روزنامه اصفهان امروز شماره 4443 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4443

روزنامه اصفهان امروز شماره 4443

روزنامه اصفهان امروز شماره 4443

‫یکشنبه ‪ 20‬شهریور ‪ 14 |1401‬صفر ‪ |11Sep2022| 1444‬سـال هجدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4443‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫چهلستون|صفحه‪8‬‬ ‫شهرداراصفهان‬ ‫حکم دبیری شهر جهانی‬ ‫صنایع دستی را دریافت کرد‬ ‫حکمدبیریشهرجهانیصنایع دستیبهاستنادمصوبه‬ ‫شورای عالی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و‬ ‫گردشگری به شهردار اصفهان تقدیم شد‪.‬‬ ‫کاهش زمان رسیدگی‬ ‫به پرونده ها در اولویت‬ ‫دستگاه قضایی اصفهان‬ ‫جستجو برای یافتن سما جهانباز ادامه دارد‬ ‫دستگیرییکمظنوندرپروندهدخترگمشده‬ ‫اصفهان|صفحه‪3‬‬ ‫بر اساس دوربین های نظارتی و بررسی های پلیس اگاهی شیراز‪ ،‬فرد مظنونی دستگیر شده است که متاسفانه تاکنون هیچ صحبتی در این مورد‬ ‫نکرده و اعترافی نداشته است‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫طرح بن‪-‬بروجن تهدید‬ ‫و تخلف ابی است‬ ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬ ‫مذاکره با پیمانکار چینی برای تکمیل‬ ‫قطارسریع السیراصفهان‪-‬تهران‬ ‫در اســتان اصفهان پس از پنج هفته که هیچ شهرستان ابی‬ ‫نداشتیم‪ ،‬سه شهرســتان برخوار‪ ،‬شاهین شــهر و میمه و‬ ‫خمینی شهردروضعیتابی(عادی)قرارگرفتند‪.‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪%20‬‬ ‫تردد موتورسیکلت‬ ‫در پارک ها چالش شهری‬ ‫است‬ ‫فرهنگ و هنر| صفحه‪5‬‬ ‫چهارمین دوره‬ ‫«جشنواره فیلم کوتاه‬ ‫اصفهان» بدون حمایت‬ ‫ورزش| صفحه‪7‬‬ ‫میزان جواب مثبت‬ ‫ازمایش های کرونا در استان‬ ‫‪200‬‬ ‫نفر‬ ‫تعداد بیماران کرونایی‬ ‫بستری شده در بیمارستان ها‬ ‫در هفته گذشته‬ ‫‪40‬‬ ‫نفر‬ ‫تعداد بیماران بستری‬ ‫بیماران بدحال کرونایی در‬ ‫بخش مراقبت های ویژه‬ ‫‪1-2‬‬ ‫نفر‬ ‫میزان مرگ و میر روزانه‬ ‫ناشی از کرونا درهفته گذشته‬ ‫تاج با پاداش جام جهانی‬ ‫به دنبال تغییرات بنیادی‬ ‫‪ 600‬میلیاردی که فوتبال‬ ‫ایران را متحول می کند‬ ‫امارواکسیناسیون‬ ‫کرونا در اصفهان‬ ‫‪%86‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫‪%77‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫‪%40‬‬ ‫نوبت سوم‬ ‫‪%4/5‬‬ ‫نوبت چهارم‬ ‫وضعیت بسیار پرخطر‬ ‫پرخطر‬ ‫بی توجهی تا کی؟!‬ ‫نسبتاپرخطر‬ ‫محکمه ایبدوننیاز‬ ‫به قاضی‬ ‫عادی‬ ‫‪513/000‬‬ ‫نفر‬ ‫تعداد مبتالیان به کرونا‬ ‫در استان از ابتدا تاکنون‬ ‫‪11/952‬‬ ‫تعداد فوتیهای کرونایی‬ ‫نفر‬ ‫در استان از ابتدا تاکنون‬ ‫اینفوگرافیک‪ :‬سید مهدی رضوی‪/‬اصفهان امروز‬ ‫زمانی که زیستگاه پایدار و حیات‬ ‫اصفهان در معرض خطرات ناشی از‬ ‫عدم جریان اب در بستر زاینده رود قرار‬ ‫دارد‪ ،‬اغلب نمایندگان استان همسایه از‬ ‫محمدیوسفیشاتوری‬ ‫اجرای سریع طرح انتقال ابی صحبت‬ ‫ن استان منفعت زیادی دارد‪،‬‬ ‫می کنند که گرچه چه برای ا ‬ ‫اما زیان ان متوجه مردم اصفهان می شود‪ .‬با تسریع روند‬ ‫اجرای این طرح غیرکارشناسی طی چند ماه اخیر جلسات‬ ‫متعددی پیرامون ان در وزارت نیرو و شورای اداری‬ ‫استان های چهارمحال وبختیاری و اصفهان تشکیل شد‪،‬‬ ‫اما اجرای این طرح همچنان به قوت خود باقی مانده است‪.‬‬ ‫به عبارتی‪ ،‬ضرورت اجرای این طرح زمانی از سوی‬ ‫وزارت نیرو شکل گرفت که حقابه کشاورزان اصفهانی‬ ‫در پایین دست حوضه زاینده رود نادیده گرفته شد‪.‬‬ ‫به طوری که این مسئله نشانگر ان است که این پروژه‬ ‫قرار است اب اشامیدنی بیش از نیمی از مردم استان‬ ‫چهارمحال را که در امتداد رودخانه زندگی می کنند‪،‬‬ ‫تامین نماید‪ .‬ولی در منطقه غرب و شرق اصفهان حقابه‬ ‫قانونی ان ها نادیده گرفته شده و معیشت اغلب ساکنان‬ ‫حوضه در امتداد رودخانه زاینده رود مورد چشم پوشی قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫بازگشت رنگ ابی به نقشه استان‬ ‫رویداد| صفحه‪2‬‬ ‫کاهش قدرت خرید مردم‬ ‫مصرف گوشت قرمز در اصفهان را‬ ‫کاهش داد‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫فراخوان اجرت بازسازی تعداد ‪ ۱۶‬دستگاه اتوبوس رنو‬ ‫حسن روانشید‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫پستویبه همریخته‬ ‫پشتویترینزندگی‬ ‫میناعباسپور‬ ‫جامعه | ‪4‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شــهرداری نجف اباد در نظر دارد فراخوان اجرت بازســازی تعداد ‪ ۱۶‬دســتگاه اتوبوس رنو حسب نظریه کارشناسی رسمی دادگســتری به شماره سیستمی‬ ‫‪ ۲۰۰۱۰۹۰۲۸۶۰۰۰۰۰۶‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪.‬‬ ‫کلیــه مراحــل برگــزاری فراخــوان از دریافــت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشــایی پاکــت ها از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت (ســتاد) به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه‪ ،‬نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای‬ ‫کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل اورند‪.‬‬ ‫مواعد زمانی‪:‬‬ ‫ تاریخ انتشار فراخوان‪ :‬نوبت اول چاپ روز یکشنبه مورخ ‪ 1401/06/13‬و نوبت دوم چاپ روز یکشنبه مورخ ‪1401/06/20‬‬‫ مهلت دریافت اسناد فراخوان‪ :‬تا ساعت ‪ ۱۹‬روز چهارشنبه مورخ ‪1401/06/23‬‬‫ مهلت ارسال پیشنهادات‪ :‬تا ساعت ‪ ۱۹‬روز دوشنبه مورخ ‪1401/07/04‬‬‫ زمان بازگشایی پاکت ها‪ :‬ساعت ‪ ۱۵‬روز چهارشنبه مورخ ‪1401/07/06‬‬‫نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬شــرکت کنندگان باید مبلغ ‪ 788/000/000‬ریال را به صورت وجه نقد به حساب سپرده شماره ‪ ۱۰.۹۱۰۷4۷۰.۲‬یا شماره شبا‬ ‫‪ IR050700001000229107470002‬شهرداری نزد بانک رسالت واریز و یا معادل ان ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار حداقل ‪ ۳‬ماهه از زمان اگهی مناقصه بعنوان ضمانت شرکت‬ ‫در مناقصه تهیه و بارگذاری نمایند و سپس اصل ضمانتنامه و یا تاییدیه وصول مبلغ سپرده را قبل از بازگشایی پیشنهادات به واحد امور قراردادهای شهرداری مرکزی نجف اباد ارسال نمایند‪.‬‬ ‫اطالعات تماس و ادرس دستگاه‪ :‬نجف اباد خیابان امام خمینی (ره)‪ ،‬شهرداری مرکزی کدپستی ‪ 85146-14661‬تلفن ‪031-42640041-3‬‬ ‫مشخصات شهرداری‪ :‬شناسه ملی‪ 14000277378 :‬کد اقتصادی‪ 411443717316 :‬شماره ثبت‪0900544:‬‬ ‫عبدالرسول امامی‪ -‬شهردار نجف اباد‬ ‫«اگهی مزایده »‬ ‫م الف‪1375941 :‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری کرکوند باستناد مجوز شماره ‪ 6/01 -140‬مورخ ‪ 1401/06/01‬شورای محترم اسالمی در‬ ‫نظر دارد ساختمان فرهنگسرای اندیشه محله سیاهبوم و خیر اباد را بمدت یکسال با قیمت کارشناسی ‪12/000/000‬‬ ‫ریال از طریق اگهی مزایده عمومی بصورت اجاره یکساله به افراد واجد شرایط واگذار نماید‪ .‬لذا از کلیه متقاضیان‬ ‫دعوت می گردد جهت بازدید شرکت در مزایده و تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداد مورخ ‪ 1401/07/10‬به‬ ‫سامانه ‪ setadiran.ir‬مراجعه و در مزایده شرکت نمایند‪ .‬شرکت کنندگان همچنین می توانند مدارک تکمیل‬ ‫شده مزایده رابصورت دستی تحویل نمایند‪.‬‬ ‫سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارک مناقصه درج گردیده است‪.‬‬ ‫(هزینه اگهی بر عهده برنده مزایده می باشد‪).‬‬ ‫تلفاکس ‪03152383266 :‬‬ ‫م الف‪1378743 :‬‬ ‫محمود کفعمى‪ -‬شهردار کرکوند‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪2189‬‬ ‫محکمه ای بدون نیاز به قاضی‬ ‫ایـن یـک امتحـان بـزرگ اسـت و‬ ‫بـرای همـه انسـان ها در طـول عمـر‬ ‫بارهـا اتفـاق می افتـد تـا گاهـی بـر‬ ‫سـر دوراهی هـای زندگـی بماننـد کـه‬ ‫حسنروانشید کـدام مسـیر را انتخـاب کننـد؟ البتـه‬ ‫همـه تردیدهـا یکسـان نیسـتند و می تـوان اکثـر ان هـا‬ ‫را به راحتـی از یکدیگـر تمیـز داد‪ .‬درحالی کـه معـدودی‬ ‫نیازمنـد بـه تفکـر بیشـتر و اسـتفاده از دالیل متقـن برای‬ ‫انتخـاب دارنـد زیـرا نتیجـه امـر بـه تمامـی تالش هـای‬ ‫دوران زندگـی ارتبـاط پیـدا می کنـد تـا اگـر اشـتباهی رخ‬ ‫داد همـه ان هـا را تحـت تاثیـر قـرار دهـد‪ .‬هنـوز کـودک‬ ‫اسـت و اول مهـر بـا لباسـی مرتـب و دلـی پـر امیـد امـا‬ ‫نگـران از جـای نرفتـه پـا بـه مدرسـه می گـذارد کـه پس‬ ‫از گذشـت چنـد روزی برایـش عـادی می شـود و سـعی‬ ‫می کنـد اینـده خـود را متصور شـود‪ .‬حـاال ‪ ۱۲‬سـال از ان‬ ‫روز گذشـته تـا بـار دیگـر دلهـره سـابق به سـراغش اید و‬ ‫بـر سـر دوراهـی بماند که بایـد کدام رشـته را بـرای ادامه‬ ‫تحصیلات عالیـه و مسـیر زندگـی پررونـق انتخـاب کند‪.‬‬ ‫هزینه هـا بـرای مشـاوره نجومـی اسـت امـا چـاره ای جـز‬ ‫ایـن نـدارد کـه توصیه هـای دولتی هم یک سـویه بـوده و‬ ‫بعضـی از ان ها همچـون اظهارنظر رئیس دولـت دوازدهم‬ ‫ختـم به ورشکسـتگی بـا خرید اوراق بازار سـهام می شـود!‬ ‫هریـک از رشـته های دانشـگاه همچون میوه هـای فصلی‬ ‫هسـتند یعنی هندوانه را نباید در زمسـتان نـوش جان کرد‬ ‫زیـرا ذائقـه نیازمنـدان حـرارت و گرمـا اسـت‪ ،‬ازاین جهت‬ ‫رشـته های تخصصـی همچـون علـوم انسـانی کـه اوایل‬ ‫انقلاب یکـی از پرطرفدارترین هـا بـوده و یـا جراحی قلب‬ ‫و عـروق و همچنیـن زنـان و زایمان تـا در دهه های هفتاد‬ ‫و هشـتاد بـرای ورود نیـاز بـه سـنبه پرقـدرت و توصیـه از‬ ‫باالدسـت ها داشـت امـروز حتـی یـک متقاضی هـم ندارد‬ ‫کـه در عـوض همـه بـرای جراحی هـای فـک و صـورت‬ ‫و زیبایـی سـر و دسـت می شـکنند! تـا چنـد سـال اینـده‬ ‫کشـور را با چالـش کمبودها در گروهـی از درمان ها مواجه‬ ‫سـازد‪ .‬رئیس سـازمان نظام پزشـکی اینگونـه نظر می دهد‬ ‫کـه «بی توجهـی به فضای کسـب وکار پزشـکان جـوان و‬ ‫نیرو هـای طرحـی‪ ،‬پرداخـت به موقـع مطالبـات و قیمـت‬ ‫تمام شـده خدمـات طبق قانـون و بی توجهی به اسـتعداد ها‬ ‫و هجمه هـای رسـانه ای گاه وبیـگاه بـه جامعه پزشـکی در‬ ‫برخـی رشـته ها مـا را بـا چالش هایـی مواجـه می کنـد‬ ‫و ممکـن اسـت در اینـده نزدیـک در برخـی رشـته های‬ ‫تخصصـی و فـوق تخصصـی بسـیار اساسـی و موردنیـاز‬ ‫فارغ التحصیلـی نداشـته باشـیم و جوانان ما رغبـت نکنند‪،‬‬ ‫وارد برخـی از رشـته ها شـوند کـه متخصصـان مـا رغبتی‬ ‫ندارنـد‪ ،‬وارد برخـی از رشـته های فـوق تخصصی شـوند و‬ ‫ایـن واقعیـت ملموس اجتماعی اسـت‪ ».‬رئیـس زاده معتقد‬ ‫اسـت‪« :‬با این روال در چند سـال اینده پزشـکی نخواهیم‬ ‫داشـت‪ .‬در رشته های بسـیار ضروری جراح نداریم و مجبور‬ ‫می شـویم بـرای برخـی درمان هـا بـا چنـد برابـر هزینـه‪،‬‬ ‫عزیـزان را بـه خارج از کشـور بفرسـتیم یا با یـک عقبگرد‬ ‫‪ 40‬سـاله واردات پزشـک از هند‪ ،‬پاکستان و فیلیپین داشته‬ ‫باشـیم کـه تخصـص جراحی قلب در سـال جـاری ‪ ۱۸‬نفر‬ ‫ظرفیـت داشـته اسـت‪ ،‬اما هیچ کـس متقاضی ان نشـده و‬ ‫در کل کشـور فقـط ‪ ۲‬داوطلب جراحی اطفـال داریم‪ ».‬این‬ ‫گفتـه دبیر شـورای گسـترش دانشـگاه های علوم پزشـکی‬ ‫کشـور اسـت کـه «در سـال گذشـته حـدود ‪ 800‬صندلـی‬ ‫دسـتیاری پزشـکی خالـی مانـد و سـاالنه حـدود ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫نفـر در ازمـون دسـتیاری شـرکت کردنـد و سـال گذشـته‬ ‫‪ ۴‬هـزار و ‪ ۵۰۰‬ظرفیـت وجـود داشـت کـه درنهایت حدود‬ ‫‪ ۳‬هـزار و ‪ ۷۰۰‬نفـر پذیـرش شـدند اما صندلی رشـته های‬ ‫طـب اورژانـس‪ ،‬بیهوشـی‪ ،‬جراحـی‪ ،‬داخلی‪ ،‬اطفال بیشـتر‬ ‫از سـایر رشـته ها خالـی می مانـد کـه این رشـته ها بسـیار‬ ‫مهـم هسـتند‪ ،‬اما متاسـفانه ظرفیـت ان ها بـه دلیل کمتر‬ ‫بـودن انگیـزه پزشـکان بـرای ورود بـه ایـن رشـته ها پـر‬ ‫نمی شـود‪ ،‬زیـرا پزشـکان احسـاس می کننـد در صـورت‬ ‫ورود بـه ایـن رشـته ها وضعیـت معیشـتی خوبـی نخواهند‬ ‫داشـت؛ برخـی دیگـر از پزشـکان نیز بـه دلیل انکـه برای‬ ‫تحصیل مجبور هسـتند از خانواده خـود دور بمانند؛ تمایلی‬ ‫بـه شـرکت در ازمـون ندارنـد‪ .‬رشـته های رادیولـوژی‪،‬‬ ‫داخلـی قلـب‪ ،‬چشم پزشـکی‪ ،‬گوش و حلق و بینی‪ ،‬پوسـت‬ ‫و مـو‪ ،‬ارتوپـدی و طـب فیزیکـی بیـش از سـایر رشـته ها‬ ‫متقاضـی دارنـد و بیش از ‪ 95‬درصد ظرفیـت ان ها معمو ًال‬ ‫پـر می شـود‪ ».‬همایـون سـامه یـح نجف ابـادی عضـو‬ ‫کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس دراین بـاره معتقـد‬ ‫اسـت «مـن فکـر می کنم هـم در شـهرهای محـروم ما و‬ ‫هـم در همیـن تهـران تمام کسـانی کـه در حـوزه جراحی‬ ‫قلـب فعالیـت دارنـد‪ ،‬درامدشـان کـم نیسـت امـا درامـد‬ ‫رشـته هایی همچـون داخلـی یـا اطفـال درامدهـای کمی‬ ‫اسـت و حتـی برخی از پزشـکان داخلـی در مناطق محروم‬ ‫کمتـر از ‪ 10‬میلیـون درامد دارند‪ .‬افزایـش ظرفیت ورودی‬ ‫دانشـگاه ها به هیچ عنـوان نمی توانـد ایـن ظرفیـت داخلـی‬ ‫را پـر کنـد‪ ،‬در مناطـق محـروم‪ ،‬رفاه الزمی کـه برای یک‬ ‫پزشـک و خانـواده اش بایـد فراهم باشـد‪ ،‬وجود نـدارد‪ ،‬من‬ ‫خـودم دوران طرحـم در منطقـه ای محـروم بـود و درامـد‬ ‫بسـیار خوبـی هم داشـتم‪ ،‬امـا یک مدرسـه مناسـب برای‬ ‫فرزنـدم وجـود نداشـت و مجبور شـدم به تهـران مهاجرت‬ ‫کنـم‪ ».‬حـاال ایـن شـاخصه نظـر یک پزشـک داروسـاز و‬ ‫البتـه محتـرم اسـت‪ .‬امـا نبایـد از یـاد ببریـم قسـمنامه‬ ‫بقـراط و انچـه طبیبـان را در گذشـته همراه بـا صندوقچه‬ ‫گیاهـان دارویـی اواره دشـت و بیابـان می کـرد تـا بـه درد‬ ‫روستانشـینان محـروم برسـند که انـگار این روزهـا نه تنها‬ ‫قسـمنامه و دیرینه اسلاف این حرفه مقـدس برای برخی‬ ‫به فراموشـی سـپرده شـده تـا رفاهیات و مادیـات جای ان‬ ‫را بگیـرد‪ ،‬بلکـه بـرای ان عده ازیادرفته اسـت دوران پیری‬ ‫و کهولت و بازنشسـتگی و ازکارافتادگی یک پزشـک تا در‬ ‫خلـوت بـا خود زمزمه کنـد «وجدان تنها محکمه ای اسـت‬ ‫که نیـاز بـه قاضی نـدارد‪».‬‬ ‫ادامه دارد‬ ‫یکشنبه | ‪ 20‬شهریور ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4443‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها‬ ‫در اولویت دستگاه قضایی اصفهان‬ ‫گروه رویداد| به گفته رئیس کل دادگســتری اســتان‬ ‫اصفهان رفع اطاله دادرسی‪ ،‬کاهش نرخ زمان رسیدگی به‬ ‫پرونده ها و کاهش جمعیت کیفری در اولویت های دستگاه‬ ‫قضایی استان در سال جاری قرار دارد‪.‬‬ ‫حجت االســا م اســدا‪ ...‬جعفری افزود‪ :‬رســیدگی به‬ ‫پرونده های مســن و کاهش امار این دسته از پرونده ها در‬ ‫دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفته و این موضوع‬ ‫به صورت فوق العاده توســط کارکنان این مجموعه در حال‬ ‫انجام است‪ .‬او اظهار داشــت‪ :‬ورودی پرونده های قضایی‬ ‫استان در پنج ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال پیش ‪ ۹‬درصد افزایش داشته که با توجه به تمهیدات‬ ‫و برنامه ریزی های انجام گرفته برای رسیدگی فوق العاده و‬ ‫خارج از نوبت پرونده های مسن و افزایش امار مختومه‪ ،‬در‬ ‫‪ ۶‬ماه دوم شــاهد کاهش این امار خواهیم بود‪ .‬او با اشاره‬ ‫بــه عدالت قضایــی گفت‪ :‬قوه قضاییــه در دوره تحول و‬ ‫تعالی در خط مقدم مبارزه با فســاد در هر شــکل و قامت‬ ‫و بــدون مالحظه قرار گرفته و این چراغ امید در اندیشــه‬ ‫مردم پرفروغ تر شده است و این نگاه عمومی مسئولیت ما‬ ‫را بیشــتر می کند‪ .‬مقام ارشد قضایی استان اصفهان افزود‪:‬‬ ‫انتظارات مردم از دستگاه قضایی و عدلیه جمهوری اسالمی‬ ‫در گام دوم انقالب به عنوان یک دستگاه مقتدر و با انگیزه‬ ‫قوی‪ ،‬مبارزه بی امان با چپاول و غارت اموال مردم‪ ،‬مفسدان‪،‬‬ ‫مرتکبان جرائم خشن و مخالن به نظم و امنیت و اسایش‬ ‫و ارامش مردم است‪ .‬او اظهار داشت‪ :‬همان طور که خداوند‪،‬‬ ‫پایــه و بنیــان اصلی بنای با عظمت خلقــت را بر مبنای‬ ‫عدالت اســتوار کرده است‪ ،‬کسانی که طالب سعادت دنیا و‬ ‫اخرت اند و امید به اینده درخشــان در مسیر حرکت زندگی‬ ‫دارند باید به دنبال قسط و اجرای عدالت باشند‪ .‬رئیس کل‬ ‫دادگستری اســتان اصفهان افزود‪ :‬بر این اساس هر کس‬ ‫در هر کجا و در هر جایگاهی که قرار دارد این مهم را باید‬ ‫شالوده و اســاس فکری خود قرار دهد که از ناحیه خداوند‬ ‫بــه عنوان خلیفه و جانشــین او‪ ،‬مامور و مکلف به رعایت‬ ‫قســط و عدل و مبارزه با فساد‪ ،‬تبعیض و دست اندازی به‬ ‫ثروت های جامعه اســت‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬این ماموریت‬ ‫ضمن اینکه همگانی و فراگیر است شئون مختلف عدالت‬ ‫قضایی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬تقنینی‪ ،‬اجرایی و دیگر موارد را‬ ‫در برمی گیرد‪ .‬حجت االسالم اسدی افزود‪ :‬در این راستا همه‬ ‫مامور هستند تا در درجه اول با ابزار نرم‪ ،‬جهاد تبیین‪ ،‬تبلیغ‪،‬‬ ‫ارشاد و تذکر در مسیر تحقق عدالت حرکت کرده و در جایی‬ ‫هم که شدت تجاوز و تعدی به حدی باشد که با این ابزارها‬ ‫محقق نشود راهکارهای دیگری را اتخاذ کنند‪.‬‬ ‫مذاکره با پیمانکار چینی برای تکمیل قطار سریع السیر اصفهان‪-‬تهران‬ ‫نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی از مذاکره با‬ ‫طرف چینی برای تمدید ال سی و تکمیل پروژه قطار سریع السیر‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬بخشی از پیشرفت فیزیکی مربوط به تامین‬ ‫زیرساخت هایی مانند خرید قطار‪ ،‬ریل‪ ،‬سیگنالینگ و تجهیزات‬ ‫الکترونیکی و بخش دیگر شامل عملیات اجرایی است که‬ ‫پیشرفت فیزیکی زیرسازی به ‪ ۷۰‬درصد می رسد‪.‬‬ ‫مهدی طغیانی در مورد قطار سریع السیر اصفهان تهران‬ ‫به ایمنا گفت‪ :‬جلسه تامین مالی پروژه قطار سریع السیر برای‬ ‫بررسی موضوعاتی مانند بازگشایی ال سی‪ ،‬هفته گذشته و با‬ ‫حضور استانداران اصفهان و قم‪ ،‬معاونان عمرانی و نمایندگان‬ ‫مجلس دو استان‪ ،‬مدیرعامل شرکت ساخت‪ ،‬معاون عمرانی‬ ‫قرارگاه خاتم االنبیاء (ص) و کارشناسان بانک مرکزی و سازمان‬ ‫برنامه و بودجه برگزار شد‪ .‬او با اشاره به تصمیمات این جلسه‬ ‫افزود‪ :‬بانک مرکزی موظف شد که مذاکرات خود را با طرف‬ ‫چینی برای تمدید قرارداد ادامه دهد که این مذاکرات اکنون از‬ ‫طریق معاون وزیر امور خارجه و مدیرکل بین الملل بانک مرکزی‬ ‫در حال انجام است‪ .‬نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی‬ ‫سبک سازی و حداکثر صرفه جویی در اجرا را از دیگر تصمیمات‬ ‫گرفته شده برای ادامه اجرای پروژه دانست و یاداور شد‪ :‬وزارت‬ ‫راه و سازمان برنامه و بودجه باید در زمینه بازنگری در رقم‬ ‫کنونی بودجه پروژه قطار سریع السیر که مصوبه شورای اقتصاد‬ ‫است به جمع بندی برسند و تا اواخر شهریور و اوایل مهرماه‬ ‫جمع بندی اعتبار در بانک مرکزی انجام شود‪ .‬او رقم ال سی این‬ ‫پروژه را ‪ ۱۳.۶‬میلیارد یوان برشمرد و افزود‪ :‬تاکنون چهار میلیارد‬ ‫یوان از این اعتبار هزینه شده است اما براورد نهایی این پروژه‬ ‫به حدود ‪ ۳۳‬میلیارد یوان به جز هزینه های کارفرمایی‪ ،‬بیمه و‬ ‫مالیاتمی رسد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬پیشــرفت فیزیکی ‪ ۷۰‬درصدی زیرسازی‬ ‫مسیر‬ ‫طغیانی درباره درصد پیشرفت این پروژه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫درصد پیشرفت پروژه نسبت به کل ان زیاد نیست اما بخشی‬ ‫از پیشرفت فیزیکی مربوط به تامین زیرساخت هایی مانند خرید‬ ‫قطار‪ ،‬ریل‪ ،‬سیگنالینگ و تجهیزات الکترونیکی و بخش دیگر‬ ‫شامل عملیات اجرایی و عمرانی می شود که پیشرفت این بخش‬ ‫قابل قبول بوده و ‪ ۷۰‬درصد زیرسازی مسیر قم تا اصفهان‬ ‫تکمیل شده است‪ .‬او این مسیر تکمیل شده را اماده روسازی‬ ‫و ریل گذاری دانست و ادامه داد‪ :‬درصورتی که ‪ ۳۰‬درصد باقی‬ ‫مانده مسیر نیز تکمیل و تجهیزاتی مانند قطار و سیگنالینگ نیز‬ ‫خریداری شود این امکان وجود دارد که پروژه برای ساخت مسیر‬ ‫قم تا تهران متوقف نشود بلکه شروع مسیر حرکت از دو خط‬ ‫برقی تهران صورت گیرد‪ ،‬از قم تا اصفهان روی خط جدید مسیر‬ ‫ادامه یابد و در اینده قسمت قم تا تهران نیز تکمیل شود‪ .