روزنامه اصفهان امروز شماره 4495 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4495

روزنامه اصفهان امروز شماره 4495

روزنامه اصفهان امروز شماره 4495

‫پنجشنبه ‪ 26‬ابان ‪ 22 |1401‬ربیع الثانی ‪ |17Nov2022| 1444‬سـال نوزدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4495‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫قطارشهریمشهد‬ ‫روی ریل ذوب اهن اصفهان‬ ‫سند همکاری تامین ریل ملی خطوط قطار شهری مشهد‬ ‫با حضور ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب اهن اصفهان و سید‬ ‫عبداهلل ارجایی شهردار کالن شهر مشهد ‪ ۲۲‬ابان ماه در‬ ‫محل شهرداری این شهر منعقد شد‪.‬‬ ‫گالری گذر متروی‬ ‫اصفهان گشایش یافت‬ ‫ابتکاری نو برای توسعه پایدار‬ ‫محیط زیست در اصفهان خانه دار شد‬ ‫با الگوگیری از کشورهایی که در زمینه های زیست محیطی موفق عمل کرده اند باید به جایی برسیم که مقابله با تخریب محیط زیست‬ ‫در فرهنگ مردم نهادینه شود‬ ‫سرمقاله‬ ‫گازگرفتگی؛ قاتل خاموش این روزها‬ ‫تمام اصفهان خانه‬ ‫محیط زیست است‬ ‫تعداد افراد مسموم شده‬ ‫با گاز مونوکسیدکربن‬ ‫در ‪ ۷‬ماه نخست امسال‬ ‫‪3‬‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫برای اولین بار در اصفهان‬ ‫صدور نشان استاندارد ملی‬ ‫در دو رشته صنایع دستی‬ ‫‪46‬‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫بازگشت بی حاصل ستاره هایی که امید‬ ‫به حضور در جام جهانی داشتند‬ ‫تبدیل رویایی شیرین‬ ‫به کابوسی تلخ‬ ‫تعداد افراد مسموم شده‬ ‫با گاز مونوکسیدکربن‬ ‫در یک ماه اخیر‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫اصفهان فضای کمی‬ ‫برای ارائه اثار هنری دارد‬ ‫‪6‬‬ ‫تعدادجانباختگان‬ ‫در ‪ ۷‬ماه نخست امسال‬ ‫امار اهدای خون‬ ‫در اصفهان کاهش یافته‬ ‫است‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫تعدادجانباختگان‬ ‫با گاز در یک ماه اخیر‬ ‫عالئم مسمومیت با مونوکسید کربن‬ ‫«اگهی مزایده نوبت دوم»‬ ‫ارزوهای بربادرفته‬ ‫حسن روانشید‬ ‫سختگیری در ارائه تسهیالت خرد‬ ‫متقاضیان را با مشکل مواجه می کند‬ ‫م الف‪1408213 :‬‬ ‫اگهی مزایده (مرحله اول)‬ ‫بازار بزرگ فجر میدان ارتش در نظر دارد تعداد ‪ 5‬باب غرفه فعال به شــماره های‬ ‫(‪ )145 ،142 ،138 ،136 ،59‬خود را از طریق برگزاری مزایـده از تاریخ ‪1401/08/26‬‬ ‫تا پایان وقت اداری ‪ 1401/09/05‬واگذار نماید‪ .‬لذا به کلیه شرکت کنندگان اعالم‬ ‫می گردد جهت بازدید و دریافت فرم مزایده و شرایط کامل مزایده از ساعت ‪۰۹:۰۰‬‬ ‫صبح الی ‪ ۱۳:۰۰‬به دفتر مدیریت بازار بزرگ فجر مراجعه نمایید‪.‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی‬ ‫چاپ دوم‬ ‫شــهرداری کرکوند باســتناد مجوز شــماره ‪ 6/1-165‬مورخ ‪ 1401/6/19‬شــورای محترم اسالمی‬ ‫در نظر دارد زمین محصور شده به مساحت ‪ ۴۰۰۰۰‬هزار متر مربع واقع در جاده فوالد بمنظور استفاده توقفگاه خودروهای‬ ‫ســبک و ســنگین را از طریق مزایده عمومی بصــورت اجاره بمدت یکســال واگذار نماید‪ .‬لذا از کلیــه متقاضیان دعوت‬ ‫می گردد جهت بازدید شــرکت در مزایده و تحویل پیشــنهادات تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ‪ 1401/09/08‬به‬ ‫سامانه ‪ setadiran.ir‬مراجعه و در مزایده شرکت نمایند‪ .‬شرکت کنندگان همچنین میتوانند مدارک تکمیل شده مزایده‬ ‫را بصورت دستی تحویل نمایند‪.‬‬ ‫سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارک مزایده درج گردیده است‪.‬‬ ‫(هزینه اگهی بر عهده برنده می باشد‪).‬‬ ‫ادرس‪ :‬شهرستان مبارکه‪ .‬شهر کرکوند‪ .‬شهرداری کرکوند‬ ‫تلفاکس‪52382626 :‬‬ ‫محمود کفعملی‪ -‬شهردار کرکوند‬ ‫بی توجهی تا کی؟!‬ ‫اینفوگرافیک‪ :‬سید مهدی رضوی ‪ /‬اصفهان امروز‬ ‫روز گذشته در استان اصفهان از ‪11‬‬ ‫خانه محیط زیست رونمایی شد که برخی‬ ‫در مدارس‪ ،‬برخی در فرهنگ سراهای‬ ‫شهرداری و شهر اصفهان نیز در اتاق‬ ‫میناعباسپور بازرگانی قرار دارد‪ .‬گفته شده این خانه ها‬ ‫در مسیر فرهنگ سازی برای جامعه ایجاد شده است تا‬ ‫معضالت محیط زیستی را با مشارکت مردمی برطرف کنند‪.‬‬ ‫یکی از کارکردهای این خانه ها فراگیری اموزه های الزم‬ ‫زیست محیطی از جمله اگاهی بخشی در زمینه قوانین و‬ ‫وظایف محیط زیستی دستگاه های مختلف است که باعث‬ ‫می شود مردم در مطالبه گری خود هوشمندانه و هدفمند عمل‬ ‫کنند‪ .‬در واقع مسائل مختلفی که به حفاظت از محیط زیست هر‬ ‫منطقه کمک کند در این خانه ها به تعامل و گفتگو گذاشته شده‬ ‫و راهکارهایی برای رفع ان ارائه داده می شود که این راهکارها‬ ‫نیز به سازمان حفاظت از محیط زیست یا اداره کل متبوع ان در‬ ‫هر استان ارائه شده و پیگیری می شود‪ .‬اگر این بازی با کلمات‬ ‫را کنار بگذاریم و به زبان ساده تر سخن بگوییم باید این طور‬ ‫بنویسیم که خانه های محیط زیست محلی برای اموزش مباحث‬ ‫زیست محیطی به مردم است که در پی ان مردم با اصالح‬ ‫رفتارهای خود‪ ،‬نسبت به حفظ محیط زیست اطرافشان کوشا‬ ‫باشند؛ مثال در زمینه جمع اوری و تفکیک پسماندها از مبدا و‬ ‫ادامه در صفحه‪2‬‬ ‫مواردی نظیر این‪.‬‬ ‫‪89‬‬ ‫مسمومیت هایگازگرفتگی‬ ‫با کاهش دمای هوا بیشتر‬ ‫شده است‪ .‬در یک ماه ‪ ۴۶‬مورد مسمومیت با‬ ‫مونوکسیدکربن به اورژانس اصفهان اطالع داده‬ ‫شد که ‪ ۶‬نفر از مصدومان جان خود را از دست‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فکرهای خاکستری پشت‬ ‫چراغ قرمزهایشهر‬ ‫لیال شهبازیان‬ ‫چهلستون | ‪8‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫اولاز طریق‬ ‫نوبتزیر را‬ ‫‪ -1‬شرکت اب فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی ‪ ،‬به شرح جدول‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع‬ ‫شماره مرجع‬ ‫مبلغ ضمانتنامه‬ ‫( ریال )‬ ‫شماره سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت‬ ‫‪1‬‬ ‫خرید لوله پلی اتیلن کورتیوپ به قطر ‪1200‬‬ ‫میلیمتر جهت شهرشاهین شهر‬ ‫‪401 - 3 -228 / 3‬‬ ‫‪2.217.000.000‬‬ ‫‪2001001434000121‬‬ ‫‪ -2‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت (ستاد) به ادرس‪ www.setadiran.ir :‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت‬ ‫مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬تاریخ ‪ 1401/08/23‬می باشد‪.‬‬ ‫عنوان‬ ‫ساعت‬ ‫روز‬ ‫تاریخ‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه‬ ‫‪13:00‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪1401/9/2‬‬ ‫مهلت زمانی ارسال پیشنهاد‬ ‫‪13:00‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪1401/9/12‬‬ ‫زمان بازگشائی پاکتها‬ ‫‪8:00‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪1401/9/13‬‬ ‫‪ -3‬اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف‪:‬‬ ‫‪ -1-3‬ادرس‪ :‬اصفهان‪ ،‬خیابان شیخ کلینی‪ ،‬خیابان جابر ابن حیان‪ ،‬دبیرخانه معامالت شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫تلفن‪ ،031-36680030-8 :‬اتاق (‪)292‬‬ ‫‪ -4‬اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪:‬‬ ‫‪ -1-4‬مرکز تماس‪1456:‬‬ ‫‪ -2-4‬دفتر ثبت نام‪ 88969737:‬و ‪85193768‬‬ ‫‪ -5‬اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر استانها‪ ،‬در سایت سامانه (‪ )www.setadiran.ir‬بخش ثبت نام ‪ /‬پروفایل ‪ /‬تامین کننده ‪ /‬مناقصه گر‬ ‫موجود است‪.‬‬ ‫نام روزنامه ‪ :‬اصفهان امروز‬ ‫تاریخ انتشار ‪1401/08/26:‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫بازار بزرگ فجر میدان ارتش در نظر دارد تعداد ‪ 7‬باب غرفه فعال به شــماره های‬ ‫(‪ )158 ،154 ،148 ،131 ،113 ،78 ،12‬خود را از طریق برگزاری مزایـده از تاریخ‬ ‫‪ 1401/08/26‬تا پایان وقت اداری ‪ 1401/09/05‬واگذار نماید‪ .‬لذا به کلیه شرکت‬ ‫کنندگان اعالم می گردد جهت بازدید و دریافت فرم مزایده و شرایط کامل مزایده از‬ ‫ساعت ‪ ۰۹:۰۰‬صبح الی ‪ ۱۳:۰۰‬به دفتر مدیریت بازار بزرگ فجر مراجعه نمایید‪.‬‬ ‫شــرکت جهاد خانه سازی اســتان اصفهان درنظر دارد خرید بتون اماده جهت‬ ‫پروژه های بســیج ‪ ،‬درخشان وبهارستان با مقدار تقریبی ‪ 28500‬تن را بصورت تهاتر‬ ‫بــا ملک از طریق مناقصــه خریداری نمایــد ‪ .‬متقاضیان می تواننــد جهت دریافت‬ ‫اسناد مناقصه به ادرس‪ :‬سپاهانشهر بلوار شاهدمراجعه یا با شماره تلفن ‪36500001‬‬ ‫تماس حاصل نمایند ‪.‬‬ ‫مهلت دریافت و ارائه اسناد مناقصه حداکثر ‪ 5‬روز پس از تاریخ چاپ اگهی است ‪.‬‬ ‫شرایط پرداخت تهاتر با امالک شرکت در شهر اصفهان است ‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند در زمان انجام مناقصه جهت بازدید از امالک در ســاعات اداری‬ ‫به واحد امالک شرکت مراجعه نمایند ‪.‬‬ ‫بازار بزرگ فجر میدان ارتش‬ ‫شرکت جهاد خانه سازی استان اصفهان‬ ‫بازار بزرگ فجر میدان ارتش‬ ‫اگهی مزایده (مرحله دوم)‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪2238‬‬ ‫ارزوهای بربادرفته‬ ‫ابتکاری نو برای توسعه پایدار‬ ‫سرمقاله‬ ‫محیط زیست در اصفهان خانه دار شد‬ ‫روز گذشـته در مسـیر ارتبـاط مـردم بـا‬ ‫محیط زیسـت اسـتان اصفهـان تحولـی‬ ‫تـازه به وجود امـد‪ .‬به این ترتیـب که ‪11‬‬ ‫خانـه محیط زیسـت در سراسـر اسـتان‬ ‫اصفهـان رونمایـی شـد و اغـاز بـه کار‬ ‫میناعباسپور کردند‪.‬‬ ‫مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت اسـتان اصفهـان در‬ ‫ایـن مراسـم بـه تشـریح ایـن برنامـه پرداخـت و گفـت‪ :‬با‬ ‫الگوگیـری از کشـورهایی کـه در مباحـث زیسـت محیطی‬ ‫موفـق عمـل کرده انـد باید بـه جایی برسـیم کـه مقابله با‬ ‫تخریـب محیط زیسـت از جملـه مبحث شـکار‪ ،‬در فرهنگ‬ ‫خـود مـردم نهادینه شـود‪ .‬احمدرضـا الهیجـان زاده افزود‪:‬‬ ‫پیـش از طرح هـای موفقـی همچـون محیـط یـار و یـک‬ ‫روز بـا محیط بـان کـه اجـرا شـده و بازخورد موفقی داشـت‬ ‫اکنـون طرح خانه محیط زیسـت در نظر گرفته شـده اسـت‬ ‫کـه امیدواریـم در تمـام مناطـق اسـتان ان را اجـرا کنیـم‪.‬‬ ‫معتقدیـم خانـه محیط زیسـت می توانـد در احـاد مـردم‬ ‫نهادینـه شـود و به یک قشـر خـاص محدود نیسـت‪ .‬او در‬ ‫ادامه در واکنش به سـخنان یکی از مسـئوالن بیان داشـت‪:‬‬ ‫کمـاکان معتقدیـم ورود مـردم بـه ایـن حـوزه شـاه کلید‬ ‫موفقیت محیط زیسـت اسـت و اگر مباحث زیسـت محیطی‬ ‫بـه جـای طـی کـردن بروکراسـی ها از طریق مـردم دنبال‬ ‫شـود موثرتـر واقـع خواهـد شـد‪ .‬مدیـرکل حفاظـت از‬ ‫محیط زیسـت اسـتان اصفهـان ادامـه داد‪ :‬برخلاف تصـور‬ ‫عمـوم‪ ،‬عـوارض االیندگـی کـه از صنایع دریافت می شـود‬ ‫در اختیـار اداره کل محیط زیسـت قـرار داده نمی شـود بلکه‬ ‫ابتـدا بـه وزارت خانه رفته و سـپس در انجا به شـهرداری و‬ ‫دهیاری هـا تخصیـص داده می شـود‪ .‬او تصریح کـرد‪ :‬بارها‬ ‫بـرای اصلاح ایـن رویـه از مراجـع باالدسـتی بوده ایـم اما‬ ‫متاسـفانه ایـن طـرح در مجلـس رای نمـی اورد و بـا اینکه‬ ‫پیشـنهاد تخصیـص ‪ 50‬درصد از ان را به سـازمان حفاظت‬ ‫محیط زیسـت داشـتیم بازهـم موافقـت نشـد؛ امـا در پـی‬ ‫قـدم خوبـی که به تازگی برداشـته شـده مقرر شـده اسـت‬ ‫کـه شـهرداری ‪ 50‬درصـد عـوارض االیندگی کـه دریافت‬ ‫می کنـد را بـا نظـر اداره کل حفاظت از محیط زیسـت خرج‬ ‫کنـد‪ .‬الهیجان زاده همچنین بیان داشـت‪ :‬در زمینه مبحث‬ ‫هوای پاک ‪ 11‬وزارت خانه و ‪ 13‬دسـتگاه متولی مسـئولیت‬ ‫دارنـد کـه یکـی از انهـا سـازمان حفاظت از محیط زیسـت‬ ‫اسـت اما سـازمان های دیگر همواره محیط زیسـت را سـپر‬ ‫بلای خـود قـرار داده و بـا پنهان شـدن در پـس ان بدون‬ ‫بازخواسـت شـدن به کار خـود ادامه می دهنـد؛ بنابراین باور‬ ‫داریـم اموزش هایـی کـه طرحـی مانند خانه محیط زیسـت‬ ‫ارائـه می شـود اگاهـی مـردم را باال بـرده و باعث می شـود‬ ‫مطالبـه گـری انها هدفمند شـوند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬خانه های محیط زیست بستری برای تحقق‬ ‫اصل ‪ 50‬قانون اساسی‬ ‫در ایـن نشسـت همچنیـن معـاون امـوزش و‬ ‫مشـارکت های مردمـی سـازمان حفاظـت محیط زیسـت‬ ‫بیـان داشـت‪ :‬یکی از مباحـث موردتوجـه و از دغدغه های‬ ‫اصلـی دولت سـیزدهم مربوط به محیط زیسـت اسـت که‬ ‫رئیس جمهـور در نشسـت بـا تشـکل های محیط زیسـتی‬ ‫اشـاره داشـت که بـرای تحقـق اصـل ‪ 50‬قانون اساسـی‬ ‫تلاش و برنامه ریـزی شـود‪ .‬نـورا‪ ...‬مـرادی در تشـریح‬ ‫کارکـرد خانه هـای محیط زیسـت‪ :‬گفت‪ :‬الزم اسـت برای‬ ‫مردمـی سـازی محیط زیسـت بسـترهایی فراهـم کنیـم‬ ‫کـه خانه هـای محیط زیسـت در ایـن راسـتا شـرایطی‬ ‫بـرای مطالبـه گـری‪ ،‬گفتگـو‪ ،‬تعامـل و حـل معضلات‬ ‫محیط زیسـت هـر منطقـه فراهم می کنـد و ایـن فرصت‬ ‫را در اختیارشـان قـرار می دهـد کـه با ذهن خالقشـان به‬ ‫حفـظ محیط زیسـت منطقـه خـود بپردازنـد‪ .‬او ادامـه داد‪:‬‬ ‫گشـایش خانه هـای محیط زیسـت در اصفهـان را بایـد به‬ ‫فـال نیـک گرفـت چـرا کـه در ایـن حـوزه همـواره پیش‬ ‫رو بـوده اسـت و متفکـران متعـدد زیسـت محیطی از این‬ ‫دیـار برخاسـته و راه هـای بـرای مقابله بـا بحران های این‬ ‫حـوزه را تشـخیص داده انـد؛ اکنون می توان ایـن خانه ها را‬ ‫بسـتری بـرای تحقق اصـل ‪ 50‬قانونی اساسـی دانسـت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬حفاظت از محیط زیست‪ ،‬یکی از ارکان اقتصاد‬ ‫است‬ ‫در این نشسـت همچنین رئیس اتـاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‬ ‫و معـادن اصفهان بـه نمایندگی از این اتـاق که دایرکننده‬ ‫خانـه محیط زیسـت شـهر اصفهان بـود‪ ،‬اظهار کـرد‪ :‬پس‬ ‫از ای کیـو و ای کیـو‪ ،‬هوش معنوی وجود دارد که شـامل‬ ‫تمام اصفهان خانه‬ ‫محیط زیستاست‬ ‫عکس‪ :‬اصفهان امروز‬ ‫الک پشـت را رنـگ کردنـد و جـای‬ ‫فولکس واگـن بـه مـردم فروختنـد و‬ ‫حـاال که می بیننـد شـرکت خصولتی‬ ‫مخابرات در عملیاتـی و اجرایی کردن‬ ‫حسنروانشید وعده هـای دولت مبنی بر رسـیدن ‪20‬‬ ‫میلیـون پورت فیبـر نوری به منازل که شـاید بتـوان ان‬ ‫را بااهمیت تریـن تعهـد در حوزه ارتباطات دانسـت چقدر‬ ‫موفـق بـوده که بتـوان تا قبـل از محقق شـدن این رویا‬ ‫تعرفـه تلفن های ثابـت را اینگونه افزایش داد؟ شـاید اگر‬ ‫گراهـام بـل ایـن روزهـا را مجسـم می کرد کـه چگونه‬ ‫دولت هایی توانسـته اند با خصوصی کـردن مخابرات ‪65‬‬ ‫هـزار میلیارد تومان بـاداورده را از جیب جامعه ای ضعیف‬ ‫نصیـب خـود کننـد‪ ،‬هرگـز دسـت بـه چنیـن اختراعـی‬ ‫نمـی زد و صـدای خـودش را از گوشـی دست سـاز بـه‬ ‫کمـک چنـد متر سـیم بـه بـاالی زیرزمین نمی رسـاند‪.‬‬ ‫پیش خود مجسـم کنیم تکنسـین های وزارت نفت برای‬ ‫انتقـال گاز از سـفره های زیرزمینـی کـه عمـق بعضی از‬ ‫ان هـا بیش از دو هزار متر اسـت و خطر انفجار هرلحظه‬ ‫نیروهـا و سـرمایه های به کاررفتـه را تهدیـد می کنـد که‬ ‫انرژی را برای تولید گرما در زمسـتان و سـرما در تابستان‬ ‫و راه انـدازی اقتصـاد‪ ،‬صنایـع و نیروگاه هـای تولیـد برق‬ ‫بـه دورتریـن نقاط برسـاند در برابر خدمتـی که مخابرات‬ ‫انجـام می دهـد تـا صـوت و تصویـر را از طریق سـیم یا‬ ‫امواج به گوش دیگران برسـاند و هیـچ هزینه ای ازجمله‬ ‫نابـودی منابـع انـرژی‪ ،‬الودگـی هـوا و دیگـر مخاطرات‬ ‫جانبـی را نیز نداشـته باشـد‪ ،‬بسـیار ارزان تر و مناسـب تر‬ ‫اسـت‪ .‬نـگاه بـه قبض هـای تلفـن ثابـت یـا همـراه که‬ ‫اتفاقـا هردو متعلق به زیرمجموعه های خصوصی سـازی‬ ‫شـده وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات هسـتند‬ ‫حکایـت از همـان رنـگ کـردن الک پشـت و فروختـن‬ ‫به عنـوان فولکس واگن اسـت درحالی کـه هزینه هریک‬ ‫پیـش از عملیاتـی شـدن از متقاضیـان و مشـترکان‬ ‫دریافـت شـده و خدمات به روزرسـانی نشـده و همیشـه‬ ‫بـا ابـزار وعده هـا ‪ ،‬وجـوه سـرویس های ارائه نشـده هم‬ ‫پیشـاپیش واصل تـا در کنـار هزینه مکالمه چند اپشـن‬ ‫دیگـر ازجملـه کمک های متفـاوت و مالیـات و عوارض‬ ‫رنگارنـگ را هـم بـه همـراه داشـته باشـد‪ .‬انچـه گفتـه‬ ‫شـد خالصـه ای از ارزوهـای بربادرفتـه مختـرع تلفن و‬ ‫پایه گـذار مخابـرات در جهـان اسـت کـه در ادامـه نـوع‬ ‫پیشـرفته و همـراه ان توانسـت روی سـیاه تلفـن ثابـت‬ ‫را سـفید کننـد! و حـاال ایـن سـید میثم صالحـی معاون‬ ‫فنـاوری اطالعـات شـرکت مخابـرات کشـور اسـت که‬ ‫می گویـد‪« :‬مـا االن در تمـام مراکـز داده خـود از فیبـر‬ ‫نـوری اسـتفاده می کنیـم‪ .‬ولـی در الیـه ای که همیشـه‬ ‫از ان صحبت می شـود‪ ،‬شـبکه دسترسـی از طریق فیبر‬ ‫نـوری اسـت‪ .‬شـبکه دسترسـی از طریـق فیبـر نـوری‬ ‫‪ 10‬سـالی اسـت کـه توسـط)‪ ITU‬اتحادیـه بین المللی‬ ‫مخابـرات) به عنوان تکنولوژی دسترسـی انتخاب و برای‬ ‫ان نقشـه راه هایی در نظر گرفته شـده اسـت‪ .‬دنیا ارام ارام‬ ‫در الیـه دسترسـی در حـال حرکـت از کابـل مسـی بـه‬ ‫سـمت فیبـر نـوری اسـت و درنهایـت جایگزیـن کردن‬ ‫ان هـا بـا فیبر نوری‪ ،‬جزو نقشـه راهی اسـت که اتحادیه‬ ‫تلـکام در دنیـا پیشـنهاد کـرده اسـت‪ .‬تغییـر تکنولوژی‬ ‫در دنیـا هیچ وقـت دفعتاً اتفـاق نمی افتد‪ ،‬بلکه همیشـه‬ ‫یـک راه بـرای تغییـر تکنولـوژی تعریـف می شـود‪ .‬مـا‬ ‫متاسـفانه پله های تکنولوژی را دوتادوتـا یا چهارتاچهارتا‬ ‫می پریـم! نقشـه راه اینگونـه شـکل می گیـرد کـه مث ً‬ ‫ال‬ ‫وقتـی یـک شـرکتی کابـل مسـی دارد تا انتهـای جایی‬ ‫کـه ایـن کابل ها ظرفیت بـرای اسـتفاده دارد بایـد از ان‬ ‫پـول دربیـاورد و بخشـی از ایـن پـول را در چرخـه تغییر‬ ‫تکنولـوژی بابـت بهسـازی و تغییر این فناوری به نسـل‬ ‫بعـد هزینـه می کنـد ‪ .‬تـا مدتی این شـبکه یک شـبکه‬ ‫ً‬ ‫کاملا دولتـی بـوده و دولـت تمـام تمرکـز خـود را بـر‬ ‫ایجـاد دسترسـی بـرای عمـوم قـرار داده بـود و برقراری‬ ‫اصـل سـرویس بـرای او اهمیت داشـته اسـت‪ .‬مردمی‬ ‫کـه اکنـون می خواهنـد خدمـات تلفـن ثابـت را دریافت‬ ‫کنند‪ ،‬احسـاس می کنند مخابرات ان ها را بین یکسـری‬ ‫پیمانـکار خصوصی رها کرده اسـت و ان پیمانکاران هم‬ ‫بـا مخابـرات طرف حسـاب هسـتند و به این معنـا مردم‬ ‫بـا بخش خصوصی طـرف نیسـتند؛ مخابـرات کار را به‬ ‫ان هـا ارجـاع می دهـد و پیـرو ایـن ارجاع نصـب را برای‬ ‫شـما انجـام می دهـد‪ ،‬اما اینکه ایـن فراینـد در مخابرات‬ ‫نسـبت به شـرایطی که شـرکت های خصوصـی قاعدتًا‬ ‫دارنـد‪ ،‬خیلـی کنـد اسـت یـا خیلی کاربرپسـند نیسـت‪،‬‬ ‫اشـکال کارکـردی مخابـرات اسـت و ربطـی بـه بخش‬ ‫خصوصـی ندارد‪ .‬متاسـفانه هنوز عملکرد شـبه دولتی در‬ ‫سـاختار مخابـرات وجـود دارد؛ وضعیت فعلـی مخابرات‬ ‫صرفاً در اختیـار ایـن شـرکت هـم نبـوده اسـت‪ .‬یـک‬ ‫بخـش از قواعـدی کـه خصوصی سـازی در راسـتای‬ ‫خصوصـی شـدن ایـن شـرکت بـه ان تحمیـل کـرده‪،‬‬ ‫منجـر به وضعیت امروز مخابرات شـده اسـت و اتفاقات‬ ‫بعـدی هـم در نتیجه ان اسـت که تا پارسـال ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫از سـهام مخابرات در اختیار دولت بوده اسـت‪ ».‬اسـتفاده‬ ‫از تکنولوژی هـای پیشـرفته در همـه امـور بخصـوص‬ ‫مخابرات که جنبه عام دارد همیشـه نوشـدارویی بوده که‬ ‫بعـد از مرگ سـهراب به دسـت احـاد جامعه می رسـیده‬ ‫تـا همچنـان نسـبت به دیگـر نقـاط جهان کهنه باشـد‬ ‫درحالی کـه زیرسـاخت های ان فراهم شـده اما اسـتفاده‬ ‫از ان بـه وقتـی دیگـر موکـول می شـود و درسـت تکرار‬ ‫قصـه پنیـری اسـت کـه پـدر خسـیس می خریـد و در‬ ‫شیشـه می گذاشـت و از اهل خانواده می خواسـت تا نان‬ ‫خـود را بـه ظرف پنیر بمالند و بخورند که احسـاس طعم‬ ‫خوش ان را داشـته باشـند کـه حاال رسـیدن فیبر نوری‬ ‫بـه منـازل بـ ه جـای سـیم مسـی نقش همـان پنیـر در‬ ‫شیشـه را بـازی می کنـد تا جامعه وصـل العیش را نصف‬ ‫العیـش بدانند!‬ ‫ادامه دارد‬ ‫پنجشنبه| ‪ 26‬ابان ‪ | 1401‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4495‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خـود‪ ،‬خـدا‪ ،‬خلق و خلقت اسـت و از نظر اهمیـت در صدر‬ ‫دو هـوش قبلـی قـرار دارد‪ .‬او افزود‪ :‬محیط زیسـت خلقتی‬ ‫اسـت کـه تک تک مـا وظیفـه داریـم از ان حفاظت کنیم‬ ‫و تالقـی گشـایش ایـن خانه ها بـا روز ایثار و شـهادت در‬ ‫‪ 25‬ابـان اشـاره دارد کـه بایـد جـان داد و محیط زیسـت‬ ‫را حفـظ کـرد‪ .‬گلشـیرازی تاکیـد کـرد‪ :‬باید فرزنـدان خود‬ ‫را به گونـه ای تربیـت کنیـم کـه محیط زیسـت را دوسـت‬ ‫بدارنـد و در ادامـه هـر خانـه مـا یـک خانه محیط زیسـت‬ ‫باشـد‪ .‬اتـاق بازرگانـی نیز به عنـوان نماد اقتصادی اسـتان‬ ‫اصفهـان بـا تشـکیل این خانـه محیط زیسـت بـه جامعه‬ ‫فعـاالن اقتصـادی‪ ،‬صنعتگـران و غیره اعالم مـی دارد که‬ ‫اقتصـاد اهمیـت دارد ولی یکی از رکن هـای ان حفاظت از‬ ‫محیط زیسـت است‪.‬‬ ‫در انتهـای این نشسـت پـس از برقـراری ارتباط برخط‬ ‫بـا دیگـر شهرسـتان های اجـرای کننـده ایـن طـرح‪ ،‬از‬ ‫تابلوی خانه های محیط زیسـت اسـتان اصفهـان رونمایی‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫استاندار اصفهان در ایین بزرگداشت روز اصفهان‬ ‫نباید از انتقال هویت به نسل بعد جا بمانیم‬ ‫استاندار اصفهان با اشاره به دستاوردهای الگوپذیری‬ ‫کشورهای دیگر از جمهوری اسالمی گفت‪ :‬این حرکت‬ ‫باعث می شــود ملت های دیگر باور کنند در مســیری‬ ‫به جز راهی که غرب به دنیا نشــان می دهند‪ ،‬می توان‬ ‫حرکت کرد‪ ،‬بنابراین با تکیــه به این فرهنگ و تاریخ‬ ‫دفــاع باید تالش کنیم در انتقال این هویت به نســل‬ ‫بعد جا نمانیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬روز گذشته ائین بزرگداشت ‪ ۲۵‬ابان‬ ‫ماه‪ ،‬روز اصفهان در گلستان شهدای اصفهان با حضور‬ ‫اســتاندار‪ ،‬مسئوالن ارشد اســتانی‪ ،‬تعدادی از اعضای‬ ‫شــورای اســامی شــهر و جمعی از مردم شهیدپرور‬ ‫اصفهان برگزار شد‪.‬‬ ‫سید رضا مرتضوی‪ ،‬استاندار اصفهان در این برنامه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬همه ما باور داریم که این روز تنها متعلق به‬ ‫اصفهان‪ ،‬نیســت بلکه خداوند در این روز مراتب ایثار و‬ ‫حماسه مردم اصفهان را در کشور و جهان به رخ کشید‬ ‫تا این روز در تاریخ ثبت شود‪ .‬او با اشاره به تشییع ‪۳۷۰‬‬ ‫شــهید اصفهان در روز ‪ ۲۵‬ابان ماه سال ‪ ۱۳۶۱‬افزود‪:‬‬ ‫در همان روز و روزهــای بعد جمع زیادی از رزمندگان‬ ‫برای خالی نماندن ســنگرهای نبرد حق علیه باطل در‬ ‫جنوب و غرب راهی جبهه های نبرد شدند و امروز نه تنها‬ ‫اصفهان بلکه تمام ایران از این هویت پاسداری می کند‪.‬‬ ‫اســتاندار اصفهان با تاکید بر لزوم پشتیبانی از ولی فقیه‬ ‫و نایب ولی عصر (عج) خاطرنشان کرد‪ :‬اگر تقدیر الهی‬ ‫بر این باشــد که با بذل جان خــود فدایی راه حضرت‬ ‫ولی عصر (عج) باشیم‪ ،‬ذره ای دریغ نخواهیم کرد و امروز‬ ‫نیز در بیعت با نایب حضرت ولی عصر (عج)؛ رهبر معظم‬ ‫انقالب از جان‪ ،‬مال و زندگی خود خواهیم گذشــت و‬ ‫فرزندانمان را نیز به این راه توصیه می کنیم‪ .‬او با اشاره‬ ‫به حماسه های مردم ایران اسالمی در هشت سال دفاع‬ ‫مقــدس ادامه داد‪ :‬اتفاقی که مردم ایران در دوران دفاع‬ ‫مقدس رقم زدند اگر در برهه های مختلف تاریخ اسالم‬ ‫رقم رخ داده بود مشکالت کنونی جهان اسالم از جمله‬ ‫پراکندگی‪ ،‬نبود اتحاد و ســوءتدبیرها وجود نداشت زیرا‬ ‫برخی ملت ها در بزنگاه هــای تاریخی‪ ،‬وظیفه خود در‬ ‫برابر مملکت و تاریخ را رها کردند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬سردرگمی استثمار در تدابیر خود‬ ‫مرتضوی دوران دفــاع مقدس را نمودی از به دوش‬ ‫کشــیدن بار این مسئولیت از سوی ملت ایران دانست و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این حرکت‪ ،‬پایداری و تالش ســبب شد تا‬ ‫امروزه در صحنه جهانی شاهد نوع دیگری از محاسبه و‬ ‫نگرش را نســبت به ملت خود باشیم؛ نگرشی که سبب‬ ‫شــده دنیای غرب در تدابیر مکارانه خودش نســبت به‬ ‫اداره جهان و استثمار دولت های مختلف دچار سردرگمی‬ ‫شود‪ .‬او گفت‪ :‬امروز الگویی به نام جمهوری اسالمی در‬ ‫گوشــه ای از دنیا ظهور کرده که در بســیاری از علوم و‬ ‫فنون دارای رتبه های نخست در دنیا است‪ ،‬از جمله اینکه‬ ‫در روزهــای اخیر درمانی در غالــب ژن درمانی در حوزه‬ ‫سرطان توسط دانشمندان ایرانی کشف شد که گواه ان‬ ‫بود که ما جزو ســه کشــور دارای این توانمندی در دنیا‬ ‫هستیم‪ .‬استاندار اصفهان ساخت موشک هایپرسونیک در‬ ‫حوزه فناوری هوافضا را نشانگر پیشرفت چشمگیر ایران‬ ‫اسالمی در حوزه صنایع دفاعی اعالم کرد و ادامه داد‪ :‬در‬ ‫حوزه نانوتکنولوژی و دیگر علوم نیز همین شرایط حاکم‬ ‫است اما ان کشورهایی که در ‪ ۴۰‬سال پیش هم تراز ما در‬ ‫منطقه بودند‪ ،‬امروز در کجای این علوم هستند؟