روزنامه اصفهان امروز شماره 4491 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4491

روزنامه اصفهان امروز شماره 4491

روزنامه اصفهان امروز شماره 4491

‫یکشنبه ‪ 22‬ابان ‪ 18 |1401‬ربیع الثانی ‪ |13Nov2022| 1444‬سـال نوزدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4491‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫تجلیل از ‪ 10‬کارفرمای سرامد‬ ‫استاناصفهان‬ ‫کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان اصفهان‬ ‫با همکاری اداره کل کار‪ ،‬تعاون و رفاه امور اجتماعی‪،‬‬ ‫سازمان صمت استان ‪ ،‬اداره کل دادگستری استان و‬ ‫‪ ...‬از ده کارفرما برتر استان با عنوان کارفرمای سرامد‬ ‫تجلیلکرد‪.‬‬ ‫برابری قیمت مسکن‬ ‫در اصفهان با تهران‬ ‫بی تحرکی‪ ،‬غذاهای پرکالری و استرس عامل اصلی است‬ ‫کمین دیابت برای ‪ 30‬درصد مردم‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫اگر امار بیماران دیابتی کل کشور را میانگین ‪ 13/5‬درصد فرض کنیم‪ ،‬با فرض جمعیت ‪ 88/5‬میلیون نفری کشور‪ ،‬حدود ‪ ۱۲‬میلیون نفر دیابتی و ‪ 1/5‬برابر ان‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫مستعد دیابت و پیش دیابتی داریم‬ ‫سرمقاله‬ ‫فروچاله عمیق‬ ‫بازار خودرو‬ ‫لیال معصومی نائینی‪ ،‬دکترای ادبیات فارسی‪:‬‬ ‫اموزش ادبیات کهن در مدارس‬ ‫گزینشی است‬ ‫صفحه ‪5‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫مهاجم طالیی پوش برای تثبیت‬ ‫جایگاهش فرصت چندانی ندارد‬ ‫شمارش معکوس برای‬ ‫مغانلو تا نیم فصل‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫خروج از مسیرهای‬ ‫دوچرخهاصفهان‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫میراثناملموس‬ ‫تخت فوالد شناسایی و‬ ‫ثبت می شود‬ ‫بی توجهی تا کی؟!‬ ‫ازمون وخطا‬ ‫با سالمتی جامعه‬ ‫عکس‪ :‬سامان خوش پیمان‪/‬اصفهان امروز‬ ‫از انجا که در کشـور مـا فاصله بین حرف‬ ‫تـا عمـل زیاد اسـت‪ ،‬بـر روی بسـیاری از‬ ‫حرف هـای مسـئوالن نمی تـوان بـه طور‬ ‫جدی حسـاب بـاز کرد‪ ،‬حـال اگر موضوع‬ ‫احمدرضامنزه مـورد نظـر مسـئوالن و مـردم مباحـث‬ ‫اقتصـادی باشـد کـه سـردرگمی و تناقضـات بسـیار بیشـتر‬ ‫نیـز خواهـد بـود‪ .‬ایـن روزهـا یکـی از مهم ترین مباحـث داغ‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬مربوط بـه «واردات خودرو» اسـت‪ .‬بازار خـودرو در‬ ‫ایـران‪ ،‬چند سـالی اسـت که با تغییـرات عجیبی روبـرو بوده و‬ ‫شـاید بتوان گفـت خاص ترین بازار خـودروی جهان متعلق به‬ ‫کشـور ماسـت‪ ،‬وضعیت این بازار به قدری پیچیده و سـردرگم‬ ‫اسـت که پیش بینی بـازار حتی بـرای یک روز بعد هم دشـوار‬ ‫اسـت‪ .‬در ایـن شـرایط و با وقفـه ای چند سـاله‪ ،‬دولت تصمیم‬ ‫گرفـت واردات خودرو را عملیاتی کند تا شـاید کمـی از اوضاع‬ ‫وخیـم بـازار خودرو کاسـته شـود و بازار سروسـامان بگیـرد اما‬ ‫دریـغ از اینکـه ایـن فرایند نیز خـود می تواند بنزینـی بر اتش‬ ‫باشـد‪.‬طی چند مـاه اخیر صحبت های ضد و نقیض بسـیاری‬ ‫پیرامون نحوه واردات خودرو توسـط مسـئوالن مختلف بخش‬ ‫خصوصـی و دولتی بیان شـد اسـت که هر کـدام حاوی نکات‬ ‫مختص خود اسـت‪ ،‬اما اکنون بعد از چند ماه به نظر می رسـد‬ ‫رونـد واردات در حـال جدی شـدن اسـت و باالخره قرار اسـت‬ ‫از مرحلـه حـرف بـه عمـل برسـیم‪ .‬ادامـه در صفحه ‪6‬‬ ‫ثبت ورزنه اصفهان‬ ‫در جمع شهرهای تاالبی دنیا‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫حسن روانشید‬ ‫حکمرانی منطقه ای اب‬ ‫بی نتیجهاست‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کتابفروشیهایکوچک‬ ‫و محلی را دریابیم‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫راضیه چنگیز نائین‬ ‫فرهنگ و هنر | ‪5‬‬ ‫برندگان جوائز ‪ 36‬امین دوره حسابهای قرض الحسنه‬ ‫پس انداز مدیریت شعب بانک رفاه کارگران‬ ‫استان اصفهان در سال ‪1401‬‬ ‫«بانک رفاه در مسیر نواوری»‬ ‫اگهی مناقصه ( نوبت اول )‬ ‫چاپ دوم‬ ‫شهرداری بهاران در نظر دارد به استناد بند یک صورتجلسه شماره ‪ ۱۲۴‬مورخ ‪ 1401/7/23‬شورای محترم اسالمی شهر بهاران عملیات‬ ‫اجرایی پروژه زیرسازی ‪ ،‬جدول گذاری ‪ ،‬پیاده روسازی و اسفالت بلوار ایت اهلل شریعت شهر را با اعتباری معادل ‪30/000/000/000‬‬ ‫ریال از محل اعتبارات سال جاری از طریق اگهی مناقصه و براساس نقشه و مشخصات موجود و فهرست بهای راه و باند و ابنیه سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫سازمان مدیریت و برنامه ریزی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫پیمانکاران و شرکت های دارای صالحیت و رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه می توانند به منظور اگاهی از شرایط مناقصه و دریافت‬ ‫اسناد مناقصه از ساعت ‪ ۸‬صبح روز یکشنبه مورخ ‪ 1401/08/15‬لغایت حداکثر ساعت ‪ ۷‬بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ ‪1401/۸/25‬‬ ‫به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫زمان تحویل پیشنهادات ‪ :‬روز شنبه مورخ ‪1401/۰۹/05‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت پیشنهادات ‪ :‬روز یکشنبه مورخ ‪1401/۰۹/06‬‬ ‫تلفن تماس ‪۰۳۱۳۷۲۵۴۰۰۵ :‬‬ ‫جواد نصری‪ -‬شهردار بهاران‬ ‫م الف‪1406132 :‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪2234‬‬ ‫ازمون وخطا‬ ‫با سالمتی جامعه‬ ‫بی تحرکی‪ ،‬غذاهای پرکالری و استرس عامل اصلی است‬ ‫خبر‬ ‫کمین دیابت برای ‪ 30‬درصد مردم‬ ‫‪12‬‬ ‫عکس‪ :‬ایرنا‬ ‫رئیس هیئت مدیره موسســه خیریــه دیابت اصفهان با‬ ‫اعالم اینکه امار دیابت در دنیا‪ ،‬ایران و اصفهان سیر صعودی‬ ‫دارد و افزایش ان سیل اسا است‪ ،‬گفت‪ :‬یک سوم افراد باالی‬ ‫‪ ۳۰‬سال در اصفهان مبتال به دیابت یا پیش دیابتی هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬رئیس هیئت مدیره موسسه خیریه دیابت‬ ‫اصفهان با اعالم اینکه دیابت ســونامی است که به سرعت‬ ‫در جامعه شــیوع پیدا می کند‪ ،‬گفت‪ :‬حدود ‪ ۱۲‬میلیون نفر‬ ‫بیمار دیابتی و ‪ 1/5‬برابر ان مستعد دیابت و پیش دیابتی در‬ ‫ایران داریم‪ .‬محمدعلی عطاری در نشست خبری روز جهانی‬ ‫دیابــت‪ ،‬اظهار کرد‪ ۲۳ :‬ابان ماه به عنوان روز جهانی دیابت‬ ‫نام گذاری شــده و شعار امسال سازمان بهداشت جهانی «با‬ ‫اموزش دیابت از فردای خود محافظ کنید» است‪ .‬او با اشاره‬ ‫به اینکه موسسه خیریه دیابت اصفهان در سال ‪ ۱۳۷۸‬بنا به‬ ‫ضرورت توجه ویژه به بیماری دیابت و مشکالت بیماران و‬ ‫هزینه سنگین ان ها با شرکت اساتید‪ ،‬پزشکان‪ ،‬کارشناسان‬ ‫بهداشت و درمان‪ ،‬خیران و خانواده بیماران دیابت تاسیس‬ ‫شد‪ ،‬گفت‪ :‬این موسسه ‪ ۲۳‬سال است که برای ارائه خدمات‬ ‫به بیماران دیابت کشــور فعالیت می کند و از زمان تاسیس‬ ‫تاکنــون ‪ ۲۲‬همایش برگزار علمی‪ ،‬اموزشــی برگزار کرده‬ ‫است‪ .‬او درباره اهداف موسسه خیریه دیابت اصفهان توضیح‬ ‫داد‪ :‬هدف موسسه اموزش‪ ،‬پیشگیری و کنترل دیابت بوده‬ ‫و در این راســتا اموزش های مختلفی به جامعه ارائه کرده‬ ‫اســت‪ .‬با توجه به اینکه کمتر خانواده ای پیدا می شــود که‬ ‫اعضای ان دیابتی نباشــند‪ ،‬سعی کردیم عالوه بر اموزش‬ ‫و غربالگری قند خون‪ ،‬بــه عالئم بیماری دیابت بپردازیم‪.‬‬ ‫رئیس هیئت مدیره موسسه خیریه دیابت اصفهان با اعالم‬ ‫اینکه امار دیابت در دنیا‪ ،‬ایران و اصفهان سیر صعودی دارد‬ ‫و افزایش ان سیل اسا است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر امار بیماران‬ ‫دیابتی کل کشــور را میانگین ‪ 13/5‬درصد فرض کنیم‪ ،‬با‬ ‫فرض جمعیت ‪ 88/5‬میلیون نفری کشور‪ ،‬حدود ‪ ۱۲‬میلیون‬ ‫نفــر دیابتی و ‪ 1/5‬برابر ان مســتعد دیابت و پیش دیابتی‬ ‫داریم‪ .‬او با اشــاره به اینکه بیماران دیابتی دو تا ســه برابر‬ ‫دستگیری سارق سابقه دار با‬ ‫‪ 14‬فقره سرقت داخل خودرو‬ ‫مردم عادی در بیمارستان بستری می شوند و دو برابر افراد‬ ‫عادی بیماری های قلبی عروقی دارند‪ ،‬گفت‪ :‬در گروه سنی‬ ‫‪ ۴۵‬تا ‪ ۶۵‬ســال کشور ‪ 71/5‬درصد زنان و ‪ ۵۵‬درصد مردان‬ ‫اضافــه وزن دارند و حدود ‪ ۲۲‬درصد کودکان زیر دو ســال‬ ‫ایران چاق هســتند‪ .‬عطاری با بیان اینکه تا ‪ ۱۱‬سال اینده‬ ‫‪ ۳۰‬درصد مردم ایران به بیماری دیابت مبتال خواهند شــد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬یک ســوم افراد باالی ‪ ۳۰‬سال در اصفهان مبتال به‬ ‫دیابت یا پیش دیابتی هستند‪ .‬عطاری با اشاره به اینکه طبق‬ ‫پیش بینی ها قرار بود در ســال ‪ ۲۰۲۵‬به ‪ ۵۰۰‬میلیون بیمار‬ ‫دیابت در جهان برســیم‪ ،‬اما در سال ‪ ۲۰۱۵‬به ‪ ۴۹۵‬میلیون‬ ‫بیمار دیابتی رسیدیم‪ ،‬افزود‪ :‬اگر زندگی مردم به همین روش‬ ‫بی تحرکی و غذاهای پرکالری و زندگی پر استرســی پیش‬ ‫میلیوننفر‬ ‫بیمار دیابتی و ‪ 1/5‬برابر ان مستعد‬ ‫دیابت و پیش دیابتی در ایران داریم‬ ‫‪30‬‬ ‫برود‪ ،‬قطعا وضع فاجعه امیزتر خواهد شــد‪ .‬مصرف شــکر‬ ‫در ایران ‪ ۵‬برابر و نمک دو برابر میانگین جهانی اســت‪ .‬او‬ ‫درباره نوع دو دیابت افزود‪ :‬دیابت نوع دوم که خود حدود ‪۹۸‬‬ ‫درصد دیابت را تشکیل می دهد تا ‪ ۹۵‬درصد قابل پیشگیری‬ ‫است‪ .‬تعداد زیادی از بیماران دیابتی دچار بیماری های قلبی‪،‬‬ ‫کبدی‪ ،‬چشمی‪ ،‬کلیوی‪ ،‬نابینایی و قطع عضو شده و هزینه‬ ‫بسیار سنگینی به خانواده ها و دولت تحمیل می شود‪ .‬رئیس‬ ‫هیئت مدیره موسسه خیریه دیابت اصفهان از شیوع دیابت‬ ‫به عنوان ســونامی یاد کرد و افزود‪ :‬بیماری دیابت بسیاری‬ ‫از نیروهای کارامد و فعال جامعــه را معلول و از کار افتاده‬ ‫کرده و می کند‪ ،‬به همین دلیل ضروری اســت افراد باالی‬ ‫‪ ۴۵‬سال باید حداقل سالی یک بار قند خون خود را ازمایش‬ ‫دقیقه‬ ‫‪14‬‬ ‫میلیارد دالر‬ ‫ورزش روزانه ‪ ۱۵۰‬دقیقه هفتگی می تواند‬ ‫‪ ۴۰‬درصد از بروز دیابت نوع دو پیشگیری کند‬ ‫در سال هزینه دیابت‬ ‫می شود‬ ‫کنند‪ ،‬همچنین ‪ ۳۰‬دقیقه ورزش روزانه ‪ ۱۵۰‬دقیقه هفتگی‬ ‫می تواند ‪ ۴۰‬درصد از بروز دیابت نوع دو پیشــگیری کند‪ .‬او‬ ‫درباره هزینه های درمان بیماری دیابت گفت‪ :‬هر بیمار دیابتی‬ ‫‪ ۱۳۰‬دالر در ماه هزینه دارد و به تعداد دیابتی های ایران باید‬ ‫حدود ‪ ۱۲۰‬میلیارد دالر در ماه هزینه شــود‪ .‬هزینه های این‬ ‫بیمــاران اگر دچار بیماری کلیوی شــوند‪ ۱۰ ،‬برابر و اگر‬ ‫دچار بیماری های قلبی شود‪ ۲۰ ،‬برابر افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫عطاری با اشاره به اینکه در ایران حدود ‪ ۱۴‬میلیارد دالر در‬ ‫سال هزینه دیابت می شود و به همین دلیل خیلی از دیابتی ها‬ ‫بدون درمان می مانند‪ ،‬گفت‪ :‬دولت نمی تواند همه هزینه های‬ ‫دیابت را بپردازد‪ .‬موسســه های خیریه با بودجه محدود هم‬ ‫نمی توانند تمامی هزینه های سنگین را تامین کنند‪.‬‬ ‫‪۲۲‬‬ ‫درصد‬ ‫کودکان زیر دو سال ایران‬ ‫چاقهستند‬ ‫‪30‬‬ ‫درصد‬ ‫مردم ایران تا ‪ 11‬سال اینده به‬ ‫بیماری دیابت مبتال خواهند شد‬ ‫طرح‪ :‬اتلیه طراحی اصفهان امروز‬ ‫دهـه چهـل بـا ورود صدهـا‬ ‫تحصیلکـرده ایرانی پزشـک عمومی‬ ‫از اروپـا و بعضـی از کشـورهای‬ ‫شـرقی و همچنیـن اطبـاء مـازاد‬ ‫حسنروانشید هندی و پاکسـتانی و بنگالدشـی که‬ ‫در کشـورهای خودشـان بـه دلیـل فقـر مالی مشـتری‬ ‫نداشـتند بـه ایـران باعـث شـد تـا حکیمـان سـنتی‬ ‫بـا همـه تجربیاتـی کـه داشـتند و داروهـای گیاهـی‬ ‫فـراوان محلـی و ابزارهایـی همچـون بادکـش و زالـو‬ ‫انـدازی‪ ،‬به مرورزمـان بسـاط خـود را جمـع کننـد و‬ ‫مـردم را بـه دسـت طب جدیـد بـا داروهای شـیمیایی‬ ‫بسـپارند‪ .‬ان زمـان ضمـن بـاز شـدن درهـای تمـدن‬ ‫غربـی نه تنهـا طـب سـنتی بـه حاشـیه می رفـت بلکه‬ ‫قالـی ایرانـی هـم از زیـر پـا برچیده می شـد تـا جایش‬ ‫را بـه فـرش ماشـینی بدهـد‪ .‬شـرکت های داروسـازی‬ ‫اروپـا و امریـکا ازجملـه هوخسـت المـان و فایـزر اکثر‬ ‫پروژه هـای تولیـدی خـود را بـرای بـار اول در ایـران‬ ‫بـه ازمایـش می گذاشـتند و پـس از رفـع معایـب در‬ ‫داخـل کشـور خـود اسـتفاده می کردنـد که ایـن همان‬ ‫شـروع ازمون وخطاهایـی بـود تـا جـان انسـان ها ابـزار‬ ‫موفقیـت ان هـا باشـد‪ .‬اگرچه به مرورزمـان و بخصوص‬ ‫پـس از پیـروزی انقالب اسلامی گونـه ای از بازارهای‬ ‫داغ و پرمخاطـره جمـع اوری شـد امـا همچنـان‬ ‫دسـت های مرمـوز مسـیر را به سـوی داروهـای تقلبـی‬ ‫و تاریخ مصـرف گذشـته کشـاندند تـا در راسـته های‬ ‫معـروف ناصرخسـرویی بـه چنـد برابـر قیمـت توزیـع‬ ‫کننـد و همـان ازمون وخطاهای جان گیر حضور داشـته‬ ‫باشـند‪ .‬البتـه دولت هـا پـس از ورود بـه دامنـه فعالیـت‬ ‫اولیـن اقـدام خـود را اصلاح روش تولیـد و توزیـع این‬ ‫نیـاز مهـم و ضـروری اعلام می کردنـد امـا در عمـل‬ ‫هیچکـدام موفق نشـدند که پـس از گذشـت همه این‬ ‫سـال ها سروسـامانی به واردات‪ ،‬تولیـد و از همه مهمتر‬ ‫توزیـع دارو و اقالم تندرسـتی بدهند تـا در برنامه پنجم‬ ‫و ادامـه ان ششـم ایـن بحـث داغ تـر شـود و باالخـره‬ ‫طرحـی به نـام دارویـار به طـور دست وپاشکسـته جامه‬ ‫عمـل بپوشـد کـه پـس از گذشـت سـه مـاه از اجرای‬ ‫فراگیـر ان در سـطح کشـور هنـوز هـم بـا چالش های‬ ‫عمـده مواجـه شـده تـا مجریـان و مخاطبـان را نگران‬ ‫شکسـت ایـن طـرح به ظاهـر موفـق نمایـد و قطعـا‬ ‫کوتاهی هـا و بی توجهی هـا در گروه هـای خـاص‬ ‫باعـث ایـن روند منفـی در اجـرای پرهزینه تریـن اقدام‬ ‫بهداشـتی کشـور می شـود‪« .‬دارویار» طرحی اسـت که‬ ‫از سـوی دولـت سـیزدهم به منظـور ارامش بخشـیدن‬ ‫بـ ه نظام تولیـد و توزیع دارو و اقالم تندرسـتی تصویب‬ ‫شـد کـه نظمی به ان بدهـد اما بازهم معضـل کوتاهی‬ ‫از طریـق دسـتگاه های همسـو و اجرایـی ان ازجملـه‬ ‫بیمه هـا باعـث گردید تا امروز بـا غافلگیـری انفلوانزا و‬ ‫گونـه ای از پیک جدیـد کرونا و عـدم همراهی ارگان ها‬ ‫بـا وزارت بهداشـت و سـازمان غذا و دارو شـرکت های‬ ‫تولیدکننـده انتی بیوتیـک و سـرم دسـت بـه نوعـی‬ ‫کـم کاری بزنند و مسـئله قطـع ارز دولتـی را بهانه قرار‬ ‫دهنـد‪ ،‬کـه تامیـن اجتماعی و تا حدودی بیمه سلامت‬ ‫هـم دراین بیـن بی تقصیـر نبـوده زیـرا غالبـا پرداخـت‬ ‫بدهی هـای خـود را بـه داروخانه هـا بـا تاخیـر انجـام‬ ‫می دهنـد تـا مشـکل مضاعـف شـده و طـرح نوپـای‬ ‫«دارویـار» زمین گیـر شـود‪ .‬در ایـن میـان می تـوان‬ ‫سـازمان تامیـن اجتماعـی را به عنـوان اولیـن متهـم‬ ‫دانسـت کـه اگـر طـرح دارویار با شکسـت مواجه شـد‬ ‫مقصـر اول اسـت و وزیـر باالدسـتی ان را بـه مجلـس‬ ‫فـرا خواهـد خوانـد همانگونـه کـه مسـئوالن انجمـن‬ ‫داروسـازان و سـندیکای صاحبـان صنایـع داروهـای‬ ‫انسـانی معتقدنـد این موضـوع می تواند طـرح را تهدید‬ ‫کنـد‪ .‬سـازمان تامین اجتماعـی مطالبـات داروخانه ها را‬ ‫به موقـع و بـر اسـاس قراردادهـای فی مابیـن پرداخـت‬ ‫نمی کنـد که فشـارهای بـاال بر ان ها وارد شـود چنانکه‬ ‫بهـرام عین اللهـی وزیـر بهداشـت هـم دراین بـاره‬ ‫واکنـش نشـان داده و اظهـار نمایـد‪« :‬وزارت بهداشـت‬ ‫به تنهایـی نمی توانـد بحـث بیمه همگانـی را ادامه دهد‬ ‫و همـه اعـم از مجلـس و سـازمان برنامه وبودجـه باید‬ ‫کمـک کننـد‪ ».‬درحالی کـه خروجـی عملکـرد ضعیـف‬ ‫مدیـران سـازمان تامیـن اجتماعـی در وزارت تعـاون‬ ‫پاشـنه اشـیل ایـن اتفـاق درراه اسـت تـا عبدالحسـین‬ ‫روح االمینی عضو کمیسـیون بهداشت و درمان مجلس‬ ‫هـم اینگونـه بگوید که‪« :‬این بدهی ها مشـکالتی را در‬ ‫چرخـه درمـان‪ ،‬تولید‪ ،‬توزیع و تامیـن داروها و ملزومات‬ ‫پزشـکی بـرای صنایـع مرتبـط ایجاد کـرده بـود که با‬ ‫اجـرای طـرح دارویـار و ازاد شـدن قیمـت مـواد اولیـه‬ ‫دارو و ملزومـات و تجهیزات پزشـکی دولت به بخشـی‬ ‫از وظایفـش کـه پرداخـت مابه التفاوت بـوده عمل کرد‬ ‫امـا تامیـن اجتماعی همچنـان بدهـی طوالنی مدتی را‬ ‫کـه از قبل انباشـت شـده بود تسـویه نکـرده و با تاخیر‬ ‫مجـدد‪ ،‬منابـع طـرح دارویـار را نیـز نتوانسـته پرداخت‬ ‫کنـد و در حـال حاضـر فاصلـه ای میـان کیفیـت ارائـه‬ ‫خدمـات بیمه سلامت کـه به خوبی وظایفـش را انجام‬ ‫می دهـد و بیمـه تامیـن اجتماعـی ایجاد شـده اسـت‪».‬‬ ‫اجـرای طـرح دارویار یـک ازمون وخطای کالن اسـت‬ ‫که سـازمان تامیـن اجتماعی و متولـی ان یعنی وزارت‬ ‫تعـاون را در اولیـن روزهـای کاری به یک نبـرد رودررو‬ ‫دعـوت کـرده تـا در ایـن میـان همـه ادعاهـا مبتنی بر‬ ‫توانایـی بـاال را بـه ازمایـش بگـذارد و قبـل از هر چیز‬ ‫بـا یک اقـدام انقالبی و بسـیج گونـه تمامـی مطالبات‬ ‫مراکـز بهداشـتی و داروخانه هـای کشـور را از تامیـن‬ ‫اجتماعـی پرداختـه و اجـازه ندهـد ایـن ازمون وخطای‬ ‫حساب شـده براثـر بی کفایتـی یکـی از زیرمجموعه هـا‬ ‫بـا شکسـت روبرو گـردد‪.‬‬ ‫ادامه دارد‬ ‫یکشنبه | ‪ 22‬ابان ‪ | 1401‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4491‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫دشمنان از نسل جدید کشور سیلی محکمی خواهند خورد‬ ‫بـه گفته امام جمعه زرین شـهر دشـمن در خیـال پوچ‬ ‫خـود فکـر می کند نسـل جدیـد کشـور را با خـود همراه‬ ‫کرده اسـت‪ ،‬امـا با بصیـرت مثال زدنی جوانـان و نوجوان‬ ‫کشـور‪ ،‬به زودی این خیال دشـمن نابود خواهد شـد و به‬ ‫خون خواهـی شـهدا‪ ،‬ضربـه محکمی به اسـتکبار جهانی‬ ‫خواهند زد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایمنا‪ ،‬حجت االسلام قاسـم باقریـان در‬ ‫نشسـت بـا مسـئوالن شهرسـتان لنجـان با بیـان اینکه‬ ‫غفلـت از نیازهـای نسـل جدید سـبب بـروز چالش های‬ ‫مختلفـی خواهـد شـد‪ ،‬اظهار کـرد‪ :‬نیازهای نسـل جدید‬ ‫به ویـژه نوجوانـان باید مـورد توجه قرار بگیرد و متناسـب‬ ‫بـا گروه سـنی انـان برنامه ریـزی هدفمند صـورت گیرد‪.‬‬ ‫بایـد گفـت غفلـت از هیجان هـای نوجوانـان و جوانـان‬ ‫سـبب شـد ایـن مسـئله امـروز بـه بدتریـن شـکل در‬ ‫جامعـه بـروز داده شـود‪ .‬او بـا بیـان اینکـه هیجان هـای‬ ‫کنترل نشـده نوجوانـان ایـن نسـل را بـه گرداب هـای‬ ‫خطرنـاک می کشـاند‪ ،‬افـزود‪ :‬نوجوانـان امـروز‪ ،‬نسـل‬ ‫دنیـای ارتباطـات و به دلیل اقتضای سـنی دارای هیجان‬ ‫هسـتند و غفلـت مسـئوالن در ایـن حـوزه سـبب شـد‬ ‫بخشـی از ایـن نسـل را در اغتشاشـات اخیـر کشـور در‬ ‫کـف خیابان هـا مشـاهده کنیـم‪ .‬امام جمعـه زرین شـهر‬ ‫بـا بیـان اینکـه اتفاقـات اخیـر تلنگـری بـود تـا دریابیم‬ ‫در چـه جاهایـی دچـار غفلـت شـده ایم‪ ،‬گفـت‪ :‬برخی از‬ ‫مسـئوالن و نهادهـای فرهنگـی فکـر می کننـد نسـل‬ ‫جدید فیلسـوف هسـتند و این مسـئله باعث ان شـد که‬ ‫دشـمن از غفلـت و کم کاری مـا سوءاسـتفاده و نوجوانان‬ ‫کشـور را بـا اسـتفاده از امپراتوری رسـانه ای خـود اغفال‬ ‫کنـد‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬امـروز مسـئوالن امر باید پاسـخ دهند‬ ‫کـه طی سـال های چـرا توجهی بـه هیجان نسـل جدید‬ ‫کشـور نشـد؟ بایـد از خـود سـوال کنیـم کـدام محـل و‬ ‫امکانـات را برای تخلیـه هیجان های نوجوانـان و جوانان‬ ‫فراهـم کردیـم؟ باقریان با بیـان اینکه بعضـی رفتارهای‬ ‫غلـط‪ ،‬جوانـان و نوجوانان را در تیررس دشـمنان قرار داد‪،‬‬ ‫اضافـه کـرد‪ :‬دشـمن بـرای ایجاد شـکاف بین نسـلی و‬ ‫همچنیـن افزایـش فاصلـه نسـل جـوان بـا مسـئوالن‪،‬‬ ‫برنامه ریزی هـای مختلفـی را انجـام داده اسـت و با تمام‬ ‫قـوا در میـدان عمـل حضـور یافتـه اسـت تـا این نسـل‬ ‫ارزشـمند را نسـبت به ارزش های واالی انقالب اسلامی‬ ‫دچـار شـک و تردیـد کند تـا در نهایت نسـبت بـه اینده‬ ‫ناامید شـوند‪.‬‬ ‫او بـا بیـان اینکـه غفلت هـای گذشـته نسـبت بـه‬ ‫اگاهی بخشـی و تبیین نسـل جدید‪ ،‬افـرادی را ناخوداگاه‬ ‫بـه کـف خیابان ها کشـاند‪ ،‬تصریـح کرد‪ :‬نبـود حکمرانی‬ ‫بـر فضـای مجـازی و نبـود مدیریـت بـر این فضـا بارها‬ ‫از سـوی رهبـر انقلاب بـه مسـئوالن گوشـزد شـد‪ ،‬اما‬ ‫اقـدام شایسـته ای در ایـن خصوص انجام نشـد و فضای‬ ‫مجـازی کشـور بـه فضایـی بی مدیریـت مبـدل شـد؛‬ ‫به گونـه ای که دشـمن با اسـتفاده از این فضـا و از بیرون‬ ‫از مرزهـا تفکـر نسـل جدیـد را مدیریـت کرد‪.‬‬ ‫امام جمعـه زرین شـهر با بیان اینکه دشـمنان به زودی‬ ‫سـیلی محکمـی از نسـل جدیـد کشـور خواهنـد خـورد‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کرد‪ :‬دشـمن در خیال پوچ خـود فکر می کند‬ ‫نسـل جدیـد کشـور را بـا خود همـراه کـرده اسـت اما با‬ ‫بصیـرت مثال زدنی جوانان و نوجوان کشـور به زودی این‬ ‫خیال دشـمن نابود خواهد شـد و به خون خواهی شـهدای‬ ‫عزیـز ضربه محکمی به اسـتکبار جهانـی خواهند زد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه نسـل جدید کشـور اسـتوارتر از نسـل‬ ‫گذشـته پـای ارمان هـای انقلاب خواهنـد ماند‪ ،‬یـاداور‬ ‫شـد‪ :‬دشـمن از بسـتر فضای مجـازی برای ضربـه زدن‬ ‫بـه اسلام و ایـران‪ ،‬اسـتفاده می کنـد و در این مسـیر در‬ ‫تلاش هسـتند تا به گونـه ای مشـکالت را جلـوه دهد تا‬ ‫نسـل جـوان همـه مشـکالت موجود بـه دلیل اسلامی‬ ‫بـودن ایـران بدانند‪.‬‬ ‫اینکـه شـهر بنـدر خمیـر از هرمـزگان نیـز هم زمان بـا ورزنه‬ ‫ایـن گواهـی را دریافت کرد‪ ،‬افزود‪ :‬شـهر ورزنه بـرای دریافت‬ ‫گواهـی شـهر تاالبـی راه درازی را طی کرده اسـت‪ .‬او تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬رابطـه تـاالب بین المللـی گاوخونـی بـا معیشـت مردم‬ ‫ورزنـه نکتـه ای بود که در این سـال ها بـر ان تکیه می کردیم‬ ‫و اکنـون فقـط پایـداری جریـان اب در رودخانـه حیات بخش‬ ‫زاینـده رود می توانـد ایـن رابطـه را حفـظ کنـد‪ .‬عظیم پـور‬ ‫تاکیـد کـرد‪ :‬بایـد تالش شـود تا عنـوان شـهر تاالبـی ورزنه‬ ‫بـرای سـال های بعـد نیـز حفـظ شـود‪ .‬شـهر ورزنه بـه دلیل‬ ‫برخـورداری از ظرفیت هـای بسـیار از جملـه مجـاورت تاالب‬ ‫بین المللـی گاوخونـی در شـرق اصفهـان‪ ،‬هویـت فرهنگی و‬ ‫تاریخی و مشـارکت اجتماعی مردم از سـوی سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیسـت کشـور بـه کنوانسـیون رامسـر معرفـی شـد تا‬ ‫پـس از اعتبارسـنجی و تائیـد نهایـی به عنـوان شـهر تاالبـی‬ ‫معرفی شـود‪ .