روزنامه اصفهان امروز شماره 4508 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4508

روزنامه اصفهان امروز شماره 4508

روزنامه اصفهان امروز شماره 4508

‫شنبه ‪ 12‬اذر ‪ 08 |1401‬جمادی االولی ‪ |03Dec2022| 1444‬سـال نوزدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4508‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر | صفحه ‪5‬‬ ‫«نامی» اصفهان‬ ‫به نام اوران پیوست‬ ‫مراسم ترحیم مرتضی هادوی فرد‪ ،‬متخلص به «نامی»‪،‬‬ ‫مدیرمسئول انتشــارات نامی و از چهره های درخشان‬ ‫شعر و ادب اصفهان‪ ،‬جمعه ‪ ۱۱‬اذر برگزار شد‪.‬‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫خط لوله انتقال اب دریای عمان به ورزنه رسید‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیارد تومانی‬ ‫بخش خصوصی در‬ ‫شهرک رمز ارز اصفهان‬ ‫مطالبهحقابهگاوخونیازوزارتنیرو‬ ‫ظرفیت خط لوله انتقال اب دریا به استان اصفهان در مجموع ‪ ۴۰۰‬میلیون مترمکعب است‪ ،‬با وجود این طی یک سال و نیم اینده با وصل شدن به خط لوله کرمان‬ ‫حدود ‪ ۷۰‬میلیون مترمکعب اب برای صنعت منتقل می شود که صنایع از زاینده رود کمتر اب برداشت کنند تا رودخانه جاری شود‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫ستاره سپاهان این روزها حضور فعالی در تمرینات تیمش دارد‬ ‫کم توانان و دورکاری های‬ ‫اشتغال زا‬ ‫ادامه در صفحه‪2‬‬ ‫در اصفهان فعالیت می کنند‬ ‫‪ 17‬مرکز جامع مدیریت‬ ‫درمان سکته حاد مغزی‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫فعالیت ‪ 230‬شرکت‬ ‫صنعت پخش با ‪8000‬‬ ‫پرسنل در اصفهان‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫تفاهم نامههمکاری‬ ‫میان شهرک علمی و‬ ‫تحقیقاتیاصفهانو‬ ‫هلدینگ امید امضا شد‬ ‫گفتگوی «اصفهان امروز» با هنرمند قلمزن‪:‬‬ ‫صنایع دستی در انتهای‬ ‫سبد خرید خانوار است‬ ‫اگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫نوع اگهی‪ :‬مناقصه عمومی (یک مرحله ای)‬ ‫موضوع اگهی‪ :‬مناقصه تعمیروشاسی سگمنت ‪ ،‬فریم ابگرد وباکس قالب ماشین ریخته گری فوالد سبا‬ ‫متن اگهی‪ :‬شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد جهت شناسایی پیمانکاران توانمند در زمینه مناقصه تعمیر و شاسی سگمنت ‪،‬‬ ‫فریم ابگرد وباکس قالب ماشین ریخته گری فوالد سبا مناقصه عمومی یک مرحلهای برگزار نماید‪.‬‬ ‫لذا از کلیه شرکهای توانمند در این زمینه دعوت به همکاری و ثبت نام می نماید‪.‬‬ ‫مدارک مورد نیاز‪:‬‬ ‫ صالحیت ایمنی پیمانکاران ‪ ،‬اخرین اطالعات ثبتی شرکت ‪ ،‬در قالب ‪pdf‬‬‫ توان مالی ‪ ،‬توان تجهیزاتی ‪ ،‬توان اجرایی و مدیریتی در قالب ‪pdf‬‬‫نحوه دریافت مدارک ‪ :‬دریافت مدارک از طریق پست الکترونیکی به ادرس ‪m.shafieioun@msc.ir‬‬ ‫مهلت ارسال مدارک‪ :‬ازتاریخ ‪1401 /٠٩/07‬تا مورخ ‪1401/٠٩/30‬‬ ‫نحوه ارسال مدارک ‪ :‬ارسال مدارک از طریق پست الکترونیکی به ادرس ‪m.shafieioun@msc.ir‬‬ ‫اطالعات تماس با کارشناس ‪ :‬اقای شفیعیون واحد امور قراردادهادبه شماره ‪٠٣١۵٢٧٣٠۶٨‬و واحد فنی سبا‬ ‫مهندس بهرامی ‪٠٩٠١٠٠٣٩۴٨٢‬‬ ‫ارایه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫‪1401-87‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت جهاد خانه ســازی استان اصفهان درنظر دارد تهیه و اجرای دیوار کشی به روش‬ ‫پارتیشــن سبک (‪ )LP‬در پروژه خیابان شهیدان به متراژ تقریبی ‪ 20000‬متر مربع و پروژه‬ ‫والیت کاشان به متراژ تقریبی ‪ 31000‬متر مربع را به صورت جداگانه با شرایط ذیل از طریق‬ ‫مناقصه عمومی واگذار نماید‪.‬‬ ‫لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اســناد مناقصه به ادرس‪ :‬سپاهان شهر ‪ ،‬بلوار شاهد ‪،‬‬ ‫روبروی پارک مرکزی و با شــماره تلفن ‪ 031-36500001-5‬و یا به سایت ستاد ایران‬ ‫مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -1‬مهلت دریافت و ارائه اسناد مناقصه حداکثر ‪ 7‬روز پس از تاریخ چاپ اگهی است ‪.‬‬ ‫‪ -2‬شرایط پرداخت به صورت تهاتر با ملک و بخشی نقدی است‪.‬‬ ‫‪ -3‬متقاضیان می توانند در زمان انجام مناقصه جهت بازدید از ملک در ســاعات اداری به‬ ‫واحد امالک شرکت مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫شرکت جهاد خانه سازی استان اصفهان‬ ‫عکس ‪ :‬رضا امینی‪/‬اصفهان امروز‬ ‫«تاکیـد رئیس جمهـور بر ایجاد اشـتغال‬ ‫و تامیـن مسـکن بـرای افـراد دارای‬ ‫معلولیت»‪« ،‬حل مشـکالت معیشـتی‪،‬‬ ‫اشـتغال و مسـکن معلـوالن در دسـتور‬ ‫ت معلوالن در‬ ‫میناعباسپور کار وزارت رفـاه»‪« ،‬اولویـ ‬ ‫واگـذاری زمین و مسـکن»‪« ،‬اجـرای مصوبه قانـون جامع‬ ‫حمایـت حقوق معلـوالن موردتوجـه قرار گیـرد»‪« ،‬بیش از‬ ‫‪ ۸‬هـزار معلـول در نوبت ورودی مسـتمری»‪« ،‬لـزوم ایجاد‬ ‫فرصت هـای اجتماعـی برابر بـرای افـراد دارای معلولیت»؛‬ ‫ایـن تنهـا گوشـه ای از تیترهایـی اسـت کـه روز گذشـته و‬ ‫در اسـتانه روز معمـوالن در رسـانه ها منتشـر شـده اسـت‬ ‫امـا تقریبـا می تـوان همه ایـن مطالـب در ارشـیو اخبار هر‬ ‫سـال مشـاهده کرد کـه هر بار تکرار می شـوند‪ .‬مشـکالت‬ ‫معیشـتی معلوالن از مناسب سـازی معابر گرفته تا اشـتغال‪،‬‬ ‫مسـکن و مسـتمری‪ ،‬در هـر دوره جـزو معضلات دولـت‬ ‫اسـت و نهادهـای مرتبـط دائـم از محقـق نشـدن قانـون‬ ‫حمایـت از معلـوالن در عمل و عدم همـکاری دیگر نهادها‬ ‫در رسـیدگی و ارتقای وضعیت شـهر برای زندگی معلوالن‬ ‫گالیـه دارنـد‪ .‬این معضالت با سـرعت الک پشـتی در حال‬ ‫رفـع اسـت تا جایـی که به نظـر می رسـد اصلا اتفاقی در‬ ‫ایـن زمینـه رخ نمی دهد‪.‬‬ ‫امید نورافکن به دنبال فراموشی‬ ‫یک کابوس‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫اسیب غلظت باالی امواج رادیویی‬ ‫به فضای سبز اصفهان‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫بی توجهی تا کی؟!‬ ‫کشوری با‪ 85‬میلیون‬ ‫طبیب‬ ‫حسن روانشید‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫شنبه| ‪ 12‬اذر ‪ | 1401‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4508‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫امام جمعه موقت اصفهان خطاب به مسئوالن‪:‬‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪2251‬‬ ‫کشوری با ‪ 85‬میلیون طبیب‬ ‫سال هاسـت کشـورهای اتحادیـه‬ ‫اروپـا و همچنیـن ایاالت متحـده‬ ‫امریـکا تعزیه گردان تولیـد داروهای‬ ‫شـیمیایی بـرای پنـج قـاره جهـان‬ ‫حسنروانشید هسـتند و اگـر در دیگـر کشـورها‬ ‫ایـن صنعـت رونق گرفته اسـت اکثر مـواد اولیه ان از‬ ‫اروپـا و امریـکا تامیـن می شـود درحالی کـه هیچ یک‬ ‫از ایـن کشـورهای تولیـد و عرضه کننـده عمـده دارو‬ ‫در جهـان داروخانه هـا حـق ندارنـد دارویـی حتـی‬ ‫مسـکن ها را بـدون نسـخه پزشـک تحویـل خریـدار‬ ‫دهنـد امـا در کشـورهای مصرف کننـده دیگـر قاره ها‬ ‫و بخصـوص اسـیا و افریقا خریـد دارو از منابع فروش‬ ‫و توزیـع از بـه دسـت اوردن دیگـر اقلام ضـروری‬ ‫و غیرضـروری اسـان تر می باشـد و هریـک از احـاد‬ ‫جمعیـت ان هـا می توانند به بیمـاران توصیه اسـتفاده‬ ‫از اقلام موجـود در قفسـه داروخانه هـا را بنماینـد!‬ ‫بـرای مثـال پا از کشـور خودمـان بیـرون نمی گذاریم‬ ‫و کافـی اسـت شـخصی در جمـع اظهار بیمـاری کند‬ ‫تـا بالفاصله توسـط دوسـتان‪ ،‬اطرافیان‪ ،‬همـکاران و‬ ‫فامیل هـای دور و نزدیـک هرکـدام بـه سـلیقه خـود‬ ‫نسـخه ای بـرای ایـن بیمـار بپیچند کـه بتـوان ان را‬ ‫به راحتـی از اولیـن داروخانـه خریـداری کـرد زیرا این‬ ‫عرضه کننـدگان هـم بـه دلیـل طوالنـی بـودن صف‬ ‫دریافـت مطالبـات خـود از بیمه هـا بیشـتر عالقه مند‬ ‫بـه فـروش نقـدی اقلام موجـود خـود هسـتند تـا‬ ‫زودتـر پـول ان هـا بـه دستشـان برسـد‪ .‬از سـوی‬ ‫دیگـر گـروه عمـده ای از پزشـکان نیـز همین مسـیر‬ ‫غلـط را انتخـاب کرده انـد تـا نسخه هایشـان را بـاب‬ ‫میـل و سـفارش بیمـار و همراهـان او بنویسـند زیـرا‬ ‫بـه نظـر ایـن مشـتریان بهترین طبیب کسـی اسـت‬ ‫کـه بیشـترین تعـداد و اقلام متنـوع دارو را تجویـز‬ ‫نمایـد! بـر اسـاس گـزارش سـال ‪ ۱۴۰۰‬سـازمان غذا‬ ‫و دارو‪ ،‬رمدسـیویر‪ ،‬اموکسـی سـیلین‪ ،‬کلوپیدوگـرل و‬ ‫اسـتامینوفن چهـار داروی ژنریـک پرفروش در سـال‬ ‫هسـتند‪ .‬همچنین برندهای سـینورا‪ ،‬اموکسی سیلین‪،‬‬ ‫رمدسـیویر و رسـیژن بیشـترین سـهم از فـروش ارز‬ ‫کشـور را در بـازار دارویـی ایـران دارنـد‪ .‬درعین حـال‬ ‫مطالعـه دیگری در سـال ‪ 2019‬روند ‪ 17‬سـاله تجویز‬ ‫اقلام در نسـخ دارویـی را بررسـی کـرده و نشـان‬ ‫می دهـد رونـد تجویـز انتی بیوتیک ها به طـور فزاینده‬ ‫مشـاهده می شـود کـه در فاصله ‪ ۱۷‬سـال گذشـته از‬ ‫حـدود ‪ 30‬درصـد بـه ‪ 60‬درصد افزایش یافته اسـت و‬ ‫مصـرف انتی بیوتیـک در ایران سـه برابر کشـورهای‬ ‫‪ OECD‬می باشـد کـه طبق مطالعات دیگر متوسـط‬ ‫اقلام تجویزی در نسـخ ‪ 93/2‬بـوده و باالترین ان ها‬ ‫مربوط به پزشـکان عمومی با ‪ 35/3‬قلم دارو اسـت و‬ ‫در بین اقالم در نسـخ کاردیولوژیسـت ها با ‪ 84/3‬قلم‬ ‫دارو و همچنیـن انتی بیوتیک هـا در ‪ ۳۹‬درصـد نسـخ‬ ‫تجویز شـده اسـت‪ .‬حال انکـه تقریبًا تمـام گروه های‬ ‫سـنی به ویـژه انتی بیوتیک هـا در ‪ ۳۹‬درصـد نسـخ‬ ‫تجویـز باالیـی دارنـد و اسـتفاده از ان هـا در ایـران‬ ‫به صـورت تجربـی انجـام می شـود و علاوه بـر ان‬ ‫طبـق مطالعاتـی کـه ارزیابـی تجویـز انتی بیوتیک را‬ ‫در بخش هـای جراحـی بررسـی کرده اند تـا ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫ایـن تجویزهـا غیرمنطقـی بـوده اسـت‪ .‬مطالعـات‬ ‫ملـی در سـال ‪ 2019‬بـا بررسـی ‪ 92‬میلیـون نسـخه‪،‬‬ ‫متوسـط اقلام تجویـزی در نسـخ بیـن ‪ 7/2‬تـا ‪6/3‬‬ ‫دارو در هـر نسـخه بـوده کـه ایـن میـزان باالتـر از‬ ‫اسـتاندارد ‪ WHO‬یعنـی ‪ 3/1‬الی ‪ 2‬قلم دارو اسـت!‬ ‫کـه تجویـز انتی بیوتیک هـا در نسـخ ‪ RENG‬بیـن‬ ‫‪ ۴۰‬تـا ‪ ۶۰‬درصـد باالتریـن رقـم اسـتاندارد را نشـان‬ ‫می دهـد و میانگیـن تجویـز کورتیکـو اسـتروئیدها‬ ‫بیـن ‪ 15‬تـا ‪ 35‬درصـد گـزارش شـده اسـت کـه‬ ‫البتـه مطـرح کـردن ایـن ارقـام در دوران کمبودهای‬ ‫محسـوس دارویـی انچنـان منطقی به نظر نمی رسـد‬ ‫و نیازمنـد ان اسـت تـا بـر عملکـرد پزشـکان در امـر‬ ‫تجویـز دارو و عرضـه داروخانـه ای نظـارت بیشـتری‬ ‫باشـد کـه مـردم در ایـن زمینه نقـش چندانـی ندارند‬ ‫و می طلبـد پیرامـون نسخه نویسـی و نسـخه پیچی‬ ‫امـار تجویزهـا بـا اسـتاندارد جهانی تطبیق داده شـود‬ ‫تـا طبابت هـا از عمومیـت یافتـن به تخصصی شـدن‬ ‫کاهـش پیدا نماینـد‪ .‬پرواضح اسـت اینگونه رفتارهای‬ ‫بی حسـاب وکتاب در یـک جامعـه ‪ 85‬میلیـون نفـری‬ ‫عالوه بر خطرات سلامتی مشـکالت دیگـری را هم‬ ‫بـه همراه خواهد داشـت تـا نه تنها این تعـداد کارخانه‬ ‫تولیـد دارو و مشـتقات ان نتوانند جوابگو باشـند بلکه‬ ‫جامعـه برای بـه دسـت اوردن پیش پاافتاده ترین ان ها‬ ‫همچون سـرم‪ ،‬شربت سـرماخوردگی و استامینوفن با‬ ‫چالـش برخـورد کننـد و ان هـا را در بـازار ازاد به چند‬ ‫برابـر قیمـت واقعـی خریـداری نماینـد کـه سـرم ‪15‬‬ ‫هزارتومانـی به صد هزار تومان و شـربت اسـتامینوفن‬ ‫از مـرز ‪ 100‬هـزار تومـان بگـذرد و میزان بـاالی این‬ ‫انتی بیوتیک هـا بـا تجویزهای غیرمنطقـی و باقیمانده‬ ‫ان در محصـوالت دام و طیـور بـا چالـش مقاومـت‬ ‫میکروبـی مواجـه باشـد و بـه دلیـل تجویـز مکـرر‬ ‫انتی بیوتیک هـا‪ ،‬میکروب هـا مقـاوم شـوند و دیگـر‬ ‫نـوع سـاده و معمولـی ان ها نتوانـد درمـان عفونت ها‬ ‫را جـواب دهـد تـا پزشـک را ناچـار بـه تجویـز انـواع‬ ‫قوی تـر انتی بیوتیک هـا کنـد‪ .‬وزیـر بهداشـت همین‬ ‫ایـام گفته اسـت‪ :‬تعـداد داروهای موجود یک نسـخه‬ ‫در کشـورمان دو برابـر میانگیـن جهانـی اسـت تـا‬ ‫مـورد تاییـد معاونـت تحقیقـات و فنـاوری هـم قـرار‬ ‫گیـرد کـه همیـن موضـوع اسـت کـه به مرورزمـان‬ ‫و پیـری زودرس بتوانـد مدیریـت بـازار دارویـی‬ ‫کشـور را بـا یـک چالشـی بـزرگ و غیرقابل کنتـرل‬ ‫سوق دهد‪.‬‬ ‫ادامه دارد‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫به گفته امام جمعه موقت اصفهان دشــمن از ایران مملکتی‬ ‫می خواهد که برده و تســلیم ان ها باشد به همین دلیل هرروز‬ ‫قطعنامه علیه این کشــور تصویب می کند‪ ،‬امروز در دنیا ارزشی‬ ‫برای امریکا و اروپا باقی نمانده است‪ ،‬همه می دانند مکتب امریکا‬ ‫و اروپا چیزی جز استکبار و استعمار و کدخدایی دنیا نیست‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬حجت االسالم سید مجتبی میردامادی در‬ ‫خطبه های نماز جمعه این هفته اصفهان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر تقوا که‬ ‫گوهر گران بهایی اســت در وجود ما ایجاد نشود‪ ،‬قران نیز ما را‬ ‫حمایت نمی کند و در مسیر خدا و انسانیت قرار نخواهیم گرفت‪،‬‬ ‫قران بدون شک هدایت گر متقین است تا گوهر گران بهای تقوا‬ ‫در ما نباشد به احکام اسالم و قران نیز توجهی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫او بــا بیان اینکه تقوای الهی سرچشــمه تمام موفقیت ها و‬ ‫خوشبختی ها اســت‪ ،‬افزود‪ :‬امیرالمومنین (ع) می فرماید‪ ،‬تقوای‬ ‫الهی را در مقابل خدایی که روزی داده است؛ پیشه خود قرار دهید‪.‬‬ ‫خدا اجازه نداده درمانده شــوید و شما را افریده و بهشت را برای‬ ‫شما اماده کرده است‪.‬‬ ‫امام جمعه موقت اصفهان با بیان اینکه قران می فرماید اگر‬ ‫قرار بود در این دنیا زنده بمانید سزاوارترین انسان ها سلیمان بود‬ ‫که جن و انس تحت فرمان او قرار گرفتند و همه چیز در اختیار او‬ ‫بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مرگ لحظه ای به حضرت سلیمان مهلت نداد و‬ ‫او همه چیز را رها کرد و از دنیا رفت‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬ســلطنت ها‪ ،‬ریاســت جمهوری ها‪ ،‬وزارت ها‪،‬‬ ‫نمایندگی ها‪ ،‬اجتهادها‪ ،‬مرجعیت ها و کاسبی ها تمام می شود‪ ،‬انچه‬ ‫می توانیم با خود ببریم و برای ما بوده‪ ،‬تقوا است‪.‬‬ ‫میردامادی با اشــاره به دوازدهــم اذرماه روز تصویب قانون‬ ‫اساسی جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬روزها‪ ،‬هفته ها‬ ‫و ماه ها بزرگان‪ ،‬علما‪ ،‬دانشمندان و متفکران مذاکره کردند تا این‬ ‫روز به تصویب برســد؛ این اقدام توسط ایت ا‪ ...‬بهشتی صورت‬ ‫گرفت و قانون اساسی را به گونه ای تنظیم کردند که هیچ شیطان‪،‬‬ ‫دشمن و مخالفی نمی تواند کوچکترین خللی در این مملکت و‬ ‫جمهوری اسالمی به وجود اورد‪ .‬قانون اساسی جمهوری اسالمی‬ ‫ایــران‪ ،‬کامل ترین و جامع ترین قانون و مورد رضایت امام زمان‬ ‫(عج) است‪.‬‬ ‫او با اشــاره به اینکه در دوران دفاع مقدس نخستین نیرویی‬ ‫که از عراق به طورکلی زمین گیر شد‪ ،‬قدرت دریای عراق به دست‬ ‫دریادالن قهرمان جمهوری اســامی بود‪ ،‬گفت‪ :‬در طول تاریخ‬ ‫ساختن کشتی های دنیاپیما و اقیانوس پیما از اقدامات افتخارافرین‬ ‫نیروی دریایی است‪.‬‬ ‫امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به توصیه های مقام معظم‬ ‫رهبری در هفته گذشــته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬توصیه ها و رهنمودهای‬ ‫حکیمانه ایشان راهگشایی بود‪ ،‬برای اینکه از نیرو و نعمت بزرگ‬ ‫دریا که در شمال و جنوب است‪ ،‬استفاده بیشتر و بهینه صورت‬ ‫گیرد تا به عنوان ذخیره‪ ،‬قدرت و افتخار برای کشــور محسوب‬ ‫شود‪.‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫نگذارید مردم ناامید شوند‬ ‫او پیشاپیش شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا (س) را‬ ‫تسلیت گفت و افزود‪ :‬الگوی زنان اسالم حضرت زهرا است‪ ،‬عالمه‬ ‫و مجاهده و اهل ســخن و دفاع و حمایت و جهاد بود که در راه‬ ‫حق و حقیقت و دفاع از حقیقت به مقام شــهادت رسید‪۱۴۰۰ .‬‬ ‫سال می گذرد که نام این حضرت در همه دنیا منتشر شده است؛‬ ‫به گفته مسئوالن و بر اساس براوردها بزرگترین و بیشترین اسمی‬ ‫که والدین بر روی فرزندان دختر خود برمی گزینند؛ فاطمه‪ ،‬زهرا‪،‬‬ ‫زینب و نرجس خاتون است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬از هر ســه زن به یک نفر در امریکا تجاوز‬ ‫می شود‬ ‫میردامادی با بیان اینکه در تمام دنیا معروف است که از هر‬ ‫سه زن در امریکا یک نفر مورد تجاوز قرار می گیرد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در‬ ‫هر ‪ ۷۳‬ثانیه به یک نفر تجاوز می شــود‪ ۵۸ ،‬درصد زنان در تردد‬ ‫شبانهمی ترسند‪.‬‬ ‫او با اشــاره به شــعار زن‪ ،‬زندگی و ازادی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫کشــورهای بیگانه ســاالنه به ‪ ۴۵‬درصد از زنان زندانی تجاوز‬ ‫می شــود و روزانه پنج کودک به دلیل تجاوز کشــته می شوند‬ ‫همچنین به یک سوم دختران قبل از ‪ ۱۸‬سالگی تجاوز می شود و‬ ‫‪ ۸۱‬درصد از دانش اموزان ازار جنسی را در مدرسه تجربه می کنند‪.‬‬ ‫‪ ۷۰‬درصد زنان پزشــک حداقل یک بار مورد تجاوز جنسی قرار‬ ‫گرفتند؛ از این رو ان ها می خواهند زنان ایران مانند ان ها شوند؟‬ ‫زنی که عمری مجتهده‪ ،‬عالمه‪ ،‬مربی‪ ،‬زن‪ ،‬مادر‪ ،‬معلم و پزشک‬ ‫است‪.‬‬ ‫امام جمعه موقت اصفهان گفت‪ :‬زنان و پرستاران زن بسیار‬ ‫متعهدی در کشــور داریم و حوزه علمیه بانوان مجتهده تربیت‬ ‫می کند‪ ،‬زنان شاعره‪ ،‬عارفه‪ ،‬عالمه و زنانی که افتخار هستند و در‬ ‫تاریخ نام ان ها می درخشد را پشت سر بگذاریم و سر برهنگی و‬ ‫بی بند و باری را پیشه کنیم؟ ایا انصاف است؟‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬اگر مسلمان باشید و به سمت قران حرکت‬ ‫کنید‪ ،‬می بینید قران درباره حجاب و عفاف در مقابل بی بند و باری‪،‬‬ ‫به هم ریختن اعتماد خانواده ها چه توصیه هایی کرده است‪ .‬قران‬ ‫خطاب به پیامبر اکرم (ص) فرموده است به مردها بگویید چشمان‬ ‫خود را از نگاه نامحرم فرو ببندند و بدن خود را بپوشانند‪ .‬اگر جامعه‬ ‫پاک می خواهید که زن و مردم به هم اعتماد داشــته باشند و در‬ ‫خانواده ها محبت‪ ،‬مهر و اعتماد باشد باید به این دستور عمل کرد‬ ‫و به زنان مومنه هم بگویید به مرد نامحرم نگاه نکنند و بدن خود‬ ‫را بپوشانند حتی کفشی به پا نکنند که صدای کفش و پای ان ها‬ ‫را نامحرم بشنود زیرا باعث فساد در جامعه می شود‪.‬‬ ‫میردامادی افزود‪ :‬حتی به پیغمبر فرمودند به زنان و دخترانت‬ ‫بگو چادر به سر کنند و خود را بپوشانند‪ ،‬زیرا شهوت ران‪ ،‬عیاش‬ ‫و چشم های ناپاک ان ها را اذیت نکند همچنین زنان زیبا و دلربا‬ ‫صحبت نکنند چون انسانی که قلب ان بیمار باشد‪ ،‬به ان ها توجه‬ ‫می کند‪ ،‬این موارد دستورات انسان ساز اسالم است‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬نگاه شــوهر به زن در امریکا نگاه دوستانه و‬ ‫کم توانان و دورکاری های‬ ‫اشتغال زا‬ ‫همسرانه نیســت‪ ،‬این در حالی است که در ایران زن و مرد ‪۷۰‬‬ ‫سال با هم زندگی می کنند و فرزندان خوب تربیت کرده و با پاکی‪،‬‬ ‫حجاب و عفت زندگی می کنند‪.‬‬ ‫امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به هفته بسیج گفت‪ :‬امام‬ ‫خمینی در سال ‪ ۶۷‬یعنی ‪ ۹‬سال پس از تشکیل بسیج فرمودند‪،‬‬ ‫بسیج مدرسه عشق و مکتب شــاهدان است‪ ،‬بسیجی بودن را‬ ‫افتخار خود می دانیم و دست بسیجیان را می بوسیم همچنین مقام‬ ‫معظم رهبری درباره بسیج فرمودند بسیجی بدون توقع توقف و‬ ‫بدون تظاهر وارد میدان جهاد و خدمات می شود و خطرات ان را‬ ‫به جان می خرد‪ ،‬از این رو دیدیم که بســیجیان در زمان بحران‪،‬‬ ‫زلزله‪ ،‬بیماری و سیل چگونه در میدان حاضر شدند‪.‬‬ ‫دشمن از ایران مملکتی می خواهد که برده و تسلیم ان ها باشد‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬دشمن از ایران مملکتی می خواهد که برده و‬ ‫تسلیم ان ها باشد به همین دلیل هرروز قطعنامه علیه این کشور‬ ‫تصویب می کند‪ .‬امروز در دنیا ارزشــی برای امریکا و اروپا باقی‬ ‫نمانده است؛ همه می دانند مکتب امریکا و اروپا چیزی جز استکبار‬ ‫و استعمار و کدخدایی دنیا نیست‪.‬‬ ‫میردامادی به مسئوالن توصیه کرد‪ :‬این ملت همه چیز خود‬ ‫را برای اسالم و جمهوری اسالمی داده اند؛ همان طور که رهبر‬ ‫معظم انقالب فرمودند به صورت شبانه روزی خدمت کنید و اجازه‬ ‫ندهید این ملت رنجیده شــود‪ ،‬دشمن امروز بیش از هر چیز به‬ ‫دنبال ناامید کردن مردم است‪ ،‬اجازه ندهید مردم ناامید شوند‪.‬‬ ‫ضبط ‪ ۸۹‬تن چوب و زغال جنگلی قاچاق‬ ‫در اصفهان‬ ‫فرمانـده یـگان حفاظـت منابع طبیعـی و ابخیزداری‬ ‫اسـتان اصفهـان از کشـف و ضبـط ‪ ۷۷‬تن چـوب و ‪۱۲‬‬ ‫تـن زغال بلـوط قاچاق در ‪ ۹‬ماهه سـال جـاری خبرداد‪.‬‬ ‫سـرهنگ علیرضـا طاهری بـه مهر گفـت‪ :‬از ابتدای‬ ‫سـال جـاری تاکنـون ‪ ۷۷‬تـن چـوب و ‪ ۱۲‬تـن زغـال‬ ‫جنگلـی قاچاق در اسـتان اصفهان کشـف و ضبط شـد‪.‬‬ ‫او بـا اشـاره به اینکـه چوب های بلوط از اسـتان های‬ ‫همجـوار زاگرسـی چـون کهگیلویـه بویراحمـد و‬ ‫چهارمحـال و بختیـاری بـه اصفهـان قاچـاق می شـود‪،‬‬ ‫اضافـه کـرد‪ :‬تاکنون بـرای ‪ ۶۹‬متخلـف در زمینه قاچاق‬ ‫چـوب در مراجـع قضائـی اسـتان پرونده تشـکیل شـده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫فرمانـده یـگان حفاظـت منابع طبیعـی و ابخیزداری‬ ‫اسـتان اصفهـان با بیان اینکه طی ‪ ۹‬ماهه امسـال وقوع‬ ‫اتش سـوزی در عرصه هـای طبیعی در مقایسـه با سـال‬ ‫قبل کاهش چشـمگیری داشـت‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪ :‬طی‬ ‫هفـت فقره حریـق‪ ۷.۵ ،‬هکتار از مراتع اسـتان و در یک‬ ‫مـورد ‪ ۲.۸‬هکتـار از جنگل های دسـت کاشـت اصفهان‬ ‫در سـال جـاری در اتـش سـوخت در حالـی کـه سـال‬ ‫گذشـته در مدت مشـابه طی ‪ ۴۱‬فقره اتش سـوزی ‪۱۸۰‬‬ ‫هکتـار از عرصه هـای طبیعی اسـتان طعمه حریق شـد‪.‬‬ ‫سـرهنگ طاهـری اضافـه کرد‪ :‬نبـود بـارش و البته‬ ‫فرهنگسـازی در جامعـه بـر کاهـش ‪ ۹۰‬درصـدی وقوع‬ ‫حریـق در مراتـع و جنگل هـای اسـتان اصفهـان در‬ ‫یکسـال اخیـر تاثیر داشـته اسـت‪.‬‬ ‫او بـا تاکیـد بر اینکـه ارزش زیسـت محیطی درختان‬ ‫و جنگل هـا فراتـر از اعـداد و ارقـام اسـت کـه بـرای‬ ‫تخریـب انهـا بتـوان جریمـه تعییـن کـرد‪ ،‬افـزود‪ :‬ورود‬ ‫بـه جنگل هـای دسـت کاشـت و بلـوط و قطـع درختان‬ ‫ممنـوع بـوده و احـکام سـنگینی در انتظـار متخلفـان و‬ ‫سـوداگران طبیعت اسـت‪.‬‬ ‫فرمانـده یـگان حفاظـت منابع طبیعـی و ابخیزداری‬ ‫اسـتان اصفهـان تصریـح کـرد‪ :‬جنگل هـا سـرمایه ملی‬ ‫و عام المنفعـه اسـت و از مـردم تقاضا می کنیـم در حفظ‬ ‫اصفهان از رودخانه اب برداشت نکنند تا زاینده رود جاری در‬ ‫سراسر مسیر رودخانه جاری شود و در انتها به تاالب بین المللی‬ ‫گاوخونیبرسد‪.‬‬ ‫فرماندار ورزنه در خصوص کشت پاییزه کشاورزان ورزنه و‬ ‫تامین حقابه زیست محیطی تاالب گاوخونی در سال جاری نیز‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در این راستا جلساتی با مسئوالن شرکت اب‬ ‫ادامه از صفحه یک‪ :‬سازمان بهزیستی که متولی‬ ‫اصلی این قشر است دائم در تالش برای بهبود وضعیت‬ ‫زندگی معلوالن است و اشتغال انها را در اولویت مستمری‪،‬‬ ‫مناسب سازی معابر و مسکن پیگیری می کند‪ ،‬شاهد عدم‬ ‫همکاری کارفرمایان در به کارگیری کم توانان هستیم؛ اما در‬ ‫این تاریکی ها نقطه روشنی وجود دارد که می تواند باعث‬ ‫خارج شدن افراد کم توان از سایه منت دیگران باشد که در‬ ‫نقطه مقابل ناتوانی های جسمی ایشان قرار دارد‪ .‬اگر توجه‬ ‫کرده باشید درصد زیادی از افراد کم توان کشور ما دارای‬ ‫تحصیالت عالی هستند اما نتوانسته اند از توانمندی های‬ ‫خود در واحدهای صنعتی که نیاز به کار جسمی و به‬ ‫اصطالح یدی دارد‪ ،‬استفاده کنند‪(.‬البته در جامعه ما افراد‬ ‫غیر معلول و سالم با تحصیالت باال نیز بیکارند و مسئوالن‬ ‫هنوز نتوانسته اند این مشکل را حل کنند)‪ .‬در واقع یکی‬ ‫از بزرگ ترین مشکالت افراد کم توان حرکت فیزیکی و‬ ‫حضور کامل در محل کار است یا به محدودیت هایی که در‬ ‫مهارت اموزی دارند ختم می شود اما در شرایطی که به لطف‬ ‫کرونا فرهنگ دورکاری تقریبا در جامعه ما ایجاد شد می توان‬ ‫امیدهایی به فعالیت کم توانان نیز داشت‪ .‬به این ترتیب که‬ ‫اقداماتی همچون تولید محتوا در فضای مجازی‪ ،‬انجام‬ ‫پروژه هایی که نیاز به فعالیت فیزیکی ندارد و در مجموع‬ ‫برقراری ارتباط از راه دور و در بستر وب می تواند به اشتغال‬ ‫معلوالن کمک کند‪ .