روزنامه رویداد امروز شماره 1040 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1040

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1040

روزنامه رویداد امروز شماره 1040

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ #‬من‪-‬ماسک‪-‬می زنم‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 21‬فروردین ماه‪1400‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪ 10‬اوریل ‪2021‬‬ ‫‪ 27‬شعبان ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1040‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اظهارنظرهایجنجالیکاندیدابیش ‬ ‫ازپیشبهچشممی خورد‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫تالش برای داغ کردن تنور‬ ‫انتخابات‬ ‫‪03‬‬ ‫دولت خود مانع اصلی‬ ‫تولید است‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫یزد‬ ‫رویدا د زید‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫فشار دستکاری نرخ ارز به نیروی کار کشور‬ ‫یک کارشناس اقتصادی گفت‪ :‬اگر در سال ‪ ۱۴۰۰‬مانع دستکاری نرخ ارز و مصوبات مجلس برای افزایش نرخ ارز شویم و ثبات اقتصاد کالن‪ ،‬کیفیت بازار کار و محصول را‬ ‫در اولویت قرار دهیم‪ ،‬اقتصاد ایران نجات پیدا می کند‬ ‫‪03‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫باغ لک لک های دزفول‬ ‫تمهیداتجدیدرنظر گرفته شدهاست‬ ‫سالمتمردم‬ ‫اولویتاصلی‬ ‫ستادمقابله‬ ‫با کرونایاستان‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫سبز در ابرکوه‬ ‫تولید گوجه‬ ‫درصد کاهش یافت‬ ‫‪۵۰‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 21‬فروردین‬ ‫شنبه ‪ 21‬فروردین‬ ‫ماه‪ / 1400‬سا ل‬ ‫چهارم ‪ /‬شماره ‪1040‬‬ ‫ماه‪ / 1400‬سا ل‬ ‫چهارم ‪ /‬شماره ‪1040‬‬ ‫اغازعملیاتعمرانی‬ ‫پارکینگزیرسطحیتوحید‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫باغ لک لک ها یکی از نقاط زیبای شهرستان دزفول است که از نیم قرن پیش تاکنون به عنوان یکی از زیستگاه ها و محل های النه گذاری و جوجه اوری گونه ارزشمند لک لک به شمار می اید و هرساله تعدادی از درختان بلند و‬ ‫خشکیده اکالیپتوس این باغ برای النه گذاری و جوجه اوری مورداستفاده لک لک ها قرار می گیرند‪.‬‬ ‫‪07‬‬ ‫اینده بازار نفت برای ایران چگونه است؟‬ ‫اینده روشن‬ ‫در انتظار نفت ایران‬ ‫شماره ‪26‬‬ ‫نفر در یزد شغل‬ ‫برای‪ ۶۷‬هزار‬ ‫ایجادمیشود‬ ‫شــده بــرای ایــن‬ ‫در نظــر گرفته‬ ‫بــر ‪ ۴۲۶‬هــزار و‬ ‫واحدهــا بالغ‬ ‫ـازمان صنعــت‪،‬‬ ‫رئیــس سـ‬ ‫ریال است‪ .‬رئیس‬ ‫‪ ۲۶۲‬میلیارد‬ ‫ـارت اســتان یــزد‬ ‫معــدن و تجـ‬ ‫ــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫ســازمان صنع‬ ‫ــه بــه جوازهای‬ ‫گفــت‪ :‬با توج‬ ‫ـتان یــزد ادامــه داد‪:‬‬ ‫تجارت اسـ‬ ‫صادرشــده در ســال‬ ‫شود با راهاندازی‬ ‫تاســیس‬ ‫نهچندان محمدرضا علمدار یزدی‬ ‫پیشبینی می‬ ‫شــته‪ ،‬در ایندهای‬ ‫از ایــن واحدهــا‬ ‫گذ‬ ‫و بهرهبــرداری‬ ‫‪ ۶۷‬هــزار نفــر در‬ ‫ـرای بیــش از ‪۶۷‬‬ ‫دور بــرای‬ ‫نهچنــدان دور‪ ،‬بـ‬ ‫جــاد میشــود‪.‬‬ ‫در اینــدهای‬ ‫یــزد شــغل ای‬ ‫اشتغالزایی شود‪.‬‬ ‫گفتگو با مهر با اشاره‬ ‫نفر در استان یزد‬ ‫محمدرضا علمدار یزدی در‬ ‫تاسیس هزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫عــداد مجوزهای‬ ‫ازلحاظ صدور جواز‬ ‫یزدی اظهار داشــت‪ :‬ت‬ ‫اینکه استان یزد‬ ‫دارد‪ ،‬علمــدار‬ ‫در استان یزد طی‬ ‫به‬ ‫جایگاه اول کشــور قــرار‬ ‫صنعتی صادرشــده‬ ‫‪ ۵۹۵‬طرحهای‬ ‫واحــد صنعتی در‬ ‫درصد‪،‬پیشبینی‬ ‫گذشــته ‪ ۳‬هــزار و‬ ‫ازلحاظتعداد‪۲۳‬‬ ‫داشــت‪ :‬در ســال‬ ‫سال گذشته‬ ‫پیشبینی اشتغال‪۴۰‬‬ ‫اظهــار‬ ‫این‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫در یــزد صادر شــد‬ ‫گذاری‪ ۵۰‬درصد و‬ ‫ـره جــواز تاســیس‬ ‫درصدی سرمایه‬ ‫فقـ‬ ‫ـال ‪ ۹۸‬با رشــد ‪۲۳‬‬ ‫را نشان میدهد‪.‬‬ ‫میزان نســبت به سـ‬ ‫گذاری درصد رشد‬ ‫عنوان کرد‪ :‬سرمایه‬ ‫مواجه بوده است‪ .‬او‬ ‫صفحه اخر‬ ‫ابرکوه گفت‪ :‬به‬ ‫مدیریت جهاد کشاورزی‬ ‫سرپرست‬ ‫همچنین توفان در اواخر‬ ‫گرمازدگی‪ ،‬کاهش دما و‬ ‫گوجهسبز در باغهای‬ ‫علت‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬و امسال‪ ،‬تولید‬ ‫اسفند سال‬ ‫حدود ســه هزار‬ ‫بیش از ‪ ۶‬هزار تن به‬ ‫سالمت مردم اولویت‬ ‫این شهرســتان از‬ ‫یزد بابیان اینکه‬ ‫استاندار‬ ‫استان است گفت‪ :‬با‬ ‫تن کاهشیافت‪.‬‬ ‫ایرنابابیاناینکه‬ ‫مقابله با کرونای‬ ‫هوشمنددر گفتوگوبا‬ ‫اصلی ستاد‬ ‫کرونا‪ ،‬دورکاری‬ ‫علیمحمد‬ ‫امار مبتالیان به‬ ‫طبیعی هفتاد میلیارد‬ ‫توجه به افزایش‬ ‫سبز براثر حوادث‬ ‫در ادارات اســتان‬ ‫محصول گوجه‬ ‫بهصورت جدی‬ ‫میزانخسارتتوسط‬ ‫در هفتــه جاری‬ ‫دیدهاظهار کرد‪:‬این‬ ‫مصوبه را بهصورت‬ ‫ریالخسارت‬ ‫ارائهشده است‪.‬‬ ‫و اگر ادارهای این‬ ‫براورد و به استان‬ ‫اعمال شود‬ ‫برخورد قرار گیرد‪.‬‬ ‫کارشناســان مربوطه‬ ‫محصول در ســطح‬ ‫اجرا نکرد باید مورد‬ ‫ـزود‪ :‬برداشــت این‬ ‫درست‬ ‫طالبی در نشست‬ ‫ایــن مســئول افـ‬ ‫ایرنا‪ ،‬محمدعلی‬ ‫ـتان اغــاز و تــا اواخر‬ ‫قــرار میگیرد و‬ ‫به گزارش‬ ‫هــای ایــن شهرسـ‬ ‫بحران اســتان‬ ‫خوشبختانه با توجه به‬ ‫‪ ۵۰۰‬هکتــار از باغ‬ ‫با اشاره به اینکه‬ ‫در استان افزود‪:‬‬ ‫خــاص ان‪ ،‬ایــن‬ ‫ادامه دارد‪ .‬هوشــمند‬ ‫این ستاد‬ ‫بسیار خوبی که در‬ ‫ویژگیهــای‬ ‫استانداریزدازتکمیل‬ ‫اردیبهشــتماه‬ ‫انجام میشود‪،‬‬ ‫همکاری بین بخشی‬ ‫باوجود بیمارســتان‬ ‫معاون‬ ‫هزار و ‪ ۲۰۰‬کشاورز‬ ‫تعامل و‬ ‫کرونا در اســتان‬ ‫اســت که‬ ‫ســتان بحران یزد‬ ‫توسط‬ ‫با‬ ‫برداشت‬ ‫مقابله‬ ‫طور‬ ‫شرایط اب و هوایی به‬ ‫و تجهیز بیمار‬ ‫بحــران ســایر‬ ‫ـال گذشــته و در‬ ‫کار‬ ‫یک سـ‬ ‫ســیار خوبــی در‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫تخصصــی‬ ‫اردیبهشــتماه ســال‬ ‫ــاهد موفقیت ب‬ ‫برداشت میشود‪.‬‬ ‫در مواقع بحران‬ ‫تا پایــان‬ ‫وجــود داشــت ش‬ ‫محصول از هر هکتار‬ ‫بیمارستانها‬ ‫ادامه داد‪ :‬متاســفانه‬ ‫داد‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫متوسط ‪ ۱۳‬تن‬ ‫محصول را از باغداران‬ ‫بیماری بودیم‪ .‬او‬ ‫جــاری خبــر‬ ‫تخصصــی خود‬ ‫کنترل این‬ ‫بیان کرد‪ :‬واسطهها‬ ‫بــه خدمــات‬ ‫مراجعهکنندگان‬ ‫احمد ترحمی‬ ‫ترحمی‪ ،‬در بازدید‬ ‫شاهد افزایش تعداد‬ ‫این مسئول‬ ‫های مجاور عرضه‬ ‫مهر‪ ،‬احمد‬ ‫شــدن در مــوارد‬ ‫شــهرها و اســتان‬ ‫در این هفته‬ ‫بــدون درگیــر‬ ‫در مراکز درمانی‬ ‫ـاخت بیمارســتان‬ ‫خریداری و به بازار‬ ‫صعودی بستریشدگان‬ ‫ابرکوه تصریح کرد‪:‬‬ ‫از مراحــل سـ‬ ‫میدهنــد و از‬ ‫کشاورزی‬ ‫و افزایش‬ ‫اورژانســی ادامــه‬ ‫ویژهایدر اینزمینه‬ ‫پزشــکی یــزد بر‬ ‫ترین بحرانــی و‬ ‫میکنند‪ .‬سرپرست جهاد دهستان فراغه و منطقه‬ ‫طلبدتصمیمات‬ ‫ــد انچه در بروز‬ ‫هستیم کهمی‬ ‫بحــران علــوم اجرایی و عمرانی بزرگ‬ ‫بخشهای ان همانن‬ ‫قدردان همراهی و‬ ‫گوجهســبز بیشتر در‬ ‫تسریع در عملیات‬ ‫این مسئول جهاد‬ ‫استاندار یزد گفت‪:‬‬ ‫کرد‪ .‬تعطیلــی‬ ‫محصول‬ ‫افتاد‪ ،‬جلوگیری‬ ‫میشــود‪.‬‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫شرق کشور تاکید‬ ‫ویروس کرونــا اتفاق‬ ‫اصناف هســتیم و‬ ‫بیمارستان بحران جنوب‬ ‫همه مردم و بهویژه‬ ‫علوی بخش مرکزی تولید خشکسالی و سرمازدگی‪،‬‬ ‫اندرکاران و شــیوع‬ ‫شــکلی در تامین‬ ‫مشــارکت‬ ‫ـر از همــه دســت‬ ‫وی افــزود‪ :‬هیــچ م‬ ‫که توسط مراکز‬ ‫ابرکوه بروز افات‪،‬‬ ‫توجه به اقداماتی‬ ‫مــی ضمن تقدیـ‬ ‫تبدیلــی و پراکندگی‬ ‫برای میشــود‪.‬‬ ‫کشــاورزی‬ ‫ـتان بحران و خرید‬ ‫ترح‬ ‫خوشبختانه با‬ ‫باید همه امکانــات‬ ‫قیمت‪ ،‬نبــود صنایــع‬ ‫انجامشده شاهد‬ ‫برای تکمیل بیمارسـ‬ ‫ــروژه بیان کــرد‪:‬‬ ‫نبــود ثبــات‬ ‫همچنین دیگر مراکز‬ ‫منطقهبیان کرد‪.‬‬ ‫ــود تا اعتبار‬ ‫استان یزد نداریم‬ ‫ایــن پ‬ ‫مشکالتباغداران‬ ‫بهداشتی و‬ ‫بیمارســتان بســیج ش‬ ‫ـم‪ .‬طالبی ادامه‬ ‫این بیمارستان در‬ ‫درختانرابخشیاز‬ ‫بیماری در اســتان بودیـ‬ ‫تکمیل و تجهیز این‬ ‫پایان تجهیزات‬ ‫جــام میدهیم‪.‬‬ ‫ـال جاری شــاهد‬ ‫کنترل این‬ ‫ـوان این مهم را ان‬ ‫عالوه بر مصوبات‬ ‫اردیبهشــتماه سـ‬ ‫و بــا تمام تـ‬ ‫اعمال محدودیت‬ ‫مقابلــه بــا کرونا‬ ‫پایــان‬ ‫شــیم‪ .‬جانشــین‬ ‫داد‪ :‬هرگونه‬ ‫دارویی ریواس‬ ‫ـتاد پیشــگیری و‬ ‫ـتگاهها و نهادهــای‬ ‫عمرانی بیمارســتان با‬ ‫موج اول تا سوم‬ ‫جانشــین سـ‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫ـارکت‬ ‫پروژه مهم قرار بود‬ ‫در‬ ‫گیاه‬ ‫عملیات‬ ‫تجربیات خوبی که‬ ‫ـتاد ملــی بــا مشـ‬ ‫کرونااستانیزدضمن‬ ‫اغاز‬ ‫قــدردان همکاری‬ ‫یاداور شد‪ :‬این‬ ‫سـ‬ ‫الزم را توجه به‬ ‫شــور شــد و همه‬ ‫پیشگیریومقابلهبا‬ ‫میشــود و البته‬ ‫عنوان استان یزد‬ ‫قدیم فرخی در‬ ‫داریم که زبانزد ک‬ ‫همراهی و همکاری‬ ‫ستاد‬ ‫در مهریز‬ ‫ذیربــط انجام‬ ‫بیمارستان بحران یزد‬ ‫مرمت بیمارستان‬ ‫ـزود‪ :‬همچنین با‬ ‫در اســتان یزد‬ ‫نگیرد و کماکان‬ ‫امیدواریم در این‬ ‫با بازسازی و‬ ‫اســتاندار یــزد افـ‬ ‫تشریح ویژگیهای‬ ‫ـت‪ .‬محمود نوری‬ ‫نارضایتی قــرار‬ ‫برسد که پس از‬ ‫جهادی وارد شــدند‬ ‫نوسازی کاملوتغییر‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫ـتانی خواهیم داشـ‬ ‫بودند کهباعث‬ ‫ابخیزداری مهریز گفت‪:‬‬ ‫‪ ۹۹‬به بهرهبرداری‬ ‫ـکی عملیاتی و‬ ‫میگیرد شــاهد‬ ‫بیمارستانبحرانیزدبا‬ ‫همــه درخواست جمع کثیری از اقشار مختلف فروشگاههایبزرگدایر‬ ‫با ســتاد اسـ‬ ‫و مهر و ابان‬ ‫اداره منابع طبیعی و‬ ‫شــگاه علوم پزشـ‬ ‫همکاری که صورت‬ ‫دلیل فرسودگی‬ ‫گیرد و متاسفانه‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫بیمارستان شهید رهنمون‬ ‫توجه به‬ ‫قسمتهایی از ان به‬ ‫معاون درمان دان‬ ‫در سطح‪ ۴۰‬هزار‬ ‫رئیس‬ ‫همچنین موافقت مرکز‬ ‫مرحله نیز با‬ ‫تبعیضی نباید صورت‬ ‫و مرتعی ریواس‬ ‫توجه شــادکام‪،‬‬ ‫کاربری بنای قدیمی‬ ‫این بیماری باشیم‪.‬‬ ‫نشست اظهار داشت‪:‬‬ ‫ـی‪ ،‬تخریب‬ ‫ـتگاههای مربوطه و‬ ‫با نظر تیم فنی‬ ‫ستاد مردم شد‪،‬‬ ‫برداشت گیاه دارویی‬ ‫ـود‪ .‬معــاون سیاسـ‬ ‫جلوگیری از گسترش‬ ‫تصمیمات بهداشــتی‬ ‫اســتحکام بنا مقرر شد‬ ‫روستای علیاباد‬ ‫صدوقی نیز در این‬ ‫و دسـ‬ ‫رغم اینکه مصوبه‬ ‫ان ایجــاد میشـ‬ ‫اخالق و معنویات‬ ‫شهرستان در حوالی‬ ‫گونــه که بایــد به‬ ‫مراجعهکنندگان‬ ‫مبتالیان شهید‬ ‫ابتکار و عدم‬ ‫ـت مقرر شــد علی‬ ‫انجام شــود که با‬ ‫تجهیــز‬ ‫هکتار از مراتع این‬ ‫یزد همواره در‬ ‫گرفته بود ان‬ ‫اینکه بخش زیادی از‬ ‫استاندار یزد ادامه داد‪:‬‬ ‫بــا افزایش امــار‬ ‫بهداشـ‬ ‫مقاومســازی پروژه‬ ‫شهرستان اغاز شد‪.‬‬ ‫استان‬ ‫کاملــی را در نظر‬ ‫ـورت نگرفــت و‬ ‫با توجه به‬ ‫امنیتی و اجتماعی‬ ‫سرطانی و همچنین‬ ‫است و عملیات‬ ‫بخش مرکزی این‬ ‫تمامــی ســاختمان‬ ‫محدودیتهای‬ ‫موافقت الزم صـ‬ ‫اقدام عاجل‬ ‫زبانزد است‬ ‫چهلگزی در‬ ‫ـتان منحصر به یزد‬ ‫پزشکان را بیماران‬ ‫ایرنا افزود‪ :‬برداشت‬ ‫ملی‬ ‫حساســیت کار‪،‬‬ ‫پیشرو و‬ ‫تبلیغات اســالمی‬ ‫ســت مردمــی و‬ ‫ـاخت این بیمارسـ‬ ‫ــه هســتیم و اگر خداینکــرده خواهیم به مطب‬ ‫ورودی توجــه بــه‬ ‫باقری در گفتوگو با‬ ‫ـکیل داده و نقــش‬ ‫توجــه بــه درخوا‬ ‫ـی از ســقفهای‬ ‫نجیمی‪ ،‬مدیرکل‬ ‫حداقل زمان مواج‬ ‫سـ‬ ‫ـط بــا کرونــا تشـ‬ ‫سید علی‬ ‫اصلی و‬ ‫حــران شــدیدی‬ ‫خردادماه جاری‬ ‫امــا بــا‬ ‫ـازی و بخــش بزرگـ‬ ‫علیرضــا‬ ‫ـت گفــت‪ :‬اســتان‬ ‫بیمــاران مرتبـ‬ ‫نماز جماعت در‬ ‫نگیــرد شــاهد ب‬ ‫مقررات تــا اواخر‬ ‫ـان جدیــد کرونــا‬ ‫در عین مجزا بودن از ساختمان تخصصی و مقاومسـ‬ ‫ـک ایــن پــروژه بــا‬ ‫ـن نشسـ‬ ‫های صــورت‬ ‫ارگانهای مربوطه‬ ‫رئیس دانشگاه علوم‬ ‫ـن گیاه نادر طبق‬ ‫ــگیری از مبتالیـ‬ ‫دارد‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫تخریــب شــد و اینـ‬ ‫یک بیمارســتان‬ ‫رعایت اییننامه‬ ‫ایـ‬ ‫ــورد اســتان یــزد نیــز در ایـ معنویات مثل بســیاری‬ ‫محمدرضا میرجلیلی‪،‬‬ ‫مهمــی در پیش‬ ‫شهرســتان ادامه‬ ‫جــزا‪ ،‬همجــوار با‬ ‫قدیمــی‬ ‫در فضای بــاز و با‬ ‫ـای کمتــری در م‬ ‫شدن چند بخش‬ ‫گفت‪ :‬خوشبختانه‬ ‫محدودیت بود‪.‬‬ ‫همواره در اخالق و‬ ‫در دشــت ریواس‬ ‫م‬ ‫ممکــن و‬ ‫استان همهساله‬ ‫ـذا محدودیتهـ‬ ‫ـت کــه در کوتاهتریــن زمان استانداردهای فنی و اضافه‬ ‫صدوقی یزد نیز‬ ‫ـوده و اســت و لــذا‬ ‫اییننامه یزد‬ ‫طالبی ادامه داد‪:‬‬ ‫ریواس در تنها دشت‬ ‫ـوق تخصصی اسـ‬ ‫پایشی دارنــد لـ‬ ‫پزشکی شهید‬ ‫ـال جــاری امــاده‬ ‫بهداشتی برگزار شود‪.‬‬ ‫شــرو و زبانــزد بـ‬ ‫اعمالشــده و البتــه‬ ‫پزشکی‪ ،‬پرستاری‬ ‫فـ‬ ‫نشانهگذاری بذر‬ ‫همچنین رصد و‬ ‫نظارت منابع طبیعی‬ ‫روز گذشته انجام‬ ‫اردیبهشــتماه سـ‬ ‫از مــوارد پی‬ ‫خــی از پزشــکان‬ ‫توان خدمات الزم‬ ‫در پیــش بودن‬ ‫اقدامات انجامشده و‬ ‫ستاد ملی است که‬ ‫کرد‪ :‬در پایــان‬ ‫قرارگرفتــه اما ناچار‬ ‫کشــاورزان منطقه و‬ ‫شــخص بر‬ ‫ـم بــا توجــه به‬ ‫در خردادماه به‬ ‫ممکن می‬ ‫تردد‪ ،‬مصوبه‬ ‫صورت کامل با‬ ‫ترحمی عنــوان‬ ‫بالفاصلــه بعد از م‬ ‫کامال مــورد تاکید‬ ‫درخواســت داریـ‬ ‫با همکاری‬ ‫گیرد‪ .‬این مسئول با‬ ‫ـود و امیدواریــم‬ ‫تجربه مجالس‬ ‫پشــتیبانی را ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫نیروی انتظامی به‬ ‫بهداشــتی‬ ‫تجهیز میشـ‬ ‫صــورت میگیــرد‬ ‫اسفندماه صورت می‬ ‫شــکان هســتیم‪.‬‬ ‫رمضان و با توجه به‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫شــرایط بحرانی‬ ‫خانواده‬ ‫ـه‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫پز‬ ‫شد و باید‬ ‫در نیمه اول‬ ‫مطــب برخــی‬ ‫کاربردهای فراوانی‬ ‫کرونا بقیه اعضــای‬ ‫قانونی صورت گیرد‬ ‫ماه مبارک‬ ‫ـتان در مواقــع و‬ ‫ـتی رعایت شــد‬ ‫بهرهبرداری برسد‪.‬‬ ‫بــه فعالیــت‬ ‫گیاهی خوراکی‪،‬‬ ‫متخلفان برخورد‬ ‫ـدن مورد مثبت‬ ‫عملهــای جراحــی‬ ‫ایــن بیمارسـ‬ ‫همه موارد بهداشـ‬ ‫و پایش شــده و‬ ‫در اختیــار ســتاد‬ ‫شــاره اینکه این‬ ‫کمال تشکر را شـ‬ ‫اجراشده و با‬ ‫همچنیــن همــه‬ ‫فــراوان و امالح‬ ‫ماه محرم که‬ ‫این شــخص رصد‬ ‫تخلیــه میشــود و‬ ‫ا‬ ‫وجود نداشــت‬ ‫نهادهای انتظامی‬ ‫بــه گفتــه او‬ ‫ویتامینهای ‪ A‬و ‪C‬‬ ‫ـه بخشها درگیر‬ ‫افراد مرتبط با‬ ‫ـکلی در این زمینه‬ ‫بالفاصلــه‬ ‫اســتان به دلیل‬ ‫و از زحمات همه‬ ‫دارد اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫متوقفشــده و همـ‬ ‫ـزو ویژگیهــای ان‬ ‫با توجه به اینکه‬ ‫و کمترین مشـ‬ ‫کنترل بیماری در‬ ‫توجه به درخواست‬ ‫غیرضــروری‬ ‫یزد اظهار داشت‪:‬‬ ‫ـیم و کلســیم جـ‬ ‫هســتند‪ .‬سردار‬ ‫بخش زیادی از‬ ‫مبارک رمضان نیز با‬ ‫کــرد‪ :‬امیدواریم‬ ‫معدنــی نظیر پتاسـ‬ ‫داریم‪ .‬استاندار‬ ‫بیماران کرونایی‬ ‫ـواس مهریز تنها‬ ‫به کرونا هستیم‬ ‫ســت‪ .‬او اضافه‬ ‫یزد در ماه‬ ‫ســتان یــزد نمــاز‬ ‫مداوا و بســتری‬ ‫اینکه دشــت ریـ‬ ‫افزایش مبتالیان‬ ‫همیــن مســئله ا‬ ‫سپاه الغدیر استان‬ ‫ـابقه دارالعبــاده ا‬ ‫ـت‪ .‬باقــری بابیان‬ ‫هر چه ســریعتر‬ ‫متاسفانه شاهد‬ ‫ســتان محســوب‬ ‫همچون گذشته‬ ‫پورشمسی‪ ،‬فرمانده‬ ‫مردمــی و سـ‬ ‫گرفته میشــود‬ ‫اسـ‬ ‫اییننامهها برپا‬ ‫ـه ایــن گیــاه در ا‬ ‫درخواستداریم‬ ‫و رصد و پیگیری‬ ‫با تصمیماتی که‬ ‫ســاجد با رعایت‬ ‫منطقــه پرورشیافتـ‬ ‫از اقشار مختلف‬ ‫مبتالیان و جلوگیری از ورود رضا همچنان در زمینه پایش‬ ‫در برداشت گیاه‬ ‫بهداشتی و فاصلهگذاری‬ ‫جماعت در م‬ ‫فرماندار شهرستان‬ ‫مردم و مسافران‬ ‫شاهد توقف افزایش‬ ‫علیرضا گفت‪:‬‬ ‫شــته و خواهیم‬ ‫ادامه داد‪ :‬بخش‬ ‫رعایت اییننامههای‬ ‫محمد رستگاری‪،‬‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫دا‬ ‫تصریح‬ ‫مغایر بود‪ .‬او‬ ‫را‬ ‫ـیم‪.‬‬ ‫الزم‬ ‫افزایــش مبتالیــان‬ ‫میشود‬ ‫بحرانی در اســتان باشـ‬ ‫درمان همکاری‬ ‫باشد‪ .‬سید‬ ‫با‬ ‫همکاری بسیار خوب‬ ‫ســترش کرونــا و‬ ‫نیز در با کادر‬ ‫مضایقه نمیکنیم‬ ‫فرایندها نمونهبرداری و‬ ‫بــه وضعیــت‬ ‫تابع مقررات باشند‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫اجتماعــی از گ‬ ‫اصناف مرکــز اســتان‬ ‫هیچگونه تالشــی‬ ‫جدیــد را قبل از‬ ‫اســتاندارد یــزد‬ ‫دیگر‬ ‫باید‬ ‫صورت یزد هم‬ ‫امیدواریم با رعایت‬ ‫داشــت و از‬ ‫تــا بتوانیم موج‬ ‫مدیــرکل‬ ‫ـوط بــه واحدهای‬ ‫بین بخشــی که‬ ‫یک سال گذشته‬ ‫جلوگیــری نموده‬ ‫حســنی‪ ،‬رئیــس تــاقخوشــبختانه اصناف اســتان‬ ‫ازمــون مربـ‬ ‫امیدواریــم با همکاری‬ ‫توجه به بررســیهای‬ ‫ـیم‪ .‬اصناف در‬ ‫همچنین زدن ماســک‬ ‫نشســت گفت‪:‬‬ ‫هزار تن نهاده‬ ‫اســت که ســال‬ ‫شدن کنترل کنیم‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬با‬ ‫ـا در اســتان باشـ‬ ‫جان مردم و‬ ‫گذاری اجتماعی و‬ ‫این‬ ‫صنفی اســتان‬ ‫ـاهد کنتــرل کرونـ‬ ‫بحرانی‬ ‫داشتهاند و سالمتی و‬ ‫تعطیلی و یا‬ ‫نسبت به کاالهای‬ ‫توزیع ‪۱۰‬‬ ‫یزد فاصله‬ ‫اصناف مختلف‬ ‫میگیــرد شـ‬ ‫گیری در زمینه‬ ‫فراینــد عــدد ‪۱۵۱‬‬ ‫انجامشده‬ ‫همکاری الزم را‬ ‫انتظامی استان‬ ‫محدودیتها توسط‬ ‫هرگونه تصمیم‬ ‫توجــه به اینکه‬ ‫بهدانی فرد‪ ،‬فرمانده‬ ‫‪ ۹۹‬ایــن‬ ‫ســال ‪۸۰ ،۹۹‬‬ ‫دامداران یزدی‬ ‫قرارگرفته اما با‬ ‫رغم و رعایت‬ ‫تصاعــدی شــدن‬ ‫حال همه است‬ ‫نمونهبــرداری‬ ‫امده ســردار‬ ‫اولویــت بــر نــان‬ ‫خــود اختصــاص‬ ‫متاســفانه علی‬ ‫ــری از رشــد و‬ ‫محدودیت شامل‬ ‫بین‬ ‫حمیدرضا‬ ‫اتفاقاتی به وجــود‬ ‫ازمــون را بــه‬ ‫نشســت گفــت‪:‬‬ ‫مجلــس و رئیــس‬ ‫شــاهد جلوگی‬ ‫ـول واحدهــای‬ ‫اییننامه بهداشــتی‬ ‫یک ســال گذشــته‬ ‫نیــز در ایــن‬ ‫درصــد محصـ‬ ‫مــردم اردکان در‬ ‫زارع بنادکوکی‬ ‫شــت در زمینــه‬ ‫ـن تعــداد ‪۱۱۹‬‬ ‫امور دام استان یزد‬ ‫شــیم و رعایــت‬ ‫وضعیت معیشــتی‬ ‫هرگونه طــی‬ ‫هایی کــه وجــود دا‬ ‫نماینــده‬ ‫داد کــه از ایـ‬ ‫اداره کل پشتیبانی‬ ‫ـتان مطابــق بــا‬ ‫مبتالیــان با‬ ‫ـتان یزد نیــز گفت‪:‬‬ ‫یــادی از اصناف‬ ‫درخواســت‬ ‫سرپرست‬ ‫اعمال نشد و باعث‬ ‫صنفــی اسـ‬ ‫بقیه مغایر است‪.‬‬ ‫دامی توسط این‬ ‫کــه بخــش ز‬ ‫مجمع نمایندگان اسـ‬ ‫داریــم بهجــای‬ ‫همه را میطلبد‬ ‫استانداردها مطابق و‬ ‫‪ ۱۰‬هزار تن نهاده‬ ‫نوروزی ممنوعیتی‬ ‫و یا محدودیت‬ ‫اســتانداردهای ملــی اســت‪.‬‬ ‫لــذا درخواســت‬ ‫با همکاری‬ ‫از توزیع بیش از‬ ‫زمینه تعطیلــی‬ ‫وضعیت سفرهای‬ ‫ایرنا مورد با‬ ‫منظور اســتمرار سطح‬ ‫مناســبی ندارنــد‬ ‫نیمه اول فروردین‬ ‫مواجه باشیم اما‬ ‫تصمیمگیــری در‬ ‫ـی در گفتوگــو با‬ ‫جدید با مشکل‬ ‫محدودیت باشــیم تــا‬ ‫دامداران استان در‬ ‫زارع بنادکوکی به‬ ‫هیچگونه استثنایی‬ ‫ضــا زارع بنادکوکـ‬ ‫شد در سال‬ ‫ازمون به گفته‬ ‫اداره کل بین‬ ‫بوده و‬ ‫اســتانداردها و اظهارنظر‬ ‫تعطیلــی شــاهد‬ ‫ســنا‪ ،‬نادر ســلیم‬ ‫حمیدر‬ ‫هزار صنف درخطر‬ ‫هزار و ‪ ۵۳‬نمونه‬ ‫داد‪ .‬به گزارش ای‬ ‫باید شامل حال همه محمدرضا دشــتی افزود‪:‬‬ ‫کیفیت مورد انتظار در‬ ‫معیشتی بیش از ‪۴۵‬‬ ‫سال گذشته سه‬ ‫ـال جــاری خبــر‬ ‫ـت نمونه کاالها‬ ‫منظــور حمایت‬ ‫نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫ملی نســبت به‬ ‫اما زندگی و‬ ‫سـ‬ ‫خصوص‪ ،‬ضــروری اسـ‬ ‫ضــوع افزود‪ :‬به‬ ‫وجــود‬ ‫ـاق بــا اســتاندارد‬ ‫تعطیــل شــدند‬ ‫ــاره بــه این مو‬ ‫(صنفی) در ایــن‬ ‫ارزیابــی انطبـ‬ ‫ـگاههای کوچــک‬ ‫با اســتانداردهای‬ ‫ـور‪ ،‬این اداره کل‪،‬‬ ‫با اش‬ ‫مثــال فروشـ‬ ‫تولیدی و توزیعی‬ ‫شــرایط انطباق‬ ‫خــش دام و طیـ‬ ‫پس از ازمون‪،‬‬ ‫کاالهای واحدهای‬ ‫تولیدکننــدگان ب‬ ‫غیر این صورت‪،‬‬ ‫ایام تعطیل حتی‬ ‫ـداد ‪ ۲‬هــزار و ‪۵۰۸‬‬ ‫از‬ ‫را احراز کند که در‬ ‫در‬ ‫کاری‬ ‫ـ‬ ‫کامل‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫خـــبر‬ ‫شــد کــه از ایــن‬ ‫ضمن برقراری نوبت‬ ‫ملی مربوطه‬ ‫جمعاوری‪،‬توقیف‬ ‫به تولیدکنندگان‬ ‫انجــام‬ ‫نشــان یادشــده‬ ‫راستای خدمت‬ ‫قانونیتذکر‪،‬اخطار‪،‬‬ ‫ـق و بقیه مغایر با‬ ‫دارالعباده بتوانیم در‬ ‫روزهای عید در‬ ‫هــای مراتب‬ ‫مــورد منطبـ‬ ‫حقوقی و قضایی‬ ‫خود را دایر کرد‪.‬‬ ‫در‬ ‫از فرایند‬ ‫و مردم شــریف‬ ‫متخلفان به مراکز‬ ‫فروش و خدمت‬ ‫و نیکوکاران‬ ‫محکومین جرائم غیر‬ ‫ـود‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬یــک بخــش واحدهای و معرفی‬ ‫ســتان‪ ،‬فعالیت‬ ‫در سه هزار واحد‬ ‫‪ ۱۰‬هــزار تن انواع‬ ‫میلیــارد تومان نیاز‬ ‫بـ‬ ‫ا‬ ‫جاری تعداد زیادی از‬ ‫وقت انجام میشود‪.‬‬ ‫ـون مربــوط بــه‬ ‫ـن مدت بیش از‬ ‫مبلغی بالغبر ‪۱۰۰‬‬ ‫نمونهبــرداری و ازمـ‬ ‫ـتان ازاد و به اغوش‬ ‫تشریح ســال‬ ‫افــزود‪ :‬طــی ایـ‬ ‫ها‪ ،‬در اسرع‬ ‫ازادی انهــا‬ ‫حدود‪ ۸۰۰‬نوع کاال‬ ‫ـویا‪ ،‬ذرت و جو که‬ ‫او‬ ‫ستاد دیه استان با‬ ‫تعداد کل ازمون‬ ‫از زندانهای اسـ‬ ‫برنامه با ســاختاری‬ ‫صنعتی فعال یزد‬ ‫ازجملــه کنجاله سـ‬ ‫عمــد مالی را‬ ‫استان است که از‬ ‫مدیر نمایندگی‬ ‫ـت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫است تولیدی و‬ ‫نهــاده دامــی‬ ‫واحدهای صنفی استان‬ ‫انبارهــای ذخیــره‬ ‫ـارکت اســت‪.‬‬ ‫عمد استان گفت‪:‬‬ ‫تولیدی‬ ‫پخش خواهــد رفـ‬ ‫مربوط به محصولی‬ ‫ـد ان بارگیــری از‬ ‫ـال متوالی با مشـ‬ ‫محبوسان جرائم غیر‬ ‫خانوادهبازگردانیم‪.‬‬ ‫میشود و مجموع‬ ‫دیه اســتان یزد از‬ ‫هزار و ‪ ۹۰۲‬مورد‬ ‫ستاد دیه استان‬ ‫برای ششــمین سـ‬ ‫بالغبــر ‪ ۹۵‬درصـ‬ ‫اداره کل تولید‬ ‫طور میانگین در هر‬ ‫با وضعیت‬ ‫خریداران شد‪ .‬سلیم‬ ‫و تحت پوشش‬ ‫نمایندگی ســتاد‬ ‫مهمترین هدف‬ ‫‪۲‬‬ ‫لحظات متفــاوت‬ ‫ورزشی شهرداری یزد و‬ ‫ـان استاندارد این‬ ‫مورد اســت که به‬ ‫مددجویان مالی‬ ‫مدیر‬ ‫استان بود‪ ،‬تحویل‬ ‫او با تاکید بر‬ ‫مهربانی ویژهبرنامه‬ ‫از ســوی کارشناسـ‬ ‫ورود مددجویــان‬ ‫بیشترین طیف‬ ‫فرهنگی اجتماعی‬ ‫تعداد ‪ ۷۳‬هزار‬ ‫استراتژیک‬ ‫دامی بــا مجوزهای‬ ‫بدهکاران اوراق تجاری‬ ‫که‬ ‫برنامه تلویزیونی ماه‬ ‫ـوص پیشــگیری از‬ ‫ـت‪ :‬سازمان‬ ‫مددجویاننیازمند‬ ‫اخذ شــد که از این‬ ‫نفر فعالیت دارند‪.‬‬ ‫کلیــه نهادههــای‬ ‫به ترتیب شامل‬ ‫یــزد در خصـ‬ ‫ـزد خبــر داد و گفـ‬ ‫کمکبرایازادی‬ ‫واحدهای تولیدی‬ ‫شــان کرد‪ :‬تالش‬ ‫بقیه واحد‪2/5‬‬ ‫بابیــان اینکــه‬ ‫از ستاد دیه‬ ‫استان و تسهیم‬ ‫ــدی بدهــکاران‬ ‫شــبکه اســتانی یـ‬ ‫محوریتاصلی‬ ‫به زندان خاطرن‬ ‫از‬ ‫مطابق با استاندارد و‬ ‫جهت جلوگیری‬ ‫جهاد کشاورزی‬ ‫در رتبههــای بع‬ ‫افطــار از‬ ‫مالــی جرائم غیر‬ ‫جرائــم غیر عمد‬ ‫عمد و فرهنگسازی‬ ‫از سوی سازمان‬ ‫هزار و ‪ ۳۸۹‬مورد‬ ‫و اعتمادسازی در‬ ‫چــک و ســفته و‬ ‫مددجــو محکوم‬ ‫طور مســتقیم از‬ ‫مددجویان محکومبه‬ ‫الزم‬ ‫دیه فرهنگسازی‬ ‫‪۲‬‬ ‫برای جرائم غیر‬ ‫روی انتن میرود‪.‬‬ ‫هماکنــون ‪۱۶۷‬‬ ‫الزم و خریــد به‬ ‫نفقه در رتبه بعدی‬ ‫مجموعه ستاد‬ ‫ســر میبرند که‬ ‫زندان تولید بــه‬ ‫ســاس مقــررات‬ ‫با خیال اسوده به‬ ‫صورت میگیرد‪ ،‬از‬ ‫محکوم مهریه و‬ ‫زندانهای اســتان به‬ ‫رانندگی‪ ،‬حادثه‬ ‫ورود افــراد بــه‬ ‫بــر ا‬ ‫تا جایی که مردم‬ ‫ناشی از تصادفات‬ ‫نهادههای دامی‬ ‫ـداد ‪ ۱۶۷‬مددجو‬ ‫عمد در‬ ‫تومان نیاز است‪ .‬به‬ ‫بین مردم است‬ ‫سامانه بازار گاه‬ ‫پرداخت دیه‬ ‫ـزود‪ :‬هماکنون تعـ‬ ‫مالی کمک کنند‪.‬‬ ‫به گزینه بارگیری‬ ‫بالغبر ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫های اســتان به ســر‬ ‫قرار دارند‪ .‬عظیمی در ادامه مددجویانجرائمغیرعمد‬ ‫اینکه او افـ‬ ‫تا هنگام خرید‬ ‫ازادی انها‬ ‫مسعود عظیمی بابیان‬ ‫و دیه شــبه عمد‬ ‫غیر عمد در زندان‬ ‫دامداران خواست‬ ‫مبادی ورودی کشور‬ ‫باهمت خیرین‬ ‫مالی زن کار‬ ‫مالی جرائم‬ ‫گزارش فارس‪ ،‬ســید‬ ‫تالش هســتیم تا‬ ‫هشت محکوم‬ ‫استان یا بارگیری از‬ ‫در‬ ‫زمان زیادی از شروع‬ ‫افطار‬ ‫ـات‬ ‫در‬ ‫ـ‬ ‫ظ‬ ‫که از این تعداد‬ ‫تصریــح کرد‪:‬‬ ‫مهربانی ویژهبرنامه لح‬ ‫از انبارهای‬ ‫که بعضا مدت‬ ‫اذان میبرند‬ ‫مرد هستند و برای‬ ‫شمال) توجه کنند‪.‬‬ ‫بابیان نیمهتمام‬ ‫برنامــه ماه‬ ‫اندیشــی شــود‪.‬‬ ‫یک ساعت قبل از‬ ‫‪ ۱۵۹‬نفر از انها‬ ‫(بنادر جنوب یا‬ ‫مدارس استان یزد‬ ‫ـا گذشــته چاره‬ ‫رمضان هر شب‬ ‫بوده و تعداد‬ ‫ســاخت انهـ‬ ‫مدیرکل نوســازی‬ ‫ماه مبارک‬ ‫شبکه استانی یزد‬ ‫ـتان یــزد از کلنگ‬ ‫نهضت مدرسهسازی‬ ‫زنده بر روی انتن‬ ‫ــازی مدارس اسـ‬ ‫همراهی خیرین‬ ‫مغرب بهصورت‬ ‫مدیرکل نوس‬ ‫ســه در روســتای‬ ‫اینکه با‬ ‫ـت گفت‪ :‬اســتان‬ ‫تعطیلی مجدد‬ ‫ســعه یــک مدر‬ ‫شــتری گرفتــه اسـ‬ ‫خـــبر‬ ‫زنــی طــرح تو‬ ‫اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ســرعت بی‬ ‫‪ ۲۱۰۰‬کالس درس‬ ‫انتقــال اهــداف و‬ ‫ــت خبــر داد و‬ ‫کتابخانههای یزد‬ ‫ســال اینــده بــه‬ ‫فــی ایــن نهــاد و‬ ‫همتابــاد تف‬ ‫یــزد تا پنج‬ ‫پــروژه خیــری‪،‬‬ ‫و موجــب معر‬ ‫جواد ذاکر اظهار‬ ‫ـن بخــش مهــم‬ ‫اهمیــت در ایــن‬ ‫فرصتی مناســب برای‬ ‫گزارش تســنیم‪،‬‬ ‫ـالب اســالمی در ایـ‬ ‫نکتــه حائــز‬ ‫نیاز دارد‪ .‬به‬ ‫قرمــز کرونایــی‬ ‫ترحیم پــدر خیر در‬ ‫ـید مرتضی اوینــی‬ ‫ارمانهــای انقـ‬ ‫ـازی که از دیرباز در‬ ‫توسط مقام معظم‬ ‫ــالم وضعیــت‬ ‫اجرای شــهید سـ‬ ‫هزینههای مراســم‬ ‫این نهاد فرهنگی‬ ‫نهضت مدرسهسـ‬ ‫نامگذاری امسال‬ ‫بــه دنبــال اع‬ ‫ـت‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫ـتری صــرف‬ ‫فعالیتهای یکساله‬ ‫کتابخانههــای‬ ‫میتوانــد الگوی‬ ‫داشــت‪:‬‬ ‫اســت‪ .‬او به‬ ‫متدین و فداکار یزد‬ ‫اکنون ســرعت بیشـ‬ ‫اهم برنامههاسـ‬ ‫ـتان اســتان یــزد‪،‬‬ ‫ســازی اســت کــه‬ ‫انقالب انعکاس‬ ‫از فضــای مجازی‬ ‫ـر هنرمندان‬ ‫کرد و از هنرمندان‬ ‫ـتان یــزد اغازشــده‬ ‫امــر مدرسه‬ ‫در هفــت شهرسـ‬ ‫برنامه و اســتفاده‬ ‫خصوص شهدای‬ ‫ســترش مجــدد‬ ‫باشد‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫یــزد گفــت‪ :‬اکثـ‬ ‫رهبری اشاره‬ ‫مسئوالن‪ ،‬نهضت‬ ‫اسـ‬ ‫امیدافرین با زبان‬ ‫هنــری و مــرور‬ ‫رفیق اســمانی در‬ ‫ـل شــدند‪ .‬بــا گ‬ ‫جهت امور خیریه‬ ‫ـوزه هنــری اســتان‬ ‫ارزشهــای نظــام‬ ‫همراهی خیران و‬ ‫خلق اثار تاثیرگذار و‬ ‫خاطر برنامه‬ ‫شهدا در یک محل‬ ‫ـن مناطــق تعطیـ‬ ‫روســتاهای مناسبی در‬ ‫رئیــس حـ‬ ‫گروهــی در انتقــال‬ ‫مقابله با ویروس‬ ‫ســتایی بازدیــد‬ ‫گرفته و با‬ ‫و خواست با‬ ‫هفته هنر اسالمی به‬ ‫ایـ‬ ‫غبارروبی قبور مطهر‬ ‫لــی و به تحقق‬ ‫و رســانههای‬ ‫های بالاســتفاده رو‬ ‫‪ ۱۹‬و اعالم ستاد‬ ‫دورافتادهتریــن‬ ‫تصریح کرد‪ :‬انتشار‬ ‫ـرف کاالهای داخ‬ ‫برنامههای بزرگداشت‬ ‫گیری اســالمی‪،‬‬ ‫ـکات بهداشــتی‪،‬‬ ‫با از مدرســه‬ ‫مدرسهســازی در‬ ‫ویروس کووید‬ ‫شهرســتان از ‪۱۰‬‬ ‫ـت‪ .‬کوچکزاده‬ ‫اســتفاده بهتر و‬ ‫هنــر‪ ،‬مروج مصـ‬ ‫های گروهی و بهره‬ ‫ـدود و رعایــت نـ‬ ‫را در برگرفت‪ .‬او‬ ‫مهمی در تولید و‬ ‫اســالمی اسـ‬ ‫مناســب جهت‬ ‫قرمز شــدن هفت‬ ‫هنری و ادبی استان‬ ‫بــا تعــداد محـ‬ ‫ســتفاده از رســانه‬ ‫کمک کنند که نقش‬ ‫مرکز اســتان یزد‬ ‫و انتشــار مطالب‬ ‫شــد و راهکار‬ ‫کرونــا مبنــی بــر‬ ‫رویدادهای فرهنگی‪،‬‬ ‫کرونا با ا‬ ‫خدمــات فیزیکــی‬ ‫پیگیری شد‪ .‬ذاکر‬ ‫ـود‪ .‬محمدصــادق‬ ‫اســتان تا‬ ‫شعار امسال‬ ‫ـهدای هنرمنــد و تهیه‬ ‫رئیــس ســازمان‬ ‫کاربری این فضاها‬ ‫ـازی برگــزار میشـ‬ ‫هنر انعکاس‬ ‫ـتان یــزد‪ ،‬تمامــی‬ ‫مجازی و رســانههای‬ ‫دســتاوردهای ســفر‬ ‫و معرفی شـ‬ ‫از فضــای مجـ‬ ‫ارتباط بافرهنگ و‬ ‫یا تغییر‬ ‫شهرســتان اسـ‬ ‫اشتغالجواناندارد‪.‬‬ ‫امروز پنجشــنبه‬ ‫ـانی ان در فضــای‬ ‫مسئولین محلی شهر‬ ‫اشــاره بــه‬ ‫نــا افــزود‪ :‬تهیــه‬ ‫مردم و جوانان در‬ ‫از‬ ‫اظهار و اطالعرسـ‬ ‫ایر‬ ‫ها‬ ‫ـا‬ ‫کشور به استان یزد ادامه داد‪ :‬خاطرنشان کرد‪ :‬دیدار با‬ ‫ـتان‬ ‫ــرایط کرونایــی‬ ‫زاده در گفتوگــو بـ‬ ‫هــای این شهرسـ‬ ‫شهید موردنیاز‬ ‫ـالت مهــم در ش‬ ‫نوسازی مدارس‬ ‫ـت‪ .‬این مسئول‬ ‫کوچــک‬ ‫اموزشی این شهر‬ ‫کتابخانه‬ ‫خصوص شهید اوینی و‬ ‫پیگیریهای مستمر‬ ‫گروهــی یــک رسـ‬ ‫پیشبینیشــده اسـ‬ ‫بررسی مشــکالت‬ ‫فروردین تعطیل شد‪.‬‬ ‫دانم از تالشها و‬ ‫پخش چند مستند در‬ ‫خصوص اسالمی‬ ‫شهیدان بهخصوص‬ ‫در ندوشــن‪،‬‬ ‫ـای عمومــی در‬ ‫نوســازی کشــور‬ ‫الزم می‬ ‫‪۱۹‬‬ ‫هایمحتواییدر‬ ‫هنر اسالمی به یاد‬ ‫ـردم تفــت و میبــد‬ ‫بعدی رئیس ســازمان‬ ‫ـاس‪ ،‬کتابخانههـ‬ ‫ذوالفقاری‪،‬پخش کلیپ‬ ‫با کرد‪ :‬هفته‬ ‫مجدانــه نماینــده مـ‬ ‫بــر ایــن اسـ‬ ‫بهبود برنامــه‬ ‫تفــت‪ ،‬خاتــم‪،‬‬ ‫تجهیــزات مدارس‬ ‫تــاب و گفتوگو‬ ‫و‬ ‫که در توسعه و‬ ‫اردکان‪ ،‬ابرکــوه‪،‬‬ ‫خصوص تامین‬ ‫رونمایــی از ‪ ۱۰‬ک‬ ‫شورای اسالمی‬ ‫فــت شهرســتان‬ ‫سزایی بــود که در‬ ‫هنــر اســالمی‪،‬‬ ‫ـتند و خدمــات و‬ ‫یک باب مدرسه‬ ‫مجلس‬ ‫ه‬ ‫خـــبر‬ ‫شهرستانها تاثیر به‬ ‫تخریب و بازســازی‬ ‫ـزد تعطیــل هسـ‬ ‫بــد‪ ،‬مهریــز و یـ‬ ‫ناامن کردن جامعه‬ ‫فضاهای اموزشی‬ ‫کرد‪ :‬منطقه‪،‬‬ ‫کتابخانههــا تنهــا از‬ ‫می‬ ‫احساس امنیت مردم و‬ ‫کنم‪ .‬ذاکر بیان‬ ‫تصمیمگیری شد‪.‬‬ ‫ایــن‬ ‫تشکر و قدردانی‬ ‫در این شهر‬ ‫در راستای ارتقای‬ ‫فعالیتهــای فرهنگــی مخاطبان عرضه خواهد‬ ‫داشتند‬ ‫استفاده از فضاهای‬ ‫شــته طرحها‬ ‫ـه‬ ‫دا‬ ‫فضای مجازی بـ‬ ‫بهسرعت برای‬ ‫ـتور کار دائمی قرار‬ ‫اراذلواوباش است‪.‬‬ ‫اجازه اوباشــیگری و‬ ‫بهابــاد نیــز که در‬ ‫قرار شده‬ ‫طریــق‬ ‫شــهروندان باید در دسـ‬ ‫پلیس در برای‬ ‫ـزود‪ :‬نیروی انتظامی‬ ‫ســتان اشــکذر و‬ ‫احســاس امنیت‬ ‫ازخودگذشــتگی‬ ‫ـردار بهدانــی فرد افـ‬ ‫داد و برابر قانون با‬ ‫شــد‪.‬در دو شهر‬ ‫کتابخانههــا بــه‬ ‫برخورد با و‬ ‫با تالش‪ ،‬ایثار و‬ ‫سـ‬ ‫احدی نخواهــد‬ ‫جــرای طرحهای‬ ‫ـی قــرار دارنــد‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬امروز‬ ‫کاهش جرائم و‬ ‫ـم و امنیــت را به‬ ‫ـتان یزد گفت‪ :‬ا‬ ‫وضعیــت نارنجـ‬ ‫کردن باشــد‪ .‬او‬ ‫احســاس امنیت و‬ ‫تنها ســالنهای‬ ‫برهــم زدن نظـ‬ ‫فرمانده انتظامی اسـ‬ ‫یزد شاهد افزایش‬ ‫امنیت مردم و ناامن‬ ‫مــه میدهنــد و‬ ‫استانیزدضمنتاکید‬ ‫برخورد خواهد کرد‪.‬‬ ‫ســطح اســتان‬ ‫فعالیــت خــود ادا‬ ‫ارتقای احساس‬ ‫اعضا بســته اســت‪.‬‬ ‫انتظامی‬ ‫مخالن امنیت‬ ‫صداوســیما‪ ،‬ســردار‬ ‫واوباش در راستای‬ ‫کتابخانههــا به روی‬ ‫هایاجتماعیهستیم‪.‬فرمانده خاطرنشان کرد‪ :‬اجرای این‬ ‫اراذل‬ ‫ــت‪ .‬بــه گزارش‬ ‫عمومی اسیب‬ ‫ـگ اســتان نیــز‬ ‫اراذلواوبــاش اس‬ ‫مطالعــه‬ ‫مبارزه با اراذلواوباش‬ ‫ـای پلیــس امنیت‬ ‫شهرســتان زردرنـ‬ ‫جامعــه بــرای‬ ‫اجرای طرحهای‬ ‫در جلســه با روسـ‬ ‫در بافــق تنهــا‬ ‫ـت عــادی خــود‬ ‫ارتقای امنیت بر‬ ‫ـعلی بهدانــی فرد‬ ‫عمومــی بــه فعالیـ‬ ‫داشت‪ :‬حفظ و‬ ‫عباسـ‬ ‫استان یزد‪ ،‬اظهار‬ ‫کتابخانههــای‬ ‫ـد از خدمــات‬ ‫شهرستانهای تابعه‬ ‫اعضــا میتواننـ‬ ‫ـه میدهنــد و‬ ‫بهرهمند شــوند‪.‬‬ ‫ادامـ‬ ‫صورت حضوری‬ ‫کتابخانهها به‬ ‫پایاناردیبهشتماه‬ ‫مارستانبحرانیزدتا‬ ‫بی‬ ‫تجهیزمیشود‬ ‫دعوت نامه ای‬ ‫بدون امضا برای‬ ‫یک عمر زندگی‬ ‫تومان اعتبار نیاز دارد‬ ‫جازی برگزار میشود‬ ‫‪08‬‬ ‫روایتی از زندگی کودکان بی سرپرست‬ ‫تولیدی در یزد مطابق‬ ‫کاالهای‬ ‫‪ ۸۰‬درصد ستانداردملیاست‬ ‫ا‬ ‫ازادی زندانیان غیر‬ ‫معضلترافیکحاشیهخیابان هاینظروتوحید‬ ‫در اصفهانبرطرفمی شود‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyda‬‬ ‫‪diran.com‬‬ ‫گرفتهشده است‬ ‫عمد به ‪ 100‬میلیارد‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫‪info@ruyda‬‬ ‫‪diran.com‬‬ ‫تمهیدات جدی در صلی ستاد مقابله‬ ‫ردم اولویت ا‬ ‫سالمت م‬ ‫کرونای استان‬ ‫با‬ ‫نظر‬ ‫‪04‬‬ ‫ظرفیت‬ ‫‪ ۲۵۰‬میلیونتنیبنا‬ ‫در تجاری کشور‬ ‫چند شرط برای نجات اقتصاد در ‪ ۱۴۰۰‬الزم است‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪26‬‬ ‫رویاد د زید‬ ‫‪02‬‬ ‫مدرسهسازیدر استان‬ ‫تداومنهضتیشتریدنبالمیشود‬ ‫باسرعتب‬ ‫سالمی در فضای م‬ ‫برنامههای هفته هنر ا‬ ‫منیت شهروندان‬ ‫رتقای احساس ا‬ ‫لیسی در جهت ا‬ ‫جرای طرحهای پ‬ ‫ا‬ ‫عکس ‪ :‬مریم کامیاب‪ /‬مهر‬ ‫ازادی زندانیان غیر عمد‬ ‫به ‪ 100‬میلیارد تومان‬ ‫اعتبار نیاز دارد‬ ‫امضایتفاهم نامههمکاریسپاهانایران‬ ‫و زنیت روسیه‬ ‫چرادروغ گفتید؟چراتحریف کردید؟‬ ‫چهارشنبه‪ ۱۸‬فروردین ماه‪،‬صداوسیمایکی از افتخارات دولت این اســت که در ســه ســال انهــا کرد‪« :‬توانســتیم امریکا را شکســت دهیم «هیچ زمانی قدرت پدافندی ما این گونه نبوده‬ ‫از سنگین ترین سانسورهای چند سال اخیر را بر گذشته «و در سختی ها و شدیدترین تحریم ها چرا برای ان شکست از پول ملت فیلم درست است و در عمل هم ثابت کردیم که توانستیم‬ ‫پهپادمدرنامریکاییراباسامانهساختداخل‬ ‫سخنان رئیس جمهوری اعمال کرد و ناخواسته و جنــگ اقتصــادی‪ ،‬کشــور را طــوری اداره کرده نمی کنید»؟‬ ‫باشــگاه فــوالد مبارکــه ســپاهان و‬ ‫معتمدی‬ ‫رمضانعلی‬ ‫اقای‬ ‫که نهجناب‬ ‫توسعه کشور از جنوب تا شمال؛ شک‬ ‫‪.۳‬‬ ‫خودرامخاطببخشمهمیاز اندانست‪.‬‬ ‫اعتراف‬ ‫دشمنان هم امروز‬ ‫دوستان‪ ،‬بلکه‬ ‫سرنگون کنیم؛ بعد می گویند این دولت ایا در‬ ‫زنیــت س ـن پترزبورگ در راســتای ایجــاد‬ ‫استان اصفهان‬ ‫اسالمی‬ ‫فرهنگ و‬ ‫محترم‬ ‫دارید؟