‬نماینده‬ ‫اصفهان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به رایزنی های انجام‬ ‫شده برای تامین اعتبار این پروژه گفت‪ :‬معاون پارلمانی وزیر‬ ‫خارجه که برای انجام بعضی مذاکرات به چین سفر کرده است‪،‬‬ ‫موضوع همکاری چین برای تمدید ال سی قطار سریع السیر را نیز‬ ‫پیگیری می کند اما از انجا که این اعتبار ‪ ۱۳.۶‬میلیارد یوانی برای‬ ‫تکمیل پروژه کافی نیست‪ ،‬مذاکرات تمدید ال سی و تکمیل پروژه‬ ‫به طور هم زمان در حال انجام است‪.‬‬ ‫باشگاه شهراندیشان اجتماع نخبگان شهری است‬ ‫بنا به گفته رئیس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر‬ ‫اصفهان در جلسات هم اندیشی با متولیان حوزه پژوهش در‬ ‫دانشگاه ها «عارضه یابی و بهره وری فرایندها و ساختارهای‬ ‫پژوهش» در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬مصطفی نباتی نژاد در حاشیه نخستین نشست‬ ‫تخصصی معاونان پژوهشی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با مرکز‬ ‫پژوهش های شورای اسالمی شهر و شهرداری اصفهان‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به اینکه پژوهش و مطالعات در بهره وری و رفع‬ ‫مسائل اجرایی و فرایندی به مدیریت شهری کمک می کند‪،‬‬ ‫عارضه یابی و بهره وری فرایندها و ساختارهای پژوهش را‬ ‫پیگیری خواهیم کرد‪ .‬او با بیان اینکه در جلسات هم اندیشی به‬ ‫مسئله شناسی‪ ،‬اسیب شناسی و واکاوی موضوع می پردازیم تا به‬ ‫راه حل های بهینه و مد نظر دست یابیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در این راستا‬ ‫گفت وگوها باید پیرامون مسائل شهر‪ ،‬واکاوی و بهبود مسیرهای‬ ‫کنونی و اینده باشد و مسائل و موضوعات مختلف پیگیری شود‪.‬‬ ‫رئیس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره‬ ‫به تشکیل باشگاه شهراندیشان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باشگاه شهراندیشان‬ ‫اجتماع نخبگان شهری است که پیرامون مسائل شهری با‬ ‫یکدیگر به گفت وگو می پردازند‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬حکمرانی‬ ‫شهر از جهت های مختلف معیوب بوده است و مطلوب نیست‪،‬‬ ‫البته با استناد به یافته های موجود می توان ابهامات را شناسایی و‬ ‫موردبررسی قرار داد‪ ،‬در این راستا علی رغم پیگیری های شهردار‬ ‫و معاونان شهرداری به نظر می رسد با نقطه مطلوب فاصله‬ ‫زیادی داریم‪ .‬نباتی نژاد با بیان اینکه در اکوسیستم های اموزشی‬ ‫نیز حکمرانی های نامطلوب دیده می شود‪ ،‬از این رو باید علت‬ ‫حکمرانی های شعاری را جست وجو و انها را رفع کرد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در این راستا حکمرانی مشارکت محور را نیز جدی نگرفتیم و‬ ‫به صورت شعاری حرکت کرده ایم‪ .‬او با بیان اینکه پژوهش ها‪،‬‬ ‫فناوری ها و محصوالت دانش بنیان باید بررسی شود که تا چه‬ ‫اندازه در رفع مسائل اساسی دستگاه های مربوطه کمک کننده‬ ‫بوده است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اگر پژوهش ها مسائلی را حل کرده باشد‪،‬‬ ‫اقدام خوبی بوده است‪ ،‬در غیر این صورت باید به صورت جدی‬ ‫رسالت ها را دنبال کرد‪ .‬رئیس مرکز پژوهش های شورای اسالمی‬ ‫شهر اصفهان با بیان اینکه کانون تشکیل اجتماعات باید نگاه‬ ‫منظومه ای و شبکه ای داشته باشد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اجتماع سرمایه های‬ ‫فکری‪ ،‬دانشی و اطالعاتی به نوعی نعمت است‪ ،‬بنابراین امیدواریم‬ ‫در جلسات هم اندیشی‪ ،‬پیشنهادها مطلوبی ارائه شود و پیگیری ها‬ ‫به نتیجه برسد‪ ،‬چرا که پیگیری عمل و اقدام بسیار اهمیت دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داد‪:‬‬ ‫کاهش ‪ ۴۰‬درصدی بارش ها در استان اصفهان‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از کاهش ‪۴۰‬‬ ‫درصدی بارش ها در استان خبر داد و گفت‪ ۹۵ :‬درصد از مساحت‬ ‫استان درگیر خشک سالی است‪.‬‬ ‫منصور شیشه فروش با اشاره به اینکه استان اصفهان چندین‬ ‫سال است درگیر خشک سالی است‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬خشک سالی‪،‬‬ ‫کم ابی‪ ،‬خشکی رودخانه زاینده رود و عدم تامین حقابه ها باعث‬ ‫فرونشست زمین در این استان شده است‪ .‬او با بیان اینکه از‬ ‫ابتدای سال زراعی گذشته تا امروز کاهش ‪ ۴۰‬درصدی بارش ها‬ ‫را داشتیم‪ ،‬گفت‪ :‬این در حالی است که در فصل بهار امسال‬ ‫هیچ بارندگی نداشتیم‪ .‬برای سال زراعی جدید نیز هواشناسی‬ ‫باید پیش بینی کند‪ ،‬اما به نظر نمی رسد پاییز پربارشی در راه‬ ‫باشد‪ .‬مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان به شرایط‬ ‫بیابان زایی در استان به علت خشکی و کم بارشی اشاره کرد‬ ‫و افزود‪ ۳ :‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار هکتار بیابان در استان داریم‪،‬‬ ‫‪ ۹۵‬درصد از مساحت استان دچار خشک سالی است‪ ۹۸ ،‬درصد‬ ‫از مساحت تاالب گاوخونی خشک است و اثرات خشک سالی‬ ‫ادامه دار در مناطق مختلف باعث شده ابی در زاینده رود جاری‬ ‫نباشد‪ .‬شرایط خشک سالی و خشکی رودخانه زاینده رود باعث‬ ‫شده سطح اب های زیرزمینی پایی برود و بیشتر چاه ها‪ ،‬قنوات‬ ‫و چشمه ها خشک و کم اب شده و کیفیت ان ها پایین رفته‬ ‫است‪ .‬او با بیان اینکه به دلیل خشک سالی هم اکنون ‪۳۸۰‬‬ ‫روستای استان با تانکر اب رسانی می شود‪ ،‬گفت‪ :‬فضای سبز‬ ‫و درختان هم تحت تاثیر تنش ابی‪ ،‬قرارگرفته اند و شاهد خزان‬ ‫درختان در تابستان بودیم‪ .‬درختان تنومند‪ ،‬به ویژه درختانی که در‬ ‫محور زاینده رود ریشه در اب داشتند دچار اسیب جدی شده اند‪.‬‬ ‫شیشه فروش با اعالم اینکه ‪ ۱۶‬هزار هکتار از باغات استان تحت‬ ‫تاثیر تنش ابی قرار گرفته‪ ،‬افزود‪ :‬بر اثر شرایط کم ابی تقریبًا‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان کشت نشده‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه کم ابی و برداشت های بی رویه در باالدست و بارگذاری ها‬ ‫بر روی رودخانه زاینده رود باعث شده تامین حقابه های‬ ‫زیست محیطی و کشاورزی انجام نشود و خسارت های زیادی‬ ‫به استان وارد شود‪ .‬او با بیان اینکه ‪ ۲۹‬دشت از ‪ ۳۵‬دشت‬ ‫در استان اصفهان تحت تاثیر فرونشست زمین است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دشت های اصفهان‪ ،‬برخوار و مهیار بیشترین اثار فرونشست‬ ‫را دارد و متاسفانه فرونشست در استان پهنه شهری را نیز در‬ ‫برگرفته است‪ .‬در این شرایط تیم تحقیقاتی به استان دعوت‬ ‫شد و سازمان مدیریت بحران کشور از سازمان زمین شناسی‪،‬‬ ‫سازمان نقشه برداری کشور‪ ،‬سازمان جغرافیایی نیروی مسلح‬ ‫و مرکز تحقیقات راه و مسکن شهرسازی کشور دعوت کرد‬ ‫تا در هفته گذشته بازدیدی از وضعیت خشک سالی و کم ابی‬ ‫و فرونشست زمین در استان اصفهان داشته باشند‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه قرار شد تیم تحقیقاتی پیشنهادها مشخصی برای کنترل‬ ‫وضعیت فرونشست زمین در اصفهان تهیه و ارائه کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مرکز تحقیقات راه و مسکن شهرسازی کشور نیز موظف شد‬ ‫بر اساس قانون طرح مطالعات پیشگیری و کنترل فرونشست‬ ‫زمین در استان را تدوین کرده و به تصویب هیئت دولت برساند‪.‬‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد‪ :‬با‬ ‫این وجود راهکار اساسی برای نجات اصفهان از خشک سالی و‬ ‫فرونشست زمین اجرای طرح های تامین اب و تامین حقابه ها و‬ ‫جبران کسری ابخوان هاست‪.‬‬ ‫اعزام یک اتوبوس زوار دانشگاه اصفهان برای اربعین حسینی‬ ‫یک دستگاه اتوبوس زوار اربعین حسینی شامل دانشجویان‪،‬‬ ‫اساتید و کارکنان دانشگاه اصفهان اعزام شد‪.‬‬ ‫سید روح ا‪ ...‬موسوی‪ ،‬رئیس دفتر ریاست‪ ،‬امور حقوقی و‬ ‫روابط عمومی دانشگاه اصفهان درباره ارائه تسهیالت سفر‬ ‫اربعین به دانشجویان‪ ،‬اساتید و کارمندان دانشگا ه اصفهان‪ ،‬به‬ ‫ش زیادی انجام داده است‬ ‫ایسنا گفت‪ :‬ستاد اربعین دانشگا ه تال ‬ ‫تا حضور دانشگاهیان دانشگاه اصفهان در پیاده روی اربعین‬ ‫در سال جاری تسهیل شود‪ .‬به همین منظور از دو ماه پیش‬ ‫ستاد اربعین دانشگاه تشکیل و مصوبه ای از طریق هیئت رئیسه‬ ‫دانشگاه مبنی بر تسهیل حضور دانشجویان‪ ،‬کارمندان و اساتید‬ ‫برای سفر اربعین فراهم شد‪ .‬اجرای این موضوع به معاونت‬ ‫اجتماعی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه اصفهان‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫محول شد‪ .‬او افزود‪ :‬پس از تصویب در شورای فرهنگی‬ ‫دانشگاه اصفهان‪ ،‬تعداد پنج دستگاه اتوبوس برای زائران‬ ‫دانشگاه اصفهان تدارک دیده شد‪ .‬پس از نام نویسی‪ ،‬یک‬ ‫دستگاه اتوبوس اماده از دانشگاه اصفهان برای سفر به اربعین‬ ‫اعزام شد‪ .‬رئیس دفتر ریاست‪ ،‬امور حقوقی و روابط عمومی‬ ‫دانشگاه اصفهان در خصوص ارائه تسهیالت مالی برای زوار‬ ‫اربعین‪ ،‬گفت‪ :‬قرار بر این است هر دانشجویی که در این سفر‬ ‫شرکت کند‪ ،‬مبلغ یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان از طریق‬ ‫بنیاد حامیان دانشگاه اصفهان به صورت خیریه دریافت کند‪.‬‬ ‫کارمندان و اساتید دانشگاه نیز می توانند از تسهیالت وام پنج‬ ‫میلیون تومانی استفاده کنند‪ .‬پنج میلیون تومان نیز از طریق‬ ‫سامانه اتوماسیون اداری امکان دریافت دارند‪.‬‬ ‫شهر‬ ‫طرح بن‪-‬بروجن تهدید و‬ ‫تخلف ابی است‬ ‫ادامه از صفحه یک‪ :‬در این راستا‪ ،‬این طرح با ظرفیت‬ ‫‪ 1800‬لیتر در ثانیه و نیز با حجم اب انتقالی سالیانه به مقدار‬ ‫‪ 41‬میلیون مترمکعب برای مردم بن بروجن از یک نابرابری‬ ‫اشکار در حوضه زاینده رود حکایت دارد‪ ،‬از طرفی یک تهدید‬ ‫ابی در منطقه به شمار می رود و سبب می گردد تا زیستگاه استان‬ ‫اصفهان را بیش از پیشدرگیر بحران های متنوع زیست محیطی‬ ‫بکند‪ .‬تهدید ابی به معنای رشد تقاضا و کمبود عرضه اب است‬ ‫که در نهایت امنیت غذایی یک منطقه را دچار ریسک خطر‬ ‫می کند‪ .‬بدین ترتیب‪ ،‬می توان ادعا کرد که این مسئله در استان‬ ‫اصفهان در حال وقوع است و ما هر روز شاهد گسترده تر شدن‬ ‫دامنه تهدیدات ابی در مناطق مختلف اصفهان هستیم که‬ ‫این موضوع امروز با بارگذاری طرح های جدید انتقال اب در‬ ‫حوضه زاینده رود‪ ،‬زندگی و حیات مردم اصفهان را تحت تاثیر‬ ‫قرار داده و ضرورت اجرای طرح بن بروجن نمونه عینی ان در‬ ‫اینده نزدیک خواهد بود؛ بنابراین‪ ،‬اجرای طرح بن بروجن یک‬ ‫تخلف ابی است؛ زیرا زمانی که هرگونه تخصیص و بهره برداری‬ ‫بی رویه از اب در حوضه زاینده رود توسط مصوبات شورای عالی‬ ‫اب ممنوع اعالم شده‪ ،‬بارگذاری این طرح به منزله یکی از‬ ‫بارگذاری طرح های جدید انتقال اب از حوضه زاینده رود به‬ ‫استان چهارمحال وبختیاری بوده و در این زمینه وضعیت منابع‬ ‫ابی حوضه زاینده رود را دچار وضعیتی بحرانی تر می کند‪ .‬این‬ ‫طرح بدون توجه به حقابه های مناطق پایین دست‪ ،‬زیستگاه و‬ ‫حیات استان اصفهان و حتی حقابه قانونی تاالب گاوخونی را زیر‬ ‫پا گذاشته و در حال حاضر ابگیری خط اضطراری ان به سرعت‬ ‫در حال اجراست‪ .‬این پروژه به لحاظ فنی و زیست محیطی یک‬ ‫طرح غیرکارشناسی شده و فاقد توجیه دانسته شده است‪ .‬اجرای‬ ‫ان در اینده عالوه بر ان که یک تهدید علیه محیط زیست استان‬ ‫اصفهان و حتی استان های هم جوار است‪ ،‬بر خالف موازین و‬ ‫مصوبات شورای عالی اب و نوعی تخلف ابی به شمار می رود‬ ‫و ابگیری ان منجر به پیامدهای اجتماعی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬امنیتی و‬ ‫زیست محیطی گسترده ای در حوضه مبدا می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ضرورت افزایش‬ ‫سردخانه های ذخیره مواد‬ ‫غذایی در اصفهان‬ ‫به گفته مدیرکل پشتیبانی امور دام اصفهان ساخته‬ ‫و افزایش سردخانه های مواد غذایی به ویژه برای‬ ‫نگهداری اقالم خوراکی مانند گوشت و مرغ در این‬ ‫استان ضروری است‪.‬‬ ‫مهدی نیلفروش به ایرنا گفت‪ :‬از انجا که تامین و‬ ‫تولید اقالم خوراکی مانند گوشت و مرغ منجمد در‬ ‫طول سال متغیر است بنابراین باید ظرفیت سردخانه ها‬ ‫در این استان افزایش پیدا کند‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬وجود‬ ‫سردخانه های متعدد و ظرفیت باال سبب حفظ و‬ ‫توزیع مناسب مواد خوراکی و در نتیجه امنیت غذایی‬ ‫شهروندان می شود بنابراین توسعه انها از اهمیت باالیی‬ ‫برخوردار است‪ .‬مدیرکل پشتیبانی امور دام اصفهان‬ ‫ادامه داد‪ :‬اکنون در استان اصفهان ‪ ۱۰‬سردخانه فعال‬ ‫وجود دارد که در برخی از ایام سال تمام ظرفیت انها‬ ‫پر می شود و محلی برای ذخیره دیگر اقالم خوراکی‬ ‫به ویژه گوشت و مرغ نیست‪ .‬نیلفروش تصریح کرد‪:‬‬ ‫ظرفیت این سردخانه ها بیش از ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تن‬ ‫است که با توجه به وضعیت کنونی و موضوع تامین‬ ‫و تولیدات باید بیشتر شود‪ .‬او اظهار داشت‪ :‬حمایت از‬ ‫بخش خصوصی برای مشارکت بیشتر در این بخش‬ ‫راهکار مناسبی برای توسعه سردخانه هاست و ارائه‬ ‫تسهیالت باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه استان از لحاظ ظرفیت انبار با مشکلی مواجه‬ ‫نیست خاطرنشان کرد‪ :‬ظرفیت انبارهای این منطقه‬ ‫افزون بر ‪ ۱۲۱‬هزار تن است‪ .‬استان اصفهان دارای‬ ‫بیش از هفت میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار راس انواع دام است‬ ‫که این خطه را به یکی از ُقطب های تولید فراورده های‬ ‫دامی در کشور تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫زائران مدت اقامت خود در‬ ‫عراق کاهش دهند‬ ‫سفیر ایران در عراق با بیان این که امکانات متناسب با‬ ‫جمعیت زوار شرکت کننده در اربعین حسینی نیست و در‬ ‫این زمینه محدودیت وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بهترین راه این‬ ‫است که زائران مدت اقامت خود را در شهرهای نجف‬ ‫و کربال کاهش دهند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬محمدکاظم ال صادق‪ ،‬در ارتباط‬ ‫با وضعیت زائران ایرانی در نجف و کربال و انتشار‬ ‫برخی اخبار مبنی بر این که برخی از انها در وضعیت‬ ‫مناسبی به سر نمی برند و نتوانستند موکب هایی برای‬ ‫استراحت پیدا کنند یا این که اب اشامیدنی متناسب‬ ‫با تعداد زوار وجود ندارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همان طور که‬ ‫پیش از این گفتیم امکانات متناسب با جمعیت حاضر‬ ‫نیست و محدودیت هایی در این زمینه وجود دارد؛‬ ‫بهترین راه این است که زائران مدت حضور خود را‬ ‫در نجف و کربال کاهش دهند تا این فرصت زیارت‬ ‫برای دیگر زائران نیز فراهم شود‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬اخرین‬ ‫وضعیت زائران نجف را دریافت کردم؛ وضعیت نسبت‬ ‫به روزهای گذشته بهتر شده است و تعداد بیشتری از‬ ‫موکب ها مستقر شده اند و تعدادی اب و یخ تهیه شده‬ ‫است‪ .‬سفیر ایران در عراق اظهار کرد‪ :‬ساالنه در مراسم‬ ‫راهپیمایی اربعین شاهد تلفات جاده ای ناشی از تصادف‬ ‫به خاطر وضعیت جاده ها و همچنین خستگی راننده ها‬ ‫هستیم و متاسفانه در سال جاری نیز چنین موضوعی‬ ‫را شاهد بودیم‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫ارائه خدمات روانشناسی‬ ‫در مناطق پانزده گانه شهر‬ ‫تالش مدیریت شهری‬ ‫برای رفع موانع فرایند تولید‬ ‫مسکنانبوه‬ ‫گــروه اصفهان‪ :‬مدیرکل نظارت بــر اجرای ضوابط‬ ‫شهرسازی شــهرداری اصفهان‪ ،‬تحرک بخشی و رونق‬ ‫تولید مسکن پایدار و مبتنی بر ارزش های ایرانی اسالمی‬ ‫و متناسب با فناوری های نوین ساختمان را از چالش ها و‬ ‫اولویتهای مدیریت شهری اصفهان دانست‪.‬‬ ‫خلیل عسکرپور در نشســت هم اندیشی نمایندگان‬ ‫انبوه ســازان مســکن اصفهان که با محوریت کاهش‬ ‫موانــع فرایند تولید انبوه مســکن و اصالح فرایندهای‬ ‫شهرسازی برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬تحرک بخشی و رونق تولید‬ ‫مســکن پایدار و مبتنی بر ارزش های ایرانی اسالمی و‬ ‫متناسب با فناوری های نوین ساختمان از جمله چالش ها‬ ‫و اولویت هــای پیش روی مدیریت شــهری اصفهان‬ ‫اســت‪ .‬او افزود‪ :‬در همین راســتا معاونت شهرسازی و‬ ‫معمــاری شــهرداری اصفهان تالش کرده اســت تا با‬ ‫برگزاری سلسله جلسات و نشست هایی با انبوه سازان در‬ ‫جهت کاهش و رفع موانع فرایند تولید مسکن انبوه گام‬ ‫بردارد‪ .‬او دیدگاه ها و چالش های انبوه سازان در خصوص‬ ‫موضوعات شهرســازی را بسیار کارگشا دانست و تاکید‬ ‫کرد‪ :‬با مطرح شــدن دغدغه ها و چالش های پیش روی‬ ‫انبوه ســازان در چنین نشست هایی‪ ،‬مشکالت فرایندها‬ ‫سریع تر شناسایی و رویه های اداری شهرسازی و به ویژه‬ ‫شهرسازی الکترونیک زودتر اصالح خواهد شد‪ .‬به گفته‬ ‫عسکرپور‪ ،‬نتیجه چنین فرایندی تولید انبوه مسکن‪ ،‬رونق‬ ‫بخشــیدن به چرخه اقتصادی شهر و گسترش و تقویت‬ ‫ظرفیت های شهرســازی الکترونیک اســت‪ .‬در بخش‬ ‫دیگری از این نشســت‪ ،‬امید علی اصغــری مدیر پروژه‬ ‫شهرسازی الکترونیک‪ ،‬سهیل عمرانی رئیس اداره ضوابط‬ ‫شهرسازی‪ ،‬سید محمد موسوی زادگان رئیس اداره گشت‬ ‫فنی ساختمان و پیشگیری و رفع تخلفات شهرسازی و‬ ‫جمعی از انبوه ســازان شهر اصفهان به بیان نظرات خود‬ ‫درباره موضوع موردنظر پرداختند‪.‬‬ ‫خیابان توحید بازگشایی شد‬ ‫گروه اصفهان‪ :‬مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان با‬ ‫بیان اینکه باند شرقی خیابان توحید که به دلیل احداث‬ ‫پارکینگ زیرســطحی مسدود شده بود‪ ،‬زیر بار ترافیک‬ ‫رفت‪ ،‬گفت‪ :‬باند غربی خیابان توحید به حالت اولیه بازگشت‬ ‫و با نصب عالئم ترافیکی‪ ،‬این خیابان بازگشــایی شد‪.‬‬ ‫احمــد رضایــی اظهــار کــرد‪ :‬احــداث پارکینــگ‬ ‫زیرســطحی خیابان توحید از جملــه پروژه های مهم‬ ‫شــهری محســوب می شــود کــه در راســتای رفع‬ ‫نیازهــای شــهروندان و کاربــران خیابان های توحید‪،‬‬ ‫نظر و بلــوار ملت در دســتور کار قرار گرفته اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬محدوده احداث پارکینگ زیرســطحی‬ ‫خیابان توحید به دلیل وجود مراکز گردشگری‪ ،‬تجاری‬ ‫و درمانی متعدد‪ ،‬همواره مورد توجه شــهروندان بوده و‬ ‫یکی از نقاط پرتردد شــهری است که انتظار می رود با‬ ‫احداث این پارکینگ بخشــی از معضــات ترافیکی‬ ‫منطقــه پنج شــهرداری در این محل برطرف شــود‪.‬‬ ‫مدیــر منطقه پنج شــهرداری اصفهان بــا بیان اینکه‬ ‫پارکینگ زیرســطحی خیابان توحید حدفاصل چهارراه‬ ‫توحید شمالی تا پل اذر در حال احداث است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬این پارکینگ در مجموع بــا زیربنای ‪ ۱۲‬هزار و‬ ‫‪ ۷۰۰‬مترمربع به طــول ‪ ۵۴۰‬متر‪ ،‬دو باند با عرض ‪۱۱‬‬ ‫متر و عمــق چهار مترمربع و چهار رمپ ورود و خروج‪،‬‬ ‫هشت دستگاه پله و اسانسور‪ ۱۶ ،‬چشمه سرویس های‬ ‫بهداشتی و اتاق برق و تاسیسات با ظرفیت ‪ ۳۵۴‬خودرو‬ ‫و ‪ ۲۰‬دستگاه موتورسیکلت و دوچرخه احداث می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه باند شرقی خیابان توحید که به دلیل‬ ‫احداث پارکینگ زیرسطحی مسدود شده بود‪ ،‬امروز شنبه‬ ‫نوزدهم شهریورماه زیر بار ترافیک رفت‪ ،‬گفت‪ :‬باند غربی‬ ‫خیابان توحید به حالت اولیه بازگشت و با نصب عالئم‬ ‫ترافیکی‪ ،‬این خیابان بازگشایی شد‪.‬‬ ‫یکشنبه | ‪ 20‬شهریور ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4443‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫شهرداراصفهان‪:‬‬ ‫استان‬ ‫تردد موتورسیکلت در پارک ها چالش شهری است‬ ‫گروه اصفهان| شــهردار اصفهان از اجــرای دو پروژه‬ ‫حمل ونقل عمومی هوشــمند در اصفهان شــامل «سامانه‬ ‫موقعیت یاب اتوبــوس و پرداخت الکترونیک» و «نصب ‪50‬‬ ‫تابلوی هوشمند در ایستگاه های پرتردد اتوبوس» خبر داد‪ .