روزنامه اصفهان امروز شماره 4490 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4490

روزنامه اصفهان امروز شماره 4490

روزنامه اصفهان امروز شماره 4490

‫شنبه ‪ 21‬ابان ‪ 17 |1401‬ربیع الثانی ‪ |12Nov2022| 1444‬سـال نوزدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4490‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫حال همه ما خوب است‬ ‫سرمقاله‬ ‫فاطمهکاویانی‬ ‫گوش شنوایی هست؟‬ ‫میراث ماندگار امروز اصفهان‬ ‫ژست همه چیزدانی بسیاری مدیران فرهنگی در این سال ها‬ ‫سبب شد که پله پله با شعار پیشرفت فناوری‪ ،‬مسیر اثرگذاری‬ ‫روزنامه ها را مسدود کنند‪ .‬از اینجا بود که دست رسانه های‬ ‫غیررسمی و خارجی با ایجاد جذابیت و تنوع و حتی افزودن‬ ‫امیر اکبری تیترها و عناوین غیرواقعی باز شد و ارام ارام بازی از دست‬ ‫رسانه های دلسوز خارج شد‪ .‬همچنین نقد و نظر روزنامه نگاران در بسیاری موارد با‬ ‫ابزار توقیف و قانون بی سرانجام ماند و به جای توجه و واکنش درست‪ ،‬به بایگانی‬ ‫سپرده شد‪ .‬اکنون و در شرایطی که مشکالت گوناگونی امروز و فردای ایران‬ ‫را تهدید می کند‪ ،‬بازخوانی صفحات ارشیو روزنامه ها داغ دل ها را تازه می کند‪.‬‬ ‫شرایطی که اکنون به عنوان زمینه مشکالت‪ ،‬بحران ها و حتی اعتراضات قرار‬ ‫گرفته است‪ ،‬سال ها و حتی دهه های گذشته در میان تیترها‪ ،‬یادداشت ها و‬ ‫گزارش های روزنامه ها هشدار داده شده‪ ،‬اما با بی تفاوتی سیاست گذاران و مجریان‬ ‫روبرو شده است‪ .‬حتی در زمینه موضوعات منطقه ای مانند زاینده رود نیز کارنامه‬ ‫رسانه های مکتوب سرشار از پرونده های تحقیقاتی و راهکارهای عملیاتی است که‬ ‫حداقل روزنامه نگاران را در پیشگاه تاریخ سربلند خواهد کرد‪.‬‬ ‫احمدرضامنزه‬ ‫شد‬ ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬ ‫ازاده پناهی‬ ‫زادروز در پاییز‬ ‫امیدوار به بهار‬ ‫سید مهدی رضوی‬ ‫اصفهان امروز؛‬ ‫روزنامه دهه هشتادی ها‬ ‫اصفهان امروز‪ ،‬خانه امن من‬ ‫میناعباسپور‬ ‫راضیه چنگیز نائین‬ ‫‪ ۱۹‬سالگی روزنامه ای که صدای مردم‬ ‫اصفهان است‬ ‫همیشهامروزی‬ ‫سعیداقایی‬ ‫برای ‪ 19‬سالگی‬ ‫امیرحسیناحتشامی‬ ‫طرح‪ :‬اتلیه اصفهان امروز‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫فروش ریزدانه سنگ اهک‬ ‫نوبت اول‬ ‫کاالی مورد مزایده‪ :‬ریزدانه سنگ اهک ‪ 0 -20‬میلیمتر‬ ‫مقدار مزایده‪ :‬مقدار تناژتا سقف ‪1,000,000‬تن(یک میلیون تن)‬ ‫حداقل تناژ شرکت در مزایده ‪50,000 :‬هزار تن (پنجاه هزار تن)‬ ‫ضمانت شــرکت در مزایده‪ :‬مبلغ یک میلیــارد ریال چک در وجه شــرکت‬ ‫معدنی و صنعتی فوالد سنگ مبارکه اصفهان‬ ‫مهلت دریافت اسناد و تحویل پیشنهادها‪ :‬از تاریخ درج اگهی لغایت ساعت ‪ ۹‬صبح‬ ‫روز دوشنبه مورخه ‪ 1401/08/30‬دبیرخانه شرکت‪.‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬کیلومتر ‪ ۲۵‬جاده مبارکه بروجن‪ ،‬شرکت معدنی صنعتی فوالد سنگ مبارکه‬ ‫تلفن تماس‪ 031 -52682350 -4 :‬داخلی ‪۱۳۴‬‬ ‫شرکت فوالد سنگ مبارکه اصفهان‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫اوراق سهام به شماره ‪ ۴٣۶۵۶‬الی ‪ ۴٣۶٧٨‬مربوط به شرکت‬ ‫خدمات بهداشتی و درمانی صنایع اصفهان به شماره ثبت ‪٧۶۴١‬‬ ‫که نزد امیر حسین قبادیان به وکالت از طرف محمدرضا قبادیان‬ ‫بوده مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد‬ ‫اگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن صنفی‬ ‫کارفرمایان شرکتهای مهندسی بهداشت حرفه ای استان اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار‪:‬‬ ‫‪1401/08/21‬‬ ‫بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم انجمن دعوت می شود که در جلسه مجمع عمومی عادی انجمن صنفی روز چهارشنبه‬ ‫‪ 1401/09/23‬راس ساعت ‪ ۱۰‬صبح در محل جلسه به نشانی اصفهان ‪ -‬خیابان احمد اباد ‪ -‬کوچه باغ توت (‪)۱۱‬‬ ‫پالک ‪ ۱۰‬حضور بهم رسانید‪.‬‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬استماع گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرسی و مالی‬ ‫‪-2‬انتخابات اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسین‬ ‫هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای مهندسی بهداشت حرفه ای استان اصفهان‬ ‫اگهی تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده‬ ‫سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان‬ ‫نوبت اول‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری خورزوق در نظر دارد یک قطعه زمین از امالک و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی‬ ‫و با جزئیات مندرج در اســناد مزایده‪ ،‬با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ‪)setadiran.ir‬‬ ‫و با شماره مزایده ‪ ۲۰۰۱۰۹۳۴۸۱۰۰۰۰۰۳‬به صورت الکترونیکی به فروش برساند‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مزایده‪1401/09/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/۰۸/19 :‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهاد‪1401/۰۹/07 :‬‬ ‫تاریخ بازدید‪1401/۰۹/07 :‬‬ ‫تاریخ اعالم برنده‪1401/09/08 :‬‬ ‫تاریخ بازگشایی‪1401/۰۹/07 :‬‬ ‫شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی‬ ‫ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است‪:‬‬ ‫‪ -1‬برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت‬ ‫اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه)‪ ،‬پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)‪ ،‬ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت‬ ‫برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد‪.‬‬ ‫‪-۲‬کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات‪ ،‬شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده‪ ،‬قابل مشاهده‪،‬‬ ‫بررسی و انتخاب می باشد‪.‬‬ ‫‪ -٣‬عالقمنــدان بــه شــرکت در مزایده می بایســت جهت ثبــت نام و دریافــت گواهــی الکترونیکی (توکن) با شــماره‬ ‫‪ 021 -41934‬تماس حاصل نمایند‪ .‬اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه(‪)www.setadiran.ir‬‬ ‫بخش ثبت نام‪/‬پروفایل مزایده گر موجود است‪.‬‬ ‫سید فضل اله هاشمی‪ -‬شهردار خورزوق‬ ‫اگهیمفقودی‬ ‫م الف ‪1408626 :‬‬ ‫بدینوســیله از کلیه اعضای محترم دعوت می نماید در مجمــع عمومی عادی (نوبت اول)‬ ‫ســازمان که ساعت ‪ 14:۳۰‬و مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) ساعت ‪ 16‬روز یکشنبه‬ ‫مورخ ‪ 1401/09/06‬در محل ســازمان واقع در سه راه حکیم نظامی ابتدای بلوار دانشگاه‬ ‫خیابان سلمان ‪ -‬کوچه شهید فدایی‪-‬پالک ‪ ۱۰۸‬تشکیل می گردد‪ ،‬شرکت فرمایید‪.‬‬ ‫ضمنا در صورت عدم حصول نصاب برای رســمیت جلســه مجمــع در نوبت اول‪ ،‬مجامع‬ ‫عمومی عادی و فوق العاده نوبت دوم در روز یکشنبه ‪ 1401/09/20‬در مکان فوق از ساعت‬ ‫‪( 14:۳۰‬مجمع عمومی عادی) و ساعت ‪( 16‬مجمع عمومی فوق العاده) برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫ دستور جلسه مجمع عمومی عادی‪:‬‬‫‪ -1‬ارائه گزارش هیات مدیره‬ ‫‪ -۲‬ارائه گزارش بازرس‬ ‫‪ -۳‬بررسی و تصویب تراز مالی منتهی به ‪1401/06/31‬‬ ‫‪ -4‬تعیین میزان مبلغ ورودیه و حق عضویت‬ ‫‪ -5‬انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل‬ ‫‪ -6‬انتخاب روزنامه کثیراالنتشار‬ ‫‪ -۷‬سایر مواردی که در صالحیت اختیارات مجمع عمومی سالیانه می باشد‪.‬‬ ‫ دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده‪:‬‬‫‪ -1‬بررسی پیشنهاد اصالح اساسنامه و تصویب اساسنامه الگوی جدید‬ ‫‪ -٢‬اصالح اساسنامه جهت تصویب موارد الحاقی‬ ‫هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪2234‬‬ ‫ناصرخسرویی به وسعت یک‬ ‫کشور‬ ‫تعداد ایستگاه های پایش هوای اصفهان کفاف نمی دهد‬ ‫سرمقاله‬ ‫کم کاریمحیط زیستدراطالع رسانی‬ ‫الودگیهوایاصفهان‬ ‫اصفهـان یکی از الوده ترین کالنشـهرهای کشـور بشـمار‬ ‫می ایـد و بـا وجـود فعالیـت ‪ ۱۳‬ایسـتگاه پایـش هـوا در ایـن‬ ‫کالنشـهر‪ ،‬اطالعـات تعـدادی از انهـا در برخـی از ایام سـال‬ ‫در سـامانه های برخـط در دسـترس نیسـت بـه همیـن دلیل‬ ‫بازنگـری درباره چگونگی انتقال داده ها و اطالع رسـانی بدون‬ ‫مشـکل در انهـا ضـروری به نظر می رسـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنـا‪ ،‬الودگـی هوا یکـی از معضلات اصلی‬ ‫کالنشـهر اصفهـان بشـمار می ایـد به طوری کـه در نیمـه‬ ‫نخسـت سـال‪ ،‬کانون هـای گردوغبـار و در نیمـه دوم سـال‪،‬‬ ‫سـرمای هـوا و پدیده وارونگی دمـا (اینـورژن) در کنار عوامل‬ ‫دیگـری مانند خشـکی زاینـده رود و تـاالب گاوخونی‪ ،‬فعالیت‬ ‫صنایـع و تـردد خودروهـا بـه باال رفتـن غلظـت االینده ها در‬ ‫هـوای ایـن خطـه منجـر می شـوند و تعـداد روزهای پـاک را‬ ‫بـه صفـر رسـانده اند‪ .‬به گفته مسـئوالن‪ ،‬تعداد روزهـای الوده‬ ‫و ناسـالم در کالنشـهر اصفهـان در سـال جـاری نسـبت بـه‬ ‫پارسـال افزایش یافته اسـت و پیش بینی می شـود در روزهای‬ ‫اتـی نیـز با توجه به سـرد شـدن دمای هـوا و ایجـاد وارونگی‬ ‫دمـا و همچنین خشـک بودن زاینده رود و کـم بودن بارش ها‪،‬‬ ‫بازهـم وضعیـت کیفیت هـوای این خطـه دچار چالش شـود‪.‬‬ ‫در کالنشـهر اصفهان ‪ ۱۳‬ایسـتگاه پایش دائم هوا فعال است‬ ‫که چهار ایسـتگاه متعلـق به اداره کل حفاظت محیط زیسـت‬ ‫اسـتان و ‪ ۹‬ایسـتگاه متعلـق بـه شـهرداری اصفهان اسـت و‬ ‫روزانـه اطالعـات مربـوط بـه شـاخص کیفـی هـوا از ایـن‬ ‫ایسـتگاه ها بـه سـامانه های اطالع رسـانی‪ ،‬منتقـل و منتشـر‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫بـا وجـود اهمیت امـار و اطالعـات درباره شـاخص کیفی‬ ‫هـوا‪ ،‬اطالعـات تعـدادی از ایسـتگاه های پایـش هـوای‬ ‫کالنشـهر اصفهـان در ایامـی از سـال بـه دالیـل مختلفـی‬ ‫از جملـه مسـائل فنـی و ارتباطـی بـه نمایـش درنمی ایـد‬ ‫به طوری کـه امسـال نیـز در چنـد نوبـت ایـن اتفـاق افتـاد از‬ ‫جملـه در اواخر تابسـتان و از ‪ ۱۳‬شـهریور اطالعات مربوط به‬ ‫چنـد ایسـتگاه در جـدول کیفیت هـوا در پایگاه اطالع رسـانی‬ ‫محیط زیسـت اصفهـان بـه نمایـش در نیامـد و به جـای انها‬ ‫خطـوط تیره خودنمایی می کـرد‪ .‬این وضعیت در شـهریورماه‬ ‫ادامـه یافـت و اطالعـات هفـت تـا هشـت ایسـتگاه منتشـر‬ ‫می شـد امـا از مهرمـاه بـود کـه تعـداد خطـوط تیـره افزایش‬ ‫یافـت و فقـط اطالعـات سـه یـا چهـار ایسـتگاه کـه متعلق‬ ‫بـه اداره محیط زیسـت اسـت بـه نمایـش درمی امـد کـه این‬ ‫شـرایط تـا اواسـط ابـان جـاری ادامـه یافـت‪ .‬عـدم نمایـش‬ ‫اطالعـات برخـی از ایسـتگاه های پایش دائم هـوای اصفهان‬ ‫در ‪ ۲‬مـاه گذشـته با واکنش هایی بین فعاالن محیط زیسـت و‬ ‫شـبکه های اجتماعـی مواجـه شـد به طوری که تصـور عده ای‬ ‫بـر ایـن بـود کـه ایـن ایسـتگاه ها از مـدار خـارج و خامـوش‬ ‫شـده اند درحالی که مسـئوالن اداره کل حفاظت محیط زیست‬ ‫اسـتان و همچنیـن شـهرداری اصفهـان‪ ،‬مشـکالت ارتباطی‬ ‫و شـبکه اینترنـت را دلیـل اصلـی ایـن موضـوع اعلام‬ ‫کردنـد‪ .‬رئیـس اداره امـور ازمایشـگاه های اداره کل حفاظـت‬ ‫محیط زیسـت اصفهـان دراین باره گفـت‪ :‬در هفته هـای اخیر‪،‬‬ ‫امـکان انتقال اطالعات از ایسـتگاه های متعلق به شـهرداری‬ ‫بـه دلیل نوع بسـتر ارتباطی انها و مشـکالت شـبکه اینترنت‬ ‫فراهـم نبـود‪ .‬بابـک صادقیـان بـا اشـاره بـه تفـاوت شـبکه‬ ‫انتقـال اطالعـات ایسـتگاه های شـهرداری بـا محیط زیسـت‬ ‫افـزود‪ :‬در بیـش از یـک مـاه فقـط اطالعـات ایسـتگاه های‬ ‫محیط زیسـت در جـدول شـاخص کیفـی هـوا نشـان داده‬ ‫می شـد امـا بـا پیگیری هـای انجـام شـده و انتقـال داده های‬ ‫ایسـتگاه های شـهرداری به صـورت روزانـه از ‪ ۱۷‬ابـان جاری‬ ‫اطالعـات سـایر ایسـتگاه ها به صـورت دسـتی وارد جـدول‬ ‫می شـود‪ .‬او به جلسـه ای کـه دربـاره الودگی هـوای اصفهان‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬اشـاره کـرد و گفت‪ :‬در این جلسـه مقرر شـد که‬ ‫داده هـای ایسـتگاه های شـهرداری به طـور روزانه بـرای اداره‬ ‫محیط زیسـت ارسـال شـود و ما پـس از اعتبارسـنجی انها را‬ ‫وارد سـایت می کنیم و با توجه به شـرایط موجود‪ ،‬ناچاریم که‬ ‫به این روش سـنتی عمل کنیم‪ .‬مسـئول امـور کنترل کیفیت‬ ‫هـوا در معاونـت حمـل و نقل شـهرداری اصفهان نیـز اظهار‬ ‫داشـت‪ ۹ :‬ایسـتگاه پایـش دائمـی هـوا متعلق به شـهرداری‬ ‫اصفهـان در حـال کار کردن اسـت اما از ‪ ۱۳‬شـهریور به دلیل‬ ‫اختلاالت پیـش امـده در ارتباطـات‪ ،‬داده های برخـی از انها‬ ‫به سـامانه محیط زیسـت بـرای نمایش در جـدول کیفیت هوا‬ ‫نمی رسـید‪ .‬جمشـید لقایی با بیـان اینکه شـهرداری اصفهان‪،‬‬ ‫وب سـایت جداگانـه ای برای انتشـار داده های شـاخص کیفی‬ ‫هـوا نـدارد و ایـن کار بـر اسـاس قانـون بـه عهـده اداره کل‬ ‫حفاظـت محیط زیسـت اسـتان اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬پیگیری هـای‬ ‫زیـادی بـرای رفـع ایـن مشـکل ارتباطـی انجـام شـد و در‬ ‫زمـان حاضـر تا برطرف شـدن قطعـی این مشـکل‪ ،‬داده های‬ ‫مربـوط به ایسـتگاه های شـهرداری هر روز صبح بـه اداره کل‬ ‫محیط زیسـت و برخی مدیران و رسـانه ها ارسـال می شـود‪ .‬او‬ ‫بـا اشـاره به اینکـه اطالعاتی کـه از ‪ ۱۷‬ابان از ایسـتگاه های‬ ‫شـهرداری در جـدول کیفیـت هـوا در پایـگاه اطالع رسـانی‬ ‫محیط زیسـت اصفهان به چشـم می خورد به طور دسـتی وارد‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬ما تصـور نمی کردیم که مشـکل‬ ‫مذکـور تـا این زمان به طـول بینجامد و در تالش هسـتیم تا‬ ‫هرچـه زودتـر مشـکل ارتباطی با سـامانه های محیط زیسـت‬ ‫برطـرف شـود‪ .‬درحالی کـه انتقـال داده هـای ایسـتگاه های‬ ‫شـهرداری بـه سـامانه های محیط زیسـت در ‪ ۲‬مـاه گذشـته‬ ‫بـا اختالالتـی همـراه شـد و اطالعـات کاملـی از وضعیـت‬ ‫کیفـی هـوای کالنشـهر اصفهـان در دسـترس نبـود‪ ،‬برخی‬ ‫کارشناسـان اعتقـاد دارنـد کـه بازنگـری در وضعیـت فعلـی‬ ‫گزارش شـاخص کیفی هوای این شـهر و تعدد ایسـتگاه های‬ ‫پایـش هـوا‪ ،‬ضروری اسـت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬توزیع الودگی هــوا در اصفهان یکنواخت‬ ‫نیست‬ ‫یـک فعال محیط زیسـت اصفهان در این زمینـه گفت‪ :‬به‬ ‫دالیـل مختلف همچون وجـود منابع متفاوت ایجـاد الودگی‪،‬‬ ‫پراکندگـی کانون هـای االینـده‪ ،‬شـرایط جـوی‪ ،‬وضعیـت‬ ‫توپوگرافـی (عارضه نگاری) و نحوه توسـعه شـهری نمی توان‬ ‫نحـوه توزیـع الودگـی هـوا در کالنشـهر اصفهـان را همواره‬ ‫یکنواخـت تصـور کـرد‪ .‬محمـد کوشـافر افـزود‪ :‬بـا توجـه به‬ ‫ایـن مسـائل‪ ،‬تعدد ایسـتگاه های پایـش کیفیت هـوا اهمیت‬ ‫بیشـتری پیدا می کنـد‪ .‬او با تاکید بر اهمیت سـنجش کیفیت‬ ‫هـوا در مدیریـت الودگـی هـوای اصفهـان و لـزوم بازنگـری‬ ‫در وضعیـت فعلـی گزارش شـاخص کیفیت هـوای اصفهان‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪ ۲ :‬نکتـه در ایـن زمینـه وجـود دارد کـه یکـی‬ ‫از انهـا غیرفعـال بـودن یا عـدم نمایـش داده های تعـدادی از‬ ‫ایسـتگاه ها در برخـی از روزهای سـال اسـت‪ .‬کوشـافر افزود‪:‬‬ ‫موضـوع دوم ایـن اسـت کـه برخـی از ایسـتگاه ها فقـط یک‬ ‫مقـدار (ذرات معلق ریـز) از پنج مقدار موردنیاز برای محاسـبه‬ ‫شـاخص کیفیـت هـوای هر ایسـتگاه را گـزارش می کنـد‪ .‬او‬ ‫بـا اشـاره به عـدم نمایـش داده هـای برخـی از ایسـتگاه های‬ ‫پایـش کیفی هـوای اصفهـان در ‪ ۲‬ماه گذشـته‪ ،‬گفت‪ :‬عالوه‬ ‫بر اینکه الزم اسـت دلیل این موضوع مشـخص و اشـکاالت‬ ‫موجـود برطـرف شـود‪ ،‬بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه کـرد کـه‬ ‫کاهـش تعـداد ایسـتگاه ها بـه کاهـش دقـت شـاخص ارائـه‬ ‫شـده منجر می شـود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ایستگاه های پایش هوای اصفهان تا یک و نیم‬ ‫برابر می تواند افزایش یابد‬ ‫رئیـس اداره امـور ازمایشـگاه های اداره کل حفاظـت‬ ‫محیط زیسـت اصفهـان دربـاره تعـداد ایسـتگاه های پایـش‬ ‫کیفـی هـوا گفـت‪ :‬افزایش یافتـن تعداد ایسـتگاه ها‪ ،‬شـرایط‬ ‫ایـده ال اسـت امـا باید بـه این نکتـه توجه کرد کـه نمی توان‬ ‫تعـداد ایسـتگاه ها را بی حدومـرز افزایـش داد‪ .‬صادقیان با بیان‬ ‫اینکه در سـال های گذشـته ‪ ۲۰‬ایسـتگاه پایش هوا متعلق به‬ ‫محیط زیسـت در اصفهـان فعـال بود‪ ،‬افزود‪ :‬بـا توجه به برخی‬ ‫مشـکالت ماننـد محدودیت های مالـی و عدم امـکان تامین‬ ‫قطعـات موردنیـاز‪ ،‬برخـی از ایـن ایسـتگاه ها در زمـان حاضر‬ ‫فعـال نیسـت‪ .‬او تصریـح کـرد‪ :‬افزایش تعـداد ایسـتگاه های‬ ‫فعـال در کالنشـهر اصفهان تـا یک و نیم برابر تعـداد موجود‪،‬‬ ‫عـددی معقوالنـه اسـت و اطالعات دقیق تـری درباره کیفیت‬ ‫هـوا در اختیـار مـا قـرار می دهـد‪ .‬او دربـاره اینکه ایـا در نظر‬ ‫گرفتن داده های سـه یا چهار ایسـتگاه از ‪ ۱۳‬ایسـتگاه سـطح‬ ‫شـهر اصفهـان می توانـد مالک درسـتی از وضعیت شـاخص‬ ‫کیفـی هـوا باشـد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬ما در ‪ ۲‬ماه گذشـته در شـرایط‬ ‫خاصـی قرار داشـتیم‪ ،‬فقـط داده های چهار ایسـتگاه متعلق به‬ ‫محیط زیسـت در اختیارمـان بـود و ناچـار بودیم شـرایط بد را‬ ‫نسـبت بـه بدتر انتخـاب و ایـن اطالعـات محدود را منتشـر‬ ‫کنیـم‪ .‬صادقیـان همچنین با بیـان اینکه ایسـتگاه های پایش‬ ‫کیفـی هـوا شـامل ترافیکی و مسـکونی هسـتند‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫اطالعـات مربـوط بـه ایسـتگاه های ترافیکی ماننـد احمداباد‪،‬‬ ‫بزرگـراه خـرازی و میدان ازادی از نظر عـددی تفاوت چندانی‬ ‫بـا یکدیگـر نمی کند و اختالف حـدود پنج درصـدی باهم دارد‬ ‫و همیـن موضـوع بـرای ایسـتگاه های مسـکونی نیـز صدق‬ ‫می کنـد بنابرایـن شـاید بتـوان گفـت کـه در روزهایـی که با‬ ‫شـرایط عادی روبه رو هسـتیم بـا اطالعات این ایسـتگاه های‬ ‫معـدود‪ ،‬بـراورد کلـی شـهر را داریـم امـا به طور یقیـن هرچه‬ ‫تعـداد داده هـا بیشـتر باشـد‪ ،‬اطالعـات نیـز دقیق تر اسـت‪ .‬او‬ ‫دربـاره عـدم نمایـش همـه االینده هـا در شـاخص کیفـی‬ ‫هـوای اصفهـان گفـت‪ :‬در برخـی از ایسـتگاه های پایـش‬ ‫کیفـی هـوا‪ ،‬سنسـورهای اندازه گیـری االینده هـای مختلـف‬ ‫به مرورزمـان و بـا توجـه بـه مسـائلی مانند مسـتهلک شـدن‬ ‫و محدودیت هـای مالـی از مدار خارج شـده اسـت بنابراین در‬ ‫زمـان حاضـر مهمترین االینـده یعنی ذرات معلـق ریز (کمتر‬ ‫از ‪ ۲.۵‬میکـرون) اندازه گیـری و داده های ان منتشـر می شـود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬دو ایســتگاه پایش کیفی هــوا به زودی در‬ ‫اصفهان وارد مدار می شود‬ ‫مسـئول امـور کنتـرل کیفیـت هـوا در معاونـت حمـل‬ ‫و نقـل شـهرداری اصفهـان خبـر داد کـه دو ایسـتگاه جدیـد‬ ‫پایـش کیفـی هـوا در میـدان اسـتقالل (در شـمال شـهر) و‬ ‫سپاهان شـهر (در جنـوب شـهر) ایجـاد و نصـب شـده اسـت‬ ‫کـه مراحل ازمایشـی خـود را می گذارنـد و بـه زودی داده های‬ ‫انهـا وارد سـامانه های کیفیـت هـوا می شـود‪ .‬لقایـی افـزود‪:‬‬ ‫بـرای ایجـاد دو ایسـتگاه جدیـد دیگر نیـز مناقصـه ای برگزار‬ ‫می شـود و پیش بینـی می شـود کـه تا یک سـال اینـده ایجاد‬ ‫شـود که بـا راه انـدازی انها تعداد ایسـتگاه های شـهرداری به‬ ‫‪ ۱۳‬می رسـد‪ .‬او بـا بیـان اینکه سـازمان محیط زیسـت متولی‬ ‫اصلـی سـنجش کیفیت هواسـت‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪ :‬بـا توجه‬ ‫بـه برخی مسـائل مانند محدودیت هـای مالی که وجـود دارد‪،‬‬ ‫شـهرداری اصفهـان هـم در راسـتای مسـئولیت اجتماعی در‬ ‫ایـن زمینـه ورود پیدا کـرده زیـرا الودگی هوا مربـوط به همه‬ ‫مـردم و یک معضل شـهری اسـت‪ .‬لقایـی با اشـاره به اینکه‬ ‫هـر چـه تعـداد ایسـتگاه ها بیشـتر شـود دقـت کار و جزییات‬ ‫ان بیشـتر خواهـد بـود‪ ،‬تصریح کـرد‪ :‬تعداد ایسـتگاه ها نقطه‬ ‫بهینـه ای دارد و مکان یابـی انهـا بـا توجـه به توزیـع جمعیت‬ ‫در سـطح شـهر اهمیت زیادی دارد‪ .‬مدیـرکل مدیریت بحران‬ ‫اسـتانداری اصفهان نیز اظهار داشـت‪ :‬عدم نمایـش داده های‬ ‫تعـدادی از ایسـتگاه های پایش کیفی هوا به دلیل مشـکالت‬ ‫ارتباطـی بیـن ایسـتگاه ها و سـامانه های برخط اسـت که باید‬ ‫بـا هماهنگـی بیـن شـهرداری و محیط زیسـت و از طریـق‬ ‫برنامه هـای نرم افـزاری برطـرف شـود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ضرورت اتصال ایستگاه های پایش کیفی هوا با‬ ‫سامانه هایبرخط‬ ‫منصور شیشـه فروش با اشـاره به جلسـه کارگروه الودگی‬ ‫هـوای اصفهـان کـه چنـد روز گذشـته برگـزار شـد‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫ایـن جلسـه چنـد مصوبه داشـت کـه بر اسـاس یکـی از انها‬ ‫اداره کل حفاظـت محیط زیسـت اسـتان مکلـف بـه انجـام‬ ‫هماهنگی هـای الزم بـرای اتصال ایسـتگاه های پایش کیفی‬ ‫هـوا با سـامانه های برخط شـد‪ .‬او با بیان اینکه محیط زیسـت‬ ‫متولـی اطالع رسـانی دربـاره الودگی هواسـت و این مشـکل‬ ‫را بایـد حـل کند‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬به طورقطع‪ ،‬داده های سـه یا‬ ‫چهـار ایسـتگاه‪ ،‬ملاک درسـتی بـرای نشـان دادن وضعیت‬ ‫الودگـی هـوای کالنشـهر بزرگـی ماننـد اصفهـان نیسـت و‬ ‫الزم اسـت پیگیری هـا و اقدامات کافی برای انتشـار داده های‬ ‫همـه ایسـتگاه ها صورت گیـرد‪ .‬او خاطرنشـان کرد‪ :‬در سـفر‬ ‫رئیس جمهـور بـه اصفهـان اعتباراتـی به منظـور بهسـازی و‬ ‫نوسـازی ایسـتگاه های پایـش کیفـی هـوا بـرای اداره کل‬ ‫حفاظـت محیط زیسـت مصـوب شـده کـه الزم اسـت ایـن‬ ‫کار بـا توجـه بـه اعتبـارات در نظـر گرفته شـده انجام شـود‪.‬‬ ‫شیشـه فروش همچنیـن به سـه مطالعه صورت گرفتـه درباره‬ ‫االیندگی هـای هوا اصفهان اشـاره و اضافه کـرد‪ :‬یکی از این‬ ‫مطالعـات توسـط سـازمان محیط زیسـت و دو مطالعـه دیگـر‬ ‫توسـط دانشـگاه های اصفهان و صنعتی اصفهان انجام شـده‬ ‫و اداره کل حفاظـت محیط زیسـت اسـتان موظـف اسـت که‬ ‫ایـن مطالعـات را جمع بنـدی و بـر اسـاس ان و متناسـب بـا‬ ‫شـرایط روز‪ ،‬طرح هـای عملیاتـی را به منظور کاهـش الودگی‬ ‫هـوا بـه دسـتگاه های اجرایی ابلاغ کنـد‪ .‬او با بیـان اینکه از‬ ‫ابتدای امسـال تاکنون حدود ‪ ۱۰۵‬روز هوای ناسـالم در شـهر‬ ‫اصفهـان داشـتیم که نسـبت بـه پارسـال ‪ ۲۸‬درصـد افزایش‬ ‫دارد‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬بـر اسـاس پیش بینی هـای هواشناسـی در‬ ‫روزهـای سـرد امسـال نیـز بـا پدیـده وارونگـی دما بویـژه در‬ ‫دو سـاعت اولیـه صبـح مواجـه خواهیـم شـد هرچنـد ممکن‬ ‫اسـت این روزها پشـت سـر هم نباشـد‪ .‬در حالیکه سـنجش‬ ‫کیفیـت هـوا در ایسـتگاه های پایـش یکـی از ابزارهای اصلی‬ ‫بـرای مدیریـت االیندگی ها در کالنشـهرهایی مانند اصفهان‬ ‫محسـوب می شـود کارشناسـان تاکیـد دارنـد که الزم اسـت‬ ‫اقدامـات اصولـی و جـدی بـرای انتقـال داده هـای دقیـق و‬ ‫کامـل کیفیـت هوا بـا اسـتفاده از فناوری های روز و متناسـب‬ ‫بـا شـرایط موجـود و پشـتیبانی های الزم فنـی و نرم افـزاری‬ ‫صـورت گیرد تـا دیگر شـاهد خطوط تیـره به جـای داده های‬ ‫واقعـی بـر روی صفحـات نمایشـگر کیفیت هوا نباشـیم‪.‬‬ ‫امام جمعه موقت اصفهان مطرح کرد‬ ‫تالش دشمن برای ضربه زدن با استفاده از ظرفیت های رسانه ای و مجازی‬ ‫به گفته امام جمعه موقت اصفهان با اشاره بروز برخی‬ ‫ناارامی در کشور این خطر جدی با تقوای رهبر معظم انقالب‪،‬‬ ‫ایمان مردم و یاری خداوند رفع شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬حجت االسالم مجتبی میردامادی در‬ ‫خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته اصفهان با بیان‬ ‫اینکه فلسفه قبولی عبادات تقوا است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همواره ما‬ ‫باید همه کاره ای مان برای خدا و برای نزدیک شدن به خدا‬ ‫باشد‪ .‬او با اشاره بروز برخی ناارامی ها در کشور افزود‪ :‬در این‬ ‫واقعه خداوند به رهبر معظم انقالب اسالمی قدرت تشخیص‬ ‫داد که در مقابل این تهاجم عظیم و این جنگ همه جانبه‬ ‫چه باید کرد که دشمن شکست بخورد و همانند گذشته رسوا‬ ‫شود که این اتفاق افتاد‪ .‬او با اشاره به عشق مردم به انقالب‬ ‫گفت‪ :‬همه می دانیم که سختی ها‪ ،‬مشکالت و فشارهایی‬ ‫وجود دارد که ریشه انها یا نشئت گرفته از عملکرد گذشته‪ ،‬یا‬ ‫تحریم های ظالمانه دشمن است و مردم در فشارند‪ .‬امام جمعه‬ ‫موقت اصفهان افزود‪ :‬ولی مردم وقتی احساس کردند دین و‬ ‫انقالبشان در خطر است با وجود این نارضایتی هایی که گاهی‬ ‫گوش شنوایی هست؟‬ ‫عکس‪:‬تسنیم‬ ‫ســنگ اول ایــن انحــراف را پنجــاه‬ ‫ســال پیــش زمانــی گذاشــتند کــه‬ ‫بوق هــای اســتعمار از طریــق‬ ‫رادیوهــای بیگانــه بــا ایــن شــعار‬ ‫حسنروانشید بــه صــدا درامــد کــه «یکــی دو‬ ‫بچــه بهتــر‪ ،‬حلقــه و قــرص اســان تر‪ ».