‬ ‫بــه گــزارش ایرناپــاس‪ ،‬حســن روحانــی‬ ‫ارشاداست‪،‬‬ ‫شکستخورده‬ ‫فشار حداکثری‬ ‫مدیرکل دارند که‬ ‫زمینهنظامیودفاعیفکرمی کندیافقطبهفکر‬ ‫یهــای بین المللــی‬ ‫و توســعه همکار ‬ ‫بــه‬ ‫مــوارد‪،‬‬ ‫ایــن‬ ‫کنــار‬ ‫در‬ ‫جمهــوری‬ ‫رئیــس‬ ‫و‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ های‬ ‫ش‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫پر‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ـات‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫جل‬ ‫در‬ ‫ان‬ ‫نباید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ایران‬ ‫ملت‬ ‫پیروزی‬ ‫«این‬ ‫گفت‬ ‫است»!؟‬ ‫مذاکره‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫کرد‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ض‬ ‫ام‬ ‫ـکاری‬ ‫تفاهم نامــه همـ‬ ‫درگذشت برادر ارجمندتان‪ ،‬مرحوم عباسعلی معتمدی را تسلیت گفته‪ ،‬برای ان فقید سعید‪ ،‬رحمت و مغفرت‬ ‫‪.۵‬توانمندیهسته ای؛دروغگفتید‪،‬‬ ‫موفقیت هاوبرنامه هایبزرگوبعضابی سابقه‬ ‫«چرا»هاییپردامنهمطرحکرد‪،‬امارسانه«ملی» رادست کمبگیریم»‪.‬‬ ‫ـگاه‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫با‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ الم‬ ‫ن‬ ‫بی‬ ‫ـط‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫روا‬ ‫در ادامــه توســعه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز در نظر دارد پروژه ذیل را بر‬ ‫جنابعالی و بازماندگان داغدار صبر و شکیبایی ارزومندم‪.‬‬ ‫در هیچکــدام از بخ و برای‬ ‫اعترافکنید‬ ‫روشــن اســت که اگر فشار حداکثری امریکا دولت‪ ،‬انهم در شــرایط سخت تحریم و کرونا‬ ‫شهــای خبــری خــود ان را‬ ‫فــوالد مبارکــه ســپاهان در عرصــه ورزش‪،‬‬ ‫مزایده‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مزایده‬ ‫اسناد‬ ‫در‬ ‫مندرج‬ ‫جزئیات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫مشخصات‪،‬‬ ‫شرح‬ ‫اساس شرایط ذکر شده و به‬ ‫دراینسال هاشایدهیچدروغیبهپرتکراری‬ ‫امروززمینه هــای نفــت‪ ،‬گاز‪ ،‬راه اهــن جاســک و‬ ‫رویداد در‬ ‫مهم‬ ‫ های‬ ‫ش‬ ‫بخ‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫غا‬ ‫نداد‪،‬‬ ‫ـش‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫پو‬ ‫تجدید حیات‬ ‫اولیه‬ ‫ های‬ ‫ه‬ ‫نشان‬ ‫بود‪،‬‬ ‫شده‬ ‫پیروز‬ ‫تفاهم نامه همکاری دو جانبه میان باشــگاه‬ ‫امیر اکبری‪ -‬روزنامه‬ ‫صالحیت واگذار نماید‪.‬‬ ‫واجد‬ ‫ـوالدبه‬ ‫عمومی‬ ‫ســخنان رئیس جمهوری بازتاب گســترده ای در برجاموتشکیلجلسهدراتریش‪،‬معنانداشت؛ چابهار‪ ،‬انتقال اب به فالت مرکزی‪ ،‬گازرســانی «نابودیصنعتهسته ای کشور در ازایبرجام»‬ ‫زنیت ســن‬ ‫پیمانکارانشــگاه‬ ‫مبارکــه ســپاهان و با‬ ‫فـ‬ ‫فضای مجازی داشت و البته در یک همسویی ازسوییدیگررابرتمالینمایندهویژهامریکادر به سیستان و بلوچستان‪ ،‬احیای هزاران هکتار نباشد؛ازقضاماجرایمصوبههسته ایمجلس‪،‬‬ ‫یهــای‬ ‫پترزبــورگ در راســتای توســعه همکار ‬ ‫مبلغتضمین‬ ‫شگفت‪ ،‬از دید تلویزیون های لندنی نیز پنهان امور ایران صراحتا گفت که در سه سال گذشته زمیــن در غرب و شــرق کشــور‪ ،‬افتتاح‪ ۵۲‬ســد تبدیــل بــه «توفیــق اجبــاری» دولت شــد برای‬ ‫ـید‪.‬‬ ‫ـرف رسـ‬ ‫موضوعـه امضـ‬ ‫بین المللــی بـ‬ ‫مدت اعتبار پیشنهادات‬ ‫توضیحات‬ ‫مدت‬ ‫شماره مزایده‬ ‫(ریال)‬ ‫مزایدهـای دو طـمبلغ‬ ‫همکاران ارجمند‬ ‫(ریال)‬ ‫ماند! رئیس جمهوری در صحبت های مهمی از دولت ترامپ گزینه فشــار حداکثری را ازمایش ملــی‪ ،‬صــادارت بنزین و گازوئیــل و ‪ ...‬اشــاره و تکذیــب ایــن دروغ و نمایش توانایی صنعت‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬این جلسه با حضور بوریس‬ ‫حسینی‬ ‫فشارخانم‬ ‫سرکار‬ ‫حسینی ‪،‬‬ ‫خانم‬ ‫دیگریمطرح کرد کهدقت هسته ای کشور‪ .‬روز چهارشنبه ماجرا به خوبی‬ ‫مریممعنادار‬ ‫پرسش های‬ ‫دستاوردها‪ ،‬توانمندی ها و پیروزی های ملت و‬ ‫نتیجه کارزار‬ ‫زهرااتفاقی افتاد؛‬ ‫دیدیم چه‬ ‫سرکار کرد‪،‬‬ ‫بورمیســتروف سرکنسول روســیه در اصفهان‪،‬‬ ‫ جمهــوری تشــریح شــد‪« :‬چیــزی‬ ‫زبــانورئیس‬ ‫سنگین از‬ ‫دالیل سکوت‬ ‫بخشی از‬ ‫انها گویای‬ ‫تسلیتن المللی‬ ‫ های داخلی و بی‬ ‫ایران در‬ ‫دولت‬ ‫شکستخورده‬ ‫دیده ایم که‬ ‫مزایدهمدیرعامل باشگاه زنیت‬ ‫مدودوف‬ ‫الکساندر‬ ‫تجدید‬ ‫برای‬ ‫مغفرت‬ ‫رحمت و‬ ‫سعید‪،‬‬ ‫فقید‬ ‫است‪.‬برایدران‬ ‫مهربان‬ ‫پروردگار‬ ‫حداکثریورااز‬ ‫عرض نموده‬ ‫صحنهرا‬ ‫وارده‬ ‫مصیبت‬ ‫‪،‬نگهداری و‬ ‫واگذاری‬ ‫بهاینترتیبپرسشروشنرئیسجمهوری رسانه هایافراطیمخالفدولتاست‪«-:‬چرا کــه بــه خــورد مــردم دادند ایــن بود کــه این ها‬ ‫بویژهدرنبردبافشارحداکثری گفتوخطاببه‬ ‫فوالد‬ ‫باشگاه‬ ‫مدیرعامل‬ ‫ساکت‬ ‫محمدرضا‬ ‫و‬ ‫نحوه مشاهده مراجعه‬ ‫بازماندگانداغدارصبروشکیباییارزومندیم‪.‬‬ ‫بهره برداری از چهار‬ ‫‪36‬ماه مدت به بخش مزایده‪/‬انتخاب‬ ‫کسانی کهدر اینسال هادولترابهبی عملیو بهعنوان معمار اصلیوبرجام وتوافقتاریخی اینهارانمی گوییم‪،‬چرابرایسواحلمکرانفیلم هســته ای را بریدند‪ ،‬این حرف های دروغ زدند‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫برگزار‬ ‫انالین‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ـپاهان‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫مبارکه‬ ‫سه ماه‬ ‫‪5099004224000008 1,538,000,000‬‬ ‫‪30,750,720,000‬‬ ‫دستگاهتابلوی‬ ‫‪1‬‬ ‫کارتابلاجاره‪/‬انتخاب‬ ‫اجاره‬ ‫رویداد‬ ‫روزنامه‬ ‫همکاران‬ ‫مدیرمسئول و‬ ‫امروزی گوییمدرزمانفشارامریکا و این دروغ اشــکار شد‪ .‬مجلس یک مصوبه ای‬ ‫ سازیم‪،‬چرانم‬ ‫روزنامه نمی‬ ‫مدام نق‬ ‫سال گذشته‬ ‫جماعتی که سه‬ ‫سست رفتاریمتهممی کردند‪،‬پرسید‪«:‬چرااینها ‪ ،۲۰۱۵‬از‬ ‫ نامه این دو باشگاه در‬ ‫تبلیغاتی تفاه‬ ‫به موجب این‬ ‫واقعمدر‬ ‫سامانهستاد‬ ‫کرج‪-‬‬ ‫ازاد‬ ‫محور‬ ‫ـی‪ ،‬برگــزاری دوره های برگزاری دوره های مربیگری در ســن پترزبورگ دیگر مفاد این تفاهم نامه است‪ .‬ضمن اینکه دوستانه در زمان مقتضی دعوت کرد‪ .‬مدت رانمی گویید؟چرادربارهاینهافیلمنمی سازید؟ می زدندوخاکیاسبرچهرهملتمی پاشیدند‪ ،‬ما امریکا را شکســتیم؟ شــک دارید ما در بنزین به تصویب رساند‪ ...‬این مصوبه یک خاصیت‬ ‫فنیراهورزشـ‬ ‫ـای‪،‬‬ ‫زمین ههـ‬ ‫اموزشی‪ ،‬قزوین‬ ‫ایــن اســت کــه چــرا ایــن واقعیــت را بــه مردم خودکفاهستیم؟مگرمادردولتقبلواردکننده داشــت که واقعیت توانمندی هســته ای ما به‬ ‫استعدادیابی‪،‬توسعهفوتبالبانوان و ایران‪ ،‬همکاری جهت پرورش استعدادهای محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان ایــن تفاهم نامــه دو ســال اســت و در صورت چرادروغ گفتید؟چراتحریف کردید»؟‬ ‫یهــای دوســتانه از از تیــم فوتبــال زنیــت بــرای انجــام دیــداری تمایل طرفین‪ ،‬قابل تمدید است‪.‬‬ ‫وتیم هایپایهبایکدیگرهمکاریخواهند کرد‪ .‬دو باشــگاه و برگــزاری باز ‬ ‫خوبی اشکار شد‪ ...‬من به جرات ادعا می کنم‬ ‫اینهانبودیم؟چرااینهارانمی گویید؟‬ ‫رفتار صداوسیما در سانسور شدید سخنان نمی گویید؟‬ ‫مزایده واگذاری‬ ‫‪.۲‬شکست هایامریکا؛چرافیلم‬ ‫مگــر در زمین ه محصــوالت کشــاورزی امروز هیچوقتدر تاریخایرانفناوریهسته ایمانند‬ ‫مقــام دوم کشــور‪ ،‬بیــش از انکــه ناموجــه بــه‬ ‫بهره‬ ‫‪،‬نگهداری و‬ ‫نمی سازید؟‬ ‫شــرایط ما با دیروز متفاوت نیســت؟ چــرا این امروز نبوده است‪ ،‬قوی ترین فناوری را ما امروز‬ ‫نظرایــد‪ ،‬ماجــرای کودکــی خطــاکار را تداعــی‬ ‫نحوه مشاهده مراجعه‬ ‫برداری از چهار‬ ‫مزایده‪/‬انتخاب‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫مدت‬ ‫‪36‬ماه‬ ‫به نمایش جهانیان گذاشــته ایم‪ .‬پس دروغ به‬ ‫در کناراینموضوع‪،‬روحانیبهشکست های تفاوت هاراتبیینمی کنیمونمی گوییم»؟‬ ‫می کند که از ترس رسوایی‪ ،‬تالش می کند هیچ‬ ‫جهت‬ ‫شناسایی متقاضی‬ ‫عمومی‬ ‫‪900,000,000‬فراخوان‬ ‫اگهی تجدید‬ ‫واگذاریماه‬ ‫سه‬ ‫‪5099004224000009‬‬ ‫‪17,847,648,000‬‬ ‫دستگاهتابلوی‬ ‫‪2‬‬ ‫کارتابلاجاره‪/‬انتخاب‬ ‫اجاره‬ ‫‪.۴‬توانمندیدفاعیکشور؛فقطمذاکره؟‬ ‫نشود‪ ،‬تا مبادا انگشت اتهام به تاریخیامریکایترامپدر سازمانملل‪،‬شورای‬ ‫تبلیغاتی واقع در‬ ‫مردم گفتید کهرفتیدبرجامراامضا کردیدقدرت‬ ‫برق استان‬ ‫نیروی‬ ‫شرکت توزیع‬ ‫شنیده‬ ‫حرفی‬ ‫ستاد‬ ‫سامانه‬ ‫اول‬ ‫نوبت‬ ‫مجموعه (کافی شاپ و رستوران) واقع در سالن عمومی ترمینال‬ ‫انواع‬ ‫‪50،000‬کیلو‬ ‫ هایدر‬ ‫کرمانشــاه‬ ‫اســتان‬ ‫نیروی برق‬ ‫محورهایتوزیع‬ ‫شــرکت‬ ‫محور ازاد راه تهران‬ ‫دارد در این سال ها‬ ‫نظرمادر که‬ ‫مهربانتر از‬ ‫دایه‬ ‫نیزافکار‬ ‫عمومیودادگاهالههو‬ ‫امنیت‪،‬مجمع‬ ‫ببریدحاال بیاییداعتراف کنید‬ ‫گرماز بین‬ ‫هسته ایرا‬ ‫خاص)رود! اما مهمترین‬ ‫کرمانشاه(سهامیشــانه‬ ‫ســوی او ن‬ ‫کرج‬‫پروازهای داخلی فرودگاه بین المللی شهدای زاهدان‬ ‫کننده‬ ‫هــایوتولید‬ ‫شــرکت‬ ‫برســاند‪.‬لذاکلیه‬ ‫عمومی‬ ‫مزایده‬ ‫اســقاط رااز‬ ‫ســیم‬ ‫غفلــت از‬ ‫دولتــش را بــه‬ ‫فروشی رئیس جمهــوری و‬ ‫بهیاران ســنت‬ ‫«حتی‬ ‫ـت و گفت‬ ‫طریــقــی پرداخـ‬ ‫گاندوسازان و عموم‬ ‫کنیــد»‪ .‬در غفلت و غــرض ورزی‬ ‫عذرخواهــی‬ ‫الومینیومیچه بود که‬ ‫سخن رئیس جمهوری‬ ‫شرکت فرودگاهها و ناوبری‬ ‫هوایی ایران‬ ‫مزایدهیو کردندنیز‪،‬‬ ‫دفاعیمتهمم‬ ‫توانمندینظامیو‬ ‫مــیکشورهایعضواتحادیه‬ ‫فلزاتنکردند؛‬ ‫امریکااورایاری‬ ‫جناحی‪،‬انچهدرتاریخسیاسی‬ ‫ هایملیو‬ ‫بازدیــدرسانه‬ ‫سکوتواداشت‬ ‫ بافانرابه‬ ‫درو‬ ‫مدت‬ ‫ظرف‬ ‫اســناد‬ ‫توانندجهــت دریافت‬ ‫کارخانجــات ذوب‬ ‫کابــل و‬ ‫ســیمغو‬ ‫شرایط‪:‬‬ ‫اســتانسایر‬ ‫اگاهی از‬ ‫مزایده و‬ ‫سیستاناسناد‬ ‫دریافت‬ ‫بلوچستان در نظر دارد در راستای ارتقاء سطح تامین خدمات مورد نیاز مسافرین و‬ ‫سیستان و‬ ‫فرودگاه های‬ ‫اداره کل‬ ‫محل فرودگاههای‬ ‫زمان و اداره کل‬ ‫و بلوچستان‬ ‫‪ .۱‬شکست فشار حداکثری؛ چرا‬ ‫چه‬ ‫نماندند؛‬ ‫محروم‬ ‫روحانی‬ ‫دکتر‬ ‫ های‬ ‫ش‬ ‫پرس‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫حمایت‬ ‫هم‬ ‫امریکا‬ ‫سنتی‬ ‫متحدان‬ ‫بعنوان‬ ‫اروپا‬ ‫خیابان و دوازدهم ثبت می شــود‪،‬‬ ‫ هــای یازدهم‬ ‫ت‬ ‫دول‬ ‫مشایعین فرودگاهی‪ ،‬نسبت به واگذاری استفاده از مجموعه (کافی شاپ و رستوران) واقع در سالن عمومی ترمینال‬ ‫تدارکاتپروازهای داخلی ‪ 5‬روز کاری از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی به امــور تدارکات این شــرکت واقــع در کرمانشــاه‪-‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز در نظر دارد مزایده عمومی مذکور را از طریق سامانه‬ ‫فرودگاه بین المللی شــهدای زاهدان را به مدت حداکثر ‪ 3‬سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاری محل با رعایت الیحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و‬ ‫نمی گویید؟‬ ‫قبول نکردند و رای مخالف دادند و یک جزیره انجا که با اشــاره به شکســت امریکا در تمدید احتماالبی مانندخواهدبود؛تحلیلگرانخواهند‬ ‫خصوصی اقدام نماید‪ .‬شــهید امجدیــان (ســیلو) و یــا بــه ســایت هــای ‪ www.tavanir.org.ir‬و ‪ http://iets.mporg.ir‬و‬ ‫مزایده گران‬ ‫پیشنهاد‬ ‫مزایدهبهتا ارائه‬ ‫دریافت اسناد‬ ‫اجراییاز‬ ‫برگزارینامهمزایده‬ ‫مراحل‬ ‫‪.‬کلیه‬ ‫نماید‬ ‫الکترونیکی‬ ‫شرایط بخش‬ ‫متقاضیان واجد‬ ‫فراخوان عمومی‬ ‫ان‪ ،‬از طریق‬ ‫(‪ )۱3۵8‬و ائین‬ ‫مصوب‬ ‫کشور‬ ‫برگزارهای‬ ‫دولتفرودگاه‬ ‫محل ها در‬ ‫نگاه حســن روحانــی به مهمتریــن رویداد پیدا و ان را همراه خود کرد‪ .‬یک کشور به درد تحریم تسلیحاتی ایران گفت «ما در این دولت نوشت در سال های پایانی قرن‪ ۱۴‬خورشیدی‪،‬‬ ‫روز‬ ‫اداری‬ ‫وقت‬ ‫پایان‬ ‫تا‬ ‫حداکثر‬ ‫اید‬ ‫می‬ ‫بعمل‬ ‫دعوت‬ ‫باشند‪،‬‬ ‫می‬ ‫الزم‬ ‫مدیریتی‬ ‫و‬ ‫اجرایی‬ ‫مالی‪،‬‬ ‫توان‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫شرایط‬ ‫واجد‬ ‫متقاضیان‬ ‫کلیه‬ ‫از‬ ‫بدینوســیله‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫مراجعه‬ ‫‪www.kpedc.ir‬‬ ‫دیپلماتیک اخیر (جلسه طرف های برجامی در بخور امریکا را حمایت نکرد این پیروزی بزرگ توانستیمتحریمتسلیحاتیرابرداریم‪،‬چرااین «دولت»ی بر سرکار بود که تلویزیون «دولتی»‬ ‫و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و‬ ‫چهار شــنبه مورخ ‪ ۱400/2/۱‬ضمن واریز مبلغ ‪ ۵00/000‬ریال به حســاب شــماره ‪ IR۱80۱0000400۱068404006338‬با شناسه واریزی‬ ‫وین)‪ ،‬نخ‬ ‫توضیحات‪:‬ســتین محور ســخنان و پرس ـش های است‪ ».‬روحانی سپس یک پرسش مهم دیگر از گفتهنمی شود»؟چهدر انبخش کهبهتقویت ایران‪،‬بیشترینسیاه نماییوسانسور راعلیهان‬ ‫امضای‬ ‫مذکور و‬ ‫سایت‬ ‫بنامنام در‬ ‫ثبت‬ ‫‪,‬مراحل‬ ‫قبلی‬ ‫عضویت‬ ‫الزم اســت مزایده گران در صورت عدم‬ ‫به دبیرخانه اداره‬ ‫گواهیمراجعه‬ ‫دریافتایران و با‬ ‫ناوبری هوایی‬ ‫فرودگاهها و‬ ‫شــرکت‬ ‫مرکزی‬ ‫نزد بانک‬ ‫خزانه‬ ‫‪382068482280۵200000000006۱۹2۱4‬‬ ‫به اینکه یکی‬ ‫تضمینبود؛ او با اشـ‬ ‫رئیس جمهوری‬ ‫حامیانومایالی و رسان‬ ‫گاندویی و‬ ‫صنایــع دفاعــی و پدافنــدی کشــور اشــاره کرد‪ :‬داشت!‬ ‫واریزه ایوجه نقد‬ ‫بانکی‬ ‫فیلمسازان نامه‬ ‫مزایده‪ :‬ضمانت‬ ‫شرکتـارهدر‬ ‫ نوع‬‫کل فرودگاههای سیستان و بلوچستان و ارائه فیش واریزی نسبت به دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند‪.‬‬ ‫اگهیمزایدهعمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫ردیف‬ ‫اگهی مزایده عمومی (‪)99/404‬‬ ‫یک مرحله ای ( نوبت دوم)‬ ‫الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند‪.‬زمان دریافت اسناد مزایده در سامانه ستاد (‪ )setadiran.ir‬و‬ ‫ضمانتنامه شرکت در فراخوان معادل ‪ 72/000/000‬ریال‪ ،‬در قالب ضمانتنامه معتبر بانکی (با اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر) یا‬ ‫اداری از تاریخ ‪ 99/08/18‬ساعت ‪ 8‬صبح لغایت ساعت ‪14‬ظهر مورخ ‪ 99/08/26‬می باشد‬ ‫روزهای‬ ‫مهلت بازدید‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫سپردهدرنقدی می‬ ‫حملکه کلیه پاکات‬ ‫می باشد‬ ‫زاهدان‬ ‫شهدای‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫فرودگاه‬ ‫به‬ ‫‪۱400/2/۱۱‬‬ ‫مورخ‬ ‫شنبه‬ ‫روز‬ ‫اداری‬ ‫وقت‬ ‫پایان‬ ‫تا‬ ‫(حداکثر)‬ ‫اسناد‬ ‫تسلیم‬ ‫و‬ ‫تکمیل‬ ‫مهلت‬ ‫‪.‬مهلت‪ ،‬زمان و محل تحویل پیشنهادات‪ :‬در سامانه ستاد و تحویل ضمانت نامه به دبیرخانه اداره کل راهداری و‬ ‫فراخوان (شامل پاکت ضمانتنامه‪ ،‬پاکت رزومه و پاکت درصد حق استفاده پیشنهادی) می بایست بطور جداگانه مهر و موم و در یک پاکت اصلی دیگر‬ ‫دریافت رسید از تاریخ ‪ 99/08/18‬لغایت ‪ 99/09/01‬تا ساعت ‪ 14‬ظهرروز شنبه‬ ‫البرز در‬ ‫استان‬ ‫و نقل جاده‬ ‫قبالگردد‪.‬‬ ‫فرودگاه ارائه‬ ‫شده به‬ ‫ای موم‬ ‫مهر و‬ ‫فراخواندر فراخوان هیچ‬ ‫گردید و شرکت‬ ‫خواهد‬ ‫انجام‬ ‫فراخوان‬ ‫اسناد‬ ‫در‬ ‫مندرج‬ ‫معیارهای‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫شرایط‬ ‫واجد‬ ‫متقاضی‬ ‫شناسائی‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬ ‫می باشد‪ .‬به پیشنهادهای فاقد امضاء‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در‬ ‫گونه حق و حقوقی برای متقاضی ایجاد نخواهد نمود‪.‬‬ ‫یکشنبهبود‪.‬مورخ ‪99/09/02‬راس‬ ‫پاکات‪ :‬روز‬ ‫بازگشایی‬ ‫سایتجلسه‬ ‫تاریخ‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫اثر داده‬ ‫واصل شود‪ ،‬مطلق‬ ‫دسترسی خواهد‬ ‫ذیل‪ ،‬قابل‬ ‫مربوطه‪ ،‬به ادرس‬ ‫فرودگاه و‬ ‫واگذاری‪ ،‬از طریق‬ ‫ترتیبقابل‬ ‫مشخصات ًامحلهای‬ ‫‪ 0۵43۱7380۱۵‬اداره‬ ‫و‬ ‫‪0۵43۱738037‬‬ ‫‪،‬‬ ‫‪0۵43۱738034‬‬ ‫های‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫فراخوان‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫بیشــتر‬ ‫اطالعات‬ ‫کسب‬ ‫جهت‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫متقاضیان(حضور نماینده شرکت با معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر بالمانع است)‪ .‬ارسال اسناد فقط از‬ ‫ساعت ‪9‬صبح‬ ‫بازرگانی و حقوقی فرودگاههای استان تماس حاصل نمایند ‪.‬‬ ‫پیشنهاد دهنده مکلف است تضمین معتبر مطابق مقررات تهیه و تسلیم اداره کل‬ ‫طریق سامانه ستاد می باشد‪.‬‬ ‫‪www.zahedan.airport.ir‬‬ ‫‪www.airport.ir‬دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده‪ :‬ادرس‪ :‬کرج‪-‬‬ ‫نماید‪ ( .‬اطالعات تماس‬ ‫م الف اگهی‪26 :‬‬ ‫*سایر‬ ‫اگهی‪:‬شهر‬ ‫رجائی‬‫گوهردشت‬ ‫‪۱۱20483‬‬ ‫شناسه‬ ‫الف‪862030 :‬‬ ‫خیابان چهارم شرقی پالک‪11‬شماره تماس‪ 026- 34203400-3:‬داخلی‪ 135-176‬م‬ ‫بلوچستان‬ ‫سیستان و‬ ‫فرودگاههای استان‬ ‫اداره کل‬ ‫ستاد جهت انجام مراحل‬ ‫سامانه‬ ‫است‪.‬اطالعات تماس‬ ‫مندرج‬ ‫شرایط‪ ،‬اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده‬ ‫عضویت در سامانه و هرگونه مشکل در بارگذاری اسناد ‪ :‬مرکز تماس‪02141934‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز‬ ‫شناسه اگهی‪1039869:‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫ مبلغ تضمین شرکت در مزایده ‪ 697،500،000‬ریال‬‫ زمان بازدیدوخریداسنادکاالی موردمزایده‪:‬ازتاریخ‪99/8/18‬لغایت‪،99/8/22‬انبار اسقاط این شرکت به‬‫نشانی فوق‬ ‫ زمان و مکان تسلیم پاکت های مزایده‪ :‬حداکثر تاساعت‪11:00 :‬روز یکشنبه مورخ ‪ ،99/9/2‬دبیرخانه شرکت‬‫شرکت‬ ‫کنفرانس‬ ‫‪،99/9/2‬اتاق‬ ‫درمورخ‬ ‫یکشنبه‬ ‫ها‪:‬ساعت‪12:00‬روز‬ ‫ زمان و مکان بازگشایی پاکت‬‫کابلکشی فیبر نوری‬ ‫حفاری و‬ ‫عملیات‬ ‫نظر دارد‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مخابرات منطقه‬ ‫درمقابل فروش‪،‬وجه ان نقدا دریافت و هرگونه مالیات‪،‬عوارض و نظایر ان طبق قوانین و مقرارات به عهده خریدار‬‫است‪ .‬منطقه کرمانشاه مرکز ثالث باباجانی تا بازارچه شیخ صالح را از طریق مناقصه عمومی واگذار‬ ‫سایت شرکت‬ ‫فراخوان‬ ‫اگهی‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫کسب‬ ‫جهت‬ ‫توانند‬ ‫سپرده‪،‬می‬ ‫متقاضیان‬ ‫ به نماید‬‫در ترتیب‬ ‫نظایر ان‬ ‫شخصی و‬ ‫مقرر‪،‬بهچک‬ ‫میزان‬ ‫های کمتر از‬ ‫سپرده‬ ‫مخدوش‪،‬‬ ‫سپرده‬ ‫پیشنهادهای فاقد‬ ‫اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫مخابرات ایران به ادرس ‪ www.tci.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫ به پیشنهادهای فاقد امضاء ‪ ،‬مشروط ‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مزایده واصل‬‫مخابراتمنطقهکرمانشاه‬ ‫می شود‪ ،‬مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫ سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است‪.‬‬‫‪ -‬جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های ‪ 083-38255575‬تماس حاصل نمائید‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه‪400/2‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫بین‬ ‫خبر‬ ‫دستور ازادی کشتی کره جنوبی از‬ ‫سوی دادستان صادر شد‬ ‫ســخنگوی وزارت امور خارجه کشــور اعالم کرد‪ :‬در‬ ‫پی تکمیل تحقیقات در مورد تخلف کشتی کره ای و بنا‬ ‫به درخواســت مالک و دولت کره برای ازادی کشــتی‪،‬‬ ‫دستور ازادی کشتی از سوی دادستان محترم صادر شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬ســعید خطیب زاده بــا اعالم خبر‬ ‫فوق ادامه داد‪ :‬عدم سوءسابقه ناخدا و کشتی در زمینه‬ ‫تخلف در منطقه‪ ،‬زمینه نگاه مثبت دادســتان محترم‬ ‫را فراهــم کــرد‪ .‬او تاکیــد کــرد‪ :‬جمهوری اســامی ایران‬ ‫به عنوان کشــوری با ســواحل طوالنی در خلیج فارس و‬ ‫دریــای عمان‪ ،‬بر رعایت کامل مقررات دریایی ازجمله‬ ‫تناظربرحفظمحیط زیستتاکیدداردوهرگونه‬ ‫مقررا ‬ ‫تخلف در این زمینه را رصد و پیگیری می کند‪ .‬خبرگزاری‬ ‫یونهــاپ کــره جنوبــی صبح امروز با انتشــار عکســی از‬ ‫کشتی کره ایتوقیف شدهدر خلیج فارس‪،‬بهنقلوزارت‬ ‫خارجه این کشــور اعالم کرد که این کشــتی به همراه‬ ‫ناخدا و خدمه اش ساعت ‪ ۶‬صبح به وقت تهران‪ ،‬ایران‬ ‫را ترک کرده است‪ .‬این نفت کش به دلیل ایجاد الودگی‬ ‫زیست محیطیدر خلیج فارسنزدیکبهسهماهتوسط‬ ‫ایرانتوقیف شدهبود‪.‬‬ ‫امریکایی ها در حال راضی شدن‬ ‫برای بازگشت کامل به برجام‬ ‫هستند‬ ‫تحلیلگر ارشد میائل ژئوپلتیک با اشاره به اتفاق های‬ ‫اخیــر دربــاره برجــام و بازگشــت ایــاالت متحده بــه این‬ ‫توافقنامهبهتحلیلچگونگیتمایلسریعوصریحامریکا‬ ‫برای بازگشت به برجام پرداخت و نقش سند چشم انداز‬ ‫همکاری تهران و پکن را بسیار موثر دانست‪ .‬به گزارش‬ ‫ایلنا‪،‬عبدالرضافرجی رادتحلیلگرارشدمسائلژئوپلتیک‬ ‫دربــاره حضــور امریــکا در نشســت مذاکــرات برجامی و‬ ‫همچنین شکسته شدن بن بســت برجام اظهار داشت‪:‬‬ ‫از ابتدای حضور بایدن در کاخ سفید فضایی در حال باز‬ ‫شدن بود و شاهد بودیم که مقدار محدودی از پول های‬ ‫ایران نیز ازاد شــد که بعد از رســانه ای شــدن این مسئله‪،‬‬ ‫جلویانراگرفتند‪.‬ازسویی‪،‬دیگرسخت گیری هاییبرای‬ ‫افزایش فروش نفت ایران به ویژه نسبت به چین صورت‬ ‫نمی گیرد و در دو ماه گذشته نیز‪ ،‬اقای بلینکن وزیر امور‬ ‫خارجــه ایاالت متحده و اقای رابرت مالی نماینده ویژه‬ ‫امریــکا در امور ایران صحبت هایــی کردند که به تدریج‬ ‫امریکا را از موضع اولیه که تاکید داشــت «ابتدا ایران به‬ ‫تعهداتخودشبازگرددوبعدایاالتمتحدهبازمی گردد‬ ‫ومسئلهبرجامبیسوپایهاستومسائلدیگریهمباید‬ ‫مورد گفت وگوقرار بگیرد»‪،‬خارج کرد‪.‬اوافزود‪:‬امااز یک‬ ‫ماه گذشته رفته رفته این موضوع در سخنان امریکایی ها‬ ‫کمتر دیده شده و در دو هفته اخیر هم اصال دیده نشده‬ ‫است‪.‬صحبتاخیررابرتمالیمبنیبراینکهایران کامال‬ ‫باید از مزایای برجام استفاده کند و در ضمن هیچ شرط‬ ‫دیگری هم نگذاشته‪ ،‬نشان می دهد که امریکایی ها در‬ ‫حال راضی شــدن برای بازگشت کامل به برجام هستند‬ ‫و می خواهند تحریم ها را بردارند؛ اما اینکه تحریم ها را‬ ‫چگونهبردارندوچه کاریبایدانجامدهندرادر مذاکرات‬ ‫به گفت وگو خواهند گذاشت‪ .‬این استاد دانشگاه بابیان‬ ‫اینکهازسوییطرفایرانی گفته کهباامریکایی هامذاکره‬ ‫مستقیم نمی کنیم اما درعین حال مذاکره غیرمستقیم را‬ ‫پذیرفتند کهاروپایی هاوروس هاصحبت کنندههستند‪.‬‬ ‫اینمذاکراتدر ویندر حالانجاماست‪.‬امریکایی هابه‬ ‫اینموضوعتنداده اندواطالعیهخوبینیزصادر کردند‪.‬‬ ‫مسیری کهدر حالطیشدناست‪،‬مسیر گشایشاست‬ ‫ودر پایانمذاکراتوینوضعیتبهتراز امروز می شود‪.‬او‬ ‫اضافه کرد‪ :‬البته این موضوع به گونه ای نیست که ظرف‬ ‫یک هفته و با یک دوره مذاکرات حل شود اما روند رو به‬ ‫گشایشومثبتاست‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫شنبه ‪ 21‬فروردین ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1040‬‬ ‫اظهارنظرهای جنجالی کاندیدا بیش ازپیش به چشم می خورد‬ ‫تالش برای داغ کردن تنور انتخابات‬ ‫هرچه به موســم انتخابات ریاس ـت جمهوری‬ ‫تنــام کاندیداهــا نزدیک تر‬ ‫ســیزدهم و زمــان ثب ‬ ‫می شویم حواشــی و جنجال های این کاندیداها‬ ‫هم بیشتر می شود؛ از افزایش تحرکات در فضای‬ ‫مجازی و گفت وگوهای کالب هاوسی و الیوهای‬ ‫اینســتاگرامی تــا موضع گیری های جدیــد و ظهور‬ ‫پدید ههــای انتخاباتــی‪ .‬بــه گزارش خبــر انالین‪،‬‬ ‫مســائلی کــه مــردم ایــران همــواره در روزهــای‬ ‫یشــوند و‬ ‫نزدیــک بــه انتخابــات بــا ان مواجه م ‬ ‫امســال کــه به دلیل شــیوع ویروس کرونــا امکان‬ ‫برگزاری اجتماع و مراســم نیســت‪ ،‬این تحرکات‬ ‫انتخاباتــی رنــگ و بــوی تــازه ای گرفتــه و بیشــتر‬ ‫بــه فضــای مجــازی و رســانه های اجتماعــی و‬ ‫مطبوعات واردشده است‪.‬‬ ‫علــی مطهــری کــه این روزهــا به دلیــل اعالم‬ ‫کاندیداتــوری در انتخابــات ریاســت جمهــوری‬ ‫سیزدهم بیش ازپیش در فضای مجازی و رسانه ها‬ ‫فعا لشــده در هفته ای که گذشــت گفت وگویی‬ ‫در شــبکه اجتماعــی کالب هــاوس داشــت کــه‬ ‫جنجال افریــن شــد‪ .‬اظهاراتــی کــه ســبب شــد‬ ‫اصالح طلبــان کــه علی مطهــری را نیز در لیســت‬ ‫طتــری‬ ‫کاندیداهــای خــود داشــتند موضــع محتا ‬ ‫نســبت بــه او بگیرنــد‪ .‬مطهــری در جریــان‬ ‫گفت وگوی خود به انتقاد از کسانی پرداخت که‬ ‫موافــق اختیــاری بودن حجاب هســتند و گفت‪:‬‬ ‫مــن حجــاب را انتخــاب نمی بینــم و بــه ازادی‬ ‫در ان اعتقــاد نــدارم‪ .‬مــن نیمــه عریــان بــودن را‬ ‫ازادی انســانی نمی دانــم و ان را ازادی حیوانــی‬ ‫و غریــزی تلقی می کنــم‪ .‬او تاکید کــرد که «هنوز‬ ‫هم معتقدم اگر رفراندومی برگزار شــود رای اکثر‬ ‫مردم به حجاب اختیاری نخواهد بود‪ ».‬هرچند‬ ‫او پس از واکنش های تند کاربران فضای مجازی‪،‬‬ ‫افــکار عمومی و بســیاری از چهره های اجتماعی‬ ‫و سیاســی از ایــن مواضــع خود عقب نشســت و‬ ‫چند روز گذشته در یک گفت وگوی اینستاگرامی‬ ‫اعــام کــرد کــه از اظهارات او برداشــت مناســبی‬ ‫صــورت نگرفتــه اســت‪ .‬او تاکید کــرد «وضعیت‬ ‫فعلی حجاب را قابل قبول می دانم؛ نزدیک ‪۳۰‬‬ ‫درصدی هم ممکن است که حجاب را به صورت‬ ‫کامــل رعایــت نکنند‪ ،‬حکومت هــم کاری با این‬ ‫افــراد نــدارد و ایــن نشــان می دهــد کــه اجبــاری‬ ‫نحــال گفــت‪:‬‬ ‫در کار نیســت‪ ».‬مطهــری درعی ‬ ‫«مــن نمی خواهــم بــا امدنــم در مســئله حجاب‬ ‫سخت گیری کنم‪ .‬در مسئله پوشش یک حداقلی‬ ‫در همه کشــورها وجود دارد‪ ».‬مطهری در ضمن‬ ‫ایــن گفتگــو ایــن وعــده را هم بــه مــردم داد که‬ ‫در صــورت رئیس جمهور شــدن روابــط با غرب و‬ ‫امریکا را تسهیل خواهد کرد‪.‬‬ ‫دردسرهای سردار محمد‬ ‫حضور کاندیدای نظامی در انتخابات ریاست‬ ‫جمهــوری مدت هاســت کــه میــان سیاســیون و‬ ‫کاربران فضای مجازی به یک چالش تبدیل شده‬ ‫و بــا اماواگرهایــی همراه اســت؛ موضوعی که از‬ ‫زمــان اعــام کاندیداتــوری ســردار ســعید محمد‬ ‫بیش ازپیش خبرســاز شــد‪ .‬همان طور که اسدا‪...‬‬ ‫بادامچیــان‪ ،‬دبیــر کل حــزب موتلفه اســامی در‬ ‫گفت وگویی تاکید کرده است‪ :‬ملت به نیروهای‬ ‫مسلح اعم از سپاه و ارتش احترام کامل دارند ولی‬ ‫برای ریاســت قوه مجریــه تاکنون به نظامی رای‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف و وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-84‬هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه‬ ‫مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون‪ ،‬تعیین تکلیف را بر اساس گزارش کارشناسان‬ ‫و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ارای ذیل تایید نموده اند‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ 139960330001014194‬پرونده کالسه ‪ 1399114430001000880‬حسن‬ ‫گرجی فرزند حسین در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 45/76‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 10618‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه‬ ‫از شرکت ریسباف صادره در دفتر ‪ 24‬صفحه ‪( .233‬م الف ‪)9386‬‬ ‫‪ -2‬رای شماره ‪ 139960330001013950‬پرونده کالسه ‪1399114430001001090‬‬ ‫محمدحسین ژرفا ساداتی فرزند هادی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪109/40‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 5486‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند‬ ‫مالکیت مشاعی صادر در دفتر ‪ 594‬صفحه ‪ 349‬و ‪ 351‬به موجب سند قطعی به شماره ‪43751‬‬ ‫مورخ ‪ 1398/9/25‬دفترخانه ‪ 51‬قم‪( .‬م الف ‪)9385‬‬ ‫‪ -3‬رای شماره ‪ 139960330001013959‬پرونده کالسه ‪ 1398114430001001071‬محمد‬ ‫الهی نوش ابادی فرزند احمد در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت‬ ‫ششدانگ ‪ 162‬مترمربع پالک شماره ‪ 9657‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره‬ ‫یک قم سند قطعی به شماره ‪ 112300‬مورخ ‪ 76/12/28‬دفترخانه ‪ 20‬قم‪( .‬م الف ‪)9384‬‬ ‫‪ -4‬رای شماره ‪ 139960330001013960‬پرونده کالسه ‪ 1399114430001000531‬افسر‬ ‫عابدزاده فرزند حیدر در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ ‪162‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 9657‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند صلح‬ ‫به شماره ‪ 9505‬مورخ ‪ 1393/7/10‬دفترخانه ‪ 74‬قم‪( .‬م الف ‪)9383‬‬ ‫‪ -5‬رای شماره ‪ 139960330001013949‬پرونده کالسه ‪ 1397114430001001892‬سیدحسین‬ ‫چاوشی فرزند سیدحسن در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 63‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 10473/3‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری‬ ‫مع الواسطه از اشرف روحانی‪( .‬م الف ‪)9382‬‬ ‫‪ -6‬رای شماره ‪ 139960330001013799‬پرونده کالسه ‪ 1399114430001000674‬اسما‬ ‫حاتمی معین فرزند ماجد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 103/80‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 11525‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی‬ ‫خریداری مع الواسطه از ابراهیم – زهرا – فاطمه – غالمحسین – غالمعلی – سکینه همگی‬ ‫حاجی رئیس ابراهیمی‪( .‬م الف ‪)9381‬‬ ‫‪ -7‬رای شماره ‪ 139960330001014146‬پرونده کالسه ‪ 1399114430001001396‬حسین‬ ‫حسنی زاده فرزند مرتضی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 198/35‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 10633‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی‬ ‫خریداری مع الواسطه از مرتضی حسن لویی‪( .‬م الف ‪)9380‬‬ ‫‪ -8‬رای شماره ‪ 139960330001014492‬پرونده کالسه ‪ 1398114430001001710‬عاطفه‬ ‫سهرابی فرزند اسدا‪ ...‬در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 79/10‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 1/116‬اصلی واقع در قم بخش ‪ 4‬حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع‬ ‫الواسطه از حبیب اسماعیلی جمکرانی‪( .‬م الف ‪)9379‬‬ ‫‪ -9‬رای شماره ‪ 139960330001014201‬پرونده کالسه ‪1399114430001001240‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫نداده اند چراکه می ترسند کشور دچار مشکالت‬ ‫امنیتــی یــا پادگانی شــود‪ .‬کمال الدین ســجادی‪،‬‬ ‫ســخنگوی جبهه پیروان خط امــام و رهبری هم‬ ‫در خصــوص کاندیداتــوری ســردار ســعید محمد‬ ‫فرمانده ســابق قرارگاه خاتم االنبیاء با اشــاره به‬ ‫حضــور افــرادی ناشــناخته یــا کمتر شناخت هشــده‬ ‫برای جامعه در انتخابات ریاست جمهوری‪ ،‬بیان‬ ‫داشت‪ :‬این گونه افراد چندان در انتخابات جدی‬ ‫نیســتند‪ .‬هم در تائید ان ها اماواگر فراوان اســت‬ ‫و هــم اینکــه بعیــد اســت کــه وارد رقابت جدی‬ ‫شــوند‪ .‬از ســویی موضوع برکناری ســعید محمد‬ ‫از فرماندهــی قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــا به‬ ‫دلیل برخی تخلفات که در واپسین روزهای سال‬ ‫حشــده بــود بــار دیگر قــوت گرفت و‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬مطر ‬ ‫سردار جوانی‪ ،‬معاون سیاسی سپاه شوک بزرگی‬ ‫را بــه ســردار محمــد وارد کــرد تــا بــار دیگر بــازار‬ ‫شائبه ها رونق گرفت‪ .‬او در مصاحبه با خبرگزاری‬ ‫فارس گفت‪ :‬سپاه نه از سعید محمد و نه از هیچ‬ ‫کاندیدای دیگری در انتخابات حمایت نمی کند‬ ‫و نخواهــد کــرد‪ .‬اساسـ ًـا ورود ســپاه و بســیج بــه‬ ‫انتخابــات به طور مصداقی و حمایــت از افراد و‬ ‫گروه ها و فهرست ها دارای منع قانونی و شرعی‬ ‫است‪ .‬او در ادامه اعالم کرد‪« :‬این فضایی که در‬ ‫شبکه های اجتماعی داخلی و رسانه های خارجی‬ ‫و به ویــژه در شــبکه های ماهــواره ای ضدانقالب‬ ‫شــکل گرفته و بعضــا ســعید محمــد را کاندیدای‬ ‫موردحمایت ســپاه معرفی می کنند‪ ،‬ازیک طرف‬ ‫ســاخته وپرداخته کســانی اســت که می خواهند‬ ‫چهــره ســپاه را مخــدوش کننــد و از طرفی‪ ،‬متاثر‬ ‫از افــرادی اســت کــه تصور می کنند چون ســعید‬ ‫محمد مســئولیت فرماندهــی قرارگاه ســازندگی‬ ‫خاتم االنبیــا (ص) ســپاه را بــر عهــده داشــت ه و به‬ ‫عرصــه انتخابــات ورود کرده انــد‪ ،‬احتمــاال ورود‬ ‫ایشــان بــه عرصــه انتخابــات بــا نظــر و تائیــد و‬ ‫حمایت ســپاه اســت‪ .‬این تصورات نه تنها کامال‬ ‫خــاف واقــع اســت بلکــه واقعیــت ایــن اســت‬ ‫کــه ســپاه بــه جــد بــا ورود پاســداران و ازجملــه‬ ‫ایشــان به عرصه انتخابات بــدون طی مراحل و‬ ‫فشــده مخالف است‪.‬‬ ‫فرایندهای قانونی تعری ‬ ‫اتفاقـ ًـا منفــک کردن ســعید محمد از مســئولیت‬ ‫فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم به دلیل همین‬ ‫تخلف و رعایت نکردن مقررات از ســوی ایشــان‬ ‫بــوده اســت‪ ».‬پــس از اظهــارات ســردار جوانی‪،‬‬ ‫دفتر ســردار سعید محمد در واکنش به اظهارات‬ ‫ســردار جوانــی معــاون سیاســی ســپاه پاســداران‬ ‫انقالب اســامی اطالعیه ای صادر کرد و نوشت‪:‬‬ ‫«ســعید محمــد هیچ گونــه تخلفــی در خصــوص‬ ‫تهــای انتخاباتــی ننمــوده تــا جایــی کــه‬ ‫فعالی ‬ ‫ایشان علت استعفای خود را عدم شائبه حمایت‬ ‫و اســتفاده از موقعیــت مســئولیت فرماندهــی‬ ‫قــرارگاه خاتم االنبیــاء ســپاه را عنــوان نمــوده‬ ‫اســت‪».‬پس لرزه های اظهــارات ســردار جوانی تا‬ ‫جایی ادامه یافت که سخنگوی سپاه را هم وادار‬ ‫به واکنش کرد و گفت‪« :‬هر کس می گوید تخلف‬ ‫بوده باید متقن و دقیق بگوید چه تخلفی بوده‬ ‫اســت‪ .‬برداشــت یک معاون ســپاه این بوده که‬ ‫تخلف صورت گرفته‪ ،‬اما نظر رسمی سپاه ممکن‬ ‫اســت این نباشــد‪ .‬شــاید برداشــت اقــای جوانی‬ ‫این بوده؛ ممکن هم هســت اقــای جوانی اصل‬ ‫حرفش را تکذیب کند‪».‬‬ ‫رقیب حسن روحانی امد‬ ‫در هفته گذشته سید محمد غرضی بار دیگر‬ ‫لباس کاندیداتوری پوشید‪ .‬او در جریان انتخابات‬ ‫ریاســت جمهــوری ســال ‪ ۱۳۹۲‬یکــی از رقبــای‬ ‫حســن روحانــی بــود امــا در ان انتخابــات ‪۴۴۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۵‬رای اورد که یک درصد ارای اخذشــده‬ ‫بود‪ .