روزنامه اصفهان امروز شماره 4499 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4499

روزنامه اصفهان امروز شماره 4499

روزنامه اصفهان امروز شماره 4499

‫سه شنبه ‪ 01‬اذر ‪ 27 |1401‬ربیع الثانی ‪ |22Nov2022| 1444‬سـال نوزدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4499‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫اطالعیهجـذبنیرویانسـانی‬ ‫شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫برای مشاغل اپراتوری و کارشناسی‬ ‫سال ‪1401‬‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫داروخانه ها توان خرید دارو ندارند‬ ‫تب گرانی دارو بر تن بیماران خاص‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫با حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬هزار تومانی که به صنعت دارویی کشور تعلق می گرفت‪ ،‬قیمت داروها به سمتی می رود که تولید ان برای شرکت‬ ‫تولید کننده مقرون به صرفه باشد‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫شکست ناباورانه ایران‬ ‫در نخستین دیدار‬ ‫تشییعپیکرشهدایمدافعان‬ ‫اصفهان‬ ‫هنرقالی‬ ‫امنیتبردستانمردمبرای‬ ‫در گفتگوی « ا صفهان امروز» با هنرمند طراح و‬ ‫رنگ پرداز قالی دستباف‪:‬‬ ‫جان مردم محل‬ ‫ازمون وخطا نیست‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫نگاه جسورانه مجتبی توتونی به اینده‬ ‫ون پارس نقش جهان اصفهان‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫بازارسازیکنیم‬ ‫ظرفیت عبور از سقف‬ ‫فوتبال ایران را داریم‬ ‫اقتصاد| صفحه ‪6‬‬ ‫کاشان؛ قطب صنعت‬ ‫خودرو در اینده نزدیک‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫در کتابخانه مرکزی اصفهان انجام شد‬ ‫رونمایی از کتابخانه‬ ‫دیجیتال با ‪ ۷۰۰۰‬عنوان‬ ‫عکس‪ :‬رضا امینی‪/‬اصفهان امروز‬ ‫‪ 23‬تیرمـاه طـرح دارویـار در اصفهـان و‬ ‫البته سراسـر کشـور اغاز شـد تـا خدماتی‬ ‫از جملـه توزیـع یارانـه دارو متناسـب بـا‬ ‫نیـاز بیمـاران‪ ،‬بهره منـدی همـه دهک ها‬ ‫میناعباسپور از یارانـه‪ ،‬تغییـر نکـردن پرداخـت از جیب‬ ‫بیمـاران‪ ،‬اجـرای بیمـه همگانی بـرای احـاد مـردم‪ ،‬برقراری‬ ‫پوشـش بیمـه ای بـرای داروهایی که پیش از این زیر پوشـش‬ ‫حمایت هـای بیمـه ای نبوده انـد‪ ،‬اصلاح الگوی مصـرف دارو‬ ‫و کاهـش تقاضـای القایـی‪ ،‬کنتـرل قاچـاق معکوس و رشـد‬ ‫صـادرات رسـمی دارو‪ ،‬حمایـت ویـژه از داروهـای مصرفـی‬ ‫بیمـاران خاص و صعب العلاج و هزاران اتفاق خـوب دیگر در‬ ‫چرخـه تامین تـا مصـرف داروی کشـور را ارائه دهـد‪ .‬به زبان‬ ‫سـاده قـرار بـود این طرح بـار بـزرگ هزینه هایی دارویـی را از‬ ‫دوش بیمـاران بردارد و درحالی که ارز ‪ 4200‬تومانی حذف شـد‬ ‫امـا فشـار یـا افزایش قیمـت ان را مردم احسـاس نکنند بلکه‬ ‫در عـوض افزایـش هزینه هـای دارو بر عهده بیمه ها باشـد‪ .‬تا‬ ‫چنـد صبـاح نیز تبلیغـات گسـتره در مـورد این طـرح صورت‬ ‫گرفـت و به مـردم اعالم شـد نگرانی هایی که تاکنـون درباره‬ ‫تهیـه دارو داشـته اند بـر طـرف خواهد شـد‪ .‬اما هنـوز چند ماه‬ ‫از اغـاز ایـن طرح نگذشـته بـود مشـکالت دارویی در کشـور‬ ‫بـه مراحـل بحرانی نزدیک شـد مه نخسـت بیمـاران خاص‬ ‫ادامـه در صفحـه ‪2‬‬ ‫را مـورد هـدف قـرار داد‪.‬‬ ‫اصفهان ‪ ۲۴‬روز کمتر از‬ ‫سال گذشته هوای سالم‬ ‫داشته است‬ ‫اگهیتاسیس‬ ‫نوبت اول‬ ‫معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نظر دارد در درمانگاه نورالمهدی در شهر دستگرد از توابع شهرستان‬ ‫برخوار مجوز تاسیس داروخانه صادر نماید‪ .‬لذا از کلیه داروسازان عالقمند به تاسیس داروخانه در یکی از محل های فوق‬ ‫الذکر درخواست می گردد ضمن ثبت تقاضا در سامانه ‪ ،hix‬تقاضای کتبی خود را به انضمام مدارک مربوطه را به این معاونت‬ ‫تحویل یا ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪1414896‬‬ ‫مم‬ ‫‪1374015‬‬ ‫الف‪:‬الف‪:‬‬ ‫الف‪:‬م‬ ‫‪1414896‬‬ ‫روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ‪،‬درمانی استان اصفهان‬ ‫اگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده( نوبت اول )‬ ‫شرکت تعاونی منحله مسکن مهر محلی هشتادویک اصفهان (در حال تصفیه)‬ ‫بدینوسیله به اطالع میرســاند جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده‬ ‫(نوبــت اول) ایــن شــرکت تعاونی در ســاعت ‪ 10‬صبح روز شــنبه مورخ‬ ‫‪ 1401/09/12‬در محل ســالن اجتماعات‪-‬به نشــانی‪:‬اصفهان – خیابان پنج‬ ‫اذر‪ -‬نبــش کوچه اذر‪-17‬طبقه اول شــرکت تعاونی منحله مســکن مهر‬ ‫محلی هشتادویک اصفهان (در حال تصفیه) برگزار می شود‪.‬‬ ‫لذا از کلیه اعضا دعوت می گردد شخصًا یا وکا لتًا جهت اتخاذ تصمیم نسبت‬ ‫به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند‪.‬‬ ‫ضمنًا به اطالع می رساند که به موجب ماده ‪ 19‬ایین نامه نحوه تشکیل مجامع‬ ‫عمومی تعداد ارا وکالتی هر عضو حداکثر ‪ 3‬رای و هر شخص غیر عضو تنها‬ ‫یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه‬ ‫نماینده خود حداکثر تا تاریخ ‪ 1401/09/10‬در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر‬ ‫تا پس از احراز هویت و تایید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت دارند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/9/1:‬‬ ‫دستورجلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬گزارش هیئت تصفیه‬ ‫‪-2‬طرح و تصویب ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به پایان سا لهای ‪-1396‬‬ ‫‪1400-1399-1398-1397‬‬ ‫‪-3‬تمدید مد ت تصفیه‬ ‫‪ -4‬انتخاب هیات تصفیه‬ ‫‪ -5‬طــرح وتصویب هر انچه که در صالحیت مجمــع عمومی عادی بطور‬ ‫فوق العاده شرکت تعاونی باشد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است کاندیدهای عضویت در هیئت تصفیه می بایست حداکثر‬ ‫ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشــار اگهی درخواست کتبی خود را به دفتر‬ ‫شرکت تحویل نمایند‪.‬‬ ‫هیات تصفیه‬ ‫اگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫نوع اگهی‪ :‬فراخوان شناسایی تامین کننده‬ ‫موضوع اگهی‪ :‬فراخوان شناسایی شرکتهای حفاری اکتشافی‬ ‫متن اگهی‪ :‬شــرکت فوالد مبارکه در نظر دارد به منظور انجام عملیات اکتشافی خود ‪ ،‬در‬ ‫پروژه های در دست اقدام ‪ ،‬پیمانکاران توانمند در این زمینه را شناسایی نماید ‪ .‬لذا پیمانکاران‬ ‫حفاری که دارای صالحیت و تجهیزات مناســب برای حفر گمانه های اکتشافی به صورت‬ ‫مغزه گیری ‪ RC ،‬یا پودری بوده و از امکانات مالی و فنی مناسب برای انجام عملیات حفاری‬ ‫اکتشــافی به میزان حداقل ‪10000‬متر در سال در محدوده های مورد نیاز فوالد برخوردار‬ ‫باشند ‪ ،‬دعوت به همکاری میگردند‪ .‬جهت شرکت در این فراخوان درصورتیکه دارای نام‬ ‫کاربری و رمز عبور در سامانه ‪ SRM‬شرکت فوالد مبارکه می باشید وارد سامانه شده و از‬ ‫منوی اطالعات مناقصه ‪ /‬فراخوان در فرم شــرکت در فراخوانها اقدام نمایید‪ .‬ولی چنانچه‬ ‫دارای نام کاربری و کلمه عبور نمیباشید از طریق درخواست عضویت روی فراخوان مربوطه‬ ‫اعالم امادگی فرمایید‪.‬‬ ‫مدارک و مستندات مورد نیاز‪ -1 :‬ســوابق پروژه هــای حفاری اکتشافی و عمومی در‬ ‫‪ ( 5‬پنج) ســال گذشــته ‪ -2‬مبلغ قرارداد های حفاری با کارفرمایان یا هزینه پروژه های‬ ‫حفاری انجام شده برای خود شرکت در ‪( 3‬سه) سال گذشته به تفکیک هر قرارداد یا پروژه‬ ‫‪-3‬فهرست تجهیزات ‪ ،‬ابزار االت و نرم افزارهای حفاری در اختیار ( به تفکیک ملکی و قابل‬ ‫به کارگیری) ‪-4‬لیست کادر تخصصی و کارشناسی تمام وقت‪ ،‬مشاوران و همکاران پاره‬ ‫وقت به همراه رزومه کاری انها ‪-5‬سوابق رضایت نامه و تشویق نامه ها از کارفرمایان قبلی‬ ‫‪ -6‬مدارک نظام های مدیریتی و چارت سازمانی شرکت ‪-7‬صورت های مالی حسابرسی‬ ‫شده ‪( 2‬دو) سال گذشته جهت کسب اطالعات فنی این فراخوان با اقای مهندس رضایی با‬ ‫شماره ‪ 09131259651‬تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫(نوبت اول)‬ ‫تنوع در منفی گرایی‬ ‫حسن روانشید‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫نوبتاول‬ ‫چاپ‬ ‫اول‬ ‫فراخوان تهیه‪ ،‬حمل و پخش قیر محلول یا امولسیون به همراه پخت و اجرای اسفالت‬ ‫شهرداری شاهین شهر در نظر دارد فراخوان تهیه‪ ،‬حمل و پخش قیر محلول یا امولسیون به همراه پخت و اجرای اسفالت‬ ‫به شماره ‪ 2001094734000060‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫(ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه‪ ،‬نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط)‬ ‫برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل اورند‪.‬‬ ‫مواعدزمانی‪:‬‬ ‫ تاریخ انتشار فراخوان‪1401/08/30 :‬‬‫ مهلت دریافت اسناد فراخوان‪1401/09/10 :‬‬‫ مهلت ارسال پیشنهادات‪1401/09/20 :‬‬‫ زمان بازگشایی پاکت ها‪1401/09/21 :‬‬‫نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (شرکت در مناقصه)‪:‬‬ ‫ضمانتنامه بانکی ‪ /‬فیش نقدی به مبلغ ‪ 5/333/000/000‬ریال‬ ‫اطالعات تماس و ادرس دستگاه‪:‬‬ ‫شاهین شهر میدان فاطمیه شهرداری مرکزی ‪۰۳۱۴۵۲۲۵۲۰۰ -‬‬ ‫سعید ابریشمی راد‪ -‬شهردار شاهین شهر‬ ‫م الف‪1414891 :‬‬ ‫اصالحیه اگهی مزایده محدوده های اکتشافی‪ ،‬گواهی کشف‪،‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫مدارک مورد نیاز‪:‬‬ ‫‪-1‬سوابق پروژه های حفاری اکتشافی و عمومی در ‪ ( 5‬پنج) سال گذشته‬ ‫‪ -2‬مبلغ قرارداد های حفاری با کارفرمایان یا هزینه پروژه های حفاری انجام شده برای‬ ‫خود شرکت در ‪( 3‬سه) سال گذشته به تفکیک هر قرارداد یا پروژه‬ ‫‪-3‬فهرست تجهیزات ‪ ،‬ابزار االت و نرم افزارهای حفاری در اختیار ( به تفکیک ملکی‬ ‫و قابل به کارگیری)‬ ‫‪-4‬لیست کادر تخصصی و کارشناســی تمام وقت‪ ،‬مشاوران و همکاران پاره وقت به‬ ‫همراه رزومه کاری انها‬ ‫‪-5‬سوابق رضایت نامه و تشویق نامه ها از کارفرمایان قبلی‬ ‫‪ -6‬مدارک نظام های مدیریتی و چارت سازمانی شرکت‬ ‫‪-7‬صورت های مالی حسابرسی شده ‪( 2‬دو) سال گذشته‬ ‫نحوه دریافت مدارک ‪ :‬بارگذاری در ســامانه ‪srm‬شرکت فوالد مبارکه و یا ارسال‬ ‫فیزیکی مدارک بــه ادرس اصفهان کیلومتر‪ 75‬جنوب غربی‪ ،‬شــرکت فوالد مبارکه‬ ‫کد پستی‪84881-11131‬‬ ‫مهلت ارسال مدارک‪1401/09/15 :‬‬ ‫نحوه ارسال مدارک ‪ :‬بارگذاری در سامانه ‪ srm‬شــرکت فــوالد مبارکه و یا ارسال‬ ‫فیزیکی مدارک بــه ادرس اصفهان کیلومتر‪ 75‬جنوب غربی‪ ،‬شــرکت فوالد مبارکه‬ ‫کد پستی‪84881-11131‬‬ ‫اطالعات تماس با کارشناس ‪ :‬محمد رضا رضایی‪09131259651‬‬ ‫ارایه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫راه اندازی گمرک تخصصی اصفهان‬ ‫در حوزه صنایع دستی‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫بی توجهی تا کی؟!‬ ‫‪1401-72‬‬ ‫پروانه بهره برداری و مجوز برداشت استان اصفهان پاییز ‪۱۴۰۱‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫پیرو اگهی مزایده عمومی مورخ ‪ ،1401/08/14‬به اطالع می رساند که مزایده عمومی این اداره کل برای محدوده های اکتشافی به شماره مزایده‬ ‫‪ ۵۰۰۱۰۰۳۵۵۸۰۰۰۰۰۱‬و محدوده های گواهی کشف‪ ،‬بهره برداری و مجوز برداشت به شماره مزایده ‪ ۵۰۰۱۰۰۳۵۵۸۰۰۰۰۰۲‬در سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬برگزار می گردد‪ .‬متقاضیان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد‬ ‫مزایده از ساعت ‪ ۱۰‬صبح روز پنج شنبه مورخ ‪ 1401/09/03‬لغایت ساعت ‪ ۱۹‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1401/09/13‬به سامانه ستاد مراجعه و اسناد‬ ‫را دریافت نموده و نسبت به اسکن و بارگذاری اسناد در سامانه اقدام نمایند‪ .‬مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ ‪ 1401/09/03‬تا ساعت ‪ ۱۹‬روز چهارشنبه‬ ‫مورخ ‪ 1401/09/23‬می باشد‪.‬‬ ‫((با توجه به محدودیت های سامانه ستاد‪ ،‬تنها متقاضیانی که تا تاریخ ‪ 1401/09/13‬در سامانه ستاد اقدام به دریافت‬ ‫اسناد و بارگذاری انها نموده اند تا تاریخ ‪ 1401/09/23‬مجاز به اعالم قیمت پیشنهادی در سامانه ستاد می باشند‪ .‬در غیر‬ ‫اینصورت امکان بارگذاری و ارائه قیمت پیشنهادی میسر نمی باشد‪)).‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکات الکترونیکی و اسناد مزایده روز دوشنبه مورخه‪ 1401/09/28‬راس ساعت‪ ۱۰‬صبح در محل اداره کل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫می باشد‪ .‬متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص این سامانه می توانند با شماره تماس ‪ ۰۲۱- ۴۱۹۳۴‬پشتیبانی سامانه ستاد تماس حاصل‬ ‫نموده و «صرفا جهت اطالع و مشاهده اطالعات مزایده» به ادرس الکترونیکی ‪ http://esf.mimt.gov.ir‬اداره کل صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان اصفهان مراجعه نمایند‪ .‬متقاضیان می بایست تمامی مدارک مورد نیاز را با امضاء دیجیتال و از طریق سامانه ستاد بارگذاری و ارسال نمایند و‬ ‫مدارککاغذی(پاکتالف)دربرگیرندهضمانتنامهبانکی(بهصورتالکترونیکی)ویابرگواریزنقدی‪،‬بهدبیرخانهادارهکلبهنشانیاصفهان‪-‬خیابان‪۲۲‬‬ ‫بهمن‪ -‬مجتمع اداری غدیر تلفن‪ ،۳۲۶۴۵۸۷۰-۵ :‬کد پستی‪ ۸۱۵۸۷-۱۴۱۸۱ :‬حداکثر تا مورخ ‪ 1401/09/26‬به صورت فیزیکی ثبت دبیرخانه این اداره‬ ‫کل نموده و رسید دریافت نمایند‪ .‬همچنین نقشه محدوده های معدنی بر اساس کد کاداستر اعالم شده در مزایده در سامانه کاداستر معادن کشور به نشانی‬ ‫‪ www.cadastre.mimt.gov.ir‬در قسمت نقشه قابل مشاهده می باشد‪.‬‬ ‫م الف‪1411944 :‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل صنعت معدن و تجارت اصفهان‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪2242‬‬ ‫تنوع در منفی گرایی‬ ‫دلمان خوش بود که اگر از مال دنیا‬ ‫دستمان تهی است و به دهانمان هم‬ ‫نمی رسد اما فهممان قرار است روزبه روز‬ ‫بیشتر شود و باالتر برود تا حداقل تفکرات‬ ‫حسنروانشید منفی گرایی را از خودمان دور کنیم و به‬ ‫قول روانشناسان به مثبت ها بیندیشیم ولی مگر وسوسه ای به‬ ‫نام طمع مال و مقام دنیا اجازه این کار را به ما می دهد؟ درصد‬ ‫باالیی از پزشکان پا به سن و سال گذاشته که هنوز هم بعضی‬ ‫عمومی مانده اند و تعدادی نیز تخصص و فوق تخصص‬ ‫گرفته اند همان هایی هستند که در طول هشت سال دفاع‬ ‫مقدس خالصانه و مخلصانه در مناطق جنگی و خطوط مقدم‬ ‫جبهه حضور داشتند و معدودی با مجروحیت هایی هم مواجه‬ ‫شده اند تا پس از پایان ان ازمایش الهی بزرگ در گوشه و کنار‬ ‫کشور و بخصوص مناطق محروم به تاسیس مطب پرداخته‬ ‫و خاطرات محرومیت های جنگ هشت ساله را همچنان زنده‬ ‫نگاه دارند که اگر توفیق فیض شهادت را پیدا نکرده اند اینگونه‬ ‫به درمان کسانی بپردازند که از خانواده شهدای گلگون کفن‬ ‫هستند یا همان هایی که در پشت جبهه ها هر انچه را که‬ ‫داشتند در سبد اخالص گذاشته و اقالم سهمیه ای و کوپنی‬ ‫خود را نیز به رزمندگان اختصاص می دادند‪ .‬راستی کجا رفت‬ ‫ان همه برکت در زندگی فرد فرد این جامعه که امروز هرکس‬ ‫به فکر و اندیشه جیب خود می باشد حال انکه در گلستان های‬ ‫شهدا اسطوره هایی طی این چهل وسه سال گذشته همچنان‬ ‫نظاره گر عاقبت این امتحان بزرگ بجا مانده ها هستند تا تنها‬ ‫گروهی بیدار بتوانند نگاه ها را شکار کنند‪ .‬امروز این رئیس کل‬ ‫نظام پزشکی کشور است که به مناسبت روز پزشک و امتداد‬ ‫ریزش های نسل جدید این حرفه مقدس در قالب مهاجرت‬ ‫چنین گفته که «تخصص جراحی قلب در سال جاری تنها‬ ‫‪ 18‬نفر ظرفیت داشته است‪ ،‬اما هیچکس متقاضی نشده و‬ ‫در کل کشور فقط دو فارغ التحصیل جراحی اطفال داریم!»‬ ‫این در حالیست که هم اکنون سایر کشورها و بخصوص امیر‬ ‫نشینان حاشیه خلیج فارس و درنهایت کشور پادشاهی عمان‬ ‫مقصد اصلی پزشکان نخبه ایرانی چه عمومی و چه متخصص‬ ‫یا فوق تخصص شده است زیرا پرداخت دستمزدها به دالر‬ ‫می باشد و امکانات الزم از هر نظر برای یک اقامت ارام و‬ ‫بی دغدغه فراهم است تا از این سفر به اصطالح رویایی تنها‬ ‫کسانی جا بمانند که تازه فارغ التحصیل شده و تجربه کافی‬ ‫ندارند و به دلیل همین کمبودهای محسوس‪ ،‬هنوز عرق‬ ‫دانشجویی شان خشک نشده استادیار دانشگاه می شوند! پس‬ ‫از اظهارنظر رئیس سازمان نظام پزشکی وزارت بهداشت از‬ ‫رکورد زنی تاریخی در امر پذیرش ازمون دستیار تخصصی‬ ‫‪ 1401‬خبر داد درحالی که فتیله شرایط سخت ورود به این‬ ‫رشته استقبال قبال به شدت پایین کشیده شده بود که بالطبع‬ ‫پیامدهای ان به مرور قابل رویت می باشد‪ .‬وزیر بهداشت در‬ ‫ادامه پیرامون این دوگانگی خالی ماندن صندلی های هزار‬ ‫ظرفیت دستیاری جراحی در سال گذشته اینگونه گفته است‬ ‫که «ظرفیت های خالی به دلیل ایین نامه هایی است که‬ ‫موجب می شد افراد انتخاب های زیادی نداشته باشند‪ ،‬چون‬ ‫هر داوطلب حق ‪ ۱۰‬انتخاب رشته داشت اما از امسال هر‬ ‫داوطلب می تواند ‪ ۱۰۰‬رشته محل را انتخاب کند» حال انکه‬ ‫می توانستند به جای بردن بار پای مرکب‪ ،‬حامل را کنار بار برد‬ ‫و امکانات تشویقی الزم برای پزشکانی که با هزینه گزاف بر‬ ‫دوش دولت و نظام توانسته اند به این درجات برسند را فراهم‬ ‫نمود تا عمان نتواند دور نمای حقوق ماهانه ‪ 2600‬دالری به‬ ‫پزشک عمومی نشان بدهد که معادل یکصد میلیون تومان‬ ‫است! این پزشکان سال ها در کشور و با سرمایه این ملت‬ ‫درس خوانده اند بنابراین وظیفه دولت است که اجازه ندهد‬ ‫وسوسه شوند و توانایی های خود را درحالی که سرزمین‬ ‫اجدادی نیازمند ان است ب ه جایی دیگر انتقال دهند‪ .‬رئیس کل‬ ‫نظام پزشکی می گوید‪ :‬در سال ‪ ۱۴۰۰‬بالغ بر ‪ 4‬هزار و ‪27‬‬ ‫پزشک درخواست صدور گواهی سوءپیشینه برای مهاجرت‬ ‫داده اند‪ .‬از سوی دیگر یکی از فوق تخصص های قلب و عروق‬ ‫و عضو هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز معتقد است‪:‬‬ ‫«ماجرای مهاجرت نخبگان در حوزه پزشکی ‪ ۲۰‬سال است‬ ‫که اتفاق افتاده و االن در حال اوج گیری است و کرسی های‬ ‫استادی ما در حال خالی ماندن است‪ .‬پزشکان متخصص و‬ ‫باتجربه کشور را ترک می کنند و ما مجبوریم در امتحانات ارتقا‬ ‫و برد‪ ،‬نمره بدهیم‪ .‬نخبگان ما که در کنکور وارد می شوند به‬ ‫خارج می روند و کسانی را که در کنکور قبول نشده اند‪ ،‬بلکه‬ ‫با پول رفته اند خارج درس می خوانند‪ ،‬با پول می اوریم و در‬ ‫کالس های پزشکی می نشانیم‪ .‬در دانشگاه اهواز شاید بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬درصد اساتید مهاجرت کرده و رفته اند و االن بهترین‬ ‫اساتید کشور ما مهاجرت می کنند ‪ ».‬در این مقطع است‬ ‫که وظیفه دولت و بخصوص وزارت متولی یعنی بهداشت‬ ‫و اموزش پزشکی اشکار می گردد تا دراین باره تدبیر نماید و‬ ‫چاره اندیشی را تنها به کسانی در بستر خود واگذار نکند که‬ ‫اکثرا خام و ناپخته هستند بلکه ارزش مادی این خدمت همانند‬ ‫دارو واقعی شود و تفاوت ان توسط بیمه ها تامین گردد که‬ ‫امروز پاشنه اشیل همه نابسامانی ها در بحث درمان و دارو و‬ ‫ابزارهای ان ضعف و ناکارامد بودن مطلق نوع بیمه درمانی‬ ‫در کشور است‪.‬‬ ‫ادامه دارد‬ ‫سه شنبه| ‪ 01‬اذر ‪ | 1401‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4499‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫راه اندازی گمرک تخصصی اصفهان در حوزه صنایع دستی‬ ‫رئیـس اتحادیـه تولیدکننـدگان صنایع دسـتی اسـتان‬ ‫اصفهـان راه انـدازی گمـرک تخصصـی اصفهـان در حـوزه‬ ‫صنایع دسـتی را از جملـه مصوبـات شـورای گفت وگو اعالم‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬اگـر این گمـرک در اصفهان راه اندازی شـود‪،‬‬ ‫کمـک بزرگی به توسـعه صـادرات صنایع دسـتی هنرمندان‬ ‫اصفهـان خواهد شـد‪.‬‬ ‫مجدالدیـن تـاج در گفت وگـو بـا ایمنـا‪ ،‬اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫رویکـرد جدیـد اتحادیه تولیدکنندگان صنایع دسـتی اسـتان‬ ‫اصفهان بـر فـروش‪ ،‬بازاریابی و صادرات تولیـدات هنرهای‬ ‫دسـتی و سـنتی تمرکـز دارد‪ .‬او خاطرنشـان کـرد‪ :‬پاندمـی‬ ‫کرونـا در دو سـال ونیـم گذشـته محدودیت هـا و شـرایطی‬ ‫ایجـاد کـرد که باعـث متضـرر شـدن هنرمنـدان و فعاالن‬ ‫صنایع دسـتی شـد‪ .‬اجنـاس پرشـماری کـه در ایـن مـدت‬ ‫تولیدشـده بـود‪ ،‬در انبارهـا مانـد و بـه فروش نرفـت‪ .‬رئیس‬ ‫اتحادیه تولیدکنندگان صنایع دسـتی اسـتان اصفهـان افزود‪:‬‬ ‫در مدتـی کـه بیماری کرونـا فراگیر شـده بود‪ ،‬تولیـد انجام‬ ‫شـد؛ امـا از سـوی دیگـر فروش اتفـاق نیفتـاد‪ .‬همچنین در‬ ‫این شـرایط ورود گردشـگر به کشـورمان محدودیت داشت‬ ‫کـه همیـن موضـوع نیـز تاثیر مسـتقیمی بـر اقتصـاد هنر‬ ‫ایـن حـوزه دارد‪ .‬او اضافـه کـرد‪ :‬هـر زمـان که گردشـگری‬ ‫رونـق بگیـرد و توریسـت وارد کشـور شـود‪ ،‬صنایع دسـتی‬ ‫نیـز نفـع می بـرد و تولیدکننـدگان ایـن بخـش از نظـر‬ ‫اقتصـادی منتفـع می شـوند‪ .‬تـاج با برشـمردن سـه رویکرد‬ ‫میان مـدت‪ ،‬کوتاه مـدت و بلندمدت در حـوزه تولید و فروش‬ ‫صنایع دسـتی گفـت‪ :‬اولویـت ایـن مجموعـه بر سـه محور‬ ‫مـواد اولیـه‪ ،‬تولیـد و فـروش اسـتوار شـده اسـت تـا پس از‬ ‫یـک دوره پاندمـی کرونایـی دشـوار‪ ،‬بتوانیم اقتصـاد هنر در‬ ‫ایـن بخـش را بازیابـی کنیـم و ارتقـا دهیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬بســیاری از کشورها‪ ،‬شــناخت زیادی از‬ ‫صنایع دستیاصفهانندارند‬ ‫او افـزود‪ :‬در همیـن رابطـه همـکاری و تعامـل خوبـی‬ ‫بـا اتـاق بازرگانـی‪ ،‬صنایـع‪ ،‬معـادن و کشـاورزی اسـتان‬ ‫اصفهـان در موضـوع صـادرات تولیـدات و هنرهای دسـتی‬ ‫صورت گرفتـه اسـت‪ .‬بسـیاری از کشـورها‪ ،‬شـناخت زیادی‬ ‫از صنایع دسـتی ایـران و اصفهـان ندارنـد و ایـن شـناخت‬ ‫نیـاز بـه همـت و تلاش همگانی دولـت و مسـئوالن دارد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه تولیدکنندگان صنایع دسـتی اسـتان اصفهان‬ ‫بـا بیـان اینکـه در موضـوع تامیـن مـواد اولیـه باتوجه بـه‬ ‫اینکـه زیرسـاخت ‪ ۸۰‬درصـد صنایع دسـتی ایـران از مـس‬ ‫تشـکیل شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬چندیـن مکاتبـه با مسـئوالن‬ ‫امـر داشـته ایم تـا بتوانیم مس را مسـتقیم بـرای هنرمندان‬ ‫هنرهـای دسـتی و صنعتی تهیه کنیم‪ .‬کارخانه مس شـهید‬ ‫باهنـر در اسـتان کرمـان از بزرگ تریـن قطب هـای تولیـد‬ ‫مـس ایـران اسـت کـه در صـورت همراهـی‪ ،‬می توانـد بـه‬ ‫هنرمنـدان ایـن حوزه کمـک خوبی ارائه کنـد‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫اگـر ایـن همـکاری اتفاق بیفتـد‪ ،‬هم قیمت تمام شـده مس‬ ‫پاییـن می ایـد و هـم در بحـث صـادرات شـاهد رقابتی تـر‬ ‫تولیـدات هنرمنـدان خواهیـم بـود‪ .‬تـاج موضـوع فـروش و‬ ‫بازاریابـی را از دیگـر محورهـای مهـم فعالیـت دوره جدیـد‬ ‫اتحادیـه تولیدکننـدگان صنایع دسـتی دانسـت و گفـت‪:‬‬ ‫مکاتباتـی بـا شـهرداری اصفهان داشـته ایم تا بهتـر بتوانیم‬ ‫از ظرفیـت شـهرهای خواهرخوانـده و شـهرهای خلاق‬ ‫صنایع دسـتی اسـتفاده کنیم‪ .‬او افـزود‪ :‬شـهرداری تعامالت‬ ‫و تفاهم نامه هـای خوبـی با شـهرهای مختلف جهـان دارد‪.‬‬ ‫همچنین با شـهرداری فرایبورگ المان مکاتباتی داشـته ایم‬ ‫و امیدواریـم ایـن پیگیری ها نتیجه بخش باشـد و به اقتصاد‬ ‫هنـر صنایع دسـتی کمـک کند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬میزبانی اصفهان از شهرهای خالق‬ ‫رئیـس اتحادیـه تولیدکننـدگان صنایع دسـتی اسـتان‬ ‫اصفهـان اظهـار کـرد‪ :‬میزبانـی از هنرمنـدان و فعـاالن‬ ‫صنایع دسـتی شـهرهای خلاق کشـور در اصفهـان موضوع‬ ‫دیگری اسـت کـه پیش ازاین اتفاق افتـاده و بازهم تـداوم ان‬ ‫را دنبـال خواهیـم کـرد‪ .‬او در ادامـه بـا اشـاره به ثبت نشـان‬ ‫جغرافیایـی هفـت رشـته مختلـف صنایع دسـتی گفـت‪ :‬در‬ ‫مجموع پرونده ثبت جغرافیایی ‪ ۱۰‬رشـته صنایع دسـتی اماده‬ ‫شـده اسـت و پـس از ان‪ ،‬ثبـت ملـی و در ادامـه ثبت جهانی‬ ‫اثـار پیگیری خواهد شـد‪ .‬بـه گفته تاج‪ ،‬میناکاری تنها رشـته‬ ‫صنایع دسـتی در اصفهـان اسـت که بـه ثبت جهانی رسـیده‬ ‫اسـت و بایـد تالش کنیم تعـداد ثبت این رشـته ها در عرصه‬ ‫ملی و بین المللی بیشـتر شـود‪ .‬او خاطرنشـان کـرد‪ :‬فروش و‬ ‫امـوزش در حـوزه صنایع دسـتی از اهمیـت زیادی برخـوردار‬ ‫اسـت کـه با جدیت هـر دو بخـش را پیگیری می کنیـم‪ .‬اگر‬ ‫هنرمنـدی تمایـل به فـروش و صادرات داشـته باشـد‪ ،‬باید با‬ ‫شـرایط و اسـتانداردهایی اشـنا شـود تـا بتوانـد به سـوددهی‬ ‫برسـد‪ .‬رئیـس اتحادیـه تولیدکنندگان صنایع دسـتی اسـتان‬ ‫اصفهـان با اشـاره به مکاتبه با شـهردار اصفهـان دراین رابطه‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬وی دغدغه هنر و هنرمنـدان را دارد و برای‬ ‫کمـک بـه فعـاالن صنایع و هنرهای دسـتی و سـنتی اعالم‬ ‫امادگـی کرده اسـت‪ .‬او تاکیـد کرد‪ :‬تعامل با اتـاق بازرگانی از‬ ‫مصوبات شـورای گفت وگو بوده و تشـکیل شـرکتی با عنوان‬ ‫مدیریـت صـادرات در حـوزه صنایع دسـتی در همیـن بخش‬ ‫اتفـاق افتـاده اسـت‪ .‬این شـرکت می توانـد کمک زیـادی به‬ ‫حـوزه تبلیغـات و فروش صنایع دسـتی کند تـا تولیدکنندگان‬ ‫بتواننـد بازارهـای هـدف را بشناسـند و همچنیـن در موضوع‬ ‫برندسـازی و امـوزش صـادرات فعالیت کننـد‪ .‬تـاج راه اندازی‬ ‫گمرک تخصصـی اصفهان در حوزه صنایع دسـتی را از جمله‬ ‫مصوبات شـورای گفت وگو دانسـت و گفت‪ :‬اگـر این گمرک‬ ‫در اصفهـان راه اندازی شـود کمک بزرگی به توسـعه صادرات‬ ‫صنایع دسـتی هنرمنـدان اصفهان خواهد شـد‪.‬‬ ‫باستان شناسان کوچک در موزه ملی هنرهای اصفهان‬ ‫کارگاه باستان شناسـان کوچـک هم زمـان بـا روز‬ ‫جهانـی کـودک و باهدف اموزش و اشـنایی کـودکان ‪۷‬‬ ‫تـا ‪ ۱۲‬سـال در حـال برگـزاری اسـت و کـودکان ضمن‬ ‫اشـنایی با مباحـث فرهنگی و اهمیت حفـظ و نگهداری‬ ‫اثـار تاریخـی‪ ،‬مراحـل باستان شناسـی‪ ،‬مرمـت و نمایش‬ ‫در مـوزه را به صـورت تئـوری و عملـی می اموزنـد‪.‬‬ ‫احسـان بختیـاری‪ ،‬مدیـر مـوزه ملـی هنرهـای‬ ‫اصفهـان در گفت وگـو بـا ایسـنا ضمـن اشـاره بـه‬ ‫فعالیـت خـود‪ ،‬اظهار‬ ‫رویکردهـای موردتوجـه از ابتـدای‬ ‫ِ‬ ‫کـرد‪ :‬اموزش محـوری یکـی از ایـن رویکردها اسـت که‬ ‫بـر اسـاس ان تلاش می کنیـم‪ ،‬علاوه بـر فعالیت های‬ ‫فرهنگـی و اجتماعـی‪ ،‬امـوزش را نیـز بر اسـاس تعریف‬ ‫شـورای جهانـی موزه هـا (ایکـوم) موردنظـر قـرار دهیم‬ ‫کـه بر اسـاس تعریـف ایـن سـازمان‪ ،‬موزه هـا می توانند‬ ‫مرکزی برای اموزش باشـند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در همین راسـتا‬ ‫تلاش کردیـم که ایـن تعامـل را با همـه اقشـار جامعه‬ ‫برقـرار کنیـم؛ یعنـی مخاطـب هـدف مـا قشـر خاصـی‬ ‫نیسـت‪ ،‬از بازاریان و کسـبه تـا هنرمنـدان‪ ،‬دانش اموزان‬ ‫و دانشـجویان‪ ،‬مـردم عـادی‪ ،‬کارمنـدان و هرکسـی که‬ ‫می توانـد در ایـن فضـا قرار بگیـرد و اورده ای بـرای خود‬ ‫داشـته باشـد مخاطب هـدف مـا در موزه ملـی هنرهای‬ ‫اصفهـان اسـت‪ .‬ما هم سـعی کردیم از اغـاز فعالیت این‬ ‫مـوزه و متناسـب با تاریخ هـا و مناسـبت های تقویم ملی‬ ‫و همچنیـن تقویـم مـوزه ای کـه خودمـان ابـداع کردیم‬ ‫ت هایـی را داشـته باشـیم‬ ‫برنامه هـا و رویدادهـا و فعالی ‪‎‬‬ ‫کـه در حـال حاضـر نیـز باتوجه بـه ورود بـه نیمـه دوم‬ ‫سـال و بازگشـایی مجدد مدارس و دانشـگاه ها و کاهش‬ ‫بیمـاری کرونـا تلاش کردیـم تـا مخاطـب هـدف خود‬ ‫را از قشـر در حـال تحصیـل در مقطـع دانش امـوزی‬ ‫و دانشـگاهی احصـا کـرده و بتوانیـم بـا ان هـا ارتبـاط‬ ‫برقـرار کنیـم‪ .‬بختیـاری اضافـه کـرد‪ ۲۹ :‬ابان مـاه برابر‬ ‫بـا ‪ ۲۰‬نوامبـر‪ ،‬روز جهانـی کـودک اسـت و بـه همیـن‬ ‫مناسـبت برنامه ریزی هـای الزم بـرای برگـزاری کارگاه‬ ‫«باستان شناسـان کوچـک» در مـوزه ملـی هنرهـای‬ ‫اصفهـان انجام شـد‪ .‬این کارگاه شـامل ‪ ۴‬کارگاه مختلف‬ ‫اسـت و هـدف مـا از برگـزاری کارگاه باستان شناسـان‬ ‫کوچـک ایـن بـود کـه بـرای دانش امـوزان و کـودکان‬ ‫در مقطـع سـنی ‪ ۷‬تـا ‪ ۱۲‬سـال برنامـه اموزشـی داشـته‬ ‫کـودکان‬ ‫باشـیم‪ .‬رونـد بـه این صورت اسـت کـه وقتی‬ ‫ِ‬ ‫ایـن گروه سـنی بـه موزه ملـی هنرهـای اصفهـان وارد‬ ‫می شـوند‪ ،‬در ‪ ۴‬مرحلـه دسـته بندی شـده و مسـیری را‬ ‫از لحظـه کشـف یک اثـر تاریخـی تا لحظـه نمایش ان‬ ‫در مـوزه طـی می کننـد‪ .‬او با بیـان اینکه در هـر مرحله‪،‬‬ ‫کارشناسـان متخصـص مـوزه ملی هنرهـای اصفهان در‬ ‫رشـته های تاریـخ‪ ،‬باستان شناسـی‪ ،‬مرمت و مـوزه داری‪،‬‬ ‫اموزش هـای الزم را بـه کـودکان ارائـه می کننـد‪ ،‬اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬در مرحلـه اول و بـا ورود کـودکان‪ ،‬کارگاه تئـوری‬ ‫بـرای ایـن عزیزان برگـزار می شـود و کارشناسـان موزه‬ ‫دربـاره اهمیـت تاریـخ‪ ،‬مباحـث فرهنگـی و علـت حفظ‬ ‫و نگهـداری اثـار تاریخـی و وظیفـه انسـان نسـبت بـه‬ ‫میـراث تاریخـی توضیحاتـی را بـه ان ها ارائـه می کنند‪.