و راه انــدازی شــده و همچنین تعــداد ‪ ۱۴۰‬مورد‬ ‫حدود‪ ۵۰۰‬کیلومتر از انهار و رودخانه های استان از سردهنه های خاکی در سطح استان بازسازی‬ ‫برنامه ریزی شده است‪ .‬وی با بیان اینکه تاکنون و ابگذاری شــده اســت‪ .‬مدیرعامل شــرکت اب‬ ‫بیش از نیمی از ان به انجام شده است‪ ،‬افزود‪ :‬منطقه ای گیــان تاکید کرد‪ :‬کشــاورزان گیالنی‬ ‫تالش می کنیم تا قبل از شــروع فصل ابیاری کار ضمن رعایت تقویــم زراعی‪ ،‬الیروبی انهار بین‬ ‫الیروبی مســیل های باقی مانده نیز اتمام شود‪ .‬مزارع نیز اقدام نمایند‪ ،‬زیرا این امر باعث تسهیل‬ ‫مدیرعامــل اب منطقــه ای گیــان ادامــه داد‪ :‬با در انتقال اب به مزارع و کاهش مصرف در ابیاری‬ ‫توجه به ضرورت اماده ســازی رودخانه ها‪ ،‬انهار می شود‪.‬‬ ‫رشد بالغ بر‪ ۱۲۰‬درصدی‬ ‫مصرف بنزین در گیالن‬ ‫رشــت‪ -‬خبرنگار رویــداد امروز‪:‬‬ ‫ســال گذشــته لغایــت ‪۱۴‬‬ ‫مدیــر شــرکت ملــی پخــش‬ ‫فروردین مــاه امســال مصــرف‬ ‫فراورد ههــای نفتــی منطقــه‬ ‫‪( CNG‬سوخت پاک و طبیعی)‬ ‫گیالن اعالم کرد‪ :‬از ‪ ۲۶‬اســفند‬ ‫‪ 66/3‬درصد نسبت به همین‬ ‫ســال گذشــته تــا پایــان روز ‪۱۴‬‬ ‫مــدت در ســال گذشــته رشــد‬ ‫کورش باالدست‬ ‫فروردین ماهسالجاریمصرف‬ ‫داشتهاست‪.‬ویضمنتاکیدبر‬ ‫بنزین نســبت به مدت مشابه‬ ‫جایگزینی سوخت پاک ‪CNG‬‬ ‫سال قبل‪ 120/6‬درصد رشد داشته است‪ .‬کورش به جــای بنزین بــرای صرفه اقتصــادی و کاهش‬ ‫باالدست افزود‪ :‬بر اساس امارهای رسمی منتشر االینده هــای زیســت محیطی افــزود‪ :‬با مصرف‬ ‫شده بیش ترین تردد مسافران در روزهای نوروز سوخت ‪ CNG‬به جای بنزین طی ‪ ۱۹‬روز ابتدای‬ ‫امسال در استان گیالن و به بیش از یک میلیون ســال در مصرف بنزین ‪ ۲۰‬میلیون لیتر در اســتان‬ ‫و ‪ ۸۴‬هزار وسیله نقلیه رسید و از ‪ ۲۶‬اسفندماه صرفه جوئیشد‪.‬‬ ‫کاهش قابل توجه دبی ورودی سدها‬ ‫در استانمرکزی‬ ‫مدیرعاملشرکتابمنطقه ایاستانمرکزی‬ ‫گفت‪:‬بهلحاظبارندگیسالسختو کم بارشی‬ ‫را پیــش رو خواهیــم داشــت‪ .‬بــه گزارش ایســنا‪،‬‬ ‫عزت اهللامرهای‪ ۲۲‬فروردین ماهدر جلسهشورای‬ ‫حفاظــت از منابع اب اســتان مرکزی با اشــاره به‬ ‫وضعیت بارندگی ها در استان اظهار کرد‪ :‬امسال‬ ‫بر اســاس امار‪ ،‬ســال سخت و خشکی را پیش رو‬ ‫داریــم و بارندگی ها بســیار پایین تــر از حد نرمال‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬وی بــا بیان اینکــه در زمســتان‪۹۹‬‬ ‫بالغ بر‪ ۹۰‬درصد کاهشبارندگیداشتیموبهار نیز‬ ‫کاهش بارش رقم خورد‪ ،‬ذخیره برفی در کشور را‬ ‫بسیار پایین دانست و افزود‪ :‬با این کاهش منابع‬ ‫ابی‪،‬افتتولیدمحصوالتکشاورزیراپیش بینی‬ ‫می کنیم‪ .‬امره ای تصریح کرد‪ :‬سال ‪ ۹۸‬بارندگی‬ ‫بسیار خوبی دریافت شد و باورها بر این بود که‬ ‫ازخشک سالیعبور کرده ایم‪،‬امامجددبهشرایط‬ ‫قبلبازگشته ایم‪.‬ویبابیاناینکهشاهدکاهش‪۴۶‬‬ ‫درصد بارندگی ها هستیم‪ ،‬در خصوص وضعیت‬ ‫ســدهای استان گفت‪ :‬سد الغدیر ســاوه در حال‬ ‫حاضر وضعیت بدی ندارد‪ ،‬هرچند که میزان اب‬ ‫ورودی به مخازن کاهش مشهودی داشته است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقه ای اســتان مرکزی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬دبی رودخانه ها نیز به شدت کاهش‬ ‫یافته است به طوری که دبی رودخانه منتهی به‬ ‫سد کمال صالح از ‪ ۸‬میلی متر در سال گذشته به‬ ‫‪ ۱.۵‬میلی متر رسیده و این رقم در سد الغدیر از‪۱۸‬‬ ‫میلی مترسالگذشتهبه‪۲.۵‬میلی مترکاهشیافته‬ ‫است و در صورت ادامه این شرایط‪ ،‬نگران سال‬ ‫اینده هستیم‪ .‬وی در خصوص پر کردن چاه های‬ ‫غیرمجاز گفت‪:‬در سال گذشته‪ ۲۶۰‬حلقهچاهدر‬ ‫استانپرشد کهباایناقدام‪ ۶۰‬میلیونمترمکعب‬ ‫برداشت از این چاه ها صرفه جویی شد‪ .‬امره ای‬ ‫با اشاره به تصویب سند سازگاری با کم ابی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اجرای این برنامه و سند هفت ساله از سال‬ ‫گذشتهاغازشد‪.‬به عنوان مثالدرطولبرنامهباید‬ ‫‪ ۵۸۵۰‬کنتور در اســتان نصب شــود‪ .‬مقرر بود در‬ ‫سال گذشته‪ ۷۰۰‬کنتور نصب شود که‪ ۲۲۵‬کنتور‬ ‫نصبشدودر سال‪ ۱۴۰۰‬نیزباید‪ ۷۰۰‬کنتور نصب‬ ‫شود‪،‬همچنیندر بحثصدور پروانهمحدودبه‬ ‫چاه های فرم یک‪ ،‬مقرر بود که‪ ۶۰۰‬پروانه صادر‬ ‫شــود که تنهــا ‪ ۱۱۳‬پروانه صادر شــد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت اب منطقه ای اســتان مرکزی با اشــاره به‬ ‫کاهش بارش ها و روشن شدن چاه ها و برداشت‬ ‫اب‪ ،‬افزود‪ :‬الزم است امسال با توجه به شرایط‪،‬‬ ‫نظارت هاراتشدید کنیموباتوجهبهتبصره های‬ ‫الیحه بودجه ‪ ،۱۴۰۰‬افرادی که اضافه برداشت‬ ‫داشته باشند‪ ،‬جریمه می شوند و نظارت بر میزان‬ ‫برداشتازابنیزسخت گیرانه ترمی شودوممکن‬ ‫است در وضعیت اب روستاها نیز شرایط سختی‬ ‫راتجربهکنیم‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫موفقیتادارهمالیاتیالبرز در وصول‬ ‫درامدهایمالیاتیسال‪۹۹‬‬ ‫محمــد مســیحی‪ ،‬معاون‬ ‫درامــدی مالیات های مســتقیم‬ ‫درامدهای مالیاتی سازمان امور‬ ‫بیان داشــت‪ :‬اشخاص حقوقی‬ ‫مالیاتــی با اشــاره بــه وضعیت‬ ‫‪ ۵۶‬هــزار میلیارد تومان مالیات‬ ‫تحقق درامدهای مالیاتی سال‬ ‫پرداختند که رشــد ‪ ۲۷‬درصدی‬ ‫‪ ۹۹‬اظهار داشــت‪ :‬در ســالی که‬ ‫دارد‪ .‬معــاون ســازمان امــور‬ ‫محمد مسیحی‬ ‫گذشــت ســازمان امــور مالیاتی‬ ‫مالیاتی افزود‪ :‬از بخش مالیات‬ ‫موفق شــد ‪ ۱۹۲٫۵‬هزار میلیارد‬ ‫بــر درامد نیز ‪ ۳۹٫۵‬هزار میلیارد‬ ‫تومان مالیات وصول کند که تحقق‪ ۱۰۷‬درصدی تومــان مالیــات وصول شــد کــه ‪ ۳۶‬درصد رشــد‬ ‫نســبت به رقم مصوب قانون بودجه ســال قبل نشــان می دهد که عمــده ان مربوط به مالیات‬ ‫دارد‪ .‬همچنین رقم محقق شده‪ ۳۷‬درصد باالتر مشــاغل و حقــوق (عمومی و خصوصــی) بوده‬ ‫از عملکرد سال‪ ۹۸‬محسوب می شود‪.‬‬ ‫اســت‪ .‬او در مــورد درامــد مالیــات بــر ثــروت نیز‬ ‫معــاون درامدهــای مالیاتــی ســازمان امــور تصریــح کــرد‪ :‬در این بخــش ‪ ۲۳٫۲‬هزار میلیارد‬ ‫مالیاتی به جزئیات درامدها اشــاره کرد و گفت‪ :‬تومان درامد وصو لشــده که رشد ‪ ۱۷۸‬درصدی‬ ‫ترکیب مالیات از دو بخش مالیات مستقیم و کاال دارد‪ .‬مســیحی بابیان اینکه به دلیل شــرایط به‬ ‫و خدمات تشکیل شده که در بخش مالیات های وجود امده ناشی از بیماری کرونا و محدودیت و‬ ‫مستقیم با وصول‪ ۱۱۹‬هزار میلیارد تومان تحقق کاهش ترددها‪ ،‬میزان سوخت مصرفی در کشور‬ ‫‪ ۱۳۶‬درصــدی نســبت بــه رقــم مصــوب قانــون کاهش یافت که اثر خود را روی درامد این بخش‬ ‫بودجه ســال ‪ ۹۹‬و رشــد ‪ ۴۶‬درصدی نســبت به گذاشــت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در ســال ‪ ۹۹‬حدود ‪۶‬‬ ‫عملکــرد ســال ‪ ۹۸‬وجــود دارد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬در هزار میلیارد تومان مالیــات از فراورده های نفتی‬ ‫بخش درامد مالیات از کاال و خدمات نیز ‪ 73/5‬اخذشده که ‪ ۱۴‬درصد نسبت به سال ‪ ۹۸‬افت‬ ‫هــزار میلیــارد تومان بــه خزانه واریز شــد که ‪ ۲۳‬نشان می دهد‪ .‬معاون درامدهای مالیاتی ادامه‬ ‫درصد رشد نسبت به عملکرد سال ‪ ۹۸‬داشته و داد‪ :‬متاثــر از ایــن شــرایط‪ ۱۶۴ ،‬میلیــارد تومــان‬ ‫همچنین‪ ۸۰‬درصد رقم مصوب بودجه سال‪ ۹۹‬عوارض خروج از کشور به خزانه واریز شد که‪۸۶‬‬ ‫تحقق یافت‪ .‬مسیحی با اشاره به سرفصل های درصد افت کرده است‪.‬‬ ‫‪ ۷۵‬درصد کادر درمان گلستان واکسن‬ ‫کرونادریافت کردند‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم‬ ‫را صــرف درمــان ایــن بیمــاری‬ ‫پزشکی گلستان بابیان این که‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫ازدحام تخت در استان وجود‬ ‫او افــزود‪ :‬درمــان بــر اســاس‬ ‫نــدارد‪ ،‬گفت‪ ۷۵ :‬درصد کادر‬ ‫بســتری زودتر و تامین اکســیژن‬ ‫درمان گلســتان واکســن کرونا‬ ‫و داروهــای ضدویــروس اغــاز‬ ‫عبدالرضا فاضل‬ ‫دریافــت کردنــد‪ .‬عبدالرضــا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫فاضــل اظهــار کــرد‪ :‬در حــال‬ ‫فاضــل بیــان کــرد‪ :‬اصــراری‬ ‫ت کنیــم کرونای چینی یا کرونای‬ ‫حاضر ازدحام تخت در استان نداریم و شرایط نداریــم که ثاب ‬ ‫ما نســبت به سایر اســتان ها بهتر است‪ .‬رئیس انگلیسیاستودرمانراسریع ترشروعمی کنیم‪.‬‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی گلســتان اضافــه کرد‪:‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت‪:‬‬ ‫علیرغــم اینکــه بیمارســتان ها در اماد هبــاش هزینه کیت تشخیصی انگلیسی بیشتر از کرونای‬ ‫هســتند به ظرفیــت تختی ما اســیبی ندیده و معمولی بوده و فرایند استخراج هم پیچیده تر‬ ‫اگــر بیــش از هزار بیمار بســتری داشــته باشــیم و ریســک انتقال کرونا به فرد ازمایش کننده هم‬ ‫مشکالت اغاز می شود‪ .‬او در خصوص کرونای باالتــر اســت‪ .‬بــه گفتــه او عــاوه بر ازمایشــگاه‬ ‫انگلیســی هــم گفــت‪ :‬ب هصــورت تصادفی هر ویروس شناســی دانشــگاه‪ ،‬دو ازمایشــگاه‬ ‫بیمــاری که عالئم بالینی شــدید و دوره کمون ویروس شناســی خصوصی هم در ســطح اســتان‬ ‫کمتری داشــته باشــد‪ ،‬عالوه بر تســت کرونای وجــود دارد‪ .‬فاضل اعالم کرد‪ ۹ :‬هزار و ‪ ۳۰۰‬دوز‬ ‫معمولی ازنظر کرونای جهش یافته هم بررسی واکســن کرونــا وارد اســتان شــده که هــزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫م ‬ ‫یشــود‪ .‬فاضــل بیــان کــرد‪ :‬هفتــه گذشــته از واحد ان تزریق شده است‪ .‬رئیس دانشگاه علوم‬ ‫‪ ۶‬تســت اخذشــده پنــج تســت مثبت بــوده و پزشــکی گلســتان گفت‪ :‬کادر درمان در اولویت‬ ‫براورد اماری ما این است که نوع انگلیسی امار دریافت واکسن بوده و‪ ۷۵‬درصد ان ها واکسینه‬ ‫باالیــی را بــه خود اختصــاص می دهد‪ .‬رئیس شده اند‪ .‬او توضیح داد‪ :‬امار بیماران خاص مانند‬ ‫دانشــگاه علوم پزشکی گلســتان اظهار کرد‪ :‬از دیالیزی‪ ،‬ام اس و غیره در اســتان مشخص است‬ ‫یشــود و تزریق‬ ‫مقطعی بر اســاس اعالم وزارت بهداشت مبنا کــه به ترتیــب فراخــوان داده م ‬ ‫را بــر کرونــای انگلیســی گذاشــته و تــوان خود واکسنانجاممی شود‪.‬‬ ‫باختهایمیلیاردی‬ ‫در سایت هایقمار وشرط بندی‬ ‫معــاون دادســتان قــم در‬ ‫بوده و درنهایت توسط مدیران‬ ‫خصوص کاله برداری از مردم در‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫ســایت برداشــت م ‬ ‫قالب ســایت های شرط بندی‪،‬‬ ‫معــاون دادســتان قــم در امور‬ ‫پیش بینی مســابقات ورزشی و‬ ‫فضای مجازی درگاه پرداخت‬ ‫یهــای انالیــن هشــدار داد‬ ‫باز ‬ ‫بســیاری از ایــن ســایت ها‬ ‫ابوالفضل‬ ‫و گفــت‪ :‬تاکنــون پروند ههــای‬ ‫را جعلــی خوانــد و اظهــار‬ ‫تحریری‬ ‫متعددی از شاکیان سایت های‬ ‫داشــت‪ :‬بــا ورود اطالعــات‬ ‫شــرط بندی که درمجموع مبالغ میلیــاردی دچار حســاب بانکی در درگاه های جعلی پرداخت‬ ‫ضرر شــده اند‪ ،‬در دادســرای قم تشکیل شده که ایــن ســایت ها‪ ،‬کلیــه اطالعات حســاب افراد‬ ‫تنها دریکی از پرونده ها‪ ،‬یک جوان قمی مبلغ دو شــرکت کننده در اختیار سایت های شرط بندی‬ ‫میلیارد و یک صد و شصت میلیون تومان دریکی قــرار می گیــرد‪ .‬حجت االســام تحریــری در‬ ‫از ســایت های شــرط بندی ازدس ـت داده اســت‪ .‬خصوص اعتیاداور بودن قمار و شرط بندی به‬ ‫حجت االسالم والمســلمین تحریری با اشــاره به جوانان هشــدار داد و گفت‪ :‬هرگونه فعالیت‬ ‫اینکــه این فــرد با خرید کد ووچرمانی حســاب در خصــوص ســایت های شــرط بندی اعــم از‬ ‫کاربری خود را شارژ نموده‪ ،‬بیان داشت‪ :‬بر اساس طراحی و راه اندازی سایت های قمار‪ ،‬مشارکت‬ ‫گفته این شاکی‪ ،‬سایت قمار‪ betcart.com‬پس از و یا در اختیار گذاشــتن حســاب بانکی‪ ،‬تبلیغ‬ ‫شارژ مبلغ مذکور‪ ،‬حساب کاربری او را مسدود و ان ها و حتی شرکت در شرط بندی و بازی های‬ ‫کلمبلغرابرداشتمی کند‪.‬‬ ‫انالیــن جــرم محســوب شــده و طبــق قانون‪،‬‬ ‫یکــه درامــدی نیــز از ایــن راه تحصیــل‬ ‫ایــن مقــام قضایــی تصریــح کــرد‪ :‬در اغلب درصورت ‬ ‫ســایت های شــرط بندی وجــوه دریافتــی بــه شده باشد به نفع دولت ضبط شده و چنانچه‬ ‫حســاب های اجاره ای واریز م ‬ ‫یشــود و در برخی مالی ازدست رفته باشد‪ ،‬قابل برگشت نخواهد‬ ‫دیگربه وسیلهرباتبینحساب کاربراندرجریان بود‪.‬‬ ‫اتمامحفاریتونلخطسهقطار شهری‬ ‫در جبههشرقیتاپایانامسال‬ ‫مدیرعامل شرکت قطار شهری مشهد گفت‪:‬‬ ‫تا پایان ســال جاری حفاری تونل خط سه قطار‬ ‫شــهری در جبهه شــرقی به اتمام خواهد رسید‪.‬‬ ‫کیانوش کیامرزافزود‪ :‬کارگاه های عمرانی ‪ ۳‬خط‬ ‫دو‪ ،‬سه و چهار قطار شهری مشهد فعال هستند‬ ‫وعملیاتاجراییاحداثدسترسیباقی ماندهاز‬ ‫ایستگاه الندشت خط دو در حال انجام است و‬ ‫تا تیرماه امسال اماده بهره برداری خواهد شد‪.‬او‬ ‫در ادامه گفت‪ :‬به دنبال انعقاد قرارداد تجهیز و‬ ‫معماری ایستگاه سالمت هستیم که با هزینه ای‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۱۲۰‬میلیــارد تومــان اجرایــی م ‬ ‫مدیرعامل شرکت قطار شهری مشهد یاداور شد‪:‬‬ ‫تــا امــروز ‪ ۱۱‬کیلومتر از حفاری تونل خط ســه در‬ ‫جبهه شرقی حدفاصل میدان فردوسی تا میدان‬ ‫صبا انجام شده و تنها ‪ ۲‬کیلومتر از تونل خط سه‬ ‫در این جبهه باقی مانده اســت که تا پایان سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬با رسیدن دستگاه حفار به شهرک ابوذر به‬ ‫اتمامخواهدرسید‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1042‬‬ ‫در دیدار سفیر صربستان و شهردار اصفهان مطرح شد‪:‬‬ ‫تولیدمحصولمشترکمیانسینماییصربستانواصفهان‬ ‫ســفیر صربســتان در ایــران بــا حضــور در‬ ‫اصفهان‪ ،‬با شــهردار اصفهان دیدار و گفت وگو‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫قــدرت الــه نــوروزی‪ ،‬شــهردار اصفهــان‬ ‫در ایــن دیــدار بابیــان اینکــه اصفهــان شــهری‬ ‫منحصربه فرد و جهانی اســت و میراث بشــری‬ ‫را در خــود جــای داده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬اصفهان و‬ ‫شهرهای صربستان هریک ظرفیت هایی دارند‬ ‫و در دنیــای کنونــی ان هایی موفق هســتند که‬ ‫از این ظرفیت ها در راستای هم افزایی و بهبود‬ ‫اوضاع زندگی شهروندانشان استفاده کنند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬باوجوداینکه ما هم با تحریم های‬ ‫ظالمانــه و هــم بــا کرونــا دس ـت وپنجه نــرم‬ ‫می کنیــم و تبــادالت اقتصادی کشــور در خارج‬ ‫از مرزها با مشــکالتی مواجه اســت‪ ،‬اما شهری‬ ‫ماننــد اصفهــان پویایی و روند توســعه را بیش‬ ‫از همیشه به خود می بیند‪.‬‬ ‫شــهردار اصفهان با اشــاره به اینکه توســعه‬ ‫فهــای مختلــف در‬ ‫روابــط اصفهــان بــا طر ‬ ‫جهــان در طــول ســال های اخیــر در دســتور کار‬ ‫شــهرداری بوده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬مثلث دوســتی‬ ‫ایــران‪ ،‬روســیه و صربســتان می توانــد در بســتر‬ ‫دیپلماسی شهری نیز تعمیم یابد‪.‬‬ ‫نــوروزی گفــت‪ :‬بررس ـی های الزم بــرای‬ ‫تعامــل در زمینه هــای مختلــف بــا شــهر بلگراد‬ ‫صــورت گرفتــه و حوز ههــای فرهنگــی‪،‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬گردشــگری برای این تعامل مناسب‬ ‫دیده شده است‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬صربســتان در زمینه هــای‬ ‫دانشــگاهی‪ ،‬صنعت فوالد و فرهنگ و ســینما‬ ‫ظرفیت هــای زیــادی دارد؛ حوزه هایــی کــه در‬ ‫بسیاری از ان ها اصفهان در جهان می درخشد‪.‬‬ ‫نــوروزی بابیــان اینکــه بلگــراد و اصفهــان‬ ‫می تواننــد بــر روی عقد تفاهم نامــه با یکدیگر‬ ‫وارد عمــل شــوند‪ ،‬گفــت‪ :‬پیشــنهاد می کنــم‬ ‫پیگیــری ایــن موضــوع توســط اقــای ســفیر‬ ‫انجــام و نتایــج ان بــه اصفهــان اعــام شــود تا‬ ‫پس ازان شــهرداری اصفهان نیز بتواند گام های‬ ‫بعــدی را از مراجــع ذیصالح بــرای عقد پیمان‬ ‫خواهرخواندگی میان دو شهر بردارد‪.‬‬ ‫او تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن بنــده در مذاکره‬ ‫بــا رئیــس دانشــگاه اصفهــان پیشــنهاد ایجــاد‬ ‫صربهــا را‬ ‫ ‬ ‫کرس ـی های زبــان فارســی بــرای‬ ‫مطرح خواهم کرد تا ان ها بتوانند در خصوص‬ ‫فراگیری این زبان اموزش های الزم را ببینند‪.‬‬ ‫با این توانمندی ها اشنایی بیشتری پیدا کنند‪.‬‬ ‫تئودورویــچ همچنیــن گفــت‪ :‬همکاری های‬ ‫ســینمایی نیز می تواند در دســتور کار تعامالت‬ ‫صربســتان و اصفهــان قــرار گیــرد و حتــی‬ ‫می توانیــم یــک محصــول ســینمایی مشــترک‬ ‫صربستانی ‪ -‬اصفهانی تولید نماییم‪.‬‬ ‫اصفهان نه تنها پایتخت فرهنگی ایران‬ ‫افزایش تعامالت گردشگری میان‬ ‫ســفیر صربســتان در ایران نیز ضمن تشکر از‬ ‫شــهردار اصفهــان برای فراهــم اوردن مقدمات‬ ‫ایــن دیــدار‪ ،‬بــا اســتقبال از پیشــنهاد شــهردار‬ ‫اصفهــان مبنــی بــر خواهرخواندگــی دو شــهر‬ ‫بلگــراد و اصفهــان‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن موضــوع را‬ ‫بالفاصلــه پــس از بازگشــت بــه تهــران پیگیری‬ ‫خواهم کرد‪.‬‬ ‫«دراگان تئودورویچ» با اشاره به اینکه وزیر‬ ‫خارجه این کشــور قرار اســت در اینده نزدیک‬ ‫بــه ایــران و ازجمله اصفهان ســفر کند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬باوجود شــرایط کرونــا تعامالت میان دو‬ ‫کشــور ایــران و صربســتان باید ادامــه پیدا کند‬ ‫زیــرا اقتصــاد و ســایر تعامــات میان دو کشــور‬ ‫در حوز ههــای مختلــف می تواند مســیر خود را‬ ‫طی کند‪ .‬او بابیان اینکه به زودی نتایج مثبت‬ ‫تعامل میان دو شهر بلگراد و اصفهان مشخص‬ ‫یشــود‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬اصفهــان نه تنها پایتخت‬ ‫م ‬ ‫فرهنگــی ایــران بلکــه به عنــوان یــک پایتخــت‬ ‫یشــود‪ ،‬در هیچ‬ ‫فرهنگــی در جهان شــناخته م ‬ ‫کجــا نمی توانیــد مدت زمــان طوالنــی اقامــت‬ ‫داشــته باشــید و همواره یک مکان جدید برای‬ ‫بازدیــد داشــته باشــید ایــن در حالی اســت که‬ ‫اصفهان دارای چنین ویژگی هایی است‪.‬‬ ‫سفیر صربستان ظرفیت گردشگری اصفهان‬ ‫را بســیار باال ذکر کرد و افزود‪ :‬نمی توان مکان‬ ‫خاصــی را در اصفهان به عنوان مکانی زیبا نام‬ ‫بــرد زیــرا در این شــهر همه چیز زیباســت و این‬ ‫افتخاری اســت برای من که امروز در این شــهر‬ ‫حضــور دارم‪ .‬او پیشــنهاد کرد‪ :‬نمایشــگاهی از‬ ‫ظرفیت های فرهنگی و گردشــگری اصفهان در‬ ‫کشــور صربســتان برگزار شــود تا هم وطنان من‬ ‫رئیس کمیســیون فرهنگی و ورزشــی شورای‬ ‫اســامی شــهر اصفهان نیز در این دیدار بابیان‬ ‫اینکــه اصفهان در مجامــع بین المللی به عنوان‬ ‫شــهر خالق در صنایع دســتی در یونسکو و شهر‬ ‫دوســتدار کــودک در یونیســف شناخته شــده‬ ‫اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬بر همین اســاس جشــنواره‬ ‫مهــای کــودکان و نوجوانــان در‬ ‫بین المللــی فیل ‬ ‫یشــود و قرار اســت جشنواره‬ ‫اصفهان برگزار م ‬ ‫بین المللی صنایع دستی نیز به همت شهرداری‬ ‫اصفهان در امسال در این شهر برگزار شود‪.‬‬ ‫فریــده روشــن تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫اطالعاتــی کــه از صربســتان وجــود دارد نــرخ‬ ‫بیکاری در این کشور به دلیل توجه به مباحث‬ ‫گردشگری کاهش یافته است‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬پس از پایان کرونا می توانیم‬ ‫تعامــات میــان اصفهــان و صربســتان را در‬ ‫برنام ههــای مشــترک و مختلــف در زمینه هــای‬ ‫گردشــگری و فرهنگی پایه ریــزی کنیم و برنامه‬ ‫شهروند دیپلمات که توسط شهرداری اصفهان‬ ‫یشــود یکی از ایــن برنامه ها‬ ‫پیگیــری و اجرا م ‬ ‫اســت کــه می توانــد در حــوزه گردشــگری بــه‬ ‫کمک دو طرف اصفهان و صربستان بیاید‪.‬‬ ‫رئیس کمیســیون فرهنگی شــورای اســامی‬ ‫شــهر اصفهــان گفــت‪ :‬در طــرح «شــهروند‬ ‫دیپلمــات» شــهروندان اصفهــان و بلگــراد‬ ‫می توانند با ظرفیت های یکدیگر اشــنا شــده و‬ ‫از ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫روشــن تاکیــد کــرد‪ :‬برگــزاری نمایشــگاه‬ ‫اصفهــان در بلگــراد می توانــد فرصــت خوبــی‬ ‫یهــای اصفهــان در‬ ‫بــرای نمایــش توانمند ‬ ‫حوزه هــای مختلــف باشــد‪ .‬به ویژه کــه تعامل‬ ‫که پایتخت فرهنگی جهان است‬ ‫اصفهان و صربستان پس از دوران کرونا‬ ‫مدیریت شــهری و میــراث فرهنگی در اصفهان‬ ‫می تواند به خوبی در این زمینه استفاده شود‪.‬‬ ‫برقراری ارتباط بین شهری میان اصفهان‬ ‫و بلگراد‬ ‫رئیــس نمایندگــی وزارت امــور خارجــه در‬ ‫اصفهــان نیز در این دیدار اظهــار کرد‪ :‬برقراری‬ ‫نشــهری میان اصفهان و بلگراد را در‬ ‫ارتباط بی ‬ ‫دســتور کار قــرار می دهیم و عالقه مند هســتیم‬ ‫موضــوع خواهرخواندگــی میــان ایــن دو شــهر‬ ‫برقرار شود‪.‬‬ ‫علیرضا ساالریان تصریح کرد‪ :‬برای اشنایی‬ ‫بیشتر راهنمایان تورهای گردشگری با اصفهان‬ ‫پیش ازایــن برنامه هایی با کشــورهای مختلف‬ ‫وجود داشت که پس از رفع کرونا این موضوع‬ ‫می توانــد میان دو شــهر بلگــراد و اصفهان و با‬ ‫حمایــت شــهرداری اصفهــان نیــز وجود داشــته‬ ‫باشد تا راهنمایان تور‪ ،‬با ظرفیت های اصفهان‬ ‫اشنایی بیشتری پیدا کنند‪.‬‬ ‫استفاده از ظرفیت های طرح «شهروند‬ ‫دیپلمات» میان اصفهان و بلگراد‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات و امــور بین الملــل‬ ‫شــهرداری اصفهــان نیــز در ایــن دیدار با اشــاره‬ ‫بــه طــرح «شــهروند دیپلمــات»‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫ایــن طرح بــا هماهنگی وزارت امــور خارجه از‬ ‫ســال گذشته اغازشده و شهر اصفهان به عنوان‬ ‫پیشــنهاددهنده این طرح از ســوی وزارت امور‬ ‫خارجــه به عنــوان پایلــوت ایــن طرح در کشــور‬ ‫شناخت هشــده اســت‪ .‬ایمــان حجتــی بابیــان‬ ‫اینکــه ایــن طرح به دنبال توســعه دیپلماســی‬ ‫شــهروندی اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن طرح‬ ‫بــه دنبــال ایــن هســتیم تــا از ظرفیــت افــرادی‬ ‫کــه زمینه هایــی بــرای توســعه تعامــات در‬ ‫زمین ههــای مختلــف فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری‪،‬‬ ‫اقتصــادی و ‪ ...‬در شــهرهای خواهرخوانــده‬ ‫اصفهان دارند‪ ،‬اســتفاده کنیــم‪ .‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫بــا توجــه به این دیــدار می توانیم شــهر بلگراد‬ ‫را نیــز در طرح شــهروند دیپلمــات اضافه کنیم‬ ‫تــا همکاری هــای خوبــی در زمینه های مختلف‬ ‫میان دو شهر به وجود بیاید‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۷۵‬درصد شالیزارهای گیالن شخم اولیه شدند‬ ‫رشت‪-‬رویدادامروز ‪:‬رئیس سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫گیــان گفــت‪ :‬تاکنــون شــخم اولیــه در ‪ ۷۵‬درصــد‬ ‫از ‪ ۲۳۸‬هــزار هکتــار از اراضــی شــالیزاری اســتان‬ ‫انجا مشــده است‪ .‬مسعود الماســی اظهار داشت‪:‬‬ ‫افزایش حاصلخیزی خــاک‪ ،‬صرفه جویی در میزان‬ ‫مصرفابو کاهشجمعیتبرخیافت هایبرنج‬ ‫و غنی سازی خاک ازجمله فواید شخم اولیه است‪.‬‬ ‫او با اشــاره به اینکه شــخم اولیه موجب از بین‬ ‫رفتن پناهگاه زمســتانی افت ها به ویژه کرم ســاقه‬ ‫خواربرنج‪،‬ذخیرهرطوبتخاک‪،‬افزایشمحصول‪،‬‬ ‫استفاده بهینه از نزوالت جوی و سالمت محصول‬ ‫یشــود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬شخم اولیه شرایط مطلوب‬ ‫م ‬ ‫برای رشد و نمو گیاه در طول فصل زراعی را فراهم‬ ‫می کند و امکان به کارگیــری به موقع کودهای پایه‬ ‫شامل کودهایفسفاتهدر زراعتبرنجراامکان پذیر‬ ‫می کند‪.‬رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیالن بابیان‬ ‫اینکهبراساستقویمزراعیخزانه گیریبرنجاز چند‬ ‫روز گذشتهدر ایناستاناغازشدهاست‪،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در خزانه گیری سبک و سنگین کردن بذر باید‬ ‫موردتوجــه قرار گیرد به این ترتیب برای جدا کردن‬ ‫بــذر کامــا پر و ســنگین از بذر پــوک و نیمه پر‪ ،‬بذر‬ ‫موردنظر را باید در محلول اب و نمک قرارداد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬برای این کار بذور برای خزانه گیری‬ ‫را باید در داخل محلول اب نمک ریخت و به هم‬ ‫زد‪ ،‬بذری که در باالی اب قرارگرفته و یا در وســط‬ ‫اب غوطه ور بوده‪ ،‬غالبا ناسالم و غیر بذری بوده و‬ ‫باید توســط ابکش از بذور ســالم جدا شود‪ .‬رئیس‬ ‫سازمان جهاد کشــاورزی استان گیالن بابیان اینکه‬ ‫بذر ته نشین شده‪ ،‬بذر مناسب برای کاشت است‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬بذر سالم را باید سریع از اب نمک‬ ‫خارج کرد و چند مرتبه با اب معمولی شستشو داد‬ ‫یکــه نمــک از بذور کامال جدا شــود‪ .‬گیالن‬ ‫به طور ‬ ‫بزرگ ترین تولیدکننده ارقام بومی و باکیفیت برنج‬ ‫در کشــور بــه شــمار می اید که بــا ‪ ۲۳۸‬هزار هکتار‬ ‫اراضی شالیزاری‪ ،‬رتبه اول کشور را ازلحاظ سطح زیر‬ ‫کشــت و همچنین رتبه دوم تولید برنج را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اهدای بیش از ‪ 826‬هزار اثر ارزشمند به کتابخانه استان قدس‬ ‫ســحر رحمتی‪ -‬مشــهد مقدس ‪ :‬کتابخانه مرکزی‬ ‫اســتان قدس رضوی به عنوان یکــی از بزرگ ترین‬ ‫کتابخان ههــای جهــان اســام دارای اثــار بســیار‬ ‫نهــای بســیار‬ ‫ارزشــمندی از کتــب خطــی و قرا ‬ ‫نفیس اســت که در نوع خود بی نظیر و از اعتبار‬ ‫و ارزش باالیی برخوردار هستند‪ .‬پس از شهادت‬ ‫امام رضا (ع)‪ ،‬دوســتداران و ارادتمندان این امام‬ ‫رئــوف (ع) بــرای زیــارت ایشــان بــه حــرم مطهــر‬ ‫می امدند و این مسئله باعث می شد افرادی که‬ ‫دارای کتب خطی و قران های خطی بودند ان ها‬ ‫را وقــف حرم امام هشــتم (ع) کنند؛ به طوری که‬ ‫در ســا ل ‪ 327‬هجری قمــری قدیمی ترین جزوه‬ ‫قرانــی توســط «کشــواد بــن امــاس» وقــف این‬ ‫اســتان مقدس شده اســت‪ .