روزنامه رویداد امروز شماره 1039 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1039

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1039

روزنامه رویداد امروز شماره 1039

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ #‬من‪-‬ماسک‪-‬می زنم‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 19‬فروردین ماه‪1400‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪ 08‬اوریل ‪2021‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1039‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫‪02‬‬ ‫عذرخواهیمسئولینمردمرا‬ ‫پای صندوق های رای می اورد‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫همدان‬ ‫رویدا د همدا ن‬ ‫رئیس سازمان انرژی اتمی خبر داد‪:‬‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪26‬‬ ‫افزایشظرفیتغنی سازیکشوربه‪ ۱۶‬هزارسو‬ ‫با ثبت ‪ ۱۴‬رکورد تاریخی در ‪ ۷۵‬روز؛‬ ‫خیز مجدد کرونا‬ ‫در همدان‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه ‪18‬‬ ‫فروردین ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫فروردین ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬شماره ‪1038‬‬ ‫رویاد دهماد ن‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫شماره ‪26‬‬ ‫رکورد «رکوردها» در فوالد مبارکه شکسته شد‬ ‫فوالد مبارکه در راستای لبیک به منویات مقام معظم رهبری و پاسخ به تقاضای داخلی و خارجی‪ ،‬موفق شد در ‪ ۷۵‬روز پایانی سال ‪ ،۱۳۹۹‬تنها ‪ ۱۴‬رکورد در فوالدسازی‬ ‫و ریخته گری مداوم به ثبت رساند و از این حیث رکورد تازه ای را ثبت کند‬ ‫هیچ کسبهخود‬ ‫اجازهندهددر هر جایگاهی‬ ‫قانون را دور بزند‬ ‫اقتصاد‬ ‫درخواست وام‬ ‫از صندوقبین المللیپول‬ ‫حق ایران است‬ ‫مدیرکلراهداریوحمل ونقلجاده ایاستانسمنان‬ ‫خبر داد‪:‬‬ ‫ثبت‪ 8/2‬میلیونتردد‬ ‫در محورهایمواصالتی‬ ‫استاناز ابتدایطرحنوروزی‬ ‫ورزش‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪03‬‬ ‫نبایدکورکورانه‬ ‫انتقادکرد‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.co‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.co‬‬ ‫‪m‬‬ ‫حمایتاز شکلگیری‬ ‫صنعتی در استان‬ ‫‪ ۳۰‬خوشه‬ ‫‪ /‬شماره ‪1038‬‬ ‫‪07‬‬ ‫واکنشحمیدمطهریبهمنتقدان‬ ‫خطحملهپرسپولیس‬ ‫چهارشنبه ‪18‬‬ ‫جــدی وزارت‬ ‫قرمز قرار دارند‬ ‫سیاســتهای‬ ‫استان در وضعیت‬ ‫احیای مسئولیتهای‬ ‫صمت‪،‬‬ ‫وزیــر صنعــت‪،‬‬ ‫‪ ۹‬شهرستان‬ ‫معــاون‬ ‫توجــه بــه ایجــاد‬ ‫اجتماعــی و‬ ‫ـارت بابیان اینکه‬ ‫معــدن و تجـ‬ ‫ـژه در روســتاها‬ ‫اشــتغال بهویـ‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫عــال شــدن ‪۳۰‬‬ ‫راســتای ف‬ ‫است‪.‬‬ ‫در صنعتی شناساییشده‬ ‫همدان ظرفیتی‬ ‫اینکه در راســتای‬ ‫خوشه‬ ‫فرودگاه‬ ‫او بــا بیان‬ ‫علی رسولیان‬ ‫همدان حمایتهای‬ ‫فرمایشــات رهبــری‬ ‫در استان‬ ‫حرکت دراوردن‬ ‫توجــه بــه‬ ‫خواهد شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به‬ ‫ـور مشــارکت داده‬ ‫الزم انجام‬ ‫کــه مــردم در امـ‬ ‫برای تصادی منطقه است‬ ‫واحدهای تولیدی‬ ‫مبنــی بــر این‬ ‫فعال کردن‬ ‫ـن امر و مشــارکت‬ ‫شهرستان این استان‬ ‫جهــت تحقــق ایـ‬ ‫چرخ اق‬ ‫‪۹‬‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ســتاندار همدان‬ ‫روستاهاتقویتمی‬ ‫معدن شــوند‪ ،‬در‬ ‫ـم‪ ،‬اضافــه کرد‪:‬‬ ‫اسداباد در وضعیت‬ ‫ا‬ ‫اینکه این فــرودگاه‬ ‫در‬ ‫معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫ـردم گام برمیداریـ‬ ‫قرمز و شهرستان‬ ‫فــرودگاه همدان با بیــان‬ ‫اقتصــادی مـ‬ ‫به گزارش بازار‪،‬‬ ‫در وضعیت‬ ‫اقتصاد مقاومتی‬ ‫با توجه به روند‬ ‫المللــی بهمنظــور‬ ‫یــر‬ ‫شرکتشهرکهای‬ ‫شــور ‪ ۲۸۷‬معین‬ ‫کرونایی قرار گرفت کــه‬ ‫مد اســتانداردهای الزم بین‬ ‫همراهمدیرعامل‬ ‫در ســطح ک‬ ‫ـی‬ ‫وتجارتبه‬ ‫ظرفیت موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫نارن‬ ‫باری‬ ‫کوچک‬ ‫دارای‬ ‫ـی‬ ‫پروازهای‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫ـاران در روزهــای ا‬ ‫همدان‪ ،‬معاون صنایع‬ ‫ایم و با استفاده از‬ ‫پروازهای عبــوری و‬ ‫افزایــش شــمار بیمـ‬ ‫تعیین کرده‬ ‫صنعتی اســتان‬ ‫نشستوبرخاســت‬ ‫شرکتهادر راستای‬ ‫ظرفیتی برای به‬ ‫اســتان همــدان‪،‬‬ ‫بنگاههایاقتصادی و‬ ‫فرودگاه همدان‬ ‫ـهرکهای صنعتــی‬ ‫نیزقرمزمیشود‪.‬‬ ‫هوایی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫استان و توان‬ ‫میکنیم‪.‬رسولیان‬ ‫اسداباد‬ ‫شــرکت شـ‬ ‫شاهرخیدر نشست‬ ‫معدن و تجارت‬ ‫اقتصادی منطقه است‪.‬‬ ‫مناطقمحرومحرکت‬ ‫ایرنا‪،‬سیدسعید‬ ‫صنعت‪،‬‬ ‫گزارش‬ ‫تقویت‬ ‫چرخ‬ ‫سازمان‬ ‫منظر‪ ،‬شــاهد رونق‪،‬‬ ‫حرکت دراوردن‬ ‫به‬ ‫ـت کرونــا همــدان‬ ‫رئیس‬ ‫خلیــل پــور گفت‪:‬‬ ‫پوشاک«کرداباد»‬ ‫ـای ســتاد مدیریـ‬ ‫به اینکــه از ایــن‬ ‫ـداد امــروز‪ ،‬قنبــر‬ ‫رئیسخوشهصنعتی‬ ‫اضطــراری اعضـ‬ ‫از بــا اشــاره‬ ‫بــه گــزارش رویـ‬ ‫مناطق خواهیم‬ ‫و استان همدان‬ ‫همدان‪،‬‬ ‫دارای استانداردهای‬ ‫ـتان همــدان‬ ‫ایجاد اشتغال در این‬ ‫هماینک در کشور‬ ‫با توجه به اینکه‬ ‫بیان کرد‪ :‬انچه‬ ‫و دیگــر مســئولین مربوطــه اسـ گلــدوزی و پویایی و‬ ‫نیز استقبال خوبی‬ ‫فرودگاه همدان‬ ‫خطرناکی اســت هرچند‬ ‫وبرخاست پروازهای‬ ‫در استان همدان‬ ‫پارچه‪ ،‬پوشــاک‪،‬‬ ‫نشست‬ ‫ـیار‬ ‫داده وضعیــت بسـ‬ ‫بود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫المللی بهمنظور‬ ‫واحدهای تولیدی‬ ‫افتاده که با همکاری‬ ‫ـروس کرونــا مربوط‬ ‫رخ‬ ‫ـت میتواند موتور‬ ‫«کرداباد»بازدید کردند‪.‬‬ ‫الزم بین‬ ‫موضوع ذکرشده‪ ،‬اتفاق‬ ‫چهــارم شــیوع ویـ‬ ‫ـای باری هوایی اسـ‬ ‫سهبعدیروستای‬ ‫ریشــه مــوج‬ ‫خصوصی در این استان‬ ‫عبــوری و پروازهـ‬ ‫از‬ ‫ـر جهانی اســت‪.‬‬ ‫چاپ‬ ‫او عنوان کرد‪ :‬با‬ ‫ـور و مــوج فراگیـ‬ ‫استان همدان باشد‪.‬‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت طی این استاندار همدان و بخش‬ ‫بــه خــارج از کشـ‬ ‫وزیر‬ ‫اقتصادی‬ ‫خواهیم کرد تــا امور‬ ‫خریدهای‬ ‫معاون‬ ‫همچنین‬ ‫تواند‬ ‫محرکه‬ ‫موج با ایام نــوروز و‬ ‫روستای «کرداباد» می‬ ‫اقتصادی‪ ،‬بازرگانی و‬ ‫نامههایــی را امضــا‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬این‬ ‫بازدید با بیان اینکه‬ ‫به اســتعدادهای‬ ‫بسیار تفاهم‬ ‫معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫ـارن شــده و ما را‬ ‫او‬ ‫توانددر خصوص‬ ‫توجه‬ ‫برای کشور نمونهای‬ ‫دیدوبازدیــد نــوروزی متقـ‬ ‫به عهده بگیرند‪.‬‬ ‫درمانیفرودگاهمی‬ ‫زمینهتولیدپوشاک‬ ‫معدن مرتبط را‬ ‫خدماتپزشکیو‬ ‫نــوروزی‬ ‫صحبتهــای خود‬ ‫ویروس کرونا کرد‬ ‫رادرمنطقهغرب‬ ‫در‬ ‫کرد‪ :‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫اسانسوری در جهش‬ ‫جــارت در ادامــه‬ ‫سالمتنقشمهمی‬ ‫مناسب باشد‪ ،‬اظهار‬ ‫و معــدن و ت‬ ‫دچار حرکت‬ ‫پروازهایتوریسم‬ ‫های ســازمان صنایع‬ ‫بستری و سرپایی‬ ‫همدان به نقش‬ ‫مسئولیتهای اجتماعی‬ ‫هرروز شمار مراجع‬ ‫به یکــی از برنامه‬ ‫فرودگاه شهدای‬ ‫تجارت ایده احیای‬ ‫بهگونهای که‬ ‫دهیم‪ ،‬با اشــاره‬ ‫کشور ایفا کند‪ .‬مدیر‬ ‫های صنعتی‪ ،‬عنوان‬ ‫افزایش اســت و‬ ‫استراتژیک منطقهای و‬ ‫و‬ ‫یکسری کارها را انجام‬ ‫ســتانها در حال‬ ‫توجه به خوشــه‬ ‫عنوان یک درگاه‬ ‫به اورژانس بیمار‬ ‫ـولیان کوچک و‬ ‫اینکه در روستاها‬ ‫شــه صنعتی اغاز‬ ‫هفتههای اینده نیز‬ ‫این فرودگاه به‬ ‫پتانسیل این فرودگاه با‬ ‫میکند‪ .‬علی رسـ‬ ‫ـور ‪ ۱۰۶‬خو‬ ‫فوتیهای بیشتر در‬ ‫پروازهای بدنه متوسط و‬ ‫ـورت ویژهای دنبال‬ ‫باید منتظر‬ ‫ـور ‪ ۲۸۷‬کرد‪ :‬در ســطح کشـ خوشــبختانه در اســتان‬ ‫داشت‪ :‬گزارشهای‬ ‫بهصـ‬ ‫مراکز و خدمات‬ ‫جذب‬ ‫ـتا در ســطح کشـ‬ ‫استاندار همدان اظهار‬ ‫پایانه هوایی به‬ ‫کارکرده ضمن اینکه‬ ‫ـه داد‪ :‬در این راسـ‬ ‫توجه به نزدیکی این‬ ‫پیداکرده اســت‪.‬‬ ‫ایم و در این به‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫کننده استان همدان‬ ‫فرودگاه همدان‬ ‫ادامـ‬ ‫‪ ۶‬خوشــه خاتمه‬ ‫مقاومتی تعیین کرده‬ ‫وضعیت نگران‬ ‫اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫همــدان نیــز‬ ‫دریافتی موید‬ ‫دارای اهمیت استان‬ ‫معین اقتصاد‬ ‫شــاک در روســتای‬ ‫شهرستانهای این استان‬ ‫مراکزمهماقتصادی‬ ‫اقتصادییکیاچند‬ ‫نظیــر اورژانــس و‬ ‫اینکه خوشــه پو‬ ‫گسترشفعالیت‬ ‫خدمــات ضــروری‬ ‫گونهای که همه‬ ‫برانیمتابنگاههای‬ ‫او با تاکید بر‬ ‫در ایندهنزدیکدر‬ ‫است به‬ ‫ـق اســت‪ ،‬اظهــار‬ ‫پیداکرده و هماینک‬ ‫خصوص‬ ‫ارائهدهنــده‬ ‫ـایه غربی کشور‬ ‫در ان شروع کنند‪.‬‬ ‫کار الزامــی اســت‬ ‫خوشــههای موفـ‬ ‫کشــورهای همسـ‬ ‫اسداباد وضعیت قرمز‬ ‫نظر بگیرند و کار را‬ ‫خدماتــی در محــل‬ ‫«کردابــاد» از‬ ‫ارتباط نزدیکی با‬ ‫خوبی را در این روستا‬ ‫روستا را در‬ ‫در همدان شــاهد‬ ‫بهجز‬ ‫نهادهــای‬ ‫خلیل پور ضمن‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع‬ ‫دستگاهها در محل‬ ‫که‬ ‫شــرایط ممکن را‬ ‫خوشــه اشــتغال‬ ‫کند‪.‬‬ ‫می‬ ‫سایر‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫کارکنان‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫مدیره‬ ‫ـزایی‬ ‫خطرناکترین‬ ‫تاکید بر کرد‪ :‬این‬ ‫نــد نیز نقش بسـ‬ ‫رئیس هیئت‬ ‫همچنین حضور‬ ‫نیز در تامین مالی‬ ‫مدیریت شرایط‬ ‫فرودگاههــا و ناوبری‬ ‫دورکاری دوســوم‬ ‫دار‬ ‫صنعتی ایــران با‬ ‫ایجاد کرده و ما‬ ‫شاهرخی بیان کرد‪ :‬برای‬ ‫یکســوم و انجام‬ ‫راهبردهــای شــرکت‬ ‫کوچک و شــهرکهای‬ ‫و در منطقه‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫خواهیم کــرد‪ .‬در‬ ‫کار بــه میــزان‬ ‫عزم جدی بهمنظور‬ ‫از تالشهــا و‬ ‫تاسیس شرکتهای‬ ‫کردابــاد بهخوبی‬ ‫ـادری فر لغو همه‬ ‫امور مرتبــط کمک‬ ‫بر استان نیازمند‬ ‫اقدام در روســتای‬ ‫خصوص تسهیل در‬ ‫ضروری اســت‪ .‬نـ‬ ‫که و تســهیل‬ ‫کنونی حاکم‬ ‫اینکــه ایــن‬ ‫‪ ۳۰‬خوشه صنعتی‬ ‫دیگــر کارکنان‬ ‫تجربه یک سال‬ ‫هوایی ایران در‬ ‫اظهــار امیدواری‬ ‫ـوری‪ ،‬رعایت جلســه‬ ‫کرد‪ :‬الزم نیســت‬ ‫مردم با بهرهگیری از‬ ‫تحقق و فعال شدن‬ ‫کوچک اســتقبال و‬ ‫ـده اســت‪ ،‬عنوان‬ ‫ـای اداری غیــر فـ‬ ‫حفظ سالمت‬ ‫بسیار راستای‬ ‫حملونقل هوایی‬ ‫حمایتهــای الزم را‬ ‫پیشبینی نکردن‬ ‫شروعشـ‬ ‫ماموریتهـ‬ ‫های کوچک در ارائه‬ ‫ـور ‪ ۱۵‬نفــر برای‬ ‫واحدهایتولیدی‬ ‫چراکه در صورت‬ ‫شــده در همدان‬ ‫حداکثــر با حضـ‬ ‫نزدیک نقش فرودگاه‬ ‫همیشهبهفکرراهاندازی‬ ‫گذشته هستیم‬ ‫حاشیه شناسایی‬ ‫در فضــای بســته‬ ‫کرونا و امار بستریها‬ ‫کرد در اینده‬ ‫حملونقل عمومی‬ ‫تاکید قــرارداد‪ .‬او‬ ‫در داخل شهرها یا‬ ‫شمار افراد مبتالبه‬ ‫ـافری و سایر خدمات‬ ‫کرونایی را مــورد‬ ‫انجامخواهیمداد‬ ‫بزرگی باشیم و انها را‬ ‫تدابیر الزم‬ ‫مدیرعامــل ســازمان‬ ‫مناطــق قرمــز‬ ‫ــا اعــالم فرمــان‬ ‫خدمات مسـ‬ ‫توانیماینواحدهای‬ ‫گفت‪ :‬حضور تا‬ ‫ـش مییابــد‪ .‬او ب‬ ‫ـس هیئتمدیــره و‬ ‫وضعیت نارنجی‬ ‫ایجاد کنیمبلکهمی‬ ‫بهســرعت افزایـ‬ ‫رئیـ‬ ‫درباره مناطق با‬ ‫صنعتی ایــران در‬ ‫کرد‪:‬ستاداستانی‬ ‫شهرها‬ ‫گویاترشود‪.‬‬ ‫دهنده خدمات‬ ‫روستاها سوق دهیم‪.‬‬ ‫کوچک و شــهرکهای‬ ‫همهمسئوالنتاکید‬ ‫دستگاههای ارائه‬ ‫تولیدی را به سمت‬ ‫امادهباشبه‬ ‫این صنایــع‬ ‫دوسوم کارکنان‬ ‫راســتای تحقق و‬ ‫کنون از هماینک‬ ‫اساسی در محل‬ ‫اینکــه راهانــدازی‬ ‫خصوص مطرح کــرد‪ :‬در‬ ‫مقابله با ویروس‬ ‫با ماموریتهای‬ ‫ـولیان بــا تاکیــد بــر‬ ‫سمن خیرین‬ ‫و شهرستانیها‬ ‫ضروری و مرتبط‬ ‫بر اینکه ایــن‬ ‫شناساییشده در‬ ‫شده و به بررسی و‬ ‫رسـ‬ ‫مسئول ان دستگاه‬ ‫راهاندازی‬ ‫‪ ۳۰‬خوشه صنعتی‬ ‫روســتاها عــالوه‬ ‫‪ ۲۴‬ساعته فعال‬ ‫تشخیص باالترین مقام‬ ‫برخی از این اماکن و‬ ‫واحدهای تولیدی در‬ ‫فعال شدن‬ ‫باید بهصورت‬ ‫انجام خواهیم داد‪.‬‬ ‫هایابالغیبپردازد‪.‬‬ ‫رود با تعطیل کردن‬ ‫ـی دارد‪ ،‬بــا صــرف‬ ‫سایر دستگاهها‬ ‫کار با‬ ‫ورزشی در اسداباد‬ ‫حمایتهای الزم را‬ ‫حال حضور کارکنان‬ ‫در انتظار می‬ ‫رونداجرایپروتکل‬ ‫زایی و تولیــد را در پـ‬ ‫تجمع افراد شد‪.‬‬ ‫یکی از همدان‬ ‫گروههای شغلی یک‬ ‫اســت درعین‬ ‫پایش‬ ‫اشــتغال‬ ‫های دریافتی از‬ ‫ماموریتهــای اداری غیر‬ ‫کردن چراغها مانع‬ ‫هــد بود‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫با بیان اینکه تنها‬ ‫نباید به گزارش‬ ‫مسئوالن خاموش‬ ‫کــم ممکن خوا‬ ‫درصــد‪ ،‬لغو همه‬ ‫ضروری است‬ ‫شاهرخی‬ ‫فرمانداران‬ ‫اعمال میشود‬ ‫هزینــه‬ ‫فعالیت هستند از‬ ‫الزامات در فضای‬ ‫تــا ‪۵۰‬‬ ‫زیرمجموعه اکتفا کنند‬ ‫محدودیتها‬ ‫شهرهای قرمز مجاز به‬ ‫جلسه با رعایت‬ ‫تیمهایــی را بــرای‬ ‫مسئوالن‬ ‫کرونادر همدانهمدر اینزمینه فوری‪ ،‬برگزاری‬ ‫حــوزه درمانــی با‬ ‫شهرستان اسداباد بر‬ ‫در نظر گرفتهشده‬ ‫صنفــی خواســت‬ ‫سخنگویستاد‬ ‫ــدان ادامــه داد‪:‬‬ ‫اداره ورزش و جوانان‬ ‫حداکثر با حضور ‪ ۲۰‬نفر‬ ‫همداندرشرایط‬ ‫حضور اتحادیههــای‬ ‫اســتاندار هم‬ ‫همراه کردن صنوف‬ ‫سرپرست‬ ‫قرار گرفتناستان‬ ‫در این شهرستان‬ ‫سربسته‬ ‫بوده که بایــد با‬ ‫ـتان همدان بیان‬ ‫سطح شهر و بازار و‬ ‫گفت‪:‬باتوجهبه‬ ‫سمن خیرین ورزشی‬ ‫محدودیتهایــی مواجــه‬ ‫سخنگوی ستاد کرونا اسـ‬ ‫پیشبینیشــده در‬ ‫پروتکلها سرکشی در‬ ‫نظر بگیرنــد‪ .‬او‬ ‫ضرورت تشکیل‬ ‫محدودیتهای‬ ‫خیرین ورزشی با‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫تنها مشــاغل گروه‬ ‫نظارت بــر اجرای‬ ‫حــل فعالیــت در‬ ‫قرمز کرونایی‬ ‫با راهاندازی سمن‬ ‫ـق قرمز کرونایی‬ ‫ـمار بــرای تعطیلی م‬ ‫ــی فرمانداران و‬ ‫هایپیشبینیشده‬ ‫تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫ـمند برای رنگبندی قرمز در این کــرد‪ :‬در مناطـ‬ ‫میدان‬ ‫بازرســی از داخــل‬ ‫کرونا و افزایش شـ‬ ‫ـتفاده از ظرفیت‬ ‫ـبوکار مشــاغل‬ ‫هماینکباپروتکل‬ ‫طرح جامع هوشـ‬ ‫بودن اعتبارات با اسـ‬ ‫صعودی بیماری‬ ‫افــزود‪ :‬در‬ ‫فعالیت بوده و کسـ‬ ‫نشود‪ .‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫قرمز فاصله زیادی‬ ‫اجازه روند‬ ‫توجه به محدود‬ ‫شود‪.‬به گزارشایرنا‪،‬مهردادنادری یک مجاز به‬ ‫‪ ۱۵‬تــن چــوب‬ ‫زمینههای تکمیل‬ ‫شــود‪ .‬نــادری فر‬ ‫بیمارستانها داده‬ ‫کرونا برای شرایط‬ ‫استاناعمالمی‬ ‫ایــن خــودرو‪،‬‬ ‫گامهای موثــری در‬ ‫چهار باید تعطیل‬ ‫مراجعهکننده به‬ ‫ـده انتظامــی‬ ‫نباید به در ستاد ملی‬ ‫اجرای این پروتکلها‬ ‫اضطراری ستاد کرونا استان همدان گــروه ‪ ،۲‬ســه و‬ ‫خیریــن میتوان‬ ‫بیماران‬ ‫فرمانـ‬ ‫قاچاق و بدون مجوز‬ ‫ـت‪ .‬علــی جمــور در‬ ‫و اجتماعی نظیر‬ ‫کــه فرمانــداران‬ ‫وجود مسئولیت‬ ‫فر در نشست‬ ‫واحدهــای فرهنگی‬ ‫شــاهرخی بــا تاکید بــر این‬ ‫ـی ورزشــی برداشـ‬ ‫جنگلــی‬ ‫یــر از کشــف ‪۱۵‬‬ ‫مدیریت هوشمند‬ ‫اکتفا داریم بااین‬ ‫فرمانداران است‪.‬‬ ‫طرحهــای عمرانـ‬ ‫شهرســتان مال‬ ‫اضافــه کرد‪:‬‬ ‫اساس طرح جامع‬ ‫ارزش ان برابر نظر‬ ‫که بــه راهاندازی‬ ‫مسئوالن زیرمجموعه‬ ‫مذهبی و مراسم‬ ‫شهرستانی با محوریت و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬افرادی‬ ‫قانونی کــه‬ ‫ـم بیان کرد‪ :‬بر‬ ‫مساجد‪ ،‬مراسم‬ ‫گزارشهای دریافتی از‬ ‫جنگلــی قاچــاق از‬ ‫را تعطیل با ستاد‬ ‫سه دسته زرد‪ ،‬نارنجی و قرمز نمازهای جمعه‪،‬‬ ‫گفتوگو با ایســنا‪،‬‬ ‫بر تعطیلی مراسـ‬ ‫ـک میلیــارد ریال‬ ‫تــن چوب‬ ‫ـوزه اســیبهای‬ ‫ـت‪ .‬مدیــرکل دفتر‬ ‫ـداران کارهای جــاری‬ ‫همدان گفت‪ :‬عالوه‬ ‫وضعیت شهرها به‬ ‫ـن و نیــز ســمن حـ‬ ‫کارشناســان یـ‬ ‫کامل تعطیل اسـ‬ ‫کامیون توســط‬ ‫ــد گفــت‪ :‬فرمانـ‬ ‫ـا در کنار اســتاندار‬ ‫جلساتنبایداز‪ ۱۵‬نفر‬ ‫ـمن ورزشــی خیریـ‬ ‫فعالیتهــا بــه پنــج بخــش ادارات‪ ،‬ایینــی بهطــور‬ ‫یــک دســتگاه‬ ‫کنن‬ ‫کشــف و یــک‬ ‫مند باشــند اداره‬ ‫ادامــه داد‪ :‬ورود‬ ‫مهمتریــن کار انهـ‬ ‫سـ‬ ‫محمدباقر سلگی‬ ‫حداکثرشمار افراددر‬ ‫بــراورد شــده‬ ‫شهرســتان عالقه‬ ‫و حوزههــا و‬ ‫اســتانداری همدان‬ ‫اینک‬ ‫ـس اگاهــی ایــن‬ ‫فرهنگی‬ ‫هم‬ ‫ـه‬ ‫ایینی‪،‬‬ ‫ـی‪،‬‬ ‫اجتماعــی بانــوان در‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫تناقض‬ ‫چرا‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫امور اجتماعی‬ ‫و بازرگانی‪ ،‬اموز‬ ‫ویــروس کرونا با‬ ‫کننــد‬ ‫مامــوران پلیـ‬ ‫توجه داشت که‬ ‫خصوصباتشکیل‬ ‫خواهد کرد‪ .‬سرپرست‬ ‫استانها به حوزه‬ ‫جــاری‪ ،‬خدماتی‬ ‫مدیریــت اپیدمــی‬ ‫کند همچنین باید‬ ‫متهم در این‬ ‫شخصی با پالک سایر‬ ‫از انها حمایت‬ ‫ـر داد‪ .‬ســرهنگ‬ ‫ـت‪ .‬او اضافــه کرد‪:‬‬ ‫سردرگمی و ایجاد ت‬ ‫کار انتخابــات‬ ‫اضافــه کرد‪ :‬تجاوز‬ ‫ورزش و جوانان‬ ‫شهرســتان خبـ‬ ‫خودروهای‬ ‫ـی شــد‪ .‬فرمانده‬ ‫ـداباد افــزود‪ :‬در‬ ‫شــده اسـ‬ ‫ممنوع بوده همچنین‬ ‫نیروهــا اســت‪ .‬او‬ ‫حرف و عمل سبب‬ ‫ـل مرجــع قضایـ‬ ‫ـان شهرســتان اسـ‬ ‫سلگی در گفتوگو‬ ‫پروتکلهای و اجتماعــی‪ ،‬تقسیم محدودیتهای مرتبط‪ ،‬اســتحفاظی اســتان همدان‬ ‫ـایکار اوردن همــه‬ ‫شــده دوگانگی در‬ ‫پرونــده تحویـ‬ ‫اداره ورزش و جوانـ‬ ‫کرد‪:‬برخوردقاطعانه‬ ‫محمدباقر‬ ‫شش سمن و تشکل‬ ‫پـ‬ ‫کرونایــی پیشبینی‬ ‫ـرای خودروهای‬ ‫مردم بــرای رعایت‬ ‫وضعیت ســهگانه و نوع‬ ‫ــت‪ :‬در راســتای‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫شهرستانمالیربیان‬ ‫ـتانی‬ ‫ـداباد‬ ‫ـای‬ ‫ذهنیت منفــی در‬ ‫ســیج اظهار داش‬ ‫ـر شــهر تعییــن و‬ ‫ـد محدودیتهـ‬ ‫تردد بین شهرسـ‬ ‫در شهرســتان اسـ‬ ‫اظهار داشت‪ :‬امار و‬ ‫قاچاق‪ ،‬انتظامی‬ ‫ــده گرفته شــود‬ ‫بــا خبرگزاری ب‬ ‫ـد بیمــاری در هـ‬ ‫نبایـ‬ ‫ممنوعیت‬ ‫قاچاق و غیرمجاز‬ ‫حال حاضر‬ ‫ـیبهای اجتماعی‪،‬‬ ‫تردد خودروهای‬ ‫شود‪ .‬شــاهرخی‬ ‫ــز کرونایــی نادی‬ ‫متناســب بــا رونـ‬ ‫ورود انواع کاالی‬ ‫ورود انواع کاالی‬ ‫شده است‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫زمینههایی چون اسـ‬ ‫ـت بهداشتی می‬ ‫ـرای شــرایط قرم‬ ‫پلیس مالیر با‬ ‫ـا‬ ‫ساعتهبهداشتی‬ ‫بنابراین بــا توجه بهقرار داشــتن بومی اعمال‬ ‫مردمنهــاد در‬ ‫ـی بایــد در رعایـ‬ ‫عنوانیکیاز منابع‬ ‫‪ ...‬دارای فعالیت‬ ‫بـ‬ ‫مجــاز بــه تائید‬ ‫شلوغیمراکز‪۱۶‬‬ ‫برخورد قاطعانه بـ اقتصادی پلیس اگاهی‬ ‫اعمــال میشــود‬ ‫ســتگاههای دولتـ‬ ‫پهلوانی‪ ،‬مذهبی و‬ ‫چوبهایجنگلیبه‬ ‫ـتثنای خودروهــای‬ ‫اطالعاتیمبنیبر‬ ‫ماموران مبارزه با جرائم‬ ‫همچنیــن د‬ ‫از ازدحــام در این‬ ‫فرهنگی‪ ،‬خیریه‪،‬‬ ‫وضعیت قرمز‪ ،‬محدودیتها بر شــخصی بهاسـ‬ ‫شهرستان ازجمله‬ ‫بــه ســایر اماکن‬ ‫بهصورتویژهدر‬ ‫ـک مورد ســمن در‬ ‫صبح در سطح شهر‬ ‫ـه بــرای پیگیــری‬ ‫بهداشــتی نســبت‬ ‫استان همدان در‬ ‫ثروتملی کشور‬ ‫بازرسی حرم اباد‬ ‫ـاره بــه فعالیــت یـ‬ ‫ساعت‪ ۲۲‬تا سه‬ ‫ادامه رســیده اســت کـ‬ ‫شــیوهنامههای‬ ‫طبیعیمهمو‬ ‫گذاشتن فضای مناسب‬ ‫مستقر در ایست و‬ ‫هســتند‪ .‬او بــا اشـ‬ ‫رنگبندی اعمال میشود‪ .‬مدیرکل فرمانداری‪ ،‬از‬ ‫جرائماقتصادیپلیس‬ ‫گــی در روســتای‬ ‫ســتاندار همدان‬ ‫مواصالتی منتهی‬ ‫جریمه میشوند‪.‬‬ ‫امادگی برای در اختیار‬ ‫اساس این نوع‬ ‫عــی و فرهن‬ ‫پیشــرو باشــند‪ .‬ا‬ ‫کار مامورانمبارزهبا‬ ‫مــدان گفت‪ :‬در‬ ‫کنترل محورهای‬ ‫بوده و متخلفان‬ ‫کرد‪ :‬شــاهد تجمع‬ ‫پیشــگام و‬ ‫انگاری ویروس مراکز‬ ‫مشکوک دستور‬ ‫اجتماعی اســتانداری ه‬ ‫مالیــر حین‬ ‫حــوزه اســیبهای اجتما روســتاهای اســداباد فاقد‬ ‫ممنوع‬ ‫ـود دارد‪ .‬او بیــان‬ ‫مشکالت کنونی عادی‬ ‫دستگاه کامیون‬ ‫شهرستانقراردارد‪.‬‬ ‫امور‬ ‫های‬ ‫دفتر‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ـتگاه‬ ‫ـ‬ ‫ـر‬ ‫ف‬ ‫گ‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫یک‬ ‫بزرگ‬ ‫ـتان‬ ‫ـ‬ ‫و‬ ‫از‬ ‫س‬ ‫مناطــق تفریحــی‬ ‫نیمی از کارکنان د‬ ‫داد‪ :‬یکی‬ ‫به شهرستان‪ ،‬به‬ ‫گذرکجین شهرسـ‬ ‫موج اطالعرسانی‪ ،‬و‬ ‫ـد‪ .‬او اگاهی‬ ‫که در همین راستا‬ ‫برخــی از افــراد در‬ ‫مناطق قرمز حضور‬ ‫ـی متوقــف کردنـ‬ ‫باید با شکلگیری‬ ‫های مردمی هستند‬ ‫روشهای و دورهمــی‬ ‫ان را بــرای بررسـ‬ ‫کرونا است که‬ ‫بلوار ارم هســتیم که‬ ‫ســمن و تشــکل‬ ‫سعی داریم با رایزنی‬ ‫شــده و‬ ‫تبلیغی و دیگــر‬ ‫ازجمله گنجنامه و‬ ‫طی برنامهریزیها‬ ‫ـدازی کارناوالهای‬ ‫حساس کرد‪ .‬توریســتی‬ ‫در ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫راهانـ‬ ‫ســتان طرح «هر‬ ‫نسبت به این موضوع‬ ‫روســتاهای شهر‬ ‫ابتکاری مردم را‬ ‫حمایت اداره کل در‬ ‫جمور خاطرنشــان‬ ‫و‬ ‫ـمن» را عملی کنیم‪.‬‬ ‫روســتا‪ ،‬یک سـ‬ ‫در تالش هستیم‬ ‫خـــبر‬ ‫ــتا‪ ،‬یک ســمن»‬ ‫در طرح «هر روس‬ ‫هــزار و ‪۷۹۶‬‬ ‫خیراندیــش بابیان‬ ‫زمینه اجتماعی با‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫مبلــغ چهــار‬ ‫ـتان شــده اســت‪.‬‬ ‫توانمند و فعال در‬ ‫کرونا در اسـ‬ ‫ـال عقــد قــرارداد‬ ‫کرونا از ‪ ۲۱‬بهمنماه‬ ‫با شناسایی افراد‬ ‫کردن مسیر برای‬ ‫ایام نــوروز همه‬ ‫تا‬ ‫میلیــارد ریـ‬ ‫عملیات واکسیناسیون‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫اموزشی و نیز مشخص‬ ‫ـان بــه اینکه در‬ ‫مدیــرکل‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ـده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بودند‪ ،‬اینکه‬ ‫خیراندیــش بابیـ‬ ‫ارائه کالسهای‬ ‫نسبت به راهاندازی‬ ‫و پرداخت‬ ‫در همدان اغازشـ‬ ‫ـورت نوبتی فعــال‬ ‫دیگــران انتقال‬ ‫اجتماعی اســتان همدان‬ ‫هر روستا انها را‬ ‫ســال گذشــته‬ ‫و ویــروس را بــه‬ ‫بهداشــتی بهصـ‬ ‫هــار داشــت‪ :‬در‬ ‫اولویت اعالمشده از‬ ‫تشکیل ســمن در‬ ‫رفاه‬ ‫تاســیس کمک و‬ ‫بیماران مراکــز‬ ‫ـم در صورت بروز‬ ‫بیمــاری هســتند‬ ‫توصیفیــان اظ‬ ‫اساس‬ ‫هــزار و ‪۱۷۳‬‬ ‫ـاد بــا اخــذ مجــوز‬ ‫منظور شناســایی‬ ‫شهرستان همدان گفت‪:‬‬ ‫گفــت‪۲۵ :‬‬ ‫تســهیالت اشــتغال‬ ‫تاکیــد کرد‪ :‬از مردم تقاضا داریـ سرماخوردگی تیمهای بهداشتی بر بیمارستانها حاضرشده‬ ‫ـمنهای مردمنهـ‬ ‫دهند بیــان کرد‪ :‬به‬ ‫جوانانشهرستان‬ ‫رئیس مرکز بهداشت‬ ‫سـ‬ ‫پرداخت‬ ‫کرونا و پیشــگیری‬ ‫گذشــته در بخش‬ ‫بهصورت می‬ ‫وزارت بهداشت در‬ ‫ســی و شــبیه به‬ ‫سرپرستادارهورزشو‬ ‫نخســت ابتــال بــه‬ ‫شــغل سال‬ ‫هرگونه عالئم تنف‬ ‫ـتایی استان همدان‬ ‫مراکز ‪ ۱۶‬ساعته‬ ‫تزریق میکنند‪.‬‬ ‫کنند‪ .‬سوی‬ ‫حمایت کنیم‪.‬‬ ‫شدن ردههای سنی‬ ‫در‬ ‫هدف‬ ‫مراجعه‬ ‫ـل‬ ‫کرونا‬ ‫پایدار روسـ‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫مرا‬ ‫ـریع‬ ‫های‬ ‫ـن‬ ‫ـریع‬ ‫در‬ ‫غربالگری کرونا‬ ‫غیــر مســکن ایـ‬ ‫عــه‪ ،‬تســت سـ‬ ‫واکسن را برای گروه‬ ‫بر ضرورت فعال‬ ‫تســت سـ‬ ‫احمد توصیفیان‬ ‫مراکز ‪ ۱۶‬ساعته‬ ‫ـور را بــه دســت‬ ‫ویــروس در جام‬ ‫مســکن و‬ ‫ــد بیشازپیــش‬ ‫ســداباد در ادامه‬ ‫ـته شــاهد و‬ ‫کردو گفت‪:‬در حال‬ ‫ســالمت به‬ ‫رتبــه برتــر کشـ‬ ‫انجام میشود‪.‬‬ ‫اینکــه مــردم بای‬ ‫محمد از گــردش‬ ‫ا‬ ‫از روزهای گذشـ‬ ‫ایجادشده که این رقم‬ ‫اینشهرستانتاکید‬ ‫خدمــات جامــع‬ ‫رایگان‬ ‫او بــا تاکیــد بــر‬ ‫شــاره بــه اینکــه‬ ‫خبرنــگاران جوان‪،‬‬ ‫رتبــه وزیر تعاون‪،‬‬ ‫رعایت کنند بیان کرد‪:‬‬ ‫تیمبسکتبالدر‬ ‫استان‬ ‫در همــه مراکــز‬ ‫هیئتورزشیبوده که‬ ‫بهداشت او بــا ا‬ ‫به مراکز درمانی‬ ‫گزارش باشــگاه‬ ‫درنتیجه کســب این‬ ‫نــون کرونــا‬ ‫های بهداشتی را‬ ‫پیشبینیشــده‬ ‫بیماران تنفسی‬ ‫اسداباددارای‪۳۰‬‬ ‫شد‪ .‬رئیس مرکز‬ ‫به‬ ‫ایرنا اورد کــه‬ ‫ــای گذشــته تاک‬ ‫نامه‬ ‫تعهد‬ ‫ـتاندار همــدان و اداره‬ ‫موج‬ ‫مراجعه‬ ‫شیوه‬ ‫از‬ ‫شهرستان‬ ‫انجام‬ ‫بیش‬ ‫ـروز‬ ‫کبدی‬ ‫افزایش‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫گفــت‪ :‬از ماهه‬ ‫دیدوبازدیدهای‬ ‫بهصورت رایگان‬ ‫انگاری شــرایط زمینه‬ ‫در گفتوگــو با‬ ‫حاضر‬ ‫اینده نزدیک هیئت‬ ‫ـاه اجتماعی از اسـ‬ ‫اینکه نتیجه تست‬ ‫خیراندیــش‬ ‫ــتیم یاداور شد‪:‬‬ ‫احمــد توصیفیان‬ ‫خدمات جامع‬ ‫هرگونــه عــادی‬ ‫های انجامشده در‬ ‫سال کار و رفـ‬ ‫همدان با اشاره به‬ ‫است‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫و غربالگری هس‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫کرونا در همه مراکز‬ ‫با پیگیری‬ ‫بــه اســتان و‬ ‫ثبتشده اســتان در‬ ‫را فراهم میکند‪.‬‬ ‫افرادی شهرستان‬ ‫متبوع قدردانی کرده‬ ‫نیم ســاعت اعالم‬ ‫تست سریع‬ ‫ورود مســافران‬ ‫جدیدی از بیماری‬ ‫راهاندازیمیشود‪.‬‬ ‫ــاره به اشــتغال‬ ‫ـتایی بــرای همــه‬ ‫پــس از گذشــت‬ ‫هــزار و کل‬ ‫همــکاری خوب‬ ‫ایــام نــوروز‪،‬‬ ‫با اش‬ ‫شهرستاننیز‬ ‫بدتر شدن شرایط‬ ‫ســریع کرونــا‬ ‫ــال گذشــته ‪۱۴‬‬ ‫ســالمت شــهری و روسـ‬ ‫تســهیالت کرونــا بــا‬ ‫موقع شناسایی‬ ‫خانوادگی سبب‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬س‬ ‫ارتبــاط بودهاند‬ ‫تامین در بخــش‬ ‫بیمارانی که به‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫دورهمیهای‬ ‫مبتالبــه کرونا در‬ ‫‪۹۹‬‬ ‫میشــود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بــار نزد ســازمان‬ ‫عامل مبلغ هــزار و‬ ‫بیشــتری دارند‪.‬‬ ‫کــه با بیمــاران‬ ‫غارعلیصدر ‪۸۵‬‬ ‫نفــر بــرای اولین‬ ‫برخــی از بیماران‬ ‫عشایر بانکهــای‬ ‫احتمــال بهبودی‬ ‫ـت اعــالم کــرد‪:‬‬ ‫‪۴۵۴‬‬ ‫با تاکید بر اینکه‬ ‫و کنترل شــوند‬ ‫بیمه روستاییان و‬ ‫پرداختشــده اسـ‬ ‫بازدید از‬ ‫انجــام شــد او‬ ‫ندارند‪ ،‬اما ناقل‬ ‫اجتماعی و صندوق‬ ‫تعداد تســهیالت‬ ‫تابستانسال گذشته‬ ‫هیچگونه عالمتی‬ ‫درصد کاهش یافت‬ ‫عنوان کرد‪ :‬برای این‬ ‫تسهیالت کرونااز‬ ‫مبتالبه کرونا‬ ‫بیمهشــدهاند‪ .‬او‬ ‫میلیارد پرداخت‬ ‫معرفیشــده برای‬ ‫‪ ۷۴‬هــزار و ‪۴۳۸‬‬ ‫میزان طرحهای‬ ‫گــزارش‬ ‫علیصدر گفت‪ :‬بازدید از‬ ‫ـتغال ایجادشــده‬ ‫اغاز شــد که‬ ‫ـزار و ‪ ۸۸۳‬طرح‬ ‫شرایط مرگومیر نیز‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫اشـ‬ ‫شرکت سیاحتی‬ ‫تســهیالت ‪ ۱۳‬هـ‬ ‫متاسفانه در این‬ ‫ـرمایهگذاری توســط‬ ‫مدیرعامل‬ ‫سال ‪ ۹۸‬به دلیل‬ ‫دریافــت این‬ ‫با مییابد و‬ ‫مدیرکلتعاون‪،‬‬ ‫تاکید کــرد‪ :‬از مردم‬ ‫ریــال سـ‬ ‫گذشته نسبت به‬ ‫اعتبــارات تملک‬ ‫رعایت کنند‪ ،‬چراکه‬ ‫میلیاردتومانبود‪.‬‬ ‫خواهــد یافــت‪ .‬او‬ ‫علیصدر در سال‬ ‫بانکــی بهغیراز‬ ‫کاهشیافته اســت‪ .‬به‬ ‫بهمبلغ‪۱۹۷‬‬ ‫ـتی را بیشازپیش‬ ‫غار‬ ‫و تســهیالت‬ ‫ویروس افزایــش‬ ‫همدان با اشــاره به‬ ‫گــزاری هرگونــه‬ ‫کــه نســبت بــه‬ ‫ـکوک بهداشـ‬ ‫کرونا ‪ ۸۵‬درصد‬ ‫خواســتاریم از بر‬ ‫اجتماعی اســتان‬ ‫جدید کرونــا گردش‬ ‫انجامشــده اســت‬ ‫ـده با عالئم مشـ‬ ‫شــیوع ویروس‬ ‫سه دهه از تشکیل‬ ‫شــریف اســتان‬ ‫توسعه کار و رفــاه‬ ‫ـدن ویروسهای‬ ‫پایــدار روســتایی‬ ‫داراییهــا‬ ‫میهمانی خانوادگی‬ ‫ـوارد مراجعه شـ‬ ‫مهدی مجیدی افزود‪:‬‬ ‫ابتــالی افرادی‬ ‫بینیشده در سند‬ ‫شــبانهروز امـ‬ ‫تســهیالت اشــتغال‬ ‫علوم تعــداد مـ‬ ‫حتی‬ ‫ـکان‬ ‫میهمانی‪،‬‬ ‫ایرنا‪،‬‬ ‫این‬ ‫پیش‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫ـدی بــاال رفته کــه‬ ‫دهد‪ .‬پرداخــت‬ ‫گزارش‬ ‫به بیمارســتانها‬ ‫و در حال حاضر‬ ‫ســرمایهگذاری‬ ‫دورهمی و‬ ‫درمــان دانشــگاه‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬اعتبار‬ ‫جدید شــیوع کرونا را‬ ‫علیصدر میگذرد‬ ‫ـه بیماری کرونا‬ ‫تاکنون بــه حـ‬ ‫باالســت‪ .‬معــاون‬ ‫تحقق را نشان می‬ ‫ـاون بهداشــت و‬ ‫در سال گذشته‪،‬‬ ‫تــا بتوانیم موج‬ ‫شرکت سیاحتی‬ ‫بیش از شــش بـ‬ ‫عبــور کــرده کــه‬ ‫نمیزننــد بســیار‬ ‫به دلیل تعطیلی‬ ‫معـ‬ ‫ـتغال ‪ ۱۳۶‬درصد‬ ‫ـتان همدان‬ ‫ابتالی بپرهیزنــد‬ ‫ـتان ‪ ۴۴۱‬میلیــارد‬ ‫ـر ورود و خروج‬ ‫از مــرز ‪ 600‬نفــر‬ ‫از واکسیناســیون‬ ‫نفر نیرو دارد که‬ ‫کــه ماســک‬ ‫اشـ‬ ‫رفاه اجتماعی اسـ‬ ‫تــه بــه ایــن اسـ‬ ‫ـم‪ ،‬در حــال حاضـ‬ ‫ـت‪ :‬با باال رفتــن‬ ‫های گذشــته‬ ‫مجموعه بیش از ‪۲۰۰‬‬ ‫شهرســتانها در‬ ‫پزشــکی همدان‬ ‫ـرکل تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫زیادی از نیروها از‬ ‫تخصیصیاف‬ ‫مدیریــت کنیـ‬ ‫ـتی دانشــگاه گفـ‬ ‫جانبــازان‪ ،‬گروه‬ ‫ـوده اســت و اغلب‬ ‫ـتان ‪ ۴۷۹‬میلیارد‬ ‫ممنوع شده است‪.‬‬ ‫مدیـ‬ ‫درامدهای شرکت تعداد‬ ‫تســهیالت روســتایی‬ ‫توصیه بهداشـ‬ ‫ـت تختهــای‬ ‫از کادر درمــان‪،‬‬ ‫بیســابقه بـ‬ ‫ـوده که عملکرد اسـ‬ ‫غیربومی به استان‬ ‫ـروس کرونــا‪ ،‬ظرفیـ‬ ‫ـوص پرداخــت‬ ‫هــزار نفــر‬ ‫قــرار دارنــد‪ .‬او‬ ‫غار و کاهش‬ ‫اظهار داشت‪ :‬در سال‬ ‫بیماری کرونا خبر‬ ‫پنج تومــان بـ‬ ‫ـش پالکهای‬ ‫بیشــتر از ســهم‬ ‫در خصـ‬ ‫قرمــز و نارنجــی‬ ‫مــردم بــه ویـ‬ ‫های خاص علیه‬ ‫استفاده میکنند‪ .‬او‬ ‫تخصیصی استان در‬ ‫یعنــی ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫مراقبتهــا کاهـ‬ ‫کرمی شــرایط‬ ‫ـتاریم از هرگونــه‬ ‫پرخطر و گروه‬ ‫بیمه بیکاری‬ ‫داشت‪ :‬سهمیه‬ ‫تومــان بــوده‬ ‫تخفیفات قابلتوجهی‬ ‫ـتانی کــم و کیفیــت‬ ‫پرس؛ دکتر منوچهر‬ ‫شــهروندان خواسـ‬ ‫جذبشده است‪.‬‬ ‫اظهار‬ ‫ـزار و ‪ ۴۱۷‬میلیارد‬ ‫های بیمارسـ‬ ‫رویکردهای کلی‬ ‫داد‪.‬به گزارش همدان‬ ‫ـیار کــرد‪ :‬از‬ ‫بینیشده محقق و‬ ‫ـه مبلغ چهــار هـ‬ ‫بپرهیزنــد و پروتکل‬ ‫‪ ۹۹‬با توجه به‬ ‫مجموعه داده شــد و‬ ‫در شــرایط بسـ‬ ‫تاکنون پیش‬ ‫ـ‬ ‫مــد غیرضــروری‬ ‫اینکه در حال حاضر‬ ‫ـد به بهرهبرداران‬ ‫مرحلــه و ب تخصیص دادهشده که‬ ‫متاسفانه رفتوا‬ ‫حــدود ‪ ۹۰‬درصـ‬ ‫بــا بیــان‬ ‫ســافر بــه ‪ ۸۰‬هزار‬ ‫ریال به اســتان‬ ‫دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ـدگان از ‪ ۵۵۰‬هزار م‬ ‫سخت کرونایی قرار‬ ‫عــداد بازدیدکننـ‬ ‫شرکت علیصدر عنوان‬ ‫ت‬ ‫یافت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫گــزارش‬ ‫مسافر کاهش‬ ‫میلیارد ریال از غار‬ ‫کشتارگاهها‪ ،‬مجموعا‬ ‫‪@ruyda diran‬‬ ‫گذشته بیش از ‪۳۰‬‬ ‫رصد شــبانهروزی‬ ‫کرد‪ :‬در سالهای‬ ‫پنج میلیارد ریال‬ ‫های بود که با‬ ‫برای متخلفان صادر‬ ‫که در سال ‪ ۹۹‬به‬ ‫بیان کرد‪ :‬اکیپ‬ ‫ریال جریمه نقدی‬ ‫‪@ruyda diran‬‬ ‫درامد کسب میشد‬ ‫انجام شد‪ .‬جودکی‬ ‫‪ ۵۸‬میلیارد‬ ‫مجموعه ســیاحتی‬ ‫استان همدان در‬ ‫‪ ۹۹‬انتظامی‬ ‫در سطح استان‬ ‫اینکه‬ ‫تعزیرات حکومتی‬ ‫به‬ ‫یافت‪ .‬او با اشــاره‬ ‫گفت‪ :‬از ‪ ۱۶‬اسفند‬ ‫ـترک با تمام توان‬ ‫شد‪ .‬مدیرکل‬ ‫ـور اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫کاهش‬ ‫طریق پل ارتباطی ما‬ ‫گشــتهای مشـ‬ ‫فروشان صادر شد‪ .‬او‬ ‫‪@ruyda diran‬‬ ‫حفظ و دســت ســود‬ ‫ـن مجموعــه کشـ‬ ‫هم استانیها از‬ ‫تعداد یک هزار و صد‬ ‫ــدان از مرغ‬ ‫علیصــدر بزرگتریـ‬ ‫کردند تا ارامش بازار‬ ‫ادامه گفت‪:‬‬ ‫ـرکت بــه ‪ ۱۵‬هــزار‬ ‫حکومتی اســتان هم‬ ‫فــن گویای ‪۱۲۴‬‬ ‫فروردین امسال‬ ‫‪@ruyda diran‬‬ ‫شــت تــالش‬ ‫ـداد ‪ ۱۱۰۸‬واحد‬ ‫افتخــار شـ‬ ‫اداره کل‪ ،‬تل‬ ‫تعزیرات لغایت ‪۱۷‬‬ ‫مدیرکل تعزیرات‬ ‫ـود‪ .‬او گفت‪ :‬تعـ‬ ‫ـط ‪ ۱۳۶‬اکیپ گ‬ ‫در ســالهای غیرکرونایــی وضعیت تغییــر کرده و‬ ‫از شروع طرح به‬ ‫بازرسی و تلفــن ‪ ۳۲۵۲۳۴۴۲‬تجارت‪ ،‬سامانه پیامکی‬ ‫جویــان کوتاه شـ‬ ‫واحد صنفی توسـ‬ ‫‪ ۲۶۹‬فقره پرونده‬ ‫و هشــت‬ ‫غار بــود اما امروز‬ ‫اکیپ گشت مشترک‬ ‫تعزیراتحکومتی‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫ورود‬ ‫بازدیدکننــده‬ ‫ازدحام جمعیت‬ ‫بازرسیشدند‪.‬مدیرکل‬ ‫صنفی توسط ‪۱۳۶‬‬ ‫شدند سازمان‬ ‫خود را ثبت کنند‪.‬‬ ‫همدان خبر داد‪.‬‬ ‫ریزی کنیــم کــه از‬ ‫حکومتی احضار‬ ‫میتوانند شکایت‬ ‫داریوش مشترک‬ ‫ایــن بازرســیها‬ ‫حکومتی استان‬ ‫ـد طــوری برنامه‬ ‫متخلف به تعزیرات‬ ‫‪۳۰۰۰۰۰۱۳۵‬‬ ‫در ادامــه گفــت‪:‬‬ ‫ســال گذشــته که‬ ‫خبرنگاران جوان‪،‬‬ ‫بایـ‬ ‫مربوط به بازار مرغ‬ ‫نــاف‪۲۶۹ ،‬‬ ‫اســتان همــدان‬ ‫مجیدی بیان کرد‪ :‬از‬ ‫گزارش باشــگاه‬ ‫مــت‪ ،‬اتــاق اص‬ ‫از این بازرسیها‬ ‫به‬ ‫طرح‬ ‫ـود‪.