‬‬ ‫مرحله دوم‪ ،‬کارگاه باستان شناسـی اسـت که در سه نقطه‬ ‫طراحی شـده در مـوزه برگزار می شـود‪ .‬بـرای این مرحله‪،‬‬ ‫تعـدادی اثـر کـه عمـده ان هـا سـفال هسـتند به صورت‬ ‫نمادیـن در دل خـاک قـرار داده شـده اند کـه هم زمـان‬ ‫اموزش هـای الزم از سـوی کارشناسـان ایـن بخـش به‬ ‫کـودکان ارائـه می شـوند و کـودکان ایـن اثـار را از دل‬ ‫خـاک بیـرون می اورنـد و بـرای مرحلـه بعـد ُکدگـذاری‬ ‫می کننـد‪ .‬مدیـر مـوزه ملـی هنرهـای اصفهـان افـزود‪:‬‬ ‫مرحلـه سـوم‪ ،‬کارگاه مرمـت و باستان سـنجی اسـت که‬ ‫متخصـص ایـن بخـش برگـزار‬ ‫بـا حضـور کارشناسـان‬ ‫ِ‬ ‫می شـود و کـودکان در ایـن مرحلـه‪ ،‬اثاری را کـه از دل‬ ‫خـاک بیـرون اورده انـد بـه نقطـه دیگ ِر مـوزه بـا عنوان‬ ‫بخـش مرمـت و باستان سـنجی انتقـال می دهنـد و‬ ‫مرمـت‪ ،‬اصالت سـنجی و سـال یابی انجـام داده‪ ،‬اثـار را‬ ‫شناسـنامه دار می کننـد و به صـورت تئـوری و عملـی بـا‬ ‫ایـن مرحله اشـنا می شـوند‪ .‬او با تاکید بـر اینکه اموزش‬ ‫در تمـام مراحـل کارگاه «باستان شناسـان کوچـک» بـر‬ ‫اسـاس ادبیاتـی انجام می شـود کـه برای کـودکان گروه‬ ‫سـنی ‪ ۷‬تـا ‪ ۱۲‬سـال قابـل درک باشـد‪ ،‬گفـت‪ :‬در مرحله‬ ‫چهـارم‪ ،‬کـودکان بـا ورود بـه سـاختمان اصلـی مـوزه‪،‬‬ ‫بـا شـنیدن توضیحـات کارشناسـان مـوزه داری دربـاره‬ ‫مسـیر طـی شـده اشـیا تا رسـیدن بـه مـوزه‪ ،‬علاوه بر‬ ‫بازدیـد از مـوزه ملـی هنرهـای اصفهان‪ ،‬اثر واقعـی را در‬ ‫شـدن‬ ‫ویتریـن مـوزه مشـاهده می کننـد و رونـد موزه ای‬ ‫ِ‬ ‫یـک شـیء در ایـن مرحلـه از کارگاه بـرای کـودکان‬ ‫توضیـح داده می شـود‪ .‬بختیـاری اضافـه کـرد‪ :‬کارگاه‬ ‫«باستان شناسـان کوچـک» ویژه کودکان مقطع سـنی ‪۷‬‬ ‫تا ‪ ۱۲‬سـال تدارک دیده شـده اسـت و در ابتدا تصمیم بر‬ ‫اجـرای یـک روزه بود‪ ،‬امـا باتوجه به اسـتقبالی که صورت‬ ‫گرفـت بـه ‪ ۶‬روز افزایش یافت؛ به این ترتیـب این کارگاه‬ ‫از امـروز ‪ ۲۹‬ابان مـاه و هم زمـان بـا روز جهانـی کـودک‬ ‫اغـاز شـد و بـه مـدت ‪ ۶‬روز بـه جـز روزهای پنج شـنبه‪،‬‬ ‫جمعه و شـنبه از سـاعت ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۳‬در موزه ملی هنرهای‬ ‫اصفهـان‪ ،‬واقـع در خیابـان عباس ابـاد برگزار می شـود و‬ ‫ظرفیـت هـر کارگاه ‪ ۳۵‬نفـر خواهـد بود‪.‬‬ ‫معاون استاندار اصفهان‪:‬‬ ‫فعالیت مجتمع های بین راهی سبب کاهش سوانح جاده ای می شود‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور عمرانی اسـتانداری اصفهان‬ ‫گفـت‪ :‬بـه تجربه و حسـب گـزارش دسـتگاه های متولی‬ ‫در هـر نقطـه ای کـه مجتمـع هـای بیـن راهی توانسـته‬ ‫انـد خدمـات مطلوبـی به مسـافران ارائه دهنـد‪ ،‬تصادفات‬ ‫رانندگـی کاهـش یافته اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنـا‪ ،‬مهـران زینلیـان در نشسـتی‬ ‫بمناسـبت روز جهانی یادمـان قربانیان سـوانح رانندگی با‬ ‫شـعار «عـزم ملی بـرای کاهش سـوانح رانندگـی» افزود‪:‬‬ ‫کاهـش تصـادف به ان لحاظ اسـت کـه مسـافران زمان‬ ‫اگهی نوبتی سه ماهه دوم سال ‪ 1401‬اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان‬ ‫خوروبیابانک‬ ‫‪ -1 -2225‬به موجب ماده ‪ ۱۱‬قانون ثبت اسناد و امالک و ماده ‪ ۵۹‬اصالحی ائین نامه قانون مذکور امالکی‬ ‫که در سه ماهه دوم سال ‪ ۱۴۰۰‬تقاضای ثبت انها پذیرفته شده و انچه طبق اراء هیات نظارت و اختیارات‬ ‫تفویضی باید اگهی انها تجدید شود در بخشهای ‪ ۵‬و ‪ ۶‬حوزه ثبتی به شرح ذیل اگهی می شود‪.‬‬ ‫بخش ‪ 5‬حوزه ثبتی‪:‬‬ ‫‪ ۱۸‬فرعی از ‪ ۶۳‬اصلی ‪ -‬خانم فاطمه غالمرضایی فرزند ابراهیم شش دانگ یک قطعه زمین محصور با بنای‬ ‫احداثی به مساحت ‪ 227/58‬متر مربع واقع در خور‬ ‫‪ 1‬فرعی از ‪ ۹۷۳‬اصلی ‪ -‬اقای سیدرضا موسوی فرزند سید حسن ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به‬ ‫مساحت ‪ ۱۲۳۲‬متر مربع واقع در خور‬ ‫‪ 1‬فرعی از ‪ ۱۹۳۷‬اصلی ‪ -‬خانم صفیه بابایی فرزند ذبیح اله ششدانگ یک باب باغ به مساحت ‪176/05‬‬ ‫متر مربع واقع در خور‬ ‫‪ ۲۰۱۲‬و ‪ ۲۰۷۴‬و ‪ ۲۱۶۹‬و ‪ ۲۲۱۸‬و ‪ ۲۲۴۲‬و ‪ ۲۲۶۰‬و ‪ ۲۶۶۳‬و ‪ ۲۷۱۳‬اصلی ‪ -‬موقوفه علی اکبر بیک جندقی‬ ‫به شناسه ملی ‪ ۱۴۰۰۰۷۱۶۶۱۶‬شش دانگ هشت قطعه زمین مزروعی به ترتیب به مساحتهای ‪402/20‬‬ ‫و ‪ 699/12‬و ‪ 271/41‬و ‪ 1329/90‬و ‪ 1191/92‬و ‪ 2403/20‬و ‪ 880/95‬و ‪ 531/12‬متر مربع واقع در خور‬ ‫‪ ۲۷۴۵‬اصلی ‪ -‬اقای حمید رضا یوسفی فرزند محمد ششدانگ یک باب باغ به مساحت ‪ 606/03‬متر مربع‬ ‫واقع در خور‬ ‫قابـل توجهـی را بـرای اسـتراحت در ایـن مجموعه هـا‬ ‫اختصـاص می دهنـد‪.‬‬ ‫وی اظهـار داشـت‪ :‬بـه ایـن منظـور کارگـروه ویژه ای‬ ‫بـرای بررسـی مشـکالت مجتمع هـای بین راهـی در‬ ‫اسـتان تشـکیل و بسـته تشـویقی و تنبیهـی در نظـر‬ ‫گرفتـه شـده اسـت تا تا بسـتر الزم بـرای خدمت رسـانی‬ ‫مطلوب تـر بـرای انهـا فراهـم شـود‪.‬‬ ‫معـاون هماهنگی امـور عمرانـی اسـتانداری اصفهان‬ ‫افـزود‪ :‬بـه ایـن منظـور تخصیص سـوخت‪ ،‬تعییـن تعرفه‬ ‫‪ ۲۷۶۰‬اصلی – موقوفه علی اکبر بیک جندقی به شناسه ملی ‪ ۱۴۰۰۰۷۱۶۶۱۶‬ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مزروعی به مساحت ‪ 353/83‬مترمربع واقع در خور‬ ‫یک فرعی از ‪ ۲۷۸۲‬اصلی ‪ -‬اقای محمد یوسفی فرزند علی مراد شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به‬ ‫مساحت ‪ 335/41‬متر مربع واقع در خور‬ ‫یک فرعی از ‪ ۲۸۸۹‬اصلی ‪ -‬اقای علیرضا فرخ فرزند خدا بخش ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و مشجر‬ ‫به مساحت ‪ 256/86‬متر مربع واقع در خور‬ ‫یک فرعی از ‪ ۲۹۵۱‬اصلی ‪ -‬اقای مجتبی علیخانی فرزند غالمرضا ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و‬ ‫مشجر به مساحت ‪ 1604/76‬متر مربع واقع در خور‬ ‫‪ ۳۰۲۰‬و ‪ ۳۰۳۳‬و ‪ ۳۰۳۵‬و ‪ ۳۰۳۷‬اصلی ‪ -‬موقوفه علی اکبر بیک جندقی به شناسه ملی ‪۱۴۰۰۰۷۱۶۶۱۶‬‬ ‫ششدانگ چهار قطعه زمین مزروعی به ترتیب به مساحت ‪ 657/72‬و ‪ 91/95‬و ‪ 117/82‬و ‪ 991/65‬مترمربع‬ ‫واقع در خور‬ ‫‪ ۳۲۹۳‬اصلی ‪ -‬اقای مجتبی علیخانی فرزند غالمرضا چهارده سهم مشاع از ‪ ۳۳۶۰‬سهم شش دانگ قنات‬ ‫دهزیر واقع در خور حدود قنات به شرح سایر اگهی های منتشره می باشد‪.‬‬ ‫‪ ۱۵۶۹‬فرعی از ‪ ۳۳۱۵‬اصلی ‪ -‬اقای مسعود خدایی فرزند فتح اله شش دانگ یک قطعه زمین خرمن به‬ ‫مساحت ‪ 170/50‬متر مربع واقع در روستای ایراج‬ ‫‪ 650‬فرعی از ‪ ۳۹۵۲‬اصلی ‪ -‬اقای محمد هنری فرزند ستوده شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر‬ ‫به مساحت ‪ 735/08‬متر مربع واقع در خور‬ ‫ایـن مجتمع هـا در حـوزه گردشـگری و رتبه بنـدی‬ ‫مجموعه هـای بیـن راهـی مورد تاکیـد قرار گرفته اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه فرمایش هـای رهبـر معظـم انقالب‬ ‫خطـاب بـه مـردم اصفهـان‪ ،‬گفـت‪ :‬باتوجـه بـه اقدامات‬ ‫شایسـته ای کـه درخصوص ایمنـی راه های اسـتان انجام‬ ‫شـده الزم اسـت از همـه تالشـگران این حـوزه قدردانی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫زینلیـان افـزود‪ :‬صبحت هـای رهبـر معظـم انقلاب‬ ‫خطـاب بـه مردم اصفهان بسـیار انـرژی بخش بـود و به‬ ‫اسـتناد سـخنان ایشـان «مردم اصفهان شایسـته هستند‬ ‫مسـئوالن برایشـان شـبانه روز نشناسـند» کـه درحقیقت‬ ‫بایـد همـه مدیـران و مسـئوالن بـر ایـن اصـل اسـتوار‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬در زمـان حاضـر مجتمع هـای بین‬ ‫راهـی در اسـتان دایـر هسـتند کـه خدمـات مطلوبـی به‬ ‫مسـافران ارائـه نمی دهنـد کـه بایـد اصالح شـوند‪.‬‬ ‫در زمـان حاضـر ‪ ۵۰‬مجتمـع بیـن راهـی در سـطح‬ ‫اسـتان اصفهـان وجـود دارد‪.‬‬ ‫‪ ۶۵۴‬فرعی از ‪ ۳۹۵۲‬اصلی ‪ -‬اقای علی اکبر علیخانی فرزند علی اصغر شش دانگ قسمتی از یک باب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 5/24‬متر مربع واقع در خور‬ ‫‪ ۶۵۷‬فرعی از ‪ ۳۹۵۲‬اصلی ‪ -‬خانم سکینه ایزدی فرزند غالمرضا شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به‬ ‫مساحت ‪ 1179/54‬متر مربع واقع در خور‬ ‫‪ ۶۵۸‬فرعی از ‪ ۳۹۵۲‬اصلی ‪ -‬اقای حسام ایزدی فرزند اسمعیل شش دانگ یک باب باغ به مساحت‬ ‫‪ 480/86‬متر مربع واقع در خور‬ ‫بخش ‪ 6‬حوزه ثبتی‪:‬‬ ‫‪ 63‬اصلی ‪ -‬اقای علی اکبر فرزانه فرزند عباسعلی شش دانگ یک باب خانه مخروبه به مساحت ‪202/85‬‬ ‫متر مربع واقع در فرخی‬ ‫‪ ۱۳۸۶‬اصلی ‪ -‬موقوفه ابو محمد سلمان با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خور و بیابانک با‬ ‫شناسه ملی ‪ ۱۴۰۰۰۷۹۵۲۴۶‬شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 177/79‬متر مربع واقع‬ ‫در فرخی‬ ‫‪ ۱۴۴۱‬اصلی – موقوفه حوض خانه زنانه فرخی با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خور و‬ ‫بیابانک با شناسه ملی ‪ 14000558290‬شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 254/75‬متر‬ ‫مربع واقع در فرخی‬ ‫‪ ۷۳۴‬فرعی از ‪ ۳۳۸۵‬اصلی ‪ -‬اقای سید محمد حسن طباطبایی فرزند مهدی شش دانگ یک قطعه زمین‬ ‫مزروعی به مساحت ‪ 381/92‬متر مربع واقع در جندق‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫سرمقاله‬ ‫فرصت اخر برای نجات‬ ‫اصفهان‬ ‫ادامه از صفحه یک‪ :‬در ادامه بحران تامین انتی بیوتیک رخ‬ ‫داد و در ادامه تهیه داروهایی همچون شربت اموکسی سیلین‪،‬‬ ‫کواموکسی کالو‪ ،‬سفیکسیم‪ ،‬سرماخوردگی‪ ،‬ازیترومایسین‪،‬‬ ‫اسپری دکوسالین‪ ،‬شربت یا شیاف یا قطره استامینوفن‪ ،‬شربت‬ ‫بروفن‪ ،‬اسپری سالبوتامول‪ ،‬قرص یا شربت کواموکسی‪ ،‬انسولین‬ ‫قلمی‪ ،‬سرم شست وشو یا تزریقی‪ ،‬اسپری قطره سدیم کلراید و‬ ‫مواردی نظیر اینها برای مردم دردسر ایجاد کرده و انها را از این‬ ‫داروخانه به داروخانه دیگر سرگردان کرد‪ .‬انچه نخست از سوی‬ ‫مسئوالن مطرح شد این بود که بیمه های در انجام وظایف خود‬ ‫نسبت به طرح دارویار کم کاری کرده اند‪ .‬در ادامه بیان کردند که‬ ‫انفوالنزا بیماری است که معموال در انتهای پاییز یا زمستان اوج‬ ‫می گیرد اما وقوع ان از مهرماه سال جاری غافلگیرکننده بود‪.‬‬ ‫بنابراین صحبت افزایش خط تولید دارو در کشور مطرح شده و‬ ‫تاکید شد تا زمانی که تولید دارو در داخل ممکن بوده و به مرز‬ ‫بحران نرسیده باشد ترجیح بر واردات دارو نیست‪ .‬از این مسئله نیز‬ ‫چندان نگذشت که خبر ورود محموله های انتی بیوتیک از خارج‬ ‫کشور از جمله هندوستان اعالم شد و مسئوالن بیان داشتند که‬ ‫اینمحموله هابههمراهفعالیتشبانه روزیکارخانه هایتولیددارو‬ ‫در کشور بویژه سه شیفته در اصفهان‪ ،‬معضل کمبود انتی بیوتیک‬ ‫را به زودی رفع خواهد کرد‪ .‬امروز خود مسئوالن اعالم کرده اند‬ ‫کمبود دارو در کشور بی سابقه شده است و با واردات دارو نمی توان‬ ‫مسئله تامین تمام انواع داروها را حل کرد چرا که سیستم دارویی‬ ‫کشور سرعت کافی نداشته و نتیجه اقدامات امروز را ‪ 6‬ماه دیگر‬ ‫مشاهده خواهیم کرد‪ .‬از سوی دیگر اگرچه بارها اعالم شد‬ ‫کارخانه ها در حال تولید هستند‪ ،‬اما همین خبر نیز نخست در‬ ‫لفافه و سپس صراحتا عنوان شد که کارخانه ها تولیدات داروهایی‬ ‫که برایشان به صرفه نیست را انجام نمی دهند‪ .‬حذف ارز ‪4200‬‬ ‫تومانی هم باعث شد با افزایش هزینه های پرسنل‪ ،‬اب‪ ،‬برق و‬ ‫هزینه های مالیات‪ ،‬بر قیمت داروها نیز افزوده شود‪ .‬هالل احمر‬ ‫هم که وظیفه توزیع داروهای خاص و فوریتی را داشت ناچارا وارد‬ ‫چرخه توزیع داروهای بیشتر شد اما مورد این انتقاد قرار گرفت‬ ‫کهاینکارنابودکنندهاقتصادداروخانه هایخصوصیاست‪.‬مدینه‬ ‫فاضله ای که قرار بود طرح دارویار برای چرخه دارویی کشور بسازد‬ ‫در کمتر از‪ 5‬ماه با شکست بزرگی مواجه شد و نقاط ضعف بزرگی‬ ‫را از چندین و چند جهت نشان داد‪.‬؛ هیچ کدام از پیش بینی هایش‬ ‫نیز درست از اب در نیامد چون روی هر که حساب باز کرده بود‪،‬‬ ‫پشتش را خالی گذاشت‪ ،‬از بیمه ها گرفته تا تولیدکنندگان دارو‪.‬‬ ‫حتی انفوالنزایی که فصلی است و هرسال رخ می دهد‪ ،‬تنها با‬ ‫یک ماه شیوع زودتر تمام سیستم دارویی کشور را به هم ریخت و‬ ‫دارویار را نیز دچار بحران کرد‪ .‬اکنون در رسانه ها خبرهایی تحت‬ ‫عنوان رفع مشکالت کمبود دارو ‪ ،‬پرداخت هزینه توسط بیمه ها‪،‬‬ ‫فعالیت چرخه تولید دارو و ‪ ...‬منتشر می شود اما داروخانه های‬ ‫مختلف شهر پر است از بیماران سرماخوردگی معمولی تا‬ ‫دیابتی هایی که زندگی شان به انسولین وابسته است‪ .‬درست است‬ ‫که هر طرحی در مرحله اجرا ممکن است با مشکالتی همراه باشد‬ ‫که می توان کاستی های ان را برطرف کرد اما انچاه با جان مردم‬ ‫در ارتباط باشد محل ازمون وخطا نیست‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مقامات اصفهان‪ ،‬حضور‬ ‫حماسی مردم در تشییع پیکر‬ ‫شهدای امنیت را ستودند‬ ‫ی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان و استاندار این‬ ‫نماینده ول ‬ ‫استان با صدور پیام مشترکی از حضور حماسی و معنادار مردم‬ ‫اصفهان در مراسم تشییع پیکر شهدای امنیت قدردانی کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬در این پیام امده است‪ :‬در سالروز تشییع پیکر‬ ‫‪ ۳۷۰‬شهید ُگلگون کفن و در روز حماسه و ایثار اصفهان‪ ،‬با‬ ‫گلگون شدن خاک زرخیز اصفهان به خون سه تَن از ُمدافعان‬ ‫امنیت که مدال ُپرافتخار بسیج و نیروی فراجا را بر سینه خود‬ ‫اویخته بودند‪ ،‬هفته بسیج امسا ل معنا و مفهوم دیگری پیدا‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در ادامه این پیام امده است‪ :‬ائین بدرقه این جوانان برومند‬ ‫انقالب در روز ‪ ۲۹‬ابان و تنها یک روز پس از تجدید بیعت‬ ‫تاریخی این مردم حماسه افرین با رهبر معظم انقالب‪ ،‬باردیگر‬ ‫خروش موج های ُمتراکم مردم انقالبی‪ ،‬غیرتمند و دلداده‬ ‫به نظام و انقالب را به تصویر کشید تا با تکرار حماسه های‬ ‫اصفهان همیشه بیدار‪ ،‬نوید ارامش‪ ،‬امنیت و از میان‬ ‫کم نظیر‬ ‫ِ‬ ‫رفتن غبار فتنه تجلی یابد‪.‬‬ ‫در پیام نماینده ولی فقیه در استان و استاندار اصفهان با‬ ‫قدردانی از شعور انقالبی و حضور حماسه ساز مردم نجیب‪،‬‬ ‫با بصیرت و زمان شناس استان تاکید شده است‪ :‬بدیهی‬ ‫است؛ همانگونه که عامالن حقیر این جنایت بزرگ به اذن‬ ‫الهی و مجاهدت سربازان گمنام امام زمان(عج) به دام‬ ‫قانون افتادند و بزودی به سزای عمل خود خواهند رسید‪،‬‬ ‫عزم مسووالن استان در پیشگیری‪ ،‬مقابله و مجازات دیگر‬ ‫ُمجرمان و سلب کنندگان ارامش و امنیت عمومی نیز بیش‬ ‫از گذشته جزم خواهد شد‪.‬‬ ‫ائین تشییع پیکرهای مطهر سه شهید امنیت اصفهان‪ ،‬از‬ ‫میدان بزرگمهر به سمت گلستان شهدای ان شهر برگزار شد‪.‬‬ ‫‪ 4‬فرعی از ‪ ۳۴۰۲‬اصلی ‪ -‬اقای غضنفر حیدری فرزند یوسف شش دانگ یک قطعه زمین محصور به‬ ‫مساحت ‪ 526/44‬متر مربع واقع در مزرعه هد‬ ‫‪ ۲۸‬فرعی از ‪ ۳۴۰۲‬اصلی ‪ -‬اقای علیرضا حیدری فرزند یوسف شش دانگ یک باغ به مساحت ‪747/03‬‬ ‫متر مربع واقع در مزرعه هد‬ ‫به موجب ماده ‪ ۱۶‬قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این اگهی اعتراضی‬ ‫داشته باشد از تاریخ انتشار اولین نوبت ‪ 1401/۰۸/01‬ظرف مدت ‪ ۹۰‬روز اعتراض خود را به این اداره تسلیم‬ ‫و طبق تبصره ‪ ۲‬ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید در صورتی که قبل از انتشار اگهی دعوایی اقامه شده باشد‬ ‫طرف دعوی باید گواهی دادگاه مشعر بر جریان دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم این اداره نماید اعتراضات‬ ‫یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود مطابق قسمت اخیر ماده ‪ ۱۶‬و تبصره ماده‬ ‫‪ ۱۷‬قانون ثبت رفتار خواهد شد‪ .‬ضمنا طبق ماده ‪ ۵۶‬ائین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تحدید‬ ‫حدود در صورت مجلس قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق‬ ‫ماده ‪ ۲۰‬قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد این اگهی در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ ۳۰‬روز از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه اصفهان امروز درج و منتشر می شود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/08/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/09/01 :‬محمد علی بیطرف‪ -‬رئیس‬ ‫اداره ثبت خور و بیابانک ‪/1390300‬م الف‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫تمدید نمایش «تا پای جان» در‬ ‫پی استقبال گسترده مردمی‬ ‫گروه اصفهان‪ :‬به دنبال اسـتقبال گسـترده شـهروندان‬ ‫اصفهانـی از نمایـش ترکیبـی تـا پـای جـان‪ ،‬اجـرای این‬ ‫نمایـش بـه مدت سـه روز تمدید شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره ارتباطـات سـازمان فرهنگـی اجتماعـی‬ ‫ورزشـی شـهرداری اصفهـان‪ ،‬در شـش روز گذشـته بیش‬ ‫از ‪ ۳٠‬هـزار شـهروند اصفهانـی از نمایـش تـا پـای جـان‬ ‫اسـتقبال کرده انـد کـه بـا توجـه بـه اسـتقبال گسـترده‬ ‫مـردم و درخواسـت شـهروندان ایـن رویـداد تمدیدشـده و‬ ‫در روزهای سه شـنبه‪ ،‬چهارشـنبه و پنجشـنبه اول تا سـوم‬ ‫اذرمـاه‪ ،‬نیـز اجـرا می شـود‪.‬عالقه مندان به حضـور در این‬ ‫برنامـه می تواننـد از بعدازظهـر روز دوشـنبه بـا مراجعـه‬ ‫بـه فرهنگسـراها یـا شـهرداری های مناطـق پانزده گانـه‬ ‫شـهرداری اصفهان نسـبت به دریافت بلیـت نمایش اقدام‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫«تـا پای جـان» بزرگ ترین نمایش ترکیبـی دفاع مقدس‬ ‫کشـور اسـت که با همکاری نیـروی زمینی ارتـش و گروه‬ ‫‪ ۴۴‬توپخانـه به مناسـبت ‪ ۲۵‬ابان روز اصفهـان‪ ،‬در پادگان‬ ‫گروه ‪ ۴۴‬توپخانه اجرا شـد‪.‬‬ ‫نمایـش ترکیبـی تا پـای جـان از سـاعت ‪ ۱۸:۳۰‬به مدت‬ ‫‪ ۷۵‬دقیقـه در محوطـه باز پادگان گـروه ‪ ۴۴‬توپخانه ارتش‬ ‫اجـرا می شـود‪ .‬زمانـی کـه عمـوم مـردم و عالقه منـدان‬ ‫وارد محوطـه نظامـی می شـوند‪ ،‬با نمایشـگاهی از ادوات و‬ ‫تجهیـزات نظامی و چند غرفـه فرهنگی روبه رو شـده و از‬ ‫ان هـا دیدن خواهنـد کرد‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت؛ تا پـای جان‪ ،‬زندگی شـهید صیاد شـیرازی‬ ‫در دوران تحصیـل‪ ،‬فرماندهـی‪ ،‬حضـور در جنگ تحمیلی‬ ‫و عملیـات را روایـت می کنـد و همچنین در بخشـی دیگر‬ ‫فیلمـی از زندگـی ایـن فرمانـده شـهید ارتشـی اکـران‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫ایمن سازی و مناسب سازی‬ ‫معابر شهری غرب اصفهان‬ ‫مدیـر منطقـه ‪ ۹‬شـهرداری اصفهان بـا بیان اینکـه ایمن‬ ‫سـازی معابـر در کاهـش تصادفـات شـهری موثر اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬طـرح ایمن سـازی خیابـان قـدس در راسـتای‬ ‫ایمن سـازی معابر و تامین امنیت تردد شـهروندان با اعتبار‬ ‫یک میلیـارد ریـال اجرا شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایمنا‪ ،‬سیدسـلمان قاضی عسـگر‪ ،‬اظهـار کرد‪:‬‬ ‫ایمن سـازی معابـر یکـی از موضوعـات حائـز اهمیـت در‬ ‫حـوزه حمل ونقـل و ترافیـک اسـت کـه در ایـن راسـتا با‬ ‫بهره گیـری و اجـرای روش های مدرن می تـوان تصادفات‬ ‫درون شـهری را کاهـش داد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬طـرح ایمن سـازی خیابان قـدس و دوربرگردان‬ ‫ایـن خیابـان نیـز در راسـتای ایمن سـازی معابـر و تامیـن‬ ‫امنیـت تـردد شـهروندان بـا اعتبار یـک میلیارد ریـال اجرا‬ ‫شـد‪.‬مدیر منطقـه ‪ ۹‬شـهرداری اصفهـان گفـت‪ :‬بـا در‬ ‫نظـر گرفتـن نحـوه تـردد وسـایل نقلیـه و عابـران پیـاده‬ ‫به منظـور حفظ ایمنـی و کاهش تصادفات‪ ،‬نصـب بوالرد‪،‬‬ ‫بشـکه های ترافیکـی‪ ،‬سـرعت گیر‪ ،‬گل میخ طـرح چدن و‬ ‫عالئـم ترافیکـی در خیابـان قـدس انجام شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی نظـارت مسـتمر در راسـتای کاهـش ترافیـک معابـر‬ ‫اصلـی و تسـهیل در عبور و مـرور دانش امـوزان را از دیگر‬ ‫اقدامـات حـوزه ترافیـک شـهرداری دانسـت و ادامـه داد‪:‬‬ ‫فراهـم کـردن محیطـی ارام‪ ،‬بی دغدغـه و توام بـا امنیت‬ ‫برای تـردد دانش اموزان از وظایف اصلی مدیریت شـهری‬ ‫است‪.‬‬ ‫قاضی عسـگر بـا اشـاره به مناسب سـازی مدرسـه شـهید‬ ‫رضایی در خیابان عشـوریون‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬به منظور‬ ‫تسـهیل در رفـت و امـد دانش اموزان‪ ،‬مناسب سـازی معبر‬ ‫منتهـی بـه این مدرسـه با اعتبـار یک میلیـارد ریـال اجرا‬ ‫شـد‪.‬وی بـا اشـاره بـه اهمیـت ارتقـای فرهنـگ ترافیک‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬ایجـاد پایگاه هـای اطالع رسـانی و برگـزاری‬ ‫دوره هـای اموزشـی اشـنایی با قوانین عبور و مـرور عابران‬ ‫پیـاده ویـژه دانش امـوزان می توانـد نقطـه اغـازی بـرای‬ ‫امـوزش نقش شـهروندی باشـد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اصلاح گذرگاه هـای عرضـی سـطح‬ ‫منطقه‬ ‫مدیـر منطقـه ‪ ۹‬شـهرداری اصفهـان با اشـاره بـه اصالح‬ ‫گذرهـای عرضـی ایـن منطقه‪ ،‬گفـت‪ :‬یکـی از مهمترین‬ ‫مسـائلی کـه می توانـد در اجـرای طرح هـای ترافیکـی و‬ ‫کاهـش میـزان تصادفات درون شـهری نقـش مهمی ایفا‬ ‫کنـد‪ ،‬اجـرای طرح هـای مربوط بـه اصالح هندسـی معابر‬ ‫و میادیـن اسـت‪ .‬اصلاح گذرگاه هـای عرضـی علاوه‬ ‫بـر ایجـاد مسـیرهای اسـتاندارد و ایمـن بـرای پیـاده روی‬ ‫شـهروندان موجـب افزایش حضـور افراد کم توان جسـمی‬ ‫در جامعـه می شـود‪.‬وی افـزود‪ :‬در این راسـتا اجـرای کانال‬ ‫عرضـی عابـران پیـاده در رفیوژهـای کنـاری و میانـی و‬ ‫مناسب سـازی تـردد معلـوالن و افـراد کم تـوان بـا عرض‬ ‫اسـتاندارد در خیابان هـای نبوی منش و بهشـت اجرا شـد‪.‬‬ ‫قاضی عسـگر روان سـازی جریان هـای ترافیکـی را یکـی‬ ‫از مهم تریـن روش هـای موثـر در بهبـود کیفیـت زندگـی‬ ‫شـهری دانسـت و ادامه داد‪ :‬اصالح هندسی ورودی خیابان‬ ‫بهشـت نیـز انجام شـده اسـت؛ در این پـروژه‪ ،‬جزیره ضلع‬ ‫غربـی و راسـت گرد خیابـان بهشـت بـه خیابان اتشـگاه‪،‬‬ ‫اصلاح و محل تعریض زیرسـازی و اسـفالت شـد‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬ایـن عملیـات بـا اعتبـار یـک میلیـارد‬ ‫ریـال به منظـور ارتقای ایمن سـازی معابـر‪ ،‬کاهش حجم‬ ‫ترافیـک‪ ،‬سـهولت در تـردد وسـایل نقلیـه و عابـران پیاده‬ ‫اجرایـی شد‪.‬قاضی عسـگر خاطرنشـان کـرد‪ :‬طراحـی و‬ ‫اصالح هندسـی صحیـح تقاطع ها و معابر شـهری‪ ،‬عالوه‬ ‫بـر رفـع گره هـای ترافیکـی‪ ،‬دسـتیابی بـه اهدافـی نظیر‬ ‫سـاماندهی وضعیـت عبـور و مرور وسـایل نقلیـه‪ ،‬ارتقای‬ ‫ایمنـی تـردد عابـران پیاده و تامیـن رضایت شـهروندان را‬ ‫نیز بـه دنبـال دارد‪ .‬‬ ‫سه شنبه| ‪ 01‬اذر ‪ | 1401‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4499‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫در کتابخانه مرکزی اصفهان انجام شد‬ ‫رونمایی از کتابخانه دیجیتال با‪ ۷۰۰۰‬عنوان‬ ‫گروه اصفهـان‪ :‬با برگـزاری مراسـمی در کتابخانه مرکزی‬ ‫از کتابخانه دیجیتال این کتابخانه‪ ،‬سـایت و فروشـگاه مرکزی‬ ‫و نمایشـگاه دائمی کتاب انتشارات سـازمان فرهنگی اجتماعی‬ ‫ورزشـی شـهرداری‪ ،‬یادمـان اهداکننـدگان کتـاب و مجموعـه‬ ‫پادکسـت «مرور» رونمایی شـد‪.‬‬ ‫به گزارش اداره ارتباطات معاونت فرهنگی شـهرداری اصفهان‪،‬‬ ‫در ادامـه ویژه برنامه هـای سـازمان فرهنگی اجتماعی ورزشـی‬ ‫شـهرداری بـه مناسـبت هفتـه کتـاب و کتابخوانـی‪ ،‬کتابخانه‬ ‫مرکـزی شـاهد برگزاری چنـد رویداد و افتتاحیه بـود تا خدمات‬ ‫ایـن کتابخانه به شـهروندان کامل تر از گذشـته شـود‪.‬‬ ‫در نخسـتین گام از کتابخانه دیجیتال کتابخانه مرکزی با بیش‬ ‫از ‪ 7000‬عنـوان کتاب به نشـانی ‪ dlim.ir‬رونمایی شـد‪ .‬هدف‬ ‫از راه انـدازی ایـن کتابخانه دسترس پذیرسـازی منابع اطالعاتی‬ ‫در هـر زمـان و مـکان‪ ،‬ارتقـاء فرهنـگ مطالعـه و تحقیق بین‬ ‫شـهروندان‪ ،‬صرفه جویـی در هزینـه و زمـان کاربران‪ ،‬اسـتفاده‬ ‫از فرصت هـای اموزشـی مادام العمـر‪ ،‬دسـترس پذیر سـاختن‬ ‫منابـع کمیـاب و نایـاب کتابخانـه مرکـزی‪ ،‬حفاظـت از منابـع‬ ‫اسـیب پذیر نفیـس و خطـی‪ ،‬ایجـاد ارتبـاط و همـکاری بیـن‬ ‫جوامـع دانشـگاهی‪ ،‬پژوهشـی و اموزشـی و اقدام بـه مدیریت‪،‬‬ ‫گرداوری‪ ،‬سـازماندهی‪ ،‬پردازش و اشـاعه منابـع دیجیتال بوده‬ ‫اسـت‪ .‬گنجینه کتاب های نفیس‪ ،‬اسـناد و نسـخ خطـی‪ ،‬پایگاه‬ ‫منابـع عمومـی‪ ،‬پایـگاه منابع تخصصـی و پایـگاه روزنامه ها و‬ ‫نشـریات قدیمـی ازجملـه بخش هـای این پرتال اسـت‪.‬‬ ‫در بخـش دیگـری از ایـن برنامه سـایت و فروشـگاه مرکزی و‬ ‫نمایشـگاه دائمـی کتاب انتشـارات سـازمان فرهنگی اجتماعی‬ ‫ورزشـی شـهرداری اصفهان در طبقه همکف کتابخانه مرکزی‬ ‫به بهره برداری رسـید‪ .‬در این نمایشـگاه دائمـی ‪ 750‬کتاب که‬ ‫با موضوعات گوناگون از سـوی این انتشـارات به چاپ رسـیده‬ ‫در معـرض نمایـش و فـروش گذاشته شـده و عالقه منـدان‬ ‫می تواننـد بـا مراجعه به وب سـایت ‪ bookisf.ir‬نیـز از خدمات‬ ‫ان ازجملـه خریـد انالیـن کتاب های انتشـارات سـازمان بهره‬ ‫ببرند‪.‬‬ ‫همچنیـن مجموعه پادکسـت های «مرور» کـه باهدف معرفی‬ ‫مختصـر و کوتـاه کتاب هـای منتخب به عالقه مندان از سـوی‬ ‫امـور کتابخانه هـا و سـالن های مطالعـه سـازمان فرهنگـی‬ ‫اجتماعـی ورزشـی شـهرداری اصفهـان تولیدشـده در قالـب‬ ‫‪ DVD‬منتشـر و رونمایـی شـد‪ .‬ایـن پادکسـت ها کـه در ‪6‬‬ ‫قسـمت تولیدشـده در وب سایت «شـنوتو» قابل دسترس است‪.‬‬ ‫یکـی دیگـر از ویژه برنامه های این هفته نیز رونمایـی از یادمان‬ ‫اهداکننـدگان کتـاب در ورودی کتابخانـه مرکـزی بـود‪ .‬بر این‬ ‫یادمـان کـه بـه رنـگ پرچـم سـه رنگ کشـورمان اسـت‪ ،‬نام‬ ‫هوشـنگ الهام‪ ،‬غالمحسـین اهنی‪ ،‬علیرضا کمالیان‪ ،‬ابوالقاسم‬ ‫عریضـی‪ ،‬احمـد انصاری پـور‪ ،‬جالل رزمجـو‪ ،‬ریحانه نیکبخت‪،‬‬ ‫امیـد نقـوی و رضا افیونی نقش بسـته که کتاب های ارزشـمند‬ ‫انهـا توسـط خـود یـا خانواده هایشـان بـه کتابخانـه مرکـزی‬ ‫اهداشـده اسـت‪ .‬این الـواح در اینده بـه نام سـایر اهداکنندگان‬ ‫کتـاب نیـز مزیـن می شـود تـا مراجعه کننـدگان بـه کتابخانه‬ ‫مرکـزی در هنـگام ورود بانـام ایـن خادمان فرهنـگ اصفهان‬ ‫اشـنا شوند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬جای پای پررنگ کتابخانه ها در شهر اصفهان‬ ‫معـاون فرهنگـی شـهردار اصفهـان در مراسـم رونمایـی از‬ ‫کتابخانـه دیجیتـال کتابخانـه مرکـزی‪ ،‬سـایت و فروشـگاه‬ ‫مرکزی و نمایشـگاه دائمی کتاب انتشـارات سـازمان فرهنگی‪،‬‬ ‫یادمـان اهداکننـدگان کتـاب و مجموعـه پادکسـت «مـرور»‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬اصفهان حقیقتًا پایتخـت کتـاب و کتابخانه در‬ ‫ایـران اسـت‪ .‬از کتابخانـه سـارویه مربـوط به پیش از اسلام تا‬ ‫حمـام خسـرواغا که وقـف کتابت بوده و همه مـا از تخریب ان‬ ‫افسـوس می خوریـم تا کسـانی که امـروز کتاب های ارزشـمند‬ ‫خـود را به شـهر هدیه می دهنـد‪ ،‬گواه نبض قدرتمنـد کتاب در‬ ‫وجـود اصفهانی ها اسـت‪.‬‬ ‫مجتبـی شـاه مرادی در ایـن مراسـم کـه بـا حضـور مدیـران‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬کتابداران‪ ،‬ناشـران و اهداکنندگان کتاب برگزار شـد‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬رهبـر معظـم انقلاب در دیدار با مـردم اصفهان اشـاره‬ ‫کردند که اصفهان شـهر علم اسـت و بدون شـک اگر نامی از‬ ‫علـم اورده می شـود‪ ،‬کتـاب و کتابخانه ها یکی از پشـتوانه های‬ ‫ان است‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬در ‪ 15‬سـال اخیـر ان طور کـه باید به حوزه کتاب‬ ‫نپرداخته ایـم و اگـر ملجـا مـا همچنان کتـاب بود‪ ،‬بسـیاری از‬ ‫اسـیب های امـروز رخ نمـی داد؛ بنابرایـن تلاش مـا در دوره‬ ‫جدیـد مدیریت شـهری تحـول در حـوزه کتـاب و کتابخانه ها‬ ‫بـود و خوشـبختانه بـا اقداماتی کـه اخیـرًا در کتابخانه مرکزی‬ ‫انجـام گرفـت برخی گره هـای ‪ ۲۰‬سـاله این کتابخانه باز شـد‬ ‫و در هفتـه کتـاب و کتابخوانی نیز شـاهد برگـزاری برنامه های‬ ‫متنـوع و اقداماتـی در حوزه نوسـازی و بهسـازی کتابخانه های‬ ‫شـهرداری بودیم‪.‬‬ ‫رئیس سـازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شـهرداری اصفهان‬ ‫بـا اشـاره بـه راه انـدازی سیسـتم ایمنـی و اتش نشـانی مخزن‬ ‫کتابخانـه مرکـزی در اینـده نزدیـک بیان کرد‪ :‬گنجینه بسـیار‬ ‫گران بهایی در کتابخانه های شـهرداری موجود اسـت که شـاید‬ ‫از ان غافـل هسـتیم و ایـن گنجینـه قطعاً بـرای اصفهانی ها‬ ‫و مـردم سـایر اسـتان ها جـذاب خواهـد بـود‪ .‬همـت جـدی ما‬ ‫ایـن اسـت کـه نبـض کتـاب در اصفهـان قوی تـر بزنـد کـه‬ ‫باوجـود نویسـندگان‪ ،‬ناشـران و مـردم اصفهـان قابـل تحقـق‬ ‫اسـت‪ .‬به عنـوان یـک خـادم حـوزه نشـر و کتـاب امیـدوارم با‬ ‫تالش هایـی کـه در ایـن حـوزه صـورت می گیـرد و همراهـی‬ ‫تمـام فعـاالن ایـن حـوزه‪ ،‬اصفهـان بـه پایتخت واقعـی کتاب‬ ‫ایـران تبدیل شـود‪.