روزنامه رویداد امروز شماره 1041 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1041

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1041

روزنامه رویداد امروز شماره 1041

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ #‬من‪-‬ماسک‪-‬می زنم‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 22‬فروردین ماه‪1400‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪ 11‬اوریل ‪2021‬‬ ‫‪ 28‬شعبان ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1041‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫کیش‬ ‫موجچهارمکرونا ازعراقامد‬ ‫رویدا د کیش‬ ‫رئیس جمهور با برشمردن دالیل ورود کشور به موج چهارم کرونا اولین علت ان را شیوع ویروس انگلیسی از طریق مرزهای عراق دانست‬ ‫نخستینتفاهم نامهسازمان‬ ‫منطقه ازاد کیش با بخش‬ ‫غیردولتی امضا شد‬ ‫کیش‪،‬مهدسازمانهای‬ ‫مردم نهاد‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه ‪18‬‬ ‫فروردین ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫فروردین ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬شماره ‪1038‬‬ ‫رویاد دهماد ن‬ ‫شماره ‪26‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.co‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.co‬‬ ‫‪m‬‬ ‫حمایتاز شکلگیری‬ ‫صنعتی در استان‬ ‫‪ ۳۰‬خوشه‬ ‫‪ /‬شماره ‪1038‬‬ ‫رونا در همدان‬ ‫خیز مجدد ک‬ ‫تنچوبجنگلی‬ ‫کشف‪۱۵‬‬ ‫قاچاق در مالیر‬ ‫کرونا در مراکز ‪ ۱۶‬س‬ ‫سیناسیون بیش از‬ ‫واک‬ ‫اعته رایگان است‬ ‫نفر از گروههای‬ ‫‪ ۶‬هزار‬ ‫متخلفان بازار‬ ‫مرغ ‪ ۵۸‬میلیارد‬ ‫اقتصاد‬ ‫از ‪ ۲۵‬هزار شغل‬ ‫ایجاد بیش‬ ‫در سال گذشته‬ ‫پرخطر همدانی‬ ‫ریال جریمه شدند‬ ‫تجلیل از فعاالن‬ ‫رسانه ای ایثار‬ ‫و شهادت در کیش‬ ‫‪03‬‬ ‫مدیرسازمان دهیوطبقه بندیمشاغل‬ ‫شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد‬ ‫موفقیتفوالدمبارکهدر‬ ‫گروفعالیتاثربخشمنابع‬ ‫انسانیارزشمند‬ ‫سیاست‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫‪02‬‬ ‫کرونا تئاتر قم را از نفس انداخت‬ ‫خود کرده را‬ ‫تدبیرنیست‪...‬‬ ‫بی مهریمسئوالندردی‬ ‫بدتر از کرونا‬ ‫ورزش‬ ‫‪07‬‬ ‫بیش از ‪ 40‬روز از انتخاب عزیزی خادم گذشته است‬ ‫فدراسیونفوتبالهمچنان‬ ‫اندر خم کوچه‬ ‫️اسفند ‪۹۹‬‬ ‫ستاد ملی کرونا‪ :‬از میان ‪ ۴۵۱‬شهرستان ایران‪ ،‬تنها سفر به ‪۴۰‬‬ ‫شهرستان با ممنوعیت روبروست و سایر جاده ها برای مسافرت‬ ‫باز است‪.‬‬ ‫وزارت بهداشت‪ :‬مسافرت اصلی ترین عامل گردش ویروس است‪،‬‬ ‫مطلقاًموافق هیچ مسافرتی نیستیم‪.‬‬ ‫ستاد‪ ،‬رنگ بندی بر اساس ویروس جهش یافته را نپذیرفت و‬ ‫رنگ بندی شادتر شهرها را انتخاب کرد که رنگ های زرد و ابی‬ ‫بیشتری دارد‪.‬‬ ‫️فروردین ‪۱۴۰۰‬‬ ‫سخنگوی ستاد کرونا از تعطیلی دوهفته ای شهرهای قرمز خبر داده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وزارت بهداشت خبر تعطیالت دو هفته ای را تکذیب کرد‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت‪ :‬سفرهای نوروزی‪ ،‬بازارهای شلوغ و صف های‬ ‫طوالنی مرغ عامل افزایش تصاعدی مبتالیان به کروناست‪.‬‬ ‫ستاد ملی کرونا پس از انکه ‪ ۳۸۶‬شهر کشور در وضعیت قرمز و‬ ‫نارنجی قرار گرفت‪ ،‬برای کالن شهرهای با وضعیت قرمز ‪ ۱۰‬روز‬ ‫محدودیت اعمال کرد‪.‬‬ ‫طرح ‪:‬پیام پورفالح‪ /‬رویداد امروز‬ ‫چهارشنبه ‪18‬‬ ‫جــدی وزارت‬ ‫قرمز قرار دارند‬ ‫سیاســتهای‬ ‫استان در وضعیت‬ ‫احیای مسئولیتهای‬ ‫صمت‪،‬‬ ‫وزیــر صنعــت‪،‬‬ ‫‪ ۹‬شهرستان‬ ‫معــاون‬ ‫توجــه بــه ایجــاد‬ ‫اجتماعــی و‬ ‫ـارت بابیان اینکه‬ ‫معــدن و تجـ‬ ‫ـژه در روســتاها‬ ‫اشــتغال بهویـ‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫عــال شــدن ‪۳۰‬‬ ‫راســتای ف‬ ‫است‪.‬‬ ‫در صنعتی شناساییشده‬ ‫همدان ظرفیتی‬ ‫اینکه در راســتای‬ ‫خوشه‬ ‫فرودگاه‬ ‫او بــا بیان‬ ‫علی رسولیان‬ ‫همدان حمایتهای‬ ‫فرمایشــات رهبــری‬ ‫در استان‬ ‫حرکت دراوردن‬ ‫توجــه بــه‬ ‫خواهد شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به‬ ‫ـور مشــارکت داده‬ ‫الزم انجام‬ ‫کــه مــردم در امـ‬ ‫برای تصادی منطقه است‬ ‫واحدهای تولیدی‬ ‫مبنــی بــر این‬ ‫فعال کردن‬ ‫ـن امر و مشــارکت‬ ‫شهرستان این استان‬ ‫جهــت تحقــق ایـ‬ ‫چرخ اق‬ ‫‪۹‬‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ســتاندار همدان‬ ‫روستاهاتقویتمی‬ ‫معدن شــوند‪ ،‬در‬ ‫ـم‪ ،‬اضافــه کرد‪:‬‬ ‫اسداباد در وضعیت‬ ‫ا‬ ‫اینکه این فــرودگاه‬ ‫در‬ ‫معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫ـردم گام برمیداریـ‬ ‫قرمز و شهرستان‬ ‫فــرودگاه همدان با بیــان‬ ‫اقتصــادی مـ‬ ‫به گزارش بازار‪،‬‬ ‫در وضعیت‬ ‫اقتصاد مقاومتی‬ ‫با توجه به روند‬ ‫المللــی بهمنظــور‬ ‫یــر‬ ‫شرکتشهرکهای‬ ‫شــور ‪ ۲۸۷‬معین‬ ‫کرونایی قرار گرفت کــه‬ ‫مد اســتانداردهای الزم بین‬ ‫همراهمدیرعامل‬ ‫در ســطح ک‬ ‫ـی‬ ‫وتجارتبه‬ ‫ظرفیت موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫نارن‬ ‫باری‬ ‫کوچک‬ ‫دارای‬ ‫ـی‬ ‫پروازهای‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫ـاران در روزهــای ا‬ ‫همدان‪ ،‬معاون صنایع‬ ‫ایم و با استفاده از‬ ‫پروازهای عبــوری و‬ ‫افزایــش شــمار بیمـ‬ ‫تعیین کرده‬ ‫صنعتی اســتان‬ ‫نشستوبرخاســت‬ ‫شرکتهادر راستای‬ ‫ظرفیتی برای به‬ ‫اســتان همــدان‪،‬‬ ‫بنگاههایاقتصادی و‬ ‫فرودگاه همدان‬ ‫ـهرکهای صنعتــی‬ ‫نیزقرمزمیشود‪.‬‬ ‫هوایی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫استان و توان‬ ‫میکنیم‪.‬رسولیان‬ ‫اسداباد‬ ‫شــرکت شـ‬ ‫شاهرخیدر نشست‬ ‫معدن و تجارت‬ ‫اقتصادی منطقه است‪.‬‬ ‫مناطقمحرومحرکت‬ ‫ایرنا‪،‬سیدسعید‬ ‫صنعت‪،‬‬ ‫گزارش‬ ‫تقویت‬ ‫چرخ‬ ‫سازمان‬ ‫منظر‪ ،‬شــاهد رونق‪،‬‬ ‫حرکت دراوردن‬ ‫به‬ ‫ـت کرونــا همــدان‬ ‫رئیس‬ ‫خلیــل پــور گفت‪:‬‬ ‫پوشاک«کرداباد»‬ ‫ـای ســتاد مدیریـ‬ ‫به اینکــه از ایــن‬ ‫ـداد امــروز‪ ،‬قنبــر‬ ‫رئیسخوشهصنعتی‬ ‫اضطــراری اعضـ‬ ‫از بــا اشــاره‬ ‫بــه گــزارش رویـ‬ ‫مناطق خواهیم‬ ‫و استان همدان‬ ‫همدان‪،‬‬ ‫دارای استانداردهای‬ ‫ـتان همــدان‬ ‫ایجاد اشتغال در این‬ ‫هماینک در کشور‬ ‫با توجه به اینکه‬ ‫بیان کرد‪ :‬انچه‬ ‫و دیگــر مســئولین مربوطــه اسـ گلــدوزی و پویایی و‬ ‫نیز استقبال خوبی‬ ‫فرودگاه همدان‬ ‫خطرناکی اســت هرچند‬ ‫وبرخاست پروازهای‬ ‫در استان همدان‬ ‫پارچه‪ ،‬پوشــاک‪،‬‬ ‫نشست‬ ‫ـیار‬ ‫داده وضعیــت بسـ‬ ‫بود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫المللی بهمنظور‬ ‫واحدهای تولیدی‬ ‫افتاده که با همکاری‬ ‫ـروس کرونــا مربوط‬ ‫رخ‬ ‫ـت میتواند موتور‬ ‫«کرداباد»بازدید کردند‪.‬‬ ‫الزم بین‬ ‫موضوع ذکرشده‪ ،‬اتفاق‬ ‫چهــارم شــیوع ویـ‬ ‫ـای باری هوایی اسـ‬ ‫سهبعدیروستای‬ ‫ریشــه مــوج‬ ‫خصوصی در این استان‬ ‫عبــوری و پروازهـ‬ ‫از‬ ‫ـر جهانی اســت‪.‬‬ ‫چاپ‬ ‫او عنوان کرد‪ :‬با‬ ‫ـور و مــوج فراگیـ‬ ‫استان همدان باشد‪.‬‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت طی این استاندار همدان و بخش‬ ‫بــه خــارج از کشـ‬ ‫وزیر‬ ‫اقتصادی‬ ‫خواهیم کرد تــا امور‬ ‫خریدهای‬ ‫معاون‬ ‫همچنین‬ ‫تواند‬ ‫محرکه‬ ‫موج با ایام نــوروز و‬ ‫روستای «کرداباد» می‬ ‫اقتصادی‪ ،‬بازرگانی و‬ ‫نامههایــی را امضــا‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬این‬ ‫بازدید با بیان اینکه‬ ‫به اســتعدادهای‬ ‫بسیار تفاهم‬ ‫معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫ـارن شــده و ما را‬ ‫او‬ ‫توانددر خصوص‬ ‫توجه‬ ‫برای کشور نمونهای‬ ‫دیدوبازدیــد نــوروزی متقـ‬ ‫به عهده بگیرند‪.‬‬ ‫درمانیفرودگاهمی‬ ‫زمینهتولیدپوشاک‬ ‫معدن مرتبط را‬ ‫خدماتپزشکیو‬ ‫نــوروزی‬ ‫صحبتهــای خود‬ ‫ویروس کرونا کرد‬ ‫رادرمنطقهغرب‬ ‫در‬ ‫کرد‪ :‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫اسانسوری در جهش‬ ‫جــارت در ادامــه‬ ‫سالمتنقشمهمی‬ ‫مناسب باشد‪ ،‬اظهار‬ ‫و معــدن و ت‬ ‫دچار حرکت‬ ‫پروازهایتوریسم‬ ‫های ســازمان صنایع‬ ‫بستری و سرپایی‬ ‫همدان به نقش‬ ‫مسئولیتهای اجتماعی‬ ‫هرروز شمار مراجع‬ ‫به یکــی از برنامه‬ ‫فرودگاه شهدای‬ ‫تجارت ایده احیای‬ ‫بهگونهای که‬ ‫دهیم‪ ،‬با اشــاره‬ ‫کشور ایفا کند‪ .‬مدیر‬ ‫های صنعتی‪ ،‬عنوان‬ ‫افزایش اســت و‬ ‫استراتژیک منطقهای و‬ ‫و‬ ‫یکسری کارها را انجام‬ ‫ســتانها در حال‬ ‫توجه به خوشــه‬ ‫عنوان یک درگاه‬ ‫به اورژانس بیمار‬ ‫ـولیان کوچک و‬ ‫اینکه در روستاها‬ ‫شــه صنعتی اغاز‬ ‫هفتههای اینده نیز‬ ‫این فرودگاه به‬ ‫پتانسیل این فرودگاه با‬ ‫میکند‪ .‬علی رسـ‬ ‫ـور ‪ ۱۰۶‬خو‬ ‫فوتیهای بیشتر در‬ ‫پروازهای بدنه متوسط و‬ ‫ـورت ویژهای دنبال‬ ‫باید منتظر‬ ‫ـور ‪ ۲۸۷‬کرد‪ :‬در ســطح کشـ خوشــبختانه در اســتان‬ ‫داشت‪ :‬گزارشهای‬ ‫بهصـ‬ ‫مراکز و خدمات‬ ‫جذب‬ ‫ـتا در ســطح کشـ‬ ‫استاندار همدان اظهار‬ ‫پایانه هوایی به‬ ‫کارکرده ضمن اینکه‬ ‫ـه داد‪ :‬در این راسـ‬ ‫توجه به نزدیکی این‬ ‫پیداکرده اســت‪.‬‬ ‫ایم و در این به‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫کننده استان همدان‬ ‫فرودگاه همدان‬ ‫ادامـ‬ ‫‪ ۶‬خوشــه خاتمه‬ ‫مقاومتی تعیین کرده‬ ‫وضعیت نگران‬ ‫اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫همــدان نیــز‬ ‫دریافتی موید‬ ‫دارای اهمیت استان‬ ‫معین اقتصاد‬ ‫شــاک در روســتای‬ ‫شهرستانهای این استان‬ ‫مراکزمهماقتصادی‬ ‫اقتصادییکیاچند‬ ‫نظیــر اورژانــس و‬ ‫اینکه خوشــه پو‬ ‫گسترشفعالیت‬ ‫خدمــات ضــروری‬ ‫گونهای که همه‬ ‫برانیمتابنگاههای‬ ‫او با تاکید بر‬ ‫در ایندهنزدیکدر‬ ‫است به‬ ‫ـق اســت‪ ،‬اظهــار‬ ‫پیداکرده و هماینک‬ ‫خصوص‬ ‫ارائهدهنــده‬ ‫ـایه غربی کشور‬ ‫در ان شروع کنند‪.‬‬ ‫کار الزامــی اســت‬ ‫خوشــههای موفـ‬ ‫کشــورهای همسـ‬ ‫اسداباد وضعیت قرمز‬ ‫نظر بگیرند و کار را‬ ‫خدماتــی در محــل‬ ‫«کردابــاد» از‬ ‫ارتباط نزدیکی با‬ ‫خوبی را در این روستا‬ ‫روستا را در‬ ‫در همدان شــاهد‬ ‫بهجز‬ ‫نهادهــای‬ ‫خلیل پور ضمن‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع‬ ‫دستگاهها در محل‬ ‫که‬ ‫شــرایط ممکن را‬ ‫خوشــه اشــتغال‬ ‫کند‪.‬‬ ‫می‬ ‫سایر‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫کارکنان‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫مدیره‬ ‫ـزایی‬ ‫خطرناکترین‬ ‫تاکید بر کرد‪ :‬این‬ ‫نــد نیز نقش بسـ‬ ‫رئیس هیئت‬ ‫همچنین حضور‬ ‫نیز در تامین مالی‬ ‫مدیریت شرایط‬ ‫فرودگاههــا و ناوبری‬ ‫دورکاری دوســوم‬ ‫دار‬ ‫صنعتی ایــران با‬ ‫ایجاد کرده و ما‬ ‫شاهرخی بیان کرد‪ :‬برای‬ ‫یکســوم و انجام‬ ‫راهبردهــای شــرکت‬ ‫کوچک و شــهرکهای‬ ‫و در منطقه‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫خواهیم کــرد‪ .‬در‬ ‫کار بــه میــزان‬ ‫عزم جدی بهمنظور‬ ‫از تالشهــا و‬ ‫تاسیس شرکتهای‬ ‫کردابــاد بهخوبی‬ ‫ـادری فر لغو همه‬ ‫امور مرتبــط کمک‬ ‫بر استان نیازمند‬ ‫اقدام در روســتای‬ ‫خصوص تسهیل در‬ ‫ضروری اســت‪ .‬نـ‬ ‫که و تســهیل‬ ‫کنونی حاکم‬ ‫اینکــه ایــن‬ ‫‪ ۳۰‬خوشه صنعتی‬ ‫دیگــر کارکنان‬ ‫تجربه یک سال‬ ‫هوایی ایران در‬ ‫اظهــار امیدواری‬ ‫ـوری‪ ،‬رعایت جلســه‬ ‫کرد‪ :‬الزم نیســت‬ ‫مردم با بهرهگیری از‬ ‫تحقق و فعال شدن‬ ‫کوچک اســتقبال و‬ ‫ـده اســت‪ ،‬عنوان‬ ‫ـای اداری غیــر فـ‬ ‫حفظ سالمت‬ ‫بسیار راستای‬ ‫حملونقل هوایی‬ ‫حمایتهــای الزم را‬ ‫پیشبینی نکردن‬ ‫شروعشـ‬ ‫ماموریتهـ‬ ‫های کوچک در ارائه‬ ‫ـور ‪ ۱۵‬نفــر برای‬ ‫واحدهایتولیدی‬ ‫چراکه در صورت‬ ‫شــده در همدان‬ ‫حداکثــر با حضـ‬ ‫نزدیک نقش فرودگاه‬ ‫همیشهبهفکرراهاندازی‬ ‫گذشته هستیم‬ ‫حاشیه شناسایی‬ ‫در فضــای بســته‬ ‫کرونا و امار بستریها‬ ‫کرد در اینده‬ ‫حملونقل عمومی‬ ‫تاکید قــرارداد‪ .‬او‬ ‫در داخل شهرها یا‬ ‫شمار افراد مبتالبه‬ ‫ـافری و سایر خدمات‬ ‫کرونایی را مــورد‬ ‫انجامخواهیمداد‬ ‫بزرگی باشیم و انها را‬ ‫تدابیر الزم‬ ‫مدیرعامــل ســازمان‬ ‫مناطــق قرمــز‬ ‫ــا اعــالم فرمــان‬ ‫خدمات مسـ‬ ‫توانیماینواحدهای‬ ‫گفت‪ :‬حضور تا‬ ‫ـش مییابــد‪ .‬او ب‬ ‫ـس هیئتمدیــره و‬ ‫وضعیت نارنجی‬ ‫ایجاد کنیمبلکهمی‬ ‫بهســرعت افزایـ‬ ‫رئیـ‬ ‫درباره مناطق با‬ ‫صنعتی ایــران در‬ ‫کرد‪:‬ستاداستانی‬ ‫شهرها‬ ‫گویاترشود‪.‬‬ ‫دهنده خدمات‬ ‫روستاها سوق دهیم‪.‬‬ ‫کوچک و شــهرکهای‬ ‫همهمسئوالنتاکید‬ ‫دستگاههای ارائه‬ ‫تولیدی را به سمت‬ ‫امادهباشبه‬ ‫این صنایــع‬ ‫دوسوم کارکنان‬ ‫راســتای تحقق و‬ ‫کنون از هماینک‬ ‫اساسی در محل‬ ‫اینکــه راهانــدازی‬ ‫خصوص مطرح کــرد‪ :‬در‬ ‫مقابله با ویروس‬ ‫با ماموریتهای‬ ‫ـولیان بــا تاکیــد بــر‬ ‫سمن خیرین‬ ‫و شهرستانیها‬ ‫ضروری و مرتبط‬ ‫بر اینکه ایــن‬ ‫شناساییشده در‬ ‫شده و به بررسی و‬ ‫رسـ‬ ‫مسئول ان دستگاه‬ ‫راهاندازی‬ ‫‪ ۳۰‬خوشه صنعتی‬ ‫روســتاها عــالوه‬ ‫‪ ۲۴‬ساعته فعال‬ ‫تشخیص باالترین مقام‬ ‫برخی از این اماکن و‬ ‫واحدهای تولیدی در‬ ‫فعال شدن‬ ‫باید بهصورت‬ ‫انجام خواهیم داد‪.‬‬ ‫هایابالغیبپردازد‪.‬‬ ‫رود با تعطیل کردن‬ ‫ـی دارد‪ ،‬بــا صــرف‬ ‫سایر دستگاهها‬ ‫کار با‬ ‫ورزشی در اسداباد‬ ‫حمایتهای الزم را‬ ‫حال حضور کارکنان‬ ‫در انتظار می‬ ‫رونداجرایپروتکل‬ ‫زایی و تولیــد را در پـ‬ ‫تجمع افراد شد‪.‬‬ ‫یکی از همدان‬ ‫گروههای شغلی یک‬ ‫اســت درعین‬ ‫پایش‬ ‫اشــتغال‬ ‫های دریافتی از‬ ‫ماموریتهــای اداری غیر‬ ‫کردن چراغها مانع‬ ‫هــد بود‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫با بیان اینکه تنها‬ ‫نباید به گزارش‬ ‫مسئوالن خاموش‬ ‫کــم ممکن خوا‬ ‫درصــد‪ ،‬لغو همه‬ ‫ضروری است‬ ‫شاهرخی‬ ‫فرمانداران‬ ‫اعمال میشود‬ ‫هزینــه‬ ‫فعالیت هستند از‬ ‫الزامات در فضای‬ ‫تــا ‪۵۰‬‬ ‫زیرمجموعه اکتفا کنند‬ ‫محدودیتها‬ ‫شهرهای قرمز مجاز به‬ ‫جلسه با رعایت‬ ‫تیمهایــی را بــرای‬ ‫مسئوالن‬ ‫کرونادر همدانهمدر اینزمینه فوری‪ ،‬برگزاری‬ ‫حــوزه درمانــی با‬ ‫شهرستان اسداباد بر‬ ‫در نظر گرفتهشده‬ ‫صنفــی خواســت‬ ‫سخنگویستاد‬ ‫ــدان ادامــه داد‪:‬‬ ‫اداره ورزش و جوانان‬ ‫حداکثر با حضور ‪ ۲۰‬نفر‬ ‫همداندرشرایط‬ ‫حضور اتحادیههــای‬ ‫اســتاندار هم‬ ‫همراه کردن صنوف‬ ‫سرپرست‬ ‫قرار گرفتناستان‬ ‫در این شهرستان‬ ‫سربسته‬ ‫بوده که بایــد با‬ ‫ـتان همدان بیان‬ ‫سطح شهر و بازار و‬ ‫گفت‪:‬باتوجهبه‬ ‫سمن خیرین ورزشی‬ ‫محدودیتهایــی مواجــه‬ ‫سخنگوی ستاد کرونا اسـ‬ ‫پیشبینیشــده در‬ ‫پروتکلها سرکشی در‬ ‫نظر بگیرنــد‪ .‬او‬ ‫ضرورت تشکیل‬ ‫محدودیتهای‬ ‫خیرین ورزشی با‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫تنها مشــاغل گروه‬ ‫نظارت بــر اجرای‬ ‫حــل فعالیــت در‬ ‫قرمز کرونایی‬ ‫با راهاندازی سمن‬ ‫ـق قرمز کرونایی‬ ‫ـمار بــرای تعطیلی م‬ ‫ــی فرمانداران و‬ ‫هایپیشبینیشده‬ ‫تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫ـمند برای رنگبندی قرمز در این کــرد‪ :‬در مناطـ‬ ‫میدان‬ ‫بازرســی از داخــل‬ ‫کرونا و افزایش شـ‬ ‫ـتفاده از ظرفیت‬ ‫ـبوکار مشــاغل‬ ‫هماینکباپروتکل‬ ‫طرح جامع هوشـ‬ ‫بودن اعتبارات با اسـ‬ ‫صعودی بیماری‬ ‫افــزود‪ :‬در‬ ‫فعالیت بوده و کسـ‬ ‫نشود‪ .‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫قرمز فاصله زیادی‬ ‫اجازه روند‬ ‫توجه به محدود‬ ‫شود‪.‬به گزارشایرنا‪،‬مهردادنادری یک مجاز به‬ ‫‪ ۱۵‬تــن چــوب‬ ‫زمینههای تکمیل‬ ‫شــود‪ .‬نــادری فر‬ ‫بیمارستانها داده‬ ‫کرونا برای شرایط‬ ‫استاناعمالمی‬ ‫ایــن خــودرو‪،‬‬ ‫گامهای موثــری در‬ ‫چهار باید تعطیل‬ ‫مراجعهکننده به‬ ‫ـده انتظامــی‬ ‫نباید به در ستاد ملی‬ ‫اجرای این پروتکلها‬ ‫اضطراری ستاد کرونا استان همدان گــروه ‪ ،۲‬ســه و‬ ‫خیریــن میتوان‬ ‫بیماران‬ ‫فرمانـ‬ ‫قاچاق و بدون مجوز‬ ‫ـت‪ .‬علــی جمــور در‬ ‫و اجتماعی نظیر‬ ‫کــه فرمانــداران‬ ‫وجود مسئولیت‬ ‫فر در نشست‬ ‫واحدهــای فرهنگی‬ ‫شــاهرخی بــا تاکید بــر این‬ ‫ـی ورزشــی برداشـ‬ ‫جنگلــی‬ ‫یــر از کشــف ‪۱۵‬‬ ‫مدیریت هوشمند‬ ‫اکتفا داریم بااین‬ ‫فرمانداران است‪.‬‬ ‫طرحهــای عمرانـ‬ ‫شهرســتان مال‬ ‫اضافــه کرد‪:‬‬ ‫اساس طرح جامع‬ ‫ارزش ان برابر نظر‬ ‫که بــه راهاندازی‬ ‫مسئوالن زیرمجموعه‬ ‫مذهبی و مراسم‬ ‫شهرستانی با محوریت و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬افرادی‬ ‫قانونی کــه‬ ‫ـم بیان کرد‪ :‬بر‬ ‫مساجد‪ ،‬مراسم‬ ‫گزارشهای دریافتی از‬ ‫جنگلــی قاچــاق از‬ ‫را تعطیل با ستاد‬ ‫سه دسته زرد‪ ،‬نارنجی و قرمز نمازهای جمعه‪،‬‬ ‫گفتوگو با ایســنا‪،‬‬ ‫بر تعطیلی مراسـ‬ ‫ـک میلیــارد ریال‬ ‫تــن چوب‬ ‫ـوزه اســیبهای‬ ‫ـت‪ .‬مدیــرکل دفتر‬ ‫ـداران کارهای جــاری‬ ‫همدان گفت‪ :‬عالوه‬ ‫وضعیت شهرها به‬ ‫ـن و نیــز ســمن حـ‬ ‫کارشناســان یـ‬ ‫کامل تعطیل اسـ‬ ‫کامیون توســط‬ ‫ــد گفــت‪ :‬فرمانـ‬ ‫ـا در کنار اســتاندار‬ ‫جلساتنبایداز‪ ۱۵‬نفر‬ ‫ـمن ورزشــی خیریـ‬ ‫فعالیتهــا بــه پنــج بخــش ادارات‪ ،‬ایینــی بهطــور‬ ‫یــک دســتگاه‬ ‫کنن‬ ‫کشــف و یــک‬ ‫مند باشــند اداره‬ ‫ادامــه داد‪ :‬ورود‬ ‫مهمتریــن کار انهـ‬ ‫سـ‬ ‫محمدباقر سلگی‬ ‫حداکثرشمار افراددر‬ ‫بــراورد شــده‬ ‫شهرســتان عالقه‬ ‫و حوزههــا و‬ ‫اســتانداری همدان‬ ‫اینک‬ ‫ـس اگاهــی ایــن‬ ‫فرهنگی‬ ‫هم‬ ‫ـه‬ ‫ایینی‪،‬‬ ‫ـی‪،‬‬ ‫اجتماعــی بانــوان در‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫تناقض‬ ‫چرا‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫امور اجتماعی‬ ‫و بازرگانی‪ ،‬اموز‬ ‫ویــروس کرونا با‬ ‫کننــد‬ ‫مامــوران پلیـ‬ ‫توجه داشت که‬ ‫خصوصباتشکیل‬ ‫خواهد کرد‪ .‬سرپرست‬ ‫استانها به حوزه‬ ‫جــاری‪ ،‬خدماتی‬ ‫مدیریــت اپیدمــی‬ ‫کند همچنین باید‬ ‫متهم در این‬ ‫شخصی با پالک سایر‬ ‫از انها حمایت‬ ‫ـر داد‪ .‬ســرهنگ‬ ‫ـت‪ .‬او اضافــه کرد‪:‬‬ ‫سردرگمی و ایجاد ت‬ ‫کار انتخابــات‬ ‫اضافــه کرد‪ :‬تجاوز‬ ‫ورزش و جوانان‬ ‫شهرســتان خبـ‬ ‫خودروهای‬ ‫ـی شــد‪ .‬فرمانده‬ ‫ـداباد افــزود‪ :‬در‬ ‫شــده اسـ‬ ‫ممنوع بوده همچنین‬ ‫نیروهــا اســت‪ .‬او‬ ‫حرف و عمل سبب‬ ‫ـل مرجــع قضایـ‬ ‫ـان شهرســتان اسـ‬ ‫سلگی در گفتوگو‬ ‫پروتکلهای و اجتماعــی‪ ،‬تقسیم محدودیتهای مرتبط‪ ،‬اســتحفاظی اســتان همدان‬ ‫ـایکار اوردن همــه‬ ‫شــده دوگانگی در‬ ‫پرونــده تحویـ‬ ‫اداره ورزش و جوانـ‬ ‫کرد‪:‬برخوردقاطعانه‬ ‫محمدباقر‬ ‫شش سمن و تشکل‬ ‫پـ‬ ‫کرونایــی پیشبینی‬ ‫ـرای خودروهای‬ ‫مردم بــرای رعایت‬ ‫وضعیت ســهگانه و نوع‬ ‫ــت‪ :‬در راســتای‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫شهرستانمالیربیان‬ ‫ـتانی‬ ‫ـداباد‬ ‫ـای‬ ‫ذهنیت منفــی در‬ ‫ســیج اظهار داش‬ ‫ـر شــهر تعییــن و‬ ‫ـد محدودیتهـ‬ ‫تردد بین شهرسـ‬ ‫در شهرســتان اسـ‬ ‫اظهار داشت‪ :‬امار و‬ ‫قاچاق‪ ،‬انتظامی‬ ‫ــده گرفته شــود‬ ‫بــا خبرگزاری ب‬ ‫ـد بیمــاری در هـ‬ ‫نبایـ‬ ‫ممنوعیت‬ ‫قاچاق و غیرمجاز‬ ‫حال حاضر‬ ‫ـیبهای اجتماعی‪،‬‬ ‫تردد خودروهای‬ ‫شود‪ .‬شــاهرخی‬ ‫ــز کرونایــی نادی‬ ‫متناســب بــا رونـ‬ ‫ورود انواع کاالی‬ ‫ورود انواع کاالی‬ ‫شده است‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫زمینههایی چون اسـ‬ ‫ـت بهداشتی می‬ ‫ـرای شــرایط قرم‬ ‫پلیس مالیر با‬ ‫ـا‬ ‫ساعتهبهداشتی‬ ‫بنابراین بــا توجه بهقرار داشــتن بومی اعمال‬ ‫مردمنهــاد در‬ ‫ـی بایــد در رعایـ‬ ‫عنوانیکیاز منابع‬ ‫‪ ...‬دارای فعالیت‬ ‫بـ‬ ‫مجــاز بــه تائید‬ ‫شلوغیمراکز‪۱۶‬‬ ‫برخورد قاطعانه بـ اقتصادی پلیس اگاهی‬ ‫اعمــال میشــود‬ ‫ســتگاههای دولتـ‬ ‫پهلوانی‪ ،‬مذهبی و‬ ‫چوبهایجنگلیبه‬ ‫ـتثنای خودروهــای‬ ‫اطالعاتیمبنیبر‬ ‫ماموران مبارزه با جرائم‬ ‫همچنیــن د‬ ‫از ازدحــام در این‬ ‫فرهنگی‪ ،‬خیریه‪،‬‬ ‫وضعیت قرمز‪ ،‬محدودیتها بر شــخصی بهاسـ‬ ‫شهرستان ازجمله‬ ‫بــه ســایر اماکن‬ ‫بهصورتویژهدر‬ ‫ـک مورد ســمن در‬ ‫صبح در سطح شهر‬ ‫ـه بــرای پیگیــری‬ ‫بهداشــتی نســبت‬ ‫استان همدان در‬ ‫ثروتملی کشور‬ ‫بازرسی حرم اباد‬ ‫ـاره بــه فعالیــت یـ‬ ‫ساعت‪ ۲۲‬تا سه‬ ‫ادامه رســیده اســت کـ‬ ‫شــیوهنامههای‬ ‫طبیعیمهمو‬ ‫گذاشتن فضای مناسب‬ ‫مستقر در ایست و‬ ‫هســتند‪ .‬او بــا اشـ‬ ‫رنگبندی اعمال میشود‪ .‬مدیرکل فرمانداری‪ ،‬از‬ ‫جرائماقتصادیپلیس‬ ‫گــی در روســتای‬ ‫ســتاندار همدان‬ ‫مواصالتی منتهی‬ ‫جریمه میشوند‪.‬‬ ‫امادگی برای در اختیار‬ ‫اساس این نوع‬ ‫عــی و فرهن‬ ‫پیشــرو باشــند‪ .‬ا‬ ‫کار مامورانمبارزهبا‬ ‫مــدان گفت‪ :‬در‬ ‫کنترل محورهای‬ ‫بوده و متخلفان‬ ‫کرد‪ :‬شــاهد تجمع‬ ‫پیشــگام و‬ ‫انگاری ویروس مراکز‬ ‫مشکوک دستور‬ ‫اجتماعی اســتانداری ه‬ ‫مالیــر حین‬ ‫حــوزه اســیبهای اجتما روســتاهای اســداباد فاقد‬ ‫ممنوع‬ ‫ـود دارد‪ .‬او بیــان‬ ‫مشکالت کنونی عادی‬ ‫دستگاه کامیون‬ ‫شهرستانقراردارد‪.‬‬ ‫امور‬ ‫های‬ ‫دفتر‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ـتگاه‬ ‫ـ‬ ‫ـر‬ ‫ف‬ ‫گ‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫یک‬ ‫بزرگ‬ ‫ـتان‬ ‫ـ‬ ‫و‬ ‫از‬ ‫س‬ ‫مناطــق تفریحــی‬ ‫نیمی از کارکنان د‬ ‫داد‪ :‬یکی‬ ‫به شهرستان‪ ،‬به‬ ‫گذرکجین شهرسـ‬ ‫موج اطالعرسانی‪ ،‬و‬ ‫ـد‪ .‬او اگاهی‬ ‫که در همین راستا‬ ‫برخــی از افــراد در‬ ‫مناطق قرمز حضور‬ ‫ـی متوقــف کردنـ‬ ‫باید با شکلگیری‬ ‫های مردمی هستند‬ ‫روشهای و دورهمــی‬ ‫ان را بــرای بررسـ‬ ‫کرونا است که‬ ‫بلوار ارم هســتیم که‬ ‫ســمن و تشــکل‬ ‫سعی داریم با رایزنی‬ ‫شــده و‬ ‫تبلیغی و دیگــر‬ ‫ازجمله گنجنامه و‬ ‫طی برنامهریزیها‬ ‫ـدازی کارناوالهای‬ ‫حساس کرد‪ .‬توریســتی‬ ‫در ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫راهانـ‬ ‫ســتان طرح «هر‬ ‫نسبت به این موضوع‬ ‫روســتاهای شهر‬ ‫ابتکاری مردم را‬ ‫حمایت اداره کل در‬ ‫جمور خاطرنشــان‬ ‫و‬ ‫ـمن» را عملی کنیم‪.‬‬ ‫روســتا‪ ،‬یک سـ‬ ‫در تالش هستیم‬ ‫خـــبر‬ ‫ــتا‪ ،‬یک ســمن»‬ ‫در طرح «هر روس‬ ‫هــزار و ‪۷۹۶‬‬ ‫خیراندیــش بابیان‬ ‫زمینه اجتماعی با‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫مبلــغ چهــار‬ ‫ـتان شــده اســت‪.‬‬ ‫توانمند و فعال در‬ ‫کرونا در اسـ‬ ‫ـال عقــد قــرارداد‬ ‫کرونا از ‪ ۲۱‬بهمنماه‬ ‫با شناسایی افراد‬ ‫کردن مسیر برای‬ ‫ایام نــوروز همه‬ ‫تا‬ ‫میلیــارد ریـ‬ ‫عملیات واکسیناسیون‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫اموزشی و نیز مشخص‬ ‫ـان بــه اینکه در‬ ‫مدیــرکل‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ـده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بودند‪ ،‬اینکه‬ ‫خیراندیــش بابیـ‬ ‫ارائه کالسهای‬ ‫نسبت به راهاندازی‬ ‫و پرداخت‬ ‫در همدان اغازشـ‬ ‫ـورت نوبتی فعــال‬ ‫دیگــران انتقال‬ ‫اجتماعی اســتان همدان‬ ‫هر روستا انها را‬ ‫ســال گذشــته‬ ‫و ویــروس را بــه‬ ‫بهداشــتی بهصـ‬ ‫هــار داشــت‪ :‬در‬ ‫اولویت اعالمشده از‬ ‫تشکیل ســمن در‬ ‫رفاه‬ ‫تاســیس کمک و‬ ‫بیماران مراکــز‬ ‫ـم در صورت بروز‬ ‫بیمــاری هســتند‬ ‫توصیفیــان اظ‬ ‫اساس‬ ‫هــزار و ‪۱۷۳‬‬ ‫ـاد بــا اخــذ مجــوز‬ ‫منظور شناســایی‬ ‫شهرستان همدان گفت‪:‬‬ ‫گفــت‪۲۵ :‬‬ ‫تســهیالت اشــتغال‬ ‫تاکیــد کرد‪ :‬از مردم تقاضا داریـ سرماخوردگی تیمهای بهداشتی بر بیمارستانها حاضرشده‬ ‫ـمنهای مردمنهـ‬ ‫دهند بیــان کرد‪ :‬به‬ ‫جوانانشهرستان‬ ‫رئیس مرکز بهداشت‬ ‫سـ‬ ‫پرداخت‬ ‫کرونا و پیشــگیری‬ ‫گذشــته در بخش‬ ‫بهصورت می‬ ‫وزارت بهداشت در‬ ‫ســی و شــبیه به‬ ‫سرپرستادارهورزشو‬ ‫نخســت ابتــال بــه‬ ‫شــغل سال‬ ‫هرگونه عالئم تنف‬ ‫ـتایی استان همدان‬ ‫مراکز ‪ ۱۶‬ساعته‬ ‫تزریق میکنند‪.‬‬ ‫کنند‪ .‬سوی‬ ‫حمایت کنیم‪.‬‬ ‫شدن ردههای سنی‬ ‫در‬ ‫هدف‬ ‫مراجعه‬ ‫ـل‬ ‫کرونا‬ ‫پایدار روسـ‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫مرا‬ ‫ـریع‬ ‫های‬ ‫ـن‬ ‫ـریع‬ ‫در‬ ‫غربالگری کرونا‬ ‫غیــر مســکن ایـ‬ ‫عــه‪ ،‬تســت سـ‬ ‫واکسن را برای گروه‬ ‫بر ضرورت فعال‬ ‫تســت سـ‬ ‫احمد توصیفیان‬ ‫مراکز ‪ ۱۶‬ساعته‬ ‫ـور را بــه دســت‬ ‫ویــروس در جام‬ ‫مســکن و‬ ‫ــد بیشازپیــش‬ ‫ســداباد در ادامه‬ ‫ـته شــاهد و‬ ‫کردو گفت‪:‬در حال‬ ‫ســالمت به‬ ‫رتبــه برتــر کشـ‬ ‫انجام میشود‪.‬‬ ‫اینکــه مــردم بای‬ ‫محمد از گــردش‬ ‫ا‬ ‫از روزهای گذشـ‬ ‫ایجادشده که این رقم‬ ‫اینشهرستانتاکید‬ ‫خدمــات جامــع‬ ‫رایگان‬ ‫او بــا تاکیــد بــر‬ ‫شــاره بــه اینکــه‬ ‫خبرنــگاران جوان‪،‬‬ ‫رتبــه وزیر تعاون‪،‬‬ ‫رعایت کنند بیان کرد‪:‬‬ ‫تیمبسکتبالدر‬ ‫استان‬ ‫در همــه مراکــز‬ ‫هیئتورزشیبوده که‬ ‫بهداشت او بــا ا‬ ‫به مراکز درمانی‬ ‫گزارش باشــگاه‬ ‫درنتیجه کســب این‬ ‫نــون کرونــا‬ ‫های بهداشتی را‬ ‫پیشبینیشــده‬ ‫بیماران تنفسی‬ ‫اسداباددارای‪۳۰‬‬ ‫شد‪ .‬رئیس مرکز‬ ‫به‬ ‫ایرنا اورد کــه‬ ‫ــای گذشــته تاک‬ ‫نامه‬ ‫تعهد‬ ‫ـتاندار همــدان و اداره‬ ‫موج‬ ‫مراجعه‬ ‫شیوه‬ ‫از‬ ‫شهرستان‬ ‫انجام‬ ‫بیش‬ ‫ـروز‬ ‫کبدی‬ ‫افزایش‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫گفــت‪ :‬از ماهه‬ ‫دیدوبازدیدهای‬ ‫بهصورت رایگان‬ ‫انگاری شــرایط زمینه‬ ‫در گفتوگــو با‬ ‫حاضر‬ ‫اینده نزدیک هیئت‬ ‫ـاه اجتماعی از اسـ‬ ‫اینکه نتیجه تست‬ ‫خیراندیــش‬ ‫ــتیم یاداور شد‪:‬‬ ‫احمــد توصیفیان‬ ‫خدمات جامع‬ ‫هرگونــه عــادی‬ ‫های انجامشده در‬ ‫سال کار و رفـ‬ ‫همدان با اشاره به‬ ‫است‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫و غربالگری هس‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫کرونا در همه مراکز‬ ‫با پیگیری‬ ‫بــه اســتان و‬ ‫ثبتشده اســتان در‬ ‫را فراهم میکند‪.‬‬ ‫افرادی شهرستان‬ ‫متبوع قدردانی کرده‬ ‫نیم ســاعت اعالم‬ ‫تست سریع‬ ‫ورود مســافران‬ ‫جدیدی از بیماری‬ ‫راهاندازیمیشود‪.‬‬ ‫ــاره به اشــتغال‬ ‫ـتایی بــرای همــه‬ ‫پــس از گذشــت‬ ‫هــزار و کل‬ ‫همــکاری خوب‬ ‫ایــام نــوروز‪،‬‬ ‫با اش‬ ‫شهرستاننیز‬ ‫بدتر شدن شرایط‬ ‫ســریع کرونــا‬ ‫ــال گذشــته ‪۱۴‬‬ ‫ســالمت شــهری و روسـ‬ ‫تســهیالت کرونــا بــا‬ ‫موقع شناسایی‬ ‫خانوادگی سبب‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬س‬ ‫ارتبــاط بودهاند‬ ‫تامین در بخــش‬ ‫بیمارانی که به‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫دورهمیهای‬ ‫مبتالبــه کرونا در‬ ‫‪۹۹‬‬ ‫میشــود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بــار نزد ســازمان‬ ‫عامل مبلغ هــزار و‬ ‫بیشــتری دارند‪.‬‬ ‫کــه با بیمــاران‬ ‫غارعلیصدر ‪۸۵‬‬ ‫نفــر بــرای اولین‬ ‫برخــی از بیماران‬ ‫عشایر بانکهــای‬ ‫احتمــال بهبودی‬ ‫ـت اعــالم کــرد‪:‬‬ ‫‪۴۵۴‬‬ ‫با تاکید بر اینکه‬ ‫و کنترل شــوند‬ ‫بیمه روستاییان و‬ ‫پرداختشــده اسـ‬ ‫بازدید از‬ ‫انجــام شــد او‬ ‫ندارند‪ ،‬اما ناقل‬ ‫اجتماعی و صندوق‬ ‫تعداد تســهیالت‬ ‫تابستانسال گذشته‬ ‫هیچگونه عالمتی‬ ‫درصد کاهش یافت‬ ‫عنوان کرد‪ :‬برای این‬ ‫تسهیالت کرونااز‬ ‫مبتالبه کرونا‬ ‫بیمهشــدهاند‪ .‬او‬ ‫میلیارد پرداخت‬ ‫معرفیشــده برای‬ ‫‪ ۷۴‬هــزار و ‪۴۳۸‬‬ ‫میزان طرحهای‬ ‫گــزارش‬ ‫علیصدر گفت‪ :‬بازدید از‬ ‫ـتغال ایجادشــده‬ ‫اغاز شــد که‬ ‫ـزار و ‪ ۸۸۳‬طرح‬ ‫شرایط مرگومیر نیز‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫اشـ‬ ‫شرکت سیاحتی‬ ‫تســهیالت ‪ ۱۳‬هـ‬ ‫متاسفانه در این‬ ‫ـرمایهگذاری توســط‬ ‫مدیرعامل‬ ‫سال ‪ ۹۸‬به دلیل‬ ‫دریافــت این‬ ‫با مییابد و‬ ‫مدیرکلتعاون‪،‬‬ ‫تاکید کــرد‪ :‬از مردم‬ ‫ریــال سـ‬ ‫گذشته نسبت به‬ ‫اعتبــارات تملک‬ ‫رعایت کنند‪ ،‬چراکه‬ ‫میلیاردتومانبود‪.‬‬ ‫خواهــد یافــت‪ .‬او‬ ‫علیصدر در سال‬ ‫بانکــی بهغیراز‬ ‫کاهشیافته اســت‪ .‬به‬ ‫بهمبلغ‪۱۹۷‬‬ ‫ـتی را بیشازپیش‬ ‫غار‬ ‫و تســهیالت‬ ‫ویروس افزایــش‬ ‫همدان با اشــاره به‬ ‫گــزاری هرگونــه‬ ‫کــه نســبت بــه‬ ‫ـکوک بهداشـ‬ ‫کرونا ‪ ۸۵‬درصد‬ ‫خواســتاریم از بر‬ ‫اجتماعی اســتان‬ ‫جدید کرونــا گردش‬ ‫انجامشــده اســت‬ ‫ـده با عالئم مشـ‬ ‫شــیوع ویروس‬ ‫سه دهه از تشکیل‬ ‫شــریف اســتان‬ ‫توسعه کار و رفــاه‬ ‫ـدن ویروسهای‬ ‫پایــدار روســتایی‬ ‫داراییهــا‬ ‫میهمانی خانوادگی‬ ‫ـوارد مراجعه شـ‬ ‫مهدی مجیدی افزود‪:‬‬ ‫ابتــالی افرادی‬ ‫بینیشده در سند‬ ‫شــبانهروز امـ‬ ‫تســهیالت اشــتغال‬ ‫علوم تعــداد مـ‬ ‫حتی‬ ‫ـکان‬ ‫میهمانی‪،‬‬ ‫ایرنا‪،‬‬ ‫این‬ ‫پیش‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫ـدی بــاال رفته کــه‬ ‫دهد‪ .‬پرداخــت‬ ‫گزارش‬ ‫به بیمارســتانها‬ ‫و در حال حاضر‬ ‫ســرمایهگذاری‬ ‫دورهمی و‬ ‫درمــان دانشــگاه‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬اعتبار‬ ‫جدید شــیوع کرونا را‬ ‫علیصدر میگذرد‬ ‫ـه بیماری کرونا‬ ‫تاکنون بــه حـ‬ ‫باالســت‪ .‬معــاون‬ ‫تحقق را نشان می‬ ‫ـاون بهداشــت و‬ ‫در سال گذشته‪،‬‬ ‫تــا بتوانیم موج‬ ‫شرکت سیاحتی‬ ‫بیش از شــش بـ‬ ‫عبــور کــرده کــه‬ ‫نمیزننــد بســیار‬ ‫به دلیل تعطیلی‬ ‫معـ‬ ‫ـتغال ‪ ۱۳۶‬درصد‬ ‫ـتان همدان‬ ‫ابتالی بپرهیزنــد‬ ‫ـتان ‪ ۴۴۱‬میلیــارد‬ ‫ـر ورود و خروج‬ ‫از مــرز ‪ 600‬نفــر‬ ‫از واکسیناســیون‬ ‫نفر نیرو دارد که‬ ‫کــه ماســک‬ ‫اشـ‬ ‫رفاه اجتماعی اسـ‬ ‫تــه بــه ایــن اسـ‬ ‫ـم‪ ،‬در حــال حاضـ‬ ‫ـت‪ :‬با باال رفتــن‬ ‫های گذشــته‬ ‫مجموعه بیش از ‪۲۰۰‬‬ ‫شهرســتانها در‬ ‫پزشــکی همدان‬ ‫ـرکل تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫زیادی از نیروها از‬ ‫تخصیصیاف‬ ‫مدیریــت کنیـ‬ ‫ـتی دانشــگاه گفـ‬ ‫جانبــازان‪ ،‬گروه‬ ‫ـوده اســت و اغلب‬ ‫ـتان ‪ ۴۷۹‬میلیارد‬ ‫ممنوع شده است‪.‬‬ ‫مدیـ‬ ‫درامدهای شرکت تعداد‬ ‫تســهیالت روســتایی‬ ‫توصیه بهداشـ‬ ‫ـت تختهــای‬ ‫از کادر درمــان‪،‬‬ ‫بیســابقه بـ‬ ‫ـوده که عملکرد اسـ‬ ‫غیربومی به استان‬ ‫ـروس کرونــا‪ ،‬ظرفیـ‬ ‫ـوص پرداخــت‬ ‫هــزار نفــر‬ ‫قــرار دارنــد‪ .‬او‬ ‫غار و کاهش‬ ‫اظهار داشت‪ :‬در سال‬ ‫بیماری کرونا خبر‬ ‫پنج تومــان بـ‬ ‫ـش پالکهای‬ ‫بیشــتر از ســهم‬ ‫در خصـ‬ ‫قرمــز و نارنجــی‬ ‫مــردم بــه ویـ‬ ‫های خاص علیه‬ ‫استفاده میکنند‪ .‬او‬ ‫تخصیصی استان در‬ ‫یعنــی ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫مراقبتهــا کاهـ‬ ‫کرمی شــرایط‬ ‫ـتاریم از هرگونــه‬ ‫پرخطر و گروه‬ ‫بیمه بیکاری‬ ‫داشت‪ :‬سهمیه‬ ‫تومــان بــوده‬ ‫تخفیفات قابلتوجهی‬ ‫ـتانی کــم و کیفیــت‬ ‫پرس؛ دکتر منوچهر‬ ‫شــهروندان خواسـ‬ ‫جذبشده است‪.‬‬ ‫اظهار‬ ‫ـزار و ‪ ۴۱۷‬میلیارد‬ ‫های بیمارسـ‬ ‫رویکردهای کلی‬ ‫داد‪.‬به گزارش همدان‬ ‫ـیار کــرد‪ :‬از‬ ‫بینیشده محقق و‬ ‫ـه مبلغ چهــار هـ‬ ‫بپرهیزنــد و پروتکل‬ ‫‪ ۹۹‬با توجه به‬ ‫مجموعه داده شــد و‬ ‫در شــرایط بسـ‬ ‫تاکنون پیش‬ ‫ـ‬ ‫مــد غیرضــروری‬ ‫اینکه در حال حاضر‬ ‫ـد به بهرهبرداران‬ ‫مرحلــه و ب تخصیص دادهشده که‬ ‫متاسفانه رفتوا‬ ‫حــدود ‪ ۹۰‬درصـ‬ ‫بــا بیــان‬ ‫ســافر بــه ‪ ۸۰‬هزار‬ ‫ریال به اســتان‬ ‫دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ـدگان از ‪ ۵۵۰‬هزار م‬ ‫سخت کرونایی قرار‬ ‫عــداد بازدیدکننـ‬ ‫شرکت علیصدر عنوان‬ ‫ت‬ ‫یافت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫گــزارش‬ ‫مسافر کاهش‬ ‫میلیارد ریال از غار‬ ‫کشتارگاهها‪ ،‬مجموعا‬ ‫‪@ruyda diran‬‬ ‫گذشته بیش از ‪۳۰‬‬ ‫رصد شــبانهروزی‬ ‫کرد‪ :‬در سالهای‬ ‫پنج میلیارد ریال‬ ‫های بود که با‬ ‫برای متخلفان صادر‬ ‫که در سال ‪ ۹۹‬به‬ ‫بیان کرد‪ :‬اکیپ‬ ‫ریال جریمه نقدی‬ ‫‪@ruyda diran‬‬ ‫درامد کسب میشد‬ ‫انجام شد‪ .‬جودکی‬ ‫‪ ۵۸‬میلیارد‬ ‫مجموعه ســیاحتی‬ ‫استان همدان در‬ ‫‪ ۹۹‬انتظامی‬ ‫در سطح استان‬ ‫اینکه‬ ‫تعزیرات حکومتی‬ ‫به‬ ‫یافت‪ .‬او با اشــاره‬ ‫گفت‪ :‬از ‪ ۱۶‬اسفند‬ ‫ـترک با تمام توان‬ ‫شد‪ .‬مدیرکل‬ ‫ـور اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫کاهش‬ ‫طریق پل ارتباطی ما‬ ‫گشــتهای مشـ‬ ‫فروشان صادر شد‪ .‬او‬ ‫‪@ruyda diran‬‬ ‫حفظ و دســت ســود‬ ‫ـن مجموعــه کشـ‬ ‫هم استانیها از‬ ‫تعداد یک هزار و صد‬ ‫ــدان از مرغ‬ ‫علیصــدر بزرگتریـ‬ ‫کردند تا ارامش بازار‬ ‫ادامه گفت‪:‬‬ ‫ـرکت بــه ‪ ۱۵‬هــزار‬ ‫حکومتی اســتان هم‬ ‫فــن گویای ‪۱۲۴‬‬ ‫فروردین امسال‬ ‫‪@ruyda diran‬‬ ‫شــت تــالش‬ ‫ـداد ‪ ۱۱۰۸‬واحد‬ ‫افتخــار شـ‬ ‫اداره کل‪ ،‬تل‬ ‫تعزیرات لغایت ‪۱۷‬‬ ‫مدیرکل تعزیرات‬ ‫ـود‪ .