‬در سال های اخیر نیز‬ ‫بســیاری از ارادتمندان به ســاحت مقدس رضوی‬ ‫بــا وقــف مجموع ههــای مطالعاتــی و فرهنگــی‬ ‫خــود باعــث غنــای ایــن مجموعــه شــده اند‪ .‬به‬ ‫گفتــه رئیــس اداره خدمــات کتابــداری ســازمان‬ ‫کتابخان ههــا‪ ،‬موزه ها و مرکز اســناد اســتان قدس‬ ‫رضــوی‪ ،‬کتابخانــه مرکــزی ایــن اســتان مقــدس‬ ‫بهــای‬ ‫یکــی از بزرگ تریــن دریافت کننــدگان کتا ‬ ‫اهدایی در کشــور اســت‪ .‬عیســی اختری طوسی‬ ‫امــار منابــع و مجموعه هــای فرهنگی اهداشــده‬ ‫به این ســازمان طی ســال ‪ 1399‬را رقمی بالغ بر‬ ‫‪ 826‬هزار ‪ 290‬اثر عنوان می کند که شامل ‪738‬‬ ‫نســخه خطــی‪ ،‬بیــش از ‪ 620‬هــزار بــرگ ســند‪،‬‬ ‫‪ 786‬نســخه چاپ سنگی‪ 80 ،‬هزار ‪ 930‬نسخه‬ ‫چاپی‪ 43 ،‬هزار نسخه مطبوعات‪ 3 ،‬هزار ‪804‬‬ ‫شی موزه ای و بیش از ‪ 750‬هزار نسخه دیجیتال‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن میــان فقــط در اســفندماه ســال‬ ‫گذشــته بیش از ‪ 10‬هزار ‪ 300‬جلد منابع چاپی از‬ ‫ســوی اهداکنندگان بــه روابط عمومی کتابخانه‬ ‫مرکــزی و کتابخان ههــای وابســته ایــن ســازمان‬ ‫تحویل داد هشــده اســت‪ .‬کتاب های اهدایی به‬ ‫کتابخانــه اســتان قــدس رضوی بــا توجه به نیت‬ ‫اهداگر‪ ،‬توسط کارشناسان بررسی و تفکیک شده‬ ‫و با توجه به سامانه های موجود در سازمان برای‬ ‫کتابخانه ها و تاالرهای کتاب ارسال می شود‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫محصوالت زراعی‬ ‫در ‪ ۱۱‬هزار هکتار‬ ‫از اراضی شاهرود‬ ‫کشت می شود‬ ‫کارشناس مسئولتولیدات گیاهیادارهجهاد کشاورزی‬ ‫شــاهرود گفت‪ :‬ســطح زیر کشــت محصوالت زراعی‬ ‫شهرســتان شــاهرود ‪ ۱۱‬هــزار هکتار اســت کــه ‪ ۶‬هزار‬ ‫هکتــار پاییــزه و پنــج هــزار هکتــار ان بهــاره انجــام‬ ‫می شــود‪ .‬حســن بنکدار افزود‪ :‬باغــداران در ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫هکتار از باغ های شهرستان انواع میوه را تولید می کنند‪.‬‬ ‫او تاکیــد کرد‪ :‬پــرورش و تولید محصوالت گلخانه ای‬ ‫یکــی از موضوعات موردتوجه کشــاورزان اســت و در‬ ‫ایــن زمینــه در دهمــا ‪ ۲۴‬واحــد در مســاحت چهــار‬ ‫هکتــار بــا تولیــد ‪ ۷۵۰‬تن در ســال فعالیــت دارد‪ .‬به‬ ‫گفتــه او‪ ،‬مبــارزه با افات عمومی ماننــد موش و ملخ‬ ‫در یک هزار و ‪ ۶۱۸‬هکتار‪ ،‬افات همگانی سن گندم‬ ‫در ‪ ۸۶۵‬هکتــار‪ ،‬ردیابــی افــات قرنطینــه ای در ‪۱۰‬‬ ‫هــزار و ‪ ۵۴۰‬هکتار‪ ،‬بیش اگاهــی درختان میوه در ‪۱۰‬‬ ‫هزار هکتار و شــبکه مراقبــت در ‪ ۶‬هزار هکتار انجام‬ ‫شــد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬نظارت و مراقبت بر کلینیک های‬ ‫گیاه پزشــکی و فروشــگاه های ســموم‪ ،‬ضدعفونــی‬ ‫بذرهــای غالت توســط اتحادیه‪ ،‬توصیه و راهنمایی‬ ‫مبــارزه بــا علف هــای هــرز و محصــوالت باغــی و‬ ‫همچنین نهالستان های باغی مجوز دار ازجمله برخی‬ ‫فعالیت هــای واحــد حفــظ نباتــات جهاد کشــاورزی‬ ‫شاهروداست‪ .‬کارشناس مسئولتولیدات گیاهیجهاد‬ ‫کشاورزی شاهرود با اشاره به اینکه در بخش باغبانی‬ ‫یک هزار و ‪ ۶۵۰‬میلیون ریال یارانه نهال و ‪ ۲۱۵‬میلیون‬ ‫ریــال اعتبار تســطیح اراضی شــیب دار پرداخت شــد‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬صدور مجوز ‪ ۱۵‬سایه بان باغی‪ ،‬تکمیل‪۴۲‬‬ ‫پرونده تســهیالت گلخانه‪ ،‬معرفی و تکمیل هشــت‬ ‫پرونده تســهیالت کاشــت زعفران‪ ،‬معرفی و تکمیل‬ ‫پرونــده چهار ســایه بان باغی‪ ۲۰ ،‬پرونده تســهیالت‬ ‫تکمیل ســرمایه در گردش باغداران در ســامانه بهین‬ ‫یــاب انجــام شــد‪ .‬او افــزود‪ :‬توزیــع یک صــد لیتر کود‬ ‫زیســتی بــارور بیــن باغــداران زیتــون و ‪ ۲۴۴‬لیتــر کود‬ ‫زیستی برای تغذیه باغ های پایه نیز انجام شد‪ .‬بنکدار‬ ‫بابیاناینکهدر بخشماشین االت کشاورزیمتقاضیان‬ ‫برای دریافت ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۹۰۰‬میلیون ریال تسهیالت به‬ ‫بانک ها معرفی شــدند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تکمیل و معرفی‬ ‫پرونده تســهیالت خریــد ‪ ۲۷‬تراکتور زراعی‪ ،‬هشــت‬ ‫پرونده خرید تراکتور باغی‪ ،‬یک پرونده خرید کمباین‬ ‫«نیوهلنــد»‪ ،‬چهار پرونده کمبایــن ‪ ۱۰۵۵‬و همچنین‬ ‫شماره گذاری و تعویض پالک ‪ ۵۳۵‬دستگاه تراکتور و‬ ‫کمباینانجامشد‪.‬‬ ‫اتمام رمپ اتصال بلوار‬ ‫امام رضا (ع) به پل ‪ ۹‬دی‬ ‫مدیرعامــل ســازمان توســعه و عمــران شــهرداری قــم‬ ‫از اتمــام اتصــال رمپ بلــوار امام رضا (ع) بــه پل ‪ 9‬دی‬ ‫بــا هزینــه ای بیش از ‪ 8‬میلیــارد تومانی خبر داد‪ .‬ســید‬ ‫ابوالفضل میریک امامی اخرین وضعیت پــل ‪ ۹‬دی را‬ ‫تشریح و اظهار کرد‪ :‬یکی از پروژه های مهم شهر قم که‬ ‫توانسته در تکمیل رینگ ترافیکی شهر قم تاثیر بسیاری‬ ‫داشته باشد پل‪ ۹‬دی است‪ .‬مدیرعامل سازمان توسعه‬ ‫و عمران شهرداری قم دسترسی پل ‪ ۹‬دی به بلوار امام‬ ‫رضا (ع) و بلوار جمهوری را در سال گذشته موردتوجه‬ ‫قرارداد و افزود‪ :‬پل ‪ ۹‬دی یعنی از میدان سپاه تا میدان‬ ‫امام حســین (ع) احداث شــده که اوایل ســال گذشــته‬ ‫دسترســی بــه بلــوار امــام رضــا (ع) بــه روی پــل و بلوار‬ ‫جمهوری ان ایجاد و بتن ریزی عرشه و جدول گذاری و‬ ‫رنگ امیزی ان تمام شده و در مرحله خط کشی است‪.‬‬ ‫میریک امامی از تملک گاراژ بزرگ برای اتصال پل‪ ۹‬دی‬ ‫به بلوار امین خبر داد و گفت‪ :‬برای دسترسی سریع به‬ ‫بلوار امین تملک یک گاراژ بزرگ در دستور کار قرارگرفته‬ ‫و در مرحله توافق بوده و به زودی عملیات تخریب ان‬ ‫اغاز می شــود‪ .‬او افزایش قیمت مصالح و بتن را یکی‬ ‫از مشــکالت شــهرداری دانســت و ابراز کرد‪ :‬شهرداری‬ ‫برای رفع این مشــکل و جلوگیری از افزایش مضاعف‬ ‫هزینه هاوتعدیلبعضیاز پروژه هایمهمرابهسازمان‬ ‫توسعهعمرانواگذار کردهوتوانستهباتوجهبهزمان بر‬ ‫بــودن مرحلــه تملــک زمان اتمــام پــروژه را نیز کاهش‬ ‫دهد‪ .‬مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم‬ ‫اعتبار این بخش از پروژه را ‪ ۸.۵‬میلیارد تومان اعالم و‬ ‫خاطرنشان کرد‪ ۸.۵:‬میلیاردتومانهزینهاینمرحلهاز‬ ‫قراردادبودهولیمتاسفانهافزایشقیمتبتنومصالح‬ ‫را داشته و در پایان هزینه کلی براورد می شود‪.‬‬ ‫صادرات ‪ ۱۱۵‬میلیون‬ ‫دالری صنایع مستقر‬ ‫در شهرک های صنعتی‬ ‫استان سمنان‬ ‫مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی استان سمنان‬ ‫از صــادرات ‪ ۱۱۵‬میلیــون دالری صنایــع مســتقر در‬ ‫شهرک های صنعتی استان سمنان در سال‪ ۹۹‬خبر داد‪.‬‬ ‫حسن ال بویه با اعالم این خبر اظهار کرد‪ :‬حدود ‪۱۱۵‬‬ ‫میلیون دالر ارزش کاالهای صادراتی صنایع مستقر در‬ ‫شهرک هاونواحیصنعتیاستانسمناندر سال گذشته‬ ‫بود که گمرک این استان ترخیص شده است‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫در این مدت واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی استان سمنان موفق به صادرات بیش‬ ‫از ‪ ۹۶‬هــزار و ‪ ۹۷۰‬تن محصوالت خود به کشــورهای‬ ‫هدف شد‪ .‬او بابیان اینکه‪ ۱۷‬واحد مستقر در شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی اســتان ســمنان این حجــم کاالهای‬ ‫مختلف را از گمرک این استان صادر کردند افزود‪ :‬مواد‬ ‫شوینده‪ ،‬سیم و کابل‪ ،‬ظروف یک بارمصرف‪ ،‬ایزوگام‪،‬‬ ‫ن ازجملــه کاالهــای صادراتــی‬ ‫کاشــی ولولــه پلی اتیلــ ‬ ‫واحدهای تولیدی مستقر در شهرک و نواحی صنعتی‬ ‫استان سمنان در سال جهش تولید بوده است‪.‬‬ صفحه 5 ‫خبر کوتاه‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪6‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬فروردین ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1042‬‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 2۰‬بهمن ‪ / ۱399‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪۱۰۰۴‬‬ ‫رئیس پلیس اگاهی فرماندهی انتظامی اذربایجان‬ ‫غربی از متالشی شدن ‪ ۱۳۳‬باند سرقت از ابتدای سال‬ ‫جاری تاکنون خبر داد‪ .‬سرهنگ سامان غنی زاده با بیان‬ ‫اینکه با متالشــی شــدن این باندها ‪ ۴۳۶‬نفر ســارق به‬ ‫همراه ‪ ۴۱‬مالخر شناسایی و دستگیرشده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ارزشریالیاموالمکشوفهسرقتی‪۶۰۰‬میلیاردریالبراورد‬ ‫میشــود و در ایــن زمینه نیــز ‪ ۴۲‬واحد صنفی متخلف‬ ‫پلمپ شد‪ .‬او با بیان اینکه امسال‪ ۷۷‬درصد از مجموع‬ ‫ســرقتها در استان منجر به کشفشده اســت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ ۶۷ :‬درصد ســارقان شناساییشــده در استان دارای‬ ‫سابقه اعتیاد به مواد‪ ۵۳،‬درصد دارای سابقه دستگیری‬ ‫و بیشترین امار دستگیریها در سنین‪ ۲۰‬تا‪ ۳۰‬ساله بوده‬ ‫است‪ .‬غنیزاده با اشاره به کاهش‪ ۳۰‬درصدی سرقت با‬ ‫خشونت‪ ،‬رتبه استان را ازلحاظ امار سرقتی هجدهم و‬ ‫ازلحاظ جمعیتی سیو دوم کشوری اعالم و افزود‪ :‬در ‪۱۰‬‬ ‫ماهه گذشتههیچپروندهمرگمشکوکدر استانمفتوح‬ ‫نمانده و در زمینه کشــف قتل نیز ‪ ۱۱۰‬درصد پروندهها‬ ‫(‪ ۱۷‬پرونده مربوط به سایر استانها و سالهای گذشته)‬ ‫کشــف و مختومه شــد‪ .‬رئیس پلیس اگاهی اذربایجان‬ ‫غربــی در زمینه جعل و کالهبــرداری افزود‪ :‬همچنین از‬ ‫ابتدای سال جاری تاکنون ‪ ۹۶‬درصد پروندههای جعل‬ ‫با دســتگیری ‪ ۵۷۶‬نفر جاعــل و ‪ ۹۶‬درصد پروندههای‬ ‫کالهبــرداری با دســتگیری ‪ ۸۳۶‬کالهبردار کشــف شــد‪.‬‬ ‫او گفت‪ ۲۷۷ :‬عملیات نیابت قضائی برای ‪ ۱۰‬اســتان‬ ‫انجامشده که نتیجه این عملیات دستگیری ‪ ۲۱۵‬نفر از‬ ‫متهمانمتواریوغیربومیشدهاستوهمچنین‪ ۱۱‬هزار‬ ‫و‪ ۱۵۴‬مورد کنترلمجرمینسابقهدر‪ ۱۰‬مرحلهدر برنامه‬ ‫کاریپلیساگاهیانجامشد‪.‬غنیزادهضمندرخواست‬ ‫از همشــهریان جهــت ثبــت ســریال و تصویــر کاالهای‬ ‫باارزش خود جهت سهولت در مواقع کشف سرقت از‬ ‫راهاندازی سامانه جدید برای نمایش و شناسایی اموال‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬سامانه مجاری «نما» به ادرس ‪www.‬‬ ‫‪plice.ir‬براینمایشاموالمسروقهمکشوفهفعالشده‬ ‫است که مالباختگان میتوانند اموال مسروقه خود را در‬ ‫اینسامانهجستجو کنند‪.‬‬ ‫ت‬ ‫و مه و د د م و‬ ‫ت ت‬ ‫ت‬ ‫و د د ذ ج ن ش قی‬ ‫ی همه س نه ی ش و هص و ت ظم ک‬ ‫صفح ه خ ص ص ی د ن و ه ش یش ود‬ ‫هصو ی ه ون ‪ 26‬ش م ه و د د و ه ه س ن‬ ‫د ب صفحه خ ص صی ش و ه هم ه و ه‬ ‫د س س ش و ش ش ده س ت ون ن د‬ ‫صفح ه ‪ ۵‬ن و ه ه و ط ب وعی همه‬ ‫س نه خ ب و ش یش ود د س صفح ت‬ ‫و ه هو ه صفح ه خس ت و ه ه و‬ ‫دهوچ د ن یشو د‬ ‫ط ب و و ت س نه‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ط‬ ‫و د ک الم و د د و خود و ه ی ه س ه‬ ‫ه ن ع ف ده و ن خد ت ذ ی چ‬ ‫خ ی د مو ه س ی س ت و شش م صفح ت‬ ‫خ ص صی س نه د شم ه و ش شده ست‬ ‫الشه ی خ ص ه‬ ‫همچ ن ه ظ و قد‬ ‫هم ک ن س ه ی د س س ش و د دو ه شش م‬ ‫م ی و هه و د دو ه هف م م ی گ هه ی‬ ‫خ ی س نه هصو ت ل ع یشد دو ه ی‬ ‫خ د د دو هه ی عدی همه ش ت و س هه ی‬ ‫س ی ع یخو ه دشد‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ن گ هخ ی همچون و ه و د د و‬ ‫و و تو م خود وی خ س نه وشه س نه‬ ‫د ده س ت د ن گ هخ ی ون کهه‬ ‫س ن د ی صفحه ی و ه و وع ی وش ش ل‬ ‫خ ی و ش به ی و و ی د ن عکس‬ ‫صوتو م ست همهشه س نه ی جموعهه‬ ‫س ن د ی صفحه خ ص صی هم ن و یه ی‬ ‫س ت ص یهس د‬ ‫د ن ه الش ش ده س ت خ ب کم ل و‬ ‫چ د نح ه ی ح و ه ی و دیود ی صو ی‬ ‫ی‬ ‫ل و ع تهمه ق ط شو د دس س خ ط ن‬ ‫هو نط قد جه ت م ک ه د ی‬ ‫ع دال ه یهمه دم م د ش هش ود همچ ن‬ ‫ه و ت ع ی س هه د و ه و د د ن‬ ‫د س ج عو دی گ هخ ی و د د ن‬ ‫طالع ت لهمه س هه ی شو ه د یشد ن‬ ‫د س د ح ل کم ل ستو ه ودیج ع ن ک‬ ‫طالع ی ع ته ی س ه ید س س شو خو هد‬ ‫شد هه ی س ه ی ن جموعهد ده د ک ه‬ ‫شه ه و وس ه یه س ن عم مد دهخو هدشد‬ ‫ه ع یو عی وششده ده« و د د ن» ش م‬ ‫م‬ ‫ش‬ ‫شناسایی و دستگیری‬ ‫قاتالن فراری در کمتر از ‪۴۸‬‬ ‫ساعت در خوی‬ ‫سرهنگ سید جلیل موسوی فرمانده انتظامی خوی‬ ‫گفت‪ :‬در پی قتل مسلحانه جوانی ‪ ۲۷‬ساله براثر نزاع‬ ‫و درگیری دریکی از محالت خوی و متواری شدن قاتلین‬ ‫شناســایی و دستگیری قاتلین بهصورت ویژه در دستور‬ ‫کار پلیــس اگاهی این فرماندهی قــرار گرفت‪ .‬فرمانده‬ ‫انتظامــی خوی افزود‪ :‬تیمی متشــکل از کارگاهان زبده‬ ‫پلیــس اگاهــی پس از تحقیقات میدانی و نامحســوس‬ ‫محل اختفاء متهمین را در کمتر از ‪ ۴۸‬ســاعت دریکی‬ ‫از شــهرهای شرقی کشور شناسایی و پس از هماهنگی‬ ‫بــا مراجــع قضایــی انهــا را در یک عملیــات ضربتی و‬ ‫غافلگیرانهدستگیر کردند‪.‬اینمقامانتظامیبااشارهبه‬ ‫اینکه با بررسی سوابق قاتلین مشخص شد که متهمین‬ ‫دارای چندین فقره سابقه کیفری بودند افزود‪ :‬متهمین‬ ‫پس از روبهرو شــدن با ادله و مســتندات پلیسی به بزه‬ ‫ارتکابی اعتراف و علت و انگیزه قتل را اختالف شخصی‬ ‫عنوانکردند‪.‬‬ ‫برگزاری چهارمین نشست‬ ‫تخصصی ائمه جمعه و‬ ‫شورای روحانیت‬ ‫اهل سنت‬ ‫نماینده ولیفقیه در اذربایجان غربی و امامجمعه‬ ‫ارومیه در این نشست با بیان مطالبی از کتب شیعه و‬ ‫سنی در رابطه با لزوم وجود والیتفقیه در اداره جامعه‬ ‫اســالمی گفــت‪ :‬موضوع والیتفقیه مســئلهای اســت‬ ‫که در مبانی تشــیع و اهل ســنت بدان پرداختشده و‬ ‫وظیفه علما و ائمه جمعه تبیین این مبانی به جامعه‬ ‫مخاطبشاناست‪.‬حجتاالسالمسیدمهدیقریشیبا‬ ‫اشاره به اینکه زحمات زیادی برای شکلگیری انقالب‬ ‫اسالمی کشیده شده است‪ ،‬افزود‪ :‬باید قدر این انقالب‬ ‫بهعنوان نعمت عظمای الهی را بدانیم و علما در تبیین‬ ‫این موضوع وظیفه خطیری دارند‪ .‬او همچنین انقالب‬ ‫اسالمی را زمینهساز ایجاد وحدت و همدلی بین علمای‬ ‫شیعهوسنیدانست‪.‬‬ ‫مسیر سبز صادرات‬ ‫سیب در گمرکات کشور‬ ‫راهاندازی شده است‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اذربایجان‬ ‫غربی با اشاره به ارسال نامهای توسط مقام عالی استان‬ ‫در خصوصمشکلسیببهرئیسجمهوری گفت‪:‬طبق‬ ‫دستور حسنروحانی کهدر پاسخبهایننامهبود‪،‬مسیر‬ ‫ســبز صادرات ســیب در گمرکات کشــور راهاندازی شده‬ ‫است‪ .‬نادر صادقی افزود‪ :‬ایجاد خط سبز گمرکی برای‬ ‫جلوگیریازمعطلی کامیونهایحاملسیبدر گمرکات‬ ‫کشور ازجمله درخواستهای استاندار اذربایجان غربی‬ ‫از رئیسجمهوری بود که این امر محقق و در حال حاضر‬ ‫این امر اجرایی شده است‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬این خط سبز‬ ‫در گمرکاتــی کــه صادرات ســیب در انها جریــان دارد‪،‬‬ ‫راهاندازی شــده و میتواند در افزایش ســرعت و حجم‬ ‫صادراتبسیار موثرباشد‪.‬‬ ‫رسیدگی اتاق داوری تعاون به ‪ ۷2۰‬پرونده‬ ‫‪6‬‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ودد‬ ‫گ‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫و د د الم‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫فرماندار شهرستان اسالمشهر گفت‪ :‬با توجه به نیاز‬ ‫روستایبهرامابادومذاکراتصورت گرفتهبایکیازخیران‬ ‫سالمت‪ ،‬احداث خانه بهداشت این روستا بهزودی اغاز‬ ‫میشود‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬مسعود مرسلپور افزود‪:‬‬ ‫زمینخانهبهداشتروستایبهراماباددر مجاورتشبکه‬ ‫بهداشــت و درمان با مساحت‪ ۳۵۰‬مترمربع تامینشده‬ ‫اســت‪ .‬او ادامــه داد‪ ۵۰ :‬درصــد هزینــه احــداث خانــه‬ ‫بهداشت روستای بهراماباد توسط سرلک یکی از خیران‬ ‫پرتالشحوزهسالمتو‪ ۵۰‬درصددیگرنیزتوسطدانشگاه‬ ‫علوم پزشکی تهران تامین میشود‪ .‬مرسلپور همچنین در‬ ‫خصوص شیوع ویروس کرونای انگلیسی در کشور بهویژه‬ ‫در اســتان تهران گفت‪ :‬از مردم شــریف اسالمشهر تقاضا‬ ‫دارم نهایــت جدیــت را در رعایت الزامات و پروتکلهای‬ ‫بهداشتیداشتهباشندودرصورتمشاهدهعالئمبیماری‪،‬‬ ‫ســریعا به پزشــک مراجعه کنند چراکه ویــروس کرونای‬ ‫انگلیسی خیلی سریع مشکالت حادی را برای فرد مبتال‬ ‫ایجادمیکند‪.‬‬ ‫و د د وشه‬ ‫ن ی‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫در بخش توزیع‪ ،‬اتحادیههای خوبی داریم‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬در بخــش توزیــع‪،‬‬ ‫اتحادیههای خوبی داریم‪ .‬فعالیتهایشــان‬ ‫گسترده است‪ .‬همان نقشی را که شرکتهای‬ ‫خـــبر‬ ‫نشســت شــورای برنامهریزی و توســعه استان‬ ‫بــا حضور وحید جالل زاده‪ ،‬نماینده مردم ارومیه‬ ‫و عضو کمیسیون تلفیق و معاون رئیسجمهور و‬ ‫رئیس سازمان برنامهوبودجه‪ ،‬استاندار اذربایجان‬ ‫غربی و مسئوالن استان برگزار شد‪.‬‬ ‫جــالل زاده بــا اشــاره بــه مهمتریــن مطالبــات‬ ‫مــردم اســتان در این نشســت گفت‪ :‬بــا توجه به‬ ‫ظرفیت بزرگ ترانزیتی اذربایجان غربی بهعنوان‬ ‫یکــی از مهمتریــن اســتانها در بخش حملونقل‬ ‫بینالمللــی‪ ،‬دولــت بایــد بــه زیرســاختهای‬ ‫حملونقــل و وضعیــت راهها و پایانههــای مرزی‬ ‫توجه جدی داشته باشد‪ .‬نماینده مردم ارومیه در‬ ‫مجلس با تاکید بر لزوم توجه به پروژههای احیای‬ ‫دریاچــه ارومیه اظهار داشــت‪ :‬بودجــه پروژههای‬ ‫مهــار ابهــای ســطحی در اســتان و تامیــن حــق‬ ‫ابــه دریاچــه ارومیــه از رود ارس توســط ســازمان‬ ‫برنامهوبودجهتامین گردد‪.‬عضو کمیسیونتلفیق‬ ‫بودجه با تاکید بر اهمیت مدیریت اب در استان‬ ‫گفت‪ :‬تامین بودجه پروژههای ابیاری تحتفشار‬ ‫زمینهای کشاورزی‪ ،‬با توجه به جایگاه کشاورزی‬ ‫در توســعه اقتصــادی اســتان و اهمیت بهــرهوری‬ ‫منابــع اب در روند احیــای دریاچه ارومیه ضروری‬ ‫اســت‪ .‬جالل زاده تاکید کــرد‪ :‬تامین بودجه ارتقا‬ ‫بیمارستان ‪ ۶۰۰‬تختخوابی ارومیه به ‪ ۱۰۰۰‬تخت و‬ ‫تکمیل این پروژه در راستای بهبود شاخص تخت و‬ ‫جمعیت از مطالبات مهم استان در حوزه بهداشت‬ ‫و درمان اســت‪ .‬همچنین در این نشســت در پی‬ ‫نامه وحید جالل زاده به معاون رئیسجمهور‪ ،‬دو‬ ‫دستور مهم تامین بودجه و پیگیری در حوزه راه و‬ ‫حملونقل استان اخذ شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫افزایش عوارض پروانه ساختمانی نسبت به سال جاری‬ ‫سرپرســت شــهرداری ارومیه گفت‪ :‬هزینههای‬ ‫مربوط به ساختوســاز و اخذ پروانه ســاختمانی‬ ‫در مناطــق کــم برخوردار شــهری و بافت فرســوده‬ ‫کمتریــن افزایــش و در برخــی مــوارد افزایــش هــم‬ ‫نداشــته و در ســایر مناطــق بیــن ‪ ۳۵‬تــا ‪ ۴۰‬درصــد‬ ‫نســبت ســال جاری افزایشیافته اســت‪ .‬غالمرضا‬ ‫عدل دوســت در گفتگو با شبســتان‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫شــفافیت و مکانیزه کــردن عــوارض از ویژگیهای‬ ‫مهم تعرفه عوارض محلی سال ‪ ١4٠٠‬است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تالشها بر این معطوف شــده که اصالحات‬ ‫الزم در تعرفه عوارض انجام تا ضمن شفافسازی‬ ‫امور از تفسیر قانون یا برداشتهای متفاوت از انان‬ ‫کهمیتواندعاملیبرایتخلفباشدجلوگیری کند‪.‬‬ ‫سرپرست شهرداری ارومیه افزود‪ :‬ارای ماده دیوان‬ ‫خـــبر‬ ‫عدالــت و اییننامههــای وزارت کشــور در نگارش‬ ‫تعرفه عوارض محلی‪ ١4٠٠‬مدیریت شهری رعایت‬ ‫شده است‪ .‬سرپرست شهرداری ارومیه با اشاره به‬ ‫واقعی سازی قیمتهای عوارض ‪ ١4٠٠‬متناسب با‬ ‫امکانات‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬محاسبه عوارض ساختمانی‬ ‫بــر اســاس ارزشهــای واقعی امــالک و تعیین نرخ‬ ‫عوارض ساختوساز بر مبنای منطقه بندی و پالک‬ ‫بندی تعیین میشــود‪ .‬او افزود‪ :‬کیفیت ســاخت‪،‬‬ ‫سطحدسترسیبهخدمات‪،‬قیمتملکواپارتمان‬ ‫در منطقــه در تعییــن نــرخ عــوارض ســاختمانی‬ ‫مقررشــده اســت و بهطــور تقریبــی نــرخ عــوارض‬ ‫ســاختمانی در مناطق مختلف بین ‪ 2‬تــا ‪ 3‬درصد‬ ‫قیمت فروش ان تعیینشــده اســت‪ .‬این مســئول‬ ‫ادامــه داد‪ :‬هزینههــای مربــوط به ساختوســاز و‬ ‫اخــذ پروانــه ســاختمانی در مناطــق کم برخــوردار‬ ‫شهری و بافت فرسوده کمترین افزایش و در برخی‬ ‫موارد افزایش هم نداشته و در سایر مناطق بهطور‬ ‫میانگیــن عــوارض پروانههای ســاختمانی بین ‪35‬‬ ‫تــا ‪ 4٠‬درصد نســبت به ســال جــاری افزایشیافته‬ ‫اســت‪ .‬سرپرســت شــهرداری ارومیــه بــا اشــاره بــه‬ ‫جرائم و تخلفات ساختمانی و در خصوص تعیین‬ ‫ارزش معامالتی برای محاســبه جرائــم‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکه در ســالهای گذشــته بهنوعی‬ ‫حالت تشــویق بــرای تخلفات ســاختمانی وجود‬ ‫داشــته‪ ،‬لذا در تعرفه ســال اینده ســعی شــده که‬ ‫ایــن جرائــم حالــت بازدارندگــی داشــته باشــد‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬بدین منظور ارزش معامالتی برای محاسبه‬ ‫جرائــم صد در صد افزایش خواهند داشــت و این‬ ‫افزایــش هم خیلی متفــاوت و یا پایینتــر از ارزش‬ ‫معامــالت شــهرهای مشــابه (در حــدود ‪ 3٠‬تــا ‪4٠‬‬ ‫درصد ارزش معامالت انان) اســت‪ .‬عدل دوســت‬ ‫گفت‪ :‬ســهم ناچیزی از قیمت فروش هر اپارتمان‬ ‫به عوارض ســاخت اختصاص دارد و بهترین زمان‬ ‫بــرای اخذ پروانه ســاخت و یا احداث و همچنین‬ ‫پرداخت جرائم تخلفات ساختمانی امسال است‬ ‫از شــهروندان خواســت کــه اگــر قصد اخــذ پروانه‬ ‫برای امالک خوددارند تا پایان ســال جاری نسبت‬ ‫به انجام این مهم اقدام کنند‪ .‬سرپرست شهرداری‬ ‫ارومیــه تاکیــد کــرد‪ :‬مشــارکت و همــکاری موثــر‬ ‫شــهروندان در پرداخــت عوارض عــالوه بر تحقق‬ ‫حداکثــری بودجه و درامدهای شــهرداری موجب‬ ‫تسریع در روند توسعه و عمران شهری میشود‪.‬‬ ‫حفاظت از منطقه مراکان در خوی نیازمند ‪ ۱۰۰‬نفر محیطبان است‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیطزیســت اذربایجــان‬ ‫غربــی گفــت‪ :‬حفاظــت و صیانــت از منطقــه‬ ‫حفاظتشــده مــراکان در خــوی نیازمنــد ‪ ۱۰۰‬نفــر‬ ‫محیطبــان اســت‪ .‬مهــران نظــری در گفتوگــو با‬ ‫ایرنــا افــزود‪ :‬محیطبانــان منطقــه حفاظتشــده‬ ‫مراکان هماکنون ‪ ۲۳‬نفر بوده که ‪ ۶‬نفر این تعداد‬ ‫امسال جذبشدهاند‪ .‬او بیان کرد‪ :‬تعداد نیروهای‬ ‫موردنیــاز برای فعالیــت در این منطقه با توجه به‬ ‫اســتانداردهای حفاظتــی برای هر هــزار هکتار یک‬ ‫خـــبر‬ ‫محیطبان اســت و مــراکان نیازمند ‪ ۱۰۰‬محیطبان‬ ‫است‪.‬اوبابیاناینکهپایشمنطقهتوسطنیروهای‬ ‫گشتو کنترلمستقردر هفتپاسگاهمنطقهانجام‬ ‫میشود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای پایش بیشتر و مراقبت از‬ ‫منطقه از روستاییان و جوامع محلی عالقهمند به‬ ‫حفاظــت محیطزیســت نیز یاری گرفته میشــود‬ ‫و از پتانســیل همکاری همیاران محیطزیست نیز‬ ‫استفاده میشود‪ .‬مدیرکل حفاظت محیطزیست‬ ‫اذربایجان غربی گفــت‪ :‬ماموران نیروی انتظامی‬ ‫نیــز همــکاری تنگاتنگــی در راســتای دســتگیری‬ ‫متخلفان صید و شــکاردارند‪ .‬نظری با بیان اینکه‬ ‫کاهــش ‪ ۴۰‬درصــدی شــکار غیرمجــاز در منطقــه‬ ‫نسبت به سال گذشته وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬امسال‬ ‫‪ ۱۸‬فقره پرونده شــکار غیرمجاز ثبتشــده است‪.‬‬ ‫او دربــاره توســعه طبیعتگــردی در ایــن منطقــه‬ ‫افزود‪ :‬در راســتای طبیعتگــردی نیز محیطبانان‬ ‫هدایــت گروههــای طبیعــت گــرد و محققــان و‬ ‫اکیپهای علمی را انجام میدهند‪ .‬نظری افزود‪:‬‬ ‫برنامههای کوهنوردی و گردشگری نیز در منطقه‬ ‫بــا هماهنگی و همــکاری محیطبانــان و ماموران‬ ‫انجام میشــود و موزه فسیلشناسی در محدوده‬ ‫منطقه از اماکن گردشگری است تا بازدیدکنندگان‬ ‫بتوانند با تاریخچه منطقه اشــنا شــوند‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫اکو موزه گلفرج‪ ،‬دو باب مهمانسرا در محیطبانی‬ ‫از امکانــات ایــن منطقه برای گردشــگران اســت و‬ ‫برنامهریزی نیز برای اجرای طرح روستاگردی و بوم‬ ‫گردیدر منطقه انجاممیشود‪.‬‬ ‫بــا حضــور مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســالمی اذربایجــان غربــی‪ ،‬رئیــس‬ ‫شــورای شــهر ارومیــه‪ ،‬رئیــس اتحادیــه‬ ‫چاپخانــهداران اســتان‪ ،‬معاونــت و رئیــس‬ ‫گــروه امــور فرهنگی و رســانه ای و جمعی از‬ ‫مســئولین‪ ،‬چاپخانــه بریــل انجمــن نابینایان‬ ‫ارومیــه در دهــه مبارک فجر بــه بهره برداری‬ ‫رســید‪ .‬ناصــر خدایــاری‪ ،‬مدیــرکل فرهنــگ و‬ ‫ارشــاد اســالمی اذربایجــان غربــی در ایــن‬ ‫مراســم ضمــن اســتقبال از افتتــاح این واحد‬ ‫استاندار اذربایجان غربی با‬ ‫زلزله موید این اســت‪ .‬استاندار‬ ‫اشــاره به نقــش ویــژه ارتش در‬ ‫اذربایجــان غربی با بیان اینکه‬ ‫تقویت دفاعی و مساعدت در‬ ‫ارتشدر مباحثتوسعهشهری‬ ‫روند توســعه گفــت‪ :‬خدمات‬ ‫در نقاطمختلفاستانازجمله‬ ‫ممتازقرارگاهعملیاتیمنطقهای‬ ‫ارومیه و سلماس و نیز کمک به‬ ‫محمدمهدی شهریاری‬ ‫شمالغربنیرویزمینی‪،‬شعار‬ ‫تامین زیرساختهای جادهای‬ ‫ارتــش بــرای ملــت را بهخوبی‬ ‫در پیرانشهرعملکرددرخشانی‬ ‫جــاری و جاودانــه کــرده اســت‪ .‬محمدمهــدی داشته است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬کمک ارتش به مقابله‬ ‫شهریاری در ائین کلنگ زنی کمربندی ارتش در با شــیوع ویروس کرونا همراه و همگام با ســایر‬ ‫سلماسباتبریکایامپیروزیشکوهمندانقالب نیروهــای مســلح موجــب شــد تــا دغدغههای‬ ‫اســالمی و گرامیداشــت یــاد و خاطره شــهدا‪ ،‬از عمومی کاستهوخودباوریالزمدر جامعهشکل‬ ‫همکاری و همرای نیروی زمینی ارتش در شمال بگیرد‪ .‬شــهریاری با قدردانی از مســاعدتهای‬ ‫غــرب کشــور در مــورد تســهیل در فرایندهــای ویــژه فرماندهی نیــروی زمینی ارتش در شــمال‬ ‫توســعه شــهری و زیرســاختی قدردانی کــرد‪ .‬او غرب‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬همدلی ارکان توسعه استان‬ ‫افــزود‪ :‬ارتش همــواره در خدمت مــردم بوده و برایخدمترسانیبهمردمدر نوعخودبینظیر‬ ‫مشــارکت فعاالنه در بحرانهایی چون سیل و است‪.