‬کافی است افراد کم توان تمرکز‬ ‫خود را بر اموختن مهارت هایی در این زمینه ها بگذارند و‬ ‫قابلیت های غیرفیزیکی خود را تقویت کنند‪ .‬این در حالی‬ ‫است که امروز بازار شغل های اصطالحا «فری لنسری»‬ ‫داغ است و کارفرمایان زیادی هستند که ترجیح می دهند‬ ‫در قالب پروژه های این چنینی‪ ،‬با صرف هزینه های جانبی‬ ‫کمتر نیاز خود را برطرف کنند‪ .‬همچنین مدیریت پیج های‬ ‫اینستاگرامی با تولید محتواهایی که به مهارت هایی همچون‬ ‫ساخت کلیپ و تیزر یا پوستر نیاز دارد از جمله کارهایی است‬ ‫که می توان ان را از راه دور و در خانه انجام داد‪ .‬البته این‬ ‫طرحی نیست که تمامی گروه های کم توان را در بر گرفته‬ ‫و برای همه این افراد قابل اجرا و انجام باشد اما دست کم‬ ‫می تواند مشکل اشتغال بخش قابل توجهی از انها را حل‬ ‫کند؛ بنابراین مسئوالنی که متولی امور کم توانان هستند یا‬ ‫خیرانی که بنای حمایت از ایشان را دارند می تواند بخشی از‬ ‫هزینه های خود را در حوزه اموزش و ارتقای این توانمندی ها‬ ‫در افراد کم توان صرف کنند‪ .‬این مسئله عالوه بر اینکه‬ ‫باعث می شود معضل اشتغال تا حدود زیادی رفع شود‪،‬‬ ‫به افزایش عزت نفس و احساس کارامد بودن ایشان نیز‬ ‫می انجامد‪ .‬گرچه اجرایی قانون حمایت از حقوق معلوالن در‬ ‫تمام ابعاد ان باید به طور کامل تحقق یافته و اجرا شود ولی‬ ‫توانمندسازی با نمونه ای از راهکارهایی که اشاره شد می تواند‬ ‫بار بزرگی از دوش کم توانان و مسئوالن بردارد‪ .‬به شرطی‬ ‫که در مسیر کسب و کارهای اینترنتی سنگ اندازی نشده و‬ ‫امکان برقراری ارتباط از راه دور در بستر مناسبی از فضای‬ ‫وب نیز میسر شود‪ .‬دردمان یکی دو تا نیست‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نشست پیگیری قول های‬ ‫وزیر نیرو برای اب سازنده‬ ‫بود‬ ‫محیط زیسـت و میراث طبیعی کشـورمان کمک کنند و‬ ‫هرگونـه تخلـف مانند قطـع درختان‪ ،‬قاچـاق‪ ،‬تخریب و‬ ‫تصـرف و اتش سـوزی در عرصه هـای طبیعـی و اراضی‬ ‫ملـی را از طریـق سـامانه ‪ ۱۳۹‬و یـا تماس بـا ‪ ۱۵۰۴‬به‬ ‫یـگان حفاظـت منابع طبیعی اسـتان گـزارش کنند تا در‬ ‫اسـرع وقت رسـیدگی شود‪.‬‬ ‫سـرهنگ طاهـری بـا اشـاره بـه کم شـدن سـرقت‬ ‫خـاک از شـرق اصفهان‪ ،‬ابراز داشـت‪ :‬با تدابیـری که در‬ ‫ایـن زمینـه شـد به تازگـی افـرادی که قصد برداشـت و‬ ‫حمـل خـاک دارند‪ ،‬فعالیـت انها تحت نظـارت و کنترل‬ ‫صـورت می گیـرد و در صـورت دریافـت مجـوز امـکان‬ ‫برداشـت خـاک دارند‪.‬‬ ‫او تصریـح کـرد‪ :‬بـا توجـه بـه گسـتردگی حـوزه‬ ‫اسـتحفاظی منابع طبیعی اسـتان اصفهان برای حراست‬ ‫و حفاظـت از عرصه هـای طبیعـی نیاز بـه تامین نیروی‬ ‫کافـی اسـت در حالی که یـگان حفاظت با کمبـود نیرو‬ ‫مواجه بوده و ضرورت دارد که مسـئوالن اسـتان در این‬ ‫بـاره چاره اندیشـی کنند‪.‬‬ ‫مطالبه حقابه گاوخونی از وزارت نیرو‬ ‫فرماندار ورزنه از اغاز عملیات اجرایی بخشی از قطعه پنجم خط‬ ‫لوله انتقال اب دریای عمان به استان اصفهان در این شهرستان‬ ‫خبرداد‪.‬‬ ‫سعید رحیمی به مهر گفت‪ :‬کلنگ بخشی از قطعه پنجم خط‬ ‫لوله انتقال اب دریای عمان به استان اصفهان به طول ‪۸۸‬‬ ‫کیلومتر روز سه شنبه هشتم اذر ماه با حضور پیمانکار و شرکت‬ ‫ناظر پروژه و مسئوالن شهرستان در ورزنه زده شد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬قرار است عملیات اجرایی این خط لوله انتقال اب به‬ ‫ُقطر ‪ ۲‬هزار میلی متر و طول ‪ ۸۸‬کیلومتر در مدت هفت ماه در‬ ‫حوزه شهرستان ورزنه استان اصفهان به اتمام برسد و در یک‬ ‫سال و نیم اینده به خط انتقال اب استان کرمان در سیرجان‬ ‫وصل شود‪.‬فرماندار ورزنه افزود‪ :‬امید است با بهره برداری از‬ ‫این خط انتقال اب برای صنعت استان‪ ،‬مصارف صنعتی از اب‬ ‫رودخانه زاینده رود کاهش یابد و با برنامه ریزی هایی که در استان‬ ‫شده‪ ،‬هر چه زودتر شاهد جاری شدن دوباره رودخانه زاینده رود‬ ‫باشیم‪.‬رحیمی با اشاره به اینکه ظرفیت خط لوله انتقال اب دریا‬ ‫به استان اصفهان در مجموع ‪ ۴۰۰‬میلیون مترمکعب است‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬با وجود این طی یک سال و نیم اینده با وصل‬ ‫شدن به خط لوله کرمان حدود ‪ ۷۰‬میلیون مترمکعب اب برای‬ ‫صنعت منتقل می شود که صنایع از زاینده رود کمتر اب برداشت‬ ‫کنند تا رودخانه جاری شود‪.‬‬ ‫او ابراز داشت‪ :‬انتقال اب دریا به استان اصفهان منبع اب پایداری‬ ‫است که سبب می شود صنایع فوالدی‪ ،‬پاالیشگاه و فضای سبز‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫منطقه ای استان برگزار کردیم‪ ،‬با توجه به شرایط مخزن سد‬ ‫زاینده رود باید منتظر بارش های از نیمه دوم اذر باشیم؛ ایشان‬ ‫برای کشت پاییزه دوم قول مساعد دادند اگر شرایط سد به‬ ‫گونه ای باشد که برای اب اشامیدنی استان اصفهان مشکلی‬ ‫ایجاد نشود در ان زمان شاهد بازگشایی اب زاینده رود برای‬ ‫کشاورزان این خطه باشیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬حقابــه گاوخونــی را از وزارت نیرو مطالبه‬ ‫می کنیم‬ ‫رحیمی تصریح کرد‪ :‬از اب منطقه ای اصفهان و وزارت نیرو به‬ ‫غیر از حقابه کشاورزان ورزنه‪ ،‬حقابه تاالب بین المللی گاوخونی را‬ ‫هم مطالبه می کنیم زیرا با توجه به اینکه شهر ورزنه اصفهان در‬ ‫کنوانسیون رامسر به دلیل وجود تاالب گاوخونی‪ ،‬عنوان و لوح‬ ‫شهر تاالبی را دریافت کرده است باید خیلی مراقب گاوخونی‬ ‫باشیم و حقابه ان تامین شود‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬تامین حقابه گاوخونی از این حیث اهمیت دارد که‬ ‫این تاالب بین المللی از کنوانسیون رامسر خارج نشود و از خیزش‬ ‫ریزگردهای تاالب که بی تردید باعث بیماری های تنفسی و‬ ‫االیندگی هوای منطقه و شهر اصفهان شده‪ ،‬جلوگیری شود‪.‬‬ ‫فرماندار ورزنه ابراز داشت‪ :‬در این دوره انتظار داریم وزارت نیرو و‬ ‫شرکت اب منطقه ای اصفهان حقابه تاالب گاوخونی را به طور‬ ‫جداگانه در نظر گرفته و تامین کند تا اب به تاالب برسد نه اینکه‬ ‫حقابه را فقط در جدول مصارف ببیند اما ابی داده نشود‪.‬‬ ‫طرح تامین اب صنعت استان اصفهان از خلیج فارس از اواخر‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۸‬با هدف گزینه یابی نقاط ابگیری‪ ،‬نمک زدایی و‬ ‫سامانه انتقال اب به کارفرمایی شرکت تامین اب اصفهان (صفه)‬ ‫و مدیریت طرح شرکت مهندسان مشاور زاینداب و طوس اب‬ ‫در دست مطالعه بوده است و در ‪ ۲۴‬اسفندماه سال ‪ ۱۳۹۹‬کلنگ‬ ‫زنی شد‪ .‬با بهره برداری این خط‪ ،‬اب دریا پس از شیرین سازی‬ ‫در مسافت حدود ‪ ۹۱۰‬کیلومتر به اصفهان انتقال داده می شود‪.‬‬ ‫نماینـده مـردم خمینی شـهر در مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی از برگـزاری نشسـت بـا وزیـر نیـرو بـا موضوع‬ ‫پیگیـری برنامه ها و قول های وزیر برای حل مسـئله اب‬ ‫اصفهـان خبـر داد و گفت‪ :‬بسـیاری از طرح هـای وزارت‬ ‫نیـرو بـرای حل مشـکل اب اغاز شـده و مراحل خوبی را‬ ‫پشـت سـر گذاشـته از جمله انتقـال اب از دریـا که برای‬ ‫مصـارف صنعتی در دسـتور کار اسـت‪.‬‬ ‫محمدتقـی نقدعلـی در خصـوص نشسـت اخیـر‬ ‫نماینـدگان بـا وزیـر نیـرو بـه ایمنا گفـت‪ :‬پیرو سـوال از‬ ‫وزیـر و پیگیـری نمایندگان‪ ،‬به تازگی یک نشسـت چهار‬ ‫سـاعته بـا حضور وزیر نیـرو‪ ،‬معـاون پارلمانـی او‪ ،‬رئیس‬ ‫حوضـه ابریـز زاینـده رود‪ ،‬اعضـای مجمـع نماینـدگان‬ ‫اسـتان و معاون عمرانی اسـتانداری اصفهان برگزار شـد‬ ‫و وزیر نیرو در این نشسـت برنامه های تامین اب اسـتان‬ ‫را تبییـن کرد‪.‬‬ ‫او موضـوع اصلی این نشسـت را پیگیـری برنامه ها و‬ ‫قول هـای وزیـر بـرای حل مسـئله اب اصفهان دانسـت‬ ‫و افـزود‪ :‬در ابتـدا الماس ونـدی‪ ،‬معاون شـرکت مدیریت‬ ‫منابـع اب ایـران کلیاتـی از برنامه هـای در دسـت اجـرا‬ ‫ماننـد تامین منابـع ابی پایدار‪ ،‬جلوگیری از برداشـت های‬ ‫بی رویـه در باالدسـت و مناطـق دیگـر‪ ،‬موضـوع تامیـن‬ ‫محل هـای جبـران برداشـت ها و بارگذاری هـا و‬ ‫همچنیـن راه انـدازی طرح هـای نیمـه کاره و در دسـتور‬ ‫کار توضیحاتـی ارائـه کـرد و سـپس نماینـدگان نظرات‬ ‫و مطالبـات خـود را بیـان کردنـد و در نهایـت وزیـر بـه‬ ‫جمع بنـدی موضـوع پرداخـت‪.‬‬ ‫نماینـده مـردم خمینی شـهر در مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی محتـوای ایـن نشسـت را مثبـت و سـازنده‬ ‫توصیـف کرد و گفت‪ :‬دسـتور رهبر معظم انقلاب درباره‬ ‫پیگیری موضوع اب اسـتان اصفهان در این نشسـت نیز‬ ‫مـورد تاکیـد قـرار گرفـت و در مجموع برنامه هایـی ارائه‬ ‫شـد کـه در صورت اجـرا بخش زیـادی از مشـکالت در‬ ‫عرصه اب شـرب‪ ،‬کشـاورزی‪ ،‬صنعت و محیط زیسـت را‬ ‫حـل خواهد کـرد‪.‬او با اظهار امیدواری کـرد تامین بودجه‬ ‫و اعتبـار ایـن برنامه ها نیز بـا جدیت دنبال شـود و افزود‪:‬‬ ‫بسـیاری از طرح هـای وزارت نیرو برای حل مشـکل اب‬ ‫اغاز شـده و مراحل خوبی را پشـت سر گذاشـته است؛ از‬ ‫جملـه پـروژه انتقال اب از دریا کـه برای مصارف صنعتی‬ ‫در دسـتور کار قـرار دارد و تاکنون بخـش قابل توجهی از‬ ‫مسـیر ان اجرایی شـده است‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫ازادسازی ‪ ۱۵‬پالک در محله‬ ‫احمدیه‬ ‫گشایش فروشگاه کوثر شماره‬ ‫‪ ۲‬سپاهان شهر بزودی‬ ‫مدیرعامل سـازمان میادین میوه و تره بار و سـاماندهی‬ ‫مشـاغل شهری شـهرداری اصفهان گفت‪ :‬فروشگاه جدید‬ ‫کوثـر شـماره دو واقـع در سپاهان شـهر بهـار ‪ ۱۴۰۲‬افتتاح‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫امیرحسـین ماه اورپـور اظهـار کـرد‪ :‬فروشـگاه کوثـر‬ ‫شـماره دو واقع در سپاهانشـهر سـال ‪ ۸۹‬در مسـاحتی بالغ‬ ‫بـر ‪ ۲۴۰۰‬مترمربـع احداث شـد امـا با توجه به درخواسـت‬ ‫مشـتریان ظرفیـت ان نسـبت به جمعیت مخاطـب و نیاز‬ ‫شـهروندان به تنوع محصوالت متناسـب نبـود‪ ،‬لذا زمینی‬ ‫در مجـاورت ایـن فروشـگاه به مسـاحت ‪ ۲۴۰۰‬مترمربع با‬ ‫همـکاری شـهرداری منطقـه پنـج تملـک شـد و در حال‬ ‫حاضـر عملیـات احداث بـازار جدید در حال تکمیل اسـت‪.‬‬ ‫او ادامـه داد‪ :‬بـراورد ریالـی احـداث ایـن فروشـگاه در‬ ‫حـدود ‪ ۳۸‬میلیارد تومان اسـت که بهار سـال ‪ ۱۴۰۲‬افتتاح‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫مدیرعامل سـازمان میادین میوه و تره بار و سـاماندهی‬ ‫مشـاغل شـهری شـهرداری اصفهان تصریح کرد‪ :‬تالش‬ ‫بـر ایـن اسـت کـه وحـدت رویـه ای بیـن بهره بـرداران‬ ‫فروشـگاه های کوثـر اصفهان ایجاد کنیم تا شـهروندان به‬ ‫خوبـی از مزایـای فعالیـت انها بهره مند شـوند‪.‬‬ ‫باکتریشیگالسونئیعامل‬ ‫بیماریدانشجویاندانشگاه‬ ‫صنعتیاصفهان‬ ‫گـروه جامعه‪ :‬با بررسـی های صـورت گرفتـه‪ ،‬به دلیل‬ ‫غـذای توزیـع شـده در سـلف مرکـزی دانشـگاه صنعتـی‬ ‫اصفهـان‪ ،‬باکتـری شیگالسـونئی عامـل بیمـاری شـمار‬ ‫زیـادی از دانشـجویان این دانشـگاه شـناخته شـد‪.‬‬ ‫مرکز بهداشـت اسـتان اصفهان طی اطالعیه ای‪ ،‬علت‬ ‫بـروز بیماری گوارشـی شـیوع یافتـه در میان دانشـجویان‬ ‫دانشـگاه صنعتـی را اعالم کـرد‪ .‬متن اطالعیه بـه قرار زیر‬ ‫است‪:‬‬ ‫«بـه دنبـال اطلاع معاونـت بهداشـت دانشـگاه علوم‬ ‫پزشـکی اصفهـان از بـروز بیماری گوارشـی در تعـدادی از‬ ‫دانشـجویان دانشـگاه صنعتـی اصفهـان در تاریـخ ‪/ ۹ / ۳‬‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬اقداماتی به منظور تشـخیص و ارزیابی روند شـیوع‬ ‫بیمـاری و کنتـرل ان توسـط معاونت بهداشـت دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی صـورت گرفت‪.‬‬ ‫تشـکیل جلسـه فـوری و اعـزام تیـم واکنش سـریع و‬ ‫اسـتقرار در دانشگاه در سـاعت ‪ ۱۲:۳۰‬همان روز‪ ،‬مصاحبه‬ ‫بـا برخـی افراد عالمـت دار و ثبت شـرح حال دانشـجویان‬ ‫بیمـار مقیـم خوابـگاه‪ ،‬تهیـه نمونه هـای میکروبـی و‬ ‫شـیمیایی اب و نمونه هـای انسـانی کرونا و التـور‪ ،‬اموزش‬ ‫افراد‪ ،‬اسـتقرار پزشـک اپیدمیولوژیسـت در مرکز بهداشت‬ ‫دانشـگاه و تکمیل پرسشـنامه انالیز ریسـک مواد غذایی‪،‬‬ ‫بازرسـی های مکـرر از شـرایط بهداشـتی اماکن‪ ،‬بازرسـی‬ ‫سـامانه فاضلاب و پسـاب دانشـگاه‪ ،‬گندزدایـی اماکـن و‬ ‫اعلام ممنوعیـت موقت طبـخ غـذا در دانشـگاه‪ ،‬از جمله‬ ‫ایـن اقدامات به شـمار مـی رود‪.‬‬ ‫درخصـوص علت شـیوع این بیمـاری با بررسـی های‬ ‫صـورت گرفتـه‪ ،‬احتمـاال الودگـی غـذای توزیـع شـده در‬ ‫سـلف مرکزی در روز سه شـنبه یکم اذرماه سـال جاری به‬ ‫باکتری شیگالسـونئی سبب بیماری تعدادی از دانشجویان‬ ‫مصرف کننـده ایـن وعده غذایـی شـده و در روزهای بعد و‬ ‫بـه دنبال تماس این دانشـجویان با سـایرین‪ ،‬افراد دیگری‬ ‫نیـز دچـار عالئم بیماری شـده اند‪.‬‬ ‫شنبه| ‪ 12‬اذر ‪ | 1401‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4508‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫در برنامه پنج شنبه های فناور «فصلی نو در حمایت از زیست بوم فناوری» با موضوع اب‪ ،‬پساب‪ ،‬چالش ها و راهکارها مطرح شد‬ ‫اسیب غلظت باالی امواج رادیویی به فضای سبز اصفهان‬ ‫گـروه اصفهـان‪ :‬بنـا به گفتـه مسـئول واحـد اب معاونت‬ ‫خدمـات شـهری شـهرداری اصفهان رویکـرد شـهرداری در‬ ‫حـوزه تصفیه خانه هـای تکمیلی و تصفیه خانه هـای فاضالب‪،‬‬ ‫سـرمایه گذاری اسـت‪ ،‬همچنین به ازای پسـابی که خریداری‬ ‫می شـود مبلغـی بـه ان شـرکت واگذار می شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایمنـا‪ ،‬محمـود جمالی نـژاد در برنامـه‬ ‫پنج شـنبه های فنـاور «فصلـی نـو در حمایـت از زیسـت بوم‬ ‫فنـاوری» کـه بـا موضـوع اب‪ ،‬پسـاب‪ ،‬چالش هـا و راهکارها‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬بـا بیـان اینکـه وضعیت مناطـق شـهر از لحاظ‬ ‫منابع ابی محدود اسـت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در سـطح شـهر اصفهان‬ ‫نیازمنـد حـدود ‪ ۶۰‬میلیـون مترمکعـب اب هسـتیم که کمتر‬ ‫از نیمـی از ان در اختیـار شـهرداری قـرار دارد و بـرای اینکـه‬ ‫به فضای سـبز ایده ال برسـیم با کمبودهایی مواجه هسـتیم‪.‬‬ ‫او بـا اشـاره بـه تصفیه خانه هایـی کـه از ان پسـاب‬ ‫بهره بـرداری می شـود‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬بیش از ‪ ۱۰‬سـال گذشـته با‬ ‫قـراردادی که میان اب منطقه ای و شـهرداری اصفهان منعقد‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬خروجـی برخـی از تصفیه خانه هـای فاضالب در‬ ‫اختیـار شـهرداری قرار گرفت کـه پس از تصفیـه تکمیلی در‬ ‫عرصه هـای فضـای سـبز مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد‪.‬‬ ‫مسـئول واحـد اب معاونـت خدمـات شـهری شـهرداری‬ ‫اصفهـان تصریـح کـرد‪ :‬از هر تصفیه خانه تکمیلی شـهرداری‬ ‫مشـخص اسـت که چه انـدازه برداشـت و چه انـدازه ظرفیت‬ ‫برداشـت وجـود دارد‪ ،‬همچنیـن در تصفیه خانـه سپاهان شـهر‬ ‫بایـد ‪ ۱۴۰‬لیتـر بـر ثانیـه برداشـت صـورت گیـرد‪ ،‬امـا حدود‬ ‫‪ ۸۰‬لیتـر بر ثانیه برداشـت می شـود کـه حـدود ‪ ۳۰۰‬هکتار از‬ ‫فضـای سـبز را ابیـاری می کند‪.‬‬ ‫او بـا بیـان اینکه تصفیه خانه هـای در اختیار شـهرداری در‬ ‫اطـراف اصفهـان قـرار دارد‪ ،‬اضافـه کـرد‪ :‬تمرکز ابـی اطراف‬ ‫اصفهـان نیـز محـدود اسـت‪ ،‬تصفیه خانـه سپاهان شـهر در‬ ‫جنـوب اصفهـان بـا ‪ ۸۰‬لیتـر بـر ثانیـه‪ ،‬تصفیه خانه ابشـار بنا‬ ‫بـه فصول مختلـف ‪ ۵۰‬لیتر بر ثانیه برداشـت انجـام می دهد‪.‬‬ ‫جمالی نـژاد گفـت‪ :‬تصفیه خانـه شاهین شـهر نیـز بـا ‪۵۰‬‬ ‫لیتـر در ثانیـه پسـاب تصفیـه می کند کـه مناطـق ‪ ۱۲‬و ‪ ۹‬از‬ ‫ایـن تصفیه خانـه برداشـت می کننـد‪ ،‬از ایـن رو با وجـود این‬ ‫تصفیه خانـه می تـوان پسـاب را از جنوبی تریـن نقطـه بـه‬ ‫شـمالی ترین نقطـه اصفهـان و سـپس به مرکز شـهر منتقل‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫سـرمایه گذاری رویکـرد شـهرداری در حـوزه‬ ‫تصفیه خانه هـای تکمیلـی و فاضلاب اسـت‬ ‫او بـا اشـاره بـر ضـرورت راه انـدازی تصفیه خانـه تکمیلی‬ ‫گفـت‪ :‬در حـال حاضـر دو تصفیه خانـه تکمیلـی داریـم‪،‬‬ ‫تصفیه خانـه تکمیلـی سپاهان شـهر نیـز دارای سیسـتم‬ ‫فیلتراسـیون و اوزون زنـی اسـت‪ ،‬همچنیـن بـرای اولیـن بـار‬ ‫در کشـور شـهرداری ها وارد ایـن موضوع شـدند و از سیسـتم‬ ‫گندزدایـی و تصفیـه پیشـرفته اسـتفاده کردنـد‪.‬‬ ‫او اضافـه کـرد‪ :‬ظرفیـت تصفیه خانـه شاهین شـهر ‪۱۰۰‬‬ ‫لیتـر بـر ثانیه اسـت‪ ،‬امـا شـهرداری ‪ ۵۰‬لیتر بر ثانیه برداشـت‬ ‫می کنـد‪ ،‬بـرای تصفیه خانـه شاهین شـهر‪ ،‬شـرکت های‬ ‫دانـش بنیـان سـرمایه گذاری کـرده و پسـاب را انجـام دادنـد‬ ‫و شـهرداری بـه صـورت تضمینی پسـاب از ان هـا خریداری‬ ‫می کنـد‪.‬‬ ‫جمالی نـژاد گفـت‪ :‬رویکـرد شـهرداری در حـوزه‬ ‫تصفیه خانه های تکمیلـی و تصفیه خانه هـای فاضالب‪ ،‬بحث‬ ‫سـرمایه گذاری اسـت‪ ،‬همچنین به ازای پسـابی که خریداری‬ ‫می شـود‪ ،‬مبلغـی بـه ان شـرکت واگـذار می شـود‪.‬‬ ‫او افـزود‪ :‬دو تصفیه خانـه دیگـر شـهرداری در دسـتور کار‬ ‫دارد کـه تصفیه خانـه شـمال اصفهـان یکـی از ان هـا اسـت‪،‬‬ ‫میـدان المپیـک و فرزانـگان وارد فـاز اجرایـی شـده اسـت و‬ ‫سیسـتم هایی ماننـد ته نشـینی‪ ،‬فیلتراسـیون‪ ،‬گندزدایـی و‬ ‫سـایر مـوارد مطالعاتـی برای ان انجام شـده اسـت‪ ،‬همچنین‬ ‫شـهرداری در حـوزه سـرمایه گذاری و احداث اقدامـات الزم را‬ ‫انجـام داده و حـدود دو مـاه اینـده عملیـات اجرایـی ان اغـاز‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫مسـئول واحـد اب معاونـت خدمـات شـهری شـهرداری‬ ‫اصفهـان خاطرنشـان کرد‪ :‬در تصفیه خانه شـمال حـدود ‪۱۴۰‬‬ ‫لیتر بر ثانیه پسـاب تصفیه می شـود و به اسـتفاده فضای سبز‬ ‫شـهری می رسـد‪ ،‬همچنیـن تصفیه خانـه تکمیلی جنـوب در‬ ‫میدان ابشـار سـوم ‪ ۲۴۰‬لیتر بر ثانیه ظرفیـت دارد و مطالعات‬ ‫الزم در ایـن راسـتا صورت گرفته اسـت‪.‬‬ ‫او افـزود‪ :‬قـرارداد مـا بـا اب و فاضلاب اسـتان اصفهـان‬ ‫برداشـت ‪ ۲۵۰‬لیتـر بـر ثانیـه اسـت‪ ،‬امـا بـا مذاکراتـی کـه‬ ‫انجـام شـده می توانیـم تـا ‪ ۴۰۰‬لیتـر بر ثانیـه فاضلاب را از‬ ‫نقـاط مختلـف شـهر اصفهـان برداشـت و تصفیه خانه هـای‬ ‫غیرمتمرکز احداث و از پسـاب ان برای فضای سـبز اسـتفاده‬ ‫کنیم ‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬برای ادامـه حیات شـهر بـه بیوراکتورهای‬ ‫‪3‬‬ ‫استان‬ ‫تشییع پیکر شهید رضا‬ ‫داستانی در ورزنه‬ ‫مراسـم تشـییع پیکـر مطهـر بسـیجی شـهید «رضا‬ ‫داسـتانی» در روسـتای فارفـان ورزنـه برگـزار شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مهـر‪ ،‬پیکـر مطهر بسـیجی شـهید رضا‬ ‫داسـتانی صبح پنجشـنبه گذشـته از ناحیه مقاومت بسیج‬ ‫سـپاه شهرسـتان ورزنـه به سـمت گلـزار شـهدای گمنام‬ ‫تشـییع و بـه زادگاهـش روسـتای فارفان منتقل شـد‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت پیکـر مطهـر ایـن شـهید از چهـار راه‬ ‫روسـتای فارفان به سـمت گلستان شـهدای روستا تشییع‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫شـهید رضا داستانی‪ ۳۷ ،‬سـاله‪ ،‬متاهل و دارای ‪ ۲‬فرزند‬ ‫بـود کـه در سـاعات ابتدایی صبح روز دوشـنبه هفتـم اذر‪،‬‬ ‫زمانـی کـه در حـال عزیمـت بـه محـل کار خـود بـود در‬ ‫یک اقدام مسـلحانه در شـهر اصفهان با سلاح گرم مورد‬ ‫اصابت چنـد گلوله قـرار گرفت‪.‬‬ ‫تیران و کرون نیازمند توسعه‬ ‫زیرساخت های بهداشت و‬ ‫درمان است‬ ‫عکس‪ :‬ایمنا‬ ‫گـروه اصفهان‪ :‬به گفته مدیر منطقه شـش شـهرداری‬ ‫اصفهـان در سـال ‪ ۱۴۰۱‬تعـداد ‪ ۱۵‬پالک در محله احمدیه‬ ‫ازادسـازی شـد و تلاش شـده اسـت سـاختار منظـم و‬ ‫منسـجم بـه ایـن محلـه بخشـیده شـود تـا یـک فضای‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬مذهبـی و رفاهـی در اختیـار شـهروندان ایـن‬ ‫منطقـه قـرار گیرد‪.‬‬ ‫حمیدرضـا فرهنـگ با اشـاره بـه ازادسـازی های انجام‬ ‫شـده در محالت منطقه شـش شـهرداری اصفهان‪ ،‬اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬با توجه به تاکید شـهردار و شـورای اسلامی شـهر‬ ‫اصفهـان در خصـوص اهمیـت محله محـوری‪ ،‬تملـک و‬ ‫ازادسـازی تعـدادی از پالک های واقـع در محالت ضعیف‬ ‫ایـن منطقـه در دسـتور کار مدیریت منطقه قـرار گرفت‪.‬‬ ‫او افـزود‪ :‬ازادسـازی در بعضـی از محلات از جملـه‬ ‫«احمدیـه» کـه دارای بافـت فرسـوده‪ ،‬قدیمـی و ناکارامد‬ ‫شـهری اسـت‪ ،‬از دهه ‪ ۸۰‬اغاز شده اسـت و در سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫تعداد ‪ ۱۵‬پالک در این محله ازادسـازی شـد و تالش شده‬ ‫اسـت سـاختار منظـم و منسـجم بـه این محله بخشـیده‬ ‫شـود تا یک فضای فرهنگـی‪ ،‬مذهبی و رفاهـی در اختیار‬ ‫شـهروندان ایـن منطقه قـرار گیرد‪.‬‬ ‫مدیـر منطقـه شـش شـهرداری اصفهان خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬از اقدامـات دیگـر انجام شـده در این منطقه تعریض‬ ‫خیابان شـهید خلیلـی دوم‪ ،‬تملک و ازادسـازی یک پالک‬ ‫در طرح پارکینگ لسـان االرض به منظور احداث پارکینگ‬ ‫و خدمت رسـانی به زائران گلسـتان شـهدا بوده اسـت‪.‬‬ ‫او ادامـه داد‪ :‬دو پلاک در طـرح تعریـض خیابـان‬ ‫لسـان االرض بازگشـایی شـد و در اختیـار شـهروندان‬ ‫قـرار گرفـت؛ همچنیـن در خصـوص اهمیـت بازگشـایی‬ ‫گلوگاه هـای شـهری نیـز بـا توجـه بـه تاکیـدات شـورای‬ ‫اسلامی شـهر و مدیریـت شـهری اقدامات خوبـی انجام‬ ‫شـده اسـت که از جمله ان هـا می توان به بازگشـایی یک‬ ‫مـورد در خیابان شـهید الوی و گلـوگاه موجـود در ابتدای‬ ‫خیابـان والـه اصفهانی اشـاره کـرد که موقعیـت خوبی به‬ ‫لحاظ دسترسـی ترافیکـی برای شـهروندان ایجاد می کند‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫شـهری نیاز فـوری داریم‬ ‫مدیرعامـل سـازمان پارک هـا و فضـای سـبز شـهرداری‬ ‫اصفهـان نیـز در ایـن برنامـه گفـت‪ :‬بـه منظـور ادامـه حیات‬ ‫شـهر بـه بیوراکتورهـای شـهری بـا سـه هدف حجـم باالی‬ ‫جذب االینده های هوا‪ ،‬سـرعت باالی تبـادالت گازی و تولید‬ ‫حجـم زیـادی هـوای پاک نیـاز فـوری داریم‪.‬‬ ‫مجیـد عرفان منـش اظهـار کـرد‪ :‬اصفهـان در مرکـز‬ ‫ایـران و در اقلیـم خشـک قـرار گرفته اسـت از ایـن رو کمبود‬ ‫بـاران‪ ،‬نـزوالت اسـمانی‪ ،‬صنعتی بودن شـهر و حجـم باالی‬ ‫االینده هـا موجب شـده مولفه های حیاتی شـهر دچار خدشـه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫او بـا بیـان اینکـه مهمتریـن وظیفـه در سـازمان پارک ها‬ ‫و فضـای سـبز شـهرداری اصفهـان این اسـت کـه یک حال‬ ‫خـوب را بـرای شـهروندان فراهـم کنیـم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬شـهر‬ ‫اصفهـان حـدود شـش هـزار هکتار فضـای سـبز دارد که ‪۶۰‬‬ ‫میلیـون مترمکعب نیـاز ابی ان اسـت‪.‬‬ ‫مدیرعامـل سـازمان پارک هـا و فضـای سـبز شـهرداری‬ ‫اصفهـان تصریح کرد‪ :‬در بهترین حالت ‪ ۲۷‬میلیون مترمکعب‬ ‫اب بـرای ابیـاری نزدیک به شـش هـزار هکتار فضای سـبز‬ ‫شـهری بیشـتر در اختیـار نداریـم که از ایـن مقدار حـدود ‪۱۰‬‬ ‫میلیـون مترمکعب از تصفیه پسـاب شـهری تامین می شـود‬ ‫در ایـن راسـتا خشـکی زاینده رود نیـز مشـکالت را دو چندان‬ ‫می کند ‪.‬‬ ‫او بـا بیان اینکه شـهرداری اصفهان نخسـتین شـهرداری‬ ‫کشـور اسـت کـه از حـدود ‪ ۱۰‬سـال پیـش با تصفیه پسـاب‪،‬‬ ‫اب فضـای سـبز شـهری را تامیـن می کند‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫همچنیـن دو رینگ اب در شـهر اصفهان وجـود دارد که البته‬ ‫بخشـی از ان ناقص اسـت‪ ،‬نخسـتین حلقه مربوط به دو منبع‬ ‫تولیـد تصفیـه پسـاب در سپاهانشـهر و شاهین شـهر و انتقال‬ ‫پسـاب اسـت‪ ،‬دومیـن حلقه نیـز نزدیـک به ابخـوان مرکزی‬ ‫شـهری حوالی منطقه یک و سـه شـهری اسـت‪.‬‬ ‫عرفان منـش بـا تاکیـد بـر اینکـه بـا یک سـوم نیـاز ابی‬ ‫فضـای سـبز شـهر را زنده نگـه داشـته ایم‪ ،‬گفت‪ :‬تنهـا تولید‬ ‫کننده اکسـیژن و رطوبت نسـبی برای شـهر اصفهان فضای‬ ‫سـبز و پارک هـا اسـت‪ ،‬هیـچ دسـتگاه و ارگانـی اکسـیژن و‬ ‫رطوبت نسـبی برای شـهر اصفهـان تولید نمی کنـد‪ ،‬در حالی‬ ‫کـه ایـن مولفه ها بـرای زندگـی حداقلی انسـان الزم اسـت‪.