‬بـه گفته کارشناسـان‪ ،‬با معرفی ورزنـه به عنوان‬ ‫شـهر تاالبـی در نقشـه های بین المللـی و زیسـت محیطی‪،‬‬ ‫ایـن شـهر مقصد گردشـگری بسـیاری از طبیعت دوسـتان و‬ ‫گردشـگران خواهـد شـد که بـه درامدزایـی و معیشـت پایدار‬ ‫منطقـه کمـک می کنـد؛ هرچنـد از طرفـی ممکـن اسـت به‬ ‫دلیـل انتخاب ورزنـه به عنوان شـهر تاالبـی‪ ،‬محدودیت هایی‬ ‫از نظـر رعایـت مالحظـات زیسـت محیطی ایجاد شـود اما در‬ ‫درازمـدت ایـن اقـدام بـه نفع مـردم محلی و تـاالب گاوخونی‬ ‫گــروه رویــداد‪ :‬رئیــس پلیــس اگاهــی فرماندهی‬ ‫انتظامــی اســتان از دســتگیری ســارق قطعــات و‬ ‫محتویــات داخــل خــودرو بــا ‪ 14‬فقــره ســرقت در‬ ‫عملیــات کاراگاهــان پلیــس اگاهــی لنجان خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ حســین ترکیــان بیــان داشــت‪ :‬در پــی‬ ‫شــکایت یکــی از شــهروندان شهرســتان لنجــان‬ ‫مبنــی بــر ســرقت قطعــات و محتویــات خــودرو‪،‬‬ ‫بررســی موضــوع جهــت شناســایی و دســتگیری‬ ‫ســارق یــا ســارقان در دســتور کار کاراگاهــان پلیــس‬ ‫اگاهــی ایــن شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬مامــوران پــس از بررســی صحنــه‬ ‫ســرقت و انجــام مجموعــه اقدامــات پلیســی رد پــای‬ ‫یکــی از ســارقان ســابقه دار را در ایــن ســرقت بــه‬ ‫دســت اوردنــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی فرماندهــی انتظامــی‬ ‫اســتان اصفهــان ادامــه داد‪ :‬کاراگاهــان ایــن پلیــس‬ ‫بــا اشــرافیت و هوشــیاری بــاالی خــود در کم تریــن‬ ‫زمــان ممکــن مخفیــگاه متهــم را شناســایی و ضمن‬ ‫هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی در یــک عملیــات‬ ‫ضربتــی او را دســتگیر و بــه پلیــس اگاهــی منتقــل‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬متهــم کــه‬ ‫در ابتــدا منکــر هرگونــه جرمــی بــود هنگامــی کــه‬ ‫بــا مــدارک و مســتندات کاراگاهــان مواجــه شــد‬ ‫لــب بــه اعتــراف بــاز کــرده و بــه ‪ 14‬فقــره ســرقت‬ ‫داخــل خــودرو اقــرار کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ترکیــان بــا اشــاره بــه این کــه متهــم‬ ‫پــس از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام اقدامــات‬ ‫قانونــی بــه مرجــع قضائــی تحویــل داده شــد بــه‬ ‫شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬جهــت پــارک خــودروی‬ ‫خــود تــا حــد امــکان از پارکینگ هــای عمومــی و‬ ‫یــا محدوده هایــی کــه بــا گمــاردن نگهبــان بــرای‬ ‫پــارک خودروهــا ایجــاد شــده اســت اســتفاده نمایند‪.‬‬ ‫از نصــب تزئینــات زائــد و لوکــس گران قیمــت بر‬ ‫روی خــودروی خــود کــه باعــث تحریــک ســارقان‬ ‫می شــود خــودداری کننــد و از رهــا کــردن کیــف‪،‬‬ ‫گوشــی تلفــن همــراه‪ ،‬مــدارک و ســایر وســایل بــا‬ ‫ارزش خــود در داخــل خــودرو اجتنــاب کــرده و در‬ ‫صــورت مشــاهده افــراد مشــکوکی کــه بــدون‬ ‫دلیــل اطــراف خودروهــای پــارک شــده پرســه زنــی‬ ‫می کننــد بالفاصلــه مراتــب را از طریــق تمــاس بــا‬ ‫مرکــز فوریت هــای ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫سکونت ‪ ۳۳‬درصد افراد تحت‬ ‫پوشش کمیته امداد اصفهان‬ ‫در روستاها‬ ‫باقریـان افـزود‪ :‬بـا نگاهی گـذرا به تاریـخ درمی یابیم‬ ‫در دورانـی کـه خبـری از اسلام در ایـران نبود اسـتکبار‬ ‫جهانـی جنایت هـای مختلفـی را در ایـن کشـور انجـام‬ ‫داد و مـردم بـا مشـکالت متعـددی دسـت و پنجـه نـرم‬ ‫می کردنـد‪ .‬او تصریـح کـرد‪ :‬در جنـگ نـرم‪ ،‬دشـمن بـه‬ ‫دنبـال تضعیـف باورهای دینـی مردم و اسـیب به اعتماد‬ ‫مـردم به نظـام مقدس جمهوری اسلامی اسـت؛ چراکه‬ ‫هراس بسـیاری از روحیه اسلامی و ارزش های ان دارند‬ ‫و دسـتان قدرتمند جوانان و نوجوانان را به واسـطه روحیه‬ ‫شـهادت طلبی و فرهنگ شـیعی بر گلوی خود احسـاس‬ ‫می کنـد‪.‬‬ ‫ثبت ورزنه اصفهان در جمع شهرهای تاالبی دنیا‬ ‫گـروه رویـداد‪ :‬لوح شـهر تاالبی در مراسـمی در شـهر ژنو‬ ‫سـوئیس بـه شـهر ورزنـه در شـرق اصفهان رسـید تـا همراه‬ ‫بـا بندر خمیـر هرمزگان به عنوان نخسـتین شـهرهای تاالبی‬ ‫کشـور ایـران در دنیا معرفی شـوند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنـا‪ ،‬شـهرهای ورزنـه نزدیـک تـاالب‬ ‫بین المللی گاوخونی اسـتان اصفهان و بنـدر خمیر در مجاورت‬ ‫تـاالب بین المللـی خورخـوران اسـتان هرمـزگان‪ ،‬امسـال از‬ ‫سـوی کنوانسـیون رامسـر واجد دریافـت عنوان شـهر تاالبی‬ ‫شـناخته شدند‪.‬‬ ‫پایـگاه اطالع رسـانی شـهرداری ورزنـه اعلام کـرد‪ :‬لوح‬ ‫شـهر تاالبـی به عنـوان نخسـتین شـهر تاالبـی ایـران در‬ ‫کنوانسـیون بین المللی رامسـر در شـهر ژنو سـوئیس به حامد‬ ‫اَخگر شـهردار ورزنه تقدیم شـد‪ .‬بر اسـاس این گزارش‪ ،‬شـهر‬ ‫ورزنـه به عنـوان نامزد رسـمی برای کسـب عنـوان جهانی در‬ ‫کنوانسـیون بین المللی رامسـر مطرح بود و در چند سال اخیر با‬ ‫ش مسـئوالن شهرسـتان ورزنه‪ ،‬گروه های مختلف مردمی‬ ‫تال ‬ ‫و دوسـتداران محیط زیسـت در جهت حفظ و حراست از تاالب‬ ‫بین المللـی گاوخونـی‪ ،‬مردم و مسـئوالن منتظـر ثبت جهانی‬ ‫ایـن شـهر بودند کـه ‪ ۱۹‬ابـان جـاری در مراسـمی به صورت‬ ‫رسـمی گواهی شهر تاالبی به شـهردار ورزنه تحویل داده شد‪.‬‬ ‫یک کنشـگر محیط زیسـتی در اصفهـان دراین بـاره گفت‪۱۹ :‬‬ ‫ابـان جـاری ُمصادف بـا دهم نوامبر سـال ‪ ،۲۰۲۲‬شـهر ورزنه‬ ‫به طور رسـمی به مجموعه شـهرهای تاالبی جهان پیوست و‬ ‫یکی از ‪ ۴۳‬شـهر تاالبی جهان شـد‪ .‬خوشـه عظیم پور با بیان‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خواهـد بـود‪ .‬همچنیـن کارشناسـان تاکیـد دارند ثبـت ورزنه‬ ‫به عنـوان شـهر تاالبـی می توانـد به احیـای تـاالب گاوخونی‬ ‫و حفـظ اقلیم منطقـه کمک کند زیرا تعهداتـی را برای جامعه‬ ‫محلـی و دولتمردان ایجاد خواهد کرد‪ .‬ورزنه‪ ،‬مرکز شهرسـتان‬ ‫ورزنـه در شـرق اسـتان اصفهـان اسـت؛ این شـهر تاریخی و‬ ‫گردشـگری بـا حـدود ‪ ۲۰‬هزار نفر جمعیـت در نزدیکی تاالب‬ ‫بین المللـی گاوخونـی واقع شـده اسـت‪ .‬به گفته کارشناسـان‪،‬‬ ‫منطقـه ورزنـه سرشـار از جاذبه های دیدنی گردشـگری زمین‬ ‫(ژئوتوریسـم) و گردشـگری طبیعی (اکوتوریسـم) است و این‬ ‫موضوع باعث شـده اسـت تا گردشـگران زیادی بـه ان جذب‬ ‫شـوند‪ .‬وجـود دریاچـه نمـک‪ ،‬تپه هـای شـنی و کوه سـیاه در‬ ‫نزدیـک ورزنه با دارا بودن دشـتی وسـیع از سـنگ های اذرین‬ ‫زیبایـی خاصـی دارد کـه ایـن شـهر را متمایز سـاخته اسـت‪.‬‬ ‫همچنیـن ورزنـه در نزدیک تـاالب بین المللـی گاوخونی قرار‬ ‫دارد کـه در زمان هـای پرابـی ایـن تـاالب به ویژه در گذشـته‪،‬‬ ‫فالمینگوهـا و گونه های خاص پرندگان مهاجـر را می توان در‬ ‫این تاالب نظاره گر بود‪ .‬کنوانسـیون رامسـر پیمانی بین المللی‬ ‫بـرای حفاظـت از تاالب ها و حیوانات و گیاهان وابسـته به انها‬ ‫(به ویـژه پرنـدگان ابـزی) اسـت کـه در سـال ‪ ۱۳۴۹‬در شـهر‬ ‫رامسـر بـه تصویـب رسـید‪ .‬در ابتـدا ایـن معاهده بـه امضای‬ ‫نمایندگان ‪ ۱۸‬کشـور شـرکت کننده رسـید‪ .‬در حال حاضر این‬ ‫پیمـان ‪ ۲۴۱۲‬مـکان به وسـعت بیـش از ‪ ۲۵۴‬هـزار هکتار در‬ ‫‪ ۱۷۱‬کشـور را پوشـش می دهد‪ .‬شهرسـتان ورزنه در یک صد‬ ‫کیلومتری شـرق اصفهان قـرار دارد‪.‬‬ ‫گــروه جامعــه‪ ۷/۲۶ :‬درصــد از فرصت هــای‬ ‫شــغلی ایجــاد شــده در ســال جــاری‪ ،‬بــرای‬ ‫مددجویــان تحــت پوشــش کمیتــه امــداد اســتان‬ ‫اصفهــان در مناطــق روســتایی بــوده اســت‪.‬‬ ‫کریــم زارع مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی‬ ‫(ره) اســتان اصفهــان‪ ،‬بــا اشــاره بــه پراکندگــی‬ ‫جمعیــت مددجویــان و ســکونت بیــش از ‪۳۳‬‬ ‫درصــدی افــراد تحــت حمایــت در روســتاها‪ ،‬بیــان‬ ‫داشــت‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۴۳‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬خانــوار‬ ‫تحــت حمایــت ایــن نهــاد در روســتاها بــا مشــکالت‬ ‫معیشــتی‪ ،‬درمانــی‪ ،‬اشــتغال‪ ،‬فرهنگــی و‪ ...‬زندگــی‬ ‫خــود را می گذراننــد‪.‬‬ ‫کریــم زارع بــا بیــان اینکــه ایجــاد بســتر‬ ‫مناســب اشــتغال بــا هــدف توانمندســازی و کاهــش‬ ‫مشــکالت مددجویــان روســتایی‪ ،‬از برنامه هــای‬ ‫اساســی ایــن نهــاد اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ ۷/۲۶ :‬درصــد از‬ ‫فرصت هــای شــغلی ایجــاد شــده در ســال جــاری‪،‬‬ ‫در مناطــق روســتایی بــوده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان بــا‬ ‫تاکیــد بــه اختصــاص ‪ ۲۰‬درصــد اعتبــارات بیشــتر‬ ‫بــه مناطــق محــروم بــرای کمــک بــه معــاش و‬ ‫رفــع مشــکالت ایــن خانواده هــا‪ ،‬افــزود‪ :‬امیدواریــم‬ ‫بتوانیــم بــا مشــارکت مــردم خیــر اســتان و توجــه به‬ ‫تحصیــل فرزنــدان خانواده هــای نیازمنــد‪ ،‬در رفــع‬ ‫مشــکالت معیشــتی‪ ،‬درمانــی‪ ،‬فرهنگــی و تامیــن‬ ‫لــوازم ضــروری زندگــی‪ ،‬گام هــای موثــری برداریــم‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫نصب ‪ ۲‬هزار پرچم شهری به‬ ‫مناسب ‪ 25‬ابان‬ ‫اغازعملیاتساماندهی‬ ‫کندروی ضلع شمالی خیابان‬ ‫سلمانفارسی‬ ‫به گفته سرپرست منطقه چهار شهرداری اصفهان عملیات‬ ‫ساماندهی کندروی شمالی خیابان سلمان فارسی حدفاصل‬ ‫خیابان حمزه تا میدان بزرگمهر با اعتبار حدود ‪ ۳۰‬میلیارد ریال‬ ‫اغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬محسن زمانی اظهار کرد‪ :‬ساخت کندروی‬ ‫شمالی خیابان سلمان فارسی کاهش بار ترافیکی این خیابان را‬ ‫به دنبال دارد و باعث سهولت تردد ساکنان این محل و سایر‬ ‫شهروندان می شود‪ .‬او افزود‪ :‬بر اساس برنامه ریزی های انجام‬ ‫شده این پروژه تا پایان سال جاری تکمیل می شود و در اختیار‬ ‫شهروندان قرار می گیرد‪ .‬سرپرست منطقه چهار شهرداری‬ ‫اصفهان با بیان اینکه ساماندهی این کندروی تردد از خیابان‬ ‫حمزه و سلمان فارسی به سمت میدان بزرگمهر را تسهیل‬ ‫می کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬طول مسیر این پروژه ‪ ۳۵۰‬متر‪ ،‬عرض‬ ‫خیابان شش متر‪ ،‬عرض پیاده رو سه متر و عرض فضای سبز‬ ‫ان ‪ 1/5‬متر در نظر گرفته شده است‪ .‬زمانی ادامه داد‪ :‬با توجه‬ ‫به حجم ترافیک خیابان سلمان فارسی‪ ،‬ساماندهی این کندرو‬ ‫یکی از مطالبات اصلی شهروندان این منطقه بود‪.‬‬ ‫ویژه برنامه کوچه به کوچه با‬ ‫محوریت شبگردی در شهر‬ ‫اصفهان‬ ‫گروه شهر‪ :‬ویژه برنامه «کوچه به کوچه» با محوریت‬ ‫شبگردی در شهر اصفهان از سوی مرکز اصفهان شناسی‬ ‫و خانه ملل وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی‬ ‫شهرداری اصفهان برگزار می شود‪ .‬ویژه برنامه «کوچه به‬ ‫کوچه» با محوریت شبگردی در شهر اصفهان با هدف‬ ‫بازخوانی روایت های شهر اصفهان‪ ،‬غنی سازی محتوای‬ ‫کالبدی شهر و ایجاد حس تعلق در شهروندان به شهر و‬ ‫مولفه های ان برگزار می شود‪ .‬این برنامه در پی ان است که در‬ ‫محیط ارام و فضای موسیقیایی شب‪ ،‬ضمن تقویت عقالنیت‬ ‫شهودی و واداری به تفکر و خرداندیشی‪ ،‬کوچه پس کوچه های‬ ‫شهر را معرفی و شهروندان را در رابطه با زیستگاه شهری به‬ ‫تفکر و اندیشه ورزی وادارد‪ .‬در این رویداد افراد خود راوی شهر‬ ‫خویش می شوند تا با اطالع از روایت ها در مقابل تولید ضد‬ ‫روایت ها در شهر مقاومت کنند‪ .‬الزم به ذکر است‪ ،‬ثبت نام‬ ‫ویژه برنامه «کوچه به کوچه» از ‪ 14‬ابان ماه اغاز شده و اجرای‬ ‫ان به زودی از سوی مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل اغاز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ساماندهی معابر منطقه دو با‬ ‫اعتبار ‪ ۱۱۰‬میلیارد ریال‬ ‫گروه اصفهان‪ :‬به گفته مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان‬ ‫بهسازی و ارتقای کیفیت اسفالت معابر منطقه دو از ابتدای‬ ‫سال جاری تاکنون با رعایت اصول فنی در راستای تسهیل‬ ‫و روان سازی تردد با اعتبار ‪ ۱۱۰‬میلیارد ریال انجام شده است‪.‬‬ ‫محمد صیرفی نژاد اظهار کرد‪ :‬عملیات روکش اسفالت‬ ‫و ساماندهی معابر با پخش بیش از ‪ 8‬هزار تن اسفالت در‬ ‫مساحتی حدود ‪ ۷۵‬هزار مترمربع از ابتدای سال جاری تاکنون‬ ‫با رعایت اصول فنی در راستای ارتقای کیفی محالت‬ ‫و تسهیل و روان سازی تردد انجام شده است‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه در مدت مشابه سال گذشته حدود ‪ ۲۲‬هزار مترمربع‬ ‫عملیات اسفالت ریزی در این منطقه انجام شده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫میزان اسفالت اجرا شده در سال جاری نسبت به مدت زمان‬ ‫مشابه سال گذشته رشد بیش از سه برابری داشته است که‬ ‫این نشان دهنده توجه ویژه به مباحثی چون ارتقای کیفی‬ ‫محالت و تسهیل و روان سازی معابر توسط مدیریت شهری‬ ‫در راستای اجرای پروژه های محله محور است‪ .‬مدیر منطقه دو‬ ‫شهرداری اصفهان با اشاره به تعدد درخواست های مردمی در‬ ‫خصوص اسفالت در این منطقه تاکید کرد‪ :‬حدود ‪ ۷۰‬درصد از‬ ‫درخواست های مردمی در خصوص اسفالت انجام و ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫نیز طی بازدیدهای انجام شده در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫یکشنبه | ‪ 22‬ابان ‪ | 1401‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4491‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خروج از مسیرهای دوچرخه اصفهان‬ ‫ایجاد مسـیرهای دوچرخه در بسیاری از شهرهای جهان‬ ‫بـه عنـوان یکـی از الزامـات مدیریـت شـهری موردتوجـه‬ ‫قـرار گرفتـه اسـت و در سـال های گذشـته نگاه شـهرداران‬ ‫شـهرهای بـزرگ ایـران همچون تهـران و اصفهـان نیز به‬ ‫ایـن مسـئله معطوف شـده اسـت‪ ،‬امـا ایـا این مسـیرها در‬ ‫نصـف جهـان به درسـتی اجـرا شـده اسـت و شـهروندان از‬ ‫ایـن اقـدام رضایـت دارند؟‬ ‫بـه گـزارش ایمنـا‪ ،‬در سـال های اخیر ایجاد مسـیرهای‬ ‫دوچرخـه در بعضـی از خیابان هـای شـهر اصفهـان بـا‬ ‫واکنش هـای مثبـت کارشناسـان و از سـوی دیگـر بـا‬ ‫انتقادهـای شـهروندانی روبه رو شـده اسـت که تاکیـد دارند‬ ‫این مسـیرها اقدامی تبلیغاتی و غیر کارشناسـانه اسـت؛ نظر‬ ‫برخـی اسـاتید دانشـگاه دراین بـاره متفـاوت اسـت و ان را‬ ‫بـه منزلـه یـک جراحـی می داننـد کـه در درازمـدت به نفع‬ ‫ایـن کالن شـهر خواهـد بـود‪ .‬مسـیرهای دوچرخه سـواری‬ ‫بیشـتر در خیابان هـای مرکـزی اصفهان ایجاد شـده اسـت‬ ‫و درهم تنیـده شـدن ترافیـک و اختلال در تـردد خودروهـا‬ ‫در ایـن مسـیرها‪ ،‬همچنین سـلب امـکان پارک خـودرو در‬ ‫حاشـیه خیابان هـا‪ ،‬گالیه برخـی اهالی و کسـبه را به دنبال‬ ‫داشـته اسـت؛ بااین وجـود‪ ،‬نـگاه علمـی بـه ایـن موضـوع‬ ‫حاکـی از ان اسـت کـه ایجاد مسـیرهای دوچرخه سـواری‪،‬‬ ‫نسـخه ای اجتناب ناپذیـر بـرای شـهرهای بـزرگ تلقـی‬ ‫می شـود‪ .‬تجربه هـای موفـق جهانی در خصوص گسـترش‬ ‫فرهنـگ دوچرخه سـواری در کشـورهایی همچـون المـان‪،‬‬ ‫هلنـد‪ ،‬چیـن و ژاپـن وجود دارد که نیاز اسـت بـا بهره گیری‬ ‫از ایـن تجـارب‪ ،‬فرهنـگ اسـتفاده از دوچرخـه در بیـن‬ ‫شـهروندان جامعـه مـا نیز جای خـود را باز کند تـا در مواقع‬ ‫ایجاد زیرسـاخت های دوچرخه سـواری به جـای تقابل افکار‬ ‫عمومـی‪ ،‬همسـویی و مطالبه گـری در این زمینـه در جامعه‬ ‫ایجاد شـود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ایجـاد ‪ ۷۷۷‬کیلومتـر مسـیر دوچرخه در‬ ‫اصفهـان‪ ،‬شـعار بود‬ ‫محمدرضـا فلاح‪ ،‬عضـو کمیسـیون حمل ونقـل و‬ ‫هوشمندسـازی شـورای اسلامی شـهر اصفهـان اظهـار‬ ‫می کنـد‪ :‬معتقدیـم اصفهـان شـهر دوچرخه هـا اسـت و اگر‬ ‫بخواهیـم بـه سـمت کاهـش الودگـی و ترافیـک و هـوای‬ ‫پـاک پیـش برویـم و بـا کاهـش الودگی هـای صوتـی‬ ‫حمل ونقلـی مواجه باشـیم‪ ،‬فرهنگ دوچرخه سـواری را باید‬ ‫در سـطح اسـتان همچـون گذشـته تقویت کنیـم‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه سـال های سـال شـهروندان سـفرهای درون شـهری‬ ‫خـود را بـا اسـتفاده از دوچرخـه انجـام می دادنـد‪ ،‬می افزاید‪:‬‬ ‫به مرورزمـان بـا افزایـش و گسـتردگی وسـایل حمل ونقلی‬ ‫گرایـش مـردم بـه دوچرخـه کاهش یافـت و ایـن فرهنگ‬ ‫کمرنـگ شـد‪ ،‬بنابرایـن مدیریت شـهری اصفهـان درصدد‬ ‫اسـت دوچرخه سـواری را تقویـت کنـد و مـا نیـز معتقدیـم‬ ‫زیرسـاخت های ان بایـد تقویـت شـود و تلاش داریـم‬ ‫ایـن فراگیـری در تمـام اقشـار شـامل کارمنـدان‪ ،‬کسـبه و‬ ‫سـایر افـراد گسـترش یابـد‪ .‬عضـو کمیسـیون حمل ونقل و‬ ‫هوشمندسـازی شـورای اسالمی شـهر اصفهان خاطرنشان‬ ‫می کنـد‪ :‬مسـیرهای دوچرخه سـواری از چنـد دوره قبـل‬ ‫مطـرح بـوده اسـت و حتـی در دوره چهـارم سـعی کردیـم‬ ‫بعضـی از معابـر کـه قابلیت سـاخت مسـیرهای اسـتاندارد‬ ‫دوچرخه سـواری را دارا بـود‪ ،‬راه انـدازی کنیـم‪ ،‬امـا بـا انجام‬ ‫یـک اقـدام نسـنجیده‪ ،‬کارشناسـی نشـده و عجوالنـه در‬ ‫دوره پنجـم مدیریـت شـهری‪ ،‬در هر منطقه اعتبـاری برای‬ ‫سـاخت مسـیر دوچرخه تخصیـص یافـت و مناطق موظف‬ ‫بـه اجـرای مسـیر دوچرخـه در بعضـی از خیابان ها شـدند و‬ ‫در بعضـی از مناطـق معابـری که قابلیـت راه اندازی مسـیر‬ ‫دوچرخه سـواری نداشـت‪ ،‬ساخته شـد‪ .‬او با بیان اینکه ایجاد‬ ‫‪ ۷۷۷‬کیلومتـر مسـیرهای دوچرخـه در دوره پنجـم مدیریت‬ ‫شـهری در حد شـعار بـود‪ ،‬ادامـه می دهـد‪ :‬در راسـتای این‬ ‫شـعار‪ ،‬مسـیرهایی در معابری کـه ظرفیت الزم بـرای ان را‬ ‫نداشـت‪ ،‬ایجاد و باعث نارضایتی شـهروندان شـد‪ ،‬همچنین‬ ‫نداشـتن ایمنـی و اسـتاندارد نبـودن بعضـی از مسـیرهای‬ ‫سـاخته شـده‪ ،‬باعـث ایجـاد ترافیـک در ایـن معابـر شـده‬ ‫بـود به طوری کـه نقاطـی از ایـن مسـیرها‪ ،‬بارانـداز بعضـی‬ ‫از مغازه هـا یـا محلـی بـرای پـارک موتورسـیکلت ها بـود‪.‬‬ ‫فلاح بـا بیـان اینکـه با اغاز دوره ششـم شـورای اسلامی‬ ‫شـهر اصفهان زمانـی که شـاهد نارضایتی عمومـی بودیم‪،‬‬ ‫تلاش کردیـم تـا بتوانیـم رضایـت همشـهریان را حاصل‬ ‫کنیـم‪ ،‬می افزایـد‪ :‬ابتـدا تقویت فرهنـگ دوچرخه سـواری را‬ ‫سـرلوحه کار قـرار دادیـم و تلاش می کنیـم تـا مـردم بـه‬ ‫ایـن سمت وسـو حرکـت کننـد و در مرحلـه دوم اسـایش‬ ‫شـهروندان از نظـر رکاب زنـی دوچرخـه و نیـز از منظـر‬ ‫سلامت و ایمنـی در ایـن مسـیرها کـه منجـر بـه فـوت و‬ ‫جراحـت بـرای شـهروندان نشـود‪ ،‬از درجـه اهمیـت باالیی‬ ‫برخـوردار اسـت‪ .‬او تصریـح می کنـد‪ :‬بـا تحقیقـات صورت‬ ‫گرفتـه مشـاهده کردیـم بعضـی از مسـیرهای ایجاد شـده‬ ‫اسـتانداردهای الزم را نـدارد و در بعضـی از معابـر شـاهد‬ ‫ایجـاد تصـادف و حتـی جـرح افـراد بوده ایـم‪ ،‬به طوری کـه‬ ‫در یـک حادثـه در خیابـان پروین فـوت یکی از شـهروندان‬ ‫گـزارش شـده اسـت‪ ،‬بنابرایـن بـا مذاکـرات انجام شـده در‬ ‫کمیسـیون حمل ونقـل و هوشمندسـازی شـورای اسلامی‬ ‫شـهر اصفهان مقرر شـد کـه معاونت حمل ونقـل و ترافیک‬ ‫شـهرداری تمام مسـیرها را کارشناسـی و براورد و نسـبت به‬ ‫استانداردسـازی انهـا اقدام کند‪ .‬عضو کمیسـیون حمل ونقل‬ ‫و هوشمندسـازی شـورای اسالمی شهر اصفهان خاطرنشان‬ ‫می کنـد‪ :‬خط مشـی تعیین شـده بـرای معاونـت حمل ونقل‬ ‫این اسـت که نسـبت به ایمنی و استانداردسازی مسیرهایی‬ ‫کـه در گذشـته ایجـاد شـده اسـت و همچنیـن جمـع اوری‬ ‫مسـیرهایی کـه به هیچ عنـوان امـکان استانداردسـازی‬ ‫انهـا وجـود نـدارد‪ ،‬اقـدام کنـد و معابـر جدیـد نیـز کـه نیاز‬ ‫بـه ایجـاد مسـیرهای دوچرخه سـواری دارد‪ ،‬در صـورت دارا‬ ‫بـودن اسـتانداردهای الزم بـه لحاظ عرض مسـیر و امکان‬ ‫تـردد ایمـن دوچرخه سـوار‪ ،‬سـاخته شـود‪ .‬او تاکیـد می کند‪:‬‬ ‫این سیاسـت با هدف اسـایش‪ ،‬ایمنی و رفاه شـهروندان در‬ ‫دسـتور کار قرار گرفته اسـت و در راسـتای این هدف گذاری‬ ‫چنانچـه هریـک از شـهروندان نسـبت بـه مسـیرهایی که‬ ‫ایجـاد شـده اسـت بـا مشـکل مواجـه هسـتند‪ ،‬به شـورای‬ ‫اسلامی شـهر و کمیسـیون حمل ونقل و همچنین معاونت‬ ‫حمل ونقـل و ترافیـک اعلام کننـد و پـس از بررسـی این‬ ‫نهـاد در صـورت صحـت مشـکالت گـزارش شـده‪ ،‬تالش‬ ‫می کنیـم نسـبت بـه ایمن سـازی یـا جمـع اوری ان مسـیر‬ ‫اقدامـات الزم را انجـام دهیـم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ایجـاد یا حـذف مسـیرهای دوچرخـه‪ ،‬به‬ ‫دور از مسـائل سیاسـی و هیجانی‬ ‫حسـین حق شـناس‪ ،‬معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار‬ ‫اصفهـان می گویـد‪ :‬دوچرخه از گذشـته در شـهر اصفهان به‬ ‫عنوان یک وسـیله حمل ونقلـی سـاده‪ ،‬ارزان‪ ،‬کوچک‪ ،‬بدون‬ ‫الودگی و متناسـب با توپوگرافی این شـهر اسـتفاده می شده‬ ‫اسـت؛ در گذشـته بیشـتر مردان و دانش امـوزان در اصفهان‬ ‫از دوچرخـه اسـتفاده می کردنـد و طبـق اطالعات نخسـتین‬ ‫مطالعـات جامـع حمل ونقل اصفهـان‪ ،‬در سـال ‪ ۱۳۶۶‬حدود‬ ‫‪ ۱۴‬درصد از سـفرهای درون شـهری نصف جهان با دوچرخه‬ ‫انجام می شـد‪ .‬معاون حمل ونقل و ترافیک شـهردار اصفهان‬ ‫ادامـه می دهـد‪ :‬به مرورزمـان بـا افـزوده شـدن خودروهـا به‬ ‫شـهر‪ ،‬گسـترش ان و افزایـش سـطح رفـاه و تغییر سـبک‬ ‫زندگـی شـهروندان‪ ،‬بـه مـرور سـهم دوچرخـه در اصفهـان‬ ‫کاهـش یافـت و بـا توجـه بـه اطالعـات دومیـن مطالعـات‬ ‫جامـع حمل ونقـل اصفهان‪ ،‬سـهم دوچرخـه در سـال ‪۱۳۷۹‬‬ ‫بـه هشـت درصـد تنـزل پیـدا کـرد‪ .‬او تاکید می کنـد‪ :‬طبق‬ ‫سـومین مطالعات جامع حمل ونقل اصفهان‪ ،‬سـهم دوچرخه‬ ‫در سـال ‪ ۱۳۹۲‬در سـفرهای شـهری بـه چهار درصد رسـید‬ ‫کـه در این طـرح مطالعاتی‪ ،‬سیاسـت هایی در مـورد کاهش‬ ‫سـهم خودروهـا در ایـن سـفرها و افزایـش سـهم دوچرخـه‬ ‫در نظـر گرفتـه شـد؛ در ایـن طـرح مطالعاتـی پیش بینـی‬ ‫شـده بـود کـه در مرکـز شـهر روش هـای محدودیـت برای‬ ‫تـردد خودروهـای شـخصی اعمـال شـود‪ ،‬خطـوط متـرو و‬ ‫اتوبـوس تنـدرو افزایـش پیـدا کند و از مرکز شـهر همـراه با‬ ‫ایجـاد ایسـتگاه های کرایه دوچرخه‪ ،‬مسـیرهای ویـژه برای‬ ‫دوچرخـه نیز ایجاد شـود و پس از اسـتقبال شـهروندان‪ ،‬این‬ ‫مسـیرها به کل شهر تسـری پیدا کند‪ .‬حق شـناس می افزاید‪:‬‬ ‫مصوبـات سـومین مطالعـات جامـع حمل ونقل اصفهـان از‬ ‫جملـه ایجـاد خطـوط متـرو و اتوبوس تنـدرو اجرا شـده بود‬ ‫و مسـیرهای ویژه دوچرخه با سـرعت کمتری در شـهر اجرا‬ ‫می شـد؛ در ان زمان تنها بعضی از مسـیرهای ویژه دوچرخه‬ ‫در معابـری همچـون خیابـان باغ گلدسـته اجرا شـده بود که‬ ‫در سـال ‪ ۱۳۹۹‬و همزمـان بـا همه گیـری ویـروس کرونـا‪،‬‬ ‫شـهروندان اسـتفاده از دوچرخه را به اسـتفاده از سیستم های‬ ‫حمل ونقـل عمومی ترجیح دادند و از سـوی دیگـر مدارس و‬ ‫بعضـی ادارات تعطیـل بـود و انها فعالیت های خود را بیشـتر‬ ‫به صـورت غیرحضـوری انجـام می دادند که در نتیجه شـهر‬ ‫خلـوت شـده بـود‪ .‬او با بیان اینکه مسـیرهای ویـژه دوچرخه‬ ‫اصفهـان مخالفانـی داشـت و به عنوان مثـال پلیس راهـور از‬ ‫ایـن مسـیر در خیابان توحید انتقاد داشـت و بـا توجه به اتمام‬ ‫زمـان همه گیـری کرونـا و ورود موج خودروهای شـهروندان‬ ‫مدیر مجموعه تاریخی‪ ،‬فرهنگی و مذهبی تخت فوالد‪:‬‬ ‫گورستان به شمار می رود که الزم است در قالب یک‬ ‫اقدام مطالعاتی و پژوهشی شناسایی‪ ،‬ثبت و تحلیل شود‪.