‬‬ ‫شـاه مرادی بـا اشـاره بـه اینکـه کتابخانه های مرکـزی جایگاه‬ ‫ویـژه ای در شـهرهای جهـان دارنـد‪ ،‬بیـان کـرد‪ :‬بـا اقداماتـی‬ ‫کـه در کتابخانـه مرکـزی انجام شـده و در چنـد ماه اینـده رقم‬ ‫می خـورد‪ ،‬ایـن محل به مرکـز ثقل کتاب در شـهرداری و تمام‬ ‫شـهر تبدیل خواهد شـد‪ .‬همچنین امیدوارم باهمـت همکاران‬ ‫تعـداد اعضـای کتابخانه های شـهرداری اصفهـان از ‪ 670‬هزار‬ ‫نفـر فعلی بـه یک میلیون نفر در سـال اینده برسـد و کتابخانه‬ ‫مرکـزی در اینـده بـه یکـی از محل هـای بازدیـد گردشـگران‬ ‫خارجـی و داخلی تبدیل شـود‪.‬‬ ‫وی با اشـاره به تقویت و تسـریع اهدای کتاب به کتابخانه های‬ ‫شـهرداری اصفهان در یک سـال گذشـته‪ ،‬افـزود‪ :‬مراکز مبادله‬ ‫کتـاب در حـال افزایـش و گنجینـه کتاب های اهدایـی همواره‬ ‫در حـال تقویت اسـت‪ .‬درنهایـت امیدوارم همه ما خیـر و واقف‬ ‫کتاب و اصفهان شـهر کتاب باشـد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬وضعیت کتابخانه ها و مراکز فرهنگی یکی از‬ ‫شاخصه های شهرهای متمدن است‬ ‫معـاون فرهنگـی هنـری سـازمان فرهنگی اجتماعی ورزشـی‬ ‫شـهرداری اصفهـان نیـز در ایـن مراسـم بابیـان اینکـه هفتـه‬ ‫کتـاب و کتابخوانـی بـا تـدارک برنامه هـای متنـوع و خالقانه‬ ‫بـا شورونشـاط خوبـی برگـزار شـد‪ ،‬گفـت‪ :‬کتابخانه هـا در‬ ‫شـهر اصفهان پیشـینه ای بـه درازنای تاریـخ دارنـد و اصفهان‬ ‫هـم پیـش از اسلام و هـم پـس از اسالم شـهر کتابخانه هـا‬ ‫بـوده اسـت‪ .‬وضعیـت کتابخانه هـا و مراکـز فرهنگـی یکی از‬ ‫شـاخصه های شـهرهای متمدن و رشـدیافته است و خرسندیم‬ ‫کـه باهمـت همـکاران خـود در سـازمان فرهنگـی اجتماعـی‬ ‫ورزشـی شـاهد برگـزاری ایـن برنامه هـای جـذاب بودیـم‪.‬‬ ‫سـیدمحمدصادق سـجادزاده اضافـه کـرد‪ :‬راه انـدازی کتابخانه‬ ‫مرکـزی اصفهـان در نـوع خود اتفـاق نو و جذابی بـود و پس از‬ ‫گذشـت ‪ 20‬سـال از افتتـاح ان باید بر نـواوری در عرصه کتاب‬ ‫و کتابخانه هـا تمرکـز کنیـم‪ .‬راه انـدازی کتابخانـه دیجیتال نیز‬ ‫ضرورتـی بـود که بایـد زودتر هم اتفـاق می افتـاد و در ادامه نیز‬ ‫متناسـب بـا تغییـرات اجتماعی و تنـوع ظرفیت های رسـانه ای‬ ‫بایـد به نـواوری در ایـن عرصه اهتمـام بورزیم‪.‬‬ ‫وی بـا تقدیـر از تالش هـای بیـش از ‪ 250‬نیـروی پرتلاش‬ ‫و متخصـص در کتابخانه هـای شـهرداری اصفهـان گفـت‪:‬‬ ‫خوشـبختانه موضـوع کتـاب و کتابخانه هـا همـواره به عنـوان‬ ‫موضوعـی جـدی در جلسـات بـا شـهردار و معـاون فرهنگـی‬ ‫ایشـان مطرح بـوده و امیـدوارم کتابخانه های شـهر را به عنوان‬ ‫میراثـی ارزشـمند تحویـل نسـل های بعـدی بدهیم‪.‬‬ ‫همچنیـن احسـان یارمحمـدی‪ ،‬مسـئول کتابخانـه مرکـزی‬ ‫اصفهـان اظهـار داشـت‪ :‬از الـواح گلـی خـاک رس سـومری و‬ ‫بابلـی از ‪ 2500‬سـال پیـش از میالد مسـیح تا کاغـذ پاپیروس‬ ‫شـاهد نـگارش داسـتان سـینوهه و پـس ازان‪ ،‬کاغـذ و صنعت‬ ‫چـاپ و کتب الکترونیکی امروز؛ همـه از هزارتوی اخالق و ادب‬ ‫و معرفـت و انعـکاس تجربه‪ ،‬اسـمان فرهنگ و تمـدن ما را به‬ ‫تماشـای تعالی انسان میزبان شـدند‪ .‬از شهر سوخته زابل و تپه‬ ‫سـیلک کاشـان و تپه حصار دامغان این سـه خاستگاه تاریخی‬ ‫ایـران تـا تپه اشـرف اصفهان و کتابخانه سـارویه ساسـانی که‬ ‫کتابخانه هـا پـل ارتباطی بین انسـان های مختلف هسـتند؛ به‬ ‫یـک نقطـه می نگرند تامـا ان را بـه یک گونه نمی بیننـد و این‬ ‫بـه انسـان اجازه می دهد از تضارب اندیشـه ها حقیقـت را متولد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه برنامـه کتابخانـه مرکـزی بـرای تامیـن‬ ‫زیرسـاخت الزم برای اسـکن کتاب های چپ سـنگی و نسـخ‬ ‫خطـی افـزود‪ :‬این اقـدام با اختصـاص بودجه در سـال ‪ 1402‬و‬ ‫به منظـور احیای کتب نفیس و نسـخ خطی گنجینـه کتابخانه‬ ‫مرکـزی انجـام خواهـد گرفت‪.‬‬ ‫مرضیـه اربابـان‪ ،‬رئیـس اداره امـور کتابخانه هـا و سـالن های‬ ‫مطالعه سـازمان فرهنگی اجتماعی ورزشـی شهرداری اصفهان‬ ‫نیـز بابیان اینکه بـرای راه انـدازی کتابخانه دیجیتـال کتابخانه‬ ‫مرکـزی از گذشـته تالش هایـی صـورت گرفتـه بـود‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫ازاین پـس بیـش از ‪ 7000‬جلـد کتاب بخش دیجیتـال ازجمله‬ ‫کتاب هـای نفیـس‪ ،‬چـاپ سـنگی و کتب گویـا در ایـن پرتال‬ ‫بارگـذاری خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی همچنیـن به تولید و انتشـار مجموعه پادکسـت های مرور‬ ‫از کتاب هـای نفیـس کتابخانه مرکزی اشـاره کرد کـه هدف از‬ ‫ایـن اقدام‪ ،‬ترویج فرهنـگ مطالعه با اسـتفاده از ابزارهای نوین‬ ‫و ظرفیت هـای جدید اسـت‪.‬‬ ‫اصفهان ‪ ۲۴‬روز کمتر از سال گذشته هوای سالم داشته است‬ ‫کارشـناس ارشـد ازمایشـگاه هـوا اداره کل حفاظت‬ ‫محیط زیسـت اصفهـان گفـت‪ :‬ایـن اسـتان در ‪۲۴۵‬‬ ‫روزی کـه از سـال جـاری سپری شـده‪ ،‬نسـبت بـه‬ ‫مـدت مشـابه سـال پیـش‪ ۲۴ ،‬روز کمتـر هوای سـالم‬ ‫قابل قبـول داشـته اسـت‪.‬‬ ‫محمـود مـزارع‪ ،‬در گفت وگو با ایرنا‪ ،‬تعـداد روزهای‬ ‫ناسـالم برای گروه های حسـاس در بازه زمانی یادشـده‬ ‫را ‪ ۱۰۶‬روز اعلام و خاطرنشـان کـرد‪ :‬ایـن در حالـی‬ ‫اسـت کـه ایـن رقم در مدت مشـابه سـال گذشـته ‪۸۶‬‬ ‫روز بـود کـه این روند ناسـالم بـودن هـوای اصفهان را‬ ‫نشـان می دهد‪.‬‬ ‫بـه گفتـه مـزارع‪ ،‬اصفهـان از ابتـدای امسـال تا ‪۳۰‬‬ ‫ابـان‪ ،‬یـک روز هـوای پـاک‪ ۱۳۰ ،‬روز هـوای سـالم‬ ‫قابل قبـول‪ ۱۰۶ ،‬روز هـوای ناسـالم بـرای گروه هـای‬ ‫حسـاس و هشـت روز هوای ناسـالم برای عموم داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی یـاداور رشـد‪ :‬اصفهـان سـال گذشـته در‬ ‫مـدت مشـابه نیـز یـک روز هـوای پـاک نداشـت امـا‬ ‫درعین حـال از ‪ ۱۵۴‬روز هـوای سـالم قابل قبـول‪۸۶ ،‬‬ ‫روز هـوای ناسـالم بـرای گروه های حسـاس و پنج روز‬ ‫هـوای ناسـالم بـرای عمـوم برخـوردار بـود‪.‬‬ ‫مـزارع خاطرنشـان سـاخت‪ :‬بـا توجه به پیـش بینی ‬ ‫اداره کل هواشناسـی‪ ،‬بـرای روز سه شـنبه پیـش رو‪،‬‬ ‫پایداری هوا را تا اواسـط روز پنجشـنبه خواهیم داشـت‬ ‫و بیشـترین میـزان پایـداری هـوا در روز چهارشـنبه‬ ‫ُرخ خواهـد داد‪.‬وی بـا اشـاره بـه نتیجـه جلسـه کمیته‬ ‫اضطـرار الودگـی هـوای اصفهـان افـزود‪ :‬در ایـن‬ ‫جلسـه پیش بینی هـا ایـن بـود کـه بیشـترین میـزان‬ ‫الودگـی هـوا بـه دلیل پایداری و سـکون هـوا را در روز‬ ‫چهارشـنبه هفته جـاری خواهیم داشـت و این شـرایط‬ ‫تـا روز ظهـر روز پنجشـنبه نیـز ادامـه می یابـد‪.‬‬ ‫کارشـناس ارشـد ازمایشـگاه هـوا اداره کل حفاظت‬ ‫محیط زیسـت اصفهـان گفـت‪ :‬از بعدازظهـر روز‬ ‫پنجشـنبه‪ ،‬بـا ناپایداری هـوا از حجم غلظـت االینده ها‬ ‫کاسـته خواهد شـد‪.‬‬ ‫مـزارع یـاداور شـد‪ :‬هرسـال در پایـان پاییـز بـا‬ ‫پایـداری هـوا مواجـه می شـدیم و امسـال ایـن روند از‬ ‫اواسـط ایـن فصـل شـروع شـد‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬بـا کاهش دمـا با پدیـده وارونگی‬ ‫هـوا روبـه رو خواهیـم داشـت کـه باعث تشـدید حجم‬ ‫االینده هـا در نقـاظ ُپرتـردد و مناطـق صنعتـی خواهـد‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫مشکل گنبد مسجد جامع عباسی اصفهان به یک باره حل نمی شود‬ ‫اسکندر مختاری پژوهشگر معماری‪ ،‬میراث فرهنگی و عضو‬ ‫شورای عالی نظارت بر مرمت گنبد مسجد جامع عباسی اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬باید راجع به این اثر تاریخی به اجماع نظر برسیم و بعد به‬ ‫متولیان میراث فرهنگی بگوییم که عالج کار گنبد چیست‪.‬‬ ‫مختاری در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬قدم اول برای حل مشکل‬ ‫یک سازه تاریخی شناخت است و این شناخت اگر کامل شود‪،‬‬ ‫راه حل ها پیدا می شوند‪ ،‬ما و دیگر اعضا شورای عالی نظارت بر‬ ‫مرمت گنبد مسجد جامع عباسی هم در همین جهت حرکت‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫وی بابیان این که گنبد مسجد جامع عباسی دچار بیماری است که‬ ‫باید برای درمان ان به دنبال راه حل های کوتاه مدت و بلندمدت‬ ‫بود؛ افزود‪ :‬این گنبد ارزش این را دارد که خیلی ها در دنیا داوطلب‬ ‫باشند‪ ،‬درباره شرایط ان نظر بدهند‪.‬‬ ‫این پژوهشگر با اشاره به اینکه باید نظر اولیه شورای عالی به‬ ‫نتیجه برسد و سپس با دیگران شور کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬راه حل هایی‬ ‫باید پیشنهاد کرد که در یک فرایند اتفاق می افتند‪ ،‬شرایط گنبد‬ ‫مسجد جامع عباسی امری نیست که به یک باره بگوییم قابل حل‬ ‫است‪ ،‬باید دید راه حل های کوتاه مدت و بلندمدت چیست و چگونه‬ ‫می شود جلوی مشکالت و اسیب ها را گرفت‪.‬‬ ‫مختاری در خصوص نتیجه کار شورای عالی نظارت بر مرمت‬ ‫گنبد تا این لحظه‪ ،‬گفت‪ :‬چند جلسه بازدید انجام شده و یک جلسه‬ ‫مشترک اعضا هم برگزارشده است‪ .‬مطالعات ما به نتیجه نرسیده‬ ‫و نیاز به کسب اطالعات بیشتر داریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بازدیدها باید به صورت انفرادی و جمعی انجام شود‪.‬‬ ‫در حال تبادل نظر هستیم که گنبد چه مشکالتی دارد و راه حل ها‬ ‫چه چیزی باید باشد‪.‬‬ ‫عضو شورای عالی نظارت بر مرمت گنبد مسجد جامع عباسی‬ ‫در رابطه با میزان احتمال اسیب های سازه گنبد یاداورشد‪ :‬تا این‬ ‫لحظه همه مشکالت را متوجه سازه دیده ایم اما بیشتر از ‪ ۱۰‬سوال‬ ‫وجود دارد که برای کسب اطالعت بیشتر درباره وضعیت گنبد باید‬ ‫پاسخ داده شوند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه این سواالت احتیاج به مطالعات تکمیلی‬ ‫دارند‪ ،‬افزود‪ :‬ازجمله سوال هایی که مطرح هستند این است که‬ ‫این ت ََرک هایی که از داخل فضای بین دو پوش‪ ،‬بر پوسته خارجی‬ ‫گنبد که کاشیکاری روی ان قرارگرفته است‪ ،‬قدیمی هستند‬ ‫یا جدید‪ .‬مشاهده ما نشان می دهد که ترک ها قدیمی اند؛ ولی‬ ‫بررسی این موضوع احتیاج به انداز ه گیری با چشم مسلح دارد‪.‬‬ ‫مختاری بابیان اینکه به نظر می رسد موقعیت قرارگیری ترک ها‬ ‫بین فضای اوگون و شکن گاه است‪ ،‬گفت‪ :‬پاسخ دادن به این‬ ‫سوال که ایا ت ََرک های بین فضای اوگون و شکن گاه‪ ،‬در دیگر‬ ‫قسمت های گنبد هم قابل مشاهده هستند یا خیر‪ ،‬منوط به انجام‬ ‫فوتوگرامتری و اسکن لیزر است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سوال دیگر که نیاز به بررسی های بیشتر دارد این است‬ ‫که ایا برخی از ترک ها از نیروهای ثقلی و از وزن گنبد یا در اثر‬ ‫حرکت ایجادشده اند‪ .‬حرکتی که می تواند در اثر زلزله ای که سال ها‬ ‫قبل در اصفهان رخ داده یا پدیده فرونشست باشد‪.‬‬ ‫مختاری در خصوص احتمال بریده شدن خشخاشی ها‬ ‫(دیوارک های ملهم از خشخاش) خاطرنشان کرد‪ :‬مشاهدات‬ ‫من نشان می دهد که خشخاشی ها بریده نشده اند‪ .‬باید دید اگر‬ ‫خشخاشی ها وجود نداشته اند‪ ،‬چرا این چنین بوده است‪ .‬شاید‬ ‫دلیل ان به خاطر قطر زیاد گنبد بوده است که نمی توانستند‬ ‫خشخاشی های چوبی را قطری و در دهانه ‪ ۲۲‬متر بزنند‪.‬‬ ‫درحالی که خشخاشی های چوبی گنبد مدرسه چهارباغ خشخاشی‬ ‫کامل است‪.‬‬ ‫اواخر اردیبهشت امسال اداره کل میراث فرهنگی اصفهان از اتمام‬ ‫عملیات مرمت گنبد مسجد جامع عباسی اصفهان و جمع اوری‬ ‫داربست های ان پس از ‪ ۱۱‬سال خبر داد اما با باز شدن داربست ها‬ ‫مشخص شد کاشی های گنبد دچار اعوجاج و قوس ناهمگونی در‬ ‫سیمای ان ظاهرشده است‪.‬‬ ‫بعدازانکه مرمت گنبد مسجد جامع عباسی با انتقاد فراوانی روبه رو‬ ‫شد‪ ،‬قائم مقام وزیر و معاون میراث کشور کمیته ویژه ای برای‬ ‫نظارت بر مرمت این گنبد تشکیل داد‪ .‬در حکم معاون میراث‬ ‫فرهنگی کشور به اسکندر مختاری‪ ،‬سید مرتضی فرشته نژاد‪،‬‬ ‫مهرداد حجازی و علیرضا ایزدی اعضای شورای عالی نظارت‬ ‫حفظ و مرمت میراث فرهنگی منصوب شدند‪.‬‬ ‫وظیفه اصلی اعضای این شورا‪ ،‬بررسی وضعیت مرمت گنبد‬ ‫مسجد جامع عباسی و رسیدگی به قصور احتمالی درمرمت‬ ‫صورت گرفته است‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫‪3‬‬ ‫حدود هزار کیلومتر از راه های‬ ‫استان اصفهان نیازمند مرمت‬ ‫است‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای اصفهان از وضعیت‬ ‫نابسامان حدود هزار کیلومتر از راه های این استان خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬هم اینک ترمیم و بازسازی اسفالت راه ها به ویژه در‬ ‫محورهای شریانی به عنوان یکی از مشکالت عمده حوزه راه‬ ‫و ترابری استان مطرح است‪.‬‬ ‫فرزاد دادخواه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت‪ :‬هرسال بخش‬ ‫زیادی از اسفالت راه های استان اصفهان به بازسازی نیاز پیدا‬ ‫می کند و گاهی به خرابی شدید تبدیل می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای اصفهان افزود‪ :‬بیش از‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان قرارداد برای روکش اسفالت راه های استان‬ ‫منعقدشده و درد است اقدام است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬روکش اسفالت حدود ‪ ۳۰۰‬کیلومتر از‬ ‫محورهای مواصالتی استان در سال جاری انجام شده است‬ ‫اما هنوز حدود هزار کیلومتر دیگر باقی مانده و نیاز به حجم‬ ‫زیادی از اسفالت دارد‪.‬‬ ‫دادخواه با اشاره به مساعدت سازمان راهداری و حمل ونقل‬ ‫جاده ای کشور گفت‪ :‬بر اساس برنامه ریزی انجام شده مقاطع و‬ ‫محورهای دارای خرابی شدید در سال جاری و سال اینده رفع‬ ‫می شود‪.‬وی افزود‪ :‬اعتبارات استانی راه های فرعی و روستایی‬ ‫اصفهان بسیار محدود است اما بااین حال قراردادهای خوبی در‬ ‫این زمینه منعقدشده و در حال اجراست و مجوزهای مناقصه‬ ‫خوبی هم برای این راه ها گرفته شده است‪.‬‬ ‫‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۵۰۰‬کیلومتر راه در استان اصفهان وجود دارد و با‬ ‫توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی‪ ،‬به عنوان چهارراهی ترانزیتی‬ ‫رتبه نخست حمل بار و رتبه سوم حمل مسافر را در کشور‬ ‫داراست‪.‬‬ ‫شناسایینقاطسیل خیز‬ ‫اصفهانمستلزممطالعات‬ ‫ابخیزداری است‬ ‫معاون ابخیزداری اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬شناسایی تعداد دقیق و نقاط سیل خیز استان مستلزم‬ ‫تخصیص اعتبار و مطالعات کامل و جامع کل این خطه است‪.‬‬ ‫ابوطالب امینی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت‪ :‬استان اصفهان‬ ‫بالغ بر ‪ ۱۰.۷‬میلیون هکتار مساحت دارد و مطالعات ابخیزداری‬ ‫و شناسایی نقاط سیل خیز تا به امروز در ‪ ۲.۵‬میلیون هکتار از‬ ‫اراضی استان اصفهان انجام شده است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬در این وسعت عملیات ابخیزداری در ‪۱۷۰‬‬ ‫نقطه حادثه خیز انجام شده است و ‪ ۸۰‬منطقه دیگر نیاز به‬ ‫اجرای طرح های مرتبط دارد‪.‬‬ ‫معاون ابخیزداری اداره کل منابع طبیعی اصفهان اضافه کرد‪:‬‬ ‫مطالعات در بالغ بر یک میلیون هکتار دیگر نیز در حال اجراست‬ ‫و پیش بینی می شود حدود ‪ ۱۵۰‬نقطه سیل خیز دیگر در این‬ ‫وسعت وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫امینی بابیان اینکه تخصیص اعتبارات کافی الزمه انجام‬ ‫مطالعات به موقع و فراگیر است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬پس ان نیز‬ ‫اجرای طرح ها و پروژه های مرتبط باید با منابع مالی موردنیاز‬ ‫همراه باشد تا اثر ان در مهار سیالب ها مشخص شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬جلوگیری از فرسایش خاک و به ویژه‬ ‫تغذیه سفره های اب زیرزمینی نیز از دیگر اهداف اجرای‬ ‫طرح های ابخیزداری به شمار می رود‪.‬‬ ‫ابخیزداری علم و هنر برنامه ریزی مستمر و اجرای اقدامات‬ ‫الزم برای مدیریت منابع عرصه های ابخیز اعم از طبیعی‪،‬‬ ‫کشاورزی‪ ،‬اقتصادی و انسانی بدون ایجاد اثرات منفی در منابع‬ ‫اب وخاک است که می تواند به صورت مکانیکی یا بیولوژیکی‬ ‫باشد‪.‬استان اصفهان با ‪ ۲۸‬شهرستان‪ ،‬مساحتی معادل ‪۱۰.۷‬‬ ‫میلیون هکتار دارد که بیش از ‪ ۹۰‬درصد از ان معادل حدود‬ ‫‪ ۹.۸‬میلیون هکتار را عرصه های منابع طبیعی و ملی و از این‬ ‫میزان حدود ‪ ۴۰۳‬هزار هکتار را جنگل (معادل چهار درصد)‪،‬‬ ‫‪ ۶‬میلیون هکتار مرتع (معادل ‪ ۶۴‬درصد) و سه میلیون هکتار‬ ‫بیابان (معادل ‪ ۳۲‬درصد) در برگرفته است‪.‬‬ ‫‪ ۳۵‬حلقه چاه غیر ُمجاز در‬ ‫شهرستان کاشان مسدود شد‬ ‫مدیر منابع اب کاشان از ُپر و مسدود شدن ‪ ۳۵‬حلقه چاه‬ ‫غیرُمجاز در این شهرستان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر‬ ‫داد‪.‬روابط عمومی شرکت اب منطقه ای اصفهان‪ ،‬روز دوشنبه‬ ‫به نقل از محمدرضا نرجسیان افزود‪ :‬در شهرستان کاشان ‪۸۸۵‬‬ ‫حلقه چاه مجاز وجود دارد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬از ابتدای سال تا به‬ ‫امروز همچنین ‪ ۲۴‬کنتور حجمی هوشمند بر روی چاه های‬ ‫مجاز این شهرستان نصب شده است‪.‬‬ ‫مدیر منابع اب کاشان اضافه کرد‪ :‬نصب کنتورهای هوشمند‬ ‫حجمی‪ُ ،‬پر و مسلوب المنفعه کردن چاه های غیرمجاز واقع در‬ ‫حریم چاه های اب اشامیدنی از اولویت های این نهاد در سال‬ ‫جاری به شمار می رود‪.‬‬ ‫نرجسیان با اشاره به ظرفیت ایجادشده و عضویت استادان‬ ‫دانشگاه این شهرستان در شورای حفاظت اب تصریح کرد‪:‬‬ ‫ت دانشگاهی برای رفع مشکالت کم ابی‬ ‫بهره گیری از ظرفی ‬ ‫دشت کاشان‪ ،‬ارائه گزارش اقدامات مدیریت جهاد کشاورزی‬ ‫در راستای الگوی کشت و مصرف بهینه و میزان صرفه جویی‬ ‫در مصرف اب و اصالح شبکه های فرسوده ضروری است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مدیریت منابع اب کاشان به عنوان یک دستگاه‬ ‫صد درصد حاکمیتی وظیفه صیانت از منابع اب را بر عهده دارد‬ ‫و بی شک تحقق تعادل بخشی به ُسفره های اب زیرزمینی و‬ ‫حفظ رودخانه ها به عنوان شریان های اصلی تغذیه ُسفره های‬ ‫اب زیرزمینی نیازمند همراهی تمام دستگاه های اجرایی و‬ ‫مردم است‪.‬بر اساس امار منتشرشده‪ ،‬تاکنون افزون بر ‪۱۰‬‬ ‫هزار حلقه چاه غیرمجاز فعال در استان اصفهان شناسایی شده‬ ‫است‪.‬ساالنه سه میلیارد و ‪ ۶۷۰‬میلیون مترمکعب از اب های‬ ‫زیرزمینی و چاه های این استان به صورت ُمجاز و غیرمجاز‬ ‫استخراجمی شود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫اجرای طرح امنیت و ارامش‬ ‫مدارس در نطنز‬ ‫فرمانده انتظامی شهرسـتان نطنـز گفت‪ :‬طرح امنیت‬ ‫و ارامش در مدارس شهرسـتان نطنز با هدف شناسـایی‬ ‫اسـیب های احتمالی اجرا می شـود‪.‬‬ ‫مهـدی کریمـی در گفت وگـو بـا ایسـنا‪ ،‬اظهـار کرد‪:‬‬ ‫طـرح برقـراری نظم و امنیـت توام با ارامـش در مدارس‬ ‫شهرسـتان نطنز اجرا می شـود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در ایـن طـرح اگاه سـازی دانـش امـوزان‬ ‫و والدیـن‪ ،‬شناسـایی اسـیب های احتمالـی و همچنیـن‬ ‫راه هـای برقـراری نظـم و امنیـت و چگونگـی ایجـاد‬ ‫ارامـش بـرای دانـش امـوزان تبییـن می شـود‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان نطنز‪ ،‬تصریح کـرد‪ :‬در‬ ‫ایـن طـرح اگـر وسـیله نقلیـه ای در مسـیر تـردد دانش‬ ‫امـوزان مزاحمـت ایجاد کند شـماره ان بـه پلیس اعالم‬ ‫شـده و سـریعًا بـا فـرد خاطی برخـورد خواهد شـد‪.‬‬ ‫کریمـی خاطرنشـان کـرد‪ :‬از والدیـن می خواهیـم‬ ‫فرزنـدان خـود را در سـرویس های مجـاز و مـورد تاییـد‬ ‫مـدارس ثبت نـام کـرده و بـه انهـا امـوزش دهنـد تـا‬ ‫رعایـت شـیوه نامه های بهداشـتی و اسـتفاده صحیـح‬ ‫از نـاوگان حمـل و نقـل رسـمی و خودروهـای مجـاز را‬ ‫بدانند‪.‬‬ ‫انجام بازرسی و نظارت بر‬ ‫مدارس جهت جلوگیری از‬ ‫شیوع انفلوانزا‬ ‫‪ ۴‬فوتی و مسموم در پی‬ ‫نشت گاز ‪CO‬‬ ‫مدیـر روابط عمومی اورژانس و فوریت های پزشـکی‬ ‫اصفهان‪ ،‬جزئیات دو حادثه مسـمومیت را تشریح کرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایمنـا عبـاس عابـدی اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫‪ ۰۸:۵۲‬صبـح امـروز _دوشـنبه سـی ام ابان مـاه_ حادثه‬ ‫مسـمومیت بـا گاز ‪ CO‬بـه علـت اسـتفاده از زغـال به‬ ‫مرکـز اورژانـس اصفهـان گـزارش شـد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه ایـن حادثـه در خیابـان شـهید‬ ‫رجایـی حبیب ابـاد برخـوار رخ داده بـود و بالفاصله یک‬ ‫واحـد امـدادی ‪ ۱۱۵‬به محـل حادثه اعزام شـد‪ ،‬افزود‪ :‬دو‬ ‫نفـر شـامل یـک زن و مـرد ‪ ۶۵‬و ‪ ۷۰‬سـاله در پـی ایـن‬ ‫حادثه مسـموم و جهـت دریافت اقدامات درمانی بیشـتر‬ ‫بـه بیمارسـتان غرضی منتقل شـدند‪.‬‬ ‫مدیـر روابـط عمومـی اورژانـس و فوریت هـای‬ ‫پزشـکی اصفهـان خاطرنشـان کـرد‪ :‬یک مرد ‪ ۵۵‬سـاله‬ ‫در پـی ایـن حادثـه جـان خـود را از دسـت داد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬مسمومیت به علت استفاده از اجاق گاز‬ ‫وی با اشـاره به حادثه ای دیگر‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬سـاعت‬ ‫‪ ۹:۳۴‬صبـح دیـروز _دوشـنبه سـی ام ابان مـاه_ حادثـه‬ ‫مسـمومیت با گاز ‪ CO‬در بلوار مدرس شـهرضا به علت‬ ‫اسـتفاده از اجاق گاز‪ ،‬به مرکـز اورژانس اصفهان گزارش‬ ‫شـد‪.‬عابدی بـا بیـان اینکه بالفاصلـه یک واحـد امدادی‬ ‫‪ ۱۱۵‬بـه محـل حادثـه اعـزام شـد‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬یـک مرد‬ ‫‪ ۵۶‬سـاله در پـی ایـن حادثـه مسـموم و جهـت دریافت‬ ‫اقدامـات درمانی بیشـتر به بیمارسـتان امیرالمومنین (ع)‬ ‫شـهرضا منتقل شد‪.‬‬ ‫داروخانه ها توان خرید دارو ندارند‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫تب گرانی دارو بر تن بیماران خاص‬ ‫شـربت اموکسی سـیلین‪ ،‬کواموکسـی کالو‪ ،‬سفیکسـیم‪،‬‬ ‫سـرماخوردگی‪ ،‬ازیترومایسین‪ ،‬اسـپری دکوسالین‪ ،‬شربت‬ ‫یا شـیاف یـا قطره اسـتامینوفن‪ ،‬شـربت بروفن‪ ،‬اسـپری‬ ‫سـالبوتامول‪ ،‬قـرص یـا شـربت کواموکسـی‪ ،‬انسـولین‬ ‫قلمـی‪ ،‬سـرم شست وشـو یـا تزریقـی‪ ،‬اسـپری قطـره‬ ‫سـدیم کلرایـد و‪ ...‬این هـا تنها بخشـی از داروهـای مورد‬ ‫نیـاز مـردم اسـت کـه ایـن روزهـا در داروخانه هـا پیـدا‬ ‫نمی شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬وضعیـت دارو ایـن روزهـا به قـدری‬ ‫بغرنـج شـده کـه به جـای اینکه بپرسـیم در حـال حاضر‬ ‫چـه کمبودهـای دارویـی وجـود دارد‪ ،‬بایـد پرسـید چـه‬ ‫دارویـی در داروخانـه موجـود اسـت!‬ ‫ایـن روزهـا بیمـاران بـرای تهیه نسـخه های خـود با دو‬ ‫معضـل بـزرگ کمبـود دارو و افزایـش قیمت هـا مواجـه‬ ‫شـده اند‪ ،‬درحالی کـه قـرار بـود بـر اسـاس طـرح دارویار‪،‬‬ ‫مسـیر دسترسـی بیمـاران بـه دارو تسـهیل شـود‪ ،‬اما در‬ ‫عمـل خلاف ان اتفـاق افتاد‪.‬‬ ‫یـک پزشـک اطفـال دراین بـاره می گویـد‪« :‬هـر دارویی‬ ‫بـرای کـودکان می نویسـیم‪ ،‬داروخانـه برمی گردونـه‬ ‫و میگـه نیسـت! شـربت اموکسی سـیلین نیسـت‪،‬‬ ‫شـربت کواموکسـی کالو نیسـت‪ ،‬شـربت سفیکسـیم‪،‬‬ ‫سـرماخوردگی‪ ،‬ازیترومایسـین و اسـپری دکوسـالین و‪...‬‬ ‫نیسـت‪ ،‬پـس بـرای بچه هـا بایـد چیـکار کنیـم؟‬ ‫کارمنـد یکـی از داروخانه هـای اصفهـان هـم می گویـد‪:‬‬ ‫هـر روز بـا تعـداد زیـادی از بیمـاران مواجـه میشـیم که‬ ‫می پرسـند شـربت یـا شـیاف یـا قطـره اسـتامینوفن‪،‬‬ ‫شـربت بروفـن‪ ،‬اسـپری سـالبوتامول‪ ،‬قـرص یا شـربت‬ ‫کواموکسـی‪ ،‬انسـولین قلمـی‪ ،‬سـرم شست وشـو یـا‬ ‫تزریقـی و اسـپری قطـره سـدیم کلراید موجـود دارید؟ و‬ ‫جـواب مـا خیر متاسـفانه اسـت‪ .‬بابـت هر یـه جمل ه خیر‬ ‫متاسـفانه و دیـدن ناامیـدی بیمـارا دلـم می خـواد زمین‬ ‫دهـن بـاز کنـه بـرم تـوش از خجالـت‪ ،‬اینا فقـط بخش‬ ‫کوچکـی از کسـری داروهـای معمـول داروخانه هاسـت‪.‬‬ ‫مریـم شـهروندی کـه در حـال خریـد داروهـای خـود از‬ ‫یکـی از داروخانه هـای خیابـان امـادگاه اسـت‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫بحـران دارو بحـران حیـات بـرای بیمارهاسـت‪ ،‬کسـی‬ ‫هسـت کـه معنی ایـن جملـه رو بفهمه!؟ قیمـت هر قلم‬ ‫انسـولین ازاد و بـدون بیمه ‪ ۳۵‬هزار تومان بـود‪ ،‬اما از دو‬ ‫هفتـه گذشـته بعضی ها ‪ ۲۰۰‬هـزار تومـان و بعضی ‪۱۲۰‬‬ ‫هـزار تومـان شـده اسـت‪ .‬نوورپیـد نیسـت تـا بـا قیمت‬ ‫جدیـد بفروشـند‪ ،‬توجئـو هم بـا قیمت ‪ ۲۰۰‬هـزار تومانی‬ ‫سـخت گیـر میاد‪.‬‬ ‫محمـد بیمـار دیابتـی دیگـر می گویـد‪ :‬نیمه شـب زنگ‬ ‫می زنـم بـه داروخانه هـای شـبانه روزی تا ببینم انسـولین‬ ‫دارن یـا نـه‪ ،‬انسـولینم بـه زودی تمـوم میشـه و پیـدا‬ ‫نمیشـه‪ ،‬مـا بـدون ایـن دارو می میریـم‪ ،‬کسـی متوجـه‬ ‫میشـه؟ اسـترس نبـودن انسـولین بـرای یـه دیابتـی از‬ ‫صدبـار مـردن بدتره‪ ،‬مثـل اینکـه بگن اکسـیژن بهتون‬ ‫نمی رسـونیم‪ .‬کـی فکرشـو می کـرد این موقع سـال دارو‬ ‫افزایـش قیمـت صـد برابری داشـته باشـه!‬ ‫‪ÁÁ‬وضعیت بی سابقه دارو‬ ‫بهـزاد ذوالفقـاری‪ ،‬عضـو هیئـت مدیـره نظـام پزشـکی‬ ‫اصفهـان دربـاره وضعیـت کمبـود دارو در اصفهـان‪،‬‬ ‫می گویـد‪ :‬وضعیـت داروهـای کمیاب بسـیار بغرنج شـده‬ ‫و در حقیقـت بایـد بپرسـیم درحـال حاضـر چـه دارویـی‬ ‫وجـود دارد؟ وضعیـت دارو اص ً‬ ‫ال مسـاعد نیسـت و تامین‬ ‫اغلـب داروهـای پرمصـرف و کم مصـرف دچـار مشـکل‬ ‫شـده اند‪ .‬شـرایط به حدی بد شـده کـه از اینکـه بگوییم‬ ‫کـدام دسـته از داروهـا کمیاب شـده‪ ،‬گذشـته اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر تامیـن همـه داروها‬ ‫دچـار بحـران شـده‪ ،‬می افزایـد‪ :‬در گذشـته می گفتیـم‬ ‫یـک روز سـرم نیسـت‪ ،‬روز بعـد انتی بیوتیـک یـا داروی‬ ‫ضـد سـرطان و ‪ ، ...‬اما زمانی که شـربت سـرماخوردگی‪،‬‬ ‫شـیاف اسـتامینوفن و ‪ ...‬نیسـت‪ ،‬یعنی وضعیـت بحرانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫عضـو هیئـت مدیـره نظـام پزشـکی اصفهـان بـا اعالم‬ ‫اینکـه مدیریت دارو باید در راسـتای تعقل و تجربه انجام‬ ‫شـود‪ ،‬تصریـح می کنـد‪ :‬ایـن اتفاقی کـه اکنـون رخ داده‬ ‫در طـول دهه هـای گذشـته سـابقه نـدارد‪ ،‬دارویی هایـی‬ ‫اکنـون دچـار بحـران شـده اند که سـالیان سـال در حال‬ ‫تولیـد بودنـد و اینکـه اکنـون بـه چنیـن وضعیتـی دچار‬ ‫شـدیم یعنـی در توزیـع و تولیـد دارو سـوء تدبیـر وجـود‬ ‫داشـته و کارهـا بـدون فکر و اشـکال انجام شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه می دهـد‪ :‬واردات فوریتی بـرای انتی بیوتیک ها‬ ‫ارتباط وثیقی با اولیای‬ ‫دانش اموزاننداریم‪/‬سنجش‬ ‫صالحیتدانشجومعلمان‬ ‫یـا سـرم ها جواب گـو اسـت و بحـران را کـم می کنـد‪،‬‬ ‫امـا همـان واردات هـم به انـدازه ای نیسـت کـه همـه‬ ‫مشـکالت را حل کند‪ .‬سیسـتم دارویی‪ ،‬سیسـتم سریعی‬ ‫نیسـت و اگـر اکنـون بـرای رفـع کمبـود برنامه ریـزی‬ ‫شـود‪ ۶ ،‬مـاه دیگـر می توانیـد انتظار داشـته باشـید که از‬ ‫بحـران خـارج شـویم‪ ،‬مگـر اینکه راه هـای میانبـر بزنید‬ ‫کـه راه هـای میانبر هم عم ً‬ ‫ال به مردم اسـیب می رسـاند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تولید دارو به صرفه نیست‬ ‫ذوالفقـاری در خصـوص وضعیـت کارخانه هـای تولیـد‬ ‫کننـده دارو نیـز توضیـح داد‪ :‬می گوینـد کارخانه هـا در‬ ‫حـال تولیـد هسـتند‪ ،‬امـا اخباری که می رسـد این اسـت‬ ‫کـه تولیـدات داروهایـی که برایشـان به صرفه نیسـت را‬ ‫انجـام نمی دهنـد و کمتـر از ان چیـزی کـه وظیفه شـان‬ ‫هسـت تولیـد می کننـد‪ .‬در حـال حاضـر برنامه ریـزی و‬ ‫مدیریـت دارو دچـار بحران شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اعلام اینکـه اگـر داروهـا کمیـاب شـده اند نباید‬ ‫بیشـتر از قیمـت مصـوب بـه فـروش برسـند‪ ،‬توضیـح‬ ‫می دهـد‪ :‬همـه داروهـا بـر اسـاس سیسـتم تیتـک‬ ‫قیمت گـذاری می شـوند و قیمت هـا در سـطح کشـوری‬ ‫یکسـان اسـت‪ ،‬امـا ممکن اسـت داروخانه هـای متخلفی‬ ‫هـم وجود داشـته باشـد کـه سـازمان غـذا و دارو و نظام‬ ‫پزشـکی بـا ان هـا برخـورد خواهـد کـرد‪ .‬داروخانه هایـی‬ ‫کـه داروهـای قاچـاق به فـروش می رسـانند هم اسـتثنا‬ ‫هسـتند‪ ،‬باالخـره هر کجـا متخلفـی وجـود دارد‪ ،‬اما این‬ ‫مـوارد به نـدرت اتفـاق می افتـد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬علت گرانی دارو‬ ‫عضـو هیئت مدیـره نظام پزشـکی اصفهان در پاسـخ به‬ ‫اینکـه ایـا کمیابـی داروهـا بـا افزایـش قیمت هـا مرتبط‬ ‫اسـت؟ می گویـد‪ :‬اگـر داروها گران شـده اند بـه علت این‬ ‫اسـت که همـه هزینه هـا افزایش پیـدا کـرده‪ ،‬زمانی که‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬هـزار تومانـی را حـذف می کننـد و هزینه های‬ ‫پرسـنل‪ ،‬اب‪ ،‬بـرق و هزینه هـای مالیـات افزایـش پیـدا‬ ‫می کنـد‪ ،‬به تبـع هزینه هـای دارو هـم افزایـش خواهـد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اجـرای طـرح دارویـار و پرداخـت‬ ‫برخـی افزایـش قیمت هـا از سـوی داروخانه هـا‪ ،‬تصریح‬ ‫می کنـد‪ :‬بیمه هـا هنـوز بـه وظایفشـان عمـل نکرده اند‪،‬‬ ‫امـا بیمارانی که تحت پوشـش بیمه هسـتند بـرای تهیه‬ ‫نسـخه خـود مبلـغ کمـی را پرداخـت می کننـد‪ .