‬در انتخابات ریاســت جمهوری ســال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫تنــام کرد اما از ســوی شــورای نگهبان رد‬ ‫هــم ثب ‬ ‫صالحیت شــد بااین حال در هفته ای که گذشت‬ ‫اعــام کرد کــه بازهم قصد کاندیداتــوری دارد و‬ ‫می خواهد وارد کارزار انتخاباتی ‪ ۱۴۰۰‬شود‪.‬‬ ‫او بابیــان اینکــه از جوانــی در فضــای اداره‬ ‫محمدحسین ارش فرزند محمدشریف در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪117/15‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 10977‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند‬ ‫قطعی به شماره ‪ 16782‬مورخ ‪ 1397/9/1‬دفتر خانه ‪ 75‬قم‪( .‬م الف ‪)9378‬‬ ‫‪ -10‬رای شماره ‪ 139960330001014139‬پرونده کالسه ‪ 1399114430001001042‬غالم‬ ‫حسین اسالمی فر فرزند محمدکاظم در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت‬ ‫‪ 121/84‬مترمربع پالک شماره ‪ 11233‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم‬ ‫مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از محمد ولی احدی از وراث غالمعلی ولی‪( .‬م الف ‪)9377‬‬ ‫‪ -11‬رای شماره ‪ 139960330001014140‬پرونده کالسه ‪ 1399114430001001043‬فاطمه‬ ‫زهتابی فرزند اصغر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت ‪ 121/84‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 11233‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی‬ ‫خریداری مع الواسطه از محمد ولی احدی از وراث غالمعلی ولی‪( .‬م الف ‪)9376‬‬ ‫‪ -12‬رای شماره ‪ 139960330001014025‬پرونده کالسه ‪ 1399114430001001580‬علی‬ ‫قاسمیان فرزند ابوالقاسم در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 200‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 10487/16‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره‬ ‫‪ 130233‬مورخ ‪ 95/1/24‬دفترخانه ‪ 15‬قم‪( .‬م الف ‪)9375‬‬ ‫‪ -13‬رای شماره ‪ 139960330001013682‬پرونده کالسه ‪ 1399114430001001578‬حسن‬ ‫قاسمیان فرزند ابوالقاسم در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 230/30‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 10487/16‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره‬ ‫‪ 130230‬مورخ ‪ 95/1/24‬دفترخانه ‪ 15‬قم‪( .‬م الف ‪)9374‬‬ ‫‪ -14‬رای شماره ‪ 139960330001013843‬پرونده کالسه ‪ 1398114430001001994‬مرتضی‬ ‫طایفه رحیمی فرزند حسین در ‪ 158‬سهم مشاع از ‪ 316‬سهم ششدانگ یک باب ساختمان به‬ ‫مساحت ششدانگ ‪ 316‬مترمربع پالک شماره ‪ 10647‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت‬ ‫ملک اداره یک قم سند قطعی ‪ 168651‬مورخ ‪ 1390/8/12‬دفترخانه ‪ 3‬قم و اقرارنامه ‪190061‬‬ ‫مورخ ‪ 97/9/17‬دفترخانه ‪ 3‬قم‪( .‬م الف ‪)9371‬‬ ‫‪ -15‬رای شماره ‪ 139960330001013844‬پرونده کالسه ‪1398114430001001995‬‬ ‫غالمرضا جعفری اسفیدواجانی فرزند حسین در ‪ 50‬سهم مشاع از ‪ 316‬سهم ششدانگ یک باب‬ ‫ساختمان به مساحت ششدانگ ‪ 316‬مترمربع پالک شماره ‪ 10647‬اصلی واقع در قم بخش یک‬ ‫حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند صلح ‪ 21642‬مورخ ‪ 1398/1/22‬دفترخانه ‪ 74‬قم و اقرارنامه‬ ‫‪ 190061‬مورخ ‪ 97/9/17‬دفترخانه ‪ 3‬قم‪( .‬م الف ‪)9370‬‬ ‫‪ -16‬رای شماره ‪ 139960330001013845‬پرونده کالسه ‪ 1398114430001001996‬فاطمه‬ ‫جباری فرزند حسین در ‪ 108‬سهم مشاع از ‪ 316‬سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت‬ ‫ششدانگ ‪ 316‬مترمربع پالک شماره ‪ 10647‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک‬ ‫اداره یک قم سند صلح ‪ 20412‬مورخ ‪ 1397/8/22‬دفترخانه ‪ 74‬قم و اقرارنامه ‪ 190061‬مورخ‬ ‫‪ 97/9/17‬دفترخانه ‪ 3‬قم‪( .‬م الف ‪)9369‬‬ ‫‪ -17‬رای شماره ‪ 139960330001014151‬پرونده کالسه ‪ 1398114430001001778‬سیاوش‬ ‫وفائی فرزند باقر در ششدانگ باب مرغداری به مساحت ‪ 50000‬مترمربع پالک شماره ‪ 6‬فرعی از‬ ‫‪ 121‬اصلی واقع در قم بخش ‪ 9‬حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ 455‬با حفظ حقوق مرتهن‪( .‬م الف ‪)9368‬‬ ‫‪ -18‬رای شماره ‪ 139960330001014858‬پرونده کالسه ‪ 1399114430001001318‬حسین‬ ‫کاظمی وشنوه فرزند قدرت اله در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 75‬مترمربع پالک‬ ‫کشــور بودم و در دهه های ‪ ۲۰‬تا ‪ ۴۰‬و ‪ ۵۰‬افتخار‬ ‫خدمــت بــه کشــور را داشــتم‪ ،‬گفــت‪« :‬قطعــا‬ ‫باهدف خدمت به کشور در موعد قانونی برای‬ ‫کاندیداتوری انتخابات ریاســت جمهــوری ‪۱۴۰۰‬‬ ‫ثبت نام می کنم‪ ».‬حال باید دید شــورای نگهبان‬ ‫ایــن بار چــه تصمیمی برای حضور یا عــدم او در‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم می گیرد‪.‬‬ ‫«من خاکستری ام»؛ این تازه ترین موضع گیری‬ ‫عــزت ا‪ ...‬ضرغامــی اســت‪ .‬کســی که تــا چندی‬ ‫یشــد حــاال‬ ‫پیــش چهــره اصولگــرا شــناخته م ‬ ‫می گویــد‪« :‬تصور من این اســت کــه واقعا مردم‬ ‫از اصالح طلــب و اصو لگــرا عبــور کرده اند‪ .‬اصال‬ ‫مردم از این تقســیم بندی های دولتی‪ ،‬حاکمیتی‬ ‫هم عبور کرده اند‪ ».‬او که مدت هاست فعالیت‬ ‫چش ـم گیری در فضــای مجــازی دارد تاکید کرده‪:‬‬ ‫«هرچــه هــم جلوتر می رویم و فضــای انتخابات‬ ‫و معــادالت را کــه می بینــم‪ ،‬می بینــم که حضور‬ ‫مــن در رقابت های انتخاباتی ضروری تر اســت‪».‬‬ ‫اظهارات و شعارهای انتخاباتی او از نگاه برخی‬ ‫کهــای فدایی‬ ‫تحلیلگران بســیار شــبیه بــه چری ‬ ‫خلق اســت که شــعار «نــان‪ ،‬مســکن‪ ،‬ازادی‪ ،‬با‬ ‫عشق به چگوارا‪ ».‬را می دادند‪.‬‬ ‫احمدی نژادی های حاضر به یراق‬ ‫ینــژاد همچــون خــود‬ ‫وزرای محمــود احمد ‬ ‫او گویی همچنان برای حضور در عرصه سیاســی‬ ‫حاضر به یراق هســتند و برای کاندیداتوری صف‬ ‫می کشــند‪ .‬ایــن هفتــه هم محمــد عباســی‪ ،‬وزیر‬ ‫ینــژاد اعالم کاندیداتوری‬ ‫ـان احمد ‬ ‫ورزش و جوانـ ِ‬ ‫ینــژاد را جزو‬ ‫کــرد و گفت‪ :‬خدمات دولت احمد ‬ ‫افتخــارات نظــام می دانــم ولــی با او بــرای حضور‬ ‫در انتخابات هماهنگ نکــرده ام‪.‬او که اولین وزیر‬ ‫وزارتخانــه «ورزش و جوانــان» اســت که عالوه بر‬ ‫مدرک دکتری مدیریت استراتژیک از دانشگاه ازاد‬ ‫روابط خوبی هم با احمدی نژاد داشت در دولت‬ ‫نهم نیز به عنوان وزیر تعاون نزدیک به چهار سال‬ ‫سکان این وزارتخانه را به عهده داشت‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫هیچ چیزی برای کشور واجب تر از یک‬ ‫انتخابات پرشور و شامل نیست‬ ‫یــادگار امــام بــا تاکیــد بــر‬ ‫نتواننــد دنیا را خوب بســازند‬ ‫اینکــه راه حــل مشــکالت این‬ ‫بــه دیــن هــم لطمــه زده اند‪.‬‬ ‫اســت که به مــردم برگردیم‪،‬‬ ‫لــذا وقتــی دیــن داران تصدی‬ ‫گفت‪ :‬هیچ چیزی برای کشــور‬ ‫دنیــا می کنند باید دنیا را بهتر‬ ‫بتــر از یــک انتخابــات‬ ‫واج ‬ ‫از غیــر دیــن داران بســازند و‬ ‫حسنخمینی‬ ‫پرشــور و شــامل نیســت کــه‬ ‫یــا حداقــل مطابــق و مشــابه‬ ‫شــرط اولــش ایــن اســت کــه‬ ‫ان ها اداره کنند‪ .‬ســید حسن‬ ‫بساط تنگ نظری حذف برداشته شود‪.‬‬ ‫خمینی با اشاره به انتخابات پیش رو‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به گزارشایسنا‪،‬حجت االسالم والمسلمین درد امــروز جامعــه مــا حتمــا اقتصــادی و در‬ ‫ســید حســن خمینــی در دیــدار بــا اعضــای مرحلــه دوم فرهنگــی اســت؛ امــا را هحــل ان‬ ‫شــورای مرکــزی مجمــع ایثارگــران کــه در مســتقیما پرداختــن به این معلول ها نیســت‬ ‫حســینیه جمــاران برگــزار شــد‪ ،‬طی ســخنانی و بایــد بــه علــت بپردازیــم و اگــر به این علت‬ ‫مســکن بــه ایــن بیمــار‬ ‫گفــت‪ :‬امــروز مشــکل اصلــی کشــور در حوزه توجــه نکنیــم‪ ،‬یــک‬ ‫ّ‬ ‫اقتصــادی معضــل فقــر‪ ،‬گرانــی و بیــکاری داده ایم‪ .‬ممکن اســت مشکالت درامد ارزی‬ ‫اســت‪ .‬البتــه شــاخص های بیــکاری تــا حــدی مــا حــل شــود و بخشــی را درمان کنیــم‪ ،‬ولی‬ ‫بهتر شــده اســت ولی فقــر‪ ،‬گرانــی و تبعیض مهم ترین مســئله این اســت کــه جامعه باید‬ ‫هنــوز وجود دارد‪ .‬او با اشــاره به بی ثباتی در خــودش را در قبــال خــودش مســئول بدانــد‪.‬‬ ‫وضــع اقتصــادی موجــود یــاداور شــد‪ :‬ممکن اگــر مردم احســاس کننــد در تصمیمات کالن‬ ‫است همه مشــکالتی یادشده‪ ،‬وجود داشته کشــور‪ ،‬تعیین تصمیم ســازان و تعیین عملی‬ ‫باشــد ولــی مــردم بتوانند روی ســرمایه ای که که این تصمیم را به انجام می رساند دخالت‬ ‫دارنــد برنامه ریــزی کننــد اما در وضــع کنونی دارنــد‪ ،‬ما می توانیــم بگوییم بخش زیادی از‬ ‫شــما نمی دانید در اینده چه اتفاقی می افتد‪ .‬ایــن مســیر را جلــو رفته ایــم‪ .‬او بابیــان اینکه‬ ‫یــادگار امام افزود‪ :‬امــروز تقریبا قدرت خرید اول انقــاب تحولی در عامه مردم می شــود‪،‬‬ ‫هر دهک جامعه نسبت به گذشته‪ ،‬به اندازه تصریــح کــرد‪ :‬اینکــه ما به انقــاب می بالیم‪،‬‬ ‫یــک یــا دو دهــک پاییــن امــده و درمجمــوع بــه ان بخــش بزرگ تری می بالیــم که کارهای‬ ‫توانمنــدی گروه های مختلف به اندازه وســع بسیار بزرگی شد؛ نه به ان بخش کوچک تری‬ ‫خودشــان تنزل پیداکرده است‪ .‬افراد جامعه کــه احیانــا کارهــای اشــتباهی بود‪ .‬کار بســیار‬ ‫هم در کنار خودشــان مــوج نارضایتی حاصل بزرگــی اتفــاق افتــاد امــا در هــر کار بزرگــی‬ ‫از بحث هــای اقتصــادی را به خوبــی لمــس ممکن اســت اشــتباهاتی هم باشد‪ .‬به خاطر‬ ‫می کننــد‪ .‬ایــن امــر به مــرور می توانــد بحــث ان بخــش اندک چشــممان را بــه عظمت ان‬ ‫حاشیه نشــینی و بحــث دوگانــه فقیــر و غنــی بخــش بزرگ تــر نمی بندیــم‪ .‬از ان طــرف هــم‬ ‫پدیــد بیــاورد و بحــث فــرار مغزهــا را در پــی نمی گوییــم مــا فقــط پدیده هایــی را تکریــم‬ ‫داشــته باشــد و این تهدید هم شامل کسانی می کنیم که صد درصد خوب باشد؛ اگر دنبال‬ ‫م ‬ ‫یشــود که بیــرون از ایران بــازار بهتری برای ایــن هســتید هیــچ جایی پیــدا نمی کنیــد‪ .‬او‬ ‫ســرمایه خود پیدا می کنند و صاحبان مغزها یاداور شــد‪ :‬مشــکالت ما خیلی زیاد است اما‬ ‫کــه می توانند با ســرمایه خود بیــرون از ایران راه حل ان ها این اســت که به مردم برگردیم‬ ‫زندگــی کننــد‪ .‬او بــا اشــاره به امــار اخیری که و بــه خواســته ان ها تن بدهیــم‪ .‬البته ممکن‬ ‫در خصوص خروج روزانه پرســتاران از کشــور است انچه مردم می خواهند مطابق خواسته‬ ‫منتشــر شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن مســئله در مــورد شــخص من نباشد‪ .‬من تالش می کنم ان ها را‬ ‫مهندسین و ســایر تحصیل کرده ها هم صادق راضی کنم که این حرف درســت است‪ .‬هیچ‬ ‫اســت‪ .‬این نشــان می دهــد که تــوان ملی ما راهی جز بازگشت به مردم و هیچ چیزی برای‬ ‫بــه ســمت بیــرون مــی رود‪ .‬همــه ایــن مــوارد کشــور واجب تــر از یــک انتخابــات پرشــور و‬ ‫نشــانه های موج هــای اولیــه فقــر اقتصــادی شامل نیســت‪ .‬انتخابات «شامل» یعنی باید‬ ‫اســت‪ .‬اگــر خــدای ناخواســته فقــر اقتصادی همه در ان نماینده داشــته باشند‪ .‬شرط اول‬ ‫دریکی دو نسل باقی بماند‪ ،‬ممکن است به ان این اســت که بســاط تنگ نظری و حذف‬ ‫موج های فقر فرهنگی منجر شود که ارام ارام برداشته شود‪« .‬تقسیم بر دو کردن» نیروهای‬ ‫ســطح دانــش‪ ،‬ســواد و تحلیــل افــراد پاییــن کشــور باعــث ترفیــع چاپلوســان و متملقانــی‬ ‫بیاید و سطح فرهنگی جامعه تنزل پیدا کند‪ .‬می شــود که اتفاقا به ســخنانی کــه می گویند‬ ‫در این شــرایط امار جرم‪ ،‬اعتیاد و طالق باال هــم بــاور ندارند‪ .‬ســید حســن خمینــی تاکید‬ ‫نیز می رود که شکاف های شدید خانوادگی و کــرد‪ :‬بنــده چه اولویتی نســبت به شــما دارم‬ ‫ســایر عوارض را در پی می اورد‪ .‬ســید حســن کــه یکــی را راه بدهــم و یکــی را راه ندهم؟!‬ ‫خمینــی تاکیــد کــرد‪ :‬دیــن داران وقتی تصدی قانون هم اگر جلوی حقوق مردم را می گیرد‪،‬‬ ‫دیــن مــردم رادارنــد فقــط مســئولیت اخرت قانــون غلطی اســت و باید به ســمت اصالح‬ ‫رادارنــد ولــی وقتــی تصــدی دنیــا می کنند اگر ان رفت‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شماره ‪ 11135/1139‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت‬ ‫مشاعی صادره در دفتر ‪ 637‬صفحه ‪ 396‬به موجب سند قطعی به شماره ‪ 12220‬مورخ ‪88/11/17‬‬ ‫دفترخانه ‪ 52‬قم‪( .‬م الف ‪)9366‬‬ ‫‪ -19‬رای شماره ‪ 139960330001014499‬پرونده کالسه ‪ 1399114430001001286‬نجمه‬ ‫بورکی فرزند غیبعلی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 63/54‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 11239/4‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری‬ ‫مع الواسطه از زهرا محمدی صادره در دفتر الکترونیکی ‪( 139920330001019818‬م الف ‪)9365‬‬ ‫‪ -20‬رای شماره ‪ 139960330001014680‬پرونده کالسه ‪ 1399114430001000394‬محسن‬ ‫برجیان فرزند حسن در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 88‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 10446/1‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری‬ ‫مع الواسطه از محمد رئیس جعفری مطلق (م الف ‪)9363‬‬ ‫که مورد تایید قرار گرفته و از انجایی که مقرر گردیده پس از نشر اگهی و انقضای مورد مقرر‬ ‫سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز اگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ‪ 2‬ماه از تاریخ‬ ‫انتشار اگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و رسید ان را اخذ‬ ‫و ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به‬ ‫مرجع قضایی تقدیم و گواهی ان را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند‬ ‫بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/01/21 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/02/06:‬داود فهیمی نیک –‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم‬ ‫اگهیمفقودی‬ ‫کارت شناسایی(برگ سبز) خودروی کامیون کمپرسی مدل ‪ 1975‬به‬ ‫رنگ نارنجی روغنی به شماره پالک ‪ 124‬ع ‪ 43‬ایران ‪ 84‬به شماره‬ ‫موتور ‪ 10109512‬و شماره شاسی ‪ 34931314169321‬به نام محمد‬ ‫مهدی سبزی زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫سند و کارت موتورسیکلت انرژی به شماره پالک‬ ‫‪ 626-24776‬و شماره موتور ‪ NRG91332449‬و شماره‬ ‫تنه‪ N1K *** 125E9106259‬مدل ‪ 1391‬به نام وحید جیهانی‬ ‫خوراسگانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫ظرفیت‪۲۵۰‬میلیونتنیبنا‬ ‫در تجاری کشور‬ ‫مدیرعامــل ســازمان بنــادر‬ ‫بنــدر شــهید رجایــی اســت که‬ ‫و دریانــوردی گفــت‪ :‬بر اســاس‬ ‫انتظار داریم تا پایان خردادماه‬ ‫اهــداف فنــی برنامــه ششــم‬ ‫ســال جــاری بــه پایــان برســد و‬ ‫توســعه تا پایان ســال جاری به‬ ‫ما شــاهد شــروع بهر هبــرداری از‬ ‫دنبــال افزایــش ظرفیــت بنــادر‬ ‫این پروژه ها باشــیم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫راستاد‬ ‫محمد‬ ‫از حــدود ‪ ۲۵۰‬میلیــون تــن بــه‬ ‫اســکله های نفتــی و پایانــه‬ ‫بال غبــر ‪ ۲۸۰‬میلیــون تــن در‬ ‫کانتینــری بندر شــهید رجایی از‬ ‫ســال هستیم‪ .‬محمد راستاد در حاشیه بازدید از دیگر برنامه های توســعه ای در حال اجرا اســت‬ ‫زیرســاخت ها و توانمند ‬ ‫یهــای مجتمــع بندری و با توجه روند کار پیش بینی می شود این پروژه‬ ‫انزلــی در جمع خبرنــگاران اظهار کــرد‪ :‬با توجه در نیمه دوم خردادماه سال جاری به بهره برداری‬ ‫بــه اینکه بیش از ‪ ۹۰‬درصــد از مراودات بازرگانی برســد و هم زمان طرح های توسعه ای متعددی‬ ‫کشور از طریق حمل ونقل دریایی انجام می شود در کشور در حال اجرا یا در مراحل نهایی شدن‬ ‫لــذا باید به گونه ای زیرســاخت ها و تجهیــزات و اســت‪ .‬راستاد اضافه کرد‪ :‬بر اساس اهداف فنی‬ ‫روبناهــای بنــادر را امــاده نگــه داریم کــه بتواند برنامه ششم توسعه تا پایان سال جاری به دنبال‬ ‫پاســخگوی تقاضــا برای حــوزه تجــارت خارجی افزایــش ظرفیــت بنــادر از حــدود ‪ ۲۵۰‬میلیــون‬ ‫کشــور باشــد‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬وی با اشــاره به تن به بالغ بر ‪ ۲۸۰‬میلیون تن در ســال هســتیم‪.‬‬ ‫اینکــه در حال حاضر حــدود ‪ ۲۵۰‬میلیون تن در معــاون وزیر راه و شهرســازی‪ ،‬با بیان اینکه بندر‬ ‫ســال ظرفیت بنادر تجاری کشــور اســت‪ ،‬افزود‪ :‬انزلــی یکــی از بنــادر مهم در نوار شــمالی کشــور‬ ‫یشــود‪ ،‬گفــت‪ :‬امــروز قابلیت ها و‬ ‫بــا توجــه بــه امکانــات و تجهیزاتی کــه در بنادر محســوب م ‬ ‫شمال و جنوب کشور داریم توانستیم به خوبی توانمندی های مجتمع بندری انزلی تشریح شد‬ ‫حمل ونقل دریایی کشــور را مدیریــت کرده و با و اقدامــات و برنام ههــای ســازمان بــرای بهبــود‬ ‫باالترین کیفیتوحداقلهزینهتخلیهوبارگیری وضعیــت فعالیت بندرانزلــی در دســتور کار قرار‬ ‫و نگهداری انواع کاال انجام شود‪ .‬راستاد با اشاره گرفت؛به ویژهالیروبیاب راه هایمنتهیبهبندر‬ ‫به ظرفیت های بنادر تجاری کشور‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ومدیریترسوب گذاریدرحوضچه هایمجتمع‬ ‫خوشــبختانه در ارائــه خدمــات بنــدری از قبیــل بندری در دستور کار قرار گیرد تا این بندر جایگاه‬ ‫واردات و صــادرات و ترانزیت محصوالتی که از واقعی خود قرار گیرد‪ .‬وی با اشــاره به توســعه‬ ‫طریق کشورمان عبور می کند کمبود و نقیصه ای حمل ونقــل کانتینــری در مجتمع بنــدری انزلی‪،‬‬ ‫وجود ندارد و بنادر به صورت شبانه روز و در تمام تاکید کرد‪:‬باتوسعهعملیات کانتینریدر مجتمع‬ ‫شــرایط فعال است‪ .‬مدیرعامل ســازمان بنادر و بنــدری انزلــی‪ ،‬صــادرات و واردات بــا کیفیــت و‬ ‫دریانــوردی در خصــوص مهم تریــن پروژه هایــی حجمبیشتریصورتبگیردوامیدواریمباتجهیز‬ ‫کــه قبــل از اتمــام دولــت تکمیــل و بهر هبــرداری ترمینال کانتینریدر اینبندر شاهدافزایشمیزان‬ ‫م ‬ ‫یشــود‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬طرح های توســعه ای در حمل ونقل کانتینریدراینبندرباشیم‪.‬‬ ‫دولتخودمانعاصلیتولیداست‬ ‫عضوهیئتنمایندگاناتاق‬ ‫بــه تناســب افزایــش قیمت ها‬ ‫بازرگانی تهران می گوید‪ ،‬برخی‬ ‫تهــای جدید‬ ‫و تــورم‪ ،‬بــا قیم ‬ ‫تصمیماتغلطدولتیبهعنوان‬ ‫محصــوالت خــود را عرضــه‬ ‫بخشیازموانعاصلیتولیدباید‬ ‫می کنند‪ ،‬در بازار خودرو دولت‬ ‫کنــار برونــد‪ .‬محمدرضا نجفی‬ ‫اصرار دارد که قیمت ها باید به‬ ‫محمدرضانجفی‬ ‫منــش در گفت وگــو بــا ایســنا‪،‬‬ ‫شکل دستوری تعیین شده و از‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬یکــی از اصلی ترین‬ ‫یک حدی باالتر نرود که نتیجه‬ ‫مســائلی که بخش خصوصی در طول سال های ان را به وضوح در بازار خودرو می بینیم‪ .‬نجفی‬ ‫گذشتههموارهبرانتاکیدداشتهوانرامقدمه ای منش ادامه داد‪ :‬امروز خودروسازان اصلی کشور‬ ‫بــرای بهبود تولید می داند‪ ،‬کاهش دخالت های بازیانی گستردهمواجههستندوهمینزیانفشار‬ ‫دولــت در اقتصــاد و امکان باز گذاشــتن دســت خودرابروضعیتمالیقطعهسازاننیزمی گذارد‬ ‫فعــاالن اقتصــادی بــرای تولیــد و حضــور در و از سوی دیگر بازار ازاد دالالن با قیمت ها همه‬ ‫عرص ههــای مختلــف اســت‪ .‬وی بــا بیــان اینکه کار می کننــد‪ .‬این رویه غلط باید اصالح شــود و‬ ‫مداخله در شرایط بازارهای مختلف‪ ،‬پیش بینی تداوم ان تنها به اقتصاد ایران خســارت خواهد‬ ‫پذیری اقتصاد ایران را بسیار دشوار کرده‪ ،‬توضیح زد‪ .‬وی با اشاره به مشکالتی که ارز چند نرخی‬ ‫داد‪ :‬یک سرمایه گذار برای ورود به حوزه تولید‪ ،‬در اقتصاد ایران به وجود اورده‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ما بارها‬ ‫نیاز به ان دارد که شرایط را رصد کرده و حدس گفته ایم کهدر فضایرقابت‪،‬رانتوشرایطویژه‬ ‫بزند که در اینده چه بر سر سرمایه اش خواهد امد نباید وجود داشته باشد و طرف ها باید در فضای‬ ‫اما وقتی مداخالت ادامه یابد و مشخص نباشد برابررقابت کنندواگردولتقصد کمکبهاقشار‬ ‫که مســیر واقعی اقتصاد به کدام ســمت است‪ ،‬کم درامد را دارد این کمک باید به شکل مستقیم‬ ‫شــرایط برای ســرمایه گذار دشوار می شود‪ .‬عضو انجام شود‪ .‬ازاین رو اگر بحث بر سر مانع زدایی‬ ‫اتــاق بازرگانــی تهران با اشــاره به وضعیــت بازار باشد‪ ،‬به نظر می رسد همین تصمیمات غلط و‬ ‫خودرو در ســال های گذشــته گفت‪ :‬در شرایطی محدودکننده‪ ،‬اصلی ترین مانع هایی هستند که‬ ‫کــه بســیاری از بازارهــا بــدون مداخلــه دولــت و باید از سر راه تولید برداشته شود‪.‬‬ ‫اورژانس کسب وکار»‬ ‫ناجیبنگاه هایاقتصادی‬ ‫رئیــس مرکــز ملــی پایــش سیاس ـت ها و‬ ‫برنامه های اشــتغال گفت‪ :‬راه اندازی اورژانس‬ ‫کس ـب وکار‪ ،‬ناجــی کس ـب وکارها و بــه تبع ان‬ ‫مانــع تعدیل نیرو اســت و به کمک اطالعات‬ ‫جمــع اوری شــده سیاس ـت های اشــتغال نیــز‬ ‫یشــود‪ .‬به گــزارش روز جمعه‬ ‫رصــد و پایش م ‬ ‫ایرنا‪ ،‬ایجاد اشتغال همواره مهم ترین دغدغه‬ ‫دولت هاســت امــا در کنــار ایــن موضــوع بایــد‬ ‫حفظ اشتغال موجود نیز مورد توجه قرار گیرد‬ ‫و نباید ایجاد واحدهای تولیدی جدید ما را از‬ ‫مشــاغل و تولید موجود غافل کنــد‪ .‬مقوله ای‬ ‫که سال گذشته از اولویت های نخست وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی بود‪ .‬اشتغال زایی‬ ‫و صیانــت از نیــروی کار بــه صــورت ویــژه در‬ ‫دستور کار وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫حهــا و برنامه های مختلفی‬ ‫قــرار داشــت و طر ‬ ‫از جملــه طــرح کارورزی دانش اموختــگان‬ ‫دانشــگاهی‪ ،‬معافیت های بیمــه کارفرمایی‪،‬‬ ‫مهارت امــوزی در محیــط کار واقعــی و یارانــه‬ ‫دســتمزد در ســطح اســتان ها ایجــاد شــد‪ .‬در‬ ‫حهــای مذکور در روزهای پایانی ســال‬ ‫کنــار طر ‬ ‫گذشــته وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫از اورژانــس کس ـب وکار رونمایــی کــرد و طــی‬ ‫روزهای اخیر در حساب کاربری خود در توییتر‬ ‫اعــام کــرد که بــه کمک این ســامانه از ریزش‬ ‫‪ ۳۰۰‬هــزار نیــروی کار خبر داد‪ .‬در این راســتا با‬ ‫رئیس مرکز ملی پایش سیاست ها و برنامه های‬ ‫اشــتغال در خصوص چگونگــی راه اندازی این‬ ‫ســامانه گفت وگو شد‪« .‬مرتضی محرم خانی»‬ ‫دربــاره ایــده راه انــدازی اورژانــس کس ـب وکار‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ایــده تشــکیل مرکــز مدیریــت‬ ‫اورژانس کس ـب وکار توسط وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفــاه اجتماعــی ارائه شــد زیرا شــاهد بودیم‬ ‫بــا وجــود سیاس ـت گذاری در زمینه کس ـب وکار‬ ‫بــا تعدیــل و ریــزش اشــتغال مواجــه بودیــم‪.‬‬ ‫یکــه ســالیانه یک میلیــون‬ ‫وی افــزود‪ :‬درصورت ‬ ‫شــغل ایجاد می کردیم و حدود ‪ ۳۵۰‬هزار نفر‬ ‫شــغل خــود را از دســت می دادنــد و دوباره با‬ ‫صرف هزینه هنگفت و سیاس ـت گذاری جدید‬ ‫ناچــار بودیم بــرای ایــن افراد برنامه اشــتغال‬ ‫تهیه کنیم‪ .‬رئیس مرکز ملی پایش سیاس ـت ها‬ ‫و برنام ههــای اشــتغال اضافــه کــرد‪ :‬بنابرایــن‬ ‫تصمیم گرفتیم سیستم هشداری تهیه کنیم تا‬ ‫بنگا ههــای اقتصادی که با مشــکالت مختلف‬ ‫یشــوند پیــش از تعدیل نیــروی کار‪،‬‬ ‫مواجه م ‬ ‫اعالم کنند تا با ارائه راه حل مناسب از بیکاری‬ ‫‪ ۳۰‬درصد نیروی انســانی جلوگیری کنیم‪ .‬وی‬ ‫بیان کرد‪ :‬اواســط ســال گذشــته ایده اورژانس‬ ‫کس ـب وکار مطــرح و مطالعــات الزم در ایــن‬ ‫زمینــه انجــام شــد و پــس از ان بــا مشــارکت‬ ‫جهاد دانشــگاهی این مرکز به صورت رســمی‬ ‫توســط وزیر تعــاون افتتاح شــد‪ .‬محرم خانی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬مرکــز ملــی پایــش برنام ههــا‬ ‫و سیاس ـت های اشــتغال در کنــار اورژانــس‬ ‫کس ـب وکار فعــال اســت و در این مرکــز پس از‬ ‫اخذ داده های مرکز اورژانس درباره عواملی که‬ ‫موجب اختالل فعالیت کسب وکارها می شود‪،‬‬ ‫سیاست گذاری ها و برنامه های اشتغال رصد و‬ ‫پایش می شود و این اطالعات مهم ترین اورده‬ ‫برایسیاستگذاری هاست‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبه ‪ 21‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1040‬‬ ‫چند شرط برای نجات اقتصاد در ‪ ۱۴۰۰‬الزم است‬ ‫فشار دستکاری نرخ ارز به نیروی کار کشور‬ ‫یک کارشناس اقتصادی گفت‪ :‬اگر در سال‪۱۴۰۰‬‬ ‫مانع دســتکاری نــرخ ارز و مصوبــات مجلس برای‬ ‫افزایش نرخ ارز شویم و ثبات اقتصاد کالن‪ ،‬کیفیت‬ ‫بازار کار و محصول را در اولویت قرار دهیم‪ ،‬اقتصاد‬ ‫ایراننجاتپیدامی کند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬فرشــاد مومنــی در اولیــن‬ ‫برنامه موسســه مطالعات دین و اقتصاد در ســال‬ ‫جدید با موضوع چش ـم انداز اقتصاد ایران در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬گفت‪ :‬عنصر انتظارات در رفتارهای بازیگران‬ ‫اقتصــادی ایــران از قــدرت نقش افرینــی بیشــتری‬ ‫برخــوردار شــده اســت زیــرا از یــک دهــه ب هشــدت‬ ‫سخت و دشوار عبور کرده ایم‪ .‬در سال جاری شاهد‬ ‫نام گذاری این سال به مانع زدایی از تولید هستیم‬ ‫که امیدواریم مانند سال های گذشته شاهد واژگونه‬ ‫خوانی از این نام گذاری نباشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از بنیادی ترین مسائل در زمینه‬ ‫واژگونــه خوانی از مانع زدایــی‪ ،‬توجه به دورهای‬ ‫باطل باز توزیع توسعه نیافتگی ایران است که در‬ ‫عرصه حکمرانی کشور رفتارهای مالی حیاتی ترین‬ ‫مســئله اســت؛ به این صــورت که رفتارهــای مالی‬ ‫حکومــت سرنوشــت تولیــد و کشــور را تحت تاثیر‬ ‫قــرار می دهد‪ .‬در شــرایطی که کشــور دچار بحران‬ ‫مالی و کسری بودجه می شود‪ ،‬بزرگ ترین قربانی‪،‬‬ ‫تولیدکنندهوحقوق بگیرانثباتهستند‪.‬همچنین‪،‬‬ ‫در شــرایطی کــه تولیــد در اســتانه ســقوط قــرار‬ ‫تهــای کلیــدی در اقتصاد‬ ‫دارد‪ ،‬بــا دســتکاری قیم ‬ ‫کالن همچــون نــرخ بهــره و ارز و اخــذ مالیــات از‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬دولت در انجام وظایف خود دچار‬ ‫مســئولیت گریزی در زمینه اموزش‪ ،‬ســامت و ‪...‬‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این کارشناساقتصادیادامهداد‪:‬بحرانمالیات‬ ‫ستانی‪،‬افتتولید‪،‬دستکاریقیمت هاو گریزدولت‬ ‫از وظایف و مســئولیت های خــود موجب افزایش‬ ‫یشــود‪ .‬تــا زمانــی کــه حضور‬ ‫یهــای ریالــی م ‬ ‫بده ‬ ‫چرخه های غیر مولد و انحطاط اور در اقتصاد حل‬ ‫نشود‪،‬ایراندائمادرخطرناپایداریوتحت الحمایه‬ ‫قرار گفتنوبه هم ریختگی هایداخلیقرارمی گیرد‪.‬‬ ‫در ایــن زمینــه ســپس باید رفتارهای مالــی دولت و‬ ‫حکومتتنظیمشود‪.‬چشم انداز اقتصادایرانبیش‬ ‫از هر چیز به این وابسته است که درباره ساختارهای‬ ‫نهــادی کــژ کارکــرد می خواهیــم چه کار کنیــم و ایا‬ ‫اهتمــام جدی بــرای حــذف هزینه های غیــر ضرور‬ ‫مشاهدهمی کنیمیانه؟‬ ‫مومنــی در ادامه گفت‪ :‬در بودجه ســال جاری‬ ‫هیــچ ســندی از اینکــه دولــت رفتــار هزینه خــود را‬ ‫بهنجار کند و انضباط مالی را پیش گیرد‪ ،‬مشاهده‬ ‫نمی کنیم‪ .‬در طول سالیان گذشته به نام تولید به‬ ‫توســعه پشــت کرده ایــم؛ بــه ایــن صــورت کــه در‬ ‫سال های‪ ۱۳۷۰‬تا‪ ۱۳۹۵‬سهم صنایع رانتی معدنی‬ ‫در صنایع معدنی به ‪ ۷۰‬درصد رســیده که یکی از‬ ‫نشانه های بسیار خطرناک تبدیل تولید به محلی‬ ‫برای کسب رانت است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬علــت اینکــه ایــران نمی توانــد از‬ ‫دورهــای باطــل توســعه نیافتگــی خــارج شــود‪،‬‬ ‫ایــن اســت کــه ســهم صنایــع و کشــاورزی از کل‬ ‫سرمایه گذاری ها بسیار پایین بوده و مصرف گرایی‬ ‫واردات محــور افراطــی در ایــران اتفــاق افتــاده‬ ‫اســت‪ .‬همچنین‪ ،‬به طور هم زمــان بخش مالی و‬ ‫پولــی اقتصــاد هــم از ســال ‪ ۱۳۸۵‬با جدی شــدن‬ ‫تحریم ها در توسعه نیافتگی کشور سهیم بوده و‬ ‫ســهم کشــاورزی‪ ،‬صنعت و صادرات از کل مانده‬ ‫تســهیالت اعتباری نصف شــده‪ ،‬در حالیکه سهم‬ ‫شهــای ذکر شــده چهار برابر ســهم‬ ‫مالیــات از بخ ‬ ‫ان ها در تولید ناخالص داخلی کشور است‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی ادامه داد‪ :‬از سال‪۱۳۹۶‬‬ ‫به بعد هر سالی که رشد اقتصادی ایران منفی بوده‬ ‫است‪،‬سقوطورشدمنفیصنعت کارخانه ایایران‬ ‫از نظر منفی بودن نزدیک به دو برابر شده است‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۶‬ب هطــور متوســط حــدود ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫تهــای تولیــدی ایران به دلیــل بحران تقاضا‬ ‫ظرفی ‬ ‫بالاستفادهماند‪.‬‬ ‫مومنــی بــا بیان اینکه با تســهیل تولیــد و مانع‬ ‫زدایی از ان بخش غیررســمی اقتصاد به حضور در‬ ‫بخش رســمی تمایــل می یابد‪ ،‬گفــت‪ :‬دلیل اینکه‬ ‫ضریب خوداتکایی در تولید صنعتی ایران به شدت‬ ‫کاهش پیدا کرده‪ ،‬تبدیل شدن تولید به محلی برای‬ ‫کســب رانــت اســت‪ .‬در ســال های ‪ ۱۳۹۲‬و ‪۱۳۹۳‬‬ ‫بیش از ‪ ۶۵۰۰‬واحد تولیدی تعطیل شــدند و بیش‬ ‫از ‪ ۱۰‬هزار مجوز بهره برداری جدید صادر شــده که‬ ‫نشان از تخصیص ارز و ریال برای رانت است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به گزارش رقابت پذیری جهانی در‬ ‫سال های ‪ ۲۰۱۹‬و ‪ ۲۰۲۰‬گفت‪ :‬بر اساس این گزارش‬ ‫بدترین رتبه ایران به ترتیب در اندازه بازار‪ ،‬کیفیت‬ ‫کار‪ ،‬ثبــات اقتصــاد کالن‪ ،‬کیفیت بــازار محصول و‬ ‫پویایی کس ـب وکار اســت کــه بــرای تقویت تولید‬ ‫و مانــع زدایی‪ ،‬بایــد در جهت ارتقای کیفیت بازار‬ ‫کار‪ ،‬ثبات اقتصاد کالن‪ ،‬عدم دســتکاری نــرخ ارز و‬ ‫بهره تالش شود‪ .‬در شاخص نواوری جهانی نیز هر‬ ‫شاخصی که جنبه رانت محوری و اتکا به ارز و ریال‬ ‫داشته باشد‪ ،‬ایران رتبه خوبی دارد‪.‬‬ ‫این تحلیلگر اقتصادی افزود‪ :‬طبق گزارش مرکز‬ ‫شهــای مجلس بــا کاهش قــدرت چانه زنی‬ ‫پژوه ‬ ‫نیروی کار در ایران‪ ،‬این افراد به حقوق های بسیار‬ ‫پایین تن می دهند‪ .‬در ‪ ۳۰‬ســال گذشــته سیاســت‬ ‫تضعیف ارزش پول ملی و شوک های پیاپی به نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬ایران را به فالکت کشــانده اســت و دســتکاری‬ ‫نرخارز یکفشار ظالمانهبهنیروی کار کشور تحمیل‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫مومنی با بیان اینکه حداقل دستمزد نیروی کار‬ ‫برحسب دالر در ســال های ‪ ۱۳۹۸ ،۱۳۹۳‬و ‪۱۳۹۹‬‬ ‫بــه ترتیــب ‪ ۱۹۵ ،۷۶‬و زیــر ‪ ۷۰‬دالر بــوده اســت‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬اگر در سال ‪ ۱۴۰۰‬مانع از دستکاری نرخ‬ ‫ارز و مصوبات مجلس برای افزایش نرخ ارز شویم‬ ‫و ثبــات اقتصاد کالن‪ ،‬کیفیت بــازار کار و محصول‬ ‫را در اولویــت قرار دهیم‪ ،‬اقتصاد ایران نجات پیدا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫واگذاری مدیریت معادن زغال سنگ سوادکوه به ذوب اهن‬ ‫ذوب اهن اصفهان‪ ،‬معادن زغال سنگ البرز مرکزی را توسعه می دهد‬ ‫مراســم رســمی واگــذاری مدیریــت و راهبــری‬ ‫معــادن زغا لســنگ ســوادکوه (البــرز مرکــزی) بــه‬ ‫ذوب اهــن اصفهــان با حضور جمعی از مســئولین‬ ‫این مجتمع عظیم صنعتی‪ ،‬شهرستان سوادکوه و‬ ‫شرکت پیشرو معادن سوادکوه ذوب اهن در سالن‬ ‫اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان‬ ‫سوادکوه برگزار شد‪.‬‬ ‫بــه گزارش رویداد امروز‪ ،‬مرتضی یزدخواســتی‬ ‫عضو هیات مدیره ذوب اهن اصفهان در این مراسم‬ ‫گفــت‪ :‬این شــرکت بــه عنوان مــادر صنعت فوالد‬ ‫کشور‪ ،‬پیشگام اکتشاف معادن کشور بود و معادن‬ ‫البرز مرکزی هم توسط این شرکت راه اندازی شد‪.‬‬ ‫مالکیت این معادن بر اساس سیاست های گذشته‬ ‫به بخش خصوصی واگذار شــد اما پس از این که‬ ‫ذوب اهن اصفهان نیز وارد بورس شد‪ ،‬این شرکت‬ ‫مجددا به امر‬ ‫بــه منظور تامین پایدار مواد اولیــه‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اکتشاف و توسعه معادن ورود کرده و مدیریت و‬ ‫بهره برداری از معادن زغال سنگ سوادکوه در البرز‬ ‫مرکزی را از طریق تاســیس شــرکت پیشرو معادن‬ ‫سوادکوه در اختیار گرفته است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ذوب اهــن اصفهان تجربه موفقی‬ ‫نیز در امر مدیریت و راهبری معادن زغال سنگ در‬ ‫البرز شرقی دارد که از ان تجربه می توان در معادن‬ ‫ســوادکوه بهره برد و امیدوارم شــاهد توســعه این‬ ‫معــادن و بهره برداری از تمام ظرفیت تولیدی این‬ ‫معادنباشیم‪.‬‬ ‫طالبی فرماندار شهرستان ســوادکوه نیز در این‬ ‫مراسم گفت‪ :‬ذوب اهن اصفهان از دهه ‪ ۵۰‬در این‬ ‫معادن حضور داشته و در ان زمان‪ ،‬رفاه و توسعه‬ ‫اقتصادی را برای منطقه به همراه اورد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در دوره ای که بهره برداری از معادن‬ ‫زغا لســنگ ســوادکوه توســط ذوب اهــن اصفهان‬ ‫یشــد‪ ،‬دوران طالیــی ایــن معــادن بــود‬ ‫انجــام م ‬ ‫کــه بــرای ‪ ۷‬هــزار نفر اشــتغال ایجاد کــرد اما پس‬ ‫از ان متاســفانه بــا واگذاری ایــن معادن به بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬شاهد رکود ان ها بودیم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬احیــا و توســعه معــادن‪ ،‬افزایــش‬ ‫تولید‪ ،‬اشــتغال زایی و توسعه اقتصادی‪ ،‬توجه به‬ ‫صنایــع تبدیلی‪ ،‬امــوزش تخصصــی و ‪ ...