‬‬ ‫او اظهـار کـرد‪ :‬نخسـتین چالـش ایـن حـوزه‪ ،‬مربوطه به‬ ‫اقلیـم خشـک بـوده اسـت‪ ،‬همچنیـن وجـود بـاالی امـواج‬ ‫فرابنفـش در اصفهـان کـه در حـال خسـارت زدن بـه شـهر‬ ‫اسـت‪ ،‬بنابرایـن بایـد فکـری اساسـی در ایـن زمینـه کـرد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل سـازمان پارک هـا و فضـای سـبز شـهرداری‬ ‫اصفهان با اشـاره به دیگر چالش های محیط زیسـت شـهری‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کرد‪ :‬غلظت بـاالی امواج رادیویـی تاثیرات منفی‬ ‫بـه عرصه هـای مختلـف فضـای سـبز می زنـد و حتـی ایـن‬ ‫امـواج روی مبـادالت یونـی گیاهـان نیـز تاثیرگـذار اسـت‪،‬‬ ‫همچنیـن کاهش بارندگی و رطوبت نسـبی شـهر که موجب‬ ‫بیماری هـا شـده و کاهـش منابـع اب در بعد کمـی و کیفی از‬ ‫دیگـر چالش های زیسـت محیطی اسـت‪.‬‬ ‫او تاکیـد کـرد‪ :‬ایـن چالش هـا بـه مـا گوشـزد می کند که‬ ‫بایـد به سـمت تولیـد اب برویـم‪ ،‬افزایـش راندمـان و کارایی‬ ‫و بهره بـردن از گیاهـان بـا نیازهـای ابـی پاییـن از مـواردی‬ ‫اسـت که طی سـال های گذشـته به ان فکر کرده و اسـتفاده‬ ‫کرده ایـم‪ ،‬امـا باید بـه دنبال راهکارهـای جدیـد در این زمینه‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫عرفان منـش شـبکه توزیـع اب را از دیگـر چالش هـای‬ ‫پیـش رو دانسـت و گفت‪ :‬شـهرداری اصفهـان ‪ ۱,۳۰۰‬میلیارد‬ ‫تومـان در سـال ‪ ۱۴۰۱‬بـرای فضـای سـبز در عرصه هـای‬ ‫مختلـف ان هزینـه می کنـد‪.‬‬ ‫او خاطرنشـان کـرد‪ :‬شـرکت های دانش بنیـان در عرصـه‬ ‫رفع معضالت شـهری باید ورود جدی داشـته باشند و مسائل‬ ‫را اسـتحصال کننـد و بـرای ان راهکارهای اجرایـی بیابند‪ ،‬در‬ ‫ایـن زمینه نباید معطل مسـئوالن نیز شـوند‪.‬‬ ‫مدیرعامـل سـازمان پارک هـا و فضـای سـبز شـهرداری‬ ‫اصفهـان بـا بیـان اینکـه خـاک یکـی دیگـر از چالش هـای‬ ‫شـهر محسـوب می شـود تصریح کـرد‪ :‬در حـال حاضر خاک‬ ‫شـهری اصفهـان در معـرض تهدیدات بسـیار زیاد اسـت‪ ،‬به‬ ‫عنـوان مثـال بر اسـاس طرح تفصیلـی‪ ،‬بخش هایی از شـهر‬ ‫مختـص بـه فضای سـبز اسـت که عـده ای درصـدد حذف و‬ ‫تغییـر کاربری ان هسـتند‪ ،‬همچنیـن خاک شـهر در معرض‬ ‫تراکـم اسـت‪ ،‬اما باید به فکر خاکدانه سـازی خاک های شـهر‬ ‫بـرای رشـد گیاهان باشـیم و در ایـن حوزه باید فکـر کرد که‬ ‫ترکیباتـی مفیـد را بـرای این مهم بسـازیم‪.‬‬ ‫او بـا بیـان اینکـه روزهـای پـاک شـهر اصفهـان‪،‬‬ ‫انگشت شـمار و از سـویی میـزان االیندگی شـهر بسـیار زیاد‬ ‫اسـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬بـا فضای سـبز سـنتی قـادر بـه پاالیش‬ ‫االینده هـای شـهری نیسـتیم‪.‬‬ ‫عرفان منـش اضافـه کرد‪ :‬کاشـت چمنـی که بسـیاری از‬ ‫افـراد نسـبت بـه کاشـت ان انتقـاد دارنـد‪ ،‬یکـی از مهمترین‬ ‫منابـع تولید رطوبت در شـهر اسـت و این رطوبـت در کاهش‬ ‫بیماری ها و خوب کردن حال شـهروندان بسـیار اهمیت دارد‪.‬‬ ‫او خطـاب بـه شـرکت های دانش بنیـان گفت‪ :‬بـه منظور‬ ‫ادامـه حیـات شـهر بـه بیوراکتورهـای شـهری با سـه هدف‬ ‫حجـم باالی جذب االینده های هوا‪ ،‬سـرعت بـاالی تبادالت‬ ‫گازی و تولیـد حجـم زیـادی هـوای پاک نیـاز داریم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ارتقای کیفیت زندگی شـهری با مشـارکت‬ ‫دانش بنیان هـا‬ ‫در ایـن نشسـت همچنیـن معـاون برنامه ریزی و توسـعه‬ ‫سـرمایه انسـانی شـهردار اصفهـان بـا بیـان اینکـه نیازهـا و‬ ‫مسـائل شـهر را می تـوان از طریـق شـرکت های دانش بنیان‬ ‫پیـش برد‪ ،‬گفت‪ :‬لیسـت نیازهای فناوری شـهرداری اصفهان‬ ‫مشـخص شـده اسـت‪ ،‬بنابراین امیدواریم با ورود شرکت های‬ ‫دانش بنیـان در جهـت رفـع انها بـرای ارتقای کیفیـت زندگی‬ ‫شـهروندان براییم‪.‬‬ ‫سـعید ابراهیمی اظهار کرد‪ :‬از ابتدای دوره ششـم مدیریت‬ ‫شـهری بـه منظور برقـراری ارتبـاط و تعامـل با مراکـز نواور‬ ‫و فنـاوری بـا مراکـز نـواوری دانشـگاه های مختلف جلسـات‬ ‫متعـددی برگـزار شـده اسـت‪ ،‬زیـرا معتقـد هسـتیم می توان‬ ‫اگهی تجدید مزایده عمومی‬ ‫در اجرای ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مالی شــهرداریها‪ ،‬شــهرداری رزوه در نظر‬ ‫دارد به استناد مصوبات شــماره ‪ ۶۵‬مورخ ‪ 1400/۱۰/15‬و ‪ ۲۰۵‬مورخ‬ ‫‪ 1401/06/12‬شورای محترم اســامی شهر رزوه نسبت به فروش سه‬ ‫قطعه پالک زمین مسکونی از اراضی گلستانه واقع در شهر رزوه از طریق‬ ‫تجدید مزایده به شرح ذیل اقدام نماید‪ .‬لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل‬ ‫می اید جهت ثبت نام و شــرکت در مزایده از طریق ســامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت (ســتاد) به نشــانی ‪ www.setadiran.ir‬اقدام یا جهت‬ ‫کسب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن ‪ ۰۳۱۵۷۷۰۳۰۰۲‬تماس حاصل‬ ‫فرمایند‪.‬‬ ‫‪ -۱‬پــاک شــماره ‪ ۱۹‬بــه متــراژ ‪ 108/35‬متــر مربــع بــه ازای‬ ‫هر متر ‪ 15000000‬ریال ‪ -۲‬پالک شماره ‪ ۲۲‬به متراژ ‪ 208/78‬به ازای‬ ‫هر متر ‪۱۵۰۰۰۰۰۰‬ریال ‪ -۳‬پالک شماره ‪ ۳۱‬به متراژ ‪ 208/78‬به ازای‬ ‫نوبت دوم‬ ‫هر متر ‪ ۱۵۰۰۰۰۰۰‬ریال طبق نظریه کارشناسی‬ ‫‪ .۲‬دادن سپرده تضمین که از ‪( %۵‬پنج درصد) مبلغ کارشناسی کمتر نباشد‪،‬‬ ‫به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت نقد یا اسناد خزانه با ضمانت‬ ‫نامه بانکی‬ ‫‪ .3‬برنده اول‪ ،‬دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد با شهرداری‬ ‫نباشند سپرده انها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است‪.‬‬ ‫‪ .۵‬مدت قبول پیشنهادات از تاریخ چاپ و نشر اگهی مزایده نوبت دوم به‬ ‫مدت ‪ ۱۰‬روز اداری می باشد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ .۷‬تاریخ بازگشــایی پیشــنهادات ساعت ‪ ۸‬صبح روز ســه شنبه مورخ‬ ‫‪ 1401/09/22‬در محل دفتر شهردار می باشد‪.‬‬ ‫جعفر یادگاری‪ -‬شهردار رزوه‬ ‫م الف‪1416808 :‬‬ ‫نیازهـا و مسـائل شـهرداری را از طریـق شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان پیـش ببریـم‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در این راسـتا به تازگی جلسـه سـه جانبه ای با‬ ‫حضور شـهرداری‪ ،‬شـهرک علمی و تحقیقاتی و شـرکت های‬ ‫فعال دانش بنیان متناسـب با موضوعات برگزار شـده اسـت تا‬ ‫بتوانیـم پروژه هـا را تا مرحله اجرایـی هدایت کنیم‪.‬‬ ‫معـاون برنامه ریـزی و توسـعه سـرمایه انسـانی شـهردار‬ ‫اصفهـان تصریـح کـرد‪ :‬تاکنـون اقدامـات خوبـی در زمینـه‬ ‫فناورانـه و نـواوری انجـام شـده اسـت‪ ،‬بـه عنـوان مثـال در‬ ‫حوزه هـای عمران شـهری‪ ،‬حمل ونقل عمومـی و عرصه های‬ ‫فرهنگـی بـا شـرکت های دانش بنیـان پـروژه اجـرا کرده ایم‪.‬‬ ‫ابراهیمـی بـا اشـاره بـه برنامـه پنجشـنبه های فنـاور که‬ ‫اول هـر مـاه برگزار می شـود‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬در ایـن ویژه‬ ‫برنامـه با حضـور شـرکت های دانش بنیان به بیـان چالش ها‪،‬‬ ‫راهکارها و احصای ظرفیت ها متناسـب با نیازهای شـهرداری‬ ‫پرداختـه می شـود‪ ،‬امـروز نیز دومین جلسـه از پنجشـنبه های‬ ‫فنـاور بـا موضوع پسـاب‪ ،‬چالش هـا و راهکارها برگزار شـد‪.‬‬ ‫او اظهـار کـرد‪ :‬دیـدگاه مدیریـت شـهری در ایـن عرصه‬ ‫ً‬ ‫کاملا اجرایـی و حرفـه ای اسـت‪ ،‬در این راسـتا انتظـار داریم‬ ‫بعـد از طـرح مسـئله بـه راهکارهـای اجرایـی ختـم شـود‪ ،‬بر‬ ‫این اسـاس مجموعـه اقدامـات‪ ،‬برنامه ریزی هـا و ابزارهایی را‬ ‫تعریـف کرده ایم‪.‬‬ ‫معـاون برنامه ریـزی و توسـعه سـرمایه انسـانی شـهردار‬ ‫اصفهـان ادامـه داد‪ :‬مجموعـه ابزارهایـی که در حال اسـتفاده‬ ‫بـرای تحقـق به کارگیـری فناوری هـا و نواوری هـا در‬ ‫شـهرداری هسـتیم شـامل برگزاری تورهای فناوری است که‬ ‫متناسـب بـا موضوعـات و نیازهـا‪ ،‬شـرکت های دانش بنیان را‬ ‫به محیط سـازمانی بـرده و گفت وگوهای رودررویی را داشـته‬ ‫اسـت تا بـه راهکارهـای اجرایی و مناسـب برسـد‪.‬‬ ‫ابراهیمـی بـا بیـان اینکـه شـهرداری اصفهـان بـا بودجه‬ ‫حـدود ‪ ۱۳‬هـزار میلیـاردی ظرفیـت مشـارکت در عرصه های‬ ‫مختلـف بـا شـرکت های دانش بنیـان را دارد‪ ،‬اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫سـاخت و راه اندازی مترو‪ ،‬اتوبوسـرانی و نگهـداری اتوبوس ها‪،‬‬ ‫االیندگی‪ ،‬حوزه فضای سـبز‪ ،‬تفریح و سـرگرمی‪ ،‬حوزه نشاط‬ ‫و بـازی و تصفیه پسـاب شـهری همـه از عرصه هایی اسـت‬ ‫کـه مـورد نیـاز شـهرداری و قابـل مشـارکت با شـرکت های‬ ‫دانش بنیان اسـت‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬لیسـت نیازهای فناوری شـهرداری اصفهان‬ ‫مشـخص شـده اسـت‪ ،‬بنابراین امیدواریم با ورود شرکت های‬ ‫دانش بنیـان در جهـت رفـع انها بـرای ارتقای کیفیـت زندگی‬ ‫شهروندان براییم‪.‬‬ ‫معـاون برنامه ریـزی و توسـعه سـرمایه انسـانی شـهردار‬ ‫اصفهـان خاطرنشـان کـرد‪ :‬هـدف از برگـزاری این نشسـت‬ ‫شناسـایی توانمندی هـا‪ ،‬ظرفیت هـا و فرصت هـای‬ ‫سـرمایه گذاری شـرکت ها در حـوزه اب و حمایـت از‬ ‫شـرکت های دانش بنیـان‪ ،‬اشـنایی مدیـران شـهری کـه در‬ ‫موضـوع اب فعالیـت دارند با شـرکت های دانش بنیان توانمند‬ ‫و طـرح نیازهای فناورانه حوزه مدیریت شـهری در بحث های‬ ‫ابـی‪ ،‬دریافـت ایـده و راهکارهـا اسـت‪.‬‬ ‫به گفته فرماندار تیران و کرون توسـعه زیرسـاخت های‬ ‫بهداشـت و درمـان تیـران و کـرون بـه لحـاظ موقعیـت‬ ‫جغرافیایـی و سـرانه جمعیت ضروری اسـت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسـنا‪ ،‬علـی محمدی کیا‪ ،‬به مناسـبت روز‬ ‫پرسـتار در ایین نکوداشـت پرسـتاران تیران و کرون اظهار‬ ‫کرد‪ :‬توسـعه بخش بهداشـت و درمان این شهرستان برای‬ ‫کاهش مشـکالت و دغدغه مردم الزم اسـت‪.‬‬ ‫او افـزود‪ :‬در حـال حاضـر یـک بیمارسـتان در ایـن‬ ‫شهرسـتان بـه همت خیریـن احـداث و فعال بـوده ولی با‬ ‫توجـه بـه موقعیـت جغرافیایـی و تـردد باالی مسـافران و‬ ‫ناوگان حمل ونقل عمومی و سـرانه جمعیتی به بیمارستان‬ ‫مجهـز‪ ،‬تخصصـی و امکانات بیشـتر نیـاز دارد‪.‬‬ ‫فرمانـدار تیـران و کرون ادامه داد‪ :‬بیمارسـتان امام رضا‬ ‫(ع) بـرای همین موضـوع در حال احداث بـوده که خیرین‬ ‫هـم همـکاری کـرده و نیاز به مشـارکت دولت اسـت و در‬ ‫سـفر رئیس جمهور به اسـتان اصفهان این موضوع مطالبه‬ ‫و موردبررسـی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫محمدی کیـا‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪ :‬توسـعه زیرسـاخت ها‪،‬‬ ‫خدمت رسـانی و تسـهیل شـرایط را به همـراه دارد‪.‬‬ ‫در این ایین از ‪ ۵۸‬پرسـتار شهرسـتان تیران و کرون به‬ ‫همت خیران‪ ،‬مسـئوالن شـهری و اداره بهداشـت و درمان‬ ‫تجلیل شد‪.‬‬ ‫شهادت جانباز ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫نوش ابادی پس از ‪ 4‬دهه رنج‬ ‫جانبازی‬ ‫ماشـاا‪ ...‬گلـی نوش ابـادی‪ ،‬جانبـاز ‪ ۷۰‬درصـد دوران‬ ‫جنـگ تحمیلـی پـس از چهـار دهـه رنـج و صبـوری به‬ ‫همرزمـان شـهیدش پیوسـت‪.‬‬ ‫بـه گزارش ایسـنا‪ ،‬ماشـاا‪ ...‬گلی‪ ،‬یکـی از هـزاران مرد‬ ‫هنرمنـدی بـود کـه زخمی ترکش جنـگ بود و سـرانجام‬ ‫جانـش از بـردن ان تـن و روان خسـته و رنجـور بازماند و‬ ‫نای نفـس برایـش نماند‪.‬‬ ‫شـهید گلـی سـال ‪ ۱۳۳۷‬در نوش ابـاد متولـد شـد‪ .‬بـا‬ ‫اغـاز جنـگ‪ ،‬در عملیات هـای فتح المبیـن و بیت المقدس‬ ‫شـرکت کرد و سـال ‪ ۱۳۶۱‬در عملیـات رمضان در منطقه‬ ‫شـلمچه دچـار ضایعه قطع نخاع شـد و به خیـل جانبازان‬ ‫پیوست‪.‬‬ ‫پیکر شـهید گلی امروز ‪ ۱۲‬اذر از ناحیه مقاومت بسـیج‬ ‫کاشـان بـه سـوی گلـزار شـهدای امـام زاده محمد شـهر‬ ‫نوش ابـاد تشـییع و بـه خاک سـپرده می شـود‪.‬‬ ‫پلمپ کارگاه تولید عسل تقلبی‬ ‫درخمینی شهر‬ ‫کارگاه تولیـد عسـل های تقلبـی و غیربهداشـتی در‬ ‫خمینی شـهر شناسـایی و پلمـپ شـد‪.‬‬ ‫به گـزارش خبرگـزاری صداوسـیما‪ ،‬فرمانـده انتظامی‬ ‫شهرسـتان خمینی شـهر گفت‪ :‬ماموران انتظامـی با اطالع‬ ‫از فعالیـت یـک کارگاه تولیـد عسـل های غیربهداشـتی و‬ ‫تقلبـی موضـوع را در دسـتور کار خود قـرار دادند‪.‬‬ ‫سـرهنگ غالمرضـا براتـی افـزود‪ :‬در بازرسـی از ایـن‬ ‫کارگاه ‪ ۸۰۰‬کیلو عسـل غیربهداشـتی و تقلبی کشف شد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬مالک این کارگاه دسـتگیر و کارگاه با دسـتور‬ ‫قضایی پلمپ شـد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ 50‬درصدی جمعیت‬ ‫روستای جیالن اباد‬ ‫با توسـعه زیرسـاخت های روسـتایی‪ ،‬جمعیت روستای‬ ‫جیالن اباد در پنج سـال گذشـته ‪ ۵۰‬درصد افزایش داشـته‬ ‫است‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری صداوسـیما‪ ،‬دهیـار روسـتای‬ ‫جیلان اباد گفـت‪ :‬این روسـتا دارای مکان هـای تاریخی‪،‬‬ ‫ورزشـگاه‪ ،‬چهـار مدرسـه و بهداری اسـت‪.‬‬ ‫مهـدی میثاقـی افـزود‪ :‬سـاخت و سـاز در این روسـتا‬ ‫رونـق قابل توجهـی پیـدا کـرده و فرصـت مناسـبی برای‬ ‫سـرمایه گذاری اسـت‪.‬‬ ‫بـه گفتـه او بـاغ قصـری در ورودی جیلان ابـاد بـا‬ ‫مشـارکت سـرمایه گذار بخـش خصوصی در صـورت احیا‬ ‫فرصـت مناسـبی برای توسـعه گردشـگری اسـت‪.‬‬ ‫جیالن اباد روسـتایی از توابع بخش مرکزی شهرستان‬ ‫اصفهان و مرکز دهسـتان قهاب جنوبی است‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫روی خط پلیس‬ ‫کالهبرداری به بهانه‬ ‫حراج های اخر‬ ‫رئیـس پلیـس فتـای اسـتان اصفهـان در خصـوص‬ ‫ارسـال لینک های جعلـی در شـبکه های اجتماعی تحت‬ ‫عنـوان حـراج اخر فصل بـه شـهروندان‪ ،‬هشـدار داد‪.‬‬ ‫سـرهنگ سـید مصطفـی مرتضـوی اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫در حـال حاضـر شـاهد مـوارد زیـادی از نـوع جدیـد‬ ‫کالهبـرداری در فضـای مجـازی هسـتیم کـه طـی ان‬ ‫مجرمان سـایبری با تبلیغات گسـترده در فضای مجازی‪،‬‬ ‫بـا ارائـه فـروش کاالهـای ارزان قیمـت و طرح هـای‬ ‫وسوسـه انگیز و تخفیف هـای چشـمگیر پوشـاک‪ ،‬کیف‪،‬‬ ‫کفـش‪ ،‬در شـبکه های اجتماعی قصد تطمیع شـهروندان‬ ‫را داشـته و از ایـن طریق از ان ها کالهبـرداری می کنند‪.‬‬ ‫او بـا بیـان اینکـه مجرمـان سـایبری بـا مهندسـی‬ ‫اجتماعـی و چرب زبانـی اعتمـاد خریـدار را جلـب کـرده‬ ‫و از او می خواهنـد نیمـی از پـول کاالی سفارشـی خـود‬ ‫را واریـز کـرده و پـس از دریافـت کاال مابقـی وجـوه را‬ ‫واریـز کننـد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬شـهروندان بعـد از واریـز وجوه به‬ ‫حسـاب کالهبـردار هیچ گونـه کاالیـی دریافت نکـرده و‬ ‫شـخصی پاسـخگو نبـوده و یـا کاالی تحویلی بـه ان ها‬ ‫تقلبـی و متفـاوت بـا کاالی انتخابی اسـت‪.‬رئیس پلیس‬ ‫فتای اسـتان در توصیه ای خطاب به شـهروندان‪ ،‬تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬فریـب پیام ها و اگهی های منتشـر شـده در فضای‬ ‫مجـازی‪ ،‬کانال هـا و صفحه هـای شـبکه های اجتماعـی‬ ‫بـا وعده هـای حـراج انالیـن‪ ،‬تخفیـف ویـژه اخـر فصل‬ ‫و قیمت هایـی باورنکردنـی را نخـورده و اگـر قصد خرید‬ ‫انالیـن را دارنـد از فروشـگاه های اینترنتـی دارای نمـاد‬ ‫اعتمـاد الکترونیـک خریـد کنند‪.‬‬ ‫او از شـهروندان درخواسـت کـرد‪ :‬در صـورت اطلاع‬ ‫از هرگونـه فعالیـت مجرمانـه در فضای مجـازی موضوع‬ ‫را از طریـق نشـانی پلیـس فتـا بـه ادرس ‪www.‬‬ ‫‪ cyberpolice.ir‬بخـش ارتباطـات مردمـی بـا مـا در‬ ‫میـان بگذارند‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۸‬دستگاه خودروی‬ ‫مسروقه در اصفهان‬ ‫گـروه جامعه‪ :‬فرمانـده انتظامـی شهرسـتان اصفهان‬ ‫از کشـف هشـت دسـتگاه خـودروی مسـروقه بـه ارزش‬ ‫‪ ۱۰‬میلیـارد ریـال در عملیـات مامـوران انتظامـی ایـن‬ ‫شهرسـتان‪ ،‬خبـر داد‪.‬‬ ‫سـرهنگ حسـین بسـاطی بـا بیـان اینکـه مرحلـه‬ ‫دیگـری از طـرح امنیـت محله محـور با هدف پاکسـازی‬ ‫نقـاط الـوده و جرم خیـز و دسـتگیری سـارقان طـی ‪48‬‬ ‫سـاعت گذشـته در ایـن شهرسـتان بـه اجـرا گذاشـته‬ ‫شـد‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬در اجـرای ایـن طـرح کـه با اسـتفاده‬ ‫از تـوان حداکثـری کارکنان فرمانده انتظامی شهرسـتان‬ ‫و بـا هماهنگـی مرجـع قضائـی انجـام شـد‪ ،‬مامـوران‬ ‫موفـق شـدند تعـداد ‪ ۲۸‬نفر از سـارقان این شهرسـتان را‬ ‫شناسـایی و در چند عملیات منسـجم و هماهنگ ان ها را‬ ‫در مخفیگاه هایشـان دسـتگیر کننـد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬کشـف هشـت دسـتگاه خـودرو به ارزش‬ ‫‪ ۱۰‬میلیـارد ریـال‪ ،‬هفـت فقـره سـرقت داخـل خـودرو‪،‬‬ ‫هفـت فقـره سـرقت اماکـن و معابـر و ‪ ۱۹‬فقـره سـایر‬ ‫سـرقت از دیگـر دسـتاوردهای اجـرای ایـن طرح اسـت‪،‬‬ ‫از ایـن رو متهمـان پـس از تشـکیل پرونده بـرای انجام‬ ‫اقدامـات قانونـی بـه مرجـع قضائـی تحویل داده شـدند‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان اصفهـان امنیـت‬ ‫شـهروندان را خـط قرمـز پلیس دانسـت و تصریـح کرد‪:‬‬ ‫رعایـت توصیه هـا و اموزش هـای پلیـس در خصـوص‬ ‫پیشـگیری از سـرقت‪ ،‬می توانـد زمینـه بـروز جرائـم در‬ ‫جامعـه را کاهـش دهـد‪ ،‬در ایـن راسـتا از شـهروندان‬ ‫می خواهیـم در صورت مشـاهده هرگونه موارد مشـکوک‬ ‫مراتـب را بـه مرکز فوریت های ‪ ۱۱۰‬پلیـس اطالع دهند‪.‬‬ ‫‪ ۷۱‬درصد تصادفات اصفهان‬ ‫توسط عامل انسانی‬ ‫گـروه جامعـه‪ :‬بنـا به گفتـه رئیـس پلیـس راهنمایی‬ ‫و رانندگـی اسـتان اصفهـان بی توجهـی بـه عالئـم و‬ ‫اخطارهـای راهنمایـی و رانندگـی یکـی از دالیل شـایع‬ ‫بـروز تصادفـات و صدمـات ناشـی از ان اسـت‪.‬‬ ‫سـرهنگ محمدرضـا محمـدی اظهار کـرد‪ :‬رانندگی‬ ‫بـه دلیـل نقـش مفیـد و ارزنـده ان در حـوزه حمل ونقل‬ ‫و ارتباطـات انسـانی‪ ،‬بخـش مهمـی از زندگـی اجتماعی‬ ‫محسـوب می شـود و همان گونـه کـه اجتماع بـه نظم و‬ ‫انضبـاط نیاز دارد تا از مسـیر دلخواه خود منحرف نشـود‪،‬‬ ‫در فرهنـگ و رفتـار رانندگـی نیـز بـرای جلوگیـری از‬ ‫هرج ومـرج و دفـع خطرات احتمالـی ان‪ ،‬برقراری انضباط‬ ‫و توجـه بـه نظـم و حق وحقوق دیگـران‪ ،‬امـری ملزوم و‬ ‫ضـروری اسـت‪.‬او با بیان اینکه انضبـاط در رانندگی که از‬ ‫ان بـه انضباط ترافیکی نیز تعبیر می شـود‪ ،‬افـزود‪ :‬میزان‬ ‫پایبنـدی شـهروندان بـه قوانیـن راهنمایـی و رانندگـی‬ ‫اسـت‪ ،‬یعنـی هرکـس موظـف اسـت بـرای بقـا و حفظ‬ ‫امنیـت جامعه بـه قوانیـن و مقـررات پایبند باشـد‪.‬رئیس‬ ‫پلیـس راهنمایی و راندگی اسـتان اصفهـان تصریح کرد‪:‬‬ ‫پایبنـد نبـودن بـه قوانیـن و مقـررات اجتماعـی‪ ،‬به ویـژه‬ ‫فقـدان انضبـاط ترافیکـی بـه افزایـش امـار تصادفات و‬ ‫کشـته ها و تلـف شـدن منابـع پـر مایـه انسـانی و نبـود‬ ‫احسـاس امنیـت در جامعه منجر می شـود‪.‬او خاطرنشـان‬ ‫کرد‪ :‬سـرپیچی عامل انسـانی از قوانین و اصول رانندگی‬ ‫و بی توجهـی بـه عالئـم و اخطارهـای راهنمایـی و‬ ‫رانندگـی یکی از دالیل شـایع بروز تصادفـات و صدمات‬ ‫ناشـی از ان به شـمار مـی رود‪ ،‬طبق امارهـا در ‪ ۷۱‬درصد‬ ‫تصادفـات عامـل انسـانی و تنها ‪ ۱۸‬درصـد نقص فنی و‬ ‫در ‪ ۱۱‬درصـد‪ ،‬مهندسـی ترافیـک موثـر بوده اسـت‪.‬‬ ‫شنبه| ‪ 12‬اذر ‪ | 1401‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4508‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫در اصفهان فعالیت میکنند‬ ‫‪ 17‬مرکز جامع مدیریت درمان سکته حاد مغزی‬ ‫بنا به گفته رئیس اداره امور بیماری های معاونت درمان‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ساالنه حدود پنج هزار نفر در‬ ‫این استان به سکته مغزی دچار می شوند و سن ابتال به این‬ ‫عارضه در میان مردم‪ ،‬پایین تر امده است‪.‬‬ ‫شهربانو مظاهری به ایرنا گفت‪ :‬کم تحرکی‪ ،‬مصرف غذاهای‬ ‫اماده و نیمه اماده و بیماری هایی مانند فشارخون و دیابت که‬ ‫از عوامل خطر سکته مغزی هستند‪ ،‬افزایش یافته است به‬ ‫همین دلیل با امار باالی بروز سکته مغزی در کشور و استان‬ ‫اصفهان مواجه هستیم‪.‬‬ ‫او اظهار داشت‪ :‬سن ابتال به سکته مغزی در کشور و اصفهان‬ ‫نیز نسبت به کشورهای اروپایی و پیشرفته‪ ،‬پایین تر است که‬ ‫امیدواریم با اصالح و بهبود سبک زندگی و عوامل خطرساز‬ ‫شاهد کاهش امار سکته مغزی در بین مردم باشیم‪.‬‬ ‫رئیس اداره امور بیماری های معاونت درمان دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی اصفهان با بیان اینکه سکته مغزی سومین عامل‬ ‫مرگ و میر در بین افراد باالی ‪ ۶۰‬سال در دنیاست‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬فشارخون‪ ،‬دیابت‪ ،‬چاقی‪ ،‬کم تحرکی‪ ،‬استعمال‬ ‫دخانیات و مصرف مشروبات الکلی از مهمترین عوامل ابتال‬ ‫به این بیماری به شمار می ایند‪.‬‬ ‫مظاهری بهترین راهکارها برای پیشگیری از ابتال به سکته‬ ‫مغزی را کنترل عوامل خطرساز مانند فشار و قند خون و وزن‪،‬‬ ‫برنامه غذایی مناسب و ترک دخانیات دانست و افزود‪ :‬زمانی‬ ‫که سکته مغزی اتفاق می افتد‪ ،‬مهمترین کار درمان سریع و‬ ‫به موقع است به همین دلیل مردم باید نسبت به عالئم بروز‬ ‫سکته اگاهی داشته باشند و به محض مشاهده انها با اورژانس‬ ‫تماس بگیرند‪.‬‬ ‫او برخی از عالئم سکته مغزی را اختالالت حرکتی و‬ ‫تکلمی‪ ،‬فلج شدن یک طرف بدن بویژه در دست ها‪ ،‬پاها و‬ ‫صورت عنوان و اضافه کرد‪ :‬وقتی سکته مغزی اتفاق می افتد‬ ‫مهمترین اقدام درمانی‪ ،‬تزریق داروی ترومبولیتیک است به‬ ‫همین دلیل بیمار باید در کوتاه ترین زمان ممکن به مرکز‬ ‫درمانی منتقل شود‪.‬‬ ‫او زمان طالیی برای درمان سکته مغزی را کمتر از سه ساعت‬ ‫دانست و گفت‪ :‬ما در مواردی شاهد بودیم که خانواده ها به‬ ‫دلیل اگاهی نداشتن از عالئم سکته مغزی‪ ،‬تصور می کردند‬ ‫که این افراد دچار اضطراب یا سردی بدن شده اند و به انها‬ ‫اب نبات داده و پس از چند ساعت به اورژانس تماس گرفتند‬ ‫و در واقع فرصت طالیی برای درمان اطرافیان خود را از‬ ‫دست دادند‪.‬‬ ‫مظاهری خاطرنشان کرد‪ :‬خانواده ها در صورت مشاهده عالئم‬ ‫سکته مغزی‪ ،‬حتما با اورژانس تماس بگیرند‪.‬‬ ‫او اظهار داشت‪ :‬معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‬ ‫اقداماتی را برای درمان هرچه سریع تر و بهتر مبتالیان به‬ ‫سکته مغزی انجام داده است که از جمله انها می توان به‬ ‫مجهز کردن تعداد زیادی از بیمارستان ها به سی تی اسکن و‬ ‫متخصصان داخلی و مغز و اعصاب و تامین داروی موردنیاز‬ ‫اشاره کرد‪.‬مظاهری به فعالیت ‪ ۱۷‬مرکز جامع مدیریت درمان‬ ‫سکته حاد مغزی (‪ )۷۲۴‬در استان اصفهان اشاره و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬از این تعداد پنج مرکز در کالنشهر اصفهان و بقیه مراکز‬ ‫در شهرستان های استان مستقر است‪.‬‬ ‫او درباره دلیل نامگذاری این مراکز به «‪ »۷۲۴‬توضیح داد‪:‬‬ ‫این مراکز در هفت روز هفته و به طور ‪ ۲۴‬ساعته اماده‬ ‫خدمات رسانی به بیماران مبتال به سکته مغزی طبق شیوه نامه‬ ‫مشخصیهستند‪.‬‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬اصفهان از نظر تعداد مراکز ‪ ۷۲۴‬در کشور‬ ‫رتبه برتر را دارد‪.‬‬ ‫سکته مغزی نوعی اختالل نورولوژیک (مغز و اعصاب)‬ ‫ناگهانی است که به دنبال ان خون رسانی به ناحیه ای که دچار‬ ‫سکته شده‪ ،‬مختل می شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت های مردمی‪:‬‬ ‫شاخص‪‎‬های الگوی شهریه تغییر می‪‎‬کند‬ ‫گروه جامعه‪ :‬به گفته رئیس سازمان مدارس و مراکز‬ ‫غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی شاخص های‬ ‫الگوی شهریه مدارس غیردولتی امسال تغییر می کند و‬ ‫به مدل های سند تحول بنیادین و سند راهبردی سازمان‬ ‫مدارس غیردولتی مرتبط می شود‪.‬‬ ‫احمد محمودزاده در سلسله نشست‪‎‬های تبیین‬ ‫برنامه‪‎‬های فرهنگی‪ ،‬تربیتی سند تحول مدارس غیردولتی‪،‬‬ ‫همایش مدیران مدارس غیردولتی مناطق یک و سه‬ ‫شهر تهران با بیان این که تشکیل بسیج با صدور فرمان‬ ‫تاریخی بنیانگذار جمهوری اسالمی که باعث حضور مردم‬ ‫و مشارکت انان در سرنوشت اجتماعی جامعه خویش برای‬ ‫ادامه مسیر انقالب اسالمی شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امیدوارم‬ ‫همه ما به ویژه در سنگر نظام تعلیم و تربیت در ادامه مسیر‬ ‫و در راستای منویات مقام معظم رهبری قدردان عطیه‬ ‫الهی بسیج و ادامه دهنده این مسیر به ویژه زمانی که در‬ ‫معرض ازمون‪‎‬های سخت قرار می‪‎‬گیریم‪ ،‬باشیم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه‬ ‫مشارکت های مردمی ادامه داد‪ :‬بر اساس فرمایش مقام‬ ‫معظم رهبری سند تحول به عنوان نقشه راه و نسخه‬ ‫شفابخش نظام تعلیم و تربیت نامگذاری شده است و‬ ‫باید اجرایی سازی سند تحول بنیادین را بر اساس تربیت‬ ‫دانش اموز شش ساحتی پیش ببریم؛ تربیت دانش اموزی‬ ‫با مشخصه‪‎‬های اعتقادی‪ ،‬علمی و اخالقی که مزین به‬ ‫شاخص‪‎‬های مختلف است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬نگاه به سرمایه انسانی در تمام اسناد باالدستی‬ ‫به ویژه بیانیه گام دوم انقالب‪ ،‬نگاه ویژه ای است و نیروی‬ ‫انسانی به عنوان بزرگترین و مهم‪‎‬ترین سرمایه کشور‬ ‫قلمداد می‪‎‬شود‪ .