‬او گفت‪ :‬تعـ‬ ‫ـط ‪ ۱۳۶‬اکیپ گ‬ ‫در ســالهای غیرکرونایــی وضعیت تغییــر کرده و‬ ‫از شروع طرح به‬ ‫بازرسی و تلفــن ‪ ۳۲۵۲۳۴۴۲‬تجارت‪ ،‬سامانه پیامکی‬ ‫جویــان کوتاه شـ‬ ‫واحد صنفی توسـ‬ ‫‪ ۲۶۹‬فقره پرونده‬ ‫و هشــت‬ ‫غار بــود اما امروز‬ ‫اکیپ گشت مشترک‬ ‫تعزیراتحکومتی‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫ورود‬ ‫بازدیدکننــده‬ ‫ازدحام جمعیت‬ ‫بازرسیشدند‪.‬مدیرکل‬ ‫صنفی توسط ‪۱۳۶‬‬ ‫شدند سازمان‬ ‫خود را ثبت کنند‪.‬‬ ‫همدان خبر داد‪.‬‬ ‫ریزی کنیــم کــه از‬ ‫حکومتی احضار‬ ‫میتوانند شکایت‬ ‫داریوش مشترک‬ ‫ایــن بازرســیها‬ ‫حکومتی استان‬ ‫ـد طــوری برنامه‬ ‫متخلف به تعزیرات‬ ‫‪۳۰۰۰۰۰۱۳۵‬‬ ‫در ادامــه گفــت‪:‬‬ ‫ســال گذشــته که‬ ‫خبرنگاران جوان‪،‬‬ ‫بایـ‬ ‫مربوط به بازار مرغ‬ ‫نــاف‪۲۶۹ ،‬‬ ‫اســتان همــدان‬ ‫مجیدی بیان کرد‪ :‬از‬ ‫گزارش باشــگاه‬ ‫مــت‪ ،‬اتــاق اص‬ ‫از این بازرسیها‬ ‫به‬ ‫طرح‬ ‫ـود‪.‬‬ ‫جلوگیری شـ‬ ‫پرونده از شــروع‬ ‫هزینه مسافر در‬ ‫ـکاری ســازمان ص‬ ‫حجم باالیی‬ ‫بهداشتی اعالم شد‪،‬‬ ‫ورود ‪ ۲۶۹‬فقره‬ ‫داد بــا همـ‬ ‫شــکی و نیــروی‬ ‫جودکی از‬ ‫دستورالعملهای‬ ‫ـتان همــدان خبــر‬ ‫شــگاه علــوم پز‬ ‫خردادماه حدود‬ ‫ـرات حکومتــی اسـ‬ ‫دامپزشــکی‪ ،‬دان‬ ‫بهعنوان نمونه در‬ ‫غار افزایش یافت و‬ ‫بــه تعزیـ‬ ‫جریمه نقدی بــه بازار‬ ‫هزینه شد تا سرانجام‬ ‫‪ ۵۸‬میلیــارد ریــال‬ ‫تومان برای ماســک‬ ‫و گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫ماسکراهاندازیشد‪.‬‬ ‫کارگاهتولید‬ ‫تست سریع‬ ‫‪02‬‬ ‫س جمهور‪:‬‬ ‫رئی ‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪03‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫دولتو رئیس جمهور‬ ‫خودشان را از ملت‬ ‫جداندانند‬ ‫کسانیکهمی گویندرئیس جمهور‬ ‫اختیاراتندارداشتباهمی کنند‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫‪02‬‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪08‬‬ ‫اغاز فاز سوم‬ ‫تستانسانیواکسن‬ ‫کووایران از اردیبهشت‬ ‫تحول خط مشی در جمهوری اسالمی؛ «موازنه سازی» جایگزین «موازنه منفی»‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫برجــام بــدون توجه به تغییر نظم نظام بی ‬ ‫نالملل و موازنه منفی‪ ،‬ایدئولوژیک بوده و زندگی انان همچنان در می کند‪.‬از اینمنظرنسلدومبهممکن هاواز مهمترینان امریکارادچاردوگانگیفرهنگیوسیاسی کردهوبهتدریج ونظامیبهامریکاوحتیتجزیهایرانوجودمی داشت‪.‬‬ ‫اشوبحاصلازان‪،‬غیرقابلفهمواجراخواهدبود‪.‬قواعد چارچوبدیوارهاونهراه هامعنیمی دهد‪.‬‬ ‫حفظکسب وکاراقتصادیمردممی اندیشد‪،‬موضوعیکه تبدیل به قطب فرهنگی با نهادهای حزبی و بارویکرد به‬ ‫شــکاف درونی امریکا که از جمله از هراس مردم این‬ ‫حاکم بر نظام دو قطبی جنگ سرد بی معنا شده و اکنون‬ ‫براین اســاس باید به انان حق بدهیم که برجام را در در نسل اول زیاد محلی از اعراب نداشته است‪.‬‬ ‫تصرف قدرت دولتی تبدیل شــده اند‪ .‬جبهه نبرد این دو کشور از پیروزی ترامپ و استمرار سیاست های او در داخل‬ ‫نظامبی ‬ ‫نالمللباتکثریاز قدرت هایمنطقه ایوجهانی چارچوبسیاست های ضد امپریالیستی از امریکا تعریف‬ ‫تندروها در‬ ‫این تفاوت نسلی می رساند در عمل‬ ‫رمضانعلیـوار برلین و پرده‬ ‫نسل بلــوک از دیـ‬ ‫معتمدی اهنین عبــور کرده و به نوعی و خــارج حکایــت می کرد‪ ،‬به تناســب میــزان تهدیدها و‬ ‫اقای‬ ‫جناب‬ ‫نظم‬ ‫گذار‪،‬‬ ‫دوره‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫اشوب‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫است‪.‬جهان‬ ‫مواجه‬ ‫نابودی‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫انتاگونیستی‪،‬‬ ‫مناسبات‬ ‫خواهان‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫میان‬ ‫تضاد‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫حرکت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ روی‬ ‫ه‬ ‫میان‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫دوم‬ ‫ه‬ ‫جبه‬ ‫و‬ ‫کشــورها‬ ‫درون‬ ‫در‬ ‫فرهنگی‬ ‫امیزش‬ ‫از‬ ‫ بندی نوینی مخاطرات‪،‬جبههگسترده ایازاقدامهماهنگنانوشتهرابه‬ ‫مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان‬ ‫جهانی چندجانبه را تجربه می کند‪ .‬از این منظر جمهوری کامل ان باشــند‪ .‬این نگاه‪ ،‬از منظر تاریخی موازن هســازی این دو نسل بسیار جدی است‪ .‬نسل دوم معتقد است در برخوردارشدهاست‪.‬اینرویهفرهنگی‪،‬برخالفکشورهای قصدطردسیاست هایامریکااز سویرهبریایران‪،‬در کنار‬ ‫رحمت و‬ ‫سعید‪،‬‬ ‫ـتفقید‬ ‫برایریاسـان‬ ‫گفته‪،‬‬ ‫تسلیت‬ ‫معتمدی را‬ ‫عباسعلی‬ ‫ارجمندتان‪،‬‬ ‫برادر‬ ‫درگذشت‬ ‫امتیازات‬ ‫اسالمی ایران دیگر نمی تواند شعار نه شرقی و نه غربی پایدار را مانند موازنه مثبت در عصر واگذاری‬ ‫دوقطبی و پسا‬ ‫مرحومدر جهان پسا‬ ‫منظر منافع ملی‬ ‫در حالی که از‬ ‫جمهوری در‬ ‫گذشــته‬ ‫انتخابات دوره‬ ‫اروپایی‪ ،‬در‬ ‫مغفرتقدرتمنداز جملهفرانسه‪،‬‬ ‫سیاسی کشورهای‬ ‫دیگررهبران‬ ‫ایرانبر‬ ‫ذیل را‬ ‫‪ ۵۷‬دارد‬ ‫نظر‬ ‫انقالبدر‬ ‫البرز‬ ‫پروژهملی‬ ‫مسبوقبهنهضت‬ ‫اسالمی‬ ‫استانمنفی‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای (موازنه‬ ‫کالنجهانکمونیستو‬ ‫ هایایدئولوژیک‬ ‫سرد‪،‬قاب‬ ‫ترامپ و سیاست های‬ ‫ بخشی از مردم به‬ ‫داغداربا رای‬ ‫بازماندگان امریکا‬ ‫ارزومندم‪.‬او‪ ،‬المان‪ ،‬چین (اجزای مختلف دکترین متوازن سازی ایران)‬ ‫شکیبایی‬ ‫صبر و‬ ‫جنابعالی و‬ ‫برای‬ ‫تلقیمی کنند‪،‬بهاینمعنا کهاگرامتیازیبهانگلیس جنگ و‬ ‫مطرحواجرا کند؛‬ ‫دوقطبیهمچنان‬ ‫جهان‬ ‫اساس شرایط ذکر شده و به شرح مشخصات‪ ،‬اطالعات و جزئیاتنفت)رادر‬ ‫ـوب داده م ‬ ‫طریق در جنـ‬ ‫یشــد‪ ،‬بــه روســیه نیز در شــمال کشــور لیبرالیسم‪،‬قدرتتفسیرومواجههعملیخودرابرایتفسیر ناسیونالیسم نوینی را نهادینه کرد‪ .‬نهادینه سازی فرهنگ منجر شد‪.‬این سیاست در انتخابات‪ ۲۰۲۱‬امریکا‪ ،‬عمال در‬ ‫مزایده‬ ‫مزایده از‬ ‫درپسااسناد‬ ‫مندرج‬ ‫امیر اکبری‪ -‬روزنامه رویداد امروز‬ ‫اما این بدان معنا نیســت که به ویژه در ایران‪ ،‬مناســبات بایــد امتیازهایی به همــان وزن واگذار م ‬ ‫یشــد‪ .‬در حالی وتغییرجهاناز دستدادهونیازمندبازتعریفاز پارادایم مذکــور به ترامپیســم و دولت ترامپ‪ ،‬توانمنــدی به طور کنار جامعه مدنی این کشور و تقویت ان در شکاف ایجاد‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫صالحیت واگذار‬ ‫پیمانکاران واجد‬ ‫کــه از‬ ‫جنابعالــی‬ ‫شایســته‬ ‫عمومی بهانتصــاب‬ ‫و کادرهای متناســب با ان از پارادایم گذشــته خارج و به کــه دغدغه جناح های مختلف در شــرایط کنونی اغلب جدید جهان مبتنی بر چندجانبگی اســت‪ ،‬اما بازخوانی متوسطهرسالخروجامریکااز چهار معاهدهبین المللی شده‪،‬وخالفامتدادسیاست هایمخربترامپدر نظام‬ ‫تضمینــوان کشــور‬ ‫ـی ج‬ ‫چهرههــای علمــی و اجرایـ‬ ‫مبلغ‬ ‫پارادایمنوینپیوستهباشند‪.‬نیروهایوفادار بهجنگسرد موازنه سازیدر ایجادارتباطباچین‪،‬امریکا‪،‬اروپاوروسیه‪ ،‬مذکور به دلیل وابستگی ها و عادت واره های کهن‪ ،‬تحول از جملــه برجام‪ ،‬پیمان اقلیمی پاریس‪ ،‬ســازمان جهانی بین الملل قرار گرفت‪ .‬واکنش های این دست از کشورها‪،‬‬ ‫مدت اعتبار پیشنهادات‬ ‫توضیحات‬ ‫مدت‬ ‫شماره مزایده‬ ‫مبلغ (ریال)‬ ‫موضوع مزایده‬ ‫ارجمند‬ ‫همکاران‬ ‫(ریال)‬ ‫کشورهای‬ ‫با‬ ‫ جانبه‬ ‫ه‬ ‫هم‬ ‫ارتباط‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫سو‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫ایران‪،‬‬ ‫در‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫ایران‬ ‫بازار‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫انان‬ ‫رقابت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫باهدف‬ ‫ سازد‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫دشوار‬ ‫را‬ ‫اول‬ ‫نسل‬ ‫استراتژی‬ ‫و‬ ‫ بینی‬ ‫ن‬ ‫جها‬ ‫در‬ ‫بهداشتدرمیانهشیوعبحران کروناویونسکورااعطا کرد‪ .‬بهعنوانیکیازاهرم هایموثر‪،‬بهافکارعمومی‪،‬نهادهای‬ ‫هســتید بهعنــوان مدیــرکل ســتاد اجرایــی‬ ‫محــور و قدرتمند در دکترین سیاســت خارجی جمهوری توسعههمه جانبهکشوراست‪.‬‬ ‫زهراطــب جدی‬ ‫دارای مخا‬ ‫ن الملــل‬ ‫نســل اول در نظــام بی‬ ‫مریمبرجامبهویژه‬ ‫خانمترامپاز‬ ‫نتایجخروج‬ ‫حسینی ‪ ،‬یکیاز‬ ‫حسینیدربحبوحه مدنــی و رای دهنــدگان امریکایی منتقل شــد و انــان را در‬ ‫سرکار‬ ‫خانم‬ ‫سرکار‬ ‫فرمــان امــام اســتان اصفهــان تبریــک‬ ‫اسالمی ایران «موازنه سازی» را رد می کنند‪ ،‬و از سوی دیگر‬ ‫البتهنگاهنیروهایتندرو‪ ،‬گرفتار تفاوت هاینسلینیز اســت‪ .‬زیــرا از میانــه اشــوب و گــذر از نظــم جنــگ ســرد‪ ،‬شــیوع کرونا‪ ،‬تحریم دارویــی ایران به دلیل تحریم نظام حقانیتخودنسبتبهجریانترامپیسم‪،‬بیشاز گذشته‬ ‫تجدیدمزایده‬ ‫مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و از پروردگار مهربان برای ان فقید سعید‪ ،‬رحمت و مغفرت و برای‬ ‫همچنان تعریف ایدئولوژیک خود را از خیانت و خدمت شــده اســت‪ .‬نســل قدیم به هر نحو ممکن بدون توجه ناسیونالیسم افراطی نوینی بر اساس ترسیم مرزبندی های بانکی و مالی ایران‪ ،‬و افزایش تلفات انسانی در ایران در استوار ساخت‪.‬اینرویکرددر خاورمیانه‪،‬طرح هایمثلث‬ ‫‪،‬نگهداری و‬ ‫واگذاری‬ ‫ـروردگار‬ ‫ـ‬ ‫پ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫روزافزونت‬ ‫ـق‬ ‫ـ‬ ‫توفی‬ ‫گفتــه‪،‬‬ ‫نحوه مشاهده مراجعه‬ ‫ارزومندیم‪.‬‬ ‫صبرو‬ ‫بهره برداری از چهار‬ ‫داغدارویژه‬ ‫بازماندگانفرهنگی به‬ ‫گرفته تا ارتباط و اتحاد در داخل و خارج‪ ،‬مطابق با سیاق بــه ابزارهــا‪ ،‬و ممکنــات به بایدهای ارزشــی خود توســل تبعیض امیز نژادی‪ ،‬و خالف تکثرگرایی‬ ‫شکیباییاست‪.‬اگرترامپ‬ ‫کودکانوسالمندان‬ ‫پیروزانتخابات‪ ۲۰۲۱‬حلقهنیوممتشکلاز عربستان‪،‬اسرائیل‪،‬ترامپیسمرابرای‬ ‫‪36‬ماه مدت به بخش مزایده‪/‬انتخاب‬ ‫‪5099004224000008 1,538,000,000‬‬ ‫‪30,750,720,000‬‬ ‫تابلوی‬ ‫دستگاه‬ ‫‪1‬‬ ‫اجاره‪/‬انتخابی کنند‪.‬‬ ‫کارتابلتفسیروعملم‬ ‫مفهومیاندورهتبیین‪،‬‬ ‫تضادواشتی ناپذیر‬ ‫سه ماه می جویــد‪ .‬امــا نســل دوم هرچند بــه تحقــق ارزش های علیهمهاجرانومسلمانانسربراورده که‬ ‫ توانســت به‬ ‫ـد‪ ،‬هر چند م‬ ‫یشـ‬ ‫همکاران م ‬ ‫دســت باالی سیاست کشاندنجنگبهداخلایرانوبی ثبات سازیانعقیم کرد‬ ‫ارزومنــدم‪.‬‬ ‫یکتــا‬ ‫اجاره‬ ‫امروز‬ ‫روزنامهیرویداد‬ ‫روزنامه‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫تبلیغاتی واقع در‬ ‫ستاد‬ ‫سامانه‬ ‫نفوذ و‬ ‫این عده قدرتمند‪ ،‬با‬ ‫ثروتمند‪ ،‬در مغاک ناشی ایدئولوژیکمی اندیشدوانراراهنمایعملخودمی داند‪ ،‬میــان انــان می تواند به تقویت و تثبیت جریان فرهنگی تندروی و حاکمیت کادرهای ان در کشور منتهی شود‪ ،‬اما و در نتیجه طرح تندروهای داخلی که به دامن حلقه نیوم‬ ‫محور ازاد راه کرج‪-‬‬ ‫از دوگانه انتقال از موازنه منفی به موازنه سازی همه جانبه امــا مبارزه با امریــکا را در چارچوب اصول جدید حاکم بر خشونت طلبیوجنگمیاناناندر کشورهایخودمنجر در میان مدت احتمال برخوردهای نظامی ســخت میان غلتیدهبودند‪،‬برایتشدیدتضادهابرای کسبدستباال‬ ‫قزوینروزنامه رویداد امروز ‪ -‬امیر اکبری‬ ‫و پایدار‪ ،‬دست و پا می زنند‪ .‬نگاه نیروهای تندرو وفادار به نظم جهانی یعنی مشارکت‪ ،‬اتحاد و رقابت جست وجو شــود‪.‬جریان جنگ طلب در سراســر جهان به ویژه اروپا و امریکاوایران‪،‬انفجار خاورمیانهوضرباتسختانسانی در داخل را خنثی کرد‪.‬‬ ‫اگهیمزایدهعمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫تورجاقای‬ ‫جناب‬ ‫حاجی رحیمیان‬ ‫جناب اقای دکتر‬ ‫دکتر تورج حاجی رحیمیان‬ ‫ردیف‬ ‫انتصــاب شایســته جنابعالــی کــه از چهره هــای‬ ‫علمی و اجرایی جوان کشــور هســتید به عنوان‬ ‫مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت‬ ‫امــام(ره) اســتان اصفهــان تبریــک گفتــه‪ ،‬توفیق‬ ‫روزافزونتــان را از پــروردگار یکتــا ارزومنــدم‪.‬‬ ‫روزنامه رویداد امروز ‪ -‬امیر اکبری‬ ‫‪2‬‬ ‫مزایده واگذاری‬ ‫‪،‬نگهداری و بهره‬ ‫برداری از چهار‬ ‫دستگاهتابلوی‬ ‫تبلیغاتی واقع در‬ ‫محور ازاد راه تهران‬ ‫‪-‬کرج‬ ‫‪17,847,648,000‬‬ ‫‪900,000,000‬‬ ‫نحوه مشاهده مراجعه‬ ‫‪36‬ماه مدت به بخش مزایده‪/‬انتخاب‬ ‫کارتابلاجاره‪/‬انتخاب‬ ‫اجاره‬ ‫سامانهستاد‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫‪5099004224000009‬‬ ‫سه ماه‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫کرمانشاه(سهامیخاص)‬ ‫اگهی مزایده عمومی (‪)99/404‬‬ ‫یک مرحله ای ( نوبت دوم)‬ ‫نوبت دوم‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ‪1400/1‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شــرکت توزیع نیروی برق اســتان کرمانشــاه در نظر دارد ‪50،000‬کیلو گرم انواع‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫برســاند‪.‬لذاکلیه باشــرکت‬ ‫فروش‬ ‫عمومی به‬ ‫ســیم الومینیومی اســقاط رااز‬ ‫مناقصه عمومی به‬ ‫طریــق‬ ‫هــای را از‬ ‫مشــخصات ذیــل‬ ‫نظر دارد انجام پروژه های‬ ‫ایالم در‬ ‫مزایدهاســتان‬ ‫طریــقفاضالب‬ ‫شــرکت اب و‬ ‫ابوو فاضالب‬ ‫ســیم و شرکت‬ ‫بشــرح جدول ذیل و‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫رشــته‬ ‫در‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫ســازمان‬ ‫از‬ ‫صادره‬ ‫صالحیت‬ ‫گواهــی‬ ‫دارای‬ ‫پیمانــکاران‬ ‫کارخانجــات ذوب فلزات مــی توانندجهــت دریافت اســناد مزایده و بازدیــد ظرف مدت‬ ‫کابــل‬ ‫زمان و محل دریافت اسناد مزایده و اگاهی از سایر شرایط‪:‬‬ ‫استان ایالم‬ ‫خیابانپیمانکاران واجد‬ ‫نماید‪ .‬لذا از‬ ‫اجتماعــی واگذار‬ ‫کار و رفاه‬ ‫اداره تعاون‪،‬‬ ‫امــورایمنی صادره‬ ‫صالحیت‬ ‫کرمانشــاه‪-‬‬ ‫واقــع در‬ ‫شــرکت‬ ‫تدارکاتازاین‬ ‫گواهینامهبه‬ ‫دارندهاگهــی‬ ‫همچنیــنایــن‬ ‫‪ 5‬روز کاری از تاریــخ انتشــار‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز در نظر دارد مزایده عمومی مذکور را از طریق سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکیودولت (ستاد) به‬ ‫قیمت به ســامانه تدارکات‬ ‫شــرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد‬ ‫اســناد و‬ ‫دریافت‬ ‫دعوت بعمل می‬ ‫شــهید شــرایط‬ ‫‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫‪ www.tavanir.org.ir‬و‬ ‫هــای‬ ‫ســایت‬ ‫جهتبــه‬ ‫(ســیلو) وایدیــا‬ ‫امجدیــان‬ ‫الکترونیکی دولت برگزار نماید ‪.‬کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران‬ ‫ادرس‪ setadiran.ir :‬مراجعه نماید‪ .‬جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن‪ 084۳22۳0۱20-7 :‬داخلی ‪ ۳۱۳‬گروه قراردادها تماس حاصل‬ ‫‪ www.kpedc.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و‬ ‫فرمایید‪ .‬در ضمن مبالغ تضمین بر اساس ایین نامه تضمین معامالت دولتی می باشد‪.‬‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫تذکر‪ :‬پرداخت هزینه اگهی های مناقصه و همچنین سوابق تجدید مناقصه به عهده برنده می باشد‪.‬‬ ‫الزم اســت مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ‪,‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای‬ ‫ نوع تضمین شرکت در مزایده‪ :‬ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد‬‫الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند‪.‬زمان دریافت اسناد مزایده در سامانه ستاد (‪ )setadiran.ir‬و‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫براورد اولیه (ریال)‬ ‫رشته کاری‬ ‫مدت پیمان‬ ‫عنوان مناقصه‪ -‬شهرستان محل اجرا‬ ‫ردیف‬ ‫‪ 697،500،000‬ریال‬ ‫تضمین شرکت در مزایده‬ ‫ مبلغ‬‫مهلت بازدید در روزهای اداری از تاریخ ‪ 99/08/18‬ساعت ‪ 8‬صبح لغایت ساعت ‪14‬ظهر مورخ ‪ 99/08/26‬می باشد‬ ‫موردمزایده‪:‬ازتاریخ‪99/8/18‬لغایت‪،99/8/22‬انبار اسقاط این شرکت به‬ ‫ زمان بازدیدوخریداسنادکاالی‬‫شرکتهای دارای‬ ‫احداث خط برق ‪ ۲۰‬کیلو ولت‬ ‫‪.‬مهلت‪ ،‬زمان و محل تحویل پیشنهادات‪ :‬در سامانه ستاد و تحویل ضمانت نامه به دبیرخانه اداره کل راهداری و حمل‬ ‫‪158/886/7۲6‬‬ ‫‪3/177/734/5۲5‬‬ ‫رشته نیرو حداقل‬ ‫‪ ۲‬ماه‬ ‫ایستگاه پمپاژ چشمه رمضان‪ -‬محل‬ ‫نشانی فوق ‪1‬‬ ‫و نقل جاده ای استان البرز در قبال دریافت رسید از تاریخ ‪ 99/08/18‬لغایت ‪ 99/09/01‬تا ساعت ‪ 14‬ظهرروز شنبه‬ ‫اول حداکثر تاساعت‪11:00 :‬روز پایه ‪5‬‬ ‫مناقصه بار‬ ‫اجرا‬ ‫یکشنبه مورخ ‪ ،99/9/2‬دبیرخانه شرکت‬ ‫مزایده‪:‬‬ ‫ایالم‪-‬های‬ ‫پاکت‬ ‫ زمان و مکان تسلیم‬‫می باشد‪ .‬به پیشنهادهای فاقد امضاء‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان‬ ‫حراست واقع در میدان دفاع مقدس‪،‬‬ ‫دبیرخانه‬ ‫فیزیکی به‬ ‫ســتاد بصورت‬ ‫ســامانه‬ ‫گذاری در‬ ‫(پاکت الف) عالوه بر بار‬ ‫ضمانت نامه‬ ‫ارائه اصل‬ ‫تذکر‪:‬‬ ‫شرکت‬ ‫کنفرانس‬ ‫‪،99/9/2‬اتاق‬ ‫مورخ‬ ‫یکشنبه‬ ‫ها‪:‬ساعت‪12:00‬روز‬ ‫پاکت‬ ‫بازگشایی‬ ‫مکان‬ ‫ زمان و‬‫واصل شود‪ ،‬مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪ .‬تاریخ جلسه بازگشایی پاکات‪ :‬روز یکشنبه مورخ ‪99/09/02‬راس‬ ‫هرگونهالزامی می باشد‪.‬‬ ‫دفتر حراست‬ ‫استان ایالم‪،‬‬ ‫درمقابلشرکت اب و‬‫مالیات‪،‬عوارض و نظایر ان طبق قوانین و مقرارات به عهده خریدار‬ ‫دریافت و‬ ‫فاضالبنقدا‬ ‫فروش‪،‬وجه ان‬ ‫است‪ .‬مهلت دریافت (دانلود) اسناد‪ :‬از تاریخ‪ ۱400/0۱/22 :‬لغایت ‪ ۱400/0۱/25‬ساعت ‪ ۱4‬ب‪.‬ظ‬ ‫ساعت ‪9‬صبح (حضور نماینده شرکت با معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر بالمانع است)‪ .‬ارسال اسناد فقط از‬ ‫مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ‪ ۱400/0۱/25 :‬لغایت ‪ ۱400/02/06‬ساعت ‪ ۱4‬ب‪.‬ظ‬ ‫طریق سامانه ستاد می باشد‪ .‬پیشنهاد دهنده مکلف است تضمین معتبر مطابق مقررات تهیه و تسلیم اداره کل‬ ‫ به پیشنهادهای فاقد سپرده‪ ،‬سپرده مخدوش‪ ،‬سپرده های کمتر از میزان مقرر‪ ،‬چک شخصی و نظایر ان ترتیب‬‫زمان برگزاری جلسه بازگشایی پاکات مناقصه‪ :‬تاریخ ‪ ۱400/02/07‬ساعت ‪ ۱0‬ق‪.‬ظ‬ ‫اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫نماید‪ ( .‬اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده‪ :‬ادرس‪ :‬کرج‪-‬‬ ‫نوبت دوم در تاریخ‪۱400/0۱/2۳ :‬‬ ‫نوبت اول در تاریخ‪۱400/0۱/22 :‬‬ ‫*سایر ‪ - ۱۱۱7۱75‬به پیشنهادهای فاقد امضاء ‪ ،‬مشروط ‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مزایده واصل‬ ‫گوهردشت ‪-‬رجائی شهر خیابان چهارم شرقی پالک‪11‬شماره تماس‪ 026- 34203400-3:‬داخلی‪135-176‬م الف‪:‬‬ ‫شرکتمدیریتپسماندشهرداریها‬ ‫می شود‪ ،‬مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان ایالم‬ ‫شرایط‪ ،‬اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است‪.‬اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل‬ ‫ سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است‪.‬‬‫عضویت در سامانه و هرگونه مشکل در بارگذاری اسناد ‪ :‬مرکز تماس‪02141934‬‬ ‫ جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های ‪ 083-38255575‬تماس حاصل نمائید‪.‬‬‫شناسه اگهی‪1039869:‬‬ ‫شرکت مدیریت پسماند شهرداری های شاهین شهر و میمه‪،‬‬ ‫خمینی شهر و برخوار در نظر دارد عملیات بارگیری قیف سالن دریافت‬ ‫مجتمع بازیافت‪ ،‬پردازش و تولید کود به وســیله یک دســتگاه لودر را از‬ ‫طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صالحیت و دارای‬ ‫سابقه کار مرتبط واگذار نماید‪ ،‬لذا متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری‬ ‫شــنبه ‪ ۱400/02/04‬جهــت دریافت و تحویل اســناد مربوطه به دفتر‬ ‫شرکت واقع در شاهین شهر خیابان شهید بهشتی (مخابرات) انتهای فرعی‬ ‫‪ 9‬غربی پالک ‪ 66‬مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن‬ ‫‪ 0۳۱45290800‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫بین‬ ‫خبر‬ ‫اعتماد به امریکا‬ ‫امکان پذیر نیست‬ ‫ســخنگوی وزارت خارجه جمهوری اســامی ایران‬ ‫در مصاحبه با شــبکه ســی ان ان تاکید کرد که پس از‬ ‫چهار سال جنگ بی وقفه اقتصادی امریکا علیه مردم‬ ‫ایــران‪ ،‬امکان پذیــر نیســت که جمهــوری اســامی به‬ ‫واشنگتن اعتماد کند‪ .‬سعید خطیب زاده در گفت وگو‬ ‫با «کریســتین امانپور» مجری شــبکه «ســی ان ان» بار‬ ‫دیگر تاکید کرد که نیازی به مذاکره با امریکا نیست‪ .‬به‬ ‫گــزارش فــارس‪ ،‬او در خصوص روند مذاکرات برجامی‬ ‫اخیــر در «ویــن» تصریح کــرد‪ :‬روند مذاکــرات در وین‬ ‫در مسیر درستی قرارگرفته است و گروه ‪ ۱+۴‬اقدامات‬ ‫مثبتی را در مذاکرات وین در پیش گرفتند و مذاکرات‬ ‫وین نشان داد که حصول پیشرفت امکان پذیر است‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت خارجه ایران سپس ادامه داد‪ :‬جریان‬ ‫مثبتــی که گــروه ‪ ۴+۱‬در مذاکرات وین به وجود اورد‪،‬‬ ‫در صــورت امادگــی امریــکا بــرای عمل بــه تعهداتش‬ ‫ذیل برجام‪ ،‬قابل حفظ اســت‪ .‬خطی ـب زاده با تاکید‬ ‫بــر لــزوم فاصله گرفتن دولــت بایدن از سیاس ـت های‬ ‫شکست خورده ترامپ علیه جمهوری اسالمی گفت‪:‬‬ ‫بــه نظــر می رســد کــه اعضــای دولــت فعلــی امریــکا‬ ‫ب هجــای توافــق هســته ای ایران کــه مربوط بــه دوران‬ ‫ریاس ـت جمهوری اوباما اســت‪ ،‬بیشــتر به تحریم های‬ ‫دوران ترامــپ (علیــه ایــران) متعهــد هســتند‪ .‬به نظر‬ ‫من بایدن باید یک تصمیم سیاسی اتخاذ کند مبنی بر‬ ‫اینکه ایا قصد دارد توافق هســته ای را باسیاس ـت های‬ ‫شکست خوردهتحریمیترامپ(علیهایران)در معرض‬ ‫خطر قرار دهد یا اینکه قصد دارد از این سیاست های‬ ‫شکس ـت خورده فاصلــه بگیــرد؟ او در ادامــه بــا تکرار‬ ‫مواضــع ایران در قبــال برجام گفت‪ :‬ایران همــواره در‬ ‫خصوص برجام موضع روشــن واضحی داشــته است‪.‬‬ ‫مذاکرات جدی میان ایران و ‪( ۵+۱‬برای حصول برجام)‬ ‫صورت گرفت و ‪ ...‬پس از مهر و امضای برجام‪ ،‬ما این‬ ‫توافــق را اجــرا کردیــم و از ان زمان همــواره به وضوح‬ ‫اعــام کردیــم کــه همــه بایــد بــه تعهداتشــان پایبند‬ ‫باشــند و ایران حتی پس از خروج امریکا از برجام نیز‬ ‫با حسن نیت و به طور کامل به تعهداتش پایبند بود‪.‬‬ ‫خطیب زاده ســپس در ادامه افــزود‪« :‬ما به طور واضح‬ ‫اعــام کردیــم که تمامــی تحریم هایی کــه به صورت‬ ‫غیرقانونی علیه ایران اعمال شده‪ ،‬دوباره اعمال شده و‬ ‫دوباره برچس ـب گذاری شده باید به صورت یکجا لغو‬ ‫شود و ایران باید لغو تحریم ها را تایید کند‪ .‬این موضع‬ ‫کامال صریح ایران اســت و نه تنها منطقی اســت بلکه‬ ‫مسیر قابل اجرا برای بازگشت کامل امریکا به تعهدات‬ ‫برجامــی اســت‪ .‬ســخنگوی وزارت خارجــه جمهــوری‬ ‫اســامی ایران در خصوص بی اعتمادی دولت و مردم‬ ‫ایران به واشــنگتن گفت‪ :‬امریکا برجام را نقض کرده‬ ‫و این کشور است باید ان را ترمیم کند‪ .‬ان ها می دانند‬ ‫کــه چه اقداماتی را برای ترمیم این توافق باید انجام‬ ‫دهنــد‪ .‬پــس از چهار ســال جنــگ اقتصــادی بی وقفه‬ ‫امریکا علیه مردم ایران‪ ،‬امکان پذیر نیست که ایران به‬ ‫امریکااعتماد کند‪.‬‬ ‫دیپلماسی تنها راه احیای‬ ‫برجام است‬ ‫مارویــن کالــب روزنامه نــگار و اســتاد علــوم‬ ‫سیاســی و سیاســت خارجــه دانشــگاه هــاروارد‬ ‫گفــت‪ :‬شــرایط پیرامــون معاملــه هســته ای‬ ‫به گون ـه ای اســت کــه عــزم واقعــی هــر دو طرف‬ ‫یــا اقدامــات هــر دو طــرف بــرای احیــای ان را‬ ‫مشــخص نمی کنــد‪ .‬او در ادامــه افــزود‪ :‬زمان بــر‬ ‫بــودن احیــای برجــام بــرای ایــن اســت کــه هــر‬ ‫یــک از طرفیــن به طــرف مقابــل خــود بی اعتمــاد‬ ‫اســت و هیچ یــک از ان هــا نمی خواهد اولین گام‬ ‫اشــکار را بردارد و تسلیم شــود‪ .‬این روزنامه نگار‬ ‫برجســته افــزود‪ :‬بن بســت فعلــی همان طــور کــه‬ ‫ســواالت شــما نشــان می دهد ناشــی از اقدامات‬ ‫ ترامپ اســت‪ ،‬این بن بســت جذاب نیســت‪ ،‬اما‬ ‫واقعیــت بن بســت فعلــی اســت‪ .‬او با اشــاره به‬ ‫تمایــل مــردم امریــکا بــرای بازگشــت امریــکا بــه‬ ‫برجــام گفــت‪ :‬در امریــکا ادعا می شــود که مردم‬ ‫تحــت دولــت بایــدن بــا انتخــاب خــود تمایــل‬ ‫خــود بــه عقب نشــینی از اقدامــات رئیس جمهــور‬ ‫ســابق و اعــام علنــی امــاده بودن بــرای معامله‬ ‫و تعامــل مجــدد بــا ایــران را نشــان داده و بــه‬ ‫ازســرگیری مبــادالت دیپلماتیــک ایــران پاســخ‬ ‫داده انــد امــا بایدن هم مقصر اســت و بــا امتناع‬ ‫از برداشــتن قــدم قابل قیاس بــا دولت قبل خود‬ ‫در ایجــاد بن بســت نقــش داشــته اســت‪ .‬نیــازی‬ ‫نبــود مذاکرات و نتایج به صورت علنی مشــخص‬ ‫شــود‪ .‬او اضافه کــرد‪ :‬تنها با دیپلماســی و ادامه‬ ‫مذاکــرات راه بــرای احیــای برجــام وجــود دارد‪.‬‬ ‫ایــران می دانــد که ا گــر واقعا می خواهــد دوباره‬ ‫وارد برجام شــود‪ ،‬روش های زیــادی برای تعامل‬ ‫بی ســروصدا و دیپلماتیــک خــارج از ویــن وجود‬ ‫دارد‪ .‬راه هــای زیادی بــرای تعامل وجود دارد و‬ ‫دیپلماســی نباید متوقف شود ‪.‬‬ ‫اجرای برجام کار‬ ‫راحتی نیست‬ ‫وزیــر امــور خارجه المان بــه بیان ارزیابــی خود در‬ ‫مورد نشست وین پرداخت ‪.‬‬ ‫هایکــو مــاس در مــورد نشســت وین گفــت‪ :‬همه‬ ‫طرف ها عزم نشان دادند که می خواهند برای هدفی‬ ‫مشــترک یعنی اجرای توافق هســته ای بــا ایران تالش‬ ‫کننــد‪ .‬البتــه این کار راحتی نیســت؛ ما تــازه در ابتدای‬ ‫مسیر هستیم‪ .‬امادگی همه طرف ها برای حل مسائل‬ ‫پیچیده الزم است‪ .‬مسیر فعلی موجب ثبات و امنیت‬ ‫بیشتر در منطقه می شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫یکشنبه ‪ 22‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1041‬‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫موج چهارم کرونا از عراق امد‬ ‫رئیس جمهــور بــا برشــمردن دالیل ورود کشــور‬ ‫بــه مــوج چهــارم کرونــا اولیــن علــت ان را شــیوع‬ ‫ویروس انگلیسی از طریق مرزهای عراق دانست‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمینحسنروحانیدرجلسه‬ ‫ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه ما تاکنون سه‬ ‫موج شــیوع را پشــت سر گذاشــته ایم‪ ،‬گفت‪ :‬تمام‬ ‫تالش ما از اسفندماه سال گذشته این بود که وارد‬ ‫موج چهارم نشویم‪ ،‬اما امروز این اتفاق متاسفانه‬ ‫رخ داده است‪ .‬اگر بخواهیم عوامل این موج چهارم‬ ‫را بشــماریم اولین علت شــیوع ویروس انگلیسی از‬ ‫مرزهــای عراق اســت‪ .‬به گــزارش ایســنا‪ ،‬او افزود‪:‬‬ ‫مسئله دوم تجمع و ترددهای فراوان مردم پیش از‬ ‫عید در محل کسب وکارها بوده است‪ .‬و عامل سوم‬ ‫خود مراسم عید نوروز است که هرچند کار خوبی‬ ‫از جهت ملی و دینی است اما این دیدوبازدیدهای‬ ‫فراوانــی کــه افراد در منزل یکدیگر به خاطر صرف‬ ‫پذیرایی ماسک را کنار می زدند و همین عامل ابتال‬ ‫یشــد‪ .‬روحانــی با اشــاره به مراســم مختلــف در‬ ‫م ‬ ‫ماه شــعبان اظهار کرد‪ :‬عامل دیگری در این زمینه‬ ‫برگزار عروسی یا مراسم دیگر خانوادگی در این ماه‬ ‫بوده است که افراد یکدیگر را هم دعوت کرده اند‪.‬‬ ‫همچنین سفر مردم به شهرهای قرمز و نارنجی که‬ ‫ان را ممنوع کرده بودیم‪ ،‬یکی دیگر از عوامل ایجاد‬ ‫موج چهارم است‪ .‬رئیس جمهوری با اشاره به اینکه‬ ‫افرادیمبتالبودندودرعین حالبهدیدوبازدیدعید‬ ‫ومسافرترفتند‪،‬تاکید کرد‪:‬اینتخلفبسیاربزرگی‬ ‫اســت‪ .‬ایــن فرد نبایــد از خانه خارج شــود‪ .‬باید با‬ ‫این گونهمواردبرخوردشدیدشود‪.‬متاسفانهبعضی‬ ‫جاهــا گزارش ها می گوید که چنین مواردی رعایت‬ ‫نشــده است‪ .‬همچنین کســانی که باید مصوبات‬ ‫ســتاد ملی مقابلــه با ویروس کرونــا را اجرا کنند نیز‬ ‫الزم اســت در این زمینه جدیت بیشــتری به خرج‬ ‫دهند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬جلوگیری از شیوع کرونا یک‬ ‫جملهبیشترنیست‪.‬اگرپروتکل هایبهداشتیباالی‬ ‫‪ ۹۰‬درصــد رعایت شــد که جامعه حفظ ســامت‬ ‫خواهد کرد اما اگر این میزان کاهش یابد عوارض ان‬ ‫دامن همه مردم جامعه را می گیرد و امروز رعایت‬ ‫لهــا بــه ‪ ۶۵‬درصد رســیده اســت که معلوم‬ ‫پروتک ‬ ‫است چه نتیجه ای در بر خواهد داشت‪.‬‬ ‫نگرانی نابجای طرف مقابل ‪ ۱۶‬سال موجب‬ ‫دردسر برای ملت ایران شد‬ ‫او بــا بیــان اینکــه اهــداف ایــران در صنعــت‬ ‫هســته ای روشــن بوده است‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬از این‬ ‫فناوری در بخش های دیگر بهره برداری شــده و در‬ ‫زمینه صنعت‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬پزشــکی‪ ،‬انــرژی و برق‬ ‫استفادهمی شود‪.‬اگرطرفمقابلدرستبیندیشد‪،‬‬ ‫نگرانی ان ها نابجا است‪ .‬این نگرانی نابجا‪ ۱۶‬سال‬ ‫موجب دردسر برای ملت ایران شده است‪ .‬اگر این‬ ‫تفکرغلطدر ذهنان هانبودوبهانچهسابقهملت‬ ‫ایراناست‪،‬اطمینانمی کردند کهدر مسائلدینیو‬ ‫اخالقی توجه خاص و ویژه ای دارند‪ ،‬از این مسئله‬ ‫هــم عبــور می کردنــد‪ .‬رئیس شــورای عالــی امنیت‬ ‫ملــی ادامــه داد‪ :‬اینکه هنوز با دنیــا و امریکایی ها‬ ‫حرف می زنیم تا دست از اقدامات غیرقانونی شان‬ ‫بردارنــد‪ ،‬به خاطر این مبنا اســت که ان ها تفکری‬ ‫دارند که بر اساس ان برای خودشان دردسر و نگرانی‬ ‫درســت کرده انــد‪ .‬بــار دیگــر تاکیــد می کنم تمامی‬ ‫فعالیت های هســته ای ما صلح امیز و برای اهداف‬ ‫غیرنظامی است و همان طور که رهبری در چندین‬ ‫نوبــت مطرح کردند‪ ،‬از دید فقه ما پیگیری کردن‬ ‫یک ســاح کــه می تواند خطر بزرگ بــرای جامعه‬ ‫بــزرگ باشــد‪ ،‬حرام اســت‪ .‬به گفتــه روحانــی‪ ،‬اگر‬ ‫ان ها به این مسئله توجه کنند‪ ،‬می فهمند ایران به‬ ‫دنبال این اثار نیست‪ .‬وقتی ادم اثار کار خطرناک و‬ ‫غلطی کهامریکایی هادر جنگجهانیدومدر ژاپن‬ ‫انجام دادند را مشاهده کند‪ ،‬وقتی ادم به معلولین‬ ‫بعدازایــن همه مدت هنــوز زنده اند و در ســایه ان‬ ‫انفجاردچارمعلولیتهستند‪،‬متوجهمی شودمسیر‬ ‫غلط نادرســت و غیراخالقی اســت‪ .‬او با تاکید بر‬ ‫اینکه در دولت تدبیر و امید دو اقدام مهم در زمینه‬ ‫هسته ای انجام دادیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬یک اقدام ان‬ ‫است که قبل از انکه دولت یازدهم تشکیل شود‪،‬‬ ‫فعالیت غنی سازی ما از دید ان ها غیرقانونی بود و‬ ‫در شورای امنیت قطعنامه علیه ما گذارنده بودند‬ ‫که از ما خواسته شــده بود که غنی ســازی را در ایران‬ ‫کامالمتوقفکنیم‪.‬‬ ‫این قطعنامه ها به زباله دان تاریخ رفت‬ ‫روحانی همچنین در ایین پانزدهمین سالروز‬ ‫ملــی فنــاوری هســته ای با بیــان اینکــه کار ما در‬ ‫غنی سازی از دید ان ها غیر مشروع و غیرقانونی‬ ‫بود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬ما ان قطعنامه ها را تمام‬ ‫کردیــم‪ .‬ایــن قطعنام ههــا بــه زبال ـه دان تاریــخ‬ ‫رفــت و فعالیت های ما قانونی شــد‪ .‬این بهانه‬ ‫نهــا گرفته شــد که ازنظــر حقوقی و‬ ‫از دســت ا ‬ ‫پایــداری ایــن فناوری بســیار مهم اســت و یکی‬ ‫از اثــار پرافتخــار برجــام ایــن بــود کــه صنعــت‬ ‫هســته ای را در ایــران ب هطــور کامــل قانونــی‬ ‫کــرد‪ .‬ایــن کار بــزرگ و عظیمــی بــود کــه در این‬ ‫دوره انجــام شــد‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬مــا این فناوری‬ ‫را توســعه دادیــم‪ .‬ب ـه دروغ و به غلط بعضی ها‬ ‫می گفتند که ان ها رفتند برجام را امضا کردند و‬ ‫در برجام یکسری امتیازاتی گرفتند‪ ،‬پول ها را از‬ ‫بانک های خارجی گرفتند‪.‬‬ ‫تحریــم نفــت‪ ،‬فلــزات‪ ،‬کشــتی رانی و بیمــه‬ ‫و همــه تحریم هایــی کــه بــوده برداشــتند و در‬ ‫عــوض این فنــاوری را تقدیــم خارجی ها کردند‬ ‫و معاملــه کردند که یک دروغ بزرگ بود‪ .‬ان ها‬ ‫ایــن دروغ بــزرگ را تکــرار می کردنــد و ما هرچه‬ ‫نهــا دروغ می گویند‪،‬‬ ‫بــه مــردم می گفتیــم کــه ا ‬ ‫نهــا‬ ‫اگرچــه اکثریــت مــردم می فهمیدنــد کــه ا ‬ ‫دروغ می گوینــد امــا اقلیتــی بودنــد کــه شــک‬ ‫داشــتند‪ .