‬از جمله‬ ‫مواردی اســت که امیدوارم با بازگشــت ذوب اهن‬ ‫اصفهان و مدیریت دوباره این معادن‪ ،‬مورد توجه‬ ‫قرار گیرد و دوباره شاهد دوران طالیی البرز مرکزی‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫محمدجعفر صالحی معــاون خرید ذوب اهن‬ ‫اصفهان نیز در نشســت خبری پیش ازاین مراســم‬ ‫گفــت‪ :‬هم اکنــون در کشــور یک میلیــون و ‪۷۰۰‬‬ ‫یشــود درحالی که نیاز‬ ‫هزار تن زغا لســنگ تولید م ‬ ‫کشــور حدود ‪ ۳‬میلیون تن و نیاز ذوب اهن حدود‬ ‫یک میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار تن کنســانتره زغا لســنگ‬ ‫اســت و لــذا بایــد یک میلیــون و ‪ ۳۰۰‬هــزار تــن‬ ‫زغال سنگ وارد کرد‪ .‬البته زغال داخلی کیفیت الزم‬ ‫الزاما باید ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد زغال مصرفی‬ ‫را ندارد و ً‬ ‫از واردات تامین شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هم اکنون تولید معادن زغا لســنگ‬ ‫ســوادکوه در ســال حــدود ‪ ۱۰۰‬هــزار تن کنســانتره‬ ‫یکــه ظرفیت تولیــد ‪۳۰۰‬‬ ‫زغا لســنگ اســت درحال ‬ ‫هزارتنــی دارد بنابرایــن توســعه اســتخراج بســیار‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫معاون خرید ذوب اهن گفت‪ :‬زغال این معادن‬ ‫از کیفیت خوبی برخوردار است و می تواند میزان‬ ‫واردات را کاهش دهد‪ .‬البته هدف ما دستیابی به‬ ‫حداکثر استخراج در سریع ترین زمان ممکن است‬ ‫که اشتغال زایی و توسعه اقتصادی برای این منطقه‬ ‫به همراه دارد‪.‬‬ ‫افشــین مختــاری مدیرعامــل شــرکت پیشــرو‬ ‫معــادن ســوادکوه نیز گفت‪ :‬مطالعــات خرید این‬ ‫معــادن از ســال گذشــته اغــاز شــد و در نهایــت ‪۵‬‬ ‫معدن زغال سنگ و یک گواهی کشف به انضمام‬ ‫دارایی های این معادن خریداری شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هم اکنون در این معادن حدود هزار‬ ‫نفر مشغول به کار هستند که امیدوارم با توسعه‬ ‫معــادن‪ ،‬شــاهد اشــتغال زایی مناســب بــرای ایــن‬ ‫منطقهباشیم‪.‬‬ ‫مختــاری گفــت‪ :‬بــرای توســعه فعالیــت ایــن‬ ‫معادن به زیرساخت هایی نیاز است که هم اکنون‬ ‫در حال مهیا کردن این ملزومات هستیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت پیشرو معادن ســوادکوه با‬ ‫اشــاره بــه این که ایــن معادن در دهه ‪ ۵۰‬توســط‬ ‫ذوب اهن اصفهان راه اندازی شده است‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫تجربه بیش از نیم قرنی ذوب اهن اصفهان جهت‬ ‫اصالح ســاختار ســازمانی و تجهیزاتی این معادن‬ ‫قطعا شاهد توسعه ان ها خواهیم‬ ‫بهره می گیریم و ً‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ذوب اهن اصفهان تنها تولیدکننده‬ ‫ریل و ارک معدن نیز هســت و تجربه بســیار گران‬ ‫بهایــی در مدیریــت معــادن دارد کــه ایــن امــر در‬ ‫معادن البرز شرقی نیز متبلور شده است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به تاســیس شرکت پیشرو معادن‬ ‫ســوادکوه توســط ذوب اهــن گفــت‪ :‬با ایجــاد این‬ ‫شــرکت‪ ،‬عوایــد اقتصــادی و اشــتغال زایی حاصل‬ ‫از توســعه ایــن معــادن بــه این منطقه می رســد و‬ ‫ذوب اهــن اصفهــان‪ ،‬توســعه مالکیت معــادن در‬ ‫اســتان ها را مدنظــر ندارد بلکه تنهــا‪ ،‬تامین پایدار‬ ‫مواد اولیه است‪.‬‬ ‫روح ا‪ ...‬فاضــل پــور مدیــر امــور مجامــع و‬ ‫شــرکت های ذوب اهــن اصفهــان نیــز گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫مجتمع عظیم صنعتی ‪ ۱۰‬شرکت زیرمجموعه دارد‬ ‫که دارای شــخصیت حقوقی مســتقل هستند و بر‬ ‫اساس سیاس ـت های سهامدار عمده که ذوب اهن‬ ‫است‪ ،‬عمل می کنند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــدف اصلــی برای هر ‪ ۱۰‬شــرکت‪،‬‬ ‫پیوستن ان ها به بورس است که نیاز به زیرساخت‪،‬‬ ‫فســازی و دیگر ملزومات دارد‪ .‬خوشــبختانه‬ ‫شفا ‬ ‫جهت ‪ ۶‬شــرکت‪ ،‬اقدامات الزم برای پیوســتن به‬ ‫بورس انجام شــده و برای شــرکت پیشــرو معادن‬ ‫ســوادکوه نیز در نظر اســت بعد از گذشــت ‪ ۲‬تا ‪۳‬‬ ‫سال مالی‪ ،‬اقدامات الزم انجام شود‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است پس از این مراسم‪ ،‬لوح های‬ ‫یادبود به خانواده شهدای واالمقام سوادکوه اهدا‬ ‫شــد و مســئولین حاضــر‪ ،‬ضمــن بازدیــد از معادن‬ ‫زغا لســنگ سوادکوه‪ ،‬در مراســم نمادین واگذاری‬ ‫مدیریت این معادن به ذوب اهن حضور یافتند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫امام جمعه اصفهان در دیدار مسئولین ذوب اهن اصفهان‪:‬‬ ‫ریل ذوب اهن به عنوان یک محصول ایرانی‪ ،‬غرورافرین است‬ ‫منصــور یــزدی زاده مدیرعامــل و معاونیــن‬ ‫ذوب اهــن اصفهــان بــا ایــت ا‪ ...‬ســید یوســف‬ ‫طباطبایــی نــژاد نماینــده ولی فقیــه در اســتان و‬ ‫امام جمعــه اصفهــان دیــدار و گفتگــو کردند‪.‬بــه‬ ‫گــزارش رویــداد امروز‪ ،‬ایــت ا‪ ...‬طباطبایی نژاد در‬ ‫ایــن دیدار گفت‪ :‬انتظار اســت در ســال جدید که‬ ‫با اعیاد شــعبانیه اغاز شــد و از ســوی مقام معظم‬ ‫رهبری تحت عنوان سال تولید‪ ،‬پشتیبانی ها‪ ،‬مانع‬ ‫زدایــی ها نا مگــذاری گردیــد‪ ،‬تدابیر الزم از ســوی‬ ‫دولت برای اســتفاده کامل از ظرفیت های تولیدی‬ ‫ذوب اهــن اصفهــان اندیشــیده شــود‪.‬امام جمعه‬ ‫اصفهــان افــزود‪ :‬تولیــد ریــل توســط ایــن مجتمع‬ ‫عظیم صنعتی اقدام بســیار خوب و ارزنده ای بود‬ ‫و درج عنوان ساخت ایران بر روی این محصوالت‬ ‫بسیار غرورافرین است‪.‬نماینده ولی فقیه در استان‬ ‫اصفهــان بــا اشــاره به امضای قــرارداد ‪ ۲۵‬ســاله با‬ ‫کامال بر مبنای شریعت‬ ‫چین‪ ،‬گفت‪ :‬این قرارداد‪ً ،‬‬ ‫و قانــون اســت و تمــام موارد ان توســط نهادهای‬ ‫یشــود‪ .‬ایــت ا‪ ...‬طباطبایــی‬ ‫نظارتــی‪ ،‬کنتــرل م ‬ ‫یســازی‬ ‫نــژاد اظهــار داشــت‪ :‬ایــن قــرارداد در خنث ‬ ‫مهــای ظالمانــه امریــکا نقش مهمــی دارد و‬ ‫تحری ‬ ‫این کشــور را وادار می کند که رفتار خصمانه خود‬ ‫را تغییــر دهد‪.‬امام جمعه اصفهان گفت‪ :‬اســام‪،‬‬ ‫مبادله و ارتباط با کســانی که بر ســر دیانت با ما‬ ‫سر جنگ دارند و یا قصد سلطه گری دارند را حرام‬ ‫دانســته اما ســایر ارتباطات و مبادالت را تشــویق‬ ‫کرده اســت‪ .‬نماینده ولی فقیه در استان اصفهان‪،‬‬ ‫مانع تراشی بر سر صادرات را از جمله موانع پیش‬ ‫روی تولیدکننــدگان دانســت و گفــت‪ :‬نباید گرانی‬ ‫کاالهــا را حاصــل صــادرات ا نهــا دانســت چراکه‬ ‫دســتیابی بــه بازارهای صادراتی به ســختی انجام‬ ‫یشــود و مانع تراشــی در برابر صــادرات باعث از‬ ‫م ‬ ‫دست رفتن این بازارها می گردد‪ .‬در این خصوص‬ ‫سیاس ـت های بازاریابــی ما نیــز در حوزه صــادرات‬ ‫نیــاز بــه بازنگــری دارد‪ .‬ایــت ا‪ ...‬طباطبایــی نــژاد‬ ‫از مدیریــت ذوب اهــن اصفهــان کــه موفــق شــده‬ ‫مشکالت این شرکت را کاهش دهد و دستاوردهای‬ ‫خوبی حاصل کرده است‪ ،‬قدردانی نمود و گفت‪:‬‬ ‫نقــش ذوب اهــن در اقتصــاد‪ ،‬توســعه صنعــت و‬ ‫اشــتغال زایی بســیار مهم اســت و این صنایع مادر‬ ‫باید همیشه رونق داشته باشند چراکه شکوفایی‬ ‫صنعت کشور به این صنایع وابسته است‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫کوتاه‬ ‫اخبار‬ ‫تجلیل از اقدامات ذوب اهن در‬ ‫جهت حفظ اشتغال‬ ‫در دیــدار مدیرعامــل ذوب اهن اصفهان با فرمانده‬ ‫سپاه صاحب الزمان (عج) عنوان شد‪ :‬اقدامات مدیریت‬ ‫و کارکنــان ذوب اهــن اصفهــان در جهت تولید و حفظ‬ ‫اشتغال ارزشمند است‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬مهندس‬ ‫یزدی زاده مدیرعامل شــرکت ذوب اهن با ســردار فدا‪،‬‬ ‫فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) دیدار و گفتگو نمود‪.‬‬ ‫در این دیدار که سرهنگ محمدی فرمانده سپاه ناحیه‬ ‫لنجــان و ســرهنگ مختــاری فرمانده بســیج ذوب اهن‬ ‫اصفهان نیز حضور داشتند‪ ،‬فرمانده سپاه صاحب الزمان‬ ‫(عــج) ضمن قدردانــی از اقدامات و فعالیت های موثر‬ ‫مدیریت و کارکنان ذوب اهن اصفهان در جهت تولید و‬ ‫حفظ اشــتغال‪ ،‬با اشاره به خدمات این مجتمع بزرگ‬ ‫صنعتی در دوران دفاع مقدس گفت‪ :‬تالش و همت این‬ ‫پوالدمرداندرخطتولید‪،‬همانندمجاهدت هایدوران‬ ‫دفاع مقدس است‪ .‬وی ضمن حمایت از تولید و اشتغال‬ ‫در ایــن شــرکت‪ ،‬اظهــار امیــدواری نمــود کــه ذوب اهن‬ ‫اصفهان بتواند به جایگاه واقعی خود دست یابد‪ .‬در‬ ‫ابتدایایننشست‪،‬مهندسیزدیمدیرعاملذوب اهن‬ ‫اصفهان با بیان گزارشی از رشد تولید و همچنین تولید‬ ‫ریــل ملــی و گذر از بســیاری مشــکالت و موانع تصریح‬ ‫نمــود‪ :‬هم اکنون این شــرکت در جهت تحقق منویات‬ ‫مقام معظم رهبری و شعار سال تالش می کند‪ .‬در پایان‬ ‫ســرهنگ مختاری فرمانده بســیج ذوب اهن اصفهان‪،‬‬ ‫گزارشی از فعالیت های و اقدامات بسیج این شرکت را‬ ‫ارائهنمود‪.‬‬ ‫بانکداریدیجیتال‬ ‫بدون اجرای روابط عمومی‬ ‫دیجیتالمفهومیندارد‬ ‫مدیــر روابط عمومی بانک ایران زمین‪ ،‬با اشــاره به‬ ‫اهمیت ارتباط با مشتری در بانکداری دیجیتال گفت‪:‬‬ ‫در ســال های اخیر ظهور شــبکه های اجتماعی رابطه با‬ ‫اندک مشــتریان را به یک ارتباط گســترده تبدیل کرده‬ ‫است‪ .‬مشتریانی که جلب اعتماد ان ها به خصوص در‬ ‫ارائه خدمات مالی نیازمند ارتباطی نزدیک تر و دوسویه‬ ‫است‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین‪ ،‬سید‬ ‫محمدحسیناستادمدیرروابطعمومیاینبانک گفت‪:‬‬ ‫اگر نگاهی به شیوه های ارتباطی در عصر نوین با ظهور‬ ‫رســانه های جدیــد بــی اندازیم خواهیــم دید که جمع‬ ‫کثیــری از افــراد اجتماع از کودک تا بزرگ در شــبکه های‬ ‫اجتماعی در حال فعالیت هستند‪ .‬بسیاری از شرکت ها‬ ‫دلیل خود را برای حضور در شبکه های اجتماعی ارتباط‬ ‫مســتقیم بــا مخاطبیــن و معرفی محصوالت بــه ان ها‬ ‫می داننــد و در واقــع بازاریابــی دهان به دهان امــروز در‬ ‫شبکه هایاجتماعیظهوریافتهاست‪.‬ویافزود‪:‬باظهور‬ ‫شبکه هایاجتماعیمقوله هاییمانندبرند‪،‬بازاریابی‪،‬‬ ‫ایجاد اعتماد و ارتباط با افراد ذی نفوذ و معروف همه‬ ‫دریکجادرهم امیخته اند؛بنابراینباتوجهبهاینکههمه‬ ‫این موارد امروز در شبکه های اجتماعی ظهور یافته اند‬ ‫بنابرایــن روابــط عمومی باید این موضوعــات را با هم‬ ‫ترکیــب کند‪ .‬ازایــن رو اجرای بانکداری دیجیتــال بدون‬ ‫اجــرای روابط عمومی دیجیتال و بــدون ارائه خدمات‬ ‫درشبکه هایاجتماعیمفهومینخواهدیافت‪.‬استادبا‬ ‫بیاناینموضوع کهشبکه هایاجتماعی‪،‬روابطعمومی‬ ‫و ارتباطات را تقویت کرده اســت اظهار داشــت‪ :‬پیش‬ ‫ازاین روابط عمومی ها تمرکز خود را برروی ذی نفعان‪،‬‬ ‫افراد پرنفوذ‪ ،‬سرمایه گذران و طیفی اندک از جامعه قرار‬ ‫می دادند؛ اما با ایجاد شبکه های اجتماعی و رشد ان ها‬ ‫در میان طیف های گسترده ای از جامعه‪ ،‬سرعت انتقال‬ ‫پیام و ماندگاری ان و گســتردگی دریافت کنندگان پیام‬ ‫بیشتر شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬مشتریان دیجیتالی دیگر‬ ‫بهشعبهمراجعهنمی کنند‪،‬امابهلحاظارتباطی‪،‬رابطه‬ ‫ان ها با بخش های مختلف بانک ها بیشتر شده است‪.‬‬ ‫بانک ها امروز از طریق بررسی رفتار مشتری و همچنین‬ ‫دنبال کردن خواسته های ان ها در شبکه های اجتماعی‬ ‫ســعی دارنــد با ایجاد یک رابطــه نزدیک تر ضمن ارائه‬ ‫خدمات شخصی سازی شده‪ ،‬اعتماد مشتریان را جلب‬ ‫کنند‪ .‬مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین با اشاره به‬ ‫این موضوع که بانک ها امروز برای ارائه خدمات مالی‬ ‫باید یک رابطه دیجیتالی با مشتریان خود ایجاد کنند‬ ‫گفت‪ :‬این رابطه باید فراتر از پشتیبانی و ارائه خدمات‬ ‫انالین به مشتریان باشد‪ .‬ما در اینده باید ابزارهایی در‬ ‫اختیار مشتریان قرار دهیم که ضمن دریافت خدمات‬ ‫انالین بتواند به مشــتری در پس انداز‪ ،‬ســرمایه گذاری‪،‬‬ ‫نحوه استفاده از خدمات‪ ،‬انتخاب گزینه های مختلف‬ ‫و ارائه خدمات شــخصی ســازی شده کمک کند‪ .‬استاد‬ ‫افزود‪:‬مشتریدر فضایدیجیتالمنتظرنخواهدبود‪،‬در‬ ‫واقع ما باید در همه حال کنار مشتری باشیم در تمامی‬ ‫کنالهایی کــه او در ان ها حضور دارد‪ ،‬خواه شــبکه های‬ ‫اجتماعی و یا کانال های انالین تعریف شده در سایت‬ ‫بانک هاوفضاهایدیگرباشد‪.‬‬ ‫بورس در اولویت نامزدهای‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری باشد‬ ‫معــاون نظــارت بــر نهادهای مالــی ســازمان بورس‬ ‫و اوراق بهــادار گفــت‪ :‬نامزدهایی که قصد شــرکت در‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــران را دارنــد باید بــازار‬ ‫ســرمایه را به واســطه تاثیر این بازار بر اقتصاد کشور در‬ ‫اولویــت قــرار دهند‪ .‬محمدحســن ابراهیمی ســروعلیا‬ ‫در گفت وگو با ایرنا با اشاره به اینکه انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری ایران از جمله مسائل مهمی است که در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬باان هاروبروهستیمواز چندماه گذشتهتاثیرخود‬ ‫رابربازار سرمایه گذاشتهاست‪ ،‬گفت‪:‬رئیس جمهوریبه‬ ‫عنوانرئیسدولتبهدلیلتصمیماتمختلفی کهاتخاذ‬ ‫می کند می تواند بر روند بازار تاثیر بگذارد‪ ،‬شاید تا دوره‬ ‫قبلافرادی کهمی خواستند کاندیدشوندتوجهزیادیرا‬ ‫بهبازارنداشتند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪ 4‬اطالع رسانی‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 28‬اسفند ‪ / 1398‬سا ل سوم ‪ /‬شماره ‪751‬‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ - 9 - 77‬دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و‬ ‫یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود تا شخص یا‬ ‫اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را‬ ‫به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم‬ ‫دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول‬ ‫به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود ‪.‬‬ ‫‪ - 1‬رای شماره ‪ 139960302027019500‬مورخ ‪ 1399/11/26‬فاطمه بدیعی گورتی فرزند تقی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 18848‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1283891913‬در ششدانگ یکباب خانه‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬فرعی از اصلی ‪ 7240‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان‬ ‫به مساحت ‪ 207/79‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 2‬رای شماره ‪ 139960302027019672‬مورخ ‪ 1399/11/28‬نازنین شیخ صادقی فرزند مرتضی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 737‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1284887162‬در یک و نیم دانگ یکباب‬ ‫ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 11548‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 202/12‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 3‬رای شماره ‪ 139960302027019661‬مورخ ‪ 1399/11/28‬فرشته رحیم زاده فرزند احمد‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 567‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286405297‬در یک و نیم دانگ یکباب‬ ‫ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 11548‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 202/12‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 4‬رای شماره ‪ 139960302027019653‬مورخ ‪ 1399/11/28‬نیروانا شیخ صادقی فرزند مرتضی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 400‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1290612269‬در یک و نیم دانگ یکباب‬ ‫ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 11548‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 202/12‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 5‬رای شماره ‪ 139960302027019660‬مورخ ‪ 1399/11/28‬پیام شیخ صادقی فرزند مرتضی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 4046‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1285171977‬در یک و نیم دانگ یکباب‬ ‫ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 11548‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 202/12‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 6‬رای شماره ‪ 139960302027018528‬مورخ ‪ 1399/11/07‬نسیم نساج پور اصفهانی فرزند‬ ‫احمد بشماره شناسنامه ‪ 6189‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1293284548‬در ششدانگ یکباب‬ ‫مغازه ( تعمیرگاه) احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 371‬فرعی از اصلی ‪ 10353‬واقع در‬ ‫بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 41/85‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک‬ ‫رسمی محی الدین کاشفی‪.‬‬ ‫‪ - 7‬رای شماره ‪ 139960302027018655‬مورخ ‪ 1399/11/11‬پریسا سلیمانی طادی فرزند رحمت‬ ‫اله بشماره شناسنامه ‪ 475‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1288256302‬در ششدانگ یکباب انبار‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪3‬و‪2‬و‪ 1‬فرعی از اصلی ‪ 43‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 413/90‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی رحمت‬ ‫اله عنایتی دولت ابادی ‪.‬‬ ‫‪ - 8‬رای شماره ‪ 139960302027016978‬مورخ ‪ 1399/10/08‬علیرضا دهنوی خوراسگانی فرزند‬ ‫رمضان بشماره شناسنامه ‪ 9922‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1283801094‬در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 5669‬واقع در ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪180/11‬‬ ‫مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی خانم شمسی جان زمانی خوراسگانی ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬رای شماره ‪ 139960302027020684‬مورخ ‪ 1399/12/24‬حسین کماجیان فرزند کاظم‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 44471‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1282367447‬در ششدانگ یکباب خانه‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 44129‬فرعی از اصلی ‪ 15190‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 161/22‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 10‬رای شماره ‪ 139960302027020446‬مورخ ‪ 1399/12/14‬علی انصاری امین فرزند رضا‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 40980‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1282335081‬در ششدانگ یکباب خانه‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 12685‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 99/50‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حسن فروغی ابری فرزند‬ ‫کاظم ‪.‬‬ ‫‪ - 11‬رای شماره ‪ 139960302027018070‬مورخ ‪ 1399/11/01‬عباسعلی ملکیان جبلی فرزند‬ ‫اسماعیل بشماره شناسنامه ‪ 57‬صادره از کوهپایه بشماره ملی ‪ 5659526365‬در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 3749‬فرعی از اصلی ‪ 15190‬واقع در بخش ‪5‬‬ ‫ثبت اصفهان به مساحت ‪ 138/60‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 12‬رای شماره ‪ 139960302027020429‬مورخ ‪ 1399/12/13‬مصطفی فغانی فرزند عباس‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 173‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291430271‬در ششدانگ یکباب خانه‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 7897‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 271/35‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حاج محمد علی فزوه فرزند‬ ‫محمد حسن‪.‬‬ ‫‪ - 13‬رای شماره ‪ 139960302027020521‬مورخ ‪ 1399/12/18‬سید محمد حسینی کمال ابادی‬ ‫فرزند سید علی بشماره شناسنامه ‪ 20‬صادره از جرقویه علیا بشماره ملی ‪ 5649848841‬در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 15234‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان‬ ‫به مساحت ‪ 201/10‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی احمد ابشاهی‪.‬‬ ‫‪ - 14‬رای شماره ‪ 139960302027017489‬مورخ ‪ 1399/10/20‬سعید گیاهچین خوراسگانی‬ ‫فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه ‪ 474‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291441948‬در سه دانگ‬ ‫یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 6072‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 200/63‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی رمضانعلی گیاه‬ ‫چین خوراسگانی‪.‬‬ ‫‪ - 15‬رای شماره ‪ 139960302027017491‬مورخ ‪ 1399/10/20‬راضیه جوکار سمسوری فرزند‬ ‫حسین بشماره شناسنامه ‪ 1373‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291518398‬در سه دانگ یکباب‬ ‫خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 6072‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 200/63‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی رمضانعلی گیاه چین‬ ‫خوراسگانی ‪.‬‬ ‫‪ - 16‬رای شماره ‪ 139960302027019245‬مورخ ‪ 1399/11/20‬علی یار سرلکی فرزند غالم‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 5576‬صادره از داران بشماره ملی ‪ 1159005079‬در ششدانگ یکباب مغازه‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 39‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 25/30‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اقای حاج میرزا محمد برادران‬ ‫توتونچی ‪.‬‬ ‫‪ - 17‬رای شماره ‪ 139960302027020486‬مورخ ‪ 1399/12/16‬مرتضی قادری فرزند عبدالرحمن‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 12798‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1283829789‬در سه دانگ یکباب‬ ‫ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬فرعی از اصلی ‪ 9077‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 46‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 18‬رای شماره ‪ 139960302027020487‬مورخ ‪ 1399/12/16‬عبدالرسول قادری فرزند‬ ‫عبدالرحمن بشماره شناسنامه ‪ 636‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291424083‬در سه دانگ‬ ‫یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬فرعی از اصلی ‪ 9077‬واقع در بخش‬ ‫‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 46‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 19‬رای شماره ‪ 139860302027006645‬مورخ ‪ 1398/06/13‬فخری عرب زاده قلع ریز فرزند‬ ‫محمد بشماره شناسنامه ‪ 1113‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1283965747‬در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 155‬فرعی از اصلی ‪ 10353‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 171/64‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مریم‬ ‫خانم مطبوعی فرزند محمد‪.‬‬ ‫‪ - 20‬رای شماره ‪ 139960302027018654‬مورخ ‪ 1399/11/11‬سعید امینی پزوه فرزند حسین‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 15904‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1283860112‬در ششدانگ یکباب مغازه‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 5372‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪30/34‬‬ ‫مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اقایان جواد و محمود و حسن ربانی ‪.‬‬ ‫‪ - 21‬رای شماره ‪ 139960302027018835‬مورخ ‪ 1399/11/14‬نرگس قادری زفره فرزند‬ ‫محمدعلی بشماره شناسنامه ‪ 29‬صادره از کوهپایه بشماره ملی ‪ 5659573371‬در سه دانگ یکباب‬ ‫خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 9971‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 177/02‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 22‬رای شماره ‪ 139960302027018836‬مورخ ‪ 1399/11/14‬ایت اله قادری زفره ئی فرزند‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫شنبه ‪ 21‬فروردین ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1040‬‬ ‫محمدعلی بشماره شناسنامه ‪ 44‬صادره از زفره بشماره ملی ‪ 5659584004‬در سه دانگ یکباب‬ ‫خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 9971‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 177/02‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 23‬رای شماره ‪ 139960302027020003‬مورخ ‪ 1399/12/04‬المیرا زارعی فرزند اکبر بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 1272128954‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1272128954‬در ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 10887‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 149/86‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 24‬رای شماره ‪ 139960302027018037‬مورخ ‪ 1399/11/01‬ابوالفضل زارعی محمودابادی‬ ‫فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه ‪ 2182‬صادره از یزد بشماره ملی ‪ 4489938527‬در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 7897‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 180/60‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 25‬رای شماره ‪ 139960302027019138‬مورخ ‪ 1399/11/19‬صفیه مستقیم ارخوری فرزند‬ ‫عباس بشماره شناسنامه ‪ 914‬صادره از مشهد بشماره ملی ‪ 0936414235‬در ‪ 50/53‬سهم مشاع از‬ ‫‪ 166/45‬سهم یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در بخش ‪18‬‬ ‫ثبت اصفهان به مساحت ‪ 166/45‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی‬ ‫مشاعی می باشد ‪.‬‬ ‫‪ - 26‬رای شماره ‪ 139960302027019137‬مورخ ‪ 1399/11/19‬سید مجتبی اقادادی فرزند‬ ‫مرتضی بشماره شناسنامه ‪ 75187‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1281845736‬در ‪ 115/92‬سهم‬ ‫مشاع از ‪ 166/45‬سهم ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪1‬‬ ‫واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 166/45‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی‬ ‫از مالک رسمی مشاعی می باشد ‪.‬‬ ‫‪ - 27‬رای شماره ‪ 139960302027019256‬مورخ ‪ 1399/11/21‬حسین قاسمی سرشت فرزند‬ ‫محمود بشماره شناسنامه ‪ 48‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291400893‬در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 3‬فرعی از اصلی ‪ 10279‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 94/78‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 28‬رای شماره ‪ 139960302027019508‬مورخ ‪ 1399/11/26‬رضا حیدری شریف ابادی فرزند‬ ‫ابراهیم بشماره شناسنامه ‪ 3593‬صادره از کوهپایه بشماره ملی ‪ 5658873584‬در دو دانگ یکباب‬ ‫ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 12687‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 150/50‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 29‬رای شماره ‪ 139960302027019511‬مورخ ‪ 1399/11/26‬مسلم حیدری شریف ابادی فرزند‬ ‫ابراهیم بشماره شناسنامه ‪ 1‬صادره از کوهپایه بشماره ملی ‪ 5659712452‬در چهار دانگ یکباب‬ ‫ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 12687‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 150/50‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 30‬رای شماره ‪ 139960302027017654‬مورخ ‪ 1399/10/22‬زهره درخشنده نیا فرزند محمد‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 37536‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1282302817‬در ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 70‬فرعی از اصلی ‪ 15192‬واقع در بخش ‪5‬‬ ‫ثبت اصفهان به مساحت ‪ 41/30‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 31‬رای شماره ‪ 139960302027017861‬مورخ ‪ 1399/5/11‬بتول رحیمی فرزند رحیم بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 2560‬صادره از خوراسگان بشماره ملی ‪ 1283693585‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی‬ ‫بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 7897‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪156/50‬‬ ‫مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 32‬رای شماره ‪ 140060302027000041‬مورخ ‪ 1400/01/08‬علیرضا بیگی ورزنه فرزند حسن‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 1270506129‬صادره از کوهپایه بشماره ملی ‪ 1270506129‬در ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 15234‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 204/09‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 33‬رای شماره ‪ 139960302027020493‬مورخ ‪ 1399/12/16‬جمشید رضا کرمی فرزند رحمان‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 8‬صادره از بروجن بشماره ملی ‪ 6299785632‬در سه دانگ یکباب مغازه احداثی‬ ‫بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 237‬فرعی از اصلی ‪ 15201‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان‬ ‫به مساحت ‪ 54/88‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اقای عباس‬ ‫شاهزیدی ‪.‬‬ ‫‪ - 34‬رای شماره ‪ 139960302027020492‬مورخ ‪ 1399/12/16‬محمد رضا رضا کرمی فرزند‬ ‫جمشید بشماره شناسنامه ‪ 920‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1289486204‬در سه دانگ یکباب‬ ‫مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 237‬فرعی از اصلی ‪ 15201‬واقع در بخش ‪5‬‬ ‫ثبت اصفهان به مساحت ‪ 54/88‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اقای‬ ‫عباس شاهزیدی ‪.‬‬ ‫‪ - 35‬رای شماره ‪ 139960302027017462‬مورخ ‪ 1399/10/18‬احمد حمامی خوراسگانی فرزند‬ ‫محمدحسین بشماره شناسنامه ‪ 1270244949‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1270244949‬در یک‬ ‫و نیم دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 48‬فرعی از اصلی ‪ 15192‬واقع‬ ‫در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 213/93‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک‬ ‫رسمی اقای محمد حسین حمامی خوراسگانی‪.‬‬ ‫‪ - 36‬رای شماره ‪ 139960302027019113‬مورخ ‪ 1399/11/18‬محمدرضا طالبی فرزند فتح اله‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 1642‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1287769594‬در سه دانگ یکباب ساختمان‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 15234‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 336/80‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی محمدرضا سید هندی‪.‬‬ ‫‪ - 37‬رای شماره ‪ 139960302027019112‬مورخ ‪ 1399/11/18‬حسین علی عسگری فرزند‬ ‫خیراله بشماره شناسنامه ‪ 938‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1287682987‬در سه دانگ یکباب‬ ‫ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 15234‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 336/80‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی محمدرضا سید‬ ‫هندی‪.‬‬ ‫‪ - 38‬رای شماره ‪ 139960302027019528‬مورخ ‪ 1399/11/26‬سعید ائین خواه فرزند حسن‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 31‬صادره از فریمان بشماره ملی ‪ 0849451371‬در ششدانگ یکباب مغازه احداثی‬ ‫بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 7741‬باقیمانده واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 68/5‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی محمود غالمی فرزند حسین‪.‬‬ ‫‪ - 39‬رای شماره ‪ 139960302027018850‬مورخ ‪ 1399/11/14‬رحمت اله غفوری جبلی فرزند‬ ‫شکراله بشماره شناسنامه ‪ 10‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 5659525891‬در ششدانگ یکباب خانه‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪128/21‬‬ ‫مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی عبدالرحیم کشاورز فرزند محمدرضا‪.‬‬ ‫‪ - 40‬رای شماره ‪ 139960302027019486‬مورخ ‪ 1399/11/26‬رضا قضاوی فرزند رمضان‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 7538‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1283777177‬در ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫باستثناء بهای ربعیه اعیانی ان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 5987‬واقع در بخش ‪5‬‬ ‫ثبت اصفهان به مساحت ‪ 49/18‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 41‬رای شماره ‪ 139960302027020217‬مورخ ‪ 1399/12/09‬مهدی حاتمیان فرزند مصطفی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 4692‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1288295472‬در ششدانگ یکباب خانه‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 8‬فرعی از اصلی ‪ 10354‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان‬ ‫به مساحت ‪ 163/35‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 42‬رای شماره ‪ 139960302027019497‬مورخ ‪ 1399/11/26‬مرضیه نظری فرزند احمد اقا‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 9722‬صادره از الیگودرز بشماره ملی ‪ 4170087399‬در ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 5‬فرعی از اصلی ‪ 11549‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان‬ ‫به مساحت ‪ 192/38‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 43‬رای شماره ‪ 139960302027019488‬مورخ ‪ 1399/11/26‬سعید فراز پور فرزند محمدرضا‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 1761‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291499121‬در ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 2‬فرعی از اصلی ‪ 9063‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان‬ ‫به مساحت ‪ 57/93‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی عباس صناعی‬ ‫خوراسگانی فرزند محمود ‪.