‬‬ ‫جلوگیری شـ‬ ‫پرونده از شــروع‬ ‫هزینه مسافر در‬ ‫ـکاری ســازمان ص‬ ‫حجم باالیی‬ ‫بهداشتی اعالم شد‪،‬‬ ‫ورود ‪ ۲۶۹‬فقره‬ ‫داد بــا همـ‬ ‫شــکی و نیــروی‬ ‫جودکی از‬ ‫دستورالعملهای‬ ‫ـتان همــدان خبــر‬ ‫شــگاه علــوم پز‬ ‫خردادماه حدود‬ ‫ـرات حکومتــی اسـ‬ ‫دامپزشــکی‪ ،‬دان‬ ‫بهعنوان نمونه در‬ ‫غار افزایش یافت و‬ ‫بــه تعزیـ‬ ‫جریمه نقدی بــه بازار‬ ‫هزینه شد تا سرانجام‬ ‫‪ ۵۸‬میلیــارد ریــال‬ ‫تومان برای ماســک‬ ‫و گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫ماسکراهاندازیشد‪.‬‬ ‫کارگاهتولید‬ ‫رونا در همدان‬ ‫خیز مجدد ک‬ ‫‪03‬‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫رئیس سازمان انرژی اتمی با تشریح دستاوردهایی که قرار است بیستم فروردین در مراسم روز ملی فناوری هسته ای رونمایی شود‪ ،‬گفت‪ :‬امروز ظرفیت غنی سازی ایران‬ ‫‪02‬‬ ‫سیاست‬ ‫به ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬سو رسیده است و ‪ ۵۷‬کیلوگرم اورانیوم ‪ ۲۰‬درصد داریم‬ ‫‪ ۹‬شهرستان استان در وضعیت قرمز‬ ‫قرار دارند‬ ‫‪02‬‬ ‫تنچوبجنگلی‬ ‫کشف‪۱۵‬‬ ‫قاچاق در مالیر‬ ‫تست سریع‬ ‫کرونا در مراکز ‪ ۱۶‬س‬ ‫سیناسیون بیش از‬ ‫واک‬ ‫اعته رایگان است‬ ‫نفر از گروههای‬ ‫‪ ۶‬هزار‬ ‫متخلفان بازار‬ ‫مرغ ‪ ۵۸‬میلیارد‬ ‫از ‪ ۲۵‬هزار شغل‬ ‫ایجاد بیش‬ ‫در سال گذشته‬ ‫پرخطر همدانی‬ ‫ریال جریمه شدند‬ ‫صفحه اخر‬ ‫تست سریع کرونا‬ ‫در مراکز ‪ ۱۶‬ساعته‬ ‫رایگان است‬ ‫‪08‬‬ ‫هزار راه نرفته دولت‬ ‫در مدیریت فضای مجازی‬ ‫راز عجله در پخش یک سریال؛‬ ‫منافع ملی برای گاندوسازان چه اهمیتی دارد؟‬ ‫‪۱۰‬روز پــس از اغــاز پخــش یــک ســریال‪،‬‬ ‫جامعــه‪ ،‬بــه ویــژه طبقــه متوســط عمــا از‬ ‫وزیرامــور خارجــه از اول تــا اخــر ان را دروغ‬ ‫مخاطبان صداوسیما خارج شده اند‪ ،‬پرسش‬ ‫جناب اقای رمضانعلی معتمدی‬ ‫و افتــرا خوانــد و تهیه کننــده «گانــدو» ان را‬ ‫اینجاســت کــه این ســریال کــدام قشــر را به‬ ‫مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان‬ ‫واقعیت؛ اما چه کسی صادق است؟منافع‬ ‫عنوان مخاطب هدفگیری کرده است؟‬ ‫ملی برای سازندگان این سریال و صداوسیما‬ ‫بــه نظــر می رســد مخاطــب نخســت‬ ‫درگذشت برادر ارجمندتان‪ ،‬مرحوم عباسعلی معتمدی را تسلیت گفته‪ ،‬برای ان فقید سعید‪ ،‬رحمت و مغفرت‬ ‫برنامه را‬ ‫کــه ظاهرا فقط وظیفه پخــش‬ ‫ ها‪ ،‬همــان طیف همــراه با‬ ‫ـریال‬ ‫ذیلسـ‬ ‫پروژهن گونــه‬ ‫ای‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫دارد‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫البرز‬ ‫استان‬ ‫ای‬ ‫جاده‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫و‬ ‫راهداری‬ ‫ادارهاینکل‬ ‫و برای جنابعالی و بازماندگان داغدار صبر و شکیبایی ارزومندم‪.‬‬ ‫برعهده دارد‪،‬اهمیتی دارد؟‬ ‫ســازندگان اســت کــه بــا این گونه ســریال ها‬ ‫شده و به شرح مشخصات‪ ،‬اطالعات و جزئیات مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده‬ ‫اساس شرایط ذکر‬ ‫امیر اکبری‪ -‬روزنامه رویداد امروز‬ ‫بــه گــزارش ایرناپــاس‪ ،‬صداوســیما در‬ ‫تغذیــه شــده و بــرای مخالفــت بــا طیــف‬ ‫صالحیت واگذار نماید‪.‬‬ ‫پیمانکاران‬ ‫عمومی‬ ‫واجدــو بــه‬ ‫ـاش کــرده ول‬ ‫ـالیانبهاخیــر همــواره تـ‬ ‫سـ‬ ‫اعتدالگــرا کــه دولــت را در دســت دارد‪،‬‬ ‫قیمــت فقــر تولیــد در روزهای عــادی‪ ،‬نوروز‬ ‫یشــود؛ به ویــژه که در این طیف‬ ‫تحریک م ‬ ‫مبلغتضمین‬ ‫پیشنهادات‬ ‫توضیحات‬ ‫مدت‬ ‫شماره مزایده‬ ‫(ریال)‬ ‫ـرایمزایده‬ ‫موضوع‬ ‫مبلغببیند اما‬ ‫مخاطبانش تــدارک‬ ‫پررونقــی بـ‬ ‫تریبون دار و‪ ...‬نیز وجود دارد‬ ‫اعتبارمسئول و‬ ‫مدت افراد‬ ‫همکاران ارجمند‬ ‫(ریال)‬ ‫امســال همیــن دســتاورد هــم محقــق نشــد‬ ‫و با این روش می توان فشار را بر دولتمردانی‬ ‫سرکار خانم زهرا حسینی ‪ ،‬سرکار خانم مریم حسینی‬ ‫و بــه نظــر نــوروز ‪ ۱۴۰۰‬از منظــر کــم و کیف‬ ‫که برای مذاکره و رفع تحریم تالش می کنند‪،‬‬ ‫مزایده‬ ‫مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و از پروردگار مهربان برای ان فقید سعید‪ ،‬رحمت و مغفرت و برای‬ ‫ـترک‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫ـیون‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫کمی‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫نش‬ ‫ـرای‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ ا‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫فضاسازی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫قاعدتا‬ ‫ شد‪،‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫موکول‬ ‫ف ترین کارنامه ها را در‬ ‫تجدیدضعی‬ ‫تولید‪ ،‬یکی از‬ ‫افزایش داد‪.‬‬ ‫واگذاری ‪،‬نگهداری و‬ ‫است‪.‬‬ ‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫تردیدهای‬ ‫برجام‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫نبود‬ ‫ پذیر‬ ‫ن‬ ‫امکا‬ ‫ـات‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫انتخا‬ ‫در‬ ‫ان‬ ‫نحوه مشاهده مراجعه‬ ‫سال های اخیر داشت‪.‬‬ ‫مخاطــب دوم نیــز خــود مســئوالن‬ ‫بازماندگانداغدارصبروشکیباییارزومندیم‪.‬‬ ‫بهره برداری از چهار‬ ‫بخش‬ ‫‪36‬ماهدرمدت به‬ ‫مزایده‪/‬انتخابحتی‬ ‫وزیر امور خارجه‬ ‫روزهایی که‬ ‫‪ 5099004224000008‬شاید‬ ‫گاندوسازان را تامین نمی کرد‪.‬‬ ‫تابلویگاندو ‪ 30,750,720,000‬هدف‬ ‫پخش‬ ‫‪ 1‬راز عجله در‬ ‫ماهـی و سیاست خارجی هستند که با‬ ‫دیپلماسـ‬ ‫سه‬ ‫‪1,538,000,000‬‬ ‫دستگاه‬ ‫اجاره‪/‬انتخاب‬ ‫کارتابل‬ ‫اجاره‬ ‫مدیرمسئول و همکاران روزنامه روزنامه رویداد امروز‬ ‫شــاید به ایــن جهت بود که صداوســیما نــه در پشــت پرد ههــا کــه بــه صـ‬ ‫واقعمعدر‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫با‬ ‫ـوروز‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ایام‬ ‫در‬ ‫ـوال‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫انکه‬ ‫ـود‬ ‫بــا وجـ‬ ‫ستادـورت علنی عملیات روانی گسترده‪ ،‬هدف قرار گرفته و‬ ‫سامانه‬ ‫کرج‪-‬‬ ‫ـاش م ‬ ‫راهـز تـ‬ ‫ازاد طنـ‬ ‫محورـریال‬ ‫پخــش سـ‬ ‫یشــود فضایی حتی عامل تامین رضایت مخاطب را قربانی علیه یک ســریال تلویزیونی به دلیل نشــان به همکاری با سرویس های جاسوسی متهم‬ ‫قزوین‬ ‫یشــوند‪ .‬روشــن اســت چنیــن اتها مهــای‬ ‫شاد ایجاد شود‪ ،‬امسال فقط چند روز مانده کــرد تــا اهــداف گاندوســازان را جامــه عمل دادن چهره یک جاســوس دوتابعیتی حمله م ‬ ‫بــه عید اعالم شــد ســریال امنیتی و سیاســی بپوشــاند‪ .‬بــا این حال اکنــون دلیل احتمالی و تــاش خــود را معطوف بــه توقف پخش ســنگینی بــرای افــراد وطن پرســتی چــون‬ ‫مزایدهبه جای سـ‬ ‫«گانــدو ‪»۲‬‬ ‫واگذاریـریال طنز «بوتیمار» از تازه ای نیز برای پخش این سریال در شرایط ایــن ســریال می کنــد‪ ،‬پیگیــری مذاکــرات در محمدجــواد ظریــف و تیمــش کــه تجربــه‪،‬‬ ‫‪،‬نگهداری و بهره‬ ‫مراجعه‬ ‫چنیــن بســتری نحوه‬ ‫مشاهدهـکار‬ ‫بتواند ظــن افـ‬ ‫کنونی به ذهن می رسد‪.‬‬ ‫چهار شود‪.‬‬ ‫پخش می‬ ‫شبکه سوم‬ ‫عمومی را ســابقه حرف ـه ای و همــه توانشــان را بــرای‬ ‫برداری از‬ ‫مزایده‪/‬انتخاب‬ ‫بخش‬ ‫برانگیزد؛به‬ ‫‪36‬ماه مدت‬ ‫‪۲‬؟‬ ‫گاندو‬ ‫هدف‬ ‫برجام‪،‬‬ ‫احیای‬ ‫مذاکرات‬ ‫زیادی‬ ‫پشتوانه‬ ‫البته‬ ‫که‬ ‫ظنی‬ ‫بیشتر‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫امی‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫مجت‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـود‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫حا‬ ‫در‬ ‫خروج کماهم هزینه از مشکالت به کار گرفته اند‪،‬‬ ‫سه‬ ‫‪5099004224000009‬‬ ‫‪900,000,000‬‬ ‫‪17,847,648,000‬‬ ‫‪ 2‬ایــندستگاهتابلوی‬ ‫کارتابلاجاره‪/‬انتخاب‬ ‫اجاره‬ ‫در‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫ایران‪،‬‬ ‫ـدگان‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫نمای‬ ‫فروردین‪،‬‬ ‫‪۱۳‬‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫جم‬ ‫از‬ ‫بلندی‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫لی‬ ‫به‬ ‫ توان‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ان‬ ‫ـرای‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫واقعگانــدو بعــدا اذعــان کرد‬ ‫تبلیغاتیـریال‬ ‫تهیه کننــده سـ‬ ‫چقدر ازاردهنده است‪.‬‬ ‫سامانهستاد‬ ‫کرمانشاه(سهامیخاص)‬ ‫شــرکت توزیع نیروی برق اســتان کرمانشــاه در نظر دارد ‪50،000‬کیلو گرم انواع‬ ‫محور ازاد راه تهران‬ ‫مشترک‬ ‫کمیسیون‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اروپا‬ ‫اتحادیه‬ ‫و‬ ‫‪۴+۱‬‬ ‫تیم‬ ‫بدنه‬ ‫در‬ ‫دوتابعیتی‬ ‫ های‬ ‫س‬ ‫ـو‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫جا‬ ‫نفوذ‬ ‫کرجپخش نــوروز‪ ،‬با تالش یک‬‫بــرای رســیدن به‬ ‫شــاید بغــض ظریــف در جلســه‬ ‫گروه ‪ ۲۰۰‬نفره تالش کرده اند سریال را برای برجام حضور دارند‪ ،‬در نشســتی به مذاکره مذاکره کننــده در ســال های اخیر اشــاره کرد‪ .‬کالب هاوسی ‪ ۱۱‬فروردین که گاندو را از اولســیم الومینیومی اســقاط رااز طریــق مزایده عمومی به فروش برســاند‪.‬لذاکلیه شــرکت هــای تولید کننده‬ ‫مدتجهت مدارس‬ ‫ایزوگام‬ ‫اجرای‬ ‫مزایده و‪،‬نصب و‬ ‫دارد خرید‬ ‫در نظر‬ ‫توانندجهــتشمالی‬ ‫مدارس خراسان‬ ‫کارخانجــاتکل‬ ‫اداره‬ ‫سایرمقرر شد روز‬ ‫پرداختند و‬ ‫دربارهو تداوم برجام‬ ‫ظرف‬ ‫بازدیــد‬ ‫اســناد‬ ‫دریافت‬ ‫نوســازیمــی‬ ‫ذوب فلزات‬ ‫شرایط‪ :‬ایا موقعیت وین برای مذاکرات حضوری در تــا اخــر دروغ خواند و نامه گالیه او به رهبرســیم و کابــل و‬ ‫اگاهی از‬ ‫دریافت اسناد مزایده‬ ‫محل‬ ‫زمان و‬ ‫نوروز اماده کنند‪.‬‬ ‫پخش در‬ ‫شرکتها‪،‬تامین کنندگان‬ ‫بگذارد‪ .‬لذا از کلیه‬ ‫مناقصه‬ ‫مناقصات به‬ ‫امــوربرگزاری‬ ‫براساس قانون‬ ‫استان را‬ ‫تاخیرهــای مکرر در پخش ســریال که در سه شنبه (‪ ۱۷‬فروردین) نشستی حضوری در‬ ‫کلید‬ ‫از‬ ‫نشان‬ ‫جهان‬ ‫کرونایی‬ ‫شرایط‬ ‫سامانهــم انقــاب ب‬ ‫خوردن معظ‬ ‫کرمانشــاه‪ -‬خیابان‬ ‫واقــع در‬ ‫شــرکت‬ ‫تدارکات این‬ ‫اگهــی به‬ ‫ســطحایــن‬ ‫تدارکاتعــد از قســمت اول گاندو‪ 5‬روز کاری از تاریــخ انتشــار‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز در نظر دارد مزایده عمومی مذکور را از طریق‬ ‫مواردی مانع پخش اخبار شبانگاهی ساعت وین با حضور نمایندگان این کشورها برگزار پروژه ای دیگر دارد؟»مشــخص نیســت چه کــه با پاســخ‬ ‫‪ 1400/01/23‬به ســامانه‬ ‫اســناد ومناقصه تا مورخ‬ ‫هــایگردد جهت دریافت‬ ‫درخواســت می‬ ‫صالحیت)‬ ‫وتولیدکنندگان‬ ‫‪ http://iets.mporg.ir‬و‬ ‫‪www.tavanir.org.ir‬‬ ‫بــه ســایت‬ ‫دارای و یــا‬ ‫(ســیلو)‬ ‫دلجویانه ایشــان مواجه شــد‪،‬شــهید امجدیــان‬ ‫مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران‬ ‫الکترونیکی دولت برگزار نماید‬ ‫‪.‬کلیهشود‪.‬‬ ‫‪ ۲۲‬شــبکه ســه در زمان مقرر شود نیز‪ ،‬موید‬ ‫شهری باید برای مذاکرات انتخاب می شد تا در همین راســتا قابل تفســیر باشــد‪.‬چندپاره‬ ‫الکترونیکی دولت) یا پایگاه اطالع رسانی مناقصات ‪ iets.mporg.ir‬مراجعه نمایند ‪.‬‬ ‫تدارکات‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫ستاد(سامانهمراجعه‬ ‫‪www.kpedc.ir‬‬ ‫ادرس‬ ‫(ستاد)ـ به‬ ‫پاکت ها‬ ‫دولتعراقچــی مع‬ ‫الکترونیکیعبــاس‬ ‫درگاه در حالــی کــه‬ ‫نظر این گاندوشناسان! مرکز عملیات های‬ ‫ـاون از‬ ‫طریقسریال‬ ‫دقیقهاز‪ ۹۰‬کار این‬ ‫بازگشاییو تکمیل‬ ‫و شتابزدگی‬ ‫یوســازی در میــان جامعــه و‬ ‫شد ‬ ‫خواهددوقطب‬ ‫‪www.setadiran.ir‬انجام کــردن و‬ ‫امضای کــردن نیروهــای ملــی وتوضیحات‪:‬‬ ‫تاریخ بازگشایی‬ ‫تاریخ تحویل اسناد‬ ‫ـات‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ـس‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫رئ‬ ‫و‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫خار‬ ‫ـور‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫وزارت‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫امنیتی‬ ‫و‬ ‫اطالعاتی‬ ‫ های‬ ‫س‬ ‫ـروی‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫الزمبود‪.‬‬ ‫ـرد‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫دل‬ ‫و‬ ‫ـب‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫تخر‬ ‫اســت مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ‪,‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫مدت پیمان‬ ‫پیشنهادات ساعت‪8‬‬ ‫ارزیابی و پیشنهادها تا‬ ‫شرکت در مزایده‪:‬محل اجرا‬ ‫ نوع تضمین موضوع‬‫نقد‬ ‫وجه‬ ‫واریز‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بانکی‬ ‫نامه‬ ‫ضمانت‬ ‫جدی‬ ‫و‬ ‫ـح‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫صر‬ ‫را‬ ‫ـردا‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫نش‬ ‫ـورمان‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫صریح‬ ‫واکنش‬ ‫با‬ ‫البته‬ ‫طنز‬ ‫استدالل‬ ‫نیاید‪.‬این‬ ‫هر‬ ‫روال‬ ‫ـق‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ط‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫بود‬ ‫ـراری‬ ‫ـ‬ ‫ص‬ ‫ا‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫چ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫با‬ ‫انان‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫رویارو‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫میا‬ ‫در‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ان‬ ‫ـدوم‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫خ‬ ‫فرایند ارجاع کار (ریال)‬ ‫(ماه)‬ ‫صبح مورخ‬ ‫ساعت ‪9‬مورخ‬ ‫(‪ )setadiran.ir‬و‬ ‫سامانهوستاد‬ ‫در‬ ‫مزایده‬ ‫دریافت اسناد‬ ‫سازند‪.‬زمان‬ ‫محقق‬ ‫الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده‬ ‫ـس‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫رئ‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫صال‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ اک‬ ‫ی‬ ‫عل‬ ‫ـرد‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـف‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫توص‬ ‫در‬ ‫عراقچی‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫روبرو‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ار‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ کن‬ ‫ه‬ ‫مذاکر‬ ‫ســاله‪ ،‬بــه جــای پخــش یــک ســریال طنــز‪،‬‬ ‫حریف‪ ،‬از شیوه های همیشگی سرویس های‪ -‬مبلغ تضمین شرکت در مزایده ‪ 697،500،000‬ریال‬ ‫باشد‬ ‫امنیتیمی‬ ‫‪99/08/26‬‬ ‫صبح‬ ‫اداری از‬ ‫روزهای‬ ‫بازدید‬ ‫خرید‪،‬نصب واجرای سطح استان خراسان‬ ‫ساعت ه‪8‬شــب‪،‬‬ ‫‪99/08/18‬ـی نیز جمع‬ ‫تاریخـازمان انــرژی اتمـ‬ ‫وزیر سـ‬ ‫مورخماموریتی‬ ‫‪14‬ظهراجــرای‬ ‫ساعتنوشــت‪ :‬در‬ ‫لغایتـش به ان‬ ‫فنی واکنـ‬ ‫موضع صریــح‬ ‫درـود که‬ ‫پخش شـ‬ ‫مهلتـریالی‬ ‫سـ‬ ‫اهداف‬ ‫این‬ ‫معموال‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫دشمنان‬ ‫این شرکت به‬ ‫موردمزایده‪:‬ازتاریخ‪99/8/18‬لغایت‪،99/8/22‬انبار اسقاط‬ ‫بازدیدوخریداسنادکاالی‬ ‫ زمان‬‫‪1400/02/11‬‬ ‫‪1400/02/07‬‬ ‫‪2/042/500/000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ایزوگام مدارس‬ ‫شمالی‬ ‫پیشرفت‬ ‫از‬ ‫خوبی‬ ‫نشانه‬ ‫را‬ ‫مذاکرات‬ ‫ـدن‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫ملی‬ ‫منافع‬ ‫تامین‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫تحویلخــر دروغ‬ ‫محل از اول تــا ا‬ ‫زمانـهوکــه ان را‬ ‫‪.‬مهلت‪ ،‬خارجـ‬ ‫امــور‬ ‫غیرمســتقیم و تاثیرگــذاری‬ ‫راهداریـقونفــوذ‬ ‫پیشنهادات‪ :‬در سامانه ستاد و تحویل ضمانت نامه به دبیرخانه اداره کل از طریـ‬ ‫حمل‬ ‫نشانی فوق‬ ‫مهــا از گــرده مــردم‪،‬‬ ‫می خوانــد‪ ،‬به دنبال داشــته باشــد؟ ان هم ان دانسته و درباره شکستن بن بست برجام ایــران‪ ،‬و رفــع تحری ‬ ‫جماعتــی انجــام مــی شــود کــه ظاهــرا‬ ‫‪ 14‬بــر‬ ‫ تضمین شرکت درمناقصه(ارجاع کار) ‪ :‬ضمانت نامه های معتبرمورد اشاره در ایین نامه تضمین برای معامالت دولتی به‬‫ظهرروز‬ ‫‪ 99/09/01‬تا ساعت‬ ‫و نقل جاده ای استان البرز در قبال دریافت رسید از تاریخ ‪ 99/08/18‬لغایت‬ ‫شنبه هستند‪.‬بررســی دقی قتــر‪ -‬زمان و مکان تسلیم پاکت های مزایده‪ :‬حداکثر تاساعت‪11:00 :‬روز یکشنبه مورخ ‪ ،99/9/2‬دبیرخانه شرکت‬ ‫در شــرایطی کــه کشــور از یک ســو همچنان ابراز امادگی کرده بود‪.‬‬ ‫برعهده داریم ذره ای تردید نخواهیم کرد و پایبندتریــن اقشــار‬ ‫افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید‬ ‫تاریخ‬ ‫از‬ ‫ماه‬ ‫سه‬ ‫مدت‬ ‫کارفرمابه‬ ‫وموردقبول‬ ‫‪94/9/22‬‬ ‫مورخ‬ ‫هـ‬ ‫‪50659‬‬ ‫‪/123402‬ت‬ ‫شــماره‬ ‫گذاشت‪.‬مقرر در‬ ‫انقضای مدت‬ ‫بعد از‬ ‫پیشنهادهایی ایکه‬ ‫مخدوشـو‬ ‫می باشد‪ .‬به پیشنهادهای فاقد‬ ‫فراخوانچند ســال‪ ،‬از ترور شــهید‪ -‬زمان و مکان بازگشایی پاکت ها‪:‬ساعت‪12:00‬روز یکشنبه مورخ ‪،99/9/2‬اتاق کنفرانس شرکت‬ ‫مشروط‪،‬ـتانه ایــن مذاک‬ ‫امضاء‪ ،‬حــاال در اسـ‬ ‫خالی نخواهیم‬ ‫سنگر را‬ ‫ـرات‪ ،‬رســانه لحظه‬ ‫با مشــکل تحریم دس ـت وپنجه نــرم کرده و‬ ‫رخدادهای همین‬ ‫خریدارتمرکز سپرده‬ ‫عهدهنام وجوه‬ ‫‪880100004079030607940314‬به‪ IR‬به‬ ‫شبا‬ ‫شماره‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫نقدی‬ ‫واریز‬ ‫یا‬ ‫دیگر‬ ‫ماه‬ ‫سه‬ ‫برای‬ ‫نخواهدباشد‪.‬‬ ‫ترتیب اثر‬ ‫شود‪،‬دیگرمطلق ًا‬ ‫جلسهبرگزاری‬ ‫تاریخگاندوســاز‪،‬‬ ‫جریان امنیتی‬ ‫داده همســو‬ ‫یکشنبه قطعــی‬ ‫روزـق بــر مواضــع‬ ‫پاکات‪:‬منطبـ‬ ‫بازگشاییوی افــزود‪:‬‬ ‫جمهوری را‬ ‫انتخابات ریاست‬ ‫واصلســوی‬ ‫از‬ ‫مورخ فخــری زاده گرفتـ‬ ‫‪99/09/02‬راسـه‪ ،‬تــا موضــوع رخ داده در‪-‬درمقابل فروش‪،‬وجه ان نقدا دریافت و هرگونه مالیات‪،‬عوارض و نظایر ان طبق قوانین و مقرارات‬ ‫گاندو‬ ‫ گیری‬ ‫ل‬ ‫شک‬ ‫ـانه‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫را‬ ‫وین‬ ‫در‬ ‫مذاکرات‬ ‫از‬ ‫دفاع‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫سنگین‬ ‫مصاف‬ ‫رهبری‪،‬‬ ‫و‬ ‫نظام‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫پیش‬ ‫در‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫تورقوزاباد‬ ‫ زمان ســاخت نمایش هاییاست‪ .‬تملک اداره کل نوسازی مدارس خزاسان شمالی نزد بانک مرکزی‪.‬‬ ‫ساعت ‪9‬صبح (حضور نماینده شرکت با معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر بالمانع است)‪ .‬ارسال اسناد فقط از‬ ‫بــه نظــر می رســد اگــر ایــن ســریال در ‪ ۳‬در وین خوانده است! استدالل این رسانه منافع ملت‪ ،‬خون شهدا و ارمان های انقالب چــون گانــدو‪ ،‬می توانــد به تحلیــل دقیق تر‬ ‫کل‬ ‫اداره‬ ‫دبیرخانه‬ ‫پیشنهادها‪:‬‬ ‫و‬ ‫اسناد‬ ‫تحویل‬ ‫محل‬ ‫طریق سامانه ستاد می باشد‪ .‬پیشنهاد دهنده مکلف است تضمین معتبر مطابق مقررات تهیه و تسلیم اداره کل‬ ‫ به پیشنهادهای فاقد سپرده‪ ،‬سپرده مخدوش‪ ،‬سپرده های کمتر از میزان مقرر‪ ،‬چک شخصی و نظایر ان ترتیب‬‫روزهایــی نزدیکتــر بــه انتخابــات پخــش بــرای اتهــام بــه مذاکره کننــدگان کشــورمان تا اخرین نفس ادامه خواهد داشــت و هیچ جریــان نفــوذ کمــک کنــد و اگــر مســئوالن‬ ‫بازگشایی پیشنهادها‪:‬سالن جلسات اداره کل اعتبار پیشنهادات ‪ :‬سه ماه‬ ‫محل‬ ‫مقابل برخی جریان ها دستاثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫کرج‪-‬‬ ‫مزایده‪ :‬ادرس‪:‬‬ ‫بیشتر شـدر‬ ‫بسیارگزار‬ ‫دستگاهـح ومزایده‬ ‫جالب است‪.‬‬ ‫اسناد منصرف‬ ‫خصوصاین مســیر‬ ‫ـانتاژی ما را از‬ ‫جهت دریافت اطالعات تهدید و‬ ‫تماستنــد و صریـ‬ ‫اطالعات مواضــع‬ ‫یش(ــد‪ ،‬بــه دلیــل‬ ‫نماید‪ .‬‬ ‫م‬ ‫صداوسیما در‬ ‫واصل‬ ‫مزایده‬ ‫اسناد‬ ‫در‬ ‫مقرر‬ ‫مدت‬ ‫انقضاء‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫که‬ ‫پیشنهاداتی‬ ‫و‬ ‫مخدوش‬ ‫‪،‬‬ ‫مشروط‬ ‫‪،‬‬ ‫امضاء‬ ‫فاقد‬ ‫پیشنهادهای‬ ‫به‬ ‫‬‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ـاب‬ ‫ـ‬ ‫خ‬ ‫«انت‬ ‫ـته‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫نو‬ ‫ـروز‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ط‬ ‫و‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫نخواهد‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫ ‬ ‫واکن‬ ‫ـات‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫ارجا‬ ‫و‬ ‫ـعارها‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫خ‬ ‫بر‬ ‫منافع‬ ‫که‬ ‫دلسوزانی‬ ‫دیگر‬ ‫منفعلند‪،‬‬ ‫و‬ ‫بسته‬ ‫*سایر‬ ‫‪135-176‬‬ ‫داخلی‬ ‫‪026‬‬ ‫‬‫تماس‪34203400-3:‬‬ ‫‪11‬شماره‬ ‫پالک‬ ‫شرقی‬ ‫چهارم‬ ‫خیابان‬ ‫شهر‬ ‫رجائی‬‫گوهردشت‬ ‫شناسه اگهی ‪1119803 :‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان شمالی‬ ‫مخاطب گاندو کیست؟‬ ‫تهــای‬ ‫بیشــتری به دنبــال می داشــت؛ همچنین در بــه عنــوان شــهری کــه مرکــز عملیا ‬ ‫سامانه ستاد جهت ملی‬ ‫بیشترین اهمیت را برای انها دارد‪،‬می شود‪ ،‬مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫کشورمراحل‬ ‫انجام‬ ‫است‪.‬اطالعات تماس‬ ‫شرایط‪ ،‬اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج‬ ‫صورتی که پخش سریال به بعد از انتخابات ســرویس های اطالعاتی و امنیتی به حساب‬ ‫در شــرایط کنونــی کــه بخــش زیــادی از می توانند مانع این جریان نفوذ شود‪ - .‬سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است‪.‬‬ ‫اگهیمزایدهعمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫ردیف‬ ‫اگهی مزایده عمومی (‪)99/404‬‬ ‫یک مرحله ای ( نوبت دوم)‬ ‫نوبت دوم‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی‬ ‫عضویت در سامانه و هرگونه مشکل در بارگذاری اسناد ‪ :‬مرکز تماس‪02141934‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز‬ ‫شناسه اگهی‪1039869:‬‬ ‫‪ -‬جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های ‪ 083-38255575‬تماس حاصل نمائید‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫بین‬ ‫خبر‬ ‫مذاکرات فقط با کشورهای‬ ‫‪ ۱+۴‬هست‬ ‫معاون سیاسی وزارت امور خارجه گفت‪ :‬مذاکراتی‬ ‫که ما انجام می دهیم فقط با کشــورهای ‪ ۱+۴‬هســت‬ ‫ و مــا هیــچ مذاکــره ای با امریکا نداریم حتــی به صورت‬ ‫غیرمستقیم‪ .‬چارچوب بحث با ‪ ۱+۴‬مشخص می شود‬ ‫و بعد ان ها با امریکایی ها در خصوص موارد مطرح شده‬ ‫صحبت خواهند کرد‪ .‬سید عباس عراقچی در خصوص‬ ‫نشســت ویــن بیــان کــرد‪ :‬جلس ـه ای کــه انجام شــد در‬ ‫ادامه جلســات معمول کمیســیون مشــترک بود و ما از‬ ‫این فرصت اســتفاده کردیم تا شــاید یک گشایشــی در‬ ‫خصوص مشکالتی که درباره برجام پیش امده حاصل‬ ‫شــود‪ ،‬ازجمله بازگشــت امریــکا به برجــام و رفع همه‬ ‫تحریم ها که متعاقبا بعد از راستی ازمایی ایران هم به‬ ‫تعهدات برجامی خودش بر خواهد گشت‪ .‬به گزارش‬ ‫برنا‪ ،‬معاون سیاســی وزارت امور خارجه افزود‪ :‬تحولی‬ ‫که در این جلسه صورت گرفت می توان گفت پیشرفت‬ ‫روبه جلو بود‪ ،‬اما نکاتی در این خصوص باید موردتوجه‬ ‫واقعشودازجمله؛مذاکراتی کهماانجاممی دهیمفقط‬ ‫با کشورهای ‪ ۱+۴‬هست و ما هیچ مذاکره ای با امریکا‬ ‫نداریم حتی به صورت غیرمستقیم‪ .‬چارچوب بحث با‬ ‫یشــود و بعد ان ها با امریکایی ها در‬ ‫‪ ۱+۴‬مشــخص م ‬ ‫حشــده صحبــت خواهند کــرد‪ .‬او‬ ‫خصــوص موارد مطر ‬ ‫اظهار کرد‪:‬اینکهاین کشورهاباچه کیفیتیباامریکایی ها‬ ‫صحبت می کنند به ما ربطی ندارد و ما اعالم کرده ایم‬ ‫که فقط با ‪ ۱+۴‬طرف هستیم‪ .‬عضو تیم مذاکره کننده‬ ‫هسته ای گفت‪ :‬به همین منظور ما دو کارگروه درست‬ ‫کرده ایم یکی کارگروه تحریم و دیگری کارگروه هسته ای‬ ‫که این ها قرار است مجموعه اقداماتی که امریکا باید‬ ‫انجــام دهــد در حوزه رفع تحریم ها مشــخص بکنند و‬ ‫کارگروه هسته ای هم مجموعه اقداماتی که ایران باید‬ ‫انجــام دهــد تا به برجام برگردد را تنظیم خواهد کرد و‬ ‫مجدداینمسائلدر کمیسیونمشترکبهبحث گذاشته‬ ‫خواهد شــد‪ .‬عراقچی ادامــه داد‪ :‬گفت وگوهای فعلی‬ ‫فنی و حقوقی هست و موضوع ان نحوه اجرای برجام‬ ‫توســط امریکا و بعد ایران اســت‪ .‬ایــن مذاکرات حتی‬ ‫درباره خود برجام هم نیســت چه برســد به فرابرجام‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی وزارت امــور خارجه تاکید کــرد‪ :‬اینکه‬ ‫طرف های ما چه ارزوهایی در خصوص اینده مذاکرات‬ ‫دارنــد از طــرف مــا اهمیتــی نــدارد و موضــع جمهــوری‬ ‫اسالمی ایران کامال مشخص است و هیچ گفتگویی در‬ ‫موضوعات دیگر نخواهیم داشت‪ .‬مذاکرات فعلی هم‬ ‫فقــط در خصوص نحوه اجرای تعهدات برجام اســت‬ ‫حتیخودبرجامهمنیاز بهمذاکرهمجددنداردزیراقبال‬ ‫مذاکرات ان انجام گرفته است و تمام شده است‪.‬‬ ‫کوچک ترین‬ ‫اقدام یکجانبه ای را‬ ‫پاسخ می دهیم‬ ‫معاون وزیر خارجه با بیان اینکه اوکراین هنوز تاریخ‬ ‫سومیننشستدربارهسانحهسقوطهواپیمایاوکراینی‬ ‫را اعالم نکرده‪ ،‬در واکنش به اظهارات مقامات اوکراینی‬ ‫و کاناداییتصریح کرد‪:‬ایرانهیچ گونهفشار وتهدیدیرا‬ ‫نمی پذیرد‪.‬محسنبهارونددرپاسخبهاظهاراترسانه ای‬ ‫وزیــر امــور خارجه اوکراین و معاونش اظهار داشــت‪ :‬ما‬ ‫اظهارات همکاران اوکراینی را در رسانه ها می بینیم و به‬ ‫ان توجه می کنیم‪ ،‬ولی گاهی دلیل برخی اظهارنظرهای‬ ‫غیر سازنده را درک نمی کنیم‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬او با بیان‬ ‫اینکه شــاید الزم باشــد یک بار دیگر اقدامات جمهوری‬ ‫اســامی ایــران در رابطــه بــا ســانحه دلخــراش ســقوط‬ ‫هواپیمــای اوکراینــی را یاداوری کنــم‪ ،‬افزود ‪ :‬نمایندگان‬ ‫دولــت اوکرایــن در مراحــل مختلف تحقیقــات از زمان‬ ‫سقوط هواپیما درصحنه حادثه تا خوانش جعبه های‬ ‫سیاه در پاریس حضورداشته اند‪ .‬بهاروند ادامه داد‪ :‬ما دو‬ ‫دور مذاکرات در کی یف و تهران داشته ایم و نمایندگان‬ ‫نهادهــای مختلــف ایــران و اوکراین اعــم از هواپیمایی‬ ‫کشــوری‪ ،‬قضایی‪ ،‬نظامی‪ ،‬وزارتخانه های امور خارجه‬ ‫و غیره در جلسات حضورداشته اند و توضیحات جزیی‬ ‫در خصــوص چگونگــی وقــوع ایــن ســانحه بــه ا نهــا‬ ‫داد هشــده اســت‪ .‬معاون وزیر امور خارجه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬توافق کردیم دور سوم مذاکرات بافاصله کوتاهی‬ ‫در کی یف برگزار شود‪ ،‬ولی باگذشت هفت ماه از دور‬ ‫دوم مذاکــرات طرف اوکراینی تاریخ جلســه بعدی که‬ ‫قرار بود در کی یف انجام شود را اعالم نکرده است‪ .‬او‬ ‫گفت‪ :‬بااین حال جمهوری اسالمی ایران برای جلوگیری‬ ‫از اتــاف زمان تصمیم گرفت تعهدات خود را مطابق‬ ‫حقوق بین الملل هوانوردی را با دقت و سرعت انجام‬ ‫دهد‪ .‬سازمان هواپیمایی کشوری در زمان مقرر گزارش‬ ‫فنی تیم بررسی سانحه را در اختیار کشورهای ذی ربط و‬ ‫ایکائو قرار داده و ان را جهت اطالع عموم منتشر کرده‬ ‫است‪ .‬بهاروند اضافه کرد‪ :‬مقصران و قصور کنندگان در‬ ‫یشــده و اکنون کیفرخواســت‬ ‫بروز این فاجعه شناسای ‬ ‫برای ‪ ۱۰‬نفر صادر و دادگاه به زودی به پرونده رسیدگی‬ ‫خواهــد کــرد‪ .‬معــاون وزیــر خارجــه ایــران یاداور شــد‪:‬‬ ‫متاســفانه همچنان اظهــارات غیرمعمولــی از مقامات‬ ‫دولت کانادا می شنویم که بدیهیات منطق حقوقی از‬ ‫ان حمایت نمی کند و قابل قبول نیست‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬‬ ‫دربعضیاظهارنظرهایهمکاراناوکراینینیزتهدیدات‬ ‫بی مبنایی برای اقدام حقوقی و مانند این نهفته است‪.‬‬ ‫معاون وزیر خارجه تصریح کرد‪ :‬الزم اســت تذکر دهم‬ ‫که جمهوری اســامی ایران همــه وظایف خود را طبق‬ ‫حقوقبین المللانجامدادهاستوتاپایاننیزبههمین‬ ‫منوال ادامه خواهد داد‪ .‬به همین دلیل از هیچ لفاظی‬ ‫و یا اقدام محتمل دیگر خارج از عرفی بیمناک نیست‪.‬‬ ‫بهارونــد گفت‪ :‬ایران ضمن احترام بــه روابط دوجانبه‬ ‫خود با سایر کشورها‪ ،‬در چارچوب حاکمیت ملی خود‬ ‫هیچ گونهفشار وتهدیدیرانپذیرفتهودرمقابلهراقدام‬ ‫غیرمنطقیوغیرمعقولیدر رابطهباخودمتناسبعمل‬ ‫خواهــد کــرد و کوچک ترین اقدام یکجانب ـه ای را با ابزار‬ ‫مشروع‪،‬قانونیودیپلماتیکپاسخخواهدداد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 19‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1039‬‬ ‫رویداد‬ ‫رئیس سازمان انرژی اتمی خبر داد‪:‬‬ ‫افزایشظرفیتغنی سازیکشوربه‪ ۱۶‬هزارسو‬ ‫تهران‪-‬ایرنا‪-‬رئیسسازمانانرژیاتمیباتشریح‬ ‫دســتاوردهایی کــه قرار اســت بیســتم فروردین در‬ ‫مراســم روز ملی فناوری هســته ای رونمایی شــود‪،‬‬ ‫یســازی ایران بــه ‪ ۱۶‬هزار‬ ‫گفــت‪ :‬امــروز ظرفیت غن ‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬ســو رســیده اســت و ‪ ۵۷‬کیلوگرم اورانیوم ‪۲۰‬‬ ‫درصــد داریــم‪ .‬بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬علی اکبر صالحی‬ ‫در حاشــیه نشســت هیئت وزیــران در گفت وگــو‬ ‫بــا خبرنــگاران بــا اشــاره بــه ســالروز ملــی فنــاوری‬ ‫هسته ای گفت‪ :‬از سال ‪ ۸۵‬این مراسم برگزار شد‪.‬‬ ‫مــا یــک مراســم را به خاطــر کووید ‪ ۱۹‬نتوانســتیم‬ ‫برگــزار کنیم‪ .‬امیدوار هســتیم مراســم ‪ ۲۰‬فروردین‬ ‫مــا در ‪ ۲۱‬فروردیــن برگزار شــود‪ .‬او افــزود‪ :‬با توجه‬ ‫بــه اینکه ‪ ۲۰‬فروردین روز جمعه اســت‪ ،‬قرار شــد‬ ‫مــا این مراســم را روز شــنبه برگزار کنیم در ســالگرد‬ ‫امسال که با حضور رئیس جمهوری برگزار می شود‪،‬‬ ‫نمایشگاهی دایر کردیم که‪ ۱۳۳‬دستاورد را در انجا‬ ‫به نمایش خواهیم گذاشــت‪ .‬رئیس سازمان انرژی‬ ‫اتمــی اظهار کرد‪ :‬حــدود ‪ ۶‬یا ‪ ۷‬رونمایی داریم که‬ ‫توسطرئیس جمهور انجاممی شود کهمهم ترینان‬ ‫چند رادیودارو است‪ .‬صالحی با بیان اینکه سازمان‬ ‫انرژیاتمیداروهایموردنیازیک میلیوننفرمبتالبه‬ ‫بیماری های صعب العالج را تامین می کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یشــود‬ ‫هرســال به تعداد داروهای جدید اضافه م ‬ ‫مثال در زمینه داروی معالجه ســرطان پروســتات ما‬ ‫با چند تا از دانشگا ه کار را به خوبی پیش می بریم‬ ‫کــه بیمــاری را درمــان می کنــد و قد مهــای بزرگــی‬ ‫برداشت هشــده اســت‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬یکــی دو مورد‬ ‫دیگر هســت که ما در معرض نمایش نمی توانیم‬ ‫بگذاریــم و ا نشــاءاهلل در شــهریورماه مراحل اولیه‬ ‫یشــود‪ .‬یکــی مرکز یــون درمانی‬ ‫ا نهــا عملیاتی م ‬ ‫در استان البرز است که این بیمارستان برای درمان‬ ‫امراض صعب العالج به خصوص ســرطان را درمان‬ ‫می کنــد‪ .‬رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی یاداور شــد‪:‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیــون یورو تجهیزات این بیمارســتان اســت‬ ‫که بخشــی از تجهیزات امده و بخشــی هم تامین‬ ‫می شود‪.‬ساختماناینبیمارستانتقریباروبهپایان‬ ‫است‪ ۲۰۰ .‬میلیون یورو با ارز نیمایی‪ ۶‬هزار میلیارد‬ ‫یشــود ســاختمان هم هزار میلیــارد تومان‬ ‫تومان م ‬ ‫هزینــه دارد یعنــی کل پــروژه ‪ ۷‬هزار میلیارد تومان‬ ‫است که در سه سال انجام می دهیم‪.‬‬ ‫دستاورد بزرگ بدون تحمیل فشار به دولت‬ ‫رئیس ســازمان انرژی اتمی گفت‪ :‬این دســتاورد‬ ‫بزرگیاستبدوناینکهبربودجهدولتتحمیل شده‬ ‫باشــد؛ یعنی ما ایــن ‪ ۲۰۰‬میلیون یــورو وام گرفتیم‪.‬‬ ‫درواقــع ایــن پــروژه‪ ،‬پروژه ای بــوده که قابلیت پس‬ ‫دادن ایــن وام را داشــته کــه خیلــی از بانک ها اعالم‬ ‫امادگی کردندوبانک هاانراتامینمی کنند‪.‬صالحی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬پروژه دیگری که شهریورماه مقدمات‬ ‫ان افتتاح خواهد شد‪ ،‬تولید رادیودارو بر اساس‪gmp‬‬ ‫یا پروژه تترا است که‪ ۶۰‬میلیون یورو تجهیزات دارد‬ ‫و ان هــم از دولــت نگرفتیم‪ .‬این پــروژه‪ ۳۷‬هزار متر‬ ‫ساختمان دارد ان هم در فاصله سه چهار سال اخیر‬ ‫شروع شد و فاز اول ان شهریورماه افتتاح می شود‪ .‬او‬ ‫تاکید کرد‪:‬مطمئنباشیدبابرجام‪،‬صنعتهسته ای‬ ‫یشــود قســم هم‬ ‫یشــود و نه کند م ‬ ‫نــه متوقــف م ‬ ‫خوردیــم‪ ،‬اکنــون خودتان ارزیابی کنید ســال‪ ۹۲‬در‬ ‫عرص ههــای مختلف ما چه چیزی داشــتیم و اکنون‬ ‫چهداریم‪.‬این هاروشناستاینکهنظراتمسئولین‬ ‫کشــوری مثــل امریــکا و کشــورهای اروپایــی را هــم‬ ‫خودتان می بینید‪ .