‬رئیــس دولــت دوازدهــم یــاداور شــد‪:‬‬ ‫اخیــرا مجلس یازدهــم مصوب ـه ای را گذراند که‬ ‫در ان مصوبــه تکالیفــی را بــرای ســازمان انــرژی‬ ‫اتمی مشخص کرد و این تکالیف نشان می داد‬ ‫توانمنــدی هســته ای مــا از هر زمان دیگر بیشــتر‬ ‫فهــای دروغ را از بیــن بــرد اگرچــه‬ ‫اســت و حر ‬ ‫دنیا واقعیت را می دانست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫فضایسیاسی کشور داغ ترمی شود‬ ‫یــک فعال سیاســی اصالح طلب گفت‪ :‬من‬ ‫فکــر می کنــم بحث هایــی کــه در هفتــه اینــده‬ ‫اتفــاق می افتــد‪ ،‬فضــای سیاســی کشــور داغ تر‬ ‫می شــود و توجــه مــردم بــه مســئله انتخابــات‬ ‫بیشــتر خواهــد شــد‪ .‬ســعید شــریعتی دربــاره‬ ‫کاندیداتــوری برخــی چهره هــا بــرای انتخابات‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬اظهار کرد‪ :‬تعلیق در انتخابات ریاســت‬ ‫جمهــوری دالیل مختلفی دارد‪ .‬مکانیس ـم های‬ ‫انتخاباتــی در ایــران به گون ـه ای اســت کــه بــه‬ ‫دلیــل بحــث نظــارت اســتصوابی انتخابــات‬ ‫دومرحله ای داریم‪ ،‬یعنی اول شــورای نگهبان‬ ‫انتخابــات را انجــام می دهــد و بعــد مــردم‬ ‫درنتیجــه انتخــاب شــورای نگهبــان‪ ،‬انتخابات‬ ‫خــود را برگــزار می کننــد‪ .‬ایــن نــوع نظــارت‬ ‫همــواره انتخابات را تــا روز اعالم صالحیت ها‬ ‫در تعلیــق نگــه م ـی دارد و هیچ چیــز شــفافی‬ ‫نمی تــوان در ایــن مــورد گفــت‪ .‬ســال ‪ ۹۶‬در‬ ‫فروردین مــاه صحبــت از رد صالحیت روحانی‬ ‫جــدی بــود یعنــی رئیس جمهــور مســتقر هــم‬ ‫معلــوم نبــود تائیــد صالحیــت می شــود یــا نه‪.‬‬ ‫بــه گــزارش برنــا‪ ،‬او عنــوان کــرد‪ :‬در ادواری‬ ‫کــه چهره هــای برجســته و درجه یــک کامــا‬ ‫شناخته شــده کــه حرف وحدیثــی هــم چنــدان‬ ‫پشــت ســر ان ها نیســت اعــام امادگــی نکنند‬ ‫سرنوشــت انتخابــات خیلی مشــخص نیســت‪.‬‬ ‫در مــورد انتخابــات ‪ ۱۴۰۰‬دو مســئله وجــود‬ ‫دارد یکــی درواقــع پیونــد خــوردن تصمیــم‬ ‫و اراده رجــال سیاســی و کســانی اســت کــه‬ ‫توانمنــدی اداره کشــور را در موقعیــت‬ ‫ریاســت جمهــوری می بیننــد‪ .‬همچنین نســبت‬ ‫بــه تصمیماتــی کــه در مــورد سیاســت خارجی‬ ‫کشــور و حل مســئله برجام گرفته می شود این‬ ‫تصمیم گیری برای رجال سیاســی در این سطح‬ ‫در تعلیــق و ابهــام قــرار دارد‪ .‬شــریعتی ادامه‬ ‫داد‪ :‬کســی کــه می خواهد ســکان کشــور را در‬ ‫دســت بگیــرد بایــد یک چشــم انــدازی داشــته‬ ‫باشد که این بحران حل می شود یا نمی شود‪،‬‬ ‫ایــا راه برون رفتــی از ایــن بحــران وجــود دارد‬ ‫یــا نــه تــا بتوانــد تصمیــم بگیــرد‪ .‬از ایــن هفته‬ ‫یــک بارقه هایــی از امیــد بــرای حــل مســئله‬ ‫یــا بازگشــت بــه برجــام و رفــع تحریم هــا بــه‬ ‫وجــود امده که انتظار م ـی رود مقداری از این‬ ‫ابهامــات کــم کنــد‪ .‬او خاطرنشــان کــرد‪ :‬دلیل‬ ‫ســوم هــم بحث هــای ناشــی از پاندمــی کرونا‬ ‫و تضعیــف اقتصــاد اســت کــه دغدغــه مــردم‬ ‫را خیلــی متوجــه عرصــه سیاســی نمی کنــد و‬ ‫باعث می شــود در عموم موضوع انتخابات به‬ ‫موضوع داغ و پرهیجان تبدیل نشــود اما همه‬ ‫این ها به معنی این نیســت‪ ،‬ما بتوانیم قاطع‬ ‫اظهارنظــر کنیم که مردم در انتخابات شــرکت‬ ‫نمی کننــد‪ .‬ایــن فعــال سیاســی اصالح طلــب‬ ‫ادامــه داد‪ :‬روندهــای پیمایش هــای عمومــی‬ ‫کــه در بررســی میــزان توجــه مــردم بــه مقولــه‬ ‫انتخابــات صــورت گرفتــه‪ ،‬نشــان می دهــد‬ ‫رونــد مشــارکت مــردم بیشــتر شــده و تفــاوت‬ ‫قابل توجهــی بــا نظرســنجی های اذرمــاه دارد‪.‬‬ ‫من فکر می کنم بحث هایی که در هفته اینده‬ ‫اتفــاق می افتــد‪ ،‬فضــای سیاســی کشــور داغ تر‬ ‫می شــود و توجــه مــردم بــه مســئله انتخابــات‬ ‫بیشــتر خواهــد شــد‪ .‬او متذکر شــد‪ :‬اینکه لفظ‬ ‫توجه را عامدانه به کار می برم و نه مشارکت‬ ‫را چون دو معنا و قابل تفکیک هســتند؛ یعنی‬ ‫مــردم به موضوع انتخابات می پردازند اما اینکه‬ ‫در انتخابات شــرکت خواهنــد کرد منتظر خواهند‬ ‫مانــد کــه ببیننــد ســبد رقابتــی انتخابــات چگونه‬ ‫است‪ .‬اگر انتخابات معنادار نباشد و یک انتخابات‬ ‫یک طرفــه بخواهــد برگــزار شــود برخورد مــردم با‬ ‫انتخابات چیزی شــبیه انتخابات مجلس در ســال‬ ‫‪ ۹۸‬خواهد بود‪ .‬شریعتی ادامه داد‪ :‬بین گزینه های‬ ‫چکــدام مناســب‬ ‫حشــده بــرای انتخابــات هی ‬ ‫مطر ‬ ‫ریاست جمهوری نیستند به این دلیل که هیچ کدام‬ ‫مطرحنیستند؛فعالنظامیانجلوامده اند‪.‬مطهری‬ ‫با مجموعه مواضع سیاســی و اجتماعی در کالب‬ ‫هــاوس کــه بازتاب جــدی داشــت بیان کــرد برای‬ ‫رئیس جمهور نشــدن حــرف می زند‪ ،‬هرچند او ‬ ‫تائید صالحیت نمی شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‏دولت‪،‬در بمباران‪‎‬تحریمو‪‎‬تحریفسه سالهتنهاماند‬ ‫علیرضامعزیمعاونارتباطاتواطالع رسانیدفتررئیس جمهوریدر‬ ‫حساب کاربریخوددرتوئیترنوشت‪:‬‏دولت‪،‬دربمباران‪‎‬تحریمو‪‎‬تحریف‬ ‫خـــبر‬ ‫نایب رئیــس مجلــس بــا تاکیــد بــر ضــرورت‬ ‫محدودســازی فعالیت ها در خیــز بیماری کرونا‪،‬‬ ‫خواســتار تبعیــت مــردم از اصــول بهداشــتی و‬ ‫نهــا در تجمعــات و‬ ‫همچنیــن عــدم حضــور ا ‬ ‫یهــا شــد‪ .‬بــه گــزارش ایســنا‪،‬‬ ‫خصوصــا دورهم ‬ ‫ســید امیرحســین قاضی زاده هاشمی با اشاره به‬ ‫یشــده برای تعطیلی مشاغل‬ ‫تمهیدات پیش بین ‬ ‫غیرضــروری در جریــان اوج گیــری مجــدد کرونــا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬همه گیری کرونا چالش های بزرگی را‬ ‫در ابعــاد مختلــف ایجــاد کرد و در همین راســتا‬ ‫با دســتورالعمل های موجود برای محدودســازی‬ ‫سه ساله‪،‬تنهاماندومخالفانش‪‎‬جنگاقتصادیرابه‪‎‬فرصتطالییبرای‬ ‫بازاریابی سیاسی بدل کردند؛ اما ملت‪ ،‬با ان نجابت و تاب اوری تاریخی‬ ‫خود بر‪‎‬فشار حداکثری پیروز شد و اینک که نشانه های گشایش نمایان‬ ‫شده‪،‬سنگ اندازاندیروز‪،‬شتاب زدهبهدنبالغنیمت اند‪.‬‬ ‫مردمازاصولبهداشتیتبعیتکنند‬ ‫کشــور در رنگ بندی ها‪ ،‬حوزه اقتصادی کشــور و‬ ‫به تبع ان اصناف دستخوش مشکالت عدیده ای‬ ‫یهــای فعلــی از فرمول هایــی‬ ‫شــدند‪ .‬رنگ بند ‬ ‫تبعیت می کند که کارشناســان وزارت بهداشــت‬ ‫متولی ان هستند و طراحی چنین الگویی ریشه‬ ‫یســازی‬ ‫علمــی و امــاری داشــته و درنهایــت بوم ‬ ‫شــده اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬مــا در طــول پاندمــی‬ ‫کوویــد ‪ ۱۹‬شــاهد ان بودیــم که دســتورالعمل ها‬ ‫به تدریــج بــا تحقیقــات و بررس ـی های بیشــتر‬ ‫به روزرســانی و تغییریافتــه و در خصــوص چنین‬ ‫یتــوان بــا بررســی بیشــتر‪،‬‬ ‫تقســیم بندی هایی م ‬ ‫مشاغل را در قالب طرح هایی در جهت کاهش‬ ‫اسیب اقتصادی هدایت کرد‪ .‬می توان مشاغل را‬ ‫بر اساس کم خطر و پرخطر با عوامل تاثیرگذار در‬ ‫نشــر بیماری تعریف و دســتورالعمل های فعلی‬ ‫را موردبازنگــری قــرارداد‪ .‬طرح هایــی همچــون‬ ‫مشــاغل دوســتدار شــهر ســالم و یــا دوســتدار‬ ‫سالمت می تواند تحولی در بحث رنگ بندی ها‬ ‫ایجاد کند‪ .‬این عضو ســتاد ملی مقابله با کرونا‬ ‫یشــود‪ ،‬در خیــز بیماری‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬یــاداوری م ‬ ‫محدودسازی فعالیت ها ضروری به نظر می رسد‬ ‫و در کنتــرل تشــدید بحــران کمک کننــده بوده و‬ ‫نیــاز بــه همنوایی دولــت و مردم دارد‪ .‬تشــدید‬ ‫تهــا در چنیــن مقاطــع زمانــی نیــز‬ ‫محدودی ‬ ‫قاعده مند است‪.‬‬ ‫قاضی زاده هاشمی خاطرنشان کرد‪ :‬در پایان‬ ‫بــا توجــه به مــوج جدیــد بیمــاری در کشــور که‬ ‫ســوش جدید ویروس در حال چرخش اســت‪ ،‬از‬ ‫همه هم وطنان گرامی خواستار تبعیت از اصول‬ ‫بهداشــتی بــوده و بــا عــدم حضــور در تجمعات‬ ‫یهــا که‬ ‫بــه هــر شــکل ممکــن خصوصــا دورهم ‬ ‫بیشــترین نقــش را داشــته‪ ،‬خادمیــن خــود را در‬ ‫کنترل این موج یاری کنند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫دولت و رئیس جمهور خودشان‬ ‫را از ملت جدا ندانند‬ ‫یــک فعــال سیاســی‬ ‫داد‪ :‬ایــن موضوعات می تواند‬ ‫اصالح طلب گفــت‪ :‬اگر دولت‬ ‫در کار مردم و کشــور گشــایش‬ ‫و رئیس جمهــور خودشــان را از‬ ‫ایجــاد کند که با کاهــش تورم‬ ‫ملــت جدا بدانند و به جامعه‬ ‫و بهتــر شــدن وضعیــت مــردم‬ ‫القــا شــود که دوگانگــی وجود‬ ‫همــراه اســت‪ .‬اولویــت اول‬ ‫علی صوفی‬ ‫دارد نمی توانــد خــوب باشــد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور باید این باشد که‬ ‫هنوز چیــزی از انتخابات ســال‬ ‫مدیریــت واحــدی را در کشــور‬ ‫‪ ۹۸‬نگذشــته کــه ســطح مشــارکت مــردم در پایه گذاری کرده و ســعی کند با ‪ ۲‬قوه دیگر به‬ ‫پایین ترین سطح بود که این یک هشدار است وحدت برسد و تعامل داشته باشد‪ .‬در سایهاین‬ ‫و دلیــل ان هم این اســت کــه مردم از حاکمیت تعامل اتفاقات خوبــی رخ می دهد که می تواند‬ ‫ناراضــی هســتند‪ .‬علــی صوفــی‪ ،‬وزیــر تعــاون به ســود مردم باشــد‪ .‬فعال سیاسی اصالح طلب‬ ‫دولت اصالحات و فعال سیاســی اصالح طلب خاطرنشانکرد‪:‬درمواقعلزومبایدبااستفادهازاین‬ ‫درباره ویژگی های رئیس جمهور سیزدهم اظهار منابع گشایشراایجاد کنندودرنتیجهسیاست ها‬ ‫کرد‪ :‬رئیس جمهور از هر جناح باید چند ویژگی بهنحویباشد کهازبحراناقتصادیعبور کنیم‪.‬به‬ ‫عمومی داشته باشد؛ رئیس جمهور باید مردمی نحو دیگر باید در داخل کشور تنش زدایی صورت‬ ‫نالمللی مدیریت خوبی‬ ‫باشــد بــه ایــن معنــا کــه تمــام سیاســت هایش بگیرد و هم در سطح بی ‬ ‫مردم گرایانــه بــوده و هیــچ فشــاری بــه مــردم داشته باشیم‪ .‬او افزود‪ :‬اگر دولت و رئیس جمهور‬ ‫وارد نشــود و حتــی فشــار ها برداشــته شــود که خودشــان را از ملت جدا بدانند و به جامعه القا‬ ‫شامل فشــارهای خارجی و داخلی است؛ البته شــود که دوگانگــی وجــود دارد نمی تواند خوب‬ ‫حاکمیــت کــه رئیس جمهــور نیــز بخشــی از ان باشد‪ .‬هنوز چیزی از انتخابات سال ‪ ۹۸‬نگذشته‬ ‫است باید باهم همکاری کنند تا این مشکالت که ســطح مشــارکت مردم در پایین ترین ســطح‬ ‫حل شود‪ .‬به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬بود که این یک هشــدار اســت و دلیل ان هم این‬ ‫صوفی افزود‪ :‬دولت اینده باید ایران هراسی را است که مردم از حاکمیت ناراضی هستند‪ .‬برای‬ ‫با توجه بــه مذاکراتی که انجام می دهد کامل جلب مشارکت مردم‪ ،‬همه و همه و صداوسیما‬ ‫از بین ببرد و بتواند منافع ملی کشــور را تامین تالش کنند‪.‬همهاحزابوشخصیت هایسیاسی‬ ‫کند‪ .‬در حال حاضر تهدیداتی علیه منافع ملی باید همه تالششــان را بــه کار بگیرند که مردم‬ ‫مــا وجــود دارد کــه بایــد ان ها را برطــرف کرد و را ترغیــب کــرده تــا در انتخابات شــرکت کنند‪.‬‬ ‫دولــت و سیاســت خارجــی اش باید تــوان ان را نهاد هــای نظارتی و شــورای نگهبان در بررســی‬ ‫داشــته باشد که در ســطح بین المللی تاثیرگذار صالحیت ها نقش مهمی دارند و باید تغییراتی‬ ‫بــوده کــه اهمیــت زیــادی دارد‪ .‬صوفــی ادامــه انجام شود که مردم ان را حس کنند‪.‬‬ ‫کسانی کهمی گویندرئیس جمهور‬ ‫اختیارات ندارد اشتباه می کنند‬ ‫یــک کارشــناس مســائل‬ ‫انجام دهند‪ .‬او افزود‪ :‬به نظرم‬ ‫حقوقی گفت‪ :‬همه کسانی که‬ ‫اگررئیس جمهورسهخصوصیت‬ ‫می گویندرئیس جمهوراختیارات‬ ‫اعــم از محبوبیــت عمومــی‪،‬‬ ‫نــدارد اشــتباه می کننــد؛ زیــرا‬ ‫هماهنگیبارهبریومدیریتو‬ ‫بیشترین و باالترین اختیارات‪،‬‬ ‫کارامدی و پاک دســتی را داشته‬ ‫محمودعلیزاده‬ ‫برنامه وبودجه اســت و بودجه‬ ‫باشد‪ ،‬بتواند مملکت را در این‬ ‫طباطبایی‬ ‫دست رئیس جمهور است‪ .‬سید‬ ‫وضعیــت بحرانــی اداره کنــد‪.‬‬ ‫محمود علیزاده طباطبایی در گفت وگو با ایسنا علیزادهطباطباییدربارهاینکهحقوقشهروندی‬ ‫دربارهویژگی هایداوطلبان کاندیداتوریریاست که کاندیداهای ریاست جمهوری باید نسبت به‬ ‫جمهــوری به لحــاظ حقوقی گفــت‪ :‬مهم ترین اجرای ان برنامه ریزی کنند‪ ،‬چیست؟ گفت‪ :‬ما‬ ‫ویژگــی نامزدهــای انتخابــات عــاوه بــر تقــوای بایــد واقعیت ها را خوب درک کنیم‪ .‬متاســفانه‬ ‫شخصی‪ ،‬پاک دستی و کارامدی است ‪ .‬او ادامه هنوز شورای نگهبان از ظرفیت قانون اساسی در‬ ‫داد‪ :‬کســی که می خواهد وارد این صحنه شــود اینزمینهاستفادهنکردهاست‪.‬‬ ‫بایدشانسرایاوریداشتهباشد‪،‬مردماوراقبول‬ ‫اودربارهاینکهبهلحاظقانونیضامناجرای‬ ‫داشتهباشند‪،‬وجههمردمیداشتهواز اوشناخت وعده هــای انتخاباتــی داوطلبــان کاندیداتــوری‬ ‫داشته باشند‪ .‬در عرض دو ماه نمی شود انسانی را ریاســت جمهــوری در صــورت پیــروزی چه چیز‬ ‫اورد و به مردم شناســاند؛ مردمی که ‪ ۱۵‬میلیون می تواند باشــد؟ گفت‪ :‬مملکت برنامه ‪ ۵‬ساله‬ ‫فارغ التحصیل دانشــگاهی دارنــد‪ ،‬خیلی راحت و بودجه ساالنه دارد‪ .‬داوطلبان حرف هایی که‬ ‫کسی را نمی پذیرند‪ .‬ضمن اینکه باید توانمندی می زنند خیلی مبنای اساسی ندارد‪ .‬رئیس جمهور‬ ‫شخصیداشتهباشد‪.‬اینوکیلدادگستریافزود‪ :‬برنامه نمی دهد‪ .‬برنامه را باید ســازمان بودجه‬ ‫همه کسانی که می گویند رئیس جمهور اختیارات تهیه کند‪ .‬خطوط کلی و سیاست های نظام هم‬ ‫نــدارد اشــتباه می کنند؛ زیرا بیشــترین و باالترین توسطرهبریتعیین شدهاست‪.‬‬ ‫اختیارات‪ ،‬برنامه وبودجه است و بودجه دست‬ ‫رئیس جمهــور باید برنامــه ای که در مجلس‬ ‫رئیس جمهوراست‪.‬رئیس جمهورباداشتناختیار تصویب شده و سازمان برنامه وبودجه تهیه کرده‬ ‫برنامه وبودجه اختیار همه چیز و همه قوا را دارد‪ .‬را اجــرا کنــد؛ لــذا اینکــه رئیس جمهــور بیایــد و‬ ‫نیروهــای مســلح و قوه قضاییه و مجلــس و ‪ ...‬همه چیز را به هم زند و از نو شــروع کند‪ ،‬خیلی‬ ‫بدونحمایترئیس جمهور نمی توانند کارشانرا مبنایقانونیندارد‪.‬‬ ‫اصالح طلبان به تنهایی توان پیروزی‬ ‫در انتخابات را ندارند‬ ‫حســین کنعانی مقــدم‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫فعال سیاسی اصولگرا درباره‬ ‫یتــوان‬ ‫نام هــای موجــود را م ‬ ‫اینکــه چه قدر ســعید جلیلی‬ ‫بــه طیــف تقســیم بندی‬ ‫تــوان اجمــاع ســازی دارد‪،‬‬ ‫کــرد؛ نخســت کســانی کــه‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬ممکــن اســت‬ ‫درگذشــته هم نامزد شده اند‬ ‫حسین‬ ‫اقــای جلیلــی نامــزدی اصلح‬ ‫و دوم چهره هــای جدیــد‪.‬‬ ‫کنعانی مقدم‬ ‫باشــد‪ ،‬امــا بایــد دیــد کــه ایا‬ ‫بــه نظــر می رســد شــانس‬ ‫تــوان جــذب اراء خاکســتری را دارد یا خیر؟ افــرادی کــه ســابقه نامــزدی در انتخابــات‬ ‫به هرحــال بایــد بــر یــک فــرد اجمــاع شــود؛ ریاســت جمهوری رادارند‪ ،‬باالتر اســت؛ مگر‬ ‫خــواه اقای جلیلی یا اقــای قالیباف‪ ،‬رضایی انکه چهره های جدید با یک ائتالف بتوانند‬ ‫و‪ ...‬باید بررسی شود که کدام یک سبد رای بــاال بیاینــد؛ مثــا ائتالفی میــان طیف هایی‬ ‫باالتــری دارد تــا بــر او ســرمایه گذاری شــود‪ .‬از اصولگرایــان‪ ،‬اصالح طلبــان و مســتقلین بر‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬اگــر قــرار باشــد فقــط جبهــه فــردی خــاص ائتــاف کنند تا بتوانــد توفیقی‬ ‫پایــداری از اقــای جلیلی حمایــت کند‪ ،‬بیش در انتخابــات بــه دســت بیــاورد‪ .‬او همچنین‬ ‫از یــک یــا دو درصــد رای نمــی اورد‪ ،‬امــا اگر دربــاره اینکــه ایــا اصالح طلبــان شانســی در‬ ‫همــه اصولگرایــان بخواهنــد از او حمایــت انتخابات ریاســت جمهوری پیــش رو دارند یا‬ ‫کننــد و نظر نهایی شــورای وحدت و ائتالف نــه تصریح کرد‪ :‬اصالح طلبان به تنهایی توان‬ ‫روی او باشــد‪ ،‬وضعیــت فــرق می کنــد و پیــروزی در انتخابــات را ندارند؛ مگر انکه در‬ ‫می توانــد حرفــی بــرای گفتن داشــته باشــد‪ .‬ائتالف با کارگزاران و مســتقل ها یا نامزد های‬ ‫ایــن فعال سیاســی دربــاره اینکه ایا رئیســی اجاره ای شانسی داشته باشند‪ .‬کنعانی مقدم‬ ‫می توانــد زمینــه اجمــاع را ایجــاد کنــد یــا نه در خصــوص اینکــه چــه قدر احتمــال ائتالف‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬اقــای رئیســی توانایــی باالیــی اصالح طلبــان و مســتقل ها بر علــی الریجانی‬ ‫برای اجماع سازی دارد‪ ،‬اما حضور قدرتمند وجــود دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬اقــای الریجانــی ســعی‬ ‫اقای رئیسی هم منوط به وجود تیمی قوی کــرده اســت کــه در ایــن ســال ها چهــره ای‬ ‫در همــه حوزه هــا درکنــارش اســت‪ .‬او در فراجناحــی از خــود نشــان دهــد تــا زمینــه‬ ‫پاســخ به این پرســش که تا اینجــای کار چه ائتــاف را فراهــم کند‪ ،‬اما بــه نظر من بعید‬ ‫کســانی شانس بیشــتری در انتخابات دارند‪ ،‬است بر او ائتالفی شکل بگیرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫تامیناکسیژنرایگانفوالدمبارکهمانعاز‬ ‫تلفاتزیاد کروناشد‬ ‫معاوندرماندانشگاهعلومپزشکیاصفهان‬ ‫گفــت‪ :‬اگر کمک های شــرکت فــوالد مبارکــه در‬ ‫تامیــن اکســیژن رایــگان بــه مراکــز درمانــی رخ‬ ‫نم ـی داد قطعا بــا مرگ ومیرهای زیــادی مواجه‬ ‫می شدیم‪ .‬بهروز کلیدری در گفت وگو با ایراسین‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬شــرکت فــوالد مبارکــه بــا تامین‬ ‫اکسیژن رایگان مراکز درمانی و تامین تجهیزات‬ ‫بیمارستانی همکاری تمام قدی با دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی اصفهان داشته است‪ .‬وی افزود‪ :‬شرکت‬ ‫فوالد مبارکه نه تنها در یک سال گذشته در حوزه‬ ‫ســامت اســتان اصفهان اقدامات مهمی انجام‬ ‫داد‪ ،‬بلکــه به تعــدادی از اســتان ها با محوریت‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‪ ،‬اکسیژن رایگان‬ ‫اهدا کرده اســت‪ .‬معاون درمان دانشــگاه علوم‬ ‫پزشکیاصفهانتصریح کرد‪:‬اقدامارزندهشرکت‬ ‫فوالد مبارکه باعث شــد مخازن اکســیژن رایگان‬ ‫بیمارستان هاهیچ گاهتخلیهنشود‪.‬ویاضافهکرد‪:‬‬ ‫تامیناکسیژنرایگانتوسطشرکتفوالدمبارکه‬ ‫کمــاکان ادامــه دارد و این اقدام ارزنده شایســته‬ ‫تقدیر و تشکر است‪ .‬کلیدری گفت‪ :‬در یک سال‬ ‫گذشــته‪ ،‬با اقدام شایسته شرکت فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫بیمارســتان های اســتان اصفهــان هی ـچ گاه دچار‬ ‫چالش جدی نشــدند؛ چراکه عالوه بر مدیریت‬ ‫و برنامه ریزی و با در اختیار داشتن اکسیژن مایع‬ ‫شرکتفوالدمبارکهاینبحرانمدیریتشد‪.‬وی‬ ‫در ادامهبهتشریحاهمیتاهدایاکسیژنرایگان‬ ‫شرکت فوالد مبارکه به مراکز درمانی پرداخت و‬ ‫توضیــح داد‪ :‬اصلی ترین درمان بیماران مبتال به‬ ‫کرونااکسیژناست؛بیمارستانالزهرابه‪۳‬دستگاه‬ ‫اکسیژن ساز مجهز است و با توجه به نیاز بیماران‬ ‫کرونایی به اکسیژن قطعا این دستگاه ها کفایت‬ ‫نمی کرد و با مرگ ومیر بســیاری در استان مواجه‬ ‫یشــدیم که به لطف همکاری شــرکت فوالد‬ ‫م ‬ ‫مبارکهایناتفاقنیفتاد‪.‬‬ ‫تعامل سازنده فوالد مبارکه‬ ‫باپلیسپیشگیری‬ ‫فرمانده انتظامی اســتان اصفهان با اشــاره به‬ ‫کاهشجرائمدرعیدنوروزازهمکاریسازندهمیان‬ ‫پلیسوصنایعاستانمثلفوالدمبارکه‪،‬پتروشیمی‪،‬‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی و‪ ...‬در راستای بهبود‬ ‫شرایطامنیتوعملبهمسئولیت هایاجتماعی‬ ‫خبــر داد‪ .‬ســردار محمدرضا میرحیــدری در اولین‬ ‫نشست خبری سال‪ ۱۴۰۰‬با تبریک سال نو اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬شــعار ســال و تاکید مقام معظم رهبری‬ ‫یهــا» نیروی‬ ‫بــر «تولیــد؛ پشــتیبانی ها؛ مانع زدای ‬ ‫انتظامیاستاناصفهانرابراینداشتهاست کهبا‬ ‫همراهیسایردستگاه هادرتحققاینمهمبراید‪.‬‬ ‫وی با تقدیر از نقش رســانه ها در اطالع رســانی و‬ ‫اگاهی بخشیجامعهتصریح کرد‪:‬اگاهی بخشی‬ ‫توســط اصحــاب رســانه و همراهــی شــهروندان‬ ‫باعث شــد تا چهارشنبه اخر ســال و روز سیزدهم‬ ‫فروردین ماهراباارامشبگذرانیم‪.‬‬ ‫اراده فوالد مبارکه بر حمایت‬ ‫از مناطقپیرامونیاست‬ ‫مدیرروابطعمومیفوالدمبارکهدر جلسه ای‬ ‫با حضور شــهردار و اعضای شــورای اسالمی شهر‬ ‫عالمــه مجلســی گفــت‪ :‬مبنــای فــوالد مبارکــه‬ ‫حمایــت و محرومیت زدایــی در ایــن شــرایط‬ ‫اقتصادی و کرونایی است و این نگاه مجموعه‬ ‫مدیریتــی شــرکت نیز اســت‪ .‬هــادی نباتــی نژاد‬ ‫افــزود‪ :‬افــراد موثــر تاکیدشــان بــر شــهر عالمــه‬ ‫مجلســی اســت و دغدغه جمعی در این زمینه‬ ‫ایجاد شده است‪ .‬در جریان جلسات برگزارشده‬ ‫بامسئولینشهرستانمبارکه‪،‬توجهبیشتربهافراد‬ ‫نیازمند منطقه و همچنین نیازمندان ساکن شهر‬ ‫مجلسی در اولویت قرار گرفت‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬شرکت فوالد مبارکه با فاصله زیاد نسبت به‬ ‫شرکت های خصوصی دیگر فعالیت های زیادی‬ ‫را در حوزه مسئولیت های اجتماعی انجام داده‬ ‫و در سال گذشته نیز حمایت های گسترده ای در‬ ‫اینزمینهصورت گرفتهاست‪.‬نباتینژاددر ادامه‬ ‫خواســتار ارائه طرح و برنامه و نگاه برنامه ای از‬ ‫ســوی مجموعه هایــی شــد که بــه حمایت ها و‬ ‫کهــای فــوالد مبارکــه نیــاز دارنــد‪ .‬در ادامــه‬ ‫کم ‬ ‫ایــن جلســه شــهردار و اعضای شــورای اســامی‬ ‫شهر عالمه مجلسی ضمن بیان نقطه نظرات و‬ ‫درخواست های خود از همکاری و حمایت های‬ ‫شرکتفوالدمبارکهقدردانی کردند‪.‬‬ ‫روابطعمومیشرکت هایوابستهفوالد‬ ‫مبارکهدراطالع رسانیهماهنگباشند‬ ‫مدیرعامل فــوالد مبارکه در اغازیــن روزهای‬ ‫ســال جدیــد بــا مدیــران عامــل شــرکت های زیر‬ ‫مجموعــه گروه فــوالد مبارکه به صــورت ویدئو‬ ‫ت وگــو کــرد‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫کنفرانــس دیــدار و گف ‬ ‫فــوالد مبارکــه در اغازیــن روزهای ســال جدید با‬ ‫مدیــران عامــل شــرکت های زیر مجموعــه گروه‬ ‫فوالد مبارکه به صورت ویدئو کنفرانس دیدار و‬ ‫تو گو کرد‪ .‬حمیدرضا عظیمیان در این دیدار‬ ‫گف ‬ ‫درباره هلدینگ مالی شرکت فوالد مبارکه گفت‪:‬‬ ‫تاسیس و فعالیت این هلدینگ کار بزرگی است‪.‬‬ ‫مــا بــه دســتاوردهای این هلدینگ برای شــرکت‬ ‫فــوالد مبارکه‪ ،‬تامین مالی شــرکت های گــروه و‬ ‫در نهایت کشور دل بسته ایم‪ .‬امیدواریم بتوانیم‬ ‫چنین بازوی توانمندی را در دو سال اینده ایجاد‬ ‫کنیم‪ .‬وی همچنین با تاکید بر متمرکز و یکپارچه‬ ‫بودن دو مقوله «روابط عمومی و اطالع رسانی»‬ ‫و «حراســت» در گــروه فوالد مبارکــه اظهار کرد‪:‬‬ ‫روابــط عمومــی شــرکت های وابســته بــه فوالد‬ ‫مبارکه باید در سیاست های کلی اطالع رسانی با‬ ‫اینشرکتهماهنگباشند‪.‬‬ ‫گامبلندفوالدمبارکهدرپشتیبانی‬ ‫ازتولیدلوازم خانگی‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فــوالد‬ ‫مبارکــه‪ ،‬صنعــت فوالد یکــی از صنایع کلیدی و‬ ‫یشــود که گســترش‬ ‫اصطالحا مادر محســوب م ‬ ‫یشــک زمین هســاز رشــد اقتصادی‬ ‫و تقویت ان ب ‬ ‫کشورها خواهد بود‪ .‬برای مثال چین که دومین‬ ‫یشــود و تا ‪10‬‬ ‫اقتصــاد بــزرگ جهان محســوب م ‬ ‫سال اینده بر قله اقتصاد جهانی خواهد ایستاد‪،‬‬ ‫تولیــد بیش از نیمی از فوالد جهــان (‪ 53‬درصد)‬ ‫را بر عهده دارد‪ .‬از طرفی اهمیت تولید در رشــد‬ ‫اقتصادی کشورباعثشدهتارهبرمعظمانقالب‬ ‫در ‪ 10‬سال اخیر با شعارهایی اقتصاد و تولید را در‬ ‫کشور بهبودبخشند‪.‬در همینراستاشرکتفوالد‬ ‫مبارکه به عنوان بزرگ ترین شرکت فعال در حوزه‬ ‫تولیدات غیرنفتی در تالش است تا با وجود همه‬ ‫مشــکالت تولیدی اعــم از تحریم های گســترده‬ ‫ایاالت متحده امریکا علیه ایران‪ ،‬تولید را در حوزه‬ ‫کلیدی فوالد قوت بخشد و به سهم خود چرخ‬ ‫اقتصاد را با ســرعت بیشــتری به حرکت دراورد‪.‬‬ ‫یکی از اقدامات این هلدینگ اقتصادی‪ ،‬هدایت‬ ‫شرکت هایزیرمجموعهدر راستایتحققجهش‬ ‫تولید‪ ،‬حمایت و پشــتیبانی از تولیــدات داخلی‬ ‫اســت‪ .‬در همین راســتا شــرکت فوالد تاراز یکی‬ ‫از ایــن شــرکت های زیر مجموعه بــا برنامه ریزی‬ ‫دقیق و حمایت های فوالد مبارکه موفق به ثبت‬ ‫چند رکورد ارزشــمند شده است‪ .‬رکوردهایی که‬ ‫نقــش موثــری در تامیــن مواد اولیه و رســیدن به‬ ‫خودکفاییدر لوازم خانگیدر کشور داشتهاست‪.‬‬ ‫سعید رشیدی‪ ،‬مدیرعامل فوالد تاراز‪ ،‬در همین‬ ‫خصــوص در گفت وگــو بــا خبرنگار فــوالد اظهار‬ ‫کرد‪ :‬شرکت فوالد تاراز توانست با تولید بیش از‬ ‫‪ ۱۷۳‬هزار و ‪ ۱۰۶‬تن ورق گالوانیزه در سال ‪1399‬‬ ‫و رشــد ‪ 15.4‬درصدی تولید نســبت به ســال ‪98‬‬ ‫(‪ ۱۵۰‬هزار و ‪ ۸۶‬تن) رکورد ارزشمندی را به ثبت‬ ‫رساند‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین کسب رکورد‪۸۶/۹۹‬‬ ‫درصد محصول با کیفیت و فاقد عیب هم زمان‬ ‫با باالترین رکورد تولید ماهیانه به میزان ‪ ۱۸‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۴۹‬تــن بــا ترکیب ابعادی مختلــف‪ ،‬از دیگر‬ ‫افتخــارات این شــرکت اســت‪ .‬مدیرعامل فوالد‬ ‫تاراز تصریح کرد‪ :‬رکورد سالیانه حمل محصوالت‬ ‫نیــز بیــش از ‪ ۱۷۳‬هــزار تــن بــوده که نســبت به‬ ‫ســال ‪ 152( 98‬هزار تن) ‪ 15‬درصد رشــد داشــته‬ ‫است‪ .‬شایان ذکر است شرکت فوالد تاراز تولید‬ ‫ورق گالوانیزه با پوش ـش های خــاص را بر عهده‬ ‫دارد که قابلیت مقاومت در برابر خوردگی‪ ،‬فرم‬ ‫پذیری باال‪ ،‬رنگ پذیری مناسب‪ ،‬بازرسی اسان و‬ ‫عملیات جوشــکاری را دارد‪ .‬عمده مصارف این‬ ‫ورق نیز در قطعات لوازم خانگی مانند یخچال‪،‬‬ ‫بخاری‪ ،‬ماشین لباسشــویی‪ ،‬کولر‪ ،‬مایکرو ویو‪،‬‬ ‫ناودان ها و لوله ها‪ ،‬سازه های فضایی و انبارها‪،‬‬ ‫ســقف های فلزی‪ ،‬نیروگاه ها‪ ،‬قطعات خودرو‪،‬‬ ‫اگزوز‪،‬مخازنذخیرهابو کابینتاشپزخانهو‪...‬‬ ‫است‪ .‬لذا می توان گفت ورق های تولیدی گروه‬ ‫فــوالد مبارکه‪ ،‬از اصلی ترین مــواد خام مورد نیاز‬ ‫برای تولید این محصوالت در کشور است‪.‬‬ ‫صنعت فوالد‬ ‫یکشنبه ‪ 22‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1041‬‬ ‫مدیر سازمان دهی و طبقه بندی مشاغل شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد‬ ‫‪3‬‬ ‫موفقیتفوالدمبارکهدرگروفعالیتاثربخشمنابعانسانیارزشمند‬ ‫پیشــنهاد ثبــت روز ‪ 25‬فرودیــن به عنــوان روز‬ ‫ملــی منابع انســانی در ســال ‪ 1397‬به دبیرخانه‬ ‫شــورای فرهنــگ عمومــی کشــور ارائــه و تصویب‬ ‫شــد‪ .‬فوالد مبارکه به عنوان یک شــرکت پیشــرو‬ ‫در کشور و منطقه‪ ،‬رشد و توسعه خود را در گروه‬ ‫منابع انســانی توانمند شــرکت می دانــد و با یک‬ ‫فرهنگ سازمانی قوی در سال تولید؛ پشتیبانی ها‪،‬‬ ‫مانع زدایی ها در راســتای ایرانی ســربلند گام های‬ ‫محکم تری برمی دارد‪ .‬گفت وگوی خبرنامه فوالد‬ ‫با بهزاد کمال پور مدیر سازمان دهی و طبقه بندی‬ ‫مشاغل شرکت فوالد مبارکه به مناسبت این روز را‬ ‫در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫در مورد جایگاه منابع انسانی در شرکت‬ ‫فوالدمبارکهتوضیحاتیبفرمایید‪.‬‬ ‫منابع انســانی ازجمله مهم ترین سرمایه های‬ ‫هــر ســازمانی محســوب شــده و درنتیجــه توجــه‬ ‫ویــژه بــه مدیریت این ســرمایه ارزشــمند باهدف‬ ‫رشــد و بالندگــی ان ‪ ،‬اهمیتــی دوچنــدان یافتــه‬ ‫اســت‪ .‬همچنین فراینــد مدیریت منابع انســانی‬ ‫در سال های اخیر توسعه زیادی یافته و تغییرات‬ ‫ان بسیار شگرف بوده است‪ .‬با توجه به اهمیت‬ ‫منابع انسانی و با نظر اساتید بزرگ این عرصه در‬ ‫کشــور روز ‪ 25‬فروردیــن به عنــوان روز ملــی منابع‬ ‫انســانی نام گذاری شــده اســت‪ .‬موفقیت شرکت‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان نیز به عنوان سازمانی جهان‬ ‫تهــا درگرو‬ ‫تــراز بــا ابعاد و حجم گســترده فعالی ‬ ‫ِ‬ ‫فعالیت اثربخش اجزا و بهره وری منابع مختلف‬ ‫ان به دســت توانمند منابع انســانی ارزشــمند ان‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاونت نیروی انسانی و سازماندهی شرکت‬ ‫فوالدمبارکهدرراستایتکریممنابعانسانی‬ ‫شــرکت چه ماموریتی برای خود ترسیم‬ ‫نمودهاست؟‬ ‫ماموریــت معاونــت نیــروی انســانی و‬ ‫سازمان دهی شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬به عنوان متولی‬ ‫فراینــد مدیریت و توســعه ســرمایه های انســانی‬ ‫شــرکت ســازمان دهی‪ ،‬تامیــن‪ ،‬توانمندســازی و‬ ‫ارتقای بهره وری ســرمایه های انســانی در راســتای‬ ‫تحقق اهداف شــرکت را به عهده دارد به همین‬ ‫منظــور اهــداف ایــن معاونــت‪ ،‬در همــکاری بــا‬ ‫ســایر واحدهــای تولیــدی و عملیاتــی شــرکت‪،‬‬ ‫یگــردد‪ .‬بدیــن‬ ‫در ایــن چارچــوب تعریــف م ‬ ‫منظــور واحدهــای مختلــف این معاونت شــامل‬ ‫ســازمان دهی و طبقه بندی مشــاغل‪ ،‬امور اداری‪،‬‬ ‫بهداشتحرفه ای‪،‬ایمنیومحیط زیست‪،‬اموزش‬ ‫و توســعه منابع انسانی‪ ،‬خدمات عمومی و امور‬ ‫رفاهی و مدیریت شهری و زیباسازی محیط تالش‬ ‫می کنند‪ ،‬در کنار واحدهای دیگر‪ ،‬در تمامی مراحل‬ ‫زندگی کاری‪ ،‬از جذب تا پس از بازنشســتگی‪ ،‬در‬ ‫کنــار کارکنــان شــرکت بــوده و به برقــراری بهترین‬ ‫شرایط ممکن برای ان ها کمک نمایند‪.‬‬ ‫در مورد مدیریت فرهنگسازمانی شرکت‬ ‫فوالد مبارکه بهعنوان سیستمی از معناها و‬ ‫مفاهیم مشترک میان اعضای یک سازمان‬ ‫که ان را از سازمانهای دیگر متمایز میکند‬ ‫توضیحاتیبفرمایید؟‬ ‫یکی از رسالت های واحدهای منابع انسانی در‬ ‫شــرکت ها که موردتوجه این معاونت در شرکت‬ ‫گســازمانی‬ ‫فــوالد مبارکــه نیز بــوده‪ ،‬مقوله فرهن ‬ ‫اســت‪ .‬ایــن مقولــه مفهومی چندوجهی اســت و‬ ‫برای مدیریت ان در ســازمان ناگزیر باید ســازوکار‬ ‫مناسبی پیش بینی گردد؛ چراکه فرهنگ سازمانی‬ ‫یشــود‪ .‬در‬ ‫موجــب تمایــز رقابتی برای ســازمان م ‬ ‫شرکت فوالد مبارکه سازوکار مناسب تحت عنوان‬ ‫گســازمانی‬ ‫شهــا و فرهن ‬ ‫مدیریــت اخــاق‪ ،‬ارز ‬ ‫(‪ )EVC‬با فعالیت های مختلفی در راستای ارتقای‬ ‫فرهنگ سازمان و جاری سازی رفتارهای مناسب در‬ ‫شرکت با محوریت این معاونت به صورت مستمر‬ ‫در حال انجام است‪.‬‬ ‫در مورد فعالیتهای مدیریت سازماندهی‬ ‫و طبقهبندی مشاغل این معاونت توضیح‬ ‫بفرمایید‪.‬‬ ‫تهــای اصلــی ایــن واحــد‬ ‫ازجملــه فعالی ‬ ‫سازمان دهی فعالیت ها و منابع انسانی گرداننده‬ ‫ایــن کارهــا اســت‪ .‬ایــن کار شــامل گروه بنــدی‬ ‫فعالیت های ضروری برای دســتیابی به اهداف‪،‬‬ ‫تخصیص هر گروه از فعالیت ها به یک مدیر به‬ ‫همــراه ارائــه قدرت و اختیار الزم برای نظارت بر‬ ‫ان و تامین هماهنگی عمودی و افقی در سازمان‬ ‫اســت‪ .‬هماهنگــی عمــودی در تدویــن ســاختار‬ ‫ســازمانی و هماهنگــی افقــی از طریــق تدویــن‬ ‫فرایندهــای ســازمانی و گــردش کارها به دســت‬ ‫می ایــد‪ .‬ســاختار ســازمانی مشــخص می کند که‬ ‫مشــده‪ ،‬گروه بندی‬ ‫وظایف شــغلی چطــور تقسی ‬ ‫گردیده‪ ،‬هماهنگ می شوند‪ ،‬از کجا شروع شده و‬ ‫درنهایت به کجا ختم می گردد‪ .‬همچنین متولی‬ ‫انجــام هر فعالیت‪ ،‬ورودی ها و خروجی های ان‬ ‫نیز در اینجا مشخص می شوند‪ .‬همچنین تعیین‬ ‫تهــای موردنیــاز واحدهــا و افــراد بــرای‬ ‫صالحی ‬ ‫تهــای ذکرشــده نیــز بر عهــده این‬ ‫انجــام فعالی ‬ ‫واحد است‪.‬‬ ‫ارزیابــی و نظرســنجی در خصــوص بخــش‬ ‫عمــده ای از نتایج مختلف در حوزه کارکنان نیز از‬ ‫وظایف واحد سازمان دهی و طبقه بندی مشاغل‬ ‫اســت‪ .‬این نتایج به دو شــکل عمده عملکردی و‬ ‫برداشتی طبقه بندی می شوند‪ .‬از مهم ترین نتایج‬ ‫عملکردی سازمان در حوزه منابع انسانی بهره وری‬ ‫منابــع انســانی بــا توجه به شــاخصه های کمی و‬ ‫کیفی تولید و هزینه سرمایه های انسانی را شامل‬ ‫یشــود‪ .‬در حوزه نتایج برداشــتی نیــز رضایت و‬ ‫م ‬ ‫اشتیاق شغلی کارکنان و همچنین رضایت کارکنان‬ ‫از خدمــات ارائ هشــده توســط واحدهای مختلف‬ ‫منابع انسانی به ان ها‪ ،‬وضعیت فرهنگ سازمان‬ ‫و اثربخشــی ارتباطــات ســازمانی اســت‪ .‬نتایــج‬ ‫ارزیابی شاخص های ذکرشده جهت برنامه ریزی و‬ ‫بهبودمستمرفعالیت هایمنابعانسانیبه صورت‬ ‫مستمرمورداستفادهقرار می گیرد‪.‬‬ ‫ایــن واحــد همچنیــن مســئولیت اصلــی را در‬ ‫طراحــی و هماهنگی فعالیت هــای این معاونت‬ ‫باهــدف بهبود مســتمر وضعیــت زندگــی کاری و‬ ‫خانوادگــی کارکنــان بــر عهــده دارد و تالش هــای‬ ‫مختلفــی را در حوزه هــای مختلــف نظام هــای‬ ‫پرداخت حقــوق‪ ،‬پاداش و مزایای کارکنان انجام‬ ‫می دهد‪ .