‬‬ ‫‪ - 44‬رای شماره ‪ 139960302027020447‬مورخ ‪ 1399/12/14‬شهناز کیانی ابری فرزند حسن‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 36‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291366393‬در ششدانگ یکباب قطعه زمین‬ ‫مزورعی با کاربری کشاورزی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 12863‬واقع در بخش ‪5‬‬ ‫ثبت اصفهان به مساحت ‪ 1311/57‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 45‬رای شماره ‪ 139960302027016268‬مورخ ‪ 1399/9/25‬علیرضا علیزاده فرزند محمدعلی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 563‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291442839‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی‬ ‫بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 8917‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 197/00‬مترمربع‪.‬‬ ‫خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اقای قدرت اله قاسمی ارداجی ‪.‬‬ ‫‪ - 46‬رای شماره ‪ 139960302027017803‬مورخ ‪ 1399/10/23‬امید صدیقی مورنانی فرزند سعید‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 1271659662‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1271659662‬در ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 15234‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 333‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 47‬رای شماره ‪ 139960302027020397‬مورخ ‪ 1399/12/12‬علیرضا طباطبایی کیش فرزند‬ ‫حسین بشماره شناسنامه ‪ 555‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291463461‬در ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 7196‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 224/65‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 48‬رای شماره ‪ 139960302027020004‬مورخ ‪ 1399/12/04‬مجتبی شاه زیدی فرزند غالمرضا‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 1107‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1288150172‬در ششدانگ یکباب کارگاه‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 11516‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 1144/73‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی علی اکبری فرزند حسین‪.‬‬ ‫‪ - 49‬رای شماره ‪ 139960302027019581‬مورخ ‪ 1399/11/27‬مهدی کریمی خوراسگانی فرزند‬ ‫علی بشماره شناسنامه ‪ 9143‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1283793301‬در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 6104‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 165/42‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 50‬رای شماره ‪ 139960302027020288‬مورخ ‪ 1399/12/10‬سید مصطفی طباطبایی فرزند‬ ‫سید محمد بشماره شناسنامه ‪ 2379‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291599258‬در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 10780‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان‬ ‫به مساحت ‪ 112/08‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی بی بی خانم‬ ‫مجردیان ‪.‬‬ ‫‪ - 51‬رای شماره ‪ 139960302027020211‬مورخ ‪ 1399/12/09‬مرتضی اکبری فرزند ابراهیم‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 300‬صادره از نائین بشماره ملی ‪ 1249339601‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی‬ ‫بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 3124‬فرعی از اصلی ‪ 15190‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 231/75‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مشاعی می باشد ‪.‬‬ ‫‪ - 52‬رای شماره ‪ 139960302027020491‬مورخ ‪ 1399/12/16‬مهدی فضیله فرزند علی بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 844‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1290765693‬در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی‬ ‫بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 259‬فرعی از اصلی ‪ 15234‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 198/97‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 53‬رای شماره ‪ 139960302027017853‬مورخ ‪ 1399/10/25‬اشرف اسماعیلی فرزند براتعلی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 865‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1287861695‬در سه دانگ یکباب خانه‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪172/30‬‬ ‫مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 54‬رای شماره ‪ 139960302027017852‬مورخ ‪ 1399/10/25‬منوچهر قفقازی خوراسگانی فرزند‬ ‫عباس بشماره شناسنامه ‪ 7794‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1283779730‬در سه دانگ یکباب‬ ‫خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 172/30‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 55‬رای شماره ‪ 139960302027020094‬مورخ ‪ 1399/12/05‬اصغر فرزین فرزند محمدعلی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 1672‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1287938671‬در ششدانگ یکباب خانه‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪88/13‬‬ ‫مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی رضا کشاورز هفدانی‪.‬‬ ‫‪ - 56‬رای شماره ‪ 139960302027018635‬مورخ ‪ 1399/11/09‬ملیحه چنکوک فرزند حسین‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 1497‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286868122‬در ششدانگ یکباب خانه‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 15234‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 97/65‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 57‬رای شماره ‪ 139960302027020514‬مورخ ‪ 1399/12/17‬پریسا بختیاری رنانی فرزند مجید‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 1272042545‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1272042545‬در ‪ 0/625‬سهم‬ ‫مشاع از ‪ 2/5‬سهم ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬فرعی از‬ ‫اصلی ‪ 5928‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 260/34‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه‬ ‫بصورت عادی از مالک رسمی مشاعی میباشد‪.‬‬ ‫‪ - 58‬رای شماره ‪ 139960302027019296‬مورخ ‪ 1399/11/25‬کریم اسالمی پور فرزند عبدالرضا‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 1‬صادره از نائین بشماره ملی ‪ 1249681731‬در ششدانگ یکباب کارگاه احداثی‬ ‫بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 267‬فرعی از اصلی ‪ 15234‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 164/45‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 59‬رای شماره ‪ 139960302027020690‬مورخ ‪ 1399/12/24‬محمدعلی عراقی خوزانی فرزند‬ ‫عباس بشماره شناسنامه ‪ 49‬صادره از خمینی شهر بشماره ملی ‪ 1141518767‬در ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 7417‬فرعی از اصلی ‪ 15190‬واقع در بخش‬ ‫‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 151/78‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 60‬رای شماره ‪ 139960302027018795‬مورخ ‪ 1399/11/13‬رضوان علی محمدی فرزند‬ ‫مجتبی بشماره شناسنامه ‪ 1552‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286694329‬در ‪ 8‬حبه مشاع از ‪72‬‬ ‫یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 12543‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 424/39‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اقای مجتبی علی‬ ‫محمدی و بانو زهرا زینلی خوندابی ‪.‬‬ ‫‪ - 61‬رای شماره ‪ 139960302027018794‬مورخ ‪ 1399/11/13‬ذبیح اله علی محمدی فرزند‬ ‫مجتبی بشماره شناسنامه ‪ 702‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286654815‬در ‪ 16‬حبه مشاع از ‪72‬‬ ‫یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 12543‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 424/39‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اقای مجتبی علی‬ ‫محمدی و بانو زهرا زینلی خوندابی ‪.‬‬ ‫‪ - 62‬رای شماره ‪ 139960302027018792‬مورخ ‪ 1399/11/13‬مسعود علی محمدی فرزند‬ ‫مجتبی بشماره شناسنامه ‪ 1150‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1287933459‬در ‪ 16‬حبه مشاع از‬ ‫‪ 72‬یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 12543‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان‬ ‫به مساحت ‪ 424/39‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اقای مجتبی علی‬ ‫محمدی و بانو زهرا زینلی خوندابی ‪.‬‬ ‫‪ - 63‬رای شماره ‪ 139960302027018791‬مورخ ‪ 1399/11/13‬حمیدرضا علی محمدی فرزند‬ ‫مجتبی بشماره شناسنامه ‪ 956‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286750563‬در ‪ 16‬حبه مشاع از ‪72‬‬ ‫یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 12543‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 424/39‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اقای مجتبی علی‬ ‫محمدی و بانو زهرا زینلی خوندابی ‪.‬‬ ‫‪ - 64‬رای شماره ‪ 139960302027018778‬مورخ ‪ 1399/11/13‬حبیب اله علی محمدی فرزند‬ ‫مجتبی بشماره شناسنامه ‪ 58996‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1281684678‬در ‪ 16‬حبه مشاع‬ ‫از ‪ 72‬حبه یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 12543‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 424/39‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اقای‬ ‫مجتبی علی محمدی و بانو زهرا زینلی خوندابی ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/01/21 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/05 :‬رییس منطقه ثبت اسناد‬ ‫وامالک شرق اصفهان ‪ -‬مهدی شبان ‪/1119852‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون وماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-79‬برابر اراء صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی مستقر در واحد ثبتی اران و بیدگل‪ ،‬تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده‬ ‫است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت‬ ‫به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود‪ .‬در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫‪ )1‬رای شماره ‪ 3177‬مورخ ‪ 1399/12/09‬هیات‪ :‬اقای مهدی یوسف زاده اقلیدی به شماره ملی‬ ‫‪ 6190119557‬فرزند رضا‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 75.5‬مترمربع پالک ‪ 3258‬فرعی مفروز‬ ‫و مجزی از ‪ 14‬فرعی از ‪ 3‬اصلی واقع در معین اباد بیدگل بخش‪ 3‬حوزه ثبتی اران و بیدگل ‪ .‬ابتیاعی‬ ‫از مالک رسمی محمد مجیدی بیدگلی‬ ‫‪ )2‬رای شماره ‪3459‬و‪ 3460‬مورخ ‪ 1399/12/19‬هیات‪ :‬اقای علی فرزین بیدگلی به کدملی‬ ‫‪ 6190042661‬فرزند حسین و خانم زهرا درزی بیدگلی به کدملی ‪ 1250022517‬فرزند حسینعلی‬ ‫(بالمناصفه) ‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 103.70‬مترمربع پالک شماره ‪ 3260‬فرعی از ‪3‬‬ ‫اصلی واقع در معین اباد بیدگل بخش ‪ 3‬حوزه ثبتی اران و بیدگل ‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی حسین‬ ‫فرزین بیدگلی‬ ‫‪ )3‬رای شماره ‪2809‬و‪ 2810‬مورخ ‪ 1399/11/09‬هیات‪ :‬اقای علی راحتی بیدگلی به شماره ملی‬ ‫‪ 6190057098‬فرزند خلیل و خانم مونس گنجی به شماره ملی ‪ 6190123732‬فرزند اسداله‬ ‫(بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 117‬مترمربع پالک شماره ‪ 1016‬فرعی مفروز و مجزی‬ ‫از ‪ 102‬فرعی از ‪ 6‬اصلی واقع در حسین اباد بیدگل بخش ‪ 3‬حوزه ثبتی اران و بیدگل ‪ .‬ابتیاعی از‬ ‫مالک رسمی شهرداری اران و بیدگل‬ ‫‪ )4‬رای شماره ‪ 3451‬مورخ ‪ 1399/12/19‬هیات‪ :‬خانم معصومه سنبلی بیدگلی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 7688‬کدملی ‪ 6199239075‬فرزند رحمت اله در ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 143.65‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 1022‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 102‬فرعی از ‪ 6‬اصلی واقع در حسین اباد بیدگل بخش‬ ‫‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالکین حسین اباد بیدگل‬ ‫‪ )5‬رای شماره ‪ 3457‬مورخ ‪ 1399/12/19‬هیات‪ :‬خانم منیر شبانیان بیدگلی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1183‬کدملی ‪ 6199958500‬فرزند حسن‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 192.25‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 74‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 2‬فرعی از ‪ 105‬اصلی واقع در اماکن بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک‬ ‫اران و بیدگل‪ .‬مالک رسمی و ابتیاعی از مالک رسمی ابوالفضل نایب ارانی‬ ‫‪ )6‬رای شماره ‪3452‬و‪ 3453‬مورخ ‪ 1399/12/19‬هیات‪ :‬اقای عبدالصمد سرمدی بیدگلی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 90‬کدملی ‪ 6199554272‬فرزند حسین و خانم راضیه سرمدی بیدگلی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 9134‬کدملی ‪ 6199253639‬فرزند محمدرضا (بالمناصفه)‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت‬ ‫‪ 145.07‬مترمربع پالک شماره ‪ 233‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 3‬فرعی از ‪ 112‬اصلی واقع در اماکن‬ ‫بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬مالک رسمی و ابتیاعی از مالک رسمی خانم ملیحه الهیارزاده‬ ‫‪ )7‬رای شماره ‪ 3174‬مورخ ‪ 1399/12/09‬هیات‪ :‬خانم زهرا علی اکبرزاده بیدگلی به شماره ملی‬ ‫‪ 6190071929‬فرزند تقی‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 71.89‬مترمربع پالک شماره ‪ 10‬فرعی‬ ‫مفروز و مجزی از ‪ 4‬فرعی از ‪ 352‬اصلی واقع در اماکن بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪.‬‬ ‫ابتیاعی از مالک رسمی ظهریا اکنده‬ ‫‪ )8‬رای شماره ‪3436‬و‪ 3437‬مورخ ‪ 1399/12/19‬هیات‪ :‬اقای عباس حمزه ئی بیدگلی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 725‬و کدملی ‪ 0042825350‬فرزند عابدین و اقای محمدمتین حمزه ئی بیدگلی به کدملی‬ ‫‪ 0200733109‬فرزند عباس با والیت پدرش عباس حمزه ئی بیدگلی (بالمناصفه)‪ ،‬ششدانگ‬ ‫یکبابخانه به مساحت ‪ 245.40‬مترمربع پالک شماره ‪ 34‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 18‬و ‪ 33‬فرعی‬ ‫از ‪ 483‬اصلی واقع در اماکن بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالکین رسمی ورثه‬ ‫خانم فاطمه ارشدی‬ ‫‪ )9‬رای شماره ‪ 3461‬مورخ ‪ 1399/12/19‬هیات ‪ :‬خانم ثریا مالنژاد ارانی به شناسنامه شماره ‪466‬‬ ‫کدملی ‪ 6199455861‬فرزند احمد‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 206.50‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 27‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 9‬فرعی از ‪ 2270‬اصلی واقع در اماکن بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران‬ ‫و بیدگل‪ .‬مالک رسمی و ابتیاعی از مالک رسمی احمد مالنژاد ارانی‬ ‫‪ )10‬رای شماره ‪ 3454‬مورخ ‪ 1399/12/19‬هیات ‪ :‬اقای ابوالفضل جلوداریان بیدگلی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 69‬کدملی ‪ 6199563492‬فرزند علی‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 188‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 10103‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 66‬فرعی از ‪ 2637‬اصلی واقع در مسعوداباد بخش ‪ 3‬حوزه‬ ‫ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی شهرداری اران و بیدگل‬ ‫‪ )11‬رای شماره ‪ 1171‬مورخ ‪ 1399/05/15‬هیات ‪ :‬اقای علی قربانی مقدم ارانی فرزند حسن به‬ ‫شماره ملی ‪ ، 1250167434‬ششدانگ یکبابخانه بمساحت ‪ 83.30‬مترمربع شماره پالک ‪3445‬‬ ‫فرعی از پالک ‪ 2638‬اصلی واقع در احمداباد بخش ‪ 3‬حوزه ثبتی اران و بیدگل ‪ .‬ابتیاعی از مالک‬ ‫رسمی خانم فاطمه عبدالقدیری‬ ‫‪ )12‬رای شماره ‪ 3492‬مورخ ‪ 1399/12/21‬هیات ‪ :‬اقای علی اصغر احسن زاده ارانی به شماره ملی‬ ‫‪ 6190027970‬فرزند محمدرضا‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 149.75‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 3476‬فرعی از ‪ 2638‬اصلی واقع در احمداباد بخش‪ 3‬حوزه ثبتی اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک‬ ‫رسمی شهرداری اران و بیدگل‬ ‫‪ )13‬رای شماره ‪ 3175‬مورخ ‪ 1399/12/09‬هیات ‪ :‬اقای یونس علی حاجی ارانی فرزند دخیل به‬ ‫شماره ملی ‪ ، 6190070353‬ششدانگ یکبابخانه بمساحت ‪ 108.70‬مترمربع شماره پالک ‪2092‬‬ ‫فرعی مفروز و مجزی از ‪ 627‬فرعی از پالک ‪ 2640‬اصلی واقع در اران دشت بخش ‪ 3‬حوزه ثبتی‬ ‫اران و بیدگل ‪ .‬ابتیاعی از مالکین رسمی دخیل علی حاجی ارانی و خانم شرافت علی حاجی ارانی‬ ‫‪ )14‬رای شماره ‪ 3178‬مورخ ‪ 1399/12/09‬هیات ‪ :‬اقای رضا تیمور طالبی به شناسنامه شماره ‪721‬‬ ‫فرزند علی اصغر‪ ،‬ششدانگ یکباب انباری مشتمل بر ساختمان به مساحت ‪ 156.60‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 6609‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 418‬فرعی از ‪ 2840‬اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش ‪3‬‬ ‫حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی مرتضی متولی بیدگلی‬ ‫‪ )15‬رای شماره ‪ 3438‬مورخ ‪ 1399/12/19‬هیات ‪ :‬خانم فاطمه رزاقی زارع بیدگلی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 268‬کدملی ‪ 6199728394‬فرزند عباسعلی‪ ،‬ششدانگ قسمتی از یکباب انباری به مساحت‬ ‫‪ 81‬مترمربع پالک شماره ‪ 6616‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 227‬فرعی از ‪ 2840‬اصلی واقع در‬ ‫ریگستان دیمکار بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی ماشااله خادم‬ ‫بیدگلی‬ ‫‪ )16‬رای شماره ‪ 3458‬مورخ ‪ 1399/12/19‬هیات ‪ :‬اقای احمد سنبلی بیدگلی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 300‬کدملی ‪ 6199716493‬فرزند رحمت اله‪ ،‬ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪255.86‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 6623‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 163‬و ‪ 5149‬فرعی از ‪ 2840‬اصلی واقع در‬ ‫ریگستان دیمکار بخش‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالکین رسمی ابوالفضل بهمنی‬ ‫بیدگلی و خانم اعظم خدمتی‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/01/21 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/05 :‬رییس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک اران و بیدگل‪ -‬حامد فکریان ارانی ‪/1120349‬م الف‬ ‫رای دادگاه‬ ‫‪ -9-82‬برابر حکم شماره ‪ 9909972611101449‬صادره از شعبه ‪ 1‬دادگاه خانواده کرج زوجه اعظم‬ ‫پیش بین به دفتر طالق شماره ‪ 13‬کرج مراجعه نموده و تقاضای ثبت طالق را دارد؛ لذا به اقای‬ ‫توحید میهماندوست اخطار می شود تا یک هفته پس از رویت در دفترخانه حضور یابد‪ .‬در غیر این‬ ‫صورت‪ ،‬برابر قانون اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/1/21 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/1/28 :‬سردفتر ازدواج ‪ 69‬و طالق‬ ‫‪ 13‬کرج – محمد جواد اهنگر م‪/‬الف ‪/99/772‬ف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف و‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-85‬هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه‬ ‫مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون‪ ،‬تعیین تکلیف را بر اساس گزارش کارشناسان‬ ‫و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ارای ذیل تایید نموده اند‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ 139960330002020888‬پرونده کالسه ‪ 1399114430002001355‬اسحاق علی‬ ‫خان چرلی فرزند حیدر در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شده به مساحت ‪75‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 2‬فرعی از ‪ 2302‬اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه‬ ‫نامه عادی و خریداری مع الواسطه از روح اله رازقی ثبت دفاتر الکترونیک ‪( .7633‬م الف ‪)9373‬‬ ‫‪ -2‬رای شماره ‪ 139960330002019238‬پرونده کالسه ‪ 1396114430002000774‬علی عزیزی‬ ‫فرزند صیادعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شده به مساحت ‪108‬‬ ‫مترمربع پالک شماره فرعی از ‪ 2100/1‬اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت‬ ‫متقاضی طی سند قطعی صفحه ‪ 86‬دفتر ‪( .503‬م الف ‪)9372‬‬ ‫‪ -3‬رای شماره ‪ 139960330002020350‬پرونده کالسه ‪ 1399114430002000590‬غالمرضا‬ ‫ماشی فرزند حسین در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شده به مساحت ‪132‬‬ ‫مترمربع پالک شماره فرعی از ‪ 2381‬اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه‬ ‫عادی و خریداری مع الواسطه از محمد قربانی صفحه ‪ 149‬دفتر ‪( .461‬م الف ‪)9367‬‬ ‫‪ -4‬رای شماره ‪ 139960330002012910‬پرونده کالسه ‪ 1398114430002000110‬علی رضا‬ ‫نوری فرد فرزند علی در قسمتی ‪ /‬از ششدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شده به مساحت‬ ‫‪ 99‬مترمربع پالک شماره فرعی از ‪ 1917/46‬اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو‬ ‫قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره ‪ 8630‬مورخ ‪ 85/8/25‬دفتر ‪ 41‬قم صفحه ‪ 322‬دفتر‬ ‫‪( 104‬م الف ‪)9364‬‬ ‫که مورد تایید قرار گرفته و از انجایی که مقرر گردیده پس از نشر اگهی و انقضای مورد مقرر سند‬ ‫مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز اگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ‪ 2‬ماه از تاریخ انتشار اگهی‬ ‫نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید ان را اخذ و ظرف مدت‬ ‫یک ماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضایی‬ ‫تقدیم و گواهی ان را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون‬ ‫مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/01/21 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/06 :‬عباس پور حسنی‬ ‫حجت ابادی – رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫از مسائلمهمدر تربیتاسالمی‬ ‫مقدم بودن تزکیه بر هر تعلیم و کسب‬ ‫جایگاهیاست‬ ‫ســحر رحمتی‪ -‬مشهد مقدس‪:‬‬ ‫(ع) که عصاره تمام فضیلت ها‬ ‫تولیــت اســتان قــدس رضــوی‬ ‫هستنددرجامعهتربیتشوند‪.‬‬ ‫گفــت‪ :‬خروجــی دور ههــای‬ ‫حجت االسال م والمســلمین‬ ‫تربیت مــدرس اخالق خدمت‬ ‫مــروی بــا طــرح ایــن ســوال که‬ ‫در اســتان قــدس بایــد انطبــاق‬ ‫چــرا اســام نســبت بــه رعایت‬ ‫احمد مروی‬ ‫بیشــتر خدام و کارکنان با ســیره‬ ‫فضایــل اخالقی بســیار توصیه‬ ‫اخالقی ائمه اطهار (ع) باشــد‪.‬‬ ‫و رذایــل اخالقی مانند غیبت‪،‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین احمــد مــروی در ربــا و غیــره را بســیار قبیــح و ناشایســت بیــان و‬ ‫مراســم اغاز بکار نخستین دوره اموزشی تربیت شــدیدا نهی کرده اســت؟ پاســخ داد‪ :‬زیرا اسالم‬ ‫مــدرس اخالق خدمت در اســتان قــدس رضوی می خواهدجامعهبشری‪،‬اجتماعیپاکیزهباشد‪،‬‬ ‫که با حضور مدیران سازمان مرکزی استان قدس در جامعه ای که غیبت‪ ،‬دروغ‪ ،‬حسد‪ ،‬تهمت و‬ ‫در محل بنیاد پژوهش های اســامی این اســتان بدبینیوجودداردزندگیونفس کشیدنسخت‬ ‫مقدس برگزار شــد‪ ،‬صبر و مقاومت‪ ،‬گذشــت و اســت‪ ،‬اسالم شدیدا رذایل اخالقی را محکوم و‬ ‫ایثار‪ ،‬خوش بینی‪ ،‬حســن ظــن‪ ،‬پرهیز از غیبت‪ ،‬با نفرت انگیزترین اعمال مقایسه کرده است تا‬ ‫دروغ‪،‬سوءظن‪،‬تهمت‪،‬القاءبدبینیدر خانواده روابطانسانیسالمیدر جامعهحاکمباشد‪.‬‬ ‫و جامعه و تمام بایدها و نبایدهای شــریعت را تولیت اســتان قدس رضــوی بابیان اینکه حرم‬ ‫جــزو مکارم اخالقی معرفی و ابــراز کرد‪ :‬اخالق مقــدس امــام رضــا (ع) و ایــن اســتان نورانــی‬ ‫ان هــوای لطیــف‪ ،‬پاکیــزه و تمیزی اســت که به مجموع ـه ای متعلــق بــه حجــت خــدا و پــاره‬ ‫جامعــه م ـی وزد و موجــب ســامت‪ ،‬تعالــی و تــن رســول خــدا (ص) اســت لــذا تمــام شــئون‬ ‫تکامل جامعه م ‬ ‫یشــود و رذایــل اخالقی هوای ان بایــد الگو باشــد‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬اینکه تربیت‬ ‫الوده ای است که جامعه را بیمار و در سراشیبی مــدرس اخــاق را جــزو کارهای اولیــه خود در‬ ‫سقوط قرار می دهد‪ .‬حجت االسالم والمسلمین اســتان قدس قرار داده ایم به ان ســبب اســت‬ ‫مــروی بــا تاکید بر اینکه یکی از مســائل مهم در کــه ب هضــرورت نیــاز برگــزاری ان رســیده ایم‪،‬‬ ‫تربیت اســامی مقدم بــودن تزکیه بر هر تعلیم اینجا دســتگاه حجت خداست‪ ،‬رفتار خدام و‬ ‫و کســب جایگاهی اســت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اسالم با کارکنــان ان نبایــد بــا انچه شــان و جایگاه این‬ ‫تعلیم‪ ،‬تعلم‪ ،‬خواندن و نوشــتن اغازشــده‪ ،‬اما مــکان قدســی ایجاب می کند‪ ،‬متفاوت باشــد‬ ‫همیــن اســام می فرماید قبل از تعلیــم و تعلم بلکــه بایــد نزدیک تریــن انطبــاق را بــا ســیره‬ ‫تزکیه باید انجام شود‪ ،‬درنتیجه قبل از هر پست‪ ،‬اخالقــی پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) داشــته‬ ‫مقام‪ ،‬منصب‪ ،‬مسئولیت و موقعیت اجتماعی باشــد‪ .‬او عنــوان کــرد‪ :‬گاهــی یــک برخــورد و‬ ‫باید تزکیه باشد تا جامعه ای پاکیزه و موردپسند رفتار شایسته می تواند فردی را تا ابد مجذوب‬ ‫نبــی مکرم اســام (ص) شــکل بگیــرد‪ .‬او بابیان امام رضا (ع) کند و گاهی یک برخورد و رفتار‬ ‫اینکه تمام مبارزات و تالش های ائمه اطهار (ع) ناصحیــح و غلــط می توانــد شــخصی را تا اخر‬ ‫برای توســعه فضیل ‬ ‫تهــای اخالقــی در جامعه عمر از این استان نورانی دور کند‪ ،‬ما نسبت به‬ ‫بوده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬بعثت پیامبر (ص) برای رفتار خود در این مکان مقدس مسئول هستیم‬ ‫ان است که افرادی همچون امیرالمومنین علی و نمی توانیم بی تفاوت باشیم‪.‬‬ ‫توجهبهعرصه هایمنابعطبیعی‬ ‫مهم ترینرکنتوسعهپایدار است‬ ‫رئیس اداره منابع طبیعی و‬ ‫قابلیت زیادی برای تولید این‬ ‫ابخیزداریشهرستانمهدیشهر‬ ‫محصــوالت برخوردار اســت‪.‬‬ ‫در جلسه هم اندیشی توسعه‬ ‫عبدوس اظهار داشــت‪ :‬متولی‬ ‫کشــت گیاهــان داروئــی که با‬ ‫مراتــع اداره منابــع طبیعــی‬ ‫حضور جمعــی از بهره برداران‬ ‫و ابخیــزداری اســت و بــرای‬ ‫حمیدرضا‬ ‫حهــای‬ ‫و مجریــان طر ‬ ‫اینکــه ایــن منابــع دســتخوش‬ ‫عبدوس‬ ‫مرتع داری و برخی از مسئوالن‬ ‫تصمیمــات و اقدامــات‬ ‫تهــای‬ ‫دســتگاه های اجرایــی شهرســتان مهدیشــهر ســلیقه ای و غیرقانونــی نشــود‪ ،‬فعالی ‬ ‫برگــزار شــد گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه ارز ‬ ‫شهــای فرهنگ سازی و اموزشی باید به جد در دستور‬ ‫زیست محیطی و اقتصادی منابع طبیعی‪ ،‬این کار قــرار بگیــرد‪ .‬رئیــس اداره منابــع طبیعــی و‬ ‫منابــع مهم ترین رکن توســعه پایدار به شــمار ابخیــزداری شهرســتان مهدیشــهر تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫می ایند‪ .‬حمیدرضا عبدوس بابیان این مطلب فعالیت های منابع طبیعی باید به طور علمی‬ ‫افــزود‪ :‬از انجائــی که مراتع و پوشــش گیاهی و در چارچــوب قوانیــن و مقررات انجام شــود‬ ‫در ایجــاد شــرایط مناســب زیس ـت محیطی و تــا هم بهر هبــرداری اصولی از طبیعت و مراتع‬ ‫تعــادل اکولوژیکــی بین انســان‪ ،‬خــاک و گیاه صورت گیرد و هم شاهد تخریب این مواهب‬ ‫نقــش بســیار موثــری دارنــد‪ ،‬بر همین اســاس الهــی نباشــیم‪ .‬او خطــاب بــه مرت ـع داران و‬ ‫این منابع به عنوان بستر توسعه پایدار قلمداد بهره برداران حاضر در این نشست خاطرنشان‬ ‫م ‬ ‫یشــوند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬شهرســتان مهدیشــهر کــرد‪ :‬عــاوه بــر بهر هبــرداری از عرص ههــای‬ ‫بــا داشــتن پوش ـش های مرتعــی مناســب‪ ،‬مرتعــی‪ ،‬موضــوع حفاظــت و صیانــت از ایــن‬ ‫مســتعد پــرورش گیاهــان داروئــی اســت و از عرصه ها باید موردتوجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫نیرویانتظامی مانعخروجمرغاز‬ ‫خوزستانشود‬ ‫اســتاندار خوزســتان گفت‪:‬‬ ‫عرضه شــن و ماســه‪ ،‬به منظور‬ ‫نیــروی انتظامــی بایــد جلــوی‬ ‫کنترل نابسامانی در این بخش‬ ‫خــروج مــرغ را از اســتان بگیــرد‬ ‫گفــت‪ :‬الزم اســت ســامانه ای‬ ‫تــا جلــوی تنــش و تخلــف در‬ ‫بــرای فــروش و عرضــه ســیمان‬ ‫این بخش گرفته شــود‪ .‬قاســم‬ ‫تهیهشودتادالالنامکانایجاد‬ ‫قاسم سلیمانی‬ ‫ســلیمانی دشــتکی در نشست‬ ‫تنش در بازار را نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫دشتکی‬ ‫ســتاد تنظیم بازار خوزســتان در‬ ‫رئیس ســازمان جهاد کشاورزی‬ ‫سرسرای استانداری بیان کرد‪ :‬برای کنترل کمبود خوزســتان نیز با اشــاره بــه افزایــش ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫و افزایش قیمت مرغ باید از راهکارهای مصوب میــزان جوجــه ریــزی در اســتان گفت‪ :‬بــرای ماه‬ ‫در این ستاد استفاده کرد و دستگاه های مربوطه مبارک رمضان امســال ‪ ۹‬هزار تن مرغ در اســتان‬ ‫ن خواهد شــد و در صــورت کمبود‬ ‫مکلف به انجام ان هســتند‪ .‬او گفت‪ :‬ســازمان تولیــد و تامی ـ ‬ ‫جهاد کشاورزی مکلف است که بر میزان عرضه ستاد تنظیم بازار باید مرغ منجمد توزیع کند‪.‬‬ ‫مرغ به کشــتارگاه های خوزســتان نظارت داشته خدارحم امیری زاده افزود‪ :‬اســتان های ایالم‬ ‫باشــد و امــاری دقیقــی را از این بخش ارائه دهد و فــارس اعالم امادگی کردنــد در صورت نیاز‬ ‫و ســازمان صمــت نیز باید بر توزیع مــرغ در بازار بــه خوزســتان مرغ عرضه کننــد‪ .‬مدیرکل غله‬ ‫نظــارت و میزان و نحــوه عرضه مرغ را رصد کند و بازرگانــی خوزســتان در ادامــه این نشســت‬ ‫و گزارش ان را ارائه دهد‪ .‬استاندار خوزستان ادامه بیــان کــرد‪ :‬یکهزار و ‪ ۵۰۰‬تن برنــج وارداتی و‬ ‫داد‪ :‬اداره کل تعزیــرات حکومتــی نیز بر اصناف یکهزار و ‪ ۵۰۰‬تن شکر به خوزستان برای ایام‬ ‫نظارتداشتهباشد‪،‬زیراحضور بازرسانتعزیرات ماه مبارک رمضان تخصیص داده شده است‪.‬‬ ‫در بازار می تواند جلوی وقوع بسیاری از تخلفات امیــد جهــان نژادیــان بــا اشــاره بــه موجودی‬ ‫را بگیرد‪ .‬او افزود‪ :‬نیروی انتظامی نیز وظیفه دارد گنــدم اســتان افــزود‪ :‬در حال حاضــر ‪ ۵۲‬هزار‬ ‫جلوی خروج مرغ را از استان بگیرد و فرمانداران تن گندم برای مصارف اســتان ذخیره شده است‬ ‫در خوزستان نظارت کافی داشته باشند تا مرغ از و گندمموردنیاز کارخانجاتتاپایانفروردین ماه‬ ‫اســتان خارج نشود‪ .‬استاندار خوزستان در ادامه عرضه شده است‪ .‬او با اشاره به موجودی برخی‬ ‫ایــن نشســت با اشــاره بــه ‪ ۲‬برابر شــدن قیمت کاالها در بندر امام (ره) بیان کرد‪ ۳۴۰ :‬هزار تن‬ ‫شــن و ماســه در اســتان افزود‪ :‬متاسفانه این امر گنــدم‪ ۳۳۰ ،‬هزار تن برنج‪ ۸۰ ،‬هزار تن روغن و‬ ‫نشــان دهنده نقش دالالن در این بخش است‪ ۲۹ .‬هــزار تن شــکر موجودی ملی ایــن کاالها در‬ ‫او بــا تاکید برشــدت گرفتــن نظارت بــر توزیع و بندر امام است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شنبه ‪ 21‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1040‬‬ ‫معضل ترافیک حاشیه خیابان های نظر و توحید در اصفهان برطرف می شود‬ ‫اغازعملیاتعمرانیپارکینگزیرسطحیتوحید‬ ‫شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه تــداوم حرکــت‬ ‫عمرانــی در شــهر اصفهــان گفت‪ :‬پــروژه مجموعه‬ ‫پل هایشهیدسلیمانیشنبههفتهایندهرسماافتتاح‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری‬ ‫اصفهان‪ ،‬قدرت اله نوروزی در مراسم اغاز عملیات‬ ‫اجرایی پارکینگ زیرسطحی خیابان توحید با اشاره‬ ‫به اینکه حرکت انقالب عمرانی در شــهر اصفهان‬ ‫هرروز ادامه دارد و از امروز بازدید از پروژه های بزرگ‬ ‫عمرانی شــهر اغاز شــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پروژه مجموعه‬ ‫پل هایشهیدسلیمانیشنبههفتهایندهرسماافتتاح‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬کلنگ پروژه پارکینگ زیرســطحی‬ ‫خیابانتوحیدبه عنواننخستینپروژهدر سال‪1400‬‬ ‫به زمین زده شــد تا معضل پارک خودرو و ترافیک‬ ‫ناشی از پارک خودرو در حاشیه خیابان های نظر و‬ ‫توحیدبرطرفشود‪.