‬علی‬ ‫قاسم زاده اظهار کرد‪ :‬چهارمین خط اتوبوس تندرو اصفهان که‬ ‫از پایانه جی اغاز و به ســه راه درچه ختم می شود‪ ،‬به صورت‬ ‫رسمی به بهره برداری رســید‪ .‬او افزود‪ :‬در حال حاضر زمان‬ ‫انتظار مسافر در ایستگاه های خط چهارم ‪ BRT‬اصفهان حدود‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬دقیقه اســت که تا مهرماه با اضافه شدن تعدادی‬ ‫اتوبوس به این خط‪ ،‬زمان انتظار به حدود ‪ 6‬تا ‪ 8‬دقیقه کاهش‬ ‫پیدامی کند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬رونمایی از سامانه حمل ونقل عمومی هوشمند‬ ‫«اصرو»‬ ‫قاســم زاده با تاکید بر اینکه حرکت به‬ ‫سمت شهر هوشمند یکی از رویکردهای‬ ‫مدیریت شــهری اصفهان است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬طی هفته گذشته سامانه حمل ونقل‬ ‫عمومی هوشمند با نام «اصرو» به عنوان‬ ‫سامانهموقعیت یاباتوبوسوپرداختالکترونیکرونماییشد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه شهروندان می توانند از طریق سامانه «اصرو»‬ ‫از زمان تقریبی رســیدن اتوبوس به ایستگاه ها باخبر شوند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این ســامانه برای دانلود و استفاده شهروندان بر روی‬ ‫درگاه اینترنتی شهرداری اصفهان به نشانی ‪ isfahan.ir‬قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬همچنین ‪ ۵۰‬تابلوی هوشمند‬ ‫در برخی از ایستگاه های پرتردد اتوبوس برای نمایش زمان‬ ‫رسیدن اتوبوس و اطالع از خطوط فعال اتوبوس نصب شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ارائــه خدمــات غیرحضــوری در درگاه‬ ‫الکترونیکی«اصفهانمن»‬ ‫شــهردار اصفهان با بیان اینکه تمام خدمات شهرداری‬ ‫به تدریــج از طریق درگاه الکترونیکــی «اصفهان من» به‬ ‫نشانی ‪ my.isfahan.ir‬به شهروندان عرضه می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شهروندان ســامانه «اصفهان من» را به خاطر بسپارند‪ ،‬زیرا‬ ‫بستر اصلی شهر هوشمند است و تمام خدمات غیرحضوری از‬ ‫طریق این درگاه به شهروندان ارائه می شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬پارک ها جای تردد موتورسیکلت نیست‬ ‫قاســم زاده‪ ،‬تردد موتورسیکلت ســواران در پارک ها را یکی‬ ‫از معضالت شــهر دانست و اظهار کرد‪ :‬رفع این مشکل نیاز به‬ ‫افزایش فرهنگ عمومی و تعامل بــا نیروی انتظامی دارد‪ ،‬زیرا‬ ‫نمی توان در قسمت ورودی هر پارک یک نفر مامور مستقر کرد‪.‬‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬نصب مانع در قسمت ورودی پارک ها نیز باعث‬ ‫ایجاد مشکالتی برای ورود معلوالن و کالسکه نوزادان می شود‪،‬‬ ‫اما از سوی دیگر اگر موانع ایجاد نشود موتورسواران به محوطه‬ ‫پارک ها ورود پیدا می کنند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬اصل بر فرهنگ سازی‬ ‫اســت‪ ،‬زیرا موتورســواران باید بدانند که پارک هــا جای تردد‬ ‫موتورسیکلتنیست‪.‬‬ ‫عضو دوره ششم شورای شهر اصفهان در مورد دستاورد بزرگ سال گذشته سخن گفت‬ ‫توسعهحمل ونقلعمومی‪،‬دستاوردمدیریتشهری‬ ‫مدیریت شهری در نظر دارد در کنار شهروندان و تسهیلگر‬ ‫اقدامات ان ها باشد‪ ،‬همچنین در پروژه های مشارکتی در کنار‬ ‫سرمایه گذاران است و از همه لحاظ به پیشرفت شهر کمک‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬بیش از یک سال از فعالیت دوره ششم‬ ‫شورای اسالمی شهر اصفهان می گذرد و تاکنون ‪ ۵۴‬جلسه‬ ‫علنی و بیش از ‪ ۱۷۰‬جلسه کمیته نظارتی در مناطق مختلف‬ ‫شهر و بیش از ‪ ۴۸۰‬جلسه کمیسیون های تخصصی برای‬ ‫نظارت بر امور شــهر‪ ،‬برنامه ریزی بــرای طراحی‪ ،‬اجرای‬ ‫پروژه های عمرانی و رفع مشــکالت برگزار شــده است‪.‬‬ ‫همچنین طی این مدت بیش از ‪ ۲۱۸‬مصوبه با بیش از ‪۱۷۸‬‬ ‫الیحه و طرح در شورای اسالمی شهر اصفهان به تصویب‬ ‫رسیده است‪ .‬رویکرد متفاوت شورای ششم نسبت به دوران‬ ‫گذشته در چهار شاخصه جدی مردم باوری و مردم محوری‪،‬‬ ‫عدالت و توزیع خدمات و منابع‪ ،‬شفافیت در تمام امور‪ ،‬سالمت‬ ‫اداری و تسهیل فرایندها خالصه می شود؛ این چهار شاخص‬ ‫از مطالبات جدی شــهروندان قبل از استقرار شورای ششم‬ ‫شهر بوده اســت‪ .‬برای نخستین بار موضوع شفافیت ارا در‬ ‫اصفهان در شــورای ششم شهر به صورت رسمی اجرا شد‪،‬‬ ‫بر این اســاس جامع ترین طرح شفافیت شوراهای اسالمی‬ ‫شــهر در اصفهان به تصویب و در قالب ‪ ۲۵‬بند و وظیفه به‬ ‫مجموعه مدیریت شهر ابالغ شد‪ .‬غیرحضوری شدن فرایند‬ ‫شهرسازی اولویت مدیریت شــهری در دوره ششم بود که‬ ‫برای رفع این مشکل از ‪ ۳۰‬درصد درامد شهرداری که معادل‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬تا دو هزار میلیارد تومان است‪ ،‬چشم پوشی شده است‬ ‫تا حق مردم ضایع نشــود‪ ،‬چرا که مدیریت شهری بر این‬ ‫عقیده اســت که شهر باید با درامد سالم اداره شود‪ ،‬بنابراین‬ ‫با کمک مدیریت شهری کسب درامد غیرسالم در مجموعه‬ ‫شهرداری متوقف شد‪ .‬با تالش شورای اسالمی شهر اصفهان‬ ‫در دوره ششــم‪ ،‬منع به کارگیری بســتگان و دریافت وجوه‬ ‫غیرقانونی در اولویت طرح شفافیت قرار گرفت که شهروندان‬ ‫می توانند با مراجعه به سامانه شفافیت شورای اسالمی شهر‬ ‫و شهرداری از تمام جزئیات همچون قراردادها‪ ،‬پیمانکاران‪،‬‬ ‫تصمیم گیری ها و ارای منتخبان باخبر شوند‪ .‬توجه به مناطق‬ ‫کم برخــوردار در طرح های محله محور در بودجه موردتوجه‬ ‫قرار گرفته است‪ ،‬توســعه گردشگری‪ ،‬توسعه خطوط قطار‬ ‫شهری‪ ،‬حلقه چهارم حفاظتی شهر‪ ،‬خرید و نوسازی ناوگان‬ ‫اتوبوسرانی‪ ،‬توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در اجرای‬ ‫طرح های زیرساختی شهر‪ ،‬توسعه پهنه های فضای سبز از‬ ‫جمله مهم ترین اولویت های شورای اسالمی شهر اصفهان‬ ‫در دوره ششم است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬توجه مدیریت شــهری اصفهان به ایجاد‬ ‫شفافیت‬ ‫فرزانه کالهدوزان‪ ،‬عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر‬ ‫اصفهان در خصوص مهم ترین دستاوردهای مدیریت شهری‬ ‫در یک سال گذشته می گوید‪ :‬توجه ویژه به توسعه حمل ونقل‬ ‫عمومی‪ ،‬ایجاد زیرســاخت و نوســازی‪ ،‬بهســازی ناوگان‬ ‫اتوبوســرانی و اضافه کردن خطوط به حمل ونقل شهری از‬ ‫جمله دستاوردهای مدیریت شهری است‪ ،‬همچنین به تسهیل‬ ‫و پیش برد اقدامات‪ ،‬ایجاد شــفافیت و صداقت در فرایندهای‬ ‫ســاری و جاری در شهرداری و نظام صدور پروانه توجه ویژه‬ ‫شده است‪ .‬او با بیان اینکه مسائل و مشکالت به صورت الیحه‬ ‫یا طرح کارشناسی بررسی و منجر به روان سازی فعالیت های‬ ‫جاری شــهرداری شده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تا حد ممکن سالیق‬ ‫شخصی در توافق ها به صورت سیستماتیک حذف شده است و‬ ‫قوانین به صورت رویه واحد اعمال می شود‪ .‬عضو هیئت رئیسه‬ ‫شــورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به رویدادهای برگزار‬ ‫برای نخستین بار صورت می گیرد‬ ‫برگزاری کنگره شهدای محله های شهر‬ ‫به گفته مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان با توجه به اینکه‬ ‫هر یک از محله های این منطقه ‪ ۱۰۰‬شهید‪ ،‬تعداد زیادی ازاده‬ ‫و خانواده ایثارگر دارد‪ ،‬کنگره بزرگداشت شهدای محله ها برای‬ ‫نخستین بار برگزار می شود تا یاد و خاطر انها برای نسل جدید‬ ‫زنده نگه داشته شود‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایمنــا‪ ،‬محمــد صیرفی نــژاد در دیدار با‬ ‫فرمانده لشــکر ‪ ۱۴‬امام حســین (ع) اصفهان با اشاره به‬ ‫برنامه ریزی های انجام شده جهت برگزاری کنگره شهدای‬ ‫منطقه دو شهرداری‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بعضی از شهرهای کشور‬ ‫تنها ‪ ۱۰۰‬شهید دارد‪ ،‬اما تنها یک منطقه در اصفهان‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۵۰۰‬شــهید در دوران دفاع مقدس تقدیم انقالب کرده‬ ‫اســت‪ .‬او با بیان اینکه شهدا ابروی محله ها هستند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫به طور تقریبی هر یک از محله های منطقه دو‪ ۱۰۰ ،‬شهید‪،‬‬ ‫تعــداد زیادی ازاده و خانــواده ایثارگر دارد که این موضوع‬ ‫وظیفه مســئوالن را در قبال خانواده های انها ســنگین تر‬ ‫می کند؛ به همین منظور در منطقه دو کنگره بزرگداشــت‬ ‫شــهدای محله ها را برای نخســتین بار برگزار می کنیم تا‬ ‫یاد و خاطر این شــهیدان برای نسل جدید زنده نگه داشته‬ ‫شــود‪ .‬مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫قرارگیری این منطقه در حاشیه شهر اصفهان موجب مغفول‬ ‫ماندن ظرفیت های ان شده است که امیدواریم با نگاه ویژه‬ ‫در این دوره مدیریت شــهری اتفاقات خوبی در این منطقه‬ ‫رقم بخورد‪ .‬او در این دیدار ضمن درخواســت همکاری و‬ ‫حمایت از لشــکر ‪ ۱۴‬امام حســین (ع) در برگزاری کنگره‬ ‫شــهدای محله های منطقه دو‪ ،‬از ایجــاد فضای جنبی و‬ ‫موضوعی با موضوعات جهاد تبیین و جنگ نرم در برگزاری‬ ‫این کنگره خبر داد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬حمایت لشکر ‪ ۱۴‬از برگزاری کنگره شهدای‬ ‫محله های منطقه‪۲‬‬ ‫سردار محمد هاشمی پور‪ ،‬فرمانده لشکر ‪ ۱۴‬امام حسین(ع)‬ ‫اصفهــان نیز در این نشســت ضمن قدردانــی از تصمیم‬ ‫شــهرداری در برگزاری نخستین کنگره شهدای محله های‬ ‫منطقه دو و با اعالم حمایــت از برگزاری این رویداد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫زندگی و رشادت های بسیاری از شهدا از جمله شهید خرازی‬ ‫می تواند برای نســل جدید اموزنده و تاثیرگذار باشد‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬با فعالیت های مختلف فرهنگی‪ ،‬هنری و رسانه ای از قبیل‬ ‫ساخت فیلم از زندگی سرداران و رشادت های انها می توان در‬ ‫این زمینه ایفای نقش کرد‪.‬‬ ‫شــده طی یک سال گذشته‪ ،‬تصریح می کند‪ :‬طی سال های‬ ‫گذشته شــهر درگیر کرونا بود‪ ،‬از این رو سعی بر این شد که‬ ‫رویدادهای جذاب به مناسبت جشن ها و میالدهای مختلف‬ ‫در تمام محالت برگزار شود‪ ،‬همچنین این جشن ها در قالب‬ ‫هفته فرهنگی اصفهان به صورت متعادل و متوازن اجرا و باعث‬ ‫ایجاد شور و نشاط در شهر شد و شرایط سخت کرونا را تا حدی‬ ‫التیام بخشید و چهره شهر را به سمت نشاط سوق داد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬محله محوری اولویت مدیریت شهری در‬ ‫یک سال گذشته‬ ‫او با اشــاره به اهمیت توجه به محالت مختلف در شهر‪،‬‬ ‫اضافه می کند‪ :‬در یک سال گذشته به محله محوری و محالت‬ ‫مناطق پانزده گانه توجه ویژه شــده است‪ ،‬همچنین قدم های‬ ‫اساسی در راستای مشکالتی که سال ها در مناطق و محالت‬ ‫بر زمین مانده بود برداشته شد‪ ،‬این در حالی است که متولی رفع‬ ‫برخی از مشکالت تنها شهرداری نیست و دستگاه های دیگر‬ ‫نیز در رفع این مشکالت دخیل هستند‪ ،‬بنابراین الزم است تا‬ ‫با همکاری سازمان های مختلف مشکالت و معضالت رفع و‬ ‫رضایت خاطر شهروندان فراهم شود‪ .‬کالهدوزان با بیان اینکه‬ ‫در راستای هوشمندسازی گام های اساسی برداشته شده است تا‬ ‫به چشم انداز شهر هوشمند نزدیک تر شویم‪ ،‬می افزاید‪ :‬مدیریت‬ ‫شهری در این دوره نگاه ویژه ای به هوشمندسازی دارد‪ .‬میز‬ ‫هوشمندسازی با حضور شهردار تشکیل شده تا به همگرایی‬ ‫در عرصه های مختلف شهری دست یابیم‪ ،‬تاکنون بسیاری‬ ‫از زیرســاخت ها فراهم شده اســت و امیدواریم به چشم انداز‬ ‫مدنظر در این زمینه برسیم و خدماتی که توسط شهرداری به‬ ‫صورت الکترونیکی انجام می شود‪ ،‬در فضایی ساده در دسترس‬ ‫شهروندان قرار گیرد و اسایش انها تامین شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬زیســت پذیر و مشــارکت پذیر بــودن‬ ‫چشم اندازی که برای اصفهان متصور هستیم‬ ‫او می گوید‪ :‬چشــم اندازی که می توان بــرای اصفهان‬ ‫متصور شد این است که شــهری زیست پذیر و پیشرفته در‬ ‫حوزه های دانش باشــد‪ .‬با توجه به شرایط اصفهان به لحاظ‬ ‫وجود دانشگاه های قوی و مردمان اگاه‪ ،‬هدف گذاری شده است‬ ‫تا اصفهان کریدور دانش باشــد‪ ،‬از این رو در تالش هستیم تا‬ ‫اصفهان در این حوزه پیشرفت کند و امیدواریم هرچه سریع تر‬ ‫به این مهم دست یابیم‪ .‬عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی‬ ‫شهر اصفهان در خصوص لزوم جذب سرمایه و سرمایه گذار‬ ‫در حوزه های مختلف‪ ،‬ادامه می دهد‪ :‬اصفهان باید به شهری‬ ‫تبدیل شــود که سرمایه های مختلف را جذب کند و شهری‬ ‫مشارکت پذیر باشد‪ ،‬بنابراین الزم است برنامه ریزی ها و اقداماتی‬ ‫جهت تقویت جذب سرمایه و سرمایه گذار در این شهر انجام‬ ‫شود‪ ،‬همچنین می طلبد اصفهان در حوزه گردشگری حرف اول‬ ‫را در کشور بزند و حتی در منطقه غرب اسیا در برخی موارد از‬ ‫جمله صنعت گردشگری پیش از سایرین گام بردارد؛ امیدواریم‬ ‫زمانی برسد که این چشم اندازها محقق شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬چالش ها و معضالت اصلی اصفهان چیست؟‬ ‫او با اشــاره به چالش ها و مشکالت اصلی شهر اصفهان‪،‬‬ ‫خاطرنشان می کند‪ :‬الودگی هوا و خشکی زاینده رود از جمله‬ ‫مشــکالت اصلی شهر اســت که امیدواریم با همت دولت‪،‬‬ ‫استانداری و دستگاه های متولی این مشکالت مرتفع و شهری‬ ‫زیبای اصفهان است‪ ،‬همچنان برای نسل اینده زیبا و ماندگار‬ ‫باقی بماند‪ .‬کالهدوزان با اشاره به تالش مدیریت شهری در‬ ‫دوره ششم برای پیشرفت روزافزون اصفهان‪ ،‬اظهار می کند‪:‬‬ ‫مدیریت شــهری در نظر دارد در کنار شهروندان و تسهیلگر‬ ‫اقدامات ان ها باشد‪ .‬همچنین در پروژه های مشارکتی در کنار‬ ‫سرمایه گذاران بوده اســت و از همه لحاظ به پیشرفت شهر‬ ‫کمکمی کند‪.‬‬ ‫افزایش شور و نشاط در منطقه ‪ 12‬شهر‬ ‫مدیر منطقه ‪ ۱۲‬شهرداری اصفهان در مورد سیاست های‬ ‫اینده فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری این منطقه گفت‪:‬‬ ‫توانمندســازی‪ ،‬توســعه فرهنگی‪ ،‬حمایت از مساجد و مراکز‬ ‫فرهنگی‪ ،‬ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و اقدامات ویژه برای‬ ‫نوجوانان از جمله این سیاست ها است‪.‬‬ ‫علی اکبر رسالت در خصوص سیاست های کلی فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی و ورزشی منطقه ‪ ۱۲‬شــهرداری اصفهان‪ ،‬به ایمنا‬ ‫گفت‪ :‬طبق این سیاست ها برگزاری برنامه های مناسبتی ملی‬ ‫و مذهبی به صورت مشــارکتی بــا مجموعه های فرهنگی و‬ ‫اجتماعی سطح این منطقه انجام می شود و در بیشتر موارد این‬ ‫مشارکت به صورت تسهیلگری و حمایت بوده است‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫در برنامه های مشارکتی عید غدیر سال جاری با پوشش تمام‬ ‫محالت سطح منطقه ‪ ۱۲‬و مشارکت در برنامه های فرهنگی‬ ‫و مذهبی‪ ،‬در بیش از ‪ ۳۰‬مجموعه‪ ،‬بیش از ‪ ۱۲۰‬میلیون تومان‬ ‫صرفه جوییدربودجه هاوهزینه هایجاریداشتیم‪.‬مدیرمنطقه‬ ‫‪ ۱۲‬شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد‪ :‬در فرهنگسراها و مراکز‬ ‫فرهنگی وابسته به شهرداری این منطقه‪ ،‬هزینه ها کاهش یافته‬ ‫است و بعضی اوقات از افرادی که تمکن مالی چندانی ندارند‪،‬‬ ‫هیچ هزینه ای دریافت نمی شود‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬توسعه عدالت‬ ‫فرهنگی از اهداف جاری حوزه فرهنگی منطقه ‪ ۱۲‬اســت و‬ ‫تالش کردیم فعالیت های فرهنگی و اجتماعی این منطقه در‬ ‫تمام محالت به صورت عادالنه توزیع شود‪ .‬رسالت تاکید کرد‪:‬‬ ‫توجه ویژه به محالت محروم منطقه ‪ ۱۲‬شــامل محموداباد‪،‬‬ ‫ناصرخسرو و عاشق اباد انجام شده است و به عنوان مثال بازیکده‬ ‫جهش در منطقه محموداباد تجهیز شد و در اختیار ساکنان این‬ ‫‪3‬‬ ‫حفر چاه های غیرمجاز‬ ‫بالی جان منابع اب شهرضا‬ ‫عکس‪ :‬ایمنا‬ ‫گروه اصفهان‪ :‬مدیر فرهنگســرای پرســش از ارائه‬ ‫خدمات مشاوره و روانشناسی با استفاده از اساتید مجرب‬ ‫و دارای پروانه نظام روان شناسی در مناطق پانزده گانه شهر‬ ‫اصفهان خبر داد‪.‬‬ ‫نفیسه مظاهری با اعالم این خبر گفت‪ :‬این برنامه با‬ ‫هدف ارائه راهکارهای مناسب و منطقی در قالب مشاوره‬ ‫فردی و گروهی به مراجعین توســط اســاتید مجرب و‬ ‫دارای پروانه نظام روان شناسی که مصاحبه تخصصی با‬ ‫اســاتید دانشگاه را هم طی کرده اند در مناطق پانزده گانه‬ ‫شــهر برگزار می شود‪ .‬او با بیان اینکه در هر منطقه یک‬ ‫فرهنگسرا به عنوان پایگاه انتخاب شده است‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫فرهنگسرای پرسش وظیفه گزینش‪ ،‬ساماندهی و ارسال‬ ‫مشــاوران را بر عهده دارد و این خدمات را ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬روز در‬ ‫هفته در هر فرهنگسرا ارائه می دهد‪ .‬او افزود‪ :‬فردی که نیاز‬ ‫به مشاوره دارد با مراجعه به سایت ‪ shahredu.ir‬بین ‪۱۵‬‬ ‫مرکز‪ ،‬نزدیک ترین مرکز به محل سکونت خود را همراه‬ ‫با روز‪ ،‬ســاعت و نام مشاور بر اساس تخصص او انتخاب‬ ‫می کند‪ .‬مدیر فرهنگسرای پرسش تاکید کرد‪ :‬مشاوران در‬ ‫حوزه های مختلف مانند حل تعارضات زناشویی‪ ،‬اختالالت‬ ‫خلقی و اضطرابی و مشاوره تحصیلی فعالیت می کنند و‬ ‫رزومه انها برای مراجعان به ســایت مشخص است‪ .‬او با‬ ‫تاکید بر اینکه این خدمات روان شناســی و مشاوره ای با‬ ‫کمترین هزینه ممکن انجام می شود‪ ،‬خبر داد‪ :‬هزینه هر‬ ‫جلسه مشاوره ‪ ۴۵‬دقیقه ای ‪ ۶۰‬هزار تومان است که تقریبا‬ ‫یک دوم یا یک سوم مراکز خصوصی است و به صورت‬ ‫ثابت از مراجع دریافت می شود‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫محله قرار گرفت‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬اسیب های اجتماعی از جمله‬ ‫اهدافبسیارمهمشهرداریمنطقه‪ ۱۲‬استکهابتداایناسیب ها‬ ‫شناسایی شد و در مرحله دوم با اولویت بندی نسبت به کاهش و‬ ‫رفع ان اقدامات موثری در محله ها و فرهنگسراها انجام دادیم‪.‬‬ ‫مدیر منطقه ‪ ۱۲‬شهرداری اصفهان گفت‪ :‬افزایش شور و نشاط‬ ‫اجتماعی نیز در دستور کار شهرداری بوده است و تالش کردیم‬ ‫این شور و نشاط همراه با محتوای مناسب و متناسب با نیازهای‬ ‫مخاطبان محله ای مختلف این منطقه باشد‪ .‬او تصریح کرد‪:‬‬ ‫اموزش های فرهنگی و هنری یکی از نکات جذاب فرهنگسراها‬ ‫و مراکز فرهنگی منطقه‪ ۱۲‬است که با کمترین قیمت و باالترین‬ ‫کیفیت در اختیار شهروندان قرار می گیرد‪ .‬رسالت در خصوص‬ ‫سیاست های اینده حوزه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری‬ ‫منطقه‪۱۲‬اصفهان‪،‬افزود‪:‬توانمندسازی‪،‬توسعهفرهنگی‪،‬حمایت‬ ‫از مساجد و مراکز فرهنگی‪ ،‬ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انجام‬ ‫اقدامات ویژه برای نوجوانان از جمله این سیاست ها است‪.‬‬ ‫فرمانـدار شـهرضا با اشـاره به قلع و قمـع ‪ ۶۵‬تغییر‬ ‫کاربـری اراضی کشـاورزی در شـهرضا گفت‪ :‬بعضی از‬ ‫سـوداگران زمین باغ های بـزرگ را خریداری و تفکیک‬ ‫می کننـد و با حفـر چاه غیرمجاز در ان‪ ،‬مشـکل تامین‬ ‫اب در شـهرضا چند برابر می شـود‪.‬‬ ‫سـید امیر جعفـری فرماندار شـهرضا با بیـان اینکه‬ ‫‪ ۱۵‬هـزار نفـر در طـرح مسـکن ملی شـهرضا ثبت نام‬ ‫کرده انـد‪ ،‬بـه فـارس گفت‪ :‬از ایـن تعداد حـدود ‪ ۵‬هزار‬ ‫نفـر تاییـد شـدند و در حـال حاضـر سـاخت مسـکن‬ ‫ملـی در شـهرضا در دسـت اقـدام اسـت‪ .‬او بـا بیـان‬ ‫اینکـه صنایع در شـهرضا به واحدهای بـه بهره برداری‬ ‫رسـیده‪ ۶۰ ،‬درصـد پیشـرفت‪ ،‬نیمـه فعـال و راکـد‬ ‫و اقدامـی انجـام نشـده‪ ،‬تقسـی م شـده و اولویـت بـا‬ ‫واحدهـای بـاالی ‪ ۶۰‬درصد پیشـرفت فیزیکی اسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬دولـت در یـک سـال گذشـته هیچ پـروژه ای را‬ ‫کلنـگ نزده اسـت و پروژه هـای نیمه تمام بسـیاری در‬ ‫سـطح کشـور وجـود دارد‪ .