‬این ماموریت با توجه به اینکه موضوع‬ ‫معیشتوارتقای کیفیتزندگی کارکنانوخانواده‬ ‫ان ها همواره موردتوجه مدیرعامل محترم شرکت‬ ‫بوده‪ ،‬از اهمیت بسزایی برخوردار است‪.‬‬ ‫در پایان در مورد نقش منابع انســانی در‬ ‫موفقیت شرکت بزرگی چون فوالد مبارکه‬ ‫اگرسخنیداریدبفرمایید‪.‬‬ ‫یتــوان گفــت کــه موفقیت یک‬ ‫درمجمــوع م ‬ ‫ســازمان موفقیتــی جمعــی اســت و بــدون تالش‬ ‫مجدانه‪ ،‬مســتمر و همه جانبه منابع انســانی ان‬ ‫به عنوان ارزشــمندترین سرمایه های ان‪ ،‬دستیابی‬ ‫به این موفقیت امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫لــذا من و همــه همــکاران‪ ،‬در کنار فعالیتهای‬ ‫ذکرشده‪ ،‬گرامیداشت روز ملی منابع انسانی را که‬ ‫در اصل متعلق به همه کارکنان عزیز شرکت است‬ ‫از وظایــف خــود دانســته و ایــن روز را در اغازیــن‬ ‫روزهــای ســال جدیــد کاری به انهــا تبریک عرض‬ ‫مینمایــم و بــرای همــه همــکاران و خانوادههــای‬ ‫محترم انها ارزوی سالمتی و موفقیت دارم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رکوردشکنی تولید تختال های گرید‪ API‬محیط های‬ ‫نفت و گاز ترش و شیرین در فوالد مبارکه‬ ‫معــاون بهر هبــرداری شــرکت فــوالد مبارکــه‬ ‫از رکوردشــکنی تولیــد فــوالد ‪ API‬تختا لهــای‬ ‫محیط های نفت و گاز ترش و شــیرین در ســال‬ ‫‪ 99‬خبــر داد و افــزود‪ :‬بــا تولیــد ‪ 275‬هــزار تــن‬ ‫تختال های محیط گاز ترش در ســال ‪ ،99‬رشــد‬ ‫‪ 53‬درصدی نسبت به سال ‪ 98‬به ثبت رسید‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه در تولیــد تختــال‬ ‫محیط گاز شــیرین نیز با تولید ‪ 303‬هزار تن در‬ ‫سال ‪ ،99‬رشد ‪ 139‬درصدی نسبت به سال ‪98‬‬ ‫محقق شد و از خروج مقادیر زیادی ارز از کشور‬ ‫جلوگیری به عمل امد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬عبــاس اکبــری‬ ‫محمــدی افــزود‪ :‬میــزان تولیــد فــوالد محیــط‬ ‫شــیرین از ‪ 85‬هــزار تن در ســال ‪ 1397‬به ‪127‬‬ ‫هــزار تــن در ســال ‪ 1398‬و بــه ‪ 303‬هزار تن در‬ ‫ســال ‪ 1399‬رســید که به ترتیب رشد ‪ 50‬و ‪139‬‬ ‫درصدی را به همراه داشــت‪ .‬ضمن اینکه تولید‬ ‫فوالد محیط ترش از حدود ‪ 3‬هزار تن در سال‬ ‫‪( 1397‬کــه مربــوط به تولید ازمایشــی بود) به‬ ‫‪ 180‬هزار تن در سال ‪ 1398‬و ‪ 275‬هزار تن در‬ ‫ســال ‪ 1399‬رســید که رشــد حدود ‪ 53‬درصدی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫وی تصریــح نمــود‪ :‬تولیــد تختال هایــی کــه‬ ‫تامین کننــده ورق های موردنیاز در قســمت های‬ ‫حســاس صنایــع نفــت و گاز هســتند‪ ،‬از ســال‬ ‫‪ 1397‬در دســتور کار شــرکت فــوالد مبارکه قرار‬ ‫گرفــت و بــه علــت انکــه صنایــع نفــت و گاز از‬ ‫اســتاندارد ‪ API‬اســتفاده می کردند طراحی این‬ ‫محصوالت نیز بر این اساس انجام گرفت‪.‬‬ ‫معــاون بهر هبــرداری یاداور شــد‪ :‬برای اولین‬ ‫بــار در ایــران فراینــد طراحی ایــن محصوالت با‬ ‫درخواســت مشــتری از قســمت فروش در واحد‬ ‫تــرو پروســس مدیریــت ‪ MPT‬اغــاز شــد و ایــن‬ ‫واحد در تعامل با مشــتری از یک طرف و دفتر‬ ‫فنی تولید و قســمت های عملیاتی تولید ناحیه‬ ‫فوالدســازی از طــرف دیگــر‪ ،‬اقــدام بــه طراحی‬ ‫اولیــه این محصوالت نمودند‪ ،‬به طوری که بعد‬ ‫از تولیــد ازمایشــی و تاییــد کنتــرل کیفــی بــرای‬ ‫مشتری ارسال و تولید ازمایشی تا تبدیل شدن به‬ ‫محصول نهایی (که در این مورد غالبا لوله های‬ ‫انتقال است) در کارخانه مشتری ادامه یافت‪.‬‬ ‫عبــاس اکبــری محمــدی همچنیــن بــه موارد‬ ‫مصرف این محصوالت اشــاره و گفت‪ :‬مصرف‬ ‫عمــده فوالدهــای محیط شــیرین در پروژه های‬ ‫گازرســانی در نقــاط مختلــف کشــور و عمــده‬ ‫مصرف فوالدهای محیط ترش برای پروژه ملی‬ ‫و استراتژیک خط لوله انتقال نفت خام از گوره‬ ‫به جاســک بوده اســت که تنها در این پروژه از‬ ‫خــروج ‪ 400‬میلیــون دالر ارز از کشــور فقــط در‬ ‫بخش فوالدسازی ان جلوگیری به عمل امد‪.‬‬ ‫معــاون بهر هبــرداری در پایــان از واحدهــای‬ ‫فــروش‪ ،‬برنامه ریــزی تولیــد‪ ،‬متالــورژی و‬ ‫روش های تولید‪ ،‬کنترل کیفیت‪ ،‬ازمایشگاه های‬ ‫فوالدســازی و محصــول‪ ،‬تعمیــرگاه مرکــزی و‬ ‫خریــد کــه در تولیــد تختال های محیــط ترش و‬ ‫شــیرین همکاری الزم را با ناحیه فوالدســازی و‬ ‫ریخت هگــری مداوم داشــته اند تشــکر و قدردانی‬ ‫نمود‪.‬‬ ‫در ادامــه غالمرضــا ســلیمی مدیــر ناحیــه‬ ‫فوالدســازی و ریخت هگــری مــداوم فــوالد مبارکه‬ ‫نیــز در خصــوص فراینــد تولیــد ایــن محصوالت‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬فراینــد تولیــد ایــن نــوع از فــوالد‬ ‫دارای حساســیت های ویــژه در هر چهار مرحله‬ ‫تولیــد‪ ،‬یعنی کوره های قوس‪ ،‬متالورژی ثانویه‪،‬‬ ‫ریخت هگــری و اماد هســازی تختال اســت‪ .‬تنظیم‬ ‫اولیــه عناصــر و دمــا در کوره های قــوس‪ ،‬تنظیم‬ ‫نهایی عناصر و دما در متالورژی ثانویه‪ ،‬به ویژه‬ ‫کاهش گوگرد با فرایند گوگردزدایی و همچنین‬ ‫کاهــش هیــدروژن کــه با طــی ســیکل گاززدایی‬ ‫صــورت می پذیــرد‪ ،‬کنتــرل شــرایط ریخت هگــری‬ ‫کــه باعــث جلوگیری از عیــوب جدایش فیزیکی‬ ‫و شــیمیایی حتــی در مقیــاس میکروســکوپی‬ ‫یشــود و در نهایت شــرایط خاص خنک کاری‬ ‫م ‬ ‫و بازرسی که در واحد اماده سازی تختال توسط‬ ‫پرســنل ایــن واحــد و کنتــرل کیفــی می بایســتی‬ ‫اعمال گردد‪ ،‬گوش ـه ای از حساســیت تولید این‬ ‫محصول است‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد در همــه ایــن مراحل تطابق‬ ‫محصــول تولیدشــده بــا اســتاندارد و الزامــات‬ ‫اختصاصــی هــر پــروژه به دقــت کنتــرل و بعد از‬ ‫دریافــت تایید نهایی‪ ،‬تولیــد انبوه اغاز گردید‪.‬‬ ‫ضمــن اینکــه بایــد گفــت در مــورد فوالدهــای‬ ‫محیط گاز ترش به علت وجود حساســیت های‬ ‫بیشــتر حتــی در طراحــی‪ ،‬نماینــدگان مشــتری‬ ‫حاضــر بــوده و دغدغ ههــا و الزامــات موردنظــر‬ ‫خود را پیگیری می نمودند‪.‬‬ ‫محیی الدین اتحاد توکل رئیس برنامه ریزی‬ ‫و کنتــرل تولید فوالدســازی نیــز در این خصوص‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه شــرایط محیطــی مصــرف‬ ‫گریدهای محیط ترش و شــیرین‪ ،‬نیاز به حذف‬ ‫گوگــرد و هیــدروژن محلول در فوالد اســت؛ لذا‬ ‫پس از تخلیه ذوب از کوره های قوس الکتریکی‬ ‫و افــزودن عناصــر الیــاژی اولیــه عملیــات حذف‬ ‫گوگــرد در واحــد متالــورژی ثانویه انجا مشــده و‬ ‫پــس از تنظیم دما در واحد پیشــرفته گاززدایی‬ ‫در خال (‪ )RH‬هیدروژن محلول در ذوب کاهش‬ ‫می یابد‪ .‬پس از نمونه گیری و تایید واحد کنترل‬ ‫کیفــی‪ ،‬در اخرین مرحلــه عناصر الیاژی موردنیاز‬ ‫تنظیم شده و پاتیل مذاب به ماشین ریخته گری‬ ‫ارسال می گردد‪.‬‬ ‫وی تصریــح نمــود‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫تختا لهــای مذکور جهت تولید لوله های انتقال‬ ‫نفت و گاز استفاده می شود و به لحاظ ترکیب‬ ‫شــیمیایی نفــت و گاز توجه به میــزان خوردگی‬ ‫لوله ها از اهمیت بســیار زیادی برخورداراســت‪،‬‬ ‫در هنگام ریخت هگــری تختال های مذکور‪ ،‬کنترل‬ ‫شــرایط ریخت هگــری جهت تولید تختــال با انالیز‬ ‫شیمیایی یکنواخت و بدون ناخالصی از اهمیت‬ ‫یکــه جهــت‬ ‫بســزایی برخــوردار اســت‪ ،‬به طور ‬ ‫امادگــی ریخته گری تختال های مذکور مذاکرات‬ ‫متعــددی بــا شــرکت ها و واحدهــای نــورد و‬ ‫لول هســازی به عنــوان مشــتری و همــکار انجــام‬ ‫پذیرفت و نقشه راه جهت تولید تدوین گردید‪.‬‬ ‫با توجه به شــرایط تدوین شــده‪ ،‬کارشناســان و‬ ‫متخصصــان ناحیــه فوالدســازی و ریخته گــری‬ ‫مــداوم شــرایط الزم برای ریخته گــری گریدهای‬ ‫مخصوص محیط ترش و شیرین را تدوین کردند‬ ‫کــه ب هطــور مختصــر می تــوان بــه دما و ســرعت‬ ‫مناســب ریخت هگــری‪ ،‬نــرخ خنــک کاری تختــال‪،‬‬ ‫چگونگی ســکوئنس ماشین ریخته گری‪ ،‬شرایط‬ ‫خنک کاری تختال در واحد اماد هســازی تختال‬ ‫و چگونگــی انجــام ازمایش هــا بــر روی تختــال‬ ‫اشاره نمود‪.‬‬ ‫ســنایی نژاد سرپرســت دفتر فنی ریخته گری‬ ‫مــداوم ناحیه فوالدســازی و ریخته گــری مداوم‬ ‫فــوالد مبارکــه نیز گفــت‪ :‬از مشــکالت اولیه که‬ ‫در ریخت هگــری تختال هــای محیــط تــرش وجود‬ ‫دارد تکنولــوژی اســتفاده از ‪Dynamic Soft‬‬ ‫‪ Reduction‬اســت کــه جهــت رفــع جدایــش‬ ‫شــیمیایی در مرکــز تختــال مورداســتفاده قــرار‬ ‫می گیــرد‪ .‬جهت اســتفاده از ‪ ،DSR‬کارشناســان‬ ‫ناحیه با تحقیقات زیاد با استفاده از دانش فنی‬ ‫و تجربیات موجود‪ ،‬اقدام به راه اندازی سیستم‬ ‫‪ DSR‬بــر روی ماشــین ‪ 5‬ریخته گــری کردنــد و‬ ‫توانستند ریخته گری گرید گاز ترش را با کیفیت‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫وی فراینــد تســت ماکــرواچ جهــت کنترل‬ ‫میــزان جدایــش شــیمیایی ناخالص هاو عیوب‬ ‫داخلــی تختــال را از دیگــر مــوارد مطــرح در‬ ‫تولید گریدهای گاز ترش دانســت و گفت‪ :‬در‬ ‫پروژه مذکور فرایندهای تســت در ازمایشــگاه‬ ‫مورداستفاده قرار گرفت که بیانگر نقش مهم‬ ‫ازمایشــگاه فوالدســازی در تولید این محصول‬ ‫اســت‪ .‬در مــورد فوالدهــای محیــط تــرش نیز‬ ‫الزم بــود مســتندات فراینــد تولیــد‪ ،‬کنتــرل‬ ‫کیفیــت و مقادیــر ازمایشــگاهی بــه مشــتری‬ ‫تحویــل شــود که همــکاری کارکنــان دفتر فنی‬ ‫تولید‪ ،‬ازمایشگاه فوالدسازی‪ ،‬کنترل کیفیت‪،‬‬ ‫برنامه ریــزی تولیــد و گواهــی کیفیــت در ایــن‬ ‫زمینه ستودنی است‪.‬‬ ‫سرپرســت دفتــر فنــی ریخته گــری مــداوم‬ ‫ناحیــه فوالدســازی و ریخته گــری مــداوم بــه‬ ‫بعضــی از اســتانداردهای مورداســتفاده در‬ ‫تولیــد ایــن محصــول نیــز اشــاره و تصریــح کرد‪:‬‬ ‫اســتانداردهای مورداستفاده در تولید گریدهای‬ ‫مذکــور اســتاندارد ‪ 5L PSL2 API‬جهــت گرید‬ ‫گاز ترش ‪ MS API X60‬و گریدهای گاز شیرین‬ ‫‪ X70 X60 X52 API GR-D X42‬اســت‪ .‬در‬ ‫تولید محصوالت در محیط گاز ترش و شیرین‪،‬‬ ‫ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم موفق به‬ ‫گذراندن کلیه تس ـت های ‪ HIC‬و ‪ SCC‬شده اند‬ ‫که مورد تایید مصرف کننده ها است‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫حمایت صنایع مادر در‬ ‫تولید شیر ضد کرونا‬ ‫معاونمرکزویروس شناسیدانشگاهاصفهان گفت‪:‬‬ ‫روش درمانی جدیدی در بیماری کرونا با استفاده از شیر‬ ‫فوقایمنیتوسطمحققاناصفهانیوباحمایتصنایع‬ ‫مادر تولید شده است‪ .‬حسن نیلی احمدابادی معاون‬ ‫مرکز ویروس شناســی دانشــگاه اصفهان در گفت وگو با‬ ‫ایراســین اظهار داشــت‪ :‬در شــرایطی که در موج چهارم‬ ‫کرونا هستیم‪ ،‬تولید پادتن کرونا از شیر دام در فاز سوم و‬ ‫نهایی مطالعات خود است و چنانچه از اردیبهشت ماه‬ ‫مصرف این شیر در جامعه فراهم شود‪ ،‬نسبت به کرونا‬ ‫بــه ایمنــی جمعی دســت خواهیم یافــت‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫تولید پادتن کرونا موفق به دریافت مجوز اخالق کمیته‬ ‫وزارت بهداشت و درمان شده است و حاصل همکاری‬ ‫ده دانشمند ویروس شناس‪ ،‬میکروبیولوژیست‪ ،‬پزشک‬ ‫و دامپزشــک اصفهانی است و سازمان ها و شرکت های‬ ‫بزرگــی مثــل فوالد مبارکــه هــم در انجام ایــن پژوهش‬ ‫کمک کرده اند‪ .‬معاون مرکز ویروس شناســی دانشــگاه‬ ‫اصفهــان تصریــح کــرد‪ :‬با توجــه به موج گیــری چهارم‬ ‫کرونا و افزایش موارد ابتال و مرگ ومیر و کمبود واکسن‪،‬‬ ‫محققانودانشمندان کشور بهدنبالراهیموثروپایدار‬ ‫برای پیشگیری و کنترل بیماری کووید‪ ۱۹‬شده اند‪ .‬نیلی‬ ‫احمدابادی با بیان این مطالب گفت‪ :‬شیر فوق ایمنی زا‬ ‫حاوی پادتن اختصاصی علیه ویروس کرونا است و این‬ ‫شــیر اکنون در مرحله نهایی کارازمایی بالینی فاز ســوم‬ ‫است و ایمنی محصول در فاز اول مورد تایید دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی اصفهان قرار گرفته است‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫گزارش هایدریافتیاز مراحلاجراییفاز سوم کارازمایی‬ ‫بالینی در بیماران سرپایی که در منزل مورد مراقبت قرار‬ ‫می گیرند و تست تشخیصی کرونای ان ها مثبت است‬ ‫و کســانی که با افراد بیمار در ارتباط هستند می توانند‬ ‫شــیر فوق ایمنــی زا را به صــورت رایــگان دریافت کنند‪.‬‬ ‫معاون مرکز ویروس شناسی دانشگاه اصفهان مکانیسم‬ ‫اثر این شــیر بر روی ویروس کرونا را تشــریح کرد و ادامه‬ ‫داد‪ :‬این شیر به دلیل وجود انتی بادی اختصاصی علیه‬ ‫ویروس کرونا باعث ایجاد ایمنی غیرفعال در ســطوح‬ ‫مخاطــی حلق‪ ،‬حنجــره‪ ،‬ابتــدای نای و طول دســتگاه‬ ‫گــوارش می شــود‪ .‬به ویــژه در ســطوح مخاطــی حلــق‪،‬‬ ‫همچنین به فاگوسیتوز شدن ویروس توسط سلول های‬ ‫ایمنی بدن کمک می کند و این فرایند‪ ،‬پاســخ سیســتم‬ ‫ایمنیفردمبتالراتسریعمی کند‪.‬وی گفت‪:‬سالمتشیر‬ ‫فوق ایمنی زا علیه ویروس کرونا توسط دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی اصفهان تایید شده است و هیچ گونه عوارضی‬ ‫ایجاد نمی کند و در افرادی که دارای حساسیت نسبت‬ ‫بــه شــیر هســتند به میــزان کــم و به دفعــات به صورت‬ ‫جرعه جرعه به همراه غرغره کردن توصیه می شود‪ .‬وی‬ ‫به حامیان این پروژه هم اشاره کرد و اظهار داشت‪ :‬مرکز‬ ‫ویروس شناسیدانشگاهاصفهان‪،‬شرکتنواورانواکسن‬ ‫زیتون‪،‬صندوقتوسعهزیست فناوریمعاونتعلمیو‬ ‫تحقیقاتی ریاست جمهوری‪ ،‬شهرک علمی تحقیقاتی و‬ ‫صنایعینظیرشرکتفوالدمبارکه‪،‬پاالیشگاهاصفهانو‬ ‫ذوب اهناز اینپروژهحمایت کرده اند‪.‬شایانذکراست‬ ‫شرکتفوالدمبارکهدرراستایایفایمسئولیتاجتماعی‬ ‫خود یکی از موثرترین صنایع کشــور در زمینه مبارزه با‬ ‫کرونا بوده و عالوه بر مشارکت در این پروژه تحقیقاتی‬ ‫با پشتیبانی از بیماران کرونایی و تامین اکسیژن رایگان‬ ‫بیمارســتان های تحت پوشش دانشــگاه علوم پزشکی‬ ‫استاناصفهانوبسیاریاز بیمارستان هایخارجاز استان‬ ‫وهمچنینمساعدت‪۱۰۰‬میلیاردتومانیبهبیمارستان ها‬ ‫و شبکه های بهداشت و درمان جهت خرید تجهیزات و‬ ‫موادضدعفونی کنندهحوزهبیماریکرونا‪،‬نقشیمحوری‬ ‫در مبارزه با این بیماری منحوس در کشور داشته است‪.‬‬ ‫پشتیبانی فوالد مبارکه‬ ‫در تامین مواد اولیه‬ ‫صنعت فوالد‬ ‫شرکت فوالد سنگ مبارکه اصفهان به عنوان یکی از‬ ‫شرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه‪ ،‬در سال جهش‬ ‫تولید با کلکسیونی از رکوردها توانست نقش پر رنگی‬ ‫در پشتیبانی و تامین مواد اولیه صنعت فوالد کشور از‬ ‫خود به جا بگذارد‪ .‬به گزارش روابط عمومی شــرکت‬ ‫فــوالد مبارکــه‪ ،‬یکــی از اقدامــات الزم جهت تقویت‬ ‫صنعت فوالد‪ ،‬توجه به مواد اولیه ای همچون سنگ‬ ‫اهک‪ ،‬اهن و دولومیت و‪ ...‬است که از مهم ترین مواد‬ ‫اولیه کوره های قوس الکتریکی و به طور کل فوالد خام‬ ‫محسوب می شود‪ .‬در همین راستا شرکت فوالد مبارکه‬ ‫به عنــوان بزرگ ترین شــرکت ایرانی فعــال در صنعت‬ ‫فــوالد بــا درک این نیاز ملی و در راســتای پشــتیبانی از‬ ‫این صنعت پر اهمیت‪ ،‬ســرمایه گذاری گســترده ای در‬ ‫زمینه اکتشاف و تامین پایدار مواد اولیه مورد نیاز خود‬ ‫و صنعت فوالد کشور انجام داده است‪ .‬در حال حاضر‬ ‫فوالد مبارکه جایی ایســتاده اســت از ســنگ تا رنگ و‬ ‫نه تنهــا کل زنجیــره فــوالد از ســنگ اهن تــا ورق رنگی‬ ‫بــه طــور کامــل در این مجموعه تولید می شــود؛ بلکه‬ ‫پشــتیبانی بســیاری از صنایع و تامین مواد اولیه ان ها‬ ‫توسط این شرکت یا شرکت های زیرمجموعه ان انجام‬ ‫می شود‪ .‬یکی از این شرکت ها در زنجیره توانمند فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬شرکت «فوالد سنگ مبارکه اصفهان» است که‬ ‫به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده سنگ اهک در کشور‪،‬‬ ‫مــواد اولیه مــورد نیاز گروه فــوالد مبارکه و به طورکلی‬ ‫صنعت فوالد کشور را تامین می کند و توانسته است‬ ‫در ســال گذشــته کلکســیونی از رکوردهــا را از خــود به‬ ‫جا بگذارد‪ .‬مهرداد فقیهیان‪ ،‬مدیرعامل شرکت فوالد‬ ‫سنگ مبارکه اصفهان‪ ،‬در همین خصوص در گفت وگو‬ ‫بــا خبرنــگار فوالد با بیان اینکه قرارداد فاز ‪ 3‬توســعه‬ ‫شــامل احداث دو کوره ‪ 600‬تن در این شــرکت مبادله‬ ‫شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این رویداد مهم ظرفیت تولید محصول‬ ‫کلسینه را به بیش از دو و نیم برابر افزایش می دهد و‬ ‫شرکت فوالد سنگ را نه تنها به عنوان تنها نماینده ایران‬ ‫در اتحادیــه جهانــی اهک‪ ،‬بلکه به عنــوان بزرگ ترین‬ ‫اهک ساز خاورمیانه تثبیت می کند‪.‬‬ صفحه 3 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫خبر‬ ‫شرکت گاز خراسان‬ ‫رضوی سرامد در‬ ‫ارتباطات مردمی‬ ‫مشــهد مقــدس‪ -‬ســحررحمتی‪ :‬بــا اعالم نهاد ریاســت‬ ‫جمهوری‪ ،‬مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی موفق‬ ‫به کسب رتبه اول مالقات عمومی و دیدارهای مردمی‬ ‫شــش ماهه اول ســال گذشــته در بین شــرکت های گاز‬ ‫اســتانی کشــور شــد‪ .‬بر اســاس بررســی‪ ،‬تجزیه وتحلیل‬ ‫یهــای به عمل امده‬ ‫عملکــرد و نتایج حاصــل از ارزیاب ‬ ‫توســط مرکز ارتباطــات مردمی نهاد ریاســت جمهوری‬ ‫در حــوزه مشــارکت مدیــران دســتگاه های دولتــی در‬ ‫دیدارهــای چهــره بــه چهــره مدیــران بــا مردم‪ ،‬حســن‬ ‫افتخاری مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوی با‬ ‫‪ 105‬مالقات مردمی در شــش ماهه اول ســال گذشــته‪،‬‬ ‫موفق به کسب رتبه اول این حوزه در بین شرکت های‬ ‫گاز اســتانی کشــور گردید‪ .‬مطابق این امار‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت گاز خراســان رضــوی در شــش ماهــه اول ســال‬ ‫گذشته‪ ،‬تعداد ‪ 105‬دیدار چهره به چهره مردمی داشته‬ ‫وبا کسبامتیاز حداکثریبخشنامهابالغیدر خصوص‬ ‫کیفیت و مدت زمان پاســخگویی به پیام های مردمی‬ ‫و همچنین بررســی انجام شــده توســط مرکز ارتباطات‬ ‫مردمی نهاد ریاست جمهوری در جایگاه اول این حوزه‬ ‫یشــود؛ جلســات مالقات عمومی‬ ‫قــرار دارد‪ .‬یــاداور م ‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با مردم در روزهای‬ ‫دوشنبه هر هفته از ساعت ‪ 8‬تا ‪ 12‬ظهر در محل اداره‬ ‫مرکزی شرکت گاز استان واقع در مشهد –تقاطع خیابان‬ ‫خیاموارشادبرگزار می شود‪.‬شهروندانمحترممی توانند‬ ‫برای حضور در این جلسات از طریق تلفن ‪37072500‬‬ ‫اقدامکنند‪.‬‬ ‫نصب برچسب‬ ‫اطالعات اشتراک بر روی‬ ‫کنتورهای برق‬ ‫معاون فروش و خدمات مشــترکین شــرکت توزیع‬ ‫نیروی برق اســتان قم از نصب برچســب شناســایی بر‬ ‫روی کنتورهایبرقبهمنظور دسترسیاسانمشترکانبه‬ ‫اطالعات اشتراک خبر داد‪ .‬به گزارش رویداد امروز از قم‪،‬‬ ‫سید محمدرضا غفوری از اجرای طرح نصب برچسب‬ ‫شناســایی بر روی کنتورهای مشــترکین برق در قم خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬نصب این برچس ـب ها با هدف دسترسی‬ ‫اســان مشــترکان برق به اطالعات اشــتراک خود انجام‬ ‫یشــود‪ .‬معاون فروش و خدمات مشــترکین شــرکت‬ ‫م ‬ ‫بارکد‪،‬‬ ‫درج‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـاره‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫با‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫ق‬ ‫ـتان‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫برق‬ ‫ـروی‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ـع‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫توز‬ ‫ٌ‬ ‫‪ QR‬کد و شناسه قبض بر روی برچسب های شناسایی‬ ‫کنتورهای برق اظهار داشــت‪ :‬مشــترکان برق به راحتی‬ ‫می تواننــد با اســتفاده ازکیوارکــد موجود در برچســب‪،‬‬ ‫اطالعات شناســایی برق خود را دریافت کنند و از این‬ ‫طریق به کلیه خدمات غیرحضوری برق دسترسی پیدا‬ ‫کنند و از طریق همراه بانک و اپلیکیشــن برق من‪ ،‬به‬ ‫صورت شــبانه روزی‪ ،‬اخرین صورتحساب برق مصرفی‬ ‫خــود را رویــت و در صــورت تمایل ان را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نمونه ازمایشی این طرح در بخشی از‬ ‫منطقه‪ 4‬استان قم انجام شده است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬تاکنون‬ ‫برچسب هایشناساییبررویبیشاز‪ 4200‬کنتور نصب‬ ‫شــده و تــا پایان شــهریورماه بــر روی تمامــی کنتورهای‬ ‫مشــترکین اعم از خانگی‪ ،‬تجاری‪ ،‬عمومی‪ ،‬کشــاورزی‬ ‫یشــود‪ .‬غفوری با اشــاره به رویکرد‬ ‫و صنعتی نصب م ‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق قم مبنی بر الکترونیکی شدن‬ ‫خدمات و حذف مراجعات حضوری خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫باتوجهبهاینکهنخستیناطالعاتپایهبرقمشترکین‪،‬‬ ‫شــماره شناســایی اســت لــذا بــا نصــب برچس ـب های‬ ‫شناسایی‪،‬مشکلمشترکینبه ویژهمستاجرینومالکان‬ ‫در جابه جایی هابرطرفخواهدشد‪.‬‬ ‫احداث کارخانه نواوری‬ ‫نیرو نقطه عطفی در‬ ‫زیست بوم نواوری‬ ‫معاون تحقیقــات و منابع انســانی وزیر نیرو گفت‪:‬‬ ‫احداث کارخانه نواوری نیرو نقطه عطفی در زیست بوم‬ ‫نواوری این صنعت و کشور خواهد بود‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫محمد صالح اولیا در نخستین جلسه بررسی اقدام های‬ ‫صورت گرفته درباره تاســیس نخســتین کارخانه نواوری‬ ‫نیــرو در ســال جدید و در محل موسســه تحقیقــات اب‬ ‫وزارتنیرو‪،‬افزود‪:‬احداثاین کارخانهمی تواندبه عنوان‬ ‫نخستین پروژه جدی زیست بوم نواوری در صنعت اب و‬ ‫برق باشد‪ .‬وی کارخانه نواوری نیرو را محلی برای پیوند‬ ‫نیازهای صنعت با شرکت های دانش بیان و استارت اپ‬ ‫دانست که با رویکرد باز فعالیت های خود را اغاز خواهد‬ ‫کردوفضارابرایحضور شرکت هایدانش بنیانواستارت‬ ‫اپ در صنعــت اب و بــرق فراهــم خواهد کــرد‪ .‬معاون‬ ‫تحقیقاتومنابعانسانیوزیرنیروبهظرفیت هایخوبی‬ ‫کهدرموسسهتحقیقاتابوجودداشتهوهنوزبهخوبی‬ ‫مورداستفادهقرار نگرفتهاشارهوبرضرورتاستفادهاز این‬ ‫ظرفیت هاتاکید کردو گفت‪:‬ایجاد کارخانهنواوریدراین‬ ‫موسسه‪،‬گامخوبیبرایبهفعلیترسیدناینظرفیت ها‬ ‫خواهــد بود‪ .‬اولیا ادامه داد‪ :‬احداث کارخانه نــواوری در‬ ‫محل موسسه تحقیقات اب به دلیل نزدیکی ان به چند‬ ‫مرکزمهمعلمیدرشرقتهرانمی تواندموسسهتحقیقات‬ ‫را به مرکز موثرتری در صنعت اب و برق تبدیل کند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬ورود شرکت مادر تخصصی ساخت و تهیه کاالی‬ ‫اب و برق (ســاتکاب) به بحث احداث کارخانه نواوری‬ ‫نیرو با توجه به ماموریت هایی که این شرکت بر عهده‬ ‫دارد گاممبارکیاست که کمکخوبیبرایسرعتدادن‬ ‫بــه این موضوع خواهــد بود‪ .‬معاون تحقیقات و منابع‬ ‫انســانی وزیــر نیرو گفت‪ :‬کارخانه نــواوری نیرو می تواند‬ ‫به عنواننخستینفرصتجدیبراینقش افرینیشرکت‬ ‫ساتکاب در تحقق اهداف وجودی خود محسوب شود‬ ‫وبهتوسعهزیست بومنواوریوزارتنیرومعنابخشد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه ‪ 22‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1041‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫شبکه گذاری گاز در دولت تدبیر و امید رشد ‪ ۴۲‬درصدی داشت‬ ‫رقص شعل ه ابی گاز در‪ ۴۶۶‬روستای استان یزد‬ ‫اجرایطرحنهضت گازرسانیبهمناطقمحروم‬ ‫در دولت تدبیر و امید‪ ،‬تعداد روستاهای برخوردار از‬ ‫این خدمات را در استان یزد از ‪ ۱۶۶‬مورد در ابتدای‬ ‫دولت یازدهم بــا افزایش ‪ ۴۶۶‬موردی در مجموع‬ ‫بــه ‪ ۶۳۲‬روســتا افزایــش داد تا خانه روســتاییان با‬ ‫انرژی پاک گرم شود و بوی نفت و هیزم از خانه های‬ ‫ان ها رخت بربنــدد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬رئیس جمهور‬ ‫در ســال گذشــته بــا بیــان اینکــه در دولــت تدبیر و‬ ‫امید گازرســانی به روستاها بیش از کل تاریخ ایران‬ ‫بــوده‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬تا پیــش از دولت یازدهم ‪۱۴‬‬ ‫هزار روســتا گازرســانی شــده بود که این رقم اکنون‬ ‫به ‪ ۳۲‬هزار روســتا رســیده اســت‪ .‬وزیر نفت نیز در‬ ‫نامه ای به رئیس جمهوری درباره توسعه گازرسانی‬ ‫در دولت های یازدهم و دوازدهم و رسیدن پوشش‬ ‫گازرسانی کل کشور به ‪ ۹۵‬درصد گزارشی ارائه داد‬ ‫و تاکید کرد‪ :‬از سال ‪ ۱۳۹۲‬تاکنون میزان بهره مندی‬ ‫خانوارهای روستایی کشور از خدمات گاز طبیعی با‬ ‫افزایش بیش از ‪ ٢‬برابری به‪ ۸۴‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫بیژن زنگنه با بیان اینکه از سال ‪ ۱۳۹۲‬تا بهمن ماه‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬به بیش از ‪ ۲۰‬هزار روستا با حدود یک میلیون‬ ‫و ‪ ۷۶۰‬هــزار خانــوار گازرســانی شــده و تعــداد‬ ‫روستاهای برخوردار از خدمات گاز از حدود‪ ۱۴‬هزار‬ ‫روستا به بیش از ‪ ۳۴‬هزار روستا افزایش یافته است‪ ،‬‬ ‫افــزود‪ :‬در ایــن دوره زمانــی به ‪ ۱۹۳‬شــهر با بیش از‬ ‫‪ ۶۴۱‬هزار خانوار گازرسانی شد و هم اکنون بیش از‬ ‫‪ ۹۸.۴‬درصد جمعیت شــهری کشــور و ‪ ۸۴‬درصد‬ ‫جمعیت روســتایی کشــور و در مجموع ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫از کل جمعیت کشــور زیرپوشــش شبکه گازرسانی‬ ‫قرار گرفته اند‪ .‬این در حالی است که پوشش شبکه‬ ‫گازرسانی در ابتدای سال ‪ ۱۳۹۲‬در جمعیت شهری‬ ‫‪ ۹۵‬درصد و در جمعیت روستایی ‪ ۵۴‬درصد بوده‬ ‫است‪ .‬گازرسانی به روستاها به عنوان بخش مهمی‬ ‫از طرح هایمحرومیت زداییوتوسعهمحور دولت‬ ‫تدبیــر و امیــد‪ ،‬بــه صــورت جهشــی در بســیاری از‬ ‫روستاهایاستانیزداجراشدهتاساکناناینمناطق‬ ‫بــرای ماندن در روســتاها امیدوارتر شــوند‪ .‬کارنامه‬ ‫دولت تدبیر و امید در زمینه گازرســانی به روستاها‬ ‫در اســتان یزد بســیار درخشان است و این استان با‬ ‫افزایش حدود ســه برابری روســتاهای دارای گاز در‬ ‫این دولت از استان های پیشرو در کشور محسوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتگازاستانیزدتعدادروستاهای‬ ‫واجد شرایط گازرسانی در استان را ‪ ۶۹۵‬روستا بیان‬ ‫کــرد و گفت‪ :‬ابتدای دولت دوازدهم ‪ ۱۶۶‬روســتا از‬ ‫خدماتشبکه گاز بهره مندبودند کهاکنوناینرقم‬ ‫به ‪ ۶۳۲‬روســتا رسیده است‪ .‬علی اکبر میدانشاهی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬این امار نشان می دهد که در دولت‬ ‫یازدهم و دوازدهم‪ ۴۶۶ ،‬روســتا از خدمات شبکه‬ ‫گاز طبیعی برخوردار شده و هم اکنون افزون بر ‪۹۳‬‬ ‫درصدروستاهایاستانو‪ ۱۰۰‬درصدجمعیتشهری‬ ‫استان از خدمات گاز طبیعی بهره مند هستند‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬همچنین گازرسانیبه‪ ۸۳‬روستادر‬ ‫استانهم اکنوندر دستاجراستومابقیروستاها‬ ‫نیــز در برنام ههــای اتی شــرکت گاز بــرای ارائه این‬ ‫خدمات قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان یــزد با تشــریح‬ ‫توســعه شــبکه گاز در اســتان از زمان تاســیس این‬ ‫شــرکت تــا ابتــدای فعالیــت دولــت تدبیــر و امید‬ ‫افــزود‪ :‬تــا قبــل از دولــت تدبیر و امید پنــج هزار و‬ ‫‪ ۹۳۹‬کیلومتر شــبکه گذاری در یزد اجرا شــد ه بود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در دولــت فعلــی چهــار هــزار و‬ ‫‪ ۹۰۰‬کیلومتــر شــبکه گذاری انجام شــد کــه معادل‬ ‫‪ ۴۵‬درصــد رشــد داشــته و در مجمــوع ‪ ۱۰‬هــزار و‬ ‫‪ ۸۳۹‬کیلومتــر شــبکه گذاری گاز در اســتان صورت‬ ‫گرفته اســت‪ .‬میدانشــاهی تعداد انشعاب گاز در‬ ‫ابتــدای دولت یازدهم در اســتان یــزد را ‪ ۱۷۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۸۲‬مــورد بیان و خاطرنشــان کــرد‪ :‬اکنون این‬ ‫رقم به ‪ ۲۵۴‬هزار و ‪ ۶۰۵‬انشــعاب رســیده که در‬ ‫دوره فعالیت دولت تدبیر و امید ‪ ۷۸‬هزار و ‪۸۳۲‬‬ ‫انشــعاب نصــب شــده و ‪ ۳۱‬درصــد رشــد افزایش‬ ‫داشــته است‪ .‬وی تعداد کل مشترکان شرکت گاز‬ ‫اســتان یــزد را ‪ ۴۸۱‬هــزار و ‪ ۴۰۵‬مــورد بیــان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬تا قبل از دولت یازدهم تعداد مشترکان گاز‬ ‫‪ ۳۰۳‬هزار و ‪ ۸۷۴‬مشــترک بــود که در این دولت‬ ‫‪ ۱۷۷‬هــزار و ‪ ۵۳۱‬مشــترک افــزوده شــد و ‪۳۶.۸‬‬ ‫درصد تعداد مشــترکان این شــرکت رشــد داشــته‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز استان یزد خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در هفت ســال فعالیت دولت تدبیر و امید‪،‬‬ ‫چهار هزار و ‪ ۴۰۹‬واحد صنعتی استان از خدمات‬ ‫گاز بهره منــد شــدند و ایــن در حالــی اســت که در‬ ‫ابتدای این دولت ســه هزار و ‪ ۷۲۹‬واحد صنعتی‬ ‫گاز دار بودند که ‪ ۵۴‬درصد رشــد یافته اســت وی‬ ‫اکنــون مجموعا هشــت هــزار و ‪ ۱۳۸‬واحــد از گاز‬ ‫طبیعی برخوردار اســت‪ .‬میدانشــاهی ادامــه داد‪:‬‬ ‫در دولــت تدبیــر و امیــد یک هــزار و ‪ ۹۸۱‬گلخانه‬ ‫اســتان نیــز گازدار شــدند کــه ایــن رقــم در ابتدای‬ ‫دولــت یک هــزار و ‪ ۳۰۶‬مورد بود و در این دولت‬ ‫‪ ۶۰‬درصــد گلخانه ها گازدار شــدند کــه هم اکنون‬ ‫تعداد گلخانه های گازدار اســتان سه هزار و ‪۲۸۷‬‬ ‫مورد شده است‪.‬‬ ‫وی تعــداد کوره هــای اجرپــزی گازدار اســتان را‬ ‫‪ ۲۹۸‬مــورد بیــان کرد و گفت‪ :‬در ایــن دولت ‪۲۴۸‬‬ ‫کوره اجرپزی گازدار شــده که ‪ ۸۳.۲‬درصد رشــد در‬ ‫این زمینه حاصل شده و تا قبل از دولت تدبیر و امید‬ ‫فقط‪ ۵۰‬کوره به شبکه گاز طبیعی وصل شده بود‪.‬‬ ‫یکیازروستاییانمناطق کوهستانیشهرستانتفت‬ ‫در خصــوص خدمــات دولــت در بخش گازرســانی‬ ‫گفــت‪ :‬توســعه شــبکه گاز در این منطقــه که جزو‬ ‫مناطق ســرد و کوهســتانی استان است قدم بسیار‬ ‫بزرگی از سوی دولت بوده زیرا ساکنان این مناطق‬ ‫رااز بخاری هایهیزمیونفتیبی نیاز کردمشکالت‬ ‫تامین سوخت در فصول سرد را به طور کامل رفع‬ ‫کرد‪ .‬حســن حسنی افزود‪ :‬هر ســال در فصل سرما‬ ‫بــرای تهیه نفت با مشــکالت زیادی روبــرو بودیم‬ ‫اکنون برای پخت وپز و گرمایش خانه از گاز استفاده‬ ‫می کنیم کهاسایشفراوانیرابرایساکناناینروستا‬ ‫به همراه داشته است‪.‬‬ ‫یک بانوی روستایی از مناطق ییالقی شهرستان‬ ‫مهریــز نیز گفت‪ :‬با اســتفاده از بخــاری و ابگرمکن‬ ‫نفتی همیشــه بوی نفت در خانه می پیچیــد و در‬ ‫برخــی خان ههــا کــه به دلیــل کمبود نفــت از هیزم‬ ‫اســتفاده می کردنــد‪ ،‬خانــه بــوی دود می گرفــت‪،‬‬ ‫اما از زمانی که روســتای ما گازرســانی شــده‪ ،‬از این‬ ‫مشکالت خبری نیست‪.‬فاطمه دهقانی افزود‪ :‬اگر‬ ‫روستاها نیز همانند شهر از امکانات رفاهی بهره مند‬ ‫باشــند‪ ،‬روستائیان به شــهرها مهاجرت نمی کنند‪،‬‬ ‫بخــش قابل توجهــی از علت مهاجرت از روســتاها‬ ‫نبــود امکانــات رفاهــی در این مناطق اســت که با‬ ‫خدمات رســانی دولــت‪ ،‬جمعیت روســتاها پایدار‬ ‫می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با اتصال روستا به شبکه گاز‬ ‫طبیعی خیلی هزینه ما در زمینه تامین کپسول گاز و‬ ‫تامین نفت کاهش یافته که جای تشــکر از دولت‬ ‫برای تامین خدمات گاز را دارد‪ .‬بر اساس سرشماری‬ ‫ابان ماه سال ‪ ،۱۳۹۵‬از یک میلیون و ‪ ۱۳۸‬هزار نفر‬ ‫جمعیت اســتان یــزد‪ ۸۷ ،‬درصد ا نهــا در مناطق‬ ‫شهری و بقیه در روستاها و ابادی ها زندگی می کنند‬ ‫و این استان ‪ ۱۰‬شهرستان‪ ۲۱ ،‬شهر‪ ۲۱ ،‬بخش‪۴۳ ،‬‬ ‫دهستان و‪ ۹۶۳‬روستا دارد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رکوردراندمانواحدهایتولیدبرقحرارتیشکستهشد‬ ‫راندمــان نیروگا ههــای حرارتــی کشــور بــرای‬ ‫نخســتین بار در تاریخ صنعت بــرق ایران به رقم‬ ‫‪ ۳۹‬درصــد افزایــش یافــت‪ .‬بــه گــزارش ایســنا‪،‬‬ ‫راندمــان نیروگاه های حرارتی ایران ســال گذشــته‬ ‫بــا رشــد بیــش از ‪ ۰.۴‬درصــد از ‪ ۳۸.۵۶‬درصــد به‬ ‫‪ ۳۹‬درصد افزایش یافته است؛ رقمی که بیشترین‬ ‫میزان افزایش ساالنه راندمان نیروگاه های حرارتی‬ ‫ظرف هشــت ســال اخیــر بــوده و موجب کاهش‬ ‫مصــرف ‪ ۸۴۶‬میلیــون مترمکعب‪/‬لیتــر ســوخت‬ ‫معادل در ســال ‪ 1399‬شــده اســت‪ .‬افزایش ‪۰.۴‬‬ ‫درصــدی راندمــان نیروگا ههــا بیــش از یــک درصد‬ ‫صرفه جویی ســاالنه ســوخت مصرفی نیروگاه ها‬ ‫را بــه دنبــال داشــته اســت‪ ،‬صرفه جویی ســاالنه‬ ‫سوخت موجب ارزش افزوده و حفظ سرمایه ملی‬ ‫می شود‪ ،‬بر این اساس اقدامات منجر به افزایش‬ ‫راندمان با حمایت ها و مشوق های دیده شده در‬ ‫ضوابط‪ ،‬مقررات و قوانین باالدستی از مهم ترین‬ ‫اهــداف ایــن شــرکت اســت‪ .