‬ ‫‪ ÁÁ‬بردگی و استثمار؛ تنها خواسته غرب برای‬ ‫ملت ها‬ ‫او با بیان اینکه دنیای غرب نشــان داده که به جز‬ ‫بردگی‪ ،‬اســتثمار و محدود کردن خواسته دیگری برای‬ ‫ملت ها ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬درصورتی که دشــمنان ایران امروز‬ ‫همه هیمنه و تالش خــود را در یک جنگ ترکیبی بر‬ ‫ضد ملت ما برنامه ریزی کرده اند‪ ،‬ناشــی از استیصالی‬ ‫است که با الگو شــدن جمهوری اسالمی به ان دچار‬ ‫شدند و تالش می کنند از انتقال این تصویر به ملت های‬ ‫دیگر جلوگیری کنند‪ .‬اســتاندار اصفهان با اشــاره به‬ ‫دســتاوردهای الگوپذیری کشورهای دیگر از جمهوری‬ ‫اسالمی افزود‪ :‬این حرکت باعث می شود ملت های دیگر‬ ‫نیز باور کنند در مســیری به جز راهی که غرب به دنیا‬ ‫نشان می دهد‪ ،‬می توان حرکت کرد‪ ،‬بنابراین با تکیه به‬ ‫این فرهنــگ‪ ،‬هویت و تاریخ پرافتخار دفاع چهل وچند‬ ‫ساله باید تالش کنیم که با غفلت از انتقال این هویت‬ ‫به نســل های بعد جا نمانیم‪ .‬او برنامه ریزی اصلی برای‬ ‫اداره کشور را بر اساس معارف اهل بیت و قران دانست‬ ‫و یاداور شد‪ :‬باید نسبت به نسل اینده هوشیار باشیم و‬ ‫نقشه های دشمنی که خود را با جلوه های دروغ و فریب‬ ‫بزک کرده تا گوهر ارزشمند انقالب اسالمی را از توجه‬ ‫مردم دور کند‪ ،‬به هم بزنیم‪ .‬مرتضوی مناســبت هایی‬ ‫مثل ‪ ۲۵‬ابان را فرصت های خوبی برای بازگویی تاریخ‬ ‫سراسر افتخار انقالب اسالمی برای نسل جدید دانست و‬ ‫گفت‪ :‬خودمان نیز در چنین موقعیت هایی با بیعت دوباره‬ ‫با ارمان هــای جمهوری اســامی و همچنین تجدید‬ ‫میثاق با رهبر معظم انقالب بر ایســتادگی و مقاومت‬ ‫خود پافشــاری کنیــم و همگان را به ایــن راه دعوت‬ ‫کنیم‪ ،‬باید در مسیر گام دوم انقالب حرکت مجاهدانه و‬ ‫پیروزمندانه ای داشته باشیم‪ .‬در انتهای مراسم حاضران‬ ‫ضمن عطرافشــانی مزار شهدای ‪ ۲۵‬ابان از یادبود این‬ ‫شهدا رونمایی کردند‪.‬‬ ‫وقایع اخیر فرهنگ ایثار و شهادت را کمرنگ نمی کند‬ ‫جانشـین قـرارگاه منطقـه ای سیدالشـهدا در اصفهان‪،‬‬ ‫یـزد و چهارمحـال و بختیاری گفـت‪ :‬وقایعی مثل اتفاقات‬ ‫اخیـر نمی توانـد فرهنگ ایثـار و شـهادت را از بیـن ببرد‪،‬‬ ‫انقلاب از روزهـای ابتدایی با دشـمنان داخلـی و خارجی‬ ‫مواجـه بوده و این مسـائل همـواره پیش روی ایـران بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سـردار اصغـر عرب پـور‪ ،‬در گفت وگـو با ایسـنا‪ ،‬اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬روز ‪ ۲۵‬ابـان کـه به مناسـبت تشـییع ‪ ۳۷۰‬شـهید‬ ‫عملیـات محـرم و اعـزام مجـدد نیـرو در همـان روز از‬ ‫اصفهـان بـه جبهه ها‪ ،‬به نام روز حماسـه و ایثـار اصفهان‬ ‫نامگـذاری شـده و در تاریـخ کشـور مانـدگار اسـت‪ ،‬امـا‬ ‫جـوی کـه امـروز توسـط دشـمن در کشـور ایجـاد شـده‬ ‫بـر ضـد ایـن فرهنگ اسـت‪ ،‬زیـرا تمـام کشـورهایی که‬ ‫در دوران جنگ پشـتیبان صـدام بودند‪ ،‬رهبـری جریانات‬ ‫امـروز را در دسـت گرفته انـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬دشـمن می خواهـد تالفـی شکسـت در‬ ‫صحنـه جنـگ سـخت را در عرصـه جنـگ نـرم بگیـرد‪،‬‬ ‫اگرچـه در ایـن عرصـه هم شکسـت خـورده‪ ،‬امـا تالش‬ ‫خـود را می کننـد‪ ،‬کمـا اینکـه در دوران دفـاع مقدس هم‬ ‫تمـام قـوای خود را بـه کار گرفتند‪ ،‬ولی بـا افزایش قدرت‬ ‫نظامـی ایران بـه عرصه جنگ نـرم و اغتشاشـات داخلی‬ ‫در روزهـای اخیـر‪ ،‬بـرای از بین بردن جمهوری اسلامی‬ ‫امیـد دارنـد که ان هـم روزهای پایانی خـود را می گذراند‪.‬‬ ‫جانشـین قرارگاه منطقه ای سیدالشـهدا اصفهان یزد و‬ ‫چهارمحـال و بختیـاری با بیـان اینکه روزهایـی مثل ‪۲۵‬‬ ‫ابـان در تاریخ ماندگار اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬وقایعـی مثل اتفاقات‬ ‫اخیـر نمی توانـد فرهنگ ایثـار و شـهادت را از بیـن ببرد‪،‬‬ ‫انقلاب از روزهـای ابتدایی با دشـمنان داخلـی و خارجی‬ ‫مواجـه بـوده و ایـن مسـائل همـواره پیـش روی ایـران‬ ‫بـوده اسـت‪ ،‬امـا مـردم همچنـان در این مسـیر هسـتند‪،‬‬ ‫زیـرا می بیننـد کـه قبـل از انقلاب کشـور مـا جایـی‬ ‫حسـاب نمی شـد و بـه شـمار نمی امـد و امـروز بـه جایی‬ ‫رسـیده کـه بر سـر میـز مذاکـره با پنـج ابرقـدرت جهان‬ ‫می نشیند‪.‬جانشـین قـرارگاه منطقـه ای سیدالشـهدا افزود‪:‬‬ ‫وقایعـی کـه در دنیا اتفـاق افتاده از جمله جنگ روسـیه و‬ ‫اوکراین‪ ،‬مشـکالت اقتصادی و‪ ...‬مذاکـرات و تحریم ها را‬ ‫بـی اثـر و خنثی کرده اسـت و اروپا و امریـکا از این وقایع‬ ‫خشـمگین هسـتند‪ ،‬زیـرا تحریم هـا کـه مهم تریـن امید‬ ‫انهـا بود و سـال ها بـر ان کار کردند‪ ،‬بی اثر شـده اسـت‪،‬‬ ‫فتنـه اخیـر هـم مثل سـایر وقایـع‪ ،‬روزهـای اخر خـود را‬ ‫می گذرانـد‪ ،‬زیـرا عموم مردم مـا از این جریانـات حمایت‬ ‫نمی کنند‪.‬عرب پـور تصریح کرد‪ :‬اغتشاشـات فعلی ریشـه‬ ‫اقتصـادی نـدارد که در این صورت‪ ،‬بسـیاری از مردم از ان‬ ‫حمایـت می کردنـد‪ ،‬کمـا اینکه بسـیاری از مـردم و حتی‬ ‫خـود مـا نقدهایی به شـرایط اقتصادی کشـور داریـم‪ ،‬اما‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫ریشـه اتفاقـات اخیـر نه اقتصـادی‪ ،‬بلکه فرهنگی اسـت‪،‬‬ ‫مراکـزی کـه در کشـور بایـد طـی ایـن ‪ ۴۰‬سـال کار‬ ‫فرهنگـی می کردنـد‪ ،‬فعالیـت اثربخش انجـام ندادند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ ۱۸ :‬سـال پیـش رهبری طی چند سـال‬ ‫متوالـی شـعار سـال را بـه مسـائل فرهنگـی اختصـاص‬ ‫دادنـد و از چنـد سـال پیش هم شـعار اقتصـادی انتخاب‬ ‫می کننـد‪ ،‬ایـن یعنـی رهبـری پیـش از وقـوع بحـران‪،‬‬ ‫شـرایط را رصـد و اینـده را پیش بینـی می کننـد‪ ،‬امـا‬ ‫متاسـفانه مسـئولین ان گونـه کـه بایـد در حـوزه مسـائل‬ ‫فرهنگـی و اقتصـادی کار نکرده انـد‪ ،‬امـروز مـا از لحـاظ‬ ‫فرهنگـی مشـکالتی داریـم کمـا اینکـه دشـمن مـا هم‬ ‫مشـکالتی دارد‪ ،‬امـا طـی سـال ها توانسـته اسـیب های‬ ‫فرهنگـی به کشـور ما وارد کنـد‪ ،‬با وقایع اخیر مسـئوالن‬ ‫متوجـه کم کاری هـا و مشـکالت شـده اند و امیدواریم که‬ ‫نسـبت به جبـران انهـا اقـدام کنند‪.‬‬ ‫ادامه از صفحه یک‪ :‬اگر به فهرست بلندباالی وظایف‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست نگاهی بیندازیم تنها در یکی دو‬ ‫مورد می توان با ساز و کار برپایی این خانه ها مطابقت وجود‬ ‫داشته باشد از جمله اینکه اشاره دارد اموزش زیست محیطی‬ ‫به منظور اشاعه و ارتقاء سطح دانش و بینش زیست محیطی‬ ‫افراد جامعه برای ایجاد عالقه‪ ،‬حس مسئولیت و مشارکت‬ ‫عمومی مردم کشور در حفاظت از محیط زیست با همکاری‬ ‫مراکز اموزشی و پژوهشی و رسانه های گروهی‪ ،‬تشکل های‬ ‫غیردولتی و بهره گیری از کلیه امکانات داخل کشور و در‬ ‫سطح بین المللی از وظایف محیط زیست است؛ اما در مابقی‬ ‫موارد از عوامل الوده کننده و مخرب محیط زیست در تمام‬ ‫حوزه ها گرفته تا ارزش گذاری اقتصادی منابع طبیعی و‬ ‫هزینه های زیست محیطی ناشی از توسعه و نیز چگونگی‬ ‫استقرار پدیده های عمرانی و توسعه کشور مانند واحدهای‬ ‫صنعتی‪ ،‬نیروگاه ها‪ ،‬سدها‪ ،‬مجتمع های کشاورزی و عمرانی‬ ‫و سکونت گاه های انسانی و نظایر ان را می توان مشاهده‬ ‫کرد‪ .‬اگر سرجمع این وظایف کلی را در استان اصفهان‬ ‫ببینیم و مطالبه گری مردم از مسئوالن را در مورد معضالت‬ ‫زیست محیطی شان پیش از برپایی این خانه های محیط زیست‬ ‫از نظر بگذرانیم‪ ،‬می رسیم به اب‪ ،‬الودگی و فرونشست‪.‬‬ ‫می رسیم به خشکی زاینده رود و ریزگردهای تاالب گاوخونی‪.‬‬ ‫می رسیم به خالی شدن زمین زیر پای ساختمان ها و مدارس‪.‬‬ ‫می رسیم‪ .‬به اب‪ ،‬اب‪ ،‬اب؛ که ساکنان استان اصفهان‬ ‫مدت هاست این بزرگترین درد زیست محیطی خود را فریاد‬ ‫می زنند و تنها مشارکتی مردمی که می تواند دراین باره صورت‬ ‫پذیرد چیزی شبیه تجمع کشاورزان در زاینده رود برهوت است‪،‬‬ ‫یا فریاد مخالفت نمایندگان مجلس اصفهان درباره طرح بن‬ ‫بروجن و یا طومارنویسی مسئوالن مختلف درباره بازگشایی‬ ‫رودخانه و یا ‪ . ...‬در مورد الودگی هوا هم وضعیت اگر بدتر‬ ‫نباشد بهتر هم نیست‪ .‬درست است که فرهنگ سازی در عدم‬ ‫استفاده از خودروهای تک سرنشین را می توان به مردم نسبت‬ ‫داد اما شدت االیندگی ان نه به پای خودروهای فرسوده‬ ‫می رسد و نه از ان بدتر با مازوت سوزی صنایعی قابل مقایسه‬ ‫است که عوارض االیندگی شان به جای قرار گرفتن در اختیار‬ ‫اداره کل حفاظت از محیط زیست استان خودشان‪ ،‬باید به‬ ‫وزارت خانه کشور رفته و از انجا بین شهرداری ها تقسیم‬ ‫شود‪ .‬حتی اگر به اختالف ایستگاه های پایش هوا نیز بپردازیم‬ ‫مشاهده می کنیم که بین اداره کل حفاظت از محیط زیست و‬ ‫شهرداری اختالف است‪ .‬شهرداری ایستگاه دارد و اما متولی‬ ‫اصلی نیست‪ ،‬اداره کل حفاظت از محیط زیست متولی است‬ ‫اما ایستگاه هایش نقص فنی دارد‪ .‬فرض بگیرید مردم استان‬ ‫اصفهان از امروز در خانه های محیط زیست فعال شدند‪،‬‬ ‫تفکیک پسماند را انجام داده تک سرنشینی را کنار گذاشتند‬ ‫و قوانین محیط زیستی که مطالبه گری شان را هدفمند کند‬ ‫اموختند و به اصل پنجاهم قانون اساسی نیز اگاه شدند که‬ ‫می گوید‪« :‬در جمهوری اسالمی‪ ،‬حفاظت محیط زیست که‬ ‫نسل امروز و نسل های بعد باید در ان حیات اجتماعی رو به‬ ‫رشدی داشته باشند‪ ،‬وظیفه عمومی تلقی می گردد‪ .‬ازاین رو‬ ‫فعالیت های اقتصادی و غیر ان که با الودگی محیط زیست یا‬ ‫تخریب غیرقابل جبران ان مالزمه پیدا کند ممنوع است‪».‬‬ ‫اکنون رفع معضالت اب‪ ،‬الودگی و فرونشست را از چه کسی‬ ‫مطالبه کنند در شرایطی که نقشی در ایجاد هیچ کدام ندارند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫فراخوانی وزرا به مجلس بر‬ ‫اساس مطالبات مردم است‬ ‫یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای‬ ‫اسالمی با بیان اینکه «فراخوانی وزرا به جلسات مجلس بر‬ ‫اساس رصد میدانی انجام می شود»‪ ،‬گفت‪ :‬در مراجعات مردمی‬ ‫که نمایندگان عمدتا در حوزه های انتخابیه دارند‪ ،‬مطالباتی از‬ ‫سوی مردم مطرح می شود و همچنین اطالعاتی به نمایندگان‬ ‫می رسد که نمایندگان نیز بر همین اساس اقدام به فراخوانی‬ ‫وزرا به مجلس می کنند‪ .‬حجت االسالم محمدتقی نقد علی به‬ ‫ایسنا گفت‪ :‬مجلس شورای اسالمی درعین حال که با دولت‬ ‫تعامل تام دارد‪ ،‬معتقد است اگر مجلس در قانون گذاری و نظارت‬ ‫روال منطقی را طی کند‪ ،‬دولت نیز حتما موفق است‪ .‬او در‬ ‫پاسخ به این پرسش که مبنای مجلس برای فراخوانی وزرا‬ ‫به مجلس جهت پاسخگویی به نمایندگان چیست؟ با بیان‬ ‫اینکه «فراخوانی وزرا به جلسات مجلس بر اساس رصد میدانی‬ ‫انجام می شود»‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در مراجعات مردمی که نمایندگان‬ ‫عمدتا در حوزه های انتخابیه دارند‪ ،‬مطالباتی از سوی مردم‬ ‫مطرح می شود و همچنین اطالعاتی به نمایندگان می رسد‬ ‫که نمایندگان نیز بر همین اساس اقدام به فراخوانی وزرا به‬ ‫مجلسمی کنند‪.‬‬ ‫فرار مالیاتی ‪ 160‬میلیاردی در‬ ‫یک شرکت تجاری‬ ‫گروه رویداد‪ :‬فرمانده انتظامی استان از کشف فرار مالیاتی‬ ‫‪ 160‬میلیارد ریالی در یکی از شرکت های تجاری توسط‬ ‫ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان کاشان خبر داد‪.‬‬ ‫سردار محمدرضا میرحیدری بیان داشت‪ :‬ماموران پلیس امنیت‬ ‫اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان کاشان در راستای‬ ‫برخورد با مجرمان اقتصادی و مبارزه با عامالن فرار مالیاتی و‬ ‫پول شویی مستند به مفاد ماده ‪ ۱۸۱‬قانون مالیات های مستقیم‬ ‫پس از سرکشی و نظارت دقیق و هوشمندانه بر فعالیت ‪3‬‬ ‫شرکت تجاری حین بررسی سیستم های حسابداری یکی از‬ ‫این شرکت ها به مواردی مشکوکی برخورد و موضوع را در‬ ‫دستور کار خود قرار دادند‪ .‬او افزود‪ :‬درنهایت پس از بررسی‬ ‫سیستم های حسابداری این شرکت و هماهنگی های الزم‬ ‫با کارشناسان امور مالیاتی مشخص شد این شرکت مرتکب‬ ‫‪ 160‬میلیارد ریال فرار مالیاتی شده که در این خصوص پرونده‬ ‫تشکیل و به سازمان امور مالیاتی ارسال شد‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫ضرورت حساس سازی جامعه‬ ‫در حوزه دیابت‬ ‫مدیـر اداره سلامت سـازمان فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و‬ ‫ورزشـی شـهرداری اصفهـان هـدف از اجـرای ایـن طرح‬ ‫را اشـنایی عمـوم مـردم بـا دیابـت و حسـاس سـازی‬ ‫جامعـه دانسـت و گفـت‪ :‬امـروز شـاهد کم تحرکـی و‬ ‫تغذیـه ناسـالم افـراد در جامعه هسـتیم که همیـن عوامل‬ ‫روز بـه روز بـر جمعیـت مبتالیـان دیابتـی افـزوده اسـت‪،‬‬ ‫بنابرایـن اگاه سـازی مـردم در حـوزه پیشـگیری ضروری‬ ‫و اجتناب ناپذیـر اسـت‪ .‬او بـا اشـاره بـه تهیه بروشـورهای‬ ‫اموزشـی برای ایـن رویداد سلامت محور‪ ،‬افزود‪ :‬بروشـور‬ ‫اول بـا عنـوان اشـنایی بـا دیابـت و بروشـور دوم بـه نـام‬ ‫گردونـه غذایـی طراحـی و در اختیـار شـرکت کنندگان در‬ ‫طـرح قـرار گرفتـه اسـت‪ .‬ابراهیمـی در ادامـه با اشـاره به‬ ‫اجـرای طرح «سـنجش سلامت» ویژه کارکنان سـتادی‬ ‫سـازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشـی شهرداری اصفهان‬ ‫گفـت‪ :‬یـک گـروه هشـت نفره از پزشـکان و کارشناسـان‬ ‫ایـن بخـش در ایـن کارکنـان معاونت ها مختلف سـازمان‬ ‫را معاینـه خواهنـد کرد‪.‬‬ ‫نورپردازی پل شهید ستاری با‬ ‫‪ ۱۲‬میلیارد ریال اعتبار‬ ‫مدیـر منطقـه پنـج شـهرداری اصفهـان گفـت‪:‬‬ ‫پـروژه نورپـردازی پـل شـهید سـتاری در ایـن منطقه‬ ‫بـا اعتبـاری معـادل ‪ ۱۲‬میلیـارد ریـال به بهره بـرداری‬ ‫ر سید ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایمنا‪ ،‬حسـین کارگر با اشـاره بـه تاثیر‬ ‫مثبـت نورپـردازی اماکـن و خیابان هـا بر روحیه شـهر‬ ‫و شـهروندان‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬پروژه نورپردازی پل شـهید‬ ‫سـتاری بـا اعتبـار ‪ ۱۲‬میلیـارد ریـال‪ ،‬نصـب ‪ ۳۶۰‬عدد‬ ‫پروژکتـور دور سـتونی و ‪ ۱۴۰‬عدد پروژکتور چهارطرفه‬ ‫انجام شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی تصریـح کرد‪ :‬نورپـردازی تک درختـان خیابان‬ ‫وحیـد نیـز بـا پروژکتورهای رنگـی ‪ LED‬و بـا رعایت‬ ‫اصـول فنـی و زیسـت محیطی بـا اعتبـار سـه میلیارد‬ ‫ریـال طراحـی‪ ،‬اجرا و نصب شـده اسـت‪.‬‬ ‫مدیـر منطقـه پنج شـهرداری اصفهان خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬بـا برنامه ریـزی صـورت گرفتـه و طراحـی ایـن‬ ‫نورپردازی هـا علاوه بـر کاهـش مصـرف برق بـا این‬ ‫میـزان نور و بر اسـاس نـوع المپ هـای انتخابی‪ ،‬هیچ‬ ‫اسـیبی به محیط زیسـت‪ ،‬فضای سـبز و درختـان وارد‬ ‫نخواهد شـد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه نصـب نیمکـت و سـطل زباله به‬ ‫درخواست شـهروندان سپاهان شـهر‪ ،‬پارک کوهستانی‬ ‫صفـه و مجموعـه ورزشـی شـهید حسـین مالافضل‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬احـداث سـایت اسـباب بازی پارک کوهسـتانی‬ ‫صفـه بـه مسـاحت حـدود ‪ ۳۰۰‬مترمربـع و بـا اعتبـار‬ ‫سـه میلیـارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال‪ ،‬سـایت اسـباب بازی‬ ‫پـارک سـجادیه به مسـاحت حـدود ‪ ۱۵۰‬مترمربـع و با‬ ‫اعتبـار دو میلیـارد ریـال و سـایت بـازی پـارک غدیـر‬ ‫سپاهان شـهر شـامل کف پـوش و وسـایل بـازی بـه‬ ‫مسـاحت ‪ ۵۰۰‬مترمربـع با اعتبـار چهار میلیـارد و ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیـون ریـال از جمله پروژه هـای در حال اجـرای این‬ ‫منطقه اسـت‪.‬‬ ‫خدمت رسانی مترو در روزهای‬ ‫جمعه با ‪ ۹‬ایستگاه فعال‬ ‫معـاون حمل ونقـل و ترافیـک شـهردار اصفهـان با‬ ‫اشـاره به افزایش ایسـتگاه های فعال مترو به ‪ ۹‬ایسـتگاه‬ ‫در روزهـای جمعـه‪ ،‬گفت‪ :‬خدمت رسـانی متـرو روزهای‬ ‫جمعـه با سـرفاصله زمانـی ‪ ۱۵‬دقیقه انجام خواهد شـد‪.‬‬ ‫بـه گزارش ایمنا‪ ،‬حسـین حق شـناس با بیـان اینکه‬ ‫مترو از وسـایل حمل ونقل عمومی پاک و ارزان شـهری‬ ‫اسـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬به منظـور پیشـبرد اهدافـی چـون‬ ‫کاهـش الودگـی هوا و سـرعت در جابه جایی مسـافران‪،‬‬ ‫همچنیـن بـر اسـاس درخواسـت های شـهروندان و‬ ‫تاکیـد مدیریـت شـهری‪ ،‬شـرکت متـروی اصفهـان از‬ ‫ابتدای اردیبهشـت ماه سـال جـاری‪ ،‬روزهـای جمعه نیز‬ ‫خدمت رسـانی بـه شـهروندان را اغـاز کرد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در ایـن راسـتا رام هـای خـط یک متروی‬ ‫اصفهان از ‪ ۲۰‬ایسـتگاه موجود‪ ،‬تنها در هشـت ایسـتگاه‬ ‫قـدس‪ ،‬شـهید علیخانـی‪ ،‬کاوه‪ ،‬شـهید باهنـر‪ ،‬امـام‬ ‫حسـین(ع)‪ ،‬سی وسـه پـل‪ ،‬ازادی و دفاع مقـدس در ایام‬ ‫جمعـه فعـال بود‪.‬‬ ‫معـاون حمل ونقـل و ترافیـک شـهردار اصفهـان‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬بـا توجه بـه نیـاز دانشـجویان خوابگاهی‬ ‫دانشـگاه اصفهان‪ ،‬از روز جمعه _بیست وهفتم_ ابان ماه‬ ‫ایسـتگاه کـوی امـام نیـز در مدار خـط یک متـرو فعال‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬متـروی اصفهـان در روزهـای جمعـه‬ ‫از سـاعت ‪ ۹‬تـا ‪ ۲۱‬بـا سـرفاصله زمانـی ‪ ۱۵‬دقیقه فعال‬ ‫است‪.‬‬ ‫پنجشنبه| ‪ 26‬ابان ‪ | 1401‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4495‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫تخفیفشهررویاهاباتحویلپسماندخشک‬ ‫اصفهـان امـروز| بـه دنبـال همـکاری شـرکت توسـعه‬ ‫مجتمع های سـیاحتی‪ ،‬فرهنگی و ورزشـی سـپاهان شهرداری‬ ‫اصفهـان بـا شـرکت سـبز صفـه تمیـز‪ ،‬شـهروندان اصفهانی‬ ‫می تواننـد با تحویل پسـماند خشـک به ایسـتگاه های بازیافت‬ ‫از تخفیـف ویـژه شـهربازی شـهر رویاهـا‪ ،‬تله کابیـن صفـه و‬ ‫تله سـی یژ نـاژوان بهره منـد شـوند‪.‬‬ ‫بازی بازیافت با همکاری شـرکت‬ ‫سـعید سـاکت پیرامون طرح ِ‬ ‫سـبز صفـه تمیـز‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬کالنشـهر اصفهان شـهری‬ ‫اسـت کـه از سـال های پیشـین بـه واسـطه تلاش خادمـان‬ ‫مـردم در ادوار مختلف‪ ،‬جزء شـهرهای زیبا محسـوب می شـود‬ ‫کـه پاکیزگـی و رعایـت مـردم در حفـظ ان از اهمیـت ویژه ای‬ ‫برخـوردار اسـت‪ .‬او بـا بیـان انکه در راسـتای توسـعه فرهنگ‬ ‫تفکیـک زبالـه و تاثیـر عـدم انجـام ان اقدامـات تبلیغاتـی و‬ ‫فرهنگـی متعـددی صـورت پذیرفته‪ ،‬افزود‪ :‬از سـالیان گذشـته‬ ‫بـا احداث مراکز دریافت پسـماند خشـک و امـوزش چگونگی‬ ‫انجـام تفکیـک زباله‪ ،‬این موضوع به بخشـی از اقدامات زندگی‬ ‫روزمـره مـردم فرهنگ شـهر اصفهان مبدل شـد و بـرای انکه‬ ‫بتوانیـم ایـن اقـدام موثر زیسـت محیطی را به صورت مشـهود‬ ‫در زندگـی خـود و مـردم اصفهـان شـاهد باشـیم بـه همراهی‬ ‫تمامـی احـاد مـردم و جامعـه نیازمندیـم‪ .‬مدیرعامـل شـرکت‬ ‫توسـعه مجتمع هـای سـیاحتی‪ ،‬فرهنگـی و ورزشـی سـپاهان‬ ‫شـهرداری اصفهان با اشـاره به مشـکالت زیست محیطی این‬ ‫روزهـای کالنشـهر و اسـتان اصفهـان‪ ،‬بیـان کرد‪ :‬بـا توجه به‬ ‫انکـه اصفهـان امروز با بحران ها و مشـکالت زیسـت محیطی‬ ‫دسـت وپنجه نـرم می کنـد و عـدم تفکیـک صحیـح زبالـه و‬ ‫جمـع اوری پسـماند خشـک بـه االیندگـی بیش از پیـش این‬ ‫مشـکالت دامـن می زنـد‪ ،‬بنابرایـن تلاش به منظـور کاهش‬ ‫االیندگـی زیسـت محیطی و تسـهیل این چالش هـا از اهمیت ‬ ‫ویـژه ای برخـوردار اسـت‪ .‬او در تشـریح اجـرای طـرح بـازی‬ ‫ بازیافـت خاطرنشـان کـرد‪ :‬طـرح بـازی بازیافـت بـا هـدف‬ ‫عمق بخشـی به فرهنـگ تفکیک صحیـح زباله و جمـع اوری‬ ‫پسـماند خشـک با همکاری شـرکت سـبز صفه تمیـز صورت‬ ‫خواهـد پذیرفـت؛ بـه ایـن صـورت کـه شـهروندان اصفهانی‬ ‫می توانند با تحویل حداقل ‪ 2‬کیلوگرم پسـماند خشـک از طرح ‬ ‫تخفیفـی شـهربازی شـهر رویاهـا‪ ،‬تله کابین صفه و تله سـی یژ‬ ‫نـاژوان بهره مند شـوند‪ .‬سـاکت تصریح کـرد‪ :‬امیدواریم بتوانیم‬ ‫بـا همراهـی شـهروندان اصفهـان و مـردم این کالنشـهر‪ ،‬گام‬ ‫ویـژه ای در کاهـش االیندگـی و معضلات زیسـت محیطی‬ ‫ی ملقـب اسـت‪ ،‬برداریم‪.‬‬ ‫اصفهـان به شـهری کـه شـهر زندگ ‬ ‫ضرورت ایجاد فرهنگ مناسب در زمینه کاهش تولید زباله‬ ‫مهـدی مریدی‪ ،‬مدیرعامل شـرکت سـبز صفه تمیـز پیرامون‬ ‫بـازی بازیافت با همکاری شـرکت توسـعه مجتمع های‬ ‫طـرح ِ‬ ‫سـیاحتی‪ ،‬فرهنگـی و ورزشـی سـپاهان شـهرداری اصفهـان‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬بـا توجـه بـه رونـد افزایـش جمعیـت شـهر و‬ ‫رشـد شهرنشـینی‪ ،‬گسـتره فعالیت های صنعتی و تغییر الگوی‬ ‫مصـرف‪ ،‬سـاالنه حجم زیادی از انواع پسـماندهای خشـک در‬ ‫اسـتان اصفهـان تولیـد می شـود که بـرای تسـریع در کنترل و‬ ‫بهینه سـازی ان بـه صـورت بازیافـت و بـه چرخـه برگرداندن‪،‬‬ ‫نیازمنـد همـکاری عموم مردم اسـت‪ .‬او با اسـتناد بـه امارهای‬ ‫رئیـس کمیسـیون سلامت‪ ،‬محیط زیسـت و خدمات شـهری‬ ‫شـورای اسلامی شـهر اصفهان گفت‪ :‬روزانه بیش از ‪ ۹۰۰‬تن‬ ‫پسـماند در کالنشـهر اصفهان تولید می شـود که از این میزان‪،‬‬ ‫یـک سـوم ان معـادل حـدود ‪ ۳۰۰‬تـن مواد پسـماند خشـکی‬ ‫اسـت کـه وارد پسـماند تر می شـود‪ .‬مدیرعامل شـرکت سـبز‬ ‫صفـه تمیز با اشـاره بـه انکه در حال حاضـر حجم قابل توجهی‬ ‫از مواد زائد تولیدی به صورت غیربهداشـتی در زمین دفن شـده‬ ‫و یـا در سـطح زمین پخش می شـود افـزود‪ :‬بازیافـت می تواند‬ ‫باعـث کاهـش الودگی های محیط زیسـت‪ ،‬حفاظـت جنگل ها‬ ‫و بهبـود وضعیت اقتصادی شـود‪ ،‬همچنیـن در کاهش الودگی‬ ‫اب و خـاک که از اساسـی ترین فاکتورهای زیسـت محیطی به‬ ‫شـمار مـی رود‪ ،‬موثـر اسـت‪ .‬او با تکیـه بر نقش عامه مـردم به‬ ‫عنـوان تولیدکننـدگان مـواد زائد جامـد‪ ،‬تصریح کـرد‪ :‬ضرورت‬ ‫ایجـاد فرهنگ مناسـب در زمینه کاهش تولیـد و تفکیک زباله‬ ‫از مبـدا از طریـق اموزش هـای عمومـی بیشـترین اهمیـت را‬ ‫دارد و هـدف اصلـی امـوزش‪ ،‬باال بردن سـطح تعقـل‪ ،‬دانش و‬ ‫اخالق در افراد و افزایش سـطح مسـئولیت پذیری انها در سطح‬ ‫جامعـه اسـت‪ .‬مریـدی بـا بیان انکـه امـروزه یکـی از نیازهای‬ ‫مـردم ایجـاد فرصت هایـی برای شـادی و نشـاط اسـت گفت‪:‬‬ ‫بـه دلیـل شـیوه زندگی مـدرن‪ ،‬بیش از هـر زمان دیگـری نیاز‬ ‫به شـادی احسـاس می شـود پـس بـا اسـتفاده از ظرفیت های‬ ‫موجـود فرهنگـی و تفریحـی بر ان هسـتیم تا با اجـرای طرح‬ ‫بـازی بازیافـت‪ ،‬علاوه بـر حفـظ محیط زیسـت و بهره منـدی‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬بـه ایجاد نشـاط اجتماعـی و تحکیم خانـواده یاری‬ ‫شـود‪ .‬او خاطرنشـان کرد‪ :‬همشـهریان می توانند تنها با تحویل‬ ‫حداقـل ‪ 2‬کیلوگرم پسـماند خشـک (شـامل انـواع بطری های‬ ‫فلزی و پالسـتیکی‪ ،‬کاغذ و مقوا و ‪ )...‬به ایسـتگاه های بازیافت‪،‬‬ ‫کارت تخفیـف ‪ 30‬درصـدی ویـژه ‪ 5‬نفـر‪ ،‬بـه ازای هـر یک از‬ ‫مجموعه هـای تله سـیژ نـاژوان‪ ،‬تله کابیـن صفـه و شـهربازی‬ ‫شـهررویاها دریافت کنند‪.‬‬ ‫گالری گذر متروی اصفهان گشایش یافت‬ ‫بنا به گفته رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان امروز نوجوانان‬ ‫و جوانان ما قهرمان های گمنامی دارند و این ارتباط بین نسلی‬ ‫و اگاهی بخش نسبت به داشته ها و دستاوردهای عظیم با هیچ‬ ‫زبانی بهتر از هنر و فرهنگ ایران نمی تواند به مخاطب منتقل‬ ‫شود‪ ،‬از این رو قهرمانان گمنام را با این زبان به نسل جدید‬ ‫معرفیمی کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬محمد نورصالحی در ائین افتتاح گالری گذر‬ ‫متروی اصفهان در ایستگاه امام حسین (ع) به مناسبت «روز‬ ‫اصفهان»‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این روز یک روز به یادماندنی برای ما‬ ‫و همه نسل ها و یک سند روشن از پیشتازی اصفهان در تمام‬ ‫عرصه ها از جمله صنعت‪ ،‬ورزش و هنر تا دفاع از مرزهای‬ ‫عقیدتی و جغرافیایی ایران است‪ .‬او افزود‪ :‬روز ‪ ۲۵‬ابان ماه یاداور‬ ‫تشییع ‪ ۳۷۰‬شهید از ‪ ۱۲۵۰‬شهید اصفهانی عملیات محروم‬ ‫در یک روز در میدان امام خمینی (ره) است که همزمان در‬ ‫همان روز گردان های جدیدی از اصفهان برای ادامه راه شهدای‬ ‫عملیات محرم اعزام شدند که بزرگی و اعتالی مردم این دیار‬ ‫شهیدپرور و هنردوست توسط هنرمندان چیره دست اصفهان‬ ‫به تصویر کشیده شده است‪ .‬رئیس شورای اسالمی شهر‬ ‫اصفهان با ابراز خرسندی از ظرفیت جدیدی که در فضاهای‬ ‫عمومی به ویژه فضای مترو به وجود امده است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬به دلیل حجم تعامالت اجتماعی و ترددها و استفاده از زبان‬ ‫گویای هنر و فرهنگ به خوبی می توانیم مسیری که از گذشته‬ ‫تاکنون در این دیار فرهنگی و شهیدپرور سپری شده است‬ ‫را تصویرسازی کنیم‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬امروز نوجوانان و جوانان‬ ‫ما قهرمان های گمنامی دارند؛ انهایی که در راه دفاع از میهن‬ ‫پر کشیدند و انهایی که امروز در بین مردم در شرکت مترو‪،‬‬ ‫اتش نشانی و سایر دسته های مختلف با گمنامی در قله های‬ ‫اعتقاد‪ ،‬علم و خدمت رسانی فعالیت می کنند که این ارتباط‬ ‫بین نسلی و اگاهی بخش نسبت به داشته ها و دستاوردهای‬ ‫عظیم با هیچ زبانی بهتر از هنر و فرهنگ ایران‪ ،‬نمی تواند به‬ ‫مخاطب منتقل شود‪ .