‬‬ ‫مدیر مجموعه تاریخی‪ ،‬فرهنگی و مذهبی تخت فوالد‬ ‫با تاکید بر ماموریت این مجموعه در حفظ و احیای این‬ ‫عرصه فرهنگی و تاریخی خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫نقش غیرقابل انکار قبرستان ها به عنوان بخشی از حافظه‬ ‫جمعی شهرها و کارکرد این عرصه های تاریخی به عنوان‬ ‫یکی از عناصر هویت بخش سکونتگاه انسانی‪ ،‬ثبت میراث‬ ‫ناملموس تخت فوالد را اولویت پژوهشی این مجموعه‬ ‫قرار داده ایم‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬پژوهشگران‪ ،‬محققان و مراجع‬ ‫علمی و دانشگاهی جهت شرکت در فراخوان این پروژه‬ ‫مطالعاتی می توانند به وب سایت ‪ my.isfahan.ir‬مراجعه‬ ‫کرده و یا جهت راهنمایی بیشتر با شماره ‪۰۳۱۳۶۶۳۸۸۹۰‬‬ ‫تماس بگیرند‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۸۳۸‬حکم جایگزین حبس در اصفهان صادر شد‬ ‫رئیس کل دادگسسـتری اسـتان اصفهـان از صدور ‪۱۵‬‬ ‫هـزار و ‪ ۸۳۸‬فقـره حکم جایگزین حبس در ‪ ۶‬ماه امسـال‬ ‫در این اسـتان خبر داد‪.‬‬ ‫به گـزارش ایرنا‪ ،‬حجت االسلام والمسـلمین جعفری‪،‬‬ ‫در جلسـه کارگروه سـاماندهی زندانیـان و کاهش جمعیت‬ ‫کیفـری زندان هـا در دادگسـتری اصفهـان افـزود‪ :‬ایـن‬ ‫احـکام جایگزیـن شـامل دوره ُمراقبـت‪ ،‬خدمـات عمومی‬ ‫رایـگان‪ ،‬جـزای نقدی‪ ،‬جـزای نقدی روزانـه‪ ،‬محرومیت از‬ ‫حقـوق اجتماعـی و ‪ ۴۰۳‬فقره اسـتفاده از پابند الکترونیک‬ ‫اسـت‪.‬وی تاکیـد کرد‪ :‬بـا بهره گیـری از ظرفیـت مجازات ‬ ‫جایگزیـن حبـس می تـوان تـا حـد زیـادی افزایـش امـار‬ ‫ورودی محکومـان بـه زندان هـا را کنتـرل کرد‪.‬‬ ‫رئیـس کل دادگسـتری اصفهان همچنیـن در باره امار‬ ‫ت شـفاهی نیـز اظهـار داشـت‪ :‬حداقل‬ ‫صـدور کیفرخواسـ ‬ ‫‪ ۲۰‬درصـد پرونده هـای کیفرخواسـتی در دادسـرا قابلیـت‬ ‫صـدور کیفرخواسـت شـفاهی را دارند کـه در زمان حاضر‬ ‫تا رسـیدن بـه این عـدد فاصلـه داریم‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬در این راسـتا اموری از جمله اماده کردن‬ ‫زیرسـاخت ها‪ ،‬سـاماندهی امـور بـرای افزایـش صـدور‬ ‫کیفرخواسـت شـفاهی و نظارت بر عملکـرد زیرمجموعه‪،‬‬ ‫در دسـتور کار مـا قـرار گرفته اسـت‪.‬‬ ‫حجت االسلام جعفـری‪ ،‬تعـداد کل ازادی محکومـان‬ ‫در اسـتان در‪ ۶‬مـاه امسـال را ‪ ۱۲‬هـزار و ‪ ۶۲۵‬نفـر عنوان‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬ایـن ازادی هـا شـامل خاتمـه محکومیـت‪،‬‬ ‫پرداخـت وثیقـه‪ ،‬عفـو‪ ،‬گذشـت شـاکی‪ ،‬پرداخـت دِیـن‪،‬‬ ‫پذیـرش اعسـار‪ ،‬برائت‪ ،‬پرداخـت دیه‪ ،‬پابنـد الکترونیک و‬ ‫دیگـر موارد اسـت‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بهره برداری از یک کتابخانه‬ ‫در فوالدشهر به زودی‬ ‫بـه خیابان های شـهر‪ ،‬کاهش عرض خیابـان و گاهی حذف‬ ‫محـل پارک حاشـیه ای خودروها بـا احداث مسـیرهای ویژه‬ ‫دوچرخه‪ ،‬این مسـیرها مـورد اعتراض برخی از شـهروندان و‬ ‫پلیـس به عنـوان یکـی از نهادهای حـوزه مدیریـت ترافیک‬ ‫قـرار گرفـت‪ ،‬می افزایـد‪ :‬ایـن معاونـت بـه دور از مسـائل‬ ‫سیاسـی و هیجانـی کـه در مـورد ایجاد یا حذف مسـیرهای‬ ‫دوچرخـه اصفهـان به وجـود امده بود‪ ،‬با مباحث کارشناسـی‬ ‫و بررسـی های مختلـف بـرای ایجاد یـا حذف این مسـیرها‬ ‫اقـدام کـرد‪ ،‬البتـه وظیفـه شـهرداری ایجـاد زیرسـاخت ها و‬ ‫مسـیرهای ایمن و مناسـب بـرای تمام وسـایل حمل ونقلی‬ ‫و شـهروندان اسـت و ان ها نیز باید به صـورت صحیح از این‬ ‫زیرسـاخت ها اسـتفاده کنند و تا حـد امکان به جای اسـتفاده‬ ‫از خـودروی شـخصی‪ ،‬از دوچرخه اسـتفاده کنند تـا عالوه بر‬ ‫کاهـش الودگـی هوا‪ ،‬افزایش سـرانه سلامت شـهروندان و‬ ‫کاهـش ترافیـک را نیز داشـته باشـیم‪ .‬معـاون حمل ونقل و‬ ‫ترافیک شـهردار اصفهان اضافه می کند‪ :‬مطالعات سـاخته و‬ ‫حذف مسـیرهای ویـژه دوچرخه اصفهان‪ ،‬طبق نظرسـنجی‬ ‫از کارشناسـان‪ ،‬برگـزاری جلسـات تخصصـی برای بررسـی‬ ‫ابهامـات موجـود با حضور پلیـس راهور‪ ،‬بازدیدهـای میدانی‬ ‫و کمـک گرفتن از کارشناسـان مرکز کنترل ترافیک تکمیل‬ ‫شـد و در جلسـات برگزار شده در شـوراهای ترافیک استان و‬ ‫شهرسـتان‪ ،‬کلیات ایجاد این مسـیرها جهت تسهیل استفاده‬ ‫از دوچرخـه در شـهر به عنوان یک سیسـتم حمل ونقلی پاک‬ ‫مـورد تاییـد قـرار گرفـت‪ ،‬امـا چند مسـیر همچـون خیابان‬ ‫توحیـد کـه موجـب ایجـاد ترافیـک و کاهـش ایمنـی معبر‬ ‫می شـد‪ ،‬بـا ایجاد مسـیری در خیابان چهاربـاغ باال جایگزین‬ ‫شـد‪ .‬او یکی از اقداماتی که شـهرداری در مورد رواج فرهنگ‬ ‫اسـتفاده از دوچرخـه بـا همـکاری اداره کل اموزش وپرورش‬ ‫انجـام داده اسـت‪ ،‬نصـب اسـتندهای نگهـداری دوچرخه در‬ ‫مـدارس پسـرانه ای اسـت که ان را درخواسـت کرده باشـند‪.‬‬ ‫حق شـناس بـا بیـان اینکـه تاکنـون بیـش از ‪ ۷۸۰‬اسـتند‬ ‫دوچرخـه در مـدارس نصب شـده اسـت‪ ،‬می گوید‪ :‬پیشـنهاد‬ ‫می کنیـم مدیـران مـدارس بخشـی از حیـاط را بـه پـارک‬ ‫دوچرخـه دانش امـوزان اختصـاص دهنـد‪ ،‬زیرا ایـن موضوع‬ ‫علاوه بـر کاهـش ترافیـک‪ ،‬باعـث سلامتی و شـادابی‬ ‫دانش امـوزان نیز خواهد شـد‪ .‬معـاون حمل ونقـل و ترافیک‬ ‫شـهردار اصفهـان بـا بیـان اینکه ایجـاد پارکینگ هـای امن‬ ‫بـرای دوچرخـه در ایسـتگاه های متـرو در دسـتور کار قـرار‬ ‫گرفتـه اسـت و به صـورت پایلـوت در ایسـتگاه کاوه انجـام‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬اضافـه می کنـد‪ :‬این اقدام در راسـتای تسـهیل‬ ‫شـهروندان در استفاده از دوچرخه و ایجاد حمل ونقل ترکیبی‬ ‫انجام شـد‪.‬‬ ‫میراث ناملموس تخت فوالد شناسایی و ثبت می شود‬ ‫اصفهان امروز‪ :‬مدیر مجموعه تاریخی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫مذهبی تخت فوالد از اجرای طرح پژوهشی و مطالعاتی‬ ‫شناسایی و ثبت میراث فرهنگی ناملموس قبرستان تاریخی‬ ‫تخت فوالد خبر داد‪.‬‬ ‫ابراهیم عمرانی با تاکید بر اینکه گورستان های تاریخی‬ ‫بخش مهمی از مناظر طبیعی و مصنوعی محیط پیرامون‬ ‫ما هستند‪ ،‬گفت‪ :‬این گورستان ها به واسطه ارتباط ساختاری‬ ‫خود با جنبه های اسطوره ای‪ ،‬اخالقی و دینی سهم مهمی‬ ‫در باورهای اعتقادی انسان ها دارند‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫مجموعه تخت فوالد نیز ارزش های ملموس و ناملموس‬ ‫زیادی را در خود پنهان کرده است‪ ،‬افزود‪ :‬نظام پیچیده و‬ ‫پذیرفته شده ای از نشانه ها‪ ،‬یادمان ها و موتیف های انتزاعی‬ ‫از جمله سنگ قبور‪ ،‬بناهای ارامگاهی و ائین های به‬ ‫جا مانده در تخت فوالد به عنوان میراث ناملموس این‬ ‫استان‬ ‫عکس ‪ :‬ایمنا‬ ‫مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان اقدامات‬ ‫این سازمان را برای روز ‪ ۲۵‬ابان ‪ ،‬مصادف با سالروز حماسه و‬ ‫ایثار مردم اصفهان تشریح کرد‪.‬‬ ‫حمید قنادنیا اظهار کرد‪ :‬ایثار و دالوری های شهروندان‬ ‫اصفهان با تشییع بیش از ‪ ۳۷۰‬شهید گلگون کفن عملیات‬ ‫محرم در سال ‪ ۱۳۶۱‬منجر به نام گذاری «روز اصفهان» در‬ ‫‪ ۲۵‬ابان در تقویم رسمی کشور شد‪ .‬او با بیان اینکه ‪ ۲۵‬ابان‪،‬‬ ‫روزی به یادماندنی در تاریخ حماسه ایران است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در‬ ‫این روز شهروندان دیار نصف جهان ثابت کردند‪ ،‬در مقابل‬ ‫تعدی دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسالمی‪،‬‬ ‫از هیچ وسیله ای حتی اهدای جان پاک عزیزان خود دریغ‬ ‫نمی کنند و عشق به والیت و میهن اسالمی را جالیی بدیع‬ ‫می بخشند‪ .‬مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان با‬ ‫اشاره به فضاسازی های این سازمان برای ‪ ۲۵‬ابان‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬اقدامات زیادی در راستای ارج نهادن به مقام شامخ‬ ‫شهدای عملیات محرم و این روز بزرگ انجام شده است که‬ ‫از جمله ان ها می توان به اجرای طرح ‪ ۲۵‬ابان روی دیواره‬ ‫پازلی ارگ جهان نما با شعار «تا پای جان برای ایران» و نصب‬ ‫پنج هزار متر ریسه های پارچه ای منقش به تصاویر شهدای‬ ‫اصفهان اشاره کرد‪ .‬او افزود‪ :‬همچنین اهتزاز پنج ابرپرچم در‬ ‫سطح شهر اصفهان‪ ،‬نصب دو هزار پرچم شهری در مناطق‬ ‫پانزده گانه شهرداری‪ ،‬فضاسازی قطعه شهدای عملیات محرم‬ ‫در گلستان شهدا نیز در دستور کار است که به صورت ویژه‬ ‫برای بزرگداشت ‪ ۲۵‬ابان توسط سازمان زیباسازی شهرداری‬ ‫اصفهان انجام می شود‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫بـه گفتـه فرمانـدار شهرسـتان لنجـان همزمان با‬ ‫هفتـه کتـاب و کتاب خوانـی کتابخانه عمومی شـهید‬ ‫خـرازی در منطقـه دو فوالدشـهر بـه بهره بـرداری‬ ‫خواهـد رسـید و امیدواریـم این مکان بـه محلی برای‬ ‫توسـعه و ترویـج برنامه هـا و طرح هـای فرهنگـی و‬ ‫اجتماعـی تبدیـل و بخشـی از کمبودهـای فضـای‬ ‫فرهنگـی ایـن ناحیـه جبران شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایمنـا‪ ،‬حمیدرضـا محمدی فشـارکی‬ ‫در جمـع فعـاالن فرهنگی شهرسـتان لنجـان مطالعه‬ ‫کتـاب را یکـی از ابزارهـای موثـر تقویـت تفکـر و‬ ‫پیشـرفت انسـان دانسـت و اظهـار کـرد‪ :‬کتـاب زبان‬ ‫گویـای تمـدن بشـری و بازگوکننـده راز و رمـز‬ ‫پیشـرفت انسـان ها در دوره هـای مختلـف بـه شـمار‬ ‫می ایـد و نقـش بی بدیلـی در توسـعه فرهنگـی‬ ‫جوامـع بشـری دارد‪ .‬او بـا اشـاره بـه کتـاب و نقـش‬ ‫بسـزای ان در رشـد حیـات اجتماعـی‪ ،‬افـزود‪ :‬روح‬ ‫انسـان در پرتـوی مطالعـه کتـاب بـارور می شـود‬ ‫و باعـث می شـود علاوه بـر توسـعه دایـره واژگان‬ ‫شـاهد ارتقـای مهارت هـای ارتباطـی و گفتـاری‬ ‫افـرادی باشـیم کـه با کتاب اُنـس گرفته انـد‪ .‬فرماندار‬ ‫شهرسـتان لنجـان تصریـح کـرد‪ :‬مطالعه کتـاب ما را‬ ‫قـادر می سـازد تا افـکار و اندیشـه هایمان را بهتر بیان‬ ‫کنیـم‪ ،‬از ایـن رو کارشناسـان‪ ،‬کتاب خوانـی را راهـی‬ ‫بـرای دسـتیابی بـه دانایـی و توانایـی می داننـد‪ .‬او با‬ ‫بیـان اینکـه در سـایه ترویـج فرهنـگ کتاب خوانـی‬ ‫شـاهد پیشـبرد اهداف فرهنگـی و اجتماعـی خواهیم‬ ‫بـود‪ ،‬گفـت‪ :‬در حال حاضـر ‪ ۱۸‬کتابخانـه عمومی در‬ ‫شهرسـتان لنجـان مشـغول فعالیـت هسـتند کـه در‬ ‫ایـن کتابخانه هـا تعـداد ‪ ۲۷۷‬هـزار جلـد کتـاب در‬ ‫زمینه هـای مختلـف در اختیـار ‪ ۱۱‬هـزار و ‪ ۷۴۱‬عضو‬ ‫قـرار دارد‪ .‬محمـدی بـا بیـان اینکـه کتابخانه هـای‬ ‫عمومـی شهرسـتان لنجـان باید بـه فرهنگسـراهای‬ ‫اجتماعـی تبدیل شـود‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬با توجـه به اهمیت‬ ‫موضـوع کتـاب و ترویـج فرهنگ کتاب خوانـی انتظار‬ ‫مـا از کتابخانه هـای شهرسـتان لنجـان ان اسـت‬ ‫کـه بـه مکانـی بـرای اجـرای طرح هـای فرهنگی و‬ ‫اجتماعـی تبدیـل شـوند و تنهـا محلی بـرای خواندن‬ ‫کتـاب نباشـند‪ .‬او اضافـه کـرد‪ :‬توسـعه و ترویـج‬ ‫فرهنـگ کتاب خوانـی نیازمنـد اقدامـات زیرسـاختی‬ ‫اسـت بـه همیـن دلیل قصـد داریـم نگاه شـهروندان‬ ‫را نسـبت بـه کتابخانه های شهرسـتان تغییـر دهیم و‬ ‫بـا برنامه ریزی هـای صـورت گرفتـه این اماکـن را به‬ ‫لحـاظ کیفی و کمـی ارتقا دهیم‪ .‬فرماندار شهرسـتان‬ ‫لنجـان بـا اشـاره بـه تاثیـر کتابخانه هـا در ترغیـب‬ ‫مخاطبـان بـه کتاب خوانی گفـت‪ :‬یکی از مشـکالت‬ ‫زیرسـاختی در ناحیه دو فوالدشـهر کمبود مکان های‬ ‫فرهنگـی از جمله کتابخانه عمومی اسـت و علی رغم‬ ‫افزایـش روزافـزون سـکونت شـهروندان دچـار فقر و‬ ‫کمبـود فضـای فرهنگـی در ایـن ناحیه هسـتیم‪ .‬او با‬ ‫بیـان اینکـه وجـود کتابخانه هایـی کـه افـراد بتوانند‬ ‫بـا حضـور در انها بـه گفت وگـو پیرامـون موضوعات‬ ‫فرهنگـی و کتاب خوانـی بپردازنـد‪ ،‬نقـش موثـری در‬ ‫ترویـج کتـاب و کتاب خوانـی دارنـد‪ ،‬تصریح کـرد‪ :‬بر‬ ‫اسـاس برنامه ریزی هـای صـورت گرفتـه همزمـان با‬ ‫هفتـه کتـاب و کتاب خوانـی کتابخانه عمومی شـهید‬ ‫خـرازی در منطقـه دو فوالدشـهر بـه بهره بـرداری‬ ‫خواهـد رسـید و امیدواریـم این مکان بـه محلی برای‬ ‫توسـعه و ترویـج برنامه هـا و طرح هـای فرهنگـی و‬ ‫اجتماعـی تبدیـل و بخشـی از کمبودهـای فضـای‬ ‫فرهنگـی ایـن ناحیـه جبران شـود‪.‬‬ ‫تکمیل ‪ ۸۰‬واحد مسکونی‬ ‫محرومان در دهاقان‬ ‫بـه گفتـه فرمانـدار دهاقان بـا پیگیری هـای انجام‬ ‫شـده و طبـق مصوبـه سـفر اسـتاندار مقـرر شـد ‪۱۴۰‬‬ ‫واحـد مسـکن محرومـان در دهاقان سـاخته شـود‪.‬‬ ‫علـی جمشـیدیان دربـاره اخرین وضعیت مسـکن‬ ‫محرومـان در شهرسـتان دهاقـان‪ ،‬بـه ایسـنا گفـت‪:‬‬ ‫اهتمـام ویـژه ای در دهاقـان بـرای سـاخت مسـکن‬ ‫محرومـان وجـود دارد و از سـال های گذشـته هنـوز‬ ‫‪ ۶۰‬واحـد مسـکونی تکمیـل نشـده و به صاحبـان ان‬ ‫تحویـل داده نشـده اسـت‪ .‬بـا توجـه بـه افزایـش نرخ‬ ‫مصالـح سـاختمانی و تـورم موجود هنوز میسـر نشـده‬ ‫کـه ایـن ‪ ۶۰‬واحد مسـکونی تکمیل شـود‪ .‬او افـزود‪ :‬با‬ ‫بنیاد مسـکن و مدیرکل بنیاد مسـکن اسـتان اصفهان‬ ‫جلسـه ای برگـزار شـد تـا از ظرفیـت خیـران و بنیـاد‬ ‫مسـکن بـرای تکمیـل ‪ ۶۰‬واحـد مسـکونی باقیمانده‬ ‫اسـتفاده شـود کـه مقرر شـد شهرسـتان با اسـتفاده از‬ ‫ظرفیـت خیران هـر اورده ای که داشـت بنیاد مسـکن‬ ‫هم این اورده را داشـته باشـد تا این مهم به سـرانجام‬ ‫مطلوب برسـد‪ .‬فرماندار دهاقان گفت‪ :‬در سـفر استاندار‬ ‫اصفهـان به این شهرسـتان مقرر شـد زمین مـورد نیاز‬ ‫جهـت سـاخت مسـکن محرومـان بـه کمیته امـداد و‬ ‫اداره بهزیسـتی واگـذار شـود کـه ایـن اتفـاق هـم جز‬ ‫مصوبـات سـفر اورده شـد و تـا امـروز کمیتـه امـداد و‬ ‫بهزیسـتی حـدود ‪ ۱۴۰‬پرونـده از افراد واجد شـرایط را‬ ‫تهیـه کردنـد که مکاتبـات ان جهـت واگـذاری زمین‬ ‫توسـط اداره راه و شهرسـازی انجـام شـده اسـت کـه‬ ‫بـر ایـن اسـاس سـاخت ‪ ۱۴۰‬واحد مسـکونی دیگر در‬ ‫دسـتور کار قـرار می گیرد‪ .‬جمشـیدیان گفـت‪ :‬تاکنون‬ ‫‪ ۸۰‬واحـد مسـکونی محرومـان در شهرسـتان دهاقان‬ ‫سـاخته شـده و ‪ ۶۰‬واحد نیز در حال تکمیل اسـت که‬ ‫پیش بینی می شـود در شـش ماه اول سـال ‪ ۱۴۰۲‬این‬ ‫واحدهـا بـه بهره برداری برسـد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫تامین امنیت ترافیکی‬ ‫توسط پلیس در جاده های‬ ‫استان اصفهان‬ ‫گروه جامعه‪ :‬بنا به گفته رئیس پلیس راه فرماندهی‬ ‫انتظامی استان اصفهان در پی بارش باران از دو‬ ‫شبانه روز گذشته تاکنون تمامی جاده های استان لغزنده‬ ‫است و تردد در ان ادامه دارد‪.‬‬ ‫سرهنگ اصغر زارع به ایرنا گفت‪ :‬بیشترین میزان بارش‬ ‫در مسیرهای جنوبی‪ ،‬غربی و شمال استان اصفهان‬ ‫گزارش شده است‪ .‬او اظهار داشت‪ :‬تا این لحظه‬ ‫هیچ گونه خسارت سنگینی ناشی از حوادث ترافیکی‬ ‫در جاده های استان گزارش نشده است‪ .‬رئیس پلیس راه‬ ‫استان اصفهان‪ ،‬با توجه به بارش ها و لغزندگی جاده ها از‬ ‫رانندگان وسایل نقلیه شامل خودروهای سواری‪ ،‬ناوگان‬ ‫مسافربری و کامیون ها خواست تا با پرهیز از سبقت های‬ ‫غیرمجاز‪ ،‬سرعت مطمئنه و فاصله طولی را در شرایط‬ ‫بارندگی رعایت کنند‪ .‬او به امادگی ماموران پلیس راه با‬ ‫کمک سایر دستگاه های امدادی برای پیشگیری از بروز‬ ‫حادثه ها و مشکالت احتمالی بر اثر بارش های پاییزی و‬ ‫زمستانی در مسیرهای مختلف استان اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫همکاران ما در پلیس راه به صورت شبانه روزی در ‪ ۹‬نقطه‬ ‫برف گیر و گردنه های استان برای کمک به هم وطنان‬ ‫و تامین امنیت ترافیکی مستقر هستند‪ .‬سرهنگ زارع‬ ‫افزود‪ :‬از جمله نکاتی که رانندگان باید هنگام سفر در‬ ‫فصل زمستان رعایت کنند بازدید از خودرو‪ ،‬همراه‬ ‫داشتن زنجیر چرخ‪ ،‬تجهیزات زمستانی‪ ،‬اطمینان از‬ ‫سالم بودن برف پاک کن ها و بخاری خودرو‪ ،‬استفاده از‬ ‫ضد یخ‪ ،‬همراه داشتن لباس گرم و همچنین توجه به‬ ‫اطالعات و پیش بینی های سازمان هواشناسی است‪.‬‬ ‫پیشگیری از دسترسی‬ ‫غیرمجاز مجرمان در‬ ‫گروه های درسی مجازی‬ ‫دانش اموزان‬ ‫گروه جامعه‪ :‬رئیس پلیس فتا استان اصفهان در‬ ‫خصوص ضرورت رعایت نکات امنیتی در ایجاد‬ ‫گروه های درسی دانش اموزان به منظور پیشگیری از‬ ‫دسترسی غیرمجاز مجرمان به معلمان هشدار داد‪.‬‬ ‫سید مصطفی مرتضوی رئیس پلیس فتا استان اصفهان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اخیرا در بررسی هایی که توسط ماموران این‬ ‫پلیس صورت گرفته‪ ،‬مشخص شده تعدادی از مجرمان‬ ‫سایبری با دسترسی به لینک های عضویت در گروه های‬ ‫درسی دانش اموزان اقدام به انتشار محتوای مجرمانه و‬ ‫ایجاد مزاحمت برای اعضای گروه که شامل معلمان‬ ‫و دانش اموزان است‪ ،‬کرده اند‪ .‬او افزود‪ :‬برخی مجرمان‬ ‫سایبری با سوءاستفاده از هویت دانش اموزان عضو این‬ ‫گروه ها برای ان ها ایجاد مزاحمت و اقدام به تهدید و‬ ‫اخاذی از این دانش اموزان کرده اند‪ .‬مرتضوی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬معلمان به عنوان ادمین می توانند با رعایت نکات‬ ‫امنیتی بخصوص مسدود کردن امکان درج پیام برای‬ ‫سایر اعضای گروه از انتشار محتوای مجرمانه و بروز‬ ‫مشکالت پیشگیری کنند‪ .‬رئیس پلیس فتا استان‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬در صورت عضویت اعضای تایید هویت‬ ‫شده صرفا از طریق شماره تلفن و عدم ارسال و معرفی‬ ‫لینک عضویت به اشخاص‪ ،‬امکان ورود افراد غیرمجاز‬ ‫و درج محتوا وجود نخواهد داشت‪ .‬او خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫از ادمین های گروه های درسی دانش اموزان تقاضا‬ ‫داریم از شبکه های اجتماعی بومی به عنوان بستر‬ ‫اموزشی استفاده کنند و در صورت مواجه با موارد‬ ‫مشکوک مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به ادرس‬ ‫‪ Cyberpolice.ir‬بخش مرکز فوریت های سایبری‬ ‫لینک ثبت گزارش های مردمی با ما در میان بگذارند‪.‬‬ ‫کشف ‪ 6‬قبضه سالح‬ ‫شکاری غیرمجاز در اصفهان‬ ‫گروه جامعه‪ :‬فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از‬ ‫کشف ‪ 6‬قبضه سالح شکاری غیرمجاز و دستگیری ‪2‬‬ ‫متهم در عملیات ماموران انتظامی این شهرستان خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫سرهنگ حسین بساطی بیان داشت‪ :‬در راستای اجرای‬ ‫طرح جمع اوری و برخورد با دارندگان سالح های‬ ‫غیرمجاز و در پی کسب اخباری مبنی بر اقدام مجرمانه‬ ‫افرادی در خصوص نگهداری تعدادی سالح شکاری‬ ‫غیرمجاز در این شهرستان‪ ،‬بررسی موضوع به صورت‬ ‫ویژه در دستور کار ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان‬ ‫اصفهان قرار گرفت‪ .‬او افزود‪ :‬ماموران با انجام اقدامات‬ ‫هوشمندانه پلیسی ضمن اطمینان از صحت اخبار و‬ ‫شناسایی محل نگهداری سالح ها پس از هماهنگی با‬ ‫مرجع قضائی به محل اعزام و در عملیاتی ضربتی ‪2‬‬ ‫متهم را در این راستا دستگیر کردند‪ .‬فرمانده انتظامی‬ ‫شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه در بازرسی ماموران‬ ‫از مخفیگاه متهمان تعداد ‪ 6‬قبضه سالح شکاری‬ ‫غیرمجاز کشف شد تصریح کرد‪ :‬متهمان دستگیرشده‬ ‫پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به‬ ‫مرجع قضائی تحویل داده شدند‪ .‬این مقام انتظامی در‬ ‫پایان خاطرنشان کرد‪ :‬حمل و نگهداری سالح غیرمجاز‬ ‫عالوه بر این که برابر قانون جرم است‪ ،‬عامل مهمی‬ ‫در ایجاد ناامنی و جرم در جامعه بوده از این رو پلیس‬ ‫با قاطعیت و در چارچوب قانون با این مسئله برخورد‬ ‫می کند و از شهروندان نیز می خواهیم با اعالم به موقع‬ ‫اخبار و اطالعات در زمینه مسائل امنیتی و انتظامی‪،‬‬ ‫پلیس را در انجام ماموریت حفظ نظم و امنیت عمومی‬ ‫یاری دهند‪.‬‬ ‫یکشنبه | ‪ 22‬ابان ‪ | 1401‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4491‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫جای تنگ دانشگاه برای تحصیل همگانی‬ ‫اصفهـان امروز| یکـی از بزرگتریـن دالیلی کـه مدارس‬ ‫غیردولتـی مـورد اقبـال عمومـی البتـه طبقـه متمـول جامعه‬ ‫قـرار می گیرنـد‪ ،‬افزایـش شـانس قبولـی فرزنـدان در کنکور‬ ‫و سـپس ورود بـه دانشگاه هاسـت‪ .‬روز بـه روز بـر تعـداد این‬ ‫مـدارس افـزوده می شـود و سال به سـال مـدارس دولتـی امار‬ ‫پذیرفتگان دانش اموزانشـان را در کنکور به رخ می کشـند؛ اما‬ ‫از سـویی ظرفیت دانشـگاه ها برای ورودی هـای پرتعداد کافی‬ ‫نیسـت و از سـویی عـدم موفقیـت فارغ التحصیلان در یافتن‬ ‫شـغل پس از سـال ها تحصیـل خانـواده و دانش امـوزان را به‬ ‫سـوی تحصیـل در هنرسـتان ها و اموختـن توانمندی هـای‬ ‫فنـی کـه ورودشـان به بـازار کار را تسـهیل می کنـد‪ ،‬هدایت‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬در همیـن زمینه معـاون فنی و نظارت سـازمان‬ ‫نوسـازی مـدارس کشـور از تلاش و جهت گیـری نوسـازی‬ ‫مـدارس بـه سـمت تجهیز هنرسـتان ها خبـر داد‪ .‬بـه گزارش‬ ‫ایرنـا‪ ،‬مجیـد عبدالهـی اظهار کـرد‪ :‬مجموعه خیریـن همواره‬ ‫شـریک اموزش وپرورش در پیشـبرد اهداف بودنـد‪ ،‬امیدواریم‬ ‫شـاهد حضور این افـراد نیک اندیش در عرصـه تجهیزات هم‬ ‫باشـیم‪ .‬او افزود‪ :‬در کنار مفهوم دانایـی‪ ،‬توانایی هم وجود دارد‬ ‫کـه بـه معنای این اسـت که علـم را به منصه ظهور برسـانیم‬ ‫تـا بـه محیـط کسـب و کار برسـیم‪ ،‬در دانش امـروز هم باید‬ ‫ظرفیت سـازی و توانمندسـازی را پیش بینی کنیم‪ .‬معاون فنی‬ ‫و نظارت سـازمان نوسـازی مدارس کشـور ادامـه داد‪ :‬توانایی‬ ‫بایـد بـه منصه ظهـور برسـد‪ ،‬درواقع توجـه به توانمندسـازی‬ ‫بـه عنـوان پایـه اصلی توسـعه محسـوب می شـود‪ .‬عبدالهی‬ ‫بـا بیـان اینکـه کلیدی تریـن محورهـای بیانـات رهبـری در‬ ‫حـوزه دانش امـوزی‪ ،‬مهـارت محـوری اسـت‪ ،‬یـاداور شـد‪:‬‬ ‫محصـول بازنگری هـا بایـد به سـمت مهارت محـوری پیش‬ ‫رود‪ .‬او عنـوان کرد‪ :‬در سـازمان نوسـازی مـدارس باید محیط‬ ‫هنرسـتان را مهیـا کنیم‪ ،‬پیش از این دبیرسـتان می سـاختیم‬ ‫و بـه جـای هنرسـتان اسـتفاده می کردیـم اما اکنـون طراحی‬ ‫متفـاوت برای سـاخت هنرسـتان ارائـه می کنیـم و تجهیزات‬ ‫نیازمندی هـای هنرسـتان را بایـد موردتوجـه قـرار دهیـم‪.‬‬ ‫معـاون فنـی و نظـارت سـازمان نوسـازی مـدارس کشـور‬ ‫افـزود‪ :‬همچنیـن در بودجه ‪ ۱۴۰۱‬هـم مبالغی برای تجهیزات‬ ‫هنرسـتان ها پیـش بینی شـده اسـت‪ .‬عبدالهـی ادامـه داد‪ :‬در‬ ‫فضاهـای هنرسـتانی نیازمنـد تزریـق نـگاه جدیـد هسـتیم‪،‬‬ ‫افـق گشـایی مبنـای سـند تحـول بنیادیـن اسـت و برایـن‬ ‫اسـاس تبدیـل شـاخص های کیفـی بـه کمـی اقدامی اسـت‬ ‫کـه صـورت می گیرد‪ .‬او خاطرنشـان کـرد‪ :‬تغییر اسـتانداردها‬ ‫بایـد بـه سـمت اینـده قابـل ترسـیم باشـد‪ ،‬مـدارس اینـده‬ ‫طراحی شـده کـه تفاوت هـای نظـام کالبـدی‪ ،‬فـرم و محتـوا‬ ‫دارد‪ .‬همچنیـن عالءالدیـن ازوجـی رئیـس جدیـد سـازمان‬ ‫مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان تهـران‪ ،‬در این مراسـم اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬ارتباط بـازار کار با مدارس بایـد جایگزین ارتباط صنعت‬ ‫با دانشـگاه شـود‪ ،‬چـرا که فرزنـدان باید زودتـر وارد بـازار کار‬ ‫شـوند‪ .