‬محســن طرزطلب‪-‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت مــادر تخصصی تولیــد نیروی‬ ‫برق حرارتی‪ ،‬یکی از عوامل مهم دس ـت یابی به‬ ‫راندمان یاد شده را اجرای کامل برنامه تعمیرات‬ ‫واحدهای نیروگاهی دانست و افزود‪ :‬واحدها در‬ ‫طول بهره برداری بعض ًـا دچار اشکاالتی می شوند‬ ‫که می تواند بر راندمان ا نه ــا تاثیرگذار باشــد که‬ ‫این محدودیت ها در زمان اجرای برنامه تعمیرات‬ ‫واحدهــا مرتفع شــده و کاهش راندمــان واحدها‬ ‫یشــود‪ .‬بــه گفته وی بر همین اســاس با‬ ‫جبــران م ‬ ‫بررس ــی دقیق و تدوین استراتژی نظام نگه ــداری‬ ‫و تعمیرات واحدهای نیروگاهی و همچنین انجام‬ ‫ب هم ــوقع بازدیدهــای دوره ای و برنامه تعمیراتی‬ ‫اشــکاالت ایجــاد شــده در دوره بهر هبــرداری از‬ ‫واحده ــا مرتفــع شــده و ایــن اقــدام عــاوه بــر‬ ‫تهــای تولیــد‪ ،‬افزایــش راندم ــان‬ ‫رفــع محدودی ‬ ‫واحده ــا را در پــی دارد‪ .‬وی بــا اشــاره بــه نقــش‬ ‫احــداث بخــش بخــار نیروگاه های ســیکل ترکیبی‬ ‫در دس ـت یابی بــه راندمــان ‪ ۳۹‬درصــدی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫راندمــان واحدهــای گازی بــزرگ ب هطــور متوســط‬ ‫‪ ۳۱‬درصد اســت کــه با احداث واحد بخار متصل‬ ‫بــه ان ها و تکمیــل بلوک ســیکل ترکیبی‪ ،‬راندمان‬ ‫مجموعــه به بیــش از ‪ ۴۵‬درصد افزایش می یابد‪.‬‬ ‫در همین راســتا سال گذشــته در مجموع یک هزار‬ ‫و ‪ ۹۳۶‬مــگاوات بلــوک ســیکل ترکیبی به ظرفیت‬ ‫شــبکه سراســری بــرق کشــور اضافه شــده اســت‪.‬‬ ‫طرزطلب به اجرای برنامه ارتقای واحدهای گازی‬ ‫‪ V۹۴.۲‬اشــاره کــرد و افزود‪ :‬اجرای عملیات ارتقا‬ ‫بــر روی این واحدهای گازی هم زمان با تعمیرات‬ ‫اساســی واحدهــا‪ ،‬باعــث افزایش ‪ ۱۰‬مــگاوات در‬ ‫توان تولیدی و ‪ ۰/۱‬درصد افزایش راندمان برای هر‬ ‫واحد شده است‪ .‬مدیرعامل شرکت برق حرارتی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬افزایش بهره وری واحدهای نیروگاهی‪،‬‬ ‫کاهش میزان سوخت مصرفی و استفاده بهینه از‬ ‫ســوخت تخصیص یافته به نیروگا ههــای حرارتی‬ ‫کشــور از جمله مهم ترین مزایای افزایش راندمان‬ ‫نیروگاه های حرارتی اســت‪ .‬طرزطلب با اشــاره به‬ ‫برنامه های این شرکت به منظور افزایش راندمان‬ ‫نیروگاه های حرارتی کشور‪ ،‬گفت‪ :‬جهت گیری به‬ ‫ســمت نیروگاه های چرخ ه ترکیبی با بازدهی باال‬ ‫و االیندگی کمتر با توجه به پیشــرفت تکنولوژی‬ ‫و ســاخت داخــل تجهیزات ایــن نــوع نیروگاه ها‪،‬‬ ‫برنامه ریــزی و اج ــرای کامــل برنامــه تعمیــرات‬ ‫واحدهــای نیروگاهــی و تبدیــل واحدهــای گازی‬ ‫ســیکل بــاز به واحدهای ســیکل ترکیبــی از جمله‬ ‫برنام ههــای صنعــت بــرق حرارتــی بــرای ارتقــای‬ ‫راندمان واحدهای تولید برق حرارتی اســت‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬بازنشســته کردن واحدهای فرسوده و‬ ‫با راندمان پایین‪ ،‬ارتقـای بهره وری در فعالیت ها و‬ ‫مشارکتبیشتربخشخصوصی‪،‬استفـادهبیشتـراز‬ ‫ی و همکاری با شرکت‬ ‫تکنولوژی روز دنیـا و هماهنگ ‬ ‫مدیریت شــبکه برق ایران در جهت ارایش بهینه‬ ‫تولید نیز از دیگر برنامه هایش است که مجموعه‬ ‫بــرق حرارتی بــرای افزایش راندمــان نیروگاه های‬ ‫حرارتی کشور در دستور کار قرار داده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫خداحافظی خراسان شمالی با بخاری چکه ای‬ ‫در حالی عمر هشــت ســاله دولت تدبیر و امید‬ ‫یشــود که خراســان‬ ‫به پایان فصل خود نزدیک م ‬ ‫شــمالی که در زمره اســتان های محروم کشــور قرار‬ ‫دارد‪ ،‬به یمن توجه دولت فعلی توانست با گازدار‬ ‫کــردن ‪ ۱۰۰‬درصــد شــهرها و ‪ ۹۹.۷‬درصد روســتاها‬ ‫خود را در صدر اســتان های برخوردار از گاز طبیعی‬ ‫قــرار دهــد‪ .‬بــه گزارش ایرنا‪ ،‬توســعه گازرســانی در‬ ‫مناطق شهری و روستایی استان خراسان شمالی در‬ ‫دولت یازدهم و دوازدهم باعث شــد تا این استان‬ ‫در زمره اســتان های ســبز کشور قرار گیرد به گونه ای‬ ‫که در هشت سال گذشته‪ ۴۵۶‬روستا و هشت شهر‬ ‫ایــن اســتان در این مــدت گاز دار شــدن که به طور‬ ‫میانگین یک شهر و بیش از ‪ ۵۰‬روستا از نعمت گاز‬ ‫شهریبهره مندشدندوبخارینفتیدر اینروستابه‬ ‫نوستالژی برای نسل اینده تبدیل شده است‪ .‬اکنون‬ ‫مردم یکه ســعود از روســتاهای مرزی در شهرستان‬ ‫راز و جرگالن در شــمالی ترین نقطه اســتان تا گرمه‬ ‫و جاجرم در جنوبی ترین نقطه استان از نعمت گاز‬ ‫شهریبرخوردارندودیگرخبریاز دغدغهروستایی‬ ‫برایتامینسوختزمستانیوجایگاهسوختبرای‬ ‫ذخیره سازی نیست و زمستان را در کنار بخاری های‬ ‫گاز هماننــد روزهــای بهــاری بــدون دغدغه ســپری‬ ‫می کنند‪ .‬گازرســانی به روســتاهای اســتان عالوه بر‬ ‫افزایش رفاه در این مناطق‪ ،‬منجر به ایجاد امید به‬ ‫زندگی و اشتغال زایی در روستاها شده و به عاملی‬ ‫برایمهاجرتمعکوستبدیلشدهاست‪.‬‬ ‫گاز دار شــدن مناطــق روســتایی و شــهری در‬ ‫خراســان شــمالی نه تنها ارمغان استان ســبز را برای‬ ‫این خطه شــمال شــرق کشــور به ارمغــان اورد که‬ ‫صرفه جویــی نیــز در مصــرف نفــت ســفید در این‬ ‫مدت صورت گرفت که با هزینه های گزاف از سوی‬ ‫دولــت تامیــن و در صعب العبور ترین روســتاها به‬ ‫دست مردم این مناطق می رسید و طبق امار رسمی‬ ‫صرفــا در ســال ‪ ۹۹‬بــا گاز شــدن یــک هــزار و ‪۲۴۴‬‬ ‫خانوار شــهری و چهــار هزار ‪ ۲۲۶‬خانوار روســتایی‬ ‫حدود ‪ ۱۹‬میلیون لیتر نفت ســفید و دو هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫تــن گاز مایــع صرفه جویی شــد‪ .‬طبق همیــن امار‬ ‫بنا به گفته مدیر شــرکت پخش فراورده های نفتی‬ ‫منطقهخراسانشمالیمیزانمصرفنفتسفیددر‬ ‫اســتان در ســال ‪ ۹۹‬نســبت به ســال ‪ ۹۸‬حدود ‪۵۵‬‬ ‫درصد کاهش نشان می دهد که این روند کاهشی‬ ‫همچنــان نیز ادامــه دارد‪ .‬عالوه بر ان با احتســاب‬ ‫قیمت هر لیتر نفت سفید‪ ۱۵۰۰‬هزار ریال و گاز مایع‬ ‫حــدود دو هزار و ‪ ۳۰۰‬متر کیلوگرم ســاالنه چندین‬ ‫میلیارد تومان در هزینه دولت صرفه جویی شــد و‬ ‫این اســتان که در معرض الودگی هوا نیز قرار دارد‪،‬‬ ‫حداقــل از الودگی نفتی نجــات یافت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت گاز خراســان شمالی گفت‪ :‬تا پیش از سال‬ ‫‪ ۹۲‬حــدود ‪ ۲۹۰‬روســتای ایــن اســتان از نعمت گاز‬ ‫شــهری برخــوردار بودند کــه این امــار هم اکنون به‬ ‫‪ ۷۵۶‬روستا رسید به طوری که تمام روستاهایی که‬ ‫امــکان گازرســانی از قبیــل قرارگیری در مســیر خط‬ ‫لوله انتقال و وضعیت طبیعی داشــتند‪ ،‬از نعمت‬ ‫گاز شــهری برخوردار شــدند‪ .‬حســن رضا میربلوکی‬ ‫در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت‪ :‬همچنین در این‬ ‫مدت هشت شهر استان نیز گاز دار شدند به گونه ای‬ ‫که هم اکنون هر ‪ ۲۴‬شهر که ‪ ۵۶‬درصد از جمعیت‬ ‫استان خراسان شمالی را در خود جای دادند‪ ،‬از گاز‬ ‫شهری برخوردارند و این در حالی است که تا قبل‬ ‫از دولت تدبیر و امید نیمی از این شهرها بدون گاز‬ ‫بودند و از سایر سوخت ها برای تهیه غذا و گرمایش‬ ‫اســتفاده می کردند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در مجموع در‬ ‫دولت یازدهم و دوازدهم ‪ ۴۵۶‬روستا گازدار شدند‬ ‫و به طور میانگین ساالنه حدود ‪ ۵۵‬روستای استان‬ ‫زیرســاخت های گاز شــهری برخــوردار شــدند‪ .‬میــر‬ ‫بلوکی گفت‪ :‬در ابتدای دولت یازدهم طول شبکه‬ ‫گازرسانی در این استان سه هزار و ‪ ۶۳۶‬کیلومتر بود‬ ‫که هم اکنون به هفت هزار و ‪ ۳۱۲‬کیلومتر رســیده‬ ‫است و ضریب نفوذ گاز این استان در حوزه شهری‬ ‫هــم اینــک ‪ ۱۰۰‬درصــد و روســتایی ‪ ۹۹.۷‬درصــد‬ ‫است‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬در شرایط فعلی میزان‬ ‫برخورداری مناطق روســتایی اســتان از گاز طبیعی‬ ‫نســبت بــه میانگیــن کشــوری حــدود ‪ ۲۴‬درصد و‬ ‫مناطق شهری نیز حدود چهار درصد بیشتر است و‬ ‫این استان در صدر استان های برخوردار از گاز شهری‬ ‫و سبز کشور قرار دارد‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز استان‬ ‫خراسانشمالی گفت‪:‬ایناستاندر زمینه گازرسانی‬ ‫به روستاها رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص‬ ‫داده اســت و این خطه در ردیف اســتان های ســبز‬ ‫است‪ .‬میربلوکی گفت‪ :‬بر اساس سرشماری نفوس‬ ‫و مســکن کل روســتاهای بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار اســتان‬ ‫‪ ۷۲۰‬پارچه و ابادی است که تاکنون به ‪ ۷۰۸‬روستا‬ ‫گازرسانیشدو‪ ۱۲‬روستانیزبهدلیبهدالیلیاز جمله‬ ‫خالی از سکنه بودن و دور از خط انتقال امکان گاز‬ ‫دار شــدن را نداشــتند‪ .‬به گفته وی از ‪ ۳۸‬روســتای‬ ‫زیر ‪ ۲۰‬خانوار خراسان شمالی نیز ‪ ۳۵‬روستا امکان‬ ‫گازرســانی داشــتند که همه این روستاها از نعمت‬ ‫گاز شــهری برخوردار شــدند و از ‪ ۷۶‬روســتای زیر ‪۱۰‬‬ ‫خانوار نیز اکنون ‪ ۱۳‬خانوار گاز دار شــدند و مابقی‬ ‫نیز امکان گاز دار شدن را به دلیل شرایط توپوگرافی‬ ‫قابلیت گاز دار شــدن را ندارند‪ .‬وی اظهار داشــت‪:‬‬ ‫در مجموع هم اکنون ‪ ۷۸‬روســتای اســتان خراسان‬ ‫شمالی با جمعیت باال و زیر‪ ۲۰‬خانوار و حتی زیر‪۱۰‬‬ ‫خانوار به دلیل شرایط محیطی امکان گاز دار شدن‬ ‫را ندارند و مابقی روستاها به طور کامل از گاز شهری‬ ‫برخوردارشدند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫تعرفه«بحرانیپیکمصرفبرق»‬ ‫شاملمشترکانعادینمی شود‬ ‫مدیرعامــل شــرکت مــادر‬ ‫مشمولاینتعرفهنمی شوند‪،‬‬ ‫تخصصــی تولیــد‪ ،‬انتقــال و‬ ‫ادامه داد‪ :‬مشــترکان دیماندی‬ ‫توزیع نیــروی برق ایران گفت‪:‬‬ ‫اگــر باسیاســت های تشــویقی‬ ‫پیشــنهاد اختصــاص تعرفــه‬ ‫همــکاری نکردنــد به طورقطع‬ ‫بحرانی پیــک برای مشــترکان‬ ‫باید بخشی از هزینه هایی که‬ ‫محمدحسن‬ ‫بــزرگ پرمصــرف اســت و‬ ‫بــه مــردم تحمیــل می کننــد را‬ ‫متولی زاده‬ ‫شــامل مردم عادی نمی شــود‪.‬‬ ‫جبــران کنند و تعرفــه بحرانی‬ ‫محمدحســن متولــی زاده در گفت وگــو بــا ایرنا پیــک اگر مصوب شــود یکــی از راه هــای جبران‬ ‫افزود ‪:‬هموارهسیاست هایتشویقیبرایترغیب خسارت خواهد بود‪ .‬وی افزود‪ :‬توصیه می کنیم‬ ‫مشترکانبهمصرفبهینهدنبالمی شدهوهدف مشترکانپرمصرفهمکاری کنندتانیاز بهاعمال‬ ‫نیزاینبوده کهمشترکانوقتیهمکاریمی کنند سیاست هایبازدارندهنباشد‪.‬‬ ‫از پاداش این همکاری بهره مند شوند‪ .‬وی ادامه‬ ‫مدیرعامــل توانیــر درباره کاهــش بارش ها‬ ‫داد‪ :‬اما تعداد اندکی از مشترکان هستند که به و اثــر ان بــر روی تامیــن بــرق گفــت‪ :‬امســال‬ ‫هر دلیل عالقه مند نیستند در این زمینه (مصرف بارش ها کم بوده و نگرانی از تامین تولید برق‬ ‫بهینه)همکاری کنند‪،‬برایناساسیکپیشنهاد از نیروگاه هــای برق ابــی وجــود دارد‪ .‬متولــی‬ ‫بــرای ایــن گــروه از مشــترکان بــه هیــات دولت زاده ادامه داد‪ :‬اما انتظار می رود با پشــتیبانی‬ ‫داده شده است مبنی بر اینکه در زمان بحرانی اصحاب رســانه بتوان با اطالع رســانی درست‬ ‫پیک مصرف‪ ،‬تعرفه باالتری بــرای انان اعمال همکاری مردم را درباره رعایت الگوی مصرف‬ ‫شــود‪ .‬مدیرعامــل توانیر خاطرنشــان ســاخت‪ :‬جلب کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین امید اســت با‬ ‫البته تعداد این مشــترکان بســیار کم است و به جلب مشارکت صنایع و کشاورزان و کنترل بار‬ ‫طــور عمده مشــترکان دیماندی (صنایــع بزرگ) اداره ها بتوان امســال را نیز مانند سال گذشته‬ ‫هستند‪ .‬متولی زاده با تاکید بر اینکه مردم عادی به خوبی پشت سر بگذاریم‪.‬‬ ‫مشعل گاز پارسال‬ ‫در ‪ ۷۸‬روستای مازندران روشن شد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز‬ ‫بــرای عملیــات لوله گــذاری‬ ‫مازندران گفت که پارســال‬ ‫و نصــب علمــک در داخــل‬ ‫بــا وجــود تنگناهــای مالــی‬ ‫روســتاها با همــکاری مردم‬ ‫دولــت و افزایــش هزینــه‬ ‫کارهــا بــا ســرعت انجــام‬ ‫اجرای پروژه ها‪ ،‬گازرســانی‬ ‫می شــود‪ .‬وی بــا اعــام‬ ‫حمزه امیر‬ ‫بــه ‪ ۷۸‬روســتا تکمیــل‬ ‫این کــه تمامــی روســتاهای‬ ‫تیموری‬ ‫و مشــعل گاز در ایــن‬ ‫واقــع در مناطــق جلگ ـه ای‬ ‫روســتاها روشــن شــد‪ .‬حمــزه امیــر تیموری و ســاحلی مازنــدران از گاز طبیعــی‬ ‫در گفت وگــو بــا ایرنــا هزینــه گازرســانی برخــوردار هســتند‪ ،‬افزود‪ :‬در حــال حاضر‬ ‫بــه ایــن روســتاها را چهــار هــزار و ‪ ۸۰ ۸۰۰‬درصــد روســتاهای کوهپایــه ای اســتان‬ ‫میلیــارد ریــال اعــام کــرد‪ .‬وی گفــت کــه نیــز بــه شــبکه گاز طبیعــی متصل شــدند و‬ ‫در مجموع ســال گذشــته ‪ ۵۰‬هزار مشــترک برنامه برای گازرســانی به بقیه روســتاهای‬ ‫شــهری و روســتایی مازنــدران از نعمــت واجد شــرایط هم تدوین شده است‪ .‬امیر‬ ‫گاز برخــوردار شــدند‪ .‬مدیرعامــل شــرکت تیمــوری گفــت‪ :‬در حــال حاضر شــبکه گاز‬ ‫گاز مازنــدران بــا اعــام این کــه در حــال بــه دورتریــن و صعب العبورتریــن نقــاط‬ ‫حاضــر ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۰۵‬روســتای اســتان از مازندران رســیده اســت و در مجموع بیش‬ ‫نعمــت گاز طبیعــی برخــوردار هســتند‪ ،‬از ‪ ۲۲‬هــزار کیلومتــر عملیات شــبکه گذاری‬ ‫گفــت کــه حــدود یکهــزارو ‪ ۱۰۰‬روســتا در در اســتان اجــرا شــده اســت‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫دولــت تدبیــر و امیــد گازرســانی شــد‪ .‬وی بــرای امســال نیــز نیــاز بــه مســاعدت‬ ‫تعداد شــهرهای گازرســانی شده در دولت مســئوالن بــرای اختصــاص ‪ ۶‬هــزار میلیارد‬ ‫یازدهــم و دوازدهــم را نیــز هشــت شــهر ریــال اعتبــار جهــت پیشــبرد برنامــه‬ ‫اعــام کــرد‪ .‬امیــر تیمــوری همچنیــن گفت گازرســانی در ســطح اســتان هســتیم که در‬ ‫کــه در حــال حاضــر عملیــات گازرســانی صــورت تحقــق ان پیش بینــی می شــود تــا‬ ‫بــه ‪ ۱۸۴‬روســتای مناطــق کوهســتانی در پایــان ســال ‪ ۱۵۵‬روســتا با ‪ ۴۵‬تــا ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫حــال اجــرا اســت کــه پیش بینــی می شــود مشــترک از نعمــت گاز طبیعــی بهره منــد‬ ‫گازرســانی بــه تعــدادی از ان هــا تــا پایــان بشــوند‪ .‬گازرســانی به مناطق کوهســتانی‬ ‫ســال بــه اتمــام برســد‪ .‬وی افــزود‪ :‬طــرح و دورافتــاده مازنــدران از مهرمــاه ســال‬ ‫گازرســانی به ‪ ۴۱۷‬روستای کم خانوار هم ‪ ۹۶‬پــس از بهره بــرداری از طــرح بــزرگ‬ ‫در مرحلــه مطالعــه قــرار دارد‪ .‬مدیرعامل خــط ‪ ۴۲‬اینــچ دامغــان ‪ -‬کیاســر ‪ -‬ســاری‬ ‫شــرکت گاز مازنــدران مهم تریــن معضــل در دســتور کار دولــت قــرار گرفت‪ .‬حذف‬ ‫در اجــرای طرح های گازرســانی در اســتان مصــرف ســوخت فســیلی و پایان دادن به‬ ‫را لوله گــذاری در حاشــیه جاده هــای برداشــت چــوب از جنــگل از مزیت هــای‬ ‫اصلــی و فرعــی منتهــی بــه داخــل بافــت مهم گازرســانی به روســتاهای کوهســتانی‬ ‫روســتایی برشــمرد و گفــت‪ :‬خوشــبختانه مازندران اعالم شــده است‪.‬‬ ‫ایجاد رونق صنعتی در سواحل مکران‬ ‫با گازرسانیبهچابهار‬ ‫معــاون وزیــر نفــت در‬ ‫سیستان و بلوچستان به دلیل‬ ‫امــور گاز بــا بیان اینکه تاکنون‬ ‫پهنــاوری ‪ ۲‬هزار خط لوله گاز‬ ‫‪ ۱۲‬هــزار میلیــارد تومــان برای‬ ‫طراحی و برنامه ریزی کرده ایم‬ ‫گازرسانی به استان سیستان و‬ ‫کــه مقــدار زیــادی اســت؛ ‪۳۰۰‬‬ ‫بلوچستان هزینه شده است‪،‬‬ ‫کیلومتر ان تا شهر زاهدان اجرا‬ ‫حسن‬ ‫تاکیــد کــرد کــه گازرســانی بــه‬ ‫شــده و ‪ ۷۷۰‬کیلومتــر خطوط‬ ‫منتظرتربتی‬ ‫چابهار در سواحل مکران رونق‬ ‫لولــه در حــال اجراســت و‬ ‫صنعتی ایجاد می کند‪ .‬به گزارش شــانا‪ ،‬حسن توســعه در سه محور شــمال (زاهدان و زابل)‪،‬‬ ‫منتظرتربتــی در نشســت پیگیــری طرح هــای جنــوب (ایرانشــهر و چابهــار) و شــرق اســتان‬ ‫گازرســانی در اســتان سیســتان و بلوچستان که (پالیزان و میرجاوه) برنامه ریزی شــده اســت و‬ ‫بــا حضــور بیژن زنگنــه‪ ،‬وزیر نفت و مســئوالن اجرایی می شود که گازرسانی در محور جنوبی‬ ‫استانی برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬موضوع گازرسانی به اســتان بــه دلیل رونــق صنعتی که در ســواحل‬ ‫سیســتان و بلوچستان از ابتدای تشکیل دولت مکــران ایجــاد می کنــد بســیار راهبردی اســت‪.‬‬ ‫یازدهــم به عنــوان یکــی از مســائل موردتوجه تربتی با بیان اینکه سرمایه پیش بینی شده برای‬ ‫ریاس ـت جمهوری و وزارت نفــت مطــرح شــد‪ ،‬اجرای این خطوط لوله با شبکه گازرسانی داخل‬ ‫درحال ‬ ‫یکــه بــه دلیــل فاصلــه طوالنــی ان از شــهرها بیش از ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان اســت که‬ ‫پارس جنوبی نســبت به انجــام ان ناامیدی ها تامیــن ورق و لولــه ان هــا انجــام شــده اســت‪،‬‬ ‫و اماواگرهایی وجود داشــت‪ .‬وی افزود‪ :‬خط گفت‪ :‬تاکنون بیــش از ‪ ۱۲‬هزار میلیارد تومان در‬ ‫لوله هفتم سراســری هم با محوریت اینکه گاز مجموع پروژه های گازرسانی استان هزینه شده‬ ‫از عســلویه بــرای صــادرات بــه پاکســتان بیاید اســت‪ .‬وی با اشــاره به بهره گیری از پنج اســتان‬ ‫اجــرا شــده بــود‪ ،‬اما هــم موضوع پاکســتان به دیگر به عنوان استان معین در گازرسانی به این‬ ‫دالیلــی متوقف بود و هم اینکه گازرســانی در اســتان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خطوط لوله ‪ ۳۶‬اینچ و ‪۲۴‬‬ ‫سیستان و بلوچستان مطرح نبود تا اینکه بحث اینچدر استانسیستانوبلوچستانتاشهریورماه‬ ‫گازرسانی به زاهدان دنبال شد و خوشبختانه در امسال راه اندازی می شوند‪ .‬معاون وزیر نفت در‬ ‫اسفندماه سال ‪ ۱۳۹۵‬با حضور رئیس جمهوری امور گاز یاداور شد‪ :‬هم اکنون شبکه توزیع گاز در‬ ‫نخســتین بخش خط لوله ایرانشهر به زاهدان زهــک ‪ ۲۳‬درصد‪ ،‬در محمدابــاد ‪ ۵۴‬درصد‪ ،‬در‬ ‫به بهره برداری رســید‪ ،‬پیش از ان هم ایرانشهر دوست محمد ‪ ۲۲‬درصد و در ادیمی ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫به شبکه گاز متصل شده بود‪ .‬مدیرعامل شرکت پیشــرفت داشــته اســت و خطــوط تغذیه نیز‬ ‫ملی گاز ایران تصریح کرد‪ :‬در مجموع در استان به زودی در این شهرها اجرایی می شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫جرائم کارفرمایانواحدهایتولیدی‬ ‫معدنیواصنافبخشیدهشد‬ ‫محمدقربانی‪-‬بیرجند‪:‬مدیرکل‬ ‫انــان ورشکســته‪ ،‬منحلــه و یــا‬ ‫تامیــن اجتماعــی خراســان‬ ‫فاقد فعالیت باشد و رانندگان‬ ‫جنوبــی از بخشــودگی جرائــم‬ ‫و کارگران ســاختمانی مشمول‬ ‫کارفرمایان واحدهای تولیدی‪،‬‬ ‫بخشــودگی این دســتورالعمل‬ ‫معدنــی‪ ،‬خدماتــی و اصنــاف‬ ‫قــرار نمی گیرنــد‪ .‬مدیــرکل‬ ‫علیرضا محمدی‬ ‫اعــم از حقیقــی و حقوقــی در‬ ‫تامیــن اجتماعــی خراســان‬ ‫راســتای تحقــق شــعار ســال‬ ‫جنوبــی از اجــرای مرحلــه‬ ‫بســازی حقوق بازنشســتگان‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬خبر داد‪ .‬علیرضا محمدی اظهار داشــت‪ :‬دوم طرح متناس ‬ ‫نخســتین اقدام ســازمان تامین اجتماعی برای تامیــن اجتماعی خبر داد و گفت‪ :‬با احتســاب‬ ‫تحقــق شــعار ســال ‪ 1400‬ابــاغ دســتورالعمل مرحلــه نخســت ‪ 130‬درصــد بــه حقــوق ایــن‬ ‫بخشــودگی جرائم به شعب سازمان در سراسر افــراد اضاف هشــده اســت کــه بدیــن ترتیــب از‬ ‫کشور است‪ .‬او افزود‪ :‬در این راستا کارفرمایانی حیث افزایش ضریب‪ ،‬تفاوتی با بازنشســتگان‬ ‫کــه بــه دلیل عدم پرداخــت حق بیمه به موقع کشــوری نخواهنــد داشــت‪ .‬محمــدی اظهــار‬ ‫خود در ســنوات گذشــته تا پایان اسفندماه ‪ 99‬داشت‪ :‬تالش ها‪ ،‬پیگیری ها و تدابیر اتخاذشده‬ ‫نمــاه ‪ 1400‬منجــر‬ ‫مطالباتقطعیشدهبهسازماندارندمی توانند از اســفندماه ‪ 98‬تــا فروردی ‬ ‫بســازی حقــوق‬ ‫از این دستورالعمل استفاده کنند‪ .‬مدیرکل تامین بــه انجــام دو نوبــت متناس ‬ ‫اجتماعی خراسان جنوبی بیان کرد‪ :‬در راستای بازنشســتگان شــد که با افزایش ســنواتی ماده‬ ‫این دستورالعمل دیگر نیازی نیست کارفرمایان ‪ 96‬حقوق بازنشســتگان تامیــن اجتماعی ‪130‬‬ ‫حضورا به شــعب ســازمان مراجعه کنند بلکه درصــد افزایــش یافت‪ .‬او افزود‪ :‬این امر ســبب‬ ‫می تواننــد در ســامانه غیرحضــوری ســازمان به شــد در حال حاضر حقوق بازنشســتگان تامین‬ ‫ادرس ‪ ES.tamin.ir‬ثبت نام و درخواست خود اجتماعی از حیث درصد میزان افزایش ضریب‬ ‫را به ثبت برســانند‪ .‬محمــدی تصریح کرد‪ :‬کل با حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری تفاوتی‬ ‫مطالبات قطعی شده کارفرمایان لغایت اسفند نداشته باشد‪ .‬مدیرکل تامین اجتماعی خراسان‬ ‫‪ 99‬مشــمول ایــن طــرح م ‬ ‫یشــود و ‪ 100‬درصــد جنوبی بیان کرد‪ :‬بازنشستگان تامین اجتماعی‬ ‫جرائم این افراد در صورت پرداخت نقدی و یا با ‪ 30‬سال سابقه و ‪ 2‬سال اخر بر اساس حداقل‬ ‫اقساط ‪ 12‬ماهه مشمول بخشودگی می شود‪ .‬حقوق لیستشان ارسا لشــده است با احتساب‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬تمامی کارفرمایان تولیدی‪ ،‬یــک همســر و دو فرزنــد در اســفندماه ‪98‬‬ ‫صنعتــی‪ ،‬معدنــی و صنفــی اعــم از حقیقــی و یک میلیــون و ‪ 670‬هزار تومان حقوق دریافت‬ ‫حقوقی مشــمول این دســتورالعمل می شوند‪ .‬می کردند اما این مبلغ در متناسب سازی اولیه که‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی استان خراسان جنوبی در مردادماه ‪ 99‬انجام شــد به ‪ 2‬میلیون و ‪800‬‬ ‫یاداور شد‪ :‬همچنین کارفرمایانی که کارگاه های هزار تومان رسید‪.‬‬ ‫روز فرهنگیروزیبرایبازشناخت‬ ‫تاریخ و فرهنگ شهر کرج است‬ ‫رئیس شــورای اسالمی کرج‬ ‫ارگا نهــا می توانــد بــه اعتــای‬ ‫بــا گرامیداشــت روز فرهنگــی‬ ‫فرهنگــی جامعــه کمــک کنــد‬ ‫کــرج ایــن روز را ســراغازی برای‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬شــهرداری به‬ ‫شناخت گذشته و ساخت اینده‬ ‫دلیــل برخــورداری از پتانســیل‬ ‫کالنشــهر کــرج معرفــی کــرد و‬ ‫گســراها‪،‬‬ ‫فرهن ‬ ‫کهــا‪،‬‬ ‫پار ‬ ‫اکبر سلیم نژاد‬ ‫گفــت‪ :‬روز فرهنگی کرج یادگار‬ ‫وســایل حمل ونقــل عمومــی و‬ ‫شــورای اســامی دوره پنجــم‬ ‫بیلبوردهــای شــهری‪ ،‬بیــش از‬ ‫و گرامیداشــت ان بهان ـه ای بــرای مطرح نمودن سایرارگان هامی تواندبهاعتالیفرهنگیجامعه‬ ‫هویت‪ ،‬داشته ها و ظرفیت های غنی کهن شهر کمــک و می بایســت از ایــن امکانــات نهایــت‬ ‫کرج و نیز طلیعه تالش برای ملی نمودن این شهر استفادهرابهعمل اورند‪.‬‬ ‫خواهدبود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬کالن شهر کرجمی تواندجزپایتخت‬ ‫اکبر سلیم نژاد با بیان اینکه با تصویب شورای علمی و فن اوری کشور و پایتخت هنری بودن به‬ ‫شهر کرج و همت شورای عالی استان ها بیست نمادی برای انسان دوستی‪ ،‬مهربانی با همنوع و‬ ‫و یکــم فروردی ‬ ‫نمــاه بــه نــام روز فرهنگــی کرج میزبانیبدلشود؛چنانچهدر بحرانفعلی کرونا‬ ‫نام گذاری شــده اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در همه توانســت کارنام ـه ای درخشــان از خــود بر جای‬ ‫کالن شهرهای کشور یکروز باعنوانروز فرهنگی بگذارد‪.‬‬ ‫مشخص شده و در کرج‪ ۲۱‬فروردین با این عنوان‬ ‫رئیــس شــورای اســامی شــهر کرج یــاداور‬ ‫نام گذاری شده است و از طریق این روز به سراسر شــد‪ :‬فرهنــگ عمومی‪ ،‬اســاس و بنیــان نظام‬ ‫کشورمعرفیمی شود‪.‬‬ ‫فرهنگــی در هــر جامعه اســت که ســده های‬ ‫رئیس شــورای اسالمی شــهر کرج با اشاره به متمــادی از میــان نس ـل های مختلــف بشــر‬ ‫اینکــه روز فرهنگی کرج‪ ،‬فرصت مناســبی برای عبــور کرده و ب همــرور از ناهنجاری ها پاالیش‬ ‫ارائــه داشــته ها و رویدادهــای فرهنگی شــهر به گردیــده و در بطــن جامعــه نهادین هشــده‬ ‫هم وطنان و شــهروندان اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هر اســت؛ چنیــن فرهنگــی تعیین کننــده ســبک‬ ‫شهری ویژگی های طبیعی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی زندگــی و الگوهــا و روش هایــی اســت که هر‬ ‫و ‪ ...‬دارد کــه خاص تریــن ان ها به عنوان نماد و جامعه ای برای خود برگزیده اســت ازاین رو‪،‬‬ ‫سمبلمعرفیمی شوددر اینراستا‪ ۲۱‬فروردینبا ارتقــاء ســطح کیفــی زندگی به عنــوان یکی از‬ ‫عنوانروزفرهنگی کرجبابرپاییجشنوارهالله ها نمودهــای عینــی توســعه در جوامــع بشــری‬ ‫مقارن شده و در تقویم ثبت شد‪.‬‬ ‫اســت که بــدون توجه و اســتمداد از فرهنگ‬ ‫سلیم نژاد با بیان اینکه شهرداری بیش از سایر عمومی‪ ،‬میسر نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪10‬میلیاردتوماناعتباربرایبازافرینیمناطق‬ ‫کمبرخورداراستانقزوینتخصیصیافت‬ ‫قزویــن ‪ -‬رویــداد امــروز‪ :‬معاونــت امــور عمرانی‬ ‫اســتانداری قزوین گفت‪ :‬حداکثر زمان بارگذاری‬ ‫اســناد مالــی بازافرینی شــهری اســتان قزویــن در‬ ‫سامانه را؛ نیمه خردادماه اعالم کرد‪.‬‬ ‫علی فرخزاد در جلسه ستاد بازافرینی استان‬ ‫قزوینبااشارهبهتخصیص‪ 10‬میلیاردتوماناعتبار‬ ‫برای تکمیل و اجرای پروژه های بازافرینی شهری‬ ‫استان افزود‪ :‬این میزان اعتبارات به عنوان موتور‬ ‫محرکیجهتتوسعهمناطق کمبرخوردار است‬ ‫و از منابع ملی و اســتانی نیز برای بهره برداری از‬ ‫این پروژه ها استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫او اعــام کــرد‪ 5 :‬دســتگاه اجرایــی نوســازی‬ ‫مــدارس‪ ،‬شــرکت ابفای اســتان و شــهرداری های‬ ‫قزوین‪،‬ابیکوتاکستانموظفهستنددر مدت‬ ‫تعیین شدهاعتباراتمربوطهراجذب کنند‪.‬‬ ‫فشــده بــرای‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬پروژ ههــای تعری ‬ ‫دستگاه هایاجراییشاملاستخرمنطقهراه اهن‬ ‫قزویــن‪ ،‬مدرســه ســردار در تاکســتان‪ ،‬مدرســه‬ ‫فردوس در ابیک‪ ،‬مدرســه هادی اباد در قزوین‪،‬‬ ‫پروژه مجموعه اداره بهزیستی شهرستان قزوین‬ ‫در محله بالغی‪ ،‬پروژه های اب و فاضالب شهری‬ ‫و روســتایی‪ ،‬اصــاح‪ ،‬مرمــت و تعویض شــبکه‬ ‫توزیــع اب در مناطــق بافت فرســوده شــهرهای‬ ‫مختلفاستاناست‪.‬‬ ‫معاونــت امــور عمرانــی اســتانداری قزویــن‬ ‫همچنین در رابطه با پروژه طرح توسعه امامزاده‬ ‫حســین (ع) گفــت‪ :‬طــی جلســه بــا مدیرعامل‬ ‫شرکت بازافرینی کشور؛ ‪ 120‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫از محل واگذاری زمین به کارگزار جهت تسریع و‬ ‫بهره برداری از این پروژه در نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫فرخــزاد افزود‪ :‬یکی از دالیل تاخیر ‪ 10‬ســاله‬ ‫در اجرای پروژه امامزاده حسین (ع) عدم توافق‬ ‫مالکین جهــت واگذاری واحدهای مســکونی و‬ ‫تجاری اطراف امامزاده اســت که به رغم تعیین‬ ‫‪ 30‬درصد باالتر از قیمت کارشناسی روز؛ مصوبه‬ ‫ســتاد بازافرینی و ســتاد پــروژه امامزاده حســین‬ ‫(ع) همچنان تعدادی پالک برای واگذاری ملک‬ ‫موافقتنمی کنند‪.‬‬ ‫او با بیان این مطلب که ‪ 85‬درصد واحدها‬ ‫تاکنــون تملــک شــده اند تاکیــد کــرد‪ :‬در صورت‬ ‫عدمتوافقمالکینپالک هایباقی ماندهنسبت‬ ‫شهــای مختلــف واگذاری ازجملــه تهاتر و‬ ‫بهرو ‬ ‫تعییــن واحــد مســکونی در محل ههــای مجــاور‬ ‫توســط کارگــزار؛ ایــن واحدهــا از طریق مــاده ‪9‬‬ ‫قانونوپرداختوجه کارشناسیقیمتواحدبه‬ ‫دستگاهقضاتملکخواهدشد‪.‬‬ ‫او اعالم کرد‪ :‬اولویت بر توافق مالکین است‬ ‫تا حقی از هیچ شــهروندی تضییع نشــود اما در‬ ‫صــورت عدم همکاری طبق ماده ‪ 9‬قانون عمل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫یکشنبه ‪ 22‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1041‬‬ ‫کرونا تئاتر قم را از نفس انداخت‬ ‫بی مهری مسئوالن دردی بدتر از کرونا‬ ‫سمانه سادات فقیه سبزواری‪-‬قم ‪«:‬کرونا در ‪1400‬‬ ‫هــم (تئاتر) را تعطیل کرد» خبــری که چندان هم‬ ‫به گوش هنرمندان نااشنا نیست‪ .‬ماه پایانی سال‬ ‫‪ 98‬بود که با اعالم شیوع کرونا سالن های تئاتر و‬ ‫اجراها تعطیل شد و بااینکه از ان روز بیش از یک‬ ‫ســال می گذرد همچنان ســالن ها و اجراهای تئاتر‬ ‫تعطیل است؛ اما این تعطیالت دنباله دار ضررهای‬ ‫فراوانی به هنرمندان وارد کرد و هیچ گونه حمایتی‬ ‫از سوی مسئولین صورت نگرفت تا در این روزهای‬ ‫نابسامانالتیامیبرزخم هایشانباشد‪.‬‬ ‫علی فرحناک‪ ،‬رئیس انجمن هنرهای نمایشی‬ ‫استان قم با اشاره به اینکه وضعیت رکود هنر تئاتر‬ ‫در همه کشور به وجود امده است و نمی شود قم‬ ‫را از این مسئله مستثنا کرد‪ ،‬می گوید‪ :‬پس ازاینکه‬ ‫بــرای نخســتین بــار شــیوع ویــروس کرونــا در قــم‬ ‫شناسایی شد هجمه هایی علیه این شهر به وجود‬ ‫امد و مسئولین نیز با ترس ولرز بیشتری به قم نگاه‬ ‫می کردند و این نگاه ها تا جایی ادامه پیدا کرد که‬ ‫پس از بهبود وضعیت شیوع بیماری در کشور اعالم‬ ‫شد که ســالن های نمایش بازگشایی شده است و‬ ‫تهــای خود را از ســر‬ ‫هنرمنــدان می تواننــد فعالی ‬ ‫بگیرند اما در قم اجازه فعالیت به هنرمندان داده‬ ‫نشد و سالن ها همچنان بسته ماند‪.‬‬ ‫شهــای انجمــن هنرهــای نمایشــی‬ ‫او بــه تال ‬ ‫استان قم برای بازگشایی مجدد سالن های نمایش‬ ‫اشــاره و بیــان می کنــد‪ :‬با اســتعالمی کــه از تهران‬ ‫صورت گرفت گفته شد بازگشایی سالن های تئاتر‬ ‫و فعالیــت مجــدد انــان در هــر اســتانی با تصمیم‬ ‫استانداری و ستاد مقابله با کرونا انجام می شود‪.‬‬ ‫فرحناک در ادامه به بی مهری مسئولین نسبت‬ ‫بــه هنــر تئاتــر در قــم اشــاره دارد و می گویــد‪ :‬در‬ ‫برهه ای از زمان که وضعیت شهر قم ازنظر شیوع‬ ‫بیماری کرونا در رنگ بندی ابی قرار داشت و همان‬ ‫زمان وضعیت تهران زرد و نارنجی بود اما در تهران‬ ‫نمایش ها روی صحنه می رفت و اجازه هنرنمایی‬ ‫به هنرمندان قمی داده نمی شد‪.‬‬ ‫فرحناک از لغو جشــنواره استانی تئاتر در سال‬ ‫گذشــته خبــر می دهــد و بیــان می کنــد‪ :‬جشــنواره‬ ‫استانی در قم به این شرط برگزار نشد که هزینه ان‬ ‫به اجراهای عمومی تخصیص یابد که تا حدودی‬ ‫مشکالت هنرمندان رفع شود که عمال این اتفاق‬ ‫نیفتاد‪.‬‬ ‫تنها مجموعه خصوصی قم در معرض‬ ‫مشکالت‬ ‫در این ایام که کرونا همه هنرمندان را با مشکل‬ ‫مواجه کرده است اسیب بیشتری به تنها مجموعه‬ ‫خصوصــی قم (خانه نمایش) وارد کرده اســت تا‬ ‫جایی که شــنیده ها حاکی است متولیان فرهنگ‬ ‫و هنــر نه تنهــا در این ایام کمکی به این مجموعه‬ ‫هنری ندارند بلکه برای اجرای نمایش هم چوب‬ ‫الی چرخ ان می گذارند تا اگر در این شرایط نا به‬ ‫سامان نفسی هم باقی مانده است برای همیشه‬ ‫قطع شود‪ .‬شاید هنر تئاتر در قم از دیدگاه مسئولین‬ ‫ارزشی ندارد که بخواهد موردحمایت قرار بگیرد‪.‬‬ ‫سید جواد طاهری مدیر خانه نمایش با اشاره‬ ‫بــه راه انــدازی ایــن مجموعه هنری به عنــوان تنها‬ ‫مرکــز خصوصــی در قم می گویــد‪ :‬ســال ‪ 97‬خانه‬ ‫نمایــش قم به عنوان یک مرکز مســتقل توانســت‬ ‫پویایــی را بــه تئاتــر قــم هدیــه کنــد و تــاش کرد‬ ‫وابستگی های دولتی تئاتر را کاهش دهد و در این‬ ‫راســتا حدودی هم موفق بود اما با شیوع ویروس‬ ‫کرونا و تعطیلی های مکــرر و عدم حمایت ادارات‬ ‫و ارگان های فرهنگی از این مجموعه مشکالتی را‬ ‫فراهم اورده است که مجبور شده ایم برای روشن‬ ‫نگه داشتن چراغ خانه نمایش به صورت کج دار و‬ ‫مریــز در حوزه امــوزش به صورت محدود فعالیت‬ ‫داشــته باشــیم و با زحمت و تالش های فراوان در‬ ‫ســالی که تئاتری ها را خانه نشــین کرده بودند دو‬ ‫نمایش «همه چیــز درباره اقــای ف» و «اعترافاتی‬ ‫درباره زنان» را روی صحنه ببریم‪ .‬او با ابراز گالیه‬ ‫از مســئولین فرهنگــی شــهر کــه کرونــا را بهتریــن‬ ‫فرصــت بــرای فرامــوش کــردن هنرمنــدان در نظر‬ ‫گرفته انــد‪ ،‬عنوان می کند‪ :‬چرا مســئولین فرهنگی‬ ‫شــهر از خودشــان سوال نمی کنند که ما کجای کار‬ ‫هستیم و چه کاری می توانیم برای التیام زخم ها و‬ ‫مشکالت هنرمندان انجام دهیم و حداقل تماسی‬ ‫با هنرمندان بگیرند و جویای حالمان بشوند که در‬ ‫طول بیش از یک سال گذشته چنین اتفاقی نیفتاده‬ ‫اســت‪ .