‬جعفـری بـا بیـان اینکـه در‬ ‫حـوزه ملی ‪ ۶‬خطـه کردن محور اصفهان‪ -‬شـهرضا با‬ ‫وجـود محدودیت ها تعطیل نشـده اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬نقاط‬ ‫حادثه خیـز ایـن محـور حـذف و طـول مسـیر محـور‬ ‫شـهرضا بـه اصفهـان ‪ ۳‬خطـه شـدن ان انجـام شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬سـه زیرگذر در این محور اسـت کـه به محض‬ ‫تامیـن اعتبـار اجـرای ان اغـاز می شـود‪ .‬فرمانـدار‬ ‫شـهرضا با بیان اینکه در سـال گذشـته بهره برداری از‬ ‫تصفیه خانه تصفیه فاضالب شـهرضا توسط شهرداری‬ ‫انجام شـد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬طرح تفصیلی شـهرضا یک دهه‬ ‫بـود به دلیـل حجم بـاالی ساخت وسـازهای غیرمجاز‬ ‫در حریـم شـهر معطل مانـده بود‪ ،‬بـا ورود اسـتاندار به‬ ‫شـهرضا در اولیـن سـفر شهرسـتانی طـرح تفصیلـی‬ ‫شـهرضا مطـرح شـد و در کمیسـیون مـاده ‪ ۵‬دسـتور‬ ‫ان صـادر شـد‪ .‬او بـا بیـان اینکـه سـرعت پیشـرفت‬ ‫شـبکه فاضالب شـهرضا مطلوب نیسـت و ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫پیشـرفت داشـته اسـت‪ ،‬عنـوان کـرد‪ :‬خیمه شـهدای‬ ‫گلـزار شـهدا در جـوار امامـزاده شـاهرضا اختالفـات‬ ‫ان برطـرف شـده و پروانـه سـاخت صـادر شـده و در‬ ‫مرحلـه مناقصه اسـت و ‪ ۲۳‬میلیارد تومـان اعتبار برای‬ ‫ان پیش بینی شـده اسـت تا یک سـالن در خور شـان‬ ‫ایـن شهرسـتان بـرای مناسـبت های ملی ایجاد شـود‪.‬‬ ‫جعفـری با بیـان اینکـه در سـیل اخیـر در مردادماه در‬ ‫روسـتاهای شـهرضا بیش از ‪ ۱۰‬میلیارد تومان خسارت‬ ‫بـه منـازل و بخـش کشـاورزی وارد شـد‪ ،‬گفـت‪ :‬بـا‬ ‫امادگـی دسـتگاه ها ایـن حجـم اب در رودخانه هـای‬ ‫فصلی جاری شـد و جلوی خسارت گسـترده را گرفت‪.‬‬ ‫فرمانـدار شـهرضا بـا بیـان اینکـه ساخت وسـازهای‬ ‫غیرمجـاز در حـوادث طبیعـی خـود را نشـان می دهد‪،‬‬ ‫اضافـه کـرد‪ :‬بعضـی از سـوداگران زمیـن باغ هـای‬ ‫بـزرگ را خریـداری و تفکیـک می کننـد و بـا حفـر‬ ‫چـاه غیرمجـاز در ان‪ ،‬مشـکل تامیـن اب در شـهرضا‬ ‫چنـد برابـر می شـود‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬دولـت مکلف اسـت‬ ‫اراضـی ملـی و منابع طبیعـی را نگهداری کنـد و اجازه‬ ‫نمی دهـد‪ ،‬کسـی زمین های کشـاورزی را تفکیک کند‬ ‫و چاه هـای غیرمجـاز حفـر کنـد‪ .‬جعفـری با اشـاره به‬ ‫قلـع و قمـع ‪ ۶۵‬تغییـر کاربـری اراضـی کشـاورزی در‬ ‫شـهرضا افـزود‪ :‬با تشـکیل کارگـروه فرا قـوه ای برای‬ ‫مقابلـه بـا ساخت وسـازهای غیرمجـاز‪ ،‬سـاخت و سـاز‬ ‫غیرمجـاز در خـارج از محدوده در شهرسـتان شـهرضا‬ ‫بـه حداقـل خود رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫فرمانـدار شـهرضا بـا تاکیـد بـر اینکـه حتماً باید‬ ‫بـا چاه هـای غیرمجـاز برخـورد و چاه هـای مجـاز نیـز‬ ‫دارای کنتور هوشـمند شـوند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اولویت اول‬ ‫شـهرضا تامیـن اب اسـت اگـر بـا چاه هـای غیرمجاز‬ ‫برخورد نکنیم با مشـکل تامین اب در شـهرضا روبه رو‬ ‫می شـویم‪ .‬او بـا بیـان اینکـه یکـی از سیاسـت های‬ ‫دولـت توجـه ویـژه بـه محلات کم برخـوردار اسـت‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬با تشـکیل قـرارگاه محرومیت زدایی‬ ‫در شـهرضا محلات کـم برخـوردار مشـکالت ان‬ ‫بررسـی می شـود‪ .‬جعفـری بـا بیـان اینکـه نهضـت‬ ‫گردشـگری حوزه میراث فرهنگـی در اولویت دولت در‬ ‫سـال دوم قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬روستاهای جنوب شهرستان‬ ‫ظرفیـت حوزه گردشـگری ان مغفـول مانده اسـت‪ ،‬از‬ ‫بخـش خصوصـی دعـوت می کنیـم بـرای رونـق‬ ‫گردشـگری در ایـن روسـتاها ورود پیـدا کند‪.‬‬ ‫فرمانـدار شـهرضا بـا بیـان اینکه ظرفیت شـهرک‬ ‫رازی شـهرضا بسیار مغفول مانده اسـت و با ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫ظرفیـت در حـال تولیـد اسـت و بایـد بـه ‪ ۷۰‬درصـد‬ ‫برسـد‪ ،‬تصریـح کرد‪ :‬یکـی از کارهای بـزرگ دولت در‬ ‫شـهرضا تصویب منطقه ویژه اقتصادی اسـت‪ ،‬در سال‬ ‫گذشـته جلسـات مهـم اسـتانی و کشـوری ان برگزار‬ ‫شـد و در شـورای عالی مناطـق ازاد به تصویب رسـید‬ ‫و بـرای شـکوفا کـردن اقتصـاد ملـی ظرفیـت بسـیار‬ ‫بزرگی اسـت‪.‬‬ ‫او بـا بیـان اینکـه طـرح تفصیلـی‪ ،‬منطقـه ویـژه‬ ‫اقتصـادی و پـروژه ‪ ۶‬خـط کـردن محـور شـهرضا‪-‬‬ ‫اصفهان از اقدامات مهم دولت در شـهرضا اسـت‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬در ادوار گذشـته اقدام مناسـبی برای خیابان کشی‬ ‫و ازادسـازی منـازل انجـام نشـده و در حـال حاضر نیز‬ ‫شـیب ازادسـازی کنـد اسـت‪ ،‬اسـتمرار ایـن موضـوع‬ ‫سـبب شـده مشـکل ترافیـک هر سـال افزایـش یابد‪.‬‬ ‫جعفـری بـا بیـان اینکـه بهتـر اسـت بـا تمرکـز بـر‬ ‫ازادسـازی منـازل در چنـد نقطـه از شـهر کـه اولویت‬ ‫بـاال دارند نسـبت بـه خیابان کشـی با رویکـرد کاهش‬ ‫ترافیـک اقـدام شـود‪ ،‬گفت‪ :‬بـا دوربین هـای نظارتی و‬ ‫ثبـت تخلفـات راهنمایی و رانندگی می توان نسـبت به‬ ‫اعمـال محدودیت هـای ترافیکی و اعمـال قانون بهره‬ ‫گرفـت امـا ضـرورت دارد بـرای ایـن معضل پیوسـت‬ ‫ترافیـک در طـرح تفصیلـی شـهرضا اقدام شـود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫یادداشت‬ ‫پستوی به هم ریخته پشت‬ ‫ویترینزندگی‬ ‫مینا عباســپور| به تازگی روز جهانی پیشگیری از‬ ‫خودکشــی برگــی از تقویــم را ورق زد و گزارش ها و‬ ‫یادداشــت هایی دراین باره در جراید منتشــر شد؛ اما در‬ ‫مناســبتی که صحبت از پیشگیری از یک اقدام چنین‬ ‫ناگواری می شود شاید کمتر کسی باشد که بتواند حال‬ ‫و روز و یا دلیل کســی که اقدام به این عمل می کند را‬ ‫درک کند‪ .‬گفته می شود افرادی که تمایل به خودکشی‬ ‫دارند در گروه های سنی مثال ‪ 15‬تا ‪ 35‬ساله قرار دارند یا‬ ‫در صورت مواجهه افراد با عواملی همچون ورشکستگی‪،‬‬ ‫افســردگی‪ ،‬تجاوز‪ ،‬فقر و غیره تمایل به این اقدام بروز‬ ‫می کند‪ .‬همچنین اشاره می شود که خودکشی در زنان‬ ‫بیشتر و در مردان خشن تر است‪ ،‬اما اینها همه نشانه ها و‬ ‫امارهاست‪ .‬کسی که قصد پایان دادن به زندگی خود دارد‬ ‫را نمی توان به این سادگی ها از میان نشانه ها تشخیص‬ ‫داد و یا اینکه با دانستن چند مورد از این نکته ها مانع از‬ ‫تصمیم او شــد‪ .‬جدای از خودکشی هایی که به صورت‬ ‫لحظه ای و ناگهانی رخ می دهد‪ ،‬معموال افرادی هستند‬ ‫که مدت ها به این تصمیم و پایان دادن راه زندگی خود‬ ‫می اندیشــند و بارها این تصمیــم را از جهات مختلف‬ ‫سبک و ســنگین می کنند‪ .‬کسی که تصمیم به چشم‬ ‫بستن روی زندگی می گیرد بارها در البه الی خاطرات‬ ‫و وقایعی زندگی اش گشــته تا امیدی به باز نگه داشتن‬ ‫نگاهش به زندگی یافته و تیر خالص را به همه خوبی ها‬ ‫و بدی هایش نزند‪ .‬با این نگاه به زندگی ادم ها و روندی‬ ‫که می تواند فردی را به خود کشتن وا دارد درمیابیم که‬ ‫برای کمک به ایشان و ممانعت از پایان دادن زندگی یک‬ ‫فرد به دست خودش باید کمی زودتر جنبید و در البه الی‬ ‫روزمرگی های افرادی که می شناسیم و نزدیکانمان بیش‬ ‫از انچه نیاز خودمان است‪ ،‬با نیت دانستن نیاز او‪ ،‬کند و‬ ‫کاو کنیم‪ .‬البته که اگر فردی بر لبه پل یا پرتگاهی بایستاد‬ ‫تا خودش را به پایین پرتاب کند یا زمانی که معده فردی‬ ‫مملو از قرص های ارام بخش و کشنده می شود و یا زمانی‬ ‫که تیغ و چاقویی شریان اصلی فردی را می خراشد‪ ،‬همه‬ ‫انان که در صحنه حاضرند با سرعت تمام و تالش زیاد‬ ‫برای نجــات او و بازگرداندنش به زندگی می جنگند اما‬ ‫کســان دیگری هم هستند که به سمت این خط پایان‬ ‫نمی دوند اما در مسیر حرکت به سمت ان قدم برمی دارند‬ ‫و می توان با شتاب زدگی کمتر اما درایت بیشتر به دادشان‬ ‫رسید‪ .‬همان طور که اشاره شد بخشی از خودکشی ها در‬ ‫لحظه و شتاب زده رخ می دهند اما واقعیتی تلخ وجود دارد‬ ‫و ان اینکه فکر خودکشی ریشه در غمی عمیق دارد که‬ ‫ذره ذره بزرگ شده و در ذهن افراد جان می گیرد‪ .‬چه انکه‬ ‫از بروز حادثه ای مانند مرگ عزیزش در شوک فرو می رود‬ ‫و چه او که غم افسردگی را بر دوش می کشد که رفته رفته‬ ‫امیدش بــه ادامه زندگی را می دزدد؛ هدف از تمام انچه‬ ‫گفته شد این است که می توان کمی زودتر برای نجات‬ ‫افراد و بازگرداندن انها به زندگی تالش کرد و به کاری‬ ‫بیشتر از صحبت ها التیام بخش یا روان درمانی پرداخت؛‬ ‫از جمله اینکه گرهی از کار او گشــود و گوشه باری از‬ ‫زندگی اش را به دوش گرفت تا بتواند زمانی برای بازیافتن‬ ‫خــود و توان دیــدن روزنه های روزن نــور و امید را در‬ ‫زندگی اش پیدا کند‪ .‬به نظر نویسنده این مطلب می توان‬ ‫کمی زودتر به داد کسی رسید که شاید در لحظات اخر با‬ ‫تماس خط تلفن اورژانس اجتماعی یا اقدامات پزشکی و‬ ‫اتش نشانی‪ ،‬وقتی در اخر راه خود ایستاده برای نجاتش‬ ‫تالش می کنیم‪ .‬زندگی ما ادم ها در پشت ویترین های‬ ‫صاف و مرتب چیده شــده اش پستوی به هم ریخته ای‬ ‫دارد که شاید نیاز داشته باشد گاهی به این پستوها قدم‬ ‫بگذاریم پیش از انکه به درهم شکستن ویترین سالم و‬ ‫زیبایشبینجامد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اغاز فعالیت کانون های گرد و‬ ‫غبار در استان اصفهان‬ ‫کارشناس مسئول پیش بینی هوای اداره کل هواشناسی‬ ‫استان اصفهان از وزش باد شدید در روز یک شنبه خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬تندباد لحظه ای و خیزش گرد و خاک محلی منجر‬ ‫به کاهش دید و کیفیت هوا در مرکز استان خواهد شد‪.‬‬ ‫ابراهیم هنرمند با اشاره به پیش بینی وضعیت جوی دو‬ ‫روز اینده در اســتان اصفهان‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬نقشه های‬ ‫هواشناسی بیانگر اســتقرار جوی نسبتا پایدار تا اواسط‬ ‫هفته بر روی استان است‪ .‬بر این اساس وضعیت جوی‬ ‫در بیشتر مناطق به صورت صاف‪ ،‬ابری و گاهی افزایش‬ ‫ابر و وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود‪ .‬او با اعالم‬ ‫اینکه روز یک شنبه وزش باد نسبتا شدید‪ ،‬احتمال تندباد‬ ‫لحظه ای و خیزش گرد و خاک محلی‪ ،‬منجر به کاهش‬ ‫دید و کیفیت هوا در مرکز استان خواهد شد‪ ،‬هشدار داد‪:‬‬ ‫با توجه به اغاز فعالیت کانون های گرد و غبار به صورت‬ ‫گسترده در مناطق جنوبی و خور و بیابانک‪ ،‬هشدارهای‬ ‫الزم برای جلوگیــری از حوادث احتمالی صادر شــد‪.‬‬ ‫عدم حضور افراد در فضای باز به ویژه افراد اســیب پذیر‪،‬‬ ‫عدم توقف و پارک خودروها در اطراف ســاختمان های‬ ‫فرسوده و نیمه کاره و استحکام سازه های موقت ازجمله‬ ‫بنرهــای تبلیغاتــی‪ ،‬موکب ها و پوشــش گلخانه ها از‬ ‫هشدارهای صادر شده است‪ .‬کارشناس پیش بینی اداره‬ ‫کل هواشناسی استان با اعالم اینکه دمای هوای بیشتر‬ ‫مناطق اســتان امروز دو تا سه درجه سانتی گراد کاهش‬ ‫خواهد یافت‪ ،‬افزود‪ :‬دمای شــهر اصفهان در گرم ترین‬ ‫ساعات به ‪ ۳۷‬درجه سانتی گراد و در خنک ترین ساعات‬ ‫به ‪ ۱۹‬درجه سانتی گراد خواهد رسید‪ .‬او خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫خور و چوپانان با دمای ‪ ۳۹‬درجه و بویین میاندشــت با‬ ‫دمای ‪ ۶‬درجه سانتی گراد باالی صفر به عنوان گرم ترین‬ ‫و خنک ترین نقاط استان پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫یکشنبه | ‪ 20‬شهریور ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4443‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫جستجو برای یافتن سما جهانباز ادامه دارد‬ ‫دستگیری یک مظنون در پرونده دختر گمشده‬ ‫ایـا در تـوان خـود می بینیـد کـه روزانـه‬ ‫هـزاران تمـاس بـا تلفنتان گرفته شـود‬ ‫و شـما همـه انهـا را تنهـا بـه امید یک‬ ‫جـواب و نشـانه پاسـخ دهیـد؟ در حـال‬ ‫حاضـر اینکـه یـک فـرد عادی چـه قدر‬ ‫میناعباسپور توانایـی انجـام ایـن کار را داشـته باشـد‬ ‫را فقـط سـالومه جهانبـاز خواهـر دختر ‪ ۲۲‬سـاله گمشـده‬ ‫اصفهانـی به نام سـما سـیمیران جهانباز‪ ،‬می تواند پاسـخ‬ ‫دهـد که اگـر فـردی ‪ 55‬روز از خواهر گمشـده اش بی خبر‬ ‫باشـد تا چـه انـدازه نگرانی و دلواپسـی و البته کور سـوی‬ ‫امیـد بـه اینکه یکـی از هزاران تمـاس روزانه بـا او صدای‬ ‫ن به حجم از تمـاس را ممکن‬ ‫خواهـرش باشـد‪ ،‬پاسـخ داد ‬ ‫می کنـد؛ امـا اینکـه چـرا بـه ایـن تماس هـا می گوییـم‬ ‫بیهـوده بـه این دلیل اسـت که انبـوه ان از سـوی رماالن‬ ‫و فالگیران سراسـر کشـور اسـت که با پیشـنهاد های خود‬ ‫اظهـار توانایـی در پیدا کردن این دختر جوان را با اسـتفاده‬ ‫از رمـل و اسـطرالب دارنـد‪ .‬یا بخش دیگـری از تماس ها‬ ‫مربـوط بـه افـرادی اسـت که بـه هر دلیـل به خـود اجازه‬ ‫می دهنـد در مـورد ایـن اتفـاق سـوال هایی بپرسـند و‬ ‫اظهارنظرهایـی داشـته باشـند و یـا دائـم پیگیـر نتیجه ای‬ ‫اتفـاق شـوند؛ امـا در گفتگویـی کـه سـالومه جهانبـاز بـا‬ ‫اصفهـان امـروز انجـام داد‪ ،‬او تمـام ایـن تمـاس را تنهـا‬ ‫بـه ایـن دلیل پاسـخ می دهـد که شـاید در البـه الی انها‬ ‫نشـانه ای از سـما پیدا کند و یـا اینکه امیـد دارد خواهرش‬ ‫بـه تلفنی دسترسـی پیـدا کرده و تماسـی بـرای اطالع از‬ ‫وضعیـت خـود به خانواده و درخواسـت کمک برقـرار کند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬عدم همکاری مظنون پیدا شده توسط پلیس‬ ‫اگاهی‬ ‫سـالومه جهانبـاز دراین بـاره گفـت‪ :‬بـا توجـه به حجم‬ ‫بـاالی تماس هـای برقـرار شـده در روز گاهـی یکـی‬ ‫دو تمـاس را از دسـت می دهـم و در پـی ان پیام هـای‬ ‫بسـیار ناراحت کننـده و ازاردهنـده ای را دریافـت می کنـم‪.‬‬ ‫درحالی کـه ایـن روزهـا کـه از پاره تنمـان بی خبریـم نیاز‬ ‫بـه همدلـی و حمایـت از سـوی مـردم داریـم‪ .‬او در مـورد‬ ‫اخرین وضعیت پرونده خواهرش اظهار داشـت‪ :‬بر اسـاس‬ ‫دوربین هـای نظارتی و بررسـی های پلیس اگاهی شـیراز‪،‬‬ ‫فـرد مظنونی دسـتگیر شـده اسـت کـه متاسـفانه تاکنون‬ ‫هیـچ صحبتـی در ایـن مـورد نکـرده و اعترافـی نداشـته‬ ‫اسـت‪ .‬سـالومه ادامـه داد‪ :‬مورد دیگری که پلیـس در حال‬ ‫پیگیـری اسـت مربـوط بـه فـردی اسـت کـه بر اسـاس‬ ‫فیلم هـای به دسـت امده در طالفروشـی برمی گـردد و به‬ ‫سـما نگاه می کند و احتمـال می رود نقشـی در این پرونده‬ ‫داشـته باشـد امـا پلیس هنوز نتوانسـته اسـت این فـرد را‬ ‫شناسـایی و پیـدا کنـد‪ .‬او تصریـح می کند‪ :‬فکـر می کنیم‬ ‫اینهـا سـرنخ های مهمـی باشـند و امیدواریـم کـه از ایـن‬ ‫طریـق نتیجـه ای بگیریم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬پیگیری و هماهنگی پلیس اگاهی اصفهان با‬ ‫شیراز‬ ‫از سـوی دیگـر فرمانـده انتظامـی اسـتان اصفهـان در‬ ‫مـورد ایـن پرونـده کـه مربـوط بـه خانـواده اصفهانـی اما‬ ‫محـل وقـوع ان در اسـتان فـارس و شـهر شـیراز بـوده‬ ‫اسـت‪ ،‬بـه اصفهان امروز گفـت‪ :‬اگرچه خانـواده جهانباز در‬ ‫ایـن زمینـه مراجعـه ای بـه اگاهی اصفهـان نداشـته اند‪ ،‬با‬ ‫اطلاع از ایـن موضوع ارتباطی با همـکاران خود در پلیس‬ ‫اگاهی شـیراز برقـرار کردیم تـا در صورت لـزوم بتوانیم با‬ ‫پیگیری هـای الزم بـه حصـول نتیجه سـرعت ببخشـیم‪.‬‬ ‫سـردار محمدرضـا میرحیـدری ادامـه داد‪ :‬بـه دلیـل اینکه‬ ‫ایـن پرونـده در اختیـار اداره عملیـات ویـژه اگاهی شـیراز‬ ‫قـرار گرفته اسـت و خودشـان اعالم کرده اند نتایج نسـبی‬ ‫گرفته انـد‪ ،‬رونـد بـه حـوزه قضایی اسـتان فارس کشـیده‬ ‫شـده اسـت و اصفهـان نقشـی در این مسـیر نـدارد‪ .‬او در‬ ‫واکنـش به درخواسـت خواهر سـما جهانباز در مـورد ورود‬ ‫اداره اطالعـات بـه ایـن پرونـده بیـان داشـت‪ :‬قطعـا اداره‬ ‫اطالعـات ایـن مـورد را پشـتیبانی می کنـد و بـا مقامـات‬ ‫اسـتان فـارس در ایـن رابطـه در هماهنگـی هسـتند امـا‬ ‫طـی شـدن رونـد ایـن پرونـده بـه نظر مقـام قضایـی ان‬ ‫اسـتان بسـتگی دارد ضمـن اینکـه اگر این خانـواده چنین‬ ‫درخواسـتی دارند باید ان را از طریق مقام قضایی مطرح و‬ ‫پیگیـری کنند‪ .‬سـردار میرحیدری در مـورد نتیجه احتمالی‬ ‫ایـن پرونده نسـبت به گزینه های مشـابه اظهار کـرد‪ :‬این‬ ‫پرونـده را شـخصا مطالعه و بررسـی نکـرده ام و نمی توانم‬ ‫اظهارنظـر دقیـق و مشـخصی درباره ان داشـته باشـم اما‬ ‫نسـبت بـه اینکـه می دانـم نیروهـای پلیس اگاهـی تمام‬ ‫تلاش خـود را در حـل کردن ایـن پرونده بـه کار خواهند‬ ‫بسـت‪ ،‬امیدوارم کـه این دختر به زودی صحیح و سـالم به‬ ‫اغوش خانـواده خـود بازگردد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬بی خبری از دختری که احتمال ربوده شدن را‬ ‫تقویت کرد‬ ‫ازانجایی کـه ماجـرای گم شـدن این دختـر اصفهانی از‬ ‫طریـق صفحات اینسـتاگرامی افـراد معروف و سرشـناس‬ ‫کشـور منتشـر شـد تقریبا کمتر کسـی اسـت که نداند که‬ ‫‪ ۲۵‬تیرمـاه امسـال دختـر ‪ ۲۲‬سـاله اصفهانـی به نام سـما‬ ‫سـیمیران جهانبـاز کـه برای سـفر به شـیراز رفته بـود‪ ،‬در‬ ‫خیابـان معالـی اباد شـیراز ناپدید شـد‪ .‬موضـوع این دختر‬ ‫گمشـده خیلی سـریع به مسئوالن پلیسـی و قضایی شهر‬ ‫شـیراز مخابره شـد و فرضیه ربوده شـدن ایـن دختر قوت‬ ‫گرفـت‪ .‬گفتـه می شـود او برای فـروش قطعـه ای طال به‬ ‫مغـازه ای مراجعـه کـرده و پـس از خـروج از این مغـازه تا‬ ‫زمانـی کـه اقدام به سوارشـدن به تاکسـی می کنـد نیز در‬ ‫دوربین هـای نظارتـی شـهر قابل مشـاهده بوده اسـت اما‬ ‫پس از ان دیگر تصویر و نشـانه ای به دسـت نیامده اسـت‪.‬‬ ‫ضمـن اینکـه سـما طبـق اخریـن تماس بـا خانـواده اش‬ ‫اظهـار کرده که داخل تاکسـی اسـت و تـا ‪ 15‬دقیقه دیگر‬ ‫بازخواهـد گشـت امـا گوشـی همـراه ایـن دختـر نیز یک‬ ‫سـاعت پس ازاینکـه از او خبـری نمی شـود خامـوش و از‬ ‫دسـترس خارج می شـود‪.‬‬ ‫استقرار ‪ ۱۳‬موکب از اصفهان در بخش برون مرزی در کشور عراق‬ ‫اصفهـان امـروز| در شـرایطی کـه عزیمـت عاشـقان‬ ‫اربعیـن از ایـران بـه مرزهای عراق روز بروز بیشـتر شـده و‬ ‫پـس از دو سـال کرونـا و توقـف ایـن مراسـم‪ ،‬اکنـون تب‬ ‫برگزاری ان بیشـتر شـده اسـت‪ ،‬این روزها خبر می رسد که‬ ‫زیرسـاخت های الزم برای اسـتقبال و پذیرایـی از این حجم‬ ‫از زائـر در کشـور عـراق وجود نداشـته و بنا بـر اخرین اخبار‬ ‫و اطالعـات صحبـت از عدم تمدید گذرنامه یـا صدور برگه‬ ‫تـردد به این کشـور می شـود‪.‬‬ ‫بـا ایـن وجـود در مـورد ان هایی که پیش از این نسـبت‬ ‫بـه سـفر به کربلا و نجف اقـدام داشـته اند امـاری و وجود‬ ‫دارد و البته از سـوی سـازمان های مختلف اقدامـات ویژه ای‬ ‫بـرای برگـزاری هرچـه بهتـر ایـن مراسـم در حـال انجـام‬ ‫اسـت‪ .‬در همین راسـتا مدیرکل اوقاف و امور خیریه اسـتان‬ ‫اصفهان بیان داشـت‪ ۱۳ :‬موکب امامزادگان اسـتان اصفهان‬ ‫کـه با مشـارکت مردم تامین شـده در بخش برون مـرزی در‬ ‫کشـور عراق برپا شـده است‪ .‬حجت االسلام محمدحسین‬ ‫بلـک‪ ،‬در مـورد اقدامات اوقاف و امور خیریه اسـتان اصفهان‬ ‫بـرای اربعین حسـینی‪ ،‬اظهار کـرد‪ :‬در این زمینـه باید توجه‬ ‫داشـت کـه اقدامـات مختلفی بـه این مناسـبت در دسـتور‬ ‫کار اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان اصفهـان قـرار دارد‪ .‬او‬ ‫افـزود‪ :‬ازجملـه ایـن اقدامـات برنامه ریـزی بـرای راه اندازی‬ ‫موکب هـای حسـینی در داخـل و کشـور عـراق اسـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل اوقاف و امور خیریه اسـتان اصفهـان تصریح کرد‪:‬‬ ‫بـا برنامه ریـزی صورت گرفته در سـال جـاری ‪ ۱۳‬موکب از‬ ‫امامزادگان مختلف اسـتان اصفهـان برای راهپیمایی عظیم‬ ‫اربعین در کشـور عراق برپا خواهد شـد‪ ،‬سـعی شـده در این‬ ‫موکب هـا تنـوع خدمـات را ارائه دهیـم و از ایـن رو خدماتی‬ ‫ماننـد شست وشـوی لبـاس زائـران‪ ،‬پخـت نان تهیـه یخ و‬ ‫غیـره را در دسـتور کار داریـم که این موکب ها با مشـارکت‬ ‫مردم اماده سـازی شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬پذیرایی زائران پاکسـتانی در امامزاده سید‬ ‫علی نائین‬ ‫حجت االسلام بلـک‪ ،‬پذیرایـی از زائـران خارجـی در‬ ‫اسـتان اصفهان اشـاره کـرد و گفت‪ :‬در این زمینـه زائرانی‬ ‫از کشـور پاکسـتان از شهرسـتان نائین در اسـتان اصفهان‬ ‫عبـور می کند کـه برنامه ریـزی الزم برای پذیرایـی از انها‬ ‫در امـام زاده سـید علی (ع) نائین تدارک دیده شـده اسـت‪.