‬نیروی انسانی عامل خودسازی‪ ،‬جامعه‬ ‫سازی و تمدن سازی است‪ ،‬بنابراین اموزش وپرورش و‬ ‫نظام تعلیم و تربیت همواره مهم بوده و تضمین کننده اینده‬ ‫جامعه کشور است‪.‬‬ ‫معاون وزیر اموزش وپرورش گفت‪ :‬نیروی انسانی عامل‬ ‫توسعه کشور است‪ .‬تداوم‪ ،‬استمرار و حفظ دستاوردهای‬ ‫انقالب و گسترش ان به وسیله نیروی انسانی شکل‬ ‫می‪‎‬گیرد‪ .‬اینده انقالب اسالمی در کالس‪‎‬های درس و در‬ ‫لحظه لحظه حضور دانش اموز در کالس درس به وسیله‬ ‫معلم و دانش اموز مهندسی و طراحی می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬چرخ‪‎‬های سیاست‪ ،‬اقتصاد و فرهنگ‬ ‫جامعه به وسیله نیروی انسانی حرکت می‪‎‬کند و باید طوری‬ ‫برنامه ریزی کنیم دانش اموزی که اینده ساز نظام است‬ ‫دارای هویت ملی و اسالمی‪ ،‬مانوس به ارمان‪‎‬های انقالب‬ ‫و شهدا‪ ،‬اشنا به افتخارات جمهوری اسالمی ایران و دارای‬ ‫اعتماد به نفس و عالقه‪‎‬مند به دستاوردهای انقالب و مزین‬ ‫به اداب اسالمی و باورها و اعتقادهای اسالمی باشد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی در ادامه اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بخشی از این ماموریت عظیم از سوی مدیران در‬ ‫مدارس غیردولتی انجام می‪‎‬شود‪ .‬نظام جمهوری اسالمی‬ ‫ماموریتی دارد که تعلیم و تربیت باید با تمام قوت ان را‬ ‫در حوزه مسائل اموزشی و پرورشی انجام دهد تا تربیت در‬ ‫تمام حوزه‪‎‬ها شکل بگیرد‪.‬‬ ‫محمودزاده افزود‪ :‬مدیران مسئولیت دارند در حوزه‬ ‫مدارس غیردولتی بازنگری جدی صورت دهند‪ .‬در‬ ‫اموزش وپرورش در تمام عناصر برنامه ریزی درسی و‬ ‫اموزشی باید این امر صورت بگیرد و مدارس غیردولتی نیز‬ ‫در این بین باید بتوانند نقش افرینی کنند‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬بخشی از این فرایند در مدارس باید‬ ‫اتفاق بیفتد و معلمان باید نقش پیشتازی‪ ،‬مرجعیت‪ ،‬اگاهی‬ ‫بخشی و اطالع رسانی را در مدارس داشته باشد‪ ،‬بنابراین‬ ‫امروز در مسیر پیشرفت و داشتن ایران قوی مهم است که‬ ‫نقش افرینیکنیم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه‬ ‫مشارکت های مردمی ادامه داد‪ :‬باید با تمام قدرت در میدان‬ ‫بود‪ .‬دشمن در صحنه با تمام توان حضور دارد بنابراین‬ ‫جنگ ترکیبی وجود دارد و عوامل خود را به کار بسته است‬ ‫بنابراین وظیفه داریم به نسل حاضر اطالع رسانی و اگاهی‬ ‫بخشی جدی از دستاوردهای انقالب داشته باشیم و ان را‬ ‫با زمان‪‎‬های قبل مقایسه کنیم‪ .‬نیازمندیم یک برنامه‪‎‬ریزی‬ ‫جدی داشته باشیم زیرا نسل امروز مطالبه‪‎‬گر و پرسش‪‎‬گر‬ ‫است و باید با تکیه بر منطق‪ ،‬تبیین محتوایی از اهداف‪،‬‬ ‫دستاوردها و ماموریت‪‎‬های انقالب اسالمی داشته باشیم و‬ ‫باب گفت‪‎‬وگو در مدارس را با نسل جدید باز کنیم‪.‬‬ ‫محمودزاده اضافه کرد‪ :‬این نسل باهوش است‪ ،‬بنابراین‬ ‫باید اقناع درست برای انان صورت بگیرد‪ .‬اقناع ظاهری‬ ‫جواب نمی‪‎‬دهد‪ .‬خوشبختانه اورده‪‎‬های خوبی در انقالب‬ ‫اسالمی در حوزه ارزش‪‎‬ها و اعتقادات داریم‪ ،‬بنابراین‬ ‫نیازمندیم توجیهاتی برای خود و دیگران داشته باشیم‪ ،‬باید‬ ‫معلم و مدیر مدرسه مسلح به این نگاه و رویکرد باشند‪.‬‬ ‫او در ادامه اظهار کرد‪ :‬موضوع نمایشگاه دستاوردهای‬ ‫مدارس و اجرایی سازی سند تحول بنیادین جز‬ ‫سیاست‪‎‬های اجرایی مدارس غیردولتی است که به زودی‬ ‫در شهر تهران برگزار می‪‎‬شود و انتظار داریم مدارس‬ ‫غیردولتی با الگوبرداری از سند تحول بنیادین حضوری‬ ‫در خور توجه و بر پایه توانمندی‪‎‬های دانش اموزان ‪ -‬که‬ ‫یاوران نسل چهارمی انقالب هستند ‪ -‬داشته باشند و یکی‬ ‫از اهداف اصلی ان‪ ،‬تبیین دستاوردهای انقالب اسالمی‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه‬ ‫مشارکت های مردمی افزود‪ :‬برخی افراد مدارس غیردولتی‬ ‫را عین عدالت اموزشی می‪‎‬دانند‪ ،‬برخی نیز می گویند‬ ‫موضوع طبقاتی شدن درحالی که شکل گیری است‪،‬‬ ‫بنابراین باید سنجه خوبی برای کارهای مدارس غیردولتی‬ ‫داشته باشیم‪ .‬سنجه‪‎‬ها نباید تک بعدی باشد‪ ،‬مدرسه‪‎‬ای که‬ ‫اموزش محور است و تست زنی می‪‎‬کند‪ ،‬موفق نیست زیرا‬ ‫این مدرسه تک ساحتی است و باید شش ساحتی شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر اموزش وپرورش ادامه داد‪ :‬موضوع اصلی‬ ‫در سازمان مدارس غیردولتی این است که بر اساس این‬ ‫که امر اموزش وپرورش یک امر حاکمیتی است و واگذاری‬ ‫به غیر‪ ،‬ممنوع است‪ ،‬سیاست‪‎‬هایی را تدوین کنیم‪.‬‬ ‫محمودزاده تصریح کرد‪ :‬یک رهاشدگی در مدارس‬ ‫غیردولتی و حتی مدارس دولتی در سال‪‎‬های گذشته‬ ‫داشته‪‎‬ایم‪ ،‬بنابراین کارهای مشترکی را باید با همراهی‬ ‫مدیران مدارس برای جبران این نقص‪‎‬ها انجام دهیم که‬ ‫البته بخشی از فعالیت‪‎‬ها اموزشی و تربیتی اغاز شده است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه‬ ‫مشارکت های مردمی اظهار کرد‪ :‬شاخص‪‎‬های الگوی‬ ‫شهریه امسال تغییر می‪‎‬کند و به مدل‪‎‬های سند تحول‬ ‫بنیادین و سند راهبردی سازمان مستند می‪‎‬شود و‬ ‫سنجه‪‎‬های شهریه سال اینده متغیر می‪‎‬شود همچنین‬ ‫بارگذاری شاخص‪‎‬های رتبه بندی مدارس غیردولتی در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در مدارس غیردولتی باید نیروی انسانی‬ ‫متخصص‪ ،‬با صالحیت حرفه‪‎‬ای وجود داشته باشد و برای‬ ‫معلمی که اموزش دیده‪ ،‬توانمند شده و صالحیت حرفه‪‎‬ای‬ ‫گرفته است‪ ،‬امتیاز قائل می‪‎‬شویم‪.‬‬ ‫معاون وزیر اموزش وپرورش در ادامه اظهار کرد‪:‬‬ ‫در سند راهبردی سازمان سه برنامه جدی داریم که‬ ‫محورهای سازمان در تدوین برنامه‪‎‬هاست و عبارت اند‬ ‫از اجرای برنامه‪‎‬های تقنینی یا قانون‪‎‬گذاری‪ ،‬اجرای‬ ‫برنامه‪‎‬های مدیریتی که در این خصوص اعمال حاکمیت و‬ ‫سنجش از مدارس یکی از رویکردهای ماست‪ .‬در موضوع‬ ‫برنامه سوم‪ ،‬برنامه‪‎‬های مشترک با سایر معاونت‪‎‬های‬ ‫اموزش وپرورش را مدنظر داریم‪.‬‬ ‫او توضیح داد‪ :‬امادگی داریم به مدارس غیردولتی‬ ‫کمک کنیم و این عالقه مندی در دولت و مجلس هم‬ ‫دیده می‪‎‬شود‪ .‬فعالیت‪‎‬های ما اکنون مدرسه‪‎‬ای است‪ ،‬لذا در‬ ‫حوزه‪‎‬های اموزشی و پرورشی همه مدارس غیردولتی باید‬ ‫نقش افرینیکنند‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت‬ ‫اموزش وپرورش‪ ،‬محمودزاده گفت‪ :‬روند علمی کشور‬ ‫پرشتاب درحالی که حرکت است‪ ،‬بنابراین در فرایند تعلیم‬ ‫و تربیت باید نقش افرینی کنیم‪ ،‬این رویکرد در برنامه‪‎‬های‬ ‫سال اینده ما نیز خواهد بود‪ .‬باید بخشی از فعالیت‪‎‬ها به‬ ‫صورت محتوایی در کتب درسی صورت بگیرد تا این نگاه‬ ‫که مدارس غیردولتی اموزش محور هستند از بین برود‪ .‬ما‬ ‫این کار را شروع کردیم و نیازمند کمک مدیران مدارس‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫عامل بیماری دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان مشخص شد‬ ‫گروه جامعه ‪ :‬با بررسی های صورت گرفته‪ ،‬به دلیل غذای‬ ‫توزیع شده در سلف مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان‪ ،‬باکتری‬ ‫شیگالسونئی عامل بیماری شمار زیادی از دانشجویان این‬ ‫دانشگاه شناخته شد‪.‬‬ ‫به گزارش دانشگاه صنعتی اصفهان‪ ،‬مرکز بهداشت استان‬ ‫اصفهان طی اطالعیه ای‪ ،‬علت بروز بیماری گوارشی شیوع یافته‬ ‫در میان دانشجویان دانشگاه صنعتی را اعالم کرد‪ .‬متن اطالعیه‬ ‫به قرار زیر است‪:‬‬ ‫«به دنبال اطالع معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫اصفهان از بروز بیماری گوارشی در تعدادی از دانشجویان‬ ‫دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ ‪ ۱۴۰۱ / ۹ / ۳‬اقداماتی به‬ ‫منظور تشخیص و ارزیابی روند شیوع بیماری و کنترل ان توسط‬ ‫معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی صورت گرفت‪.‬‬ ‫تشکیل جلسه فوری و اعزام تیم واکنش سریع و استقرار در‬ ‫دانشگاه در ساعت ‪ ۱۲:۳۰‬همان روز‪ ،‬مصاحبه با برخی افراد‬ ‫عالمت دار و ثبت شرح حال دانشجویان بیمار مقیم خوابگاه‪،‬‬ ‫تهیه نمونه های میکروبی و شیمیایی اب و نمونه های انسانی‬ ‫کرونا و التور‪ ،‬اموزش افراد‪ ،‬استقرار پزشک اپیدمیولوژیست در‬ ‫مرکز بهداشت دانشگاه و تکمیل پرسشنامه انالیز ریسک مواد‬ ‫غذایی‪ ،‬بازرسی های مکرر از شرایط بهداشتی اماکن‪ ،‬بازرسی‬ ‫سامانه فاضالب و پساب دانشگاه‪ ،‬گندزدایی اماکن و اعالم‬ ‫ممنوعیت موقت طبخ غذا در دانشگاه‪ ،‬از جمله این اقدامات به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫درخصوص علت شیوع این بیماری با بررسی های صورت‬ ‫گرفته‪ ،‬احتما ً‬ ‫ال الودگی غذای توزیع شده در سلف مرکزی در‬ ‫روز سه شنبه مورخ ‪ ۱۴۰۱ / ۹ / ۱‬به باکتری شیگالسونئی‬ ‫سبب بیماری تعدادی از دانشجویان مصرف کننده این وعده‬ ‫غذایی شده و در روزهای بعد و به دنبال تماس این دانشجویان‬ ‫با سایرین‪ ،‬افراد دیگری نیز دچار عالئم بیماری شده اند‪.‬‬ ‫پس از انجام اقدامات ذکر شده و به دنبال ازمایشات بعدی‪،‬‬ ‫نتایج ازمایشات میکروبی و شیمیایی اب مطلوب بوده و نتایج‬ ‫نمونه های مواد غذایی بررسی شده تا این لحظه نیز بر اساس‬ ‫اعالم معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مطابق‬ ‫استانداردهای الزم است‪.‬‬ ‫در این راستا مقرر گردید تا ضمن تشدید نظارت ها بر مراکز‬ ‫حساس دانشگاه توسط کادر نظارتی دانشگاه و مرکز بهداشت‬ ‫شماره ‪ ۲‬اصفهان‪ ،‬کارشناسان بهداشت محیط جهت نظارت بر‬ ‫کلیه فرایندهای تهیه و طبخ غذا و بهداشت اماکن و فضاهای‬ ‫دانشگاه حضور داشته و ضمن انجام ازمایشات مستمر و معاینات‬ ‫کامل سالمتی از پرسنل شاغل در رستوران ها‪ ،‬از بکارگیری‬ ‫نیروی متفرقه به غیر از نیروی کار رسمی اشپزخانه در محل‬ ‫پخت و توزیع غذا ممانعت گردد‪ .‬همچنین مقرر گردید تا‬ ‫اطالع ثانوی‪ ،‬عرضه غذاهای با ریسک الودگی از جمله کباب‬ ‫کوبیده و جوجه کباب و محصوالت فله ای(دسر‪ ،‬دورچین‪،‬‬ ‫سبزی خوردن‪ ،‬لبنیات و ماست خیار) ممنوع گردد‪ .‬ضدعفونی‬ ‫مستمر کلیه اماکن و فضاهای دانشگاه بویژه رستوران‪ ،‬خوابگاه‪،‬‬ ‫سرویس های بهداشتی و همچنین رعایت بهداشت فردی و‬ ‫عمومی توصیه اکید به منظور پیشگیری از این بیماری است‪».‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫سامانهپرداخت انالینمطالبات‬ ‫داروخانه ها راه اندازی شود‬ ‫گروه جامعه‪ :‬مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان‬ ‫غذا و دارو تکلیف وزارت اقتصاد برای راه اندازی سامانه‬ ‫پرداخت انالین مطالبات داروخانه ها به منظور جلوگیری‬ ‫از ایجاد معوقعات بیمه ها را پیشنهاد داد‪.‬‬ ‫دکتر محمد پیکان پور‪ ،‬در نشست کمیته غذا و‬ ‫داروی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫برای جلوگیری از به تعویق افتادن بدهی سازمان های‬ ‫بیمه گر به داروخانه ها‪ ،‬وزارت اقتصاد مکلف به راه اندازی‬ ‫سامانه پرداخت انالین شود؛ بر این اساس به محض‬ ‫ثبت نسخ در داروخانه‪ ،‬در صورتی که حساب بستانکاری‬ ‫داروخانه از بیمه در سامانه وارد شد‪ ،‬تراکنش های هر روز‬ ‫در پایان ان روز به حساب داروخانه واریز شود که این‬ ‫مسیر می تواند منجر به همراهی کامل داروخانه ها در‬ ‫روند بهبود خدمات‪ ،‬توسعه انبار و جلوگیری از کمبودهای‬ ‫اتی خواهد شد‪.‬‬ ‫او ضمن تقدیر از ‪ ۲۴‬ساعته شدن تامین ارز نیمایی‬ ‫دارو‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر سوئیفت ارز به حساب‬ ‫فروشنده خارجی‪ ۷ ،‬روز یا بیشتر به طول می انجامد که‬ ‫الزم است این پروسه نیز طی ‪ ۲۴‬ساعت انجام شود‪.‬‬ ‫مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو افزود‪ :‬اعضای‬ ‫هیات مدیره شرکت های داروسازی خصولتی و‬ ‫هلدینگ های مربوطه نیازمند اصالح یا تکمیل هستند و‬ ‫جای بررسی دارد که به عنوان بخشی از حاکمیت مکلف‬ ‫شوند که تولید داروهای کم مصرفی که توسط سازمان‬ ‫غذا و دارو ابالغ می شود را به هر نحو در دستور کار قرار‬ ‫داده و بابت ان به حاکمیت پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫پیکان پور با اشاره به ابالغ مصوبه ‪ ۹‬به یک مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده پس از تاخیر ‪ ۸‬ماهه خاطرنشان کرد‪ :‬این‬ ‫مصوبه با اختالالتی در روند اجرا در مبادی گمرکی نظیر‬ ‫گمرک شهریار مواجه است که رفع این مشکالت نیز‬ ‫باید در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫بنا بر اعالم روابط عمومی سازمان غذا و دارو‪ ،‬او‬ ‫با تاکید بر لزوم کنترل قیمت مواد جانبی و بسته بندی‬ ‫داروهای تولیدی توسط وزارت صمت و تضمین تامین‬ ‫این اقالم برای صنعت دارو‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از مشکالت‬ ‫صنعت داروسازی این است که شرکت های تولیدکننده‬ ‫مواد بسته بندی با هر نوسان نرخ ارز‪ ،‬قیمت محصوالت‬ ‫خود را بر اساس نرخ روز افزایش می دهند؛ درحالی که‬ ‫قیمت محصول نهایی (دارو) به روز قابل تغییر نیست و‬ ‫در صورتی که فضای تولید این اقالم رقابتی شود‪ ،‬با‬ ‫قراردادهای بلندمدت می توان این ثبات را به حوزه تولید‬ ‫برگرداند‪.‬‬ ‫به گفته مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان‬ ‫غذا و دارو‪ ،‬بیمارستان ها از اذرماه ‪ ۱۴۰۰‬از سازمان تامین‬ ‫اجتماعی طلبکار هستند که الزم است تسویه حساب‬ ‫بدهی این سازمان به بیمارستان ها و بیمارستان ها به‬ ‫شرکت های پخش در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫فقدان مدرسه تخصصی‬ ‫اوتیسم در ‪ ۷‬استان کشور‬ ‫گروه جامعه‪ :‬رئیس سازمان اموزش وپرورش استثنایی‬ ‫با بیان اینکه در راستای توسعه عدالت تربیتی‪ ۸۰ ،‬مرکز‬ ‫ویژه یادگیری را در همین چند ماه اخیر راه اندازی و به‬ ‫استان ها ابالغ کردیم که تمام مناطق اموزشی کشور که‬ ‫فاقد این مرکز هستند باید حداقل یک مرکز تخصصی‬ ‫دایر کنند گفت‪ :‬این مراکز باید هم خدمات ارائه دهند‬ ‫و هم کار سنجش سالمت نواموزان را پیگیری کنند‪.‬‬ ‫حمید طریفی حسینی درباره روند ساخت وساز‬ ‫اموزشی ویژه دانش اموزان با نیازهای ویژه‬ ‫فضاهای‬ ‫ِ‬ ‫در نقاط مختلف کشور توضیح داد و دراین باره به ایسنا‬ ‫گفت‪ :‬چندی پیش مشکالتی در ساخت مدارس اوتیسم‬ ‫داشتیم؛ برخی استان ها مدرسه اوتیسم دارند‪ ،‬اما فضای‬ ‫استانداردی که از ابتدای امر ویژه اوتیسمی ها ساخته‬ ‫شده باشد نداشتیم که در حال پیگیری های الزم برای‬ ‫بهسازی فضا هستیم‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬هفت استان هم مدرسه اوتیسم نداشتند که‬ ‫زمین برای ساخت مدرسه تامین و بخشی از کار شروع‬ ‫شده است‪ .‬هنوز مدرسه تخصصی برای دانش اموزان‬ ‫اوتیسم در این استان ها نداریم و دانش اموزان ما در‬ ‫مدارس عادی استثنایی و یا کالس های ضمیمه مدارس‬ ‫معمولی تحصیل می کنند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان اموزش وپرورش استثنایی با اشاره به‬ ‫اینکه با اقبال خوب خیرین در سال های اخیر‪ ،‬بسیاری‬ ‫از مشکالت مربوط به فضاهای اموزشی استثنایی مرتفع‬ ‫شده است گفت‪ :‬اما ارتقای کیفیت و استاندارد فضاهای‬ ‫مذکور بسیار مهم است‪ .‬تجهیزات نیز باید به روزرسانی‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫طریفی ادامه داد‪ :‬از هفته دولت به این سو‪ ،‬بالغ بر‬ ‫‪ ۱۱‬مدرسه و مرکز استثنایی همانند مراکز ویژه یادگیری‬ ‫راه اندازی شده اند‪ .‬همچنین در راستای توسعه عدالت‬ ‫تربیتی‪ ۸۰ ،‬مرکز ویژه یادگیری را در همین چند ماه‬ ‫اخیر راه اندازی و به استان ها ابالغ کردیم که تمام مناطق‬ ‫اموزشی کشور که فاقد این مرکز هستند باید حداقل یک‬ ‫مرکز تخصصی دایر کنند تا هم بتوانند خدمات ارائه دهند‬ ‫و هم کار سنجش سالمت نواموزان را پیگیری کنند و‬ ‫امور درمانی مداخله ای را انجام دهند‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬گروه های جدیدی چون کودکان دارای‬ ‫نقص توجه هم به جامعه هدف سازمان اموزش وپرورش‬ ‫استثنایی افزوده شده اند که مراکز ویژه اختالالت‬ ‫یادگیری باید به انها خدمت ارائه کنند‪ .‬در مجموع‬ ‫فضاهای جدیدی کلنگ زنی شده یا برای ساخت انها‬ ‫برنامه ریزی شده است و به طورکلی کار با یک روند‬ ‫روتین و قابل قبولی پیش می رود‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫گفتگوی «اصفهان امروز» با هنرمند قلمزن‪:‬‬ ‫چهره ها‬ ‫«نامی» اصفهان به نام اوران‬ ‫پیوست‬ ‫قفسه‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‪:‬‬ ‫تالش کردیم قیمت پایه نشر را‬ ‫کنترلکنیم‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت‪ :‬تالش بسیاری شده‬ ‫قیمت نشر کنترل شود تا ناشران نسبت به سال های گذشته‬ ‫با مشکالت کمتری مواجه شوند‪.‬‬ ‫محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در‬ ‫حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص‬ ‫اخرین وضعیت قیمت کاغذ گفت‪ :‬وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی بنا به وظیفه اصلی تالش می کند تا قیمت پایه‬ ‫کاغذ منطقی باشد البته امسال در بخش های مرتبط‬ ‫مجموعه وزارت فرهنگ تالش بسیاری شده است تا قیمت‬ ‫نشر کنترل شود تا ناشران نسبت به سال های گذشته با‬ ‫مشکالت کمتری مواجه شوند‪.‬‬ ‫صنایع دستیدرانتهایسبدخریدخانواراست‬ ‫قلمزنی در خانواده منصور حافظ پرست‬ ‫رایج بوده و بسیاری از نزدیکان او از‬ ‫جمله پدر‪ ،‬عموها و دایی او به این هنر‬ ‫پرداخته اند‪ .‬خود او نیز که از کودکی در‬ ‫این هنر اموزش دیده بعد از سال های‬ ‫لیالشهبازیان‬ ‫بازنشستگی از بانک به صورت حرفه ای‬ ‫به فعالیت در ان پرداخته و تا امروز که ‪ 77‬سالگی را‬ ‫پشت سرگذاشته با انگیزه و عشق در کارگاه قلمزنی اش‬ ‫در بازارچه علی قلی اقا مشغول افرینش اثار هنری است‪ .‬با‬ ‫این استاد قلمزنی که همیشه دغدغه فرهنگ و هنر ایران و‬ ‫نیز مسائل اجتماعی و اقتصادی هنرمندان و مردم را داشته‬ ‫به گفتگو نشستیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬از اوضاع این روزهای قلمزنی و هنرمندان‬ ‫شاغل در ان بگویید‪.‬‬ ‫به طورکلی قلمزنی مانند دیگر صنایع دستی هنری است‬ ‫که در انتهای سبد خرید خانوار در ایران قرار دارد‪ .‬یک‬ ‫خانواده بعدازاینکه احتیاجات ضروری خود مثل خوراک‪،‬‬ ‫پوشاک‪ ،‬ایاب و ذهاب‪ ،‬مسکن و ‪ ...‬را کنار گذاشت در مرحله‬ ‫بعد اگر چیزی ته جیبش ماند ان وقت ان را صرف خرید‬ ‫صنایع دستی می کند‪ .‬درواقع مردم وقتی از صنایع دستی‬ ‫استقبال می کنند که در جامعه ارامش باشد و هر عاملی‬ ‫که باعث ناراحتی جامعه و مردم شود به صنایع دستی و‬ ‫هنرمندان و شاغالن ان ضربه می زند‪ .‬وقتی شرایط‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی کشور به گونه ای است که‬ ‫گردشگری داخلی و خارجی ما صددرصد افت می کند‬ ‫چگونه می توان انتظار داشت که صنایع دستی که وابسته‬ ‫به این صنعت مهم است رونق داشته باشد؟ من نمی دانم‬ ‫چرا مسئولین نمی خواهند با دیدی عمیق و کارشناسی در‬ ‫این رابطه اقدام کنند؟ امروز دیگر حتی نمی توان مثل پنج‬ ‫روز پیش زندگی کرد و برای پیشرفت و توسعه نیاز به درک‬ ‫شرایط کشور و دنیاست‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬یکی از نیازهای به روز در کسب وکارهای امروز‬ ‫استفاده از فضای مجازی است‪ .‬صنایع دستی تا‬ ‫چه اندازه از این امکان بهره گرفته است؟‬ ‫صنایع دستی هم مانند بسیاری از هنرها و مشاغل دیگر‬ ‫در زمینه تولید و فروش به فضای مجازی و تبلیغات در‬ ‫ان نیاز دارد اما وقتی این فضا با این همه محدودیت مواجه‬ ‫می شود شما می بینید که معیشت افراد زیادی دچار مشکل‬ ‫می شود‪ .‬تعداد زیادی از افراد در صنایع دستی و مشاغل دیگر‬ ‫بیکار شده و در حال ورشکستگی هستند‪ .‬هفته گذشته‬ ‫شخصی پیش من امد و گفت که سال گذشته کاری از‬ ‫من به شخصی که در زمینه فروش صنایع دستی در فضای‬ ‫اگهی مزایده اتومبیل‬ ‫اگهی مزایده پرونده اجرایی به شماره بایگانی ‪140006252 :‬‬ ‫‪-1 -2648‬شماره اگهی‪ 140103902002000285 :‬تاریخ اگهی‪ 1401/09/09 :‬شماره پرونده‪:‬‬ ‫‪ 140004002003000084‬یک دستگاه سواری سیستم پراید تیپ صبا (جی تی ایکس) مدل ‪1381‬‬ ‫رنگ سبز‪ -‬یشمی متالیک به شماره موتور ‪ M 13359564‬و شماره شاسی ‪S 1412281828975‬‬ ‫به شماره انتظامی ‪ 579‬ل ‪ -88‬ایران ‪ 13‬به ادرس‪ :‬پارکینگ امین واقع در ارغوانیه متوقف می‬ ‫باشد که طبق نظرکارشناس رسمی دادگستری (مورخ ‪ )1401/08/07‬یکدستگاه سواری پراید صبا‬ ‫جی تی ایکس بشماره انتظامی ‪ 579‬ل ‪ -88‬ایران ‪ 13‬برنگ یشمی متالیک مدل ‪ 1381‬بنزین‬ ‫سوز بشماره موتور ‪ 59564‬و شاسی ‪ 28975‬وضعیت فعلی‪ :‬درحال حاضر دارای موتور‪ ،‬گیربکس‬ ‫اتوماتیک‪ ،‬دیفرانسیل می باشد بدنه رنگ سوختگی دارد خشهای محیطی دارد الستیکها حدود ‪%40‬‬ ‫جلو و عقب ‪ %30‬عاج دارد و شیشه ها سالم‪ ،‬بیمه بدنه شخص ثالث رویت نشده است‪ .‬باعنایت‬ ‫به وضعیت موجود اتومبیل و مدل ان وداشتن گیربکس دنده اتوماتیک واوضاع فعلی بازار درحال‬ ‫حاضر به مبلغ ‪ 380.000.000‬ریال معادل سی وهشت میلیون تومان ارزیابی گردیده است ‪.‬متعلق‬ ‫به احمدرضا هراتیان نام پدر‪ :‬جواد تاریخ تولد‪ 1347/06/30 :‬شماره ملی‪ 1280938250 :‬شماره‬ ‫شناسنامه‪ 51489 :‬که بموجب مهریه مندرج درسند ازدواج ‪ ، 2645‬تاریخ سند‪، 1387/12/22 :‬‬ ‫دفترخانه صادر کننده ‪ :‬دفتر خانه ازدواج ‪ 5‬شهر اصفهان استان اصفهان درقبال قسمتی از طلب‬ ‫خانم مرضیه اخوان ارباب وحقوق دولتی متعلقه به موجب نامه شماره ‪ 84312/72852301‬مورخ‬ ‫‪ 1400/01/24‬پلیس راهنمایی ورانندگی اصفهان توقیف گردیده است‪ .‬از ساعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬روز‬ ‫دوشنبه مورخ ‪ 1401/09/28‬اداره اول اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در اصفهان‪،‬خیابان جی تاالر‬ ‫میدان هفت تیر شعبه مهریه اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان از طریق مزایده به فروش می رسد‪.‬‬ ‫مزایده از مبلغ پایه ‪ 380.000.000‬ریال شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی‬ ‫نقدًا فروخته می شود‪ .‬الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به خودرو در صورتی که مورد‬ ‫مزایده دارای انها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری هزینه پارکینگ و غیره تا تاریخ‬ ‫مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن انکه‬ ‫پس از مزایده در صورت وجود مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده‬ ‫مزایده مسترد می گردداین اگهی یک مرتبه در روزنامه اصفهان امروز در تاریخ ‪ 1401/09/12‬چاپ‬ ‫و منتشر می گردد جهت اطالع به سایت سازمان ‪ Aghai.ssaa.ir‬مراجعه نمائید‪ .‬توضیحًا جهت‬ ‫شرکت در جلسه مزایده ده درصد از مبلغ پایه مزایده را به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت‬ ‫اسناد و امالک اصفهان وشناسه واریز (دریافت ازحسابداری اداره اجرای اسنادرسمی اصفهان)بابت‬ ‫پرونده ‪ -‬کالسه فوق واریز و به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است‪.‬‬ ‫برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب‬ ‫صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت‬ ‫واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬اداره اجرای اسناد‬ ‫رسمی اصفهان ‪/1419691‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ١٤٩‬قانون ثبت‬ ‫‪ -1 -2649‬شماره نامه‪ 140185602024010094 :‬بدینوسیله به اطالع میرساند ششدانگ پالک‬ ‫‪ 3119/25‬واقع در بخش ‪ ۵‬اصفهان مجزی شده از پالک یک فرعی از اصلی مرقوم واقع در‬ ‫بخش ‪ ۵‬اصفهان که مالک زمان مفروز شدن ان در اجرای مقررات ماده ‪ ۱۴۷‬اصالحی قانون ثبت‬ ‫‪ ،‬خانم کبری کاظمی فرزند محمد هاشم بوده که بنامش دارای سابقه ثبت در دفتر امالک بوده و‬ ‫طی سند ‪ ۱۱۹۲۳۷‬مورخ ‪ 83/۰۶/22‬دفتر یک اصفهان بنام اقای نعمت اله طالبیان فرزند ابوالقاسم‬ ‫انتقال قطعی شده است که پس از انتقال تقاضای اصالح مساحت را نموده اند و پس از تهیه نقشه‬ ‫مشخص گردید بدون تغییر در طول و ابعاد مقدار ‪ 3/34‬متر مربع اضافه مساحت دارد و در اجرای‬ ‫ماده ‪ ۱۴۹‬قانون ثبت مبلغ ‪ 850/722‬ریال طی فیش ‪ ۰۱۱۰۳۲۷۸۸۰۷۳۷۰۶۶‬توسط مالک فعلی‬ ‫به حساب سپرده ثبت تودیع شده است لذا جهت دریافت ان اقدام فرمائید‪ .