‬طاهری با اشــاره به درج نامه ای سرگشاده‬ ‫بــه مســئولین و متولیــان فرهنــگ و هنــر قــم بیان‬ ‫می کند‪ :‬اتمام حجت انجام شد که اگر حمایتی از‬ ‫فعالیت خانه نمایش صورت نگیرد برای همیشه‬ ‫این مجموعه تعطیل خواهد شد و تعطیلی را بر‬ ‫دریافــت تســهیالت و زیــر بار قــرض رفتن ترجیح‬ ‫می دهیم‪ .‬بنا به گفته این هنرمند حمایت از خانه‬ ‫نمایش حمایت از گروه های هنری این شهر است‬ ‫و اگــر حمایتــی از ایــن مجموعــه باشــد گروه های‬ ‫نمایشینیزمی تواننداسوده خاطردر اینمجموعه‬ ‫بــه روی صحنــه برونــد‪ .‬او بــا پیشــنهادی خطاب‬ ‫بــه مســئولین اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫قم عنوان می کند‪ :‬اگر مبلغی برای اجرا در ســالن‬ ‫خانه نمایش به گروه های نمایشی اختصاص داده‬ ‫شود حمایتی دوجانبه صورت گرفته است که هم‬ ‫شاهد رونق تئاتر و هم خاموش نشدن چراغ خانه‬ ‫نمایشخواهیمبود‪.‬‬ ‫دلسوز کارهای فرهنگی نداریم‬ ‫متولیان فرهنگ در قم گویا هیچ درکی از این‬ ‫موضوع ندارند و دلســوز کارهای فرهنگی نداریم‬ ‫و مســئولین فرهنگی به جای نــگاه فرهنگی نگاه‬ ‫سیاسی دارند شاید همین نگاه ها موجب شده که‬ ‫امروز نفس هنر تئاتر در قم به شماره افتاده باشد‪.‬‬ ‫احمــد ســلیمانی مدیــر انجمن نمایــش حوزه‬ ‫هنری استان قم با تاکید بر اینکه تعطیلی تئاتر و‬ ‫سالن هاینمایشتنهاضربهاقتصادیبههنرمندان‬ ‫وارد نمی کند‪ ،‬می گوید‪ :‬مشکالت روحی و روانی‬ ‫نیــز از دیگــر اثــار مخــرب تعطیلی تئاتــر و بیکاری‬ ‫هنرمنــدان اســت که پــس از اتمام ایــن دوره رکود‬ ‫به صورت قابل مالحظه ای به چشم می خورد‪.‬‬ ‫او با عنوان اینکه شاید برخی افراد از صدمه ای‬ ‫که بر پیکره تئاتر واردشده است خوشحال باشند‪،‬‬ ‫عنوان می کند‪ :‬اما در مقابل تمام نامالیمتی ها و‬ ‫سانســورها مــا هنرمنــدان وظیفه داریــم کارکنیم و‬ ‫اجازه ندهیم که چراغ تئاتر خاموش شود‪.‬‬ ‫این هنرمند پیشکســوت با بیــان اینکه حرف‬ ‫دل همه هنرمندان یکی است و ما سالن مناسب‬ ‫برای نمایش نداریم‪ ،‬بیان می کند‪ :‬سالن های خالی‬ ‫در ســطح شــهر وجــود دارد امــا این ســالن ها را به‬ ‫هنرمنــدان نمی دهنــد و خانه نمایش هم که تنها‬ ‫سالن خصوصی است موردحمایت قرار نمی گیرد‪.‬‬ ‫ســلیمانی با تاکید بر اینکه برخی از مســئولین‬ ‫عالقــه ندارنــد تئاتر در قم اجرا بشــود تاکســی به‬ ‫ان ها خرده نگیرد و راحت باشــند‪ ،‬می گوید‪ :‬یک‬ ‫ســال اســت در قم نمایش اجرا نمی شود و اقایان‬ ‫راحــت هســتند امــا نکتــه ای وجــود دارد کــه اگــر‬ ‫دوست دارند این هنر در قم پابرجا بماند باید پا‬ ‫پیش بگذارند و به ما کمک کنند‪.‬‬ ‫باید دوباره اعتمادسازی کنیم‬ ‫بی مهری های گوناگون در حالی به هنرمندان‬ ‫یشــود که انــان برای رســیدن بــه اهداف‬ ‫قمــی م ‬ ‫متعالــی تالش می کنند و انتظار حمایــت دارند تا‬ ‫بتوانند مرهم دردهای مردم شهرشان باشند‪.‬‬ ‫مرتضــی عقیقــی مدیر گروه نمایشــی تیاتراما‬ ‫یکــی از ناگوارتریــن اتفاقاتی را که با شــیوع کرونا‬ ‫بــر پیکر تئاتر وارد شــد را توقــف اجرای نمایش ها‬ ‫عنــوان می کنــد و می گویــد‪ :‬بــرای اینکــه بتوانیــم‬ ‫به روزهای پیش از تعطیلی ها برگردیم باید دوباره‬ ‫اعتمادســازی کنیــم و مخاطبــان را دوبــاره با تئاتر‬ ‫اشــتی دهیم‪ .‬ایــن تهیه کننده و کارگــردان نمایش‬ ‫بیــان می کنــد‪ :‬با تعطیلی های پس از شــیوع کرونا‬ ‫حتی تولید نمایش هم متوقف شــد و این یکی از‬ ‫مهم ترین مسائلی است که موجب شده نتوانیم‬ ‫اجــرای صحن ـه ای داشــته باشــیم و هنرمندانی که‬ ‫تنها از راه تئاتر کسب روزی می کردند اسیب جدی‬ ‫دیدند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مجوزهای حوزه فرهنگ و هنر کردستان الکترونیکی صادر می شود‬ ‫مدیــر روابــط عمومــی اداره کل ارشــاد کردســتان گفــت‪ :‬همــه‬ ‫مراحــل و دریافــت مجوزهــای تولیــد و ســاخت اثــار حوز ههــای‬ ‫فرهنگ‪ ،‬هنر‪ ،‬رسانه و قرانی از طریق پنجره واحد خدمات «وفا»‬ ‫به صورت الکترونیکی صادر می شود‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬ماجد رموزی اظهار کرد‪ :‬تحقق دولت‬ ‫الکترونیک در حوزه فرهنگ و هنر استان با راه اندازی سامان ه‪‎‬های‬ ‫الکترونیکــی بــرای دریافــت انــواع مجوزهــای تولید و ســاخت اثار‬ ‫تهــای فرهنگــی‪ ،‬هنری‪ ،‬رســانه ای و قرانی بــدون نیاز به‬ ‫و فعالی ‬ ‫مراجعه حضوری فراهم شده است‪ .‬او افزود‪ :‬قبل از شروع و شیوع‬ ‫بیمــاری کرونا بیشــتر مراحــل دریافت و صــدور مجوزهای فعالیت‬ ‫یشــد‬ ‫و تولید اثار فرهنگی و هنری به صورت الکترونیکی انجام م ‬ ‫اما با اغاز شــیوع بیماری اســتفاده از فضای مجازی و اینترنت برای‬ ‫صــدور مجوزهــا در همــه زمین ههــای فرهنگــی وهنــری و حمایتــی‬ ‫از طریــق پنجــره واحــد خدمات وفا تجمیــع و به مراجعیــن ارائه‬ ‫یشــود‪ .‬رمــوزی اضافــه کــرد‪ :‬مجوزهــای تولیــد اثــار ســینمایی و‬ ‫م ‬ ‫نمایشــی و همچنین موســیقایی و موسســات فرهنگی و هنری در‬ ‫فضای الکترونیکی ممکن نبود ولی در حال حاضر همه مجوزهای‬ ‫حوزه فرهنگ و هنر در بستر الکترونیکی با داشتن دستورالعمل ها و‬ ‫راهنماهای نحوه ثبت درخواست و دریافت مجوزها برای عمومی‬ ‫مــردم علی الخصــوص اهالــی فرهنــگ‪ ،‬هنر و رســانه و امــور قرانی‬ ‫اســتان فراهم شده اســت‪ .‬مدیر روابط عمومی اداره کل فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی کردستان در خصوص انواع مجوزهای حوزه فرهنگ‬ ‫و هنر گفت‪ :‬پروانه های انواع اموزشــگاه های سینمایی‪ ،‬موسیقی‪،‬‬ ‫نمایــش و هنرهای تجســمی‪ ،‬پروانه رســانه های چاپــی و برخط‪،‬‬ ‫نهــای اگهــی و تبلیغــات از طریــق‬ ‫چــاپ و انتشــار کتــاب و کانو ‬ ‫سامانه های مستقر و تجمیع شده در پنجره واحد خدمات وفا ارائه‬ ‫می شود‪.‬رموزیبابیاناینکهبخشدیگریازخدماتالکترونیکیازطریق‬ ‫ســامانه پنجره واحد وفا بــه ادرس ‪/https://sso.farhang.gov.ir‬انجام‬ ‫می شــود‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬پروانه تاسیس چاپخانه‪ ،‬پروانه نمایش اثار‬ ‫ســینمایی و غیر ســینمایی‪ ،‬ساخت اثار سینمایی‪ ،‬انتشــار و اجرای‬ ‫اثار موسیقایی‪ ،‬اجرای نمایش و پروانه موسسات فرهنگی و هنری‬ ‫تــک منظــوره و چندمنظــوره ازجملــه مــواردی اســت کــه از طریق‬ ‫سامانه های الکترونیکی مجوز ان ها صادر می شود‪.‬‬ ‫او در خصوص سامانه های حمایتی حوزه فرهنگ و هنر گفت‪:‬‬ ‫بخشی از حمایت های بیمه ای و کمک های مالی بالعضو در سال‬ ‫گذشــته از طریــق صنــدوق اعتبــاری هنــر و ســامانه این صنــدوق و‬ ‫هنر کارت انجام شــد بخشــی دیگری هم از این حمایت ها شــامل‬ ‫صــدور گواهــی مالکیت فیلم و ثبت اثــار ادبی و هنری و همچنین‬ ‫تهــای فرهنگــی و هنــری نیــز به طور‬ ‫تســهیالت حمایتــی از فعالی ‬ ‫الکترونیکی ثبت درخواســت شــد‪ .‬رموزی اظهار داشــت‪ :‬به منظور‬ ‫راحتی مراجعین علی الخصوص اهالی فرهنگ‪ ،‬هنر و رسانه استان‬ ‫کلیه سامانه های مذکور در یک سامانه به نام پنجره واحد خدمات‬ ‫وفا به ادرس ‪ /https://sso.farhang.gov.ir‬تجمیع شــده و همه‬ ‫ایــن ســامانه ها دارای راهنمــای ثبت نام و ثبت درخواســت به طور‬ ‫تصویری و متنی است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫به مناسبت روز ملی فناوری هسته ای‬ ‫خانواده شهدای هسته ای با تولیت استان قدس رضوی دیدار کردند‬ ‫سحررحمتی‪-‬مشهدمقدس‪:‬خانواده دانشمندان‬ ‫برجسته هسته ای کشور شهیدان فخری زاده‪ ،‬علی‬ ‫محمدی و شــهریاری ضمن تشــرف به بارگاه منور‬ ‫رضوی با تولیت استان قدس رضوی دیدار کردند‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین احمــد مــروی در‬ ‫دیــدار خانواده شــهیدان هســته ای فخــری زاده‪،‬‬ ‫علــی محمــدی و شــهریاری کــه در تــاالر شــهید‬ ‫ســلیمانی حرم مطهر رضوی انجام شد‪ ،‬شهیدان‬ ‫هســته ای را مایــه افتخــار و ســربلندی کشــور و‬ ‫خانــواده ان ها را نور چشــم ملــت ایران خواند و‬ ‫ابراز کرد‪ :‬خانواده شهدا ولی نعمتان ما هستند‪،‬‬ ‫ما خود را مدیون خون پاک شــهدای عزیز و صبر‬ ‫و استقامت خانواده های ارجمند ان ها می دانیم‪.‬‬ ‫او پاســداری و ادامه راه شــهیدان را یک رســالت‬ ‫بــزرگ بــر دوش همــگان دانســت و ابــراز کــرد‪:‬‬ ‫دانشــمندان هســته ای مــا بــرای ســربلندی امــت‬ ‫اســام در مهم تریــن‪ ،‬باالتریــن‪ ،‬پیچیده تریــن‬ ‫و موثرتریــن مســائل علمــی تــاش و پیشــرفت‬ ‫کردند تا انجا که دشمن تاب تحمل این عزیزان‬ ‫نهــا را بــه شــهادت رســاند‪.‬‬ ‫را دیگــر نداشــت و ا ‬ ‫تولیت اســتان قدس رضوی افزود‪ :‬دشــمن تصور‬ ‫می کند با به شــهادت رساند دانشمندان عزیز ما‬ ‫می تواند رشد شتابنده ی علمی و چرخ صنعت و‬ ‫پیشــرفت ایران اسالمی را متوقف کند اما غافل‬ ‫از اینکه این نهضت علمی از یک عزم ملی و ایثار‬ ‫و ازخودگذشــتگی نشات می گیرد و توقف ناپذیر‬ ‫اســت‪ .‬او بابیــان اینکــه شــهدای هســته ای درراه‬ ‫عزت و ســربلندی اســام به فیض شــهادت نائل‬ ‫امدنــد‪ ،‬ابــراز کرد‪ :‬شــهدای هســته ای عزیــز ما با‬ ‫حرکــت علمی خود به دنبال خدمت به مردم و‬ ‫ســربلندی اســام و نظام مقدس اسالمی بودند‪،‬‬ ‫ازاین رو شهادتشان قداست بسیاری دارد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین مــروی تصریــح‬ ‫کرد‪ :‬شــهیدان هسته ای تا همیشــه در ذهن ملت‬ ‫ایــران‪ ،‬عزیــز و بــزرگ خواهنــد بــود و تالشــی کــه‬ ‫در عرصــه دانــش هســته ای اغاز کردنــد به برکت‬ ‫مجاهدت های جوانان انقالبی‪ ،‬غیور و بااستعداد‬ ‫این سرزمین روزبه روز موفق تر خواهد شد‪ .‬تولیت‬ ‫اســتان قــدس رضــوی با تاکیــد بر اینکه شــهادت‪،‬‬ ‫توفیقــی الهی از ســوی خداوند متعــال به بندگان‬ ‫مخلص و برگزیده خود است‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬مقام رفیع‬ ‫و فیــض اعالی شــهادت مــزد تالش هــا و زحمات‬ ‫خالصانه و سخت کوشانه ان دانشمندان گرامی در‬ ‫میدان علم و عمل اســت که عمر خویش را درراه‬ ‫خدمت علمی به اسالم و مردم سپری کردند‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین مروی بابیان اینکه‬ ‫خانــواده معظــم شــهدا در اجــر و ثواب شــهیدان‬ ‫شــریک هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬شــهیدان در روز قیامــت‬ ‫از مقــام رفیــع شــفاعت در نــزد پــروردگار متعــال‬ ‫برخــوردار هســتند‪ .‬گفتنــی اســت در ابتــدای ایــن‬ ‫دیدار‪ ،‬همســر و فرزندان شهیدان علی محمدی‪،‬‬ ‫شــهریاری و فخری زاده به بیان خاطرات و ارادت‬ ‫قلبی این شــهدای گران قدر به حضرت امام علی‬ ‫بن موسی الرضا (ع) پرداختند‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫تیم شهرداری گرگان‬ ‫مقتدرانهفینالیستلیگ‬ ‫برتربسکتبالشد‬ ‫تیم بسکتبال شهرداری گرگان امشب در دیدار برتر و‬ ‫زیبا برابر تیم بسکتبال شیمیدر در تاالر بسکتبال ازادی‬ ‫تهران موفق شد با نتیجه ‪ ۸۳‬بر ‪ ۷۶‬به پیروزی برسد‪.‬‬ ‫شهرداری گرگانبا کسباینپیروزیموفقشدسومین‬ ‫پیروزی پیاپی خود برابر شیمیدر را در نیمه نهایی لیگ‬ ‫برتر بسکتبال باشگاه های کشور کسب کند و به فینال‬ ‫این رقابت ها صعود کرد‪ .‬شــهرداری گرگان با کســب‬ ‫ایــن پیــروزی درمجمــوع ‪ ۲۱‬بــازی را بــدون حتی یک‬ ‫شکست در این فصل از مسابقات پشت سر گذاشته‬ ‫و رکورد بی ســابقه را در لیگ برتر بســکتبال کشــور به‬ ‫ثبت رساند‪ .‬اردوی تیم بسکتبال شهرداری گرگان در‬ ‫تهــران ادامــه خواهد داشــت و این تیم به شــهر خود‬ ‫بازنخواهد گشت و تمرینات تیم بسکتبال شهرداری‬ ‫گرگان تا بازی های فینال در تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪ ۳۶۰۰‬یتیم در استان‬ ‫سمنانحمایتشدند‬ ‫قائم مقام کمیته امداد اســتان ســمنان گفت‪ :‬از سوی‬ ‫حامیان ایتام و خیران‪ ،‬یک میلیارد و ‪ ۱۶‬میلیون تومان‬ ‫به حساب سه هزار و ‪ ۵۹۳‬یتیم و فرزند محسنین طی‬ ‫عید نوروز در اســتان واریز شــد‪ .‬محمد قوسی با بیان‬ ‫اینکه حامیان طرح اکرام ایتام و محسنین استان مبلغ‬ ‫یک میلیارد و ‪ ۱۶‬میلیون تومان به حساب سه هزار و‬ ‫‪ ۵۹۳‬یتیم و فرزند محسنین در عید نوروز واریز کردند‪،‬‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬در حــال حاضــر ده هــزار و ‪ ۱۶۲‬حامــی‬ ‫حمایت ‪ ۷۶۵‬یتیم و دو هزار و ‪ ۸۲۸‬فرزند محسنین‬ ‫را بر عهده دارند‪.‬‬ ‫او بابیان اینکه عیدی حامیان در قالب واریز مستقیم‬ ‫به حساب فرزندان و یا اهدا کاال بوده گفت‪ :‬با توجه‬ ‫بــه مبلغ واریزی حامیــان‪ ،‬از طریــق کارت های عضو‬ ‫شــتاب به طور مســتقیم به حســاب هر فرزند معنوی‬ ‫واریزشده است‪.‬‬ ‫‪ ۴‬میلیارد ریال کاالی قاچاق‬ ‫در استان سمنان کشف شد‬ ‫رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان سمنان‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫یک عملیات پلیسی چهار میلیارد ریال کاالی قاچاق از‬ ‫یک دستگاه کامیون در سمنان کشف و فرد متخلف‬ ‫دســتگیر شد‪ .‬سرهنگ محمد اسماعیل حداد با بیان‬ ‫اینکه در یک عملیات پلیســی یــک کامیون که قصد‬ ‫قاچــاق کاال را داشــت متوقــف و از ان چهــار میلیارد‬ ‫ریال کاالی قاچاق ضبط شد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬فرد متخلف‬ ‫تحویل مراجع قضائی شد‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکــه در پایــش راه هــای اســتان‪ ،‬ماموران‬ ‫انتظامی به یک دستگاه کامیون دستور ایست داده و‬ ‫در بازدید از ان کاالهای قاچاق را کشف کردند‪ ،‬تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬محموله این کامیــون ‪ ۴۳۰‬هزار قلم انــواع دارو‬ ‫و لوازم ارایشی‪ ،‬بیش از ‪ ۳۰‬دستگاه انواع لوازم خانگی‬ ‫برقیوالکترونیکیخارجیبود‪.‬رئیسپلیساقتصادی‬ ‫استان سمنان با بیان اینکه این کامیون از مرکز کشور‬ ‫به ســمت استان های شرقی درحرکت بود‪ ،‬ابراز کرد‪:‬‬ ‫پــس از محــرز شــدن قاچــاق بــودن کاالهــا‪ ،‬کامیون‬ ‫متوقف و کاالهای مکشوفه نیز توقیف شدند‪ .‬حداد‬ ‫با بیان اینکه استان سمنان به دلیل قرارگیری در کریدور‬ ‫شمال شرق ایران دارای اهمیت بسیاری برای مقابله‬ ‫با حرکت کاالهای قاچاق و توزیع ان در کشور است‬ ‫امــا مامــوران انتظامــی با دقت و جدیــت با جرائمی‬ ‫ازاین دست مقابله می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬مقابله با قاچاق‬ ‫به دلیل ضربات مهلکی که به اقتصاد کشور می زند با‬ ‫جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد و لذا باید گفت با‬ ‫پایش هایی که به صورت محسوس و غیر محسوس با‬ ‫استفاده از فناوری های نوین صورت می گیرد‪ ،‬سمنان‪،‬‬ ‫استانی ناامن برای قاچاق بران است‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۷۸۱‬هزار تن انواع‬ ‫محصوالت دامی در قزوین‬ ‫تولید شد‬ ‫قزویــن ‪ -‬رویــداد امــروز‪ :‬معاون بهبود تولیــدات دامی‬ ‫ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان قزویــن گفت‪ :‬ســال‬ ‫گذشته‪ ۷۸۱‬هزار و‪ ۴۹۷‬تن انواع محصوالت دامی در‬ ‫استان قزوین تولیدشده است‪ .‬حمیدرضا عزتی افزود‪:‬‬ ‫این محصوالت شــامل گوشــت قرمز‪ ،‬گوشت سفید‪،‬‬ ‫شیر‪ ،‬تخم مرغ و عسل است که برخی از ان ها با جهش‬ ‫تولید خوبی روبرو بوده اســت‪ .‬او به تولید ‪ ۲۸‬هزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬تن گوشــت قرمــز در دامداری های اســتان قزوین‬ ‫اشاره کرد و اظهار داشت‪ :‬با توجه به ظرفیت مناسب‬ ‫‪ ۶۲۴‬واحد پرواربندی گوساله و گوسفند که به صورت‬ ‫یشــود‬ ‫یم ‬ ‫صنعتی و ســنتی فعالیــت دارند‪ ،‬پیش بین ‬ ‫میزان تولیدات گوشت قرمز در سال جاری به ‪ ۲۹‬هزار‬ ‫تن برسد‪ .‬او تصریح کرد‪ ۶۱۴ :‬هزار تن شیر در همین‬ ‫مدت در واحدهای گاوداری شــیری اســتان تولیدشــده‬ ‫که امســال باوجود برنامه های توســعه در این صنایع‬ ‫پیش بینی می شود میزان تولیدات استان به ‪ ۶۴۵‬هزار‬ ‫تن افزایش یابد‪ .‬عزتی با اشاره به تولید مرغ گوشتی در‬ ‫استان و همچنین بستر مناسب برای تولید طیور گفت‪:‬‬ ‫در حال حاضر ظرفیت پرورش مرغ گوشــتی در اســتان‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار قطعه است که ساالنه‬ ‫‪ ۶۳‬هزار تن گوشت مرغ تولید می کند‪ .‬معاون بهبود‬ ‫تولیدات دامی ســازمان جهاد کشــاورزی استان قزوین‬ ‫همچنین به وجود ‪ ۷۴‬واحد مرغ تخم گذار در استان‬ ‫اشــاره کرد و گفت‪ :‬هشــت میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار قطعه‬ ‫مــرغ تخم گــذار در ایــن واحدهــا وجــود دارنــد و ســال‬ ‫گذشته نیز‪ ۷۵‬هزار تن تخم مرغ در استان تولید شد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 22‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1041‬‬ ‫یکشنبه ‪ 22‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1041‬‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫بیش از ‪ ۷۴۸‬هزار کیلووات‬ ‫برق در جزیره کیش‬ ‫تولید شد‬ ‫مدیرعاملشرکتابوبرق کیش گفت‪:‬اینشرکت‬ ‫سال گذشته بیش از ‪ ۷۴۸‬هزار و ‪ ۵۷۷‬کیلووات برق را‬ ‫تولید و در اختیار مشترکان خود قرار داده است‪.‬‬ ‫یدا‪ ...‬ســلطانی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشــت‪:‬‬ ‫این میزان انرژی تولیدشــده با اســتفاده از ‪ ۵۴۸‬کیلومتر‬ ‫شبکهفشار متوسطو‪ ۷۳۸‬کیلومترشبکهفشار ضعیف‬ ‫در اختیــار مشــترکان قرارگرفتــه اســت‪ .‬او اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫هم اکنون در جزیره کیش هشــت نیروگاه گازی و چهار‬ ‫نیروگاه دیزل با ظرفیت اســمی ‪ ۲۱۰‬مگاوات ســاعت و‬ ‫ظرفیــت تولید ‪ ۱۸۰‬مــگاوات در حال تولیــد انرژی برق‬ ‫موردنیــاز جزیــره اســت کــه این رونــد از میــزان مصرف‬ ‫کیش باالتر اســت‪ .‬مدیرعامل شــرکت اب و برق کیش‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬پیک مصــرف برق این جزیره در تابســتان‬ ‫ســال ‪( ۱۳۹۹‬مردادماه) به رکورد ‪ ۱۷۴‬مگاوات ســاعت‬ ‫رســید کــه حدود هفت مــگاوات از ظرفیــت تولید این‬ ‫نتــر اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬با توجه بــه نزدیک‬ ‫شــرکت پایی ‬ ‫شــدن رکورد مصرف به ظرفیت تولید و همچنین روند‬ ‫روبه رشــد جمعیت جزیره کیش‪ ،‬این شــرکت توســعه‬ ‫ظرفیــت تولیــد بــرق را در دســتور کار قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫ســلطانی گفت‪ :‬در این راســتا سازمان منطقه ازاد کیش‬ ‫بــا وزارت نیرو تفاهم نام ـه ای را برای ایجاد یک نیروگاه‬ ‫‪ ۴۰‬مگاواتی منعقد کرده که پیش بینی می شود تا پیک‬ ‫مصرف (ابتدای تابستان ‪ )۱۴۰۰‬این واحد احداث و به‬ ‫بهره برداریبرسد‪.‬‬ ‫تامین انرژی های اصلی‬ ‫کیش در ایام تعطیالت‬ ‫نوروزی‬ ‫معاون عمرانی و زیر بنایی ســازمان منطقه ازاد‬ ‫کیــش‪ ،‬تامیــن برق‪ ،‬گاز و اب این جزیره را به عنوان‬ ‫سه ماموریت مهم کمیته بحران ستاد نوروزی کیش‬ ‫برشمرد‪ .‬علی مقدس زاده بابیان این که تامین برق‪،‬‬ ‫گاز و اب ایــن منطقــه به عنــوان ســه ماموریت مهم‬ ‫در حوزه عمرانی و کمیته بحران در دســتور کار این‬ ‫سازمان قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬کمترین مصرف برق جزیره‬ ‫کیــش در طــول شــبانه روز ‪ 59.9‬مــگاوات و در اوج‬ ‫مصرف به ‪ 110‬مگاوات در روز رسیده است‪ .‬مقدس‬ ‫زاده در ادامــه تصریح کرد‪ :‬تولید برق روزانه جزیره‬ ‫کیش ‪ 180‬مگاوات اســت که در مقایســه با مصرف‬ ‫روزانه‪ ،‬خوشبختانه در شرایط بسیار خوبی هستیم‪.‬‬ ‫او در خصوص مصرف گاز و گازوئیل موردنیاز جزیره‬ ‫کــه به عنوان انرژی های تامین کننده نیروگاه های اب‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫و بــرق شــمال و ماهتــاب کیــش اســتفاده م ‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬مصــرف روزانــه نیــروگاه اب شــمال‬ ‫و ماهتــاب کیــش‪ 445 ،‬هــزار مترمکعــب و مصرف‬ ‫گازوئیــل ان نیــز ‪ 448‬هزار مترمکعب اســت‪ .‬رئیس‬ ‫کمیتــه بحران ســتاد نــوروزی کیش تولیــد روزانه اب‬ ‫این منطقه را ‪ 27‬هزار و ‪ 500‬مترمکعب عنوان کرد‬ ‫و گفــت‪ :‬روزانــه مصــرف اب جزیره کیــش ‪ 28‬هزار‬ ‫و ‪ 800‬مترمکعــب اســت کــه از مازاد ذخیــره اب در‬ ‫یشــود‪ .‬مقدس‬ ‫ایــام تعطیــات نــوروزی اســتفاده م ‬ ‫زاده از ذخیــره اب ‪ 32‬هــزار مترمکعــب در جزیــره‬ ‫کیــش خبر داد و افزود‪ :‬به منظور تامین اب مصرفی‬ ‫روزانه در ایام تعطیالت نوروزی از ذخیره اب جزیره‬ ‫کیش استفاد هشــده اســت‪ .‬او در ادامه سخنان خود‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬در حــال حاضــر ذخیــره اب منطقــه‬ ‫ازاد کیــش ‪ 23‬هزار مترمکعب اســت؛ خوشــبختانه‬ ‫ازنظــر تامیــن اب تــا پایــان تعطیالت نــوروزی هیچ‬ ‫مشــکلی وجود نــدارد‪ .‬معاون عمرانــی و زیر بنایی‬ ‫سازمان منطقه ازاد کیش در خصوص تولید و تصفیه‬ ‫فاضــاب منطقه ازاد کیش گفت‪ :‬ایجاد ظرفیت ‪10‬‬ ‫هزار مترمکعب تصفیه خانه فاضالب این منطقه با‬ ‫مدیریت شرکت عمران‪ ،‬اب و خدمات کیش؛ تولید‬ ‫نســبت به مصرف کاهش یافته اســت‪ .‬مقدس زاده‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در هر سه حوزه از شرایط مطلوبی‬ ‫برخورداریــم و هــرروز با برگزاری جلســات متعدد و‬ ‫پایش روزانه و نظارت دقیق‪ ،‬حوزه های مختلف را‬ ‫کنترل می کنیم‪.‬‬ ‫شماره ‪03‬‬ ‫نخستین تفاهم نامه سازمان منطقه ازاد کیش با بخش غیردولتی امضا شد‬ ‫تزریق واکسن کرونا‬ ‫به ‪ ۵۲‬نفر در کیش‬ ‫رئیــس بیمارســتان کیــش گفــت‪ :‬واکســن کرونــا در‬ ‫ســه مرحلــه به ‪ ۵۲‬نفــر از واجدان شــرایط ایــن جزیره‬ ‫تزریق شدهاست‪.‬‬ ‫مصطفــی نادعلــی نــژاد در گفت وگو با ایرنــا اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬ایــن افــراد شــامل ‪ ۴۵‬نفــر از کادر درمان فعال‬ ‫در بخش کرونایی و هفت بیمار خاص هســتند که در‬ ‫ســه مرحله نوبت اول این واکسن را دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫او اضافــه کــرد‪ ۴۵ :‬نفــر از کادر درمــان شــامل پزشــک‪،‬‬ ‫پرســتار‪ ،‬کارکنــان فوریت های پزشــکی‪ ،‬اورژانــس ‪،۱۱۵‬‬ ‫‪ ،ICU‬نیروهــای خدماتــی و کمــک بهیــار بــوده کــه در‬ ‫بخش کرونایی بیمارســتان مشــغول ارائه خدمات به‬ ‫بیماران هســتند‪ .‬نادعلی نژاد بابیان اینکه کادر درمان‬ ‫دریافت کننــده این واکســن حــدود ‪ ۱۰۰‬درصــد واجدان‬ ‫شرایطدریافت کنندههستنداضافهکرد‪:‬همچنینهفت‬ ‫نفر از بیماران تاالسمی و دیابتی نیز با رضایت خود در‬ ‫هفته جاری نوبت اول این واکسن را دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬همچنیــن نوبــت دوم ایــن واکســن در هفته‬ ‫جــاری بــه ‪ ۲۵‬نفــر از کادر درمــان دریافت کننده نوبت‬ ‫اول تزریق شده و‪ ۲۰‬نفر باقی مانده دیگر نیز هفته اینده‬ ‫نوبتتزریقواکسندارند‪.‬‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫رویدا د ش‬ ‫کیش‪ ،‬مهد سازمان های مردم نهاد‬ ‫مدیرعامــل ســازمان منطقــه ازاد کیــش در‬ ‫نشســت امضــا تفاهم نامــه ‪ ۴‬جانبــه حقوقــی‪،‬‬ ‫فرهنگی و هنری با انجمن حقوق شناسی‪ ،‬خانه‬ ‫اندیشمندان و موسسه فرهنگی فعاالن حقوق‬ ‫و هنر گفت‪ :‬منطقه ازاد کیش‪ ،‬مهد سازمان های‬ ‫مردم نهــاد و صنفــی و نمــادی از جوامــع مدنــی‬ ‫است‪ .‬به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل‬ ‫ســازمان منطقــه ازاد کیــش‪ ،‬جعفــر اهنگــران‬ ‫به عنــوان عضــوی از خانــه اندیشــمندان علــوم‬ ‫انســانی گفــت‪ :‬نتایــج و دســتاوردهای حاصلــه‬ ‫در خانه اندیشــمندان علوم انسانی‪ ،‬قابل توجه‬ ‫تهــای کرونایــی وجــود‬ ‫اســت و ا گــر محدودی ‬ ‫نداشــت‪ ،‬شاهد اتفاقات بیشتر و بهتری بودیم‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه تعریــف اقتصاددانــان از مفهوم‬ ‫توسعه‪ ،‬با تعبیر «بهبود کیفیت زندگی» تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬انتظــاری کــه ســازمان منطقــه ازاد کیش از‬ ‫نتایج چنین تفاهم نامه ای دارد‪ ،‬مشاهده اثار ان‬ ‫در جزیره و در زندگی مردم کیش است‪.‬‬ ‫اهنگــران‪ ،‬تفــاوت ایــن تفاهم نامــه بــا دیگر‬ ‫تفاهم نام ههــای دانشــگاهی را قــراردادی بــا‬ ‫نهادهــای غیردولتــی دانســت و گفــت‪ :‬منطقــه‬ ‫ازاد کیــش مهد ســازمان های مردم نهاد و صنفی‬ ‫و نمــادی از جوامــع مدنــی اســت و امضــای‬ ‫تفاهم نامــه بــا مجموع ـه ای غیردولتــی‪ ،‬حائــز‬ ‫اهمیــت اســت‪ .‬انتظاری کــه انجمن های علمی‬ ‫نهــای‬ ‫غیردولتــی وجــود دارد‪ ،‬فراتــر از انجم ‬ ‫دانشــگاهی و دولتی اســت و بســتر گسترده تری‬ ‫بــرای فعالیــت وجــود دارد‪ .‬مدیرعامل ســازمان‬ ‫منطقه ازاد کیش با تاکید بر تســریع ســازمان در‬ ‫انعقاد تفاهم نامه‪ ،‬مشــاهده اثار ان را به عنوان‬ ‫یــک مطالبــه مطرح کــرد و گفــت‪ :‬فعالیت های‬ ‫فرهنگی در راس مســئولیت های مدیران کیش و‬ ‫مقدم بر فعالیت هایشــان قرار دارد تا بتوان اثار‬ ‫ان را در سطح ملی مشاهده کرد‪.‬‬ ‫کیش به معبری برای انتقال دانش های نو‬ ‫در سطح کشور تبدیل شود‬ ‫در ایــن جلســه‪ ،‬ســعید پورعلــی‪ ،‬معــاون‬ ‫فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه ازاد کیش‪،‬‬ ‫یکــی از سیاس ـت های ســازمان را اســتفاده از‬ ‫تهــای دانشــگاهی و فن اورانــه در حوزه‬ ‫ظرفی ‬ ‫یهــا بــرای توســعه و پیشــرفت کیــش‬ ‫همکار ‬ ‫عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬یکــی از چش ـم اندازهای‬ ‫نشــده‪،‬‬ ‫کیــش در طــرح جامــع و اســناد تدوی ‬ ‫شهــا‪ ،‬رویدادهــا‪،‬‬ ‫مرکزیــت برگــزاری همای ‬ ‫تهــای علمــی اســت تــا‬ ‫سهــا و فعالی ‬ ‫کنفران ‬ ‫ب همــوازات ان کیــش بــه مجــرا و معبــری بــرای‬ ‫یهــای نــو در ســطح‬ ‫شهــا و فناور ‬ ‫انتقــال دان ‬ ‫کشــور تبدیــل شــود‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬اســتقبال ‪۷‬‬ ‫دانشــگاه برتــر در کیــش و حضــور بیــش از ‪۷‬‬ ‫هــزار دانشــجو که ‪ ۶۵‬درصد ایشــان تحصیالت‬ ‫تکمیلــی ارشــد و دکتــرا را طی می کنند‪ ،‬بخشــی‬ ‫از ظرفیت های موجود دانشــگاهی کشور است‬ ‫و ارتبــاط بســیار خوبی بین بخش های مختلف‬ ‫نهــای کشــور بــا ایــن ظرفیــت وجــود‬ ‫و انجم ‬ ‫دارد کــه بــا تکیــه به گرایــش منطقــه ازاد کیش‬ ‫تهــای علمی باعث‬ ‫مبنــی بــر اســتفاده از ظرفی ‬ ‫شــد ‪ ۴‬مجموعــه خــوب علمی در کنــار یکدیگر‬ ‫بــه امضــای تفاهم نامه ای به منظور مشــارکت و‬ ‫یهــای علمــی‪ ،‬پژوهشــی‪،‬‬ ‫بهره منــدی از توانای ‬ ‫اموزشــی و فرهنگی و در راســتای مشارکت های‬ ‫نهــا بــا‬ ‫حقوقــی‪ ،‬فرهنگــی و هنــری و ترویــج ا ‬ ‫رویکرد نیازهای جزیره کیش و ملی به تعامالت‬ ‫یتــر نســبت بــه‬ ‫بین المللــی و گفتمانــی حقوق ‬ ‫زندگــی مدنــی برســند تــا ویژگی قانونمنــدی در‬ ‫کیش به عنوان برند حاکم بر جزیره حفظ شــود‬ ‫و بــه ســطح مناســبی از رویدادهــای فرهنگــی‪،‬‬ ‫حقوقی و هنری بین المللی ارتقا یابد‪.‬‬ ‫تفاهم نامه نتایج بسیاری برای کشور‬ ‫خواهد داشت‬ ‫علی اصغــر قاســمی‪ ،‬مدیرعامــل خانــه‬ ‫اندیشــمندان علــوم انســانی نیز ضمــن تقدیر از‬ ‫سرعت سازمان منطقه ازاد کیش در انعقاد این‬ ‫تفاهم نامه‪ ،‬گفــت‪ :‬این خانه از ظرفیت خوبی‬ ‫برخــوردار اســت و باافتخــار ایــن ظرفیــت را در‬ ‫اختیــار کیــش قرار خواهــد داد‪ .‬ایــن تفاهم نامه‬ ‫نتایج بسیاری برای کشور خواهد داشت و زمینه‬ ‫تعامــات بیشــتری بیــن مجموع ههــای علمــی‬ ‫و فرهنگــی و ســازمان منطقــه ازاد کیــش ایجــاد‬ ‫خواهــد کــرد‪ .‬وحیــد اگاه مدیرعامــل موسســه‬ ‫فرهنگــی هنــری فعــاالن حقــوق و هنــر هــم بــا‬ ‫ابــراز خرســندی از انعقاد تفاهم نامه با ســازمان‬ ‫منطقــه ازاد کیــش به عنــوان خوش نام تریــن‪،‬‬ ‫فعال تریــن و علمی ترین مجموعه در پارک های‬ ‫علم و فناوری‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این فعالیت از اواخر‬ ‫اسفندماه برنامه ریزی شد و اغاز ان در اغاز سال‪،‬‬ ‫نشــان از همت و اراده مسئوالن سازمان منطقه‬ ‫ازاد کیــش دارد‪ .‬بــه گفتــه او‪ ،‬انجمــن حقــوق و‬ ‫هنــر‪ ،‬فعال ترین انجمــن در حوزه حقوقی ایران‬ ‫اســت‪ .‬تهمــورث بشــیریه مدیرعامــل انجمــن‬ ‫حقوق شناسی نیز بابیان این مطلب که عملیاتی‬ ‫بــودن مدیران ســازمان منطقــه ازاد کیش باعث‬ ‫شــد ایــن طــرح در حداقــل زمــان غیرقابل تصــور‬ ‫بــه مرحله اجرایی برســد‪ ،‬گفــت‪ :‬این مجموعه‬ ‫شهــای‬ ‫همچنــان نیازمنــد تحقیقــات و پژوه ‬ ‫فرهنگــی و حقوقــی اســت و بــا ظرفیتــی کــه از‬ ‫ســازمان منطقــه ازاد کیش مشــاهده شــد‪ ،‬یقین‬ ‫داریم با ســرعت به نتایج مثبت خواهیم رسید‪.‬‬ ‫ایــن تفاهم نامه برای مدت دو ســال و به منظور‬ ‫همــکاری‪ ،‬مشــارکت و ترویــج برنام ههــای‬ ‫حقوقی‪ ،‬فرهنگی و هنری در زمینه های موردنیاز‬ ‫منطقــه ازاد کیــش ازجملــه در زمینه های حقوق‬ ‫شــهروندی‪ ،‬مهاجــران‪ ،‬افــراد دارای معلولیــت‪،‬‬ ‫زنــان‪ ،‬کــودکان‪ ،‬ســرمایه گذاران‪ ،‬کار و تامیــن‬ ‫تهــای فرهنگــی و هنــری و‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬ظرفی ‬ ‫بسترسازی برای تولیدات فرهنگی‪ ،‬ادبی و هنری‬ ‫بــا محوریت و تبلیغ منطقــه ازاد و جزیره کیش‪،‬‬ ‫نظام حقوقی مناطق ازاد و نقد و بررسی قوانین‬ ‫و رویه قضایی محاکم اداری بین سازمان منطقه‬ ‫ازاد کیــش و خانــه اندیشــمندان علوم انســانی‪،‬‬ ‫موسســه فرهنگی هنری فعاالن حقوق و هنر و‬ ‫انجمن حقوق شناسی منعقد شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تجلیل از فعاالن رسانه ای ایثار و شهادت در کیش‬ ‫ســعید پورعلــی معــاون فرهنگــی و اجتماعی‬ ‫ســازمان منطقــه ازاد کیــش در مراســم تجلیــل از‬ ‫فعاالن رسانه ای و فرهنگی ایثار و شهادت خراسان‬ ‫رضوی‪ ،‬حضور در جمع یادگاران شــهدا و خانواده‬ ‫ایثارگران و رزمندگان را باعث افتخار خواند و گفت‪:‬‬ ‫حجت االســام ســیدین‪ ،‬شــهید مدافــع ســامت‬ ‫محبوبقلب هایهمهساکنانجزیره کیشبود‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی و اجتماعی منطقه ازاد کیش از‬ ‫فعاالن رســانه ای ایثار و شهادت خراسان به عنوان‬ ‫ســفیران فرهنگــی کیش در ســایر شــهرهای کشــور‬ ‫نــام برد و افزود‪ :‬کیش دارای فرهنگ های مختلف‬ ‫مردمی است‪ .‬بومیان جزیره کیش نیز از ایین های‬ ‫مذهبــی باارزشــی برخوردار هســتند و بــا توجه به‬ ‫ظرفیت های باالی فرهنگ ایثارگری در جزیره کیش‬ ‫می توانند در معرفی این ظرفیت ها گام مهمی در‬ ‫سایر نقاط کشور بردارند‪ .‬ایرج شرف زاده مدیر امور‬ ‫ایثارگران سازمان منطقه ازاد کیش با ابراز خرسندی‬ ‫از حضور فرزندان شهدا‪ ،‬ایثارگران و جانبازان استان‬ ‫خراســان رضــوی در جزیــره کیــش گفــت‪ :‬در حــال‬ ‫حاضــر ‪ 852‬نفــر از خانــواده شــهدا‪ ،‬جانبــازان‪،‬‬ ‫ایثارگران و رزمندگان در جزیره کیش حضور دارند‬ ‫و امیدواریم که این ســفرها به جزیره کیش تکرار‬ ‫شــود‪ .‬او افــزود‪ :‬در جزیره کیش نهــادی به عنوان‬ ‫بنیــاد شــهید یــا ایثارگــران وجــود نداشــته و طبــق‬ ‫یهــای به عمل امده در ســال اینــده و با‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫هماهنگی هایی که با مسئوالن بنیاد شهید تهران‬ ‫صورت گرفته نمایندگی بنیاد شهید در جزیره کیش‬ ‫احــداث خواهــد شــد‪ .‬در ایــن اییــن از ‪ ۲۵‬نفــر از‬ ‫فرزندان شهید‪ ،‬جانبازان و ایثارگران استان خراسان‬ ‫رضــوی در پنــج زمینــه کیفیــت‪ ،‬ســرعت‪ ،‬کمیت‪،‬‬ ‫خالقیت‪ ،‬سرعت‪ ،‬عکس و کمیت محتوای خبری‬ ‫و اطالع رسانی تجلیل به عمل امد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ازسرگیری عملیات ساخت محور طلوع تا غروب کیش‬ ‫مدیرعامــل شــرکت عمــران‪ ،‬اب و خدمــات‬ ‫کیــش بــا حضــور در محــل اجــرای پــروژه طلــوع‬ ‫تــا غــروب بــر تســریع در احــداث ایــن محــور‬ ‫مواصالتــی جزیره تاکید کــرد‪ .‬ابوالفضل طیبی‪،‬‬ ‫شهــای جزیــره‬ ‫گفــت‪ :‬برخــورداری همــه بخ ‬ ‫کیــش از امکانــات و زیرســاخت های مناســب‬ ‫شــهری در طــرح راهبــردی دید هشــده اســت و‬ ‫اجــرای محــور طلــوع تــا غــروب گام مهمــی در‬ ‫جهــت تســهیل تــردد شــهروندانی اســت که در‬ ‫ایــن منطقــه ســکونت یــا فعالیــت کاری دارند‪.‬‬ ‫تهــا‬ ‫او افــزود‪ :‬بــا افزایــش پروژ ههــا و فعالی ‬ ‫شهــای جنوبــی جزیــره‪ ،‬شــاهد افزایش‬ ‫در بخ ‬ ‫ترددها هســتیم و مســیرهای قدیمی جوابگوی‬ ‫نیاز شــهروندان و گردشــگران نیســت‪ .