‬‬ ‫‪ ۵۷۰‬پروژهعمرانیاقتصادیامسال‬ ‫افتتاح و کلنگ زنی میشود‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتی و‬ ‫اســت‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬رعایت‬ ‫اجتماعــی اســتاندار اذربایجان‬ ‫دســتورالعملهای بهداشــتی‬ ‫غربــی گفــت‪ ۵۷۰ :‬پــروژه‬ ‫در هفتــه گذشــته ‪ ۵‬درصــد‬ ‫عمرانی اقتصادی در دهه فجر‬ ‫کاهشیافتــه اســت و همیــن‬ ‫امسال با ‪ ۲‬هزار و ‪ ۴۱۶‬میلیارد‬ ‫موضوع نشــان از عادی انگاری‬ ‫علی مصطفوی‬ ‫تومــان اعتبــار و اشــتغالزایی‬ ‫این ویروس توســط مردم دارد‬ ‫‪ ۸۳۲‬نفر افتتــاح و کلنگ زنی‬ ‫که الزم است برای جلوگیری از‬ ‫میشــود‪ .‬علــی مصطفــوی در جلســه شــورای شروع موج چهارم بیماری بیشازپیش به موارد‬ ‫اطالعرســانی دولــت ضمــن تبریــک دهه فجر‪ ،‬بهداشتی و رعایت مسائل مربوط به ان پایبند‬ ‫اظهــار کــرد‪ ۵۷۰ :‬پــروژه عمرانــی اقتصــادی در باشیم‪ .‬مصطفوی با اشاره به در پیش رو بودن‬ ‫دهــه فجــر امســال بــا ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۱۶‬میلیــارد ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت جمهوری‬ ‫تومــان اعتبــار و اشــتغالزایی ‪ ۸۳۲‬نفــر افتتاح و ششــمین دوره انتخابــات شــوراهای اســالمی‬ ‫و کلنــگ زنی میشــود‪ .‬او خاطرنشــان کــرد‪ :‬در شهر و روستا در سال ‪ ،۱۴۰۰‬بیان کرد‪ :‬مسئوالن‬ ‫مناسبتهای هفته دولت و دهه فجر از سال‪ ۹۲‬مربوطه تالش خود را برای حضور پرشــور مردم‬ ‫تــا ‪ ۹۹‬درمجمــوع ‪ ۵‬هــزار و ‪ ۵۲۷‬پروژه عمرانی و کاندیداهــا در انتخابات بهکارگیرند‪ .‬کشــور از‬ ‫بااعتبــاری بالغبــر ‪ ۱۴‬هــزار و ‪ ۱۴۱‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬تنوع سالیق و گروههای مختلف شکلگرفته و‬ ‫میلیونتومانافتتاحشدهاست‪.‬معاونسیاسی‪ ،‬افراد توانمند باید وارد صحنه بشــوند‪ .‬او پرهیز‬ ‫امنیتی و اجتماعی اســتاندار اذربایجان غربی با از هرگونــه توهین به قومیتهــا و قومی کردن‬ ‫هشــدار نسبت به رعایت هر چه بیشتر رعایت انتخابات پیش رو را الزمه پیشــرفت و توسعه‬ ‫پروتکلهای بهداشــتی‪ ،‬گفت‪ :‬تا هفته گذشته اســتان و منطقه دانســت و افزود‪ :‬مطبوعات و‬ ‫‪ ۱۲‬و ‪ ۵‬شهرســتان اســتان اذربایجــان غربــی بــه رسانههای گروهی وظیفه ثقیلی در این میان بر‬ ‫ترتیــب در وضعیــت ابــی و زرد قرار داشــتند که عهده دارند تا بهدرستی به عموم اگاهی دهند‪.‬‬ ‫متاســفانه از امروز تعداد شهرســتانهای ابی ‪ ۸‬معــاون اســتاندار اذربایجــان غربــی در ادامه بر‬ ‫مــورد و شهرســتانهای زرد ‪ ۹‬مورد گزارششــده ضرورتپاسخگوییبهخبرنگارانتاکید کرد‪.‬‬ ‫فاز نخستمجتمع گردشگریستارهسیلوانا‬ ‫ارومیهافتتاحشد‬ ‫فــاز نخســت مجتمــع‬ ‫مساحتی بالغبر ‪ ١6‬هزار و ‪8١٠‬‬ ‫گردشگری ستاره سیلوانا ارومیه‬ ‫مترمربــع و زیربنای چهــار هزار‬ ‫بــا حجــم ســرمایهگذاری ‪38٠‬‬ ‫و ‪ 9١8‬مترمربــع ساختهشــده‬ ‫میلیاردریالیافتتاحشد‪.‬‬ ‫اســت‪ .‬جلیــل جبــاری افــزود‪:‬‬ ‫بــا حضــور اســتاندار‪،‬‬ ‫در فــاز نخســت مجتمــع ‪24‬‬ ‫جلیل جباری‬ ‫جلیل جبــاری مدیــرکل میراث‬ ‫سوئیت با ‪ 5٠‬تخت‪ ،‬رستوران‪،‬‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫بخشتجاری‪،‬امفیتئاترروباز‪،‬‬ ‫صنایعدســتی اســتان‪ ،‬رســولی مقابلی فرماندار شطرنج خانواده و کافیشاپ وجود دارد‪.‬‬ ‫ارومیه و تعدادی دیگر از مســئوالن اســتانی فاز‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬با افتتاح این فاز برای ‪4٠‬‬ ‫نخست مجتمع گردشگری ستاره سیلوانا ارومیه نفــر اشــتغال ایجاد میشــود و در نظر اســت‬ ‫افتتاح شد‪ .‬مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری تــا با همکاری بانکهــای فازهای بعدی این‬ ‫و صنایعدســتی اذربایجان غربی اظهار کرد‪ :‬فاز پروژه در اسرع وقت تکمیل و به بهرهبرداری‬ ‫نخســت مجتمع گردشــگری ســتاره ســیلوانا در برسد‪.‬‬ ‫طرحهای گازرسانیجنوباستان‬ ‫بهبهرهبرداریرسید‬ ‫در اییــن بهرهبرداری از طرحهای گازرســانی‬ ‫جنــوب اســتان اذربایجــان غربــی کــه بهطــور‬ ‫تجمیعــی در شهرســتان میانــدواب برگــزار‬ ‫شــد ‪ ۲۳۶۶‬خانــوار روســتایی شهرســتانهای‬ ‫میانــدواب‪ ،‬شــاهیندژ و تــکاب بــه شــبکه گاز‬ ‫طبیعیمتصلشدند‪.‬‬ ‫ایــن مراســم بــا حضــور اســتاندار اذربایجان‬ ‫غربــی‪ ،‬مدیرعامل شــرکت گاز اســتان‪ ،‬عیســی‬ ‫زاده نماینده مردم میاندواب و رئیس کمیسیون‬ ‫اجتماعی مجلس‪ ،‬فرمانــدار و شــورای اداری در‬ ‫روستایسیستکمیاندواببرگزارشد‪.‬‬ ‫عیســی زاده نماینده میانــدواب در مجلس‬ ‫شــورای اسالمی گفت‪ :‬حقیقتا تالشهای بسیار‬ ‫خوبــی در زمینــه گازرســانی نهتنها به روســتاها‬ ‫و شــهر میانــدواب بلکــه در کل اســتان صــورت‬ ‫میگیرد که نشــاندهنده تعهــد خدمات نظام‬ ‫به مردم شایسته ایران است‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫گاز استان نیز در خصوص پروژههای افتتاحشده‬ ‫در این مراسم گفت‪ ۱۶ :‬روستای شهرستانهای‬ ‫میاندواب‪ ،‬شاهیندژ و تکاب به شبکه گاز کشور‬ ‫متصل شدند‪ .‬علیرضا شیخی افزود‪ :‬برای اجرای‬ ‫ایــن طرحهــا ‪ ۱۵۲۰۳۹‬متر عملیــات لولهگذاری‬ ‫صورت گرفتهویکایستگاه‪ TBS‬نیزنصبشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سهماشتغالزاییبخش کشاورزیاستان‬ ‫بیشاز میانگین کشوریاست‬ ‫افتتاح چاپخانه بریل انجمن نابینایان ارومیه‬ ‫خدماتــی‪ ،‬گفــت‪ :‬صنعت چاپ بــا توجه به‬ ‫نقــش میــان بخشــی که دارد یکــی از صنایع‬ ‫اصلی و اســتراتژیک یا بهعنوان تکمیل کننده‬ ‫و پیــش برنــده بــرای تمامــی صنایع اســت و‬ ‫هیــچ محصول صنعتی‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫بینیــاز از چــاپ نبــوده و قطعــا ایــن واحــد‬ ‫نیــاز نابینایان اســتان را مرتفــع خواهد کرد‪.‬‬ ‫او خواســتار کمــک و مســاعدت ادارات و‬ ‫حمایــت ان هــا در جهــت رونــق فعالیــت و‬ ‫توســعه این چاپخانه شد‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان جهــاد کشــاورزی اذربایجان‬ ‫غربــی گفــت‪ ۱۳۹ :‬پــروژه بخــش کشــاورزی در‬ ‫سراسر استان در دهه فجر امسال به بهرهبرداری‬ ‫میرســد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬رسول جلیلی افزود‪:‬‬ ‫در دهه فجر امسال ‪ ۱۳۹‬پروژه بخش کشاورزی‬ ‫با اعتبار بالغبر ‪ ۴۳۴‬میلیارد ریال و اشتغالزایی‬ ‫‪ ۶۵۰‬نفر در سراسر استان به بهرهبرداری میرسد‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه در سال ‪ ۵۷‬تولیدات بخش‬ ‫کشاورزیاستانیکونیممیلیونتنبود‪،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در حال حاضر سهم استان از تولیدات بخش‬ ‫کشاورزی بیش از ‪ ۶‬میلیون و‪ ۸۰۰‬هزار تن است‪.‬‬ ‫جلیلی با تاکید به اینکه در ‪ ۸‬سال گذشته رشد‬ ‫تولیدات کشاورزی استان شدت بیشتری گرفته و‬ ‫سرمایهگذاریانجامشدهدر اینبخشبیسابقه‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬در این مــدت ‪۶۳۷۲‬‬ ‫پروژه کشــاورزی با اعتبار ‪ ۱۶۹۳‬میلیارد تومان و‬ ‫اشتغالزایی بیش از ‪ ۲۱‬هزار نفر به بهرهبرداری‬ ‫رسید ه است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویدا د تهران‬ ‫شنبه ‪ 02‬اسفند ‪ / 1399‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1012‬‬ ‫شماره ‪26‬‬ ‫اماواگرهایساماندهیفاضالب‬ ‫امــروزه بــا افزایــش جمعیت شــهرها و صنایع‬ ‫مســئله فاضالب به یکی از مهمترین چالشهای‬ ‫زیســتمحیطی زندگــی شــهری و روســتایی در‬ ‫استانهایمختلف کشور ازجملهتهرانتبدیلشده‬ ‫است‪ .‬طی دهههای اخیر جمعیت کالنشهر تهران‬ ‫وشهرستانهایاطرافانافزایشپیداکردهوحتی‬ ‫شهرهای جدیدی در اطراف پایتخت ساختهشده‬ ‫اســت بهگونــهای کــه هماکنــون ‪ ۱۶‬شهرســتان در‬ ‫اســتان تهران مستقر هســتند‪ .‬در این میان نباید از‬ ‫شــهرکهای صنعتــی ایــن اســتان غفلت کــرد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایســنا‪ ،‬این توسعه در حالی صورت گرفته‬ ‫اســت که ساخت شبکه جمعاوری و سیستمهای‬ ‫تصفیهخانــه فاضالب در بســیاری از این شــهرها‪،‬‬ ‫شهرستانها و شهرکهای صنعتی تهران یا مغفول‬ ‫واقعشده یا تکمیلنشده است‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫از بین ‪ ۱۶‬شهرستان استان تهران‪ ،‬چهار شهرستان‬ ‫قرچک‪ ،‬دماوند‪ ،‬ورامین و فیروزکوه فاقد سیستم‬ ‫تصفیهخانه فاضالب مرکزی هســتند‪ .‬شهرســتان‬ ‫قرچــک دارای سیســتم تصفیهخانــه فاضــالب‬ ‫مرکزی نیست و نبود تصفیهخانه فاضالب در این‬ ‫شهرستان باعث بروز مشکالتی برای سالمت مردم‬ ‫و محیطزیســت شــده که انتشــار بــوی نامطبوع‪،‬‬ ‫رها شــدن فاضالب در جوی اب معابر و اســتفاده‬ ‫از ان در برخی فعالیتهای کشاورزی ازجمله این‬ ‫مشکالت اســت‪ .‬به گفته عزیز عبدلزاده‪ ،‬رئیس‬ ‫اداره حفاظت محیطزیست شهرستان ورامین این‬ ‫شهرستان نیز سیستم تصفیهخانه فاضالب ندارد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــه گفته محمــد فریــدی‪ ،‬رئیــس اداره‬ ‫حفاظت محیطزیست شهرستان دماوند هیچیک‬ ‫از شهرها و روستاهای این شهرستان دارای سیستم‬ ‫جمعاوری و تصفیهخانه فاضالب نیستند و بخش‬ ‫زیــادی از فاضالبهای خانگی از طریق چاههای‬ ‫جذبی ســنتی تخلیه میشوند این در حالی است‬ ‫که احداث شبکه فاضالب شهری در بخشهایی‬ ‫از این شهرســتان در دســت اجرا اســت اما احداث‬ ‫سیســتم تصفیهخانــه فاضــالب باوجوداینکــه‬ ‫جانماییشدهومجوزهایارزیابیزیستمحیطی‬ ‫دریافــت کــرده هنــوز به مرحلــه اجرایی نرســیده‬ ‫اســت‪ .‬داریــوش فرخــی رئیــس اداره حفاظــت‬ ‫محیطزیســت شهرســتان فیروزکوه گفــت که این‬ ‫شهرستان هنوز دارای تصفیهخانه فاضالب نیست‬ ‫امــا مجوزهــای ان صادرشــده و در برخــی مناطق‬ ‫لولهگذاری شبکه فاضالب انجامشده است‪.‬‬ ‫شهرستانهایی که دارای نقص در شبکه‬ ‫جمعاوری و سیستم تصفیهخانه فاضالب‬ ‫هستند‬ ‫بنابــر انچه فاطمه برنا‪ ،‬رئیــس اداره حفاظت‬ ‫محیطزیســت شــهر تهــران گفته اســت‪ :‬سیســتم‬ ‫تصفیهخانه فاضالب در برخی مناطق شهر تهران‬ ‫نیز کامل نیست و این موضوع مشکالت زیادی را‬ ‫متوجه شــهروندان کرده است؛ بهویژه در منطقه‬ ‫‪ ۲۲‬کــه شــهرکهای مســکونی و برجهــای زیادی‬ ‫ساختهشــده بنابرایــن ضــرورت دارد کــه سیســتم‬ ‫تصفیه فاضالب در این منطقه توسعه پیدا کند اما‬ ‫هنوز این اتفاق نیفتاده است‪.‬‬ ‫او اضافــه میکنــد‪ :‬در برخــی دیگــر از مناطق‬ ‫شــهر نیــز یا شــبکه فاضــالب تکمیــل و راهاندازی‬ ‫نشــده یــا شــبکه فاضــالب تکمیــل امــا سیســتم‬ ‫تصفیهخانــه فاضــالب هنوز تکمیــل و راهاندازی‬ ‫نشــده اســت‪ .‬در بعضــی مناطــق تهــران شــبکه‬ ‫جمعاوری فاضالب ‪ ۱۰۰‬درصد و در برخی مناطق‬ ‫‪ ۹۰‬درصــد اجراشــده امــا در برخــی مناطق دیگر‬ ‫توسعه شبکه جمعاوری فاضالب اجرایی نشده‬ ‫امــا تنها تکمیل شــبکه فاضالب مالک نیســت و‬ ‫ایجاد و راهاندازی تصفیهخانه فاضالب نیز باید‬ ‫به همان نســبت توســعه پیــدا کند‪ .‬اکنــون اکثر‬ ‫فاضالب کالنشــهر تهران به ســمت تصفیهخانه‬ ‫فاضــالب واقــع در جنوب شــهر مــیرود‪ .‬در این‬ ‫شرایط ضرورت ایجاب میکند که تصفیهخانهها‬ ‫و شــبکه جمــعاوری فاضالبهــای پیشــنهادی‬ ‫تکمیل شــوند‪ .‬به گفته شــیدا اکار ‪ -‬رئیــس اداره‬ ‫حفاظت محیطزیست شهرســتان شهریار‪ -‬یکی‬ ‫از بزرگتریــن معضــالت زیســتمحیطی ایــن‬ ‫شهرســتان نیز ورود فاضالب شهرســتان قدس به‬ ‫باالدســت این شهرســتان است که بخشــی از ان‬ ‫تصفیه نشــده اســت و وارد زمینهای کشــاورزی‬ ‫میشــود درحالیکــه فاضــالب شــهری شــهریار‬ ‫مشــکلی ندارد اما روانه شــدن ابهای ســطحی‬ ‫در بخشــی از شــهرکهای مســکونی کــه جــدا از‬ ‫شــهر احداثشــدهاند مشــکالتی را ایجــاد کــرده‬ ‫اســت‪ .‬همچنین حمیــد ناهیدیفر‪ ،‬رئیــس اداره‬ ‫حفاظت محیطزیست شهرستان شمیرانات ‪ -‬به‬ ‫ایسنا گفته بود که یکی از شهرهای این شهرستان‬ ‫یعنی شمشک دربندسر فاقد سیستم تصفیهخانه‬ ‫فاضــالب اســت و بهجــز دو روســتا کــه دارای‬ ‫سیستم تصفیهخانه فاضالب هستند و یک روستا‬ ‫که احداث سیســتم تصفیهخانه فاضــالب ان در‬ ‫دســت اجرا اســت‪ ،‬حدود ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬روســتایی که‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰۰۰‬نفــر جمعیت دارند‪ ،‬فاقد سیســتم‬ ‫تصفیهخانه فاضالب هستند‪.‬‬ ‫جمعاوری و تصفیه فاضالب در راستای‬ ‫مدیریت پایدار منابع اب‬ ‫مهدیاسماعیلیبیدهندی‪،‬عضوهیئتعلمی‬ ‫محیطزیست دانشگاه تهران ضمن اشاره به اینکه‬ ‫فاضالبی که در شــهرها تولید میشــود یک منبع‬ ‫االینده اســت و تا زمانی که بشــر زندگی میکند‪،‬‬ ‫وجود خواهد داشــت‪ ،‬میگوید‪ :‬فاضالب به ابی‬ ‫گفتهمیشود کهپسازمصرفتوسطمصرفکننده‬ ‫حقیقــی یا حقوقی ازجمله انســان‪ ،‬کارخانهها یا‬ ‫بیمارســتانها‪ ...‬دچــار تغییراتــی میشــود‪ .‬انواع‬ ‫فاضالبها را میتوان در سه دسته اصلی فاضالب‬ ‫شــهری‪ ،‬صنعتی و کشــاورزی تقسیمبندی کرد‪ .‬او‬ ‫ادامــه میدهد‪ :‬بخش عمدهای از فاضالبهایی‬ ‫کــه در شــهر تولید میشــوند‪ ،‬فاضالب انســانی و‬ ‫بخــش دیگر انها حاصــل از فعالیتهایی مانند‬ ‫شستوشــوی ظروف‪ ،‬لباس و اســتحمام هســتند‬ ‫عــالوه بــر ایــن روانابهایــی کــه در طــول معابر‬ ‫شــهری براثــر نــزوالت جــوی بــه راه میافتــد جزو‬ ‫فاضالب شهری بهحســاب میاید‪ .‬این کارشناس‬ ‫محیطزیســت و اب و فاضالب ضمن بیان اینکه‬ ‫بخشــی از مصارف غذایی و دارویی انســانها در‬ ‫قالــب فاضــالب تولیــدی دفــع میشــود‪ ،‬تصریح‬ ‫میکنــد‪ :‬فاضالبهــای انســانی حــاوی مقــداری‬ ‫امــالح معدنــی‪ ،‬ترکیبات شــیمیایی یــا دارویی و‬ ‫مواد بیولوژیک مانند میکروارگانیسمها هستند که‬ ‫بخش عمدهای از انها میتواند پاتوژن یا بیماریزا‬ ‫باشد‪ .‬به گفته اسماعیلی‪ ،‬یکی از هدفهای اصلی‬ ‫جمعاوری و تصفیه فاضالب جلوگیری از ورود این‬ ‫منبع الوده به محیطزیست است چراکه در گذشته‬ ‫که فاضالب از طریق چاههای جذبی تخلیه و وارد‬ ‫محیط میشد باعث ایجاد الودگی میشد این در‬ ‫حالی اســت که اکنون با افزایش جمعیت شهرها‬ ‫حجمفاضالبتولیدینیزافزایشپیداکردهاست؛‬ ‫بنابراین تخلیه فاضالب در محیط و جمعاوری و‬ ‫تصفیه نکردن اصولی ان مخاطرات زیادی را برای‬ ‫محیطزیستبههمراهخواهدداشت‪.‬‬ ‫او میافزاید‪ :‬از طرف دیگر به لحاظ بهداشتی‬ ‫نیــز جمــعاوری و تصفیه نشــدن فاضالب تولیدی‬ ‫ســالمت جوامــع شــهری کــه تحــت تاثیــر ان قرار‬ ‫میگیرنــد را نیــز بهشــدت بــه خطــر میانــدازد و‬ ‫میتواند موجب ابتال به بیماریهای مختلفی چه‬ ‫بهصــورت مســتقیم و چه بهصورت غیرمســتقیم‬ ‫شــود‪ .‬از ایــن منظــر از مهمتریــن هدفهــای‬ ‫جمعاوریوتصفیهفاضالبحفظمحیطزیست‪،‬‬ ‫افزایش سالمت و بهداشت عمومی جامعه است‬ ‫همچنیــن بــا توجه به وجــود بحرانهــای کمابی‬ ‫و خشکســالی کــه طــی دهههــای اخیــر در کشــور‬ ‫بــا ان روبــهرو بودهایــم میتــوان از جمــعاوری و‬ ‫تصفیه فاضالب در راســتای مدیریت پایدار منابع‬ ‫اب بهعنــوان منبــع اب غیرمتعارف و پایــدار برای‬ ‫مصــارف قابــل کاربــرد ازجمله کشــاورزی و ابیاری‬ ‫فضای سبز و تغذیه ابخوانها استفاده کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫خروج مرغ از تهران ممنوع شد‬ ‫مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی پایتخت گفت‪ :‬خروج مرغ از‬ ‫تهران تا اطالع ثانوی ممنوع شده است‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬محمدعلی کمالی سروستانی افزود‪ :‬این‬ ‫دســتورهای یکشــبه برای ما هم عجیب اســت و این حد از دخالت‬ ‫دولــت‪ ،‬بــازار مــرغ را بههمریختــه اســت‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬خــروج مــرغ‬ ‫از برخی اســتان و شــهرهای ایران ازجمله کرمان و تهران ممنوع شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی اظهار داشت‪ :‬این حد دخالت‬ ‫دولت بازار را بههمریخته است و طی دو روز گذشته ما هم نسبت به‬ ‫اینتصمیماعتراض کردیم‪.‬سروستانیخاطرنشان کرد‪:‬دربحثتامین‬ ‫مرغ‪،‬خیلیاز استانهانیاز استاندیگرراتامینمیکردند؛متاسفانهیک‬ ‫روز نقلوانتقال مرغ را ممنوع میکنند و روز بعد دستور میدهند که‬ ‫مرغ قطعهبندی نشود و این دستورها در بازار اثار وحشتناکی دارد و‬ ‫ثبات قیمتها را بر هم میزند‪ .‬به گفته مدیرعامل اتحادیه مرغداران‬ ‫گوشتی‪ ،‬کمبود مرغ در بازار به دو عامل ارتباط دارد‪ ،‬نخست کمبود‬ ‫دانه و خوراک مرغ است که دولت بهجای سه ماه فقط بهاندازه ‪۴۰‬‬ ‫روز جیره مرغداران را تامین کرده و برنامه تولید را برهم زده اســت و‬ ‫دومین موضوع این است که با توجه به اینکه در استانه نوروز ‪ ۹۹‬قرار‬ ‫داریم مرغداران برای تامین نیاز مردم در حال پرورش مرغ هستند که‬ ‫پایاناسفندماهاینمرغهااز کشتارگاهبهبازار عرضهمیشودوقیمترا‬ ‫متعادل خواهد کرد‪ .‬سروستانی گفت‪ :‬مرغ در کشتارگاهها کیلویی‪۲۳‬‬ ‫هزار تومان است اما برخی واحدهای صنفی مرغ را بین ‪ ۲۵‬تا بیش از‬ ‫‪ ۳۲‬هزار تومان میفروشند‪ .‬او افزود‪ :‬در مناطق شمالی شهر مرغ بیش‬ ‫از کیلویی‪ ۳۲‬هزار تومان فروخته میشود‪ ،‬برخی هم هستند که مرغ‬ ‫بدونانتیبیوتیکراباقیمتباالتریمیفروشند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫هزار تمثال شهدا در معابر پایتخت نصب شد‬ ‫رئیس ســازمان بسیج شــهرداری تهران گفت‪:‬‬ ‫هــزار طــرح جدیــد تمثــال شــهدا‪ ،‬بــا همــکاری‬ ‫سازمان زیباســازی در معابر پایتخت نصب شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویداد امروز‪ ،‬مجتبی ســالک توضیح‬ ‫داد‪ :‬در ایــام گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس‪،‬‬ ‫شناسایی‪ ،‬بازسازی و ترمیم و تعویض هزار تمثال‬ ‫مبــارک شــهدایی کــه مخدوش و مستهلکشــده‬ ‫بودنــد‪ ،‬بــا دســتور شــهردار تهــران اغاز شــد و در‬ ‫دهــه فجــر بــه پایان رســید‪ .‬او اضافــه کرد‪ :‬در‬ ‫ایــن طرحهــا‪ ،‬کد رمزینهای تعبیهشــده اســت‬ ‫کــه از طریــق ان اطالعــات شــهید در ســایت‬ ‫‪ http://www.shd.Tehran.ir‬قابلمشــاهده‬ ‫است‪ .‬سالک یاداور شد‪ :‬سازمان بسیج شهرداری‬ ‫تهران از ســال ‪ ۱۳۹۳‬بهمنظور بزرگداشــت یاد و‬ ‫نام شهدا و تکریم خانواده انها‪ ،‬اقدام به مزین‬ ‫کردن سردر ‪ ۴۸‬هزار کوچه و معابر شهر تهران با‬ ‫تمثال مبارک شــهدا کرده بــود که طی این مدت‬ ‫برخــی از انها مستهلکشــده و نیــاز به ترمیم و‬ ‫تعویض داشــتند‪ .‬او افزود‪ :‬این تابلوها در ابعاد‬ ‫‪ ۶۵‬در ‪ ۴۵‬بــر روی ورق گالوانیــزه بارنگ و چاپ‬ ‫کورهای تولیدشــده اســت کــه دارای مانــدگاری و‬ ‫عمر طوالنی است‪ .‬سالک خاطرنشان کرد‪ :‬روند‬ ‫نصب و ترمیم تمثال شهدا در معابر پایتخت در‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬نیز ادامه مییابد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫افزایش ‪ 25‬درصدی کشف سرقت در شرق استان‬ ‫جانشــین فرماندهی انتظامی شــرق اســتان تهــران از افزایش ‪۲۵‬‬ ‫درصدی کشفسرقتنسبتبهسال گذشتهدر اینحوزهاستحفاظی‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش تسنیم‪ ،‬سرهنگ هادی ثمره در نشست توجیهی‬ ‫و هماندیشی پلیس با اصحاب رسانه اظهار داشت‪ :‬امسال به جهت‬ ‫شــیوع بیمــاری کرونا مقدور نبود که راهپیمایی شــکل گیــرد اما مردم‬ ‫بازامدند و تعبیرشان این بود اگر کرونا که هیچ اتش هم از اسمان ببارد‬ ‫انها به میدان خواهند امد‪ .‬او افزود‪ :‬مردم امدند و رسانهها با پوشش‬ ‫خبری مناسب چشم دشمنان نظام و انقالب را کور کردند‪ .‬جانشین‬ ‫فرماندهی انتظامی شرق استان تهران در ادامه گفت‪ :‬وقتی مردم ما‬ ‫اینگونه پای نظام و انقالب هستند ما نیز باید خدمتگزار خوبی برای‬ ‫مردم باشیم و هر یک با اقدامات خود در عرصههایی که به ما مربوط‬ ‫اســت قدمی را برای مردم برداریم‪ .‬ثمره تصریح کرد‪ :‬حضرت زینب‬ ‫(س) اولین نفری بود که رسالت خود را برای اطالعرسانی و حقانیت‬ ‫قیام کربال نشان داد و ثابت کرد‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬شــما بــا تعامــل با نیروی انتظامــی و با انعکاس‬ ‫درست اخبار را با صحت به سمع مردم میرسانید و میتوانید برای‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫بهوعدههایمانعملمیکنیم‬ ‫‪ 4‬شهرستان استان فاقد تصفیهخانه فاضالب هستند‬ ‫خانه بهداشت بهراماباد‬ ‫اسالمشهر ساخته میشود‬ ‫مدیرامور منابعابدماونداز شناسایی‪ 22‬حلقهچاه‬ ‫غیرمجازو‪ 2‬موردتوقیفادواتحفاریوپر کردن‪ 8‬حلقه‬ ‫چاهغیرمجازدرمحدودهعملکردایناموردرهفته گذشته‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرســتان‬ ‫دماوند‪،‬مصطفیعباسیبااعالماینمطلباظهارداشت‪:‬‬ ‫با همکاری گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی در‬ ‫جهتصیانتازمنابعابی‪،‬هشتحلقهچاهغیرمجازبه‬ ‫عمق‪ 503‬متر ابدهی‪ 5.2‬لیتر در ثانیه پر و مسدود شد‪ .‬او‬ ‫همچنین با بیان اینکه این تعداد چاهها در جهت اجرای‬ ‫طرح احیاء و تعادل بخشی ابهای زیرزمینی و صیانت از‬ ‫منابعابیمسدودشدهاست‪،‬افزود‪:‬باانجاماینعملیات‬ ‫از خــروج‪ 46‬هــزار و‪ 847‬مترمکعــب اب در ســفرههای‬ ‫زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد‪ .‬مدیر امور منابع‬ ‫ابدماوندخاطرنشان کرد‪:‬باتالش گروه گشتوبازرسی‬ ‫و اخذ دستور قضایی‪ 22‬حلقه چاه غیرمجاز در محدوده‬ ‫عملکرد این امور شناسایی که در دو مورد در حال حفر‪،‬‬ ‫ادوات حفاری چاه غیرمجاز شامل چکش برقی و باالبر‬ ‫توســط ماموران گشــت و بازرســی توقیف و به پارکینگ‬ ‫تحتنظراینامورمنتقل گردید‪.‬‬ ‫ت‬ ‫شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است‬ ‫و در تمام کارگروهها عضویت دارد‪.‬‬ ‫رئیس اتاق تعاون افزود‪ :‬وزارت تعاون تحت‬ ‫ســیطره بانک مرکزی اســت و بدترین فشارها به‬ ‫تعاونیهای ما وارد میشــود‪ .‬چــرا وزارتی به ان‬ ‫عریضی و طویلی باید تحت سیطره بانک مرکزی‬ ‫باشــد؟ احساس میکنم به تعاونیهای اعتباری‬ ‫به چشم رقیب نگاه میکند و دارد با تعاونیها‬ ‫مبــارزه میکنــد‪ .‬از قــوه قضاییــه عاجزانه تقاضا‬ ‫داریم به داد شرکتهای تعاونی اعتبار برسد‪.‬‬ ‫اخذ دو دستور مهم در حوزه راه و حملونقل استان‬ ‫از معاون رئیسجمهور‬ ‫شناسایی ‪ ۲۲‬حلقه‬ ‫و انسداد ‪ ۸‬حلقه چاه‬ ‫غیرمجاز در دماوند‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫پلدشت هستند‬ ‫از گمــرک‪ ،‬صنعــت و معدن‪ ،‬اتاق تعــاون برگزار‬ ‫کردهایم‪ .‬بیشترین تعداد نفرات اموزشدیده در‬ ‫شهرستان پلدشت است و شهرستانهای سلماس‬ ‫و چالدران در ردههای بعدی قرار دارند و تحت‬ ‫اموزشهــای اصــول پیلــهوری‪ ،‬تجــارت‪ ،‬اصــول‬ ‫مالیاتی و ‪ ...‬اشنایی پیداکردهاند‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬بحــث برونمرزی نمایشــگاهها و‬ ‫برنامههایــی تــدارک دیــده بودیــم که بــه دلیل‬ ‫شــرایط کرونایــی نتوانســتیم اجــرا کنیــم‪ .‬برای‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬اعــزام هیئتهــای تجــاری بــه عــراق‪،‬‬ ‫اذربایجــان و ترکیــه را در دســتور کار داریــم‪۳ ،‬‬ ‫نمایشــگاه داخــل اســتانی برگــزار خواهیــم کرد‬ ‫و دو نمایشــگاه در دهــوک عــراق و جمهــوری‬ ‫نخجــوان‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬اتــاق تعــاون عضــو‬ ‫شنبه ‪ ۰۲‬اسفند ‪ / 1۳99‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1۰1۲‬‬ ‫معاونهماهنگیامورعمرانیاستانداریتهرانبابیان‬ ‫اینکهارادکوهتنفسمردمرادرجنوبپایتختمختل کرده‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬رفع مشــکالت اراد کوه را از محیطزیست‬ ‫مطالبهگریمیکنیم‪.‬‬ ‫بهگزارشفارس‪،‬عبدالرضاچراغعلیمعاونهماهنگی‬ ‫امور عمرانی استانداری تهران در حاشیه بازدید از مجتمع‬ ‫پردازشوبازیافتزبالهارادکوهدر کهریزکبااشارهبهتخلیه‬ ‫روزانه‪ ۷‬هزارتنزبالهدرسایتارادکوهاظهار کرد‪:‬روزانهانواع‬ ‫پسماندهایمختلفازمناطق‪ ۲۲‬گانه‪،‬شهرکوشهرهای‬ ‫اطراف‪ ،‬مراکز بهداشتی و درمانی‪ ،‬لجن و سرشاخه و غیره‬ ‫برایامحاءودفعبهاینمرکزارسالمیشود‪.‬او گفت‪:‬این‬ ‫موضوعبهواسطهتماماثارمخربیکهبرایمحیطزیستاز‬ ‫تولیدشیرابهتاالودگیخاکوهواایجادمیکندازحساسیت‬ ‫ویژهایدرنگاهمدیریتشهریومجموعهاستانداریتهران‬ ‫برخورداراست‪.‬معاونهماهنگیامورعمرانیاستاندارتهران‬ ‫افزود‪:‬عالوهبراینبویبد گازهایناشیاز پسماندزبالهدر‬ ‫مجتمع ارادکوه تنفس مردم شهرهای باقرشهر‪ ،‬کهریزک‪،‬‬ ‫جنوبشهرریومسیرواطراففرودگاهامامخمینی(ره)را‬ ‫مختلکردهاست‪.‬چراغعلیتصریحکرد‪:‬درحوزهاقدامات‬ ‫اساسی برای مدیریت پسماند یکی از کارهای بسیار حائز‬ ‫اهمیتکاهشتولیدپسمانداستکهبهعنوانیکیازموارد‬ ‫اساســی در دوره مدیریت شــهری جدید مدنظر قرارگرفته‬ ‫است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬کاهش میزان حجم زبالهای که روزانه‬ ‫بهاراد کوهمنتقلمیشوداز سیاستهاوبرنامههایحوزه‬ ‫عمرانی استانداری است‪ .‬معاون هماهنگی امور عمرانی‬ ‫استاندارتهراندرپایانخاطرنشانکرد‪:‬رفعنگرانیودغدغه‬ ‫مردمبرایماحائزاهمیتبسیار استومانیزاینموضوع‬ ‫را از محیطزیست مطالبه گری خواهیم کرد‪ .‬امین بابایی‬ ‫بخشدارکهریزکنیزدربااشارهبهتولیدروزانه‪۴۰۰‬مترمکعب‬ ‫شیرابه مجتمع پردازش و بازیافت زباله ارادکوه اظهار کرد‪:‬‬ ‫اینموضوعبرایسالیانمتوالیبوده کهمعضالتفراوانی‬ ‫را برای شهر کهریزک و مردم این منطقه ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫او گفت‪:‬انتشار بوینامطبوعو گاز مِ تان‪،‬حضور سگهای‬ ‫ولگرد‪،‬نفوذشیرابههایناشیاززبالههابهخاک‪،‬حضوراتباع‬ ‫بیگانهوافزایش کلونیهاتنها گوشهایازمعضالتارادکوه‬ ‫برای ســاکنان بخش کهریزک بوده که به لحاظ بار روانی‬ ‫اثراتنامطلوبیرابرایشهرونداناینبخشبههمراهداشته‬ ‫است‪.‬بخشدار کهریزکافزود‪:‬بهرغمعوارضواسیبهای‬ ‫اجتماعــی و زیســتمحیطی ارادکــوه بر ســاکنان منطقه‪،‬‬ ‫متاسفانهشهرداریتهرانتحتتاثیرمعیارهایسوداوری‪،‬این‬ ‫مواردرانادیدهگرفتهومشکالتبسیاریراایجادکردهاست‪.‬‬ ‫باباییتصریح کرد‪:‬مجتمعپردازشوبازیافتزبالهارادکوه‬ ‫هیــچ عایدی برای مردم بخش کهریزک نــدارد و این مردم‬ ‫نبایدتاوانزبالههایکالنشهرتهرانرابدهند‪.