روزنامه رویداد امروز شماره 1038 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1038

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1038

روزنامه رویداد امروز شماره 1038

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ #‬من‪-‬ماسک‪-‬می زنم‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 18‬فروردین ماه‪1400‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪ 07‬اوریل ‪2021‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1038‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫هرمزگان‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪26‬‬ ‫رویدا د رهمزگان‬ ‫اجرای قانون مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده‬ ‫در مناطق ازاد‬ ‫کیش و قشم‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه ‪18‬‬ ‫فروردین ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1038‬‬ ‫فروردین ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1038‬‬ ‫‪02‬‬ ‫شماره ‪26‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫شاهد فصل تازه ای از برجام هستیم‬ ‫تکلیفهمهایرانیان‬ ‫بهثبتاطالعاتملکی‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫دولت امریکا در اینده بسیار نزدیک راهی جز خاتمه دادن به رفتارهای قانون شکن ندارد و تحریم های یک جانبه و نقض توافقات‬ ‫بین المللی به پایان خواهد رسید‬ ‫یک عکس؛ یک روایت‬ ‫سیاست‬ ‫تمرین یخ نوردی یگان ویژه صابرین‬ ‫مدیرکلراهداریوحمل ونقلجاده ای‬ ‫استان قم خبر داد‪:‬‬ ‫‪02‬‬ ‫افزایش‪ 282‬درصدی امار‬ ‫جابجاییمسافرباناوگان‬ ‫عمومی در طرح نوروزی‬ ‫رزم در محیط های ویژه یکی از الزامات هر نیروی ویژه ای است‪ .‬تیپ نیروی ویژه صابرین نیروی زمینی سپاه که یکی ارکان قدرت این نیرو محسوب می شود‪ ،‬برای ارتقای امادگی‬ ‫های رزمی نیروهای خود تمرین در انواع شرایط جغرافیایی و اب و هوایی را متناسب با سناریو تهدیدهای دشمنان انجام می دهد‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪07‬‬ ‫مشکالتجدیسرخ پوشانتهرانیدر خطحمله‬ ‫پرسپولیسبدونمهاجم‬ ‫گلزنقهرماننمی شود‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.co‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.co‬‬ ‫‪m‬‬ ‫صصیخودروهای‬ ‫میرگاهتخ‬ ‫راهاندازیتع نشانیدربندرعباس‬ ‫اتش‬ ‫چهارشنبه ‪18‬‬ ‫اتشنشــانی در‬ ‫ماشــیناالت‬ ‫رمزگان خبر داد‪:‬‬ ‫فراهــم و ایــن مرکز‬ ‫امور مالیاتی ه‬ ‫بندرعبــاس‬ ‫بندرعبــاس در‬ ‫مدیرکل‬ ‫شــهردار‬ ‫اندازی میشود‪ .‬حامد‬ ‫مهم راه‬ ‫از واحد موتوری‬ ‫حاشیه بازدید‬ ‫سرپرســت ســازمان‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫توکلی پور‪،‬‬ ‫در ایستگاه شماره‬ ‫اتشنشــانی‬ ‫خدمــات ایمنی‬ ‫اتشنشــانی و‬ ‫ـیس یــک مرکــز‬ ‫مدیرعامل ابفا‬ ‫دو‪ ،‬از تاسـ‬ ‫بندرعباس نیز در این‬ ‫تجلیل از‬ ‫عباس امینی زاده‬ ‫شهرداری‬ ‫ویــژه خودروهای‬ ‫تعمیرگاهــی‬ ‫کرد‪:‬در حالحاضر‬ ‫برای کسب رتبه‬ ‫بازدیداعالم‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫هرمزگان‬ ‫اتشنشانی‬ ‫توســط نیروهای‬ ‫کاالهــای هدایایی‬ ‫ـیناالت این بخش‬ ‫ـی‬ ‫‪)6‬‬ ‫رفتار مطلوب‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫امی‬ ‫ـات‬ ‫ـاس‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫مطبو‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ب‬ ‫ع‬ ‫نیازهای تعمیر ما‬ ‫رویــداد امــروز‪،‬‬ ‫چــاپ‪ ،‬تحریــر و‬ ‫ـت‪ .‬او افزود‪ :‬این‬ ‫موسساتدولتی‬ ‫در تحقق‬ ‫ـه به تجهیــزات و‬ ‫در حال انجام اسـ‬ ‫بالعوضبهوزارتخانهها‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬توجـ‬ ‫این ســازمان‬ ‫مخزن اب است‬ ‫بهصورت‬ ‫تائید هیات وزیران‬ ‫زاده‬ ‫هــای شــهرداری‬ ‫سازمانی‬ ‫شامل اتاق‪ ،‬شاسی و‬ ‫کــی از اولویت‬ ‫عمومی غیردولتی با‬ ‫با تعمیرات‬ ‫اتشنشــانی ی‬ ‫خصوصــی با صرف‬ ‫و نهادهای‬ ‫گیرنده هدایا‪)7‬‬ ‫اخیر بوده اســت‪ .‬او‬ ‫پیشازاین به بخش‬ ‫علمیه با تائید حوزهی‬ ‫رئوفــی معــاون‬ ‫بندرعباس طی ســالهای‬ ‫ـزگان از اجرای قانون‬ ‫همچنین کــه تــا‬ ‫گرفــت‪ .‬او تصریح‬ ‫ـا حضــور علــی‬ ‫و حوزههای‬ ‫استفادهشخصیتا‬ ‫امور مالیاتی هرمـ‬ ‫در مراســمی بـ‬ ‫تجهیــزات فردی و‬ ‫توجه صورت می‬ ‫همراهمسافروبرای‬ ‫اســتاندار هرمــزگان از‬ ‫مدیــرکل‬ ‫مبالــغ قابل‬ ‫ــاره به خریداری‬ ‫فعالیتاقتصادی‬ ‫نیازهــا بــا تالش‬ ‫کاالهایی که‬ ‫ـی و اجتماعــی‬ ‫مقررات صادرات و‬ ‫بخش طی چند سال‬ ‫اش‬ ‫افزودهدرمبادالتو‬ ‫حاضــر رفــع ایــن‬ ‫سیاســی‪ ،‬امنیتـ‬ ‫مقرر طبق قانون‬ ‫ـالب هرمــزگان در‬ ‫االت موردنیاز این‬ ‫مالیاتبرارزش‬ ‫کــرد‪ :‬در حــال‬ ‫داد‪.‬‬ ‫معافیت‬ ‫خبر‬ ‫کمترینهزینهوبهترین‬ ‫ـ‬ ‫ض‬ ‫ـین‬ ‫فا‬ ‫امسال‬ ‫مقررات‬ ‫مدیرعامــل اب و‬ ‫ماشـ‬ ‫میزان‬ ‫کیش و قشم از ابتدای‬ ‫شود‪ .‬مازاد ان بر طبق‬ ‫ـزود‪ :‬مدیریــت صحیــح و دقیق این نیروهایفنیسازمانوبا‬ ‫تالشهــای‬ ‫صیانت از حقوق‬ ‫در مناطق ازاد‬ ‫واردات وارد کشور می‬ ‫رضا مریدی با اشاره‬ ‫گذشــته‪ ،‬افـ‬ ‫سرپرست سازمان‬ ‫مطلوب ســازمانی در‬ ‫ــت‪ ،‬زیــرا باجان‬ ‫‪)8‬اموالغیرمنقول‬ ‫رویداد امروز؛ شاکر‬ ‫حال انجام اســت‪.‬‬ ‫تحقق رفتار‬ ‫اساســی و مهم اس‬ ‫حجاب قدردانی شد‪.‬‬ ‫مشمولخواهدبود‬ ‫به گزارش‬ ‫تاکید کیفیت در‬ ‫افزودهدر مناطقازاد‪،‬‬ ‫بخــش امری‬ ‫شهرداریبندرعباس‬ ‫اینقانون‬ ‫درمانی‪ ،‬خدمات‬ ‫رعایت عفاف و‬ ‫دارد‪ .‬امینــی زاده بــا‬ ‫قانونمالیاتبرارزش‬ ‫نشانیوخدماتایمنی‬ ‫شهروندی و‬ ‫مصرفی‬ ‫معاون‬ ‫ـوازم‬ ‫ـروکار‬ ‫ـم‬ ‫بهاجرای‬ ‫امروز؛ در این مراسـ‬ ‫‪ )9‬انــواع دارو‪ ،‬لـ‬ ‫و مــال مــردم سـ‬ ‫تبصره‪6‬قانونبودجه‬ ‫موردنیــاز در اتش‬ ‫شهردار بندرعباس‪،‬‬ ‫هــی) و خدمــات‬ ‫گــزارش رویداد‬ ‫باتوجهبهبندت‬ ‫با توجه به دستور‬ ‫ـع ســایر امکانــات‬ ‫ـانی‪ ،‬حیوانــی و گیا‬ ‫قصمی مدیرعامل‬ ‫بــه‬ ‫اظهارداشت‪:‬‬ ‫حاضر ادامه داد‪:‬‬ ‫ــر تامیــن بهموقـ‬ ‫اقتصادیدرمناطقازاد‬ ‫درمانــی (انسـ‬ ‫یک سوله مجهز‬ ‫ـزگان از تالش امین‬ ‫مشمولمالیاتبر‬ ‫ب‬ ‫تصریح کــرد‪ :‬در حال‬ ‫فعالیتها‪ ،‬احداث‬ ‫مبادالتوفعالیت‬ ‫اســتاندار هرمـ‬ ‫وحمایتی‪)10‬خدمات‬ ‫تجلیل و لوح تقدیر‬ ‫حوزه اتشنشــانی‪،‬‬ ‫توسعه این‬ ‫سال‪1400‬‬ ‫ارزشافزودهشده‬ ‫تعمیــر خودروهای‬ ‫توانبخشی‬ ‫فاضالب هرمزگان‬ ‫ـاظ اموزش‪ ،‬جلب‬ ‫مشمولمالیاتبر‬ ‫مالیاتهایمستقیم‬ ‫مرکــز تخصصی‬ ‫شرکت اب و‬ ‫به او اعطا کرد‪.‬‬ ‫ویژه ازلحـ‬ ‫تجاریوصنعتی‬ ‫حقوق‪،‬موضوعقانون‬ ‫و راهانــدازی‬ ‫فراخوانهایهشتگانه‬ ‫استاندار هرمزگان را‬ ‫دارد‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫بانکها‪،‬موسسات‬ ‫درامد‬ ‫ایــن بخش با نگاه تجهیزات توانسته جزو‬ ‫توجهبه‬ ‫در دستور کار قرار‬ ‫فریدون همتی‬ ‫خدماتبانکیواعتباری‬ ‫میثــاق‪ ،‬تعهد و‬ ‫مشارکت و فراهمسازی‬ ‫اتشنشانی‬ ‫است‪.‬مریدیافزود‪:‬با مشموالن در مناطق ازاد‬ ‫تقدیر امده اســت‪:‬‬ ‫سایر بخشهای‬ ‫‪)11‬‬ ‫های قرضالحسنه‬ ‫اینمقاممسئول‬ ‫بندرعباس همچنین از‬ ‫در ایــن لوح‬ ‫امورمالیاتی کشور‬ ‫سطح کشور باشد‪.‬‬ ‫اعتباری و صندوق‬ ‫همــه فعالیتها‬ ‫سازمان‬ ‫ـهردار‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫در‬ ‫ـرای‬ ‫ـالوده‬ ‫ـ‬ ‫ها‬ ‫ش‬ ‫تعاونی‬ ‫ســال ملزم به اجـ‬ ‫بهترین‬ ‫ـویه اوراق بهادار‬ ‫یــف همواره شـ‬ ‫کرد‪ :‬بــهزودی نیز‬ ‫نشانیبازدید کرد‪.‬‬ ‫و‬ ‫قشــم از ابتدای ام‬ ‫معامــالت و تسـ‬ ‫عمــل بــه تکل‬ ‫ادامه نیز عنــوان‬ ‫حضــور نیروهای‬ ‫پشتیبانیوفنیاتش‬ ‫کیــش و‬ ‫جــاز و خدمــات‬ ‫لیاتیهرمزگانادامه‬ ‫همچنیــن در‬ ‫ســندانه بوده و‬ ‫از بورس‪ ،‬صندوق‬ ‫تعمیرگاهی ویژه‬ ‫م‬ ‫اند‪.‬مدیر کلامور ما‬ ‫تالشهــای خداپ‬ ‫بازارهــای خــارج‬ ‫اندازی یک واحد‬ ‫هــوری اســالمی‬ ‫قانونشده‬ ‫و‬ ‫مناطق ازاد کیش و‬ ‫دفاتر و کاالدربــورس و‬ ‫مقدمــات راه‬ ‫ـت بهنظــام جم‬ ‫کوچــک‪ ،‬صندوق‬ ‫حقوقی فعال در‬ ‫ـ‬ ‫طــات رایانــهای‪،‬‬ ‫م‬ ‫خد‬ ‫در‬ ‫ـرمایهگذاری صنایــع‬ ‫ـتای‬ ‫ـالش‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫اشــخاص‬ ‫ـتاد صیانــت در را‬ ‫پرتـ‬ ‫صاحبــان مراکــز ارتبا‬ ‫درامد (کاال و خدمت)‬ ‫داد‪:‬‬ ‫تلفن ضمانــت سـ‬ ‫صنایع الکترونیک‪،‬‬ ‫تجلیــل اســت‪ .‬سـ‬ ‫‪)22‬‬ ‫حجم از فروش یا‬ ‫خدمات مشــترکین‬ ‫تحقیقات و توسعه‬ ‫اداری‪ ،‬باهدف ایجاد‬ ‫شایســته‬ ‫قشم با هر‬ ‫ـات ارتباطــی (دفتــر‬ ‫لیتصرفامعاف‬ ‫دولت حمایت از‬ ‫توســعه و تحــول‬ ‫فعالیتهایمعدنی‬ ‫اشخاصحقوقیبافعا‬ ‫خدمـ‬ ‫خدمات‬ ‫بیمهسرمایهگذاری‬ ‫برنامههــای‬ ‫الگوهــای برتــر‬ ‫بهاستثنای‬ ‫ارزشافزوده)شامل‬ ‫همراه و اژانسهای پســتی) و دفاتر الکترونیک صنایعدریاییو‬ ‫طریــق معرفــی‬ ‫ســرمایهگذاری در‬ ‫بر‬ ‫لیات‬ ‫ــای مناســب از‬ ‫(موضوعماده‪ 12‬قانونما‬ ‫و دفاتر خدمات‬ ‫ـت از توســعهی‬ ‫ـتگاههای اجرایی‬ ‫فض‬ ‫اشخاص حقیقی‬ ‫و صنــدوق حمایـ‬ ‫الکترونیک پلیــس‪10 +‬‬ ‫ـی عملکــرد دسـ‬ ‫جزئیات این طرح‬ ‫وجهانگردی‪)24‬‬ ‫میشوند‪ .‬مریدی گفت‪:‬‬ ‫ســازمانی و ارزیابـ‬ ‫در خصوص‬ ‫ـزم راســخ و ذهن‬ ‫صاحباندفاترمسافرتی‬ ‫این قانون‬ ‫گانه زیر مشمول‬ ‫تفریحی بخشکشاورزی‬ ‫اینــک کــه بــا عـ‬ ‫ســافری درون و‬ ‫عملیات این طرح‬ ‫شهر‪)23‬‬ ‫لیت دربندهای ‪27‬‬ ‫جــام میگــردد‪.‬‬ ‫تماشاخانههاومکانهای‬ ‫ـات حملونقــل م‬ ‫گفت‪ :‬حجم‬ ‫اید از جنابعالی‬ ‫شــاغل به فعا‬ ‫ـل شــرکت اب و‬ ‫ان‬ ‫خواهند بود‪ )1 .‬صادر‬ ‫‪ )12‬خدمـ‬ ‫پرتالش گام نهاده‬ ‫صاحبانسینماها‪،‬‬ ‫مدیرعامـ‬ ‫هوایی و دریایی ‪)13‬‬ ‫کیلومتــر طــول کلی‬ ‫لنهای غذاخــوری‬ ‫لیات بــر ارزشافزوده‬ ‫خالق در این راه‬ ‫اصل شایســتگی‬ ‫شــامل ‪42‬‬ ‫ـهری‪ ،‬جادهای‪ ،‬ریلی‪،‬‬ ‫چلوکبابیهــا‪ ،‬س ـا‬ ‫ـتان هرمــزگان از‬ ‫قانون ما‬ ‫خوب با رعایت‬ ‫و ورزشــی ‪)25‬‬ ‫فاضــالب اسـ‬ ‫فروشــیهای برونشـ‬ ‫باب ایستگاه پمپاژ‬ ‫با کســب نمره‬ ‫کنندگانوواردکنندگان‬ ‫ـنتی ‪ )26‬اغذیه‬ ‫کلکتور‪ ،‬سه‬ ‫ســازمانی در حوزه‬ ‫نخست ابرسانی از‬ ‫که‬ ‫لیــدی کــه بــرای‬ ‫ـفرهخانههای سـ‬ ‫عنوان فرشدستباف‬ ‫تحقق رفتار مطلــوب‬ ‫و اموزشــی طبق‬ ‫باب مخازن ذخیره‬ ‫افتتاح فاز‬ ‫هاوواحدهــای تو‬ ‫و سـ‬ ‫و‬ ‫ونشان‬ ‫ـی‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫اصلــی‪20 ،‬‬ ‫ـ‬ ‫نام‬ ‫ب‬ ‫پژوه‬ ‫ـاف‬ ‫موفــق‬ ‫‪ )2‬کارخانــه‬ ‫لکیت واحد و یا‬ ‫بشاگرد به گوهران‬ ‫شــهروندی و رعایــت عفـ‬ ‫‪ )14‬انــواع خدمــات‬ ‫برداریازمراجعذیربط‬ ‫زنجیرهای با ما‬ ‫و طیــور ‪ )16‬دارو‬ ‫‪ 3330‬مترمکعب و‬ ‫سد سهران‬ ‫کسبوکار ونوع‬ ‫نــت از حقــوق‬ ‫نهاجوازتاسیسوپروانهبهره‬ ‫ـه‪ )15‬خوراک دام‬ ‫امین قصمی‬ ‫ـوده و امیــد داریــم‬ ‫ذیربــط‪ ،‬زمینــی‪،‬‬ ‫با ظرفیت‬ ‫از مساحتمحل‬ ‫رئیسجمهور از طریق‬ ‫صیا‬ ‫اییننامه مربوطـ‬ ‫ا‬ ‫مجــوز از مراجــع‬ ‫تجاریواحدفارغ‬ ‫اید قدردانــی نمـ‬ ‫ویژهفرودگاههابر‬ ‫ـی و ظرفیت خط‬ ‫بهدستور‬ ‫و باربــری دارای‬ ‫حجــاب گشــته‬ ‫ناوبریهوانوردی‬ ‫صادرشدهیامیشود‪.‬‬ ‫دبــی مصرفـ‬ ‫ارتقــای بهرهوری‬ ‫واحدهایی که صرفا به‬ ‫جایگاهدارانسوخت‬ ‫ـس و بــا حضــور‬ ‫دهندگانخدمات‬ ‫‪ 12‬تجهیزات کمک‬ ‫ـالی مدیریت و‬ ‫ویدیــو کنفرانـ‬ ‫هوایی (بهاستثناء‬ ‫با مصارف صرفا‬ ‫قصمیهمچنین‬ ‫مجوز‪)27‬‬ ‫بردارانمعادن‪)4‬ارائه‬ ‫هرمزگانبااشارهبهماده‬ ‫ـه در راســتای اعتـ‬ ‫مربوطه‪ )17‬اقالم‬ ‫ـن دریایی و‬ ‫لیتربرثانیهاست‪.‬‬ ‫سعادت و سرافرازی‬ ‫دارند)‪ )12‬موسسات‬ ‫ـزگان در روزهای‬ ‫‪)3‬بهره‬ ‫کـ‬ ‫مدیرکلامور مالیاتی‬ ‫و اســاس فهرست‬ ‫انتقالنیز‪65‬‬ ‫ـرداری و همچنیـ‬ ‫ونقل مسافر اشتغال‬ ‫به قلههای رفیع‬ ‫اســتاندار هرمـ‬ ‫براساسفهرست‬ ‫سامانهشیرینسازی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬عرضه کاالها‬ ‫حســابداری‪ ،‬دفتـ‬ ‫ـداد امــروز؛ امین‬ ‫چون گذشــته‬ ‫انتظامی)وامنیتی‬ ‫و امر حمل‬ ‫افتتاحفاز نهایی‬ ‫داد‪ .‬بــه گــزارش رویـ‬ ‫حسابرســی‪،‬‬ ‫لیات بر ارزشافزوده‬ ‫بر دفاعی(نظامیو‬ ‫حســابداران رســمی شــاغل‬ ‫منابع در ادامهاز‬ ‫ومهندسیمشاور‬ ‫شهر بندرعباس به‬ ‫اتــی خبــر‬ ‫قانون ما‬ ‫پرداخت مالیات‬ ‫که با هدف ایجاد‬ ‫رسمی مهندسی‬ ‫دستیابید‪.‬‬ ‫ذخیره اب شرب کالن‬ ‫خدمــات مالــی ‪)5‬‬ ‫بازاریابی‪ )14‬صاحبان‬ ‫برخی از گروهها از‬ ‫قصمی گفت‪ :‬این طرح‬ ‫جامعهحسابداران‬ ‫اماده انتقال و‬ ‫موسسات تبلیغات و‬ ‫ارائه خدمات‬ ‫مربوطه‬ ‫مشموالناینقانونبرای‬ ‫ویدیو کنفرانسی و‬ ‫موسساتحسابرسیعضو‬ ‫هرمزگان اجرایی شده‪،‬‬ ‫‪)13‬‬ ‫رئیسجمهور از طریق‬ ‫صنفی و غیر صنفی که‬ ‫شناختهشدهاند‪.‬‬ ‫رضامریدی گفت‪:‬‬ ‫مدیریتیومشاورهای‬ ‫پایدار ابی در شرق‬ ‫ارزشافزودهمعاف‬ ‫شاکر‬ ‫محله سنگ کن‬ ‫از این دستور‬ ‫صنعتــی (اعم از‬ ‫روزهای اتی خبر‬ ‫فراوری نشده ‪ )2‬دام و‬ ‫ومقرراتمالیات‬ ‫دهندگانخدمات‬ ‫افزود‪ :‬با بهرهبرداری‬ ‫کارگاههــای‬ ‫ـتاندار هرمزگان در‬ ‫فراخوانهاوقوانین‬ ‫ایران‪)6‬ارائه‬ ‫کوچههای‬ ‫محصوالت کشاورزی‬ ‫فاز‪ 50‬امپر باشد)‬ ‫انفورماتیک‪،‬رایانهای‬ ‫بهرهبرداری است‪ .‬او‬ ‫با حضور اسـ‬ ‫انواع کود‪ ،‬مشاهده‬ ‫‪ VAT.IR‬و همچنین‬ ‫تکمیل فاز نهایی‬ ‫حداقل برق سه‬ ‫‪)1‬‬ ‫مسیرباجمعیتی‬ ‫دهندگانانواعخدمات‬ ‫زنبورعسل و نوغان‪)3‬‬ ‫این سامانه شامل‬ ‫جاری اسفالت‬ ‫‪ )16‬فروشــندگان‬ ‫افزوده به نشــانی‬ ‫گوهرانو‪ 57‬روستای‬ ‫‪)7‬ارائه‬ ‫داد و گفت‪:‬‬ ‫افزاریوطراحیسیستم‪ )8‬دارای فروشــندگان طال و جواهر‬ ‫طیور زنده‪ ،‬ابزیان‪،‬‬ ‫بر ارزش‬ ‫لیات بــر ارزشافزوده‬ ‫مترمکعبی‪،‬خطانتقال‬ ‫طرحشهر‬ ‫نان‪ ،‬گوشــت‪ ،‬قند‪،‬‬ ‫در سال‬ ‫ـرب پایــدار بهرهمند‬ ‫سختافزاری‪،‬نرم‬ ‫‪)15‬‬ ‫نام و انجــام امور ما‬ ‫ـای پذیرایــی و‬ ‫شیرینکنیکصدهزار‬ ‫نهال ‪ )4‬اردخبازی‪،‬‬ ‫هــزار نفر از اب شـ‬ ‫اعماز‬ ‫باالتروهتلاپارتمانها‬ ‫صاحبــان تاالرهـ‬ ‫روغن نباتی بــرای ثبت‬ ‫ســبت به انجام‬ ‫ســم‪ ،‬بذر و‬ ‫انجامشده اب‬ ‫بندرعباس تا مخازن‬ ‫برابــر ‪22‬‬ ‫میشود‬ ‫اهــناالت ‪)17‬‬ ‫هتلهاییکستارهو‬ ‫‪ EVAT.IR‬مراجعه و ن‬ ‫و سویا‪ ،‬شیر‪ ،‬پنیر‪،‬‬ ‫اشاره به هزینههای‬ ‫کیلومتر از ابشیرینکن‬ ‫متلهاو‬ ‫ـا‪ ،‬فروشــگاههای‬ ‫صاحباننمایشگاههاوفروشگاههای شکر‪ ،‬برنج‪ ،‬حبوبات‬ ‫خواهند شد‪ .‬او با‬ ‫ـانی‬ ‫ـ‬ ‫‪ 470‬میلیارد ‪33‬‬ ‫ش‬ ‫و مخازن ‪ 30‬هزار‬ ‫ن‬ ‫به‬ ‫بنکــداران‪ ،‬عمدهفروشهـ‬ ‫مقرراتاقدام کنند‪.‬‬ ‫رستورانها‪)18‬‬ ‫قطر ‪ 1400‬میلیمتر‬ ‫مخصوصتغذیه کودکان‬ ‫ـاس از اســفالت‬ ‫ـالک ‪ )19‬صاحبــان‬ ‫یاداور شد‪ :‬تاکنون‬ ‫لیفقانونیبراساس‬ ‫‪)9‬‬ ‫نمایندگان توزیع کاالهای‬ ‫و داماهی به‬ ‫ـه یــک بندرعبـ‬ ‫در این پروژه مهم‬ ‫ـگاه معامــالت امـ‬ ‫وشیرخشک‬ ‫ــاده بهرهبرداری‬ ‫تحریر و انواع کاغذ تکا‬ ‫ـت در بخش ملی‬ ‫شــهردار منطقـ‬ ‫خــودرو و بنـ‬ ‫واسطههای مالی‪،‬‬ ‫داماهی بوده که ام‬ ‫شــرقی و ســنگ‬ ‫چاپخانــهداران‪)21‬‬ ‫مطبوعات‪ ،‬دفاتر‬ ‫ــل اعتبارات دولـ‬ ‫بزرگ‪،‬‬ ‫های مترمکعبی‬ ‫ـالت ســنگ کــن‬ ‫مجاز خودرو‪)20‬‬ ‫‪ )5‬کتاب‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اعتبار هزینه‬ ‫ریــال از مح‬ ‫وصاحبانانبارها‬ ‫تعمیرگاههای‬ ‫کوچههــای محـ‬ ‫نیز از محل کمک‬ ‫داد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ابفا استان‬ ‫وارداتی‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫خ‬ ‫ریال‬ ‫و‬ ‫ـاری‬ ‫داخلی‬ ‫تجاریوصنعتی‪،‬اعم‬ ‫استانی و‪ 320‬میلیارد‬ ‫ـاس در ســال جـ‬ ‫مشارکت است‪.‬‬ ‫سامانه شیرین سازی‪،‬‬ ‫دفاتراسنادرسمی‬ ‫نمایندگانموسسههای‬ ‫غربــی بندرعبـ‬ ‫موتوری صاحبان‬ ‫شدهاست‪.‬قصمی‪،‬‬ ‫رنجبــری افــزود‪:‬‬ ‫برای اجرا و تکمیل‬ ‫کــن‬ ‫‪)10‬‬ ‫ـداد امــروز؛ مهــدی‬ ‫دفتررهبریهزینه‬ ‫موسساتحملونقل‬ ‫«ره»‪ ،‬برای شــده‬ ‫هزار و‪ 250‬میلیارد‬ ‫بــه گــزارش رویـ‬ ‫داخلیوخارجی‪)11‬‬ ‫ذخیره درمجموع‪14‬‬ ‫حاشــیهای و کمتر‬ ‫اجرای فرمان امام‬ ‫هرمزگان در مجلس‪:‬‬ ‫از‬ ‫بنیاد برکت ســتاد‬ ‫ــی بــه محالت‬ ‫سهران انتقال و‬ ‫بهرهبرداری از این‬ ‫ـزان خدماتده‬ ‫نماینده مردم‬ ‫ابرسانی از سد‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫ـش مییابــد و به‬ ‫میـ‬ ‫خـــبر‬ ‫فاز نخست طرح‬ ‫ریال است‪.‬‬ ‫ـاری افزایـ‬ ‫بندرعباساز پایداری‬ ‫اجرای‬ ‫ـال اعــالم کــرد کــه‬ ‫توســعهیافته در ســال جـ اسفالت محالت سنگ‬ ‫منابعابی کالنشهر‬ ‫ـران را ‪ 60‬میلیــارد ریـ‬ ‫تخلف که اســناد‬ ‫ـت‪ .‬سامانه‬ ‫کوچههای فاقد‬ ‫سهم این کالنشهر‬ ‫بــه گوهـ‬ ‫ان تامینشــده اسـ‬ ‫ـتگاه قضا به این‬ ‫همین دلیل‬ ‫امســال اســفالت‬ ‫برخوردار خواهد شد و‬ ‫‪ 39‬میلیارد ریال‬ ‫رئیــس دسـ‬ ‫ـرقی بهطــور کامل‬ ‫برخورد شــود‪ .‬عضو‬ ‫شــرق کامل‬ ‫ســطحی کاهش‬ ‫تاکنــون‬ ‫به نظر میاید باز‬ ‫کــن غربــی و شـ‬ ‫یــل ایــن طرح در‬ ‫هــای زیرزمینــی و‬ ‫موجود اســت ورود و‬ ‫این محله افزایش‬ ‫مرغ داده میشــد‬ ‫ــح کــرد‪ :‬بــا تکم‬ ‫از منابــع اب‬ ‫رضایت ساکنان‬ ‫ـورای اســالمی با‬ ‫تولید و توزیع‬ ‫دستی هم ان‬ ‫او تصری‬ ‫شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫میشوند تا میزان‬ ‫ـرژی مجلــس شـ‬ ‫صحیح ان بودند؛ پاک‬ ‫تابستان کم تنشی را‬ ‫کمیســیون انـ‬ ‫هرمــزگان بــه‬ ‫هرمزگان مییابد‪.‬‬ ‫عاجز از اجرای‬ ‫استان‬ ‫برای ملت باقی‬ ‫مــردم اســتان‬ ‫وفاضالباستان‬ ‫گفــت‪ :‬حداقل‬ ‫تنها به یــک ارزو‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫یــاداوری اینکــه‬ ‫لــس‪ ،‬قیمتهــای‬ ‫مدیرعاملشرکتاب‬ ‫یــک بندرعباس‬ ‫مــورد بیمهری‬ ‫در ایــن دولت‬ ‫ـیون انــرژی مج‬ ‫به مردم پاســخ‬ ‫شــهردار منطقه‬ ‫رای دادند اما‬ ‫عضــو کمیسـ‬ ‫ــی از محــالت‬ ‫یاداور شــد‪ :‬دولت‬ ‫دولــت روحانی‬ ‫بیتدبیریهای مدیریتی‬ ‫ـدار مردمــی دریک‬ ‫مردمــی که در‬ ‫ماند‪ .‬مرادی‬ ‫مفاســد از خود‬ ‫افسارگسیخته را ناشــی از‬ ‫هفتــهای یــک دیـ‬ ‫گرفتنــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫بندرعباس دارم‬ ‫انگیزهای در مبارزه با‬ ‫ـرود در ســال ‪1400‬‬ ‫فــراوان قــرار‬ ‫منطقه یک شــهرداری‬ ‫معــاون وزیــر و‬ ‫دهــد چــه‬ ‫فــت‪ :‬انتظــار میـ‬ ‫شرکتی ‪ 28‬میلیارد‬ ‫ـه وزیــری و نــه‬ ‫واقعشــده در‬ ‫ناخدا‪ ،‬شــهرک‬ ‫دانســت و گ‬ ‫مدیری که در یک‬ ‫زدایی به معنای‬ ‫ـن دولــت نـ‬ ‫محالت داماهی‪ ،‬نخل‬ ‫تمامی عرصههای‬ ‫نشان داد؟‬ ‫تولیــد و موانــع‬ ‫دادگاه متهم به سوءاســتفاده ایـ اســتانداری داشتند و در‬ ‫و با ســاکنان‬ ‫در پشــتیبانی از‬ ‫انتصابــم‪ ،‬دیــدار و‬ ‫تومان بنا بهحکم‬ ‫ـتند اما در تقسیم‬ ‫رهبری توجه شود‪.‬‬ ‫ــن و‪ ...‬پــس از‬ ‫منطقه ازاد نه‬ ‫مختلف توسعه‬ ‫توحیــد‪ ،‬ســنگ ک‬ ‫حضور پررنگی داشـ‬ ‫واقعی به منویات‬ ‫عنوان مدیرعامل‬ ‫طور مرتب بازدید‬ ‫بتوانیم ابعاد‬ ‫علنی‬ ‫ـن‬ ‫به‬ ‫انقالب‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫به‬ ‫ـده‬ ‫باره‬ ‫ص‬ ‫هم‬ ‫ـع موجــود نادیـ‬ ‫یــداد امــروز‪ ،‬در‬ ‫مالــی و یک‬ ‫کردهام و از محالت‬ ‫کثافتکاری‪ ،‬رانت بازی‬ ‫ـق کنیم که یکی‬ ‫بــه گــزارش رو‬ ‫حاصــل از منابـ‬ ‫خدمات در بافتهای‬ ‫گفتگو‬ ‫تولیــد را محقـ‬ ‫‪ ،1400‬سالی توام‬ ‫و طی چند سال‬ ‫ــادی و دارایــی‬ ‫کل ثروتهــای‬ ‫تمامــی زمینههای‬ ‫تاکید کرد‪ :‬البته ارائه‬ ‫امیدواریم سال‬ ‫انتخاب‬ ‫امــور اقتص‬ ‫رئیسجمهور دبیر‬ ‫ـازی‪ ،‬رتبهبندی و‬ ‫ـدند؛ مردمــی کــه‬ ‫اما تالش میکنند‬ ‫مجلس گفت‪:‬‬ ‫دارم‪ .‬او‬ ‫از انهــا بازسـ‬ ‫مشــکالت بــرای مردم‬ ‫عدیده با دستور‬ ‫بسزایی در تحقق‬ ‫نماینده گرفتــه شـ‬ ‫فرسوده سهل نیست؛‬ ‫دارنــد امــا نــرخ‬ ‫و تخلفات‬ ‫ـا و رفــع تمامی‬ ‫استان نقش‬ ‫اعتبار سنجیاست‬ ‫در اســتان خــود‬ ‫ازاد کشور میشود‪.‬‬ ‫حاشیهای و‬ ‫این مناطق ارائه‬ ‫بــا خوبیهـ‬ ‫پشــتیبانی از تولید‬ ‫ارتقاینظام‬ ‫اشــتغال را‬ ‫ـورای عالی مناطق‬ ‫طریــق تقویــت‬ ‫خدمات موردنیاز در‬ ‫تجربــه میکننــد؛‬ ‫در این ســال در‬ ‫ــی‪ ،‬حاجیاباد‬ ‫شــعار ســال از‬ ‫رهگذر بتوان فعالین‬ ‫ـاالی ‪ 25‬درصــد را‬ ‫تا حد امکان‬ ‫عزیز باشــد و‬ ‫شـ بندرعباس‪ ،‬قشــم‪ ،‬ابوموس‬ ‫واقعی بــه منویات‬ ‫تــا در این‬ ‫این بیــکاری بـ‬ ‫ـات ســرمایهگذاری‬ ‫ملــت ایــران از‬ ‫یــی بــه معنــای‬ ‫مردم‬ ‫مرکــز خدمـ‬ ‫تصریح کــرد‪ :‬از‬ ‫تولیدراشناسایی‬ ‫میزبــان تمامــی‬ ‫انگیزه برای انجام‬ ‫و موانــع زدا‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مجلــس یازدهم‬ ‫واقعیعرصه‬ ‫مردمــی کــه‬ ‫رونــق تولیــد و‬ ‫بیان اینکه ایجاد‬ ‫اما جایــی برای‬ ‫و خمیــر در‬ ‫مهدی دسینه‬ ‫ــت امــا از عالم‬ ‫در کمــک بــه‬ ‫اعطای تســهیالت‬ ‫رنجبــری بــا‬ ‫کشــور هســتند‬ ‫رهبری توجه شود‪.‬‬ ‫محالت با احداث‬ ‫امید و انتظاری نیس‬ ‫شــم‪ ،‬ابوموسی‪،‬‬ ‫و از انهــا با‬ ‫اقصــی نقــاط‬ ‫پشتیبانی از تولید‬ ‫ورزشی بین جوانان‬ ‫ـرادی خطــاب‬ ‫دولــت هیــچ‬ ‫مردم بندرعباس‪ ،‬ق‬ ‫فرمایشــات اخیر‬ ‫رفع موانع و‬ ‫اورد‪ .‬مدیرکل امور‬ ‫ـدا نمیکننــد‪ .‬مـ‬ ‫فعالیتهای‬ ‫ـالش مضاعــف‬ ‫ـد‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫نماینده‬ ‫ایتاهلل رئیســی که در‬ ‫یازدهم با یاداوری‬ ‫حمایت جدی به عمل‬ ‫خودشــان پیـ‬ ‫ــاک دســتی و تـ‬ ‫افزایــش مییابـ‬ ‫هرمــزگان‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫دولت فرهیختــه‬ ‫خمیر در مجلس‬ ‫ســاده زیســتی‪ ،‬پ‬ ‫سندی مبنی بر فساد‬ ‫خواهدداشت‪.‬‬ ‫زمینهــای ورزشــی‬ ‫دســینه‪ ،‬الزم‬ ‫ادامه گفت‪ :‬یکی‬ ‫حــوزه اســتان‬ ‫ـالت بــه زمینهای‬ ‫حاجیاباد و‬ ‫ســت ایــا در این‬ ‫ـداد امــروز‪ ،‬مهــدی‬ ‫کردند اگر کسی‬ ‫دارایی هرمزگان در‬ ‫از مردم عزیزمان‬ ‫بــه مــردم‬ ‫صالبــت بمانیــد‬ ‫ـال رفع نیــاز محـ‬ ‫به مردم ا‬ ‫ناشی خود اظهار‬ ‫گذشته تعداد زیادی‬ ‫بــه گــزارش رویـ‬ ‫به اقتصادی و‬ ‫ارائــه کنــد یقیــن‬ ‫رشــد و گســترش‬ ‫منطقــه بــه دنبـ‬ ‫ـه بیمهریهــا بــا‬ ‫خــود‪ ،‬اقــدام به‬ ‫دارایی استان با اشاره‬ ‫را از دست بــرای خدمــت قیمتهای افسارگسیخته‬ ‫اینکه سال‬ ‫ـته باشــد و ان را‬ ‫ظرفیتهای مهم برای‬ ‫علیرغــم همـ‬ ‫ـاس وظیفــه ذاتــی‬ ‫بیعدالتیهــا بــه‬ ‫کرونا جان خود‬ ‫و تخلــف داشـ‬ ‫مدیرکل امور اقتصادی و‬ ‫تدبیری دیده شد؟‬ ‫بدون هیچگونه‬ ‫ایشان دیگر از‬ ‫سرمایهگذاری خارجی‬ ‫هــا‪ ،‬تبعیــض و‬ ‫ورزشــی و بــر اسـ‬ ‫ابتال به ویروس‬ ‫ـت و نحوه توزیع‬ ‫ورزشی کرده است‪.‬‬ ‫دستگاه قضایی‬ ‫شعار سال از سوی‬ ‫متوفیان و خدا‬ ‫و بــا نامهربانی‬ ‫براثر‬ ‫استفاده از ظرفیت‬ ‫های مدیریتی اسـ‬ ‫مطالبه گــر با تمامی‬ ‫داشته باشد که‬ ‫بیانات رهبری و تعیین‬ ‫اجرای چهار زمین‬ ‫تسلیت به خانواده‬ ‫انقالب تولید‬ ‫تدبیری‬ ‫داخلی در وهله اول‬ ‫و‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫ـت‬ ‫عاملی‬ ‫میکند‪.‬‬ ‫و‬ ‫بیدار‬ ‫از‬ ‫ساخت‬ ‫ضمن‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫طوالنی ان خجالتاور ا‬ ‫نگاهواندیشهرهبر‬ ‫ـی در محالت را‬ ‫یــد هرمزگانــی‬ ‫ان فساد برخورد‬ ‫دادند‬ ‫به رئیسجمهور‬ ‫هرچند که تامین مالی‬ ‫ـری و زورگویــی‬ ‫مهری فراوان ام‬ ‫زمینهای ورزشـ‬ ‫وحشتی با‬ ‫اهمیتاقتصاددر‬ ‫درمانی‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫ـرغ و صفهــای‬ ‫استان است‬ ‫بایدحتمافضایی‬ ‫ـا‪ ،‬اشــرافی گـ‬ ‫او وجود‬ ‫عــی برشــمرد و‬ ‫به‬ ‫قــوت بــه کادر‬ ‫هرمزگان مورد بی‬ ‫زمینه نظرات مـ‬ ‫اقتصادی و دارایی‬ ‫است‪.‬از سویدیگر‬ ‫خودخواهیهـ‬ ‫مردم را تحقیر کرد‪.‬‬ ‫معضــالت اجتما‬ ‫دولتــت بدمــد‬ ‫مردم استان‬ ‫گفتار خود در این‬ ‫کرد و افزود‪ :‬امور‬ ‫در بسیار مهم‬ ‫ـرای جلوگیــری از‬ ‫شود تا عالقهمندان‬ ‫این دولت‬ ‫بــاش تــا صبــح‬ ‫اشاره‬ ‫تذکر میدهم در‬ ‫تنها به یک ارزو‬ ‫اوردن شــرایطی بــا‬ ‫ـعار ســال جدید‬ ‫بـ‬ ‫مدنظر قرار دهد‪.‬‬ ‫مبــارزه کنیــد؛‬ ‫تولید کشور مهیا‬ ‫در این دولت‬ ‫ـزایی در تحقق شـ‬ ‫صــورت فراهــم‬ ‫قرار گرفتند‬ ‫وزارت بهداشت را‬ ‫اقتصادی در عرصه‬ ‫امیدوار به این‬ ‫پاک دستی‬ ‫نتایج ســحر اســت‪.‬‬ ‫کشور فعالیت کنند‪،‬‬ ‫نقش بسـ‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬در‬ ‫و گــذران اوقات‬ ‫داد‪ :‬مــردم نیــز‬ ‫کارشناسی‬ ‫داشت‪ .‬مدیرکل امور‬ ‫مــردم در ســال‬ ‫کاین هنوز از‬ ‫در فضای رســمی‬ ‫ـرای تخلیــه انــرژی‬ ‫وی ادامــه‬ ‫ملت باقی ماند‬ ‫ـرادی بابیــان اینکــه‬ ‫هرمزگان خواهد‬ ‫تاثیر به تولید‬ ‫امیدواریــم با دســتور‬ ‫به شــعار امســال‬ ‫محیــط ســالم بـ‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫ــه برای‬ ‫کاهش بسیاری‬ ‫احمــد مـ‬ ‫اینکه اهمیت تولید و‬ ‫رود با توجه‬ ‫مدیریتــی هســتند‬ ‫ـادی زیــادی مواج‬ ‫جوانان‪ ،‬شــاهد‬ ‫کمیسیون انرژی‬ ‫دارایی استان با بیان‬ ‫مســئولیت شــیوه‬ ‫مشــکالت اقتصـ‬ ‫فراغت نوجوانان و‬ ‫اســت تا ازاینرو انتظار می تولیدکنندگان‪ ،‬تمهیدات‬ ‫عضو‬ ‫گیــر جوانــان و‬ ‫و‬ ‫‪ 1399‬بــا‬ ‫اقتصادی باعث شــده‬ ‫دولتمردان تنها‬ ‫دالیــل اصلــی ان‬ ‫برای این گروه از‬ ‫اجتماعــی گریبــان‬ ‫ـزود‪ :‬ا گــر به برخی‬ ‫ـه داد‪ :‬یکــی از‬ ‫ان بر متغیرهای‬ ‫تولید‪ ،‬بایــد‬ ‫دسینه با بیان اینکه‬ ‫از معضــالت‬ ‫منطقه یک شهرداری‬ ‫انقالب افـ‬ ‫بودنــد‪ ،‬ادامـ‬ ‫رهبری با عنوان «سال‬ ‫تسهیالتی قائل شد‪ .‬دکتر‬ ‫شــعار اســالم و‬ ‫خواهیم بود‪ .‬مدیر‬ ‫سال ‪ 1400‬از سوی‬ ‫ـری مدیریتی بود؛‬ ‫ولید‪ ،‬حمایت از‬ ‫گذاری شــود و‬ ‫خانوادهها‬ ‫صــورت گرفته‪،‬‬ ‫دیگر برای توسعه ت‬ ‫بیتدبیـ‬ ‫مانع زدایی ها» نام‬ ‫ـه به نیازســنجی‬ ‫راهبرد مهم‬ ‫گــزارش‬ ‫پشــتیبانیها و‬ ‫ــه داد‪ :‬بــا توجـ‬ ‫گذاری است افزود‪:‬‬ ‫حمایتهــای موثــری‬ ‫ـی در این منطقه‬ ‫ادام‬ ‫تامین امنیت سرمایه‬ ‫موضــوع به خطر‬ ‫چهار زمین ورزشـ‬ ‫چنانچــه از تولیــد‬ ‫میکنند کــه این‬ ‫راهبرد تولید و‬ ‫در توســعه تولید‬ ‫عملیــات اجرایی‬ ‫افــزود‬ ‫ورزشی کاوه با‬ ‫مراســم عروســی‬ ‫به کار گرفتن چند‬ ‫معناســت که وقتی‬ ‫اســت‪ .‬این مقام‬ ‫است‪ .‬رنجبری زمین‬ ‫قطعا با‬ ‫ســالمت جامعــه‬ ‫تولید این به این‬ ‫گذاریدر اقتصادایران‬ ‫در حال انجام‬ ‫شــی حکمت با‬ ‫انداختــن جدی‬ ‫صورت گیرد شعارهای رونق و جهش‬ ‫مبتالیانوبستریها‬ ‫شویم کهسرمایه‬ ‫ورز‬ ‫زمین‬ ‫مترمربع‪،‬‬ ‫می‬ ‫تاثیرگذار میتوان‬ ‫داد‪:‬افزایششمار‬ ‫ســتان موفق‬ ‫هرچندتضمینحقوق‬ ‫ـک هزار و ‪125‬‬ ‫ورزشی شهید موسی‬ ‫مسئولادامه‬ ‫ـده وزیر اقتصاد در ا‬ ‫یـ‬ ‫استودرصورتیکه‬ ‫بخشتولیدامنباشد‪،‬‬ ‫مترمربع‪ ،‬زمین‬ ‫قــق کــرد‪ .‬نماینـ‬ ‫جدیبرایهرمزگان‬ ‫سرمایهگذاریبه‬ ‫انداختن ودر‬ ‫یک هزار و ‪290‬‬ ‫را مح‬ ‫تمــام مناطق ان‬ ‫و زمیــن ورزشــی‬ ‫زنگخطری‬ ‫مهمیدر امنیت‬ ‫که در به جریان‬ ‫جدیت رعایت نشود‪،‬‬ ‫که تــا چندی پیش‬ ‫و ‪ 129‬مترمربــع‬ ‫مالکیتبحث‬ ‫ـت موضوع مهمی‬ ‫های بهداشــتی با‬ ‫مقــررات فضــای‬ ‫زاده بــا یــک هــزار‬ ‫هرمزگانــی‬ ‫شفافیت‪،‬رقابتو‬ ‫های شــیوع کرونا‬ ‫گفـ‬ ‫مترمربع را‪ ،‬زمینهای‬ ‫شــیوهنامه‬ ‫کــه در قوانیــن و‬ ‫یک موج صعودی‬ ‫ـی از کانون‬ ‫موثراست‪،‬بحث‬ ‫یک هزار و ‪508‬‬ ‫شــمار مــیرود‬ ‫روزهای اینده وارد‬ ‫اجرا شود‪ .‬در پایان‬ ‫تولیدبسیار‬ ‫دادافریــن با‬ ‫اوافزوداگرفضای‬ ‫ابــی بــود‪ ،‬امروز به یکـ شهرستاناندر وضعیت‬ ‫بهطور یقین در‬ ‫حتما باید دیده و‬ ‫شرایطنسبتبهسال‬ ‫کسبوکاراست‬ ‫ساخت عنوان کرد‪.‬‬ ‫شدهوهماکنونپنج‬ ‫و کسبوکار‬ ‫استانخواهیمشدو‬ ‫تسهیلفضای‬ ‫دارایی در اســتان‬ ‫حال‬ ‫تبدیل‬ ‫صعودی مبتالیان‪،‬‬ ‫بنگاهها راحتتر‬ ‫امور اقتصــادی و‬ ‫جدیددر‬ ‫تسهیل شود اداره‬ ‫و با توجه به روند‬ ‫نماینــده وزیــر‬ ‫ورزشی در اولین وقف جدید‬ ‫خطرناکترخواهدبود‪.‬‬ ‫رئوس مطرحشده‬ ‫نارنجی هشتد‬ ‫کسبوکار‬ ‫رغبت بیشتری وارد‬ ‫مناطقراداشت‪.‬‬ ‫توجه به شعار سال و‬ ‫گذشته‬ ‫اینکهموجشدیدی‬ ‫ثبت‬ ‫انتظار قرمزشدناین‬ ‫گذاران و کارافرینان با‬ ‫در گفت‪ :‬با‬ ‫هرمزگانبااشارهبه‬ ‫اقتصادی اســتان‬ ‫بایدهرلحظه‬ ‫سرمایه‬ ‫در سال ‪1400‬‬ ‫پزشکیهرمزگان‬ ‫بنابراین موضوع مهم‬ ‫استاندار‬ ‫ـق ان و مزیتهای‬ ‫ـش روی خواهیــم‬ ‫رئیسدانشگاهعلوم‬ ‫تولید میشوند‪،‬‬ ‫جهت تحقـ‬ ‫هرمزگان‬ ‫ــا را در اســتان پیـ‬ ‫کرد بــا کمک بخش‬ ‫بهگزارشایرنا‪،‬‬ ‫عرصه‬ ‫مقرراتوتضمین‬ ‫شیوع کرونا در استان‪،‬‬ ‫از ابتــال بــه کرون‬ ‫همکاری نباشــد به‬ ‫تــالش خواهیــم‬ ‫مانعزدایی‪،‬ثبات‬ ‫وضعیت‬ ‫ســتان هرمزگان‬ ‫هرمــزگان‪،‬‬ ‫ـت‪ :‬اگــر مراقبت و‬ ‫ایدههاینخبگان‪،‬‬ ‫اینعرصه‪،‬‬ ‫ـور خیریه ا‬ ‫زمینههایالزمبرای‬ ‫ضمن ابراز نگرانی از شهرستان بندرعباس‪ ،‬بندر‬ ‫کرونا در داشــت‪ ،‬گفـ‬ ‫استفادهازنظراتو‬ ‫موج خواهیم بود‪.‬‬ ‫مالکیتافراداستتا‬ ‫مدیــرکل اوقــاف و امـ درویشی اهل و ساکن‬ ‫‪ ۱۷۴‬فرد مبتالبه‬ ‫در حال حاضر پنج‬ ‫خصوصیو‬ ‫و ماهها درگیر این‬ ‫رفعموانعومقررات‬ ‫حقوق‬ ‫در حال حاضر نیز‬ ‫ـی در بنگاههای‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫وضعیتنارنجی‬ ‫نفر مدت طوالنی‬ ‫خیراندیش علی‬ ‫فراهمشودتاضمن‬ ‫استانی مقابله با‬ ‫بیشتر داشت‪:‬‬ ‫داخلــی و خارجـ‬ ‫قشمومینابدر‬ ‫بستری هستند که ‪۴۲‬‬ ‫گفت‪ :‬واقف‬ ‫مســکونی خود را‬ ‫در نشســت ستاد‬ ‫بخش شرایطی‬ ‫ســرمایهگذاری‬ ‫خمیر‪،‬بندرلنگه‪،‬‬ ‫اقتصادیوسرمایهگذاری‬ ‫کشندگی ان بسیار‬ ‫هرمزگان‬ ‫منزل‬ ‫و‬ ‫ـاس‬ ‫همتی‬ ‫ـاب‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫ح‬ ‫فریدون‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـینه‬ ‫و‬ ‫بهدلیلترددهای‬ ‫و شــرایط بســیار‬ ‫ـتان رودان یــک‬ ‫قدرت سرایتپذیری‬ ‫بیمارستان‬ ‫شــود‪ .‬مهدی دسـ‬ ‫کسبوکار‪،‬فضای‬ ‫های ویژه تحت نظر‬ ‫و فقرا کرد‪ .‬به‬ ‫کرونــا قرار دارند‬ ‫شهرسـ‬ ‫هرمزگانافزود‪:‬متاسفانه‬ ‫مسئول تاکید کرد‪:‬‬ ‫اقتصادی ایجاد‬ ‫ارتقاء مخل‬ ‫داشت‪ :‬که‬ ‫صــوص در بخش‬ ‫در بخش مراقبت‬ ‫ـران‪ ،‬کمک به ایتام‬ ‫شــیوع‬ ‫است‪ .‬این مقام‬ ‫گفت باید بحث‬ ‫حسین فرشیدی اظهار‬ ‫ـه حوزههــا بهخ‬ ‫شده است‪ .‬او کرونادر‬ ‫نــوروزی‪ ،‬کاهــش‬ ‫از این شــمار‬ ‫وقــف اموزش قـ‬ ‫از نوع معمولی‬ ‫از ســخنان خود‬ ‫االسالموالمســلمین‬ ‫اســتان در همـ‬ ‫ـش از تعطیــالت‬ ‫صورتی میتوانیم‬ ‫انها وخیم گزارش‬ ‫ناپایدار اســت‪ .‬دکتر‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬نفــت و گاز و‬ ‫دیگری‬ ‫موضوع مهمی اســت‬ ‫نامههای بهداشتی‬ ‫امــروز‪ ،‬حجت‬ ‫هرمزگان غیرضــروری پیـ‬ ‫گفتهایم که تنها در‬ ‫بوده و حال‪ ۹‬نفر از‬ ‫برگزاریدورهمیها‬ ‫ـاد دریــا محــور‪،‬‬ ‫گــزارش رویــداد‬ ‫رعایت نشــدن شــیوه‬ ‫مالی بنگاههــا نیز‬ ‫بارها و بارها‬ ‫و امــور خیریــه‬ ‫‪ ۵۳۴‬فرد مبتال در‬ ‫پروتکلهایبهداشتیو‬ ‫اقتصـ‬ ‫تجارت‪ ،‬مناطق ویژه و‬ ‫تامیــن‬ ‫در صورت‬ ‫مدیــرکل اوقــاف‬ ‫کرونا در هرمزگان را بگیریم که خاطرنشان کرد‪ ۲:‬هزار و‬ ‫وضعیتانها رعایت‬ ‫مبتالیان به کرونا و‬ ‫عنوان یــک اولویت مهم موردتوجه پتروشیمی‪ ،‬گردشگری‪،‬‬ ‫ســین مهدیــان‪،‬‬ ‫رودان و پارســیان‪ ،‬احتمال تغییر جلوی روند صعودی‬ ‫ـتین وقــف جدیــد‬ ‫پروتکلهایبهداشتی‬ ‫عروسی و ختم‪ ،‬تعداد‬ ‫قرنطینهخانگیهستندو‬ ‫ح‬ ‫در شهرســتانهای‬ ‫کــه باید به‬ ‫توسعه تولید باید‬ ‫دوشهرستان‬ ‫ـزگان از ثبــت نخسـ‬ ‫جدیتهرچهتمامتر‬ ‫موردتوجهبیشترقرار گیرد‪.‬‬ ‫مداوم رصد و مراسم‬ ‫بیمارستانهادر هرمزگان‬ ‫هماکنوندر‬ ‫ادامه افزود‪ :‬برای‬ ‫اســتان هرمـ‬ ‫رودان خبــر داد‬ ‫بهداشتی بهصورت‬ ‫وضعیترنگبندیاززردبهنارنجیاین هستیم‪ .‬مردمبا‬ ‫تجمع را رعایت‬ ‫این رهگذر ازاد‬ ‫مراجعهافرادبه‬ ‫باشــد و در‬ ‫‪ 1400‬در شهرســتان‬ ‫از برگزاری هرگونه‬ ‫طریق کارشناسان‬ ‫میکنند‪ .‬همچنین‬ ‫شدت نگران شرایط‬ ‫داشته باشیم تا از‬ ‫فوتیهای ناشــی از‬ ‫اســتان در ســال‬ ‫بهویژه اجتنــاب‬ ‫ـدت پرهیز از‬ ‫علی درویشــی اهل‬ ‫سرپایی الزم را دریافت‬ ‫استراتژی مشخصی‬ ‫وجود دارد و ما به‬ ‫افزایش اســت و تعداد‬ ‫انجام ســفر نیز بهشـ‬ ‫مناطــق هرمزگان‬ ‫واقف خیراندیش‬ ‫نیز‬ ‫شده و درمانهای‬ ‫ممنوعیت در حال‬ ‫از هفته قبل بوده‬ ‫و درعینحال از‬ ‫ـه هماکنــون تمام‬ ‫و اظهار کرد‪:‬‬ ‫ــنگی عرصــه و‬ ‫شــت‪ :‬با توجه به‬ ‫اخیر‪ ۲‬برابر بیشتر‬ ‫پزشکی هرمزگان‬ ‫او بــا بیــان اینکـ‬ ‫رودان محلــه س‬ ‫نوروزیان بیان دا‬ ‫افرادی کرونا طی هفته‬ ‫افزود‪ :‬شــیوع باالی کنند سخنگوی دانشگاه علوم‬ ‫ـاکن شهرســتان‬ ‫یک دکتــر‬ ‫انگلیســی اســت‪،‬‬ ‫تجمع‪ ،‬متاسفانه‬ ‫ـود را وقف کرد‪.