‬او افـزود‪ :‬در الیحـه بودجـه بحث سیاسـت های فعال‬ ‫بـاز کار اختصـاص پیدا کـرده تا فرزنـدان وارد اجتماع شـوند‪.‬‬ ‫ازوجـی یاداور شـد‪ :‬همچنین اینکـه بازار کار تهران و توسـعه‬ ‫مشـاغل به سـمت کسـب و کارهای نوین پیش خواهد رفت‪،‬‬ ‫کسـب و کارهای نوینـی در این حوزه اغاز بـکار می کند‪ .‬امیر‬ ‫علیجانـی معـاون اموزش متوسـطه شـهر تهـران نیـز در این‬ ‫رابطـه اظهـار کـرد‪ :‬در هنرسـتان ها مثلث دانش امـوز‪ ،‬نیروی‬ ‫انسـانی و فضـا و تجهیـزات داریـم‪ ،‬بـر اسـاس برنامه ششـم‬ ‫توسـعه تعـداد دانش امـوزان فنـی و حرفـه ای و کاردانش باید‬ ‫بـه ‪ ۵۰‬درصـد می رسـیدند هرچنـد که ایـن امر محقق نشـد‬ ‫امـا در راسـتای توسـعه متـوازن با همـت مناطـق و همکاران‬ ‫تلاش شـده تا یـک گام به هـدف نزدیـک شـویم‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫دانش امـوزان در هنرسـتان ها از کمبـود تجهیـزات گله منـد‬ ‫بودنـد‪ ،‬بنابرایـن بایـد پـس از ایجـاد عالقه مندی بـرای انها‪،‬‬ ‫فضـا و تجهیـزات برای تحصیـل اختصاص دهیـم‪ .‬علیجانی‬ ‫عنـوان کـرد‪ :‬بایـد زمینـه و همـه تجهیـزات ایجـاد شـود تـا‬ ‫دانش امـوزان بـه راحتی بتواننـد توانایی الزم در هنرسـتان ها‬ ‫را کسـب کنند‪ .‬یعقـوب ایمانی مدیـر اموزش وپـرورش ناحیه‬ ‫‪ ۲‬شـهر ری در ایین متمرکز ارسـال تجهیزات هنرسـتان های‬ ‫شـهر و شهرسـتان های اسـتان تهـران اظهـار کـرد‪ :‬مـا بـه‬ ‫عنـوان خدمت گذاران نظـام تعلیم و باید بـه اموزش وپرورش‬ ‫دانش امـوزان بویـژه در حـوزه فضـا و تجهیـزات رسـیدگی‬ ‫شـود‪ .‬او افزود‪ :‬بر اسـاس سـند تحول بنیادین و سـایر اسـناد‬ ‫باالدسـتی باید دانش اموزان به سـمت رشـته های هنرسـتانی‬ ‫هدایـت شـوند چراکه امار متوازن این رشـته ها از دسـت رفته‬ ‫اسـت‪ .‬ایمانی عنوان کـرد‪ :‬هدایت رشـته های مهارتی همگام‬ ‫با اسـناد باالدسـتی در حال انجام اسـت‪ ،‬امسـال تجهیزات را‬ ‫هـم افزایـش دادیم و امـروز مرحلـه دوم تخصیص تجهیزات‬ ‫صـورت می گیرد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬قرار نیست تمام افراد به دانشگاه وارد شوند‬ ‫در کنـار ایـن اقدامـات‪ ،‬یـک کارشـناس اموزش وپـرورش‬ ‫اعتقـاد دارد سـازمان پژوهـش و شـورای عالـی‬ ‫اموزش وپـرورش بایـد با تمهیـدات الزم علاوه بر کاهش‬ ‫حجـم کتـب درسـی مـدارس‪ ،‬محتواهایـی بـا کیفیـت را‬ ‫بـرای افزایـش کارایـی دانش امـوزان در زندگـی امـروز‬ ‫و اینـده در کتاب هـا تالیـف کننـد‪ .‬ناصـر کوهسـتانی در‬ ‫خصـوص لـزوم تناسـب محتـوای اموزشـی کتب درسـی‬ ‫بـا اینده نگـری‪ ،‬بـه ایمنـا گفت‪ :‬حجـم بـاالی کتاب های‬ ‫درسـی‪ ،‬دشـوار بـودن برخـی مفاهیـم بـرای دانش اموزان‬ ‫و از همـه مهم تـر کاربـردی نبـودن مطالـب ارائه شـده در‬ ‫مدارس سـال ها اسـت موردانتقـاد دانش امـوزان‪ ،‬خانواده ها‬ ‫و کارشناسـان اسـت‪ .‬او افـزود‪ :‬به عنوان مثـال دانش اموزان‬ ‫پایـه دهم علوم انسـانی بایـد هفده کتاب درسـی را در این‬ ‫مقطـع مطالعه کننـد و امتحان دهنـد‪ ،‬چرا بایـد این حجم‬ ‫از محتـوا حتـی در مقاطـع ریاضـی و تجربی که بسـیاری‬ ‫از ان هـا هیچ گونـه تاثیـری بـر زندگـی اجتماعـی‪ ،‬فردی‪،‬‬ ‫شـخصی و مهارت امـوزی‪ ،‬دانش امـوز نـدارد در ذهـن‬ ‫محصل انباشـته شـود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تنوع دانش امــوزی معضل بزرگی در جذب‬ ‫دانش اموز در مدارس دولتی‬ ‫ایـن کارشـناس حـوزه اموزشـی در اشـاره بـه اینکـه تنـوع‬ ‫دانش امـوزان در مـدارس یکی از عوامل اساسـی در کیفیت‬ ‫و عدالـت اموزشـی اسـت‪ ،‬تاکید کـرد‪ :‬در عمده کشـورهای‬ ‫دنیـا دانش امـوزان در مـدارس دولتی یـا غیردولتی تحصیل‬ ‫می کننـد و ایـن موضـوع اصـل پذیرفته شـده ای اسـت‪ ،‬اما‬ ‫در کشـور مـا بـر اسـاس امارهـا و شـاخص های شـورای‬ ‫عالـی اموزش وپـرورش حـدود ‪ ۱۶‬نوع مدرسـه وجـود دارد‪.‬‬ ‫او اضافـه کـرد‪ :‬دانش امـوزان پـس از پایـان دوره نهم برای‬ ‫ورود بـه دبیرسـتان دوره دوم بـرای امادگـی در کنکـور باید‬ ‫انـواع ازمون هـا را طی کنند که مدارس تیزهوشـان‪ ،‬شـاهد‪،‬‬ ‫نمونـه دولتی‪ ،‬غیردولتی ها هرکدام سـهمی دارنـد و تنها ‪۳۰‬‬ ‫درصـد ثبت نـام مقطع دبیرسـتان در مـدارس دولتـی انجام‬ ‫می شـود‪ ،‬ایـن تنـوع دانش امـوزی خـود معضـل بزرگی در‬ ‫جـذب دانش امـوز در مـدارس دولتی اسـت و باید بـرای ان‬ ‫چـاره و راهـکاری اساسـی مدنظر قـرار گیرد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اهمیت الگوگیری دانش اموزان در مدارس‬ ‫کوهسـتانی گفـت‪ :‬تـا حـدودی ایـن بـاور کـه مـدارس‬ ‫غیردولتـی باعـث بی عدالتـی اموزشـی در مـدارس دولتی‬ ‫می شـود‪ ،‬نادرسـت اسـت‪ ،‬زیرا در حـوزه غیردولتی مجموع‬ ‫بودجـه و سـهمی کـه بـه دانش امـوزان غیردولتی هـا‬ ‫تخصیص داده می شـود‪ ،‬با مشـارکت والدین است‪ ،‬بنابراین‬ ‫بایـد تلاش کنیم تـا کیفیت اموزشـی مـدارس دولتی نیز‬ ‫افزایـش یابـد‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬در عمل شـاهد افزایش کیفیت‬ ‫اموزشـی در مـدارس دولتـی نیسـتیم‪ ،‬بنابراین مشـکالت‬ ‫در مجموعـه مـدارس دولتـی نهفته اسـت و باید در سـال‬ ‫اینـده بـرای رفع این معضـل اقدامات اساسـی انجام گیرد‪.‬‬ ‫در سـال های گذشـته شـورای عالـی فعالیت هایـی در این‬ ‫زمینـه انجـام داد‪ ،‬اما نتوانسـت ایـن تنـوع را کاهش دهد‪،‬‬ ‫همچنیـن الزم اسـت بدانیـم الگوگیـری دانش امـوزان در‬ ‫مـدارس از یکدیگـر بسـیار حائز اهمیت اسـت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬لزوم توجه نظام اموزشــی به مهارت اموزی‬ ‫دانش اموزان‬ ‫ایـن کارشـناس حـوزه اموزشـی مجمـوع برنامـه درسـی را‬ ‫دومیـن عامل اثرگـذار در کیفیت و عدالت اموزشـی مدارس‬ ‫دانسـت و اظهـار کـرد‪ :‬برنامه هـا درسـی نبایـد بـه سـمتی‬ ‫حرکـت کند که کنکور تمام هدف دسـتگاه تعلیـم و تربیت‬ ‫باشـد تا به امروز کنکور به یک غول بسـیار سـنگین تبدیل‬ ‫شـده اسـت کـه دانش امـوزان از دبیرسـتان های دوره اول و‬ ‫حتـی اکنـون از دوره ابتدایـی در رقابـت ناسـالم و منفی که‬ ‫انتهـای ان بـه ازمون کنکور ختـم می شـود‪ ،‬ورود می یابند‪.‬‬ ‫او اضافـه کـرد‪ :‬الزم اسـت ماننـد دیگـر کشـورهای دنیـا‬ ‫دانش امـوزان وارد بـازار کار شـوند و بـا ایجـاد هنرسـتان ها‪،‬‬ ‫کاردانش هـا و فرصت هـای مهارتـی شـرایط بـرای ان هـا‬ ‫نیـز فراهـم شـود‪ .‬قرار نیسـت تمـام افراد بـه دانشـگاه وارد‬ ‫شـوند‪ ،‬چـرا کـه این بسـترها مهیـا نشـده اسـت‪ .‬مطابق با‬ ‫مصوبـات امسـال بـرای کنکـور سـال ‪ ۱۴۰۲‬بایـد منتظـر‬ ‫خروجـی ان باشـیم‪ .‬کوهسـتانی بـا ابـزار تاسـف از اینکـه‬ ‫نقـش فرهنگ سـازی در خانواده هـا کمتـر موردتوجـه قـرار‬ ‫گرفتـه اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬نبایـد انتظار داشـته باشـیم کـه تمام‬ ‫دانش امـوزان وارد دانشـگاه شـوند‪ .‬اگـر در حـوزه اشـتغال‬ ‫و مهارت امـوزی به درسـتی مدیریـت کنیـم و دیـدگاه‬ ‫دانش امـوزان و خانواده تنها کنکور و دانشـگاه محور نباشـد‪،‬‬ ‫افـرادی موفـق و مهارت امـوز را در جامعـه تربیـت کرده ایم‪.‬‬ ‫جامعه ما در زمینه اشـتغال دچار مشـکل اسـت و درحالی که‬ ‫فارغ التحصیلان زیـادی در رشـته های مختلـف تحصیلـی‬ ‫بیـکار هسـتند‪ ،‬در اظهارنظرهـای مذکـور بـه نظر می رسـد‬ ‫تلاش برای ارتقـای اموزه های فنی امری تاثیرگـذار در کم‬ ‫کردن بار دانشـگاه ها و افـزودن توان اشـتغال زایی در جامعه‬ ‫بـا اسـتفاده از جوانان ماهـر اقدامی راهشاسـت‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت استان خبر داد‬ ‫راه اندازی صندوق حمایت از بیماران صعب العالج در اصفهان‬ ‫مدیرکل بیمه سلامت اسـتان اصفهان از اغاز به کار صندوق‬ ‫حمایـت از بیماران صعب العالج از ابتـدای ابان خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫‪ ۲۷‬بیمـاری خاص تحت پوشـش خدمـات این صنـدوق قرار‬ ‫می گیرند‪.‬بـه گـزارش مهـر‪ ،‬محمدحسـین صفـاری در جمـع‬ ‫خبرنـگاران بـا بیـان اینکه طـرح صنـدوق حمایـت از بیماران‬ ‫صعب العلاج از ابتـدای ابـان مـاه اغـاز شـده اسـت ‪ ،‬اظهـار‬ ‫داشـت‪ :‬هم اینک ‪ ۲۷‬بیماری تحت پوشـش صنـدوق حمایت‬ ‫از بیماران خاص و صعب العالج اسـت و بیمارانی که اطالعات‬ ‫انـان در سـامانه های وزارت بهداشـت ثبـت شـده‪ ،‬علاوه بـر‬ ‫خدمـات و تعهـدات بیمه هـای پایه و تکمیلـی‪ ،‬از این صندوق‬ ‫خدمـات دریافـت می کننـد‪ .‬او بـا تاکید بـر اینکـه در صندوق‬ ‫حمایـت از بیمـاران خـاص و صعب العلاج مـازاد بـر تعهدات‬ ‫بیمه هـای پایـه چـون تامیـن اجتماعـی‪ ،‬نیروهـای مسـلح و‬ ‫تکمیلـی‪ ،‬خدمـات ارائه می شـود‪ ،‬افزود‪ :‬تاالسـمی‪ ،‬هموفیلی‪،‬‬ ‫انـواع سـرطان ها‪ ،‬ام‪ .‬اس از جملـه ‪ ۲۷‬بیمـاری تحت پوشـش‬ ‫ایـن صنـدوق هسـتند و بیماری هایـی چـون اس‪ .‬ام‪ .‬ای کـه‬ ‫پیش تـر تحـت تعهـد بیمـه ای نبودنـد اکنون تحت پوشـش‬ ‫صنـدوق حمایـت از بیماری هـای صعب العلاج قـرار گرفتند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬رایگان شدن ‪ ۲‬داروی گران قیمت بیماران‬ ‫اس‪ .‬ام‪ .‬ای‬ ‫مدیـرکل بیمـه سلامت اسـتان اصفهـان بـا بیان اینکـه از‬ ‫‪ ۱۵‬ابـان مـاه امسـال ‪ ۲‬داروی اس‪ .‬ام‪ .‬ای بـه صـورت ‪۱۰۰‬‬ ‫درصـد رایـگان در اختیار بیماران تحت پوشـش این صندوق‬ ‫قـرار می گیـرد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ ۲ :‬داروی گران قیمـت‬ ‫اسـپینرازا َوریدی و نیز ریسـدیپالم خوراکی پیش تر پوشـش‬ ‫بیمـه ای نداشـت امـا اکنـون ایـن ‪ ۲‬دارو برای بیمـاران اس‪.‬‬ ‫ام‪ .‬ای تایـپ یـک و ‪ ،۲‬تحـت پوشـش صنـدوق حمایـت از‬ ‫بیمـاران صعب العلاج و ‪ ۱۰۰‬درصـد رایـگان اسـت‪ .‬صفاری‬ ‫بـا بیـان اینکـه داروها بایـد به صـورت الکترونیک و توسـط‬ ‫متخصصـان مغـز و اعصـاب تجویـز شـود‪ ،‬ابـراز داشـت‪:‬‬ ‫بسـتری ایـن افـراد بـا تعرفـه دولتـی پوشـش بیمـه ای دارد‬ ‫و اگـر بیمـار اس‪ .‬ام‪ .‬ای در بیمارسـتان بسـتری شـود ‪۱۰۰‬‬ ‫درصـد هزینـه بـا بیمـه اسـت‪ .‬او بـا اشـاره بـه اینکـه چهار‬ ‫بیمـاری اس‪ .‬ام‪ .‬ای‪ ،‬بـال پروانه ای (‪ ،) EB‬فیبروز کیسـتیک‬ ‫و بیماری هـای متابولیـک تحـت پوشـش این صنـدوق قرار‬ ‫می گیرنـد‪ ،‬اضافـه کـرد‪ :‬ارائـه بسـته های خدماتی بـرای ‪۲۷‬‬ ‫بیمـاری در صنـدوق حمایـت از بیماران صعب العالج شـروع‬ ‫شـده و مرتـب بیماری هـای جدیدتـر به این صنـدوق اضافه‬ ‫می شـود‪ .‬مدیـرکل بیمـه سلامت اسـتان اصفهـان بـا بیان‬ ‫اینکه نیاز به مراجعه حضوری فرد بیمار نیسـت‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬افراد دارای بیماری صعب العالج به سـامانه شـهروندی‬ ‫بیمـه سلامت بـه ادرس ‪bimehsalamatiranian.ir‬‬ ‫مراجعـه کرده و از بسـته های خدماتی این صنـدوق بهره مند‬ ‫شـوند‪.‬صفاری بـا بیـان اینکـه صنـدوق حمایـت از بیمـاران‬ ‫خـاص و صعب العلاج همـه بیمه هـا را تحـت پوشـش قرار‬ ‫می دهـد و بیمه شـدگان تامیـن اجتماعـی و … نیـز از ایـن‬ ‫صنـدوق می تواننـد بهره منـد شـوند‪ ،‬اضافـه کـرد‪ :‬صنـدوق‬ ‫حمایـت از بیمـاران خـاص و صعب العلاج زیرمجموعه بیمه‬ ‫سلامت تشـکیل شـده است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬یک میلیون و ‪ ۸۴۹‬هزار نفر در اصفهان تحت‬ ‫پوشش بیمه سالمت‬ ‫او بـا بیـان اینکـه جمعیـت تحـت پوشـش بیمـه سلامت‬ ‫در اسـتان اصفهـان‪ ،‬یک میلیـون و ‪ ۸۴۹‬هـزار نفـر اسـت‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ ۷۱ :‬درصـد بیمه شـدگان ایـن صنـدوق در‬ ‫اصفهـان‪ ،‬رایـگان بیمـه شـدند‪ .‬مدیرعامـل بیمـه سلامت‬ ‫اسـتان اصفهـان بـا بیـان اینکـه در طـرح بیمـه سلامت‬ ‫همگانـی ‪ ۶‬میلیـون نفـر از ابتـدای اردیبهشـت امسـال در‬ ‫کشـور بـدون مراجعـه و بـه صـورت رایـگان بیمـه شـدند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬سـهمیه اصفهـان در این طرح ‪ ۱۸۰‬هزار نفر را شـامل‬ ‫می شـد کـه افراد سـه دهک پاییـن جامعه بودند و بر اسـاس‬ ‫کدهـای ملـی بـرای افراد بیمـه صادر شـد‪ .‬صفاری بـا بیان‬ ‫اینکـه جمعیـت بیمه همگانی در اسـتان اصفهـان ‪ ۷۸۴‬هزار‬ ‫نفـر اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬همچنیـن ‪ ۵۳۶‬هـزار نفـر جمعیـت بیمه‬ ‫شـده صندوق روسـتایی بیمه سالمت استان اسـت‪ .‬او تاکید‬ ‫کـرد‪ :‬طـرح بیمـه سلامت همگانـی هم اینک برقرار اسـت‬ ‫و هـر فـردی کـه بیمـه درمانـی نـدارد می توانـد بـا مراجعه‬ ‫بـه شـعب بیمـه سلامت و دفاتـر پیشـخوان و یـا بـا وارد‬ ‫کردن کد دسـتوری *‪ #۱۶۶۶‬تحت پوشـش بیمه سلامت‬ ‫همگانـی قـرار گیـرد‪ .‬مدیرعامـل بیمـه سلامت اسـتان‬ ‫اصفهـان همچنیـن بـه اجـرای نسخه نویسـی الکترونیک از‬ ‫ابتدای دی ماه سـال گذشـته اشـاره کرد و گفت‪ :‬اکنون تمام‬ ‫نسـخه ها الکترونیـک اسـت کـه صـدور ‪ ۹۰‬درصـد انالیـن‬ ‫و ‪ ۱۰‬درصـد افالیـن بـه دلیـل قطعـی بـرق و یـا اینترنـت‬ ‫اسـت‪ .‬صفـاری بـا بیـان اینکه الکترونیکی شـدن نسـخه ها‬ ‫موجـب اسـان شـدن رسـیدگی بـه اسـناد و بـروز شـدن‬ ‫پرداختی هـای سـازمان بیمـه سلامت شـده اسـت‪ ،‬تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬پرداختی هـای سـازمان بیمـه سلامت بـه موسسـات‬ ‫طرف قرار داد در اصفهان بروز اسـت و اکنون هیچ موسسـه‬ ‫پزشـکی و ارائه دهنـده خدمـات درمانـی و بهداشـتی و …‬ ‫نمی توانـد ادعـا کنـد که مطالبـه عقب مانده از بیمه سلامت‬ ‫دارد و حتـی در مواردی به صورت علی الحسـاب نیز پرداخت‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬هیچ داروخانه ای در اصفهان از بیمه سالمت‬ ‫مطالبات معوق ندارد‬ ‫او در ادامـه بـا بیـان اینکـه در بخش هـای دولتـی ‪ ۹۰‬درصـد‬ ‫هزینـه ناباروری بر عهده بیمه هاسـت‪ ،‬گفت‪ :‬در طرح پوشـش‬ ‫بیمـه ای درمان نابـاروری در بخش خصوصی ‪ ۹۰‬درصد معادل‬ ‫تعرفـه عمومـی بر عهده بیمه اسـت و این حمایت در راسـتای‬ ‫طـرح قانـون جوانی جمعیت اسـت‪ .‬مدیرعامل بیمه سلامت‬ ‫اسـتان اصفهـان بـا بیـان اینکه بـا حـذف ارز ترجیحـی و ازاد‬ ‫شـدن نـرخ دارو وظیفـه بیمـه پرداخـت مابه التفـاوت قیمـت‬ ‫بـه داروخانه هـا بـود‪ ،‬ابراز داشـت‪ :‬هیـچ داروخانه ای در اسـتان‬ ‫اصفهـان مطالبـه معـوق از ما نـدارد و تـا پایان مهـر پرداخت‬ ‫شـده اسـت‪ .‬صفـاری همچنیـن بـه اجـرای طـرح پزشـک‬ ‫خانـواده شـهری از بهمـن سـال گذشـته اشـاره کـرد و گفت‪:‬‬ ‫‪ ۳۷۰‬پزشـک خانـواده در اسـتان اصفهان طرف قـرار داد بیمه‬ ‫سلامت هستند که برای بیمه شـدگان صندوق بیمه همگانی‬ ‫خدمـات ارائـه می کنند‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫وجود ‪ ۲۰۰‬مدرسه‬ ‫قلع وقمعی در کشور‬ ‫معـاون حقوقی و امور مجلـس وزارت اموزش وپرورش‬ ‫از رایزنـی و تلاش بـرای حـل مشـکل ‪ ۲۰۰‬مدرسـه‬ ‫قلع وقمعـی در سـطح کشـور خبـر داد و جزئیاتـی از‬ ‫سـاماندهی امالک مـازاد در اموزش وپـرورش را اعالم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫قاسـم احمـدی الشـکی دربـاره وضعیـت مـدارس‬ ‫قلع وقمعـی‪ ،‬اسـتیجاری و دارای مشـکل در سـال‬ ‫تحصیلـی جاری به ایسـنا گفت‪ :‬مدارس اسـتیجاری و‬ ‫قلع وقمعـی داریـم‪ ،‬اما بـا تفاهم هایـی با دسـتگاه ها و‬ ‫اشـخاص طرف حسـاب‪ ،‬در حال کاهـش این مدارس‬ ‫هسـتیم‪ .‬او افـزود‪ :‬حـدود ‪ ۲۰۰‬ملک دچار مشـکل در‬ ‫سـطح کشـور داریـم و کارهایـی را برای رفـع و رجوع‬ ‫مشـکالت مربـوط‪ ،‬شـروع کرده ایـم‪ .‬البتـه به نسـبت‬ ‫‪ ۱۲۲‬هـزار مدرسـه ای که داریم امار باالیی نیسـت اما‬ ‫همیـن را هـم در تالشـیم کـه بـه حداقل برسـانیم تا‬ ‫دغدغـه این تعـداد از دانش امـوزان و خانواده هایشـان‬ ‫نیـز مرتفع شـود‪ .‬معاون حقوقی و امـور مجلس وزارت‬ ‫اموزش وپـرورش دربـاره اخریـن وضعیت سـاماندهی‬ ‫املاک مـازاد در وزارت اموزش وپـرورش توضیحاتـی‬ ‫ارائـه و اظهـار کـرد‪ :‬بایـد مطابـق انچـه در قانـون‬ ‫بودجـه ‪ ۱۴۰۱‬امـده اسـت ‪ ۶۰۰۰‬میلیـارد تومـان از‬ ‫محـل فـروش امالک مازاد حاصل شـود کـه اقداماتی‬ ‫در ایـن زمینـه در حـال انجـام اسـت‪ .‬احمـدی افزود‪:‬‬ ‫سـهم اسـتان ها دراین بـاره مشـخص شـده اسـت‪ .‬در‬ ‫اینجـا منظـور از املاک مـازاد صرفا مدارس نیسـتند‪،‬‬ ‫بلکـه ممکن اسـت فضاهـای رفاهـی و اداری داشـته‬ ‫باشـیم کـه مـازاد مانـده و اسـتفاده نمی شـوند‪ .‬برخی‬ ‫ممکـن اسـت کلنگی باشـند؛ برخی هم ممکن اسـت‬ ‫سـاختمان نباشـند و اراضی باشـند‪ .‬او با بیان اینکه اگر‬ ‫قـرار اسـت این املاک را بـه مزایده بگذاریـم لذا باید‬ ‫بـر اسـاس موازین قانونـی انجام شـود‪ ،‬دربـاره امکان‬ ‫تهاتـر ایـن دارایی ها گفت‪ :‬مجـوز قانونی بـرای تهاتر‬ ‫نداریـم و از مجلـس درخواسـت کرده ایـم کـه کمـک‬ ‫کننـد بتوانیـم تهاتر انجـام دهیم‪.‬‬ ‫وزیـر اموزش وپـرورش نیز در این مراسـم گفت‪ :‬برای‬ ‫تحصیـل ‪ ۷۰۰‬هـزار دانش امـوز اتبـاع خارجـی که در‬ ‫کشـورمان حضـور دارنـد‪ ،‬بـه ‪ ۲۳‬هـزار کالس درس‬ ‫نیـاز داریم که کمیسـاریای عالی پناهنـدگان تنها ‪۶۰۰‬‬ ‫کالس درس مـورد نیـاز انـان را تامیـن کـرده اسـت‪.‬‬ ‫یوسـف نـوری اظهار داشـت‪ :‬نظام مقـدس جمهوری‬ ‫اسلامی برای تامین زیرسـاخت های مورد نیاز زندگی‬ ‫پناهنـدگان بـر اسـاس فرهنـگ مـردم‪ ،‬اموزه هـای‬ ‫دینی‪ ،‬توجه به سیاسـت های کشـور و عمـل به قانون‬ ‫اساسـی گام هـای اساسـی برداشـته که نمـود ان را در‬ ‫اموزش وپـرورش بـه خوبـی می تـوان مشـاهده کـرد‪.‬‬ ‫او افـزود‪ :‬جمهـوری اسلامی در احـداث مـدارس بـا‬ ‫کمیسـاریای عالـی پناهنـدگان مشـارکت کرده اسـت‬ ‫بـه طـور مثـال در مدرسـه ای که امـروز در پاکدشـت‬ ‫بـه بهره بـرداری رسـید‪ ،‬از مجمـوع ‪ ۱۵۰‬میلیـارد ریال‬ ‫اعتبـار مـورد نیـاز‪ ۸۰ ،‬میلیارد توسـط کمیسـاریا و ‪۷۰‬‬ ‫میلیـارد ریال از سـوی وزارت اموزش وپـرورش تامین‬ ‫شـده اسـت‪ .‬این مسـئول خاطرنشـان کرد‪ :‬علاوه بر‬ ‫فضـای اموزشـی مـورد نیـاز تحصیـل دانش امـوزان‬ ‫اتبـاع‪ ،‬معلمـان نیـز تالش بسـیاری انجـام می دهند و‬ ‫تنهـا حقـوق معلمان مـورد نیاز اتبـاع سـاالنه بیش از‬ ‫‪ ۴۵‬هـزار میلیـارد ریـال اسـت که ایـن امتیـاز ویژه ای‬ ‫از سـوی نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی بـه اتباع‬ ‫بـوده کـه در مجامع جهانـی باید به ان پرداخته شـود‪.‬‬ ‫وزیـر اموزش وپـرورش اضافـه کـرد‪ :‬ایـن خدمـات‬ ‫مسـتقیم‪ ،‬تنهـا بخشـی از امتیـازات نظـام مقـدس‬ ‫جمهـوری اسلامی فقـط در حـوزه اموزش وپـرورش‬ ‫اسـت درحالی کـه ایـن افـراد در حـوزه بهداشـت و‬ ‫درمـان‪ ،‬فرهنـگ و هنـر‪ ،‬اشـتغال‪ ،‬توانمندسـازی و‬ ‫بسـیاری از زیرسـاخت های مـورد نیـاز نیـز خدمـات‬ ‫ویـژه ای از ایـران اسلامی دریافـت می کننـد و الزم‬ ‫اسـت تا کمیسـاریای عالی پناهندگان توجه بیشـتری‬ ‫بـه این حـوزه داشـته و زمینـه را برای کیفیت بخشـی‬ ‫بـه امـوزش انـان فراهـم کنـد‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬امـروز‬ ‫نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی در عمل بـه تعالیم‬ ‫اسلامی و تاکیـدات امام راحل و رهبـر معظم انقالب‬ ‫و سیاسـت های دولـت سـیزدهم در ارتباط مسـتحکم‬ ‫و بسـیط بـا کشـورهای جهـان به ویـژه همسـایگان‪،‬‬ ‫خدمـت ویـژه و اثـر بخـش خـود را بـه اتبـاع ارائـه‬ ‫می کنـد و از نمایندگان کمیسـاریان عالـی پناهندگان‬ ‫درخواسـت می شـود تـا ایـن خدمـات و هزینه هـای‬ ‫مسـتقیم و غیرمسـتقیم را بـه جهانیـان منتقـل کنند‪.‬‬ ‫نوری در بخش دیگری از سـخنان خود با گرامیداشـت‬ ‫یـاد و خاطـره دانش امـوزان شـهید حادثه تروریسـتی‬ ‫شـاهچراع (ع) شـیراز گفـت‪ :‬اسـتکبار جهانـی تالش‬ ‫دارد تا در دشـمنی با نظام مقدس جمهوری اسلامی‪،‬‬ ‫دانش امـوزان را هـدف قـرار دهـد‪ ،‬غافـل از این کـه‬ ‫دانش امـوزان و معلمـان همـواره در صحنـه دفـاع از‬ ‫ارزش هـای نظـام قـرار دارنـد‪ .‬او افـزود‪ :‬امـروز دانش‬ ‫امـوزان ایـران بـا فراگیـری علـم و دانـش و فعالیـت‬ ‫در حوزه هـای فناوری هـای نویـن‪ ،‬دسـتاوردهای‬ ‫عظیمـی را بـه دسـت اورده انـد کـه کسـب ‪ ۲۰‬مدال‬ ‫طلای المپیادهای علمـی جهانی تنها بخشـی از این‬ ‫افتخـارات اسـت‪ .‬وزیـر اموزش وپـرورش یـاداور شـد‪:‬‬ ‫امـروز بـا وجـود تمـام تحریم هـای ظالمانـه اسـتکبار‬ ‫جهانـی‪ ،‬جمهـوری اسلامی ایـران در فناوری هـای‬ ‫نویـن همچـون نانـو‪ ،‬بایـو‪ ،‬سـلول های بنیادیـن و‬ ‫انرژی هـای تجدیـد پذیـر جزو ‪ ۱۰‬کشـور برتـر جهان‬ ‫اسـت و ایـن امر ثابـت می کند که معلمـان کار خود را‬ ‫به درسـتی انجـام داده و دانـش امـوزان نیز بـرای فتح‬ ‫قله هـای افتخـار تلاش می کننـد‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫گیشه‬ ‫رکورد یک ماهه تعداد مخاطب‬ ‫روزانه سینما شکسته شد‬ ‫چهره ها‬ ‫اسکورسیزی‪،‬بزرگترین‬ ‫کارگردان زنده جهان از نگاه‬ ‫گاردین‬ ‫کارگردان های مشهور جهان‪ ،‬مارتین اسکورسیزی را که‬ ‫در روزهای پیش رو سالروز ‪ ۸۰‬سالگی اش را جشن می گیرد‪،‬‬ ‫بزرگترین کارگردان زنده جهان خواندند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬روزنامه گاردین به نقل از فرانسیس فورد‬ ‫کاپوال‪ ،‬استیو مک کوئین و وودی الن از اسکورسیزی به عنوان‬ ‫«بزرگترین کارگردان زنده» نام برد‪ .‬اسکورسیزی متولد ‪۱۷‬‬ ‫نوامبر ‪ ۱۹۴۲‬است‪.‬‬ ‫مارتین چارلز اسکورسیزی فیلم ساز امریکایی که پنج فیلم‬ ‫او از سوی کتابخانه کنگره که «ازنظر فرهنگی‪ ،‬تاریخی یا‬ ‫زیباشناختی قابل توج ه است» در فهرست ملی فیلم ثبت شده‪،‬‬ ‫در سال ‪ ۱۹۹۰‬سازمان غیرانتفاعی بنیاد فیلم‪ ،‬در ‪ ،۲۰۰۷‬بنیاد‬ ‫جهانی سینما و در ‪ ۲۰۱۷‬پروژه میراث فیلم افریقا را تاسیس‬ ‫کرده است‪.‬اسکورســیزی در ‪ ۹‬فیلم اعم از راننده تاکســی‪،‬‬ ‫گاو خشمگین‪ ،‬سلطان کمدی‪ ،‬نیویورک‪ ،‬نیویورک و تنگه‬ ‫وحشت با رابرت دنیرو کارکرده و همکاری های او با لئوناردو‬ ‫دی کاپریو نیز موردتوجه است؛ او پنج فیلم دی کاپریو شامل‬ ‫دارودسته های نیویورکی‪ ،‬هوانورد‪ ،‬رفتگان‪ ،‬جزیره شاتر و گرگ‬ ‫وال استریت را کارگردانی کرده است‪.‬اسکورسیزی همچنین‬ ‫به دلیل همکاری طوالنی مــدت خود با تدوینگر فیلم تلما‬ ‫شونمیکر معروف است‪ .‬او با ‪ ۱۲‬نامزدی بهترین کارگردانی‬ ‫از اسکار‪ ،‬تنها کارگردان زنده با بیشترین نامزدی و به طورکلی‬ ‫دومین شخص نامزدشده پس از ویلئام وایلر است‪.‬‬ ‫فرانســیس فورد کوپوال از مارتین به عنوان بزرگترین‬ ‫معلم جهان نام برده و می گوید‪ :‬نخستین بار که سال ها پیش‬ ‫اسکورسیزی را دیدم انگار که پسرعموی گمشده خودم را بعد‬ ‫از سال ها دیده باشم؛ یک ایتالیایی‪-‬امریکایی مثل خودم با‬ ‫همهشباهت هایخانوادگی‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫لیال معصومی نائینی‪ ،‬دکترای ادبیات فارسی‪:‬‬ ‫اموزش ادبیات کهن در مدارس گزینشی است‬ ‫اشـنایی کـودکان و نوجوانـان و نیـز‬ ‫بسـیاری از مـا بزرگسـاالن از ادبیـات‬ ‫کهـن مربـوط می شـود به اموزشـی که‬ ‫در کتاب هـای ادبیـات مـدارس دیده ایم‪.