‬اگرچــه‬ ‫ایــن پروپاگانــدای سیاســی بعدهــا بــه «دو تــا ســه‬ ‫بچــه بهتــر» تغییــر یافــت امــا هــدف نهایــی همیــن‬ ‫بــود و امــروز پــس از گذشــت نیم قــرن کشــوری‬ ‫کــه تــا قبــل از ان خانواده هایشــان بــه داشــتن‬ ‫فرزنــدان بیشــتر به عنــوان ثــروت و ســرمایه افتخــار‬ ‫می کردنــد شــرط اول ازدواج را در گون ـه ای از مــوارد‬ ‫حــذف بچــه دار شــدن و یــا حداکثــر یــک فرزنــد‬ ‫قــرار دهنــد! انزمــان تبلیغــات انچنــان گســترده بــود‬ ‫کــه در انــدک زمــان میــزان موجــودی قرص هــای‬ ‫ضدبــارداری و حلقه هــای مربــوط به ســرعت تمــام‬ ‫شــد و کاال بــه بــازار ســیاه رفــت تــا از ایــن طریــق‬ ‫بــه دلیــل اســتقبال فــراوان حاصــل از تبلیغــات‬ ‫بــه دامنــه اقتصــاد ســرازیر شــود و ناصرخســرو بــا‬ ‫داروخانه هــای معــدود قدیمــی یــا محلــی جهــت‬ ‫فــروش ازاد ایــن ابزارهــای ســرکوبگر گــردد و در‬ ‫ادامــه اقالمــی از تولیــدات غــرب پیرامــون معالجــه‬ ‫ســرطان و بــه تاخیــر انداختــن ان در ســبد فــروش‬ ‫بــه متقاضیــان گیــرد درحالی کــه اکثــر ایــن‬ ‫داروهــا هنــوز مجــوز اســتفاده را بــرای کشــورهای‬ ‫مبــدا و تولیدکننــده را اخــذ نکــرده بودنــد! اگرچــه‬ ‫انزمــان بــرای ناصرخســرو بــازار پرمنفعتــی بــه‬ ‫وجــود امــده بــود تــا زیــر چتــر عرضــه داروهــای‬ ‫قاچــاق نســبت بــه توزیــع مــواد مخــدر و بخصــوص‬ ‫قرص هــای روان گــردان بپــردازد و ایــن مســیر‬ ‫نیــز بــه ســال های اغازیــن انقــاب اســامی‬ ‫و تحریم هــای اجنبی هــا وارد شــود تــا بــازار‬ ‫مــکاره را بــه منبعــی از درامدهــای بــاداورده تبدیــل‬ ‫کنــد امــا حضــور بی تفاوتی هــای متولیــان امــر‬ ‫بخصــوص در وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش‬ ‫پزشــکی باعــث شــد تــا نه تنهــا خدشــه ای بــه ان‬ ‫وارد نشــود بلکــه به مرورزمــان اکثریــت کســبه‬ ‫مشــاغل دیگــر به نوعــی وارد ایــن حرفــه مشــکوک‬ ‫و پردرامــد شــوند کــه تــا بــه امــروز ادامــه داشــته‬ ‫باشــد و بــازار ســیاه تامین کننــده ســرم هــا و‬ ‫انتی بیوتیک هــای موردنیــاز کشــور بــه ده برابــر‬ ‫قیمــت واقعــی باشــد و در گوشــه و کنــار کشــور‬ ‫نیــز چنیــن بازارهایــی البتــه نــه بــه ایــن وســعت‬ ‫تاســیس و حتــی فروشــندگان رســمی و پروانــه دار‬ ‫هــم به گونــه ای مســیر توزیــع را بــه ایــن طریــق‬ ‫عملیاتــی کــرده و نماینــدگان پخــش بــه احتــکار‬ ‫ان بپردازنــد و توزیــع را بــر مبنــای قیمت هــای‬ ‫پیشــنهادی اســتوار نماینــد درحالی کــه متولیــان‬ ‫دارو اصــرار دارنــد همچنــان از پشــت میزهــای‬ ‫خــود تولیــد و توزیــع منطقــی را مدیریــت کننــد و‬ ‫هرگــز بــه ایــن موضــوع بااهمیــت نیندیشــیده اند‬ ‫کــه «عــاج واقعــه قبــل از وقــوع بایــد کــرد‪ ».‬چنــد‬ ‫مــاه پیــش بــود کــه کارشناســان و اپیدمیولوژیســت‬ ‫هــا دربــاره احتمــال شــیوع بیماری هــای تنفســی در‬ ‫انســان بــا شــروع فصــل پاییــز و همچنیــن انفلوانــزا‬ ‫و مــوج جدیــد کرونــا هشــدار داده بودنــد و افزایــش‬ ‫مصــرف داروهــای انتی بیوتیــک را از نیمه هــای دوم‬ ‫تابســتان پیش بینــی می کردنــد؛ امــا وزارت بهداشــت‬ ‫و ســازمان غــذا و دارو ســخت ســرگرم طــرح دارویــار‬ ‫و عــدم رعایــت الزامــات ان بودنــد تــا باالخــره‬ ‫ویــروس انفلوانــزا همــراه بــا تغییــر رنــگ کرونایــی‬ ‫در بعضــی از شــهرها وارد میــدان کارزار شــد و از‬ ‫ســویی داروســازان بــا وجــود داشــتن مــواد اولیــه زیر‬ ‫بــار تولیــد و رفــع ایــن کمبودهــا نمی رفتنــد‪ .‬ان هــا‬ ‫همچنــان ســنگ قیمــت واقعــی دارو را بــه ســینه‬ ‫می زدنــد و بیمه هــا نیــز در کمیــن نشســته بودنــد تــا‬ ‫فرصــت را بــرای افزایــش پایه هــای دریافتــی شــکار‬ ‫کننــد‪ .‬درحالی کــه طبــق ادعــای داروســازان‪ ،‬دولــت‬ ‫بــه تعهداتــش بــرای جبــران حــذف ارز ترجیحــی‬ ‫و مالیــات بــر ارزش افــزوده عمــل نکــرده بــود تــا‬ ‫ایــن بی توجهی هــا راه را بــرای واردات داروهایــی‬ ‫کــه امــکان تولیــد و حتــی صــادرات ان در کشــور‬ ‫فراهــم می شــد را همــوار کــرد و رئیس جمهــور را‬ ‫ناچــار نمــود کــه از متولیــان امــر بخواهــد نســبت به‬ ‫شــروع تولیــد و واردات اقــدام نماینــد و البتــه باعــث‬ ‫اســتعفای رئیــس ســازمان غــذا و دارو و معــاون‬ ‫وزارت بهداشــت بــه دلیــل اهمــال کاری شــد و اینجــا‬ ‫نیــز هالل احمــر بــود تــا بــا کمــک و همراهــی‬ ‫وزارت امــور خارجــه محمولـه ای بــه وزن ‪ ۴۹‬تــن از‬ ‫انتی بیوتیک هــای موردنیــاز را وارد کشــور و پــس‬ ‫از تاییــد ســازمان غــذا و دارو نســبت بــه ارســال ان‬ ‫بــه داروخانه هــای کشــور اقــدام نمایــد؛ امــا ایــا‬ ‫بــا واردات ایــن محموله هــا مشــکل کمبــود دارو و‬ ‫تاخت وتــاز ناصرخســروها در گوشــه و کنــار کشــور‬ ‫را حــل می شــود درحالی کــه تــا ســال گذشــته‬ ‫صنعــت دارو ســاالنه حــدود ‪ 1/5‬میلیــارد دالر ارز‬ ‫دولتــی بــا قیمــت ‪ 4‬هــزار و دویســت تومــان هزینــه‬ ‫می کــرده امــا امــروز ایــن ارز بــا قیمــت نیمایــی‬ ‫حــدود ‪ 27‬هــزار تومــان شــده اســت و در ادامــه مــرز‬ ‫‪ 35‬هــزار تومــان را هــم درنوردیــده اســت بدیــن‬ ‫معنــی کــه نقدینگــی موردنیــاز شــرکت های دارویــی‬ ‫بــرای خریــد مــواد اولیــه چندیــن برابر شــده اســت و‬ ‫اینگونــه واردات مقطعــی نمی توانــد راهگشــا بــرای‬ ‫برچیــدن بحــث قاچــاق باشــد‪.‬‬ ‫ادامه دارد‬ ‫شنبه | ‪ 21‬ابان ‪ | 1401‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4490‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫عنوانمی شوددرقالبجمعیت هایمیلیونیکهقابل تصورنبود‬ ‫نشان دادند که حاضر نیستند دین و انقالب خود را با هیچ چیز‬ ‫معامله کنند‪ .‬حجت االسالم میردامادی افزود‪ :‬بنا به فرمایش‬ ‫اخیر رهبر معظم انقالب‪ ،‬دشمنان از پیشرفت ما می ترسند و‬ ‫می خواهند ما را متوقف کنند تا ما نوکر و فقیر باشیم و دست‬ ‫به روی انها دراز کنیم و همه ذخایر ما را غارت کنند‪ .‬او با‬ ‫بیان اینکه رهبر معظم انقالب اتفاقات اخیر را جنگ ترکیبی و‬ ‫نه صرف اغتشاش خیابانی عنوان کردند‪ ،‬گفت‪ :‬دشمن یعنی‬ ‫امریکا و رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای موذی و خبیث‬ ‫اروپایی و برخی گروهک ها با همه امکانات به میدان امدند‬ ‫و تالش کردند با استفاده از دستگاه های اطالعاتی‪ ،‬رسانه ای‬ ‫و ظرفیت های مجازی به ملت ضربه بزنند اما بنا به فرموده‬ ‫رهبر معظم انقالب‪ ،‬ملت به معنای واقعی به دهان بدخواهان‬ ‫زد و انها را ناکام کرد‪ .‬امام جمعه موقت اصفهان تصریح کرد‪:‬‬ ‫سخنان این روزهای سیاستمداران امریکایی درباره طرفداری‬ ‫از ملت ایران که می گفتند می خواهند ملت را ازاد کنند اوج‬ ‫بی شرمی و ریاکاری بود که رهبر معظم انقالب فرمودند ایا‬ ‫کاری علیه ملت ایران در این چهار دهه هست که می توانستید‬ ‫و انجام ندادید اگر هم کار مستقیم نظامی انجام نداده اید‪،‬‬ ‫یا نمی توانسته اید و یا از جوانان ما ترسیده اید‪ .‬او با اشاره به‬ ‫پیشرفت های ایران به خصوص موشک ماهواره بر قائم ‪۱۰۰‬‬ ‫که در دنیا پدیده بی نظیر بود‪ ،‬گفت‪ :‬این مهم چیزی بود که‬ ‫دشمن بدان اعتراف کرد و رژیم صهیونیستی گزارش داد که‬ ‫این موشک پیشرفت چشمگیر و نمایش قدرت است که انان‬ ‫را بسیار نگران کرده است‪ .‬حجت االسالم میردامادی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬تازمانی که مسیر ما مسیر دین باشد و خدا را بخواهیم‪،‬‬ ‫خداوند یار و یاور ماست‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫ادامه از صفحه یک‪ :‬نام بردن از روزنامه به معنای‬ ‫چشم پوشی از پیشرفت روزافزون و نوین رسانه ای نیست که‬ ‫در این زمینه نیز روزنامه ها به سبب انباشت تجربه و نیروی‬ ‫انسانی توانمند پیشتاز بوده اند و در فضای انالین و شبکه های‬ ‫اجتماعی نیز حضور پررنگی دارند‪ ،‬بلکه ارزش دادن به نوعی‬ ‫روزنامه نگاری است که جای ویرایش‪ ،‬حذف و توضیح بعد از‬ ‫انتشار ندارد‪ .‬روزنامه بایستی پیش از چاپ به شیوه های گوناگون‬ ‫بررسی شده و مطالب صحت سنجی شوند‪ .‬به همین دلیل‬ ‫است که انچه در سنت روزنامه نگاری ایران و جهان وجود دارد‪،‬‬ ‫سندیت و ماندگاری محتوای روزنامه ها و میزان نفوذ انها است‪.‬‬ ‫ما نیز در «اصفهان امروز» همواره تالش کرده ایم انچه الزم‬ ‫است را بگوییم و به موقع پیشنهاد و هشدارها را علنی و عملی‬ ‫اعالم کنیم‪ .‬در این میان شوربختانه مسئوالن انگشت شماری‬ ‫فکر‪ ،‬اندیشه و برنامه خود را از این طریق واکسینه می کردند‬ ‫و همین موضوع سبب می شد که در گردش روزگار و تغییرات‬ ‫استانداران و شهرداران و نمایندگان و مدیران گوناگون‪ ،‬کارنامه‬ ‫شعارهای عمل نشده و مشکالت باقی مانده‪ ،‬حسرت روزهای‬ ‫گذشته را بر دل روزنامه نگاران باقی بگذارد‪.‬‬ ‫اینده ایران و اصفهان با نقد‪ ،‬گفتگو و تالش ساخته خواهد شد‬ ‫و در این میان روزنامه نگاران‪ ،‬پیشتازان این مسیر طوالنی و‬ ‫ناهموار هستند‪ .‬هرچه به این پرچمداران اجازه خدمت بیشتری‬ ‫داده شود‪ ،‬مردم و جامعه نفع بیشتری خواهند برد‪« .‬اصفهان‬ ‫امروز» تالش خواهد کرد در اغاز دوران جوانی و ورود به ‪19‬‬ ‫سالگی با شور و شعور مضاعف برای ارتقای اصفهان موثر و‬ ‫مفیدباشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫وضعیت بافت فرسوده اصفهان‬ ‫رو به افول است‬ ‫بنا به گفته مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان بافت‬ ‫فرسوده در شهر اصفهان مثل سایر کالن شهرها وضعیت رو‬ ‫به افولی دارد و حجم ان در حال افزایش است‪.‬‬ ‫علیرضا قاری قران در ارتباط با احیای بافت فرسوده‬ ‫در اصفهان به تسنیم گفت‪ :‬یکی از وظایف اصلی وزارت‬ ‫راه وشهرسازی در حوزه مسکن‪ ،‬بازافرینی بافت فرسوده‬ ‫است و باید در ان بافت تسهیالتی ایجاد کند تا مردم بتوانند‬ ‫ساخت وساز کنند‪ .‬او افزود‪ :‬بخشی مربوط به قانون بافت‬ ‫فرسوده است که شامل ارائه تسهیالت و برخی امکانات مثل‬ ‫تخفیف در صدور پروانه است؛ وظیفه وزارت راه وشهرسازی‬ ‫به صورت کالن برنامه ریزی برای احیای بافت است و در‬ ‫شرکت بازافرینی زیرمجموعه این وزارتخانه انجام می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان عنوان کرد‪ :‬وزارت‬ ‫راه وشهرسازی عمدتا دخالت مستقیم ندارد و با تضمین‬ ‫ضوابط یا کمک های موردی در این مسئله نقش دارد؛‬ ‫به عنوان مثال در شهرها برای اسفالت سازی تحت عنوان‬ ‫بافت فرسوده تسهیالتی داده می شود یا بودجه هایی به‬ ‫صورت برنامه ریزی شده در سال به مراکزی که در گسترش‬ ‫این امر نقش دارند داده می شود‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬احیای بافت‬ ‫فرسوده در شهرهای کوچک با کالن شهر ها متفاوت است‬ ‫چرا که در شهرهای کوچک این موضوع با اعطای تسهیالت‬ ‫و ساخت وساز مردم حل می شود اما در کالن شهر ها با توجه‬ ‫به ارزش افزوده ای که از این بافت ها می توان داشت‪ ،‬باید توجه‬ ‫دیگری شود‪ .‬قاری قران با بیان اینکه مسئله بافت فرسوده‬ ‫نیازمند یک اراده جدی است‪ ،‬گفت‪ :‬اگر می خواهیم در زمینه‬ ‫بافت فرسوده کار کنیم به مثلثی نیاز داریم که باید شکل‬ ‫بگیرد‪ ،‬اراده مدیریت شهری گام نخست است و پس از ان‬ ‫دولت در قالب وزارت راه وشهرسازی‪ ،‬کمیسیون ماده پنج و‬ ‫ایجاد طرح های اقتصادی مناسب در این راستا و در اخر خود‬ ‫مردم باید به این امر توجه داشت ه باشند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬وقتی‬ ‫شرایط برای احیای بافت فراهم شد مردم باید وارد عمل‬ ‫شوند و خودشان در این راستا کار و تسهیلگری کنند‪ .‬مدیرکل‬ ‫راه وشهرسازی استان اصفهان افزود‪ :‬اگر تسهیلگری توسط‬ ‫دو ضلع نخست به درستی انجام شود مردم می توانند اعتماد‬ ‫کنند و این موجب تولید کار می شود؛ حضور دولت و مدیریت‬ ‫شهری در کنار هم در کمیسیون ماده پنج امکان پذیر است اما‬ ‫ی در‬ ‫اراده اولیه بسیار مهم است‪ .‬او با اشاره به نقش شهردار ‬ ‫احیای بافت فرسوده بیان کرد‪ :‬حضور مدیریت شهری از ان‬ ‫جهت حائز اهمیت است که باید با مردم مذاکره کرده و انها‬ ‫را به میدان بیاورد؛ این کار دست دولت نیست چراکه ابزارش‬ ‫را ندارد و صرفا می تواند با ایجاد تسهیالت و سایر امکانات‬ ‫از ظرفیت های قانونی استفاده کند اما مدیریت شهری چون‬ ‫داخل شهر و در ارتباط با مردم است‪ ،‬می تواند با یک طرح‬ ‫منسجم شرایط حضور مردم را فراهم کند‪ .‬قاری قران اضافه‬ ‫کرد‪ :‬در هرکجا که این اتفاق بیفتد حرکت روبه جلویی‬ ‫رخ می دهد اما اگر نشود قدم های بعدی به درستی برداشته‬ ‫نمی شود و اعطای تسهیالت هم به نتیجه نمی رسد‪ .‬او در‬ ‫ارتباط با وجود قوانین در این حوزه عنوان کرد‪ :‬قانون های‬ ‫زیادی پیرامون مسئله بافت فرسوده وجود دارد که شاید‬ ‫خیلی جدی گرفته نمی شود یا مورد استقبال قرار نمی گیرد‪.‬‬ ‫مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان با اشاره به وضعیت‬ ‫بافت فرسوده در شهر اصفهان گفت‪ :‬بافت فرسوده در شهر‬ ‫اصفهان مثل سایر کالن شهرها وضعیت رو به افولی دارد‬ ‫و حجم ان در حال افزایش است‪ .‬او افزود‪ :‬چند نوع بافت‬ ‫فرسوده وجود دارد؛ بافت فرسوده میانی نوعی است که در‬ ‫اصفهان بسیار قوت دارد و در محله های قدیمی و تاریخی‬ ‫شهر اصفهان شرایط سختی از این نظر وجود دارد چراکه‬ ‫وضعیت تاریخی اصفهان ویژه و متفاوت از سایر نقاط است و‬ ‫کار کردن درعین حال سخت بوده و جلو نمی رود‪ .‬قاری قران‬ ‫ادامه داد‪ :‬بافت فرسوده سکونت های غیررسمی موضوع‬ ‫دیگری است که در محله هایی مثل محله حصه وجود دارد‬ ‫و میزان حجم ان قابل توجه است‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر بیش از ‪ 700‬هکتار بافت فرسوده در کل شهر اصفهان‬ ‫به صورت مصوب وجود دارد که در سنوات قبل ثبت شده و‬ ‫قطعا اگر االن دقیق سازی شود این میزان در شهر اصفهان‬ ‫به حدود هزار هکتار می رسد و این عدد قابل توجهی است ‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫ازادسازی گلوگاه های‬ ‫منطقه ‪۱۳‬‬ ‫بـه گفتـه مدیـر منطقـه ‪ ۱۳‬شـهرداری اصفهـان‬ ‫ازادسـازی و رفـع گلوگاه های این منطقه بـا اعتبار بیش‬ ‫از ‪ ۳۵۰‬میلیـارد ریـال انجـام شـده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایمنـا‪ ،‬جواد کشـانی اظهار کـرد‪ :‬همواره‬ ‫یکـی از اهـداف مدیریـت شـهری‪ ،‬روان سـازی عبـور و‬ ‫مـرور و تسـهیل در تـردد شـهروندان اسـت‪ .‬در همیـن‬ ‫راسـتا رفـع و ازادسـازی گلوگاه هـای منطقـه در دسـتور‬ ‫کار قـرار دارد‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬در ایـن راسـتا ازادسـازی‬ ‫گلوگاه هـای محلـی در محلـه قائمیـه و در کوچه هـای‬ ‫اسـیاب‪ ،‬نیلوفـر و شـهید مردانـی انجـام شـده اسـت‪.‬‬ ‫مدیـر منطقـه ‪ ۱۳‬شـهرداری اصفهـان تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫یکـی دیگـر از ایـن ازادسـازی ها در کنـار گـذر بزرگـراه‬ ‫شـهید حبیب اللهـی حدفاصـل چهـارراه مفتـح و میدان‬ ‫سـهروردی اسـت که پـس از گذشـت سـال ها‪ ،‬در حال‬ ‫حاضر در مراحل نهایی توافق و پرداخت اسـت‪ .‬کشـانی‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬ازادسـازی ‪ ۱۳۶۵‬مترمربـع زمیـن در‬ ‫کـوی بـاغ زیار نیز با اعتبـاری بالغ بر ‪ ۲۵۰‬میلیـارد ریال‬ ‫انجام اسـت‪.‬‬ ‫اجرای عملیات کاشت و‬ ‫واکاوی درختان منطقه ‪5‬‬ ‫گـروه اصفهان‪ :‬بـه گفته مدیر منطقه پنج شـهرداری‬ ‫اصفهـان عملیـات کاشـت و واکاوی درختـان بـا هـدف‬ ‫افزایـش سـرانه فضـای سـبز منطقـه پنـج و کاهـش‬ ‫الودگی هـای زیسـت محیطی بـا اعتبـاری بالـغ بـر ‪۸۵‬‬ ‫میلیارد ریال در دسـت اقدام اسـت‪ .‬حسـین کارگر اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬هم اکنـون لکه گیـری چمن هـا بـه مسـاحت ‪۱۰‬‬ ‫هـزار مترمربـع در منطقـه پنـج شـهرداری بـا اعتبـاری‬ ‫بالـغ بـر ‪ 6‬میلیـارد ریـال در حال انجـام اسـت‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکـه فضای سـبز به ویـژه درختـان و درختچه ها نقش‬ ‫پاالیـش هـوا را بـر عهـده دارند‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬خرید و‬ ‫کاشـت درختـان همیشه سـبز ماننـد پالـم واشـنگتونیا‪،‬‬ ‫سـرو شـیراز‪ ،‬کاج و درختـان خـزان کننـده بـا نیـاز ابی‬ ‫پاییـن ماننـد داغداغـان‪ ،‬لیلکـی‪ ،‬ملیـا (زیتون تلـخ)‪،‬‬ ‫نـارون‪ ،‬زبان گنجشـک در سـطح منطقـه ‪ 5‬در حـال‬ ‫انجـام اسـت‪ .‬مدیـر منطقـه پنج شـهرداری اصفهـان از‬ ‫اجـرای عملیـات کاشـت و واکاوی درختـان بـا هـدف‬ ‫افزایـش سـرانه فضـای سـبز منطقـه پنـج و بـه منظور‬ ‫کاهـش الودگی هـای زیسـت محیطی خبـر داد و افـزود‪:‬‬ ‫ایـن عملیـات بـا اعتبـاری بالـغ بـر ‪ ۸۵‬میلیارد ریـال در‬ ‫دسـت اقـدام اسـت‪ .‬او بـا بیـان اینکـه عملیـات واکاوی‬ ‫درختـان علاوه بـر اثـرات زیسـت محیطی‪ ،‬منجـر بـه‬ ‫زیباسـازی هرچـه بیشـتر منظـر شـهری خواهـد شـد‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کرد‪ :‬در حـال حاضـر واکاوی در کل منطقه‬ ‫پنـج در حال انجـام بوده و این روند همچنـان ادامه دارد‪.‬‬ ‫کارگر خاطرنشـان کـرد‪ :‬گل کاری بوسـتان ها‪ ،‬پارک ها و‬ ‫معابـر منطقـه با گل هـای داودی وکلـم و فالورباکس ها‬ ‫بـا اطلسـی ژاپنـی‪ ،‬نـاز یخـی‪ ،‬مرواریـد‪ ،‬سـدوم قرمز و‬ ‫پریـوش اویـز بـا هزینه بالـغ ‪ ۳۰۰‬میلیـون ریـال انجام‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫توسع ه و ساماندهی فضای‬ ‫سبز منطقه ‪15‬‬ ‫گـرو اصفهان‪ :‬بـه گفته مدیـر منطقه ‪ ۱۵‬شـهرداری‬ ‫اصفهـان تاکنـون بـرای حفـظ و توسـعه فضـای سـبز‬ ‫منطقه ‪ ۱۵‬شـهرداری اصفهـان بالغ بر ‪ ۱۶‬میلیـارد ریال‬ ‫هزینه شـده اسـت‪.‬‬ ‫هوشـنگ نظـری پـور با اشـاره بـه نگهـداری روزانه‬ ‫فضـای سـبز منطقـه شـامل پارک هـای شـهری‪،‬‬ ‫محلـی‪ ،‬رفیوژهـای خیابانـی‪ ،‬محوطه هـای درختـکاری‬ ‫و انهـار بـه متـراژ ‪ ۶۰۰‬هـزار مترمربـع اظهـار کـرد‪ :‬بـه‬ ‫منظـور صرفه جویـی و کاهـش مصـرف اب‪ ،‬توسـعه و‬ ‫بهینه سـازی بالـغ بـر ‪ ۳۰‬هـزار مترمربع سیسـتم ابیاری‬ ‫تحت فشـار از ابتدای سـال تاکنون انجام شـده اسـت‪ .‬او‬ ‫افـزود‪ :‬توسـعه سیسـتم بابلر خیابان شـریعتی و توسـعه‬ ‫شـبکه توزیع اب خیابان های امامزاده اسـحاق‪ ،‬اریسون‪،‬‬ ‫فرعی هـای خیابـان توحیـد و خیابـان سـردار باقـری از‬ ‫جملـه اقدامـات در ایـن زمینه بـوده اسـت‪ .‬مدیر منطقه‬ ‫‪ ۱۵‬شـهرداری اصفهـان امـوزش کلیه کارگـران فضای‬ ‫سـبز در خصـوص نحـوه ابیـاری‪ ،‬تعویـض والوهـا و‬ ‫لوله هـای خـراب و فرسـوده‪ ،‬حـذف گونه هـای گیاهـی‬ ‫پرنیـاز ماننـد چمـن و جایگزینـی ان با گونه هـای مقاوم‬ ‫بـه کم ابـی را از دیگـر اقدامـات مدیریـت منطقـه در‬ ‫راسـتای مقابلـه با کم ابی و احیای فضای سـبز دانسـت‬ ‫و تاکیـد کـرد‪ :‬گل کاری‪ ،‬ابیـاری‪ ،‬علف زنی و سم پاشـی‬ ‫باغچه هـای گل فصلـی و دائمـی بـه متـراژ ‪ ۳۰‬هـزار‬ ‫مترمربـع‪ ،‬اسـتفاده از دسـتگاه های تانکـر اب رسـانی به‬ ‫صـورت شـبانه روزی برای ابیاری درختـان در محل های‬ ‫فاقـد لوله کشـی و احـداث کلکتـور بـرای انتقال پسـاب‬ ‫و ابیـاری درختـان خـارج از محـدوده شـهری با پسـاب‬ ‫تسـویه شـده به متـراژ ‪ 4‬هزار متـر از دیگر ایـن اقدامات‬ ‫بوده اسـت‪ .‬او به کاشـت بیش از ‪ 3‬هزار اصله درخت در‬ ‫سـال جاری اشـاره کرد و افزود‪ :‬مدیریت شـهری نسبت‬ ‫بـه فلس شـویی درختـان کاج و خارج کـردن فلس های‬ ‫داخـل ان هـا به منظـور جلوگیـری از اتش سـوزی نیـز‬ ‫اقـدام کـرده اسـت‪ .‬نظـری پـور خشک سـالی را یکـی‬ ‫از معضلات اساسـی در حفـظ فضـای سـبز منطقه ‪15‬‬ ‫دانسـت و بـا بیـان اینکه در حال حاضـر تنها هفت حلقه‬ ‫چـاه اب در منطقـه وجـود دارد‪ ،‬تاکیـد کـرد‪ :‬بااین حـال‬ ‫پروژه های جدید برای توسـعه و سـاماندهی فضای سـبز‬ ‫تعریـف شـده اسـت‪ .‬به گفتـه نظری پـور‪ ،‬تاکنـون برای‬ ‫حفـظ و توسـعه فضای سـبز منطقـه ‪ ۱۵‬شـهر اصفهان‬ ‫بالـغ بـر ‪ ۱۶‬میلیـارد ریال هزینه شـده اسـت‪.‬‬ ‫شنبه | ‪ 21‬ابان ‪ | 1401‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4490‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫شهرداری کالن شهرهای اصفهان و مشهد تفاهم نامه همکاری امضا کردند‬ ‫اغاز تبادل تجربیات حمل ونقلی اصفهان و مشهد‬ ‫در جلسه ای با حضور جمعی از مدیران شهری اصفهان و‬ ‫مشهد‪ ،‬تفاهم نامه همکاری بین معاونت حمل ونقل ترافیک‬ ‫شهرداری این دو کالن شهر امضا شد‪.‬‬ ‫به گــزارش ایمنا‪ ،‬ابوالفضل قربانی‪ ،‬رئیس کمیســیون‬ ‫هوشمندسازی و حمل ونقل شورای اسالمی شهر اصفهان در‬ ‫این جلسه ضمن تشــکر از مدیریت شهری مشهد به دلیل‬ ‫انجام اقدامات شایســته و انتخاب مدیران جوان‪ ،‬انقالبی و‬ ‫متخصص اظهار کرد‪ :‬شــورای اسالمی شهر اصفهان نگاه‬ ‫ویژه ای به موضوع حمل ونقــل دارد به طوری که ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫از بودجه شــهرداری در این حوزه هزینه می شود‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه امــروزه موضوع حمل ونقل یک دانش اســت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬همفکری و همکاری مدیریت شــهری کالن شــهرها‬ ‫می تواند در رفع مشــکالت با اهمیت و تاثیرگذار باشــد و‬ ‫انها را از حمایت های دولتی بی نیاز کند‪ .‬رئیس کمیســیون‬ ‫هوشمندســازی و حمل ونقل شورای اسالمی شهر اصفهان‬ ‫برگزاری جلســات تخصصی مشترک میان کمیسیون های‬ ‫تخصصی شوراها را پیشــنهاد داد و گفت‪ :‬مشهد به واسطه‬ ‫وجود مرقد مطهر حضرت امام رضا (ع)‪ ،‬شــهر همه ایرانیان‬ ‫بویژه زائران اصفهانی اســت‪ .‬قربانی تاکیــد کرد‪ :‬هر اقدام‬ ‫عمرانی و خدماتی که در شهرها انجام می شود‪ ،‬وقتی عامل‬ ‫کارامدی نظام است که رضایت مردم را در بر داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬انتقال تجربیات؛ پیشرفت کالنشهرها را به‬ ‫همراه دارد‬ ‫حسین حق شــناس‪ ،‬معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار‬ ‫اصفهان در این نشســت اظهار کرد‪ :‬مشهد نخستین شهری‬ ‫است که طی سال های گذشته مطالعات جامع شهری ان اماده‬ ‫شده و در سال های اخیر در بخش حمل ونقل درون شهری و‬ ‫برون شهری پیشرفت های خوبی داشته است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در‬ ‫دوره جدید مدیریت شهری اصفهان نیز به هوشمند سازی در‬ ‫حوزه حمل ونقل توجه ویژه ای شده است‪ .‬معاون حمل ونقل و‬ ‫ترافیک شهردار اصفهان با اشاره به راه اندازی سامانه هوشمند‬ ‫«اصرو» در راســتای مدیریت زمان مســافران اتوبوس های‬ ‫درون شــهری گفت‪ :‬مدیریت شهری اصفهان امادگی دارد تا‬ ‫تجربیات خود را در اختیار مدیریت مشهد قرار دهد‪ .‬او به اجرای‬ ‫طرح ثبت تخلف با موتورسیکلت در شهر اشاره کرد و افزود‪ :‬در‬ ‫دوره جدید مدیریت شهری در اصفهان با استفاده از توانمندی‬ ‫شرکت های دانش بنیان توانستیم در حوزه حمل ونقل اتفاقات‬ ‫خوبی را رقم بزنیم‪ .‬حق شناس با بیان اینکه انتقال تجربیات و‬ ‫همکاری میان کالن شهرها منجر به پیشرفت می شود‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬سیستم هایی که امروزه در حوزه حمل ونقل کالن شهرها‬ ‫پیاده سازی شده‪ ،‬جز بهترین سیستم های روز دنیا است که به‬ ‫همت جوانان متخصص و انقالبی کشورمان راه اندازی شده‬ ‫است‪ .‬او پیشــنهاد داد‪ :‬برگزاری نشست های تخصصی بین‬ ‫سازمانی در دو کالنشهر اصفهان و مشهد برگزار شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬توجه ویژه مدیریت شهری اصفهان به حوزه‬ ‫حمل ونقل‬ ‫ابوالفضل توکلی‪ ،‬مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری‬ ‫شهرداری اصفهان نیز در این جلسه گفت‪ :‬مدیریت شهری و‬ ‫شورای اسالمی شهر اصفهان نگاه ویژه به حوزه حمل ونقل‬ ‫و ارائه خدمات مطلوب به مسافران دارد‪ .‬او با اشاره به امضای‬ ‫تفاهم نامه همکاری میان دو کالنشهر اصفهان و مشهد برای‬ ‫نخستین بار افزود‪ :‬این تفاهم نامه در راستای انتقال تجربیات‬ ‫طرفین در زمینه های مختلف فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬خدماتی‪،‬‬ ‫اجرایی‪ ،‬عمرانی و هوشمند سازی منعقد شده است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان تصریح کرد‪:‬‬ ‫بیشتر قشر متوســط به پایین برای سفر از اتوبوس استفاده‬ ‫می کنند که باید نسبت به این مهم توجه بیشتری داشت‪.‬‬ ‫امادگی مدیریت شــهری مشهد برای تعامل و همکاری‬ ‫با اصفهان‬ ‫ایمان فرهمندی‪ ،‬رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل‬ ‫شورای اسالمی شهر مشــهد حوزه حمل ونقل را یک حوزه‬ ‫اجتماعی و پرمخاطب دانســت و اظهار کرد‪ :‬عامل موفقیت‬ ‫مدیریت جدید شــهری در مشهد‪ ،‬استفاده از نیروهای جوان‬ ‫و با سابقه تخصصی مرتبط است‪ .