‬‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫و سـ‬ ‫ـروس کرونــا تاکنون‬ ‫درگیر کرونای‬ ‫هرگونه مراســم و‬ ‫منزل مســکونی خـ‬ ‫افزایش دو تا ســه‬ ‫ابتــدای شــیوع ویـ‬ ‫اقدامبهبرگزاری است‪.‬‬ ‫جان برگزاری‬ ‫اعیــان یک باب‬ ‫جهشیافتــه‪ ،‬موجــب‬ ‫ـه نیــات واقف‬ ‫گفــت‪ :‬از‬ ‫هارانادیده گرفتهو‬ ‫ـر ابتــال بــه کرونا‬ ‫یــان بــا اشــاره بـ‬ ‫ایــن نــوع‬ ‫مراقبتهای ویژه‬ ‫همچنانتوصیه‬ ‫فــر در اســتان براثـ‬ ‫حجتاالســالم مهد‬ ‫بستریها در بخش‬ ‫ــد گفت‪ :‬خانه‬ ‫هــزار و‪ ۶۵‬ن‬ ‫فاطمه نوروزیان اظهار‬ ‫برابری شــمار‬ ‫این وقف جدی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تمام موارد‬ ‫ازدستدادهاند‪ .‬دکتر‬ ‫خیراندیــش در ثبــت‬ ‫است‪ .‬دکتر فرشیدی‬ ‫قــران‪ ،‬کمک به‬ ‫ـت خود را‬ ‫مربوط بــه اموزش‬ ‫شــده‬ ‫نوع جهشیافته اسـ‬ ‫قرانــی امــورات‬ ‫نــا در هرمزگان از‬ ‫جدیــد اســت کــه‬ ‫مثبــت کرو‬ ‫ـات ایــن وقــف‬ ‫ــام و فقــرا از نیـ‬ ‫ایت‬ ‫تعیینشده است‪.‬‬ ‫واقف خیراندیش‬ ‫توسط‬ ‫ر ارزش افزوده‬ ‫ی قانون مالیات ب‬ ‫اجرا‬ ‫د کیش و قشم‬ ‫ در مناطق ازا‬ ‫‪03‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد‬ ‫سخنگوی دولت‪:‬‬ ‫مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان‬ ‫خبر داد‪:‬‬ ‫رویاد د رهمزگان‬ ‫هیچ کسبهخود‬ ‫اجازهندهددر هر جایگاهی‬ ‫قانون را دور بزند‬ ‫حمایتاز معیشتمردماولویت‬ ‫دولت تدبیر و امید است‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫‪02‬‬ ‫سامانهشیرینسازی‬ ‫تکمیل ذخیرهاببندرعباس‬ ‫انتقالو‬ ‫ق‬ ‫یمتهای افسارگس‬ ‫های مدیریتی است‬ ‫اشی ا ز بیتدبیری‬ ‫یخته ن‬ ‫دارایینقشبسزایی‬ ‫صادیو‬ ‫امور اقت تحقق شعار سال دارد‬ ‫در‬ ‫وضعیت نارنجی‬ ‫ستان هرمزگان در‬ ‫پنج شهر‬ ‫یادداشت‬ ‫عکس ‪:‬حسین ظهروند‪ /‬تسنیم‬ ‫پنجشهرستانهرمزگان‬ ‫در وضعیت نارنجی‬ ‫مشارکت در انتخابات ‪۱۴۰۰‬؛ نگران باشیم یا نباشیم؟‬ ‫‪08‬‬ ‫محاسباتیبرایهزینه های‬ ‫تمحیطی‬ ‫زیس ‬ ‫فاطمه کاویانی‬ ‫رویداد امروز‬ ‫اگهی مناقصات عمومی دو مرحله ای‬ ‫به شماره ‪ 1400 -1‬الی ‪1400 -5‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫اینروزها که کشوردرهماوردیدیپلماتیک اســت‪ ،‬یک فرصت اســت‪ ،‬یک امکان است‪ ،‬یک مشارکت حداکثری است تا به دنیا نشان میزان «مردمی بودن» و «مشروعیت» نظامی‬ ‫با طرف غربی‪ ،‬حفظ حقوق هســته ای و رفع یک ذخیره اســت که اگر شــرکت ُپرشــور مردم دهد که مردم همه با هم هستند و سرنوشت است که پایه های خود را بر پایه «جمهوریت»‬ ‫اخرین مهلت‬ ‫میزان سپرده شرکت‬ ‫بازگشایی‬ ‫بازگشایی پاکات‬ ‫اخرین مهلت‬ ‫تاریخ فروش‬ ‫بنا کردهاست‪.‬در شرایطی کهجمهوریاسالمی‬ ‫یقینا به ایند ه کشــور کمک خواهد کشورشانبرایشانمهماست‪.‬‬ ‫‪R‬‬ ‫بارگذاری پاکات‬ ‫موضوع‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫تحریم هارادر دستور کار دارد‪،‬تحکیمپایه های باشــد‪ ،‬این ً‬ ‫در مناقصه (ریال)‬ ‫پاکت ج‬ ‫الف و ب‬ ‫ارسال پاکات الف‬ ‫اسناد‬ ‫در سامانه‬ ‫حقوق‬ ‫از‬ ‫ـاع‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫د‬ ‫برای‬ ‫ـاش‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫بحبوحه‬ ‫در‬ ‫ـران‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫دو‬ ‫ـخنگوی‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـی»‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫ربی‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫«ع‬ ‫اقتدار سیاسی‪ ،‬ضرورت های مشارکت را بیش از کرد‪.‬‬ ‫جناب اقای رمضانعلی معتمدی‬ ‫خرید ‪ 2100‬دستگاه کنتور سه فاز‬ ‫‪1400-1‬‬ ‫هر زمان دیگری افزایش داده است‪.‬‬ ‫زمان‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫است‪،‬‬ ‫ ها‬ ‫م‬ ‫تحری‬ ‫رفع‬ ‫و‬ ‫ ای‬ ‫ه‬ ‫هست‬ ‫برای‬ ‫ ها‬ ‫ش‬ ‫تال‬ ‫برخی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫نگرانی‬ ‫تازگی‬ ‫دردهای‬ ‫عالج‬ ‫انقالب‪،‬‬ ‫رهبر‬ ‫که‬ ‫شرایطی‬ ‫در‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2/503/000/000‬‬ ‫هوشمندفرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان‬ ‫محترم‬ ‫(ت ‪ )105‬مدیرکل‬ ‫دیجیتالی و‬ ‫کمتراز دوماهونیمماهماندهبهسیزدهمین مزمن کشور رادر پرشور بودنانتخاباتوحضور کاهش مشارکت مردم در انتخابات را رسانه ای دیگری به پشتوانه قوی مردمی نیاز دارد و این‬ ‫ساعت ‪8:30‬‬ ‫خرید ‪ 20‬کیلومتر کابل فیبرنوری‬ ‫‪1400-2‬‬ ‫درگذشت‬ ‫برادر ارجمندتان‪ ،‬مرحوم عباسعلی معتمدی را تسلیت گفته‪ ،‬برای ان فقید سعید‪ ،‬رحمت و مغفرت‪875/000/000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دورهانتخاباتریاستجمهوری‪،‬فضایسیاسی مردمدرصحنهتعیینسرنوشتعنوانمی کنند‪ ،‬کرد‪ .‬به گفته ربیعی‪ ،‬متاسفانه عده ای در این لزومافزایشنرخمشارکتدر انتخاباتریاست‬ ‫‪1400/02/08‬‬ ‫‪core 24‬‬ ‫(ت ‪) 109‬‬ ‫را بر‬ ‫داردرایپروژه‬ ‫نظر‬ ‫کردند تادر‬ ‫استانتالشالبرز‬ ‫جاده‬ ‫نقل‬ ‫خالفو‬ ‫حمل‬ ‫راهداریشو‬ ‫اداره‬ ‫وضعیت‬ ‫کشور‪،‬همچناندرگیرنگرانیاز‬ ‫چندانمی کند‪.‬‬ ‫ذیلصد‬ ‫جمهوریرا‬ ‫ان چه که‬ ‫بگویند‬ ‫مشارکتای ســال ها‬ ‫تقویت‬ ‫جهت‬ ‫ هایی‬ ‫کلحضور گویاتال‬ ‫بازماندگان داغدار صبر و شکیبایی ارزومندم‪.‬‬ ‫جنابعالی‬ ‫و‬ ‫دستگاهوموتور سیکلت‬ ‫‪1400-3‬برای خرید ‪19‬‬ ‫‪906/000/000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الکترونیکی‬ ‫برقی‬ ‫‪)110‬‬ ‫(ت‬ ‫چندبهبرخی‪،‬‬ ‫ذکرارااست‪.‬‬ ‫شرایطق های‬ ‫مردمپایصندو‬ ‫مزایده سرخی»عضوشورایمرکزی‬ ‫طریقض اهللعرب‬ ‫«فی‬ ‫محقق نشود و‬ ‫دری تواند‬ ‫خواستید م‬ ‫اطالعات و جزئیاتدادید و‬ ‫است‪.‬‬ ‫شرح مردمیدرجریان‬ ‫ساعت ‪8:30‬‬ ‫ساعت ‪19‬‬ ‫ساعت ‪14‬‬ ‫‪1400/01/17‬‬ ‫مزایدهایناز‬ ‫اسناد‬ ‫مندرج‬ ‫مشخصات‪،‬‬ ‫شدههر و‬ ‫اساس‬ ‫‪1400/02/04‬‬ ‫‪1400/02/01‬‬ ‫‪1400/02/01‬‬ ‫لغایت‬ ‫‪1400/01/22‬رویداد امروز‬ ‫روزنامه‬ ‫امیر اکبری‪-‬‬ ‫مشارکتحداقلی؛اسیبیجدیبرای‬ ‫بی میلی های سیاســی را ناشــی از شیوع کرونا‪،‬‬ ‫پیام بسیار بدی به جامعه است‪ .‬اگر مشارکت سازمانمجاهدینانقالباسالمیایرانمعتقد‬ ‫برونسپاری تعمیرات ‪ 58‬دستگاه‬ ‫‪1400-4‬‬ ‫‪586/450/000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫عمومی به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید‪.‬‬ ‫ترانسفورماتور سوخته‬ ‫(ت‪91‬و‪)114‬‬ ‫اقتدارنظام‬ ‫نبودتحرکاتانتخاباتیپرشورمیانجریان های‬ ‫بــاالی ‪ ۷۰‬درصــد نداشــته باشــیم‪ ،‬دولتــی که اســت‪ :‬پیام مشــارکت حداقلی چیزی جز این‬ ‫ساعت ‪8:30‬‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫سیا‬ ‫ های‬ ‫ن‬ ‫جریا‬ ‫برخی‬ ‫ناظران‪،‬‬ ‫نگاه‬ ‫از‬ ‫عمــده سیاســی و البتــه فشــارهای اقتصــادی‬ ‫تضعیف‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫حکومت‬ ‫جایگاه‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫ندارد‬ ‫اجتماعی‬ ‫سرمایه‬ ‫کشور‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫ اید‪،‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫تضمین‬ ‫مبلغ‬ ‫‪1400/02/06‬‬ ‫تامین خودرو با راننده برای اکیپ‬ ‫‪1400-5‬‬ ‫توضیحات‬ ‫شماره مزایده‬ ‫موضوع‬ ‫‪3/344/400/000‬‬ ‫های عملیاتی شرکت توزیع برق‬ ‫‪5‬‬ ‫انتخاباتــی خــود را در مشـ‬ ‫(ریال) بــرگ برنــده‬ ‫مبلغشــارکت‬ ‫مزایدهمعنادار نرخ م‬ ‫ولی کاهش‬ ‫می داننــد‪،‬‬ ‫پیشنهاداتوقتی تمام تکیه گاه سیستم‬ ‫اعتباراست‪ .‬یعنی‬ ‫بسیاربدموجبمدت شده‬ ‫مدتکنترل کندوایناتفاق‬ ‫ـارکت کهبتواند‬ ‫همکاران ارجمند‬ ‫(ریال)‬ ‫(ت ‪)121‬‬ ‫استان کردستان به صورت حجمی‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ جویند‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫شهروندان‬ ‫حداقلی‬ ‫مجلس‬ ‫انتخابات‬ ‫دوره‬ ‫یازدهمین‬ ‫در‬ ‫شهروندان‬ ‫ ها‬ ‫ی‬ ‫خارج‬ ‫تهدیدهای‬ ‫با‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫ـتند‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫مردم‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫شود؛‬ ‫نمی‬ ‫ما‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫سعادت‪،‬‬ ‫کردستانزهرا حسینی ‪ ،‬سرکار خانم مریم حسینی‬ ‫استانخانم‬ ‫سرکار‬ ‫مناقصه گزار‪ :‬شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫تنظیم‬ ‫مبنا‬ ‫این‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫ـود‬ ‫ـ‬ ‫خ‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫سیا‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫ ‬ ‫کن‬ ‫از‬ ‫گوناگونی‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫ابعاد‬ ‫ ای‪،‬‬ ‫ه‬ ‫ دور‬ ‫ن‬ ‫میا‬ ‫وسپس‬ ‫اولین‬ ‫ اند‪،‬‬ ‫ه‬ ‫کرد‬ ‫مقابله‬ ‫مردم‬ ‫همین‬ ‫همراهی‬ ‫با‬ ‫ ها‬ ‫ی‬ ‫خارج‬ ‫ارزیابی‬ ‫ـور‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫بیرون‬ ‫در‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫گ‬ ‫دی‬ ‫نوع تضمین ‪ :‬صرف ًا به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شماره ‪ 0107500667006‬بنام شرکت توزیع برق استان کردستان‬ ‫تجدیدمزایده‬ ‫رحمت و مغفرت و برای‬ ‫فقید سعید‪،‬‬ ‫دانلودان‬ ‫برای‬ ‫پروردگار مهربان‬ ‫مرتبطاز‬ ‫نموده و‬ ‫تسلیت‬ ‫وارده را‬ ‫می کننــد‪ .‬وجود چنیــن روندهایــی را می توان و قلــدری هایشــان نســبت به مــا افزایش پیدا و مهمترین خطر رای حداقلی و پایین‪ ،‬بیشتر ومصیبت‬ ‫میباشد‪.‬‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬قابل‬ ‫در ادرس‬ ‫عرضو مدارک‬ ‫مناقصه عمومی‬ ‫اسناد ‪ :‬شرایط‬ ‫محل خرید‬ ‫اینمسالهرااشکار می کند‪.‬‬ ‫واگذاری ‪،‬نگهداری و‬ ‫محل تحویل پاکات الف ‪ :‬دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان واقع در سنندج‪ ،‬بلوار جانبازان‪ ،‬سایت اداری‬ ‫مراجعه‬ ‫مشاهده‬ ‫ارزومندیم‪.‬‬ ‫شکیبایی‬ ‫بازماندگانداغدار‬ ‫برداریاسـازـت‬ ‫بهرهدر حالی‬ ‫این‬ ‫ هایی که موثرشدنتهدیدهایخارجیاست‪.‬‬ ‫ـروز ان‬ ‫نحوهــت‪ :‬امـ‬ ‫که رهبــر انقالب بارها در اظهارنگرانی و هشدارهای برخی مسووالن می کند‪.‬وی اظهار داش‬ ‫چهار‬ ‫میباشد‪.‬‬ ‫بعهده برندگان مناقصه‬ ‫ونوبت اگهی‬ ‫صبردو‬ ‫هزینه درج‬ ‫‪36‬ماه مدت به بخش مزایده‪/‬انتخاب‬ ‫سایر اطالعات و جزئیات مربوطه‪ ،‬در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫‪5099004224000008‬‬ ‫‪1,538,000,000‬‬ ‫‪30,750,720,000‬‬ ‫تابلوی‬ ‫دستگاه‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫دف‬ ‫ـس‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫رئ‬ ‫ـی»‬ ‫ـ‬ ‫ظ‬ ‫واع‬ ‫ـود‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫دریافت‪«.‬مح‬ ‫ـارکت‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫برای‬ ‫ـازی‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ ‬ ‫زمین‬ ‫لزوم‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫صرا‬ ‫‪ 1‬بــه‬ ‫ماهـن حــال‪ ،‬برخــی معتقدنــد چندان‬ ‫سه عیـ‬ ‫در‬ ‫افرادی که‬ ‫و‬ ‫ گیرند‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫تصمیم‬ ‫مشارکت‬ ‫درباره‬ ‫کارتابلاجاره‪/‬انتخاب‬ ‫اجاره‬ ‫روزنامه رویداد امروز‬ ‫همکاران‬ ‫مدیرمسئول و‬ ‫(‪ )www.kurdelectric.ir‬یا ســایت پایگاه ملی مناقصات (‪ )iets.mporg.ir‬مراجعه و یا با شماره‬ ‫روزنامه برق‬ ‫شرکت توزیع‬ ‫(‪) www.tavanir.org.ir‬‬ ‫برای کســب اطالعات بیشتر به ســایت توانیر‬ ‫در‬ ‫واقع‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫ خواهنددر معرض نبایــد نگران نرخ مشــارکت شــهروندان بود‪،‬‬ ‫حداکثری را مورد تاکید قرار داده اند‪ .‬رهبری روز رئیس جمهــوری به تازگــی درباره طــرح برخی برایانتخاباتمی ایندومی‬ ‫سامانهستاد‬ ‫تلفن های ‪ 087 –33283601-9‬داخلی ‪ 2074‬تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫محور ازاد راه کرج‪-‬‬ ‫تاریخ چاپ نوبت اول سه شنبه ‪( 1400/01/17‬سراسری)‬ ‫ارتباطتصویریبامردماذربایجان دیــدگاه هــا ماننــد حضــور حداقلــی مــردم در قضــاوت قــرار گیرند اگر طــوری رفتار نکنند که چــرا کــه الگوهــای رفتــار جمعــی ایرانیــان‪،‬‬ ‫‪ ۲۹‬بهمن درقزوین‬ ‫تاریخ چاپ نوبت دوم چهارشنبه ‪( 1400/01/18‬سراسری)‬ ‫ـتند‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫راضی‬ ‫ای‬ ‫عده‬ ‫اینکه‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫انتخابات‬ ‫ت‬ ‫مل‬ ‫برای‬ ‫امکان‬ ‫یک‬ ‫انتخابات‬ ‫شرقیفرمودند‪:‬‬ ‫«حمیدرضا‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ تا‬ ‫ی‬ ‫برنم‬ ‫را‬ ‫انتخابات‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫تحر‬ ‫به‬ ‫بزرگی‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫ج‬ ‫واقعا‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫کن‬ ‫تامین‬ ‫را‬ ‫ـرات‬ ‫ـ‬ ‫ظ‬ ‫ن‬ ‫ّ‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫است‪ ،‬یک ّ‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان‬ ‫جالئــی پــور» جامعه شــناس در تحلیلی می‬ ‫ظرفیت بزرگ برای پیشرفت کشور ‪ ۳۰‬درصد از مردم پای صندوق های رای بیایند امنیتملیکرده اند‪.‬‬ ‫مزایده واگذاری‬ ‫بهرهـردم را نشــان می دهد‪ .‬عالمت بسیار غلطی است که برخی در داخل‬ ‫انقالبی مـ‬ ‫اســت؛ شــور‬ ‫از نگاه ناظران‪ ،‬برخی جریان های سیاســی نویســد‪ :‬الگــوی رفتار جمعــی مردم ایــران در‬ ‫‪،‬نگهداری و‬ ‫نحوه مشاهده مراجعه‬ ‫وقتــی مــردم‬ ‫انتخابات شــرکت کنند و شــور میخواهندبگویندیکانتخاباتیبایکاقلیتی خواهانتداوموضعموجودندتاباپاییناوردن یازده انتخابات ریاست جمهوری گذشته‪ ،‬این‬ ‫برداریدراز چهار‬ ‫‪36‬ماه مدت به بخش مزایده‪/‬انتخاب‬ ‫‪5099004224000009‬‬ ‫‪900,000,000‬‬ ‫‪17,847,648,000‬‬ ‫دستگاهتابلوی‬ ‫‪2‬‬ ‫ماهکف مشــارکت مردم از پنجاه درصد‬ ‫سهکه‬ ‫انتخابات بوده‬ ‫جایگاه پیروز‬ ‫مشارکت‪ ،‬خود در‬ ‫اجاره‪/‬انتخاب‬ ‫کارتابل‬ ‫انقالبی خودشان را نشان بدهند‪ ،‬این موجب برگزار شده و نماینده خودشان را انتخاب کرده نرخاجاره‬ ‫نوبت دوم‬ ‫ّ تبلیغاتی واقع در‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫ستاد‬ ‫سامانه‬ ‫‪۷۰‬‬ ‫با‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫هم‬ ‫کشور‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫به‬ ‫اند‪،‬‬ ‫زدن‬ ‫پس‬ ‫موجب‬ ‫این‬ ‫ـود‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ ‬ ‫م‬ ‫ـور‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫امنی‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫است‪.‬‬ ‫نبوده‬ ‫کمتر‬ ‫شرایط‬ ‫واجدین‬ ‫نیروهای‬ ‫پیروزی‬ ‫احتمال‬ ‫منظر‪،‬‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بنشینند‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫کرمانشاه(سهامیخاص)‬ ‫شــرکت توزیع نیروی برق اســتان کرمانشــاه در نظر دارد ‪50،000‬کیلو گرم انواع‬ ‫محور ازاد راه تهران‬ ‫کرجطمع دشمن را در کشور کم درصدمردمهیچارتباطیندارند‪.‬‬‫دشمنان می شود‪،‬‬ ‫جریانــات خــاص‪ ،‬تابعــی معکــوس از میــزان مــاه اینده رخدادهای بزرگی اتفاق نیافتد که‬ ‫مطابق جدول‬ ‫زیر را‬ ‫مورد‬ ‫مزایده‬ ‫برســاند‪.‬لذاکلیهطریق‬ ‫اصفهان در نظر دارد از‬ ‫شرکت اب و‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫هــای‬ ‫شــرکت‬ ‫استانبه فروش‬ ‫فاضالبعمومی‬ ‫طریــق مزایده‬ ‫ســیم الومینیومی اســقاط رااز‬ ‫می کند‪ .‬انتخابات هر چه ُپرشــورتر‪ ،‬هر چه با‬ ‫واعظی خطاب به طرفداران نگاه حداقلی مشارکتمردماست کهبارهادرستیاینانگاره نمی افتد‪ ،‬ان گاه الگوی رفتار جمعی ایرانیان‬ ‫مــی توانندجهــت دریافت اســناد مزایده و بازدیــد ظرف مدت‬ ‫فروشفلزات‬ ‫کارخانجــات ذوب‬ ‫شرایط‪ :‬بهویژهدرانتخاباتاخیربهاثباترسیدهاست‪ .‬در انتخابــات ریاس ـت جمهوری حدود پنج تاســیم و کابــل و‬ ‫اگاهیهااز‬ ‫مزایده و‬ ‫دریافت‬ ‫زمان‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫ذیل به‬ ‫سایررهبر معظم‬ ‫بدانند نظر‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اقلیت‬ ‫اسناداثرات‬ ‫همراه باشد‪،‬‬ ‫محلمردم بیشتر‬ ‫اقبالوعمومی‬ ‫تدارکاتجــاه در صد باال یا پایین‪ 5‬روز کاری از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی به امــور تدارکات این شــرکت واقــع در کرمانشــاه‪ -‬خیابان‬ ‫عمومینباشیم؟‬ ‫نگرانباشیمیا‬ ‫نظرثــری‬ ‫ـارکت حداک‬ ‫استانـه بر مشـ‬ ‫انقالب همیشـ‬ ‫بیشتر‬ ‫خودومردم‬ ‫کشوروو برای‬ ‫منافعش برای‬ ‫درصــد از کف پن‬ ‫ده‬ ‫سامانه‬ ‫مذکور را از طریق‬ ‫داردبودهمزایده‬ ‫البرز در‬ ‫جاده ای‬ ‫نقل‬ ‫حمل‬ ‫راهداری‬ ‫ادارهوکل‬ ‫مبلغ تضمین (ریال )‬ ‫نوع بودجه‬ ‫موضوع مزایده‬ ‫شماره مزایده‬ ‫سنجش‬ ‫بر‬ ‫مبنایی‬ ‫سیاسی‪،‬‬ ‫مشارکت‬ ‫میزان‬ ‫کند‪،‬‬ ‫می‬ ‫دنبال‬ ‫دولت‬ ‫که‬ ‫هم‬ ‫چیزی‬ ‫ان‬ ‫است‪،‬‬ ‫افتخار‬ ‫یک‬ ‫ـور‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫برای‬ ‫انتخابات‬ ‫بود‪.‬‬ ‫خواهد‬ ‫ شود‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫شــهید امجدیــان (ســیلو) و یــا بــه ســایت هــای ‪ www.tavanir.org.ir‬و ‪ http://iets.mporg.ir‬و‬ ‫الکترونیکی دولت برگزار نماید ‪.‬کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫کردستان( سهامی خاص )‬ ‫اگهیمزایدهعمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫ردیف‬ ‫اگهی مزایده عمومی (‪)99/404‬‬ ‫یک مرحله ای ( نوبت دوم)‬ ‫نوبت دوم‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و‬ ‫گواهی امضای‬ ‫مذکور و‬ ‫ارزیابیسایت‬ ‫عمومیثبت نام در‬ ‫قبلی ‪,‬مراحل‬ ‫عدم عضویت‬ ‫الزم اســت مزایده گران در صورت‬ ‫دریافتگران‬ ‫مناقصه‬ ‫کیفی‬ ‫فراخوان‬ ‫اگهی‬ ‫نوبت اول‬ ‫الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند‪.‬زمان دریافت اسناد مزایده در سامانه ستاد (‪ )setadiran.ir‬و‬ ‫شرکت پاالیش گاز پارسیان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات کامپیوتری به‬ ‫می باشد‬ ‫‪99/08/26‬‬ ‫‪14‬ظهر‬ ‫ساعت‬ ‫لغایت‬ ‫صبح‬ ‫ساعت ‪8‬‬ ‫اداری از تاریخ ‪99/08/18‬‬ ‫مهلت بازدید در‬ ‫فراخوان ارزیابی کیفی از‬ ‫برگزاری‬ ‫مورخکلیه مراحل‬ ‫برگزار نماید‪.‬‬ ‫دولت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تدارکات‬ ‫سامانه‬ ‫‪2000092416000003‬را از طریق‬ ‫روزهایشماره‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫شرکت دولتی پاالیش گاز پارسیان‬ ‫حملالکترونیکی دولت‬ ‫تدارکات‬ ‫درگاه سامانه‬ ‫طریق‬ ‫دبیرخانه‪ ،‬از‬ ‫مراحل مناقصه‬ ‫دعوتنامه‬ ‫کیفیوتا ارسال‬ ‫استعالم‬ ‫دریافت و تحویل‬ ‫راهداری و‬ ‫کل‬ ‫اداره‬ ‫سایربه‬ ‫جهتنامه‬ ‫ضمانت‬ ‫تحویل‬ ‫ارزیابیستاد‬ ‫سامانه‬ ‫اسناددر‬ ‫پیشنهادات‪:‬‬ ‫‪.‬مهلت‪ ،‬زمان و محل تحویل‬ ‫مذکور ودریافت گواهی‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫مراحل‬ ‫‪،‬‬ ‫قبلی‬ ‫عضویت‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫گران‬ ‫مناقصه‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫خواهد‬ ‫انجام‬ ‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫ایبه ادرس‬ ‫(ستاد)‬ ‫استان البرز در قبال دریافت رسید از تاریخ ‪ 99/08/18‬لغایت ‪ 99/09/01‬تا ساعت ‪ 14‬ظهرروز شنبه‬ ‫و نقل جاده‬ ‫امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ‪ 1400/01/21‬می باشد‪ .‬اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از‬ ‫خواهد ازشد ‪.‬انقضای مدت مقرر در فراخوان‬ ‫که بعد‬ ‫پیشنهادهایی‬ ‫مخدوش و‬ ‫مشروط‪،‬‬ ‫می باشد‪ .‬به‬ ‫ارسال‬ ‫ستاد به مناقصه گران‬ ‫طریق سامانه‬ ‫امضاء‪،‬دعوتنامه از‬ ‫فاقدو ارسال‬ ‫پیشنهادهای کیفی‬ ‫برگزاری فرایند ارزیابی‬ ‫ً‬ ‫‪1400/01/28‬‬ ‫شنبه تاریخ‬ ‫‪ 18‬روز‬ ‫شد‪:30 :.‬‬ ‫نخواهدساعت‬ ‫ارزیابی کیفی‪:‬‬ ‫دریافت اسناد‬ ‫پاکات‪ :‬روز یکشنبه مورخ ‪99/09/02‬راس‬ ‫بازگشایی‬ ‫جلسه‬ ‫تاریخ‬ ‫استعالمداده‬ ‫ترتیب اثر‬ ‫مهلتمطلقا‬ ‫واصل شود‪،‬‬ ‫‪1400/02/11‬‬ ‫تاریخ‬ ‫شنبه‬ ‫روز‬ ‫‪18‬‬ ‫‪:30‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ساعت‬ ‫‪:‬‬ ‫کیفی‬ ‫ارزیابی‬ ‫استعالم‬ ‫پاسخ‬ ‫ارسال‬ ‫مهلت‬ ‫ساعت ‪9‬صبح (حضور نماینده شرکت با معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر بالمانع است)‪ .‬ارسال اسناد فقط از‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار ‪ :‬ادرس استان فارس‪-‬شهرستان مهر‪ -‬شرکت پاالیش گاز پارسیان کدپستی‪ 7445139611 :‬و تلفن ‪ 36‬الی ‪071-52724134‬‬ ‫است تضمین معتبر مطابق مقررات تهیه و تسلیم اداره کل‬ ‫مکلف‬ ‫دهنده‬ ‫پیشنهاد‬ ‫تماس می‬ ‫اطالعاتستاد‬ ‫طریق سامانه‬ ‫سامانه ‪:‬‬ ‫عضویت در‬ ‫مراحل‬ ‫باشد‪.‬جهت انجام‬ ‫سامانه ستاد‬ ‫‪85193768‬‬ ‫‪ 88969737‬و‬ ‫ثبت نام‬ ‫دستگاه دفتر‬ ‫‪021 -41934‬‬ ‫نماید‪ ( .‬مرکز‬ ‫اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده‪ :‬ادرس‪ :‬کرج‪-‬‬ ‫دریافت‬ ‫گزار ‪:‬جهت‬ ‫مزایده‬ ‫تماس‪:‬تماس‬ ‫اطالعات‬ ‫‪1400/1/18‬‬ ‫اول‪:‬‬ ‫نوبت‪-‬رجائی شهر خیابان چهارم شرقی پالک‪11‬شماره تماس‪ 026- 34203400-3:‬داخلی‪* 135-176‬سایر‬ ‫گوهردشت‬ ‫شناسه اگهی ‪1118667 :‬‬ ‫نوبت دوم‪1400/1/23 :‬‬ ‫پارسیان‬ ‫گاز‬ ‫پاالیش‬ ‫دولتی‬ ‫شرکت‬ ‫عمومی‬ ‫روابط‬ ‫شرایط‪ ،‬اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است‪.‬اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل‬ ‫عضویت در سامانه و هرگونه مشکل در بارگذاری اسناد ‪ :‬مرکز تماس‪02141934‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز‬ ‫شناسه اگهی‪1039869:‬‬ ‫فروش یک دستگاه اپارتمان‬ ‫‪ 116‬متری واقع در فوالدشهر‬ ‫‪1400‬نمایند‪.‬‬‫مراجعه‬ ‫‪1- www.kpedc.ir‬‬ ‫‪40/ 3‬‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫وجه نقد‬ ‫معامالتو یا‬ ‫دبیرخانهنامه بانکی‬ ‫مزایده‪ :‬ضمانت‬ ‫مهلتشرکت‬ ‫ نوع تضمین‬‫‪ :292‬تاساعت ‪15:00‬روزشنبه به تاریخ ‪1400/2/4‬‬ ‫واریزاتاق‬ ‫شرکت‬ ‫تحویلدراسناد به‬ ‫‪697،500،000‬‬ ‫تاریخشرکت‬ ‫ مبلغ تضمین‬‫ریال صبح روزیکشنبه به تاریخ ‪1400/2/5‬‬ ‫ازساعت ‪8:00‬‬ ‫مزایدهمزایده ‪:‬‬ ‫دراسناد‬ ‫گشایش‬ ‫ زمان بازدیدوخریداسنادکاالی موردمزایده‪:‬ازتاریخ‪99/8/18‬لغایت‪،99/8/22‬انبار اسقاط این شرکت به‬‫محل دریافت اسناد ‪ :‬سایت اینترنتی‬ ‫نشانی فوق‬ ‫‪www.‬‬ ‫‪abfaesfahan.ir‬‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫فاضالب‬ ‫و‬ ‫اب‬ ‫شرکت‬ ‫ زمان و مکان تسلیم پاکت های مزایده‪ :‬حداکثر تاساعت‪11:00 :‬روز یکشنبه مورخ ‪ ،99/9/2‬دبیرخانه شرکت‬‫‪www.iets.mporg.ir‬‬ ‫رسانی مناقصات‬ ‫مکانملی‬ ‫ زمان وپایگاه‬‫‪،99/9/2‬اتاق کنفرانس شرکت‬ ‫ها‪:‬ساعت‪12:00‬روز یکشنبه مورخ‬ ‫اطالعپاکت‬ ‫بازگشایی‬ ‫‪458‬ان طبق قوانین و مقرارات به عهده خریدار‬ ‫داخلینظایر‬ ‫مالیات‪،‬عوارض و‬ ‫نقدا دریافت و‬ ‫تلفنان‬ ‫فروش‪،‬وجه‬ ‫هرگونه‪031 - 3‬‬ ‫‪6680030-8‬‬ ‫گویا‪:‬‬ ‫درمقابلشماره‬‫است‪( .‬اپارتمان ‪ :‬اقای کرمی مدیر مالی منطقه فوالدشهر (تلفن ‪))031-52640052 :‬‬ ‫ به پیشنهادهای فاقد سپرده‪ ،‬سپرده مخدوش‪ ،‬سپرده های کمتر از میزان مقرر‪ ،‬چک شخصی و نظایر ان ترتیب‬‫روزنامه‪ :‬رویداد امروز‬ ‫نام‬ ‫اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪1400/1/18‬‬ ‫انتشار‪:‬‬ ‫ به تاریخ‬‫مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مزایده واصل‬ ‫امضاء ‪ ،‬مشروط ‪،‬‬ ‫پیشنهادهای فاقد‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫می شود‪ ،‬مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫ سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است‪.‬‬‫ جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های ‪ 083-38255575‬تماس حاصل نمائید‪.‬‬‫جاری‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه‬ ‫‪299.000.000‬‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫بین‬ ‫خبر‬ ‫ارتباط ایران و چین‬ ‫به عنوان یک ضرورت‬ ‫راهبردی دنبال شود‬ ‫یــک عضــو کمیســیون امنیــت ملــی گفــت‪ :‬باید‬ ‫تــاش کنیــم اصــل ارتبــاط ایــران و چیــن به عنــوان‬ ‫یــک ضــرورت راهبردی دنبال شــود‪ .‬این ســند‪ ،‬یک‬ ‫توافق نامه و درواقع نقشه راه دو کشور است و اگر‬ ‫حشــده اجرایی شــود‪ ،‬به طور‬ ‫در چارچوبی که مطر ‬ ‫طبیعــی منــع و مشــکلی نــدارد‪ .‬ابراهیم عزیــزی در‬ ‫ارزیابی ســند همکاری جامع بین جمهوری اســامی‬ ‫ایــران و جمهــوری خلــق چیــن و حساســیت های‬ ‫پیش امــده حــول ان گفــت‪ :‬بایــد در خصوص ســند‬ ‫راهبــردی ایــران و چیــن چنــد موضــوع ب هصــورت‬ ‫جداگانــه بررســی شــوند و در جــای خودشــان‬ ‫موردتحقیق و اسیب شناســی قرار گیرند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایلنــا‪ ،‬ایــن عضــو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت‬ ‫خارجــی مجلس شــورای اســامی خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫ابتــدا باید اصــل ارتباط ایران و چین که یک ارتباط‬ ‫راهبردی است را موردبررسی قرار دهیم‪ .‬این ارتباط‬ ‫تهــای امــروز بین دو کشــور اســت و‬ ‫یکــی از ضرور ‬ ‫بایــد تــاش کنیــم از همــه ظرفیت های مشــترکمان‬ ‫اســتفاده کنیــم‪ .‬او تاکیــد کــرد‪ :‬ا گــر بــرای گســترش‬ ‫ارتباطــات اقتصــادی تــاش می کنیــم‪ ،‬بایــد کاری‬ ‫کنیــم کــه این ارتباط به بخش های دیگر نیز تســری‬ ‫و توســعه پیــدا کنــد‪ .‬نماینــده شــیراز بابیــان این که‬ ‫بدون شــک هر دو کشــور باید تالش کنیم از فضای‬ ‫تعاملــی کــه بــه وجــود امده اســت اســتفاده کنیم‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬اعتقادم بر این است تالش دو کشور‬ ‫برای اســتفاده از فضای به وجود امده بســیار مهم‪،‬‬ ‫ضروری و تاثیرگذار است چراکه عالوه بر بحث های‬ ‫اقتصادی می تواند به سایر موارد هم کمک شایانی‬ ‫داشته باشد‪ .‬او با اشاره به این که نهایی شدن سند‬ ‫جامــع همــکاری بیــن ایــران و چین با چندین ســال‬ ‫تاخیر به نتیجه رسید‪ ،‬گفت‪ :‬نظام بر روی این سند‬ ‫تاکید داشــته و دارد‪ ،‬مجلس شــورای اســامی اصرار‬ ‫داشت که هرچه زودتر نهایی شود و باالخره پس از‬ ‫سال ها به سرانجامی رسید‪ .‬عزیزی تاکید کرد‪ :‬باید‬ ‫تــاش کنیم اصــل ارتباط ایران و چین به عنوان یک‬ ‫ضــرورت راهبردی دنبال شــود‪ .‬او یاداور شــد‪ :‬ســند‬ ‫جامــع همــکاری بین ایران و چین یک توافق نامه و‬ ‫درواقع نقشه راه دو کشور است و اگر در چارچوبی‬ ‫حشــده اجرایی شــود‪ ،‬به طور طبیعی منع و‬ ‫که مطر ‬ ‫مشــکلی ندارد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬اگر چنانچه این ســند‬ ‫الــزام اور و تعهداور قلمداد شــود و بــا اعداد و ارقام‬ ‫یــک چارچــوب کامــا اجرایــی بــه خــودش بگیــرد؛‬ ‫به طور طبیعی طبق اصل ‪ ۷۷‬قانون اساسی و انچه‬ ‫در قوانین عادی ما نوشته شده است باید به مجلس‬ ‫بیاید تا نمایندگان بتوانند به طور کامل موردبررسی‬ ‫یکــه تبدیــل بــه‬ ‫و کارشناســی قــرار دهنــد و هنگام ‬ ‫قانون شد به دولت برای اجرا ابالغ کنند‪.‬‬ ‫اولویت سیاست خارجی‬ ‫امریکا‪ ،‬بهبود روابط با‬ ‫ایران است‬ ‫یــک اســتاد روابــط بین الملــل تاکیــد کــرد کــه‬ ‫در زمــان همه گیــری‪ ،‬همــه کشــورها صرف نظــر از‬ ‫فهــای سیاســی بایــد بــه هم کمــک کنند ‪ .‬به‬ ‫اختال ‬ ‫گزارش ایلنا‪ ،‬شــارون وینر در پاســخ به این سوال که‬ ‫برخی کارشناسان معتقد هستند بازگشت به برجام‬ ‫و کاهش سطح تنش با ایران در لیست اولویت های‬ ‫ایاالت متحــده قرار نــدارد‪ ،‬گفت‪ :‬از منظر سیاســت‬ ‫واقعا فکر می کنم بهبود‬ ‫امریــکا در قبــال ایران‪ ،‬من‬ ‫ً‬ ‫روابط با ایران و بازگشــت به برجام اولویت دولت‬ ‫بایدن است اما همچنین معتقد هستم با توجه به‬ ‫اوضــاع سیاســی داخلــی در ایاالت متحــده‪ ،‬دولــت‬ ‫جدید باید بااحتیاط پیگیر احیای برجام باشــد زیرا‬ ‫اختالفات شــدیدی در مورد اینکه ایا این بازگشــت‬ ‫بــه برجــام سیاســت عاقالنــه بــرای ایاالت متحــده‬ ‫یکــه فکــر‬ ‫اســت وجــود دارد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬درحال ‬ ‫می کنــم طرفــداران بایــدن نســبت بــه تقســیمات‬ ‫سیاســی ایاالت متحــده بســیار اگاه هســتند امــا من‬ ‫نگران این هســتم که ان ها نســبت به ایران اگاهی‬ ‫نداشته باشند‪ .‬به نظر من‪ ،‬برجام شایستگی زیادی‬ ‫داشــت و دولت بایدن بایــد مایل به صرف مقداری‬ ‫سرمایه سیاسی برای پیوستن به ان باشد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫اینکه چه کســی باید اول به اجرای کامل تعهدات‬ ‫خود برگردد اهمیت کمتری نســبت به این دارد که‬ ‫همــه بــرای بازگشــت تالش کننــد‪ .‬اگر هــر دو طرف‬ ‫منتظــر حرکــت دیگری باشــند‪ ،‬این بدان معناســت‬ ‫یشــود و ایــن برای‬ ‫کــه به هیچ وجــه برجــام احیــا نم ‬ ‫همه طرف ها بد خواهد بود‪ .‬شــارون وینر گفت‪ :‬به‬ ‫نظر من‪ ،‬بیماری همه گیر یک بحران انسانی است و‬ ‫ایاالت متحده و همچنین سایر کشورها باید بیشترین‬ ‫تالش خود را برای تقســیم واکســن با دیگران انجام‬ ‫دهنــد‪ .‬کووید بایــد به ما می اموخــت که صرف نظر‬ ‫از اختالفات سیاســی‪ ،‬ما انســان هســتیم و انســان ها‬ ‫وظیفه دارنــد به یکدیگر کمــک کنند‪ .‬او همچنین در‬ ‫خصوص تداوم عملیات نظامی در خاورمیانه از سوی‬ ‫دولت جدید امریکا گفت‪ :‬به نظر می رســد اســتفاده‬ ‫از نیــروی نظامــی بایدن در ســوریه مخاطبان داخلی‬ ‫ایاالت متحــده را هــدف قــرار داده اســت؛ دولــت او‬ ‫فکر می کند برای ورود مجدد به توافق هسته ای باید‬ ‫ســخت به نظر برســد‪ .‬البته فکر می کنم این رویکرد‬ ‫فرصت ها را از دست می دهد‪ .‬به نظر می رسد هر دو‬ ‫طرف باید سخت به نظر برسند اما به نظر نمی رسد‬ ‫نهــا درک کنند که چقدر ایــن وضعیت احتمال‬ ‫کــه ا ‬ ‫بازگشت به توافقی که سود خالص است را کاهش‬ ‫می دهد‪ .‬نگرانی من این است که زمان برای توافق‬ ‫به سرعت بگذرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 18‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1038‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنگوی دولت‪:‬‬ ‫شاهدفصلتازه ایازبرجامهستیم‬ ‫ســخنگوی دولــت گفــت‪ :‬دولــت امریــکا در‬ ‫اینــده بســیار نزدیــک راهــی جــز خاتمــه دادن‬ ‫مهــای‬ ‫نشــکن نــدارد و تحری ‬ ‫بــه رفتارهــای قانو ‬ ‫یک جانبــه و نقض توافقات بین المللی به پایان‬ ‫خواهــد رســید‪ .‬به گــزارش ایرنا‪ ،‬علــی ربیعی در‬ ‫نشست خبری گفت‪ :‬در تداوم همان کشاکش‪،‬‬ ‫شــاهد فصل تازه ای از روند شکست زورگویی و‬ ‫تجدیــد حیات برجام هســتیم‪ .‬همان طور که در‬ ‫اوج قلدری ها و فشارهای رژیم ترامپ پیش بینی‬ ‫می کردیــم‪ ،‬ســرانجام امریــکا بــا ناامید شــدن از‬ ‫مســیر اشــتباه گذشــته‪ ،‬اعتراف می کند که فشــار‬ ‫حداکثری شکس ـت خورده و چــاره ای جز احیای‬ ‫برجام و بازگشــت همه طرف ها به تعهداتشان‬ ‫وجــود نــدارد‪ .‬او افــزود‪ :‬ایــن موفقیــت هرگز به‬ ‫دســت نمی امــد ا گــر خویشــتن داری مــا در برابر‬ ‫تحریک احساســات ملی از طرف جنگ افروزان‬ ‫نبــود و ا گــر باوجــود همــه فشــارهای خارجی و‬ ‫داخلــی بــرای خــروج از برجــام و مقابله به مثــل‬ ‫در برابــر رژیــم ترامپ نمی ایســتادیم و اگر مردم‬ ‫مــا ایــن رنــج شــدید و ناجوانمردانــه را تحمــل‬ ‫نمی کردنــد و ا گــر رهبــری معظــم بــا درایــت در‬ ‫صف مقدم حفظ برجام و اصرار بر حق قانونی‬ ‫ایــران در مقابلــه بــا این ظلم بی نظیر نایســتاده‬ ‫بود‪ .‬ربیعی یاداور شد‪ :‬البته ما در سراغاز فرایند‬ ‫احیــای برجــام هســتیم و امــروز هم بــا اطمینان‬ ‫می گوییــم کــه در اینده ای بســیار نزدیک دولت‬ ‫امریــکا راهــی ب هجــز خاتمــه دادن بــه رفتارهای‬ ‫مهــای یک جانبــه و‬ ‫نشــکن نــدارد‪ ،‬تحری ‬ ‫قانو ‬ ‫ناقــض توافــق و مقــررات بین المللــی بــه پایــان‬ ‫خواهد رسید‪ .‬نشســت وین فرصتی برای تبادل‬ ‫نظــرات همه طرف ها درباره نحوه و زمان بندی‬ ‫بازگشت به تعهدات در برجام است‪ .‬سخنگوی‬ ‫دولت تاکید کرد‪ :‬موضع اصولی ما کامال روشــن‬ ‫اســت و توســط مذاکره کننــدگان مــا نیــز تکــرار‬ ‫خواهد شــد‪ .‬همانطورکه بارها گفت هشــده‪ ،‬هیچ‬ ‫مذاکره ای میان نمایندگان ایران و امریکا شــکل‬ ‫نخواهــد گرفــت امــا امــاده رســاندن ایــن پیــام‬ ‫بــه اعضــای برجــام هســتیم کــه در صــورت لغو‬ ‫مهــا و اجــرای قطعنامــه ‪ ۲۲۳۱‬جمهــوری‬ ‫تحری ‬ ‫اسالمی ایران هم به طور متقابل اماده است که‬ ‫بعد از راستی ازمایی انجام تعهدات طرف های‬ ‫دیگــر در کوتاه تریــن زمان ممکن به انجام همه‬ ‫تعهــدات خود بازگــردد‪ .