‬‬ ‫ایـا ایـن اموزش ها کافی بوده و هسـت؟‬ ‫لیالشهبازیان‬ ‫از کیفیـت الزم برخـوردار اسـت؟ مراکز‬ ‫فرهنگـی و ادبـی چقـدر در زمینـه اشـنایی کـودکان و‬ ‫نوجوانـان بـا این شـکل از ادبیات سـهم و فعالیـت دارند؟‬ ‫و پرسـش هایی ازاین دسـت را «لیلا معصومـی نائینـی»‬ ‫کـه دکتـرای ادبیـات فارسـی دارد در ایـن گفتگـو پاسـخ‬ ‫داده اسـت‪ .‬ایـن مـدرس دانشـگاه‪ ،‬سـه سـالی می شـود‬ ‫کـه بـا تاسـیس «خانه ادب و اندیشـه مانـا» در اصفهان و‬ ‫برگـزاری دوره هـا و کارگاه های اموزشـی در زمینه ادبیات‬ ‫فعالیـت می کنـد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ادبیات کهن را چه تعریف می کنید؟‬ ‫ادبیاتـی کـه هـم ازنظـر زمانی و هـم ازنظـر محتوایی‬ ‫مربوط به دوران گذشـته اسـت‪ ،‬نه تاریـخ معاصر‪ .‬به نوعی‬ ‫سـند فرهنگی جامعه محسـوب می شـود و گذشته فکری‬ ‫و فرهنگـی مـا را در خـود دارد‪ .‬در بالغـت‪ ،‬فـرم و قالـب‬ ‫و نیـز محتـوا بـا ادبیـات معاصر متفـاوت اسـت‪ .‬مفاهیمی‬ ‫مثـل وطـن‪ ،‬ازادی‪ ،‬برابـری حقـوق زن و مـرد به شـکل‬ ‫امـروزی ان در ادبیـات کهـن نبـوده اسـت‪ ،‬یـا نـگاه بـه‬ ‫عشـق و معشـوق بـا نگاهـی که امـروز ادبیـات معاصر به‬ ‫ایـن مفاهیـم دارد‪ ،‬متفاوت اسـت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬امـوزش ادبیـات کهـن بـه کـودکان و‬ ‫نوجوانـان چـه ویژگی هایـی دارد؟‬ ‫اگـر قـرار اسـت ادبیـات‬ ‫کهـن بـه کـودک و نوجـوان‬ ‫اموختـه شـود بایـد متناسـب‬ ‫با ان گروه سـنی سـاده شـود‪.‬‬ ‫درعین حـال بایـد زنجیـره ای‬ ‫کـودک و نوجـوان را بـه ان‬ ‫ادبیـات اصیـل وصـل کنـد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫مثلا اگر شـعری از شـاهنامه‬ ‫به کـودک امـوزش داده می شـود بعدازاینکه مفهوم شـعر‬ ‫به صـورت قصـه بـرای او گفته شـد بایـد چند بیت سـاده ‬ ‫ن نیز اشـنا‬ ‫ان نیـز خوانـده شـود تـا او بـا کلمات و شـعر ا ‬ ‫شـود‪ .‬این اشـنایی متناسـب با گروه سـنی متفاوت است‪.‬‬ ‫بـرای گروه سـنی کـودک‪ ،‬سـاده تر و برای گـروه نوجوان‬ ‫ایـن امـوزش کمـی دشـوارتر و پیچیده تر می شـود‪ .‬متنی‬ ‫که بـرای نوجوان انتخاب می شـود دشـوارتر و تعداد ابیات‬ ‫بیشـتر می شـود‪.‬‬ ‫ویژگـی مهـم دیگـر در امـوزش ادبیـات کهـن بـه‬ ‫کـودک و نوجـوان ایـن اسـت کـه وجـه سـرگرم کنندگی‬ ‫ان موردتوجـه قـرار گیـرد‪ ،‬یعنـی امـوزش بایـد در‬ ‫کنـار سـرگرم کنندگی باشـد حتـی مـا بایـد اصـل را بـر‬ ‫سـرگرم کنندگی ان امـوزش بگذاریـم‪ .‬از جملـه ابـزار‬ ‫مناسـب بـرای سـرگرم کنندگی‪ ،‬قصـه‪ ،‬نمایـش خلاق‪،‬‬ ‫انیمیشـن‪ ،‬فیلـم و بـازی اسـت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬چـرا باید به کـودک و نوجـوان ادبیات کهن‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -2419‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫اصالحی‬ ‫ردیف ‪ - ۱‬رای شماره ‪ 1401/۰۷/24-۸۳۳۵‬هیات چهارم شماره پالک ثبتی از ‪ 26/317‬به‬ ‫‪ 36/317‬اصالح گردید که در رای شماره ‪ 1400/11/06 -13500‬هیات چهارم اقای قاسم‬ ‫عباسی ولدانی به شناسنامه شماره ‪ ۱۶۶۹‬کدملی ‪ ۱۲۸۳۵۱۳۷۶۵‬صادره اصفهان فرزند رضا در‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 139/50‬مربع از پالک شماره ‪ ۳۱۷‬فرعی از ‪ ۲۶‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مالک رسمی محترم اقا‬ ‫رشتی طبق سند انتقالی ‪ ۶۰۷۳۷‬مورخ ‪ 1333/۰۷/29‬دفتر ‪ ۶‬اصفهان امده است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/08/22:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/09/07 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪/1408571‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -2421‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف‪ -۱‬رای شماره ‪ 1401/06/17-۶۹۶۲‬هیات اول اقای اسماعیل شکل ابادی حبیب ابادی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ ۷۴۶‬کدملی ‪ ۱۲۸۵۷۷۱۸۸۵‬صادره اصفهان فرزند عباس در ششدانگ یکباب‬ ‫مغازه به مساحت ‪ 15/29‬مترمربع پالک شماره ‪ ۱۱‬فرعی از ‪ ۶۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از براتعلـى کریمی بهرام ابادی ثبت در صفحه‬ ‫‪ ۲۱۴‬دفتر ‪ ۲۹۵‬تائید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/08/22:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/09/07 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪/1408775‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ .1 -1 -2274‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۷۰۹۷‬مورخ ‪ 1401/05/24‬مالکیت خانم سارا‬ ‫رسولی به شناسنامه شماره ‪ ۳۱۵‬کدملی ‪ ۴۲۱۸۶۹۲۷۱۸‬صادره فرزند چراغعلی نسبت به ششدانگ‬ ‫یک باب ساختمان به مساحت ‪ ۱۸۰‬متر مربع پالک شماره فرعی از ‪ ۱۳۹۰۰‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ ۵‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مورد درخواست به موجب سند‬ ‫‪ 121680/1400/12/26‬دفتر ‪ ۹‬اصفهان به متقاضی انتقال قطعی شده و در جریان ثبت می باشد‪.‬‬ ‫اموخت؟‬ ‫بـه نظـر من‪ ،‬کـودکان و نوجوانان باید از ابشـخورهای‬ ‫فرهنگـی متفـاوت برخـوردار شـوند تـا بتواننـد درسـت‬ ‫بیندیشـند‪ ،‬یعنـی اگـر منابـع فکریشـان متعـدد باشـد‪،‬‬ ‫می تواننـد ازاداندیـش شـوند‪ .‬قـرار نیسـت انهـا فقـط‬ ‫بـه یـک منبـع فکـری مجهـز شـوند‪ .‬در واقع‪ ،‬کـودک و‬ ‫نوجـوان و به طورکلی انسـان ها باید منابـع فکری متنوعی‬ ‫داشـته باشـند تـا مسـلط و مجهز شـوند به تفکـر انتقادی‬ ‫و پرسشـگری‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬وضعیـت امـوزش ادبیـات کهـن را چگونه‬ ‫ارزیابـی می کنیـد؟‬ ‫وضعیـت امـوزش ایـن شـکل از ادبیات بهتـر از قبل‬ ‫اسـت اما همچنان مطلوب نیسـت‪ .‬در زمینه شـاهنامه در‬ ‫برخـی از شـهرها کارهایی انجام می شـود اما هنـوز اندک‬ ‫اسـت و نیاز اسـت که علاوه بر فعالیت محـدود در زمینه‬ ‫شـاهنامه‪ ،‬در متـون دیگر ادبیات کهن هم کار گسـترده تر‬ ‫شـود‪ .‬ایـن اموزش هـا در مدارس بسـیار گزینشـی اسـت‬ ‫و تنهـا چنـد قصـه کار می شـود و شـعرهای ان قصه کار‬ ‫نمی شـود‪ ،‬برخـی از مربی هـا شـعر را درسـت نمی خواننـد‬ ‫یـا معنایـش را درسـت نمی دانند و یا به شـیوه درسـت کار‬ ‫کـردن ادبیـات کهـن بـا بچه هـا تسـلط ندارنـد‪ .‬در ایران‬ ‫جاهایـی هسـت که به نسـبت خـوب کار می کننـد‪ ،‬مث ً‬ ‫ال‬ ‫در مشـهد بنیـاد فردوسـی یـا در تهـران بیشـتر از دیگـر‬ ‫شـهرها فعالیـت می شـود‪ .‬در اصفهـان نیز در ایـن زمینه‪،‬‬ ‫مکان هـای محـدودی را سـراغ دارم‪ .‬در واقـع یـک برنامه‬ ‫مـدون بـرای امـوزش شـاهنامه‪ ،‬مثنـوی‪ ،‬قصه های کهن‬ ‫ایرانـی‪ ،‬اثـار سـعدی‪ ،‬کلیله و دمنه و ‪ ...‬احسـاس می شـود‪.‬‬ ‫جـای کار زیـادی برای کسـانی کـه دانش اموختـ ه ادبیات‬ ‫هسـتند و به ویـژه رشـت ه ادبیـات کـودک و نوجـوان را در‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان‬ ‫الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/08/07 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/08/22 :‬رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1400879‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -2276‬برابر اراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضی ذیل محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضی و امالک مورد تقاضا به شرح زیر‬ ‫به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز در روزنامه های تعیین شده توسط اداره‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی لنجان اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت ‪ ۲‬ماه‬ ‫اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک لنجان تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -١‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۱۵۰۰۰۳۸۲‬مورخ ‪ 1401/07/19‬خانم ایران محبی نوگورانی‬ ‫فرزند قاسمعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 195/41‬مترمربع مفروز از پالک‬ ‫‪ -۳۲۹‬اصلی واقع در نوگوران بخش ‪ ۹‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی‬ ‫احمد عشقی نوگورانی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬روز شنبه مورخ ‪ 1401/08/07‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز یکشنبه مورخ‬ ‫‪ 1401/08/22‬مصطفی شمسی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان ‪/1399030‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-2279‬برابر اراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی ذیل محرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضی و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز در روزنامه های تعیین شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی لنجان‬ ‫اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت ‪ ۲‬ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک لنجان تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ - ۱‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۱۵۰۰۰۳۷۹‬مورخ ‪ 1401/۰۷/17‬اقای فریدون امینی نوگورانی‬ ‫فرزند عزیز نسبت به ششدانگ یکباب خانه مخروبه به مساحت ‪ 243/97‬مترمربع مفروز از پالک‬ ‫‪ -۳۲۹‬اصلی واقع در نوگوران بخش ‪ ۹‬ثبت اصفهان مـع الواسطه خریداری شده از مالک عزیز‬ ‫اقا امینی نوگورانی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز شنبه مورخ ‪ 1401/08/07‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز یکشنبه مورخ‬ ‫‪ 1401/08/22‬مصطفی شمسی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان ‪/1400995‬م الف‬ ‫مقاطع کارشناسـی ارشـد یا دکتـرا انتخـاب کرده اند‪ ،‬وجود‬ ‫دارد‪ .‬از ابـزار مختلفـی هـم می شـود بـرای ایـن امـوزش‬ ‫اسـتفاده کـرد‪ ،‬ابزارهایـی مثل لوگـو‪ ،‬اسـتیکر و بازی های‬ ‫فکـری رایانـه ای‪ .‬بازی هـای یارانـه ای زیـادی را می توان‬ ‫در حـوزه ایـن اموزش طراحـی کرد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬وضعیـت اموزش ادبیـات کهـن در مدارس‬ ‫چگونه اسـت؟‬ ‫در کل وضعیـت امـوزش ادبیـات در مـدارس خـوب‬ ‫نیسـت؛ چـه اموزش ادبیـات کهـن و چه امـوزش ادبیات‬ ‫معاصر‪ .‬شـاید در مدارسـی به واسـطه عشـق و شـوقی که‬ ‫معلـم بـه ادبیـات دارد اوضـاع کمـی فـرق کنـد‪ .‬کتاب ها‬ ‫به شـدت گزینشـی هسـتند و سانسـور شـده‪ .‬متاسـفانه‬ ‫معلمـان و دبیـران ادبیـات اص ً‬ ‫ال شـوقی را که بایـد ندارند‪.‬‬ ‫امـوزش ادبیـات بـا شـعله ور شـدن ان شـوق اسـت کـه‬ ‫نتیجـه می دهـد‪ .‬درسـت خوانـدن و پرشـور خواندن شـعر‬ ‫کهـن و یا شـعر معاصر ابزاری اسـت کـه در ارتباط گرفتن‬ ‫دانش امـوز بـا ادبیات بسـیار تاثیرگـذار اسـت‪ .‬وادار کردن‬ ‫بچه هـا بـه تحلیل و بررسـی و گذر کـردن از مواردی مثل‬ ‫ارایه هـا‪ ،‬مبانـی دسـتوری و معانـی کـه بـه فهـم عمیـق‬ ‫ادبیـات کمـک می کنـد در جـذب نشـدن بچه ها بـه این‬ ‫ادبیـات اصیـل موثـر اسـت‪ .‬بایـد بـا شـیوه های جـذاب‪،‬‬ ‫سـراغ ادبیـات بـرای کـودکان و نوجوانـان رفت‪ .‬اسـتفاده‬ ‫از موسـیقی‪ ،‬فیلـم‪ ،‬پاورپوینـت‪ ،‬دیتا ُشـو و هـر چیزی که‬ ‫ادبیـات را بـرای بچه هـا جـذاب کنـد بسـیار موثـر اسـت‪.‬‬ ‫اموزش خشـک رسـمی بـه روح ادبیـات اسـیب می زند و‬ ‫اجـازه نمی دهـد کـه بچه هـا از ادبیـات لـذت ببرند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬شـما در خانـه «ادب و اندیشـه مانـا»‬ ‫کالس هـای ادبیـات کهـن بـرای کـودکان و‬ ‫نوجوانـان برگـزار می کنید‪ .‬اسـتقبال بچه ها از‬ ‫ایـن کالس هـا چقـدر اسـت‪.‬‬ ‫بـه خاطـر این کـه موسسـه فرهنگـی مـا هنـوز نوپـا‬ ‫اسـت و تبلیغـات وسـیعی انجـام نداده ایـم اسـتقبال‬ ‫چشـمگیر نیسـت‪ .‬بایـد سـعی کنیـم تا حـوزه تبلیـغ را به‬ ‫مـدارس‪ ،‬موسسـات فرهنگـی‪ ،‬مهدکودک هـا و خانه های‬ ‫بـازی گسـترش دهیـم‪ .‬در حـال حاضر هم کـه کارکردن‬ ‫در فضـای مجـازی دشـوار شـده اسـت؛ امـا کـودکان و‬ ‫نوجوانانـی کـه ایـن دوره هـا رادیده انـد بسـیار جـدی و‬ ‫پیگیـر هسـتند‪ .‬تـداوم دوره ها خیلـی مهم اسـت‪ ،‬معمو ً‬ ‫ال‬ ‫بچه هایـی کـه می اینـد‪ ،‬ادامـه می دهنـد و تعـداد اندکـی‬ ‫از شـرکت در کالس هـا منصـرف می شـوند‪ .‬نوجوانانـی‬ ‫را سـراغ دارم کـه سـه سـال اسـت به طـور پیوسـته ایـن‬ ‫دوره هـا را ادامـه می دهنـد‪ ،‬سـوال های جـدی می پرسـند‬ ‫و در ایـن سـن دوازده و سیزده سـالگی مانند پژوهشـگران‬ ‫رفتـار می کننـد و ایـن بسـیار امیدبخـش اسـت و مـرا به‬ ‫وجد مـی اورد‪.‬‬ ‫دوره هـای مـا بـرای ادبیـات کالسـیک شـامل‬ ‫قصه هـای شـاهنامه برای بچه های چهارتا هشـت سـال‪،‬‬ ‫شـاهنامه خوانی باهـدف اجـرای صحنه ای بـرای کودکان‬ ‫و نوجوانـان‪ ،‬دوره مثنـوی بـرای زندگـی بـرای کـودکان‬ ‫و نوجـوان هفـت سـال بـه بـاال‪ ،‬اشـنایی با ادبیـات کهن‬ ‫کـه شـامل صحیـح خوانـی و حفـظ شـعر و نیـز اشـنایی‬ ‫بـا شـاعران و مـواردی از ایـن قبیـل اسـت‪ .‬دور ه دیگری‬ ‫به عنـوان قصه هـای ایرانی نیز قرار اسـت بـه زودی برگزار‬ ‫کنیـم کـه مجموعه ای اسـت از انـواع قصه هـای ایرانی از‬ ‫شـاهنامه‪ ،‬حکایت هـای گلسـتان سـعدی‪ ،‬کلیله ودمنـه و‬ ‫دیگـر متونـی کـه ویژگـی روایت گونـه دارنـد و می توانند‬ ‫به صـورت قصـه ارائـه شـوند‪ .‬امیدواریـم که بتوانیـم ادامه‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-2289‬برابر اراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی ذیل محرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضی و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز در روزنامه های تعیین شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی لنجان‬ ‫اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت ‪ ۲‬ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک لنجان تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۱۵۰۰۰۳۵۹‬مورخ ‪ 1401/07/09‬خانم صفورا رحیمی ریزی فرزند‬ ‫حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 127/56‬مترمربع مفروز از پالک ‪ ۲۰‬و ‪۲۱‬‬ ‫فرعی از ‪ -۱۲۱‬اصلی واقع در قلعه قاسم لنجان بخش ‪ ۹‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده‬ ‫از مالک رسمی میرزا فضل اله روحانی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬روز شنبه مورخ ‪ 1401/08/07‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز یکشنبه مورخ‬ ‫‪ 1401/08/22‬مصطفی شمسی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان ‪/1401591‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ .1 -1 -2291‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۷۱۱۰‬مورخ ‪ 1401/5/24‬مالکیت اقای‪/‬خانم‬ ‫امیر حسین کوه کن به شناسنامه شماره ‪ ۱۲۷۲۱۳۰۲۵۸‬کدملی ‪ ۱۲۷۲۱۳۰۲۵۸‬صادره فرزند علی‬ ‫نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 160/06‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ ۱۳۱۳۰‬فرعی از ‪ ۱۴۴۵۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال‬ ‫اصفهان دفتر الکترونیکی‪۱۴۰۰۲۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۷۷۶‬‬ ‫‪ .۲‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۷۱۱۱‬مورخ ‪ 1401/05/24‬مالکیت اقای‪/‬خانم کیاوش متین‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ ۱۲۷۲۰۷۰۱۰۷‬کدملی ‪ ۱۲۷۲۰۷۰۱۰۷‬صادره فرزند کورش نسبت به دو‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 160/06‬مترمربع پالک شماره ‪۱۳۱۳۰‬‬ ‫فرعی از ‪ ۱۴۴۵۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان دفتر‬ ‫الکترونیکی‪۱۴۰۰۲۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۷۷۷‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان‬ ‫الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/08/07 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/08/22 :‬رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1401621‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -2272‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫‪5‬‬ ‫کتابفروشی های کوچک و‬ ‫محلی را دریابیم‬ ‫کودکان و نوجوانان در کارگاه اموزشی شاهنامه خوانی‬ ‫در روز جمعه؛ ‪ ۲۰‬ابان ماه‪ ۴۵ ،‬هزار نفر به سینماها رفتند‬ ‫تا رکورد فروش روزانه یک ماه اخیر شکسته شود‪ .‬این تعداد‬ ‫مخاطب به عالوه ‪ ۳۸‬هزارنفری که روز پنجشنبه به سینما‬ ‫رفتند‪ ۸۳ ،‬هزار نفر مخاطبان انتهای هفته سینماهای کشور‬ ‫را رقم زدند که این میزان هم در طول یک ماه گذشته‪ ،‬یک‬ ‫رکورد محسوب می شود‪.‬‬ ‫انیمیشن لوپتو با جذب ‪ ۱۴۵۰۰‬نفر و فروش ‪ ۴۴۰‬میلیونی‪،‬‬ ‫در صدر قرار دارد‪ .‬انفرادی با ‪ ۸۳۰۰‬مخاطب‪ ،‬پسر دلفینی با‬ ‫‪ ،۶۱۰۰‬ابلق با ‪ ،۳۰۰۰‬دوزیست با ‪ ۲۹۰۰‬و طبقه یک ونیم با‬ ‫‪ ۲۱۰۰‬مخاطب‪ ،‬پرمخاطب ترین فیلم های روز جمعه سینماها‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫همچنین سینماها طی جمعه‪ ،‬گیشــه ‪ ۱‬میلیارد و ‪۵۱۰‬‬ ‫میلیون تومانی را با ‪ ۲۰۵۹‬سانس به دست اوردند که اگرچه‬ ‫هنوز تا وضعیت عادی‪ ،‬فاصله بسیاری دارد اما نشانه خوبی‬ ‫برای تالش سینما در جهت برگشتن به شرایط نرمال است‪.‬‬ ‫طی یک هفته اخیر‪ ،‬سینماها با رشد محسوسی از مخاطب‬ ‫مواجه شده اند که این رشــد در صورت نمایش بخارست از‬ ‫همین هفته‪ ،‬به شکلی تصاعدی افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫یکشنبه | ‪ 22‬ابان ‪ | 1401‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4491‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫اغاز سی امین دوره هفته کتاب با شعار «ما‬ ‫همانیم که می خوانیم» بهانه خوبی است‬ ‫تا بیشتر از کتاب و کتابخوانی بگوییم و از‬ ‫ان مهم تر فرصت خوبی است تا با خرید‬ ‫کتاب از کتابفروشی های کوچک چرخه‬ ‫راضیهچنگیزنائین کسب وکارهای فرهنگی در شهرها را‬ ‫فعال کنیم‪ .‬کرونا بستری را مهیا کرد تا کتابفروشی های‬ ‫انالین که کم تر مورد استقبال مخاطبان قرار می گرفتند‬ ‫جایگاه پیداکرده و به فروش قابل توجهی نیز دست یابند اما‬ ‫کتابفروشی های کوچک و محلی در این ایام روزگار سختی‬ ‫را گذراندند‪ .‬کتابفروش های کوچک و محلی که پیش از‬ ‫ان با ظهور و افزایش شعبه های شهرکتاب ها و کتابفروش‬ ‫های بزرگ کم تر مورد استقبال اهالی فرهنگ و عالقه مندان‬ ‫به کتاب قرار می گرفتند با پاندمی کرونا وضعیتشان از قبل‬ ‫بدتر شد تا جایی که چند کتابفروشی کوچک از جمله‬ ‫کتابفروشی مهرگان مجبور به تعطیلی دائمی و همیشگی‬ ‫شدند‪.‬در روزگاری که شرایط سخت اقتصادی فرصت خرید‬ ‫اقالم ضروری خوراکی را هم از بسیاری از خانواده های‬ ‫ایرانی گرفته است صحبت از خرید کتاب سخت است اما‬ ‫چراغ کتابفروشی های شهرها این روزها بیش از قبل کم نور‬ ‫شده و کورسوی امید به همین مناسبت های فرهنگی مانند‬ ‫هفته کتاب است تا اندک فروش کتاب ها‪ ،‬کتابفروشی های‬ ‫با قدمت و اصیل شهرها را از نابودی و تعطیلی همیشگی‬ ‫نجات دهد‪ .‬کتابفروشی های کوچک‪ ،‬هویت فرهنگی‬ ‫شهرها هستند و قفسه های خالی و یا تغییر کاربری انها‪،‬‬ ‫فرهنگ و اگاهی شهرها را تضعیف می کند‪ .‬اگر این هفته‬ ‫هوای خرید کتاب به سرتان زد سری به کتابفروشی های‬ ‫کوچک شهرتان بزنید و نگذارید مشکالت اقتصادی کمر‬ ‫تکیده و خمیده کتابفروشی های کوچک را بشکند‪.‬‬ ‫فرهنگ اصفهان‬ ‫تاثیر اوضاع سده های میانی‪،‬‬ ‫برکتابخانه هایاصفهان‬ ‫مدیر مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل سازمان فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان از برگزاری نشست‬ ‫تخصصی «تاثیر اوضاع سیاسی و اجتماعی سده های میانی‬ ‫دوره اسالمی ایران بر رواج کتابخانه های اصفهان» خبر داد‪.‬‬ ‫محمد عیدی در گفت وگو با ایمنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به پشتوانه‬ ‫اموزه های دینی شرع مبین در دانش اندوزی و علم اموزی از‬ ‫سویی و سبقه و صبغه دیرپای فرهنگی ایران در برخورداری‬ ‫از مراکز علمی معتبر و مرکز امدوشد طالب علمان در‬ ‫رشته های گوناگون و از سرزمین های متفاوت از دیگر سو‪ ،‬در‬ ‫سده های میانی دوره اسالمی شاهد احیا و جهش فرهنگی‬ ‫و علمی دامنه گیر و اثرگذار در حوزه تمدنی ایران هستیم‪.‬‬ ‫خاصه اشنایی مسلمانان باسنت های فکری و دانشی ملل‬ ‫مفتوحه و انگیزه انان در ترجمه اثار ایشان‪ ،‬خود به رونق‬ ‫بازار گفتگوهای فرهنگی گسترده و پردامنه مدد رساند و‬ ‫در تاریخ علم زمانه ویژه ای را رقم زد که محصول و میوه‬ ‫ان یادمان های بسیار زیاد و شهره اندیشمندان اسالمی در‬ ‫حوزه های مختلف است‪.‬‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر‬ ‫به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت‬ ‫به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1401/۰۷/28-۸۶۲۳‬هیات سوم اقای ابراهیم پیـرنجم الدین گنیرانـی بـه‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۲۰‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۴۱۶۳۸۹‬صادره خمینی شهر فرزند محمد در ششدانگ یکبـاب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ ۲۰۷‬مترمربع از پالک شماره ‪ ۱۸۸‬فرعی و ‪ ۲۱‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت اکبر جنیرانی سند مورد ثبت صفحه ‪ ۱۸‬دفتر ‪ ۷۷‬به‬ ‫موجب تقسیم نامه ‪ ۶۵۴۷۵‬مورخ ‪ 1336/۱۰/09‬دفتر ‪ ۶‬اصفهان امالک‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/08/07 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/08/22 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪/1400413‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1 -2425‬شماره نامه‪ 140185602023005923 :‬سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫پالک ‪ 3617/50‬واقع در بخش ‪ ۱‬ثبت اصفهان با شماره چاپی ‪62۵۳۹۷‬د‪ ۹۱‬بنام افتخارالسادات‬ ‫سجادی فر در دفتر ‪ ۲۵۵‬صفحه ‪ ۱۱۶‬سابقه ثبت و سند داشته که طی سند تقسیم شماره ‪۱۶۸۷۶۲‬‬ ‫مورخ ‪ 1392/09/19‬دفترخانه ‪ ۱۰۳‬اصفهان به نامبرده انتقال شده است مالک ضمن درخواست‬ ‫صدور سند المثنی بشماره ‪ 14013019380‬مورخ ‪ 1401/08/9‬با ارائه دوبرگ استشهاد شهود با‬ ‫رمز تصدیق ‪ ۴۲۱۵۹‬و شماره یکتا ‪ ۱۴۰۰۰۲۱۵۵۷۲۲۰۰۰۹۲۵‬دفترخانه ‪ ۱3۷‬اصفهان سند مالکیت‬ ‫المثنی در اجرای ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت و تبصره های ذیل ان در شرف صدور است لذا‬ ‫مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی‬ ‫میشود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود‬ ‫می باشد از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند‬ ‫مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند‬ ‫مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در‬ ‫صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی‬ ‫طبق مقررات خواهد شد‪ .