‬در حـال‬ ‫حاضر مشـکل این اسـت کـه داروخانه ها بـه علت اینکه‬ ‫بیمه هـا به وظایفشـان عمـل نمی کنند‪ ،‬نقدینگـی ندارند‬ ‫و وقتی کـه داروخانه هـا تـوان خریـد دارو ندارنـد‪ ،‬بـه‬ ‫شـرکت ها و تولیدکننده هـا فشـار وارد می شـود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬فشار گرانی دارو به بیماران خاص‬ ‫ذوالفقـاری خاطرنشـان می کنـد‪ :‬افزایـش قیمت ها برای‬ ‫افـرادی کـه داروهـای نسـخه ای تهیه می کنند مشـکل‬ ‫حـادی نیسـت‪ ،‬اما عده ای هسـتند کـه نسـخه ازاد تهیه‬ ‫می کننـد و یـا بعضـی از بیمـاران خـاص کـه داروهـای‬ ‫ان ها بیمه نیسـت و فشـار زیادی به ان ها وارد می شـود‪.‬‬ ‫وی در خصـوص توزیـع برخـی داروهـا در داروخانـه‬ ‫هالل احمـر نیـز می گویـد‪ :‬هالل احمـر نبایـد وارد‬ ‫عرصـه توزیـع دارو شـود‪ ،‬اما بـرای درامد خـودش این‬ ‫کار را انجـام می دهـد‪ ،‬مثـل هـر فـردی کـه ممکـن‬ ‫اسـت کار فـرد دیگـری را انجـام دهـد هالل احمـر‬ ‫هـم دارو توزیـع می کنـد‪ .‬مسـئولیت هالل احمـر تنهـا‬ ‫تهیـه داروهـای فوریتـی اسـت و نبایـد بـه سـمت‬ ‫توزیـع رود کـه متاسـفانه انجـام می دهـد‪ .‬هالل احمـر‬ ‫هماننـد داروخانه هـای اموزشـی و دولتـی سـهمیه‬ ‫داروهـای خـاص می گیـرد که ایـن نابود کننـده اقتصاد‬ ‫داروخانه هـای خصوصـی اسـت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬شرایط به حالت عادی برمی گردد‬ ‫مریـم تنهایی‪ ،‬مسـئول روابط عمومی انجمن داروسـازان‬ ‫اصفهـان دربـاره وضعیـت کمبـود دارو در هفته های اخیر‬ ‫می گویـد‪ :‬در دو تـا سـه هفتـه اخیـر یـک پیـک نسـبی‬ ‫کمبـود دارو را پشـت سـر گذاشـتیم‪ ،‬در واقـع سـعی‬ ‫شـد داروی موجـود به گونـه ای توزیـع شـود کـه مـردم‬ ‫ن دسترسـی داشـته باشـند‪.‬‬ ‫به راحتـی بـه ا ‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه از ابتـدای هفتـه گذشـته شـرایط‬ ‫بهبـود یافتـه‪ ،‬می افزایـد‪ :‬در چنـد روز اخیـر موانـع تولیـد‬ ‫در کارخانه هـا تـا حـدودی رفـع شـده و تولیـدات افزایش‬ ‫چشـمگیری پیدا کرده و یک محمولـه دارویی خارجی نیز‬ ‫وارد سیسـتم دارویـی کشـور شـد که بخـش قابل توجهی‬ ‫از ایـن محمولـه به اسـتان اصفهـان تعلق گرفـت و توزیع‬ ‫به صـورت نسـبی در داروخانه هـا انجـام شـد‪.‬‬ ‫مسـئول روابـط عمومـی انجمـن داروسـازان اصفهـان‬ ‫کـه معتقـد اسـت از پیک کمبـود دارو که در دو تا سـه‬ ‫هفتـه اخیـر بـا ان مواجـه بودیـم گـذر کردیـم و روند‬ ‫توزیـع دارو بهبـود یافته و شـرایط در اینـده نزدیک به‬ ‫حالـت عـادی برمی گـردد‪ ،‬می گویـد‪ :‬در حـال حاضـر‬ ‫دسترسـی دارو بـرای بیمـاران شـرایط بهتـری دارد‬ ‫و اگـر کسـی بـه داروخانه هـا مراجعـه کنـد می توانـد‬ ‫بـه سـهولت نسـخه خـود را تهیـه کنـد‪ .‬همچنیـن‬ ‫پیش بینـی می شـود در اینـده نزدیـک کمبودهـا رفـع‬ ‫خواهند شـد‪.‬‬ ‫وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه ایـا داروهـای وارداتی‬ ‫ت مناسـب در دسـترس مـردم‬ ‫به انـدازه کافـی و بـا قیمـ ‬ ‫هسـتند؟ توضیـح داد‪ :‬بـا توجـه به اجـرای طـرح دارویار‬ ‫و اطالع رسـانی کـه قـرار شـده از طریق معاونـت درمان‬ ‫دربـاره تفـاوت ُدز داروهـای وارداتـی بـه پزشـکان انجام‬ ‫شـود‪ ،‬طبیعتاً بیمـاران تحت پوشـش بیمه نبایـد هزینه‬ ‫اضافه تـری پرداخت کننـد‪ .‬یقینًا واردات دارو تـا اندازه ای‬ ‫مشـکلی کـه در توزیـع و تولیـد پیـش امـده بـود را‬ ‫هم زمـان بـا تولیـد شـبانه روزی مرتفـع می کنـد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تولید شبانه روزی دارو برای رفع کمبودها‬ ‫تنهایـی بـه وضعیـت تولیدکننـدگان دارو نیـز اشـاره و‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬در مدت اخیـر در تهیه مواد اولیـه‪ ،‬تولید و‬ ‫توزیـع دارو مشـکالتی ایجـاد شـده بود که با مسـاعدت‬ ‫رئیـس سـازمان غـذا و دارو و وزیـر بهداشـت و سـایر‬ ‫مقامـات ذی ربـط موضـوع مدیریـت شـد و هم اکنـون‬ ‫تولید دوباره اغاز شـده اسـت‪ .‬بـا تولید شـبانه روزی دارو‪،‬‬ ‫کمبودهـا بـه زودی برطـرف و مجددًا بازار اشـباع خواهد‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی‪ ،‬بیشـتر داروهـای کمیـاب در دسـته‬ ‫انتی بیوتیک هـا قـرار داشـتند کـه خوشـبختانه هم اکنون‬ ‫در حـال تولیـد مجـدد هسـتند‪.‬‬ ‫مسـئول روابـط عمومی انجمـن داروسـازان اصفهان این‬ ‫را هـم اضافـه می کنـد‪ :‬بـا نگاهـی واقع بینانـه‪ ،‬تجویـز‬ ‫پزشـکان در القـا کمبودهـای دارویـی بی تاثیـر بـوده و‬ ‫حتی پزشـکان در این شـرایط با تجویز داروهای مشـابه‪،‬‬ ‫بـه رفع مشـکل بیمـاران و درمان ان هـا همراهی کردند‪.‬‬ ‫وی تاکیـد می کنـد‪ :‬اکنون مرحلـه گذر از کمبـود دارو را‬ ‫پشـت سـر گذاشـته ایم و نظـارت معاونـت غـذا و دارو بر‬ ‫نحـوه صحیح توزیـع عادالنـه دارو با پراکندگی مناسـب‬ ‫در داروخانه هـا در ایـن شـرایط ضروری اسـت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬دارو گران نشده است‬ ‫تنهایـی بـا اعلام اینکـه داروها بـه علت کمیـاب بودن‬ ‫گـران نشـده اسـت‪ ،‬می گویـد‪ :‬بـا حـذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬هزار‬ ‫تومانـی کـه به صنعـت دارویی کشـور تعلـق می گرفت‪،‬‬ ‫قیمـت داروهـا بـه سـمتی مـی رود کـه تولیـد ان بـرای‬ ‫شـرکت تولیـد کننـده مقرون به صرفه باشـد‪.‬‬ ‫وی در خاتمـه خاطرنشـان می کنـد‪ :‬نکتـه قابلـی توجـه‬ ‫ایـن اسـت کـه دولت بـه داروهـا ارزی اختصـاص داده و‬ ‫ایـن ارز بـه بیمه هـا پرداخت می شـود و تفـاوت قیمت ها‬ ‫توسـط سـازمان های بیمه گـر پرداخـت خواهـد شـد‪،‬‬ ‫یعنـی داروی ارائـه شـده به بیمار با نسـخه بیمه تفاوت‬ ‫قیمت ملموسـی نخواهد داشـت‪.‬‬ ‫بـا وجود اظهارنظرهای متفاوت و گاه متناقض مسـئوالن‬ ‫ذی ربـط در مـورد ادامه مشـکل کمبـود دارو و یـا گذر از‬ ‫ان‪ ،‬مشـاهدات میدانی ا از داروخانه های بزرگ در سـطح‬ ‫شـهر نشـان می دهد بیشتر شـهروندان از کمبود و گرانی‬ ‫دارو گالیه مند هسـتند و مشـکالت همچنان پابرجاست‪.‬‬ ‫بهـرام عین اللهـی‪ ،‬وزیـر بهداشـت در چنـد روز گذشـته‬ ‫تاکیـد کرده کـه باید از کشـور وارد کننده دارو به کشـور‬ ‫صادرکننـده دارو تغییـر جهـت دهیـم و افزایـش تولید و‬ ‫صـادرات دارو در دسـتور باشـد‪ .‬او همچنیـن تاکید کرده‬ ‫کـه در شـرایط کنونی بایـد در همه زمینه های بهداشـتی‬ ‫و درمانـی‪ ،‬به صـورت جهـادی و شـبانه روزی کار کنیم‪.‬‬ ‫حـال بـا توجه بـه ادامه روند کمبـود دارو در کشـور باید‬ ‫دیـد وزارت بهداشـت طـی روزهـای اینـده چـه تدابیری‬ ‫بـرای رفـع ایـن معضل خواهد داشـت و ایـن کمبودها تا‬ ‫چنـد روز اتـی برطرف خواهد شـد؟‬ ‫دستگیری ‪ ۱۲۸‬سارق در طرح ذوالفقار پلیس اصفهان‬ ‫گــروه جامعــه‪ :‬فرمانــده انتظامــی شهرســتان اصفهان‬ ‫گفــت‪ :‬طــی ‪ ۲‬روز گذشــته ‪ ۱۲۸‬ســارق ســابقه دار در‬ ‫طــرح ذوالفقــار فرماندهــی انتظامــی شهرســتان اصفهــان‬ ‫دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ حســین بســاطی اظهــار داشــت‪ :‬در راســتای‬ ‫ارتقــای امنیــت اجتماعــی طــرح ذوالفقــار بــا هــدف‬ ‫دســتگیری ســارقان امــوال مــردم در دســتور کار مامــوران‬ ‫فرماندهــی انتظامــی شهرســتان اصفهــان قرار گــرف ت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از انجــام تحقیقــات میدانــی‬ ‫و بررس ـی های دقیــق و هوشــمندانه بــه عمــل امــده در‬ ‫نهایــت مامــوران موفــق شــدند طــی ‪ ۴۸‬ســاعت گذشــته‬ ‫‪ ۱۲۸‬ســارق را شناســایی و دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه‬ ‫وزیر اموزش و پرورش‪:‬‬ ‫عکس ‪ :‬ایسنا‬ ‫معـاون تربیت بدنـی و سلامت اداره کل‬ ‫اموزش وپـرورش اصفهان با اشـاره به بازرسـی و نظارت‬ ‫از مـدارس‪ ،‬گفـت‪ :‬در تلاش هسـتیم شـیوع انفلوانـزا‬ ‫را کنتـرل کنیـم تـا مـدارس تعطیـل نشـود‪ ،‬همچنیـن‬ ‫سلامت فـردی دانش امـوزان حفـظ شـود‪ ،‬از ایـن رو‬ ‫گروه هـای نظارتـی در مـدارس حضـور دارنـد‪.‬‬ ‫اذرکیـوان امیرپـور در گفت وگـو بـا ایمنـا‪ ،‬بـا بیـان‬ ‫اینکـه تدابیری برای مقابله با شـیوع انفلوانـزا در مدارس‬ ‫اندیشـیده شـده اسـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬شـیوع انفلوانـزا‬ ‫در مـدارس سـیر نزولـی دارد و نسـبت بـه هفته هـای‬ ‫گذشـته امـار شـیوع ایـن بیمـاری در مـدارس کاهـش‬ ‫یافتـه اسـت‪.‬وی بـا بیان اینکـه در هفته های گذشـته به‬ ‫اسـتفاده از ماسـک در مـدارس تاکیـد کردیم‪ ،‬ادامـه داد‪:‬‬ ‫تاکیـد بـر تعطیلـی بوفه های مـدارس داشـتیم‪ ،‬در بحث‬ ‫رعایـت شـیوه نامه های بهداشـتی و بهداشـت فـردی‬ ‫دانش امـوزان تذکـرات و هماهنگی هایـی بـا مراکـز‬ ‫بهداشـت اسـتان انجام و به مدارس جهـت رعایت ابالغ‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫معـاون تربیت بدنـی و سلامت اداره کل امـوزش‬ ‫و پـرورش اصفهـان در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه ایا‬ ‫دسـتوری بـرای تعطیلـی مـدارس جهت شـیوع انفلوانزا‬ ‫بـه اموزش و پرورش اسـتان ابالغ شـده اسـت‪ ،‬تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬ازانجاکـه امـار شـیوع ابتالء بـه انفلوانـزا نزولی و‬ ‫بسـیار کـم شـده و حداکثـر ‪ ۱۰‬در صـد از دانش امـوزان‬ ‫کل اسـتان در مقطـع ابتدایـی بـه انفلوانزا مبتال شـدند‪،‬‬ ‫لـذا دسـتوری بـرای تعطیلی مدارس ابالغ نشـده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به بازرسـی و نظارت از مـدارس‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در تلاش هسـتیم کـه شـیوع انفلوانـزا را کنتـرل کنیم‬ ‫تـا مـدارس تعطیـل نشـود‪ ،‬همچنیـن سلامت فـردی‬ ‫دانش امـوزان حفـظ شـود‪ ،‬از ایـن رو گروه هـای نظارتی‬ ‫در مـدارس حضـور دارند‪.‬‬ ‫امیرپـور با اشـاره به اهمیـت تزریق واکسـن انفلوانزا‬ ‫بـه دانش امـوزان‪ ،‬گفـت‪ :‬اجبـاری بـه تزریـق واکسـن‬ ‫نیسـت‪ ،‬افـرادی کـه تمایـل به تزریـق واکسـن انفلوانزا‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد نسـبت بـه تزریـق ان اقـدام‬ ‫کننـد‪ ،‬انفلوانزا در فصل سـرما شـیوع می یابد‪ ،‬همچنین‬ ‫خانواده هـا نگرانـی و دغدغه هایـی در راسـتای کرونـا‬ ‫دارنـد‪ ،‬لـذا بایـد دسـتورالعمل های بهداشـتی بیـش از‬ ‫پیـش جهت کنتـرل شـیوع این بیمـاری ویروسـی بین‬ ‫دانش امـوزان رعایـت شـود‪.‬‬ ‫سه شنبه| ‪ 01‬اذر ‪ | 1401‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4499‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫تمامــی ســارقان دســتگیر شــده ســابقه دار هســتند اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬ایــن افــراد در زمینــه ســرقت منــزل‪ ،‬ســرقت‬ ‫خــودرو‪ ،‬ســرقت قطعــات و محتویــات داخــل خــودرو‪،‬‬ ‫ســرقت از باغ هــا‪ ،‬کارگاه هــا و منــازل نیمــه ســاز و‬ ‫همچنیــن ســرقت از مغازه هــا فعــال بودنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ بســاطی گفــت‪ :‬متهمــان بــه ســرقت های‬ ‫متعــددی در شــهر اصفهــان اعتــراف کردنــد کــه در‬ ‫ایــن خصــوص پرونــده تشــکیل و ایــن افــراد بــرای‬ ‫انجــام اقدامــات قانونــی تحویــل مرجــع قضائــی‬ ‫شــدند‪.‬این مقــام انتظامــی بــا تاکیــد بــر برخــورد قاطعانــه‬ ‫بــا متعرضــان بــه حقــوق و امــوال مــردم گفــت‪ :‬بــه‬ ‫ســارقان ســابقه دار هشــدار می دهیــم کــه هرچــه‬ ‫زودتــر مســیر زندگــی خــود را تغییــر داده و دســت از‬ ‫رفتــار مجرمانــه خــود بردارنــد چــرا کــه انــان در رصــد‬ ‫هوشــمندانه پلیــس هســتند و بــا کوچک تریــن اقــدام‬ ‫مجرمانــه توســط مامــوران دســتگیر و بــه ســزای اعمــال‬ ‫خــود مــی رســند‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫وزیر اموزش و پرورش با بیان اینکه یکی از‬ ‫اولویت های ما احیای دانشگاه فرهنگیان است گفت‪ :‬ورود‬ ‫نیروی انسانی به این وزارتخانه باید از مسیر دانشگاه های‬ ‫فرهنگیان و شهید رجایی باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬یوسف نوری در نشست شورای‬ ‫معاونین امور مجلس وزارتخانه ها و سازمان های دولتی‬ ‫که به میزبانی وزارت اموزش و پرورش در محل کانون‬ ‫پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد‪ ،‬ضمن‬ ‫عرض تسلیت به مناسبت شهادت مدافعین امنیت در‬ ‫حوادث اخیر و همچنین گرامیداشت هفته بسیج گفت‪:‬‬ ‫معاونان امور مجلس در شرایطی که خواسته ها زیاد و‬ ‫انتظارات بی حد است‪ ،‬مسئولیت سنگینی برعهده دارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دو گزاره درباره اموزش و پرورش می گویم؛‬ ‫نخست اینکه اجالس عمومی سازمان ملل متحد در‬ ‫انتهای شهریورماه امسال برگزار شد و رئیس جمهور هم‬ ‫حاضر بود که دو تفاوت با اجالس های گذشته داشت‪،‬‬ ‫نخست اینکه شعار داشت و شعارش «دگرگونی اموزش»‬ ‫بود‪ .‬تفاوت دوم اینکه یک پیش اجالس داشت که‬ ‫یونسکو میزبان بود و هدفش زمینه سازی از ‪ ۲۰۳۰‬به‬ ‫سال ‪ ۲۰۵۰‬بود؛ در یک کلمه یعنی حکمروایی از طریق‬ ‫حکمرانی اموزش توسط نظام سلطه‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش مروری تاریخی بر سیر تغییرات‬ ‫در اموزش و پرورش داشت و با اشاره به اینکه تضارب‬ ‫جدی اراء در زمینه تغییر بنیادین اموزش و پرورش در‬ ‫طول تاریخ انقالب وجود داشت گفت‪ :‬به عنوان مثال نظام‬ ‫ترمی متوسطه یا همان نظام قدیم یک نسخه وارداتی‬ ‫بود که اوردند و اجرا می شد تا سال ‪ ۱۳۹۰‬که سندتحول‬ ‫بنیادین به تصویب رسید‪ .‬متاسفانه در همین دهه ‪ ۹۰‬بود‬ ‫که نسخه وارداتی دیگری به نام ‪ ۲۰۳۰‬تصویب شد که‬ ‫پیشینه ان را می دانید‪ .‬چنین اتفاقاتی در سال های گذشته‬ ‫رخ داده است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬مدارس را ‪ 3‬سال تعطیل کردند و یک‬ ‫نفر اعتراض نکرد‬ ‫نوری ادامه داد‪ :‬متاسفانه اندیشه های غربی دیگری‬ ‫مطرح شد که خانواده ها را هدف گرفته بود‪ .‬مدارس ما‬ ‫سه سال تعطیل بود اما یک نفر اعتراض نکرد که دانش‬ ‫اموزان مشکل فاصله تربیتی در بعد روانشناختی و جامعه‬ ‫شناختی پیدا می کنند در حالی که نهایت تعطیلی مدارس‬ ‫در جوامع دیگر‪ ،‬شش ماه بوده است‪ .‬نظام سلطه به دنبال‬ ‫این است که مدارس و دانشگاه ها را واقعا تعطیل کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه باید جدی تر و هوشمندانه با این قبیل‬ ‫موضوعات برخورد کنیم گفت‪ :‬ضعف هایی در نظام اموزش‬ ‫و پرورش داریم از جمله اینکه ارتباط وثیقی با اولیای دانش‬ ‫اموزان نداریم‪ .‬مهدهای کودک را به بهزیستی سپرده‬ ‫بودند‪ ،‬در حالی که بهزیستی عقبه اموزشی و علمی در‬ ‫این زمینه نداشت‪ .‬به همین خاطر بود که رهبری تذکر‬ ‫دادند تا اینکه در نهایت سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک‬ ‫تاسیس شد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬کسی را سرپرست دانشگاه فرهنگیان‬ ‫کردنــد که اعتقادی به وجود دانشــگاه‬ ‫فرهنگیاننداشت‬ ‫وزیر اموزش و پرورش ادامه داد‪ :‬یا اینکه دانشگاه‬ ‫فرهنگیان کسی که معتقد بود دانشگاه فرهنگیان نباید‬ ‫وجود داشته باشد را پنج سال سرپرست کرده بودند‬ ‫و نتیجه این شد که فقط از طریق ماده ‪ ۲۸‬اساسنامه‬ ‫دانشگاه‪ ،‬دانشجو جذب می کردند و برخی اثرات منفی ان‬ ‫را مشاهده می کنیم‪.‬‬ ‫نوری با اشاره به اینکه مدرسه هنوز نهاد مورد اطمینان‬ ‫و معتبری است که ‪ ۲۴‬میلیون دانش اموز و نواموز دارد‬ ‫عنوان کرد‪ :‬شاکله مغز در دوسال اول زندگی شکل‬ ‫می گیرد‪ .‬تربیت را باید به سنین پایین تر ببریم‪ .‬قبال تربیت‬ ‫عاریه ای و مصنوعی نبود اما امروز بچه های ما از سنین‬ ‫پایین تحت تاثیر محتواهای نامناسب هستند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬یکی از اولویت های ما احیای دانشگاه‬ ‫فرهنگیاناست‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یکی از اولویت های ما احیای دانشگاه‬ ‫فرهنگیان است‪ .‬هیئت ممیزه دانشگاه فرهنگیان در وزارت‬ ‫علوم بود که مقدمات فراهم شده تا این هیئت ممیزه به‬ ‫دانشگاه فرهنگیان برگردد‪ .‬ازمون جامع و ارزیابی های‬ ‫حرفه ای در طول سال از جمله ابزارهایی هستند که‬ ‫صالحیتدانشجومعلمانسنجیدهمی شود‪.‬دانشجومعلمان‬ ‫باید مجهز به مهارت های مورد نیاز باشند‪ .‬تربیت نیروی‬ ‫مستعد برای مناطق محروم نیز مورد توجه است‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش با اشاره به اینکه رهبری در‬ ‫زمینه ورود نیروی انسانی به اموزش و پرورش عبارات و‬ ‫موکداتی داشته اند گفت‪ :‬ایشان به ورود برف انباری نیرو به‬ ‫اموزش و پرورش اشاره کرده و تاکید کرده بودند که ورود‬ ‫نیروی انسانی به این وزارتخانه باید از مسیر دانشگاه های‬ ‫فرهنگیان و شهید رجایی باشد‪.‬‬ ‫نوری ادامه داد‪ :‬دانشگاه فرهنگیان‪ ،‬بزرگترین‬ ‫دانشگاهی است که ‪ ۹۵‬هزار دانشجو دارد‪ ،‬رهبری هم‬ ‫بر تقویت دانشگاه فرهنگیان تاکید کرده اند‪ .‬نسبت دانشجو‬ ‫به استاد خوب نبوده که اکنون دارد تقویت می شود و‬ ‫فراخوان هایی برای جذب داده شده است‪ .‬همه به ما کمک‬ ‫کنید که فرمان حضرت اقا روی زمین نماند‪ .‬دلسوزی‬ ‫باید باشد‪ ،‬اما توجه کنیم که اموزش و پرورش متفاوت‬ ‫از جاهای دیگر است و نباید بی حساب و کتاب نیروی‬ ‫انسانی جذب شود‪ .‬باید رشته ها با موضوع تحصیل مرتبط‬ ‫باشد‪ .‬اکنون ‪ ۶۰‬درصد اینها که براساس قانون تعیین‬ ‫تکلیف جذب شده اند رشته تحصیلی شان منطبق نیست‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد که هرجا پیشرفت برایتان مهم بود حتی‬ ‫هرجایی که مابه ازای اقتصادی اش برایتان اهمیت دارد‪،‬‬ ‫باید به سراغ اموزش و پرورش بروید‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫در گفتگوی «اصفهان امروز» با هنرمند طراح و رنگ پرداز قالی دستباف‪:‬‬ ‫سینما‬ ‫‪5‬‬ ‫برای هنر قالی بازارسازی کنیم‬ ‫برگزاریایینبزرگداشتزنده یاد‬ ‫«سیروسشفقی»دراصفهان‬ ‫اکبــر مهدی یی از چهره هــای بین المللی‬ ‫شناخته شده در هنر فرش است که از کودکی‬ ‫در کنار اساتید بزرگ پرورش یافته و با تالش‬ ‫به خالقیت هنری خاص خود رسیده است‪.‬‬ ‫این هنرمند‪ ،‬متولد ‪ 1333‬در اصفهان است‪.‬‬ ‫لیالشهبازیان‬ ‫با او درباره وضعیت‪ ،‬مشکالت و اینده هنر‬ ‫فرش ایران و به قول او هنر قالی به گفتگو نشستیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬وضعیت امــروز هنر فرش را چگونه ارزیابی‬ ‫می کنید؟‬ ‫فرش دو بال اساســی دارد؛ یک بــال صنعت و یک بال هنر‪.‬‬ ‫متاسفانه جنبه هنری ان دستخوش یکسری تصمیمات نادرست‬ ‫قرار گرفته که باعث شده است هنر فرش به حاشیه برود‪ .‬واقعا‬ ‫این فرش هایی که امروز ما می بافیم چقدر از موزه های بزرگ‬ ‫دنیا در اینده سردر خواهند اورد؟ هنر فرش تبریز‪ ،‬قم و کاشان‬ ‫و ‪ ...‬ایا به شــکوه و عظمت گذشته خود همچنان باقی است؟‬ ‫داستان صنعت فرش هم چیز دیگری است‪ .‬یک موضوع مهم‬ ‫را باید توضیح بدهم و ان این است که جنبه هنری فرش همان‬ ‫است که قالی می گوییم‪ .‬من همیشه از هنر قالی حرف زده ام‪.‬‬ ‫فرش چیزی مثل مد است که جنبه مصرفی دارد؛ مثال امسال‬ ‫این رنگ فرش مد اســت اما قالی‪ ،‬هنری است که با دستان‬ ‫بافندگان هنرمند بافته می شــود و ارزش ان با گذشت سال ها‬ ‫بیشتر می شود‪ .‬فرش همین هایی هست که در مغازه ها می بینید‪،‬‬ ‫حاال چه ماشــینی و چه فرش دســتباف‪ .‬هر قالی دستبافی را‬ ‫نمی توان هنر به حساب اورد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تدریس هنــر فرش در دانشــگاه های ما‬ ‫به گونه ای هســت که افراد خالق و توانمندی‬ ‫پرورش دهد تا به اینده بهتر ان امیدوار باشیم؟‬ ‫انچه امروز در دانشــگاه ها به دانشجویان و هنرجویان تدریس‬ ‫می شــود‪ ،‬چیزی نیســت که بتواند یک طراح یا نقاش خوب‬ ‫پرورش دهد‪ .‬امروز رنگ فــرش از طرح فرش در دنیا مهم تر‬ ‫اســت اما اص ً‬ ‫ال در اولویت دانشگاه های ما که از دانش روز این‬ ‫هنر در دنیا بی خبرند‪ ،‬جایی ندارد‪ .‬اگر به دانشــجویی که چهار‬ ‫ســال از عمرش را گذاشته و سر کالس نشسته است‪ ،‬بگوییم‬ ‫که یک طرح خوب با رنگ خوب ارائه دهد توانش را ندارد چون‬ ‫چیز قابل توجهی یاد نگرفته است‪ .‬واقعا در دانشگاه های ما چند‬ ‫کتاب خوب درباره فرش ایران نوشته شده است؟ دانشگاه های‬ ‫ما مشترک چند مجله روز دنیا در این هنر هستند؟ دانشجویان‬ ‫ما چند ســفر علمی برای شناخت بیشــتر این هنر داشته اند؟‬ ‫چقدر اطالعاتشان به روز است و سبک های مختلف هنری را‬ ‫می شناسند؟ اگر دانشجویی این اطالعات به روز را نداشته باشد‬ ‫به جایی نمی رســد‪ .‬ضمن اینکه عالقه و ذوق هنری هم نیاز‬ ‫موفقیت در این رشته است‪ .‬روش تدریس هم بسیار مهم است‪.‬‬ ‫‪       ‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-2509‬برابر رای شماره ‪ ۲۵۵۱‬مورخ ‪ 1401/۸/4‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای ابوالفتح بهاءلوهورهء به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۲۵‬کدملی ‪ ۴۶۲۲۹۳۶۶۷۴‬صادره شهرکرد فرزند مراد علی بر ششدانگ‬ ‫یک قطعه زمین به مساحت ‪ 30/40‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۴۵۰۱‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان (جهت الحاق به پالک ‪ 4501/207‬که تواما‬ ‫تشکیل یکباب خانه را می دهد) به موجب صورتجلسه عادی مورخ ‪( 95/۰۳/26‬به شماره‬ ‫‪ 13/۹۵/4483‬مورخ ‪ 95/۴/2‬شهرداری) از طرف شهرداری منطقه ‪ ۱۳‬اصفهان (مالک رسمی)‬ ‫به متقاضی واگذار گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/09/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/09/16 :‬مهدی شبان‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪/1413697‬م الف‬ ‫اگهی حذف بهاء ثمنیه اعیانی‬ ‫‪ -1 -2508‬شماره نامه‪ 140185602210006502 :‬بر اساس تقاضای اقای صدرالدین‬ ‫مشکات فرزند علی اصالتًا از طرف خود و وکالتًا از طرف لیال ‪ ،‬زهره و مسعود مشکاتی مبنی‬ ‫بر حذف عبارت « به استثنا بها ثمنیه اعیانی « از تمامت ششدانگ پالک ‪ ۸۳‬فرعی از ‪۲۱۹۴‬‬ ‫اصلی بخش ‪ ۶‬ثبت اصفهان نظر به اینکه با بررسیهای بعمل امده و جستجوی سوابق‪،‬‬ ‫مشخص گردیده مالک بهای ثمنیه اعیانی خانمها نصرت رستگارپناه و بتول هادی همسران‬ ‫مرحوم رضا رستگار میباشد که متقاضی فوق الذکر اعالم داشته از نشانی مالک ثمنیه اعیانی‬ ‫مذکور و حیات یا ممات انها اطالعی ندارد و با توجه به اینکه در اجرای تبصره یک ماده ‪۱۰۵‬‬ ‫اصالحی ایین نامه قانون ثبت‪ ،‬کارشناس رسمی دادگستری بهاء ارزش ثمنیه اعیانی مورد‬ ‫ثبت فوق را مبلغ ‪( ۲۱۸۷۵۰۰۰‬بیست و یک میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار) ریال تعیین‬ ‫نموده است که توسط متقاضی طی فیش شماره ‪ ۱۲۸۵۲۹۲۰۷۳‬و بتاریخ ‪ ۲۱‬ابان ‪ ۱۴۰۱‬عهده‬ ‫بانک اینده و به حساب سپرده ثبت پرداخت گردیده است‪ .‬لذا مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه‬ ‫کثیر االنتشار اگهی می شود تا چنانچه ذینفعی در این رابطه باشد جهت اخذ سپرده مذکور به‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب شرق اصفهان واقع در اصفهان شهر بهارستان روبروی‬ ‫پارک دریاچه زیتون مراجعه نماید و در صورتی که مدعی تضییع حق باشد از تاریخ انتشار این‬ ‫اگهی به مدت یکماه در مراجع صالحه قضایی اقامه دعوی و گواهی طرح دعوی را از مرجع‬ ‫قضائی مربوطه اخذ و به این اداره تسلیم نماید‪ .‬در صورت عدم ارائه گواهی طرح دعوی عبارت‬ ‫«به استثنا بها ثمنیه اعیانی» وفق مقررات از سند فوق الذکر حذف خواهد شد‪ .‬ناصر صیادی‬ ‫صومعه‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان ‪/1413813‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -2506‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا‬ ‫به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی‬ ‫تقدیمنماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -1‬رای شماره ‪ 1401/۰۷/30 - ۸۶۳۰‬هیات دوم خانم فریبا علی مردانی کرچگانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۱۱۴۳‬کدملی ‪ ۶۲۰۹۵۴۴۸۴۳‬صادره فرزند حفیظ اله در‪ /‬ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 190/18‬متر مربع پالک شماره ‪ ۸۷۵‬فرعی از ‪ ۱۶‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از یدا‪ ...‬صادقی فرزند مهدی طبق‬ ‫اظهارنامهثبتی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/09/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/09/16 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪/1413793‬م الف‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه)‬ ‫‪ -1-2505‬شماره اگهی‪ 140103902003000008 :‬تاریخ اگهی‪ 1401/08/28 :‬شماره‬ ‫چگونه می توان به یک هنرجو به گونه ای اموخت که بعد از دو‬ ‫یا چهار ســال‪ ،‬طراحی و نقاشی فرش را خوب یاد گرفته باشد‬ ‫و توانمند باشد؟ من همیشه گفته ام که برای رشد در هر کار و‬ ‫هنری ابتدا باید تمرین کرد‪ ،‬بعد تقلید و پس ازان اســت که به‬ ‫خالقیت و نواوری می رسی؛ اما دانشگاه های ما چقدر این مسیر‬ ‫را طی کرده اند و چقدر افراد خالق پرورش داده اند؟ موضوع مهم‬ ‫دیگر این است که هیئت علمی ما در رشته های مربوط به هنر‬ ‫قالی از همان افرادی هستند که در ان دانشگاه تحصیل کرده اند‪.‬‬ ‫این ها دانش و تجربه زیادی ندارد و از علم امروز دنیا در رشته‬ ‫خود در دانشگاه چیز چندان مفیدی نیاموخته اند که بخواهند به‬ ‫دانشجویان خود نیز منتقل کنند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬شما خودتان تحصیل کرده هنرستان هنرهای‬ ‫زیبا هســتید‪ .‬ایا احیای دوباره هنرستان ها در‬ ‫رشــته فرش می تواند به رونق دوباره این هنر‬ ‫کمک کند؟‬ ‫بله احیای هنرســتان ها در این هنر می تواند کمک زیادی به‬ ‫رونق دوباره ان کند‪ .‬البته فکر نمی کنم که عملکرد هنرستان ها‬ ‫بتواند به خوبی و مفیدی زمانی شود که ما هنراموز انها بودیم‪،‬‬ ‫ان هم با ان اساتید بزرگ‪ ،‬اما به هرحال با احیای برنامه ریزی شده‬ ‫انها می توان گام مفیدی برداشت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬شــما همیشــه از اهمیت بانک اطالعات‬ ‫نقشه های فرش دستباف ایران صحبت کرده اید‪.‬‬ ‫هنر قالی ایران نیــاز ضروری به راه انــدازی بانک اطالعات‬ ‫نقشه های فرش دستباف دارد‪ .‬همان طور که شما برای ساختن‬ ‫ک ساختمان به نظام مهندسی شهرداری مراجعه می کنید و نظر‬ ‫ی ‬ ‫کارشناسی دریافت می کنید‪ ،‬این هنر هم نیازمند نظام مهندسی‬ ‫در تولید قالی دستباف است‪ .‬رنگ‪ ،‬طرح‪ ،‬مواد‪ ،‬بافنده و همه چیز‬ ‫قالی باید درست و کارشناسی شده باشد تا انچه بافته می شود به ‬ ‫خاطر طرح یا رنگ پسند نشده روی زمین نماند که همه این ها‬ ‫زمانی اتفاق می افتد که اطالعات ما به روز باشد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬وضعیت ما در زمینه فــروش فرش در دنیا‬ ‫چگونه است؟‬ ‫فروش دست بافه های هنری فرش در دنیا هم کار اسانی نیست‬ ‫و علم و اموزش خود را می طلبد و نیازمند رشــته تحصیالت‬ ‫دانشــگاهی در بازرگانی فرش هســتیم‪ .‬باید بازارسازی کنیم‬ ‫نــه بازاریابی‪ .‬فروش قالی هم رمــز و راز خود را دارد‪ ،‬این طور‬ ‫نیســت که هرچه ما می بافیم بپســندند‪ ،‬همان طور که انچه‬ ‫امروز می بافیم در دنیا مشتری پسند نیست چون نظام مهندسی‬ ‫تولید قالی دســتباف نداریم‪ .‬اگر می خواهیم که قالی ما روی‬ ‫زمین نماند باید طبق معیارهایی که در دنیادوست دارند‪ ،‬تولید‬ ‫کنیم‪ .‬البته منظورم این نیست که کارمان را صددرصد و کام ً‬ ‫ال‬ ‫طبق ســلیقه انها تنظیم کنیم بلکه می گویم ضمن احترام به‬ ‫پرونده‪ 140004002003005371 :‬اگهی مزایده اموال غیر منقول ( اسناد ذمه )‪ :‬بر اساس‬ ‫پرونده اجرائی شماره ‪ 140004002003005371‬به شماره بایگانی ‪ 140011520‬تمامت یک‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی شماره ‪ 7‬فرعی از ‪ 14938‬اصلی واقع در‬ ‫بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک ‪ 140005802026004505‬که برابر‬ ‫نامه های شماره ‪ 1400/12/26-140085602026016823‬و ‪-140185602026008521‬‬ ‫‪ 1401/08/09‬اداره ثبت اسناد و امالک منطقه شمال اصفهان به نام خانم رقیه نبی فرزند‬ ‫محمدعلی سابقه ثبت دارد‪ .‬حدود و مشخصات پالک ثبتی مرقوم عبارت است از‪ :‬شماال و‬ ‫شرقا ‪ :‬به خطوط مستقیم مفروض به راهرو جدید االحداث به طول های ‪ 9.20‬و ‪ 7.20‬متر‪،‬‬ ‫جنوبا ‪ :‬به مرز اشتراکی با ملک ‪ 14945‬به طول ‪ 10‬متر‪ ،‬غربا‪ :‬به خط مستقیم مفروض به‬ ‫قطعه شش فرعی ‪ 14938‬به طول ‪ ، 7.20‬حقوق ارتفاقی ندارد‪ .