‬اوخاطرنشان‬ ‫کرد‪:‬نحوهعملکردارادکوهبهویژهدرحوزهساختوسازهای‬ ‫انجامگرفتهنیزبایدتعیینتکلیفشودونسبتبهاخذمجوز‬ ‫پایانکارباتوجهبهاینکهدرحوزهحریمشهرکهریزکاست‪،‬‬ ‫اقداماتالزمانجامشود‪.‬‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ودد د ل‬ ‫بیشترین نفرات اموزشدیده در شهرستان‬ ‫رئیــس اتــاق تعــاون اذربایجــان غربــی‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬اموزشها را از طریق اســاتیدی‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫س‬ ‫و د د صفه ن‬ ‫باقــر خلیلــی‪ ،‬رئیس اتــاق تعــاون اذربایجان‬ ‫غربــی گفــت‪ :‬همــان فعالیتهایــی را کــه اتاق‬ ‫بازرگانــی در حــوزه بازرگانی‪ ،‬صنعــت‪ ،‬معدن و‬ ‫کشــاورزی دارد‪ ،‬در حــوزه اتحادیههــای تعاونی‬ ‫بر عهده اتاق تعاون اســت‪ .‬خلیلــی افزود‪ :‬اتاق‬ ‫تعــاون در ســال ‪ ۱۳۸۸‬فعالیــت رســمی خــود را‬ ‫اغاز کرده و در حوزه داوری‪ ،‬بر اساس بخشنامه‬ ‫قوه قضاییه که در ســال ‪ ۱۳۹۵‬صادرشده‪ ،‬اتاق‬ ‫داوری تعــاون تشــکیل یافتــه و تــا امــروز ‪۷۲۰‬‬ ‫پرونده را رســیدگی کــرده که ‪ ۲۱۰‬پرونده متعلق‬ ‫بــه ابتــدای ســال ‪ ۱۳۹۹‬تــا امروز اســت‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ ۶۷۵۹–:‬اتحادیــه تعاونــی در اســتان داریم‬ ‫کــه از ایــن تعداد ‪ ۱۸۴۸‬شــرکت فعــال و ‪۳۶۰۳‬‬ ‫شــرکت غیرفعــال و ‪ ۱۳۰۸‬تعاونــی وضعیتشــان‬ ‫نامشــخص اســت که ‪ ۹۰‬هــزار و ‪ ۱۷‬نفر را تحت‬ ‫پوشــش اشــتغال خــود دارنــد‪ .‬خلیلــی افــزود‪ :‬از‬ ‫بهمــن ‪ ۱۳۹۸‬اموزش پیلــهوران در مناطق مرزی‬ ‫را بــر عهــده داشــته و ‪ ۲۱۷‬دوره اموزشــی بــرای‬ ‫پیلهوران برگزار کردهایم که مجموعا ‪ ۴۶‬هزار و‬ ‫‪ ۷۸۷‬نفر ســاعت دورههای اموزشــی ما شــده و‬ ‫‪ ۵۸۴۸‬نفــر در ایــن دورهها شــرکت کردهاند که‬ ‫پیشبینــی میکنیم تا پایان ســال ایــن رقم به ‪۷‬‬ ‫هزار نفر برسد‪.‬‬ ‫تعاونــی در زمــان جنــگ در خدمترســانی‬ ‫بــه مــردم بــر عهــده داشــتند‪ ،‬هماکنــون در‬ ‫شــرایط دشــوار اقتصــادی که در ان هســتیم‪،‬‬ ‫تعاونیهــا بــه لحــاظ خدمترســانی ا گــر‬ ‫بهانــدازه شــرکتهای دولتــی هــم نباشــند‪،‬‬ ‫کمتــر از انهــا فعالیــت نمیکننــد‪ .‬تعاونیها‬ ‫همهجــا حضــور دارنــد بــه داد مــردم‬ ‫رســیدهاند‪ ،‬در گرفتاریهــا کمکحالشــان‬ ‫بودهانــد‪ .‬اگــر امروز مردم مــا دوام اوردهاند‬ ‫در ســایه همیــن تعاونیهاســت کــه نقــش‬ ‫انکارناپذیــری دارنــد‪.‬او در ادامــه ســخنانش‬ ‫افزود‪ :‬در ابتدای شــروع به کار هیئترئیســه‬ ‫جدیــد دنبال این بودیم دو اتحادیه تشــکیل‬ ‫بدهیــم‪ .‬یکــی اتحادیــه بازرگانــی‪ ،‬دوم‬ ‫اتحادیه مکانیزاســیون کشــاورزی‪ .‬در اخرین‬ ‫جلســهای کــه بــا مدیرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعــی داشــتیم‪ ،‬عزمشــان بــر تشــکیل‬ ‫ایــن اتحادیههاســت‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬جشــن‬ ‫فعــاالن بخــش تعــاون را هفتــه اینــده برگزار‬ ‫خواهیــم کــرد‪ .‬اعضــای هیئتمدیــره اتــاق‬ ‫تعــاون ‪ ۵‬نفرنــد‪ ۲ ،‬عضــو علیالبــدل و ‪۲‬‬ ‫بــازرس هیئتمدیــره هم داریــم‪ .‬او همچنین‬ ‫گفــت‪ :‬در حــال حاضــر نزدیــک ‪ ۴۰‬نفر دارند‬ ‫در مرکــز داوری تعــاون داوری میکننــد‪ .‬این‬ ‫مرکز ســال گذشــته‪ ،‬در سطح کشور اول شد‪.‬‬ ‫رئیــس اتــاق تعــاون همزمــان رئیــس مرکــز‬ ‫داوری نیز هست‪.‬‬ ‫قرارگاهمنطقهایشمالغرب‬ ‫شعار ارتش برای ملت را جاودانه کرده است‬ ‫رویداد اذربایجان غربی‬ ‫محیطزیست به مشکالت‬ ‫ارادکوه رسیدگی کند‬ ‫ش‬ ‫رئیس اتاق تعاون اذربایجان غربی خبر داد‪:‬‬ ‫‪ ۱۳۳‬باند سرقت در استان‬ ‫متالشی شد‬ ‫گ هخ ی و دد‬ ‫ت‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬بهمن ‪ / 1399‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1004‬‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫گ‬ ‫ت‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫رویدا د ارذبایجان رغبی‬ ‫شماره ‪26‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫مردم روشــنگری کنید‪ .‬جانشــین فرماندهی انتظامی شــرق اســتان‬ ‫تهران گفت‪ :‬یک خبر نادرســت میتواند مردم را مشــوش کند لذا‬ ‫خبرنگاری مهم است‪ ،‬در مقابل نیز میتواند باعث ارامش و امنیت‬ ‫روانی جامعه شود‪ .‬ثمره تاکید کرد‪ :‬توفیقات زیادی در فرماندهی‬ ‫انتظامی شرق استان تهران بهدستامده است که افزایش کشف‬ ‫‪ 25‬درصدی سرقتها نسبت به سال گذشته ازجمله اقدامات ان‬ ‫است لذا باید کمک کنیم تا پیشگیری و حفظ امنیت مردم محقق‬ ‫شود‪.‬‬ ‫شــهردار تهــران خطاب به‬ ‫تهران نیز به پیمانکاران گفت‪:‬‬ ‫پیمانکاران مترو گفت‪ :‬نگران‬ ‫کار را بــه خاطــر پــول متوقف‬ ‫تامیــن بودجــه نباشــید؛ بــه‬ ‫نکنیــد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬اگر ســایر‬ ‫وعــدهای که به مردم دادهایم‬ ‫حوزههــای شــهرداری تهــران‬ ‫عمــل میکنیــم‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫در کنــار متــرو نباشــند کار جلو‬ ‫پیروز حناچی‬ ‫رویداد امــروز‪ ،‬پیروز حناچی‪،‬‬ ‫نمیرود‪ .‬بانک شــهر‪ ،‬سازمان‬ ‫شــهردار تهــران در بازدیــد از‬ ‫امالک و سازمان سرمایهگذاری‬ ‫فــاز ‪ ۲‬خــط ‪ ۶‬متــروی تهــران گفــت‪ :‬یکــی از اگــر در کنــار مــا نباشــند مشــکالت را لمــس‬ ‫اصلیتریــن موضوعــات کالنشــهرها موضــوع نمیکننــد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬محدودیتهایی که‬ ‫حملونقل است و اگر مشکل حملونقل حل در همه شــهرداری وجود دارد را لمس میکنیم‬ ‫شود بسیاری از مشکالت شهر ازجمله ترافیک امــا گرههایی وجــود دارد که بهطور مثال تنها‬ ‫حــل میشــود‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬در مــورد اوراق بانک شهر یا ســازمان سرمایهگذاری میتوانند‬ ‫مشــارکت همه تالشــمان را میکنیم‪ .‬بانکها حل کنند و ما نمیتوانیم‪ .‬مناف هاشمی بیان‬ ‫بیشــتر ترجیــح میدهنــد پــول خــود را حفــظ کرد‪ :‬برای سال ‪ ۱۸۵۰ ،۱۴۰۰‬میلیارد تومان برای‬ ‫کنند اما به هر صورت پیگیری میکنیم‪ .‬بخش مترو پیشبینیشــده اســت‪ .‬در حال مذاکره با‬ ‫باقیمانــده اوراق ســال ‪ ۱۳۹۹‬را میگیریــم و بانکهــا هســتیم دو ســه بانک اعــالم امادگی‬ ‫اوراق بعدی هم درراه است‪ .‬حناچی با اشاره کردند‪ .‬همچنین ‪ ۵۵۰‬میلیارد هم برای اتوبوس‬ ‫به اینکه از معدود کالنشهرهایی هستیم که در نظــر گرفتهشــده اســت‪ .‬بانــک شــهر هــم‬ ‫اوراق نقــد میکنیــم‪ ،‬بیــان کرد‪ :‬چنــد روز قبل امالک خوبی از حوزه مالی میگیرد و میتواند‬ ‫مصاحبهای داشــتم که خطابم به دولت بود‪ ،‬تســهیالت خوبی بدهــد‪ .‬بهطوریکه تنها یک‬ ‫دولــت ســهم خــود در حملونقــل را بــه اوراق ملــک را ‪ ۵‬تــا ‪ ۶‬هــزار میلیارد ارزشگذاری شــده‬ ‫مشــارکت محــدود کرده کــه انهــم ‪ ۵۰‬درصد اســت‪ .‬او با اشــاره به اینکه کمیســیون ماده ‪۵‬‬ ‫اســت‪ .‬به دولت فشــار میاوریم سهم واقعی مناطق در دستور کار است‪ ،‬گفت‪ ۴ :‬هزار ملک‬ ‫خــود را در حملونقــل ایفا کنــد‪ .‬او خطاب به معرفیشــدهاند‪ .‬از ملــک کریمخــان ‪ ۳۰‬واحــد‬ ‫مدیــران و پیمانــکاران متــرو گفــت‪ :‬از محــل تجاریماندهاست‪.‬توافقمیکنیم کهچندملک‬ ‫تامین اعتبار نگرانی نداشته باشید‪ .‬مهم قولی رابهپیمانکارانبدهیم‪.‬تالشمیکنیمباقیمانده‬ ‫اســت کــه به مــردم دادیم ایســتگاهها باید به اوراق را ظــرف امــروز و فــردا به نتیجه برســانیم‬ ‫بهرهبــرداری برســد حتــی اگر بهرهبــرداری ایده و مشــکل وثیقهها را حل کنیم‪ .‬مناف هاشــمی‬ ‫ال نباشــد‪ .‬حناچــی گفــت‪ :‬شــرایط غیرعــادی گفــت‪ :‬بعضــی از مدیران شــهرداری تصورشــان‬ ‫اســت همانطور کــه دولت میگوید وضعیت این است که چون اوراق گرفتیم نباید از بودجه‬ ‫اقتصــادی نــادری در صدســال داشــته‪ ،‬واقعــا اســتفاده کنیم‪ .‬انچه در بودجه شــهرداری برای‬ ‫شــرایط اقتصــادی شــهرداری نیــز نــادر بــوده و متــرو در نظــر گرفتهشــده ‪ ۱۸۰۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫کرونــا باعــث شــده همــه شــهرداریهای دنیــا اســت‪ .‬او افزود‪ :‬اولین بار است که در یک سال‬ ‫درگیر شــدند؛ اما شهرداریها کمکهای بزرگی ‪ ۱۲‬ایســتگاه تمــام میشــود و کار ‪ ۵‬ورودی نیــز‬ ‫از دولتهــا گرفتنــد و تنهــا شــهرداری لنــدن ‪ ۲‬تمامشده است‪ .‬حتما اگر مشکالت حل شود تا‬ ‫میلیــارد پونــد از دولــت گرفتــه اســت‪ .‬با همه عید میتوانیم به نتایج خوبی برســیم و شاید‬ ‫این اوصاف به تعهدات عمل میکنیم‪ .‬مناف افتتاح چند ایســتگاه را برای عیــد بگذاریم اما‬ ‫هاشمی‪،‬معاونحملونقلوترافیکشهرداری مردم میتوانند از ایستگاهها استفاده کنند‪.‬‬ ‫رشد‪ ۱۰۰‬درصدی ارسال مرسوالت پستی‬ ‫در ‪ ۱۰‬ماه پایان سال‬ ‫مدیــرکل پســت منطقــه‬ ‫‪ ۱‬میلیــون کتــاب بــه دســت‬ ‫جنــوب تهــران از رشــد ‪۱۰۰‬‬ ‫هموطنــان از طریــق شــبکه‬ ‫درصــدی ارســال مرســوالت‬ ‫ملی پست رسید و هیچ فردی‬ ‫پســتی در ‪ ۱۰‬مــاه اخیــر ســال‬ ‫بهصــورت حضــوری در ایــن‬ ‫‪ 1399‬نسبت به مدت مشابه‬ ‫نمایشــگاه حضــور نداشــت‪.‬‬ ‫محمدمهدی پیشقدم‬ ‫خبــر داد‪ .‬بــه گــزارش باشــگاه‬ ‫در همیــن راســتا محمدمهدی‬ ‫خبرنــگاران جــوان‪ ،‬بــا توجــه‬ ‫پیشقدم‪،‬مدیرکلپستمنطقه‬ ‫به شــیوع ویروس کرونا در ســطح جامعه‪ ،‬این جنوب تهران اظهار کرد‪ :‬ترافیک بسته‪ ،‬امانت‬ ‫روزها شاهد ان هستیم که بسیاری از خدمات و و مرســوالت خریدوفروش اینترنتــی در ‪ 10‬ماهه‬ ‫خریدهایهموطنانبهصورتاینترنتیوانالین سال‪ ۹۸‬حدود‪ ۲۰‬میلیون فقره بود که در مدت‬ ‫انجام میشود و همین اقدام باعث جلوگیری از مشابه سال ‪ ۹۹‬بیش از ‪ ۴۰‬میلیون فقره مرسوله‬ ‫تجمع افراد در بسیاری از نقاط مانند؛ ادارات و است‪.‬مدیرکلپستمنطقهجنوبتهرانافزود‪:‬‬ ‫مراکز خرید میشود‪ .‬در همین راستا خریدهای اینموضوعنشاندهندهرشد‪ ۱۰۰‬درصدیارسال‬ ‫مردم بهواســطه شــرکت پســت و دســتگاههای مرســوالت به دســت تحویلگیرنده اســت و با‬ ‫دیگــر از این قبیل به دســت خریداران میرســد توجه به نیرو محور بودن شرکت ملی پست در‬ ‫و اگــر بخواهیم نگاه عمیقتری به این موضوع ارائهخدمتبههموطنان‪،‬اینامار نشاندهنده‬ ‫داشــته باشــیم‪ ،‬میتوانیم به نمایشــگاه کتاب تــالش و همت مضاعف کارمندان و مســئوالن‬ ‫توجــه کنیــم‪ ،‬چراکــه در ایــن نمایشــگاه بالغبر شبکهپستیاست‪.‬‬ ‫ساخت‪ ۳‬کیلومترپیادهراه‬ ‫در منطقه‪ ۳‬از یخچال تا گل نبی‬ ‫‪ ۳‬کیلومتر پیاده راه محلی همسو با تحقق‬ ‫شعار «تهران‪ ،‬شهری برای همه» در خیابانهای‬ ‫منطقه‪ ۳‬ساختهمیشود‪.‬‬ ‫مهدی هوشــیار‪ ،‬معــاون خدمات شــهری و‬ ‫محیطزیستشهردارمنطقه‪۳‬ازشناسایینقاط‬ ‫بیدفاع شــهری گفت و افزود‪ :‬هــدف از اجرای‬ ‫این پروژه حذف نقاط بیدفاع شهری و تبدیل‬ ‫بهپیادهراهوپاتوقهایفرهنگیاست‪.‬باایجاد‬ ‫پیــاده راه در محــدوده بلــوار اینــه در محــدوده‬ ‫خیابان یخچال تا خیابان گل نبی ضمن فراهم‬ ‫کردن فضایی مفرح برای شهروندان‪ ،‬مشکالت‬ ‫نقاط بیدفاع شــهری حل میشــود‪ .‬این مسیر‬ ‫پیادهروی قرار اســت مانند مســیرهای پیــادهرو‬ ‫خیابانهای ســی تیر و اللهزار تبدیل به پاتوقی‬ ‫فرهنگی برای شــهروندان شــود‪ .‬هوشیار گفت‪:‬‬ ‫این پروژه یکی از پروژههای کوچکمقیاس است‬ ‫که به درخواســت شــهروندان و شــورایاران در ‪۳‬‬ ‫فاز اجرایی تا سال‪ ۱۴۰۰‬تکمیل میشود‪ .‬تبدیل‬ ‫این مســیر بیدفاع شــهری به مسیر سبز و ابی‪،‬‬ ‫زدودن اســفالتها و افــزودن ان به فضای ســبز‬ ‫منطقه بهطورجدی در حال پیگیری و اجراست‪.‬‬ ‫جدولبندیها‪ ،‬پایههای چراغها‪ ،‬نورپردازیها‬ ‫و نیمکتها در این مسیر در مرحله رنگامیزی‬ ‫است‪ .‬هوشیار بر مشارکت شهروندان و استقبال‬ ‫انهــا بــه پیــاده راه محلــی تاکید کــرد و گفت‪:‬‬ ‫وجود یک مســیر ترافیکی در این مســیر شرایط‬ ‫و ظرفیــت ایجــاد پیاده راه را با مشــارکت مردم‬ ‫فراهم کردهاستوحتمانبایددر شهرپروژههای‬ ‫ســختافزاری بــرای ایجــاد رفــاه شــهروندان‬ ‫انجــام داد‪ .‬بلکه میتــوان با تعریف طرحهای‬ ‫نرمافــزاری و موردنیاز مردم گامهای اساســی در‬ ‫جلبمشارکتشهروندانبرداشت‪.‬‬ ‫بهسازی‪ ۲۵‬بوستاندر جنوب تهران‬ ‫علــی توکلی شــهردار منطقه ‪ ۱۹‬با اشــاره به‬ ‫اجرایفاز دومپروژههایتوسعهمحلهای گفت‪:‬‬ ‫در همینراستا‪ ۲۰‬بوستانمنطقهدر قالباجرای‬ ‫اقداماتی همچون نصب تجهیزات‪ ،‬نورپردازی‪،‬‬ ‫نصــب و یــا تعویــض زمینهــای چمــن‪ ،‬اجرای‬ ‫عملیــات عمرانــی در معابــر و‪ ...‬نونوار شــده و‬ ‫‪ ۵‬بوستان دیگر نیز در حال بهسازی هستند‪ .‬به‬ ‫گزارشایرنا‪،‬اوافزود‪:‬اصالحپاتوقمحلهخیابان‬ ‫برادران شــکری‪ ،‬بازپیرایی و تکمیــل نورپردازی‬ ‫پاتوقمحلهخیابانسهیلوبهسازیپاتوقهای‬ ‫محلــه بوســتان ‪ ۲۲‬بهمن‪ ،‬رنگامیزی مســجد‬ ‫حضرت ابوالفضل (ع) ناحیه سه و مناسبسازی‬ ‫انهــار خیابان لقمان از دیگــر پروژههای اجرایی‬ ‫توســعه محلــهای در فاز دوم هســتند‪ .‬به گفته‬ ‫توکلی‪ ۷۵ ،‬پروژه توســعه محلــهای در فاز دوم‬ ‫تصویبشــده که از ســطح میانگیــن پروژههای‬ ‫متعلق به ســایر مناطــق‪ ،‬هم ازلحاظ تعــداد و‬ ‫هم اعتبار اختصاصیافته‪ ،‬باالتر است‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬بر همین اساس در هر محله این منطقه ‪۷‬‬ ‫پروژه توســعه محور تعریفشده درحالیکه در‬ ‫دیگر محالت شهر تهران بهطور متوسط‪ ۳‬پروژه‬ ‫تعریفشدهاست‪.‬‬ ‫رویداد تهران‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫توسعه ‪ 300‬هکتار از‬ ‫اراضی جنگلی استان‬ ‫رئیس اداره جنگلکاری و جنگلداری استان زنجان‬ ‫با اشاره به اینکه توسعه اراضی جنگلی استان زنجان‬ ‫را هرساله در دستور خودداریم گفت‪ :‬امسال بر اساس‬ ‫برنامهریزیهایانجامشده‪ 300‬هکتار از اراضیجنگلی‬ ‫استان زنجان توسعه یافت‪.‬‬ ‫مجید معانی در گفتوگو با موج رســا اظهار کرد‪:‬‬ ‫‪ 200‬هزار اصله نهال در ســطح شهرســتان توزیع شــد‪.‬‬ ‫او بابیــان اینکــه ایــن نهالها در بین اهالی روســتاها و‬ ‫طبیعت دوســتان توزیع میشــود تصریح کرد‪ :‬امسال‬ ‫نهالهایی کهتوزیعمیشوداز نوعافرا‪،‬زبانگنجشک‪،‬‬ ‫سرو خمرهای‪ ،‬سرو نقرهای‪ ،‬داغداغان‪ ،‬کاتالپا‪ ،‬عرعر‪،‬‬ ‫ســنجد‪ ،‬بــادام‪ ،‬صنوبــر و غیــره هســتند‪ .‬رئیــس اداره‬ ‫جنگلکاری و جنگلداری استان زنجان بابیان اینکه این‬ ‫نهالهای بر اساس نیاز هر شهرستان توزیعشده است‬ ‫عنوان کرد‪ :‬مردم میتوانند با مراجعه به منابع طبیعی‬ ‫شهرستان خود از این نهالها دریافت کنند او ابراز کرد‪:‬‬ ‫توزیع نهالها بر اساس درخواست شهرستانها انجام‬ ‫شد و این موضوع ارتباطی با طرح توسعه جنگلکاری‬ ‫در اســتان زنجــان ندارد‪ .‬معانی بابیان اینکه هرســاله‬ ‫طرح توسعه جنگلکاری در استان زنجان اجرا میشود‬ ‫بیان کرد‪ :‬اجرای این طرح بر اساس اعتباراتی که برای‬ ‫اســتان زنجان تخصیص دادهشــده انجام میشــود‪ .‬او‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬امســال حــدود ‪ 300‬هکتــار از اراضی‬ ‫جنگلی در استان زنجان توسعه پیداکرده است‪ .‬رئیس‬ ‫اداره جنــگلکاری و جنگلــداری اســتان زنجــان عنــوان‬ ‫کرد‪ :‬توســعه فضای ســبز بهعنوان یکــی از ضرورتها‬ ‫در اســتان زنجــان با مشــارکت و همراهی شــهروندان‬ ‫محقق میشود‪ .‬او با اشاره به اینکه امسال نیز همانند‬ ‫سالهای گذشته توزیع نهالهای جنگلی و فضای سبز‬ ‫با شروع هفته منابع طبیعی اغاز میشود افزود‪ :‬هدف‬ ‫از توزیع نهال باال بردن فرهنگ درختکاری و توســعه‬ ‫فضای سبز در طرح استان زنجان است‪.‬‬ ‫ش‬ ‫افزایش ‪ 35‬درصدی‬ ‫قیمت اجیل نسبت‬ ‫به سال گذشته‬ ‫رئیــس اتحادیه بنکداران‪ ،‬اجیل و خشــکبار اســتان‬ ‫زنجان گفت‪ :‬در حال حاضر قیمت اجیل نسبت به سال‬ ‫گذشته‪ 35‬درصد افزایش یافته است‪ .‬مرتضی انتصار در‬ ‫گفتوگو با موج رسا اظهار داشت‪ :‬قیمت اجیل از ‪160‬‬ ‫تــا ‪ 280‬هــزار تومان به دلیل تنوع نوع ان متغیر اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه قیمت اجیل باال بوده و این موضوع‬ ‫موجب کاهش مشــتری در این بازار شــده اســت‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬قیمت اجیل بر اساس نوع پسته‪ ،‬تخمه‪ ،‬چهار مغز‬ ‫و پنج تخمه بودن متغییر است‪.‬این مسئول از افزایش‬ ‫‪ 35‬درصدی قیمت اجیل به صورت میانگین نسبت به‬ ‫سال گذشته خبرداد و گفت‪ :‬نسبت به سه سال گذشته‬ ‫میزان مشتری اجیل ‪ 40‬تا ‪ 50‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه بنکداران‪ ،‬اجیل و خشکبار استان زنجان‬ ‫یاداور شد‪ :‬نسبت به پارسال تعداد مشتریان ‪ 30‬درصد‬ ‫به دلیل کاهش قدرت خرید مردم کاهش یافته است‬ ‫کــه ایــن امر در میــزان فــروش تاثیرگذار اســت‪.‬انتصار از‬ ‫مردم خواســت تا اجیل شــب عید را از واحدهای دارای‬ ‫مجوز رسمی تهیه کنند که دارای پروانه کسب هستند‪،‬‬ ‫تادر صورتداشتنشکایتاتحادیهبتواندبهمشکالت‬ ‫مردم رسیدگی کند‪.‬وی از فعالیت ‪ 70‬تا ‪ 80‬واحد دارای‬ ‫مجوز در زنجان خبرداد و گفت‪ :‬این تعداد در روزهای‬ ‫دیگر به‪ 150‬واحد هم میرسد‪.‬این مسئول خاطر نشان‬ ‫کرد‪ :‬به مردم پیشنهاد میکنم به دلیل گرانی اجیل‪ ،‬از‬ ‫جاهای تهیه کنند که دارای جواز و پروانه کسب باشد تا‬ ‫دچارمشکالت کمتریشوند‪.‬‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫گ‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫یکشنبه ‪ 10‬اسفند ‪ / 1399‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1018‬‬ ‫یکشنبه ‪ 10‬اسفند ‪ / 1399‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1018‬‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫ن‬ ‫‪6‬‬ ‫رویدا د زنجان‬ ‫شماره ‪26‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫شهردار زنجان‪:‬‬ ‫اعمال قانون در موضوع سد معبر‬ ‫نیازمندهمکاریدستگاههااست‬ ‫تاسیساتگردشگری‬ ‫مهیاینوروز ‪ ۱۴۰۰‬میشوند‬ ‫شهردار زنجان گفت‪ :‬صدور اخطاریه تا حدی‬ ‫کارگشاســت و در زمــان حاضر ســد معبــری وجود‬ ‫نــدارد کــه بــه ان اخطاریه صــادر نکرده باشــیم از‬ ‫همیــن رو مباحــث در ایــن بخــش بایــد قانونــی‬ ‫پیگیری شود متاسفانه در برخورد قضایی و بحث‬ ‫اعمال قانون مشکالتی وجود دارد که امیدواریم‬ ‫با دعوت از دستگاههای متولی امر برطرف شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬حبیــب یگانه در جلســه علنی‬ ‫شــورای شهر زنجان در خصوص موضوع سد معبر‬ ‫و انتقــادات وارده در ایــن خصــوص نیــز گفــت‪:‬‬ ‫شــهرداری زنجــان از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون‬ ‫بهرغم مطالبات و نامهنگاریها اجازه بهرهبرداری‬ ‫از جمعهبازار صادر نشــده‪ ،‬از همین رو معتقدیم‬ ‫وقتــی مرکــز ســاماندهی دستفروشــان تعطیــل‬ ‫شــود این افراد در ســطح شــهر پراکندهشــده و به‬ ‫امرارمعاش میپردازند چراکه برخی با این شــغل‬ ‫زندگــی خود را میگذراننــد‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬بر این‬ ‫مبنــا نیازاســت محلــی به همین منظور مشــخص‬ ‫و کنترلهــای الزم انجــام گیرد تا بتوان نســبت به‬ ‫ســاماندهی و هدایــت دستفروشــان در محــل‬ ‫جدید اقدام کرد‪ ،‬در بخش سد معبر نیز همکاری‬ ‫و هماهنگــی ســایر نهادها دادگســتری‪ ،‬دادســرا و‬ ‫نیروی انتظامی الزم است‪ .‬این مسئول‪ ،‬در پاسخ‬ ‫به معضل سد معبر بهویژه در بافت مرکزی شهر‬ ‫نیــز یاداور شــد‪ :‬بــرای مقابله با معضل ســد معبر‬ ‫نیازمند همکاری دیگر نهادها ازجمله دادگســتری‬ ‫و نیــروی انتظامــی هســتیم‪ ،‬چراکه پــس از اتفاق‬ ‫رخداده در بندرعبــاس همــکاری ایــن نهادهــا در‬ ‫انجام تکالیف شــهرداری کمرنگتر شــده اســت‪.‬‬ ‫او در خصوص موضوع پیاده راه ســبزهمیدان شهر‬ ‫نیــز گفت‪ :‬امســال ســازمان حملونقل شــهرداری‬ ‫مکلــف شــده تــا کارتهــای بارکــددار و بــه نــام‬ ‫بــرای تــردد در پیــاده راه ســبزهمیدان صادر کند تا‬ ‫سوءاســتفادهها در ایــن بخش به حداقل برســد‪.‬‬ ‫این مسئول شــهری ادامه داد‪ :‬متاسفانه همکاری‬ ‫انجام نمیگیــرد بهطوریکه فردی که کارت تردد‬ ‫دارد صرفــا مجــاز به تردد در محور یادشــده بوده‬ ‫و نه اینکه موجب توقف در سیما و منظر شهری‬ ‫شــوند کــه بــر ایــن اســاس و بــا توجــه بهروزهــای‬ ‫پایانی سال تذکر بیشتری داده خواهد شد‪ .‬یگانه‬ ‫همچنیــن در پاســخ بــه عملکــرد غیرقابلقبــول‬ ‫پیمانکار برای ساماندهی سرویسهای بهداشتی‬ ‫پــارک ملت نیز خاطرنشــان کــرد‪ :‬این موضــوع در‬ ‫شــهرداری موردبررســی قــرار گرفــت‪ ،‬ازانجاییکه‬ ‫طبق قانون در مناقصه پیمانکاری که پایینترین‬ ‫قیمــت را بدهــد برنده مناقصه بوده و شــهرداری‬ ‫نمیتوانــد پــس از بازگشــایی پــاکات پیمانــکار را‬ ‫بهدلخواه انتخاب کند از همین رو در زمان مناقصه‬ ‫مذکــور برای ســاماندهی ســرویسهای بهداشــتی‬ ‫پــارک ملــت پیمانــکار فعلــی کمتریــن قیمــت را‬ ‫داده بود و انتخاب شــد‪ .‬او یــاداوری کرد‪ :‬تاکنون‬ ‫چهــار اخطاریه به پیمانکار مربوطه صادرشــده و‬ ‫درصورتیکــه این پیمانکار اقدام به تکمیل پروژه‬ ‫سرویس بهداشتی پارک ملت نکند از مادهقانونی‬ ‫برای کنار گذاشــتن این پیمانکار اســتفاده خواهد‬ ‫شد‪ ،‬اما در زمان حاضر ازانجاییکه قرارداد با این‬ ‫پیمانکار منعقدشده باید طبق شرایط و ضوابط‬ ‫عمومی عمل کنیم‪ .‬این مسئول شهری همچنین‬ ‫به وضعیت فعلی پروژه ساخت المان میدان ‪۱۵‬‬ ‫خرداد به عدم موافقت با مصوبه ترک تشریفات‬ ‫ایــن پــروژه از ســوی هیــات حــل اختــالف و زمان‬ ‫برشدن طی مراحل انجام مناقصه ان اشاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬امروز شاهد ابالغ قرارداد این پروژه هستیم‬ ‫و امیدواریم سازه این المان بهزودی تکمیلشده و‬ ‫در محل نصب شود‪.‬‬ ‫مدیــرکل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایعدســتی‬ ‫زنجان گفت‪ :‬تمامی هتلها و‬ ‫مراکز اقامتی استان با رعایت‬ ‫کامــل پروتکلهای بهداشــتی‬ ‫مهیــای پذیرای از گردشــگران‬ ‫در نوروز ‪ ۱۴۰۰‬میشوند‪ .‬امیر‬ ‫ارجمند افــزود‪ :‬تمامی هتلها و مراکز اقامتی‬ ‫بــر اســاس مجوزهــای دریافــت شــده از ســتاد‬ ‫ملــی کرونــا و ابالغیه وزارت میــراث فرهنگی‬ ‫در ایام نوروز فعال بوده و پذیرای مسافران و‬ ‫گردشگران نوروزی خواهند بود‪ .‬او خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬رعایت پروتکلهای بهداشــتی‪ ،‬تشــدید‬ ‫نظارت بر تاسیســات گردشگری‪ ،‬جمعاوری و‬ ‫انالیز امار گردشــگران ورودی به استان جهت‬ ‫برنامهریــزی در خصــوص‬ ‫برنامهها‪،‬‬ ‫ورزشهایزورخانهایو کشتیپهلوانی‬ ‫جهانیشدهاست‬ ‫بیمه بیکاری به ‪ 2800‬هزار‬ ‫نفر کاهش یافته است‬ ‫ض‬ ‫ی‬ ‫و د د چه مح ل و خ‬ ‫و د د خ س نج و ی‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ی ج ن خ ت ت‬ ‫و د د خ س ن ضوی‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫و د دخ س نشم ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫و د دخو س ن‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ی ج‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی زنجان با بیان اینکه بیمه‬ ‫بیکاری در اســتان طی ســال گذشته سه هزار و ‪ ۲۷۱‬نفر‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر بیمه بیکاری در استان به دو‬ ‫هزار و ‪ ۸۰۰‬نفر کاهش یافته است‪.‬مســعود علیاری در‬ ‫گفتوگــو با بــازار با بیان اینکه بیمه اجبــاری در زنجان‬ ‫طی فروردین ماه سالجاری حدود ‪ ۱۱۰‬هزار و ‪ ۹۸۳‬نفر‬ ‫بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬در حال حاضر این رقم بــه ‪ ۱۱۷‬هزار نفر‬ ‫رســیده است‪.‬وی با بیان اینکه بیمه بیکاری در استان‬ ‫طی سال گذشته سه هزار و ‪ ۲۷۱‬نفر بود‪،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در حــال حاضــر بیمه بیــکاری در اســتان به دو هــزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬نفر کاهش یافته است‪.‬مدیرکل تامین اجتماعی‬ ‫زنجان گفت‪ :‬طی سالجاری بیمه بیکاری در استان به‬ ‫تعداد بیش از ‪ ۴۵۰‬نفر کاهش یافته و این نشان می‬ ‫دهــد فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی در اســتان‬ ‫خــوب اســت‪.‬علیاری بــا بیــان اینکــه طی ســال جاری‬ ‫تعداد بیمه شــدگان بیمه اجباری در استان نسبت به‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬رشــد بســیار خوبی داشته اســت‪،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫تنها هدف سازمان تامین اجتماعی تامین ارامش برای‬ ‫مردم اســت‪.‬وی با بیان اینکه بیماری کرونا مشاغل را‬ ‫دچار تزلزل کرد‪،‬ابراز کرد‪ :‬تاکنون در استان ‪ ۳۰‬هزار و‬ ‫‪ ۴۵۰‬بیمه شده اجباری کارگاههای تولیدی از تسهیالت‬ ‫کرونا استفاده کردند‪.‬مدیرکل تامین اجتماعی زنجان با‬ ‫بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمهگر‬ ‫اجتماعــی اســت‪،‬تصریح کــرد‪ :‬ماموریــت اصلــی ایــن‬ ‫مجموعه تحت پوشــش قــرار دادن کارگــران و کارکنان‬ ‫مزد و حقوق بگیر بهصورت اجباری و صاحبان حرفه و‬ ‫مشاغل ازاد بهصورت اختیاریاست‪.‬‬ ‫رسیدگی به‪ 21‬فقره پرونده قاچاق چوب‬ ‫در زنجان‬ ‫ودد ج ن‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫تک‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫و د دس س نو وچس ن‬ ‫و د دسم ن‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی ت‬ ‫و د دق و ن‬ ‫و د دف س‬ ‫گ ب‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫و د د قم‬ ‫ی‬ ‫و د د دس ن‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ش ت‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ودد م ن‬ ‫ودد م ش ه‬ ‫و د د هگ و هو و حمد‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ودد س ن‬ ‫ب‬ ‫ص‬ ‫و د د الن‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ودد س ن‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫کومان بی خیال‬ ‫داور ال کالسیکو نمی شود‬ ‫هشدار نگران کننده زیدان‬ ‫پس از پیروزی بزرگ‬ ‫زین الدینزیداندر نشست‬ ‫نیمه نهایی هموارشده اما زیزو‬ ‫خبــری پــس از ال کالســیکو به‬ ‫نگــران وضعیــت مصدومیــت‬ ‫نکت ـه ای نگران کننــده از رئــال‬ ‫بازیکنانــش اســت‪ .