‬حسین زمانی علویجه‪ -‬مدیر واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی‬ ‫اصفهان ‪/1408727‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1 -2424‬شماره نامه‪ 140185602023006017 :‬سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫پالک ‪ 3617/51‬واقع در بخش ‪ ۱‬ثبت اصفهان با شماره چاپی ‪ ۶۲۵۳۹۵‬بنام افتخارالسادات‬ ‫سجادی فر در دفتر‪ ۲۵۵‬صفحه ‪ ۱۲۸‬سابقه ثبت و سند داشته که طی سند شماره ‪ ۱۶۸۷۶۲‬مورخ‬ ‫‪ 1392/09/13‬دفترخانه ‪ ۱۰۳‬اصفهان به نامبرده انتقال شده است مالک ضمن درخواست صدور‬ ‫سند المثنی بشماره ‪ ۱۴۰۱۳۰۱۹۳۷۹‬مورخ ‪ 1401/8/9‬با ارائه دوبرگ استشهاد شهود با رمز تصدیق‬ ‫‪ ۸۲۷۶۶۳‬و شماره یکتا ‪ ۱۴۰۱۰۲۱۵۵۷۲۲۰۰۰۹۲۷‬دفترخانه ‪ ۱۳۷‬اصفهان سند مالکیت المثنی در‬ ‫اجرای ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت وتبصره های ذیل ان در شرف صدور است لذا مراتب به‬ ‫استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود چنانچه‬ ‫کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ‬ ‫انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله‬ ‫به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده‬ ‫سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند‬ ‫مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد‪ .‬حسین‬ ‫زمانی علویجه‪ -‬مدیر واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان ‪/1408721‬م الف‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫سرمقاله‬ ‫فروچالهعمیق‬ ‫بازار خودرو‬ ‫خبر‬ ‫سایه دالل ها بر بازار جوجه‬ ‫یک روزه‬ ‫مدیرعامل اتحادیه مرغداران کشور با اشاره به اینکه‬ ‫قیمت مرغ گرم به پایین تر از نرخ مصوب رسیده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مرغداران قیمت مصوب را رعایت می کنند‪ ،‬اما اگر مرغ‬ ‫با قیمت مصوب دست مصرف کننده نمی رسد اشکال از‬ ‫واحدهای فروش است‪ .‬حبیب اسداهلل نژاد در گفت وگو با‬ ‫ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه قیمت مرغ گرم در بازار در حال حاضر‬ ‫از قیمت مصوب نیز کمتر شده است‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت مرغ‬ ‫زنده در اســتان های معین تهران که مرغ تهران را تامین‬ ‫می کنند از قیمت مصوب زنده یعنی کیلویی ‪ ۴۴‬هزار تومان‬ ‫پایین تر و کیلویی‪ ۴۰‬تا ‪ ۴۳‬هزار تومان است‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫قیمت مصوب مرغ گرم‪ ،‬کیلویی ‪ ۶۳‬هزار تومان‪ ،‬پایین تر از‬ ‫قیمت تمام شده برای تولیدکننده است که به ان نیز انتقاد‬ ‫کردیم‪ .‬اما با این حال مرغداران قیمت تعیین شده را رعایت‬ ‫می کنند‪ .‬مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور در‬ ‫پاسخ به اینکه برخی در پاسخ به چرایی فروش مرغ باالتر‬ ‫از نــرخ مصوب در مغازه ها می گویند مرغ را از مبدا گران‬ ‫می خرند و ایا چنین موضوعی صحت دارد یا خیر؟ افزود‪:‬‬ ‫چنین چیزی درست نیســت‪ .‬قیمت مرغ در استان های‬ ‫معین تهران در بازه ‪ ۴۰‬تا ‪ ۴۳‬هزار تومان است و مرغداران‬ ‫مرغ را با قیمت های باالتر نمی فروشند‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫چندنرخی بودن مرغ در مغازه ها موضوعی است که باید‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی و صنف مربوطه پاسخ دهد‪ .‬زیرا در‬ ‫میدان بهمن تهران قیمت مرغ تا کیلویی‪ ۵۳‬هزار تومان‬ ‫هم می رسد‪ .‬این یعنی قیمت مرغ پایین است‪ ،‬ولی اشکال‬ ‫در واحدهای فروش است‪ .‬اسداهلل نژاد در بخش دیگری‬ ‫از صحبت هایش در پاسخ به اینکه واحدهای تولید جوجه‬ ‫یکروزه می گویند سقف قیمت جوجه یکروزه ‪ ۱۵‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تومان است و باالتر از ان نیست‪ ،‬گفت‪ :‬انجمن جوجه‬ ‫قیمت یکروزه‪ ،‬قیمت تمام شده جوجه را ‪ ۱۵‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫اعالم می کند‪ ،‬ولی در بازار بیشــتر یا کمتر هم می شود‪.‬‬ ‫به طوری که در روزهای گذشــته قیمت جوجه در برخی‬ ‫سویه های نژاد برتر تا ‪ ۱۸‬هزار تومان رسید‪ .‬وی در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬دالل بازی بر بازار جوجه حاکم است‪ .‬ممکن است‬ ‫واحدهای مرغ مادر هم با همان قیمت ها اقدام به فروش‬ ‫کنند‪ ،‬اما دالل ها قیمت جوجه را باال ببرند‪ .‬اســداهلل نژاد‬ ‫در پایان همچنین به قطع عرضه مرغ منجمد اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬برای جلوگیری از انباشت مرغ و زیان مرغداران‬ ‫باید شرکت پشتیبانی امور دام نسبت به جمع اوری فوری‬ ‫مرغ های مازاد اقدام کند‪.‬‬ ‫ایفون‪ ،۱۴‬همچنان بالتکلیف!‬ ‫سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل‪ ،‬تبلت و لوازم‬ ‫جانبی با بیان اینکه هنوز وضعیت رجیستری ایفون ‪۱۴‬‬ ‫تعیین تکلیف نشده‪ ،‬تاکید کرد که فروشندگان و مردم‬ ‫باید بدانند از خرید و فروش کاالیی که از رجیستر شدن‬ ‫ان اطمینان ندارند و کد رجیستری ندارد‪ ،‬اجتناب کنند‪.‬‬ ‫محمدرضا عالیان در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫اعالم شــده به دلیل مدیریت منابــع ارزی به واردات‬ ‫ایفون ‪ ۱۴‬ارز اختصاص داده نمی شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به‬ ‫نظر می رســد اگر امکان واردات ایفون ‪ ۱۴‬فراهم شود‬ ‫حداقل برای چند ماه ارزبری زیادی خواهد داشــت و به‬ ‫همین دلیل این تصمیم گرفته شده است ‪ .‬به گفته وی‬ ‫هر کاالیی که از طریق رویه مســافری وارد شود‪ ،‬اگر‬ ‫در گمرکات اظهار شده باشد‪ ،‬می تواند رجیستر شود‪ ،‬اما‬ ‫اگر اظهار نشــده باشد‪ ،‬غیر قانونی است و رجیستر هم‬ ‫نمی شــود‪ .‬اما در حال حاضر مسئله این است که اص ً‬ ‫ال‬ ‫رجیستر شدن یا نشدن ایفون ‪ ،۱۴‬تعیین تکلیف نشده‬ ‫است‪ .‬سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل ادامه داد‪:‬‬ ‫البته اگر کاالیی به صورت قانونی از رویه مسافری وارد‬ ‫شده باشد‪ ،‬اجازه اســتفاده تجاری ندارد و نباید خرید و‬ ‫فروش شود‪ .‬اما در این زمینه خالء قانونی وجود دارد‪ .‬به‬ ‫همین دلیل پیشنهاد شد برای حداقل شش ماه امکان‬ ‫انتقال مالکیت کاالیی که از رویه مســافری وارد شده‪،‬‬ ‫وجود نداشته باشد تا این مشکل حل شود‪.‬‬ ‫حکمرانی منطقه ای اب بی نتیجه است‬ ‫کشــور ما در حال تجربه کردن روزهای‬ ‫سختی است‪ .‬مشــکالت جدی اب این‬ ‫روزها با وجود سرد شدن هوا و قرارگرفتن‬ ‫در فصل بارش ها نه تنها کم نشده که بیشتر‬ ‫هم شده اســت‪ .‬در اطلس خطرات ابی‪،‬‬ ‫فاطمهکاویانی ایران در رده چهارم کشــورهایی قرار دارد‬ ‫که ممکن است منابع ابی ان ها به پایان برسد‪ .‬بدون شک در‬ ‫سال های اخیر رشد فزاینده جمعیت و توسعه بی رویه کشاورزی‬ ‫و صنعت‪ ،‬کیفیت و کمیت منابع زیرزمینی را تحت الشعاع قرار‬ ‫داده است‪ .‬به طور متوسط ‪ ۵۶‬درصد از ظرفیت مخازن سدهای‬ ‫ایران از سال ‪ ۱۳۸۰‬تا ‪ ۱۳۹۴‬خالی بوده و این باعث افزایش‬ ‫فشار به اب های زیرزمینی می شود‪ .‬اب‪ ،‬به جز نقش حیاتی‬ ‫که در تداوم زندگی هر فرد دارد‪ ،‬دارای نقش های گســترده‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی در جوامع است‪ .‬تنش و نزاع بر‬ ‫سر اب در سال های اخیر ابعاد جدیدی به خود گرفته و کشورها‬ ‫تالش دارند تا حد توان سهم بیشتری از منابع ابی مشترک‬ ‫از ان خود کنند این در حالی اســت که این درگیری گاهی‬ ‫در ابعاد کوچک تر و میان استان ها هم شدت گرفته وضعیتی‬ ‫که کم وبیش شاهد ان هستیم‪ .‬حاکمیت بر منابع ابی یکی از‬ ‫موضوعات مهمی به حساب می اید که حل ان مشکل است‪.‬‬ ‫حاکمیت اب وظیفه ایجاد تعادل در میزان مصرف اب دارد تا‬ ‫مشخص کند در وضعیت تعادل‪ ،‬هر چهار بخش محیط زیست‪،‬‬ ‫صنعت‪ ،‬کشاورزی و شرب در برابر میزان محدود منابع ابی‪،‬‬ ‫چه ســهمی‪ ،‬چه حقی و چه وضعیتی داشته باشند‪ .‬اما تا چه‬ ‫حد این مهم در اولویت قرار دارد و اصال مشکل اب در کشور‬ ‫ما از کجا نشئت گرفته و چه اینده ای در انتظار ان است تمام‬ ‫سواالتی است که در صورت داشتن پاسخ دقیق و حساب شده‬ ‫به ان می توان به اینده با نگاه خوش بینانه تری نگریست‪ .‬برای‬ ‫درک بهتر وضعیت ابی کشور و استان شرکت اب و فاضالب‬ ‫استان اصفهان میزگردی با حضور برخی از خبرنگاران و دکتر‬ ‫محمد حیدری‪ ،‬پژوهشــگر برگزار کرد‪ .‬این اســتاد دانشگاه‬ ‫اصفهــان در مورد بحران کم ابی در اصفهان تبیین عوامل و‬ ‫ارائه راه کارها گفت‪ :‬در گام نخست باید نگاه دقیق و اصولی‬ ‫به پدیده مصرف گرایی در حوزه اب داشت البته نباید فراموش‬ ‫کرد مردم اصفهان در بحث الگو مصرف ‪ 70‬درصد طبق الگو‬ ‫خبر‬ ‫صندوق امالک به بازار ارز و‬ ‫سکه کمک می کند‬ ‫عکس‪ :‬ایرنا‬ ‫ادامه از صفحه یک‪ :‬موضوع نگران کننده اینجاست‬ ‫که پس از مشخص شدن نحوه واردات و انتشار اسامی‬ ‫شرکت های واردکننده‪ ،‬مباحث جدیدی ایجاد شد که‬ ‫تردید جدی در خصوص نتیجه بخش بودن فرایند واردات‬ ‫را تقویت کرد‪ .‬در لیست واردکنندگان خودرو اسامی‬ ‫خودروسازان بزرگ کشور دیده می شود!‬ ‫در واقع تولیدکنندگانی که بازار تولید را در چند سال اخیر‬ ‫به طور کامل در انحصار خود داشــتند حاال قصد دارند در‬ ‫واردات هم ورود کرده و شاید در این جا هم انحصار ایجاد‬ ‫کنند‪ .‬از طرفی لیست خودروهای وارداتی نیز نشان دهنده‬ ‫بازه بسته انتخاب و ورود چند برند تکراری به بازار داخلی‬ ‫است‪ ،‬در این شرایط به نظر می رسد قرار نیست خودروهای‬ ‫جدیدتر با تکنولوژی مناسب تر وارد شوند و تکیه بازار بر‬ ‫همان برندهای قدیمی و بعضا ســازه های ساخت چشم‬ ‫بادامی ها خواهد بود‪ .‬در کنار تمامی این ابهامات و نگرانی ها‪،‬‬ ‫موضوع خدمات پس از فــروش خودروهای وارداتی نیز‬ ‫همچنان در هاله ای از ابهام است و مشخص نیست قرار‬ ‫است چه بالیی بر سر خریداران بیاید‪.‬‬ ‫در کنار این موارد‪ ،‬بسیاری از خریداران و فروشندگان‬ ‫خودرو همچنان چشــم انتظار هســتند تا نخســتین‬ ‫محموله های خودروهای وارداتی وارد کشــور شــوند تا‬ ‫وضعیت بازار مشــخص تر شود و بتوان بر اساس شرایط‬ ‫جدیدی تصمیم گیری کرد‪ ،‬هرچند با این دست و فرمان‪،‬‬ ‫بعید است فروچاله بازار خودرو به این زودی ها ارام گیرد و‬ ‫قربانیان بیشتری به درون خود نکشد‪.‬‬ ‫یکشنبه | ‪ 22‬ابان ‪ | 1401‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4491‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫مصرف می کنند‪ .‬حیدری مهم ترین عوامل شکل گیری بحران‬ ‫کم ابی را عوامل طبیعی و حکمرانی ناکارامد اب دانست‪ .‬او با‬ ‫بیاناینکهعواملطبیعیهمچونتغییراتاب وهواییوشرایط‬ ‫اقلیمی و کاهش نزوالت تا حدودی به عملکرد بشر ارتباطی‬ ‫ندارد ادامه داد‪ :‬اما در بخش حکمرانی ناکارامد سیاست گذاری‪،‬‬ ‫برنامه ریــزی‪ ،‬مدیریت و نظارت غلط باعث شــده وضعیت‬ ‫بحران اب در منطقه تشدید شود‪ .‬این استاد دانشگاه اصفهان‬ ‫به پیامدهای بحران کم ابی نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬پیامدهای‬ ‫زیست محیطی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی اسیب های زیادی در دل‬ ‫خود دارد که در تمام ابعاد زندگی بشر را دچار چالش می کند‪.‬‬ ‫به گفته این پژوهشــگر بازنگری و یکپارچه کردن قوانین‪،‬‬ ‫تقویت ضمانت اجرای قوانین حوزه اب‪ ،‬تدوین ســند ملی‬ ‫اب و سند جامع خشکسالی در حوزه سیاست گذاری ضروری‬ ‫است‪ .‬حیدری راهکار دیگر برای حوزه حکمرانی اب در بخش‬ ‫برنامه ریزی را اجتناب از بخشی نگری و تغییر تدریجی الگو‬ ‫برنامه ریزی اقتصادی عنوان کرد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬بدون شک باید‬ ‫اجتناب از مواجهه مصلحتی با مسائل حوزه اب و جلوگیری از‬ ‫برداشت بی رویه اب های زیرزمینی صورت بگیرد و از سوی‬ ‫دیگر در خصوص میزان و نحوه اختصاص اب به بهره برداران‬ ‫را در اولویت قرارداد‪ .‬حیدری اضافه کرد‪ :‬در بسیاری از مواقع‬ ‫ســاماندهی اب های سطحی و فصلی و مدیریت مطلوب و‬ ‫کارامد پساب مغفول باقی می ماند که جای کار بسیاری دارد‪.‬‬ ‫او با انتقاد از اینکه همیشــه به دنبال راهکارهای سطحی و‬ ‫لحظه ای بوده ایم تصریح کرد‪ :‬رفتار مصرفی باید تغییر اساسی‬ ‫داشته باشد غیرمنطقی ترین نحوه مصرف در منطقه ای که با‬ ‫بحران و کمبود اب روبرو است یکی بودن اب شرب و مصرفی‬ ‫است‪ .‬تغییر الگو کشت دیگر راهکاری بود که این پژوهشگر به‬ ‫ان پرداخت و توضیح داد‪ :‬در برخی از استان هایی که با بحران‬ ‫اب روبرو هستیم همچنان شاهد کشت محصوالت اب بر‬ ‫هســتیم به طور مثال برای برخی از محصوالت اب بر که‬ ‫تاثیر اقتصادی و ارزاوری چندانی هم ندارد چندین برابر برخی‬ ‫از محصوالت دیگر اب مصرف می شود که باید این موضوع‬ ‫مورد بازنگری قرار داده شــود‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬ریشه معضالت‬ ‫متعدد از خالل مشــکالت اب نشئت می گیرد به طور مثال‬ ‫درصورتی که در حوزه اشتغال به سمت صنایع پاک همچون‬ ‫گردشگری و صنایع دستی گام برداریم اثرات مثبتی را شاهد‬ ‫خواهیم بود‪ .‬این پژوهشگر در ادامه به موضوع سدسازی در‬ ‫کشور نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬با نگاه دقیق و چشم اندازی چند‬ ‫ده ساله می توان به تاثیرات مخرب سدسازی پی برد سدسازی‬ ‫که در کشور ما رشد بی سابقه ای داشته است؛ ذخیره اب پشت‬ ‫ســدها در ایران ‪ 90‬درصد است و این رقم در سایر کشورها‬ ‫چیزی حدود ‪20‬درصد ثبت شده است‪.‬‬ ‫در مسئله اب هر چه که بیشتر توجه کنیم تعارض هایی را‬ ‫خواهیم یافت که این تعارضات اگر اصالح نشود اینده خوبی را‬ ‫نمی توان انتظار داشت‪.‬‬ ‫توسط کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان اصفهان انجام شد‬ ‫تجلیل از ‪ 10‬کارفرمای سرامد استان اصفهان‬ ‫کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان اصفهان با‬ ‫همکاری اداره کل کار‪ ،‬تعاون و رفاه امور اجتماعی‪ ،‬سازمان‬ ‫صمت استان ‪ ،‬اداره کل دادگستری استان و ‪ ...‬از ده کارفرما‬ ‫برتر استان با عنوان کارفرمای سرامد تجلیل کرد‪.‬‬ ‫به گزارش عصر تحلیل‪ ،‬مصادف با روز ملی کیفیت با‬ ‫حضور مسئولین استانی و کشوری از کارفرمایان برتر استان‬ ‫اصفهان تجلیل شــد‪ .‬در این همایش که در محل سالن‬ ‫همایش های سیتی سنتر با حضور علی حسین رعیتی فرد‪،‬‬ ‫معاونت روابط کار وزارت تعاون ‪،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬رئیس‬ ‫خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران‪ ،‬مدیرکل هماهنگی امور‬ ‫اقتصادی استانداری اصفهان‪ ،‬رئیس سازمان صمت استان‪،‬‬ ‫مدیر کل اداره کار ‪ ،‬تعاون و رفاه اجتماعی اســتان و دیگر‬ ‫مدیران از وزارت رفاه‪ ،‬ســازمان فنی و حرفه ای و جمعی از‬ ‫تشکل های کارفرمایی برگزار شد ‪ 10‬کارفرمای برتر استان با‬ ‫عنوان کارفرمای سرامد تجلیل و تقدیر شدند‪.‬‬ ‫در این رویداد کانــون انجمن های صنفی کارفرمایان‬ ‫استان اصفهان‪ ،‬ده کارفرمای سرامد را طی یک دوره داوری‬ ‫با رویکردهای فنی‪ ،‬علمی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی انتخاب و به‬ ‫جامعه معرفی کرد‪.‬‬ ‫در این همایش علی حسین رعیتی فرد‪ ،‬معاون روابط کار‬ ‫وزارت تعاون ‪،‬کار و رفاه اجتماعی به ایراد سخن پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬خوشبختانه توفیقات خوبی در توسعه روابط کارفرمایی‬ ‫ایجاد شده است‪.‬‬ ‫وی همچنین احقاق حق کارفرمایان برای توسعه فعالیت‬ ‫خود را از ملزومات دانست و در این خصوص گفت‪ :‬درصدد‬ ‫هستیم با پیگیری و جلسات بیشتر مشکالت کارفرمایان را‬ ‫برابری قیمت مسکن در اصفهان با تهران‬ ‫رئیس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان با پیش بینی تداوم‬ ‫رکود تورمی در بازار مســکن تا پایان امسال‪ ،‬گفت‪ :‬میانگین‬ ‫قیمت یک مترمکعب اپارتمان در اصفهان با درصدی پایین تر‬ ‫همانند تهران است‪.‬‬ ‫رســول جهانگیری در گفت وگو با ایسنا با اشاره به بازار‬ ‫مسکن در اصفهان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاسفانه همچنان رکود تورمی‬ ‫بر بازار مسکن حاکم اســت و قیمت ها نه تنها کاهش پیدا‬ ‫نکرده‪ ،‬بلکه خرید و فروش ها نســبت به دوره قبل و مشابه‬ ‫درصد کمتر شده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬امروز بازار مســکن متاثر از شــرایط‬ ‫اقتصادی و سیاسی جامعه است و اکنون از محرکه هایی که‬ ‫باید به حوزه مسکن وارد می شد و عم ً‬ ‫ال ساخت و ساز مسکن‬ ‫را رونق می داد‪ ،‬چیزی نمی بینیم‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان با اشاره به اینکه‬ ‫بعد از نفت و پتروشیمی بزرگ ترین صنعت گرداننده اقتصاد‬ ‫کشور‪ ،‬صنعت ساخت و ساز اســت که ده ها و صدها شغل‬ ‫مستقیم و غیرمستقیم را ایجاد می کند‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه هنوز‬ ‫تورم در حوزه مســکن جریان دارد‪ ،‬اما بحث خرید و فروش‬ ‫متاسفانه نســبت به دوره قبل کمتر است‪ ،‬البته امکان دارد‬ ‫نسبت به دوره مشابه برخی ملک خود را به دلیل احتیاج مالی‬ ‫زیر قیمت بفروشد‪ ،‬اما به طور کلی ما کاهش قیمت مسکن‬ ‫را نداریم‪.‬‬ ‫وی درباره تاثیر نوسانات بازار دالر بر بازار مسکن‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬بازار مسکن همانند طال و سایر بازارهای تولیدی نیست که‬ ‫نوسانات نرخ ارز به طور انی بر ان اثرگذار باشد و معمو ً‬ ‫ال اثرات‬ ‫تورمی در حوزه بازار مسکن چند ماه بعد خود را نشان می دهد‪.‬‬ ‫جهانگیری تاکید کرد‪ :‬برای تحرک بازار مسکن‪ ،‬دولت باید‬ ‫به بخش خصوصی کمک کند تا حداقل بازار مسکن را از رکود‬ ‫خارج کند‪ ،‬چراکه ما امروز مسکن ساخته ایم‪ ،‬اما این ساخت‬ ‫و ســازها با ذائقه مردم همخوانی ندارد‪ ،‬البته دولت به سمت‬ ‫طرح هایی همچون ساخت و ساز به شرط اجاره رفته است‪ ،‬اما‬ ‫در مجموع شرایط بازار مسکن مطلوب نیست‪.‬‬ ‫وی درباره اخرین امار بانک مرکزی مبنی بر متوسط یک‬ ‫مترمربع مسکن به ارزش حدود ‪ ۴۳‬میلیون تومان در تهران و‬ ‫با تحلیل شرایط اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬اقتصاد دیگر جهانی است و‬ ‫نمی توان گفت که قیمت مسکن در تهران یک قیمتی دارد و‬ ‫اصفهان کاهشی است و در حالیکه امروز شهرهای کوچک و‬ ‫روستاها نیز از این مدل تبعیت می کنند‪.‬‬ ‫به گفته رئیس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان‪ ،‬میانگین‬ ‫قیمت یک مترمکعب اپارتمان در اصفهان با درصدی پایین تر‬ ‫همانند تهران است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه زمانی در روستاها زمین ارزش ریالی‬ ‫نداشت‪ ،‬اما اکنون زمین ها در روستاها ارزش سرمایه گذاری پیدا‬ ‫کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬امروز قیمت یک مترمکعب واحد اپارتمانی‪،‬‬ ‫با قدمت بسیار باال و حداقل ‪ ۱۰‬سال ساخت در اصفهان بین‬ ‫‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫جهانگیری با بیان اینکه میانگین پایین ترین متراژ اپارتمان‬ ‫در اصفهــان حدود ‪ ۶۰‬یا ‪ ۷۰‬متر اســت و به صورت موردی‬ ‫اپارتمان ‪ ۵۰‬متری داریم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تعداد اپارتمان های متراژ‬ ‫پایین در اصفهان بسیار کم است و با وجود سیاست افزایش‬ ‫جمعیت خانواده ها‪ ،‬متاسفانه جمعیت خانوار در کشور کاهشی‬ ‫و خانوارها دو نفــره و یا تک نفره شــده اند‪ ،‬بنابراین عم ً‬ ‫ال‬ ‫جای اپارتمان های ‪ ۵۰‬متری در ساخت و سازهای اصفهان‬ ‫خالی است‪ ،‬بنابراین ســاخت و سازها باید متناسب با ذائقه‬ ‫مصرف کنندگانتغییرکند‪.‬‬ ‫وی با پیش بینی بازار مســکن اصفهان تا پایان امسال‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬بازار مسکن همچنان در رکود تورمی خود باقی‬ ‫خواهد ماند در حالیکه دولت باید با سیاست های درست‪ ،‬رکود‬ ‫خرید و فروش را از بین ببرد‪ ،‬چراکه قیمت مســکن بسیار‬ ‫افسارگسیخته شده که قدرت خرید مردم دیگر پاسخگو خرید‬ ‫مسکن نیست‪ ،‬بنابراین اکنون باید متناسب با نیاز مردم ساخت‬ ‫و ساز داشته باشیم تا تقاضای بازار را کاهش دهیم‪.‬‬ ‫در سطوح مختلف مرتفع یا به طور کامل برطرف کنیم‪.‬‬ ‫در ادامه این همایش عبدالوهاب ســهل ابادی رئیس‬ ‫خانه صمت ایران نیز به ایراد ســخن پرداخت و به مسایل‬ ‫کارفرمایی و مشــکالت ان در حضور مسئولین و اعضای‬ ‫کانون اشاره کرد‪.‬‬ ‫در پایان این مراسم از ‪ 10‬کارفرمای برتر استان (علیرضا‬ ‫اخوان مقدم مدیرعامل شرکت پشمبافی گل نثار؛ علیرضا‬ ‫الماسی مدیرعامل شرکت قارچ یکتای سپاهان؛ مرتضی‬ ‫ایرانپــور مدیرعامل شــرکت ایمن تــاش؛ کمال پایمرد‬ ‫مدیرعامل شرکت پارس زنده رود پالست؛ حسین حاجی‬ ‫شفیعی مدیرعامل صنایع ماشین سازی اصفهان؛ محمدرضا‬ ‫ساکت مدیرعامل باشــگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه‬ ‫سپاهان؛ مسعود صرامی مدیرعامل هولدینگ پرستیژلند؛‬ ‫حسین علیخانی مدیرعامل شــرکت پدیده مبین ایرانیان‬ ‫(صنایع غذایی نامی نو)‪ ،‬مهرداد مصدق مدیرعامل شرکت‬ ‫فنی ‪ ،‬مهندسی برق ارا و مهدی هراتیان فر مدیرعامل شرکت‬ ‫نوید منگنز) تجلیل شد‪.‬‬ ‫طرح «پی وی اس» پنبه در اصفهان‬ ‫اجرا می شود‬ ‫مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی اصفهان با اشاره به اینکه‬ ‫سطح زیر کشت پنبه در استان به ‪ ۹۸۰‬هکتار کاهش یافته‪،‬‬ ‫ی وی اس» پنبه با هدف افزایش عملکرد تولید‬ ‫گفت‪ :‬طرح «پ ‬ ‫در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫پیمــان فیروزنیا در گفت وگو با مهر با بیان اینکه پنبه به‬ ‫عنوان زراعتی استراتژیک در کشور مطرح است‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫سطح زیرکشت پنبه در کشور در گذشته به گونه ای بود که این‬ ‫محصول به خارج صادر می شد اما به مرور با توجه به شرایطی‬ ‫که پیش امد و وضعیت خشکسالی و صرفه اقتصادی واردات‬ ‫پنبه‪ ،‬سطح زیر کشت این محصول کاهش یافت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در اســتان اصفهان نیز‪ ،‬خشکی و کاهش‬ ‫شدید منابع ابی سبب شد سطح زیر کشت پنبه از چهار ‪ -‬پنج‬ ‫هزار هکتار در سال در گذشته به کمتر از هزار هکتار برسد و‬ ‫امسال ‪ ۹۸۰‬هکتار کشت پنبه در استان انجام شد‪.‬‬ ‫مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان‬ ‫مهم ترین شهرســتان های پنبه کار استان را جرقویه‪ ،‬ورزنه‪،‬‬ ‫کاشــان و اران و بیدگل نام برد و افزود‪ :‬طی یکی‪ -‬دو سال‬ ‫اخیر در زمینه کاشت پنبه در سایر شهرستان های استان نیز‬ ‫برنامه ریزی شد که در شهرستان برخوار نتیجه بسیار خوبی‬ ‫داشت و اکنون توسعه سطح زیرکشت پنبه در این شهرستان‬ ‫نیز در دستور کار است‪ .