‬حسب گزارش کارشناس‬ ‫رسمی دادگستری پالک ثبتی مرقوم واقع در اصفهان خیابان ‪ 24‬متری کوچه شاداب بن‬ ‫بست عزیزی پالک ‪ 14‬می باشد و پالک ثبتی مرقوم عبارت است از یک باب خانه در‬ ‫یک طبقه با دیوار باربر و سقف طاق ضربی به مساحت عرصه ‪ 126‬مترمربع و مساحت‬ ‫اعیانی ‪ 100‬مترمربع با قدمت بیش از ‪ 40‬سال و جهت دسترسی به گذر عمومی از یک‬ ‫درب فلزی ادم رو به کوچه بن بست عزیزی دسترسی دارد و در یک قسمت از ساختمان با‬ ‫پله فلزی به یک نیم طبقه در باالی قسمت ورودی ساختمان ارتباط دارد‪ .‬دارای دو اتاق و‬ ‫یک اشپزخانه و سرویس بهداشتی و حمام جداگانه به صورت دور تا دور حیاط ساخته شده‬ ‫است و دارای کابینت فلزی ‪ ،‬فاقد سیستم سرمایش ‪ ،‬و گرمایش ان از طریق بخاری گازی‬ ‫تامین می گردد و فاقد پارکینگ خودرو می باشد‪ .‬ارزش کل ملک به مبلغ یازده میلیارد و‬ ‫سیصد و چهل میلیون (‪ )11/340/000/000‬ریال و تمامت یک دانگ مالکیت مشاع مدیون‬ ‫از ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی موصوف به مبلغ یک میلیارد و هشتصد و نود میلیون‬ ‫(‪ )1/890/000/000‬ریال ارزیابی گردید‪ .‬طالبین می توانند به ادرس فوق مراجعه و از مورد‬ ‫مزایده دیدن به عمل اورند‪ .‬الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به بدهی های‬ ‫مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره بر عهده برنده مزایده است‪ .‬مزایده از ساعت ‪ 9‬صبح الی‬ ‫‪ 12‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1401/09/15‬در اداره اجرای اسناد ذمه ای (سایر اسناد) اصفهان واقع‬ ‫در خیابان هشت بهشت شرقی ابتدای خیابان الهور طبقه چهارم از طریق مزایده به فروش‬ ‫می رسد و مورد مزایده سه ممیز چهار صدم (‪ )3/04‬حبه مشاع از ‪ 12‬حبه مشاع از ششدانگ‬ ‫عرصه و اعیان پالک ثبتی ‪ 7‬فرعی از ‪ 14938‬اصلی واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان از مبلغ‬ ‫چهارصد و هفتاد و هشت میلیون و هشتصد هزار (‪ )478/800/000‬ریال شروع و به هر کس‬ ‫خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقدًا فروخته می شود‪ .‬این اگهی در یک نوبت در‬ ‫روزنامه اصفهان امروز اصفهان چاپ و منتشر می گردد‪ .‬توضیحًا طبق ماده ‪ 136‬ایین نامه‬ ‫اصالحی اجرای مفاد اسناد رسمی (شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه‬ ‫کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی وی در جلسه مزایده است‪.‬‬ ‫برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ‪ 5‬روز از تاریخ مزایده به‬ ‫حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب‬ ‫سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‬ ‫در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد‪ ).‬خریداران‬ ‫جهت شرکت در جلسه مزایده با واریز ده درصد از کل مبلغ پایه مزایده به حساب شماره‬ ‫‪ IR090100004061013207670192‬تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و امالک‬ ‫اصفهان و شناسه واریز ‪ 998108561161070070570000000000‬امکان حضور در جلسه‬ ‫مزایده را دارند‪ .‬تاریخ انتشار ‪ :‬سه شنبه ‪ 1401/09/01‬رئیس اداره اجرای اسناد ذمه ای (سایر‬ ‫اسناد) اصفهان‪ -‬اکرم محمودصالحی ‪/1413295‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون مذکور اداره‬ ‫ثبت اسناد وامالک خوروبیابانک‬ ‫‪ -1 -2503‬برابر اراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک خوروبیابانک تصرفات‬ ‫مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک‬ ‫مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی میشود‬ ‫در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند‬ ‫میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد‬ ‫وامالک خوروبیابانک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ .1‬رای شماره ‪ 140160302029000095‬مورخ ‪ 1401/07/18‬هیات ‪،‬اقای ماشااله‬ ‫توکل فرزند عبدالحسین به شماره شناسنامه ‪ 53‬و کد ملی ‪ 5409699874‬صادره از‬ ‫خور ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 7230.95‬متر مربع پالک شماره‬ ‫‪ 25‬فرعی از ‪ 3322‬اصلی واقع در خرمدشت بخش ‪ 6‬حوزه ثبت ملک خوروبیابانک‬ ‫خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی اقای عبدالحسین توکل فرزند علی اکبر‬ ‫سلیقه ا نها خالقیت هم داشته باشیم‪ .‬ازجمله کارهای عجیب‬ ‫و غیر کارشناســی که انجام می شــود این است که نمایشگاه‬ ‫فرش افغانســتان در تهران گذاشته اند! درحالی که انها نقشه ها‬ ‫و طرح های ما را کپی می کنند و می بافند و در دنیا می فروشند‪.‬‬ ‫ضمن اینکه کســانی که در این هنر تصمیم گیری و مدیریت‬ ‫می کنند افراد باکفایت و بادانشی نیستند تا تصمیمات درست‬ ‫و کارساز بگیرند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬کشورهای موفق در زمینه تولید فرش در دنیا‬ ‫کدم اند؟‬ ‫کشورهای هند‪ ،‬ترکیه‪ ،‬افغانستان و پاکستان بازار فرش دنیا را در‬ ‫دست گرفته اند و هنر قالی ما امروز ب ه خاطر نداشتن دانش روز دنیا‬ ‫چندان موفق نیست‪ .‬باورتان می شود که هند ‪ 18‬سال است که‬ ‫فرش ماشین باف خود را به عنوان فرش دستباف در دنیا می فروشد‬ ‫و هیچ کس هم متوجه نمی شود که این دستباف نیست! ترکیه نیز‬ ‫با پشتوانه هنر عثمانی و مشخصات هنری فرش خود بسیار موفق‬ ‫اســت و فرش هایش را باقیمت های بسیار باال و عجیب وغریب‬ ‫می فروشد‪ .‬افغانستان امروز یک خطر برای ماست‪ .‬کارگر ارزان‬ ‫دارد و تولیدکنندگان دنیا براساس سلیقه و پسند مردم خود به انها‬ ‫سفارش فرش می دهند‪ .‬به دلیل اینکه ما بانک اطالعات فرش‬ ‫نداریم تا طرح و نقشــه هایمان ثبت شوند و نیز قانون کپی رایت‬ ‫را هم رعایت نمی کنیم‪ ،‬افغانســتانی ها به راحتی نقشه های ما را‬ ‫کپی می کنند و می بافند و می فروشند‪ .‬پاکستان هم از کشورهایی‬ ‫است که قالی بافی در ان رواج دارد‪ .‬من به عنوان خادم و دلباخته‬ ‫هنــر قالی معتقدم انچه که می تواند ابروی اینده ایران را در این‬ ‫هنر حفظ کند قالی اســت‪ ،‬فرش را که هند‪ ،‬ترکیه‪ ،‬پاکستان و‬ ‫افغانســتان هم می بافند و می فروشــند‪ ،‬تولیداتشان هم در دنیا‬ ‫مشتری دارد‪ .‬ما که صادرات زیادی در زمینه فرش داشته ایم حاال‬ ‫به جایی رسیده ایم که صادراتمان به حدود ‪ ۴۵‬میلیون دالر رسیده ‬ ‫و در این زمینه رو به پسرفت بوده ایم نه پیشرفت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬بافنده فرش چه سهمی در کیفیت و رونق این‬ ‫هنر دارد؟‬ ‫بافنده عامل مهمی در این هنر است‪ .‬امروز دیگر دختران جوان‬ ‫به ســمت هنر قالیبافی نمی ایند‪ ،‬حتی ان هایی که مادرانشان‬ ‫در این هنر شاغل اند‪ .‬متاسفانه ما به هنرمند بافنده فرش اصال‬ ‫توجهی نکرده ایم‪ .‬کجا دســت بافنده ای را باالبرده ایم و از او‬ ‫تقدیر کرده ایم‪ .‬خانواده های زیادی هستند که منبع معیشتشان‬ ‫قالیبافی اســت‪ .‬متاسفانه دختران این زنان دیگر به سمت این‬ ‫هنر نمی اینــد و این امروز یکی از معضالت این هنر در ایران‬ ‫است‪ .‬فرش همچنان ظرفیت اشتغال زایی بسیار باالیی دارد و‬ ‫امروز بافندگان هنرمند از بیمه و حقوق بازنشستگی برخوردارند‬ ‫و این گونه نیست که استادکاران بخواهند حق انها را ندهند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬هنوز هم بســیاری از تولیدکنندگان فرش‬ ‫عکس‪ :‬رضا امینی‪/‬اصفهان امروز‬ ‫مدیرمرکزاصفهان شناسیوخانهمللسازمانفرهنگی‪،‬اجتماعی‬ ‫و ورزشی شــهرداری اصفهان از برگزاری ایین بزرگداشت زنده یاد‬ ‫سیروس شفقی‪ ،‬اصفهان شناس و بنیان گذار گروه جغرافیای دانشگاه‬ ‫اصفهانبهمناسبتنکوداشتهفتهاصفهانخبرداد‪.‬محمدعیدیدر‬ ‫گفت وگوباایمنا‪،‬اظهارکرد‪:‬ائینبزرگداشتزنده یادسیروسشفقیبه‬ ‫پاس مقام علمی و پژوهش های عالمانه این اصفهان شناس برجسته‬ ‫روز پنجشنبه _سوم اذرماه ‪ _۱۴۰۱‬برگزار خواهد شد‪ .‬او خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬این رویداد به همت نهادهای مدنی همچون انجمن دوستداران‬ ‫اصفهان‪ ،‬جمعیت دوستداران محیط زیست‪ ،‬انجمن طبیعت یاران‪،‬‬ ‫موسسه فرهنگی رویش مهر‪ ،‬سازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی‬ ‫شــهرداری اصفهان‪ ،‬مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل و اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی و گردشگری اســتان اصفهان برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیر مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل تصریح کرد‪ :‬مرحوم سیروس‬ ‫شفقیبنیان گذارگروهجغرافیایدانشگاهاصفهانوعضوهیئت علمی‬ ‫پژوهشگاه شــاخص پژوه و همچنین نویسنده کتاب های ارزنده ای‬ ‫همچون «جغرافیای اصفهان»‪« ،‬بازار بزرگ» و «شهر اسالمی» بود‬ ‫که چندی پیش به دیار باقی شتافت و خیل عظیمی از پژوهشگران و‬ ‫اصفهان شناسان را در سوگ خود نشاند‪.‬‬ ‫در ائین بزرگداشت زنده یاد سیروس شفقی که ساعت ‪۳۰ :۱۶‬‬ ‫روز پنجشنبه _سوم اذرماه جاری_ برگزار خواهد شد‪ ،‬مهری اذانی‪،‬‬ ‫شاهین سپنتا و حشمت اهلل انتخابی درباره وجوه شخصیتی این استاد‬ ‫گرانمایه و اثار برجای مانده از وی سخنرانی می کنند‪.‬سیروس شفقی‬ ‫یکم تیرماه ســال ‪ ۱۳۱۲‬در شهرستان ارومیه به دنیا امد و پس از‬ ‫اخذ درجه دکتری در سال ‪ ۱۳۴۴‬برای تدریس دروس نقشه کشی و‬ ‫کوچ نشینی به دانشگاه کلن دعوت شد و به عنوان استادیار علمی و‬ ‫رسمی مشغول به کار شد‪.‬شفقی از اذرماه ‪ ۱۳۴۵‬به دانشگاه اصفهان‬ ‫منتقل شد و به استخدام این دانشگاه درامد و گروه جغرافیای دانشگاه‬ ‫اصفهان را بنیان نهاد‪.‬وی در سال ‪ ۱۳۵۶‬به مقام استادی نائل امد‪.‬‬ ‫عالوه بر تاسیس و مدیریت گروه جغرافیا و علوم اجتماعی دانشگاه‬ ‫اصفهان‪ ،‬تصدی ریاست دانشکده اقتصاد و علوم اداری و دوره های‬ ‫شبانه را بر عهده داشت و چندین دوره عضو هیئت ممیزه دانشگاه‬ ‫بود‪ .‬نخستین نقشه جغرافیایی شهر اصفهان به کمک عکس هوایی‬ ‫توسط او تهیه و ترسیم شد‪.‬شفقی در مهرماه سال ‪ ۱۳۸۱‬بازنشسته‬ ‫شــد و از فعالیت های علمی‪-‬خدماتی وی تاسیس کتابخانه گروه‬ ‫جغرافیایدانشگاهاصفهانبدونکمک هایمالیدانشگاه‪،‬راه اندازی‬ ‫و تاسیس ایستگاه هواشناسی در دانشگاه اصفهان‪ ،‬نمایندگی گروه‬ ‫جغرافیای دانشگاه اصفهان در کمیته برنامه ریزی دروس در شورای‬ ‫عالی انقالب فرهنگی‪ ،‬عضویت شورای شهرسازی و اسم گذاری‬ ‫اماکنومعابرعمومیشهرداریاصفهان‪،‬عضویتوتاسیسانجمن‬ ‫جغرافیدانان ایران و دبیری بخش جغرافیای شهری و برنامه ریزی‬ ‫شهریفصلنامهتحقیقاتجغرافیاییومحققعلمیمرکزدانش نامه‬ ‫جهان اسالم اســت‪ .‬او بامداد ششم ابان ماه ‪ ۱۴۰۱‬به علت ایست‬ ‫قلبیدرگذشت‪.‬‬ ‫سه شنبه| ‪ 01‬اذر ‪ | 1401‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4499‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫دستباف از همان نقشــه های قدیمی استفاده‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫خالقیت بسیار مهم است‪ .‬شما هر ایده نویی را که در نقشه و‬ ‫طراحی فرش اســتفاده کنید‪ ،‬بالفاصله تکراری می شود و باید‬ ‫بروید سراغ ایده دیگری‪ .‬البته این تنها شامل این هنر نمی شود‬ ‫بلکه در تمامی هنرها باید سراغ ایده های جدید رفت تا همیشه‬ ‫حرفی برای گفتن داشــته باشید‪ .‬نمی شــود همچنان از روی‬ ‫نقشه های ‪ ۵۰‬و ‪ ۱۰۰‬ســال پیش ببافیم و انتظار داشته باشیم‬ ‫که دنیا بپســندد‪ .‬ســلیقه ها تغییر کرده اســت چون ادم ها و‬ ‫زندگی هایشان تغییر کرده اند‪ .‬سلیقه مردم برای کاالهایی مثل‬ ‫پرده و مبل تغییر کرده‪ ،‬حتمًا برای فرش هم تغییر کرده است‪.‬‬ ‫ما از ظرفیت و پتانسیلی که داشته ایم خوب استفاده نکرده ایم‪.‬‬ ‫ان قدر طرح‪ ،‬رنگ و نقش درباره ایران وجود دارد که اگر عالمانه‬ ‫به انها پرداخته و استفاده شود دنیا هم می پسندد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬چقدر از تجربیات اساتید و هنرمندانی مانند‬ ‫شما استفاده می شود؟‬ ‫من در تمام این سال ها کارم را عاشقانه و با انگیزه انجام داده ام‬ ‫و از هیچ خدمتی در راه پیشرفت هنر فرش ایران دریغ نکرده و‬ ‫نمی کنم اما قدر امثال ما دانسته نشد و نمی شود‪ ،‬ما که برویم‬ ‫نمی دانم دیگر چه کسی هست که این همه عشق ورزی داشته‬ ‫باشد در این هنر‪ .‬ببینید اگر منی که در این ‪ 50‬سال کار کرده ام‬ ‫سالی دو چیز هم یاد گرفته باشم خودش کلی تجربه و دانش‬ ‫است که می توانم در اختیار دیگر عالقه مندان و فعاالن دلسوز‬ ‫این هنر بگذارم اما متاســفانه از این تجربه و دانش اســتفاده‬ ‫نمی شود‪ .‬چند صباح دیگر ما نیستیم‪ .‬ما قدر هنرمندان اصیل‬ ‫خود را نمی دانیم‪ .‬مگر ما چند نفر در هنر قالی داریم که این قدر‬ ‫شــناخت و تعصب به ان داشته باشند و علم روز ان در دنیا را‬ ‫بشناســند اما توجهی به این افراد نمی شود‪ .‬هرروز هم یکی از‬ ‫انها می رود و کس دیگری نیست که جای انها را بگیرد‪ .‬من به‬ ‫بچه هایم می گویم که دعا کنید من زنده باشم تا این نقشه ها و‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/09/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/09/16 :‬محمد علی‬ ‫بیطرف ‪ -‬رئیس ثبت خوروبیابانک ‪/1413001‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -2378‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات‬ ‫مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک‬ ‫مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می‬ ‫شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند‬ ‫می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪-۱‬رای شماره ‪ 1401/07/16 -۷۸۷۰‬هیات سوم اقای حسن نصر ازادانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۲۱‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۰۵۴۰۹۶‬صادره فرزند علی جان در ششدانگ یکباب‬ ‫کارگاه به مساحت ‪ 214/69‬مترمربع پالک شماره ‪ ۳۶‬فرعی از ‪ ۱۳‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در امالک‬ ‫ردیف ‪ -۲‬رای شماره ‪ 1401/07/16 -۷۸۶۹‬هیات سوم اقای حسن نصر ازادانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۲۱‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۰۵۴۰۹۶‬صادره فرزند علی جان در ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 176/95‬مترمربع پالک شماره ‪ ۳۶‬فرعی از ‪ ۱۳‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالک به نام متقاضی‬ ‫ردیف ‪ -۳‬رای شماره ‪ 1401/07/21 -۷۸۶۸‬هیات سوم اقای حسن نصر ازادانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۲۱‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۰۵۴۰۹۶‬صادره فرزند علی جان در ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 223/16‬مترمربع پالک شماره ‪ ۳۶‬فرعی از ‪ ۱۳‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالک‬ ‫طرح هایی را که دارم تمام کنم‪ ،‬اگر من بروم دیگرکسی نیست‬ ‫که این نقشه ها را تمام کند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬شما فرشی به سفارش سازمان جهانی ثبت‬ ‫مالکیت معنوی (وایپو) بافتید که در دنیا بسیار‬ ‫موردتوجه قرار گرفت‪.‬‬ ‫سال ‪ 2020‬سازمان جهانی ثبت مالکیت معنوی (وایپو)‪ ،‬وابسته‬ ‫به ســازمان ملل به من (برند اصفهــان مهدی یی) یک قالی‬ ‫سفارش داد که تیرماه امسال در مراسمی با حضور ‪ ۱۹۳‬نماینده‬ ‫از کشــورهای مختلف دنیا در این ســازمان در ژنو به نمایش‬ ‫درامد‪ .‬من برای بافت این قالی سه سال وقت و در حدود ‪250‬‬ ‫میلیون تومان برای دســتمزد‪ ،‬بافت و متریال ان هزینه کردم‪.‬‬ ‫جنبــه مادی ان اصال برای من اهمیتی نداشــت و نیازی هم‬ ‫نداشتم‪ .‬من سعی کردم خالقیت خود و نیز ظرفیت هنر قالی‬ ‫ایران را ارائه دهم و نشــان دهم که چطور می توان به اگاهی‬ ‫جهانی دست یافت و ان را در هنر به نمایش گذاشت‪ .‬ان قالی‬ ‫بســیار موردتوجه قرار گرفت و برای هنر ایران اعتباری دیگر‬ ‫افرید‪ .‬باورتان می شود که در ایران یک همکار یا عضو اتحادیه‬ ‫با من حتی تماس کوچکی نگرفت و تبریکی نگفت! درحالی که‬ ‫بازرگانان و دوستان خارجی و ایرانی خارج از کشور با خوشحالی‬ ‫تماس می گرفتند و برخی اشک می ریختند و افتخار می کردند‬ ‫که با این کار برای هنر قالی ایران ابرو و اعتباری دوباره ایجاد‬ ‫شد‪ .‬این ندیدن ها و بی توجهی ها اسیب می رساند‪ .‬از امثال من‬ ‫دلسوز هنر استفاده نشد‪ .‬متاسفانه ما انچه را که داشته ایم‪ ،‬داریم‬ ‫از دست می دهیم و متاسفانه مدیران ما این را درک نمی کنند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬احداث موزه اصفهان به کجا رسیده است؟‬ ‫احــداث موزه اصفهان دســتخوش تصمیمــات ناصحیحی‬ ‫قرارگرفته است‪ .‬این شهردار می اید‪ ،‬وعده می دهد‪ ،‬ان شهردار‬ ‫می اید‪ ،‬وعده می دهد‪ .‬مدام تصمیم ها و اولویت ها تغییر می کند‪.‬‬ ‫ن را هم زده اند اما خدا عالم اســت که این موزه چه‬ ‫بیلبــورد ا ‬ ‫زمانی احداث می شود‪.‬‬ ‫ردیف‪ -4‬رای شماره ‪ 1401/07/16 -۷۸۳۰‬هیات سوم خانم محترم نصراصفهانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۴۱۷۴۲‬کدملی ‪ ۱۲۸۰۸۴۲۹۸۹‬صادره فرزند علی اکبر در ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 294/62‬مترمربع پالک شماره ‪ ۷۷۸‬فرعی از ‪ ۱۴‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالک‬ ‫به نام متقاضی‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/08/16:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/09/01 :‬شهریاری‪-‬‬ ‫رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1405719‬م الف‬ ‫اخطار اجرایی‬ ‫‪ -1 -2511‬مشخصات محکوم له‪ :‬عبدالرسول اقاعلیان نشانی دولت اباد منطقه صنعتی‬ ‫پخش میعاد محکوم علیه ‪ :‬عبدالرضا درخشنده به نشانی ( مجهول المکان ) به خواسته‬ ‫‪ :‬مطالبه محکوم به ‪ :‬به موجب رای شماره ‪ 435‬به تاریخ ‪ 97/05/23‬حوزه قضائی به‬ ‫شماره پرونده ‪ 97/160‬حوزه شورای حل اختالف شعبه دوم شهرستان برخوار محکوم‬ ‫علیهم محکوم است به‪ :‬پرداخت مبلغ ‪ 30000000‬ریال بابت اصل خواسته و احتساب‬ ‫تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک ‪ 94/04/25‬لغایت زمان تادیه و اجرای حکم برمینای نرخ‬ ‫تورم براساس شاخص اعالمی که از سوی بانک مرکزی اعالم می شود و توسط اجرای‬ ‫احکام محاسبه خواهد شد و پرداخت مبلغ ‪ 14510000‬ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه‬ ‫های نشر در اگهی ‪ ،‬و پرداخت نیم عشر مبلغ فوق بابت هزینه اجرا ضمنا هزینه حق‬ ‫االجرا برعهده محکوم علیه می باشد‪ ..‬ماده ‪ 34‬قانون اجرای احکام ‪ :‬همین که اجرائیه‬ ‫به محکوم علیه ابالغ شد ‪ ،‬محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد انرا به موقع اجرا‬ ‫بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و‬ ‫استیفاء محکوم به از ان میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند‬ ‫باید ظرف مهلت مذبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی‬ ‫ندارد صریحا اعالم نماید‪ .‬دفتر شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف مجتمع شماره‬ ‫یک شهرستان برخوار ‪/1414393‬م الف‬ ‫اگهی نوبتی سه ماهه دوم سال ‪ 1401‬اداره ثبت اسناد و امالک قمصر‬ ‫‪ -1 -2221‬به موجب ماده ‪ 11‬قانون ثبت اسناد و امالک و ماده ‪ 59‬اصالحی ائین نامه مربوط به‬ ‫امالکی که در سه ماهه دوم سال ‪ 1401‬تقاضای ثبت انها پذیرفته شده و همچنین شماره های‬ ‫از قلم افتاده و نیز انچه طبق ارای هیات نظارت ثبت اگهی انها باید تجدید شود مربوط به بخش‬ ‫یک حوزه ثبتی قمصر به شرح ذیل اگهی می نماید‪:‬‬ ‫ شماره پالک و مشخصات مالک و نوع ملک که اظهارنامه انها در سه ماهه مربوطه تنظیم و‬‫جهت انتشار اگهی در ردیف منظور و امالکی که قبال اظهارنامه انها تنظیم ولی اشتباها در موعد‬ ‫مقرر اگهی نشده اند ‪:‬‬ ‫شماره های فرعی از پالک ‪ 49‬اصلی بخش یک حوزه ثبتی قمصر‬ ‫‪ 3533‬فرعی از ‪ – 1610‬اقای اصغر شهسواری قمصری و خانم اعظم شهسواری قمصری فرزندان‬ ‫اکبر به ترتیب نسبت به ‪ 4‬و ‪ 2‬دانگ مشاع – ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 504.40‬مترمربع‪.‬‬ ‫‪ – 3542‬اقای امید فخار فرزند امیرحسین – ششدانگ زمین محصور به مساحت ‪ 204.35‬مترمربع‪.‬‬ ‫شماره های فرعی از پالک ‪ 103‬اصلی واقع در قهرود بخش یک حوزه ثبتی قمصر‬ ‫‪ – 2881‬اقای اصغر احمدی فرزند حسن – ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 237.75‬مترمربع‪.‬‬ ‫به موجب ماده ‪ 16‬قانون ثبت اسناد و امالک ‪ ،‬چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این اگهی‬ ‫واخواهی داشته باشد ظرف مدت ‪ 90‬روز از تاریخ انتشار اولین نوبت اگهی دادخواست واخواهی‬ ‫خود را به این اداره تسلیم و طبق تبصره ‪ 2‬ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی‬ ‫ثبت ‪ ،‬معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به‬ ‫مراجع ذیصالح قضایی ‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتیکه‬ ‫قبل از انتشار این اگهی دعوایی اقامه شده باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه را مشعر به جریان‬ ‫دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید ‪ .‬اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضای مدت‬ ‫مرقوم واصل شود بالاثر و مطابق قسمت اخیر ماده ‪ 16‬و تبصره ماده ‪ 17‬قانون ثبت رفتار خواهد‬ ‫شد ‪ .‬ضمنا طبق ماده ‪ 56‬ایین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورتمجلس‬ ‫تحدیدی قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده‬ ‫‪ 20‬قانون ثبت و تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد‬ ‫شد‪ .‬این اگهی در دو نوبت و به فاصله ‪ 30‬روز از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه مربوطه درج و‬ ‫منتشر‬ ‫می شود ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/08/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1401/09/01:‬نرجس نوش ابادی‪-‬‬ ‫سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قمصر ‪/1397202‬م الف‬ ‫اگهی نوبتی سه ماهه دوم سال ‪ 1401‬ثبت اسناد وامالک منطقه غرب اصفهان‬ ‫‪ - 1 -2235‬به موجب ماده ‪11‬قانون ثبت اسناد وامالک وماده ‪ 59‬اصالحی ائین نامه مربوط به امالکی که‬ ‫درسه ماهه دوم سال ‪ 1401‬تقاضای ثبت انها پذیرفته شده وهمچنین شماره هایی که ازقلم افتاده ونیزانچه‬ ‫طبق اراء هیئت نظارت ثبت اگهی انها تجدید گردیده است بشرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫الف‪-‬امالکی که تقاضای ثبت انها پذیرفته شده ومدت اعتراض نسبت به انها ازتاریخ اولین نوبت انتشار ‪90‬روز‬ ‫است (شامل بخش‪14‬ثبت اصفهان)‪:‬‬ ‫‪-1‬ابنیه و امالک واقع در رهنان بشماره‪ -17‬اصلی و فرعی ذیل ‪:‬‬ ‫‪1938‬فرعی‪ -‬اقای علی اکبر مالئی رنانی فرزند علی نسبت به شش دانگ یکبابخانه مسکونی به‬ ‫مساحت‪ 115/42‬متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک ‪ 600‬فرعی از ‪ -17‬اصلی‬ ‫‪ 1939‬فرعی‪-‬خانم حبیبه مالئی فرزند حسن نسبت به شش دانگ یکبابخانه مسکونی به مساحت‪ 52/71‬متر‬ ‫مربع مفروز و مجزی شده از پالک‪ 600‬فرعی از ‪ -17‬اصلی‬ ‫‪ 1940‬فرعی‪-‬خانم عفت میر حسینی رنانی فرزند سید تقی نسبت به شش دانگ یکبابخانه به مساحت‬ ‫‪ 225/53‬متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک‪ 1136‬فرعی از ‪ -17‬اصلی‬ ‫‪ -2‬ابنیه و امالک واقع در طاحونه و ماشاده بشماره ‪ -18‬اصلی و فرعی ذیل ‪:‬‬ ‫‪ 10995‬فرعی – اقای مجید علیجانی رنانی فرزند کریم نسبت به شش دانگ یکبابخانه به مساحت ‪191/15‬‬ ‫متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک‪ 3448‬فرعی از ‪ – 18‬اصلی‬ ‫‪ -3‬ابنیه و امالک کلیچه بشماره‪– 23‬اصلی و فرعی ذیل ‪:‬‬ ‫‪ 50‬فرعی‪-‬خانم جان نثاری الدانی و صدیقه جان نثاری الدانی فرزندان حاج نظر علی هرکدام نسبت به‬ ‫چهارده حبه مشاع و دو‪-‬پنجم حبه مشاع و اقای اکبر کرباسی خیر فرزند علی محمد نسبت به سه حبه مشاع‬ ‫و سه‪-‬پنجم حبه مشاع و علی محمد کرباسی خیرو عباسعلی کرباسی خیر فرزندان اکبرهر کدام نسبت به‬ ‫چهار حبه مشاع و هشت –بیست و پنجم حبه مشاع و طاهره کرباسی خیر فرزند اکبر نسبت به دو حبه مشاع و‬ ‫چهار‪-‬بیست و پنجم حبه مشاع و اقایان نظر علی و عبدالحسین و عزیز اله و علی و حسن و حسینعلی شهرت‬ ‫همگی جان نثاری فرزندان کریم هر کدام نسبت به چهار حبه مشاع و هشت‪-‬هفتادم حبه مشاع و خانم ها‬ ‫طیبه و زهرا شهرت جان نثاری فرزندان کریم هر کدام نسبت به دو حبه مشاع و چهار‪-‬هفتادم حبه مشاع و‬ ‫خانم طاهره جان نثاری نسبت به بهای ثمنیه اعیانی بیست و هشت حبه مشاع و چهار‪-‬پنجم حبه مشاع از‬ ‫هفتادو دو حبه شش دانگ یک قطعه ملک ساده به مساحت دو جریب و سه قفیز‬ ‫به موجب ماده ‪ 16‬قانون ثبت امالک چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج دراین اگهی واخواهی داشته‬ ‫باشد باید ازتاریخ انتشار اولین نوبت اگهی از تاریخ ‪1401/08/01‬ظرف مدت ‪ 90‬روزدادخواست واخواهی‬ ‫خود رابه این اداره تسلیم وطبق تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض‬ ‫ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی‬ ‫گواهی تقدیم دادخواست رااخذ وبه این اداره تسلیم نماید ودرصورتی که قبل ازانتشار این اگهی دعوایی اقامه‬ ‫شده باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه رامشعر برجریان دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید‪ .‬اعتراضات‬ ‫یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضاء ومدت مرقوم واصل شود‪ .‬بالاثربوده ومطابق قسمت اخیر ماده ‪16‬‬ ‫وتبصره ماده ‪ 17‬قانون ثبت رفتار خواهد شد‪.‬ضمنًا طبق ماده ‪56‬ائین نامه قانون ثبت رفتارخواهدشد‪ .‬ضمنًا‬ ‫طبق ماده ‪56‬ائین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی درموقع تعیین حدوددرصورتمجلس قید وواخواهی صاحبان‬ ‫امالک ومجاورین نسبت به حدودوحقوق ارتفاقی مطابق ماده ‪ 20‬قانون ثبت وتبصره دو ماده واحده قانون‬ ‫تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد این اگهی در دونوبت به فاصله ‪ 30‬روزازتاریخ‬ ‫انتشار نوبت اول چاپ و منتشرمی شود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول ‪ 1401/08/01:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/09/01 :‬رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه‬ ‫غرب اصفهان‪ -‬ابوالفضل شهریاری ‪/1398386‬م الف‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫مخالفت بخش خصوصی با‬ ‫جابجایی کمیته اقدام ارزی‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید که اتاق های سه گانه با‬ ‫هرگونه جابجایی در کمیته انتقال ارزی مخالف هستند و این‬ ‫مخالفت را در قالب نامه ای به رئیس جمهوری اعالم کرده اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬غالمحسین شافعی‪ ،‬رئیس اتاق ایران در‬ ‫نشست شورای روسای اتاق های استانی با تاکید بر اینکه‬ ‫موضوعات مربوط به صادرات باید در سازمان توسعه تجارت‬ ‫مورد تصمیم گیری قرار گیرد و بانک مرکزی نیز ابزار الزم‬ ‫برای مدیریت ارز را در اختیار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی که موضع‬ ‫انتقال کمیته اقدام ارزی از سازمان توسعه تجارت به بانک‬ ‫مرکزی عنوان شد‪ ،‬اتاق ایران مخالفت خود را اعالم کرد‬ ‫بااین وجود نامه ای هم با امضای روسای هر سه اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫اصناف و تعاون تهیه کردیم و مخالفت خود را با این موضوع‬ ‫به اطالع رئیس جمهوری رساندیم‪ .‬او در ادامه ضمن تشریح‬ ‫مجموعه اقداماتی که در طول یک ماه گذشته صورت گرفته‬ ‫است به سفر هیات روس به ایران و برگزاری همایش تجاری‬ ‫بین دو کشور به میزبانی اتاق ایران اشاره و نتایج حاصل‬ ‫از مذاکرات انجام شده بین روسای اتاق های دو کشور را‬ ‫امیدوارکننده ارزیابی کرد و گفت‪:‬در این گفت وگوها دو طرف‬ ‫بر تسهیل شرایط حمل ونقل و ترانزیت‪ ،‬تشکیل یک صندوق‬ ‫مشترک و استفاده از پول ملی دو کشور تاکید داشتند‪ .‬شافعی‬ ‫به دستاوردهای حاصل از اعزام هیات تجاری اتاق ایران‬ ‫به پاکستان اشاره کرد و از رایزنی با طرف پاکستانی درباره‬ ‫سازوکار اجرای تهاتر سخن گفت‪ .‬بررسی روند اصالح قانون‬ ‫اتاق ایران که در حال حاضر در کمیته بازرگانی کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس در دست بررسی است‪ ،‬موضوع این نشست‬ ‫شورای روسای اتاق های استانی بود‪ .‬رئیس اتاق ایران درباره‬ ‫قانون و اصالح ان‪ ،‬توجه به قانون اتاق های موفق جهان را‬ ‫مورد تاکید قرار داد و گفت‪ :‬فراموش نکنیم که قرار نیست در‬ ‫اصالح قانون اتاق‪ ،‬اقدام کوتاه مدتی انجام دهیم‪ ،‬پس الزم‬ ‫است به عمق موضوع رجوع کرده و با نگاه بلندمدت اصالحات‬ ‫الزم را پیگیری کنیم‪ .‬از طرف دیگر باید برای استقالل اتاق ها‬ ‫و افزایش شفافیت در عملکرد ان ها نیز فکری کنیم‪ .‬بر اساس‬ ‫اعالم سایت اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬در ادامه این نشست روسای‬ ‫اتاق ها دیدگاه های خود را درباره قانون اتاق ایران و بندهای‬ ‫اصالح شده ان مطرح کردند‪ .