‬اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫جنوب اصفهان ‪/1419701‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -1 -2647‬شماره نامه‪ 140185602022001140 :‬نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ قطعه‬ ‫زمین ‪ ۲‬جریبی رودخانه شهره به شماره پالک ‪ ۲۴۱۴‬فرعی از ‪ - ۱۸۹‬اصلی واقع در خالداباد جز‬ ‫بخش ‪ ۹‬حوزه ثبتی بادرود که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام اقای علی کمالی عباس ابادی فرزند‬ ‫محمد و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی ان به عمل نیامده است اینک بنا‬ ‫به دستور قسمت اخیر ماده ‪ ۱۵‬قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز‬ ‫چهارشنبه مورخ ‪ 1401/۱۰/07‬ساعت ‪ ۹‬صبح در محل شروع و به عمل خواهد امد ‪ ،‬لذا به موجب‬ ‫این اگهی به کلیه مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در این اگهی در محل حضور‬ ‫یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس‬ ‫مجازی فعال بوده فروخته اما او که بسیار مورد اعتماد‬ ‫فروشنده هم است حاال امده و می گوید که ان قدر به خاطر‬ ‫شرایط و محدودیت هایی که برای کسب وکار در فضای‬ ‫مجازی ایجاد شده با مشکل مواجه شده که کار را می خواهد‬ ‫پس بدهد‪ .‬باید فکری اساسی و منطقی در این زمینه کرد‪.‬‬ ‫چرا مسئولین با جامعه شناسان و کارشناسان مربوطه مشورت‬ ‫نمی کنند و اقدامات مثبت عملی انجام نمی دهند تا این همه‬ ‫اسیب به معیشت مردم وارد نشود‪ .‬دنیا بسیار کوچک شده و‬ ‫باید با تعامل با ان بود تا پیشرفت کرد‪ .‬اگر مسائل اقتصادی‬ ‫حل شود و مردم این همه دغدغه معیشت امروز و فردایشان‬ ‫را نداشته باشند اتفاقات مثبت زیادی می افتد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬مشــغول کار روی چه اثری هســتید؟ ایا‬ ‫سفارشی از مشتری است؟‬ ‫روی دخل کار می کنم‪ .‬من معمو ً‬ ‫ال سفارش قبول‬ ‫نمی کنم و بیشتر کارهایم را برای دلم و ارامش روح و روانم‬ ‫انجام می دهم‪ .‬خدا رحمت کند استاد علی ظریفی را‪ .‬سال ها‬ ‫پیش خبرنگاری از او پرسید که چند سالش است‪ ،‬گفت که‬ ‫‪ 66‬سال‪ ،‬بعد پرسید که چند سال است که قلمزنی می کند؟‬ ‫ف برای بسیاری باورناپذیر است‬ ‫جواب داد ‪ 95‬سال! این حر ‬ ‫اما من منظور ایشان را می فهمم وقتی که می گوید عمر‬ ‫قلمزنی اش از عمر سال های زندگی اش بیشتر است! من از‬ ‫تحدیدی تا ‪ ۳۰‬روز پذیرفته خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1401/۰۹/12 :‬رضا طویلی‪ -‬رئیس اداره ثبت‬ ‫بادرود ‪/1419682‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -2645‬برابر رای شماره ‪ ۲۵۷۷‬مورخ ‪ 1401/۸/5‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مالکیت خانم زهرا خدابنده به شناسنامه شماره ‪۲۰۶۲۶‬‬ ‫کدملی ‪ ۱۲۸۲۶۷۵۵۷۵‬صادره اصفهان فرزند علی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به‬ ‫مساحت ‪ 312/85‬متر مربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۴۷۸۶‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه‬ ‫ثبت ملک جنوب اصفهان ‪ ،‬مقدار ‪ ۲۰۰‬متر مربع به موجب بیع نامه عادی از طرف مرحوم علی‬ ‫خدابنده (مالک رسمی) به متقاضیان (اعظم و زهرا خدابنده) واگذار گردیده و مقدار ‪ ۱۱۰‬متر نیز به‬ ‫موجب بیع نامه عادی از طرف مهدی خدابنده یکی از ورثه مرحوم علی خدابنده به متقاضیان واگذار‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۲۵۷۶‬مورخ ‪ 1401/۸/5‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مالکیت خانم اعظم خدابنده به شناسنامه شماره ‪ ۲۳۷۷۴‬کدملی‬ ‫‪ ۱۲۸۲۷۰۸۱۹۸‬صادره اصفهان فرزند علی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 312/85‬متر مربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۴۷۸۶‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک‬ ‫جنوب اصفهان ‪ ،‬مقدار ‪ ۲۰۰‬متر مربع به موجب بیع نامه عادی از طرف مرحوم علی خدابنده (مالک‬ ‫رسمی) به متقاضیان (اعظم و زهرا خدابنده) واگذار گردیده و مقدار ‪ ۱۱۰‬متر نیز به موجب بیع نامه‬ ‫عادی از طرف مهدی خدابنده یکی از ورثه مرحوم علی خدابنده به متقاضیان واگذار گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/09/12 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/09/27 :‬مهدی شبان‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪/1419514‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1- 2637‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر‬ ‫به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت‬ ‫به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ - ۱‬رای شماره ‪ 1401/۰۷/14 - 7836‬هیات دوم خانم فخری تیموری به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۴۰۳۷۱‬کدملی ‪ ۱۲۸۲۳۳۱۲۶۴‬صادره اصفهان فرزند سیف اهلل در ششدانگ یکباب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 350/86‬متر مربع پالک شماره ‪ ۴۴‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب‬ ‫اصفهان مع الواسطه از سید ابوالفضل موسوی جروکانی ثبت در سامانه امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/09/12 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/09/27 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪/1419311‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -2639‬برابر رای شماره ‪ ۲۶۳۹‬مورخ ‪ 1401/۸/9‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مالکیت خانم عفت سعیدی زاده اصفهانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۸۷۱‬کدملی ‪ ۱۲۸۸۸۶۴۸۵۱‬صادره اصفهان فرزند یداهلل در ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫حدود ‪ ۸‬سالگی تا االن که ‪ ۷۷‬سال را گذرانده ام همیشه‬ ‫مشغول کار بوده ام و معنای این جمله را می فهمم‪.‬‬ ‫البته جنبه اقتصادی اثری که می سازم را هم در نظر می گیرم‬ ‫که کمک هزینه زندگی باشد‪ .‬حقوق بازنشستگی اصال کفاف‬ ‫زندگی امروز در مملکت ما را با این تورم و گرانی نمی دهد‪ .‬با این‬ ‫حقوق می شود قبض ها را پرداخت کرد و اگر رسید دو کیلو پنیر هم‬ ‫برای خانه گرفت وگرنه هیچ خبری جایی نیست‪ .‬اگر صنایع دستی‬ ‫بلد نبودم‪ ،‬نمی توانستم زندگی ام را به راحتی اداره کنم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬شما به کشورهای مختلفی سفر کرده اید‪.‬‬ ‫هنرمندان انجا با هنرشان چگونه گذران زندگی‬ ‫می کنند؟‬ ‫بگذارید خاطره ای برایتان بگویم‪ .‬در انگلستان با هنرمند‬ ‫زرگری که استاد بین المللی بود و در کار ساخت نقره اشنا‬ ‫شدم‪ .‬نزدیک خانه برادرم مغازه بزرگ دونبشی داشت‪.‬‬ ‫می گفت که شش ماه دیگر بازنشسته می شود‪ .‬به او گفتم‬ ‫که باوجود داشتن این فروشگاه بزرگ مشکلی برای تامین‬ ‫معیشتش در دوران بازنشستگی ندارد‪ ،‬او گفت که من‬ ‫می خواهم بعد از بازنشستگی بروم و دنیا را بگردم‪ .‬خبر دارم‬ ‫که این کار را کرد؛ اما ایا من هنرمند این امکان را در ایران‬ ‫دارم که در بازنشستگی با این حقوق اندک بی دغدغه گذران‬ ‫زندگی کنم‪ ،‬چه برسد به گشتن دنیا که برای بسیاری از ما‬ ‫نقش شهرداری اصفهان در‬ ‫جشنواره فیلم کودک پررنگ‬ ‫می شود‬ ‫رویایی بیش نیست! کم نیستند افرادی که چند نوبت کار‬ ‫می کنند تا بتوانند از پس هزینه های زندگی خانواده خود‬ ‫برایند‪ .‬کار به جایی رسیده که معلمان زیادی هستند که‬ ‫بعد از مدرسه مسافرکشی کرده و در تاکسی های اینترنتی‬ ‫کار می کنند‪ .‬این برای کشوری که جزء ‪ ۱۰‬کشور ثروتمند‬ ‫دنیا است خوب نیست‪ .‬نمی شود واقعیت ها را نادیده گرفت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬وضعیت و سطح کار جوانان را در هنر قلمزنی‬ ‫چگونهمی بینید؟‬ ‫پاسخ این پرسش هم دوباره وابسته است به وضعیت‬ ‫اقتصادی مملکت‪ .‬وقتی اقتصاد و امنیت خوب باشد و تامین‬ ‫معیشت دشوار نباشد جوان ها هم شاداب هستند و دنبال کار‬ ‫هنری می روند و درکارشان موفق و خالق هستند‪ .‬جوان‬ ‫باید جوانی کند و از زندگی اش لذت ببرد اما ایا واقعا جوانان‬ ‫ما با این همه مشکلی که گریبانگیرشان شده این امکان را‬ ‫دارند؟ امکان ازدواج برای بسیاری از ان ها فراهم نیست‪ .‬در‬ ‫رسانه ها از سوی مسئولین اعالم شده که انتظار خانه دار شدن‬ ‫در ایران به ‪ ۷۰‬سال رسیده است‪ .‬بعد از ‪ 70‬سال هم می شود‬ ‫در گورستان خانه گرفت! اگر از جوان حمایت شود و توانایی‬ ‫او موردتوجه قرار گیرد در کار خود موفق می شود و امار‬ ‫افسردگی و بیکاری و اعتیاد در جوانان کاهش پیدا می کند و‬ ‫سود ان به همه و مملکت می رسد‪.‬‬ ‫‪ 127/19‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۱۳۱‬فرعی از ‪ ۴۴۸۳‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪۵‬‬ ‫حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف اقای عباس دادخواه‬ ‫(مالک رسمی) خریداری گردیده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۲۶۳۸‬مورخ ‪ 1401/۸/9‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی مالکیت خانم فاطمه کارگر دستجردی به شناسنامه شماره ‪ ۸۰‬کدملی‬ ‫‪ ۱۲۸۸۵۷۵۷۶۹‬صادره اصفهان فرزند حسن در ‪ 2/5‬دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 176/11‬متر مربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۱۳۱‬فرعی از ‪ ۴۴۸۳‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪۵‬‬ ‫حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف اقای عباس دادخواه‬ ‫(مالک رسمی) خریداری گردیده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۲۶۳۷‬مورخ ‪ 1401/۸/9‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی مالکیت خانم نرگس سعیدی زاده اصفهانی به شناسنامه شماره ‪۲۵۶۵‬‬ ‫کدملی ‪ ۱۲۸۹۲۳۲۴۴۱‬صادره اصفهان فرزند یداله در یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به‬ ‫مساحت ‪ 176/11‬متر مربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۱۳۱‬فرعی از ‪ ۴۴۸۳‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف اقای عباس‬ ‫دادخواه (مالک رسمی) خریداری گردیده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۲۶۳۶‬مورخ ‪ 1401/۸/9‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی مالکیت اقای یداهلل سعیدی زاده اصفهانی به شناسنامه شماره ‪۱۲۸‬‬ ‫کدملی ‪ ۱۲۸۸۵۴۴۳۸۳‬صادره اصفهان فرزند مهدی در ‪ 2/5‬دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه‬ ‫به مساحت ‪ 176/11‬متر مربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۱۳۱‬فرعی از ‪ ۴۴۸۳‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادى و مع الواسطه از طرف اقای عباس‬ ‫دادخواه ( مالک رسمی) خریداری گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت‬ ‫انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/09/12 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/09/27 :‬مهدی شبان‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪/1419138‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -2641‬برابر رای شماره ‪ ۲۰۴۸‬مورخ ‪ 1401/۶/23‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مالکیت اقای محمدرضا عباس پور به شناسنامه شماره ‪۱۲‬‬ ‫کدملی ‪ ۱۲۸۸۸۳۶۶۸۶‬صادره اصفهان فرزند محمدعلی در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 153/38‬متر مربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۴۷۷۴‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت‬ ‫ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه (سهم االرث نامبرده از مرحوم پدرش‬ ‫محمدعلی عباس پور دنبه که مالک رسمی میباشد که به موجب بیع نامه عادی از طرف نامبرده به‬ ‫متقاضی واگذار شده است و به تایید ورثه رسیده است) مفروز ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت‬ ‫انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/09/12 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/09/27 :‬مهدی شبان‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪/1419186‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1 -2652‬شماره نامه‪ 140185602023006085 :‬سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک‬ ‫‪ 4647/65‬واقع در بخش ‪ ۴‬ثبت اصفهان بنام ارش بصیری سابقه ثبت و سند داشته که طی سند‬ ‫شماره ‪ ۱۰۶۹۹۸‬مورخ ‪ 1379/۰۳/16‬دفترخانه ‪ ۷۵‬اصفهان به نامبرده انتقال شده است مالک ضمن‬ ‫‪5‬‬ ‫فرهنگ اصفهان‬ ‫عکس ‪ :‬رضا امینی‪/‬اصفهان امروز‬ ‫مراسم ترحیم مرتضی هادوی فرد‪ ،‬متخلص به «نامی»‪،‬‬ ‫مدیرمسئول انتشارات نامی و از چهره های درخشان شعر و‬ ‫ادب اصفهان‪ ،‬جمعه ‪ ۱۱‬اذر برگزار شد‪.‬‬ ‫مصطفی هادوی فرد متخلص به «شهیر اصفهانی» در‬ ‫گفت وگو با ایسنا ضمن اشاره به اینکه مرگ یک واقعیت‬ ‫اجتناب ناپذیر است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برادرم مرحوم مرتضی‬ ‫هادوی فرد در سال ‪ ۱۳۱۲‬متولد شد و از سال ‪ ۱۳۳۰‬به‬ ‫مدت ‪ ۷۰‬سال در عرصه ادبیات و شعر در خدمت جامعه بود‬ ‫و سه نسل را در عالم شعر و ادب در خدمت او تلمذ کردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اشعار مرحوم هادوی فرد‪ ،‬شاعر و نویسنده‬ ‫معاصر که در شعرهایش «نامی» تخلص می کرد در همه‬ ‫محافل ادبی موردتوجه بود و این تخلص در انجمن ادبی‬ ‫صغیر از سوی شعرا به وی داده شد‪.‬‬ ‫شهیراصفهانیگفت‪:‬اوعالوهبرمدیریتانتشاراتنامی‪،‬‬ ‫سال ها مسئولیت انجمن ادبی مشتاق در خیابان عبدالرزاق را‬ ‫نیز به عهده داشت؛ ضمن اینکه «بزم ادب»‪« ،‬قند پارسی»‪،‬‬ ‫«پند و لبخند»‪« ،‬گنجینه بدیهه»‪« ،‬بخشنده تر از حاتم‬ ‫طائی»‪« ،‬فاتح سومنات»‪« ،‬قصه ها و نکته ها»‪« ،‬کتاب و‬ ‫اوای دیگر» و «دیوان منصور» ازجمله کتاب هایی است‬ ‫که توسط مرحوم هادوی فرد (نامی) منتشرشده است‪ .‬او‬ ‫همچنین اثاری را نیز در جایگاه مترجم به چاپ رساند‪.‬‬ ‫این شاعر پیشکسوت ادامه داد‪ :‬مرحوم «نامی» در محل‬ ‫کتابخانه شخصی منزل خود و در سن ‪ ۸۹‬سالگی به دلیل‬ ‫ایست قلبی درگذشت و روز چهارشنبه ‪ ۹‬اذرماه در قطعه‬ ‫نام اوران باغ رضوان اصفهان به خاک سپرده شد‪.‬‬ ‫شنبه| ‪ 12‬اذر ‪ | 1401‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4508‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫معاونفرهنگیشهرداراصفهانگفت‪:‬برنامه ریزی هایی‬ ‫صورت گرفته تا نقش شهرداری اصفهان در جشنواره‬ ‫بین المللی فیلم کودک ارتقا یابد‪.‬‬ ‫مجتبی شاهمرادی صبح دیروز _جمعه یازدهم اذرماه‬ ‫_در برنامه بی واسطه «نشست نوجوانان نصف جهانی با‬ ‫مسئوالن شهری» اظهار کرد‪ :‬برگزاری نشست بی واسطه‬ ‫با مسئوالن شهری مطمئنًا ادامه خواهد یافت؛ ازاین رو‬ ‫نوجوانان شهر می توانند پیشنهاد های خود مبنی بر اینکه‬ ‫تمایل دارند با کدام مدیر شهری گفت وگو کنند را اعالم‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه درخواست های نوجوانان را در حد‬ ‫توان براورده خواهیم کرد‪ ،‬افزود‪ :‬امیدواریم با همفکری‬ ‫متقابل شاهد ارتقای این نوع جلسات باشیم تا مدیریت‬ ‫شهر و استان اصفهان افق جدید از نگاه و منظر جوانان‬ ‫و نوجوانان شهر داشته باشند‪ .‬معاون فرهنگی شهردار‬ ‫اصفهان در پاسخ به سواالت نوجوانان در خصوص استفاده‬ ‫از میدل باس ها گفت‪ :‬میدل باس ها اتوبوس های کوچکی‬ ‫است که به منظور توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی از‬ ‫سوی شهرداری خریداری شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از ظرفیت میدل باس ها می توان برای‬ ‫سرویس مدارسدانش اموزان استفاده کرد‪ ،‬البته بهره مندی‬ ‫از ان به همت و همراهی دانش اموزان بازمی گردد‪.‬‬ ‫شاهمرادی با اشاره به اینکه فرهنگسرای رسانه در‬ ‫مجتمع مطبوعاتی مستقر است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬فرهنگسرای‬ ‫رسانه وظیفه برگزاری دوره های اموزشی و توانمندسازی‬ ‫در حوزه خبر و رسانه را بر عهده دارد و اگر خبرنگاران نیاز‬ ‫به این گذراندن دوره های تخصصی دارند‪ ،‬می توانند از این‬ ‫ظرفیت بهره مند شوند‪.‬رئیس سازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫ورزشی شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه در دوره جدید‬ ‫مدیریت شهری به کمک نخبگان در حوزه حمل ونقل‬ ‫عمومی سامانه «اصرو» طراحی شده است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در مسیرهایی که تعداد استفاده کنندگان از اتوبوس‬ ‫کم است و ظرفیت اتوبوس های بزرگ تکمیل نمی شود‬ ‫از اتوبوس های کوچک بهره مند می شویم‪.‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در دوره قبل مدیریت شهری خرید اتوبوس صورت‬ ‫نگرفته است و همین امر موجب شده تعداد اتوبوس ها از‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬دستگاه به ‪ ۷۰۰‬دستگاه برسد‪.‬شاهمرادی درباره‬ ‫خاطره نویسی و شعارنویسی روی صندلی های اتوبوس و‬ ‫مکان های عمومی و اثار تاریخی گفت‪ :‬دانش اموزان و‬ ‫نوجوانان اگر راهکاری برای رفع این معضل دارند می توانند‬ ‫ایده های خود را ارائه دهند تا این معضل رفع شود‪.‬‬ ‫درخواست صدور سند المثنی بشماره ‪ ۱۴۰۱۳۰۱۸۰۵۶‬مورخ ‪ 1401/۰۷/25‬با ارائه دو برگ استشهاد‬ ‫شهود با رمز تصدیق ‪ ۲۹۶۴۱۷‬و شماره یکتا ‪ ۱۴۰۱۰۲۱۵۵۳۵۱۰۰۰۲۶۱‬دفترخانه ‪ ۹‬اصفهان سند‬ ‫مالکیت المثنی در اجرای ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت و تبصره های ذیل ان در شرف صدور‬ ‫است‪ .‬لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت در یک نوبت‬ ‫اگهی میشود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد‬ ‫خود می باشد از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل‬ ‫سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل‬ ‫سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا‬ ‫در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی‬ ‫طبق مقررات خواهد شد‪ .‬حسین زمانی علویجه‪ -‬مدیر واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی‬ ‫اصفهان ‪/1419887‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-2650‬شماره نامه‪ 140185602015002640 :‬نظر به اینکه اقای امراله قربانی ریزی فرزند‬ ‫حسین به استناد ‪ ۲‬برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی است‬ ‫که سند مالکیت ششدانگ یکدستگاه اپارتمان پالک ‪ ۶۰۸۹‬فرعی از ‪ -۶۵۸‬اصلی واقع در زرین‬ ‫شهر بخش ‪ ۹‬ثبت اصفهان که در صفحه ‪ ۵۱۲‬دفتر ‪ -۸۶‬امالک این اداره ذیل شماره ‪ ۸۴۶۲‬به‬ ‫نام وی ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی ‪ ۵۰۸۰۴۱‬صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری انجام‬ ‫نشده و به علت جابجایی مفقود شده است‪ .‬لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی‬ ‫نموده طبق ماده ‪ ۱۲۰‬اصالحی ائین نامه قانون ثبت‪ ،‬مراتب اگهی میشود که هرکس مدعی انجام‬ ‫معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این اگهی تا‬ ‫‪ ۱۰‬روز پس از ان به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید و چنانچه‬ ‫ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند یا سند معامله ارائه نشود اداره‬ ‫ثبت المثنای سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد‪ .‬ضمنا پالک فوق‬ ‫به موجب اسناد رهنی شماره ‪ ٤٦١٥‬و ‪ ٤٦١٦‬و ‪ ٤٦١٧‬مورخ ‪ 1391/۰۷/12‬دفترخانه اسناد رسمی‬ ‫شماره ‪ ۲۱۲‬زرین شهر اصل و مازاد اول و مازاد دوم به نفع بانک مسکن شعبه امام زرین شهر‬ ‫در قبال مبالغ ‪ ۲۷۷۸۲۷۹۲۱‬ریال و ‪ ٢٧٥٤٦٤٧٤٩‬ریال و ‪ ۲۷۷۸۲۷۹۲۱‬ریال به مدت ‪ ١٤٤‬ماه در‬ ‫رهن قرار گرفته است‪ .‬مصطفی شمسی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین شهر (لنجان)‬ ‫‪/1419359‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1 -2654‬شماره نامه‪ 140185602023006086 :‬سند مالکیت چهار دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫پالک ‪ 4647/65‬واقع در بخش ‪ ۴‬ثبت اصفهان بنام ارش بصیری در دفتر ‪ ۲۳۲‬صفحه ‪ ۵۲۵‬سابقه‬ ‫ثبت و سند داشته که طی سند شماره ‪ ۱۱۳۳۵۹‬مورخ ‪ 1380/۰۸/15‬به نامبرده انتقال شده است‬ ‫مالک ضمن درخواست صدور سند المثنى بشماره ‪ ۱۴۰۱۳۰۱۸۰۵۶‬مورخ ‪ 1401/۰۷/25‬با ارائه دو‬ ‫برگ استشهاد شهود با رمز تصدیق ‪ ۴۵۷۸۷۹‬و شماره یکتا ‪ ۱۴۰۱۰۲۱۵۵۳۵۱۰۰۰۲۵۳‬دفترخانه‬ ‫‪ ۹‬اصفهان سند مالکیت المثنی در اجرای ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت و تبصره های ذیل ان در‬ ‫شرف صدور است‪ .‬لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت‬ ‫در یک نوبت اگهی میشود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند‬ ‫مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن‬ ‫ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس‬ ‫و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی‬ ‫نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت‬ ‫المثنی طبق مقررات خواهد شد‪ .‬حسین زمانی علویجه‪ -‬مدیر واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫مرکزی اصفهان ‪/1419885‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ‬ ‫‪ -1 -2659‬تاریخ‪ 1401/09/09 :‬شماره‪ 46137 :‬کارفرمای محترم شرکت کیمیا فن با کد تامین‬ ‫اجتماعی کارگاه ‪ ٦٩٦٠٠٠٦٩٢٥‬به اطالع میرساند درخواست بازنشستگی پیش از موعد اقای‬ ‫محمدرضا عابدی از کارکنان ان کارگاه در کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان اور استان اصفهان‬ ‫مطرح و شغل مورد درخواست نامبرده (مکانیک) بر اساس رای کمیته بدوی استانی موضوع ماده‬ ‫‪ ۸‬ائین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان اور که در تاریخ ‪ 1401/۰۷/14‬برگزار گردیده‪ ،‬با اکثریت‬ ‫اراء در گروه الف سخت و زیان اور شناخته شد‪ .‬این اگهی به منزله ابالغ رای صادره است و مهلت‬ ‫اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج اگهی به مدت ‪ ۱۵‬روز اداری میباشد در صورت اعتراض‬ ‫جهت تکمیل فرم ‪ ٤‬به دبیرخانه مشاغل سخت و زیان اور واقع در اداره کل تعاون کار و رفاه‬ ‫اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد‪ .‬میثم مداحی‪ -‬مدیر کل‪ -‬از طرف محمد مغزی‪ -‬سرپرست‬ ‫مدیریت روابط کار اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان ‪/1420006‬م الف‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫تمدید سرفصل جدید تامین‬ ‫ارز به صورت اسکناس برای‬ ‫بازرگانان‬ ‫سخنگوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از تمدید‬ ‫سرفصل جدید تامین ارز به صورت اسکانس برای بازرگانان‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش ایرنا‪« ،‬مصطفی قمری وفا» افزود‪ :‬ب ه منظور‬ ‫پاسخ گویی به نیازهای ارزی و تسهیل در تامین ارز به صورت‬ ‫اسکناس در سرفصل های مصارف ارزی‪ ،‬ترتیبات فروش ارز‬ ‫به صورت اسکناس به بازرگانان دیروز ‪ ۱۰‬اذر به بانک های ملی‬ ‫ایران‪ ،‬سپه‪ ،‬تجارت‪ ،‬ملت و صادرات ایران ابالغ شد‪ .‬سخنگوی‬ ‫بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اظهار داشت‪ :‬بازرگانان‬ ‫(اشخاص حقیقی) می توانند از فردا ‪ ۱۲‬اذر ‪ ۱۴۰۱‬با ارائه «کارت‬ ‫بازرگانی دارای حداقل یک ماه اعتبار» و «گواهی سابقه فعالیت‬ ‫تجاری از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت (حداقل به مدت یک‬ ‫سال)» به متصدیان شعب منتخب بانک های یاد شده‪ ،‬نسبت به‬ ‫خرید ارز به صورت اسکناس تا سقف شش هزار (‪ )۶,۰۰۰‬یورو‬ ‫یا معادل ان به سایر ارزها در سال با نرخ توافقی اقدام نمایند‪.‬‬ ‫قمری وفا افزود‪ :‬به محض مهیا شدن امکان استعالم کارت های‬ ‫بازرگانی‪ ،‬فروش اسکناس در سرفصل مزبور برای صرافی های‬ ‫مجاز نیز میسر خواهد شد‪.‬‬ ‫شماره گذاری کامیون ها با‬ ‫مشکالت جدی مواجه است‬ ‫دبیرانجمنخودروسازانایرانگفت‪:‬ازبهمن ماهسالگذشته‬ ‫شماره گذاری کامیون در کشور به مشکل برخورد کرده است که‬ ‫این مسئله افزایش قیمت کامیون را به دنبال داشته و می تواند به‬ ‫تورم بیشتر بیانجامد‪ .‬احمد نعمت بخش در گفت وگو با ایرنا افزود‪:‬‬ ‫بر اساس ماده ‪ ۲‬قانون هوای پاک مصوبه هیات وزیران در ‪۳۰‬‬ ‫مهرماه‪ ،۹۷‬استاندارد گاز خروجی اگزوز کامیون های دیزلی تولید‬ ‫داخل باید یورو‪ ۴‬با فیلتر‪ ،DPF‬یورو‪ ۶‬یا یورو‪ ۵‬با سیستم‪EEV‬‬ ‫باشد‪ .