‬ازاین رو‪،‬‬ ‫طــرح توســعه محــور طلوع تــا غــروب‪ ،‬اجرایی‬ ‫شــد‪ .‬او تاکیــد کــرد‪ :‬بــا ایجــاد این مســیر تردد‪،‬‬ ‫کاشــت نخیالت و بهسازی روشــنایی در امتداد‬ ‫محــور شــرق تــا غرب‪ ،‬یکــی از مطالبــات جدی‬ ‫یشــود و شاهد‬ ‫ســاکنان جنوب جزیره محقق م ‬ ‫توســعه فعالیت های گردشــگری و اقتصادی در‬ ‫بخش های جنوبی نیز خواهیم بود‪.‬‬ ‫احــداث محور طلــوع تا غروب بــه طول ‪۱۳‬‬ ‫کیلومتــر پــس از ازادســازی ‪ ۳۸۸‬هــزار مترمربــع‬ ‫از ســواحل کیش از دی ماه ســال ‪ ۱۳۹۹‬اغاز شد‬ ‫و نیمه اســفندماه سال گذشــته به دلیل نزدیک‬ ‫شــدن بــه ایــام نــوروز و افزایــش گردشــگران‪،‬‬ ‫تهــای عمرانــی در‬ ‫هم زمــان بــا تمامــی فعالی ‬ ‫کیش متوقف شــد و با اتمــام تعطیالت نوروزی‬ ‫از ‪ ۱۶‬فروردیــن ‪ ۱۴۰۰‬از ســر گرفتــه شــد‪ .‬بــر‬ ‫اســاس برنامه ریزی های انجام شده‪ ،‬در عملیات‬ ‫اجرایــی محور ســاحلی طلوع تا غــروب تا نیمه‬ ‫تابستان سال جاری خاتمه می یابد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫توزیع ماسک و محلول ضدعفونی میان پاکبانان و کارکنان خدمات‬ ‫فضای سبز شهری‬ ‫بــا اغــاز مــوج چهــارم کرونــا در کشــور‬ ‫و افزایــش مبتالیــان بــه کوویــد ‪ ،19‬اداره‬ ‫اســتاندارد و نظارت غذا و دارو کیش به منظور‬ ‫ارتقــاء ســطح ایمنــی کارکنان خدمات شــهری‪،‬‬ ‫بــا همکاری دو واحد تولیــدی کیش‪ ،‬به توزیع‬ ‫رایگان ماســک و محلول ضدعفونی بین اقشار‬ ‫زحمتکــش جامعــه اقــدام کرده اســت‪ .‬ســعید‬ ‫صومعــه رئیــس اداره اســتاندارد و نظارت غذا‬ ‫و دارو بــا اعــام ایــن خبر گفت‪ :‬ما در راســتای‬ ‫اجــرای مســئولیت و وظایــف اجتماعــی‪ ،‬ایــن‬ ‫قشــر را در اولویــت قراردادیــم‪ ،‬امید اســت که‬ ‫نهــا‪ ،‬اقشــار مختلف‬ ‫بــا همــکاری تمامــی ارگا ‬ ‫مــردم و رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی‪،‬‬ ‫این مقطع حساس را نیز پشت سر گذاشته و با‬ ‫اغاز واکسیناســیون سراسری‪ ،‬شاهد قطع کامل‬ ‫زنجیره انتقال باشیم‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫کاهش‪ 10‬درصدی سرقت ها‬ ‫در ایام نوروز ‪۱۴۰۰‬‬ ‫جانشــین انتظامــی ویــژه‬ ‫اســت‪ .‬او گفــت‪ :‬امیدواریــم‬ ‫کیــش از کاهــش ‪ ۱۰‬درصــدی‬ ‫عــاوه بر تشــدید گشــت های‬ ‫ســرقت ها و افزایــش ‪۱۰۰‬‬ ‫انتظامی‪ ،‬مردم هم در صورت‬ ‫درصــدی تصادفــات خســارتی‬ ‫مشاهدهمواردمشکوکمراتب‬ ‫در ایــام نوروز ‪ ۱۴۰۰‬نســبت به‬ ‫از طریق ســامانه ‪ ۱۱۰‬به پلیس‬ ‫فرج نظری‬ ‫مدت مشابه سال قبل خبر داد‪.‬‬ ‫اعالم و همکاری کنند و نسبت‬ ‫به گزارش صداوسیما‪ ،‬سرهنگ‬ ‫به افزایش ایمنی و حفظ اموال‬ ‫فــرج نظــری بــا تاکیــد بــر حضــور ‪ ۱۰۰‬درصــدی خود توجه بیشتری داشته باشند‪ .‬سرهنگ فرج‬ ‫نیر وهــای پلیــس جزیره کیــش در طرح نــوروزی نظریافزود‪:‬در تمامتعطیالتایامنوروز بیشاز‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬گفــت‪ :‬با توجه به نبود محدودیت تردد هزار و‪ ۲۶۶‬نفر به کالنتری ها مراجعه حضوری‪،‬‬ ‫همچون سال گذشته و افزایش تردد ها ‪ ۱۶‬مورد هزار و ‪ ۱۷۰‬نفر با ســامانه ‪ ۱۱۰‬تماس داشــته که‬ ‫تصادف خســارتی و ‪ ۵‬مورد تصــادف جرحی را ‪ ۴۰‬درصدتماس هاجنبهعملیاتپلیسیومابقی‬ ‫شاهد بودیم و خوشبختانه مصدومان سرپایی راهنمایی مخاطبین بوده است‪ .‬او از ارائه ‪۳۸۵‬‬ ‫مداوا شدند که درمجموع افزایش ‪ ۱۰۰‬درصدی مورد خدمات مشاوره ای در کالنتری ها باهدف‬ ‫تصادفات را در هر دو حوزه شــاهد هســتیم‪ .‬او تســریع دررونــد رســیدگی مطالبــات مردمــی و‬ ‫افــزود‪ :‬امیدواریــم مردم باهدف حفظ فرهنگ تسهیل در رفع مشکالت مردم دانست و گفت‪:‬‬ ‫ترافیک جزیره کیش نســبت به رعایت قوانین خدمت به مردم یک افتخار اســت و مشــاهده‬ ‫راهنمایی و رانندگی همکاری داشته باشند و با حضور انانوپویاییجزیرهبرایپلیسنشاط اور‬ ‫تماس با سامانه ‪ ۱۲۰‬پلیس راهنمایی و رانندگی اســت‪ .‬جانشــین انتظامی ویــژه کیــش از مردم‬ ‫را کمــک کنند‪ .‬جانشــین انتظامی ویــژه کیش از خواست از طریق تماس با سامانه‪ ۱۹۷‬عملکرد‬ ‫کاهــش ‪ ۱۰‬درصــدی ســرقت ها و وقــوع ‪ ۸‬مورد نیرو هــای پلیــس را در قالب انتقاد‪ ،‬پیشــنهاد و‬ ‫ســرقت در ایــام نوروز امســال خبــر داد و گفت‪ :‬تقدیربرایتقویتنقاطقوتوحذف کاستی ها‬ ‫عمــده ســرقت ها دوچرخــه و پمــپ اب بــوده ارزیابیکنند‪.‬‬ ‫ترسیمنقشهراهتازه‬ ‫برای کیش ضروری است‬ ‫با بررســی اقدامات صورت‬ ‫حاصــل رویکــرد و مدیریــت‬ ‫گرفتــه در کیش و تحلیل نقاط‬ ‫هوشــمندانه در ایجــاد درامد‬ ‫قوت و ضعف‪ ،‬باید به تدوین‬ ‫پایــدار بــرای منطقــه اســت‪.‬‬ ‫نقشــه راه جامــع و کالن بــرای‬ ‫عضــو هیئت مدیــره ســازمان‬ ‫توسعه کیشهمت گماشت‪.‬‬ ‫منطقــه ازاد کیش بــا تاکید بر‬ ‫ناصر اخوندی‬ ‫به گزارش روابط عمومی و‬ ‫سیاســت تامیــن منابــع مالــی‬ ‫امور بین الملل ســازمان منطقه‬ ‫و تحقــق درامدهــای پایــدار‬ ‫ازاد کیــش‪ ،‬ناصــر اخونــدی‪ ،‬عضو هیئت مدیره از طریــق تغییــر سیاســت گذاری ها باهــدف‬ ‫و معاون توســعه مدیریت ســازمان منطقه ازاد اجتنــاب از خام فروشــی زمین و مشــارکت در‬ ‫کیشبابیاناینمطلب گفت‪:‬در سال هایاخیر‪ ،‬طرح هــای اقتصــادی گفــت‪ :‬به طــور تقریبی‪،‬‬ ‫تغییراتارزشمندیدر کیشبهوقوعپیوست که ارزش افــزوده حاصــل از مشــارکت ســازمان در‬ ‫اثراترویکردجامع نگر‪،‬دانش محور وعملگرای طرح های سرمایه گذاری در سال گذشته حدود‬ ‫خودرابه تدریجمتجلیخواهدساخت‪.‬‬ ‫‪ 10‬هــزار میلیــارد تومان بوده اســت‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه اینکــه‪ ،‬نزدیکی بــازار پول و در اشــاره بــه مهم تریــن ســرفصل اقدامــات‪،‬‬ ‫ســرمایه با مناطق ازاد یکی از این دستاوردهای موضــوع تعیین تکلیف و یا فعال ســازی بیش‬ ‫مهمی است که رفته رفته توسعه خواهد یافت‪ ،‬از ‪ 150‬طرح نیمه تمام در ســال های ‪ 98‬و ‪99‬‬ ‫گفت‪ :‬البته در حال حاضر کیش به پیشروترین جزیــره کیــش نیز بســیار حائز اهمیت اســت‪.‬‬ ‫منطقــه کشــور بــرای ورود بــه بــازار ســرمایه بــا احیای مجــدد ایــن طرح های رهاشــده که‬ ‫تبدیل شدهاست‪.‬‬ ‫برخــی از ان هــا در ســال ‪ 1400‬بــه بهره برداری‬ ‫اخونــدی با اشــاره بــه اینکــه تبدیل کیش می رســد‪ ،‬هزاران میلیارد ریال ســرمایه معوق‬ ‫به هاب فعالیت های بانکی و مالی از طریق بــه چرخــه اقتصــادی جزیره کیش بازگشــت‪.‬‬ ‫ابزارهایــی چــون بورس بین الملــل و مرکزیت معاون توســعه مدیریت ســازمان منطقه ازاد‬ ‫یافتــن مذاکــرات و معامــات در حوزه متنوع کیش در اشاره به سایر اقدامات صورت گرفته‬ ‫بــازار ســرمایه و نفــت‪ ،‬گاز و پتروشــیمی از گفــت‪ :‬ازادســازی ســواحل در ایفــای حقــوق‬ ‫طریــق بــورس انرژی کیش در این چشــم انداز ملــت و درامدزایــی از طریق اجاره محل های‬ ‫تعریف شــده اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬جزیــره خدمــات گردشــگری بــه بهره بــرداران از دیگر‬ ‫کیــش نخســتین منطقــه ازاد کشــور بــود که از راهکارهــای موفــق مدیریتی ســازمان منطقه‬ ‫طریق اتصال به بازار سرمایه‪ ،‬روش های نوین ازاد کیــش بــود‪ .‬بازنگری و اصالح شــیوه عقد‬ ‫تامین منابع مالی مانند اوراق صکوک‪ ،‬اوراق قراردادهــا در جهــت حفــظ منافــع ســازمان‪،‬‬ ‫خریــد دین‪ ،‬صندوق های زمین و مســکن که ساماندهی شرکت های تابعه سازمان منطقه‬ ‫مجوزهــای قانونــی ان نیــز کسب شــده اســت ازاد کیــش و شفاف ســازی ســود و درامدهــا با‬ ‫توانســت بــا تامیــن منابع مالی خــود و جلب تشکیل کمیته های حسابرسی در این شرکت ها‬ ‫اطمینــان ســرمایه گذاران انــان را بــه فعالیــت و تعیین تکلیف بدهی های معوق مالیاتی و‬ ‫گســترده در کیــش ترغیــب کنــد‪ .‬او در ادامــه بیمه ای‪ ،‬بخشی از موفقیت های تیم مدیریتی‬ ‫گفت‪ :‬نقدینگی ‪ 1000‬میلیارد تومانی از طریق ســازمان منطقه ازاد کیش اســت کــه با ایجاد‬ ‫رو ‬ ‫شهــای نوین تامین منابع مالی‪ ،‬دســتاورد فضــای فعالیــت دور از اســترس و پویــا بــرای‬ ‫این دوران در ســازمان منطقه ازاد کیش است همکاران و مدیران سازمان‪ ،‬برخی شرکت های‬ ‫کــه بــا تدویــن برنامه ‪ 3‬ســاله و اجــرای کامل زیان ده به سوداوری رسیدند‪ .‬سود عملکردی‬ ‫ان‪ ،‬ســازمان منطقــه ازاد کیــش توانســت در شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش نیز که از‬ ‫برنامه های راهبردی و هدف گذاری های خود شرکت های تابعه سازمان است و در سال ‪97‬‬ ‫موفــق باشــد‪ .‬ســود حاصــل از ســپرده گذاری حــدود ‪ 22‬میلیــارد تومان بود در ســال ‪ 99‬به‬ ‫مبلــغ حاصلــه‪ ،‬هزینه هــای جــاری ســازمان را بیش از ‪ 800‬میلیارد تومان افزایش یافته است‬ ‫تامیــن می کنــد و ایــن حجــم از منابــع مالــی که این دستاورد بزرگ و قابل تقدیری است‪.‬‬ ‫مازندران و کیش رکورددار‬ ‫اقامتنوروزی‬ ‫رئیــس هیئت مدیــره جامعــه هتلــداران‬ ‫گفــت‪ :‬تعــداد مســافران هتــل رو در‬ ‫اســتان های شــمالی‪ ،‬به ویــژه مازنــدران و‬ ‫جزیره کیش در مقایسه با سایر نقاط کشور‬ ‫رکورددار بوده است‪ .‬جمشید حمزه زاده به‬ ‫ایســنا گفــت‪ :‬میانگیــن اقامــت در هتل ها و‬ ‫هتل اپارتمان هــا از ابتــدای تعطیالت حدود‬ ‫‪ ۲۵‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫او اضافــه کــرد کــه بــا توجه بــه کاهش‬ ‫محدودیت هــای ســفر در نــوروز و صــدور‬ ‫دســتور ممنوعیــت برپایــی چــادر مســافرتی‬ ‫و اقامــت در مراکــز غیرمجــاز و مــدارس‪،‬‬ ‫پیش بینی شــده بــود ضریــب اشــغال هتل ها‬ ‫در کشــور دســت کم به ‪ ۵۰‬درصد برسد‪ ،‬اما‬ ‫برخــی عوامل ایــن انتظار را بــراورده نکرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه او‪ ،‬اســتان های شــمالی به ویــژه‬ ‫مازنــدران و جزیــره کیــش بــر اســاس میــزان‬ ‫اقامــت‪ ،‬جــزو پــر متقاضی ترین مراکــز برای‬ ‫سفر بوده اند‪ ،‬به طوری که در برخی روزها و‬ ‫بعضی هتل ها ضریب اشــغال به ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫رســیده اســت‪ .‬او دربــاره نگرانــی مــردم از‬ ‫بهداشــت و ویروس کرونا در هتل نیز اظهار‬ ‫کرد‪ :‬فکر نمی کنم مردم از این بابت نگرانی‬ ‫داشته باشند‪ ،‬چون وزارت بهداشت در یک‬ ‫ســال گذشــته حتــی یک مــورد ابتــا در هتل‬ ‫را گــزارش نکــرده اســت‪ .‬البتــه امــکان دارد‬ ‫کارمندان هتل بیمار شــده باشــند که ســریع‬ ‫قرنطینه شده اند‪ ،‬اما در بین مسافران حتی‬ ‫یــک مــورد گزارش وجود نــدارد‪ .‬حمزه زاده‬ ‫افــزود‪ :‬در همیــن مــدت تعطیــات میــزان‬ ‫خریــد از رســتوران های هتــل در مقایســه‬ ‫بــا ســال های گذشــته افزایــش قابل توجهــی‬ ‫داشــته‪ .‬حتــی اســتفاده از کافی شــاپ های‬ ‫هتل ها بیشــتر شــده اســت که نشــان دهنده‬ ‫اعتمــاد مردم به ویــژه‪ ،‬محلی ها بــه هتل ها‬ ‫است‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫احتمال کوچ پوگبا‬ ‫به تورین قوت گرفت‬ ‫عــدم تمایل پل پوگبا برای‬ ‫قــراردادش با منچســتریونایتد‬ ‫تمدید قرارداد شاید درنهایت‬ ‫در پایــان مــاه ژوئــن ‪2022‬‬ ‫باعث محقق شــدن معاوضه‬ ‫یشــود‪ ،‬ایــن در‬ ‫منقضــی م ‬ ‫بازیکــن بین منچســتریونایتد‬ ‫حالی اســت که منچســتری ها‬ ‫و یوونتــوس شــود‪ .‬باشــگاه‬ ‫برای واگذازی این بازیکن ‪75‬‬ ‫پوگبا‬ ‫منچســتریونایتد بــه منظــور‬ ‫میلیون یورو می خواهند‪ .‬پوگبا‬ ‫تقویــت خــط میانی خــود به نظر می رســد به در سال ‪ 2012‬پس از جدایی از منچستریونایتد‬ ‫دنبال به خدمت گرفتن هافبک ســوئدی تیم بــه یوونتوس پیوســت و در چهار ســالی که در‬ ‫فوتبــال یوونتــوس اســت‪ .‬هفته پیــش بود که عضویتاینتیمایتالیاییبود‪،‬باارائهبازی های‬ ‫ســایت کالچــو مرکاتــو ایتالیــا مدعی شــده این درخشــان و ثبت ‪ 34‬گل زده و ‪ 40‬پاس گل در‬ ‫باشگاه انگلیسی در پایان فصل جاری بار دیگر ‪ 178‬بازی‪ ،‬مسئوالن باشگاه منچستریونایتد را‬ ‫شــانس خود را برای جذب دژان کولوسفسکی بــرای بازگرداندنش به اولدترافورد متقاعد کرد‬ ‫امتحان خواهد کرد‪ .‬اکنون ســایت اســپانیایی و درنهایت در تابستان ‪ 2016‬با عقد قراردادی‬ ‫تودو فیچاخس خبر می دهد که مدیران باشگاه به ارزش ‪ 105‬میلیون یورو که در ان زمان رکورد‬ ‫منچستریونایتد برای اینکه از به خدمت گرفتن جهانی نقل وانتقاالت بود‪ ،‬به جمع شــیاطین‬ ‫کولوسفسکی اطمینان حاصل پیدا کنند‪ ،‬حاضر ســرخ بازگشــت‪ .‬این هافبک فرانسوی که این‬ ‫هســتند پوگبا را با این بازیکن معاوضه کنند و فصــل در ‪ 32‬بــازی بــرای منچســتریونایتد بــه‬ ‫هافبک فرانسو ‬ ‫ل زده و چهــار پاس‬ ‫ی خود را به تورین بازگردانند‪ .‬میــدان رفتــه و امــار پنــج گ ‬ ‫در ماه های اخیر گزارش هایی منتشــر شده بود گل را از خود برجای گذاشته است‪ ،‬ارزشش در‬ ‫مبنی بر اینکه ســران باشــگاه منچســتریونایتد بازار نقل وانتقاالت ‪ 60‬میلیون یورو تخمین زده‬ ‫متقاعدشده اند کهپوگباقصدتمدیدقراردادش شــده است‪ .‬کولوسفســکی ‪ 20‬ساله هم که در‬ ‫با این باشــگاه را ندارد‪ ،‬از این رو به دنبال این سال ‪ 2020‬از پارما به یوونتوس پیوست تا سال‬ ‫هســتند تا در تابســتان اینده از فروش او ســود ‪ 2025‬تحت قرارداد این باشگاه ایتالیایی است‬ ‫ببرند‪ .‬ســه باشــگاه رئــال مادریــد‪ ،‬یوونتوس و و ارزشــش در بــازار نقل وانتقــاالت ‪ 45‬میلیــون‬ ‫پاری سن ژرمن مشتریان اصلی پوگبا هستند که یورو است‪.‬‬ ‫هشدارستاره تیم ملی انگلیس‬ ‫به باشگاه تاتنهام‬ ‫شــاید ایــن اخریــن فصــل‬ ‫خواهــد گرفــت‪ .‬کاپیتــان تیم‬ ‫حضــور هــری کیــن در باشــگاه‬ ‫ملی انگلیس به خاطر ناکامی‬ ‫تاتنهام باشــد‪ .‬هری کین ســال‬ ‫در کسب جام های قهرمانی در‬ ‫هاســت که برای تاتنهــام بازی‬ ‫تاتنهام ناراحت است و دوست‬ ‫مــی کنــد امــا بــه افتخــار قابل‬ ‫نــدارد بــا وجــود این شــرایط از‬ ‫هری کین‬ ‫توجهی نرسیده است‪ .‬مهاجم‬ ‫حضــور در لیــگ قهرمانــان نیز‬ ‫ارزشمند ملی پوش از مدت ها‬ ‫محروم باشد و به همین خاطر‬ ‫قبل فکر رفتن از تیم لندنی به ذهنش رسیده اما به سران باشگاه اطالع داده است که در صورت‬ ‫تا به این لحظه تصمیمی قطعی نگرفته است‪ .‬ناکامی در صعود به لیگ قهرمانان برای جدایی‬ ‫طبقادعایسایتاتلتیک‪،‬اینبازیکنهمچنان از تاتنهام تالش خواهد کرد‪ .‬تاتنهام اکنون با‪49‬‬ ‫وضعیت تاتنهام را بررسی می کند و همه چیز به امتیاز در رده ششم جدول لیگ برتر قرار دارد و در‬ ‫جایگاهتیمشدر پایانفصلدر لیگبرتربستگی سه امتیازی وستهام رده چهارمی است‪ .‬تاتنهام‬ ‫خواهد داشت‪ .‬در صورتی که تاتنهام موفق به فینال جام اتحادیه برابر سیتی را نیز پیش رو دارد‬ ‫کســب سهمیه لیگ قهرمانان نشود‪ ،‬هری کین و اگر قهرمان شود‪ ،‬شاید در ماندنی شدن هری‬ ‫در تابســتان برای جدایی از این باشــگاه لندنی کین تاثیرگذار باشــد‪ .‬کین فصل جــاری ‪ 41‬بازی‬ ‫اقدام خواهد کرد‪ .‬کین به تازگی در مصاحبه ای برای تیمش انجــام داده‪ 29 ،‬گل زده و ‪ 16‬پاس‬ ‫احتمال جدایی از تاتنهام را رد نکرده و گفته بود گلنیزدادهاست‪.‬سایتترانسفرمارکتارزشاو‬ ‫بعداز مسابقاتیورودر موردایندهخودتصمیم را‪ 120‬میلیون یورو تخمین زده است‪.‬‬ ‫طعنه مورینیو به سرمربی‬ ‫منچستریونایتد‬ ‫ژوزه مورینیــو‪ ،‬ســرمربی‬ ‫شده‪ ،‬اما ژوزه مورینیو به طعنه‬ ‫پرتغالــی بــه طعنــه پاســخ‬ ‫پاسخداد کهسرالکسفرگوسن‬ ‫مصاحبــه اخیــر اولــه گونــار‬ ‫حتما نظر دیگــری در این مورد‬ ‫سولسشر را داده است‪ .‬دو سال‬ ‫دارد‪ .‬ژوزه مورینیو در پاســخ به‬ ‫و نیــم قبل بــود که اولــه گونار‬ ‫سوالیدربارهاظهاراتسولسشر‬ ‫ژوزه مورینیو‬ ‫سولسشــر جوان به جــای ژوزه‬ ‫گفــت‪« :‬این نظر او اســت‪ .‬من‬ ‫مورینیوسرمربییونایتدشد‪.‬او‬ ‫کامال مطمئن هستم که رئیس‬ ‫کهابتدابهعنوان گزینهموقتبرگزیدهشدهبود‪ ،‬بزرگ او یعنی ســر الکس فرگوســن نظر دیگری‬ ‫در ادامه و با نتایج خوب خود باعث شد مدیران در این باره داشت؛ اما من به عقیده اوله گونار‬ ‫یونایتد قراردادش را دائمی کنند؛ اما سولسشر در سولسشر در این رابطه احترام می گذارم‪ .‬ازادی‬ ‫این مدت موفق به کســب حتی یک جام هم تفکر و عقاید وجود دارد و اگر سولسشر در مورد‬ ‫نشده و برخی معتقدند او گزینه مناسبی برای مربیگریاینگونهفکرمی کنداز نظرمنمشکلی‬ ‫هدایتیونایتدنیست‪،‬امامدیرانباشگاهقصد نیســت‪ ،‬زیــرا او بــا گفتن عقیده اش نســبت به‬ ‫دارند قرارداد این سرمربی نروژی را تمدید کنند‪ .‬کسی بی احترامی نکرده است؛ اما من حرفم را‬ ‫سولسشر اخیرا در مصاحبه ای مدعی شد کسب دوباره تکرار می کنم‪ ،‬معتقدم رئیس بزرگ او و‬ ‫جــام اولویــت اول او در یونایتــد نیســت و ایــن بزرگترینسرمربیتاریخلیگبرتر‪،‬دیدگاهدیگری‬ ‫موضــوع تبدیل به وسواســی بــرای دیگر مربیان در رابطه با این موضوع دارد‪».‬‬ ‫سرمربی ‪ PSG‬امیدوار به ماندن امباپه‬ ‫ســرمربی پی اس جی معتقد است باشگاه‬ ‫هــر کاری خواهــد کرد تا کیلیــان امباپه را حفظ‬ ‫کنــد‪ .‬کیلیــان امباپه رویای ‪ 4‬ســاله رئــال مادرید‬ ‫است‪ .‬ستاره فرانسوی در ‪ 17‬سالگی و در موناکو‬ ‫بود که چهره شــد‪ .‬او درحالی که در ‪ 12‬ســالگی‬ ‫چیزیتاپیوستنبهاکادمیرئالفاصلهنداشت‪،‬‬ ‫درنهایت ترجیح داد در موناکو فوتبالش را ادامه‬ ‫دهد‪ .‬تابســتان ‪ 2017‬رئال مادرید نتوانســت در‬ ‫برابر پیشنهاد مالی باالتر پی اس جی پیروز شود‬ ‫و امباپه به تیم شهر زادگاهش برای ادامه فوتبال‬ ‫ملحق شد‪ 4.‬سال بعد رئال همچنان اصرار برای‬ ‫جذب امباپه دارد و تابستان پیش رو را فرصت‬ ‫مناسبیبرایتحققاینرویامی داند‪.‬مائوریسیو‬ ‫پوچتینو سرمربی پی اس جی در نشست خبری‬ ‫خود و در مورد اینده کیلیان امباپه گفت‪« :‬تمایل‬ ‫باشگاه تمدید با کیلیان و ماندنی شدن اوست و‬ ‫به همین دلیل سران باشگاه در تالشند تا با او به‬ ‫توافق برسند‪ .‬کیلیان بسیار جوان است اما بلوغ‬ ‫را در فوتبال او می بینید‪ .‬در عین جوانی باتجربه‬ ‫وبسیار باکیفیتاست‪».‬پوچتینودر ادامه گفت‪:‬‬ ‫«او را اســوده خاطر و متمرکــز روی پــی اس جــی‬ ‫می بینم و قصد دارد در بازی های حساس پیش‬ ‫رو کمــک موثری برای تیم باشــد‪ .‬برای رســیدن‬ ‫به اهدافمان کیلیان کلیدی و تعیین کننده است‬ ‫و همــه تــاش می کنیم بــا ما بماند‪ .‬متاســفانه‬ ‫شایعات در مورد کیلیان را نمی توان کنترل کرد‪.‬‬ ‫شماره ‪140060316001000079 :‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-88‬برابر رای شماره ‪ 139960316001005277‬مورخ ‪ 99/11/4‬هیات اول ‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه‬ ‫ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زلیخا سلیمانی قم لیجه فرزند الماس بشماره شناسنامه‬ ‫‪7‬‬ ‫یکشنبه ‪ 22‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1041‬‬ ‫بیش از ‪ 40‬روز از انتخاب عزیزی خادم گذشته است‬ ‫فدراسیون فوتبال‬ ‫همچنان اندر خم کوچه‬ ‫فوتبــال ایران بعد از گذشــت بیــش از ‪ ۴۰‬روز از‬ ‫انتخابات فدراسیون و روی کار امدن تیم مدیریت‬ ‫جدیــد‪ ،‬همچنان در گیرودار مشــکالت گذشــته و‬ ‫تصمیماتبعضاشائبهبرانگیزاز سویرئیسجدید‬ ‫این فدراســیون اســت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬بیش از ‪۴۰‬‬ ‫روز از روی کار امدن تیم مدیریتی جدید و در راس‬ ‫ا نهــا شــهاب الدین عزیــزی خادم به عنــوان رئیس‬ ‫فدراسیون فوتبال می گذرد‪ .‬رئیس جدید و مدیران‬ ‫همراهش در شــرایطی وارد این فدراسیون شده اند‬ ‫که تقریبا در هر بخشــی‪ ،‬می توان چندین مشــکل‬ ‫کوچــک و بــزرگ را یافــت اما عالوه بر رســیدگی به‬ ‫این امور‪ ،‬مســائل و مشــکالت دیگــری هم به طور‬ ‫روزانه خبرســاز می شود‪ .‬در این گزارش به اتفاقات‬ ‫کوچک و بزرگ در این فدراسیون و نحوه مدیریت‬ ‫و تصمیمات تیم جدید فدراســیون فوتبال نگاهی‬ ‫م داشــت که می توان بر این اســاس به یک‬ ‫خواهی ‬ ‫دیدگاه اولیه نســبت به مدیران جدید فدراســیون‬ ‫فوتبالدست یافت‪.‬‬ ‫میزبانی بحرین و شکایت ایران از ‪AFC‬‬ ‫به ‪CAS‬‬ ‫عزیزی خادم و عالقه مندان به فوتبال در اخرین‬ ‫روزهای سال گذشته‪ ،‬با شوک بزرگی مواجه شدند‪.‬‬ ‫سلبحقمیزبانیتیمملیدر انتخابیجامجهانی‬ ‫از ســوی کنفدراســیون فوتبــال اســیا و برگــزاری این‬ ‫مســابقات به صورت متمرکز در بحرین‪ ،‬موضوعی‬ ‫بود که مدیران فدراسیون و اهالی فوتبال را نسبت‬ ‫بهایندهنگرانمی کند‪.‬برگزاریمسابقاتدر بحرین‬ ‫یعنی دشوارتر شدن کار تیم ملی و احتمال از دست‬ ‫رفتن جام جهانی ‪ ۲۰۲۲‬قطر که ضررهای مادی و‬ ‫معنوی بسیاری را برای فوتبال ایران به دنبال دارد‬ ‫و این موضوع به این معنی است که عزیزی خادم‬ ‫و همکارانش در دوره حاضر جام جهانی را تجربه‬ ‫نخواهند کرد‪ .‬درنتیجه ان ها بعد از چندین مرحله‬ ‫نامه نگاری با کنفدراســیون فوتبال اســیا‪ ،‬اکنون به‬ ‫دادگاه داوری ورزش مراجعــه کرده انــد تــا قبــل از‬ ‫برگزاری این رویداد‪ ،‬بتوانند اخرین تالش های خود‬ ‫را بــرای پس گرفتن میزبانی انجام دهند یا از تکرار‬ ‫فاجعهبرایمسابقاتایندهجلوگیری کنند‪.‬‬ ‫اماده سازی تیم ملی برای انتخابی جام‬ ‫جهانی‬ ‫همان طور که گفته شد‪ ،‬عالوه بر حضور در جام‬ ‫جهانی قطر‪ ،‬مسائل مالی و پاداش های فیفا از دیگر‬ ‫مواردی است که فدراسیون فوتبال روی ان حساب‬ ‫بازکرده است‪ .‬به همین علت مهم ترین ماموریت‬ ‫عزیــزی خــادم و همکارانــش در روزهــا و ما ههــای‬ ‫اینده اماده سازی هر چه بهتر تیم ملی است‪ .‬عزیزی‬ ‫خــادم در این مدت زمان کوتاه اقدامات موثری در‬ ‫جهت تــدارک اردویی در کیش با اماده ســازی یک‬ ‫زمیــن تمرین مناســب‪ ،‬رزرو پــرواز چارتر بــرای تیم‬ ‫ملی‪ ،‬استخدام دستارهای جدید برای اسکوچیچ و‬ ‫‪ ...‬انجام داده اســت اما مهم ترین موضوع تدارک‬ ‫بازی دوســتانه اســت که در ماه های اخیر تیم ملی‬ ‫جبــرده اســت‪ .‬تیم ملــی با عبور‬ ‫از ایــن موضــوع رن ‬ ‫از ایــن مرحلــه‪ ،‬می توانــد ضــرر و زیا نهــا ناشــی از‬ ‫شکست های تیم ملی در دوران ویلموتس را جبران‬ ‫کند و در موقعیت بهتری برای مرحله سوم انتخابی‬ ‫جامجهانیقرار گیرد‪.‬‬ ‫تغییر زیرساخت های فوتبال‬ ‫از اولیــن اقدامــات عزیزی خادم در فدراســیون‬ ‫یتــوان به تعیین کارگروهــی برای تغییر‬ ‫فوتبــال م ‬ ‫ساختار سازمان لیگ فوتبال اشاره کرد‪ .‬رئیس جدید‬ ‫معتقداستساختارفعلیجوابگویفوتبالنیست‬ ‫و قصد دارد سازمان لیگ را از اداره فدراسیون فوتبال‬ ‫خــارج و به باشــگاه ها محول کند؛ مشــابه اتفاقی‬ ‫کــه در کشــورهای اروپایی ازجملــه در انگلیس رخ‬ ‫می دهــد‪ .‬درنتیجــه تیم حقوقــی و فنی بــرای این‬ ‫منظور تعیین شده و باید دید این اتفاق چه زمانی‬ ‫به واقعیت بدل می شود و در عمل چه اتفاقی رخ‬ ‫می دهد و ایا تغییر اشکار و مثبتی به وقوع خواهد‬ ‫پیوست‪.‬‬ ‫انتصاب های شائبه برانگیز‬ ‫مهم ترین انتقــادات در ‪ ۴۰‬روز گذشــته مربوط‬ ‫بهــا و مدیرانی اســت که عزیــزی خادم‬ ‫بــه انتصا ‬ ‫ا نهــا را به عنــوان همــکاران خــود برگزیده اســت‪.‬‬ ‫بهــای‬ ‫درواقــع تاب هحــال اهالــی فوتبــال از انتخا ‬ ‫رئیس جدید شــگفت زده شده اند و این موضوع تا‬ ‫حدودی فوتبالی ها را نگران کرده است‪ .‬کما اینکه‬ ‫عزیزی خادم در مصاحبه اخیر خود به این موضوع‬ ‫اشاره کرده و واقف است که انتصاب هایش چندان‬ ‫راضی کننــده نبوده امــا او فعال دالیل خــود را برای‬ ‫هــر انتخابی دارد و می گوید ســعی کــرده طیفی از‬ ‫مدیــران را انتخــاب کنــد کــه وزنــه اقتصــادی ان ها‬ ‫ســنگین تر اســت‪ .‬بااین حال در حوزه ای مانند تیم‬ ‫ملی فوتبال و انتخاب مجتبی خورشیدی به عنوان‬ ‫یک فرد ناشناخته در فوتبال‪ ،‬انتقادات پابرجاست‬ ‫و توضیحــات عزیزی خــادم هــم به انــدازه کافــی‬ ‫راضی کننده نیست و همچنان شایعات حول محور‬ ‫ایــن انتخاب وجــود دارد‪ .‬هنوز تغییر و تحوالت و‬ ‫انتصاب های عزیزی خادم کامل نشده که او وعده‬ ‫داده کــه رایزنــی بــا چهره هــای فوتبالــی از طریــق‬ ‫میرشــاد ماجدی اغازشده است‪ .‬باید دید عملکرد‬ ‫عزیزی خادم تا چه حد اهالی فوتبال را ترغیب به‬ ‫همکاری می کند‪ .‬تابه حال عزیزی خادم به نواقص‬ ‫و ایرادهــای مختلف و همین طور برنامه های خود‬ ‫برای سروســامان دادن به این اوضاع ســخن گفته‬ ‫که در همین حین اشــاراتی هم به مدیریت ســابق‬ ‫شــده که ان ها مســبب وضعیت موجود هســتند‪.‬‬ ‫اگرچــه عامــان و علــت وضعیــت کنونــی فوتبال‬ ‫مشخصاست‪،‬اماانتظار می رودتیمجدیدازجمله‬ ‫عزیــزی خــادم کــه با علم به این وضعیــت پای به‬ ‫عرصه گذاشته اند‪ ،‬انرژی خود را روی بهبود اوضاع‬ ‫نابسامان فوتبال ایران منعطف کنند تا چهار سال‬ ‫بعــد خودشــان هــم گرفتاری مشــکلی نشــوند که‬ ‫مدیران سابق را از صحنه فوتبال حذف کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫کی روش سرمربی افریقای جنوبی نمی شود‬ ‫درشرایطیکهشایعاتیپیرامونانتخابکارلوس‬ ‫ک ـی روش برای ســرمربیگری افریقای جنوبــی وجود‬ ‫داشــت اما یک عضو فدراســیون فوتبال این کشور‪،‬‬ ‫اعــام کــرد که انتخاب فدراســیون افریقای جنوبی‬ ‫سرمربیداخلیخواهدبود‪.‬ناکامیتیمملیافریقای‬ ‫جنوبی در راه رسیدن به جام ملت های افریقا سبب‬ ‫شدتافدراسیونفوتبالاین کشور تصمیمبهبرکناری‬ ‫مولفی انتسکی ســرمربی‪ 51‬ساله بگیرد‪ .‬کسی که‬ ‫دو ســال پیش به عنوان دســتیار وارد تیم ملی شــد و‬ ‫خیلی زود هدایت افریقای جنوبی را برعهده گرفت‬ ‫و البته نتوانست به توفیقی برســد‪ .‬حاال قرار است‬ ‫تــا پایــان مــاه اپریل یعنــی‪ 20‬روز دیگر‪ ،‬فدراســیون‬ ‫فوتبال افریقای جنوبی ســرمربی جدیــد این تیم را‬ ‫معرفــی کنــد تا «بافانــا» اماده حضــور در مقدماتی‬ ‫جام جهانی‪ 2022‬شــود‪ .‬در روزهای اخیر شــایعات‬ ‫زیــادی پیرامون پیشــنهاد فدراســیون این کشــور به‬ ‫کارلوس کی روش وجود داشت و گفته می شد که او‬ ‫قرار است دوباره به این تیم بازگردد اما حاال «کیک‬ ‫اف» ادعــای دیگــری را مطرح کرده اســت‪ .‬کارلوس‬ ‫کی روش در سال های‪ 2000‬تا‪ 2002‬سرمربی افریقای‬ ‫جنوبــی بــود و توانســت این تیــم را به جام جهانی‬ ‫هدایت کند‪ .‬ان ها در جام جهانی کره و ژاپن اگرچه‬ ‫بــه مرحله حذفــی راه پیدا نکردنــد اما بهترین تیم‬ ‫فشــده در مرحله گروهی لقب گرفتند‪ .‬پس از‬ ‫حذ ‬ ‫جدایی کی روش‪ ،‬افریقای جنوبی هرگز نتوانست از‬ ‫مرحلهمقدماتیجامجهانیصعود کندوتنهایک بار‬ ‫به واســطه میزبانــی‪ ،‬در مهم ترین تورنمنت فوتبال‬ ‫جهان بازی کرد‪ .‬نشــریه «کیک اف» به نقل از یک‬ ‫عضو فدراســیون فوتبال نوشــته که سرمربی بعدی‬ ‫قطعاداخلیخواهدبود‪.‬اوهمچنین گفته که کمیته‬ ‫فنی چند نفر را معرفی کرده و مذاکرات به زودی اغاز‬ ‫خواهند شد‪ .‬گفته می شود اریک تینکلر‪ ،‬بنی مک‬ ‫کارتی و جومو ســونو سه پیشکسوت سابق فوتبال‬ ‫افریقایجنوبیمهم ترین گزینه هایموجودهستند‬ ‫و کمیته فنی هیچ مربی خارجی ای را معرفی نکرده‬ ‫است‪.‬جوموسونواسطورهفوتبالافریقایجنوبیدر‬ ‫گفتگو با «کیک اف» گفته است‪« :‬حضور من به نظر‬ ‫کمیته فنی و مدیران فدراسیون مرتبط است اما من‬ ‫فکرمی کنمکهسرمربیبعدیحتمابایدداخلیباشد‬ ‫تا با شناخت از تیم‪ ،‬موفقیت را به ارمغان بیاورد‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬ما سرمربی ای را می اوریم که شناختی از‬ ‫تیم ندارد‪ .‬بعد تا وقتی شناخت پیدا می کند اخراج‬ ‫می شود و میلیون ها دالر پول می گیرد‪ .‬پولی که باید‬ ‫برایتوسعهفوتبالوامکاناتانهزینهشود‪.‬چیزی‬ ‫کهدرانضعیفهستیم‪».‬اودرپایانصحبت هایش‬ ‫گفت‪« :‬برای من مهم نیست که سرمربی از اسمان‬ ‫بیاید یا داخل اب‪ .‬فقط می گویم کسی باشد که از‬ ‫فوتبالافریقایجنوبیشناختدارد‪».‬‬ ‫خـــبر‬ ‫حکومت نظامی در استقالل با دستور فرهاد مجیدی‬ ‫ایــن روزهــا اســتقالل در ســکوت کامــل بــرای‬ ‫یشــود و هیچ‬ ‫مســابقات لیــگ قهرمانــان اماده م ‬ ‫خبری از این تیم بیرون نمی اید‪ .‬به گزارش ورزش‬ ‫سه‪ ،‬بعد از اتفاقاتی که در بحث ابتالی تعدادی‬ ‫از اعضــای اســتقالل بــه ویــروس کرونــا رخ داد و‬ ‫شــایعات و اخبــار زیــادی که بــه رســانه ها در این‬ ‫خصوص درز کرد‪ ،‬ابی ها با انبوهی از مشکالت به‬ ‫دیدارهفتهنوزدهممقابلپیکانرسیدند‪.‬استقالل‬ ‫در ایــن بــازی نتوانســت انتظــارات هوادارانــش را‬ ‫بــراورده کنــد و به یک تســاوی بدون گل بســنده‬ ‫کرد‪ .‬بعدازاین مسابقه اما فرهاد مجیدی سرمربی‬ ‫یهــا تصمیمــات جالبــی را اتخــاذ کرد تا شــاید‬ ‫اب ‬ ‫ارامش ازدس ـت رفته تیمش را برگرداند و او بتواند‬ ‫روزهای بهتری را در استقالل تجربه کند‪ .‬مجیدی از‬ ‫چند روز قبل فضای رسانه ای تیمش را کامال بسته‬ ‫اســت‪ .‬او حتــی اجازه حضور عــکاس و فیلم بردار‬ ‫باشــگاه اســتقالل را نیز در محل تمرین نمی دهد‬ ‫تا عکســی هم از تمرینات منتشــر نشــود‪ .‬در این‬ ‫خصوص خبرنگاران و تصویربرداران مدت ها است‬ ‫به دلیل شیوع گسترده کرونا در تمرینات استقالل‬ ‫حضور پیدا نمی کردند و اخبار تمرینات و اردوهای‬ ‫تیم از طریق رســانه های رســمی باشگاه در اختیار‬ ‫هــواداران و رســانه ها قــرار می گرفت‪ .‬حــاال اما با‬ ‫تصمیم فرهاد مجیــدی هیچ خبری روی خروجی‬ ‫رســانه های رســمی هم قرار نمی گیرد تا ابی ها در‬ ‫ســکوت کامــل رســانه ای خــود را برای مســابقات‬ ‫بعدی اماده کنند‪ .‬سرمربی استقالل چند روز قبل‬ ‫بــرای جلوگیــری از ابتالی شــاگردانش بــه ویروس‬ ‫کرونــا هم اعالم کرده بود هیچ کدام از بازیکنان و‬ ‫اعضای کادر فنی حق حضور در محافل پرخطر و‬ ‫حتی رسانه های تصویری را نیز ندارند‪ .‬ازاین رو او‬ ‫به شاگردانش اعالم کرده هیچ مصاحبه ای هم با‬ ‫و کد ملی ‪ 3310199541‬صادره از هرسین در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 211.36‬متر مربع‬ ‫در محدوده اراضی پالک ‪ ۳۴0‬فرعی از ‪ 3۶۶‬اصلی واقع در بخش یک حومه کرمانشاه به ادرس کیهانشهر‬ ‫ بلوک ‪ – 3‬کوی ‪ - 11‬پالک ‪ ۴۸‬خریداری از مالک رسمی اقای جعفر جالل دولتشاهی محرز گردیده‬‫است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به این اداره تصمیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/01/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/02/07 :‬محمد عباسی رئیس ثبت‬ ‫اسناد و امالک‬ ‫رسانه ها انجام ندهند تا خبری از تیم به بیرون درز‬ ‫نکند‪ .‬حاال امروز کار به جایی رسیده که طرفداران‬ ‫ایــن تیــم نــه می داننــد اســتقاللی ها چــه زمانــی‬ ‫تمریــن می کننــد و نه اینکــه چه اتفاقاتــی به طور‬ ‫واضح و مشــخص در جریان اســت‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫اســتقاللی ها ظهر امروز قرار است راهی عربستان‬ ‫شــوند تا مســابقات خود در لیگ قهرمانان اسیا را‬ ‫شروع کنند‪ .‬بی تردید فرهاد مجیدی که در تهران‬ ‫اجازه نداده اطالعاتی از تیمش به رسانه ها برسد‪،‬‬ ‫در عربستان این سخت گیری را بیشتر هم خواهد‬ ‫کــرد‪ .‬ســرمربی اســتقالل بــا ایــن محدودیت های‬ ‫جدیــد عمــا فضــای رســانه ای هــواداری را بســته‬ ‫اســت تا شاید اجازه ندهد حاشــیه جدیدی برای‬ ‫ابی ها ایجاد شود اما بی تردید این روند بی سابقه‬ ‫نمی تواند پایدار بماند‪ .‬چراکه رســانه ها به عنوان‬ ‫ارکان اصلــی اطالع رســانی بــه هواداران اســتقالل‬ ‫مجبــور بــه انجام کار خود هســتند‪ .‬مســئله مهم‬ ‫اینکه هواداران استقالل انتظار دارند قبل از شروع‬ ‫تهــای حســاس تیمشــان در لیــگ قهرمانان‬ ‫رقاب ‬ ‫اســیا از اتفاقــات اردوی تیــم باخبــر شــوند و بــا‬ ‫گمانه زنی های خود درباره مسابقات فضای کری‬ ‫خوانی و هیجان را تجربه کنند‪ .‬رویه سکوت اما‬ ‫این فرصت را از استقاللی ها می گیرد و در روزهایی‬ ‫که تماشاگران هم حق حضور در ورزشگاه را ندارند‪،‬‬ ‫می توانــد باعث دل زدگــی هــواداران از فوتبال هم‬ ‫بشود‪ .‬حال باید منتظر ماند و دید روندی که فرهاد‬ ‫مجیدیبرایتیمشدر نظر گرفتهتاچهزمانیادامه‬ ‫خواهد داشت‪ .