‬ســرخیو‬ ‫اشــاره کــرد‪ .‬رئــال مادریــد در‬ ‫رامــوس و دنــی کارواخــال‬ ‫دیداری هیجان انگیز و در شب‬ ‫بــه بــازی برگشــت بــا لیورپول‬ ‫زین الدین زیدان‬ ‫بارانــی ورزشــگاه دی اســتفانو‬ ‫نمی رسند‪ .‬شــرایط ادن هازارد‬ ‫توانســت بارســا را ‪ 2‬بــر یــک‬ ‫نیز نامشــخص است و دیشب‬ ‫شکست دهد و موقتا به صدر جدول برود‪ .‬رئال لوکاس و والورده از دســترس خارج شــدند‪ .‬زیزو‬ ‫در این بازی لوکاس واسکز را به دلیل مصدومیت در این رابطه گفت‪« :‬لوکاس ضربه بدی خورد و‬ ‫از دســت داد و او دقیقــه ‪ 42‬جــای خــود را بــه بایددیدوضعیتشچطور خواهدبود‪.‬در دقایق‬ ‫الــوارو اودریوســوال داد‪ .‬در نیمــه دوم نیــز فــده پایانــی عقب کشــیدیم چون بــازی بــا لیورپول‬ ‫والورده به دلیل مصدومیت مچ پا تعویض شد‪ .‬مــا را ازلحــاظ بدنی خســته کرده بــود‪ .‬ازلحاظ‬ ‫زین الدین زیدان در نشســت خبری پس از بازی فیزیکی شــرایط خوبی نداریم ولی خوشــحالم‬ ‫بهنکته ایمهمدر موردتیمشاشاره کردو گفت که درنهایت ســه امتیــاز را گرفتیم‪ .‬چیزی تغییر‬ ‫که ازلحاظ بدنی در شرایط خطرناکی هستند و نخواهــد کرد و برنامه هایمان را مثل قبل پیش‬ ‫نمی داند فصل را چگونه به پایان خواهند برد‪ .‬خواهیم برد‪ .‬بازی های دشــواری در پیش داریم‬ ‫رئال اکنون یکی از شــانس های مسلم قهرمانی و توجهی به مســائل بیرونی نداریم ولی با این‬ ‫اللیگاست و در لیگ قهرمانان نیز پس از برتری وضعیت بدنی نمی دانم فصل را چطور و در چه‬ ‫‪ 3‬بر یک بر لیورپول در بازی رفت‪ ،‬مسیرش برای جایگاهیبهپایانخواهیمبرد‪».‬‬ ‫پیشنهادسرانالعین‬ ‫به سرمربی سابق الهالل‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫اگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)‬ ‫‪ -9-91‬بستانکار‪ :‬بانک صنعت و معدن شعبه بجنورد بدهکار‪ :‬شرکت زرین خشت خراسان و‬ ‫به ضمانت بابک و پیمان و کیوان و علیرضا صباغی مورد مزایده و محل ان‪ :‬برابر درخواست‬ ‫بستانکار به شرح وارده به شماره ‪ 99/25982‬مورخه ‪ 1399/12/24‬نسبت به مزایده پانزده سهم‬ ‫و هفتصد و پنجاه و شش سهم مشاع از مدار ‪ 45515/2‬سهم از ششدانگ عرصه و اعیان کوره‬ ‫اجر پزی به مساحت ‪ 45515/2‬مترمربع و به شماره پالک ثبتی ‪( ۳۸۲۰‬سه هزار و هشتصد و‬ ‫بیست) فرعی مجزی از ‪( ۱۵۵‬یکصد و پنجاه و پنج) اصلی واقع در بخش ‪ ۲‬حوزه ثبت ملک‬ ‫منطقه دو بجنورد که سند مالکیت ان نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ ذیل ثبت ‪۴۹۹۱۰‬‬ ‫صفحه ‪ ۲۶۵‬دفتر ‪ ۲۹۹‬به نام اقای پیمان صباغی نام پدر‪ :‬عزیزاهلل محل صدور‪ :‬تاریخ تولد‪:‬‬ ‫شماره ملی‪ :‬شماره شناسنامه‪ ۲۴۶۳۲ :‬و دو دانگ مشاع از ششدانگ ذیل ثبت ‪ ۴۹۹۱۱‬صفحه‬ ‫‪ ۲۶۸‬و دفتر ‪ ۲۹۹‬به نام اقای کیوان صباغی نام پدر‪ :‬عزیزاهلل محل صدور‪ :‬تاریخ تولد‪ :‬شماره‬ ‫ملی‪ :‬شماره شناسنامه‪ ۴۳۲ :‬و دو دانگ مشاع از ششدانگ ذیل ثبت ‪ ۴۹۹۱۲‬صفحه ‪ ۲۷۱‬دفتر‬ ‫‪ ۲۹۹‬به نام اقای بابک صباغی نام پدر‪ :‬عزیزاهلل محل صدور‪ :‬تاریخ تولد‪ :‬شماره ملی‪ :‬شماره‬ ‫شناسنامه‪ ۳۳۱۵۷ :‬مدیونین پرونده اجرائی کالسه ‪ ۹۲۰۴۰۰۷۱۴۱۰۰۰۳۰۹‬و به شماره بایگانی‬ ‫‪ ۹۲۰۰۳۱۴‬صادر و تسلیم شده است و محدود است به حدود زیر‪ :‬شماال‪ :‬بطول ‪ ۲۰۱‬متر به مرز‬ ‫اشتراکی با زمین باغچقی از پالک ‪ - ۱۵۵‬اصلی شرقا‪ :‬به طور منکسر ‪ -۱‬بطولهای ‪ ۹۰‬متر و‬ ‫‪ 16/80‬متر و ‪ 5/5‬متر و ‪ 6/5‬متر و ‪ ۱۰‬متر و ‪ 5/50‬متر و ‪ 80/80‬متر محدود است به راه احداثی‬ ‫مورد ثبت ‪ -۲‬بطولهای ‪ 14/30‬متر و ‪ ۲۹‬متر و ‪ 52/50‬متر ‪ 9/50‬متر و ‪ ۶‬متر محدود است به‬ ‫جاده‪ .‬جنوبا‪ :‬بطولهای ‪ 9/90‬متر و ‪ 9/50‬متر و ‪ 154/90‬متر محدود است به جاده غربا‪ :‬بطور‬ ‫منکسر ‪ -۱‬بطول ‪ ۹۲‬متر ‪ -۲‬بطول ‪ ۲۶‬متر (این قسمت شمال محسوب است) ‪ - ۳‬بطول‬ ‫‪ ۱۰۱‬متر به مرز اشتراکی با پالک ‪ ۵۹۸‬فرعی ‪ -۴‬بطول ‪ ۵۹‬متر به مرز اشتراکی با زمین‬ ‫قربانعلی باغچقی از پالک ‪ - ۱۵۵‬اصلی حقوق ارتفاقی ندارد‪ .‬در قبال مبلغ ‪1/767/557/726‬‬ ‫ریال (یک میلیارد و هفتصد و شصت و هفت میلیون و پانصد و پنجاه و هفت میلیون و هفتصد‬ ‫و بیست و شش ریال) بابت طلب بانک صنعت و معدن شعبه بجنورد و خسارت تاخیر روزانه‬ ‫متعلقه موضوع قرارداد بانکی شماره ‪ ۸۷-۱-۳۶‬مورخه ‪ 1387/12/27‬و به انضمام یک تا دو‬ ‫عشر اضافه بابت هزینه های قانونی که به ان افزوده می گردد بازداشت و پالک فوق جمعا‬ ‫به مبلغ ‪ 11/500/000/000‬ریال (یازده میلیارد و پانصد میلیون ریال) توسط کارشناس رسمی‬ ‫دادگستری مورد ارزیابی قرار گرفته و نظریه ارزیابی قطعی گردیده است ملک در روز یکشنبه‬ ‫مورخه ‪ - 1400/02/05‬از ساعت ‪ ۹‬صبح تا ‪ ۱۲‬ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد‬ ‫پاس گل را از گلزنی‬ ‫بیشتر دوست دارم‬ ‫یکــرد در ثانی ههــای پایانی‬ ‫کمتــر کســی فکر م ‬ ‫بــازی برابــر نســاجی او در موقعیــت گلزنــی توپ‬ ‫را برای ال کثیر مهیا کند اما عالیشاه مثل همیشه‬ ‫مدعــی اســت کــه گلســازی عشــق جدایی ناپذیر‬ ‫اوســت‪ .‬بــه گــزارش ورزش ســه‪ ،‬امیــد عالیشــاه‬ ‫کــه در نیم فصــل شــایعات زیــادی را در خصــوص‬ ‫جدایی اش از پرسپولیس دنبال می کرد با نمایشی‬ ‫موفــق طی دیدارهای پایانی به ان پایــان داد‪ .‬او‬ ‫برابر نساجی مازندران نیز بعد از فرصت کوتاهی‬ ‫که از یحیی گل محمدی گرفت توانست در نقش‬ ‫گلساز ظاهر شود‪ .‬گلی که با اعتراضات زیادی در‬ ‫خصــوص افســاید بــودن ال کثیــر همراه شــده اما‬ ‫عالیشــاه مدعی اســت بــا اطمینان کامــل ان را به‬ ‫مهاجم هم تیمی اش داده است‪.‬‬ ‫ابتدا درباره بازی با نســاجی مازندران‬ ‫وبرتری مقابل این حریف که علیرغم نتیجه‬ ‫کسب شده‪ ،‬چندان اسان به نظر نمی رسید‬ ‫صحبت کن‪.‬‬ ‫بــازی خوبــی بــود‪ .‬در اوایــل بازی کــه توپ و‬ ‫میدان کامال در اختیار تیم ما بود‪ .‬جا داشــت که‬ ‫در همان اوایل بازی به گل برســیم و خوشبختانه‬ ‫خیلی زود هم به گل رسیدیم و بعد از گل اول هم‬ ‫بازهم شــانس داشــتیم‪ .‬در نیمــه دوم هم در ضد‬ ‫حمالتموقعیت هایخوبیداشتیم‪.‬موقعیت ها‬ ‫را گل نکردیم و تیم کمی تحت فشار قرار گرفت‬ ‫اما خوشبختانه به برد رسیدیم و این برد حساسی‬ ‫برای ما در استانه لیگ قهرمانان بود‪.‬‬ ‫درصحنه ای که پاس گل دادی همه انتظار این‬ ‫را داشتند که خودت ضربه نهایی را بزنی اما بازهم‬ ‫پاس گل را انتخاب کردی‪.‬‬ ‫قبــا هــم گفته بــودم که واقعــا پــاس گل را از‬ ‫گلزنی بیشــتر دوســت دارم‪ .‬با توجه به پستی که‬ ‫داریــم در موقعیــت گلزنی هم قــرار می گیریم اما‬ ‫پاس گل احســاس بهتری دارد‪ .‬طبیعی اســت که‬ ‫در این پســت شــما صاحب موقعیت گلزنی هم‬ ‫شوید‪ .‬تمام تمرکزم این است که به شکل مطلوب‬ ‫بــه تیــم کمک کنم و خوشــحالم کــه در این بازی‬ ‫اتفاق خوبی شکل گرفت‪.‬‬ ‫اصال انتظار پاس گل در ان صحنه با توجه به‬ ‫موقعیتی که داشتینمی رفت‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه عیســی از ابتدای حرکتم در‬ ‫افساید قرار داشت این تصور را می کردند؛ اما بعد‬ ‫که دیدم شــرایط او بهتر اســت ترجیح دادم به او‬ ‫پــاس گل بدهــم و خوشــحالم که موفق شــد گل‬ ‫اول خود را به ثمر برساند و من هم از این اتفاق‬ ‫خوشحالم‪.‬‬ ‫شادی گل عیسی ال کثیر هم جالب توجه‬ ‫بود و بعد از پاس گلی که دادی به شکلی‬ ‫جالبی گردنت را فشار داد‪.‬‬ ‫شــش ماهــی بود که بــازی نکرده بــود و کمی‬ ‫تحت فشــار قرار داشت‪ .‬ازنظر بدنی هم با توجه‬ ‫به اینکه در کنار تیم نبود عقب است و خوشحالم‬ ‫کــه ایــن موقعیت بــرای او فراهم شــد تا گل بزند‬ ‫و مطمئنــا ایــن اتفاق کمــک زیادی بــه او در لیگ‬ ‫قهرمانان اسیا خواهد کرد تا بار دیگر در نقش گلزن‬ ‫تیم عملکرد خوبی از خود به جا بگذارد و در کنار‬ ‫هم بار دیگر اتفاق خوبی را رقم بزنیم‪.‬‬ ‫در پایان بازی اما باشگاه نساجی به شدت‬ ‫نســبت به این گل واکنش نشان داد و‬ ‫مدعی شد که در موقعیت افساید بود‪.‬‬ ‫نه اگر دقت کنید من تا لحظه اخر نگاهم به‬ ‫سمت عیسی است و اول که دیدم افساید است‬ ‫پــاس نــدادم‪ .‬تــوپ را جلــو بــردم و تــا زمانــی که‬ ‫کامال مســاوی شــده بودیم پــاس دادم و به نظرم‬ ‫اصال افســاید نبود‪ .‬شما نگاه کنید که کارشناسان‬ ‫زیادی هم گفتند که این صحنه افساید نبود‪ .‬حاال‬ ‫چندنفری هم که می گویند افساید بوده نظرشان را‬ ‫نگاه کنید که بر پایه چه چیزی این مسئله را گفتند‪.‬‬ ‫*بار دیگر لیگ قهرمانان و این بار فکر می کنی‬ ‫شرایط برای تیم شما به چه شکل پیش برود؟‬ ‫بازیکنان جدید که جذب شــدند می دانند به‬ ‫چه تیمی امدند‪ .‬بزرگ ترهای تیم به شکلی تمرین‬ ‫می کننــد که بــه جوانان یاد می دهنــد که پیراهن‬ ‫چه تیمی را پوشیدند‪ .‬بازیکنان خوبی با نظر کادر‬ ‫فنی به تیم ما اضافه شدند‪ .‬دلیل اصلی موفقیت‬ ‫مــا تــاش بازیکنــان و درنهایت هواداران هســتند‬ ‫کــه هر بازیکنی اینجا می اید می داند پیراهن چه‬ ‫تیمی را بر تن کرده و چه عملکردی را باید به جا‬ ‫بگــذارد‪ .‬مطمئن باشــید کــه این تیم تمــام تالش‬ ‫خــود را خواهــد کرد که به عنوان تیــم اول صعود‬ ‫کنــد و بعــدازان باید ببینیم شــرایط به چه شــکل‬ ‫خواهد بود و امیدوارم بتوانیم بار دیگر هواداران را‬ ‫خوشحال کنیم و دست پر از هند برگردیم و اماده‬ ‫ادامه مسابقات شویم‪ .‬االن باید تمام تمرکزمان را‬ ‫روی این بگذاریم که از گروه باال برویم و بار دیگر‬ ‫بازی به بازی پیش برویم‪.‬‬ ‫تعدد شایعات و اخبار درباره جدایی تو این‬ ‫مسئله را نشان می داد که شاید اخرین‬ ‫روزهای حضورت در پرسپولیس باشد‪.‬‬ ‫شایعات بوده اما پیشنهاد ها هم بوده اما من‬ ‫نه درباره اش حرف زدم و نه چیزی را دنبال کردم‪.‬‬ ‫تــا پایان فصل هم با باشــگاه قــرارداد دارم و باید‬ ‫ببینیم شرایط به چه شکل پیش خواهد رفت‪.‬‬ ‫از تو برای تمدید قرارداد دعوت نکردند؟‬ ‫چــرا اتفاقــا نامــه هــم زدنــد و بعــد از بــازی با‬ ‫نساجی هم اقای سمیعی صحبت کردند‪ .‬تا االن‬ ‫هــم افتخــار می کنــم و خدا به من عــزت داده که‬ ‫پیراهن این تیم را پوشــیدم و نزدیک به ‪ 10‬ســال‬ ‫حضورم در این تیم می گذرد و اگر عمری باشد بار‬ ‫دیگر در این تیم حضورداشته باشم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اردوی تیم ملی در گرمای خلیج فارس‬ ‫باشــگاه العیــن امــارات‬ ‫شکست ســنگین العین بعید‬ ‫بعد از شکســت سنگین برابر‬ ‫بــه نظــر می رســد کــه پــدرو‬ ‫فــوالد خوزســتان بــه دنبــال‬ ‫امانوئل شانســی برای ماندن‬ ‫اخراج سرمربی خود و جذب‬ ‫نهــم‬ ‫در تیــم داشــته باشــد ا ‬ ‫سرمربی ســابق الهالل است‪.‬‬ ‫در شــرایطی کــه ایــن تیــم در‬ ‫رازوان لوچسکو‬ ‫العین امارات در پلی اف لیگ‬ ‫لیــگ امــارات هــم نتوانســته‬ ‫قهرمانان اســیا بــا ‪ ۴‬گل برابر‬ ‫انتظــارات را بــراورده کنــد‪.‬‬ ‫فوالد خوزســتان شکســت خورد و نتوانســت لوچسکو در الهالل نتایج درخشانی به دست‬ ‫راهــی مرحلــه گروهی شــود‪ .‬روزنامه الجزیره اورد و توانست این تیم را به قهرمانی در لیگ‬ ‫در گزارشــی نوشــت که باشــگاه اماراتی قصد قهرمانان اســیا هم برساند اما به خاطر نتایج‬ ‫دارد کــه رازوان لوچســکو‪ ،‬ســرمربی ســابق ضعیــف کــه در یک ســال اخیــر داشــت از کار‬ ‫الهــال را جایگزین پــدرو امانوئل کند‪ .‬با این برکنار شد‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1042‬‬ ‫روزهای سخت‬ ‫قوچان نژاد در هلند‬ ‫گفتگو با امید عالیشاه ستاره تاثیرگذار این روزهای پرسپولیس‬ ‫رونالــد کومــان‪ ،‬ســرمربی‬ ‫معتقد بودنــد دو پنالتی برای‬ ‫بارســلونا‪ ،‬به تصمیمــات داور‬ ‫ا نهــا گرفته نشــده و در پایان‬ ‫برابــر رئــال مادریــد اعتــراض‬ ‫فشــده‬ ‫بــازی نیــز وقــت تل ‬ ‫داشــت و اکنــون ایــن اعتراض‬ ‫بیشتری باید محاسبه می شد‪.‬‬ ‫را بــه توییتــر کشــانده اســت‪.‬‬ ‫ســرمربی بارسا پس از اعتراض‬ ‫رونالد کومان‬ ‫در اخریــن ال کالســیکوی این‬ ‫در مصاحبــه پــس از بــازی‪ ،‬در‬ ‫فصل‪ ،‬رئال مادرید در دیداری سرنوشت ساز در توییتــر خــود نیز بار دیگر تصمیمــات داور را در‬ ‫خانه ‪ 2‬بر یک بارسلونا را شکست داد و به صدر این بازی زیر سوال برده است‪ .‬کومان در توییتر‬ ‫جــدول صعود کــرد‪ .‬شــاگردان کومــان به رغم خــود نوشــت‪« :‬مــا در طول بازی دســت باال را‬ ‫یک نیمــه اول نه چنــدان دلخــواه کــه در ان دو داشــتیم و فرصت هایــی بــرای رقــم زدن یــک‬ ‫بار دروازه خود را بازشده دیدند‪ ،‬در نیمه دوم نتیجه بهتر داشتیم‪ .‬در پایان اما با تصمیم اشتباه‬ ‫نمایشبهتریداشتندوتوانستندیکیازگل های داور و ‪ VAR‬بدشــانس بودیم‪ ».‬رونالد کومان‬ ‫خــورده را جبران کرده و فرصت های متعددی سرمربی بارسا در پایان بازی نیز گفته بود‪« :‬اگر‬ ‫بــرای باز کــردن دروازه رئالی ها ایجاد کنند‪ .‬در هوادار بارسا هستید‪ ،‬باید عصبانی باشید‪ .‬ما از‬ ‫پایان اما بازی با پیروزی لوس بالنکوس به پایان تصمیمات داوری بســیار عصبانی هســتیم‪ .‬در‬ ‫رســید و به محض به صدا درامدن ســوت پایان نیمه اول خوب نبودیم و نه خوب دفاع کردیم‬ ‫بازی داور برای چند تصمیم بحث برانگیزی که و نه خوب حمله‪ .‬در نیمه دوم ولی بهتر شدیم‬ ‫در این بازی داشــت‪ ،‬مــورد اعتراض کاتاالن ها و انتظارم فقط یک داوری درست بود‪ .‬پنالتی‬ ‫قــرار گرفــت‪ .‬جــرارد پیکــه‪ ،‬مدافــع مصــدوم روی برایتویت ‪ 100‬درصد بود و وقت اضافه هم‬ ‫بارســا‪ ،‬از ســکوها پایین رفت و از داور توضیح باید بیشتر از ‪ 4‬دقیقه اعالم می شد‪ .‬داور دو یا‬ ‫خواســت‪ .‬رونالــد کومــان نیــز از هــر طریــق سه دقیقه بازی را به خاطر مشکل خودش قطع‬ ‫ممکــن صدای اعتراض خــود را به گوش داور و کرده بود‪ .‬متاسفانه باید تصمیم داور را بپذیریم‬ ‫هواداران و مســئولین اللیگا رســاند‪ .‬کاتاالن ها و سکوت کنیم‪».‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫تیــم ملــی در اردوی کیــش‪ ،‬عــاوه بــر مســائل‬ ‫تکنیکی و تاکتیکــی‪ ،‬برنامه هایی برای هماهنگی‬ ‫بازیکنان با اب وهوای این منطقه خواهد داشــت‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬تیم ملی فوتبال ایران کمتر از دو‬ ‫مــاه دیگــر در انتخابی جام جهانــی ‪ ۲۰۲۲‬قطر در‬ ‫قاره اسیا به میدان می رود و باید در هر چهار دیدار‬ ‫تســاز خود به پیروزی دســت یابد و از این‬ ‫سرنوش ‬ ‫مهلکهرهایییابد‪.‬باتوجهبهتصمیم کنفدراسیون‬ ‫فوتبال اسیا‪ ،‬مسابقات گروه ایران به صورت متمرکز‬ ‫یشــود و تیم های حاضر در این‬ ‫در بحرین برگزار م ‬ ‫مرحلــه‪ ،‬به ناچار باید گرمای هــوا در این مقطع از‬ ‫ســال در بحرین (‪ ۱۳‬تا ‪ ۲۵‬خرداد) را تحمل کنند‪.‬‬ ‫درنتیجه‪ ،‬کادر فنی تیم ملی طی هفته های گذشته‬ ‫خواســتار برگــزاری اردویــی در شــرایط مشــابه بــا‬ ‫اب وهوای این کشــور شــد تا بازیکنان قبل از شروع‬ ‫مسابقات‪ ،‬به امادگی بدنی الزم برای هماهنگی با‬ ‫گرما و شرجی هوا در منطقه خلیج فارس برسند‪ .‬با‬ ‫توجه به محدودیت های مســافرت به کشورهای‬ ‫عربــی منطقــه ازجملــه قطــر و امــارات کــه ازنظــر‬ ‫زیرساخت و داشتن زمین تمرین مناسب در شرایط‬ ‫مناسبی هستند‪ ،‬فدراسیون فوتبال برگزاری اردو در‬ ‫کیش را در نظر گرفته اســت که ازنظر زیرســاخت‪،‬‬ ‫بهتریــن منطقه بــرای برگــزاری اردوی تیــم ملی در‬ ‫جنوب کشــور اســت اما مشــکل اصلی این جزیره‬ ‫به نبود زمین چمن مرغوب و مناسب مانند زمین‬ ‫مهــای ملی فوتبــال ایــران مربوط‬ ‫چمــن کمــپ تی ‬ ‫واقع در بجنورد ‪ -‬خیابان شریعتی شمالی ‪ -‬جنب اداره پست شهرستان بجنورد به مزایده‬ ‫گذاشته می شود‪ ،‬خریداران می توانند در وقت مقرر در محل برگزاری مزایده حاضر شده و در‬ ‫جلسه شرکت نمایند‪ ،‬مزایده فقط در یک نوبت برگزار می گردد و از مبلغ ‪3/980/961/146‬‬ ‫ریال (سه میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون و نهصد و شصت و یک هزار و یکصد و چهل و‬ ‫شش ریال) بابت طلب بانک و دو عشر اضافه شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف‬ ‫خریدار نقدا فروخته می شود و طبق ماده ‪- ۱۳۶‬اصالح ائین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم‬ ‫االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور شرکت‬ ‫در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور‬ ‫خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است‪ .‬برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ‬ ‫فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی‬ ‫که ظرف مهلت مقرر‪ ،‬مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل استرداد‬ ‫نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬در این صورت‪ ،‬عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و‬ ‫مزایده تجدید می گردد‪ .‬الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز اعم از‬ ‫حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای انها باشد و نیز بدهی‬ ‫های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم‬ ‫شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی بابت‬ ‫هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا‬ ‫وصول می گردد‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی‬ ‫در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد‪ .‬مشخصات ملک مطابق نظریه کارشناس‪-۱ :‬‬ ‫ملک‪ ،‬ششدانگ پالک ثبتی ‪ ۳۸۲۰‬فرعی از ‪ ۱۵۵‬اصلی با مالکیت اقایان کیوان‪ ،‬پیمان و بابک‬ ‫صباغی هر یک دو دانگ مشاع می باشند‪ -۲ .‬ملک واقع در اراضی کهنه کند به نشانی بجنورد‪،‬‬ ‫نرسیده به روستای محمد علی پهلوان بعد از روستای شهید اذرسا‪ ،‬جاده گاز‪ ،‬مقابل ایستگاه‬ ‫تحقیقات کشاورزی و با کاربری کوره اجرپزی می باشد‪ -۳ .‬عرصه ملک ‪ ۴۵۵۱۵‬متر مربع و‬ ‫حدودات اربعه ان مطابق حدودات درج شده در سند مالکیت است‪ -۴ .‬ملک دارای اعیانی ها و‬ ‫امکانات زیر می باشد‪ :‬الف) ساختمان اداری یک طبقه به مساحت ‪ ۱۶۰‬متر مربع با سقف طاق‬ ‫ضربی و اهن و دیوار اجری‪ .‬ب) ساختمان کوره اجر پزی به مساحت کل ‪ ۱۹۲۰‬متر مربع دارای‬ ‫سقف قوسی با دهانه ‪ ۴‬متر و طول ‪ ۱۲۰‬متر و در دو ردیف‪ .‬ج) ساختمان کارگاه و تراشکاری به‬ ‫مساحت ‪ ۱۰۰‬متر مربع در دو بخش با سقف طاق ضربی و سقف ایرانیت و دیوارهای اجری‪ .‬د)‬ ‫ساختمان خشک کن به مساحت ‪ ۲۰۰‬مترمربع با اسکلت سازه بنایی اجری و سقف تیرچه بلوک‬ ‫یشــود‪ .‬بــرای رفــع این مشــکل‪ ،‬جلســاتی میان‬ ‫م ‬ ‫نطــور مدیــران‬ ‫مدیــران فدراســیون فوتبــال و همی ‬ ‫ســازمان مناطق ازاد و جزیره کیش برگزارشــده تا با‬ ‫راهبری این فدراسیون‪ ،‬اصالحات الزم برای افزایش‬ ‫کیفیت زمین چمن ورزشگاه المپیک کیش برای این‬ ‫اردو انجام شود تا دغدغه های کادر فنی تیم ملی‬ ‫ازجملهدراگاناسکوچیچمبنیبرزمینچمنصاف‬ ‫و یکدست تامین شود‪ .‬در حال حاضر اقدامات الزم‬ ‫برایبهبود کیفیتزمینچمناینورزشگاهاغازشده‬ ‫تــا تیم ملی از چهارم تا دهم خــرداد اردوی خود را‬ ‫در این جزیره برگزار کند و سپس راهی بحرین شود‬ ‫تــا در فاصلــه دو روز تــا برگزاری اولین مســابقه‪ ،‬به‬ ‫منامه برســد‪ .‬به جز دغدغه رویارویی با این چهار‬ ‫تیم ازجمله بحرین و عراق که ازنظر فنی در شرایط‬ ‫خوبی قرار دارند‪ ،‬کادر فنی تیم ملی برنامه هایی‬ ‫را برای هماهنگ شــدن بازیکنان با اب وهوای این‬ ‫منطقه از خلیج فارس در نظر گرفته اســت‪ .‬در این‬ ‫اردوی یک هفته ای‪ ،‬روی مســائل بدنی و تاکتیکی‬ ‫بازیکنــان کار خواهــد شــد تــا یوزهای ایرانــی برای‬ ‫برگــزاری چهار بــازی در ‪ ۲۱ ،۱۷ ،۱۳‬و ‪ ۲۵‬خرداد در‬ ‫بحرین با دمای هوا در حدود ‪ ۴۰‬درجه سانتی گراد‬ ‫و رطوبــت بســیار بــاال امــاده شــوند‪ .‬ایــران در این‬ ‫مسابقات‪،‬بهترتیبباهنگ کنگ‪،‬بحرین‪ ،‬کامبوج‬ ‫و عــراق دیــدار می کنــد و تنهــا در شــرایطی به طــور‬ ‫مستقیم راهی مرحله بعد می شود که هر چهار تیم‬ ‫را شکست دهد‪.‬‬ ‫و دو درب اهنی ریلی‪ .‬ه) ساختمان به مساحت ‪ ۴۰‬متر مربع با دیوار اجری و سقف طاق ضربی‬ ‫در دو طبقه‪ .‬و) سرویس بهداشتی به مساحت ‪ ۲۷‬متر مربع با بنای اجری و سقف طاق ضربی و‬ ‫کف سرامیک و بدنه کاشیکاری شده‪ .‬ز) ساختمان برق و تاسیسات به مساحت ‪ ۳۵‬متر مربع با‬ ‫سقف طاق ضربی و دیوار اجری و درب اهنی‪ .‬ح) منبع اب زیرزمینی به حجم ‪ ۱۱۲‬متر مکعب‬ ‫با دیواره عایق کاری شده‪ .‬ط) یک حلقه چاه اب به عمق ‪ ۴۰‬متر فاقد پروانه ی برق ‪ ۲۴۵‬کیلو‬ ‫وات‪ .‬ک) گاز صنعتی ‪ ۵۰۰‬متر مکعب بر ساعت و شبکه گازکشی داخل کوره و اتاقها‪ .‬بناهای‬ ‫فوق الذکر کلنگی است و کوره اجرپزی تعطیل بوده و امکانات مذکور مدت ها بال استفاده می‬ ‫باشد‪ .‬نشانی ملک جهت بازدید‪ :‬واقع در اراضی کهنه کند به نشانی بجنورد‪ ،‬نرسیده به روستای‬ ‫محمد علی پهلوان بعد از روستای شهید اذرسا‪ ،‬جاده گاز‪ ،‬مقابل ایستگاه تحقیقات کشاورزی‪.‬‬ ‫علی اوسط رستمی‪ -‬سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد ‪/2859‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-93‬اقای سیدنصراله اسدی پور فرزند سیدمحمد با تسلیم دو برگ استشهاد شهود مدعی‬ ‫مفقود شدن سند مالکیت به شماره چاپی ‪ 437023‬ه‪ 91/‬صد و چهارهزار و نود سهم مشاع‬ ‫از پانصد و هشتاد و یکهزار و پانصد و هشتاد سهم ششدانگ پالک ‪ 440/425‬واقع در بخش‬ ‫‪ 16‬که در صفحه ‪ 533‬دفتر ‪ 866‬تسلیم گردیده و بموجب انحصاروراثت به شماره ‪ 391‬مورخ‬ ‫‪ 1390/09/09‬قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف به نام وی ثبت گردیده و سابقه رهن‬ ‫و بازداشت ندارد و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابه جایی از بین رفته و چون‬ ‫تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است‪ ،‬طبق تبصره یک اصالحی ماده‪120‬ا‪.‬ق‪.‬ث‬ ‫مراتب اگهی می گردد که هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ‬ ‫انتشار اگهی تا ‪10‬روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب‬ ‫صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا‬ ‫در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد‬ ‫شد‪ .‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شاهین شهر م الف‪1121777 /‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-92‬شماره نامه‪، 140085602006000206 :‬تاریخ ارسال نامه‪ 1400/01/17 :‬خانم طیبه‬ ‫حاج باقری فروشانی فرزند حسن به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت وامضا شهود‬ ‫رسمًا گواهی شده مدعی است یکدانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره ‪ 1675‬فرعی ‪72‬‬ ‫اصلی واقع در خمینی شهر بخش ‪ 14‬ثبت اصفهان که در اثر جابه جایی مفقود شده است و‬ ‫چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده‬ ‫مهاجم ایرانی زوله یک ماه اســت فرصت بازی به‬ ‫دســت نیاورده و شــرایط دشــواری ســپری می کند‪ .‬رضا‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫قوچان نژاد در لیگ هلند یک گلزن شــناخته م ‬ ‫امــا امســال باوجــود هت تریــک و زدن گل برای تیمش‬ ‫مدت هاست به شکل عجیبی در ترکیب قرار نگرفته و‬ ‫در چهار هفته گذشته نیز حتی به عنوان یار جانشین به‬ ‫میدان نرفته و تبدیل به یک نیمکت نشین شده است‪.‬‬ ‫گوچیپس ازانکهپنالتیمنجربهقهرمانیتیمسیدنیرا‬ ‫در ِای لیگ استرالیا به ثمر رساند‪ ،‬در بازگشت به فوتبال‬ ‫هلند باشــگاه زوله را انتخاب کرد ولی به نظر می رســد‬ ‫حضور دوساله اش در این تیم به پایان رسیده و مهاجم‬ ‫ایرانی در پایان فصل‪ ۲۰۲۰-۲۱‬راهی یک باشگاه و حتی‬ ‫لیگ کشور جدیدیخواهدشد‪.‬قوچان نژادسال گذشته‬ ‫در ‪ ۱۳‬مســابقه به میدان رفته و نمایش خوبی با زدن‬ ‫‪ ۷‬گل داشــت و در این فصل هم توانســته ‪ ۶‬گل در ‪۱۸‬‬ ‫دیدار (میانگین یک گل در سه حضور ثابت و تعویضی)‬ ‫بــه ثمر رســاند‪ ،‬اما با این عملکــرد نیز جایگاه ثابتی در‬ ‫ترکیــب تیمش به دســت نیاورده و همچنــان به عنوان‬ ‫یک یار تعویضی یا نیمکت نشــین به حســاب می اید‪.‬‬ ‫این مهاجم ایرانی در چهار هفته گذشته لیگ اردیویسه‬ ‫هلند که تیمش دوشکست و دو پیروزی را تجربه کرده‪،‬‬ ‫حتیبه عنوانیار جانشینبهمیداننرفتهوبه طور کامل‬ ‫نیمکت نشــین بوده اســت؛ اتفاقی که تاکنون برای او‬ ‫نیفتاده و این مسئله موجب شده تا جدایی او از زوله‬ ‫قوت بگیرد‪ .‬قوچان نژاد اخرین بار در هفته چهاردهم‬ ‫لیگ اردیویسه هلند و در جریان برتری‪ ۲‬بر صفر تیمش‬ ‫مقابل دن هاگ حضور ‪ ۷۴‬دقیقه ای در زمین داشــت و‬ ‫پس ازان در ‪ ۶‬مســابقه به صورت کامل نیمکت نشــین‬ ‫بوده و در ‪ ۹‬دیدار به عنوان بازیکن تعویضی به میدان‬ ‫رفتــه کــه طی این مــدت یک هت تریک داشــته و یک‬ ‫گل هــم بــه ثمر رســانده اســت‪ .‬باوجودایــن عملکرد‪،‬‬ ‫قوچان نژاد شرایط سخت و متفاوتی را در فوتبال هلند‬ ‫پشــت ســر می گــذارد و بــا توجه به اینکه پیشــنهادات‬ ‫مختلفی از امریکا تا اسیای شرقی و غربی برای او وجود‬ ‫دارد‪ ،‬به نظر می رسد گوچی در پایان فصل باشگاه زوله‬ ‫و لیگ اردیویسه را ترک کند‪.‬‬ ‫شجاع از شکایت‬ ‫پرسپولیس تبرئه شد‬ ‫کمیتــه تعییــن وضعیــت بــار دیگــر اعــام کــرد که‬ ‫صالحیت رسیدگی به پرونده شجاع خلیل زاده را ندارد‪.‬‬ ‫باشگاه پرسپولیس پس از جدایی شجاع خلیل زاده که‬ ‫با فســخ یک طرفه انجام شــد‪ ،‬از این بازیکن به کمیته‬ ‫تعیینوضعیتفدراسیونفوتبالشرکت کرد‪.‬این کمیته‬ ‫در حکم اولیه خود اعالم کرد که صالحیت رسیدگی به‬ ‫این پرونده را ندارد اما پرســپولیس دوباره در اســتیناف‬ ‫از کمیتــه تعییــن وضعیت خواســت تا به شــکایتش از‬ ‫شجاع رســیدگی کند‪ .