‬نورصالحی گفت‪ :‬در این راستا از همکاران‬ ‫در سازمان فرهنگی‪ ،‬ورزشی و اجتماعی شهرداری اصفهان‪،‬‬ ‫مسئوالن شرکت مترو که پیشتاز این اقدام شدند و هنرمندان‬ ‫متعهد و توانمندی که دغدغه های مردم را به رشته تصویر‬ ‫دراوردند‪ ،‬تشکر می کنم زیرا این طرح باعث می شود قهرمانان‬ ‫ملی کشور در معرض دید نسل جدید که تجربه حضور در‬ ‫سال های دفاع مقدس‪ ،‬ایام انقالب و حتی روزهای بعد از ان‬ ‫را ندارند‪ ،‬قرار گیرد‪ .‬او ضمن قدردانی از حضور حسین علوی‪،‬‬ ‫رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسالمی مشهد در‬ ‫ائین افتتاح گالری گذر متروی اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم بتوانیم‬ ‫به یمن حضور و همراهی ارزشمند او در این روز که مزین به‬ ‫نام اصفهان است‪ ،‬پیوندهای فرهنگی هنری بین اصفهان و‬ ‫مشهد را قوی تر و غنی تر کنیم تا محصوالت جوان پسندتر به‬ ‫مردم ایران ارائه دهیم‪.‬‬ ‫ساخت مراکز ورزشی در مبارکه توسط مدیریت شهری‬ ‫به گفته عضو شــورای اسالمی شهر اصفهان ساخت‬ ‫مراکزی همچون ورزشــگاه های روباز و زمین های چمن‬ ‫مصنوعی برای نسل جوان و نوجوان جامعه در بسیاری از‬ ‫محله های مبارکه در حال انجام است که این امر نشاط و‬ ‫امید را در شهروندان به ویژه نسل جوان و نوجوان افزایش‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫محمدرضا فالح در حاشیه بازدید از پروژه های عمرانی‬ ‫شــهرداری مبارکه بــه ایمنا گفت‪ :‬با توجــه به وضعیت‬ ‫نامساعد اقتصادی در کشور و شهرداری ها‪ ،‬احداث بسیاری‬ ‫از پروژه های عمرانی به ویژه بازگشایی معابر و خیابان هایی‬ ‫کــه بیش از چند ســال معضالتی را بــرای مردم ایجاد‬ ‫کرده بود‪ ،‬اقدامی ارزنده محســوب می شود که از طریق‬ ‫توافقات با مالکان انجام شــده است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬احداث‬ ‫مراکزی همچون ورزشــگاه های روباز و زمین های چمن‬ ‫مصنوعی برای نسل جوان و نوجوان جامعه در بسیاری از‬ ‫محله های مبارکه در حال انجام است که این امر نشاط و‬ ‫امید را در شهروندان به ویژه نسل جوان و نوجوان افزایش‬ ‫داده اســت‪ .‬عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان افزود‪:‬‬ ‫پروژه هایی که در محله ها و مناطق مختلف شهر مبارکه‬ ‫مورد بازدید قرار گرفت‪ ،‬با تدبیر مدیریت شــهری مبارکه‬ ‫و حمایت های شــورای ششم این شهر اجرا شده است‪ .‬او‬ ‫با قدردانی از فعالیت های مدیریت شهری در شهر صنعتی‬ ‫مبارکه با ســکان داری شورای اســامی شهر و شهردار‬ ‫جــوان‪ ،‬پر انرژی و باانگیزه مبارکه‪ ،‬گفت‪ :‬شــهروندان از‬ ‫مسئوالن به ویژه شهردار و شورای اسالمی شهر صداقت‪،‬‬ ‫راست گویی‪ ،‬تالش‪ ،‬پشتکار و جدیت می خواهند که این‬ ‫خصوصیات در مجموعه مدیریت شــهری مبارکه وجود‬ ‫دارد‪.‬محمدرضا فالح‪ ،‬نماینده اســتان اصفهان در شورای‬ ‫عالی کشــور و عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان با‬ ‫حضور در شــهر مبارکه از پروژه های عمرانی شهرداری‬ ‫مبارکه بازدید کرد؛ این بازدید به دعوت شهردار و اعضای‬ ‫شورای اســامی شــهر مبارکه از پروژه های عمرانی از‬ ‫جمله سالن های ورزشی محالت شیخ اباد و سرارود‪ ،‬زمین‬ ‫چمن محله اسماعیل ترخان‪ ،‬تقاطع غیرهمسطح وحدت‪،‬‬ ‫مجتمع کارگاهی خیام‪ ،‬سازمان مدیریت حمل ونقل‪ ،‬بلوار‬ ‫وحدت‪ ،‬بلوار سردار شهید بابایی انجام شد‪.‬‬ ‫طرح های سالمت محور در دستور کار شهرداری اصفهان‬ ‫بنا به گفته مدیر اداره سلامت سـازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫ورزشـی شـهرداری اصفهان این اداره دو طرح سالمت محور با‬ ‫عنوان «سـنجش سالمت» و «فردا دیر اسـت» طراحی کرده‬ ‫و در حـال اجـرای هر دو با محوریت این مجموعه اسـت‪.‬‬ ‫هاجر ابراهیمی به ایمنا گفت‪ :‬اداره سلامت سازمان فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی و ورزشی شـهرداری اصفهان دو طرح سالمت محور‬ ‫بـا عنوان «سـنجش سلامت» و «فـردا دیر اسـت» طراحی‬ ‫کـرده و در حـال اجرای هـر دو طرح با محوریت این مجموعه‬ ‫اسـت‪ .‬او با اشـاره به شعار سـازمان بهداشت جهانی برای سال‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬بـا عنـوان «با امـوزش دیابت از فـردای خود محافظت‬ ‫کنیـم» افـزود‪ :‬طـرح سلامت محور «فـردا دیـر اسـت» بـه‬ ‫مناسـبت بیست وسـوم ابـان مـاه‪ ،‬روز جهانی دیابـت‪ ،‬طراحی‬ ‫و اجـرا شـد و هدف اصلـی اجرای ان‪ ،‬پیگیـری از این بیماری‬ ‫خامـوش و خطرنـاک اسـت‪ .‬مدیـر اداره سلامت سـازمان‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشـی شـهرداری اصفهان‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کـرد‪ :‬در این طرح مـوارد و ازمایش هایی همچون تسـت های‬ ‫قنـد خـون‪ ،‬وزن و قـد‪ ،‬معاینات برسـت‪ ،‬فشـار خـون و بی ام‬ ‫ای لحـاظ شـده اسـت کـه همـه مراجعه کنندگان را پوشـش‬ ‫خواهـد داد‪ .‬او بـا اشـاره بـه انجـام و اجـرای طـرح دیابـت در‬ ‫باغ هـای بانـوان شـهر اصفهان‪ ،‬تصریح کـرد‪ :‬باغ هـای بانوان‬ ‫طلـوع‪ ،‬نـاژوان و پردیس‪ ،‬محل های تعیین شـده بـرای انجام‬ ‫این تسـت ها هسـتند‪ .‬این طـرح هفته گذشـته در بـاغ بانوان‬ ‫پردیس اجرا شـد و این هفته در روزهای شـنبه و یکشـنبه در‬ ‫بـاغ بانوان طلوع شـاهد اجـرای ان بودیم‪ .‬همچنیـن روزهای‬ ‫دوشـنبه و چهارشـنبه هفته جاری در باغ بانـوان پردیس طرح‬ ‫را اجـرا خواهیـم کـرد‪ .‬ابراهیمی انجام تسـت قند خـون برای‬ ‫افـراد ‪ ۲۰‬سـال بـه بـاال و همچنیـن معاینـات برسـت از زنان‬ ‫‪ ۴۰‬سـال بـه بـاال را یاداور شـد و گفت‪ :‬علاوه بر ایـن موارد‪،‬‬ ‫اموزش هـای روزامد در حوزه بیماری دیابت توسـط پزشـکان‬ ‫معاونت بهداشـت و درمان دانشـگاه علوم پزشکی که در طرح‬ ‫حضـور دارند بـه حاضران ارائه می شـود‪ .‬همچنین توضیحاتی‬ ‫دربـاره بیمـاری دیابـت‪ ،‬عالئـم‪ ،‬راه هـای پیشـگیری‪ ،‬عالئم‬ ‫و روش هـای درمـان بـه مبتالیـان و افـراد شـرکت کننده در‬ ‫طـرح اموزش داده می شـود‪ .‬در معاینات برسـت هم حاضران‪،‬‬ ‫راه هـای شناسـایی و درمان بیماری را فرا می گیرنـد‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکـه همه خدمات ایـن طرح رایگان اسـت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬انجمن‬ ‫دیابـت و انجمن مکسـا (موسسـه نیکوکاری کنترل سـرطان‬ ‫ایرانیـان) در ایـن طـرح سلامت محور و مردمـی مشـارکت‬ ‫دارنـد‪ .‬مدیـر اداره سلامت سـازمان فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و‬ ‫ورزشـی شـهرداری اصفهـان اظهـار کـرد‪ :‬در اجـرای ایـن‬ ‫طـرح‪ ،‬پایش هـای هـر فـرد جداگانـه انجـام و کارتی بـه فرد‬ ‫مـورد نظـر داده می شـود‪ .‬پـس از تکمیـل فـرم پایشـی‪ ،‬افراد‬ ‫مشـکوک بـه بیماری از جمله فشـار خون‪ ،‬قند خـون یا چربی‬ ‫خـون شناسـایی و شـماره های تماس ایـن افراد اخذ شـد و در‬ ‫اختیـار معاونـت بهداشـت و درمان قرار داده شـد‪ .‬بـه گفته او‪،‬‬ ‫‪ 7/5‬میلیـون فـرد دیابتی در ایران شناسـایی شـده اسـت‪ .‬امار‬ ‫مبتالیان به دیابت در زنان بیشـتر از مردان اسـت و ‪ ۴۵۰‬هزار‬ ‫نفر در اسـتان اصفهان مبتال به این بیماری خاموش هسـتند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ضرورت حساس ســازی جامعه در حوزه‬ ‫دیابت‬ ‫مدیر اداره سلامت سازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری‬ ‫اصفهـان هدف از اجرای این طرح را اشـنایی عمـوم مردم با دیابت‬ ‫و حسـاس سـازی جامعه دانسـت و گفت‪ :‬امروز شـاهد کم تحرکی‬ ‫و تغذیـه ناسـالم افـراد در جامعه هسـتیم که همین عوامـل روز به‬ ‫روز بـر جمعیـت مبتالیان دیابتی افزوده اسـت‪ ،‬بنابراین اگاه سـازی‬ ‫مردم در حوزه پیشـگیری ضروری و اجتناب ناپذیر اسـت‪ .‬او با اشاره‬ ‫بـه تهیه بروشـورهای اموزشـی بـرای ایـن رویداد سلامت محور‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬بروشـور اول با عنوان اشـنایی با دیابت و بروشـور دوم به نام‬ ‫گردونـه غذایـی طراحـی و در اختیار شـرکت کنندگان در طرح قرار‬ ‫گرفته اسـت‪ .‬ابراهیمی در ادامه با اشـاره به اجرای طرح «سـنجش‬ ‫سلامت» ویـژه کارکنـان سـتادی سـازمان فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی‬ ‫و ورزشـی شـهرداری اصفهـان گفـت‪ :‬یـک گـروه هشـت نفره از‬ ‫پزشـکان و کارشناسـان ایـن بخـش در ایـن کارکنـان معاونت ها‬ ‫مختلف سـازمان را معاینـه خواهند کرد‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫‪3‬‬ ‫استان‬ ‫تاثیر منفی کرونا بر سرانه‬ ‫مطالعه در تیران و کرون‬ ‫بنا به گفته رئیس اداره کتابخانه های عمومی تیران و کرون‬ ‫در برنامه چشم انداز ‪ ۱۴۰۵‬ترسیم شده است که عضویت‬ ‫در کتابخانه های عمومی باید به ‪ ۳۰‬درصد جمعیت این‬ ‫شهرستان برسد که این شاخص برای تیران و کرون بیش‬ ‫از ‪ ۲۱‬هزار نفر است‪.‬‬ ‫احمد احمدی به ایسنا گفت‪ :‬در حال حاضر ‪ ۲‬هزار نفر در‬ ‫دو کتابخانه عمومی تیران و کرون عضو هستند که مجموع‬ ‫این اعضا با دیگر اعضای کتابخانه ها مثل مساجد‪ ،‬مدارس و‬ ‫دانشگاه ها به سه هزار نفر می رسد‪ .‬او با بیان اینکه شهرستان‬ ‫تیران و کرون بیش از ‪ ۷۰‬هزار نفر جمعیت دارد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫در برنامه چشم انداز ‪ ۱۴۰۵‬ترسیم شده است که عضویت‬ ‫در کتابخانه های عمومی باید به ‪ ۳۰‬درصد جمعیت این‬ ‫شهرستان برسد که این شاخص برای تیران و کرون بیش‬ ‫از ‪ ۲۱‬هزار نفر است‪ .‬رئیس اداره کتابخانه های عمومی‬ ‫تیران و کرون‪ ،‬ادامه داد‪ :‬دستیابی به این امار تا سه سال‬ ‫اینده به همکاری دیگر نهادها برای ترویج فرهنگ کتاب‬ ‫و کتاب خوانی نیاز دارد‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬کرونا بر سرانه‬ ‫مطالعه تاثیر منفی گذاشت‪ ،‬اما وضعیت امسال نسبت به دو‬ ‫سال قبل بهتر شده و عضویت و امانت گیری کتاب افزایش‬ ‫یافت‪ .‬احمدی افزود‪ :‬با افتتاح کتابخانه عمومی بخش کرون‬ ‫پس از ‪ ۱۷‬سال شاهد تحول در کتاب خوانی خواهیم بود‪.‬‬ ‫ساخت ‪ ۲۰‬واحد مسکن‬ ‫محرومان در خور و بیابانک با‬ ‫مشارکت بنیاد مسکن‬ ‫به گفته فرماندار خور و بیابانک با مشارکت بنیاد مسکن ‪۲۰‬‬ ‫واحد مسکن محرومان در دست ساخت است که برای این‬ ‫خانه ها ‪ ۵۰‬میلیون تومان تسهیالت بالعوض و ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تومان تسهیالت کم بهره اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫احمدرضا طحانی درباره وضعیت مسکن محرومان در‬ ‫شهرستان خور و بیابانک‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬تاکنون در قالب‬ ‫طرح مسکن محرومان برای ‪ ۴۰‬پالک مسکونی در‬ ‫شهرهای خور و جندق زمین اختصاص داده شده است‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬واگذاری زمین برای احداث ‪ ۱۶‬پالک به‬ ‫اداره بهزیستی در شهرک امام رضا (ع) شهر خور انجام شده‬ ‫است‪ .‬او افزود‪ :‬در حال حاضر ‪ ۲۵‬واحد مسکن محرومان‬ ‫که در شهرها و روستاها تکمیل شده است به بهره برداری‬ ‫رسیده که ‪ ۶‬واحد ان در جریان سفر معاون هماهنگی‬ ‫امور اقتصادی استانداری اصفهان افتتاح شد‪ .‬فرماندار خور‬ ‫و بیابانک گفت‪ :‬برای واحدهای مذکور ‪ ۳۰‬میلیون تومان‬ ‫تسهیالت بالعوض و ‪ ۵۰‬میلیون تومان تسهیالت کم بهره‬ ‫با سود ‪ ۵‬درصد از طرف بنیاد مسکن اعطا شده است‪.‬‬ ‫طحانی تصریح کرد‪ :‬همچنین با مشارکت بنیاد مسکن ‪۲۰‬‬ ‫واحد مسکن محرومان در دست ساخت است که برای این‬ ‫خانه ها ‪ ۵۰‬میلیون تومان تسهیالت بالعوض و ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تسهیالت کم بهره با سود ‪ ۵‬درصد به همراه ‪ ۲‬تن‬ ‫تومان‬ ‫ِ‬ ‫سیمان رایگان در نظر گرفته شده است‪ .‬او خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫با پیگیری های انجام شده و درصورتی که مشکلی پیش نیاید‬ ‫تسهیالت ‪ ۲۰۰‬میلیون تومانی برای شهرهای زیر ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫نفر جمعیت اختصاص می یابد تا ‪ ۷۰‬واحد مسکونی دیگر در‬ ‫سطح شهرها و روستاها برای محرومان احداث شود‪.‬‬ ‫سرانه فضای کتابخانه های‬ ‫عمومی فریدون شهر کمتر از ‪2‬‬ ‫مترمربع است‬ ‫سرانه فضای کتابخانه های عمومی شهرستان فریدون شهر‬ ‫کمتر از ‪ ۲‬مترمربع به ازای هر صد نفر است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوسیما‪ ،‬مسئول کتابخانه های‬ ‫عمومی شهرستان فریدون شهر گفت‪ :‬استاندارد سرانه فضای‬ ‫کتابخانه های عمومی به ازای هر صد نفر ‪ ۸‬مترمربع است‪.‬‬ ‫غالمرضا جعفری با اشاره به پیشرفت ‪ ۳۰‬درصدی ساخت‬ ‫کتابخانه مرکزی شهر فریدون شهر افزود‪ :‬برای تکمیل و‬ ‫تجهیز این کتابخانه با ‪ ۱۳۰۰‬مترمربع زیربنا به بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال اعتبار نیاز است‪ .‬او گفت‪ :‬هم اکنون ‪ ۴‬کتابخانه‬ ‫عمومی با ‪ ۷۰‬هزار نسخه کتاب در این شهرستان فعالیت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫احتکار ‪ 27‬میلیارد ریال‬ ‫کاالهای اساسی در‬ ‫خمینی شهر‬ ‫گروه استان‪ :‬فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از‬ ‫کشف انبار بزرگ احتکار اجناس و کاالهای اساسی به ارزش‬ ‫‪ 27‬میلیارد ریال در عملیات ماموران انتظامی این شهرستان‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫سرهنگ غالمرضا براتی پلیس بیان داشت‪ :‬در پی کسب‬ ‫اخباری مبنی بر احتکار مقادیر زیادی مواد غذایی دریک انبار‬ ‫بزرگ در حاشیه خمینی شهر بالفاصله بررسی موضوع در‬ ‫دستور کار پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان قرار گرفت‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬ماموران انتظامی این فرماندهی پس از شناسایی‬ ‫انبار و اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی مرجع قضائی‬ ‫به همراه تیمی از اداره تعزیرات حکومتی و وزارت صمت به‬ ‫محل اعزام که در بازرسی انجام شده از این انبار محموله‬ ‫بزرگی شامل مواد غذایی‪ ،‬غالت‪ ،‬حبوبات و انواع مواد‬ ‫شوینده کشف شد‪ .‬فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر با‬ ‫اشاره به اینکه ارزش کاالهای کشف شده توسط کارشناسان‬ ‫‪ 27‬میلیارد ریال براورده شده تصریح کرد‪ :‬در این خصوص‬ ‫ضمن پلمپ انبار‪ ،‬یک متهم نیز دستگیر که پس از تشکیل‬ ‫پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل‬ ‫داده شد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫دستگیریمزاحمتلفنی‬ ‫اورژانس اصفهان با ‪ ۵۵‬تماس‬ ‫کذب‬ ‫بـه گفته رئیـس اورژانـس پیش بیمارسـتانی اسـتان‬ ‫اصفهـان مـرد میان سـالی کـه مدت هـا بـود بـرای‬ ‫اورژانـس مزاحمـت ایجـاد می کـرد‪ ،‬بـا حکـم دادگاه‬ ‫بازداشـت شـد‪.‬‬ ‫فرهـاد حیـدری بـه ایمنـا گفـت‪ :‬سه شـنبه‬ ‫بیسـت وچهارم ابـان مـاه‪ ،‬مـرد ‪ ۵۰‬سـاله ای کـه در‬ ‫سـه ماهه نخسـت امسـال بیـش از ‪ ۵۵‬تمـاس مزاحمت‬ ‫تلفنـی بـا ‪ ۱۱۵‬اصفهـان داشـته اسـت‪ ،‬بـا حکـم دادگاه‬ ‫دسـتگیر شـد‪ .‬او افـزود‪ :‬ایـن فـرد ضمـن اشـغال کردن‬ ‫خطـوط امـدادی ‪ ،۱۱۵‬با دادن شـرح حال کذب و اشـتباه‬ ‫به کارشناسـان اتـاق فرمان‪ ،‬امبوالنـس اورژانس ‪ ۱۱۵‬را‬ ‫بـا شـرح بیمار اورژانسـی بـه درب منزل خود می کشـاند‬ ‫و در ایـن مـدت ‪ ۱۵‬بـار نیروهای امـدادی اورژانس پس‬ ‫از امدادخواهـی دروغیـن او‪ ،‬بـرای امدادرسـانی بـه بیمار‬ ‫بـه ادرس ذکـر شـده اعـزام شـدند‪ .‬رئیـس اورژانـس‬ ‫پیش بیمارسـتانی اسـتان اصفهـان تصریح کـرد‪ :‬پس از‬ ‫تماس هـای مکـرر با امدادخـواه و اتالف وقـت اورژانس‪،‬‬ ‫فـرد مزاحـم در را بـاز می کـرده و بـه محـض ورود‬ ‫کارشناسـان اورژانـس بـرای کمک رسـانی‪ ،‬در را روی‬ ‫ان هـا می بسـته و از درب دیگـر منزل متواری می شـده‬ ‫اسـت‪ .‬او بـا اشـاره بـه پیگیری هـای ایـن پرونـده‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬بـا پیگیری هـای مرکـز اورژانـس پیش بیمارسـتانی‬ ‫اسـتان‪ ،‬پـس از اسـتخراج گزارشـات‪ ،‬مـدارک و طـرح‬ ‫شـکایت در دادگاه‪ ،‬روز دوشـنبه حکـم جلب متهم صادر‬ ‫و روز سه شـنبه ایـن فـرد مزاحم بازداشـت شـد‪ .‬حیدری‬ ‫بـا بیـان اینکـه در خصـوص ایـن پرونـده‪ ،‬پیگیری های‬ ‫قضائـی تـا صدور حکـم نهایی ادامـه دارد‪ ،‬گفـت‪ :‬طبق‬ ‫قانـون مجازات مزاحمـان تلفنی‪ ،‬عالوه بر قطـع و اقدام‬ ‫بـه جمـع اوری منصوبـات تلفـن‪ ،‬مجرمـان بـه مجازات‬ ‫تعزیـری نیـز محکـوم می شـوند‪ .‬او بـا تاکید بـر اهمیت‬ ‫شـماره اضطـراری اورژانـس بـرای نجـات بیمـاران و‬ ‫مصدومـان‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬این گونـه تماس ها عالوه‬ ‫بـر ایجـاد اخلال در امـر امدادرسـانی اورژانـس ضمـن‬ ‫سـلب فرصت حیات از یـک بیمار یا مصدوم اورژانسـی‪،‬‬ ‫منجـر بـه ایجـاد مشـکالت شـنوایی و خسـتگی ذهنی‬ ‫بـرای کارشناسـان اتاق فرمـان اورژانس‪ ،‬اتلاف وقت و‬ ‫انرژی کارشناسـان عملیاتی و افزایش زمان امدادرسـانی‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫مسائل اقتصادی تنها عامل‬ ‫عدم ازدواج جوانان نیست‬ ‫روان شـناس و مشـاور خانـواده بـا بیان اینکـه ازدواج‬ ‫جوانـان بـا چالش هایـی روبه رو اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬بـرای رفع‬ ‫ن مواجـه شـد امـا معضـل‪ ،‬موضوعی‬ ‫چالـش بایـد بـا ا ‬ ‫پیش بینـی شـده و قابل حـل اسـت‪.‬‬ ‫احسـان کاظمـی بزرگ تریـن مانـع ازدواج جوانـان‬ ‫را موانـع فرهنگـی و فکـری دانسـت و بـه ایمنـا گفت‪:‬‬ ‫یکـی از موانـع ازدواج وجـود خواهـر یـا بـرادر بزرگ تـر‬ ‫اسـت‪ ،‬گاهـی ازدواج دختـری بـه هـر دلیـل ان قـدر به‬ ‫تاخیـر می افتـد کـه از سـن معمـول و متعـارف ازدواج‬ ‫باالتر می رود و شـانس امدن خواسـتگار کمتر می شـود؛‬ ‫ازانجاکـه از نظـر خانواده هـا ازدواج دختـر کوچک تـر از‬ ‫خواهـر بزرگ تـر در شـان ان هـا نیسـت‪ ،‬این امـر یکی‬ ‫از دالیـل رغبـت نداشـتن بـه ازدواج اسـت‪ .‬او افـزود‪:‬‬ ‫زمینـه الزم بـرای یـک زندگـی موفق و پایدار‪ ،‬شـناخت‬ ‫و اگاهـی هـر دو طـرف از یکدیگر اسـت‪ ،‬علاوه بر این‬ ‫بایـد زوجیـن مهارت هـای الزم را در زندگـی امـوزش‬ ‫ببیننـد‪ ،‬مهارت هایـی کـه منجر می شـود در بسـیاری از‬ ‫مسـائل عاقالنـه و اگاهانـه رفتـار کننـد و مشـکالت را‬ ‫بـا مهـارت برطـرف سـازند‪ .‬این روان شـناس و مشـاوره‬ ‫خانـواده‪ ،‬تصویرسـازی در امر ازدواج جوانـان را ضروری‬ ‫دانسـت و گفـت‪ :‬بـا چالش هـا روبـه رو هسـتیم نـه بـا‬ ‫مشـکالت ازدواج‪ ،‬چراکـه «چالـش»‪ ،‬مسـئله ای اسـت‬ ‫کـه بـرای رفـع ان بایـد بـا ان هـا مواجـه شـویم امـا‬ ‫«معضـل»‪ ،‬موضـوع پیش بینـی شـده و قابل حل اسـت؛‬ ‫بـا پرداخـت تسـهیالت بـرای ازدواج جوانـان درصـدد‬ ‫تحلیـل کـدام مسـائل هسـتیم وقتـی در ذهن جـوان ما‬ ‫مسـائل بسـیاری بـرای رسـیدن به یـک ازدواج درسـت‬ ‫وجـود دارد‪ .‬او بـا بیان اینکه برخی از کارشناسـان معتقد‬ ‫هسـتند کـه اقتصـاد‪ ،‬مهم ترین عامـل بازدارنـده جوانان‬ ‫بـرای تشـکیل خانواده اسـت‪ ،‬اضافه کـرد‪ :‬در این جهان‬ ‫به سـمت هر عنصـری ازجمله مهاجـرت‪ ،‬خرید اتومبیل‬ ‫و منـزل‪ ،‬دانشـگاه و حتـی عمـل جراحـی سـوق یابیم‪،‬‬ ‫یـک بُعـد ان اقتصـادی اسـت زیـرا در دنیـای مـادی‬ ‫زندگـی می کنیـم؛ بنابرایـن نـگاه تک بعـدی از منظـر‬ ‫اقتصـادی بـه تنهایـی نمی توانـد علـل اصلـی گرایـش‬ ‫نداشـتن جوانـان بـه امـر ازدواج باشـد‪ .‬کاظمی بـا تاکید‬ ‫بـر اینکـه مناسـک ازدواج بـا رویکـرد فرهنگـی‪ ،‬امروزه‬ ‫بـه سـمت مناسـک اقتصـادی رفتـه اسـت و روزبـه روز‬ ‫گسـترده تر و پیچیده تـر می شـود‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫ازدواج هـای امـروزی بـا گذشـته تفـاوت بسـیاری دارد‬ ‫بـه گونـه ای کـه سـایه تجملات‪ ،‬چشـم و هم چشـمی‬ ‫و اسـراف بـر ازدواج هـا سـنگینی می کنـد و هزینه هـای‬ ‫چنـد میلیونـی سـالن های الکچـری‪ ،‬پذیرایـی‪ ،‬لباس و‬ ‫مابقـی مـوارد بـرای راهـی شـدن زوج ها بـه خانه بخت‬ ‫صـرف می شـود‪ ،‬امـا زوجیـن بـرای اگاهی‪ ،‬شـناخت و‬ ‫کسـب مهارت هـای زندگـی حاضـر بـه مشـاوره قبل از‬ ‫ازدواج نیسـتند‪ .‬او گفـت‪ :‬موانـع اقتصادی در امـر ازدواج‬ ‫جوانـان وجـود دارد اما اگر نوع نگرش‪ ،‬توقعات و سـبک‬ ‫زندگـی متناسب سـازی شـود‪ ،‬موانـع به حـدی کم رنگ‬ ‫می شـود کـه عالوه بر سـکوی پرش بـرای زوجین بقیه‬ ‫مسـائل نیز حل خواهد شـد‪ ،‬چراکه تنها با شـرایط مالی‬ ‫نمی تـوان بازدارنده هـا را از میـان برداشـت‪.‬‬ ‫پنجشنبه| ‪ 26‬ابان ‪ | 1401‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4495‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫ضرورت بازنگری ایین نامه استقرار مدارس غیردولتی‬ ‫به هیچ عنوان یک بنای مورداستفاده با قدمت باال را نمی توان با ائین نامه های جاری و ملی مورد ارزیابی قرار داد‬ ‫مدیـرکل نوسـازی مـدارس اسـتان اصفهـان در خصـوص‬ ‫ضـرورت بازنگـری ایین نامـه اسـتقرار مـدارس غیردولتـی‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬ایین نامه اسـتقرار مدارس غیردولتی‪ ،‬فشـار مضاعفی‬ ‫بـرای موسسـان ایجـاد می کنـد و با پایان مدت سـه سـال‬ ‫تمدیـد اسـتحکام سـاختمان های اموزشـی بـا کاربـری‬ ‫مسـکونی‪ ،‬دیگـر صـدور مجوزهـا قابل اجرا نیسـت‪.‬‬ ‫مجید نسـیمی با بیان اینکـه قانون تاسـیس و اداره مدارس‬ ‫و مراکـز اموزشـی و پرورشـی غیردولتـی در سـال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫مصـوب شـد و پیـرو ان سـال ‪« ۱۳۹۸‬ائین نامـه اسـتقرار‬ ‫مـدارس و مراکـز غیردولتـی در مناطـق‪ ،‬نواحـی و محالت‬ ‫مختلـف» تصویـب و ابلاغ شـده اسـت‪ ،‬بـه ایمنـا گفـت‪:‬‬ ‫مطابـق با ایـن ائین نامـه‪ ،‬موضوع صـدور مجوز سـاختمان‬ ‫مـدارس منـوط به انطبـاق مـواد قانونـی و ائین نامه های به‬ ‫روز کشـور اسـت‪ .‬او در مـورد یک اشـتباه قانونـی در قوانین‬ ‫تصویـب شـده ائین نامـه اسـتقرار‪ ،‬افزود‪ :‬بر اسـاس مـاده ‪۶‬‬ ‫ایـن ائین نامـه‪ ،‬ایمنـی سـاختمان های غیردولتـی موجود و‬ ‫تایید اسـتحکام بنای ان و ضوابط طراحی بناهای غیردولتی‬ ‫تازه سـاخت در رونـدی قانونـی سـنجیده می شـود‪ ،‬بنابراین‬ ‫به هیچ عنـوان یـک بنـای مورداسـتفاده بـا قدمـت بـاال را‬ ‫نمی تـوان بـا ائین نامه هـای جـاری و ملـی مـورد ارزیابـی‬ ‫قـرار داد و چنیـن امری غیرممکن اسـت‪ .‬مدیرکل نوسـازی‬ ‫مـدارس اسـتان اصفهـان تصریح کـرد‪ :‬اگر فـردی درصدد‬ ‫سـاخت سـاختمان مدرسـه جدیـد اسـت‪ ،‬بایـد بعـد از تهیه‬ ‫نقشـه ها و طرح هـای معمـاری‪ ،‬طبـق ائین نامـه اسـتقرار‬ ‫از سـازمان نوسـازی مـدارس تاییدیه هـای الزم را دریافـت‬ ‫کنـد‪ ،‬همچنیـن بایـد در پنـج تا ‪ ۱۰‬سـال اینده نیز مدرسـه‬ ‫مـورد بهره برداری قرار گیـرد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬دسـتورالعمل های‬ ‫اجرایـی و ائین نامه هـا‪ ،‬اداره کل نوسـازی مـدارس را مکلف‬ ‫کرده اسـت که اگر بخواهیم سـاختمان مسـکونی با قدمت‬ ‫‪ ۲۰‬تـا ‪ ۴۰‬سـال را بـه فضـای اموزشـی تبدیـل کنیـم‪ ،‬باید‬ ‫مطابـق قوانیـن و مقررات ملی کشـور عمل شـود‪ .‬نسـیمی‬ ‫در خصـوص ضـرورت بازنگـری ائین نامـه اسـتقرار مدارس‬ ‫غیردولتی‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ائین نامه اسـتقرار مـدارس غیردولتی‪،‬‬ ‫فشـار مضاعفـی بـرای موسسـان ایجـاد می کند و بـا اتمام‬ ‫مدت سـه سـال تمدید استحکام سـاختمان های اموزشی با‬ ‫کاربـری مسـکونی‪ ،‬دیگر صـدور مجوزها قابل اجرا نیسـت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬رفـع چالش فضاهای اموزشـی بـا بازنگری‬ ‫ائین نامه اسـتقرار‬ ‫او با بیان اینکه ائین نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی‬ ‫در مناطق‪ ،‬نواحی و محالت مختلف‪ ،‬طبق ضوابط مواد‬ ‫سیزده گانه تصویب شده است‪ ،‬گفت‪ :‬مطابق ماده ‪ ۶‬این‬ ‫ائین نامه‪ ،‬ایمنی ساختمان ها و تایید ان بر عهده سازمان‬ ‫نوسازی مدارس کشور و ادارات تابعه قرار گرفته است‪،‬‬ ‫دستورالعمل اجرایی ابالغ شده در این بخشنامه به نوسازی‬ ‫مدارس اجازه داده برای مسائل این حوزه از شرکت های‬ ‫مشاور ذی صالح استفاده کند‪ ،‬البته این ناقض مسئولیت‬ ‫نوسازی مدارس نیست و نظر نهایی با اداره کل نوسازی‬ ‫مدارس خواهد بود‪ .‬مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان‬ ‫با اشاره به اصالح و بازنگری بند ‪ ۶‬ائین نامه استقرار‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اگر ساختمان هایی که اکنون با کاربری مسکونی برای‬ ‫فضای اموزشی مورداستفاده قرار گرفته است‪ ،‬بخواهند‬ ‫«ائین نامه ایمنی ساختمان‪ ،‬تایید استحکام بنا و ضوابط‬ ‫طراحی و رعایت» را به طور کامل اجرایی کنند‪ ،‬بسیاری از‬ ‫تاییدیه هایی که برای بناهای فعال در گذشته ارائه شده است‪،‬‬ ‫با توجه به ائین نامه جدید و استقرار استحکام بنایی برای تایید‬ ‫مجدد با دغدغه ها و چالش هایی مواجه خواهد بود‪.‬‬ ‫امار اهدای خون در اصفهان کاهش یافته است‬ ‫سرپرســت روابــط عمومــی ســازمان انتقــال خــون اســتان‬ ‫اصفهــان از نیــاز بــه اهــدای خــون گروه هــای ‪ O‬مثبــت‬ ‫و ‪ A‬منفــی خبــر داد‪.