‬دراین بین موضع عضویت فراگیر‬ ‫به عنوان یکی پیشنهاد اصلی که باید در بندهای قانون دیده‬ ‫شود پیشنهاد شد و از طرفی جلوگیری از دولتی شدن اتاق‬ ‫ایران مورد تاکید فعاالن اقتصادی قرار گرفت‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۷۷‬درصدی تخم چشم‬ ‫زده ماهی در داخل‬ ‫رئیس سازمان شیالت گفت‪ :‬قبال بخش زیادی از‬ ‫تخم چشم زده ماهی از طریق واردات تامین می شد‪ ،‬ولی امسال‬ ‫توانستیم ‪ ۳۷۲‬میلیون قطعه یعنی ‪ ۷۷‬درصد نیاز کشور را در ‪۴۷‬‬ ‫مزرعه بخش خصوصی تولید کنیم‪ .‬سید حسین حسینی در‬ ‫گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه در سال ‪ ۱۴۰۰‬حدود ‪ ۱‬میلیون‬ ‫و ‪ ۲۵۹‬هزار تن محصوالت شیالتی در کشور تولید شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از این تعداد ‪ ۷۰۲‬هزار تن مربوط به صید و صیادی و‬ ‫‪ ۵۵۷‬هزار تن نیز مربوط به ابزی پروری بوده است‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ ۱۴۰:‬هزار نفر در صنعت شیالت با ‪ ۱۱‬هزار شناور‪ ۷۰ ،‬بندر‬ ‫صیادی‪ ۱۲۰ ،‬اسکله تخلیه ابزیان و ‪ ۳۷‬اسکله مردمی فعالیت‬ ‫می کنند‪ .‬رئیس سازمان شیالت اضافه کرد‪:‬سال گذشته ‪۵۵۶‬‬ ‫میلیون دالر صادرات محصوالت شیالتی داشتیم که حدود‬ ‫‪ ۵۲۰‬میلیون دالر تراز مثبت ان بوده است‪ .‬امسال نیز صادرات‬ ‫از لحاظ ارزشی ‪ ۶۷‬درصد رشد داشته است‪ .‬وی در بخش‬ ‫دیگری از صحبت هایش به وضعیت تخم چشم زده ماهی‬ ‫نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬قبال بیشتر نیاز کشور به تخم چشم‬ ‫زده ماهی از طریق واردات تامین می شد زیرا گونه های وارداتی‬ ‫تک جنسی بودند و ضریب تبدیلشان بهتر بود و تولیدکنندگان‬ ‫نیز از ان ها استقبال می کردند ولی امسال ‪ ۳۷۲‬میلیون قطعه‬ ‫در ‪ ۴۷‬مزرعه بخش خصوصی تولید شده که ‪ ۹۰‬درصد ان‬ ‫تک جنسی است و نسبت به سال گذشته ‪ ۲۲۰‬درصد از این‬ ‫منظر رشد داشتیم‪ .‬حسینی اضافه کرد‪:‬امروزه ‪ ۷۷‬درصد نیاز‬ ‫کشور به تخم چشم زده ماهی از داخل و مابقی نیز از طریق‬ ‫واردات تامین می شود که این مهم از مسیر بهره گیری از دانش‬ ‫و فناوری میسر شده است‪.‬‬ ‫درخواست برای بیمه بیکاری‬ ‫کاهش یافت‬ ‫معاون وزیر کار از کاهش ‪ ۳۰‬درصدی مقرری بگیران بیمه‬ ‫بیکاری نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت‪ :‬تراز صندوق‬ ‫بیمه بیکاری بعد از چند سال مثبت شده است‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫بیمه بیکاری یکی از حمایت های اجتماعی است که سازمان‬ ‫تامین اجتماعی بر اساس ان مکلف است با دریافت حق بیمه‬ ‫بیکاری مقرر به کارگران مشمول قانون بیمه که به طور غیر‬ ‫ارادی بیکار و از سوی ادارات تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی معرفی‬ ‫شده اند‪ ،‬مقرری بیمه بیکاری پرداخت کند‪ .‬بیمه بیکاری به‬ ‫کارگران مشمول قانون کار و تابع قانون تامین اجتماعی تعلق‬ ‫می گیرد و بر اساس ان کارفرما مکلف است سه درصد از مزد‬ ‫کارگر را به صندوق بیمه بیکاری واریز کند‪.‬‬ ‫علی حسین رعیتی فرد ‪ -‬معاون روابط کار وزیر تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی اخیرًا از کاهش ‪ ۳۰‬درصدی مقرری بگیران‬ ‫بیمه بیکاری نسبت به سال گذشته خبر داده و گفته است‪:‬‬ ‫بعد از گذشت چند سال تراز صندوق بیمه بیکاری مثبت شده‬ ‫است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬تاکنون نزدیک به ‪ ۱۸۵‬هزار نفر از مقرری‬ ‫بیمه بیکاری بهره مند شده اند که با توجه به بهبود فضای‬ ‫کسب وکار‪ ،‬می توان گفت که تعداد مقرری بگیران نسبت به‬ ‫سال قبل کمتر شده است‪ .‬ان طور که رعیتی فرد گفته‪ ،‬در‬ ‫حوزه بیمه بیکاری فرایند مربوط به مقرری بگیران در سامانه‬ ‫جامع روابط کار صورت می پذیرد‪ .‬معاون وزیر کار پیش تر از‬ ‫کاهش ‪ ۳۸‬درصدی تقاضا برای دریافت بیمه بیکاری نسبت‬ ‫به سال ‪ ۱۴۰۰‬خبر داده بود‪.‬‬ ‫سه شنبه| ‪ 01‬اذر ‪ | 1401‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4499‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫طرح مدیران اینده در سایپا سیتروئن اجرا می شود‬ ‫کاشان؛ قطب صنعت خودرو در اینده نزدیک‬ ‫مدیرعامل گروه خودروســازی سایپا به همراه تعدادی‬ ‫از معاونین و مدیران عامل شرکت های گروه ضمن بازدید‬ ‫از پارک علم و فناوری دانشــگاه کاشان و توانمندی های‬ ‫موجود‪ ،‬در نشســتی با رئیس دانشگاه کاشان تفاهم نامه‬ ‫همکاری امضا کرد‪.‬‬ ‫به گزارش موج‪ ،‬محمدعلی تیموری‪ ،‬مدیرعامل گروه‬ ‫خودروســازی ســایپا در بازدید از پارک علــم و فناوری‬ ‫دانشگاه کاشــان‪ ،‬از واحدهای دانش بنیان این پارک که‬ ‫در حوزه صنعت خودرو فعال بودند بازدید کرد و از نزدیک‬ ‫در جریان فعالیت های این شــرکت های دانش بنیان قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫در ادامه در نشســتی با رئیس دانشــگاه کاشان نحوه‬ ‫تعامل این گروه خودروساز با دانشگاه کاشان مورد بررسی‬ ‫قرار گرفت و تفاهم نامه همکاری بین ســایپا سیتروئن و‬ ‫دانشگاه کاشان به امضا رسید‪.‬‬ ‫این تفاهم نامه به منظور دستیابی به خودکفایی علمی‪،‬‬ ‫برقراری ارتباط موثر و فعال بین صنعت و دانشگاه با نگاه‬ ‫تجاری سازی نتایج پژوهش و رفع نیازهای موجود صنعت‬ ‫و دانشگاه در راستای منویات مقام معظم رهبری و دستور‬ ‫رئیس جمهور به امضای دو طرف رسید‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا در حاشیه این‬ ‫بازدید گفت‪ :‬مرکز تحقیق و توســعه سایپا سیتروئن باید‬ ‫تبدیل به دانشــگاه شود و برای این کار شرایطی را ایجاد‬ ‫می کنیم که استادان‪ ،‬دانشجویان و نخبگان شهر کاشان‬ ‫بتوانند در سایپا سیتروئن حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬بر همین اســاس دفتــرکاری جهت حضور‬ ‫دانشگاهیان در شرکت ســایپا سیتروئن اماده خواهد شد‬ ‫و در اختیار دانشــگاه قرار خواهد گرفت و قرارداد بین دو‬ ‫مجموعه منعقد می شود که با حضور مستمر‪ ،‬دانشی که در‬ ‫دانشگاه وجود داردَبه صنعت منتقل شود‪.‬‬ ‫تیموری تصریح کرد‪ :‬در دانشــگاه کاشان رشته های‬ ‫فنی چون شــیمی‪ ،‬الکترونیک‪ ،‬مکانیــک و پلیمر وجود‬ ‫دارد و در این موضوعات کارهای ارزشــمندی انجام شده‬ ‫که امروز از ‪ ۴‬شــرکت دانش بنیان فعال در پارک علم و‬ ‫فناوری این دانشگاه بازدید انجام شد که قابلیت بهره گیری‬ ‫از محصوالت ان ها در صنعت خودرو وجود دارد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬درصورتی که این محصوالت اســتانداردهای‬ ‫مورد نیاز را کسب کنند با شرکت های تولیدکننده‪ ،‬قرارداد‬ ‫منعقد خواهد شــد تا در اســتفاده از این محصوالت هم‬ ‫دانشــگاه اســتفاده الزم را ببرد و هم صنعت در ارتقای‬ ‫کیفیت از ان بهره مند شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا با بیان اینکه‬ ‫تاکنون درتامین مدیران شرکت سایپا سیتروئن از نیروهای‬ ‫تهران بهره گیری می شده‪ ،‬گفت‪ :‬در تفاهم نامه امضا شده‬ ‫امــروز طرحی را دنبال خواهیم کرد بــا عنوان «مدیران‬ ‫اینده» که دانشگاه با انجام اموزش های الزم به نیروهای‬ ‫سایپاســتیروئن در همه رده ها از کارشناســی تا مدیریتی‬ ‫بتواند مدیران اینده این شــرکت را از افراد ساکن در شهر‬ ‫کاشان تامین کند‪.‬‬ ‫او خاطرنشــان کرد‪ :‬این افراد عــاوه بر اموزش های‬ ‫تخصصی کاری خود در حوزه های حســابداری‪ ،‬مدیریتی‬ ‫و مالی اموزش خواهند دید تا مدیران اینده شرکت سایپا‬ ‫ســیتروئن از نیروهای بومی اهل کاشــان انتخاب شوند‬ ‫چراکــه این موضوع عالوه بر ایجاد عرق و تعصب کاری‬ ‫بــه دلیل حضور افراد در شــهر‪ ،‬در صورت وجود ایرادات‬ ‫احتمالی‪ ،‬زودتر مشخص و برطرف خواهد شد و این طرح‬ ‫کوتاه مدت‪ ،‬میان مدت و بلندمدت برای شــرکت ســایپا‬ ‫سیتروئن است‪.‬‬ ‫در این مراســم عباس کتابی‪ ،‬رئیس دانشگاه کاشان‬ ‫ضمن ابراز خرســندی از حضور تیم مدیریتی ســایپا در‬ ‫دانشــگاه کاشــان گفت‪ :‬امروز تفاهم نامه ای بین سایپا‬ ‫ســیتروئن و دانشگاه کاشان به امضا رســید تا تبادالت‬ ‫علمی‪ ،‬پژوهشی اموزشی‪ ،‬تحقیقاتی و نواوری توسعه پیدا‬ ‫کند و دوره های اموزشــی برای کارکنان سایپا سیتروئن‬ ‫برقرار شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬امیدوارم امضای این تفاهم نامه نقطه شروعی‬ ‫باشد برای انجام تعامالت بیشتر و استفاده از ظرفیت های‬ ‫دو مجموعه تا بتوان از توانمندی متقابل بهره گیری شود‬ ‫چراکه در این صورت توانمندی دانشگاه مشخص خواهد‬ ‫شــد و این پتانسیل در خدمت سایپا سیتروئن قرار خواهد‬ ‫گرفت تا محصوالت با کیفیت بهتری تولید شود‪.‬‬ ‫کتابــی تاکید کرد‪ :‬در پارک علم و فناوری دانشــگاه‬ ‫کاشــان بیش از ‪ ۶۰‬شــرکت دانش بنیان مستقر هستند‪.‬‬ ‫همچنین ازمایشگاه مرکزی دانشگاه جزو ازمایشگاه های‬ ‫برتر در ســطح دانشگاه های کشور اســت‪ .‬بهره گیری از‬ ‫اســتادان مجرب در مقاطع فوق لیســانس و دکترا هم از‬ ‫ظرفیت های دانشگاه کاشان است که می تواند فعالیت های‬ ‫دانش بنیان را در خدمت صنعت ارائه دهد‪.‬‬ ‫پس ازایــن مراســم‪ ،‬مدیرعامل گروه خودروســازی‬ ‫ســایپا در ادامه بازدیدی از شرکت سایپا سیتروئن داشت‬ ‫و از نزدیک در جریان فعالیت ها و اقدامات این شــرکت‬ ‫خودروساز گروه سایپا قرار گرفت‪.‬‬ ‫در این بازدید پروژه سیســتم خــودران تامین کننده‬ ‫قطعات مورد نیاز خطوط تولید با عنوان ‪ MGV‬و ‪AGV‬‬ ‫توسط مدیرعامل گروه سایپا افتتاح و راه اندازی شد‪.‬‬ ‫سیســتم ‪ AGV‬و ‪ MGV‬خودران هایی هستند که‬ ‫به جای یدک کش ها و لیفتراک ها برای جابجایی قطعات‬ ‫در خطوط تولید اســتفاده می شــوند و برای اولین بار در‬ ‫گروه خودروسازی سایپا این دســتگاه ها طراحی و مورد‬ ‫بهره گیری قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا گفت‪ :‬یکی‬ ‫از مســائل مهم در خطوط مونتــاژ بحث تامین قطعات‬ ‫در کنار خطوط تولید اســت که در گذشته با استفاده از‬ ‫لیفتراک انجام می شــد و لیفتراک هــا در خطوط تولید‬ ‫االیندگــی محیطی و صوتی ایجــاد می کنند که برای‬ ‫کارکنان خطــوط تولید مضراتــی دارد‪ .‬همچنین این‬ ‫سیســتم حمل ونقل‪ ،‬قیمت تمام شــده باالیی دارد‪ ،‬بر‬ ‫همین اســاس متخصصان سایپا ســیتروئن با توجه به‬ ‫دانش محور بودن‪ ،‬توانســته اند دو ربــات طراحی کرده‬ ‫که حمل تمامی قطعات مورد نیاز توســط ربات و بدون‬ ‫دخالت انسان تامین می شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬با این طراحی به نیروی اپراتور نیازی نیست‬ ‫و عالوه بر این هزینه تامین و نگهداری یدک کش ها که‬ ‫در گذشته بسیار باال بوده با انجام داخلی سازی کامل این‬ ‫دستگاه‪ ،‬کاهش هزینه مناسبی داشته است‪.‬‬ ‫تیموری با اشــاره به تولید محصوالت جدید در گروه‬ ‫سایپا‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در گروه خودروسازی سایپا هدف گذاری‬ ‫عرضه ‪ ۸‬خودرو انجام شــده که خطوط تولید خودروهای‬ ‫اطلس و سهند اماده سازی شده است‪ ۳۰ .‬دستگاه از این‬ ‫خودروها تولید شــده و در حال گذراندن تست های نهایی‬ ‫هســتند‪ ۶ .‬دســتگاه خودرو اریا نیز تولید شده که برای‬ ‫مرحله مونتاژ و گذراندن تست ها اماده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬برای خودرو نیســان ‪ ۶‬کاربری جدید طراحی‬ ‫و ایجاد شــده و طول محل بار ان افزایش یافته است و‬ ‫تمام استانداردها را گذرانده است‪ .‬این خودرو قابلیت حمل‬ ‫بارهای ســنگین و حجیم را دارد که این موضوع قیمت‬ ‫تمام شده حمل را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا گفت‪ :‬در طول‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۱‬تا ‪ ۱۴۰۲‬تمام تالش را انجام می دهیم که‬ ‫در خودروهای سواری و تجاری بتوانیم ‪ ۸‬محصول جدید‬ ‫را عرضه کنیم‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در ســایت سایپا ســیتروئن بستر برای تولید‬ ‫محصول اقتصادی اماده است و تمام طراحی ها انجام شده‬ ‫و در مرحله ســاخت قالب ها قرار داریم‪ .‬عالوه بر این در‬ ‫سال جاری دو محصول به سبد محصوالت سایپا سیتروئن‬ ‫اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫تیموری خاطرنشــان کرد‪ :‬برای اولیــن بار خودروی‬ ‫ساینای گازسوز در این شرکت تولید خواهد شد و تا اذرماه‬ ‫ســال جاری به مردم و شبکه تاکســیرانی عرضه خواهد‬ ‫شد‪ .‬همچنین ســاینای اتوماتیک محصول دیگری است‬ ‫که مراحل اولیه را گذرانده و تا پایان ســال این خودرو نیز‬ ‫تولید و عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫راه اندازی «پارک لجستیک کشاورزی» در تیران و کرون‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار اصفهان‬ ‫گفــت‪ :‬احــداث پارک لجســتیک و پایانــه صادراتی‬ ‫کشاورزی در منطقه غرب و با محوریت تیران و کرون‬ ‫پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫امیررضا نقــش در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بخش قابل توجهی از ســرمایه گذاری بخش خصوصی‬ ‫در منطقــه غرب اصفهــان در حوزه کشــاورزی بوده‬ ‫کــه به منظور حمایت از فعاالن ایــن عرصه و کاهش‬ ‫ضایعات پارک لجســتیک و پایانه صادراتی راه اندازی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این پایــگاه صادراتی در امر صادرات و‬ ‫تکمیل حلقه تولید نقش مهمی دارد و در امر بسته بندی‪،‬‬ ‫برند سازی و تقویت بسترهای ارزاوری کمک می کند‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار اصفهان‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬پیش بینی ایجاد این پارک لجستیک‬ ‫در منطقــه غرب و با محوریت تیــران و کرون انجام‬ ‫شــده تا اینکه از فرصت هــای ان بــرای حمایت از‬ ‫سرمایه گذاران و کشاورزان بهره گرفته شود‪.‬‬ ‫نقش با بیان اینکه بخشــی از مشــکالت و موانع‬ ‫تولید از طریق سفر رئیس جمهور در حال پیگیری است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬مشکل برق شهرک های صنعتی‪ ،‬امکانات‬ ‫زیرســاختی و تسهیالت در گردش از جمله ان بود که‬ ‫با حمایت های دولت در برخی نقاط رفع شده است‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ ۳۲ :‬هزار میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫بانکی برای بیش از ‪ ۲‬هزار طرح پیش بینی و به استان‬ ‫اصفهان ابالغ شــده که به متقاضیان پرداخت خواهد‬ ‫شــد‪.‬معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان‪،‬‬ ‫اضافــه کرد‪ :‬این تســهیالت به طرح هــای نیمه تمام‬ ‫کشــاورزی با بیش از ‪ ۳۰‬درصد پیشرفت و طرح های‬ ‫صنعتی باالی ‪ ۶۰‬درصد اختصاص می یابد‪.‬‬ ‫رویارویی اقتصاد ایران با مسائل سنگین و پیچیده‬ ‫عضـو هیئت علمـی دانشـکده اقتصـاد دانشـگاه‬ ‫خوارزمـی در خصـوص وضعیـت پیچیـده دهـه پیـش رو‬ ‫هشـدار داد و بـا بیان اینکه مسـائل سـنگین و پیچیده ای‬ ‫در پیـش داریـم‪ ،‬گفت‪ :‬در این دهه ما با انباشـت مسـائل‬ ‫متعـدد از جملـه اب مواجـه هسـتیم؛ احتمـا ً‬ ‫ال تحریم هـا‬ ‫ادامـه خواهـد داشـت‪ ،‬سرنوشـت نفت مشـخص نیسـت‬ ‫و بـا مباحـث مربـوط بـه جمعیـت و نابرابـری هـم روبرو‬ ‫هسـتیم‪ .‬بـرای عبـور از ایـن مسـائل بـه یـک عقالنیت‬ ‫نیـاز داریم‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬وحیـد شـقاقی در برنامـه ای بـا‬ ‫عنـوان بررسـی تحـوالت اقتصادی ‪ ۵۰‬سـال اخیـر ایران‬ ‫کـه در دانشـگاه خوارزمـی برگزار شـد با اشـاره به معضل‬ ‫اساسـی تـورم در اقتصـاد ایـران‪ ،‬گفت‪ :‬باالتریـن تورم در‬ ‫ایـران در سـال ‪ ۱۳۲۰‬بـا نـرخ ‪ ۱۱۰‬درصـد ثبت شـد که‬ ‫عامل اصلی ان اشـغال کشـور توسـط قـوای متفقین بود‪.‬‬ ‫پـس ازان در دهـه ‪ ۵۰‬برای اولین بار اقتصـاد ایران درگیر‬ ‫تـورم حاصـل از رشـد نقدینگـی شـد و تورم در سـال ‪۵۵‬‬ ‫بـه ‪ ۲۵‬درصد رسـید‪.‬‬ ‫شـقاقی خاطرنشـان کـرد‪ :‬گاهـی اوقـات در جاهـای‬ ‫مختلـف این طـور بحـث می شـود کـه هویدا توانسـت در‬ ‫دهـه ‪ ۵۰‬قیمت هـا را ثابـت نگـه دارد‪ ،‬درحالی که این طور‬ ‫نبـوده و در ان دوره از حیـث تـورم و نابرابـری وضعیـت‬ ‫مـا بسـیار ناگـوار بـود‪ .‬مراجعه به یادداشـت های اسـداهلل‬ ‫علـم هم موضوع گرانـی و کمبود کاال و سـوخت را تایید‬ ‫می کنـد‪.‬‬ ‫وی در ادامـه بـه ریشـه های وابسـتگی اقتصـاد ایران‬ ‫بـه نفـت پرداخـت و افـزود‪ :‬حـدود ‪ ۱۱۴‬سـال اسـت که‬ ‫ایـران تحـت سـیطره اقتصـاد نفتـی قـرار دارد‪ ،‬اولیـن‬ ‫تحریم هـا هـم در زمان ملی شـدن صنعت نفت از سـوی‬ ‫بریتانیـا بـه ایـران تحمیل شـد کـه در ان زمـان مصدق‬ ‫بـا اقداماتـی چـون تنظیـم نظـام مالیاتـی بـرای کاهش‬ ‫نابرابـری‪ ،‬فـروش اوراق و شـرط صـادرات کاالی لوکس‬ ‫در ازای واردات کاالی لوکـس کشـور را اداره کـرد و در‬ ‫ایـن دوره نـرخ تـورم در نهایـت بـه ‪ ۱۴‬درصد رسـید‪.‬‬ ‫ایـن اسـتاد اقتصـاد دانشـگاه خوارزمـی با بیـان اینکه‬ ‫وقتـی وارد دهـه ‪ ۵۰‬می شـویم بـه یکبـاره قیمـت نفـت‬ ‫افزایـش سرسـام اور پیـدا می کنـد‪ ،‬گفـت‪ :‬به طوری کـه از‬ ‫سـال ‪ ۵۲‬تـا ‪ ۵۷‬معـادل میانگین سـالی ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر‬ ‫درامـد نفتـی داشـتیم‪ .‬این وابسـتگی به نفـت و پس ازان‬ ‫واردات بی رویه کاال و رشـد نقدینگـی و عدم بهره برداری‬ ‫بهینـه از نفـت بعـد از انقالب هـم ادامه داشـت و در واقع‬ ‫دولت هـا نتوانسـتند از درامـد سرشـار نفت عبـور کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامـه اظهـار کرد‪ :‬اقتصاد ما در دهه ‪ ۹۰‬شـاهد‬ ‫شـدیدترین تحریم ها بـود و در کنار ان به دلیل گذاشـتن‬ ‫همـه تخم مرغ ها در سـبد برجـام نتوانسـتیم از فرصت ها‬ ‫به خوبی اسـتفاده کنیم‪.‬‬ ‫شـقاقی بـا بیـان اینکـه دهـه پیـش رو دهه حساسـی‬ ‫اسـت و بـرای عبـور از ان بـه عقالنیت بـرای اصالحات‬ ‫اساسـی در اقتصـاد نیـاز داریم‪ ،‬تصریح کـرد‪ :‬دهه پیش رو‬ ‫تحریم هـا ادامـه خواهـد داشـت‪ .‬امیـدوارم خداونـد به ما‬ ‫عقالنیـت بدهـد که دسـت بـه اصالحـات سـاختاری در‬ ‫اقتصـاد بزنیـم در غیـر ایـن صـورت دهه سـختی خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کرد‪ :‬متاسـفانه نظامـات اقتصادی ما‬ ‫فزاینـده نابرابـری‪ ،‬معیـوب و مولـد تورم و نابرابری اسـت‬ ‫و همیـن وضعیت اقتصاد را به پاشـنه اشـیل تبدیل کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایـن اسـتاد اقتصاد با اشـاره به وجود فسـاد در اقتصاد‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬مـردم ایـن فسـاد و نابرابـری را می بیننـد و لمس‬ ‫می کننـد‪ .‬متاسـفانه هیـچ کـدام از نظامـات بازتوزیـع در‬ ‫اقتصـاد مـا بـه خوبـی ثـروت را توزیـع نمی کنـد و اثرات‬ ‫فسـاد‪ ،‬رانـت‪ ،‬نابرابـری و تـورم بـه طبقـه فقیـر تحمیل‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه مـا بـه اصالحـات سـاختاری در‬ ‫نظامـات بازتوزیـع ثـروت و شفاف سـازی نیـاز داریـم‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬حقیقت این اسـت که در طول چند سـال گذشـته‬ ‫هیـچ کـدام از دولت هـا بـه اصالحـات سـاختاری در‬ ‫نظامـات بازتوزیـع دسـت نزدنـد‪ .‬به عنـوان نمونـه قانون‬ ‫مالیـات بـر ثروت ‪ ۲۰‬سـال اسـت کـه تصویب نمی شـود‬ ‫یـا بحـث مالیات بر عایدی سـرمایه سـه سـال اسـت که‬ ‫از کمیسـیون اقتصـادی مجلـس خـارج نشـده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا انتقـاد از توزیـع ناعادالنـه یارانه هـای مختلف‬ ‫از جملـه یارانـه انرژی در کشـور‪ ،‬گفت‪ :‬در کشـور‪ ،‬ماهانه‬ ‫‪ ۲۷۰‬هـزار میلیـارد تومـان یارانه انرژی و ‪ ...‬داده می شـود‬ ‫کـه ‪ ۸۰‬درصـد نصیـب یـک گـروه اقلیـت ‪ ۱۰‬درصـدی‬ ‫می شـود‪ .‬ایـن ثـروت کالن نابرابـر توزیع می شـود‪ .‬مث ً‬ ‫ال‬ ‫یـک تولیدکننـده اب‪ ،‬انـرژی و ‪ ...‬را بـه صـورت ارزان‬ ‫دریافـت و سـپس کاالی تولیـدی را صـادر و دالر ان را‬ ‫بـه قیمـت ازاد و یـا در نهایـت بـا نـرخ نیمـا وارد کشـور‬ ‫می کنـد‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر‬ ‫تکذیب خداحافظی با‬ ‫سکان داری عشقی در بورس‬ ‫مهرماه سال گذشته‪ ،‬محمدعلی دهقان دهنوی‪ ،‬صندلی‬ ‫ریاست خود در سازمان بورس را به مجید عشقی‪ ،‬دانش اموخته‬ ‫دانشــگاه امام صادق سپرد‪ .‬به گزارش تابناک‪ ،‬مجید عشقی‬ ‫‪ ۴۲‬ســاله که ماه پیش تولد یک سالگی حضورش در سازمان‬ ‫بورس را تجربه کرد‪ ،‬در این هفته ها خبرهایی مبنی بر استعفا‬ ‫از این سمتش مطرح شده بود‪ .‬روز گذشته مدیر روابط عمومی‬ ‫سازمان بورس در خصوص ان توضیح داد‪ :‬وی استعفای خود‬ ‫را ارائه داده است که این موضوع در جلسه شورای عالی بورس‬ ‫بررسی می شود‪ .‬در باب دالیل ان از سوی سلیمی زاده‪ ،‬مدیر‬ ‫روابط عمومی سازمان بورس گفته شد‪« :‬برخی موارد از جمله‬ ‫مخالفت با برخی پیشنهادهای سازمان بورس برای گنجاندن‬ ‫در الیحه بودجه ســال اینده مبنی بر حمایت از بازار از جمله‬ ‫دالیل این استعفا اعالم شده است‪ ».‬درنهایت‪ ،‬ایرنا در خبری‬ ‫از تائید اســتعفای عشقی و جایگزینی محمد رضوانی فر داد‪.‬‬ ‫درحالی که نزدیک به یک ساعت و نیم از انتشار خبر استعفای‬ ‫عشقی و تعیین رئیس جدید گذشته بود‪ ،‬به یک باره ایرنا به نقل‬ ‫از مدیر روابط عمومی سازمان بورس خبر قبلی خود را تکذیب‬ ‫و غیرفعال کرد‪ .‬بر این اساس «هادی سلیمی زاده» مدیر روابط‬ ‫عمومی ســازمان بورس اعالم کرد‪ :‬با مخالفت اکثریت قاطع‬ ‫اعضای شــورای عالی بورس‪ ،‬پذیرش استعفای عشقی مورد‬ ‫قبول واقع نشــد و وی در ریاســت سازمان باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل از جلسه شورای عالی بورس‪ ،‬حضور «محمد‬ ‫رضوانی فر» گزینه اصلی تصدی ریاست بورس در این جلسه‬ ‫بود‪ .‬مدیر روابط عمومی سازمان بورس در پاسخ به این سوال‬ ‫در فضای مجازی نوشت‪« :‬اصلی ترین علت مخالفت اعضا با‬ ‫پذیرش استعفای دکتر عشقی‪ ،‬عملکرد قابل قبول ایشان در بازه‬ ‫تصدی یک ساله این ســمت بود و با وعده همکاری هرچه‬ ‫بیشتر اعضای شورا در اجابت نیازمندی های سازمان و رایزنی‬ ‫با دســتگاه های اجرائی و تقنینی‪ ،‬دکتر عشقی پذیرای ادامه‬ ‫مسئولیتشدند‪».‬‬ ‫دست فروشی شغل پایدار‬ ‫نیست‬ ‫یک فعال حوزه کار با بیان اینکه باید به دنبال ایجاد اشتغال‬ ‫پایدار در کشور باشیم‪ ،‬می گوید‪ :‬وقتی از ساماندهی دست فروشان‬ ‫صحبت می کنیم باید به نحوی باشد که بازخورد عملیاتی داشته‬ ‫باشد و دست فروشی نمی تواند پایداری مشاغل را به دنبال داشته‬ ‫باشد‪ .‬ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره تبدیل دست فروشی‬ ‫به شغل رسمی ابراز عقیده کرد و گفت‪ :‬از نظر من این کار به‬ ‫اشتغال کشور چه اشتغال خدماتی چه اشتغال پایدار ضربه می زند‬ ‫و باعث می شود هرج ومرج اجتماعی در خیابان ها بیشتر شود‪ ،‬ما‬ ‫منکر دست فروشی نیستیم و همین حاال در بسیاری از کشورها‬ ‫دست فروشی رایج اســت و مکان های خاص خود را دارد ولی‬ ‫ان ها در زمینه ساماندهی خوب عمل کرده اند درحالی که ما در‬ ‫ابتدای کار راهکارهای خوبــی ارائه می دهیم ولی وقت عمل‬ ‫نمی توانیم اجرایی کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬کسی که به خاطر تامین‬ ‫معاش دست فروشی می کند‪ ،‬انسان شریف و باغیرتی است ولی‬ ‫اینکه دست فروشان را وارد بازار کار کنیم که درصد اشتغال باال‬ ‫برود‪ ،‬منطقی نیست و نمی توان دست فروشی را در زمره اشتغال‬ ‫درصدبندی کرد و جزو امار اورد‪ .‬به گفته چمنی‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫هیچ قانونی وجود ندارد که دست فروشان را به رسمیت بشناسد‬ ‫و ساماندهی خوبی در این خصوص وجود ندارد‪ .‬این فعال حوزه‬ ‫کار متذکر شد‪ :‬درست است که یک دست فروش با بساط کردن‬ ‫اجنــاس خود در کف پیاده رو یا خیابان به دنبال روزی و تامین‬ ‫معاش خود و خانواده اش اســت ولی از ان طرف ممکن است‬ ‫باعث ایجاد ترافیک و ازدحام جمعیت شــود و در برخی موارد‬ ‫فعالیت او به کسبه و بازاریان لطمه بزند‪ .‬چمنی با اشاره به تعریف‬ ‫شغل شایسته اظهار کرد‪ :‬دست فروشی در زمره شغل شایسته ‬ ‫نیست و ما تاکید داریم که مشاغل باید جایگاه و کرامت خود را‬ ‫داشته باشند ولی دست فروشی و بساطی هنوز چنین جایگاهی‬ ‫را ندارد‪ .‬وی افزود‪ :‬نمی توانیم مشکالتی را که دست فروشان به‬ ‫لحاظ سد معبر در پیاده روها یا برای صاحبان مغازه ها و کسبه‬ ‫که فرضا چند کارگر را هم به خدمت گرفته اند نادیده بگیریم؛‬ ‫درعین حال منکر این نیســتیم که دست فروشی در بسیاری از‬ ‫کشــورها یک پدیده رایج است ولی راهکارهای خاص خود را‬ ‫می طلبد و مکان و زمان مشــخصی برای چنین فعالیت هایی‬ ‫وجود دارد که باید به شــکل جدی ساماندهی شود و این طور‬ ‫نیست که هر کسی در هر جایی که خواست دست فروشی کند‪.‬‬ ‫این فعال حوزه کار درباره پیشنهاد ساماندهی دست فروشان در‬ ‫قالب تعاونی ها نیز گفت‪ :‬وقتی از ساماندهی صحبت می کنیم‬ ‫باید طوری باشــد که بازخورد عملیاتی داشته باشد ولی ما در‬ ‫مورد گروهی صحبت می کنیم که هرکدام با یک نوع فعالیت به‬ ‫خیابان می ایند و یکی پوشاک عرضه می کند و دیگری صنایع‬ ‫دستی می فروشد و نمی توان همه این گروه ها را در یک قالب‬ ‫متشــکل کرد‪ .‬وی در پایان افزود‪ :‬معتقدم باید به دنبال ایجاد‬ ‫اشتغال پایدار در کشور باشیم و دست فروشی نمی تواند پایداری‬ ‫مشاغل را به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫قالیبافی ‪ ،‬شغلی درامدزا با‬ ‫ارزش افزوده باال‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف از قالیبافی‬ ‫به عنوان شغلی درامدزا‪ ،‬صادرات محور و دارای ارزش افزوده باال‬ ‫نام برد و تشکیل اتحادیه یا سازمانی به منظور سرمایه گذاری در‬ ‫حوزه فراوری پشم و ابریشم و حمایت از نوغان داران را خواستار‬ ‫شــد‪ .‬عبداهلل بهرامی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬شغل قالیبافی را از‬ ‫جمله مشاغل خانگی دارای ارزش افزوده و زودبازده عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬قالیبافی در امنیت شــغلی زنان به ویژه زنان خانه دار و‬ ‫سرپرست خانوار نقش بســزایی دارد و موجب اشتغال زایی و‬ ‫درامدزایی بســیار برای قالیبافان می شود‪ .‬وی فرش دستباف‬ ‫را در ارزاوری و اشــتغال زایی برای کشور مهم خواند و گفت‪:‬‬ ‫‪ ۹۵‬درصد فرش دســتباف ارزاور و صادرات محور است و تنها‬ ‫کاالیی است ‪ ۵‬تا ‪ ۷‬درصد ان به مصرف داخل می رسد و مابقی‬ ‫صادر می شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سه شنبه| ‪ 01‬اذر ‪ | 1401‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4499‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫‪7‬‬ ‫شکست ناباورانه ایران‬ ‫در نخستین دیدار‬ ‫تداوم صدرنشینی سپاهان در‬ ‫لیگ والیبال بانوان‬ ‫دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و انگلیس از مرحله‬ ‫گروهی جام جهانی فوتبال با نتیجه ‪ ۶‬بر ‪ ۲‬به سود نایب‬ ‫قهرمان اروپا به پایان رسید‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬گل های این بازی را بلینگام در دقیقه‬ ‫‪ ،۳۵‬ساکا دقیقه ‪ ۴۳‬و ‪ ،۶۲‬رحیم استرلینگ دقیقه ‪ ،۴۵‬رشفورد‬ ‫دقیقه ‪ ۷۱‬و جک گریلیش دقیقه ‪ ۹۰‬به ثمر رساندند‪.‬گل های‬ ‫ایران را مهدی طارمی در دقیقه ‪ ۶۵‬و دقایق تلف شده نیمه‬ ‫دوم از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند‪.‬‬ ‫طارمی با دبل در بازی نخست تیم ملی ایران در جام‬ ‫جهانی به نخستین ملی پوش ایران در ادوار جام جهانی‬ ‫تبدیل شد که موفق به زدن ‪ ۲‬گل شده است‪ .‬تا پیش از‬ ‫طارمی بازیکنانی مانند ایرج دانایی فر‪ ،‬حسن روشن‪ ،‬حمید‬ ‫استیلی‪ ،‬مهدی مهدوی کیا‪ ،‬یحیی گل محمدی‪ ،‬سهراب‬ ‫بختیاری زاده‪ ،‬رضا قوچان نژاد و کریم انصاری فرد برای ایران‬ ‫در ادوار جام جهانی موفق به گلزنی شدند‪.‬‬ ‫طارمی با ‪ ۲‬گلی که برابر انگلیس به ثمر رساند به همراه‬ ‫انر والنسیا از اکوادور و بوکایو ساکا از انگلیس در صدر جدول‬ ‫گلزنان قرار گرفته است‪.‬ساکا در دقایق ‪ ۴۳‬و ‪ ۶۲‬دروازه ایران‬ ‫را باز کرد‪ .‬تیم ملی ایران روز چهارم اذرماه با ولز و روز هشتم‬ ‫اذرماه با تیم ملی فوتبال امریکا بازی دارد‪.‬‬ ‫مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های سری ‪ A‬لیگ دسته‬ ‫یک بانوان با حضور ‪ 16‬تیم به صورت فرمول لیگ ملت ها‬ ‫(‪ )VNL‬از ‪ 19‬مهرماه اغاز شده است و هر تیم در مرحله‬ ‫مقدماتی این رقابت ها ‪ 15‬مسابقه برگزار می کند و نتایج نیز‬ ‫در یک جدول محاسبه خواهد شد‪ .‬مسابقات مرحله مقدماتی‬ ‫در پنج هفته برگزار می شود که دیدارهای هفته سوم از ‪24‬‬ ‫تا ‪ 26‬ابان ماه در چهار منطقه به میزبانی چادر ملو اردکان‪،‬‬ ‫فوالد مبارکه سپاهان‪ ،‬منافی اذربایجان شرقی و الماس جم‬ ‫بوشهر با ‪ 21‬مسابقه پیگیری شد‪ .‬در این هفته تیم ستارگان‬ ‫بوکان از حضور در مسابقات انصراف داد تا تعداد تیم های‬ ‫شرکت کننده به ‪ 15‬تیم کاهش یابد و نتایج دیدارهای هفته‬ ‫اول و دوم این تیم نیز از جدول خارج شــد‪ .