‬حاال دوباره پس از بررسی‪« ،‬قرار‬ ‫عدم اســتماع دعوی» صادر کرده و روی رای قبلی خود‬ ‫صحه گذاشته است‪ .‬درواقع این کمیته اعتقاد دارد که‬ ‫پرسپولیس برای شکایت از بازیکنی که به تیم خارجی‬ ‫پیوســته‪ ،‬باید به فیفا شــکایت کند و نهادهای داخلی‬ ‫امــکان پیگیری این ماجــرا را نخواهند داشــت‪ .‬مدافع‬ ‫پرســپولیس اعتقاد دارد که به خاطر طلب ‪ ۳‬میلیاردی‬ ‫خود‪ ،‬می توانسته با پرسپولیس به صورت قانونی فسخ‬ ‫کند اما باشــگاه پرســپولیس خالف این را ادعا می کرد و‬ ‫همچنین مدیران باشــگاه به هواداران وعده دادند که‬ ‫ایــن پرونــده را تا زمان محکومیت خلیــل زاده پیگیری‬ ‫خواهندکرد‪.‬‬ ‫باشگاه استقالل تکلیف‬ ‫دانشگر را مشخص کرد‬ ‫ســخنگوی باشــگاه اســتقالل در خصــوص اخریــن‬ ‫وضعیتمحمددانشگرتوضیحاتیارائهداد‪.‬تیمفوتبال‬ ‫اســتقالل جهت حضــور در رقابت هــای لیگ قهرمانان‬ ‫اسیا‪ ،‬ایران را به مقصد عربستان ترک خواهد کرد‪ .‬این‬ ‫تیــم اقدامات مربوط به این ســفر را انجام داده اســت‬ ‫و مشکلی ابی پوشان را بابت این سفر تهدید نمی کند‬ ‫و تنها مســئله ای که چالش این روزهای اســتقالل بود‪،‬‬ ‫بحث حضور دانشگر در جمع ابی پوشان پایتخت بود‬ ‫که درنهایت مشــخص شد این بازیکن جایی در جمع‬ ‫بازیکنانفرهادمجیدیندارد‪.‬‬ ‫‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی میشود که هرکس مدعی انجام معامله (غیر از انچه در‬ ‫این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این‬ ‫اگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند‬ ‫معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف‬ ‫مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت‬ ‫مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/01/23 :‬رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی م الف‪1120477 :‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری سیستم پژو ‪ 405SLX-TU5‬به‬ ‫رنگ سفید‪ -‬روغنی به شماره انتظامی ایران ‪ 388 -67‬ط ‪ 54‬به شماره موتور‬ ‫‪ 139B0151303‬و شماره شاسی ‪ NAAM31FE6KK230630‬مدل‬ ‫‪ 1398‬به نام سجاد نیکبخت به شماره ملی ‪ 1272589773‬مفقود گردیده و‬ ‫از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهیمفقودی‬ ‫پروانه اشتغال به نظام مهندسی به نام حسین عباس زاده‬ ‫جهرمی فرزند حبیب اله به شماره ملی ‪۲۴۷۰۹۴۲۹۰۱‬‬ ‫و شماره پروانه ‪ 04175‬در رشته مهندسی عمران مفقود‬ ‫گردیده و فاقد اعتبار است‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه ‪ 23‬فروردین ماه ‪ 12 / 1400‬اوریل ‪ 29 / 2021‬شعــبان ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1042‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫نامه اعضای کمیته کرونا‬ ‫برای قرنطینه کشور‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا‪ :‬وقتی دولت تمام مراکز‬ ‫حســاس را باز می گذارد‪ ،‬نمی تواند از مردم توقع داشــته باشــد در خانه‬ ‫بمانند‪ .‬به گزارش صداوسیما‪ ،‬خانم دکتر مینو محرز عضو کمیته علمی‬ ‫ستاد ملی مقابله با کرونا معتقد است‪ ،‬وقتی دولت تمام مراکز حساس‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫را باز می گذارد‪ ،‬نمی تواند از مردم توقع داشته باشد در خانه بمانند‪ .‬او‬ ‫واقعاوحشتناکاستواگربه زودیقرنطینه‬ ‫افزود‪:‬امروزهوضعیتتهران ً‬ ‫(الک داون) اعمال نشود با موجی از فوتی ها مواجه می شویم‪ .‬اگر دولت‬ ‫هرچه ســریع تر قرنطینه (الک داون) را اجرا نکند باید پاســخگوی مردم‬ ‫باشــد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬تمام اعضای کمیته علمی ســتاد دیروز مجدد برای‬ ‫اعمال قرنطینه (الک داون) به دولت نامه نوشــتند‪ ،‬ولی نمی دانم چرا‬ ‫سیاستدولتبهنفعمردمنیست‪.‬عضو کمیتهعلمیستادملیمقابلهبا‬ ‫کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬دولت باید دورکاری ها را با نظارت بیشتری اجرا می کرد‪ ،‬زیرا‬ ‫برخیشرکت هاتخطیمی کنندواجازهدورکارییاشیفتیشدن کارمندان‬ ‫رانمی دهند‪.‬‬ ‫تقویتمهارت کار تیمیمهم ترین گام کارافرینیاست‬ ‫یکــی از مهم تریــن گا مهــای راه انــدازی‬ ‫کسب وکار و کارافرینی‪ ،‬تشکیل تیم و تقویت‬ ‫مهارت های کار تیمیاست‪.‬‬ ‫هفــت ســکوی ردپــا‪ ،‬عنــوان رویــداد‬ ‫توان افزایــی مهارتــی نوجوانــان اســت کــه‬ ‫از ســوی خانــه جــوان وابســته بــه ســازمان‬ ‫فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان‬ ‫و با همکاری اداره کل اموزش وپرورش استان‬ ‫ویژه دانش اموزان هنرستانی در حال برگزاری‬ ‫اســت‪ .‬این وبینار که پیش تر به موضوعاتی‬ ‫ماننــد خودشناســی‪ ،‬مســئله بینی و مســئله‬ ‫یابــی‪ ،‬خالقیــت‪ ،‬راه کاریابــی و روش حــل‬ ‫مسئله و بوم کسب وکار با رویکرد کارافرینی‬ ‫اجتماعــی پرداختــه بود‪ ،‬در گامــی دیگر به‬ ‫ســراغ موضوع قواعد کار تیمــی رفت‪ .‬امین‬ ‫ابوعطادکترایمدیریت کسب وکار‪،‬مدرسو‬ ‫مشاور کسب وکار ومدرسمفاهیم کارافرینی‬ ‫به کودکان و نوجوانان در این وبینار ابتدا به‬ ‫تعریف تیم پرداخت‪ .‬به گفته او‪ ،‬تیم تعداد‬ ‫محدودی از افراد با مهارت های مکمل است‬ ‫کــه به منظــور دســتیابی بــه هدف مشــترک‬ ‫و اهــداف عملیاتــی و بــا رویکرد مســئولیت‬ ‫متقابل اعضا نسبت به یکدیگر تشکیل شده‬ ‫است‪ .‬در تیم مجموعه ای از افراد با اهداف‬ ‫واحــد حضــور دارنــد کــه بــرای رســیدن بــه‬ ‫ان اهــداف ب هصــورت اشــتراکی کار انجــام‬ ‫می دهنــد‪ .‬این مدرس و مشــاور کس ـب وکار‬ ‫افزود‪ :‬هدف مشترک و داشتن ارتباط متقابل‬ ‫در کار تیمی بسیار مهم است‪ .‬ابوعطا گفت‪:‬‬ ‫کار کردن در فضای تیمی باعث می شود خرد‬ ‫جمعــی به کمــک ما بیاید و هــر چه تعداد‬ ‫ایده ها بیشــتر باشــد‪ ،‬ایده های نو بیشــتر به‬ ‫وجــود می ایــد کــه درنهایــت بــه خدمت یا‬ ‫یشــود‪ .‬او بابیان‬ ‫محصــول جدید تبدیــل م ‬ ‫اینکه همیشه هم به تشکیل تیم نیاز نداریم‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬تیم ها باید زمانی تشــکیل شوند‬ ‫کــه امور محوله تا حدودی پیچیده باشــند‪.‬‬ ‫یــک فــرد در بســیاری از مــوارد نمی توانــد‬ ‫به تنهاییتصمیم گیری کند‪،‬بنابراینیکتیم‬ ‫تشکیل می شود تا اعضای ان به طور مساوی‬ ‫برای تسهیل امور با یکدیگر مشارکت کنند‪.‬‬ ‫ایــن مشــاور کس ـب وکار تاکید کــرد اگر تمام‬ ‫اعضــای تیم بــا وحدت در کنــار یکدیگر کار‬ ‫کننــد‪ ،‬هر تیمــی می تواند به بهترین شــکل‬ ‫نتیجــه بگیــرد‪ .‬ابوعطــا بــا اشــاره بــه قواعد‬ ‫تشــکیل تیــم افــزود‪ :‬هــر تیمی برای کســب‬ ‫موفقیــت و حرکــت کردن در مســیر صحیح‬ ‫نیاز به راهنما و رهبر دارد که این راهنما باید‬ ‫دارای ویژگی هایی باشد؛ اینده نگری درباره‬ ‫نتایج تیم‪ ،‬برخورداری از قابلیت های علمی‬ ‫و مهــارت باال‪ ،‬برقرارکننــده ارتباط و تعامل‬ ‫بسیار خوب‪ ،‬داشتن صالحیت های اخالقی‬ ‫فناوریموتور‬ ‫چرخعکس العملی‬ ‫ماهوارهتجاری سازیشد‬ ‫و ی و و ش سچ خه یعکس عم ی و د س ف دهد س س م‬ ‫هو ه ج یس یشد‬ ‫ه ش ه ه قل وهش گ ه ض ی ن د س ی دی دن و ق ل‬ ‫و یه ی ض ی هص ع شو وهشگ ه ض ی نطی د دی خش‬ ‫س‬ ‫خصوصی د م ه ج یس ی و ی و و ش سچ خه یعکس عم ی و د س ف ده‬ ‫د س س م ل وضع ت هو ه ه هم ه د و ده س ت ه دی ض ی ع ون‬ ‫وه شو و ی وهش گ ه ض ی ند ن ه فت و یط حیوس خت‬ ‫و و دونج و ک ش س دس و ده ی وهشکده شگ ه ی ض ی وهشگ ه‬ ‫ض ی ن ست و ه ظو س ف ده د س س م ل وضع ت هو هه ط حی و‬ ‫س خ هشده ست ن و یطی د دی خشخصوصید ح ه ج یس ی ی‬ ‫ه ست ود خصوص د ن‬ ‫ن و و ه ی ک کی ه ده ی ش و ی‬ ‫و ی ش ح د وجه ه س ش و ون د و و ه ی ک کید خشه ی‬ ‫خ گ ی ج یوص ع ی ه ظ و ص ف ه ه ی ک کی ط حیوس خت‬ ‫ه‬ ‫و و ه ی ک کی دهو ح هه یس عت غ وط و د وجه دی‬ ‫س ت د ن ن و و ه ی‪ DC‬دونج و ک هد ل ی و ن ظ ده ال‬ ‫ت طم ن ال و‬ ‫چگ ی و نو ش و د سهو تد ل وشس ختس ده‬ ‫هد‬ ‫ده ی خ ف و د س ف ده‬ ‫گهد ی مه ه طیدودهه خ د‬ ‫ع ون وهشگ ه ض ی ن ود د ص ع د ظ ال شگ هه و … ه د ل‬ ‫د ض ی‬ ‫حس س ته ی د ه و و ه ی دونج و ک ی و د و د س ف ده‬ ‫د ه ض و ت ط حی و س خت ن حصول د ش و ظه د ش ت وجه ه که‬ ‫ن و و ه ش ن هصو ت حص ی و د ی وده و وجب خ وج و و س گی‬ ‫و ی هخ ج ش و یش ود ط حیوس خت ن حصول هصو ت ال و ی‬ ‫ت ت مو ه ش هخ جیوح ی تسف شیس ی ن س سد خو ست‬ ‫وجه هش ط شو هم ت ال ی خو د ست ع ون وهشو و ی‬ ‫وهش گ ه ظه دو ی د ه وجه هس و ق وهشکده شگ ه ی ض ید‬ ‫د ض ید ع د کی‬ ‫ط حی س ختو ست و ع و و ه ی دونج و ک‬ ‫د شگ هی شو ی و ن‬ ‫و ده ی و ونو س قههمک ی ن جموعه‬ ‫جهتدهی س ب ن و ی ه و د د خد تص ع ش و د و د ض ی‬ ‫د د د ط حی ه ه خ ب م نه و و ی س خت ن حصول س س‬ ‫س د ده ی ظ یو ض ی ست ش ط ح طی ط ی حصوالت ض یو‬ ‫ذ دن سته یسخت ه ت طم ن ن حصوالت د وضع ت ط و ی‬ ‫د ده س ت و د هد د وجه ه و م دیه ی ی وهش گ ه ض ی نو‬ ‫س جی ج ی ن و ی وس ط خشخصوصی شخصشد وسعه س س ع‬ ‫م ن ه ده ه‬ ‫ه ده ی خ ف جم ه ه ده یسم ش ش و ید شو و‬ ‫و و ه ی ک کی دونج و ک ف ت ه س ی ی ق لس ن و ی‬ ‫هم و ده ه ی و د مک و ید س ی ه ود ف ت حصوالت ش و ی شد‬ ‫ن و ن وهشگ ه ه ج یس ی و ی و و ه ی ک کی دونج و کوس س م‬ ‫ود و سب ه ی ن و ه ه ده د م ده ست ض یخ ط ش ن د‬ ‫و یه ی ض ی ه ح ظ دیه یو ه ی ه یط د همو هد هد ش‬ ‫د د د نجهت ن و یه غ ب هع و ن و و ح ک و یه ی ش ه د‬ ‫دو‬ ‫یشود هس نه ی و دد س حو هه یص ع یو ج ی و د س ف ده‬ ‫ج ه و د حصوالتجد دیشو د و فت ن وهشگ ه د ید د د ن‬ ‫ه ی نحو ه ص عد خ یهمک ی د‬ ‫بــاال به منظور اعتمادســازی و داشــتن اقتدار‬ ‫برای جلوگیری از گسستگی سیستم ازجمله‬ ‫ویژگی های راهنمای تیم است‪ .‬او بیان کرد‪:‬‬ ‫فواید کار گروهی شــامل مسئولیت پذیری و‬ ‫انگیزش بیشــتر برای یادگیــری‪ ،‬عالقه مندی‬ ‫بیشــتر بــه درس و مدرســه‪ ،‬کســب توانایی‬ ‫ابــراز نقاط قوت خود‪ ،‬افزایش عزت نفس‪،‬‬ ‫تهــای خود مدیریتــی‪ ،‬توجه‬ ‫پــرورش مهار ‬ ‫بــه تفــاوت ســبک های یادگیــری‪ ،‬افزایــش‬ ‫تــوان جهــت کار گروهــی و احســاس لــذت‬ ‫دانش امــوزان از بخش های یادگیری اســت‪.‬‬ ‫بــه گفته مــدرس وبینار هفت ســکوی ردپا‪،‬‬ ‫هر گــروه قوانینــی دارد ازجملــه اینکه همه‬ ‫افــراد در تیم از حق نظردهــی برخوردارند‪،‬‬ ‫کارها باید مساوی تقسیم شود و تمام کار بر‬ ‫دوش ســرگروه نیفتد‪ ،‬کارها باید طبق زمان‬ ‫معین شده انجام شود‪ ،‬اعضای تیم به موقع‬ ‫در جلســات گروه حاضر شوند‪ ،‬در جلسات‬ ‫بــه ارائــه گزارش های منظــم بپردازنــد‪ ،‬بین‬ ‫نظرات و رفتار اعضای گروه تبعیضی نباشد‬ ‫و تمام اعضای گروه از قوانین اطالع داشــته‬ ‫باشند و از ان ها پیروی کنند‪ .‬ابوعطا تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬نظــم‪ ،‬احتــرام متقابــل‪ ،‬انتقادپذیری‪،‬‬ ‫مشــارکت تمام افراد در گــروه‪ ،‬صبور بودن‪،‬‬ ‫قضــاوت نکــردن یکدیگــر‪ ،‬دغدغه منــد‬ ‫بودن‪ ،‬پشتیبانی از یکدیگر‪ ،‬مشورت کردن‪،‬‬ ‫یهــا و دادن انگیــزه‬ ‫اطمینــان بــه هم گروه ‬ ‫یهــا نیــز می توانــد جــزء قوانین‬ ‫بــه هم تیم ‬ ‫کار گروهی و تیمی باشــد‪ .‬او اظهار داشــت‪:‬‬ ‫زمانی که یک گروه با همکاری هم فعالیتی‬ ‫منتظــر تقدیــر باشــید و وقتــی کار تمــام‬ ‫یشــود دســت از کار بکشــید نــه وقتی که‬ ‫م ‬ ‫خســته می شوید‪ .‬مشــارکت و همکاری نیز‬ ‫بــرای موفقیــت یک تیــم الزم اســت‪ ،‬برای‬ ‫مشــارکت و همکاری باید نســبت به دیگر‬ ‫اعضــا خوش گمــان باشــید‪ ،‬دیگــر اعضــا را‬ ‫شــریک خود بدانید‪ ،‬از حاشــیه بپرهیزید و‬ ‫مکمل و حامی دیگر اعضا باشید‪ .‬همچنین‬ ‫برای موفقیت تیم الزم است انعطاف پذیر‪،‬‬ ‫امــوزش پذیــر‪ ،‬دارای ثبــات روحی و خالق‬ ‫باشــید‪ .‬این مــدرس مفاهیــم کارافرینی به‬ ‫کودکان و نوجوانان ادامه داد‪ :‬داشتن نظم‬ ‫و تعهــد از دیگــر عوامــل موفقیت یک تیم‬ ‫اســت؛ نظم‪ ،‬قــرار گرفتن هر چیــز در جای‬ ‫خود و داشــتن نظم پذیری و انضباط میان‬ ‫هــر یــک از اعضــای تیــم اســت‪ .‬همچنیــن‬ ‫اهــداف تیــم را بــر اهــداف خــود ترجیــح‬ ‫متــان وفادار باشــید‪.‬‬ ‫دهیــد و نســبت به تی ‬ ‫ابوعطــا بی اعتمــادی میــان اعضــا‪ ،‬متعهد‬ ‫نبــودن بــه برنام ههــا‪ ،‬متعهــد نبــودن بــه‬ ‫مســئولیت ها‪ ،‬بی توجهی به اهداف تیم و‬ ‫نداشــتن روابط صحیــح را موانع کار تیمی‬ ‫اثربخــش دانســت‪ .‬موانعــی کــه به عنوان‬ ‫افت یا اسیب کار تیمی خوانده می شوند از‬ ‫یکدیگر جدا نیستند و این موانع می تواند‬ ‫ســبب ناکامــی تیم ها و منجر به شکســت‬ ‫نهــا شــود‪ .‬گفتنــی اســت؛ عالقه منــدان‬ ‫ا ‬ ‫بــرای اگاهی بیشــتر درباره وبینار اموزشــی‬ ‫«هفت ســکوی ردپا» می توانند به ســایت‬ ‫‪ ir.tavan7‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫را انجــام می دهنــد‪ ،‬تمام اعضــای ان باید از‬ ‫نحوه پیشــرفت کارهــا باخبر باشــند‪ .‬اعضا‬ ‫نباید به عنــوان مجموع ـه ای از اعضای جدا‬ ‫از هم کار کنند بلکه ان ها باید مانند تیم با‬ ‫یکدیگرهمکاری کنند‪.‬‬ ‫عوامل موثر در موفقیت تیم‬ ‫ایــن مــدرس و مشــاور کس ـب وکار بــه‬ ‫عوامل موثر در موفقیت یک تیم اشاره کرد‬ ‫و افــزود‪ :‬هدف گذاری یکــی از عوامل موثر‬ ‫در موفقیت یک تیم است‪ .‬اهداف مشترک‬ ‫باید شفاف‪ ،‬روشن‪ ،‬واضح‪ ،‬قابل دستیابی‬ ‫و بــرای اعضــای تیــم قاب ـل درک باشــد‪ .‬از‬ ‫طرف دیگر‪ ،‬هر تیم باید راهنما داشته باشد‬ ‫و راهنمــای تیم‪ ،‬فردی اســت که تیــم را در‬ ‫جهت صحیح دســتیابی بــه هدف هدایت‬ ‫می کنــد و بــرای یکپارچــه بودن تیــم و رفع‬ ‫اختالفــات و تعارضات تیــم تالش می کند‪.‬‬ ‫ابوعطــا انتخــاب افــراد کارامــد را از دیگــر‬ ‫عوامل موثر در موفقیت یک تیم دانست و‬ ‫گفت‪ :‬افرادی را برای تیم انتخاب کنید که‬ ‫دارای تعهد‪ ،‬تخصص‪ ،‬مهارت‪ ،‬کارامدی و‬ ‫مســئولیت پذیری باشــند‪ .‬اعتمــاد متقابل و‬ ‫ایجاد وابســتگی و همبستگی متقابل میان‬ ‫اعضای تیم عامل دیگری در موفقیت یک‬ ‫یکــه به راحتــی ایده های‬ ‫تیم اســت به طور ‬ ‫خــود را بــا یکدیگر به اشــتراک بگذارند‪ .‬او‬ ‫تصریح کرد‪ :‬سخت کوشــی و پشتکار نیز در‬ ‫موفقیت یک تیم موثر است؛ سخت کوشی‬ ‫یعنــی همــه انچه را کــه دارید‪ ،‬نه بیشــتر‪،‬‬ ‫ارائــه کنیــد‪ ،‬با عزم راســخ کارکنید نه اینکه‬ ‫رسانه ایبهوسـعــتمیهن‬ ‫لوضع ت‬ ‫خ ک کو ه و ن ‪ 31‬س نجوه ش نشده ستوه دم نه د ن ه ه و ون و یو قش س و ی عهدهد د عشق ه وشه وشهم هن‬ ‫ه و ه قومه نه د نوف ه گه ی و ون س هشده ست وه س هی و دد سیصفحهه و خشه یو هی یهمه س نه وشه س نه‬ ‫د کد ده ست ه ون هصو تم ظمو س ده ه س نهمم ه ن جم د ییشکششده ست د ن مه و مهس س ی و دد م و و گ هخ ی‬ ‫و دد ن قدمه یم وعی ج می د‬ ‫‪06‬‬ ‫و د د س نه‬ ‫ی‬ ‫دد‬ ‫‪6‬‬ ‫ی‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫بیش از ‪ ۷۴۸‬هزار کیلووات‬ ‫برق در جزیره کیش‬ ‫تولید شد‬ ‫تامین انرژیهای اصلی‬ ‫کیش در ایام تعطیالت‬ ‫نوروزی‬ ‫معاون عمرانی و زیر بنایی ســازمان منطقه ازاد‬ ‫کیــش‪ ،‬تامیــن برق‪ ،‬گاز و اب این جزیره را بهعنوان‬ ‫سه ماموریت مهم کمیته بحران ستاد نوروزی کیش‬ ‫برشمرد‪ .‬علی مقدس زاده بابیان اینکه تامین برق‪،‬‬ ‫گاز و اب ایــن منطقــه بهعنــوان ســه ماموریت مهم‬ ‫در حوزه عمرانی و کمیته بحران در دســتور کار این‬ ‫سازمان قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬کمترین مصرف برق جزیره‬ ‫کیــش در طــول شــبانهروز ‪ 59.9‬مــگاوات و در اوج‬ ‫مصرف به ‪ 110‬مگاوات در روز رسیده است‪ .‬مقدس‬ ‫زاده در ادامــه تصریح کرد‪ :‬تولید برق روزانه جزیره‬ ‫کیش ‪ 180‬مگاوات اســت که در مقایســه با مصرف‬ ‫روزانه‪ ،‬خوشبختانه در شرایط بسیار خوبی هستیم‪.‬‬ ‫او در خصوص مصرف گاز و گازوئیل موردنیاز جزیره‬ ‫کــه بهعنوان انرژیهای تامینکننده نیروگاههای اب‬ ‫و بــرق شــمال و ماهتــاب کیــش اســتفاده میشــود‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬مصــرف روزانــه نیــروگاه اب شــمال‬ ‫و ماهتــاب کیــش‪ 445 ،‬هــزار مترمکعــب و مصرف‬ ‫گازوئیــل ان نیــز ‪ 448‬هزار مترمکعب اســت‪ .‬رئیس‬ ‫کمیتــه بحران ســتاد نــوروزی کیش تولیــد روزانه اب‬ ‫این منطقه را ‪ 27‬هزار و ‪ 500‬مترمکعب عنوان کرد‬ ‫و گفــت‪ :‬روزانــه مصــرف اب جزیره کیــش ‪ 28‬هزار‬ ‫و ‪ 800‬مترمکعــب اســت کــه از مازاد ذخیــره اب در‬ ‫ایــام تعطیــالت نــوروزی اســتفاده میشــود‪ .‬مقدس‬ ‫زاده از ذخیــره اب ‪ 32‬هــزار مترمکعــب در جزیــره‬ ‫کیــش خبر داد و افزود‪ :‬بهمنظور تامین اب مصرفی‬ ‫روزانه در ایام تعطیالت نوروزی از ذخیره اب جزیره‬ ‫کیش استفادهشــده اســت‪ .‬او در ادامه سخنان خود‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬در حــال حاضــر ذخیــره اب منطقــه‬ ‫ازاد کیــش ‪ 23‬هزار مترمکعب اســت؛ خوشــبختانه‬ ‫ازنظــر تامیــن اب تــا پایــان تعطیالت نــوروزی هیچ‬ ‫مشــکلی وجود نــدارد‪ .‬معاون عمرانــی و زیر بنایی‬ ‫سازمان منطقه ازاد کیش در خصوص تولید و تصفیه‬ ‫فاضــالب منطقه ازاد کیش گفت‪ :‬ایجاد ظرفیت ‪10‬‬ ‫هزار مترمکعب تصفیهخانه فاضالب این منطقه با‬ ‫مدیریت شرکت عمران‪ ،‬اب و خدمات کیش؛ تولید‬ ‫نســبت به مصرف کاهشیافته اســت‪ .‬مقدس زاده‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در هر سه حوزه از شرایط مطلوبی‬ ‫برخورداریــم و هــرروز با برگزاری جلســات متعدد و‬ ‫پایش روزانه و نظارت دقیق‪ ،‬حوزههای مختلف را‬ ‫کنترل میکنیم‪.‬‬ ‫شماره ‪03‬‬ ‫نخستین تفاهمنامه سازمان منطقه ازاد کیش با بخش غیردولتی امضا شد‬ ‫تزریق واکسن کرونا‬ ‫به ‪ ۵۲‬نفر در کیش‬ ‫مدیرعاملشرکتابوبرق کیش گفت‪:‬اینشرکت‬ ‫سال گذشته بیش از ‪ ۷۴۸‬هزار و ‪ ۵۷۷‬کیلووات برق را‬ ‫تولید و در اختیار مشترکان خود قرار داده است‪.‬‬ ‫یدا‪ ...‬ســلطانی در گفتوگو با ایرنا اظهار داشــت‪:‬‬ ‫این میزان انرژی تولیدشــده با اســتفاده از ‪ ۵۴۸‬کیلومتر‬ ‫شبکهفشار متوسطو‪ ۷۳۸‬کیلومترشبکهفشار ضعیف‬ ‫در اختیــار مشــترکان قرارگرفتــه اســت‪ .‬او اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫هماکنون در جزیره کیش هشــت نیروگاه گازی و چهار‬ ‫نیروگاه دیزل با ظرفیت اســمی ‪ ۲۱۰‬مگاوات ســاعت و‬ ‫ظرفیــت تولید ‪ ۱۸۰‬مــگاوات در حال تولیــد انرژی برق‬ ‫موردنیــاز جزیــره اســت کــه این رونــد از میــزان مصرف‬ ‫کیش باالتر اســت‪ .‬مدیرعامل شــرکت اب و برق کیش‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬پیک مصــرف برق این جزیره در تابســتان‬ ‫ســال ‪( ۱۳۹۹‬مردادماه) به رکورد ‪ ۱۷۴‬مگاوات ســاعت‬ ‫رســید کــه حدود هفت مــگاوات از ظرفیــت تولید این‬ ‫شــرکت پایینتــر اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬با توجه بــه نزدیک‬ ‫شــدن رکورد مصرف به ظرفیت تولید و همچنین روند‬ ‫روبه رشــد جمعیت جزیره کیش‪ ،‬این شــرکت توســعه‬ ‫ظرفیــت تولیــد بــرق را در دســتور کار قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫ســلطانی گفت‪ :‬در این راســتا سازمان منطقه ازاد کیش‬ ‫بــا وزارت نیرو تفاهمنامــهای را برای ایجاد یک نیروگاه‬ ‫‪ ۴۰‬مگاواتی منعقد کرده که پیشبینی میشود تا پیک‬ ‫مصرف (ابتدای تابستان ‪ )۱۴۰۰‬این واحد احداث و به‬ ‫بهرهبرداریبرسد‪.‬‬ ‫رویدا د کیش‬ ‫یکشنبه ‪ 22‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1041‬‬ ‫یکشنبه ‪ 22‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1041‬‬ ‫رئیــس بیمارســتان کیــش گفــت‪ :‬واکســن کرونــا در‬ ‫ســه مرحلــه به ‪ ۵۲‬نفــر از واجدان شــرایط ایــن جزیره‬ ‫تزریقشدهاست‪.‬‬ ‫مصطفــی نادعلــی نــژاد در گفتوگو با ایرنــا اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬ایــن افــراد شــامل ‪ ۴۵‬نفــر از کادر درمان فعال‬ ‫در بخش کرونایی و هفت بیمار خاص هســتند که در‬ ‫ســه مرحله نوبت اول این واکسن را دریافت کردهاند‪.‬‬ ‫او اضافــه کــرد‪ ۴۵ :‬نفــر از کادر درمــان شــامل پزشــک‪،‬‬ ‫پرســتار‪ ،‬کارکنــان فوریتهای پزشــکی‪ ،‬اورژانــس ‪،۱۱۵‬‬ ‫‪ ،ICU‬نیروهــای خدماتــی و کمــک بهیــار بــوده کــه در‬ ‫بخش کرونایی بیمارســتان مشــغول ارائه خدمات به‬ ‫بیماران هســتند‪ .‬نادعلی نژاد بابیان اینکه کادر درمان‬ ‫دریافتکننــده این واکســن حــدود ‪ ۱۰۰‬درصــد واجدان‬ ‫شرایطدریافتکنندههستنداضافهکرد‪:‬همچنینهفت‬ ‫نفر از بیماران تاالسمی و دیابتی نیز با رضایت خود در‬ ‫هفته جاری نوبت اول این واکسن را دریافت کردهاند‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬همچنیــن نوبــت دوم ایــن واکســن در هفته‬ ‫جــاری بــه ‪ ۲۵‬نفــر از کادر درمــان دریافتکننده نوبت‬ ‫اول تزریقشده و‪ ۲۰‬نفر باقیمانده دیگر نیز هفته اینده‬ ‫نوبتتزریقواکسندارند‪.‬‬ ‫ت‬ ‫دد‬ ‫کیش‪ ،‬مهد سازمان های مردم نهاد‬ ‫مدیرعامــل ســازمان منطقــه ازاد کیــش در‬ ‫نشســت امضــا تفاهمنامــه ‪ ۴‬جانبــه حقوقــی‪،‬‬ ‫فرهنگی و هنری با انجمن حقوقشناسی‪ ،‬خانه‬ ‫اندیشمندان و موسسه فرهنگی فعاالن حقوق‬ ‫و هنر گفت‪ :‬منطقه ازاد کیش‪ ،‬مهد سازمانهای‬ ‫مردمنهــاد و صنفــی و نمــادی از جوامــع مدنــی‬ ‫است‪ .‬به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل‬ ‫ســازمان منطقــه ازاد کیــش‪ ،‬جعفــر اهنگــران‬ ‫بهعنــوان عضــوی از خانــه اندیشــمندان علــوم‬ ‫انســانی گفــت‪ :‬نتایــج و دســتاوردهای حاصلــه‬ ‫در خانه اندیشــمندان علوم انسانی‪ ،‬قابلتوجه‬ ‫اســت و ا گــر محدودیتهــای کرونایــی وجــود‬ ‫نداشــت‪ ،‬شاهد اتفاقات بیشتر و بهتری بودیم‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه تعریــف اقتصاددانــان از مفهوم‬ ‫توسعه‪ ،‬با تعبیر «بهبود کیفیت زندگی» تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬انتظــاری کــه ســازمان منطقــه ازاد کیش از‬ ‫نتایج چنین تفاهمنامهای دارد‪ ،‬مشاهده اثار ان‬ ‫در جزیره و در زندگی مردم کیش است‪.‬‬ ‫اهنگــران‪ ،‬تفــاوت ایــن تفاهمنامــه بــا دیگر‬ ‫تفاهمنامههــای دانشــگاهی را قــراردادی بــا‬ ‫نهادهــای غیردولتــی دانســت و گفــت‪ :‬منطقــه‬ ‫ازاد کیــش مهد ســازمانهای مردمنهاد و صنفی‬ ‫و نمــادی از جوامــع مدنــی اســت و امضــای‬ ‫تفاهمنامــه بــا مجموعــهای غیردولتــی‪ ،‬حائــز‬ ‫اهمیــت اســت‪ .‬انتظاری کــه انجمنهای علمی‬ ‫غیردولتــی وجــود دارد‪ ،‬فراتــر از انجمنهــای‬ ‫دانشــگاهی و دولتی اســت و بســتر گستردهتری‬ ‫بــرای فعالیــت وجــود دارد‪ .‬مدیرعامل ســازمان‬ ‫منطقه ازاد کیش با تاکید بر تســریع ســازمان در‬ ‫انعقاد تفاهمنامه‪ ،‬مشــاهده اثار ان را بهعنوان‬ ‫یــک مطالبــه مطرح کــرد و گفــت‪ :‬فعالیتهای‬ ‫فرهنگی در راس مســئولیتهای مدیران کیش و‬ ‫مقدم بر فعالیتهایشــان قرار دارد تا بتوان اثار‬ ‫ان را در سطح ملی مشاهده کرد‪.‬‬ ‫کیش به معبری برای انتقال دانشهای نو‬ ‫در سطح کشور تبدیل شود‬ ‫در ایــن جلســه‪ ،‬ســعید پورعلــی‪ ،‬معــاون‬ ‫فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه ازاد کیش‪،‬‬ ‫یکــی از سیاســتهای ســازمان را اســتفاده از‬ ‫ظرفیتهــای دانشــگاهی و فناورانــه در حوزه‬ ‫همکاریهــا بــرای توســعه و پیشــرفت کیــش‬ ‫عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬یکــی از چشــماندازهای‬ ‫کیــش در طــرح جامــع و اســناد تدوینشــده‪،‬‬ ‫مرکزیــت برگــزاری همایشهــا‪ ،‬رویدادهــا‪،‬‬ ‫کنفرانسهــا و فعالیتهــای علمــی اســت تــا‬ ‫بهمــوازات ان کیــش بــه مجــرا و معبــری بــرای‬ ‫انتقــال دانشهــا و فناوریهــای نــو در ســطح‬ ‫کشــور تبدیــل شــود‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬اســتقبال ‪۷‬‬ ‫دانشــگاه برتــر در کیــش و حضــور بیــش از ‪۷‬‬ ‫هــزار دانشــجو که ‪ ۶۵‬درصد ایشــان تحصیالت‬ ‫تکمیلــی ارشــد و دکتــرا را طی میکنند‪ ،‬بخشــی‬ ‫از ظرفیتهای موجود دانشــگاهی کشور است‬ ‫و ارتبــاط بســیار خوبی بین بخشهای مختلف‬ ‫و انجمنهــای کشــور بــا ایــن ظرفیــت وجــود‬ ‫دارد کــه بــا تکیــه به گرایــش منطقــه ازاد کیش‬ ‫مبنــی بــر اســتفاده از ظرفیتهــای علمی باعث‬ ‫شــد ‪ ۴‬مجموعــه خــوب علمی در کنــار یکدیگر‬ ‫بــه امضــای تفاهمنامهای بهمنظور مشــارکت و‬ ‫بهرهمنــدی از تواناییهــای علمــی‪ ،‬پژوهشــی‪،‬‬ ‫اموزشــی و فرهنگی و در راســتای مشارکتهای‬ ‫حقوقــی‪ ،‬فرهنگــی و هنــری و ترویــج انهــا بــا‬ ‫رویکرد نیازهای جزیره کیش و ملی به تعامالت‬ ‫بینالمللــی و گفتمانــی حقوقیتــر نســبت بــه‬ ‫زندگــی مدنــی برســند تــا ویژگی قانونمنــدی در‬ ‫کیش بهعنوان برند حاکم بر جزیره حفظ شــود‬ ‫و بــه ســطح مناســبی از رویدادهــای فرهنگــی‪،‬‬ ‫حقوقی و هنری بینالمللی ارتقا یابد‪.‬‬ ‫تفاهمنامه نتایج بسیاری برای کشور‬ ‫خواهد داشت‬ ‫علیاصغــر قاســمی‪ ،‬مدیرعامــل خانــه‬ ‫اندیشــمندان علــوم انســانی نیز ضمــن تقدیر از‬ ‫سرعت سازمان منطقه ازاد کیش در انعقاد این‬ ‫تفاهمنامه‪ ،‬گفــت‪ :‬این خانه از ظرفیت خوبی‬ ‫برخــوردار اســت و باافتخــار ایــن ظرفیــت را در‬ ‫اختیــار کیــش قرار خواهــد داد‪ .‬ایــن تفاهمنامه‬ ‫نتایج بسیاری برای کشور خواهد داشت و زمینه‬ ‫تعامــالت بیشــتری بیــن مجموعههــای علمــی‬ ‫و فرهنگــی و ســازمان منطقــه ازاد کیــش ایجــاد‬ ‫خواهــد کــرد‪ .‬وحیــد اگاه مدیرعامــل موسســه‬ ‫فرهنگــی هنــری فعــاالن حقــوق و هنــر هــم بــا‬ ‫ابــراز خرســندی از انعقاد تفاهمنامه با ســازمان‬ ‫منطقــه ازاد کیــش بهعنــوان خوشنامتریــن‪،‬‬ ‫فعالتریــن و علمیترین مجموعه در پارکهای‬ ‫علم و فناوری‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این فعالیت از اواخر‬ ‫اسفندماه برنامهریزی شد و اغاز ان در اغاز سال‪،‬‬ ‫نشــان از همت و اراده مسئوالن سازمان منطقه‬ ‫ازاد کیــش دارد‪ .‬بــه گفتــه او‪ ،‬انجمــن حقــوق و‬ ‫هنــر‪ ،‬فعالترین انجمــن در حوزه حقوقی ایران‬ ‫اســت‪ .