‬‬ ‫فرشــته ارامــش بــه ایمنــا گفــت‪ :‬ذخیــره خــون اســتان‬ ‫اصفهــان در حــال حاضــر برابــر بــا پنــج روز اســت؛‬ ‫درصورتی کــه ذخیــره خــون مناســب شــش روز و حالــت‬ ‫ایــده ال ذخیــره خــون ‪ ۱۰‬روز اســت‪ .‬او بــا بیــان اینکــه‬ ‫مراجعــه بــه ســازمان انتقــال خــون بــا توجــه بــه شــرایط‬ ‫اب وهوایــی و افزایــش بیماری هــای ویروســی کاهــش‬ ‫یافتــه اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬درحال حاضــر نیازمنــد افزایــش در‬ ‫تمــام گروه هــای خونــی به ویــژه گروه هــای خونــی ‪O‬‬ ‫مثبــت و ‪ A‬منفــی هســتیم‪ .‬سرپرســت روابــط عمومــی‬ ‫ســازمان انتقــال خــون اســتان اصفهــان تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫بــا افزایــش عمل هــای جراحــی و افزایــش مصــرف‬ ‫خــون و فراورده هــای خونــی در بیمارســتان ها مواجــه‬ ‫هســتیم و بــا توجــه بــه نیــاز مســتمر بیمــاران بــه خــون‬ ‫و فراورده هــای خونــی‪ ،‬شــهروندان اهــدای خــون را در‬ ‫دســتور کار خــود قــرار دهنــد‪ .‬او بــا بیــان اینکــه هــر‬ ‫واحــد خــون اهدایــی تبدیــل بــه ســه فــراورده می شــود‬ ‫و حداقــل نیــاز بــه خــون و فراورده هــای خونــی ســه‬ ‫بیمــار را پاســخ می دهــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬اهــدای خــون‬ ‫بایــد بــه صــورت مســتمر انجــام شــود‪ ،‬مــردان چهــار‬ ‫بــار و زنانــه و ســه بــار در ســال می تواننــد نســبت بــه‬ ‫اهــدای خــون اقــدام کننــد‪ .‬ارامــش خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫در مراکــز اهــدای خــون همــه پروتکل هــای بهداشــتی‬ ‫بــا حفــظ فواصــل اجتماعــی و تکریــم ارباب رجــوع‬ ‫رعایــت می شــود و به منظــور کاهــش زمــان انتظــار‪،‬‬ ‫اهداکننــدگان می تواننــد از طریــق ســامانه ‪nobatdehi.‬‬ ‫‪ ibto.ir‬ثبت نــام و ســپس بــه مراکــز انتقــال خــون‬ ‫مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫دوره های اموزش پیشگیری از مصرف موادمخدر برگزار می شود‬ ‫کودکان؛ مستاجران موقت مراکز اصالح و تربیت‬ ‫دوره هـای اموزشـی تخصصی اصول توانمندسـازی نوجوانان‬ ‫کانون ¬هـای اصلاح و تربیـت بـرای پیشـگیری از مصرف‬ ‫موادمخـدر بـا همـکاری سـازمان زندان هـا‪ ،‬انجمـن حمایت‬ ‫زندانیـان مرکـز‪ ،‬سـتاد مبارزه با مـواد مخدر و دفتر یونیسـف‬ ‫برگـزار می شـود و ایـن دوره هـا تا اسـفند سـال جـاری ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به گـزارش انجمن حمایـت زندانیان مرکز‪ ،‬مظفـر الوندی در‬ ‫مراسـم افتتاحیـه دوره تخصصـی اموزشـی فرزند پـروری با‬ ‫رویکرد پیشـگیری از مواد مخدر در نوجوانـان ویژه مددکاران‬ ‫و مشـاوران کانون هـای اصلاح و تربیـت زندان های کشـور‬ ‫کـه با حضـور نماینـده سـازمان زندان ها‪ ،‬مدیـرکل فرهنگی‬ ‫سـتاد مبـارزه با مواد مخـدر و نماینده دفتر یونیسـف در ایران‬ ‫برگزار شـد‪ ،‬افزود‪ :‬تقارن افتتاحیه این دوره در اسـتانه سـالروز‬ ‫تصویـب کنوانسـیون حقـوق کـودک ‪ ۲۰‬نوامبـر ‪۲۹( ۱۹۸۹‬‬ ‫ابـان ‪ )۱۳۶۸‬را بـه فال نیک می گیریم‪ .‬او یاداور شـد‪ :‬در حال‬ ‫حاضـر ایـران جزو اعضای اصلی کنوانسـیون حقـوق کودک‬ ‫اسـت و مرجع ملی این کنوانسـیون هم در وزارت دادگستری‬ ‫مسـتقر اسـت‪ .‬الونـدی افـزود‪ :‬مـا از کمک هـای فکـری و‬ ‫مشـورتی دفتر یونیسف اسـتفاده می کنیم؛ کارگاه های متعدد‬ ‫اموزشـی برای کارکنـان کانون های اصلاح و تربیت و حتی‬ ‫قضاتـی کـه با کانـون اصالح و تربیـت و دادگاه هـای اطفال‬ ‫سـر و کار دارنـد و ده هـا دوره در نقـاط مختلـف کشـوری‬ ‫برگـزار کردیـم و بهره بـرداری مثبتی از این اقدامات داشـتیم‪.‬‬ ‫او گفـت‪ :‬در دوره جدیـد فراینـدی تعریـف شـده کـه بـرای‬ ‫کسـانی کـه به حکـم قانـون در کانون های اصلاح و تربیت‬ ‫نگهـداری می شـوند شـرایطی را فراهم کنیم تـا زندگی خود‬ ‫را بهبود بخشـند‪ .‬مدیرعامل انجمـن حمایت زندانیان تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬کسـی را نمی تـوان بـه اجبار اصلاح و تربیت کـرد اما‬ ‫می تـوان محیطـی را فراهـم کـرد که افـرادی که در شـرایط‬ ‫سـنی خاصـی مرتکـب بـزه شـده اند در ایـن محیط خـود را‬ ‫پیـدا کننـد و ایـن دقیقـا مطابـق با مفـاد کنوانسـیون حقوق‬ ‫کودک اسـت کـه ایران به ان پیوسـته و به ان اعتقـاد دارد و‬ ‫حتـی قبـل از کنوانسـیون و همزمان با کنوانسـیون با قوانین‬ ‫داخلـی بـه ان توجـه داشـته اسـت‪ .‬مشـاور رئیـس سـازمان‬ ‫زندان هـای کشـور در زمینـه توجه قانون به کـودکان بزهکار‬ ‫افـزود‪ :‬در سـال های اخیر در قوانین جزایـی و کیفری در مورد‬ ‫کانون های اصالح و تربیت تحوالت شـگرفی رخ داده اسـت‬ ‫و قانـون اییـن دادرسـی کیفـری و قانـون مجازات اسلامی‬ ‫نیـز یـک فصل مهم راجـع به اطفـال دارد‪ .‬او اضافـه کرد‪ :‬در‬ ‫ایین نامه جدید سـازمان زندان ها که در سـال ‪ ۱۴۰۰‬تصویب‬ ‫شـد نیـز یک فصل مسـتقل در مورد کانون اصلاح و تربیت‬ ‫دارد کـه مـواد ان بسـیار مترقی اسـت و این قشـر را از سـایر‬ ‫مجرمـان جـدا می کنـد و ایـن نگـرش افتراقـی بـودن نظام‬ ‫دادرسـی را نشـان می دهـد‪ .‬الونـدی بـا اشـاره بـه امنیتـی و‬ ‫حفاظتـی نبودن کانون هـای اصالح و تربیت گفـت‪ :‬این نوع‬ ‫تفکـر می توانـد بـه ما کمک کند کـه اینده خوبی را ترسـیم‬ ‫کنیـم اما مسـتلزم پایـداری این فکر و اندیشـه‪ ،‬داشـتن ابزار‬ ‫و امکانـات متعددی اسـت کـه از جمله مهمتریـن ان نیروی‬ ‫انسـانی متخصـص و معتقـد به ان اسـت و فرق ما بـا زندان‬ ‫این اسـت که خیلی درگیر مسـائل امنیتی و حفاظتی نیستیم‬ ‫و نبایـد باشـیم و هـر زمانـی کـه مـا کانون هـا را حفاظتی و‬ ‫امنیتـی کردیـم یعنـی روی تفکـری کـه داریم خـط بطالن‬ ‫می کشـیم و ایین نامـه خـود را زیر سـوال می بریـم؛ بنابراین‬ ‫ایـن فکـر بایـد تقویت شـود و از ظرفیـت همه سـازمان ها و‬ ‫نهادهـای اجتماعـی هم کمـک بگیریم‪ .‬مدیرعامـل انجمن‬ ‫حمایـت زندانیـان مرکز بـا تاکید بر توجه به خانـواده زندانیان‬ ‫به ویـژه فرزنـدان انـان گفـت‪ :‬درسـت اسـت کـه مجـرم در‬ ‫داخـل زنـدان اسـت و امکانـات در اختیـار او قـرار می گیرد و‬ ‫اقدامـات تامینـی و تربیتی برای او انجام می شـود امـا با وارد‬ ‫شـدن یک سرپرسـت در زنـدان‪ ،‬جمعـی از اعضـای خانواده‬ ‫او بی پنـاه می شـوند‪ .‬او افـزود‪ :‬در تهـران از بیـن پنـج هـزار‬ ‫خانـواده حـدود ‪ ۱۲۰۰‬نفـر فرزند زندانی زیر ‪ ۱۸‬سـال داریم و‬ ‫کـه ایـن افراد نیازمند توانمندسـازی هسـتند تا به سـمت بزه‬ ‫سـوق داده نشـوند‪ .‬این افراد مجرم نیسـتند و هیچ مشـکلی‬ ‫هـم ندارند امـا به تبع بزهکار بـودن والدیـن از نظر فرهنگی‬ ‫در چرخـه بزهـکاری قـرار دارنـد و بایـد فکری به حـال این‬ ‫کـودکان کـه جـزو عائلـه سـازمان زندان ها هسـتند در قالب‬ ‫دوره هـای اموزشـی و سـایر مسـائلی کـه وجـود دارد انجـام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ضرورت توجه به سالمت اجتماعی‬ ‫محمدهادی عسـگری مدیرکل فرهنگی و پیشـگیری ستاد‬ ‫مبـارزه بـا مـواد مخدر گفـت‪ :‬هر سیسـتمی بـرای مانایی و‬ ‫پایـداری خـود نیـاز بـه امـوزش دارد و امـوزش یکـی که از‬ ‫عناصر محوری و سـازمان دهنده اتفاقات خوب و مناسـباتی‬ ‫اسـت کـه بـه تعالـی و اعتالی هـر سـازمان منجـر خواهد‬ ‫شـد‪ .‬عسـگری مدیرکل فرهنگی و پیشـگیری سـتاد مبارزه‬ ‫بـا مـواد مخـدر تصریح کرد‪ :‬سیسـتم فاقـد امـوزش از توان‬ ‫نرم افـزاری بـرای خلـق ایـده و مقابلـه بـا تهدیـد و ایجـاد‬ ‫فرصـت ناتـوان اسـت‪ .‬او افـزود‪ :‬اگر مـا تصور کنیـم که هر‬ ‫فـرد زندانـی دارای خانـواده اسـت و مـا به عنوان یـک ایران‬ ‫قـوی نیـاز داریم کـه در بزنگاه هـای تاریخی به پیشـرفت و‬ ‫تعالـی فکر کنیم حتمـا باید مقوله سلامت اجتماعی و همه‬ ‫مولفه هـای تاثیرگـذار را مدنظـر قرار دهیم و زمانی سلامت‬ ‫اجتماعـی می تواند تحقـق یابد که به همه اضلاع و زوایای‬ ‫گوناگـون فکـر کنیم‪ .‬عسـگری افـزود‪ :‬یکـی از بحث هایی‬ ‫کـه می توانـد سلامت اجتماعـی را خدشـه دار کنـد‪ ،‬اعتیـاد‬ ‫اسـت و اسـیب های اجتماعـی کـه امـروزه مـا شـاهد ان‬ ‫هسـتیم کـه بـه خاطر مدرنیته شـدن مخل پیشـرفت شـده‬ ‫اسـت و بـرای اینکـه مـا بتوانیم به توسـعه متـوازن و مبتنی‬ ‫بـر تحقـق معنویـت و اخلاق دسـت پیـدا کنیم حتمـا باید‬ ‫بـر اسـیب های اجتماعـی مقابلـه کنیـم‪ .‬مدیـرکل فرهنگی‬ ‫سـتاد مبـارزه با مواد مخدر راهکار پیشـگیری از اسـیب های‬ ‫اجتماعـی را هم افزایـی دانسـت و گفـت‪ :‬اسـیب های‬ ‫اجتماعـی ماهیـت هیبریـدی دارند یعنـی هیچ سـازمانی به‬ ‫تنهایـی توانایـی مقابلـه بـا ان را نـدارد مگر اینکـه ظرفیت‬ ‫دسـتگاه ها و نهادهایـی که به گونـه ای متولی تعلیم و تربیت‬ ‫هسـتند در کنـار هـم قـرار گیرند‪ .‬او یاداور شـد‪ :‬کـودکان در‬ ‫کانـون اصلاح و تربیت بـه دلیل بزه ای که مرتکب شـده اند‬ ‫بایـد در فراینـد اصلاح و تربیت قرار گیرند چراکـه این افراد‬ ‫مسـتاجران موقـت مراکز اصلاح و تربیت هسـتند و باید به‬ ‫اصلاح و بـاز اجتماعـی شـدن انها فکـر کنیم‪ .‬عسـگری با‬ ‫تاکیـد بـر لـزوم توجه به اطفـال بزهـکار گفت‪ :‬قرار نیسـت‬ ‫ایـن کـودکان به دلیل بزه کوچکـی که انجـام داده اند حیات‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬سیاسـی و اجتماعـی انها بـه پایان برسـد؛ این ها‬ ‫فرزنـدان این مردم و عائله نظام جمهوری اسلامی هسـتند‬ ‫و حتمـا بایـد کمـک کنیـم‪ .‬او افـزود‪ :‬از اهداف امـوزش در‬ ‫ایـن کارگاه هـا ایـن اسـت که ما به سـمت اسـتقرار شـبکه‬ ‫جامـع و همگانی خدمات سلامت اجتماعی و روانی برسـیم‬ ‫و بـه ارتقـای دانش مـددکاران و بـه افزایش انگیـزه جوانان‬ ‫مقیـم مراکـز اصلاح و تربیت فکـر کنیم و باید افـکار ان ها‬ ‫را بـه سمت وسـوی مثبـت هدایـت کنیـم بنابرایـن خروجی‬ ‫ایـن کارگاه هـا بایـد به تنظیـم هیجانات و شـناخت اسـیب‬ ‫مقابلـه بـا تهدیـد و مشـارکت دادن سـاکنان مراکـز اصالح‬ ‫و تربیـت در هیجانـات خـوب و رفتارهـای مثبـت اجتماعی‬ ‫شـدن و شـکل دادن شـبکه های مبتنـی بـر تئـوری رفاقت‬ ‫و نـه تئوری هـای رقابـت شـکل گیـرد تـا بـه رخـداد ایران‬ ‫قوی برسـیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تدویـن برنامه هـای پیشـگیری از مـواد‬ ‫مخد ر‬ ‫گلفام سـیف مسـئول برنامـه نوجوانـان در دفتر یونیسـف در‬ ‫ایـران گفـت‪ :‬برنامه های متناسـب با نوجوانـان در زمینه های‬ ‫مختلـف از جملـه پیشـگیری از مـواد مخدر تدوین شـده که‬ ‫در مراحـل بعـدی بـه اجـرا در خواهـد امـد‪ .‬او بـا اشـاره بـه‬ ‫دفاتر یونیسـف در دنیا افزود‪ :‬یونیسـف در ‪ ۱۹۱‬کشـور دنیا در‬ ‫حـال فعالیت اسـت و خود را متعهد می داند در همه کشـورها‬ ‫از طریـق همـکاری دولت هـا و بـر اسـاس نیازهایـی کـه‬ ‫عنـوان می کنـد بـه کمـک و ارتقای سـطح توانمنـدی همه‬ ‫افـراد متخصـص اقـدام کنـد و در نهایت منجر به بهزیسـتی‬ ‫کودکان و نوجوانان شـود‪ .‬سـیف در زمینه دسترسـی زندان ها‬ ‫بـرای مداخلات تربیتـی کـودکان جامعـه هـدف گفـت‪:‬‬ ‫نوجوانـی فرایند بسـیار دشـواری اسـت و دانـش نوجوانی در‬ ‫سـطح جهان پایین اسـت و ما نوجوانی را پنجره دوم فرصت‬ ‫می دانیـم و اگـر فرصـت اول زیـر شـش سـال باشـد و ان را‬ ‫از دسـت داده باشـیم‪ ،‬نوجوانـی به عنوان پنجـره دوم فرصت‬ ‫از دغدغه هـای اصلـی یونیسـف بـوده و توجـه بـه ان حائـز‬ ‫اهمیت اسـت که سـازمان زندان ها دسترسـی بـه پنجره دوم‬ ‫یعنـی نوجوانـی را در جمعیـت هـدف خـود دارد کـه نیـاز به‬ ‫حمایـت دارنـد و بایـد مداخالتـی را در ایـن زمینه انجـام داد‪.‬‬ ‫نماینـده دفتـر یونیسـف در ایـران گفـت‪ :‬در همـه برنامه هـا‬ ‫متعهـد هسـتیم تـا در کنـار شـما باشـیم و ایـن دوره ها فقط‬ ‫یـک امـوزش صـرف نیسـت و در همـه بسـته ها دوره هـای‬ ‫ویـژه و نظـارت بالینـی پیش بینـی شـده اسـت و کارایی این‬ ‫سیسـتم ها از طریـق مـددکاران و مشـاوران بررسـی خواهـد‬ ‫شـد و بـر همین اسـاس محتوای بسـته های اموزشـی تغییر‬ ‫می کنـد‪ .‬تفاهم نامـه چهارجانبـه میـان سـازمان زندان هـا‪،‬‬ ‫انجمـن حمایـت زندانیان مرکز‪ ،‬سـتاد مبـارزه با مـواد مخدر‬ ‫و دفتـر یونیسـف بـه امضا رسـید و اییـن افتتاحیـه دوره های‬ ‫اموزشـی تخصصـی اصـول توانمندسـازی نوجوانـان مقیـم‬ ‫کانون ¬هـای اصلاح و تربیـت بـرای پیشـگیری از مصرف‬ ‫موادمخـدر ویـژه مـددکاران و مشـاوران کانون هـای اصالح‬ ‫و تربیـت برگـزار شـد که ایـن دوره ها تا اسـفند سـال جاری‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫امادگی هالل احمر برای تولید‬ ‫‪ ۲‬میلیون چادر و ‪ ۸‬میلیون پتو‬ ‫گروه جامعه‪ :‬مدیرعامل شرکت صنایع نساجی هالل ایران‬ ‫از امادگی نساجی هالل برای تولید دو میلیون چادر و هشت‬ ‫میلیون پتو در راستای تامین اقالم امدادی و زیستی در پوشش‬ ‫بحران های طبیعی احتمالی خبر داد‪.‬‬ ‫محمدرضا امیریان با اعالم این خبر گفت‪ :‬در راستای‬ ‫تاکید ریاست جمعیت هالل احمر برای تامین پایدار اقالم‬ ‫زیستی و امدادی مانند چادر و پتو‪ ،‬شرکت نساجی هالل ایران‬ ‫طرح عملیاتی تولید دو میلیون تخته چادر و هشت میلیون‬ ‫تخته پتو در دستور کار خود قرار داد‪ .‬بر اساس این طرح‪ ،‬در‬ ‫صورت تامین نقدینگی این شرکت می تواند طی یک برنامه‬ ‫سه ساله با تولید روزانه حدود دو هزار تخته چادر و بیست‬ ‫هزار تخته پتو نسبت به تولید این اقالم اقدام کند‪ .‬امیریان‬ ‫با اشاره به ظرفیت باال و توانمندی این شرکت برای تولید‬ ‫اقالم امدادی‪ ،‬اقدامات اخیر این شرکت را در راستای تحقق‬ ‫شعار سال ‪ ،۱۴۰۱‬حرکت به سمت تولید با رویکرد دانش بنیان‬ ‫و افزایش اشتغال دانست که در این خصوص اقدامات مثبتی‬ ‫انجام شده و ابراز امیدواری کرد با حمایت های مسئوالن‪،‬‬ ‫شاهد عملیاتی شدن برنامه های ارائه شده‪ ،‬رونق تولید و‬ ‫افزایش بیش از پیش اشتغال در این شرکت باشیم‪ .‬بر اساس‬ ‫اعالم پایگاه اطالع رسانی جمعیت هالل احمر‪ ،‬شرکت نساجی‬ ‫هالل ایران یکی از زیرمجموعه های جمعیت هالل احمر است‬ ‫که در زمینه تولید انواع چادر امدادی‪ ،‬مسافرتی و کمپینگ‪ ،‬پتو‪،‬‬ ‫انواع البسه و اقالم زیستی فعالیت می کند‪.‬‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزار سرباز مدرک‬ ‫مهارت اموزیگرفتند‬ ‫به گفته مشاور عالی فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت اموزی‬ ‫نیروهای مسلح کشور در چهار سال گذشته‪ ۷۰۰ ،‬هزار سرباز‬ ‫موفق به دریافت مدرک مهارت اموزی شدند‪.‬‬ ‫سردار موسی کمالی در جلسه قرارگاه مهارت اموزی‬ ‫نیروهای مسلح استان بوشهر اظهار کرد‪ :‬تشکیل قرارگاه‬ ‫مهارت اموزی نقش مهمی در تدوین اسناد راهبردی و‬ ‫هم افزایی ظرفیت ها در راستای تحقق یکی از تدابیر مهم رهبر‬ ‫انقالب در موضوع مهارت اموزی داشته است‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫چهار سال گذشته یک میلیون سرباز زیرپوشش مهارت های‬ ‫عمومی و تخصصی قرار گرفته است و از این تعداد ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫نفر موفق به دریافت مدرک مهارت اموزی شدند‪ .‬مشاور عالی‬ ‫فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت اموزی نیروهای مسلح کشور‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در تشکیل نهضت مهارت اموزی هیچ سربازی‬ ‫بدون داشتن مهارت عمومی و تخصصی ترخیص نمی شود‪.‬‬ ‫کمالی تصریح کرد‪ :‬دومین همایش ملی مهارت اموزی‬ ‫کارکنان وظیفه نیروهای مسلح با عنوان سرباز ماهر‪ ،‬اشتغال‬ ‫موثر‪ ،‬کارامدی در ‪ ۲۸‬اذر با همکاری سازمان های لشکری و‬ ‫کشوری حوزه مهارت اموزی و اشتغال از سوی قرارگاه مرکزی‬ ‫مهارت اموزی برگزار می شود؛ عالقه مندان برای کسب‬ ‫اطالعات بیشتر و شرکت در این همایش‪ ،‬اعم از سرباز و غیر‬ ‫سرباز‪ ،‬می توانند اثار خود را در قالب مقاله‪ ،‬پیشنهاد سیاستی‪،‬‬ ‫پروژه‪ ،‬فیلم‪ ،‬پوستر و دیگر عرصه ها به پایگاه اینترنتی ‪www.‬‬ ‫‪ confsarbazmaher.com‬ارسال کنند‪.‬‬ ‫روند زمان بر صدور پروانه‬ ‫فعالیت مراکز پرستاری در‬ ‫منزل‬ ‫معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری‬ ‫به عوارض جدی نگرفتن صدور مجوز برای مراکز پرستاری‬ ‫در منزل پرداخت و گفت‪ :‬جدی نگرفتن خدمات مراقبت‬ ‫پرستاری در منزل و نبود نظارت های دقیق همچنین سبب‬ ‫شده افراد پرستار نما و غیرمجاز که پروانه فعالیت ندارند به‬ ‫موضوع ورود کنند و بدون تخصص کافی اقدام به ارائه‬ ‫خدمات درمانی و مراقبتی کنند‪ .‬حمیدرضا عزیزی درباره‬ ‫گسترش مراکز مراقبت پرستاری در منزل در کشور‪ ،‬به ایسنا‬ ‫گفت‪ :‬توسعه‪ ،‬ترویج و تعمیق فرهنگ پرستاری در منزل یا‬ ‫پرستاری جامع نگر بسیار ضروری است‪ ،‬اما در شرایط فعلی‬ ‫ن انها برای‬ ‫تعامل دانشگاه های علوم پزشکی و معاونت درما ‬ ‫صدور پروانه فعالیت این مراکز بسیار ضعیف است‪ .‬در شهر‬ ‫تهران مراکزی داریم که بیش از یک سال است که پشت‬ ‫خط دریافت مجوز مانده اند‪ .‬او افزود‪ :‬علی رغم اینکه شاهدیم‬ ‫نسبت پرستار به تخت در مراکز درمانی بسیار پایین است و‬ ‫حجم مراجعات و خدمات بسیار باال است و این مراکز مراقبت‬ ‫در منزل می توانند ظرفیت جدیدی برای کاهش مراجعات‬ ‫بیمارستانی و خارج کردن خدمات بیمارستانی از چارچوب‬ ‫بیمارستان باشد؛ اما مسئولین مربوطه در قضیه صدور پروانه‬ ‫فعالیت مراکز پرستاری در منزل یا پرستاری جامع نگر خیلی‬ ‫با صبر و کند پیش می روند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬به عنوان مثال‬ ‫اگر در شهر تهران موضوعاتی مانند مباحث اتش نشانی و‬ ‫مدیریت بحران برای مراکز مطرح می شود باید مبتنی بر‬ ‫واقعیت باشد‪ ،‬برخی ایرادات در ایین نامه سبب کند شدن‬ ‫روند صدور مجوزهای کسب وکار مراکز پرستاری در منزل‬ ‫یا پرستاری جامع نگر می شود‪ .‬معاون توسعه و مدیریت منابع‬ ‫سازمان نظام پرستاری در خصوص فواید وجود مراکز مراقبت‬ ‫و پرستاری در منزل‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با وجود این مراکز دیگر الزم‬ ‫نیست بیمار برای همه مشکالت به بیمارستان مراجعه کند‬ ‫و می تواند خدمت مناسب را در خانه دریافت کند‪ .‬گسترش و‬ ‫تقویت مراکز هزینه های درمانی کشور را کاهش خواهد داد و‬ ‫درعین حال خدمات با کیفیت‪ ،‬ایمن‪ ،‬در دسترس و ارزان قیمت‬ ‫در این مراکز ارائه می شود و حجم کار بیمارستان ها را نیز‬ ‫کاهش می دهد‪ .‬او با تاکید بر لزوم درک اهمیت وجود مراکز‬ ‫پرستاری در منزل یا پرستاری جامع نگر‪ ،‬بیان کرد‪ :‬هنوز برای‬ ‫این خدمات ابعاد پوشش بیمه ای در نظر گرفته نشده است‬ ‫و یکی از دالیلی که شاید سبب کاهش استقبال مردم از‬ ‫این مراکز می شود همین موضوع است که بیمه های پایه‬ ‫به پوشش بیمه ای خدمات پرستاری در منزل ورود نکرده اند‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کوک‬ ‫نامزدهای جوایز گرمی ‪۲۰۲۳‬‬ ‫معرفیشدند‬ ‫قاب جادویی‬ ‫جام جهانی فوتبال باکیفیت‬ ‫‪ 4K‬پخش می شود‬ ‫طبق اعالم عمومی رسانه ملی‪ ،‬محسن برمهانی معاون‬ ‫سیما همراه با مهندس علیرضا شریفی سرپرست معاونت‬ ‫توسعه و فناوری رسانه‪ ،‬محمدرضا خوش رو مدیر شبکه‬ ‫نسیم‪ ،‬حمید خواجه نژاد مدیر روابط عمومی سیما از شبکه‬ ‫فراتر «‪ »۴k‬بازدید کردند و به همکاران این شبکه خدا‬ ‫قوت گفتند‪.‬صالحی مدیر شبکه فراتر در جریان این بازدید‬ ‫گزارشی از جدول پخش برنامه ها و امادگی این شبکه برای‬ ‫پوشش رویداد بزرگ پیش رو ارائه کرد‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫امراهلل احمدجو‪ ،‬کارگردان اصفهانی‪:‬‬ ‫پخش تکراری سریال ها اعتبار کار را از بین می برد‬ ‫ســریال «روزی روزگاری» ســاخته امراهلل احمدجو یکی از‬ ‫ســریال های پرمخاطب دوران خودش بود‪ .‬سریالی با بازی‬ ‫مرحوم خســرو شــکیبایی‪ ،‬محمود پاک نیت و ژاله علو که‬ ‫مخاطبان زیادی پای جعبه جادویی نگه داشــت‪ .‬حتی تکرار‬ ‫این سریال هم همچنان دیدنی است‪.‬‬ ‫امراهلل احمدجو کار خود را با ساخت فیلم های کوتاه اغاز کرد‪.‬‬ ‫او در مدرسه عالی تلویزیون و رشته فیلمبرداری تحصیالتش‬ ‫را به پایان برد‪« .‬شاخه های بیدـ» اولین اثر سینمایی اش او بود‬ ‫که سال ‪ 1367‬ساخته شد‪« .‬روزی روزگاری» از ساخته های‬ ‫معروف اوست که در سال ‪ 1370‬ساخته شد‪ .‬او برای ساخت‬ ‫این ســریال به جغرافیــای موردعالقه خودش اشــاره دارد‬ ‫جغرافیایی که در ان بزرگ شــده اســت‪« :‬کودکی خودم را‬ ‫بیابانی نزدیک میمه اصفهان گذراندم‪».‬‬ ‫او یکی از رازهای ماندگاری این ســریال را عالوه بر بومی‬ ‫بودن داستان به همدلی گروه مرتبط دانست‪« :‬ما سعی کردیم‬ ‫و بخــت و اقبال هم به ما رو کرد‪ .‬از ســوی دیگر مردم هم‬ ‫از کار اســتقبال کردند‪ .‬اگر در کاری صحت و صادقت وجود‬ ‫داشته باشد و در همه ابعاد و جزئیاتش کار جذاب درمی اید و‬ ‫مردم استقبال می کنند‪ .‬فارغ از اینکه موضوعش چه باشد‪ .‬اگر‬ ‫خالقیتی در پرداخت‪ ،‬موضوع و فیلمنامه و جزئیات باشد قطعا‬ ‫مردم جذب خواهند شد‪».‬‬ ‫گرچه سریال های «تفنگ سرپر» و «پشت کوه های بلند» با‬ ‫اســتقبال مورد انتظار مواجه نشد‪ ،‬اما این سریال هم در حال‬ ‫و هوای ســریال «روزی روزگاری بود‪ ».‬احمدجو دلیل عدم‬ ‫اســتقبال مخاطب را به شرایط پخش و مسائل فنی مرتبط‬ ‫عکس ‪ :‬تسنیم‬ ‫شصت و پنجمین دوره جوایز موسیقی گرمی فهرست‬ ‫نامزدهای خود را اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش گاردین‪« ،‬بیانسه» با کسب ‪ ۹‬نامزدی‪،‬‬ ‫درمجموع تاکنون ‪ ۸۸‬بار نامزد این جایزه در عرصه موسیقی‬ ‫شده و در کنار «جی زی» به صورت مشترک از این حیث‬ ‫رکورددار هستند‪.‬البوم جدید این خواننده ‪ ۴۱‬ساله با عنوان‬ ‫«مقاومت» در شاخه بهترین البوم سال نامزد جایزه شده و‬ ‫اهنگ «روح من را بشکن» از این البوم در دوشاخه بهترین‬ ‫اهنگ و بهترین ضبط سال نامزد دریافت جایزه گرمی شده‬ ‫است‪«.‬بیانسه» تاکنون موفق به کسب ‪ ۲۸‬جایزه گرمی‬ ‫شده و در صورت کسب چند جایزه در دوره اتی این جوایز‬ ‫از رکورد ‪ ۳۱‬جایزه کسب شده توسط «جورج سولتی» عبور‬ ‫خواهد کرد‪ .‬او هم اکنون به صورت مشترک با «کوئینسی‬ ‫جونز» در رتبه دوم پرافتخارترین هنرمندان در تاریخ جوایز‬ ‫گرمی قرار دارد‪.‬اما «کندریک لومار» هم توانست در هشت‬ ‫شاخه از جمله بهترین البوم‪ ،‬اهنگ و ضبط سال نامزد جایزه‬ ‫گرمی ‪ ۲۰۲۳‬شود و در شاخه موسیقی رپ با «دی جی‬ ‫خالد» و «فیوچر» رقابت خواهد داشت و «اَدل» خواننده‬ ‫انگلیسی هم در هفت شاخه نامزد کسب جایزه نام گرفت‪.‬‬ ‫«هری استایلز»‪« ،‬دی جی خالد»‪« ،‬فیوچر»‪ِ ،‬د دریم‪،‬‬ ‫«رندی مریل» و «مری جی بالیژ» نیز هر کدام در شش‬ ‫شاخه فرصت کسب جایزه گرمی را دارند‪«.‬مری جی‬ ‫بالیژ»‪« ،‬لیزو»‪« ،‬کندریک لومار»‪« ،‬هری استایلز»‪« ،‬کولد‬ ‫پلی»‪« ،‬برندی کارالیل» و «ابا» دیگر هنرمندانی هستند‬ ‫که با جدیدترین اثارشان با «بیانسه» و «اَدل» بای کسب‬ ‫جایزه گرمی بهترین البوم سال رقابت خواهند کرد‪.‬‬ ‫مراسم شصت و پنجمین دوره جوایز گرمی روز ‪ ۵‬فوریه‬ ‫‪ ۱۶( ۲۰۲۳‬بهمن) برگزار می شود‪.‬‬ ‫پنجشنبه| ‪ 26‬ابان ‪ | 1401‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4495‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫دانســت‪.‬او درباره دیدن تلویزیون و سریال های پخش شده‬ ‫تلویزیون در گفتگو با خبرانالیــن گفت‪« :‬این روزها خیلی‬ ‫درگیر کار نوشــتن هســتم و کم تر تلویزیــون می بینم؛ اما‬ ‫شبکه چهار ســیما یکی از شبکه های موردعالقه من است‪.‬‬ ‫برنامه اقای کاکاوند که در مورد ادبیات است را بسیار دوست‬ ‫دارم و دنبال می کنم‪ .‬ولی شــبکه های دیگر را خیلی دنبال‬ ‫کار نمی کنم‪».‬او به عنصر خالقیت و نگاه نو به کار اشــاره‬ ‫دارد و در پاسخ به این سوال که اگر سریال های تلویزیون از‬ ‫سوی مخاطبان دیده نمی شود به دلیل عدم خالقیت در کار‬ ‫سازندگان است پاســخ داد‪« :‬همان طور که قبال گفتم سرم‬ ‫شلوغ اســت و تلویزیون نمی بینم بنابراین اطالع ندارم که‬ ‫فروش فاجعه «بخارست» در گیشه‬ ‫فیلم سینمایی «بخارســت» به کارگردانی سیدمسعود‬ ‫اطیابی‪ ،‬قرار بود نوزدهم ابان روی پرده سینما برود‪ ،‬اما این‬ ‫اتفاق رخ نداد و درنهایت ‪ ۲۳‬ابان روی پرده ســینما رفت‪.‬‬ ‫فیلمی که باهدف بهبود اوضاع فروش گیشه در سینما اکران‬ ‫شد اما تا اینجای کار فقط ‪ ۶۳‬میلیون تومان فروش را برای‬ ‫گیشه خود ثبت کرد‪.‬‬ ‫رقمی که به نظر می رســید قابل قبول باشــد اما وقتی‬ ‫از علی ســرتیپی مدیرعامل پردیس ســینمایی کوروش‬ ‫پرسیدیم که ایا این فروش قابل قبول است اعالم کرد که‬ ‫به هیچ عنوان این رقم قابل پذیرش نیست و بیشتر شبیه یک‬ ‫شوخی است‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ .۱ -1 -2332‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۹۰۶۲‬مورخ ‪ 1401/07/04‬مالکیت اقای‪/‬خانم‬ ‫شرکت گاز استان اصفهان به شناسنامه شماره کدملی ‪ ۱۰۱۰۱۸۹۱۷۸۱‬صادره فرزند نسبت به‬ ‫ششدانگ یک ساختمان ایستگاه حفاظت کاتدی به مساحت ‪ 34/78‬متر مربع پالک شماره ‪۷۳۰‬‬ ‫فرعی از ‪ ۹۹‬اصلی واقع در بخش ‪ ۱۶‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مالک رسمی‬ ‫اقای محمدرضا روحانی اصفهانی مورد ثبت صفحه ‪ ۱۴۸‬دفتر ‪ ۸۲‬امالک که مورد درخواست‬ ‫مع الواسطه به موجب قولنامه به متقتضی واگذار شده و تعدادی از شهود ان را تایید نموده اند‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان‬ ‫الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/08/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/08/26 :‬رئیس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1403915‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -2320‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1401/06/24-۷۳۴۰‬هیات اول خانم خدیجه پناهنده به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۴۹‬کدملی ‪ ۱۱۹۹۷۸۵۸۳۰‬صـادره شهرضا فرزند علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 107/33‬مترمربع پالک شماره ‪ ۶۸۲‬فرعـی از ‪ ۴۰‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مرضـیـه عبـداللهی دنبـه‬ ‫فـرزنـد مصطفی سـنـد ‪ ۴۰۴۲۸‬مورخ ‪ 61/۱۱/27‬دفترخانه ‪ ۹۵‬اصفهان‬ ‫ردیف ‪ -۲‬رای شماره ‪ 1401/06/24-۷۳۴۱‬هیات اول اقای ترابعلی بهشتی خواه به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۳۹۴‬کدملی ‪ ۲۳۹۱۵۴۲۹۳۳‬صادره شیراز فرزند قلی نسبت به سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 107/33‬مترمربع پالک شماره ‪ ۶۸۲‬فرعی از ‪ ۴۰‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبـت ملـک غرب اصفهان مع الواسطه از مرضیه عبداللهی دنبه‬ ‫فرزند مصطفی سند ‪ ۴۰۴۲۸‬مورخ ‪ 61/۱۱/27‬دفترخانه ‪ ۹۵‬اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/08/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/08/26 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪/1403387‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ - 2330‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف‪-۱‬رای شماره ‪ 1401/۰۷/02-۷۴۷۰‬هیات دوم اقای کریم هنرمندزاده نجـف ابـادی بـه‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۳۹۷۷۸‬کدملی ‪ ۱۲۸۰۲۸۸۴۵۰‬صادره فرزند حسن در ششدانگ یکباب مغازه‬ ‫به مساحت ‪ 38/14‬مترمربع پالک شماره ‪ ۵۱۲‬فرعی از ‪ ۴۰‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪۱۴‬‬ ‫حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مـع الواسطه از فاطمـه سیالنی فرزند محمد سند ‪ ۳۷۲۴۱‬مورخ‬ ‫‪ ۵۸/۵/۱۵‬دفترخانه ‪ ۱۱‬اصفهان تائید‬ ‫میزان فروش فیلم «بخارست» در روز اول را با دو فیلم‬ ‫«دینامیت» و «انفرادی» مقایسه کردیم که اولی در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬اکران شــد و درمجموع ‪ ۵۸‬میلیارد و ‪ ۱۷۷‬میلیون‬ ‫تومان فروش داشت‪ .‬فیلم دوم نیز ‪ ۷۳‬میلیارد و ‪ ۲۴۱‬میلیون‬ ‫در سال ‪ 1401‬فروش داشت‪.‬‬ ‫در اولین روز اکران «دینامیت» ‪ 22‬میلیون و ‪ 500‬هزار‬ ‫تومــان و «انفرادی» ‪ ۳۷۲‬میلیون تومان فروش داشــت‪.‬‬ ‫ممکن اســت در ظاهر این ارقام بســیار کم باشد اما نباید‬ ‫فراموش کرد که هر دو فیلم در بحرانی ترین شرایط سینماها‬ ‫و برای نجات گیشه اکران شدند‪.‬‬ ‫«دینامیــت» در زمان اکران خود پس از ‪ 2‬ســال در‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/08/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/08/26 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪/1403869‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-2328‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪-۱‬رای شماره ‪ 1401/07/23 -۸۲۶۸‬هیات سوم خانم مدینه میرزائی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۱۸۹‬کدملی ‪ ۶۲۱۹۴۲۵۲۸۶‬صادره بوئین و میاندشت فرزند خلیل در ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ 89‬مترمربع پالک شماره ‪ ۲۷۵۶‬فرعی از ‪ ۱۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه‬ ‫ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از کریم محمدی رنانی سند ‪ ۱۱۹۳۳۳‬مورخ ‪۶۵/۵/۱۴‬‬ ‫دفترخانه ‪ ۱۴‬اصفهان تائید‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/08/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/08/26 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪/1403855‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -2326‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪-۱‬رای شماره ‪ 1401/۰۷/30-۸۶۳۹‬هیات اول اقای ابراهیم صالحی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۱۶۶۴‬کدملی ‪ ۱۲۸۳۴۳۵۷۵۶‬صادره فرزند صفرعلی در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 186/89‬مترمربع پالک شـماره ‪ ۵۵۱‬فرعی از ‪ ۱۵‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت‬ ‫ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالک تائید‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/08/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/08/26 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪/1403647‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -2324‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1401/07/17 -۷۸۷۷‬هیات سوم خانم نرگس السادات کاظمی نسب به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۵۳۷۷۵‬کدملی ‪ ۱۲۸۰۴۲۵۷۶۸‬صادره اصفهان فرزند سید ضیاء در ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 298/54‬مترمربع پالک شماره ‪ ۳۴‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از علی بابایی سودانی فرزند قنبر علی سند ‪۱۲۱۲‬‬ ‫مورخ ‪ ۲۴/۲/۱۳‬دفترخانه ‪ ۱۷‬اصفهان تائید‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/08/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/08/26 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪/1403623‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -2322‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫تلویزیون و برنامه هایش مخاطب دارد یا نه؟ با مرکز و نهادی‬ ‫هم ارتباط ندارم که بتوانــم از انها درباره مخاطبان و میزان‬ ‫استقبالشان اطالع بگیرم‪».‬‬ ‫نویسنده فیلمنامه «سلمان فارسی» در ادامه به برنامه ریزی‬ ‫اشاره کرد‪« :‬در همه جای دنیا تلویزیون و شبکه های ان دچار‬ ‫افت وخیز هستند‪ .‬اگر برنامه یا سریالی در اوج است باید دید‬ ‫چه مواردی باعث اوج ان شــده و از ان درس گرفت‪ ،‬ان را‬ ‫حفظ کرد و به ان پــرو بال داد‪ .‬نه اینکه با بی توجهی ان را‬ ‫نیست و نابود کرد بدون انکه دلیل ان مشخص باشد‪».‬‬ ‫پخش سریال های تکراری یکی از افت های تلویزیون است‬ ‫هرچند که احمدجو پخش سریال های قدیمی با برنامه ریزی‬ ‫ســالن های ســینما را باز کرد و «انفرادی» هم در شرایط‬ ‫فروش بسیار کم سالن های سینما یک امیدی برای گیشه و‬ ‫سینماداران به حساب می امد و حاال در این ایام که در دو ماه‬ ‫گذشته مجموع فروش فیلم های سینمایی در مدت هفت‬ ‫روز بیشتر از ‪ 5‬میلیارد تومان نشده است‪ ،‬مسئوالن شورای‬ ‫صنفی نمایش‪ ،‬با توجه به سابقه فروش فیلم های اطیابی‬ ‫تصمیم گرفتند که «بخارســت» را روی پرده سینما ببرند؛‬ ‫اما برخالف انچه تصور می شد‪ ،‬این فیلم نتوانست فروش‬ ‫باالیی را تجربه کند‪.‬‬ ‫علی سرتیپی در توضیح بیشتر ناموفق بودن «بخارست»‬ ‫در روز اول اکــران می گوید‪« :‬این میــزان از فروش برای‬ ‫اولیــن روز اکران فیلمــی مانند «بخارســت» که در روز‬ ‫سه شنبه اکران شده‪ ،‬بســیار فاجعه است‪ ،‬چون در شرایط‬ ‫را اقدامی مناســب قلمداد کرد‪« :‬شبکه ای فیلم سریال های‬ ‫قدیمی را پخش می کند که روش خوبی است؛ اما باید برای‬ ‫هربخشی برنامه ریزی درست طراحی کرد‪ .‬در این برنامه ریزی‬ ‫باید ظرافت و درایت در کار باشد که با پخش زیاد مزه و اعتبار‬ ‫کار را از بیــن نبریم به عبارت دیگر پخش به اندازه و به تناوب‬ ‫باعث می شود تا طراوت سریال از بین نرود‪ .‬نمونه این موضوع‬ ‫پخش تکراری سریال «مختارنامه» است‪».‬‬ ‫او «مختارنامــه» را یکــی از قوی تریــن و حرفه ای تریــن‬ ‫سریال های ایرانی خواند‪« :‬یکی از بهترین سریال هایی است‬ ‫که در ایران ساخته شده و مایه غرور است‪ .‬به شخصه سریال‬ ‫«مختارنامــه» را در هر بار پخش دیدم و لــذت برده ام؛ اما‬ ‫باید عامه مردم را هم در نظر گرفت و پخش ان به شــکلی‬ ‫برنامه ریزی شود که مخاطب برای دیدن ان مشتاق باشد نه‬ ‫اینکه این تصویر به وجود بیاید که این سریال در هر مناسبتی‬ ‫پخش خواهد شد و درنتیجه مخاطب باعالقه پیگیر سریال‬ ‫نخواهد بود‪».‬‬ ‫احمدجو این روزها مشغول نگارش فیلمنامه سریال «سلمان»‬ ‫است و هرازگاهی که فرصت به دست می اورد‪« :‬قلم به دست‬ ‫می شوم و می نویسم‪».‬‬ ‫او درباره زیادشــدن قسمت های «ســلمان » به درخواست‬ ‫داودمیرباقری‪ ،‬کارگردان گفت‪« :‬فیلمنامه تغییر نکرده است‬ ‫و بســیار منسجم و با ضرباهنگ خوب و قوی پیش می رود‪.‬‬ ‫ممکن اســت با طراحی که در نظر گرفته شده است درگیر‬ ‫ماجراهای بیشتری از نظر مدت زمان بشود‪ .‬نه اینکه بخواهند‬ ‫عامدا و عامال به ان اضافه کنند‪».‬‬ ‫فعلی سینماها تعطیل است‪ .‬فیلم در شرایط عادی و در روز‬ ‫سه شنبه‪ ،‬باید فروشی بیش از یک میلیارد تومان داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ ۶۳‬میلیون تومان برای یک روز در سراسر ایران که اصال‬ ‫رقمی نیست‪ ،‬این فیلم دست کم فقط در سینمای کوروش‬ ‫بایــد ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان می فروخــت؛ اما نفروخت‪ ،‬چون‬ ‫فروش فیلم ها در این شرایط بسیار ضعیف شده است‪».‬‬ ‫او درباره ناموفق بودن «بخارست» در کمک به فروش‬ ‫گیشــه سینما گفت‪« :‬باتوجه به ســابقه فروش فیلم های‬ ‫مســعود اطیابی‪« ،‬بخارست» اکران شد تا به شرایط فعلی‬ ‫فروش ســینما کمک کند‪ ،‬اما با این شــرایط مواجه شد و‬ ‫نتوانست کمک رسان باشد‪ .‬به هرحال امیدواریم که در ادامه‬ ‫مسیر این فیلم بتواند به داد سینما برسد‪ ،‬اما فراموش نکنیم‬ ‫که یک فیلم نمی تواند معجزه کند‪».‬‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1401/07/20 -۸۱۷۰‬هیات سوم خانم اعظم رضائی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۷‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۳۱۳۲۷۱‬صادره فرزند محمد نسبت به ‪ ۲۴‬حبه مشاع از ‪ ۷۲‬حبه ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 169/85‬مترمربع پالک شماره ‪ ۱۱۴۱‬فرعی از ‪ ۱۶‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان تقسیم نامه عادی و مالکیت محمد رضایی‬ ‫فرزند حسین ثبت در سامانه امالک‬ ‫ردیف ‪-۲‬رای شماره ‪ 1401/07/20 -۸۱۷۱‬هیات سوم خانم طاهره رضائی برزانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۱۳۵۷‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۵۲۴۸۷۴‬صادره فرزند عباس نسبت به ‪ ۱۰‬حبه مشاع از ‪ ۷۲‬حبه‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 169/85‬مترمربع پالک شماره ‪ ۱۱۴۱‬فرعی از ‪ ۱۶‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان تقسیم نامه عادی و مالکیت محمد‬ ‫رضایی فرزند حسین ثبت در سامانه امالک‬ ‫ردیف ‪ -۳‬رای شماره ‪ 1401/07/20 -۸۱۷۲‬هیات سوم اقای مجتبی رضائی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۸۳‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۳۳۱۶۴۲‬صادره فرزند محمد نسبت به ‪ ۳۸‬حبه مشاع از ‪ ۷۲‬حبه ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 169/85‬مترمربع پالک شماره ‪ ۱۱۴۱‬فرعی از ‪ ۱۶‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان تقسیم نامه عادی و مالکیت محمد رضایی‬ ‫فرزند حسین ثبت در سامانه امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/08/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/08/26 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪/1403544‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -2334‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1401/07/24 -۸۳۲۹‬هیات چهارم اقای مسعود محمد صادقی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۱۰۴‬کدملی ‪ ۱۲۹۱۰۲۰۵۶۱‬صادره اصفهان فرزند مهراب نسبت به ‪17/143‬‬ ‫حبه مشاع از ‪ ۷۲‬حبه ‪ /‬ششدانگ یکباب ساختمان به استثنا بهای ثمنیه اعیانی به مساحت‬ ‫‪ 165/70‬مترمربع پالک شماره ‪ ۸۷۶‬فرعی از ‪ ۱۶‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت‬ ‫ملک غرب اصفهان سهم االرث از مهراب محمد صادقی ثبت در سامانه امالک تائید‬ ‫ردیف ‪-۲‬رای شماره ‪ 1401/07/24 -۸۳۲۷‬هیات چهارم اقای مجید محمدصادقی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۲۴۱۳‬کدملی ‪ ۱۲۸۹۰۸۶۷۲۹‬صادره اصفهان فرزند مهراب نسبت به ‪17/143‬حبه مشاع‬ ‫از ‪ ۷۲‬حبه ‪/‬ششدانگ یکباب ساختمان به استثنا بهای ثمنیه اعیانی به مساحت ‪ 165/70‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ ۸۷۶‬فرعی از ‪ ۱۶‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان‬ ‫سهم االرث از مهراب محمد صادقی ثبت در سامانه امالک تائید‬ ‫ردیف ‪-۳‬رای شماره ‪ 1401/07/24 -۸۳۲۶‬هیات چهارم اقای احمد محمد صادقی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۴۴۰‬کدملی ‪ ۱۲۸۴۱۵۶۹۶۶‬صادره اصفهان فرزند مهراب نسبت به ‪ 17/143‬حبه مشاع‬ ‫از ‪ ۷۲‬حبه ‪ /‬ششدانگ یکباب ساختمان به استثنا بهای ثمنیه اعیانی به مساحت ‪ 165/70‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ ۸۷۶‬فرعی از ‪ ۱۶‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان‬ ‫سهم االرث از مهراب محمد صادقی ثبت در سامانه امالک تائید‬ ‫ردیف ‪-۴‬رای شماره ‪ 1401/07/24 -۸۳۳۰‬هیات چهارم خانم مهری باطنی قصرمنشی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۱۲۶۶‬کدملی ‪ ۱۲۸۶۳۶۷۷۶۱‬صادره اصفهان فرزند عباسعلی نسبت به ‪۱۲‬حبه‬ ‫مشاع از ‪ ۷۲‬حبه ‪/‬ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 165/70‬مترمربع پالک شماره ‪۸۷۶‬‬ ‫فرعی از ‪ ۱۶‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه‬ ‫امالک‬ ‫ردیف ‪-5‬رای شماره ‪ 1401/07/24 -۸۳۱۳‬هیات اول خانم فرزانه محمد صادقی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۱۳۱۹‬کدملی ‪ ۱۲۸۶۸۹۹۹۶۶‬صادره اصفهان فرزند مهراب نسبت به ‪ 8/571‬حبه مشاع‬ ‫از ‪ ۷۲‬حبه ‪/‬ششدانگ یکباب ساختمان به استثنا بهای ثمنیه اعیانی به مساحت ‪ 165/70‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ ۸۷۶‬فرعی از ‪ ۱۶‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان‬ ‫‪5‬‬ ‫قفسه‬ ‫در ایین رونمایی ازکتاب «دانش نامه روستای‬ ‫دماب» مطرح شد‪:‬‬ ‫برای همه شهرها و روستاها‬ ‫دانش نامه نوشته شود‬ ‫گروه فرهنگ و هنر‪ :‬رونمایی ازکتاب «دانش نامه‬ ‫روستای ُدماب» به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی‬ ‫روز گذشته در سالن کنفرانس اداره کل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی استان اصفهان برگزار شد‪ .‬در ایین رونمایی از‬ ‫این کتاب اذرمیدخت فرهیخته واال مسئول انجمن اثار‬ ‫و مفاخر استان اصفهان گفت‪ :‬در گستره ایران‪ ،‬تاریخی‬ ‫کشاورز و دست ورز حضور دارد و همه این دوره های متعدد‬ ‫تاریخی برامده و برگرفته از ‪ ۳۸۵‬تپه تاریخی است‪ .‬تپه ها‬ ‫و یافته های باستان شناسی از اصلی ترین منابع علمی و‬ ‫پژوهشی سده های پیشین محسوب می شود‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫‪ ۴۱‬هزار و ‪ ۵۶۰‬اثر تاریخی در راستای شناخت انسانی‬ ‫ایرانی شناخته شده و ‪ ۳۲۴۰‬اثر تاریخی از دوره ساسانیان‬ ‫برجای مانده است؛ همچنین کتاب «وندیداد» نخستین اثر‬ ‫مکتوب ایرانی است که گفت وگوهای تاریخی را در خود‬ ‫جای داده است‪.‬اذرمیدخت فرهیخته واال افزود‪ :‬زمانی که‬ ‫ائین مترقی اسالم تا سمرقند گسترش یافت‪ ،‬اثار و منابع‬ ‫پرشماری تولید شدند‪ .‬این دوره دیگر خبری از کاخ ها نیست‬ ‫و اب انبارها‪ ،‬مسجدها‪ ،‬کاریزها و دیگر سازه های کاربردی‬ ‫مشابه هستند که خودنمایی می کنند‪.‬‬ ‫مسئول انجمن اثار و مفاخر استان اصفهان‪ ،‬بابیان اینکه‬ ‫طبق امارها ‪ ۳۷‬هزار و ‪ ۱۰۲‬روستا و ‪ ۱۳۱۰‬شهر در کشور‬ ‫ایران به ثبت رسیده است‪ ،‬ابراز امیدواری کرد‪ :‬برای همه‬ ‫این شهرها و روستاها دانش نامه ای در همین تراز و کیفیت‬ ‫نوشته شود‪.‬در ادامه این رونمایی یداهلل میرزایی‪ ،‬نویسنده‬ ‫کتاب دانش نامه روستای تاریخی ُدماب درباره کتاب و شیوه‬ ‫تدوین انها توضیحاتی ارائه کرد‪ :‬این دوره هفت جلدی در‬ ‫حوزه فرهنگ روستایی ایران در سده های میانی تحقیق‬ ‫و نوشته شده است‪ .‬فرهنگ براساس تجربه و دانسته های‬ ‫نیاکان در مسیر زیست بهتر تدبیر شده است و تحقیق درباره‬ ‫روستای تاریخی دماب و ایران تاریخی سده های میانی با‬ ‫همراهی دو محقق دیگر‪ ،‬حدود ‪ ۱۰‬سال زمان برده است‪.‬‬ ‫پس از پایان سخنان نویسنده؛ کتاب دانش نامه‬ ‫هفت جلدی روستای تاریخی دماب با حضور مسئوالن و‬ ‫فرهنگ دوستان رونمایی شد‪.‬‬ ‫این کتاب درمجموع دارای دو هزار صفحه است که‬ ‫جلد اول و دوم مربوط به فرهنگ و تاریخ دماب‪ ،‬جلد سوم‬ ‫فرهنگ واژگان دماب‪ ،‬جلد چهارم و پنجم اسناد تاریخی‬ ‫دماب‪ ،‬سنگ نگاره های پیش ازتاریخ دماب در جلد ششم و‬ ‫تبارنامه تاریخی این روستا در جلد اخر است‪.‬‬ ‫سهم االرث از مهراب محمد صادقی ثبت در سامانه امالک تائید‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/08/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/08/26 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪/1403939‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -1 -2465‬شماره نامه‪ 140185602024009237 :‬چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه‬ ‫پالک شماره ‪ 4348/3001‬واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام‬ ‫سید عبدالوهاب موسوی درچه فرزند سید یعقوب در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود‬ ‫قانونًا به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ‪ ۱۵‬قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده‬ ‫تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ ‪ 1401/۹/26‬ساعت ‪ ۹‬صبح در محل شروع و‬ ‫به عمل خواهد امد ‪ ،‬لذا به موجب این اگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و‬ ‫ساعت مقرر در این اگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ‪۲۰‬‬ ‫قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ‪ ۳۰‬روز پذیرفته خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪:‬‬ ‫‪ 1401/۸/26‬مهدی شبان‪ -‬رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان ‪/1408778‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1 -2466‬شماره نامه‪ 140185602024009313 :‬نظر به اینکه سند مالکیت ‪ ۱۰‬حبه مشاع‬ ‫از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالک ثبتی شماره ‪ ۱۰‬فرعی از ‪ ۳۱۲۵‬اصلی واقع در بخش‬ ‫پنج اصفهان در دفتر ‪ ۹۲‬صفحه ‪ ۴۶۹‬به نام یداله اسداللهی سند برگی تحت شماره چاپی‬ ‫‪ ۹۵۴۲۰۶‬ب ‪ ۹۳‬ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس به موجب گواهی حصر وراثت شماره‬ ‫‪ ۱۴۰۰۰۹۳۹۰۰۰۰۰۹۷۸۲۲‬مورخ ‪ 1400/01/14‬قاضی شورای حل اختالف شعبه ‪ ۵۴‬حصر‬ ‫وراثت اصفهان نامبره فوت نموده و اقای سعید نژاد دزفولی طی وکالتنامه های شماره ‪۸۶۱۷‬‬ ‫مورخ ‪ 1401/06/16‬و ‪ ۸۶۰۹‬مورخ ‪ 1401/۰۶/12‬دفترخانه اسناد رسمی ‪ ۳۲۳‬اصفهان از طرف‬ ‫وراث مرحوم به نامهای فاطمه یحیوی زوجه و محمد و جواد و علی اصغر و مهدی و نرگس‬ ‫شهرت همگی اسداللهی فرزندان متوفی با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده ‪1401/019246‬‬ ‫مورخ ‪ 1401/۰۶/19‬به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود ان ذیل شماره یکتا‬ ‫‪ 140002157024000174‬و رمز تصدیق ‪ ۳۸۰۶۲‬مورخ ‪ 1400/06/08‬به گواهی دفترخانه ‪۲۵۸‬‬ ‫اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت مورثشان به علت جابجایی مفقود گردیده‬ ‫است و درخواست صدور المثنی سند سهم االرثی ملک فوق را نموده است‪ .‬لذا مراتب به استناد‬ ‫تبصره یک اصالحی ذیل ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شود چنانچه‬ ‫کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ‬ ‫انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند‬ ‫معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه‬ ‫کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض‬ ‫اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات‬ ‫خواهد شد‪ .‬مهدی شبان‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان ‪/1411648‬م الف‬ ‫اگهی تغییرات شرکت سهامی خاص فنی مهندسی اسمان‬ ‫فناور ققنوس به شناسه ملی ‪ 14007992073‬و به شماره‬ ‫ثبت ‪2167‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ‬ ‫‪ 1401/04/15‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد اقای محسن پیربداقی به شماره‬ ‫ملی ‪ 0622316664‬به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت‬ ‫دو سال سرامدان مدیریت علم و فناوری سلمانیان فارس به شناسه ملی‬ ‫‪ 14004531069‬و به نمایندگی مهرداد نجفیان به شماره ملی ‪4940020916‬‬ ‫به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال اقای مهرداد نجفیان به‬ ‫شماره ملی ‪ 4940020916‬به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال‬ ‫اقای علی اکبر امینی به شماره ملی ‪ 5490002190‬به سمت نایب رئیس‬ ‫هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند‪ .‬اقای رحمان نجفیان‬ ‫به شماره ملی ‪ 1130078213‬به سمت بازرس علی البدل تا پایان سال‬ ‫مالی اقای مسعود رضازاده محمدی به شماره ملی ‪ 1249959020‬به سمت‬ ‫بازرس اصلی تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و‬ ‫امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی‬ ‫شهر (‪)1412183‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫اظهارنظر عجیب وزیر صنعت‬ ‫درباره تورم‬ ‫وزیر صمت گفت‪ :‬تورم تولیدکننده در بخش معدن در‬ ‫بهار امسال ‪ ۲۷‬درصد بوده که در تابستان به ‪ ۱۳‬درصد‬ ‫رسید و تورم تولیدکننده صنعتی هم از ‪ ۴۶‬درصد به ارقام‬ ‫قریب ‪ ۲۷‬درصد رسیده که نشان دهنده کاهش قیمت ها در‬ ‫بخش تولیدکننده است‪ .‬به گزارش خبر انالین‪ ،‬سیدرضا‬ ‫فاطمی امین؛ وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حاشیه جلسه‬ ‫هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت‪ :‬نرخ رشد‬ ‫تولید شرکت های صنعتی و معدنی که در بورس هستند و‬ ‫‪ ۵۰‬درصد تولید را انجام می دهند و به لحاظ اینکه بنگاه‬ ‫ی را هم‬ ‫بزرگی هستند‪ ،‬بنگاه های باالدستی و پایین دست ‬ ‫فعال می کنند‪ ،‬در شهریور امسال ‪ ۶.۵‬درصد نسبت به‬ ‫سال گذشته بوده است‪ .‬وی افزود‪ :‬خوشبختانه این عدد در‬ ‫مهرماه به ‪ ۷.۷‬درصد رسیده که عدد بسیار مناسبی در رشد‬ ‫تولید بخش صنعت و معدن است و باعث کاهش تورم‬ ‫تولیدکننده هم می شود‪ .‬وزیر صمت عنوان کرد‪ :‬ما یک‬ ‫تورم داریم که مربوط به مصرف کننده و اقالمی می شود‬ ‫که مردم و خانوارها استفاده می کنند و تورم دیگر نیز درباره‬ ‫تولیدکننده است که مفهوم ان تورم و قیمت مواد اولیه‬ ‫واحدهای تولیدی است اما خوشبختانه امروز شاهد روند‬ ‫کاهشی در تورم تولیدکننده هستیم‪ .‬فاطمی امین بیان کرد‪:‬‬ ‫تورم تولیدکننده در بخش معدن در بهار امسال ‪ ۲۷‬درصد‬ ‫بوده که در تابستان به ‪ ۱۳‬درصد رسید و تورم تولیدکننده‬ ‫صنعتی هم از ‪ ۴۶‬درصد به ارقام قریب ‪ ۲۷‬درصد رسیده‬ ‫که نشان دهنده کاهش قیمت ها در بخش تولیدکننده است‪.‬‬ ‫کنترل هزینه تولید خودرو‬ ‫توام با افزایش تیراژ‬ ‫سخنگوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ضمن اشاره‬ ‫به گزارش مرکز امار ایران‪ ،‬از افزایش دو درصدی تورم‬ ‫تولید در حوزه خودرو در فصل تابستان نسبت به سه ماهه‬ ‫اول سال جاری خبر داد و تاکید کرد که هم زمان با کنترل‬ ‫تورم تولید در بخش خودرو‪ ،‬رشد تولید در این بخش را‬ ‫نیز شاهد هستیم‪ .‬امید قالیباف با استناد به گزارش مرکز‬ ‫امار ایران به ایسنا‪ ،‬گفت‪ :‬تورم تولید در بخش خودرو در‬ ‫تابستان امسال دو درصد اعالم شده است؛ این به معنای‬ ‫ان است که هزینه ملزومات ساخت و تولید خودرو در‬ ‫تابستان نسبت به بهار تنها دو درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫میزان افزایش قیمت در ساخت خودرو در فصل تابستان از‬ ‫مقدار افزایش قیمت سبد مصرف کننده در یک ماه‪ ،‬کمتر‬ ‫است و این یعنی مدیریت زنجیره تامین صنعت خودرو‬ ‫که شامل حدود ‪ ۳۰۰۰‬قطعه می شود در مسیر درستی‬ ‫قرار دارد‪ .