‬او یاداور شــد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر به نتایج این نشست خوش بین یا بدبین‬ ‫نیســتیم اما اطمینان داریم که در مســیر درســتی‬ ‫یکــه اراده‪ ،‬جدیت‬ ‫قــدم گذاشــته ایم و درصورت ‬ ‫و صداقــت امریــکا بــه اثبــات برســد‪ ،‬می توانــد‬ ‫نشانه خوبی برای اینده ای بهتر برای این توافق‬ ‫و درنهایــت اجرای کامــل ان در هفته های پیش‬ ‫رو باشد‪.‬‬ ‫ســخنگوی دولــت در ادامــه بــا اشــاره به روز‬ ‫ملــی فنــاوری هســته ای گفــت‪ :‬طــی ده ههــای‬ ‫گذشــته‪ ،‬جمهــوری اســامی ایــران در راســتای‬ ‫یــک نــگاه بلندمدت بــه منابع انرژی و توســعه‬ ‫اقتصادی کشــور‪ ،‬توجه به تولید انرژی هسته ای‬ ‫را در دستور کار خود قرارداد‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬در طــول این مدت و در ســایه‬ ‫زحمات و تالش های صدها دانشــمند ایرانی که‬ ‫باوجــود همــه ســختی ها از پــا ننشســتند‪ ،‬امروز‬ ‫نه تنهــا در زمینــه توســعه تکنولوژی هســته ای با‬ ‫اهــداف تولیــد انــرژی و بهر هبــرداری انســانی و‬ ‫صلح امیــز از ان در حوز ههــای مختلــف ازجملــه‬ ‫پزشــکی‪ ،‬ایــران از جهان عقب نمانــده بلکه در‬ ‫میان معدود کشورها پیشرفته در این حوزه قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫دو گامی که دشمنان را عصبانی تر کرد‬ ‫دســتیار ارتباطات اجتماعــی رئیس جمهوری‬ ‫افــزود‪ :‬بــا روشــن شــدن ابعاد پیشــرفت علمی‬ ‫مــا‪ ،‬دشــمن صهیونیســتی‪ ،‬نه تنها امنیتی ســازی‬ ‫انــرژی هســته ای را از راه جعــل اخبــار و روایــت‬ ‫یهــای‬ ‫ســازی های دروغیــن و بــا کمــک الب ‬ ‫صهیونیســتی خــود در دســتور کار قــرارداد بلکه‬ ‫تــا همیــن امــروز بــا ترفندهــای خرابــکاری و‬ ‫تــرور کــه نتیجــه ان شــهادت شــماری از بهترین‬ ‫دانشــمندان هســته ای مــا بــود‪ ،‬لحظ ـه ای برای‬ ‫متوقف کردن و به عقب راندن پیشــرفت های‬ ‫ملت ما کوتاهی نکرده است‪ .‬سخنگوی دولت‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬مــا بــرای محافظــت در برابــر‬ ‫ایــن ویرانگــری شــیطانی که صدماتی به کشــور‬ ‫مــا وارد کــرد دو گام بــزرگ را برداشــتیم‪ .‬اولیــن‬ ‫گام بلنــد؛ فتــوای بی بدیل رهبــر انقالب بود که‬ ‫با نگاهی جدید به تولید انرژی هسته ای بدون‬ ‫نبــار و غیرانســانی ان‪ ،‬پیامی روشــن و‬ ‫اثــار زیا ‬ ‫یشــائبه پیرامــون ضمانــت صلح امیز بــودن و‬ ‫ب ‬ ‫صلح امیز باقی ماندن فعالیت های هسته ای ما‬ ‫به جامعه بین المللی رساند‪.‬‬ ‫او اضافــه کــرد‪ :‬دومیــن گام؛ انعقــاد‬ ‫توافــق برجــام بــود کــه بــر اســاس ان جمهوری‬ ‫اســامی ایــران برخالف القائات جنــگ افروزان‬ ‫به صراحــت اعــام کــرده هیچ فعالیــت پنهانی‬ ‫نداشته و تمام تالش های ان در جهت صلح امیز‬ ‫و خدمــت بــه جامعــه چــه ازنظــر اقتصــادی و‬ ‫زیس ـت محیطی و حتــی ســامت و مــواردی از‬ ‫ایــن قبیــل را دارد‪ .‬برجــام یــک گام بلندی برای‬ ‫به رســمیت شناســاندن حــق مدنی شــهروندان‬ ‫ایرانی در جهان هست و همین موضوع بود که‬ ‫دستگاه پروپاگاندای طرفداران نظامی و امنیتی‬ ‫کــردن جعلــی برنامه های هســته ای ایــران را به‬ ‫هراس انداخت‪.‬‬ ‫ربیعــی گفت‪ :‬این دو گام در کنار هم پروژه‬ ‫جعلــی امنیتــی ســازی از برنام ههــای صلح امیــز‬ ‫هســته ای ایــران را نــاکام گذاشــتند؛ هرچنــد که‬ ‫شــرارت شــرورترین رژیــم جهــان و همراهــان‬ ‫یتــر از قبــل کــرده‬ ‫تشــمار ان را عصبان ‬ ‫انگش ‬ ‫است‪.‬‬ ‫دســتیار ارتباطــات اجتماعــی رئیس جمهوری‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬اکنــون کشاکشــی دوســویه میــان‬ ‫فعالیــت هســته ای به مثابــه یــک حــق مدنــی‬ ‫کطــرف و تــاش بــرای نظامــی و امنیتــی‬ ‫ازی ‬ ‫بازنمایاندن ان از طرف دیگر جریان دارد‪.‬‬ ‫تهــای یازدهــم و دوازدهــم‬ ‫او گفــت‪ :‬دول ‬ ‫به رغــم همه نامالیمــات در اثبات فعالیت های‬ ‫قانونــی هســته ای به منزلــه حــق مدنــی مــردم‬ ‫ایران نه تنها کوتاه نیامده بلکه به موفقیت های‬ ‫بزرگــی دس ـت یافته اســت‪ .‬اتفاقــا رئیس جمهور‬ ‫بــا برخــورداری از تجرب ـه ای دیریــن‪ ،‬ازجملــه‬ ‫شخصی هایی است که در این زمینه هم مسئله‬ ‫گســترش و نواوری در زمینه انرژی هسته ای را در‬ ‫طــول عمــر کاری خود دنبال کــرده و هم امنیتی‬ ‫زدایی علیه این حق مدنی را باهم به پیش برده‬ ‫است‪.‬‬ ‫گا مهــای بلندتــری در گســترش فعالیــت بــا‬ ‫اطمینان بخشی از صلح امیز بودن را برداشته ایم‬ ‫ســخنگوی دولــت بابیان اینکه در ســایه این‬ ‫تالش ها‪ ،‬با هدایت رهبری و ایستادگی مردم در‬ ‫اصرار به داشتن این حق طبیعی‪ ،‬اجازه ندادیم‬ ‫که پروژه جعلی امنیتی کردن و نظامی نمایاندن‬ ‫صنعــت هســته ای موفــق شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬بنابــر‬ ‫گزارش سازمان انرژی اتمی‪ ،‬ما همواره در جهت‬ ‫گسترش صلح امیز فعالیت های هسته ای بوده ایم‬ ‫و برخالف تصور بدخواهان ایران و نیز معتقدان‬ ‫بی اطالع در داخل‪ ،‬امروز نه تنها از ظرفیت های‬ ‫تکنولوژیکی ما کاسته نشده است بلکه گام های‬ ‫بلندتری در گسترش فعالیت با اطمینان بخشی‬ ‫از صلح امیز بودن را برداشته ایم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه دســتیار ارتباطــات اجتماعــی‬ ‫رئیس جمهوری تاکنون ‪ ۶‬زنجیره کامل ‪ IR۲M‬در‬ ‫بشــده اســت‪ .‬عالوه بر این دوزنجیره‬ ‫نطنز نص ‬ ‫بشــده‬ ‫کامل ‪ IR۴‬و یک زنجیره کامل ‪ IR۶‬نص ‬ ‫است‪ .‬سخنگوی دولت خاطرنشان کرد‪ :‬ظرفیت‬ ‫بشــده در حال حاضــر ‪۱۶۵۰۰‬‬ ‫‪( SWU‬ســو) نص ‬ ‫یکــه حداکثــر ‪SWU‬‬ ‫‪ SWU‬اســت‪ ،‬درصورت ‬ ‫تولیدی قبل از برجام ‪ SWU ۱۳۰۰۰‬بود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تنهابرگبرندهاصالح طلباناحیایبرجاماست‬ ‫فعال سیاســی اصول گرا گفــت‪ :‬اصالح طلبان‬ ‫باورشــان ایــن اســت کــه اگر برجــام احیا شــود‪،‬‬ ‫یشــوند‪ .‬در‬ ‫نهــا م ‬ ‫مــردم بــار دیگــر جــذب ا ‬ ‫حقیقــت جبهــه اصالحــات بــرای بــار ســوم بــا‬ ‫تمسک به سیاست مذاکره غرب وارد انتخابات‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گــزارش نامه نیــوز‪ ،‬محمدصادق کوشــکی‬ ‫درباره اینکه ایا این احتمال وجود دارد که ســید‬ ‫ابراهیم رئیســی در انتخابات نامزد شــود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«اقای رئیسی گفته است که نمی ایم و تا جایی‬ ‫که من می دانم نزدیکان ایشــان هم گفته اند که‬ ‫اقای رئیســی می خواهد در قوه قضائیه خدمت‬ ‫کند و به نظر من هم تصمیم درستی اتخاذ کرده‬ ‫و این تصمیم نشــان دهنده مسئولیت پذیر بودن‬ ‫او دارد کــه به حکــم انتصــاب رهبر انقــاب برای‬ ‫ت قــوه قضائیــه بی توجهــی نمی کنــد»‪ .‬او‬ ‫ریاس ـ ‬ ‫ادامــه داد‪« :‬به نظرمن اقای رئیســی نه به عنوان‬ ‫نامــزد مــورد اجمــاع امــا به عنــوان فــردی کــه‬ ‫فهــا و گرو ههــای انقالبــی‬ ‫موردقبــول همــه طی ‬ ‫اســت می تواند زمینه اجماع را فراهم کند»‪ .‬این‬ ‫فعال سیاسی درباره اینکه چه افرادی تا اینجای‬ ‫کار ظرفیــت ایــن را دارنــد بــر ان ها اجماع شــود‪،‬‬ ‫بیــان کــرد‪« :‬تــا اینجــای کار نام هایی کــه مطرح‬ ‫یشــوند مزیــت ویــژه ای بــر یکدیگــر ندارنــد و‬ ‫م ‬ ‫سطحشــان یک اندازه اســت‪ .‬باید منتظر ماند و‬ ‫دیــد که درنهایت چه افرادی ثبت نام می کنند و‬ ‫ارزیابی کرد که محبوبیت کدام یک از ان ها بیشتر‬ ‫است تا درنهایت از میان گزینه های موجود و با‬ ‫درنظرداشتن معیارهای الزم یکی به عنوان نامزد‬ ‫نهایــی نیروهــای انقــاب معرفــی شــود»‪ .‬او در‬ ‫پاســخ به پرســش دیگری مبنی بــر اینکه جایگاه‬ ‫ســعید جلیلی در میان اصولگرایــان در انتخابات‬ ‫پیش رو کجاســت‪ ،‬اظهار کــرد‪« :‬به هرحال اقای‬ ‫جلیلــی و دیگر نامزدهــای نیروهای انقالب همه‬ ‫یشــود از حاال گفــت که بر‬ ‫محتــرم هســتند و نم ‬ ‫کدام یک از ان ها اجماع می شود؛ هر طیفی سلیقه‬ ‫خود را دارد و باید دید که چه نامزدهایی می ایند‬ ‫تا بر ان ها تصمیم گیری شود»‪ .‬کوشکی همچنین‬ ‫درباره سیاست اخیر انتخاباتی اصالح طلبان مبنی‬ ‫بر احیای برجام‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬احیای برجام تنها‬ ‫بــرگ برنــده اصالح طلبان اســت‪ .‬ان ها باورشــان‬ ‫ایــن اســت کــه ا گــر برجــام احیا شــود‪ ،‬مــردم بار‬ ‫یشــوند‪ .‬در حقیقت جبهه‬ ‫دیگــر جــذب ان ها م ‬ ‫اصالحات برای بار ســوم با تمســک به سیاســت‬ ‫یشــود‪ .‬هرچند‬ ‫مذاکــره غــرب وارد انتخابــات م ‬ ‫ایــن شــعار صرفــا مصــرف داخلــی دارد و موضع‬ ‫یهــا و امریــکا کامــا روشــن اســت و ان ها‬ ‫اروپای ‬ ‫می گوینــد کــه تا زمانــی که ایران پیشــروی هایی‬ ‫که در صنعت هسته ای داشته است را به قبل از‬ ‫برجام برنگرداند‪ ،‬هیچ کدام از تحریم ها برداشته‬ ‫یشــود؛ در حقیقت ان ها هیچ قول مساعدی‬ ‫نم ‬ ‫بــه ایران نداده اند اما اصالح طلبان این حقیقت‬ ‫را وارونــه جلــوه می دهند‪ .‬تیر اخــر اصالح طلبان‬ ‫در انتخابــات احیــای برجام اســت و می خواهند‬ ‫بــا حربــه ســرمایه اجتماعی خود را بســیج کنند‪.‬‬ ‫دراین بین ان ها دنبال نامزدی هســتند که بتواند‬ ‫ایــن گفتمــان را پیش ببــرد و به نظــرم من نامزد‬ ‫نهایــی اصالح طلبــان علــی الریجانــی اســت و‬ ‫مطرح کردن نام هایی مانند ســید حسن خمینی‬ ‫و امثالهــم و حتــی محمدجــواد ظریــف بــرای ان‬ ‫است که تنور انتخابات برای علی الریجانی گرم‬ ‫شــود‪ .‬اقای ظریف به هیچ وجه نه موردحمایت‬ ‫اصالح طلبــان قرار می گیــرد و خود او می تواند با‬ ‫اصالح طلبان به نتیجه مشترک برسد زیرا خودش‬ ‫هــم در کتــاب خاطراتــش از اختالفــات عمیقش‬ ‫بــا اصالح طلبان یادکرده اســت‪ .‬ظریف از دوران‬ ‫دولــت اصالحــات زخمی به یادگار دارد که هنوز‬ ‫التیام نیافته و او به شدت با اصالح طلبان مشکل‬ ‫دارد»‪ .‬او دربــاره اینکــه ایــا اصالح طلبان با طرح‬ ‫شــعار انتخاباتــی احیای برجــام می توانند موفق‬ ‫به کسب رای مردم شوند‪ ،‬گفت‪« :‬واقعیت این‬ ‫است اصالح طلبان در سال ‪ ۹۲‬و ‪ ۹۶‬شعبده بازی‬ ‫ماهرانه ای انجام دادند‪ .‬ان ها حقیقتی که وجود‬ ‫نداشــت را طــوری جلــوه دادنــد کــه گویــی حل‬ ‫همه مشــکالت درگــرو مذاکره با غربی هاســت‪.‬‬ ‫نهــا بتوانند بازهم دســت به شــعبده بازی‬ ‫ا گــر ا ‬ ‫انتخاباتی بزنند ممکن اســت ســرمایه اجتماعی‬ ‫خــود را بســیج کننــد‪ .‬در پایــان معتقدم شــانس‬ ‫اصالح طلبــان در انتخابــات پیش رو به هیچ وجه‬ ‫صفر نیست»‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫محوررقابتانتخاباتیبینالریجانیورئیسیاست‬ ‫یــک فعال سیاســی اصولگرا گفــت‪ :‬در مورد‬ ‫اینکــه رقابــت نهایــی بیــن کــدام کاندیداســت‬ ‫گفت‪ :‬ما شاهد رقابت چهار جریان اصولگرایان‪،‬‬ ‫اصالح طلبــان‪ ،‬معتدلیــن و طرفــداران دولــت‬ ‫جــوان انقالبــی در انتخابات این دوره هســتیم‪.‬‬ ‫تــا اینجــا حــدس و گمانــم ایــن اســت کــه محور‬ ‫رقابــت بیــن الریجانــی و رئیســی اســت‪ .‬ســید‬ ‫حســین نقــوی حســینی بــا اشــاره بــه نزدیــک‬ ‫تنــام داوطلبیــن انتخابــات‬ ‫شــدن بــه زمــان ثب ‬ ‫ریاســت جمهــوری گفت‪ :‬بــا توجه به تــدارکات‬ ‫و تحرکاتــی کــه در دو جبهــه اصالح طلبــان‪،‬‬ ‫اصولگرایــان می بینیــم فکــر می کنم طــی ‪ ۱۷‬الی‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫‪ ۱۸‬روز اینــده تقریبــا تکلیــف روشــن م ‬ ‫مــا شــاهد رقابــت چهــار جریــان اصولگرایــان‪،‬‬ ‫اصالح طلبــان‪ ،‬معتدلیــن و طرفــداران دولــت‬ ‫جــوان انقالبــی در انتخابات این دوره هســتیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش عصر ایــران‪ ،‬این نماینــده اصولگرای‬ ‫مجالــس نهم و دهــم ادامه داد‪ :‬به نظرم جبهه‬ ‫اصالحــات روی یک نفــر توافق می کند و امکان‬ ‫توافــق ان ها اســان تر اســت‪ .‬کاندیــدای رای اور‬ ‫مقبول را بیشــتر می پســندند تا اینکــه بروی فرد‬ ‫جناحــی خــاص خودشــان تاکیــد کننــد‪ .‬گذشــته‬ ‫هــم همیــن را نشــان می دهد که باالخــره ان ها‬ ‫معتقــد بــه کســی هســتند کــه رای بیــاورد‪ .‬ایــن‬ ‫فعال سیاســی اصول گرا تصریح کــرد‪ :‬اعتدالیون‬ ‫نیــز به دنبال اقای الریجانی هســتند که البته او‬ ‫بین اصولگرایان سنتی هم رای دارد اگر اجماعی‬ ‫از اصالح طلبان هم حول او شکل گیرد یعنی دو‬ ‫جریان اعتدال و اصالحات از او حمایت می کنند‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫و قطعا جبهه قوی بین ان ها تشــکیل م ‬ ‫نقوی حسینی گفت‪ :‬اگر اقای رئیسی نامزد شود‬ ‫در بین اصولگرایان یک وحدت فراگیر به وجود‬ ‫می اید البتــه او در بین اعتدالیون نیز طرفدارانی‬ ‫دارد البتــه او پایــگاه مردمی خوبــی دارد چراکه‬ ‫معتقدنــد در قــوه قضاییه به خوبــی عمل کرده‬ ‫است‪ .‬او در مورد اینکه رقابت نهایی بین کدام‬ ‫کاندیداســت گفــت‪ :‬تــا اینجــا حــدس و گمانــم‬ ‫ایــن اســت کــه محــور رقابــت بیــن الریجانــی و‬ ‫رئیســی است‪ .‬نقوی حســینی همچنین در مورد‬ ‫نگرانی هایــی کــه در رابطــه بــا میزان مشــارکت‬ ‫وجــود دارد گفــت‪ :‬ا گــر جمهوری اســامی ایران‬ ‫بــه دنبال افزایش مشــارکت در انتخابات اســت‬ ‫ینــژاد را تائیــد کند ا گــر احمدی نژاد‬ ‫بایــد احمد ‬ ‫تائیــد شــود درصد مشــارکت باال م ـی رود چراکه‬ ‫پایگاه اجتماعی احمدی نژاد بســیار باالست‪ .‬او‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬اگر احمدی نژاد تائید صالحیت‬ ‫نشــود و الریجانی کاندیدا شــود می تواند قشــر‬ ‫خاکســتری جامعــه را پــای صندوق بیــاورد اقای‬ ‫رئیســی هم پایگاه خوبی بیــن اصولگرایان دارد‬ ‫و به نظرم با کاندیداتوری این دو نیز مشــارکت‬ ‫خوب می شود‪ .‬ولی با حضور احمدی نژاد است‬ ‫که میزان مشارکت می تواند باال رود‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫حمایت از معیشت مردم اولویت دولت‬ ‫تدبیر و امید است‬ ‫رئیس جمهــوری در جلســه‬ ‫را فرامــوش نکــرده و نخواهــد‬ ‫ستادهماهنگیاقتصادیدولت‬ ‫کرد‪ .‬در ادامه این جلســه طرح‬ ‫بابیاناینکهحمایتازمعیشت‬ ‫پیشنهادی«سامانهالکترونیکی‬ ‫مــردم همــواره اولویــت دولت‬ ‫نظــام بانکــی کشــور در زمینــه‬ ‫تدبیر و امید بوده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کارت اعتبــاری» موردبررســی‬ ‫حسن روحانی‬ ‫دولت در سال ‪ ۱۳۹۹‬طرح های‬ ‫قــرار گرفــت‪ .‬رئیس جمهــور بــا‬ ‫حمایتی مختلفــی را اجرا کرد و‬ ‫قدردانی از اقدامات انجام شده‬ ‫در بودجه سال‪ ۱۴۰۰‬نیز منابع قابل توجهی برای در طــول یــک ســال گذشــته بــرای اماد هســازی‬ ‫ایــن امر اختصاص یافته اســت‪ .‬رئیس جمهور در بســتر ارائه تسهیالت بانکی با اســتفاده از کارت‬ ‫اینجلسهبابیاناینکهحمایتاز معیشتمردم اعتباری‪ ،‬گفت‪ :‬بی شک الگوی تسهیالت دهی‬ ‫همواره اولویت دولت تدبیر و امید بوده است‪ ،‬نظــام بانکــی کشــور نیز تغییــر می کند کــه امید‬ ‫گفت‪ :‬دولت در ســال ‪ ۱۳۹۹‬طرح های حمایتی اســت با اماده ســازی سامانه امضای دیجیتال در‬ ‫مختلفی را اجرا کرد و در بودجه ســال ‪ ۱۴۰۰‬نیز نظــام بانکی گام جدیدی در راســتای رونق بازار‬ ‫منابع قابل توجهی برای این امر اختصاص یافته و افزایش تولید و راهبرد کلی ســاماندهی نظام‬ ‫اســت‪ .‬رئیس جمهــور بــا اشــاره به اینکــه دولت الکترونیک کشــور توســط نظام بانکی برداشته‬ ‫در اســتانه مــاه مبــارک رمضــان بــرای گروه هــای شود‪ .‬روحانی افزود‪ :‬با اجرای این طرح گشایش‬ ‫اســیب پذیر بسته معیشــتی تدارک دیده است‪ ،‬مهمیبرایتولیدکنندگاندرزنجیرهتامینصورت‬ ‫افزود‪ :‬این کمک ها تداوم خواهد یافت تا دولت خواهــد گرفت و هزینه تامین مالــی برای تولید‬ ‫در برابر تکانه های اقتصادی یاریگر مردم باشد و کاهــش قابل توجهــی خواهد یافت کــه یکی از‬ ‫مردم عزیز‪ ،‬باالخص اقشار اسیب پذیر اطمینان مصادیــق بــارز مانع زدایی از تولید در اغاز ســال‬ ‫خاطــر داشــته باشــند کــه دولــت هیــچ گاه ان ها ‪ ۱۴۰۰‬خواهد بود‪.‬‬ ‫هیچ کس به خود اجازه ندهد‬ ‫در هر جایگاهی قانون را دور بزند‬ ‫رئیــس قوه قضاییه گفت‪:‬‬ ‫قانون اساســی ایــن جایگاه را‬ ‫هیچ کس به خود اجازه ندهد‬ ‫بــرای تضمین رعایــت موازین‬ ‫در هــر جایگاهــی قانــون را‬ ‫شــرعی در محاکــم و صــدور‬ ‫دور بزنــد‪ ،‬قانون باید همواره‬ ‫رای بــر اســاس موازین شــرعی‬ ‫مغتنــم شــمرده شــود‪ ،‬کشــور‬ ‫دانسته است‪ .‬رئیسی تصریح‬ ‫ابراهیمرئیسی‬ ‫بایــد بر مبنــای قانــون حرکت‬ ‫کــرد‪ :‬همــه اجــزا در کشــور‬ ‫کنــد‪ ،‬قانون مــداری امر مهمی‬ ‫موظــف بــه اجــرای عدالــت‬ ‫اســت‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬ســید ابراهیم رئیسی هستند؛ اما پیشــانی اجرای عدالت در کشور‪،‬‬ ‫در ایــن جلســه بابیــان اینکــه یکــی از عوامــل دســتگاه قضایی اســت و تضمین کننده اجرای‬ ‫اطاله دادرســی‪ ،‬امر اختالف در صالحیت های عدالــت اســت‪ .‬رئیــس دســتگاه قضــا افــزود‪:‬‬ ‫قضــات رســیدگی کننده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بایــد امــروز در جامعــه ما برای اجــرای عدالت باید‬ ‫تــاش شــود بــا اقدامــات اســیب شناســانه و بــه قانــون عمــل شــود و بــه هــر میــزان قانون‬ ‫تبیین و تشــریح دقیق قوانین و رصد و پایش نقــض شــود عدالــت نقــض شــده اســت‪ ،‬لــذا‬ ‫موضوعــات اختالفــی مــوارد ناظر بــر اختالف قانــون مالک و محور مهمی اســت برای ان که‬ ‫در صالحیــت قضــات رســیدگی کننده بــه همــواره همه خود را در الیه های نظام‪ ،‬مردم‬ ‫پرونده هــا بــه حداقــل برســد و از ایــن طریــق و مدیــران موظف بدانند تــا قانونمند حرکت‬ ‫اطاله دادرســی پرونده ها کاهــش یابد‪ .‬رئیس کننــد و خــاف قانــون را جایز ندانند‪ .‬رئیســی‬ ‫قــوه قضاییــه بــا اشــاره بــه موضــوع مقابلــه تصریــح کــرد‪ :‬هیچ کس بــه خود اجــازه ندهد‬ ‫جــدی با قاچاق کاال گفت‪ :‬ضــرورت دارد که در هــر جایگاهــی قانــون را دور بزنــد‪ ،‬قانــون‬ ‫مســئوالن ذی ربط چــه در بخش های اجرایی باید همواره مغتنم شــمرده شــود‪ ،‬کشور باید‬ ‫و انتظامی و چه در بخش های قضایی نسبت بر مبنای قانون حرکت کند‪ ،‬قانون مداری امر‬ ‫بــه اتخــاذ برخوردهــای بازدارنــده بــا عوامــل مهمــی اســت و یکــی از وظایــف مهم رســانه‬ ‫قاچاق ســازمان یافته به ویژه قاچاق کاالهای ملــی و عمــوم رســانه ها ان اســت که مــردم را‬ ‫ممنوعه نظیر ســاح اقدامات الزم را عملیاتی با حقوقشــان اشنا کنند و نســبت به قانون در‬ ‫ســازند؛ به گونــه ای کــه حتــی فکر مبــادرت به جامعــه تبلیــغ و تبییــن داشــته باشــند‪ .‬رئیس‬ ‫قاچاق ســازمان یافته ازجمله قاچاق کاالهای دســتگاه قضــا بابیــان اینکــه مســئله قانــون و‬ ‫ممنوعه‪ ،‬به ذهن قاچاقچیان نیز خطور نکند‪ .‬قانون مــداری همــواره به عنــوان یــک ارزش در‬ ‫رئیســی در ادامه با اشاره به موارد مطرح شده جامعه باید مطرح باشــد‪ ،‬گفت‪ :‬کســی نباید‬ ‫در ســخنان قضات دیوان عالی کشــور‪ ،‬گفت‪ :‬بــه خــود اجازه دهد خــاف قانون عمل کند‪.‬‬ ‫تجهیز ســالن دیــوان عالی کشــور‪ ،‬اســتفاده از رئیــس قــوه قضاییــه تصریــح کــرد‪ :‬تضمیــن‬ ‫فضای دیجیتال برای دسترسی سریع به قوانین اجرای عدالت‪ ،‬اجرای قانون و تضمین اجرای‬ ‫و اخــذ ارا بــه روش دیجیتــال ازجملــه مســائل موازیــن شــرعی در تصمیمات محاکــم و ارا در‬ ‫مهــم و قابل دســترس اســت‪ .‬رئیســی بابیــان دیوان عالی کشــور رقم می خورد‪ ،‬البته شــکل‬ ‫اینکه قانون گذار جایگاه نظارت را بر همه ارا و این نظارت یک روش ان مســئله نقض ابهام‪،‬‬ ‫به صورت مطلق در قانون اساسی برای دیوان فرجام خواهــی و اعــاده دادرســی اســت‪ ،‬امــا‬ ‫عالــی کشــور دیــده اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬ما یک منحصر به این روش نیست و درباره روش های‬ ‫نظارت بر قوانین و مقررات داریم که شــورای نظارتــی باید بحث کنند‪ .‬رئیســی یاداور شــد‪:‬‬ ‫نگهبــان تضمین کننده موازین شــرعی و قانون مــا معتقدیــم ایــن بحث بایــد ادامــه یابد که‬ ‫اساســی بــرای قوانیــن مصــوب مجلس اســت یــک جبهــه ان حضــور قضــات عالی رتبــه در‬ ‫و بــر تمام قوانیــن و مصوبات مجلس نظارت محاکم استانی و استان ها است که حضورشان‬ ‫می کند‪ .‬در نظام جمهوری اســامی که مبتنی بســیار مغتنم اســت و من از همــه قضاتی که‬ ‫بــر دیــن و اموزه های دینی اســت هیچ حکم‪ ،‬مشــکالت ســفر را به جان می خرنــد و با ارائه‬ ‫قانــون و تصمیــم خــاف شــرعی نبایــد گرفته تجربیــات‪ ،‬وجودشــان بــرای قضــات بــدوی‬ ‫شــود و اگــر اخــذ شــود از درجــه اعتبار ســاقط مغتنــم اســت تشــکر می کنم که ایــن هم یک‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬رئیس دســتگاه قضا تاکیــد کرد‪ :‬روش اســت؛ امــا روش های دیگــری هم وجود‬ ‫در هر بخشــی مشخص شــود که تصمیم‪ ،‬رای دارد‪ .‬رئیســی تاکیــد کرد‪ :‬ســازوکار اســتفاده از‬ ‫و قانونی برخالف موازین شــرعی اخذشــده از فضای دادرسی هوشمند که به موقع و برخط‬ ‫درجه اعتبار ســاقط بوده است؛ تضمین کننده بتــوان نظــارت کــرد‪ ،‬در دســت اقــدام اســت‪.‬‬ ‫این نظر قانون اساسی و تضمین کننده این نگاه رئیس قوه قضاییه تاکید کرد‪ :‬من نکته ای که‬ ‫در قوه قضاییه دیوان عالی کشور است‪ ،‬البته بر ان تاکیددارم نظارت دادسرای دیوان عالی‬ ‫مراحل و فرایند دادرسی همواره تضمین کننده کشور بر دادسراها و نظارت دیوان عالی کشور‬ ‫ایــن اصــل مهم اســت؛ اما دیوان عالی کشــور بر محاکم ان چنانی که فهم ما از قانون اساسی‬ ‫به عنــوان جایگاهــی اســت کــه قانون گــذار و است به صورت تام صورت گیرد‪.‬‬ ‫احتمال بررسی ‪ FATF‬در جلسه اتی‬ ‫مجمعتشخیص‬ ‫عضــو مجمــع تشــخیص‬ ‫ایــن مجمــع خبــر داد و گفت‪:‬‬ ‫مصلحــت نظــام از احتمــال‬ ‫پیشــنهاد هایی در خصــوص‬ ‫بررســی ‪ FATF‬در جلســه‬ ‫‪ FATF‬مطــرح اســت کــه در‬ ‫اتــی ایــن مجمــع خبــر داد‬ ‫ان جلســه موردبررســی قــرار‬ ‫و گفــت‪ :‬پیشــنهاد هایی در‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬او خاطرنشــان‬ ‫غالمرضا‬ ‫خصــوص ‪ FATF‬مطــرح‬ ‫کــرد‪ :‬اینکــه برخــی مطــرح‬ ‫مصباحی مقدم‬ ‫اســت کــه در ان جلســه‬ ‫می کنند‪ FATF‬در جلسه اینده‬ ‫موردبررســی قــرار خواهــد گرفــت‪ .‬بــه گــزارش تصویــب خواهــد شــد‪ ،‬گمانه زنی اســت؛ پس‬ ‫تســنیم‪ ،‬حجت االسالم والمســلمین غالمرضــا از بحــث و گفتگو در خصوص ان پیشــنهادها‪،‬‬ ‫مصباحی مقدمعضومجمعتشخیصمصلحت اعضا طی یک رای گیری نظر نهایی خود را اعالم‬ ‫نظام از احتمال بررســی ‪ FATF‬در جلســه اتی خواهند کرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫راهی جدید برای واردات کاال‬ ‫بهایران‬ ‫رئیــس ســازمان توســعه‬ ‫و در نهایت‪ ،‬مصوبه ‪ ۱۷۷‬ستاد‬ ‫تجارت از کاهش ســخت گیری‬ ‫هماهنگی اقتصــادی دولت در‬ ‫دولــت بــرای واردات در ازای‬ ‫ابان ماه ســال ‪ ۱۳۹۹‬تصویب و‬ ‫صــادرات خبــر داد و اعــام کرد‬ ‫ابالغشد‪.‬به گفتهوی‪،‬براساس‬ ‫زمینه‬ ‫مصوبه ای جدیــد در این‬ ‫این مصوبه‪ ،‬به صادرکنندگانی‬ ‫حمید زادبوم‬ ‫یشــود‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫اجرایــی م ‬ ‫که از ابتدای ســال ‪ ۱۳۹۸‬تعهد‬ ‫ایسنا‪ ،‬از سال ‪ ۱۳۹۷‬و هم زمان‬ ‫ارزی داشــتند‪ ،‬اجــازه داده شــد‬ ‫بااز سرگیریتحریم هایامریکاعلیهایران‪،‬دولت تــا در قالــب واردات در مقابــل صــادرات‪ ،‬ایفای‬ ‫برای مدیریت منابع محدود ارزی کشــور‪ ،‬اعالم تعهــد ارزی کننــد و واردات بــا ارز اشــخاص نیــز‬ ‫کــرد کــه واردات حدود ‪ ۲۰۰۰‬قلم کاال به کشــور ازاد شــد‪ .‬زادبــوم افــزود‪ :‬در واقع کمیته ماده ‪،۲‬‬ ‫ممنوع بوده و در کنار ان صادرکنندگان نیز باید ارز مصوبه ‪ ۱۷۷‬ســتاد هماهنگی اقتصــادی دولت‬ ‫حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند‪ .‬در را جایگزیــن بســته سیاســتی ‪ ۲۵‬تیرمــاه بانــک‬ ‫ماه های بعد اختالف نظرهای زیادی بین بانک مرکزی کرده بود تا بر اساس ان‪ ،‬مقررات پیچیده‬ ‫مرکزی و صادرکنندگان درباره نحوه بازگشت ارز بخشنامه تیرماه بانک مرکزی از بین برود؛ اما‬ ‫به وجود امد اما در نهایت بنا شد در کنار سامانه اشــکاالتی در حــوزه صــادرات و واردات در‬ ‫نیما‪ ،‬واردات در ازای صادرات نیز به عنوان یکی این ابالغیه وجود داشــت که قرار شد با نظر‬ ‫از گزینه های موجود در این مسیر اجرایی شود‪ ،‬بخــش خصوصی برطرف شــود‪ .‬معــاون وزیر‬ ‫طرحی که هرچند با اســتقبال بخش خصوصی صمت‪ ،‬گفت‪ :‬بر این اساس کمیته اقدام ارزی‬ ‫مواجه شد اما در سال‪ ۱۳۹۹‬در ماه هایی متوقف در سازمان توسعه تجارت با حضور اتاق های‬ ‫شــد و بانــک مرکــزی مجــوز ان را قطــع کــرد‪ .‬در بازرگانــی‪ ،‬تعــاون و اصنــاف‪ ،‬ســازمان امــور‬ ‫نهایتامابهنظرمی رسد کهاینراهبردهمچنان مالیاتی‪ ،‬گمرک و بانک مرکزی تشکیل شد تا‬ ‫امکان اجرا دارد و رئیس سازمان توسعه تجارت مصوبــه ‪ ۱۷۷‬که ارامشــی را به صادرکنندگان‬ ‫از امکانی جدید در این حوزه نیز خبر داده است‪ .‬و واردکننــدگان داده بــود‪ ،‬مورد بازنگری قرار‬ ‫حمیــد زادبــوم گفته با مصوبه ســتاد هماهنگی گرفته و تکمیل شود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در نهایت‬ ‫اقتصــادی دولــت‪ ،‬صادرکنندگانــی کــه از ســال بســت ه پیشــنهادی کــه بــا نظــر اتــاق بازرگانی‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬تعهد ارزی دارند می توانند در ازای میزان و فعــاالن اقتصــادی تهیــه شــد تا بــه ابالغیه‬ ‫تعهد خود‪ ،‬واردات داشته باشند‪ .‬پیش از این‪ ۱۷۷ ،‬اضافه شــود‪ .‬این بســته پیشــنهادی ‪۱۳‬‬ ‫وضعیت تعهد ارزی مربوط به سال های ‪ ۱۳۹۸‬بنــد داشــت و قــرار بــود در ســتاد هماهنگــی‬ ‫و ‪ ۱۳۹۹‬تعییــن تکلیــف شــده بــود‪ .‬رئی ـس کل اقتصــادی دولــت تعیین تکلیف شــود؛ اما در‬ ‫ســازمان توســعه تجــارت بــا بیــان اینکه بســته اواخر اسفند ماه گذشته با حضور نمایندگانی‬ ‫سیاستی بانک مرکزی در تیرماه سال گذشته‪ ،‬به از پنــج عضــو کمیته ماده ‪ ۲‬در بانک مرکزی و‬ ‫دلیل انکه شــرایط رفع تعهد ارزی صرفا شــامل با حضور معاون ارزی این نهاد‪ ،‬مورد بررسی قرار‬ ‫ارائه ارز نیمایی بود‪ ،‬مورد اعتراض صادرکنندگان گرفت‪ .‬در این جلســه همچنین نماینده وزارت‬ ‫قرار گرفت‪ ،‬افزود‪ :‬به دنبال پیشــنهادهای اتاق نفت‪ ،‬ســازمان برنامــه‪ ،‬وزارت اقتصــاد و وزارت‬ ‫بازرگانــی‪ ،‬وزارت صمــت ســازوکارهای مربــوط صمت موضوعاتــی را مطرح کردند و ســرانجام‬ ‫به تنو عســازی در بازگشــت ارز صادراتی و ایفای پس از بحث و بررسی‪ ،‬این بسته پیشنهادی به‬ ‫تعهدات ارزی صادرکنندگان مورد بررسی قرار داد ‪ ۱۴‬بند افزایش یافت‪.‬‬ ‫افزایشتولیداقالمپیشگیری‬ ‫از ویروس کرونا‬ ‫مدیــرکل دفتــر صنایــع‬ ‫رســید کــه ‪ ۲۱۳‬برابــر افزایــش‬ ‫بــرق‪ ،‬فلــزی و لوازم خانگــی‬ ‫رشــد داشــته اســت‪ .‬همچنین‬ ‫ضمن اشــاره به افزایش تولید‬ ‫بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول‬ ‫اقــام مرتبــط بــا پیشــگیری‬ ‫تولید دســتکش طبی در مدت‬ ‫از ویــروس کرونــا از ‪ ۱۰۰‬برابــر‬ ‫یــاد شــده ســه برابر شــده و از‬ ‫کیوان گردان‬ ‫شــدن تولید لوازم خانگی خبر‬ ‫دو میلیــون عــدد روزانــه به ‪۶‬‬ ‫داد و گفــت کــه رکــورد تولیــد‬ ‫میلیــون عــدد رســیده اســت‪.‬‬ ‫لوازم خانگــی در ســال ‪ ۱۳۹۹‬شکســته شــد‪ .‬تولیــد لبــاس یکســره (کاورال) نیــز از ‪ ۱۱۶‬عدد‬ ‫کیوان گردان در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬روزانه به ‪ ۳۲‬هزار عدد و تولید شیلد محافظ‬ ‫در زمینه صادرات ماســک با وجود مازاد تولید صــورت از ‪ ۷۰‬عــدد روزانــه بــه ‪ ۲۱‬هــزار عــدد‬ ‫حساســیت های وجــود داشــت کــه در نهایت رسیده است‪ .‬مدیرکل دفتر صنایع برق‪ ،‬فلزی‬ ‫مقــرر شــد وزارت صمــت در صورتــی مجــوز و لوازم خانگی در ادامه درباره وضعیت تولید‬ ‫صــادرات صادر کند که ســازمان غــذا و دارو با لوازم خانگی در سال گذشته اظهار کرد‪ :‬برنامه‬ ‫ان موافقت کند‪ .‬در مورد سایر اقالم پیشگیری ریزی شــده بود که تولید انواع لوازم خانگی در‬ ‫کرونا نیز وضعیت به همین شکل است‪ ،‬چراکه سال گذشتهنسبتبهسال‪ ۱۳۹۸‬بیشاز‪ ۳۰‬درصد‬ ‫امار اصلی مصرف این اقالم در دســت وزارت رشدداشتهباشدواز‪ ۹‬میلیونبه‪ ۱۲‬میلیوندستگاه‬ ‫بهداشــت است‪ .‬وی در ادامه درباره وضعیت برسد‪،‬امابه‪ ۱۵‬میلیوندستگاهرسید کهیکرکورد‬ ‫یشــود‪ .‬به گفته وی در حال‬ ‫تولید اقالم مرتبط با پیشگیری از شیوع ویروس تاریخی محســوب م ‬ ‫کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬تولید ماسک سه الیه از ‪ ۲۰۰‬هزار حاضرنیاز کشوردربخشلوازم خانگیبزرگبهطور‬ ‫عدد در ابتدای شیوع ویروس کرونا‪ ،‬روزانه به کامل در داخل تامین می شود‪ ،‬اما بعضی از اقالم‬ ‫‪ ۲۷‬میلیون عدد رســید و افزایش ‪ ۱۳۵‬برابری کوچکهنوز تولیدنمی شود کهبرایبرخیاز ان ها‬ ‫داشت‪ .‬همچنین تولید ماســک ‪ N۹۵‬از ‪ ۵۰۰۰‬برنامه ریزی هایی انجام شده و بخشــی هم باید‬ ‫عــدد روزانــه بــه یک میلیــون و ‪ ۶۶‬هــزار عــدد اقتصادی باشد تا تولید شود‪.‬‬ ‫بانکصادراتایرانبرسکوینخست‬ ‫واگذاریاموالمازاد‬ ‫ بانــک صــادرات ایــران رتبــه برتــر در‬ ‫شاخص واگذاری دارایی های مازاد بانک ها‬ ‫در بیــن بانک های دولتی و خصوصی شــده‬ ‫را کســب کــرد و بــه همین مناســبت در این‬ ‫شــاخص و شــاخص اصــاح ســاختار مالــی‬ ‫مورد قدردانی وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫در جلســه شــورای مدیــران ایــن وزارتخانــه‬ ‫قــرار گرفــت‪ .‬بــه گــزارش روابــط عمومــی‬ ‫بانــک صــادرات ایران‪ ،‬وزیر امــور اقتصادی‬ ‫و دارایــی در جلســه شــورای عالــی مدیــران‬ ‫ایــن وزارتخانــه که با حضــور مدیران عامل‬ ‫بانک هــای کشــور برگــزار شــد‪ ،‬بــا اهــدای‬ ‫لــوح ســپاس از عملکــرد بانــک صــادرات‬ ‫ایــران در فــروش و وا گــذاری دارایی هــای‬ ‫مــازاد خــود در ســال ‪ ٩٩‬قدردانــی کــرد‪.‬‬ ‫در بخشــی از تقدیرنامــه فرهــاد دژپســند‪،‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی خطــاب به‬ ‫مدیرعامــل بانــک صــادرات ایــران امــده‬ ‫اســت‪ :‬بــا توجه بــه اهمیت نقــش بانک ها‬ ‫در تامیــن مالــی اقتصــاد و پشــتیبانی از‬ ‫تولیــد‪ ،‬افزایــش تــوان تســهیالت دهی و‬ ‫تخصیــص بهینــه منابــع بانــک از مهم تریــن‬ ‫اقداماتــی اســت کــه می تــوان در حمایــت‬ ‫از بخش هــای مختلــف انجــام داد‪ .‬در‬ ‫همیــن خصــوص‪ ،‬واگذاری امــوال مازاد که‬ ‫هــم چالــش انجمــاد دارایی هــا را مرتفــع و‬ ‫هــم افزایــش بهــره وری را در پــی خواهــد‬ ‫داشــت‪ ،‬بــه عنــوان یــک تکلیــف قانونــی‪،‬‬ ‫مــورد تاکیــد رئیس جمهور محتــرم و همواره‬ ‫یکــی از اولویت های وزارت امــور اقتصادی‬ ‫و دارایــی در هدایــت منابــع بــوده اســت‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در ادامه با‬ ‫اشــاره بــه ارزیابی هــای صــورت گرفتــه در‬ ‫بخــش واگذاری دارایی های مــازاد بانک ها‬ ‫بــه عملکرد موفق بانــک صادرات ایران در‬ ‫ایــن بخش اشــاره کرد و از کســب رتبه برتر‬ ‫ایــن بانــک در وا گــذاری دارایی هــای مازاد‬ ‫در بیــن بانک های دولتی و خصوصی شــده‬ ‫قدردانــی کرد‪ .‬گفتنی اســت در این جلســه‬ ‫همچنین در شاخص اصالح ساختار مالی از‬ ‫عملکرد بانک صادرات ایران قدردانی شد‪.‬‬ ‫بانــک صــادرات ایــران هم زمان بــا تصویب‬ ‫قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در سال‬ ‫‪ ،۹۴‬فروش اموال و دارایی های مازاد خود‬ ‫را بــا جدیــت در دســتور کار قــرار داد و در‬ ‫ســال ‪ ١٣٩٩‬موفق شــد تعداد ‪ ٤٢٢‬رقبه از‬ ‫امــاک مازاد خود به بهای بالغ بر ‪ ٧‬هزار و‬ ‫‪ ١٦٦‬میلیــارد ریال را واگذار کند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 18‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1038‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد‬ ‫تکلیفهمهایرانیانبهثبتاطالعاتملکی‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی اعــام کــرد کــه از ‪۱۹‬‬ ‫فروردیــن همــه ایرانیــان در هرجایــی کــه ســاکن‬ ‫هستند اعم از مالک و مستاجر مکلف هستند طبق‬ ‫قانون مالکیت خود را در سامانه جامع امالک ابراز‬ ‫و ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬محمد اسالمی در مراسم اغاز‬ ‫عملیات ساخت ‪ ۱۳۰‬هزار واحد مسکونی برکت‬ ‫و بهره برداری از ‪ ۳۰‬هزار واحد مســکن محرومین‬ ‫توســط ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام با بیان‬ ‫اینکــه رونق مســکن یــک موتور کشــنده و نیروی‬ ‫پیشــران اســت که می تواند در همه امور کارگشــا‬ ‫باشــد‪ ،‬زیــرا هــم بــه توســعه اشــتغال و صنعــت‬ ‫می انجامــد و هــم رفــاه خانواد ههــا را در پی دارد‬ ‫گفــت‪ :‬تمــام فکر و برنامه و اراده مــا روی این امر‬ ‫اســتوار شــد که یک جریان مســتمر و پایدار تولید‬ ‫مسکن را پایه گذاری کنیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن راســتا ســه برنامــه را دنبال‬ ‫کردیم؛ نخست انکه تقاضا محور حرکت کنیم و‬ ‫بدانیم نیاز جامعه مخاطب کجاست‪ .