‬او امادگی مدیریت شهری‬ ‫مشهد را جهت تعامل و همکاری با مدیریت شهری اصفهان‬ ‫اعــام کرد و افزود‪ :‬اصفهان به عنوان یک کالنشــهر الگو‬ ‫برای شهر مشهد است‪ ،‬زیرا در قسمت های مختلف مدیریت‬ ‫شهری اقدامات خوبی انجام شده است‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬امسال‬ ‫بلیت فروشــی اتوبوس ها کام ً‬ ‫ال به صــورت غیرحضوری در‬ ‫مشهد انجام می شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬به روزرسانی ناوگان تاکسیرانی شهر مشهد‬ ‫ســید خلیل منبتی‪ ،‬معاون عمران و حمل ونقل شهردار‬ ‫مشهد در این جلسه اظهار کرد‪ :‬طراحی مجدد خطوط اتوبوس‬ ‫و اصالح خطوط قدیمی در شهر مشهد از برنامه های معاونت‬ ‫حمل ونقل در دوره جدید مدیریت شــهری است‪ .‬او با اشاره‬ ‫به افزایش تعداد ‪ ۱۲۰‬دســتگاه ون و ‪ ۲۵۰۰‬دستگاه تاکسی‬ ‫در راستای بروز رسانی ناوگان تاکسیرانی گفت‪ :‬افزودن ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار موتورســیکلت برقی به حمل ونقل شهری باعث حذف‬ ‫سفرهای تک سرنشین و کاهش الودگی هوای شهر مشهد‬ ‫می شود‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬از تجربیات مدیریت شهری اصفهان‬ ‫بتوانیم در اجرای پروژه های مشــهد استفاده کنیم‪ .‬در پایان‬ ‫جلسه تفاهم نامه همکاری میان معاونت های حمل ونقل دو‬ ‫کالنشهر اصفهان و مشهد امضا شد‪ .‬مدیران شهری اصفهان‬ ‫از پایانه ترکیبی ازادی‪ ،‬سیستم مدیریت و نظارت اتوبوسرانی‪،‬‬ ‫خط یک و دو قطار شهری مرکز کنترل خط یک قطار شهری‬ ‫و همچنین سیستم هوشمند دوچرخه اشتراکی (بایدو) بازدید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫اجرای طرح کالس درس با حضور ‪ ۱۲۲‬هزار دانش اموز ابتدایی در اصفهان‬ ‫معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان‬ ‫فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان اعالم کرد‪:‬‬ ‫طرح کالس درس پس از سه سال‪ ،‬امسال نیز قرار است‬ ‫با حضور ‪ ۱۲۲‬هزار دانش اموز در مدارس ابتدایی اصفهان‬ ‫اجرا شود‪.‬‬ ‫سعید امامی با اشاره به اجرای طرح کالس درس در چند‬ ‫سال اخیر در اصفهان‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬این طرح با مشارکت‬ ‫شهرداری و اداره کل اموزش وپرورش استان اصفهان برگزار‬ ‫می شود‪ .‬او با اشاره به اینکه در راستای اجرای طرح کالس‬ ‫درس امروز یک دوره ضمن خدمت برای معلمان کالس‬ ‫اول و ششم ابتدایی در حال برگزاری است‪ ،‬گفت‪ :‬صد معلم‬ ‫از نواحی مختلف در این دوره حضور پیدا کرده و به عنوان‬ ‫مدرس میانی در کارگاه ها شرکت می کنند‪ .‬معاون اجتماعی‬ ‫و مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی‬ ‫شهرداری اصفهان افزود‪ :‬این معلمان در دو گروه کالس‬ ‫اول و ششم ابتدایی با مولفان کتاب های کالس درس از‬ ‫صبح تا بعد از ظهر در ‪ ۳‬کارگاه برنامه و گپ و گفت دارند‬ ‫و روش های برخورد‪ ،‬مواجه و تدریس این کتاب را اموزش‬ ‫می بینند‪ ،‬سپس در نواحی خودشان به معلمان دیگری که‬ ‫قرار است این کتاب ها را اموزش ببینند‪ ،‬تدریس می کنند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه با توجه به اهمیت این رویداد‪ ،‬صبح امروز‬ ‫مراسم افتتاحیه ای برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬در این مراسم وجیهه‬ ‫فاضل‪ ،‬معاون ابتدایی اداره کل اموزش وپرورش استان‪،‬‬ ‫سلطانی‪ ،‬رئیس اداره دوره دوم ابتدایی و عیسی پره رئیس‬ ‫اداره دوره اول ابتدایی اداره کل اموزش وپرورش استان‪،‬‬ ‫مجتبی شاهمرادی‪ ،‬معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان‬ ‫فرهنگی اجتماعی شهرداری‪ ،‬مصطفی نباتی نژاد‪ ،‬رئیس‬ ‫مرکز پژوهش های شورای شهر اصفهان‪ ،‬ساکتی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫سازمان بازیافت‪ ،‬دکتر افتخاری‪ ،‬هیئت علمی و مدرس حوزه‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬به اتفاق نویسنده کتاب اول ابتدایی و محمدرضا‬ ‫رهبری و محبوبه صفدریان نویسندگان کتاب ششم ابتدایی‬ ‫حضور داشتند‪ .‬امامی افزود‪ :‬در این مراسم از دو جلد کتاب کار‬ ‫معلم ششم ابتدایی و بحث نظری و عملی طرح کالس شهر‬ ‫که به چیستی کالس شهر می پردازد رونمایی شد‪ .‬به گفته او‪،‬‬ ‫بعد از مراسم افتتاحیه معلمان کالس ها با مولفان کتاب ها سر‬ ‫کالس ها حضور پیدا کردند‪ .‬معاون اجتماعی و مشارکت های‬ ‫مردمی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان‬ ‫با یاداوری اینکه طرح کالس شهر از یک ایده شروع شد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این طرح سال اول در ‪ ۴۳‬مدرسه و ‪ ۵۰‬کالس‬ ‫اول ابتدایی‪ ،‬سال دوم در صد مدرسه و سال سوم در تمام‬ ‫مدارس ابتدایی شهر اصفهان در پایه کالس اول و ششم‬ ‫اجرا شد‪ .‬امسال نیز قرار است این طرح با حضور ‪ ۱۲۲‬هزار‬ ‫ن خاطر نیاز است معلمان در دوره‬ ‫دانش اموز اجرا شود‪ ،‬به همی ‬ ‫ضمن خدمت شرکت کنند‪ .‬او با تاکید بر اینکه طرح کالس‬ ‫درس بعد از ‪ ۳‬سال‪ ،‬هر سال جدی تر و رسمی تر شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬طرح کالس درس نقطه تالقی و اشتراک شهرداری‬ ‫و اداره کل اموزش وپرورش است‪ ،‬به طوری که شهرداری‬ ‫نیاز به شهروندانی مسئولیت پذیر و مشارکت جو دارد که‬ ‫مهارت های رفتار در جامعه در حوزه امداد و ایمنی‪ ،‬حمل ونقل‪،‬‬ ‫محیط زیست و حقوق شهروندی را داشته باشند‪ ،‬از طرفی در‬ ‫سند تحول بنیادین اموزش وپرورش نیز دانش اموزان باید به‬ ‫غیر از اموزش های درسی‪ ،‬مسئولیت پذیر‪ ،‬مشارکت جو و اماده‬ ‫برای مهارت های رفتاری باشند و طرح کالس درس نقطه‬ ‫اشتراکی برای دستیابی به اهداف این دو مجموعه شده است‪.‬‬ ‫مدیر منطقه ‪ ۲‬شهرداری اصفهان خبر داد‪:‬‬ ‫ساخت خانه فرهنگ کودک و نوجوان در منطقه‪۲‬‬ ‫گـروه اصفهـان‪ :‬بنـا بـه گفتـه مدیـر منطقـه دو‬ ‫شـهرداری اصفهـان بایـد از دیـدگاه خالقانـه نوجوانـان‬ ‫دهـه هشـتادی بـرای اداره شـهر و زندگـی بهتـر‪،‬‬ ‫اسـتفاده و مسـائل روز انهـا را ریشـه یابی کنیـم کـه این‬ ‫مهـم مسـتلزم دیـده شـدن‪ ،‬هویـت بخشـیدن و ایجـاد‬ ‫عزت نفـس در انـان اسـت‪ .‬نخسـتین نشسـت از سلسـله‬ ‫نشسـت های شـورای مشـورتی نوجوانـان منطقـه دو بـا‬ ‫حضـور فعاالن فرهنگـی‪ ،‬نخبگان و نماینـدگان نوجوانان‬ ‫فعـال در فرهنگسـراهای ایـن منطقه‪ ،‬برگزار شـد‪ .‬در این‬ ‫نشسـت مدیـر منطقـه دو شـهرداری اصفهان بـر اهمیت‬ ‫بهره منـدی از نظـرات و عقاید نوجوانـان و جوانان در روند‬ ‫اداره شـهر تاکیـد کـرد و گفت‪ :‬باید برای رفع مشـکالت‪،‬‬ ‫برنامه ریـزی منسـجم و هدفمنـدی داشـته باشـیم که به‬ ‫همیـن منظـور مـردم را در اداره شـهر شـریک کرده ایـم‬ ‫تـا فضایـی برای اسـتفاده از ایده های سـازنده انهـا ایجاد‬ ‫شـود‪ .‬محمـد صیرفـی نژاد احـداث خانه فرهنـگ کودک‬ ‫و نوجـوان اصفهـان در منطقـه دو را از جملـه اقدامـات‬ ‫شـهرداری در راسـتای بهره منـدی از ظرفیـت نسـل های‬ ‫تـازه دانسـت و افـزود‪ :‬خانـه فرهنـگ کـودک و نوجوان‬ ‫بـا زیربنـای ‪ ۴‬هـزار و ‪ ۲۵۰‬مترمربـع در چهـار طبقه و در‬ ‫مجـاورت پارک قلمسـتان یکـی از مهمتریـن پروژه های‬ ‫در حـال سـاخت در منطقـه اسـت کـه در اواسـط سـال‬ ‫اینـده بـرای اهالـی منطقـه و به ویـژه محلات بـرزان و‬ ‫افـاران بهره بـرداری می شـود‪ .‬او بـا بیان اینکـه به احداث‬ ‫زمیـن ورزشـی در کنـار پـارک قلمسـتان در بودجه سـال‬ ‫اینـده توجـه می شـود‪ ،‬اضافـه کـرد‪ :‬تاکنـون مسـابقات‬ ‫ورزشـی متعـددی در قالـب دو دوره لیـگ والیبـال بانوان‬ ‫محلات و فوتبـال محلات اقایـان برگزار شـده اسـت‪.‬‬ ‫سـاخت کتابخانـه تخصصـی ویـژه کنکوری هـا در‬ ‫منطقـه ‪2‬‬ ‫مدیـر منطقه دو شـهرداری اصفهان احـداث کتابخانه‬ ‫تخصصـی ویـژه کنکوری هـا بـا قابلیـت برخـورداری از‬ ‫کتاب هـای کمـک درسـی و برگـزاری جلسـات مشـاوره‬ ‫تحصیلـی در پـارک قلمسـتان را از دیگـر اقدامـات مهـم‬ ‫ایـن منطقـه بـرای نوجوانـان دانسـت و اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫سلسـله جشـنواره های فرهنگـی و هنـری نیـز بـا هـدف‬ ‫بهره منـدی از ظرفیت هـای فرهنگـی هنـری منطقـه‬ ‫دو در کنـار توسـعه ورزش برنامه ریـزی شـده اسـت‪ .‬او‬ ‫از برگـزاری جشـنواره سـرود محلات در منطقـه دو خبر‬ ‫داد و افـزود‪ :‬اختتامیـه این جشـنواره در دهـه فجر برگزار‬ ‫می شـود و اکنـون در حـال امـوزش و توانمندسـازی‬ ‫گروه های سـرود پذیرفته شـده در این جشـنواره با کمک‬ ‫سـازمان های مردم نهـاد‪ ،‬بسـیج و سـایر اقشـار هسـتیم‪.‬‬ ‫صیرفـی نـژاد محرومیت زدایی از دو محله ولـدان و دهنو‬ ‫را از برنامه هـای اصلـی مدیریـت شـهری در ایـن دوره‬ ‫دانسـت و گفـت‪ :‬خدمـات عمرانـی‪ ،‬فرهنگـی و کالبـدی‬ ‫مختلفی برای این دو محله در سـال جاری و سـال اینده‬ ‫برنامه ریـزی شـده اسـت‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫‪3‬‬ ‫استان‬ ‫نجات ‪ ۱۳‬دانش اموز گرفتار‬ ‫در ارتفاعات چشمه الدر‬ ‫خمینی شهر‬ ‫گروه اصفهان‪ :‬رئیس سازمان اتش نشانی و خدمات‬ ‫ایمنی شهرداری خمینی شهر از نجات ‪ ۱۳‬دانش اموز گرفتار‬ ‫در ارتفاعات «چشمه الدر» خبر داد‪.‬‬ ‫مهدی مرادیان با اشاره به گرفتاری تعدادی از‬ ‫دانش اموزان در ارتفاعات در خمینی شهر اظهار داشت‪ :‬این‬ ‫حادثه ساعت ‪ ۱۰‬و ‪ ۵۲‬دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات‬ ‫اتش نشانی خمینی شهر اتفاق افتاده است‪ .‬او با بیان اینکه این‬ ‫حادثه در ارتفاعات «چشمه الدر» گزارش شده است‪ ،‬ابراز‬ ‫داشت‪ :‬در این حادثه ‪ ۱۳‬نفر از دانش اموزانی که با معلم خود‬ ‫به کوه پیمایی رفته بودند در ارتفاعات گرفتار شدند‪ .‬رئیس‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خمینی شهر با‬ ‫اشاره به اعزام تیم امداد کوهستان ایستگاه شماره ‪ ۳‬به همراه‬ ‫عوامل هالل احمر و اورژانس به محل موردنظر تصریح کرد‪:‬‬ ‫پس از ‪ ۲‬ساعت تالش نیروهای امدادگر‪ ،‬افراد گرفتار در کوه‬ ‫به پایین هدایت و تحویل خانواده هایشان شدند‪ .‬او افزود‪ :‬از‬ ‫شهروندان می خواهیم هرگز بدون اشنایی با مسیر کوهستان‬ ‫و تجهیزات مناسب نسبت به کوهنوردی اقدام نکنند‪.‬‬ ‫مسمومیت ‪ ۳‬نفر در کمپ‬ ‫مسافران کویر ورزنه‬ ‫گروه استان‪ ۳ :‬نفر در کمپ مسافران کویر ورزنه بر اثر‬ ‫استنشاق گاز منواکسید کربن مسموم شدند‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی اورژانس و فوریت های پزشکی‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬بامداد روز گذشته حادثه مسمومیت با گاز‬ ‫‪ ،CO‬به مرکز اورژانس اصفهان گزارش شد‪ .‬عباس عابدی‬ ‫افزود‪ :‬این حادثه در کمپ مسافران کویر ورزنه به علت‬ ‫استفاده از چوب برای گرم گردن اتاق رخ داده بود و بالفاصله‬ ‫یک واحد امدادی ‪ ۱۱۵‬به محل حادثه اعزام شد‪ .‬او گفت‪ :‬سه‬ ‫خانم در این حادثه مسموم و به درمانگاه ورزنه منتقل شدند‪.‬‬ ‫صرف ‪ ۲۵‬میلیارد ریال برای‬ ‫بازسازی قنات شیر بچه‬ ‫نجف اباد‬ ‫دو نقطه از قنات شیر بچه نجف اباد حادثه خیز است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوسیما‪ ،‬مدیرکل مدیریت‬ ‫بحران استانداری اصفهان در جلسه ستاد مدیر بحران‬ ‫نجف اباد گفت‪ :‬در نخستین فرصت باید مطالعات جامع‬ ‫در خصوص قنات شیر بچه نجف اباد برای ایمن سازی‬ ‫این قنات انجام شود‪ .‬منصور شیشه فروش گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫شهرداری نجف اباد بیش از ‪ ۲۵‬میلیارد ریال هزینه الیروبی و‬ ‫بازسازی این قنات کرده و باید در نخستین فرصت دو نقطه‬ ‫حادثه خیز این قنات بازسازی شود‪ .‬قنات شیر بچه نجف اباد‬ ‫بیش از ‪ ۱۲‬کیلومتر طول و ‪ ۱۷۰‬حلقه چاه دارد که در حال‬ ‫حاضر بین ‪ ۵‬تا ‪ ۴۰‬لیتر در ثانیه دبی ان است‪.‬‬ ‫تامین زمین ‪ 28‬پالک واحد‬ ‫مسکونیبرایمتقاضیان‬ ‫مسکن ملی نطنز‬ ‫فرماندار نطنز از تامین زمین برای متقاضیان مسکن ملی‬ ‫در این شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوسیما‪ ،‬فرماندار شهرستان‬ ‫نطنز با اشاره به تامین زمین مسکن ملی در نطنز و بادرود‬ ‫گفت‪ :‬در شهر بادرود ‪ ۲۸‬پالک برای ‪ ۵۶‬واحد تامین و‬ ‫تحویل بنیاد مسکن شده و به زودی ‪ ۲۰‬پالک دیگر برای‬ ‫‪ ۴۰‬متقاضی تحویل بنیاد مسکن خواهد شد‪ .‬محمد ظریفی‬ ‫با بیان اینکه واگذاری یک قطعه زمین ‪ ۴۰‬پالکی هم در‬ ‫دستور کار است‪ ،‬افزود‪ :‬در اجرای ماده ‪ ۱۰‬قانون جهش‬ ‫تولید هم یک قطعه زمین به مساحت یک ونیم هکتاری‬ ‫به زودی تحویل خواهد شد‪ .‬او با اشاره به ثبت نام قطعی ‪۸۰۰‬‬ ‫نفر در شهر نطنز گفت‪ ۴۰۰ :‬نفر ثبت نام کامل شده‪ ،‬اما با‬ ‫توجه به نبود زمین مسئوالن وقت با قرعه کشی و برای‬ ‫‪ ۱۶۰‬نفر زمین تامین شده بود‪ .‬ظریفی با بیان تغییر موقعیت‬ ‫اجرای طرح مسکن ملی برای بقیه متقاضیان افزود‪ :‬وجود‬ ‫مشکالت جانمایی قبلی نظیر عدم پیش بینی دفع فاضالب‪،‬‬ ‫ایجاد حتمی مشکالت ترافیکی در محدوده‪ ،‬وجود معابر‬ ‫باریک در نقشه ها‪ ،‬مشکل دفع اب های سطحی منجر به‬ ‫تغییر موقعیت این اراضی شد و با ارائه پیشنهاد برای الحاق‬ ‫یک قطعه زمین در مکان مناسب و پیگیری‪ ،‬مکاتبات و‬ ‫مذاکرات ‪ ۴‬هکتار زمین به محدوده شهری الحاق و ‪۴۰۰‬‬ ‫واحد کسری هم تامین شد‪ .‬فرماندار نطنز گفت‪ :‬یک قطعه‬ ‫زمین مناسب دیگر نیز از امالکی که سال ها پیش در اختیار‬ ‫شهرداری نطنز قرار گرفته بود‪ ،‬با رعایت مصالح قانونی و‬ ‫منافع شهرداری در اختیار راه و شهرسازی برای اجرا طرح‬ ‫مسکن ملی قرار گرفت‪.‬‬ ‫برخورداری از اینترنت و تلفن‬ ‫ثابت در ‪ ۹‬روستای بوئین‬ ‫میاندشت‬ ‫تا پایان تابستان سال اینده ‪ ۹‬روستای شهرستان بوئین‬ ‫میاندشت از پوشش مناسب اینترنت و تلفن ثابت و همراه‬ ‫برخوردارمی شوند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوسیما‪ ،‬مدیرکل ارتباطات‬ ‫و فناوری اطالعات استان در بازدید از ‪ ۱۰‬روستای بوئین‬ ‫میاندشت و بررسی وضعیت پوشش نامناسب تلفن همراه و‬ ‫اینترنت در این روستا ها گفت‪ :‬با توجه به پیشرفت فناوری‬ ‫روز دنیا به ‪ ۳G‬و ‪ ۴G‬نیاز برخی از سایت هایی که فناوری‬ ‫‪ ۲G‬استفاده می کنند باید ارتقا پیدا کنند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫انتصاب سرپرست اداره کل‬ ‫منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫استان اصفهان‬ ‫گروه جامعه‪ :‬عبدالحمید محمدی ده ابادی سرپرست‬ ‫اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان اصفهان شد‪.‬‬ ‫عبدالحمید محمدی ده ابادی طی حکمی از سوی عباسعلی‬ ‫نوبخت رئیس سازمان منابع طبیعی و ابخیزداری کشور‬ ‫به عنوان سرپرست اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫استان اصفهان منصوب شد‪ .‬عبدالحمید محمدی ده ابادی‬ ‫متولد ‪ ۱۳۵۰‬دانش اموخته رشته مهندسی کشاورزی است‪.‬‬ ‫سرپرست معاونت رفاه اداره کل امور اداری و پشتیبانی‬ ‫سازمان جنگل ها و مراتع کشور‪ ،‬کارشناس دفتر امور بیابان‬ ‫سازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری کشور‪ ،‬معاون روابط‬ ‫عمومی و امور بین الملل سازمان جنگل ها‪ ،‬دبیر و عضو‬ ‫شورای هماهنگی و برنامه ریزی‪ ،‬کارشناس مسئول حوزه‬ ‫مدیریت‪ ،‬عضو کمیسیون بررسی و ساماندهی نیازهای‬ ‫توسعه ای در کشور (واگذاری اراضی ملّی برای طرح های‬ ‫عام المنفعه و توسعه ای)‪ ،‬قائم مقام بسیج حوزه معاونت‬ ‫مناطق خشک و نیمه خشک سازمان جنگل ها و مراتع‪،‬‬ ‫کارشناس همکار در اجرای پروژه بین المللی ترسیب کربن‬ ‫و مسئول بازاریابی پروژه نماینده در اجرایی کردن اصل‬ ‫‪ ۴۴‬قانون اساسی و شرکت در جلسات‪ ،‬مسئول نظارت‬ ‫و ارزشیابی بر عملکرد استان ها از جمله سوابق اجرایی او‬ ‫در سازمان منابع طبیعی و ابخیزداری کشور است‪ .‬گفتنی‬ ‫است‪ ،‬پیش تر محمدعلی کاظمی از ‪ ۲۴‬اذر ‪ ۱۳۹۹‬تاکنون‬ ‫به مدت حدود ‪ ۲‬سال مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫استان اصفهان بود‪.‬‬ ‫برخورد اتوبوس با ‪ 6‬خودروی‬ ‫سواری و یک عابر پیاده در‬ ‫اصفهان‬ ‫گروه جامعه‪ :‬به گفته رئیس پلیس راهور استان‬ ‫اصفهان یک دستگاه اتوبوس مسافربری در مسیر جنوب‬ ‫به شمال خیابان امام خمینی (ره) شهر اصفهان پس از‬ ‫برخورد با عابر پیاده و فوت او با ‪ 6‬خودروی سواری دیگر‬ ‫برخورد کرد‪.‬‬ ‫محمدرضا محمدی رئیس پلیس راهور استان اصفهان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ساعت ‪ ۶‬و ‪ ۳۹‬دقیقه صبح امروز ماموران‬ ‫پلیس راهور شهرستان اصفهان از وقوع تصادف بین‬ ‫چند وسیله نقلیه در مسیر جنوب به شمال ابتدای خیابان‬ ‫امام خمینی (ره) روبروی پارک قلمستان مطلع و به‬ ‫منظور بررسی حادثه در صحنه حاضر شدند‪ .‬او افزود‪ :‬در‬ ‫بررسی صورت گرفته مشخص شد یک دستگاه اتوبوس‬ ‫مسافربری که در حال تردد در این مسیر بوده به علت‬ ‫نامعلومی از راه خود منحرف و با سرعت وارد پیاده رو شده‬ ‫و پس از برخورد با یک عابر پیاده با ‪ ۶‬خودروی پارک شده‬ ‫و در حال تردد نیز تصادف می کند‪ .‬محمدی گفت‪ :‬در این‬ ‫حادثه عابر پیاده بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از‬ ‫دست داد و به ‪ ۶‬خودروی دیگر نیز خسارت کلی وارد شد‪.‬‬ ‫رئیس پلیس راهور استان اصفهان خاطرنشان کرد‪ :‬علت‬ ‫تامه تصادف و دلیل اصلی عدم توانایی راننده خودروی‬ ‫اتوبوس در کنترل وسیله نقلیه خود توسط کارشناسان در‬ ‫دست بررسی است و در اسرع وقت موضوع به مراجع‬ ‫ذی صالح اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫خودداری شهروندان از خرید‬ ‫کاال در پایگاه های اینترنتی‬ ‫بدون مجوز‬ ‫گروه جامعه‪ :‬رئیس پلیس فضای تولید و تبادل‬ ‫اطالعات (فتا) فرماندهی انتظامی استان اصفهان به‬ ‫شهروندان توصیه کرد که از خرید هرگونه کاال از درگاه ها‬ ‫و پایگاه های فاقد مجوز و ناشناس خودداری کنند‪.‬‬ ‫سرهنگ سید مصطفی مرتضوی افزود‪ :‬برخی افراد سودجو‬ ‫با توجه به افزایش رغبت برخی شهروندان به خرید کاال‬ ‫از فضای مجازی‪ ،‬اقدام به ایجاد کانال و صفحات تبلیغاتی‬ ‫یا درج اگهی جعلی با موضوعات جذاب و اغواکننده‬ ‫می کنند‪ .‬او اظهار داشت‪ :‬تبلیغاتی در سایت های واسطه گر‬ ‫با عناوینی از جمله فروش بدون واسطه‪ ،‬زیر قیمت‪ ،‬فوری‬ ‫و دیگر شگردها به منظور کالهبرداری از شهروندان‬ ‫منتشر می شود‪ .‬رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان‬ ‫اصفهان افزود‪ :‬بر این اساس به کاربران فضای مجازی‬ ‫توصیه می شود که تا حد ممکن برای خرید به صورت‬ ‫حضوری پس از تایید هویت و رویت فروشنده اقدام به‬ ‫واریز وجه کنند و از پرداخت بیعانه حتی مبالغ کم خودداری‬ ‫کنند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬افراد سودجو و کالهبردار برای دریافت‬ ‫کاال یا خدمات با پرداخت مبالغ اندک‪ ،‬ادرسی جعلی‬ ‫که خودشان طراحی کرده اند را اعالم می کنند و کاربر‬ ‫را به درگاه جعلی پرداخت (فیشینگ) هدایت و اقدام به‬ ‫برداشت غیرمجاز از حساب بانکی انها می کنند‪ .‬این مقام‬ ‫انتظامی همچنین به شهروندان هشدار داد که از ورود‬ ‫به سایت هایی که از طریق موتورهای جست وجو یافت‬ ‫و یا لینک های ناشناس یا تبلیغاتی که به صورت خودکار‬ ‫باز می شود و انها را ترغیب به ورود و پرداخت وجه و‬ ‫دریافت خدمات می کند‪ ،‬خودداری کنند و اپلیکیشن های‬ ‫بانکی را فقط از سایت رسمی بانک مربوطه بارگذاری و‬ ‫استفاده کنند‪ .‬او در ادامه از شهروندان درخواست کرد تا‬ ‫در صورت اطالع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای‬ ‫مجازی موضوع را برای بررسی و اقدام از طریق نشانی‬ ‫پلیس فتا به ‪ www.cyberpolice.ir‬بخش ارتباطات‬ ‫مردمی به نشانی‪.‬‬ ‫در میان بگذارند‪ .‬در سال جاری در استان اصفهان‪ ،‬وقوع‬ ‫جرائم سایبری ‪ ۲۹.۷‬درصد و کشف جرائم اینترنتی ‪۴۴.۲‬‬ ‫درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫شنبه | ‪ 21‬ابان ‪ | 1401‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4490‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫بیمار‪ ،‬دارو‪ ،‬دارویار؛ پشت خط انتظار‬ ‫اصفهـان امـروز| وزیـر بهداشـت اعلام کرده اسـت که‬ ‫سیاسـت دولـت بـر تولیـد دارو در خـال کشـور اسـت و تنهـا‬ ‫درصورتی کـه عرضه کمتـر از تقاضا باشـد‪ ،‬بـرای واردات دارو‬ ‫اقدامـات الزم صـورت خواهـد گرفت‪.‬‬ ‫امسـال انفوالنـزا زودتـر از زمـان معمول بـروز فصلی اش‬ ‫رخ داد‪ ،‬ان هـم تنهـا یـک مـاه زودتـر؛ این بیمـاری دائم اتفاق‬ ‫مـی افتـاد و ماننـد کرونا پیش بینـی نشـده و غیرقابل کنترل‬ ‫نبوده اسـت؛ امـا بااین وجود افزایش ناگهانـی تقاضایش باعث‬ ‫به هم ریختگـی چرخه تامیـن دارو صورت گرفته اسـت‪ .‬ان هم‬ ‫در شـرایطی کـه دولـت طـرح دارویـار را بـه راه انداختـه که با‬ ‫اختصـاص ارز دولتـی بـه شـرکت های تامیـن دارو و بیمه ها‪،‬‬ ‫هزینـه تهیـه دارو بـرای مـردم را کاهـش دهد‪ .‬طرحـی که با‬ ‫بدقولی هـای بیمه هایـی همچـون تامین اجتماعی به دردسـر‬ ‫افتاد‪.‬‬ ‫انفوالنـزا را هم که کنـار بگذاریم‪ ،‬مثال بیماری های خاص‬ ‫را نمی تـوان نادیـده گرفـت چراکه بیماری های خـاص درمان‬ ‫دائمـی ندارنـد و فـرد تـا اخـر عمـر ایـن بیماری هـا را خواهد‬ ‫داشـت‪ .‬در گذشـته‪ ،‬ایـن بیماری هـا محـدود بـه تاالسـمی‪،‬‬ ‫هموفیلـی و مشـکالت مزمـن کلیـوی بـود امـا به مرورزمان‬ ‫بیماری هـای ام اس‪ ،‬پیونـد اعضـا (قلـب‪ ،‬ریـه‪ ،‬کبـد و مغـز‬ ‫اسـتخوان)‪ ،‬پروانـه ای‪ ،‬انواع بیماری های بدخیـم‪ ،‬دیابت قندی‬ ‫وابسـته به انسـولین‪ ،‬بیماری های پیشـرفته کبـدی‪ ،‬هپاتیت‪،‬‬ ‫فیبروز ریه‪ ،‬نارسـایی مزمن کلیه‪ ،‬نارسایی قلبی‪ ،‬اسکیزوفرنی‪،‬‬ ‫تومورهـای خوش خیـم مغـزی عارضـه دار‪ ،‬دیابـت بی مـزه‪،‬‬ ‫نارسـایی تنفسی شـدید‪ ،‬معلولیت ذهنی با ضریب هوشی زیر‬ ‫‪ ،۵۰‬فلـج دائمـی حداقـل دو انـدام و قطع نخـاع‪ ،‬بیماری های‬ ‫متابولیک ناتوان کننده‪ ،‬سـوختگی شـدید و روماتیسمی شدید‬ ‫نیـز بـه بیماری هـای خـاص و صعب العلاج اضافـه شـدند‪.‬‬ ‫بیمـاران خـاص و صعب العلاج همـواره با مشـکالت دارویی‬ ‫و درمـان دسـت وپنجه نـرم می کنند‪ ،‬در این راسـتا سـوم ابان‬ ‫امسـال از صنـدوق حمایت از بیماران خـاص و صعب العالج با‬ ‫تخصیـص پنج هـزار میلیارد تومان از سـوی مجلس شـورای‬ ‫اسلامی رونمایی شـد تا افرادی که دچـار بیماری های خاص‬ ‫و نـادر هسـتند‪ ،‬دیگـر دغدغـه ای بـرای پرداخـت هزینه های‬ ‫درمان خود نداشـته باشـند و بـا حمایت این صنـدوق‪ ،‬رایگان‬ ‫خدمـات دارویـی را دریافت کنند‪.‬‬ ‫ایـن درسـت اسـت کـه وزارت بهداشـت در تالش اسـت‬ ‫هزینه هـای بیمـاران را کاهـش داده و بـه یـاری انها بپـردازد‪،‬‬ ‫امـا اکنـون تفاوتـی نـدارد که پـول از جیب کـدام یـک برود‪،‬‬ ‫مهـم خریـد دارویی اسـت کـه وجود نـدارد‪ .‬اگرچـه در همین‬ ‫راسـتا معـاون غـذا و دارو دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهان با‬ ‫بیـان اینکـه کمبـود دارو قابل انـکار نیسـت‪ ،‬گفتـه اسـت‪ :‬در‬ ‫شـرایط فعلی کمبود دارو در کشـور و اسـتان وجود دارد‪ ،‬این در‬ ‫حالـی اسـت که تولیـد انتی بیوتیک با نهایت ظرفیـت در حال‬ ‫انجـام اسـت و به زودی مشـکل کمبود رفع می شـود‪ .‬محمود‬ ‫اعتبـاری در خصـوص کمبـود دارو در داروخانه هـا‪ ،‬بـه ایمنـا‬ ‫گفـت‪ :‬بـا توجه بـه عرضه نشـدن داروهـای بیمـاران خاص‪،‬‬ ‫ان هـا امکان تامیـن داروهای خـود را در داروخانه های عمومی‬ ‫ندارنـد‪ .‬او بـا اشـاره بـه اینکه بـا کمبود اقلام دارویـی مواجه‬ ‫نیسـتیم و تنها داروهای بیماران خاص با کمبود مواجه اسـت‪،‬‬ ‫ادامـه داد‪ :‬تنهـا موضوعی کـه وجود دارد این اسـت که بعضی‬ ‫از شـرکت های بیمـه در پرداخـت هزینـه دارو تعهد نداشـته و‬ ‫ایـن موجب می شـود‪ ،‬تعـدادی از داروخانه هـا‪ ،‬داروهای طرف‬ ‫قـرارداد ان شـرکت بیمـه را عرضه نکننـد‪ .‬معاون غـذا و دارو‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهـان تصریـح کرد‪ :‬البتـه کمبود‬ ‫دارو قابل انـکار نیسـت‪ ،‬در شـرایط فعلی کمبود دارو در کشـور‬ ‫و اسـتان وجود دارد‪ ،‬این در حالی اسـت که تولید انتی بیوتیک‬ ‫بـا نهایـت ظرفیـت در حـال انجـام اسـت و به زودی مشـکل‬ ‫کمبـود دارو رفع می شـود‪ .‬او در خصوص افزایـش قیمت دارو‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کرد‪ :‬تغییر سیاسـت های دولت و حـذف ارز دولتی‬ ‫موجـب گرانی دارو شـد‪ ،‬اما ایـن افزایش قیمت به عهده بیمه‬ ‫طـرف قـرارداد پرداخت کننده خواهـد بود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬نیاز ماهانه کشور به ‪ ۷‬میلیون سرم‬ ‫از سـوی دیگـر وزیـر بهداشـت در جریـان حضـور در‬ ‫کارخانه هـای دارویـی جابر بن حیـان و دارو پخـش از خطوط‬ ‫جدیـد تولیـد دو شـرکت تولیدی‪ ،‬بـرای تامیـن انتی بیوتیک‪،‬‬ ‫داروهـای ضـد درد و حمایتی و اسـپری های تنفسـی موردنیاز‬ ‫کشـور بازدیـد کرد‪ .‬بهـرام عین اللهـی از مصوبـه جدید بانک‬ ‫مرکـزی برای اعطای تسـهیالت به کارخانه هـای تولیدکننده‬ ‫دارو توسـط بانک هـای عامـل خبـر داد و گفـت‪ :‬بـا اقدامـات‬ ‫صـورت گرفتـه بـرای کاهـش ارزش افـزوده گمرکـی مـواد‬ ‫اولیـه دارویـی از ‪ ۹‬بـه یک درصد و همچنیـن مصوبات جدید‬ ‫شـورای پـول و اعتبار بـرای تولیدکننـدگان دارو‪ ،‬تولیـد دارو و‬ ‫سـرم افزایش می یابـد و در کنار ان بـا واردات مقادیری از این‬ ‫اقلام ظـرف یکـی دو هفته اینـده نیاز بـازار بـه انتی بیوتیک‬ ‫بـه طـور کامل رفـع می شـود‪ .