‬رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان‬ ‫اینکهبخش هاییازدستاوردهایهسته ایراروزشنبه‬ ‫بهاستحضار عمومخواهیمرساند‪،‬اضافه کرد‪:‬ما‪۱۵‬‬ ‫نوع ســانتریفیوژ جدید داریم که اورانیوم غنی سازی‬ ‫یکــه مــا‬ ‫می کننــد مثــل‪ ir۴‬و‪ IR۶‬و‪ IR۲M‬درصورت ‬ ‫یســازی می کردیم این‬ ‫در ســال ‪ ۹۲‬فقــط با ‪ IR۱‬غن ‬ ‫جهش بزرگی است ماقبل از برجام حداکثر ظرفیت‬ ‫غنی سازی مان‪ ۱۳۰۰۰‬سو بود االن بدون اینکه خیلی‬ ‫از امکانات دیگر را بسیج بکنیم‪ ۱۶۵۰۰‬سو ظرفیت‬ ‫یســازی ماســت‪ .‬او گفت‪ :‬ما امروز قریب تقریبا‬ ‫غن ‬ ‫پنج تناورانیومغنی شدهو‪ ۵۷‬کیلواورانیوم‪ ۲۰‬درصد‬ ‫داریم درحالی که قرار است در یک سال به‪ ۱۲۰‬کیلو‬ ‫برسیم‪،‬این هاواقعیت هایصنعتهسته ایاست‪،‬‬ ‫غیراز‪ ۲‬پروژهبیمارستانمرکزیوندرمانیومرکزتترا‪،‬‬ ‫دو نیــروگاه هــم با کمک روس ها در بوشــهر در حال‬ ‫احداث اســت‪ .‬صالحی تصریح کرد‪ :‬متوسط تولید‬ ‫کیــک زرد ماقبــل از برجام چهار الی پنج تن در ســال‬ ‫بوده که امروز به‪ ۳۵‬تومان رسیده است‪.‬‬ ‫موضع اصولی ما هنوز همان است‬ ‫رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی در پاســخ بــه‬ ‫ســوال دیگــری دربــاره نتایــج دور نخســت‬ ‫مذا کــرات برجام در وین گفــت‪ :‬همان طور که‬ ‫مســئولین و اقــای عراقچی گفتند‪ ،‬جلســه اول‬ ‫جلســه مثبت بوده است‪ ،‬موضع ایران روشن‪،‬‬ ‫اصولــی و قابــل توجیــه اســت مــا چیــز زیــادی‬ ‫نخواســتیم امریــکا بیــرون رفتــه و می خواهــد‬ ‫برگــردد باید تعهداتی کــه دارد را انجام دهد‪.‬‬ ‫صالحی اظهار کرد‪ :‬از این بابت موضع اصولی‬ ‫مــا هنــوز همان اســت و فعال بحــث گام به گام‬ ‫نداریــم و چیــزی دربــاره ان نشــنیدم‪ .‬درواقــع‬ ‫موضــع اصولــی مــا ایــن اســت کــه تحریم ها را‬ ‫بردارنــد ما هم بــه تعهدات خود برمی گردیم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان انرژی اتمی جلسه وین را مثبت‬ ‫ارزیابــی کــرد و بــا بیــان اینکــه راه بــرای ایجاد‬ ‫تفاهم هموار است‪ ،‬گفت‪ :‬ممکن است سوال‬ ‫شــود ایــن دو گــروه فنــی و تحریــم می خواهد‬ ‫چ ـه کار کننــد شــما می دانیــد در زمــان ترامــپ‬ ‫تحریم هــای دیگــری اضاف هشــده اســت و در‬ ‫این نشس ـت ها می خواهند مرور کنند و لیست‬ ‫مهــا را دقیــق دربیاورنــد‪ .‬معــاون‬ ‫ایــن تحری ‬ ‫رئیس جمهــوری اظهــار کــرد‪ :‬از طــرف دیگــر‬ ‫اقداماتــی که ما کردیم را می خواهند بار دیگر‬ ‫مهــا را‬ ‫نهــا تحری ‬ ‫مــرور کننــد و ببیننــد وقتــی ا ‬ ‫برداشــتند ما چه اقداماتی باید انجام بدهیم‪.‬‬ ‫او خاطرنشــان کرد‪ :‬ما یک سری از اقدامات را‬ ‫به طور لحظ ـه ای می توانیم متوقف کنیم؛ مثال‬ ‫تولیــد ‪ ۲۰‬درصد را می توانیم لحظه ای متوقف‬ ‫کنیم اما اگر سانتریفیوژهای اضافه بر تعهدمان‬ ‫نصــب کردیــم جمع کردن ان زمــان می خواهد‬ ‫وهمان طور که نصب ان زمان می برد برچیدن‬ ‫ان هم زمان می برد‪ .‬این ها بحث خواهد شد‪.‬‬ ‫اثر حفظ متن برجام اثبات حقانیت ایران به‬ ‫افکار عمومی جهانی است‬ ‫رئیس ســازمان انرژی اتمی در پاســخ به سوال‬ ‫دیگــری درباره اظهــارات اخیر جهانگیری مبنی بر‬ ‫اینکه ایران متن برجام را نگه داشت و اینکه برای‬ ‫همین امروز طرف های برجام متن اماده ای دارند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اثر حفظ متن برجام اثبات حقانیت ایران‬ ‫به افکار عمومی جهانی است‪ .‬شاهد هستید که‬ ‫امریــکا با همه قدرتی کــه دارد بخصوص دریکی‬ ‫دو ســال چقــدر شکســت سیاســی خــورده اســت‬ ‫ایــن واقعیت اســت کــه امریکا در شــورای امنیت‬ ‫ســازمان ملل اجالس های عمومی هر بار که رفته‬ ‫شکست خوردهاست‪.‬‬ ‫او اظهــار کــرد‪ :‬بــرای اولیــن بــار در تاریــخ‬ ‫امریکاســت کــه در چنیــن مجمعــی کــه در خاک‬ ‫امریکاســت‪ ،‬شکســت بخــورد‪ .‬اگــر موضــع حق‬ ‫ما نبود و اگر واقعا برجام به عنوان یک پشــتوانه‬ ‫نبود‪ ،‬قطعا محقق نمی شد‪ .‬صالحی با بیان اینکه‬ ‫حفــظ همیــن برجــام بــاز مــا را در موقعیــت برتر‬ ‫قرار داده است‪ ،‬گفت‪ :‬امریکایی ها که می گفتند‬ ‫اول شــما بایــد اقدام بکنید حداقــل از این موضع‬ ‫عــدول کردند کــه این هم دســتاورد قابل توجهی‬ ‫است‪ .‬این ها دستاوردهای سیاسی است‪ .‬معاون‬ ‫رئیس جمهوری اضافه کرد‪ :‬اینکه این ها عملیاتی‬ ‫شــود جمعــه ببینیــم به نتیجــه مطلوب برســند و‬ ‫باید صبر کنیم‪ .‬تا امروز نشانه های خوبی هست‪.‬‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران اعــام کــرده به تمامــی‬ ‫تعهداتش پایبند خواهد بود به شرط اینکه ان ها‬ ‫هم به تعهداتشان پایبند باشند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫دلیلوضعیتنابساماناقتصادی‪،‬اشکاالتزنجیرهتولید‪،‬توزیعونظارتاست‬ ‫محمدباقر قالیباف گفت‪ :‬یکی از اشــکاالت‬ ‫اساســی و جــدی کــه موجــب نابســامانی های‬ ‫موجود در حوزه مرغ و تخم مرغ شده‪ ،‬اشکاالت‬ ‫ساختاری و مدیریتی است؛ زنجیره تولید‪ ،‬توزیع‬ ‫و نظارت این نابسامانی را ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫محمدباقــر قالیبــاف رئیــس مجلــس شــورای‬ ‫اســامی‪ ،‬در جلســه صحن علنی مجلس شورای‬ ‫اســامی پــس از اســتماع گــزارش وزیــر جهــاد‬ ‫کشــاورزی و کمیســیون کشــاورزی درباره کیفیت‬ ‫تامیــن و توزیع نهاد ههــای دامی گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضــر مهلــت مصوبــه شــورای عالــی هماهنگی‬ ‫اقتصــادی در ســال ‪ ۹۸‬دربــاره بنــد یــک مــاده‬ ‫‪ ۱‬قانــون تمرکــز وظایــف بیــن وزارتخان ههــای‬ ‫کشــاورزی و صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تمام شده‬ ‫و ازانجا کــه تمدیــد مجدد ان در جلســه شــورای‬ ‫هماهنگــی اقتصــادی تصویــب نشــد‪ ،‬مقرر شــد‬ ‫در نخســتین جلســه امســال این موضوع تعیین‬ ‫تکلیــف شــده و وظایــف به مســیر قانونی خود‬ ‫بازگردند‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬رئیس مجلس شــورای‬ ‫ اسالمی افزود‪ :‬یکی از اشکاالت اساسی و جدی‬ ‫کــه موجــب نابســامانی های موجــود در حــوزه‬ ‫ممــرغ شــده‪ ،‬اشــکاالت ســاختاری و‬ ‫مــرغ و تخ ‬ ‫مدیریتی اســت؛ زنجیره تولیــد‪ ،‬توزیع و نظارت‬ ‫این نابســامانی را ایجاد کرده اســت‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه خواست مجلس‪ ،‬بازگشت وظایف وزارت‬ ‫جهاد کشــاورزی به مســیر قانونی اســت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬وزرای صمــت و جهــاد کشــاورزی نیز با این‬ ‫موضوع موافق هســتند‪ ،‬بنابراین با این تصمیم‬ ‫قطعا نابســامانی موجود پایــان می یابد‪ .‬رئیس‬ ‫ً‬ ‫قــوه مقننه کشــور ادامه داد‪ :‬مــاده ‪ ۲۳۴‬درباره‬ ‫گزارش کمیسیون اقتصادی درباره وضعیت بازار‬ ‫و همچنین گزارش کمیسیون کشاورزی دراین باره‬ ‫ب هصــورت مــاده ‪ ۲۳۴‬در صحن علنی بررســی و‬ ‫بــه رای گذاشــته خواهــد شــد‪ .‬پــس از رای گیری‬ ‫پیگیری های الزم دراین باره بر اساس ماده ‪۲۳۴‬‬ ‫انجام می گیرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫واکنشرئیس جمهوربهحواشیسریالگاندو‬ ‫چراازپیروزی هایمردمفیلمنمی سازید؟‬ ‫روحانــی گفــت‪ :‬مــا در دولــت دوازدهــم بــا‬ ‫رهبری رهبر انقالب و حمایت و هدایت ایشــان‬ ‫توانســتیم امریکا را شکســت دهیم چرا برای ان‬ ‫شکســت از پــول ملــت فیلــم درســت نمی کنید‪.‬‬ ‫ا گــر قــرار اســت از پول ملــت فیلم درســت کنید‬ ‫تهــا را بــه‬ ‫تهــا را نشــان دهیــد‪ .‬حقیق ‬ ‫واقعی ‬ ‫مــردم بگوییــد‪ .‬پیــروزی ملت را بگوییــد‪ .‬نباید‬ ‫تهــا را‬ ‫بــه مــردم غیرواقعــی بگوییــم و واقعی ‬ ‫تحریف کنیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهــوری بــا بیــان اینکــه امــروز یــک‬ ‫صــدای واحــد از کشــور های متعهــد بــه برجــام‬ ‫یشــود‪ ،‬گفــت‪ :‬همــه اطــراف توافــق‬ ‫شــنیده م ‬ ‫برجام به این نتیجه رسیده اند که هیچ راه حلی‬ ‫بهتــر از توافــق برجام و هیچ مســیری جز اجرای‬ ‫کامل برجام وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬حســن روحانی در جلســه‬ ‫هیئــت دولــت اظهــار کــرد‪ :‬در روز هــای اخیــر ما‬ ‫شــاهد فصــل تــازه ای از تجدیــد حیــات برجــام‬ ‫هســتیم همــه کشــور هایی که در برجــام متعهد‬ ‫بودنــد‪ ،‬در ایــن روز هــا در ویــن اجتمــاع کردنــد‬ ‫بهــای مختلــف ازجملــه ترکیــب‬ ‫حــاال بــا ترکی ‬ ‫‪ ۴+۱‬بــا حضــور ایــران و ترکیــب ‪ ۴+۱‬بــا حضــور‬ ‫امریــکا‪ ،‬امــا به هرحــال بــه هــر نحوی کــه بوده‬ ‫یشــود و ان‬ ‫امــروز یــک صــدای واحــد شــنیده م ‬ ‫نکــه همــه اطــراف ایــن توافــق هســته ای بــه‬ ‫ای ‬ ‫ایــن نتیجــه رســیده اند که هیــچ راه حلــی بهتر از‬ ‫توافــق برجــام و هیچ مســیری جز اجــرای کامل‬ ‫برجــام وجــود نخواهــد داشــت و ایــن موفقیت‬ ‫جدیــد بــرای جمهــوری اســامی ایران اســت‪ .‬او‬ ‫افــزود‪ :‬یکــی از افتخــارات دولت این اســت که‬ ‫در ســال های ‪ ۹۸ ،۹۷‬و ‪ ۹۹‬و در ما ههــای اولیــه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬با همه ســختی ها و فشــار ها و شدیدترین‬ ‫مهــا و جنــگ اقتصــادی کشــور را طــوری‬ ‫تحری ‬ ‫اداره کــرد کــه نه دوســتان ما‪ ،‬بلکه دشــمنان ما‬ ‫هــم امــروز اعتــراف دارنــد کــه فشــار حداکثــری‬ ‫شکس ـت خورده اســت ایــن باالتریــن عمــل و‬ ‫از افتخــارات دولــت دوازدهــم اســت‪.‬روحانی‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬ایــن پیروزی سیاســی ملــت بزرگ‬ ‫ایــران اســت و ما در دولــت دوازدهم با رهبری‬ ‫رهبر معظم انقالب و حمایت و هدایت ایشان‬ ‫توانســتیم امریکا را شکست دهیم چرا برای ان‬ ‫شکســت از پــول ملــت فیلم درســت نمی کنید‪.‬‬ ‫ا گــر قرار اســت از پــول ملت فیلم درســت کنید‬ ‫تهــا را بــه‬ ‫تهــا را نشــان دهیــد‪ .‬حقیق ‬ ‫واقعی ‬ ‫مــردم بگوییــد‪ .‬پیروزی ملــت را بگویید‪ .‬نباید‬ ‫تهــا را‬ ‫بــه مــردم غیرواقعــی بگوییــم و واقعی ‬ ‫تحریــف کنیــم‪ .‬رئیس جمهــوری گفــت‪ :‬امــروز‬ ‫نشاط‪ ،‬زنده بودن‪ ،‬حیات‪ ،‬قدرت و توسعه ای‬ ‫کــه از جاســک گرفتــه تــا چابهــار و راه اهنی که‬ ‫از چابهــار بــه ســمت راه اهن سراســری در حال‬ ‫اجراســت تــا ابی کــه در منطقه شــرق از دریای‬ ‫جنوب به فالت مرکزی اوردیم تا گازی که وارد‬ ‫شرق کشور و سیستان و بلوچستان شد تا جاده‬ ‫بزرگراهی که در سراسر سواحل مکران و جنوب‬ ‫ایــران می بینید‪ ،‬در تاریخ هفت هزارســاله ایران‬ ‫کــی بوده اســت؟ روحانی افزود‪ :‬شــما بروید و‬ ‫در تاریخ ایران ورق بزنید‪.‬‬ ‫چــه کســی ایــن کار را انجــام داده اســت؟‬ ‫مــا در زمــان تحریــم‪ ،‬فشــار و ســختی ایــن کار‬ ‫را انجــام دادیــم‪ ،‬ما در حال تحریم راه اهن را‬ ‫می کشیم‪ ،‬راه اهن از چابهار به سمت زاهدان‬ ‫اســت‪ ،‬اب را از خلیج فارس به ســمت زاهدان‬ ‫و زابــل طراحــی می کنیــم‪ ،‬اب را از دریــای‬ ‫جنــوب تــا کرمــان‪ ،‬ســیرجان و یــزد و اردکان‬ ‫بردیــم و بعــد بــه اصفهــان‪ ،‬خراســان جنوبــی‬ ‫و مشــهد ادامــه پیــدا می کنــد‪ ،‬ایــن کار عظیم‬ ‫کجــا انجام گرفتــه اســت؟ او تصریــح کرد‪ :‬چرا‬ ‫این هــا را نمی گوییــم‪ ،‬چرا فیلم برای ســواحل‬ ‫مکــران فیلــم نمی ســازیم‪ ،‬چــرا نمی گویــم در‬ ‫زمان فشــار امریکا ما امریکا را شکســتیم‪ ،‬چرا‬ ‫امریکا متواضع شــده و ســر فرود اورده و با ما‬ ‫این گونه سخن می گوید‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫عذرخواهی مسئولین مردم را پای‬ ‫صندوق های رای می اورد‬ ‫یــک فعــال سیاســی‬ ‫به حضور در انتخابات نیستند‪،‬‬ ‫اصالح طلب گفــت‪ :‬مهم ترین‬ ‫گفت ‪ :‬هیچ کس تصور نمی کرد‬ ‫عاملــی کــه می توانــد مــردم را‬ ‫کــه در نظام جمهوری اســامی‬ ‫به پای صندوق هــای رای بیاورد‬ ‫ایران یک روزی ایت اهلل هاشمی‬ ‫عذرخواهــی مســئوالن از مردم‬ ‫رفسنجانی را باان همه زحمتی‬ ‫محمدعلینمازی‬ ‫به دلیــل وجود نواقص اســت‪.‬‬ ‫که برای پیروزی انقالب کشــید‬ ‫محمدعلــی نمــازی دربــاره‬ ‫و تمام توانش را به کاربست تا‬ ‫این که کمتر از دو ماه و نیم به برگزاری انتخابات این نظام دوام بیاورد و پیشــرفت کند به راحتی‬ ‫ریاست جمهوری مانده است و افرادی هم اعالم رد صالحیــت شــود‪ .‬او تاکیــد کــرد‪ :‬معتقــدم‬ ‫کاندیداتــوری کرده انــد؛ تصمیم گیــران باید چه نخستین کار این است که شورای نگهبان عرصه‬ ‫رفتاری را در قبال مردم پیش بگیرند تا انان به پای را بــاز بگــذارد زیــرا انتخابــات ریاســت جمهوری‬ ‫صندوق هایرایبیایند‪ ،‬گفت‪:‬بااینکه کمترازسه بایــد انتخابــات ازاد‪ ،‬رقابتی و منصفانه باشــد و‬ ‫ماهتاانتخاباتمانده‪،‬متاسفانهفضایانتخاباتی چهره های توانا در ان حضورداشته باشند تا مردم‬ ‫کشــور طبیعی نیســت‪ .‬ما امروز در جامعه سرد انتخاب اصلح را انجام دهند‪ .‬او اظهار داشــت‪:‬‬ ‫بودن و بی تفاوت ‬ ‫ی به انتخابات را از سوی مردم برگزاری یک انتخابات ازاد باید برای مردم کامال‬ ‫شــاهد هســتیم و اگر این امر بخواهد ادامه پیدا محســوس باشــد و این حس را داشته باشند که‬ ‫یکــه به‬ ‫کند یا با ضریب کمی عرصه یا تنور انتخابات را انتخابــات هدایــت نمی شــود و هنگام ‬ ‫بخواهیم گرم کنیم پیش بینی می شود یک ریزش فهرست خروجی شــورای نگهبان نگاه می کنند‬ ‫شدیدرایداشتهباشیم‪.‬به گزارشایلنا‪،‬اینعضو متوجه شوند در لیست کاندیدا دارند‪ .‬این عضو‬ ‫شــورای مرکزی حــزب کارگزاران ســازندگی ادامه شــورای مرکزی حــزب کارگزاران ســازندگی تاکید‬ ‫داد‪ :‬نظام و مسئوالن برگزاری انتخابات و تمامی کــرد‪ :‬زمانی کــه مردم می خواهنــد در انتخابات‬ ‫افرادی که می توانند نقش داشــته باشند تا یک شرکتوانتخاب کنندبایدموردیبرایشانوجود‬ ‫انتخابات رقابتی برگزار شود در این شرایط باید داشته باشد تا گزینش صورت بگیرد؛ لذا بهترین‬ ‫وارد عرصه شوند و فضایی را به وجود بیاورند تا و باالترین خدمتی که می شــود به کشور‪ ،‬مردم‬ ‫مردمایناحساسرانداشتهباشند کهلزومیبرای و نظــام انجــام داد ایــن اســت کــه اجــازه دهیم‬ ‫حضورشان در عرصه انتخابات نیست‪ .‬او یاداور کاندیداهــای مختلفــی کــه توانایــی کاردارند در‬ ‫شــد‪ :‬انتخابات مجلس شــورای اســامی بیشــتر عرصه حضورداشــته باشــند‪ .‬این دلسوزی هایی‬ ‫بعضا می کنیم و وســواس هایی که به خرج‬ ‫یک رقابت قومی و محلی است اما بااین وجود کــه ً‬ ‫در یازدهمیــن دوره ایــن انتخابات ما یک ریزش می دهیــم را بــه عهــده خــود مــردم بگذاریــم تا‬ ‫شدید رای را شاهد بودیم؛ درصورتی که انتخابات خودشان یاد بگیرند درست انتخاب کنند و این‬ ‫ریاس ـت جمهوری یک انتخابات ملی و سراسری کار با تمرین انجام می شود نه این که ما از بیرون‬ ‫اســت و حال این نگرانی برای دوازدهمین دوره هدایت کنیم بعد بگوییم خودشان پاسخگوی‬ ‫ایــن انتخابــات وجــود دارد‪ .‬این فعال سیاســی انتخابشان باشــند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬زمانی که ما در‬ ‫بــا اشــاره بــه فعالیــت جریــان اصالحــات بــرای انتخاب مردم دخالت می کنیم نظام را در مقابل‬ ‫دوازدهمیــن دوره انتخابات ریاســت جمهوری‪ ،‬عدم کارایی هابدهکار کرده ایمبنابراینبایدیک‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬شــورای هماهنگــی اصالح طلبان لیستمتنوعیاز کاندیداهایی کهدارایقدرتو‬ ‫بــرای ایــن دوره از انتخابــات‪ ،‬مواضــع خــودش تواناییهستندداشتهباشیم؛بنابرایناولینقدم‬ ‫را بیــان و مکانیزمــی را بــرای رســیدن بــه ائتالف این اســت که صداوســیما یک نقش بی طرفانه‬ ‫تعریف و نهادی هم به نام «جبهه اصالح طلبان در این میان داشته باشد و همه کاندیداها را به‬ ‫ایــران» شــکل داده اســت تــا در صــورت حضــور اســتودیو دعوت تا دیدگاه های خودشان را بیان‬ ‫متعــدد کاندیداها بتوانــد نامزدهای متعلق به کننــد‪ .‬ایــن فعــال سیاســی اصالح طلب بــا بیان‬ ‫جناحاصالح طلبرابهائتالفبرساندواینقدم این که مشــارکت حداکثری نشــانگر مشروعیت‬ ‫خوبومبارکیاست‪.‬اوباتاکیدبراینکهعملکرد نظام در نزد مردم است‪ ،‬گفت‪ :‬باید بپذیریم هر‬ ‫شورای نگهبان در بررسی صالحیت ها خیلی ها را چه مشارکت بیشتر باشد مقبولیت و مشروعیت‬ ‫نگران کرده اســت‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬بااین حال نظام نزد مردم بیشتر است؛ بنابراین باید فرصت‬ ‫برخــی چهره ها که افراد توانمندی هم هســتند پرســش و پاســخ از کاندیدا فراهم و فراگیر شــود‬ ‫نمی تواننددرقوهمجریهحضورپیدا کنندو کشور ماننــد امریــکا که یک ســال قبل انتخابــات انان‬ ‫را از این مشــکالت نجــات دهند‪ .‬نمازی با بیان ابتدا داخل حزب باید با یکدیگر رقابت می کنند‬ ‫ای ‬ ‫نکــه افــراد توانا با نگرانی رد صالحیت حاضر وسپسبهمرحلهنهاییمی رسندانجامدهیم‪.‬‬ ‫پیچیدگی شرایط کشور افراد را برای نامزد‬ ‫شدن دچار تردید کرده است‬ ‫ظریفیــان‬ ‫غالمرضــا‬ ‫وجود دارد‪ ،‬بنابراین هرکســی‬ ‫فعال ‍سیاســی اصالح طلب‪ ،‬با‬ ‫می خواهــد وارد صحنــه شــود‬ ‫بیــان این کــه نهــاد اجمــاع ســاز‬ ‫بایــد خــود را کامــا امــاده‬ ‫اصالح طلبــان هنــوز به ســمت‬ ‫کــرده باشــد‪ .‬او ادامــه داد‪:‬‬ ‫تعییــن مصادیــق انتخابــات‬ ‫گزینه هایــی از اصالح طلبان از‬ ‫غالمرضاظریفیان‬ ‫نرفتــه اســت‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬البته‬ ‫ســوی احزاب مطرح شده اند‪،‬‬ ‫اصالح طلبانباتوجهبهشرایط‬ ‫امــا هیچ کــدام از ان ها روشــن‬ ‫کشــور و نحوه بررســی صالحیت ها‪ ،‬گزینه های و شــفاف اعــام امادگی نکرده انــد و تا زمانی‬ ‫خیلــی زیــادی هــم نخواهنــد داشــت‪ ،‬بنابراین هــم که ان هــا اعالم امادگی نکنند‪ ،‬پیش بینی‬ ‫طبیعــی اســت که ان ها به ســمت هــر گزینه ای ســختی خواهــد بــود کــه کــدام گزینــه‪ ،‬گزینه‬ ‫برونــد کــه حداق ‬ ‫ل‪‎‬های شــرایط اصالح طلبــی را نهایــی خواهد بــود‪ .‬به هرحــال اصالح طلبان‬ ‫داشــته و بتواند اقبــال عمومی را بــا خود همراه گزینه هــای محــدودی بــرای انتخابــات دارند‪.‬‬ ‫کند‪ .‬این چنین فردی می تواند در سبد گزینه های ظریفیــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬اینکــه تاکنــون‬ ‫اصالح طلبانقراربگیرد‪.‬‬ ‫چهره هــای مطــرح اصالح طلبــان اعــام‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬ظریفیــان ادامــه داد‪ :‬امادگی نکردند‪ ،‬شــاید به این دلیل باشند که‬ ‫به عنوان مثال اگر ظریف به جمع بندی برســد می خواهند ببینند ایا میان اصالح طلبان درباره‬ ‫کــه وارد صحــن انتخابــات شــود می توانــد ان ها اجماع شــکل می گیرد یا نه؟ البته جذب‬ ‫یکــی از گزینه هــای مطــرح در انتخــاب نهایی ارای عمومــی هــم مهم اســت‪ ،‬زیرا مشــکالت‬ ‫اصالح طلبــان باشــد‪ ،‬ولــی پیش بینــی من این مــا‪ ،‬مشــارکت مــردم اســت‪ .‬بایــد دیــد با چه‬ ‫اســت که او به دالیل شــرایط کشــور و شــاید شیوه و شعاری می توان مردم را به صحنه اورد‬ ‫موانعی که برای حضورش باشــد‪ ،‬وارد صحنه همیــن دالیل موجب می شــود کــه گزینه های‬ ‫نم ‬ ‫یشــود‪ .‬ایــن فعــال سیاســی با بیــان این که مطرح شــده در رسانه ها‪ ،‬موضع روشنی اتخاذ‬ ‫یکی از مشــکالت جریان اصالحات این است نکنند زیرا شــرایط سختی است‪.‬او گفت‪ :‬البته‬ ‫کــه افــراد وابســته بــه ایــن جریــان به صــورت ایــن وضعیــت در میــان اصول گرایان هــم وجود‬ ‫شفاف برای حضور در انتخابات اعالم امادگی دارد‪ .‬مــا هنــوز از میــان اصول گرایــان مطــرح و‬ ‫نمی کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬شــرایط کشــور سخت شناخته شده مثل قالیباف و رئیسی ندیده ایم که‬ ‫اســت و مشــکالتی از قبیل تحریم هــا‪ ،‬فاصله فردی به صورت مصمم اعالم کند که وارد صحنه‬ ‫طبقاتی‪ ،‬کاهش سرمایه اجتماعی و همچنین می شود‪ .‬درواقع پیچیدگی شرایط خیلی از افراد‬ ‫رقبایــی که نگاهی دیگر بــه منافع ملی دارند را دچار تردید می کند‪.‬‬ ‫وضعیت اقتصادی کشور بسیار‬ ‫نگران کنندهاست‬ ‫دبیرشوراینگهبان گفت‪:‬وضعیتاقتصادی‬ ‫کشور بسیار نگران کنندهاستومعلومنیست که‬ ‫ایامسئوالناز اصالحوضعیتموجوداقتصادی‪،‬‬ ‫ناتوان هستند یا اینکه اعتنایی ندارند‪ .‬مسئوالن‬ ‫باید هرچه سریع تر به مشکالت مردم رسیدگی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬ایــت اهلل احمد جنتی در‬ ‫بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره به‬ ‫وضعیت کرونا و ابتالی هزاران نفر از مردم به‬ ‫این بیماری منحوس افزود‪ :‬متاســفانه دوباره‬ ‫تعــداد زیــادی از شــهرهای کشــور ب هشــدت‬ ‫درگیــر کرونــا شــده اند؛ کرونــا به ســرعت در‬ ‫حال پیشــروی است و این بسیار نگران کننده‬ ‫شــده‪ ،‬ولی امیدواریم که مسئوالن و مردم با‬ ‫همــکاری هم هر چه زودتر وضعیت را کنترل‬ ‫کنند‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫درخواست وام از صندوق بین المللی پول‬ ‫حق ایران است‬ ‫رئی ـس کل بانــک مرکــزی‬ ‫مواردی اســت که مشروط به‬ ‫گفــت‪ :‬درخواســت وام از‬ ‫هیچ گونــه شــرایطی نیســت‪.‬‬ ‫صنــدوق بین المللی پول حق‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬برخــی‬ ‫ما است و دریافت ان مشروط‬ ‫معتقدنــد کــه در خواســت‬ ‫به هیچ شــرطی نخواهد بود‪.‬‬ ‫وام از صنــدوق بین المللــی‬ ‫عبدالناصرهمتی‬ ‫به گزارش ایرنا به نقل از بانک‬ ‫مشــروط بــه شــرایطی اســت‬ ‫مرکــزی‪ ،‬عبدالناصــر همتی در‬ ‫که ممکن اســت باعث ایجاد‬ ‫خصــوص دریافــت وام از صنــدوق بین المللی دخالت هایی شــود‪ ،‬در حالی که دریافت این‬ ‫پول برای مقابله با پیامدهای اقتصادی شیوع وام هیچ شــرطی ندارد و ما به دنبال اســتفاده‬ ‫کرونــا توضیحاتــی را ارائه کــرد و افزود‪ :‬برخی از حــق خــود هســتیم‪ .‬همتــی بــا بیــان اینکــه‬ ‫چنیــن موضوعــی را اعــام می کنند کــه به چه صنــدوق بین المللــی موظــف به پاســخگویی‬ ‫دلیــل درخواســت وام از صنــدوق بین المللــی درخواس ـت های مــا اســت امــا تاکنــون هیــچ‬ ‫پــول داریــم؟ در این زمینه بایــد گفت که این پاســخی را دریافــت نکرده ایــم‪ ،‬گفــت‪ :‬پیگیر‬ ‫پــول حق ما اســت‪ ،‬نــرخ بهره این وام بســیار خواهیــم بــود تــا از حق خود اســتفاده کنیم و‬ ‫پاییــن اســت و همچنیــن «ار اف ای» از جمله امیدواریم بتوانیم نتیجه ای را از ان بگیریم‪.‬‬ ‫نبوداستراتژیمدون؛بزرگ ترینچالش‬ ‫بخشمعدن‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق بیمــه‬ ‫بیمهسرمایه گذاریفعالیت های‬ ‫تهــای‬ ‫ســرمایه گذاری فعالی ‬ ‫معدنــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در‬ ‫معدنــی‪ ،‬ضمــن تشــریح‬ ‫حــوزه ماشــین االت بــا توجــه‬ ‫مهم تریــن اقدامــات صــورت‬ ‫بــه اینکه در ســه ماهــه پایانی‬ ‫گرفته توســط این سازمان طی‬ ‫ســال ‪ ،۱۳۹۹‬ثبــت ســفارش‬ ‫فرید دهقانی‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۹‬همچــون افزایــش‬ ‫ماشــین االت خارجی با مشکل‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیاردی سرمایه صندوق‪،‬‬ ‫مواجه و مســدود شد‪ ،‬علیرغم‬ ‫شهــای صورت گرفته برای بازگشــایی‬ ‫حمایت از تولیدکنندگان داخلی‪ ،‬افزایش تعامل همه تال ‬ ‫بــا بان ‬ ‫کهــای عامل بیشــتر‪ ،‬حمایــت از معادن ا نهــا‪ ،‬امــا عمــا در ایــن مــدت نتوانســتیم از‬ ‫کوچــک و امثــال ان‪ ،‬بزرگ تریــن چالــش حــوزه ایــن پتانســیل اســتفاده کنیــم‪ .‬امید اســت که با‬ ‫معــدن را نبــود اســتراتژی مدون و بلندمــدت در گشــایش مجدد تعرفه ها‪ ،‬ثبت سفارش ها برای‬ ‫این حوزه و عدم گفتمان مشترک بین بخش های مشــتریان صــورت گیــرد‪ .‬دهقانی تصریــح کرد‪:‬‬ ‫مرتبــط بــا ایــن حــوزه دانســت‪ .‬فریــد دهقانی در ســالی که گذشــت‪ ،‬در حوزه پوشــش ریسک‬ ‫در گفت وگــو بــا ایســنا‪ ،‬در رابطه با عملکرد این بــرای اکتشــاف نیز بــا توجه به میزان بســیار کم‬ ‫ِ‬ ‫ســازمان طــی ســال ‪ ،۱۳۹۹‬اظهار کــرد‪ :‬صندوق تخصیص بودجه توسط سازمان برنامه وبودجه‬ ‫بیمهسرمایه گذاریفعالیت هایمعدنیعلیرغم در بخش کمک های فنی و اعتباری وجــوه اداره‬ ‫شــرایط اجتماعی ناشــی از شــیوع ویروس کرونا شــده و همچنیــن با توجــه به نبود منابــع الزم‪،‬‬ ‫تهــای صــورت گرفته از بخش اکتشــاف‬ ‫و اتفاقاتی که طی ســال ‪ ۱۳۹۹‬ســبب کند شدن حمای ‬ ‫پیشــرفت کارها شد‪ ،‬سالی بســیار پربار از حیث متناسب با پتانســیل ها و مراجعات به صندوق‬ ‫صــدور بیمه نامــه‪ ،‬حمایــت از بخــش معــدن و نبود و عمال انچه که بایستی در حوزه اکتشاف‬ ‫صنایع معدنی و حوزه فناوری داشــت و در این صــورت می گرفت‪ ،‬انجام نشــد؛ امید اســت که‬ ‫زمینه توانســت رکوردهای جدیدی را در کارنامه برای سال ‪ ،۱۴۰۰‬در این حوزه اقدامات بیشتری‬ ‫خود به ثبت برســاند‪ .‬تیم صندوق در سالی که صــورت گیــرد‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪ :‬بــرای حــل ایــن‬ ‫گذشــت علیرغم وجود محدودیت های ترددی موضوع و نحوه حمایت از اکتشافات‪ ،‬برای انکه‬ ‫که بــرای بازدیدهای نظارتی یا بازدیدهای اولیه بتوانیــم منبع تغذیه این حــوزه را از وجــوه اداره‬ ‫بایســتی انجام می داد‪ ،‬توانســت بازدیدها را به شده قطع کنیم‪ ،‬به پتانسیل های واقع شده در‬ ‫مقــدار قابل توجهــی افزایش دهــد‪ .‬مدیرعامل بند ل ماده ‪ ۲۸‬قانون الحاق ‪ ،۲‬مراجعه کردیم‬ ‫صندوقبیمهسرمایه گذاریفعالیت هایمعدنی تا بتوانیم منابع درنظر گرفته شده در این ناحیه‬ ‫ادامه داد‪ :‬صندوق عالوه بر تامین مالی از حوزه برای سازمان ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد‬ ‫بانکــی‪ ،‬توانســت از بازار ســرمایه بــرای معادن معدنــی را جذب کنیــم و ا ن را برای اکتشــافات‬ ‫کوچک مقیاس‪ ،‬تامین مالی داشته باشد که این تکمیلــی و اکتشــافات مقدماتــی بتوانیم هزینه‬ ‫موضوع نویدبخش گشایش یک مسیر جدید در کنیم‪ .‬مشــاور معاونت معدنی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫حوزه تامین منابع مالی برای بنگاه های (معادن) معــدن و تجــارت‪ ،‬بــا بیــان اینکــه بــرای انکــه‬ ‫خرد که امکان حضور در بازارهای بزرگ سرمایه تعداد بیشــتری از بانک ها عامل امکان پذیرش‬ ‫بــه جهت تامیــن منابع مالی مــورد نیاز خــود را ضمانت نام هصندوقماراداشتهباشند‪،‬اقدامات‬ ‫ندارنــد‪ ،‬خواهد بــود‪ .‬در این زمینه‪ ،‬صندوق به قابــل توجهی را در ســال ‪ ۱۳۹۹‬انجــام داده ایم؛‬ ‫عنوان رکن ضامن عمل خواهد کرد‪ .‬با توجه به گفت‪ :‬توافق نام ـه ای را با بانک تجارت در حال‬ ‫کهــای عامل‬ ‫توافق های صورت گرفته توســط صندوق بیمه انعقاد هســتیم کــه عــاوه بر بان ‬ ‫کهــای دیگر نیــز بتوانند به کمک‬ ‫ســرمایه گذاری فعالیت های معدنی که در حال موجــود‪ ،‬بان ‬ ‫نهایی شــدن نیز هســت‪ ،‬این امکان مهیا شد تا بخــش معــدن امــده و منابــع خــود را به بخش‬ ‫عــاوه بر تامیــن مالی از حوزه بانکــی‪ ،‬در حوزه معدنوبه ویژهمعادن کوچکمقیاساختصاص‬ ‫بازار سرمایهوسازمانبورسنیزتامینمالیداشته دهنــد‪ .‬مدیرعامل صندوق بیمه ســرمایه گذاری‬ ‫تهــای معدنــی ضمــن تاکید براینکــه در‬ ‫باشــیم‪ .‬وی ضمــن اشــاره بــه اقدامــات صورت فعالی ‬ ‫گرفتــه در حــوزه دانش بنیا نهــا‪ ،‬اعــام کــرد‪ :‬با سالکیگذشت‪،‬برایتسهیلمراوداتبامشتریان‬ ‫صندوقنواوریوشکوفاییقراردادهاییمنعقد خود‪ ،‬تمامی کارها به صورت الکترونیکی انجام‬ ‫شــد تا بتوان برای معادنی که در حوزه فناوی و شــد‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬در این راستا سعی شد تا‬ ‫نواوری‪ ،‬جزو معادن پیشرو هستند‪ ،‬تسهیالتی جایی که امکان داشــت‪ ،‬مراجعات حضوری را‬ ‫در نظــر گرفــت‪ .‬عــاوه بــر تســهیالت‪ ،‬مــا برای بــه حداقل برســانیم‪ .‬دهقانی مهم تریــن اقدام‬ ‫این گونه این شــرکت ها‪ ،‬یارانه ســود تســهیالتی صندوقبیمهسرمایه گذاری هایمعدنیطیسال‬ ‫هم در نظر گرفته ایم که وفق مصوبات مجمع ‪ ۱۳۹۹‬را افزایــش ســرمایه صندوق به میــزان‪۵۰۰‬‬ ‫وهیاتمدیرهایمیدرو(سازمانتوسعهونوسازی میلیاردتومانبا کمکتیممدیرتیایمیدرودانسته‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران) قابلیت پرداخت و اعالم کرد‪ :‬طبق برنامه ریزی ها‪ ،‬در سال‪ ۱۴۰۰‬نیز‬ ‫خواهد داشــت‪ .‬دهقانی در ادامه با بیان اینکه این افزایش سرمایه از ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان به ‪۱۰۰۰‬‬ ‫در ســالی که گذشت‪ ،‬در حوزه حمایت از تولید میلیاردتومانقابلافزایشخواهدبود‪.‬مصوبات‬ ‫ماشــین االت داخلی نیز اقداماتی شکل گرفت‪ ،‬الزم در این زمینه اخذ شده و محقق خواهد شد؛‬ ‫گفــت‪ :‬اگر بخواهیــم که بخش معدن بــه ویژه امیداستکهبتوانیمجایگاهخودمانرادرحمایت‬ ‫معادن کوچک مقیاس در حوزه ماشین االت نیز از بخشمعدن‪،‬بیشاز پیشتثبیت کردهو کمک‬ ‫کارامــد عمل کنند‪ ،‬موظفیم که از تولیدکنندگان درخور توجهیرابهبخشمعادن کوچکمقیاس‬ ‫داخلــی کــه در بخش تولید و ســاخت قطعات داشــته باشــیم‪ .‬وی در تشریح بزرگ ترین ضعف‬ ‫ماشین االت داخلی فعال هستند‪ ،‬حمایت های بخش معدن که نیاز به توجه داشــته تا بتوان با‬ ‫الزم صــورت گیــرد‪ .‬نبایــد فرامــوش کــرد کــه در تقویت ان‪ ،‬در راستای شعار تولید‪ ،‬مانع زدایی ها‪،‬‬ ‫صــورت عــدم توجــه بــه نوســازی و بهســازی پشتیبانی ها گام برداشت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬عدم توجه‬ ‫یتــوان از جمله‬ ‫ماشــین االت و اقــدام الزم در ایــن زمینــه‪ ،‬افــت به اکتشــافات سیســتماتیک را م ‬ ‫شدیدتولیددر بخشاستخراجومتناسببااندر بزرگ ترین ضعف بخش معدن کشــور دانست‬ ‫سال های اینده‪ ،‬افت فراوری ایجاد خواهد شد‪ .‬که رسیدگی به ان بسیار حائز اهمیتی و ضروری‬ ‫مشــاور معاونت معدنــی وزرت صمت تصریح است‪ .‬همچنین نبود گفتمان مشترک بین بخش‬ ‫کــرد‪ :‬صندوق بیمه ســرمایه گذاری فعالیت های مالی‪،‬بخشمحیط زیستوحاکمیتموجوددر‬ ‫معدنی بــرای افرادی که از ماشــین االت داخلی بخش معدن هم از ان مشکالتی است که سبب‬ ‫بــرای تجهیز معــادن خود اســتفاده می کنند‪ ،‬به شده در حقیقت تا همین لحظه هم نمی دانیم‬ ‫میــزان چهــار درصــد یارانــه ســود تســهیالت در برای تحقق گسترش معادن‪ ،‬بایستی در جهت‬ ‫نظر گرفته که در سال ‪ ۱۳۹۹‬طی تفاهم نامه ها گســترش معادن کوچک مقیاس حرکت کنیم یا‬ ‫و توافق هایــی کــه بــا ســازندگان داخلــی ایــن معــادن بزرگ مقیاس؛ چراکه اســتراتژی ثابت و‬ ‫ماشین االت صورت گرفت‪ ،‬این کار (ارائه یارانه مدونــی در ارتباط با چگونگی برخورد با بخش‬ ‫سود تسهیالت) عملی شد‪ .‬مدیرعامل صندوق معدن وجود ندارد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 19‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1039‬‬ ‫با ثبت ‪ ۱۴‬رکورد تاریخی در ‪ ۷۵‬روز؛‬ ‫رکورد «رکوردها» در فوالد مبارکه شکسته شد‬ ‫فــوالد مبارکــه در راســتای لبیــک بــه منویــات‬ ‫مقام معظم رهبری و پاسخ به تقاضای داخلی و‬ ‫خارجی‪ ،‬موفق شد در ‪ ۷۵‬روز پایانی سال ‪،۱۳۹۹‬‬ ‫تنهــا ‪ ۱۴‬رکورد در ناحیه فوالدســازی و ریخته گری‬ ‫مداوم به ثبت رساند و از این حیث رکورد تازه ای‬ ‫را ثبت کند‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬کاربرد گسترده فوالد‬ ‫در صنایع مختلف و افزایش جمعیت باعث شده‬ ‫تا تقاضا برای این محصول کلیدی هر ساله افزایش‬ ‫یابد؛ بنابراین الزم است تولیدکنندگان نیز گام به‬ ‫گام در راســتای تامین این حجم تقاضا بکوشــند‪.‬‬ ‫این مسئله در شرایط سیاسی‪-‬اقتصادی ایران که‬ ‫مهــای بین المللــی گســترده رنــج می برد‪،‬‬ ‫از تحری ‬ ‫اهمیــت ویــژه ای دارد‪ .‬عــاوه بــر ان بــا توجــه به‬ ‫حجم واردات محصوالت فــوالدی و خروج ارز از‬ ‫کشور‪ ،‬تقویت فوالدسازان داخلی قدرتمند به ویژه‬ ‫حهــای توســعه ای شــرکت فــوالد‬ ‫حمایــت از طر ‬ ‫مبارکــه نقش قابل توجهی در جلوگیــری از خروج‬ ‫ارز از کشور خواهد داشت‪.‬‬ ‫این شرکت با بررسی تقاضای داخلی و خارجی‬ ‫در حوزه فوالد کوشیده تا علی رغم همه تحریم ها‬ ‫و دشــواری های تولید در کشــور‪ ،‬فرایند توسعه ای‬ ‫پیوســته خــود را بــه پیش بــرد و نقــش پررنگی را‬ ‫شهــای مختلف از جمله تولید فوالد خام‬ ‫در بخ ‬ ‫(تختال) و در نهایت ورق های فوالدی ایفا کند‪.