‬به همین‬ ‫خاطــر یــک فراخــوان سراســری دادیــم و در چنــد‬ ‫مرحله ثبت نام صورت گرفت‪ ،‬شمار افراد واجد‬ ‫شــرایط در مرحله اول ‪ ۴۳۶‬هزار نفر و در مرحله‬ ‫دوم حدود ‪ ۱۱۰‬هزار نفر بود که برنامه اقدام ملی‬ ‫را برای این جامعه هدف برنامه ریزی کردیم‪.‬‬ ‫اســامی با بیان اینکه برنامه دو م این بود که‬ ‫زمین مطلوب شهری در اختیار داشته باشیم گفت‪:‬‬ ‫اگرچــه موانعــی وجــود دارد و مقابلــه بــا موانــع‬ ‫طاقت فرساست اما با یاری خداوند پیش می رویم‬ ‫و موانع را از سر راه برخواهیم داشت‪ .‬برای جریان‬ ‫تولید پایدار مســکن اقداماتی انجام دادیم که از‬ ‫جمله ان ها می توان به اصالح ایین نامه اجرایی‬ ‫دولــت اشــاره کــرد‪ .‬یکی از موانع زمیــن و کاربری‬ ‫اســت و وقتــی می خواهید زمین را بــرای پروژه ای‬ ‫تعریف کنید باید به کمیســیون تبصره یک ماده‬ ‫یک بروید که فرایند کمیســیون تبصــره یک ماده‬ ‫یک طوالنی است‪ .‬در ایین نامه اجرایی این مورد‬ ‫را مدنظر قرار دادیم و امور را تسهیل کردیم‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرســازی ادامه داد‪ :‬حدود ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫پروژه تعریف کردیم که یا مردم خودشــان دارند‬ ‫کار می کنند یا مجتمع ســازی اســت که در همین‬ ‫راستا ستاد اجرایی ساخت ‪ ۱۰۰‬هزار واحد را تقبل‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه برنامــه ســوم نیــز‬ ‫طرح هایی است که در قالب مشارکت با بخش‬ ‫نتــر هســتند‬ ‫خصوصــی در زمین هایــی کــه گرا ‬ ‫دنبــال می کنیم گفــت‪ :‬در بحث مقررات زدایی‬ ‫و رفــع موانــع‪ ،‬بــرای تســهیل در صنعتی ســازی‬ ‫نیــاز مبــرم داریم کــه زمین واگذار شــود که پنج‬ ‫ساله بود و با مصوب ه دولت به ‪ ۱۰‬سال افزایش‬ ‫دادیم‪ .‬امید است با پتانسیل مالی که با کمک‬ ‫مجلس محقق شده پیشبرد برنامه ها را روان تر‬ ‫داشته باشیم و با توجه به اقدامات انجام شده‬ ‫صنعتی سازی و امکان به کارگیری تکنولوژی های‬ ‫نوین فراهم شود‪.‬‬ ‫اســامی افزود‪ :‬بحث زمین از ما بســیار انرژی‬ ‫گرفت‪ .‬وزارت راه در فقر زمین به سر می برد‪ .‬این‬ ‫زمین ها در قالب حریم شهری واگذار نمی شد که با‬ ‫پیگیری های انجام شده این حرکت شروع شده که‬ ‫اراضی را تحویل بگیریم و عرضه زمین را گسترش‬ ‫دهیم‪ .‬برای ساخت بیش از یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫واحد مســکونی تفاهم نامه با نهادهای مختلف‬ ‫منعقد کردیم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه خانه های خالــی گفت‪ :‬یک‬ ‫مطالبه به حق مردمی است‪ .‬مالیات بر خانه های‬ ‫خالــی ازاین جهــت پیگیــری می شــود کــه عرضــه‬ ‫مسکن را برای اجاره و فروش تسهیل کنیم و از این‬ ‫که مسکن به عنوان کاالی سرمایه ای به خدمت‬ ‫گرفتــه شــود و موجــب تالطــم فاصلــه بگیریــم‪.‬‬ ‫قانــون مالیــات مســتقیم در مجلــس اصــاح و با‬ ‫حرکتی جهادی سامانه جامع امالک را راه اندازی‬ ‫و یک میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار واحد مسکونی خالی را‬ ‫شناسایی و به سازمان امور مالیاتی کردیم‪.‬‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی اعــام کــرد کــه از ‪۱۹‬‬ ‫فروردیــن همــه ایرانیــان در هرجایــی کــه ســاکن‬ ‫هستند اعم از مالک و مستاجر مکلف هستند طبق‬ ‫قانون مالکیت خود را در ســامانه ابراز و ثبت نام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫اســامی اضافــه کــرد‪ :‬مجموعــه اقدامــات‬ ‫مستلزم همراهی و همکاری همه دستگاه هاست‪،‬‬ ‫می خواهم که شهرداری ها کمک و امور را تسهیل‬ ‫کننــد و بیش از این مزاحمت ایجاد نکند‪ .‬شــاهد‬ ‫بودیــم بعــد از یــک ســال پــروژه ای هنــوز پروانــه‬ ‫ســاخت نگرفتــه و شــهرداری مطالبــه غیرقانونی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اختالف همتی و دژپسند بر سر چاپ پول‬ ‫یکــه پیش ازایــن رئی ـس کل بانــک مرکــزی از اســتقراض‬ ‫درحال ‬ ‫دولت از این بانک و چاپ پول در دو سال گذشته خبر داده بود‪،‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد می گوید کــه دولت یک ریال هم از سیســتم بانکی‬ ‫قرض نگرفته است و اظهارات وی این سوال را ایجاد می کند که‬ ‫دریافت پول از بانک مرکزی به پشــتوانه ارزی که معلوم نیســت‬ ‫چــه زمانــی به دســت ایران می رســد و ریال به دولت داده شــده‬ ‫است‪ ،‬اگر استقراض از بانک مرکزی نیست پس چیست؟‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬چند روز پیش بود که صحبت های جنجالی‬ ‫رئی ـس کل بانــک مرکــزی دربــاره چــاپ پــول در دو ســال گذشــته‬ ‫خبرساز شد و گفته های او حاکی از ان بود که در سال های ‪۱۳۹۸‬‬ ‫و ‪ ۱۳۹۹‬بخشی از بودجه دولت از تسعیر منابع صندوق توسعه‬ ‫ملــی تامین شــده و در شــرایطی که منابع این صنــدوق در خارج‬ ‫مسدود است‪ ،‬این اقدام به معنی چاپ پول است و حداقل در‬ ‫کوتاه مدت به افزایش تورم منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫ایــن در حالی اســت کــه وزیر اقتصاد بارها اســتقراض از بانک‬ ‫مرکزی را تکذیب کرده و ســال گذشــته در ســخنانی گفته بود که‬ ‫دولت هیچ گاه به دنبال پولی شــدن کســری ناشی از عدم تحقق‬ ‫منابع نبوده است‪.‬‬ ‫عالوه براین‪ ،‬روز گذشــته دژپســند در پاسخ به اظهارات اخیر‬ ‫همتــی اعــام کــرد که دولت یک ریــال برای اجرای بودجه ســال‬ ‫گذشته از بانک مرکزی استقراض نکرده و بانک مرکزی تنها برای‬ ‫ایفای تعهدات برخی از اجزای بودجه‪ ،‬ارز را خریداری کرده و در‬ ‫مقابل‪ ،‬پول تزریق کرده است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ا گــر بتوانیم هرچه زودتر ان وجوه را به داخل‬ ‫کشــور منتقــل یــا قابــل حوالــه و معاملــه کنیــم‪ ،‬همان مقــدار ارز‬ ‫یشــود و‬ ‫قابل معامله و مبادله شــده و به تاجر ما حواله داده م ‬ ‫متناســب با ان هم ریال جمع خواهد شــد؛ بنابراین اســتقراض از‬ ‫بانک مرکزی صحیح نیست‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬وزارت اقتصــاد اعالم کرده بود که با انتشــار اوراق‬ ‫در ســال گذشــته مانــع از خلــق ‪ ۱۷۰‬هــزار میلیــارد تومــان پــول و‬ ‫افزایش پایه پولی شده است‪.‬‬ ‫اظهارات دژپسند در حالی تعجب برانگیز است که کارشناسان‬ ‫اقتصادی معتقدند دریافت پول از بانک مرکزی به پشتوانه ارزی‬ ‫که معلوم نیســت چه زمانی به دســت ایران می رسد و دالری به‬ ‫حســاب بانک مرکزی ریخته نشــده و ریال به دولت داده شــده‬ ‫است‪ ،‬اگر استقراض از بانک مرکزی نیست پس چیست؟ از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬اگر نرخ تسعیر ارز هم افزایش یابد‪ ،‬دولت در زمان تسویه‬ ‫هــم بایــد مقــداری دیگر پول از بانک مرکــزی مطالبه کند که این‬ ‫موضوع هم تبعات خودش را دارد‪.‬‬ ‫ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه اگــر ارزهــای ذکــر شــده در‬ ‫دسترس بود‪ ،‬بانک مرکزی با فروش ان ها نه تنها موجب افزایش‬ ‫یشــد‪ ،‬بلکــه مقــداری از نقدینگــی اقتصاد کاســته‬ ‫پایــه پولــی نم ‬ ‫می شد که حال به وضوح می توان علت تشدید تورم و نوسانات‬ ‫بــازار ارز در شــرایطی کــه انتظارات تورمی کاهــش پیدا کرده بود‬ ‫را درک کرد‪.‬‬ ‫برای ســال جاری نیز دولت پیشــنهاد برداشــت ‪ ۱۸‬درصد‬ ‫ســهم ارزی صنــدوق توســعه ملــی از درامدهــای نفتــی را در‬ ‫بودجــه ارائــه کــرد و گرچــه مقــام معظم رهبری بــا دریافت‬ ‫کامــل ایــن میــزان از ســهم ارزی فــروش نفــت موافقــت‬ ‫نکردند و این درصد محدودتر شــد و لــی درهرحال همچنان‬ ‫برداشــت از منابــع ارزی صنــدوق در بودجــه پابرجاســت و‬ ‫احتمــاال در ادامــه بــار دیگر بحث چاپ پــول و تورم مطرح‬ ‫خواهــد شــد؛ ب ـه گون ـه ای کــه رئی ـس کل بانک مرکــزی اعالم‬ ‫کــرد‪ :‬اعــداد و ارقــام بودجــه مصــوب و تبصر ه هــای متعــدد‬ ‫ان دربرگیرنــده احکامــی بــرای تکلیــف بــه بانــک مرکــزی و‬ ‫سیســتم بانکــی اســت که نتیجــه ان می تواند انتشــار پول پر‬ ‫قدرت و رشــد نقدینگی باشــد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ایجاد بیش از ‪ ۳۹‬هزار فرصت شغلی در بخش تعاون‬ ‫جلوگیــری از ریــزش ‪ ۳۰۰‬هــزار نیــروی کار و‬ ‫تشــکیل ‪ ۲۰۴۱‬شــرکت تعاونی با ایجــاد ‪ ۳۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۳۷‬فرصت شــغلی از مهم ترین دســتاوردهای‬ ‫حوزه اشتغال و تعاون وزارت کار در سال گذشته‬ ‫بود‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬در ســال گذشــته اقدامات‬ ‫گســترده ای از ســوی وزارت کار در حــوزه تعــاون‬ ‫صورت گرفت که راه اندازی سامانه جامع هوشمند‬ ‫بخش تعاون کشور از جمله ان ها به شمار می رود؛‬ ‫این ســامانه در راستای توسعه شفافیت و تحقق‬ ‫دولت الکترونیک ایجاد شده و دستاوردی بزرگ در‬ ‫دولت تدبیر و امید محسوب می شود‪.‬‬ ‫یهــا و‬ ‫کاهــش زمــان ثبــت و تشــکیل تعاون ‬ ‫تهــای راه اندازی‬ ‫افزایــش نظارت ها از جمله مزی ‬ ‫ســامانه جامــع هوشــمند بخــش تعاون به شــمار‬ ‫م ـی رود کــه قــرار اســت امســال بــا همــکاری قوه‬ ‫قضاییه دنبال شود‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به‬ ‫راه انــدازی ســامانه جامع هوشــمند بخش تعاون‬ ‫و ‪ ۱۱‬مرکــز نــواوری در ســال گذشــته از عملکــرد‬ ‫جوان تریــن معــاون خــود در بخش تعــاون دفاع‬ ‫کرده و می گوید‪ :‬تشکیل ‪ ۲۰۴۱‬شرکت تعاونی با‬ ‫ایجــاد ‪ ۳۹‬هــزار و ‪ ۶۳۷‬فرصــت شــغلی و افتتاح‬ ‫‪ ۶۶۹‬طرح تعاونی با اشتغال زایی ‪ ۳۴‬هزار و ‪۹۹۲‬‬ ‫نفر موجب تحول بخش تعاون در ســال گذشــته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه شــریعتمداری‪ ،‬در حــوزه اشــتغال و‬ ‫کارافرینی نیز در ســال گذشــته‪ ،‬اقدامات موثری از‬ ‫ســوی معاونت اشــتغال وزارت کار صورت گرفت‬ ‫و تالش شــد بــا ایجاد مرکز اورژانس کس ـب وکار و‬ ‫مرکز پایش سیاس ـت های اشتغال از ریزش ساالنه‬ ‫‪ ٣٠٠‬هزار نیروی کار جلوگیری شود و با این تحول‪،‬‬ ‫سیاست گذاری در حوزه اشتغال کارامدتر شد‪.‬‬ ‫ســال گذشــته بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا‬ ‫بســیاری از مشــاغل تحــت تاثیر قــرار گرفــت و با‬ ‫توقف فعالیت روبه رو شد که بی تردید امسال نیز‬ ‫بــازار کار و بســیاری از کس ـب وکارها را تحت تاثیر‬ ‫خــود قــرار خواهــد داد ازای ـن رو الزم اســت بــرای‬ ‫ان دســته مشــاغلی که از این محدودیت ها تاثیر‬ ‫می پذیرند برنامه ریزی اساســی و مناســبی داشــته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫در طول یک ســال گذشــته دولت تالش کرد‬ ‫با ارائه تسهیالت حمایتی و پشتیبانی از مشاغل‬ ‫و واحدهــای صنفــی از بیــکاری شــدن بخــش‬ ‫اعظمــی از شــاغالن جلوگیــری کنــد و‍پرداخــت‬ ‫تســهیالت مذکور را با هدف حمایت از اشتغال‬ ‫و صیانت از نیروهای کار تا پایان پاندمی کرونا‬ ‫ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬در نخستین نشست شورای‬ ‫عالــی اشــتغال در ابتدای ســال‪ ،‬وزارت کار بســته‬ ‫حمایتی اشتغال مولد در جهت صیانت از اشتغال‬ ‫موجــود و توســعه فعالیت های اشــتغال زا را ارائه‬ ‫کرد ؛ همچنین برنامه اشــتغال دوره گــذار از کرونا‬ ‫و دوره پساکرونا و بسته سیاستی توسعه کارافرینی‬ ‫با توجه به نام گذاری سال ‪ ۱۴۰۰‬به عنوان «تولید‪،‬‬ ‫پشــتیبانی ها‪ ،‬مانع زدایی ها» مطرح و بررســی و‬ ‫تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫هشدار سازمان حمایت به مرغ فروشان‬ ‫ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و‬ ‫تولیدکننــدگان در اطالعیه ای اعالم کرد که عرضه‬ ‫هرگونه مرغ قطعه بندی شــده ممنوع اســت و با‬ ‫متخلفانبرخوردمی شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬سازمان حمایت با اشاره به‬ ‫مصوبات قرارگاه ساماندهی بازار مرغ که بر اساس‬ ‫ان هرگونه عرضه مرغ قطعه بندی شده و یا طعم‬ ‫دار کردن قطعات مرغ ممنوع اعالم شــده‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد که با متخلفان به شدت برخورد می شود‪.‬‬ ‫بر اســاس این اطالعیه‪ ،‬بازرســان این ســازمان‬ ‫و ســازمان های صمت استان ها برای کنترل فروش‬ ‫مــرغ بــه قیمــت مصــوب‪ ،‬مصوبــات جدیــد را در‬ ‫سراســر کشــور به طور مستمر و پیوسته پایش و در‬ ‫صورتمشاهدههرگونهتخلفپروندهمتخلفانرا‬ ‫به تعزیرات حکومتی ارسال خواهند کرد‪.‬‬ ‫یهــای صــورت‬ ‫همچنیــن بــر اســاس هماهنگ ‬ ‫گرفتــه بــا ســازمان تعزیــرات حکومتــی‪ ،‬بــه ایــن‬ ‫پرونده ها در اولویت رسیدگی‪ ،‬با متخلفان برخورد‬ ‫و رای صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫این اطالعیه به منزله ابالغیه رسمی تلقی شده‬ ‫و اجرای ان برای تمامی واحدهای مربوطه الزامی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ســازمان حمایــت در پایــان ایــن اطالعیــه از‬ ‫افزایش تولید و تهیه تمهیداتی برای افزایش عرضه‬ ‫مرغ در بازار خبر داده و از شــهروندان درخواســت‬ ‫شــده در صــورت مشــاهده و مواجهــه بــا هرگونه‬ ‫تخلــف در ایــن زمینه‪ ،‬موضوع را جهت رســیدگی‬ ‫ســریع‪ ،‬از طریــق مراجعه حضــوری و یا انعکاس‬ ‫به شماره تلفن ‪ ۱۲۴‬در سراسر کشور اعالم کنند تا‬ ‫در اسرع وقت مورد پیگیری و رسیدگی قرار گیرد‪.‬‬ ‫ســال گذشــته قیمــت مصــوب مــرغ در ســتاد‬ ‫تنظیــم بــازار دو بــار افزایــش یافــت و در نهایــت‬ ‫قیمــت مصــوب ان ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومان شــد؛ اما‬ ‫در اسفندماه قیمت هر کیلو گوشت مرغ به بیش‬ ‫از ‪ ۴۰‬هــزار تومــان هــم رســید‪ .‬در نهایت با وجود‬ ‫اینکه دبیر ستاد تنظیم بازار اعالم کرده بود قیمت‬ ‫مصــوب مرغ تا پایــان ماه رمضان تغییر نمی کند‪،‬‬ ‫نمــاه قــرارگاه ســاماندهی مــرغ‬ ‫دوازدهــم فروردی ‬ ‫کشــور به ریاســت وزیر جهاد کشاورزی و با حضور‬ ‫نمایندگانــی از ارگا نهــای مختلــف از جملــه قوه‬ ‫قضاییــه و وزارت صمــت در اخریــن جلســه خود‬ ‫مســئول ســاماندهی تولید گوشــت مرغ شــد و در‬ ‫اولین جلسه کاری خود نرخ مصوب مرغ را ‪۴۵۰۰‬‬ ‫تومــان افزایش داد‪ .‬بر این اســاس حداکثر قیمت‬ ‫مصــوب مرغ گرم برای مصرف کننــده کیلویی ‪۲۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان تعیین شده است‪.‬‬ ‫همچنیــن قیمــت مرغ منجمــد در ســرد خانه‬ ‫کیلویی ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان‪ ،‬قیمت مرغ منجمد‬ ‫برای مصرف کننده کیلویی ‪ ۱۹‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان‪،‬‬ ‫قیمت مرغ زنده در کشــتارگاه کیلویــی ‪ ۱۷‬هزار و‬ ‫‪ ۱۰۰‬تومان‪ ،‬قیمت مرغ اماده طبخ در میدان بهمن‬ ‫تهران کیلویی ‪ ۲۳‬هزار و ‪ ۳۰۰‬تومان تعیین شد‪.‬‬ ‫گفتنی است که با توجه به تخصیص ارز دولتی‬ ‫یه نهاده های دامی قیمت مرغ از سوی ستاد تنظیم‬ ‫یشــود و همه واحدهای توزیعی و‬ ‫بازار رعایت م ‬ ‫تولیــدی بایــد ان را رعایــت کننــد‪ ،‬امــا شــرایط در‬ ‫ماه های اخیر به گونه ای پیش رفته که تنها تعداد‬ ‫محــدودی از فروشــگاه ها‪ ،‬مــرغ را تحــت عنــوان‬ ‫مرغ دولتی یا تنظیم بازاری به نرخ مصوب عرضه‬ ‫می کننــد و مــردم هــم برای تهیــه ان در صف های‬ ‫طوالنــی منتظــر می مانند که در شــرایط تشــدید‬ ‫ویروس کرونا ریسک ابتال به بیماری را باال می برد‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫ممنوعیت تورهای‬ ‫گردشگری ترکیه‬ ‫سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری درباره اخرین‬ ‫وضعیــت پروازهای خارجی اعالم کــرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫شــرکت های هواپیمایــی ایرانــی به ‪ ۲۰‬کشــور خارجی‬ ‫پرواز هفتگی دارند و در حال حاضر تورهای گردشگری‬ ‫به مقصد ترکیه ممنوع شده اما پروازها همچنان برقرار‬ ‫است‪.‬محمدحسنذیبخشدر گفت وگوباایسنادرباره‬ ‫اخرین وضعیت پروازهای خارجی گفت‪ :‬طبق اخرین‬ ‫مصوبه ســتاد ملی مقابلــه با کرونا تورهای گردشــگری‬ ‫به مقصد ترکیه لغو و ممنوع شــده اســت اما پروازهای‬ ‫شخصی به کشور ترکیه برقرار بوده و ممنوعیتی شامل‬ ‫ان نشده است‪ .‬وی افزود‪ :‬البته اگر ستاد ملی مقابله با‬ ‫کرونا پروازهای ترکیه یا هر کشور دیگری را ممنوع کند‪،‬‬ ‫سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان دستگاه حاکمیتی‬ ‫ان را اجــرا خواهــد کرد چراکه تابع مصوبات این ســتاد‬ ‫هســتیم‪ .‬سخنگوی سازمان هواپیمایی کشــوری ادامه‬ ‫داد‪ :‬در حــال حاضــر شــرکت های هواپیمایی ایرانی به‬ ‫‪ ۲۰‬کشور مختلف از جمله المان‪ ،‬فرانسه‪ ،‬ترکیه‪ ،‬لبنان‪،‬‬ ‫امارات‪ ،‬قطر‪ ،‬کویت‪ ،‬پاکســتان‪ ،‬هنــد‪ ،‬اتریش‪ ،‬ایتالیا‪،‬‬ ‫چین‪،‬تایلند‪،‬مالزی‪،‬افغانستان‪،‬روسیه‪،‬سوریه‪،‬عمان‪،‬‬ ‫ازبکستان و قزاقستان به صورت هفتگی پرواز دارند که‬ ‫البته همه پروتکل های بهداشتی مصوب و ابالغ شده از‬ ‫سوی ستاد ملی مقابله با کرونا در این پروازها و پروازهای‬ ‫داخلــی رعایــت می شــود‪ .‬ذیبخــش گفــت‪ :‬پروازهای‬ ‫خارجی به مقصد عراق و سوریه نیز دارای محدودیت‬ ‫بوده و در شرایط ویژه انجام می شود که به عنوان مثال‬ ‫پروازهای عراق تنها برای اتباع این کشور انجام می شود‪.‬‬ ‫مقاومت سازمان ها در‬ ‫مقررات زدایی‬ ‫رئیسمرکزبهبودمحیط کسب وکار در وزارتاقتصاد‬ ‫ضمــن اعالم عملکرد هیئــت مقررات زدایی و این مرکز‬ ‫در سال گذشته و اینکه سازمان ها مقابل مقررات زدایی‬ ‫مقاومت می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬در سال جدید مبنای این مرکز‬ ‫تمرکز بر مزیت های منطقه ای و اســتانی و مانع زدایی‬ ‫هوشــمند در هر استان است‪ .‬همچنین‪ ،‬ســال جاری در‬ ‫زمینه ارتقای امنیت سرمایه گذاری ورود خواهیم کرد تا‬ ‫بتوانیم سند ملی در این راستا تدوین کنیم‪ .‬علی فیروزی‬ ‫در گفت وگــو با ایســنا اظهار کرد‪ :‬طی ســال گذشــته ‪۱۱‬‬ ‫جلســه هیئــت مقــررات زدایــی و ‪ ۶۷‬کمیته تخصصی‬ ‫برگزار که منجر به صدور ‪ ۴۶‬حکم تسهیل گرایانه شد و‬ ‫اینحکم هاشاملثبتشرکت ها‪ ،‬کداقتصادیوتامین‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬ثبت برند‪ ،‬تســهیل فرایندهــای مجوزهای‬ ‫کشــاورزی و‪ ...‬می شــود‪ .‬وی افــزود‪ :‬در راســتای تحقق‬ ‫شعار سالجاریبایداجازهندهیمتابه راحتیبخشنامه‬ ‫و دســتورالعملی صــادر شــود‪ .‬در زمینه مقــررات زدایی‬ ‫در ســال گذشــته بیش از ‪ ۷۰‬درصد مجوزها را در زمینه‬ ‫شرایط و ضوابط شفاف و مجوزهای مرتبط با سازمان‬ ‫بنادر و دریانوردی در زمینه سازه های دریایی را تسهیل‬ ‫کردیم‪.‬رئیسمرکزبهبودمحیط کسب وکار ادامهداد‪:‬در‬ ‫سال گذشته برخی از سازمان ها در زمینه مقررات زدایی‬ ‫مقاومت می کردند که بخشی از اهداف مدنظر در این‬ ‫راستارامحققنکرد‪.‬در سالجدیدمبنایاینمرکزتمرکز‬ ‫برمزیت هایمنطقه ایواستانیومانعزداییهوشمند‬ ‫در هر اســتان اســت‪ .‬سال گذشته هیئت وزیران کارگروه‬ ‫تســهیل ســرمایه گذاری و مقررات زدایی در اســتان ها را‬ ‫مصوب کرد که باید امسال شکل بگیرد و بدین منظور‬ ‫به دنبال این هســتیم در اســتان ها مرجعی را تشــکیل‬ ‫دهیمتابتوانندبه صورتمنطقه ایواستانیاقدام کنند‬ ‫و رویه هــا را برطــرف کنند‪ .‬فیــروزی در پایــان بیان کرد‪:‬‬ ‫ســال جاری در زمینه ارتقای امنیت ســرمایه گذاری ورود‬ ‫خواهیم کرد تا بتوانیم ســند ملی در این راســتا تدوین‬ ‫کنیم‪ .‬همچنین‪ ،‬اولین جلسه هیئت مقررات زدایی نیز‬ ‫در ‪ ۲۳‬فروردین ماه برگزار می شود‪.‬‬ ‫قیمت سیمان سفید ‪۳۵‬‬ ‫درصد افزایش یافت‬ ‫طبــق مصوبه کارگروه مدیران عامل شــرکت های‬ ‫بورسی و غیر بورسی حاضر تولیدکننده سیمان سفید‪،‬‬ ‫بــا توجه بــه افزایش هزینه های تولید‪ ،‬قیمت هر تن‬ ‫سیمان سفید فله از اول سال جاری ‪ ۳۵‬درصد افزایش‬ ‫یافــت‪ .‬بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬کارگــروه مدیــران عامــل‬ ‫شــرکت های ســیمان ســفید‪ ،‬در پــی افزایــش قیمــت‬ ‫تمام شــده تولید ســیمان ســفید همچون مــواد اولیه‬ ‫تولیــد‪ ،‬قطعات یدکــی و همچنین هزینه حمل ونقل‬ ‫(به ویژه حمل ونقل مواد اولیه)‪ ،‬به منظور جلوگیری از‬ ‫زیان عمده به کارخانه های تولیدکننده سیمان‪ ،‬طی‬ ‫جلسات متعدد توافق کردند که برای جبران بخشی‬ ‫از افزایــش هزینه هــا‪ ،‬قیمت فروش ســیمان ســفید از‬ ‫ابتــدای ســال جــاری‪ ،‬مشــمول افزایــش ‪ ۳۵‬درصدی‬ ‫شــود‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬قیمت ســیمان ســفید با ایــن میزان‬ ‫افزایــش بــه ‪ ۵۶۷‬هزار تومان به ازای هر تن ســیمان‬ ‫سفید فله رسیده است‪ .‬عالوه بر این هزینه مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده و بسته بندی نیز به قیمت سیمان سفید‬ ‫پاکتــی اضافــه خواهــد شــد‪ .‬این تصمیم بــا حمایت‬ ‫مدیــران شــرکت های ســیمان ارومیه‪ ،‬ســاوه‪ ،‬کرمان‪،‬‬ ‫شرق‪ ،‬اصفهان‪ ،‬الرستان‪ ،‬شمال‪ ،‬نیریز و بنوید گرفته‬ ‫شــده اســت‪ .‬نیمه مهرماه سال گذشته‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در نامه ای خطاب‬ ‫بــه مدیــران عامــل شــرکت های ســیمان‪ ،‬از موافقت‬ ‫ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان با‬ ‫افزایش قیمت سیمان پاکتی خبر داده بود‪ .‬با توجه‬ ‫بــه افزایــش قیمت کیســه های پروپیلن که ناشــی از‬ ‫افزایش قیمت مواد پتروشــیمی بود‪ ،‬ســازمان مذکور‬ ‫(سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) با‬ ‫افزایش نرخ سیمان پاکتی موافقت کرد که طبق ان‬ ‫با افزایش قیمت سیمان پاکتی به میزان هر تن‪۴۰ ،‬‬ ‫هزار تومان موافقت شده بود‪.‬‬ صفحه 3 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫خبر‬ ‫افزایش ‪ ۶‬درصدی‬ ‫مصرف سی ان جی‬ ‫در استان گلستان‬ ‫مدیر شرکت ملی پخش فراروده های نفتی منطقه‬ ‫گلســتان از افزایــش ‪ ۶‬درصــدی مصرف ســی ان جی در‬ ‫این استان خبر داد‪ .‬عیسی افتخاری گفت‪ :‬در سال ‪۹۹‬‬ ‫علی الرغم محدودیت در سفرهای درون و بیرون شهری‬ ‫بدلیــل بیمــاری کرونا‪ ،‬حــدود ‪ ۲۴۸‬میلیون مترمکعب‬ ‫(معادلسوخت گیری‪ ۱۶‬میلیونو‪ ۵۰۰‬هزار خودرو)سی‬ ‫ان جی در استان گلستان مصرف شده که نسبت به سال‬ ‫‪ ۹۸‬افزایش ‪ ۶‬درصدی داشته است‪ .‬وی سپس با اشاره‬ ‫به قیمت سی ان جی افزود‪ :‬استفاده از این سوخت پاک‬ ‫از لحاظ اقتصادی به صرفه اســت‪ ،‬ضمن اینکه ســبب‬ ‫کاهش الودگی هوا و جلوگیری از اتالف سرمایه های ملی‬ ‫نیز خواهد شــد‪ .‬مدیر شــرکت ملی پخش فراورده های‬ ‫نفتی منطقه گلستان تاکید کرد‪ :‬در استان گلستان ‪۵۸‬‬ ‫جایــگاه فعال س ـی ان جی با پراکندگی مناســب وجود‬ ‫دارد کــه تــوان عملیاتی ان ها فــروش روزانه یک میلیون‬ ‫مترمکعب اســت که به صورت شــبانه روزی اماده ارائه‬ ‫خدماتبهشهروندانومسافرینعزیزمی باشند‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۳۰۰‬خودرو‬ ‫عمومی در البرز‬ ‫دوگانه سوز شدند‬ ‫از ابتــدای اجــرای طــرح رایــگان دوگان هســوز کــردن‬ ‫ی و انواع وانت بار) در کشور‪،‬‬ ‫خودروهای عمومی (تاکس ‬ ‫بیــش از ‪ ۱۳۰۰‬خــودرو در اســتان البرز ب هصــورت رایگان‬ ‫دوگان هســوز شــدند‪ .‬به گــزارش روابط عمومی شــرکت‬ ‫ملی پخش فراورده های نفتی منطقه البرز‪ ،‬طی بازدید‬ ‫مشــترک واحدهــای ســی ان جــی و روابــط عمومــی از‬ ‫یو‬ ‫کارگاه های تبدیل رایگان خودروهای عمومی (تاکس ‬ ‫انواع وانت بار) قلندرزاده سرپرست روابط عمومی این‬ ‫شرکت گفت‪ :‬با بازدید به عمل امده از کارگاه های مجاز‬ ‫فرایندتبدیلخودروبهدوگانه سوز‪،‬تاکنونبیشاز‪۱۳۰۰‬‬ ‫خودرو با نصب مخزن و کیت مخصوص و ‪ ۱۱۰۰‬خودرو‬ ‫نیز در نوبت تبدیل شــدن قرار دارند‪ .‬فهیمه الســادات‬ ‫قلندرزاده ضمن تاکید بر ثبت نام رانندگان خودروهای‬ ‫عمومی تاکسی و انواع وانت بار متقاضی این طرح در‬ ‫سامانه‪ GCR.NIOPDC.IR‬افزود‪ :‬هم اکنون در استان‬ ‫البرز‪ ۴‬کارگاه برای این منظور فعال است و کلیه مخازن‪،‬‬ ‫کیت ها و تجهیزات سی ان جی به صورت رایگان بر روی‬ ‫خودروهانصبمی شوند‪.‬‬ ‫کسب رتبه برتر برق قم‬ ‫در اجرای برنامه های امور‬ ‫زنان و خانواده‬ ‫شــرکت توزیــع نیروی بــرق قــم در ارزیابی عملکرد‬ ‫اجــرای برنام ههــای ابالغی امور زنان و خانــواده وزارت‬ ‫نیرو موفق به کسب رتبه دوم در کشور شد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قم‪ ،‬نیر‬ ‫رمضانــی مشــاور امور زنــان و خانواده شــرکت توانیر با‬ ‫ارسال نامه ای به مهندس مهدی اهنین پنجه مدیرعامل‬ ‫شرکت توزیع برق قم اورده است‪ :‬بر اساس ارزیابی به‬ ‫عمــل امده در خصوص اجرای برنامه های ابالغی زنان‬ ‫و خانــواده وزارت نیرو در ســال ‪ ،1398‬با حمایت های‬ ‫جنابعالی و تالش مشــاور محترم امور زنان و خانواده‪،‬‬ ‫ان شرکت موفق به کسب رتبه دوم شده است‪ .‬مشاور‬ ‫مدیرعامل در امور بانوان و خانواده شرکت توزیع برق‬ ‫اســتان قم در همین راســتا با اشــاره به اقدامات صورت‬ ‫گرفته در راستای اجرای برنامه های امور زنان و خانواده‬ ‫که منجر به کسب رتبه برتر در کشور شده است‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬تکریم بانوان همکار‪ ،‬تجلیل از بانوان محجبه‬ ‫همکار‪،‬برگزاریمنظمجلسات کمیتهعفافوحجاب‪،‬‬ ‫اجرای برنامه های فرهنگی و دینی شرکت توانیر‪ ،‬اجرای‬ ‫طرحتوان افزاییمدیریتیبانوانهمکار‪،‬تجلیلازبانوان‬ ‫کوشا در امر نماز و اهدای هدیه به بانوان بسیجی نمونه‬ ‫از جمله این اقدامات است‪.‬‬ ‫خدمت به کارکنان ارتش‬ ‫از افتخارات شرکت توزیع‬ ‫برق اصفهان‬ ‫بــا تجهیــز یک باب پســت زمینــی به ظرفیــت ‪500‬‬ ‫کیلوولــت امپر واقع در خیابان جانبازان برق رســانی به‬ ‫‪204‬واحدمسکونی کارکنانارتشعملیاتیشد‪.‬مهندس‬ ‫ایــرج مصیب مدیر اســبق برق منطقه ‪ 5‬گفــت‪ :‬در این‬ ‫پروژه نزدیک به یک کیلومتر شبکه فشار متوسط و فشار‬ ‫ضعیف زمینی احداث شده است‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫هزینه این پروژه بالغ بر ‪ 700‬میلیون تومان بوده است‪.‬‬ ‫گفتنیاست‪:‬در سالی که گذشت‪ 2370‬انشعابجدید‬ ‫در اختیار متقاضیان قرار گرفت که از این تعداد به‪1648‬‬ ‫انشعابخانگیبودهاست‪.‬‬ ‫در مدار قرار گرفتن دو‬ ‫کیلومتر شبکه هوایی در‬ ‫منطقه ‪ 2‬اصفهان‬ ‫دو کیلومتــر شــبکه متوســط و ضعیــف هوایــی در‬ ‫خیابــان رباط ســوم کوچه حکیما در مــدار قرار گرفت‪.‬‬ ‫مهندس داریوش باروتی مدیر برق منطقه‪ 2‬با اعالم این‬ ‫خبــر گفت‪ :‬ایــن پــروژه در دو فاز صورت گرفــت که در‬ ‫فاز اول شبکه فشار متوسط و یک دستگاه ترانس ‪315‬‬ ‫کیلوولــت امپــر احداث شــد و در فاز دوم اصالح شــبکه‬ ‫فشــار ضعیــف و تبدیل به کابــل خود نگهــدار صورت‬ ‫گرفــت‪ .‬وی در ادامــه گفــت‪ :‬در مناطقــی از شــهرهای‬ ‫بزرگ با توجه به وجود بافت شــهری فرســوده و وجود‬ ‫معابربسیار کم عرضوغیراستانداردعدموجودحریمو‬ ‫فضای کافی و مناسب برای سیم های هوایی‪ ،‬استفاده از‬ ‫کابل هایخودنگهداربهترینانتخاباست‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 18‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1038‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫مدیرعامل توانیر عنوان کرد‬ ‫افزایشتعرفهپیکبحراندرانتظارتصویبهیاتدولت‬ ‫مدیرعامل توانیر گفت‪ :‬عالوه بر سیاست های‬ ‫پیشــگیری برای پایــدار ماندن کنترل رشــد بار باید‬ ‫سیاس ـت های بازدارنده نیز اعمال شود که در حال‬ ‫حاضر افزایش تعرفه پیک بحران در هیات دولت‬ ‫منتظرتصویباست‪.‬به گزارشایسنا‪،‬محمدحسن‬ ‫متولی زاده در مراسم هفته نخست پویش هر هفته‬ ‫الف‪ -‬ب‪-‬ایران با اشــاره به اهمیت موضوع پایدار‬ ‫ماندن کنترل رشد بار اظهار کرد‪ :‬تحقق این مسئله‬ ‫ارزوی همکاران ما در صنعت برق است که تاکنون‬ ‫با سیاس ـت های تشویقی و هماهنگی با مشترکان‬ ‫ایــن کار را دنبــال کردیم اما برای اینکه این مســئله‬ ‫مستمر باشد باید به سیاست های تشویقی در کنار‬ ‫سیاست های بازدارنده توجه شود‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫پویش هر هفته الف‪-‬ب‪ -‬ایران گفت‪ :‬این پروژه ها‬ ‫در تمام اســتان ها اغاز شده و شروع پویش در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بیانگر این نکته مهم است که وزارت نیرو به‬ ‫تمام مردم در کل کشور توجه دارد و تمام خدمات‬ ‫را در کل کشــور توســعه می دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬سالی بسیار سخت بود چراکه تابستان بسیار‬ ‫گرمی را پشت سر گذاشتیم و در زمستان نیز از نظر‬ ‫تامینسوختنیروگاه هابامشکلمواجهشدیماما‬ ‫با عنایت خداوند و تالش همکاران سالی پرافتخار‬ ‫را ســپری کردیــم‪ .‬وی با بیان اینکه همــکاران ما در‬ ‫بخش توزیع هم در بخش سازوکار و هم در بخش‬ ‫ساخت وســاز پیشتاز بودند‪ ،‬گفت‪ :‬ســال ‪ ۱۴۰۰‬نیز‬ ‫سال بسیار مهمی است و صنعت برق برای تحقق‬ ‫فرامیــن و دســتورات مقــام معظم رهبــری امادگی‬ ‫کامل دارند و امیدواریم با بودجه تعیین شده شاهد‬ ‫گام های موثری در صنعت برق باشیم‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر اینکه خدمت رســانی به روستاها به ویژه عشایر‬ ‫گسترده خواهد شد و برنامه های متعددی را برای‬ ‫عبورموفقازتابستان‪ ۱۴۰۰‬درنظر گرفته ایم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مدیریت بار ادارات‪ ،‬استفاده از پتانسیل برق امید و‬ ‫برخورد با رمز ارزهای غیرمجاز از جمله برنامه هایی‬ ‫اســت که برای ســال ‪ ۱۴۰۰‬در صنعت برق در نظر‬ ‫گرفته ایــم‪ .‬بــه گفته وی بــا اجرای طــرح برق امید‬ ‫بیــش از هفــت میلیون مشــترک مشــمول تخفیف‬ ‫صددرصدی شدند و تعداد مشترکان پرمصرف نیز‬ ‫به دلیل توجه و رعایت مصرف حدود شش درصد‬ ‫کاهش یافت و این امار بسیار امیدوارکننده است‪.‬‬ ‫همچنیــن غالمعلــی رخشــانی مهــر ‪ -‬معــاون‬ ‫هماهنگــی توزیــع توانیر با بیــان اینکه در دو ســال‬ ‫گذشــته بــا تدویــن ‪ ۲۴‬برنامــه‪ ،‬بــه دنبــال ایجــاد‬ ‫تحول دیجیتــال و هوشمندســازی در صنعت برق‬ ‫بودیــم‪ ،‬گفت‪ :‬اقتصاد یارانــه ای برق‪ ،‬محدودیت‬ ‫منابع مالی و کاهش سرمایه گذاری جهت توسعه‬ ‫زیرساخت های صنعت برق باعث شد تا به دنبال‬ ‫کاهش هزینه های تمام شده طرح ها و هزینه های‬ ‫جاری باشــیم‪ .‬وی با بیــان این که نیاز صنعت برق‬ ‫برایارتباطدوسویهبامخاطبانومشترکانخودنیز‬ ‫از دیگردالیلحرکتبهاینسمتبود‪،‬خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬تنهــا راه رســیدن به این مهم هوشمندســازی‬ ‫صنعــت بــرق و ایجاد تحــول دیجیتال بــود که به‬ ‫همین دلیل در دو سال گذشته با تدوین‪ ۲۴‬برنامه‪،‬‬ ‫برای دستیابی به این هدف حرکت کردیم‪ .‬معاون‬ ‫هماهنگیتوزیعتوانیراظهار کرد‪:‬برنامه هایمذکور‬ ‫در قالب ‪ ۵‬محور شامل‪ ،‬بهبود حاکمیت شرکتی و‬ ‫ارتقای سالمت اداری‪ ،‬تاب اوری و افزایش قابلیت‬ ‫اطمینان‪،‬مدیریتانرژی‪،‬مدیریتهوشمندارتباط‬ ‫بــا مشــتریان و اصــاح اقتصاد صنعــت توزیع برق‬ ‫تقســیم بندی و برای هــر کدام مجــری جداگانه ای‬ ‫تعیینوماموریت هایویژه ایبهشرکت هایتوزیع‬ ‫ابالغشد‪.‬رخشانیمهراضافه کرد‪:‬هم اکنونشاهد‬ ‫اجــرای ‪ ۱۰۰‬درصــدی ‪ ۱۲‬برنامه از میان برنامه های‬ ‫مذکورهستیمودیگربرنامه هانیزبه زودیبه صورت‬ ‫کامــل اجرایــی و پیاد هســازی خواهد شــد‪ .‬معاون‬ ‫هماهنگیتوزیعتوانیردرعین حالبااشارهبهاین که‬ ‫امروز از دست اندرکاران طرح های سازوکاری تحول‬ ‫دیجیتالوهوشمندسازیصنعتبرقتقدیرخواهد‬ ‫شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬ازانجاکه فاصلــه شــرکت ها در اجرا و‬ ‫پیاد هســازی برنام ههــای مذکور بســیار کم بــود‪ ،‬با‬ ‫تشکیل باشگاه ‪ ۱۰‬تایی ها‪ ۱۰ ،‬شرکت نخست در‬ ‫هربرنامهمشخصشدند‪.