‬این مقام صنفی ادامه داد‪ :‬در همان مصوبه امده است اگر‬ ‫خودروسازان به سراغ استاندارد یورو ‪ ۵‬با سیستم ‪ EEV‬رفتند‪،‬‬ ‫باید به ازای هر تولید سه دستگاه خودرو‪ ،‬یک برگه اسقاط به‬ ‫مرکز شماره گذاری ارائه کنند‪ .‬وی گفت‪ :‬هیات وزیران مصوبه ای‬ ‫در خصوص عمر مفید خودروهای سواری‪ ،‬اتوبوس‪ ،‬تاکسی و‬ ‫غیره داشت که بر اساس ان خودروها باید اسقاط می شدند‪ ،‬اما‬ ‫با شکایت یک نفر به دیوان عدالت اداری‪ ،‬مصوبه یاد شده لغو‬ ‫شد‪ .‬نعمت بخش اظهار داشت‪ :‬لغو این مصوبه سبب شد تا شاهد‬ ‫فساد گسترده در مراکز معاینه فنی خودروها باشیم‪ ،‬به طوری که‬ ‫در برخی موارد معاینه فنی و برگه اسقاط برای کامیون هایی که‬ ‫اص ً‬ ‫ال وجود فیزیکی نداشتند صادر می شد! وی گفت‪ :‬درحالی که‬ ‫چند سال از ان مصوبه گذشته و امروز فقط ‪ ۴۰‬درصد سوخت‬ ‫کشور در حد استاندارد یورو ‪ ۴‬است و مابقی با استاندارد کمتری‬ ‫تولید می شود‪ ،‬باید گفت فشار غیرضروری در خصوص ارتقای‬ ‫استاندارد خودرو بر خودروسازان وجود دارد‪ ،‬درحالی که سوخت‬ ‫ان فراهم نیست‪ .‬دبیر انجمن خودروسازان اضافه کرد‪ :‬امروز در‬ ‫شرایطی هستیم که برگه اسقاط برای کامیون در عمل وجود‬ ‫ندارد و کامیون های قدیمی در کشور به راحتی تردد می کنند‬ ‫و خودروهای خود را اسقاط نمی کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬از بهمن ماه‬ ‫پارسال تاکنون با نهادها و ارگان های مختلف در این زمینه‬ ‫مکاتبه داشته ایم و جلسات مختلفی نیز برگزار کرده ایم تا فکری‬ ‫در این زمینه اندیشیده شود‪ ،‬زیرا قادر به شماره گذاری کامیون ها‬ ‫نیستیم؛ این مسئله سبب شده تا قیمت کامیون در بازار افزایش‬ ‫یابد که در ادامه می تواند بر هزینه حمل ونقل و در نتیجه افزایش‬ ‫قیمت سایر کاالها و افزایش تورم تاثیرگذار شود‪ .‬نعمت بخش‬ ‫بیا نداشت‪ :‬در این زمینه نامه ای از سوی انجمن خودروسازان‬ ‫به «منوچهر منطقی» معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت‬ ‫تنظیم و ارسال شده تا چاره اندیشی در این زمینه انجام شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به دو پیشنهاد انجمن در این نامه‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫مصوبه ای مربوط به تاریخ ‪ ۲۴‬مردادماه سال ‪ ۹۶‬وجود دارد که‬ ‫در ان اسقاط خودروها همسان سازی شده است مث ً‬ ‫ال اسقاط‬ ‫یک دستگاه کامیون معادل اسقاط ‪ ۱۰‬دستگاه سواری است و با‬ ‫توجه به اینکه انجمن اسقاط مدعی شده که دارا بودن ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫گواهی اسقاط است‪ ،‬پیشنهاد می شود از این مصوبه بتوانیم برای‬ ‫تولید برگه اسقاط کامیون داخلی استفاده کنیم‪ .‬این مقام صنفی‪،‬‬ ‫همچنین راهکار دوم ارائه شده در این نامه را حذف جریمه در‬ ‫نظر گرفته شده برای استاندارد یورو ‪ EEV ۵‬عنوان کرد که بر‬ ‫اساس ان اگر خودروسازی بر اساس این استاندارد کامیون تولید‬ ‫کرد‪ ،‬باید به ازای تولید سه دستگاه کامیون یک خودروی فرسوده‬ ‫را از رده خارج کند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬در هفته های گذشته دولت‬ ‫در الیحه ای پیشنهاد داد که در صورت نبود گواهی اسقاط و‬ ‫توقف تولید‪ ،‬اجازه داده شود که خودروهای تولیدی شماره گذاری‬ ‫شود؛ اما تولیدکنندگان یک درصد از قیمت خودرو را به حساب‬ ‫صندوقی واریز کنند تا منابع به دست امده صرف نوسازی‬ ‫موتورسیکلت و خودروهای فرسوده شود که در کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن عدد یک درصد به ‪ ۱.۵‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫شناساییگلوگاه هایمفسده‬ ‫خیز‬ ‫رئیس هیات عالی نظارت سازمان جمع اوری و فروش‬ ‫اموال تملیکی با تاکید بر شناسایی گلوگاه های مفسده خیز در‬ ‫ارتباط با پرونده های اموال تملیکی گفت‪ :‬معتقدیم با شفافیت‪،‬‬ ‫راستی ازمایی و نظارت برخط و لحظه ای و ارتباط دو سویه با‬ ‫مردم می توانیم روزنه های فساد را تا حد قابل توجه ای ببنیدم‪.‬‬ ‫مجتبی فرمهینی فراهانی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫کناراقداماتنظارتی‪،‬تعاملدوسویهبرایرسیدگیبهپیشنهادها‪،‬‬ ‫انتقادات و معضالت برقرار شده است؛ عالوه بر ان شهروندان‬ ‫و مخاطبان سازمان می توانند از طریق شماره تلفن همراه (صرفا‬ ‫پیامک)‪ ۰۹۱۹۵۵۵۵۳۰۶‬در موضوع های مختلف سازمان اموال‬ ‫تملیکی با تاکید بر حفظ محرمانگی گزارش های خود را ارسال‬ ‫کنند تا از طریق این گزارش ها به سرعت مسائل و مشکالت را‬ ‫که در شرح وظایف این هیات است‪ ،‬پیگیری کنیم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در تارنمای سازمان به نشانی ‪ tamliki.ir‬ارتباط با هیات عالی‬ ‫نظارتپیش بینیشدهاست‪.‬‬ ‫شنبه| ‪ 12‬اذر ‪ | 1401‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4508‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫فعالیت ‪ 230‬شرکت صنعت پخش با ‪ 8000‬پرسنل در اصفهان‬ ‫رئیــس انجمــن ملی شــرکت های صنعــت پخش‬ ‫ایــران‪ ،‬گلوگاه های اصلی شــرکت های صنعت پخش را‬ ‫فروشــگاه های زنجیره ای دانســت و گفت‪ :‬فروشگاه های‬ ‫ت شرکت های صنعت پخش را با مشکل‬ ‫زنجیره ای فعالی ‬ ‫روبه رو کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬حمیدرضا رادمهر‪ ،‬دبیر اجرایی همایش‬ ‫شرکت های صنعت پخش استان اصفهان‪ ،‬در این همایش‬ ‫با توجه به اهمیت نقش افرینی فعــاالن اقتصادی‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬امروز اولین همایش صنعت پخش اســتان اصفهان‬ ‫در ســطح ملی برگزار شد‪ .‬در این دو سال اخیر با توجه به‬ ‫شیوع ویروس کرونا‪ ،‬فعاالن اقتصادی در تمامی لحظات با‬ ‫مدافعان ســامت همراه شدند و ایستادگی کردند‪ .‬فعاالن‬ ‫اقتصادی ســعی کردند در توزیع مواد سالمتی به گونه ای‬ ‫فعالیت کنند که هیچ کمبودی احساس نشود و در لحظات‬ ‫قرنطینه به مردم اطمینان دادند که ایثارگرانی هم هستند‬ ‫که در عرصه غذایی و بهداشــتی محصوالت مورد نیاز را‬ ‫تامین می کنند‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه تمامی اقدامــات فعاالن اقتصادی‬ ‫در جهت هویت بخشــی به صنعت پخش بــوده تا مردم‬ ‫به خودباوری بیشــتری برسند‪ ،‬افزود‪ :‬با تالش این فعاالن‬ ‫هویت بخشــی در بخش اقتصاد و صنعت ایجاد شد که در‬ ‫این راستا دستگاه های اجرایی موظف شدند در سطح کشور‬ ‫و اســتان این همایش را برگزار کنند‪ .‬قطعًا برگزاری این‬ ‫همایش ویژه صنعت پخش دســتاوردهایی خواهد داشت‬ ‫که امیدواریم ادامه داشــته باشد و در سال های اینده شاهد‬ ‫برگزاری همایش های بیشتری باشیم‪.‬‬ ‫جمشــید سلطانی‪ ،‬رئیس شــرکت های صنعت پخش‬ ‫اســتان اصفهان نیــز در ایــن همایش با اعــام اینکه‬ ‫شرکت های صنعت پخش استان اصفهان با ‪ ۲۳۰‬شرکت و‬ ‫‪ 8000‬پرسنل در حال فعالیت است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هئیت مدیره‬ ‫شــرکت های صنعت پخش استان اصفهان از ابتدای سال‬ ‫جدید فعالیت خود را اغاز کرد و با انتخاب اهداف چهارگانه‬ ‫(ارائه خدمات انجمن به همه الیه های صنعت پخش‪ ،‬تدوین‬ ‫دســتورالعمل جامع پخش‪ ،‬پرورش و ارائه نیروی انسانی‬ ‫صنعت و تالش برای فراهم اوردن زیرساخت های صنعت)‬ ‫اقدامات خود را برنامه ریزی کرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در این راســتا برگــزاری اولین همایش‬ ‫شــرکت های صنعت پخش اســتان اصفهــان به منظور‬ ‫هم گرایی و هم افزایی با ســایر تشکل ها ضروری بود‪ .‬این‬ ‫همایش با شــعار صنعت پخش‪ ،‬تضمیــن توزیع و امنیت‬ ‫فروش در دســتور کار قرار گرفــت و تالش بر ایجاد یک‬ ‫تمرکز واحد و وحدت نظر برای رفع مشــکالت صنعت و‬ ‫ارتقا صنعت بود‪.‬‬ ‫سهراب کارگر‪ ،‬رئیس انجمن ملی شرکت های صنعت‬ ‫پخش ایران نیز در این همایــش اظهار کرد‪ :‬گلوگاه های‬ ‫اصلی شرکت های صنعت پخش‪ ،‬فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫است و این صنعت را با مشکل مواجه می کند‪ .‬فروشگاه های‬ ‫زنجیــره ای ‪ ۱۵‬درصد فروش را به خود اختصاص داده اند و‬ ‫‪ ۸۵‬درصد دیگر را فروشندگان دیگر در اختیار دارند‪ .‬هرچقدر‬ ‫همکاری های صنعت را با دیگر ارگان ها بیشتر کنیم به حق‬ ‫خود خواهیم رسید و شرکت های پخش نیز باید تعامل خود‬ ‫را با یکدیگر در حین رقابت افزایش دهند‪.‬‬ ‫محمــود اعتباری‪ ،‬معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم‬ ‫پزشکی اصفهان نیز با اشاره به اینکه صنعت پخش در حوزه‬ ‫معاونت سالمت محور اهمیت باالیی دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی‬ ‫از اصلی ترین محصوالت ســامت محور دارو است و در‬ ‫این راستا بخش مهم صنعت پخش را شرکت های پخش‬ ‫دارو بــه عهده دارند‪ .‬معاونت دارو خدمات دیگری همچون‬ ‫مکمل هــا و فراورده هایی دیگری دارد که بر ان ها نظارت‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نظارت ها باید به گونه ای باشــد که به‬ ‫مردم تضمین دهیم این فراورده ها ســامت محور و سالم‬ ‫است و به درستی تهیه و توزیع می شود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر مشکلی‬ ‫هم وجود داشته باشد قطعًا برطرف می شود‪ .‬نیاز به صنعتی‬ ‫داریم که در خصوص شــاخص ها فعالیــت می کند‪ ،‬اما در‬ ‫حوزه دارو پیشرفت شاخص ها بیشتر از سایر حوزه ها است‪.‬‬ ‫همچنین برای دسترســی سالم به فراورده ها‪ ،‬مسئول فنی‬ ‫قرار می دهیم که نماینده مقیم وزارت بهداشت برای اعتماد‬ ‫به ان چیزی است که در صنعت اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان‬ ‫با اشــاره به اینکه صنعت پخش باید جلب همکاری کند‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬اگر در اینده نزدیک محصوالت از یک‬ ‫چرخه سالم به دست مصرف کنندگان نرسد‪ ،‬قطعًا به مشکل‬ ‫برخورد خواهیم کرد‪ .‬به مردم اطمینان می دهیم اگر کاالیی‬ ‫ســامت شــما را به خطر می اندازد‪ ،‬پایش می شود و اگر‬ ‫موادی ارزش استفاده ندارد باید اطالع رسانی شود‪.‬‬ ‫غالمرضا اخوان فرید‪ ،‬مدیرعامل شرکت داروسازی رها‬ ‫هم درباره چالش هــای صنعت پخش‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬صنعت‬ ‫پخش بدون ســرمایه درامدزایی ندارد و افراد بیگانه با این‬ ‫صنعــت به خود و برخــی از تولیدکنندگان صدمه خواهند‬ ‫زد‪ .‬صنعت پخش فعالیت پر دردســری اســت و همواره با‬ ‫زحمت مواجه است‪ ،‬صنعت پخش یعنی پول شما در پخش‬ ‫است و اگر صنعت پخشی بتواند میزان کاال با پولش برابر‬ ‫باشــد‪ ،‬موفق است‪ ،‬اما در یک سال اخیر با توجه به شرایط‬ ‫اقتصــادی توازن تولید و توزیع به هــم ریخت و برخی از‬ ‫پخش ها با چالش روبه رو شدند‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه اکنون دریافت پول ســخت است و‬ ‫دریافت سود دردسر دارد و اگر مدیریت قوی نباشد ریسک‬ ‫باالیی خواهد داشــت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر شرکت خصوصی‬ ‫دچار ورشکستی شد سازمانی حمایت نخواهد کرد‪ .‬در کشور‬ ‫صنعت پخش بهترین خدمات را در بهترین کیفیت به دست‬ ‫مردم می رساند و در صنعت پخش توفیقات خوبی به دست‬ ‫امده است‪.‬‬ ‫محمدرضا مرادی‪ ،‬عضو هیئت مدیره شرکت های صنعت‬ ‫پخش استان ایران در ادامه این همایش اظهار کرد‪ :‬قطعًا‬ ‫صنعت پخش یکی از پیچیده ترین صنعت ها است‪ .‬صنعت‬ ‫پخش در ایران از سال ‪ ۱۳۳۴‬اغاز به کار کرده و قبل از ان‬ ‫شرکت ها به صورت بنکداری تولیدات خود را در اختیار مردم‬ ‫می گذاشتند‪ .‬بزرگ ترین شــرکت های پخش دنیا از جمله‬ ‫امازون‪ ،‬اپل و ‪ ...‬نواوری و توسعه محصوالت را در عرصه‬ ‫مشتری محور در کسب وکارها می دانند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه ریشــه چالش های اصلی صنعت‬ ‫پخش به روز نبودن است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬نداشتن فرایند‬ ‫تحقیق و توسعه در صنعت نیز از دیگر چالش هاست‪ .‬صنعت‬ ‫پخش نقش کلیدی در عرضه‪ ،‬توزیع و تقاضا دارد‪ .‬مقاومت‬ ‫در برابر هرگونه تغییر در صنعت در ایران موج می زند‪ ،‬صنعت‬ ‫پخش باید مواد بهیه و با کیفیتی را به متقاضیان ارائه دهد‪.‬‬ ‫در صنعت پخش باید به ســمت تکنولوژی حرکت کنیم‪،‬‬ ‫چراکه توسعه صنعت پخش مستلزم نگاه ویژه است‪.‬‬ ‫حســین همتی نژاد‪ ،‬رئیس هیئت مدیره شــرکت های‬ ‫صنعت پخش استان اصفهان نیز اظهار کرد‪ :‬بقای صنعت‬ ‫پخش در به روز شدن است‪ .‬ما باید با تغییرات همسان شویم‬ ‫و اگر بروز نشــویم از تغییرات عقب می مانیم‪ .‬با رفع موانع‬ ‫صنعت پخش برای سیاست های پخش باید استفاده شود‪ .‬در‬ ‫حال حاضر حدود ‪ ۱۰‬درصد درامد ناخالص کشور از صنعت‬ ‫پخش است‪.‬‬ ‫امیررضا مقار عابد‪ ،‬عضو هیئت مدیره شرکت های صنعت‬ ‫پخش استان اصفهان با بیان اینکه وجود صنعت ترابری در‬ ‫تعاونی شرکت های صنعت پخش ضروری است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫استراتژی ساخت ترابری بیرون شهری است‪ .‬به زودی یک‬ ‫شهرک صنعتی برای صنعت پخش در مکان های متفاوت‬ ‫از طریق دولت خواهیــم گرفت و با هماهنگی ارگان های‬ ‫ذی ربط شــرکت های پخش از حالت اســتیجاری خارج‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومانی بخش خصوصی در شهرک رمز ارز اصفهان‬ ‫نماینـده مردم فریدن‪ ،‬فریدونشـهر‪ ،‬چـادگان و بویین‬ ‫میاندشـت گفـت‪ :‬اسـتقرار نخسـتین شـهرک رمـز ارز‬ ‫کشـور در فریـدن واقع در غرب اسـتان اصفهان‪ ،‬تاکنون‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیـارد تومان سـرمایه گذاری بخـش خصوصی را‬ ‫به دنبال داشـته اسـت‪.‬‬ ‫حسـین محمدصالحـی در گفت وگو با ایرنـا افزود‪ :‬در‬ ‫خصـوص تامیـن بـرق این شـهرک بـا توجه بـه برخی‬ ‫حواشـی‪ ،‬نگرانی وجـود ندارد‪.‬‬ ‫نماینـده مجلـس افـزود‪ :‬شـهرک رمـز ارز فریـدن‬ ‫متعهد شـده اسـت که در صـورت کمبود برق در شـبکه‬ ‫سراسـری کشـور از مدار خارج شـود‪ ،‬همچنیـن با توجه‬ ‫بـه وجود نیروگاه بـرق ‪ ۴۰۰‬کیلوولـت در منطقه نگرانی‬ ‫در ایـن خصـوص وجود نـدارد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬اسـتقرار ایـن شـهرک در فریـدن در‬ ‫تقویـت و فعـال شـدن شـهرک صنعتی شهرسـتان نیز‬ ‫موثـر بـوده اسـت به طوری که اکنـون ‪ ۱۵‬واحـد تولیدی‬ ‫مراحل مختلف اسـتقرار‪ ،‬احداث و فعالیت خـود را در این‬ ‫محـدوده اغـاز کرده اند‪.‬‬ ‫محمـد صالحـی از بهسـازی و تقویـت مسـیرهای‬ ‫دسترسـی به شـهرک صنعتی فریـدن خبـر داد و افزود‪:‬‬ ‫سـرمایه گذارانی که در مدت ‪ ۳‬سـال در شـهرک صنعتی‬ ‫فریـدن اغـاز بـه کار نکننـد خلع ید می شـوند‪.‬‬ ‫نماینـده مـردم فریـدن‪ ،‬فریدونشـهر‪،‬چادگان و‬ ‫بوییـن میاندشـت در مجلـس شـورای اسلامی گفـت‪:‬‬ ‫سـرمایه گذارانی کـه در فریـدن بـه راه انـدازی واحدهای‬ ‫تولیـدی اقـدام کنند یـا واحدهایشـان را بـه بهره برداری‬ ‫برسـانند‪ ،‬بـه مـدت ‪ ۲۰‬سـال از پرداخـت مالیـات معاف‬ ‫می شـوند‪.‬‬ ‫محمـد صالحـی افـزود‪ :‬بـا توجـه بـه اینکـه وزارت‬ ‫تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی و سـازمان برنامه وبودجـه‪،‬‬ ‫فریـدن را بـه عنوان منطقـه «غیر برخوردار از اشـتغال»‬ ‫تعریـف کردنـد‪ ،‬از سـرمایه گذاری در ایـن منطقـه بطور‬ ‫انتقال واحدهای تولید سفال‪ ،‬اجر و‬ ‫ریخته گری به خارج از اصفهان‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری اصفهـان‬ ‫گفـت‪ :‬تسـهیالت و برنامه ریزی هایـی انجـام شـده کـه‬ ‫واحدهـای تولید سـفال‪ ،‬اجـر و ریخته گری به خارج از شـهر‬ ‫اصفهـان انتقـال داده شـوند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنـا؛ مهـران زینلیـان در جلسـه انتقـال‪،‬‬ ‫بهسـازی و نوسـازی صنایع سـفال و اجر اصفهان افزود‪۱۳ :‬‬ ‫سـال اسـت کـه از مصوبـه شـورای برنامه ریزی بـرای خارج‬ ‫کـردن کارخانه هـا و واحدهـای تولیـدی از محـدوده شـهر‬ ‫اصفهـان می گـذرد اما تا اکنون این امر محقق نشـده اسـت‪.‬‬ ‫زینلیـان بـا بیـان اینکـه صنعـت اجر و سـفال بـه عنوان‬ ‫یکـی از صنایع قدیمی و تاریخی اصفهان شـناخته می شـود‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬بـا گسـترش شهرنشـینی ایـن واحدهـا در محـدوده‬ ‫شـهری قـرار گرفتند که امروز به عنوان منشـا مهـم الودگی‬ ‫هـوای اصفهان شـناخته می شـوند‪.‬‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری اصفهان به‬ ‫بررسـی موانـع و مشـکالت انتقـال ایـن واحدها به خـارج از‬ ‫محـدوده شـهر اصفهان اشـاره و بیان کـرد‪ :‬در این خصوص‬ ‫سـندی توسـط سـازمان مدیریـت بـا همـکاری اداره کل‬ ‫محیط زیسـت و سـازمان صمـت امـاده شـده کـه بندهـای‬ ‫مختلف ان بررسـی‪ ،‬مصوب و مقرر شـد اسیب شناسـی الزم‬ ‫جهـت شناسـایی موانـع و مشـکالت انتقـال ایـن واحدها به‬ ‫خـارج از محـدوده شـهری اصفهـان انجام شـود‪.‬‬ ‫وی بـه تسـهیالت پیش بینـی شـده بـرای ایـن مسـئله‬ ‫اشـاره و بیـان کـرد‪ :‬زمین هـای متعلـق بـه ایـن صنایـع در‬ ‫چارچـوب ضوابـط و طرح هـای باالدسـتی تغییـر کاربـری‬ ‫می یابنـد کـه ارزش افـزوده مناسـبی بـرای مالـکان ان ها به‬ ‫همـراه خواهد داشـت‪.‬‬ ‫معـاون هماهنگی امور عمرانی اسـتانداری اصفهان افزود‪:‬‬ ‫همچنیـن مقـرر شـد زمین های دولتـی برای تسـهیل انتقال‬ ‫ایـن واحدها مورد اسـتفاده قرار بگیرد و زیرسـاخت های الزم‬ ‫نیز در ان ها مسـتقر شـود‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬مقرر شـد تـا یک ماه اینده گـزارش مد ّون‬ ‫از عارضه سـنجی و موانـع انتقـال کارخانه هـای سـفال‪ ،‬اجـر‬ ‫و ریخته گـری اصفهـان‪ ،‬امـاده و مطـرح شـود تـا بر اسـاس‬ ‫اطالعـات به دسـت امده تصمیمات مناسـبی اخـذ و عملیاتی‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫زینلیان افـزود‪ :‬بـا هدف کاهـش االیندگـی در اصفهان تا‬ ‫‪ ۲‬سـال اینـده واحدهای ریخته گری اصفهان نیز به شـهرک‬ ‫صنعتی اسـتان منتقل می شوند‪.‬‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری اصفهـان‬ ‫گفـت‪ :‬در زمـان حاضـر از ‪ ۲۰۰‬واحـد ریخته گـری ‪ ۴۴‬واحـد‬ ‫به شـهرک صنعتی اسـتان منتقل شـده اند و مصمم هسـتیم‬ ‫مابقـی واحدها بـا پیگیری مسـتمر به صورت ماهیانـه انتقال‬ ‫یابند‪.‬‬ ‫زینلیان افزود‪ :‬شـهرداری اصفهان برای محدوده شـهری‬ ‫و اداره کل محیط زیسـت بـرای خارج از محـدوده‪ ،‬متولی این‬ ‫انتقـال هسـتند و بایـد به صـورت جامـع نظـارت کننـد و بـه‬ ‫اسـتانداری گزارش دهند‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬انتظـار مـی رود بـا تسـهیل گری های‬ ‫انجـام شـده و پیگیـری نهادهای مسـئول تا کمتر از ‪ ۲‬سـال‬ ‫اینـده همـه ایـن واحدها از شـهر خارج شـوند‪.‬‬ ‫بـر اسـاس قانـون احـداث و توسـعه صنایع در شـعاع ‪۵۰‬‬ ‫کیلومتـری کالن شـهر اصفهـان ممنوع اسـت‪.‬‬ ‫از مجمـوع ‪ ۵۵۰‬واحـد صنعتی االینده در سـطح اسـتان‪،‬‬ ‫‪ ۴۹۵‬واحـد در شـعاع ‪ ۵۰‬کیلومتری شـهر اصفهان قـرار دارد‬ ‫کـه در واقـع ‪ ۸۲‬درصـد صنایـع االینده را شـامل می شـود‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر‬ ‫ف به‬ ‫فرودگاه های کشور موظ ‬ ‫دریافتگواهینامهبین المللی‬ ‫معاون عملیــات فرودگاهی با بیان اینکــه فرودگاه های‬ ‫بین المللی تا تیرماه‪ ۱۴۰۳‬موظف به دریافت گواهینامه هستند‪،‬‬ ‫گفت که با جدیت به دنبال ایجاد اســتانداردهای ســازمان‬ ‫هواپیمایی برای اخذ گواهینامه فرودگاه های بین المللی هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬طبق مقررات و ضوابط سازمان ایکائو مندرج‬ ‫در ‪ 14 ANNEX‬و سند ‪ 1/114 ICAR‬سازمان هواپیمایی‬ ‫کشوری به منظور استانداردسازی و عملیات هماهنگ طبق‬ ‫الگوهای شناخته شــده بین المللی‪ ،‬فرودگاه های کشور ملزم‬ ‫به دریافــت مدرک گواهینامه فرودگاهــی (‪Aerodrome‬‬ ‫‪ )Certificate‬هستند‪ .‬در این راســتا به نقل از وزارت راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬فرشید گلیج ‪ -‬معاون عملیات فرودگاهی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬فرودگاه های بین المللی تا تیرماه ‪ ۱۴۰۳‬موظف به دریافت‬ ‫گواهینامه هستند‪ ،‬این در حالی است که از هم اکنون به دنبال‬ ‫ایجاد و ارتقای استانداردهای سازمان هواپیمایی و اخذ گواهینامه‬ ‫برای تعدادی از فرودگاه های بین المللی تا پایان سال هستیم‪.‬‬ ‫فرودگاه ها مقوله استانداردها و دریافت گواهینامه را با جدیت و‬ ‫به صورتجهادیپیگیریکنند‪.‬‬ ‫وی درباره اخرین وضعیت اداره کل تجهیزات و سامانه های‬ ‫فرودگاهی گفت‪ :‬همه روزه نیروهای این اداره کل در حال فعالیت‬ ‫هستند‪ .‬در همین راستا خوشبختانه در عمل جلوتر از مصوبات‬ ‫و برنامه ها هستیم‪ .‬گلیج درباره سفرهای استانی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬تمام مصوبات سفرهای استانی با جدیت پیگیری می شود‬ ‫و امور مصوب طبق زمان مشــخص باید انجام شود‪ .‬وی در‬ ‫پایان با اشاره به وضعیت قرارداد پروژه های فرودگاهی تاکید کرد‪:‬‬ ‫مدیران فرودگاه ها درباره رفع معارضات و موانع پروژه ها اقدام‬ ‫جدیداشتهباشند‪.‬‬ ‫همچنین امیرحسین تابع جماعت ‪ -‬معاون برنامه ریزی‪،‬‬ ‫نظارت و امور اقتصادی‪ ،‬با بیان اینکه یکی از مالک های مورد‬ ‫توجهدربودجه بندیسالایندهفرودگاهی‪،‬موضوعرضایتمندی‬ ‫مسافران اســت‪ ،‬گفت‪ :‬دولت مردمی و همچنین وزارت راه و‬ ‫شهرسازی و مدیریت ارشد شرکت فرودگاه ها توجه ویژه ای به‬ ‫افزایش سطح رضایتمندی مسافران فرودگاهی دارد و روی این‬ ‫موضوع حساس است و مدیران فرودگاهی باید در این زمینه‬ ‫تالش بیشتری انجام دهند‪ .‬به گفته تابع جماعت‪ ،‬فرودگاه های‬ ‫اصفهان‪ ،‬بندرعباس‪ ،‬مهراباد‪ ،‬تبریز‪ ،‬شیراز‪ ،‬مشهد‪ ،‬زاهدان‪ ،‬اهواز‬ ‫و یزد‪ ،‬فرودگاه های حائز رتبه های نخســت تا نهم در جدول‬ ‫رتبه بندی‪ ASQ‬هستند‪ .‬وی از حوزه اطالع رسانی به مسافران‬ ‫به عنوان مشــکل اصلی در فرودگاه های کشور یاد کرد‪ .‬تابع‬ ‫جماعت با اشاره به استقبال ‪ ۳۸‬شرکت دانش بنیان از فراخوان‬ ‫شرکت فرودگاه ها برای استفاده از توان و دانش این شرکت ها‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬پس از بررسی طرح های این ‪ ۳۸‬شرکت‪ ،‬با ‪ ۲۴‬شرکت‬ ‫جلسات تخصصی را برگزار کرده ایم و امیدواریم هرچه زودتر‬ ‫به نتیجه برسیم‪ .‬از مدیران فرودگاهی هم می خواهیم تا این‬ ‫فراخوان و زمینه های تعامل را به شرکت های دانش بنیان استانی‬ ‫خود به طور کامل معرفی کنند‪.‬‬ ‫شکل گیری تعارض منافع با‬ ‫حضور صنایع باالدستی در‬ ‫بورس کاال‬ ‫ویـژه حمایـت می شـود‪.‬‬ ‫کار احـداث مجموعـه رمـز ارز فریـدن اردیبهشـت‬ ‫سـال گذشـته با حضـور شـماری از مسـئوالن اسـتانی‬ ‫و محلـی‪ ،‬در زمینـی بـه مسـاحت ‪ ۷۸‬هـزار مترمربع در‬ ‫شـهرک صنعتی شـهر داران (بخش مرکـزی فریدن) با‬ ‫سـرمایه گذاری اولیـه ‪ ۵۰۰‬میلیـارد تومـان اغـاز شـد‪.‬‬ ‫فضا برای دانش بنیان کردن صنایع سنتی‬ ‫فراهم شود‬ ‫سـیاه کلـی عضـو کمیسـیون صنایـع و معـادن‬ ‫مجلس شـورای اسلامی گفـت‪ :‬اهداف و مسـیر حرکت‬ ‫دانش بنیانـی در کشـور باید برای صنایـع و تولیدکنندگان‬ ‫سـنتی جـا بیافتد‪.‬‬ ‫لطـف اهلل سـیاهکلی در گفت وگـو بـا بـازار‪ ،‬در ارزیابی‬ ‫خـود پیـرو اجـرای قانـون جهـش تولیـد دانش بنیـان در‬ ‫کشـور بیـان کـرد‪ :‬قانـون در ایـن بخـش تصویب شـده‬ ‫و مسـئولین مربوطـه بایـد توضیـح دهنـد کـه چـه کار‬ ‫کرده انـد‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬وزارت صمـت‪ ،‬وزارتخانه های دیگر‪،‬‬ ‫معـاون علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری بایـد درباره‬ ‫رونـد اجـرای قانـون جهش تولیـد دانش بنیان بـه مردم و‬ ‫مسـئولین امـار کار ارائه دهند‪.‬‬ ‫ایـن نماینـده مجلس شـورای اسلامی بیان کـرد‪ :‬به‬ ‫اعتقـاد بنـده قانون جهـش تولیـد دانش بنیان بسـیاری از‬ ‫گره هـا در ایـن بخـش را بـاز می کنـد و دیگـر مـا نبایـد‬ ‫مشـکلی در این حوزه داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬از سـوی دیگـر بایـد فضـا را بـرای‬ ‫صنایـع و تولیدکننـدگان سـنتی هـم ایجـاد کنیـم تـا به‬ ‫سـمت تولیـد دانش بنیـان سـوق پیـدا کننـد‪.‬‬ ‫عضو کمیسـیون صنایـع و معادن مجلـس تاکید کرد‪:‬‬ ‫صنایـع و تولیدکننـدگان سـنتی هـم بایـد اموزش هـای‬ ‫الزم را در ایـن بخـش ببیننـد تـاز مانـی کـه بـه سـمت‬ ‫دانش بنیان هـا حرکـت می کننـد‪ ،‬بداننـد درامـد و کیفیت‬ ‫محصوالتشـان بیشـتر خواهد شـد‪.