‬‬ ‫در حقیقــت فوالد مبارکه بــا تهیه برنامه های‬ ‫تولیــدی مختلــف و کســب رکوردهای متعــدد در‬ ‫تــاش اســت تا عــاوه بر قدرت نمایــی در عرصه‬ ‫تولید فوالد کشور‪ ،‬ضمن پاسخ کامل به نیازهای‬ ‫داخلی بخشی از تقاضای بین المللی را نیز تامین‬ ‫کنــد‪ .‬ثبــت ‪ 14‬رکورد مختلــف در کمتــر از ‪ 75‬روز‬ ‫پایانی ســال ‪ 1399‬تنها توسط ناحیه فوالدسازی‬ ‫و ریخت هگــری مداوم فوالد مبارکه‪ ،‬مهر تائیدی بر‬ ‫قدرت این شرکت در عرصه تولید خام است‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا عباس محمــدی‪ ،‬مدیر تولید‬ ‫فــوالد ناحیــه فوالدســازی و ریخت هگــری مــداوم‬ ‫شــرکت فوالد مبارکه‪ ،‬درباره جزئیــات رکوردهای‬ ‫پی درپــی این بخش اظهار کرد‪ :‬فــوالد مبارکه در‬ ‫ســال گذشــته و به ترتیب در تاریــخ ‪ 30‬بهمن ماه‬ ‫رکورد ‪ 135‬ذوب روزانه‪ 17 ،‬اسفندماه رکورد ‪138‬‬ ‫ذوب و ‪ 18‬اســفندماه (کمتر از ‪ 24‬ســاعت نسبت‬ ‫بــه رکــورد پیشــین) نیــز رکــورد ‪ 140‬ذوب در واحد‬ ‫فوالدســازی به ثبت رساند‪ .‬همچنین در مجموع‬ ‫رکــورد تولیــد ماهیانــه تختــال در اســفندماه ســال‬ ‫گذشته از ‪ 600‬هزار تن عبور کرده و به ‪ 660‬هزار تن‬ ‫رسید که خود رکورد جدیدی محسوب می شود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عــاوه بــر ایــن‪ 18 ،‬اســفندماه ‪99‬‬ ‫بیش از ‪ 31‬هزار تن متریال شــامل اهن اسفنجی‪،‬‬ ‫اهــک‪ ،‬دولومیــت و‪ ...‬بــه کور ههــای قــوس‬ ‫الکترویکــی وارد شــده کــه رکــورد دیگــری در این‬ ‫ناحیه به شمار می رود‪.‬‬ ‫مدیــر تولیــد فــوالد ناحیــه فوالدســازی و‬ ‫ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه ادامه داد‪:‬‬ ‫همچنین رکورد کمترین مصــرف انرژی برای یکی‬ ‫از کور ههــا (‪ 512‬کیلــووات ســاعت بر تــن مذاب)‬ ‫در ایــن تاریــخ هــم بــه ثبــت رســیده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫مقدار به طور متوســط ‪ 546‬کیلووات ســاعت بر‬ ‫تــن مــذاب برای ســایر کوره ها بود‪ .‬عــاوه بر این‬ ‫در ‪ 24‬اســفندماه ‪ 99‬نیــز رکــورد حمــل ‪ 3120‬تــن‬ ‫هات بریکت (نوعی متریــال ورودی به کوره های‬ ‫قوس الکتریکی و مشابه با اهن اسفنجی) طی ‪24‬‬ ‫ساعت به ثبت رسید‪.‬‬ ‫محمــدی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن رکــورد انتقال‬ ‫‪ 1586‬تن اهک در ‪ 18‬اسفندماه‪ ،‬انتقال ‪ 991‬تن‬ ‫دولومیت در ‪ 20‬اســفندماه ســال گذشــته و رکورد‬ ‫حمل ‪ 70‬ســبد ‪ 50‬تنی قراضه نیز در ‪ 16‬بهمن ماه‬ ‫نیز محقق شده است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬فارغ از رکوردهای فوق‪ ،‬در ‪19‬‬ ‫دی ماه سال قبل موفق به ثبت رکورد ‪ 22‬ذوب با‬ ‫یک کوره (شماره یک) شدیم‪ .‬برای درک بهتر این‬ ‫رکورد باید خاطرنشان کرد متوسط هر کوره تقریبا‬ ‫‪ 15‬ذوب اســت‪ .‬بســیاری از فوالدســازان خارجی‬ ‫هزینه های هنگفتی برای افزایش ظرفیت کوره ها‬ ‫بــه ‪ 21‬ذوب در روز انجــام می دهنــد در حالی که‬ ‫ما به راحتی و با برنامه ریزی دقیق از ‪ 21‬ذوب در‬ ‫روز نیز فراتر رفتیم‪.‬‬ ‫همچنین مدیر تولید فوالد ناحیه فوالدسازی‬ ‫و ریخته گری مداوم شــرکت فوالد مبارکه گفت‪:‬‬ ‫مجموعــه فــوالد مبارکــه‪ ،‬مجموع ـه ای پویــا بــا‬ ‫کارکنــان بــا انگیــزه و همچنین توانایــی و همت‬ ‫بــاال اســت کــه تحــت یــک سیســتم مدیریتــی‬ ‫هشیار‪ ،‬توانمند و خبره توانسته خود را در سطح‬ ‫بزرگ ترین فوالدسازان جهان نشان دهد و حتی‬ ‫شاخص های و پارامترهای تولید فوالد ان بعضی‬ ‫از فوالدســازان را به چالش بکشــاند‪ .‬این تنها در‬ ‫صورتــی رخ می دهــد که یک مجموعــه توانمند‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫محمــدی بــا بیــان اینکــه بخــش فوالدســازی‬ ‫شــرکت فوالد مبارکه بر اســاس تولید ماهیانه ‪600‬‬ ‫هزار تن اسلب طراحی شده است‪ ،‬گفت‪ :‬این در‬ ‫حالی اســت که در اســفندماه ســال ‪ 99‬از ظرفیت‬ ‫اسمی تولید ‪ 600‬هزار تن در ماه پیشی گرفته و به‬ ‫‪ 660‬هزار تن رسیده دست یافتیم‪.‬‬ ‫مدیــر تولیــد فــوالد ناحیــه فوالدســازی و‬ ‫ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه درباره نحوه‬ ‫دستیابی این شرکت به رکوردهای پیاپی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با پیشنهاداتی که از طریق مجموعه عملیاتی‬ ‫و پشــتیبانی ســازمان دریافت شد‪ ،‬با بهبود نقاط‬ ‫گلوگاهی سعی شد تا زمان خواب تجهیز زمان بین‬ ‫دو ذوب؛ ‪ power off time‬کاهــش یابــد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫روش موفق شــدیم تعداد ذوب در روز کوره ها را‬ ‫افزایشدهیم‪.‬‬ ‫قاســم خوشــدل پور‪ ،‬مدیــر واحــد ریخته گری‬ ‫مــداوم و تولیــد اســلب فــوالد مبارکه‪ ،‬نیــز درباره‬ ‫رکوردهای این بخش در سال گذشته اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫برنامه ریزی های انجام شده شرکت فوالد مبارکه با‬ ‫ثبت رکورد تولید ‪ 660‬هزار تن تختال در اسفندماه‬ ‫بــه رکــورد تولیــد ‪ 7‬میلیون تن تختال در ســال ‪99‬‬ ‫دســت یافــت که رکــورد قابــل توجهی بــرای این‬ ‫شرکت به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از نیمــه دوم دی مــاه ســال ‪ 99‬تــا‬ ‫پایان این سال‪ ،‬رکوردهای متعددی به ثبت رسیده‬ ‫اســت کــه فــارغ از ســه رکــورد ‪ 138 ،135‬و ‪140‬‬ ‫یتــوان بــه تولید تختال ‪( 250‬در ماشــین‬ ‫ذوب‪ ،‬م ‬ ‫شماره ‪ )2‬در ‪ 18‬دی ماه و تولید تختال ‪ 300‬در ‪28‬‬ ‫دی ماه اشاره کرد‪.‬‬ ‫مدیــر واحــد ریخته گری مداوم و تولید اســلب‬ ‫فــوالد مبارکــه دربــاره اهمیــت تولیــد تختال های‬ ‫ضخیم گفت‪ :‬اهمیت مســئله در تولید ورق های‬ ‫خــاص بــا گریدهــای ‪ API‬اســت‪ .‬شــاید نتــوان‬ ‫ایــن تختا لهــا را در فــوالد مبارکــه نــورد کــرد امــا‬ ‫شرکت های فوالدی دیگری هستند که می توانند‬ ‫ایــن نوع تختال ها را نیز نــورد کرده و به ورق های‬ ‫مورد اســتفاده در صنایع نفت و گاز و به طور کل‬ ‫صنیع دریایی تبدیل کننــد‪ .‬این تختال ها خوراک‬ ‫نوردهایــی در ســطح کشــور بوده و باعــث رونق‬ ‫اقتصادی ســایر فوالدســازهای کشــور و همچنین‬ ‫مانع خروج ارز از ایران می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اعتبار یکسان سازی حقوق بازنشستگان پیش بینی شده است‬ ‫محمدباقر نوبخت گفت‪ :‬برای یکسان سازی‬ ‫حقوق بازنشســتگان در ســال ‪ ۱۴۰۰‬اعتبار کافی‬ ‫در نظــر گرفتــه شــده و نه تنهــا مشــکلی در ایــن‬ ‫رابطــه بــرای بازنشســتگان کشــوری و لشــکری‬ ‫وجــود نــدارد‪ ،‬بلکــه بــرای بازنشســتگان تامین‬ ‫نســازی انجــام شــده‬ ‫اجتماعــی هــم ایــن یکسا ‬ ‫اســت‪.‬به گزارش ایرنا از سازمان برنامه وبودجه‬ ‫کشــور «محمدباقــر نوبخــت» در دیــدار بــا‬ ‫نماینــدگان بازنشســتگان کشــوری و لشــکری‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬اینکــه در شــرایط ســخت اقتصــادی‬ ‫هســتیم بر کســی پوشــیده نیســت اما به عنوان‬ ‫مقام مســئول در ســازمان برنامه وبودجه کشــور‬ ‫یشــود از نظر‬ ‫معتقدم هر تصمیمی که گرفته م ‬ ‫هزینه‪ -‬فایده باید بررسی شود‪ .‬به باورم همین‬ ‫مقدار کمی را که داریم باید عادالنه‪ ،‬با انصاف‬ ‫و عاقالنه توزیع کنیم‪.‬‬ ‫نوبخــت اضافــه کــرد‪ :‬مــا ســال گذشــته‬ ‫جلس ـه ای داشــتیم و بــا هــم قــرار گذاشــتیم که‬ ‫موضوع یکسان سازی را اجرا کنیم و من خواهش‬ ‫کردم که به من اعتماد کنید و عالقه مند هستم‬ ‫ی‬ ‫ایــن کار انجــام شــود و در این راســتا کارگروه ‬ ‫بــا حضــور نماینــدگان بازنشســتگان کشــوری و‬ ‫لشــکری تشــکیل شــد و امروز قدردان نظرات و‬ ‫همفکری های شما هستم‪.‬‬ ‫معــاون رئیس جمهــوری گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫یکسان سازی حقوق بازنشستگان در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫اعتبار کافی در نظر گرفته شده و نه تنها مشکلی‬ ‫در ایــن رابطــه بــرای بازنشســتگان کشــوری و‬ ‫لشکری وجود ندارد‪ ،‬بلکه برای تامین اجتماعی‬ ‫هم این کار انجام شده است‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان برنامه وبودجــه کشــور‬ ‫بســازی حقــوق عــده ای‬ ‫افــزود‪ :‬گرچــه متناس ‬ ‫از بازنشســتگان در مردادمــاه ‪ ۱۳۹۹‬ب هصــورت‬ ‫افزایــش حقــوق انجــام شــد‪ ،‬امــا احــکام ایــن‬ ‫بســازی را توانســتیم مجــددا یکبــار در‬ ‫متناس ‬ ‫اواخــر اســفندماه و اکنــون هم برای ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫برای همه انان اصالح کنیم‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان برنامه وبودجــه کشــور در‬ ‫ادامــه اظهــار داشــت‪ :‬از مهرمــاه ‪ ۱۳۹۹‬حقــوق‬ ‫بازنشســتگان کشــوری و لشــکری بــر طبــق‬ ‫فرمــول ‪ ۹۰‬درصــد به انجام رســید؛ یعنی اینکه‬ ‫هــر بازنشســته بایــد حداقــل ‪ ۹۰‬درصــد حقوق‬ ‫شــاغلین هــم طبقــه و هم تــراز خــود را دریافت‬ ‫کنــد‪ .‬بیــش از ‪ ۹۰‬هــزار میلیــارد تومــان هــم در‬ ‫بودجه ســال ‪ ۱۴۰۰‬برای بازنشســتگان مشــمول‬ ‫تامین اجتماعی در نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫در پایان جلســه نوبخت تاکید کرد‪ :‬سازمان‬ ‫برنامه وبودجه کشــور مصمم است با همفکری‬ ‫و مشــورت نماینــدگان بازنشســتگان کشــوری‬ ‫و لشــکری‪ ،‬الیحــه دائمــی شــدن یکسان ســازی‬ ‫بازنشســتگان را در قالــب الیحــه دو فوریتــی‬ ‫تقدیم مجلس شورای اسالمی کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫فوالد مبارکه برترین الگوی مصرف اب را در میان فوالدسازان جهان دارد‬ ‫فــوالد مبارکــه همــواره مدیریــت پایــدار اب و‬ ‫توجه به ارزش اساسی اب را سرلوحه کار خود قرار‬ ‫داده و توانســته اســت در مقایســه با شرکت های‬ ‫بزرگ فوالدساز جهان‪ ،‬رکورددار کمترین حجم اب‬ ‫مصرفی به ازای هر تن تولید فوالد باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایراســین‪ ،‬ایران ســرزمین کم بارشی‬ ‫اســت و طبق اخریــن گزارش وزارت نیرو‪ ،‬امســال‬ ‫کســالی و مشــکالت ابــی کشــور را تهدیــد‬ ‫خش ‬ ‫می کند چراکه میزان بارندگی سال ابی بسیار پایین‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫از طرف دیگر تبخیر اب در کشورمان به قدری‬ ‫زیاد اســت که ســه برابر میزان تبخیر میانگین اب‬ ‫در جهان محاســبه شــده اســت‪ .‬ان هم در کشــور‬ ‫ما که امار بارندگی های ساالنه اش‪ ،‬حکایت از ان‬ ‫دارد که یک سوم میانگین جهانی بارندگی است؛‬ ‫امارهایی که نشــان می دهد چقدر اوضاع اب در‬ ‫کشورمان وخیم و بحرانی است‪ .‬‬ ‫در بیشــتر مناطق ایران میزان بارندگی زیر ‪۱۰۰‬‬ ‫میلی لیتر و میانگین تبخیر ساالنه ‪ ۲۵۵۶‬میلی لیتر‬ ‫در سال است؛ این در حالی است که بحران اب‪،‬‬ ‫مشــکالت زیست محیطی‪ ،‬اجتماعی و سیاسی را‬ ‫بــه وجود م ـی اورد کــه در نتیجــه ان‪ ،‬راهکارهای‬ ‫مختلفــی در خصــوص کاهــش مصــرف اب در‬ ‫حوزه هایمختلفپیشنهادمی شود‪.‬‬ ‫اما برخالف تصور عمومی به طور میانگین ‪۹۰‬‬ ‫درصــد اب کشــور در بخــش کشــاورزی‪ ۷ ،‬درصد‬ ‫بــرای شــرب و تنهــا ‪ ۳‬درصــد در صنعــت مصرف‬ ‫یشــود‪ ،‬در حالی که صنعت ‪ ۲۰‬برابر کشــاورزی‬ ‫م ‬ ‫شغل ایجاد می کند‪.‬‬ ‫با همه این تفاسیر توجه به کمبود اب همواره‬ ‫در کارخانه های صنعتی به خصوص سیستم های‬ ‫خنک کن ان ها مورد توجه افکار عمومی و رسانه ها‬ ‫بــوده اســت‪.‬در ایــن میــان فــوالد مبارکه همــواره‬ ‫مدیریــت پایدار اب و توجه به ارزش اساســی اب‬ ‫را سرلوحه کار خود قرار داده است توانسته است‬ ‫در مقایســه با شــرکت های بزرگ فوالدساز جهان‬ ‫رکــورددار کمتریــن حجم اب مصرفی بــه ازای هر‬ ‫تن تولید فوالد باشــد‪ .‬موضوعی که باعث شــده‬ ‫شرکت فوالد مبارکه در زمینه مصرف اب به عنوان‬ ‫شاخص جهانی مطرح شود؛ یعنی نه تنها در بین‬ ‫رقبای داخلی‪ ،‬کمترین مصرف اب برای تولید یک‬ ‫تن فوالد را دارد بلکه در جهان هم کم مصرف ترین‬ ‫تولیدکننده به ازای هر تن فوالد است‪.‬‬ ‫همچنین بهین هســازی مصــرف اب در شــرکت‬ ‫بهــای کــم کیفیت‬ ‫فــوالد مبارکــه و اســتفاده از ا ‬ ‫باعث شده ساالنه از مصرف ‪ ۷۰۰‬هزار مترمکعب‬ ‫اب تازه جلوگیری به عمل امد‪.‬‬ ‫جمع اوری و ذخیر هســازی اب بــاران (اب های‬ ‫ســطحی) از طریق شــبکه های گســترده در فوالد‬ ‫مبارکه و اســتفاده مجدد از ان به طور متوســط در‬ ‫ســال یک میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار مترمکعــب کاهش‬ ‫مصــرف اب تــازه را بــه دنبــال داشــته اســت بــه‬ ‫بهــای گردشــی در‬ ‫عــاوه بهســازی شــیمیایی ا ‬ ‫جهــای خن ـک کاری که امکان اســتفاده چندین‬ ‫بر ‬ ‫و چندبــاره از اب در فراینــد تولیــد را مهیــا کــرده‬ ‫اســت از دیگــر اقدامــات ایــن شــرکت درراســتای‬ ‫بهین هســازی مصــرف اب در ایــن کارخانــه اســت‪.‬‬ ‫بازســازی برج های خنک کاری واحدهای نیروگاه‪،‬‬ ‫اکسیژن‪ ،‬فوالدسازی و نورد گرم به منظور کاهش‬ ‫هدررفــت و افزایش راندمــان برج های خنک کن‪،‬‬ ‫نتــر بــه هیبریــدی و‬ ‫تغییــر سیســتم بــرج خنک ک ‬ ‫کاهش تلفات اب در فرایند تولید اهن اسفنجی از‬ ‫دیگر اقدامات مهم این مجتمع صنعتی در راستای‬ ‫کاهش مصرف اب است‪.‬‬ ‫همچنیــن بهین هســازی مصــرف اب بــا کاهش‬ ‫تلفــات در شــبکه های توزیــع‪ ،‬یکــی از پروژه های‬ ‫جدی در دســت اجراســت و قرار بر این اســت که‬ ‫بازســازی و نوســازی شــبکه های فرســوده به طول‬ ‫تقریبی‪ ۵۰‬کیلومتر انجام شود‪ .‬این فعالیت از سال‬ ‫‪ ۱۳۸۸‬در شرکت فوالد مبارکه اصفهان شروع شده‬ ‫و تاکنــون بالغ بر ‪ ۶۰۰‬میلیارد ریال بــرای اجرای ان‬ ‫هزینه شده است؛ به نحوی که در قالب این طرح‪،‬‬ ‫عمده شبکه های توزیع نوسازی شده اند‪.‬‬ ‫نکته بســیار مهم دیگــر در مــورد این کارخانه‬ ‫بهینه سازی مصرف اب با جایگزینی قسمتی از اب‬ ‫تازه با پساب تصفیه شده شهری است که بر مبنای‬ ‫ان‪ ،‬بــر اســاس قــرارداد متقابل بین شــرکت فوالد‬ ‫مبارکــه اصفهــان به عنوان ســرمایه گذار و شــرکت‬ ‫اب و فاضــاب اســتان اصفهــان در ســال ‪۱۳۹۲‬‬ ‫اجرایی و مقرر شــده بــا احداث تصفیه خانه های‬ ‫جدیدفاضالبوتکمیلتصفیه خانه هایموجود‪،‬‬ ‫شــبکه های جم ـع اوری فاضــاب در ‪ ۹‬شــهر ایــن‬ ‫استان یعنی زرین شهر‪ ،‬مبارکه‪ ،‬زیباشهر‪ ،‬دیزیچه‪،‬‬ ‫صفائیــه‪ ،‬کرکوند‪ ،‬ورنامخواســت‪ ،‬ســده لنجان و‬ ‫چمگردان اجرا شــود و پس از اجرای این پروژه ها‬ ‫که بیش از ‪ ۶۵۰۰‬میلیارد ریال هزینه دربر داشــته‪،‬‬ ‫پساب خروجی از تصفیه خانه شهرهای مذکور به‬ ‫فوالد مبارکه منتقل شود و پس از تصفیه تکمیلی‬ ‫در تصفیه خانــه فــوالد مبارکــه در چرخــه تولیــد‬ ‫فوالد‪ ،‬مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫ارســال پســاب بــه شــرکت فــوالد مبارکــه از‬ ‫اواســط ســال ‪ ۹۶‬تــا اواخــر ســال ‪ ،۹۸‬بــه طــور‬ ‫متوسط ساالنه یک میلیون مترمکعب پساب به‬ ‫شرکت فوالد مبارکه وارد شده و در سال ‪ ۹۹‬تقریبا‬ ‫‪ 4‬میلیون مترمکعب پساب شهری به این شرکت‬ ‫وارد شــده اســت کــه در افق بلندمــدت این طرح‬ ‫نیز قرار است سالیانه ‪ ۱۳‬میلیون مترمکعب پساب‬ ‫شــهری جهــت اســتفاده در شــرکت فــوالد مبارکه‬ ‫وارد شــود کــه بــا تکمیل شــبکه های جمــع اوری‪،‬‬ ‫پمپ خان ههــا و خطــوط انتقــال‪ ،‬ایــن امیــدواری‬ ‫وجود دارد که تا پایان سال ‪ ۱۴۰۰‬این مهم محقق‬ ‫شــود‪ .‬ایــن پــروژه عــاوه بــر کاهــش مصــرف اب‬ ‫خام رودخانه با جلوگیری از تخلیه فاضالب خام‬ ‫شــهرهای مجــاور زاینــده رود به رودخانــه‪ ،‬باعث‬ ‫افزایش ســطح بهداشــت و حفظ محیط زیســت‬ ‫منطقه شــده اســت‪.‬پروژه مهم و حیاتی دیگر در‬ ‫ایــن کارخانــه در زمینه کاهش مصــرف اب بحث‬ ‫بازچرخانی در فوالد مبارکه است که در سه مرحله‬ ‫صورت می گیرد‪ .‬مرحله اول بازچرخانی کل فرایند‬ ‫اب در یک واحد انجام می شود و اب تا هفت یا‬ ‫هشت بار در سیکل همان واحد چرخش می کند‬ ‫کــه ایــن روش از ابتــدای فعالیــت فــوالد مبارکــه‬ ‫وجود داشته اســت‪.‬در مرحله دوم‪ ،‬بازچرخانی‬ ‫اب در بیش از یک واحد چرخش می کند؛ بدین‬ ‫معنا که پس از چند بار چرخش اب در مدار یک‬ ‫نهایتا با خارج شدن از استاندارد کیفیت‬ ‫واحد و‬ ‫ً‬ ‫برای ان واحد‪ ،‬بایســتی ایــن اب از چرخه واحد‬ ‫مذکور خارج شود‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫افزایش میزان اماده به‬ ‫کاری تجهیزات ناحیه‬ ‫اهن سازی فوالد مبارکه‬ ‫بــا اجرای موفقیت امیز پروژه نگهــداری و تعمیرات‬ ‫مبتنــی بــر قابلیــت اطمینــان (‪ )RCM‬میــزان امــاده به‬ ‫کاری تجهیزات ناحیه اهن سازی فوالد مبارکه به میزان‬ ‫فراوانی افزایش یافت‪ .‬کارشــناس برنامه ریزی و تعالی‬ ‫سیستم های نگهداری و تعمیرات (نت) از اجرای پروژه‬ ‫نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (‪)RCM‬‬ ‫در ناحیه اهن سازی خبر داد و گفت‪ :‬این پروژه با انجام‬ ‫کار تیمی کارکنان نت و همکاران تولید‪ ،‬برای اولین بار در‬ ‫صنعتفوالد کشوربه منظورشناسایی کلیهخرابی های‬ ‫بالقوهوبالفعلتجهیزاتبحرانی‪،‬تحلیلعلتریشه ای‬ ‫خرابی هــا و تدوین اقدامات و سیاســت های نگهداری‬ ‫تجهیــزات بحرانــی بــا موفقیــت اجــرا شــد‪ .‬حمیدرضا‬ ‫عبدیانافزود‪:‬نظربهاینکهتوسعهنتمبتنیبرقابلیت‬ ‫اطمینان جزو یکی از اهداف استراتژیک حوزه نگهداری‬ ‫و تعمیــرات شــرکت فــوالد مبارکــه اســت‪ ،‬بــا تدویــن‬ ‫چشم انداز پنج سالهاستقرار‪ RCM‬رویتجهیزاتناحیه‬ ‫اهن سازی از سال ‪ 1394‬ضمن اولویت بندی تجهیزات‬ ‫خطوطتولید‪،‬باشناسایی‪ 85‬تجهیزبحرانیدرخطوط‬ ‫تولیــد ایــن ناحیه‪ ،‬تعریــف و برنامه ریزی اجــرای ان ها‬ ‫انجامشد‪.‬تسهیل کنندهپروژه هاینگهداریوتعمیرات‬ ‫مبتنی بر قابلیت اطمینان (‪ )RCM‬در ناحیه اهن سازی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این طرح با برگزاری جلسات منظم هفتگی‬ ‫در محــل ناحیــه و با حضــور اعضای تیم های پــروژه در‬ ‫بخش هــای مختلف و برگزاری بالغ بر ‪ 10‬دوره اموزشــی‬ ‫جهــت امــوزش تخصصــی ‪ RCM‬بــا اســاتید خارجی و‬ ‫داخلی اجرا شد‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬اقدامات اصالحی‬ ‫به دســت امده در ایــن پروژه هــا عبارت انــد از‪ :‬تدویــن‬ ‫استانداردهاینتپیشگیرانهیاپیش گویانهرویتجهیز‬ ‫با در نظر گرفتن مالحظات فنی و اقتصادی‪ ،‬بهینه سازی‬ ‫اســتانداردهای نــت پیشــگیرانه‪ ،‬تدویــن یــا ویرایــش‬ ‫دستورالعمل های بهره برداری یا نگهداری و تعمیرات‪،‬‬ ‫طراحــی دوره هــای اموزشــی تخصصــی در زمین ههــای‬ ‫مختلفنگهداریوتعمیرات‪،‬طراحیمجددتجهیزات‬ ‫یاتغییردر قسمتیاز تجهیزبارویکردافزایشبهره وریو‬ ‫‪....‬رئیسدفتربرنامه ریزیو کنترلنگهداریوتعمیرات‬ ‫نســازی نیــز در ادامه به دســتاوردهای اجرای‬ ‫ناحیه اه ‬ ‫این پروژه اشــاره کرد و گفت‪ :‬ایمنی و ســامت محیط‬ ‫زیستیبیشتر‪،‬عملکردبهبودیافتهعملیات(نرخخروج‪،‬‬ ‫کیفیت محصول و خدمات به مشــتریان)‪ ،‬اثربخشــی‬ ‫بیشتر برای هزینه های نگهداری و تعمیرات‪ ،‬عمر مفید‬ ‫بیشتر برای اقالم گران قیمت‪ ،‬ایجاد یک پایگاه جامع‬ ‫اطالعات نت‪ ،‬انگیزش بیشتر در افراد و کارگروهی بهتر‬ ‫و ‪ ...‬ازجمله این دستاوردها به شمار می اید‪ .‬حمیدرضا‬ ‫جمالی یاداور شــد‪ :‬اجرای نظام هــای نوین نگهداری و‬ ‫تعمیــرات در مجتمع هــای تولیدی نظیر فــوالد مبارکه‬ ‫می تواند اثربخشــی بســزایی در افزایــش اماده به کاری‬ ‫تجهیــزات و کاهــش خرابی هــا و هزینه هــای نــت و‬ ‫عدم النفع تولید را نیز به همراه داشته باشد‪ .‬وی در پایان‬ ‫از همهروسا‪ ،‬کارشناسانوتکنسین هایحوزهتعمیرات‪،‬‬ ‫تولید‪ ،‬قســمت پیشــگیری دفتر فنی کنترل نگهداری و‬ ‫تعمیراتناحیهاهن سازیوهمچنینواحدبرنامه ریزی‬ ‫و تعالــی سیســتم های نــت شــرکت کــه در اجــرای این‬ ‫پروژه هانقشبسزاییداشتند‪،‬تشکروقدردانی کرد‪.‬‬ ‫ارز مهم ترین مسئله اقتصاد‬ ‫ایران در دهه ‪۹۰‬‬ ‫یک کارشناس اقتصادی ضمن بررسی سیاست های‬ ‫پولی و عملکرد نظام بانکی در دهه ‪ ،۱۳۹۰‬گفت‪ :‬در‬ ‫ســال های ‪ ۹۰‬تا ‪ ۹۲‬مســکن مهر به عنوان مهم ترین‬ ‫رخداد پولی قابل ذکر دولت است‪ .‬همچنین‪ ،‬در سه‬ ‫سال اخیر دو اتفاق مهم و جدی در حوزه پولی چون‬ ‫بازگشت تحریم ها‪ ،‬فشــارهای سمت عرضه‪ ،‬تنگای‬ ‫ارزی رخ می دهــد کــه باعث می شــود‪ ،‬ارز به مســئله‬ ‫اصلــی بانــک مرکــزی تبدیل شــد و سیاســت گذاری از‬ ‫حوزه پولی منحرف می شود‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬حسین‬ ‫درودیــان در اولیــن نشســت از سلســه نشســت های‬ ‫اقتصــاد ایران در دهه ‪ ۹۰‬پژوهشــکده امور اقتصادی‬ ‫گفت‪ :‬در ســال های ‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۹‬نقدینگی به باالی ‪۲۷‬‬ ‫درصــد می رســد و پایــه پولــی خیلی تغییــر ان چنانی‬ ‫نکرده است که حکایت از این دارد که در این زمان‬ ‫کم کــم بدنه بانکــی برای کنترل نقدینگی مســتقل تر‬ ‫برخورد می کند‪ .‬علل این امر ناشی از کاهش نسبت‬ ‫ذخیره هــای قانونــی‪ ،‬افــت میــزان کاربرد اســکناس‪،‬‬ ‫ایجــاد بازار بین بانکــی و ورود انگیزه های خصوصی‬ ‫اســت کــه اخریــن عامل مهم تریــن عامل در تســلط‬ ‫بیشتر بانک ها بر رشد نقدینگی است‪ .‬به بیان دیگر‪،‬‬ ‫شاهد روند استقالل پایه پولی از بانک مرکزی در دهه‬ ‫‪ ۸۰‬هســتیم‪ .‬وی بــا بیان اینکــه در دهه ‪ ۸۰‬نرخ های‬ ‫بهره بانکی به سمت افزایش رفته است‪ ،‬افزود‪ :‬تورم‬ ‫و وضعیــت بخش حقیقی اقتصــاد رابطه متقابلی با‬ ‫هــم دارنــد و بــا افزایش تــورم بخش واقعــی اقتصاد‬ ‫هم دچار مشــکل می شود‪ .‬در سال های ‪ ۹۰‬تا ‪ ۹۲‬به‬ ‫دلیل تحریم ها مسائل ارزی ایجاد شد و سیاست های‬ ‫پولــی خاصــی موردبحث قرار نگرفــت‪ .‬در این دوره‬ ‫مســکن مهــر به عنــوان مهم ترین رخــداد پولی قابل‬ ‫ذکر دولت است و در این زمان بعد از سال ها پایبنید‬ ‫دولــت بــه کاهش نــرخ بهــره بانکی‪ ،‬ســرانجام نرخ‬ ‫بهره بانکی افزایش یافت که هدف این اقدام کنترل‬ ‫نقدینگی بود‪ .‬این کارشناس اقتصادی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫دوره ‪ ۹۲‬تا ‪ ۹۷‬گفتمان پولی جدید شــکل گرفت تا‬ ‫تورم را کاهش بدهند که در این زمان ایده ای به نام‬ ‫سالم ســازی نقدینگــی بــا مضمون کاهش ســهم پول‬ ‫بانک مرکزی در رشــد کمیت های پولی است‪ .‬عالوه‬ ‫براین‪ ،‬نسبت بهره پرداختی بانک ها در سال های ‪۹۴‬‬ ‫و ‪ ۹۵‬از ســال ‪ ۹۲‬فراتــر مــی رود و در مجمــوع جهش‬ ‫قابل توجهی پیدا می کند‪ .‬تحوالت سیاسی در دوره‬ ‫‪ ۹۲‬تا ‪ ۹۷‬بیانگر ناکامی در مهار رشد نقدینگی است‪.‬‬ صفحه 3 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫خبر‬ ‫افتتاح پروژه های شرکت‬ ‫توزیع برق استان سمنان‬ ‫بــا حضــور وزیر نیرو و در نخســتین هفته پویش هر‬ ‫هفته_الف_ب_ایران در سال جدید‪ ،‬پروژه های توسعه‬ ‫و احداث و اصالح و بهین هســازی شــرکت توزیع نیروی‬ ‫برق استان سمنان افتتاح شد‪ .‬در ائین افتتاح هم زمان‬ ‫پنج طرح بزرگ شبکه توزیع نیروی برق کشور در قالب‬ ‫هشــت هــزار و ‪ ۱۴۲‬پــروژه توســعه‪ ،‬احــداث‪ ،‬اصــاح‬ ‫و بهین هســازی شــبکه بــرق در ‪ ۳۱‬اســتان کــه بــا حضــور‬ ‫ویدئو کنفرانسی وزیر نیرو و شماری از مسئوالن وزارت‬ ‫نیرو‪ ،‬شــرکت توانیر و مدیران عامل شــرکت های توزیع‬ ‫برق کشــور همراه بــود‪ ۱۲ ،‬پروژه شــرکت توزیع نیروی‬ ‫برق اســتان ســمنان نیز به صورت هم زمان افتتاح شــد‪.‬‬ ‫پروژه های (ساخت وساز و سازوکار) افتتاحی این شرکت‬ ‫در محورهای‪ :‬تامین برق‪ ،‬سرمایه گذاری در سیستم های‬ ‫‪ GIS‬و ‪ ICT‬اصالح و بهینه سازی شبکه های روستایی‪،‬‬ ‫طرح های کاهش تلفات انرژی الکتریکی‪ ،‬ایجاد قدرت‬ ‫مانور‪ ،‬توســعه و بهبود سیســتم های روشــنایی معابر‪،‬‬ ‫تعویض کنتور و کاهش پیک است‪.‬‬ ‫رشد عملکرد کمیسیون‬ ‫رسیدگی به پروانه ها‬ ‫در اب منطقه ای قزوین‬ ‫قزوین ‪-‬رویداد امروز‪ :‬رســیدگی به صــدور پروانه و مجوز‬ ‫در شــرکت اب منطقه ای اســتان قزوین در ســال‪ 99‬رشد‬ ‫‪ 31‬درصدی را به همراه داشته است‪ .‬معاون حفاظت و‬ ‫بهره برداریشرکتابمنطقه ایاستانقزوینبااعالمخبر‬ ‫فوق بیان داشــت‪ :‬طی ســال ‪ 99‬تعداد ‪ 2530‬پرونده از‬ ‫امورمنابعابشهرستان هایاستانبه کمیسیونرسیدگی‬ ‫بهصدور پروانه هابه منظور بررسیدرخواستمراجعین‬ ‫ارســال گردیده که از این تعــداد‪ 792‬پرونده مربوط به‬ ‫درخواست تغییر محل‪ ،‬صدور پروانه بهره برداری بهینه‪،‬‬ ‫ادامهحفاری‪،‬صدورپروانهحفاری‪،‬اصالح کروکی‪،‬صدور‬ ‫پروانــه بهره برداری‪ ،‬تغییر نوع مصــرف‪ ،‬الیروبی و کف‬ ‫شکنیچاه هایمجاز بوده کهتوسط کمیسیونبررسیو‬ ‫موردموافقتقرار گرفتهاست‪.‬حمیدمنصوریبااشارهبه‬ ‫سایر پرونده های واصله به کمیسیون افزود‪ :‬تعداد‪342‬‬ ‫پرونده مربوط به چاه های فاقد پروانه بهره برداری حفر‬ ‫شــده قبل از ســال‪( 85‬فرم یک)‪ 38،‬پرونده مربوط به‬ ‫چاه های فاقد پروانه بهره برداری حفر شــده بعد از سال‬ ‫‪( 85‬فــرم پنــج)‪ 13،‬پرونــده مربوط به چا ههــای فرم‪5‬‬ ‫که بر اســاس رای صادره از مراجع قضایی تبدیل به فرم‬ ‫یکشده اندو‪ 65‬پروندهنیزجهتتعیینتکلیف(ابطال‬ ‫مجوز حفر یا پروانه بهره برداری) در این کمیسیون مورد‬ ‫بررسی قرار گرفته است‪ .‬وی در پایان افزود‪ :‬تعداد‪1280‬‬ ‫پرونده نیز با هدف امکان طرح در کمیته مدیریت منابع‬ ‫اب شرکت (تخصیص) و سایر امورات الزم‪ ،‬مورد بررسی‬ ‫قرار گرفتهاست‪.‬‬ ‫‪ ۱۲۷‬پروژه برق گلستان‬ ‫به بهره برداری رسید‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت‪:‬‬ ‫در قالب طرح اصالح و بهین هســازی شــبکه برق کشور‪،‬‬ ‫‪ ۱۲۷‬پروژه در گلســتان افتتاح شــد‪ .‬هم زمان با افتتاح‬ ‫پنج طرح بزرگ شبکه توزیع نیروی برق کشور در قالب‬ ‫پویش هر «هفته الف‪ -‬ب‪ -‬ایران»‪ ،‬پروژه های شــرکت‬ ‫توزیع نیروی برق گلســتان هم افتتاح شــد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت توزیع نیروی برق گلســتان در ایین افتتاح این‬ ‫پروژه ها اظهار کرد‪ :‬در قالب طرح اصالح و بهینه سازی‬ ‫شــبکه بــرق کشــور‪ ۱۲۷ ،‬پروژه ســهم گلســتان بود که‬ ‫امروز به بهره برداری رسید‪ .‬علی اکبر نصیری افزود‪ :‬برای‬ ‫این پروژه ها ‪ ۳۷‬میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬با افتتــاح این پروژ ههــا ‪ ۱۵۳‬کیلومتر به‬ ‫طول شبکه فشار متوسط‪ ۱۴۶ ،‬کیلومتر به طول شبکه‬ ‫فشــار ضعیف‪ ۶۵۲ ،‬دستگاه ترانس و ‪ ۷۵‬هزار و ‪۹۹۵‬‬ ‫کیلوولت امپر به ظرفیت برق گلستان اضافه شد‪ .‬طبق‬ ‫گفتــه نصیری با بهر هبــرداری از پروژه ها ‪ ۱۱‬هــزار و ‪۲۴۷‬‬ ‫مشترکجدیدبهمجموعهبرق گلستاناضافهشد‪.‬‬ ‫صرفه جویی ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫مصرف بنزین‬ ‫در منطقه زاهدان‬ ‫بــا توجــه بــه ویــروس کرونــا و کاهــش فعالیت ها و‬ ‫ترددهــا‪ ،‬مصــرف فراورده های نفتی در منطقــه زاهدان‬ ‫در ســال‪ ۹۹‬بــا کاهــش مواجه بــوده و این کاهــش با‪۱۰‬‬ ‫درصد صرفه جویی در مصرف بنزین همراه بوده است‪.‬‬ ‫به گزارشروابطعمومیشرکتملیپخشفراورده های‬ ‫نفتــی منطقــه زاهــدان‪ ،‬مدیر منطقه با اعــام کاهش‪۴‬‬ ‫درصدی فراورده های نفتی در ســال‪ ۹۹‬نســبت به ســال‬ ‫‪ ۹۸‬گفت‪ :‬در ســال ‪ ۹۹‬بیش از دو میلیارد و ‪ ۲۱۵‬میلیون‬ ‫لیتر فراورده نفتی شامل بنزین‪ ،‬نفت گاز‪ ،‬نفت سفید و‬ ‫نفت کوره در منطقه زاهدان توزیع شده که این میزان‪،‬‬ ‫در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از ان‪ ۴‬درصد کاهش‬ ‫داشتهاست‪.‬‬ ‫ابراهیــم پوریزدانــی‪ ،‬کاهــش ترددهــا و فعالیت ها‬ ‫بــه دلیل ویروس کرونا را از عوامل اصلی کاهش مصرف‬ ‫و صرفه جویــی فراورد ههــای نفتــی در منطقــه زاهــدان‬ ‫عنــوان کــرد‪ .‬وی مقدار بنزین توزیع شــده در ســال‪ ۹۹‬را‬ ‫‪ ۷۹۷‬میلیون و‪ ۶۱‬هزار لیتر اعالم نمود و افزود‪ :‬بیشترین‬ ‫صرفه جویــی در مصــرف بنزیــن بــا‪ ۱۰‬درصــد کاهــش و‬ ‫کمترینمیزانتغییراتدرمصرفنفت کورهبایکدرصد‬ ‫کاهش نسبت به سال‪ ۹۸‬ثبت شده است‪ .‬مدیر منطقه‬ ‫زاهدان همچنین از صرفه جویــی ‪ ۷‬درصدی در مصرف‬ ‫نفت سفید خبر داد و گفت‪ :‬با شروع و توسعه گازکشی‬ ‫در منطقــه‪ ،‬مصــرف نفت ســفید و گاز مایــع در زاهدان‬ ‫روند کاهشی داشته و امید است با برخورداری خانوارها‬ ‫در زاهدان و سایر شهرهای استان از نعمت گاز طبیعی‪،‬‬ ‫به زودی‪،‬صرفه جوییقابلتوجهیدرمصرفنفتسفید‬ ‫و گاز مایعحاصلشود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 19‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1039‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫مدیرعامل شرکت ابفا استان اصفهان تاکید کرد‬ ‫رفع موانع ارائه خدمات پایدار ابفا در شهرها و روستاها‬ ‫مدیرعامل شرکت ابفا استان اصفهان در اولین‬ ‫جلسهشورایمعاونیناینشرکتبرمانعزداییدر‬ ‫زمینه ارائه خدمات پایدار ابفا در شهرها و روستاها‬ ‫تاکیدکرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امروز‪ ،‬هاشــم امینی با بیان‬ ‫اینکه رهبر انقالب در ادامه شعار سال‪ ۹۹‬که جهش‬ ‫تولیدنامداشت‪،‬امسالراسال«تولید‪،‬پشتیبانی ها‬ ‫و مانــع زدایی ها» نام گذاری کردند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬تمام تالش ها در جهت ارتقا و توســعه‬ ‫خدمات ابفا در سطح استان انجام می شود‪.‬‬ ‫وی اعالم کرد‪ :‬با توجه به کم اب بودن کشور‬ ‫و تکرار خشک سالی‪ ،‬برای سازگاری و کاهش اثرات‬ ‫مخاطــرات پیــش رو‪ ،‬بایــد برنامه ریــزی داشــت و‬ ‫مدیریت منابع اب از اقدامات عملی برای دستیابی‬ ‫بهاینمهممحسوبمی شود‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره شرکت ابفا استان اصفهان با‬ ‫اشارهبهاهمیتمدیریتمصرفابدر کاربری های‬ ‫مختلف عنوان کرد‪ :‬شاخص های بارندگی سال ابی‬ ‫جاری نشان می دهند که منابع ابی کشور وضعیت‬ ‫مطلوبــی ندارند و بنابراین بــرای برون رفــت از اثار‬ ‫کســالی باید مصــرف اب در‬ ‫ناشــی از پدیــده خش ‬ ‫تمامزمینه هابهخوبیمدیریتشود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه متاســفانه هنوز برخی‬ ‫از مــردم موضــوع کم ابــی را جــدی نگرفته انــد‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬در چند ســال اخیر شرکت ابفا استان‬ ‫گســازی‪ ،‬در اختیــار‬ ‫اصفهــان بــا امــوزش‪ ،‬فرهن ‬ ‫گذاشــتن لــوازم کاهنــده و سیاس ـت گذاری های‬ ‫مناســب‪ ،‬مشــترکین خــود را ترغیب بــه کاهش‬ ‫مصــرف نمود و گواه این مطلب کاهش ســرانه‬ ‫مصــرف اب شــرب از ‪ ۱۸۶‬لیتــر در ســال ‪۱۳۸۹‬‬ ‫به ‪ ۱۵۰‬لیتر در شبانه روز در سال ‪ ۱۳۹۹‬است‪.‬‬ ‫امینــی بــا بیــان اینکــه اســتان اصفهــان یکی‬ ‫کســالی اســت کــه بــه‬ ‫از اســتان های اســیر خش ‬ ‫علــت کاهش نــزوالت جوی و در نتیجه کاهش‬ ‫میزان اب های ســطحی و زیرزمینی با مشکالت‬ ‫بســیار زیادی دس ـت وپنجه نــرم می کند تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬در دهــه اخیــر با هــدف تامین پایــدار اب‬ ‫شــرب مشــترکین‪ ،‬اقدامــات متنوعی در دســتور‬ ‫کار قــرار گرفتــه اســت کــه از جملــه مهم تریــن‬ ‫یتــوان بــه حفــر چا ههــا‪ ،‬راه انــدازی‬ ‫نهــا م ‬ ‫ا ‬ ‫بشــیرین کن‪ ،‬بهره مندی از سیستم تله متری و‬ ‫ا ‬ ‫تله کنترل‪ ،‬ســامانه پایش فشــار شــبکه‪ ،‬کشف‬ ‫انشعابات غیرمجاز‪ ،‬توجیه مشترکین پرمصرف‬ ‫و فعالیت های فرهنگی نام برد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بهــره وری منابع ابی‬ ‫بایــد افزایــش یابــد اضافــه کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫اهمیتــی که اب شــرب و بهداشــت مــردم دارد‪،‬‬ ‫شــرکت اب و فاضالب اســتان به گونه ای عمل‬ ‫کرد که امروز میزان هدررفت شــبکه های استان‬ ‫اصفهان کمترین میزان در کشــور اســت و از ‪۳۴‬‬ ‫به ‪ ۱۶‬درصد در سال ‪ ۹۹‬رسیده است‪ .‬وی علت‬ ‫تحقق این مهم را اصالح و نوســازی شبکه های‬ ‫اب رسانی و همکاری خوب مردم اصفهان بیان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ابفــا اســتان اصفهــان بــر‬ ‫گســازی مناســب در زمینه مصرف اب تاکید‬ ‫فرهن ‬ ‫کــرد و ادامــه داد‪ :‬بــرای رفــع مشــکالت اب نیاز به‬ ‫هم گرایی و هم اندیشــی در بســیاری از بخش ها و‬ ‫دســتگاه ها اســت و بر همین اساس از ســال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫تاکنون‪ ،‬کارگروه ســازگاری با کم ابی در این شرکت‬ ‫تشکیلشدهاست‪.