‬‬ ‫او اضافـه کـرد‪ :‬همچنیـن در بخش هـای غربـی اسـتان‬ ‫اصفهان در مسـیر زائـران و امامزادگان نیز تـدارکات الزم‬ ‫بـرای زائـران اربعین حسـینی در مسـیر کربال انجام شـده‬ ‫اسـت‪ .‬مدیـرکل اوقـاف و امور خیریـه اسـتان اصفهان به‬ ‫معیـن بـودن اسـتان اصفهـان در مرز مهـران اشـاره کرد‬ ‫و گفـت‪ :‬در سـال های گذشـته اسـتان اصفهـان معیـن‬ ‫مرزهـای چذابـه و شـلمچه بود اما امسـال بـه دلیل خروج‬ ‫بیـش از ‪ ۷۰‬درصـد اصفهانی هـا از مـرز مهـران تصمیـم‬ ‫بر ان شـد تـا اصفهان معیـن مرز مهـران باشـد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫در ایـن راسـتا رایزنی هـا صـورت گرفتـه و مسـئوالن نیز‬ ‫بـرای ارزیابـی نیازهـا به مـرز مهـران اعزام شـدند تا پس‬ ‫از ارزیابی هـا نیازهـای ایـن منطقه را تامیـن و اعزام کنند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬افزایـش ‪ 4‬برابری پایگاه هـای هالل احمر در‬ ‫مرز عراق‬ ‫در همیـن راسـتا سرپرسـت جمعیت هالل احمر اسـتان‬ ‫اصفهـان بـا اعالم اینکه امسـال تعـداد پایگاه هـای درمانی‬ ‫هالل احمـر در مـرز عـراق ‪ ۳‬تـا ‪ ۴‬برابر شـده اسـت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امسـال از شـهر اصفهان ‪ ۶‬دسـتگاه امبوالنس و ‪ ۲‬دستگاه‬ ‫تریلـی بـه همـراه ‪ ۲۰‬نیـرو بـرای خدمت رسـانی بـه زائران‬ ‫اربعیـن اعـزام شـدند‪ .‬محمد نویـد متقـی دربـاره نیروهای‬ ‫اعزامـی هالل احمـر اصفهـان بـه مناطـق مـرزی بـرای‬ ‫خدمت رسـانی بـه زائـران اربعیـن‪ ،‬گفـت‪ :‬اعـزام نیروهـای‬ ‫داوطلب جمعیـت هالل احمر برای خدمات رسـانی به زائران‬ ‫اربعیـن از نقـاط مختلـف کشـور و از جملـه اصفهـان بوده‬ ‫اسـت‪ .‬او بـا اعالم اینکـه مدیریت تعداد و شـرایط داوطلبان‬ ‫اعزامـی تحت نظارت جمعیت هالل احمر کشـور اسـت که‬ ‫از اسـتان ها تعداد نیرو و دسـتگاه های خدماتی را درخواسـت‬ ‫می کننـد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬امسـال تعـداد پایگاه هـای درمانی در‬ ‫مـرز ‪ ۳‬تـا ‪ ۴‬برابـر شـده و اکنـون نزدیک بـه ‪ ۴۰‬پایـگاه در‬ ‫کشـور عـراق داریـم کـه در هرکـدام پزشـکان متخصص‪،‬‬ ‫عمومی‪ ،‬پیراپزشکان و پرستاران موردنیاز مستقر هستند‪ ،‬اما‬ ‫مـا امار دقیقـی از تعداد کل افراد نداریم‪ .‬سرپرسـت جمعیت‬ ‫هالل احمـر اسـتان اصفهـان بـا اشـاره بـه نحـوه فعالیـت‬ ‫نیروهای اعزامی‪ ،‬گفت‪ :‬افراد اعزامی در سـه سطح عملیاتی‬ ‫فعالیت می کنند؛ سـطح یک انجام کارهای عمومی‪ ،‬سـطح‬ ‫دوکاره ای نسـبتًا تخصصی و فعالیت های سـطح سه کام ً‬ ‫ال‬ ‫تخصصی انجام می شـود‪ .‬نیروهای جمعیـت هالل احمر در‬ ‫شـهرهای نجف‪ ،‬کربال‪ ،‬حله‪ ،‬سـامرا‪ ،‬کاظمین‪ ،‬مسیر نجف‬ ‫تـا کربلا و مرزهـا اسـتقرار دارنـد‪ .‬او با بیان اینکه در شـهر‬ ‫اصفهـان ‪ ۷۰‬نفـر داوطلـب ثبت نام کردند کـه درنهایت ‪۲۰‬‬ ‫نفر اعزام شـدند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در مقایسـه با سـال گذشـته‬ ‫بـا توجه بـه افزایش حجم زائران اربعیـن‪ ،‬تیم های عملیاتی‬ ‫هـم افزایـش داشـته اسـت‪ .‬در سـال های قبـل یک تـا دو‬ ‫دسـتگاه امبوالنـس اعزام می کردیم‪ ،‬اما امسـال ما از شـهر‬ ‫اصفهان ‪ ۶‬دسـتگاه امبوالنس ‪ ۲‬و دسـتگاه تریلی به همراه‬ ‫‪ ۲۰‬نفـر نیرو اعزام شـدند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬اماده بـاش ‪ ۱۰‬تیـم چهـار نفـر به همـراه ‪۱۰‬‬ ‫دسـتگاه امـدادی بـرای اعزام‬ ‫داریـوش کریمـی‪ ،‬معـاون امـداد و نجـات جمعیـت‬ ‫هالل احمـر اسـتان اصفهـان نیز دربـاره اخریـن وضعیت‬ ‫نیروهـای اعزامی بـه مرزها گفـت‪ :‬تعـداد امبوالنس های‬ ‫اعزامی افزایش پیدا کرد و به ‪ ۶‬دسـتگاه رسـید‪ ،‬همچنین‬ ‫یک دسـتگاه کانتیـر برای ارسـال دارو و امکانـات درمانی‬ ‫بـه مناطـق مـرزی اعزام شـد‪ .‬او افـزود‪ :‬از دو روز گذشـته‬ ‫بـه درخواسـت سـازمان جمعیـت هالل احمـر کشـور ‪۱۰‬‬ ‫تیـم چهار نفـر به همراه ‪ ۱۰‬دسـتگاه امـدادی و تجهیزات‬ ‫الزم در حالـت اماده بـاش بـرای اعـزام قـرار گرفتنـد کـه‬ ‫پـس از ابلاغ دسـتور الزم به سـمت مرز مهـران حرکت‬ ‫خواهنـد کـرد‪ .‬معـاون امـداد و نجات جمعیـت هالل احمر‬ ‫اسـتان بـا اعلام اینکه اکنـون به علـت ازدحـام جمعیت‪،‬‬ ‫تـردد از شـهر ایلام و مـرز مهـران سـخت شـده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اعـزام نیـرو تقریبـا زمان بسـیار زیـادی می بـرد‪ ،‬نیروهای‬ ‫مـا منتظـر هسـتند تا شـرایط کمـی بهبـود پیدا کنـد‪ ،‬اما‬ ‫شـاید امکان حرکت خودروها به سـمت مـرز مهران وجود‬ ‫نداشـته باشـد‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬مسیرها بسته شده و افرادی‬ ‫کـه از مناطـق مـرزی بازمی گردند باید به سـرعت جابه جا‬ ‫شـوند و به سـمت مراکز شـهری حرکت کنند‪ .‬هوا بسـیار‬ ‫گـرم اسـت و معمـو ً‬ ‫ال افـرادی کـه از عـراق برمی گردنـد‪،‬‬ ‫دچـار تنش هـای گرمازدگـی می شـوند‪ .‬مـا بـرای اعـزام‬ ‫نیروهـای خـود در انتظار دسـتورات سـتاد مرکـزی اربعین‬ ‫هسـتیم‪ ،‬زیرا اکنون ورود زائران از سـمت مراکز اسـتان ها‬ ‫و شهرسـتان ها بـه مرزهـا ممنـوع شـده اسـت‪ .‬کریمـی‬ ‫دربـاره مناطق فعالیت نیروهای اعزامی شـهر اصفهان نیز‬ ‫گفـت‪ :‬دو دسـتگاه امبوالنـس از نیروهـای اعزامـی ما در‬ ‫اغـاز در مـرز مهران فعالیت داشـتند‪ ،‬اما به علـت نیاز مرز‬ ‫چزابـه بـه انجـا رفتنـد و اکنون مـا در مرز مهـران نیرویی‬ ‫نداریـم‪ .‬دو دسـتگاه امبوالنـس نیز در کربال و دو دسـتگاه‬ ‫امبوالنـس دیگـر در مـرز چزابـه به سـمت عـراق فعالیت‬ ‫دارنـد‪ .‬او بـا اعلام اینکـه امـار دقیقـی از مصدومـان هر‬ ‫شـهر نداریـم‪ ،‬امـا قطعا بـا وجود حجم زیـاد زائـران از هر‬ ‫شـهری مصـدوم وجـود دارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬افـرادی که دچار‬ ‫گرمازدگـی می شـوند‪ ،‬به صـورت سـرپایی درمـان خواهند‬ ‫شـد و بـه مسـیر خودشـان ادامـه می دهنـد‪ ،‬امـا بیمـاران‬ ‫بدحـال از خـاک عـراق به مرز ایـران اورده و بـه نیروهای‬ ‫امـدادی تحویل داده می شـوند‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫دستورالعمل وزارت بهداشت‬ ‫برای پیشگیری از بیماری های‬ ‫واگیر در اربعین ‪۱۴۰۱‬‬ ‫گروه جامعه‪ :‬مرکز بیماری های واگیر وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشکی دستورالعمل بهداشتی اربعین‪۱۴۰۱‬‬ ‫را با تاکید بر همه گیری کرونا‪ ،‬اعالم وضعیت اضطراری در‬ ‫موردابلهمیمونیوبیماری هایواگیرومنطقه ایمنتشرکرد‪.‬‬ ‫مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت‪ ،‬به‬ ‫منظور مراقبت از بیماری های واگیر و همچنین در راستای‬ ‫اهداف مراقبت بهداشتی بین المللی و وضعیت موجود بروز‬ ‫پاندمی کرونا و اعالم وضعیت اضطراری در خصوص ابله‬ ‫میمونی در ســطح جهان و با در نظر گرفتن بیماری های‬ ‫واگیر شــایع و بومی در منطقه و در کشــورهای همسایه‬ ‫شامل سل‪ ،‬ماالریا‪ ،‬تیفوئید مقاوم به درمان‪ ،‬اسهال حاد ابکی‬ ‫و خونی از جمله وبا‪ ،‬تب کریمه کنگو‪ ،‬تب دانگ و چیکن‬ ‫گونیا دستورالعمل مراقبت بیماری های واگیر در طی مراسم‬ ‫اربعین سال ‪ ۱۴۰۱‬را منتشر کرد‪ .‬بر اساس این دستورالعمل‪،‬‬ ‫با توجه به حضور زائران ایرانی و زائرین اتباع خارجی متردد‬ ‫از ایران و همچنین حضور زائرین از سایر کشورهای جهان‬ ‫در کشور عراق‪ ،‬تمامی زائرین خارجی که از خاک جمهوری‬ ‫اســامی ایران عبور می کنند‪ ،‬در هنگام ورود به ایران باید‬ ‫مدارک مبنی بر سابقه حداقل دو نوبت واکسیناسیون علیه‬ ‫کرونا که از نوبت دوم ان ها حداقل ‪ ۱۴‬روز گذشته باشد‪ ،‬به‬ ‫پایگاه هایمراقبتبهداشتیمرزیارائهکنند‪.‬درصورتی کهاز‬ ‫نوبت دوم واکسیناسیون کرونا شش ماه گذشته باشد‪ ،‬تزریق‬ ‫یک نوبت یاداور واکســن کرونا توصیه می شود‪ .‬زائرین در‬ ‫صورت نداشتن مدارک معتبر مبنی بر سابقه واکسیناسیون‬ ‫کرونا باید نتیجه تست‪ PCR‬منفی از نظر کرونا دارای اعتبار‬ ‫تا ‪ ۷۲‬ســاعت قبل از ورود به ایران ارائه کنند و در صورت‬ ‫نداشتن مدرک معتبر از نظر سابقه واکسیناسیون کرونا یا‬ ‫نتیجه تست منفی کرونا‪ ،‬از ورود افراد به کشور جلوگیری‬ ‫به عمل خواهد امد‪ .‬در صورت اصرار متقاضی مبنی بر ورود‬ ‫به کشور و نداشتن مدارک بر اساس تبصره ‪ ۱‬در بدو ورود‬ ‫از افراد متقاضی ازمایش ‪ PCR‬با هزینه شخصی به عمل‬ ‫خواهد امد و تا زمان حاضر شدن جواب ازمایش در ایزوله‬ ‫تعیین شده در مرز قرار خواهند گرفت‪ .‬در صورت منفی بودن‬ ‫تســت کرونا به فرد اجازه ورود داده خواهد شد‪ .‬در غیر این‬ ‫صورت اجازهورودنخواهندداشت‪.‬تمامی زائرین اتباعخارجی‬ ‫ورودی از کشورهای همسایه افغانستان و پاکستان در هنگام‬ ‫ورود به کشور تحت واکسیناسیون علیه فلج اطفال و سرخک‬ ‫قرار خواهند گرفت‪ .‬گروه سنی مشمول واکسیناسیون فلج‬ ‫اطفال تمام گروه های ســنی و واکسیناسیون سرخک در‬ ‫گروه ســنی ‪ ۹‬ماه تا ‪ ۳۰‬سال هستند‪ .‬درصورتی که مدرک‬ ‫معتبر مبنی بر انجام واکسیناسیون در کشور مبدا ارائه شود‪،‬‬ ‫نیازی به واکسیناسیون تکمیلی در ایران نخواهد بود‪ .‬در این‬ ‫دستورالعمل امده است‪ :‬جهت کلیه افراد واکسینه شده کارت‬ ‫واکسیناسیون صادر خواهد شد که در هنگام بازگشت از عراق‬ ‫و همچنین خروج از کشــور ایران مجددا مورد کنترل قرار‬ ‫خواهد گرفت و در صورت به همراه نداشتن کارت مذکور‪،‬‬ ‫مجددا واکسینه خواهند شد؛ بنابراین حفظ و نگهداری کارت‬ ‫مذکور الزامی اســت‪ .‬در بدو ورود به کشور‪ ،‬کلیه مترددین‬ ‫ورودی تحت مراقبت سندرمیک و اموزش های بهداشتی‬ ‫مرتبط قرار خواهند گرفت‪ .‬در صورت مشــکوک بودن به‬ ‫بیماری واگیر افراد ورودی به کشور‪ ،‬توسط پرسنل پایگاه‬ ‫مراقبت بهداشتی مرزی‪ ،‬پس از بررسی و معاینات الزم و‬ ‫در صورت نیاز تحت نمونه برداری ازمایشگاهی قرار خواهند‬ ‫گرفــت و در طی این مدت افراد در ایزوله تعیین شــده در‬ ‫مرز مستقر خواهند شد‪ .‬در صورت مثبت بودن بررسی ها و‬ ‫نتایج ازمایشات به عمل امده از نظر بیماری های واگیر در‬ ‫زائر ورودی‪ ،‬از ورود این افراد به کشــور جلوگیری به عمل‬ ‫خواهد امد‪ .‬کلیه زائرین خروجی از کشور تحت اموزش های‬ ‫الزم بهداشتی در راستای عدم ابتال به بیماری های واگیر از‬ ‫طریق چهره به چهره و سایر روش های اموزشی قرار خواهند‬ ‫گرفت‪ .‬الزم است در کلیه کاروان ها یا گروه های جمعیتی‬ ‫زائرین ورودی به کشور عالوه بر مدیر کاروان‪/‬گروه‪ ،‬فردی‬ ‫تحت عنوان رابط بهداشــتی تعیین شده و در هنگام ورود‬ ‫به کشور مدیر و رابط بهداشتی به پایگاه مراقبت بهداشتی‬ ‫مرزی معرفی شوند‪ .‬افراد معرفی شده در محل پایگاه مراقبت‬ ‫بهداشتی مرزی تحت اموزش های بهداشتی الزم از جمله‬ ‫نحوه شناسایی و بروز عالئم مشکوک به بیماری واگیر‪ ،‬نحوه‬ ‫گزارش دهی و اطالع رسانی‪ ،‬پیام های بهداشتی قرار خواهند‬ ‫گرفت‪ .‬کلیه مراحل فوق از جمله مراقبت سندرمیک در بین‬ ‫زائرین ورودی به کشور (پس از اتمام مراسم اربعین و ورود‬ ‫مجدد زائرین از عراق به ایران) به مرحله اجرا در خواهد امد‪.‬‬ ‫عالئمونشانه هایبیماری هایواگیرعمدهکهبایدموردتوجه‬ ‫قرار گرفته و بالفاصله به مسئولین بهداشتی در پایگاه مراقبت‬ ‫بهداشتی مرزی‪ ،‬مرکز بهداشت‪/‬دانشگاه های علوم پزشکی و‬ ‫خدمات بهداشتی درمانی در طول مسیر تردد زائرین در ایران‪،‬‬ ‫گزارش شود شــامل تب و راش جلدی‪ ،‬تب و خونریزی‪،‬‬ ‫تب و سرفه‪ ،‬تب و تنگی نفس‪ ،‬تهوع و استفراغ‪ ،‬شکم درد‬ ‫یا دل پیچه‪ ،‬اســهال حاد خونی یا غیر خونی‪ ،‬زردی حاد‪،‬‬ ‫بدحالی شدید و مرگ ناگهانی و غیرمنتظره است‪ .‬در صورت‬ ‫مشــکوک بودن یا تائید وجود بیماری در زائر ورودی‪ ،‬کلیه‬ ‫افراد در معرض تماس نیز موردبررســی دقیق قرار گرفته و‬ ‫در صورت نیاز نمونه گیری های الزم قرار خواهند گرفت و‬ ‫در طی این مدت و تا زمان حاضر شدن جواب ازمایشات در‬ ‫ایزوالسیون و یا قرنطینه قرار می گیرند و تردد ان ها در طی این‬ ‫مدت ممنوع است‪ .‬درصورتی که زائرین با خودرو شخصی یا‬ ‫اتوبوس از کشور خود وارد ایران می شوند‪ ،‬الزم است در هنگام‬ ‫ورود به کشور‪ ،‬وسایل ان ها تحت عملیات گندزدایی بر اساس‬ ‫پروتکل های بهداشتی و با نظارت بهداشتی پایگاه مراقبت‬ ‫بهداشتی مرزی قرار گیرد‪ .‬در این دستورالعمل تاکید شده‪،‬‬ ‫الزم است داده های مراقبت بهداشتی مرزی در سامانه های‬ ‫الکترونیک مربوطه ثبت شود‪ .‬ضروری است در انتهای مراسم‬ ‫اربعین و عملیات مراقبتی‪ ،‬گزارش کامل فعالیت ها و اقدامات‬ ‫بر اساس پروتکل های ابالغی قبلی در زمینه ارائه گزارش‪ ،‬به‬ ‫مرکزمدیریتبیماری هایواگیرمنعکسشود‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫سینما‬ ‫قسمت دوم «درون بیرون»‬ ‫ساختهمی شود‬ ‫دنباله ای بر یکی از تحسین شده ترین انیمیشن های پیکسار‬ ‫در دست ساخت است و تابستان ‪ ۲۰۲۴‬دیده می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ورایتی‪ ،‬دنباله ای بر «درون بیرون» به کارگردانی‬ ‫کلسی مان در دست ساخت است‪.‬‬ ‫دیروز جمعه در نمایشگاه «دیزنی ‪ »۲۳‬این خبر اعالم شد‬ ‫و عالوه بر ان افزوده شد امی پولر در نقش شادی بار دیگر‬ ‫صداپیشگیخواهدکرد‪.‬‬ ‫مگ لوفاو نویسنده فیلم اصلی با پیت داکتر و جاش کولی‬ ‫نیز فیلمنامه را می نویسند‪.‬این پویانمایی که در مراحل اولیه تولید‬ ‫است و اعالم شده تابستان‪ ۲۰۲۴‬راهی سینماها می شود در ادامه‬ ‫داستان قبلی احساسات جدیدی را تعریف می کند و رایلی را در‬ ‫دوران نوجوانی به تصویر می کشد‪.‬‬ ‫در فیلم اصلی که سال ‪ ۲۰۱۵‬اکران شد دنیایی تصویر شده‬ ‫بود که در ان مردم ‪ ۵‬احساس اصلی دارند که شامل شادی‪،‬‬ ‫غم‪ ،‬ترس‪ ،‬خشم و نفرت است که افکار و رفتار انها را در زندگی‬ ‫پیش می برند‪ .‬شخصیت اصلی هم رایلی است که دانش اموزی‬ ‫است که تالش دارد تا با نقل مکان خانواده از مینه سوتا به‬ ‫سانفرانسیسکو کنار بیاید‪ .‬احساس شادی او از کنترل خارج شده‬ ‫و با نقطه مقابل یعنی غم و اندوه متحد شده است‪ .‬این فیلم‬ ‫با درک این دو احساس به پایان رسید و رایلی شروع کرد به‬ ‫شناخت و همکاری بیشتر با احساسات دیگر خود‪.‬‬ ‫پیت داکتر سازنده «باال» و «روح» فیلم اصلی را کارگردانی‬ ‫کرده بود و فیلم درنهایت موفق به دریافت جایزه اسکار بهترین‬ ‫پویانمایی و نامزدی برای فیلمنامه غیرافتباسی در مراسم اسکار‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬شد و گلدن گلوب را هم برد‪ .‬این فیلم ازنظر فروش‬ ‫هم جایگاه خوبی کسب کرد و بیش از ‪ ۸۰۰‬میلیون دالر در‬ ‫گیشه هایجهانفروخت‪.‬‬ ‫اعطای جایزه زن در سینما به‬ ‫لیالحاتمی‬ ‫روزنامه نگاران سینمایی ایتالیا جایزه ساالنه «زن در‬ ‫سینما» امسال را در حاشیه جشنواره ونیز به چهار نفر ازجمله‬ ‫لیال حاتمی بازیگر ایرانی اعطا کردند‪.‬به گزارش اسکانیوز‪ ،‬لیال‬ ‫حاتمی که امسال یکی از اعضای هیئت داوران بخش مسابقه‬ ‫اصلی جشنواره ونیز است ‪،‬جایزه ساالنه «زن در سینما» را به‬ ‫همراه «ادری دیوان»‪ ،‬روزنامه نگار‪ ،‬نویسنده‪ ،‬فیلمنامه نویس و‬ ‫کارگردانلبنانیاالصل«ملیکاایان»هنرمندوخوانندهایتالیایی‪،‬‬ ‫«دریا ترگوبووا» بازیگر و تهیه کننده اوکراینی و «کیارا اوگولینی»‬ ‫روزنامه نگار سینمایی اهل کشور ایتالیا دریافت کرد‪.‬جایزه زن در‬ ‫سینما توسط روزنامه نگاران سینمایی زن ایتالیا اعطا می شود‬ ‫و امسال هیئت داوران این جایزه متشکل از روزنامه نگاران‬ ‫زن سینمایی «فولویا کاپرارا»‪« ،‬پائوال کاسال»‪« ،‬الساندرا دی‬ ‫لوکا»‪« ،‬تیتا فیوره«‪« ،‬الساندرا ماگلیارو»‪« ،‬انتونال نسی»‪« ،‬کیارا‬ ‫نیکولتی»‪« ،‬کریستیانا پاترنو»‪« ،‬انجال پرودنزی»‪« ،‬باربارا‬ ‫ریگینی»‪« ،‬ماریانا سانا» و «استفانیا اولیوی» بود‪.‬‬ ‫یکشنبه | ‪ 20‬شهریور ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4443‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫مدیر انجمن سینمای جوانان اصفهان مطرح کرد‪:‬‬ ‫چهارمین دوره «جشنواره فیلم کوتاه اصفهان» بدون حمایت‬ ‫مدیر انجمن سینمای جوانان استان اصفهان بابیان اینکه‬ ‫یکی از دستاوردهای مهم این انجمن برگزاری جشنواره «فیلم‬ ‫کوتاه اصفهان» بوده است گفت‪ :‬متاسفانه امسال هیچ گونه‬ ‫حمایتی از سوی دستگاه های فرهنگی برای برگزاری این‬ ‫جشنواره نشده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬محمد طباطبایی دیروز_شنبه نوزدهم‬ ‫شهریورماه_ در نشست خبری انجمن سینمای جوان استان‬ ‫با اشاره به دستاوردهای این انجمن در سال های اظهار کرد‪:‬‬ ‫یکی از دستاوردهای مهم این انجمن برگزاری جشنواره «فیلم‬ ‫کوتاه اصفهان» بوده است که تاکنون توانسته ایم سه دوره از‬ ‫این جشنواره را برگزار کنیم‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬انجمن سینمای جوان به دنبال این است که این‬ ‫جشنواره را ابتدا ملی و سپس بین المللی کند اما متاسفانه در‬ ‫سال های اخیر به ویژه امسال حمایت ها از این انجمن توسط‬ ‫نهادهای متولی فرهنگی شهر و استان برای برگزاری این‬ ‫جشنواره کاهش پیداکرده است و امسال حمایت ها به گونه ای‬ ‫است که در شان برگزاری یک جشنواره استانی نیست‪.‬‬ ‫مدیر انجمن سینمای جوانان استان اصفهان ادامه داد‪ :‬این‬ ‫انجمن برای برگزاری چهارمین دوره جشنواره «فیلم کوتاه‬ ‫اصفهان» نیاز به حمایت میلیاردی دستگاه های متولی نیست‬ ‫بلکه تمام درخواست انجمن برای برگزاری این جشنواره‬ ‫حمایت مالی نهادهای متولی فرهنگی سرجمع به مبلغ ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون تومان است‪ ،‬درشان استان اصفهان نیست که به خاطر‬ ‫کمبود ‪ ۱۰۰‬میلیون اعتبار جشنواره فیلم کوتاه ان برگزار نشود‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬چنانچه نهادها و متولیان فرهنگ شهر و‬ ‫استان اصفهان در برگزاری این جشنواره حمایت های الزم را‬ ‫انجام ندهند‪ ،‬انجمن سینمای جوان مجبور است برای برگزاری‬ ‫این رویدادهای مهم از مدیران ساحلی شهر اصفهان کمک‬ ‫دریافت کند‪.‬‬ ‫مدیر انجمن سینمای جوانان استان اصفهان تصریح کرد‪:‬‬ ‫سینما مقوله هزینه بر است به گونه ای که بسیاری از شهرهای‬ ‫کشور به دلیل باال بودن هزینه‪ ،‬فاقد سالن سینما است اما‬ ‫کاهش مخاطبان سینما ادامه دارد‬ ‫فیلم سینمایی «پیتوک» به کارگردانی سید مجید صالحی‬ ‫از پانزدهم تیرماه سال جاری اکران خود در سینماهای‬ ‫کشور را اغاز کرده و تاکنون موفق به فروشی معادل ‪۲۳۳‬‬ ‫میلیون تومان شده است‪ ،‬رقمی که نشان می دهد با توجه‬ ‫به حضور بازیگران سرشناس این فیلم «پیتوک» در گیشه‬ ‫شکست خورده است‪.‬‬ ‫فیلم سینمایی «پیتوک» طی بیش از دو هفته اکران خود‬ ‫در سینماهای کشور حدودا ‪ ۵۳۰۰‬بلیت فروخته و ‪ ۱۳۶‬سینما‬ ‫و ‪ ۱۰۴۵‬سانس را در اختیار داشته است‪ ،‬رمقی که با توجه به‬ ‫افزایش قیمت بلیت سینماها ناچیز بوده و می توان گفت که‬ ‫شاید هزینه های یک روز فیلمبرداری اثر را تامین نکرده است‪.‬‬ ‫پیتوک از میان ‪ ۲۸‬فیلم اکران شده در سال ‪ ۱۴۰۱‬در‬ ‫رتبه بیست و چهارم قرار دارد‪ ،‬اتفاقی که برای این فیلمساز‬ ‫جوان چندان خوشایند نبوده و شاید ادامه راه را برای وی‬ ‫سخت نماید‪.‬‬ ‫این فیلم ازجمله اثار اکران شده در تابستان ‪ ۱۴۰۱‬است‪،‬‬ ‫فیلمی که باوجود تعداد بازیگران زیاد خود می توانست ازجمله‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی پالک ‪ ۱۶۲۸‬فرعی از ‪ - ۳۳‬اصلی واقع در شهر‬ ‫نطنز جز بخش ‪ ۹‬حوزه ثبتی نطنز‬ ‫‪ -1 -1850‬شماره نامه‪ 140185602033002138 :‬چون تمامی ششدانگ یکباب خانه معروف‬ ‫قلیاق پالک ثبتی ‪ ۱۶۲۸‬فرعی از ‪ - ۳۳‬اصلی واقع در شهر نطنز جزء بخش ‪ ۹‬حوزه ثبتی نطنز که‬ ‫طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام اقای بهمن افتخار فرد نظری و غیره فرزند مرتضی در جریان ثبت‬ ‫است و عملیات تحدید حدود قانونی ان به عمل نیامده است‪ .