‬‬ ‫فیروز نیا خاطرنشان کرد‪ :‬اقدامی که سال جاری در زمینه‬ ‫کاشت پنبه در اســتان شده استفاده از بذرهای جدید با دوره‬ ‫رویش کوتاه تری نســبت به ارقام قدیمی است و همچنین‬ ‫بذرهای یارانه دار که در اختیار کشاورزان قرار داده می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه استفاده از بذرهای جدید نتیجه مطلوب و‬ ‫عملکرد تولید باالتر و زودرسی داشته است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به خشکسالی که در استان حاکم است استفاده از این بذرهای‬ ‫زودرس کمک کننده است و همین امر سبب شد تا کشاورزان‬ ‫اقبال خوبی از این ارقام داشته باشند‪.‬‬ ‫مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با بیان‬ ‫اینکه ســال اینده نیز ارقام جدید بذر پنبه تامین خواهد شد‬ ‫و در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬برای توسعه‬ ‫کاشت پنبه در استان به طور جدی برنامه ریزی شده و در این‬ ‫راستا اجرای طرح پی ‪-‬وی‪ -‬اس پنبه (کشت مشترک چند‬ ‫بذر مختلف پنبه) با ارقام وارداتی و داخلی در دستور کار قرار‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫گرفته است‪ .‬فیروزنیا با بیان اینکه در این طرح برای هر منطقه‬ ‫بهترین رقم بذر معرفی می شود‪ ،‬افزود‪ :‬در زمینه تغذیه گیاه‪،‬‬ ‫استفاده از کود مناسب به ویژه کودهای پتاسه مقاومت گیاه به‬ ‫خشکی و عملکرد تولید ان را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه یکی از کشورهای مهم در تولید پنبه‬ ‫ازبکستان است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این کشور در سال های اخیر‬ ‫برنامه ریزی های خوبی در زمینه توسعه سطح زیرکشت داشت‬ ‫و بسیاری از کشورها با توجه به نرخ پایین محصول این کشور‪،‬‬ ‫واردات پنبه را از ازبکستان انجام دادند‪.‬‬ ‫مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان‬ ‫با اشاره به اینکه ازبکستان صنایع جانبی پنبه را نیز توسعه و‬ ‫افزایش داد‪ ،‬ابراز داشــت‪ :‬این کشور تالش کرد که به جای‬ ‫خام فروشی‪ ،‬صنایع تبدیلی پنبه را رونق دهند و محصوالت‬ ‫ان را فراوری کنند و با قیمت باالتری نخ یا هر فراورده دیگر‬ ‫را صادر کنند‪.‬‬ ‫فیروزنیا اضافه کرد‪ :‬این شرایط سبب شد که در کشورمان‬ ‫نیز در زمینه توســعه کشت و تامین پنبه چاره اندیشی شود‬ ‫و وزارت جهاد کشــاورزی به طور جدی در حال برنامه ریزی‬ ‫کردن برای توسعه کشت پنبه است و به تازگی صحبت هایی‬ ‫مبنی بر احیای سازمان پنبه کشور مطرح شده است‪ .‬‬ ‫طرح انتخاب مشارکتی ارقام موسوم به (‪Participatory‬‬ ‫‪ Variety Selection)PVS‬یک روش ساده و کم هزینه‬ ‫با مشارکت و همکاری کشــاورزان است که برای افزایش‬ ‫بهره وری و بهبود عملکرد برداشــت محصوالت کشاورزی‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گفت‪ :‬صندوق امالک‬ ‫و مستغالت می تواند نقدینگی سرگردان خرد که در کشور‬ ‫وجود دارد را به خود جذب و به ســایر بازارها مانند ارز و‬ ‫سکه هم کمک کند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬صولت مرتضوی‬ ‫در مراســم رونمایی از نخستین صندوق سرمایه گذاری‬ ‫امالک و مستغالت با اشــاره به راه اندازی این صندوق‬ ‫گفت‪ :‬اقدام مبارکی در حوزه اقتصاد رخ می دهد‪ .‬صندوق‬ ‫سرمایه گذاری امالک و مستغالت می تواند بستری برای‬ ‫حسن و تدبیر باشد‪ .‬یعنی سرمایه های اندک را به سرمایه‬ ‫کثیر تبدیل و از سوی دیگر بستر اقتصاد تعاونی را فراهم‬ ‫کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در اصل ‪ ۴۴‬قانون اساســی‪ ،‬اقتصاد‬ ‫ایران به سه بخش تقسیم می شود‪ ،‬بخش دولتی‪ ،‬بخش‬ ‫تعاونی و بخش خصوصی که با سیاســت های ابالغی‬ ‫مقام معظم رهبری‪ ،‬به دولت اجازه داده شــد بخشی از‬ ‫اقتصاد دولتی‪ ،‬به تعاونی ها واگذار شــود‪ .‬این کار مبارک‬ ‫بسترســاز مشارکت مردم در اقتصاد تعاونی است و یکی‬ ‫از نیازهای کشور را هم برطرف می کند‪ .‬وزیر تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه شاید مهم ترین دغدغه‬ ‫هر جوان ایرانی مسکن باشد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬صندوق امالک‬ ‫و مســتغالت صرفا شــامل بخش دولتی نمی شود‪ .‬در‬ ‫بخش دولتی سال ها بحث مولدسازی مطرح می شود که‬ ‫بنا به دالیل مختلف نتوانســتیم به ان عمل کنیم‪ .‬هم‬ ‫می توانیم مولدســازی اموال دولتی را داشته باشیم‪ ،‬هم‬ ‫بخش خصوصی ملکش را بیاورد و هم هر کس هرقدر‬ ‫توان دارد را وارد این بازار کند‪ .‬این سرمایه همواره رو به‬ ‫افزایش است‪ .‬مرتضوی با بیان اینکه قدرت نقدشوندگی‬ ‫صندوق امالک باالســت‪ ،‬گفت‪ :‬مانند النگویی است که‬ ‫بانوان دارند و هر زمان نیاز دارند می توانند ان را بفروشند و‬ ‫به پول تبدیل کنند‪ .‬می توان به چندجانبه گرایی صندوق ها‬ ‫هم توجه کرد‪ ،‬زیرا مشــارکت شهرداری ها را هم به مدد‬ ‫می طلبــد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬صندوق امالک و مســتغالت‬ ‫می تواند نقدینگی سرگردان خرد که در کشور وجود دارد‬ ‫را به خود جذب و به سایر بازارها هم کمک کند‪.‬‬ ‫امکان خرید متری مسکن‬ ‫در بورس‬ ‫رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به راه اندازی‬ ‫بازار ثانویه صندوق امالک و مستغالت‪ ،‬از امکان فروش‬ ‫متری مســکن خبر داد‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬مجید عشقی‬ ‫در مراســم رونمایی از نخســتین صندوق سرمایه گذاری‬ ‫امالک و مســتغالت‪ ،‬با بیان اینکه یکی ار سیاست ها در‬ ‫سازمان بورس تشویق سهام داران به سمت سرمایه گذاری‬ ‫غیرمستقیم است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این راستا نخستین صندوق‬ ‫امالک و مســتغالت راه اندازی شد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫حوزه مسکن در بازار ســرمایه مغفول مانده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫علی رغم اینکه مسکن بازار بزرگی است و سرمایه گذاران‬ ‫بزرگی دارد‪ ،‬به طوری که بیش از ‪ ۹۰‬درصد سرمایه گذاران‬ ‫ن حوزه بخش خصوصی هستند‪ ،‬در بازار سرمایه مغفول‬ ‫ای ‬ ‫مانده بود که به نظر می رسد با راه اندازی صندوق امالک‬ ‫و مســتغالت شروع متفاوتی در این حوزه رخ دهد‪ .‬رئیس‬ ‫سازمان بورس در ادامه در مورد مزایای صندوق امالک و‬ ‫مستغالت توضیح داد‪ :‬این صندوق در جذب سرمایه گذار‬ ‫خوب عمل می کند‪ ،‬چرا که هرکــس بخواهد وارد حوزه‬ ‫مسکن شود باید پول درشتی داشته باشد اما با هر میزان‬ ‫سرمایه ای می توان در این صندوق سرمایه گذاری کرد‪ .‬به‬ ‫گفته عشقی مدل های مختلفی برای تامین مالی پروژه ها از‬ ‫طریق صندوق های مذکور قابل تعریف خواهد بود‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به اغاز معامالت ثانویه صندوق امالک و مستغالت‬ ‫از امروز عنوان کرد‪ :‬این صندوق ها برای بانک ها افزایش‬ ‫نقدشــوندگی به همراه دارند‪ .‬رئیس سازمان بورس ادامه‬ ‫داد‪ :‬بحث مولدســازی دارایی ها در دولت دنبال می شود و‬ ‫این صندوق ها باعث می شود از دارایی های نزد بانک ها‪،‬‬ ‫بخش خصوصی و دولت بهتر استفاده کرد‪ .‬عشقی افزود‪:‬‬ ‫با راه اندازی صندوق امالک و مســتغالت فروش متری‬ ‫مســکن نیز محقق می شود‪ .‬فردی که سرمایه الزم برای‬ ‫خرید ملک ‪ ۸۰‬متری ندارد می تواند به مرور از این طریق‬ ‫چنــد متر ملک خریداری کند و مبلغ اجاره بها را در قالب‬ ‫ســود دریافت کند‪ .‬به گفته وی امکان تعریف شــاخص‬ ‫امالک در اینده امکان پذیر می شود‪.‬‬ ‫ت شناسه و کدرهگیری‪ ،‬امار‬ ‫ثب ‬ ‫تولید و اظهار واردات ضروری‬ ‫شد‬ ‫معاون صنایع حمل ونقل وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در ابالغیــه ای خطاب به فعاالن حوزه حمل ونقل کشــور‬ ‫بر الزام ثبت شناســه و کد رهگیری‪ ،‬امــار تولید و اظهار‬ ‫واردات در سامانه جامع تجارت تاکید کرد و هشدار داد که‬ ‫بروز هرگونه مشکل ناشــی از عدم درج شناسه کاال و کد‬ ‫رهگیری و امار تولید بر عهده واحد صنعتی خواهد بود‪ .‬به‬ ‫گزارش ایســنا‪ ،‬منوچهر منطقی در نامه ای به دبیر انجمن‬ ‫خودروسازان‪ ،‬دبیران انجمن قطعه سازی (انجمن سازندگان‬ ‫قطعات و انجمن صنایع همگن قطعه سازی)‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫صنعت موتورسیکلت‪ ،‬دبیر انجمن تولید کنندگان دوچرخه‪،‬‬ ‫معاون اطالعات و امنیت اقتصادی و مبارزه با فساد وزارت‬ ‫اطالعات‪ ،‬مدیرکل پیشــگیری از قاچاق کاال و ارز ســتاد‬ ‫مرکــزی مبارزه با قاچــاق کاال و ارز‪ ،‬مدیران کل صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجــارت‪ ،‬مدیرکل دفتر فناوری داده و اطالعات و‬ ‫امنیت فضای مجازی و مدیر پروژه ســامانه جامع تجارت‪،‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی شــرکت های خدمــات پس از فروش‬ ‫خودرو و همچنیــن مقام عالی وزارت صمت و معاون های‬ ‫ت شناسه و کدرهگیری‪ ،‬امار تولید و‬ ‫وی‪ ،‬بر موضوع الزام ثب ‬ ‫اظهار واردات در سامانه تجارت تاکید کرده است‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫یکشنبه | ‪ 22‬ابان ‪ | 1401‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4491‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫‪7‬‬ ‫تبریک ژوزه مورایس به تیم‬ ‫ملیفوتبال‬ ‫هتریک تیم تیراندازی‬ ‫سپاهان در نایب قهرمانی‬ ‫سـرمربی پرتغالی سـپاهان برد تیم ملی فوتبـال در دیدار‬ ‫دوسـتانه مقابـل نیکاراگوئـه را تبریـک گفـت‪ .‬ژوزه مورایس‬ ‫سـرمربی پرتغالـی تیم سـپاهان اصفهان بعد از پیـروزی یک‬ ‫بـر صفر تیم ملـی مقابـل نیکاراگوئـه در دیداری دوسـتانه با‬ ‫انتشـار پسـتی در صفحه اینسـتاگرام خود با انتشـار عکسـی‬ ‫از شـادی بازیکنـان تیـم این بـرد را به تیم ملی فوتبـال ایران‬ ‫تبریـک گفت‪.‬‬ ‫تیم تیراندازی باکمان سپاهان در دو ماده و دو بخش اقایان‬ ‫و بانوان ‪ ۳‬نایب قهرمانی و یک مقام چهارم به دست اورده‬ ‫و ازاین پس باید ترکیبش را برای حضور در لیگ تیراندازی‬ ‫باکمان خارج از سالن اماده کند‪ .‬سارا عبدی‪ ،‬سرمربی تیم‬ ‫تیراندازی باکمان بانوان سپاهان تشکیل و تمرینات تیمش‬ ‫را برای حضور در لیگ برتر فشــرده و مســتمر دانسته و‬ ‫می گوید‪ :‬از دهم شهریورماه مسابقات لیگ اغاز شد که دو‬ ‫هفته قبل از ان تمرینات را شروع کردیم ‪ .‬هرروز به صورت‬ ‫انفرادی تمرین داشتیم و به خاطر شاغل بودن تیراندازها‬ ‫هفته ای یک بار تمرین رسمی گروهی را برگزار کردیم‪ .‬وی‬ ‫می افزاید‪ :‬از میان اعضای منتخب استان اصفهان و بازیکنان‬ ‫باتجربه ی ملی پوش‪ ،‬ترکیب تیم را انتخاب کردیم و پس‬ ‫از رکوردگیری میان افراد‪ ،‬اعضای اصلی انتخاب شــدند‪.‬‬ ‫تیم در زمان کوتاهی تشکیل شده و تمرینات فشرده ای را‬ ‫گذراندیم‪ .‬عبدی اضافه می کند‪ :‬تیراندازها به صورت مستمر‬ ‫در دو بخش انفرادی و گروهی تمرین داشتند تا تمام تالش‬ ‫خود را برای بهترین عملکرد در مسابقات انجام دهند‪ ،‬اما‬ ‫با بدشانســی سکوی نخست را از دست دادیم‪ .‬مربی تیم‬ ‫تیراندازی باکمان بانوان ســپاهان دربــاره مرحله نهایی‬ ‫رقابت های لیگ‪ ،‬خاطرنشــان می کند‪ :‬در هفته اخر لیگ‬ ‫در بخش فینال ریکرو به مصاف ســنگ اهن بافق رفتیم‬ ‫که تیم ســطح باالیی بود و از بازیکنان باتجربه ای بهره‬ ‫می برد‪ .‬شــرایط سختی در بازی داشتیم و جو بارانی و باد‬ ‫سرد‪ ،‬تیراندازی را با مشکل مواجه کرد‪ .‬وی ادامه می دهد‪:‬‬ ‫در بخش کامپوند باهدف طالیی تهران بر سر مقام سوم‬ ‫رقابت کردیم‪ .‬متاسفانه با کمبود زمان مواجه شدیم و در‬ ‫مرحله حذفی با اختالف تنها یک امتیاز سکوی سوم را از‬ ‫دست دادیم‪ .‬عبدی در پایان درباره برگزاری مرحله داخل‬ ‫ســالن رقابت های لیگ برتر نیز توضیح می دهد‪ :‬پس از‬ ‫مرحله خارج از ســالن‪ ،‬تیر و کمان در بخش داخل سالن‬ ‫و در مسافت ‪ ۱۸‬متری برگزار می شود‪ .‬فیس هدف گذاری‬ ‫هم متفاوت اســت‪ .‬پیش ازاین‪ ،‬شروع این رقابت ها از ‪۱۰‬‬ ‫اذر به میزبانی اصفهان در نظر گرفته شده بود‪ ،‬اما تاکنون‬ ‫برگزاری مرحله داخل ســالن از سمت فدراسیون به طور‬ ‫قطعی مشخص و اطالع رسانی نشده است‪ .‬هفته سوم و‬ ‫اخر لیگ برتر تیراندازی باکمان در دو ماده ریکرو و کامپوند‬ ‫بانوان و اقایان در سایت اختصاصی ورزشگاه ازادی برگزار‬ ‫شد که درنهایت تیم سپاهان در ریکرو و کامپوند اقایان به‬ ‫نایب قهرمانی دست یافت‪ .‬در بخش بانوان ریکرو نیز مدال‬ ‫نقره تکرار شد و کامپوند بر سکوی چهارم ایستاد‪.‬‬ ‫اضافه شدن ‪ 60‬داور و کمک داور‬ ‫به لیگ برتر‬ ‫یکـی از نقدهایـی کـه اکنـون بـه کمیتـه داوران و‬ ‫همین طـور داوران در لیـگ برتـر وارد اسـت‪ ،‬افزایش بی رویه‬ ‫تعداد داوران و سـوت های اشـتباه از سـوی ان هاسـت‪ .‬باوجود‬ ‫افزایـش ‪ 400‬درصـدی دسـتمزد داوران در لیـگ برتـر گفته‬ ‫می شـود کـه درامـد داوران در لیـگ برتـر حتـی بـه نسـبت‬ ‫گذشـته کاهـش هـم پیداکـرده اسـت‪ .‬ایـن موضـوع اگرچه‬ ‫کمـی عجیـب به نظـر می رسـد امـا واقعیـت دارد‪ .‬بـه دلیل‬ ‫افزایـش بی رویـه تعـداد داوران لیگ برتـر‪ ،‬اکنـون داوران‪ ،‬در‬ ‫مقایسـه با گذشـته‪ ،‬قضاوت های کم تری در لیـگ برتر انجام‬ ‫می دهنـد‪ .‬نزدیـک به ‪ 50‬تیـم داوری دربازی هـای لیگ برتر‬ ‫حضـور دارنـد درحالی که هر هفته ‪ 8‬مسـابقه انجام می شـود‪،‬‬ ‫بنابرایـن به طـور میانگین‪ ،‬هـر داوری که در لیگ برتر سـوت‬ ‫می زنـد برای قضاوت بعدی باید پنج هفته منتظـر بماند‪ .‬داود‬ ‫رفعتـی کـه پیش تر ریاسـت کمیتـه داوران را برعهده داشـت‬ ‫دربـاره افزایـش تعـداد داوران دربازی هـای لیـگ برتـر گفت‪:‬‬ ‫«درگذشـته و زمان ریاسـت بنده در دپارتمـان داوری ‪ 83‬داور‬ ‫و کمـک داور لیـگ برتـر را قضـاوت می کردند اما ایـن تعداد‬ ‫اکنـون بـه ‪ 143‬داور و کمـک داور رسـیده که باعث می شـود‬ ‫بـه داوران به انـدازه کافی فرصت حضور در میدان داده نشـود‪.‬‬ ‫داوران بایـد بتوانند یک هفته در میـان قضاوت کنند تا در اوج‬ ‫امادگـی ذهنی و بدنی قرار بگیرند‪ ».‬تعداد داوران درگذشـته و‬ ‫پیش از انتخابات ریاسـت فدراسـیون فوتبال افزایش پیداکرده‬ ‫و حاال فدراسـیون فوتبال برای کاهش این داوران با مشـکل‬ ‫روبـرو شـده اسـت‪ .‬تعـداد تیم هـای داوری در لیگ هـای‬ ‫حرفـه ای بیـن ‪ 20‬تا ‪ 25‬عدد اسـت و به طور میانگیـن داوران‬ ‫هـر دو هفتـه یک بـار در زمین حاضر می شـوند‪ ،‬امـا در لیگ‬ ‫برتـر ایـران همان طور که گفته شـد‪ ،‬گاهی اسـتراحت داوران‬ ‫بـه چهـار تـا پنـج هفتـه هـم می رسـد و طبیعتـا داوری کـه‬ ‫هـر چهـار یـا پنج هفتـه یک بـار سـوت می زند ازنظـر بدنی‬ ‫نمی توانـد در شـرایط ایده الی باشـد‪.‬‬ ‫جریمه ‪ 20‬میلیون تومان‬ ‫انصراف از جام حذفی‬ ‫در پـی عـدم حضـور دو تیـم در مرحلـه دوم رقابت هـای‬ ‫فوتبـال قهرمانـی جـام حذفـی باشـگاه های کشـور‪ ،‬کمیتـه‬ ‫انضباطـی ارای خـود را پیرامـون ایـن دو دیدار صـادر کرد‪ .‬در‬ ‫ارای صـادره از سـوی کمیته انضباطی این چنین امده اسـت‪:‬‬ ‫دیـدار تیم های پیام شـرق قائن و پویندگان تالش مرودشـت‬ ‫فـارس کـه قـرار بـود روز ‪ 18‬مهرمـاه برگزار شـود‪ ،‬بـه دلیل‬ ‫عـدم حضـور تیم پوینـدگان تالش مرودشـت فـارس برگزار‬ ‫نشـد‪ .‬ایـن تیم سـه بر صفـر بازنده شـده و بایـد ‪ 200‬میلیون‬ ‫ریـال جریمه نقـدی پرداخت کنـد‪ .‬ایـن رای قابل تجدیدنظر‬ ‫اسـت‪ .‬همچنیـن مسـابقه تیم هـای پـارس بندرکیاشـهر و‬ ‫سرخ پوشـان پاکدشـت که قرار بود روز ‪ 7‬مهرماه برگزار شـود‪،‬‬ ‫بـه دلیـل عـدم حضور تیـم سـرخ پوشـان پاکدشـت‪ ،‬برگزار‬ ‫نشـد‪ .‬ایـن تیم سـه بر صفـر بازنده شـده و بایـد ‪ 200‬میلیون‬ ‫ریـال جریمه نقـدی پرداخت کنـد‪ .‬ایـن رای قابل تجدیدنظر‬ ‫اسـت‪ .‬بـه نظـر می رسـد انصـراف تیم هـا از حضـور در جـام‬ ‫حذفـی اتفاقـی اسـت که تنهـا در فوتبـال ایـران رخ می دهد‪.‬‬ ‫جالـب اینکـه هزینـه انصـراف تیم هـا از جام حذفـی تنها ‪20‬‬ ‫میلیـون تومان اسـت که این رای هم قابل تجدید نظر اسـت؛‬ ‫یعنـی ممکن اسـت ایـن جریمه کاهـش یابد‪.‬‬ ‫مهاجم طالیی پوش برای تثبیت جایگاهش فرصت چندانی ندارد‬ ‫شمارشمعکوسبرایمغانلو‬ ‫تا نیم فصل‬ ‫در چند روز گذشته شهریار مغانلو در کانون‬ ‫یک شایعه قرار گرفت‪ .‬شایعه ای که حکایت‬ ‫از این داشت مهاجم سپاهان از شرایطش در‬ ‫تیم اصفهانی راضی نیست و قصد جدایی دارد‪.‬‬ ‫شایعه ای که خیلی زود از سوی باشگاه سپاهان‬ ‫امیرحسیناحتشامی تکذیب شد‪ ».‬مغانلو هیچ گونه نارضایتی از‬ ‫شرایط خود در باشگاه ندارد و عملکرد وی مورد تایید ژوزه مورایس‬ ‫است‪ .‬قرارداد مغانلو با سپاهان به مدت سه فصل امضاشده و مهاجم‬ ‫سپاهان به عنوان یک بازیکن حرفه ای به قرارداد خود با باشگاه‬ ‫پایبند است‪ ».‬باوجوداین واکنش باشگاه سپاهان به نظر می رسد‬ ‫شرایط برای مغانلو ان گونه که او دوست دارد پیش نمی رود‪ .‬او‬ ‫در فصل گذشته موفق شد بدون انکه پشت ضربه پنالتی بایستد‪،‬‬ ‫‪ ۸‬گل برای طالیی پوشان اصفهانی به ثمر برساند تا از این حیث‬ ‫رکورددار در لیگ بیست ویکم باشد و به عنوان اقای گل لیگ (بدون‬ ‫احتساب ضربات پنالتی) شناخته شود‪ .‬نکته ویژه دیگر هم زمان‬ ‫شروع گلزنی های مغانلو در فصل گذشته رقابت های لیگ برتر بود‪.‬‬ ‫مغانلو از هفته هفتم و در دیدار با نساجی مازندران توانست با ‪ ۲‬گل‪،‬‬ ‫روند گلزنی هایش را اغاز کند و شاید این اغاز دیرهنگام خود یک‬ ‫نقطه امیدواری برای هواداران و کادرفنی سپاهان بود هرچند در‬ ‫عمل این اتفاق نیفتاد و مغانلو تا پایان هفته ‪ 11‬تنها یک بار دیگر‬ ‫موفق به گلزنی شد‪ .‬شهریار مغانلو پس از درخشش در پیکان و‬ ‫پیوستن به سانتاکالرا با انتقالی قرضی به پرسپولیس پیوست ولی‬ ‫سپاهان با توجه به انتقال محبی به این باشگاه پرتغالی پس از چند‬ ‫ماه وارد عمل شد و توانست این مهاجم را به اصفهان ببرد‪ ،‬ولی‬ ‫اگرچه شهریار در ترکیب سپاهان هم همیشه بازیکنی ترسناک‬ ‫برای مدافعین حریف به شمار می رود ولی هنوز نتوانسته عملکردی‬ ‫که طی نیم فصل حضور در پرسپولیس و پیش تر در پیکان ارائه‬ ‫کرده بود را در سپاهان هم تکرار کند‪ .‬مغانلو در فصل جدید نیز مانند‬ ‫لیگ بیستم مهاجم اصلی سپاهان زیر نظر نویدکیا بود و در فصل‬ ‫جدید هم با حضور مورایس این موقعیت در اختیار او قرار گرفت‬ ‫ولی وقتی در ‪ 11‬هفته سپری شده شرایط برای مغانلو خیلی خوب‬ ‫پیش نرفت تا جایی که سرمربی پرتغالی رفته رفته تصمیم گرفت‬ ‫به عیسی مرادی کشف خود از خوشه طالیی فرصت بدهد‪ .‬البته‬ ‫در جریان پیروزی پرگل سپاهان مقابل تراکتور که با برتری ‪ ۴‬بر ‪۲‬‬ ‫سپاهان تمام شد پس از دبل غیرمنتظره مرادی این شهریار مغانلو‬ ‫بود که گل چهارم تیمش و دومین گل فصل خودش را ثبت کرد‪.‬‬ ‫مورایس درباره حضور مرادی در ترکیب اصلی دیدار برابر مس‬ ‫رفسنجان و اینکه غیبت مغانلو در جریان تساوی بدون گل احساس‬ ‫شده است اما سرمربی سپاهان معتقد بود که مرادی عملکرد خوبی‬ ‫دربازی های تیمش داشته و البته از نمایش شهریار نیز ابراز رضایت‬ ‫کرد تا در پایان اولین مقطع یکی از جذاب ترین فصول لیگ برتر‬ ‫در فوتبال ایران شاهد رقابتی در راس خط تهاجمی سپاهان باشیم‬ ‫که پیش از شروع رقابت ها قابل انتظار نبود‪ .‬لیگ برتر برای سپاهان‬ ‫در شرایطی اغاز شد که بسیاری از کارشناسان فوتبال و هواداران‬ ‫سپاهان در انتظار خرید یک مهاجم شناخته شده خارجی یا بازیکنانی‬ ‫در لیگ داخلی نظیر ارسالن مطهری یا کاوه رضایی بودند که‬ ‫شرایط حضورشان در سپاهان چندان دور از ذهن نبود‪ .‬بااین حال‬ ‫اگرچه شایعات زیادی پیرامون این تیم وجود داشت ولی درنهایت‬ ‫نامی برای تقویت بخش هجومی طالیی پوشان اصفهانی و رقابت‬ ‫با شهریار مغانلو از گوی خارج شد که وقتی خبر ان منتشر شد‬ ‫شوکه کننده بود‪ .‬عیسی مرادی در اخرین بازی تدارکاتی سپاهان‬ ‫برای ورود به مسابقات لیگ برتر با خوشه طالیی پا به ورزشگاه‬ ‫نقش جهان گذاشت ولی پیش ازاین شاید حتی به ذهنش هم خطور‬ ‫نمی کرد که وقتی ‪ 11‬بازی لیگ بیست و دوم به پایان رسیده‬ ‫باشد سه حضور ثابت را در ترکیب سپاهان تجربه کرده باشد و‬ ‫دو بار هم موفق به گلزنی شده باشد‪ .‬او در حالی توانست نظر دل‬ ‫سرمربی سپاهان را به دست اورد که در همان مسابقه دوستانه‬ ‫تیمش با چهار گل مغلوب شد و مرادی هم توفیقی در باز کردن‬ ‫دروازه میزبان به دست نیاورد اما همین بازی برای یک جهش‬ ‫بزرگ کفایت می کرد و بهترین فرصت برای مرادی فراهم کرد تا‬ ‫به تیمی چون سپاهان بیاید و توانایی هایش را به رخ همه بکشد‪.‬‬ ‫بازیکنی که حاال دیگر به رقیبی بزرگ برای مغانلو تبدیل شده است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر به نظر می رسد باوجودانکه شهریار جایگاه ثابتی در‬ ‫ترکیب سپاهان دارد‪ ،‬فرصت زیادی برای درخشش و خودنمایی در‬ ‫ترکیب طالیی پوشان ندارد‪ .‬مدیران سپاهان که در جذب مهاجم‬ ‫در بازار تابستانه ناکام بودند و احتماال هدف گذاری اصلی ان ها در‬ ‫بازار نقل وانتقاالت زمستانی جذب مهاجم است که می تواند این‬ ‫مسئله زنگ خطر را برای شهریار مغانلو به صدا دربیاورد‪ .‬مهاجم‬ ‫باتجربه و ‪ ۲۷‬ساله سپاهان به نظر می رسد تا پایان نیم فصل‬ ‫نخست فرصت دارد تا بتواند با گلزنی جایگاه خودش را در ترکیب‬ ‫طالیی پوشان اصفهانی تثبیت کند و ناکامی مغانلو در گلزنی برای‬ ‫سپاهان می تواند کادرفنی و مدیران باشگاه را برای جذب مهاجم‬ ‫در بازار زمستانه مجاب کند‪ .‬همچنین شاید صبر مورایس هم در‬ ‫نیم فصل به پایان رسیده و دستور جذب مهاجم را صادر کند که ان‬ ‫زمان اوضاع برای شهریار بغرنج تر هم خواهد شد‪ .‬باید دید پس از‬ ‫تعطیالت بلندمدت لیگ برتر این رقابت چطور پیش خواهد رفت‪.‬‬ ‫پیرمرد پرتغالی در جستجوی اخرین ارزوی فوتبالی ‬ ‫کارلوس کی روش قصد دارد در چهارمین حضورش در جام‬ ‫جهانی اتفاقی تاریخی با تیم ملی فوتبال ایران رقم بزند؛ اتفاقی‬ ‫که صعود به مرحله حذفی این رقابت ها خواهد بود‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬جام جهانی ‪ ۲۰۲۲‬قطر چهارمین جام جهانی خواهد بود که‬ ‫کارلوس کی روش حضور در ان را تجربه خواهد کرد‪ .‬مربی که‬ ‫اولین حضورش در جام جهانی در سال ‪ ۲۰۱۰‬با تیم ملی پرتغال‬ ‫بود و حاال برای سومین بار سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران را‬ ‫در این رقابت ها بر عهده خواهد داشت‪ .‬تا همین چند ماه پیش‬ ‫کی روش تصور نمی کرد که بتواند در اواخر دوران مربیگری اش‪،‬‬ ‫یک بار دیگر شانس حضور در جام جهانی را داشته باشد؛ اما‬ ‫عملکرد اسکوچیچ و به خصوص سابقه نه چندان پررنگ او در‬ ‫ی باعث شد دست فدراسیون فوتبال بلرزد و به این نتیجه‬ ‫مربیگر ‬ ‫برسد که این مربی کروات برای سرمربیگری تیم ملی ایران در‬ ‫جام جهانی ان چنان که باید اسم ورسمی ندارد‪ .‬پیرمرد پرتغالی که‬ ‫پس از جام جهانی ‪ ۲۰۱۸‬راهی کلمبیا و در ادامه مصر شده بود‬ ‫نتوانست موفقیتش در فوتبال ایران را در این ‪ ۲‬کشور تکرار کند‬ ‫و حاال با بازگشت به ایران و به احتمال فراوان در اخرین تجربه‬ ‫مربیگری اش به دنبال ارزوهایی است که در شرایط منطقی دور‬ ‫از دسترس به نظر می رسند اما او ثابت کرده راه کسب نتیجه‬ ‫مقابل تیم های قدرتمند را به خوبی می داند و مصداق این موضوع‪،‬‬ ‫نتایجی است که با تیم ملی ایران در جام های جهانی ‪۲۰۱۴‬‬ ‫و ‪ ۲۰۱۸‬کسب کرد‪ .