‬‬ ‫وی توجــه بــه مســائل اموزشــی و اســتفاده از‬ ‫ظرفیــت تشــکل ها را یــک ضــرورت دانســت و‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬هم اکنــون شــرکت ابفــا اســتان‬ ‫اصفهــان با بیش از ‪ ۱۸‬ســازمان مردم نهاد در زمینه‬ ‫نهادینه کردنمصرفبهینهابدر جامعههمکاری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی خواســتار ادامــه همــکاری خوب رســانه ها‬ ‫در زمینه رفع مشکالت کم ابی شد و بیان داشت‪:‬‬ ‫گســازی مصرف‬ ‫تاکنــون رســانه ها در زمینــه فرهن ‬ ‫صحیح اب همکاری بسیار مطلوبی با شرکت ابفا‬ ‫داشــتند و از این به بعد نیز رســانه ها نقش مهمی‬ ‫در امــوزش فرهنگ صحیح مصرف در جامعه ایفا‬ ‫خواهنــد کــرد‪ .‬امینی گفــت‪ :‬راهی جز ســازگاری با‬ ‫کم ابی نیست و به همین دلیل باید شیوه مصرف‬ ‫اصالح شود‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتابوفاضالباستاناصفهان‬ ‫افزود‪ :‬همانند ســال های گذشته شرکت ابفا استان‬ ‫اصفهــان با توجه به رویکــرد ارائه خدمات ابفا به‬ ‫مردم در شهرها و روستاها شعار «حفظ ارزش اب‪،‬‬ ‫ارتقای دانش ســازمانی‪ ،‬خدمات نوین و پایدار» را‬ ‫به عنوان سرلوحه کار در سال ‪ ۱۴۰۰‬قرار داده است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه دردهه گذشــته فعاالن‬ ‫صنعــت ابفــا در اســتان اصفهــان بــه دلیــل وقوع‬ ‫شهــای بســیاری را‬ ‫کســالی های پیاپــی تال ‬ ‫خش ‬ ‫به منظور تامین پایدار اب شــرب مردم در ســطح‬ ‫اســتان در دســتور کار قــرار دادنــد‪ ،‬عنوان کــرد‪ :‬در‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬به دلیل بارندگی های محدود شرایط‬ ‫ســختی از لحاظ تامین پایدار اب شــرب مردم در‬ ‫سطح استان پیش رو داریم اما همچون گذشته با‬ ‫مدیریت مصرف بهینه اب می توان بر این چالش‬ ‫غلبهنمود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪۱۵۳‬پروژهتوزیعبرقسیستانوبلوچستانافتتاحشد‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و‬ ‫بلوچســتان گفت‪ ۱۵۳ :‬پروژه این شــرکت با اعتبار‬ ‫حــدود ‪ ۷۰۰‬میلیــارد ریــال در هفتــه اول پویش هر‬ ‫هفته الف‪-‬ب‪-‬ایران در سال‪ ۱۴۰۰‬افتتاح شد‪.‬‬ ‫خلیــل عــوض زاده در گفت وگــو بــا ایرنــا اظهــار‬ ‫داشــت‪ ۴۸۸ :‬کیلومتر شبکه فشار متوســط‪۵۱۸ ،‬‬ ‫کیلومتر شــبکه فشــار ضعیف‪ ۳۱۶ ،‬پســت توزیع‪،‬‬ ‫برق رســانی به پنج روســتا و اضافه شــدن ‪ ۷‬هزار و‬ ‫‪ ۸۵۷‬مشــترک جدید از جمله حجم عملیاتی این‬ ‫تعداد پروژه است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬محوریــت تامیــن بــرق پایــدار‪،‬‬ ‫اصالح و بهینه سازی شبکه های شهری و روستایی‪،‬‬ ‫کاهشتلفات‪،‬توسعهوبهبودسیستم هایروشنایی‬ ‫معابر‪،‬ایجادقدرتمانور‪،‬توسعهفیدرهایجدید‪،‬‬ ‫تعویض کنتور و کاهشپیکاز جملهمحورهایاین‬ ‫پروژه هااست‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و‬ ‫بلوچســتان گفت‪ :‬این پروژه ها در منطقه ‪ ۳‬توزیع‬ ‫برق کشــور شــامل اســتان های کرمان‪ ،‬سیســتان و‬ ‫بلوچســتان‪ ،‬یــزد‪ ،‬هرمــزگان و خراســان جنوبی در‬ ‫قالب پویش هر هفتــه الف‪-‬ب‪ -‬ایران به میزبانی‬ ‫استان کرمانبرگزار شد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق اســتان‬ ‫سیستان و بلوچســتان گفت‪ :‬این شرکت در پایش‬ ‫شاخص های کلیدیعملکردشرکت هایتوزیعبرق‬ ‫(طرح سیما) که در ‪ ۲۰‬عنوان و در میان ‪ ۳۹‬شرکت‬ ‫توزیع برق کشور ارزیابی شد‪ ،‬توانست رتبه پنجم‬ ‫بهترین عملکرد را از ان خود کند‪.‬‬ ‫عوض زاده اظهار داشت‪ :‬شرکت توانیر در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬طرحیموسومبه“سامانهیکپارچهمدیریت‬ ‫شــاخص های استراتژیک (طرح ســیما) را به عنوان‬ ‫ابزاری هوشمندانه برای نیل به اهداف شرکت های‬ ‫زیرمجموعهاغاز کرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در طــرح ســیمای شــرکت های‬ ‫توزیع برق‪ ۲۰،‬شاخص مهم که قابلیت اندازه گیری‬ ‫دقیق و شــفاف دارند در نظر گرفته شد ه و شرکت‬ ‫توانیر عملکرد شرکت ها را بر اساس این شاخص ها‬ ‫ارزیابیمی کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان‬ ‫و بلوچستان اظهار داشت‪ :‬از جمله شاخص های‬ ‫یتــوان بــه نســبت بدهــی‬ ‫ایــن ارزیابــی ملــی م ‬ ‫پایــان دوره بــه عملکرد طــرح‪ ،‬درصــد قرائت با‬ ‫پــروب‪ ،‬درصد نصب کنتورهای دیجیتال‪ ،‬درصد‬ ‫فیدرهای دارای ضریب توان قابل قبول‪ ،‬متوسط‬ ‫زمان واگذاری انشــعاب از شبکه موجود‪ ،‬هزینه‬ ‫بهره برداری به ازای کاهش هر کیلووات ســاعت‬ ‫‪ ENS‬و هزینــه احــداث شــبکه فشــار متوســط و‬ ‫ضعیف هوایی اشاره کرد‪.‬‬ ‫عوض زاده اظهار داشت‪ :‬در ادامه مراسم پویش‬ ‫هرهفتهالف‪-‬ب‪-‬ایرانازدست اندرکارانطرح های‬ ‫سازوکاری‪،‬تحولدیجیتالوهوشمندسازیصنعت‬ ‫برق کشور قدردانی شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫هم زمان با نخستین هفته پویش ‪#‬هر هفته_الف_ب_ایران در سال ‪ 1400‬انجام شد‬ ‫بهره برداری از ‪ 788‬پروژه برق رسانی در استان خراسان جنوبی‬ ‫بیرجند ‪-‬محمد قربانی‪ :‬در اولین پویش سراســری‬ ‫«هــر هفتــه الف – ب ایران» که با حضور وزیر نیرو‬ ‫به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد از ‪ 788‬پروژه‬ ‫استانی که در نیمه دوم سال ‪ 99‬در سطح خراسان‬ ‫جنوبی اجرا شده است افتتاح شد‪.‬‬ ‫در این مراسم همچنین‪ 5‬طرح بزرگ شبکه های‬ ‫توزیــع بــرق در قالب ‪ 8‬هزار و ‪ 142‬پروژه توســعه‪،‬‬ ‫احداث‪ ،‬اصالح و بهینه سازی شبکه های توزیع برق‬ ‫در ‪ 31‬استان افتتاح و بهره برداری شد‪.‬‬ ‫وزیر نیرو در این مراسم با اشاره به اهداف این‬ ‫پویش که عملیاتی کردن طرح های صنعت اب و‬ ‫بــرق بوده اظهار داشــت‪ :‬از نیمه دوم ســال ‪ ۹۸‬در‬ ‫وزارتنیروبرنامه ایبانامپویشهرهفتهالف_ب_‬ ‫ایران طراحی و عملیاتی شد که در قالب این برنامه‬ ‫مقرر شد بهره برداری از طرح های مهم صنعت اب و‬ ‫برق اجرایی شود‪.‬‬ ‫رضــا اردکانیــان بیــان داشــت‪ :‬بهر هبــرداری از‬ ‫‪ 8000‬کیلومتر تبدیل شــبکه ســبم به کابل‪ 9 ،‬هزار‬ ‫کیلومتر شبکه های توزیع و انتقال و‪ 11‬هزار دستگاه‬ ‫ترانســفورماتور در شبکه های توزیع کشور از جمله‬ ‫مهم ترینطرح هایاینهفتهبودهاست‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬طرح های مذکور سرمایه گذاری‬ ‫بالغ بر‪ 2900‬میلیارد تومان را به خود اختصاص داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم همچنیــن از ‪ 10‬شــرکت برتــر در‬ ‫برنامه های شاخص شرکت توانیر قدردانی شد که‬ ‫شرکتتوزیعنیرویبرقخراساننیزدرفعالیت های‬ ‫قبضسبز‪،‬طرحهوشمندسازیمرکزاتفاقات(هما)‪،‬‬ ‫طــرح کاهــش تلفــات و ســامانه پوشــش بیم ـه ای‬ ‫مشــترکین موفــق به اخذ تندیــس مربوط بــه این‬ ‫طرح ها به عنوان یکی از شرکت های برتر گردید که‬ ‫موردتقدیرقرار گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان‬ ‫خراســان جنوبــی نیــز در ایــن مراســم بــا اشــاره‬ ‫بــه بهر هبــرداری از ‪ 788‬پــروژه اســتانی کــه‬ ‫در نیمــه دوم ســال ‪ 99‬اجــرا شــده اســت اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬پروژ ههــای مذکــور در محورهای تامین‬ ‫برق‪ ،‬اصالح و بهین هســازی شــبکه های شهری و‬ ‫حهــای کاهش تلفات‪ ،‬توســعه و‬ ‫روســتایی‪ ،‬طر ‬ ‫بهبــود سیســتم های روشــنایی معابــر‪ ،‬مدیریت‬ ‫مصرف و تعویض کنتور بوده است‪.‬‬ ‫مهنــدس مهــدی دادگر با اشــاره بــه برگزاری‬ ‫پویش هر هفته الف‪ -‬ب ایران با هدف افزایش‬ ‫ســطح امیدواری مردم و اعتمادسازی بین مردم‬ ‫و وزارت نیرو بیان داشــت‪ :‬طرح ها و پروژه های‬ ‫وزارت نیرو در دو قالب و محور ساخت وسازها‬ ‫و سازوکارها هر هفته برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســال ‪ 1400‬نیــز در ادامــه‬ ‫برنام ههــای هــر هفتــه الــف‪ -‬ب ایــران و بــه‬ ‫برکــت نام گذاری ســال جدید بنام ســال تولید‪،‬‬ ‫پشتیبانی ها و مانع زدایی ها هم زمان با سراسر‬ ‫کشور از ‪ 788‬پروژه در استان بهره برداری شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان‬ ‫خراســان جنوبــی بــا اشــاره بــه اقدامات وســیع‬ ‫انجــام شــده در حــوزه خدمــات صنعــت بــرق‬ ‫حهــای مذکــور‬ ‫اســتان بیــان داشــت‪ :‬بــرای طر ‬ ‫اعتبــاری بالغ بر ‪ 28‬میلیارد و ‪ 900‬میلیون تومان‬ ‫هزینه شده است‪.‬‬ ‫وی بهره برداری از ‪ 147.3‬کیلومتر پروژه تبدیل‬ ‫سیم به کابل خودنگه دار در استان را از مهم ترین‬ ‫پروژ ههــای مــورد افتتــاح و بهره برداری عنــوان کرد‬ ‫و افــزود‪ :‬از ابتــدای شــهریورماه تــا پایــان ســال ‪99‬‬ ‫بالغ بر‪ 147‬کیلومتر از شبکه های سیمی در استان با‬ ‫هزینه ایبالغ بر‪ 11‬میلیاردوهفت صدمیلیونتومان‬ ‫به شبکه کابل خودنگه دار تبدیل شد‪.‬‬ ‫دادگــر کمک به حفظ محیط زیســت‪ ،‬کاهش‬ ‫میزان تلفات در شبکه های توزیع‪ ،‬افزایش قابلیت‬ ‫اطمینان شــبکه در مقابل شــرایط جوی و اتفاقات‬ ‫ناشیازبرخورداشیاءخارجی‪،‬افزایشایمنیهنگام‬ ‫کار بر روی شبکه برق دار‪ ،‬کاهش انرژی توزیع نشده‬ ‫و افزایش رضایتمندی مشــترکان را از مزایای اجرای‬ ‫اینطرحبرشمردوعنوان کرد‪:‬باتبدیل‪ 147‬کیلومتر‬ ‫شبکه سیم به کابل خود نگهدار‪ ،‬تلفات به میزان‬ ‫‪ 400‬هزار کیلووات ساعت کاهش یافته و از خسارت‬ ‫و شاخه زنی حدود ‪ 30‬هزار اصله درخت در مسیر‬ ‫شبکه هایتوزیعجلوگیریشدهاست‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق اســتان‬ ‫خراســان جنوبــی افزود‪ :‬تاکنــون حــدود ‪ 31‬درصد‬ ‫شبکه هایفشار ضعیفاستانمعادل‪ 1600‬کیلومتر‬ ‫به کابل خود نگهدار تبدیل شده است‪.‬‬ ‫وی ابــراز امیــدواری کــرد بــا جــذب اعتبــارات‬ ‫موردنیــاز در ســال ‪ 1400‬نیــز برنام ههــای توســعه و‬ ‫ترمیموتبدیلشبکهسیمبه کابلخودنگهدار طبق‬ ‫برنامه ریزیپیشبینیشدهادامهپیدا کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۲۰‬توربین تا پایان سال در منطقه میل نادر نیمروز وارد مدار خواهد شد‬ ‫مجــری طــرح نیروگا ههــای تولیــد پراکنــده و‬ ‫یهــای تجدیدپذیــر شــرکت بــرق منطق ـه ای‬ ‫انرژ ‬ ‫سیســتان و بلوچســتان گفــت‪ ۲۰ :‬توربیــن ‪۲.۵‬‬ ‫مگاواتــی با ظرفیت مجموع ‪ ۵۰‬مــگاوات تا پایان‬ ‫سال جاری در منطقه ویژه انرژی بادی میل نادر این‬ ‫استان وارد مدار خواهد شد‪.‬‬ ‫بابک زاهد در گفت وگو با ایرنا با اشاره به اینکه‬ ‫این توربین ها سهم عمده ای در تولید برق از انرژی‬ ‫تجدیدپذیر باد در سیســتان خواهند داشــت اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬طبــق برنامه ریــزی پیمانــکار شــرکت مپنا‬ ‫چهار توربین تا نیمه اردیبهشت با ظرفیت مجموع‬ ‫‪ ۱۰‬مــگاوات و تــا پایان خرداد ‪ ۱۰‬توربین با ظرفیت‬ ‫مجموع‪ ۲۵‬مگاوات وارد مدار خواهد شد‪.‬‬ ‫ویبابیاناینکههم اینکپنجتوربیندر منطقه‬ ‫ویژه انرژی بادی میل نادر نصب شده که به ترتیب‬ ‫در حــال راه انــدازی و ورود بــه مــدار اســت افــزود‪:‬‬ ‫نخستین توربین مگاواتی سیستان و بلوچستان در‬ ‫منطقه ویژه انرژی بادی میل نادر از ســاعت ‪۱۹:۱۹‬‬ ‫روز ‪ ۱۱‬فروردین سال جاری اغاز به چرخش کرد‪.‬‬ ‫مجــری طــرح نیروگا ههــای تولیــد پراکنــده و‬ ‫یهــای تجدیدپذیرشــرکت بــرق منطق ـه ای‬ ‫انرژ ‬ ‫سیستانوبلوچستانادامهداد‪:‬اینتوربینظرفیت‬ ‫نامــی ‪ ۲.۵‬مــگاوات دارد و فعــا در فــاز راه اندازی‬ ‫اولیه یک مگاوات ان وارد مدار شده است‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایرنا توربیــن بادی به توربینی گفته‬ ‫می شود که برای تبدیل انرژی جنبشی باد به انرژی‬ ‫الکتریکــی بــه کار م ـی رود که تــوان بادی نــام دارد‬ ‫توربین های بادی در ‪ ۲‬نوع با محور افقی و با محور‬ ‫عمودیساختهمی شوند‪.‬‬ ‫نهــای بــادی کوچــک بــرای کاربردهایی‬ ‫توربی ‬ ‫یهــا یــا تــوان کمکــی در‬ ‫ماننــد شــارژ کــردن باتر ‬ ‫قایق های بادبانی مورد اســتفاده قرار می گیرند در‬ ‫حالــی که توربین های بــادی بزرگ تر بــا چرخاندن‬ ‫ژنراتور و تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی‬ ‫به عنوان یک منبع تولید انرژی الکتریکی به شمار‬ ‫می روند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫با تعمیر‪ 63‬شیر اسقاطی بین راهی گاز‬ ‫چهاردهمیلیاردریالصرفه جوییشد‬ ‫مشــهد مقدس‪ -‬سحررحمتی‪:‬‬ ‫در مواردی در سایر نقاط کشور‬ ‫مدیــر منطقــه چهــار عملیــات‬ ‫انجام می گردید‪ ،‬اما با تالش و‬ ‫انتقــال گاز گفــت‪ :‬از ابتــدای‬ ‫همت غیورانه کارکنان منطقه‪،‬‬ ‫ســال ‪ 99‬و با تالش و کوشــش‬ ‫تعمیــر ‪ 63‬عــدد از شــیرهای‬ ‫کارشناســان و متخصصــان این‬ ‫اسقاطی در سایزهای مختلف‪،‬‬ ‫محمد کامل‬ ‫منطقــه‪ 63،‬عــدد از شــیرهای‬ ‫توسط پتانسیل داخلی منطقه‬ ‫اسقاطی در سایزهای مختلف‬ ‫بــه اتمام رســید‪ .‬محمــد کامل‬ ‫تعمیر و بازسازی شد‪ .‬محمد کامل تصریح کرد‪ :‬افزود‪ :‬بســیاری از این شــیرها به علــت خاص و‬ ‫این کار تخصصی‪،‬در شرایطسختتحریم های کمیــاب بودن قطعــات و بعضا عدم وجــود در‬ ‫ظالمانهروزافزونوهمچنینپاندمیوهمه گیری بــازار داخلی و معضــات بازارهــای خارجی به‬ ‫کرونــا با رعایت کلیه دســتورالعمل های ‪ HSE‬و علت تحریم و جایگزینی با شیرهای نو‪ ،‬بدون‬ ‫پروتکل هایبهداشتیبه صورت‪ 100‬درصدبومی استفاده مانده بودند که با اجرای این طرح و با‬ ‫و توســط همکاران متخصص منطقــه به اتمام نگرش و شعار تعمیر به جای تعویض‪ ،‬عالوه بر‬ ‫رســید‪ .‬وی با اشــاره به ثمرات اجرای این طرح رفع تنگناهای عملیاتی موجود‪ ،‬بیش از چهارده‬ ‫در حوزه هــای پدافنــد غیرعامــل و خوداتکایی میلیــارد ریــال صرفه جویی نیز به همراه داشــته‬ ‫ب هصــورت تخصصــی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه است‪ .‬مدیر منطقه چهار عملیات انتقال گاز با‬ ‫نداشتن سازمان مصوب جهت کارگاه تعمیرات بیان این که در کل این پروژه ‪ 63‬شیر تعمیر و به‬ ‫شیرهایمعیوبدر منطقهچهار عملیاتانتقال چرخه تولید بازگشتند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬این شیرها‬ ‫گاز در طــی ســالیان گذشــته‪ ،‬پروســه تعمیــرات در سایزهای ‪ 2‬تا ‪ 16‬اینچ و پس از طی مراحل و‬ ‫شیرهای معیوب تا سال قبل به صورت محدود تست های مختلف توسط بازرسی فنی منطقه‪،‬‬ ‫و از طریق برون ســپاری و اســتفاده از توانمندی در قســمت های مختلف خطوط لوله استفاده‬ ‫کارگاه ها و شــرکت های موجود در سطح شهر و خواهندشد‪.‬‬ ‫ماجرایطرح افزایش تعرفه‬ ‫پیکبحرانچیست؟‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توانیــر‬ ‫بــرای اینکه بتوانیــم مدیریت‬ ‫گفــت‪ :‬طــرح افزایــش تعرفــه‬ ‫بــار در زمــان پیــک را داشــته‬ ‫پیک بحــران بــرای مشــترکان‬ ‫باشیماز سیاست هایتشویقی‬ ‫دیمانــدی و پرمصــرف درنظــر‬ ‫استفاده کردیمیعنیبهصنایع‬ ‫گرفته شده که پس از تصویت‬ ‫پیشــنهاد می دادیم که اگر بار‬ ‫محمدحسن‬ ‫هیات دولــت اجرایی خواهد‬ ‫مصرفــی خــود را در ســاعت‬ ‫متولی زاده‬ ‫شــد‪ .‬محمدحسن متولی زاده‬ ‫اوج بار جابه جا کنند در مابقی‬ ‫در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬با اشــاره به تاثیر اجرای ساعت تعرفه ان ها نیم بها حساب می شود و یا‬ ‫طرح برق امید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با اجرای این طرح اگر کشاورزان همکاری کنند نیز مشوق هایی را‬ ‫بخــش عمــده ای از مشــترکان نه تنهــا افزایــش برای ان ها در نظر می گیریم که این سیاست ها‬ ‫مصرفندارندبلکهمشمولتخفیفصددرصد همچون گذشــته ادامه خواهد داشت‪ .‬متولی‬ ‫شــدند‪ ،‬درواقع مشــترکان به سه گروه تقسیم زاده ادامــه داد‪ :‬بــا وجود این طرح ها تعدادی‬ ‫م ‬ ‫یشــوند‪ ،‬یک گروه مشــترکان کم مصرف که از مشترکان هستند که به دالیل مختلف تمایل‬ ‫شــامل تخفیف صددرصــدی می شــوند‪ ،‬گروه بــه همــکاری ندارنــد و پیشــنهادی را به هیات‬ ‫دیگر مشترکان خوش مصرف هستند که شامل دولت ارائه کردیم این بوده که برای این دسته‬ ‫افزایش هفت درصدی تعرفه ها شــده اند‪ .‬وی از مشــترکان تعرفه پیک بحرانی تعریف شود‬ ‫افزود‪ :‬گروه سوم را مشترکان پرمصرف تشکیل کــه اگر تصویب شــود اجرا خواهیم کــرد و این‬ ‫دادنــد کــه تعــداد ان هــا زیــاد نیســت امــا اگــر طرح تنها در زمان پیک و در ســاعاتی محدود‬ ‫مصــرف خــود را کاهش ندهند شــامل افزایش اجرایی می شود‪ .‬وی با اشاره به پیشنهاد ارائه‬ ‫‪ ۱۶‬درصــدی بــه عــاوه ان هفت درصد تعرفه شده برای افزایش تعرفه پیک بحرانی‪ ،‬اظهار‬ ‫بــرق می شــوند‪ ،‬البتــه ایــن در حالی اســت که کرد‪ :‬پیشنهاد شده در ان ساعات تعرفه معادل‬ ‫اگــر پرمصرف هــا تنهــا ‪ ۱۰‬درصــد مصــرف خود بــرق تجدیــد پذیرهــا محاســبه شــود یــا اینکه‬ ‫را کاهــش دهنــد تــا ‪ ۳۰‬درصــد صورت حســاب افراد اگر ضرورت مصرف دارند برای خودشان‬ ‫ان ها کاهش می یابد‪ .‬مدیرعامل شرکت توانیر تجدیدپذیــر نصــب کنند و با اجــرای این طرح‬ ‫بــا بیــان اینکــه هدف تشــویق مشــترکان برای درصدهــای اعــام شــده بــرای افزایــش تعرفه‬ ‫کاهــش مصــرف بــرق اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬تاکنــون حذف و این طرح جایگزین می شود‪.‬‬ ‫تعرفه مشترکان پرمصرف اب و برق‬ ‫افزایشخواهدیافت‬ ‫وزیــر نیــرو گفــت‪ :‬طبــق‬ ‫تولیــد بــرق خــوب اســت و‬ ‫مصوبــه هیــات وزیران درســال‬ ‫مطابــق برنامــه واحدهایــی‬ ‫‪ ،۱۳۹۷‬امســال هــم تعرفــه‬ ‫کــه بایــد در مــدار باشــند‪،‬‬ ‫مشترکان کم مصرف اب و برق‬ ‫هســتند و نیــز واحدهایــی‬ ‫هفت درصد اضافه خواهد شد‬ ‫کــه تحــت تعمیرنــد پیــش از‬ ‫رضا اردکانیان‬ ‫و ایــن افزایــش برای مشــترکان‬ ‫فصل گــرم بــه مــدار خواهند‬ ‫پرمصــرف ‪ ۱۶‬درصــد خواهــد‬ ‫امــد و واحدهــای جدیــد‬ ‫بــود‪ .‬به گــزارش ایرنا‪ ،‬رضا اردکانیان در حاشــیه هــم که بایــد افتتاح شــوند‪ ،‬بــه بهره بــرداری‬ ‫مراسم افتتاح طرح های برقی پویش ‪#‬هر هفته خواهنــد رســید‪ .‬وی گفــت‪ :‬تفاهم هایــی که‬ ‫الف_ب_ایراندر سال‪،۱۴۰۰‬در جمعخبرنگاران باید با مصرف کنندگان بزرگ انجام شود برای‬ ‫افزود‪:‬مصوبههیاتوزیراندربارهافزایشتعرفه رعایــت مالحظه های مربوط به ســاعت های‬ ‫اب و برق فقط مربوط به امسال نیست بلکه از اوج بــار انجــام خواهــد شــد و مهم تــر از همه‬ ‫سال ‪ ۹۷‬مطرح است‪ .‬وی بیان داشت‪ :‬ان زمان این هــا خــود مردم هســتند کــه در اســتفاده از‬ ‫پیشنهاد ‪ ۲۰‬درصد و بیشتر مطرح شد‪ ،‬اما انچه دستگاه های سرمایشی به خصوص در مناطق‬ ‫که دولت مصوب کرد این بود که هر ساله تعرفه گرمســیری کشــور بیش از قبل رعایت خواهند‬ ‫اب و برق هر دو از ابتدای اردیبهشت ماه فارغ از کــرد زیرا هنــوز گرفتار بیماری کرونا هســتیم و‬ ‫اینکهنرختورمچقدر استبرایراعایت کنندگان باید با اطمینان خیلی بیشتری عرضه برق به‬ ‫الگوی مصرف‪ ،‬فقط هفت درصد افزایش یابد‪ .‬همه مرکزهای درمانی‪ ،‬خدماتی و مســکونی‬ ‫اردکانیــان ادامه داد‪ :‬در همان مصوبه ذکر شــده انجام شود‪ .‬اردکانیان درباره شرایط بارش ها‪،‬‬ ‫کسانی کهازالگویمصرفبیشترمصرفمی کنند ادامه داد‪ :‬در بخش اب شرایط کمی متفاوت‬ ‫بر اساس ترتیباتی که در مصوبه امده ‪ ۱۶‬درصد اســت؛ ســال ابــی جــاری کــه اکنــون در نیمــه‬ ‫افزایــش خواهند داشــت‪ .‬وزیر نیــرو به موضوع ان هســتیم به نســبت ســال قبل و به نســبت‬ ‫تغییر دولت اشــاره و خاطرنشــان کــرد‪ :‬این امر متوســط بلندمــدت با کاهــش بارش ها همراه‬ ‫منحصراستبهانتخابرئیس جمهوریجدیدو اســت و بیــن ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۴۰‬درصــد کاهــش دارد‬ ‫بعدتشکیل کابینه‪،‬اماوزارتخانه ها‪،‬مدیریت ها بنابراین ضمن حفــظ اولویت تامین مصارف‬ ‫و شــرکت ها و پرســنل بــر ســرکار و مســئولیت شرب و بهداشت‪ ،‬به طور طبیعی بخش بزرگ‬ ‫خــود هســتند و برنامه ریزی دســتگاه ها به ویژه و مهم مصرف کننده اب شــیرین یعنی بخش‬ ‫دســتگاه هایی ماننــد وزارت نیــرو به این ترتیب کشــاورزی باید توجه کافی و الزم را به شرایط‬ ‫است که اهمیت امسال مانند سال قبل خواهد امســال داشته باشــد‪ .‬وی گفت‪ :‬همکاران ما با‬ ‫بــود‪ .‬وی اضافــه کــرد‪ :‬البتــه به ایــن نکته مهم جدیت برنامه ریزی الزم برای تامین اب شرب را‬ ‫توجــه داریــم که امســال بــه دلیل انتخابــات و در دستور کار دارند و دولت هم توجه و حمایت‬ ‫ضــرورت حضــور و مشــارکت حداکثــری مردم خوبی داشته است‪ ،‬به طوری که در بودجه‪۱۴۰۰‬‬ ‫و ب هطــور طبیعــی توجهــی کــه ممکــن اســت احکام بسیار خوبی را در اختیار داریم‪ .‬این مقام‬ ‫دیگران از بیرون داشته باشند‪ ،‬باید در جهت مســئول ابراز امیــدواری کرد‪ :‬نتیجه اجــرای این‬ ‫خدمت رســانی بهتر و فراهم کردن شــرایطی احــکام یک رونق و شــکوفایی مناســب تری در‬ ‫که مردم رضایت خاطر مناســبی داشته باشند عرصه اب و برق به خصوص در بخش اب شرب‬ ‫حرکــت کنیم‪ .‬اردکانیان بیان داشــت‪ :‬شــرایط وبه ویژهمناطقروستاییباشد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫ظرفیتشورایاطالع رسانیدر خدمت‬ ‫مسئولینوشهرونداناست‬ ‫ناصــر مقــدم‪ ،‬دبیر شــورای‬ ‫بهره گیــری از ان می تواند روند‬ ‫اطالع رســانی البــرز در حاشــیه‬ ‫همــکاری و هماهنگــی میــان‬ ‫برگــزاری جلســه ایــن شــورا در‬ ‫دستگاه های اجرائی را تقویت‬ ‫ســال ‪ 1400‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫نمــوده و مردم را از تصمیمات‬ ‫روند برگزاری جلســات شورای‬ ‫و اقدامات اعضای شورا و سایر‬ ‫ناصر مقدم‬ ‫اطالع رســانی اســتان البــرز‪ ،‬در‬ ‫دســتگاه ها مطلــع و بهره منــد‬ ‫حالت مطلوب و مناســبی قرار‬ ‫نمایــد و فی الواقــع ظرفیــت‬ ‫دارد کــه ایــن مهــم با حمایت مســئولین ارشــد شــورای اطالع رسانی در خدمت همه مسئولین‬ ‫استانی باالخص توجه و اهتمام نورمحمد فردی و شــهروندان اســت کــه امیدواریــم حداکثــر‬ ‫معاون سیاســی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی استانداری بهره برداری از ان صورت پذیرد‪.‬‬ ‫لشــده است که روند منظم برگزاری‬ ‫البرز حاص ‬ ‫مقــدم افزود‪ :‬مــا در دبیرخانه شــورا‪ ،‬تالش‬ ‫این جلســات در اســتان البــرز موید و گــواه این داریــم تــا ضمن توجه به موضوعات و مســائل‬ ‫موضــوع اســت و امیدواریــم در ســال ‪ 1400‬این اصلی استان‪ ،‬عالوه بر دستگاه های اصلی عضو‬ ‫روند حفظ و تقویت گردد‪.‬‬ ‫شــورا از دستگاه های مرتبط و مدعو نیز دعوت‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز نموده و در راســتای کمک به حل مشــکالت و‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬شورایاطالع رسانیاستانالبرز‪ ،‬پیشبرد امور جاری استان‪ ،‬همکاری و هم افزائی‬ ‫متشکل از ساختار و اعضای توانمندی است که کنیم‪.‬‬ ‫افزایش‪ ۹۰‬درصدی‬ ‫کمک های خیریه در فارس‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد‬ ‫(ره) هســتند و خدمــات‬ ‫فــارس گفــت‪ :‬خیــران در ســال‬ ‫دریافــت می کننــد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫گذشــته‪ ۵۶۰ ،‬میلیارد تومان به‬ ‫جش ـن های نیمــه شــعبان بــه‬ ‫مددجویــان کمیتــه امــداد امام‬ ‫دلیــل شــیوع بیمــاری کرونــا با‬ ‫خمینی فارس کمک کردند که‬ ‫رعایــت اصــول بهداشــتی و‬ ‫محمد بذرافشان‬ ‫ایــن میزان در مقایســه با ســال‬ ‫محدودیت در برگزاری همراه‬ ‫‪ ۹۸‬تا ‪ ۹۰‬درصد افزایش داشته‬ ‫بوده و مردم اســتان می توانند‬ ‫است‪.‬‬ ‫نذور خود را برای کمک به معیشت نیازمندان‬ ‫محمد بذرافشان اظهار داشت‪ :‬سال گذشته‪ ،‬اختصاص دهند‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان مردم نیک اندیش استان فارس‬ ‫مدیرکل کمیته امداد اســتان فارس با اشاره‬ ‫در قالــب کمک های زکات نقدی‪ ،‬فطــره‪ ،‬کاال‪ ،‬بــه امادگــی تمــام دفاتــر کمیتــه امــداد بــرای‬ ‫پروژ ههــا پرداخت شــد کــه در دبیرخانه شــورای دریافــت نــذور مــردم‪ ،‬گفــت‪ :‬خیــران و مردم‬ ‫زکات ثبت و ضبط شده است‪.‬‬ ‫نیک اندیش استان می توانند کمک های خود را‬ ‫او بــا بیــان اینکه ‪ ۷۱‬درصــد هزینه ها برای به شماره کارت ‪ ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۷۰۹۳۷۶‬و یا‬ ‫نیازمنــدان در قالــب درمــان‪ ،‬جهیزیــه‪ ،‬ازادی کد مهربانی‪ ۰۷۱۸۸۷۷# :‬واریز کنند‪.‬‬ ‫زندانیــان‪ ،‬تحصیــل‪ ،‬معیشــت و مســکن و‬ ‫ایــن مســئول بیان کــرد‪ :‬همچنین در ســال‬ ‫‪ ۲۹‬درصــد شــامل پروژ ههــای عــام المنغعه با ‪ ،۹۹‬بیــش از ‪ ۱۸‬هــزار فعالیــت عمرانــی اعــم‬ ‫نیــت خیــر مصر ‬ ‫فشــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬زکات از ســاخت‪ ،‬خریــد‪ ،‬واح دهــای مســکونی‪،‬‬ ‫جمع اوری شده در همان نقطه مصرف خواهد تعمیــرات‪ ،‬تکمیــل واح دهــای نیمه تمــام و‬ ‫مگر اینکه خیر و یا پرداخت کننده زکات نیتش سرویس های بهداشتی انجام شده است‪.‬‬ ‫این باشد که در جای دیگری مصرف شود‪.‬‬ ‫بذرافشــان خاطرنشــان کرد‪ :‬ســال گذشــته‪،‬‬ ‫بذرافشــان بــا اشــاره بــه اینکــه حــدود ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان در حوزه اشــتغال‪ ،‬تسهیالت‬ ‫‪ ۱۶۰‬هــزار خانــوار (‪ ۳۵۰‬هــزار نفــر) در اســتان ارزان قیمت به مددجویان و کارافرینان ارائه شد و‬ ‫فــارس زیرپوشــش کمیتــه امــداد امــام خمینی امسال این عدد به دو برابر خواهد رسید‪.‬‬ ‫تالشجهادیدرزمینهتحققشعارسالدر‬ ‫چهارچوبسندتحولقضاییضروریاست‬ ‫ســحر رحمتــی‪ -‬مشــهد‬ ‫بخــش خصوصــی و عمومــی‬ ‫مقــدس‪ :‬رئیــس شــورای‬ ‫هستیم و برخورد با این گونه‬ ‫قضایــی اســتان در جلســه‬ ‫مدیــران در کنــار تشــویق‬ ‫مسئوالن قضایی بر لزوم کار‬ ‫مدیــران شــجاع‪ ،‬پرتــاش و‬ ‫جهــادی و تالش مضاعف در‬ ‫کوشــا در مســیر خدمــت بــه‬ ‫غالمعلی صادقی‬ ‫زمینــه تحقق شــعار ســال در‬ ‫مــردم اغازشــده و انشــاء اهلل‬ ‫چهارچــوب ســند تحــول قوه‬ ‫در ســال جاری نیــز با قوت و‬ ‫قضائیه تاکید کرد‪.‬‬ ‫قدرت ادامه پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫غالمعلی صادقی که در جلسه مسئوالن‬ ‫رئیــس شــورای قضایــی خراســان رضــوی‬ ‫دادگستری و سازمان های تابعه قوه قضائیه خاطرنشــان کــرد‪ :‬یکــی از موانــع مهــم در‬ ‫در خراسان رضوی در مجتمع قضایی والیت جریــان تولیــد ســالم و قانونمنــد‪ ،‬وجــود‬ ‫مشــهد ســخن می گفت با اشــاره بــه اهمیت فســاد و ســوء جریــان در فرایندهــا اســت و‬ ‫محــوری شــعار ســال افــزود‪ :‬در ســال های همان گونــه کــه درگذشــته نیز به این مســئله‬ ‫اخیــر رهبــری تاکید ویــژه ای بــر تقویت توان توجــه کرده ایــم در ســال جــاری نیــز مــورد‬ ‫تولیــدی و صنعتــی داخلــی داشــته اند و بــر اهتمــام خواهــد بــود و در همیــن زمینــه‬ ‫همیــن اســاس رفع موانــع تولید و پشــتیبانی مسئوالن حوزه های قضایی و دادستان های‬ ‫از واحدهــای صنعتــی می بایســت به عنــوان عمومــی و انقــاب شهرســتان ها بایــد بــا‬ ‫یــک اصــل موردتوجه‪ ،‬تاکید و اقدام و عمل جدیت مبارزه با مفاسد و پیشگیری از وقوع‬ ‫مســئوالن حوز ههــای قضایــی اســتان قــرار جرائــم و دفــاع از حقــوق عامه را در دســتور‬ ‫گیرد‪ .‬رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با کار خود قرار دهند‪.‬‬ ‫اشــاره به اقدامات مجموعه قضایی اســتان‬ ‫رئی ـس کل دادگســتری خراســان رضــوی‬ ‫در زمینــه حمایــت از تولیــد و صنعــت در افــزود‪ :‬نظارت بــر جریان های پولی و مالی‪،‬‬ ‫فســازی وظایــف ســازمان های مختلف‬ ‫ســال گذشته گفت‪ :‬بحمداهلل در سایه تالش شفا ‬ ‫جمعــی همــکاران مــا در مجموعــه قضایــی در فراینــد حمایــت از تولیــد و صنعــت‪،‬‬ ‫اســتان از تعطیلــی تعــداد قابل توجهــی از تامیــن امنیــت ســرمایه گذاری بــا محوریــت‬ ‫واحدهای صنعتی و بیکاری تعداد زیادی از ثبــت قراردادهای رســمی‪ ،‬نقش بانک ها در‬ ‫نیروهــای خدوم تولیدی پیشــگیری به عمل تامیــن منابــع موردنیــاز بخش تولیــد‪ ،‬ایجاد‬ ‫امــد و برخــی کارگا ههــای تولیــدی و صنعتی زمینه مشــارکت حداکثری مردم در فرایندها‬ ‫به چرخه ارائه خدمت بازگشتند‪.‬‬ ‫به ویــژه حــوزه اقتصــاد و برخــورد با مفاســد‬ ‫رئیــس شــورای قضایــی خراســان به ویــژه مفاســد اقتصــادی؛ ازجملــه مواردی‬ ‫رضــوی گفــت‪ :‬از کلیــه مدیــران و مســئوالن اســت که به صــورت توامان بایــد موردتوجه‬ ‫می خواهیــم تــا بــا حضــور میدانــی در مراکز و اهتمــام و مطالبــه گــری مدیــران اجرایــی‪،‬‬ ‫تولیــدی و صنعتــی از نزدیــک مشــکالت رسانه ها و مسئوالن قضایی قرار گیرد‪.‬‬ ‫موجود را بررسی و در زمینه رفع موانع تولید‬ ‫رئیس شــورای قضایی خراســان رضوی با‬ ‫و اعمــال حمایــت و انجــام پشــتیبانی های اشــاره بــه برگــزاری انتخابات در ســال جاری‬ ‫تســاز‬ ‫الزم در چهارچــوب دفــاع از حقــوق عامــه گفــت‪ 2 :‬انتخابــات مهــم و سرنوش ‬ ‫اقدام نمایند‪.‬‬ ‫ریاســت جمهوری و شــوراهای اســامی شهر‬ ‫رئی ـس کل دادگســتری خراســان رضــوی با و روســتا را در پیش داریم و انشــاء اهلل باید‬ ‫تهــای قانونــی‬ ‫اشــاره به بخشــنامه ریاســت قوه قضائیه در بــا اســتفاده از تمامــی ظرفی ‬ ‫زمینــه برخــورد با تــرک فعل مدیــران گفت‪ :‬در جهــت برگــزاری انتخاباتــی قانونمنــد و‬ ‫بررس ـی ها نشــان می دهــد کــه متاســفانه در اخالقی و با حضور پرشور شهروندان محترم‬ ‫اثــر ترک فعــل و عدم انجام وظایف قانونی گام برداریــم تا برگ زرین دیگری در کارنامه‬ ‫توســط برخــی مدیــران اجرایــی‪ ،‬شــاهد نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران بــا‬ ‫حیف ومیل بیت المال و حتی تضییع حقوق محوریت مردم بزرگوار ثبت و ضبط شود‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫پنجشنبه ‪ 19‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1039‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان سمنان خبر داد‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ثبت‪ 8/2‬میلیونتردددرمحورهایمواصالتیاستان‬ ‫از ابتدای طرح نوروزی‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان‬ ‫ســمنان گفت‪ :‬از ابتــدای طرح نــوروزی و طبق امار‬ ‫دستگاه های تردد شمار‪ ،‬هشت میلیون و ‪ ۲۵۰‬هزار‬ ‫تردد در جاده های اســتان ثبت شده است‪ .‬احسان‬ ‫منصور کیایی با بیان اینکه ‪ ۵۲‬دستگاه تردد شمار‬ ‫و ثبت کننده اطالعات در طول طرح نوروزی شامل‬ ‫بیســت و پنجــم اســفندماه ‪ ۹۹‬لغایــت پانزدهــم‬ ‫فروردین ماه ‪ ۱۴۰۰‬مجموعا هشــت میلیون و ‪۵۴۹‬‬ ‫هــزار و ‪ ۹۰۰‬تردد را در محورهای مواصالتی اســتان‬ ‫به ثبت رســاندند‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬میانگین نرخ تردد در‬ ‫بزرگراه امام رضا (ع) در ایام مذکور ‪ ۵۰۹‬وسیله نقلیه‬ ‫در ساعت بوده است‪ .‬او با بیان اینکه نرخ تردد در‬ ‫باندجنوبیبزرگراهتهران‪-‬مشهد‪ ۵۱۹‬وسیلهنقلیه‬ ‫در ساعت و در باند شمالی بزرگراه برابر‪ ۴۹۹‬وسیله‬ ‫نقلیه بوده است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با توجه به امار تردد‬ ‫وسایل نقلیه در طرح نوروزی سال گذشته و مقایسه‬ ‫نرخ تردد ساعتی محورها‪ ،‬تردد در بزرگراه امام رضا‬ ‫(ع) در بازه زمانی مذکور نســبت به ســال گذشــته‬ ‫حدود‪ ۱۱۶‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان‬ ‫سمنان با بیان اینکه امار تردد در محورهای ورودی‬ ‫استان در طرح نوروزی سال جاری ‪ ۹۴۳‬هزار و ‪۹۰۰‬‬ ‫وسیلهنقلیهمحاسبه شدهاست‪،‬ابراز داشت‪:‬درصد‬ ‫وســایل نقلیه ســنگین نســبت به تردد‪ ،‬درمجموع‬ ‫محورهای مواصالتی استان طی طرح نوروز برابر با‬ ‫‪ 13/6‬درصد بوده است همچنین محور ایوانکی‪-‬‬ ‫شــریف اباد با متوســط تردد روزانه ‪ ۱۶‬هزار و ‪۹۷۴‬‬ ‫وســیله نقلیه پرترددترین محور اســتان به حســاب‬ ‫می اید و محورهای شریف اباد‪-‬ایوانکی و گرمسار‪-‬‬ ‫ارادان نیز در رتبه های بعدی قرار دارند‪.‬‬ ‫منصور کیایی با بیان اینکه پرترافیک ترین ایام‬ ‫طــرح نوروزی ســال جــاری‪ ،‬روزهای بیســت و نهم‬ ‫اسفندماه‪ ،۹۹‬ششم فروردین ماه‪ ۱۴۰۰‬و چهاردهم‬ ‫فروردین مــاه ‪ ۱۴۰۰‬بوده اســت‪ ،‬تاکید کــرد‪ :‬در این‬ ‫روزهــا متوســط ‪ ۴۹۰‬هزار تردد ثبت شــده اســت از‬ ‫سوی دیگر در طرح نوروزی سال جاری با توجه به‬ ‫پالکخودروهایثبت شدهدر محورهایمواصالتی‬ ‫اســتان ســمنان‪ ،‬پالک های تهران بــا ‪ 42/07‬درصد‬ ‫بیشــترین تــردد را در محورهــای مواصالتی اســتان‬ ‫داشــت و خودروهای با پالک اســتان های ســمنان‪،‬‬ ‫خراســان رضــوی و گلســتان رتبه هــای بعــدی را به‬ ‫خود اختصاص دادند‪ .