‬اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده‬ ‫‪ ۱۵‬قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ ‪1401/07/23‬‬ ‫ساعت ‪ ۱۰‬صبح در محل شروع و به عمل خواهد امد‪ ،‬لذا به موجب این اگهی به کلیه مجاورین‬ ‫اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این اگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین‬ ‫یا مجاورین مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ‪ ۳۰‬روز پذیرفته‬ ‫خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪1401/06/20 :‬رحمت اله شاهدی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز‬ ‫‪/1378767‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1 -1851‬شماره نامه‪ 140185602033002100 :‬نظر به اینکه سند مالکیت سند مالکیت دو‬ ‫سهم مشاع از نه سهم ششدانگ قطعه زمین ‪ ۹‬کیله بشماره پالک ‪ 1689‬فرعی از ‪ -۳۳‬اصلی واقع‬ ‫در نطنز جزء بخش ‪ ۹‬حوزه ثبتی نطنز ذیل ثبت ‪ ۱۰۳۱۱‬صفحه ‪ ۲۰۲‬دفتر ‪ 76‬بنام فرهنگ خالقی‬ ‫فرزند حسین بشماره چاپی ‪ ۳۲۲۳۸6‬صادر و تسلیم گردیده است سپس بموجب دادنامه حصر وراثت‬ ‫‪ 306‬مورخ ‪ 1390/11/06‬قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم حصر وراثت نطنز فرهنگ نامبرده‬ ‫فوت ورثه حین الفوتش عبارتند از ‪ -1‬منیژه ‪ -2‬بهمن شهرت هر دو افتخار فرد نظرى ‪ -3‬بیژن‬ ‫افتخار فرد نطنزی (فرزندان) و الغیر سپس اقای بهمن افتخار فرد نظری فرزند مرتضی احدی از‬ ‫ورثه فرهنگ خالقی تقاضای صدور سند مالکیت سهم االرث خود از مورد ثبت فوق اعالم داشته که‬ ‫سند مالکیت اولیه فوق الذکر نزد منیژه افتخار فرد نظری فرزند مرتضی می باشد که طی اخطاریه‬ ‫‪ 140185602033001516‬مورخ ‪ 1401/05/01‬به نامبرده اخطار گردیده که پس از پایان یافتن مدت‬ ‫اعالم شده در اخطاریه مرقوم مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون‬ ‫ثبت در یک نوبت اگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود‬ ‫سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن‬ ‫ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و‬ ‫اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید‬ ‫یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی‬ ‫طبق مقررات خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1401/06/20 :‬رحمت اله شاهدی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک نطنز ‪/1377884‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -1 -1852‬نظر به اینکه به موجب رای شماره ‪ 140160302031000350‬مورخ ‪1401/03/30‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی شش‬ ‫دانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک ‪ 3760‬اصلی واقع در کشتزار محمدیه بخش دو حوزه ثبتی‬ ‫نایین در مالکیت اقای سید مقتدا موسویان محمدی فرزند سید اقا مستقر گردیده و پرونده ثبتی فاقد‬ ‫سابقه تحدید حدود می باشد لذا به استاد تبصره ‪ 3‬ذیل ماده ‪ 13‬قانون فوق الذکر و طبق تقاضای‬ ‫مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخ ‪ 1401/07/12‬ساعت ‪ 9‬صبح در محل شروع‬ ‫و به عمل خواهد امد‪.‬‬ ‫لذا به موجب این اگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در‬ ‫محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده ‪ 20‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم‬ ‫صورتمجلس تحدیدی تا ‪ 30‬روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره ‪ 2‬ماده واحده قانون تعیین تکلیف‬ ‫پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با‬ ‫تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬یکشنبه ‪ 1401/06/20‬اباذر مهیمن رییس اداره ثبت اسناد و امالک نایین م‬ ‫الف‪1377893/‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1703‬برابر رای شماره ‪ ۱۶۲۴‬مورخ ‪ 1401/5/27‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای تیمور بهزادفر به شناسنامه شماره ‪۱۸۰۹‬‬ ‫اثار موفق گیشه باشد‪ ،‬اما پیتوک هم به سرنوشت بسیاری از‬ ‫اثار سینمای کشور در قرن جدید دچار شد‪.‬‬ ‫فیلم سینمایی «پیتوک» در میان ‪ ۲۷‬فیلم اکران شده‬ ‫در سال جاری در رتبه ‪ ۲۵‬جدول فروش ایستاده است‪.‬‬ ‫البته این وضعیت فروش صرفا به این فیلم ختم نمی شود‪،‬‬ ‫قدغن؛ بازیوو‪ ،‬سلفی با دموکراسی‪ ،‬طال خون‪ ،‬روز ششم و‬ ‫بی صدا حلزون ازجمله اثاری هستند که قعر جدول فروش را‬ ‫در اختیاردارند‪.‬پیتوک نخستین تجربه سید مجید صالحی در‬ ‫عرصه کارگردانی است و شاید با مجید صالحی کارگردان فیلم‬ ‫سینمایی زیر نظر و بازیگر باسابقه سینما و تلویزیون اشتباه‬ ‫شود‪ ،‬وی پیش ازاین در مقام دستیار کارگردان و تهیه کننده‬ ‫فعالیت داشته و به عنوان تله فیلم اثاری همچون معبر‪ ،‬گالب و‬ ‫پرواز را به خاطر بسپار را کارگردانی کرده است‪.‬‬ ‫مهتاب کرامتی‪ ،‬هادی حجازی فر‪ ،‬الناز حبیبی‪ ،‬حسن‬ ‫پورشیرازی‪ ،‬شاهرخ فروتنیان‪ ،‬شیرین اقارضا کاشی بازیگرانی‬ ‫هستند که در فیلم سینمایی پیتوک به ایفای نقش پرداخته‬ ‫اند‪ ،‬اما با این وجود نتوانستند به فروش این فیلم سینمایی‬ ‫کمک چندانی کنند‪.‬‬ ‫کدملی ‪ ۱۲۸۵۵۴۹۷۲۴‬صادره اصفهان فرزند امراله بر ‪ ۱۵‬حبه مشاع از ‪ ۷۲‬حبه ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 262/95‬مترمربع ( با قید بازداشت از طرف شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی‬ ‫اصفهان و شعبه ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۶‬اجرای احکام مدنی اصفهان ) مفروزی از پالک شماره ‪ ۴۱۴۱‬فرعی از‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی‬ ‫مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۱۳۴۴‬مورخ ‪ 1401/5/3‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی ‪ ،‬مالکیت خانم شهال بهزادفر به شناسنامه شماره ‪ ۱۵۵۳‬کدملی ‪۱۲۸۵۶۳۸۰۱۸‬‬ ‫صادره اصفهان فرزند امراله بر ‪ 7/5‬حبه مشاع از ‪ ۷۲‬حبه ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 262/95‬متر مربع ( با قید بازداشت از طرف شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان و شعبه‬ ‫‪ ۱۲‬و ‪ ۱۶‬اجرای احکام مدنی اصفهان ) مفروزی از پالک شماره ‪ ۴۱۴۱‬فرعی از ‪ ۵۰۰۰‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز‬ ‫ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۱۶۲۲‬مورخ ‪ 1401/5/27‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت خانم شهین بهزادفر به شناسنامه شماره ‪ ۴۷۸‬کدملی‬ ‫‪ ۱۲۸۵۴۷۱۴۲۳‬صادره اصفهان فرزند امراله بر ‪ 7/5‬حبه مشاع از ‪ ۷۲‬حبه ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ 262/95‬مترمربع ( با قید بازداشت از طرف شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان و‬ ‫شعبه ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۶‬اجرای احکام مدنی اصفهان ) مفروزی از پالک شماره ‪ ۴۱۴۱‬فرعی از ‪ ۵۰۰۰‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز‬ ‫ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۱۶۲۱‬مورخ ‪ 1401/5/27‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت خانم شیرین بهزادفر به شناسنامه شماره ‪ ۹۴‬کدملی‬ ‫‪ ۱۲۹۱۰۰۴۵۶۴‬صادره اصفهان فرزند امراله بر ‪ 7/5‬حبه مشاع از ‪ ۷۲‬حبه ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ 262/95‬متر مربع ( با قید بازداشت از طرف شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان‬ ‫و شعبه ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۶‬اجرای احکام مدنی اصفهان) مفروزی از پالک شماره ‪ ۴۱۴۱‬فرعی از ‪ ۵۰۰۰‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز‬ ‫ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۱۶۲۵‬مورخ ‪ 1401/5/27‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت خانم شیوا بهزادفر به شناسنامه شماره ‪ ۱۲۷۲۰۸۵۸۴۸‬کدملی‬ ‫‪ ۱۲۷۲۰۸۵۸۴۸‬صادره اصفهان فرزند خسرو بر ‪ ۳‬حبه مشاع از ‪ ۷۲‬حبه ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫به استثنای بهاء ثمنیه عرصه و اعیان به مساحت ‪ 262/95‬متر مربع ( با قید بازداشت از طرف شعبه‬ ‫اول اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان و شعبه ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۶‬اجرای احکام مدنی اصفهان ) مفروزی از‬ ‫پالک شماره ‪ ۴۱۴۱‬فرعی از ‪ ۵۰۰۰‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‬ ‫در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه ( سهم االرث نامبرده از مرحوم پدرش اقای خسرو بهزاد فر)‬ ‫مفروز ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۱۶۲۳‬مورخ ‪ 1401/5/27‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای فرهاد بهزاد فر به شناسنامه شماره ‪ ۲۴۲‬کدملی‬ ‫‪ ۱۲۸۹۳۷۳۴۸۵‬صادره اصفهان فرزند امراله بر ‪ ۱۵‬حبه مشاع از ‪ ۷۲‬حبه ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ 262/95‬مترمربع ( با قید بازداشت از طرف شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان و‬ ‫شعبه ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۶‬اجرای احکام مدنی اصفهان ) مفروزی از پالک شماره ‪ ۴۱۴۱‬فرعی از ‪ ۵۰۰۰‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز‬ ‫ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۱۶۲۶‬مورخ ‪ 1401/5/27‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت خانم نوشین بهزادفر به شناسنامه شماره ‪ ۳۵۴۵‬کدملی‬ ‫‪ ۱۲۹۲۹۲۹۰۵۷‬صادره اصفهان فرزند خسرو بر ‪ ۳‬حبه مشاع از ‪ ۷۲‬حبه ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫به استثنای بهاء ثمنیه عرصه و اعیان به مساحت ‪ 262/95‬مترمربع ( با قید بازداشت از طرف شعبه‬ ‫اول اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان و شعبه ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۶‬اجرای احکام مدنی اصفهان ) مفروزی از‬ ‫پالک شماره ‪ ۴۱۴۱‬فرعی از ‪ ۵۰۰۰‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‬ ‫با ورود انجمن سینمای جوان در سرتاسر کشور بسیاری از‬ ‫فیلم های کوتاه به نمایش گذاشته می شود؛ این انجمن توانسته‬ ‫است استعدادهای شگرفی را در حوزه فیلم سازی به ویژه فیلم‬ ‫کوتاه کشف کند‪.‬‬ ‫او بابیان اینکه انجمن سینمای جوان استان ظرفیت باالیی‬ ‫در تولید فیلم کوتاه دارد‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون این انجمن توانسته‬ ‫است به عنوان یکی از قطب های مهم کشور در حوزه فیلم های‬ ‫کوتاه شناخته شود و عالوه بر ان اعضای انجمن توانسته اند‬ ‫در جشنواره های ملی و جهانی رتبه برتر کسب کنند که از ان‬ ‫جمله می توان به مقام اوردن در جشنواره فیلم کوتاه تهران و‬ ‫جشنواره فیلم فجر اشاره کرد‪.‬‬ ‫طباطبایی اظهار کرد‪ :‬یکی دیگر از اقدامات مهم این‬ ‫انجمن برگزاری پاتوق فیلم های کوتاه در اصفهان است که‬ ‫یکشنبه های هر هفته این نشست در پردیس سیتی سنتر‬ ‫اصفهان برگزار می شود‪ .‬برگزاری پاتوق فیلم کوتاه اصفهان‬ ‫موفق عمل کرده و توانسته است رتبه اول کشور را بین‬ ‫پاتوق های فیلم کشور به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫او با اشاره به برنامه های انجمن سینمای جوان استان‬ ‫اصفهان‪ ،‬افزود‪ :‬این انجمن برنامه ای متعددی را در ماه محرم‬ ‫و صفر برگزار کرده است که یکی از این اقدام ها فراخوان برای‬ ‫عکاسی در روز عاشورا و دهه دوم محرم بوده است و قرار است‬ ‫برگزیده این اثار‪ ،‬بیست ویکم شهریورماه با مشارکت اداره حوزه‬ ‫هنری اصفهان در گالری این نهاد برپا شود‪.‬‬ ‫مدیر انجمن سینمای جوانان استان اصفهان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این انجمن با همکاری عتبات عالیات استان عکاسان و‬ ‫فیلم سازان را به کربالی معلی اعزام خواهد کرد که قرار است‬ ‫امروز این اعزام در قالب یک اتوبوس صورت گیرد و در صورت‬ ‫باز نشدن مرز این اعزام به زمان دیگر موکول خواهد شد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬یکی از اقدام های مشترک انجمن سینمای‬ ‫جوان با ستاد عتبات عالیات استان فراخوان جایزه بزرگ اربعین‬ ‫است که قرار است در نیمه شعبان مراسم اختتامیه ان برگزار‬ ‫شود و منتخبین این برنامه به کربال و مشهد اعزام شوند‪.‬‬ ‫در خالصه داستان این فیلم سینمایی امده است‪ :‬این‬ ‫فیلم درباره ی جوانی اهل جنوب شهر به نام «عال» است که‬ ‫سودای بزرگی در سر می پروراند و می خواهد خود را باال بکشد‪.‬‬ ‫اشنایی «عال» با زنی میان سال به نام «فروغ»‪ ،‬این پسر جوان‬ ‫را در موقعیتی پیش بینی نشده و پر از جدال و کشمکش قرار‬ ‫می دهد؛ مسیری که هم با عشق‪ ،‬کینه‪ ،‬خشم و انتقام همراه‬ ‫است‪.‬‬ ‫پیتوک به نویسندگی صادق خوشحال و امیررضا نوری‬ ‫داستانی اجتماعی را به تصویر می کشد‪.‬‬ ‫صالحی درباره قصه این فیلم بیان کرد‪ :‬این فیلم سینمایی‬ ‫قهرمان محور و در ژانر نوار کار می شود که مدت هاست در‬ ‫سینمای ما دیده نشده است‪ .‬قصه فیلم درباره قهرمانی از طبقه‬ ‫متوسط جامعه است که ناخواسته وارد ماجرایی می شود و قصه‬ ‫را پیش می برد‪.‬‬ ‫او در ادامه درباره تغییر سبک و ساخت فیلم در ژانر‬ ‫نوار و جذب مخاطب به این سبک اظهار کرد‪ :‬من سال ها‬ ‫شاگرد افرادی چون مسعود کیمیایی و عباس کیارستمی بودم‬ ‫و سینمای ان ها مورد عالقه من بوده است‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫سینمای فرد زینه مان را نیز دوست دارم و می دانم که کارم‬ ‫سخت است و ریسک باالیی دارد‪.‬‬ ‫او در همین راستا ادامه داد‪ :‬چرا که کاراکترهای فیلم‬ ‫پرتعداد هستند و بسته به ژانر همه چیز اتفاق می افتد‪ .‬در این‬ ‫فیلم من سه بازیگر جدید دارم که قهرمان فیلم هستند و در‬ ‫کنار بازیگران حرفه ای به ایفای نقش می پردازند که مجموع‬ ‫این عوامل سبب می شود تا احساس کنم فیلم در گیشه حضور‬ ‫موفقی خواهد داشت‪ ،‬چراکه مردم سینمای قهرمان پرور و‬ ‫چهره های جدید را دوست دارند‪.‬‬ ‫این کارگردان افزود‪ :‬از سوی دیگر سعی کردیم در این‬ ‫فیلم تلفیقی از سینمای کالسیک و پست مدرن را داشته باشیم‪.‬‬ ‫در این میان روزبه رایگا به عنوان مدیر فیلمبرداری کارهای‬ ‫جدیدی انجام می دهد‪ .‬هدف اصلی ما حضور در جشنواره فیلم‬ ‫فجر است‪ ،‬به هر حال سینمای کالسیک سلیقه ای است و‬ ‫بسیاری از منتقدان موافق و برخی نیز مخالف ان هستند‪ ،‬اما‬ ‫در هر صورت مدت هاست که درباره نبود قهرمان در سینما‬ ‫صحبت های بسیاری می شود‪.‬‬ ‫صالحی درباره تاثیر سینمای معاصر بر فیلم پیتوک اضافه‬ ‫کرد‪ :‬شاید یکی از دالیلی که من شاگرد اقای کیمیایی شدم‬ ‫عالقه مندی به سینمای کالسیک و قهرمان محور است‪ .‬باعث‬ ‫افتخار من است که وامدار سینمای او باشم‪ ،‬اما قطعًا کار‬ ‫من تفاوت های بسیاری دارد‪ .‬این درست که سعی کردم از‬ ‫سینمای کیارستمی‪ ،‬کیمیایی و حتی زینه مان الگوبرداری کنم‪،‬‬ ‫اما تنها نقطه اشتراک‪ ،‬حضور یک قهرمان است‪.‬‬ ‫در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه ( سهم االرث نامبرده از مرحوم پدرش اقای خسرو بهزاد فر)‬ ‫مفروز ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۱۶۲۰‬مورخ ‪ 1401/5/27‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت خانم پوران بهزادفر به شناسنامه شماره ‪ ۲۳۳‬کدملی‬ ‫‪ ۱۲۸۵۶۰۶۳۳۷‬صادره اصفهان فرزند امراله بر ‪ 7/5‬حبه مشاع از ‪ ۷۲‬حبه ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ 262/95‬مترمربع ( با قید بازداشت از طرف شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان و‬ ‫شعبه ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۶‬اجرای احکام مدنی اصفهان) ) مفروزی از پالک شماره ‪ ۴۱۴۱‬فرعی از ‪ ۵۰۰۰‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز‬ ‫ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/06/05:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/06/20 :‬مهدی شبان‪ -‬رئیس ثبت‬ ‫اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪/1369185‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1697‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۰۷۰۰۲۲۲۲‬مورخ ‪ 1401/5/24‬هیات اول موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهناز کشاورز فرزند احمد بشماره شناسنامه‬ ‫‪ ۵۲‬دارای کد ملی ‪ ۱۱۱۲۱۲۱۸۴۶‬صادره از فالورجان در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی به‬ ‫مساحت ‪ 142/50‬مترمربع پالک ‪ ۲۷۰۷‬فرعی از ‪ ۶۶۷‬اصلی واقع در اراضی کوه دنیه ‪ -‬بلوار شفق‬ ‫خریداری رسمی از مالک رسمی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم‬ ‫و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/06/05 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/06/20 :‬محمدعلی ناظمی‬ ‫اشنی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان ‪/1369202‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1699‬برابر رای شماره ‪ ۱۶۲۹‬مورخ ‪ 1401/5/27‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای عباس دهقانی به شناسنامه شماره ‪۱۲۴۸‬‬ ‫کدملی ‪ ۱۲۸۸۸۳۱۵۳۶‬صادره اصفهان فرزند عبدالصمد در ششدانگ قسمتی از یکباب خانه به‬ ‫مساحت ‪ 39/19‬مترمربع پالک شماره ‪ ۲۲‬فرعی از ‪ ۲۸۶۲‬اصلی ( که متقاضی قصد الحاق پالک‬ ‫‪ 2862/22‬به پالک ‪ 2862/25‬را دارد که تواما تشکیل یکباب ساختمان را داده اند ) واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان و متقاضی به موجب یک فقره استشهادیه محلی اعالم‬ ‫نموده است ‪ :‬مورد تقاضا در طول ‪ ۶۲‬سال قبل در تصرف جد و پدر وی بوده است و این مقدار زمین‬ ‫را پدرم (عبدالصمد دهقانی) با حق شرب نهر شایج خریداری نموده است و کارشناسان پرونده نیز از‬ ‫شهود محلی پرسش و امضاء و اثر انگشت نامبردگان به موجب صورتجلسه مورخ ‪ 1401/2/4‬اخذ‬ ‫گردیده است ‪ ،‬و مورد تقاضا ( پالک ‪ ) 2862/22‬بصورت قسمتی از یکباب خانه بوده و در مجاورت‬ ‫جنوبی پالک ‪ 2862/25‬واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان قرار داشته است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫جشنواره ونیز‬ ‫‪5‬‬ ‫پیش بینی منتقدان از‬ ‫شانس نخست شیر طالی‬ ‫ونیز‬ ‫بـر اسـاس اخریـن جـدول ارای منتقـدان‬ ‫بین االمللـی دربـاره فیلم هـای بخـش مسـابقه اصلی‬ ‫جشـنواره فیلـم ونیز‪« ،‬خرس نیسـت» با نمـره ‪۴.۱۴‬‬ ‫صدرنشـین اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬در این جدول که شـامل ارای‬ ‫‪ ۹‬منتقـد از نشـریات بین المللـی اسـکرین‪ ،‬هالییـود‬ ‫ریپورتـر‪ ،‬ابـزرور‪ ،‬فیلـم وردیکـت‪ ،‬د َِرپ‪ ،‬لومونـد‬ ‫فرانسـه‪ ،‬روزنامـه اسـپانیایی زبان ال پائیـس‪ ،‬روزنامه‬ ‫فرانکفورتـر روندشـاو المـان و روزنامـه لهسـتانی‬ ‫«‪ »Rzeczpospolita‬اسـت‪ ،‬فیلم «خرس نیست»‬ ‫سـاخته جعفـر پناهی یکـی با متوسـط نمـره ‪ ۴.۱۴‬از‬ ‫‪ ۵‬در صـدر محبوب تریـن فیلم هـای از نـگاه منتقدان‬ ‫بین المللـی قـرار گرفتـه و تنهـا فیلـم از میـان ‪ ۲۳‬اثر‬ ‫بخش مسـابقه اصلی ونیز اسـت که متوسـط بیش از‬ ‫‪ ۴‬سـتاره کسـب کرده اسـت‪.‬‬ ‫منتقــد ابــزرور ‪ ۵‬ســتاره کامــل را بــه فیلــم‬ ‫پناهــی اختصــاص د÷اده و منتقــدان ســینمایی‬ ‫د َِرپ‪ ،‬ال پائیــس‪ ،‬فرانکفورتــر روندشــاو و‬ ‫همچنیــن«‪ »Rzeczpospolita‬ایــن فیلــم را‬ ‫شایســته دریافــت ‪ ۴.۵‬ســتاره دانســته اند‪.