‬او همچنیـن از راه انـدازی خط‬ ‫جدیـد سرم سـازی دارو پخـش بـا اسـتفاده از فنـاوری جدید و‬ ‫همچنیـن راه اندازی خطوط سرم سـازی جدیـد در تبریز‪ ،‬اهواز‬ ‫و گلپایـگان تـا پایان سـال با هدف اشـباع بازار داخلی از سـرم‬ ‫و حضـور در بازارهـای صادراتی خبر داد‪ .‬عین اللهی در حاشـیه‬ ‫بازدیـد از شـرکت داروسـازی جابر بن حیـان و دارو پخش نیز‬ ‫اظهـار کرد‪ :‬شـرکت جابربن حیان از شـرکت های با سـابقه در‬ ‫حـوزه دارو اسـت و بـا توجه بـه تقاضای بـازار در خطوط تولید‬ ‫ایـن شـرکت‪ ،‬انتی بیوتیـک تولیـد می شـود‪ .‬او حجـم تولیـد‬ ‫انتی بیوتیـک در شـرکت جابربن حیـان را قابل قبـول ارزیابی و‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬ایـن شـرکت روزانه بیـن ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۵‬هزار بسـته‬ ‫ت انتی بیوتیـک تولیـد می کنـد و بـا توجه به نیاز کشـور‬ ‫شـرب ‬ ‫کارگـران در سـه نوبت در ان مشـغول فعالیت هسـتند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬سیاسـت وزارت بهداشـت‪ ،‬حمایت از تولید‬ ‫داخلی داروسـت‬ ‫وزیر بهداشـت با تاکید بر این که سیاسـت وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫حمایـت از تولیـد داخلـی داروسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬درصورتی کـه‬ ‫تولیدکننـدگان دارو به هر دلیل نتواننـد با تقاضای بازار همگام‬ ‫شـوند‪ ،‬از واردات بـه عنـوان راهکار جایگزین اسـتفاده خواهیم‬ ‫کـرد؛ چـرا که انچه اولویـت دارد‪ ،‬تامیـن داروی موردنیاز مردم‬ ‫اسـت‪ .‬او بـا اشـاره به برگزاری جلسـات کارشناسـی متعدد در‬ ‫زمینه دارو خاطرنشـان کرد‪ :‬با اجرای طـرح دارویار و تبدیل ارز‬ ‫ترجیحـی بـه ارز نیمایی الزم بود کـه از تولیدکنندگان حمایت‬ ‫ویـژه ای صـورت گیرد‪ .‬در همین راسـتا بانک مرکزی توسـط‬ ‫بانک هـای عامل تسـهیالت مناسـبی را بـرای تولیدکنندگان‬ ‫دارو در نظـر گرفتـه که تولیدکنندگان از هفتـه اینده می توانند‬ ‫از این تسـهیالت بـرای واردات مواد اولیه اسـتفاده کنند‪ .‬وزیر‬ ‫بهداشـت‪ ،‬گفت‪ :‬پیش از این گمرک از تولیدکنندگان عوارض‬ ‫‪ ۹‬درصـدی دریافـت می کرد که مبلغ باالیـی بود و با تصویب‬ ‫سـتاد تنظیم بـازار این عـوارض به یک درصـد کاهش یافت‪.‬‬ ‫بـا توجه به تسـهیالت در نظـر گرفته شـده و کاهش عوارض‬ ‫گمرکـی‪ ،‬شـاهد افزایـش تولیـد داخلـی دارو خواهیم بـود‪ .‬او‬ ‫تصریح کرد‪ :‬داروهایی که در شـرکت جابر بن حیان مشـاهده‬ ‫کردیـم عمدتـا داروهایی اسـت که جامعـه به ان نیـاز دارد و با‬ ‫سـرعتی که در تولید این داروها اعمال شـده‪ ،‬ظرف دو تا سـه‬ ‫هفتـه اینده در ایـن زمینه کمبودی نخواهیم داشـت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اخریـن اقدامـات وزارت بهداشـت بـرای‬ ‫تامین سـرم‬ ‫وزیر بهداشـت درباره اخرین اقدامات وزارت بهداشت برای‬ ‫تامیـن سـرم‪ ،‬اظهار کـرد‪ :‬با توجه بـه مصرف باالی سـرم در‬ ‫کشـور‪ ،‬بایـد ماهانـه هفـت میلیـون سـرم تولید کنیـم اما به‬ ‫دلیـل نیازی که در کشـور وجود دارد‪ ،‬علاوه بر ان ماهانه ‪۶۰۰‬‬ ‫هزار سـرم هـم وارد می کنیم‪ .‬امیدواریم نه تنها در سـرم‪ ،‬بلکه‬ ‫در دیگـر داروها نیز نیازی به واردات نداشـته باشـیم‪ ،‬اما الزمه‬ ‫ایـن امـر ان اسـت کـه داروها را بـه موقع به مردم برسـانیم و‬ ‫هـر جا کمبودی باشـد‪ ،‬ناگزیر بـه واردات خواهیم بود‪ .‬امسـال‬ ‫میـزان تولید شـربت انتی بیوتیک بسـیار بیشـتر از سـال های‬ ‫گذشـته اسـت‪ .‬وزیر بهداشـت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬وقتی کرونا شـیوع‬ ‫داشـت‪ ،‬مـدارس تعطیـل بودنـد و همـه ماسـک می زدنـد؛‬ ‫ابتلا بـه انفوالنـزا بسـیار کمتر بـود؛ اما امسـال بـا کاهش‬ ‫کرونـا و بازگشـایی مـدارس و دانشـگاه ها انفوالنـزا از اواسـط‬ ‫مهرماه گسـترش یافت و سـبب شـد تا مصـرف انتی بیوتیک‬ ‫به صـورت ناگهانـی بـه مقـدار زیـادی بـاال بـرود‪ .‬عین اللهی‬ ‫بـا بیـان این که بـا شـیوع انفلوانـزای زودرس در زمینـه تولید‬ ‫داروهـای انتی بیوتیـک نیاز بیشـتری بـه وجود امـد و مجبور‬ ‫به واردات شـدیم‪ ،‬گفت‪ :‬در شـرایط کنونی اطمینـان داریم که‬ ‫بـا تولیدات و زحمـات صورت گرفته‪ ،‬همه نیاز مـردم را تامین‬ ‫خواهیـم کـرد‪ .‬او بـا تاکید بـر اینکه تلاش می کنیم رضایت‬ ‫تولیدکنندگان دارو تامین و شـرایط مطلوبی برای تولید فراهم‬ ‫شـود‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬در کشـور مـا بیمه هـا موظف انـد هزینه‬ ‫داروهـای تحـت پوشـش را پرداخت کنند‪ .‬در طـرح دارویار نیز‬ ‫بیمه هـا اختلاف ارز ترجیحـی و نیمایـی را دریافـت کردند تا‬ ‫پرداختـی از جیـب مردم افزایش نیابـد‪ .‬او با بیان اینکه طرح‬ ‫دارویـار از موفق تریـن طرح هـای دولـت در تامیـن کاالهـای‬ ‫اساسـی بوده اسـت‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از مشـکالت مزمن ما مسئله‬ ‫قاچـاق دارو بـود که موجب می شـد خدمات دارویی کشـور نه‬ ‫فقط ‪ ۸۰‬میلیون ایرانی بلکه ‪ ۴۰۰‬میلیون سـاکنان غرب اسـیا‬ ‫از جمله عراق‪ ،‬افغانسـتان‪ ،‬پاکسـتان و دیگر کشـورهای حوزه‬ ‫خلیج فـارس را پوشـش دهد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اشباع بازار انتی بیوتیک کشور تا پایان ابان‬ ‫پیـش از ایـن صحبـت از رفـع مشـکل انتی بیوتیـک بـا‬ ‫ورود دارو از خـارج از کشـور تـا نیمـه ابـان سـخن گفته شـده‬ ‫بـود‪ ،‬اکنـون سـخنگوی وزارت بهداشـت‪ ،‬درمـان و امـوزش‬ ‫پزشـکی گفته اسـت‪ :‬اطمینان داریم با افزایش ظرفیت داخلی‬ ‫تولیـد انتی بیوتیـک و ورود محموله پشـتیبان جدید‪ ،‬بـازار این‬ ‫محصـول حداکثـر تا پایان ابان به نقطه اشـباع خواهد رسـید‪.‬‬ ‫پـدرام پـاک ایین دربـاره افزایـش ماهانه انتی بیوتیـک‪ ،‬اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬با توزیع نخسـتین محمولـه وارداتی حـاوی یک میلیون‬ ‫انتی بیوتیـک‪ ،‬منحنـی تامین این دارو شـیب مثبت پیـدا کرد‪.‬‬ ‫بـا این حـال وزارت بهداشـت با هـدف اشـباع بـازار در تدارک‬ ‫واردات سـه میلیون انتی بیوتیـک دیگر از هند به ایران اسـت‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬برخی شـرکت های دارویی برای پاسـخ به نیاز ناشـی‬ ‫از انفلوانـزای زودرس‪ ،‬ظرفیـت تولید انتی بیوتیک خود را با کار‬ ‫سـه نوبتـه تـا ‪ ۲‬برابر افزایـش داده اند که مجمـوع حجم تولید‬ ‫انهـا به هفـت میلیون واحـد در ماه می رسـد‪.‬‬ ‫وزارت بهداشـت در تلاش بـرای کنتـرل مشـکل داروی‬ ‫کشـور اسـت و سـعی دارد در فضای یک برنامه دولتی به نام‬ ‫دارویـار تمـام معضالت موجـود در زمینه داروی کشـور را حل‬ ‫کنـد‪ .‬ایـن برنامـه در حرف و شـرح خـوب به نظر می رسـد و‬ ‫تلاش بـرای انجـام ان را نمی توان نادیده گرفـت اما در عمل‬ ‫نمی توانـد تمـام مشـکالت موجـود را مدیریت کنـد؛ البته هر‬ ‫برنامـه و طرحی در ابتدای کار نیاز به ازمون وخطـا دارد و برای‬ ‫روی ریل افتادن ان نیاز به سـپری شـدن زمان اسـت در مورد‬ ‫سلامتی و انچـه بـا جان مـردم در ارتباط اسـت نمی تـوان با‬ ‫دعـوت بـه بردبـاری و ازمون وخطـا جـواب گرفـت‪ .‬دارویار با‬ ‫عدم همکاری بیمه ها به دردسـر می افتد‪ ،‬انفوالنـزای زودرس‬ ‫وزارت بهداشـت را در تامین دارو غافلگیر می کند و سیاسـت ها‬ ‫بـر تامیـن دارو در داخـل کشـور اسـت؛ امـا برای بیمـاران چه‬ ‫فصلـی و چـه خاص و دائمی‪ ،‬فرصت کارشناسـی کـردن این‬ ‫برنامه هـا نیسـت‪ .‬انهـا بـا یک شـب تعویق‪ ،‬یـک عمر عقب‬ ‫می افتند‪.‬‬ ‫در سال جاری انجام شد‬ ‫جذب ‪ ۲‬هزار و ‪ ۳۰۰‬نفر از استان اصفهان به دانشگاه فرهنگیان‬ ‫مدیـرکل اموزش وپـرورش اصفهان با اشـاره به کمبود نیروی‬ ‫انسـانی به ویژه در حوزه پرورشـی‪ ،‬بهداشـت و مشـاوره گفت‪:‬‬ ‫جبـران ایـن کمبود بـا روش های مختلف در دسـتگاه تعلیم و‬ ‫تربیت اسـتان دنبال می شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنا‪ ،‬محمدرضـا ابراهیمی در نشسـتی با مدیران‬ ‫مـدارس اسـتان اصفهـان افـزود‪ :‬ابتدای اغاز سـال تحصیلی‬ ‫جـاری‪ ،‬اسـتان اصفهـان بـا کمبـود ‪ ۱۶‬هـزار مربـی و معلم‬ ‫مواجـه شـد کـه ایـن کمبـود در بخش هـای مختلـف وجود‬ ‫داشـت‪ .‬او بـا اشـاره بـه اینکـه یکـی از اقدامـات مهـم دولت‬ ‫سـیزدهم‪ ،‬توجـه ویـژه به دانشـگاه فرهنگیـان بـود گفت‪ :‬بر‬ ‫ایـن اسـاس ارتقـای کمـی و کیفـی ایـن دانشـگاه به منظور‬ ‫تربیـت نیرو بـرای تامین نیـروی انسـانی در اموزش وپرورش‬ ‫در دسـتور کار قرار گرفت‪ .‬مدیـرکل اموزش وپرورش اصفهان‬ ‫بـا تاکیـد بـر اهمیـت هیـات علمـی در دانشـگاه فرهنگیان‬ ‫بـه عنـوان یـک هویت مسـتقل بـرای این دانشـگاه افـزود‪:‬‬ ‫بـرای پذیـرش هیئت علمـی مجـوز گرفتـه و تفاهم نامـه‬ ‫پذیـرش حـدود ‪ ۶‬هزار نفـر از داخـل اموزش وپـرورش و پنج‬ ‫هـزار نفـر دیگـر از خـارج از ایـن نهـاد منعقد شـده اسـت‪ .‬او‬ ‫خاطرنشـان کرد‪ :‬امسـال ورودی دانشگاه فرهنگیان در کشور‬ ‫حـدود ‪ ۴۰‬هـزار نفر شـد که ‪ ۲‬هزار و ‪ ۳۰۰‬نفر سـهم اسـتان‬ ‫اصفهـان بـود‪ .‬ابراهیمی افزود‪ :‬برای نخسـتین بار در دانشـگاه‬ ‫فرهنگیـان مربـی بهداشـت پذیرفته شـد و سـهم مشـاوران‬ ‫افزایـش پیـدا کـرد در اینده بـرای پـرورش مدیر اموزشـگاه‪،‬‬ ‫رشـته مدیریت مدرسـه ایجاد می شـود‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬در حوزه‬ ‫مشـاوره و پرورشـی بایـد برنامـه ویژه داشـته باشـیم و بر این‬ ‫اسـاس درزمـان حاضر طرح هایـی مثل طرح امین در دسـت‬ ‫اجراسـت و هـزار و ‪ ۲۰۰‬نفـر از طلاب و روحانیـون در حوزه‬ ‫امـور فرهنگـی به کمـک اموزش وپرورش می اینـد‪ .‬مدیرکل‬ ‫اموزش وپـرورش تصریـح کـرد‪ :‬کمبـود نیـروی خدماتی نیز‬ ‫یکـی دیگـر از چالش هـای فعلـی اموزش وپـرورش اسـت‬ ‫زیـرا نیـروی اموزشـی را بـا حق التدریـس و شـیوه های دیگر‬ ‫می تـوان تامیـن کـرد امـا نیـروی خدماتـی را نمی شـود‪ .‬او‬ ‫ادامـه داد‪ :‬وزارت اموزش وپـرورش در تلاش اسـت تا نیروی‬ ‫خدماتـی بـرای مـدارس جـذب کنـد و در ایـن حوزه‪ ،‬اسـتان‬ ‫اصفهـان نیـاز شـدید و جـدی دارد و در مجمـوع سـه هـزار‬ ‫نیـروی خدماتـی در کل اسـتان نیـاز اسـت‪ .‬در زمـان حاضـر‬ ‫حـدود یک میلیـون دانش امـوز در بیـش از ‪ ۶‬هـزار واحـد‬ ‫اموزشـی در اسـتان مشـغول به تحصیل هسـتند‪.‬‬ ‫افزایش مراکز ساماندهی کودکان معتاد در دستور کار بهزیستی‬ ‫معاون فرهنگی و امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با‬ ‫اشاره به فعالیت سه مرکز ساماندهی کودکان دارای اختالل‬ ‫سوءمصرف مواد مخدر در کشور اعالم کرد که این سازمان‬ ‫قصد افزایش این مراکز را دارد البته این افزایش مراکز به معنای‬ ‫ان نیست که تعداد کودکان دارای اختالل سوءمصرف مواد زیاد‬ ‫است‪ ،‬بلکه باید ظرفیتی اورژانسی داشته باشیم تا کودکان با نیاز‬ ‫خاص بتوانند خدمات دریافت کنند‪.‬‬ ‫محمد نصیری با اشاره به فعالیت مراکز ساماندهی کودکان دارای‬ ‫اختالل سوءمصرف مواد مخدر‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬یکی از موضوعات‬ ‫مطرح شده در زمینه اعتیاد‪ ،‬کاهش ان و نوع مواد مخدر مصرفی‬ ‫است‪ .‬در مورد ترک اعتیاد کودکان دارای اختالل سوءمصرف‬ ‫مواد مخدر نیز بحث سم زدایی و همچنین حمایت مطرح است‪.‬‬ ‫ازانجایی که ممکن است برخی از این کودکان از خانواده طرد‬ ‫شده باشند‪ ،‬بعد از سم زدایی نیازمند حمایتی هستند که بعضا از‬ ‫سوی خانواده امکان این حمایت برای انها وجود ندارد‪ .‬او اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در گذشته کودکان دارای اختالل سوءمصرف مواد مخدر‬ ‫بعد از سم زدایی بعضا به مراکز نگهداری شبه خانواده بهزیستی‬ ‫سپرده می شدند؛ البته این موارد بسیار کم بود و بیشتر سعی‬ ‫می شد انها در قرنطینه ها نگهداری شده و یا بازپیوند خانواده‬ ‫صورت گیرد‪ .‬معاون فرهنگی و امور اجتماعی سازمان بهزیستی‬ ‫کشور با بیان اینکه سازمان بهزیستی با نگاه حمایتی و با این‬ ‫رویکرد که این کودکان شخصیتشان تشکیل نشده و با مداخله‬ ‫موثر می توان انها را احیاء و مسیر متفاوتی برایشان رقم زد‪ ،‬مراکز‬ ‫دارای اختالل سوءمصرف مواد مخدر را راه اندازی کرده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بعد از سم زدایی در مراکز درمانی‪ ،‬این کودکان وارد مراکز‬ ‫حمایتی می شوند‪ .‬در حقیقت مراکز ساماندهی کودکان دارای‬ ‫اختالل سوءمصرف مواد‪ ،‬مرکز نگهداری شبه خانواده ای است‬ ‫که با نگاه نیاز خاص به ان نگاه می شود‪ .‬نصیری در پاسخ به‬ ‫سوالی در خصوص تعداد کودکان دارای سوءمصرف مواد مخدر‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬اکنون در این زمینه امارها عجیب نیست‪ .‬هر‬ ‫یک از سه مرکز ساماندهی استان تهران‪ ،‬سیستان و بلوچستان و‬ ‫مازندران دارای ظرفیت ‪ ۳۰ -۲۵‬نفره هستند‪ ،‬اما هیچ کدام از انها‬ ‫به ظرفیت کامل نرسیده اند‪ .‬او در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر‬ ‫اینکه ایا بهزیستی قصد افزایش این مراکز را دارد؟ نیز این طور‬ ‫توضیح داد که سازمان بهزیستی قصد افزایش این مراکز را دارد‬ ‫البته این افزایش مراکز به معنای ان نیست که تعداد کودکان‬ ‫دارای اختالل سوءمصرف مواد زیاد است‪ ،‬بلکه باید ظرفیتی‬ ‫اورژانسی داشته باشیم تا کودکان با نیاز خاص بتوانند خدمات‬ ‫گیرند‪ .‬در این مراکز عالوه بر خدمات روانشناسی و مددکاری‪،‬‬ ‫برای کاهش مصرف نیز خدمات پزشکی ارائه می شود‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫انتصاب سرپرست اداره کل‬ ‫منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫استاناصفهان‬ ‫گروه جامعه‪ :‬عبدالحمید محمدی ده ابادی سرپرست‬ ‫اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان اصفهان شد‪.‬‬ ‫عبدالحمید محمدی ده ابادی طی حکمی از سوی‬ ‫عباسعلی نوبخت رئیس سازمان منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫کشور به عنوان سرپرست اداره کل منابع طبیعی و‬ ‫ابخیزداری استان اصفهان منصوب شد‪ .‬عبدالحمید‬ ‫محمدی ده ابادی متولد ‪ ۱۳۵۰‬دانش اموخته رشته‬ ‫مهندسی کشاورزی است‪ .‬سرپرست معاونت رفاه اداره‬ ‫کل امور اداری و پشتیبانی سازمان جنگل ها و مراتع‬ ‫کشور‪ ،‬کارشناس دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها‪،‬‬ ‫مراتع و ابخیزداری کشور‪ ،‬معاون روابط عمومی و امور‬ ‫بین الملل سازمان جنگل ها‪ ،‬دبیر و عضو شورای هماهنگی‬ ‫و برنامه ریزی‪ ،‬کارشناس مسئول حوزه مدیریت‪ ،‬عضو‬ ‫کمیسیون بررسی و ساماندهی نیازهای توسعه ای در‬ ‫کشور (واگذاری اراضی ملّی برای طرح های عام المنفعه و‬ ‫توسعه ای)‪ ،‬قائم مقام بسیج حوزه معاونت مناطق خشک و‬ ‫نیمه خشک سازمان جنگل ها و مراتع‪ ،‬کارشناس همکار در‬ ‫اجرای پروژه بین المللی ترسیب کربن و مسئول بازاریابی‬ ‫پروژه نماینده در اجرایی کردن اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی و‬ ‫شرکت در جلسات‪ ،‬مسئول نظارت و ارزشیابی بر عملکرد‬ ‫استان ها از جمله سوابق اجرایی او در سازمان منابع طبیعی‬ ‫و ابخیزداری کشور است‪ .‬گفتنی است‪ ،‬پیش تر محمدعلی‬ ‫کاظمی از ‪ ۲۴‬اذر ‪ ۱۳۹۹‬تاکنون به مدت حدود ‪ ۲‬سال‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری استان اصفهان بود‪.‬‬ ‫برخورد اتوبوس با ‪ 6‬خودروی‬ ‫سواری و یک عابر پیاده در‬ ‫اصفهان‬ ‫گروه جامعه‪ :‬به گفته رئیس پلیس راهور استان اصفهان‬ ‫یک دستگاه اتوبوس مسافربری در مسیر جنوب به شمال‬ ‫خیابان امام خمینی (ره) شهر اصفهان پس از برخورد با‬ ‫عابر پیاده و فوت او با ‪ 6‬خودروی سواری دیگر برخورد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫محمدرضا محمدی رئیس پلیس راهور استان‬ ‫اصفهان اظهار کرد‪ :‬ساعت ‪ ۶‬و ‪ ۳۹‬دقیقه صبح امروز‬ ‫ماموران پلیس راهور شهرستان اصفهان از وقوع تصادف‬ ‫بین چند وسیله نقلیه در مسیر جنوب به شمال ابتدای‬ ‫خیابان امام خمینی (ره) روبروی پارک قلمستان مطلع و‬ ‫به منظور بررسی حادثه در صحنه حاضر شدند‪ .‬او افزود‪ :‬در‬ ‫بررسی صورت گرفته مشخص شد یک دستگاه اتوبوس‬ ‫مسافربری که در حال تردد در این مسیر بوده به علت‬ ‫نامعلومی از راه خود منحرف و با سرعت وارد پیاده رو شده‬ ‫و پس از برخورد با یک عابر پیاده با ‪ ۶‬خودروی پارک شده‬ ‫و در حال تردد نیز تصادف می کند‪ .‬محمدی گفت‪ :‬در این‬ ‫حادثه عابر پیاده بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از‬ ‫دست داد و به ‪ ۶‬خودروی دیگر نیز خسارت کلی وارد شد‪.‬‬ ‫رئیس پلیس راهور استان اصفهان خاطرنشان کرد‪ :‬علت‬ ‫تامه تصادف و دلیل اصلی عدم توانایی راننده خودروی‬ ‫اتوبوس در کنترل وسیله نقلیه خود توسط کارشناسان در‬ ‫دست بررسی است و در اسرع وقت موضوع به مراجع‬ ‫ذی صالح اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫خودداری شهروندان از خرید‬ ‫کاال در پایگاه های اینترنتی‬ ‫بدون مجوز‬ ‫گروه جامعه‪ :‬رئیس پلیس فضای تولید و تبادل‬ ‫اطالعات (فتا) فرماندهی انتظامی استان اصفهان به‬ ‫شهروندان توصیه کرد که از خرید هرگونه کاال از درگاه ها‬ ‫و پایگاه های فاقد مجوز و ناشناس خودداری کنند‪.‬‬ ‫سرهنگ سید مصطفی مرتضوی افزود‪ :‬برخی افراد‬ ‫سودجو با توجه به افزایش رغبت برخی شهروندان‬ ‫به خرید کاال از فضای مجازی‪ ،‬اقدام به ایجاد کانال‬ ‫و صفحات تبلیغاتی یا درج اگهی جعلی با موضوعات‬ ‫جذاب و اغواکننده می کنند‪ .‬او اظهار داشت‪ :‬تبلیغاتی در‬ ‫سایت های واسطه گر با عناوینی از جمله فروش بدون‬ ‫واسطه‪ ،‬زیر قیمت‪ ،‬فوری و دیگر شگردها به منظور‬ ‫کالهبرداری از شهروندان منتشر می شود‪ .‬رئیس پلیس فتا‬ ‫فرماندهی انتظامی استان اصفهان افزود‪ :‬بر این اساس به‬ ‫کاربران فضای مجازی توصیه می شود که تا حد ممکن‬ ‫برای خرید به صورت حضوری پس از تایید هویت و رویت‬ ‫فروشنده اقدام به واریز وجه کنند و از پرداخت بیعانه حتی‬ ‫مبالغ کم خودداری کنند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬افراد سودجو و‬ ‫کالهبردار برای دریافت کاال یا خدمات با پرداخت مبالغ‬ ‫اندک‪ ،‬ادرسی جعلی که خودشان طراحی کرده اند را اعالم‬ ‫می کنند و کاربر را به درگاه جعلی پرداخت (فیشینگ)‬ ‫هدایت و اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی انها‬ ‫می کنند‪ .‬این مقام انتظامی همچنین به شهروندان هشدار‬ ‫داد که از ورود به سایت هایی که از طریق موتورهای‬ ‫جست وجو یافت و یا لینک های ناشناس یا تبلیغاتی که‬ ‫به صورت خودکار باز می شود و انها را ترغیب به ورود و‬ ‫پرداخت وجه و دریافت خدمات می کند‪ ،‬خودداری کنند‬ ‫و اپلیکیشن های بانکی را فقط از سایت رسمی بانک‬ ‫مربوطه بارگذاری و استفاده کنند‪ .‬او در ادامه از شهروندان‬ ‫درخواست کرد تا در صورت اطالع از هرگونه فعالیت‬ ‫مجرمانه در فضای مجازی موضوع را برای بررسی و اقدام‬ ‫از طریق نشانی پلیس فتا به ‪www.cyberpolice.ir‬‬ ‫بخش ارتباطات مردمی به نشانی‪.‬‬ ‫در میان بگذارند‪ .‬در سال جاری در استان اصفهان‪،‬‬ ‫وقوع جرائم سایبری ‪ ۲۹.۷‬درصد و کشف جرائم اینترنتی‬ ‫‪ ۴۴.۲‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫سینما‬ ‫اکران «بخارست» منتفی شد!‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫مسافری میان ماندن و رفتن در خانه صفوی‬ ‫اثـار هنـری عطیه چارویـی متولـد ‪1376‬‬ ‫و دانش اموختـه کارشناسـی نقاشـی در‬ ‫نگارخانـه صفـوی بـه نمایـش درامده اند‪.‬‬ ‫وی پیش ازاین تجربه شرکت در نمایشگاه‬ ‫گروهـی چاپ و عکاسـی را داشـته اسـت‪.‬‬ ‫سعیداقایی رتبـه اول کشـوری در هنرهای تجسـمی‬ ‫را هـم ایـن هنرمنـد در کارنامـه کاری خـودش دارد‪ .‬ایـن‬ ‫نمایشـگاه کـه تـا ‪ 25‬ابـان مـاه ادامـه دارد‪ ،‬فرصتـی بـرای‬ ‫مخاطـب ایجـاد کرده اسـت تـا نقاشـیهایی ایـن هنرمند را‬ ‫به تماشـا بنشـیند‪ .‬چارویی درباره نسـبت بیـن هنر و طبیعت‬ ‫میگویـد‪« :‬هنـر در طبیعـت نهفته اسـت و متعلق به کسـی‬ ‫اسـت کـه ان را از طبیعـت اسـتخراج میکند‪ .‬هنـر میتواند‬ ‫بـه کیفیت زندگـی بیفزاید و اگر هر انسـانی بتواند زندگیاش‬ ‫را به صـورت هنرمندانـهای خلـق کنـد که درنهایـت به اثری‬ ‫کـه از خود خلـق کرده افرین بگوید درنهایـت از زندگی لذت‬ ‫ببـرد و درواقـع ان یک هنرمند اسـت»‪ .‬ایـن نقاش همچنین‬ ‫بـه نسـبت بین مـا و جهان هنـر اشـارهای دارد‪« :‬هنر جهانی‬ ‫گسـترده اسـت کـه ناگزیـر وجود مـا را بـه گوشـهای از خود‬ ‫معطـوف کرده اسـت‪.‬‬ ‫هرکـدام از مـا بـه میـزان درک‬ ‫و اگاهـی به گونـه ای وجهـی از‬ ‫ان را در زندگـی خـود بازتـاب‬ ‫میدهیـم‪ .‬شـاید قطعـهای‬ ‫از شـعر یـا سکانسـی از فیلـم‬ ‫یـا ملـودی از موسـیقی و یـا‬ ‫صحنـهای خلـق شـده از یـک نقـاش و یـا ‪»...‬؛ و در انتها او‬ ‫اشـارهای بـه رونـد کارهایـش دارد و اضافـه میکنـد‪« :‬حال‬ ‫مـن نیز به واسـطه عالقهام بـه دریا و گل از میـان پدیدههای‬ ‫طبیعـی خواهـان این بودم که با دیدگاه و بیان شـخصی خود‬ ‫دریـا و گل را نـه به صـورت واقعگـرا بلکه به صـورت انتزاعی‬ ‫و شـاعرانه خلـق کنـم»‪ .‬دیـدن ایـن نمایشـگاه مخاطـب را‬ ‫همـراه با نقاشـی میکند که بـاور دارد‪« :‬دریـا و گل از دیدگاه‬ ‫من سرشـار از حس ارامش و عظمت و زیبایی اسـت‪ .‬منشـا‬ ‫حیـات و مظهر زندگی اسـت»‪ .‬ذکر این نکته الزم اسـت که‬ ‫وی بـرای خلـق اثارش جنـس رنگ را در ذهن خود مجسـم‬ ‫میکـرده و پـس از هماهنگیهـای انتزاعـی و روابـط رنـگ‬ ‫اسـتفاده شـده در پرده نقاشـی بیانگر حالت درونـیاش موقع‬ ‫بـه تصویـر کشـیدن تخیالتش بـوده اسـت‪ .‬در اثـار او رنگ‬ ‫قرمـز کـه به نـدرت دیده میشـود بیانگـر وجـود گرمابخش‬ ‫اسـت و رنگهـای سـرد بـر روی پـرده نشـان از ارامـش‬ ‫بی نهایـت اسـت‪ .‬او دراین بـاره همچنیـن می‪-‬گویـد‪« :‬ایـن‬ ‫محـوی اثارم شـاید مانند مسـافری اسـت که میـان ماندن و‬ ‫رفتـن مردد اسـت که طوفانی شـود یـا روی خوشـی را به ما‬ ‫نشـان دهـد‪ .‬تاشهایـی کـه در اثارم دیده میشـود نشـانگر‬ ‫بارقههایـی از اینـدهای نه چنـدان دور اسـت‪ .‬بـا چرخـش‬ ‫توفانـی قلممـو رنگهـای درخشـان و شـکلهای انتزاعـی‬ ‫درونمایـه شـاعرانه از نقاشـیهایم را بـرای همگان اشـکار‬ ‫میکنـم و بخارهـای رنگ امیـزی شـده ترنـر را در ذهـن ما‬ ‫یـاداور میشـوند»؛ امـا اینکه او بـه دنبال چه چیـزی بوده و‬ ‫هسـت را از زبان خود او جویا بشـوید که گفته اسـت‪« :‬من در‬ ‫پـی یافتن معادل بصری بـرای مجموعهای از احسـاسهای‬ ‫غیـر بصـری بـودم که درونـم را هیاهـو و غوغایـی فراگرفته‬ ‫کـه باعث سـردرگمی و دوگانگـی وجودم میشـود و ممکن‬ ‫اسـت گاهـی به بن بسـت برسـم ولی بـاز تالشـم را میکنم‬ ‫کـه بـه نتیجه دلخواهـم برسـم»‪ .‬چارویی دربـاره زندگی هم‬ ‫نـگاه جالبـی دارد و بـر ایـن بـاور اسـت کـه «زندگـی پـر از‬ ‫پسـتی وبلندی هسـت مثـل دریـای طوفانـی و یـا مثل گلی‬ ‫کـه در حـال تلاش بـرای زنـده مانـدن اسـت ولـی چیزی‬ ‫کـه قابل تامـل هسـت این اسـت که دریـا همیشـه طوفانی‬ ‫نیسـت و مـا هـم بعـد از سـپری روزهـای سـخت‪ ،‬امیـد در‬ ‫دلمـان جوانـه می زنـد و سـراغاز دوبـاره زیسـتن می شـود»‪.‬‬ ‫چهارمیـن نمایشـگاه انفـرادی هاویـر شـامل ‪ 16‬اثـر رنگ و‬ ‫روغـن با کیوریتـوری ونوس نجفـی در نگارخانه صفوی کنار‬ ‫هـم نشسـتهاند تـا حکایتهایـی از نقـش و رنـگ را بـرای‬ ‫چشـمهای مخاطبـان خـود تعریـف کننـد‪ .‬یکـی از امتیازات‬ ‫ایـن نمایشـگاه عنوانهـای شـاعرانه و جان بخشـی اسـت‬ ‫کـه مخاطـب را بـه بازخوانـی کار تجسـمی او وا مـیدارد‪.‬‬ ‫باهـم برخـی از ایـن عنوانهـا را مـرور میکنیـم‪« :‬دورافتاده‬ ‫از مـن»‪« ،‬ارامـش بعـد از طوفـان»‪« ،‬به هم ریختگـی»‪،‬‬ ‫«سـمفونی سـکوت»‪« ،‬زندگـی یـخ زده» و ‪...‬‬ ‫مدرس دانشگاه‪ ،‬طراح گرافیک‪ ،‬تصویرساز و کارتونیست ایرانی‪:‬‬ ‫گرافیک برترین ابزار انتقال پیام های فرهنگی اجتماعی به جامعه‬ ‫تصویرسـاز و کارتونیسـت ایرانـی گفـت‪ :‬گرافیـک‬ ‫برتریـن ابـزار انتقـال پیام هـای فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی‪،‬‬ ‫سیاسـی‪ ،‬دینـی و مذهبـی اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومی حـوزه هنـری اصفهان‪،‬‬ ‫محمدرضا دوسـت محمدی در ارتباط بـا رویداد «برای‬ ‫ایـران» اظهـار کـرد ‪ :‬از دیـدگاه مـن افـرادی کـه در‬ ‫ایـن رویـداد حضـور دارنـد همگـی تجربه هـای خوبی‬ ‫درگذشـته‪ ،‬در زمینـه گرافیک و طراحی بـا رویکردهای‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬مذهبـی یا سیاسـی داشـته اند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬موضـوع زمانـی سـخت می شـود کـه‬ ‫مـا می خواهیـم بـا زبـان هنـر در ارتبـاط با وقایـع اخیر‬ ‫صحبـت کنیـم ان هم با زبانـی فاخر و مودبانـه که دور‬ ‫از هجوگویـی باشـد‪ ،‬در ایـن جبهـه ای کـه هنرمنـدان‬ ‫گرافیسـت یـا طـراح مـا قـرار اسـت فعالیت کننـد‪ ،‬چه‬ ‫ازنظـر اخالقیـات و رعایـت صداقـت و چـه کاهـش‬ ‫تلخی هـای مرتبـط بـا موضـوع‪ ،‬دسـت هنرمند بسـته‬ ‫اسـت و ایـن در حالـی اسـت کـه جبهـه مقابـل هیـچ‬ ‫محدودیتـی در اسـتفاده از برخـی ابزارها ماننـد دروغ و‬ ‫بدگویـی و القـای سـیاهی و تلخی نـدارد‪.