‬‬ ‫شــهردار اصفهــان بابیــان اینکــه بــا توجــه بــه‬ ‫مغاز ههــای متعــددی که در خیابــان نظر فعالیت‬ ‫دارد‪،‬ساختاینپارکینگیکضرورتبود‪،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در منطقه ‪ 5‬دو پارکینگ در دست ساخت قرار‬ ‫می گیرد که یکی از ان ها کلنگ زنی شد و مقدمات‬ ‫ســاخت پارکینــگ دیگــر در چهــارراه پزشــک نیز در‬ ‫حــال اماد هســازی اســت‪ .‬او با اشــاره بــه اینکه قرار‬ ‫بود پارکینگ توحید اسفندماه کلنگ زنی شود اما به‬ ‫دلیل محدودیت هایی که در اثر این پروژه در ایام‬ ‫یشــد این کار‬ ‫نوروز برای مردم و مســافران ایجاد م ‬ ‫بهتعویقافتاد‪ ،‬گفت‪:‬مهندساناعالم کرده اند که‬ ‫یشــود اما تالش‬ ‫این پروژه ظرف ‪ 12‬ماه ســاخته م ‬ ‫می کنیــم ایــن کار با تــاش شــبانه روزی ‪ 10‬ماهه به‬ ‫پایانبرسدوابتدایاسفندماهشاهدافتتاحپارکینگ‬ ‫توحیدباشیم‪.‬‬ ‫ظرفیت پارک ‪ 450‬خودرو در پارکینگ‬ ‫توحید‬ ‫نوروزی طول پارکینگ توحید را ‪ 540‬متر و با دو‬ ‫عرض‪ 11‬متری عنوان و اظهار کرد‪ :‬ظرفیت پارکینگ‬ ‫توحید‪ ،‬پارک ‪ 450‬خودرو است و تدبیری هم برای‬ ‫پارکموتورسیکلتاندیشیدهشدهاست‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬افتتاحی ههــای متعــددی در شــهر‬ ‫اصفهان در نوبت است که مدیون تالش و همکاری‬ ‫تهــای شــهرداری و کارکنــان‬ ‫مــردم و همــه معاون ‬ ‫است؛ از همه کسانی که شهر را در سه سال گذشته‬ ‫باتحوالتعمرانیمواجه کردندقدردانیمی کنم‪.‬‬ ‫شهردار اصفهان افزود‪ :‬با توجه به اینکه احداث‬ ‫پارکینگ خیابان توحید عبور و مــرور خودروها را با‬ ‫محدودیت هایی روبرو می کند‪ ،‬از مردم بابت این‬ ‫موضوععذرخواهیمی کنماماهمراهیشهروندان‬ ‫می تواند به عمران و ابادانی شهر کمک کند‪.‬‬ ‫پارکینگ زیرسطحی توحید تا پایان سال‬ ‫ساخته می شود‬ ‫همچنیــن در ادامه این مراســم‪ ،‬احمدرضایی‪،‬‬ ‫مدیــر منطقــه ‪ 5‬شــهرداری اصفهــان تصریــح کرد‪:‬‬ ‫پارکینگزیرسطحیخیابانتوحیدوپارکینگجلوی‬ ‫بیمارســتان شریعتی‪ ،‬در مطالعات جامع ترافیکی‬ ‫تهــای اول و دوم‬ ‫شــهر اصفهــان به عنــوان اولوی ‬ ‫محدودیــت ارتفــاع با توجه به محــدوده تاریخی‬ ‫و رودخانــه زاینــده رود مواجــه بــود و باید پارکینگ‬ ‫در دوطبقه ســاخته می شد‪ ،‬گفت‪ :‬همچنین برای‬ ‫این کار نیاز به تملک دو هزار متر زمین داشتیم که‬ ‫اعتباری‪ 200‬میلیاردتومانیرامی طلبید‪.‬‬ ‫رضایــی افــزود‪ :‬ازنظــر ســاخت هــم بــا ارتفــاع‬ ‫دوطبقــه و س ـه طبقه زیرزمین نهایتــا ظرفیت پارک‬ ‫‪ 370‬خودرو ایجاد می شد که با هزینه ‪ 300‬میلیارد‬ ‫تومانی برای این پروژه‪ ،‬اجرای چنین طرحی صرفه‬ ‫اقتصادی نداشت و بهترین گزینه ساخت پارکینگ‬ ‫زیرسطحیبود‪.‬‬ ‫او با اشــاره به اینکه با روش زیرســطحی نهایتا‬ ‫پارکینــگ بااعتبــار یکصــد میلیــارد تومانی ســاخته‬ ‫یشــود‪ ،‬گفــت‪ :‬خوشــبختانه خیابــان توحیــد‬ ‫م ‬ ‫تاسیســات عمــده ای در محــل پارکینــگ نــدارد و‬ ‫جلســات متعــددی در ایــن زمینــه بــا شــرکت های‬ ‫زیرســاختی و تاسیســاتی برگزارشده اســت‪ .‬یکی از‬ ‫دغدغ ههــای ایــن پــروژه‪ ،‬بار ترافیکی روی ســقف‬ ‫اســت که درصدی هزینه هــا را افزایش می دهد اما‬ ‫به قدری نیست که پروژه را از توجیه اقتصادی خارج‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مدیــر منطقــه ‪ 5‬شــهرداری اصفهان افــزود‪ :‬هر‬ ‫پروژه عمرانی در دل شهر تبعات ترافیکی دارد اما‬ ‫در هم جواریخیابانتوحیدخیابانباغبهوخیابان‬ ‫شهید زارعی وجود دارد که حدود یکصد متر از دو‬ ‫طــرف خیابــان توحید با هماهنگی پلیــس راهور و‬ ‫هماهنگی پلیــس هدایت موقت ترافیکــی انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اوبااشارهبهاینکهدر گاماولباندغربیخیابان‬ ‫توحیدبستهوپارکینگساختهمی شودودر گامدوم‬ ‫عملیاتساخت وساز جابجامی شود‪ ،‬گفت‪:‬در بازه‬ ‫یک ساله می توان این پروژه را به سرانجام رساند و‬ ‫تاکید شده سازمان عمران در دو یا سه نوبت کاری‬ ‫برنامه ریزی برای پیشبرد کار را اجرایی کند که طرح‬ ‫تا پایان سال به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫یشــده بــود و در ســال جاری‬ ‫در منطقه ‪ 5‬پیش بین ‬ ‫پارکینگشریعتیهم کلنگزنیمی شود‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬در طــرح تفصیلــی شــهر اصفهان‬ ‫مجــوار هــم پارکینگ هایــی‬ ‫یهــای ه ‬ ‫در کاربر ‬ ‫تهــای گــران در‬ ‫یشــده اســت امــا باقیم ‬ ‫پیش بین ‬ ‫امالک روبرو شدیم و توجیه اقتصادی برای احداث‬ ‫پارکینگ نداشت که بهترین گزینه احداث پارکینگ‬ ‫زیرســطحی در خیابــان توحیــد بااعتبار حــدود ‪70‬‬ ‫میلیاردتومانبود‪.‬‬ ‫مدیر منطقه ‪ 5‬شــهرداری اصفهان بابیان اینکه‬ ‫با توجه به تاسیســات زیرسطحی احتمال افزایش‬ ‫هزین ههــا تا ‪ 100‬میلیارد تومان وجــود دارد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬هم اکنون با این تدابیر‪ ،‬پارکینگ خیابان توحید‬ ‫کســوم اعتبــار در قیــاس بازمانــی کــه نیــاز به‬ ‫بــا ی ‬ ‫ازادسازیزمین هایپشتبیتالعباسبود‪،‬ساخته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫صرفه جویی ‪ 200‬میلیارد تومانی در ساخت‬ ‫پارکینگ زیرسطحی توحید‬ ‫او بــا اشــاره بــه اینکــه عــاوه بر اینکه ســاخت‬ ‫نهــای پشــت بیــت العبــاس بــا‬ ‫پارکینــگ در زمی ‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی‪:‬‬ ‫موسیقی مقامی خراسان‪ ،‬ریشه در تاریخ و فرهنگ این استان دارد‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی‬ ‫گفت‪ :‬موسیقی مقامی در خراسان‪ ،‬ریشه در تاریخ‬ ‫و هویت این اســتان دارد‪ .‬جعفر مرواریــد در دیدار‬ ‫با هنرمندان موســیقی مقامی شهرســتان خوشاب‬ ‫افــزود‪ :‬قوشــمه و ســرنا‪ ،‬یــک نــوع ســبک زندگــی‬ ‫اســت‪ ،‬موسیقی که بر اساس نیاز زندگی‪ ،‬طبیعت‬ ‫و احساســی کــه روح زندگــی بــه انســان می دهد‪،‬‬ ‫پدید امده است‪ .‬او افزود‪ :‬موسیقی اصیل‪ ،‬اصالتش‬ ‫از زندگــی‪ ،‬تاریــخ و ســنت های کهــن گرفت هشــده‬ ‫اســت‪ ،‬امــا باعث تاســف اســت کــه این امتــداد و‬ ‫تاثیر گذاریش‪ ،‬همراه با ان نیت خالص‪ ،‬اندیشه و‬ ‫عقیده ای که اساتید این رشته نسل به نسل منتقل‬ ‫کرده انــد‪ ،‬موردحمایــت الزم قــرار نگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراسان رضوی‪،‬‬ ‫در این جلســه‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬پژوهش و امار جامع از‬ ‫هنرمندان این رشــته‪ ،‬ســند فرهنگی‪ -‬هنری‪ ،‬برای‬ ‫ادامه این مسیر خواهد بود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در این زمان که کشور گرفتار بیماری‬ ‫کرونا شــده اســت و امکان اجراهای زنده نیست‪،‬‬ ‫بایــد بــه ســمت اجراهــای مجــازی رفــت و زمینه‬ ‫اجراهــای مجــازی ایــن هنرمنــدان ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی خراسان رضوی‬ ‫بــا اشــاره بــه اهــدای هنرکارت بــه ‪ 5‬نفــر از اهالی‬ ‫موســیقی ایــن روســتا گفــت‪ :‬باید مــوارد حمایتی‬ ‫برای تمامی این هنرمندان پیگیری شود و ما سعی‬ ‫خواهیــم کــرد درجــه هنــری و اهــدای هنــر کارت‬ ‫برای تمام اساتید موسیقی این منطقه تحقق پیدا‬ ‫کند‪ .‬در این دیدار حســین یزدان پناه‪ ،‬سرپرســت‬ ‫نمایندگــی فرهنــگ و ارشــاد اســامی خوشــاب‬ ‫گفت‪ :‬روســتای عادل اباد در شهرســتان خوشاب‪،‬‬ ‫روســتایی با ‪ 200‬خانوار است که کلیه این روستا‪،‬‬ ‫هنرمند و نوازنده موسیقی هستند‪ .‬این روستا که از‬ ‫کردهای کرمانج شــمال خراسان هستند و به این‬ ‫منطقه کوچ کرده اند از گذشته تا حال به نوازندگی‬ ‫اشــتغال دارنــد‪ ،‬ما ســعی کردیــم ســاماندهی در‬ ‫امــور این هنرمندان انجام شــود و تاکنــون ‪ 40‬نفر‬ ‫از ایــن هنرمندان در صندوق اعتباری هنر ثبت نام‬ ‫کرده اند‪ ،‬معرفی این هنرمندان و موسیقی اصیل‬ ‫ایــن منطقــه از برنامه هایــی اســت که در دســتور‬ ‫کار این نمایندگی قرارگرفته اســت‪ .‬در این دیدار‪،‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی خراسان رضوی‬ ‫از ســلطان محمد عاشــق‪ ،‬محمود محمودی نژاد‬ ‫و علی اصغر عاشق پیشکسوتان موسیقی مقامی‬ ‫خوشاب تقدیر و تجلیل کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫استاندار گیالن عنوان کرد؛‬ ‫ضرورت انجام اقدامات مقابله ای برای پیشگیری از رشد گیاه مهاجم سنبل ابی‬ ‫رشــت‪ -‬رویــداد امروز‪:‬نماینــده عالــی دولــت در‬ ‫اســتان منابع طبیعــی و محیط زیســت را از ارکان‬ ‫توســعه ای گیــان عنوان کرد و بــا اعالم حمایت‬ ‫از تــوان داخلــی شــرکت های دانش بنیــان و‬ ‫خالقیت جوانان بومی اســتان همچون ســاخت‬ ‫دســتگاه شناور دروگر ســنبل ابی گفت‪ :‬اقدامات‬ ‫مقابله ای برای پیشگیری از رشد این گیاه مهاجم‪،‬‬ ‫ضــرورت دارد‪ .‬ارســان زارع در مراســم رونمایــی‬ ‫و الحــاق دســتگاه شــناور دروگــر ســنبل ابــی‪ ،‬در‬ ‫جمع خبرنگاران‪ ،‬منابع طبیعی و محیط زیســت‬ ‫را از ارکان توســعه ای گیــان عنــوان و اظهار کرد‪:‬‬ ‫بایــد با برنامه ریزی های اصولی و کارشناســانه در‬ ‫ابعــاد مختلــف‪ ،‬از تاالب انزلــی به عنوان میراثی‬ ‫گران بهــا صیانــت و حفاظت کــرد‪ .‬او با یــاداوری‬ ‫اینکــه در ســال های اخیــر عواملــی ازجملــه گیــاه‬ ‫مهاجم ســنبل ابی منجر به ورود اسیب هایی به‬ ‫خـــبر‬ ‫ایــن تاالب بین المللی شــده‪ ،‬گفــت‪ :‬اثر تخریبی‬ ‫و رشــد تصاعــدی ایــن گیــاه و دربرگیــری رســوب‬ ‫در بخش هایــی از تــاالب‪ ،‬اقدامــات مقابل ـه ای‬ ‫را ضــروری کــرد‪ .‬نماینــده عالــی دولــت در گیالن‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬اقدامات موثری توسط اداره کل‬ ‫حفاظت از محیط زیســت استان ازجمله مقابله‪،‬‬ ‫پیشگیری از رشد و جمع اوری گیاه مهاجم سنبل‬ ‫ابی صورت گرفته است‪ .‬او بابیان اینکه استفاده از‬ ‫ماشین دروگر سنبل ابی یکی از بهترین روش های‬ ‫جمع اوری این گیاه مهاجم است‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه‬ ‫بــه مشــکالت واردات نمونــه خارجــی در تامیــن‬ ‫قطعات و تحریم های ناشــی از جنگ اقتصادی‪،‬‬ ‫استفاده از توان داخلی شرکت های دانش بنیان و‬ ‫خالقیت جوانان بومی اســتان در دســتور کار قرار‬ ‫گرفت‪ .‬زارع به پیگیری های الزم در جهت تامین‬ ‫اعتبار موردنیاز و استفاده از ظرفیت صنایع دریایی‬ ‫شــهید تمجیدی اشــاره کرد و گفت‪ :‬این دســتگاه‬ ‫در کوتاه ترین زمان ممکن ضمن خالقیت‪ ،‬ابتکار‬ ‫و صرفه جویی قابل توجه در منابع‪ ،‬با ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫قیمــت تما مشــده مشــابه خارجــی‪ ،‬تولیدشــده‬ ‫است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بر اساس ازمایش های صورت‬ ‫گرفته‪ ،‬جمع اوری گیاه سنبل ابی اثربخش است‪.‬‬ ‫استاندار گیالن به توان این دستگاه و جمع اوری‬ ‫گیــاه ســنبل ابــی در عمق کم اشــاره و اضافــه کرد‪:‬‬ ‫ایــن گیــاه مهاجم محدود به انزلی نیســت و برای‬ ‫بهره مندی شهرســتان های دیگر از توان و خالقیت‬ ‫جوانــان بومــی‪ ،‬ســاخت ســه دســتگاه جدیــد نیز‬ ‫از طریــق انعقــاد قــرارداد بیــن اداره کل حفاظــت‬ ‫محیط زیســت با صنایع شــهید تمجیــدی پیگیری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رونمایی از طرح تفصیلی یکپارچه گرگان‬ ‫اییــن ابالغ بودجــه مصوب یک هــزار میلیارد‬ ‫تومانــی و همچنیــن رونمایــی از طــرح تفصیلــی‬ ‫یکپارچــه شــهر گــرگان عصر شــنبه در دویســت و‬ ‫نود و دومین جلســه رسمی شورای اسالمی شهر‪،‬‬ ‫بــا حضور غراوی معاون هماهنگــی امور عمرانی‬ ‫اســتانداری گلســتان‪ ،‬حمیــدی فرمانــدار‪ ،‬دادبود‬ ‫شــهردار گــرگان‪ ،‬طیبه خلیلــی مدیرکل دفتــر امور‬ ‫شــهری و شــوراهای اســامی اســتانداری گلســتان‬ ‫و اعضــای شــورای اســامی برگــزار شــد‪ .‬معــاون‬ ‫هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری گلســتان در‬ ‫ایــن جلســه اظهار داشــت‪ 7 :‬محور بــرای بودجه‬ ‫‪ 250‬میلیــارد تومان شــهرداری گرگان در ســال ‪97‬‬ ‫پیش بینی شده بود که متمم بودجه خورده بود و‬ ‫افزایش یافت و در سال های اخیر این سیر صعودی‬ ‫ادامه داشته است‪ .‬میرمحمد غراوی افزود‪ :‬بعد از‬ ‫‪ 4‬ســال بودجه شــهر گرگان از ‪ 250‬میلیارد تومان‬ ‫به یک هزار میلیارد تومان رسیده که نشان دهنده‬ ‫همکاری و همراهی همه مجموعه ها است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬یکی از موضوعات و برنامه های مهم‬ ‫شــهرداری گرگان اجرای بازافرینی شهری و توسعه‬ ‫حمل ونقل شهری که این دو مورد به خوبی انجام‬ ‫شد‪ .‬در این سال ها برای ساماندهی بافت تاریخی‬ ‫گــرگان زحمــات زیــادی کشــیده شــد و مشــکالت‬ ‫دستگاه های اجرایی را در بافت رفع ورجوع کردند‬ ‫که کار ســختی اســت؛ همچنین کارهای خوبی در‬ ‫بافــت تاریخــی در حال اجراســت که زمینه جذب‬ ‫گردشگر را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫فرمانــدار گــرگان نیــز در ایــن جلســه به تعامل‬ ‫سازنده با شهرداری و شورای شهر اشاره و بیان کرد‪:‬‬ ‫در ســال گذشــته همکاری و ارتباط بســیار نزدیکی‬ ‫با مجموعه شــهرداری و شــورای شهر داشته ایم که‬ ‫نتیجه این همدلی و همراهی ها منجر به افزایش‪4‬‬ ‫برابری بودجه ظرف دو سال بود‪.‬‬ ‫محمد حمیدی بابیان اینکه نیاز اســت بیش از‬ ‫نهــا برای گرگان به عنوان مرکز اســتان کار انجام‬ ‫ای ‬ ‫شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬تالش می کنیــم ضمن بررســی موارد‬ ‫قانونــی‪ ،‬نهایت همــکاری را در تســریع امــور و به‬ ‫سرانجامرساندنپروژه هاداشتهباشیم‪.‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫خبر‬ ‫کوتاه‬ ‫برخورد قانونی در انتظار‬ ‫واحدهای صنفی تخطی کننده از‬ ‫دستورالعمل های کرونایی‬ ‫شــهرام کرمــی دادســتان عمومــی و انقــاب اســتان‬ ‫کرمانشــاه بــا اشــاره به تشــدید شــیوع بیماری کرونــا در‬ ‫اســتان‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در شــرایط کنونــی کــه وضعیــت‬ ‫اکثر شهرســتان ها در شــرایط قرمــز کرونایی قــرار دارد‪،‬‬ ‫ضــروری اســت به منظور جلوگیری از شــیوع گســترده تر‬ ‫بیماری دستورالعمل ها و مصوبات ستاد کرونا را جدی تر‬ ‫موردتوجهقرار دهیم‪.‬اوباتاکیدبراینکهدستگاهقضایی‬ ‫استان حمایت کاملی از دستورالعمل های ستاد کرونای‬ ‫اســتان دارد‪ ،‬اعــام کــرد‪ :‬در ایــن راســتا‪ ،‬غیر از مشــاغل‬ ‫ضروری گروه یک که می توانند در شرایط قرمز کرونایی‬ ‫هم به فعالیت خود ادامه دهند؛ فعالیت سایر صنوف‬ ‫مجاز نیســت‪ .‬دادســتان کرمانشــاه تاکید کرد‪ :‬بنابراین‬ ‫دستگاه قضایی استان به منظور اجرایی شدن مصوبات‬ ‫ستادمقابلهبا کروناوپیشگیریازشیوع گسترده تربیماری‬ ‫با همکاری نمایندگان دســتگاه های متولی نظارت های‬ ‫دقیقیبرفعالیتصنوفدر پیکچهارمبیماریخواهد‬ ‫داشت‪.‬اوخاطرنشان کرد‪:‬درصورتی کهدر اینایامواحد‬ ‫صنفی مجاز به فعالیت نباشد‪ ،‬اما همچنان به کار خود‬ ‫ادامه دهد به عنوان تخطی از رعایت دستورالعمل های‬ ‫ستاد مقابله با کرونا شناخته می شود و با ان واحد صنفی‬ ‫برخــورد انجــام می شــود‪ .‬کرمی اضافــه کرد‪ :‬همچنین‬ ‫بــا توجــه به اینکــه تخلف واحدهــای صنفی ناشــی از‬ ‫کوتاهــی در انجــام نظارت ها توســط صنفی اســت که‬ ‫در زیرمجموعــه ان قــرار دارند‪ ،‬برای همین با ان صنف‬ ‫مربــوط هم برخورد صــورت می گیرد‪ .‬او یاداور شــد‪ :‬در‬ ‫این ایام عالوه بر برخورد با واحدهای صنفی متخلف‪،‬‬ ‫طبق ماده ‪ 688‬قانون مجازات اسالمی با افرادی هم‬ ‫کهپروتکل هایبهداشتیرارعایتنکنندوسالمتمردم‬ ‫راخطربیندازند‪،‬برخوردخواهیم کرد‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری بیش از‬ ‫‪ ١٠٠‬میلیارد ریالی مخابرات‬ ‫کردستان در بانه‬ ‫غریبهرحیمی‪-‬سنندج‪:‬مدیرمخابراتمنطقه کردستان‬ ‫از ســرمایه گذاری بیش از ‪ ١٠٠‬میلیارد ریالی در شهرســتان‬ ‫بانــه باهــدف تقویت و توســعه زیرســاخت ها و تامین‬ ‫تجهیــزات الزم در ســال گذشــته خبــر داد‪ .‬ازاد حکمت‬ ‫بابیان اینکــه برنامه و اســتراتژی های مخابرات منطقه‬ ‫در سال گذشته ارائه محصوالت مخابراتی و ارتباطی و‬ ‫افزایــش ســطح کیفی و کمی بیش از بیــش خدمات در‬ ‫دسترس مشتریان تعریف شده بود گفت‪ :‬در سه حوزه‬ ‫سیستم هایمخابراتی‪،‬دیتاوانتقالتغییراتتوسعه ای‬ ‫چشمگیری در مخابرات شهرستان بانه صورت گرفت‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه حذف ‪ ١١‬کابل اقماری و ایجاد مرکز‬ ‫جدیــد‪ ،‬تعویض ‪ ٥‬سیســتم‪ ،‬توســعه ‪ VDSl,ADSL‬و‬ ‫سوییچازجملهاقداماتانجام شدهدرحوزهسیستم های‬ ‫مخابراتی این شهرستان به شمار می روند اظهار داشت‪:‬‬ ‫در حــوزه دیتــا نیــز می توان بــه ‪ ٣٣‬پروژه ی ارتقــای ‪UP‬‬ ‫‪ LINK‬و در بخش انتقال هم اجرای‪ ٢٢‬پروژه‪CWDM‬‬ ‫و در حــوزه ارتباطــات ســیار نصــب ‪ ٧‬رادیــو‪ ،‬ایجــاد و‬ ‫راه اندازی ‪ ٣‬نیو ســایت‪ ،‬ارتقای ‪ ٦‬ســایت همراه اول به‬ ‫تکنولوژی ‪ 2G‬و ‪ 3G‬و ‪ ٨‬سایت ‪ 4G‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫حکمت خاطرنشــان ســاخت‪ :‬در ســال گذشــته در‬ ‫شهرســتان بانــه تعــداد یــک هــزار و ‪ ٧٣٨‬شــماره تلفن‬ ‫ثابت و سرویس ‪ ،SIP PHONE‬چهار هزار و ‪ ٢٣‬پورت‬ ‫‪ ٤٥٦,ADSL‬پــورت ‪ FTTH‬و ‪ ١٠٢‬پــورت ‪ VDSL‬دایــر‬ ‫شــده اســت‪ .‬مدیــر مخابــرات منطقه کردســتان ضمن‬ ‫تشریحعملکردواجرایبرنامه هایتعریف شده‪،‬درصد‬ ‫تحقق اهداف مخابراتی این شهرســتان را یاداور شــد و‬ ‫اضافــه کرد‪ :‬برنامه های حوزه تلفن ثابــت ‪ ١٩٣‬درصد‪،‬‬ ‫‪ ١٨٣ ADSL‬درصــد‪٢٩١ VDSL ،‬درصــد و ‪ FTTH‬نیــز‬ ‫‪ ٢١٧‬درصد محقق شده اند‪.‬‬ ‫روند افزایشی بیماری کرونا در‬ ‫خوزستان‬ ‫رئیــس مرکز بهداشــت خوزســتان با اشــاره بــه روند‬ ‫افزایشــی بیمــاری در خوزســتان گفــت‪ :‬همه شــهرهای‬ ‫خوزستان در منطقه خطر و پرخطر هستند و وضعیت‬ ‫رنگ هــای نارنجــی و قرمز نیز تفــاوت زیادی با یکدیگر‬ ‫ندارد‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬دکتر ســید محمد علوی اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬مــوارد بیمــاری در کشــور رو بــه افزایــش اســت و‬ ‫استان خوزستان نیز به تبع کل کشور در همین وضعیت‬ ‫است‪ .‬در حال حاضر در استان خوزستان به جز دو شهر‬ ‫که وضعیت ان ها زرد اســت‪ ،‬همه شــهرهای خوزستان‬ ‫در منطقه خطر و پرخطر هســتند و وضعیت رنگ های‬ ‫نارنجیوقرمزنیزتفاوتزیادیبایکدیگرندارد‪.‬اوبابیان‬ ‫اینکه رنگ بندی شهرها نباید ما را خوشحال یا ناراحت‬ ‫کند‪ ،‬افزود‪ :‬ان چیزی که مسلم است این است که این‬ ‫بیماریفعالوجوددارد؛تمامعلمایعلماپیدمیولوژیو‬ ‫بیماری هایعفونیبراینعقیدههستند کهتاچهار سال‬ ‫اینده این ویروس وجود دارد و با ما زندگی خواهد کرد‬ ‫و باید مهارت زندگی با این ویروس را پیدا کنیم‪ .‬رئیس‬ ‫مرکز بهداشت خوزستان گفت‪ :‬تا زمانی که این بیماری‬ ‫وجود دارد باید ماسک بزنید‪ ،‬دست ها را با اب و صابون‬ ‫بشوییدوفاصله گذاریرارعایت کنید‪.‬اوافزود‪:‬متاسفانه‬ ‫مشاهده کردم کهدر یکرستوران‪،‬تجمعزیادیرخ داده‬ ‫بود و در حال صرف غذا بودند؛ این در حالی است که‬ ‫بیشترین میزان انتقال کرونا در رستوران ها است و بارها‬ ‫اعالم کرده ایم که در مناطق قرمز و نارنجی‪ ،‬رستوران ها‬ ‫تنها می تواننــد به صورت بیرون بر فعالیت کنند‪ .‬علوی‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬بســیاری از پروتکل هــای بهداشــتی کــه‬ ‫می گوییــم‪ ،‬تنها روی کاغذ اســت؛ اعالم کردیــم که در‬ ‫شهرهای قرمز و نارنجی سفر نروید اما متاسفانه کسی‬ ‫رعایت نکرد و امسال در استان خوزستان تعداد کسانی‬ ‫که به مسافرت رفتند از سال گذشته بیشتر بوده است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 21‬فروردین ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1040‬‬ ‫شنبه ‪ 21‬فروردین ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1040‬‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫تولید گوجه سبز در ابرکوه ‪۵۰‬‬ ‫درصد کاهش یافت‬ ‫سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی ابرکوه گفت‪ :‬به‬ ‫علت گرمازدگی‪ ،‬کاهش دما و همچنین توفان در اواخر‬ ‫اسفند سال‪ ۱۳۹۹‬و امسال‪ ،‬تولید گوجه سبز در باغ های‬ ‫این شهرســتان از بیش از ‪ ۶‬هزار تن به حدود ســه هزار‬ ‫تن کاهشیافت‪.‬‬ ‫علی محمدهوشمنددر گفت وگوباایرنابابیاناینکه‬ ‫محصول گوجه سبز براثر حوادث طبیعی هفتاد میلیارد‬ ‫ریالخسارت دیدهاظهار کرد‪:‬اینمیزانخسارتتوسط‬ ‫کارشناســان مربوطه براورد و به استان ارائه شده است‪.‬‬ ‫ایــن مســئول افــزود‪ :‬برداشــت این محصول در ســطح‬ ‫‪ ۵۰۰‬هکتــار از با غهــای ایــن شهرســتان اغــاز و تــا اواخر‬ ‫اردیبهش ـت ماه ادامه دارد‪ .‬هوشــمند با اشاره به اینکه‬ ‫کار برداشت توسط هزار و ‪ ۲۰۰‬کشاورز انجام می شود‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به شرایط اب و هوایی به طور‬ ‫متوسط ‪ ۱۳‬تن محصول از هر هکتار برداشت می شود‪.‬‬ ‫این مسئول بیان کرد‪ :‬واسطه ها محصول را از باغداران‬ ‫خریداری و به بازار شــهرها و اســتان های مجاور عرضه‬ ‫می کنند‪ .‬سرپرست جهاد کشاورزی ابرکوه تصریح کرد‪:‬‬ ‫محصول گوج هســبز بیشتر در دهستان فراغه و منطقه‬ ‫یشــود‪ .‬این مسئول جهاد‬ ‫علوی بخش مرکزی تولید م ‬ ‫کشــاورزی ابرکوه بروز افات‪ ،‬خشکسالی و سرمازدگی‪،‬‬ ‫نبــود ثبــات قیمت‪ ،‬نبــود صنایــع تبدیلــی و پراکندگی‬ ‫درختانرابخشیاز مشکالتباغدارانمنطقهبیان کرد‪.‬‬ ‫اغاز گیاه دارویی ریواس‬ ‫در مهریز‬ ‫رئیس اداره منابع طبیعی و ابخیزداری مهریز گفت‪:‬‬ ‫برداشت گیاه دارویی و مرتعی ریواس در سطح‪ ۴۰‬هزار‬ ‫هکتار از مراتع این شهرستان در حوالی روستای علی اباد‬ ‫چهل گزی در بخش مرکزی این شهرستان اغاز شد‪.‬‬ ‫سید علی باقری در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬برداشت‬ ‫ایــن گیاه نادر طبق مقررات تــا اواخر خردادماه جاری‬ ‫در دشــت ریواس شهرســتان ادامه دارد‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫نشانه گذاری بذر ریواس در تنها دشت استان همه ساله‬ ‫با همکاری کشــاورزان منطقه و نظارت منابع طبیعی‬ ‫در نیمه اول اسفندماه صورت می گیرد‪ .‬این مسئول با‬ ‫اشــاره اینکه این گیاهی خوراکی‪ ،‬کاربردهای فراوانی‬ ‫دارد اظهــار کــرد‪ :‬ویتامین های ‪ A‬و ‪ C‬فــراوان و امالح‬ ‫یهــای ان‬ ‫معدنــی نظیر پتاســیم و کلســیم جــزو ویژگ ‬ ‫اســت‪ .‬باقــری بابیان اینکه دشــت ریــواس مهریز تنها‬ ‫منطقــه پرورش یافتــه ایــن گیــاه در اســتان محســوب‬ ‫می شود تصریح کرد‪ :‬مردم و مسافران در برداشت گیاه‬ ‫باید تابع مقررات باشند‪.‬‬ ‫توزیع ‪ ۱۰‬هزار تن نهاده بین‬ ‫دامداران یزدی‬ ‫سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام استان یزد‬ ‫از توزیع بیش از ‪ ۱۰‬هزار تن نهاده دامی توسط این‬ ‫اداره کل بین دامداران استان در نیمه اول فروردین‬ ‫ســال جــاری خبــر داد‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬نادر ســلیم‬ ‫با اشــاره بــه این موضــوع افزود‪ :‬به منظــور حمایت‬ ‫از تولیدکننــدگان بخــش دام و طیــور‪ ،‬این اداره کل‪،‬‬ ‫ضمن برقراری نوبت کامل کاری در ایام تعطیل حتی‬ ‫در روزهای عید در راستای خدمت به تولیدکنندگان‬ ‫اســتان‪ ،‬فعالیت فروش و خدمت خود را دایر کرد‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬طــی ایــن مدت بیش از ‪ ۱۰‬هــزار تن انواع‬ ‫نهــاده دامــی ازجملــه کنجاله ســویا‪ ،‬ذرت و جو که‬ ‫غبــر ‪ ۹۵‬درصــد ان بارگیــری از انبارهــای ذخیــره‬ ‫بال ‬ ‫استراتژیک استان بود‪ ،‬تحویل خریداران شد‪ .‬سلیم‬ ‫نکــه کلیــه نهاد ههــای دامی بــا مجوزهای‬ ‫بابیــان ای ‬ ‫الزم از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان و تسهیم‬ ‫بــر اســاس مقــررات الزم و خریــد به طور مســتقیم از‬ ‫سامانه بازار گاه نهاده های دامی صورت می گیرد‪ ،‬از‬ ‫دامداران خواست تا هنگام خرید به گزینه بارگیری‬ ‫از انبارهای استان یا بارگیری از مبادی ورودی کشور‬ ‫(بنادر جنوب یا شمال) توجه کنند‪.‬‬ ‫تعطیلیمجدد‬ ‫کتابخانه های یزد‬ ‫بــه دنبــال اعــام وضعیــت قرمــز کرونایــی‬ ‫در هفــت شهرســتان اســتان یــزد‪ ،‬کتابخانه هــای‬ ‫ایــن مناطــق تعطیــل شــدند‪ .‬بــا گســترش مجــدد‬ ‫ویروس کووید ‪ ۱۹‬و اعالم ستاد مقابله با ویروس‬ ‫کرونــا مبنــی بــر قرمز شــدن هفت شهرســتان از ‪۱۰‬‬ ‫شهرســتان اســتان یــزد‪ ،‬تمامــی خدمــات فیزیکــی‬ ‫کتابخانه هــای این شهرســتان ها از امروز پنج شــنبه‬ ‫‪ ۱۹‬فروردین تعطیل شد‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس‪ ،‬کتابخانه هــای عمومــی در‬ ‫هفــت شهرســتان اردکان‪ ،‬ابرکــوه‪ ،‬تفــت‪ ،‬خاتــم‪،‬‬ ‫میبــد‪ ،‬مهریــز و یــزد تعطیــل هســتند و خدمــات و‬ ‫فعالیت هــای فرهنگــی ایــن کتابخانه هــا تنهــا از‬ ‫طریــق فضای مجازی بــه مخاطبان عرضه خواهد‬ ‫شــد‪.‬در دو شهرســتان اشــکذر و بهابــاد نیــز که در‬ ‫وضعیــت نارنجــی قــرار دارنــد‪ ،‬کتابخانه هــا بــه‬ ‫فعالیــت خــود ادامــه می دهنــد و تنها ســالن های‬ ‫مطالعــه کتابخانه هــا به روی اعضا بســته اســت‪.‬‬ ‫در بافــق تنهــا شهرســتان زردرنــگ اســتان نیــز‬ ‫کتابخانه هــای عمومــی بــه فعالیــت عــادی خــود‬ ‫ادامــه می دهنــد و اعضــا می تواننــد از خدمــات‬ ‫کتابخانه ها به صورت حضوری بهره مند شــوند‪.‬‬ ‫رویدا د زید‬ ‫شماره ‪26‬‬ ‫تمهیدات جدی در نظر گرفته شده است‬ ‫سالمت مردم‪ ،‬اولویت اصلی ستاد مقابله‬ ‫با کرونای استان‬ ‫استاندار یزد بابیان اینکه سالمت مردم اولویت‬ ‫اصلی ستاد مقابله با کرونای استان است گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به افزایش امار مبتالیان به کرونا‪ ،‬دورکاری‬ ‫در هفتــه جاری به صورت جدی در ادارات اســتان‬ ‫اعمال شود و اگر اداره ای این مصوبه را به صورت‬ ‫درست اجرا نکرد باید مورد برخورد قرار گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمدعلی طالبی در نشست‬ ‫این ستاد در استان افزود‪ :‬خوشبختانه با توجه به‬ ‫تعامل و همکاری بین بخشی بسیار خوبی که در‬ ‫یک ســال گذشــته و در مقابله با کرونا در اســتان‬ ‫وجــود داشــت شــاهد موفقیت بســیار خوبــی در‬ ‫کنترل این بیماری بودیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬متاســفانه‬ ‫در این هفته شاهد افزایش تعداد مراجعه کنندگان‬ ‫و افزایش صعودی بستری شدگان در مراکز درمانی‬ ‫هستیم کهمی طلبدتصمیماتویژه ایدر اینزمینه‬ ‫گرفته شود‪ .‬استاندار یزد گفت‪ :‬قدردان همراهی و‬ ‫مشــارکت همه مردم و به ویژه اصناف هســتیم و‬ ‫خوشبختانه با توجه به اقداماتی که توسط مراکز‬ ‫بهداشتی و همچنین دیگر مراکز انجام شده شاهد‬ ‫کنترل این بیماری در اســتان بودیــم‪ .‬طالبی ادامه‬ ‫داد‪ :‬هرگونه اعمال محدودیت عالوه بر مصوبات‬ ‫ســتاد ملــی بــا مشــارکت دســتگاه ها و نهادهــای‬ ‫یشــود و البته قــدردان همکاری‬ ‫ذی ربــط انجام م ‬ ‫همــه هســتیم‪ .‬اســتاندار یــزد افــزود‪ :‬همچنین با‬ ‫توجه به درخواست جمع کثیری از اقشار مختلف‬ ‫و دســتگاه های مربوطه و همچنین موافقت مرکز‬ ‫بهداشــت مقرر شــد علی رغم اینکه مصوبه ستاد‬ ‫ملی محدودیت های کاملــی را در نظر گرفته بود‬ ‫امــا بــا توجــه بــه درخواســت مردمــی و موافقت‬ ‫ارگان های مربوطه نماز جماعت در حداقل زمان‬ ‫ممکــن و در فضای بــاز و با رعایت ایین نامه های‬ ‫بهداشتی برگزار شود‪ .‬طالبی ادامه داد‪ :‬محدودیت‬ ‫تردد‪ ،‬مصوبه ستاد ملی است که روز گذشته انجام‬ ‫شد و باید توسط نیروی انتظامی به صورت کامل‬ ‫اجراشده و با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد‬ ‫و از زحمات همه نهادهای انتظامی کمال تشکر را‬ ‫داریم‪ .‬استاندار یزد اظهار داشت‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫متاسفانه شاهد افزایش مبتالیان به کرونا هستیم‬ ‫از اقشار مختلفدرخواستداریمهمچون گذشته‬ ‫با رعایت ایین نامه های بهداشتی و فاصله گذاری‬ ‫اجتماعــی از گســترش کرونــا و افزایــش مبتالیــان‬ ‫جلوگیــری نموده تــا بتوانیم موج جدیــد را قبل از‬ ‫بحرانی شدن کنترل کنیم‪.‬‬ ‫هرگونه تصمیم گیری در زمینه تعطیلی و یا‬ ‫محدودیت شامل حال همه است‬ ‫نماینــده مــردم اردکان در مجلــس و رئیــس‬ ‫مجمع نمایندگان اســتان یزد نیــز گفت‪ :‬هرگونه‬ ‫تصمیم گیــری در زمینه تعطیلــی و یا محدودیت‬ ‫باید شامل حال همه بوده و هیچ گونه استثنایی‬ ‫وجــود نداشــته باشــد‪ .‬محمدرضا دشــتی افزود‪:‬‬ ‫مثــا فروشــگاه های کوچــک تعطیــل شــدند اما‬ ‫فروشگاه هایبزرگدایربودند کهباعثنارضایتی‬ ‫مردم شد‪ ،‬تبعیضی نباید صورت گیرد و متاسفانه‬ ‫ان گونــه که بایــد به تصمیمات بهداشــتی توجه‬ ‫الزم صــورت نگرفــت و بــا افزایش امــار مبتالیان‬ ‫مواجــه هســتیم و اگر خدای نکــرده اقدام عاجل‬ ‫صــورت نگیــرد شــاهد بحــران شــدیدی خواهیم‬ ‫بود‪ .‬محمدرضا میرجلیلی‪ ،‬رئیس دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی شهید صدوقی یزد نیز گفت‪ :‬خوشبختانه‬ ‫با اقدامات انجام شده و همچنین رصد و پایشی‬ ‫کــه صــورت می گیــرد بالفاصلــه بعد از مشــخص‬ ‫شــدن مورد مثبت کرونا بقیه اعضــای خانواده و‬ ‫افراد مرتبط با این شــخص رصد و پایش شــده و‬ ‫بخش زیادی از کنترل بیماری در اســتان به دلیل‬ ‫همیــن مســئله اســت‪ .‬او اضافه کــرد‪ :‬امیدواریم‬ ‫یشــود هر چه ســریع تر‬ ‫با تصمیماتی که گرفته م ‬ ‫شاهد توقف افزایش مبتالیان و جلوگیری از ورود‬ ‫بــه وضعیــت بحرانی در اســتان باشــیم‪ .‬علیرضا‬ ‫حســنی‪ ،‬رئیــس تــاق اصناف مرکــز اســتان نیز در‬ ‫این نشســت گفت‪ :‬خوشــبختانه اصناف اســتان‬ ‫همکاری الزم را داشته اند و سالمتی و جان مردم‬ ‫اولویــت بــر نــان قرارگرفته اما با توجــه به اینکه‬ ‫طــی یک ســال گذشــته اتفاقاتی به وجــود امده‬ ‫کــه بخــش زیــادی از اصناف وضعیت معیشــتی‬ ‫مناســبی ندارنــد لــذا درخواســت داریــم ب هجــای‬ ‫تعطیلــی شــاهد محدودیت باشــیم تــا وضعیت‬ ‫زندگی و معیشتی بیش از ‪ ۴۵‬هزار صنف درخطر‬ ‫قــرار نگیرد و کماکان همراهی و همکاری الزم را‬ ‫با ســتاد اســتانی خواهیم داشــت‪ .‬محمود نوری‬ ‫شــادکام‪ ،‬معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی‬ ‫شهید صدوقی نیز در این نشست اظهار داشت‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه بخش زیادی از مراجعه کنندگان‬ ‫به مطب پزشکان را بیماران سرطانی و همچنین‬ ‫بیمــاران مرتبــط بــا کرونــا تشــکیل داده و نقــش‬ ‫مهمــی در پیشــگیری از مبتالیــان جدیــد کرونــا‬ ‫تهــای کمتــری در مــورد‬ ‫دارنــد لــذا محدودی ‬ ‫برخــی از پزشــکان اعما لشــده و البتــه ایین نامه‬ ‫بهداشــتی کامال مــورد تاکید قرارگرفتــه اما ناچار‬ ‫بــه فعالیــت مطــب برخــی پزشــکان هســتیم‪.‬‬ ‫لهــای جراحــی‬ ‫بــه گفتــه او همچنیــن همــه عم ‬ ‫فشــده و همــه بخش ها درگیر‬ ‫غیرضــروری متوق ‬ ‫مداوا و بســتری بیماران کرونایی هســتند‪ .‬سردار‬ ‫رضا پورشمسی‪ ،‬فرمانده سپاه الغدیر استان یزد‬ ‫گفت‪ :‬همچنان در زمینه پایش و رصد و پیگیری‬ ‫با کادر درمان همکاری الزم را داشــته و خواهیم‬ ‫داشــت و از هیچ گونه تالشــی مضایقه نمی کنیم‬ ‫و امیدواریــم با همکاری بین بخشــی که صورت‬ ‫می گیــرد شــاهد کنتــرل کرونــا در اســتان باشــیم‪.‬‬ ‫ســردار بهدانی فرد‪ ،‬فرمانده انتظامی استان یزد‬ ‫نیــز در ایــن نشســت گفــت‪ :‬متاســفانه علی رغم‬ ‫درخواس ـت هایی کــه وجــود داشــت در زمینــه‬ ‫سفرهای نوروزی ممنوعیتی اعمال نشد و باعث‬ ‫شد در سال جدید با مشکل مواجه باشیم اما با‬ ‫توجه به تجربیات خوبی که در موج اول تا سوم‬ ‫در اســتان یزد داریم که زبانزد کشــور شــد و همه‬ ‫عملیاتی و جهادی وارد شــدند امیدواریم در این‬ ‫مرحله نیز با همکاری که صورت می گیرد شــاهد‬ ‫جلوگیری از گسترش این بیماری باشیم‪.‬‬ ‫استان یزد همواره در اخالق و معنویات‬ ‫پیشرو و زبانزد است‬ ‫علیرضــا نجیمی‪ ،‬مدیرکل تبلیغات اســامی‬ ‫اســتان یــزد نیــز در ایــن نشســت گفــت‪ :‬اســتان‬ ‫یزد همواره در اخالق و معنویات مثل بســیاری‬ ‫از مــوارد پیشــرو و زبانــزد بــوده و اســت و لــذا‬ ‫درخواســت داریــم بــا توجــه به در پیــش بودن‬ ‫ماه مبارک رمضان و با توجه به تجربه مجالس‬ ‫ماه محرم که همه موارد بهداشــتی رعایت شــد‬ ‫و کمترین مشــکلی در این زمینه وجود نداشــت‬ ‫در ماه مبارک رمضان نیز با توجه به درخواست‬ ‫مردمــی و ســابقه دارالعبــاده اســتان یــزد نمــاز‬ ‫جماعت در مســاجد با رعایت ایین نامه ها برپا‬ ‫باشد‪ .‬سید محمد رستگاری‪ ،‬فرماندار شهرستان‬ ‫یزد هم گفت‪ :‬با توجه به همکاری بسیار خوب‬ ‫اصناف در یک سال گذشته امیدواریم با رعایت‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی و همچنین زدن ماســک‬ ‫و رعایت محدودیت ها توسط اصناف مختلف‬ ‫شــاهد جلوگیــری از رشــد و تصاعــدی شــدن‬ ‫مبتالیــان باشــیم و رعایــت ایین نامه بهداشــتی‬ ‫همکاری همه را می طلبد‬ ‫ازادی زندانیان غیر عمد به ‪ 100‬میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد‬ ‫خواهــد رفــت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این برنامه با ســاختاری‬ ‫متفــاوت برای ششــمین ســال متوالی با مشــارکت‬ ‫سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و با‬ ‫محوریتاصلی کمکبرایازادیمددجویاننیازمند‬ ‫جرائم غیر عمد و فرهنگ سازی جهت جلوگیری از‬ ‫ورود افــراد بــه زندان تولید بــه روی انتن می رود‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬هم اکنون تعــداد ‪ ۱۶۷‬مددجو محکوم‬ ‫مالی جرائم غیر عمد در زندان های اســتان به ســر‬ ‫می برند که از این تعداد هشت محکوم مالی زن‬ ‫بوده و تعداد ‪ ۱۵۹‬نفر از ان ها مرد هستند و برای‬ ‫ازادی ا نهــا مبلغی بالغ بر ‪ ۱۰۰‬میلیــارد تومان نیاز‬ ‫اســت‪ .