‬در پایان هفته‬ ‫سوم تیم فوالد مبارکه سپاهان با ‪ 8‬برد و ‪ 25‬امتیاز در صدر‬ ‫جدول باقی ماند و تیم های نصر امید (‪ 8‬برد و ‪ 24‬امتیاز) و‬ ‫ثمین تربت حیدریه (‪ 7‬برد و ‪ 20‬امتیاز) جایگاه های دوم و‬ ‫سوم را به خود اختصاص دادند‪ .‬دیدارهای هفته چهارم سری‬ ‫‪ A‬لیگ دسته یک بانوان نیز از ‪ 8‬تا ‪ 10‬اذرماه به میزبانی‬ ‫فدک قم‪ ،‬زرین اســکان میاندواب‪ ،‬گل و سورن پیشگام‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫جشنواره گل تیم فوتبال‬ ‫بانوان سپاهان در شیراز‬ ‫هفته چهارم لیگ برتر فوتبال بانوان بعد از اتمام‬ ‫تعطیالت فیفادی و انجام ‪ 2‬مسابقه تیم ملی برگزار شد‪ .‬لیگ‬ ‫برتر فوتبال بانوان ایران به واسطه حضور تیم ملی بالروس‬ ‫در ایران و تعطیالت فیفادی فوتبال بانوان‪ ،‬هفته گذشته‬ ‫تعطیل بوده و برگزار نشد اما بعد از انجام ‪ 2‬مسابقه تدارکاتی‬ ‫که رهاورد ان یک بردو یک تساوی برای شاگردان مریم‬ ‫ازمون بود‪ ،‬تیم های لیگ برتری اماده ازسرگیری رقابت ها‬ ‫شدند و مسابقات در پنج شهر به انجام رسید‪ .‬تیم فوتبال‬ ‫بانوان شهرداری سیرجان در خانه باید مقابل تیم پایین‬ ‫جدولی کیان نیشابور قرار گرفت‪ .‬سیرجانی ها بعد از تساوی‬ ‫در دربی استان کرمان به دنبال ازسرگیری روند پیروزی های‬ ‫خود و حفظ موقعیتشان در صدر جدول بودند‪ ،‬ماموریتی که‬ ‫با موفقیت انجام شد و سبزپوشان توانستند ‪ 3‬امتیاز شیرین‬ ‫خانگی را به دست اورند‪ .‬شاگردان مریم جهان نجاتی با‬ ‫درخشش شبنم بهشت و دبل گلزنی این بازیکن موفق شدند‬ ‫در خانه بردی پنج گله را کسب کنند تا همچنان یکه تاز‬ ‫جدول لیگ برتر فوتبال بانوان ایران باشند و موقعیت خود‬ ‫در رتبه نخست را حفظ نمایند‪ .‬شاگردان مرضیه جعفری در‬ ‫تیم خاتون بم که به عنوان پرافتخارترین تیم فوتبال بانوان در‬ ‫جست وجوی نهمین قهرمانی شان در ادوار رقابت ها هستند‪،‬‬ ‫باانگیزه رسیدن به سومین برد فصل به ایالم سفر کردند تا‬ ‫در مقابل تیم پاالیش گاز قرار بگیرند‪ .‬تیمی که همواره نشان‬ ‫داده رقیب از پیش بازنده نیست و نمایش های خوبی را از‬ ‫خود به جای می گذارد‪ .‬بمی ها در ‪ 50‬دقیقه ابتدایی مسابقه‬ ‫تالش زیادی برای گلزنی کردند اما توپی از خط دروازه های‬ ‫حریف عبور نکرد اما سرانجام بازیکنان خاتون توانستند قفل‬ ‫دروازه پاالیش گاز را بشکنند و با ‪ 2‬گل مونا حمودی و نگین‬ ‫زندی به پیروزی در خانه حریف دست پیدا کنند تا در کورس‬ ‫صدرنشینی باقی بمانند‪ .‬سپاهان اصفهان با هدایت مریم‬ ‫ایراندوست باید در شیراز مقابل تیم ایساتیس کران فارس‬ ‫قرار می گرفت‪ ،‬تیمی که در ‪ 3‬هفته ابتدایی توانسته بود ‪7‬‬ ‫امتیاز به دست اورد و نمایش های خوبی را از خود به جای‬ ‫گذاشته بود اما شاگردان ایراندوست برای حفظ موقعیت خود‬ ‫در بین مدعیان باالی جدولی لیگ برتر فوتبال بانوان به‬ ‫دنبال کسب ‪ 3‬امتیاز بودند‪ .‬طالیی پوشان در این مسابقه‬ ‫طوفانی حاضر شدند و توانستند حریف خود را گلباران کنند‬ ‫و با بردی پنج گله به اصفهان بازگردند تا نخستین شکست‬ ‫فصل در کارنامه تیم تازه لیگ برتری شده ایساتیس کران‬ ‫به ثبت برسد و سپاهانی ها هم بتوانند سومین برد متوالی خود‬ ‫را به دست اورند‪ .‬ملوان بندرانزلی در دیگر بازی هفته چهارم‬ ‫لیگ برتر فوتبال بانوان با نتیجه ‪ 2‬بر یک از سد بادرود تهران‬ ‫گذشت و پیکان البرز هم موفق شد اولین برد خود را در فصل‬ ‫جدید رقابت ها به دست اورد و با نتیجه ‪ 2‬بر صفر از سد زارع‬ ‫باتری سنندج گذشت‪.‬‬ ‫ستاره اینده دار استقالل در‬ ‫استانهجدایی‬ ‫محمد محبی ستاره تیم استقالل که در نیم فصل اول‬ ‫عملکرد بسیار خوبی در استقالل داشت در حال حاضر با‬ ‫شرایط خاصی روبرو شده و باشگاه استقالل که تالش‬ ‫بسیاری کرد تا قسط دوم قرارداد وی را به باشگاه سانتاکالرا‬ ‫پرداخت کند تابه حال نتوانسته مشکالت این بازیکن را‬ ‫حل کند و شنیده می شود این بازیکن باید به باشگاه سابق‬ ‫خود بازگردد‪ .‬این بازیکن که موردعالقه ساپینتو سرمربی‬ ‫استقالل قرار دارد باید در اغاز نیم فصل دوم خود را به باشگاه‬ ‫سانتاکالرا معرفی کند زیرا از مبلغ موردنظر باشگاه پرتغالی‬ ‫تنها نود هزاردالر به حساب این باشگاه نشسته و باقی مبلغ‬ ‫موردنظر در اختیار باشگاه سابق محبی قرار نگرفته است و‬ ‫مدیران این باشگاه نیز در این مورد با استقالل همکاری‬ ‫نمی کنند‪ .‬این در حالی است که محبی نیز شخصا وارد ماجرا‬ ‫شده و شخصا پیگیر کار خود است زیرا این بازیکن اعالم‬ ‫کرده قصد دارد در استقالل بماند و از این تیم پیشنهادهای‬ ‫بهتری را دریافت کند‪ .‬از طرفی باشگاه استقالل مستندات‬ ‫خود را به فیفا ارائه کرده اما پاسخ درستی دریافت نشده است‪.‬‬ ‫تا اینجای کار استقالل باید محبی را برگرداند و مبلغ ششصد‬ ‫هزار دالر به باشگاه سانتاکالرا پرداخت کند و در این پرونده‬ ‫شکست را بپذیرد اما نکته قابل توجه رسیدگی فیفا به این‬ ‫ماجرا و تالش محبی است تا سرانجام این بازیکن بتواند‬ ‫در استقالل بماند‪.‬‬ ‫نگاه جسورانه مجتبی توتونی به اینده ون پارس نقش جهان اصفهان‬ ‫ظرفیت عبور از سقف فوتبال ایران را داریم‬ ‫ذره ای تردید در پذیرفتن پیشنهاد سرمربیگری تیم ون پارس نداشتم‬ ‫فوتبال اصفهان هرچند تنها با سـپاهان‬ ‫را نداشـتند و اندازه هـای لیـگ یـک نبودند که بـا چند نفر‬ ‫و ذوب اهـن شـناخته می شـود اما گاهی‬ ‫از ان هـا قطـع همـکاری کردیم و بـه ان هـا گفتیم جایی‬ ‫تیم هـای نوپایـی پـا بـه عرصـه ظهـور‬ ‫برونـد کـه فرصت بـازی پیدا کننـد‪ .‬با توجه بـه موجودی‬ ‫می گذارنـد کـه بارقه هـای امیـد را برای‬ ‫تیم یک اسـیب شناسـایی انجام دادم و سیسـتمی را برای‬ ‫تولـد تیمـی دیگـر به غیـراز دو غـول‬ ‫تیـم طراحـی کـردم کـه با شـرایط بچه هـا و لیگ دسـته‬ ‫امیرحسیناحتشامی سـنتی نصـف جهـان روشـن می کننـد‪.‬‬ ‫یک بیشـتر سـازگار باشـد‪ .‬در چهار بازی اخر تصمیم هایی‬ ‫ازجملـه ایـن تیم هـا ون پـارس نقش جهـان اسـت کـه‬ ‫گرفتـم که بـا همراهـی بازیکنان نتیجه بخش شـد و فکر‬ ‫باوجـود این کـه تنهـا سـه سـال از تشـکیل ان گذشـته‪،‬‬ ‫می کنـم ارام ارام تفکراتمـان بـه هـم نزدیـک می شـود‪.‬‬ ‫پله هـای موفقیـت را به سـرعت طی کرده اسـت‪ .‬قهرمانی‬ ‫خوشـبختانه توانسـته ایم تکانی بـه تیم بدهیـم و امیدوارم‬ ‫در لیـگ اسـتان‪ ،‬صعـود از لیـگ دسـته سـوم بـه دوم و‬ ‫بتوانیـم ایـن رونـد را ادامـه دهیـم‪ .‬فکر می کنـم اصفهان‬ ‫سـپس حضـور در لیـگ دسـته اول در یـک بـازه زمانـی‬ ‫شایسـتگی داشـتن یـک تیـم مدعـی در لیـگ یـک را‬ ‫سه سـاله شـگفت انگیز به نظـر می رسـد‪ .‬البتـه ون پارس‬ ‫دارد‪ .‬بـا توجـه بـه پتانسـیل موجـود در مدیریـت باشـگاه‬ ‫در فصـل جـاری مسـابقات لیگ دسـته یـک نفس هایش‬ ‫و توانایی هایـی بازیکنـان اصفهانـی که در سـایر شـهرها‬ ‫بـه شـماره افتاد امـا یـک جابجایـی در راس کادرفنی این‬ ‫مشـغول بازی هسـتند ایـن ظرفیـت کامال موجود اسـت‬ ‫تیم‪ ،‬امیدها به بهبود شـرایط را بیشـتر‬ ‫کـه مـا یـک تیـم لیـگ یکـی‬ ‫ هایمان‬ ‫ه‬ ‫باشگا‬ ‫مدیران‬ ‫ که‬ ‫ن‬ ‫ای‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬مجتبـی توتونـی یکی از‬ ‫مدعـی را داشـته باشـیم‪ .‬ضمـن‬ ‫بها‬ ‫اصفهانی‬ ‫مربیان‬ ‫به‬ ‫مدرسـان ‪ AFC‬کـه سـابقه مربیگری‬ ‫این که در شـهرمان مربیان بسیار‬ ‫نمی دهند و همیشه مرغ‬ ‫در تیـم ملـی جوانـان‪ ،‬تیـم سـپاهان‪،‬‬ ‫شایسـته ای هـم داریـم‪ .‬این کـه‬ ‫همسایه برایمان غاز است‪،‬‬ ‫سـپاهان نویـن‪ ،‬تربیـت یـزد‪ ،‬پارسـه‬ ‫مدیـران باشـگاه هایمان بـه‬ ‫برای‬ ‫یک تراژدی است‪ .‬من‬ ‫تهران و سـپیدرود رشـت را در کارنامه‬ ‫مربیـان اصفهانـی بهـا نمی دهند‬ ‫این که ثابت کنم مربیان‬ ‫خـود دارد بـه کمـک تیمـی امـده که‬ ‫و همیشـه مرغ همسـایه برایمان‬ ‫اصفهانی چیزی از مربیان‬ ‫خـود از بانیـان شـکل گیری اش بـوده‬ ‫غـاز اسـت‪ ،‬یک تـراژدی اسـت‪.‬‬ ‫مطرح کشوری کم ندارند به‬ ‫اسـت‪ .‬گفتگـوی مـا بـا ایـن مربـی‬ ‫مـن بـرای این کـه ثابـت کنـم‬ ‫میدان امده ام تا ثابت کنم‬ ‫دلسـوز و کاربلـد اصفهانـی را در ادامه‬ ‫مربیان اصفهانی چیزی از مربیان‬ ‫مربیان شهرم جزو بهترین ها‬ ‫می خوانیـد‪.‬‬ ‫مطـرح کشـوری کـم ندارنـد بـه‬ ‫هستند‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫جاری‬ ‫ســال‬ ‫مهرماه‬ ‫‪21 ÁÁ‬‬ ‫میـدان امـده ام تـا ثابـت کنـم‬ ‫مسئولیت سرمربیگری تیم ون‬ ‫مربیـان شـهرم جـزو بهترین هـا‬ ‫پارس را بر عهده گرفتید‪ .‬پیشنهاد این باشگاه‬ ‫در ایران هسـتند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ون پارس تا پیش از حضور شــما تنها پنج‬ ‫چگونه به شما رسید؟‬ ‫مـن یکـی از بنیان گـذاران تیـم ون پـارس بـودم‪ .‬پـس از‬ ‫امتیاز اندوخته داشت اما بعد از این که مسئولیت‬ ‫تشـکیل تیـم در لیگ اسـتان حضـور پیدا کـرد و به لیگ‬ ‫این تیم را پذیرفتید این تیم از پنج بازی ‪ 8‬امتیاز‬ ‫دسـته سـوم صعـود کـرد‪ .‬همـان زمان مـن هم بـه دلیل‬ ‫کسب کرد‪ .‬رشد امتیازی ایجادشده برای خودتان‬ ‫مسـئولیتی کـه در تیـم سـپاهان برعهده گرفتـه بـودم دو‬ ‫و باشگاه راضی کننده است؟‬ ‫در بـازی نخسـت بـا چادرملـو اردکان تنهـا سـه روز قبل‬ ‫سـال از ون پـارس دور شـدم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬در قبول مسئولیت تیمی که در دره هفدهم‬ ‫به عنـوان سـرمربی انتخـاب شـدم و هیـچ شـناختی از‬ ‫جدول قرار دارد و از شرایط مناسبی برخوردار‬ ‫تیـم نداشـتم‪ .‬من بـا اسـتفاده از همـکاران قبلـی ترکیب‬ ‫نیست‪،‬تردیدینداشتید؟‬ ‫را مشـخص کـرده و بـه میـدان فرسـتادم امـا به مـرور‬ ‫حتـی یـک ذره تردیـد در پذیرفتن پیشـنهاد سـرمربیگری‬ ‫وقتی شـناخت نسـبی نسـبت بـه بازیکنـان پیدا کـردم از‬ ‫تیـم ون پـارس نداشـتم چـون بازی هـای ایـن تیـم را‬ ‫چهـار بـازی گذشـته تغییـرات را کلیـد زدم و مـا در چهار‬ ‫تعقیـب می کـردم‪ .‬چنـد بـازی ون پـارس را در ورزشـگاه‬ ‫بـازی هشـت امتیـاز گرفتیـم‪ .‬در ‪ 9‬بازی گذشـته تیم تنها‬ ‫فوالدشـهر و چنـد بـازی را هـم از طریق تلویزیـون دیده‬ ‫دو گل زده بـود امـا در ایـن چهـار بـازی هشـت گل بـه‬ ‫بودم و با اشـنایی کامل این پیشـنهاد را پذیرفتم‪ .‬شـرایط‬ ‫ثمـر رسـاندیم‪ .‬مـا توانسـتیم بحـران گل نـزدن را در تیم‬ ‫را به گونـه ای می دیـدم کـه با رفع یکسـری از مشـکالت‬ ‫بشـکنیم و بچه ها را بـه باختن عادت کـرده بودند و ازنظر‬ ‫و نواقـص‪ ،‬می شـود تیم را به وضعیت معمولـی برگردانیم‪.‬‬ ‫ذهنـی شـرایط خوبی نداشـتند را بـه خودباوری برسـانیم‪.‬‬ ‫اصلا مـا به عنـوان یـک شـهروند اصفهانـی وظیفـه و‬ ‫روزی کـه از اسـتقالل خوزسـتان بـا نتیجـه سـه بـر یک‬ ‫کسـی کـه سـالیان سـال خـاک فوتبـال را خورده اسـت‪،‬‬ ‫پیـش بودیـم و بـا نـاداوری مطلـق دو امتیازمـان دزدیـده‬ ‫وظیفه داریـم ان زمانـی کـه تیـم شـهرمان دچار شـرایط‬ ‫بحـران شـده‪ ،‬کمـک کنیـم نـه انجایـی کـه همه چیـز‬ ‫گل وبلبـل اسـت‪ .‬مـن بـه کار خودم کاملا اعتقاد داشـته‬ ‫و دارم‪ .‬بـه کار بچه هـای تیـم هـم کاملا اعتقـاددارم و‬ ‫می دانسـتم کـه مـا اگـر بـا جدیـت کارکنیـم می توانیم از‬ ‫این شـرایط خارج شـویم‪ .‬ضمـن این که مدیریت باشـگاه‬ ‫اقـای تحسـیری در این موضـوع مصر بودنـد و به هرحال‬ ‫بـرای تیـم از جیبشـان هزینـه می کننـد‪ .‬در حقیقت حیفم‬ ‫امـد پیشـنهاد چنیـن تیمی کـه می تواند پناهگاهـی برای‬ ‫بچه هـای شـهرمان باشـد را قبول نکنـم‪ .‬بازیکنـان اینده‬ ‫داری کـه در لیـگ برتـر نمی توانند بازی کننـد اما حداقل‬ ‫ون پـارس می توانـد بـه نقطـه امیـدی برای ان هـا تبدیل‬ ‫شـود‪ .‬جوانانـی کـه می توانند کنار خانواده هایشـان باشـند‬ ‫و بـرای تیـم شـهر خودشـان عـرق بریزند‪ .‬بر این اسـاس‬ ‫و بـا توجـه به اطمینانی کـه به مدیریت باشـگاه و حمایت‬ ‫ان هـا داشـتم‪ ،‬مسـئولیت ون پـارس نقش جهـان را بـر‬ ‫عهـده گرفتم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬پذیرفتن تیمی که شما نقشی در بستن ان‬ ‫نداشتید ریسک بزرگی نبود؟‬ ‫صدرصـد‪ .‬همیشـه همین گونـه بـوده کـه مربـی ای که از‬ ‫میانه هـای فصـل می ایـد مشـکالتی در کار برایش ایجاد‬ ‫می شـود به ویـژه نفراتـی جـذب تیـم شـده اند که شـاید با‬ ‫تفکرات این مربی فاصله داشـته باشـند؛ امـا امدیم و یک‬ ‫مقـداری سـاختار تیم را جابجا کردیم‪ .‬بـه نظر من تعدادی‬ ‫از بازیکنـان ون پـارس شـرایط بـازی در لیگ دسـته یک‬ ‫شـد ایـن بچه هـا بـه خودبـاوری رسـیدند کـه می شـود‬ ‫بـر هم زده و بـه بچه های اصفهان فرصت بیشـتری برای‬ ‫کارهـای بزرگـی کـرد‪ .‬در بـازی بـا اذرشـمس هـم دو بر‬ ‫خودنمایـی خواهـم داد‪ .‬البتـه نبایـد ازنظـر دور داشـت که‬ ‫صفـر عقـب بودیـم و توانسـتیم دو گل خـورده را جبـران‬ ‫در فوتبـال حرفـه ای نمی شـود تنهـا از ظرفیت هـای یـک‬ ‫کـرده و یـک پنالتـی واضـح مـا هم گرفته نشـد‪ .‬بـر این‬ ‫شـهر اسـتفاده کرد و ممکن اسـت بـرای رفـع کمبودها از‬ ‫اسـاس فکـر می کنـم هشـت امتیـاز از چهـار بـازی یک‬ ‫شـهرهای دیگـر هم کمـک بگیرد امـا این که اسـاس کار‬ ‫نتیجـه کاملا راضی کننـده برای تیمی اسـت کـه در رتبه‬ ‫را برجذب بازیکن از شـهرها و اسـتان های غیر از اصفهان‬ ‫هفدهـم جـدول بـوده اسـت و ایـن حـس را بـه بازیکنان‬ ‫قـرار دهیم کار اشـتباهی اسـت‪ .‬به طور مثال ممکن اسـت‬ ‫القـا می کنـد کـه ان ها لیاقت رسـیدن به رتبه هـای باالی‬ ‫‪ 10‬تـا ‪ 20‬درصـد تیـم از نیروهـای خـارج از اسـتان تامین‬ ‫جـدول رادارنـد‪ .‬امیدواریم کـه بتوانیم روند روبه پیشـرفتی‬ ‫شـود کـه معقـول بـه نظر می رسـد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اینــده ون پــارس را به عنــوان یک تیم‬ ‫کـه در پیش گرفته ایـم را ادامـه دهیـم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬در تیــم ون پارس چند بازیکن بومی حضور‬ ‫نوظهور در فوتبال اصفهان و حتی ایران چگونه‬ ‫دارند؟ ایا این تیم می تواند پشــتوانه ای برای‬ ‫پیش بینی می کنید؟ ایا صعود به لیگ برتر هم‬ ‫بازیکنان اصفهانی باشد که در پشت سد تیم های‬ ‫در برنامه هایتان جایی دارد یا به ماندن در لیگ‬ ‫سپاهان و ذوب اهن می مانند؟‬ ‫دسته اول فکر می کنید؟‬ ‫سـه سـال پیـش وقتـی ایـن تیـم‬ ‫حـدود ‪ 10‬بازیکـن از ‪ 24‬بازیکـن‬ ‫را تشـکیل دادیـم دیـدگاه اقـای‬ ‫تیـم اصفهانـی هسـتند‪ .‬ایـن تیـم‬ ‫تحسـیری همیـن بـود کـه مـا‬ ‫را مـن نبسـتم امـا مطمئـن باشـید‬ ‫مطمئن باشید که اگر حضورم‬ ‫می خواهیـم بـا هـم شـروع کـرده‬ ‫اگـر مـن ایـن تیـم را می بسـتم‬ ‫در تیم ون پارس ادامه پیدا‬ ‫و تـا لیـگ برتـر پیـش برویـم‪ .‬من‬ ‫تعـداد بازیکنـان اصفهانـی به مراتب‬ ‫کند تناسبی که به ان اشاره‬ ‫از ایشـان پرسـیدم ایـا ایـن ظرفیت‬ ‫بیشـتر بـود‪ .‬پتانسـیل مـا خیلـی‬ ‫کردم را بر هم زده و به‬ ‫در باشـگاه وجـود دارد کـه پاسـخ‬ ‫فراتـر از چیـزی اسـت کـه مـا یک‬ ‫مثبت بـود‪ .‬دیـدگاه باشـگاه و اقای‬ ‫نماینـده در لیگ یک و یا دو داشـته‬ ‫بچه های اصفهان فرصت‬ ‫تحسـیری ایـن اسـت که به سـقف‬ ‫باشـیم‪ .‬واقعـا اگـر شـرایط بـرای‬ ‫بیشتری برای خودنمایی‬ ‫فوتبـال ایـران بچسـبیم و حتـی‬ ‫فوتبالیسـت های اصفهانـی فراهـم‬ ‫خواهم داد‬ ‫نـگاه ایشـان فراتـر از ان هم اسـت‪.‬‬ ‫شـود بـه شـما قـول می دهـم کـه‬ ‫اگـر ایـن اتفـاق بیفتد ممکن اسـت‬ ‫ان هـا شایسـتگی های فراوانـی را‬ ‫بتوانیـم ظرفیت های دیگـری را هم‬ ‫بـه نمایش خواهند گذاشـت‪ .‬شـاهد‬ ‫جـذب کنیم‪ .‬نـگاه خودم من هم همین اسـت کـه امکان‬ ‫مدعایـم تمـام رده هـای پایـه فوتبـال ایـران اسـت؛ امید‪،‬‬ ‫این کار وجود دارد چراکه نه‪ .‬ما وقتی از اسـتان خوزسـتان‬ ‫جوانـان‪ ،‬نوجوانـان و نونهـاالن‪ .‬شـما اگـر بـه ‪ 15‬تـا ‪20‬‬ ‫سـه تیم در لیگ برتر حضور دارند چرا در اسـتان اصفهان ‬ ‫سـال گذشـته رجـوع کنیـد‪ ،‬می بینیـد کـه در رده اول تـا‬ ‫همیـن کار تکـرار نشـود‪ .‬چرا مـا این ظرفیت را در اسـتان‬ ‫چهارم همیشـه تیم اصفهانی همیشـه حضور چشـمگیری‬ ‫ماننـد اصفهـان که هـم اسـتعداد فوتبالی و هـم مربیان و‬ ‫داشـته اند‪ .‬این هـا از کجـا امده انـد؟ این هـا مگـر جـز ایـن‬ ‫مدیـران شایسـته فراوانـی دارد فعال نکنیم‪ .‬بـه نظرم من‬ ‫اسـت کـه بـا هـم سـن و سـال های خودشـان رقابـت‬ ‫ایـن ظرفیـت بـرای اصفهان وجـود دارد که با سـه تیم در‬ ‫می کننـد؟ امـا پرسـش اینجاسـت کـه چـرا وقتی بـه رده‬ ‫ن هـم ازنظـر مدیریت‬ ‫لیـگ برتـر حاضر شـود‪ .‬ایـن امکا ‬ ‫بزرگسـاالن می رسـند بچه هـای اصفهانـی نادیـده گرفته‬ ‫کالن‪ ،‬هـم دانش فنـی مربیان اصفهـان و بازیکنان برای‬ ‫می شـوند؟ چـرا بچه های شـهر مـا وقتـی از رده امید خارج‬ ‫داشـتن تیـم سـومی در لیـگ برتـر فراهم اسـت‪.‬‬ ‫می شـوند باید برای تیم های شـهرهای دیگر بـازی کنند؟‬ ‫‪ ÁÁ‬این برنامه برای فصل جدید در نظر گرفته شده‬ ‫اگـر این بسـتر بـرای ان ها فراهم شـود از بازیکنـان بومی‬ ‫یا برای سال های بعد برنامه ریزی شده است؟‬ ‫خودمـان می توانیـم تیـم قدرتمنـدی تشـکیل دهیـم کـه‬ ‫روزی کـه بـا بچه هـای تیم شـروع به صحبت کـردم تیم‬ ‫پشـتوانه خوبـی برای شـهرمان باشـند‪ .‬من شـخصا دنبال‬ ‫در رتبـه هفدهم جدول قرار داشـت اما جدول سـه امتیازی‬ ‫این داسـتان هسـتم که این اتفـاق بیفتد و بازیکنـان اینده‬ ‫هـم می توانـد ما را فریـب دهد و هـم امیدوار نگـه دارد‪ .‬با‬ ‫دار فوتبـال اصفهـان که از رده امید خارج می شـوند و جایی‬ ‫چنـد برد تیـم به رتبه هـای باالی جـدول می رسـد‪ .‬همان‬ ‫بـرای بـازی ندارنـد‪ ،‬امیـدوار باشـند که بعـد از چند سـال‬ ‫روز نخسـت شـروع کار بـه بچه ها گفتم که نگاهـم به ان‬ ‫بـازی در لیـگ دسـته یـک‪ ،‬می تواننـد حتی به لیـگ برتر‬ ‫بلای جـدول اسـت‪ .‬شـاید االن که تیـم هفدهـم جدول‬ ‫هم برسـند‪ .‬شـما مطمئن باشـید کـه اگر حضـورم در تیم‬ ‫اسـت شـما در دلتـان بـه حرف مـن بخندیـد اما ایـن کار‬ ‫ون پـارس ادامه پیدا کند تناسـبی که به ان اشـاره کردم را‬ ‫شـدنی اسـت‪ ،‬به شـرط همـت‪ ،‬تلاش و خودباوری شـما‪.‬‬ ‫اگـر این هـا در بازیکنـان جمـع شـود و بـا جدیـت تمـام‬ ‫کار کننـد و برخـی نواقـص هـم در بعضـی پسـت ها رفـع‬ ‫شـود احتمـال این کـه بـه رده هـای بـاالی جدول برسـیم‬ ‫میسـر اسـت؛ امـا بازی های سـه امتیازی یک شمشـیر دو‬ ‫لبـه اسـت چراکـه می توانیـد بـا دو بـرد چهارتا پلـه صعود‬ ‫می کنیـد و اگـر نتیجـه نگیرید پاییـن می ایید‪ .‬رسـیدن به‬ ‫ایـن مهم نیـاز به تلاش و پشـتکار دارد و وقت گذاشـتن‬ ‫کادرفنـی برای پیدا کردن مشـکالت تیـم وبرطرف کردن‬ ‫ایـن نقاط ضعـف‪ .‬امیـدوارم بتوانیـم در نیم فصـل با جذب‬ ‫بازیکنانـی کـه نیـاز داریـم و نظـرم هـم بـروی بچه های‬ ‫اصفهانـی اسـت ایـن نقـاط ضعـف را پوشـش دهیـم‪.‬‬ ‫البتـه فوتبـال قابـل پیش بینـی نیسـت و از سـوی دیگـر‬ ‫یـک سـوت اشـتباه داور می توانـد جایـگاه شـمارا کاملا‬ ‫تغییـر دهـد‪ .‬اتفاقـی کـه در بازی با اسـتقالل خوزسـتان و‬ ‫اذرشـمس افتـاد و چهار امتیـاز را داور از مـا گرفت‪ .‬اگر این‬ ‫اتفاقـات غیرقابل پیش بینـی نیفتند مـن به اینده امیـدوارم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬بازی بعدی شــما ‪ 29‬اذرماه با ارمان گهر در‬ ‫سیرجان است‪ .‬ایا برنامه ویژه ای برای این بازی‬ ‫تدارک دیده اید؟‬ ‫بلـه حتمـا‪ .‬بازی هـای ارمـان گهـر را انالیـز کـرده و بـا‬ ‫امادگـی به مصـاف این تیـم خواهیم رفـت‪ .‬همچنین ‪21‬‬ ‫اذر بایـد در جـام حذفی با سـتارگان کرمانشـاه بازی کنیم‬ ‫کـه ان دیـدار می توانـد یـک بـازی تدارکاتی خـوب برای‬ ‫ما باشـد‪.‬‬ ‫گالیه های مربی تیم وزنه برداری‬ ‫ذوب اهن‬ ‫مربی تیم وزنه برداری ذوب اهن می گوید مقصر مصدومیت‬ ‫رســول معتمدی من هســتم و این قدر شهامت دارم که‬ ‫مسئولیت ان را برعهده بگیرم؛ اما اقایانی که به دروغ حرف‬ ‫می زنند مســئولیت کارهایشان را برعهده می گیرند‪ .‬علی‬ ‫جباری درباره مصدومیت رسول معتمدی در هفته نخست‬ ‫رقابت های لیگ وزنه برداری گفت‪ :‬این اتفاق برای همه ما‬ ‫ناراحت کننده بود‪ .‬رسول در تیم ذوب اهن وزنه زد و یکی از‬ ‫شانس های کسب مدال در مسابقات جهانی بود و وقتی او‬ ‫دچار مصدومیت شد همه ما ناراحت شدیم‪ .‬بااین حال خدا را‬ ‫شکر می کنم ارنج او دچار دررفتگی نشد و از ناحیه پشت‬ ‫بازو دچار پارگی شــده است‪ .‬این اتفاق باعث شد همه ما‬ ‫ازنظر روحی و روانی به هم ریختیم‪ .‬او مسابقات جهانی را‬ ‫از دســت داد‪ ،‬ولی مصدومیت جزئی از وزنه برداری است و‬ ‫همه وزنه برداران با این موضوع درگیر هســتند‪ .‬مربی تیم‬ ‫ذوب اهن گفت‪ :‬مقصر مصدومیت رســول معتمدی من‬ ‫هستم و این قدر شهامت دارم که مسئولیت ان را برعهده‬ ‫بگیــرم؛ اما اقایانی که به دروغ حرف می زنند مســئولیت‬ ‫کارهایشان را برعهده می گیرند‪ .‬مگر زمانی که تیم ملی به‬ ‫مسابقات بحرین رفت و با سه مصدوم برگشت کسی به‬ ‫ان ها انتقادی کرد؟ در تیم ذوب اهن چترایی وزنه بردار ما بود‬ ‫و در مسابقات بحرین دچار اسیب دیدگی شده و هنوز هم‬ ‫برنگشته است‪ .‬اگر این وزنه بردار در اختیار ما بود در هفته اول‬ ‫از او استفاده می کردیم‪ ،‬اما در تیم ملی دچار اسیب دیدگی‬ ‫شد و ما هم حرفی نزدیم‪ .‬ولی حاال که معتمدی در تیم ما‬ ‫مصدوم شده است؛ همه به ما خرده می گیرند که مربی تیم‬ ‫ذوب اهن وزنه ‪ ۱۷۷‬کیلویی را انتخاب کرده و به حرف مربی‬ ‫تیم ملی گوش نکرده است‪ .‬وی در واکنش به صحبت های‬ ‫براری مبنی بر اینکه به او گفته این وزنه را برای معتمدی‬ ‫در نظر نگیرد‪ ،‬اما او توجهی نکرده است‪ ،‬گفت‪ :‬براری دروغ‬ ‫می گویــد‪ ،‬خدا را گواه می گیرم کــه او بعد از مصدومیت‬ ‫معتمدی از وضعیت او مرا مطلع کرد‪ .‬من نمی دانم او چرا‬ ‫ایــن حرف ها را می زند‪ .‬زمانی که رســول معتمدی دچار‬ ‫مصدومیت شــد براری به من گفت اشــتباه کردی برای‬ ‫او وزنه ‪ ۱۷۷‬کیلوگرمــی در نظر گرفتی‪ ،‬او بعد از بحرین‬ ‫رکوردی بیشتر از ‪ ۱۷۵‬کیلوگرم نزده است و در توانش باال‬ ‫بــردن این وزنه نبود‪ .‬حتی من به او گفتم االن باید به من‬ ‫این موضوع را بگویی؟ جباری تاکید کرد‪ :‬بعدازاینکه رسول‬ ‫معتمدی مصدوم شد من همان جا پیش روی انوشیروانی‬ ‫سرپرست فدراسیون و بهداد سلیمی نایب رئیس فدراسیون‬ ‫گفتم من هیچ وقت فکر نمی کردم وزنه برداری که قرار است‬ ‫تا دو هفته دیگر به مسابقات جهانی اعزام شود هنوز در پیک‬ ‫امادگی نیســت‪ .‬بااین حال گردن من از مو باریک تر است‬ ‫و همانجا هم گفتم که مسئولیت این مصدومیت برعهده‬ ‫من اســت و خودم هم از این موضوع به شدت ناراحتم‪ ،‬اما‬ ‫نمی دانم چرا اعضای کادرفنی چنین صحبت هایی مطرح‬ ‫می کنند‪ .‬ان ها باید شــب قبل از مســابقه به من اطالع‬ ‫می دادند من مگر علم غیب دارم که وزنه بردار بدنش اماده‬ ‫نیست یا در تمرین در اردوی تیم ملی بیشتر از ‪ ۱۷۵‬کیلوگرم‬ ‫وزنه نزده است‪ .‬وی گفت‪ :‬در شرایطی که رسول معتمدی‬ ‫مصدوم شــده برخی می گویند ذوب اهن از قرارداد او کم‬ ‫می کند‪ .‬اصال چنین حرف هایی مطرح نیست و من نمی دانم‬ ‫چرا این صحبت ها گفته می شــود‪ .‬رسول در تیم ما بوده و‬ ‫انتخاب وزنه ها هم برعهده من بوده اســت؛ اما کادرفنی‬ ‫می توانست شب قبل از مســابقه ما را از شرایط وزنه بردار‬ ‫مطلع کند تا براساس وضعیتی که دارد برای او وزنه انتخاب‬ ‫می کردیم‪ .‬رسول دوســت داشت در این مسابقات خیلی‬ ‫خوب ظاهر شود‪ ،‬اما من اگر می دانستم شرایط بهتر پیش‬ ‫می رفت‪ .‬اقایان می گویند رسول به خاطر انتخاب وزنه های‬ ‫من دچار اســیب دیدگی شــد؛ من که از همان اول گفتم‬ ‫مسئولیت ان برعهده من است و گردنم هم از مو باریک تر‬ ‫است‪ ،‬اما اقایان که معتمدی را به دو مسابقه پشت سر هم‬ ‫بردند و به او فشار اوردند نباید پاسخگو باشند؟ جباری در‬ ‫پاسخ به این سوال که بهتر نبود مسابقات لیگ بعد از جهانی‬ ‫برگزار می شــد؛ اظهار داشت‪ :‬این فشار را باید کادرفنی به‬ ‫فدراسیون وارد می کرد نه ما‪ .‬من خاطرم دارم چند سال پیش‬ ‫شرایط به این صورت بود که وزنه بردارانی که به مسابقات‬ ‫جهانی یا اسیایی قرار بود اعزام شوند؛ در هفته اول مسابقات‬ ‫لیگ‪ ،‬رکورد مسابقات قبلی ان ها برایشان ثبت می شد‪ .‬به‬ ‫این صورت که ملی پوشــانی که قرار بود به جهانی بروند؛‬ ‫همان رکورد مسابقات قهرمانی اسیا برای ان ها ثبت می شد‬ ‫و از هفته دوم مسابقات لیگ که به بعد از جهانی موکول‬ ‫می شد وزنه می زدند‪.‬‬ صفحه 7 ‫سه شنبه| ‪ 01‬اذر ‪ | 1401‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4499‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫امتیاز در رتبه بندی روزنامه های سراسر کشور‬ ‫ضریب کیفی‪ 63/35 :‬رتبه اگهی‪1 :‬‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز توزیع‪ :‬رویداد پارسی‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫سه شنبه ‪ 01‬اذر ‪ / 1401‬سـال نوزدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪22Nov2022 | 4499‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک ‪«-‬درباره‬ ‫ما‪ «-‬سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫اطالعیه جذب نیروی انسانی شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫برای مشاغل اپراتوری و کارشناسی سال ‪1401‬‬ ‫شــرکت فوالد مبارکه اصفهان به منظور تامین نیروی‬ ‫انسانی موردنیاز ســال های اتی خود در مشاغل اپراتوری و کارشناسی‪،‬‬ ‫تعداد ‪ 1103‬نفر از واجدین شــرایط را بر اساس جداول پیوست شماره ‪3‬‬ ‫و ‪ 4‬از طریق برگزاری ازمون کتبی (دانشی)‪ ،‬ارزیابی مهارتی و مصاحبه‬ ‫(برای مشــاغل اپراتوری)‪ ،‬کانون ارزیابی شایســتگی (برای مشــاغل‬ ‫کارشناســی)‪ ،‬معاینات طب صنعتی (جهت ســنجش سالمت‪ ،‬توانایی‬ ‫جسمی و ویژگی های روان شناختی) و گزینش‪ ،‬به صورت قرارداد موقت‬ ‫طبق ضوابط قانون کار و تامین اجتماعی جذب می نماید‪.‬‬ ‫الف) شرایط عمومی‬ ‫‪ -1‬تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران؛‬ ‫مصرح در‬ ‫‪ -2‬تدین به دین اســام یا یکی از ادیان رســمی کشــور ّ‬ ‫قانون اساسی؛‬ ‫‪ -3‬نداشــتن ســابقه محکومیت و سوءپیشــینه کیفری که موجب‬ ‫محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد؛‬ ‫‪ -4‬عدم سوءمصرف مواد اعتیاداور به تایید مراجع ذی صالح؛‬ ‫‪-5‬داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم غیرپزشکی‬ ‫(دارا بودن معافیت دائم پزشکی در مشاغل کارشناسی بالمانع است)؛‬ ‫‪-6‬داشتن حداقل سن ‪ 18‬ســال تمام شمسی تا اخرین روز برگزاری‬ ‫ازمون (جمعه مورخ ‪)1401/10/02‬؛‬ ‫‪-7‬داشــتن ســامت و توانایی کامل جســمی‪ ،‬روحی و ویژگی های‬ ‫روان شناختی جهت انجام فعالیت های شغلی طبق تایید مرکز بهداشت‬ ‫حرفه ای شرکت فوالد مبارکه؛‬ ‫‪-8‬تایید پذیرفته شدگان توسط هسته گزینش شرکت فوالد مبارکه‪.‬‬ ‫ب) شرایط اختصاصی‬ ‫جدول شماره ‪ :1‬شرایط اختصاصی‬ ‫تسهیالت منظور شده برای داوطلبان‪:‬‬ ‫‪.1‬بــه کلیه دارندگان کارت های پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت‬ ‫دائم غیرپزشــکی‪ ،‬مدت ‪ 24‬ماه (‪ 2‬سال) خدمت نظام وظیفه قانونی به‬ ‫حداکثر ســن اضافه خواهد شد‪( .‬دارندگان کارت معافیت دائم پزشکی و‬ ‫خرید خدمت‪ ،‬مشمول استفاده از این بند نمی شوند)‬ ‫‪.2‬داوطلبانی که دارای ســابقه کار با پرداخت حق بیمه در صندوق های‬ ‫بازنشستگی معتبر کشور هســتند‪ ،‬به ازای هر سال سابقه یک سال (تا‬ ‫سقف ‪ 3‬سال) به حداکثر ســنی انان اضافه می شود‪ .‬این دسته از افراد‬ ‫می بایست گواهی پرداخت حق بیمه از صندوق بازنشستگی مربوطه را‬ ‫به همراه ســایر مدارک در روز کنترل مدارک (پس از ازمون کتبی) به‬ ‫همراه داشته باشند‪ .‬برای افرادی که سوابق بیمه سازمان تامین اجتماعی‬ ‫ارائه می کنند‪ ،‬عالوه بر گواهی مذکور‪ ،‬همراه داشــتن شناسه کاربری و‬ ‫رمز ورود به درگاه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی به ادرس‬ ‫‪ https://eservices.tamin.ir‬الزامی است؛ در غیر این صورت از‬ ‫ورود این افراد به مرحله بعد جلوگیری به عمل خواهد امد‪.‬‬ ‫‪.3‬فرزندان معزز شــهدا و فرزندان جانبازان ‪ 70‬درصد به میزان ‪ 4‬سال‬ ‫و فرزندان معزز جانبازان باالی ‪ 25‬درصد جانبازی‪ ،‬به میزان ‪ 3‬ســال به‬ ‫حداکثر ســن انان اضافه می شود‪ .‬الزم است این افراد جهت استفاده از‬ ‫تسهیالت سنی نســبت به اخذ معرفی نامه ایثارگری از دفاتر پیشخوان‬ ‫دولت اقدام و در روز کنترل مدارک ارائه نمایند‪.‬‬ ‫تذکر ‪ :1‬شرکت در کلیه مراحل جذب‪ ،‬برای مشموالن بند فوق الزامی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪.4‬برای کلیه پیمانکاران شاغل در شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد‬ ‫داخل فنس فوالد مبارکه درصورتی که در زمان برگزاری ازمون در یکی‬ ‫از این شرکت ها مشغول به کار باشند‪ ،‬به ازای هر سال سابقه‪ ،‬تا سقف ‪3‬‬ ‫سال دیگر از سابقه کار داخل فنس انان به سابقه کار قابل پذیرش مندرج‬ ‫در جدول شماره ‪ 1‬اضافه خواهد شد (مجموعا ‪ 6‬سال) و از شرط معدل‬ ‫مندرج در این جدول نیز معاف می باشند‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬داوطلبان مشــمول این بند می بایست لیست بیمه مربوط به‬ ‫سابقه کار مذکور را اســکن و به همراه سایر مدارک در سامانه ثبت نام‬ ‫بارگــذاری نمایند و گواهی پرداخت حق بیمه از صندوق بازنشســتگی‬ ‫مربوطه را به همراه ســایر مدارک در روز کنترل مدارک (پس از ازمون‬ ‫کتبی) به همراه داشــته باشــند‪ .