‬‬ ‫در رتبه هـای بعـدی نیـز «سـنت عمـر» سـاخته‬ ‫«الیس دیوپ» و «اروح اینیشـرین» سـاخته «مارتین‬ ‫مک دونـا» هـر کـدام بـا متوسـط نمـره ‪ ۳.۸۳‬قـرار‬ ‫گفته انـد و «اسـتخوان و همـه» بـه کارگردانی «لوکا‬ ‫گوادانینـو» هم متوسـط نمره ‪ ۳.۶۵‬از سـوی منتقدان‬ ‫بین المللـی دریافـت کرده اسـت‪.‬‬ ‫مسـتند «همه زیبایی و خونریزی» بـه کارگردانی‬ ‫«لـورا پویتـرس» هـم که از شـانس های اصلی شـیر‬ ‫طالیـی ونیـز محسـوب می شـود هـم نمره متوسـط‬ ‫‪ ۳.۵۳‬گرفته اسـت‪.‬‬ ‫«شـب‪ ،‬داخلـی‪ ،‬دیـوار» بـه کارگردانـی وحیـد‬ ‫جلیلونـد دیگـر نماینـده سـینمای ایـران در بخـش‬ ‫مسـابقه اصلـی ونیـز هـم بـا متوسـط نمـره ‪ ۲.۷۲‬در‬ ‫رتبـه پانزدهـم در جـدول منتقـدان بین المللـی و‬ ‫باالتـر از فیلم هایی چـون «باردو» سـاخته «الخاندرو‬ ‫گونزالـز اینارینـو»‪« ،‬بلونـد» از «انـدرو دومنیـک» و‬ ‫«پسـر» بـه کارگردانـی «فلوریـن زلـر» قـرار دارد‪.‬‬ ‫مراسـم اختتامیـه هفتـاد و نهمیـن جشـنواره فیلم‬ ‫ونیـز امشـب (‪ 19‬شـهریور مـاه) برگـزار می شـود و‬ ‫بایـد منتظـر مانـد و دیـد نظـر جمعـی هیـات داوران‬ ‫بخـش مسـابقه اصلی به ریاسـت «جولین مـور» و با‬ ‫حضـور لیال حاتمـی‪« ،‬کازوئو ایشـی گورو»‪« ،‬لئوناردو‬ ‫دی کاسـتانزو»‪« ،‬ادری دیـوان» و «رودریگـو‬ ‫سـوروگوین» در نهایـت تا چه حدی بـا ارای منتقدان‬ ‫بین المللـی همخوانـی خواهـد داشـت‪.‬‬ ‫تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/06/05 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/06/20 :‬مهدی شبان‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪/1369371‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1701‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند‬ ‫مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1401/05/03 -۴۹۵۶‬هیات دوم اقای فضل اله صباغی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۹۶۳۴‬کدملی ‪ ۱۲۸۳۲۰۵۶۶۱‬صادره اصفهان فرزند حسین در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک‬ ‫باب ساختمان به مساحت ‪ 146/57‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۱۱۶۵‬فرعی از ‪ ۱۹‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه ‪ ۵۲۶‬دفتر ‪ ۹۵۲‬امالک و‬ ‫دفتر امالک الکترونیکی ‪۱۳۹۹۲۰۳۰۲۰۲۵۰۰۳۰۴۲‬‬ ‫ردیف ‪ -۲‬رای شماره ‪ 1401/05/03 -۴۹۵۵‬هیات دوم اقای مهدی صباغی رنانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۲۴‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۰۵۹۳۲۲‬صادره اصفهان فرزند حسین در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 146/57‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۱۱۶۵‬فرعی از ‪ ۱۹‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه ‪ ۵۲۶‬دفتر ‪ ۹۵۲‬امالک و دفتر‬ ‫امالک الکترونیکی ‪۱۳۹۹۲۰۳۰۲۰۲۵۰۰۳۰۴۲‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/06/05 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/06/20:‬شهریاری‪ -‬رئیس منطقه‬ ‫ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪/1369084‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1695‬برابر رای شماره ‪ ۱۱۹۵‬مورخ ‪ 1401/4/20‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای رضا مشایخی موجانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۱۳‬کدملی ‪ ۱۲۸۸۸۱۵۸۱۶‬صادره اصفهان فرزند فتح اله در ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 230/73‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۴۷۸۶‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک‬ ‫جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف اقای فتح اله مشایخی ( مالک رسمی)‬ ‫خریداری شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود‬ ‫در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از‬ ‫تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است‬ ‫در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/06/05 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/06/20 :‬مهدی شبان‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪/1370538‬م الف‬ ‫اگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود خدمات عمران نائین نور باران به‬ ‫شناسه ملی ‪ 10260053726‬و به شماره ثبت ‪217‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪ 1401/05/20‬تصمیمات ذیل اتخاذ‬ ‫شد‪ :‬موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید‪:‬‬ ‫شرکت درمناقصه و مزایده های مراکز دولتی و خصوصی و عمومی در رابطه با اجاره اماکن‬ ‫ورزشی و تامین و پشتیبانی کلیه امور ورزشی و مسابقات ورزشی‪ -‬انجام خدمات تجارت‬ ‫الکترونیک ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور مجوز نمیباشد و در صورت لزوم پس‬ ‫از اخذ مجوزهای الزم ‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری نایین (‪)1378902‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫رساندن نرخ تورم امسال به‬ ‫زیر ‪ ۴۰‬درصد برای دولت یک‬ ‫موفقیت است‬ ‫یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فعال تالش‬ ‫حداقلی دولت این است که تورم افزایش پیدا نکند و امسال‬ ‫از ‪ ۴۰‬درصد فراتر نرود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر دولت بتواند امسال تورم را‬ ‫به زیر ‪ ۴۰‬درصد برساند‪ ،‬کارنامه موفقی در این زمینه خواهد‬ ‫داشت و برای سال بعد نیز اگر اقدامات قابل توجهی در‬ ‫رفع ناترازی های ارزی‪ ،‬بودجه ای مالی و بانکی انجام دهد‪،‬‬ ‫می توانیم شاهد تورم زیر ‪ ۲۵‬درصدی باشیم‪ .‬وحید شقاقی‬ ‫شهری در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مسئله تورم یک‬ ‫معضل ‪ ۵۰‬ساله در اقتصاد ایران است و میانگین تورم ایران‬ ‫در ‪ ۵۰‬سال گذشته ‪ ۲۰‬درصد بوده است؛ بنابراین موضوع‬ ‫تورم مربوط به دولت خاصی نیست و مسئله بلند مدت‬ ‫اقتصاد کشور است و باید حل شود‪ .‬در دهه ‪ ۹۰‬میانگین‬ ‫تورم ایران ‪ ۲۶‬درصد و در چهار سال گذشته بیش از ‪۴۰‬‬ ‫درصد بوده است‪ .‬وی با بیان اینکه تا زمانی که ریشه های‬ ‫اصلی تورم از بین نرود‪ ،‬همچنان تورم پنهان را در اقتصاد‬ ‫ایران مشاهده خواهیم کرد‪ ،‬افزود‪ :‬تا زمانی که ریشه های‬ ‫تورم حل نشود‪ ،‬همچنان تورم به صورت اشکار و پنهان‬ ‫در اقتصاد ایران وجود خواهد داشت‪ .‬به عنوان مثال در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬تورم ایران به ‪ ۹‬درصد رسید اما چون ریشه های تورم‬ ‫حل نشده بود‪ ،‬باز روند صعودی تورم ادامه پیدا کرد و تورم در‬ ‫ان سال فقط به دلیل کاهش انتظارات تورمی کم شده بود‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی سه ریشه اصلی تورم را در ناترازی‬ ‫بودجه ای و مالی‪ ،‬بانکی‪ ،‬تجاری و ارزی دانست و گفت‪:‬‬ ‫تا زمانی که این ناترازی ها در اقتصاد وجود دارد‪ ،‬انتظارات‬ ‫تورمی نیز هر بار شعله ور می شود‪ .‬در سال ‪ ۱۳۹۵‬این‬ ‫ناترازی ها وجود داشت اما به دلیل کاهش انتظارت تورمی‪،‬‬ ‫نرخ تورم نیز کاهشی شد و در سال ‪ ،۱۳۹۷‬ناترازی های‬ ‫اقتصاد کشور با خروج امریکا از برجام تشدید شد و تورم های‬ ‫باالی ‪ ۴۰‬درصد را مشاهده کردیم‪ .‬شقاقی درباره روند تورم‬ ‫و نقدینگی در دولت سیزدهم بیان کرد‪ :‬زمانی که فعالیت‬ ‫دولت سیزدهم اغاز شد‪ ،‬سه ناترازی بودجه ای‪ ،‬مالی و ارزی‬ ‫در اقتصاد ایران وجود داشت‪ .‬در این زمینه تالش دولت این‬ ‫بود که این سه ناترازی و انتظارات تورمی را کنترل کند‪ .‬برای‬ ‫این موضوع در حوزه ناترازی بانکی اقدامات مثبت و رو به‬ ‫جلویی انجام شد؛ به طوری که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی‬ ‫سیاست های انضباط بخشی به نظام بانکی را عملیاتی کردند‬ ‫و مواردی از جمله کنترل ترازنامه بانکی‪ ،‬کاهش منابع بلوکه‬ ‫شده بانک ها‪ ،‬تقویت نظارت بانکی و نظایر ان انجام شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ساختار نظام بانکی معیوب است و بانک ها‬ ‫درگیر بنگاه داری گسترده شده اند که موجب افزایش ناترازی‬ ‫بانک ها شده است افزود‪ :‬پیشنهاد من به تیم اقتصادی‬ ‫دولت این است که در کنار اصالحات جزئی و اصالحات‬ ‫تکی نظام بانکی به تدریج به سمت اصالحات ساختاری‬ ‫نیز حرکت کنند‪ .‬دولت تالش کرد ضمن تقویت شفافیت‪،‬‬ ‫انضباط بخشی را به نظام بانکی تحمیل کند اما الزم است‬ ‫که به اصالحات عمیق دست بزند‪ .‬این تحلیلگر اقتصادی‬ ‫اقدامات دولت در رفع ناترازی در بودجه و امور مالی را مثبت‬ ‫ارزیابی نکرد و گفت‪ :‬بودجه ‪ ۱۴۰۱‬همچنان بودجه ناترازی‬ ‫و شکننده است و هزینه های مختلفی بر بودجه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫تحمیل و اضافه شده است‪ .‬در این زمینه الزم است که‬ ‫تیم بودجه ریزی کشور برای سال اینده بودجه ای شفاف و با‬ ‫ناترازی کم تری را تحویل دهد‪ .‬ناترازی های تجاری و ارزی‬ ‫کشور نیز به لطف افزایش قیمت های جهانی تا حدودی‬ ‫کاهش پیدا کرده است‪ .‬برای اقدامات اساسی در این زمینه به‬ ‫اصالح ساختار در حوزه توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت‬ ‫واردات نیاز داریم‪ .‬شقاقی با بیان اینکه تمام تالش دولت این‬ ‫بوده که تورم و انتظارات تورمی را کنترل کند و اجازه سه‬ ‫رقمی شدن تورم را ندهد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در حوزه نقدینگی تالش‬ ‫دولت این بوده که نقدینگی را کنترل کند و رئیس جمهوری‬ ‫دستور داده که رشد نقدینگی کاهش پیدا کند‪ .‬اقدامات برای‬ ‫کنترل رشد نقدینگی شدت گرفته که امیدواریم نقدینگی‬ ‫مهار شود زیرا رشد نقدینگی تبعات سنگینی برای اقتصاد‬ ‫دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬کنترل تورم و نقدینگی به هماهنگی تیم‬ ‫اقتصادی دولت و شرایط اقتصادی در حوزه بین الملی و‬ ‫داخلی بستگی دارد‪ .‬این ککار مستلزم کاهش دست درازی‬ ‫دولت به منابع بانک ها و بانک مرکزی‪ ،‬کاهش طمع افزایش‬ ‫هزینه های دولتی و بهبود وضعیت تراز ارزی است‪ .‬فعال‬ ‫تالش حداقلی دولت این است که تورم افزایش پیدا نکند‬ ‫و امسال از ‪ ۴۰‬درصد فراتر نرود‪ .‬البته این موضوع با توجه‬ ‫به شرایط تحریمی‪ ،‬اصالح ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به عنوان یک‬ ‫شوک تورمی و افزایش قیمت های جهانی سخت است اما‬ ‫اگر دولت بتواند امسال تورم را به زیر ‪ ۴۰‬درصد برساند‪،‬‬ ‫کارنامه موفقی در این زمینه خواهد داشت‪ .‬این کارشناس‬ ‫اقتصادی در پایان گفت‪ :‬اگر دولت در سال بعد اقدامات قابل‬ ‫توجهی در رفع ناترازی های ارزی‪ ،‬بودجه ای مالی و بانکی‬ ‫انجام دهد‪ ،‬تورم زیر ‪ ۲۵‬درصد را می توانیم شاهد باشیم‪.‬‬ ‫دلیل ناکارامدی درامدهای‬ ‫نفتی در ‪ ۴۰‬سال گذشته‬ ‫به اعتقاد رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی‪،‬‬ ‫نگاه عمومی به درامدهای نفتی به عنوان ثروت در ‪۴۰‬‬ ‫سال گذشته و واریز مستقیم ان به بودجه کشور باعث‬ ‫ناکارامدی ان شده است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬مهدی غضنفری‬ ‫در چهارمین جشنواره ملی حاتم (حمایت از تولید ملی) در‬ ‫تشریح تئوری دوچرخه اقتصادی گفت‪ :‬چنانچه اقتصاد کشور‬ ‫را همانند دوچرخه فرض کنیم که چرخ جلوی ان اقتصاد‬ ‫بنگاهی و چرخ عقب ان اقتصاد کالن باشد؛ باید هر دو با‬ ‫یکدیگر هماهنگ و پشتیبان کننده هم باشند‪ ،‬به طوری که‬ ‫هم در اقتصاد کالن‪ ،‬تورم و نقدینگی کنترل و قیمت ارز‬ ‫مدیریت شود و هم در اقتصاد بنگاهی؛ نواوری‪ ،‬خالقیت‬ ‫و بهره وری وجود داشته باشد؛ چرا که در غیر این صورت‬ ‫حرکت دوچرخه اقتصادی کند و یا متوقف می شود‪.‬‬ ‫یکشنبه | ‪ 20‬شهریور ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4443‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫کاهش رشد نقدینگی به زیر ‪۳۰‬درصد برای سال جاری می تواند هدف مطلوبی باشد‬ ‫معمای اضافه برداشت از بانک مرکزی‬ ‫هفته گذشــته ابراهیم رییسی‪ ،‬رییس جمهوری با هدف‬ ‫شــفافیت هرچه بیشتر مســیر اصالحات بانکی و پولی‪ ،‬به‬ ‫رییــس کل بانک مرکزی ‪ ۱۰‬ماموریت جدید داد که یکی از‬ ‫انها‪ ،‬توقف رشد سالیانه نقدینگی و مدیریت خلق پول است‪.‬‬ ‫به گزارش اقتصادانالین؛ در همین راستا رییس جمهوری‪،‬‬ ‫بانک مرکزی را موظف کرد که رشــد خلق پول بانک ها را‬ ‫از طریق اعمال سقف بر رشد بدهی های بانک ها (سپرده ها)‬ ‫کنترل و رشــد ساالنه نقدینگی کشــور را به زیر ‪۲۵‬درصد‬ ‫برساند‪ .‬این درحالی است که صالح ابادی‪ ،‬رییس کل بانک‬ ‫مرکزی هم پیش از سخنان رییس جمهور در همان جلسه‪،‬‬ ‫هدف این نهاد در سال ‪ ۱۴۰۱‬را کاهش رشد ساالنه نقدینگی‬ ‫کشور به ‪۳۰‬درصد عنوان کرده بود‪.‬‬ ‫این هدف گــذاری تورمی از ســوی رییس جمهوری و‬ ‫رییس بانک مرکزی درحالی مطرح می شــود که بر اساس‬ ‫جدیدترین گزارش تحوالت اقتصاد کالن بانک مرکزی‪ ،‬نرخ‬ ‫رشد دوازده ماهه نقدینگی در تیر ماه ‪ ۱۴۰۱‬معادل ‪ ۳۷.۴‬درصد‬ ‫بوده است که ‪ ۲.۵‬واحد درصد از ان به افزایش پوشش اماری‬ ‫(اضافه شــدن اطالعات بانک مهراقتصاد در امارهای پولی‪،‬‬ ‫بواسطه ادغام بانک های متعلق به نیروهای مسلح در بانک‬ ‫ســپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش‬ ‫اماری مذکور‪ ،‬رشد نقدینگی در پایان تیرماه ‪ ،۱۴۰۱‬به ‪۳۴.۹‬‬ ‫درصد کاهش می یابد‪.‬‬ ‫جــدا از اینکه بین اعالم رییس جمهوری و رییس بانک‬ ‫مرکزی برای تبیین هدف کاهش رشــد نقدینگی‪ ،‬اختالف‬ ‫‪۵‬درصد اختالف وجــود دارد اما الزامــات تحقق این مهم‬ ‫چیست؟‬ ‫صالح ابادی در جلسه مذکور عنوان کرده بود‪ :‬در راستای‬ ‫تنظیم رابطه مالی بانک مرکزی و دولت‪ ،‬شورای هماهنگی‬ ‫دولت و بانک مرکزی با حضور وزارت اقتصاد‪ ،‬سازمان برنامه‬ ‫و بودجه‪ ،‬وزارت نفت و بانک مرکزی تشــکیل شده که این‬ ‫هماهنگی نقش مهمی در انضباط مالی دولت داشته است‪.‬‬ ‫همین مســاله می تواند یکی از دالیل رشدهای باالی‬ ‫نقدینگی در سالهای اخیر باشد‪ ،‬چرا که نشانگر احاطه کامل‬ ‫دولت و وزرای اقتصادی بر بانک مرکزی است و تشکیل این‬ ‫شورا هم می تواند مصداقی از ادامه چنین رویه ای باشد‪ .‬این‬ ‫سازوکار می تواند در نهایت از طریق خلق پول پرقدرت و رشد‬ ‫پایه پولی منجر به رشد نقدینگی شود‪.‬در کنار این شبکه بانکی‬ ‫بازیگر دیگری است که با سازوکار تسهیالت دهی و با یک‬ ‫ضریب فزاینده این پایه پولی را به نقدینگی تبدیل می کند‪،‬‬ ‫بنابراین تحوالت شبکه بانکی هم باید تحت نظارت شدیدتر‬ ‫سیاستگذار پولی و بانکی باشد‪ .‬مساله ای که رییس جمهور‬ ‫هم در جلسه مذکور با اشاره به لزوم رفع ناترازی شبکه بانکی‬ ‫بر اهمیت ان تاکید کرد‪.‬صالح ابادی هم در این جلسه به لزوم‬ ‫عدم افزایش پایه پولی از مسیر شبکه بانکی تاکید کرد‪.‬‬ ‫اما در واکنش به این موضوع‪ ،‬حسین درودیان‪ ،‬کارشناس‬ ‫اقتصادی با انتشــار توییتی نوشــت‪« :‬یکی از ‪ ۱۰‬ماموریت‬ ‫ابالغی رییس جمهور به بانک مرکزی‪ :‬توقف رشد سالیانه‬ ‫نقدینگی!‬ ‫صالح ابــادی‪ :‬درحال حاضر بانک هــا اوراق را با بانک‬ ‫مرکزی ریپو می کنند که به افزایش پایه پولی می انجامد که‬ ‫اگر بتوانند بین خودشان ریپو کنند بهتر است(!)‬ ‫قلیایی برای عیارسنجی مصنوعات طال مورد تایید استاندارد‬ ‫نیســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر واحدهــای تولیدی مصنوعات‬ ‫طال‪ ،‬عیارسنجی را به ازمایشگاه های تایید صالحیت شده‬ ‫استاندارد واگذار کنند‪ ،‬عیار مصنوعات برای انها بطور کامل‬ ‫مشخص می شود و پس از اطمینان از عیار محصوالت خود‬ ‫می توانند انها را وارد بازار کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به فعالیت کمیسیون حقوقی ماده ‪ ۴۲‬قانون‬ ‫تقویت و توسعه نظام استاندارد از سال‪ ۱۴۰۰‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در این کمیســیون که با حضور مدیرکل استاندارد‪ ،‬معاون‬ ‫دادستان و نمایندگان اتاق های اصناف‪ ،‬بازرگانی و تعاون و‬ ‫سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان استان‬ ‫تشکیل می شود‪ ،‬پرونده انواع کاالها که مشمول استاندارد‬ ‫اجباریهستند اما محصوالت انها پایین تر از کیفیت استاندارد‬ ‫ملی است‪ ،‬بررسی می شود‪.‬‬ ‫امین الرعایا اضافه کرد‪ :‬از ســال گذشــته رسیدگی به‬ ‫تخلفات مربوط به مصنوعات طال نیز در این کمیسیون در‬ ‫دستور کار قرار گرفت و با نظارت بیشتری که بر بازار طال‬ ‫انجام شــد‪ ،‬میزان نمونه برداری ها از بخش تولید و عرضه‬ ‫کاهش قدرت خرید مردم‪ ،‬مصرف گوشت قرمز‬ ‫در اصفهان را کاهش داد‬ ‫رئیس اتحادیه صنف فروشندگان گوشت قرمز در اصفهان‬ ‫گفت‪:‬مشکالت اقتصادی قدرت خرید شهروندان را کم کرده و‬ ‫سبب شده که میزان مصرف گوشت قرمز در بین مردم کاهش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫اصغر پورباطنی در گفت وگو با تسنیم‪ ،‬با اعالم کاهش میزان‬ ‫تقاضای گوشــت قرمز در بازار اصفهان نسبت به سال گذشته‪،‬‬ ‫پیرامون دالیل این اتفاق اظهار داشت‪ :‬مصرف گوشت قرمز در‬ ‫بین شهروندان کم و سبب کاهش میزان تقاضای عرضه گوشت‬ ‫قرمز در بازار شده و این اتفاق دو دلیل مهم دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مشــکالت اقتصادی قدرت خرید شهروندان را‬ ‫کم کرده و باعث شــده که میزان مصرف گوشت قرمز در بین‬ ‫مردم کاهش یابد‪.‬از طرف دیگر در ایام ماه محرم و صفر‪ ،‬نذورات‬ ‫هیئت ها و حسینه ها بخشی از نیاز شهروندان به گوشت قرمز را‬ ‫تامین می کنند و خود به خود مردم در این دو ماه کمتر گوشــت‬ ‫ی را به‬ ‫می خرند‪ ،‬خصوصًا که هیئت ها و حسینه ها گوشت مصرف ‬ ‫صورت دام زنده تهیه می کنند و مجموع این عوامل باعث می شود‬ ‫که میزان تقاضای گوشت قرمز در بازار کاهش یابد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صنف فروشندگان گوشت قرمز اصفهان در‬ ‫ارتباط با میزان کاهش مصرف گوشت در سطح استان خاطرنشان‬ ‫خبر‬ ‫نفت سپاهان در خدمت‬ ‫زائرین اربعین حسینی‬ ‫طرح تکریم از زائرین اربعین حسینی همزمان با ایام‬ ‫اربعین ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل حسین (ع) از روز‬ ‫جمعه ‪ 18‬شهریور ماه اغاز شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫شرکت نفت سپاهان این طرح توسط شرکت نفت‬ ‫سپاهان و شرکت کیمیا اسپیدی قشم (شرکت توزیع‬ ‫کننده محصوالت اسپیدی) در دو منطقه از جاده اربعین‬ ‫(استان همدان و استان کرمانشاه) و با هدف ارائه خدمات به‬ ‫خودروهای زائرین گرامی از روز جمعه اجرایی شده است‪ .‬در‬ ‫این طرح عالوه بر توزیع روانکار دیزلی و بنزینی با قیمت‬ ‫مصوب‪ ،‬تعویض روانکار اسپیدی نیز در موکب ها بصورت‬ ‫رایگان صورت می پذیرد و زائرین محترم با اقالمی نظیر‬ ‫دستمال کاغذی اسپیدی و تی شرت اسپیدی جهت زیارت‬ ‫حرم حضرت اباعبداهلل حسین (ع) و مراسم اربعین بدرقه‬ ‫می گردند‪ .‬الزم به ذکر است مرکز کرمانشاه به صورت‬ ‫شبانه روزی اماده خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫رضایت کشاورزان ایرانی از‬ ‫قیمت جدید گندم‬ ‫درودیان در ادامه نوشــته است که «رشد نقدینگی برای‬ ‫اقتصاد ضروری است به ویژه در تورم های باال که جهت علیت‬ ‫از قیمت به پول قوی است‪ .‬در چنان شرایطی بانک مرکزی‬ ‫باید بطور خالص تزریق کننده پول از طریق ریپو باشد که ریپو‬ ‫بین بانک ها چنین کارکردی ندارد‪ .‬نتیجه همه این کارها یعنی‬ ‫تشدید اضافه برداشت بانک ها‪ .‬بشینیم و ببینیم!»‬ ‫نکته ای که از توییت درودیان برداشت می شود‪ ،‬این است‬ ‫که درصورتی که بانک ها بین خودشــان ریپو کنند باز هم‬ ‫درنهایت مجبور می شوند از بانک مرکزی استقراض کنند که‬ ‫چنین امری منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی خواهد‬ ‫شــد‪.‬اما باید در نظر داشته باشیم که بر اساس دستورالعمل‬ ‫جدید بانک مرکزی‪ ،‬بانک ها دیگر بدون وثیقه نمی توانند از‬ ‫بانک مرکزی وام بگیرند‪ .