‬‬ ‫تصویرسـاز و کارتونیسـت ایرانـی تاکیـد کـرد‪ :‬در‬ ‫کنـار خاص بـودن موضوع هـای در نظر گرفته شـده در‬ ‫رویـداد بـرای ایران که از ذات موضوع نشـات می گیرد‪،‬‬ ‫هنرمنـدان بایـد تالش کننـد که ذهنیت و ایـده خود را‬ ‫به نوعـی بیـان کننـد کـه نیش و کنایـه در پی نداشـته‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی پالک ‪ ۱۶۳۰‬فرعی از ‪ ۲۵‬اصلی واقع در‬ ‫روستای چیمه جزء بخش ‪ ۱۰‬حوزه ثبتی نطنز‬ ‫‪ -1 -2134‬شماره نامه‪ 140185602033002428 :‬چون تمامی ششدانگ یکباب طویله در خانه‬ ‫معروف میر عابدین پالک ثبتی ‪ ۱۶۳۰‬فرعی از ‪ - ۲۵‬اصلی واقع در روستای چیمه جزء بخش‬ ‫‪ ۱۰‬حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام سید حسن جاللی چیمه فرزند سید‬ ‫اسداله در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی ان به عمل نیامده است‪ .‬اینک بنا به‬ ‫دستور قسمت اخیر ماده ‪ ۱۵‬قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز‬ ‫چهارشنبه مورخ ‪ 1401/10/07‬ساعت ‪ ۱۰‬صبح در محل شروع و به عمل خواهد امد‪ ،‬لذا بموجب‬ ‫این اگهی به کلیه مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در این اگهی در محل حضور‬ ‫یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس‬ ‫تحدیدی تا سی روز پذیرفته خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1401/08/21 :‬رحمت اله شاهدی‪ -‬مدیر‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز ‪/1388790‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی پالک ‪ 274‬فرعی از ‪ -۳۷‬اصلی واقع در کشه‬ ‫جز بخش ‪ ۱۱‬نطنز‬ ‫‪ -1 -2401‬شماره نامه‪ 140185602033002925 :‬چون تمامی ششدانگ قطعه زمین یک و‬ ‫نیم رجلی در بخش مرغزار پالک ثبتی ‪ 274‬فرعی از ‪ -۳۷‬اصلی واقع در کشه جز بخش ‪۱۱‬‬ ‫نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی بنام اقای غالمرضا دهقانزاده فرزند نور محمد در جریان‬ ‫ثبت میباشد و عملیات تحدید حدود قانونی ان به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت‬ ‫اخیر ماده ‪ 15‬قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ‬ ‫‪ 1401/09/19‬ساعت ‪ ۱۱‬در محل شروع و به عمل خواهد امد لذا بموجب این اگهی به کلیه‬ ‫مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در این اگهی در محل حضور یابند و اعتراضات‬ ‫مالکین یا مجاورین مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا سی‬ ‫روز پذیرفته خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1401/08/21 :‬رحمت اله شاهدی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک نطنز ‪/1407712‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -1 -2410‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال‬ ‫و اثـر بـد و ناراحتـی افرین نیـز برای مخاطب نداشـته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬ایده هـای خوبـی در همیـن یکی دو‬ ‫روز توسـط دوسـتان هنرمنـد مطرح شـده اسـت که هر‬ ‫یـک از انهـا بارهـا چکـش کاری شـده و گاه بـه بحث‬ ‫گذاشـته می شـود تـا درنهایـت ایده هـای خالقانـه ای‬ ‫بـرای اسـتفاده از ایـن طرح هـا در فضـای شـهری‪،‬‬ ‫فضـای مجـازی و رسـانه ای خلق شـود‪.‬‬ ‫دوسـت محمدی با اشـاره بـه تاثیرگـذاری این نوع‬ ‫عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود‬ ‫تا شخص یا اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت‬ ‫دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند‬ ‫و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه‬ ‫متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -١‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۵۴۵۳‬مورخ ‪ 1401/05/31‬محمود خانی فرزند عبدالمحمد‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ ۵۰۱‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ ۱۲۸۴۰۴۶۵۸۳‬در ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمین با کاربری کشاورزی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۵۱‬واقع در بخش ‪۱۸‬‬ ‫ثبت اصفهان به مساحت ‪ 1935/63‬متر مربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی‬ ‫وراث مرحوم عبدالمحمد خانی قهجاورستانی‪.‬‬ ‫‪ -۲‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۷۵۵۲‬مورخ ‪ 1401/7/28‬اقای محمود خانی قهجاورستانی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ ۵۰۱‬و شماره ملی ‪ ۱۲۸۴۰۴۶۵۸۳‬در ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری‬ ‫کشاورزی به مساحت ‪ 3402/57‬متر مربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۵۱‬اصلی واقع در بخش ‪۱۸‬‬ ‫ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی وراث‬ ‫مرحومعبدالمحمدخانیقهجاورستانی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/08/21 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/09/06 :‬رییس منطقه ثبت‬ ‫اسناد و امالک شرق اصفهان‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪/1408072‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -2412‬برابر رای شماره ‪ ۱۹۹۰‬مورخ ‪ 1401/۶/19‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای یداله محمدقاسمی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۲۹۵‬کدملی ‪ ۱۱۹۸۸۴۵۸۳۱‬صادره شهرضا فرزند امراله در ششدانگ یکباب خانه به‬ ‫مساحت ‪ 144/49‬مترمربع (در حد جنوب مقدار ‪ 4/27‬متر مربع در گذر قرار دارد و تا زمان تخریب و‬ ‫رویدادهـا در شـکل گیری فضـای مثبـت در جامعـه‪،‬‬ ‫عنـوان کـرد‪ :‬به طورکلـی کار تیمـی در رشـد همـه‬ ‫ابعـاد اجتماعـی و شـخصی تاثیرگـذار اسـت‪ ،‬ایـن نوع‬ ‫رویدادهـا فرصتی اسـت کـه هم با یـک کار تیمی ایده‬ ‫پـردازی را تقویـت کـرد و هم درنهایت اثار شـکیل تر و‬ ‫زیباتـری افریده شـود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬زمانـی کـه هنرمنـدان در تعامـل بـا‬ ‫یکدیگـر یـک ایـده را مطـرح و بررسـی کننـد‪ ،‬نـکات‬ ‫جدیـدی در حیـن اجرا کشـف کـرده یا تجـارب خود را‬ ‫بـه تعامل می گذارنـد و ارتباطاتی نیز شـکل می گیرد و‬ ‫از جهـات مختلـف برای اینده نیز تاثیرگـذار خواهد بود‪.‬‬ ‫ایـن مدرس دانشـگاه‪ ،‬طـراح گرافیک گفـت‪ :‬گرافیک‬ ‫ابـزاری بـرای انتقـال پیام هـای فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی‪،‬‬ ‫سیاسـی‪ ،‬دینـی و مذهبی اسـت امـا اینکـه چگونه این‬ ‫پیام هـا را انتقـال دهیـم یا چگونـه از این ابزار اسـتفاده‬ ‫کنیـم کـه شـعارگونه و کلیشـه ای نباشـد یـا تاثیـر‬ ‫معکـوس نداشـته باشـد‪ ،‬بسـیار مهم اسـت‪.‬‬ ‫وی اظهـار کـرد‪ :‬تمـام تلاش مـا این اسـت که از‬ ‫کلیشـه ها بـه دور باشـیم امـا گاهـی دسـت مـا بسـته‬ ‫اسـت و هنرمنـد بـه کلیشـه نزدیـک می شـود چراکـه‬ ‫زیرسـاخت گـذر از ایـن تکرارهـا از قبـل ایجـاد نشـده‬ ‫ً‬ ‫مثلا نمـاد دروغ گفتـن در ذهـن جامعـه‪،‬‬ ‫اسـت‪،‬‬ ‫پینوکیـو اسـت و چون نمـاد جایگزین از قبـل برای ان‬ ‫بومی سـازی یا طراحی نشـده اسـت‪ ،‬هنرمنـد نمی تواند‬ ‫از نمادهـای قبلـی به راحتـی عبـور کند و مجبور اسـت‬ ‫از همـان نمـاد قبلـی اسـتفاده کند تـا مورد فهـم برای‬ ‫جامعـه و مردم باشـد‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت کارگاه ملی طراحی‪ ،‬اکران شـهری و‬ ‫پوسـتر بـا دسـتمایه گرافیـک و کارتون «بـرای ایران»‬ ‫از روز چهارشـنبه ‪ 18‬ابـان لغایـت روز جمعـه ‪ 20‬ابـان‬ ‫مـاه در عمارت سـعدی حـوزه هنری اسـتان اصفهان با‬ ‫حضور ‪ ۱۵۰‬هنرمند از سراسـر کشـور در حال برگزاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫بازسازی در اختیار مالک قرار دارد) پالک شماره ‪ ۲۸۱‬فرعی از ‪ ۴۳۴۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/08/21:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/09/06 :‬مهدی شبان‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪/1408136‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی پالک ‪ ۱۶۲۲‬فرعی از ‪ ۲۵‬اصلی واقع در‬ ‫روستای چیمه جز بخش ‪ ۱۰‬حوزه ثبتی نطنز‬ ‫‪ -1 -2414‬شماره نامه‪ 140185602033002427 :‬چون تمامی ششدانگ هر یک باب اطاق‬ ‫تحتانی و صندوق خانه و یکباب فوقانی ان و جای ایوان جلو ان در خانه معروف میر عابدین‬ ‫پالک ثبتی ‪ ۱۶۲۲‬فرعی از ‪- ۲۵‬اصلی واقع در روستای چیمه جزء بخش ‪ ۱۰‬حوزه ثبتی نطنز‬ ‫که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام سید حسن جاللی چیمه فرزند سید اسداله در جریان ثبت‬ ‫است و عملیات تحدید حدود قانونی ان به عمل نیامده است‪ .‬اینک بنا به دستور قسمت اخیر‬ ‫ماده ‪ ۱۵‬قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهار شنبه مورخ‬ ‫‪ 1401/10/07‬ساعت ‪ ۱۰‬صبح در محل شروع و به عمل خواهد امد‪ ،‬لذا به موجب این اگهی‬ ‫به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این اگهی در محل حضور یابند و‬ ‫اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی‬ ‫تا ‪ ۳۰‬روز پذیرفته خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1401/08/21 :‬رحمت اله شاهدی‪ -‬مدیر واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک نطنز ‪/1408265‬م الف‬ ‫اگهی تبصره ‪ ۳‬ذیل ماده ‪-۱۲۰‬اصالحی ایین نامه قانون ثبت‪:‬‬ ‫‪ -1 -2418‬شماره نامه‪ 140185602009002510 :‬نظر به اینکه اقای جمشید رحیمی فرزند‬ ‫رضا برابر درخواست وارده به شماره ‪ 1401 -2287‬مورخ ‪ 1401/04/02‬با ارائه گواهی حصر‬ ‫وراثت به شماره ‪ 958 -99‬مورخ ‪ 1399/08/24‬قاضی شورای حل اختالف شعبه اول حقوقی‬ ‫حصر وراثت مبارکه و گواهینامه واریز مالیات بر ارث شماره ‪ 901828‬مورخ ‪ 1399/۱۰/27‬اداره‬ ‫امور مالیاتی مبارکه در خواست صدور سند مالکیت سهم االرث وراث مرحوم فاطمه محمدی‬ ‫‪5‬‬ ‫قاب جادویی‬ ‫عذرخواهی مدیر شبکه‬ ‫کودک بابت پخش گزارش از‬ ‫حادثه تروریستی شاهچراغ‬ ‫عکس ‪ :‬اصفهان امروز‬ ‫اکـران فیلـم سـینمایی «بخارسـت» بـه کارگردانـی‬ ‫مسـعود اطیابی که از نگاه سـینماداران می توانسـت تکانی‬ ‫بـه گیشـه های راکـد سـینمای این روزهـا بدهـد‪ ،‬به دلیل‬ ‫تغییـر نظر عوامـل فیلم‪ ،‬لغو شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مهـر‪ ،‬در پـی درخواسـت های مکـرر‬ ‫سـینماداران بـرای اکـران یـک فیلـم بـا ظرفیـت باالی‬ ‫فـروش و جـذب مخاطـب به منظـور عبـور از شـرایط‬ ‫به شـدت بحـران زده گیشـه سـینماها‪ ،‬یکشـنبه همیـن‬ ‫هفتـه بود که شـورای صنفـی اکران باالخـره از ورود فیلم‬ ‫سـینمایی «بخارسـت» بـه کارگردانی مسـعود اطیابی به‬ ‫چرخـه اکـران خبـر داد‪.‬‬ ‫براسـاس مصوبه شـورای صنفی اکـران قرار بـود این‬ ‫فیلـم سـینمایی بـا حضـور بازیگرانـی همچـون حسـین‬ ‫یـاری‪ ،‬پژمـان جمشـیدی‪ ،‬امیرحسـین ارمـان و هـادی‬ ‫کاظمی به سـرگروهی سـینما ازادی اکران سراسری خود‬ ‫را اغـاز کنـد اما تنهـا چند روز مانـده به این موعـد‪ ،‬اکران‬ ‫ایـن فیلم منتفی شـد‪.‬‬ ‫علـی طلوعی تهیه کننده فیلم سـینمایی «بخارسـت»‬ ‫در گفتگـو بـا خبرنگار مهر دربـاره این اتفـاق ضمن تایید‬ ‫منتفی شـدن اکـران ایـن فیلم درباره شـائبه عـدم توافق‬ ‫بـا سـازمان سـینمایی بـرای ارائـه ضمانت مالی مناسـب‬ ‫جهـت حمایت از اکران این فیلم در شـرایط فعلی توضیح‬ ‫داد‪ :‬بحـث مـا گارانتـی و ضمانـت نبـود‪ .‬این فیلـم اولین‬ ‫فیلمـی اسـت کـه در مراحـل تولید شـاهد عرضـه ان در‬ ‫فرابـورس بودیـم و ایـن اتفـاق پیش تر در سـینمای ایران‬ ‫سـابقه نداشته اسـت‪ .‬با توجه به منافع سـهامداران خردی‬ ‫کـه در فرابـورس بـر روی ایـن فیلم سـرمایه گذاری کرده‬ ‫بودنـد‪ ،‬مجمـوع جمع بندی مـان با توجـه بـه رایزنی هایی‬ ‫کـه بـا فرابـورس داشـتیم بـه این نتیجه رسـید کـه فع ً‬ ‫ال‬ ‫اکـران فیلـم را متوقف کنیم‪.‬‬ ‫او افـزود‪ :‬امـروز منتفـی شـدن اکـران فیلـم را اعلام‬ ‫کرده ایـم و منتظریـم تشـریفات قانونی ان هم طی شـود‪.‬‬ ‫زمان بنـدی بعـدی بـرای اکـران فیلم هـم به طـور کامل‬ ‫بسـتگی بـه حفـظ منافع سـهامداران خـرد فیلـم دارد که‬ ‫باالخـره بـر روی ایـن فیلـم سـرمایه گذاری کرده اند‪.‬‬ ‫ایـن تهیه کننـده دربـاره طرح هـای حمایتـی سـازمان‬ ‫سـینمایی بـرای تسـهیل اکـران ایـن فیلـم هـم گفـت‪:‬‬ ‫سـازمان سـینمایی همـه ظرفیت های ممکـن را در اختیار‬ ‫مـا قـرار داده بـود‪ .‬در زمینـه تبلیغـات تلویزیونی هـم قرار‬ ‫بـود حمایت هـای صـورت بگیـرد و واقعیت این اسـت که‬ ‫دوسـتان سـازمان سـینمایی زحمـت خـود را کشـیدند اما‬ ‫در کل بـا توجـه بـه وضعیت موجـود و بالتکلیفـی حاکم‬ ‫در وضعیـت اکـران سـینماها‪ ،‬فع ً‬ ‫ال عرضه فیلـم را متوقف‬ ‫کرده ایـم تـا ببینیـم در اینـده چـه پیـش می اید‪.‬‬ ‫طلوعـی دربـاره شـرایط مشـابه فیلـم «دینامیـت»‬ ‫سـاخته دیگـری از مسـعود اطیابـی کـه در بحـران کرونا‬ ‫توانسـت اکـران موفقـی را در سـینماها تجربـه کنـد هم‬ ‫تاکیـد کـرد‪ :‬بـه نظـرم شـرایط ایـن دو فیلم قابـل قیاس‬ ‫نیسـت به خصـوص کـه شـرایط حاکـم بـر جامعـه امروز‬ ‫هـم بـا ان زمـان قابـل قیـاس نیسـت‪ .‬در زمـان کرونا و‬ ‫در بـازه ای کـه «دینامیت» هم اکران شـد تا سـه چهارماه‬ ‫اول همچنان شاهد رکود در سینماها بودیم و در نیمه دوم‬ ‫سـال که واکسـن به صورت سراسـری عرضه شد‪ ،‬شرایط‬ ‫تغییـر کـرد و چرخ سـینماها به راه افتـاد‪ .‬شـرایط امروز با‬ ‫ان زمـان قابل مقایسـه نیسـت و فیلم بایـد درزمانی اکران‬ ‫شـود کـه حـال عمومی مـردم خوب باشـد‪ .‬دنبـال همین‬ ‫زمان مناسـب هسـتیم تـا بتوانیـم حداکثر مخاطـب را به‬ ‫سـالن های سـینما جـذب کنیم‪.‬‬ ‫شنبه | ‪ 21‬ابان ‪ | 1401‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4490‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫مدیــر شــبکه کــودک بابــت پخــش گــزارش حادثــه‬ ‫تروریســتی شــاهچراغ (ع) از ایــن شــبکه‪ ،‬عذرخواهــی‬ ‫کــرد و دربــاره جزییــات ماجــرا بــه ارائــه توضیحاتــی‬ ‫پرداخــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬محمدصــادق باطنــی مدیــر‬ ‫شــبکه کــودک بــا انتشــار متنــی در صفحــه شــخصی‬ ‫خــود در اینســتاگرام‪ ،‬بــه ارائــه توضیحاتــی دربــاره بخش‬ ‫گــزارش مرتبــط بــا حادثــه تروریســتی شــاهچراغ از این‬ ‫شــبکه تلویزیونــی پرداخــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه حضــور خــود در یکــی از‬ ‫برنامه هــای شــبکه دو تلویزیــون‪ ،‬ضمــن بــه اشــتراک‬ ‫گذاشــتن ویدئویــی از ایــن برنامــه در صفحــه شــخصی‬ ‫خــود نوشــت‪:‬‬ ‫بعــد از حادثــه تلــخ شــاهچراغ و گــزارش کوتاهــی‬ ‫کــه از شــبکه کــودک پخــش شــد مترصــد فرصتــی‬ ‫بــودم تــا بــا مخاطبــان عزیــز شــبکه کــودک بــه ویــژه‬ ‫پــدر و مادرهــای محتــرم چنــد کالمــی صحبــت کنــم تا‬ ‫ایــن فرصــت در شــبکه ‪ ۲‬فراهــم شــد‪.‬‬ ‫ شــبکه کــودک رســانه ای امــن بــرای تمــام‬‫کــودکان ایــران عزیزمــان بــوده‪ ،‬هســت و خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ در تمــام بــازه ای کــه رســانه های مختلف مشــغول‬‫نشــان دادن تصاویــر دلخــراش حادثــه شــاهچراغ بودند‪،‬‬ ‫مــا یــک قطــره خــون‪ ،‬صــدای شــلیک گلولــه و حتــی‬ ‫تصویــر ارتیــن روی تخــت بیمارســتان را هــم بــه‬ ‫مخاطبــان شــبکه کــودک نشــان ندادیــم‪.‬‬ ‫ مــا در شــبکه کــودک تــاش می کنیــم در‬‫عیــن حراســت از امنیــت کودکــی کودکانمــان بــه انهــا‬ ‫بیاموزیــم کــه نســبت بــه جامعــه و وقایــع پیرامونتــان‬ ‫حســاس باشــید‪.‬‬ ‫ گــزارش ناپختــه ای کــه از شــیراز پخــش شــد‬‫فاصلــه عمیقــی بــا نیــت و طراحــی انجــام شــده‬ ‫داشــت و بــا وجــود اینکــه در کانــال نهــال (و نــه کانــال‬ ‫پویــا) پخــش شــده بــود‪ ،‬حــاوی واژه هــای نامناســبی‬ ‫بــرای کــودکان بــود کــه موجبــات نگرانــی برخــی از‬ ‫خانواده هــا را فراهــم اورد‪.‬‬ ‫ بنــده از ایــن مخاطبــان عزیــز‪ ،‬عذرخواهــی‬‫می کنــم و بــه خانواده هــای عزیزمــان مجــدد تاکیــد‬ ‫می کنــم کــه شــبکه کــودک شــبکه ای زنــده و در کنــار‬ ‫شــما خانواده هــای ایرانــی اســت و اگــر خطایــی از ایــن‬ ‫شــبکه ســر زد بــا نقــد و صبــوری شــما عزیــزان روز بــه‬ ‫روز خــود را بهبــود می بخشــد‪.‬‬ ‫ امــا انچــه ایــن روزهــا بــرای اهالــی شــبکه‬‫کــودک بســیار ارزشــمند بــود پویــش «ارتین_کنارتیم»‬ ‫بــود‪ .‬پویشــی کــه بیــش از ‪ ۵۰‬هــزار کــودک عزیــز در‬ ‫ان شــرکت کردنــد و برایمــان نقاشــی ارســال کردنــد و‬ ‫مــا فقــط تعــداد اندکــی را توانســتیم از انتــن رســانه ملی‬ ‫پخــش کنیــم‪.‬‬ ‫ شــرمنده تمــام انهایــی هســتیم کــه می گفتنــد‬‫فرزندمــان از انتــن کنــار نم ـی رود تــا نقاشــی خــود را‬ ‫کــه بــرای ارتیــن فرســتاده روی انتــن مشــاهده کنــد‪ .‬ما‬ ‫نتوانســتیم جــز تعــدادی محــدود را بــه تصویــر بکشــیم‪.‬‬ ‫ تعــداد کمــی از ایــن نقاشــی ها را می توانیــد در‬‫اســتوری بنــده مالحظــه کنیــد‪ .‬نقاشـی هایی پرمهــر که‬ ‫غلیــان عاطفــه مــردم عزیزمــان به ارتیــن و خانــواده اش‬ ‫را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫ بــه فکــر انجــام کاری بــرای ارتیــن و نقاشـی های‬‫ارســالی هســتیم‪ .‬اگــر پیشــنهادی داریــد پذیــرای‬ ‫پیشــنهاداتتان هســتیم‪.‬‬ ‫ از تمــام دوســتانی کــه در ایــن ایــام بنــده و شــبکه‬‫کــودک را بــا نقدهــا‪ ،‬توصیه هــا و حتــی توهین هــا‬ ‫خطــاب قــرار دادنــد ممنونــم‪ .‬همــه را خوانــدم و بــر دو‬ ‫دیــده نهــادم‪ .‬حتــی انهایــی کــه بی انصافــی کردنــد و‬ ‫یــک ســویه نگریســتند و ره بــه خطــا رفتنــد‪.‬‬ ‫ شــبکه کــودک رســانه ای امــن بــرای تمــام‬‫کــودکان ایــران عزیزمــان بــوده‪ ،‬هســت و خواهــد بود‪».‬‬ ‫ادرگانی فرزند محمد از دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی ‪ ۳۶۰‬فرعی از ‪ -۴۷۸‬اصلی‬ ‫بخش ‪ ۹‬ثبت اصفهان واقع در ادرگان متعلق به مورث مرحومه فاطمه محمدی ادرگانی فرزند‬ ‫محمد (به شماره سریال ‪ ۴۹۰۸۱۳‬مورد ثبت در صفحه ‪ ۱۲۹۸۸‬دفتر ‪ ۶۶‬امالک) را نموده و‬ ‫اعالم داشته سند مالکیت نزد یکی از ورثه میباشد لذا به موجب تبصره ‪ ۳‬ذیل ماده ‪ ۱۲۰‬ایین‬ ‫نامه اصالحی قانون ثبت بدوا به نامبرده اخطار گردیده که ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ‬ ‫اخطاریه با مراجعه به اداره ثبت اسناد و امالک مبارکه سند مالکیت مذکور را تحویل این اداره‬ ‫نمائید‪ .‬بدیهی است در صورت عدم مراجعه به اداره ثبت مبارکه و عدم تحویل سند مالکیت و‬ ‫انقضای مدت ده روز از تاریخ ابالغ اخطاریه‪ ،‬مراتب یکبار اگهی میگردد تا چنانچه کسی مدعی‬ ‫انجام معامله نسبت به ملک مرقوم می باشد و یا مجوز قانونی جهت نگهداری سند مالکیت دارد‬ ‫به این اداره ارائه و یا نسبت به تحویل سند مالکیت مذکور اقدام نماید در غیر اینصورت پس از‬ ‫پایان مهلت ده روز از انتشار اگهی و عدم وصول اعتراض موجه‪ ،‬سند مالکیت وراث متقاضی طبق‬ ‫مقررات صادر و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و بالفاصله طی بخشنامه ای‬ ‫به کلیه دفاتر اسناد رسمی اعالم خواهد شد که هر موقع سند مالکیت ابراز گردید ان را اخذ و‬ ‫برای ضبط در پرونده ثبتی به اداره ثبت ارسال نمایند‪ .‬اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مبارکه‬ ‫‪/1408621‬م الف‬ ‫اگهی تغییرات شرکت سهامی خاص علمی تحقیقاتی ارتباط گستر فجر‬ ‫سپاهان به شناسه ملی ‪ 10260506464‬و به شماره ثبت ‪30054‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ‪ 1401/07/14‬تصمیمات‬ ‫ذیل اتخاذ شد اقای امیر رحمتی حسین ابادی به شماره ملی ‪ 1289064156‬به سمت عضو‬ ‫هیئت مدیره تا تاریخ ‪ 1403/07/14‬خانم معصومه عرب مومنی به شماره ملی ‪1291902201‬‬ ‫به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ ‪ 1403/07/14‬خانم زهرا عرب مومنی به شماره ملی‬ ‫‪ 1291915842‬به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ ‪ 1403/07/14‬انتخاب گردیدند اقای‬ ‫پرویز لطفی زاده به شماره ملی ‪ 1284539946‬به سمت بازرس علی البدل تا پایان سال مالی‬ ‫اقای حیدر علی شمس قارنه به شماره ملی ‪ 1290714525‬به سمت بازرس اصلی تا پایان‬ ‫سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار اصفهان امروز جهت نشر اگهی های شرکت‬ ‫تعیین گردید‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری اصفهان (‪)1408370‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫همکاری بخش خصوصی در‬ ‫احیای واحدهای راکد‬ ‫رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی با بیان‬ ‫اینکهتمرکزبرهمکاریبخشخصوصیبرایاحیایواحدهای‬ ‫راکد از طریق ایجاد ارتباط بین این واحدها با واحدهای توانمند‬ ‫است‪ ،‬گفت که احیاگرانی هم در بخش خصوصی شکل گرفته‬ ‫که واحدهای راکد را احیا و واگذار می کنند‪ .‬علی رسولیان در‬ ‫گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه تاکنون حداقل ‪ ۷۸۰‬واحد راکد‬ ‫احیا شده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هفته گذشته برنامه احیای واحدهای‬ ‫راکد در هر استان و میزان تحقق ان ها تقدیم استانداران شده‬ ‫است‪ .‬این برنامه شامل دو بخش احیای واحد راکد و افزایش‬ ‫ظرفیت واحدهای تولیدی است که با ظرفیت زیر ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫فعالیت می کنند‪ .‬وی با بیان اینکه بــا توافق وزارت صمت‪،‬‬ ‫وزارت اقتصاد و بانک مرکزی منابعی برای احیای واحدهای‬ ‫راکد تعیین شده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همچنین تمرکز بر همکاری بخش‬ ‫خصوصی برای احیای واحدهای راکد از طریق ایجاد ارتباط‬ ‫بین این واحدها با واحدهای توانمند است‪ .‬برای مثال اگر یک‬ ‫واحد در حوزه محصوالت شیمیایی تعطیل شده‪ ،‬می توان از‬ ‫یــک واحد فعال موفق در این حوزه کمک گرفت‪ .‬همچنین‬ ‫احیاگرانی در بخش خصوصی شکل گرفته که واحدهای راکد‬ ‫را احیا و واگذار می کنند‪ .‬رسولیان در پاسخ به اینکه ایا احتمال‬ ‫شکست مجدد واحدهای راکد وجود دارد؟ تصریح کرد‪ :‬احیای‬ ‫واحد راکد به این معنی نیست که همان تولید قبلی احیا شده‬ ‫و همان ماشــین االت قبلی به کار گرفته شده است‪ .‬برخی از‬ ‫واحدهای تولیدی ک ً‬ ‫ال نوع تولید را عوض کرده اند‪ ،‬چون ممکن‬ ‫است برخی کاالها دیگر بازار نداشته باشند‪ .‬وی افزود‪ :‬واحدی‬ ‫که زمین ان تامین شده و اب و برق هم دارد نباید تعطیل باشد‪.‬‬ ‫هدف این است واحدهای با زیرساخت و بعضًا با ماشین االت‬ ‫خوب به تولید کاالی قابل رقابت و مناسب اختصاص پیدا کند‪.‬‬ ‫امسال برای احیای ‪ ۱۶۰۰‬واحد تولیدی راکد در شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی کل کشــور هدف گذاری و پیش بینی شده با‬ ‫احیای این تعداد واحد برای ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۸۰۰‬نفر شغل ایجاد شود‪.‬‬ ‫همچنین طبق اعالم سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران برای احیای ‪ ۴۰۰‬واحد تولیدی راکد در خارج از‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی نیز برنامه ریزی شده است‪ .‬گفتنی‬ ‫است نتیجه طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال کل کشور‬ ‫نشان می دهد ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۶۷‬واحد راکد‪ ،‬شامل ‪ ۶۸۱۴‬واحد در‬ ‫داخل شــهرک ها و نواحی صنعتی و ‪ ۵۲۵۳‬واحد در خارج از‬ ‫ان ها شناسایی شد‪ .‬از مجموع واحدهای صنعتی راکد شناسایی‬ ‫شده ‪ ۶۲‬درصد از طریق شیوه های فنی بازفعال سازی‪ ،‬امکان‬ ‫راه انــدازی مجدد دارند که در صورت تحقق ان‪ ،‬بیش از ‪۱۶۷‬‬ ‫هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد‪ .‬همچنین بر اساس‬ ‫اعالم مدیران بنگاه های اقتصادی راکد کشــور‪ ۴۴ ،‬درصد از‬ ‫واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی‪ ۱۶ ،‬درصد مشکل‬ ‫نبود تقاضا و بازار‪ ۱۱ ،‬درصد مشکل کمبود مواد اولیه‪ ۱۰ ،‬درصد‬ ‫مشکل فرسودگی ماشین االت‪ ۹ ،‬درصد مشکالت حقوقی با‬ ‫سازمان ها و دســتگاه ها‪ ۸ ،‬درصد مشکالت زیرساختی و ‪۲‬‬ ‫درصد مشکالت مالکیتی و سهامداری دارند‪.‬‬ ‫نظارت بر طرح های اشتغال‬ ‫کشور در سه مرحله‬ ‫با راه اندازی مرکز تماس طرح پایش اشتغال کشور‪ ،‬ضمن‬ ‫نظارت بر طرح های اشــتغال در سه مرحله پیامکی‪ ،‬تلفنی و‬ ‫میدانی‪ ،‬از انحراف منابع اختصاص یافته در این زمینه جلوگیری‬ ‫می شــود‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬مرکز تماس طرح پایش اشتغال‬ ‫کشور خرداد ماه امسال با همکاری شرکت خدمات ارتباطی‬ ‫رایتل افتتاح شد‪ .‬هدف از راه اندازی این مرکز تماس‪ ،‬نظارت بر‬ ‫اجرای طرح های اشتغالزای کشور ذیل «برنامه زیست بوم ملی‬ ‫اشتغال» و صحت سنجی اشتغال ثبت شده در «سامانه ملی‬ ‫رصد» و نظارت بر نحوه تحقق اهداف کمی و کیفی اشتغال‬ ‫در سیاست ها و برنامه های اشتغال کشور است‪ .