‬او با بیان اینکه در بازه زمانی‬ ‫مذکور ‪28/55‬درصد از مجموع ترددهای ثبت شده‬ ‫خودروهای با پالک استان سمنان در سایر استان ها‪،‬‬ ‫در استان تهران تردد داشته اند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این امار در‬ ‫استان های خراسان رضوی‪ ،‬گلستان و مازندران به‬ ‫ترتیب ‪ ۹ ،۲۲‬و هفت درصد بوده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫دانش اموزمازندرانیبرگزیدهجشنوارهملییاریگرانزندگیشد‬ ‫معــاون پرورشــی و فرهنگــی اموزش وپــرورش‬ ‫مازنــدران گفــت‪ :‬دانش اموز مازندرانــی رتبه برتر و‬ ‫تندیس اولین جشنواره ملی یاریگران زندگی کشور‬ ‫را در بخش فیلم کوتاه کسب کرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه خبــری هم وطــن‪ ،‬محمــد‬ ‫شعبانی از کسب جایزه بخش فیلم کوتاه نخستین‬ ‫جشنوارهسراسرییاریگرانزندگیتوسطدانش اموز‬ ‫نوجوان قائم شهری خبر داده و گفت‪ :‬فیلم کوتاه‬ ‫تولیدی سیده نرگس خالقی دانش اموز قائم شهری‬ ‫به عنواناثربرگزیدهاولینجشنوارهیاریگرانزندگی‬ ‫که با موضوع پیشگیری از مصرف مواد مخدر برگزار‬ ‫شــد انتخاب شــد‪ .‬او در حاشیه اختتامیه نخستین‬ ‫جشنواره سراسری یاریگران زندگی که با حضور وزیر‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬رئیس ستاد مبارزه با مواد‬ ‫مخدر کشــور و دیگر مســئولین و اعضای این ستاد‬ ‫در سراسر کشور به صورت برخط برگزار شد تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این جشنواره از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر‬ ‫کشور به صورت ازاد و با شرکت هنرمندان و فعاالن‬ ‫اجتماعــی در تمامــی رد ههــای ســنی برگزارشــده و‬ ‫بیــش از ده هــزار اثــر فرهنگی و هنری به دبیرخانه‬ ‫جشــنواره ارســال شــد‪ .‬معاون پرورشی و فرهنگی‬ ‫اموزش وپــرورش مازندران با اشــاره به اینکه ســیده‬ ‫نرگس خالقی‪ ،‬هنرمند نوجوان قائم شــهری‪ ،‬حائز‬ ‫رتبه برگزیده در بخش فیلم کوتاه شد افزود‪ :‬استان‬ ‫مازندراننیزباهمتشورایهماهنگیباموادمخدر‬ ‫استان و دیگر اعضای ستاد‪ ،‬به ویژه اموزش وپرورش‬ ‫اســتان‪ ،‬در جمــع اســتان هایی قــرار گرفــت کــه‬ ‫بیشــترین اثار را به دبیرخانه کشوری این جشنواره‬ ‫ارســال کرده اند‪ .‬مراســم تجلیــل از ایــن دانش اموز‬ ‫هنرمند ‪ ۱۷‬فروردین ‪ ۱۴۰۰‬با حضور رئیس شــورای‬ ‫هماهنگــی مبــارزه با مــواد مخــدر اســتان‪ ،‬معاون‬ ‫پرورشی و فرهنگی اموزش وپرورش استان و مدیران‬ ‫کل بهزیســتی و فرهنگ و ارشــاد اســامی در ساری‬ ‫برگزارشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫قرارداد سرمایه گذار شهربازی کرمانشاه لغو شد‬ ‫رئیس ســازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری‬ ‫کرمانشــاه گفت‪ :‬قرارداد سرمایه گذار شــهربازی کرمانشاه به دلیل‬ ‫عــدم اجــرای تعهــدات لغــو شــده اســت‪ .‬علی اصغر خزلــی اظهار‬ ‫داشت‪ :‬اقدامات عمرانی پروژه خیابان غذا به اتمام رسیده است‬ ‫و هم اکنون در حال دریافت مجوزهای الزم و حل مشکالت مالی‬ ‫با شــرکت های برق و اب هســتیم که زمان افتتاح این پروژه اعالم‬ ‫خواهد شد‪ .‬او در خصوص پروژه شهربازی کرمانشاه افزود‪ :‬کمیته‬ ‫ماده ‪ ،٣٨‬قرارداد ســرمایه گذار پروژه ســاخت شهربازی نوین را به‬ ‫دلیــل عــدم اجــرای تعهــدات لغــو نمــوده و اکنون در حــال جذب‬ ‫سرمایه گذار جدید هستیم‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان ســرمایه گذاری و مشــارکت های مردمی شــهرداری‬ ‫کرمانشــاه در ادامــه گفــت‪ :‬اقدامات عمرانی پــروژه تله کابین نیز به‬ ‫دلیل دریافت مجوزهای موافقت اصولی با کندی در حال اجراســت‬ ‫که البته پیمانکار پروژه ســاخت قطعات بتنی و‪ ...‬را در محل کارگاه‬ ‫دنبالمی کند‪.‬‬ ‫خزلــی تصریح کــرد‪ :‬کارهای اجرایی پروژه تفریحی‪ ،‬توریســتی و‬ ‫اقامتی و همچنین پروژه رستوران تفریحی گردشگری پارک شاهد نیز در‬ ‫حال اجراست که به زودی به بهره برداری خواهند رسید‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫استاندار قم‪:‬‬ ‫سیاست بومی سازی واحدهای صنعتی قم حمایت می شود‬ ‫استاندار قم در اولین برنامه بازدید اقتصادی‬ ‫خــود در ســال ‪ 1400‬ضمــن بازدیــد از ســه واحد‬ ‫صنعتــی و تولیــدی واحــد یونیورســال شــرکت‬ ‫غبــر ‪ 380‬میلیــارد‬ ‫فریدولیــن را بااعتبــاری بال ‬ ‫ریــال افتتــاح کرد‪.‬بهــرام سرمســت اســتاندار قم‬ ‫در اولیــن بازدیــد اقتصــادی خــود از ‪ 3‬کارخانــه‬ ‫بازدیــد و یــک واحــد تولیــدی را افتتاح نمــود‪.‬او‬ ‫افزود‪ :‬طرح س هشــنبه های اقتصادی را طی ســال‬ ‫‪ ۲‬گذشــته که تحت عنوان رونق تولید و جهش‬ ‫تولیــد بــود دنبال کردیــم و در حال حاضر نه تنها‬ ‫یشــده رســیدیم بلکــه‬ ‫فهــای برنامه ریز ‬ ‫بــه هد ‬ ‫از برنامــه جلوتر هســتیم‪ .‬اســتاندار قم همچنین‬ ‫بــا اشــاره به نام گذاری ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــه نام تولید‪،‬‬ ‫پشتیبانی ها‪ ،‬مانع زدایی ها از سوی رهبر معظم‬ ‫انقالب گفت‪ :‬برای امســال نیز با توجه به شعار‬ ‫ســال درصدد پشــتیبانی از واحدها هســتیم و اگر‬ ‫موانعــی بر ســر راه باشــد شناســایی نمــوده و در‬ ‫جلســه ستاد تســهیل و رفع موانع تولید برطرف‬ ‫می کنیم‪ .‬او در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬امروز طبق‬ ‫خـــبر‬ ‫برنامه از سه واحد صنعتی بازدید داشتیم و یک‬ ‫واحــد را نیــز افتتــاح کردیم و یک واحــد دیگر را‬ ‫هــم قــرار شــد برنام ـه ای برای طــرح توســعه ان‬ ‫داشــته باشــیم که برای راه اندازی فاز توسعه اش‬ ‫کمک کنیم‪ .‬سرمســت ادامه داد‪ :‬در حالت کلی‬ ‫واحدهایی که مورد بازدید قرار گرفت از دانش‬ ‫فنی بســیار خوبی برخوردارنــد و جز واحدهایی‬ ‫هســتند که بــه امر صادرات رویکــرد مثبتی دارند‬ ‫نطــور ازنظر دانش بومی و داخلی ســازی‬ ‫و همی ‬ ‫نیز پیشگام می باشند که ما این سیاست ها را در‬ ‫راســتای بهره گیری از دانش و ظرفیت های داخل‬ ‫برای توسعه اقتصادی تشویق می کنیم‪ .‬استاندار‬ ‫قــم بیان کــرد‪ :‬در این بازدیدها از ســوی هرکدام‬ ‫از واحدها خواســته های متفاوتی مطرح شــد که‬ ‫واگــذاری زمیــن و تســهیالت بانکــی ازجملــه ان‬ ‫بــود کــه این موارد را در قالب مصوبه های ســتاد‬ ‫تســهیل و رفــع موانــع تولیــد مصــوب خواهیــم‬ ‫کرد‪ .‬قم دارای هفت شــهرک صنعتی شــکوهیه‪،‬‬ ‫الغدیــر‪ ،‬چاپ و نشــر‪ ،‬ســلفچگان‪ ،‬محموداباد‪،‬‬ ‫ثامن االئمــه (ع) ‪ -‬قنــوات ‪ -‬و فنــاوری اطالعات‬ ‫و ارتباطــات (‪ )I.C.T‬و چهــار ناحیــه صنعتــی‬ ‫خورابــاد‪ ،‬دســتجرد‪ ،‬ســیرو و طغــرود اســت کــه‬ ‫هرکــدام از ان ها به خصوص دو شــهرک راهبردی‬ ‫شــکوهیه و محمودابــاد موقعیت ممتــازی برای‬ ‫توســعه ســرمایه گذاری‪ ،‬تولیــد و اشــتغال دارد‪.‬‬ ‫حجم ســرمایه گذاری انجام شده برای واحدهای‬ ‫صنعتــی قم فراتــر از ‪ ۷۰‬هزار میلیارد ریال اســت‬ ‫کــه با ایــن حجم از ســرمایه گذاری صورت گرفته‬ ‫در حــدود ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬واحد صنعتی و تولیدی‬ ‫اســتان برای بیش از ‪ ۵۸‬هزار َتن فرصت اشتغال‬ ‫ایجادشده است‪.‬‬ ‫معاونرئیس جمهوری‪:‬‬ ‫توسعه فناوری بر حوزه های زیربنایی سمنان متمرکز شود‬ ‫معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری‬ ‫گفــت‪ :‬رویکرد توســعه فناوری در اســتان ســمنان‬ ‫بر حوزه های زیربنایی مانند معادن متمرکز شود‪.‬‬ ‫سورنا ســتاری در حاشیه ایین افتتاح مرکز نواوری‬ ‫پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان گفت‪ :‬هرچه‬ ‫در حوزه هایــی کــه زیربنــای خوبــی دارد ماننــد‬ ‫معادن اســتان ســمنان و جلوگیری از خام فروشی‬ ‫ســرمایه گذار جــذب شــود و شــتاب دهنده های‬ ‫کس ـب وکار افزایــش یابد‪ ،‬توســعه فناوری اســتان‬ ‫شتاب می گیرد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬پارک علم و فناوری‬ ‫اســتان ســمنان از زمــان ســفر قبلــی به این اســتان‬ ‫پیشــرفت نســبتا خوبــی داشــته امــا همچنــان در‬ ‫مقایســه با بســیاری از اســتان ها به توســعه کافی‬ ‫نرسیدهاست‪.‬‬ ‫او مسئولیت دولت را در حمایت از پارک علم و‬ ‫فناوری استان سمنان بیش ازپیش دانست و افزود‪:‬‬ ‫با توجه به ظرفیت و نیروهای انسانی متخصصی‬ ‫که در این استان وجود دارد‪ ،‬باید حمایت بیشتری‬ ‫بــه ان اختصــاص یابــد امــا تــا زمانــی کــه پویایی‬ ‫و هماهنگــی الزم در زمینــه توســعه شــرکت های‬ ‫دانش بنیان در کشــور وجود نداشــته باشــد‪ ،‬روند‬ ‫توسعهسرعتنمی گیرد‪.‬‬ ‫ستاری گفت‪ :‬در سال های اخیر زیرساخت های‬ ‫زیــادی توســعه یافــت کــه واحدهــای فنــاوری‪،‬‬ ‫کهــای علم و فناوری‪ ،‬کارخانه هــای نواوری و‬ ‫پار ‬ ‫جــذب ســرمایه گذارهای بخش خصوصــی از این‬ ‫جملهبود‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری‪ ،‬وظیفه‬ ‫اصلی دولت را تامین زیرساخت های الزم دانست‬ ‫و بیان کرد‪ :‬بعدازاین سفر‪ ،‬هم در زمینه اعتبارات و‬ ‫هم در زمینه زیرساخت ها و امکانات الزم اتفاقات‬ ‫مثبتی در استان سمنان رخ می دهد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫ظرفیتبیمارستان های‬ ‫قزوین برای پذیرش‬ ‫بیماران کرونایی‬ ‫تکمیل شد‬ ‫قزوین ‪ -‬رویداد امروز‪ :‬جانشــین ســتاد مقابلــه با کرونا‬ ‫در اســتان قزویــن گفــت‪ :‬ســفرها و دیدوبازدیدهــای‬ ‫نوروزی موجب شــد همــه تالش کادر درمــان و اعمال‬ ‫محدودیت هابی نتیجهشود‪.‬منوچهرحبیبیدرجلسه‬ ‫قــرارگاه عملیاتــی مقابله بــا کرونــا در اســتان قزوین با‬ ‫اشــاره به شــدت افزایش امار مراجعه بیماران کرونایی‬ ‫به مراکز درمانی اســتان افزود‪ :‬اگر این روند ادامه یابد‬ ‫طی یک هفته اینده تخت های بیمارستانی به صورت‬ ‫صــد در صد پر خواهد شــد‪ .‬او با تاکیــد بر لزوم رعایت‬ ‫پروتکل هایبهداشتی‪،‬فاصله گذاریاجتماعیواعمال‬ ‫محدودیت های ســخت بیان داشــت‪ :‬شــرایط بســیار‬ ‫ســختی در پیــش رو اســت و فقط یــک هفته فرصت‬ ‫داریــم تــا این زنجیــره انتقال را قطع کنیــم؛ در غیر این‬ ‫صورت با امار مرگ های دورقمی در روز مواجه خواهیم‬ ‫شــد‪ .‬جانشین ســتاد کرونای اســتان قزوین با بیان این‬ ‫مطلب که با توجه به افزایش امار بیماران بســتری در‬ ‫بیمارستان هایاستانحداقلبه‪ ۳۰۰‬کپسولاکسیژنساز‬ ‫جهت انجام درمان در منزل نیاز اســت گفت‪ :‬سازمان‬ ‫صمت‪،‬اتاقبازرگانی‪،‬شرکتشهرک هایصنعتیاستان‬ ‫وشرکتشهرصنعتیالبرز موظفهستند؛ کپسول های‬ ‫اکسیژن ساز را تامین و در اختیار ستاد کرونای استان قرار‬ ‫دهند‪.‬حبیبیتاکید کرد‪:‬ارائههرگونهخدمتو کاال که‬ ‫منجر به تشکیل صف شود ممنوع است و دستگاه های‬ ‫خدمات رسان باید شیوه ارائه خدمت را تغییر دهند‪.‬‬ ‫او از نیــروی انتظامی و مجموعــه راهنمایی و رانندگی‬ ‫اســتان خواست‪ :‬ضمن افزایش شدت کنترل ترددهای‬ ‫شبانه در سطح استان؛ عوامل راهنمایی و رانندگی در‬ ‫خیابان های سپه‪ ،‬دانشگاه‪ ،‬امام و خیام در ساعت های‬ ‫منع تردد‪ ،‬حضور فیزیکی داشته باشند‪ .‬او توضیح داد‪:‬‬ ‫به رغم اعمال‪ ۵۰۰۰‬جریمه خودرو طی‪ ۲۰‬روز گذشته‪،‬‬ ‫امــا بازهم محدودیت های اعمال شــده و عبــور و مرور‬ ‫رعایت نمی شود‪ .‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین‬ ‫همبابیاناینمطلب کهمدیریتبیماریجهش یافته‬ ‫کرونا با برنامه های تحول یافته امکان پذیر است گفت‪:‬‬ ‫شــرایط و زیرســاخت های بهداشــت و درمــان اســتان‬ ‫مناســب نیســت و اگر تصمیم قاطعانه گرفته نشــود‬ ‫سیستم بهداشت و درمان استان جوابگو نبوده و باید از‬ ‫استان هایدیگر کمک گرفتهشود‪.‬دکترپیماننامدار با‬ ‫اشاره به اماده سازی ‪ ۸۰۰‬تخت عادی و ویژه در سطح‬ ‫مراکز درمانی استان برای پذیرش بیماران افزود‪ :‬در حال‬ ‫حاضربیشاز‪ ۴۰۰‬بیمار در بیمارستان هایاستانبستری‬ ‫هستند که با توجه به افزایش روزانه مراجعه بیماران؛‬ ‫تعدادتخت هاحداکثرتایکهفتهجوابگوخواهدبود‪.‬‬ ‫کشاورزان کردستانی‬ ‫الگوی کشت را رعایت‬ ‫می کنند‬ ‫معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد کشاورزی‬ ‫کردســتان گفت‪ :‬بر اساس بررسی های انجام شده بیش‬ ‫از ‪ ۸۰‬درصد کشــاورزان اســتان الگوی کشــت را رعایت‬ ‫می کنند‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬محمد صالح احمدی‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬هرســاله برنامه کشــت انــواع محصوالت‬ ‫کشــاورزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی ابالغ می شود‬ ‫وهمهاستان هامکلفبهاجرایی کردنانهستند‪.‬اوبا‬ ‫اشارهبهاینکهالگویکشتبراساسظرفیت هایموجود‬ ‫در هرمنطقهتعیینمی شود‪،‬اضافه کرد‪:‬سال هایی که‬ ‫کشاورزانبرطبقبرنامهوالگوی کشتاعالم شدهاقدام‬ ‫به کشتمحصوالتخودمی کنندبا کاهشبیش ازحد‬ ‫قیمتتولیداتخودمواجهنمی شوندوبانرخمنطقی‬ ‫و متعادل و رضایت بخش ان را عرضه می کنند‪ .‬معاون‬ ‫بهبودتولیدات گیاهیسازمانجهاد کشاورزی کردستان‬ ‫با اشاره به اینکه قیمت محصوالت کشاورزی تابعی از‬ ‫عرضه و تقاضا اســت‪ ،‬افزود‪ :‬هشــت هزار و‪ ۵۰۰‬هکتار‬ ‫ســطح زیر کشــت بــرای ســیب زمینی در اســتان در نظر‬ ‫گرفته شــده اســت و اگــر‪ ۵۰۰‬هکتــار به ان اضافه شــود‬ ‫بی شکقیمتنهاییاینمحصولافزایشپیدامی کند‪.‬‬ ‫احمدی از کشت بهاره ‪ ۲‬هزار هکتار خیار و یک هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬هکتار گوجه فرنگی در اراضی کشاورزی استان طی‬ ‫سال زراعی جاری خبر داد و گفت‪ :‬بر اساس بررسی های‬ ‫انجام شــده و نظارت هایی که کارشناســان این سازمان‬ ‫در فصل های مختلف انجام می دهند ‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫کشاورزاناستانالگوی کشترارعایتمی کنند‪.‬‬ ‫سفارش چاپ اگهی های‬ ‫دولتی در قزوین‬ ‫سامانه ای شد‬ ‫قزوین‪-‬رویدادامروز‪ :‬مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی‬ ‫استانقزوینازسامانه ایشدنتوزیعاگهی هایدولتیخبر‬ ‫داد و از ادارات این استان خواست تا اقدامات الزم را برای‬ ‫اینامردراداراتخودانجامدهند‪.‬محمدحسیناسماعیلی‬ ‫بااشارهبهنامهمدیرکلمطبوعاتوخبرگزاری هایداخلی‬ ‫وزارتفرهنگوارشاداسالمی گفت‪:‬در اینفرایندجدید‬ ‫وبرایسهولت کار ودر راستایدولتالکترونیک‪،‬امکان‬ ‫درج ســفارش چــاپ اگهی های دولتی از طریق ســامانه‬ ‫جامع رسانه های کشور برای دستگاه های اجرایی میسر‬ ‫شــده اســت‪ .‬او با اشــاره به ارسال راهنمای فرایند جدید‬ ‫ثبت نامدرجسفارشاگهیبهادارات کلوشهرداری های‬ ‫استانقزوین‪،‬از مدیرانومسئوالندستگاه هایاجرایی‬ ‫خواستباعنایتبهامکاندرجسفارشچاپاگهی های‬ ‫دولتی از طریق سامانه جامع رسانه های کشور که برای‬ ‫دستگاه هایاجراییمیسرشدهاست‪،‬کارشناسمربوطهدر‬ ‫سامانهمذکورنسبتبهثبت ناماقدام کردهوفرم کاربرگ‬ ‫راتکمیلوبهایناداره کلبرایبرنامه ریزیمراحلبعدی‬ ‫اعالم کنند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 19‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1039‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 19‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1039‬‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫راه اندازی سمن خیرین‬ ‫ورزشی در اسداباد‬ ‫ضروری است‬ ‫سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان اسداباد بر‬ ‫ضرورت تشکیل سمن خیرین ورزشی در این شهرستان‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬با راه اندازی سمن خیرین ورزشی با‬ ‫توجه به محدود بودن اعتبارات با اســتفاده از ظرفیت‬ ‫خیریــن می توان گام های موثــری در زمینه های تکمیل‬ ‫حهــای عمرانــی ورزشــی برداشــت‪ .‬علــی جمــور در‬ ‫طر ‬ ‫گفت وگو با ایســنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬افرادی که بــه راه اندازی‬ ‫ســمن ورزشــی خیریــن و نیــز ســمن حــوزه اســیب های‬ ‫اجتماعــی بانــوان در شهرســتان عالقه مند باشــند اداره‬ ‫ورزش و جوانان از ان ها حمایت خواهد کرد‪ .‬سرپرست‬ ‫اداره ورزش و جوانــان شهرســتان اســداباد افــزود‪ :‬در‬ ‫حال حاضر در شهرســتان اســداباد شش سمن و تشکل‬ ‫مردم نهــاد در زمینه هایی چون اســیب های اجتماعی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬خیریه‪ ،‬پهلوانی‪ ،‬مذهبی و ‪ ...‬دارای فعالیت‬ ‫هســتند‪ .‬او بــا اشــاره بــه فعالیــت یــک مورد ســمن در‬ ‫حــوزه اســیب های اجتماعــی و فرهنگــی در روســتای‬ ‫گذرکجین شهرســتان گفــت‪ :‬روســتاهای اســداباد فاقد‬ ‫ســمن و تشــکل های مردمی هستند که در همین راستا‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۰‬طی برنامه ریزی ها سعی داریم با رایزنی‬ ‫و حمایت اداره کل در روســتاهای شهرســتان طرح «هر‬ ‫روســتا‪ ،‬یک ســمن» را عملی کنیم‪ .‬جمور خاطرنشــان‬ ‫کرد‪ :‬در طرح «هر روســتا‪ ،‬یک ســمن» در تالش هستیم‬ ‫تا با شناسایی افراد توانمند و فعال در زمینه اجتماعی با‬ ‫ارائه کالس های اموزشی و نیز مشخص کردن مسیر برای‬ ‫تشکیل ســمن در هر روستا ان ها را نسبت به راه اندازی‬ ‫ســمن های مردم نهــاد بــا اخــذ مجــوز تاســیس کمک و‬ ‫حمایت کنیم‪.‬سرپرستادارهورزشوجوانانشهرستان‬ ‫اســداباد در ادامه بر ضرورت فعال شدن رده های سنی‬ ‫تیمبسکتبالدر اینشهرستانتاکید کردو گفت‪:‬در حال‬ ‫حاضرشهرستاناسداباددارای‪ ۳۰‬هیئتورزشیبوده که‬ ‫با پیگیری های انجام شده در اینده نزدیک هیئت کبدی‬ ‫شهرستاننیزراه اندازیمی شود‪.‬‬ ‫بازدید از غارعلیصدر ‪۸۵‬‬ ‫درصد کاهش یافت‬ ‫مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر گفت‪ :‬بازدید از‬ ‫غار علیصدر در سال گذشته نسبت به سال ‪ ۹۸‬به دلیل‬ ‫شــیوع ویروس کرونا ‪ ۸۵‬درصد کاهش یافته اســت‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬مهدی مجیدی افزود‪ :‬سه دهه از تشکیل‬ ‫شرکت سیاحتی علیصدر می گذرد و در حال حاضر این‬ ‫مجموعه بیش از ‪ ۲۰۰‬نفر نیرو دارد که به دلیل تعطیلی‬ ‫غار و کاهش درامدهای شرکت تعداد زیادی از نیروها از‬ ‫بیمه بیکاری استفاده می کنند‪ .‬او اظهار داشت‪ :‬در سال‬ ‫‪ ۹۹‬با توجه به رویکردهای کلی تخفیفات قابل توجهی‬ ‫حــدود ‪ ۹۰‬درصــد به بهره برداران مجموعه داده شــد و‬ ‫تعــداد بازدیدکننــدگان از ‪ ۵۵۰‬هزار مســافر بــه ‪ ۸۰‬هزار‬ ‫مسافر کاهش یافت‪ .‬مدیرعامل شرکت علیصدر عنوان‬ ‫کرد‪ :‬در سال های گذشته بیش از ‪ ۳۰‬میلیارد ریال از غار‬ ‫درامد کسب می شد که در سال ‪ ۹۹‬به پنج میلیارد ریال‬ ‫کاهش یافت‪ .‬او با اشــاره به اینکه مجموعه ســیاحتی‬ ‫علیصــدر بزرگ تریــن مجموعــه کشــور اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫در ســال های غیرکرونایــی افتخــار شــرکت بــه ‪ ۱۵‬هــزار‬ ‫بازدیدکننــده غار بــود اما امروز وضعیت تغییــر کرده و‬ ‫بایــد طــوری برنامه ریزی کنیــم کــه از ازدحام جمعیت‬ ‫جلوگیری شــود‪ .‬مجیدی بیان کرد‪ :‬از ســال گذشــته که‬ ‫دستورالعمل های بهداشتی اعالم شد‪ ،‬هزینه مسافر در‬ ‫غار افزایش یافت و به عنوان نمونه در خردادماه حدود‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون تومان برای ماســک هزینه شد تا سرانجام‬ ‫کارگاه تولید ماسک راه اندازیشد‪.‬‬ ‫شماره ‪26‬‬ ‫حمایتاز شکل گیری‬ ‫‪ ۳۰‬خوشه صنعتی در استان‬ ‫‪ ۹‬شهرستان استان در وضعیت قرمز قرار دارند‬ ‫فرودگاه همدان ظرفیتی‬ ‫برای به حرکت دراوردن‬ ‫چرخ اقتصادی منطقه است‬ ‫مدیــر فــرودگاه همدان با بیــان اینکه این فــرودگاه‬ ‫دارای اســتانداردهای الزم بین المللــی به منظــور‬ ‫نشست وبرخاســت پروازهای عبــوری و پروازهای باری‬ ‫هوایی است‪ ،‬گفت‪ :‬فرودگاه همدان ظرفیتی برای به‬ ‫حرکت دراوردن چرخ اقتصادی منطقه است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬قنبــر خلیــل پــور گفت‪:‬‬ ‫فرودگاه همدان با توجه به اینکه دارای استانداردهای‬ ‫الزم بین المللی به منظور نشست وبرخاست پروازهای‬ ‫عبــوری و پروازهــای باری هوایی اســت می تواند موتور‬ ‫محرکه اقتصادی استان همدان باشد‪ .‬او عنوان کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به اســتعدادهای اقتصادی‪ ،‬بازرگانی و همچنین‬ ‫خدماتپزشکیودرمانیفرودگاهمی توانددر خصوص‬ ‫پروازهایتوریسمسالمتنقشمهمیرادرمنطقهغرب‬ ‫کشور ایفا کند‪ .‬مدیر فرودگاه شهدای همدان به نقش‬ ‫این فرودگاه به عنوان یک درگاه استراتژیک منطقه ای و‬ ‫جذب پروازهای بدنه متوسط و پتانسیل این فرودگاه با‬ ‫توجه به نزدیکی این پایانه هوایی به مراکز و خدمات‬ ‫دارای اهمیت استان اشاره کرد و گفت‪ :‬فرودگاه همدان‬ ‫در ایندهنزدیکدر گسترشفعالیتمراکزمهماقتصادی‬ ‫که ارتباط نزدیکی با کشــورهای همســایه غربی کشور‬ ‫دارنــد نیز نقش بســزایی ایفــا می کند‪ .‬خلیل پور ضمن‬ ‫شهــا و راهبردهــای شــرکت فرودگا ههــا و ناوبری‬ ‫از تال ‬ ‫هوایی ایران در خصوص تسهیل در تاسیس شرکت های‬ ‫حمل ونقل هوایی کوچک اســتقبال و اظهــار امیدواری‬ ‫کرد در اینده نزدیک نقش فرودگاه های کوچک در ارائه‬ ‫خدمات مســافری و سایر خدمات حمل ونقل عمومی‬ ‫گویاترشود‪.‬‬ ‫رویدا د همدا ن‬ ‫خیز مجدد کرونا در همدان‬ ‫اســتاندار همدان گفت‪ ۹ :‬شهرستان این استان‬ ‫در وضعیت قرمز و شهرستان اسداباد در وضعیت‬ ‫نارنجــی کرونایی قرار گرفت کــه با توجه به روند‬ ‫افزایــش شــمار بیمــاران در روزهــای اتــی وضعیت‬ ‫اسدابادنیزقرمزمی شود‪.‬‬ ‫به گزارشایرنا‪،‬سیدسعیدشاهرخیدر نشست‬ ‫اضطــراری اعضــای ســتاد مدیریــت کرونــا همــدان‬ ‫بیان کرد‪ :‬انچه هم اینک در کشور و استان همدان‬ ‫رخ داده وضعیــت بســیار خطرناکی اســت هرچند‬ ‫ریشــه مــوج چهــارم شــیوع ویــروس کرونــا مربوط‬ ‫بــه خــارج از کشــور و مــوج فراگیــر جهانی اســت‪.‬‬ ‫او اضافــه کــرد‪ :‬این موج با ایام نــوروز و خریدهای‬ ‫نــوروزی دیدوبازدیــد نــوروزی متقــارن شــده و ما را‬ ‫دچار حرکت اسانسوری در جهش ویروس کرونا کرد‬ ‫به گونه ای که هرروز شمار مراجع بستری و سرپایی‬ ‫به اورژانس بیمارســتان ها در حال افزایش اســت و‬ ‫باید منتظر فوتی های بیشتر در هفته های اینده نیز‬ ‫باشیم‪ .‬استاندار همدان اظهار داشت‪ :‬گزارش های‬ ‫دریافتی موید وضعیت نگران کننده استان همدان‬ ‫است به گونه ای که همه شهرستان های این استان‬ ‫به جز اسداباد وضعیت قرمز پیداکرده و هم اینک‬ ‫خطرناک ترین شــرایط ممکن را در همدان شــاهد‬ ‫هستیم‪ .‬شاهرخی بیان کرد‪ :‬برای مدیریت شرایط‬ ‫کنونی حاکم بر استان نیازمند عزم جدی به منظور‬ ‫حفظ سالمت مردم با بهره گیری از تجربه یک سال‬ ‫گذشته هستیم چراکه در صورت پیش بینی نکردن‬ ‫تدابیر الزم شمار افراد مبتالبه کرونا و امار بستری ها‬ ‫ب هســرعت افزایــش می یابــد‪ .‬او بــا اعــام فرمــان‬ ‫اماده باشبههمهمسئوالنتاکید کرد‪:‬ستاداستانی‬ ‫و شهرستانی ها مقابله با ویروس کنون از هم اینک‬ ‫باید به صورت ‪ ۲۴‬ساعته فعال شده و به بررسی و‬ ‫پایشرونداجرایپروتکل هایابالغیبپردازد‪.‬‬ ‫فرمانداران نباید به گزارش های دریافتی از‬ ‫مسئوالن زیرمجموعه اکتفا کنند‬ ‫اســتاندار همــدان ادامــه داد‪ :‬حــوزه درمانــی با‬ ‫محدودیت هایــی مواجــه بوده که بایــد با حضور‬ ‫میدانــی فرمانداران و نظارت بــر اجرای پروتکل ها‬ ‫اجازه روند صعودی بیماری کرونا و افزایش شــمار‬ ‫بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ها داده نشود‪.‬‬ ‫شــاهرخی بــا تاکید بــر اینکــه فرمانــداران نباید به‬ ‫گزارش های دریافتی از مسئوالن زیرمجموعه اکتفا‬ ‫کننــد گفــت‪ :‬فرمانــداران کارهای جــاری را تعطیل‬ ‫کننــد چراکــه هم اینک مهم تریــن کار ا نهــا در کنار‬ ‫کار انتخابــات مدیریــت اپیدمــی ویــروس کرونا با‬ ‫پــای کار اوردن همــه نیروهــا اســت‪ .‬او اضافــه کرد‪:‬‬ ‫یشــده‬ ‫تهــای کرونایــی پیش بین ‬ ‫نبایــد محدودی ‬ ‫بــرای شــرایط قرمــز کرونایــی نادیــده گرفته شــود‬ ‫همچنیــن دســتگاه های دولتــی بایــد در رعایــت‬ ‫شــیوه نامه های بهداشــتی نســبت بــه ســایر اماکن‬ ‫پیشــگام و پیشــرو باشــند‪ .‬اســتاندار همدان ادامه‬ ‫داد‪ :‬یکی از مشکالت کنونی عادی انگاری ویروس‬ ‫کرونا است که باید با شکل گیری موج اطالع رسانی‪،‬‬ ‫راه انــدازی کارناوال های تبلیغی و دیگــر روش های‬ ‫ابتکاری مردم را نسبت به این موضوع حساس کرد‪.‬‬ ‫شاهرخی با بیان اینکه تنها گروه های شغلی یک در‬ ‫شهرهای قرمز مجاز به فعالیت هستند از مسئوالن‬ ‫اتحادی ههــای صنفــی خواســت تیم هایــی را بــرای‬ ‫سرکشی در سطح شهر و بازار و همراه کردن صنوف‬ ‫بــرای تعطیلی محــل فعالیــت در نظر بگیرنــد‪ .‬او‬ ‫اضافه کرد‪:‬هم اینکباپروتکل هایپیش بینی شده‬ ‫در ستاد ملی کرونا برای شرایط قرمز فاصله زیادی‬ ‫داریم بااین وجود مسئولیت اجرای این پروتکل ها‬ ‫با ستاد شهرستانی با محوریت و فرمانداران است‪.‬‬ ‫اســتاندار همدان گفت‪ :‬عالوه بر تعطیلی مراس ـم ‬ ‫ایینی‪،‬حداکثرشمار افراددر جلساتنبایداز‪ ۱۵‬نفر‬ ‫تجاوز کند همچنین باید توجه داشت که تناقض و‬ ‫دوگانگی در حرف و عمل سبب سردرگمی و ایجاد‬ ‫ذهنیت منفــی در مردم بــرای رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی می شود‪ .‬شــاهرخی اظهار داشت‪ :‬امار و‬ ‫اطالعاتیمبنیبرشلوغیمراکز‪ ۱۶‬ساعتهبهداشتی‬ ‫رســیده اســت کــه بــرای پیگیــری از ازدحــام در این‬ ‫مراکز امادگی برای در اختیار گذاشتن فضای مناسب‬ ‫گتــر وجــود دارد‪ .‬او بیــان کرد‪ :‬شــاهد تجمع‬ ‫و بزر ‬ ‫و دورهمــی برخــی از افــراد در مناطــق تفریحــی و‬ ‫توریســتی ازجمله گنج نامه و بلوار ارم هســتیم که‬ ‫انتظار می رود با تعطیل کردن برخی از این اماکن و‬ ‫خاموش کردن چراغ ها مانع تجمع افراد شد‪.‬‬ ‫محدودیت ها اعمال می شود‬ ‫سخنگویستاد کرونادر همدانهمدر اینزمینه‬ ‫گفت‪:‬باتوجهبه قرار گرفتناستانهمداندرشرایط‬ ‫یشــده در‬ ‫قرمز کرونایی محدودیت های پیش بین ‬ ‫طرح جامع هوشــمند برای رنگ بندی قرمز در این‬ ‫استاناعمالمی شود‪.‬به گزارشایرنا‪،‬مهردادنادری‬ ‫فر در نشست اضطراری ستاد کرونا استان همدان‬ ‫بیان کرد‪ :‬بر اساس طرح جامع مدیریت هوشمند‬ ‫وضعیت شهرها به سه دسته زرد‪ ،‬نارنجی و قرمز‬ ‫تهــا بــه پنــج بخــش ادارات‪،‬‬ ‫و حوز ههــا و فعالی ‬ ‫تجــاری‪ ،‬خدماتی و بازرگانی‪ ،‬اموزشــی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫مشــده اســت‪ .‬او اضافــه کرد‪:‬‬ ‫و اجتماعــی‪ ،‬تقسی ‬ ‫وضعیت س ـه گانه و نوع محدودیت های مرتبط‪،‬‬ ‫متناســب بــا رونــد بیمــاری در هــر شــهر تعییــن و‬ ‫یشــود بنابراین بــا توجه به قرار داشــتن‬ ‫اعمــال م ‬ ‫استان همدان در وضعیت قرمز‪ ،‬محدودیت ها بر‬ ‫اساس این نوع رنگ بندی اعمال می شود‪ .‬مدیرکل‬ ‫دفتر امور اجتماعی اســتانداری همــدان گفت‪ :‬در‬ ‫مناطق قرمز حضور نیمی از کارکنان دســتگاه های‬ ‫ارائه دهنــده خدمــات ضــروری نظیــر اورژانــس و‬ ‫نهادهــای خدماتــی در محــل کار الزامــی اســت‬ ‫همچنین حضور کارکنان سایر دستگاه ها در محل‬ ‫کســوم و انجام دورکاری دوســوم‬ ‫کار بــه میــزان ی ‬ ‫دیگــر کارکنان ضروری اســت‪ .‬نــادری فر لغو همه‬ ‫تهــای اداری غیــر فــوری‪ ،‬رعایت جلســه‬ ‫ماموری ‬ ‫در فضــای بســته حداکثــر با حضــور ‪ ۱۵‬نفــر برای‬ ‫مناطــق قرمــز کرونایی را مــورد تاکید قــرارداد‪ .‬او‬ ‫درباره مناطق با وضعیت نارنجی گفت‪ :‬حضور تا‬ ‫دوسوم کارکنان دستگاه های ارائه دهنده خدمات‬ ‫ضروری و مرتبط با ماموریت های اساسی در محل‬ ‫کار با تشخیص باالترین مقام مسئول ان دستگاه‬ ‫اســت درعین حال حضور کارکنان سایر دستگاه ها‬ ‫تهــای اداری غیر‬ ‫تــا ‪ ۵۰‬درصــد‪ ،‬لغو همه ماموری ‬ ‫فوری‪ ،‬برگزاری جلسه با رعایت الزامات در فضای‬ ‫سربسته حداکثر با حضور ‪ ۲۰‬نفر در نظر گرفته شده‬ ‫اســت‪ .‬سخنگوی ستاد کرونا اســتان همدان بیان‬ ‫کــرد‪ :‬در مناطــق قرمز کرونایی تنها مشــاغل گروه‬ ‫یک مجاز به فعالیت بوده و کس ـب وکار مشــاغل‬ ‫گــروه ‪ ،۲‬ســه و چهار باید تعطیل شــود‪ .‬نــادری فر‬ ‫اضافــه کرد‪ :‬واحدهــای فرهنگی و اجتماعی نظیر‬ ‫نمازهای جمعه‪ ،‬مساجد‪ ،‬مراسم مذهبی و مراسم‬ ‫ایینــی ب هطــور کامل تعطیل اســت‪ .‬مدیــرکل دفتر‬ ‫امور اجتماعی اســتانداری همدان ادامــه داد‪ :‬ورود‬ ‫خودروهای شخصی با پالک سایر استان ها به حوزه‬ ‫اســتحفاظی اســتان همدان ممنوع بوده همچنین‬ ‫ممنوعیت تردد بین شهرســتانی بــرای خودروهای‬ ‫بومی اعمال شده است‪ .‬او گفت‪ :‬تردد خودروهای‬ ‫شــخصی به اســتثنای خودروهــای مجــاز بــه تائید‬ ‫فرمانداری‪ ،‬از ساعت‪ ۲۲‬تا سه صبح در سطح شهر‬ ‫ممنوع بوده و متخلفان جریمه می شوند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تست سریع کرونا در مراکز ‪ ۱۶‬ساعته رایگان است‬ ‫رئیس مرکز بهداشت شهرستان همدان گفت‪:‬‬ ‫تســت ســریع کرونا در مراکز ‪ ۱۶‬ساعته به صورت‬ ‫رایگان انجام می شود‪.‬‬ ‫به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان‪ ،‬محمد‬ ‫خیراندیــش گفــت‪ :‬از ما ههــای گذشــته تاکنــون‬ ‫تست سریع کرونا در همه مراکز خدمات جامع‬ ‫ســامت شــهری و روســتایی بــرای همــه افرادی‬ ‫کــه با بیمــاران مبتالبــه کرونا در ارتبــاط بوده اند‬ ‫انجــام شــد او با تاکید بر اینکه برخــی از بیماران‬ ‫مبتالبه کرونا هیچ گونه عالمتی ندارند‪ ،‬اما ناقل‬ ‫بیمــاری هســتند و ویــروس را بــه دیگــران انتقال‬ ‫می دهند بیــان کرد‪ :‬به منظور شناســایی بیماران‬ ‫در مراحــل نخســت ابتــا بــه کرونا و پیشــگیری‬ ‫از گــردش ویــروس در جامعــه‪ ،‬تســت ســریع‬ ‫کرونــا در همــه مراکــز خدمــات جامــع ســامت‬ ‫به صورت رایگان انجام شد‪ .‬رئیس مرکز بهداشت‬ ‫شهرستان همدان با اشاره به اینکه نتیجه تست‬ ‫ســریع کرونــا پــس از گذشــت نیم ســاعت اعالم‬ ‫یشــود‪ ،‬گفت‪ :‬بیمارانی که به موقع شناسایی‬ ‫م ‬ ‫و کنترل شــوند احتمــال بهبودی بیشــتری دارند‪.‬‬ ‫خیراندیــش بابیــان بــه اینکه در ایام نــوروز همه‬ ‫مراکــز بهداشــتی ب هصــورت نوبتی فعــال بودند‪،‬‬ ‫تاکیــد کرد‪ :‬از مردم تقاضا داریــم در صورت بروز‬ ‫هرگونه عالئم تنفســی و شــبیه به سرماخوردگی‬ ‫به مراکز ‪ ۱۶‬ساعته غربالگری کرونا مراجعه کنند‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه اینکــه از روز های گذشــته شــاهد‬ ‫افزایش مراجعه بیماران تنفسی به مراکز درمانی‬ ‫و غربالگری هســتیم یاداور شد‪ :‬دیدوبازدیدهای‬ ‫ایــام نــوروز‪ ،‬ورود مســافران بــه اســتان و‬ ‫دورهمی های خانوادگی سبب بدتر شدن شرایط‬ ‫کرونا در اســتان شــده اســت‪ .‬خیراندیــش بابیان‬ ‫اینکه عملیات واکسیناسیون کرونا از ‪ ۲۱‬بهمن ماه‬ ‫ســال گذشــته در همدان اغازشــده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تیم های بهداشتی بر اساس اولویت اعالم شده از‬ ‫سوی وزارت بهداشت در بیمارستان ها حاضرشده‬ ‫و واکسن را برای گروه های هدف تزریق می کنند‪.‬‬ ‫او بــا تاکیــد بــر اینکــه مــردم بایــد بیش ازپیــش‬ ‫شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنند بیان کرد‪:‬‬ ‫هرگونــه عــادی انگاری شــرایط زمینه بــروز موج‬ ‫جدیدی از بیماری را فراهم می کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫واکسیناسیون بیش از ‪ ۶‬هزار نفر از گروه های پرخطر همدانی‬ ‫معــاون بهداشــت و درمــان دانشــگاه علوم‬ ‫پزشــکی همدان از واکسیناســیون بیش از شــش‬ ‫هــزار نفــر از کادر درمــان‪ ،‬جانبــازان‪ ،‬گروه های‬ ‫پرخطر و گروه های خاص علیه بیماری کرونا خبر‬ ‫داد‪.‬به گزارش همدان پرس؛ دکتر منوچهر کرمی‬ ‫بــا بیــان اینکه در حال حاضر در شــرایط بســیار‬ ‫سخت کرونایی قرار دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫تعــداد مــوارد مراجعه شــده با عالئم مشــکوک‬ ‫بــه بیماری کرونا به بیمارســتان ها در شــبانه روز‬ ‫گذشــته از مــرز ‪ 600‬نفــر عبــور کــرده کــه تاکنون‬ ‫یســابقه بــوده اســت و اغلب شهرســتان ها در‬ ‫ب ‬ ‫شــرایط قرمــز و نارنجــی قــرار دارنــد‪ .‬او توصیه‬ ‫کــرد‪ :‬از شــهروندان خواســتاریم از هرگونــه‬ ‫رفت وامــد غیرضــروری بپرهیزنــد و پروتکل های‬ ‫بهداشــتی را بیش ازپیش رعایت کنند‪ ،‬چراکه با‬ ‫امــدن ویروس های جدید کرونــا گردش ویروس‬ ‫بــه حــدی بــاال رفته کــه امــکان ابتــای افرادی‬ ‫کــه ماســک نمی زننــد بســیار باالســت‪ .