‬سخنگوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬تورم‬ ‫نقطه ای تولید در بخش تولید خودرو را در تابستان امسال‪،‬‬ ‫‪ ۲۷.۲‬درصد اعالم و اظهار کرد‪ :‬افزایش قیمت تولید خودرو‬ ‫در تابستان امسال نسبت به سال ‪ ۲۷.۲ ،۱۴۰۰‬درصد بوده‬ ‫که چنانچه با تورم نقطه ای مصرف کننده در مهر ‪۱۴۰۱‬‬ ‫نسبت به مهرماه سال گذشته (‪ ۴۸.۶‬درصد) مقایسه شود‪،‬‬ ‫کنترل تورم تولید در بخش خودرو را ثابت می کند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬هم زمان با کنترل تورم تولید در بخش خودرو‪ ،‬شاهد‬ ‫رشد تولید در این بخش هستیم؛ بطوریکه امار تولید هفت‬ ‫ماهه ایران خودرو و سایپا‪ ،‬نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته ‪ ۱۰‬درصد بیشتر شده است‪ .‬مشاور وزیر صمت در‬ ‫ادامه به میزان تورم تولید در حوزه لوازم خانگی نیز اشاره‬ ‫کرده و گفت‪ :‬تورم تولید در بخش لوازم خانگی در فصل‬ ‫تابستان ‪ ۲.۶‬درصد و نقطه ای ‪ ۲۹.۹‬درصد ثبت شده که‬ ‫در مقایسه با تورم مصرف کننده بسیار کمتر است‪ .‬قالیباف‬ ‫صنایع خودروسازی و لوازم خانگی را دو رشته صنعت با‬ ‫زنجیره تامین پیچیده و بزرگ خوانده که مواد اولیه خود‬ ‫را از صنایع بزرگی همچون فوالدسازی‪ ،‬پتروشیمی ها و‬ ‫الکترونیک تامین می کنند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬کنترل تورم‬ ‫در این حوزه ها می تواند با یک وقفه زمانی‪ ،‬رشد قیمت در‬ ‫صنایع خودروسازی و لوازم خانگی را برای مصرف کنندگان‬ ‫این محصوالت کنترل کند‪.‬‬ ‫معوقاتبازنشستگانفوالد‬ ‫پرداخت می شود‬ ‫سرپرستصندوقبازنشستگیفوالدگفت‪:‬بازنشستگان‬ ‫صندوق معوقاتی در خصوص اجرای همسان سازی مربوط‬ ‫به سال های ‪ ۱۳۹۹‬و ‪ ۱۴۰۰‬دارند که درصدد هستیم هرچه‬ ‫سریع تر این معوقات را پرداخت کنیم‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫«سید حجت کاظمی» با حضور در ایرنا درباره برنامه ها و‬ ‫چشم انداز موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان‬ ‫فوالد به گفت وگو پرداخت‪ .‬کاظمی با بیان اینکه در کشور‬ ‫‪ ۱۸‬صندوق فعال در حوزه بیمه ای داریم گفت‪ :‬بعضی از‬ ‫صندوق های بیمه ای مثل صندوق بازنشستگی شهرداری‪،‬‬ ‫صندوق بیمه ایران‪ ،‬صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان‪،‬‬ ‫روستاییان و عشایر‪ ،‬ویژه اقشار خاص هستند که برای ارائه‬ ‫خدمات به قشر خاصی از جامعه تشکیل شده اند و در این‬ ‫میان صندوق فوالد نیز از دسته صندوق های خاص است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان‬ ‫فوالد درگذشته زیرمجموعه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫بوده که در ان دوران به علت جوان بودن صندوق و پیشی‬ ‫گرفتن منابع بر مصارف‪ ،‬مشکالتی عدیده ای وجود نداشت‬ ‫و فکری هم در خصوص محاسبات بیمه ای به جهت ایفای‬ ‫تعهدات بلندمدت نمی شد‪ .‬سرپرست صندوق بازنشستگی‬ ‫فوالد تصریح کرد‪ :‬باگذشت زمان و اجرای قوانینی که‬ ‫موجب بازنشسته شده تعداد زیادی از بیمه پردازان و‬ ‫همچنین بازنشسته کردن تعداد زیادی از کارگران به دلیل‬ ‫تعدیل نیرو در راستای واگذاری ها و خصوصی سازی در‬ ‫سنوات گذشته که این دسته اقدامات باعث پیشی گرفتن‬ ‫مصارف بر منابع می شود و عم ً‬ ‫ال ضریب پشتیبانی صندوق‬ ‫در سال های ‪ ۱۳۸۰‬الی ‪ ۱۳۹۰‬بحرانی می شود‪.‬‬ ‫پنجشنبه| ‪ 26‬ابان ‪ | 1401‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4495‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خودروهای پرتیراژ در بورس عرضه می شوند‬ ‫نشســت خبری مشــترک امیر صبایی‪ ،‬مدیر نظارت بر‬ ‫بورس های ســازمان بورس تهران و پیمــان حدادی رئیس‬ ‫صندوق تثبیت بازار در محل سازمان بورس برگزار شد‪.‬‬ ‫مدیر نظارت بر بورس های ســازمان بورس گفت‪ :‬بعد از‬ ‫عرضه خودروی پژو ‪ 207‬بقیه خودروهای پرتیراژ مانند ‪،206‬‬ ‫سمند و پارس هم در بورس کاال عرضه می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬امیرمهدی صبائی در نشســت خبری‬ ‫ســازمان بورس در مورد مقابله با کســانی که در شبکه های‬ ‫مجازی اقدام به سیگنال فروشــی برای بازار سرمایه می کنند‪ ،‬‬ ‫گفت‪ :‬دیده بان بازار از ســال ‪ 98‬به این سو تشکیل شده و در‬ ‫‪ 4‬حوزه در زمینه تخلف ناشران‪ ،‬نهادهای مالی‪ ،‬بازار و فضای‬ ‫مجازی گزارش گیری می کند‪ ،‬ناهنجاری ها را بررسی می کند و‬ ‫اخیرًا سامانه ای برای رصد خودکار فضای مجازی ایجاد شده که‬ ‫هر تخلفی روی دهد‪ ،‬ابتدا تذکر می دهند و اگر ادامه داشت‪ ،‬فرد‬ ‫را برای ادای توضیحات احضار می کنند و اگر تخلف محرز شد‪،‬‬ ‫از طریق مراجع قضایی پیگیری می شود‪.‬‬ ‫وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد فعالیت بازارگردانها‬ ‫گفت‪ :‬هرگونه خریدوفروش سهام توسط بازارگردان به معنای‬ ‫تخلف نیست‪ ،‬بلکه خط مشی بازارگردان ها بررسی می شود‪ .‬اگر‬ ‫در روزهای خاص به سمت فروش بروند‪ ،‬رصد می شوند‪.‬‬ ‫به گفته وی؛ شاخص بورس بعد از بسته ‪ 10‬بندی سازمان‬ ‫رو به رشد نهاد و از ‪ 1.3‬میلیون واحد به ‪ 1.4‬میلیون واحد رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس در مورد توقف‬ ‫قرارداد اتی سکه گفت‪ :‬به خاطر شرایط زمانی تصمیم بر این‬ ‫گرفته شد که فع ً‬ ‫ال قراردادهای اتی سکه متوقف شود‪ ،‬اما بازار‬ ‫اتی واحدهای سرمایه گذاری صندوق طال راه اندازی شده که‬ ‫ابزاری شبیه بازار اتی سکه است که دارایی پایه این اوراق همان‬ ‫سکه است و به نوســان قیمت سکه اهرم شده است و حتی‬ ‫امکان تحویل فیزیکی سکه هم با این اوراق وجود دارد‪.‬‬ ‫صبائی همچنین گفت‪ :‬فع ً‬ ‫ال بازار اتی سکه فعال نیست‪.‬‬ ‫وی در مورد تغییر زمان معامالت بازار در فرابورس گفت‪ :‬این‬ ‫مسئله جزو اختیارات هیات مدیره بورس ها است و تغییر زمان‬ ‫معامالت فرابورس یک زمانی از ساعت ‪ 12:30‬به ‪ 13‬رسید و‬ ‫هدف ان ها این بود که ارامش روانی در ساعات پایانی معامالت‬ ‫بازار روی دهد‪.‬‬ ‫صبائی در مورد دامنه نوســان گفت‪ :‬اولویت کنونی حفظ‬ ‫تعادل و ارامش بازار است‪ .‬در کشورهای پیشرفته ممکن است‬ ‫دامنه نوسان و حجم مبنا وجود نداشته باشد‪ ،‬اما در کشور ما به‬ ‫خاطر تعادل بازار تصمیم به در نظر گرفتن دامنه نوسان و حجم‬ ‫مبنا شدند‪ ،‬اما اخیرًا تصمیم بر این شده است دامنه نوسان در‬ ‫مورد برخی از نمادها به تدریج افزایش یابد‪.‬‬ ‫مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس در مورد افزایش‬ ‫عرضه خودرو در بورس کاال گفت‪ :‬صنایع خودرو از صنایع پر‬ ‫گردش و پربیننده اســت و تاثیر زیادی بر بازار دارد‪ .‬مهم ترین‬ ‫مشکل این صنعت قیمت گذاری دستوری است‪.‬‬ ‫صبائی این را هم گفت که خودروسازان ‪ 120‬هزار میلیارد‬ ‫تومان زیان انباشــته دارند و دو خودروساز بزرگ هر کدام بین‬ ‫‪ 60‬تا ‪ 70‬هزار میلیارد تومان زیان دارند که عمده ان به خاطر‬ ‫قیمت گذاری دستوری است‪.‬‬ ‫به گفتــه وی عرضه خودرو در بــورس کاال به تدریج از‬ ‫خودروهای کم تیراژ شروع شده و به سمت خودروهای پرتیراژ‬ ‫می رود‪ .‬در حال حاضر پژو ‪ 207‬که از خودروهای پرتیراژ است‬ ‫بعد از خودروهای فیدلتی و دیگنتی در بورس کاال ارائه شد‪ ،‬اما‬ ‫باید سامانه معامالت بورس و سامانه کارگزاران هم برای عرضه‬ ‫خودروها تغییر پیدا کنند و برای عرضه خودرو پژو ‪ ،206‬پارس‬ ‫و سمند اماده شوند‪ .‬هدف نهایی این است که بعد از عرضه پژو‬ ‫‪ 207‬به سمت خودروهای پرتیراژ برویم و صنعت خودروسازی‬ ‫از قیمت گذاری دستوری نجات پیدا کند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬خریدوفروش سهام عدالت منوط به مصوبه‬ ‫شورای عالی بورس‬ ‫رئیس صندوق تثبیت بازار ســرمایه گفت‪ :‬بازگشایی نماد‬ ‫شرکت های سرمایه گذاری ســهام عدالت و معامالتی شدن‬ ‫خریدوفروش این سهام منوط به مصوبه شورای عالی بورس‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این نشست پیمان حدادی در پاسخ به پرسش خبرنگاری‬ ‫مبنی بر اینکه چه زمانی نماد شرکت های سرمایه گذاری استانی‬ ‫ســهام عدالت با ز و خریدوفروش سهام عدالت ازاد می شود؟‬ ‫گفت‪ :‬شــورای عالی بورس در خرداد امسال سازمان بورس‬ ‫را مکلف کــرد که تمهیدات الزم را بــرای برگزاری مجامع‬ ‫شرکت های سرمایه گذاری استانی را فراهم کند تا این مجامع‬ ‫در شهریور برگزار شود‪ .‬در این زمینه سازمان بورس در جلسات‬ ‫ت ســپرده گذاری مرکزی‪ ،‬مقدمات برگزاری‬ ‫مختلف با شرک ‬ ‫مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی را فراهم کرد و به‬ ‫شــورای عالی بورس هم اعالم امادگی کردند‪ ،‬اما نهادی که‬ ‫باید مجوز برگزاری مجامع این شرکت ها را بدهد شورای عالی‬ ‫بورس است که تاکنون این مجوز را نداده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق تثبیت بازار ســرمایه همچنین گفت‪:‬‬ ‫بازگشایی نماد شرکت های استانی سرمایه گذاری هم در این‬ ‫راستا قرار دارد و سازمان بورس با توقف طوالنی مدت نمادهای‬ ‫بورس از جمله شرکت های ســرمایه گذاری استانی مخالف‬ ‫اســت‪ ،‬اما از اول اسفند سال گذشته که شورای عالی بورس‬ ‫مصوب کرد که نماد شرکت های استانی بسته بماند‪ ،‬این مصوبه‬ ‫همچنان به قوت خود باقی است و تا زمانی که مجوز بازگشایی‬ ‫این نمادها قبل یا بعد از برگزاری مجامع صادر نشود‪ ،‬نمادهای‬ ‫مذکور باز نمی شوند‪.‬‬ ‫حدادی در مورد اینکه مجامع شرکت های سرمایه گذاری‬ ‫استانی چه زمانی باز می شــود؟ گفت‪ :‬اعضای شورای عالی‬ ‫بورس باید در این زمینه پاسخ دهند‪ ،‬در حال حاضر حدود ‪50‬‬ ‫میلیون هم وطن درگیر سهام عدالت هستند‪ .‬نهادهای امنیتی‬ ‫هم نکاتی در این زمینه دارند که در حال بررسی است‪ .‬امیدواریم‬ ‫که با مجوز شورای عالی بورس طی یک ماه اینده به جمع بندی‬ ‫در مورد سهام عدالت برسند‪.‬‬ ‫رئیس صندوق تثبیت بازار ســرمایه در مــورد اینکه چرا‬ ‫ســهامداران روش مدیریت مستقیم نمی توانند سهام خود را‬ ‫بفروشند؟ کفت‪ :‬این موضو ع هم به تصمیم شورای عالی بورس‬ ‫بســتگی دارد؛ بنابراین خریدوفروش سهام برای ‪ 19‬میلیون‬ ‫ســهامدار عدالت در روش مستقیم هم به تصمیمات شورای‬ ‫عالی بورس بستگی دارد‪.‬‬ ‫مدیرعاملصندوقتثبیتبازارسرمایهاضافهکرد‪:‬سهامداران‬ ‫عدالت امسال سود بهتری کسب می کنند و همان گونه که وزیر‬ ‫اقتصاد و رئیس ســازمان بورس اعالم کردند‪ ،‬بیش از دو برابر‬ ‫سال قبل سود برای سهامداران واریز می شود که اولین مرحله‬ ‫واریز سود سهام عدالت تا پایان اذر پرداخت می شود‪.‬‬ ‫استانداراصفهان‪:‬‬ ‫سختگیری در ارائه تسهیالت خرد متقاضیان را با مشکل مواجه می کند‬ ‫اســتاندار اصفهان گفت‪ :‬برخی سخت گیری ها در ارائه‬ ‫تســهیالت ُخرد متقاضیان را با چالش مواجه کرده است‬ ‫ازاین رو می طلبد ُشعب بانک ها در چارچوب قانون و با دست‬ ‫گشاده تر به متقاضیان وام های ُخرد خدمت رسانی کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬سیدرضا مرتضوی در پنجمین جلسه‬ ‫کارگروه اقتصادی‪ ،‬اشــتغال و ســرمایه گذاری استان در‬ ‫اســتانداری اصفهان با اشاره به رفع چالش های تسهیالت‬ ‫تبصره ای اســتان گفت‪ :‬با توجه به برخی چالش هایی که‬ ‫در این مورد برای متقاضیان وجود دارد با محوریت معاون‬ ‫هماهنگی امور اقتصادی استانداری در کمیسیون هماهنگی‬ ‫بانک ها چالش های این تســهیالت در ارائه به مددجویان‬ ‫کمیته امداد و بهزیســتی رفع با هدایت و درایت بیشتری‬ ‫اقدام شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬رویکرد کمیته امداد و بهزیســتی در ارائه‬ ‫تسهیالت با گذشته بســیار متفاوت است و همراهی یک‬ ‫راهنما و مشاور قوی در کنار مددجویان توانسته زمینه های‬ ‫اشتغال بیشــتری را نسبت به گذشــته ایجاد کند و این‬ ‫تغییر رویکرد در ارائه تســهیالت و اشتغال زایی می طلبد‬ ‫همکاری های بیشتری با این دو مجموعه صورت بگیرد تا‬ ‫در اهدافی که تعریف کرده اند موفقیت های بیشتری را کسب‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫استانداراصفهانبااشارهبهچالش هایمتقاضیانوام های‬ ‫ُخرد‪ ،‬عنــوان کرد‪ :‬با توجه به قوانینی که در این خصوص‬ ‫وجود دارد مطلوب است بانک ها در ارائه تسهیالت ُخرد با‬ ‫دست گشاده تر رفتار کنند‪ ،‬چالش های این موضوع نیز در‬ ‫کمیسیون هماهنگی بانک ها بیان و تدابیر الزم اتخاذ شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کــرد‪ :‬همچنین درصورتی که مــواردی از‬ ‫مشکالت متقاضیان وام های کمیته امداد امام خمینی (ره)‬ ‫و بهزیستی وجود دارد توسط این دو سازمان به استانداری‬ ‫گزارش شود تا با پیگیری در سطح ملی راهکارهای مناسبی‬ ‫در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫استاندار اصفهان با اشــاره به شفافیت اظهارنامه های‬ ‫مالیاتی نیز خاطرنشان کرد‪ :‬معضل اساسی در این خصوص‪،‬‬ ‫نبود اگاهی اســت کــه رفع ان فرهنگ ســازی دقیق و‬ ‫کارشناسی شده ای را می طلبد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬صاحبــان مشــاغل و صنعتگران‬ ‫درصورتی که در مورد ارائه اظهارات مالیاتی کم گویی کنند با‬ ‫حواشی دیگری مواجه می شوند و در نهایت با یک تحقیق‬ ‫میدانی عدم صداقت در ارائه اظهارنامه ها مشخص می شود‬ ‫لذا فرهنگ سازی صحیح می تواند تا حدود بسیاری مشکالت‬ ‫این حوزه را کاهش دهد‪ .‬پنجمین جلسه کارگروه اقتصادی‪،‬‬ ‫اشتغال و سرمایه گذاری استان با حضور استاندار اصفهان‪،‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری و سایر اعضا‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫نقش ‪ GIS‬در توسعه شبکه های برق رسانی‬ ‫موثر است‬ ‫مهرداد دادخواه‪ ،‬معاون مهندسی و نظارت شرکت توزیع‬ ‫برق اصفهان در نشست صمیمی که در استانه روز جهانی‬ ‫‪ GIS‬با همکاران این حوزه داشت گفت‪ :‬جی ای اس فراتر از‬ ‫یک نرم افزار است و علمی است که امروزه به عنوان اطالعات‬ ‫مکانی شناخته شده است و می تواند ما را به یک تصمیم سازی‬ ‫درست هدایت کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬این دانش در حوزه برق رسانی به‬ ‫مشترکین قابلیت و مزایای زیادی دارد و می تواند دسترسی‬ ‫سریع به اطالعات‪ ،‬جمع بندی انواع مختلف داده ها‪ ،‬تحلیل‬ ‫اطالعات را به صورت یکجا و با هم را به وجود بیاورد و سرعت‬ ‫عمل الزم را ایجاد کند‪.‬‬ ‫دادخواه تصریح کرد‪ :‬این علم برای صنعت برق بسیار با‬ ‫اهمیت است و به علت گستردگی شبکه های توزیع‪ ،‬استفاده‬ ‫از فن اوری برای خدمت رسانی بهتر ضرورت دارد به عبارتی‬ ‫شرکت های توزیع برق با مسائلی نظیر پیچیدگی در مکان یابی‪،‬‬ ‫طراحی و توسعه مبتنی بر دانش ذهنی و تجربی نیروی انسانی‪،‬‬ ‫تغییر الگوی رفتار مشترکین‪ ،‬تغییر الگوی شهرسازی و به تبع‬ ‫تغییر تقاضای مشترکین و‪ ...‬مواجه هستند لذا اداره کردن‬ ‫این شبکه وسیع با پیچیدگی های منحصربه فرد خود نیازمند‬ ‫به کارگیری سیستم های مدیریت اطالعات و ساختار جدید‬ ‫است از سوی دیگر ایجاد شبکه های هوشمند‪ ،‬مولدهای تولید‬ ‫پراکنده و ‪ ...‬بر پیچیدگی های مدیریت این شبکه می افزاید‬ ‫و یکی از سیستم های موثر در مدیریت شبکه های توزیع‪،‬‬ ‫سیستم های مبتنی بر اطالعات جغرافیایی (‪ )GIS‬است‪.‬‬ ‫وی این دانش را‪ ،‬بسیار کاربردی عنوان کرد و به دیگر‬ ‫همکاران نیز توصیه کرد که با اشنایی با این حوزه می توان‬ ‫مسیر تعالی و پیشرفت سازمان را بیش ازپیش ارتقا داد‪ .‬وی‬ ‫در پایان برای همکاران حوزه ‪ GIS‬ز خداوند منان وفقیت و‬ ‫سالمتی را خواهان شد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬بهبود خدمت رسانی به مشترکین با‬ ‫به کارگیری از نرم افزار ‪GIS‬‬ ‫متقی‪ ،‬مدیر دفتر کنترل برنامه و پروژه شرکت توزیع‬ ‫برق اصفهان در دیدار صمیمی که با همکاران ‪ GIS‬داشت‬ ‫گفت‪ :‬استفاده از تکنولوژی جی‪ .‬ای‪ .‬اس (‪ )GIS‬در ارتباط‬ ‫با داده های حجیم‪ ،‬پیچیده و تصمیم گیری های مبتنی بر این‬ ‫داده ها‪ ،‬اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬در مهندسی شبکه های توزیع از‬ ‫جمله شبکه های فشار متوسط و ضعیف بررسی مکان ها و‬ ‫جغرافیای شهر از اهمیت ویژه ای برخوردار است به عبارتی‬ ‫ایجاد زیرساخت های استاندارد و خدمت رسانی پایدار به مردم‬ ‫مدیر ابفای شهرضا در چهاردهمین جشنواره نخستین واژه‬ ‫اب‪ ،‬فرهنگ سازی مصرف بهینه اب برای دانش اموزان را نوعی‬ ‫سرمایه گذاری در افزایش بهره وری از منابع دانست‪.‬‬ ‫محمدرضا کریم زاده با بیان اینکه این جشنواره هرساله با هدف‬ ‫اموزش و ترویج فرهنگ مدیریت مصرف بهینه اب برگزار می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬دانش اموزان‪ ،‬اینده سازان کشور هستند و رسیدن کشور‬ ‫به مرزهای توسعه یافتگی از طریق استفاده بهینه از منابع فراهم‬ ‫خبر‬ ‫قطار شهری مشهد‬ ‫روی ریل ذوب اهن اصفهان‬ ‫سند همکاری تامین ریل ملی خطوط قطار شهری مشهد‬ ‫با حضور ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب اهن اصفهان و سید‬ ‫عبداهلل ارجایی شهردار کالن شهر مشهد ‪ ۲۲‬ابان ماه در محل‬ ‫شهرداری این شهر منعقد شد‪ .‬رخصتی در ایین انعقاد این سند‬ ‫همکاری به روند تولید فوالد در ایران پرداخت و گفت‪ :‬پیش‬ ‫از انقالب اسالمی میزان تولید فوالد در ایران فقط ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫تن بود که پس از انقالب این میزان به حدود سی میلیون تن‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان‪ ،‬این شرکت را بنیان گذار‬ ‫صنعت فوالد کشور معرفی کرد و افزود‪ :‬ذوب اهن اصفهان‬ ‫اکنون با تولید سه میلیون تنی خود به نوسازی و توسعه‬ ‫زیرساخت کشور کمک شایانی می کند‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫ذوب اهن اصفهان با تامین ریل پروژه های بزرگ راه اهن‬ ‫جمهوری اسالمی به توسعه این ناوگان نیز کمک کرد‪،‬‬ ‫خاطرنشان ساخت‪ :‬این شرکت فن اوری ساخت انواع‬ ‫ریل مترو را در اختیار دارد و با سفارش مسئولین مترو در‬ ‫کالن شهرها در حداقل زمان ریل موردنیاز ان ها را تولید کرده‬ ‫و تحویل می دهد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن با بیان اینکه سبد ریلی این شرکت‬ ‫در اینده نزدیک تکمیل خواهد شد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬به زودی ریل‬ ‫سوزن موردنیاز ناوگان حمل ونقل ریلی کشور نیز به صورت‬ ‫استاندارد و با کیفیت تولید و به مشتریان ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫رخصتی به کیفیت پایدار محصوالت ذوب اهن اصفهان نیز‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬کیفیت محصوالت این شرکت بر اساس‬ ‫استانداردهای ملی و بین المللی امری مستمر است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان رشد تولید و مصرف فوالد‬ ‫را نشانه توسعه یافتگی کشورها دانست و گفت‪ :‬رشد تولید و‬ ‫میانگین مصرف فوالد در کشور ما از شتاب مناسبی برخوردار‬ ‫است و ذوب اهن اصفهان نیز با تولید ‪ ۱۲‬محصول جدید‬ ‫به سوی تولید محصوالت خاص و ارزش افزا در حرکت است‬ ‫که بی گمان در این مسیر بیش از هر چیز به توان کارکنان‬ ‫خود متکی است‪ .‬شهردار مشهد نیز با بیان اینکه ریل تولید‬ ‫شده در ذوب اهن اصفهان از کیفیت باالتر و قیمت کمتری‬ ‫نسبت به رقبای خارجی برخوردار است‪ ،‬گفت‪ :‬تامین ریل‬ ‫یکی از مهم ترین موضوعات در توسعه قطار شهری مشهد‬ ‫بود که تولید ریل ذوب اهن اصفهان این مشکل را حل کرد‪.‬‬ ‫سید عبداهلل ارجایی با بیان این که حمل ونقل عمومی‬ ‫از عمده مباحث و چالش های کالن شهرها است گفت‪ :‬این‬ ‫امر برای مشهد مقدس که مسافر و زوارپذیر است از اهمیت‬ ‫دوچندانی برخوردار است‪ .‬شهردار مشهد‪ ،‬اتوبوس رانی را‬ ‫عامل سامان دهی بخشی از نیاز مردم در حمل ونقل عنوان‬ ‫کرد و افزود‪ :‬توسعه قطار شهری بخش عمده ای از مشکالت‬ ‫شهروندان را برطرف و اسایش مسافران و زوار را نیز تامین‬ ‫می کند‪ .‬وی از احداث تونل ها‪ ،‬ایستگاه ها و ‪ ...‬جهت پروژه‬ ‫توسعه قطار شهری مشهد خبر داد و گفت‪ :‬برای تکمیل و‬ ‫بهره برداری از این پروژه‪ ،‬استفاده از ریل ملی را در دستور کار‬ ‫قرار دادیم و سند همکاری تامین ریل موردنیاز این پروژه بین‬ ‫شهرداری مشهد و ذوب اهن اصفهان به امضا رسید‪.‬‬ ‫ارجایی با بیان این که تاسیس ذوب اهن اصفهان از‬ ‫دیرباز و استفاده از ریل ملی در سال های اخیر برای هر ایرانی‬ ‫افتخارامیز است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با شناختی که از توانمندی های‬ ‫ذوب اهن اصفهان داریم‪ ،‬مطمئن هستیم که کارکنان توانمند‬ ‫و متخصص این شرکت با ساخت سایر تجهیزات و قطعات‬ ‫راهبری ناوگان ریلی‪ ،‬کشور را از واردات این گونه مکانیزم‬ ‫ها بی نیاز خواهند کرد‪ .‬شهردار مشهد با اشاره به اینکه از‬ ‫مجموعه ذوب اهن اصفهان برای تولید این تجهیزات‬ ‫توقع زیادی داریم‪ ،‬گفت‪ :‬با افتخار اعالم می کنم ذوب اهن‬ ‫اصفهان توان ساخت تجهیزات موردنیاز ناوگان ریلی کشور‬ ‫را دارد چراکه ریل ذوب اهن اصفهان با رعایت استانداردهای‬ ‫سخت گیرانه و با کیفیت جهانی تولید و به مشتریان عرضه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تخصیص اعتبار جدید بانک‬ ‫کشاورزی در حمایت از‬ ‫مکانیزاسیونکشاورزی‬ ‫به طورقطع با بهره گیری از این دانش بسیار ارزشمند است‬ ‫چراکه سیستم های اطالعات جغرافیایی ابزار قدرتمندی برای‬ ‫جمع اوری و تحلیل داده های مختلف مکانی هستند‪.‬‬ ‫متقی افزود‪ :‬افزایش جمعیت شهرها و تقاضای روزافزون‬ ‫صنعت برق در بخش های خانگی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬کشاورزی و سایر‬ ‫مصارف‪ ،‬شرکت های توزیع را به وجود اطالعات دقیق و‬ ‫بهنگام از وضعیت شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف برق در‬ ‫یک پایگاه داده جامع مکان محور به همراه تجزیه وتحلیل های‬ ‫مرتبط‪ ،‬نیازمند می سازد‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬شرکت توزیع برق اصفهان‬ ‫با فراهم نمودن امکان ذخیره سازی و نمایش کلیه اطالعات‬ ‫مکان؛ مدیران این مجموعه را قادر می سازد تا به صورت بهینه‬ ‫و سیستماتیک‪ ،‬مجموعه فعالیت ها و طرح های مرتبط با ان‬ ‫شرکت را سازمان دهی کنند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬این شرکت توانسته الگوی خوبی‬ ‫برای دیگر شرکت های توزیع باشد و توانسته یک بانک‬ ‫اطالعاتی مطمئن‪ ،‬کارامد و اطالعات صحیح را در زمان و‬ ‫مکان مناسب ذخیره و نتایج به دست امده از پردازش ان ها را‬ ‫تحت بهترین شرایط استاندارد نگهداری کرده و در زمینه های‬ ‫مختلف برنامه ریزی‪ ،‬طراحی و توسعه‪ ،‬امور بهره برداری و …‬ ‫در اختیار کاربران قرار دهد که درنهایت موجب رضایتمندی‬ ‫مشترکین خواهد بود‪.‬‬ ‫افزایش بهره وری از منابع ابی با فرهنگ سازی مصرف بهینه‬ ‫می شود‪.‬وی افزود‪ :‬ایران با داشتن اب وهوای خشک و نیمه خشک‬ ‫در دسترسی به منابع ابی کافی با محدودیت هایی روبروست و براین‬ ‫اساس فرهنگ سازی مصرف بهینه اب می تواند یکی از راه های‬ ‫غلبه بر بحران کم ابی در کشور محسوب شود‪.‬مدیر ابفای شهرضا‬ ‫با اشاره به اینکه موضوع استفاده درست از اب یک موضوع فرا‬ ‫دستگاهی است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این موضوع باید موردتوجه همه‬ ‫دستگاه ها و خانواده ها قرار گیرد‪ ،‬درنتیجه برگزاری برنامه های‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫فرهنگی تاثیر به سزایی در ترویج مصرف بهینه در میان دانش اموزان‬ ‫دارد‪.‬در ادامه معاون پرورشی و تربیت بدنی اموزش وپرورش شهرضا‬ ‫گفت‪ :‬فرهنگ سازی در مصرف اب و ضرورت مصرف بهینه‬ ‫موضوع بسیار مهمی است که باید از مدارس اغاز شود و اموزش‬ ‫به این نسل به ویژه در دوره ابتدایی می تواند نتایج موثر و ماندگاری‬ ‫در مصرف بهینه اب در اینده داشته باشد‪.‬بهنام فرزانه با بیان اینکه‬ ‫واژه اب اولین واژه ایست که دانش اموزان خواندن و نوشتن ان‬ ‫را فرامی گیرند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬ضروری است دانش اموزان هم زمان‬ ‫با اموختن واژه ی اب‪ ،‬فرهنگ صحیح صرفه جویی را نیز اموزش‬ ‫ببینند تا این فرهنگ از کودکی در ان ها نهادینه شود‪.‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با نهادینه شدن ارزش اب در دانش اموزان‪ ،‬فرهنگ صحیح‬ ‫مصرف نیز در ان ها نهادینه می گردد و در چند سال اخیر شرکت اب‬ ‫و فاضالب استان اصفهان با همکاری اموزش وپرورش برنامه های‬ ‫متنوعی در این زمینه اجرا کرده است‪.