‬در گذشته با‬ ‫پرداخت وام و تسهیالت اشتغال زایی نظارتی بر فرایند طرح ها‬ ‫صورت نمی گرفت و منابع عمدتًا دچار انحراف هزینه می شد‬ ‫اما با راه اندازی مرکز تماس پایش اشتغال‪ ،‬چند مرحله نظارت‬ ‫صورت می گیرد تا اشتغال واقعی رقم بخورد‪.‬‬ ‫محمود کریمی بیرانوند ‪ -‬معاون توسعه کارافرینی و اشتغال‬ ‫وزارت کار‪ ،‬دراین باره می گوید‪ :‬مرکز ملی پایش اشتغال کشور‪،‬‬ ‫سیاست ها و برنامه های اشتغال را ذیل دبیرخانه شورای عالی‬ ‫اشــتغال هدایت می کند و وظیفه ان ایجاد هماهنگی میان‬ ‫سطوح مختلف نظارتی (پیامکی‪ ،‬تلفنی‪ ،‬میدانی) و همچنین‬ ‫نظارت عملیاتی اجرای برنامه زیست بوم ملی اشتغال است‪ .‬وی‬ ‫می افزاید‪ :‬طبق نظر استان ها‪ ،‬نظارت میدانی با همراهی مراکز‬ ‫مشاوره و کارافرینی و همکاران استان ها اغاز خواهد شد که‬ ‫وظیفه نظارت بر اشتغال ایجادی کل جامعه اماری را بر عهده‬ ‫دارند‪ .‬ان طور که معاون اشتغال وزیر کار می گوید‪ :‬نظارت در‬ ‫سه مرحله «صحت سنجی پیامکی»‪« ،‬صحت سنجی تلفنی»‬ ‫و «نظارت میدانی» صورت می گیرد و مهم ترین بخش نظارت‬ ‫اشــتغال‪ ،‬مرحله نظارت میدانی است که در پنج سطح انجام‬ ‫می شــود‪ .‬وی می گوید‪ :‬این مرکز موظف است کلیه طرح ها‬ ‫را دو بار در فاصله زمانی مشــخص‪ ،‬به صورت تلفنی نظارت‬ ‫کند و اپراتور رایتل به عنوان بازوی ‪ ICT‬وزارت کار در کمک‬ ‫به دستگاه متولی اشتغال کشور نقش افرینی می کند‪ .‬بی تردید‬ ‫برای سیاست گذاری در حوزه اشتغال به امار واقعی از شاغالن و‬ ‫کارجویان و وضعیت بازار کار نیاز است ازاین رو با راه اندازی مرکز‬ ‫تماس پایش اشتغال کشور می توان ضمن نظارت بر طرح های‬ ‫اشتغال به امار دقیق و واقعی اشتغال ثبت شده در کشور دست‬ ‫یافت‪ .‬مرکز تماس طرح پایش اشتغال کشور به منظور نظارت‬ ‫بر اجرای طرح های اشتغالزای کشور ذیل «برنامه زیست بوم‬ ‫ملی اشتغال» و صحت سنجی اشتغال ثبت شده در «سامانه‬ ‫ملی رصد اشــتغال» و راستی ازمایی توزیع منابع و اجتناب از‬ ‫انحراف سرمایه گذاری‪ ،‬مطابق شیوه نامه اجرایی نظام جامع‬ ‫پایش اشتغال کشور راه اندازی شده است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬در‬ ‫حال حاضر مرکز تماس طرح پایش اشــتغال کشور با هدف‬ ‫نظارت بر طرح های ثبت شــده در سامانه ملی رصد اشتغال‬ ‫کشور با همکاری شرکت رایتل با سرشماره ‪۰۹۲۰۰۰۰۶۳۷۳‬‬ ‫اجرای نظارت تلفنی را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫شنبه | ‪ 21‬ابان ‪ | 1401‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4490‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫امادگی عمان برای سرمایه گذاری در اصفهان‬ ‫اصفهان امروز‪ :‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬تجارت و توسعه‬ ‫سرمایه گذاری عمان گفت‪ :‬در جریان سفر از تجربه شرکت ها و‬ ‫شهرک هایصنعتیاصفهاناستفادهکردیموبرایسرمایه گذاری‬ ‫و توسعه روابط امادگی داریم‪.‬‬ ‫صالح بن سعید َم َسن در دیدار با سید رضا مرتضوی استاندار‬ ‫اظهار داشت‪ :‬هیئت همراه ما جذب اصفهان شدند‪ .‬اصفهان و‬ ‫مردمش بسیار زیبا هستند و میان دو کشور عمان و ایران دوستی‬ ‫و برادری حاکم است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امیدواریم این دوستی در حوزه اقتصادی نیز‬ ‫شکل بگیرد‪ ،‬به فرصت سرمایه گذاری میان دو کشور اشاره کرد‬ ‫و ادامه داد‪ :‬امید است منافع سرمایه گذاری و ارتباط اقتصادی به‬ ‫همه مردم کشور ما و ایرانیان برسد‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬تجارت و توسعه سرمایه گذاری عمان‬ ‫ابراز داشت‪ :‬ارتباط صمیمی و گرم مردم اصفهان برای ما بسیار‬ ‫لذت بخش بود و بی تردید این دیدارها ادامه خواهد داشت و در‬ ‫حوزه تجارت به اوج می رسد‪.‬‬ ‫َم َسن با اشاره به اینکه در این سفر با بسیاری از ظرفیت های‬ ‫صنعتی اصفهان اشنا شدیم و در اینده مذاکرات اغاز خواهد شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به دنبال ارتباط دوجانبه اقتصادی با اصفهان هستیم و از‬ ‫طرف دولت ما حمایت خوبی برای فعالیت های اقتصادی وجود‬ ‫دارد‪.‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬در جریان این سفر از نهضت صنعتی‬ ‫موجود در اصفهان اگاه شدیم‪ ،‬از تجربه شرکت ها و شهرک های‬ ‫صنعتی اصفهان استفاده کردیم و اماده سرمایه گذاری و توسعه‬ ‫ارتباطهستیم‪.‬‬ ‫استاندار اصفهان نیز در این دیدار ورود معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫تجارت و توسعه سرمایه گذاری کشور عمان و هیئت همراه به‬ ‫اصفهان را به فال نیک گرفت و اظهار داشت‪ :‬ریشه های فرهنگی‬ ‫و ارتباطی میان دو کشور ایران و عمان بسیار مستحکم است و‬ ‫نویددهنده توسعه ارتباط میان دو کشور در زمینه های مختلف‬ ‫را می دهد‪.‬‬ ‫سید رضا مرتضوی ادامه داد‪ :‬از گذشته های دور ایران نسبت‬ ‫به کشور دوست و برادر عمان‪ ،‬نگاه ویژه ای داشته و می دانیم‬ ‫کشور عمان یکی از کشورهای بسیار تاثیرگذار در منطقه است‪.‬‬ ‫این ارتباط خوب و عمیق میان دو کشور حاکی از روابط پایدار‬ ‫در اینده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬البته این رابطه خوب نتوانسته منجر‬ ‫به ایجاد روابط عمیق اقتصادی میان ایران و عمان باشد که‬ ‫امیدواریم با نگاه ویژه در هر دو کشور ارتباطات اقتصادی نیز‬ ‫اوج بگیرد‪ .‬محبتی که در قلب مردم ما و مردم عمان است ناشی‬ ‫از روح ایمانی است که در قلب هر دو ملت وجود دارد‪ .‬یکی‬ ‫از نویسندگان ایرانی جمله ای بر این مبنا دارد‪« :‬پیوند ایمان از‬ ‫ژرف ترین پیوندهاست‪ ».‬ما میان خودمان و برادران عمانی چنین‬ ‫احساسی داریم‪.‬‬ ‫مرتضوی ابراز داشت‪ :‬اصفهان یک شهر موزه است و تمدن‬ ‫باشکوهی در این شهر و استان وجود دارد که می تواند میزبان‬ ‫خوبی برای گردشگران باشد‪ .‬همچنین توانایی های صنعتی‪ ،‬از‬ ‫جاذبه های این استان و ظرفیت های حوزه بهداشت‪ ،‬سالمت و‬ ‫درمان از ظرفیت های استان اصفهان است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اکثر مهمانان جمهوری اسالمی ایران پس از‬ ‫مراوده در تهران‪ ،‬به اصفهان سفر می کنند و ما از این میزبانی‬ ‫بسیار خوشحال هستیم‪ .‬اگر بتوانیم ظرفیتی را فراهم کنیم که‬ ‫میان اتاق های بازرگانی ایران و عمان ارتباطات گسترده و میزهای‬ ‫مشترکی شکل بگیرد می توانیم به هدف توسعه ارتباطات دست‬ ‫یابیم‪.‬‬ ‫استاندار تصریح کرد‪ :‬ما به عنوان نماینده عالی حاکمیت قول‬ ‫می دهیم پشتیبانی های الزم از این ارتباط را انجام دهیم و تالش‬ ‫خواهیم کرد شرکت های معتبر و فعال اصفهانی در حوزه اقتصادی‬ ‫فعال شوند‪ .‬همچنین در حوزه های فرهنگی و گردشگری با توجه‬ ‫به ظرفیت های خوبی که در دو کشور وجود دارد می توانند‬ ‫محورهای بعدی ارتباط باشند‪.‬‬ ‫مرتضوی از ظرفیت های ویژه اصفهان در حوزه سالمت و‬ ‫بهداشت سخن گفت و یاداور شد‪ :‬استان اصفهان یکی از پایه های‬ ‫حوزه سالمت و درمان در کشور است و همین ظرفیت باعث شده‬ ‫مقصد گردشگران خارجی باشد‪.‬‬ ‫وی برای پیشبرد اهداف اقتصادی میان اصفهان و عمان ابراز‬ ‫امادگی کرد و گفت‪ :‬حدود ‪ ۷۰‬شهرک صنعتی در استان اصفهان‬ ‫فعال است‪ .‬بعضی از این شهرک ها تخصصی و در حوزه های‬ ‫خاص فعالیت می کنند‪ .‬زیرساخت های خوبی در این شهرک ها‬ ‫دیده شده که می تواند میزبان هیئت های خارجی باشند‪.‬‬ ‫استاندار اصفهان گفت‪ :‬استان اصفهان قطب تولیدات‬ ‫کاالهای مرتبط با ساختمان در کشور است که می توانیم در‬ ‫سفرهای بعدی شرایطی را فراهم کنیم تا از برخی شرکت های‬ ‫فعال این حوزه بازدید انجام شود‪ .‬البته در حوزه تولیدات غذایی و‬ ‫لبنی استان اصفهان در کشور پیشتاز است که همه این ظرفیت ها‬ ‫می تواند برای توسعه ارتباط میان اصفهان و عمان تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اصفهان زمینه های مساعدی برای توسعه‬ ‫روابط با کشور عمان دارد‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت‪ :‬این‬ ‫استان ظرفیت ها و زمینه های بسیار مساعدی برای توسعه روابط‬ ‫تجاری و اقتصادی با عمان دارد‪.‬‬ ‫امیررضا نقش نیز در نشست با معاون وزیر صنعت‪ ،‬تجارت‬ ‫و توسعه سرمایه گذاری عمان در اتاق بازرگانی اصفهان ابراز‬ ‫امیدواری کرد که حضور هیات عمانی در استان اصفهان و‬ ‫برنامه های پیش بینی شده در گسترش روابط سیاسی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و فرهنگی ‪ ۲‬کشور موثر باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ظرفیت گردشگری اصفهان به خوبی در عمان‬ ‫معرفی نشده است و این امکان وجود دارد که در گردشگری‬ ‫و اقتصاد گردشگری فعاالنه تر عمل شود و این استان در مورد‬ ‫گردشگری سالمت از زمینه های مناسبی برخوردار است‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت‪ :‬ما‬ ‫خواستار برقراری پرواز مستقیم بین اصفهان و مسقط هستیم که‬ ‫به زودی این پرواز برقرار خواهد شد و خواستار این هستیم که این‬ ‫حمایت ها از طرف عمان هم انجام شود‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشاره به فرصت های سرمایه گذاری‬ ‫گفت‪ :‬به عنوان دولت و حاکمیت در این زمینه هرگونه حمایت‬ ‫و تسهیلگری را در زمینه سرمایه گذاری خارجی به ویژه‬ ‫سرمایه گذاری عمان در ایران انجام خواهیم داد و با توجه به‬ ‫زمینه های مساعدی که در ‪ ۲‬سال اخیر ایجاد شده‪ ،‬مبادالت‬ ‫تجاری بین ایران و عمان و به صورت خاص اصفهان و کشور‬ ‫عمان قابلیت گسترش بیشتر از وضعیت کنونی را دارد‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬تجارت و توسعه سرمایه گذاری عمان نیز‬ ‫در این نشست گفت‪ :‬توجه به روابط عمان با ایران مورد تاکید و‬ ‫پشتیبانی باالیی قرار دارد و پیشبرد روابط اقتصادی کشورهای‬ ‫ایران و عمان مورد تاکید مسئوالن ارشد ‪ ۲‬کشور قرار دارد‪.‬‬ ‫صالح بن سعید َم َسن افزود‪ :‬توجه خاصی برای توسعه روابط‬ ‫اقتصادی با ایران است در ‪ ۲‬ساله اخیر رشد خیلی خوبی داشته‬ ‫ولی انتظار ما بیش از این هاست‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه روابط دوستانه‪ ،‬برادرانه‪ ،‬سیاسی و‬ ‫تاریخی بین ‪ ۲‬کشور ایران و عمان برقرار است‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫به عنوان دستگاه دولتی و حاکمیتی حامی بخش خصوصی در‬ ‫کشور عمان به فعاالن این بخش توصیه و پیشنهاد کردیم که‬ ‫همه چالش ها را کنار بگذارند و به پیش بروند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬تجارت و توسعه سرمایه گذاری عمان با‬ ‫بیان اینکه کمیته ای در هر ‪ ۲‬کشور ایران و عمان وجود دارد که‬ ‫وزرا برای پیشبرد این کارها تالش می کنند افزود‪ :‬چالش های‬ ‫خیلی بزرگی به دلیل وجود تحریم ها وجود داشت که همه این‬ ‫چالش ها در سال های اخیر با همکاری ایران حل شده و کارها‬ ‫به خوبی در حال پیشرفت است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬از تمام سرمایه گذاری های ایرانی در عمان‬ ‫استقبال می کنیم و عمان می تواند انتخابی خوبی برای انتقال‬ ‫تولیدات صنایع ایرانی از عمان به سایر نقاط دنیا از جمله اسیا‪،‬‬ ‫اروپا‪ ،‬افریقا و سایر کشورهای خلیج فارس باشد‪.‬‬ ‫صالح بن سعید ادامه داد‪ :‬از سرمایه گذاری های مشترک و‬ ‫حتی سرمایه گذاری عمان در ایران حمایت می کنیم و در صورت‬ ‫توسعه سرمایه گذاری های مشترک به طور طبیعی روابط اقتصادی‬ ‫و تجاری بین ‪ ۲‬کشور نیز توسعه پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیرکل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اصفهان گفت‪:‬‬ ‫اصفهان ظرفیت های باالیی برای همکاری با کشورهای مهم‬ ‫شریک تجاری ایران و به ویژه کشور عمان به عنوان یکی از‬ ‫شرکای تجاری ایران دارد‪.‬‬ ‫امیرحسین کمیلی افزود‪ :‬تبادالت تجاری ایران و عمان در‬ ‫هفت ماه امسال ‪ ۷۰‬درصد افزایش پیدا کرده است این خبر خوبی‬ ‫است و از این موضوع استقبال می کنیم و امیدواریم در ماه های‬ ‫پایانی سال این تبادالت افزایش بیشتری پیدا کند‪.‬‬ ‫در نشست هیات عمانی با معاون امور هماهنگی اقتصادی‬ ‫استاندار و مدیرکل صمت استان اصفهان و رئیس اتاق بازرگانی‬ ‫اصفهان در اتاق بازرگانی راه های همکاری دوجانبه مورد بررسی‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫سفر یک روزه هیات تجاری صنعتی عمان به اصفهان‪ ،‬با‬ ‫هدف اشنایی با ظرفیت های تجاری و صنعتی استان و نشست‬ ‫با فعاالن اقتصادی و بازدید از چند واحد تولیدی و شهرک علمی‬ ‫تحقیقاتی استان‪ ،‬انجام شد‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 75‬درصدی ذخیره سد زاینده رود‬ ‫نسبت به میانگین بلندمدت‬ ‫مدیــر روابط عمومی و اموزش همگانی شــرکت اب و‬ ‫فاضالب اســتان اصفهان گفت‪ :‬حجم ذخیره سد زاینده رود‬ ‫ابان امسال نسبت به سال گذشته حدود ‪ ۲۵‬درصد و نسبت به‬ ‫میانگین ‪ ۱۰‬ساله ‪ ۴۰‬درصد و نسبت به میانگین بلندمدت بیش‬ ‫از ‪ ۷۵‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫اصفهان به نقل از مجید مختاری با اشــاره به شرایط فعلی‬ ‫وضعیت اب ذخیره شــده برای تامین اب شرب استان‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫با توجه به حجم باقیمانده ســد زاینده رود‪ ،‬وزیر نیرو جلسات‬ ‫متعددی را با رئیس حوزه ابریز زاینده رود‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫مهندسی اب و فاضالب کشور و مدیران عامل شرکت های اب‬ ‫و فاضالب و اب منطقه ای از اول مهر برگزار کرد و به صورت‬ ‫موردی‪ ،‬خاص و جزیی وارد شدند تا بتوانیم این مدیریت کالن‬ ‫را در بحث حوزه ابریز زاینده رود پیاده کنیم تا به بهترین وجه‬ ‫ممکن تامین اب شــرب که اولویت اول وزارت نیرو و کلیت‬ ‫نظام است را در پاییزی که می توان گفت کم بارش ترین پاییز‬ ‫سال های اخیر بوده است‪ ،‬داشته باشیم‪.‬‬ ‫مدیــر روابط عمومی و اموزش همگانی شــرکت اب و‬ ‫فاضالب استان اصفهان اضافه کرد‪ :‬سال ابی از مهر تا پایان‬ ‫شهریور هرسال تعریف شــده و وقتی موجودی سد در پایان‬ ‫سال ابی یعنی شهریور به حداقل برسد و از طرفی بارش های‬ ‫مناسبی در پاییز اتفاق نیفتد نگرانی هایی در تامین اب در این‬ ‫فصل به وجود می اید‪.‬‬ ‫مختاری خاطرنشان کرد‪ :‬برنامه هایی با هدف تامین اب‬ ‫شــرب پایدار شروع و سعی شد برداشت ها مدیریت شود و در‬ ‫نتیجه حدود ســه مترمکعب در ثانیه صرفه جویی اتفاق افتاد؛‬ ‫در پایین دست نیز برنامه ای انقباضی نوشته شد که با مدیریت‬ ‫مصرف و کاهش مدیریت فشــار شبکه و استفاده از اب های‬ ‫زیرزمینی (البته با توجه به رعایت خط قرمز کیفیت اب شرب)‬ ‫در دستور کار قرار بگیرد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬اب شرب از نظر کیفی به صورت مستمر هم‬ ‫از طریق ازمایشگاه های مرجع و هم شبکه بهداشت دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی اصفهان رصد می شود و هیچ مشکلی در کیفیت‬ ‫اب وجود ندارد؛ در اصفهان اب به صورت یکنواخت و کامل با‬ ‫یک کیفیت به شهروندان ارائه می شود‪ .‬گفتنی است اصفهان‬ ‫کمترین پرت اب را در کل کشور دارد و مصرف اب مدیریت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مختاری گفت‪ :‬از حــدود ‪ ۱۲‬مترمکعب بر ثانیه نیاز اب‬ ‫شرب اصفهان بزرگ که ‪ ۵۸‬شهر و حدود ‪ ۱۰۰‬روستا را شامل‬ ‫می شود‪ ۸۰ ،‬درصد ان را از اب های سطحی تامین می کنیم‬ ‫اجرای پروژه ‪ ۲۰‬میلیون پورت فیبر نوری‬ ‫کشور از اصفهان اغاز می شود‬ ‫مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان اصفهان گفت‪:‬‬ ‫فرایند صــدور مجوز اجرای پروژه ‪ ۲۰‬میلیون پورت فیبر نوری‬ ‫کشور در استان اصفهان از شــهرهای شاهین شهر‪ ،‬کاشان و‬ ‫کوهپایه اغاز می شود‪.‬‬ ‫جعفر مطلب زاده در گفت وگو با ایرنا با بیان اینکه عملیات‬ ‫اجرای پروژه ‪ ۲۰‬میلیون پورت فیبر نوری کشــور در مدت سه‬ ‫سال انجام خواهد شــد‪ ،‬افزود‪ :‬پیشرفت این پروژه با همکاری‬ ‫شهرداری ها با اپراتورها انجام خواهد شد و با توجه به این موضوع‬ ‫اجرای این طرح در شاهین شهر و کاشان انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ضرورت ارتقای فناوری دسترسی به پهن باند‬ ‫افزود‪ :‬فناوری ارتباط با فیبر نوری تا در منزل ( ‪ )FTTH‬در استان‬ ‫اصفهان تنها ‪ ۰.۳‬درصد از ارتباط به پهن باند را شامل می شود و‬ ‫این عدد برای کشور ‪ ۰.۲‬درصد است‪.‬‬ ‫کمتر از ‪ ۱۰‬ماه قبل پروژه راهبردی و ملی «فیبر نوری منازل‬ ‫و کسب وکارها» با هدف دستیابی به ایجاد ‪ ۲۰‬میلیون پوشش‬ ‫فیبر نوری تا پایان دولت سیزدهم اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫مرداد ‪ ،۱۴۰۰‬برای ‪ ۹۰۹‬هزار و ‪ ۶۸‬خانوار پوشش فیبر نوری‬ ‫ایجاد شده بود‪ ۶۸۴ ،‬هزار و ‪ ۳۶۰‬پورت فیبر نوری منصوبه و ‪۱۷۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۴۳‬سرویس گیرنده این خدمت بودند‪ .‬اکنون با گذشت‬ ‫کمتر از ‪ ۱۰‬ماه تعداد خانوار تحت پوشش به یک میلیون و ‪۸۶۵‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۲۴‬رسیده است‪.‬‬ ‫بنابر اخرین امار انالین در داشبورد پروژه فیبر نوری‪ ،‬اکنون‬ ‫یک میلیــون و ‪ ۶۹۳‬هزار و ‪ ۸۱۹‬پــورت منصوبه داریم و تعداد‬ ‫سرویس گیرندگان نیز به ‪ ۳۶۵‬هزار و ‪ ۳۲۹‬کاربر رسیده است‪.‬‬ ‫دولت سیزدهم برای جلب مشارکت اپراتورها در این پروژه‪،‬‬ ‫از همه سه درصد حق السهم خود از اپراتورهای ثابت برای ارائه‬ ‫خدمات فیبر نوری به منظور توسعه شبکه فیبر نوری صرف نظر‬ ‫کرد؛ از طرف دیگر دستگاه های دولتی و عمومی موظف شدند‬ ‫تا منابع خود مانند دکل‪ ،‬داکت و سیم خود را اپراتورهای بخش‬ ‫خصوصی به اشتراک بگذارند‪ .‬همچنین بر اساس مصوبه هیات‬ ‫وزیران‪ ،‬اپراتورهای ‪ FCP‬به جای سه درصد و شرکت مخابرات‬ ‫ایران به جای پنج درصد برای ارائه خدمات فیبر نوری‪ ،‬یک دهم‬ ‫درصد حق السهم به دولت پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫اسفند ســال گذشته‪ ،‬دولت از یک سوم درامد خود از بخش‬ ‫مخابرات برای توســعه طــرح ‪ FTTX‬چشم پوشــی کرد‪ .‬با‬ ‫مصوبه هیات وزیران هشت درصد از ‪ ۲۸‬درصد درامد دولت از‬ ‫اپراتورهای تلفن همراه‪ ،‬صرف توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر‬ ‫فیبر خواهد شد‪.‬‬ ‫و مابقی از طریق اب های زیرزمینی که کیفیت ان مورد تائید‬ ‫مرکز پایش و نظارت بر کیفیت اب شرب استان باشد تامین‬ ‫می شود؛ اب موردنیاز ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۳۸۰‬هزار نفر که ‪ ۸۵‬درصد‬ ‫جمعیت کل استان را شامل می شود از طریق سامانه اب رسانی‬ ‫اصفهان بزرگ تامین می شود‪.‬‬ ‫سخنگوی ابفای اصفهان اظهار داشت‪ :‬در ‪ ۶‬ماه اول امسال‬ ‫‪ ۶۰۰‬لیتر بر ثانیه از منابع اب های زیرزمینی کاهش یافته است‪،‬‬ ‫از سوی دیگر ابدهی چاه های فلمن با ظرفیت ‪ ۳.۲‬مترمکعب بر‬ ‫ثانیه در شرایط جریان زاینده رود‪ ،‬به صفر رسیده است و اکنون‬ ‫تنها منبع تامین اب شرب اصفهان‪ ،‬اب های سطحی است‪.‬‬ ‫همچنین درباره حفظ کیفیت اب شرب‪ ،‬گفت‪ :‬خط قرمز‬ ‫شرکت اب و فاضالب حفظ کیفیت اب شرب است و تابستان‬ ‫امسال نیز با ورود سیالب به تصفیه خانه‪ ،‬با توجه به حساسیت‬ ‫موضوع کیفیت‪ ،‬خروجی اب از تصفیه خانه باباشیخعلی کاهش‬ ‫پیدا کرد که در برخی نقاط شــهر شاهد مشکل افت فشار و‬ ‫کم ابی شــدیم‪ ،‬اما در حال حاضر در زمینه تامین اب شرب‬ ‫بهداشتی و سالم حداکثر تالش خود را خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مختاری ادامه داد‪ :‬منابع تامین اب استان اصفهان همواره‬ ‫محدود بوده اســت‪ ،‬بنابراین توصیه همیشــگی ما به مردم‬ ‫صرفه جویی در مصرف اب است‪ ،‬انچه پاییز امسال را نسبت به‬ ‫گذشته پراهمیت کرده‪ ،‬این است که با توجه به تاخیر بارش ها‬ ‫و کاهش ذخیره سد زاینده رود که در حال حاضر کمتر از ‪۱۳۵‬‬ ‫میلیون مترمکعب است؛ با این شرایط تامین اب شرب خاص تر‬ ‫اســت و این می طلبد که در کنار یک برنامه ریزی منسجم و‬ ‫هماهنگ‪ ،‬مثل همیشه همراهی مردم را در زمینه مصرف بهینه‬ ‫اب داشته باشیم‪.‬‬ ‫معیشت‪ ،‬امنیت شغلی و مسکن سه‬ ‫دغدغه اصلی کارگران‬ ‫معــاون روابط کار وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گفت‪:‬‬ ‫سه جانبه گرایی در دولت سیزدهم در حوزه های تصمیم سازی و‬ ‫تصمیم گیری برای ایجاد توازن در روابط بین کارگران و کارفرمایان‬ ‫به صورت کامل عملی و اجرایی شده و از نظرات شرکای اجتماعی‬ ‫در این زمینه استفاده شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون کار و‬ ‫رفاه اجتماعی علی حسین رعیتی فرد در جمع رییسان و نمایندگان‬ ‫تشکل های کارگری اســتان اصفهان‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬با توجه به‬ ‫اهمیت نقش کارگران برای جامعه کار و تولید کشور‪ ،‬دغدغه های‬ ‫تشــکل های کارگری مهم و قابل پیگیری اســت‪.‬وی معیشت‪،‬‬ ‫امنیت شغلی و مسکن را سه دغدغه اصلی کارگران عنوان کرد و‬ ‫افزود‪ :‬در حوزه امنیت شغلی مفاد ماده ‪ ۷‬قانون کار احصا و ضمن‬ ‫مطالعه و بررسی تجربیات سایر کشــورها‪ ،‬طرحی برای ارائه به‬ ‫هیات دولت اماده شده است که بر اساس ان کارگرانی که دارای‬ ‫کار به صورت مستمر هستند به عنوان کارگر دائم شناخته شوند‪.‬‬ ‫رعیتی فرد همچنین در خصوص مسکن اظهار داشت‪ :‬اقداماتی‬ ‫درزمینه مسکن کارگران هم انجام شده و امیدواریم با کمک وزارت‬ ‫راه و شهرسازی و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بتوانیم دغدغه‬ ‫کارگران را در حوزه مسکن حل کنیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬حدود ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تشکل کارگری در‬ ‫کشور وجود دارد اما تعداد واحدهای اقتصادی که باید این تشکل ها‬ ‫را تشکیل دهند خیلی بیشتر است و کارفرمایان باید احساس کنند‬ ‫که تشکل های کارگری همراه و همگام با ان ها به دنبال ارتقای‬ ‫بهره وری در واحد اقتصادی هستند و فقط به منظور مطالبه گری‬ ‫تشکیل نشده اند‪.‬معاون روابط کار وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫گفت‪ :‬جامعه کارگری مطالبات به حقی دارد اما جامعه کارفرمایی‬ ‫نیز به حمایت هایی نیاز دارد و این دو ضلع الزم و ملزوم هم هستند‬ ‫و باید بین ان ها توازن برقرار شود تا به تولید کشور لطمه ای وارد‬ ‫نشود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬تشــکالت کارگری باید روی اساسنامه های‬ ‫خود بازنگری داشته باشند تا انحصارها شکسته شود و افراد برای‬ ‫عضویت در این تشکل ها ترغیب شوند‪.‬مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی استان اصفهان هم در این جلسه گفت‪ :‬تشکل های ما‬ ‫در استان اصفهان به صورت واقعی و موثر در جلسات هیات های‬ ‫تشخیص و حل اختالف حضور دارند‪.‬میثم مداحی بابیان اینکه در‬ ‫استان های دیگر ممکن است اعضای هیات های تشخیص و حل‬ ‫اختالف در جلسات رسیدگی به صورت کامل حضور نداشته باشند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در استان اصفهان جلسات ما باقدرت و قوت و قانونی با همه‬ ‫اعضا تشکیل می شود که از ان ها باید قدردانی کرد‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر‬ ‫اصالح ساختار مالی بانک ها در‬ ‫حال پیگیری است‬ ‫معاون امور بانکی‪ ،‬بیمه و شرکت های دولتی وزارت‬ ‫اقتصاد راهکاری دولت برای رسیدگی به زیان انباشته بانک ها‬ ‫را تشریح کرد‪ .‬سیدعباس حسینی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با‬ ‫تاکید بر اینکه از ابتدای شروع کار دولت سیزدهم بحث‬ ‫اصالح ساختار مالی بانک ها‪ ،‬چه بانک های دولتی و چه‬ ‫سایر بانک ها‪ ،‬به همراه بانک مرکزی در حال پیگیری است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از جمله کارهایی که در این راستا در حال انجام‬ ‫است‪ ،‬پیگیری های مکرری است که در خصوص اموال مازاد‬ ‫صورت گرفته است تا بانک ها دارایی های مازاد خود را به‬ ‫فروش برسانند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬دومین اقدام افزایش سرمایه‬ ‫بانک ها است که از این طریق بتوان نسبت کفایت سرمایه‬ ‫ان ها را افزایش داد‪ .‬سومین اقدام نیز پیگیری و نظارت بیشتر‬ ‫در تسهیالت پرداختی است تا در جای مناسب هزینه شود‬ ‫که منجر به عدم بازپرداخت اقساط شود‪ .‬در کنار همه این‬ ‫اقدامات پیگیر مطالبات بانک ها از دولت نیز هستیم‪ .‬معاون‬ ‫امور بانکی‪ ،‬بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد با بیان‬ ‫اینکه مجموع اقدامات مذکور کمک می کند توان مالی‬ ‫بانک ها و زیان انباشته ان ها اصالح شود‪ ،‬گفت‪ :‬همچنین‬ ‫در ساختار مدیریتی اقداماتی انجام می شود و اصالح ساختار‬ ‫مالی نیز در اصالح ترازنامه ای و سود و زیان کمک کند‪.‬‬ ‫حسینی تاکید کرد‪ :‬این اقدامات با هماهنگی بانک مرکزی‬ ‫در حال انجام است و تا پایان سال قطعًا اتفاق خوبی در این‬ ‫زمینه رخ خواهد داد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬صورت های مالی ‪ ۳۹۶‬شرکت‬ ‫غیردولتی روز چهارشنبه (‪ ۲۰‬مهر) در راستای شفافیت منتشر‬ ‫شده و در سامانه کدال در دسترس عموم مردم قرار گرفت‬ ‫که بعضًا از حال ناخوش این شرکت ها حکایت داشت‪ .