‬‬ ‫رخشانی مهر از قبض سبز‪ ،‬توسعه خدمات‬ ‫غیرحضــوری‪ ،‬هوشمندســازی مراکــز اتفاقــات‬ ‫(طــرح هما)‪ ،‬توســعه ســامانه نظــارت مکانیزه‬ ‫حهــا (طرح ســنم)‪ ،‬توســعه ســامانه چاوش‬ ‫طر ‬ ‫(چشم انداز اصالح ولتاژ شبکه)‪ ،‬کاهش تلفات‬ ‫شبکه توزیع برق به کمتر از ‪ 9/7‬درصد‪ ،‬تدوین‬ ‫برنام ههــای ‪ ۰۹۸‬و برنام ههــای ‪ ۰۹۹‬را از جمله‬ ‫ایــن برنام ههــا عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬راه اندازی‬ ‫مرکــز ملی پایش صنعت بــرق‪ ،‬مرکز ملی پایش‬ ‫کنتورهای هوشــمند کشــور‪ ،‬سامانه پوشش های‬ ‫بیم ـه ای در صنعــت توزیــع بــرق و جایگزینــی‬ ‫شــبکه فرســوده مســی بــا کابــل خود نگهــدار از‬ ‫دیگر برنامه هایی است که هم اکنون به صورت‬ ‫کامــل اجــرا شــده و در هر برنامه نیز ‪ ۱۰‬شــرکت‬ ‫اول شناسایی شده اند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرعاملشرکت گاز خراسانرضویخبرداد‬ ‫افزایش‪ 6‬درصدی گازرسانیبهنیروگاه هادر سالقبل‬ ‫مشهدمقدس‪-‬سحررحمتی‪:‬مدیرعاملشرکت گاز‬ ‫خراسانرضویبابیاناینمطلب کهدر سال گذشته‬ ‫‪ 13‬میلیارد و‪ 670‬میلیون مترمکعب گاز طبیعی در‬ ‫این استان مصرف شده است گفت‪ :‬در سال ‪ 99‬در‬ ‫تمام حوزه ها به غیر از حمل و نقل شاهد افزایش‬ ‫مصرفهستیم‪.‬حسنافتخاریبااعالماینمطلب‬ ‫اظهار کرد‪ :‬میزان مصرف گاز طبیعی استان در سال‬ ‫‪ 12 ،98‬میلیارد و ‪ 836‬میلیون مترمکعب بود که‬ ‫این رقم در سال ‪ 99‬با ‪ 6‬و نیم درصد افزایش به ‪13‬‬ ‫میلیارد و ‪ 670‬میلیون مترمکعب رسید‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ســه میلیارد و ‪ 139‬میلیون مترمکعب معــادل ‪23‬‬ ‫درصد از مجموع گاز مصرفی استان در سال گذشته‬ ‫تحویل بخش نیروگاهی شد که این رقم نسبت به‬ ‫ســال ‪ 6/2 ،98‬افزایــش داشــته اســت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت گاز خراسان رضوی گفت‪ :‬در سال گذشته‪،‬‬ ‫بخــش خانگــی‪ ،‬عمومــی و تجــاری اســتان هفت‬ ‫میلیارد و ‪ 861‬میلیون مترمکعب و بخش حمل و‬ ‫نقلهم‪746‬میلیونمترمکعب گازطبیعیمصرف‬ ‫کرد‪ .‬افتخاری با بیان این مطلب که در سال ‪ 99‬در‬ ‫تمام حوزه ها به غیر از حمل و نقل افزایش مصرف‬ ‫را شــاهد بوده ایــم افــزود‪ :‬در ســال گذشــته تعــداد‬ ‫مشــترکین گاز اســتان فقط ‪ 5‬درصد افزایش داشته‬ ‫و این در حالی اســت که در برخی از ماه های ســال‬ ‫شــاهد افزایــش ‪ 15/6‬درصــدی مصــرف در بخــش‬ ‫خانگــی نســبت به مدت مشــابه ســال قبــل از ان‬ ‫بوده ایم‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز استان به بلندمرتبه‬ ‫سازی ها و چرخش جمعیتی در شهر مشهد مقدس‬ ‫هم اشاره کرد و گفت‪ :‬بیشترین حجم مصرف گاز‬ ‫طبیعی اســتان در ســال ‪ 99‬با چهار میلیارد و ‪599‬‬ ‫میلیونمترمکعبمعادل‪33‬درصد کل گازمصرفی‬ ‫خراسان رضوی در بخش خانگی‪ ،‬عمومی‪ ،‬تجاری‬ ‫و صنایع جزء مشهد به ثبت رسید‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫با تالش و کوشش شبانه روزی و برنامه ریزی درست‬ ‫و صحیــح‪ ،‬جریــان گاز طبیعــی بخــش خانگــی و‬ ‫عمومیاستاندر سال گذشتههمانندسال هایقبل‬ ‫از ان به صورت ‪100‬درصد پایدار بود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫معاون بهره برداری و توسعه اب شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‪:‬‬ ‫سیاستی برای جیره بندی اب شرب در اصفهان نیست‬ ‫معاون بهره برداری و توســعه اب شــرکت اب و‬ ‫فاضالب استان اصفهان گفت‪ :‬مدنظر شرکت اب و‬ ‫فاضالب استان در هیچ زمانی‪ ،‬جیره بندی اب شرب‬ ‫نبودهونیستواگرمردممدیریتمصرفراسرلوحه‬ ‫یتــوان بدون جیره بنــدی و‬ ‫کار خــود قــرار دهنــد‪ ،‬م ‬ ‫محدودیت‪ ،‬از شــرایط موجود عبور کنیم‪ .‬حســین‬ ‫اکبری در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬در خصوص برخی اخبار‬ ‫مبنی بر احتمــال جیره بندی اب در اصفهــان‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬متاسفانه بارش ها در شرایط نرمالی قرار ندارد و‬ ‫شهــا‪ ۳۳‬درصد زیر حد نرمال‬ ‫بــا توجه به اینکه بار ‬ ‫اســت‪ ،‬اکنون ذخیره ســد زاینده رود حاد اســت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در این شرایط نیازمند اقدامات فنی‪ ،‬توسعه‬ ‫زیرساخت ها و تکمیل ســامانه اضطراری اب رسانی‬ ‫هســتیم‪ ،‬در اولویــت دوم نیــز عملکــرد و مدیریــت‬ ‫مصــرف اب توســط مــردم ضــرورت دارد‪ .‬معــاون‬ ‫بهره برداریوتوسعهابشرکتابوفاضالباستان‬ ‫اصفهان تصریح کرد‪ :‬مدنظر شرکت اب و فاضالب‬ ‫اســتان در هیچ زمانی‪ ،‬جیره بندی اب شــرب نبوده‬ ‫و نیســت و اگــر مــردم مدیریت مصرف را س ـرلوحه‬ ‫یتــوان بدون جیره بنــدی و‬ ‫کار خــود قــرار دهنــد‪ ،‬م ‬ ‫محدودیت‪،‬از شرایطموجودعبور کنیم‪.‬ویبابیان‬ ‫اینکه اصفهانی ها همــواره یاد گرفته اند در شــرایط‬ ‫ســخت با مدیریت و روش های بهتر در مصرف اب‬ ‫صرفه جویــی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بایــد توجه داشــت که‬ ‫تجهیزات کاهندهمصرفبین‪ ۳۰‬تا‪ ۵۰‬درصدمصرف‬ ‫اب را کاهــش می دهــد‪ ،‬از ســوی دیگر بــا توجه به‬ ‫شیوع کرونا‪ ،‬مصرف اب بین‪ ۱۲‬تا‪ ۱۶‬درصد مصرف‬ ‫اب افزایش پیدا کرد‪ ،‬بنابراین شــرایط سخت تری‬ ‫را نســبت بــه ســال های غیرکرونایی داریــم‪ .‬اکبری‬ ‫با تاکید بر اینکه در شرایط پیک نسبت به نرمال‬ ‫حــدود ‪ ۳‬مترمکعــب بــر ثانیــه کمبــود اب داریم‪،‬‬ ‫چراکه ظرفیت ابی‪ ۳.۲‬مترمکعبی چاه های فلمن‬ ‫را بــه دلیل خشــکی زاینــده رود از دســت داده ایم‪،‬‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬هم وغم مجموعه ابفا و شــرکت اب‬ ‫منطقه ای و مدیریت اســتان این اســت تا فاز اول و‬ ‫اضطراری سامانه دوم اب رسانی اصفهان بزرگ را که‬ ‫جبران این بخش از اب دست رفته است را تا پایان‬ ‫خردادواردمدار بهره برداری کند‪.‬ویاضافه کرد‪:‬اگر‬ ‫این سامانه به هر دلیل وارد مدار نشد‪ ،‬راهکار دوم‪،‬‬ ‫مدیریت مصرف اب و فرهنگ ســازی در این حوزه‬ ‫است‪ .‬معاون بهره برداری و توسعه اب شرکت اب‬ ‫وفاضالباستاناصفهانباتاکیدبراینکهدر ساختار‬ ‫شــرکت اب و فاضالب مقدمات و زیرســاخت های‬ ‫جیره بندی اب ایجاد شده است‪ ،‬گفت‪ :‬از تعهدات‬ ‫ابفا این است که حداقل تا طبقه اول اب را تحویل‬ ‫دهیمودرصورتهمراهیمشترکانمی توانتاطبقه‬ ‫دوم تامین اب داشته باشیم‪ ،‬اما در مجموع سیاست‬ ‫ماجیره بندیابشربنیست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫هم زمان با نخستین هفته پویش ‪#‬هر هفته_الف_ب_ایران در سال ‪ 1400‬صورت گرفت‬ ‫بهره برداری از ‪ 788‬پروژه برق رسانی در خراسان جنوبی‬ ‫بیرجند ‪-‬محمــد قربانی‪ :‬مدیرعامل شــرکت توزیع‬ ‫نیروی برق اســتان خراســان جنوبــی از بهر هبــرداری‬ ‫‪ 788‬پروژه اســتانی که در نیمه دوم ســال ‪ 99‬اجرا‬ ‫شده اند‪ ،‬خبر داد‪ .‬مهندس دادگر در حاشیه برگزاری‬ ‫پویش «هر هفته الــف‪ -‬ب ایران» با هدف افزایش‬ ‫ســطح امیــدواری مــردم و اعتمادســازی بیــن مــردم‬ ‫و وزارت نیــرو اظهــار داشــت‪ :‬پروژه هــای مذکــور در‬ ‫محورهایتامینبرق‪،‬اصالحوبهینه سازیشبکه های‬ ‫شهریوروستایی‪،‬طرح های کاهشتلفات‪،‬توسعه‬ ‫و بهبــود سیســتم های روشــنایی معابــر‪ ،‬مدیریــت‬ ‫مصرفوتعویض کنتور بودهاست‪.‬ویبابیاناینکه‬ ‫طرح ها و پروژه های وزارت نیرو در دو قالب و محور‬ ‫ساخت وسازها و سازوکارها هر هفته برگزار می شود‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬در ســال‪ 1400‬نیــز در ادامــه برنامه های‬ ‫هر هفته الف‪ -‬ب ایران و به برکت نام گذاری ســال‬ ‫جدید بنام ســال تولید‪ ،‬پشــتیبانی ها و مانع زدایی‬ ‫ها هم زمان با سراســر کشــور از ‪ 788‬پروژه در استان‬ ‫بهره برداریشد‪.‬مدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرق‬ ‫اســتان خراســان جنوبی با اشــاره به اقدامات وسیع‬ ‫انجــام شــده در حوزه خدمات صنعت برق اســتان‬ ‫حهــای مذکور اعتباری بالغ بر‬ ‫بیان داشــت‪ :‬برای طر ‬ ‫‪ 28‬میلیارد و ‪ 900‬میلیون تومان هزینه شــده است‪.‬‬ ‫ویبهره برداریاز‪ 147.3‬کیلومترپروژهتبدیلسیمبه‬ ‫کابل خود نگه دار در استان را از مهم ترین پروژه های‬ ‫موردافتتاحوبهره برداریعنوان کردوافزود‪:‬از ابتدای‬ ‫شــهریورماه تا پایان ســال ‪ 99‬بالغ بر ‪ 147‬کیلومتر از‬ ‫شبکه هایسیمیدراستانباهزینه ایبالغ بر‪11‬میلیارد‬ ‫وهفت صدمیلیونتومانبهشبکه کابلخودنگه دار‬ ‫تبدیل شــد‪ .‬دادگر کمک به حفظ محیط زیســت‪،‬‬ ‫کاهــش میزان تلفات در شــبکه های توزیع‪ ،‬افزایش‬ ‫قابلیــت اطمینان شــبکه در مقابل شــرایط جــوی و‬ ‫اتفاقاتناشیازبرخورداشیاءخارجی‪،‬افزایشایمنی‬ ‫هنگام کار بر روی شبکه برق دار‪ ،‬کاهش انرژی توزیع‬ ‫نشــده و افزایش رضایتمندی مشــترکان را از مزایای‬ ‫اجرای این طرح برشــمرد‪ .‬مدیرعامل شرکت توزیع‬ ‫نیرویبرقاستانخراسانجنوبیعنوان کرد‪:‬باتبدیل‬ ‫‪ 147‬کیلومترشبکهسیمبه کابلخودنگهدار‪،‬تلفات‬ ‫به میزان‪ 400‬هزار کیلووات ساعت کاهش یافته و از‬ ‫خســارت و شــاخه زنی حدود‪ 30‬هزار اصله درخت‬ ‫در مســیر شــبکه های توزیع جلوگیری شــده اســت‪.‬‬ ‫دادگــر افــزود‪ :‬تاکنــون حــدود‪ 31‬درصد شــبکه های‬ ‫فشــار ضعیف اســتان معادل‪ 1600‬کیلومتر به کابل‬ ‫خودنگهدار تبدیل شــده اســت‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫توزیعنیرویبرقاستانخراسانجنوبیابرازامیدواری‬ ‫کــرد بــا جذب اعتبارات مورد نیاز در ســال ‪ 1400‬نیز‬ ‫برنامه های توسعه و ترمیم و تبدیل شبکه سیم به‬ ‫کابل خودنگهدار طبق برنامه ریزی پیش بینی شده‬ ‫ادامه پیدا کند‪ .‬در اولین پویش سراسری «هر هفته‬ ‫الف – ب ایران» که با حضور وزیر نیرو به صورت‬ ‫ویدئــو کنفرانــس برگــزار شــد از ‪ 5‬طــرح بــزرگ‬ ‫شبکه های توزیع برق در قالب ‪ 8‬هزار و ‪ 142‬پروژه‬ ‫توسعه‪ ،‬احداث‪ ،‬اصالح و بهینه سازی شبکه های‬ ‫توزیــع بــرق در ‪ 31‬اســتان افتتــاح و بهر هبــرداری‬ ‫شــد‪ .‬وزیر نیرو در این مراســم با اشــاره به اهداف‬ ‫این پویش که عملیاتی کردن طرح های صنعت‬ ‫اب و برق بوده اظهار داشــت‪ :‬از نیمه دوم ســال‬ ‫‪ ۹۸‬در وزارت نیــرو برنام ـه ای بــا نــام پویش «هر‬ ‫هفتــه الــف_ب_ ایــران» طراحی و عملیاتی شــد‬ ‫کــه در قالــب این برنامه مقرر شــد بهره برداری از‬ ‫طرح های مهم صنعت اب و برق اجرایی شود‪.‬‬ ‫رضا اردکانیان همچنین بیان داشت‪ :‬بهره برداری‬ ‫از ‪ 8000‬کیلومتــر تبدیل شــبکه ســبم بــه کابل‪9 ،‬‬ ‫هــزار کیلومتــر شــبکه های توزیــع و انتقــال و ‪11‬‬ ‫هزار دســتگاه ترانسفورماتور در شبکه های توزیع‬ ‫حهــای ایــن هفته‬ ‫کشــور از جملــه مهم تریــن طر ‬ ‫بوده اســت‪ .‬وی بیان داشــت‪ :‬طرح هــای مذکور‬ ‫غبــر ‪ 2900‬میلیارد تومــان را به‬ ‫ســرمایه گذاری بال ‬ ‫خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫بخشزیادیاز تجهیزاتصنعتپتروشیمی‬ ‫در داخل ساخته می شود‬ ‫مدیرعامــل هلدینــگ‬ ‫یــک میلیــارد یــورو هزینــه‬ ‫جفــارس تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫خلی ‬ ‫دارد کــه از ســوی هلدینــگ‬ ‫بخــش زیــادی از تجهیــزات‬ ‫خلیج فارس تامین می شــود‪،‬‬ ‫بــا فنــاوری بــاالی صنعــت‬ ‫افــزود‪ :‬امــروز ســاخت‬ ‫پتروشــیمی امــروز در داخــل‬ ‫بخش هایــی از ایــن پــروژه‬ ‫جعفر ربیعی‬ ‫کشــور ســاخته می شــود‪.‬‬ ‫بــا صنعتگــران داخلــی امضا‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬جعفــر‬ ‫شــد که ایــن نشــان می دهد‬ ‫ربیعــی پــس از امضــای قرارداد ســاخت ‪ ۲۴‬بخــش زیــادی از تجهیزات با فنــاوری باالی‬ ‫دســتگاه کمپرســور ســانتریفیوژ و احــداث صنعت پتروشــیمی در داخل کشــور ســاخته‬ ‫ایســتگاه جمــع اوری گازهــای همــراه نفــت می شــود‪ .‬مدیرعامــل هلدینــگ خلیج فارس‬ ‫منطقــه رگ ســفید بــا شــرکت های ایرانــی در ادامــه داد‪ :‬بــا اجرای پروژه هــای جمع اوری‬ ‫جمــع خبرنــگاران گفــت‪ :‬تامیــن خــوراک گازهــای مشــعل‪ ،‬بخــش زیــادی از گازهــای‬ ‫یکــی از دغدغه هــای صنعــت پتروشــیمی همراه نفت که در خوزســتان می ســوزد‪ ،‬به‬ ‫و جم ـع اوری گازهــای مشــعل نیــز از خوراک با ارزش پتروشیمی تبدیل می شود‪.‬‬ ‫دغدغه هــای نفــت بوده اســت کــه صنعت‬ ‫ربیعــی گفــت‪ :‬بیــد بلنــد خلیج فــارس‬ ‫پتروشــیمی بــه ایــن منظــور وارد باالدســت مســئولیت جمــع اوری روزانــه ‪ ۵۹۰‬میلیــون‬ ‫خــود شــد و مســئولیت جمــع اوری گازهــای فوت مکعــب گازهــای همــراه نفــت را‬ ‫مشــعل را بــه عهــده گرفــت تا بــا انتقال به بــه عهــده دارد کــه افــزون بــر جلوگیــری‬ ‫پاالیشــگاه گاز بیــد بلنــد خلیج فــارس ان را از گازســوزی‪ ،‬ان را بــه خــوراک صنعــت‬ ‫بــه خــوراک پتروشــیمی تبدیــل کنــد‪ .‬وی بــا پتروشــیمی تبدیــل می کنــد و می توانــد بــه‬ ‫اشــاره بــه اینکــه پــروژه بهســازی و احــداث صــادرات و تبدیل بــه محصوالت با ارزش تر‬ ‫تاسیســات جمع اوری گازهای مشعل حدود در صنایع پایین دستی منجر شود‪.‬‬ ‫اجرای‪ 304‬کیلومترعملیات‬ ‫اصالحوتوسعهشبکهفاضالب‬ ‫در شهرهای کردستان‬ ‫معــاون بهره بــرداری و توســعه فاضــاب‬ ‫شــرکت ابفــا کردســتان گفــت‪ :‬طــی ‪ 5‬ســال‬ ‫گذشــته تاکنون ‪ 304‬کیلومتر عملیات اصالح‬ ‫و توســعه شــبکه و خطــوط انتقــال فاضالب‬ ‫در کردســتان اجــرا شــده اســت‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫روابط عمومی شــرکت اب و فاضالب استان‬ ‫کردســتان‪ ،‬جمشــید زریــن گفــت‪ :‬در بخــش‬ ‫اصــاح و بازســازی شــبکه فاضــاب شــهری‬ ‫‪ 170‬کیلومتر عملیات اجرا شــده که بیشترین‬ ‫میزان مربوط به سنندج با حدود ‪ 62‬کیلومتر‬ ‫بــوده و پــس از ســنندج‪ ،‬بیشــترین عملیــات‬ ‫اصــاح شــبکه و خطــوط انتقــال فاضــاب‬ ‫مربــوط بــه ســقز و مریــوان بوده اســت‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪ :‬در بخــش توســعه خطــوط انتقــال و‬ ‫شــبکه فاضــاب هــم ‪ 134‬کیلومتــر عملیــات‬ ‫اجــرا شــده کــه بیشــترین میــزان در بانــه بــا‬ ‫قریــب بــه ‪ 31‬کیلومتــر اســت و پــس از بانه‪،‬‬ ‫بیشــترین عملیــات توســعه شــبکه و خطوط‬ ‫انتقال فاضالب در شــهرهای ســنندج‪ ،‬سقز و‬ ‫قروه انجام شــده اســت‪ .‬معاون بهره برداری‬ ‫و توســعه فاضالب شــرکت ابفا کردســتان با‬ ‫یــاداوری اینکــه ‪ 9‬تصفیه خانــه فاضــاب در‬ ‫شهرهای استان وجود دارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در حــال حاضــر بیــش از ‪ 95‬درصــد جمعیت‬ ‫شــهری اســتان زیرپوشــش خدمــات فاضالب‬ ‫قرار دارند‪.‬‬ ‫تقدیراز شرکتملیپخشفراورده های‬ ‫نفتیمنطقهخراسانرضوی‬ ‫مشــهد مقــدس‪ -‬ســحررحمتی‪ :‬در راســتای‬ ‫صیانــت از ســرمایه ملــی و برنامه ریــزی در‬ ‫جهــت تحقــق امــر پیشــگیری از قاچــاق و‬ ‫انحــراف فراورده های نفتی در ســال جاری‪،‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر امنیتــی و انتظامــی و دبیــر‬ ‫کمیســیون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز و‬ ‫هیئــت همراه بــا حضور در منطقه خراســان‬ ‫رضــوی از نقــش مهــم و موثــر شــرکت ملــی‬ ‫پخــش فراورده هــای نفتــی منطقه خراســان‬ ‫رضــوی تشــکر نمــوده و بــه اقدامــات و‬ ‫تــداوم طرح هــای مبارزه با قاچاق ســوخت‬ ‫تاکیــد نمودنــد‪ .‬در ایــن راســتا اصغری مدیر‬ ‫منطقه خراســان رضوی ضمن ارائه گزارشــی‬ ‫از عملکــرد منطقــه‪ ،‬فــروش ســوخت بــه‬ ‫مرزنشینان و کنترل باک را یکی از اهرم های‬ ‫مناســب در جهــت جلوگیــری از قاچــاق‬ ‫ســوخت عنــوان کــرد و گفــت بــا توجــه بــه‬ ‫تفــاوت نــرخ داخلــی فراورده هــای نفتــی با‬ ‫نــرخ ‪ FOB‬خلیج فــارس بر همکاری مســتمر‬ ‫بــا دســتگاه های ذی ربــط تاکیــد نمــود تــا از‬ ‫خروج و انحراف ســرمایه ملی جلوگیری به‬ ‫عمل اید‪.‬‬ ‫منطقه گیالن حائزرتبه اول در مصرف‬ ‫‪ CNG‬کشور‬ ‫مدیــر شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای‬ ‫نفتی منطقه گیالن‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اســتان گیالن‬ ‫بــا مصــرف بالغ بــر ‪ 30‬میلیــون و ‪ 280‬هــزار‬ ‫مترمکعــب ‪( CNG‬ســوخت پــاک و طبیعــی)‬ ‫ب هجــای بنزیــن در اســفندماه ‪ ،99‬نســبت به‬ ‫مدت مشــابه ســال قبل بــا رشــد ‪ 56‬درصدی‬ ‫روبــرو بــوده و حائــز رتبــه اول کشــوری شــد‪.‬‬ ‫کورش باالدست افزود‪ :‬در حال حاضر متوسط‬ ‫مصــرف روزانــه ‪CNG‬بالغ بــر یک میلیــون‬ ‫مترمکعــب بــوده کــه از طریق یک صــد باب‬ ‫جایــگاه ‪ CNG‬فعــال (‪ 38‬بــاب دومنظــوره‬ ‫و ‪ 62‬بــاب تــک منظــوره) در اســتان توزیــع‬ ‫می شــود‪ .‬مدیــر منطقــه در پایان خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬در بهمن مــاه ‪ 99‬با مصرف ‪ 30‬میلیون و‬ ‫‪ 480‬هزار مترمکعب ‪CNG‬نســبت به همین‬ ‫مدت ســال گذشــته و رشــد ‪ 21‬درصد مصرف‬ ‫ایــن فــراورده‪ ،‬اســتان گیــان در رتبــه ســوم‬ ‫کشوری قرار گرفت‪.‬‬ ‫مراقب کاله بردارانابیباشید‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب اســتان تهــران‬ ‫به تمامــی مشــترکان ایــن شــرکت نســبت‬ ‫بــه دریافــت وجــه نقــد از ســوی برخــی‬ ‫سوءاســتفاد ه کننــدگان بــا نــام این شــرکت و‬ ‫در قالــب مامــور قرائت کنتــور و توزیع قبض‬ ‫هشــدار داد‪ .‬به گــزارش ایســنا‪ ،‬علی صاحبی‬ ‫ مدیر روابط عمومی ابفای اســتان تهران ‪-‬‬‫نبــاره گفــت‪ :‬این شــرکت بابت هرگونه‬ ‫درای ‬ ‫خدماتــی کــه توســط نیروهــای امــدادی این‬ ‫در منــازل انجــام‬ ‫شــرکت کــه در معابــر و یــا ِ‬ ‫یشــود‪ ،‬از جمله تعمیرات شــبکه و کنتور‪،‬‬ ‫م ‬ ‫قطــع و وصــل انشــعاب اب‪ ،‬رســیدگی بــه‬ ‫حــوادث و‪ ...‬و‪ .‬هیچ گونــه وجــه نقــدی‬ ‫دریافــت نمی کنــد‪ .‬او تاکیــد کــرد‪ :‬تمامــی‬ ‫پرداخت هــا بــه ایــن شــرکت بایــد از طریــق‬ ‫درگاه های بانکی و شماره حساب های بانکی‬ ‫بــه نــام این شــرکت پرداخت شــود و شــماره‬ ‫حساب بانکی شخصی‪ ،‬اعتبار قانونی ندارد‬ ‫و ارتباطی به این شرکت ندارد‪ .‬مدیر روابط‬ ‫عمومی ابفای اســتان تهران خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در خصوص اجرای شــبکه و نصب انشــعاب‬ ‫فاضالب یاداوری این نکته ضروری است که‬ ‫این شرکت هیچ گونه دخالتی (مجوز قانونی)‬ ‫در نصب انشعاب فاضالب در منازل مشترکان‬ ‫نــدارد و مجــاز به ورود داخل ِملک مشــترکان‬ ‫نیســت‪ .‬صاحبی افــزود‪ :‬مشــترکان می توانند‬ ‫بــرای جلوگیــری از سوءاســتفاده های احتمالی‬ ‫بــه نام مامــوران قرائــت کنتــور و توزیع قبض‬ ‫این شرکت‪ ،‬با ارسال کد درج شده روی کارت‬ ‫شناســایی هولوگــرام دار مامــوران بــه ســامانه‬ ‫‪ ١٠٠٠١٥٢٢‬ضمن احراز هویت انان‪ ،‬اطالعاتی‬ ‫ماننــد نــام‪ ،‬وظیفــه ای کــه بــه عهــده دارند و‬ ‫شــرکتی کــه در ان مشــغول خدمــت هســتند‬ ‫را دریافــت کننــد‪ .‬او در پایــان از شــهروندان‬ ‫خواســت در صــورت مشــاهده هرگونــه‬ ‫سوءاستفاده و یا درخواست وجه نقد به نام‬ ‫شــرکت اب و فاضالب اســتان تهران‪ ،‬مراتب‬ ‫را به سامانه ‪ ۱۲۲‬اطالع دهند‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫کشاورزانالبرزینخستینابیاریبهاره‬ ‫اراضی زراعی را انجام دهند‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات‬ ‫باغــات را داریــم‪ .‬تاج الدینــی‬ ‫گیاهی جهاد کشــاورزی اســتان‬ ‫افــزود‪ :‬رعایت بهداشــت باغ و‬ ‫البرز اعالم کرد که کشاورزانی که‬ ‫مدیریت کف باغ‪ ،‬ابیاری بدون‬ ‫اقدام به کشت پاییزه کرده اند‬ ‫محدودیــت باغــات و مــزارع‪،‬‬ ‫نســبت بــه انجــام نخســتین‬ ‫اقــدام بــه کوددهــی به صورت‬ ‫محمد تاج الدینی‬ ‫مرحله ابیاری بهاره اراضی خود‬ ‫ســرک در مــزارع گنــدم‪ ،‬جــو و‬ ‫اقدام کننــد‪ .‬محمد تاج الدینی‬ ‫کلزا بــدون محدودیت و پایش‬ ‫در گفت وگو با ایرنا افزود ‪ :‬با توجه به اینکه بهار مــزارع برای کنترل و مراقبت از عالئم الودگی به‬ ‫امســال با افت بارش ها نســبت به سال گذشته بیماری های زنگ زرد و قهوه ای از دیگر توصیه ها‬ ‫مواجه شده ایم‪ ،‬برای جلوگیری از تنش در اراضی بــه کشــاورزان البــرزی اســت‪ .‬او یــاداور شــد کــه‬ ‫که زیر کشــت پاییزه قرارگرفته اند به کشــاورزان هم اکنون شرایط برای پایش و مانیتورینگ افت‬ ‫توصیــه کرده ایم که اراضی خــود را ابیاری کنند‪ .‬استراتژیک سن گندم مساعد اســت و کلزاکاران‬ ‫او اظهــار داشــت‪ :‬در صــورت کمبــود اب اراضــی نیز تمهیدات الزم جهت تغذیه پس از زمستان‬ ‫کشــاورزی و محصــوالت با مشــکالتی همچون انجامدهند‪.‬معاونبهبودتولیدات گیاهیجهاد‬ ‫افــات و بیمار ‬ ‫یهــا و اســترس خشــکی روبــرو کشــاورزی اســتان البــرز همچنیــن به ســرمازدگی‬ ‫خواهنــد شــد‪ .‬او گفت‪ :‬همچنین به کشــاورزان بخشی از باغات در پایان سال گذشته اشاره کرد‬ ‫باغدار نیز توصیه هایی همچون انجام عملیات و گفت‪ :‬در اثر این سرمازدگی حدود ‪ ۱۰‬درصد از‬ ‫محلول پاشــی «فروت ســت» در باغــات دانه دار درختان باغی که محصوالت پیش رس داشتند‬ ‫در صــورت قــرار داشــتن جوانه در مرحلــه تورم‪ ،‬دچار ســرمازدگی شــدند‪ .‬اســتان البــرز دارای ‪۶۸‬‬ ‫استفاده از قارچ کش ها در باغات میوه در مرحله هزار هکتار اراضی کشــاورزی است که هم اکنون‬ ‫تورم و بعد از ریزش گلبرگ ها در ساعات ارام روز ‪ ۲۰‬هزار هکتار از اراضی زراعی زیرپوشش کشت‬ ‫و جم ـع اوری و از بیــن بــردن شــاخه های الــوده‪ ،‬پاییــزه غالت گندم‪ ،‬جــو و دانه روغنی کلزا قرار‬ ‫خشــک‪ ،‬هرس شــده و بقایای گیاهی از ســطح دارد‪.‬‬ ‫شهرداری رشت برای مانع زدایی‬ ‫در حوزهصنعتساختمانوساخت وساز‬ ‫مصمماست‬ ‫سید محمد احمدی شهردار‬ ‫شــهرداری را خدمــت بــه مردم‬ ‫رشتدر نخستینجلسهشورای‬ ‫و شــهروندان دانســت و افزود‪:‬‬ ‫اداری شــهرداری در ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫هیــچ دســتگاهی نیســت کــه‬ ‫با بیــان اینکه مدیران مناطق و‬ ‫بتواند ادعا کند مانند شهرداری‬ ‫ســازمان های شــهرداری رشــت‬ ‫خدمات متنوع را به مردم ارائه‬ ‫سید محمد‬ ‫باید مانع زدایی را در دستور کار‬ ‫می کند از طرفی دستگاهی هم‬ ‫احمدی‬ ‫خــود قرار دهند اظهار داشــت‪:‬‬ ‫نمی توانــد ادعــا کند کــه مانند‬ ‫شــهرداری رشــت بــرای مانــع زدایــی در حــوزه شهرداری در مسیر دادن خدمات موانعی با این‬ ‫صنعت ســاختمان و ساخت وســاز عزمی جدی حجم بسیار زیاد در مقابلش وجود دارد‪.‬‬ ‫دارد و در این راه بسیار مصمم است‪.‬‬ ‫احمدی شناســایی موانــع و عبــور از ان ها با‬ ‫کهــای شــورا و ظرفیت های‬ ‫شهردار رشتعنوان کرد‪:‬معاونینبایددرصد خــرد جمعــی‪ ،‬کم ‬ ‫پیشرفتفیزیکیبرنامه هایارائه شدهبهشورای موجود در داخل استان را متذکر شد و اضافه کرد‪ :‬‬ ‫شهر را تا پایان این ماه به شهرداری ارائه کنند‪.‬‬ ‫شــهرداری امســال پروژه های بزرگی را در دســت‬ ‫احمــدی اســتفاده از ظرفی ‬ ‫تهــا و نیروهــا اجرا دارد و از موانع ان ها هم مطلع است که باید‬ ‫در جایــگاه خــودش را رویکــرد شــهرداری رشــت به هر شکل برطرف شوند‪.‬‬ ‫خواند و تصریح کرد‪ :‬باوجود تمام ســختی ها و‬ ‫احمدی با اشاره به اینکه سازمان هایی نظیر‬ ‫مشکالت‪ ،‬مجموعه شهرداری رشت توانست با ســازمان ســیما منظر شــهرداری رشــت و سازمان‬ ‫یکارادهقویدر مقابلانواعبحران هاایستادگی فرهنگی بایــد در اجــرای برنامه های فرهنگی و‬ ‫کند و کارهای خوبی را نیز در زمینه های مختلف مناسبتیخالقیتبیشتریبهخرجدهندافزود‪:‬از‬ ‫بهانجامبرساند‪.‬‬ ‫این دو سازمان انتظار دارم تا ده روز اینده برنامه‬ ‫او نام گذاری امسال تحت عنوان سال «تولید‪ ،‬یک ساله خود را با تهیه و ارائه کنند‪.‬‬ ‫پشــتیبانی ها‪ ،‬مانع زدایی ها» توســط رهبــری را‬ ‫او بــا تاکیــد بــر اینکــه فضــای انتخابــات‬ ‫مورداشــاره قــرارداد و گفــت‪ :‬شــهرداری ازجمله نباید کوچک ترین وقف ـه ای در اجرای کارهای‬ ‫دســتگاه هایی است که در مســیر ارائه خدمات شــهرداری بــه وجــود اورد گفــت‪ :‬مدیرانــی‬ ‫به مردم بعضا با بسیاری از موانع از طرف برخی کــه می خواهنــد در عرصــه انتخابــات پیش رو‬ ‫دستگاه هایاجراییمواجهمی شود‪.‬‬ ‫فعالیت کنند در ابتدا باید استعفای خود را به‬ ‫شــهردار رشــت هــدف‪ ،‬رســالت و تکلیــف شهرداری ارائه نمایند‪.‬‬ ‫رتبهنخستخدماتمددکاری کشور به‬ ‫کمیتهامداداستانقماختصاصیافت‬ ‫کمیتــه امــداد اســتان قــم با‬ ‫ســال های اخیــر زمینــه ارتقــاء‬ ‫ارتقاءسطحتخصصیمددکاری‬ ‫خدمت رسانی به خانواده های‬ ‫و افزایــش خدمت رســانی بــه‬ ‫معـ ّـزز تحــت حمایــت بیــش از‬ ‫خانواد ههــای تحــت حمایت‪،‬‬ ‫مشــده اســت‪ .‬او‬ ‫گذشــته فراه ‬ ‫رتبه نخست خدمات مددکاری‬ ‫تالش جهادی مددکاران کمیته‬ ‫اکبر میرشکار‬ ‫در کشــور را به خــود اختصاص‬ ‫امداد استان قم و دلسوزی ان ها‬ ‫داد‪.‬اکبرمیرشکار‪،‬مدیرکلکمیته‬ ‫رازمینه ساز توفیقاتایننهاددر‬ ‫امداد استان قم با اشاره به اینکه حوزه حمایت و مقابلهبافقرومحرومیتدر استانعنوانواظهار‬ ‫سالمتخانواده‪،‬به عنوانپیشرانفعالیت های کــرد‪ :‬در اخریــن ارزیابــی دفتر مرکــزی این نهاد‪،‬‬ ‫اجرایــی ایــن نهــاد اســت گفت‪ :‬با نیازســنجی‪ ،‬کمیته امداد استان قم‪ ،‬در سال ‪ 99‬رتبه نخست‬ ‫توان ســنجی و مددکاری تخصصــی این نهاد در خدمات مددکاری را در کشور کسب کرد‪.‬‬ ‫ترانزیت بالغ بر‪ 127‬هزار تن کاال از استان‬ ‫گیالنطیسال گذشته‬ ‫مدیــرکل راهــداری و‬ ‫‪ 492‬تــن کاال از مــرز اســتارا‬ ‫حمل ونقــل جــاده ای در‬ ‫وارد کشــور شــده کــه نســبت‬ ‫نشســت کارگــروه ترانزیــت‬ ‫به مدت مشــابه ســال گذشته‬ ‫گفــت‪ :‬طی ‪ 12‬ماهه نخســت‬ ‫‪ 12‬درصد رشــد داشته‪ ،‬عمده‬ ‫سالجاری ‪ 127‬هزار و ‪ 485‬تن‬ ‫کاالهای وارداتی مرز استارا در‬ ‫فریبرز مرادی‬ ‫کاال از استان ترانزیت گردیده‬ ‫ســال گذشــته نیــز انــواع تخته‬ ‫اســت کــه از ایــن مقــدار ‪85‬‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫هزار و ‪ 153‬تن از مرز استارا و ‪ 42‬هزار و ‪332‬‬ ‫مدیرکلراهداریوحمل ونقلجاده ایاستان‬ ‫تــن از مــرز انزلی ترانزیت شــده اســت‪ .‬فریبرز اظهار داشت‪:‬طیاینمدتهمچنینبالغ بر‪891‬‬ ‫مــرادی افــزود‪ :‬طی این مدت ‪ 77‬هزار و ‪ 136‬هزار تن کاال از این مرز صادر گردیده که نسبت‬ ‫تن کاالی ترانزیتی از مرزهای استان وارد و ‪ 50‬بــه مدت مشــابه ســال گذشــته ‪ 17‬درصد رشــد‬ ‫هــزار و ‪ 349‬تــن کاال از اســتان خــارج گردیده داشــته اســت‪ ،‬میوه و تره بار نیز عمده کاالهای‬ ‫که به ترتیب ترانزیت ورودی استان ‪ 12‬درصد صادرشــده از مرز اســتارا در ســال گذشــته بودند‪.‬‬ ‫افزایش و در ترانزیت خروجی از استان شاهد مرادی در ادامه با اشاره به میانگین تردد روزانه‬ ‫کاهش ‪ 68‬درصدی هستیم‪ .‬او در ادامه انواع ‪ 268‬دستگاه کامیون از مرز استارا افزود‪ 48:‬هزار‬ ‫تختــه و چای را عمده تریــن کاالهای ترانزیت و ‪ 292‬دســتگاه کامیــون طــی این مــدت به مرز‬ ‫شده طی مدت یادشده ذکر کردند‪ .‬وی سپس استارا وارد و‪ 49‬هزار و‪ 593‬دستگاه کامیون نیز از‬ ‫خاطرنشــان نمــود‪ :‬در این مــدت ‪ 133‬هزار و اینمرز خارج شده اند‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 18‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1038‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم خبر داد‪:‬‬ ‫افزایش‪ 282‬درصدی امارجابجایی مسافر باناوگانعمومی‬ ‫در طرح نوروزی‬ ‫طی طرح نوروزی‪ 1400‬در استان قم‪ ،‬امار مسافر‬ ‫جابجا شــده با ناوگان عمومی ‪ 282‬درصد افزایش‬ ‫داشتهاست‪.‬مدیرکلراهداریوحمل ونقلجاده ای‬ ‫اســتان قم ضمن اعالم خبر فــوق تصریح کرد‪ :‬طی‬ ‫طرحنوروزی‪ 25(1400‬اسفندلغایت‪ 15‬فروردین)در‬ ‫استان قم افزون بر‪ 84‬هزار نفر مسافر توسط ناوگان‬ ‫عمومی جابجا شده اند‪ .‬محمدحسن کلهری ادامه‬ ‫داد‪ :‬طی همین مدت در سال گذشته‪ ،‬تعداد مسافر‬ ‫جابجا شــده با ناوگان عمومی در اســتان قم قریب‬ ‫‪ 22‬هزار نفر بوده اســت‪ .‬او بیشــترین تعداد مسافر‬ ‫جابجا شده با ناوگان عمومی در طرح نوروزی ‪1400‬‬ ‫دراستان قم را مربوط به ناوگان اتوبوسی دانست و‬ ‫اعالم داشت‪ :‬بیش از‪ 49‬هزار نفر از مسافران نوروزی‬ ‫در اســتان قم با اســتفاده از ناوگان اتوبوســی جابجا‬ ‫شــده اند‪ .‬کلهری تعداد مســافران جابجا شده طی‬ ‫همین مدت در استان را توسط دیگر ناوگان عمومی‬ ‫حمل ونقل مسافر جمعا ‪ 34‬هزار و ‪ 850‬نفر اعالم‬ ‫و افــزود‪ :‬از این تعداد بیــش از ‪ 33‬هزار و‪ 850‬نفر از‬ ‫نــاوگان مینی بوس و مابقی (‪ 10‬هــزار و‪ 980‬نفر) نیز‬ ‫جهت سفر از ناوگان سواری کرایه استفاده کرده اند‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمل ونقل جاده ای اســتان قم‬ ‫در بخــش دیگری از این گــزارش به تعداد ترددهای‬ ‫اســتانی (اعــم از ورودی و خروجــی) در بــازه زمانــی‬ ‫نوروز‪ 1400‬اشارهویاداور شد‪:‬ترددهایصورت گرفته‬ ‫افــزون بر‪ 2‬میلیــون و‪ 512‬هزار خودرو بوده اســت‪.‬‬ ‫محمدحســن کلهری اضافه کرد‪ :‬طی همین مدت‬ ‫در نوروز ســال ‪ 99‬تعداد ترددهای صورت گرفته در‬ ‫استان افزون بر ‪ 993‬هزار و ‪ 160‬خودرو بوده است‪.‬‬ ‫او نتیجه گرفت‪ :‬با توجه به امار مقایسه ای در بازه‬ ‫زمانــی نــوروز ‪ 1400‬و ســال گذشــته‪ ،‬شــاهد افزایش‬ ‫‪ 150‬درصدی ترددها استانی در نوروز ‪ 1400‬هستیم‪.‬‬ ‫کلهری بیشترین میزان تردد صورت گرفته در سطح‬ ‫محورهایاستانقمطیطرحنوروزی‪ 1400‬رامربوط‬ ‫به ازادراه تهران – قم با حجم تردد‪ 672‬هزار و‪534‬‬ ‫خــودرو عنــوان و افــزود‪ :‬ازادراه قم – تهران با حجم‬ ‫‪ 656‬هزار و ‪ 990‬تردد و بزرگراه قم – ســلفچگان با‬ ‫حجم تردد‪ 454‬هزار و‪ 113‬تردد خودرو‪ ،‬هریک به‬ ‫ترتیبشاهدبیشترینمیزانترافیکبوده اند‪.‬مدیرکل‬ ‫راهــداری و حمل ونقــل جاده ای اســتان قم کمترین‬ ‫تشــده در ســامانه های تردد شمار‬ ‫میزان ترافیک ثب ‬ ‫جاده ای اســتان را طی طرح نوروزی ‪ 1400‬مربوط به‬ ‫محور دستجرد – سلفچگان با حجم تردد ‪ 22‬هزار‬ ‫و‪ 476‬دســتگاه خــودرو عنــوان و افــزود‪ :‬محورهای‬ ‫سلفچگان–دستجردباحجم‪ 26‬هزار و‪ 65‬دستگاه‬ ‫خودرو و جاده قدیم کاشان – قم با حجم‪ 26‬هزار و‬ ‫‪727‬دستگاهخودرو‪،‬هریکبهترتیبکمترینمیزان‬ ‫ترافیکراداشته اند‪ .‬کلهریاز دیگراقداماتایناداره‬ ‫کلطیمدتطرحنوروزی‪ 1400‬بهاعمال کنترل های‬ ‫جــاده ای‪ ،‬شــامل کنتــرل تجهیزات ایمنــی و رعایت‬ ‫شیوه نامه هایبهداشتیدرناوگانعمومیحمل ونقل‬ ‫مسافر اشاره و یاداور شد‪ :‬افزون بر‪ 1280‬مورد کنترل‬ ‫ناوگان عمومی حمل ونقل مسافر در سطح راه های‬ ‫استانصورت گرفته کهنسبتبهثبتواعمالقانون‬ ‫بیش از‪ 240‬مورد تخلف اقدام شده است‪ .‬او بخش‬ ‫دیگر از اقدامات نظارتی – کنترلی اداره کل متبوع را‬ ‫شامل بازدید از مساجد‪ ،‬نمازخانه ها و مجتمع های‬ ‫خدماتیرفاهیبین راهیاستاندانستوتاکید کرد‪:‬‬ ‫انجام‪ 62‬مورد بازدید و ثبت‪ 9‬مورد تخلف جهت‬ ‫اعمالقانونازجملهاقداماتناظرینوبازرساناین‬ ‫اداره کل بوده است‪ .‬مدیرکل راهداری و حمل ونقل‬ ‫جاده ای استان قم حضور مستمر و شبانه روزی ده ها‬ ‫اکیپ راهدار در سطح راه ها و راهدارخانه های استان‬ ‫را در زمــره اقدامــات جــاری ایــن اداره کل در تمامی‬ ‫اوقات ســال‪ ،‬بخصوص ایام نوروز دانســت و افزود‪:‬‬ ‫تامیــن ایمنــی راه ها در قالــب وظایف مشــروح‪ ،‬در‬ ‫دســتور کار راهداران قرار داشــته و همواره نسبت به‬ ‫انجامان هااهتمامویژهداشته اند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫معاون خدمات زائرین حرم مطهر رضوی اعالم کرد‪:‬‬ ‫توزیع‪ 10‬میلیونماسکو‪ 600‬تنمحلولضدعفونیدر حرمرضویطییکسال گذشته‬ ‫سحر رحمتی‪ -‬مشهد مقدس‪ :‬بیش از یک سال از‬ ‫شیوع و همه گیری کرونا در کشور می گذرد و طبق‬ ‫گــزارش ســتاد ملی مقابله بــا کرونا‪ ،‬اســتان قدس‬ ‫رضــوی همچنــان به عنوان یکــی از مجموعه های‬ ‫لهــای‬ ‫الگــو و پیشــتاز در حــوزه اجــرای پروتک ‬ ‫یشــود‪ .‬طی یک ســال اخیر‬ ‫بهداشــتی شــناخته م ‬ ‫به تبع شیوع کرونا‪ ،‬اولویت های برنامه ها در حرم‬ ‫مطهر رضوی نیز با تغییراتی همراه شد و تالش ها‬ ‫یهــا در حوزه هایــی متمرکــز شــد کــه‬ ‫و برنامه ریز ‬ ‫بتوانــد امــکان زیارت همــراه با حفظ ســامت را‬ ‫برای زائران حرم مطهر امام رضا (ع) فراهم سازد‪.‬‬ ‫شهــای خادمان‬ ‫بــا عنایت حضــرت رضا (ع)‪ ،‬تال ‬ ‫رضــوی در ایــن زمینه موثر بــوده و نه تنها رضایت‬ ‫ســتاد ملــی مقابلــه با کرونــا را بــه همراه داشــته‪،‬‬ ‫بلکــه زائــران و مجــاوران نیــز رضایتمندی خــود از‬ ‫اقدامات انجام شده را اعالم کرده اند‪ .