‬کی روش می خواهد این بار بتواند با تیم‬ ‫ملی فوتبال ایران از گروه ‪ B‬جام جهانی قطر صعود کند‪ .‬این‬ ‫پیام نیازمند بر لبه تیغ خط خوردن‬ ‫از تیم ملی‬ ‫صعود اتفاقی تاریخی خواهد بود؛ چراکه تا پیش ازاین فوتبال ایران‬ ‫تجربه حضور در مرحله حذفی جام جهانی را نداشته است‪ .‬هرچند‬ ‫رخ دادن چنین اتفاقی بعید به نظر می رسد اما در دوره پیشین‬ ‫جام جهانی هم کمتر کسی می توانست پیش بینی کند که ایران‬ ‫بتواند مقابل پرتغال به تساوی برسد‪ ،‬مراکش را مغلوب کند و در‬ ‫بازی با اسپانیا هم تنها یک گل دریافت کند‪ .‬دراین بین کی روش‬ ‫با چالشی بزرگ روبرو است‪ .‬او برای ‪ ۲‬جا م جهانی پیشین برای‬ ‫ساختن و اماده سازی تیم ملی ماه ها فرصت داشت اما این بار‬ ‫تنها چند ماه پیش از جام جهانی ‪ ۲۰۲۲‬سرمربیگری تیم ملی را‬ ‫بر عهده گرفت‪ .‬چالش دیگر کی روش‪ ،‬شناخت رقبای تیم ملی‬ ‫از تفکرات این مربی است‪ .‬قطعا کی روش در قطر هم تیم ملی‬ ‫ی‬ ‫را با تاکتیک های کامال دفاعی به میدان خواهد فرستاد و گر ‬ ‫ساوت گیت‪ ،‬گرگ برهالتر و راب پیج از این موضوع مطلع هستند‬ ‫و به همین خاطر بعید است این مربیان مقابل ایران سورپرایز‬ ‫شوند بااین حال تفکرات دفاعی کی روش در فوتبال دنیا زبانزد‬ ‫است و به همین خاطر حتی اگر حریفان تیم ملی ایران هم از این‬ ‫موضوع مطلع باشند بازهم کار بسیار دشواری برای مقابله با این‬ ‫تفکرات خواهند داشت‪ .‬تنها نکته ای که می توان با قاطعیت به‬ ‫ان اشاره کرد انگیزه کی روش است‪ .‬او به دنبال بهترین اتفاق در‬ ‫اخرین حضورش در جام جهانی است‪ .‬مربی که همیشه اهداف‬ ‫بلندپروازانه ای داشته و می داند چگونه تیم های بزرگ را زمینگیر‬ ‫کند‪ .‬باید امیدوار بود تا همچون بازی با ارژانتین‪ ،‬پرتغال‪ ،‬اسپانیا و‬ ‫مراکش شاهد اتفاقات خوبی برای فوتبال ایران باشیم‪.‬‬ ‫وضعیت مبهم و غیرقاب ل پی ش بینی‬ ‫محمدمحبی‬ ‫پایان زودهنگام همکاری فیروز‬ ‫کریمی و نفت ابادان‬ ‫مدیران باشـگاه صنعت نفت ابادان بـرای پایان همکاری‬ ‫بـا فیـروز کریمـی به توافق رسـیدند تـا حضور ایـن مربی در‬ ‫ادبیـات لیـگ برتر بیش از چنـد هفته به طـول نینجامد‪ .‬این‬ ‫تصمیـم به این دلیـل از سـوی اعضای هیئت مدیره باشـگاه‬ ‫صنعـت نفـت ابـادان اتخاذ شـد که فیـروز کریمی سـرمربی‬ ‫زردپوشـان ابادانـی چنـد روزی در تمرینـات ایـن تیـم حاضر‬ ‫نشـد و سـرانجام تصمیم سـازان باشـگاه با تشـکیل جلسـه‬ ‫اضطـراری رای بـه کنار گذاشـتن ایـن مربی گرفتنـد‪ .‬روابط‬ ‫عمومی باشـگاه صنعت نفـت ابادان در ایـن خصوص اینطور‬ ‫اطالع رسـانی کـرده اسـت‪« :‬پـس از نتایجـی کـه فیـروز‬ ‫کریمـی بـا تیـم صنعت نفـت در هفته هـای اخیر گرفتـه بود‬ ‫وی اسـتعفای خـود را به باشـگاه اعالم کرد کـه هیئت مدیره‬ ‫بـا این اسـتعفا موافقـت کردند‪ ».‬صنعـت نفت ابـادان با رضا‬ ‫پـرکاس وارد مسـابقات شـد ولی مدیـران این باشـگاه خیلی‬ ‫روی تصمیمـی کـه گرفتـه بودند نماندنـد و پـرکاس پس از‬ ‫چهـار مسـابقه کـه بـا دوشکسـت مقابـل الومینیـوم اراک و‬ ‫پرسـپولیس همراه شـد‪ ،‬یک تسـاوی مقابل فوالد خوزستان‬ ‫و یـک پیـروزی مقابـل هـوادار بـا توجـه بـه شـرایطی کـه‬ ‫ایجادشـده بـود به صـورت توافقـی تصمیـم بـه کناره گیـری‬ ‫گرفـت‪ .‬تصمیـم بعدی مدیـران باشـگاه صنعت نفـت ابادان‬ ‫به نوعـی عجیب تـر از تصمیـم اول بـود و ان هـا بـرای بهبود‬ ‫شـرایط تیـم سـراغ فیـروز کریمی رفتنـد ولی ایـن مربی که‬ ‫در پنـج مسـابقه هدایت طالیـی پوشـان ابادانـی را در اختیار‬ ‫داشـت در گام اول و پنجـم مقابـل مس رفسـنجان و پیکان‬ ‫به تسـاوی یک بریک دسـت یافت ولی در سـه مسـابقه دیگر‬ ‫مقابـل ملـوان‪ ،‬سـپاهان و مـس کرمان شکسـت خورد‪.‬‬ ‫‪ 2‬دروازه بان‪ ،‬یک مدافع و یک هافبک دفاعی احتماال سفر به قطر‬ ‫را از دست خواهند داد‪ .‬در شرایطی که لیست نهایی اکثر تیم های‬ ‫حاضر در جام جهانی مشخص شــده‪ ،‬کارلوس کی روش هنوز نام‬ ‫خط خورده ها را مشخص نکرده است‪ .‬قطعا بازی دوستانه ایران و‬ ‫نیکاراگوئه‪ ،‬اخرین فرصتی بود که سرمربی پرتغالی فرصت داشت‬ ‫بازیکنان موردنیاز خود را برای ســفر به قطر انتخاب کند‪ .‬در این‬ ‫بازی ‪ 3‬بازیکن فرصت حضور پیدا نکردند که احتماال باید ان ها را‬ ‫خط خورده های نهایی لیست دانست‪ .‬همان طور که انتظار می رفت‬ ‫‪ 2‬دروازه بان از لیست شماره یک ها خط خواهند خورد؛ محمدرضا‬ ‫اخباری و پیام نیازمند احتماال این‪ 2‬دروازه بان خواهند بود‪ .‬پیام نیازمند‬ ‫که زمانی تصور می شد عالوه بر مسافر جام جهانی بودن حتی شانس‬ ‫پوشیدن پیراهن شماره یک را هم می تواند پیدا کند حاال احتماال در‬ ‫ایران خواهد ماند‪ .‬محمدرضا اخباری هم مانند نیازمند زمانی به عنوان‬ ‫یکی از امیدهای اصلی تیم ملی محسوب می شد‪ .‬بااین حال حضور‬ ‫دروازه بان اماده ای مانند علیرضا بیرانوند و امیر عابدزاده لژیونر باعث‬ ‫شد تا دروازه بانان ما به رغم امادگی پشت خط بمانند و نتوانند مسافر‬ ‫قطر شوند‪ .‬سامان فالح هم قابل پیش بینی بود که در لیست نهایی‬ ‫قــرار نگیرد‪ .‬با توجه به تاکید کی روش بــه بازی دفاعی او نیاز به‬ ‫مدافعان و بازیکنان باتجربه دارد و قطعا حضور سامان فالح در میان‬ ‫ان ها به حضور در ترکیب نخواهد انجامید‪ .‬بااین حال سامان فالح‬ ‫تا اخرین دقایق در اردوی تیم ملی حضور داشت تا مشخص شود‬ ‫این مدافع جوان قرار اســت در اینده خط دفاعی تیم ملی را بسازد‬ ‫و جای بازیکنان بزرگی را بگیرد‪ .‬امید ابراهیمی هم با بدموقع ترین‬ ‫مصدومیت از لیست ملی پوشان کنار رفت‪ .‬بعید به نظر می رسد که‬ ‫در فرصت کم باقی مانده‪ ،‬کی روش تصمیم جدیدی گرفته و بخواهد‬ ‫شگفتی بزرگی در لیست نهایی تیم ملی رقم بخورد‪.‬‬ ‫به علت عدم پرداخت مبلغ رضایت نامه‪ ،‬باشگاه سانتاکالرا پرتغال‬ ‫با ارسال ایمیلی به استقالل‪ ،‬خواهان بازگشت محبی شد‪ .‬به نظر‬ ‫می رسد که عدم پرداخت قسط دوم از مبلغ رضایت نامه محمد‬ ‫محبی به باشگاه سانتاکالرا دردسرساز شده و ابی پوشان با یک‬ ‫معضل بزرگ دست به گریبان شده اند‪ ،‬چراکه تیم پرتغالی با‬ ‫ارسال ایمیلی‪ ،‬خواهان بازگشت وینگر بوشهری است‪ .‬در زمان‬ ‫مدیریت اجورلو‪ ،‬ابی ها مذاکرات فرسایشی و چندماهه ای را با‬ ‫تیم سانتاکالرا داشتند که درنهایت و پس از کش وقوس فراوان‪،‬‬ ‫این بازیکن راهی تهران شد تا قرارداد خود را با استقالل به امضا‬ ‫برساند‪ .‬در ان برهه زمانی‪ ،‬قسط نخست از مبلغ رضایت نامه‬ ‫محبی به تیم پرتغالی پرداخت شد و قرار شد چند هفته پیش‪،‬‬ ‫قسط دوم نیز به حساب سانتاکالرا واریز شود‪ .‬بااین حال‪ ،‬ابی ها‬ ‫با مشکل بزرگی روبرو شدند و ‪ 2‬بار تالش مدیران باشگاه برای‬ ‫واریز مبلغ مذکور به حساب تیم پرتغالی بی نتیجه بود و هر بار‪،‬‬ ‫پول به حساب استقالل برمی گشت‪ .‬درنهایت و از پس از تالش از‬ ‫طریق چند صرافی‪ ،‬پول ابی ها واریز شد اما مشکالت بزرگی در‬ ‫این میان وجود دارد‪ .‬مسئوالن استقالل در نامه ای به فیفا اعالم‬ ‫کرده اند به دلیل تحریم نتوانستند پول را انتقال بدهند و به همین‬ ‫دلیل از طریق صرافی پول ها را ارسال کردند‪ ،‬اما چندین بار پول ها‬ ‫برگشت خورد‪ .‬در این میان‪ ،‬شایعاتی نیز وجود دارد‪ .‬گفته می شود‬ ‫که در قرارداد با سانتاکالرا بندی وجود دارد که در صورت عدم‬ ‫پایبندی استقالل به قرارداد با تیم پرتغالی‪ ،‬ان ها باید مبلغی که‬ ‫بیش از ‪ 400‬هزار یورو است را پرداخت کنند‪ .‬ضمن اینکه در این‬ ‫تفاهم نامه نشده است که اگر پول به هر دلیلی به حساب باشگاه‬ ‫سانتاکالرا واریز نشد‪ ،‬به صورت نقدی پرداخت شود‪ .‬موضوع دوم‪،‬‬ ‫قید بازگشت بازیکن به دلیل پرداخت نشدن مطالبات است‪.‬‬ ‫شکستنمایندگاناصفهان‬ ‫در لیگ بسکتبال بانوان‬ ‫هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال بانوان با شکست ذوب اهن‬ ‫و پادما یدک اصفهان همراه شــد‪ .‬هفته چهارم لیگ برتر‬ ‫بسکتبال بانوان با برگزاری چهار دیدار در شهرهای گرگان‪،‬‬ ‫سنندج‪ ،‬اصفهان و تهران پیگیری شد‪ .‬ذوب اهن در اصفهان‬ ‫میزبان پاز اشا اروین بود و درحالی که دو تیم رقابت نزدیکی‬ ‫داشــتند‪ ،‬سبزپوشان با نتیجه ‪ ۴۳‬بر ‪ ۵۵‬متحمل شکست‬ ‫شدند‪ .‬پادما یدک ایرانیان اصفهان نیز مهمان تیروژ حیات‬ ‫کردستان بود و در یک بازی یک طرفه با نتیجه ‪ ۷۰‬بر ‪۴۷‬‬ ‫شکســت خورد‪ .‬در پایان هفته چهارم بانوان ذوب اهن با‬ ‫یک برد و ‪ ۳‬شکست در رده پنجم جدول قرار گرفت‪ ،‬پادما‬ ‫یدک نیز با چهار شکست و بدون برد در رده نهم باقی ماند‪.‬‬ ‫استرالیا بازنده دیدار با تیم‬ ‫ملی بسکتبال ایران‬ ‫طبق اعالم فدراسیون جهانی بسکتبال‪ ،‬عدم سفر استرالیا‬ ‫به تهران به معنای باخت فنی این تیم تلقی می شــود‪ .‬در‬ ‫شــرایطی که قرار بود تیم ملی بسکتبال ایران در پنجره‬ ‫پنجــم انتخابی جام جهانی در تهران از چین و اســترالیا‬ ‫میزبانی کند‪ ،‬استرالیایی ها حاضر به سفر به تهران نشدند‪.‬‬ ‫بااینکه چینی ها به تهران امدند و توانســتند در یک بازی‬ ‫نزدیک‪ ،‬میزبان خود را از پیش رو بردارند‪ ،‬اما استرالیایی ها‬ ‫قید سفر به ایران را زدند‪ .‬برخی شایعات حکایت از برگزاری‬ ‫این بازی در کشــور ثالث و در یک زمان جدید داشت اما‬ ‫درنهایت فیبا اطالعیــه ای را در این خصوص صادر کرد‪.‬‬ ‫فیبا در این خصوص اعالم کرد‪« :‬فدراســیون بسکتبال‬ ‫استرالیا اعالم کرد که تصمیمی برای سفر به ایران ندارد‪.‬‬ ‫قرار بود این بازی روز دوشنبه هفته جاری به میزبانی ایران‬ ‫در رقابت هــای انتخابی جام جهانی ‪ 2023‬برگزار شــود‪.‬‬ ‫نتیجه این بازی به سود ایران تمام می شود‪ .‬البته فیبا موارد‬ ‫مربوط به این اتفاق را بررسی خواهد کرد‪ ».‬بدین ترتیب‬ ‫پیروزی ‪ 20‬بر صفر در این دیدار به ســود ایران در جدول‬ ‫مسابقات لحاظ خواهد شد و بعد از شکست برابر چین‪ ،‬این‬ ‫برد می تواند امیدهای ایران را برای صعود به جام جهانی در‬ ‫پنجره پایانی زنده نگه دارد‪.‬‬ ‫‪ 14‬اذر زمان برگزاری‬ ‫انتخابات فدراسیون اسکواش‬ ‫مجمع انتخابات فدراسـیون اسـکواش ‪ ۱۴‬اذر به ریاسـت‬ ‫محمـد پوالدگـر در اکادمـی ملـی المپیـک و پارالمپیک‬ ‫برگـزار می شـود‪ .‬بـرای شـرکت در مجمـع انتخابـات‬ ‫فدراسـیون اسـکواش ‪ ۲۰‬کاندیـدا ثبت نام کرده انـد که از‬ ‫سـوی مراجـع ذی صلاح وزارت ورزش و جوانـان مـورد‬ ‫تاییـد قرارگرفتـه اسـت و این احتمـال وجـود دارد تا روز‬ ‫انتخابـات اسـامی دیگـری بـه این لیسـت اضافه شـود‪.‬‬ ‫دوره چهارسـاله ریاست مسعود سـلیمانی روز ‪ ۲۶‬شهریور‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬بـه پایان رسـید و ‪ ۲۳‬مهرماه با حکـم وزیر ورزش‬ ‫و جوانـان‪ ،‬محسـن خمارلـو به عنـوان سرپرسـت ایـن‬ ‫فدراسـیون انتخاب شـد‪.‬‬ صفحه 7 ‫یکشنبه | ‪ 22‬ابان ‪ | 1401‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4491‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫یکشنبه ‪ 22‬ابان ‪ / 1401‬سـال نوزدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪13Nov2022 | 4491‬‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز توزیع‪ :‬رویداد پارسی‬ ‫امتیاز در رتبه بندی روزنامه های سراسر کشور‬ ‫ضریب کیفی‪ 63/35 :‬رتبه اگهی‪1 :‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک ‪«-‬درباره‬ ‫ما‪ «-‬سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫برندگان جوائز ‪ 36‬امین دوره‬ ‫حسابهای قرض الحسنه پس انداز مدیریت شعب بانک رفاه‬ ‫کارگران استان اصفهان در سال ‪1401‬‬ ‫عنوان جایزه‬ ‫شماره حساب‬ ‫کد شعبه‬ ‫نام شعبه‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪92197334‬‬ ‫‪664‬‬ ‫بیمارستان تامین اجتماعی کاشان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪92306147‬‬ ‫‪665‬‬ ‫بیمارستان امین اصفهان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪261826700‬‬ ‫‪688‬‬ ‫الله اصفهان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪35910781‬‬ ‫‪696‬‬ ‫بلوار معلم زرین شهر‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪29651025‬‬ ‫‪697‬‬ ‫جی اصفهان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪34341894‬‬ ‫‪703‬‬ ‫بازارمبارکه‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪23598682‬‬ ‫‪703‬‬ ‫بازارمبارکه‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪47115981‬‬ ‫‪703‬‬ ‫بازارمبارکه‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪266984149‬‬ ‫‪715‬‬ ‫بیمارستان شهید بهشتی کاشان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪3170238‬‬ ‫‪736‬‬ ‫علوم پزشکی اصفهان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪197719960‬‬ ‫‪736‬‬ ‫علوم پزشکی اصفهان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪9751592‬‬ ‫‪736‬‬ ‫علوم پزشکی اصفهان‬ ‫‪23310261‬‬ ‫‪751‬‬ ‫میدان جمهوری اصفهان‬ ‫‪774‬‬ ‫مخابرات شاهین شهر‬ ‫بیمارستان غرضی اصفهان‬ ‫عنوان جایزه‬ ‫شماره حساب‬ ‫کد شعبه‬ ‫نام شعبه‬ ‫جایزه ویژه نقدی به مبلغ ‪ 1.000.000.000‬ریال‬ ‫‪42896204‬‬ ‫‪247‬‬ ‫مرکزی نجف اباد‬ ‫جایزه ویژه نقدی به مبلغ ‪ 1.000.000.000‬ریال‬ ‫‪7606345‬‬ ‫‪322‬‬ ‫مرکزی فالورجان‬ ‫جایزه ویژه نقدی به مبلغ ‪ 1.000.000.000‬ریال‬ ‫‪303707859‬‬ ‫‪424‬‬ ‫مرکزی اردستان‬ ‫جایزه ویژه نقدی به مبلغ ‪ 1.000.000.000‬ریال‬ ‫‪92989494‬‬ ‫‪435‬‬ ‫ولیعصراصفهان‬ ‫جایزه ویژه نقدی به مبلغ ‪ 1.000.000.000‬ریال‬ ‫‪4478447‬‬ ‫‪609‬‬ ‫چهارباغ عباسی اصفهان‬ ‫جایزه ویژه نقدی به مبلغ ‪ 1.000.000.000‬ریال‬ ‫‪30697888‬‬ ‫‪660‬‬ ‫شهید بهشتی اصفهان‬ ‫جایزه ویژه نقدی به مبلغ ‪ 1.000.000.000‬ریال‬ ‫‪34142095‬‬ ‫‪703‬‬ ‫بازارمبارکه‬ ‫جایزه ویژه نقدی به مبلغ ‪ 1.000.000.000‬ریال‬ ‫‪312763130‬‬ ‫‪774‬‬ ‫مخابرات شاهین شهر‬ ‫جایزه ویژه نقدی به مبلغ ‪ 1.000.000.000‬ریال‬ ‫‪93924525‬‬ ‫‪985‬‬ ‫بیمه سالمت اصفهان‬ ‫جایزه ویژه نقدی به مبلغ ‪ 1.000.000.000‬ریال‬ ‫‪27181716‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫امیر کبیر اصفهان‬ ‫جایزه ویژه نقدی به مبلغ ‪ 1.000.000.000‬ریال‬ ‫‪23148536‬‬ ‫‪1063‬‬ ‫خیابان ایات اله کاشانی کاشان‬ ‫جایزه ویژه نقدی به مبلغ ‪ 1.000.000.000‬ریال‬ ‫‪35440168‬‬ ‫‪1359‬‬ ‫میدان ‪22‬بهمن خمینی شهر‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪283496757‬‬ ‫‪201‬‬ ‫مرکزی اصفهان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪10942130‬‬ ‫‪219‬‬ ‫مرکزی کاشان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪6719922‬‬ ‫‪247‬‬ ‫مرکزی نجف اباد‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪25833870‬‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪20682487‬‬ ‫‪247‬‬ ‫مرکزی نجف اباد‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪2131444‬‬ ‫‪856‬‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪27069771‬‬ ‫‪247‬‬ ‫مرکزی نجف اباد‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪287892554‬‬ ‫‪857‬‬ ‫کاوه اصفهان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪3996487‬‬ ‫‪247‬‬ ‫مرکزی نجف اباد‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪19075923‬‬ ‫‪857‬‬ ‫کاوه اصفهان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪50084227‬‬ ‫‪860‬‬ ‫کهندژ اصفهان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪23273628‬‬ ‫‪257‬‬ ‫مرکزی خمینی شهر‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪92658015‬‬ ‫‪257‬‬ ‫مرکزی خمینی شهر‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪271962471‬‬ ‫‪873‬‬ ‫شیخ بهائی نجف اباد‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪264541741‬‬ ‫‪284‬‬ ‫سروش اصفهان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪93676323‬‬ ‫‪899‬‬ ‫دولت اباد اصفهان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪17607760‬‬ ‫‪288‬‬ ‫سعادت اباد اصفهان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪93797631‬‬ ‫‪909‬‬ ‫سپهساالر اصفهان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪35539641‬‬ ‫‪309‬‬ ‫مرکزیگلپایگان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪32396442‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫امیر کبیر اصفهان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪327741867‬‬ ‫‪315‬‬ ‫مرکزی شاهین شهر‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪94383674‬‬ ‫‪1002‬‬ ‫مرکزی تیران و کرون‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪7160525‬‬ ‫‪323‬‬ ‫مرکزی شهرضا‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪15901142‬‬ ‫‪1002‬‬ ‫مرکزی تیران و کرون‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪22190053‬‬ ‫‪323‬‬ ‫مرکزی شهرضا‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪201236941‬‬ ‫‪1052‬‬ ‫شیخ بهایی اصفهان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪37793512‬‬ ‫‪323‬‬ ‫مرکزی شهرضا‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪22933700‬‬ ‫‪1053‬‬ ‫مرکزی گزو برخوار‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪28282504‬‬ ‫‪330‬‬ ‫مرکزی زرین شهر‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪16607156‬‬ ‫‪1054‬‬ ‫بلوار ارتش اصفهان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪14861239‬‬ ‫‪368‬‬ ‫مرکزی خوانسار‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪37485799‬‬ ‫‪1062‬‬ ‫بلوارکشاورزاصفهان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪24084128‬‬ ‫‪369‬‬ ‫مرکزی نائین‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪28722577‬‬ ‫‪1062‬‬ ‫بلوارکشاورزاصفهان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪48547608‬‬ ‫‪400‬‬ ‫مرکزی فوالدشهر‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪28105760‬‬ ‫‪1071‬‬ ‫شمس ابادی اصفهان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪17897828‬‬ ‫‪424‬‬ ‫مرکزی اردستان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪18022406‬‬ ‫‪1071‬‬ ‫شمس ابادی اصفهان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪31406786‬‬ ‫‪432‬‬ ‫پل فلزی اصفهان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪23001719‬‬ ‫‪1097‬‬ ‫عبدالرزاقاصفهان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪21717450‬‬ ‫‪432‬‬ ‫پل فلزی اصفهان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪312861060‬‬ ‫‪1098‬‬ ‫رباط اصفهان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪262716367‬‬ ‫‪435‬‬ ‫ولیعصراصفهان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪79027118‬‬ ‫‪1162‬‬ ‫مرکزی درچه‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪278444842‬‬ ‫‪435‬‬ ‫ولیعصراصفهان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪302200599‬‬ ‫‪1162‬‬ ‫مرکزی درچه‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪309775176‬‬ ‫‪435‬‬ ‫ولیعصراصفهان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪267382844‬‬ ‫‪1359‬‬ ‫میدان ‪22‬بهمن خمینی شهر‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪13568735‬‬ ‫‪435‬‬ ‫ولیعصراصفهان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪35438459‬‬ ‫‪1359‬‬ ‫میدان ‪22‬بهمن خمینی شهر‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪17210100‬‬ ‫‪435‬‬ ‫ولیعصراصفهان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪20476395‬‬ ‫‪1377‬‬ ‫مرکزی دهاقان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪34117532‬‬ ‫‪481‬‬ ‫بازاردارالشفاء اصفهان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪252945864‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫سپاهانشهر اصفهان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪46367068‬‬ ‫‪547‬‬ ‫شریعتیاصفهان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪284315734‬‬ ‫‪547‬‬ ‫شریعتیاصفهان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪36416356‬‬ ‫‪548‬‬ ‫مرکزی خورزوق‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪180916725‬‬ ‫‪580‬‬ ‫مرکزی بیدگل‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪274851696‬‬ ‫‪592‬‬ ‫خیابان امام خمینی اصفهان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪32675860‬‬ ‫‪592‬‬ ‫خیابان امام خمینی اصفهان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪17795126‬‬ ‫‪610‬‬ ‫فردوسی اصفهان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪35526282‬‬ ‫‪610‬‬ ‫فردوسی اصفهان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪294838570‬‬ ‫‪309‬‬ ‫مرکزیگلپایگان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪233760246‬‬ ‫‪641‬‬ ‫بیمارستان شهیدچمران اصفهان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪41474132‬‬ ‫‪643‬‬ ‫بیمارستان امام خمینی فالورجان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪23237272‬‬ ‫‪643‬‬ ‫بیمارستان امام خمینی فالورجان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪29799788‬‬ ‫‪643‬‬ ‫بیمارستان امام خمینی فالورجان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪19915329‬‬ ‫‪660‬‬ ‫شهید بهشتی اصفهان‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال‬ ‫‪255495730‬‬ ‫‪663‬‬ ‫کمال الملک کاشان‬ ‫«بانک رفاه در مسیر نواوری»‬ ‫‪ 162‬جایزه کمک هزینه خرید صنایع دستی هرکدام به مبلغ ‪ 100.000.000‬ریال‬ ‫‪ 605‬جایزه کمک هزینه تحصیلی هر کدام به مبلغ ‪ 50.000.000‬ریال‬ ‫و هزاران جایزه نقدی ‪ 2.000.000‬ریالی‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 1556

روزنامه اصفهان امروز 1556

شماره : 1556
تاریخ : 1401/11/11
روزنامه اصفهان امروز 4550

روزنامه اصفهان امروز 4550

شماره : 4550
تاریخ : 1401/11/02
روزنامه اصفهان امروز 4548

روزنامه اصفهان امروز 4548

شماره : 4548
تاریخ : 1401/10/29
روزنامه اصفهان امروز 4547

روزنامه اصفهان امروز 4547

شماره : 4547
تاریخ : 1401/10/28
روزنامه اصفهان امروز 4546

روزنامه اصفهان امروز 4546

شماره : 4546
تاریخ : 1401/10/27
روزنامه اصفهان امروز 4545

روزنامه اصفهان امروز 4545

شماره : 4545
تاریخ : 1401/10/26
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!