‬در‬ ‫این میان زیان انباشته بانک های دولتی جلب توجه می کرد‪.‬‬ ‫صورت حساب مالی بانک کشاورزی حاکی از زیان خالص‬ ‫این بانک در سال ‪ ۱۳۹۹‬معادل ‪ ۲۸۹‬میلیارد تومان است‬ ‫که در سال ‪ ۱۴۰۰‬به سود خالص ‪ ۲۳‬میلیارد تومانی رسیده‬ ‫است‪ .‬بررسی صورت های مالی این بانک از زیان انباشته‬ ‫چشم گیر ‪ ۷۴۰۰‬میلیارد تومانی حکایت دارد‪ .‬همچنین زیان‬ ‫خالص بانک ملی از ‪ ۶۷۵۰‬میلیارد تومان در سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫به ‪ ۲۶۷۶‬میلیارد تومان در سال گذشته رسیده است‪ .‬طبق‬ ‫اخرین صورت مالی بانک ملی‪ ،‬این بانک نزدیک به ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان زیان انباشته دارد‪ .‬بانک مسکن نیز از ‪۱۷۸۶‬‬ ‫میلیارد تومان زیان در سال ‪ ۱۳۹۹‬به یک میلیارد و ‪۷۵۰‬‬ ‫تومان سود در سال ‪ ۱۴۰۰‬رسیده و زیان انباشته این بانک‬ ‫‪ ۲۴۰۰‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫بورس بین الملل در حال‬ ‫راه اندازی است‬ ‫مدیرعامل سازمان منطقه ازاد کیش اخرین وضعیت‬ ‫راه اندازی بورس بین الملل را تشریح کرد‪ .‬مهدی کشاورز در‬ ‫گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با اشاره به صدور راه اندازی بورس بین الملل‬ ‫در مناطق ازاد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مجوز راه اندازی بورس بین الملل‬ ‫در شهریورماه صادر شد و کارهای ابتدایی ان نیز در حال‬ ‫انجام است که جزئیات ان زمانی که عملیاتی تر شد اعالم‬ ‫خواهد شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در این راستا مذاکرات با کشورهای‬ ‫مختلف در حال انجام بوده و پیش تفاهم های اولیه صورت‬ ‫گرفته است‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬اواسط مهرماه ‪ ۱۳۹۸‬بود‬ ‫که علی صحرایی ‪ -‬مدیرعامل سابق شرکت بورس اوراق‬ ‫بهادار تهران ‪ -‬از مذاکره با ‪ ۱۶‬بورس دنیا برای شناساندن‬ ‫بورس تهران خبر داده بود‪ .‬البته این موضوع چندان که باید‬ ‫پیگیری نشد و تقریبًا مسئوالن حول محور ان وعده ای‬ ‫ندادند تا این که حدود یک سال بعد یعنی در سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫مدیرعامل منطقه ازاد کیش اعالم کرد که مقدمات بورس‬ ‫بین الملل در حال انجام است و تا پایان سال ‪ ۱۳۹۹‬راه اندازی‬ ‫می شود‪ .‬بااین حال چندی بعدازان صحرایی به ایسنا اعالم‬ ‫کرد که این طرح‪ ،‬طرحی است که باید متناسب با شرایط‬ ‫بین المللی تصمیم گیری شود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬بورس بین الملل‬ ‫قرار بود در جزیره کیش راه اندازی شود که بورس تهران هم‬ ‫در ان سهامدار است‪ ،‬اما این طرح با توجه به شرایط کشور‬ ‫متوقف شده است‪ .‬صحرایی تاکید کرده بود که راه اندازی‬ ‫بورس بین الملل مشمول تحریم بوده و محدودیت های‬ ‫تحریمی سر راه ان قرار دارد‪ .‬این موضوع مسکوت ماند‬ ‫تا اینکه چندی پیش‪ ،‬مجید عشقی‪ ،‬رئیس سازمان بورس‬ ‫و اوراق بهادار اعالم کرد که راه اندازی بورس بین الملل در‬ ‫مناطق ازاد از سوی شورای عالی بورس مجوز ان صادر شده‬ ‫و این بورس با سرمایه ارزی در مناطق ازاد تاسیس می شود و‬ ‫تمامی معامالت ان ارزی خواهد بود‪ .‬بورس بین الملل مناطق‬ ‫ازاد پنجمین بورس کشور است که با هدف تامین مالی ارزی‬ ‫پروژه های صنعتی و عمرانی با سرمایه اولیه ‪ ۳۰‬میلیون یورو‬ ‫در مناطق ازاد راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫مشکالت فنی به صدور‬ ‫مجوزهای خانگی لطمه زد‬ ‫رئیس دبیرخانه ساماندهی و توسعه مشاغل خانگی امار‬ ‫و اطالعات مربوط به گزارش هیات مقررات زدایی در حوزه‬ ‫مجوزهای مشاغل و کسب وکارهای خانگی را تشریح و‬ ‫اعالم کرد‪ :‬مشکالت فنی و ساختاری درگاه صدور مجوزها‬ ‫به صدور مجوزهای خانگی لطمه زد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬به نقل‬ ‫از دبیرخانه ساماندهی و توسعه مشاغل خانگی‪ ،‬ازیتا همتیان‬ ‫با اشاره به اینکه از ‪ ۲۸‬بهمن ‪ ۱۴۰۰‬مجوزهای رشته های‬ ‫ثبت محور (انی) از درگاه ملی مجوزهای کسب وکار (‪)G۴B‬‬ ‫صادر شده اند اظهار کرد‪ :‬بیشترین حجم مجوز با اختالف‬ ‫حداکثری از بقیه دستگاه های صادرکننده مجوز مشاغل‬ ‫خانگی صادر شده و در این زمینه رتبه اول را کسب کرده ایم؛‬ ‫می توان گفت برای اولین بار در خصوص صدور مجوزهای‬ ‫کسب وکار‪ ،‬مجوز انی در حوزه مشاغل خانگی صادر شده‬ ‫است‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شنبه | ‪ 21‬ابان ‪ | 1401‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4490‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫باشگاه سپاهان به شایعه جدایی شهریار مغانلو واکنش‬ ‫نشان داد‪ .‬در پی انتشار خبری مبنی بر نارضایتی شهریار‬ ‫مغانلو از شرایطش در سپاهان و احتمال ترک این باشگاه‪،‬‬ ‫باشگاه فوالد مبارکه سپاهان ضمن تکذیب این خبر‬ ‫اعالم می کند مغانلو هیچ گونه نارضایتی از شرایط خود‬ ‫در باشگاه ندارد و عملکرد وی مورد تایید ژوزه مورایس‬ ‫است‪ .‬همچنین الزم به ذکر است قرارداد مغانلو با سپاهان‬ ‫به مدت سه فصل امضاشده و مهاجم سپاهان به عنوان‬ ‫یک بازیکن حرفه ای به قرارداد خود با باشگاه پایبند است‪.‬‬ ‫همان گونه که مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در‬ ‫مصاحبه هفته گذشته خود اعالم کرده بود تغییرات سپاهان‬ ‫در نقل و انتقاالت نیم فصل حداقلی است و هیچ برنامه ای‬ ‫برای جدایی مغانلو و گرفتن بازیکن جانشین وی در دستور‬ ‫کار باشگاه نیست‪.‬‬ ‫تغییر پست امید نورافکن از‬ ‫سوی کی روش‬ ‫امید نورافکن به عنوان هافبک وسط تیم ملی موفق شد یک‬ ‫پاس گل را ارسال کند‪ .‬حضور چپ پاهای پرتعداد در اردوی‬ ‫تیم ملی طی روزهای گذشته با واکنش های زیادی همراه‬ ‫شده است‪ .‬امید نورافکن یکی از این بازیکنان چپ پا است‬ ‫که در لیگ برتر به عنوان مدافع چپ به میدان رفته است‪ .‬در‬ ‫بازی دوستانه با نیکاراگوئه‪ ،‬کارلوس کی روش دلیل حضور‬ ‫چپ پاهای پرتعداد را مشخص کرد؛ او ظاهرا تصمیم گرفته از‬ ‫برخی نفرات چپ پا در پست هافبک وسط بهره بگیرد‪ .‬او امید‬ ‫نورافکن را در خط هافبک به کار گرفت و البته که این بازیکن‬ ‫هم به خوبی پاسخ اعتمادش را داد‪ .‬درصحنه گل نخست ایران‬ ‫اشتباهمدافعاننیکاراگوئهباتوپرباییخوبنورافکنهمراهشد‬ ‫تا او با یک پاس عرضی خوب مهدی ترابی را صاحب توپ کند‬ ‫و گل اول ایران به ثمر برسد‪ .‬کی روش در دوره قبلی حضور‬ ‫در ایران از احسان حاج صفی که یک مدافع چپ بود هم در‬ ‫خط هافبک استفاده کرده بود و حاال در غیاب حاج صفی که‬ ‫هنوز به ایران اضافه نشده‪ ،‬نورافکن به عنوان بازوی خط هافبک‬ ‫در سمت چپ به میدان رفت و نمایش خوبی هم داشت‪ .‬البته‬ ‫ابوالفضل جاللی که در این بازی دفاع چپ تیم ملی است هم‬ ‫با پرس روی دفاع حریف توانست زمینه ساز اشتباه او شود؛‬ ‫هرچند که نورافکن با این پاس نشان داد رقیب سرسختی برای‬ ‫چپ پاهامحسوبمی شود ‪.‬‬ ‫حضور پنج ورزشکاران‬ ‫اصفهانی در اردوی تیم ملی‬ ‫اردوی تیم ملی فوتبال نوجوانان با حضور ورزشکاران‬ ‫اصفهانی اغاز شد‪ .‬حسام نفری‪ ،‬کسری طاهری‪ ،‬اسماعیل‬ ‫قلی زاده‪ ،‬محمدفرزاد رحیمی‪ ،‬مهدی موسوی به همراه ‪۲۵‬‬ ‫ورزشکار دیگر در این اردو تمرینات خود را زیر نظر حسین‬ ‫عبدی سرمربی و کادر فنی اغاز کردند‪.‬‬ ‫رضایت سرمربی گیتی پسند از‬ ‫عملکردشاگردانش‬ ‫مصدومیت هافبک تیم ملی تردیدهای فراوانی ایجاد کرده است‬ ‫نورافکن یک مدعی تازه برای‬ ‫جانشینیابراهیمی‬ ‫مصدومیت هافبک باتجربه تیم ملی ایران باعث نگرانی کادرفنی‬ ‫تیم در استانه جام جهانی ‪ 2022‬قطر شده است‪ .‬به گزارش فوتبال‬ ‫‪ ،360‬کارلوس کی روش امیدوار بود که دیدار دوستانه شب گذشته‬ ‫مقابل نیکاراگوئه‪ ،‬باهدف محک زدن بازیکنان شاغل در لیگ برتر‬ ‫بدون مصدوم به پایان برسد و سرمربی پرتغالی بتواند با خیالی اسوده‬ ‫فهرست نهایی تیم ملی را برای حضور در جام جهانی چینش کند اما‬ ‫یک اتفاق غیرمنتظره معادالت را علیه کی روش تغییر داد و سرمربی‬ ‫تیم ملی با نگرانی کارش را در بازی تدارکاتی مقابل نیکاراگوئه به‬ ‫پایان برد‪ .‬امید ابراهیمی دقایقی بعد از حضور در میدان مســابقه از‬ ‫ناحیه کشاله ران دچار اسیب دیدگی شد و روی زمین افتاد و خیلی‬ ‫زود از ترکیب تیم ملی خارج و به بیمارستان منتقل شد‪ .‬مصدومیتی‬ ‫که شوک بزرگی به کارلوس کی روش بود و سرمربی تیم ملی تصور‬ ‫نمی کرد هافبک باتجربه تیمش را بخواهد در استانه جام جهانی از‬ ‫دســت بدهد‪ .‬کی روش بعد از اتمام مسابقه هم در جمع خبرنگاران‬ ‫نگرانی خود را درباره شــرایط ابراهیمی اعالم کرد و مدعی شد که‬ ‫قرار است وضعیت نهایی او‪ ،‬به زودی مشخص شود‪ .‬ابراهیمی یکی‬ ‫از هافبک های موردعالقه کارلوس کی روش به شمار می رود و در‬ ‫جام جهانی ‪ 2018‬روسیه هم نمایش های درخشانی از این هافبک‬ ‫باتجربه در ترکیب تیم ملی به اجرا درامد اما در صورت عدم رسیدن‬ ‫امید ابراهیمی به فرم ایده ال و از دست دادن فرصت حضور در جام‬ ‫جهانی‪ ،‬کی روش کار دشواری برای انتخاب جانشین او خواهد داشت‪.‬‬ ‫به ویژه انکه احمد نوراللهی هم به تازگی مصدوم شده و او هم از فرم‬ ‫مسابقه به دور است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬جانشــین امید از اســتقالل می اید یا از‬ ‫پرسپولیس‬ ‫ســعید عزت اللهی به نظر می رســد در ترکیب اصلی تیم ملی‬ ‫ایران در جام جهانی جایگاه ثابتی داشته باشد و اگر به روال گذشته‬ ‫کارلوس کی روش بخواهد ترکیب تیمش را چینش کند‪ ،‬سرمربی‬ ‫تیم ملی به دنبال یک زوج مناسب برای عزت اللهی است که امید‬ ‫ابراهیمی بهترین گزینه در دسترس کی روش بود که حاال احتمال‬ ‫دارد این بازیکن نتواند همراه تیم ملی به قطر برود و جام جهانی را از‬ ‫دست بدهد‪ .‬کی روش در غیاب امید ابراهیمی و با توجه به دور بودن‬ ‫احمد نوراللهی از فرم ایده ال‪ ،‬گزینه های دیگری را در دسترس خود‬ ‫می بیند‪ .‬احسان حاج صفی مدافع‪-‬هافبک باتجربه و کاپیتان اول تیم‬ ‫ملی ایران ازجمله بازیکنان در دسترس کارلوس کی روش خواهد بود‪.‬‬ ‫به جز حاج صفی ‪ 2‬بازیکن دیگر شاغل در لیگ برتر ایرا ن هم شانس‬ ‫حضور در ترکیب تیم ملی رادارند‪ .‬روزبه چشمی و میالد سرلک دیگر‬ ‫بازیکنانی هستند که در صورت صالحدید کی روش و قطعی شدن‬ ‫عدم حضور امید ابراهیمی در فهرســت تیم ملی برای جام جهانی‪،‬‬ ‫عکس‪:‬تسنیم‬ ‫واکنش باشگاه سپاهان به‬ ‫شایعه جدایی مغانلو‬ ‫‪7‬‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫برای ‪ 19‬سالگی‬ ‫زیرزمین خانه های قدیمی جایی است‬ ‫که از شیر مرغ تا جان ادمیزاد در ان پیدا‬ ‫می شود‪ .‬زمانی هرچیزی که در خانه‬ ‫حالت مازاد پیدا می کرد به زیرزمین‬ ‫تبعید می شد‪ .‬گاهی هم در تابستان ها‬ ‫امیرحسیناحتشامی زیرزمین پناهگاهی برای فرار از گرمای‬ ‫طالقت فرسای بود‪ .‬گاهی هم پرسه زدن های بی دلیل در‬ ‫زیرزمین غرق شدن در خاطرات گذشته است که حس‬ ‫متفاوتی را برمی انگیزد و ما را به گذشته های نه چندان دور‬ ‫می برد‪ .‬البته این روزها دیگر خبری از ان زیرزمین های‬ ‫قدیمی در خانه های جدید نیست؛ اما همه این ها را گفتم‬ ‫تا به موضوعی برسم که کامال با زیرزمین ارتباط دارد و‬ ‫من را به حدود ‪ 19‬سال پیش برد‪ .‬همچون همیشه سری‬ ‫به زیرزمین زدم و با کنجکاوی خرت وپرت ها را نگاه‬ ‫می کردم‪ .‬ناگهان پوشه ای ابی رنگ در گوشه ای از زیرزمین‬ ‫توجهم را جلب کرد‪ .‬بازکردن پوشه همانا و پیدا کردن‬ ‫مدرک روزنامه نگاری مقدماتی همان‪ .‬مدرکی که سال ها‬ ‫به دنبالش می گشتم اما پیدایش نمی کردم؛ اما چند برگه‬ ‫سفید هم درون این پوشه از نگاهم پنهان نماند و یکی از‬ ‫همین برگه ها کافی بود تا به دنیای دیگری پرتاب شوم‪.‬‬ ‫کپی صفحه هفت هفته نام ه اصفهان امروز که تاریخ شنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪ 84‬و شماره ‪ 20‬بر ان نقش بسته بود‪ .‬عنوان‬ ‫مطلبی که در گوشه چپ صفحه هیجان انگیز بود‪ .‬جایی که‬ ‫مطلبی با عنوان «مکزیکی ها از روزنه ها سود می برند» بانام‬ ‫خودم به چاپ رسیده بود‪ .‬یاد ان روزهایی که بروی کاغذ‬ ‫دست نویس مطالب را تهیه کرده به امید شاهین تحویل‬ ‫می دادم‪ .‬دفتر روزنامه در خیابان مرداویج قرار داشت و‬ ‫فاصله خانه تا دفتر چندان نبود‪ .‬همان جا بود که با روزنامه‬ ‫زلف در زلف گره زدیم چراکه امده بودیم بمانیم‪ .‬تمام این‬ ‫سال ها همچون برق و باد گذشته و ان طفل نوپا حاال‬ ‫دیگر ‪ 19‬ساله شده است‪ .‬ما نیز ‪ 19‬سال پیرتر و باتجربه تر‬ ‫شده ایم‪ .‬سال هایی که اگر نگویم همه بلکه بخش بزرگی از‬ ‫ان برایم کالس درس زندگی بود‪ .‬اشنایی با انسان هایی که‬ ‫هرکدام چیزی در خود داشتند تا از ان بهره بگیرم و از خامی‬ ‫دربیایم‪ .‬البته هنوز هم در حال اموختنم هرچند این کرونای‬ ‫لعنتی خانه دوم ما و شاید بهتر است بگویم خانه اول را از ما‬ ‫گرفت تا خاطرات سال های قبل تحریریه همچنان یاداور‬ ‫همان روزهایی باشد که صدای قهقهه هایمان تا کوچه‬ ‫و خیابان هم می رفت و حاال افسوس ان را می خوریم‪.‬‬ ‫روزهایی که شاید ان زمان هرگز فکر نمی کردیم شاید‬ ‫دیگر تکرار نشود اما همچون همه لحظه لحظه های عمر به‬ ‫قاب خاطرات پیوسته اند‪ .‬خاطراتی که گاهی تورقی خورده و‬ ‫فریم به فریم ان دنیای خاص خودش را دارد‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫می توانند در ترکیب اصلی قرار بگیرند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬درخشش امید مقابل نیکاراگوئه‬ ‫امید نورافکن که در ترافیک ســمت چپ خط دفاعی تیم ملی‬ ‫گیرکرده و احتمال دارد امادگی سایر بازیکنان باعث حذف نام او از‬ ‫فهرســت تیم ملی شود‪ ،‬حاال با توجه به شرایط به وجود امده برای‬ ‫امید ابراهیمی این فرصت را دارد تا به عنوان یک هافبک در فهرست‬ ‫نهایی تیم ملی برای جام جهانی جای بگیرد و به قطر ســفر کند‪.‬‬ ‫نورافکن در مسابقه پنج شنبه شب گذشته مقابل نیکاراگوئه در پست‬ ‫هافبک از ســوی کارلوس کی روش به کار گرفته شــد و توانست‬ ‫نمایش قابل قبولی را از خود به جای بگذارد و ســازنده گل برتری‬ ‫ایران هم برای مهدی ترابی بود تا شب خوبش را تکمیل کند‪ .‬مدافع‬ ‫هافبک باتجربه سپاهان امیدوار است با این درخشش توانسته باشد‬ ‫موقعیت خود در فهرست تیم ملی را حفظ کند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬یک گزینه ایده ال از ترکیه به مقصد قطر‬ ‫علی کریمی هافبک ســابق استقالل دیگر بازیکنی است که‬ ‫کارلــوس کی روش می تواند روی حضــور ان در ترکیب تیم ملی‬ ‫به عنوان جانشین امید ابراهیمی حساب باز کند‪ .‬کریمی که تا چند ماه‬ ‫قبل کسی تصور نمی کرد بتواند مسافر جام جهانی شود‪ ،‬توانسته با‬ ‫گذر از روزهای مصدومیت به فرم ایده ال خود نزدیک شود و با توجه‬ ‫به عالقه ویژه کارلوس کی روش به سبک بازی علی کریمی‪ ،‬حاال‬ ‫او شانس باالیی برای همراهی تیم ملی در جام جهانی ‪ 2022‬قطر‬ ‫دارد‪ .‬باشگاه کایسری اسپور مدعی شده بود که علی کریمی در کنار‬ ‫مجید حسینی در فهرست نهایی کارلوس کی روش برای حضور در‬ ‫جــام جهانی حضور دارند‪ .‬اتفاقی که دور از ذهن هم نبوده و به نظر‬ ‫می رسد که در صورت قطعی شدن مصدومیت امید ابراهیمی و ناکامی‬ ‫او در همراه تیم ملی در جام جهانی‪ ،‬کی روش احتماال به سراغ علی‬ ‫کریمی خواهد رفت و از این هافبک باتجربه در کنار سعید عزت اللهی‬ ‫در ترکیب تیم ملی در جام جهانی ‪ 2022‬قطر استفاده می کند‪.‬‬ ‫جایگاه فوتبال ساحلی ایران فراتر از اسیا است‬ ‫سرپرست کمیته فوتبال ساحلی کشورابراز امیدواری‬ ‫کرد این تیم به جایگاه اصلی خود یعنی اول تا سومی جهان‬ ‫برسد‪ .‬امیرحسین محتشم درباره خواستگاه فوتبال ساحلی‬ ‫در ایران اظهار داشت‪ :‬خواستگاه فوتبال ساحلی بیشتر به‬ ‫دلیل وجود شن و ماسه در شمال و جنوب در این دو منطقه‬ ‫متمرکزشده است‪ .‬در یزد و کرمان هم شن و ماسه به دلیل‬ ‫کویری بودن منطقه وجود دارد‪ .‬امروز با ورود بخش های‬ ‫خصوصی و اقتصادی در این بخش ورود کردند و شرایط‬ ‫بسیار خوبی داریم که اگر یک سرمایه گذاری خوب هم در‬ ‫شمال رخ می داد‪ ،‬می توانستیم شاهد اتفاق های بهتری هم‬ ‫باشیم و استعدادها و پتانسیل های فوتبال ساحلی زودتر به‬ ‫نتیجه می رسیدند‪ .‬سرپرست کمیته فوتبال ساحلی گفت‪:‬‬ ‫برای رسیدن به موفقیت باید برنامه ریزی درستی را داشته‬ ‫باشیم‪ .‬نمی توانیم جوانان را به یک حدی برسانیم و بعد‬ ‫ان ها را رها کنیم‪ .‬کمیته فوتبال ساحلی کشورمان یک‬ ‫برنامه ریزی دقیق و امار جامع بسیار خوبی را تهیه کرده‬ ‫که امیدواریم این برنامه ریزی به قهرمانی در جهان ختم‬ ‫شود‪ .‬وی با اشاره به جایگاه تیم ملی در اسیا و جهان‬ ‫گفت‪ :‬کمیته فوتبال ساحلی یک بر نامه بسیار خوبی را‬ ‫برای تیم ملی در نظر گرفته تا بتوانیم جایگاه اصلی خود‬ ‫در اسیا و جهان را به دست اوریم‪ .‬ما امروز سوم اسیا و‬ ‫سیزدهم جهان هستیم که باید این جایگاه را بهتر کنیم‪،‬‬ ‫چراکه بر این باوریم تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان‬ ‫فراتر از اسیا است و باید در بهترین جایگاه دنیا قرار بگیرد‪.‬‬ ‫شما دیدید ما در رقابت های بین قاره ای برزیلی را شکست‬ ‫دادیم که در صدر رده بندی جهان قرار دارد‪ .‬محتشم افزود‪:‬‬ ‫قبل از این که به برزیل بخوریم‪ ،‬برزیل با پاراگوئه بازی‬ ‫پایان دغدغه کی روش با بازگشت‬ ‫جهانبخش‬ ‫داشت‪ .‬همه بازیکنان می گفتند کاش به برزیل بخوریم‪.‬‬ ‫این همدلی و انسجام بین بازیکنان باعث شد تا بهترین‬ ‫تیم جهان را شکست دهیم و در ادامه قهرمان شویم‪.‬‬ ‫درواقع همه بازیکنان یکدل بودند که می توانند در این‬ ‫رقابت ها بهترین نتیجه را کسب کنند‪ .‬نقطه قوت تیم‬ ‫ملی کشورمان‪ ،‬همین یکدلی بازیکنان و کادر فنی بود‬ ‫که به لطف خدا قهرمانی را به همراه داشت‪ .‬سرپرست‬ ‫کمیته فوتبال ساحلی در خصوص روند اماده سازی تیم‬ ‫ملی برای رقابت های بین قاره ای و مسابقات اینده عنوان‬ ‫کرد‪ :‬ما یک اردوی مشترک در بوشهر با بالروس داشتیم‬ ‫و بعد یک اردوی مشترک با اذربایجان داشتیم و در ادامه‬ ‫هم به کیش رفتیم و اردوهای بسیار منظمی را برگزار‬ ‫کردیم‪ .‬ما برای این رقابت ها لیگ را هم تعطیل کردیم‬ ‫و در ادامه هم پس از اتمام لیگ‪ ،‬بازیکنان تیم ملی به‬ ‫اردو خواهند رفت تا شرایط خوب خود را حفظ کنند‪ .‬ما‬ ‫مسابقات «کیش گیمز» را در پیش روداریم که با حضور‬ ‫‪ 3‬تیم خارجی و ایران برگزار خواهد شد‪ .‬بعدازان به برزیل‬ ‫خواهیم رفت تا در این کشور اردو برگزاری کنیم و بعدازانها‬ ‫راهی رقابت های قهرمانی اسیا که در تایلند برگزار می شود‪،‬‬ ‫خواهیم شد‪ .‬محتشم اظهار داشت‪ :‬در مسابقات بین قاره ای‬ ‫اتفاق خوبی رقم خورد‪ .‬ما سال اینده که سال ‪ 2023‬خواهد‬ ‫بود المپیک ساحلی را خواهیم داشت که قرار است در بالی‬ ‫اندونزی برگزار شود‪ .‬طبق نامه ای که از فیفا دریافت کرده‬ ‫بودیم‪ ،‬اعالم کرده بودند که ما تیم های اول و دوم را به‬ ‫این مسابقات دعوت خواهیم کرد اما در حاشیه مسابقات‬ ‫بین قاره ای قرار بر این شد که ‪ 8‬تیم برتر اسیا تورنمنتی را‬ ‫برگزار کنند و تیم های برتر در این رقابت انتخاب شوند‪.‬‬ ‫انتخاب سرم ربی امید‬ ‫بعد از جام جهانی ‪2022‬‬ ‫سرمربی تیم والیبال گیتی پسند می گوید بازیکنانم تا این‬ ‫جای فصل عملکرد خوبی از خودشان نشان داده اند‪ ،‬ما در‬ ‫دو هفته گذشــته دو بازی عالی را به نمایش گذاشتیم و‬ ‫به هر صورت ممکن اســت که هر تیمی یک روز بد هم‬ ‫داشته باشد ‪ .‬سعید عقیلی پس از شکست تیمش مقابل تیم‬ ‫والیبال شهرداری گنبد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬بازی بسیار خوبی بود‬ ‫و هــر دو تیم تا اخرین لحظه جنگیدند‪ .‬ما در طول هفته‬ ‫مشکالتی داشتیم و برخی از بازیکنانمان مصدوم بودند و‬ ‫نتوانستند بازی کنند و به همین خاطر کیفیت همیشگی مان‬ ‫را نداشتیم‪ .‬وی افزود‪ :‬می دانستیم که دفاع داخل زمین گنبد‬ ‫بسیار عالی است و به همین دلیل توپ هایمان را محکم‬ ‫در زمین حریف نزدیم‪ .‬گنبد روی توپ گیری داخل زمین‬ ‫عملکرد بســیاری خوبی داشت و به همین دلیل توانست‬ ‫پیروز شود‪ .‬سرمربی تیم والیبال گیتی پسند تصریح کرد‪:‬‬ ‫بازیکنانم تا این جای فصل عملکرد خوبی از خودشان نشان‬ ‫داده اند‪ ،‬ما در دو هفته گذشته دو بازی عالی را به نمایش‬ ‫گذاشتیم و به هر صورت ممکن است که هر تیمی یک روز‬ ‫بد هم داشته باشد ‪ .‬وی درباره عملکرد داور مسابقه گفت‪:‬‬ ‫به نظرم داوری مسابقه مشکلی نداشت‪ ،‬به هرحال بازی ها‬ ‫پشت سر هم برگزار می شود و برخی تیم ها مثل تیم مریوان‬ ‫ســه بازی پشت سر هم داخل خانه بازی می کنند‪ ،‬اما ما‬ ‫باید مقابل دو بازی با مسافت های طوالنی برگزار کنیم و‬ ‫بازیکنانمان خسته می شوند‪ .‬عقیلی گفت‪ :‬باید شکل و نحوه‬ ‫برگزاری بازی ها مدیریت شــود و نوع مسیرها به گونه ای‬ ‫انتخاب شود که باعث خستگی تیم ها نشود تا بتوانند کیفیت‬ ‫خودشان را نشان دهند‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬هر تیمی مشکالتی‬ ‫دارد‪ ،‬تعداد بازیکنان دریافت کننده ما کم است و بازیکنانمان‬ ‫باید بهتر عمل کنند و این نیاز به زمان دارد و پشــت سر‬ ‫هم برگزار شدن بازی ها به ما اسیب می زند بااین حال در‬ ‫نیم فصل قصد داریم که دریافت کننده جذب کنیم‪.‬‬ ‫سپاهان نوین فاتح شهراورد‬ ‫هندبالیاصفهان‬ ‫با پایان یافتن هفته ششــم لیگ برتر هندبال اقایان‬ ‫تیم های گیتی پسند و سپاهان نوین موفق شوند تا رقبای‬ ‫خود را شکســت دهند‪ .‬هفته ششم رقابت های لیگ برتر‬ ‫هندبال باشگاه های کشور با برگزاری ‪ 6‬دیدار در شهرهای‬ ‫مختلف دنبال شــد که اصفهان میزبان دو دیدار حساس‬ ‫گیتی پسند با رعد پدافند البرز و سپاهان نوین با پرواز هوانیوز‬ ‫بود و با پایان یافتن هفته ششم لیگ برتر هندبال اقایان‬ ‫تیم های گیتی پسند و سپاهان نوین موفق شوند تا رقبای‬ ‫خود را شکست دهند‪ .‬در نخستین بازی تیم های گیتی پسند‬ ‫و رعد پدافند البرز در ســالن شهید سجادی اصفهان به‬ ‫مصاف هم رفتند‪ .‬در ترکیب گیتی پسند حمیدرضا تاجیک‪،‬‬ ‫ی حیدریان‪،‬‬ ‫محمد پیمان فر‪ ،‬مبین ابیار‪ ،‬حسین حیدریان‪ ،‬عل ‬ ‫ساسان صادقی‪ ،‬سجاد شــیرازی‪ ،‬علی صادقانی‪ ،‬عارف‬ ‫رافت نیا‪ ،‬مسلم علی زلفی‪ ،‬علی شــیرانی‪ ،‬جواد صادقی‪،‬‬ ‫مهدی شریفی‪ ،‬امین مظفر‪ ،‬احمد حاجی مرادی و علیرضا‬ ‫دادوند با هدایت کیوان صادقی به میدان رفتند‪ .‬همچنین‬ ‫متین مردانی‪ ،‬ایرج مسلمی‪ ،‬سعید علی اکبری‪ ،‬امیرمحمد‬ ‫ارپناهی‪ ،‬محمد سنجری پور‪ ،‬پدرام قاسمیان‪ ،‬سینا صفری‪،‬‬ ‫سجاد نوری‪ ،‬امیرعلی حیدری‪ ،‬محمدامین اکبری‪ ،‬رحمان‬ ‫شــرفی‪ ،‬محمدجواد معتمدی‪ ،‬رضا غفاری‪ ،‬علی مقدم و‬ ‫علیرضا یزدانی ترکیب تیم رعد پدافند البرز را تشکیل دادند‪.‬‬ ‫نیمه اول این دیدار با برتری ‪ 16‬بر ‪ 15‬به سود گیتی پسند‬ ‫خاتمه یافت؛ در نیمه دوم هم بازیکنان گیتی پسند توانستند‬ ‫برتری خود را حفظ کرده و با یک نمایش عالی این نیمه را‬ ‫با نتیجه ‪ 17‬بر ‪ 10‬پیروز شوند‪ .‬این دیدار درنهایت با نتیجه‬ ‫‪ 33‬بر ‪ 25‬به سود شاگردان صادقی خاتمه یافت‪ .‬در دومین‬ ‫بازی تیم هندبال سپاهان نوین در ورزشگاه شهید میثمی‬ ‫میزبان تیم پرواز هوانیوز بود‪ .‬در پایان این دیدار که از ساعت‬ ‫‪ 16‬برگزار شد‪ ،‬تیم سپاهان نوین توانست با نتیجه ‪ 27‬بر ‪20‬‬ ‫تیم پرواز هوانیوز را شکست دهد و فاتح شهراورد هندبالی‬ ‫اصفهان لقب بگیرد‪ .‬سپاهان نوین در نیمه نخست این دیدار‬ ‫با نتیجه ‪ 13‬بر ‪ 9‬پیروز شــد‪ ،‬در نیمه دوم طالیی پوشان‬ ‫اختالف را افزایش دادند و درنهایت با نتیجه ‪ 27‬بر ‪ 20‬فاتح‬ ‫شهراورد نصف جهان شدند‪.‬‬ ‫دو ملی پوش در جمع‬ ‫والیبالیست هایذوب اهن‬ ‫فاینــورد در حضور تعویضی ملی پوش ایرانی خود به برتری‬ ‫مقابل کامبور رســید‪ .‬در دیدار پایانی هفته ســیزدهم لیگ‬ ‫اردیویســه هلند‪ ،‬تیم فاینورد درحالی که مثل بازی های قبل‬ ‫علیرضا جهانبخش را در ترکیب نمی دید و جزو نفرات ذخیره‬ ‫داشت‪ ،‬پنج شنبه شب در استادیوم د کویپ به مصاف کامبور‬ ‫رده هفدهمی رفت‪ .‬چهار دقیقه از شروع مسابقه نگذشته بود‬ ‫که یاران جهانبخش موفق شدند توسط هارتمن به گل برسند‬ ‫و خیلی زود پیش بیفتند‪ ،‬اما در ادامه کامبور نتوانست نتیجه را‬ ‫جبران کند تا یک شکست دیگر متحمل شود و روند بردهای‬ ‫فاینورد تداوم یابد‪ .‬تیم فوتبال فاینورد که در پنج هفته گذشته‬ ‫لیگ اردیویســه هلند دو مساوی و سه پیروزی کسب کرده‬ ‫بود‪ ،‬در دیدار مقابل کامبور هم توانســت برتری یک بر صفر‬ ‫دســت پیدا کند تا در امتیاز ‪ ۳۰‬با ایندهوون صدرنشین برابر‬ ‫شــود‪ ،‬اما به دلیل تفاضل گل کمتر در رده دوم جدول این‬ ‫رقابت ها قرار بگیــرد‪ .‬علیرضا جهانبخش‪ ،‬ملی پوش ایرانی‬ ‫فاینورد کــه پس از مصدومیت اخیــرش در دو دیدار قبلی‬ ‫این تیم به طور کامل نیمکت نشین شده و مشخص نبود به‬ ‫شرایط جسمانی مطلوب رسیده یا نه در مسابقه مقابل کامبور‬ ‫از دقیقه ‪ ۷۱‬به زمین امد تا در اســتانه جام جهانی دوباره در‬ ‫شرایط بازی قرار بگیرد و خیال کارلوس کی روش‪ ،‬سرمربی‬ ‫تیم ملی ایران را راحت کند‪ .‬جهانبخش در نهمین بازی فصل‬ ‫خود در لیگ اردیویسه هلند مقابل کامبور‪ ،‬در مدت ‪ ۲۰‬دقیقه‬ ‫حضــورش در زمین‪ ۱۱ ،‬لمس توپ‪ ،‬چهار پاس صحیح‪ ،‬دو‬ ‫پاس کلیدی‪ ،‬دو سانتر و یک خطا داشت‪ .