‬معــاون‬ ‫بهداشــتی دانشــگاه گفــت‪ :‬با باال رفتــن ابتالی‬ ‫تهــای‬ ‫مــردم بــه ویــروس کرونــا‪ ،‬ظرفیــت تخ ‬ ‫تهــا کاهــش‬ ‫بیمارســتانی کــم و کیفیــت مراقب ‬ ‫می یابد و متاسفانه در این شرایط مرگ ومیر نیز‬ ‫افزایــش خواهــد یافــت‪ .‬او تاکید کــرد‪ :‬از مردم‬ ‫شــریف اســتان خواســتاریم از برگــزاری هرگونــه‬ ‫دورهمی و میهمانی‪ ،‬حتی میهمانی خانوادگی‬ ‫بپرهیزنــد تــا بتوانیم موج جدید شــیوع کرونا را‬ ‫مدیریــت کنیــم‪ ،‬در حــال حاضــر ورود و خروج‬ ‫پالک های غیربومی به استان ممنوع شده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫متخلفان بازار مرغ ‪ ۵۸‬میلیارد ریال جریمه شدند‬ ‫مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان همــدان از‬ ‫ورود ‪ ۲۶۹‬فقره پرونده از شروع طرح به تعزیرات‬ ‫حکومتی استان همدان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬داریوش‬ ‫جودکی از ورود ‪ ۲۶۹‬فقره پرونده از شــروع طرح‬ ‫بــه تعزیــرات حکومتــی اســتان همــدان خبــر داد‬ ‫و گفــت‪ ۵۸ :‬میلیــارد ریــال جریمه نقدی بــه بازار‬ ‫مرغ فروشان صادر شد‪ .‬او گفت‪ :‬از ‪ ۱۶‬اسفند ‪۹۹‬‬ ‫لغایت ‪ ۱۷‬فروردین امسال تعداد یک هزار و صد‬ ‫و هشــت واحد صنفی توســط ‪ ۱۳۶‬اکیپ گشــت‬ ‫مشترکبازرسیشدند‪.‬مدیرکلتعزیراتحکومتی‬ ‫اســتان همــدان در ادامــه گفــت‪ :‬ایــن بازرس ـی ها‬ ‫بــا همــکاری ســازمان صمــت‪ ،‬اتــاق اصنــاف‪،‬‬ ‫دامپزشــکی‪ ،‬دانشــگاه علــوم پزشــکی و نیــروی‬ ‫انتظامی انجام شد‪ .‬جودکی بیان کرد‪ :‬اکیپ های‬ ‫گش ـت های مشــترک با تمام توان در سطح استان‬ ‫تــاش کردند تا ارامش بازار حفظ و دســت ســود‬ ‫جویــان کوتاه شــود‪ .‬او گفت‪ :‬تعــداد ‪ ۱۱۰۸‬واحد‬ ‫صنفی توسط ‪ ۱۳۶‬اکیپ گشت مشترک بازرسی و‬ ‫‪ ۲۶۹‬متخلف به تعزیرات حکومتی احضار شدند‬ ‫حجم باالیی از این بازرسی ها مربوط به بازار مرغ‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫بود که با رصد شــبانه روزی کشتارگاه ها‪ ،‬مجموعا‬ ‫‪ ۵۸‬میلیارد ریال جریمه نقدی برای متخلفان صادر‬ ‫شد‪ .‬مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان در‬ ‫ادامه گفت‪ :‬هم استانی ها از طریق پل ارتباطی ما‬ ‫تلفــن ‪ ۳۲۵۲۳۴۴۲‬اداره کل‪ ،‬تلفــن گویای ‪۱۲۴‬‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬سامانه پیامکی‬ ‫‪ ۳۰۰۰۰۰۱۳۵‬می توانند شکایت خود را ثبت کنند‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر صنعــت‪،‬‬ ‫سیاســت های جــدی وزارت‬ ‫معــدن و تجــارت بابیان اینکه‬ ‫صمت‪ ،‬احیای مسئولیت های‬ ‫در راســتای فعــال شــدن ‪۳۰‬‬ ‫اجتماعــی و توجــه بــه ایجــاد‬ ‫خوشه صنعتی شناسایی شده‬ ‫اشــتغال به ویــژه در روســتاها‬ ‫در استان همدان حمایت های‬ ‫است‪.‬‬ ‫علی رسولیان‬ ‫الزم انجام خواهد شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫او بــا بیان اینکه در راســتای‬ ‫فعال کردن واحدهای تولیدی‬ ‫توجــه بــه فرمایشــات رهبــری‬ ‫در روستاهاتقویتمی شود‪.‬‬ ‫مبنــی بــر اینکــه مــردم در امــور مشــارکت داده‬ ‫به گزارش بازار‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن شــوند‪ ،‬در جهــت تحقــق ایــن امر و مشــارکت‬ ‫وتجارتبههمراهمدیرعاملشرکتشهرک های اقتصــادی مــردم گام برمی داریــم‪ ،‬اضافــه کرد‪:‬‬ ‫صنعتی اســتان همدان‪ ،‬معاون صنایع کوچک در ســطح کشــور ‪ ۲۸۷‬معین اقتصاد مقاومتی‬ ‫شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان همــدان‪ ،‬تعیین کرده ایم و با استفاده از ظرفیت موجود‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان و توان بنگاه های اقتصادی و شرکت ها در راستای‬ ‫همدان‪،‬رئیسخوشهصنعتیپوشاک«کرداباد» تقویتمناطقمحرومحرکتمی کنیم‪.‬رسولیان‬ ‫و دیگــر مســئولین مربوطــه اســتان همــدان از بــا اشــاره به اینکــه از ایــن منظر‪ ،‬شــاهد رونق‪،‬‬ ‫واحدهای تولیدی پارچه‪ ،‬پوشــاک‪ ،‬گلــدوزی و پویایی و ایجاد اشتغال در این مناطق خواهیم‬ ‫چاپسه بعدیروستای«کرداباد»بازدید کردند‪ .‬بود‪ ،‬افزود‪ :‬در استان همدان نیز استقبال خوبی‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت طی این از موضوع ذکرشده‪ ،‬اتفاق افتاده که با همکاری‬ ‫بازدید با بیان اینکه روستای «کرداباد» می تواند استاندار همدان و بخش خصوصی در این استان‬ ‫در زمینهتولیدپوشاکبرای کشور نمونه ایبسیار تفاهم نامه هایــی را امضــا خواهیم کرد تــا امور‬ ‫مناسب باشد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن مرتبط را به عهده بگیرند‪ .‬معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫و تجارت ایده احیای مسئولیت های اجتماعی و معــدن و تجــارت در ادامــه صحبت هــای خود‬ ‫اینکه در روستاها یکسری کارها را انجام دهیم‪ ،‬با اشــاره به یکــی از برنامه های ســازمان صنایع‬ ‫ب هصــورت ویژه ای دنبال می کند‪ .‬علی رســولیان کوچک و توجه به خوشــه های صنعتی‪ ،‬عنوان‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در این راســتا در ســطح کشــور ‪ ۲۸۷‬کرد‪ :‬در ســطح کشــور ‪ ۱۰۶‬خوشــه صنعتی اغاز‬ ‫معین اقتصاد مقاومتی تعیین کرده ایم و در این به کارکرده ضمن اینکه خوشــبختانه در اســتان‬ ‫خصوصبرانیمتابنگاه هایاقتصادییکیاچند همــدان نیــز ‪ ۶‬خوشــه خاتمه پیداکرده اســت‪.‬‬ ‫روستا را در نظر بگیرند و کار را در ان شروع کنند‪ .‬او با تاکید بر اینکه خوشــه پوشــاک در روســتای‬ ‫رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع «کردابــاد» از خوشــه های موفــق اســت‪ ،‬اظهــار‬ ‫کوچک و شــهرک های صنعتی ایــران با تاکید بر کرد‪ :‬این خوشــه اشــتغال خوبی را در این روستا‬ ‫اینکــه ایــن اقدام در روســتای کردابــاد به خوبی و در منطقه ایجاد کرده و ما نیز در تامین مالی‬ ‫شرو عشــده اســت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬الزم نیســت که و تســهیل امور مرتبــط کمک خواهیم کــرد‪ .‬در‬ ‫همیشهبهفکرراه اندازیواحدهایتولیدیبسیار راستای تحقق و فعال شدن ‪ ۳۰‬خوشه صنعتی‬ ‫بزرگی باشیم و ان ها را در داخل شهرها یا حاشیه شناسایی شــده در همدان حمایت هــای الزم را‬ ‫شهرهاایجاد کنیمبلکهمی توانیماینواحدهای انجامخواهیمداد‬ ‫تولیدی را به سمت روستاها سوق دهیم‪.‬‬ ‫رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامــل ســازمان‬ ‫رســولیان بــا تاکیــد بــر اینکــه راه انــدازی این صنایــع کوچک و شــهرک های صنعتی ایــران در‬ ‫واحدهای تولیدی در روســتاها عــاوه بر این که ایــن خصوص مطرح کــرد‪ :‬در راســتای تحقق و‬ ‫اشــتغال زایی و تولیــد را در پــی دارد‪ ،‬بــا صــرف فعال شدن‪ ۳۰‬خوشه صنعتی شناسایی شده در‬ ‫هزینــه کــم ممکن خواهــد بود‪ ،‬گفــت‪ :‬یکی از همدان حمایت های الزم را انجام خواهیم داد‪.‬‬ ‫کشف‪ ۱۵‬تنچوبجنگلی‬ ‫قاچاق در مالیر‬ ‫فرمانــده انتظامــی‬ ‫افــزود‪ :‬در بازرســی از داخــل‬ ‫شهرســتان مالیــر از کشــف ‪۱۵‬‬ ‫ایــن خــودرو‪ ۱۵ ،‬تــن چــوب‬ ‫تــن چوب جنگلــی قاچــاق از‬ ‫جنگلــی قاچاق و بدون مجوز‬ ‫یــک دســتگاه کامیون توســط‬ ‫قانونی کــه ارزش ان برابر نظر‬ ‫مامــوران پلیــس اگاهــی ایــن‬ ‫کارشناســان یــک میلیــارد ریال‬ ‫محمدباقر سلگی‬ ‫شهرســتان خبــر داد‪ .‬ســرهنگ‬ ‫بــراورد شــده کشــف و یــک‬ ‫محمدباقر سلگی در گفت وگو‬ ‫متهم در اینخصوصباتشکیل‬ ‫بــا خبرگزاری بســیج اظهار داشــت‪ :‬در راســتای پرونــده تحویــل مرجــع قضایــی شــد‪ .‬فرمانده‬ ‫برخورد قاطعانه بــا ورود انواع کاالی قاچاق‪ ،‬انتظامیشهرستانمالیربیانکرد‪:‬برخوردقاطعانه‬ ‫ماموران مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس اگاهی پلیس مالیر با ورود انواع کاالی قاچاق و غیرمجاز‬ ‫مستقر در ایست و بازرسی حرم اباد شهرستان ازجملهچوب هایجنگلیبه عنوانیکیاز منابع‬ ‫مالیــر حین کنترل محورهای مواصالتی منتهی طبیعیمهموثروتملی کشور به صورتویژهدر‬ ‫به شهرستان‪ ،‬به یک دستگاه کامیون مشکوک دستور کار مامورانمبارزهباجرائماقتصادیپلیس‬ ‫شــده و ان را بــرای بررســی متوقــف کردنــد‪ .‬او اگاهیشهرستانقراردارد‪.‬‬ ‫ایجاد بیش از ‪ ۲۵‬هزار شغل‬ ‫در سال گذشته‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫مبلــغ چهــار هــزار و ‪۷۹۶‬‬ ‫رفاه اجتماعی اســتان همدان‬ ‫میلیــارد ریــال عقــد قــرارداد‬ ‫گفــت‪ ۲۵ :‬هــزار و ‪۱۷۳‬‬ ‫و پرداخت شــده اســت‪.‬‬ ‫شــغل سال گذشــته در بخش‬ ‫توصیفیــان اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫مســکن و غیــر مســکن ایــن‬ ‫پرداخت تســهیالت اشــتغال‬ ‫احمد توصیفیان‬ ‫استان ایجادشده که این رقم‬ ‫پایدار روســتایی استان همدان‬ ‫بیش از تعهد پیش بینی شــده‬ ‫رتبــه برتــر کشــور را بــه دســت‬ ‫اســت‪ .‬احمــد توصیفیان در گفت وگــو با ایرنا اورد کــه درنتیجه کســب این رتبــه وزیر تعاون‪،‬‬ ‫با اشــاره به اشــتغال ثبت شده اســتان در سال کار و رفــاه اجتماعی از اســتاندار همــدان و اداره‬ ‫‪ ۹۹‬اظهــار داشــت‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۱۴‬هــزار و کل متبوع قدردانی کرده است‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫‪ ۴۵۴‬نفــر بــرای اولین بــار نزد ســازمان تامین در بخــش تســهیالت کرونــا بــا همــکاری خوب‬ ‫اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر بانک هــای عامل مبلغ هــزار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫بیمه شــده اند‪ .‬او عنوان کرد‪ :‬برای این تعداد تســهیالت پرداخت شــده اســت اعــام کــرد‪:‬‬ ‫اشــتغال ایجادشــده ‪ ۷۴‬هــزار و ‪ ۴۳۸‬میلیارد پرداختتسهیالت کرونااز تابستانسال گذشته‬ ‫ریــال ســرمایه گذاری توســط بخش خصوصی اغاز شــد که میزان طرح های معرفی شــده برای‬ ‫و تســهیالت بانکــی به غیراز اعتبــارات تملک دریافــت این تســهیالت ‪ ۱۳‬هــزار و ‪ ۸۸۳‬طرح‬ ‫دارایی هــا انجام شــده اســت کــه نســبت بــه بهمبلغ‪ ۱۹۷‬میلیاردتومانبود‪.‬مدیرکلتعاون‪،‬‬ ‫ســرمایه گذاری پیش بینی شده در سند توسعه کار و رفــاه اجتماعی اســتان همدان با اشــاره به‬ ‫اشــتغال ‪ ۱۳۶‬درصد تحقق را نشان می دهد‪ .‬پرداخــت تســهیالت اشــتغال پایــدار روســتایی‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اســتان همدان در سال گذشته‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬اعتبار‬ ‫در خصــوص پرداخــت تســهیالت روســتایی تخصیص یافتــه بــه ایــن اســتان ‪ ۴۴۱‬میلیــارد‬ ‫اظهار داشت‪ :‬سهمیه تخصیصی استان در پنج تومــان بــوده که عملکرد اســتان ‪ ۴۷۹‬میلیارد‬ ‫مرحلــه و بــه مبلغ چهــار هــزار و ‪ ۴۱۷‬میلیارد تومــان بــوده یعنــی ‪ ۱۰‬درصد بیشــتر از ســهم‬ ‫ریال به اســتان تخصیص داده شده که تاکنون پیش بینی شده محقق و جذب شده است‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 19‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1039‬‬ ‫ستاره رئال‬ ‫در مادرید می ماند‬ ‫لــوکاس واســکز‪ ،‬ســتاره‬ ‫پــس از پیــروزی ‪ 1-3‬برابــر‬ ‫رئــال مادریــد‪ ،‬شــایعات‬ ‫لیورپــول گفــت‪« :‬چیــزی که‬ ‫مربــوط بــه پیوســتنش بــه‬ ‫من روی ان تمرکز دارم زمان‬ ‫منچســتریونایتد یــا چلســی‬ ‫حــال اســت‪ .‬من واقعــا این‬ ‫را رد کــرد‪ .‬لــوکاس واســکز‬ ‫فصــل از بــازی خــودم لــذت‬ ‫لوکاس واسکز‬ ‫پــس از حضــور در پیــروزی‬ ‫یبــرم و اینجــا خوشــحالم‬ ‫م ‬ ‫‪ 3‬بــر یــک رئــال مادریــد برابــر لیورپــول در چرا کــه دارم دوبــاره بــازی می کنــم و ایــن‬ ‫دیــدار رفــت از مرحلــه یک چهــارم نهایــی چیــزی اســت کــه مــن را خوشــحال می کند‪.‬‬ ‫چمپیونیزلیــگ دربــاره اینــده خــود صحبــت مــن بازیکــن رئال مادرید بوده ام و همیشــه‬ ‫کرد‪ .‬وینگر اســپانیایی رئال شایعات مربوط هــم خواهــم مانــد‪ ».‬واســکز در ایــن فصــل‬ ‫تهــا بــرای‬ ‫به انتقالش به منچســتریونایتد و یا چلســی در ‪ 33‬مســابقه در تمــام رقاب ‬ ‫را رد کــرد و اصــرار داشــت کــه تــا همیشــه رئــال مادریــد بــه میدان رفته اســت و ادامه‬ ‫بازیکــن رئال مادرید باقی می ماند‪ .‬واســکز حضــورش در ترکیــب ایــن تیــم می توانــد در‬ ‫بــه دو ماه پایانی قرارداد خود در ســانتیاگو تــاش لوس بالنکوس برای کســب قهرمانی‬ ‫برنابئــو رســیده و هنــوز هیــچ صحبتــی مبنی در اللیــگا و همچنیــن چمپیونزلیــگ حیاتــی‬ ‫بــر امضــای قــرارداد جدید بیــن او و مدیران باشــد‪ .‬ســتاره ملی پــوش اســپانیایی تاکنــون‬ ‫رئــال مادریــد صورت نگرفته اســت‪ .‬ســتاره دو گل برای رئال مادرید به ثمر رسانده اما‬ ‫‪ 29‬ساله رئال که در فصل ‪ 2020-21‬دوباره توانســته هفت پــاس گل به هم تیمی هایش‬ ‫به یکی از بازیکنان کلیدی زین الدین زیدان بدهــد‪ .‬زین الدیــن زیــدان در مــاه نوامبــر‬ ‫تبدیل شــده اســت‪ ،‬امــا دربــاره اینــده خــود دربــاره تمدیــد قــرارداد بــا واســکز گفته بود‬ ‫هیــچ نگرانــی نــدارد و شــایعات مربوط به کــه فکــر می کند تــا پیش از پایــان فصل این‬ ‫پیوســتنش به لیگ برتر را رد می کند‪ .‬واسکز اتفاق بیافتد‪.‬‬ ‫دی بروین تا ‪ ۲۰۲۵‬با سیتی‬ ‫تمدید کرد‬ ‫کوین دی بروین‪ ،‬ســتاره‬ ‫جاافتاده انــد و بــازی خودم‬ ‫بلژیکــی منچسترســیتی‪ ،‬بــه‬ ‫هــم اینجــا خیلــی خــوب‬ ‫حــدس و گمان هــا دربــاره‬ ‫پیشــرفت کــرده اســت‪.‬‬ ‫اینــده خــود پایــان داد و‬ ‫ایــن باشــگاه فوتبــال تشــنه‬ ‫قــرارداد چهارســاله جدیدی‬ ‫کســب موفقیت اســت‪ .‬این‬ ‫کوین دی بروین‬ ‫را بــا ســیتی امضــا کــرد‪ .‬دی‬ ‫باشــگاه همه چیزهایــی کــه‬ ‫برویــن قــرارداد جدیــدی را‬ ‫مــن نیاز دارم تا عملکردم را‬ ‫بــا منچسترســیتی امضــا کــرده اســت کــه تا بــه بهتریــن حــد خــود برســانم‪ ،‬در اختیارم‬ ‫پایــان ســال ‪ 2025‬او را در جمــع ســیتیزن می گــذارد‪ .‬امضای این قرارداد یک تصمیم‬ ‫هــا نگــه می دارد‪ .‬هافبک بلژیکی که ســال خیلــی ســریع و سرراســت بود‪ .‬مــن بهترین‬ ‫پیــش بهتریــن بازیکــن لیــگ برتر شــد‪ ،‬قرار فوتبــال تمام دورانــم را بــازی می کنــم و‬ ‫اســت کــه تــا ‪ 34‬ســالگی در کنــار ســیتیزن صادقانــه بگویــم فکــر می کنــم کــه خیلــی‬ ‫هــا بمانــد‪ .‬هنــوز دو ســال دیگــر از قرارداد افتخــارات بیشــتری بــرای مــا در راه اســت‪.‬‬ ‫فعلی دی بروین باقی مانده بود اما ســیتی پپ و من نگاه مشــترکی به فوتبال داریم‪.‬‬ ‫می خواســت کــه خیــال خــود را از ادامــه داشــتن چنیــن رابط ـه ای بــا ســرمربی خیلی‬ ‫حضــور او کــه در تیــم گواردیــوال تبدیل به بــرای مــن مهــم اســت چرا کــه اهــداف مــا‬ ‫یکی از بهترین بازیکنان جهان شده است‪ ،‬کامال باهم یکی اســت و چیزهای مشــترکی‬ ‫بــا قــراردادی طوالنی تــر و بــرای بلندمدت را می خواهیــم‪ .‬تمرکــز منــاالن روی ایــن‬ ‫راحــت کنــد‪ .‬دی برویــن پــس از امضــای اســت کــه مطمئــن شــویم ایــن فصــل را بــا‬ ‫قــرارداد جدیــد گفــت‪« :‬نمی توانــم از ایــن موفقیت به پایان خواهیم رســاند‪ .‬نتایجی‬ ‫خوشــحال تر باشــم‪ .‬از زمانــی کــه در ســال کــه گرفته ایــم و عملکردمان تــا اینجا عالی‬ ‫‪ 2015‬بــه ســیتی پیوســتم احســاس می کنــم بوده است اما باید مطمئن شویم که فصل‬ ‫کــه در خانــه هســتم‪ .‬مــن هواداران ســیتی را بــا جام هایــی کــه لیاقتشــان راداریــم بــه‬ ‫را دوســت دارم و خانــواده ام در منچســتر پایان می رسانیم‪».‬‬ ‫پیشنهاد‪ 8‬میلیونیالهالل‬ ‫به مربی دورتموند‬ ‫نباید کورکورانه‬ ‫انتقاد کرد‬ ‫مربــی تیــم فوتبــال پرســپولیس از منتقــدان‬ ‫درخواست کرد را از روی بازیکنان خط حمله ان ها‬ ‫بردارنــد‪ .‬بــه گزارش فــارس‪ ،‬حمید مطهــری اظهار‬ ‫داشت‪ :‬امیدوارم در سال جدید این بیماری منحوس‬ ‫از بین برود و تمام مردم ایران در صحت و سالمت‬ ‫باشند‪ .‬نساجی برای من تداعی کننده حس خوب و‬ ‫قشنگی است‪ .‬هواداران پرشوری دارد که همیشه از‬ ‫تیم خود حمایت می کنند‪ .‬حس خاصی نسبت به‬ ‫نساجی دارم و امیدوارم در ادامه لیگ موفق باشد‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬تماممسائلفنینساجیرارصد کرده ایم‬ ‫و می دانیم بعد از تغییرات در کادر فنی اش در چه‬ ‫فازهایی کار می کند‪ .‬سعی کردیم با توجه به زمان‬ ‫کمــی که داشــتیم روی حریــف کارکنیم‪ .‬مربی تیم‬ ‫فوتبالپرسپولیستصریح کرد‪:‬می گویندپرسپولیس‬ ‫از موقعیت هایش اســتفاده نمی کند‪ ،‬اما ‪ 6-7‬ماه‬ ‫قبل هم گفتم صبور باشید‪ ،‬پرسپولیس در ان زمان‬ ‫قهرمان شــد و به فینال اسیا صعود کرد‪ .‬به همین‬ ‫دلیل هواداران باید صبور باشند‪ .‬تیمی که در ان سید‬ ‫جاللحسینی‪،‬احمدنوراللهیوسرلکدر موقعیت‬ ‫گلزنــی قرارگرفته و گل می زننــد‪ ،‬ازلحاظ تاکتیکی‬ ‫موفقاست‪.‬برخیمواقعضرباتشبه گلنمی رسد‬ ‫اما خواهش می کنم فشار را از روی بچه های خط‬ ‫جلــوی مــا بردارند‪ .‬مطهــری ادامه داد‪ :‬بــه این امر‬ ‫واقف هستیم باید از موقعیت های خود به بهترین‬ ‫شکل استفاده کنیم و سعی داریم با تالش و تمرین‬ ‫بیشتر بهتر کارکرده و گل های خود را هم بیشتر کنیم‬ ‫تا در ادامه لیگ به مشکل نخوریم‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫مشکالتمالیتیمپرسپولیس گفت‪:‬بچه هایمابا‬ ‫دل وجان کارکردندومی توانمبگویمجزوتیم هایی‬ ‫هستیم که کمترین دریافتی را داشتیم اما همیشه‬ ‫به دلیل پیراهن پرسپولیس بچه ها زحمت کشیده‬ ‫نگرانینیست‪.‬باتمرکزوتالشبیشترایننقصهم‬ ‫برطرف خواهد شــد‪ .‬مربی تیم فوتبال پرسپولیس‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬همیشــه انتقــادی کــه با اســتدالل و‬ ‫منطقباشدپذیراهستیم‪،‬زیراادم هاییهستیم که‬ ‫اعتقادداریم انتقاد خوبی که با اســتدالل و منطق‬ ‫باشد سبب پیشرفت خواهد شد‪ .‬نباید کورکورانه‬ ‫انتقاد کرد‪،‬بلکهبایدشرایط کلیپرسپولیسرادید‪.‬‬ ‫این موضوع برای ما مشــکل نیســت‪ .‬فرصت های‬ ‫زیادی ایجاد می کنیم و در ادامه سعی خواهیم کرد‬ ‫بهتر از ان ها اســتفاده کنیم‪ .‬مطهری درباره اخرین‬ ‫وضعیت ســید جالل حســینی گفــت‪ :‬وی باوجود‬ ‫در کوچکی که در همســترینگ خود داشت اکنون‬ ‫مشــکلی نــدارد و مصدومیــت وی برطــرف شــده‬ ‫اســت‪ .‬وی درباره وضعیت فرشــاد فرجی با توجه‬ ‫به مشکوک بودن وی به کرونا توضیح داد‪ :‬فرجی‬ ‫مشــکوک بــوده و بایــد بار دیگــر ازمایــش بدهد تا‬ ‫مشخص شود شــرایط فرجی از ان حالت درامد یا‬ ‫خیر‪ ،‬اگر تست وی منفی باشد می توانیم از فرشاد‬ ‫اســتفاده کنیــم در غیــر ایــن صــورت بار دیگــر باید‬ ‫دوران نقاهــت خــود را طی کند‪ .‬مربی تیم فوتبال‬ ‫پرســپولیس درباره دلیل لو رفتن ترکیب پرسپولیس‬ ‫قبل از مســابقات و دستور مدیرعامل باشگاه برای‬ ‫پیگیــری این موضوع توضیح داد‪ :‬همیشــه ســعی‬ ‫کرده ایــم تمرکزمــان روی کار خودمان باشــد‪ .‬ارکان‬ ‫و مدیریت باشــگاه این موضوع را پیگیری می کند‬ ‫اما در کل بحث قشــنگی نیســت‪ .‬ترکیب و ارایش‬ ‫خیلی از تیم های بزرگ مثل رئال مادرید و بارسلونا‬ ‫قبل از هر بازی مشــخص اســت و این گونه نیســت‬ ‫کــه بگوییــم ترکیب ان ها لــو رفته‪ ،‬این مســائل در‬ ‫فوتبــال ایران وجود دارد که دوســت نداریم چنین‬ ‫باشــد اما به عنوان مربی خیلی حساسیتی روی ان‬ ‫نداریــم‪ .‬البتــه از باشــگاه درخواســت می کنیم این‬ ‫اتفاق که قشنگ هم نیست پیگیری شود تا بدانیم‬ ‫چه اتفاقی رخ داده اســت‪ .‬در کل پیگیری لو رفتن‬ ‫ترکیبجزووظایفمانیست‪.‬مطهریدربارهاینکه‬ ‫ایا مسئوالن فدراسیون فوتبال به این باشگاه برای‬ ‫دریافت ویزای سفر به هند کمک کرده اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫طبــق اخرین اطالعاتی که من دارم باشــگاه واقعا‬ ‫بــرای ایــن موضــوع تنها بــوده ‪ ،‬تا یکــی دو روز قبل‬ ‫حتی فدراسیون فوتبال قدمی برای گرفتن ویزای ما‬ ‫برنداشته بود اما با پیگیری های مدیرعامل و ارکان‬ ‫باشگاه این مشکل به حداقل رسیده است‪ .‬حداقل‬ ‫انتظار ما این است به پرسپولیس و تیم های دیگر که‬ ‫نمایندهایراندراسیاهستندبیشتراهمیتدادهشود‬ ‫تا این چنین مشــکالتی نداشته باشــیم‪ .‬وی درباره‬ ‫محرومیتیحییگلمحمدیمقابلنساجیگفت‪:‬‬ ‫نبایدبه عنوانعضو کادرفنیپرسپولیساینموضوع‬ ‫را بگویــم اما می توانیــد از داوران یا ناظران بازی ها‬ ‫بپرســید‪ .‬به نظر من کادر فنی پرســپولیس کمترین‬ ‫حاشیه را داشته و خیلی جنتلمن برخورد می کنند‪.‬‬ ‫صحبت کردنبابرگزارکنندگانمسابقهوداور برخی‬ ‫اوقات اجتناب ناپذیر است‪ .‬در بازی گذشته مقابل‬ ‫پدیده محروم بودم اما به جرئت می توانم بگویم‬ ‫از ‪ 4‬کارت زردی کــه دریافــت کــرده ام‪ ،‬ســه کارت‬ ‫منصفانه نبوده است‪ .‬مربی تیم فوتبال پرسپولیس‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬از داوران چهــارم و ناظــران بازی هــا‬ ‫درخواســت می کنــم باوجوداینکــه می دانم خیلی‬ ‫شــرافتمندانه کار می کننــد‪ ،‬دقت بیشــتری داشــته‬ ‫باشند‪.‬دوستدارممنصفانهوتیزبینانه تردقت کنند‬ ‫تا تیم ها دچار مشکل نشوند‪ .‬یحیی گل محمدی‬ ‫محروم است و امیدوارم این اتفاقات نیفتد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫با شــگاه الهــال بــرای‬ ‫برکنــاری رودی گار ســیا بــه‬ ‫بــه خد مــت گرفتن لو ســین‬ ‫دنبــال فــاوره می رو نــد‪.‬‬ ‫فــاوره ســرمربی ســابق‬ ‫فــاوره کــه بــه مــدت ‪2‬‬ ‫دورتمو نــد‪ ،‬پیشــنهادی ‪8‬‬ ‫ســال و نیــم هدا یــت‬ ‫میلیــون یورو یــی بــه ا یــن‬ ‫دورتمو نــد را بــر عهــده‬ ‫لوسین فاوره‬ ‫مر بــی سوئیســی پیشــنهاد‬ ‫دا شــت‪ ،‬درنها یــت ‪ 4‬مــاه‬ ‫داده ا ســت‪ .‬تیــم فوتبــال‬ ‫پیــش و پــس از شکســت‬ ‫الهــال از اکنــون بــه دنبــال تقو یــت تیــم ســنگین پنج بــر یــک مقا بــل ا شــتوتگارت‬ ‫خــود بــرای حضــور پر قــدرت در فصــل در زیگنــال ایدوناپارک از ســمتش اخراج‬ ‫اینــده لیــگ حر ف ـه ای عربســتان و لیــگ شــد‪ .‬او کــه بــا دورتمو نــد قهرمان ســوپر‬ ‫قهرما نــان اسیا ســت و ا ن هــا پیشــنهاد کاپ المان در فصل قبل شــد‪ ،‬ســابقه دو‬ ‫ســنگین مالی را به لوسین فاوره سرمربی قهرما نــی لیــگ ســوئیس بــا زور یــخ را در‬ ‫سوئیســی و ســابق دورتمو نــد ارا ئــه کارنا مــه دارد‪ .‬نشــریه فرا نــس فوتبال در‬ ‫داد ه ا نــد‪ .‬نشــریه فرانس فوتبال نو شــت پا یــان اضا فــه کــرده ا ســت کــه فــاوره به‬ ‫کــه با شــگاه الهــال بــرای بــه خد مــت لیســت بلند بــاالی کاندیدا هــای مطــرح‬ ‫فــاوره بــا ارا ئــه پیشــنهاد ما لــی ســنگین مربیگــری الهــال اضافه شــده ا ســت‪.‬‬ ‫بیــن ‪ 6‬تــا ‪ 8‬میلیــون یورو یــی‪ ،‬در صــدد لیســتی که شــامل مربیــان بزرگی همچون‬ ‫بــه خد مــت گیــری ا یــن مر بــی باتجر بــه لوچیا نــو ا ســپالتی ســرمربی ســابق اینتر و‬ ‫هســتند و لــی در ا یــن راه‪ ،‬عربســتانی ها رم‪ ،‬مار ســلو گاالردو مر بــی ریورپال تــه‪،‬‬ ‫با یــد بــا با شــگاه لیــون رقا بــت کننــد کــه خور خــه ســمپائولی و میــرل رادوی‬ ‫به احتمــال فــراوان در پا یــان فصــل بــا رومانیایی می شــود‪.‬‬ ‫درامد میلیاردی بازیکنان از تبلیغات و دست خالی باشگاه ها‬ ‫باوجوداینکه بازیکنان قراردادهای میلیاردی با‬ ‫باشگاه ها منعقد می کنند‪ ،‬اما در کنار فوتبال درامد‬ ‫بسیار باالییاز تبلیغاتدارندودراین بینباشگاه ها‬ ‫از این درامدها بی بهره مانده اند‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫در روزگاری که باشــگاه ها باوجود مشــکالت مالی‬ ‫قراردادهای میلیاردی با اعضای تیم های فوتبالشان‬ ‫منعقد می کننــد‪ ،‬بازیکنان و مربیان که به واســطه‬ ‫همیــن باشــگاه ها شناخت هشــده اند‪ ،‬با اســتفاده از‬ ‫پلتفرم های فضای مجازی‪ ،‬فعالیت های تبلیغاتی‬ ‫می کنند از این راه پول خوبی به جیب می زنند اما‬ ‫باشــگاه ها در عمــل عایدی از ایــن درامد میلیاردی‬ ‫ندارند‪.‬اگرتعدادیاز فوتبالیست هارادر اینستاگرام‬ ‫دنبال کنید‪ ،‬در کنار تصاویر این بازیکنان‪ ،‬هرروز با‬ ‫یشــوید که انواع اقسام‬ ‫تبلیغات گسترده موجه م ‬ ‫جهــای مختلــف را تبلیــغ می کننــد‪.‬‬ ‫خدمــات و پی ‬ ‫بــر اســاس رونــد رایج‪ ،‬هر بازیکن بســته بــه تعداد‬ ‫دنبــال کننــده ای کــه دارد‪ ،‬برای هر اســتوری بین ‪10‬‬ ‫تــا ‪ 30‬میلیــون تومــان دریافت می کند کــه از طرف‬ ‫دیگر برای پست های اینستاگرامی هزینه تبلیغات‬ ‫به مراتــب بیشــتر هــم خواهد بــود‪ .‬حــال اگر یکی‬ ‫از باشــگاه های پــر هــوادار لیــگ را در نظــر بگیریــم‬ ‫کــه به طور میانگیــن ‪ 18‬بازیکــن این تیــم در طول‬ ‫ماه‪ ،‬هرکدام ‪ 10‬تبلیغ اینستاگرامی جذب کنند‪ ،‬با‬ ‫میانگین قیمت ‪ 20‬میلیون تومان‪ ،‬این ‪ 18‬بازیکن‬ ‫مجموعا حدود‪ 3‬میلیارد و‪ 600‬میلیون تومان درامد‬ ‫کسب می کنند اما از این پول‪ ،‬چیزی عاید باشگاه‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -9-62‬اقای خدایار بهمنی سرعلیجانوند با تسلیم دو برگ استشهاد شهود مدعی‬ ‫‪ -9-70‬نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ پالک شماره ‪ ۱۶۹6‬فرعی‬ ‫مفقود شدن سند مالکیت به شماره ‪ 98‬سری ج ‪ 155490‬به میزان ششدانگ‬ ‫واقع در زواره‪ ۱۶‬اصلی دهستان گرمسیر بخش ‪ ۱۷‬ثبت اصفهان طبق سوابق پرونده‬ ‫پالک ‪ 301/62739‬واقع در بخش ‪ 16‬ثبتی اصفهان در دفتر امالک الکترونیک‬ ‫ثبتی به نام اقای سید مجتبی میرابوطالبی فرزند سید علی و غیره در جریان ثبت و‬ ‫‪ 139920302035002352‬به نامش صادر و تسلیم گردیده رهن و بازداشت ندارد‬ ‫عملیات تحدید حدود قانونی ان بعمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر‬ ‫و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر سرقت از بین رفته‪ ،‬چون درخواست‬ ‫ماده ‪ ۱۵‬قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه‬ ‫صدور سندالمثنی گردیده طبق تبصره یک اصالحی ماده‪120‬ا‪.‬ق‪.‬ث مراتب اگهی می‬ ‫‪ 1400/0۲/11‬ساعت ‪ ۹‬صبح در محل شروع و بعمل خواهد امد‪ .‬لذا بموجب این اگهی‬ ‫گردد که هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار‬ ‫به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این اگهی در‬ ‫اگهی تا ‪10‬روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب‬ ‫محل حضور یابند‪ .‬اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم‬ ‫صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی‬ ‫صورتمجلس تحدیدی تا ‪ ۳۰‬روز پذیرفته خواهد شد‪ .‬اعتراض به تقاضای تحدید حدود‬ ‫نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صادر و به متقاضی‬ ‫بایستی توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با‬ ‫تسلیم خواهد شد‪ .‬رونوشت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) جهت اطالع و‬ ‫تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد‪ .‬تاریخ انتشار‪1400/0۱/19 :‬‬ ‫پاسخ‪ .‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شاهین شهر م الف‪1119264/‬‬ ‫خیراله عصاری‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زواره ‪/1118784‬م الف‬ ‫جهانبخش در لیست‬ ‫فروش برایتون‬ ‫گراهــام پاتــر‪ ،‬ســرمربی برایتون کــه در تــاش برای‬ ‫ماندن در لیگ برتر اســت می خواهد ‪ 9‬بازیکن خود را‬ ‫به فروش رساند‪ .‬این فصل هم برای علیرضا جهانبخش‬ ‫خوب پیش نرفت و پس از چند بازی خوب در ابتدای‬ ‫فصــل‪ ،‬بازیکن ایرانی به دلیل مصدومیت از حضور در‬ ‫ترکیب برایتون بیرون رفت و پس ازان و با بازگشــت به‬ ‫لیست برایتون نیز نتوانست در ترکیب گراهام پاتر قرار‬ ‫گیرد‪ .‬او در روز یکشنبه و در دیدار مقابل منچستریونایتد‬ ‫در دقیقــه ‪ 88‬وارد میــدان شــد و زمانــی کافــی بــرای‬ ‫درخشش نداشت و نتوانست کاری برای تیمش در شب‬ ‫باخت به شیاطین سرخ انجام دهد‪ .‬اوضاع برای او اصال‬ ‫خوب نرفته و طبق پیش بینی ها شرایط این بازیکن با‬ ‫توجه به مهره های کنونی برایتون خوب پیش نخواهد‬ ‫رفت‪.‬ظاهراجهانبخشدر کنار‪ 8‬بازیکندیگردر لیست‬ ‫فروش برایتون در تابستان قرارگرفته است‪ .‬ستاره ایرانی‬ ‫کــه در ســال ‪ 2018‬بــا انتقال ‪ 17‬میلیون پونــدی خود از‬ ‫الکمار هلندرکوردنقلوانتقاالتباشگاهبرایتونراتغییر‬ ‫داد تا ســال ‪ 2023‬با این باشــگاه قرارداد دارد‪ .‬تابستان‬ ‫گذشته اخباری مبنی بر عالقه اژاکس یا ایندهوون هلند‬ ‫بــه او منتشــر شــد ولی ســتاره ایرانی تصمیــم گرفت در‬ ‫تیم برایتون بجنگد ولی تاکنون نتوانسته و باید دید در‬ ‫تابستان چه تصمیمی خواهد گرفت‪ .‬پرسی تائو‪ ،‬شین‬ ‫دافی‪ ،‬جیسون مولومبی‪ ،‬مت رایان‪ ،‬برناردو‪ ،‬کریستین‬ ‫والتون‪،‬فلوریناندونیوخوزهایزکودرودر لیستفروش‬ ‫برایتوندرتابستانقرارگرفته اند‪.‬‬ ‫واکنش حمید مطهری به منتقدان خط حمله پرسپولیس‬ ‫و تالش کرده اند‪ .‬همیشه اشاره کرده ام بازیکنان ما‬ ‫جنگجوومبارزه جوهستند‪.‬امیدوارممشکالتمالی‬ ‫هم حل می شود‪ .‬باشگاه تمام تالش خود را به کار‬ ‫گرفته و امیدوارم با رفع این مشکالت مالی بچه ها‬ ‫بــا دغدغــه کمتــری بازی کننــد‪ .‬مربی تیــم فوتبال‬ ‫پرســپولیس با اشــاره به غیبت هواداران پرسپولیس‬ ‫در ورزشــگاه ها گفت‪ :‬ارنستو والورده‪ ،‬مربی فصل‬ ‫قبل بارســلونا مصاحبــه ای کرده و گفتــه بود واقعا‬ ‫بدون تماشاگر بازی کردن خیلی وحشتناک است‪.‬‬ ‫اکنــون بــه ان حرف رســیدم‪ .‬خیلی ســخت اســت‬ ‫هــواداران خوبمــان را نداشــته باشــیم‪ .‬از زمانی که‬ ‫کادر فنــی فعلی پرســپولیس به این تیــم امد به جز‬ ‫دو بازی هواداران را در اختیار نداشتیم‪ .‬نقش ان ها‬ ‫خیلی مهم است و اگر بودند کارمان خیلی راحت تر‬ ‫می شد‪.‬هوادارانمی توانندبهپرسپولیسانرژیداده‬ ‫و تیم را روبه جلو ببرند‪ .‬متاســفانه ما هم از حضور‬ ‫هواداران در ورزشگاه ها محروم بودیم و جای ان ها‬ ‫خیلی خالی است اما می خواهم انرژی مثبت خود‬ ‫را بــرای ما بفرســتند تا تیم بتواند پرانرژی تر باشــد‪.‬‬ ‫مطهری تصریح کرد‪ :‬بازی کردن در ورزشگاه ازادی‬ ‫بدونتماشاگرمثلاکرانیکفیلمخوبوباکیفیت‬ ‫در سینمابدونتماشاگراستواینبرایماخیلیبد‬ ‫است‪ .‬امیدوارم هواداران مثل همیشه متحد باشند‬ ‫یهــای خــوب را از راه دور بــرای ما بفرســتند‪.‬‬ ‫و انرژ ‬ ‫وی دربــاره فرصــت ســوزی مهاجمــان پرســپولیس‬ ‫توضیــح داد‪ :‬اگر در شــرایط و بدنه بازی موقعیت‬ ‫درست نکنید یا در یک مسابقه فرصتی نداشته و‬ ‫کبــر صفر برنــده شــوید‪ ،‬در ان‬ ‫برحســب اتفــاق ی ‬ ‫زمان باید نگران تیم بود؛ اما وقتی در شــکل بازی‬ ‫خــود موقعیت های متعــددی به دســت می اورید‬ ‫یهــای گوناگونی بــرای حمله دارید‪ ،‬جای‬ ‫و طراح ‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫نمی شود‪.‬در قراردادهایبازیکناناروپایی‪،‬معموال‬ ‫یشــود که بر اســاس‬ ‫بنــدی در قــرارداد گنجانــده م ‬ ‫ان‪ ،‬بازیکن مجبور است بخشی از درامد تبلیغاتی‬ ‫خود را به باشگاه بدهد‪ .‬این موضوع کمک می کند‬ ‫باشــگاه عالوه بر کسب درامد از راه های مختلف‪،‬‬ ‫از برند خود که روی سینه بازیکنان نصب می شود‬ ‫هم کســب درامــد کنند‪ .‬برخی باشــگاه های ایرانی‬ ‫نظیرپرسپولیسواستقالل‪،‬به واسطهقراردادی کهبا‬ ‫کارگزار خوددارند‪ ،‬بندی در قراردادها گنجانده شده‬ ‫کــه به واســطه ان‪ ،‬بازیکنــان از انجام فعالیت های‬ ‫تبلیغاتی شــخصی در اینســتاگرام محروم شوند تا‬ ‫همه امور تبلیغات در اختیار باشگاه و کارگزار باشد‬ ‫اما ازانجایی که این باشگاه ها معموال به تعهدات‬ ‫مالــی خــود عمــل نمی کننــد‪ ،‬برایشــان ســخت‬ ‫می شود که بندهای دیگر قرارداد نظیر اجرا کردن‬ ‫محدودیت تبلیغاتی را اجرایی کنند‪ .‬در کنار بحث‬ ‫درامدیتبلیغاتاینستاگرامیبازیکنان‪،‬بایدتوجه‬ ‫داشــت کــه عمال نظارتــی روی فعالیت تبلیغاتی‬ ‫بازیکنــان نیســت کــه دقیقــا چــه نوع خدمــات و‬ ‫برندی را تبلیغ می کنند‪ .‬به طور مثال اگر قرار باشد‬ ‫برندی در یک سایت معتبر به تبلیغ بپردازد‪ ،‬باید‬ ‫مجوزهــای الزم را دریافــت کــرد ه باشــد که تبلیغ‬ ‫مذکــور موجــب فریب و یــا کاله برداری نشــود اما‬ ‫در عمل نظارتی روی بازیکنان نیست در این زمینه‬ ‫مراقبت کنند تا مشــکلی برایشــان ایجاد نشــود و‬ ‫باشگاههممتضرر نگردد‪.‬‬ ‫فکری و سه تجربه‬ ‫سرمربیگری‬ ‫در ‪ 405‬روز‬ ‫سرمربی جدید تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان در‬ ‫یکســال گذشته شــرایط جالب توجهی را گذرانده و در‬ ‫سه تیم تجربه سرمربیگری به دست اورده است‪ .