‬‬ ‫ایـن نماینـده مجلـس شـورای اسلامی تاکیـد کرد‪:‬‬ ‫بنابرایـن اهـداف و مسـیر حرکـت دانش بنیانی در کشـور‬ ‫بایـد بـرای صنایـع و تولیدکنندگان سـنتی جـا بیافتد‪.‬‬ ‫ایـن نماینـده مجلـس بیان کـرد‪ :‬بنـده گاهـی اوقات‬ ‫می بینـم کـه برخـی از صنعتگـران خیلـی مهـم هـم به‬ ‫مـا می گوینـد‪ :‬مـا هـم بـر اسـاس دانـش کار می کنیم و‬ ‫ایـن دانش بنیـان دیگر چـه صیغـه ای اسـت؟ البته حرف‬ ‫مسـئولین صنایع هم درسـت اسـت و ان ها هم بر اساس‬ ‫دانـش فعالیـت می کننـد‪ ،‬مشـکل در اینجاسـت کـه مـا‬ ‫نتوانسـتیم درسـت بگوییـم کـه دانش بنیـان یعنـی چه؟‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬دانش بنیـان ایـن نیسـت کـه مـا‬ ‫فقـط بـه سـمت تکنولـوژی دانش بینـان حرکـت کنیم؛‬ ‫دانش بنیـان یعنـی اینکـه محیـط کار دانش بنیـان شـود‪،‬‬ ‫یعنـی نیـروی انسـانی از حالت سـنتی خـود خارج شـود‪.‬‬ ‫ایـن نماینـده مجلـس تاکیـد کـرد‪ :‬در فعالیـت‬ ‫دانش بنیـان بایـد پشـتوانه مدیریت و تولید‪ ،‬فناوری باشـد‬ ‫لـذا سـوال ایـن اسـت کـه مـا چنـد مدیـر داریـم کـه با‬ ‫پشـتوانه فنـاوری مدیریـت کار را برعهـده دارنـد؟‬ ‫ایـن نماینـده مجلس بیان کـرد‪ :‬همچنین سـوال این‬ ‫اسـت که مدیریت در ریاسـت جمهوری و یا سـایر قوا به‬ ‫چـه میزان با پشـتوانه فناوری صورت می پذیـرد؟ بنابراین‬ ‫دانش بنیـان ایـن نیسـت کـه از علـم و دانـش اسـتفاده‬ ‫کنیم چراکه مشـغول به اسـتفاده از ان هسـتیم و بدیهی‬ ‫اسـت؛ ایـن بدیـن منظـور اسـت که همـه چرخـه تولید‪،‬‬ ‫دانش بنیـان شـود واگرنـه اگر یـک عنصـر و دو عنصر از‬ ‫دانـش بهره بگیرنـد این دانش بنیان نیسـت و دانش بنیان‬ ‫اسـتفاده از علم و فناوری اسـت‪.‬‬ ‫ایـن نماینـده مجلس شـورای اسلامی بیان کـرد‪ :‬به‬ ‫نظـر بنده مـا خیلی دانش بنیان نشـده ایم‪ ،‬البته مـا از علم‬ ‫و دانـش و تکنولـوژی بهره می گیریم امـا کل چرخه های‬ ‫تولید ما دانش بنیان نشـده اسـت‪.‬‬ ‫نایب رئیس انجمن نوردکاران فوالدی ایران‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫مصوبه دولــت با موضوع صدور اجازه صادرات تولیدکنندگان‬ ‫فوالدی توســط بورس کاال‪ ،‬ارزشــمند و موجب انسجام در‬ ‫صادرات خواهد شــد‪ ،‬شــرط تحقق این امر را رفع مشکل‬ ‫صاحب کرســی در بورس کاال که‬ ‫حضور صنایع باالدستی‬ ‫ِ‬ ‫تعارض منافع ایجاد می کند‪ ،‬دانست‪ .‬سید علی محمد ابویی‪-‬‬ ‫در گفت وگــو با ایســنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در مصوبــه دولت که در‬ ‫جهت حمایت از صادرات اســت‪ ،‬تاکید بر این شده که صرفًا‬ ‫صادرات توسط صادرکننده شناسنامه دار و تولیدکننده یا نماینده‬ ‫تام االختیار او که مسئولیت کیفیت کاال و برگشت ارز را بر عهده‬ ‫دارد‪ ،‬البته پس از تامین مکفی بازار‪ ،‬انجام شود تا رقابت ناسالم‬ ‫اتفاق نیفتد‪ .‬نایب رئیس انجمن نوردکاران فوالدی ایران افزود‪:‬‬ ‫البته حضور صنایع باالدستی که صاحب کرسی در بورس کاال‬ ‫هستند و دنبال دستیابی به صادرات‪ ،‬معافیت ها و ارز صادراتی‬ ‫هستند که تعارض منابع ایجاد می کند؛ لذا امیدواریم این مشکل‬ ‫را دولت حل کند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬اســتنباط ما این است که‬ ‫دولت می تواند در جهت اشــتغال و ارزش افزوده بیشــتر‪ ،‬این‬ ‫تعارض منافع که در بورس کاال هست و بعضی مواقع مواد اولیه‬ ‫ما از بازار جهانی باالتر است و برخی مواقع تامین منابع و مواد‬ ‫اولیه برای صنایعی که باید کاالی نهایی درست کنند سخت تر‬ ‫و قیمت باالتر می شود را برطرف کند تا طی یک عملکرد برد‪-‬‬ ‫برد و در جهت ایجاد منافع ملی کمک بسزایی در جهت اشتغال‬ ‫داشته باشد‪ .‬نایب رئیس انجمن نوردکاران فوالدی ایران با بیان‬ ‫اینکه ما در حال حاضر کمیته کاالهای نهایی داریم که هدفش‬ ‫متعادل کردن بازار و واقعی کردن ان است‪ ،‬گفت‪ :‬طبیعی است‬ ‫که صادرکنندگان یا تولیدکنندگان دنبال منافع شخصی هستند‬ ‫و اگر دولت و بورس کاال‪ ،‬نقش ملی در جهت حمایت از تولید‬ ‫نهایی و تامین کاال برای داخل ایفا کنند‪ ،‬با راهکاری که دولت‬ ‫بورس کاال را موظف کرد بدون هرگونه فرایند پیچیده و نیاز‬ ‫به امضا طالیی و چالش‪ ،‬مجوز صادراتی را که یکی از اوراق‬ ‫الزمه در جهت صادرات به گمرک است‪ ،‬به صادرکننده ارائه‬ ‫کند که این موضوع در روند صادرات می تواند موفقیت امیز باشد‪.‬‬ ‫ابویی ابراز امیدواری کرد که با تشکیل زنجیره فوالد با عنوان‬ ‫«شورا یا فراکســیون فوالد»‪ ،‬بتوان این باور را ایجاد کرد که‬ ‫می شود با در نظر گرفتن منافع ملی‪ ،‬منافع شرکتی و سازمانی‬ ‫نیز حفظ شود‪ .‬وی خاطرنشان کرد که از این هفته قرار است‬ ‫این روند ایجاد شود که دیروز کف عرضه ها را در بورس کاال‬ ‫دادند که قسمتی مورد مناقشه بود و اعضا درخواست اصالح‬ ‫داشتند و البته همیشــه اول کار این مشکالت طبیعی است‪.‬‬ ‫این مقــام صنعتی‪ ،‬در خصوص مشــکالت صادراتی نیز به‬ ‫معضل نقل وانتقال ارز اشاره کرد و گفت‪ :‬در شرایط تحریم ها‬ ‫برای فروش تولیدات مشکل وجود دارد و قیمت ها تحت تاثیر‬ ‫تحریم ها قرار گرفته اســت و کاالیی که در بورس خریداری‬ ‫می شود کاالی رقابتی است چراکه با قیمت جهانی می خریم و‬ ‫به قیمت تحریم می فروشیم‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شنبه| ‪ 12‬اذر ‪ | 1401‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4508‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خودنمایی زکی پور با گل در‬ ‫تعطیالت‬ ‫مدافع چپ سپاهان در مسابقه دوستانه تیمش موفق به‬ ‫گلزنی شد‪ .‬میالد زکی پور در ابتدای فصل توانست جای‬ ‫امید نورافکن را در سمت چپ خط دفاعی سپاهان بگیرد‬ ‫و با عملکردی که در مسابقات این تیم به ویژه دیدار‬ ‫برابر گل گهر سیرجان داشت و دو گل به ثمر رساند‪،‬‬ ‫جایگاهش را تثبیت کرد و همین رویه را ادامه داد که‬ ‫حاال هم در تعطیالت به دنبال بازپس گیری ان است‪.‬‬ ‫مدافع پیشین استقالل و گل گهر که امسال انگیزه زیادی‬ ‫در سپاهان دارد و در هفت بازی برای طالیی پوشان به‬ ‫میدان رفته‪ ،‬در جریان یک مسابقه دوستانه به میدان‬ ‫رفت که عملکرد خوب او در پیروزی تیمش تاثیرگذار‬ ‫بود‪ .‬شاگردان ژوزه مورایس موفق شدند در دیداری‬ ‫تدارکاتی و پرگل به برتری مقابل تیم دوم سپاهان‬ ‫دست پیدا کنند که در این مسابقه میالد زکی پور یک‬ ‫گل به ثمر رساند و یک پاس گل هم به محمد علی نژاد‬ ‫داد‪ .‬زکی پور که باانگیزه بیشتری نسبت به ابتدای فصل‬ ‫در سپاهان کار می کند و در مسابقات دوستانه هم مثل‬ ‫بازی های لیگ اماده نشان داده‪ ۹۰ ،‬دقیقه برابر تیم دوم‬ ‫این باشگاه در زمین بود و درخشان کارکرد تا نشان بدهد‬ ‫می تواند در لیگ برتر هم کمک حال تیمش باشد‪.‬‬ ‫فوالد اردوی دبی را با‬ ‫شکست شروع کرد‬ ‫تیم فوالد خوزستان در دیداری دوستانه برابر شباب‬ ‫االهلی امارات به میدان رفت‪ .‬تیم فوالد خوزستان‬ ‫که اردوی خود را در شهر دبی برپا کرد ه در دیداری‬ ‫دوستانه به مصاف شباب االهلی امارات رفت‪ .‬این دیدار‬ ‫که در ورزشگاه العویر شهر دبی برگزار شد در پایان با‬ ‫نتیجه دو بر صفر به سود شباب االهلی به پایان رسید‪.‬‬ ‫دو تیم فوالد ایران و شباب االهلی امارات در مرحله‬ ‫یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اسیا قرار دارند و خود‬ ‫را برای حضور پرقدرت در این مسابقات که بهمن ماه‬ ‫برگزار می شود‪ ،‬اماده می کنند‪ .‬جواد نکونام سرمربی‬ ‫فوالدمردان در این دیدار از تمامی بازیکنان حاضر در‬ ‫اردو استفاده کرد تا همه شاگردانش در شرایطی مسابقه‬ ‫قرار بگیرند‪ .‬همچنین شهاب گردان‪ ،‬ایاندا پاتوسی‪ ،‬وریا‬ ‫غفوری و اشکان دژاگه غایبان این اردوی فوالدمردان‬ ‫هستند و مجید علی یاری و وحید حیدریه نیز زیر نظر‬ ‫کادرپزشکی برای ادامه مسابقات اماده می شوند‪ .‬گفتنی‬ ‫است فوالدی ها دو دیدار دوستانه دیگر در برنامه اردویی‬ ‫خود خواهند داشت که روزهای سیزدهم و هجدهم‬ ‫اذرماه برگزار خواهند کرد‪.‬‬ ‫پیوستن نایب قهرمان جهان به‬ ‫تیم کشتی سپاهان‬ ‫ستاره سپاهان این روزها حضور فعالی در تمرینات تیمش دارد‬ ‫امیدنورافکنبهدنبالفراموشی‬ ‫یککابوس‬ ‫امید نورافکن این روزهای حضور فعال در‬ ‫تمرینات سپاهان دارد و می خواهد کابوس‬ ‫خط خوردن از تیم ملی را فراموش کند‪ .‬او‬ ‫که تا اخرین لحظات همراه با ســایر ملی‬ ‫اماده سفر به دوحه و تجربه نخستین جام‬ ‫امیرحسیناحتشامی جهانی بود قلــم قرمز کی روش را جلوی‬ ‫نام خودش دید تا شــوک بزرگی را تحول کند‪ .‬شــوکی که‬ ‫موجب شــد تا ستاره سپاهان چند روزی در تمرینات ابتدایی‬ ‫تیمش غیبت داشته باشد و پس از بازیابی روحی به تمرینات‬ ‫بازگردد‪ .‬او می خواهد همه چیز را از یاد برده و تنها به درخشش‬ ‫با پیراهن طالیی در لیگ برتر فکر کند‪ .‬کاری که اســان به‬ ‫نظر نمی رســد به ویژه برای ستاره که بازی در جام جهانی را‬ ‫حق خود می دانست‪ .‬چپ پای خوش تکنیک سپاهان که در‬ ‫لیگ هم نمایش های قابل قبولی ارائه کرده بود رقیبان بزرگی‬ ‫را در کنار خود می دیــد و باید ان ها را کنار می زد تا فرصتی‬ ‫بــرای خودنمایی در جام جهانی پیــدا کند‪ .‬میالد محمدی‪،‬‬ ‫احســان حاج صفی و ابوالفضل جاللی سه رقیب سرسخت‬ ‫نورافکــن برای حضور در مهم ترین رویداد فوتبالی جهان به‬ ‫شمار می رفتند‪ .‬شاید برای نورافکن عبور از جاللی به عنوان‬ ‫یک بازیکن جوان در دسترس به نظر می رسید اما دو رقیب‬ ‫دیگر با توجه با پیشینه ای که کی روش از ان ها داشت بسیار‬ ‫دشوار بود‪ .‬مشکل دیگر اعتقاد ویژه کی روش به بازی جاللی‬ ‫و سرانجام انتخاب سه رقیب و خط زدن نورافکن رخ داد؛ اما‬ ‫از لیگ نوزدهم که امید نورافکن به عنوان یکی از خریدهای‬ ‫امیر قلعه نویی برای تقویت سپاهان از شالروای بلژیک به این‬ ‫تیم پیوست و تقریبا یک فصل کامل در پست هافبک دفاعی‬ ‫بازی کرد‪ ،‬او یکی از مهره های کلیدی سپاهان بوده و پس از‬ ‫جدایی امیر قلعه نویی نیز این وضعیت در دوران محرم نویدکیا‬ ‫ادامه داشته و او طی دو فصل گذشته اگرچه بار دیگر به پست‬ ‫دفاع چپ و گه گاه پست دفاع میانی بازگشت‪ ،‬ولی همچنان‬ ‫یکی از نفرات تعیین کننده سپاهان بوده که هیچ وقت حضور‬ ‫روی نیمکت را به استثنای روزهای محرومیت و مصدومیت‬ ‫تجربه نکرده بود‪ .‬کاپیتان سابق تیم امید و یار ثابت اردوهای‬ ‫پیشــین تیم ملی با اسکوچیچ و کی روش ادامه دار شد اما در‬ ‫سپاهان فصل جاری و تا پایان هفته یازدهم شرایط متفاوتی‬ ‫را تجربه کرد‪ .‬نورافکن در دو بازی ابتدایی مثل همیشه دفاع‬ ‫چپ فیکس سپاهان بود‪ ،‬اما از مصاف با گل گهر جای خود را‬ ‫به میالد زکی پور داد و این جابجایی مصادف شد با درخشش‬ ‫عجیب و خیره کننده زکی پور که در ســیرجان دو گل به تیم‬ ‫ســابقش زد تا در مصاف با فوالد خوزستان هم در ترکیب‬ ‫اصلی سپاهان جلوتر از نورافکن راهی میدان شود‪ .‬این تصمیم‬ ‫مورایس اما در مصاف با ذوب اهن تغییر کرد و نورافکن از ابتدا‬ ‫وارد زمین شد‪ ،‬اما دوباره در دیدار هفته ششم امید نورافکن از‬ ‫روی نیمکت کارش را اغاز کرد تا زکی پور به ترکیب اصلی‬ ‫برسد‪ .‬دیداری که در پایان بار دیگر نتیجه خوبی برای سپاهان‬ ‫به همراه نداشــت تا مورایس نورافکن را به زکی پور ترجیح‬ ‫دهد‪ .‬هفته های هفتم و هشتم برای نورافکن کفایت می کرد تا‬ ‫ارزش هایش را بیشتر نمایان کند‪ .‬نکته بااهمیت درباره سبک‬ ‫بازی این بازیکن برخورداری از قدرت پای بسیار باالتر نسبت‬ ‫به تمام بازیکنان فوتبال ایران اســت‪ .‬توانایی که باعث شده‬ ‫او هرلحظه که اراده کند بدون کمترین دورخیز حتی با پای‬ ‫راست و غیرتخصصی منطقه بازی را در قطر زمین عوض کند‪.‬‬ ‫مهارتی که او را از هم پســتی هایش متمایز می کند و به درد‬ ‫سبک بازی تیم ملی زیر نظر کارلوس کی روش هم می خورد‪.‬‬ ‫کاری که امید هنرش در ان را در اخرین دقیقه نیمه نخست‬ ‫دربی برگشت لیگ شانزدهم به خوبی نشان داد و با ارسال یک‬ ‫پاس درجای ‪ 50‬متری کاوه رضایی را در شرایط گلزنی برابر‬ ‫دروازه پرسپولیس قرارداد؛ اما همه این توانایی ها هم نتوانست‬ ‫بــه امید برای حضور در جام جهانی ‪ 2022‬قطر کمکی کند‪.‬‬ ‫ایــن در حالی بود که نورافکن خودش را در جام جهانی قطر‬ ‫تصور می کرد و می خواست با درخشش در این مسابقات مسیر‬ ‫بازگشت به فوتبال اروپا را برای خودش هموارتر کند ولی با‬ ‫بازگشت کی روش اگرچه این بازیکن همچنان به اردوهای‬ ‫تیم ملی دعوت می شد اما سرمربی پرتغالی تیم ملی که دیدگاه‬ ‫و فلسفه متفاوتی نسبت به فوتبال دارد به استفاده از نورافکن‬ ‫در پست دفاع چپ اعتقادی نداشت‪ .‬درنهایت کی روش پس‬ ‫از چند روز فکر کردن یکی از سخت ترین تصمیمات خود را با‬ ‫عدم دعوت از نورافکن گرفت تا این بازیکن پس از پشت سر‬ ‫گذاشتن یک دوره سخت و ریکاوری ذهنی به جای اینکه این‬ ‫در قطر حاضر شود تمرینات گروهی با سپاهان برای شروع‬ ‫دوباره لیگ برتر را تجربه کند‪ .‬او پس از که با تصمیم مورایس‬ ‫مدتی به استراحت پرداخت تا پس از ریکاوری ذهن با شرایط‬ ‫بهتری اماده کمک به طالیی پوشان در ادامه مسابقات لیگ‬ ‫برتر داشته باشد اماده است تا ان شوک خط خوردن در اخرین‬ ‫لحظه را از یاد برده و برای مبارزه دوباره با دیگر رقیبان در لیگ‬ ‫‪ 22‬به میدان بیاید‪ .‬جام ملت های ‪ 2023‬قطر نزدیک اســت‬ ‫و نورافکن می تواند با درخشش دربازی های سپاهان فرصت‬ ‫هنرنمایی در بزرگ ترین فستیوال فوتبال اسیا را برای خودش‬ ‫مهیاکند‪.‬‬ ‫نیمکت مربیگری تیم ملی دیگر لرزان نیست‬ ‫به مانند جام جهانی ‪ 2014‬و ‪ ،2018‬به نظر می رسد بازهم همکاری‬ ‫فدراسیون فوتبال با کارلوس کی روش ادامه خواهد داشت‪ .‬تیم‬ ‫ملی ایران در ادوار جام جهانی همواره یک چالش مهم مواجه بود‪،‬‬ ‫اینکه سرمربیان تیم ملی بعد از اتمام رقابت ها موقعیت خود را از‬ ‫دست می دادند و فدراسیون فوتبال به سرعت به سراغ جذب یک‬ ‫جانشین جدید برای ان ها می رفت‪ ،‬رویه ای که البته در سالیان‬ ‫گذشته تغییر کرده و دیگر خبری از تغییرات سریالی روی نیمکت‬ ‫تیم ملی نیست و کارلوس کی روش توانسته دوران باثباتی را تجربه‬ ‫کند‪ .‬تیم ملی ایران با هدایت حشمت مهاجرانی در جام ملت های‬ ‫اسیا‪ ،‬المپیک تابستانی و برای نخستین بار در جام جهانی حضور‬ ‫پیدا کرد اما دوره ‪ 3‬ساله مهاجرانی بعد از حذف تیم ملی ایران از‬ ‫جام جهانی ‪ 1978‬در این تیم به پایان رسید و بعد از مدتی کوتاه‪،‬‬ ‫جانشین او در تیم ملی معارفه شد و حسن حبیبی به عنوان سرمربی‬ ‫جدید تیم ملی ایران کار خود را اغاز کرد‪ .‬البته که در شرایط تعطیلی‬ ‫فوتبال ملی ایران‪ ،‬حسن حبیبی دوران پرفرازونشیبی را در ان برهه‬ ‫تجربه کرد و در طول ‪ 3‬سال فقط ‪ 12‬بازی نیمکت ایران نشست‪.‬‬ ‫ملی پوشان فوتبال ایران در جام جهانی ‪ 1998‬توانستند تاریخ سازی‬ ‫کنند و مقابل امریکا به پیروزی برسند اما این پیروزی باعث صعود‬ ‫ایران به مرحله حذفی نشد و همین مسئله باعث شد تا جالل‬ ‫طالبی که در استانه جام جهانی جانشین تومیسالو ایویچ شده بود‪،‬‬ ‫بعد از اتمام جام جهانی از سمتش کنار برود و جای خود را به منصور‬ ‫پورحیدری داد‪ .‬پورحیدری باوجود کسب عنوان قهرمانی مسابقات‬ ‫اسیایی‪ ،‬دوره ای ‪ 2‬ساله را در تیم ملی تجربه کرد و دوباره جالل‬ ‫طالبی به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شد و ایران همراه با او‬ ‫جوانانی که بازهم‬ ‫نادیده گرفته شدند‬ ‫در جام ملت های اسیا ‪ 2000‬شرکت کرد‪ .‬برانکو ایوانکوویچ همراه‬ ‫تیم ملی ایران حضور در جام ملت های اسیا ‪ 2004‬و جام جهانی‬ ‫‪ 2006‬را تجربه کرد اما حذف زودهنگام از جام جهانی ‪ 2006‬باعث‬ ‫شد تا پرونده سرمربی کروات در تیم ملی بسته شود و مدیران‬ ‫فدراسیون فوتبال برای حضور در جام ملت های اسیا ‪ 2007‬به‬ ‫سراغ انتخاب یک سرمربی ایرانی رفتند و امیر قلعه نویی به عنوان‬ ‫جانشین برانکو انتخاب شد‪ .‬البته که عمر حضور قلعه نویی در تیم‬ ‫ملی چندان طوالنی نبود و بعد از او‪ ،‬نیمکت تیم ملی به طور موقت‬ ‫در اختیار منصور ابراهیم زاده قرار داشت و سپس به علی دایی‬ ‫رسید‪ .‬کارلوس کی روش اولین سرمربی تیم ملی ایران در ادوار جام‬ ‫جهانی نام گرفت که بعد از پایان این رقابت ها‪ ،‬سکاندار تیم ملی‬ ‫ماند‪ .‬کی روش که از سال ‪ 2011‬به فوتبال ایران امد‪ ،‬حضور در‬ ‫جام های جهانی ‪ 2014‬و ‪ 2018‬را تجربه کرد و هم چنین سرمربی‬ ‫ایران در جام ملت های اسیا ‪ 2015‬و البته ‪ 2019‬بود و شکست‬ ‫سنگین در نیمه نهایی جام ملت های اسیا ‪ 2019‬مقابل ژاپن‪ ،‬باعث‬ ‫قطع همکاری کی روش با فدراسیون فوتبال شد و مارک ویلموتس‬ ‫جای کی روش را گرفت‪ .‬سرمربی پرتغالی البته بعد از ‪ 3‬سال دوباره‬ ‫فرصت حضور در فوتبال ایران را به دست اورد تا شانس حضور‬ ‫در جام جهانی ‪ 2022‬را به عنوان سرمربی تیم ملی ایران کسب‬ ‫کند و باوجود حذف ایران از گردونه رقابت ها‪ ،‬حمید سجادی وزیر‬ ‫ورزش وجوانان‪ ،‬مصاحبه حمایتی از کارلوس کی روش انجام داد‬ ‫که به نظر می رسد این سرمربی پرتغالی برای جام ملت های اسیا‬ ‫‪ 2023‬سکاندار ایران خواهد ماند تا به رکورد تاریخی حضور در ‪3‬‬ ‫جام جهانی و جام ملت ها دست پیدا کند‪.‬‬ ‫ستون های تیم اسکوچیچ توریس ت های‬ ‫جام جهانی‬ ‫موانع حرفه ای سازی‬ ‫استقالل و پرسپولیس‬ ‫عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس معتقد است که‬ ‫با حل چند مورد‪ ،‬می توان باشگاه هایی واقعا حرفه ای‬ ‫داشت‪ .‬بحث خصوص سازی دو باشگاه استقالل و‬ ‫پرسپولیس هنوز به سرانجام خاصی نرسیده است‪ .‬این‬ ‫دو باشگاه که به دلیل نقص در مدارک مربوط به این‬ ‫موضوع‪ ،‬با محرومیت از سوی ‪ AFC‬مواجه شدند‪،‬‬ ‫فرصت این رادارند تا با ارسال مدارک الزم در فرصتی‬ ‫که شروع شده‪ ،‬مجوز حرفه ای را بگیرند و در مسابقات‬ ‫حاضر شوند‪ .‬حسین خبیری‪ ،‬عضو هیئت مدیره باشگاه‬ ‫پرسپولیس‪ ،‬بزرگ ترین مانع جلوی پای سرخابی ها را‬ ‫در بحث حرفه ای شدن‪ ،‬مالکیت مشترک و دولتی ان ها‬ ‫دانسته و افزود‪ :‬اقای سجادی به همراه تیم خود به جای‬ ‫شعار این کار را عملی کردند‪ .‬سازمان خصوصی سازی‬ ‫هم زحمت زیادی کشید‪ .‬یکی از اقدامات مهم در این‬ ‫مقطع‪ ،‬تبلیغات محیطی بود‪ .‬رشد و مستقل شدن باشگاه‬ ‫نیازمند در اختیار گرفتن ابزارهاست‪ .‬درامدزایی از این‬ ‫بخش به نفع همه باشگاه ها بود‪ .‬اتفاق دیگری که باید‬ ‫بیافتد کمک صداوسیما برای وضع قوانین حق پخش‬ ‫است‪ .‬باید قوانینی تعریف شود که بحث حق پخش‬ ‫در اختیار باشگاه ها باشد و هر باشگاهی به اندازه سهم‬ ‫خود دریافت کند‪ .‬یکی دیگر از بخش هایی که ما در‬ ‫ان مشکل داریم‪ ،‬سخت افزار و تجهیزات است‪ .‬امکانات‬ ‫فعلی‪ ،‬در شان فدراسیون فوتبال نیست‪ .‬این همه کشور‬ ‫خارجی رفتیم و مثال هرسال که به قطر می رویم یک‬ ‫ورزشگاه بزرگ افتتاح می شود‪ .‬این شاید به دلیل جام‬ ‫جهانی باشد ولی قبل از ان هم شاهد این بودیم که قطر‬ ‫امکاناتی دارد که تیم های اروپایی هم می ایند و از ان ها‬ ‫استفاده می کنند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫پیروزی سه گله سپاهان در‬ ‫دیداری تدارکاتی‬ ‫شاگردان ژوزه مورایس در دیداری تدارکاتی موفق به‬ ‫شکست سه بر صفر سپاهان ب شدند‪ .‬پنجشنبه گذشته‬ ‫تیم سپاهان و سپاهان ب در زمین شماره یک کمپ باغ‬ ‫فردوس به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار دوستانه با‬ ‫برتری سه بر صفر سپاهان پایان یافت‪ .‬برای سپاهان در‬ ‫این دیدار علی نژاد دوبار و میالد زکی پور یک بار گلزنی‬ ‫کردند‪ .‬سپاهان تقریبا همزمان با جام جهانی اردوی خود‬ ‫را زیر نظر مورایس اغاز کرده و به زودی با اضافه شدن‬ ‫پیام نیازمند ورامین رضائیان که دو ملی پوش طالیی‬ ‫پوشان اصفهانی هستند کادر فنی می تواند برنامه های‬ ‫خود را برای بازگشت به مسابقات جدی تر پیاده کند‪.‬‬ ‫طالیی پوشان اصفهانی پیش ازاین در دیداری تدارکاتی‬ ‫به مصاف ذوب اهن رفته بودند و در ادامه تا شروع دوباره‬ ‫مسابقات نیز دو سه بازی دوستانه دیگر و احتماال یک‬ ‫اردوی چندروزه برگزار خواهند کرد‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫تیم ملی فوتبال ایران در حالی از جام جهانی کنار رفت‬ ‫که برخالف بسیاری از تیم ها با باالترین میانگین سنی‬ ‫و بی توجهی به انتخاب و گزینش بازیکنان جوان شاغل‬ ‫در لیگ راهی این مسابقات شد‪ .‬در ابتدای رقابت های‬ ‫این دوره جام جهانی اعالم شد که ایران با میانگین‬ ‫سنی نزدیک به ‪ ۲۹‬سال در بین ‪ ۳۲‬تیم حاضر در جام‬ ‫جهانی پیرترین تیم این دوره از مسابقات به شمار می رود‪.‬‬ ‫کارلوس کی روش که در فاصله اندکی به اغاز مسابقات‬ ‫جام جهانی راهی تهران شد از شناخت کافی نسبت به‬ ‫بازیکنان شاغل در لیگ برخوردار نبود و البته به رسم و‬ ‫سنت همیشگی خودش اقبالی هم به استفاده از بازیکنان‬ ‫جوان و ستاره های لیگ برتر فوتبال ایران نشان نمی داد‪.‬‬ ‫عدم انتخاب نفراتی مثل امید نورافکن‪ ،‬سامان فالح‪،‬‬ ‫محمد محبی یا حتی دانیال اسماعیلی فر که از اماده ترین‬ ‫بازیکنان شاغل در لیگ هستند به خوبی نشان می داد که‬ ‫کی روش ترجیح می دهد به همان ترکیب سنتی جام‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬اعتماد کند حتی اگر مثل سعید عزت اللهی‪ ،‬علی‬ ‫کریمی یا احسان حاج صفی از دوران اوج خودشان فاصله‬ ‫گرفته باشند‪ .‬این تصمیم کی روش البته ریشه در حمایت‬ ‫گروه بازیکنان محبوبش و نقش افرینی کاپیتان های‬ ‫باسابقه تیم در بازگشت او به ایران داشت‪ .‬طبیعتا کی‬ ‫روش نمی توانست بازیکنانی را که پیش ازاین با انتشار‬ ‫استوری علیه اسکوچیچ زمینه ساز برکناری مربی کروات‬ ‫و ورود مربی پرتغالی شده بودند از فهرست کنار بگذارد‬ ‫و به بازیکنان مستعد و جوان لیگ اعتماد کند‪ .‬همین‬ ‫تصمیم غیر فنی یکی از پاشنه های اشیل تیم ملی در جام‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬شد‪ .‬پایین امدن مشهود کیفیت بازیکنان پا به سن‬ ‫گذاشته در مقابل جنگندگی و دوندگی بازیکنان جوان دو‬ ‫تیم انگلستان و امریکا یکی از عوامل دوشکست تلخ تیم‬ ‫ملی در این رقابت ها بود‪.‬‬ ‫چهار بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در جریان مسابقات جام‬ ‫جهانی ‪ ۲۰۲۲‬قطر فرصت حضور در زمین و بازی برای تیم‬ ‫کارلوس کی روش را پیدا نکردند‪ .‬این در حالی بود که ان ها‬ ‫عصای دست اسکوچیچ بودند‪ .‬مسابقات فوتبال جام جهانی‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬قطر برای تیم ملی ایران به پایان رسید‪ .‬ایران با قبول‬ ‫دو باخت برابر انگلیس و امریکا و کسب یک پیروزی برابر‬ ‫ولز‪ ۳ ،‬امتیازی شد و در رده سوم جدول گروه ‪ B‬قرار گرفت‪.‬‬ ‫به این ترتیب تیم تحت هدایت کارلوس کی روش که تنها‬ ‫به کسب یک نتیجه تساوی از بازی با امریکا نیاز داشت‪،‬‬ ‫از صعود به مرحله حذفی بازماند‪ .‬ایران در این رقابت ها با‬ ‫‪ ۲۵‬بازیکن عازم قطر شد‪ .‬مصدومیت لحظه اخری امید‬ ‫ابراهیمی در بازی تدارکاتی با نیکاراگوئه باعث شد تا کی‬ ‫روش از دعوت یک بازیکن جدید به جای او و اعزام تیم‬ ‫با ‪ ۲۶‬بازیکن خودداری کند‪ .‬در لیست ایران‪ ،‬تنها چهار‬ ‫بازیکن شانس حضور در زمین را پیدا نکردند و کی روش‬ ‫از ‪ ۲۱‬بازیکن برابر انگلیس‪ ،‬امریکا و ولز استفاده کرد‪ .‬پیام‬ ‫نیازمند و امیر عابدزاده دو دروازه بانی بودند که کی روش‬ ‫به جای ان ها به علیرضا بیرانوند و حسین حسینی اعتماد‬ ‫کرد‪ .‬حسینی به دلیل مصدومیت بیرانوند در دقایق ابتدایی‬ ‫بازی با انگلیس‪ ،‬جای او را در ترکیب گرفت و مقابل ولز‬ ‫هم گلر شماره یک ایران بود‪ .‬بیرانوند در بازی اخر با امریکا‬ ‫دوباره به ترکیب بازگشت‪ .‬وحید امیری و شجاع خلیل زاده‬ ‫هم دو بازیکن دیگر بودند که کی روش فرصتی برای‬ ‫حضور ان ها در زمین قائل نشد‪ .‬این در حالی است که هر دو‬ ‫بازیکن در کنار امیر عابدزاده در مرحله مقدماتی جام جهانی‬ ‫از نفرات ثابت تیم دراگان اسکوچیچ بودند و نقش بسزایی‬ ‫در صعود ایران به جام جهانی ایفا کردند‪ .‬البته بازیکنانی‬ ‫چون صادق محرمی‪ ،‬محمدحسین کنعانی زادگان‪ ،‬سامان‬ ‫قدوس‪ ،‬ابوالفضل جاللی و… هم فرصت زیادی برای بازی‬ ‫پیدا نکردند‪.‬‬ ‫ملی پوش کشتی فرنگی کشورمان به سپاهان پیوست‪ .‬دانیال‬ ‫سهرابی کشتی گیر تیم ملی کشتی فرنگی ایران با عقد‬ ‫قراردادی به جمع پهلوانان طالیی زاینده رود اضافه شد‪.‬‬ ‫سهرابی در مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی در سال ‪۲۰۲۲‬‬ ‫که در ابان ماه در باکو برگزار شد در دسته ‪ ۶۷‬کیلوگرم موفق‬ ‫به کسب مدال نقره شد‪ .‬وی همچنین در فینال مسابقات‬ ‫امید های جهان که در مهرماه امسال در حالی قهرمانی را‬ ‫به دست اورد که ابتدا ‪ ۷‬بر صفر عقب بود اما با عملکردی‬ ‫خیره کننده ‪ ۱۷‬بر ‪ ۷‬حریف فرانسوی خود را شکست داد‪.