‬تهمــورث بشــیریه مدیرعامــل انجمــن‬ ‫حقوقشناسی نیز بابیان این مطلب که عملیاتی‬ ‫بــودن مدیران ســازمان منطقــه ازاد کیش باعث‬ ‫شــد ایــن طــرح در حداقــل زمــان غیرقابلتصــور‬ ‫بــه مرحله اجرایی برســد‪ ،‬گفــت‪ :‬این مجموعه‬ ‫همچنــان نیازمنــد تحقیقــات و پژوهشهــای‬ ‫فرهنگــی و حقوقــی اســت و بــا ظرفیتــی کــه از‬ ‫ســازمان منطقــه ازاد کیش مشــاهده شــد‪ ،‬یقین‬ ‫داریم با ســرعت به نتایج مثبت خواهیم رسید‪.‬‬ ‫ایــن تفاهمنامه برای مدت دو ســال و بهمنظور‬ ‫همــکاری‪ ،‬مشــارکت و ترویــج برنامههــای‬ ‫حقوقی‪ ،‬فرهنگی و هنری در زمینههای موردنیاز‬ ‫منطقــه ازاد کیــش ازجملــه در زمینههای حقوق‬ ‫شــهروندی‪ ،‬مهاجــران‪ ،‬افــراد دارای معلولیــت‪،‬‬ ‫زنــان‪ ،‬کــودکان‪ ،‬ســرمایهگذاران‪ ،‬کار و تامیــن‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬ظرفیتهــای فرهنگــی و هنــری و‬ ‫بسترسازی برای تولیدات فرهنگی‪ ،‬ادبی و هنری‬ ‫بــا محوریت و تبلیغ منطقــه ازاد و جزیره کیش‪،‬‬ ‫نظام حقوقی مناطق ازاد و نقد و بررسی قوانین‬ ‫و رویه قضایی محاکم اداری بین سازمان منطقه‬ ‫ازاد کیــش و خانــه اندیشــمندان علوم انســانی‪،‬‬ ‫موسســه فرهنگی هنری فعاالن حقوق و هنر و‬ ‫انجمن حقوقشناسی منعقد شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تجلیل از فعاالن رسانهای ایثار و شهادت در کیش‬ ‫ســعید پورعلــی معــاون فرهنگــی و اجتماعی‬ ‫ســازمان منطقــه ازاد کیــش در مراســم تجلیــل از‬ ‫فعاالن رسانهای و فرهنگی ایثار و شهادت خراسان‬ ‫رضوی‪ ،‬حضور در جمع یادگاران شــهدا و خانواده‬ ‫ایثارگران و رزمندگان را باعث افتخار خواند و گفت‪:‬‬ ‫حجتاالســالم ســیدین‪ ،‬شــهید مدافــع ســالمت‬ ‫محبوبقلبهایهمهساکنانجزیره کیشبود‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی و اجتماعی منطقه ازاد کیش از‬ ‫فعاالن رســانهای ایثار و شهادت خراسان بهعنوان‬ ‫ســفیران فرهنگــی کیش در ســایر شــهرهای کشــور‬ ‫نــام برد و افزود‪ :‬کیش دارای فرهنگهای مختلف‬ ‫مردمی است‪ .‬بومیان جزیره کیش نیز از ایینهای‬ ‫مذهبــی باارزشــی برخوردار هســتند و بــا توجه به‬ ‫ظرفیتهای باالی فرهنگ ایثارگری در جزیره کیش‬ ‫میتوانند در معرفی این ظرفیتها گام مهمی در‬ ‫سایر نقاط کشور بردارند‪ .‬ایرج شرف زاده مدیر امور‬ ‫ایثارگران سازمان منطقه ازاد کیش با ابراز خرسندی‬ ‫از حضور فرزندان شهدا‪ ،‬ایثارگران و جانبازان استان‬ ‫خراســان رضــوی در جزیــره کیــش گفــت‪ :‬در حــال‬ ‫حاضــر ‪ 852‬نفــر از خانــواده شــهدا‪ ،‬جانبــازان‪،‬‬ ‫ایثارگران و رزمندگان در جزیره کیش حضور دارند‬ ‫و امیدواریم که این ســفرها به جزیره کیش تکرار‬ ‫شــود‪ .‬او افــزود‪ :‬در جزیره کیش نهــادی بهعنوان‬ ‫بنیــاد شــهید یــا ایثارگــران وجــود نداشــته و طبــق‬ ‫برنامهریزیهــای بهعملامده در ســال اینــده و با‬ ‫هماهنگیهایی که با مسئوالن بنیاد شهید تهران‬ ‫صورت گرفته نمایندگی بنیاد شهید در جزیره کیش‬ ‫احــداث خواهــد شــد‪ .‬در ایــن اییــن از ‪ ۲۵‬نفــر از‬ ‫فرزندان شهید‪ ،‬جانبازان و ایثارگران استان خراسان‬ ‫رضــوی در پنــج زمینــه کیفیــت‪ ،‬ســرعت‪ ،‬کمیت‪،‬‬ ‫خالقیت‪ ،‬سرعت‪ ،‬عکس و کمیت محتوای خبری‬ ‫و اطالعرسانی تجلیل به عمل امد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ازسرگیری عملیات ساخت محور طلوع تا غروب کیش‬ ‫مدیرعامــل شــرکت عمــران‪ ،‬اب و خدمــات‬ ‫کیــش بــا حضــور در محــل اجــرای پــروژه طلــوع‬ ‫تــا غــروب بــر تســریع در احــداث ایــن محــور‬ ‫مواصالتــی جزیره تاکید کــرد‪ .‬ابوالفضل طیبی‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬برخــورداری همــه بخشهــای جزیــره‬ ‫کیــش از امکانــات و زیرســاختهای مناســب‬ ‫شــهری در طــرح راهبــردی دیدهشــده اســت و‬ ‫اجــرای محــور طلــوع تــا غــروب گام مهمــی در‬ ‫جهــت تســهیل تــردد شــهروندانی اســت که در‬ ‫ایــن منطقــه ســکونت یــا فعالیــت کاری دارند‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬بــا افزایــش پروژههــا و فعالیتهــا‬ ‫در بخشهــای جنوبــی جزیــره‪ ،‬شــاهد افزایش‬ ‫ترددها هســتیم و مســیرهای قدیمی جوابگوی‬ ‫نیاز شــهروندان و گردشــگران نیســت‪ .‬ازاینرو‪،‬‬ ‫طــرح توســعه محــور طلوع تــا غــروب‪ ،‬اجرایی‬ ‫شــد‪ .‬او تاکیــد کــرد‪ :‬بــا ایجــاد این مســیر تردد‪،‬‬ ‫کاشــت نخیالت و بهسازی روشــنایی در امتداد‬ ‫محــور شــرق تــا غرب‪ ،‬یکــی از مطالبــات جدی‬ ‫ســاکنان جنوب جزیره محقق میشــود و شاهد‬ ‫توســعه فعالیتهای گردشــگری و اقتصادی در‬ ‫بخشهای جنوبی نیز خواهیم بود‪.‬‬ ‫احــداث محور طلــوع تا غروب بــه طول ‪۱۳‬‬ ‫کیلومتــر پــس از ازادســازی ‪ ۳۸۸‬هــزار مترمربــع‬ ‫از ســواحل کیش از دیماه ســال ‪ ۱۳۹۹‬اغاز شد‬ ‫و نیمه اســفندماه سال گذشــته به دلیل نزدیک‬ ‫شــدن بــه ایــام نــوروز و افزایــش گردشــگران‪،‬‬ ‫همزمــان بــا تمامــی فعالیتهــای عمرانــی در‬ ‫کیش متوقف شــد و با اتمــام تعطیالت نوروزی‬ ‫از ‪ ۱۶‬فروردیــن ‪ ۱۴۰۰‬از ســر گرفتــه شــد‪ .‬بــر‬ ‫اســاس برنامهریزیهای انجامشده‪ ،‬در عملیات‬ ‫اجرایــی محور ســاحلی طلوع تا غــروب تا نیمه‬ ‫تابستان سال جاری خاتمه مییابد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫توزیع ماسک و محلول ضدعفونی میان پاکبانان و کارکنان خدمات‬ ‫فضای سبز شهری‬ ‫بــا اغــاز مــوج چهــارم کرونــا در کشــور‬ ‫و افزایــش مبتالیــان بــه کوویــد ‪ ،19‬اداره‬ ‫اســتاندارد و نظارت غذا و دارو کیش بهمنظور‬ ‫ارتقــاء ســطح ایمنــی کارکنان خدمات شــهری‪،‬‬ ‫بــا همکاری دو واحد تولیــدی کیش‪ ،‬به توزیع‬ ‫رایگان ماســک و محلول ضدعفونی بین اقشار‬ ‫زحمتکــش جامعــه اقــدام کرده اســت‪ .‬ســعید‬ ‫صومعــه رئیــس اداره اســتاندارد و نظارت غذا‬ ‫دد ش‬ ‫و دارو بــا اعــالم ایــن خبر گفت‪ :‬ما در راســتای‬ ‫اجــرای مســئولیت و وظایــف اجتماعــی‪ ،‬ایــن‬ ‫قشــر را در اولویــت قراردادیــم‪ ،‬امید اســت که‬ ‫بــا همــکاری تمامــی ارگانهــا‪ ،‬اقشــار مختلف‬ ‫مــردم و رعایــت دســتورالعملهای بهداشــتی‪،‬‬ ‫این مقطع حساس را نیز پشت سر گذاشته و با‬ ‫اغاز واکسیناســیون سراسری‪ ،‬شاهد قطع کامل‬ ‫زنجیره انتقال باشیم‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫د ن‬ ‫ن‬ ‫کاهش‪ 10‬درصدیسرقتها‬ ‫در ایام نوروز ‪۱۴۰۰‬‬ ‫جانشــین انتظامــی ویــژه‬ ‫اســت‪ .‬او گفــت‪ :‬امیدواریــم‬ ‫کیــش از کاهــش ‪ ۱۰‬درصــدی‬ ‫عــالوه بر تشــدید گشــتهای‬ ‫ســرقتها و افزایــش ‪۱۰۰‬‬ ‫انتظامی‪ ،‬مردم هم در صورت‬ ‫درصــدی تصادفــات خســارتی‬ ‫مشاهدهمواردمشکوکمراتب‬ ‫در ایــام نوروز ‪ ۱۴۰۰‬نســبت به‬ ‫از طریق ســامانه ‪ ۱۱۰‬به پلیس‬ ‫فرج نظری‬ ‫مدت مشابه سال قبل خبر داد‪.‬‬ ‫اعالم و همکاری کنند و نسبت‬ ‫به گزارش صداوسیما‪ ،‬سرهنگ‬ ‫به افزایش ایمنی و حفظ اموال‬ ‫فــرج نظــری بــا تاکیــد بــر حضــور ‪ ۱۰۰‬درصــدی خود توجه بیشتری داشته باشند‪ .‬سرهنگ فرج‬ ‫نیروهــای پلیــس جزیره کیــش در طرح نــوروزی نظریافزود‪:‬در تمامتعطیالتایامنوروز بیشاز‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬گفــت‪ :‬با توجه به نبود محدودیت تردد هزار و‪ ۲۶۶‬نفر به کالنتریها مراجعه حضوری‪،‬‬ ‫همچون سال گذشته و افزایش ترددها ‪ ۱۶‬مورد هزار و ‪ ۱۷۰‬نفر با ســامانه ‪ ۱۱۰‬تماس داشــته که‬ ‫تصادف خســارتی و ‪ ۵‬مورد تصــادف جرحی را ‪ ۴۰‬درصدتماسهاجنبهعملیاتپلیسیومابقی‬ ‫شاهد بودیم و خوشبختانه مصدومان سرپایی راهنمایی مخاطبین بوده است‪ .‬او از ارائه ‪۳۸۵‬‬ ‫مداوا شدند که درمجموع افزایش ‪ ۱۰۰‬درصدی مورد خدمات مشاورهای در کالنتریها باهدف‬ ‫تصادفات را در هر دو حوزه شــاهد هســتیم‪ .‬او تســریع دررونــد رســیدگی مطالبــات مردمــی و‬ ‫افــزود‪ :‬امیدواریــم مردم باهدف حفظ فرهنگ تسهیل در رفع مشکالت مردم دانست و گفت‪:‬‬ ‫ترافیک جزیره کیش نســبت به رعایت قوانین خدمت به مردم یک افتخار اســت و مشــاهده‬ ‫راهنمایی و رانندگی همکاری داشته باشند و با حضور انانوپویاییجزیرهبرایپلیسنشاطاور‬ ‫تماس با سامانه ‪ ۱۲۰‬پلیس راهنمایی و رانندگی اســت‪ .‬جانشــین انتظامی ویــژه کیــش از مردم‬ ‫را کمــک کنند‪ .‬جانشــین انتظامی ویــژه کیش از خواست از طریق تماس با سامانه‪ ۱۹۷‬عملکرد‬ ‫کاهــش ‪ ۱۰‬درصــدی ســرقتها و وقــوع ‪ ۸‬مورد نیروهــای پلیــس را در قالب انتقاد‪ ،‬پیشــنهاد و‬ ‫ســرقت در ایــام نوروز امســال خبــر داد و گفت‪ :‬تقدیربرایتقویتنقاطقوتوحذف کاستیها‬ ‫عمــده ســرقتها دوچرخــه و پمــپ اب بــوده ارزیابیکنند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ترسیمنقشهراهتازه‬ ‫برای کیش ضروری است‬ ‫اغاز گیاه دارویی ریواس‬ ‫در مهریز‬ ‫رئیس اداره منابع طبیعی و ابخیزداری مهریز گفت‪:‬‬ ‫برداشت گیاه دارویی و مرتعی ریواس در سطح‪ ۴۰‬هزار‬ ‫هکتار از مراتع این شهرستان در حوالی روستای علیاباد‬ ‫چهلگزی در بخش مرکزی این شهرستان اغاز شد‪.‬‬ ‫سید علی باقری در گفتوگو با ایرنا افزود‪ :‬برداشت‬ ‫ایــن گیاه نادر طبق مقررات تــا اواخر خردادماه جاری‬ ‫در دشــت ریواس شهرســتان ادامه دارد‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫نشانهگذاری بذر ریواس در تنها دشت استان همهساله‬ ‫با همکاری کشــاورزان منطقه و نظارت منابع طبیعی‬ ‫در نیمه اول اسفندماه صورت میگیرد‪ .‬این مسئول با‬ ‫اشــاره اینکه این گیاهی خوراکی‪ ،‬کاربردهای فراوانی‬ ‫دارد اظهــار کــرد‪ :‬ویتامینهای ‪ A‬و ‪ C‬فــراوان و اماح‬ ‫معدنــی نظیر پتاســیم و کلســیم جــزو ویژگیهــای ان‬ ‫اســت‪ .‬باقــری بابیان اینکه دشــت ریــواس مهریز تنها‬ ‫منطقــه پرورشیافتــه ایــن گیــاه در اســتان محســوب‬ ‫میشود تصریح کرد‪ :‬مردم و مسافران در برداشت گیاه‬ ‫باید تابع مقررات باشند‪.‬‬ ‫توزیع ‪ ۱۰‬هزار تن نهاده بین‬ ‫دامداران یزدی‬ ‫سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام استان یزد‬ ‫از توزیع بیش از ‪ ۱۰‬هزار تن نهاده دامی توسط این‬ ‫اداره کل بین دامداران استان در نیمه اول فروردین‬ ‫ســال جــاری خبــر داد‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬نادر ســلیم‬ ‫با اشــاره بــه این موضــوع افزود‪ :‬بهمنظــور حمایت‬ ‫از تولیدکننــدگان بخــش دام و طیــور‪ ،‬این اداره کل‪،‬‬ ‫ضمن برقراری نوبت کامل کاری در ایام تعطیل حتی‬ ‫در روزهای عید در راستای خدمت به تولیدکنندگان‬ ‫اســتان‪ ،‬فعالیت فروش و خدمت خود را دایر کرد‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬طــی ایــن مدت بیش از ‪ ۱۰‬هــزار تن انواع‬ ‫نهــاده دامــی ازجملــه کنجاله ســویا‪ ،‬ذرت و جو که‬ ‫بالغبــر ‪ ۹۵‬درصــد ان بارگیــری از انبارهــای ذخیــره‬ ‫استراتژیک استان بود‪ ،‬تحویل خریداران شد‪ .‬سلیم‬ ‫بابیــان اینکــه کلیــه نهادههــای دامی بــا مجوزهای‬ ‫الزم از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان و تسهیم‬ ‫بــر اســاس مقــررات الزم و خریــد بهطور مســتقیم از‬ ‫سامانه بازار گاه نهادههای دامی صورت میگیرد‪ ،‬از‬ ‫دامداران خواست تا هنگام خرید به گزینه بارگیری‬ ‫از انبارهای استان یا بارگیری از مبادی ورودی کشور‬ ‫(بنادر جنوب یا شمال) توجه کنند‪.‬‬ ‫تعطیلیمجدد‬ ‫کتابخانههای یزد‬ ‫مازندران و کیش رکورددار‬ ‫اقامتنوروزی‬ ‫شماره ‪140060316001000079 :‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ 13996‬مورخ ‪ 99/11/4‬هیات اول ‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-89‬اقای خسرو صفری فرزند شعبانعلی با تسلیم دو برگ استشهاد شهود مدعی مفقود شدن سند‬ ‫مالکیت به شماره چاپی ‪ 180675‬الف‪ 82/‬مالک ‪ 1.35‬حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ پالک ‪301/5646‬‬ ‫واقع در بخش ‪ 16‬که در صفحه ‪ 564‬دفتر ‪ 477‬تسلیم گردیده و بموجب سند قطعی شماره ‪ 65614‬مورخ‬ ‫‪ 1385/05/29‬دفترخانه ‪ 104‬شاهین شهر به نام وی ثبت گردیده و سابقه رهن و بازداشت ندارد و اظهار‬ ‫داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر تغییر مکان از بین رفته و تقاضای صدور سند المثنی نموده است‪،‬‬ ‫طبق تبصره یک اصالحی ماده‪120‬ا‪.‬ق‪.‬ث مراتب اگهی می گردد که هرکس مدعی انجام معامله یا وجود‬ ‫سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار اگهی تا ‪10‬روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را‬ ‫ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی‬ ‫نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شاهین شهر م الف‪1120407 /‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت‪ ،‬کارت خودرو و سند کمپانی خودرو پراید صبا‬ ‫‪ GTXi‬به رنگ سفید به شماره انتظامی ‪ 85‬ایران‪ 852 -‬ج ‪ 64‬به‬ ‫شماره موتور ‪ 2980160‬و شماره شاسی ‪ S1412288278221‬مدل‬ ‫‪ 1388‬به نام عباس هاشمی فرزند محمدحسین ش ش ‪ 3686‬ش‬ ‫ملی ‪ 3670427104‬صادره از زابل مفقود گردیده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط می باشد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫د د همد ن‬ ‫‪6‬‬ ‫بــه دنبــال اعــام وضعیــت قرمــز کرونایــی‬ ‫در هفــت شهرســتان اســتان یــزد‪ ،‬کتابخانههــای‬ ‫ایــن مناطــق تعطیــل شــدند‪ .‬بــا گســترش مجــدد‬ ‫ویروس کووید ‪ ۱۹‬و اعام ستاد مقابله با ویروس‬ ‫کرونــا مبنــی بــر قرمز شــدن هفت شهرســتان از ‪۱۰‬‬ ‫شهرســتان اســتان یــزد‪ ،‬تمامــی خدمــات فیزیکــی‬ ‫کتابخانههــای این شهرســتانها از امروز پنجشــنبه‬ ‫‪ ۱۹‬فروردین تعطیل شد‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس‪ ،‬کتابخانههــای عمومــی در‬ ‫هفــت شهرســتان اردکان‪ ،‬ابرکــوه‪ ،‬تفــت‪ ،‬خاتــم‪،‬‬ ‫میبــد‪ ،‬مهریــز و یــزد تعطیــل هســتند و خدمــات و‬ ‫فعالیتهــای فرهنگــی ایــن کتابخانههــا تنهــا از‬ ‫طریــق فضای مجازی بــه مخاطبان عرضه خواهد‬ ‫شــد‪.‬در دو شهرســتان اشــکذر و بهابــاد نیــز که در‬ ‫وضعیــت نارنجــی قــرار دارنــد‪ ،‬کتابخانههــا بــه‬ ‫فعالیــت خــود ادامــه میدهنــد و تنها ســالنهای‬ ‫مطالعــه کتابخانههــا به روی اعضا بســته اســت‪.‬‬ ‫در بافــق تنهــا شهرســتان زردرنــگ اســتان نیــز‬ ‫کتابخانههــای عمومــی بــه فعالیــت عــادی خــود‬ ‫ادامــه میدهنــد و اعضــا میتواننــد از خدمــات‬ ‫کتابخانهها بهصورت حضوری بهرهمند شــوند‪.‬‬ ‫رویدا د زید‬ ‫شماره ‪26‬‬ ‫تمهیدات جدی در نظر گرفتهشده است‬ ‫سالمت مردم‪ ،‬اولویت اصلی ستاد مقابله‬ ‫با کرونای استان‬ ‫استاندار یزد بابیان اینکه سامت مردم اولویت‬ ‫اصلی ستاد مقابله با کرونای استان است گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به افزایش امار مبتایان به کرونا‪ ،‬دورکاری‬ ‫در هفتــه جاری بهصورت جدی در ادارات اســتان‬ ‫اعمال شود و اگر ادارهای این مصوبه را بهصورت‬ ‫درست اجرا نکرد باید مورد برخورد قرار گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمدعلی طالبی در نشست‬ ‫این ستاد در استان افزود‪ :‬خوشبختانه با توجه به‬ ‫تعامل و همکاری بین بخشی بسیار خوبی که در‬ ‫یک ســال گذشــته و در مقابله با کرونا در اســتان‬ ‫وجــود داشــت شــاهد موفقیت بســیار خوبــی در‬ ‫کنترل این بیماری بودیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬متاســفانه‬ ‫در این هفته شاهد افزایش تعداد مراجعهکنندگان‬ ‫و افزایش صعودی بستریشدگان در مراکز درمانی‬ ‫هستیم کهمیطلبدتصمیماتویژهایدر اینزمینه‬ ‫گرفته شود‪ .‬استاندار یزد گفت‪ :‬قدردان همراهی و‬ ‫مشــارکت همه مردم و بهویژه اصناف هســتیم و‬ ‫خوشبختانه با توجه به اقداماتی که توسط مراکز‬ ‫بهداشتی و همچنین دیگر مراکز انجامشده شاهد‬ ‫کنترل این بیماری در اســتان بودیــم‪ .‬طالبی ادامه‬ ‫داد‪ :‬هرگونه اعمال محدودیت عاوه بر مصوبات‬ ‫ســتاد ملــی بــا مشــارکت دســتگاهها و نهادهــای‬ ‫ذیربــط انجام میشــود و البته قــدردان همکاری‬ ‫همــه هســتیم‪ .‬اســتاندار یــزد افــزود‪ :‬همچنین با‬ ‫توجه به درخواست جمع کثیری از اقشار مختلف‬ ‫و دســتگاههای مربوطه و همچنین موافقت مرکز‬ ‫بهداشــت مقرر شــد علیرغم اینکه مصوبه ستاد‬ ‫ملی محدودیتهای کاملــی را در نظر گرفته بود‬ ‫امــا بــا توجــه بــه درخواســت مردمــی و موافقت‬ ‫ارگانهای مربوطه نماز جماعت در حداقل زمان‬ ‫ممکــن و در فضای بــاز و با رعایت اییننامههای‬ ‫بهداشتی برگزار شود‪ .‬طالبی ادامه داد‪ :‬محدودیت‬ ‫تردد‪ ،‬مصوبه ستاد ملی است که روز گذشته انجام‬ ‫شد و باید توسط نیروی انتظامی بهصورت کامل‬ ‫اجراشده و با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد‬ ‫و از زحمات همه نهادهای انتظامی کمال تشکر را‬ ‫داریم‪ .‬استاندار یزد اظهار داشت‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫متاسفانه شاهد افزایش مبتایان به کرونا هستیم‬ ‫از اقشار مختلفدرخواستداریمهمچون گذشته‬ ‫با رعایت اییننامههای بهداشتی و فاصلهگذاری‬ ‫اجتماعــی از گســترش کرونــا و افزایــش مبتایــان‬ ‫جلوگیــری نموده تــا بتوانیم موج جدیــد را قبل از‬ ‫بحرانی شدن کنترل کنیم‪.‬‬ ‫هرگونه تصمیمگیری در زمینه تعطیلی و یا‬ ‫محدودیت شامل حال همه است‬ ‫نماینــده مــردم اردکان در مجلــس و رئیــس‬ ‫مجمع نمایندگان اســتان یزد نیــز گفت‪ :‬هرگونه‬ ‫تصمیمگیــری در زمینه تعطیلــی و یا محدودیت‬ ‫باید شامل حال همه بوده و هیچگونه استثنایی‬ ‫وجــود نداشــته باشــد‪ .‬محمدرضا دشــتی افزود‪:‬‬ ‫مثــا فروشــگاههای کوچــک تعطیــل شــدند اما‬ ‫فروشگاههایبزرگدایربودند کهباعثنارضایتی‬ ‫مردم شد‪ ،‬تبعیضی نباید صورت گیرد و متاسفانه‬ ‫انگونــه که بایــد به تصمیمات بهداشــتی توجه‬ ‫الزم صــورت نگرفــت و بــا افزایش امــار مبتایان‬ ‫مواجــه هســتیم و اگر خداینکــرده اقدام عاجل‬ ‫صــورت نگیــرد شــاهد بحــران شــدیدی خواهیم‬ ‫بود‪ .‬محمدرضا میرجلیلی‪ ،‬رئیس دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی شهید صدوقی یزد نیز گفت‪ :‬خوشبختانه‬ ‫با اقدامات انجامشده و همچنین رصد و پایشی‬ ‫کــه صــورت میگیــرد بافاصلــه بعد از مشــخص‬ ‫شــدن مورد مثبت کرونا بقیه اعضــای خانواده و‬ ‫افراد مرتبط با این شــخص رصد و پایش شــده و‬ ‫بخش زیادی از کنترل بیماری در اســتان به دلیل‬ ‫همیــن مســئله اســت‪ .‬او اضافه کــرد‪ :‬امیدواریم‬ ‫با تصمیماتی که گرفته میشــود هر چه ســریعتر‬ ‫شاهد توقف افزایش مبتایان و جلوگیری از ورود‬ ‫بــه وضعیــت بحرانی در اســتان باشــیم‪ .‬علیرضا‬ ‫حســنی‪ ،‬رئیــس تــاق اصناف مرکــز اســتان نیز در‬ ‫این نشســت گفت‪ :‬خوشــبختانه اصناف اســتان‬ ‫همکاری الزم را داشتهاند و سامتی و جان مردم‬ ‫اولویــت بــر نــان قرارگرفته اما با توجــه به اینکه‬ ‫طــی یک ســال گذشــته اتفاقاتی به وجــود امده‬ ‫کــه بخــش زیــادی از اصناف وضعیت معیشــتی‬ ‫مناســبی ندارنــد لــذا درخواســت داریــم بهجــای‬ ‫تعطیلــی شــاهد محدودیت باشــیم تــا وضعیت‬ ‫زندگی و معیشتی بیش از ‪ ۴۵‬هزار صنف درخطر‬ ‫قــرار نگیرد و کماکان همراهی و همکاری الزم را‬ ‫با ســتاد اســتانی خواهیم داشــت‪ .‬محمود نوری‬ ‫شــادکام‪ ،‬معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی‬ ‫شهید صدوقی نیز در این نشست اظهار داشت‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه بخش زیادی از مراجعهکنندگان‬ ‫به مطب پزشکان را بیماران سرطانی و همچنین‬ ‫بیمــاران مرتبــط بــا کرونــا تشــکیل داده و نقــش‬ ‫مهمــی در پیشــگیری از مبتایــان جدیــد کرونــا‬ ‫دارنــد لــذا محدودیتهــای کمتــری در مــورد‬ ‫برخــی از پزشــکان اعمالشــده و البتــه اییننامه‬ ‫بهداشــتی کاما مــورد تاکید قرارگرفتــه اما ناچار‬ ‫بــه فعالیــت مطــب برخــی پزشــکان هســتیم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه او همچنیــن همــه عملهــای جراحــی‬ ‫غیرضــروری متوقفشــده و همــه بخشها درگیر‬ ‫مداوا و بســتری بیماران کرونایی هســتند‪ .‬سردار‬ ‫رضا پورشمسی‪ ،‬فرمانده سپاه الغدیر استان یزد‬ ‫گفت‪ :‬همچنان در زمینه پایش و رصد و پیگیری‬ ‫با کادر درمان همکاری الزم را داشــته و خواهیم‬ ‫داشــت و از هیچگونه تاشــی مضایقه نمیکنیم‬ ‫و امیدواریــم با همکاری بین بخشــی که صورت‬ ‫میگیــرد شــاهد کنتــرل کرونــا در اســتان باشــیم‪.‬‬ ‫ســردار بهدانی فرد‪ ،‬فرمانده انتظامی استان یزد‬ ‫نیــز در ایــن نشســت گفــت‪ :‬متاســفانه علیرغم‬ ‫درخواســتهایی کــه وجــود داشــت در زمینــه‬ ‫سفرهای نوروزی ممنوعیتی اعمال نشد و باعث‬ ‫شد در سال جدید با مشکل مواجه باشیم اما با‬ ‫توجه به تجربیات خوبی که در موج اول تا سوم‬ ‫در اســتان یزد داریم که زبانزد کشــور شــد و همه‬ ‫عملیاتی و جهادی وارد شــدند امیدواریم در این‬ ‫مرحله نیز با همکاری که صورت میگیرد شــاهد‬ ‫جلوگیری از گسترش این بیماری باشیم‪.‬‬ ‫استان یزد همواره در اخالق و معنویات‬ ‫پیشرو و زبانزد است‬ ‫علیرضــا نجیمی‪ ،‬مدیرکل تبلیغات اســامی‬ ‫اســتان یــزد نیــز در ایــن نشســت گفــت‪ :‬اســتان‬ ‫یزد همواره در اخاق و معنویات مثل بســیاری‬ ‫از مــوارد پیشــرو و زبانــزد بــوده و اســت و لــذا‬ ‫درخواســت داریــم بــا توجــه به در پیــش بودن‬ ‫ماه مبارک رمضان و با توجه به تجربه مجالس‬ ‫ماه محرم که همه موارد بهداشــتی رعایت شــد‬ ‫و کمترین مشــکلی در این زمینه وجود نداشــت‬ ‫در ماه مبارک رمضان نیز با توجه به درخواست‬ ‫مردمــی و ســابقه دارالعبــاده اســتان یــزد نمــاز‬ ‫جماعت در مســاجد با رعایت اییننامهها برپا‬ ‫باشد‪ .‬سید محمد رستگاری‪ ،‬فرماندار شهرستان‬ ‫یزد هم گفت‪ :‬با توجه به همکاری بسیار خوب‬ ‫اصناف در یک سال گذشته امیدواریم با رعایت‬ ‫فاصلهگذاری اجتماعی و همچنین زدن ماســک‬ ‫و رعایت محدودیتها توسط اصناف مختلف‬ ‫شــاهد جلوگیــری از رشــد و تصاعــدی شــدن‬ ‫مبتایــان باشــیم و رعایــت اییننامه بهداشــتی‬ ‫همکاری همه را میطلبد‬ ‫ازادی زندانیان غیر عمد به ‪ 100‬میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد‬ ‫خواهــد رفــت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این برنامه با ســاختاری‬ ‫متفــاوت برای ششــمین ســال متوالی با مشــارکت‬ ‫سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و با‬ ‫محوریتاصلی کمکبرایازادیمددجویاننیازمند‬ ‫جرائم غیر عمد و فرهنگسازی جهت جلوگیری از‬ ‫ورود افــراد بــه زندان تولید بــه روی انتن میرود‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬هماکنون تعــداد ‪ ۱۶۷‬مددجو محکوم‬ ‫مالی جرائم غیر عمد در زندانهای اســتان به ســر‬ ‫میبرند که از این تعداد هشت محکوم مالی زن‬ ‫بوده و تعداد ‪ ۱۵۹‬نفر از انها مرد هستند و برای‬ ‫ازادی انهــا مبلغی بالغبر ‪ ۱۰۰‬میلیــارد تومان نیاز‬ ‫اســت‪ .‬مدیر نمایندگی ستاد دیه استان با تشریح‬ ‫وضعیت محبوسان جرائم غیر عمد استان گفت‪:‬‬ ‫بیشترین طیف مددجویان مالی و تحت پوشش‬ ‫ستاد دیه به ترتیب شامل بدهکاران اوراق تجاری‬ ‫چــک و ســفته و در رتبههــای بعــدی بدهــکاران‬ ‫مهریه و نفقه در رتبه بعدی مددجویان محکومبه‬ ‫پرداخت دیه ناشی از تصادفات رانندگی‪ ،‬حادثه‬ ‫کار و دیه شــبه عمد قرار دارند‪ .‬عظیمی در ادامه‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬در تاش هســتیم تا باهمت خیرین‬ ‫و نیکوکاران و مردم شــریف دارالعباده بتوانیم در‬ ‫ســال جاری تعداد زیادی از محکومین جرائم غیر‬ ‫عمــد مالی را از زندانهای اســتان ازاد و به اغوش‬ ‫خانوادهبازگردانیم‪.‬‬ ‫او با تاکید بر مهمترین هدف ستاد دیه استان‬ ‫یــزد در خصــوص پیشــگیری از ورود مددجویــان‬ ‫جرائــم غیر عمد به زندان خاطرنشــان کرد‪ :‬تاش‬ ‫مجموعه ستاد دیه فرهنگسازی و اعتمادسازی در‬ ‫بین مردم است تا جایی که مردم با خیال اسوده به‬ ‫مددجویانجرائمغیرعمدمالی کمک کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫برنامههای هفته هنر اسالمی در فضای مجازی برگزار میشود‬ ‫رئیــس حــوزه هنــری اســتان یــزد گفــت‪ :‬اکثــر‬ ‫برنامههای بزرگداشت هفته هنر اسامی به خاطر‬ ‫کرونا با اســتفاده از رســانههای گروهی و بهرهگیری‬ ‫از فضــای مجــازی برگــزار میشــود‪ .‬محمدصــادق‬ ‫کوچــکزاده در گفتوگــو بــا ایرنــا افــزود‪ :‬تهیــه و‬ ‫پخش چند مستند در خصوص شهید اوینی و شهید‬ ‫ذوالفقاری‪،‬پخش کلیپهایمحتواییدر خصوص‬ ‫هنــر اســامی‪ ،‬رونمایــی از ‪ ۱۰‬کتــاب و گفتوگو با‬ ‫هنرمندان اهم برنامههاســت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬اجرای‬ ‫برنامه رفیق اســمانی در خصوص شهدای انقاب‬ ‫اســامی‪ ،‬غبارروبی قبور مطهر شهدا در یک محل‬ ‫بــا تعــداد محــدود و رعایــت نــکات بهداشــتی‪،‬‬ ‫معرفی شــهدای هنرمنــد و تهیه و انتشــار مطالب‬ ‫موردنیاز مردم و جوانان در ارتباط بافرهنگ و هنر‬ ‫اسامی پیشبینیشــده اســت‪ .‬این مسئول اظهار‬ ‫کرد‪ :‬هفته هنر اسامی به یاد شهیدان بهخصوص‬ ‫شــهید ســید مرتضی اوینــی فرصتی مناســب برای‬ ‫انعکاس فعالیتهای یکساله این نهاد فرهنگی‬ ‫هنــری و مــرور برنامه و اســتفاده از فضــای مجازی‬ ‫و رســانههای گروهــی در انتقــال ارزشهــای نظــام‬ ‫اســامی اســت‪ .‬کوچکزاده تصریح کرد‪ :‬انتشار و‬ ‫انعکاس رویدادهای فرهنگی‪ ،‬هنری و ادبی استان‬ ‫و اطاعرســانی ان در فضــای مجازی و رســانههای‬ ‫گروهــی یــک رســالت مهــم در شــرایط کرونایــی‬ ‫و موجــب معرفــی ایــن نهــاد و انتقــال اهــداف و‬ ‫ارمانهــای انقــاب اســامی در ایــن بخــش مهــم‬ ‫اســت‪ .