‬علیرضا جهانبخش‬ ‫در سن ‪ 20‬ســالگی‪ ،‬به مسابقات جام جهانی ‪ ۲۰۱۴‬دعوت‬ ‫شد و نخستین بازی ملی خود را‪ ،‬در مقابل تایلند در مقدماتی‬ ‫جام ملت های اسیا ‪ ۲۰۱۵‬انجام داد و اولین گل ملی خود را‬ ‫در همین بازی به ثمر رساند‪.‬‬ ‫دبیـرکل فدراسـیون فوتبـال ایران از انتخاب سـرمربی‬ ‫تیـم ملـی امید بعـد از جـام جهانـی ‪ 2022‬قطر خبـر داد‪.‬‬ ‫فدراسـیون فوتبـال ایـران در اسـتانه رقابت هـای جـام‬ ‫جهانـی ‪ 2022‬بـا تغییرات گسـترده ای مواجه شـد‪ .‬مهدی‬ ‫تـاج به عنوان رئیس جدیـد دوباره به میـز مدیریت فوتبال‬ ‫ایـران تکیـه زد و تمرکز خود را پس از شـروع کار بر روی‬ ‫تیـم ملی بزرگسـاالن معطوف کـرد که کمتـر از دو هفته‬ ‫دیگـر بایـد در بزرگ تریـن رویـداد فوتبالـی دنیـا حضـور‬ ‫پیـدا کنـد‪ .‬در ایـن میـان البته تیم هـای دیگری هـم نیاز‬ ‫بـه رسـیدگی داشـتند کـه به نظـر می رسـد رسـیدگی به‬ ‫ان هـا بـه بعد از جـام جهانی موکول شـده اسـت‪ .‬یکی از‬ ‫ایـن تیم هـا‪ ،‬تیـم ملـی فوتبال امید اسـت که بعـد از قطع‬ ‫همـکاری با مهـدی مهدوی کیا‪ ،‬به دنبال سـرمربی جدید‬ ‫اسـت‪ .‬مهـدی تـاج در شـرایطی تصمیم گیـری دراین باره‬ ‫را بـه بعـد از جـام جهانـی بزرگسـاالن موکـول کـرد که‬ ‫در روزهـای اخیر سرپرسـت این تیم منصوب شـده اسـت‪.‬‬ ‫انتخاب سرپرسـت‪ ،‬قبل از سـرمربی و ان هم در شـرایطی‬ ‫کـه در مـورد ان صحبت کردیم‪ ،‬عالمت سـوال بزرگی در‬ ‫ذهـن اهالـی فوتبال ایجـاد کرده کـه دبیرکل فدراسـیون‬ ‫فوتبـال در گفت وگـو با خبرنـگاران به ان پاسـخ داد‪ .‬داوود‬ ‫پرهیـزکار‪ ،‬دبیرکل فدراسـیون فوتبال در ایـن رابطه تاکید‬ ‫کرد‪ :‬ای کاش این سـوال را از خود اقای تاج می پرسـیدید‪.‬‬ ‫قطعـا این گونه نیسـت که تیم ملـی امید اهمیت نـدارد‪ ،‬با‬ ‫توجـه بـه اینکه گروه جدیـد فرصت کمی داشـت‪ ،‬اولویت‬ ‫اصلـی‪ ،‬تیـم ملی بزرگسـاالن بود‪ .‬بعـد از جـام جهانی در‬ ‫ایـن مـورد تصمیم گیـری خواهـد شـد‪ .‬او در واکنـش بـه‬ ‫ایـن جملـه کـه ایـا بـرای خود شـما جای سـوال نیسـت‬ ‫کـه چطـور پیـش از سـرمربی‪ ،‬سرپرسـت تیم ملـی امید‬ ‫انتخاب شـده اسـت گفـت‪ :‬اگـر از اقـای تـاج سـوال کنید‬ ‫شـاید بهتر بتوانند جـواب شـما را بدهند‪.‬‬ ‫تیم ذوب اهــن از مدعیان قهرمانی لیگ برتر والیبال‬ ‫بانوان‪ ،‬برای تقویت تیمــش دو بازیکن ملی پوش دیگر‬ ‫را جذب کرد‪ .‬معصومه اســماعیلی و ســتایش جبلی‪ ،‬دو‬ ‫ملی پوش والیبال بانوان کشور به جمع سبزپوشان ذوب اهن‬ ‫اضافه شــدند‪ .‬معصومه اسماعیلی پاسور تیم ملی والیبال‬ ‫بانوان سابقه حضور در تیم های پیکان‪ ،‬سایپا‪ ،‬شهرداری‬ ‫قزوین و تیم ملی امید را در کارنامه دارد‪ .‬ســتایش جبلی‬ ‫هم بازیکن قدرتی و پشت خط زن تیم ملی سابقه حضور‬ ‫در تیم های سایپا‪ ،‬باریج اسانس و شهرداری سمنان را دارد‪.‬‬ ‫باگذشت چهار هفته از لیگ برتر والیبال بانوان‪ ،‬ذوبی ها با‬ ‫‪ ۱۰‬امتیاز در جایگاه سوم جدول قرار دارد‪.‬‬ ‫تیم ملی والیبال نشسته بانوان‬ ‫نهم جهان شد‬ ‫در ادامه رقابت های قهرمانی جهان والیبال نشسته در‬ ‫بوسنی‪ ،‬تیم ملی بانوان ایران با برد برابر تیم مجارستان در‬ ‫جدول رده بندی‪ ،‬نهم شد‪ .‬تیم ملی والیبال نشسته بانوان در‬ ‫ست اول با نتیجه ‪ ۲۵‬بر ‪ ،۷‬ست دوم با نتیجه ‪ ۲۶‬بر ‪ ۲۴‬و در‬ ‫ست سوم ‪ ۲۵‬بر ‪ ۱۱‬و با نتیجه ‪ ۳‬بر صفر حریف مجارستانی‬ ‫خود را مغلوب کــرد و در جدول رده بندی در جایگاه نهم‬ ‫جهان قرار گرفت‪.‬‬ صفحه 7 ‫شنبه | ‪ 21‬ابان ‪ | 1401‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4490‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫شنبه ‪ 21‬ابان ‪ / 1401‬سـال نوزدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪12Nov2022 | 4490‬‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز توزیع‪ :‬رویداد پارسی‬ ‫امتیاز در رتبه بندی روزنامه های سراسر کشور‬ ‫ضریب کیفی‪ 63/35 :‬رتبه اگهی‪1 :‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک ‪«-‬درباره‬ ‫ما‪ «-‬سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫جعبهسیاه‬ ‫زادروز در پاییز‪ ،‬امیدوار به بهار‬ ‫در هیاهوی این روزهای سرد پاییزی‬ ‫که دل هم وطنانم ناخوش از اتفاقات‬ ‫اخیر است‪ ،‬برای من نوشتن یادداشت‬ ‫به مناسبت سالگرد روزنامه ای که بذر‬ ‫وجودی اش را کاشتیم تا اکنون درخت‬ ‫ازاده پناهی‬ ‫جوان ‪۱۹‬ساله ای شود‪ ،‬سخت است‪ .‬در‬ ‫طی این سال ها سرد و گرم روزگار را زیاد چشیدم و هر روز‬ ‫منعکس کننده اخبار خوب و بد زیادی بودیم‪ .‬لحظه لحظه با قد‬ ‫کشیدنش رشد کردیم و بزرگ شدیم و همیشه سعی کردیم‬ ‫که دغدغه اصلی روزنامه را که صداقت در انعکاس اخبار‬ ‫و نقد منصفانه از وضع موجود بود را رعایت کنیم‪ .‬اولویت‬ ‫برایمان مردم بودند و به خوش امد هیچ مسئول و شخصیتی‬ ‫مطلبی را منعکس نکردیم و خوشحال هستیم که امروز بدون‬ ‫وابستگی به هیچ ارگان و شخصیتی راهی ‪۱۹‬ساله را طی‬ ‫کرده ایم؛ هرچند که برای برداشتن هر قدم خون دل ها خوردیم‬ ‫و دم نزدیم‪ .‬به امید روزی که به مدینه فاضله خود برسیم‪.‬‬ ‫هرسال در چنین روزی سرخوش از اینکه یک سال دیگر‬ ‫را با تالش همکاران عزیز و تالشگر مجموعه پشت سر‬ ‫گذاشته ایم جشن می گرفتیم و به یکدیگر تبریک می گفتیم‬ ‫و با بررسی دست اوردها و سالی که گذشت‪ ،‬برای شروع‬ ‫سالی جدید عزممان را جزم می کردیم و با برنامه های نو و‬ ‫امید به اینده در کنار هم و دست در دست یکدیگر با یاد و‬ ‫نام خدای مهربان و توکل به ذات اقدسش دوباره قدم در‬ ‫مسیر می گذاشتیم‪ .‬اما امسال متفاوت از سال های گذشته‬ ‫حال همه ما خوب است‬ ‫درست از روزهای نوجوانی هر بار که‬ ‫روزنامه ای تازه روی دکه روزنامه فروشی‬ ‫جا خوش می کرد برایم جذابیت خاصی‬ ‫داشت‪ .‬ان سال ها که هنوز خبری از‬ ‫فضای مجازی نبود روزنامه ها غول های‬ ‫فاطمهکاویانی رسانه ای بودند و تاثیرگذار در دل جامعه‪.‬‬ ‫شاید برای نسل جدید غیرقابل تصور باشد اینکه برخی‬ ‫مواقع برای خرید روزنامه و تعداد محدود ان رقابتی شدید‬ ‫بود و حتی دراین بین دوستی با صاحب دکه به عنوان راه‬ ‫میان بر محسوب می شد‪ .‬روزنامه های ان سال ها عمدتا از‬ ‫تهران بود‪ .‬اطالعات‪ ،‬استقالل جوان‪ ،‬خبر ورزشی‪ ،‬کیهان‬ ‫و همشهری و ‪ ...‬همه وهمه در قلب پایتخت تولید می شد‪.‬‬ ‫بودند روزنامه هایی با نام استان های دیگر همچون خراسان‬ ‫که مسیری طوالنی را طی می کردند و در قلب نصف‬ ‫جهان هم مخاطبان خود را پیدا کرده بودند‪ .‬سال های‬ ‫اول دهه ‪ 80‬بود که پای یک روزنامه با نام اصفهان‬ ‫امروز در میان غول های اسم ورسم دار رسانه ای جا خوش‬ ‫کرد‪ .‬سال های ابتدایی فعالیت روزنامه اصفهان امروز فقط‬ ‫مخاطب این روزنامه بودم و پیگیر‪ .‬هر بار در دل این روزنامه‬ ‫بخشی زاییده می شد و ویژه نامه ای که جذابیت روزنامه‬ ‫اصفهان امروز را بیشتر می کرد‪ .‬امیدوار حرکت می کردند و‬ ‫روبه رشد و من همچنان یک مخاطب پیگیر بودم‪ .‬روزنامه‬ ‫اصفهان امروز ‪۱۴‬ساله بود و نوجوانی پرشور که به جمع‬ ‫تحریریه ان پیوستم‪ .‬از دور دنیای رنگی روزنامه ها دنیای خبر‬ ‫است و اطالعات اما نزدیک تر که بشوی هزار و یک دغدغه‬ ‫را با گوشت و پوست واستخوان درک خواهی کرد‪ .‬دغدغه‬ ‫اقتصاد و کاغذی که هر بار قیمتش سر به فلک می کشید‬ ‫تا دغدغه مطالبه گری ها که باید از هزاران هزار فیلتر گذر‬ ‫کنند‪ .‬اصفهان امروز برای اینکه ‪۱۹‬ساله شود و برای اینکه‬ ‫امروز بماند و اصفهان امروزی تر باشد در این کاغذها که هر‬ ‫روز کم و کمتر می شود از دغدغه مردم نوشت و مطالبات‬ ‫تمام اقشار مردم را بازخوانی کرد‪ .‬امروز اصفهان امروزی ها‬ ‫با تمام مشکالت امیدوار است به تغییر زندگی امیدوارتر‪ .‬ما‬ ‫اصفهان امروزی ها همیشه برای مردم نوشته ایم و پیگیر‬ ‫حال وروز انها بوده ایم و اگر از احوال ما می پرسید حال همه‬ ‫ما خوب است؛ اما شما باور نکنید‪.‬‬ ‫میراث ماندگار امروز اصفهان‬ ‫از دیدگاه صاحب نظران‪ ،‬وسایل‬ ‫ارتباط جمعی مانند روزنامه ها‪ ،‬رادیو‪،‬‬ ‫تلویزیون‪ ،‬اینترنت و ‪ ...‬از یک سو‬ ‫می توانند با جعل‪ ،‬تحریف‪ ،‬تخریب و‬ ‫فریب‪ ،‬جامعه ای «یکسر همگن» به‬ ‫احمدرضامنزه بار بیاورند و در شکل گیری دولت های‬ ‫خودکامه‪ ،‬اقتدارطلب و استبدادی نقش بیافرینند و از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬قادرند تالش های انحصارطلبان ه برخی‬ ‫حکومت ها و دولت ها را بی اثر سازند‪ ،‬جامع ه مدنی را‬ ‫تقویت و مفاهیم تعاون اجتماعی‪ ،‬تساهل‪ ،‬انتقاد سازنده‬ ‫و ازادی های سیاسی را ترویج کنند‪.‬‬ ‫مطبوعات می توانند دالیل فرهنگی‪ ،‬اقتصادی و سیاسی‬ ‫بحران ها را برای حاکمیت تبیین سازند‪ ،‬کمک کار دولت ها‬ ‫در ایفای وظایفشان از جمله پیشبرد امر مهم توسع ه‬ ‫همه جانبه باشند و به ابزار و عناصر مهمی برای گسترش‬ ‫تنوع و تکثر فرهنگ ها و جهان نگری های گوناگون بدل‬ ‫شوند‪ .‬رسانه ها که به ارائه اطالعات دربار ه «هر چه که‬ ‫در جامعه و دولت می گذرد» می پردازند در واقع می توانند‬ ‫و تا حد زیادی توانسته اند به تدریج به خوداگاهی و تحقق‬ ‫توسع ه فراگیر کمک کنند‪ .‬همچنین ازادی که رسانه ها‬ ‫به بسیاری از جوامع‪ ،‬فرهنگ ها و جهان نگری ها عرضه‬ ‫کرده اند‪ ،‬ارمان «جامع ه شفاف» و «دولت پاسخگو» را‬ ‫عینیت بخشیده اند‪ .‬در دنیای امروز با پیشرفت تمامی‬ ‫امکانات‪ ،‬هنوز هم روزنامه ها به عنوان یک رسانه رسمی‬ ‫حرف های زیادی برای گفتن دارند‪ ،‬در کشورهای‬ ‫توسعه یافته همچنان این روزنامه ها هستند که به تحلیل‬ ‫شرایط روز می پردازند و بیشترین تاثیرگذاری را دارند‪.‬‬ ‫روزنامه ها به عنوان اسنادی ماندگار شناخته می شوند که‬ ‫همواره می توانند در طول تاریخ مورد استناد قرار گیرند و‬ ‫مدارکی بسیار ارزشمند دراین خصوص به شمار می روند‪.‬‬ ‫در این میان و با حجم انبوه رسانه های فعال داخلی و‬ ‫خارجی‪« ،‬اصفهان امروز» به عنوان یکی از مهم ترین و‬ ‫تاثیرگذارترین رسانه های منطقه ای و کشوری شناخته‬ ‫می شود‪ .‬روزی «اصفهان امروز» تنها به عنوان یک‬ ‫روزنامه موفق فعالیت داشت و امروز با توسعه همه جانبه‬ ‫به عنوان یک رسانه چندبعدی در تمامی بخش های‬ ‫فضای مجازی حضور پررنگ دارد و با مخاطبان خود‬ ‫در بسترهای مختلف ارتباط دارد‪ .‬همین حضور موثر و‬ ‫پرقدرت باعث ایجاد همبستگی میان مخاطبان و این‬ ‫رسانه شده تا جایی که خاطرات خوش فراوانی رقم‬ ‫زده است‪ .‬در طول سال های اخیر‪ ،‬موارد بسیاری در‬ ‫این روزنامه منعکس شد و توانست مشکالت و مسائل‬ ‫را به گوش مسئوالن برساند‪ ،‬افکار عمومی را هوشیار‬ ‫کند یا با مخاطبان خود تعامالتی برقرار سازد‪ ،‬در واقع‬ ‫یکی از دالیل ماندگاری و توسعه «اصفهان امروز» در‬ ‫سال های اخیر‪ ،‬ایجاد ارتباط سازنده با مخاطبان خود بوده‬ ‫است‪ .‬اکنون این روزنامه یک سال دیگر بزرگ تر شد و‬ ‫با کوله باری از تجربه‪ ،‬خاطره و برنامه‪ ،‬به دنبال ایجاد‬ ‫رضایت حداکثری در مخاطبان خود است‪ ،‬امید است‬ ‫که با همراهی و مشارکت مخاطبان‪ ،‬اهداف بزرگ این‬ ‫مجموعه به واقعیت رسیده و جامعه ای سرشار از اگاهی‪،‬‬ ‫دانایی و هوشیاری داشته باشیم‪.‬‬ ‫‪ ۱۹‬سالگی روزنامه ای که صدای مردم‬ ‫اصفهان است‬ ‫رسانه مستقل‪ ،‬کیمیاست و رسانه ای‬ ‫که در بخش خصوصی اداره می شود‬ ‫و هزینه ها و اموراتش همگی روی‬ ‫دوش افرادی است که به جای‬ ‫فعالیت های تجاری دیگر کار در رسانه ‬ ‫راضیهچنگیزنائین و سرمایه گذاری در ان را انتخاب کرده اند‬ ‫ارزشمند است و از میان رسانه ها چه رسانه ای مظلوم تر‬ ‫و مهم تر از مطبوعات که این روزها با سیلی صورتشان‬ ‫را سرخ نگه داشته اند‪ .‬روزنامه اصفهان امروز در استانه‬ ‫‪ ۱۹‬امین سال انتشار خود در روزگاری که رسانه متعهد‬ ‫اهمیت بسیاری پیدا کرده‪ ،‬به روزهای بهتر و انعکاس اخبار‬ ‫با تعهد و منش رسانه ای و اخالقی امیدوار است‪ .‬روزنامه‬ ‫اصفهان امروز در این ‪ ۱۹‬سال رسانه ای‪ ،‬متعهد به مردم‬ ‫اصفهان بوده و هست از زاینده رود دغدغه اصلی مردم‬ ‫اصفهان نوشته و تا جاری شدن دائمی این رود دست از‬ ‫تالش نمی کشد‪ ،‬از فرونشست‪ ،‬از میراث تاریخی از جامعه‬ ‫از ورزش از شهر و استان و…‪ .‬نوشته است و همواره‬ ‫انعکاس دهنده صدای مردم شهر و استان اصفهان بوده‬ ‫است‪ .‬اصفهان امروز دیگر جوان رعنایی است که مسیرهای‬ ‫مهم تر و طوالنی تر و سخت تری را پیش رو دارد مسیرهایی‬ ‫که به کمک خانواده و تحریریه خود طی می کند و سعی‬ ‫دارد تا به عنوان رسانه مستقل‪ ،‬موثق و دغدغه مند همراه‬ ‫مردم اگاه و جویای حقیقت اصفهان باشد‪ .‬امید است در‬ ‫سال جدید انتشار روزنامه‪ ،‬مردم با مطبوعات اشتی کنند‬ ‫و مشکالت عدیده روزنامه ها و رسانه چاپی مرتفع شود و‬ ‫حقیقت چراغ راهمان باشد‪.‬‬ ‫است؛ امسال همه خسته هستیم و غمگین از این روزهای‬ ‫سرد پاییزی‪ .‬چطور می توانیم جشن بگیریم درحالی که مردم‬ ‫کشورم خوشحال نیستند؟ چطور می توانیم عزممان را جزم‬ ‫کنیم برای شروع دوباره درحالی که هر روز قافیه برای انتشار‬ ‫اخبار موجود تنگ تر می شود؟ دیگر توان حرکت برایمان‬ ‫نمانده است‪ .‬ای کاش برخی مسئولین می فهمیدند که این‬ ‫مردم فقط از شرایط و فشار موجود خسته اند و دیگر تحمل‬ ‫سختی ها را ندارند‪ ،‬ای کاش می فهمیدند که اینها مردم همین‬ ‫کشور و از هم وطنان شما هستند نه دشمن و برانداز‪ .‬بی شک‬ ‫هیچ ایرانی میهن دوستی حاضر نیست که دست بیگانگان به‬ ‫این کشور دراز شود‪ ،‬هیچ ایرانی میهن دوستی حاضر نیست‬ ‫شاهد تجزیه ایران عزیزمان باشد‪ ،‬اینها همان مردم نجیبی‬ ‫هستند که در سال های انقالب و پس از ان در سال های‬ ‫طوالنی جنگ تحمیلی با همه توان ایستادند به امید روزی‬ ‫که ایران گلستان شود؛ اما پس از طی همه این دوران سخت‬ ‫هر روز امید به زندگیشان را با شرایط سخت اقتصادی بیشتر‬ ‫و بیشتر از دست دادند‪ .‬جوانان امروز به چه امیدی می توانند‬ ‫زندگی کنند وقتی که خرید حتی یک ماشین مدل پایین‬ ‫ساخت ایران هم برای بیشتر انها به ارزویی محال تبدیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫حرف زیاد است و دل ها پر! چه می توان نوشت؟‬ ‫اما خدای خودم را شاهد می گیرم که اگر به درد و دل این‬ ‫مردم گوش دهید و مرهمی بر زخم انها باشید مثل همیشه‬ ‫در کنار ایران عزیزمان خواهند ماند و برای ساختن و ابادی‬ ‫ان تا پای جان از خودگذشتگی خواهند کردند‪.‬‬ ‫«اصفهان امروز» عزیزم‪ ،‬یار شفیق و مهربانم‪ ،‬امیدوارم باشیم‬ ‫و در کنار هم شاهد روزی باشیم که در صفحات تو تنها‬ ‫از پیشرفت های ایران عزیزمان و حال خوب هم وطنانمان‬ ‫بنویسیم‪.‬‬ ‫تولدت مبارک‪ ،‬پاینده باد ایران عزیزمان‬ ‫شد‬ ‫اصفهان امروز؛ روزنامه دهه هشتادی ها‬ ‫در این روزهای که کام ایرانیان تلخ است‬ ‫و چشم شان اشک اما اتفاق دیگری هم‬ ‫افتاده است؛ این روزها همه جا از دهه‬ ‫هشتادی ها صحبت می کنند‪ .‬نسلی که در‬ ‫نادیده گرفته شدن قد کشید و اصال شاید‬ ‫سید مهدی رضوی کسی نفهمید انها االن بزرگ شده اند و‬ ‫حاالجور دیگری می اندیشند‪ .‬جوان هایی که بی محابا از انچه‬ ‫می فهمند و درک می کنند سخن می گویند و حاال تمام امید‬ ‫فردای سرزمین خویش شده اند‪ .‬امروز که روزنامه «اصفهان‬ ‫امروز» به ‪ 19‬سالگی خودش رسیده و با همین جوان‬ ‫امروزی متولد شده‪ ،‬رشد کرده و بالنده شده بیش از بسیاری‬ ‫از رسانه های قدیمی حرف دل این نسل طالیی را می فهمد‪،‬‬ ‫با انها همزاد پنداری می کند و می خواهد همراهی شان کند‪.‬‬ ‫دهه هشتادی ها حاال به گوش هایی برای شنیدن و تریبونی‬ ‫برای بیان اندیشه هایشان نیاز دارند‪ .‬رسانه ای که بی کم وکاست‬ ‫دغدغه هایشان را بشنود و بازگو کند‪ .‬حاال که جوان ها روزهای‬ ‫پرتالطمی را سپری می کنند؛ برای شنیدن دغدغه هایشان به‬ ‫دنبال گوش شنوایی می گردند‪ .‬بحرانی که اگر به سالمت از‬ ‫ان عبور کنند و صدایی که اگر به درستی شنیده شود اینده‬ ‫ایران را روشن خواهد کرد‪ .‬روزنامه اصفهان امروز نیز که خود را‬ ‫متعلق به این نسل می داند باید به دل این بحران بزند و دست‬ ‫در دست جوان های هم و سال خویش بگذارد و با صدایی‬ ‫رسا از دغدغه های انها بگوید‪ .‬از اینده ای که باید برای انها‬ ‫رقم بخورد‪ .‬با اطمینان می توان گفت اگر بتوانیم در شروع ‪19‬‬ ‫سالگی مان رسانه نسل جوان خویش باشیم و به انها نزدیک‬ ‫شویم‪ ،‬دغدغه هایشان را با قلم هنرمندانه یک خبرنگار به رشته‬ ‫تحریر دراوریم و برای رسیدن به ان هر روز مطالبه کنیم انگاه‬ ‫می توان ادعا کرد رسالت خویش را در این زمانه به درستی انجام‬ ‫داده ایم‪ .‬در این میان باید مسئوالن با نگاهی رو به اینده به‬ ‫رسانه جوانی همچون اصفهان امروز بنگرند‪ ،‬فضای نقد را‬ ‫بپذیرند و پاسخگوی مطالبه های این نسل باشند‪ .‬باید این را‬ ‫بدانیم که اگر نسل جوان و نوجوان ما که در دنیای ارتباطات‬ ‫و فضای دیجیتال سیر می کند رسانه ای از جنس خویش را‬ ‫بیابد که حرف های او را می زند و در راه رفع دغدغه هایش قدم‬ ‫برمی دارد دل می دهد‪ ،‬اطمینان می کند و دیگر به هر سخنی‬ ‫گوش نمی دهد‪ ،‬هر رسانه ای را تریبون گفته ها و ناگفته های‬ ‫خویش نمی سازد و خیالش از بابت اینده سرزمینش اسوده‬ ‫می شود‪ .‬به امید روزهای خوب برای نسل جوان سرزمینم‪.‬‬ ‫وزنه سنگین وعده ها‬ ‫طرح‪:‬حامد بذرافکن‪ /‬اصفهان امروز‬ ‫جشنواره غذا و خوراک های بومی محلی و‬ ‫اصیل ایرانی در بادرود‬ ‫اصفهان امروز‪ ،‬خانه امن من‬ ‫یک بار توی هجده نوزده سالگی‬ ‫یا همون حدودا گذارم به روزنامه‬ ‫اصفهان امروز افتاد‪ .‬خوب یادمه‬ ‫الفبای نوشتن صحیح یک خبر رو‬ ‫یکی از ادمای اونجا به من یاد داد‪.‬‬ ‫میناعباسپور من ورزشی نویس بودم اما اون موقع‬ ‫اصفهان امروز دبیر و خبرنگار سرویس ورزشی داشت و‬ ‫من فقط تونستم یک مدت اونجا اقتصادی بنویسم اما‬ ‫عشق ورزشی نوشتن و تحصیالتم توی این رشته باعث‬ ‫شد برم یک رسانه دیگر کار کنم‪ .‬سال ها گذشت و من‬ ‫پوست انداختم‪ .‬زندگیم باال و پایین شد و دنبال یک‬ ‫تجربه متفاوت توی دنیای خبر و روزنامه نگاری بودم‪.‬‬ ‫دست تقدیر بازم منو به روزنامه اصفهان امروز رسوند‪.‬‬ ‫سرویس جامعه و صفحه ورزش بانوان قسمت من شد‪.‬‬ ‫کار کردن توی حوزه اجتماعی‪ ،‬نشستهای خبری متعدد‬ ‫و متفاوت‪ ،‬اشنایی با ادمای به نسبت رسمی تر و متفاوت‬ ‫از ورزشی ها و در نهایت سوژه های خاص از اسیب های‬ ‫اجتماعی کف شهر رو با کار کردن توی روزنامه‬ ‫اصفهان امروز تجربه کردم‪ .‬کم کم اوضاع تغییر کرد و‬ ‫روزنامه هم باال و پایین هایی رو از سر گذروند‪ .‬صفحه‬ ‫شهر هم به من واگذار شد و بازم کار تو حوزه جدید و‬ ‫چالش تازه از راه رسید‪ .‬نوبت اینکه چیزهای جدیدی‬ ‫تجربه کنم‪ .‬این تجربه ها هرروز زیادتر شد‪.‬‬ ‫سوژه های جدیدتر‪ ،‬با نگاه حرفه ای و رسم الخط خاص‬ ‫روزنامه ما که توی سال های گذشته روی ریل نگاه‬ ‫موشکافانه‪ ،‬منصفانه و عادالنه با انتقادهای سازنده‬ ‫همراه بود هرروز و هرروز تولید شد‪ .‬توی دنیای انقالب‬ ‫دیجیتالی و بمباران خبری در فضای وب‪ ،‬سعی کردیم‬ ‫به عنوان یک رسانه مکتوب بازی رو نبازیم و کار طوری‬ ‫پیش رفت که همیشه به عنوان روزنامه نگاری در بستر‬ ‫مکتوب‪ ،‬هوادارامون رو حفظ کنیم‪.‬‬ ‫من از نیمه های این راه اضافه شدم اما تالش کردم پا‬ ‫به پای خبرهای دسته اول و گزارش هایی با سوژه های‬ ‫ناب‪ ،‬خودمو برسونم‪ .‬توی این خانواده بزرگ شدم و رشد‬ ‫کردم‪ .‬امروز رسیدیم به ‪ 19‬سالگی روزنامه‪ ،‬جایی که‬ ‫من اول راه خبرنگاری و روزنامه نگاریم بودم‪ .‬به یمن‬ ‫این تالقی خوب واسه من که حس می کنم روزنامه ما‬ ‫تازه اول راهشه برای جنگیدن و رقابت و بردن بازی‬ ‫توی دنیای رسانه ها‪ .‬اصفهان امروز قشنگم‪ ،‬تولدت‬ ‫مبارکمون باشه‪.‬‬ ‫جشنواره غذا و خوراک های بومی محلی و اصیل ایرانی در‬ ‫بادرود برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش صداوسیما‪ ،‬معاون شهرداری بادرود گفت‪ :‬این‬ ‫جشنواره باهدف حمایت از اشتغال خانگی بانوان‪ ،‬معرفی‬ ‫ظرفیت های گردشگری‪ ،‬احیا و معرفی غذا و خوراک های‬ ‫سنتی و قدیمی بادرود و ثبت ان در اطلس غذایی کشور‬ ‫برگزار شد‪ .‬محمدرضا عبدلی افزود‪ ۱۰ :‬تیم سه تا چهارنفره از‬ ‫بانوان شهر ها و روستا های منطقه بادرود از جمله شهر خالداباد‪،‬‬ ‫روستا های فمی‪ ،‬عباس اباد و اریسمان‪ ،‬غذا و خوراک های‬ ‫بومی محلی و قدیمی خود را به نمایش گذاشتند‪ .‬او گفت‪ :‬در‬ ‫این جشنواره ‪ ۵۰‬نوع از غذا ها و خوراک های سنتی مثل دیزی‪،‬‬ ‫اشکنه‪ ،‬کوفته‪ ،‬شولی‪ ،‬اش جو و گندم‪ ،‬کاچی‪ ،‬قورمه گوشت و‬ ‫انواع خورشت ها با مواد طبیعی و سالم طبخ شده بود که نشان‬ ‫از هویت اصیل ایرانی داشت‪ .‬در جشنواره غذا و خوراک های‬ ‫بومی محلی و اصیل ایرانی بهترین ها غذا ها از نظر اصالت‪،‬‬ ‫سنتی برای ثبت در اطلس غذایی کشور نیز انتخاب شدند‪.‬‬ ‫بیمه نامه های نوین ویژه شرکت های دانش بنیان‬ ‫صادر می شود‬ ‫همیشهامروزی‬ ‫سال ها با افتخار به دنبال تولید‬ ‫محتوای متناسب با اصفهان بودم ان‬ ‫هم اصفهانی که همیشه امروزی بود‪.‬‬ ‫بی شک امروزی بودن بدون شناخت‬ ‫درست دیروز و داشتن افق صحیح از‬ ‫سعیداقایی فردا‪ ،‬ممکن نیست‪ .‬کار برای خانواده‬ ‫همکاران روزنامه اصفهان امروز همیشه از این عمق و‬ ‫گستردگی برخوردار بوده است که یک چشمشان گذشته را‬ ‫باید می دیده و یک چشم دیگر ان ها‪ ،‬به چیدمان رخدادها‬ ‫و اتفاقات در حال وقوعی بوده که اینده و فردا را می سازد‪.‬‬ ‫بااین همه امروزی بودن‪ ،‬یعنی تغییر کردن‪ ،‬یعنی یک‬ ‫استمرار در تحول و نو بودن‪ ،‬یعنی اگاهانه اقدام کردن‬ ‫و استفاده از همه ظرفیت ها برای امیدوار بودن و بانشاط‬ ‫زندگی کردن‪ .‬شاید این همه‪ ،‬خود خیالی به نظر برسد‬ ‫شبیه سراب ها! اما بخواهیم یا نخواهیم‪ ،‬اینها پایه های‬ ‫استوار نقشه راه امروزی بودن است‪ .‬از سویی اقیانوس‬ ‫اصفهان‪ ،‬منشور چندوجهی است که به راحتی نه می توان‬ ‫ان را شناخت و نه می توان تصویری ثابت از ان در قاب‬ ‫و قالب رسانه‪ ،‬ارائه کرد‪ .‬اصفهان هم پایتخت فرهنگ‬ ‫و تمدن اسالمی است و هم بستر اندیشه و هنر ایرانی؛‬ ‫هم مرکز علم و دانش است و هم قلب ایثار و جهاد و‬ ‫شهادت؛ هم چشم تیزبین جوانان پرشور است و هم دل ارام‬ ‫کهن ساالن خردورز؛ هم دست توانای صنعت است و هم‬ ‫پای پایمردی کشاورزی؛ هم گوش شنوای نداهای مدرن‬ ‫است و هم محرم نغمه های سنت‪ .‬اصفهان شهری فراتر از‬ ‫یک شهر در درون یک کشور است‪ .‬بی شک اصفهان از‬ ‫مجموعه شهرهای محدود جهانی است‪ .‬شهری با زیست‬ ‫ادیان مختلف و باسابقه چندهزارساله فرهنگی‪ .‬یک بار‬ ‫دیگر این اضافه امروز به اصفهان را بادقت بررسی کنید‬ ‫و تصور کنید رسانه ای با این نام و نشان‪ ،‬چه ماموریتی‬ ‫برای خودش انتخاب کرده است‪ .‬بااین وجود ضمن تشکر‬ ‫صمیمانه از همت و تالش و پیگیری همه همکاران گرامی‬ ‫در طول این سال ها‪ ،‬باید اذعان کرد تا رسیدن به قله ای‬ ‫که پیش رو داریم‪ ،‬راه بزرگی را باید طی کرد اگرچه راه‬ ‫بسیاری نیز امده ایم‪ .‬در پایان یادداشت‪ ،‬یاداور می شوم‬ ‫یادمان باشد که اصفهان امروز یک دهه هشتادی است‪.‬‬ ‫در ائین نامه قانون جهش تولید دانش بنیان به ایجاد ظرفیت‬ ‫محاسبه ریسک و صدور بیمه نامه های نوین به ویژه برای‬ ‫شرکت های دانش بنیان اشاره شده است‪.‬‬ ‫به گزارش معاونت علمی و فناوری‪ ،‬قانونی که رفع موانع‬ ‫توسعه کسب وکارهای دانش بنیان و خالق و تزریق‬ ‫توانمندی دانشی و تخصصی نخبگان‪ ،‬سرامدان علمی‪،‬‬ ‫فناوران و کارافرینان به صنایع مختلف و شتاب دادن به‬ ‫روند توسعه علمی و اقتصادی کشور را هدف قرار داده‬ ‫است‪ .‬در ائین نامه های ابالغ و تصویب شده این قانون به‬ ‫موضوع بیمه نیز پرداخته و سعی شده قوانین تسهیل یابد‪،‬‬ ‫همچنین بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران را مکلف به‬ ‫استفاده از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان و خالق کرده‬ ‫است‪ .‬وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران) موظف است نسبت به بازنگری در ائین نامه‬ ‫تخصصی بیمه برای ایجاد ظرفیت محاسبه ریسک و صدور‬ ‫بیمه نامه های نوین به ویژه برای شرکت های دانش بنیان و‬ ‫نواور ظرف سه ماه اقدامات الزم را انجام دهد‪ .‬قانون جهش‬ ‫تولید دانش بنیان که به گفته روح اهلل دهقانی فیروزابادی‬ ‫معاون علمی‪ ،‬فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری‬ ‫قانونی فاخر و ملی است که با ایجاد اشتغال‪ ،‬ارتقای تولید‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬تامین امنیت و رفاه عمومی و افزایش تولید‬ ‫ناخالص ملی به شرکت های دانش بنیان کمک می کند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 1556

روزنامه اصفهان امروز 1556

شماره : 1556
تاریخ : 1401/11/11
روزنامه اصفهان امروز 4550

روزنامه اصفهان امروز 4550

شماره : 4550
تاریخ : 1401/11/02
روزنامه اصفهان امروز 4548

روزنامه اصفهان امروز 4548

شماره : 4548
تاریخ : 1401/10/29
روزنامه اصفهان امروز 4547

روزنامه اصفهان امروز 4547

شماره : 4547
تاریخ : 1401/10/28
روزنامه اصفهان امروز 4546

روزنامه اصفهان امروز 4546

شماره : 4546
تاریخ : 1401/10/27
روزنامه اصفهان امروز 4545

روزنامه اصفهان امروز 4545

شماره : 4545
تاریخ : 1401/10/26
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!