‬در ایام کرونا‬ ‫دستورالعمل های بهداشتی در حرم مطهر بانظم و‬ ‫دقــت اجرایی و ماســک و مواد ضدعفونی کننده‬ ‫میــان زائــران توزیع شــد‪ ،‬به طوری که نه تنها هیچ‬ ‫شــکایتی در ایــن خصــوص وجــود نداشــت بلکه‬ ‫تمجیدها و تقدیرهای بســیاری از ســوی اشخاص‬ ‫مختلف را به دنبال داشت‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا‪ ،‬معــاون خدمات زائــران حرم‬ ‫مطهر رضوی گزارشــی از اقدامات انجام شــده برای‬ ‫ایجــاد فرصــت زیــارت در دوره کرونــا بــا رعایــت‬ ‫پروتکل های بهداشــتی ارائه کرد و گفت‪ :‬از ابتدای‬ ‫شیوعبیماری کرونادر کشور تاکنونحدود‪ 10‬میلیون‬ ‫ماسک بین زائرین و مجاورین این استان ملکوتی‬ ‫توزیع شدهاست‪.‬‬ ‫امیــن بهنــام افــزود‪ :‬در ایــام نــوروز ‪ 1400‬نیز دو‬ ‫میلیون ماسک برای توزیع بین ارادتمندان امام رضا‬ ‫(ع) در اماکن متبرکه رضوی مهیا شده بود‪.‬‬ ‫او ادامه دارد‪ :‬همچنین در سال گذشته ‪ُ 550‬تن‬ ‫محلول ضدعفونی کننده سطوح و ‪ 75‬تن محلول‬ ‫ضدعفونی کننده دســت نیز در گوشــه و کنار بارگاه‬ ‫ملکوتی امام هشتم (ع) مورداستفاده قرار گرفت تا‬ ‫بارعایتپروتکل هایبهداشتی‪،‬بسترمناسبیبرای‬ ‫حضور زائران فراهم شود‪.‬‬ ‫بــه گفته بهنام‪ ،‬محلول هــای ضدعفونی کننده‬ ‫سطوح با پمپ های دوشی و همچنین خودروهای‬ ‫نیســان مجهــز بــه پمــپ در اماکــن متبرکــه رضوی‬ ‫مورداستفادهقرارگرفتهاست‪.‬‬ ‫معاون خدمات زائرین حرم مطهر رضوی ادامه‬ ‫داد‪ :‬همچنین در راستای خدمت رسانی به محبان‬ ‫حضرت رضا (ع)‪ 70 ،‬دســتگاه ضدعفونی خودکار‬ ‫چشــمی و حدود ‪ 70‬پمپ دســتی فشاری محلول‬ ‫ضدعفونــی نیز در قســمت های مختلف صحن و‬ ‫سرای رضوی‪ ،‬ازجمله ورودی ها‪ ،‬گیت های بازرسی‬ ‫و داخــل رواق ها قرارگرفته اســت‪ .‬بهنام افــزود‪ :‬در‬ ‫کنار استفادهاز محلول هایضدعفونی کنندهدست‪،‬‬ ‫معاونــت خدمــات زائــران از ظرفیــت نخبگانــی‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان در حــوزه بهداشــت نیــز‬ ‫استفاده کرده و در برخی نقاط حرم مطهر همچون‬ ‫رواق هااز محلول هایضدعفونی کنندهدستفاقد‬ ‫الکلوتهیه شدهبهشکلارگانیکو گیاهیرامحقق‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫کشت زیتون در طرحی ‪ ۱۰‬ساله تا ‪ ۱۵۰‬هزار هکتار توسعه می یابد‬ ‫مجــری طــرح زیتون وزارت جهاد کشــاورزی گفت‪ :‬طرح ‪ ۱۰‬ســاله‬ ‫توسعهزیتونسطحزیر کشتاینمحصولراتا‪ ۱۵۰‬هزار هکتار توسعه‬ ‫می بخشد‪.‬‬ ‫جواد میرعرب رضی افزود‪ :‬اکنون بیش از ‪ ۹۳‬هزار هکتار اراضی در‬ ‫کشور زیر کشت زیتون است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تدوین طرح ‪ ۱۰‬ساله برای توسعه زیتون در کشور‬ ‫بیان کرد‪ :‬با اجرای این طرح توسعه ای سطح زیر کشت زیتون با سطح‬ ‫خـــبر‬ ‫عبدالرضــا دادبــود‪ ،‬شــهردار گــرگان در دیــدار‬ ‫نوروزیبارئیسواعضایشورایاسالمیشهر گرگان‬ ‫اظهار داشت‪ :‬خوشحالم مجموعه مدیریت شهری‬ ‫درمجموع عملکرد خوبی در سال‪ 99‬داشته که این‬ ‫موضوع رضایتمندی نسبی مردم را به همراه داشته‬ ‫است‪ .‬دادبود افزود‪ :‬اعتقادداریم مردم و شهروندان‬ ‫نیاز است در جریان پروژه های در حال احداث شهر‬ ‫قرار داشــته باشــند تا بتوانند نســبت به ســاخت و‬ ‫تکمیل ان مطالبه گری کنند‪ .‬او با اشاره به انتخابات‬ ‫پیش روی شورای اسالمی شهر اظهار کرد‪ :‬امیدوارم‬ ‫افرادی که بر مسند کار می ایند نسبت به پیگیری‬ ‫پروژه های نیمه تمام متعهد باشند و به مطالبه گری‬ ‫شهروندان پاسخ دهند‪ .‬دادبود تصریح کرد‪ :‬طبق‬ ‫غیربارور به‪ ۱۵۰‬هزار هکتار می رسد‪.‬‬ ‫مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرد تا با‬ ‫اجراوتحققطرحتوسعهزیتونتولیدروغنزیتوننیزبه‪ ۱۰۰‬تنبرسد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به حمایت های وزارت جهاد کشــاورزی برای توسعه‬ ‫سطحزیر کشتمحصولزیتون گفت‪:‬بخشعمدهاقداماتوزارتخانه‬ ‫در حوزه های انتقال دانش فنی و اجرای کالس های ترویجی و اموزشی‬ ‫هست‪ .‬مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی‪ ،‬درباره سرمازدگی‬ ‫باغ های زیتون نیز تاکید کرد‪ :‬با توجه به تغییرات اقلیمی سرمازدگی‬ ‫امری حتمی و بخشــی جدایی ناپذیر اســت‪ ،‬اما ضرورت دارد در این‬ ‫زمینهتمهیداتالزماندیشیدهشود‪.‬‬ ‫میرعرب رضی تصریح کرد‪ :‬بخشــی از مبارزه با ســرمازدگی نیز به‬ ‫مدیریت تغذیه باغ بســتگی دارد؛ به این معنا که اســتفاده از کود و‬ ‫همچنین ارقام مقاوم در برابر ســرما در کاهش میزان ســرمازدگی تاثیر‬ ‫مستقیمدارد‪.‬‬ ‫شهردار گرگان در دیدار نوروزی با اعضای شورای شهر‬ ‫تا روز اخر پای کار خواهیم بود‬ ‫اطالعات دریافتی نشــاط بســیار خوبــی در گرگان‬ ‫ازنظر انتخابات شورای شهر به وجود امده و یکی از‬ ‫دالیل مهم ان تحرک باالی مدیریت شهری در طول‬ ‫این سال ها بوده است‪ .‬شهردار گرگان بابیان اینکه‬ ‫شهرداری تا روز اخر دوره مدیریت خود از کار برای‬ ‫مردم غافل نخواهد شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬برنامه ریزی های‬ ‫شهرداریبه گونه ایبوده کهتنهانگاهبهمدت زمان‬ ‫باقی ماندهتاانتخاباتشورایشهرنداشتهواهداف‬ ‫و پروژه هــای کالن را تعریــف کرده اســت‪ .‬پیش از‬ ‫ســخنان دکتــر دادبود‪ ،‬هر یــک از اعضای شــورا به‬ ‫بیان دیدگاه ها و نظرات خود در خصوص مســائل‬ ‫مختلفشهر گرگانپرداختندوضمنتقدیروتشکر‬ ‫از شــهرداری بابــت ســاخت پروژه هــای عمرانــی و‬ ‫گردشگری نکاتی با اشاره به ماه های باقی مانده تا‬ ‫پایانشورایپنجماظهار کردند‪.‬‬ ‫در پایان این نشست صمیمی‪ ،‬یک تابلونوشته‬ ‫مزیــن بــه نام امــام زمــان (عج) ســاخته هنرمندان‬ ‫گرگانی از سوی اعضای شورا به دکتر دادبود تقدیم‬ ‫شدودر مقابلشهردار گرگاننیزبااهدایلوحتقدیر‬ ‫از همکاریوتعاملبسیار خوباعضایشورایشهر‬ ‫گرگانتقدیر کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اطالع رسانی صحیح از مبادی معتبر در اگاهی بخشی به جامعه تاثیرگذار است‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با‬ ‫حضور در صداوســیمای مرکز سمنان‪ ،‬با سلیمانی‬ ‫معاونــت خبر این مرکــز دیدار و گفتگو کرد‪ .‬نوید‬ ‫دانائی گفت‪ :‬اهمیت موضوع خبر و اطالع رسانی‬ ‫بــر کســی پوشــیده نیســت و در دوران شــیوع و‬ ‫بــروز بیمــاری کرونا نیز بــر اهمیت ان افزوده شــد‬ ‫و نقش اطالع رســانی صحیــح و به موقع از طریق‬ ‫مبــادی مهــم و معتبــر در اگاهی بخشــی جامعه‬ ‫بســیار تاثیرگــذار خواهد بــود‪ .‬او افــزود‪ :‬از ابتدای‬ ‫شــیوع کرونا در اســتان و مجموعه تحت پوشــش‬ ‫ایــن دانشــگاه‪ ،‬تمامــی مدیــران‪ ،‬خبرنــگاران و‬ ‫دست اندرکاران حوزه خبر با هماهنگی و همکاری‬ ‫بســیار و بــا تــاش شــبانه روزی در کنــار مدافعــان‬ ‫ســامت حضورداشته و بنده به سهم خود از این‬ ‫تالش های ارزشمند تشکر می کنم‪ .‬دانائی به نقش‬ ‫و اهمیــت اطالع رســانی اصحــاب رســانه ازجمله‬ ‫یهــا‪،‬‬ ‫رســانه های مکتــوب و نوشــتاری‪ ،‬خبرگزار ‬ ‫فعاالن فضای مجازی و‪ ...‬اشاره کرد و ادامه داد‪:‬‬ ‫امیدواریم بتوانیم با اموزش و اطالع رسانی جامعه‬ ‫توســط تمامــی ایــن عزیــزان در راســتای کنتــرل و‬ ‫مدیریت بیماری کرونا گام برداریم و از تالش های‬ ‫شبانه روزی و خستگی ناپذیر انان تشکر و قدردانی‬ ‫می کنم‪ .‬در ادامه سلیمانی در خصوص نحوه تولید‬ ‫و انتشار اخبار در این مرکز‪ ،‬از زحمات و تالش های‬ ‫شــبانه روزی تمامــی مدیــران و مدافعان ســامت‬ ‫حوزه سالمت این دانشگاه به ویژه در دوران کرونا‬ ‫قدردانــی کــرد‪ .‬زهرا مهدیان مدیر روابط عمومی‬ ‫و امور بین الملل دانشگاه و یحیایی مدیر اجرایی‬ ‫حوزه ریاست دانشگاه و همچنین حاجی قربانی‬ ‫مدیــر خبــر این مرکز نیز حضور داشــتند‪ ،‬دانائی با‬ ‫اهدای لوح سپاس از زحمات مدیران و خبرنگاران‬ ‫حوزه خبر قدردانی نمود‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫ارائه خدمات پزشکی‬ ‫به ‪ 500‬مددجو زندان‬ ‫مرکزی قزوین‬ ‫قزوین‪-‬رویدادامروز‪:‬باحضور جهادگرانسالمتبیش‬ ‫از ‪ 5۰۰‬تن از مددجویان زندان مرکزی قزوین خدمات‬ ‫پزشکی دریافت کردند‪ .‬معاون اجتماعی و پیشگیری‬ ‫از وقوع جرم دادگســتری کل اســتان قزوین بابیان این‬ ‫خبر گفت‪ :‬گروه های جهادی بسیج دانشجویی استان‬ ‫قزوین متشکل از ‪ 5۰‬دندان پزشک‪ ،‬به مدت ‪ ۱۰‬روز با‬ ‫حضور در زندان مرکزی قزوین؛ به‪ 500‬نفر از زندانیان و‬ ‫خانواده های انان خدمات رایگان ارائه کردند‪.‬‬ ‫علی فولیان افزود‪ :‬اقدام ارزشمند این گروه جهادی‬ ‫در راستای کمک و مساعدت ارائه خدمات بهداشتی‬ ‫و درمانــی بــه مددجویان زندان که بــه هر دلیل دچار‬ ‫جرائمواسیباجتماعیشده اند‪،‬جلوه یایثار‪،‬جهادو‬ ‫تفکرانقالبی‪،‬تاسیاز بزرگاندین‪،‬خداباوریواخالص‬ ‫است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه برای توسعه کشور نیازمند روحیه‬ ‫جهادی در اقشــار مختلف جامعه هســتیم بیان کرد‪:‬‬ ‫در گام دوم انقالب اسالمی توجه به این حرکت های‬ ‫جهــادی در تمامی عرصه ها کــه به صورت خودجوش‬ ‫در سراسر کشور تشکیل شده اند ضروری است‪ .‬معاون‬ ‫اجتماعیوپیشگیریاز وقوعجرمدادگستری کلاستان‬ ‫در پایان نقش ارزشمند گروهای جهادی و سازمان های‬ ‫مردم نهــاد و ارتباط ان ها با دســتگاه قضایــی در دوره‬ ‫تحــول و تعامــل نهادهــای مردمی با قــوه قضاییه در‬ ‫حوزه پیشگیری از جرم و اصالح و باز اجتماعی شدن‬ ‫مجرمین و حقوق عامه را بسیار تاثیرگذار اعالم کرد‪.‬‬ ‫برنامه های قرانی اوقاف‬ ‫در ماه رمضان با رعایت‬ ‫پروتکل هایبهداشتی‬ ‫برگزار می شود‬ ‫رئیس اداره امور قرانی اداره کل اوقاف و امور خیریه‬ ‫اســتان کرمانشــاه گفت‪ :‬برنامه های تبلیغی ترویجی‬ ‫قران کریم در ماه مبارک رمضان با رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتیدربقاعمتبرکه‪،‬مساجدوسایراماکنکرمانشاه‬ ‫برگزار می شــود‪ .‬ســهیلی افــزود‪ :‬برنامه جــزء خوانی و‬ ‫ترتیــل خوانی به صورت پخش زنده از شــبکه زاگرس‪،‬‬ ‫محافــل انس با قران کریم در بقاع متبرکه‪ ،‬مســاجد‪،‬‬ ‫موسسات قرانی و فرهنگی‪ ،‬مراکز نظامی‪ ،‬حوزه های‬ ‫علمیه‪،‬بیمارستان هاومراکزدرمانی‪ ،‬کرسی هایتالوت‬ ‫و تفســیر‪ ،‬کرســی تــاوت اذان گاهــی و بیــان تفســیر‬ ‫سحرگاهیاز شبکهاستانیازجملهبرنامه هایشاخص‬ ‫ماه مبارک رمضان اســت که توســط اوقاف در سراســر‬ ‫اســتان به صورت حضوری‪ ،‬نیمه حضوری و مجازی بر‬ ‫اساس رنگ بندی شهرستان ها برگزار می شود‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکــه مــاه مبارک رمضان مــاه نزول قران اســت اظهار‬ ‫داشت‪ :‬ماه مبارک رمضان فرصت مغتنمی برای ترویج‬ ‫قران کریم اســت و قطعا حفظ سالمت شهروندان و‬ ‫پایبندی کامل به پروتکل های بهداشتی و قوانین ستاد‬ ‫مبارزه با کرونا در اجرای برنامه ها مدنظر خواهد بود‪.‬‬ ‫زیرساخت های حوزه‬ ‫فرهنگ استان قزوین‬ ‫توسعه می یابد‬ ‫قزوین‪ -‬رویداد امروز‪ :‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫استانقزوین گفت‪:‬توسعهزیرساخت هایزیربناییدر‬ ‫حوزه فرهنگ‪ ،‬ارتقای جایگاه فرهنگی قزوین در کشور‬ ‫در جهــت توســعه و تقویت اقتصاد فرهنــگ و هنر در‬ ‫استان از سیاست های این اداره کل در سال جاری است‪.‬‬ ‫محمدحســین اســماعیلی تقویــت و ســاماندهی‬ ‫انجمن هایفرهنگیوهنری‪،‬ساماندهیامورزیربنایی‪،‬‬ ‫کیفی ســازی و محتوا بخشــی به برنامه های فرهنگی‬ ‫و هنــری و رســانه ای‪ ،‬پرهیــز از تکــرار و مــوازی کاری در‬ ‫برنامه های اجرایی‪ ،‬واگذاری امور اجرایی به هنرمندان‬ ‫وانجمن هایهنری‪،‬تمرکززداییوتوجهبهشهرستان ها‬ ‫درراستایعدالتفرهنگی‪،‬تعاملبانهادهایفرهنگی‬ ‫را از برنامه های حوزه فرهنگ استان اعالم کرد‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬در ســال جــاری بــا توجه به شــعار ســال‪ ،‬عالوه بر‬ ‫برنامه هایجشنواره ای‪،‬بهموضوعحمایتوپشتیبانی‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫از اموزش و تولیدات فرهنگی و هنری توجه م ‬ ‫او توضیح داد‪ :‬در این رابطه تکریم و تجلیل از اســاتید‬ ‫و پیشکسوتان هنری‪ ،‬برگزاری نشست های مستمر با‬ ‫هنرمندانوانجمن هاوتشکل هاوشوراهایفرهنگیو‬ ‫هنری‪،‬برگزارینهمینجشنوارهملیرسانه هایدیجیتال‬ ‫رضویبارویکردبین المللی‪،‬برگزاریجشنوارهتئاتراستان‬ ‫قزوین‪،‬دومیندورهجایزهملیعارفدر حوزهتصنیف‬ ‫و ترانه های ایرانی‪ ،‬دومین دوره نشان ملی دبیر سیاقی‬ ‫در حوزه زبان و ادبیات فارسی‪ ،‬برگزاری جشنواره ملی‬ ‫فیلــم یادگار در حوزه فیلم مســتند و با موضوع میراث‬ ‫فرهنگــی و‪ ...‬بخشــی از برنامه های فرهنگی‪ ،‬هنری‪،‬‬ ‫ســینمایی و قرانی اســتان قزوین در ســال جاری است‪.‬‬ ‫مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستانقزوینبااشارهبه‬ ‫برنامه هایاینادارهدررابطهبازیرساخت هایفرهنگی‬ ‫هنری استان گفت‪ :‬با پیگیری ها و اقداماتی که از سال‬ ‫گذشــته صورت گرفت؛ یک باب خانه فرهنگ شــامل‬ ‫پالتوینمایش‪،‬نگارخانه‪ ،‬کالس هایاموزشیدر ابیک‬ ‫و نیــز دفاتر انجمن های هنری و ســالن تخصصی تئاتر‬ ‫واقع در مجتمع فرهنگی هنری ارشاد قزوین طی‪ 3‬ماه‬ ‫ایندهبهبهره برداریمی رسد‪.‬اسماعیلیافزود‪:‬همچنین‬ ‫احداث یک باب فرهنگســرا و یک کتابخانه عمومی‬ ‫در شــهر محموداباد با شــهرداری محموداباد‪ ،‬احداث‬ ‫هنرســتان هنرهای زیبای پســران در قزویــن‪ ،‬راه اندازی‬ ‫نمایشگاه مجازی کتاب‪ ،‬پیگیری جهت احداث خانه‬ ‫فرهنگ و کتابخانه عمومی در مهرگان و اوج و احداث‬ ‫نگارخانهتخصصیدر اداره کلفرهنگوارشاداسالمی‬ ‫قزوین از دیگر پروژه های زیرساختی در دستور کار حوزه‬ ‫فرهنگاستاناست‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 18‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1038‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 18‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1038‬‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫تجلیل از مدیرعامل ابفا‬ ‫هرمزگان برای کسب رتبه‬ ‫در تحقق رفتار مطلوب‬ ‫سازمانی‬ ‫در مراســمی بــا حضــور علــی رئوفــی معــاون‬ ‫سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار هرمــزگان از‬ ‫شهــای مدیرعامــل اب و فاضــاب هرمــزگان در‬ ‫تال ‬ ‫تحقق رفتار مطلوب ســازمانی در صیانت از حقوق‬ ‫شهروندی و رعایت عفاف و حجاب قدردانی شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویداد امروز؛ در این مراســم معاون‬ ‫اســتاندار هرمــزگان از تالش امین قصمی مدیرعامل‬ ‫شرکت اب و فاضالب هرمزگان تجلیل و لوح تقدیر‬ ‫فریدون همتی استاندار هرمزگان را به او اعطا کرد‪.‬‬ ‫در ایــن لوح تقدیر امده اســت‪ :‬میثــاق‪ ،‬تعهد و‬ ‫عمــل بــه تکلیــف همواره شــالوده همــه فعالیت ها‬ ‫شهــای خداپســندانه بوده و حضــور نیروهای‬ ‫و تال ‬ ‫پرتــاش در خدمــت به نظــام جمهــوری اســامی‬ ‫شایســته تجلیــل اســت‪ .‬ســتاد صیانــت در راســتای‬ ‫برنام ههــای توســعه و تحــول اداری‪ ،‬باهدف ایجاد‬ ‫فضــای مناســب از طریــق معرفــی الگوهــای برتــر‬ ‫ســازمانی و ارزیابــی عملکــرد دســتگاه های اجرایی‬ ‫یگــردد‪ .‬اینــک کــه بــا عــزم راســخ و ذهن‬ ‫انجــام م ‬ ‫خالق در این راه پرتالش گام نهاده اید از جنابعالی‬ ‫که با کســب نمره خوب با رعایت اصل شایســتگی‬ ‫موفــق بــه تحقق رفتار مطلــوب ســازمانی در حوزه‬ ‫صیانــت از حقــوق شــهروندی و رعایــت عفــاف و‬ ‫حجــاب گشــته اید قدردانــی نمــوده و امیــد داریــم‬ ‫کــه در راســتای اعتــای مدیریت و ارتقــای بهره وری‬ ‫چون گذشــته به قله های رفیع سعادت و سرافرازی‬ ‫دست یابید‪.‬‬ ‫کوچه های محله سنگ کن‬ ‫در سال جاری اسفالت‬ ‫می شود‬ ‫شــهردار منطقــه یــک بندرعبــاس از اســفالت‬ ‫کوچ ههــای محــات ســنگ کــن شــرقی و ســنگ‬ ‫کــن غربــی بندرعبــاس در ســال جــاری خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز؛ مهــدی رنجبــری افــزود‪:‬‬ ‫میــزان خدمات دهــی بــه محالت حاشــیه ای و کمتر‬ ‫توســعه یافته در ســال جــاری افزایــش می یابــد و به‬ ‫همین دلیل کوچه های فاقد اسفالت محالت سنگ‬ ‫کــن غربــی و شــرقی ب هطــور کامل امســال اســفالت‬ ‫می شوند تا میزان رضایت ساکنان این محله افزایش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫شــهردار منطقه یــک بندرعباس گفــت‪ :‬حداقل‬ ‫هفت ـه ای یــک دیــدار مردمــی دریکــی از محــات‬ ‫عشــده در منطقه یک شــهرداری بندرعباس دارم‬ ‫واق ‬ ‫و با ســاکنان محالت داماهی‪ ،‬نخل ناخدا‪ ،‬شــهرک‬ ‫توحیــد‪ ،‬ســنگ کــن و‪ ...‬پــس از انتصابــم‪ ،‬دیــدار و‬ ‫گفتگو کرده ام و از محالت هم به طور مرتب بازدید‬ ‫دارم‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬البته ارائه خدمات در بافت های‬ ‫حاشیه ای و فرسوده سهل نیست؛ اما تالش می کنند‬ ‫تا حد امکان خدمات موردنیاز در این مناطق ارائه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رنجبــری بــا بیان اینکه ایجاد انگیزه برای انجام‬ ‫فعالیت های ورزشی بین جوانان محالت با احداث‬ ‫نهــای ورزشــی افزایــش می یابــد‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫زمی ‬ ‫منطقــه بــه دنبــال رفع نیــاز محــات بــه زمین های‬ ‫ورزشــی و بــر اســاس وظیفــه ذاتــی خــود‪ ،‬اقــدام به‬ ‫ساخت و اجرای چهار زمین ورزشی کرده است‪.‬‬ ‫او وجود زمین های ورزشــی در محالت را عاملی‬ ‫بــرای جلوگیــری از معضــات اجتماعــی برشــمرد و‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬در صــورت فراهــم اوردن شــرایطی بــا‬ ‫محیــط ســالم بــرای تخلیــه انــرژی و گــذران اوقات‬ ‫فراغت نوجوانان و جوانان‪ ،‬شــاهد کاهش بسیاری‬ ‫از معضــات اجتماعــی گریبــان گیــر جوانــان و‬ ‫خانواده ها خواهیم بود‪ .‬مدیر منطقه یک شهرداری‬ ‫ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه به نیازســنجی صــورت گرفته‪،‬‬ ‫عملیــات اجرایی چهار زمین ورزشــی در این منطقه‬ ‫در حال انجام است‪ .‬رنجبری زمین ورزشی کاوه با‬ ‫یــک هزار و ‪ 125‬مترمربع‪ ،‬زمین ورزشــی حکمت با‬ ‫یک هزار و ‪ 290‬مترمربع‪ ،‬زمین ورزشی شهید موسی‬ ‫زاده بــا یــک هــزار و ‪ 129‬مترمربــع و زمیــن ورزشــی‬ ‫دادافریــن با یک هزار و ‪ 508‬مترمربع را‪ ،‬زمین های‬ ‫ورزشی در حال ساخت عنوان کرد‪.‬‬ ‫ثبت اولین وقف جدید‬ ‫هرمزگان در سال ‪1400‬‬ ‫مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریه اســتان هرمزگان‬ ‫گفت‪ :‬واقف خیراندیش علی درویشی اهل و ساکن‬ ‫شهرســتان رودان یــک بــاب منزل مســکونی خود را‬ ‫وقــف اموزش قــران‪ ،‬کمک به ایتام و فقرا کرد‪ .‬به‬ ‫گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬حجت االسالم والمســلمین‬ ‫حســین مهدیــان‪ ،‬مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه‬ ‫اســتان هرمــزگان از ثبــت نخســتین وقــف جدیــد‬ ‫اســتان در ســال ‪ 1400‬در شهرســتان رودان خبــر داد‬ ‫و اظهار کرد‪ :‬واقف خیراندیش علی درویشــی اهل‬ ‫و ســاکن شهرســتان رودان محلــه ســنگی عرصــه و‬ ‫اعیــان یک باب منزل مســکونی خــود را وقف کرد‪.‬‬ ‫حجت االســام مهدیــان بــا اشــاره بــه نیــات واقف‬ ‫خیراندیــش در ثبــت این وقف جدیــد گفت‪ :‬خانه‬ ‫قرانــی امــورات مربوط بــه اموزش قــران‪ ،‬کمک به‬ ‫ایتــام و فقــرا از نیــات ایــن وقــف جدیــد اســت کــه‬ ‫توسط واقف خیراندیش تعیین شده است‪.‬‬ ‫رویدا د رهمزگان‬ ‫شماره ‪26‬‬ ‫مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان خبر داد‪:‬‬ ‫اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫در مناطق ازاد کیش و قشم‬ ‫مدیــرکل امور مالیاتی هرمــزگان از اجرای قانون‬ ‫مالیاتبرارزش افزودهدرمبادالتوفعالیتاقتصادی‬ ‫در مناطق ازاد کیش و قشم از ابتدای امسال خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز؛ شاکر رضا مریدی با اشاره‬ ‫بهاجرایقانونمالیاتبرارزش افزودهدر مناطقازاد‪،‬‬ ‫اظهارداشت‪:‬باتوجهبهبندتتبصره‪6‬قانونبودجه‬ ‫سال‪ 1400‬مبادالتوفعالیتاقتصادیدرمناطقازاد‬ ‫تجاریوصنعتیمشمولمالیاتبرارزش افزودهشده‬ ‫است‪.‬مریدیافزود‪:‬باتوجهبهفراخوانهایهشتگانه‬ ‫سازمان امورمالیاتی کشور مشموالن در مناطق ازاد‬ ‫کیــش و قشــم از ابتدای امســال ملزم به اجــرای این‬ ‫قانونشدهاند‪.‬مدیر کلامور مالیاتیهرمزگانادامه‬ ‫داد‪ :‬اشــخاص حقوقی فعال در مناطق ازاد کیش و‬ ‫قشم با هر حجم از فروش یا درامد (کاال و خدمت)‬ ‫بهاستثنایاشخاصحقوقیبافعالیتصرفامعاف‬ ‫(موضوعماده‪ 12‬قانونمالیاتبرارزش افزوده)شامل‬ ‫این قانون میشوند‪ .‬مریدی گفت‪ :‬اشخاص حقیقی‬ ‫شــاغل به فعالیت دربندهای ‪ 27‬گانه زیر مشمول‬ ‫قانون مالیات بــر ارزش افزوده خواهند بود‪ )1 .‬صادر‬ ‫کنندگانوواردکنندگان‬ ‫‪ )2‬کارخانــه هاوواحدهــای تولیــدی کــه بــرای‬ ‫انهاجوازتاسیسوپروانهبهرهبرداریازمراجعذی ربط‬ ‫صادرشدهیامی شود‪.‬‬ ‫‪)3‬بهره بردارانمعادن‪)4‬ارائه دهندگانخدمات‬ ‫حسابرســی‪ ،‬حســابداری‪ ،‬دفتــرداری و همچنیــن‬ ‫خدمــات مالــی ‪ )5‬حســابداران رســمی شــاغل و‬ ‫موسساتحسابرسیعضوجامعهحسابدارانرسمی‬ ‫ایران‪)6‬ارائه دهندگانخدماتمدیریتیومشاوره ای‬ ‫‪)7‬ارائه دهندگانانواعخدماتانفورماتیک‪،‬رایانهای‬ ‫اعماز سخت افزاری‪،‬نرم افزاریوطراحیسیستم‪)8‬‬ ‫متلهاوهتل هاییکستارهوباالتروهتلاپارتمانها‬ ‫شهــا‪ ،‬فروشــگاههای‬ ‫‪ )9‬بنکــداران‪ ،‬عمده فرو ‬ ‫بزرگ‪ ،‬واسطههای مالی‪ ،‬نمایندگان توزیع کاالهای‬ ‫داخلیووارداتیوصاحبانانبارها‬ ‫‪)10‬نمایندگانموسسههایتجاریوصنعتی‪،‬اعم‬ ‫ازداخلیوخارجی‪)11‬موسساتحمل ونقلموتوری‬ ‫و باربــری دارای مجــوز از مراجــع ذی ربــط‪ ،‬زمینــی‪،‬‬ ‫دریایی و هوایی (به استثناء واحدهایی که صرفا به‬ ‫امر حمل ونقل مسافر اشتغال دارند)‪ )12‬موسسات‬ ‫مهندسیومهندسیمشاور‬ ‫‪ )13‬موسسات تبلیغات و بازاریابی‪ )14‬صاحبان‬ ‫کارگاههــای صنعتــی (اعم از صنفی و غیر صنفی که‬ ‫دارای حداقل برق سه فاز‪ 50‬امپر باشد)‬ ‫‪ )15‬فروشــندگان طال و جواهر ‪ )16‬فروشــندگان‬ ‫اهــن االت ‪ )17‬صاحبــان تاالرهــای پذیرایــی و‬ ‫رستوران ها‪)18‬صاحباننمایشگاه هاوفروشگاه های‬ ‫خــودرو و بنــگاه معامــات امــاک ‪ )19‬صاحبــان‬ ‫تعمیرگاههای مجاز خودرو ‪ )20‬چاپخانــه داران‪)21‬‬ ‫صاحباندفاتراسنادرسمی‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ )22‬صاحبــان مراکــز ارتباطــات رایان ـه ای‪ ،‬دفاتر‬ ‫خدمــات ارتباطــی (دفتــر خدمات مشــترکین تلفن‬ ‫همراه و اژانس های پســتی) و دفاتر خدمات دولت‬ ‫الکترونیک پلیــس‪ 10 +‬و دفاتر خدمات الکترونیک‬ ‫شهر‪)23‬صاحباندفاترمسافرتیوجهانگردی‪)24‬‬ ‫صاحبانسینماها‪،‬تماشاخانه هاومکانهایتفریحی‬ ‫یهــا‪ ،‬ســالنهای غذاخــوری‬ ‫و ورزشــی ‪ )25‬چلوکباب ‬ ‫و ســفره خانه های ســنتی ‪ )26‬اغذیه فروش ـی های‬ ‫زنجیره ای با مالکیت واحد و یا نام ونشان و عنوان‬ ‫تجاریواحدفارغاز مساحتمحل کسب وکار ونوع‬ ‫مجوز‪)27‬جایگاهدارانسوخت‬ ‫مدیرکلامور مالیاتیهرمزگانبااشارهبهماده‪12‬‬ ‫قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت‪ :‬عرضه کاالها و‬ ‫ارائه خدمات برخی از گروهها از پرداخت مالیات بر‬ ‫ارزش افزودهمعافشناخته شده اند‪.‬‬ ‫‪ )1‬محصوالت کشاورزی فراوری نشده ‪ )2‬دام و‬ ‫طیور زنده‪ ،‬ابزیان‪ ،‬زنبورعسل و نوغان‪ )3‬انواع کود‪،‬‬ ‫ســم‪ ،‬بذر و نهال ‪ )4‬اردخبازی‪ ،‬نان‪ ،‬گوشــت‪ ،‬قند‪،‬‬ ‫شکر‪ ،‬برنج‪ ،‬حبوبات و سویا‪ ،‬شیر‪ ،‬پنیر‪ ،‬روغن نباتی‬ ‫وشیرخشکمخصوصتغذیه کودکان‬ ‫‪ )5‬کتاب‪ ،‬مطبوعات‪ ،‬دفاتر تحریر و انواع کاغذ‬ ‫چــاپ‪ ،‬تحریــر و مطبوعــات ‪ )6‬کاالهــای هدایایی‬ ‫به صورتبالعوضبهوزارتخانه ها‪،‬موسساتدولتی‬ ‫و نهادهای عمومی غیردولتی با تائید هیات وزیران‬ ‫و حوزه های علمیه با تائید حوزهی گیرنده هدایا‪)7‬‬ ‫کاالهایی کههمراهمسافروبرایاستفادهشخصیتا‬ ‫میزان معافیت مقرر طبق قانون مقررات صادرات و‬ ‫واردات وارد کشور می شود‪ .‬مازاد ان بر طبق مقررات‬ ‫اینقانونمشمولخواهدبود‪)8‬اموالغیرمنقول‬ ‫‪ )9‬انــواع دارو‪ ،‬لــوازم مصرفی درمانی‪ ،‬خدمات‬ ‫درمانــی (انســانی‪ ،‬حیوانــی و گیاهــی) و خدمــات‬ ‫توان بخشیوحمایتی‪)10‬خدماتمشمولمالیاتبر‬ ‫درامدحقوق‪،‬موضوعقانونمالیاتهایمستقیم‬ ‫‪)11‬خدماتبانکیواعتباریبانک ها‪،‬موسسات‬ ‫و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه‬ ‫مجــاز و خدمــات معامــات و تســویه اوراق بهادار‬ ‫و کاالدربــورس و بازارهــای خــارج از بورس‪ ،‬صندوق‬ ‫ضمانــت ســرمایه گذاری صنایــع کوچــک‪ ،‬صندوق‬ ‫حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک‪،‬‬ ‫صنایعدریاییوبیمهسرمایه گذاریفعالیتهایمعدنی‬ ‫و صنــدوق حمایــت از توســعه ی ســرمایه گذاری در‬ ‫بخشکشاورزی‬ ‫‪ )12‬خدمــات حمل ونقــل مســافری درون و‬ ‫برو نشــهری‪ ،‬جاده ای‪ ،‬ریلی‪ ،‬هوایی و دریایی ‪)13‬‬ ‫فرشدستباف‬ ‫‪ )14‬انــواع خدمــات پژوهشــی و اموزشــی طبق‬ ‫ایین نامه مربوطــه‪ )15‬خوراک دام و طیــور ‪ )16‬دارو‬ ‫تجهیزات کمکناوبریهوانوردیویژهفرودگاه هابر‬ ‫اســاس فهرست مربوطه‪ )17‬اقالم با مصارف صرفا‬ ‫دفاعی(نظامیوانتظامی)وامنیتیبراساسفهرست‬ ‫مربوطه‬ ‫شاکررضامریدی گفت‪:‬مشموالناینقانونبرای‬ ‫مشاهدهفراخوان هاوقوانینومقرراتمالیات‬ ‫بر ارزش افزوده به نشــانی‪ VAT.IR‬و همچنین‬ ‫بــرای ثبت نام و انجــام امور مالیات بــر ارزش افزوده‬ ‫به نشــانی‪ EVAT.IR‬مراجعه و نســبت به انجام‬ ‫تکالیفقانونیبراساسمقرراتاقدام کنند‪.‬‬ ‫نماینده مردم هرمزگان در مجلس‪:‬‬ ‫قیمت های افسارگسیخته ناشی ا ز بی تدبیری های مدیریتی است‬ ‫عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس‪ ،‬قیمتهــای‬ ‫افسارگسیخته را ناشــی از بیتدبیریهای مدیریتی‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬انتظــار میــرود در ســال ‪1400‬‬ ‫در پشــتیبانی از تولیــد و موانــع زدایی به معنای‬ ‫واقعی به منویات رهبری توجه شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬در صحــن علنی‬ ‫مجلس گفت‪ :‬امیدواریم سال ‪ ،1400‬سالی توام‬ ‫بــا خوبیهــا و رفــع تمامی مشــکالت بــرای مردم‬ ‫عزیز باشــد و در این ســال در پشــتیبانی از تولید‬ ‫و موانــع زدایــی بــه معنــای واقعی بــه منویات‬ ‫رهبری توجه شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم بندرعباس‪ ،‬قشــم‪ ،‬ابوموسی‪،‬‬ ‫حاجی اباد و خمیر در مجلس یازدهم با یاداوری‬ ‫اینکه سال گذشته تعداد زیادی از مردم عزیزمان‬ ‫براثر ابتال به ویروس کرونا جان خود را از دست‬ ‫دادند ضمن تسلیت به خانواده متوفیان و خدا‬ ‫قــوت بــه کادر درمانی‪ ،‬افــزود‪ :‬به رئیس جمهور‬ ‫تذکر میدهم در گفتار خود در این زمینه نظرات‬ ‫کارشناسی وزارت بهداشت را مدنظر قرار دهد‪.‬‬ ‫احمــد مــرادی بابیــان اینکــه مــردم در ســال‬ ‫‪ 1399‬بــا مشــکالت اقتصــادی زیــادی مواجــه‬ ‫بودنــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬یکــی از دالیــل اصلــی ان‬ ‫بیتدبیــری مدیریتی بود؛ شــعار اســام و انقالب‬ ‫ســاده زیســتی‪ ،‬پــاک دســتی و تــاش مضاعــف‬ ‫بــرای خدمــت به مردم اســت ایــا در این دولت‬ ‫تدبیری دیده شد؟ قیمتهای افسارگسیخته ناشی‬ ‫از بی تدبیری های مدیریتی اســت و نحوه توزیع‬ ‫فهــای طوالنی ان خجالتاور اســت و‬ ‫مــرغ و ص ‬ ‫این دولت مردم را تحقیر کرد‪.‬‬ ‫تولید و توزیع مرغ داده میشــد به نظر میاید باز‬ ‫عاجز از اجرای صحیح ان بودند؛ پاک دستی هم‬ ‫در ایــن دولت تنها به یــک ارزو برای ملت باقی‬ ‫ماند‪ .‬مرادی یاداور شــد‪ :‬دولت به مردم پاســخ‬ ‫دهــد چــه انگیزهای در مبارزه با مفاســد از خود‬ ‫نشان داد؟ مدیری که در یک شرکتی ‪ 28‬میلیارد‬ ‫تومان بنا به حکم دادگاه متهم به سوءاســتفاده‬ ‫مالــی و یک باره به عنوان مدیرعامل منطقه ازاد‬ ‫انتخاب و طی چند سال کثافتکاری‪ ،‬رانت بازی‬ ‫و تخلفات عدیده با دستور رئیس جمهور دبیر کل‬ ‫شــورای عالی مناطق ازاد کشور میشود‪ .‬نماینده‬ ‫مردم بندرعباس‪ ،‬قشــم‪ ،‬ابوموســی‪ ،‬حاجی اباد‬ ‫و خمیــر در مجلــس یازدهم تصریح کــرد‪ :‬از این‬ ‫دولــت هیــچ امید و انتظاری نیســت امــا از عالم‬ ‫فرهیختــه ایتاهلل رئیســی که در فرمایشــات اخیر‬ ‫خود اظهار کردند اگر کسی سندی مبنی بر فساد‬ ‫و تخلــف داشــته باشــد و ان را ارائــه کنــد یقیــن‬ ‫داشته باشد که دستگاه قضایی بدون هیچ گونه‬ ‫وحشتی با ان فساد برخورد میکند‪.‬‬ ‫پاک دستی در این دولت تنها به یک ارزو‬ ‫مردم استان هرمزگان مورد بی مهری فراوان‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی‬ ‫افــزود‪ :‬ا گــر به برخی دولتمردان تنها مســئولیت‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مــردم نیــز امیدوار به این‬ ‫شــیوه مدیریتــی هســتند امیدواریــم با دســتور‬ ‫برای ملت باقی ماند‬ ‫قرار گرفتند‬ ‫رئیــس دســتگاه قضا به این تخلف که اســناد‬ ‫ان موجود اســت ورود و برخورد شــود‪ .‬عضو‬ ‫کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی با‬ ‫یــاداوری اینکــه مــردم اســتان هرمــزگان بــه‬ ‫دولــت روحانی رای دادند اما مــورد بیمهری‬ ‫فــراوان قــرار گرفتنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬مردمــی که در‬ ‫ایــن دولــت نــه وزیــری و نــه معــاون وزیــر و‬ ‫نه اســتانداری داشتند و در تمامی عرصههای‬ ‫انقالب حضور پررنگی داشــتند اما در تقسیم‬ ‫ثروتهــای حاصــل از منابــع موجــود نادیــده‬ ‫گرفتــه شــدند؛ مردمــی کــه تمامــی زمینههای‬ ‫اشــتغال را در اســتان خــود دارنــد امــا نــرخ‬ ‫بیــکاری بــاالی ‪ 25‬درصــد را تجربــه میکننــد؛‬ ‫مردمــی کــه میزبــان تمامــی ملــت ایــران از‬ ‫اقصــی نقــاط کشــور هســتند اما جایــی برای‬ ‫خودشــان پیــدا نمیکننــد‪ .‬مــرادی خطــاب‬ ‫بــه مــردم حــوزه اســتان هرمــزگان‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫علیرغــم همــه بی مهریهــا بــا صالبــت بمانیــد‬ ‫و بــا نامهربانیهــا‪ ،‬تبعیــض و بیعدالتیهــا بــه‬ ‫امیــد هرمزگانــی بیدار و مطالبه گــر با تمامی‬ ‫خودخواهیهــا‪ ،‬اشــرافی گــری و زورگویــی‬ ‫مبــارزه کنیــد؛ بــاش تــا صبــح دولتــت بدمــد‬ ‫کاین هنوز از نتایج ســحر اســت‪.‬‬ ‫گــزارش‬ ‫پنج شهرستان هرمزگان در وضعیت نارنجی‬ ‫هرمزگانــی که تــا چندی پیش تمــام مناطق ان‬ ‫ابــی بــود‪ ،‬امروز به یکــی از کانون های شــیوع کرونا‬ ‫تبدیل شدهوهم اکنونپنجشهرستاناندر وضعیت‬ ‫نارنجی هشتد و با توجه به روند صعودی مبتالیان‪،‬‬ ‫بایدهرلحظهانتظار قرمزشدناینمناطقراداشت‪.‬‬ ‫بهگزارشایرنا‪،‬رئیسدانشگاهعلومپزشکیهرمزگان‬ ‫ضمن ابراز نگرانی از وضعیت شیوع کرونا در استان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر پنج شهرستان بندرعباس‪ ،‬بندر‬ ‫خمیر‪،‬بندرلنگه‪،‬قشمومینابدر وضعیتنارنجی‬ ‫شــیوع کرونــا قرار دارند و شــرایط بســیار حســاس و‬ ‫ناپایدار اســت‪ .‬دکتر حسین فرشیدی اظهار داشت‪:‬‬ ‫در صورت رعایت نشــدن شــیوه نامه های بهداشتی‬ ‫در شهرســتان های رودان و پارســیان‪ ،‬احتمال تغییر‬ ‫وضعیترنگ بندیاززردبهنارنجیایندوشهرستان‬ ‫نیز وجود دارد و ما به شدت نگران شرایط هستیم‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکــه هم اکنــون تمام مناطــق هرمزگان‬ ‫درگیر کرونای انگلیســی اســت‪ ،‬افزود‪ :‬شــیوع باالی‬ ‫ایــن نــوع جهش یافتــه‪ ،‬موجــب افزایش دو تا ســه‬ ‫برابری شــمار بستری ها در بخش مراقبت های ویژه‬ ‫شــده است‪ .‬دکتر فرشیدی تصریح کرد‪ :‬تمام موارد‬ ‫مثبــت کرونــا در هرمزگان از نوع جهش یافته اســت‬ ‫که قدرت سرایت پذیری و کشندگی ان بسیار بیشتر‬ ‫از نوع معمولی است‪ .‬این مقام مسئول تاکید کرد‪:‬‬ ‫بارها و بارها گفته ایم که تنها در صورتی می توانیم‬ ‫جلوی روند صعودی کرونا در هرمزگان را بگیریم که‬ ‫مردمباجدیتهرچه تمام ترپروتکل هایبهداشتی‬ ‫به ویژه اجتنــاب از برگزاری هرگونه تجمع را رعایت‬ ‫کنند و درعین حال از انجام ســفر نیز ب هشــدت پرهیز‬ ‫نمایند‪ .‬سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان‬ ‫گفــت‪ :‬از ابتــدای شــیوع ویــروس کرونــا تاکنون یک‬ ‫هــزار و‪ ۶۵‬نفــر در اســتان براثــر ابتــا بــه کرونا جان‬ ‫خود را ازدست داده اند‪ .‬دکتر فاطمه نوروزیان اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در حال حاضر نیز‪ ۱۷۴‬فرد مبتالبه کرونا در‬ ‫بیمارستان های هرمزگان بستری هستند که ‪ ۴۲‬نفر‬ ‫از این شــمار در بخش مراقبت های ویژه تحت نظر‬ ‫بوده و حال‪ ۹‬نفر از ان ها وخیم گزارش شده است‪ .‬او‬ ‫خاطرنشان کرد‪ ۲:‬هزار و‪ ۵۳۴‬فرد مبتال در هرمزگان‬ ‫هم اکنوندرقرنطینهخانگیهستندووضعیتان ها‬ ‫از طریق کارشناسان بهداشتی به صورت مداوم رصد‬ ‫شده و درمان های سرپایی الزم را دریافت می کنند‪.‬‬ ‫دکتــر نوروزیان بیان داشــت‪ :‬با توجه به ممنوعیت‬ ‫برگزاری هرگونه مراســم و تجمع‪ ،‬متاسفانه افرادی‬ ‫همچنانتوصیه هارانادیده گرفتهواقدامبهبرگزاری‬ ‫مراســم عروســی می کنند کــه این موضــوع به خطر‬ ‫انداختــن جدی ســامت جامعــه اســت‪ .