‬ششم‬ ‫اسفندماه ‪ 1398‬بود که باشگاه نساجی و پس از پایان‬ ‫همکاری با محمدرضا مهاجری اعالم کرد که با محمود‬ ‫فکری مدافع سابق استقالل برای مدت یک و نیم فصل‬ ‫به توافق رسیده و فکری در فرصتی‪ 10‬هفته ای در پایان‬ ‫لیگ نوزدهم سکان هدایت نساجی را بر عهده گرفت؛‬ ‫نســاجی در مدت حضور ســرمربی جدیدش ‪ 4‬پیروزی‬ ‫به دست اورد و ‪ 6‬تساوی و هیچ شکستی نداشت‪ .‬در‬ ‫پایان لیگ نوزدهم و با مطرح شــدن پیشــنهاد استقالل‬ ‫محمــود فکــری تصمیم گرفت تــا قید ادامــه همکاری‬ ‫بــا نســاجی را بزنــد و در نقــل و انتقالــی جنجالــی و پــر‬ ‫سروصدا سرمربی ابی پوشان پایتخت شد و کار خود را‬ ‫رســما از ‪ 16‬مهرماه ‪ 1399‬اغاز کرد؛ اما همکاری فکری‬ ‫و اســتقالل ان قدرها که پیش بینی می شــد و روی کاغذ‬ ‫قراردادی دوســاله منعقدشده بود‪ ،‬به درازا نینجامید و‬ ‫او پس از هجده هفته تجربه ســرمربیگری اســتقالل در‬ ‫لیگ بیستم‪ ،‬از‪ 12‬اسفندماه‪ 1399‬از سمت خود استعفا‬ ‫داد و فرهــاد مجیــدی جای او را گرفت‪ .‬سه شنب هشــب‬ ‫گذشته مسئوالن باشگاه نفت مسجدسلیمان با اعالم‬ ‫خبری رســمی از انتخاب سومین سرمربی خود در لیگ‬ ‫بیســتم و برکنــاری داریــوش یــزدی‪ ،‬محمــود فکــری را‬ ‫به عنوان ســرمربی جدید نفتی ها در ادامه رقابت های‬ ‫لیگ انتخاب کردند‪ .‬انتخابی که باعث شد تا سرمربی‬ ‫سابق نساجی و استقالل پس از گذشت تنها ‪ 13‬ماه از‬ ‫انعقاد قرارداد با باشگاه شمالی‪ ،‬این بار در جنوب کشور‬ ‫فعالیت مربیگری خود را دنبال نماید و در فاصله ‪405‬‬ ‫روز تجربه هدایت سه تیم نساجی‪ ،‬استقالل و نفت را‬ ‫به دست اورده باشد‪.‬‬ ‫اولتیماتوم باشگاه سایپا‬ ‫به ابراهیم صادقی‬ ‫مدیران باشگاه سایپا به خاطر کسب نتایج ضعیف‬ ‫به ســرمربی تیم فوتبال این باشــگاه اولتیماتوم دادند‪.‬‬ ‫هیئت مدیره باشــگاه ســایپا سه شنبه گذشــته با حضور‬ ‫ابراهیمصادقیسرمربیتیمفوتبالاینباشگاهتشکیل‬ ‫جلســه داد تــا دربــاره نتایــج کسب شــده در لیــگ برتــر‬ ‫گفت وگو شود‪ .‬سایپا امسال تیم قدرتمندتری نسبت به‬ ‫فصل گذشته روانه مسابقات کرده اما ازنظر مدیران این‬ ‫باشگاه نتایج مطلوبی حاصل نشده است‪ .‬ازاین رو در‬ ‫جلسه هیئت مدیره به ابراهیم صادقی یک بازی دیگر‬ ‫فرصت داده شد تا با کسب پیروزی و در ادامه‪ ،‬کسب‬ ‫نتایج خوب‪ ،‬تیم را از شــرایط بحرانی خارج کند‪ .‬تیم‬ ‫فوتبال ســایپا در حال حاضر با ســه برد‪ ۹ ،‬تســاوی و ‪۷‬‬ ‫شکست‪ ۱۸،‬امتیازی است و در رده سیزدهم جدول قرار‬ ‫دارد‪.‬سایپادرهفتهبیستملیگبرترفوتبالایرانیکشنبه‬ ‫هفته اینده در ورزشگاه امام علی رفسنجان به مصاف‬ ‫تیم مس می رود‪.‬‬ ‫اگهیمفقودی‬ ‫اگهیمفقودی‬ ‫سند سفید سه برگی موتور سیکلت احسان مدل ‪ 95‬رنگ‬ ‫مشکی به شماره انتظامی ‪ 776-44377‬شماره موتور‬ ‫‪ 0196N2N945956‬شماره تنه‪N2N***200K9553263‬‬ ‫مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است‪956 .‬‬ ‫سند خریدار موتورسیکلت زال توس ‪ 150‬مدل ‪ 95‬به رنگ ابی‬ ‫به شماره انتظامی ‪ 775-43883‬بنام حسین شالباف زاده شماره‬ ‫موتور ‪ 206546‬و شماره بدنه ‪ 9569172‬مفقود گردیده و از‬ ‫درجه اعتبار ساقط است‪955 .‬‬ ‫اگهیمفقودی‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫مجوز حمل سالح و مهمات شکاری ‪ 2‬لول ساچمه زنی ته پر کالیبر‪12‬‬ ‫به شماره سالح ‪ 14430064‬مدل کوسه ساخت پاکستان شماره سریال‪:‬‬ ‫‪ 2105669‬بنام اینجانب محمد علی شیخ فرزند‪ :‬محمد به شماره ملی‪:‬‬ ‫‪ 3673018558‬مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت و سندکمپانی خودرو سواری سیستم ریو تیپ ال اس ‪1500‬‬ ‫به رنگ سفید‪ -‬روغنی به شماره انتظامی ایران ‪ 457 -53‬ب ‪ 98‬به شماره موتور‬ ‫‪ 1015937‬و شماره شاسی ‪ NAS61002261118234‬مدل ‪ 1385‬به نام مرضیه‬ ‫زمانی علویجه فرزند محمد شماره شناسنامه ‪ 673‬کدملی ‪ 1288145845‬صادره از‬ ‫اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫پنجشنبه ‪ 19‬فروردین ماه ‪ 08 / 1400‬اوریل ‪ 25 / 2021‬شعــبان ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1039‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫جشنواره استانی طنز‬ ‫تئارسـتان در قزوین‬ ‫برگزار می شود‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫قزوین _ رویداد امروز ‪:‬مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری قزوین‬ ‫گفت‪:‬به منظورپاسداشتمدافعانسالمتوهمزمانباهفتههنرانقالب‬ ‫اســامی جشــنواره تئارســتان به همت حوزه هنری قزوین در محوطه باز‬ ‫بیمارستان های کرونایی قزوین برگزار می شود‪ .‬سید ابوالقاسم سید قوامی‬ ‫افزود ‪:‬نخستین دوره جشنواره استانی طنز تئارسـتان (تئاتر ‪ +‬بیمارستان)‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫به منظــور ایجاد فضای نشــاط در بیمارســتان های درگیر با بیمــاری کرونا‪،‬‬ ‫تقویت گروه های نمایشــی خیابانی‪ ،‬بسترســازی برای تولید اثار نمایشی‬ ‫شــادی اور‪،‬جامه ی عمل پوشــاندن به اهداف حوزه هنری برگزار می شود‪.‬‬ ‫او بیان داشت ‪ :‬جشنواره تئارسـتان باهدف تقویت فعالیت های گروه های‬ ‫نمایشمیدانیوخیابانیاستان‪،‬تولیدواجرایاثارنمایشیطنزوشادی اور‪،‬‬ ‫شناساییوبسترسازیبرایبروزاستعدادهایدرخشاننمایشگرانجواندر‬ ‫پنج محور اخالق‪ ،‬خانواده‪ ،‬معضالت و مباحث اجتماعی‪ ،‬بیماری کرونا‬ ‫برگــزار خواهد شــد‪ .‬او اعــام کرد ‪ :‬این رخداد فرهنگی و هنری با ماهیت‬ ‫نمــاه در بیمارســتان های اســتان‪ ،‬ویژه‬ ‫تولیــدی از تاریــخ‪ ۲۵‬تــا‪ ۳۱‬فروردی ‬ ‫پزشکان‪،‬پرستارانومدافعانسالمتبهاجرادرمی اید‪.‬‬ ‫هزار راه نرفته دولت در مدیریت فضای مجازی‬ ‫تحقق برخی وعده های ارتباطاتی دولت‬ ‫به عمر ســال ‪ ۹۹‬قد نداد و کارنامه ان نیز در‬ ‫اخرین ماههای روی کار بودن‪ ،‬نشــان از هزار‬ ‫راه نرفته دولت دوازدهم برای فضای مجازی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬عملکرد وزارت ارتباطات‬ ‫در ‪ ۴‬سال دولت دوازدهم در حوزه مدیریت‬ ‫و حاکمیت بر فضای مجازی به دالیلی که در‬ ‫ادامه این گزارش می اید قابل دفاع نیســت‪.‬‬ ‫وعده هایاذریجهرمیازجملهتکمیلشبکه‬ ‫ملــی اطالعات‪ ،‬ارتبــاط رســانی ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫به روســتاها‪ ،‬توسعه موتور جستجوی ملی‪،‬‬ ‫پیــام رســان های بومــی‪ ،‬دولــت الکترونیک‬ ‫‪ ،‬توســعه شــبکه پهن بانــد ثابت با فنــاوری‬ ‫‪ VDSL‬ونیزپیادهسازیابررایانهسیمرغبرای‬ ‫نیازهای پردازشــی فوق ســریع در شبکه ملی‬ ‫اطالعات به طور کامل محقق نشده است‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات وعده داده بود که این اهداف‬ ‫تا پایان سال ‪ ۹۹‬محقق می شود اما به دلیل‬ ‫عدمتحققانهابایدمنتظرماندتادر ماههای‬ ‫انــدک باقــی مانده از دولت بــه این وعده ها‬ ‫جامهعملپوشاندهشود‪.‬‬ ‫وعده های ارتباطاتی که به عمر سال‬ ‫‪ ۹۹‬قد نداد‬ ‫یکــی از وعد ههــای اذری جهرمــی کــه در‬ ‫شــروع به کار دولت در ســال ‪ ۹۶‬و در صحن‬ ‫مجلس نیز بر ان تاکید شد‪ ،‬راه اندازی رایانش‬ ‫ابری ملی بر بستر مراکز داده استانی بود‪ .‬این‬ ‫پــروژه با تعریــف ابررایانه ســیمرغ در دولت‬ ‫دوازدهم اغاز به کار کرد تا نیازهای پردازشی‬ ‫فوق ســریع در شــبکه ملــی اطالعــات را رفع‬ ‫کنــد‪ .‬قرار بود ابررایانه ســیمرغ که ایــران را در‬ ‫زمــره کشــورهای صاحب این تکنولــوژی قرار‬ ‫یشــود‬ ‫می دهــد‪ ،‬در دهــه فجــر افتتاح رسم ‬ ‫اما هنوز این پروژه به مرحله تکمیل نرسیده‬ ‫است‪ .‬تسریع در ارتباط رسانی به روستاها و‬ ‫برقراری اتصال روستاها به شبکه اینترنت‪ ،‬در‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬و پس از انتقاداتی که به مشکالت‬ ‫اموزش مجازی روستاها وارد شد‪ ،‬در دستور کار‬ ‫اذری جهرمی قرار گرفت و وی و معاونانش‬ ‫بارهــا تاکید کردند که ‪ ۱۰۰‬درصد روســتاها تا‬ ‫پایان سال به اینترنت مجهز می شود‪ .‬اگرچه‬ ‫بخشــی از وعده اتصال روســتاها به اینترنت‬ ‫محقق شــده امــا پایان اجــرای این پــروژه به‬ ‫دلیل عدم انجام در سال ‪ ۹۹‬به اتمام دولت‬ ‫موکول شــد‪ .‬از ســوی دیگر باوجــود نصب و‬ ‫نهــای ‪ BTS‬در روســتاها و نیز‬ ‫راه انــدازی انت ‬ ‫توســعه شــبکه اینترنــت ثابت امــا همچنان‬ ‫بسیاری از روستاییان از کیفیت اینترنت همراه‬ ‫اظهــار نارضایتــی می کننــد و بازهــم دانــش‬ ‫اموزان و دانشــجویان بسیاری مجبور هستند‬ ‫بــه باالترین منطقه روســتا و یــا در کنار جاده‬ ‫اصلــی دنبــال انتــن موبایل بگردند‪ .‬مشــکل‬ ‫رفع کیفیت شبکه اینترنت ثابت نیز از دیگر‬ ‫وعده های وزیر ارتباطات در سال ‪ ۹۹‬بود که‬ ‫به دلیل مشکالت کیفیت اینترنت خانگی در‬ ‫ایام کرونا‪ ،‬قول پیاده ســازی فناوری ‪VDSL‬‬ ‫و جایگزینــی ان بــا ‪ ADSL‬داده شــد‪ .‬اذری‬ ‫جهرمــی گفته بــود که تا پایان ســال ‪ ۹۹‬پنج‬ ‫میلیون پــورت اینترنت خانگی پرســرعت با‬ ‫یشــود که‬ ‫فناوری ‪ VDSL‬در کشــور واگذار م ‬ ‫برای این پروژه دو شهر قم و تهران هدفگذاری‬ ‫اولیه شده اند‪ .‬با این فناوری قرار بود سرعت‬ ‫اینترنــت خانگــی حداقل ‪ ۴‬برابر شــود اما در‬ ‫پایان سال‪ ۹۹‬وزارت ارتباطات از شکست این‬ ‫پــروژه خبــر داد و راه اندازی ‪ ۵G‬را جایگزینی‬ ‫برای این پروژه شکســت خــورده عنوان کرد!‬ ‫ســورپرایز وزیــر ارتباطــات در مــورد راه اندازی‬ ‫پهپاد پستی را نیز می توان در زمره وعده های‬ ‫محقق نشده وی به شمار اورد‪ .‬چرا که اذری‬ ‫جهرمی در حرکتی نمایشی در سال‪ ۹۸‬از یک‬ ‫صرفا تبلیغاتی و با ابتدایی ترین‬ ‫پهپاد پستی ً‬ ‫عملکرد رونمایی کرد که پس از ان هیچگاه‬ ‫تهــا و اقدامــات ایــن ربــات‬ ‫خبــری از فعالی ‬ ‫پرنده که ســجاد نام گرفت‪ ،‬به میان نیامد‪.‬‬ ‫تکمیلشبکهملیاطالعاتدر حوزهخدمات‬ ‫کاربردی مانند توسعه پیام رسان های بومی‪،‬‬ ‫موتور جستجوی ملی و سیستم عامل نیز به‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬نرســید و همچنان پیام رســان های‬ ‫بومیامکانرقابتباپیامرسانهایخارجی‬ ‫را ندارند و فضای مجازی کشــور ســاماندهی‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫نیســت و حاکمیتی بــر ان اعمال نم ‬ ‫باوجــودی کــه در ســال ‪ ۹۹‬و پــس از ابــاغ‬ ‫رهبری‪ ،‬وزارت ارتباطات مســئولیت خدمات‬ ‫پایه شــبکه ملی اطالعات را که شامل موتور‬ ‫جستجو‪،‬ایمیل‪،‬سیستمعامل‪،‬خدماتابری‬ ‫و پیام رســان بومی می شود را برعهده گرفت‬ ‫و بــرای خالصــی از انحصــار ســلطه گرایانــه‬ ‫امریکا‪،‬پیادهسازیسیستمعاململیوموتور‬ ‫جویشــگر بومی به این وزارتخانه سپرده شد‬ ‫اما در این ســال هیچ اقدامی برای راه اندازی‬ ‫این خدمات توسط دولت صورت نگرفت و‬ ‫همچنان کشور در حوزه سیستم عامل‪ ،‬موتور‬ ‫جســتجو‪ ،‬ایمیــل و شــبکه های پیام رســانی‬ ‫وابستگیتامبهسکوهاوپلتفرم هایخارجی‬ ‫دارد‪ .‬در حــوزه فنــاوری فضایــی نیز عملکرد‬ ‫اذری جهرمــی در وعده هایــی کــه داده قابل‬ ‫دفاع نیست و به رغم تبلیغات گسترده ای که‬ ‫وی از اغاز در زمینه توسعه فناوری فضایی و‬ ‫ســاخت و پرتاب ماهواره داشت اما بسیاری‬ ‫از ایــن وعده ها عملی نشــد و ماهواره هایی‬ ‫کــه قــول پرتــاب انها داده شــد‪ ،‬همچنــان بر‬ ‫زمیــن مانده انــد‪ .‬وزیر ارتباطات انتهای ســال‬ ‫‪ ۹۸‬بابیــان اینکه ســرعت ســاخت ماهــواره‬ ‫در کشــور افزایش یافته‪ ،‬گفت که ‪ ۶‬ماهواره‬ ‫اماده ارسال به مدار زمین داریم‪ .‬پس از ان نیز‬ ‫تاکید کرد که سال اینده (‪ )۹۹‬چندین ماهواره‬ ‫به فضا پرتاب می کنیم‪ .‬او در هفته دولت از‬ ‫پرتــاب ‪ ۵‬ماهــواره تا پایان ســال ‪ ۹۹‬خبر داد‬ ‫و در مراســم روز ملی فناوری فضایی (بهمن‬ ‫‪)۹۹‬نیز گفت‪:‬برنامه ریزیبرایپرتابماهواره‬ ‫«طلــوع»‪« ،‬پــارس یک» و «ظفر ‪ »۲‬با پرتابگر‬ ‫سیمرغ در دست انجام است و در همین حال‬ ‫ماهواره های «ناهید یک و دو» با ماهواره بر‬ ‫ذوالجناح در مدار قرار می گیرند که هیچکدام‬ ‫از این وعده ها عملی نشد‪.‬‬ ‫دولت دوازدهم به ادبیات قدرت در‬ ‫فضای مجازی اعتقادی نداشت‬ ‫محمدمهــدی حبیبــی پژوهشــگر فضای‬ ‫مجــازی بــا اشــاره بــه نقــاط قــوت و ضعف‬ ‫دولــت دوازدهــم بــه ویــژه وزارت ارتباطــات‬ ‫در عرصــه فضــای مجــازی می گویــد‪ :‬دولــت‬ ‫در حــوزه فضای مجــازی رویکرد صحیحی را‬ ‫پیــش نگرفت و به ادبیات قــدرت در فضای‬ ‫مجــازی اعتقادی نداشــت‪ .‬او گفت‪ :‬اگر هم‬ ‫دســتاوردهایی در ایــن حــوزه محقــق شــده‬ ‫اســت‪ ،‬به دلیل انکه رویکــرد دولت صحیح‬ ‫یتــوان از ان بــه دســتاورد موفــق‬ ‫نبــوده‪ ،‬نم ‬ ‫تعبیر کرد‪ .‬انچه واضح اســت این اســت که‬ ‫دولــت دوازدهــم و بــه معنای اخــص وزارت‬ ‫ارتباطــات‪ ،‬بیشــتر بــه دنبــال این بــود که ما‬ ‫کاربران و اســتفاده کنندگان خوبــی از فضای‬ ‫مجــازی باشــیم تا اینکــه بخواهیــم به عنوان‬ ‫قدرتدر فضایمجازیمطرحباشیم‪.‬حبیبی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬به همیــن دلیــل وزارت ارتباطات‬ ‫به جای انکه ســرویس های پایــه را قوی کند‬ ‫بیشــتر به دنبال توسعه زیرســاخت ها بود تا‬ ‫برای مثال‪ ،‬اینســتاگرام سرویس دهی بهتری‬ ‫داشته باشد‪ .‬ثمره این رویکرد اشتباه سرویس‬ ‫دهیبهتربرایسرویس هایخارجیبود‪.‬این‬ ‫فعــال فضای مجازی بابیان اینکه متاســفانه‬ ‫نســخه دولــت نســخه خوبــی بــرای فضای‬ ‫مجــازی نبوده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬کارنامه دولت‬ ‫در فضــای مجازی را باید در ‪ ۳‬بحث محتوا‪،‬‬ ‫زیرســاخت و خدمــات کاربــردی مطابــق بــا‬ ‫اهــداف شــبکه ملــی اطالعــات ارزیابــی کرد‬ ‫کــه در بحث محتــوا با توجه بــه اینکه هیچ‬ ‫اقدامی صورت نگرفت‪ ،‬نمی توان به ان نمره‬ ‫داد‪ .‬او افــزود‪ :‬در بحــث توســعه زیرســاخت‬ ‫شــبکه‪ ،‬پیشــرفت خوبــی صــورت گرفــت و‬ ‫اقــدام وزارت ارتباطــات بــه ویژه در پوشــش‬ ‫و ارتباط رســانی روســتاهای دورافتاده‪ ،‬قابل‬ ‫تقدیــر اســت امــا در الیــه خدمــات کاربردی‬ ‫بایــد نمره رفوزگــی بــه وزارت ارتباطــات داد‬ ‫چــرا که رویکردی که این وزارتخانه در پیش‬ ‫گرفــت بــه نفــع ســرویس دهنــدگان داخلی‬ ‫نبــود و در برخــورد بــا ســرویس های خارجی‬ ‫نیز رویکرد مناسبی نداشتیم‪ .‬این کارشناس با‬ ‫اشاره به تکالیف وزارت ارتباطات در خصوص‬ ‫شبکه ملی اطالعات نیز گفت‪ :‬مطابق انچه‬ ‫کــه اعال مشــده‪ ،‬وزارت ارتباطــات در بحــث‬ ‫زیرســاخت شــبکه ملی اطالعــات مطابق با‬ ‫وظایف و حد و حدودی که برایش مشخص‬ ‫شــده‪ ،‬عمل کرده اســت اما در الیه خدمات‬ ‫کاربردی این شــبکه‪ ،‬موفقیتی حاصل نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬وزارت ارتباطــات توســعه الیه‬ ‫خدمــات کاربــردی را وظیفــه خــودش نمــی‬ ‫دانسته و کار به جایی رسید که مقام معظم‬ ‫رهبری در این زمینه ورود پیدا کردند و تعیین‬ ‫تکلیف کردند که این مساله به عهده وزارت‬ ‫ارتباطات است‪ .‬با تمام این تفاسیر این سوال‬ ‫مطرحاست کهباوجودشبکهملیاطالعات‪،‬‬ ‫در صورتــی که مشــکلی در کشــور بــه وجود‬ ‫بیاید و نخواهیم به هر دلیل از سرویس های‬ ‫خارجیمانندموتور جستجوی گوگلاستفاده‬ ‫کنیم‪ ،‬ایا این شبکه امکان سرویس دهی دارد‬ ‫و ما چیزی به عنوان جایگزین گوگل داریم یا‬ ‫خیر؟ اگر جواب خیر است یعنی اینکه ما به‬ ‫یکسیستم کارامددستنیافته ایم‪.‬اظهارات‬ ‫فرافکنانه این مسئول اجرایی کشور در حالی‬ ‫صــورت می گیرد کــه نبود مدیریــت و اعمال‬ ‫حاکمیت در فضای مجازی در سال های اخیر‬ ‫بارهــا مــورد انتقاد صاحبنظران حــوزه فضای‬ ‫مجــازی قــرار گرفتــه و گالی ههــای زیــادی به‬ ‫همراه داشته است به طوری که برخی از انها‬ ‫خواســتار عذرخواهــی وزیر ارتباطات و ســایر‬ ‫مســئوالن بابــت «ول بودن» و «رهاشــدگی»‬ ‫فضایمجازی کشور شدند‪.‬‬ ‫اجرایمحدودیت های کروناییشهرداریاصفهان‬ ‫مراکزتفریحیاصفهانتعطیلشد‬ ‫جانشــین ستاد مدیریت بیماری کرونا شهرداری اصفهان گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به وضعیت قرمز کرونا در شهر اصفهان محدودیت های جدیدی‬ ‫در شهرداری اصفهان اجرایی می گردد‪.‬‬ ‫به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان‪ ،‬حسین امیری‬ ‫اظهار داشت ‪ :‬پیرو دستورالعمل ستاد مدیریت کرونا استان اصفهان از‬ ‫امــروز و بــه مدت ‪ 15‬روز مصوباتی به تصویب رســیده اســت که الزم‬ ‫اجرا است و از شهروندان خواهشمندیم با رعایت نکات بهداشتی و‬ ‫دستورالعمل هادر جهت کاهشونابودیاینویروسهمراهینمایند‪.‬‬ ‫او با اشــاره به محدودیت های اعال مشــده از طرف ســتاد کرونا اســتان‬ ‫کســوم‬ ‫اصفهــان در خصــوص کاهش حضور کارمنــدان در ادارات تا ی ‬ ‫و انجــام دورکاری گفــت‪ :‬کلیه مراکز شــهرداری اصفهان فعــال بوده و‬ ‫به غیراز مجموعه های خدمات ضروری ازجمله اتش نشانی و خدمات‬ ‫شهری که به صورت کامل فعالیت می نمایند ‪ ،‬دیگر مجموعه های تا‬ ‫کســوم در محل حاضر و مابقی به صورت دورکاری به انجام وظیفه‬ ‫ی ‬ ‫می پردازند‪ .‬او اظهار امیدواری کرد که با همکاری مسئوالن‪ ،‬شهروندان‬ ‫و واحدهای صنفی وضعیت استان اصفهان در زمینه این بیماری بهبود‬ ‫یابد و وضعیت شهر اصفهان به شرایط قبل باز گردد‪ .‬معاون خدمات‬ ‫شهری شهردار اصفهان ادامه داد‪ :‬سقف حداکثری حضور در جلسات‬ ‫با رعایت نکات بهداشتی‪ 15‬نفر در نظر گرفته شده است وبا توجه به‬ ‫شرایطموجودبرگزاریهرگونهنمایشگاهممنوعبودهوفعالیتبخش‬ ‫حمل ونقل عمومی ازجمله تاکســی ها‪ ،‬اتوبوس ها و مترو با رعایت‬ ‫دستورالعمل هایبهداشتیونظارتویژهانجامخواهدپذیرفت‪.‬امیری‬ ‫افزود‪ :‬تجمع در پارک ها و بوستان های شهر به ویژه حاشیه زاینده رود‬ ‫و ناژوان نیز ممنوع است و در این راستا گشت های ویژه رفع تخلفات‬ ‫شهری شهرداری فعال و تذکرات الزم را ارائه خواهند داد‪ .‬او به تعطیلی‬ ‫سینماها و موزه ها اشاره کرد و ادامه داد‪ :‬فعالیت تمامی استخرهای‬ ‫سرپوشیده و سالن های ورزشی و باشگاه ها ممنوع بوده و کلیه مراکز‬ ‫گردشــگری‪ ،‬مراکــز تفریحــی‪ ،‬باغ وحــش و مجموعه های گردشــگری‬ ‫تعطیلبودهوپذیرایمراجعیننیست‪.‬معاونخدماتشهریشهردار‬ ‫اصفهانبابیاناینکه گشت‪‎‬هایویژهرفعتخلفاتشهریشهرداریباید‬ ‫تعطیلیمشاغلدر شهرهایقرمزرعایت‬ ‫نمی شود‬ ‫معــاون کل وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان‬ ‫و امــوزش پزشــکی گفــت‪ ۸۵ :‬درصد کشــور‬ ‫در وضعیــت قرمــز و نارنجــی هســتند امــا‬ ‫تهــای مشــاغل در ایــن شــهرها‬ ‫محدودی ‬ ‫به خصوصتهرانرعایتنمی شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬ایــرج حریرچــی در‬ ‫نشســت خبــری افــزود‪ :‬اکنــون ‪ ۲۵۷‬شــهر‬ ‫کشــور در وضعیــت قرمــز‪ ۱۲۹ ،‬شهرســتان‬ ‫نارنجــی‪ ۵۱ ،‬شهرســتان زرد و فقــط ‪۱۱‬‬ ‫شهرســتان ابی هســتند درواقــع ‪ ۸۵‬درصد‬ ‫کشــور در وضعیــت قرمــز و نارنجی اســت‬ ‫تهــای مصــوب ســتاد ملــی‬ ‫امــا محدودی ‬ ‫کرونــا برای مشــاغل گــروه دو در شــهرهای‬ ‫قرمــز و محدودیت فعالیت مشــاغل گروه‬ ‫یشــود‬ ‫‪ ۳‬در شــهرهای نارنجــی رعایت نم ‬ ‫و به خصــوص وضعیــت تهــران قابل قبــول‬ ‫نیســت‪ .‬او گفــت‪ :‬بر اســاس مصوبه ســتاد‬ ‫ملی مقابله کرونا در شهرهای قرمز از زمان‬ ‫اعــام این وضعیت باید مشــاغل گروه دو‬ ‫شامل بوستان ها‪ ،‬مراکز تفریحی‪ ،‬پاساژها‪،‬‬ ‫بازارهای سرپوشــیده‪ ،‬مراکــز خریدوفروش‬ ‫بــزرگ (ما لهــا)‪ ،‬بازارهــای موقــت روز و‬ ‫محلی‪ ،‬مراکز شماره گذاری و خریدوفروش‬ ‫خــودرو‪ ،‬ارایشــگاه های زنانــه و مردانــه‪،‬‬ ‫مراکز فروش لوازم ارایشی‪ ،‬فروش و موکت‪،‬‬ ‫کفپــوش‪ ،‬لوازم خانگــی‪ ،‬حولــه‪ ،‬مبلمــان‪،‬‬ ‫در و پنجــره‪ ،‬لــوازم کادویی‪ ،‬لوازم التحریر‪،‬‬ ‫ظروف‪ ،‬کتاب و محصوالت فرهنگی‪ ،‬اتلیه‬ ‫عکاســی‪ ،‬مشــاوران امــاک‪ ،‬رســتوران ها و‬ ‫اغذیه فروشی ها‪ ،‬کافی شاپ ها‪ ،‬باشگاه ها‬ ‫نســازی‪ ،‬مراکز‬ ‫و مراکز فروش ملزومات بد ‬ ‫فروش انواع پوشــاک‪ ،‬طال و جواهر‪ ،‬نقره‪،‬‬ ‫کاالهای دست دوم‪ ،‬سمساری ها‪ ،‬خدمات‬ ‫چــاپ دیجیتــال‪ ،‬مراکز طبخ غذا با پذیرش‬ ‫مشتری‪ ،‬قنادی و شیرینی پزی ها تر و خشک‪،‬‬ ‫مراکز فروش ابمیوه بســتی و مشــاغل مشابه‬ ‫و اموزشگاه های رانندگی باید تعطیل باشند‪.‬‬ ‫معاون کل وزارت بهداشت ادامه داد‪ :‬دستگاه‬ ‫مســئول برای تعطیل بودن این مراکــز وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است و اتحادیه ها‬ ‫نهــای صنفــی بایــد در ایــن زمینــه‬ ‫و انجم ‬ ‫همکاری کنندومسئولیتنظارتنیزبا وزارت‬ ‫بهداشــت اســت و از مــردم می خواهیم در‬ ‫صورت مشــاهده این تخلفات مــوارد را به‬ ‫سازمان های مسئول و ناظر گزارش کنند‪.‬‬ ‫در حاشــیه رودخانه زاینده رود مســتقر و تذکرات الزم را به شهروندان‬ ‫مبنی بر عدم تجمع در این مکان ها ارایه دهند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نوارهای‬ ‫زرد رنگ هشــدار در اطراف ســایت های بازی و ورزشــی نصب و اجازه‬ ‫تجمع به افراد داده نخواهد شــد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬روشــنایی پارک ها به‬ ‫میــزان ‪ 30‬درصــد کاهــش پیدا می کنــد‪ ،‬همچنین دک ههــای پارک ها و‬ ‫بوستان هایشهراز فروشهرگونهاغذیهباز بایدخودداری کنند‪.‬معاون‬ ‫خدمات شهری شهردار اصفهان بابیان اینکه محدودیت های ارامستان‬ ‫باغ رضوان برقرار اســت گفت‪ :‬ممنوعیت برگزاری هرگونه مراســم در‬ ‫ارامســتان هــا ابــاغ گردیده و تنها تغســیل و تدفین امــوات با حضور‬ ‫حداقلیهمراهانامکانپذیراست‪.‬‬ ‫کشف و توقیف دو تن تخم مرغ فاسد در قم‬ ‫بــا گزارش به موقــع دیده بانان مردمی‬ ‫ممــرغ فاســد در قــم کشــف و‬ ‫دو تــن تخ ‬ ‫توقیــف شد‪.‬حجت االســام مجیــد یزدی‬ ‫معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم‬ ‫دادگســتری قم از توقیف دو تن تخم مرغ‬ ‫فاســد و تشــکیل پرونــده قضایــی بــرای‬ ‫متهمــان خبــر داد‪ .‬یزدی در تشــریح روند‬ ‫توقیف این محموله فاسد افزود‪ :‬گزارشی‬ ‫توســط یکی از دیده بانان پیشگیری مبنی‬ ‫ممــرغ‬ ‫بــر ورود یــک محمولــه فاســد تخ ‬ ‫از یکــی از اســتان های مرکــزی کشــور و‬ ‫برنامه ریزی جهت بســته بندی و توزیع در‬ ‫استان قم در سامانه سجام ثبت شده بود‬ ‫کــه بالفاصلــه بــا دســتور دادســتان محترم‬ ‫قم‪ ،‬این محموله توقیف‪ ،‬پرونده قضایی‬ ‫تشکیل و از توزیع‪ ،‬جلوگیری به عمل امد‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع‬ ‫جــرم دادگســتری قم در خصــوص اهداف‬ ‫سامانه سجام بیان داشت‪ :‬سامانه سجام‬ ‫بــا رویکــرد مشــارکت حداکثــری مــردم در‬ ‫مبــارزه بی امــان با مفاســد و پیشــگیری از‬ ‫نهــای‬ ‫وقــوع جــرم تحــت عنــوان دیده با ‬ ‫پیشــگیری در سراســر کشــور راه انــدازی‬ ‫شــده اســت‪ .‬او گفــت‪ :‬با توجه بــه اینکه‬ ‫مــردم در بطــن کار هســتند و مســائل را‬ ‫بهتــر می بیننــد و حتی مســائلی که ممکن‬ ‫اســت از دید مســئولین امر پوشیده بماند‬ ‫را کامــل مشــاهده می نماینــد به وســیله‬ ‫ایــن ســامانه الکترونیکــی بــدون نیــاز‬ ‫بــه مراجعــه حضــوری خصوصــا در ایــام‬ ‫کرونــا بــه دســتگاه قضایــی می تواننــد بــا‬ ‫عالی تریــن مقامــات قضایی ارتبــاط و به‬ ‫انــان دسترســی پیــدا نمــوده و مشــکل را‬ ‫بــا انــان در میــان بگذارند‪ ،‬در ایــن فرایند‬ ‫معضالت محالت‪ ،‬مناطق‪ ،‬شهرســتان ها‬ ‫و همچنیــن احیانــا ترک فعل هر مســئولی‬ ‫از خــود مــردم دریافــت و بــر اســاس ان‬ ‫مطالبــه گــری از دســتگاه های دولتــی و‬ ‫غیردولتــی در راســتای احقــاق حقــوق‬ ‫عامه صــورت می گیرد و درنهایــت اقدامات‬ ‫صــورت گرفته بــه خود مــردم اطالع رســانی‬ ‫یشــود‪ .‬معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از‬ ‫م ‬ ‫وقوع جرم دادگســتری قم خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫سامانه سجام به ادرس ‪ sajam.scpd.ir‬برای‬ ‫ثبت نام همگان در دســترس احاد مردم قرار‬ ‫دارد‪ .‬در ایــن ســامانه گزارش هــای مردمــی از‬ ‫ثبت نام کنندگانبه صورتاینترنتیدریافتو‬ ‫به صورتمحرمانهدر سیستمثبتمی شودو‬ ‫پس از بررسی‪ ،‬صحت سنجی و تایید مسئول‬ ‫اســتانی‪ ،‬گزارش ها برای دســتگاه های دولتی‬ ‫فرستاده و مطالبه گری می شود‪.‬‬ ‫‪7‬پروژه بیمارستانی در نوبت‬ ‫تکمیل و بهره برداری هستند‬ ‫علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬تکمیل و تحویل هفت پروژه بیمارستانی‬ ‫از برنامه های اصلی سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی در نیمه اول‬ ‫امسالاست‪.‬‬ ‫علــی نبیــان معــاون وزیــر راه و شهرســازی و مدیرعامــل ســازمان مجری ســاختمان ها و‬ ‫تاسیسات عمومی و دولتی در گفت وگو باهم وطن با اشاره به تحویل ‪ ۷‬پروژه بیمارستانی‬ ‫به وزارت بهداشت در سال ‪ ۱۳۹۹‬گفت‪ :‬بهره برداری این بیمارستان ها با مجموع ‪ ۸۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۵۰‬مترمربع زیربنا در دوران شیوع کرونا فضای الزم برای هزار و ‪ ۴۷۰‬تخت بیمارستانی‬ ‫را فراهم کرد‪ .‬مدیرعامل سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در سالی که گذشت بیمارستان های بروجن‪ ،‬بهشهر‪ ،‬تالش‪ ،‬سقز‪ ،‬زرند‪ ،‬سراوان و تویسرکان‬ ‫خدمات دهی به مردم را اغاز کردند‪ .‬معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه تسریع در‬ ‫تکمیل پروژه های بیمارستانی همچنان از اولویت های اساسی سازمان مجری است‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ ۷ :‬پروژه بیمارستانی در لنگرود‪ ،‬تکاب‪ ،‬تربت حیدریه‪ ،‬جهرم‪ ،‬گچساران‪ ،‬مهدی شهر و‬ ‫خمین در نوبت تکمیل و تحویل به وزارت بهداشت در نیمه اول امسال هستند‪ .‬او تصریح‬ ‫کرد‪ :‬البته بیمارســتان های تکاب و لنگرود تکمیل و تحویل وزارت بهداشــت شــدند که در‬ ‫انتظار افتتاح است‪ .‬پنج بیمارستان دیگر نیز در برنامه تکمیل‪ ،‬افتتاح و تحویل به وزارت‬ ‫بهداشت است‪ .‬نبیان ادامه داد‪ :‬بهره برداری از بیمارستان های یادشده با مجموع‪ ۹۰۷‬تخت‬ ‫بیمارستانی‪ ،‬زیربنای درمانی کشور را‪ ۸۶‬هزار و‪ ۳۵۲‬مترمربع افزایش می دهد‪ .‬معاون وزیر‬ ‫راه و شهرسازی بابیان اینکه سال گذشته برای سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی‬ ‫و عمومی‪ ،‬حدود هزار و ‪ ۴۲۲‬میلیارد تومان بودجه پیش بینی شده بود‪ ،‬گفت‪ :‬از این رقم‬ ‫حدود ‪ ۹۳۰‬میلیارد تومان ان تخصیص داده شد که تالش کردیم پروژه ها پیشرفت مناسبی‬ ‫داشته باشد‪ .‬او افزود‪ :‬سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی سال گذشته‬ ‫‪ ۹۱‬پروژه درمانی‪ ،‬ورزشــی‪ ،‬تامینی و ویژه را در دســت اجرا داشــت که زیربنای ان ها به دو‬ ‫میلیون و ‪ ۲۷۶‬هزار و ‪ ۸۱۱‬مترمربع می رسد‪ .‬معاون وزیر راه و شهرسازی به دو پروژه ورزشی‬ ‫ســازمان مجری ســاختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی نیز اشــاره کرد و ادامه داد‪ :‬پروژه‬ ‫ساخت ورزشگاه ‪ ۱۵‬هزارنفری خرم اباد با ‪ ۸۳‬درصد پیشرفت فیزیکی برای تکمیل شدن‬ ‫به‪ ۶۰‬میلیارد تومان اعتبار مالی نیاز دارد‪ .‬مدیرعامل سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات‬ ‫دولتی و عمومی ادامه داد‪ :‬بخش ساخت قسمت ‪ ۵‬هزارنفری ورزشگاه بروجرد نیز با ‪۷۵‬‬ ‫درصد پیشرفت فیزیکی برای رسیدن به مرحله بهره برداری به‪ ۷۰‬میلیارد تومان اعتبار مالی‬ ‫نیاز دارد‪.‬‬ ‫ارامش بخشیووحدت افرینی؛‬ ‫مالک حرکت مرکز بزرگ اسالمی‬ ‫در کردستان‬ ‫نماینده ولی فقیه در کردستان گفت‪ :‬ارامش بخشی و وحدت افرینی باید مالک حرکت‬ ‫مرکز بزرگ اســامی غرب کشــور باشــد و این مکان فرهنگی باید بوی معنویت‪ ،‬خدمت‪،‬‬ ‫انقالبی گری و وحدت بدهد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین عبدالرضا پورذهبی‪ ،‬نماینده ولی فقیه در استان کردستان‪ ،‬در‬ ‫نشستبا کارکنانمرکزبزرگاسالمیغرب کشور بهفرمایشمقاممعظمرهبریدربارهجنگ‬ ‫اراده ها و انگیزه ها‪ ،‬اشاره کرد‪ .‬او افزود‪ :‬در دنیای امروز که همه تعادل ها برهم ریخته است‬ ‫برخی کشورها اگرچه به ظاهر به دلیل داشتن تجهیزات نظامی پیشرفته در نمایش قدرت‬ ‫پیش هستند‪ ،‬اما در برابر اراده ها و انگیزه های ملت ایران کم اورده اند‪ .‬نماینده ولی فقیه در‬ ‫کردستان با اشاره به اینکه با تحویل سال جدید انسان باید افکار‪ ،‬روش و حال نو پیدا کند‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬نباید اسیر تکرار مکررات شویم و پرانگیزه و پرتالش این نهاد فرهنگی و ارزشی را‬ ‫پیش ببریم‪ .‬او بیان کرد‪ :‬عرصه کار در مرکز بزرگ اسالمی میدانی است که باید در ان با تمام‬ ‫توان تالش کرد و هرکس در این امر کوتاهی کند از گردونه کار خارج خواهد شد و البته این‬ ‫به معنای تعدیل نیرو نیست ولی اگر ببینیم فردی در انجام کاری که به ان محول شده انگیزه‬ ‫نداردمجبوریم کار رابهدیگریواگذار کنیم‪.‬پورذهبیبابیاناینکهبخشاساسیاز زندگیهر‬ ‫انسانیموفقیتاست‪،‬ادامهداد‪:‬خیلیاز انسان هایموفق کهچهره هایشناخته شده ایدر‬ ‫دنیادارند‪ ،‬به خاطر همتی است که در ان عرصه بکار گرفته اند‪ .‬او افزود‪ :‬خیلی از کسانی که‬ ‫امروز به عنوان ثروتمندترین چهره ها در دنیا شناخته شده اند قبل از رسیدن به این مرحله در‬ ‫بدترینشرایطاقتصادیبودندودر سایههمتوتالشخودبهموفقیترسیده اند‪.‬نماینده‬ ‫ولی فقیه در کردستان با اشاره به اینکه انسانی که انگیزه ندارد و دنبال موفقیت نیست راکد‬ ‫معموال انسان ها‬ ‫باقی می ماند و به جایی نمی رسد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تجربه نشان داده است که‬ ‫ً‬ ‫با تالش‪ ،‬کار‪ ،‬ابتکار و همت از پایین ترین ســطوح کاری به مدیریت می رســند‪ ،‬امیدواریم‬ ‫امسال با عزم جهادی تحول های بزرگ را شکل دهیم و اولویت در هر گامی باید رضای خدا‬ ‫باشد‪.‬اوبابیاناینکهطیروزهایایندهتحولمکانیصورتمی گیرد‪ ،‬گفت‪:‬تحولذهنیدر‬ ‫نیروهای مرکز بزرگ اسالمی غرب کشور برای تحقق اهداف و چشم اندازها در این دستگاه و‬ ‫نهادفرهنگیبایدشکلبگیرد‪.‬نظامارزشیابیبایددر مرکزبزرگاسالمیارتقاپیدا کندماباید‬ ‫به گونه ایباشیم کهدر کل کشور برترینباشیم‪.‬‬ ‫انجام ‪ ۱۴۰۴‬عملیات اطفاء‬ ‫حریق و امداد و نجات توسط‬ ‫اتش نشانانسنندج‬ ‫رئیس سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج از انجام یک هزار و ‪404‬‬ ‫عملیات اطفاء حریق و امداد و نجات طی سال گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش گۆڕان نیوز‪ :‬سهیل فضل وزیری در جمع خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬در سال ‪ ۹۹‬و‬ ‫باوجود تداوم شرایط سخت کرونایی شاهد اجرای عملیات متعدد امداد و نجات و اطفا‬ ‫حریق توسط اتش نشانان بودیم‪ .‬او افزود‪ :‬طی سال‪ ۹۹‬درمجموع یک هزار و‪ ۴۰۴‬عملیات‬ ‫اطفا حریق و امداد و نجات انجام شد که از این تعداد ‪ ۸۷۴‬مورد مربوط به عملیات اطفا‬ ‫حریق و ‪ ۵۳۰‬مورد نیز عملیات امداد و نجات بوده است‪ .‬فضل وزیری اعالم کرد‪ :‬از ‪۸۷۴‬‬ ‫عملیات اطفا حریق در طول سال گذشته؛ ‪ ۴۸۱‬مورد ان مربوط به اطفا حریق فضای سبز‪،‬‬ ‫زمین کشاورزی و مرتع و جنگل‪ ۱۲۱ ،‬مورد خودرو و ماشین االت‪ ۱۱۸ ،‬فقره مسکونی‪۴۷ ،‬‬ ‫مورد ضایعات و زباله‪ ۳۵ ،‬مورد اماکن تجاری و ‪ ۱۲‬مورد نیز انبارها بوده اند‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫اتش نشانیوخدماتایمنیشهرداریسنندجاظهار کرد‪:‬از‪ ۵۳۰‬فقرهعملیاتامدادونجات‬ ‫نیز‪ ۲۸۲‬فقره عملیات گرفتن حیوانات وحشی و موذی‪ ۷۶،‬مورد گیرکردن در اسانسور‪۴۵،‬‬ ‫مورد گیرکردن انگشــتر‪ ۴۳ ،‬فقره تصادف‪ ۱۵ ،‬مورد اب گرفتگی و ســیالب‪ ۱۲ ،‬مورد ریزش‬ ‫اوار‪ ،‬هفت مورد انفجار گاز و پنج مورد عملیات غواصی بوده است‪ .‬فضل وزیری اعالم کرد‪:‬‬ ‫متاسفانه در حوادث رخ داده سال گذشته ‪ ۵۸‬نفر مصدوم و ‪ ۲۱‬نفر از شهروندان هم جان‬ ‫خــود را ازدســت داده اند‪ .‬او افــزود‪ :‬از مجموع عملیات انجا مشــده‪ ،‬یک هــزار و ‪ ۳۸۳‬مورد‬ ‫در داخل محدوده شهر سنندج‪ ۳۶ ،‬مورد خارج از محدوده بوده و هفت مورد مربوط به‬ ‫روستاهای اطراف بوده است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
روزنامه رویداد امروز 1210

روزنامه رویداد امروز 1210

شماره : 1210
تاریخ : 1400/08/23
روزنامه رویداد امروز 1209

روزنامه رویداد امروز 1209

شماره : 1209
تاریخ : 1400/08/22
روزنامه رویداد امروز 1208

روزنامه رویداد امروز 1208

شماره : 1208
تاریخ : 1400/08/20
روزنامه رویداد امروز 1189

روزنامه رویداد امروز 1189

شماره : 1189
تاریخ : 1400/07/27
روزنامه رویداد امروز 1188

روزنامه رویداد امروز 1188

شماره : 1188
تاریخ : 1400/07/26
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!