‬مدیر نمایندگی ستاد دیه استان با تشریح‬ ‫وضعیت محبوسان جرائم غیر عمد استان گفت‪:‬‬ ‫بیشترین طیف مددجویان مالی و تحت پوشش‬ ‫ستاد دیه به ترتیب شامل بدهکاران اوراق تجاری‬ ‫چــک و ســفته و در رتب ههــای بعــدی بدهــکاران‬ ‫مهریه و نفقه در رتبه بعدی مددجویان محکوم به‬ ‫پرداخت دیه ناشی از تصادفات رانندگی‪ ،‬حادثه‬ ‫کار و دیه شــبه عمد قرار دارند‪ .‬عظیمی در ادامه‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬در تالش هســتیم تا باهمت خیرین‬ ‫و نیکوکاران و مردم شــریف دارالعباده بتوانیم در‬ ‫ســال جاری تعداد زیادی از محکومین جرائم غیر‬ ‫عمــد مالی را از زندان های اســتان ازاد و به اغوش‬ ‫خانوادهبازگردانیم‪.‬‬ ‫او با تاکید بر مهم ترین هدف ستاد دیه استان‬ ‫یــزد در خصــوص پیشــگیری از ورود مددجویــان‬ ‫جرائــم غیر عمد به زندان خاطرنشــان کرد‪ :‬تالش‬ ‫مجموعه ستاد دیه فرهنگ سازی و اعتمادسازی در‬ ‫بین مردم است تا جایی که مردم با خیال اسوده به‬ ‫مددجویانجرائمغیرعمدمالی کمک کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫برنامه های هفته هنر اسالمی در فضای مجازی برگزار می شود‬ ‫رئیــس حــوزه هنــری اســتان یــزد گفــت‪ :‬اکثــر‬ ‫برنامه های بزرگداشت هفته هنر اسالمی به خاطر‬ ‫کرونا با اســتفاده از رســانه های گروهی و بهره گیری‬ ‫یشــود‪ .‬محمدصــادق‬ ‫از فضــای مجــازی برگــزار م ‬ ‫کوچ ـک زاده در گفت وگــو بــا ایرنــا افــزود‪ :‬تهیــه و‬ ‫پخش چند مستند در خصوص شهید اوینی و شهید‬ ‫ذوالفقاری‪،‬پخش کلیپ هایمحتواییدر خصوص‬ ‫هنــر اســامی‪ ،‬رونمایــی از ‪ ۱۰‬کتــاب و گفت وگو با‬ ‫برای‪ ۶۷‬هزار نفر در یزد شغل‬ ‫ایجادمی شود‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت‪،‬‬ ‫در نظــر گرفته شــده بــرای ایــن‬ ‫معــدن و تجــارت اســتان یــزد‬ ‫واحدهــا بالغ بــر ‪ ۴۲۶‬هــزار و‬ ‫گفــت‪ :‬با توجــه بــه جوازهای‬ ‫‪ ۲۶۲‬میلیارد ریال است‪ .‬رئیس‬ ‫تاســیس صادرشــده در ســال‬ ‫ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫گذشــته‪ ،‬در اینده ای نه چندان‬ ‫تجارت اســتان یــزد ادامــه داد‪:‬‬ ‫محمدرضا علمدار یزدی‬ ‫دور بــرای ‪ ۶۷‬هــزار نفــر در‬ ‫پیش بینی می شود با راه اندازی‬ ‫یــزد شــغل ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫و بهره بــرداری از ایــن واحدهــا‬ ‫محمدرضا علمدار یزدی در گفتگو با مهر با اشاره در اینــده ای نه چنــدان دور‪ ،‬بــرای بیــش از ‪۶۷‬‬ ‫به اینکه استان یزد ازلحاظ صدور جواز تاسیس هزار و ‪ ۴۰۰‬نفر در استان یزد اشتغال زایی شود‪.‬‬ ‫واحــد صنعتی در جایگاه اول کشــور قــرار دارد‪ ،‬علمــدار یزدی اظهار داشــت‪ :‬تعــداد مجوزهای‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در ســال گذشــته ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۵۹۵‬طرح های صنعتی صادرشــده در استان یزد طی‬ ‫فقــره جــواز تاســیس در یــزد صادر شــد کــه این سال گذشتهازلحاظتعداد‪ ۲۳‬درصد‪،‬پیش بینی‬ ‫میزان نســبت به ســال ‪ ۹۸‬با رشــد ‪ ۲۳‬درصدی سرمایه گذاری‪ ۵۰‬درصد و پیش بینی اشتغال ‪۴۰‬‬ ‫مواجه بوده است‪ .‬او عنوان کرد‪ :‬سرمایه گذاری درصد رشد را نشان می دهد‪.‬‬ ‫بیمارستانبحرانیزدتاپایاناردیبهشت ماه‬ ‫تجهیزمی شود‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیر نمایندگی ســتاد دیه اســتان یزد از پخش‬ ‫برنامه تلویزیونی ماه مهربانی ویژه برنامه لحظات‬ ‫افطــار از شــبکه اســتانی یــزد خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫هم اکنــون ‪ ۱۶۷‬مددجــو محکوم مالــی جرائم غیر‬ ‫عمد در زندان های اســتان به ســر می برند که برای‬ ‫ازادی ان ها بالغ بر ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان نیاز است‪ .‬به‬ ‫گزارش فارس‪ ،‬ســید مسعود عظیمی بابیان این که‬ ‫برنامــه ماه مهربانی ویژه برنامه لحظــات افطار در‬ ‫ماه مبارک رمضان هر شب یک ساعت قبل از اذان‬ ‫مغرب به صورت زنده بر روی انتن شبکه استانی یزد‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫هنرمندان اهم برنامه هاســت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬اجرای‬ ‫برنامه رفیق اســمانی در خصوص شهدای انقالب‬ ‫اســامی‪ ،‬غبارروبی قبور مطهر شهدا در یک محل‬ ‫بــا تعــداد محــدود و رعایــت نــکات بهداشــتی‪،‬‬ ‫معرفی شــهدای هنرمنــد و تهیه و انتشــار مطالب‬ ‫موردنیاز مردم و جوانان در ارتباط بافرهنگ و هنر‬ ‫یشــده اســت‪ .‬این مسئول اظهار‬ ‫اسالمی پیش بین ‬ ‫کرد‪ :‬هفته هنر اسالمی به یاد شهیدان به خصوص‬ ‫شــهید ســید مرتضی اوینــی فرصتی مناســب برای‬ ‫انعکاس فعالیت های یک ساله این نهاد فرهنگی‬ ‫هنــری و مــرور برنامه و اســتفاده از فضــای مجازی‬ ‫شهــای نظــام‬ ‫و رســانه های گروهــی در انتقــال ارز ‬ ‫اســامی اســت‪ .‬کوچک زاده تصریح کرد‪ :‬انتشار و‬ ‫انعکاس رویدادهای فرهنگی‪ ،‬هنری و ادبی استان‬ ‫و اطالع رســانی ان در فضــای مجازی و رســانه های‬ ‫گروهــی یــک رســالت مهــم در شــرایط کرونایــی‬ ‫و موجــب معرفــی ایــن نهــاد و انتقــال اهــداف و‬ ‫ارما نهــای انقــاب اســامی در ایــن بخــش مهــم‬ ‫اســت‪ .‬او به نام گذاری امسال توسط مقام معظم‬ ‫رهبری اشاره کرد و از هنرمندان متدین و فداکار یزد‬ ‫خواست با خلق اثار تاثیرگذار و امیدافرین با زبان‬ ‫هنــر‪ ،‬مروج مصــرف کاالهای داخلــی و به تحقق‬ ‫شعار امسال کمک کنند که نقش مهمی در تولید و‬ ‫اشتغالجواناندارد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اجرای طر ح های پلیسی در جهت ارتقای احساس امنیت شهروندان‬ ‫فرمانده انتظامی اســتان یزد گفت‪ :‬اجــرای طرح های برخورد با‬ ‫اراذل واوباش در راستای ارتقای احساس امنیت مردم و ناامن کردن‬ ‫جامعــه بــرای اراذل واوبــاش اســت‪ .‬بــه گزارش صداوســیما‪ ،‬ســردار‬ ‫عباســعلی بهدانــی فرد در جلســه با روســای پلیــس امنیت عمومی‬ ‫شهرستان های تابعه استان یزد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬حفظ و ارتقای امنیت‬ ‫و احســاس امنیت شــهروندان باید در دســتور کار دائمی قرار داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬امروز با تالش‪ ،‬ایثار و ازخودگذشــتگی پلیس در‬ ‫ســطح اســتان یزد شاهد افزایش احســاس امنیت و کاهش جرائم و‬ ‫اسیب هایاجتماعیهستیم‪.‬فرماندهانتظامیاستانیزدضمنتاکید‬ ‫بر اجرای طرح های مبارزه با اراذل واوباش خاطرنشان کرد‪ :‬اجرای این‬ ‫طرح ها در راستای ارتقای احساس امنیت مردم و ناامن کردن جامعه‬ ‫برای اراذل واوباش است‪.‬‬ ‫ســردار بهدانــی فرد افــزود‪ :‬نیروی انتظامی اجازه اوباش ـی گری و‬ ‫برهــم زدن نظــم و امنیــت را به احدی نخواهــد داد و برابر قانون با‬ ‫مخالن امنیت برخورد خواهد کرد‪.‬‬ ‫معاوناستانداریزدازتکمیل‬ ‫بحران اســتان قــرار می گیرد و‬ ‫و تجهیز بیمارســتان بحران یزد‬ ‫ویژگی هــای خــاص ان‪ ،‬ایــن‬ ‫تا پایــان اردیبهشــت ماه ســال‬ ‫اســت که باوجود بیمارســتان‬ ‫جــاری خبــر داد‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫تخصصــی بحــران ســایر‬ ‫مهر‪ ،‬احمد ترحمی‪ ،‬در بازدید‬ ‫بیمارستان ها در مواقع بحران‬ ‫احمد ترحمی‬ ‫از مراحــل ســاخت بیمارســتان‬ ‫بــه خدمــات تخصصــی خود‬ ‫بحــران علــوم پزشــکی یــزد بر‬ ‫بــدون درگیــر شــدن در مــوارد‬ ‫تسریع در عملیات اجرایی و عمرانی بزرگ ترین بحرانــی و اورژانســی ادامــه می دهنــد و از‬ ‫بیمارستان بحران جنوب شرق کشور تاکید کرد‪ .‬تعطیلــی بخش های ان هماننــد انچه در بروز‬ ‫ترحمــی ضمن تقدیــر از همــه دســت اندرکاران و شــیوع ویروس کرونــا اتفاق افتاد‪ ،‬جلوگیری‬ ‫ایــن پــروژه بیان کــرد‪ :‬باید همه امکانــات برای می شــود‪ .‬وی افــزود‪ :‬هیــچ مشــکلی در تامین‬ ‫تکمیل و تجهیز این بیمارســتان بســیج شــود تا اعتبار برای تکمیل بیمارســتان بحران و خرید‬ ‫پایــان اردیبهشــت ماه ســال جاری شــاهد پایان تجهیزات این بیمارستان در استان یزد نداریم‬ ‫عملیات عمرانی بیمارســتان باشــیم‪ .‬جانشــین و بــا تمام تــوان این مهم را انجــام می دهیم‪.‬‬ ‫ستادپیشگیریومقابلهبا کرونااستانیزدضمن جانشــین ســتاد پیشــگیری و مقابلــه بــا کرونا‬ ‫تشریح ویژگی های بیمارستان بحران یزد عنوان استان یزد یاداور شد‪ :‬این پروژه مهم قرار بود‬ ‫کرد‪:‬بیمارستانبحرانیزدبانوسازی کاملوتغییر با بازسازی و مرمت بیمارستان قدیم فرخی در‬ ‫کاربری بنای قدیمی بیمارستان شهید رهنمون و مهر و ابان ‪ ۹۹‬به بهره برداری برسد که پس از‬ ‫تجهیــز ان ایجــاد می شــود‪ .‬معــاون سیاســی‪ ،‬تخریب قسمت هایی از ان به دلیل فرسودگی‬ ‫امنیتی و اجتماعی استاندار یزد ادامه داد‪ :‬ابتکار و عدم اســتحکام بنا مقرر شد با نظر تیم فنی‬ ‫ســاخت این بیمارســتان منحصر به یزد است و عملیات مقاوم ســازی پروژه انجام شــود که با‬ ‫در عین مجزا بودن از ساختمان اصلی و ورودی توجــه بــه حساســیت کار‪ ،‬تمامــی ســاختمان‬ ‫مجــزا‪ ،‬هم جــوار با یک بیمارســتان تخصصی و مقاوم ســازی و بخــش بزرگــی از ســقف های‬ ‫فــوق تخصصی اســت کــه در کوتاه تریــن زمان قدیمــی تخریــب شــد و اینــک ایــن پــروژه بــا‬ ‫ممکن می توان خدمات الزم پزشکی‪ ،‬پرستاری استانداردهای فنی و اضافه شدن چند بخش‬ ‫و پشــتیبانی را ارائــه کــرد‪ .‬ترحمی عنــوان کرد‪ :‬در پایــان اردیبهشــت ماه ســال جــاری امــاده‬ ‫ایــن بیمارســتان در مواقــع و شــرایط بحرانی تجهیز می شــود و امیدواریــم در خردادماه به‬ ‫بالفاصلــه تخلیــه می شــود و در اختیــار ســتاد بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫‪ ۸۰‬درصد کاالهای تولیدی در یزد مطابق‬ ‫استانداردملیاست‬ ‫مدیــرکل اســتاندارد یــزد‬ ‫مغایر بود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بخش‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به بررســی های‬ ‫دیگر فرایندها نمونه برداری و‬ ‫انجام شده نسبت به کاالهای‬ ‫ازمــون مربــوط بــه واحدهای‬ ‫نمون هبــرداری ســال ‪۸۰ ،۹۹‬‬ ‫صنفی اســتان اســت که ســال‬ ‫واحدهــای‬ ‫درصــد محصــول‬ ‫‪ ۹۹‬ایــن فراینــد عــدد ‪۱۵۱‬‬ ‫حمیدرضا‬ ‫زارع بنادکوکی‬ ‫صنفــی اســتان مطابــق بــا‬ ‫ازمــون را بــه خــود اختصــاص‬ ‫اســتانداردهای ملــی اســت‪.‬‬ ‫داد کــه از ایــن تعــداد ‪۱۱۹‬‬ ‫حمیدرضــا زارع بنادکوکــی در گفت وگــو با ایرنا مورد با استانداردها مطابق و بقیه مغایر است‪.‬‬ ‫افزود‪ :‬سال گذشته سه هزار و ‪ ۵۳‬نمونه ازمون به گفته زارع بنادکوکی به منظور اســتمرار سطح‬ ‫ارزیابــی انطبــاق بــا اســتاندارد ملی نســبت به کیفیت مورد انتظار در اســتانداردها و اظهارنظر‬ ‫کاالهای واحدهای تولیدی و توزیعی (صنفی) در ایــن خصوص‪ ،‬ضــروری اســت نمونه کاالها‬ ‫انجــام شــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۸‬پس از ازمون‪ ،‬شــرایط انطباق با اســتانداردهای‬ ‫مــورد منطبــق و بقیه مغایر با نشــان یادشــده ملی مربوطه را احراز کند که در غیر این صورت‪،‬‬ ‫بــود‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬یــک بخــش از فرایندهــای مراتبقانونیتذکر‪،‬اخطار‪،‬جمع اوری‪،‬توقیف‬ ‫نمون هبــرداری و ازمــون مربــوط بــه واحدهای و معرفی متخلفان به مراکز حقوقی و قضایی‬ ‫تولیدی استان است که از تعداد کل ازمون ها‪ ،‬در اسرع وقت انجام می شود‪ .‬در سه هزار واحد‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪ ۹۰۲‬مورد مربوط به محصولی است تولیدی و صنعتی فعال یزد حدود‪ ۸۰۰‬نوع کاال‬ ‫که از ســوی کارشناســان استاندارد این اداره کل تولید می شود و مجموع واحدهای صنفی استان‬ ‫از واحدهای تولیدی اخذ شــد که از این تعداد ‪ ۷۳‬هزار مورد اســت که به طور میانگین در هر‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪ ۳۸۹‬مورد مطابق با استاندارد و بقیه واحد‪ 2/5‬نفر فعالیت دارند‪.‬‬ ‫تداومنهضتمدرسه سازیدر استان‬ ‫باسرعتبیشتریدنبالمی شود ‬ ‫مدیرکل نوســازی مدارس استان یزد بابیان‬ ‫اینکه با همراهی خیرین نهضت مدرسه سازی‬ ‫ســرعت بیشــتری گرفتــه اســت گفت‪ :‬اســتان‬ ‫یــزد تا پنج ســال اینــده بــه ‪ ۲۱۰۰‬کالس درس‬ ‫نیاز دارد‪ .‬به گزارش تســنیم‪ ،‬جواد ذاکر اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬نهضت مدرسه ســازی که از دیرباز در‬ ‫اســتان یــزد اغازشــده اکنون ســرعت بیشــتری‬ ‫گرفته و با همراهی خیران و مسئوالن‪ ،‬نهضت‬ ‫مدرسه ســازی در دورافتاده تریــن روســتاهای‬ ‫اســتان تا مرکز اســتان یزد را در برگرفت‪ .‬او با‬ ‫اشــاره بــه دســتاوردهای ســفر رئیــس ســازمان‬ ‫نوسازی مدارس کشور به استان یزد ادامه داد‪:‬‬ ‫الزم می دانم از تالش ها و پیگیری های مستمر‬ ‫و مجدانــه نماینــده مــردم تفــت و میبــد در‬ ‫مجلس شورای اسالمی که در توسعه و بهبود‬ ‫فضاهای اموزشی شهرستان ها تاثیر به سزایی‬ ‫داشتند تشکر و قدردانی کنم‪ .‬ذاکر بیان کرد‪:‬‬ ‫قرار شده به سرعت برای استفاده از فضاهای‬ ‫نیمه تمام که بعضا مدت زمان زیادی از شروع‬ ‫ســاخت ان هــا گذشــته چاره اندیشــی شــود‪.‬‬ ‫مدیرکل نوســازی مدارس اســتان یــزد از کلنگ‬ ‫زنــی طــرح توســعه یــک مدرســه در روســتای‬ ‫همت ابــاد تفــت خبــر داد و اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫نکتــه حائــز اهمیــت در ایــن پــروژه خیــری‪،‬‬ ‫صــرف هزینه های مراســم ترحیم پــدر خیر در‬ ‫امــر مدرسه ســازی اســت کــه می توانــد الگوی‬ ‫مناسبی در جهت امور خیریه باشد‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫از مدرســه های بالاســتفاده روســتایی بازدیــد‬ ‫شــد و راهکار مناســب جهت اســتفاده بهتر و‬ ‫یا تغییر کاربری این فضاها پیگیری شد‪ .‬ذاکر‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬دیدار با مسئولین محلی شهر‬ ‫ندوشــن‪ ،‬بررسی مشــکالت اموزشی این شهر‬ ‫برنامــه بعدی رئیس ســازمان نوســازی کشــور‬ ‫بــود که در خصوص تامین تجهیــزات مدارس‬ ‫منطقه‪ ،‬تخریب و بازســازی یک باب مدرسه‬ ‫در این شهر تصمیم گیری شد‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫اجرای شعار سال مهم ترین اولویت‬ ‫شرکت گاز استان اصفهان‬ ‫در ســال جــاری یکــی از‬ ‫یــک پشــتیبانی و مانــع زدایی‬ ‫اهداف مهم شرکت گاز استان‬ ‫محــدود‪ ،‬بلکه مجموع ـه ای از‬ ‫اصفهانتکمیلپروژه هاینیمه‬ ‫«پشــتیبانی ها» و «مانع زدایی‬ ‫کاره اســت‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫هــا» بتوانــد موثــر واقع شــود‪.‬‬ ‫گاز اســتان اصفهــان اجــرای‬ ‫مصطفی علوی‬ ‫وی‪ ،‬حمایــت از پیمانــکاران و‬ ‫شعار سال جاری‪ ،‬یعنی تولید‪،‬‬ ‫تامین کنندگان کاال و خدمات و‬ ‫پشتیبانی هاومانعزداییهارامهم تریناولویت نیزرفعموانعومشکالتواگذاریاشتراک پذیری‬ ‫کاری ســازمان متبــوع خود بیان کــرد‪ .‬به گزارش و توسعه شبکه ها همچنین همدلی و همکاری‬ ‫رویداد امروز‪ ،‬ســید مصطفی علوی در نخستین کارکنان را راهگشای تحقق شعار سال دانست و‬ ‫نشســت مدیران شــرکت گاز اســتان اصفهان با اظهار داشت‪ :‬ما وظیفه داریم با همه ظرفیت ها‬ ‫تبریــک ســال نــو و والدت با ســعادت حضرت به پشتیبانی و مانع زدایی بپردازیم تا خدمات‬ ‫صاحب الزمان (عج)‪ ،‬اجرای شــعار سال جاری‪ ،‬بــه رشــد خوبــی برســد و بــا رصد مشــکالت در‬ ‫شهــای مختلــف بتوانیــم بــه پشــتیبانی و‬ ‫یعنــی تولید‪ ،‬پشــتیبانی ها و مانــع زدایــی ها را بخ ‬ ‫تهــای الزم بپردازیــم‪ .‬ســید مصطفــی‬ ‫مهم ترین اولویت کاری سازمان متبوع خود بیان حمای ‬ ‫کــرد و خواســتار اهتمام جدی تمــام بخش های علــوی گفــت‪ :‬در ســال گذشــته بهر هبــرداری از‬ ‫این شرکت به منظور اجرای این راهبرد اساسی صدهــا پــروژه در بخش های مختلف خانگی و‬ ‫گردید‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬شرکت گاز یک واحد به ویژه صنعتی اتفاق افتاد و امیدواریم در سال‬ ‫بــزرگ خدماتی اســت که بــا توزیع گاز طبیعی‪ ،‬جدیــد در جهــت تحقــق شــعار ســال نیــز با‬ ‫زیرســاختی مهم و استراتژیک را برای صنعت و تــاش و همــت همگانــی در جهــت رشــد‬ ‫اقتصاد کشور فراهم می کند‪ .‬علوی گفت‪ :‬شعار اقتصــادی و توســعه گازرســانی به ویــژه در‬ ‫سال ‪ ،۱۴۰۰‬کلیدواژه «تولید» را بر پیشانی خود صنایــع فاقــد گاز طبیعی گام هــای بلندتری‬ ‫دارد و مشخص است که اصالح مسائل مرتبط برداریــم و بــه لطــف الهــی در ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫با تولید‪ ،‬در یک مدت محدود خالصه نمی شود شــاهد گشــایش های اقتصــادی و گســترش‬ ‫و باید در این زمینه‪ ،‬نگاهی منطقی داشت‪ .‬وی فعالیت هــای تولیــدی اســتان باشــیم‪ .‬ایــن‬ ‫خاطرنشانساخت‪«:‬پشتیبانی»و«مانعزدایی» مقام مســئول افزود‪ :‬در ســال جاری یکی از‬ ‫در کنار هم می توانند مشکالت گوناگون عرصه اهداف مهم تکمیل پروژه های نیمه کاره است‪،‬‬ ‫تولید را مرتفع سازند‪ ،‬یعنی چه بسا پشتیبانی و همچنینپشتیبانیجدی ترازطرح هایگازرسانی‬ ‫حمایت ها از عرصه تولید به دلیل وجود برخی در ســطح شهرســتان های اســتان را در دستور کار‬ ‫موانــع تاثیــر الزم را نداشــته باشــد‪ ،‬ضمن ان که خود قرار داده ایم‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز استان‬ ‫یهــا و‬ ‫رفــع موانــع نیز بدون پشــتیبانی های مســتمر از اصفهــان همچنیــن بــه حــذف کاغذباز ‬ ‫تولید‪ ،‬کارا نخواهد بود‪ ،‬اگرچه خود رفع موانع‪ ،‬بروکراس ـی های اضافی اداری تاکید کرد و ادامه‬ ‫نوعی از پشتیبانی و حمایت است‪ .‬مدیرعامل داد‪ :‬الکترونیکی کردن امور و همچنین افزایش‬ ‫شرکت گاز استان اصفهان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تحقق دانــش تخصصــی نیروهــای ســازمان از طریــق‬ ‫عینــی این شــعار در صنعت گاز اســتان نیازمند اموزش های ضمن خدمت کارکنان می تواند به‬ ‫نقش افرینــی تمامــی کارکنان اســت تا نه فقط تحققشعار سال کمکنماید‪.‬‬ ‫افزایش سطح کیفی خدمات غیرحضوری‬ ‫گاز و کاهش شکایات‬ ‫رشت‪-‬خبرنگار رویدادامروز‪ :‬با‬ ‫جدیــد در کرونا در اســتان بیان‬ ‫افزایش ســطح کیفی خدمات‬ ‫کــرد‪ :‬با اقدامات به عمل امده‬ ‫غیرحضــوری گاز‪ ،‬شــکایات‬ ‫هم اکنون کلیه خدمات گاز به‬ ‫واصلــه در ســال ‪ 99‬نســبت به‬ ‫صورت مجازی از طریق سایت‬ ‫سال قبل از ان حدود ‪ 30‬درصد‬ ‫و نرم افزار موبایلی در دســترس‬ ‫حسین اکبر‬ ‫کاهش داشــته اســت‪ .‬حســین‬ ‫مشــترکین محترم اســت‪ ،‬لذا از‬ ‫اکبرمدیرعاملشرکت گازاستان‬ ‫یشــود تا‬ ‫مــردم عزیــز تقاضا م ‬ ‫گیالن در جلسه رسیدگی به شکایات این شرکت اطالع ثانوی از مراجعه غیرضروری به ادارات گاز‬ ‫باتاکیدبراطالع رسانی گستردهنرم افزار موبایلی خودداریفرمایند‪.‬‬ ‫(اپلیکیشن)خدماتالکترونیکگاز گفت‪:‬امروزه مدیرعاملشرکت گاز استان گیالناظهار داشت‪:‬‬ ‫با گسترشمحبوبیتتلفن هایهوشمنددرمیان بحمــداهلل بــا افزایــش ســطح کیفــی خدمــات‬ ‫مردم‪ ،‬می توان با اطالع رسانی و فرهنگ سازی در غیرحضــوری گاز‪ ،‬شــکایات واصلــه در ســال ‪99‬‬ ‫خصوصاستفادهاز اپلیکیشنتاحدبسیار زیادی نســبت بــه ســال قبــل از ان حــدود ‪ 30‬درصــد‬ ‫در زمان و هزینه صرفه جویی کرد‪ .‬وی با اشاره کاهش داشته است‪ .‬همچنین در این جلسه امار‬ ‫بهاینکه کلیهخدماتممکناز طریقاپلیکیشن پیا مهــای دریافتــی در ســال ‪ 99‬به ســمع و نظر‬ ‫در اختیــار مردم و مشــترکین محتــرم قرار گرفته اعضاء رسانده شد که بر اساس ان در سال گذشته‬ ‫اســت‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬درخواست ها و شکایات یک هزار و ‪ 272‬مورد پیام به شرکت گاز استان‬ ‫مــردم و مشــترکین موجب نمایان شــدن نقاط گیالن ارســال شــده که از این تعــداد ‪ 37‬درصد‬ ‫قوت و ضعف شرکت می شود و این مهم‪ ،‬زمینه مربــوط بــه شــکایات‪ 58 ،‬درصد درخواســت و‬ ‫رفع مشکالت و بهبود مستمر خدمات رسانی را مابقی مربوط به اطالع رسانی و پیشنهاد بوده‬ ‫فراهم می کند‪ .‬حسین اکبر با اشاره با شیوع موج است‪.‬‬ ‫تولید نفت خام ایران‬ ‫افزایش می یابد‬ ‫معــاون برنامه ریزی وزیر‬ ‫و ســرمایه گذاران در مفــاد‬ ‫نفــت مهم تریــن برنامه های‬ ‫قراردادهــا نیز در دســتور کار‬ ‫وزارت نفــت بــرای ســال‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪ .‬معــاون‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬را برشــمرد و گفــت‪:‬‬ ‫وزیــر نفت ســهم گاز طبیعی‬ ‫یکــی از اقدام های متناســب‬ ‫در سبد سوخت انرژی کشور‬ ‫هوشنگ فالحتیان‬ ‫بــا شــعار امســال افزایــش‬ ‫را بیش از ‪ ۷۰‬درصد دانست‬ ‫تولیــد نفــت خام اســت‪ .‬به‬ ‫و گفــت‪ :‬تولیــد گاز کشــور با‬ ‫گــزارش ایســنا‪ ،‬هوشــنگ فالحتیــان در یــک گذشــتن از یــک میلیارد مترمکعب‪ ،‬پارســال‬ ‫گفت وگــوی رادیویــی بــا بیــان اینکــه طبــق رکــوردی تازه ثبت کــرد‪ ،‬همه تالش ها برای‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫یهــای انجام شــده و بــر اســاس حفــظ ایــن مقــدار تولیــد به منظــور رشــد و‬ ‫بودجــه ‪ ۱۴۰۰‬تولیــد روزانــه نفــت بایــد توســعه اقتصــادی کشــور در دســتور کار این‬ ‫بــرای تامیــن نیازهــای داخلــی و صــادرات وزارتخانــه قــرار گرفتــه اســت‪ .‬فالحتیــان از‬ ‫قابــل قبــول در بازارهــای جهانــی افزایــش تولیــد زودهنــگام از میــدان خشــت‪ ،‬تکمیل‬ ‫یابــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬همســو بــا ایــن مهــم‪ ،‬بنــدر خدماتــی تنبــک‪ ،‬افزایــش صــادرات‬ ‫شــرکت های هدف زیرمجموع ه شرکت ملی محصــوالت‪ ،‬ادامــه پروژه هــای جم ـع اوری‬ ‫نفــت ایــران برنامه ریزی هایــی را به منظــور گازهــای مشــعل‪ ،‬تســریع در فراینــد وضــع‬ ‫تولیــد‪ ،‬پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا بــه ســرمایه گذاری‪ ،‬توســعه ســاخت داخــل در‬ ‫عهــده گرفته انــد‪ .‬وی بــا اشــاره بــه اینکــه حــوزه پتروشــیمی بــا اتــکا بــر شــرکت های‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰۰‬هــزار چــاه نفــت کم بــازده یــا دانش بنیــان‪ ،‬احــداث و راه انــدازی پــارک‬ ‫بی بازده در کشور وجود دارد که با حمایت علمــی و فنــاوری و نیــز کاهــش بوروکراســی‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان و دانشــگاه های اداری به عنــوان بعضی از اقدام های وزارت‬ ‫مربوطه در حال رفع مشــکالت ان هستیم‪ ،‬نفت برای تحقق شعار «تولید‪ ،‬پشتیبانی ها‬ ‫افــزود‪ :‬رفــع موانــع پی ـش روی پیمانــکاران و مانع زدایی ها» نام برد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه ‪ 21‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1040‬‬ ‫اینده بازار نفت برای ایران چگونه است؟‬ ‫اینده روشن در انتظار نفت ایران‬ ‫هم زمــان بــا اغــاز مذاکــرات غیرمســتقیم بــا‬ ‫امریــکا بــرای بازگشــت بــه برجــام پیش بینــی‬ ‫می شود که بازگشت نفت ایران به بازار‪ ،‬باعث‬ ‫شــوکه شدن بازار نشود و ان طور که کارشناسان‬ ‫اعالم کردند قطعا به تدریج ایران جایگاه خود‬ ‫را در بــازار نفــت به دســت م ـی اورد و می تواند‬ ‫میزان تولید و صادرات خود را افزایش دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬تحلیلگران گلدمن ساکس‬ ‫در یادداشــتی اعــام کردنــد بــه نظــر می رســد‬ ‫اکنون که اوپک پالس در حال مدیریت خروج از‬ ‫توافــق کاهش تولید اســت‪ ،‬نگرانی های عرضه‬ ‫به سوی بازگشت احتمالی ایران به برجام تغییر‬ ‫جهــت پیدا خواهد کــرد‪ .‬امریکا دربــاره توافق‬ ‫هســته ای ایران با دیپلمات های اروپا‪ ،‬روسیه و‬ ‫چیــن در ویــن وارد مذاکرات غیرمســتقیم شــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر تحریم هایــی کــه در زمــان‬ ‫دولــت ترامــپ علیه صادرات نفــت ایران وضع‬ ‫شــد‪ ،‬باعث شده است بســیاری از خریداران در‬ ‫سراسر جهان به دلیل واهمه از مجازات امریکا‪،‬‬ ‫قــادر بــه خریــد نفت ایــران نباشــند‪ .‬بااین حال‬ ‫جــو بایــدن‪ ،‬رئیس جمهور امریــکا تمایل خود را‬ ‫برای بازگشــت بــه توافق هســته ای اعالم کرده‬ ‫است مشروط بر این که ایران به طور کامل به‬ ‫تعهدات برجامی خود برگردد‪.‬‬ ‫ند پرایس‪ ،‬ســخنگوی وزارت خارجه امریکا‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬انتظــار نداریــم پیشــرفت اولیــه یا‬ ‫فــوری داشــته باشــیم زیــرا انتظــار داریــم ایــن‬ ‫مذاکــرات دشــوار باشــد امــا بــر ایــن باوریــم که‬ ‫مذاکرات با شــرکایمان و مذاکرات شــرکایمان با‬ ‫ایران گام مثبتی به جلو خواهد بود‪.‬‬ ‫گلدمــن ســاکس پیش بینــی کــرد رســیدن به‬ ‫توافقــی کــه بــه برچیده شــدن کامــل تحریم ها‬ ‫علیه ایران منجر شود‪ ،‬ماه ها زمان خواهد برد‪.‬‬ ‫گروه اوپک پالس طی این مدت رویدادها را زیر‬ ‫نظر خواهد داشت و اگر الزم باشد سیاست ها را‬ ‫تغییر خواهد داد تا فضا را برای بازگشت نفت‬ ‫ایران به بازار فراهم کند‪.‬‬ ‫بــر اســاس گــزارش اویــل پرایــس‪ ،‬گلدمــن‬ ‫ســاکس همچنــان بــه نفــت خوش بیــن اســت‬ ‫و انتظــار دارد عــاوه بــر دو میلیــون بشــکه در‬ ‫روز تولیــدی کــه قرار اســت عربســتان ســعودی‬ ‫و متحدانــش در فاصلــه مــاه مــه تــا ژوئیــه احیا‬ ‫کنند‪ ،‬تقاضای قوی‪ ،‬افزایش تولید اوپک پالس‬ ‫به میزان دو میلیون بشــکه در روز دیگر در ســه‬ ‫ماهه سوم را ایجاب کند‪.‬‬ ‫در این راســتا محمد خطیبی نماینده ســابق‬ ‫ایران در اوپک به ایســنا گفت‪ :‬ایران مشــتریان‬ ‫سنتی خود را دارد و اگر تحریم ها برداشته شود‬ ‫ممکن اســت که در کوتاه مدت نتواند به روال‬ ‫سابق بازگردد اما بازگشت ایران به بازار نفت و‬ ‫وقوع یک تحول امری شدنی است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مشتریان سنتی ایران منتظر‬ ‫رفــع تحریم ها هســتند تــا مــراودات نفتی خود‬ ‫را بــا ما از ســربگیرند‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬اگر تحریم ها‬ ‫برداشــته شــود ایران به تدریج می تواند به بازار‬ ‫نفت بازگردد و مشتریان خود را داشته باشد‪.‬‬ ‫نماینــده ســابق ایــران در اوپــک بــا تاکید بر‬ ‫اینکــه میزان فــروش نفت ایران بســتگی زیادی‬ ‫بــه میــزان تقاضــا دارد‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬اگر تقاضا‬ ‫خــوب باشــد‪ ،‬بازگشــت ایــران بــه بــازار زمــان‬ ‫زیادی نخواهد برد اما اگر تقاضا ضعیف باشد‪،‬‬ ‫حتــی بــرای کشــورهایی کــه تحریم نیســتند نیز‬ ‫مشکالتی را برای فروش نفت ایجاد می کند‪.‬‬ ‫خطیبــی با اشــاره بــه تصمیــم اوپک پالس‬ ‫بــرای افزایــش تولیــد و سرنوشــت ایــران در‬ ‫ایــن شــرایط برای بازگشــت بــه بــازار‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پیش بینی می شــود که تا حدود سه ماه اینده‬ ‫حدود دو میلیون بشــکه نفت به تولید اوپک‬ ‫پالس اضافه شــود‪ ،‬طبیعتا این مســئله بازار را‬ ‫با اشــباع مواجه خواهد کرد اما ایران شــرکای‬ ‫خود را دارد و مشــتریان ســنتی ما منتظر خرید‬ ‫نفت هستند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬کشــورهایی وجــود دارنــد‬ ‫کــه تمایل دارنــد با ایران مراوده تجاری داشــته‬ ‫باشــند امــا بــه دلیــل تحریم هــا نمی تواننــد امــا‬ ‫ا گــر تحریم ها برداشــته شــود و ان هــا از ما نفت‬ ‫بخرند انتظار دارند که ما نیز از ان ها کاالهایی‬ ‫را خریــداری کنیــم که این مســئله یــک باالنس‬ ‫تجاری را ایجاد می کند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه نماینــده ســابق ایــران در اوپــک‬ ‫طبیعتــا ا گــر تحریم هــا برداشــته شــود ایــران‬ ‫می توانــد ارتباطــات تجــاری خــود را ســریع تر‬ ‫گسترش دهد و کشورها می توانند بدون نگرانی‬ ‫از جریمــه بــا مــا دادوســتد داشــته باشــند و این‬ ‫یشــود کــه یــک باالنــس تجــاری بــه‬ ‫موجــب م ‬ ‫وجود اید و در مجموع ایران می تواند مشتریان‬ ‫سنتی خود را حفظ کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نیروگاه اصفهان در یک قدمی صرفه جویی در مصرف اب‬ ‫فاضالب شهری جهت صرفه جویی در مصرف‬ ‫بهــای نیــروگاه‬ ‫اب‪ ،‬خــود را تــا چنــد قدمــی در ‬ ‫اصفهان رســانده اســت‪ .‬به گزارش مهندس سعید‬ ‫محســنی‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت تولیــد نیــروی برق‬ ‫اصفهان‪ ،‬با توجه به خشک سالی های اخیر و اینکه‬ ‫نیــروگاه اصفهــان از نوع بخار اســت‪ ،‬متخصصین‬ ‫درصدد کاهش مصرف اب در این واحد برامده و‬ ‫احداث تصفیه خانه فاضالب شــهری و استحصال‬ ‫اب صنعتــی در دســتور کار قــرار گرفــت‪ .‬بنابرایــن‬ ‫گــزارش‪ ،‬ایــن تصفیه خانه با هزین ـه ای بالغ بر یک‬ ‫هــزار میلیــارد ریــال بــرای اســتحصال اب صنعتــی‬ ‫با ظرفیت ‪ 150‬لیتر بر ثانیه و ســالیانه پنج میلیون‬ ‫مترمکعب احداث شــده است و طی چند مرحله‬ ‫فاضالب خام را تبدیل به اب صنعتی قابل استفاده‬ ‫در تولیــد بــرق می کنــد‪ .‬وی افــزود‪ :‬احــداث خط‬ ‫انتقــال فاضــاب به نیروگاه توســط شــرکت اب و‬ ‫فاضالب در دســت انجام اســت و هزینه توســعه‬ ‫شبکه جمع اوری فاضالب خام شهرستان درچه و‬ ‫انتقال ان به تصفیه خانه توسط نیروگاه پرداخت‬ ‫شده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬میزان اب صرفه جویی‬ ‫شــده قریــب پنــج میلیــون مترمکعــب اســت و‬ ‫معادل مصرف یک شــهرک ‪ 100‬هزارنفری در ســال‬ ‫اســت‪ .‬ایشــان در ادامه افزود بــرای جانمایی این‬ ‫تصفیه خانه تمام مجوزهای مورد نیاز از استانداری‪،‬‬ ‫مجوز زیست محیطی و ‪ ...‬از سازمان های مربوطه‬ ‫دریافــت شــد و پ ـس ازان احــداث ایــن پــروژه اغاز‬ ‫گردیده اســت‪ .‬مهندس محســنی اضافــه کرد این‬ ‫تصفیه خانــه مجهــز به سیســتم کنترل بو اســت و‬ ‫انتظار می رود باعملکرد مناسب ان بوی نامطبوعی‬ ‫در محیط منتشــر نشود‪ .‬بنا براین گزارش برخی از‬ ‫مقامــات محلــی از جملــه امام جمعــه‪ ،‬فرماندار‪،‬‬ ‫شــهردار و اعضای شــورای اسالمی شهر درچه طی‬ ‫بازدیــد خــود از ایــن تاسیســات بــا رونــد احــداث‬ ‫و نحــوه کار ان اشــنا شــده و بــا هماهنگــی کامــل‬ ‫بــا مســئولین ایــن طــرح اجرا شــده اســت‪ .‬گفتنی‬ ‫اســت‪ ،‬کمتــر از ‪ 300‬متــر از خــط انتقــال فاضالب‬ ‫باقی مانــده اســت کــه با اتمــام ان فاضــاب خام‬ ‫به نیروگاه می رســد و قبل از تابســتان ســال جاری‬ ‫بــا بهره برداری از تصفیه خانه به همان میزانی که‬ ‫اشاره شد در مصرف اب تازه صرفه جویی خواهد‬ ‫شــد و نیــروگاه اصفهــان می تواند نقش خــود را در‬ ‫تامیــن برق منطقــه ایفا کنــد‪ .‬مدیرعامل شــرکت‬ ‫تولیــد نیــروی بــرق اصفهان بیــان کــرد در اعتراض‬ ‫اخیر‪ ،‬کشــاورزان شهرســتان درچه جزو معترضین‬ ‫نبوده و تنها تعدادی از کشــاورزان شــرق اصفهان‬ ‫نسبت به استفاده از فاضالب خام توسط نیروگاه‬ ‫اصفهان معترض بودند لذا با توجه به توضیحات‬ ‫ارائه شده به کشاورزان و جلسات ان ها با مسئولین‬ ‫ایــن موضوع برایشــان روشــن گردید که متناســب‬ ‫بــا اب خاکســتری یــا پســاب اســتحصال شــده‪ ،‬از‬ ‫میزان مصرف اب خام نیروگاه کاســته خواهد شد‬ ‫و کشــاورزان عزیــز بــا اگاه شــدن از این موضوع به‬ ‫اعتراض خود پایان دادند و عملیات اجرایی بخش‬ ‫باقیمانــده خــط انتقــال لوله فاضالب بــه نیروگاه‬ ‫فعــال گردیــد‪ .‬مهنــدس محســنی در پایــان تاکید‬ ‫کرد رعایت حقوق کشــاورزان محترم و زحمتکش‬ ‫و توجه به مطالبات ان ها جزو اولویت های اصلی‬ ‫صنعــت بــرق و نیروگاه اصفهان اســت و همیشــه‬ ‫نسبت به ان توجه داشته و خود را ملزم به رعایت‬ ‫کامل حقوق انان می داند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کاهش تلفات شبکه توزیع برق اصفهان‬ ‫در مراســم افتتاحیــه پویــش هــر هفتــه الــف‪،‬‬ ‫ب ایــران‪ ،‬شــرکت توزیــع بــرق اصفهــان در پنــج‬ ‫شــاخص برنامــه تحــول دیجیتال صنعت بــرق در‬ ‫جایــگاه خوبــی قرار گرفت و در توســعه خدمات‬ ‫غیرحضوری‪ ،‬هوشمندســازی مراکز اتفاقات (طرح‬ ‫هما)‪ ،‬توسعه خدمات غیرحضوری‪ ،‬کاهش تلفات‬ ‫شبکه توزیع برق به کمتر از ‪ 9/7‬درصد‪ ،‬راه اندازی‬ ‫مرکز ملی پایش صنعت برق رتبه های برتر را از ان‬ ‫خود کرد‪ .‬افتتاح هم زمان پنج طرح شــبکه توزیع‬ ‫نیــروی بــرق کشــور در قالــب ‪ ۸‬هــزار و ‪ ۱۴۲‬پروژه‬ ‫توسعه‪ ،‬احداث‪ ،‬اصالح و بهینه سازی شبکه برق‪،‬‬ ‫در ‪ ۳۱‬اســتان با حضور ویدئو کنفرانســی وزیر نیرو‬ ‫و شــماری از مســئوالن وزارت نیرو‪ ،‬شــرکت توانیر‬ ‫و مدیــران عامــل شــرکت های توزیــع بــرق کشــور‬ ‫همراه بود‪ .‬مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین‬ ‫شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با اعالم این‬ ‫خبر‪ ،‬گفت‪ :‬شــرکت توزیع برق اصفهان بر اســاس‬ ‫رسالت اجتماعی خود از سال های گذشته خدمات‬ ‫را به صورت غیرحضوری ارائه می کرد‪ ،‬اما با شیوع‬ ‫ویــروس کرونــا تهدیــد به فرصتی تبدیل شــد تا ما‬ ‫خدمات را از ‪ ۹۵‬درصد به ‪ ۱۰۰‬درصد ارتقا دهیم و‬ ‫خوشبختانه با حمایت های صورت گرفته این مهم‬ ‫به نتیجه رسید و به دنبال ان تعریف ملی خدمات‬ ‫ســبز از ســوی وزارت نیــرو کلیــد خــورد و نرم افزار و‬ ‫اپلیکیشــن برق من تحت اندروید و ‪ ios‬در اختیار‬ ‫همشهریان اصفهانی قرار گرفت‪ .