‬او به نامگذاری امسال توسط مقام معظم‬ ‫رهبری اشاره کرد و از هنرمندان متدین و فداکار یزد‬ ‫خواست با خلق اثار تاثیرگذار و امیدافرین با زبان‬ ‫هنــر‪ ،‬مروج مصــرف کاالهای داخلــی و به تحقق‬ ‫شعار امسال کمک کنند که نقش مهمی در تولید و‬ ‫اشتغالجواناندارد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اجرای طرحهای پلیسی در جهت ارتقای احساس امنیت شهروندان‬ ‫فرمانده انتظامی اســتان یزد گفت‪ :‬اجــرای طرحهای برخورد با‬ ‫اراذلواوباش در راستای ارتقای احساس امنیت مردم و ناامن کردن‬ ‫جامعــه بــرای اراذلواوبــاش اســت‪ .‬بــه گزارش صداوســیما‪ ،‬ســردار‬ ‫عباســعلی بهدانــی فرد در جلســه با روســای پلیــس امنیت عمومی‬ ‫شهرستانهای تابعه استان یزد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬حفظ و ارتقای امنیت‬ ‫رویداد یزد‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫برای‪ ۶۷‬هزار نفر در یزد شغل‬ ‫ایجاد میشود‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت‪،‬‬ ‫در نظــر گرفتهشــده بــرای ایــن‬ ‫معــدن و تجــارت اســتان یــزد‬ ‫واحدهــا بالغبــر ‪ ۴۲۶‬هــزار و‬ ‫گفــت‪ :‬با توجــه بــه جوازهای‬ ‫‪ ۲۶۲‬میلیارد ریال است‪ .‬رئیس‬ ‫تاســیس صادرشــده در ســال‬ ‫ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫گذشــته‪ ،‬در ایندهای نهچندان‬ ‫تجارت اســتان یــزد ادامــه داد‪:‬‬ ‫محمدرضا علمدار یزدی‬ ‫دور بــرای ‪ ۶۷‬هــزار نفــر در‬ ‫پیشبینی میشود با راهاندازی‬ ‫یــزد شــغل ایجــاد میشــود‪.‬‬ ‫و بهرهبــرداری از ایــن واحدهــا‬ ‫محمدرضا علمدار یزدی در گفتگو با مهر با اشاره در اینــدهای نهچنــدان دور‪ ،‬بــرای بیــش از ‪۶۷‬‬ ‫به اینکه استان یزد ازلحاظ صدور جواز تاسیس هزار و ‪ ۴۰۰‬نفر در استان یزد اشتغالزایی شود‪.‬‬ ‫واحــد صنعتی در جایگاه اول کشــور قــرار دارد‪ ،‬علمــدار یزدی اظهار داشــت‪ :‬تعــداد مجوزهای‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در ســال گذشــته ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۵۹۵‬طرحهای صنعتی صادرشــده در استان یزد طی‬ ‫فقــره جــواز تاســیس در یــزد صادر شــد کــه این سال گذشتهازلحاظتعداد‪ ۲۳‬درصد‪،‬پیشبینی‬ ‫میزان نســبت به ســال ‪ ۹۸‬با رشــد ‪ ۲۳‬درصدی سرمایهگذاری‪ ۵۰‬درصد و پیشبینی اشتغال ‪۴۰‬‬ ‫مواجه بوده است‪ .‬او عنوان کرد‪ :‬سرمایهگذاری درصد رشد را نشان میدهد‪.‬‬ ‫بیمارستانبحرانیزدتاپایاناردیبهشتماه‬ ‫تجهیزمیشود‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیر نمایندگی ســتاد دیه اســتان یزد از پخش‬ ‫برنامه تلویزیونی ماه مهربانی ویژهبرنامه لحظات‬ ‫افطــار از شــبکه اســتانی یــزد خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫هماکنــون ‪ ۱۶۷‬مددجــو محکوم مالــی جرائم غیر‬ ‫عمد در زندانهای اســتان به ســر میبرند که برای‬ ‫ازادی انها بالغبر ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان نیاز است‪ .‬به‬ ‫گزارش فارس‪ ،‬ســید مسعود عظیمی بابیان اینکه‬ ‫برنامــه ماه مهربانی ویژهبرنامه لحظــات افطار در‬ ‫ماه مبارک رمضان هر شب یک ساعت قبل از اذان‬ ‫مغرب بهصورت زنده بر روی انتن شبکه استانی یزد‬ ‫قزویــن ‪-‬رویــداد امــروز‪ :‬در ســال تولید‪ ،‬پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها یکصــد واحد تولیدی‬ ‫راکد و غیرفعال در نواحی شهرک های صنعتی استان قزوین احیا و راه اندازی خواهند شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین با اعالم این مطلب گفت‪ :‬در کنار جذب‬ ‫ســرمایه گذاران جدیــد‪ ،‬احیای واحدهای تولیدی راکد و غیرفعــال و افزودن ان ها به جمع‬ ‫صنایع فعال از اولویت های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکت های‬ ‫تابعه استانی است‪ .‬حمیدرضا خانپور افزود‪ :‬سال گذشته نیز با پیگیری ها و برنامه ریزی های‬ ‫انجام شده؛‪ ۴۰‬واحد تولیدی راکد در شهرک ها و نواحی صنعتی استان قزوین پس از چندین‬ ‫سالتعطیلی‪،‬احیاشدهوبهچرخهتولیدوفعالیتبازگشتند‪.‬اومشکلنقدینگیوسرمایهدر‬ ‫گردش‪ ،‬کمبود مواد اولیه‪ ،‬مسائل و اختالفات مدیریتی‪ ،‬فرسودگی دستگاه ها و ماشین االت‬ ‫و مشکل بازاریابی به همراه تحریم ها را ازجمله مسائل و مشکالت پیش روی واحدهای‬ ‫تولیدی راکد اعالم کرد‪ .‬خانپور تصریح کرد‪ :‬جانشینی مدیریت و واگذاری به سرمایه گذاران‬ ‫جدید‪ ،‬تغییر خط تولید‪ ،‬ارائه تسهیالت مالی در راستای تامین سرمایه ثابت و سرمایه در‬ ‫گردش ازجمله اقداماتی است که در زمینه احیای واحدهای راکد و تعطیل در شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی استان قزوین انجام شده است‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های استان قزوین‬ ‫بابیان اینکه برخی واحدهای احیاشده در شهرک های صنعتی استان قزوین با واگذاری به‬ ‫سرمایه گذاران جدید دوباره فعال شده و به چرخه تولید بازگشته اند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬امکان‬ ‫واگذاری واحدهای تولیدی راکد و غیرفعال به متقاضیان سرمایه گذاری وجود دارد‪.‬‬ ‫شرکت هایپارک‬ ‫پردیس و شرکت های عراقی‬ ‫در تولید محصوالت فناورانه‬ ‫همکاریمی کنند‬ ‫به منظور تولید مشترک محصوالت فناورانه بین یکی از جدیدترین کارگزاران صادراتی‬ ‫تبادل فناوری فعال در حوزه کشور عراق با مرکز توسعه تجارت فناوری تفاهم نامه ای امضا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارشایسنا‪،‬میالدصدرخانلو‪،‬رئیسمرکزتوسعهتجارتفناوریپارکفناوریپردیس‬ ‫بــا اعالم این خبر‪ ،‬گفت‪ :‬این تفاهم نامه پیرو سیاســت های پــارک فناوری پردیس مبنی بر‬ ‫توسعهبازارهایبین المللیشرکت هایعضوپارک‪،‬به ویژهدر منطقهوهمچنیندر همکاری‬ ‫با کشورهای دوست جمهوری اسالمی ایران منعقد شد‪ .‬او توضیح داد‪ :‬در اولین جلسه بین‬ ‫نمایندگان مرکز توسعه تجارت فناوری و بروکر مذکور برنامه دقیق عملیاتی در دو نسخه‬ ‫کوتاه مدتوبلندمدتتنظیمشدتادر سالجاریماشاهدهمکاریبسیار نزدیکومشارکت‬ ‫عملیاتــی بین شــرکت های عضو پــارک و شــرکت های توانمند عراقــی در تولید محصوالت‬ ‫باشــیم‪ .‬رئیس مرکز توســعه تجارت فناوری‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بنا داریم با توجه به‬ ‫اشتراکات گسترده بین دو ملت ایران و عراق و همچنین خواستی که در سیاست های دولتی‬ ‫و سیاست های فناورانه کشور وجود دارد‪ ،‬زمینه های همکاری را بین شرکت های دو کشور‬ ‫فراهم کنیم‪ .‬او افزود‪ :‬سیاست صادراتی پارک فناوری پردیس در کشور عراق بر تولید مشترک‬ ‫است و ما به دنبال این هستیم که با مشارکت شرکت های عراقی بتوانیم به تولید و مشارکت‬ ‫در فناوری برسیم‪ .‬ایران و عراق دو کشور دوست و مسلمان منطقه هستند و ما به دنبال یک‬ ‫مشارکت دو سر برد در حوزه فناوری بین این دو کشور هستیم‪ .‬صدرخانلو در مورد فرایند‬ ‫اغازین این مشارکت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در قدم اول ان دسته از شرکت های توانمند عضو پارک را‬ ‫که می توانند در حوزه این همکاری مشارکت داشته باشند‪ ،‬شناسایی کرده و بالفاصله برای‬ ‫تناظریابی بین ان ها و شرکت های عراقی اقدام می کنیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬سپس درصدد هستیم‬ ‫که برای ایجاد تعامالت الزم بین شرکت های دو کشور برنامه ریزی کنیم‪ .‬پیرو این تعامالت‬ ‫حوزه های مناسب برای همکاری شناسایی شده و نواقص در حوزه سرمایه گذاری و تسهیالت‬ ‫رفع خواهد شد تا بعدازان مشارکت فناورانه ای که مدنظر ماست‪ ،‬محقق شود‪.‬‬ ‫تمدید مهلت ثبت نام بیمه عمر و‬ ‫حادثهبازنشستگانکشوری‬ ‫شنبه ‪ 21‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1040‬‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫تولید گوجهسبز در ابرکوه ‪۵۰‬‬ ‫درصد کاهش یافت‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫شنبه ‪ 2۱‬فروردین ماه‪ / ۱۴۰۰‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪۱۰۴۰‬‬ ‫سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی ابرکوه گفت‪ :‬به‬ ‫علت گرمازدگی‪ ،‬کاهش دما و همچنین توفان در اواخر‬ ‫اسفند سال‪ ۱۳۹۹‬و امسال‪ ،‬تولید گوجهسبز در باغهای‬ ‫این شهرســتان از بیش از ‪ ۶‬هزار تن به حدود ســه هزار‬ ‫تن کاهشیافت‪.‬‬ ‫علیمحمدهوشمنددر گفتوگوباایرنابابیاناینکه‬ ‫محصول گوجهسبز براثر حوادث طبیعی هفتاد میلیارد‬ ‫ریالخسارتدیدهاظهار کرد‪:‬اینمیزانخسارتتوسط‬ ‫کارشناســان مربوطه براورد و به استان ارائهشده است‪.‬‬ ‫ایــن مســئول افــزود‪ :‬برداشــت این محصول در ســطح‬ ‫‪ ۵۰۰‬هکتــار از باغهــای ایــن شهرســتان اغــاز و تــا اواخر‬ ‫اردیبهشــتماه ادامه دارد‪ .‬هوشــمند با اشاره به اینکه‬ ‫کار برداشت توسط هزار و ‪ ۲۰۰‬کشاورز انجام میشود‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به شرایط اب و هوایی بهطور‬ ‫متوسط ‪ ۱۳‬تن محصول از هر هکتار برداشت میشود‪.‬‬ ‫این مسئول بیان کرد‪ :‬واسطهها محصول را از باغداران‬ ‫خریداری و به بازار شــهرها و اســتانهای مجاور عرضه‬ ‫میکنند‪ .‬سرپرست جهاد کشاورزی ابرکوه تصریح کرد‪:‬‬ ‫محصول گوجهســبز بیشتر در دهستان فراغه و منطقه‬ ‫علوی بخش مرکزی تولید میشــود‪ .‬این مسئول جهاد‬ ‫کشــاورزی ابرکوه بروز افات‪ ،‬خشکسالی و سرمازدگی‪،‬‬ ‫نبــود ثبــات قیمت‪ ،‬نبــود صنایــع تبدیلــی و پراکندگی‬ ‫درختانرابخشیاز مشکاتباغدارانمنطقهبیان کرد‪.‬‬ ‫با بررســی اقدامات صورت‬ ‫حاصــل رویکــرد و مدیریــت‬ ‫گرفتــه در کیش و تحلیل نقاط‬ ‫هوشــمندانه در ایجــاد درامد‬ ‫قوت و ضعف‪ ،‬باید به تدوین‬ ‫پایــدار بــرای منطقــه اســت‪.‬‬ ‫نقشــه راه جامــع و کالن بــرای‬ ‫عضــو هیئتمدیــره ســازمان‬ ‫توسعه کیشهمت گماشت‪.‬‬ ‫منطقــه ازاد کیش بــا تاکید بر‬ ‫ناصر اخوندی‬ ‫به گزارش روابط عمومی و‬ ‫سیاســت تامیــن منابــع مالــی‬ ‫امور بینالملل ســازمان منطقه‬ ‫و تحقــق درامدهــای پایــدار‬ ‫ازاد کیــش‪ ،‬ناصــر اخونــدی‪ ،‬عضو هیئتمدیره از طریــق تغییــر سیاســتگذاریها باهــدف‬ ‫و معاون توســعه مدیریت ســازمان منطقه ازاد اجتنــاب از خام فروشــی زمین و مشــارکت در‬ ‫کیشبابیاناینمطلب گفت‪:‬در سالهایاخیر‪ ،‬طرحهــای اقتصــادی گفــت‪ :‬بهطــور تقریبی‪،‬‬ ‫تغییراتارزشمندیدر کیشبهوقوعپیوست که ارزشافــزوده حاصــل از مشــارکت ســازمان در‬ ‫اثراترویکردجامعنگر‪،‬دانشمحور وعملگرای طرحهای سرمایهگذاری در سال گذشته حدود‬ ‫خودرابهتدریجمتجلیخواهدساخت‪.‬‬ ‫‪ 10‬هــزار میلیــارد تومان بوده اســت‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه اینکــه‪ ،‬نزدیکی بــازار پول و در اشــاره بــه مهمتریــن ســرفصل اقدامــات‪،‬‬ ‫ســرمایه با مناطق ازاد یکی از این دستاوردهای موضــوع تعیین تکلیف و یا فعالســازی بیش‬ ‫مهمی است که رفتهرفته توسعه خواهد یافت‪ ،‬از ‪ 150‬طرح نیمهتمام در ســالهای ‪ 98‬و ‪99‬‬ ‫گفت‪ :‬البته در حال حاضر کیش به پیشروترین جزیــره کیــش نیز بســیار حائز اهمیت اســت‪.‬‬ ‫منطقــه کشــور بــرای ورود بــه بــازار ســرمایه بــا احیای مجــدد ایــن طرحهای رهاشــده که‬ ‫تبدیلشدهاست‪.‬‬ ‫برخــی از انهــا در ســال ‪ 1400‬بــه بهرهبرداری‬ ‫اخونــدی با اشــاره بــه اینکــه تبدیل کیش میرســد‪ ،‬هزاران میلیارد ریال ســرمایه معوق‬ ‫به هاب فعالیتهای بانکی و مالی از طریق بــه چرخــه اقتصــادی جزیره کیش بازگشــت‪.‬‬ ‫ابزارهایــی چــون بورس بینالملــل و مرکزیت معاون توســعه مدیریت ســازمان منطقه ازاد‬ ‫یافتــن مذاکــرات و معامــالت در حوزه متنوع کیش در اشاره به سایر اقدامات صورت گرفته‬ ‫بــازار ســرمایه و نفــت‪ ،‬گاز و پتروشــیمی از گفــت‪ :‬ازادســازی ســواحل در ایفــای حقــوق‬ ‫طریــق بــورس انرژی کیش در این چشــمانداز ملــت و درامدزایــی از طریق اجاره محلهای‬ ‫تعریفشــده اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬جزیــره خدمــات گردشــگری بــه بهرهبــرداران از دیگر‬ ‫کیــش نخســتین منطقــه ازاد کشــور بــود که از راهکارهــای موفــق مدیریتی ســازمان منطقه‬ ‫طریق اتصال به بازار سرمایه‪ ،‬روشهای نوین ازاد کیــش بــود‪ .‬بازنگری و اصالح شــیوه عقد‬ ‫تامین منابع مالی مانند اوراق صکوک‪ ،‬اوراق قراردادهــا در جهــت حفــظ منافــع ســازمان‪،‬‬ ‫خریــد دین‪ ،‬صندوقهای زمین و مســکن که ساماندهی شرکتهای تابعه سازمان منطقه‬ ‫مجوزهــای قانونــی ان نیــز کسبشــده اســت ازاد کیــش و شفافســازی ســود و درامدهــا با‬ ‫توانســت بــا تامیــن منابع مالی خــود و جلب تشکیل کمیتههای حسابرسی در این شرکتها‬ ‫اطمینــان ســرمایهگذاران انــان را بــه فعالیــت و تعیین تکلیف بدهیهای معوق مالیاتی و‬ ‫گســترده در کیــش ترغیــب کنــد‪ .‬او در ادامــه بیمهای‪ ،‬بخشی از موفقیتهای تیم مدیریتی‬ ‫گفت‪ :‬نقدینگی ‪ 1000‬میلیارد تومانی از طریق ســازمان منطقه ازاد کیش اســت کــه با ایجاد‬ ‫روشهــای نوین تامین منابع مالی‪ ،‬دســتاورد فضــای فعالیــت دور از اســترس و پویــا بــرای‬ ‫این دوران در ســازمان منطقه ازاد کیش است همکاران و مدیران سازمان‪ ،‬برخی شرکتهای‬ ‫کــه بــا تدویــن برنامه ‪ 3‬ســاله و اجــرای کامل زیان ده به سوداوری رسیدند‪ .‬سود عملکردی‬ ‫ان‪ ،‬ســازمان منطقــه ازاد کیــش توانســت در شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش نیز که از‬ ‫برنامههای راهبردی و هدفگذاریهای خود شرکتهای تابعه سازمان است و در سال ‪97‬‬ ‫موفــق باشــد‪ .‬ســود حاصــل از ســپردهگذاری حــدود ‪ 22‬میلیــارد تومان بود در ســال ‪ 99‬به‬ ‫مبلــغ حاصلــه‪ ،‬هزینههــای جــاری ســازمان را بیش از ‪ 800‬میلیارد تومان افزایشیافته است‬ ‫تامیــن میکنــد و ایــن حجــم از منابــع مالــی که این دستاورد بزرگ و قابلتقدیری است‪.‬‬ ‫رئیــس هیئتمدیــره جامعــه هتلــداران‬ ‫گفــت‪ :‬تعــداد مســافران هتــل رو در‬ ‫اســتانهای شــمالی‪ ،‬بهویــژه مازنــدران و‬ ‫جزیره کیش در مقایسه با سایر نقاط کشور‬ ‫رکورددار بوده است‪ .‬جمشید حمزه زاده به‬ ‫ایســنا گفــت‪ :‬میانگیــن اقامــت در هتلها و‬ ‫هتلاپارتمانهــا از ابتــدای تعطیالت حدود‬ ‫‪ ۲۵‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫او اضافــه کــرد کــه بــا توجه بــه کاهش‬ ‫محدودیتهــای ســفر در نــوروز و صــدور‬ ‫دســتور ممنوعیــت برپایــی چــادر مســافرتی‬ ‫و اقامــت در مرا کــز غیرمجــاز و مــدارس‪،‬‬ ‫پیشبینیشــده بــود ضریــب اشــغال هتلها‬ ‫در کشــور دســتکم به ‪ ۵۰‬درصد برسد‪ ،‬اما‬ ‫برخــی عوامل ایــن انتظار را بــراورده نکرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه او‪ ،‬اســتانهای شــمالی بهویــژه‬ ‫مازنــدران و جزیــره کیــش بــر اســاس میــزان‬ ‫اقامــت‪ ،‬جــزو پــر متقاضیترین مرا کــز برای‬ ‫ش‬ ‫د ده‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫سفر بودهاند‪ ،‬بهطوریکه در برخی روزها و‬ ‫بعضی هتلها ضریب اشــغال به ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫رســیده اســت‪ .‬او دربــاره نگرانــی مــردم از‬ ‫بهداشــت و ویروس کرونا در هتل نیز اظهار‬ ‫کرد‪ :‬فکر نمیکنم مردم از این بابت نگرانی‬ ‫داشته باشند‪ ،‬چون وزارت بهداشت در یک‬ ‫ســال گذشــته حتــی یک مــورد ابتــال در هتل‬ ‫را گــزارش نکــرده اســت‪ .‬البتــه امــکان دارد‬ ‫کارمندان هتل بیمار شــده باشــند که ســریع‬ ‫قرنطینه شدهاند‪ ،‬اما در بین مسافران حتی‬ ‫یــک مــورد گزارش وجود نــدارد‪ .‬حمزه زاده‬ ‫افــزود‪ :‬در همیــن مــدت تعطیــالت میــزان‬ ‫خریــد از رســتورانهای هتــل در مقایســه‬ ‫بــا ســالهای گذشــته افزایــش قابلتوجهــی‬ ‫داشــته‪ .‬حتــی اســتفاده از کافیشــاپهای‬ ‫هتلها بیشــتر شــده اســت که نشــاندهنده‬ ‫اعتمــاد مردم بهویــژه‪ ،‬محلیها بــه هتلها‬ ‫است‪.‬‬ ‫ره ن‬ ‫احیای ‪ 100‬واحد تولیدی‬ ‫غیرفعال در شهرک های‬ ‫صنعتیقزوین‬ ‫و احســاس امنیت شــهروندان باید در دســتور کار دائمی قرار داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬امروز با تاش‪ ،‬ایثار و ازخودگذشــتگی پلیس در‬ ‫ســطح اســتان یزد شاهد افزایش احســاس امنیت و کاهش جرائم و‬ ‫اسیبهایاجتماعیهستیم‪.‬فرماندهانتظامیاستانیزدضمنتاکید‬ ‫بر اجرای طرحهای مبارزه با اراذلواوباش خاطرنشان کرد‪ :‬اجرای این‬ ‫طرحها در راستای ارتقای احساس امنیت مردم و ناامن کردن جامعه‬ ‫برای اراذلواوباش است‪.‬‬ ‫ســردار بهدانــی فرد افــزود‪ :‬نیروی انتظامی اجازه اوباشــیگری و‬ ‫برهــم زدن نظــم و امنیــت را به احدی نخواهــد داد و برابر قانون با‬ ‫مخان امنیت برخورد خواهد کرد‪.‬‬ ‫معاوناستانداریزدازتکمیل‬ ‫بحران اســتان قــرار میگیرد و‬ ‫و تجهیز بیمارســتان بحران یزد‬ ‫ویژگیهــای خــاص ان‪ ،‬ایــن‬ ‫تا پایــان اردیبهشــتماه ســال‬ ‫اســت که باوجود بیمارســتان‬ ‫جــاری خبــر داد‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫تخصصــی بحــران ســایر‬ ‫مهر‪ ،‬احمد ترحمی‪ ،‬در بازدید‬ ‫بیمارستانها در مواقع بحران‬ ‫احمد ترحمی‬ ‫از مراحــل ســاخت بیمارســتان‬ ‫بــه خدمــات تخصصــی خود‬ ‫بحــران علــوم پزشــکی یــزد بر‬ ‫بــدون درگیــر شــدن در مــوارد‬ ‫تسریع در عملیات اجرایی و عمرانی بزرگترین بحرانــی و اورژانســی ادامــه میدهنــد و از‬ ‫بیمارستان بحران جنوب شرق کشور تاکید کرد‪ .‬تعطیلــی بخشهای ان هماننــد انچه در بروز‬ ‫ترحمــی ضمن تقدیــر از همــه دســتاندرکاران و شــیوع ویروس کرونــا اتفاق افتاد‪ ،‬جلوگیری‬ ‫ایــن پــروژه بیان کــرد‪ :‬باید همه امکانــات برای میشــود‪.‬وی افــزود‪ :‬هیــچ مشــکلی در تامین‬ ‫تکمیل و تجهیز این بیمارســتان بســیج شــود تا اعتبار برای تکمیل بیمارســتان بحران و خرید‬ ‫پایــان اردیبهشــتماه ســال جاری شــاهد پایان تجهیزات این بیمارستان در استان یزد نداریم‬ ‫عملیات عمرانی بیمارســتان باشــیم‪ .‬جانشــین و بــا تمام تــوان این مهم را انجــام میدهیم‪.‬‬ ‫ستادپیشگیریومقابلهبا کرونااستانیزدضمن جانشــین ســتاد پیشــگیری و مقابلــه بــا کرونا‬ ‫تشریح ویژگیهای بیمارستان بحران یزد عنوان استان یزد یاداور شد‪ :‬این پروژه مهم قرار بود‬ ‫کرد‪:‬بیمارستانبحرانیزدبانوسازی کاملوتغییر با بازسازی و مرمت بیمارستان قدیم فرخی در‬ ‫کاربری بنای قدیمی بیمارستان شهید رهنمون و مهر و ابان ‪ ۹۹‬به بهرهبرداری برسد که پس از‬ ‫تجهیــز ان ایجــاد میشــود‪ .‬معــاون سیاســی‪ ،‬تخریب قسمتهایی از ان به دلیل فرسودگی‬ ‫امنیتی و اجتماعی استاندار یزد ادامه داد‪ :‬ابتکار و عدم اســتحکام بنا مقرر شد با نظر تیم فنی‬ ‫ســاخت این بیمارســتان منحصر به یزد است و عملیات مقاومســازی پروژه انجام شــود که با‬ ‫در عین مجزا بودن از ساختمان اصلی و ورودی توجــه بــه حساســیت کار‪ ،‬تمامــی ســاختمان‬ ‫مجــزا‪ ،‬همجــوار با یک بیمارســتان تخصصی و مقاومســازی و بخــش بزرگــی از ســقفهای‬ ‫فــوق تخصصی اســت کــه در کوتاهتریــن زمان قدیمــی تخریــب شــد و اینــک ایــن پــروژه بــا‬ ‫ممکن میتوان خدمات الزم پزشکی‪ ،‬پرستاری استانداردهای فنی و اضافه شدن چند بخش‬ ‫و پشــتیبانی را ارائــه کــرد‪ .‬ترحمی عنــوان کرد‪ :‬در پایــان اردیبهشــتماه ســال جــاری امــاده‬ ‫ایــن بیمارســتان در مواقــع و شــرایط بحرانی تجهیز میشــود و امیدواریــم در خردادماه به‬ ‫بافاصلــه تخلیــه میشــود و در اختیــار ســتاد بهرهبرداری برسد‪.‬‬ ‫‪ ۸۰‬درصد کاالهای تولیدی در یزد مطابق‬ ‫استانداردملیاست‬ ‫مدیــرکل اســتاندارد یــزد‬ ‫مغایر بود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بخش‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به بررســیهای‬ ‫دیگر فرایندها نمونهبرداری و‬ ‫انجامشده نسبت به کاالهای‬ ‫ازمــون مربــوط بــه واحدهای‬ ‫نمونهبــرداری ســال ‪۸۰ ،۹۹‬‬ ‫صنفی اســتان اســت که ســال‬ ‫درصــد محصــول واحدهــای‬ ‫‪ ۹۹‬ایــن فراینــد عــدد ‪۱۵۱‬‬ ‫حمیدرضا‬ ‫زارع بنادکوکی‬ ‫صنفــی اســتان مطابــق بــا‬ ‫ازمــون را بــه خــود اختصــاص‬ ‫اســتانداردهای ملــی اســت‪.‬‬ ‫داد کــه از ایــن تعــداد ‪۱۱۹‬‬ ‫حمیدرضــا زارع بنادکوکــی در گفتوگــو با ایرنا مورد با استانداردها مطابق و بقیه مغایر است‪.‬‬ ‫افزود‪ :‬سال گذشته سه هزار و ‪ ۵۳‬نمونه ازمون به گفته زارع بنادکوکی بهمنظور اســتمرار سطح‬ ‫ارزیابــی انطبــاق بــا اســتاندارد ملی نســبت به کیفیت مورد انتظار در اســتانداردها و اظهارنظر‬ ‫کاالهای واحدهای تولیدی و توزیعی (صنفی) در ایــن خصوص‪ ،‬ضــروری اســت نمونه کاالها‬ ‫انجــام شــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۸‬پس از ازمون‪ ،‬شــرایط انطباق با اســتانداردهای‬ ‫مــورد منطبــق و بقیه مغایر با نشــان یادشــده ملی مربوطه را احراز کند که در غیر این صورت‪،‬‬ ‫بــود‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬یــک بخــش از فرایندهــای مراتبقانونیتذکر‪،‬اخطار‪،‬جمعاوری‪،‬توقیف‬ ‫نمونهبــرداری و ازمــون مربــوط بــه واحدهای و معرفی متخلفان به مراکز حقوقی و قضایی‬ ‫تولیدی استان است که از تعداد کل ازمونها‪ ،‬در اسرع وقت انجام میشود‪ .‬در سه هزار واحد‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪ ۹۰۲‬مورد مربوط به محصولی است تولیدی و صنعتی فعال یزد حدود‪ ۸۰۰‬نوع کاال‬ ‫که از ســوی کارشناســان استاندارد این اداره کل تولید میشود و مجموع واحدهای صنفی استان‬ ‫از واحدهای تولیدی اخذ شــد که از این تعداد ‪ ۷۳‬هزار مورد اســت که بهطور میانگین در هر‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪ ۳۸۹‬مورد مطابق با استاندارد و بقیه واحد‪ ٢/٥‬نفر فعالیت دارند‪.‬‬ ‫تداومنهضتمدرسهسازیدر استان‬ ‫باسرعتبیشتریدنبالمیشود‬ ‫مدیرکل نوســازی مدارس استان یزد بابیان‬ ‫اینکه با همراهی خیرین نهضت مدرسهسازی‬ ‫ســرعت بیشــتری گرفتــه اســت گفت‪ :‬اســتان‬ ‫یــزد تا پنج ســال اینــده بــه ‪ ۲۱۰۰‬کاس درس‬ ‫نیاز دارد‪ .‬به گزارش تســنیم‪ ،‬جواد ذاکر اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬نهضت مدرسهســازی که از دیرباز در‬ ‫اســتان یــزد اغازشــده اکنون ســرعت بیشــتری‬ ‫گرفته و با همراهی خیران و مسئوالن‪ ،‬نهضت‬ ‫مدرسهســازی در دورافتادهتریــن روســتاهای‬ ‫اســتان تا مرکز اســتان یزد را در برگرفت‪ .‬او با‬ ‫اشــاره بــه دســتاوردهای ســفر رئیــس ســازمان‬ ‫نوسازی مدارس کشور به استان یزد ادامه داد‪:‬‬ ‫الزم میدانم از تاشها و پیگیریهای مستمر‬ ‫و مجدانــه نماینــده مــردم تفــت و میبــد در‬ ‫مجلس شورای اسامی که در توسعه و بهبود‬ ‫فضاهای اموزشی شهرستانها تاثیر به سزایی‬ ‫داشتند تشکر و قدردانی کنم‪ .‬ذاکر بیان کرد‪:‬‬ ‫قرار شده بهسرعت برای استفاده از فضاهای‬ ‫نیمهتمام که بعضا مدتزمان زیادی از شروع‬ ‫ســاخت انهــا گذشــته چارهاندیشــی شــود‪.‬‬ ‫مدیرکل نوســازی مدارس اســتان یــزد از کلنگ‬ ‫زنــی طــرح توســعه یــک مدرســه در روســتای‬ ‫همتابــاد تفــت خبــر داد و اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫نکتــه حائــز اهمیــت در ایــن پــروژه خیــری‪،‬‬ ‫صــرف هزینههای مراســم ترحیم پــدر خیر در‬ ‫امــر مدرسهســازی اســت کــه میتوانــد الگوی‬ ‫مناسبی در جهت امور خیریه باشد‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫از مدرســههای بااســتفاده روســتایی بازدیــد‬ ‫شــد و راهکار مناســب جهت اســتفاده بهتر و‬ ‫یا تغییر کاربری این فضاها پیگیری شد‪ .‬ذاکر‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬دیدار با مسئولین محلی شهر‬ ‫ندوشــن‪ ،‬بررسی مشــکات اموزشی این شهر‬ ‫برنامــه بعدی رئیس ســازمان نوســازی کشــور‬ ‫بــود که در خصوص تامین تجهیــزات مدارس‬ ‫منطقه‪ ،‬تخریب و بازســازی یک باب مدرسه‬ ‫در این شهر تصمیمگیری شد‪.‬‬ ‫مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری از تمدید مهلت ثبت نام‬ ‫اینترنتی بیمه عمر و حادثه صبا تا‪ ۲۷‬فروردین ماه جاری خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬محمود مرتضایی فرد گفت‪ :‬پیش ازاین مهلت‬ ‫ثبت نام برای استفاده از طرح بیمه عمر و حادثه صبا ‪ ۲۵‬اسفندماه تعیین شده بود تا از‬ ‫ابتدای فروردین ماه امسال این طرح برای متقاضیان اجرا شود‪ .‬مرتضایی فرد ادامه داد‪:‬‬ ‫با توجه به شــرایط و کمبود زمان ثبت نام و درخواســت برخی کانون های بازنشستگی‬ ‫مهلت ثبت نام تا ‪ ۲۷‬فروردین ماه تمدیدشده است‪ .‬او گفت‪ :‬متقاضیان برای استفاده‬ ‫از طــرح و ثبت نــام دریکــی از ســطح های طالیی‪ ،‬نقــره ای و برنزی می تواننــد به درگاه‬ ‫خدمــات الکترونیــک صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــه نشــانی ‪ sabasrm.ir‬مراجعه‬ ‫و در بخــش خدمــات بیمــه ای (بیمــه عمر و حادثــه) ثبت نام کنند‪ .‬او یاداور شــد‪ :‬کلیه‬ ‫بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری می توانند تحت پوشش این طرح قرار گیرند و تنها‬ ‫استثنا مربوط به افراد دارای سابقه بیماری های خاص مانند سرطان‪ ،‬دیالیز‪ ،‬تاالسمی‪،‬‬ ‫‪ ،MS‬بیماری هــای شــدید اعصــاب و روان‪ ،‬هپاتیــت‪ ،‬هموفیلــی‪ ،‬دیابت شــیرین و ایدز‬ ‫است‪ .‬مرتضایی فرد تصریح کرد‪ :‬چنانچه بیمه شده ای براثر یکی از این بیماری ها فوت‬ ‫کند و پیش از قرار گرفتن تحت پوشش بیمه عمر مبتالبه چنین بیماری هایی بوده باشد‪،‬‬ ‫غرامت فوت پرداخت نمی شــود؛ اما درصورتی که فوت براثر ســایر بیماری ها (ازجمله‬ ‫کرونا) یا حادثه باشد یا بعد از قرار گرفتن تحت پوشش بیمه عمر به یکی از بیماری های‬ ‫یادشده مبتال شود‪ ،‬شرکت بیمه متعهد به پرداخت غرامت فوت است‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫بیمه تکمیلی عمر و حادثه صبا از اول اردیبهشت ماه ‪ ۱۴۰۰‬تا ‪ ۳۱‬فروردین ماه ‪ ۱۴۰۱‬از‬ ‫طریق شرکت بیمه ملت (از شرکت های وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری) اجرا‬ ‫می شود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
روزنامه رویداد امروز 1210

روزنامه رویداد امروز 1210

شماره : 1210
تاریخ : 1400/08/23
روزنامه رویداد امروز 1209

روزنامه رویداد امروز 1209

شماره : 1209
تاریخ : 1400/08/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!