‬‬ ‫بانک کشاورزی با هدف حمایت از توسعه مکانیزاسیون‬ ‫در بخش کشاورزی‪ ،‬عالوه بر پرداخت بیش از ‪ 6‬هزار میلیارد‬ ‫ریال تسهیالت مکانیزاسیون از ابتدای سال ‪ 1401‬تاکنون‪،‬‬ ‫در ابان ماه نسبت به تخصیص ‪ 10‬هزار میلیارد ریال اعتبار‬ ‫جدید‪ ،‬به عنوان مرحله نخست برنامه حمایت از تجهیز و‬ ‫نوسازی ماشین ها و ادوات کشاورزی در سال جاری‪ ،‬اقدام‬ ‫کرده است‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی‪ ،‬با توجه‬ ‫به اهمیت تجهیز و نوسازی ناوگان ماشین های کشاورزی و‬ ‫نقش موثر ان در ارتقای کمی و کیفی تولیدات کشاورزی و‬ ‫تامینامنیتغذاییکشور‪،‬پرداختتسهیالتمکانیزاسیونجزو‬ ‫اولویت های اعتباری بانک کشاورزی است و این تسهیالت‪،‬‬ ‫علیرغم افزایش سه برابری تسهیالت تکلیفی پرداختی در سال‬ ‫جاری و مشکالت مربوط به توازن منابع و مصارف بانک‪ ،‬از‬ ‫ابتدای سال جاری تا ‪ 22‬ابان ماه به مبلغ ‪ 6288‬میلیارد ریال‬ ‫و در قالب ‪ 2904‬فقره تسهیالت با نرخ ترجیحی ‪ 15‬درصد‬ ‫به متقاضیان پرداخت شده است‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬بانک‬ ‫کشاورزی در حمایت از زیر بخش مکانیزاسیون کشاورزی و‬ ‫برای تسریع در روند پرداخت این تسهیالت‪ ،‬در مرحله نخست‬ ‫در ابان ماه سال جاری مبلغ ‪ 10‬هزار میلیارد ریال اعتبار جدید‬ ‫از محل منابع داخلی خود تخصیص داده است که به محض‬ ‫ارائه توزیع استانی اعتبار از سوی وزارت جهاد کشاورزی‪ ،‬برای‬ ‫پرداخت به شعب ابالغ می شود‪ .‬این گزارش می افزاید‪ :‬مراحل‬ ‫بعدی تخصیص اعتبار مکانیزاسیون توسط بانک کشاورزی‪،‬‬ ‫با توجه به منابع در اختیار و در ماه های اتی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫شایان ذکر است تسهیالت مکانیزاسیون کشاورزی در اجرای‬ ‫سیاست های دولت در رابطه با تحقق برنامه های بخش‬ ‫کشاورزی و در چارچوب مقررات با هدف افزایش ضریب‬ ‫مکانیزاسیون کشاورزی در کشور پرداخت می شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫پنجشنبه| ‪ 26‬ابان ‪ | 1401‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4495‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫‪7‬‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫محرم نوید کیا تنها گزینه در‬ ‫دسترس تیم امید‬ ‫اسیب دیدگیشدیدملی پوش‬ ‫اصفهانیوزنه برداری‬ ‫با انصراف مجتبی حسینی از هدایت تیم امید ایران‪ ،‬شانس‬ ‫سرمربی سابق سپاهان برای تصدی سرمربیگری در این تیم‬ ‫بیشتر شد‪ .‬مجتبی حسینی‪ ،‬سرمربی تیم پیکان پیش ازاینکه‬ ‫فدراسیون فوتبال برای هدایت تیم امید با او وارد مذاکره‬ ‫شود‪ ،‬از هدایت تیم امید انصراف داد‪ .‬این تصمیمی بود که‬ ‫کمیته جوانان و فنی گرفته بود اما فدراسیون فوتبال تصمیم‬ ‫گرفته بود‪ ،‬با این مربی بعد از جام جهانی وارد مذاکره شود‪.‬‬ ‫مجتبی حسینی به این خاطر در لیست قرارگرفته بود که در‬ ‫دو فصل اخیر با تیم پیکان و با جوانان خوب کارکرده بود‪ .‬او‬ ‫پیش ازاینکه فدراسیون فوتبال با او وارد مذاکره شود‪ ،‬به این‬ ‫پیشنهاد پاسخ منفی داد‪ .‬مجتبی حسینی می گوید‪« :‬برای‬ ‫هر مربی افتخار است که در هر رده ملی کمک کند‪ ،‬اما‬ ‫نه صحبتی با ما شده است و نه فکری درباره ان کرده ایم‪.‬‬ ‫تمام تمرکزمان روی پیکان است و شرایط جدولی ما هم‬ ‫مناسب نیست و اگر کوچک ترین اهمالی کنیم و بدشانسی‬ ‫داشته باشیم و تمرکز نکنیم بدجوری اسیب می بینیم‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه ذهنیت ها در حال حاضر روی مسابقات جام جهانی‬ ‫است‪ ».‬با صحبت های صورت گرفته از سوی مجتبی‬ ‫حسینی و هم چنین مخالفت باشگاه پیکان به نظر می رسد‪،‬‬ ‫شانس محرم نوید کیا مربی پیشین تیم سپاهان برای هدایت‬ ‫تیم امید بیشتر می شود‪ .‬به ویژه که مهدی تاج و محمدرضا‬ ‫ساکت ارتباط خوبی با او دارند‪.‬‬ ‫رســول معتمدی وزنه بــردار تیم ملــی در جریان‬ ‫رقابت های هفته نخســت لیگ وزنه برداری به شــدت‬ ‫مصدوم شد‪ .‬ملی پوش تیم وزنه برداری ذوب اهن هنگام‬ ‫رقابت در دســته ‪ 102‬کیلوگرم در مسابقات لیگ برتر‬ ‫باشــگاه های کشور دچار اســیب دیدگی شد‪ .‬معتمدی‬ ‫درحرکت سوم یک ضرب وزنه ‪ 177‬کیلوگرم را انتخاب‬ ‫کــرده بود که مصدوم شــد‪ .‬وضعیــت ارنج معتمدی‬ ‫به گونه ای بود که پیش بینی می شد مصدومیت او شدید‬ ‫باشد‪ .‬معتمدی بعد از مصدومیت بالفاصله به بیمارستان‬ ‫اعزام شــد تا وضعیت اسیب دیدگی اش مشخص شود‪.‬‬ ‫بنا بر اعالم پزشــکان معالج رسول معتمدی‪ ،‬وزنه بردار‬ ‫ملی پوش کشــور از ناحیه پشت بازوی چپ دچار پارگی‬ ‫شده ولی اسیبی به مفصل دســت وارد نشده است‪ .‬بر‬ ‫همین اســاس معتمدی به مدت دو مــاه از میادین دور‬ ‫خواهد بود و ســپس تمریناتش را برای بازگشــت به‬ ‫مسابقات اغاز می کند‪.‬‬ ‫یک جلسه محرومیت اعالم شده از سوی فدراسیون فوتبال‬ ‫برای مهدی رحمتی تعلیقی است نه قطعی و به همین خاطر‬ ‫او می تواند در بازی با ذوب اهن روی نیمکت تیمش بنشیند‪.‬‬ ‫پیش ازاین اعالم شده بود که محرومیت او قطعی است و در‬ ‫این صورت نمی توانست‪ ،‬در هفته دوازدهم از روی نیمکت‬ ‫تیمش را در مصاف با ذوب اهن همراهی کند‪ .‬رای انشاء شده‬ ‫در سایت فدراسیون فوتبال در مورد مهدی رحمتی این چنین‬ ‫اصالح شد‪« :‬در خصوص تخلف انتسابی به مهدی رحمتی‬ ‫سرمربی تیم الومینیوم اراک مبنی بر نشر اکاذیب نسبت به‬ ‫داور مسابقه دو تیم استقالل تهران و الومینیوم اراک از طریق‬ ‫مصاحبه‪ ،‬باتوجه به مجموع اوراق تخلف انتسابی به ایشان‬ ‫محرز و مسلم تشخیص داده شد و به یک جلسه محرومیت‬ ‫تعلیقی و پرداخت سیصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم‬ ‫شد‪ .‬در خصوص شکایت باشگاه سپاهان از مهدی رحمتی‬ ‫سرمربی تیم الومینیوم اراک مبنی بر نشر اکاذیب از طریق‬ ‫مصاحبه با سایت ها‪ ،‬تخلف انتسابی وی محرز و مسلم‬ ‫تشخیص داده شده و ایشان به پرداخت یک صد میلیون ریال‬ ‫جریمه نقدی محکوم شد‪».‬‬ ‫استقالل و پرسپولیس به‬ ‫دنبال امید نورافکن‬ ‫به نظر می رسد خط خوردن مدافع سپاهان از لیست کی روش‬ ‫به جدایی این بازیکن از جمع طالیی پوشان اصفهانی منجر‬ ‫شود‪ .‬یکشنبه گذشته لیست بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران‬ ‫برای حضور در جام جهانی قطر توسط کارلوس کی روش‬ ‫اعالم شد که امید نورافکن‪ ،‬مدافع سپاهان یکی از غایبین‬ ‫بزرگ این لیست به شمار می امد‪ .‬بعد از ناکامی نورافکن‬ ‫برای جای گرفتن در لیست موردنظر کارلوس کی روش‬ ‫خبرهایی به گوش می رسد مبنی بر انکه این بازیکن قصد‬ ‫دارد از جمع طالیی پوشان اصفهانی جدا شود‪ .‬بعد از شنیده‬ ‫شدن این خبر‪ ،‬صحبت های از مقاصد احتمالی این بازیکن‬ ‫هم به میان امد که سرخابی های پایتخت جز محتمل ترین‬ ‫گزینه های نورافکن برای انتقال به ان تیم ها محسوب‬ ‫می شدند‪ .‬دور انتظار نیست که سرخابی های پایتخت بر سر‬ ‫به خدمت گرفتن مدافع ناراضی سپاهان وارد دعوای نقل و‬ ‫انتقاالتی تازه ای شوند‪ ،‬در این میان البته استقالل به علت‬ ‫تعلق خاطر رنگی نورافکن به ان تیم شانس بیشتری برای‬ ‫جذب وی خواهند داشت؛ اما این نکته را نباید فراموش کرد‬ ‫که بازیکنان در سال های اخیر با انتخاب های حرفه ای خود‬ ‫به تیم هایی پیوستند که اینده ان ها را ازلحاظ مالی و فوتبال‬ ‫تامین کند‪ ،‬پس پرسپولیسی ها می توانند با ارائه پیشنهاد ها‬ ‫بهتر امید نورافکن را از چنگ رقبای خود خارج کنند‪.‬‬ ‫تبدیلرویاییشیرین‬ ‫به کابوسی تلخ‬ ‫در ســال منتهی به جــام جهانی و به دلیل سیاســت های‬ ‫عجیب وغریب اسکوچیچ‪ ،‬ستاره های زیادی تصمیم گرفتند‬ ‫بی خیال فوتبال خارجی وزندگی خارج از ایران شده و به ایران‬ ‫برگردند‪ .‬به گزارش فوتبالی‪ ،‬ان ها برگشــتند تا جلوی چشم‬ ‫سرمربی تیم ملی باشند و با درخشش در لیگ برتر‪ ،‬بلیت جام‬ ‫جهانی ‪ 2022‬را اوکی کنند اما برکناری مرد کروات و برگشتن‬ ‫کی روش همه چیز را خراب کرد و رویای شیرین برگشته ها‬ ‫خیلــی زود به کابــوس تلخ تبدیل شــد‪ .‬در این گزارش به‬ ‫مثال های نقض هم می پردازیم چراکه در این میان‪ ،‬مثال های‬ ‫نقض هم وجود داشت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬محمد محبی و یک بازگشت بی حاصل‬ ‫با پیراهن سپاهان‪ ،‬تبدیل به یک ستاره در فوتبال ایران شد‪.‬‬ ‫جوانی که خیلی زود توسط ویلموتس به تیم ملی دعوت شد و‬ ‫در همان اولین بازی ملی اش هم دبل کرد‪ .‬محبی اما خیلی زود‬ ‫وارد مرحله افت شد و پیراهن تیم ملی را از دست داد‪ .‬حضور‬ ‫در پرتغال و پوشیدن پیراهن سانتاکالرا هم باعث نشد در قاب‬ ‫چشمان اسکوچیچ قرار بگیرد؛ بنابراین تصمیم گرفت به ایران‬ ‫برگردد و جلوی چشم باشد‪ .‬محبی در پیراهن استقالل‪ ،‬یک‬ ‫ســتاره تمام عیار است و به مینی کمپ های تیم ملی دعوت‬ ‫می شد اما ناگهان اردوی اخر را از دست داد تا مشخص شود‬ ‫جایی در قطر ندارد‪ .‬البته یکی از سواالت مهم که از کی روش‬ ‫باید پرسید و استقاللی ها هم به شدت پیگیرش هستند‪ ،‬این‬ ‫است که چرا محبی در اوج کیفیتش باید خط بخورد ان هم‬ ‫درحالی که تیم ملی با ‪ 25‬بازیکن به قطر رفته و یک نفر جای‬ ‫خالی داشته است‪ .‬درهرحال ماجرای محبی و استقالل پیچیده‬ ‫شده و اگر سانتاکالرا پرداخت استقاللی ها را تایید نکند‪ ،‬احتمال‬ ‫دارد‪ ،‬محبی به پرتغال هم بازگردد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬پیام نیازمند شانس اورد‬ ‫شاید اگر ســپاهان را به مقصد پرتغال ترک نمی کرد‪ ،‬حاال‬ ‫شانس بیشتری برای فیکس شدن تیم ملی داشت‪ .‬نیازمند‬ ‫در تیــم پرتغالی‪ ،‬به ندرت بازی می کــرد و هرگاه هم درون‬ ‫دروازه قرار می گرفت‪ ،‬مثل بازی با پورتو کلکسیونی ازگل ها‬ ‫وارد دروازه اش می شد‪ .‬او هم تصمیم گرفت برگردد و دوباره‬ ‫با پوشیدن پیراهن سپاهان به تیم ملی برسد‪ .‬البته به لطف‬ ‫سیاســت عجیب کی روش که تیم ملی با چهار دروازه بان‬ ‫به قطر رفت‪ ،‬توانست در لیست نهایی قرار بگیرد اما مطمئنا‬ ‫نیازمند‪ ،‬فعال با حضور بیرانوند که دروازه بان شماره یک است‬ ‫و سیدحسین حسینی اماده‪ ،‬به دروازه تیم ملی نخواهد رسید‪.‬‬ ‫عکس ‪ :‬تسنیم‬ ‫رحمتی مقابل ذوب اهن‬ ‫محرومنیست‬ ‫بازگشت بی حاصل ستاره هایی که امید به حضور در جام جهانی داشتند‬ ‫‪ ÁÁ‬مهدی قائدی در امارات خراب شد‬ ‫شاید بتوان گفت قائدی با حضور در امارات‪ ،‬همه داشته های‬ ‫فوتبالی اش را از دســت داد‪ .‬او وقتی لیگ بیستم تمام شد‪،‬‬ ‫کاندیدای حضور در جام جهانی بود ولی خیلی زود مسیرش‬ ‫از تیم ملی جدا شــد‪ .‬در حقیقت هرچه از زمان حضور او در‬ ‫شباب االهلی می گذشت‪ ،‬فاصله اش با تیم ملی هم افزایش‬ ‫پیدا می کرد‪ .‬قائدی هم به همین دلیل تصمیم گرفت ابتدای‬ ‫فصل به اســتقالل برگردد تا دوباره ملی پوش شود‪ .‬نمایش‬ ‫درخشان برابر ملوان اما بیشتر یک جرقه بود‪ .‬شماره ‪ 20‬سپس‬ ‫وارد دوران ارامی شــد و از ترکیب اصلی ساپینتو هم بیرون‬ ‫رفت‪ .‬حتی نمایش ویژه سوپر جام هم باعث نشد قائدی به‬ ‫تیم ملی برگردد‪ .‬او ظرف ‪ 2‬سال‪ ،‬هم تیم ملی و جام جهانی‬ ‫را از دست داد و هم حضور در ترکیب ویژه ترین قهرمان تاریخ‬ ‫لیگ برتر را‪ .‬قهرمانی که حتی یک بازی را هم در لیگ برتر‬ ‫دوره قبل نباخت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬کاوه رضایی و مصدومیت های طوالنی‬ ‫مصدومیت های طوالنی‪ ،‬قصه کاوه رضایی و فوتبال و تیم‬ ‫ملی را دچار خلــل کرد‪ .‬به همین دلیل هم رضایی تصمیم‬ ‫گرفت برگردد تا خودش را نشــان دهد و در سال منتهی به‬ ‫جام جهانی‪ ،‬وارد کاروان تیم ملی شود‪ .‬رضایی باوجود حضور‬ ‫در اردوی خارجی استقالل و تمرین با این تیم درنهایت راهی‬ ‫تبریز شد‪ .‬او با پیراهن تراکتور هم جز یکی دو گل کار خاصی‬ ‫نکرد و خیلی زود مشخص شد خبری از تیم ملی نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬مورد عجیب پرسپولیسی ها‬ ‫برخالف افراد این سیاهه‪ 3 ،‬پرسپولیسی در بازگشت به فوتبال‬ ‫ایران خیلی زود در قاب چشمان تیم ملی قرار گرفتند‪ .‬بیرانوند‬ ‫ملی پوش بود ولی پوشیدن پیراهن تیم ملی باعث شد جایگاه‬ ‫ازدست رفته اش در ترکیب اصلی را از عابدزاده پس بگیرد‪ .‬در‬ ‫خصوص مرتضــی پورعلی گنجی ورامین رضاییان اما قصه‬ ‫برعکس بود‪ .‬برگشتن ان ها به فوتبال ایران با اتفاق ویژه ای‬ ‫همراه شد؛ رفتن اسکوچیچ و برگشتن کی روش‪ .‬مرد پرتغالی‬ ‫هم خیلی زود دو بازیکن محبوبش را به تیم ملی فراخواند و‬ ‫حاال این دو نفر‪ ،‬قطعا در جام جهانی حاضر هســتند‪ .‬رامین‬ ‫رضاییان مغضوب اسکوچیچ بود و حاال با حضور کی روش‪،‬‬ ‫محبوب کی روش به لیست برگشته است‪ .‬پورعلی گنجی هم‬ ‫از محبوب های کی روش در دوران حضورش در تیم ملی بود‬ ‫و با بازگشت کی روش‪ ،‬او هم به لیست برگشت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬امیرحسین حسین زاده مورد ویژه‬ ‫درحالی که تعداد زیادی از بازیکنان ایرانی شــاغل در خارج از‬ ‫کشور‪ ،‬این تابستان تصمیم به برگشت گرفتند‪ ،‬امیرحسین‬ ‫حســین زاده تصمیــم گرفت برود‪ .‬او کــه در مقطع پایانی‬ ‫بازی های تیم ملی در مقدماتی جام جهانی‪ ،‬فرصت حضور در‬ ‫زمین را هم پیدا می کرد‪ ،‬شروع خوبی در بلژیک نداشت ولی‬ ‫هرچه زمان جلو رفت‪ ،‬اوضاع بهتر شد؛ اما درنهایت او هم جزو‬ ‫کسانی قرار گرفت که جام جهانی را باید از پای تلویزیون تماشا‬ ‫کند‪ .‬بسیاری فکر می کردند که او هم شانس حضور در لیست‬ ‫نهایی دارد‪ ،‬اما حسین زاده هم درنهایت مثل محمد محبی‪،‬‬ ‫راهی به لیست تیم ملی پیدا نکرد‪.‬‬ ‫سود ‪ 168‬هزار دالری باشگاه سپاهان از جام جهانی‬ ‫فیفا به ازای هر بازیکن روزانه ‪ 10‬هزار دالر به هر باشگاه می دهد‬ ‫که تا پایان مرحله گروهی رقم قابل توجهی خواهد شد‪ .‬در فاصله‬ ‫کوتاه مانده به اغاز جام جهانی ‪ 2022‬قطر‪ ،‬باالخره کارلوس‬ ‫کی روش هم لیست ایران را اعالم کرد‪ .‬بر این اساس‪ 16 ،‬نفر از‬ ‫‪ 25‬بازیکن دعوت شده‪ ،‬لژیونر هستند که برای فوتبال ایران یک‬ ‫رکورد است‪ .‬این رکورد‪ ،‬خیلی به نفع باشگاه های ایرانی نیست‪.‬‬ ‫بر اساس قوانین فیفا‪ ،‬این نهاد به ازای هر بازیکن حاضر در جام‬ ‫جهانی‪ ،‬پولی را به باشگاه های تحت قرارداد بازیکن می دهد‪ .‬پولی‬ ‫که برای باشگاه های همیشه بدهکار ایرانی‪ ،‬درامد مناسبی است‪.‬‬ ‫در دوره های گذشته‪ ،‬همیشه جام جهانی در پایان لیگ های اروپایی‬ ‫برگزار می شد‪ .‬درنتیجه تیم های ملی فرصت بیشتری برای برپایی‬ ‫اردوهای اماده سازی داشتند‪ .‬اتفاقی که باعث می شد فیفا از دو هفته‬ ‫پیش از اغاز مسابقات‪ ،‬هزینه حضور هر بازیکن را برای باشگاه ها‬ ‫محاسبه کند‪ .‬این بار اما تورنمنت در حین برگزاری مسابقات‬ ‫باشگاهی برگزار خواهد شد و فیفا این مهلت را یک هفته کاهش‬ ‫داده است‪ .‬درنتیجه‪ ،‬هزینه حضور هر بازیکن در این تورنمنت‪ ،‬از‬ ‫فاصله ‪ 7‬روز مانده به اغاز مسابقات محاسبه می شود‪ .‬نسبت به دوره‬ ‫قبلی اما این مبلغ به صورت روزانه افزایش‪ 1500‬دالری داشته است‪.‬‬ ‫درواقع فیفا برای حضور هر بازیکن در این تورنمنت‪ ،‬روزانه ده هزار‬ ‫دالر را برای تیم های باشگاهی اش کنار گذاشته است‪ .‬این مبلغ بین‬ ‫تیم های این فصل و دو فصل گذشته ی هر بازیکن تقسیم خواهد‬ ‫شد‪ .‬مرحله گروهی برای هر تیم‪ 9 ،‬روزبه طول خواهد انجامید و با‬ ‫احتساب ‪ 7‬روزی که پیش از شروع تورنمنت محاسبه شده‪ ،‬یعنی به‬ ‫ازای هر بازیکن تا پایان مرحله گروهی‪ 160 ،‬هزار دالر به باشگاه ها‬ ‫مهم ترین ویژگی تارتار‬ ‫از نگاه هافبک ذوب اهن‬ ‫خواهد رسید‪ .‬در بین تیم های ایرانی‪ ،‬پرسپولیس بیشترین سهم را‬ ‫از این درامد خواهد داشت‪ .‬در لیست تیم ملی‪ ،‬نام وحید امیری و‬ ‫مهدی ترابی مشاهده می شود که حداقل در ‪ 2‬فصل اخیر در تیمی‬ ‫جز پرسپولیس بازی نکرده اند‪ .‬درنتیجه‪ ،‬تمام درامد حاصل از این دو‬ ‫بازیکن‪ ،‬به پرسپولیس خواهد رسید‪ .‬عالوه بر این ‪ 320‬هزار دالر‪،‬‬ ‫پرسپولیس بابت علیرضا بیرانوند و مرتضی پورعلی گنجی که این‬ ‫فصل در این تیم توپ می زنند هم نفری ‪ 54‬هزار دالر دریافت‬ ‫خواهد کرد‪ .‬رامین رضائیا ن هم فصل گذشته یک نیم فصل برای‬ ‫این تیم بازی کرد و ‪ 27‬هزاردالر هم از طریق او به پرسپولیس سود‬ ‫خواهد رسید‪ .‬محمدحسین کنعانی زادگان و احمد نوراللهی هم دو‬ ‫بازیکنی هستند که در لیگ بیستم برای پرسپولیس بازی می کردند‪.‬‬ ‫تا پایان مرحله گروهی جام جهانی ‪ ،2022‬به ازای این دو بازیکن‬ ‫هم نفری ‪ 54‬هزار دالر به حساب پرسپولیس پول واریز خواهد شد‪.‬‬ ‫از استقالل هم ‪ 3‬بازیکن به تیم ملی دعوت شدند‪ .‬حسین حسینی‪،‬‬ ‫کاپیتان ابی ها به تنهایی باعث سود ‪ 160‬هزار دالری برای این تیم‬ ‫خواهد شد‪ .‬روزبه چشمی و ابوالفضل جاللی هم که از فصل گذشته‬ ‫به ترکیب این تیم اضافه شدند هم ‪ 108‬هزار دالر به استقالل‬ ‫سود رساندند‪ .‬در سپاهان هم شرایط شبیه به استقالل است‪ .‬این‬ ‫تیم بابت حضور پیام نیازمند ‪ 108‬هزار دالر دریافت خواهد کرد‪.‬‬ ‫حضور احسان حاج صفی و در این فصل هم رامین رضاییان‪ ،‬سود‬ ‫‪ 54‬هزار دالری را برای این باشگاه به همراه خواهد داشت‪ .‬تمامی‬ ‫این ارقام تا پایان مرحله گروهی محاسبه شده و در صورت صعود‬ ‫ل‬ ‫ملی پوشان به مرحله بعدی‪ ،‬احتماال هیچ کس به اندازه مدیرعام ‬ ‫باشگاه ها خوشحال نخواهد شد‪.‬‬ ‫مدعیان قفس توری تیم ملی‬ ‫به خط شدند‬ ‫اغاز رقابت جدید رامین و‬ ‫صادق محرمی در تیم ملی‬ ‫در فاصله کوتاهی تا جدال ایران مقابل انگلیس‪ ،‬اکنون‬ ‫رقابت اصلی شاید در سمت راست دفاع باشد و باید‬ ‫دید درنهایت کارلوس کی روش از بین دوگزینه ای که‬ ‫در اختیار دارد‪ ،‬به کدام یک بازی خواهد داد‪ .‬در سمت‬ ‫راست دفاعی در حال حاضر کارلوس کی روش دو مدافع‬ ‫تخصصی را به فهرست تیم ملی دعوت کرده است‪ .‬رامین‬ ‫رضاییان بعد از مدت ها دوری از تیم ملی‪ ،‬با بازگشت‬ ‫س کی روش به جمع ملی پوشان بازگشته و امیدوار‬ ‫کارلو ‬ ‫است همانند جام جهانی قبلی اعتماد وی را جلب کند‪.‬‬ ‫صادق محرمی نیز که در پرسپولیس با رضاییان هم تیمی‬ ‫بود و به واسطه اتفاقاتی که در ان دوره رخ داده بود‪ ،‬اعتماد‬ ‫برانکو ایوانکوویچ را جلب کرد و در ادامه در مسیر پیشرفت‬ ‫فوتبالی اش راهی دیناموزاگرب شد‪ ،‬اکنون در استانه تجربه‬ ‫اولین جام جهانی دوران فوتبالی اش است‪ .‬مدافع راست‬ ‫ایرانی دیناموزاگرب که در لیگ قهرمانان اروپا نیز این تیم‬ ‫را همراهی کرد‪ ،‬اکنون دریکی از جدی ترین رقابت های‬ ‫فوتبالی خود با رامین رضاییان روی حضور فیکس در‬ ‫ترکیب تیم ملی تقابل خواهد داشت‪ .‬باید دید درنهایت‬ ‫در تقابل شکل گرفته‪ ،‬از بین رضاییان یا صادق محرمی‬ ‫کدام یک قادر خواهد بود در جدال با انگلیس در ترکیب‬ ‫تیم ملی و برابر انگلیس حاضر شود‪.‬‬ ‫دورخیز اسیایی تیم هندبال‬ ‫سپاهان از لیگ برتر‬ ‫ســرمربی تیم هندبال سپاهان اعتقاد دارد هندبال از‬ ‫حالت تک قطبی بودن خارج و سطح تیم ها به هم نزدیک‬ ‫شده اســت‪ .‬مجید رحیمی زاده ســرمربی تیم هندبال‬ ‫ســپاهان پس از برتری تیمش مقابل سپاهان نوین در‬ ‫گ برتر هندبال اظهار کرد‪ :‬شاید این بازی‬ ‫هفته هفتم لی ‬ ‫به نوعی یک بازی خانوادگی به نظر برسد‪ ،‬اما دیدیم که‬ ‫بازی شور و حال خوبی داشت و بازیکنان دو تیم دوست‬ ‫داشتند عملکرد بهتری نسبت به رقیب خود داشته باشند‪،‬‬ ‫بچه های ما توانستند ب ا دقت بیشتر اختالفی چند امتیازی‬ ‫را ایجاد کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬هندبال از حالت تک قطبی بودن‬ ‫خارج و سطح تیم ها به هم نزدیک شده است تا اینجای‬ ‫مسابقات بازی اسانی نداشتیم و همه تیم ها باانگیزه جلوی‬ ‫ما ظاهر شدند‪ .‬رحیمی زاده درباره تغییر ترکیب اولیه تیم‬ ‫در مسابقات گذشته گفت‪ :‬ما به زودی مسابقات اسیایی‬ ‫را در پیــش داریم و باید تمام بازیکنان را محک بزنیم و‬ ‫ببینیم در شرایط حساس چه عملکردی از خود به نمایش‬ ‫می گذارنــد‪ ،‬به طورکلی در ورزش هندبال ترکیب ثابتی‬ ‫نداریم که اگر داشــتیم باید مثل فوتبال تعویض هایمان‬ ‫محدود می شد‪ .‬ســرمربی تیم هندبال سپاهان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬از هفته دوم رقابت هــا نیز با برخی مصدومیت ها‬ ‫در تیم روبه رو شــدیم‪ ،‬مجتبی حیدرپور‪ ،‬میالد قلندری‪،‬‬ ‫کامیار طاهری و شــهاب صادق زاده ازجمله بازیکنانی‬ ‫ی از ان ها هنوز‬ ‫بودند که دچار اسیب دیدگی شدند و بعض ‬ ‫شرایط بازی ندارند و برخی دیگر با جلسات فیزیوتراپی‬ ‫به مسابقات می رسند‪ .‬وی در رابطه با داوری بازی گفت‪:‬‬ ‫هیچ وقت دوســت ندارم در مورد داوری صحبت کنم‪،‬‬ ‫نظرات ما ممکن اســت با داور مســابقه متفاوت باشد‪،‬‬ ‫همین طور که بازیکن و مربی اشتباه می کنند‪ ،‬داور هم‬ ‫ممکن است اشــتباهاتی داشته باشد‪ ،‬اگر اعتراضی هم‬ ‫صورت می گیرد مختص جو بازی است‪.‬‬ ‫اعزام سه شمشیرباز به‬ ‫جام جهانیفرانسه‬ ‫فدراسیون شمشیربازی با لحاظ کردن نتایج جام جهانی‬ ‫الجزایر و نایب قهرمانی تیم اعزامی اســلحه سابر به این‬ ‫رقابت ها‪ ،‬حضور در جام جهانی فرانســه با سه ورزشکار را‬ ‫در برنامه دارد‪ .‬تیم ملی شمشــیربازی اسلحه سابر ایران‬ ‫که در جام جهانی الجزایر شــرکت کرده بود با کســب‬ ‫عنوان نایب قهرمانی به کار خــود در این رقابت ها پایان‬ ‫داد‪ .‬فدراســیون شمشــیربازی با لحاظ کردن عملکرد و‬ ‫نتیجه شمشیربازان ایران در هر دو بخش انفرادی و تیمی‬ ‫رقابت های الجزایر‪ ،‬اعزام سه سابریست برای جام جهانی‬ ‫فرانسه را مصوب کرده است‪ .‬علی پاکدامن‪ ،‬محمد فتوحی‬ ‫و محمد رهبری نفراتی هستند که با هزینه فدراسیون و در‬ ‫قالب ترکیب اصلی تیم ملی شمشیربازی در جام جهانی‬ ‫فرانسه شرکت می کنند‪ .‬نفر چهارم با هزینه شخصی مجاز‬ ‫به حضور در این رقابت ها خواهد بود‪ .‬قرار اســت پیش از‬ ‫اغاز جام جهانی فرانســه‪ ،‬ملی پوشان شمشیربازی ایران‬ ‫در کمپ تمرینی فرانسه حاضر شوند‪ .‬بر این اساس ان ها‬ ‫طی روزهای ‪ ۱۲‬تا ‪ ۲۰‬اذرماه در فرانسه خواهند بود تا هم‬ ‫پیگیر تمریناتشان باشند و هم در مسابقات شرکت کنند‪.‬‬ ‫نتیجه رقابت های جام جهانی فرانسه همچون فرانسه روی‬ ‫رنکینگ نفرات اعزامی تاثیر مستقیم دارد‪.‬‬ ‫ملی پوشان تکواندو در فینال‬ ‫گرندپری ریاض‬ ‫از نگاه هافبک تیم فوتبال ذوب اهن مهم ترین فاکتور سرمربی این‬ ‫تیم میدان دادن به بازیکنان جوان است‪ .‬محمدحسین اسالمی‬ ‫درباره عملکرد تیمش در ‪ 11‬هفته گذشته و اینکه ذوبی ها ازلحاظ‬ ‫امتیازگیری نمایش چندان خوبی داشته اند‪ ،‬گفت‪ :‬ما در ابتدای فصل‬ ‫روی دور مساوی بودیم‪ ،‬ولی در ادامه وضعیتمان بهتر شد‪ ،‬در بعضی از‬ ‫بازی ها هم بدشانسی اوردیم و می توانستیم بیشتر امتیاز بگیریم‪ .‬قطعًا‬ ‫در این تعطیلی ها بیشتر تالش خواهیم کرد تا برای شروع مجدد لیگ‬ ‫اماده شویم و نتایج بهتری بگیریم‪ .‬هافبک تیم فوتبال ذوب اهن که‬ ‫در بازی با نفت مسجدسلیمان نخستین گلش را در این فصل به ثمر‬ ‫رساند‪ ،‬در مورد شرایط خود تاکید کرد‪ :‬نسبت به فصل قبل بیشتر بازی‬ ‫می کنم و خوشحالم که اقای تارتار هم به من اعتماد کرد است‪ .‬ایشان‬ ‫ازلحاظ اخالقی و فنی جزو بهترین مربیان ایران هستند و فاکتور‬ ‫مهم این مربی میدان دادن به جوان هاست‪ .‬وی در واکنش به برخی‬ ‫انتقادها از ذوب اهن مبنی بر انجام بازی تدافعی تصریح کرد‪ :‬هر مربی‬ ‫و هر تیمی شیوه خاص خودش را دارد و ما باید به تفکرات مربیان‬ ‫احترام بگذاریم‪ .‬من قبول ندارم که ذوب اهن دفاعی بازی می کند‪.‬‬ ‫یکی از هدف های مهم تیم ما گل نخوردن است‪ ،‬ولی این باعث‬ ‫نمی شود که بگوییم ذوب اهن فقط به دفاع فکر می کند‪ .‬اسالمی در‬ ‫پاسخ به این پرسش که چه نظری در مورد کیفیت فنی بازی های‬ ‫لیگ برتر دارد‪ ،‬گفت‪ :‬کیفیت بازی ها خوب است‪ ،‬ولی نتیجه گرفتن‬ ‫در لیگ امسال برای هر تیمی سخت است‪ ،‬به همین دلیل بازی ها‬ ‫معموال کم گل می شود‪.‬‬ ‫چهار دروازه بان حاضر در اردوی تیم ملی رقابت با یکدیگر را‬ ‫به طور ویژه شروع کرده اند‪ .‬حضور ‪ 4‬دروازه بان در لیست نهایی تیم‬ ‫ملی برای حضور در جام جهانی یکی از مهم ترین و پرچالش ترین‬ ‫بحث ها در روزهای گذشته بوده است‪ .‬علیرضا بیرانوند‪ ،‬سیدحسین‬ ‫حسینی‪ ،‬امیر عابدزاده و پیام نیازمند ‪ 4‬دروازه بانی هستند که همراه‬ ‫تیم ملی به قطر سفرکرده اند و امید دارند نظر کارلوس کی روش‬ ‫را جلب کنند‪ .‬اگرچه به واسطه تجربه باالی علیرضا بیرانوند در تیم‬ ‫ملی و میادین بین المللی‪ ،‬خیلی ها شانس او را برای حضور درون‬ ‫دروازه ایران در جام جهانی بیشتر می دانند‪ ،‬اما ‪ 3‬دروازه بان دیگر‬ ‫که در اردو حاضرند نیز ناامید نیستند و برای رسیدن به دروازه‬ ‫تالش می کنند‪ .‬نخستین تمرین چمنی تیم ملی در قطر برگزار‬ ‫شد و یکی از ایتم های ویژه این تمرین به رقابت ویژه دروازه بان ها‬ ‫اختصاص داشت‪ .‬حسینی‪ ،‬بیرانوند‪ ،‬نیازمند و عابدزاده باانگیزه باال‬ ‫در تمرین حضور یافتند و سعی کردند تا به بهترین شکل ایتم های‬ ‫تمرینی موردنظر مربیان را جلو ببرند‪ .‬تصاویر مخابره شده از‬ ‫تمرین به خوبی روحیه باالی دروازه بان ها را نشان می دهد‪ .‬همه‬ ‫گلرها سعی دارند خود را در فرم بدنی ایده ال نگه دارند و تا اخرین‬ ‫لحظه برای رفتن داخل قفس توری تیم ملی ایران تالش خود‬ ‫را به کار خواهند گرفت‪ .‬کی روش در بازی دوستانه گذشته مقابل‬ ‫نیکاراگوئه بیرانوند را به عنوان دروازه بان ثابت به زمین فرستاد و در‬ ‫ادامه از سیدحسین حسینی استفاده کرد‪ .‬بااین حال هر ‪ 4‬دروازه بان‬ ‫ایران امیدوارند در ترکیب باشند‪.‬‬ ‫با اعالم سازمان تیم های ملی تکواندو‪ ،‬پیش ثبت نام‬ ‫ملی پوشان ایران جهت حضور در رقابت های گرندپری‬ ‫ریاض انجام شد‪ .‬مسابقات فینال گرندپری به تاریخ نهم‬ ‫و دهم دســامبر (‪ 18‬و ‪ 19‬اذرماه سال جاری) در کشور‬ ‫عربستان و به میزبانی شــهر ریاض برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫متقاضیان باید تا تاریخ ‪ 18‬نوامبر (‪ 27‬ابان ماه) ثبت نام‬ ‫خود را نهایی کننــد‪ .