‬به گزارش ایسنا‬ ‫و به نقل از شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان‪،‬‬ ‫علیرضا محمدی تصریح کرد‪ :‬در ادامه این خدمات‬ ‫تماس های مردمی از شماره تلفن‪ ۳۸۱۲۱‬به شماره‬ ‫تلفــن ‪ ۱۵۲۱‬تغییــر یافت و اماده پاســخگویی به‬ ‫مــردم اســت‪ .‬وی به اهمیت غیرحضــوری نمودن‬ ‫خدمات اشاره و تصریح کرد‪ :‬امکانات الکترونیکی‬ ‫ازجمله کاهش هزینه ها‪ ،‬صرفه جویــی در زمان و‬ ‫اجتنــاب از ترددهای بیهوده درون شــهری صورت‬ ‫گرفــت و در نتیجــه اســایش و رفــاه بیشــتر را در‬ ‫پی داشــته اســت‪ .‬مدیــر دفتر نظــارت بر خدمات‬ ‫مشــترکین شــرکت توزیع بــرق شهرســتان اصفهان‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬در ســال گذشــته یــک میلیــون و ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار درخواست از بسترهای مختلف غیرحضوری‬ ‫شــدند که از جمله می توان به تلفن‪ ،‬ســایت‪ ،‬اپ‬ ‫برق من اشاره کرد و نزدیک به یک میلیون و ‪۴۰۰‬‬ ‫تردد شهری حذف شد و شاهد کاهش ‪ ۴‬میلیون و‬ ‫‪ ۱۵۰‬هزار لیتر در مصرف ســوخت بودیم و در یک‬ ‫میلیــون و ‪ ۱۰۰‬هــزار بــرگ ‪ A۴‬صرفه جویــی شــد و‬ ‫به عبارتی صیانت از محیط زیست با غیرحضوری‬ ‫شدن خدمات شکل گرفت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫وزیر نفت‪:‬‬ ‫حل مشکالت سیستان و بلوچستان در گرو توسعه گاز شهری است‬ ‫وزیر نفت گفت‪ :‬شــرکت گاز‪ ،‬استانداری و سایر‬ ‫مسووالن شبکه گاز شهری را توسعه داده تا مشکل‬ ‫به صورت اصولی حل شود چون معتقدم زیر‪ ۲‬سال‬ ‫زاهدانومناطقشهریسیستانمی تواندزیرپوشش‬ ‫گاز قرار گیرد‪ .‬بیژن نامدار زنگنه در نشست پیگیری‬ ‫طرح های گازرسانی در سیستان و بلوچستان اظهار‬ ‫داشت‪:‬منطقهسیستان(شهرهایشمالیسیستانو‬ ‫بلوچستان) با همت مدیران ارام ارام راه توسعه خود‬ ‫را پیدا کرده و از یک ســنگالخ و اســارت در هیرمند‬ ‫خود را رها کرده و دراین بین دانشــگاه ها‪ ،‬نیروهای‬ ‫تحصیل کرده و فکرهای تولید شده زیربناهای بسیار‬ ‫خوبی برای این منطقه شده است‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫وی افزود‪ :‬توسعه به زیرساخت نیاز دارد و انچه که‬ ‫عامل این توسعه بوده عقل و انسان توسعه یافته‬ ‫است و باید در سیستان به غیر از کارهایی که برای‬ ‫یشــود اینجــا را بــر پایــه چیزهــای فراتــر از ان‬ ‫اب م ‬ ‫بســازیم‪ .‬وزیر نفت با اشــاره به اینکه شرکت ملی‪،‬‬ ‫انتقال و استانی گاز زحمات زیادی کشیدند تصریح‬ ‫کرد‪:‬برایاتمامپروژه هاحداکثرزمانتاناخرتیراست‬ ‫و سعی کنید تا اخر خرداد پروژه ها را تمام کنید زیرا در‬ ‫شهریور و مهر نه ما هستیم و نه شما و باید کار برای‬ ‫مردم انجام شود و دوباره در دور تصمیم ها نیافتد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شــرکت گاز کار بزرگی در سیستان‬ ‫و بلوچســتان کرده و ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان در این‬ ‫حوزه سرمایه گذاری شده و باید با همت کار را تمام‬ ‫کنیمخاطرنشان کرد‪:‬طرحرزاقابتکارسپاهپاسداران‬ ‫قــرارگاه قــدس اســت و بــه نظــر من بــا نیت خیلی‬ ‫خوب‪ ،‬واقع بینانه و معقوالنه کار کردند و ازاین رو‬ ‫باید کمکشان کرده و در این راستا تاکنون حدود ‪۶۰‬‬ ‫میلیون لیتر مواد ســوختی برای این طرح تخصیص‬ ‫داده شــده اســت‪ .‬زنگنه با اشاره به اینکه مطالعه‬ ‫خــط انتقــال گاز چابهار‪ -‬کنــارک و خاش‪ -‬ســراوان‬ ‫حتما دنبال می شود و بعد از ماه مبارک رمضان سفر‬ ‫به مناطق جنوبی و مرکز سیستان و بلوچستان برای‬ ‫همین موضوع انجام خواهد شــد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬سال‬ ‫گذشته‪ ۲۲۱‬میلیونلیتر گاز مایعونفتسفیددرزابل‬ ‫توزیع شده که تقریبا ‪ ۳۰‬درصد نسبت به سال ‪۹۸‬‬ ‫بیشتر بود به طور کل توزیع نفت سفید در کل کشور‬ ‫‪ 4/7‬میلیون لیتر در روز است که ‪ 2/2‬میلیون ان در‬ ‫این استان توزیع شده است‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫کسب رتبه نخست کاهش تلفات‬ ‫برق کشور توسط توزیع برق‬ ‫خوزستان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق خوزســتان‬ ‫گفت‪ :‬این شرکت در سال ‪ ۱۳۹۹‬از بین شرکت های‬ ‫توزیع نیروی برق سراســر کشــور در ‪ ۲‬محور کاهش‬ ‫تلفات و خدمات غیرحضوری رتبه نخست را کسب‬ ‫کرد‪ .‬علی خدری بیان کرد‪ :‬هم زمان با برگزاری ایین‬ ‫پایانــی نخســتین پویــش «هرهفتــه الف_ب_ایران»‬ ‫و بهره بــرداری از پروژه هــای صنعت بــرق در بخش‬ ‫توزیع که با حضور وزیر نیرو و مدیران ارشد صنعت‬ ‫برق کشــور برگزار شــد‪ ،‬شــرکت های برتــر در اجرای‬ ‫طرح های ســازوکار تحول دیجیتال و هوشمند سازی‬ ‫صنعــت بــرق در قالــب باشــگاه ‪ ۱۰‬تایی ها معرفی‬ ‫شــدند‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬وزارت نیــرو هــر ســال در‬ ‫برخــی شــاخص های مهــم‪ ،‬ارزیابــی عملکــرد کالن‬ ‫انجام می دهد که جنبه اصلی ماموریت ســازمان ها‬ ‫و شــرکت های زیرمجموعــه را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق خوزســتان با‬ ‫اشــاره بــه اجــرا و پیاده ســازی برنامه های هوشــمند‬ ‫ســازی و تحول دیجیتــال صنعت برق‪ ،‬گفت‪ :‬قبض‬ ‫سبز‪ ،‬توســعه خدمات غیرحضوری‪ ،‬هوشمند سازی‬ ‫مراکــز اتفاقــات‪ ،‬توســعه ســامانه نظــارت مکانیــزه‬ ‫طرح هــا‪ ،‬کاهش تلفات شــبکه توزیــع برق از جمله‬ ‫برنامه هــای توانیر بوده که ارزیابی ها بر این اســاس‬ ‫صورت گرفته است‪ .‬مدیرعامل شرکت توزیع نیروی‬ ‫برق خوزســتان ادامــه داد‪ :‬تالش ها بــرای جلوگیری‬ ‫از انشــعابات غیرمجاز باعث شد تلفات برق‪ ،‬روند‬ ‫کاهشی به خود گیرد و به اهداف ترسیم شده برسد‬ ‫که در نهایت وزارت نیرو از بین شرکت های توزیع و‬ ‫شــرکت های برق منطقه ای سراسر کشو‪ ،‬عنوان رتبه‬ ‫اول را در ‪ ۲‬محــور کاهــش تلفــات و ارائــه خدمــات‬ ‫غیرحضــوری به مشــترکان‪ ،‬به شــرکت توزیع نیروی‬ ‫بــرق خوزســتان اختصــاص دهد‪ .‬یک میلیــون و ‪۱۰۹‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۷۵‬مشترک زیرپوشش شرکت توزیع نیروی‬ ‫برق خوزســتان هســتند که از این تعداد ‪ ۳۳‬درصد‬ ‫مشترکان روستایی هستند‪.‬‬ ‫زیرساخت هایبرقناحیه‬ ‫صنعتیرامهرمزتقویتمی شود‬ ‫یهــا»‬ ‫در ســال «تولیــد؛ پشــتیبانی ها‪ ،‬مانع زدای ‬ ‫نشســتی با موضوع حمایت از سرمایه گذاران بخش‬ ‫خصوصــی و تقویــت زیرســاخت های بخــش بــرق‬ ‫ناحیه صنعتی مربچه شهرســتان رامهرمز در شــرکت‬ ‫برق منطقه ای خوزســتان برگزار شد‪ .‬این نشست با‬ ‫حضور مدیرعامل و معاونین این شــرکت‪ ،‬فرماندار‬ ‫رامهرمــز‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی‬ ‫خوزســتان و چنــد نفــر از ســرمایه گذاران بخــش‬ ‫خصوصی فوالد با موضوع توســعه زیرســاخت های‬ ‫بخش برق شهرک صنعتی مربچه شهرستان رامهرمز‬ ‫برگزار شــد‪ .‬این نشســت با درخواســت مســئوالن و‬ ‫ســرمایه گــذران بخــش خصوصــی ناحیــه صنعتــی‬ ‫رامهرمز برگزار شد تا پیرامون سرمایه گذاری و نحوه‬ ‫تامیــن بــرق موردنیاز ان ها‪ ،‬تفاهــم و همکاری های‬ ‫دوجانبــه انجــام شــود‪ .‬محمــود دشــت بــزرگ‬ ‫مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خوزســتان در این‬ ‫نشســت با اشــاره به نام گذاری امســال از سوی رهبر‬ ‫انقــاب بــه «تولیــد؛ پشــتیبانی ها‪ ،‬مانع زدایی ها»‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این شــرکت در ســال های قبل نیز پشــتیبان و‬ ‫حامی تولید و اشــتغال زایی در حوزه تحت نظارت‬ ‫خود بوده و در حال حاضر نیز برق شرکت های بزرگ‬ ‫صنعتی خوزســتان که اقتصاد کشــور را می چرخانند‬ ‫تامیــن می کند‪ .‬وی افزود‪ :‬در حاضر نیز این امادگی‬ ‫وجــود دارد کــه برق موردنیاز ســرمایه گذاران بخش‬ ‫خصوصــی را تامیــن کنــد تــا باعــث توســعه منطقه‬ ‫شــود‪ .‬در این نشست بنا شد که شرکت شهرک های‬ ‫صنعتــی‪ ،‬زمیــن موردنیــاز احــداث پســت بــرق را‬ ‫در ناحیــه صنعتــی مربچــه رامهرمــز تامیــن کنــد و‬ ‫ظــرف یــک ســال بعــد از درخواســت شــرکت های‬ ‫ســرمایه گذار‪ ،‬شــرکت برق منطقه ای خوزستان برق‬ ‫موردنیــاز فــاز اولیــه ان هــا را تامیــن و در بلند مدت‬ ‫نیــز بــا درخواســت و میــزان تقاضــای ان هــا‪ ،‬بــرق‬ ‫درخواستی را تامین کند‪.‬‬ ‫انجام ‪ ۱۵۰‬عملیات بازسازی در‬ ‫شرکت نفت و گاز اغاجاری‬ ‫رئیــس نگهــداری و تعمیرات شــرکت بهره برداری‬ ‫نفــت و گاز اغاجــاری از انجــام بیــش از ‪ ۱۵۰‬عملیات‬ ‫تعمیر و بازسازی قطعات و تجهیزات فرایندی توسط‬ ‫کارشناســان ایــن واحــد در ایــام تعطیــات نــوروز و‬ ‫شرایط شیوع ویروس کرونا خبر داد‪ .‬مهندس محسن‬ ‫دهبانپــور بــا اعالم این خبــر افزود‪ :‬ایــن اقدامات به‬ ‫دلیــل ضــرورت حفــظ و نگهداشــت تولیــد و امادگی‬ ‫بــرای بازگشــت به تولیــد حداکثری انجام شــد‪ .‬وی‪،‬‬ ‫نصب و اماده ســازی کمپرســور هوای ایستگاه تزریق‬ ‫گاز اغاجــاری‪ ،‬اماده ســازی ردیف هــای هفتگانــه‬ ‫ایستگاه و کلیه چاه های تزریق رینگ شمال و جنوب‬ ‫جهت راه اندازی‪ ،‬همکاری در راه اندازی توربین سولزر‬ ‫ردیف ‪ ۲‬بوســتر‪ ،‬راه اندازی کمپرســور گازی ردیف ‪۳‬‬ ‫مرحلــه چهــارم تقویــت مــارون‪ ،‬اماده ســازی ادوات‬ ‫مکانیکی‪ ،‬ابزار دقیقی و برقی کارخانه گاز و گاز مایع‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬و ساخت‪ ،‬نصب و مونتاژ قطعات ابزار دقیقی‬ ‫کنتــرل ولــو گس به فلر ‪ ۸‬اینــچ کالس ‪ ۱۵۰۰‬خروجی‬ ‫ایستگاه بازگردانی با گاز پازنان و اماده سازی ایستگاه‬ ‫جهت راه اندازی را از برجســته ترین اقدامات صورت‬ ‫گرفتــه برشــمرد‪ .‬مهنــدس دهبانپــور همچنیــن رفــع‬ ‫اشکال شیراالت و تجهیزات فرایندی‪ ،‬قطعات برقی‬ ‫ایستگاه ها و تاسیسات برق رسانی‪ ،‬انواع کمپرسور و‬ ‫الکتروموتور در واحدهای عملیاتی مختلف را از دیگر‬ ‫اقدامات این اداره عنوان کرد‪.‬‬ صفحه 7 ‫شنبه ‪ 21‬فروردین ماه ‪ 10 / 1400‬اوریل ‪ 27 / 2021‬شعــبان ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1040‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫از بهره برداری ‪ ۱۷‬هکتار حوضچه‬ ‫پرورش ماهی غیرمجاز در شادگان‬ ‫جلوگیریشد‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫رئیــس اداره منابــع اب شهرســتان شــادگان از شناســایی ‪ ۱۷‬هکتــار‬ ‫حوضچه پرورش ماهی غیرمجاز و تخریب ان ها خبر داد‪.‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫عبدالمحمــد بشــیری در گفتگــو با شــبکه خبــری ســازمان اب و برق‬ ‫خوزســتان اظهــار داشــت‪ :‬در راســتای حفاظــت و صیانــت از منابع ابی‪،‬‬ ‫نیروهای گشتوبازرسیباهوشیاریوحضور به موقعموفقبهشناسایی‬ ‫‪ ۱۷‬هکتار حوضچه پرورش ماهی غیرمجاز در روســتای غریبه دهســتان‬ ‫حسینی شادگان شدند و قبل از اقدام به ابگیری و راه اندازی حوضچه های‬ ‫مذکــور مــورد تخریب قرار گرفتنــد‪ .‬او افزود‪ :‬با تخریــب انجام گرفته ‪۱۷‬‬ ‫هکتار از اراضی بستر تاالب ازادسازی شد‪ .‬رئیس اداره منابع اب شهرستان‬ ‫شادگان بیان کرد‪ :‬حفاظت و صیانت از هرگونه دخل و تصرف در منابع‬ ‫ابیوجلوگیریاز االینده هایزیست محیطیرااز وظایفمحولهایناداره‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫خطبازیافتلوله هایپالستیکی‬ ‫در شرکت توسعه نیشکر‬ ‫راه اندازی شد‬ ‫روایتیاز زندگی کودکانبی سرپرست‬ ‫دعوت نامه ایبدونامضابراییک عمرزندگی‬ ‫نوزادی بی سرپرســت شــود را از اهمیت باالیی دانست و گفت‪:‬‬ ‫یــک ســری حامــی نیاز داریــم کــه از خانواده ها حمایــت کنند تا‬ ‫بچــه در کنــار خانــواده خود پرورش پیــدا کند ترجیح بهزیســتی‬ ‫این اســت که کودک در دامان خانواده رشــد و نمو داشــته باشد‬ ‫یکــه از خانــواده حمایت مادی و معنوی صورت گیرد‬ ‫و درصورت ‬ ‫بسیاری از مشکالت به خودی خود رفع خواهد شد‪.‬‬ ‫فاطمه کاویانی‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫یشــوی؛ این یعنی یکی‬ ‫بــا صــدای مادر صبح از خواب بیدار م ‬ ‫هســت که حواســش باشد با تاخیر به برنامه هاتون نرسید‪ .‬وقتی‬ ‫ســر میــز صبحانــه هســتید و همه چیز اماده اســت ایــن یعنی یکی‬ ‫هســت کــه مــواد غذایــی موردنیازتــان را خریــداری کرده باشــد و‬ ‫نگران تغذیه ات باشــد‪ .‬لباس هات را می پوشــی و اماده می شوی‬ ‫تا در محل کار یا تحصیل حاضر شوی‪ ،‬لباس های تمیز و اتوکشیده‬ ‫یعنــی یکــی هســت که برایــش مهمه شــما در نگاه مــردم چگونه‬ ‫جلــوه کنیــد‪ .‬وقتــی هــر نــوع گرفتــاری به ســراغت می ایــد خانه و‬ ‫یشــوند و این‬ ‫افــراد خانــه یعنــی خانواده‪ ،‬بهترین مشــاوران تو م ‬ ‫یعنــی امنیــت یعنــی زندگــی یعنی داشــتن افــرادی در کنــارت که‬ ‫برای ان ها سرنوشــت تو مهم اســت‪ .‬هزار و یک اتفاق ریزودرشت‬ ‫روزانــه در حوالــی ما رخ می دهد و افــراد پیرامونمان باعث وبانی‬ ‫ان هســتند تــا بفهمیم نزدیک ترین افــراد زندگی ما یعنی خانواده‬ ‫چقدر حضورشان در تک تک لحظات زندگی ما مهم و انرژی بخش‬ ‫اســت‪ .‬حاال یک دقیقه چشــم هاتون را ببندید تصور کنید در این‬ ‫دنیای شلوغ و پرهیاهو تنها هستید دیگر پدر‪ ،‬مادر‪ ،‬خواهر‪ ،‬برادر‪،‬‬ ‫مطمئنا قطره ای اشک روی‬ ‫همسر و فرزندتان در کنارتان نیستند‪،‬‬ ‫ً‬ ‫گونه هایتان غلت خواهد خورد و ســریع چشــمانتان را باز می کنید‬ ‫تــا به این کابــوس چندثانیه ای پایان بدهید؛ امــا این کابوس چند‬ ‫لحظه ای شما برای عده ای سال های زندگی شان است‪ .‬کسانی که‬ ‫با دعوت نامه ادم بزرگ ها پا به این دنیا گذاشته اند اما به یک باره‬ ‫ســریع تر از همه با بی مهری دنیا روبرو شــده اند و باید از نخســتین‬ ‫ثانی ههــای زندگــی به تنهایــی زندگی کنند‪ .‬کودکان بی سرپرســت‪،‬‬ ‫کودکانی که برای ادامه زندگی و حیات نیازمند کسانی جز خانواده‬ ‫نهــا بابی مهری روبرو‬ ‫خــود هســتند‪ .‬کودکانی که وجود پربرکت ا ‬ ‫شــده اســت؛ اما در این شــهر شــلوغ جایی وجود دارد که حمایت‬ ‫از ایــن کــودکان برایش اولویت اســت‪ .‬شــیرخوارگاه‪ ...‬ســاعت ‪10‬‬ ‫بــود کــه خــودم را بــرای تهیه یــک گزارش بــه شــیرخوارگاه نرجس‬ ‫اصفهان رســاندم‪ .‬حیاطی بزرگ و سرســبز با وسایل بازی اندک اما‬ ‫تمیز‪ .‬ســاختمان نوســاز و بزرگی که برای نخســتین بار به ان قدم‬ ‫می گذاشــتم‪ .‬همین که خواســتم از درب ساختمان اداری وارد شوم‬ ‫صدای ترمز یک اتومبیل پشــت ســرم توجهم را جلب کرد برگشتم‬ ‫و پشــت ســرم را نگاه کردم خانمی بافرم اداری نوزادی در اغوش‬ ‫داشت و یک سری کاغذ به دست دیگرش بود و از خودرویی که‬ ‫بــر روی ان نشــان اورژانــس اجتماعــی بود پیاده شــد و از کنار من‬ ‫گذشــت‪ .‬پشــت ســرش ارام راه افتــادم‪ .‬حاال ان خانــم از اورژانس‬ ‫اجتماعی در حال صحبت با مدیر شیرخوارگاه بود‪ .‬وقتی به ان ها‬ ‫کتــر شــدم متوجــه شــدم نــوزاد ‪ 40‬روزه اســت و ‪ 7‬ماهــه به‬ ‫نزدی ‬ ‫دنیا امده است‪ .‬اسمش را خیلی دوست داشتم گندم‪ .‬کسی حق‬ ‫دســت زدن به بچه را نداشــت پرونده نوزاد در حال ثبت بود که‬ ‫خانمــی از در وارد شــد و بااحتیــاط نوزاد و پرونــده اش را گرفت و‬ ‫به طبقه پایین رفت‪ .‬زن وشــوهری با حســرت این لحظات را نگاه‬ ‫فرزندخوانده ها مشمول‬ ‫قانون ارث نیستند‬ ‫می کردن‪ .‬روز گذشــته با ان ها تماس گرفت هشــده بود و امروز امده‬ ‫بودنــد تــا فرزندخوانــده خــود را با خود ببرند دختــری دوماهه به‬ ‫نام ماهور‪ .‬می گفتند که تمام پرونده و کارهای دادگاه انجام شده‬ ‫و حــاال فقــط باید ماهــور را در اغوش بگیرند مســئول امور دفتری‬ ‫شــیرخوارگاه بارهــا و بارهــا پروند ههــا را چــک کــرد و گفــت تمــام‬ ‫تس ـت های ســامت و کرونا برای نوزاد انجا مشــده و در صحت و‬ ‫سالمت خدمت شما‪ .‬یک لحظه مثل اینکه دنیا را به این زوج داده‬ ‫باشــند بلنــد شــدند و به ســمت میــز رفتــن و این بــار خانمی دیگر‬ ‫که لباســی شــبیه لباس خانه به تن داشــت نوزادی را با یک شیشه‬ ‫شــیر اورد‪ .‬دقیقــا همیــن لحظــه مدیر شــیرخوارگاه مثل اینکــه تازه‬ ‫متوجــه حضور من شــده باشــد به اتاق خودش دعــوت کرد‪ .‬تمام‬ ‫لحظــات گفتگــو با رویا شــجاعی مدیر شــیرخوارگاه نرجس به این‬ ‫فکــر می کردم که دنیایی با لحظــات دوگانه ای را هرلحظه تجربه‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫تعامل بین بخشی تسهیل روند حمایتی از کودکان‬ ‫بی سرپرست را در پی دارد‬ ‫مدیــر شــیرخوارگاه نرجــس از شــرایط ســخت کرونایــی برای‬ ‫مجموعــه گفــت اینکه باوجود محدودیت در همکاری نیروهای‬ ‫ازاد توانســته اند بهتریــن شــرایط را بــرای نــوزادان بــه وجــود‬ ‫بیاورند‪ .‬رویا شجاعی از مهربانی مردمی گفت که تا این لحظه‬ ‫نگذاشــته اند حتــی بــرای دقایقی مشــکالت روند ایــن مجموعه‬ ‫را بــا خلــل روبــرو کنــد؛ امــا شــجاعی از هزینه هــای سرســام اور‬ ‫بیمارســتانی و درمــان نــوزادان مجموعه هم گفــت و ادامه داد‪:‬‬ ‫هزینه ها در بخش درمان باالست باید بپذیریم که این نوزادان‬ ‫متعلــق بــه جامعــه هســتند و نیازمند تعامل بین بخشــی اســت‬ ‫تــا هزین ههــا تنهــا به یک نهــاد فشــار وارد نکنــد‪ .‬او توضیح داد‪:‬‬ ‫سرانهصندلیسینمادر کردستان‬ ‫‪ ۳۴‬درصد افزایش پیدا می کند‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ :‬رئیس حوزه هنری اســتان کردســتان گفت‪ :‬امســال با بهره برداری از‬ ‫سه پروژه در دست احداث حوزه هنری‪ ،‬سرانه صندلی سینما در استان ‪ ۳۴‬درصد افزایش پیدا‬ ‫می کند‪ .‬امین مرادی اظهار کرد‪ :‬یکی از اولویت های حوزه هنری در اســتان کردســتان تقویت و‬ ‫نگهداری این بچه ها با بهزیستی است اموزش با اموزش وپرورش‬ ‫و بــه قطــع درمــان به عهــده علوم پزشــکی باید باشــد و قاعدتا‬ ‫نبایــد مرا کــز درمانــی از مــا مبلغی دریافــت کنند امــا همه مبالغ‬ ‫از بهزیســتی دریافت می کنند‪ .‬شــجاعی ادامه داد‪ :‬ســهم زیادی‬ ‫از هزینــه درمــان مجموعــه توســط خیــران و کمک هــای مردمی‬ ‫تشــده و ایــن در حالی اســت کــه شــیرخوارگاه نرجس از‬ ‫پرداخ ‬ ‫ســال ‪ 96‬حــدود ‪ 400‬میلیــون تومــان بدهــی به بیمارســتان امام‬ ‫حســین اصفهــان ســهم زیــادی از ایــن بدهــی ها توســط خیرین‬ ‫پرداخــت شــده اســت‪ .‬بــه گفته شــجاعی بچه هایی کــه به این‬ ‫مرکز اورده می شوند عمدتا دارای یک سری از مشکالت هستند‬ ‫و بیشــترین مشــکل از طریق کمک های مشــارکتی حل می شود‪.‬‬ ‫مدیر شــیرخوارگاه نرجس تاکید کــرد‪ :‬ضرورت دارد مردم بدانند‬ ‫چنیــن مجموعه هایــی وجــود دارد و می تواننــد بــرای کــودکان‬ ‫کمــک جم ـع اوری کــرد‪ .‬او در مــورد نحــوه پذیــرش نــوزادان در‬ ‫مجموعه با توجه به شــرایط کرونا توضیح داد‪ :‬از ســال گذشــته‬ ‫که شــیوع کرونا را شــاهد بوده ایم سه اتاق قرنطینه در این مرکز‬ ‫راه اندازی شــده اســت هر ورودی جدید مدت خاصی را ازلحاظ‬ ‫کرونــا و ســایر بیماری هــا در اتــاق قرنطینــه مــورد ارزیابــی قــرار‬ ‫می گیرد و در صورت سالم بودن به بخش انتقال داده می شود‪.‬‬ ‫شــجاعی در موردحمایــت و جم ـع اوری کمک برای شــیرخوارگاه‬ ‫گفت‪ :‬مشارکت ها با شفافیت ثبت و ضبط می شود نیازمندی ها‬ ‫یشــود‪ .‬او تاکید کــرد‪ :‬ازنظر نیروی‬ ‫به صــورت روزانه ســنجیده م ‬ ‫انســانی اســتان اصفهان در رتبه های برتر کشور قرار دارد؛ روزانه‬ ‫یک پزشــک متخصص کودکان و پرســتار در شــیرخوارگاه نرجس‬ ‫حضور دارند‪ .‬این کارشــناس ارشــد روانشناســی ضرورت جامعه‬ ‫امــروز را پیشــگیری و حمایــت قبــل از اینکــه نــوزادی تبدیــل به‬ ‫توسعهزیرساخت هایفرهنگیاست‪.‬اودر اینزمینه گفت‪:‬از مهم ترینزیرساخت هایتوسعه‬ ‫در نمودارهای ارزیابی مولفه های فرهنگی اســت که در این زمینه وجود ســالن های اســتاندارد‬ ‫سینمایی و مکان های فرهنگی بسیار موثر است که بر همین مبنا ساخت و تجهیز سالن های‬ ‫سینما در شهرستان های استان و مناطق کمتر توسعه یافته در راستای عدالت فرهنگی در دستور‬ ‫کار حوزه هنری قرارگرفته است‪ .‬او به نقش و جایگاه سینما به عنوان هنر صنعت در جهان اشاره‬ ‫کرد و ادامه داد‪ :‬بخش عظیمی از سرمایه اقتصادی و رونق کشورها در بخش سینما است‪ .‬رئیس‬ ‫حوزه هنری استان کردستان با اشاره به شاخص های کشوری در بخش سینما گفت‪ :‬بر اساس امار‬ ‫اعالمی توسط سازمان سینمایی کشور در سال‪ ۱۳۹۸‬استان کردستان درمجموع دارای‪ ۴‬سینما و‬ ‫‪ ۳‬مجتمعفرهنگیدرمجموعبا‪ ۹‬سالنبودهاست کهالبتهمجتمع هایفرهنگیوهنریقیدشده‬ ‫در این امار در چرخه اکران سینمایی قرار ندارند بنابراین بر این اساس استان کردستان تا پایان‬ ‫یکی از مســائلی که بسیاری‬ ‫در هنگام پذیرش فرزندخوانده‬ ‫شاید از ان اطالعی ندارند اینکه‬ ‫فرزندخوانــده مشــمول قانــون‬ ‫تهــای پ ـس ازان‬ ‫ارث و حمای ‬ ‫یشــوند‪ .‬دکتر ســید روح اهلل‬ ‫نم ‬ ‫مومنــی حبیب ابــادی وکیــل‬ ‫پای هیــک دادگســتری و مــدرس‬ ‫دانشــگاه در مورد جزییات این‬ ‫قانون توضیح می دهد‪ .‬در فقه شیعی نسب فقط از طریق والدت‬ ‫یشــود بنابراین از طریــق فرزندخواندگی قانونی‬ ‫مشــروع ایجاد م ‬ ‫نیز رابطه نســبیت ایجاد نشــده و نســبت به اصطالح قراردادی به‬ ‫وجــود نمی اید‪ .‬بــه همین منظور خانواده هایی کــه فرزندی را به‬ ‫سرپرســتی قبول می کنند اثار قرابتی از قبیل ارث و حرمت حاصل‬ ‫نهــا و فرزندخوانــده به وجود نمی اید؛ اما مســتند‬ ‫از نــکاح بیــن ا ‬ ‫بــه مــاده ‪ 11‬قانون حمایت از کودکان بی سرپرســت مصوب ســال‬ ‫‪ ،1353‬پرداخت نفقه فرزندخوانده ازجمله تکالیف سرپرست او‬ ‫است که چنین مقرر می دارد‪ :‬وظایف و تکالیف سرپرست و طفل‬ ‫تحت سرپرستی او ازلحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر‬ ‫حقوق و تکالیف اوالد و پدر و مادر است‪ .‬در صورت استنکاف از‬ ‫پرداخت ان فرزندخوانده حق مطالبه نفقه را به صورت حقوقی از‬ ‫دادگاه صالحه دارد و به خاطر اهمیت این مسئله برابر تبصره ماده‬ ‫‪ 53‬قانــون حمایــت از خانــواده جدیــد مصــوب ‪ 1/12/91‬مجلس‬ ‫شورای اسالمی می توان به مسئولیت کیفری سرپرست اشاره کرد‪.‬‬ ‫همچنیــن فرزندخوانــده موظــف بــه احتــرام و تکریــم پــدر و مادر‬ ‫حکمــی خــود نظیــر حقــوق و تکالیــف اوالد و پدر و مــادر واقعی‬ ‫و طبیعــی خود اســت‪ .‬همچنین بر اســاس مــاده ‪ 2‬قانون مذکور و‬ ‫بــه اســتناد مــاده ‪ 861‬قانــون مدنــی‪ ،‬فرزندخواندگــی از موجبات‬ ‫ارث نیســت؛ یعنی نه فرزندخوانده از پدر و مادرخوانده اش و نه‬ ‫انان از فرزندخوانده ارث می برند‪ .‬به بیان قانون‪ :‬این سرپرستی‬ ‫به منظــور تامین منافع مــادی و معنوی طفل برقــرار می گردد ولی‬ ‫درهرحال از موجبات ارث نخواهد بود‪ .‬لکن به خاطر جلوگیری از‬ ‫بروز مشکالتی برای کودک و جبران خال مذکور در اینده در ماده ‪5‬‬ ‫قانون امده که یکی از شرایط صدور حکم سرپرستی تامین هزینه‬ ‫نگهــداری و تربیــت و تحصیــل طفــل تا ســن بلوغ و تــا زمان فوت‬ ‫سرپرســت است‪ ،‬همچنین طبق تبصره ذیل ماده ‪ 5‬مذکور‪ :‬هرگاه‬ ‫وجوه یا اموالی از طرف زوجین سرپرست به طفل تحت سرپرستی‬ ‫صلــح شــده باشــد در صــورت فوت طفل وجــوه و امــوال مذکور از‬ ‫طرف دولت به زوجین سرپرست تملیک خواهد شد‪.‬‬ ‫سال‪ ۱۳۹۸‬دارای‪ ۴‬سینما در سنندج‪ ،‬بیجار و مریوان بوده است که در این امار سینمای غیرفعال‬ ‫شیدا نیز امده است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬این امار در سال ‪ ۹۹‬نیز همچنان برقرار بوده با این تفاوت که‬ ‫مجموع صندلی های سینمایی فعال در استان در سال‪ ۹۹‬شامل پردیس سینمایی بهمن سنندج‬ ‫با سه سالن‪ ،‬سینما ازادی بیجار با یک سالن و سینما مریوان با یک سالن درمجموع هزار و ‪۳۸۰‬‬ ‫صندلی بوده است که به نسبت جمعیت استان به ازای هر هزار و‪ ۱۶۱‬نفر یک صندلی سینمایی‬ ‫وجود داشته است‪ .‬او گفت‪ :‬تا پایان سال ‪ ۹۸‬استان کردستان با دارا بودن ‪ ۱۱‬شهرستان و ‪۳۲‬‬ ‫شهر تنها در سه شهر دارای سالن سینما بوده است و ‪ ۲۹‬شهر استان از سینما محروم بوده اند که‬ ‫براین اساس جز استان های کم برخوردار محسوب می شود‪ .‬مرادی افزود‪ :‬تهران با ‪ ۷۹‬سینما و‬ ‫‪ ۲۲۱‬سالن‪ ،‬اصفهان و خراسان رضوی با‪ ۵۳‬سالن سینما‪ ،‬اذربایجان شرق با‪ ۳۰‬سالن و البرز با‪۲۳‬‬ ‫سالنسینماییبیشترینسالن هایسینماییرادراختیاردارند‪.‬‬ ‫رشد‪ 122‬درصدی سرمایه گذاری صنعتی در استان مازندران‬ ‫ســرمایه گذاری صنعتــی در اســتان مازندران در ســال‬ ‫‪ 99‬رشــد‪ 122‬درصدی داشــته اســت‪ .‬به گــزارش پایگاه‬ ‫خبریهم وطن‪،‬حسینقلیقوانلورئیسسازمانصنعت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت مازنــدران بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫بــا برنامه ریزی های انجا مشــده در ســال گذشــته شــاهد‬ ‫ســرمایه گذاری ‪ 34930‬میلیــارد ریالــی از ســوی بخــش‬ ‫یکــه‬ ‫خصوصــی در اســتان مازنــدران بوده ایــم درصورت ‬ ‫در مــدت مشــابه یعنی ســال‪ 98‬میــزان ســرمایه گذاری‬ ‫انجام شده‪ 15732‬میلیارد ریال بوده است‪ .‬او افزود‪ :‬این‬ ‫میزانسرمایه گذاریناشیازصدور‪244‬پروانهبهره برداری‬ ‫در استانبودهاست‪.‬اوبااشارهبهرشد‪ 19‬درصدیتعداد‬ ‫پروانه های بهره برداری صادرشده در سال‪ 99‬در مازندران‬ ‫بازدیدسرپرستاداره کل نوسازی‬ ‫توسعهو تجهیز مدارس استانمازندران‬ ‫از شرکت تجهیزات مدارس ایران‬ ‫شــرکت تجهیــزات مــدارس ایران میزبان سرپرســت اداره کل نوســازی‪ ،‬توســعه و‬ ‫تجهیــز مدارس اســتان مازندران اقای جهانیــان و هیئت همراه بود‪.‬‬ ‫اعالم داشت‪ 4518:‬نفر ظرفیت اشتغال در این پروانه ها‬ ‫بوده که نسبت به سال ‪ 98‬از رشد ‪ 5‬درصدی برخوردار‬ ‫بودهاست‪.‬قوانلویاداور شد‪:‬از نکاتبسیار امیدوارکننده‬ ‫در حوزه صنعت مازندران صدور ‪ 1184‬جواز تاســیس و‬ ‫رشد‪ 47‬درصدینسبتبهمدتمشابهدر سال‪ 98‬بوده‬ ‫که ظرفیت اشتغال پیش بینی شده بالغ بر‪ 28497‬نفر و‬ ‫رشــد‪ 115‬درصدی بوده اســت‪ .‬رئیس ســازمان صنعت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت مازنــدران در پایان یاداور شــد‪ :‬حجم‬ ‫سرمایه گذاری پیش بینی شده‪ 549‬درصدی در جوازهای‬ ‫تاسیسصادرشدهدر سال‪ 99‬کهبالغ بر‪ 317809‬میلیارد‬ ‫ریال است در حالی در استان مازندران رقم خورده است‬ ‫کهمیانگین کشوری‪ 83‬درصدبودهاست‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری هم وطن جهانیان‪ ،‬سرپرســت اداره کل نوســازی مدارس‬ ‫مازنــدران بــه همــراه مهنــدس ســحرخیز معاونــت فنــی و احمــدی مســئول تجهیــز‬ ‫طرح های اداره کل نوســازی مدارس مازندران از مجموعه تولیدی و صنعتی شــرکت‬ ‫تجهیــزات مــدارس ایــران بازدیــد کردنــد‪ .‬در ابتــدای بازدیــد‪ ،‬جلســه مشــترکی بیــن‬ ‫رئیــس کارخانــه شــرکت تجهیزات مدارس ایران‪ ،‬شــیخ الملوکی با مهنــدس جهانیان‬ ‫و هیئــت همــراه برگــزار شــد‪ .‬در ایــن بازدید شــیخ الملوکــی ضمن عــرض خیرمقدم‪،‬‬ ‫در مــورد گســترش فعالیت هــای تولیدی شــرکت توضیحاتی را ارائه نمود و با اشــاره‬ ‫بــه ســوابق همــکاری درگذشــته‪ ،‬امادگی خود را برای همــکاری در تامیــن تجهیزات‬ ‫اموزشــی موردنیــاز مرا کــز اموزشــی اســتان مازنــدران اعــام نمــود‪ .‬در ایــن جلســه‬ ‫جهانیــان نیــز ضمن اشــاره بــه همکاری¬هــای فی¬مابین شــرکت تجهیــزات مدارس‬ ‫ایــران و اداره کل نوســازی مــدارس اســتان‪ ،‬بــر اهمیت رعایت و ارتقاء ســطح کیفی‬ ‫تجهیــزات کالســی و اداری مــدارس و ضــرورت رعایــت تشــریفات قانونــی خریــد از‬ ‫ســوی اداره کل نوســازی تاکیــد نمــود‪ .‬در پایــان ایــن جلســه سرپرســت اداره کل‬ ‫نوســازی مــدارس اســتان مازنــدران و هیئــت همــراه به منظــور اشــنایی بیشــتر با نوع‬ ‫و کیفیــت محصــوالت تولیــدی از کارخانــه و نمایشــگاه دائمــی محصــوالت تولیدی‬ ‫شــرکت تجهیزات مــدارس بازدید نمودند‪.‬‬ ‫خط بازیافت لول ه‪‎‬های ابیاری پالستیکی و پلی اتیلن در شرکت ابان بسپار توسعه‬ ‫وابسته به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در خوزستان راه اندازی شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬برای راه اندازی خط بازیافت لوله های ابیاری پالستیکی و پلی اتیلن‬ ‫کــه نقــش مهمــی در حفظ محیط زیســت زمین هــای پیرامونــی و کاهــش هزینه های‬ ‫زیرســاختی شــرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی دارد ‪ ۲۱‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال‬ ‫هزینه شــده اســت‪ .‬مدیرعامل شــرکت ابان بسپار توســعه در ایین بهره برداری از این‬ ‫خــط بازیافــت گفــت‪ :‬با راه انــدازی این خــط بازیافت‪ ۱۵ ،‬فرصت شــغلی مســتقیم‬ ‫ایجادشده است ضمن انکه از دورریزی لوله های ابیاری تاشو (هیدروفلوم) جلوگیری‬ ‫شــده و با نصب و راه اندازی واحد گرانول ســازی‪ ،‬مواد بازیافتی دوباره مورداستفاده‬ ‫قــرار می گیــرد‪ .‬مهــرزاد فاطمــی نیا افــزود‪ :‬با راه انــدازی خط بازیافــت‪ ،‬ضمن کاهش‬ ‫هزینه های خرید تجهیزات و لوله های ابیاری که از مواد پلی اتیلن ســبک ساخت هشــده‬ ‫و در طرح های هفت گانه شــرکت توســعه نیشــکر و صنایع جانبی مورداســتفاده قرار‬ ‫می گیرد گامی مهمی برای حفظ محیط زیست منطقه برداشته شد‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫توســعه نیشــکر و صنایــع جانبــی نیز در ایــن ایین گفت‪ :‬بــا راه اندازی خــط بازیافت‬ ‫ضایعات (پلی اتیلن) در این شرکت‪ ،‬از خرید تجهیزات ابیاری مجموعه صنعت نیشکر‬ ‫و هزینه هــای زیــاد جلوگیــری شــد‪ .‬عبدعلی ناصــری با ابراز رضایــت از وضعیت تولید‬ ‫شــکر در این شــرکت‪ ،‬پیش بینی کرد تا ‪ ۲۵‬فروردین امســال که پایان فصل برداشــت‬ ‫نیشکر است ‪ ۶۲۰‬هزار تن شکر در واحدهای هفتگانه نیشکری این شرکت خوزستان‬ ‫تولید شود‪ .‬او بابیان اینکه واحدهای هفت گانه نیشکری خوزستان در جریان سیالب‬ ‫فروردیــن ‪ ۱۳۹۸‬متحمل خســارات ســنگین شــدند و حــدود ‪ ۴۰‬هزار هکتــار زمین زیر‬ ‫کشت نیشکر به زیراب رفت افزود‪ :‬باگذشت ‪ ۲‬سال از ان سیالب بی سابقه‪ ،‬وضعیت‬ ‫این شرکت به ثبات و سوددهی رسیده است‪.‬‬ ‫تعهد شهرداری اهواز بر‬ ‫ساماندهی مدفن زباله صفیره‬ ‫تا پایان اردیبهشت‬ ‫اهــواز ‪ -‬رئیــس اداره حفاظــت محیط زیســت اهــواز بابیــان اینکــه شــهرداری به‬ ‫تعهدات خود در زمینه ساماندهی مدفن پسماندهای این شهر عمل نکرده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شــهرداری اهواز متعهد شــده تا پایان اردیبهشــت ســایت زباله صفیره را ساماندهی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫علی بنی عگبه درباره تعهد شــهرداری به اتمام ســلول شماره ‪ ۲‬تا پایان پارسال‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬بر اســاس مصوبات شــهرداری اهواز متعهد به اتمام ســلول شــماره ‪ ۲‬بود‬ ‫امــا بــه دلیل تغییرات زیاد در مدیریت شــهرداری و تامین نشــدن اعتبار‪ ،‬نتوانســت‬ ‫بــه تعهــدات عمــل کند‪ .‬او با اشــاره به بازدید از ســایت زباله اهــواز در ‪ ۹‬فروردین‬ ‫امســال‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬شــهردار جدیــد اهواز مصمم به ســاماندهی ســایت پســماند‬ ‫اســت و متعهــد شــده کــه ســاماندهی ایــن ســایت را در اولویت قرار دهد و دســتور‬ ‫اتمــام ســلول شــماره ‪ ۲‬ایــن ســایت کــه نیمــه کاره مانــده بــود را صادر کرده اســت‪.‬‬ ‫بنی عگبه بابیان اینکه همچنین مقررشده که کارخانه پردازش و تفکیک پسماند در‬ ‫محل ســایت صفیره راه اندازی شــود‪ ،‬افزود‪ :‬شــهرداری اهواز به دنبال ســرمایه گذار‬ ‫بخــش خصوصــی بــرای تبدیل پســماندها به کمپوســت و یا انرژی اســت‪ .‬او تکمیل‬ ‫ســلول شــماره ‪ ۲‬سایت پســماند اهواز را مهم ترین راهکار ساماندهی این سایت در‬ ‫شــرایط فعلی دانســت و گفت‪ :‬با توجه به اینکه سلول شماره یک‪ ،‬ظرفیت تخلیه‬ ‫پســماند را ندارد و زباله های منتقل شــده به ســایت در ســطح وسیعی از این سایت‬ ‫رهاشــده اند تا زمانی که ســلول جدید تکمیل نشود‪ ،‬شرایط همانند گذشته خواهد‬ ‫بــود و بهبــود پیــدا نمی کنــد‪ .‬به گفته او‪ ،‬ســلول شــماره ‪ ۲‬ســایت صفیــره هم اکنون‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد‪ .‬بنی عگبــه افــزود‪ :‬شــهرداری اهــواز هم اکنون با‬ ‫به کارگیــری ماشــین االت‪ ،‬در حــال خا ک ریــزی بر روی زباله هایی اســت که در محل‬ ‫سایت و خارج از سلول تخلیه شده بود‪ .‬او بابیان اینکه هم اکنون ‪ ۳۰‬درصد محوطه‬ ‫سایت از زباله پرشده‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬ظرفیت سلول شماره یک سایت پسماند‪ ،‬از پنج‬ ‫ســال پیش پرشــده اما تا سال گذشته بخشی از زباله های شهری به ان منتقل شده و‬ ‫بخشــی نیز در محوطه ســایت تخلیه می شــد‪ .‬بر اســاس این گزارش‪ ،‬مدفن پسماند‬ ‫اهــواز در نزدیکــی روســتای صفیــره در بخش غیزانیه شهرســتان اهــواز‪ ،‬از بیش از ‪۶‬‬ ‫ســال پیــش بــا مشــکل اتش ســوزی به ویژه در فصــل گرمــا روبه روســت‪ .‬دود و بوی‬ ‫نامطبوع ناشــی از این اتش ســوزی که گاهی تا یک ماه به طول می انجامد‪ ،‬عالوه‬ ‫بــر روســتاهای اطــراف‪ ،‬گاهــی تــا اهــواز را در برمی گیــرد‪ .‬بــه گفته عبیــات‪ ،‬معاون‬ ‫هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار خوزســتان‪ ،‬اســتقرار خودروهــای اتش نشــانی در‬ ‫مدفن پسماند اهواز در منطقه صفیره‪ ،‬اتمام سلول دوم و اغاز ساخت سلول سوم‬ ‫دفن پسماند تا پایان سال ‪ ،۹۹‬از مصوبات کارگروه اضطرار الودگی هوای خوزستان‬ ‫در دی ماه سال گذشته بود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
روزنامه رویداد امروز 1210

روزنامه رویداد امروز 1210

شماره : 1210
تاریخ : 1400/08/23
روزنامه رویداد امروز 1209

روزنامه رویداد امروز 1209

شماره : 1209
تاریخ : 1400/08/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!