‬این مقام‬ ‫مسئولادامهداد‪:‬افزایششمار مبتالیانوبستری ها‬ ‫زنگخطریجدیبرایهرمزگاناستودرصورتی که‬ ‫شــیوه نامه های بهداشــتی با جدیت رعایت نشود‪،‬‬ ‫به طور یقین در روزهای اینده وارد یک موج صعودی‬ ‫جدیددر استانخواهیمشدوشرایطنسبتبهسال‬ ‫گذشتهخطرناک ترخواهدبود‪.‬‬ ‫استاندار هرمزگانبااشارهبهاینکهموجشدیدی‬ ‫از ابتــا بــه کرونــا را در اســتان پیــش روی خواهیــم‬ ‫داشــت‪ ،‬گفــت‪ :‬اگــر مراقبت و همکاری نباشــد به‬ ‫مدت طوالنی و ماه ها درگیر این موج خواهیم بود‪.‬‬ ‫فریدون همتی در نشســت ستاد استانی مقابله با‬ ‫کرونادر هرمزگانافزود‪:‬متاسفانهبهدلیلترددهای‬ ‫غیرضــروری پیــش از تعطیــات نــوروزی‪ ،‬کاهــش‬ ‫رعایتپروتکل هایبهداشتیوبرگزاریدورهمیها‬ ‫م عروسی و ختم‪ ،‬تعداد مبتالیان به کرونا و‬ ‫و مراس ‬ ‫همچنینمراجعهافرادبهبیمارستان هادر هرمزگان‬ ‫در حال افزایش اســت و تعداد فوتی های ناشــی از‬ ‫کرونا طی هفته اخیر‪ ۲‬برابر بیشتر از هفته قبل بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫راه اندازیتعمیرگاهتخصصیخودروهای‬ ‫اتش نشانیدربندرعباس‬ ‫شــهردار بندرعبــاس در‬ ‫ماشــین االت اتش نشــانی در‬ ‫حاشیه بازدید از واحد موتوری‬ ‫بندرعبــاس فراهــم و ایــن مرکز‬ ‫اتش نشــانی در ایستگاه شماره‬ ‫مهم راه اندازی می شود‪ .‬حامد‬ ‫دو‪ ،‬از تاســیس یــک مرکــز‬ ‫توکلی پور‪ ،‬سرپرســت ســازمان‬ ‫تعمیرگاهــی ویــژه خودروهای‬ ‫اتش نشــانی و خدمــات ایمنی‬ ‫عباس امینی زاده‬ ‫اتش نشانی خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫شهرداری بندرعباس نیز در این‬ ‫رویــداد امــروز‪ ،‬عبــاس امینــی‬ ‫بازدیداعالم کرد‪:‬در حالحاضر‬ ‫زاده اظهــار کــرد‪ :‬توجــه به تجهیــزات و نیازهای تعمیر ماشــین االت این بخش توســط نیروهای‬ ‫اتش نشــانی یکــی از اولویت هــای شــهرداری این ســازمان در حال انجام اســت‪ .‬او افزود‪ :‬این‬ ‫بندرعباس طی ســال های اخیر بوده اســت‪ .‬او با تعمیرات شامل اتاق‪ ،‬شاسی و مخزن اب است‬ ‫اشــاره به خریداری تجهیــزات فردی و همچنین کــه تــا پیش ازاین به بخش خصوصــی با صرف‬ ‫ماشــین االت موردنیاز این بخش طی چند سال مبالــغ قابل توجه صورت می گرفــت‪ .‬او تصریح‬ ‫گذشــته‪ ،‬افــزود‪ :‬مدیریــت صحیــح و دقیق این کــرد‪ :‬در حــال حاضــر رفــع ایــن نیازهــا بــا تالش‬ ‫بخــش امری اساســی و مهم اســت‪ ،‬زیــرا باجان نیروهایفنیسازمانوبا کمترینهزینهوبهترین‬ ‫و مــال مــردم ســروکار دارد‪ .‬امینــی زاده بــا تاکید کیفیت در حال انجام اســت‪ .‬سرپرست سازمان‬ ‫بــر تامیــن به موقــع ســایر امکانــات موردنیــاز در اتش نشانیوخدماتایمنیشهرداریبندرعباس‬ ‫حوزه اتش نشــانی‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬در حال حاضر ادامه داد‪ :‬با توجه به دستور شهردار بندرعباس‪،‬‬ ‫ایــن بخش با نگاه ویژه ازلحــاظ اموزش‪ ،‬جلب توسعه این فعالیت ها‪ ،‬احداث یک سوله مجهز‬ ‫مشارکت و فراهم سازی تجهیزات توانسته جزو و راه انــدازی مرکــز تخصصی تعمیــر خودروهای‬ ‫بهترین هادر سطح کشور باشد‪.‬اینمقاممسئول اتش نشانی در دستور کار قرار دارد‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫همچنیــن در ادامه نیز عنــوان کرد‪ :‬بــه زودی نیز شــهردار بندرعباس همچنین از سایر بخش های‬ ‫مقدمــات راه اندازی یک واحد تعمیرگاهی ویژه پشتیبانیوفنیاتش نشانیبازدید کرد‪.‬‬ ‫تکمیلسامانهشیرینسازی‬ ‫انتقالوذخیرهاببندرعباس‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و‬ ‫در خصوص جزئیات این طرح‬ ‫فاضــاب اســتان هرمــزگان از‬ ‫گفت‪ :‬حجم عملیات این طرح‬ ‫افتتاح فاز نخست اب رسانی از‬ ‫شــامل ‪ 42‬کیلومتــر طــول کلی‬ ‫سد سهران بشاگرد به گوهران‬ ‫کلکتور‪ ،‬سه باب ایستگاه پمپاژ‬ ‫بهدستور رئیس جمهور از طریق‬ ‫اصلــی‪ 20 ،‬باب مخازن ذخیره‬ ‫امین قصمی‬ ‫ویدیــو کنفرانــس و بــا حضــور‬ ‫با ظرفیت ‪ 3330‬مترمکعب و‬ ‫اســتاندار هرمــزگان در روزهای‬ ‫دبــی مصرفــی و ظرفیت خط‬ ‫اتــی خبــر داد‪ .‬بــه گــزارش رویــداد امــروز؛ امین انتقالنیز‪ 65‬لیتربرثانیهاست‪.‬قصمیهمچنین‬ ‫قصمی گفت‪ :‬این طرح که با هدف ایجاد منابع در ادامهاز افتتاحفاز نهاییسامانهشیرینسازی‪،‬‬ ‫پایدار ابی در شرق هرمزگان اجرایی شده‪ ،‬اماده انتقال و ذخیره اب شرب کالن شهر بندرعباس به‬ ‫بهره برداری است‪ .‬او افزود‪ :‬با بهره برداری از این دستور رئیس جمهور از طریق ویدیو کنفرانسی و‬ ‫طرحشهر گوهرانو‪ 57‬روستایمسیرباجمعیتی با حضور اســتاندار هرمزگان در روزهای اتی خبر‬ ‫برابــر ‪ 22‬هــزار نفر از اب شــرب پایــدار بهره مند داد و گفت‪ :‬این سامانه شامل تکمیل فاز نهایی‬ ‫خواهند شد‪ .‬او با اشاره به هزینه های انجام شده اب شیرین کنیکصدهزارمترمکعبی‪،‬خطانتقال‬ ‫در این پروژه مهم یاداور شد‪ :‬تاکنون‪ 470‬میلیارد ‪ 33‬کیلومتر از اب شیرین کن بندرعباس تا مخازن‬ ‫ریــال از محــل اعتبارات دولــت در بخش ملی و داماهی به قطر ‪ 1400‬میلی متر و مخازن ‪ 30‬هزار‬ ‫استانی و‪ 320‬میلیارد ریال نیز از محل کمک های مترمکعبی داماهی بوده که امــاده بهره برداری‬ ‫دفتررهبریهزینهشدهاست‪.‬قصمی‪،‬مشارکت است‪ .‬مدیرعامل ابفا استان افزود‪ :‬اعتبار هزینه‬ ‫بنیاد برکت ســتاد اجرای فرمان امام «ره»‪ ،‬برای شــده برای اجرا و تکمیل سامانه شیرین سازی‪،‬‬ ‫اجرای فاز نخست طرح اب رسانی از سد سهران انتقال و ذخیره درمجموع‪ 14‬هزار و‪ 250‬میلیارد‬ ‫بــه گوهــران را ‪ 60‬میلیــارد ریــال اعــام کــرد کــه ریال است‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬با بهره برداری از این‬ ‫تاکنــون ‪ 39‬میلیارد ریال ان تامین شــده اســت‪ .‬سامانهمنابعابی کالن شهربندرعباساز پایداری‬ ‫او تصریــح کــرد‪ :‬بــا تکمیــل ایــن طرح در شــرق کامل برخوردار خواهد شد و سهم این کالن شهر‬ ‫استان تابستان کم تنشی را شاهد خواهیم بود‪ .‬از منابــع اب هــای زیرزمینــی و ســطحی کاهش‬ ‫مدیرعاملشرکتابوفاضالباستانهرمزگان می یابد‪.‬‬ ‫امور اقتصادی و دارایینقش بسزایی‬ ‫در تحقق شعار سال دارد‬ ‫بتوانیم ابعاد مختلف توسعه‬ ‫امــور اقتصــادی و دارایــی‬ ‫تولیــد را محقــق کنیم که یکی‬ ‫استان نقش بسزایی در تحقق‬ ‫از ان هــا بازســازی‪ ،‬رتبه بندی و‬ ‫شــعار ســال از طریــق تقویــت‬ ‫ارتقاینظاماعتبار سنجیاست‬ ‫مرکــز خدمــات ســرمایه گذاری‬ ‫تــا در این رهگذر بتوان فعالین‬ ‫در کمــک بــه رونــق تولیــد و‬ ‫مهدی دسینه‬ ‫واقعیعرصهتولیدراشناسایی‬ ‫رفع موانع و پشتیبانی از تولید‬ ‫و از ان هــا با اعطای تســهیالت‬ ‫خواهدداشت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬مهــدی دســینه‪ ،‬الزم حمایت جدی به عمل اورد‪ .‬مدیرکل امور‬ ‫مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به اقتصادی و دارایی هرمزگان در ادامه گفت‪ :‬یکی‬ ‫بیانات رهبری و تعیین شعار سال از سوی ایشان دیگر از ظرفیت های مهم برای رشــد و گســترش‬ ‫بهاهمیتاقتصاددر نگاهواندیشهرهبرانقالب تولید استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری خارجی‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬امور اقتصادی و دارایی استان است هرچند که تامین مالی داخلی در وهله اول‬ ‫نقش بســزایی در تحقق شــعار ســال جدید در بسیار مهماست‪.‬از سویدیگربایدحتمافضایی‬ ‫هرمزگان خواهد داشت‪ .‬مدیرکل امور اقتصادی در عرصه تولید کشور مهیا شود تا عالقه مندان‬ ‫و دارایی استان با بیان اینکه اهمیت تولید و تاثیر به تولید در فضای رســمی کشور فعالیت کنند‪،‬‬ ‫ان بر متغیرهای اقتصادی باعث شــده اســت تا ازاین رو انتظار می رود با توجه به شــعار امســال‬ ‫سال ‪ 1400‬از سوی رهبری با عنوان «سال تولید‪ ،‬بایــد برای این گروه از تولیدکنندگان‪ ،‬تمهیدات‬ ‫پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها» نام گذاری شــود و تسهیالتی قائل شد‪ .‬دکتر دسینه با بیان اینکه‬ ‫افــزود چنانچــه از تولیــد حمایت هــای موثــری راهبرد مهم دیگر برای توسعه تولید‪ ،‬حمایت از‬ ‫صورت گیرد قطعا با به کار گرفتن چند راهبرد تولید و تامین امنیت سرمایه گذاری است افزود‪:‬‬ ‫تاثیرگذار می توان شعارهای رونق و جهش تولید این به این معناســت که وقتی در توســعه تولید‬ ‫را محقــق کــرد‪ .‬نماینــده وزیر اقتصاد در اســتان موفقمی شویم کهسرمایه گذاریدر اقتصادایران‬ ‫گفــت موضوع مهمی که در به جریان انداختن ودربخشتولیدامنباشد‪،‬هرچندتضمینحقوق‬ ‫تولیدبسیارموثراست‪،‬بحثشفافیت‪،‬رقابتو مالکیتبحثمهمیدر امنیتسرمایه گذاریبه‬ ‫تسهیلفضای کسب وکاراستاوافزوداگرفضای شــمار مــی رود کــه در قوانیــن و مقــررات فضــای‬ ‫کسب وکار تسهیل شود اداره بنگاه ها راحت تر و کسب وکار حتما باید دیده و اجرا شود‪ .‬در پایان‬ ‫سرمایه گذاران و کارافرینان با رغبت بیشتری وارد نماینــده وزیــر امور اقتصــادی و دارایی در اســتان‬ ‫عرصه تولید می شوند‪ ،‬بنابراین موضوع مهم در گفت‪ :‬با توجه به شعار سال و رئوس مطرح شده‬ ‫اینعرصه‪،‬مانعزدایی‪،‬ثباتمقرراتوتضمین جهت تحقــق ان و مزیت های اقتصادی اســتان‬ ‫حقوقمالکیتافراداستتازمینه هایالزمبرای هرمــزگان‪ ،‬تــاش خواهیــم کرد بــا کمک بخش‬ ‫ســرمایه گذاری داخلــی و خارجــی در بنگاه های خصوصیواستفادهازنظراتوایده هاینخبگان‪،‬‬ ‫اقتصادی ایجاد شــود‪ .‬مهدی دســینه در بخش شرایطیفراهمشودتاضمنرفعموانعومقررات‬ ‫دیگری از ســخنان خود گفت باید بحث ارتقاء مخلکسب وکار‪،‬فضایاقتصادیوسرمایه گذاری‬ ‫تامیــن مالی بنگاه هــا نیز موضوع مهمی اســت اســتان در همــه حوزه هــا به خصــوص در بخش‬ ‫کــه باید به عنوان یــک اولویت مهم موردتوجه اقتصــاد دریــا محــور‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬نفــت و گاز و‬ ‫باشــد و در ادامه افزود‪ :‬برای توسعه تولید باید پتروشیمی‪ ،‬گردشگری‪ ،‬تجارت‪ ،‬مناطق ویژه و‬ ‫استراتژی مشخصی داشته باشیم تا از این رهگذر ازادموردتوجهبیشترقرار گیرد‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سخنرانی احساسی مسی‬ ‫عامل پیروزی بارسا‬ ‫یواخیم لو تا یورو می ماند‬ ‫مدیــر ورزشــی فدراســیون‬ ‫بــازی بار دیگر از فرصت های‬ ‫فوتبــال المــان تاکیــد کــرد‬ ‫بی شمار برای گلزنی استفاده‬ ‫همــکاری بــا یواخیــم لــو تــا‬ ‫نکردیــم‪ .‬هوشــیار نبودیــم‬ ‫تهــا ادامــه خواهد‬ ‫جــام مل ‬ ‫و از شــادابی الزم فاصلــه‬ ‫یافــت‪ .‬چهــار هفتــه قبــل‬ ‫داشــتیم‪ .‬بااین همه از برنامه‬ ‫اولیوربیرهوف‬ ‫یواخیــم لــو اعــام کــرد بعد‬ ‫خود برای مســابقات یورو با‬ ‫از مســابقات یــورو ‪ 2020‬از‬ ‫یواخیــم لــو خــارج نخواهیم‬ ‫مقامــش بعــد از ‪ 15‬ســال در راس کادر فنــی شــد‪ .‬او افــزود‪ :‬لــو ب هقــدر کافــی توانایــی و‬ ‫تیــم المــان کناره گیــری می کنــد‪ .‬هفتــه قبــل تجربه دارد که تیم را موفقیت امیز در مسابقات‬ ‫وقتــی الما ‬ ‫نهــا در بــازی با مقدونیه شــمالی جام ملت ها هدایت کند‪ .‬وی در بخش دیگری‬ ‫بــه طــرز شــگفت انگیزی باختنــد‪ ،‬بســیاری از این مصاحبه در مورد انتخاب جانشین برای‬ ‫از کارشناســان خواهــان برکنــاری ایــن مربــی لــو بعــد از مســابقات یــورو نیــز عنوان کــرد‪ :‬با‬ ‫حتی قبل از مســابقات جام ملت ها شــدند‪ .‬گزینه های جانشــینی تاکنــون گــپ و گفته ای‬ ‫دراین ارتبــاط اولیــور بیرهــوف در مصاحبــه داشــته ایم‪ .‬قــرار اســت در هفت ههــای اینــده‬ ‫بــا بیلــد‪ ،‬نظــر فدراســیون فوتبــال المــان را هــم مذاکرات بعــدی را انجام دهیم‪ .‬هدف‬ ‫بیــان کــرد‪ .‬او گفــت‪ :‬طبیعی اســت که نباید ما این اســت تا قبل از شــروع مسابقات یورو‬ ‫مقابــل مقدونیــه شــمالی می باختیــم‪ .‬در ان جانشین لو را انتخاب کنیم‪.‬‬ ‫مگوایر برای انگلیس‬ ‫مهم تر از کین است‬ ‫مسابقات لیگ برتر‬ ‫لغو نمی شوند‬ ‫مســئول کمیته برگزاری مســابقات لیگ برتــر اعالم‬ ‫کرد که باوجود قرارگیری چند استان در وضعیت قرمز‪،‬‬ ‫بازی های لیگ برتر لغو نخواهند شد‪ .‬در روزهای گذشته‬ ‫چنداستانبهوضعیتقرمزازنظر کروناییاضافهشدند‬ ‫تا نگرانی درباره برگزاری مسابقات فوتبال در شهرهای‬ ‫اینمناطقافزایشیابند؛اماسهیلمهدیمسئول کمیته‬ ‫برگزاری مسابقات‪ ،‬با تاکید بر این نکته که لغو بازی ها‬ ‫انجام نخواهد شــد‪ ،‬گفت‪« :‬شــهرهای قرمز با رعایت‬ ‫شدیدتر پروتکل بازی را برگزار می کنند و تا زمان قرنطینه‬ ‫سراســری کــه امیــدوارم هیچ وقت اتفاق نیفتــد‪ ،‬درگیر‬ ‫مسابقات خواهیمبودتانشاطرابهخانه هاببریم‪».‬‬ ‫پرسپولیس بدون مهاجم‬ ‫گلزن قهرمان نمی شود‬ ‫بهترین شروع مجیدی‬ ‫با استقالل‬ ‫تیــم فوتبال پرســپولیس در حالی صــدر جدول‬ ‫را از دســت داد که مهاجمان این تیم فرصت های‬ ‫پرشماری را به هدر دادند تا تعداد گل های انان در‬ ‫فصــل جــاری روی عدد دو باقی بمانــد‪ .‬به گزارش‬ ‫ورزش ســه‪ ،‬ایــن امــار عجیب برای پرسپولیس ـی ها‬ ‫در حالی به ثبت رسیده که شهریار مغانلو مهاجم‬ ‫جدید این تیم دومین بازی خود در لیگ برتر را برای‬ ‫پرسپولیسانجامدادامانتوانستبرایسرخ پوشان‬ ‫گلزنی کند و عیسی ال کثیر از فرصت چنددقیقه ای‬ ‫بهره نبرد و مهدی عبدی بهترین فرصت بازی را در‬ ‫موقعیت تک به تک با مدافع شهرخودرو از دست‬ ‫داد تا دو امتیاز حساس پرسپولیس در مشهد بماند‬ ‫و صدر جدول تقدیم سپاهانی شود که بازی خارج‬ ‫از خانه خود مقابل ســایپا را با پیروزی پشــت ســر‬ ‫گذاشت‪.‬بررسیروندلیگبیستمنشانمی دهد که‬ ‫سپاهان به شکلی گام به گام خود را به باالی جدول‬ ‫نزدیک کرده و پس از هم امتیاز شدن با پرسپولیس‬ ‫در هفته گذشــته‪ ،‬حــاال با ایجاد اختــاف‪ ،‬خود را‬ ‫به عنوان شانس اول قهرمانی معرفی کرده است‪.‬‬ ‫نیــک زنگ خطر جدی برای پرســپولیس اســت؛‬ ‫ای ‬ ‫زنگ خطر این که اگر چنین روندی ادامه دار باشد‪،‬‬ ‫شــاگردان محرم نویدکیا به زودی اختــاف امتیاز را‬ ‫بیشــتر خواهند کرد و چه بســا در بازی رودرروی ‪17‬‬ ‫اردیبهشت‪ ،‬تیر خالص را بزنند‪ .‬مشابه ان کاری که‬ ‫خود پرسپولیس در سال های اخیر با دیگر مدعیان‬ ‫ِ‬ ‫کــرد‪ .‬انچه باید باعث نگرانی بیشــتر برای قرمزها‬ ‫شــود‪ ،‬ناکامــی مهاجمــان ایــن تیم اســت‪ .‬مهدی‬ ‫عبدی این فصل فقط دو گل به ثمر رسانده و دیگر‬ ‫مهاجمان پرســپولیس نیز از گلزنی نــاکام بوده اند؛‬ ‫مهدی مهدی خانی‪ ،‬شــهریار مغانلو و از این هفته‬ ‫عیسی ال کثیر‪ .‬با نگاهی تاریخی گرایانه (که البته‬ ‫نقص هاییدارد)‪،‬پرسپولیسبااینامارمهاجمانش‬ ‫به هیچ عنوانقهرماننخواهدشد‪.‬در پنجقهرمانی‬ ‫قبلیپرسپولیس‪،‬اینتیمهموارهمهاجمیراداشته‬ ‫کهدستکمهرسهبازییک بار‪،‬موفقبه گلزنیشده‬ ‫و چه بســا در پایــان فصــل‪ ،‬کفش طال را به دســت‬ ‫اورده است‪ .‬در لیگ اول حرفه ای سهراب انتظاری‪9‬‬ ‫گل به ثمر رساند‪ ،‬در لیگ هفتم محسن خلیلی‪18‬‬ ‫گل زد‪ ،‬در لیگ پانزدهم و شانزدهم مهدی طارمی‬ ‫به ترتیب ‪ 16‬و ‪ 18‬گل را به نام خود ثبت کرد‪ ،‬در‬ ‫لیگ هفدهم‪ ،‬هجدهم و نوزدهم نیز علی علیپور‬ ‫‪ 14 ،19‬و ‪ 12‬گل را به ثمر رساند‪ .‬در هر پنج فصل‬ ‫نیز پرســپولیس به عنوان قهرمانی رســید اما به طور‬ ‫مثال در لیگ ســیزدهم که سیدمهدی سیدصالحی‬ ‫و محمد عباس زاده مهاجمان پرسپولیس بودند‪ ،‬از‬ ‫ثبت گل هایپرشمار ناکامماندندتاامار فوق العاده‬ ‫خــط دفاعــی (‪ 15‬گل خــورده) نیز به کار قهرمانی‬ ‫یتــوان از نقش خط‬ ‫نیایــد‪ .‬بــه عبارتی اگرچــه نم ‬ ‫دفاعیپرسپولیسدر رابطهباچهار قهرمانیمتوالی‬ ‫این تیم ب هســادگی گذشــت اما عناصر خط حمله‬ ‫نیز در ان نقش پررنگی داشــته اند‪ .‬در فصل جاری‬ ‫عــاوه بــر تغییرات بســیار زیــاد در خــط دفاعی و‬ ‫جدایی علیرضا بیرانوند‪ ،‬شجاع خلیل زاده‪ ،‬محمد‬ ‫نــادری‪ ،‬محمــد انصــاری و‪ ...‬که هرکدام بــاری را از‬ ‫روی دوش تیــم برمی داشــتند‪ ،‬در خــط حمله هم‬ ‫تغییراتــی به وجــود امده که هنوز منجر به نتیجه‬ ‫نشده است‪ .‬ر این فصل احمد نوراللهی با شش گل‬ ‫بهترین گلزن پرسپولیس بوده و این در حالی است‬ ‫که صدرنشین لیگ یعنی سپاهان سجاد شهباززاده‬ ‫را بــا ‪ 10‬گل بیشــتر در ترکیــب خــود دارد‪ .‬حــال اگر‬ ‫پرسپولیس مهاجمی را داشت که می توانست تنها‬ ‫در ســه بازی با نســاجی‪ ،‬ذوب اهن و شــهر خودرو‬ ‫گلزنی می کرد‪ ،‬اکنون سرخ پوشان با ‪ 4‬امتیاز بیشتر‬ ‫نسبت به سپاهان در صدر جدول قرار داشتند‪ .‬به‬ ‫نظر می رســد یحیی هم با این اســتدالل که تیمی‬ ‫بدون مهاجم گلزن نمی تواند قهرمان شود‪ ،‬موافق‬ ‫استودلیلپافشاریبرای جذب شهریار مغانلو نیز‬ ‫همینمسئلهبودهاست‪.‬حتیدفاعی ترینقهرمان‬ ‫تاریخ لیگ برتر یعنی استقالل خوزستان نیز حسن‬ ‫بیت سعیدی را در ترکیب داشت که تا روز اخر برای‬ ‫کســب کفش طال با مهدی طارمــی رقابت کرد اما‬ ‫حاال بهترینمهاجمپرسپولیس‪ 14‬گل کمتراز سجاد‬ ‫شــهباززاده به ثمر رســانده اســت‪ .‬این پرســش که‬ ‫چه کسی می تواند وضعیت کنونی را تغییر دهد‪،‬‬ ‫احتماال در بین طرفداران پرســپولیس وجــود دارد‪.‬‬ ‫شایدبرخییحیی گل محمدیرابابتارنجاشتباهیا‬ ‫تاکتیک هاینادرستمالمت کنندامامسئلهاصلی‬ ‫این اســت که مهاجمان پرســپولیس مطلوب ترین‬ ‫تهــا را هم از دســت می دهنــد‪ .‬بااین حال‬ ‫موقعی ‬ ‫هنــوز فرصت زیــادی تا پایــان فصــل باقی مانده و‬ ‫پرسپولیسی هافرصتاصالحوضعیتخودرادارند‬ ‫اما انچه مسلم است‪ ،‬قهرمانی در چنین شرایطی‪،‬‬ ‫کاری بســیار دشــوار است و اگر پرسپولیس با گلزنی‬ ‫هافبک هاوناکامیمهاجمانشصدرنشینلیگبرتر‬ ‫شود و ان را حفظ کند‪ ،‬یک نتیجه بدیع را رقم زده‬ ‫است؛ بنابراین پیغام لیگ برتر به مغانلو‪ ،‬ال کثیر‬ ‫و عبدی صریح است؛ اگر قهرمانی می خواهید‪ ،‬از‬ ‫همینهفتهگلزنیکنید‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ساوت گیت‪ ،‬سرمربی تیم ملی انگلیس‪ ،‬این‬ ‫شــانس را داشــت تا برای اخرین بار بازیکنان‬ ‫مدنظــر خــود بــرای مســابقات یــورو را محک‬ ‫بزنــد‪ .‬نویــل نیــز نظــرات خــود دربــاره تیــم‬ ‫ملــی انگلیــس را مطــرح کــرد و گفــت که تیم‬ ‫ملــی انگلیس بــدون هــری مگوایــر‪ ،‬مدافع و‬ ‫کاپیتان منچستریونایتد‪ ،‬نمی تواند در یورو به‬ ‫موفقیت برسد‪ .‬نویل تایید کرد که هری کین‪،‬‬ ‫ســتاره تاتنهام‪ ،‬بهترین بازیکــن حاضر در تیم‬ ‫ملی انگلیس است اما معتقد بود که مهم ترین‬ ‫بازیکن این تیم نیست‪.‬‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -9-53‬چون ششدانگ قطعه ملک پالک شماره ‪ 1585/5‬واقع در قطعه ‪ ۲‬بخش ‪ ۱۱‬ثبت‬ ‫اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام احمد علینقی پور نجف ابادی و غیره فرزند محمد حسین‬ ‫در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت‬ ‫اخیر ماده ‪ 15‬قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنجشنبه‬ ‫مورخ ‪ 1400/2/16‬ساعت ‪ ۸‬صبح در محل شروع و به عمل خواهد امد و در صورت مصادف‬ ‫با تعطیلی عملیات تحدید حدود روز بعد انجام می پذیرد‪ .‬لذا بموجب این اگهی به کلیه مالکین‬ ‫و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند‪ .‬اعتراضات مالکین‬ ‫یامجاورین مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا سی(‪ )۳۰‬روز‬ ‫پذیرفته خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/1/18 :‬رئیس ثبت اسناد و امالک نجف اباد‪ -‬مهدی‬ ‫صادقی وصفی ‪/1117250‬م الف‬ ‫اگهی دعوت به افراز پالک ثبتی ‪ 3‬فرعی از ‪ – 1050‬اصلی بخش یک قزوین‬ ‫‪ -9-54‬اقایان و خانمها حسن‪ ،‬حمیده‪ ،‬فخری‪ ،‬حمید و مهدی شهرت همگی اسدزاده نحوی‬ ‫و مسلم خوئینی ضمن تسلیم دادخواست وارده به شماره ‪ 1045162‬مورخ ‪ 99/12/23‬مبنی بر‬ ‫افراز سهمی خود از پالک فوق الذکر را نموده اند و مطابق گواهی دفتر امالک اسامی سایر‬ ‫مالکین مشاعی پالک مذکور عبارتند از‪:‬‬ ‫اقایان و خانمها عاتقه اقا داداش پور‪ ،‬زهرا علیپور حدادنیا‬ ‫بدینوسیله به تمامی مالکین و سایر اشخاصی که خود را به نحوی در این پالک ذیحق و‬ ‫ذینفع می دانند اعالم می گردد تا در راس ساعت ‪ 11‬صبح روز شنبه مورخ ‪ 1400/2/4‬در‬ ‫این اداره حضور بهم رسانند تا به اتفاق نماینده و نقشه بردار به محل وقوع ملک عزیمت نموده‬ ‫با معاینه محل و بررسی پرونده ثبتی وفق مقررات اقدامات بعدی انجام پذیرد‪ .‬ضمنا عدم حضور‬ ‫اشخاص مانع از انجام عملیات افراز نخواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ 1400/1/18 :‬شعبان عسگری‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه یک‬ ‫قزوین شماره م الف‪1871 :‬‬ ‫اگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان اور استانی به‬ ‫‪ -9-55‬در اجرای تبصره ‪ 5‬ماده ‪ 8‬تصویب نامه شماره ‪/15356‬ت‪ 36005‬هـ هیات محترم‬ ‫وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم معدن بنتونیت شیرگشت فعال مجهول المکان ابالغ می‬ ‫گردد اقای ابراهیم قلی پور با کد شناسایی بیمه ‪ 69605027‬ادعای اشتغال در کارگاه فوق الذکر‬ ‫با عنوان شغلی کارگر معدن داشته اند که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان اور استانی مستقر‬ ‫در اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و‬ ‫زیان اور تایید نموده است‪ .‬لذا موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت‬ ‫اعتراض حداکثر ظرف مدت ‪ 15‬روز کاری‪ ،‬اعتراض خود را به اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫شهرستان طبس واقع در خیابان امام خمینی کوچه شهید عظیمی زاده تحویل نمایند‪ .‬در صورت‬ ‫عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد‪ .‬دبیرخانه مشاغل‬ ‫سخت و زیان اور استانی مستقر در اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی شهرستان طبس م الف‪2/‬‬ ‫اگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان اور استانی به‬ ‫‪ -9-56‬در اجرای تبصره ‪ 5‬ماده ‪ 8‬تصویب نامه شماره ‪/15356‬ت‪ 36005‬هـ هیات محترم وزیران‬ ‫بدینوسیله به کارفرمای محترم پیمانکاری شرکت کیمیا گلپوش گلستان‪ ،‬کارفرمای محترم شرکت‬ ‫پدیده اندیشه نوین‪ .‬فعال مجهول المکان ابالغ می گردد اقای محمدرضا بخشی با کد شناسایی‬ ‫بیمه ‪ 69606979‬ادعای اشتغال در کارگاه فوق الذکر با عنوان شغلی رفتگر‪ ،‬کارگر فضای سبز و‬ ‫چهارشنبه ‪ 18‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1038‬‬ ‫مشکالت جدی سرخ پوشان تهرانی در خط حمله‬ ‫لیونــل مســی معمــوال در‬ ‫دوربینی کــه در تونل ورزشــگاه‬ ‫نبــازی حرف هایــش را‬ ‫زمی ‬ ‫حاضــر بــود تصاویری از مســی‬ ‫می زنــد اما در دیدار بارســا برابر‬ ‫گرفت کهدران کاپیتانارژانتینی‬ ‫وایادولید‪ ،‬این سخنان مسی در‬ ‫بارســا‪ ،‬پیــش از بازگشــت بــه‬ ‫بین دونیمه بــود که کاتاالن ها‬ ‫زمین بازی‪ ،‬مشغول صحبت با‬ ‫لیونل مسی‬ ‫را به سوی پیروزی هدایت کرد‪.‬‬ ‫هم تیمی هایخودبود‪«:‬بیایید‬ ‫بارسادوشنبه شبگذشتهبهمصافرئالوایادولید توپ را از یک سمت زمین به سمت دیگر منتقل‬ ‫رفت‪.‬مسابقه ایکهپسازشکستاتلتیکومادرید کنیم که ان ها در عرض فضا دارند‪ .‬باید ســریع تر‬ ‫صدرنشیندر شبقبلاز ان‪،‬اهمیتیفو ‬ ‫قالعاده باشیم‪،‬بایدریتموهماهنگیبیشتریداشتهباشیم‬ ‫یشــود‪ .‬باید یک‬ ‫پیداکرده بود‪ .‬هرچند ازانجایی که وایادولید تنها وگرنــه بازی برایمان پیچیده م ‬ ‫سهامتیاز بامنطقهسقوطدر جدولاللیگافاصله درجهبهتربازی کنیدوتالش کنید‪.‬‬ ‫دارد‪ ،‬روی کاغذ این بازی برای ستاره های بارسلونا‬ ‫بایداینبازیرابههرقیمتیببریم‪.‬فقطیک‬ ‫بسیار اسان به نظر می رسید اما کار در زمین بازی گل‪.‬فقطیک گل‪».‬اینفصلبرایبارسلونافصل‬ ‫قالعاده ای نبوده و ان ها در یک هشتم نهایی‬ ‫گــره خــورد‪ .‬میهمانان بارســا در نوکمــپ دقایق فو ‬ ‫بسیار سختی را برای شاگردان رونالد کومان رقم چمپیونزلیــگ با شکســت برابــر‪ PSG‬از دور این‬ ‫زدنــد و تنهــا پس از ده نفره شــدن وایادولید و در رقابت هاحذفشدند‪،‬امابردشب گذشتهان ها‬ ‫دقیقه‪ 90‬بازی بود که کاتاالن ها توانستند با یک را در جدول اللیگا در موقعیتی بسیار حساس قرار‬ ‫گل دیرهنگام به سه امتیاز حیاتی و سرنوشت ساز داده است‪ .‬پس از باخت یکشنبه اتلتیکو مادرید‬ ‫اینبازیبرسند‪.‬نیمهاولبه خصوصبرایبلوگرانا برابرسویا‪،‬حاال بارسلونابابردبرابروایادولیدخود‬ ‫بسیار سخت پیش رفت و کومان را مجبور کرد تا رابهردهدوماللیگاوفاصلهیکامتیازیاتلتیکوی‬ ‫درنیمهدومتغییرتاکتیکبدهد‪.‬همچنینلیونل صدرنشــین رســانده اســت‪ ،‬ان هم درحالی که تا‬ ‫مسیرانیزبرانداشتتادر بیندونیمهباسخنان همیــن چند هفته پیش‪ 11‬امتیاز بــا صدر جدول‬ ‫خــود به دیگر بازیکنان بارســا انگیــزه برد بدهد‪ .‬فاصلهداشت‪.‬‬ ‫گری نویل‪ ،‬ســتاره سابق تیم ملی انگلیس‬ ‫و منچســتریونایتد‪ ،‬بازیکنان موردنظر خود را‬ ‫برای سه شیرها انتخاب کرده است و می گوید‬ ‫که غیبت هری مگوایر بیشــتر به ضرر انگلیس‬ ‫اســت تــا غیبت هری کین‪ .‬گــری نویل معتقد‬ ‫تهــای یــورو ‪ 2020‬کــه در‬ ‫اســت کــه در رقاب ‬ ‫تابســتان برگــزار خواهد شــد‪ ،‬از دســت دادن‬ ‫هــری مگوایــر بــرای تیــم ملــی انگلیــس ضــرر‬ ‫بیشــتری دارد تــا از دســت دادن هــری کیــن‪.‬‬ ‫یهــای مرحلــه مقدماتــی جــام جهانی‬ ‫در باز ‬ ‫‪ 2022‬که در روزهای گذشته برگزار شد‪ ،‬گرت‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫م ملی فوتبال ضربه می زند‬ ‫انتخابی که به تی ‬ ‫انتخابسرپرستجدیدتیمملیفوتبالایرانباهیچمترومعیاری‬ ‫درست نیست و به همین دلیل صدای اعضای هیئت رئیسه فدراسیون‬ ‫و اهالی و هواداران فوتبال را هم دراورده است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬تیم‬ ‫ملــی فوتبــال ایــران در روزهایی که نیازمند برنامه ریزی و اماد هســازی‬ ‫هــر چه بهتر برای حضــور در انتخابی جام جهانی ‪ ۲۰۲۲‬قطر اســت‪،‬‬ ‫درگیر حاشیه ای خودساخته شده است‪ .‬شهاب الدین عزیزی خادم در‬ ‫انتخابیبحث برانگیز‪،‬مجتبیخورشیدیرابه عنوانسرپرستاینتیم‬ ‫انتخاب کرده است؛ فردی که ‪ ۲۴‬ساعت قبل از این تصمیم عجیب‪،‬‬ ‫از نیمکتمربیگریماشین سازیاخراجشدهبود‪.‬اینتصمیماز جهات‬ ‫مختلف با انتقادات و سواالت بسیاری از سوی بزرگان فوتبال و اهالی‬ ‫ورزش همراه شــده اســت‪ .‬رئیس فدراســیون فوتبال که شخصا چنین‬ ‫تصمیمی را گرفته‪ ،‬حتما پاسخ این سواالت و ابهامات را می داند‪ .‬مرور‬ ‫اتفاقات تا انتخاب خورشیدی به عنوان سرپرست تیم ملی‪ ،‬حاکی از‬ ‫ایناست کهتا‪ ۲۴‬ساعتقبلاز اینتصمیمهیچبرنامه ایبرایچنین‬ ‫تصمیمیوجودنداشتهچراکهاوبامسئوالنماشین سازیبرایهدایت‬ ‫اینتیمتوافق کردهبودوطبیعتاقصدداشتهاینتیمرااز انتهایجدول‬ ‫رده بندی نجات دهد و هیچ صحبتی برای حضور در تیم ملی نبوده‬ ‫است‪.‬بهنظرمی رسداینتصمیمبدوناطالعهیئت رئیسهفدراسیون‬ ‫فوتبال اتخاذشده است‪ .‬درواقع اعضای هیئت رئیسه از این انتخاب‬ ‫خبــر نداشــته اند و برخــی از ان ها معتقدند چنین تصمیمی مســتلزم‬ ‫پاکبان داشته اند که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان اور استانی مستقر در اداره کل تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان اور تایید نموده است‪.‬‬ ‫لذا موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت‬ ‫‪ 15‬روز کاری‪ ،‬اعتراض خود را به اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی شهرستان طبس واقع در خیابان‬ ‫امام خمینی کوچه شهید عظیمی زاده تحویل نمایند‪ .‬در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای‬ ‫مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد‪ .‬دبیرخانه مشاغل سخت و زیان اور استانی مستقر در اداره‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی شهرستان طبس م الف‪1/‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-57‬نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی مصوبه ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ 139960306013002214‬مورخ ‪1399/11/20‬‬ ‫هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات‬ ‫مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم زهره بازلی فرزند علی در ششدانگ یکباب منزل (با کاربری‬ ‫مصوب باغ مسکونی برابر جوابیه شماره ‪ 1399/11/18 – ۳۵۸۸‬اداره محترم راه و شهرسازی‬ ‫گناباد) به مساحت ‪ 500/84‬مترمربع از پالک شماره ‪ ۱۰۳۵‬فرعی از یک اصلی واقع در اراضی‬ ‫علی اباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از اقای حسن یوسف پور‬ ‫مالک رسمی محرز گردیده است‪ ،‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪۱۵‬‬ ‫روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق‬ ‫تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع‬ ‫ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به‬ ‫تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل‬ ‫تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی‬ ‫که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی‬ ‫محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از‬ ‫مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/01/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/02 :‬سید ضیاءالدین‬ ‫مهدوی شهری – رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫اگهی ابالغ‬ ‫‪ -9-61‬اقای داود پژومان فرزند عبدالکریم بدینوسیله به اگاهی جنابعالی می رساند همسر‬ ‫شما خانم مریم راد اعتمادی فرزند سید محمود بشماره شناسنامه ‪ 13939‬به موجب رای شماره‬ ‫‪ 9909975175300145‬مورخ ‪ 1399/2/15‬احکام شعبه اول دادگاه خانواده تربت حیدریه در‬ ‫این دفترخانه خود را مطلقه نموده است و طالق نیز به نوع خلع نوبت اول به شماره ‪4400‬‬ ‫تاریخ ‪ 1399/5/5‬به ثبت رسیده است‪ .‬مراتب جهت اطالع جنابعالی اگهی گردید‪ .‬سید حسن‬ ‫موسوی‪ -‬سردفتر ازدواج ‪ 19‬و طالق ‪ 4‬تربت حیدریه ‪/4400‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-65‬اقای حسین شاه نظری گرگابی فرزند حسینعلی به استناد یک برگ استشهادیه محلی‬ ‫تایید کمیته فنی فدراســیون فوتبال اســت که تاکنون تشــکیل نشده‬ ‫است‪ .‬حتی برخی از اعضای هیئت رئیسه‪ ،‬خورشیدی را نمی شناسند‪.‬‬ ‫سرپرست تیم ملی به عنوان مدیر همراه این تیم در اردوها و مسابقات‬ ‫یشــود و در طول ســالیان گذشــته کســانی برای این‬ ‫مختلف حاضر م ‬ ‫بشــده اند که از نفوذ و تاثیر قابل قبولی در داخل تیم‬ ‫ســمت انتخا ‬ ‫برخوردار باشند‪ .‬در تیم های باشگاهی هم این سمت به پیشکسوتان‬ ‫یشــود تا ان ها به پشــتوانه ســابقه باالی خــود‪ ،‬جو‬ ‫مهــا واگــذار م ‬ ‫تی ‬ ‫و مســائل داخلی تیم را کنترل کنند اما درباره مجتبی خورشــیدی که‬ ‫سابقه بازی ملی ندارد و در جامعه فوتبال هم کسی او را نمی شناسد‪،‬‬ ‫حرف وحدیثبسیار است‪.‬ب‬ ‫که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود به شماره ‪070203‬‬ ‫ششدانگ پالک ثبتی ‪ 409/12762‬واقع در بخش ‪ 16‬حوزه ثبتی اصفهان (شاهین شهر) که‬ ‫در صفحه ‪ 134‬دفتر ‪ 268‬ذیل ثبت ‪ 59807‬بنام نامبرده مذکور ثبت و صادر و تسلیم گردیده و‬ ‫نحوه گم شدن به علت اسباب کشی اعالم شده چون درخواست صدور سند المثنی گردیده طبق‬ ‫تبصره یک اصالحی ماده‪120‬ا‪.‬ق‪.‬ث مراتب اگهی می گردد که هرکس مدعی انجام معامله یا‬ ‫وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار اگهی تا ‪10‬روز اعتراض خود را به این اداره اعالم‬ ‫و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر‬ ‫ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم‬ ‫صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬رونوشت به ستاد محترم اجرایی فرمان حضرت امام (ره)‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شاهین شهر م الف‪1119471/‬‬ ‫فرهاد مجیدی که برای بار ســوم ســرمربی استقالل‬ ‫شــده‪ ،‬در شــروع کار خــود نتایــج بهتــری بــه نســبت ‪۲‬‬ ‫دفعه پیش کســب کرده اســت‪ .‬تیم فوتبال اســتقالل‬ ‫روزهای شلوغی را پشت سر می گذارد و با هدایت فرهاد‬ ‫مجیدی‪ ،‬باید در ســه رقابت لیگ برتــر‪ ،‬جام حذفی و‬ ‫لیگ قهرمانان اسیا به میدان برود‪ .‬فرهاد مجیدی پس از‬ ‫ناکامیمحمودفکریدر استقالل‪،‬برایبار سومسرمربی‬ ‫این تیم شد‪ .‬بار اول مجیدی در سه هفته پایانی لیگ‬ ‫به جای وینفرد شفر هدایت ابی ها را پذیرفت و در سه‬ ‫بازی پایانی موفق شــد ‪ ۲‬برد و یک تســاوی به دســت‬ ‫اورد‪ .‬استقالل در ان فصل با ‪ ۵۷‬امتیاز در جایگاه سوم‬ ‫جدول ایستاد‪ .‬پس ازان‪ ،‬با امدن اندره ا استراماچونی به‬ ‫استقالل ‪،‬مجیدی کهسرمربیموقتاستقاللبوداز تیم‬ ‫کنار رفتوبارفتنناگهانیاستراماچونی‪،‬اوبرایبار دوم‬ ‫هدایت استقالل را پذیرفت‪ .‬او در ‪ ۴‬بازی اول توانست‬ ‫یک شکست‪ ۲ ،‬پیروزی و یک تساوی برای ابی پوشان‬ ‫به ارمغان بیاورد‪ .‬او در این فصل جای خود را به محمود‬ ‫فکری داد اما عمر کاری فکری هم به نیم فصل نرسید تا‬ ‫مجیدی برای بار سوم هدایت ابی پوشان پایتخت را بر‬ ‫عهده بگیرد‪ .