‬چیزی که مشخص است سرمربی‬ ‫استقالل فعال قصدی برای باز کردن درهای تیمش‬ ‫به روی رسانه ها حتی رسانه های رسمی باشگاه هم‬ ‫ندارد و باید دید طی روزهای اینده چه اتفاقاتی در‬ ‫این خصوص رخ می دهد‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-89‬اقای خسرو صفری فرزند شعبانعلی با تسلیم دو برگ استشهاد شهود مدعی مفقود شدن سند‬ ‫مالکیت به شماره چاپی ‪ 180675‬الف‪ 82/‬مالک ‪ 1.35‬حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ پالک ‪301/5646‬‬ ‫واقع در بخش ‪ 16‬که در صفحه ‪ 564‬دفتر ‪ 477‬تسلیم گردیده و بموجب سند قطعی شماره ‪ 65614‬مورخ‬ ‫‪ 1385/05/29‬دفترخانه ‪ 104‬شاهین شهر به نام وی ثبت گردیده و سابقه رهن و بازداشت ندارد و اظهار‬ ‫داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر تغییر مکان از بین رفته و تقاضای صدور سند المثنی نموده است‪،‬‬ ‫طبق تبصره یک اصالحی ماده‪120‬ا‪.‬ق‪.‬ث مراتب اگهی می گردد که هرکس مدعی انجام معامله یا وجود‬ ‫سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار اگهی تا ‪10‬روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را‬ ‫ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی‬ ‫نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شاهین شهر م الف‪1120407 /‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫تراکتور با ستاره های‬ ‫جذاب در اسیا‬ ‫تیم تراکتور برای اولین بار پس از واگذاری به بخش‬ ‫خصوصــی در لیگ قهرمانان اســیا حضور پیــدا خواهد‬ ‫کرد‪ .‬تیم تراکتور برای اخرین بار در سال ‪ 2018‬در لیگ‬ ‫قهرمانان اسیا حضور پیدا کرد و بدترین عملکرد خود‬ ‫در تاریخ این رقابت ها را رقم زد‪ .‬این تیم در گروهی با‬ ‫حضور االهلی عربستان‪ ،‬الجزیره امارات و الغرافه قطر‪،‬‬ ‫با‪ 2‬مساوی و‪ 4‬باخت و بدون کسب پیروزی‪ 2،‬امتیازی‬ ‫شد و با تفاضل گل ‪ -8‬در رده اخر جدول قرار گرفت‪.‬‬ ‫حــال بعــد از یــک دوری چندســاله‪ ،‬تراکتور دوبــاره در‬ ‫رقابت هایلیگقهرماناناسیاحضورخواهدیافت‪.‬این‬ ‫تیم با کسب عنوان قهرمانی جام حذفی فوتبال ایران‬ ‫در فصل گذشــته جواز حضور مســتقیم در این فصل از‬ ‫رقابت های‪ ACL‬را کسب کرد‪ .‬این اولین حضور تراکتور‬ ‫در لیگ قهرمانان اســیا پس از خصوصی شــدن اســت؛‬ ‫حضوری کهمی تواندمتفاوت تراز حضورهایقبلیباشد‬ ‫چراکه تراکتوری ها با ستاره های ملی پوش خود دو سال‬ ‫صبر کردند تا چنین روزهایی را تجربه کرده و یک چهره‬ ‫جدید و جذاب از خود در عرصه رقابت های قاره ای به‬ ‫نمایشبگذارند‪.‬حضور مسعودشجاعیواشکاندژاگه‬ ‫در تراکتور می تواند یک اتفاق مهم در گروه‪ B‬مسابقات‬ ‫لیگ قهرمانان اســیا باشــد‪ .‬این دوستاره که ســال ها در‬ ‫باالترین کیفیت برای تیم ملی فوتبال ایران بازی کرده‬ ‫و چهره هایی شناخته شده در فوتبال قاره اسیا به شمار‬ ‫می روند‪ ،‬با پیراهن تراکتور مقابل نماینــدگان امارات‪،‬‬ ‫ازبکستان و عراق حضور خواهند یافت؛ کشورهایی که‬ ‫تیم ملی ایران با حضور دژاگه و شجاعی بارها مقابلشان‬ ‫قرارگرفته است‪ .‬تراکتور به پشتوانه حضور این ستاره ها‬ ‫ودیگرستاره هاییچونمحمدرضاخانزاده‪،‬محمدرضا‬ ‫اخباری و سامان نریمان جهان امید زیادی دارد تا برای‬ ‫دومیــن بــار در تاریخ حضورهای اســیایی اش موفق به‬ ‫صعــود از مرحلــه گروهــی شــود‪ .‬این تیــم در ‪ 5‬حضور‬ ‫اسیایی خود تنها یک بار موفق به صعود از دور گروهی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫تذکر فدراسیون‬ ‫پزشکی به بازیکنان‬ ‫بدون ماسک‬ ‫رئیس فدراســیون پزشــکی ورزشــی گفــت که به‬ ‫فوتبالی هایــی کــه پروتکل های بهداشــتی را رعایت‬ ‫نمی کننــد‪ ،‬تذکــر خواهنــد داد‪ .‬غالمرضــا نــوروزی‬ ‫رئیس فدراســیون پزشــکی ورزشــی به ماســک نزدن‬ ‫فوتبالی ها واکنش نشــان داد‪ .‬نوروزی درباره شادی‬ ‫گل بازیکنــان در مســابقات فوتبــال و اینکــه ایا این‬ ‫مســئله مشکلی ایجاد نمی کند‪ ،‬گفت‪ :‬پروتکل های‬ ‫شــروع مســابقات‪ ،‬گلزنــی و پایــان مســابقات بــا‬ ‫یکدیگــر متفــاوت بــود‪ .‬دســت دادن در شــروع و‬ ‫پایان مســابقات یا تجمع پس از گلزنی‪ ،‬خطر ابتال‬ ‫را افزایــش می دهــد‪ .‬در پروتکل هــا قیدشــده کــه‬ ‫اردوهــای تیم هــای ملــی و لیــگ بــا شــرایط خاصی‬ ‫کــه با جزئیــات کامل توضیــح داده شــده‪ ،‬در اختیار‬ ‫مســئولین مســابقات‪ ،‬مســئولین تیم هــا و حتــی‬ ‫ورزشــکاران توضیح داده شــده است‪ .‬وی در واکنش‬ ‫بــه ماســک نــزدن اســکوچیچ ســرمربی تیــم ملــی و‬ ‫بازیکنان دیگری نظیر وریا غفوری‪ ،‬رشید مظاهری‪،‬‬ ‫میالد ســرلک‪ ،‬شــجاع خلیل زاده‪ ،‬رادوشوویچ و‪...‬‬ ‫گفت‪ :‬درســت اســت که فدراســیون پزشکی ورزشی‬ ‫و ســتاد کرونا در ورزش مســئولیت رعایت و نظارت‬ ‫پروتکل ها را برعهده دارد ولی در خصوص فوتبال‪،‬‬ ‫مســئولیت ریــز قضایــا بــه عهده مســئولین پزشــکی‬ ‫فدراسیون اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬رعایت پروتکل ها‬ ‫یک مسئله اخالقی و وجدانی است اینکه ما عالوه‬ ‫بر اینکه مسئول جان خودمانیم‪ ،‬مسئولیت سالمتی‬ ‫دوســتان و خانواده هایمــان را برعهــده داریــم‪ .‬بــه‬ ‫همیــن دلیــل بایــد پروتکل هــای بهداشــتی قطعــا‬ ‫رعایت شود و قطعا در این زمینه تذکر خواهیم داد‬ ‫تا پروتکل ها رعایت شود‪.‬‬ ‫امیری و انگیزه‬ ‫تکرار گلزنی برابر الوحده‬ ‫وحیــد امیــری تنهــا بازیکنی اســت که بــا پیراهن‬ ‫پرســپولیس توانســته دروازه الوحده را باز کند‪ .‬ستاره‬ ‫خط حمله تیم پرسپولیس که در سال های اخیر ثابت‬ ‫ترکیب این تیم بوده‪ ،‬سال ‪ ۲۰۱۷‬عملکرد درخشانی را‬ ‫با پیراهن پرسپولیس ارائه کرد و در مسابقات اسیایی‬ ‫از عوامل صعود این تیم تا نیمه نهایی بود‪ .‬امیری در‬ ‫مرحله گروهی و بازی خارج از خانه با الوحده خیلی‬ ‫زود توانســت دروازه این تیم را باز کند و پرســپولیس‬ ‫را پیــش بیانــدازد‪ .‬البتــه حریف اماراتــی در ادامه دو‬ ‫گل زد و سرخ ها با گل های طارمی به برتری رسیدند‪.‬‬ ‫در بــازی برگشــت مهــدی طارمی این بــار هت تریک‬ ‫کرد تا نقشــی پررنگ در پیروزی قرمزها داشــته باشد‬ ‫و ســروش رفیعــی نیــز یک گل به ثمر رســاند‪ .‬حاال از‬ ‫مجموع گلزنان پرسپولیس برای این حریف اماراتی‪،‬‬ ‫تنها وحید امیری در ترکیب باقی مانده است‪ .‬امیری‬ ‫احتماال در بازی روز چهارشــنبه به عنوان زوج شهریار‬ ‫مغانلــو در خــط حمله حضور خواهد داشــت و باید‬ ‫دید که چه عملکردی را از خود نشان می دهد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت‪ ،‬کارت خودرو و سند کمپانی خودرو پراید صبا‬ ‫‪ GTXi‬به رنگ سفید به شماره انتظامی ‪ 85‬ایران‪ 852 -‬ج ‪ 64‬به‬ ‫شماره موتور ‪ 2980160‬و شماره شاسی ‪ S1412288278221‬مدل‬ ‫‪ 1388‬به نام عباس هاشمی فرزند محمدحسین ش ش ‪ 3686‬ش‬ ‫ملی ‪ 3670427104‬صادره از زابل مفقود گردیده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط می باشد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ صفحه 7 ‫یکشنبه ‪ 22‬فروردین ماه ‪ 11 / 1400‬اوریل ‪ 28 / 2021‬شعــبان ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1041‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫سفارش اینترنتی کتب‬ ‫درسی اغاز شد‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫ثبت سفارش و خرید اینترنتی کتاب های درسی سال تحصیلی ‪۱۴۰۱‬‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬یکشنبه‪ ،‬بیست و دوم فروردین ماه اغاز شد‪.‬‬‫به گزارش ایلنا‪ ،‬طبق اعالم ســازمان پژوهش و برنامه ریزی اموزشی‪،‬‬ ‫ثبت سفارش کتاب های درسی برای تمام پایه های تحصیلی و رشته ها از‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪ ۲۲‬فروردین ماه اغاز شد و ثبت نام پایه های ورودی اول‪ ،‬هفتم و دهم از‬ ‫‪ ۶‬تیرماهخواهدبود‪ .‬برایناساسبرای گروهمیان پایه(پایه هایتحصیلی‬ ‫دوم تا ششم‪ ،‬هشتم و نهم‪ ،‬یازدهم و دوازدهم) تا‪ ۲۲‬خردادماه فرصت‬ ‫ثبت سفارش وجود دارد و برای پایه های ورودی اول‪ ،‬هفتم و دهم نیز تا‬ ‫‪ ۱۶‬شهریورماه این امکان دیده شده است‪ .‬همچنین از ‪ ۱۲‬تیرماه امکان‬ ‫ویرایش و اصالح اطالعات فراهم است‪ .‬در این زمان‪ ،‬خانواده هایی که‬ ‫فرزندشان از مدرسه ای به مدرسه دیگر منتقل شده و یا تغییر رشته داشته‬ ‫باشند‪،‬می تواننداطالعاتراویرایش کنند‪ .‬قیمتخرید کتاب هایدرسی‬ ‫با میانگین‪ ۲۵‬درصد افزایش نسبت به سال قبل در پایه های مختلف این‬ ‫کتاب ها در اختیار دانش اموزان قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫پایانبالتکلیفیافزایشنرخ کرایه هایحمل ونقلعمومی‬ ‫افزایــش نــرخ کرای ههــای حمل ونقــل‬ ‫عمومــی پس از رفت وبرگش ـت های بســیار‬ ‫میــان شــورای شــهر تهــران و مجموعــه‬ ‫فرمانــداری و اظهارات متفاوت اســتانداری‬ ‫تهــران در مــورد نــرخ نهایی و زمــان اجرای‬ ‫ان نهایتا تصویب و از ابتدای اردیبهشت ماه‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬افزایش نرخ کرایه های‬ ‫حمل ونقــل عمومی بحث تازه ای نیســت‬ ‫و معمــوال در پایــان هرســال شــورای شــهر‬ ‫تهران نرخ های جدید را بررسی و تصویب‬ ‫می کنــد‪ .‬کشــمکش فرمانــداری تهــران و‬ ‫شورای اسالمی شهر تهران نیز به موضوعی‬ ‫لشــده کــه هرازگاهی بر ســر‬ ‫تکــراری تبدی ‬ ‫برخــی موضوعات هماننــد نرخ کرایه های‬ ‫تاکســی بــاال می گیرد‪ .‬کشمکشــی که تنها‬ ‫مســافران و راننــدگان تاکســی در ان زیــان‬ ‫می بینند‪ .‬برای مثال مکرر از ســوی اعضای‬ ‫شــورای شهر تهران و مســئولین فرمانداری‬ ‫یشــود کــه‬ ‫و اســتانداری تهــران تاکیــد م ‬ ‫افزایــش نــرخ کرای ههــا پیــش از موعــد‬ ‫نشــده بــرای اجــرای مصوبــه شــورا و‬ ‫تعیی ‬ ‫تائیــد فرمانــداری تخلــف اســت امــا خود‬ ‫اعضا و مجموعه اســتانداری در اعالم این‬ ‫زمــان هماهنگــی الزم را ندارنــد و هرکدام‬ ‫زمان متفاوتی را برای اجرا اعالم می کنند‪.‬‬ ‫مشــتریان همیشــگی وســایل حمل ونقــل‬ ‫عمومــی اقشــار متوســط و رو بــه پاییــن‬ ‫جامعه هستند که بخش اعظم کشور را به‬ ‫خود اختصاص داده اند و بیشترین بها را از‬ ‫افزایــش قیمت ها و گران تر شــدن کرایه ها‬ ‫یپــردازد البتــه از ســویی‬ ‫را ایــن قشــر م ‬ ‫دیگــر رانندگان بخــش حمل ونقل عمومی‬ ‫به ویــژه تاکس ـی ها از مشــکالت معیشــتی‬ ‫رنــج می برنــد و شــیوع کرونــا ویــروس نیــز‬ ‫بــر مشــکالت قبلــی افــزوده و هزین ههــا را‬ ‫بــرای راننــدگان دوچندان کــرد و درامدها‬ ‫را نیــز کاهــش داده اســت‪ .‬نماینــدگان‬ ‫شــورای اســامی شــهر تهران در اســفندماه‬ ‫ســال گذشــته افزایش نرخ کرایه تاکسی را‬ ‫‪ ۳۵‬درصــد و اتوبوس و متــرو را ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫مصــوب و جهــت تائیــد بــه فرمانــداری‬ ‫نمــاه ســال‬ ‫ارســال کردنــد کــه در فروردی ‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬علی رغــم اعــام شــهرداری بــرای‬ ‫شهــا فرمانــدار تهــران در‬ ‫تائیــد ایــن افزای ‬ ‫مصاحبه ای از موافقت افزایش نرخ کرایه‬ ‫اتوبــوس و متــرو خبــر داد امــا افزایش ‪۳۵‬‬ ‫درصــدی نــرخ کرایــه تاکســی را منــوط به‬ ‫بررســی بیشتر دانست‪ .‬چراغعلی‪ ،‬معاون‬ ‫هماهنگــی امور عمرانی اســتانداری تهران‬ ‫نیــز در تشــریح افزایــش نــرخ کرای ههــای‬ ‫حمل ونقــل عمومــی می گویــد‪ :‬بــر اســاس‬ ‫پیشــنهاد شــورای اســامی شــهر تهــران و‬ ‫تائیــد کمیتــه انطباق در فرمانــداری تهران‬ ‫نرخ حمل ونقل عمومی با عنایت به تورم‬ ‫و مشــکالتی کــه متوجه قشــر راننــدگان و‬ ‫مالکیــن خودروهــای شــخصی و ســازمانی‬ ‫بــوده پس از کارشناس ـی های متعدد نهایتا‬ ‫بــا ‪ ۲۵‬درصــد افزایــش نــرخ بــرای متــرو‬ ‫سهــای حمل ونقــل عمومــی و ‪۳۵‬‬ ‫اتوبو ‬ ‫درصــد افزایــش نــرخ تاکس ـی ها موافقــت‬ ‫شده است‪ .‬او ادامه می دهد‪ :‬این افزایش‬ ‫نرخ از ‪ ۳۱‬خردادماه اجرایی خواهد شــد‪.‬‬ ‫به این ترتیب هرگونه افزایش تا پیش ازاین‬ ‫زمــان غیرقانونــی اســت وجاهــت قانونی‬ ‫نــدارد‪ .‬او تاکیــد می کنــد‪ :‬به دلیل شــرایط‬ ‫بیمــاری کرونــا و مشــکالت و مالحظاتــی‬ ‫کــه بــرای شــهروندان وجــود دارد از همــه‬ ‫شهــای خصوصــی و‬ ‫راننــدگان‪ ،‬بخ ‬ ‫یشــود‬ ‫ســازمان های شــهرداری تقاضــا م ‬ ‫کــه برنامــه زمان بنــدی را تنظیــم و پایــان‬ ‫خردادمــاه را بــرای اجــرای ایــن مصوبــه‬ ‫مدنظــر قــرار دهنــد‪ .‬در غیــر ایــن صــورت‬ ‫هرگونــه افزایــش مغایر با مصوبه شــورای‬ ‫اســامی شــهر تهــران و درنتیجــه مغایــر با‬ ‫قانــون خواهــد بــود‪ .‬امــا چنــد روز بعد از‬ ‫مصاحبــه معــاون اســتاندار تهــران؛ ســید‬ ‫منــاف هاشــمی‪ ،‬معــاون حمل ونقــل و‬ ‫ترافیــک شــهرداری تهــران دربــاره اجــرا و‬ ‫اعمال نرخ جدید کرایه تاکسی و اتوبوس ‬ ‫و متــرو می گویــد‪ :‬تمامــی نرخ گذاری ها در‬ ‫خصــوص تاکســی‪ ،‬اتوبــوس‪ ،‬متــرو‪ ،‬پارک‬ ‫حاشــیه ای و طــرح ترافیــک در شــورای‬ ‫بشــده و‬ ‫اســامی شــهر تهــران تصوی ‬ ‫به موقــع به تائیــد فرمانداری‪ ،‬اســتانداری‬ ‫وزارت کشــور رســیده اســت‪ .‬تاریخ اجرای‬ ‫افزایــش قیمت ها نیــز از یکم اردیبهشــت‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬خواهــد بــود و به هیچ عنــوان ایــن‬ ‫مصوبــات تغییر نخواهد یافت‪ .‬معیشــت‬ ‫راننــدگان تاکســی و اتوبوس رانــی بشــدت‬ ‫دچار مشکل است و مدیریت شهری اجازه‬ ‫نــدارد حقــوق راننــدگان را کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫پس ازایــن مصاحبه بــار دیگر چراغعلی در‬ ‫تشــریح زمان اجرای مصوبــه افزایش نرخ‬ ‫کرای ههــای حمل ونقــل عمومــی می گوید‪:‬‬ ‫با توجه به درخواســت شــورا و شــهرداری‬ ‫تهران‪ ،‬فرمانداری تهران با اعمال افزایش‬ ‫نــرخ کرای ههــای حمل ونقــل عمومــی از‬ ‫ابتــدای اردیبهش ـت ماه موافقــت کــرده‬ ‫اســت و برابــر قانــون مــاک تائیــد هیئــت‬ ‫تطبیــق فرمانــداری تهــران اســت لــذا ایــن‬ ‫مصوبــه از ابتدای اردیبهش ـت ماه اجرایی‬ ‫یهــا بــرای زمان‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬تناقض گوی ‬ ‫خهــای کرایــه در حالی‬ ‫اجــرای افزایــش نر ‬ ‫وجود داشــت که دراین بین حق رانندگان‬ ‫و مشــکالت معیشــت و دغدغه زندگی انان‬ ‫کمتــر موردتوجــه قــرار گرفت‪ ،‬ایــن در حالی‬ ‫است که به طور مثال بیمه رانندگان تاکسی و‬ ‫ایجادتسهیالتبرایخریدلوازم یدکیخودرو‬ ‫ازجملــه مواردی اســت که قرار بــود در قالب‬ ‫بسته های حمایتی به رانندگان داده شود اما‬ ‫بیمهرانندگانهمچناندرانتظاراقدامسازمان‬ ‫تامین اجتماعی و اهدا بسته های حمایتی نیز‬ ‫منتظرتصمیمدولتاستلذانمایندگانمردم‬ ‫در پارلمان شهر افزایش کرایه ها را ولو کمتر از‬ ‫نرخ تورم‪ ،‬تنها راهکار حل مشکالت رانندگان‬ ‫می یابند که هر بار نیز نتیجه ای جز به اسمان‬ ‫رفتن داد مسافران نداشته است‪ .‬عالوه بر این‬ ‫کشــمکش فرمانداری‪ ،‬استانداری و شهرداری‬ ‫بر سر این موضوع‪ ،‬باعث شده در جریان این‬ ‫اختالفاتوزمزمهافزایش کرایه هابرایبرخی‬ ‫رانندگان دستاویزی فراهم شود تا بدون مجوز‬ ‫نشــده بــرای افزایش‬ ‫و پیــش از موعــد تعیی ‬ ‫نــرخ کرای ههــا بــه افزایش نــرخ کرایه های‬ ‫تاکســی اقــدام کننــد و در برابــر اعتــراض‬ ‫مسافران نیز کوتاه نیایند‪.‬‬ ‫اغاز فاز سوم تست انسانی واکسن‬ ‫کووایران از اردیبهشت‬ ‫مسئولتیمنظارتبرازمایش هایانسانیواکسن کرونابابیاناینکه‬ ‫فاز سوم تست انسانی کووایران از اردیبهشت انجام می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فاز سوم را عالوه بر تهران در ‪ ۵‬شهرستان دیگر نیز عملیاتی می کنیم‪.‬‬ ‫دکتر حامد حســینی‪ ،‬مدیر مرکز کارازمایی بالینی دانشــگاه علوم‬ ‫پزشــکی تهــران در گفتگــو بــا مهــر در مــورد اخرین وضعیت تســت‬ ‫انسانی واکسن «کووایران» اظهار کرد‪ :‬از ‪ ۲۵‬اسفند مطالعه فاز دو سه‬ ‫کارازمایی بالینی را باهم اغاز کردیم و در کنار ان مطالعات تکمیلی فاز‬ ‫یک باالی پنجاه سال را انجام دادیم‪ .‬او با اشاره به فاز دوم این تست‬ ‫انســانی خاطرنشــان کرد‪ :‬در این دوره باید ‪ ۲۸۹‬نفر را وارد مطالعه‬ ‫می کردیم که تاکنون ‪ ۱۵۱‬نفر را وارد فاز کردیم؛ هرروز به ‪ ۱۵-۱۰‬نفر‬ ‫تزریق واکسن داریم و امیدواریم تا پایان فروردین ماه کل داوطلبان‬ ‫حداقل تزریق اول فاز دوم را دریافت کرده باشند و به تدریج تزریق‬ ‫دوم را دریافت کنند‪ .‬بر اساس پیش بینی ها داوطلب گیری فاز دوم تا‬ ‫اخر فروردین تمام می شود‪ .‬به گفته حسینی‪ ،‬ابتدای اردیبهشت ماه‬ ‫تزریــق جمعیــت بــزرگ ‪ ۲۰‬هزارنفــری را (فاز ســوم مطالعات بالینی‬ ‫طبیعتا تالش ما این است که افراد‬ ‫واکسن کووایران) شروع می کنیم و‬ ‫ً‬ ‫در شــهرهای تهران و کرج در هفته اول وارد مطالعه شــوند و ســپس‬ ‫شهرستان ها را اغاز کنیم‪ .‬مسئول تیم نظارت بر ازمایش های انسانی‬ ‫واکسن کرونا بابیان اینکه برای فاز یک این مطالعه که ‪ ۵۶‬داوطلب‬ ‫الزم بــود بــه لطف مــردم ‪ ۱۲۰‬هــزار داوطلب اعــام امادگی کردند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما این بانک اطالعاتی را نگه داشتیم و از بین ان ها درخواست‬ ‫می کنیم که در فاز ســوم این مطالعه شــرکت کنند‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫این دیتا بانک ‪ ۱۲۰‬هزارنفری که از تهران‪ ،‬کرج و اطراف این دو بودند‬ ‫بســیاری از داوطلبان از شهرســتان ها نیز اعالم امادگی کرده بودند و‬ ‫امکان سکونت در تهران را داشتند اما در فاز یک و دو یکی از شرایط‬ ‫سکونت در تهران و کرج و حومه بود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬البته برای تست‬ ‫این واکســن در شــهرهای مختلفی همچون شیراز‪ ،‬مشهد‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫کرج و بوشهر در فاز سوم وارد مطالعه خواهند شد اما در زمان مقرر‪،‬‬ ‫به صورت اختصاصی در همان شــهر یک فراخوان الکترونیک کوتاه‬ ‫خواهیم داشــت و تســت انســانی را در همان شهر انجام می دهیم‪.‬‬ ‫حســینی عنوان کرد‪ :‬در مطالعات فاز ســوم رصد داوطلبان به مدت‬ ‫یک ســال وجود دارد و ان چیزی که برای ما اهمیت دارد این اســت‬ ‫کــه دو تزریق انجام شــود و بعــد از تزریق دوم داوطلبان تحت نظر‬ ‫باشند‪ .‬او عنوان کرد‪ :‬با این داده ها می توانیم درخواست اخذ مجوز‬ ‫اغاز تئاترتلفنیدر ایران‬ ‫یــک کارگــردان تئاتــر گفــت‪ :‬تعــداد‬ ‫خروجی های موسسات و دانشگاه های هنر‬ ‫بسیار محدوداست‪،‬زیراهنرجورابرایصحنه‬ ‫ونمایشامادهنمی کنند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان‪،‬‬ ‫ندا شاهرخی درباره تئاتر تلفنی گفت‪ :‬یکی‬ ‫از دوســتانم کــه ســاکن فرانســه اســت‪ ،‬در‬ ‫تهــای جدی‬ ‫ایــن اوضــاع کرونــا و محدودی ‬ ‫فرانســه‪ ،‬تنها با یک تماس و از طریق تلفن‬ ‫برای من نمایش اجرا کرد‪ .‬تالش می شود با‬ ‫یک نمایش پردازی متفاوت و کمی تغییرات‬ ‫ایــن کار را در ایــران انجــام خواهیــم داد‪ .‬او‬ ‫بــا اشــاره به انــواع تئاتر مطرح کــرد‪ :‬نمایش‬ ‫انالین‪،‬نمایشتلفنی‪،‬اجرادر تاکسی‪،‬پارک‪،‬‬ ‫متــرو انــواع اجرا های محیطی همه به نوعی‬ ‫تئاتر هستند چراکه با مخاطب ارتباط دارند‪.‬‬ ‫تنهــا تفاوت ا نهــا فاصله مخاطب با بازیگر‬ ‫اســت‪ .‬بــرای مثال در تئاتر صحن ـه ای فاصله‬ ‫مخاطــب کــم و در تئاتــر انالیــن این فاصله‬ ‫بیشتر است‪ .‬این کارگردان تئاتر درباره حضور‬ ‫جوانــان در حرفه تئاتر عنوان کرد‪ :‬زمانی که‬ ‫فعالیــت مدرســه تئاتــر فانوس شــروع شــد‪،‬‬ ‫تصمیم گرفتیم این موضوع را اسیب شناسی‬ ‫کنیــم؛ زیــرا تعــدادی از هنرجویــان تر مهــای‬ ‫متفاوتی را می گذرانند‪ ،‬اما شاید هرگز پایشان‬ ‫به صحنه تئاتر نرســد‪ .‬همچنین با توجه به‬ ‫اینکه تعداد بازیگر در این حرفه کم اســت‪،‬‬ ‫نقش هارابهادم هایتکراریمی دهندیا گا ها‬ ‫نقش فرد مسن را بازیگری با سن پائین اجرا‬ ‫می کنــد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬تعــداد خروجی های‬ ‫موسسات و دانشگاه های هنر بسیار محدود‬ ‫اســت زیــرا هنرجــو را برای صحنــه و نمایش‬ ‫اماده نمی کنند‪ .‬صرفا یک سری اموزش برای‬ ‫هنرجــو در نظــر گرفتــه و بعــد فــرد بــه حال‬ ‫یشــود‪ .‬شــاهرخی درباره نمایش‬ ‫خود رها م ‬ ‫«شــب‪/‬خارجی‪/‬یرما» اظهار کرد‪ :‬در بخشی‬ ‫از نمایــش‪ ،‬یرما به عنــوان یک زن در جامعه‬ ‫کوچک خود با انبوهی از قضاوت می جنگد‪.‬‬ ‫راه های مختلفی را تجربه می کند تا به چیزی‬ ‫که در نظر دارد برسد؛ بنابراین نمایش «شب‪/‬‬ ‫خارجی‪/‬یرمــا» یــک تراژدی اســت که تالش‬ ‫یرمــا در ان قابل تقدیــر اســت‪ .‬او در پایــان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تئاتر هنر فاخری است که ریشه‬ ‫ان در یونان باستان است‪ .‬دولت یونان برای‬ ‫جذب مخاطب بلیط رایگان در اختیار مردم‬ ‫قرار می دادند تا به تماشای تئاتر بنشینند؛ اما‬ ‫تئاتر در ایران مختص یک طبقه خاص شده‬ ‫اســت که شــامل هنرجویان و یا هنر دوستان‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫از ســازمان غــذا و دارو کنیــم بنابراین انتظار داریم تــا پایان خرداد به‬ ‫این مقداری که مدنظرمان است برسیم اما مطالعات ما تا یک سال‬ ‫ادامه دارد‪ .‬حسینی بابیان اینکه همه داوطلبان در فاز سوم نیز تحت‬ ‫نظر هســتند‪ ،‬در خصوص ابتال به کرونای این افراد گفت‪ :‬تاکنون از‬ ‫تعدادی که این واکسن به عنوان تست انسانی به ان ها تزریق شده‬ ‫حتما باید این اتفاق‬ ‫فردی مبتالبه کرونا نشد؛ اما در جمعیت بزرگ تر ً‬ ‫بیافتد‪ .‬مسئول تیم نظارت بر ازمایش های انسانی واکسن کرونا تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬نتیجه گیــری مطالعات فاز ســوم مبتنی بر تعداد مقایســه ابتال‬ ‫در گروهی که واکســن تزریق کردند و گروهی که واکســن را تزریق‬ ‫حتما در این جمعیت بزرگ در هر‬ ‫نکردند‪ ،‬است‪ .‬بنا به تجربه علمی ً‬ ‫دو گروه ابتال به بیماری اتفاق خواهد افتاد؛ اما انچه به ان اثربخشی‬ ‫یشــود این اســت کــه در گــروه افرادی که واکســینه‬ ‫واکســن گفته م ‬ ‫می شوند تعداد کمتری مبتالبه کرونا شوند‪ .‬او افزود‪ :‬درواقع با یک‬ ‫فرمولی عدد اثربخشی واکسن مشخص می شود که می توان بر اساس‬ ‫طبیعتا در تمام واکسن های دنیا این گونه پیش‬ ‫ان تصمیم گیری کرد و‬ ‫ً‬ ‫می رود ولی مهم این است که واکسن باید توانایی داشته باشد که‬ ‫موارد شدید‪ ،‬مرگ ومیر و بستری در بیمارستان در ان اتفاق نیافتاد و‬ ‫امیدواریم که به همین صورت کار برای همه واکسن ها پیش برود‪.‬‬ ‫وجودموادسمیدر پارچه هایماسک های‬ ‫جراحیابی رنگصحتندارد‬ ‫وجود مواد سمی و کبالت و فرمالدیید‬ ‫و مــواد ســرطان زا در پارچ ههــای مصرفــی‬ ‫ماس ـک های جراحــی ابی رنــگ صحــت‬ ‫ندارد‪.‬بــه گــزارش صداوســیما‪ ،‬اداره کل‬ ‫تجهیزات و ملزومات پزشــکی سازمان غذا‬ ‫و دارو اعــام کرد‪ :‬ماس ـک های تولیدشــده‬ ‫در داخــل کشــور توســط ازمایشــگاه های‬ ‫مورد تائید ســازمان غذا و دارو مورد ازمون‬ ‫قرارگرفتــه و حساســیت زایی و کیفیــت ان‬ ‫بر اســاس اســتاندارد های مربوط و ضوابط‬ ‫ابالغی بررسی می شود بنابراین وجود مواد‬ ‫سمی و کبالت و فرمالدیید و مواد سرطان زا‬ ‫در پارچه های مصرفی ماسک های جراحی‬ ‫ابی رنگ صحت ندارد‪ .‬پیرو انتشــار اخبار‬ ‫در خصــوص کشــف مواد شــیمیایی ســمی‬ ‫در برخــی ماس ـک ها و هم چنیــن وجــود‬ ‫کبالــت در ماس ـک های جراحــی ابــی بــه‬ ‫اطــاع می رســاند ماس ـک های پزشــکی از‬ ‫لشــده اســت‪ ،‬الیــه اول و‬ ‫ســه الیــه تشکی ‬ ‫ســوم اســپاندباند و الیه وســط ملت بلون‬ ‫اســت‪ .‬پارچه اســپاند باند جزو پارچه های‬ ‫در سال تحصیلی جاری‬ ‫اجرای جشنواره ملی ایده های نو‬ ‫تجربه هایاثربخش‬ ‫معاون اموزش متوســطه اموزش وپرورش مازندران با اشــاره به برنامه های ابالغی دفتر‬ ‫معاون اموزش متوسطه وزارت متبوع گفت‪ :‬جشنواره ملی ایده های نو تجربه های اثربخش‬ ‫به منظورتجربه گردانیوانتشارایده هایبرترمدیریتیدرسالتحصیلیجاریبرگزارمی شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه خبــری هم وطن؛ علــی دهقــان از برگزاری جشــنواره ملــی ایده های‬ ‫نــو تجربه هــای اثربخش خبــر داده و گفت‪ :‬هدف از اجرای این جشــنواره تجربه گردانی و‬ ‫انتشار ایده های برتر مدیریتی و درنهایت تشکیل بانک ایده های نو تجارب اثربخش و ایجاد‬ ‫دسترســی برای همه مدیران مدارس دوره اول متوســطه اســت‪ .‬او با اشــاره به برنامه های‬ ‫ابالغی دفتر معاون اموزش متوسطه وزارت متبوع افزود‪ :‬این طرح به دنبال توانمندسازی‬ ‫منابــع انســانی با تاکید بــر ارتقا و ثبات مدیریت در زیر نظام راهبــری و مدیریت بوده ویژه‬ ‫مدیران و معاونین مدارس دوره اول متوسطه در سال تحصیلی جاری برگزار می شود‪ .‬معاون‬ ‫اموزش متوسطه اموزش وپرورش مازندران به محورهای این جشنواره اشاره و تصریح کرد‪:‬‬ ‫محور اصلیاینفراخوانملی‪،‬ایده هاینوتجربه هایاثربخشمدیرانومعاونینمدارسبر‬ ‫اساسالگویتعالیمدیریتمدرسهاست‪.‬دهقانبااشارهبهجدولزمان بندیاینجشنواره‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬مناطق و شهرستان ها باید اثار مدیران و معاونین را تا بیستم اردیبهشت به‬ ‫دبیرخانهمستقردر اداره کلاموزش وپرورشاستانارسالوپساز بررسی‪،‬اثار برگزیدهتاپایان‬ ‫خردادبهدبیرخانه کشوریاعالمخواهدشد‪.‬دبیرخانه کشوریاینجشنوارهنیزاعالمنتایج‬ ‫داوری و ارســال اثــار برگزیــده بــه وزارت را تا تاریخ ‪ ۱۵‬مــرداد ‪ ۱۴۰۰‬انجام خواهد داد‪ .‬بانک‬ ‫ایده های نو تجارب اثربخش تا ‪ ۱۵‬شهریورماه جاری در دسترس همه مدیران مدارس دوره‬ ‫اول متوسطه قرارگرفته و در مهر ماه‪ ۱۴۰۰‬نتایج نهایی اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫کرونای انگلیسی نوع غالب‬ ‫ویروس در ایران است‬ ‫سخنگویستادمقابلهبا کرونا گفت‪:‬ویروس کرونایانگلیسینوعغالبویروسدر ایران‬ ‫است‪ .‬سرعت انتشار کرونا در‪ ۱۲‬استان بسیار تند است‪ ،‬میزان رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫‪ ۵۶‬درصد است و هفته های بسیار سختی را پیش روداریم‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علیرضا رئیسی افزود‪ :‬همه استان ها با موج سنگین ابتال به کرونا مواجه‬ ‫هستند‪ .‬اکثر بیمارستان ها شلوغ شده و تعداد مراجعان زیاد است‪ .‬استان هایی هم داریم‬ ‫که تازه از موج قبلی رهاشده بودند و دوباره درگیر موج جدید شدند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬عوامل‬ ‫مختلفی در شکل گیری این موج جدیدی نقش داشته‪ ،‬قبل از سال تحویل و از نیمه اسفند‬ ‫خریدهای شب عید و دیدوبازدیدها‪ ،‬افت شاخص رعایت پروتکل ها که به زیر ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫ســقوط کرد و عوامل مختلف دست به دســت هم داد که این موج شــکل گرفت‪ .‬معاون‬ ‫بهداشتوزیربهداشت گفت‪:‬از طرفدیگردورهمیها‪،‬عیددیدنی ها‪،‬رفتنبهمهمانی ها‬ ‫و رستوران ها و تعدد مراسم عروسی و عزا از عوامل اصلی دیگری بود که باعث شکل گیری‬ ‫موج جدید کرونا بود‪ .‬عامل مهم دیگر نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها وجود ویروس‬ ‫جهش یافتهانگلیسیاست کهاکنوننوعغالبویروسدر ایراناست‪.‬مدل کرونادر استان ها‬ ‫موید این مسئله است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در ‪ ۱۲‬استان شیب بسیار تندی داریم‪ ،‬اردبیل‪ ،‬بوشهر‪،‬‬ ‫خراسانشمالیوخراسانجنوبی‪،‬اذربایجانشرقی‪،‬فارس‪،‬زنجان‪،‬همدان‪ ،‬کرمان‪،‬لرستان‬ ‫مرکزی و قم اســتان هایی هســتند که شــیب افزایشی کرونا بسیار تند است و باید به شدت‬ ‫مراقبت کرد تا بتوانیم از میزان خسارت کم کنیم‪ .‬در برخی استان ها که ‪ ۱۱‬استان هستند‪،‬‬ ‫شــیب تند اســت اما به تندی ‪ ۱۲‬اســتان قبلی نیســت اما وارد موج چهارم شــده اند و شیب‬ ‫صعودی این استان ها در حال تند شدن است هفته های سختی را پیش روداریم‪ .‬ایالم البرز‪،‬‬ ‫اذربایجانغربی‪،‬سمنان‪،‬تهران‪،‬خراسانرضوی‪ ،‬کردستان‪،‬چهارمحالوبختیاری‪،‬اصفهان‪،‬‬ ‫کرمانشاه و قزوین شیب تندی دارند‪.‬‬ ‫‪ ۵‬پروژه ملی احیای باغ ها‬ ‫در کشور‬ ‫معاونت علمی و فناوری تالش می کند تولید نهال کشت بافت را گسترش دهد تا با این‬ ‫کار‪،‬مقاومتو کیفیتمحصوالتافزایشیابد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬طبق امار ارائ هشــده توســط معاونت باغبانی وزارت جهاد کشــاورزی‬ ‫ساالنه حدود ‪ 50‬میلیون اصله انواع نهال مثمر در کشور مصرف می شود که از این تعداد‪،‬‬ ‫حدود‪ 4‬میلیوناصلهنهالبااستفادهاز تکنیک کشتبافتتولیدمی شوند‪.‬همینامارهانیز‬ ‫گواهی می دهند که بخش عمده ای از باغات کشور ازلحاظ ارایش احداث‪ ،‬نوع ارقام باغی و‬ ‫مدیریتباغبه صورت کامالسنتیوغیرعلمی کشتمی شوند؛اماستادتوسعهزیست فناوری‬ ‫معاونتعلمیوفناوریریاستجمهوریتالشمی کندتابا کمکروش کشتبافتی‪،‬تولید‬ ‫نهال و احیای باغات کشور را بهینه سازی کند‪ .‬در همین راستا نیز ‪ 5‬پروژه ملی طراحی کرده‬ ‫است که در ادامه این گزارش‪ ،‬با این طرح ها اشنا می شویم‪.‬‬ ‫تولید نهال میوه های دانه دار‬ ‫تولید نهال میوه های دانه دار مانند سیب‪ ،‬گالبی و به یکی از برنامه های ستاد برای تولید‬ ‫نهال کشتبافتیواحیایباغاتدر کشور است‪.‬براساسبرنامه ریزی‪ 4‬سالهستادوبا کمک‬ ‫شرکت های دانش بنیان قرار است‪ 3‬پروژه با ارزش افزوده‪ 28‬میلیون دالری در کشور اجرایی‬ ‫شود‪ .‬اجرای کامل این برنامه در زمان مقرر منجر به اشتغال زایی برای‪ 70‬نفر خواهد شد‪.‬‬ ‫تولید نهال میوه های هسته دار‬ ‫از دیگــر برنامه هــای معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهــوری تولید نهال میوه های‬ ‫هســته داری چون البالو‪ ،‬هلو‪ ،‬گیالس و زردالو اســت‪ .‬برنامه ای ‪ 4‬ســاله و با ارزش افزوده ‪6‬‬ ‫میلیون دالری برای کشور که برای‪ 50‬نفر اشتغال زایی خواهد کرد‪.‬‬ ‫تولید نهال پسته و گردو‬ ‫بی بافت بوده که هیچ گونه مواد ســمی و‬ ‫فرمالدیید در ساخت ان استفاده نمی شود‬ ‫گهــای ابــی بــر پایــه پلی پروپیلــن‬ ‫و رن ‬ ‫مورداســتفاده در تولیــد پارچه ابی رنگ که‬ ‫همه فاقد مواد ســرطان زا و سمی هستند‪،‬‬ ‫است‪ .‬گفتنی است متن منتشرشده توسط‬ ‫روزنامه خارجی ‪ Ecotextlie News‬نه تنها‬ ‫هیچ گونه اشــاره ای به رنگ ابی و یا وجود‬ ‫کبالت در ان نشــده بلکه صرفا به دغدغه‬ ‫برخی کارشناسان خبره در خصوص استفاده‬ ‫طوالنی مدت از ماسک ها پرداخته است و‬ ‫ظاهرا در ترجمه متن دچار تغییراتی شده‬ ‫است‪ .‬این نکته نیز حائز اهمیت است که‬ ‫عملکــرد ماس ـک های تولیدشــده در داخل‬ ‫کشــور توســط ازمایشــگاه های مــورد تائید‬ ‫ســازمان غــذا و دارو مــورد ازمون قرارگرفته‬ ‫اســت و حساســیت زایی و کیفیــت ان بــر‬ ‫اســاس اســتاندارد های مربــوط و ضوابــط‬ ‫یشــود‪ .‬در حــال حاضــر‬ ‫ابالغــی بررســی م ‬ ‫دانشــگاه های علوم پزشــکی سراســر کشور‬ ‫تولیــدات ماســک پزشــکی را در منطقــه‬ ‫جغرافیایی خود نظارت می کنند‪.‬‬ ‫نهال پســته و گردو محصوالت دیگری هســتند که در این طرح قرار است تولید شوند‪.‬‬ ‫محصوالتی پرکاربرد و دارای ارزش افزوده باال در کشور‪ .‬ستاد توسعه زیست فناوری معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاست جمهوری در تالش است تا با کمک فناوران‪ ،‬این طرح را طی ‪ 4‬سال‬ ‫در کشور اجرایی کند تا با این کار ‪ 106‬میلیون دالر سرمایه در کشور حفظ شود و ‪ 100‬نفر نیز‬ ‫در این طرح مشغول به کار شوند‪.‬‬ ‫تولید نهال میوه های دانه ریز‬ ‫همچنین یکی از برنامه هایی که در این پروژه ها مدنظر است و بیش از‪ 76‬میلیون دالر به‬ ‫رونق اقتصاد کشور کمک می کند‪ ،‬تولید نهال میوه های دانه ریز مثل انگور است‪ .‬کاری که در‬ ‫قالب ‪ 10‬پروژه ملی در حال اجرا است‪.‬‬ ‫بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته این کار در طی‪ 4‬سال می تواند برای‪ 50‬نفر شغل‬ ‫مفیدایجاد کند‪.‬‬ ‫تولید نهال میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری‬ ‫تولید نهال میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری مانند پرتغال نیز در این طرح دیده و‪10‬‬ ‫پروژه نیز برای ان در نظر گرفته شده است‪ .‬طرحی که با ارزش افزوده‪ 4‬میلیون دالری اجرایی‬ ‫می شود و پس از ‪ 4‬سال به نتیجه خواهد رسید‪ .‬همه این طرح ها قرار است عددی حدود‬ ‫‪ 220‬میلیون دالر ارزش افزوده برای کشور به همراه داشته باشند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
روزنامه رویداد امروز 1210

روزنامه رویداد امروز 1210

شماره : 1210
تاریخ : 1400/08/23
روزنامه رویداد امروز 1209

روزنامه رویداد امروز 1209

شماره : 1209
تاریخ : 1400/08/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!