‬‬ ‫اتحادیه جهانی کشتی فینال وزن ‪ ۶۷‬کیلوگرم و نمایش‬ ‫فوق العاده سهرابی را به عنوان کاندیدای بهترین کشتی سال‬ ‫جهان انتخاب کرد‪.‬‬ ‫نیاز تیم بسکتبال ذوب اهن به‬ ‫جذب بازیکن خارجی‬ ‫سرمربی تیم بسکتبال ذوب اهن به کمبود بازیکن این تیم‬ ‫واکنش نشان داد‪ .‬فرزاد کوهیان پس از پیروزی ‪ ۸۵‬بر‬ ‫‪ ۶۴‬برابر مس رفسنجان در چارچوب هفته دهم لیگ برتر‬ ‫بسکتبال درباره این رقابت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در حمله هماهنگی‬ ‫بهتری داشتیم و شوت هایمان منطقی تر وارد حلقه می شد‪.‬‬ ‫در دفاع نیز خوب عمل کرده و درمجموع این عملکرد خوب‬ ‫باعث پیروزیمان شد‪ .‬البته نوساناتی داشتیم که طبیعی است و‬ ‫مس رفسنجان هم تیم خوبی است که نمی توان از ان غافل‬ ‫شد‪ .‬وی افزود‪ :‬بازیکنانم حرفه ای هستند و شرایط را درک‬ ‫می کنند‪ .‬تعداد بازیکنان تیم کم است و اسیب دیدگی هم‬ ‫داریم‪ .‬به همین دلیل برای بازیکنانی که مصدوم می شوند‪،‬‬ ‫جایگزین نداریم و در تمام بازی‪ ،‬فشار روی ما وجود دارد‪.‬‬ ‫سرمربی تیم بسکتبال ذوب اهن ادامه داد‪ :‬یکی از دالیل‬ ‫نوسان همین کمبود است که امیدوارم در اینده تیم تقویت‬ ‫شود و با ارامش در مسابقات حاضر شویم‪ .‬کوهیان با اشاره‬ ‫به جدیدترین جذب ذوبی ها تصریح کرد‪ :‬با جذب دو بازیکن‬ ‫جوان از تیم های پایه قصد داشتیم در تمرینات از ان ها‬ ‫استفاده کنیم‪ ،‬به مربیان پایه بها دهیم و بازیکنان بدانند دیده‬ ‫می شوند اما زمان و کار زیادی می خواهیم تا این دو بازیکن‬ ‫به سطح تیم برسند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬برای مسابقات غرب‬ ‫اسیا باشگاه ذوب اهن تصمیماتی گرفته که فدراسیون هم‬ ‫در جریان ان است‪ .‬برای این رقابت ها به بازیکن خارجی‬ ‫نیاز داریم زیرا رقابت ها بین المللی است و شوخی بردار نیست‪.‬‬ ‫سرمربی تیم بسکتبال ذوب اهن خاطرنشان کرد‪ :‬هفته‬ ‫گذشته یکی از تیم های هم گروهی ما یک بازیکن از ‪NBA‬‬ ‫به تیم خود اضافه کرده و همه تیم ها با امادگی کامل برای‬ ‫این مسابقات می ایند‪ .‬با توجه به تغییر روند مسابقات و جایزه‬ ‫نقدی خوبی که برای غرب اسیا تعیین شده‪ ،‬بعضی تیم ها‬ ‫حتی بازیکن خارجی خود را هم عوض کردند‪ .‬کوهیان اضافه‬ ‫کرد‪ :‬مسابقات غرب اسیا بین المللی است و اینکه بخواهیم‬ ‫فقط شرکت کنیم‪ ،‬منطقی نیست زیرا تاثیرات منفی برای‬ ‫تیم ما در لیگ دارد که باید این قضیه عمیق تر بررسی‬ ‫شود‪ .‬شایان ذکر است شهرداری گرگان و ذوب اهن اصفهان‬ ‫به عنوان قهرمان و نایب قهرمان فصل گذشته لیگ برتر‪،‬‬ ‫نمایندگان ایران در فصل پیش روی لیگ وابا خواهند بود‪ .‬بر‬ ‫اساس گروه بندی انجام شده‪ ،‬ذوب اهن در گروه ‪ A‬با بیروت‬ ‫لبنان‪ ،‬االتحاد سوریه و ارتودوکس رام ا‪ ...‬فلسطین دیدار‬ ‫می کند و شهرداری گرگان هم در گروه ‪ B‬با الریاضی لبنان‪،‬‬ ‫الکرامه سوریه و نفت عراق رقابت خواهد داشت‪.‬‬ ‫رضایت کشاورز از عملکرد‬ ‫بازیکنانگیتیپسند‬ ‫سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند پس از برتری مقابل تیم‬ ‫صنایع پشتیبان هرمزگان گفت‪ :‬بازیکنانم دوندگی زیادی‬ ‫داشتند و مزد تالششان را هم گرفتند و خوشبختانه با یک‬ ‫نتیجه خیلی خوب بازی را به سود خودمان خاتمه دادیم و‬ ‫مستحق پیروزی بودیم‪ .‬محمد کشاورز پیرامون برتری پرگل‬ ‫تیمش مقابل تیم فوتسال صنایع پشتیبان هرمزگان در هفته‬ ‫پانزدهم رقابت های لیگ برتر فوتسال اظهار داشت‪ :‬بازی‬ ‫بسیار خوبی را به نمایش گذاشتیم و توانستیم در هر دونیمه‬ ‫کنترل بازی را به دست بگیریم و با یک نتیجه خوب‪ ،‬تیم‬ ‫سختکوش صنایع هرمزگان را شکست دهیم‪ .‬سرمربی تیم‬ ‫فوتسال گیتی پسند درباره نتایج ضعیف تیمش در دو هفته‬ ‫گذشته تصریح کرد‪ :‬ما دربازی های قبلی هم مثل این بازی‬ ‫موقعیت های گلزنی زیادی ایجاد می کردیم اما بی دقتی‬ ‫خودمان و درخشش دروازه بان و مدافعان حریف باعث شد‬ ‫که نتوانیم به گل برسیم‪ .‬درواقع تفاوت این بازی با بازی های‬ ‫قبلی مان در استفاده از موقعیت های گلزنی بود‪ ،‬در این بازی‬ ‫موقعیت های ما تبدیل به گل شد اما دربازی های قبلی‬ ‫نتوانستیم از فرصت هایمان خوب استفاده کنیم‪ .‬وی درباره‬ ‫عملکرد تیمش در فصل نقل و انتقاالت نیم فصل‪ ،‬گفت‪ :‬ما‬ ‫چند هفته مانده به پایان نیم فصل با فرهاد فخیم توافق کرده‬ ‫بودیم و به جمع ما اضافه شد‪ ،‬عالوه بر این چند بازیکن‬ ‫جوان نیز از تیم های پایه به تیم بزرگساالن اضافه شدند‪.‬‬ ‫کشاورز با اشاره به جدایی میثم خیام از گیتی پسند‪ ،‬متذکر شد‪:‬‬ ‫میثم خیام برای تیم ما زحمت زیادی کشید و تالش زیادی‬ ‫داشت اما با توافق طرفین از جمع ما جد شد و برای او ارزوی‬ ‫موفقیت دارم‪ .‬وی در مورداستفاده از ابوالفضل حسن خانی در‬ ‫این بازی گفت‪ :‬حسن خانی گلر جوان و باانگیزه ای است و‬ ‫استعداد زیادی دارد‪ ،‬البته حسن خانی قبال هم در لیگ برای‬ ‫تیم به میدان رفته بود و امروز هم فرصتی پیش امد تا در کنار‬ ‫سپر محمدی‪ ،‬از دروازه بان جوانمان استفاده کنیم و عملکرد‬ ‫خوبی داشت‪ .‬کشاورز در مورد بازی هفته جاری تیمش‬ ‫مقابل تیم فوتسال قندکاترین امل یاداور شد‪ :‬قندکاترین تیم‬ ‫قابل احترام و خوبی است که از بازیکنان و کادرفنی خوبی‬ ‫بهره می گیرد‪ .‬به نظرم در لیگ امسال تیم ضعیفی وجود‬ ‫ندارد و همه تیم ها خوب کار می کنند و امیدوارم بتوانیم بازی‬ ‫خوبی به نمایش بگذاریم‪.‬‬ صفحه 7 ‫شنبه| ‪ 12‬اذر ‪ | 1401‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4508‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫شنبه ‪ 12‬اذر ‪ / 1401‬سـال نوزدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪03Dec2022 | 4508‬‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز توزیع‪ :‬رویداد پارسی‬ ‫امتیاز در رتبه بندی روزنامه های سراسر کشور‬ ‫ضریب کیفی‪ 63/35 :‬رتبه اگهی‪1 :‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک ‪«-‬درباره‬ ‫ما‪ «-‬سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫ما برای وطن و وطن برای ما‬ ‫صحبت خود را این طور شروع می کند‪« :‬بسم اهلل الرحمن‬ ‫الرحیم‪ .‬خدا‪ ،‬میهن‪ ،‬محبت» و می گوید‪« :‬ما اگر برای هم‬ ‫زندگی کنیم مشکلی نخواهیم داشت‪ ،‬درحالی که من احساس‬ ‫می کنم َمنیت ما زیاد و انسانیت ما کم است‪ .‬ما یک جامعه‬ ‫هستیم؛ اما از یکدیگر خبر نداریم و غم هم را نمی خوریم‪ .‬باید‬ ‫بدانیم که ما برای وطن هستیم و وطن برای ما است‪».‬‬ ‫بخشی از ارشیو اثارش را نگاه می کنم؛ نوشته است‪:‬‬ ‫«گنجینه عکس وطنم ایران‪ ،‬کاری از سید عبداهلل‬ ‫هاشمی نسب نمین» و می خوانم‪« :‬ارگ بم‪ ،‬پاییز‪ ،‬پل خواجو‪،‬‬ ‫تخت جمشید‪ ،‬چهل ستون‪ ،‬حیوانات و حشرات‪ ،‬سفر قورتان‬ ‫دیدنی ها‪ ،‬سی وسه پل‪ ،‬عشایر‪ ،‬غروب‪ ،‬کاشان‪ ،‬گل ها‪ ،‬مسجد‬ ‫جامع‪ ،‬مسجد حکیم‪ ،‬مشهد‪ ،‬میدان کهنه یا سبزه میدان‪ ،‬میدان‬ ‫نقش جهان‪ ،‬مینیاتور‪ ،‬نمایشگاه صنایع دستی‪ ،‬هشت بهشت‪،‬‬ ‫یزد‪ ،‬پرندگان و ‪ »...‬تمام نشدنی است‪ ،‬از هرکجا و با هر‬ ‫سوژه ای که فکرش را می کنم‪ ،‬عکاسی کرده است‪ .‬خانه ُپر‬ ‫است از تابلوهای عکس از نقاط مختلف اصفهان و ایران ‪ ...‬من‬ ‫را به اتاق کارش دعوت می کند‪ ،‬یک دوربین کداک قدیمی‬ ‫درون ویترین چشم نوازی می کند و اتاق مملو است از تابلوهای‬ ‫عکس با تصاویر مختلف و متنوع از طبیعت و بناهای تاریخی‬ ‫و سوژه های هنری و ورزشی و اجتماعی‪ .‬دستانش به سختی‬ ‫می لرزد ‪ ...‬از من می خواهد کامپیوتر روی میزش را روشن‬ ‫کنم و یکی یکی ارشیو عکس هایش را باز می کنم و هرکدام‬ ‫داستانی دراز دارد‪ ...‬انچه می خوانید گفت وگو با سید عبداهلل‬ ‫هاشمی نسب نمین‪ ،‬پیشکسوت هنر عکاسی است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬استاد‪ ،‬پسوند «نمین» در نام فامیلی شما یعنی‬ ‫از اهالی شهرستان نمین اردبیل هستید؟‬ ‫بله من ‪ ۱۶‬اذرماه ‪ ۱۳۱۰‬در شهرستان نمین اردبیل متولد‬ ‫شدم‪ .‬نمین اولین شهر در ایران است که در ان مدرسه ابتدایی‬ ‫تاسیس شد‪ ،‬اولین شهری است که خانه سه طبقه اجری‬ ‫داشت که االن به موزه تبدیل شده است‪ ،‬شهری است که‬ ‫اولین خلبان ایران از ان برخاست‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تا چندسالگی در نمین زندگی کردید؟‬ ‫تا ‪ ۵‬سالگی‪ .‬پدرم «سید هاشم» در تهران پزشک راه اهن‬ ‫ایران بود که در دوره رضاشاه افتتاح شد‪ .‬ان زمان بیمارستان‬ ‫نبود و همه چیز موقتی بود و کم کم بیمارستان ساخته شد و‬ ‫پدرم عهده دار این مسئولیت شد که بیمارستان بین راه یعنی‬ ‫اراک را ایجاد کند‪ ،‬به این ترتیب ما در سال ‪ ۱۳۱۵‬از نمین به‬ ‫اراک رفتیم و اراکی شدیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬بنابراین‪ ،‬در اراک به مدرسه رفتید؟‬ ‫بله مدرسه را در اراک شروع کردم و تا کالس ششم به‬ ‫مدرسه هدایت می رفتم‪ .‬بعدازان مدرسه پهلوی و دبیرستان‬ ‫هم در مدرسه صمصامی درس خواندم و بعد به تهران رفتم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬همراه با خانواده به تهران رفتید؟‬ ‫خیر‪ ،‬مادرم «اختر منتظری» در ‪ ۱۳‬سالگی با پدرم ازدواج و‬ ‫در ‪ ۱۸‬سالگی از دنیا رفت و پدرم دوباره ازدواج کرد‪ .‬نامادری ام‬ ‫زن مهربانی بود‪ ،‬ولی من تصمیم گرفتم تنها زندگی کنم و‬ ‫به این ترتیب به تنهایی برای کار از اراک به تهران رفتم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬در تهران چه کاری انجام می دادید؟‬ ‫اول در پخش روزنامه کیهان کار می کردم و بعد به «جنرال‬ ‫مد» رفتم و تبلیغات جنرال مد را به عهده داشتم‪ .‬مدیر انجا‬ ‫فردی به نام اقای شیبانی بود و من لباس های جنرال مد را‬ ‫می پوشیدم و اقای شیبانی از من فیلم تهیه می کرد و پیش از‬ ‫شروع فیلم سینمایی حدود ‪ ۵‬دقیقه انونس تبلیغی جنرال مد‬ ‫برای مردم نشان داده می شد‪ .‬مجله ای هم به نام «گنجینه»‬ ‫منتشر می شد که با شرکت های مختلف قرارداد می بست و‬ ‫من از سوژه های موردنظرش در شهرهای مختلف عکاسی‬ ‫می کردم و به این ترتیب تبلیغات کشور دست من بود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬چند خواهر و برادر بودید؟‬ ‫اول پدرم من و یک خواهرم بودیم که دو سال‬ ‫از همسر ِ‬ ‫کوچک تر از من بود‪ ،‬ولی از همسر دو ِم پدرم ‪ ۴‬خواهر و ‪۴‬‬ ‫برادر داشتم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬چه شد که عکاسی را شروع کردید؟‬ ‫پدرم درعین حال که رئیس بیمارستان بود‪ ،‬اما صدای خیلی‬ ‫خوبی داشت و مثنوی را با اواز می خواند‪ .‬ما در اراک خانه باغ ‪۵‬‬ ‫هزارمتری داشتیم که انواع درخت ها در ان وجود داشت و وقتی‬ ‫پدرم به سر کار می رفت به ما سفارش هایی می داد تا انجام‬ ‫دهیم‪ .‬یک روز به ما گفت که وقتی به خانه برگشت هرکس‬ ‫خوب اواز بخواند برای او جایزه می خرد‪ .‬من اوازهای استاد‬ ‫تاج اصفهانی و قمرالملوک وزیری را دوست داشتم و زمزمه‬ ‫می کردم‪ .‬یادم است ما اجازه نداشتیم بدون اجازه با پدرمان‬ ‫حرف بزنیم برای همین وقتی پدر از بیمارستان امد و ناهارش‬ ‫را خورد به او گفتم «بابا اجازه» پدرم نگفت بگو پسرم‪ ،‬گفت‬ ‫«بگو پسر» گفتم «من می خواهم بخوانم» و بعد از شادروان‬ ‫تاج اصفهانی برای او خواندم‪ .‬پدرم شنید و دست زد و گفت‬ ‫«فردا برای تو جایزه می خرم‪ ».‬و فردای همان روز یک دوربین‬ ‫کداک انگلیسی که فیلم ‪ ۱۲۰‬سیاه وسفید می خورد همراه با دو‬ ‫حلقه فیلم ‪۱۲‬تایی برای من خرید‪ .‬به این ترتیب من از سن ‪۱۶‬‬ ‫سالگی عکاسی را شروع کردم و وقتی به تهران رفتم و کار‬ ‫کردم دوربین خوب تهیه کردم و به عکاسی ادامه دادم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬پس اولین عکس هایتان را در اراک گرفتید؟‬ ‫بله اراک کوه بلندی دارد به نام «کوه مستوفی» که نامش‬ ‫مربوط به همان زمان است که مستوفی الممالک در ایران‬ ‫اسم ورسم داشت‪ .‬من عکس هایم را به شکلی تنظیم می کردم‬ ‫که گویا این کوه در دستانم قرار دارد‪ .‬بعد هم که به تهران رفتم‬ ‫و عکاسی را انجا ادامه دادم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬از اواز صحبت کردید و اینکه اولین دوربین‬ ‫را به خاطر خوب اوازخواندن از پدرتان جایزه‬ ‫گرفتید‪ .‬اواز را ادامه ندادید؟‬ ‫تمام ساعت هایی که در تهران بعد از کارم ازاد بودم‬ ‫و فروشگاه تعطیل بود یک دست لباس گرم کن و خرما و‬ ‫سیب زمینی پخته می گرفتم و به «پس قلعه» می رفتم و زیر‬ ‫درخت بید مجنون و کنار ابشار می نشستم و اواز می خواندم‪.‬‬ ‫یادم است که به کالس موسیقی هم می رفتم و استادم مرحوم‬ ‫اقای بنان بود و اقای مشیر همایون شهردار برای من پیانو‬ ‫می زد‪ .‬سه نفر بودیم که به کالس می رفتیم‪ ،‬من و اقای جبلی‬ ‫و خانم شمس‪ .‬به خانم شمس و اقای جبلی گفتند که فقط‬ ‫باید تصنیف بخوانید‪ ،‬اما به من گفتند که شما شش دانگ صدا‬ ‫را داری و باید ردیف خوانی انجام دهی‪ .‬من ان زمان اعتقاداتی‬ ‫داشتم که شاید به نظر عده ای حماقت بود و به خاطر همین‬ ‫فقط دو ماه به کالس موسیقی رفتم و ان را رها کردم؛ چون‬ ‫با خودم فکر کردم که اگر در این رشته به جایی برسم باید‬ ‫ِکشم‪ ،‬به همین خاطر‬ ‫در مجالس بخوانم و یا باید بنوشم یا ب ِ‬ ‫اواز را کنار گذاشتم‪ .‬حتی یادم است که پدرم تلفن زد و از‬ ‫کالسم سوال می کرد و وقتی گفتم ان را رها کردم به من‬ ‫گفت «اگر برای پول است برایت پول می فرستم»‪ ،‬اما گفتم‬ ‫ِکشم‪ .‬پدرم دوست داشت که من اواز‬ ‫که نمی خواهم بنوشم یا ب ِ‬ ‫بخوانم و ما را تشویق می کرد که هنر داشته باشیم‪ .‬البته االن‬ ‫ان اعتقادات را ندارم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬برای عکاسی‪ ،‬معلمی داشتید یا به صورت‬ ‫تجربیاموختید؟‬ ‫تجربی بود‪ .‬فقط یک زمانی در تهران دو جلسه به یک‬ ‫اگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده‬ ‫بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت سنجش افزار مرجع خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبت ‪ 1492‬شناسه ملی نوبت اول‬ ‫‪ 14004832069‬توسط‬ ‫رئیس هیئت مدیره شرکت دعوت به عمل می اید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت که در ساعت ‪ 18:00‬مورخ ‪1401/09/23‬‬ ‫در دفتر شرکت به ادرس‪ :‬اصفهان شهرک علمی تحقیقاتی ساختمان فن افرینی دو واحد ‪ 241‬به کد پستی ‪ 8415683179‬حضور بهم رسانند‪.‬‬ ‫دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ‪:‬‬ ‫*تصویب صورت های مالی ‪ ،‬ترازنامه سال های مالی ‪1399‬و ‪1400‬‬ ‫شرکت سنجش افزار مرجع خلیج فارس سهامی خاص‬ ‫م الف‪1374015 :‬‬ ‫اگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده‬ ‫بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت سنجش افزار مرجع خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبت ‪ 1492‬شناسه ملی نوبت اول‬ ‫‪ 14004832069‬توسط‬ ‫رئیس هیئت مدیره شرکت دعوت به عمل می اید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت که در ساعت ‪ 20:00‬مورخ ‪1401/09/22‬‬ ‫در دفتر شرکت بهادرس‪ :‬اصفهان شهرک علمی تحقیقاتی ساختمان فن افرینی دو واحد ‪ 241‬به کد پستی ‪ 8415683179‬حضور بهم رسانند‪.‬‬ ‫دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ‪:‬‬ ‫*تصویب صورت های مالی ‪ ،‬ترازنامه سال های مالی ‪1397‬و ‪1398‬‬ ‫شرکت سنجش افزار مرجع خلیج فارس سهامی خاص‬ ‫م الف‪1374015 :‬‬ ‫اگهی مجمع عادی به طور فوق العاده‬ ‫بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت سنجش افزار مرجع خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبت ‪ 1492‬شناسه ملی نوبت اول‬ ‫‪ 14004832069‬توسط‬ ‫رئیس هیئت مدیره شرکت دعوت به عمل می اید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت که در ساعت ‪ 18:00‬مورخ ‪1401/09/22‬‬ ‫در دفتر شرکت به ادرس‪ :‬اصفهان شهرک علمی تحقیقاتی ساختمان فن افرینی دو واحد ‪ 241‬به کد پستی ‪ 8415683179‬حضور بهم رسانند‪.‬‬ ‫دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ‪:‬‬ ‫*تصویب صورت های مالی ‪ ،‬ترازنامه سال های مالی ‪ 1394‬و ‪ 1395‬و ‪1396‬‬ ‫شرکت سنجش افزار مرجع خلیج فارس سهامی خاص‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫(مرحله اول)‬ ‫م الف‪1374015 :‬‬ ‫دوم‬ ‫نوبتاول‬ ‫نوبت‬ ‫دهیاری روستای قصرچم در نظر دارد انجام عملیات عمرانی اجرای تکمیل ساختمان نمازخانه‪،‬‬ ‫سرویس بهداشتی و محوطه والیبال ساحلی پارک روستای قصر چم را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه‪ :‬مبلغ ‪ ۵‬درصد براورد کل اجرای عملیات عمرانی توسط پیمانکار بصورت‬ ‫ضمانت نامه بانکی و یا واریز نقدی به شماره حساب ‪ ۱۰۰۰۱۶۱۶۰۳۳۸۵‬پست بانک بنام دهیاری روستای قصرچم‬ ‫محل اخذ اسناد مناقصه‪ :‬شهرضا‪ -‬میدان حر‪ -‬بخشداری مرکزی‪ -‬اتاق شماره ‪ -۶‬دبیرخانه بخشداری تلفن تماس‪:‬‬ ‫‪۵۳۲۳۲۱۰۱‬‬ ‫مهلت تحویل پیشنهادات به دبیرخانه بخشداری‪ :‬تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ‪1401/09/17‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پاکات ‪ :‬در ساعت ‪ 8‬صبح روز یکشنبه مورخ ‪ 1401/09/20‬می باشد ‪.‬‬ ‫برندگان اول‪ ،‬دوم و سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫شرایط و نحوه پرداخت بر اساس ایین نامه مالی دهیاری ها میباشد‪.‬‬ ‫تسویه مالی قرارداد از زمان انعقاد قرارداد طی مدت یکسال و به شرط ارائه مدارک کامل میباشد‪.‬‬ ‫دهیاری در کاهش یا افزایش حجم عملیات مختار است‪.‬‬ ‫دهیاری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫قاسم ابراهیمی‪ -‬دهیار روستای قصرچم‬ ‫م الف ‪1417420 :‬‬ ‫کالس عکاسی رفتم که در جلسه دوم دو عدد از عکس هایم‬ ‫را به مدرس ان کالس نشان دادم و او گفت عکس هایت را‬ ‫به من بده‪ ،‬اما من گفتم «نه برای دلم گرفتم» و گفت «تو‬ ‫از من استادتری‪».‬‬ ‫‪ ÁÁ‬چه زمانی به اصفهان امدید؟‬ ‫سال ‪۱۳۵۸‬‬ ‫‪ ÁÁ‬فرزندانتان در کار عکاسی نیستند؟‬ ‫من سه فرزند دارم؛ پسرم در المان است و دو دخترم در‬ ‫کانادا زندگی می کنند‪ .‬مخارج زندگی ما را هم بچه ها تامین‬ ‫می کنند‪ .‬در کار عکاسی هم نیستند‪ ،‬البته دخترم در صداوسیما‬ ‫کار می کرد‪ ،‬اما ان را رها کرد و به کانادا رفت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬شما بیشتر عکاسی انالوگ انجام دادید‪ ،‬تغییر‬ ‫رویکرد و رفتن به سمت عکاسی دیجیتال برای‬ ‫شما سخت نبود؟‬ ‫سخت خیر اما دیر رفتم سراغ دیجیتال چون دوست‬ ‫نداشتم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬انچه از عکاسی می دانستید را اموزش دادید؟‬ ‫بله بیش از ‪ ۱۰۰‬هنرجوی عکاسی داشتم و برای نمونه‬ ‫یکی از ان ها به نام «زینب منصوری» در رشته عکاسی استاد‬ ‫دانشگاه است‪ .‬من افتخار می کنم که انچه از عهده ام برامده را‬ ‫برای هم وطنانم انجام دادم‪ .‬من ‪ ۵‬دوربین انالوگ و دیجیتال‬ ‫که متعلق به خودم بود را به بچه های دانشجو اهدا کردم که با‬ ‫ان کار کنند؛ چون معتقدم دلسوزی های ما نسبت به یکدیگر‬ ‫کم است‪ .‬من خوشحالم که در تمام عمرم خدمتی کردم به‬ ‫دردخورده است‪ .‬من همیشه با مردم و برای مردم زندگی‬ ‫می کنم و منیت ندارم؛ چون جامعه مربوط به همه است و‬ ‫معتقدم جامعه به همه رشته ها نیاز دارد‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬نگین نقیه| اصفهان امروز‬ ‫روز جهانی معلولین‬ ‫تفاهم نامه همکاری میان شهرک علمی و‬ ‫تحقیقاتی اصفهان و هلدینگ امید امضا شد‬ ‫تفاهم نامه همکاری میان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان‬ ‫و هلدینگ امید در حاشیه بازدید معاون وزیر صمت از پاویون‬ ‫شهرک امضا شد‪ .‬براین اساس سطح همکاری های فعال میان‬ ‫دو طرف افزایش خواهد یافت‪.‬به گزارش روابط عمومی شهرک‬ ‫علمی و تحقیقاتی اصفهان‪ ،‬در حاشیه بازدید سید محمد موسوی‪،‬‬ ‫معاون صنایع ماشین االت و تجهیزات وزارت صمت‪ ،‬از پاویون‬ ‫شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در نوزدهمین نمایشگاه‬ ‫بین المللی متالورژی ایران (ایران متافو)‪ ،‬تفاهم نامه همکاری‬ ‫میان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و هلدینگ مهندسی‪،‬‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬صنعتی‪ ،‬خدماتی و بازرگانی امید امضا شد‪ .‬موضوع‬ ‫این تفاهم نامه «ایجاد و گسترش همکاری های طرفین در‬ ‫خصوص توسعه فناوری و بازار» عنوان شده است‪ .‬براین اساس‬ ‫تفاهم شد توانمندی های موجود در شرکت های عضو شهرک‬ ‫معرفی و نیازهای فناوری و برنامه های توسعه ای شرکت های‬ ‫زیرمجموعه هلدینگ یاد شده‪ ،‬اعالم شود‪ .‬مشارکت در تامین‬ ‫هزینه پروژه های تحقیق و توسعه‪ ،‬همکاری در توسعه بازار‬ ‫شرکت های عضو شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و همچنین‬ ‫تامین تجهیزات موردنیاز در پروژه های مشترک اعم از فضای‬ ‫کالبدی‪ ،‬تجهیزات و ماشین االت‪ ،‬از دیگر موضوعات مورد تفاهم‬ ‫در این بخش است‪.‬‬ ‫اگهیمفقودی‬ ‫نوبت اول‬ ‫دفترچه تخصیص حق بهره برداری از قرارداد شماره ‪-2-1688‬و‪-‬ج مورخ ‪1370/10/25‬‬ ‫متعلق به واحد‪/‬شرکت اذین الیاف سپاهان واقع در شهرک صنعتی مبارکه مفقود و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط است‪.‬‬ ‫م الف‪1374015 :‬‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان‬ ‫اگهی مزایده (مرحله دوم)‬ ‫بازار بزرگ فجر میدان ارتش در نظر دارد تعداد ‪ 5‬باب غرفه فعال به شــماره های‬ ‫(‪ )145 ،142 ،138 ،136 ،59‬خود را از طریق برگزاری مزایـده از تاریخ ‪1401/09/12‬‬ ‫تا پایان وقت اداری ‪ 1401/09/14‬واگذار نماید‪ .‬لذا به کلیه شرکت کنندگان اعالم‬ ‫می گردد جهت بازدید و دریافت فرم مزایده و شرایط کامل مزایده از ساعت ‪۰۹:۰۰‬‬ ‫صبح الی ‪ ۱۳:۰۰‬به دفتر مدیریت بازار بزرگ فجر مراجعه نمایید‪.‬‬ ‫بازار بزرگ فجر میدان ارتش‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫فروش امالک و مستغالت شماره (‪)۱۹۰۳۳‬‬ ‫اول‬ ‫چاپاول‬ ‫نوبت‬ ‫یک قطعه زمین تجاری (تجمیع دو قطعه) پارس فاستون (نوبت اول)‬ ‫شهرداری شاهین شهر در نظر دارد امالک و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده‪ ،‬با‬ ‫بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (‪ )setadiran.ir‬و با شماره مزایده ‪ ۲۰۰۱۰۹۴۷۳۴۰۰۰۰۱۱‬به صورت الکترونیکی به‬ ‫فروش برساند‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مزایده‪1401/09/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/۰۹/09 :‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهاد‪1401/10/04 :‬‬ ‫تاریخ بازدید‪ 1401/09/11 :‬الی ‪1401/10/04‬‬ ‫تاریخ اعالم به برنده‪1401/10/06 :‬‬ ‫تاریخ بازگشایی‪ 1401/10/05 :‬و ساعت ‪۱۴:۳۰‬‬ ‫ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است‪:‬‬ ‫‪ .1‬برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت میباشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده‬ ‫در صورت وجود هزینه مربوطه‪ ،‬پرداخت تضمین شرکت در مزایده‪ ،‬ودیعه‪ ،‬ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران‬ ‫محترم از این طریق امکان پذیر می باشد‪.‬‬ ‫‪ .2‬کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات‪ ،‬شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده‪ ،‬قابل مشاهده‪ ،‬بررسی و انتخاب‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‪ .3‬عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند‪:‬‬ ‫مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه‪۰۲۱-۴۱۹۳۴ :‬‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها‪ ،‬در سایت سامانه (‪ )www.setadiran.ir‬بخش“ثبت نام‪ /‬پروفایل مزایده گر" موجود است‪.‬‬ ‫سعید ابریشمی راد‪ -‬شهردار شاهین شهر‬ ‫م الف‪1420237 :‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4852

روزنامه اصفهان امروز 4852

شماره : 4852
تاریخ : 1402/12/10
روزنامه اصفهان امروز 4851

روزنامه اصفهان امروز 4851

شماره : 4851
تاریخ : 1402/12/09
روزنامه اصفهان امروز 4849

روزنامه اصفهان امروز 4849

شماره : 4849
تاریخ : 1402/12/07
روزنامه اصفهان امروز 4848

روزنامه اصفهان امروز 4848

شماره : 4848
تاریخ : 1402/12/03
روزنامه اصفهان امروز 4847

روزنامه اصفهان امروز 4847

شماره : 4847
تاریخ : 1402/12/02
روزنامه اصفهان امروز 4845

روزنامه اصفهان امروز 4845

شماره : 4845
تاریخ : 1402/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!