‬فضا این بار برای مجیدی مقداری متفاوت ‬ ‫و خــاص بود‪ .‬ســرمربی ابی ها بــا کادر فنی متفاوت به‬ ‫استقاللامدوتوانستنتایجبهتریرارقمبزند‪.‬مجیدی‬ ‫در ‪ ۴‬بازی اول خود موفق شد ‪ ۳‬پیروزی و یک تساوی‬ ‫به دست اورد و با ‪ ۷۵‬درصد پیروزی موفق شد بهترین‬ ‫شــروع خود را در بین ‪ ۳‬حضور خود به عنوان مربی در‬ ‫استقاللرقمبزند‪.‬‬ ‫رد درخواست تیم های‬ ‫عربستانی توسط ‪AFC‬‬ ‫مهــای‬ ‫کنفدراســیون فوتبــال اســیا درخواســت تی ‬ ‫عربستانی برای حضور در کمپ های و هتل های مختص‬ ‫به خود را رد کرد‪ .‬تا اغاز فصل جدید لیگ قهرمانان اسیا‬ ‫تنها یک هفته دیگر باقی مانده است‪ .‬عربستان یکی از‬ ‫میزبان های این رقابت ها است و قرار است که بازی های‬ ‫گروه های اول و سوم و چهارم در این کشور برگزار شود‪.‬‬ ‫تیم هــای الهالل‪ ،‬النصر و االهلی به عنــوان میزبان های‬ ‫گروه های خود انتخاب شده اند‪ .‬سران این سه باشگاه از‬ ‫‪ AFC‬خواستند که به ان ها اجازه دهد که در کمپ های‬ ‫و زمین هــای اختصاصــی خــود اســکان کننــد کــه ایــن‬ ‫درخواستان هاردشد‪.‬یکمنبعدر کنفدراسیونفوتبال‬ ‫اسیادر گفت وگویی کهباروزنامهالریاضیهداشت‪،‬تاکید‬ ‫کرد که طبق قوانین‪ AFC‬همه تیم ها باید در هتل های‬ ‫خاصی کهتعیین شدهاستاسکانپیدا کنندوتنهابرای‬ ‫تمریــن کردن و بازی هــا می توانند هتل ها را ترک کنند‪.‬‬ ‫تیم های عربستانی همچنین از کنفدراسیون فوتبال اسیا‬ ‫درخواست کرده بودند که به بازیکنان ان ها اجازه دهد‬ ‫که وقتی بازی نیست هتل را ترک کنند و به خانه های‬ ‫خود برگردند که این درخواست هم رد شد‪.‬‬ ‫اگهیمفقودی‬ ‫برگ سبز پراید ‪ 141‬مدل ‪ 87‬رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی ایران‬ ‫‪ 397 -36‬ن ‪ 63‬بنام زینب محمدی زاده کدملی ‪ 0690242182‬شماره‬ ‫موتور ‪ 2609169‬و شماره شاسی ‪ S1482287270283‬مفقود گردیده و از‬ ‫درجه اعتبار ساقط می باشد‪462 .‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت منحله در حال تصفیه کشاورزی تولیدی دردانه‬ ‫اسپادانا زرین شرکت تعاونی به شماره ثبت ‪ 1507‬و شناسه ملی‬ ‫‪10840096692‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ‪ 1399/11/23‬و به استناد نامه شماره‬ ‫‪ 205/3/184/741/1620‬مورخ ‪ 1399/12/25‬اداره تعاون روستایی شهرستان لنجان‬ ‫تصمیمات ذیل اتخاذ شد ‪ :‬محل تصفیه در شهرستان زرین شهر – بلوار سعدی – کوچه‬ ‫مبارک – پالک ‪ – 1‬ساختمان خوشه ‪ -‬طبقه اول به کد پستی ‪ 8471786953‬و تلفن‬ ‫‪ 031 52210053‬تعیین گردید ‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنجان (‪)1119580‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫اگهی انحالل شرکت اسپید نوین زاینده رود با مسئولیت محدود به شماره‬ ‫ثبت ‪ 41125‬و شناسه ملی ‪10260588268‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪ 1399/11/20‬تصمیمات ذیل اتخاذ‬ ‫شد ‪ :‬شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و محمدحسین مورائیان به کدملی‬ ‫‪ 1287972446‬به سمت مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شد و نشامی شرکت منحله‬ ‫در حال تصفیه استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان اصفهان ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬شهر اصفهان‪ ،‬محله‬ ‫الهیه ‪ ،‬کوچه مینا ‪ ،‬کوچه میخک ‪ ،‬پالک ‪ ، 10‬طبقه اول و کدپستی ‪ 8193974113‬می باشد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫اصفهان (‪)1119581‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫اگهیمفقودی‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز پژو ‪ 405‬مدل ‪ 98‬رنگ نقره ای متالیک به شماره انتظامی ایران‬ ‫‪ 533 -36‬ن ‪ 89‬بنام حسین امانی کدملی ‪ 6509264463‬شماره موتور‬ ‫‪ 124K1405222‬و شماره شاسی ‪ NAAM01CE2KK249737‬مفقود‬ ‫گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪463 .‬‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت‪ ،‬کارت خودرو‪ ،‬سند کمپانی و بیمه نامه خودرو سواری‬ ‫سیستم هایما تیپ ‪S7 -TAT‬به رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی ایران‬ ‫‪ 774 -67‬ج ‪ 63‬به شماره موتور ‪ 484QT76007895A‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAAD391Z4HY700761‬مدل ‪ 1396‬به نام مریم حری فرزند فتح‬ ‫اهلل به کدملی ‪ 1287127517‬صادره از اصفهان مفقود گردیده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫برگ سبز خودرو سواری استیشن سیستم جیپ چروکی تیپ لیمیتد به رنگ‬ ‫خاکستری ‪ -‬روغنی به شماره انتظامی ایران ‪ 132 -13‬م ‪ 27‬به شماره موتور‬ ‫‪ 106C18‬و شماره شاسی ‪ 118545‬مدل ‪ 1977‬به نام محمدعلی خدیج فرزند‬ ‫حسین شماره شناسنامه ‪ 1241‬کدملی ‪ 1284568024‬صادره از اصفهان مفقود‬ ‫گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت و سند کمپانی خودرو سواری سیستم پژو‬ ‫تیپ ‪ 405SLX-TU5‬به رنگ سفید‪ -‬روغنی به شماره انتظامی ایران‬ ‫‪ 449 -85‬س ‪ 84‬به شماره موتور ‪ 139B0005904‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAAM31FC2CK854606‬مدل ‪ 1391‬به نام فاطمه شیخی کدملی‬ ‫‪ 3610691921‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫چهارشنبه ‪ 18‬فروردین ماه ‪ 07 / 1400‬اوریل ‪ 24 / 2021‬شعــبان ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1038‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫افزایش ‪ ۲‬برابری واگذاری‬ ‫اراضی صنعتی استان‬ ‫سمنان به سرمایه گذاران در‬ ‫سال جهش تولید‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫مدیرعاملشرکتشهرک هایصنعتیاستانسمنان گفت‪:‬بیشاز‪۲۲۲‬‬ ‫هکتار از اراضی شهرک ها و نواحی صنعتی استان در سال جهش تولید به‬ ‫سرمایه گذارانواگذار شد کهنسبتبهسال‪ ۹۸‬افزایش‪ ۲.۳‬برابریداشت‪.‬‬ ‫حسن ال بویه افزود‪ :‬افزایش ‪ 2/3‬برابری واگذاری زمین به متقاضیان‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫احداث واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان‬ ‫ســمنان بیانگر رونق تولید و اشتیاق بخش خصوصی برای سرمایه گذاران‬ ‫در ایــن اســتان دارد‪ .‬او بیــان کرد‪ ۴۱۹:‬قــرارداد واگذاری زمین با متقاضیان‬ ‫سرمایه گذاری در شهرک و نواحی صنعتی استان سمنان در سال‪ ۹۹‬منعقد‬ ‫شد‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫شرکتبه منظورجذبسرمایه گذار‪،‬ایجادرونقاقتصادیواشتغالپایداردر‬ ‫سال جهش تولید موفق به جذب‪ ۴۱۹‬متقاضی سرمایه گذاری در شهرک و‬ ‫نواحیصنعتیایناستانشد کهدر سال‪ ۹۸‬اینمسئله‪ ۲۴۶،‬فقرهقرارداد‬ ‫بود‪.‬اوخاطرنشان کرد‪:‬مقایسهاینامارهانشان دهندهافزایش‪ 1/7‬برابری‬ ‫جذبسرمایه گذاردرشهرک هاونواحیصنعتیاستانسمناناست‪.‬‬ ‫محاسباتیبرایهزینه هایزیست محیطی‬ ‫فاطمه کاویانی‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫بــا توجــه بــه رشــد روزافــزون جمعیت و‬ ‫محــدود بــودن منابــع طبیعــی در دســترس‪،‬‬ ‫مسئله حفاظت از محیط زیست از مهمترین‬ ‫حشــده اســت تا‬ ‫مســائل جوامع بشــری مطر ‬ ‫انجا که مجلــه نیویورک تایمز در اواخر ســال‬ ‫‪ ۱۹۹۸‬در تیتــر اصلــی مجله خود خبر از مرگ‬ ‫ســاالنه دو میلیون اسیایی در اثر الودگی های‬ ‫زیس ـت محیطی داد و از ان به عنــوان یــک‬ ‫فاجعه زیس ـت محیطی یادکــرد‪ .‬نکته حائز‬ ‫اهمیت این است که حفاظت محیط زیست‬ ‫محــدود بــه مرزهــای سیاســی و جغرافیایی‬ ‫نبودهواهتمامجمعیهمهساکنان کرهزمین‬ ‫را می طلبد‪ .‬بر این اســاس در ســال های اخیر‬ ‫توجه بســیاری از محققان رشــته حسابداری‬ ‫طرفــدار محیط زیســت بــه مفهومــی تحت‬ ‫عنوان حسابداری محیط زیست جلب شده‬ ‫اســت‪ .‬در عصــر حاضــر بــا توجــه بــه برخی‬ ‫محدودیت های زیس ـت محیطی‪ ،‬به ویژه در‬ ‫تجارت جهانی و تنگ شــدن عرصه رقابت‪،‬‬ ‫همــگان بر ایــن موضوع اتفاق نظــر دارند که‬ ‫کســو‪ ،‬ملزم‬ ‫مدیــران واحدهــای تجــاری از ی ‬ ‫بــه کاهــش هزین ههــای عملیاتــی هســتند و‬ ‫از ســوی دیگــر بایــد درصدد کاهــش تاثیرات‬ ‫تهــای‬ ‫زیس ـت محیطی حاصــل از فعالی ‬ ‫عملیاتی خود باشند‪ .‬ازاین رو شرکت ها ناگزیر‬ ‫هســتند که اطالعات مربــوط به هزینه های‬ ‫زیست محیطی را در حساب ها و تصمیمات‬ ‫خود وارد کنند‪ .‬گفتنی اســت اولین گام برای‬ ‫مدیریتهزینه هایزیست محیطی‪،‬شناسایی‬ ‫ان هاســت امــا بــا توجــه بــه اینکــه الگــوی‬ ‫حســابداری ســنتی با تمرکز محدود بر اعداد‬ ‫حسابداری‪،‬نشانیاز عواقبزیست محیطی‬ ‫تهــای ســازمانی را اشــکار نمی کنــد‬ ‫فعالی ‬ ‫اطالعاتارائه شدهتوسطسیستمحسابداری‬ ‫ســنتی در این زمینه‪ ،‬عمدتا ناقص‪ ،‬نامفهوم‬ ‫و نامربوط است‪ .‬به همین دلیل هزینه های‬ ‫زیست محیطی علیرغم اندازه و اهمیت زیاد‪،‬‬ ‫از ســوی مدیــران نادیــده گرفت هشــده اســت‪.‬‬ ‫سیستم حســابداری محیط زیست‪ ،‬مبتنی بر‬ ‫اندیشه تحول حسابداری کالسیک و تکمیل‬ ‫ان است‪ .‬سمیرا میرقادری‪ ،‬استاد دانشگاه ازاد‬ ‫اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) می گوید‬ ‫بــر اســاس برداشــت از متــون تخصصــی و‬ ‫پژوهش هایانجام شدهدراینزمینه‪،‬می توان‬ ‫نتیجــه گرفــت‪ :‬حســابداری محیط زیســت‬ ‫ســازمان را بــه ابــزاری مجهــز می کنــد کــه در‬ ‫سیستمحسابداریسنتیتجدیدنظرکردهوان‬ ‫را به گونه ای اصالح نماید که بتواند اطالعات‬ ‫مربــوط بــه هزین ههــای زیس ـت محیطی را‬ ‫پــردازش و به گون ـه ای مناســب گــزارش و در‬ ‫اختیار مدیران قرار دهد‪ .‬این کارشــناس ارشد‬ ‫حسابداری از دانشگاه تهران بابیان اینکه در‬ ‫این راســتا باید هزینه های ناشــی از الودگی و‬ ‫رفــع ان به عنــوان تابعــی از تولید یا خدمات‬ ‫در کنــار ســود و هزین ههــای حاصــل از خــود‬ ‫کاالهــا و خدمات محاســبه شــود ادامــه داد‪:‬‬ ‫امروزه حســابداری محیط زیســت به سرعت‬ ‫درحال توســعه و پیشرفت اســت تا انجا که‬ ‫در شرکت هایبزرگچندملیتیدریافته اند که‬ ‫توجهبهمحیط زیست‪،‬برایموفقیترقابتی‬ ‫در درازمدت ضروری است و برای نیل به ان‪،‬‬ ‫حسابداری محیط زیست از ابزاری حیاتی به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫رابطه حسابداری و محیط زیست‬ ‫این مدرس دانشگاه ازاد اسالمی تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬حفاظــت از محیط زیســت به عنــوان‬ ‫یکی از هشــت هــدف اصلی برای دســتیابی‬ ‫به توســعه پایــدار اعال مشــده اســت‪ .‬واضح‬ ‫است که حفاظت محیط زیست به سیستم‬ ‫مدیریتی مستقل نیاز دارد و سیستم اطالعات‬ ‫حســابداری نیــز به عنوان یکــی از بخش های‬ ‫مهمسیستماطالعاتمدیریتمی تواندنقش‬ ‫بســزایی در ارائــه اطالعات زیس ـت محیطی‬ ‫ایفــا نمایــد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬حرفه حســابداری‬ ‫می توانــد اطالعــات مناســبی را بــا افشــای‬ ‫مناسبچگونگیارائهدارایی هاوبدهی های‬ ‫زیست محیطی و چگونگی انعکاس مخارج‬ ‫مصرف شده برای محیط زیست‪ ،‬به مدیریت‬ ‫ارائه کند‪ .‬حسابداری محیط زیست با ایجاد‬ ‫حلقه یارتباطیبینمدیرانزیست محیطیو‬ ‫حسابداران سعی در برقراری ارتباط نزدیک تر‬ ‫ایــن دو گــروه با یکدیگر در اینــده را دارد تا از‬ ‫ایــن طریق هم عملکــرد مالی‪ ،‬هم عملکرد‬ ‫زیست محیطیبهبودیابد‪.‬‬ ‫کاربرد حسابداری محیط زیست‬ ‫میرقــادری با اشــاره به اینکه حســابداری‬ ‫محیط زیســت در ســطح اقتصــاد خــرد و‬ ‫کالن مورداســتفاده قرار می گیــرد اذعان کرد‪:‬‬ ‫در ســطح اقتصــاد خــرد (واحــد تجــاری) از‬ ‫حسابداریمحیط زیستدرزمینهحسابداری‬ ‫یتــوان بهره‬ ‫مالــی و حســابداری مدیریــت م ‬ ‫جست‪.‬اوافزود‪:‬ایجادالزاماتیجهتافشای‬ ‫یهــا و هزین ههــای زیس ـت محیطی در‬ ‫بده ‬ ‫مبحث حسابداری مالی و استفاده مدیریت‬ ‫از اطالعــات مذکــور در زمینــه هزینه یابــی‪،‬‬ ‫یهــای فیزیکــی و‬ ‫ســرمایه گذاری در دارای ‬ ‫برنامه ریزی استراتژیک در مبحث حسابداری‬ ‫مدیریــت‪ ،‬نمون ـه ای از کاربــرد حســابداری‬ ‫نخستینواکسنایرانی کرونا‪ ۴۰‬روز دیگر‬ ‫اماده می شود‬ ‫جهان اسالم گفتگوهایی داشتند و همچنین‬ ‫روســای مجالــس نوامبــر گذشــته مذاکــرات‬ ‫تلفنیمفصلیداشتند‪.‬‬ ‫امادگی ایران برای تولید واکسن با‬ ‫همکاری مالزی‬ ‫معــاون کل وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و‬ ‫امــوزش پزشــکی گفت‪ ۹ :‬واکســن کرونــا در‬ ‫کشــور در حال ساخت اســت‪ ،‬چهار واکسن‬ ‫در ما ههــای اینــده بــرای اســتفاده وســیع بــه‬ ‫بهر هبــرداری می رســد و نخســتین واکســن‬ ‫ایرانی کرونا ‪ ۴۰‬روز دیگر در اختیار مردم قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش‪ ،‬ایــرج حریرچــی در دیــدار‬ ‫بــا داتــو قمرالدین جعفــر معاون وزیــر امور‬ ‫خارجــه مالــزی در ســتاد وزارت بهداشــت‬ ‫دربــاره رونــد تولید واکســن کرونا در کشــور‬ ‫افــزود‪ :‬در ایــران در ســاخت ‪ ۹‬واکســن‬ ‫پیشــرفت های بســیار خوبی داشتیم‪ .‬چهار‬ ‫واکســن در چنــد ماه اینــده به بهر هبــرداری‬ ‫و اســتفاده وســیع در کشــور خواهد رســید‪.‬‬ ‫واکســن اول از ‪ ۴۰‬روز دیگــر در اختیار مردم‬ ‫قرار خواهد گرفت؛ واکسن دوم که برمبنای‬ ‫ویروس ضعیف و کشت هشــده اســت با تیراژ‬ ‫ماهانــه ‪ ۸‬تــا ‪ ۱۰‬میلیــون دوز از حــدود ‪۷۰‬‬ ‫روز دیگر در دســترس مردم قرار می گیرد‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬همچنین دو واکســن دیگر که با‬ ‫ّفنــاوری متفاوتــی ارائه خواهد شــد ‪ ۱۲۰‬روز‬ ‫دیگر در دســترس قرار می گیرد‪ .‬در همه این‬ ‫واکسن ها و انواع دیگری که تولید می کنیم‬ ‫می توانیم با کشــور دوست مالزی همکاری‬ ‫داشــته باشــیم‪ .‬معاون کل وزارت بهداشت‬ ‫بابیان اینکه در ایران بعد از انقالب به تولید‬ ‫داخلــی روی اورده ایــم‪ ،‬بیان کــرد‪ :‬اکنون با‬ ‫توجه به تحریم های موجــود ‪ 98/3‬درصد‬ ‫از داروی مصرفــی کشــور را ازلحــاظ عــددی‬ ‫خودمان تولید می کنیم‪ .‬تقریبا هیچ کشوری‬ ‫حتــی کشــورهای صادرکننــده دارو هــم این‬ ‫میزان تولید را نداشــته و با کشــورهای دیگر‬ ‫تبادل دارند‪ .‬همچنین می توانیم به استارت‬ ‫اپهای دو کشــور کمک کنیم و در این زمینه‬ ‫همکاری داشــته باشــیم‪ .‬حریرچی با اشــاره‬ ‫بــه اهمیــت مالــزی در سیاســت خارجــی‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران ضمن اســتقبال از‬ ‫لــزوم تــداوم ارتبــاط و رایزنی میان مقامات‬ ‫دو کشــور‪ ،‬بــر توســعه روابــط فی مابیــن در‬ ‫زمین ههــای سیاســی‪ ،‬فرهنگــی اقتصــادی‪،‬‬ ‫تجاری و بهداشــتی و درمانی تاکید کرد‪ .‬او‬ ‫بابیــان اینکــه در اردیبهشــت ‪ ۹۹‬مذاکــرات‬ ‫تلفنــی در خصوص روابط دوجانبه و تبادل‬ ‫تجربــه برای مبــارزه با کرونا میان ســران دو‬ ‫کشور انجام شد‪ ،‬گفت‪ :‬حدود ‪ ۹‬ماه پیش‬ ‫هم وزرای خارجه دو کشور در گفت وگویی‬ ‫تصویــری در مــورد موضوعــات دوجانبــه و‬ ‫معــاون کل وزارت بهداشــت ادامــه داد‪:‬‬ ‫در اذر ‪ ۹۸‬بــه دعــوت نخس ـت وزیر وقــت‪،‬‬ ‫رئیس جمهــوری بــه کواالالمپــور ســفر کــرد؛‬ ‫در گفت وگــوی مجازی که ســپتامبر گذشــته‬ ‫انجام شده بر امادگی برای گسترش همکاری‬ ‫میان دو کشــور در زمینه بهداشت و سالمت‬ ‫به خصوص تاکید بر اجرایی شــدن توافقات‬ ‫انجام شده در گفتگوی مجازی مدیران ارشد‬ ‫بهداشــتی دو طرف‪ ،‬امادگی بــرای همکاری‬ ‫بیندو کشور در زمینهتولیدواکسنوصادرات‬ ‫دارو و همچنین کمک به استارت اپ های دو‬ ‫کشــور در زمینه پزشــکی تاکید شد‪.‬حریرچی‬ ‫گفت‪ :‬ما دو کشور بزرگ مسلمان هستیم که‬ ‫به اســتقالل کشــورمان تاکید بســیاری داریم‬ ‫و امیــدوارم همکاری هایمــان پیــش از پیــش‬ ‫توســعه یابد‪ .‬علیرضا بیگلری رئیس انستیتو‬ ‫پاستور ایران نیز در حاشیه این نشست بابیان‬ ‫اینکه درباره فعالیت های سیستم پزشکی و‬ ‫تولید واکســن در کشور صحبت شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫انســتیتو پاســتور ایران با توجه به سابقه ‪۱۰۰‬‬ ‫ساله ای که در زمینه تشخیص و پیشگیری از‬ ‫بیماری ها‪ ،‬تولید واکسن و تحقیق و اموزشی‬ ‫کهبرای کشور عرضه کردهاست‪ ،‬گزارشیرابه‬ ‫هیئت مالزیایی ارائه کرد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬طرف‬ ‫مالزیایی با توجه به ســابقه انســتیتو پاستور‬ ‫اشــتیاق خــود را بــرای توســعه همکاری های‬ ‫انســتیتوهای تحقیقاتــی و نظــام ســامت‬ ‫کشــورش با ایــران را اعــام کرد؛ امیــدوارم در‬ ‫اینده اینزدیکشاهدتبادلاساتید‪،‬دانشجو‬ ‫وهمچنینپروژه هایمشترکبامالزیباشیم‪.‬‬ ‫محیط زیســت در زمین ههــای فــوق اســت‪.‬‬ ‫میرقادری تاکید کرد‪ :‬در ســطح اقتصاد کالن‬ ‫نیزازحسابداریمحیط زیستبه منظورانجام‬ ‫محاســبات مربوط به هزینه منابع زیرزمینی‬ ‫و جریا نهــای حاصــل از ایــن منابع اســتفاده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫جایگاه حسابداری محیط زیست در‬ ‫ایران‬ ‫این مدرس دانشگاه ازاد اسالمی در مورد‬ ‫جایــگاه حســابداری محیط زیســت در ایران‬ ‫توضیح داد‪ :‬به واســطه افزایش فعالیت های‬ ‫جوامــع بشــری مشــکالت زیس ـت محیطی‬ ‫فراوانی برای تم ــامی کشورها ایجاد گردیده‬ ‫است‪.‬اوادامهداد‪ :‬کشور ایراننیزبامشکالت‬ ‫زیست محیطی عدیده ای روبرو است تا انجا‬ ‫کــه پایتخت ان به عنــوان یکــی از الوده ترین‬ ‫شــهرهای جهان لقــب گرفته اســت‪ .‬از دیگر‬ ‫مشــکالت زیس ـت محیطی موجود می توان‬ ‫خشکســالی و کمبود منابــع اب‪ ،‬ریزگردها و‬ ‫فرســایش خــاک را نام برد‪ .‬میرقــادری گفت‪:‬‬ ‫توجه ایران به مســائل زیست محیطی‪ ،‬بعد‬ ‫از انقــاب در اصــل ‪ 50‬قانــون اساســی متبلور‬ ‫شــد‪ .‬پ ـس ازان موضــوع محاســبه هزینه های‬ ‫تخریب و ارزش دارایی های زیس ـت محیطی‬ ‫در چند ســال اخیــر وارد محافل دانشــگاهی‬ ‫شــد و بــا اغــاز برنامــه چهــارم توســعه ایــن‬ ‫موضــوع موردتوجه قرار گرفــت‪ .‬الزم به ذکر‬ ‫است طبق اصول حسابداری محیط زیست‪،‬‬ ‫ســازمان ها به عنوان یک شــخصیت حقوقی‬ ‫مســتقل‪ ،‬مالک دارایی های مشخصی بوده‬ ‫کــه بخش قابل توجهــی از ان‪ ،‬منابع طبیعی‬ ‫است؛ بنابراین سازمان‪ ،‬عالوه بر اندازه گیری‬ ‫و گزارشگریمنابعطبیعیمی بایستهرگونه‬ ‫فعالیتی کهبهمحیط زیستاسیبمی رساند‬ ‫را نیز گزارش و افشا نماید‪ .‬به گفته میرقادری‬ ‫باوجــود اهمیــت روزافــزون افشــای مســائل‬ ‫زیس ـت محیطی‪ ،‬ایــن موضــوع انچنــان کــه‬ ‫شایسته است در ایران موردتوجه قرار نگرفته‬ ‫یتــوان گفت عدم‬ ‫اســت‪ .‬او بیان داشــت‪ :‬م ‬ ‫تدوین استاندارد حسابداری زیست محیطی‬ ‫توسط مراجع ذیصالح‪ ،‬نبود رویه استاندارد‬ ‫بــرای اندازه گیــری و شناســایی هزین ههــای‬ ‫زیس ـت محیطی توسط شــرکت ها و دشواری‬ ‫بــراورد ان هــا و عــدم وجود الزامــات قانونی‬ ‫جهتافشایاطالعاتزیست محیطیمنجر‬ ‫به بی میلی شرکت ها در ارائه اطالعات مذکور‬ ‫شده و طبیعتا هرگونه افشا از سوی شرکت ها‬ ‫صرفا ب هصــورت داوطلبانه اســت‪ .‬میرقادری‬ ‫در ادامــه افــزود‪ :‬با مشــخص شــدن اهمیت‬ ‫مباحث زیس ـت محیطی در ســال های اخیر‪،‬‬ ‫تحقیقــات بســیاری در ایــن زمینه در سراســر‬ ‫جهــان صــورت گرفته اســت‪ .‬در حســابداری‬ ‫نیــز ایــن امر به ظهور شــاخۀ جدیــدی به نام‬ ‫حسابداری زیست محیطی انجامیده است‪.‬‬ ‫او عنوان کرد‪ :‬بدون تردید در صورت استقرار‬ ‫نظام مطلوب حسابداری زیست محیطی در‬ ‫کشور‪،‬حسابدارانمی توانندبازویقدرتمندی‬ ‫برای دولت در ارتباط با کنترل های اقتصادی‬ ‫و مالــی باشــند‪ .‬تحقــق ایــن امــر‪ ،‬مســتلزم‬ ‫وجــود قوانیــن و مقررات جهــت حفاظت از‬ ‫محیط زیســت بــرای شــرکت ها و همچنیــن‬ ‫ایجادرهنمودهایحسابداریاز سویمجامع‬ ‫حرف ـه ای حســابداری اســت‪ .‬در ایــن راســتا‬ ‫تدوین اســتاندارد حســابداری جهت افشای‬ ‫عملکرد زیس ـت محیطی شــرکت ها‪ ،‬توسط‬ ‫هیئت تدوین اســتانداردهای حســابداری در‬ ‫ایــران‪ ،‬راهگشاســت‪ .‬ایــن مــدرس دانشــگاه‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬ســازمان بورس اوراق بهادار‬ ‫باتنظیمدستورالعملجهتافشایاطالعات‬ ‫زیس ـت محیطی‪ ،‬ان هم با رعایت ثبات رویه‬ ‫بین همــه شــرکت ها‪ ،‬می تواند شــرکت های‬ ‫پذیرفته شــده در بــورس اوراق بهــادار را ملزم‬ ‫بــه این امر نماید‪ .‬از دیگر عوامل تاثیرگذار‪،‬‬ ‫استفاده از قابلیت ها و ظرفیت های مالیاتی‬ ‫در ایــن زمینه از ســوی ســازمان امور مالیاتی‬ ‫از طریــق ایجــاد انگیــزه بــرای شــرکت ها‬ ‫اســت‪ .‬او بیــان داشــت‪ :‬ترویــج مبحــث‬ ‫حسابرســی محیط زیســت جهت رســیدگی‬ ‫و اظهارنظر نســبت بــه صحــت اندازه گیری‬ ‫و کفایت افشای اطالعات زیست محیطی‪،‬‬ ‫به عنــوان یــک ابزار کنترلــی می تواند مکمل‬ ‫راهکارهای فوق باشــد‪ .‬جامعه دانشگاهی‬ ‫نیز با تحقیــق و پژوهش در زمینه روش های‬ ‫اندازه گیــری اثــار زیس ـت محیطی‪ ،‬در جهت‬ ‫ســهولت اندازه گیــری و افزایــش قابلیــت‬ ‫اتــکای مبالــغ بــراوردی نقــش مهمــی دارد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت افزایــش اگاهــی شــرکت ها از‬ ‫نتایج مثبت اندازه گیری و افشای متغیرهای‬ ‫زیس ـت محیطی‪ ،‬اقدامــی مهــم در جهــت‬ ‫افزایــش انگیــزه ان ها باشــد‪ .‬بدیهی اســت‬ ‫اندازه گیــری هزین ههــای زیس ـت محیطی به‬ ‫قیمت گذاری بهتر محصول کمک می نماید‪.‬‬ ‫همچنیــن افشــای ا نهــا می توانــد موجــب‬ ‫افزایش ارزش شــرکت شود‪ .‬میرقادری گفت‪:‬‬ ‫اگرچهمنافعاین گونههزینه هاقابل سنجشبا‬ ‫واحد پولی نیست اما به واسطه ایجاد تمایز‬ ‫نسبت به رقبا موجب محبوبیت اجتماعی و‬ ‫درنهایــت منجر به تاثیــرات مثبت در قیمت‬ ‫سهام شرکت می گردد‪ .‬درنهایت‪ ،‬امید است‬ ‫ثمره نهایی این امر‪ ،‬استفاده مناسب از منابع‬ ‫طبیعــی کشــور و حفاظــت هــر چــه تما متــر‬ ‫از محیط زیســت‪ ،‬تــوام بــا حفــظ ســوداوری‬ ‫شرکت هاباشد‪.‬‬ ‫اغاز ثبتسفارش کتاب هایدرسی‬ ‫از ‪ ۲۲‬فروردین‬ ‫معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان‬ ‫پژوهــش و برنامه ریزی اموزشــی گفت‪ :‬ثبت‬ ‫ســفارش و خرید اینترنتی کتاب های درســی‬ ‫سال تحصیلی ‪ ۱۴۰۱- ۱۴۰۰‬از روز یکشنبه ‪۲۲‬‬ ‫فروردین ماهاغاز خواهدشد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬محمد علوی تبار معاون‬ ‫توســعه منابع و پشتیبانی ســازمان پژوهش‬ ‫و برنامه ریــزی اموزشــی دربــاره فراینــد ثبت‬ ‫ســفارش و خرید اینترنتی کتاب های درسی‬ ‫ســال تحصیلــی ‪ ۱۴۰۱-۱۴۰۰‬توضیــح داد‪:‬‬ ‫یهــای صــورت گرفتــه ثبت‬ ‫طبــق هماهنگ ‬ ‫بهــای درســی بــرای تمــام‬ ‫ســفارش کتا ‬ ‫پایه های تحصیلی و رشته ها از ‪ ۲۲‬فرودین‬ ‫تنــام پایه های‬ ‫مــاه اغــاز خواهــد شــد و ثب ‬ ‫ورودی اول‪ ،‬هفتــم و دهــم از ‪ ۶‬تیرمــاه اغاز‬ ‫می شود‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬ثبت سفارش کتاب ها‬ ‫تنهــا از طریــق ســایت ‪ irtextbook.ir‬یــا‬ ‫‪ irtextbook.com‬انجام خواهد شد‪ .‬معاون‬ ‫توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و‬ ‫برنامه ریزی اموزشی در خصوص اینکه ثبت‬ ‫سفارش کتاب های درسی تا چه زمانی ادامه‬ ‫خواهد داشت؟ گفت‪ :‬برای گروه میان پایه‬ ‫(پایه های تحصیلی دوم تا ششم‪ ،‬هشتم و‬ ‫نهم‪ ،‬یازدهــم و دوازدهم) تا ‪ ۲۲‬خردادماه‬ ‫فرصــت ثبــت ســفارش وجــود دارد و بــرای‬ ‫پای ههــای ورودی اول‪ ،‬هفتــم و دهــم نیز تا‬ ‫‪ ۱۶‬شــهریورماه این امکان دیده شده است‪.‬‬ ‫علوی تبار ادامه داد‪ :‬فرایند توزیع کتاب های‬ ‫درسیسالتحصیلینیزاز‪ ۲۲‬اردیبهشت ماه‬ ‫اغاز خواهد شــد‪ .‬او با اشــاره به اینکه از ‪۱۲‬‬ ‫تیرمــاه امــکان ویرایــش و اصــاح اطالعات‬ ‫فراهــم اســت‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬در ایــن زمــان‪،‬‬ ‫خانواده هایــی که فرزندشــان از مدرس ـه ای‬ ‫به مدرسه دیگر منتقل شده و یا تغییر رشته‬ ‫داشته باشند‪ ،‬می توانند اطالعات را ویرایش‬ ‫بهره برداری از ‪ ۱۶‬طرح بازافرینی‬ ‫در کردستان‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی کردستان گفت‪ :‬اتمام و به بهره برداری رساندن پنج پروژه فعال‬ ‫بزرگراهی ازجمله مهمترین اولویت های سال‪ ۱۴۰۰‬حوزه راه در این استان است‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬محمد صدیق ثابتی اظهار کرد‪ :‬ادامه عملیات اجرایی قطعات‬ ‫بزرگــراه کرمانشــاه‪ -‬میاندواب (کریدور شــمال‪ -‬جنوب)‪ ،‬ادامه احــداث چهار خطه گردنه‬ ‫صلوات اباد‪ ،‬ایجاد تحرک در ساخت چهار خطه بیجار‪ -‬زنجان‪ ،‬ادامه عملیات تکمیل باند‬ ‫دوم بیجار‪ -‬دیواندره و اجرای چهار خطه ســقز به بانه ازجمله پروژه های بزرگراهی فعال‬ ‫استان است که اتمام ان ها در اولویت برنامه های حوزه راه در سال جاری است‪ .‬او با اشاره به‬ ‫اینکه سال گذشته اقدامات موثری در زمینه بهبود وضعیت حمل ونقل جاده ای استان انجام‬ ‫شد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬ایجاد تحرک و شتاب بخشی در راستای ارتقای برخورداری از میزان سطح‬ ‫بزرگراه و راه اصلی در این استان ازجمله موضوعات در دستور کار مسئوالن است‪ .‬مدیرکل‬ ‫راه و شهرسازی کردستان احداث ‪ ۳۳.۲‬کیلومتر انواع راه (بزرگراه و راه اصلی) در استان را از‬ ‫کارهای انجام شده اعالم کرد و گفت‪ :‬از طرح های فعال حوزه راه اصلی هم می توان به جاده‬ ‫جدید سنندج‪ -‬مریوان (واریانت تیژتیژ‪ -‬گاران) بیجار‪-‬همدان و کامیاران‪ -‬سرواباد‪-‬مریوان‬ ‫اشاره کرد‪ .‬ثابتی افزود‪ :‬با توجه به اهمیت و نقش ویژه جاده جدید سنندج‪ -‬مریوان که‬ ‫در مبادالت مرزی دارد‪ ،‬امیدواریم تا پایان سال جاری با تخصیص به موقع منابع مالی‪ ،‬این‬ ‫پروژهنیزبهبهره برداریبرسد‪.‬اوبااشارهبهاینکهعواملپیمانکاریدر توسعهراه هاتاثیرگذار‬ ‫هســتند‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬امســال هــم به طورجدی پیگیر تامین اعتبار بــرای پرداخت مطالبات‬ ‫پیمانکاران خواهیم بود تا طرح های این حوزه با شتاب بیشتری اجرایی شوند‪ .‬مدیرکل راه‬ ‫و شهرسازی کردستان به اقدامات انجام شده در حوزه عمران شهری هم اشاره کرد و اظهار‬ ‫داشت‪ :‬مشارکت در طرح کشوری بازافرینی شهری شامل بهسازی معابر‪ ،‬تکمیل مدرسه‪،‬‬ ‫احداثمنبعاب‪،‬اجرایعملیاتساختمدرسه‪ ۹‬کالسه‪،‬ساخت کانونفرهنگی‪،‬ورزشی‪،‬‬ ‫تفریحیازجملهاقداماتانجام شدهدر بافت هایناکارامدنواحیمنفصلشهریاستانطی‬ ‫سال گذشتهبود‪.‬ثابتیاضافه کرد‪:‬بهسازیواحداثشبکهفاضالبدر سقزوقروه‪،‬بهسازی‬ ‫معابروسنگ فرش کوچهدر سنندجومریوان‪،‬احداثواغاز عملیاتاجراییپارکدر مریوان‬ ‫و سنندج و احداث پیاده راه محله اغه زمان سنندج از دیگر طرح های اجراشده در بافت های‬ ‫ناکارامد نواحی منفصل شهری است‪ .‬او یاداور شد‪ :‬سال گذشته درمجموع‪ ۱۶‬طرح در حوزه‬ ‫بازافرینی با‪ ۱۸۰‬میلیارد ریال اعتبار در استان به بهره برداری رسید و تحویل موقت شد‪.‬‬ ‫مجموعهدولت خانه‬ ‫صفوی قزوین مرمت‬ ‫و ساماندهی می شود‬ ‫قزوین‪-‬رویدادامروز‪:‬معاونمیراثفرهنگیاستانقزوین گفت‪:‬عملیاتساماندهیومرمت‬ ‫مجموعه تاریخی دولت خانه صفوی با تخصیص ‪ ۲۵‬میلیارد ریال اعتبار در سال جدید اغاز‬ ‫می شود‪ .‬احسان نورانی افزود‪ :‬مجموعه دولت خانه صفوی یکی از مهمترین محوطه های‬ ‫تاریخی–فرهنگیشهرقزویناست کهدر دلبافتتاریخیاینشهرواقع شدهوساماندهی‬ ‫و مرمت بخش های اسیب دیده این اثر ارزشمند برای حفظ و نگهداری ان از اهمیت بسیاری‬ ‫برخوردار است‪ .‬او با اشاره به تخصیص اعتبار برای ساماندهی و مرمت بخش هایی از این‬ ‫مجموعه ارزشــمند تاریخی در ســال جاری اظهار داشــت‪ :‬ســاماندهی‪ ،‬حفاظت‪ ،‬مرمت و‬ ‫خواناسازیبخش هاییاز اینمجموعهازجملهاقدام هایپیش بینی شدهدر اینپروژهاست‬ ‫و در کنار فعالیت های مرمتی ازادسازی اراضی و الحاق بخش های باقی مانده به دولت خانه‬ ‫صفــوی و ادامــه کاوش هــای مربــوط بــه این مجموعه نیــز در دســتور کار قــرار دارد‪ .‬نورانی‬ ‫یاداور شد‪ :‬مجموعه دولت خانه صفوی به دلیل وجود اثار تاریخی ارزشمند همچون سردر‬ ‫عالی قاپو‪ ،‬کاخ موزهچهلستون‪ ،‬گراندهتل‪،‬مدرسهامیدواهمیتمعماریونوعتزئیناتی که‬ ‫در ان به کاررفته از برجسته ترین اثار به یادگار مانده از پایتختی دوره صفویه به شمار می رود‬ ‫که یکی از پربازدیدترین اماکن تاریخی شهر قزوین به شمار می اید‪ .‬او اظهار امیدواری کرد‪:‬‬ ‫انجام کار مرمت و بازســازی این مجموعه؛ عالوه بر حفظ هویت تاریخی ان به توســعه‬ ‫گردشگریاستانمنجرشود‪.‬‬ ‫اعالم لغو فوری تورهای‬ ‫ترکیه به شرکت های گردشگری‬ ‫نماینــد‪ .‬معاون توســعه منابع و پشــتیبانی‬ ‫ســازمان پژوهــش و برنامه ریزی اموزشــی با‬ ‫تاکید بر اینکه ســازمان پژوهش تمام تالش‬ ‫بهــا بــا‬ ‫خــود را به منظــور قــرار گرفتــن کتا ‬ ‫کمتریــن قیمت در اختیــار خانواده ها انجام‬ ‫داده است‪ ،‬گفت‪ :‬در خصوص قیمت خرید‬ ‫بهــای درســی بایــد بگویــم که امســال‬ ‫کتا ‬ ‫سعی شد با حداقل قیمت و کمترین افزایش‬ ‫در اختیار دانش اموزان کشــورمان قرار گیرد‬ ‫که درنهایت با میانگیــن ‪ ۲۵‬درصد افزایش‬ ‫نسبت به سال قبل در پایه های مختلف این‬ ‫کتاب ها در اختیار دانش اموزان قرار خواهد‬ ‫گرفــت‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬امــکان ثبت نام با کد‬ ‫ملــی و اطالعــات شناســنامه ای دانش امــوز‬ ‫ب هشــرط قبولی در ان پایه تحصیلی فراهم‬ ‫است و پرداخت ها به صورت اینترنتی انجام‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬علــوی تبار در مــورد قیمت ها‬ ‫ادامه داد‪ :‬برای پایه های تحصیلی ابتدایی‬ ‫بیشــترین قیمــت ‪ ۴۲۵۰۰‬در هفتــم تــا نهم‬ ‫‪ ۶۴۵۰۰‬و در پای ههــای تحصیلــی دهــم تــا‬ ‫دوازدهم در رشــته ریاضی مبلــغ ‪ ۸۸,۷۰۰‬و‬ ‫در رشــته علوم تجربی ‪ ۸۴۲۰۰‬خواهد بود‪.‬‬ ‫او در مــورد اینکــه ایا همــراه این کتاب های‬ ‫درســی ســی دی (لوح فشــرده ای) هم برای‬ ‫دانش اموزان ارسال خواهد شد بیان داشت‪:‬‬ ‫بهــا در ســایت رشــد‬ ‫خیــر‪ .‬همــه ایــن کتا ‬ ‫بارگذاری خواهد شد‪ .‬معاون توسعه منابع‬ ‫و پشــتیبانی ســازمان پژوهش و برنامه ریزی‬ ‫اموزشــی افــزود‪ :‬متناســب بــا ســنوات قبــل‬ ‫بــه دانــش امــوزان مناطــق محــروم و کمتــر‬ ‫بهــا ب هصــورت رایــگان و یــا‬ ‫برخــوردار کتا ‬ ‫نیم بها ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی وزارت کشور از ابالغ تصمیم ستاد ملی مدیریت کرونا‪ ،‬مبنی بر‬ ‫لغو فوری تور ترکیه به کلیه شرکت های گردشگری خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬ســامانی ســخنگوی وزارت کشور با اشاره به اینکه پس از وصول‬ ‫نامــه وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‪ ،‬در خصــوص لغــو تــردد مســافری‬ ‫بــا ترکیــه‪ ،‬موضــوع به کمیتــه امنیتــی اجتماعی و انتظامی ســتاد ملــی مدیریت کرونا‬ ‫ارجــاع شــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬جمع بنــدی اعضــای کمیتــه کــه پــس از تعامــل بــا ‪۵‬‬ ‫دســتگاه تخصصــی مرتبــط بــا امــور مرز‪ ،‬شــکل گرفت‪ ،‬به ســتاد ملی مدیریــت کرونا‬ ‫ارائه و نهایتا به دســتگاه های ذی ربط ابالغ شــد‪ .‬معاون هماهنگی وزارت کشــور در‬ ‫خصوص تصمیم نهایی در مورد اعمال محدودیت ها در ترددهای مســافری با کشــور‬ ‫ترکیه گفت‪ :‬بر اســاس تصمیم ابالغی از ســوی ستاد ملی مدیریت کرونا‪ ،‬مقرر گردید‬ ‫فــورا به کلیه‬ ‫وزارت میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشــگری‪ ،‬لغــو تــور ترکیــه را ً‬ ‫شــرکت های گردشــگری ابالغ نماید‪ .‬معاون هماهنگی وزارت کشور خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫همچنین مقرر گردید‪ ،‬جمعیت هالل احمر نســبت به ارتقای مراقبت های بهداشــتی‬ ‫در مرزهای زمینی و هوایی با ترکیه و تشــدید کنترل دقیق مســافران ورودی از کشــور‬ ‫ترکیه در مرزهای زمینی و هوایی اقدام عاجل نماید‪ .‬سامانی افزود‪ :‬بر اساس تصمیم‬ ‫ابالغ شده‪ ،‬مقرر گردیده است که وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی با همکاری‬ ‫وزارت امور خارجه و وزارت راه و شهرسازی نسبت به تعیین مراکز ازمایشگاهی مورد‬ ‫تائیــد در خــارج اقدام و اطالع رســانی الزم دراین ارتباط از طریق وزارتخانه های راه و‬ ‫یشــود تا‬ ‫شهرســازی و امور خارجه به شــهروندان و شــرکت های هواپیمایی انجام م ‬ ‫پس از اطالع رســانی الزم‪ ،‬افراد صرفا با ارائه گواهی ســامت معتبر مورد تائید وارد‬ ‫کشور شوند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
روزنامه رویداد امروز 1210

روزنامه رویداد امروز 1210

شماره : 1210
تاریخ : 1400/08/23
روزنامه رویداد امروز 1209

روزنامه رویداد امروز 1209

شماره : 1209
تاریخ : 1400/08/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!