‬همچنین رقابت های پاراگرندپری‬ ‫روز ‪ 17‬اذرمــاه برگزار خواهد شــد‪ .‬به همین منظور با‬ ‫اعالم ســازمان تیم های ملی تکواندو ‪ 13‬ملی پوش در‬ ‫بخش تکواندو راهی این رویداد می شوند‪ .‬مهدی حاجی‬ ‫موســائی (وزن ‪ -58‬کیلوگرم)‪ ،‬میرهاشم حسینی (وزن‬ ‫‪ -80‬کیلوگرم)‪ ،‬سجاد مردانی (وزن ‪ +87‬کیلوگرم)‪ ،‬مبینا‬ ‫نعمت زاده (وزن ‪ -49‬کیلوگرم) و ناهید کیانی (وزن ‪-57‬‬ ‫کیلوگرم) با ســرمربیگری بیژن مقانلو در گروه مردان و‬ ‫مینو مداح در گروه بانوان و مربیگری مسعود حجی زواره‬ ‫در گروه مردان برای این رویداد ثبت نام کرده اند‪.‬‬ صفحه 7 ‫پنجشنبه| ‪ 26‬ابان ‪ | 1401‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4495‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫پنجشنبه ‪ 26‬ابان ‪ / 1401‬سـال نوزدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪17Nov2022 | 4495‬‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز توزیع‪ :‬رویداد پارسی‬ ‫ن و چروک های سیمای‬ ‫چی ‬ ‫گنبد بابا رکن الدین در اصفهان‬ ‫اینکه کبوترها بتوانند به راحتی بر دامنه یک گنبد ُرک‬ ‫بنشینند و فارغ از اب ودانه دمی بیاسایند‪ ،‬یک تعبیر دارد و‬ ‫ان اینکه‪ ،‬بی شک کاشی های گنبد ‪ ۱۲‬ترکی مقبره تاریخی‬ ‫بابا رکن الدین در گورستان تاریخی تخت فوالد اصفهان‬ ‫موج برداشته اند یا به تعبیر بهتر تبله کرده اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬از میان گنبدهای فیروزه ای اصفهان‪ ،‬گنبد‬ ‫بابا رکن الدین به لحاظ معماری و فرم هرمی اش خاص و‬ ‫موردتوجه است؛ اثری صفوی که بر مزار یک عارف قرن‬ ‫هشتم بنا شده و در گذر از خیابان ازادگان‪ ،‬از کناره جنوبی‬ ‫تخت فوالد‪ ،‬نگاه ها را میخکوب تماشای خود می کند‪.‬‬ ‫رهگذران و سرنشینان اتومبیل ها در خیابان ازادگان‪،‬‬ ‫ناخوداگاه بیننده موزه روباز و پهناور تخت فوالد می شوند‬ ‫که بیش از همه‪ ،‬گنبد برافراشته و هرمی بابارکن الدین‬ ‫در پیشانی ان خودنمایی می کند؛ ازاین رو چین های نشسته‬ ‫بر سیمای این گنبد خاص به راحتی مشهود است و در‬ ‫هنگام شب به دلیل شیوه نورپردازی و خاصیت ایجاد سایه‪،‬‬ ‫برجسته تر نمود می کنند؛ اتفاقی که تعجب و نگرانی برخی‬ ‫دوستداران میراث فرهنگی را در پی داشته است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬فرازوفرود روزگار گنبد بابارکن الدین‬ ‫گنبد اثر تاریخی بابا رکن الدین اصفهان اخرین بار در‬ ‫سال های اولیه دهه ‪ ۸۰‬مرمت؛ یا به تعبیری نوسازی شده‬ ‫است‪ .‬اقدامی که در همان زمان منتقدانی هم داشت؛ اما‬ ‫به روایت محمدتقی قنبری‪ ،‬استاد کاشی کاری که گنبد را‬ ‫مرمت کرده‪ ،‬به توصیه مرحوم علی اصغر شعرباف‪ ،‬استاد‬ ‫مرمت سنتی بناهای تاریخی انجام گرفت؛ بنابراین باید‬ ‫گفت حداکثر ‪ ۱۷‬سال از مرمت گنبد بابا رکن الدین گذشته‬ ‫است‪ ،‬مدت زمانی که به گفته برخی کارشناسان مرمت‪،‬‬ ‫برای اسیب دیدن بنا بسیار زود است و نباید کاشی ها تبله‬ ‫می کرد‪ .‬اما چند نکته بیشتر از هر چیز موجب نگرانی شده‪،‬‬ ‫اینکه گنبد در شرایطی است که عوارض فرونشست بر‬ ‫جداره های بقعه به چشم می خورد و اثار رطوبت از سقف‬ ‫گنبدخانه یعنی گنبد داخلی هم دیده می شود و مهم تر اینکه‬ ‫با کارنامه مرمت گنبد مسجد شیخ لطف اهلل و گنبد مسجد‬ ‫جامع عباسی‪ ،‬اگر بنا بر مرمت دوباره گنبد بابا رکن الدین‬ ‫باشد‪ ،‬چه سرنوشتی در انتظار این گنبد زیبای اصفهان‬ ‫خواهد بود؟! ان طور که مرتضی فرشته نژاد‪ ،‬پیشکسوت‬ ‫مرمت و استاد بازنشسته دانشگاه هنر اصفهان گفت‪ :‬گنبد‬ ‫بابا رکن الدین یک بار در دوران پهلوی اول و در زمان مرحوم‬ ‫جواد مجدزاده صهبا‪ ،‬رئیس وقت اداره عتیقه جات اصفهان‬ ‫مرمت شده است‪ .‬مجدزاده بعدها وصیت می کند که در‬ ‫ورودی گنبدخانه بقعه بابا رکن الدین به خاک سپرده شود که‬ ‫چنین هم شد‪ .‬به روایت فرشته نژاد اما در سال ‪ ۷۴‬مرمت‬ ‫دیگری با تعویض کاشی ها بر روی گنبد انجام شد که در‬ ‫برخی قسمت ها‪ ،‬کاشی ها تراشیده و لوله های داربست داخل‬ ‫بدنه گنبد شده بود؛ فرشته نژاد اما که خود منتقد این شیوه‬ ‫مرمت بود‪ ،‬از سال های ‪ ۸۲‬تا ‪ ۸۵‬ناظر مرمت‪ ،‬ساماندهی‬ ‫و طراحی های مجموعه تاریخی‪ ،‬فرهنگی و مذهبی تخت‬ ‫فوالد شد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ناظرین باید متبحر باشند تا کار به بیراهه نرود‬ ‫فرشته نژاد معتقد است که نباید کاشی های گنبد بابا‬ ‫رکن الدین بعد از ‪ ۱۵‬یا ‪ ۱۶‬سال مرمت‪ ،‬پله پله شود؛ پله پله‬ ‫شدن یعنی اینکه کاشی و الیه مالتش از گنبد جدا بوده اند‬ ‫و به خاطر ترکه هایی که در ان گذاشته اند هنوز نریخته اند‪.‬‬ ‫اما مسئله این است که نباید در کمتر از ‪ ۲۰‬سال این‬ ‫اتفاق بیفتد و کاشی ها تبله کند‪ .‬او از شرایط فعلی مرمت‬ ‫اثار تاریخی اصفهان انتقاد کرد و گفت‪ :‬کارها پیمانی شده‬ ‫است و دست به دست می چرخد و کسی هم نیست که روی‬ ‫کارشان نظارت کند؛ مرمت این اثار ارزشمند باید زیر نظر‬ ‫ناظرینی باشد که کار به بیراهه نرود؛ در کارهای پیمانی‬ ‫هر که ارزان تر بگیرد‪ ،‬کار را به ان می دهند و به کیفیت و‬ ‫نظارت فکر نمی کنند؛ کار پیمانی هم باید ناظر َق َدر داشته‬ ‫باشد نه اینکه دوربین دستشان بگیرند و تماشا کنند؛ اگر‬ ‫این طور باشد که هر کس دوربین دستش بگیرد‪ ،‬ناظر است!‬ ‫ناظ ِر کار نداریم‪ .‬هیئت نظارت فرمالیته است!‬ ‫‪ ÁÁ‬از صفر تا صد اخرین مرمت گنبد بابا‬ ‫رکن الدین‬ ‫اما ماجرای تعویض کاشی های گنبد بابا رکن الدین در‬ ‫سال های اولیه دهه ‪ ۸۰‬به روایت محمدتقی قنبری‪ ،‬استاد‬ ‫کاشی کاری که مرمت گنبد را با نظارت محمدکریم متقی‬ ‫بر عهده داشته این است که ان زمان کاشی های گنبد با‬ ‫زیرسازی هایش از بین رفته بود و او به پشتیبانی مرحوم‬ ‫استاد علی اصغر شعرباف از اساتید برجسته معماری و مرمت‬ ‫امتیاز در رتبه بندی روزنامه های سراسر کشور‬ ‫ضریب کیفی‪ 63/35 :‬رتبه اگهی‪1 :‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک ‪«-‬درباره‬ ‫ما‪ «-‬سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫جعبهسیاه‬ ‫جام جهانی‬ ‫طرح‪:‬نگین نقیه‪ /‬اصفهان امروز‬ ‫پرسه زنی ‪9 -‬‬ ‫از طوقچی تا یونان‬ ‫سنتی‪ ،‬کاشی ها را برچیده و کاشی ها را نو کرده است‪ .‬قنبری‬ ‫معتقد است‪ ،‬انچه به احتمال باعث موج برداشتن یا تبله کردن‬ ‫کاشی های گنبد بابا رکن الدین شده‪ ،‬نفوذ رطوبت است و‬ ‫اگر ت ََرک بر گنبد نباشد‪ ،‬کاشی ها تا چند سال دیگر هم‬ ‫می توانند دوام بیاورند‪ .‬این هنرمند کاشی کاری اصفهان با‬ ‫گریزی به سال های اولیه دهه هشتاد که مرمت گنبد را بر‬ ‫عهده داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬تعدادی از کارشناسان می گفتند‬ ‫باید کاشی ها را یکی یکی دربیاورید و مرمت کنید و دوباره‬ ‫سرجای خودش بگذارید‪ ،‬بحث و جدل ها زیاد بود که اگر‬ ‫این کار انجام شود‪ ،‬داربست باید سال ها روی گنبد بچرخد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬از بزرگ ترین کارشناس ان دوره که سرامدتر از او‬ ‫نبود‪ ،‬یعنی استاد علی اصغر شعرباف که استادم بود و سال ها‬ ‫پیش او درس می گرفتم خواستم مرا از این شرایط نجات‬ ‫ِ‬ ‫دهد و هرچه بگوید همان را انجام بدهم‪ ،‬وقتی روی داربست‬ ‫رفت و دید که زیر کاشی ها حدود سی‪ ،‬چهل سانت گچ‬ ‫مرده است‪ ،‬نظرش این بود که باید کاشی های کل گنبد‬ ‫جمع شود‪ .‬ان طور که قنبری گفت‪،‬عاقبت بنا بر اساس نظر‬ ‫استاد شعرباف‪ ،‬کاشی ها جمع و زی ِر کاشی ها سبک سازی شد‪.‬‬ ‫کاشی های پیشین را هم در گونی به انباری که در تخت فوالد‬ ‫بود منتقل کردند‪ .‬او افزود‪ :‬کاشی ها ترک داشت و پوسته‬ ‫کرده بود و قابل استفاده هم نبود؛ بنابراین ساخت کاشی های‬ ‫جدید را به مرحوم اقای ایلیا که در تولید این نمونه کاشی‬ ‫استاد بود سپردیم‪ .‬اقای ایلیا هم طبق نمونه کاشی های‬ ‫گنبد‪ ،‬کاشی ها را ساخت و در کاشی کاری گنبد استفاده‬ ‫شد‪ .‬قنبری با گریزی به گذشته و عکس سیاه وسفید گنبد‬ ‫مسجد شیخ لطف اهلل که مرحوم استاد محمود ماهرالنقش‪،‬‬ ‫استاد و پژوهشگر مرمت و معماری سنتی به او نشان داده‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪ :‬گنبد مقبره بابا رکن الدین کاشی صفوی نداشت؛‬ ‫چون پیش تر هم مرمت شده بود‪ .‬استاد ماهرالنقش عکسی‬ ‫از گنبد شیخ لطف اهلل از دوران پهلوی اول‪ ،‬به من نشان‬ ‫دادند که گنبد اجری بود و کاشی نداشت‪ .‬او با اشاره به اینکه‬ ‫بسیاری از اثار شاخص تاریخی اصفهان در پهلوی اول و‬ ‫اوایل پهلوی دوم مرمت شده است‪ ،‬گفت‪ :‬کاشی های گنبد‬ ‫بابا رکن الدین صفوی نبودند‪ ،‬کاشی های گنبد مسجد جامع‬ ‫عباسی و گنبد مدرسه چهارباغ هم متعلق به خودشان نبود‪.‬‬ ‫قنبری درباره شرایط فعلی گنبد بابا رکن الدین افزود‪ ۱۶ :‬یا‬ ‫‪ ۱۷‬سال از مرمت گنبد گذشته است و امکان دارد پشت کار‬ ‫اب افتاده باشد و گچ ها همین طور که به مرور دو نم می شوند‪،‬‬ ‫کاشی ها یک مقدار بازی می کنند که به صورت موج خودش‬ ‫را نشان می دهد؛ ولی فکر نمی کنم کاشی ها جدا شده باشند‪.‬‬ ‫او معتقد است که اگر ترک های عمیق روی کاشی ها باشد‪،‬‬ ‫نیاز به مرمت است چرا که درزها باعث نفوذ اب بیشتری‬ ‫می شود و مشکل گنبد را بیشتر می کند‪ :‬حلقه های «سازو»‬ ‫در معرق نگه دارنده است و باعث دوام بیشتر می شود؛ ولی‬ ‫اگر ترک های عمیق وجود داشته باشد‪ ،‬باید به فکرش بود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬چرا دل نمی سوزانند؟!‬ ‫قنبری با انتقاد از شیوه نگهداری از گنبد و بقعه بابا رکن الدین‬ ‫گفت‪ :‬در عکس ها دیدم که کاشی های لچکی باالی‬ ‫قوس ها ریخته است‪ .‬این کاشی ها قیمتی است‪ ،‬چرا کسی‬ ‫دل نمی سوزاند! کاشی ها را پیدا کنند‪ ،‬مرمت کنند یا بسازند و‬ ‫نصب کنند‪ .‬ان قدر معطل می کنند تا بقیه کاشی ها هم بیفتد‪،‬‬ ‫بعد افسوس بخورند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬مشورت و بررسی می کنیم‬ ‫در ادامه بررسی وضعیت گنبد بابا رکن الدین‪ ،‬با مدیر‬ ‫مجموعه تاریخی‪ ،‬فرهنگی و مذهبی تخت فوالد گفت وگو‬ ‫کردیم‪ .‬به گفته ابراهیم عمرانی‪ ،‬در سال ‪ ۹۶‬ترک هایی در‬ ‫ف بقعه‪،‬‬ ‫بدنه بقعه بوده است که مرمت و در سال ‪ ۹۷‬ک ‬ ‫بازسازی شده است‪ .‬اما تاکنون اقدامی درباره گنبد نداشته اند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬باتوجه به حساسیت های که روی گنبد شیخ‬ ‫لطف اهلل و گنبد جامع عباسی هست‪ ،‬باید عملیات مرمت‬ ‫گنبد بابا رکن الدین دقیق و کارشناسی باشد‪ .‬ایده این است‬ ‫که میراث روی این موضوع متمرکز شود و مرمت کاران این‬ ‫نهاد‪ ،‬مرمت گنبد را به دست بگیرند‪ .‬عمرانی یاداور شد‪:‬ما‬ ‫باید موضوع مرمت گنبد بابا رکن الدین را پیگیری کنیم‪ .‬به‬ ‫دلیل حساسیت ها اما میراث فرهنگی باید مجوزها را بدهد‬ ‫و خودش نظارت پروژه را انجام دهد‪ .‬او با اشاره به مرمت‬ ‫عوارض فرونشست در محوطه تکیه بابا رکن الدین گفت‪:‬‬ ‫امسال ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان اعتبار برای مرمت کاشی های‬ ‫بدنه و کتیبه های اطراف بقعه پیش بینی کرده ایم و قرار‬ ‫است این کار تا پایان سال انجام شود‪ .‬عمرانی گفت‪ :‬قرار‬ ‫است سال اینده اعتباری برای گنبد پیش بینی شود؛ قاعده‬ ‫این است وقتی طرحی مصوب می شود‪ ،‬سازمان نوسازی و‬ ‫بهسازی شهرداری ان را اجرا کند؛ اما اگر شرایط مثل گنبد‬ ‫بابا رکن الدین خاص باشد باید اداره میراث فرهنگی به عنوان‬ ‫مجری و ناظر طرح وارد شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬مشکل از رطوبت است‪ ،‬پیگیر هستیم‬ ‫در این پیوند اما علیرضا ایزدی گفت‪ :‬مجموعه فرهنگی‬ ‫تخت فوالد ماجرا را با انها در میان گذاشته و اداره‬ ‫میراث فرهنگی هم در روزهای اخیر از تخت فوالد بازدید‬ ‫داشته است‪ .‬او افزود‪ :‬پایش اثاری از جمله تخت فوالد را‬ ‫در دستور کار داریم‪ .‬با وجود تاخیر در ابالغ اعتبار مصوب‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬ابالغ اعتباری ظرف یک یا دوهفته اینده‬ ‫قرار است انجام شود تا بتوانیم یکسری کارها را انجام‬ ‫بدهیم و به یاری خدا بتوانیم در سال مالی جاری تا پایان‬ ‫تیرماه‪ ،‬کارهایی را برای بناهایی از جمله بقعه بابا رکن الدین‬ ‫انجام بدهیم‪ .‬ایزدی گفت‪ :‬تبله شدن کاشی های گنبد به‬ ‫طور کامل مشهود است؛ بناهایی که وضعیتشان به این‬ ‫شکل شده‪ ،‬باید مرمت شود‪ ،‬سال ها است که در بقعه بابا‬ ‫رکن الدین کاری انجام نگرفته و حاال باید دراین رابطه اقدام‬ ‫کنیم‪ .‬او با اشاره به اینکه باید مرمت گنبد بابا رکن الدین‬ ‫به صورت مشارکتی انجام شود‪ ،‬افزود‪ :‬بیشتر از هر چیز بحث‬ ‫ناکش های بنا مدنظر ما قرار دارد‪ .‬باید یک سنداژ انجام‬ ‫بدهیم تا بدانیم وضعیت ناکش بنا به چه شکل است‪ .‬به‬ ‫نظرم انچه باعث تبله شدن کاشی های گنبد شده‪ ،‬رطوبت‬ ‫است‪ .‬ایزدی گفت‪ :‬باید ابتدا روی کانال رفع رطوبت و ناکش‬ ‫بنا بررسی و برنامه ریزی می کنیم و بعد کاشی های گنبد را‬ ‫در دستور کارمان می گذاریم و به صورت مشارکتی کار را‬ ‫انجام خواهیم داد‪.‬‬ ‫اگهی مزایده اجاره شماره ‪۵۰۰۱۰۹۲۹۴۳۰۰۰۰۰۴‬‬ ‫(شماره مزایده مرجع ‪)۵۱۷۱‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری کهریزسنگ در نظر دارد اجاره تابلو تبلیغاتی پل هوایی عابر پیاده را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده‪ ،‬با بهره گیری از سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت (‪ )www.setadiran.ir‬و با شماره مزایده ‪ ۵۰۰۱۰۹۲۹۴۳۰۰۰۰۰۴‬به صورت الکترونیکی واگذار نماید‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مزایده‪ 1401/09/02 :‬ساعت ‪۱۴‬‬ ‫زمان انتشار در سایت‪ 1401/08/26 :‬ساعت ‪ ۸‬صبح‬ ‫اخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت‪ 1401/09/12 :‬ساعت ‪۱۴‬‬ ‫تاریخ بازدید‪ 1401/09/02 :‬ساعت ‪۱۳‬‬ ‫زمان اعالم به برنده‪ 1401/09/14 :‬ساعت ‪ ۱۲‬صبح‬ ‫زمان بازگشایی‪ 1401/09/13 :‬ساعت ‪14:30‬‬ ‫شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی‬ ‫ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است‪:‬‬ ‫‪ -1‬برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه‬ ‫مربوطه)‪ ،‬پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)‪ ،‬ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات‪ ،‬شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده‪ ،‬قابل مشاهده‪ ،‬بررسی و انتخاب می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند‪:‬‬ ‫مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه‪۰۲۱-۴۱۹۳۴ :‬‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها‪ ،‬در سایت سامانه (‪ )www.setadiran.ir‬بخش "ثبت نام ‪ /‬پروفایل مزایده گر" موجود است‪.‬‬ ‫شهرداری کهریزسنگ‬ ‫م الف‪1412836 :‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫خدایش رحمت کناد! دکتر سید اصغر‬ ‫محمودابادی‪ ،‬استاد گروه تاریخ دانشگاه‬ ‫اصفهان را می گویم‪ .‬یک شب پاییزی‬ ‫در خانه تاریخی دهباشی‪ ،‬جلسه اصفهان‬ ‫شناسی داشت‪ .‬ان شب مطالبی را گفتند‬ ‫سعیداقایی که برای امثال من کمتر شناخته شده‬ ‫بود‪ .‬شبی که باعث شد نگاهم به ایشان و حتی به اصفهان‬ ‫نیز کمی تغییر کند‪ .‬در ان شب اشاره ای به معبد زئوس در‬ ‫اصفهان داشتند و گفتند کلیسای وانک در همان جایی بنا شده‬ ‫که قبال معبد زئوس بوده است‪ .‬از ان تاریخ به بعد هروقت از‬ ‫کنار کلیسای وانک عبور می کنم بی اختیار یاد استاد‪ ،‬یاد ان‬ ‫شب‪ ،‬یاد خانه دهباشی ها‪ ،‬یاد معبد زئوس‪ ،‬یاد تاریخ می افتم‪.‬‬ ‫اینها را گفتم تا اگر اصفهان‪ ،‬نصف جهان را خواستیم برای‬ ‫کسی بازگویی کنیم درست مثل خود این «شهر ‪ -‬موزه»‪،‬‬ ‫چندوجهی و چندالیه ای سخن بگوییم‪ .‬به گونه ای بازخوانی‬ ‫کنیم که او بعد همزمان بتواند داده های متنوع و متفاوتی را‬ ‫کنار هم قرار بدهد‪ .‬حتی شاید با داده های معرف بتواند متن‬ ‫جدیدی تولید کند‪ .‬همان طور که نویسنده متن هایی با همان‬ ‫داده های دکتر در ذهن خودش ساخته است‪ .‬دیروز از داروخانه‬ ‫جالینوس دارو خریدم و در همین زمان‪ ،‬نام این داروخانه در‬ ‫میدان طوقچی مرا به دل تاریخ علم و پزشکی ان هم تا‬ ‫یونان برد‪ .‬یک اسم می تواند چنین رابطه ای را ایجاد کند‪.‬‬ ‫خیابان هایی که به نام شهرهای خواهرخوانده هم نام گذاری‬ ‫شده اند می توانند شما را به سفرهای درونی ببرند و لحظاتی‬ ‫حس سفر و رهایی را در شما ایجاد کنند‪ .‬پرسه زنی در شهر‬ ‫و حتی نگاه کردن به تابلوها و نام های ان ها کافی است به ادم‬ ‫حس تازه ای بدهد و حال او را کمی بهتر کند‪ .‬در شماره های‬ ‫بعدی حتما با نام برخی از این مکان ها‪ ،‬به تاریخ و جغرافیای‬ ‫دیگر هم سری می زنیم و پرسه زنی در طول تاریخ و جغرافیا‬ ‫گسترشمی دهیم‪.‬‬ ‫فکرهای خاکستری پشت چراغ قرمزهای شهر‬ ‫دکتر ادرسی می دهد و تاکید می کند‬ ‫که فقط همین داروخانه شهر این دارو را‬ ‫دارد‪ ،‬جای دیگری بروی‪ ،‬گیرت نمی اید‪.‬‬ ‫ترافیک دم غروب بیداد می کند و رانندگی‬ ‫در این خیابان های شلوغ و انباشته از انواع‬ ‫الودگی های صوتی و هوا چیزی در حد‬ ‫لیالشهبازیان‬ ‫صبر ایوب می خواهد‪ .‬جای پارک نیست‪ .‬ماشین را یک خیابان‬ ‫پایین تر پارک می کنم و دلم را خوش می کنم به اینکه کمی‬ ‫پیاده روی می کنم‪.‬‬ ‫داروخانه کوچک است و سه مشتری منتظر اماده شدن‬ ‫نسخه شان هستند‪ .‬به گمانم داروی کمیاب‪ ،‬گذر انها را هم‬ ‫به این داروخانه انداخته‪ .‬پیرزن عصا به دست‪ ،‬به دکتر که‬ ‫از او پرسیده که اخرش داروها را می برد یا نه می گوید که‬ ‫داروی ایرانی اش چقدر می شود و می شنود که ایرانی اش را‬ ‫داروخانه انها ندارد؛ اما در حدود کمتر از نصف این قیمت‬ ‫نزدیک به دو میلیون تومان خارجی اش می شود‪ .‬پیرزن‬ ‫بی درنگ می گوید که داروها را نمی خواهد و سمت در خروجی‬ ‫می رود‪ .‬زن جوانی نفس زنان وارد داروخانه می شود و بی انکه‬ ‫نگاهی به مشتری های جلوی خود بیندازد‪ ،‬می گوید که شربت‬ ‫استامینوفن یا بروفن دارند؟ خسته شده از بس از این داروخانه‬ ‫به ان داروخانه رفته است‪ .‬بچه اش دارد از تب می سوزد‪ .‬حرف‬ ‫اخرش هم این است که چرا این شربت های ساده این چند‬ ‫هفته کمیاب شده و در داروخانه ها پیدا نمی شود؟ دکتر از پشت‬ ‫شیشه عینک زیرچشمی به زن نگاه می کند و همکارش را‬ ‫صدا می زند و اهسته چیزی در گوش او می گوید‪ .‬زن همچنان‬ ‫منتظر حرفی از دکتر است که می شنود کمی منتظر باشد‪ .‬نوبت‬ ‫من شده‪ .‬دارویم پمادی برای پوست است‪ .‬دکتر توضیحی‬ ‫درباره مصرف ان می دهد‪ .‬کارت می کشم و هزینه دارو را‬ ‫حساب می کنم‪ .‬با دیدن پیام مبلغ نسخه در جا خشکم می زند‪.‬‬ ‫پمادی را که حدود هفت ماه پیش در حدود ‪ 80‬هزار تومان‬ ‫می خریدم‪ ،‬حاال ‪ 399‬هزار تومان بابت ان پرداخته ام! دکتر در‬ ‫پاسخ به پرسشم که چرا در عرض چند ماه این پماد‪ ،‬این قدر‬ ‫گران شده‪ ،‬سری تکان می دهد و می گوید که چه عرض کند!‬ ‫از داروخانه خارج می شوم و به این سوال فکر می کنم که چرا‬ ‫داروهای پوست و مو برای بیماران زیرپوشش بیمه نیست؟‬ ‫البته بگذریم که در این چند ساله بسیاری از داروهایی هم که‬ ‫تحت پوشش بیمه بوده اند‪ ،‬قیمتشان چندان با قیمت ازاد فرقی‬ ‫نمی کند! یاد حرف زن میان سال در مطب دکتر می افتم که‬ ‫ازته دل اه کشید و گفت‪« :‬الهی که در این وضعیت گرانی‪ ،‬ادم‬ ‫مریض نشود و گرفتار دکتر و دارو!»‬ ‫پشت چراغ قرمز صدای اذان موذن زاده اردبیلی لحظاتی فکرم‬ ‫را ارام می کند‪ .‬مرد جوانی با ظرف اسفندی که در دست دارد‬ ‫به شیشه می کوبد‪ ،‬چراغ‪ ،‬سبز شده و باید زودتر حرکت کنم‪.‬‬ ‫چراغ قرمز بعدی‪ ،‬مرد میان سالی بی اعتنا به صدای بلند راننده‬ ‫ماشین کناری که می گوید نمی خواهد به شیشه اش دست‬ ‫بزند‪ ،‬دستمال چرکی را روی شیشه می کشد‪ .‬چراغ سبز‬ ‫می شود و مرد بی انکه پولی از این چراغ قرمز نصیبش بشود‬ ‫خودش را به کنار خیابان می کشد و دل خوش می کند به چراغ‬ ‫قرمز بعدی که شاید چندرغازی نصیبش کند‪.‬‬ ‫ترافیک همچنان سنگین است و شب شهر در انتهای این‬ ‫ابان ماه سخت با تمام چراغ های قرمز و سبزش‪ ،‬سرد به پیش‬ ‫می رود‪ .‬دخترک زیبایی‪ ،‬سرش را چسبانده به شیشه پشت‬ ‫ماشین جلویی‪ .‬صورت خندان و شاد او با ان موهای فر‬ ‫زیبا و لباس قرمزش حالم را خوش می کند و لحظه ای این‬ ‫فکر از ذهنم می گذرد که قرار نیست همه چراغ قرمزها برای‬ ‫مرد میانسال چیزی نداشته باشد‪ .‬دستی برای دخترک تکان‬ ‫می دهم‪ .‬چراغ سبز می شود و حرکت می کنم به سمت خانه‬ ‫که با لیوان چای گرمش در انتظار من است‪.‬‬ ‫اصفهان فضای کمی‬ ‫برای ارائه اثار هنری دارد‬ ‫برای اولین بار در اصفهان‬ ‫صدور نشان استاندارد‬ ‫ملی در دو رشته‬ ‫صنایع دستی‬ ‫معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد استان اصفهان از‬ ‫دریافتکاربردعالمتاستانداردتشویقیتوسطدوواحدتولیدی‬ ‫صنایع دستی خبر داد‪ .‬به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬رضا‬ ‫دولتشاهی گفت‪ :‬دو واحد تولیدی صنایع دستی در رشته های‬ ‫میناکاری و زیرساخت احجام فلزی سنتی برای اولین بار در‬ ‫کشور در ‪ ۵۶۴‬مین کمیته عالئم و کنترل کاالی استاندارد‬ ‫استان اصفهان عالمت استاندارد را دریافت کردند‪ .‬او افزود‪ :‬واحد‬ ‫تولیدی صنایع دستی به نام مرتضی اسماعیلی تمندگانی با نام‬ ‫تجاری نگارستان اسماعیلی اولین واحد تولیدکننده محصوالت‬ ‫دستی میناکاری در کشور است که برای محصوالت میناکاری‬ ‫با شماره استاندارد ملی‪ ۱۳۵۳۷‬موفق به دریافت کاربرد عالمت‬ ‫استانداردتشویقیشدهاست‪.‬دولتشاهیادامهداد‪:‬همچنینواحد‬ ‫تولیدیصنایع دستیبهنامجواددرویشیبانامتجاریمیراثنیز‬ ‫اولینواحدتولیدکنندهمحصوالتزیرساختاحجامفلزیسنتی‬ ‫در کشور است که برای محصوالت زیرساخت احجام فلزی‬ ‫سنتی با شماره استاندارد ملی ‪ ۱۵۶۵۹‬کاربرد عالمت استاندارد‬ ‫تشویقی دریافت کرده است‪ .‬معاون ارزیابی انطباق اداره کل‬ ‫استاندارداستاناصفهانعنوانکرد‪:‬استانداردتشویقی(اختیاری)‬ ‫به نوعی از استاندارد اطالق می شود که صاحب کاال یا خدمات‬ ‫اجباری برای دریافت پروانه استاندارد ندارد‪ ،‬ولی به دلیل رقابت‬ ‫در بازار و افزایش و اثبات کیفیت کاالی تولید نسبت به دریافت‬ ‫ان اقدام می کند‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان فرهنگـی‪ ،‬اجتماعی و ورزشـی شـهرداری‬ ‫اصفهـان گفـت‪ :‬اصفهـان فضـای کمـی بـرای ارائـه اثـار‬ ‫هنـری دارد بـه همیـن جهـت در نظـر داریـم ایـن فضاهـا‬ ‫را بیـش از گذشـته توسـعه دهیـم که بخشـی از این فضاها‬ ‫می توانـد ایسـتگاه های متـروی شـهر اصفهـان باشـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایمنـا‪ ،‬مجتبـی شـاهمرادی در ائیـن افتتـاح‬ ‫گالـری گـذر متـرو در ایسـتگاه دروازه دولـت اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫این دوره از شـورای اسلامی شـهر اصفهان توجـه ویژه ای‬ ‫بـه حـوزه فرهنـگ و هنـر دارد و بـا دغدغـه ای کـه اعضـا‬ ‫نسـبت به توسـعه فرهنگـی و هنری شـهر اصفهـان دارند‪،‬‬ ‫توانسـتند بخشـی از فضای متروی این شـهر را برای تبدیل‬ ‫بـه فضـای فاخـر فرهنگی و هنری شـهر اختصـاص دهند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬سـازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشـی شـهرداری‬ ‫اصفهـان در نظـر دارد هر ماه یک افتتـاح از مکان های ویژه‬ ‫بـرای ارائـه اثار فاخر فرهنگی و هنری داشـته باشـد‪ .‬رئیس‬ ‫سـازمان فرهنگـی‪ ،‬اجتماعی و ورزشـی شـهرداری اصفهان‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬اصفهان فضای کمـی برای ارائـه اثار هنری‬ ‫دارد‪ ،‬بـه همیـن جهت در نظـر داریم این فضاهـا را بیش از‬ ‫گذشـته توسـعه دهیـم که بخشـی از ایـن فضاهـا می تواند‬ ‫ایسـتگاه های متـروی شـهر اصفهـان باشـد‪ .‬او ادامـه داد‪:‬‬ ‫گالـری گـذر متـرو در ایسـتگاه دروازه دولـت به عنوان یک‬ ‫مـکان ثابـت بـرای ارائـه اثـار شـاخص هنرمنـدان در نظر‬ ‫گرفتـه شـده اسـت کـه هـر مـاه می تـوان یـک اثـر فاخـر‬ ‫هنـری در ان رونمایـی کـرد‪ .‬در پایان این مراسـم از تابلوی‬ ‫نقاشـی «‪ ۲۵‬ابـان ‪ »۱۳۶۱‬اثر افشـین جلیلی رونمایی شـد‪.‬‬ ‫ایـن تابلـو یکـی از گنجینه های مـوزه هنر معاصـر اصفهان‬ ‫اسـت کـه به مدت یـک ماه بـرای بازدید عمـوم به نمایش‬ ‫گذاشـته شـده است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 1556

روزنامه اصفهان امروز 1556

شماره : 1556
تاریخ : 1401/11/11
روزنامه اصفهان امروز 4550

روزنامه اصفهان امروز 4550

شماره : 4550
تاریخ : 1401/11/02
روزنامه اصفهان امروز 4548

روزنامه اصفهان امروز 4548

شماره : 4548
تاریخ : 1401/10/29
روزنامه اصفهان امروز 4547

روزنامه اصفهان امروز 4547

شماره : 4547
تاریخ : 1401/10/28
روزنامه اصفهان امروز 4546

روزنامه اصفهان امروز 4546

شماره : 4546
تاریخ : 1401/10/27
روزنامه اصفهان امروز 4545

روزنامه اصفهان امروز 4545

شماره : 4545
تاریخ : 1401/10/26
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!