‬این لیســت در مرحله کنترل مدارک‬ ‫صحت سنجی خواهد شد‪.‬‬ ‫‪.5‬فرزندان معزز شهدا و فرزندان جانبازان باالی ‪ 50‬درصد که متقاضی‬ ‫شــرکت در ازمون مشــاغل اپراتوری می باشند از شــرط معدل معاف‬ ‫می باشند‪.‬‬ ‫‪.6‬در مقطع تحصیلی کارشناسی‪ ،‬فارغ التحصیالن ممتاز دانشگاه های‬ ‫زیر شــامل رتبه های اول تا سوم مقطع کارشناسی رشته های موردنیاز‪،‬‬ ‫دو سال به سقف سنی اعالم شده در جدول شماره ‪ 1‬اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫تذکر ‪ :1‬این داوطلبان می بایست گواهی موردنیاز را از دانشگاه محل‬ ‫تحصیل دریافت و در ســامانه ثبت نام بارگذاری و در روز کنترل مدارک‬ ‫(پس از ازمون کتبی) به همراه سایر مدارک ارائه نمایند و در صورت عدم‬ ‫ارائه گواهی معتبر تخفیف این بند مشمول این داوطلبان نخواهد شد‪.‬‬ ‫بدیهی است پذیرفته شدگان مرحله کتبی‪ ،‬در مرحله ارزیابی شایستگی‬ ‫تخصصی به صورت ویژه مدنظر قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫تذکر ‪ :2‬دانشگاه های فوق الذکر عبارت اند از‪ :‬دانشگاه صنعتی شریف‪،‬‬ ‫دانشــگاه صنعتی امیرکبیر‪ ،‬دانشــگاه علم و صنعت‪ ،‬دانشگاه صنعتی‬ ‫خواجه نصیرالدین طوســی‪ ،‬دانشــگاه عالمه طباطبایی‪ ،‬دانشگاه شهید‬ ‫بهشــتی‪ ،‬دانشــگاه تهران‪ ،‬دانشــگاه امام صادق علیه السالم‪ ،‬دانشگاه‬ ‫صنعتی اصفهان‪ ،‬دانشگاه اصفهان‪.‬‬ ‫‪.7‬با احتساب کلیه تسهیالت سنی‪ ،‬سن داوطلبان مشاغل اپراتوری از‬ ‫‪ 30‬سال و مشاغل کارشناســی از ‪ 34‬سال نباید باالتر باشد (داوطلبان‬ ‫مشمول بند ‪ 4‬و ‪ 6‬از مفاد این بند مستثنا می باشند)‪.‬‬ ‫توضیحات شرایط اختصاصی‪:‬‬ ‫‪.1‬دارا بودن مدرک و رشته تحصیلی معتبر‪ ،‬مطابق با شرایط مندرج در‬ ‫جداول ‪ 3‬و ‪ 4‬الزامی بوده و داوطلبان در زمان ثبت نام می بایست مدارک‬ ‫منطبق با اطالعیه را ارائه نمایند‪.‬‬ ‫‪.2‬مبنای محاسبه حداکثر سن‪ ،‬تا اخرین روز برگزاری ازمون‪ ،‬روز جمعه‬ ‫مورخ ‪ 1401/10/02‬است‪.‬‬ ‫‪.3‬افراد دارای مدارک تحصیلی در مقاطع باالتر از جداول ‪ 3‬و ‪ 4‬به شرط‬ ‫دارا بودن و ارائه مدرک تحصیلی منطبق با شــرایط اطالعیه‪ ،‬می توانند‬ ‫در ازمون مقطع پایین تر شرکت کنند؛ لیکن می بایست از ارائه مدارک با‬ ‫مقاطع باالتر خودداری نمایند و امکان تغییر کد رشته ازمون یا رده شغلی‬ ‫در طول فرایند جذب وجود ندارد‪.‬‬ ‫‪.4‬با عنایت به اینکه نیازهای اعالم شــده بر اســاس ساختار سازمانی‬ ‫مصوب شــرکت است‪ ،‬در صورت اســتخدام داوطلبان مذکور در بند ‪،3‬‬ ‫هرگونه درخواســت مبنی بر تغییر ردیف یا رده شغلی مرتبط با مدرک‬ ‫تحصیلی باالتر فرد طی زمان اشتغال‪ ،‬حداقل تا ‪ 7‬سال امکان پذیر نیست‬ ‫و پس از این مدت نیز تابع ضوابط و مقررات شــرکت خواهد بود و قبل‬ ‫از جذب‪ ،‬در این خصوص تعهد محضری از داوطلب اخذ خواهد شد‪.‬‬ ‫‪.5‬داوطلبان مشــاغل اپراتوری می بایست بومی استان های اصفهان یا‬ ‫چهارمحال و بختیاری باشند‪.‬‬ ‫توضیح ‪ :1‬داوطلب بومی به فردی اطالق می گردد که دارای حداقل‬ ‫یکی از شرایط زیر باشد‪:‬‬ ‫الف‪ -‬محل صدور شناســنامه وی یکی از شهرستان های استان های‬ ‫اصفهان یا چهارمحال و بختیاری باشد‪.‬‬ ‫ب‪ -‬محل اخذ دیپلم وی یکی از شهرستان های استان های اصفهان یا‬ ‫چهارمحال و بختیاری باشد‪.‬‬ ‫توضیح ‪ :2‬داوطلبان بومی استانی با اولویت محل سکونت نزدیک تر‬ ‫و همچنین فرزندان کارکنان شاغل و بازنشسته فوالد مبارکه در شرایط‬ ‫برابــر از نظر علمی و تجربی و مهارتی‪ ،‬در اولویت دعوت به مرحله بعد‬ ‫قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫پ) مراحل فرایند استخدام‪:‬‬ ‫‪.1‬مراجعه به سامانه ‪ Coursereg.iut.ac.ir‬و مطالعه دقیق شرایط‬ ‫اگهی مندرج در ان و اماده کردن مدارک موردنیاز؛‬ ‫‪.2‬ثبت نام در ازمون و اخذ کد رهگیری؛‬ ‫‪.3‬دریافت کارت ورود به جلسه؛‬ ‫‪.4‬حضور در محل برگزاری ازمون طبق برنامه ازمون کتبی؛‬ ‫‪.5‬دریافت نتیجه ازمون کتبی از طریق سایت ثبت نام؛‬ ‫‪.6‬حضور در فرایند ارزیابی مهارتی و مصاحبه (ویژه مشاغل اپراتوری)‬ ‫و کانون ارزیابی شایستگی (ویژه مشاغل کارشناسی) در صورت پذیرش‬ ‫در ازمون کتبی؛‬ ‫‪.7‬حضور در مرحله معاینات طب صنعتی در صورت پذیرش در مراحل‬ ‫قبلی؛‬ ‫‪.8‬انجام فرایند گزینش برای پذیرفته شدگان مراحل قبلی؛‬ ‫‪.9‬تکمیل پرونده شامل استعالم مدرک تحصیلی‪ ،‬استعالم کارت پایان‬ ‫خدمت یا معافیت دائم‪ ،‬عدم سوءپیشینه و سایر مدارک موردنیاز؛‬ ‫‪.10‬انعقاد قرارداد موقت کار‪ ،‬شــروع به کار و اموزش های توجیهی بدو‬ ‫استخدام برای پذیرفته شدگان نهایی‪.‬‬ ‫ت ) مدارک موردنیاز جهت ثبت نام‪:‬‬ ‫الزم اســت داوطلبان قبل از مراجعه به ســامانه ثبت نام (وب سایت) و‬ ‫تکمیل فرم الکترونیکی‪ ،‬نســبت به تهیه فایل مــدارک موردنیاز اقدام‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫‪.1‬اسکن صفحه اول شناســنامه (در صورت داشتن توضیحات‪ ،‬اسکن‬ ‫صفحه توضیحات نیز ضمیمه شود)؛‬ ‫‪ .2‬اسکن کارت ملی (پشت و رو)؛‬ ‫‪.3‬اســکن مدرک تحصیلی معتبر (که معدل در ان ذکر شــده باشد)‬ ‫منطبق با شرایط اطالعیه؛‬ ‫‪.4‬اسکن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم؛‬ ‫توضیح‪ :‬تاریخ اخذ مــدرک تحصیلی‪ ،‬تاریخ پایان خدمت نظام وظیفه‬ ‫یا صدور کارت معافیت دائم می بایست حداکثر قبل از تاریخ اخرین روز‬ ‫برگزاری ازمون (جمعه مورخ ‪ )1401/10/02‬باشد‪.‬‬ ‫‪.5‬اسکن عکس ‪ 3×4‬جدید (با مشخصات ذکرشده در سامانه ثبت نام)؛‬ ‫‪.6‬اسکن گواهی پرداخت حق بیمه از صندوق بازنشستگی مربوطه؛‬ ‫‪.7‬پرداخت الکترونیکی مبلغ ‪ 950,000‬ریال در وجه دانشــگاه صنعتی‬ ‫اصفهان بابت بخشی از هزینه های ثبت نام و شرکت در ازمون کتبی از‬ ‫طریق سامانه ثبت نام‪.‬‬ ‫توضیح‪ :‬امکان عودت وجه ثبت نام واریزشده‪ ،‬وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ث) نحوه ثبت نام و مهلت ان‪:‬‬ ‫ با توجه به اینکه ازمون ها‪ ،‬تحلیل نتایج‪ ،‬تعیین محل فعالیت و عنوان‬‫شغلی پذیرفته شدگان نهایی بر اساس گروه امتحانی انتخاب شده توسط‬ ‫داوطلب در زمان ثبت نام انجام می شــود‪ ،‬الزم است داوطلبان با دقت و‬ ‫با توجه به شایستگی‪ ،‬عالقه‪ ،‬جدول نیازها و شرایط اعالم شده صرفا در‬ ‫یک کد رشته (یک ردیف شغلی) ثبت نام نمایند‪.‬‬ ‫ داوطلبان واجد شــرایط می بایست از روز چهارشــنبه ‪ 1401/08/25‬تا‬‫ساعت ‪ 24:00‬پنج شنبه ‪ 1401/09/10‬به سامانه ‪coursereg.iut.ac.ir‬‬ ‫مراجعه و ثبت نام نمایند‪ .‬فرم تقاضای ثبت نام می بایست با دقت و صداقت‬ ‫تکمیل گردد‪ .‬درج هرگونه اطالعات نادرست در سامانه و بارگذاری مدارک‬ ‫مخدوش‪ ،‬اعتبار نتیجه ازمون فرد را باطل خواهد نمود‪.‬‬ ‫ج )زمان توزیع کارت و ازمون‪:‬‬ ‫ داوطلبــان می توانند روزهای دوشــنبه ‪ 1401/09/21‬و سه شــنبه‬‫‪ 1401/09/22‬با مراجعه به ســامانه ثبت نام نســبت به چاپ و دریافت‬ ‫کارت ورود به جلسه ازمون اقدام نمایند‪.‬‬ ‫ ازمون کتبی در روزهای پنج شــنبه و جمعه ‪ 24‬و ‪ 25‬اذرماه و ‪ 1‬و ‪2‬‬‫دی ماه برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫ محل برگزاری ازمون در شــهر اصفهان و زمان و محل دقیق ان در‬‫کارت ورود به جلسه اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫ همراه داشتن شناسنامه عکس دار یا کارت ملی و کارت ورود به جلسه‬‫در روز ازمون الزامی است‪.‬‬ ‫تذکر مهم‪ :‬با توجه به اینکه کلیه اطالع رســانی های ازمون از طریق‬ ‫سامانه ثبت نام انجام خواهد شــد‪ ،‬داوطلبان می بایست در طول فرایند‬ ‫جــذب‪ ،‬جهت اگاهی از اطالعیه ها و نتایــج مراحل مختلف و تغییرات‬ ‫احتمالی‪ ،‬به صورت مســتمر به سامانه فوق مراجعه نمایند و عدم اطالع‬ ‫داوطلــب از نتایج مراحل‪ ،‬جزئیات یا تغییــرات احتمالی ازمون‪ ،‬موجب‬ ‫هیچ گونه حقی برای وی نمی گردد‪.‬‬ ‫چ) مفاد ازمون کتبی‪:‬‬ ‫ازمون کتبی شــامل ازمون علمی مبتنی بر ســواالت چهارگزینه ای با‬ ‫احتساب نمره منفی است‪ ،‬سواالت علمی با توجه به هر گروه امتحانی و‬ ‫رشته های موردنیاز طراحی شده و مفاد ازمون کتبی (دانشی) شامل سه‬ ‫بخش طبق موارد جدول شماره (‪ )2‬است‪:‬‬ ‫جدول شماره ‪ :2‬ضرایب مفاد ازمون کتبی (دانشی) برای مشاغل‬ ‫اپراتوری و کارشناسی‬ ‫ســنجش شایســتگی های تخصصی و رفتاری موردنیاز شغل (شامل‬ ‫مصاحبه شایستگی‪ ،‬مصاحبه فنی‪ ،‬ارزیابی شناختی‪ ،‬مهارت استدالل و‬ ‫متقاعدسازی‪ ،‬مهارت تحلیل داده و ارائه) به این مرحله راه می یابند‪.‬‬ ‫خ ) کانــون ارزیابی مهارتی (بــرای داوطلبان رده‬ ‫اپراتوری)‪:‬‬ ‫نفراتی که حدنصاب ازمون کتبی را کســب نموده اند (چند برابر ظرفیت‬ ‫پذیرش در هر ردیف شــغلی) جهت سنجش مهارت و شایستگی های‬ ‫رفتاری موردنیاز شــغل (شــامل‪ :‬ازمون عملی برای رشــته های برق‪،‬‬ ‫مکانیک و متالورژی و ارزیابی شناختی برای رشته های تجربی و ریاضی‪،‬‬ ‫‪ ،ICDL‬مصاحبه شایستگی‪ ،‬مصاحبه فنی) به این مرحله راه می یابند‪.‬‬ ‫د) معاینات طب صنعتی‪:‬‬ ‫با اســتخراج نمرات مراحل قبل و محاســبه امتیاز نهایی داوطلبان (با‬ ‫احتســاب ضریب وزنی هر مرحله) نفرات برتر در هر رشــته‪/‬گرایش به‬ ‫تعداد درج شده در اطالعیه استخدامی جهت انجام معاینات طب صنعتی‬ ‫(که در ان سالمت جسمی و روحی فرد با اخرین استانداردهای سالمت‬ ‫ســازمانی فوالد مبارکه مطابقت و بررسی می گردد) دعوت خواهند شد‪.‬‬ ‫در ایــن مرحله‪ ،‬مبنای تصمیم گیری جهت اســتخدام داوطلبان‪ ،‬انجام‬ ‫موفقیت امیــز معاینات طب صنعتی و تســت های پاراکلینیکی مختلف‬ ‫اســت که در روز معاینه و توسط شــرکت فوالد مبارکه انجام می شود‪.‬‬ ‫لذا معاینات و نتایج تســت های قبلی و بعدی (که توســط سایر مراجع‬ ‫یا پزشــکان انجام شده یا می شود) مبنای تصمیم گیری نیست و از نظر‬ ‫شرکت فوالد مبارکه جهت استخدام فاقد اعتبار الزم است‪.‬‬ ‫در این مرحله افرادی که مســتعد ابتال به بیمــاری در محیط صنعتی‬ ‫تشــخیص داده شــوند‪ ،‬جهت ادامه مراحل استخدامی دعوت نخواهند‬ ‫شد؛ لذا افراد پذیرفته شــده در این مرحله می بایست عالوه بر سالمت‬ ‫جسمی و روحی‪ ،‬توانایی موردنیاز برای انجام فعالیت های شغلی در زمان‬ ‫اشــتغال‪ ،‬بر اساس نظر مرکز بهداشت حرفه ای شرکت فوالد مبارکه را‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫ذ) گزینش‪:‬‬ ‫افراد تاییدشده توســط طب صنعتی به گزینش معرفی می گردند تا در‬ ‫صورت تایید صالحیت‪ ،‬جهت انجام ســایر مراحل اســتخدام از ان ها‬ ‫دعوت به عمل اید‪ .‬درصورتی که داوطلب فاقد شرایط این مرحله باشد از‬ ‫فرایند حذف و از نفر بعدی دعوت به عمل می اید‪.‬‬ ‫ر ) تشکیل پرونده‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه این ازمون جهت تامین نیاز ســال های اتی شــرکت‬ ‫برگزار می گردد‪ ،‬لذا نفراتی که کلیه مراحل قبل را با موفقیت طی نمایند‬ ‫به تدریج و بر اســاس نیاز شرکت‪ ،‬جهت تشکیل پرونده (شامل استعالم‬ ‫مدرک تحصیلی‪ ،‬استعالم کارت پایان خدمت‪ ،‬ازمایش عدم اعتیاد‪ ،‬عدم‬ ‫سوءپیشینه و سایر مدارک موردنیاز) دعوت به کار می شوند‪.‬‬ ‫سایر توضیحات و تذکرات اطالعیه استخدامی‪:‬‬ ‫‪.1‬صندوق بازنشســتگی پذیرفته شدگان نهایی‪ ،‬صندوق سازمان تامین‬ ‫اجتماعی است و انتقال سوابق بیمه ای افرادی که در سایر صندوق های‬ ‫بازنشستگی سابقه پرداخت حق بیمه دارند به عهده داوطلبان خواهد بود‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است ان دسته از داوطلبان که با استفاده از تسهیالت سنی‬ ‫سابقه کار‪ ،‬مجاز به شرکت در ازمون شده اند درصورتی که سابقه پرداخت‬ ‫بیمه ارائه شــده‪ ،‬مربــوط به صندوق های بازنشســتگی غیر از صندوق‬ ‫تامین اجتماعی باشد‪ ،‬ملزم به انتقال سوابق بیمه خود به صندوق تامین‬ ‫اجتماعی با پرداخت هزینه های قانونی مربوطه می باشند و در این زمینه‬ ‫تعهد الزم اخذ خواهد شد‪.‬‬ ‫‪.2‬تمامی مدارک ارائه شده توسط داوطلبان در مراحل کنترل مدارک با‬ ‫اصل مدارک‪ ،‬تطبیق داده خواهد شــد و یا از مراجع صادرکننده مدرک‪،‬‬ ‫اســتعالم می شود‪ .‬بدیهی اســت چنانچه در هر زمان‪ ،‬خالف اطالعات‬ ‫اعالم شده توســط داوطلب محرز گردد‪ ،‬داوطلب از انجام مراحل بعدی‬ ‫محروم و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد‪ .‬در صورت شروع به کار‬ ‫از ادامه اشتغال وی جلوگیری و قرارداد وی خاتمه خواهد یافت‪.‬‬ ‫‪.3‬به تقاضای داوطلبان دارای مدرک تحصیلی معادل‪ ،‬ترتیب اثر داده‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪.4‬کارکنان شاغل در شرکت فوالد مبارکه که متقاضی پذیرش مدرک‬ ‫کارشناسی خود می باشند‪ ،‬می بایست در یکی از رشته های جدول پیوست‬ ‫شــماره ‪ ،3‬ثبت نام و در مراحل ازمون کتبی و کانون ارزیابی شایستگی‬ ‫شرکت نمایند‪.‬‬ ‫تبصره ‪ :1‬به منظور رتبه بندی‪ ،‬نمره کتبی فرزندان معزز شهدا شاغل در‬ ‫شرکت با ضریب ‪ 1/30‬و سایر کارکنان شاغل با ضریب ‪ 1/20‬محاسبه‬ ‫شده و در صورت قرار گرفتن در حدنصاب‪ ،‬به مرحله بعد راه می یابند‪.‬‬ ‫تبصره ‪ :2‬در گروه امتحانی رده اپراتوری‪ ،‬نمره کتبی کارکنان شاغل‬ ‫در شــرکت های پیمانکاری طرف قرارداد با شرکت فوالد مبارکه که در‬ ‫زمان برگزاری ازمون در داخل فنس فوالد مبارکه اشتغال به کار دارند‪،‬‬ ‫با ضریب ‪ 1/15‬و برای ایثارگران و فرزندان شــهدا‪ ،‬جانبازان‪ ،‬ازادگان و‬ ‫رزمندگان شاغل در این شــرکت ها با ضریب ‪ 1/20‬محاسبه شده و در‬ ‫صورت قــرار گرفتن در حدنصاب‪ ،‬به مرحله بعد راه می یابند‪ .‬داوطلبانی‬ ‫مشمول مفاد این بند خواهند شد که حداقل قبل از تاریخ ‪1401 /01/01‬‬ ‫در داخل فنس فوالد مبارکه دارای سابقه اشتغال به کار باشند‪.‬‬ ‫‪.5‬داوطلبانی که قبال در ازمون های اســتخدامی فوالد مبارکه شرکت‬ ‫کرده و پذیرفته نشــده اند‪ ،‬در صورت تمایل و داشــتن شرایط الزم این‬ ‫اگهی می توانند مطابق مفاد این اطالعیه مجددا در این ازمون شــرکت‬ ‫نمایند و نتایج ازمون های قبلی افراد در این ازمون فاقد اعتبار است‪.‬‬ ‫‪.6‬نیازهای اســتخدامی در ردیف های اعالم شده در مقطع دیپلم پس‬ ‫از اعمال ســهمیه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان که دارای‬ ‫شرایط عمومی استخدام می باشند‪ ،‬تامین خواهد شد‪ .‬لذا برای متقاضیان‬ ‫ایثارگر که در تمامی مراحل فرایند جذب (ازجمله ازمون کتبی‪ ،‬مهارت و‬ ‫‪ )...‬شرکت نموده و حداقل ‪80‬درصد نمره اخرین فرد راه یافته به مرحله‬ ‫بعد را کسب نموده و سپس از طرف بنیاد شهید استان اصفهان در لیست‬ ‫سهمیه قرار بگیرند‪ ،‬سهمیه مربوط به ایثارگران لحاظ خواهد شد‪.‬‬ ‫تذکر‪ :‬این گروه از داوطلبان الزم اســت وضعیت ایثارگری خود را در‬ ‫فرم تقاضانامه ثبت نام در ســامانه مربوطه مشخص نمایند‪ .‬در غیر این‬ ‫صورت تغییر وضعیــت ایثارگری پس از انجام ازمون کتبی‪ ،‬امکان پذیر‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪.7‬تعیین محل اشتغال پذیرفته شدگان نهایی بر اساس نیاز در هر یک از‬ ‫واحدهای شرکت یا تابعه‪ ،‬در اختیار شرکت فوالد مبارکه بوده و قابل تغییر‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫‪.8‬محدوده جغرافیایی سکونت برای داوطلبان مطابق جدول «محدوده‬ ‫سرویس دهی»‪ ،‬حوزه سرویس های عمومی ایاب و ذهاب فعلی شرکت‬ ‫است و شــرکت فوالد مبارکه هیچ گونه تعهدی در قبال ارائه سرویس‬ ‫ایاب و ذهاب به افرادی که خارج از این محدوده ساکن می باشند نخواهد‬ ‫داشت و هیچ گونه مسیر سرویس دهی یا ایستگاه جدیدی اضافه نخواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫توضیحات جدول شماره ‪3‬‬ ‫توضیحات ‪( 1‬اختصاصی رسته شغلی کارشناس زنجیره‬ ‫تامین‪ ،‬کد شغل های شماره ‪ 33‬و ‪ :)34‬در این گروه امتحانی‬ ‫تاکید سواالت بر روی مفاهیم کســب وکار و زنجیره تامین و تدارکات‬ ‫خواهد بود و پذیرفته شــدگان ازمون کتبی‪ ،‬در مرحلــه کانون ارزیابی‬ ‫شایستگی و مصاحبه تخصصی جهت ارزیابی مهارت های موردنیاز مورد‬ ‫ارزیابی قرار خواهند گرفت‪ .‬مهارت های موردنیاز عبارت اند از‪:‬‬ ‫ اشنایی کامل با قوانین واردات‪ ،‬تسلط و اشراف کامل به امور گمرکی‬‫و ترخیص کاال‪ ،‬تســلط به سامانه های مربوط به امور گمرکی و قوانین‬ ‫سازمان های ذی ربط؛‬ ‫اشنایی کامل با اصول و فنون قراردادهای پروژه های خرید تجهیزات‬‫و قطعات و مذاکره تجاری و ارتباط موثر با مشتریان؛‬ ‫مهارت شناســایی و ارزیابی تامین کننــدگان ‪ /‬تولیدکنندگان داخلی‬‫و خارجــی و رتبه بنــدی تامین کنندگان بر اســاس قیمــت‪ ،‬کیفیت و‬ ‫قابل اطمینان بودن؛‬ ‫شناسایی فرصت های خرید‪ ،‬تخفیف ها‪ ،‬مزایا و امتیازات؛‬‫مهارت بر اصول تحقیقات بازار؛‬‫تســلط بــر مهارت هــای چهارگانــه زبان انگلیســی‬‫(‪.)Reading-Writing-Speaking-Listening‬‬ ‫توضیحات ‪ :2‬در رســته های شغلی سرمایه گذاری و اقتصادی مالی و‬ ‫خرید‪ ،‬داوطلبانی که پس از ازمون کتبی مجاز به ادامه فرایند خواهند شد‬ ‫در صورت داشتن سوابق شغلی مرتبط و ارائه مدارک معتبر‪ ،‬سابقه انان‬ ‫در مرحله ارزیابی شایستگی به صورت ویژه منظور خواهد شد‪.‬‬ ‫توضیحات ‪ :3‬داوطلبان کد شــغل های شــماره ‪ 29‬و ‪ 30‬که دارای‬ ‫مدرک تحصیلی کارشناســی ارشد زمین شناسی اقتصادی و کارشناسی‬ ‫ارشد مدیریت مالی می باشــند‪ ،‬الزم است مدرک مذکور را اسکن و به‬ ‫همراه سایر مدارک موردنیاز در سامانه ثبت نام بارگذاری نمایند‪.‬‬ ‫جداول مربوط به اطالعیه جذب نیروی انسانی شرکت فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان برای مشاغل اپراتوری و کارشناسی سال ‪۱4۰۱‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫ازمون‬ ‫‪-3‬مقطع‬ ‫شماره ‪-‬‬ ‫شماره ‪3‬‬ ‫جدول‬ ‫‪1401‬‬ ‫کارشناسیازمون‬ ‫تحصیلی کارشناسی‬ ‫مقطع تحصیلی‬ ‫جدول‬ ‫رشته شغلی‬ ‫تولید‪ ،‬تعمیرات‪،‬‬ ‫توسعه و تکنولوژی‬ ‫معدن‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫کد شغلی‬ ‫رشته تحصیلی‬ ‫تعداد مورد نیاز‬ ‫جنسیت‬ ‫‪20‬‬ ‫مهندسی برق ‪ -‬الکترونیک‬ ‫‪12‬‬ ‫مرد‬ ‫مدارهای الکــتریکی ‪1‬و ‪- 2‬الکترونیک ‪ 1‬و ‪2‬و ‪- 3‬سیستم های کنـترل خطـی ‪-‬سیگنال و سیستم ها‬ ‫‪21‬‬ ‫مهندسی برق ‪ -‬قدرت‬ ‫‪18‬‬ ‫مرد‬ ‫مدارهای الکــتریکی ‪1‬و ‪- 2‬ماشین های الکــتریکی ‪1‬و ‪2‬و ‪- 3‬سیستم های کنـترل خطـی ‪ -‬بررسی سیستم هـای قـدرت‬ ‫‪22‬‬ ‫مهندسی برق‪ -‬کنترل وابزار دقیق‬ ‫‪4‬‬ ‫مرد‬ ‫‪23‬‬ ‫مهندسی مکانیک (گرایش های سیاالت‪ ،‬جامدات و ساخت و تولید)‬ ‫‪38‬‬ ‫مرد‬ ‫‪24‬‬ ‫مهندسی مواد و متالورژی‬ ‫‪20‬‬ ‫مرد‬ ‫توضیحات‬ ‫‪25‬‬ ‫مدارهای الکــتریکی ‪1‬و ‪- 2‬ماشین های الکــتریکی ‪1‬و ‪- 2‬سیستم های کنـترل خطـی ‪-‬کنترل مدرن‬ ‫حداقل ‪ 3‬نفر با گرایش سیاالت‪ 1 ،‬نفر گرایش ساخت و تولید و ‪ 4‬نفر با ‬ ‫گرایش طراحی جامدات‬ ‫مقاومت مصالح ‪ 1‬و ‪- 2‬طراحی اجزا ‪ 1‬و ‪- 2‬سیاالت ‪- 1‬ارتعاشات ‪-‬هیدرولیک و نیوماتیک‬ ‫حداکثر یک نفر با گرایش سرامیک‬ ‫خواص فیزیکی مــواد ‪- 1‬خواص مکـانیکی مـواد ‪ 1‬و ‪- 2‬شیمی فیزیـک و ترمودینامیـک‬ ‫ ‪ -‬استخراج فلزات ‪ - 1‬عملیات حرارتی‬ ‫انتقـال حـرارت ‪ 1‬و ‪- 2‬ترمو دینامیـک ‪ 1‬و ‪- 2‬مکانیک ســیاالت ‪- 1‬انتقال جـرم و عملیـات واحـد‬ ‫مهندسی شیمی‬ ‫‪2‬‬ ‫مرد‬ ‫‪26‬‬ ‫مهندسی کامپیوتر‬ ‫‪9‬‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫‪27‬‬ ‫مهندسی عمران‬ ‫‪3‬‬ ‫مرد‬ ‫‪28‬‬ ‫مهندسی معدن ‪ -‬مهندسی معدن اکتشافات‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫‪29‬‬ ‫زمین شناسی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫‪4‬‬ ‫مرد‬ ‫حداقل یک نفر مدیریت مالی پذیرفته می شود‪ .‬‬ ‫[به توضیحات ‪ 2‬و ‪ 3‬رسته شغلی دقت شود‪].‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مرد‬ ‫ به توضیحات ‪ 2‬رسته شغلی دقت شود‪.‬‬ ‫امـار و احتماالت ‪ -‬حسابداری مــالی ‪ -‬حسابداری صــنعتی ‪ -‬حسابرسی‬ ‫حداکثر یک نفر با گرایش ایمنی صنعتی پذیرفته می شود ‪ .‬‬ ‫احتمـاالت و کاربرد ان ‪ -‬کنترل کیفیت اماری‪- 1‬طـرح ریزی واحـدهای صـنعتی ‪ -‬برنامـه ریـزی و کنـترل تولیـد و ‬ ‫‪30‬‬ ‫(به جز ایمنی صنعتی)‬ ‫اقتصادی مالی‬ ‫حسابداری ‬ ‫مهندسی صنایع‬ ‫‪32‬‬ ‫مهندسی صنایع‬ ‫‪25‬‬ ‫زنجیره تامین‬ ‫(خرید)‬ ‫‪33‬‬ ‫مدیــریت صنعتی ‪-‬مدیریت بازرگانی‪ -‬مدیریت مالی‪ -‬حسابداری‪ -‬‬ ‫اقتصاد‪ -‬حقوق‪ -‬مهندسی برق‪ -‬مهنـدسی مکانیک ‪ -‬مهنـدسی مواد ‬ ‫‪19‬‬ ‫مرد‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫‪ -‬مهندسی صنایع ‪ -‬مهندسی شیمی ‪ -‬مهندسی کامپیوتر‬ ‫‪34‬‬ ‫مهندسی پلیمر‬ ‫مدیریت اموزشی‪ ،‬علوم تربیتی و روانشناسی‬ ‫‪35‬‬ ‫ ‬ ‫حداکثر ‪ 2‬نفر خانم پذیرفته می شوند‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫با اولویت امنیت سایبری‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫سیستم های عامل ‪ -‬شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه‪ -‬پایگاه داده ها‪ -‬طراحی الگوریتم ها‬ ‫مقاومت مصـالح ‪ - 1‬تحلیل سـازه هـا ‪ - 1‬مکانیـک خـاک‪ -‬سازه هـای فــوالدی ‪ 1‬و‪ - 2‬سازه های بتن ارمه ‪1‬و ‪ 2‬‬ ‫ زمین شناسـی ( زمین شناسـی سـاختاری و اقتصــادی) ‪ -‬ژئوفیزیـک و ژئوشــیمی اکتشــافی ‪ -‬ارزیـابی ذخایرمعـدنی‪ -‬‬ ‫تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی‬ ‫فار غ التحصیالن کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی در اولویت ‬ ‫می باشند‪[ .‬به توضیحات ‪ 3‬رسته شغلی دقت شود‪].‬‬ ‫زمین شناسی اقتصادی ‪ -‬زمین شناسی زیست محیطی ‪ -‬زمین شناسی ساختاری ‬ ‫فار غ التحصیالن کارشناسی ارشد مدیریت مالی در اولویت می باشند‪ .‬‬ ‫مدیریت مالی‪ -‬اقتصاد ‪ -‬حسابداری‪-‬مهندسی صنایع‬ ‫‪31‬‬ ‫ستاد‬ ‫مفاد ازمون‬ ‫‪4‬‬ ‫ (کلیه گرایش ها به غیر از بالینی)‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫حداکثر ‪ 2‬نفر خانم پذیرفته می شوند‪.‬‬ ‫امـار و احتماالت ‪ -‬حسابداری مــالی ‪ -‬اقتصاد خـرد و کـالن ‪ -‬مدیریت مالی ‪ -‬مـدیریت سـرمایه گذاری و ریسک‬ ‫موجـودی هـا‪ - 1‬اقتصاد مهندسی‬ ‫احتمال و امار مهندسی ‪ -‬برنامه ریزی کنترل تولید و موجودی ها ‪ -‬اقتصاد مهندسی ‬ ‫‪ -‬اصول قراردادهای تجاری داخلی و خارجی‬ ‫ به توضیحات‪ 1‬و‪ 2‬رسته شغلی دقت شود‪.‬‬ ‫شیمی پلیمر و مهندسی پلیمریزاسیون ‪ -‬تکنولوژی پلیمر (الستیک‪ ،‬پالستیک‪ ،‬کامپوزیت) ‬ ‫ ‬ ‫‪ -‬شیمی و فیزیک پلیمرها ‪ -‬خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫امار و احتماالت ‪ -‬روانشناسی اجتماعی ‪ -‬روانشناسی یادگیری(تربیتی)‬ ‫حداکثر ‪ 2‬نفر خانم پذیرفته می شوند‬ ‫‪36‬‬ ‫روانشناسی بالینی ‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫روانشناسی بالینی ‪ -‬روانشناسی اجتماعی ‪ -‬روانشناسی صنعتی سازمانی ‪ -‬روانشناسی مرضی‬ ‫‪37‬‬ ‫حقوق ‬ ‫‪6‬‬ ‫مرد‬ ‫حقوق مــدنی ‪ -‬حقـوق تجــارت ‪ -‬ایین دادرسـی مـدنی و کیفـری ‪ -‬حقوق جـزاء عمومـی و اختصاصـی‬ ‫‪38‬‬ ‫مدیریت صنعتی ‬ ‫‪3‬‬ ‫مرد‬ ‫امـار و احتمـال ‪ -‬تحقیــق در عملیــات ‪ -‬مدیریت رفتـار سـازمانی‪ -‬مدیریت منابع انســانی‬ ‫‪39‬‬ ‫ مدیریت بازرگانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫بازاریابی ‪ -‬اقتصاد خرد و کالن ‪ -‬تحقیق در عملیات‪ -‬مدیریت استراتژیک‬ ‫‪40‬‬ ‫ علوم ارتباطات‪ ،‬روزنامه نگاری‪ ،‬‬ ‫روابط عمومی‬ ‫‪6‬‬ ‫حداقل یک نفر علوم ارتباطات پذیرفته می شود‬ ‫مرد‬ ‫امار و احتماالت ‪ -‬نظریه های ارتباطات ‪ -‬مبانی ارتباط جمعی(وسایل ارتباط جمعی‪ ،‬نظریه های ارتباط اجتماعی‪ ،‬ارتباط ‬ ‫بین المللی مخاطبان ارتباطات جمعی و اثار اجتماعی ارتباطات‪ ،‬مفاهیم ارتباط جمعی در رسانه)‬ ‫‪183‬‬ ‫جمع نیاز مقطع کارشناسی‬ ‫‪1401‬‬ ‫شماره‬ ‫جدول‬ ‫ازمون‪1401‬‬ ‫دیپلم ازمون‬ ‫تحصیلیدیپلم‬ ‫مقطعتحصیلی‬ ‫ مقطع‬‫‪-44‬‬ ‫شماره‬ ‫جدول‬ ‫رشته شغلی‬ ‫کد شغلی‬ ‫رشته تحصیلی‬ ‫‪10‬‬ ‫برق‬ ‫‪171‬‬ ‫‪11‬‬ ‫مکانیک‬ ‫‪368‬‬ ‫‪12‬‬ ‫متالورژی‬ ‫‪58‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ریاضی‬ ‫‪250‬‬ ‫مرد‬ ‫‪14‬‬ ‫تجربی‬ ‫‪60‬‬ ‫مرد‬ ‫جوشکار‬ ‫‪15‬‬ ‫ برق ‪ -‬مکانیک ‪ -‬متالورژی‬ ‫‪ -‬ریاضی ‪ -‬تجربی‬ ‫‪9‬‬ ‫لوله کش صنعتی‬ ‫‪16‬‬ ‫ برق ‪ -‬مکانیک ‪ -‬متالورژی‬ ‫‪ -‬ریاضی ‪ -‬تجربی‬ ‫‪4‬‬ ‫تولید و تعمیرات‬ ‫جمع نیاز مقطع دیپلم‬ ‫تعداد مورد نیاز‬ ‫جنسیت‬ ‫مفاد ازمون‬ ‫توضیحات‬ ‫مرد‬ ‫رسم فـنی ‪ -‬مدارهای الکـتریکی‪ -‬ماشین های الکــتریکی‪ -‬الکترونیـک کـاربردی ‪ -‬اندازه گیری الکـتریکی‬ ‫مرد‬ ‫رسم فـنی ‪ -‬جوشــکاری ‪ -‬انـدازه گیری دقیـق و ازمایشـگاه ‪ -‬تاسیسـات حـرارتی و بـرودتی ‪ -‬اجزای ماشـین‬ ‫مرد‬ ‫رسم فـنی ‪ -‬محاسـبات فـنی عمومـی و تخصصـی متـالورژی ‪ -‬شناخت فلــزات ‪ -‬اصـول متـالورژیکی ریختـه گری‪ -‬رسم مدل و قالـب‬ ‫ریاضی‪ -‬فیزیک‪ -‬شیمی‬ ‫مرد‬ ‫مرد‬ ‫ریاضی‪ -‬فیزیک‪ -‬شیمی‬ ‫ پذیرفته شدگان می بایست دارای گواهینامه معتبر ‬ ‫بوده و ازمون عملی مرتبط از انان گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫اشنایی مقدماتی با فرایندهای جوشکاری‪ -‬اشنایی با کلیات قوس و ذوب‪ -‬اشنایی مقدماتی با الکترودها و مقدمات پایه‪ -‬اشنایی با عیوب متداول در جوشکاری ذوب‪ -‬‬ ‫اشنایی با روش های تعمیر عیوب‪ -‬اشنایی با الزامات پیش گرم و پس گرم‪ -‬اشنایی با روش های کنترل پیچیدگی‪ -‬اشنایی با ‪ -cops‬اشنایی با الزامات تایید صالحیت جوشکار‬ ‫ پذیرفته شدگان می بایست دارای گواهینامه معتبر ‬ ‫بوده و ازمون عملی مرتبط از انان گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫انواع جوش لوله‪( :‬سرثابت و متحرک)‪ -‬ساخت کلتکور ‪ -‬برشکاری با اره پروفیل بر‪ -‬برشکاری لوله بر‪ -‬برشکاری با سنگ‪-‬برشکاری با هوا‬ ‫‪920‬‬ ‫شرکت‬ ‫کارکنان‬ ‫محدودهسرویس‬ ‫جدولمحدوده‬ ‫جدول‬ ‫شرکت‬ ‫ذهابکارکنان‬ ‫ایابووذهاب‬ ‫دهیایاب‬ ‫سرویسدهی‬ ‫استان‬ ‫شهر ‪/‬شهرک ‪/‬محله ‪/‬روستا‬ ‫اصفهان ‪ /‬شاهین شهر ‪ /‬خمینی شهر ‪ /‬سپاهان شهر ‪ /‬بهارستان ‪ /‬خوراسگان ‪ /‬درچه ‪/‬دولت اباد‪/‬شهرک سیمر غ ‪ /‬شهید کشوری ‪ /‬خورزوق‬ ‫مبارکه ‪ /‬قهنویه ‪ /‬صفائیه ‪ /‬دهنو ‪ /‬سرارود ‪ /‬شیخ اباد ‪ /‬وینیچه ‪ /‬زیباشهر ‪ /‬لنج ‪ /‬خولنجان ‪ /‬ادرگان ‪ /‬دستگرد ‪ /‬بارچان ‪ /‬فخراباد ‪ /‬جوشان‪ /‬هراتمه ‪ /‬زودان ‪ /‬دارگان ‪ /‬دهسرخ ‪ /‬اراضی ‪ /‬باغملک ‪ /‬جوهرستان ‪ /‬دیزیچه ‪ /‬نکواباد ‪ /‬اسماعیل ترخان ‪ /‬مزرعچه ‪ /‬حسن اباد قلعه بزی ‪ /‬کرکوند ‪ /‬حسن اباد تنگ بیدکان ‪ /‬‬ ‫مجلسی ‪ /‬طالخونچه ‪ /‬الو‪ /‬ابرو ‪ /‬حوض ماهی ‪ /‬نهچیر ‪ /‬کلیسان‪ /‬قمیشلو‬ ‫اصفهان‬ ‫مفاد ازمون تخصصی به شرح جداول شماره ‪ 3‬و ‪ 4‬می باشد‪.‬‬ ‫ح ) کانون ارزیابی شایستگی (ویژه مشاغل کارشناسی)‪:‬‬ ‫نفراتــی که حدنصاب ازمــون کتبی را کســب نموده انــد (چند برابر‬ ‫ظرفیت پذیرش در هر ردیف شــغلی)‪ ،‬از باالترین نمرات کتبی جهت‬ ‫زرین شهر ‪ /‬فوالدشهر ‪ /‬ورنامخواست ‪ /‬سده ‪ /‬باغبادران ‪ /‬چمگردان ‪ /‬سیاهبوم ‪ /‬سورچه باال و پایین ‪ /‬قلعه قاسم‪ /‬کاهریز ‪ /‬اهلل اباد ‪ /‬برنجگان ‪ /‬کرچگان ‪ /‬نوگران ‪ /‬بیستجان‬ ‫نجف اباد‪ /‬گلدشت ‪ /‬ویالشهر ‪ /‬یزدانشهر ‪ /‬امیراباد ‪ /‬کوشک ‪ /‬قلعه سفید ‪ /‬تیران‬ ‫شهرضا ‪ /‬دهاقان ‪ /‬اسالم اباد ‪ /‬پوده ‪ /‬قهه ‪ /‬علی اباد جمبزه ‪ /‬دزج ‪ /‬همگین‬ ‫فالورجان ‪ /‬قهدریجان ‪ /‬کلیشاد ‪ /‬یزداباد ‪ /‬پیربکران ‪ /‬زازران ‪ /‬والشان ‪ /‬سهروفیروزان ‪ /‬حسین اباد ‪ /‬کرسگان ‪ /‬دارافشان ‪ /‬اجگرد ‪ /‬گارماسه ‪ /‬زفره ‪ /‬خوانسارک ‪ /‬الرگان ‪ /‬بجکرد ‪ /‬کرفشان ‪ /‬کاویان ‪ /‬گلگون ‪ /‬کافشان ‪ /‬علیشاهدان ‪ /‬طاد‬ ‫چهارمحال و بختیاری‬ ‫شهرکرد ‪ /‬بروجن ‪ /‬بلداجی ‪ /‬فر خ شهر ‪ /‬سفیددشت‪ /‬چرمهین ‪ /‬کچوئیه ‪ /‬قلعه الیبید ‪ /‬کلیشادرخ ‪ /‬باباشیخعلی‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4852

روزنامه اصفهان امروز 4852

شماره : 4852
تاریخ : 1402/12/10
روزنامه اصفهان امروز 4851

روزنامه اصفهان امروز 4851

شماره : 4851
تاریخ : 1402/12/09
روزنامه اصفهان امروز 4849

روزنامه اصفهان امروز 4849

شماره : 4849
تاریخ : 1402/12/07
روزنامه اصفهان امروز 4848

روزنامه اصفهان امروز 4848

شماره : 4848
تاریخ : 1402/12/03
روزنامه اصفهان امروز 4847

روزنامه اصفهان امروز 4847

شماره : 4847
تاریخ : 1402/12/02
روزنامه اصفهان امروز 4845

روزنامه اصفهان امروز 4845

شماره : 4845
تاریخ : 1402/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!