‬بنابراین اگر در عمل چنین شرطی‬ ‫رعایت شود و بانک مرکزی بدون دریافت وثیقه به بانک ها‬ ‫وامی ندهد می توان انتظار داشــت که استقراض بانک ها از‬ ‫بانک مرکزی منجر به اضافه برداشت نخواهد شد و بنابراین‬ ‫بانک مرکزی باید بتواند این دستورالعمل خود را به صورت‬ ‫کامل اجرا کند‪ ،‬چرا که در غیر این صورت تاکید بر مواردی‬ ‫نظیر کنترل اضافه برداشــت و ناترازی بانکها بی ثمر خواهد‬ ‫شــد‪.‬البته هر چند بانکها طبیعتا در ابتدا ســعی می کنند در‬ ‫کریدور نرخ بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی (یعنی ‪۱۴‬‬ ‫الی ‪۲۲‬درصد) از منابع یکدیگر اســتفاده کنند‪ ،‬اما زمانی که‬ ‫منابع بازار بین بانکی کفاف تقاضا را ندهد‪ ،‬در نهایت مجبور به‬ ‫دریافت منابع از بانک مرکزی می شوند و در اینجا نقش بانک‬ ‫مرکزی اهمیت پیدا می کند‪.‬‬ ‫بنابراین به نظر می رســد کاهش رشد نقدینگی به اعداد‬ ‫زیر ‪۳۰‬درصد برای سال جاری می تواند هدف مطلوبی باشد‪،‬‬ ‫به شــرط ان که الزامات ان رعایت شود و این تنها مسیری‬ ‫است که می تواند به کاهش تورم های باالی ‪۵۰‬درصد فعلی‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫عیارسنجی مصنوعات طال با ازمایشگاه های‬ ‫مورد تایید استاندارد است‬ ‫رییسادارهحقوقیاستاندارداصفهانگفت‪:‬تولیدکنندگان‬ ‫مصنوعات طال برای عیارسنجی دقیق محصوالت خود و‬ ‫جلوگیری از کاهش عیار انها می توانند از ازمایشگاه های‬ ‫مورد تایید این اداره کل کمک بگیرند‪.‬‬ ‫لیال امین الرعایا‪ ،‬در گفت و گو با ایرنا افزود‪ :‬بر اســاس‬ ‫قوانیــن موجود‪ ،‬تنها عیــار قابل قبول و اســتاندارد برای‬ ‫مصنوعــات طال‪( ۷۵۰ ،‬طالی ‪۱۸‬عیار) اســت و اگر عیار‬ ‫مصنوع طالیی حتی یک واحد از این شاخص پایین تر باشد‬ ‫نیز غیراستاندارد محسوب می شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر لزوم رعایت این قانون و عیارســنجی‬ ‫دقیق مصنوعات طال اظهار داشت‪ :‬تنها روش عیارسنجی‬ ‫مورد تایید ســازمان ملی استاندارد‪« ،‬کوپالسیون» است و‬ ‫واحدهای تولیدی مصنوعات طال می توانند برای اطمینان‬ ‫از عیــار محصوالت تولیدی خود قبــل از توزیع در بازار از‬ ‫ظرفیت ازمایشگاه های تایید صالحیت شده و همکار اداره‬ ‫کل استاندارد استان کمک بگیرند تا محصوالت انها دچار‬ ‫مشکلنشود‪.‬‬ ‫اینکارشناسحقوقیاستانداردبابیان اینکهازمایشذوب‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کــرد‪ :‬امار دقیقی در این مورد نداریم امــا قبول دارم که میزان‬ ‫مصرف گوشت در بین شهروندان کاهش پیدا کرده است‪ ،‬طبق‬ ‫کارشناسی های انجام شده توسط سازمان غذا و داروی کشور‪ ،‬یک‬ ‫انسان باید به طور میانگین روزانه حدود ‪ 75‬گرم گوشت مصرف‬ ‫کند و بر همین اساس یک خانواده ‪ 4‬نفره در طول یک ماه باید‬ ‫به طور میانگین ‪ 4‬کیلو گوشــت قرمز تهیه کنند اما مشکالت‬ ‫اقتصادی قدرت خرید مردم را کاهش داده و به طور طبیعی میزان‬ ‫مصرف گوشت مردم هم کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫وی در ارتباط با تاثیر کاهش تقاضای گوشت قرمز در بازار بر‬ ‫قیمت این کاال گفت‪ :‬وقتی یکی از دالیل کاهش میزان مصرف‬ ‫گوشت شهروندان‪ ،‬کاهش قدرت خرید انها است و قاعدتًا کم‬ ‫شدن میزان تقاضای گوشت بر قیمت ان تاثیر چندانی نگذاشته‬ ‫است؛ از طرف دیگر با پایین امدن قیمت گوشت‪ ،‬دامداران متضرر‬ ‫می شــوند چون انها هم مجبور هستند نهادهای دامی را تامین‬ ‫کنند و اگر قیمت گوشت یک مرتبه پایین بیاید‪ ،‬متضرر می شوند‪.‬‬ ‫ت قرمز در استان‬ ‫پورباطنی در ارتباط با نرخ مصوب گوشــ ‬ ‫اصفهان یاداور شد‪ :‬گوشت قرمز بر اساس درجه بندی سطح کیفی‬ ‫در ســطح استان از کیلویی ‪ 110‬هزار تومان تا ‪ 170‬هزار تومان‬ ‫عرضه می شود‪.‬‬ ‫افزایش یافت‪ .‬دبیر کمیســیون ماده ‪ ۴۲‬استاندارد اصفهان‬ ‫ادامه داد‪ :‬بر اساس دستورالعمل های ماده ‪ ۴۲‬قانون تقویت‬ ‫و توسعه نظام استاندارد از سال ‪ ،۱۴۰۰‬اگر عیار مصنوعات‬ ‫طال حتی یک واحد کمتر از ‪ ۷۵۰‬باشــد باید پرونده انها در‬ ‫این کمیسیون بررسی و برای ُمتخلفان جریمه در نظر گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه با ابالغ این دســتور جدید و افزایش‬ ‫نظارت ها‪ ،‬میزان تخلف در زمینه عیار مصنوعات طال کاهش‬ ‫یافته است‪ ،‬گفت‪ :‬برخی از ُمتخلفان بطور عمد مصنوعات‬ ‫طال را با عیار کمتر از میزان استاندارد تولید می کنند اما برخی‬ ‫نیز نااگاهانه یا بدلیل اســتفاده از روش های غیر استاندارد‬ ‫عیارسنجی‪ ،‬محصوالتی با عیار کمتر از ‪ ۷۵۰‬دارند که الزم‬ ‫است برای رفع این مشکل خود از ازمایشگاه تایید صالحیت‬ ‫استانداردکمکبگیرند‪.‬‬ ‫وی همچنین تاکید کرد‪ :‬همه مصنوعات طال باید دارای‬ ‫ُکد شناسایی باشند و اگر مصنوع طال بدون ُکد شناسایی‬ ‫در بازار عرضه شود‪ ،‬سازنده و فروشنده مختلف هستند و به‬ ‫دادگاه معرفی می شوند‪.‬‬ ‫پیشنهاد اتاق اصناف برای‬ ‫افزایش بهره وری در برنامه‬ ‫هفتمتوسعه‬ ‫واحدهای تولیدی طالی دارنده پروانه استاندارد‪ُ ،‬ملزم به‬ ‫حک کردن ُکد شناسایی بر روی مصنوعات طال هستند که‬ ‫در استان اصفهان این کد با حرف انگلیسی «ایی»(‪ )E‬اغاز‬ ‫می شود؛ پس از حرف انگلیسی‪ ،‬یک عدد باید حک شود که‬ ‫نشانه ُکد شناسایی طال و شماره کارگاه تولیدی دارنده پروانه‬ ‫از اداره کل استاندارد است‪.‬‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشان مطرح کرد‬ ‫پرورش ماهی در استخرهای کشاورزی؛ راهکاری‬ ‫برای مدیریت مصرف اب‬ ‫مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان کاشــان‪ ،‬گفت‪ :‬پرورش‬ ‫ماهی در استخرهای ذخیره اب کشاورزی‪ ،‬یکی از برنامه های‬ ‫محوری برای افزایش بهره وری و مدیریت مصرف اب در بخش‬ ‫کشاورزی و تولید ابزیان با حداقل مصرف منابع است‪.‬‬ ‫رضا مظلومی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬استخرهای‬ ‫ذخیره اب کشاورزی‪ ،‬یکی از راهکارهای حفظ منابع اب است‬ ‫و چنانچه این اســتخرها برای پرورش ماهی استفاده شود‪ ،‬اب‬ ‫خروجی از ان‪ ،‬امالح مورد نیاز را به گیاه می رساند و ضمن کاهش‬ ‫مصرف کود‪ ،‬تولید کمی و کیفی محصول را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کارشناســان مدیریت جهاد کشاورزی کاشان و‬ ‫کارشناســان شیالت بخش خصوصی با هدف توسعه پرورش‬ ‫ماهی در اســتخرهای ذخیره اب کشاورزی پس از بازدید از ‪۳۵‬‬ ‫استخر شرایط ان را بررسی و ارزیابی کردند که می تواند منجر به‬ ‫ایجاد اشتغال در روستاها و ارزاوری شود‪.‬‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بیش از‬ ‫یک هزار استخر کوچک و بزرگ کشاورزی در شهرستان کاشان‬ ‫وجود دارد که تالش می کنیم در قالب کشــاورزی قراردادی و‬ ‫رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت‪ :‬در قیمت جدید خرید‬ ‫تضمینی گندم هزینه های تولید و سود متعارف لحاظ شده‬ ‫است و کشاورزان نیز از قیمت جدید رضایت دارند‪ .‬عطااهلل‬ ‫هاشمی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬در پاسخ به این سوال که‬ ‫ایا قیمت خرید تضمینی گندم به ازای هر کیلو ‪ ۱۳‬هزار‬ ‫تومان برای سال زراعی جدید قیمت مناسبی است یا خیر؟‬ ‫گفت‪:‬حدود ‪ ۵‬ماه پیش به دلیل نوسانات قیمت گندم در‬ ‫دنیا و افزایش هزینه های تولید قیمت خرید تضمینی گندم‬ ‫از‪ ۷۵۰۰‬تومان به ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان افزایش یافت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در ان زمان تمام هزینه ها‪ ،‬تورم و بازارهای‬ ‫جهانی را لحاظ کردیم و قیمت اصالح شد‪ .‬رئیس بنیاد ملی‬ ‫گندمکاران اضافه کرد‪ :‬در این فاصله یعنی از ‪ ۵‬ماه پیش‬ ‫تاکنون اتفاق خاصی در خصوص افزایش هزینه ها نیفتاده؛‬ ‫البته قیمت جهانی گندم نزولی بوده است‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫قیمتی که اخیرا برای خرید تضمینی گندم اعالم شده در‬ ‫حال حاضر قیمت خوبی است؛ به شرط اینکه اتفاق خاصی‬ ‫رخ نداده و قیمت ها باال نرود‪ .‬هاشمی با بیان اینکه در این‬ ‫قیمت گذاری هزینه های تولید با سود متعارفی لحاظ شده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪:‬کشاورزان بسیاری نیز در سراسر کشور از این‬ ‫قیمت راضی بودند‪.‬‬ ‫ایجاد زنجیره تولید‪ ،‬نســبت به پرورش ماهی خوراکی‪ ،‬شرایط‬ ‫ایجاد و تثبیت اشتغال پایدار فراهم شود‪.‬‬ ‫وی با دعوت از صاحبان ســرمایه برای ســرمایه گذاری در‬ ‫بخش شیالت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬محاسبه برق و گاز مصرفی با تعرفه‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬معافیت حق بیمه کارفرما برای کارگاه های بیش‬ ‫از پنج نفر از جمله تســهیالتی است که جهاد کشاورزی برای‬ ‫صاحبان سرمایه برای توسعه ابزی پروری فراهم می کند‪.‬‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشان‪ ،‬گفت‪ :‬ساالنه ‪۴۵‬‬ ‫میلیون قطعه انواع ماهیان تخم گذار و زنده زای زینتی شــامل‬ ‫انواع خانواده گلد فیش ها‪ ،‬سیچالیدها و‪ ...‬حدود ‪ ۱۴۰‬تن ماهی‬ ‫خوراکی توسط فعاالن حوزه ابزی پروری در این شهرستان تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مظلومی افزود‪ :‬محدود شــدن برداشــت ابزیــان از دریا و‬ ‫اقیانوس ها‪ ،‬توجه کشورها را ابزی پروری در اب های داخلی جلب‬ ‫کرده است و پرورش ماهی در استخرهای ذخیره اب کشاورزی‪،‬‬ ‫ضمن افزایش تولید محصول به ازای حجم اب مصرفی‪ ،‬تاثیر‬ ‫مثبتی در بهره وری فیزیکی‪ ،‬اجتماعی و زیست محیطی نیز دارد‪.‬‬ ‫دبیر کل اتاق اصناف ایران گفت‪ :‬استفاده درست از‬ ‫ظرفیت منابع داخلی و استفاده بهینه از حامل های انرژی و‬ ‫تمرکز بر بهبود عملکرد فعالیت ها منجر به افزایش بهره وری‬ ‫خواهد شد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬به نقل از اتاق اصناف ایران‪،‬‬ ‫هوشیار فقیهی در نشست پنجم بهره وری در برنامه هفتم‬ ‫توسعه‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در حوزه بهره وری تاکنون فعالیت های‬ ‫زیادی صورت گرفته‪ ،‬اما نتایج بدست امده در اقتصاد‬ ‫کشور بیانگر کافی نبودن این فعالیت ها است‪ .‬دبیرکل اتاق‬ ‫اصناف ایران با تاکید بر اهمیت حوزه بهره وری‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بهتر است به جای برنامه های طویل در برنامه های‬ ‫توسعه کشور‪ ،‬ابتدا مشکالت اساسی را شناسایی کنیم و‬ ‫بر اساس مشکالت موجود‪ ،‬برنامه ریزی صورت گیرد‪.‬‬ ‫متاسفان ه تاکنون شاهد حرکت اثربخش و عملیاتی در حوزه‬ ‫بهره وری نبوده ایم و بیشتر طرح ها و برنامه های داده شده‬ ‫بر محور اندازه گیری شاخص های بهره وری صورت گرفته‬ ‫است؛ حال انکه به دلیل عدم شفافیت در مناسبات اقتصادی‬ ‫کشور و نبود اقالم اطالعاتی مربوطه این اندازه گیری ها به‬ ‫نتیجه نرسیده و برنامه های بهبود در این مرحله باقی مانده‬ ‫است‪ .‬فقیهی افزود‪ :‬در حوزه بهره وری از نظر توان تخصصی‬ ‫و علمی ضعف داریم و ظرفیت تدوین برنامه های اثر بخش‬ ‫و عملیاتی را نداریم‪ .‬همین مساله باعث شده که به مقاالت‬ ‫و مستندات برنامه ایی که توان اجرایی و عملیاتی ان در‬ ‫کشور وجود ندارد اکتفا کنیم‪ .‬تمرکز بر تدوین این برنامه ها‬ ‫در بخش دولتی نیز یکی از دالیل این نقیصه است که در‬ ‫قیاس با کشورهای منطقه نتوانستیم از ظرفیت های موجود‬ ‫منابع کشوری درست استفاده کنیم که خود یکی از عوامل‬ ‫کاهش درامد سرانه ما و کاهش رفاه شده است‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه از منابع داخلی به صورت بهینه و عقالنی استفاده‬ ‫نمی کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬باید تغییر نگرشی در تدوین برنامه هفتم‬ ‫توسعه صورت بگیرد و بجای تدوین برنامه های تفصیلی‬ ‫نظیر شش برنامه گذشته‪ ،‬در بخش ارتقای بهره وری‬ ‫تمرکز بر روی راهکارهایی مانند ارتقای بهره وری اب‬ ‫کشاورزی و کاهش شدت مصرف انرژی که منجر به بهبود‬ ‫بهره وری در جامعه می شود صورت گیرد‪ .‬فقیهی افزود‪:‬‬ ‫بخش اصناف کشور با تخصیص بیش از ‪ ۱۷.۵‬درصد‬ ‫از تولید ناخالص داخلی کشور و اشتغال باالی ‪ ۹‬میلیون‬ ‫نفر پتانسیل باالیی برای ارتقای بهره وری کشور دارند که‬ ‫اتاق اصناف ایران امادگی دارد برای برنامه هفتم توسعه‬ ‫راهکارهای عملیاتی خود را به تدوین کنندگان برنامه ارایه‬ ‫کند‪ .‬البته این تغییر نگرش مدیران اقتصادی کشور را طلب‬ ‫می کند زیرا در هیچ برنامه توسعه ای کشور این بخش مهم‬ ‫اقتصادی متاسفانه دیده نشده است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬برای‬ ‫باالبردن میزان بهروری واحدهای صنفی باید ابزار علمی و‬ ‫راهکارهای مناسب برای حل این مشکل دیده شود‪ .‬در این‬ ‫راستا ضروری است در حوزه های صنفی میزان بهره وری‬ ‫را به گونه ای ارتقا دهیم که تاثیر مستقیم و قابل توجهی‬ ‫در افزایش اشتغال مولد کشور و همچنین ارتقای شاخص‬ ‫بهره وری سرمایه که از مشکالت اقتصاد کشور است را به‬ ‫دست اوریم‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫یکشنبه | ‪ 20‬شهریور ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4443‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫زمان برگزاری هفته هفتم لیگ‬ ‫برتر مشخص شد‬ ‫سهیل مهدی‪ ،‬رئیس کمیته مسابقات زمان برگزاری‬ ‫مسابقات هفته لیگ برتر را مشخص کرد که بعد از بازی های‬ ‫تیم ملی در اتریش برگزار می شود‪ .‬او در گفتگویی دراین باره‬ ‫گفت‪ :‬تیم ملی پنجم و ششم مهر برمی گردد‪ .‬برای تیم هایی‬ ‫که ملی پوش ندارند و در اردو نیستند از هفتم یا هشتم بازی ها‬ ‫را شروع می کنیم‪ .‬تیم هایی که ملی پوش دارند هشتم و نهم‬ ‫بازی خواهند داشت‪ .‬اگر هفته هفتم را برگزار می کردیم‬ ‫فرصت داشتیم تا هفته پانزدهم نیم فصل را جلو ببریم‪.‬‬ ‫هرچند االن نمی دانیم برنامه کی روش برای شروع جام جهانی‬ ‫چیست و ایا باید هفته هایی را به او تقدیم کنیم یا نه‪ .‬امیدوارم‬ ‫برنامه اش هر چه زودتر به دست ما برسد‪ .‬هرچند با روحیاتی‬ ‫که او دارد می دانم خیلی زود برنامه را تا جام جهانی اعالم‬ ‫می کند‪ .‬به محض اینکه برنامه را از او دریافت کنیم برنامه‬ ‫هفته های باقی مانده را اعالم می کنیم‪ .‬با این تفاسیر همان طور‬ ‫که پیش بینی می شود در پایان هفته جاری بازی های هفته‬ ‫هفتم برگزار نمی شود و تیم ها بعد از برگزاری هفته ششم‬ ‫به مرخصی می روند‪ .‬تمرینات تیم ملی هم از چهارشنبه اغاز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫واکنش گلرپیشین سپاهان به‬ ‫بازگشت کی روش‬ ‫دروازه بان پیشین تیم ملی فوتبال ایران بر لزوم حمایت‬ ‫از این تیم در استانه برگزاری جام جهانی ‪ ۲۰۲۲‬تاکید کرد‪.‬‬ ‫رحمان احمدی درباره انتخاب کارلوس کی روش به عنوان‬ ‫سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به تسنیم گفت‪ :‬وقتی تصمیمی‬ ‫گرفته شده و قرار است اجرا شود‪ ،‬اظهارنظر در مورد ان فایده‬ ‫ندارد‪ .‬این انتخاب چه تاثیر منفی داشته باشد چه مثبت‪،‬‬ ‫صحبت کردن در این رابطه معنا ندارد‪ .‬دیگر نباید درباره‬ ‫این انتخاب صحبت کرد‪ .‬مهدی تاج قبل از اینکه رئیس‬ ‫فدراسیون فوتبال شود‪ ،‬گفته بود که کی روش را می اورد و‬ ‫وعده اش را عملی کرد‪ .‬نمی دانم دریکی دو ماه باقیمانده تا جام‬ ‫جهانی‪ ،‬قرار است چه اردو و چند بازی تدارکاتی داشته باشیم‬ ‫که کادر فنی ایده هایش را جا بیندازد‪ ،‬اما درمجموع امیدوارم‬ ‫هر تصمیمی که گرفته اند به سود فوتبال ما باشد و بتوانیم در‬ ‫جام جهانی قطر سرمان را باال بگیریم‪ .‬وی در مورد اینکه‬ ‫انتخاب کی روش باعث چالش هایی بین موافق و مخالفان‬ ‫او شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تصمیمی است که گرفته شده و‬ ‫قابل برگشت نیست‪ ،‬پس باید همه جوره از تیم ملی حمایت‬ ‫کرد‪ .‬این طور نباید باشد که یک روز ‪ 10‬موافق صحبت کنند‬ ‫و روز دیگر پنج مخالف‪ .‬کی روش سرمربی ایران شده است‪،‬‬ ‫او سرمربی شخص نیست و سرمربی تیم ملی کشور ایران‬ ‫است‪ ،‬بنابراین مثل گذشته همه باید بسیج شوند و از تیم ملی‬ ‫حمایت کنند‪ .‬شاید حضور کی روش با توجه به فرصت کم‬ ‫باقی مانده تا جام جهانی بازخورد خیلی مثبتی نداشته باشد‪،‬‬ ‫اما امیدوارم اتفاقات خوبی بیفتد‪ .‬وظیفه همه در شرایط فعلی‬ ‫حمایت است‪ .‬شاید بزرگان فوتبال از بعد فنی و یکسری‬ ‫مسائل نگران باشند و برخی نیز بگویند مشکلی وجود ندارد‪،‬‬ ‫اما هر چه هست باید از تیم ملی حمایت شود‪ .‬دروازه بان‬ ‫پیشین تیم ملی فوتبال ایران درباره قرارداد سه ماهه فدراسیون‬ ‫فوتبال با کی روش گفت‪ :‬این اتفاق تنها باعث روزمه برای‬ ‫کی روش می شود نه فوتبال ایران‪ .‬کی روش می تواند بگوید‬ ‫در سه جام جهانی متوالی روی نیمکت ایران نشسته است‬ ‫و یک رزومه قوی برای او می شود‪ .‬ما در دو دوره قبلی جام‬ ‫جهانی نتیجه نگرفتیم که به عدم هدف گذاری و برنامه ریزی‬ ‫فوتبال ایران بازمی گردد‪ .‬تمام فکر و ذکر ما صعود به جام‬ ‫جهانی است و زمانی که صعود می کنیم دیگر هیچ هدفی‬ ‫نداریم و همه چیز را تمام شده می دانیم‪ .‬وقتی به یکی دو ماه‬ ‫باقیمانده به جام جهانی می رسیم تازه یادمان می افتد که جام‬ ‫جهانی داریم و باید کاری کنیم‪ .‬وقتی برنامه ریزی نمی کنید‪،‬‬ ‫نباید توقعی هم داشته باشید‪ .‬بهترین مربی حال حاضر جهان‬ ‫را باالی سر تیم ملی بگذارید‪ ،‬وقتی ساختار درست نباشد‬ ‫او هم نتیجه نمی گیرد‪ .‬احمدی خاطرنشان کرد‪ :‬ما فقط‬ ‫لحظه ای و احساسی تصمیم می گیریم‪ .‬به عنوان یکی از‬ ‫بازیکنانی که در تیم ملی و فوتبال کشور بازی کرده ام هیچ‬ ‫هدف و برنامه ریزی ندیده ام‪ .‬اوردن یک مربی برای سه ماه‬ ‫چه اتفاقی برای تیم ملی رقم می زند؟ نمی گویم اسکوچیچ‬ ‫مربی تاپ و سطح باالیی بود‪ ،‬اما در بدترین شرایط تیم ملی‬ ‫را تحویل گرفت و با او مثل اب خوردن به جام جهانی صعود‬ ‫کردیم‪ .‬در ان شرایط وحشتناک کسی حاضر نبود تیم ملی را‬ ‫تحویل بگیرد‪ .‬خیلی چیزها در فوتبال ما درست نیست‪ .‬وقتی‬ ‫می شنویم برخی بازیکنان تیم ملی به نهاد ریاست جمهوری‬ ‫می روند تا درباره سرمربی تیم ملی صحبت کنند‪ ،‬یک جای‬ ‫کارمی لنگد‪.‬‬ ‫سه تاجیک لیگ ایران به تیم‬ ‫ملی دعوت شدند‬ ‫وحدت حنانوف‪ ،‬احسان پنشنبه و شرالدین بوبوئف به تیم‬ ‫ملی تاجیکستان دعوت شدند‪ .‬فدراسیون فوتبال تاجیکستان‬ ‫در نامه جداگانه به باشگاه های پرسپولیس ذوب اهن و صنعت‬ ‫نفت اعالم کرده که این بازیکنان را برای اردوی پیش رو‬ ‫نیاز دارند‪ .‬این سه باشگاه نیز موافقت خود با این موضوع را‬ ‫اعالم کردند و حتی ذوب اهن زودتر از سایرین پنشنبه را در‬ ‫اختیار تیم ملی قرار داده است؛ اما یحیی گل محمدی حنانوف‬ ‫را در لیست خود برای بازی نفت مسجدسلیمان قرار داده‬ ‫است‪ .‬تاجیکستان در فیفادی در مقابل ترینیداد و توباگو قرار‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬فوتبال تاجیکستان در سال های اخیر پیشرفت‬ ‫قابل توجهی داشته است‪ .‬چند سال پیش بود که تیم نوجوانان‬ ‫و جوانان این کشور توانستند ایران را شکست دهند و چند‬ ‫سال بعد همین نسل موفق شد الهالل را در لیگ قهرمانان‬ ‫شکست بدهد و به استقبال دیدار با پرسپولیس برود؛ ‪۹۰‬‬ ‫دقیقه ای هیجان انگیز در شهر دوشنبه که زمینه ساز انتقال‬ ‫دو مدافع تاجیک‪ ،‬وحدت حنانوف و منوچهر صفروف‪ ،‬به‬ ‫پرسپولیسشد‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪7‬‬ ‫درخشش رکابزنان سپاهان در‬ ‫مسابقاتپیست‬ ‫تاج با پاداش جام جهانی به دنبال تغییرات بنیادی‬ ‫‪ 600‬میلیاردی که فوتبال ایران را‬ ‫متحولمی کند‬ ‫مهدی تاج تصویری روشن از برنامه هایش در فدراسیون‬ ‫را برای هواداران فوتبال ترسیم کرد‪ .‬به گزارش ورزش‬ ‫سه‪ ،‬جایگاه اسکوچیچ در تیم ملی ایران همیشه لرزان‬ ‫بود و سایه مهدی تاج همیشه روی سر فدراسیون فوتبال‬ ‫سنگینی می کرد اما حاضران در کنفرانس مطبوعاتی رئیس‬ ‫جدید فدراسیون فوتبال‪ ،‬شاید یک ماه پیش فکرش را هم‬ ‫نمی کردند که پیش از اردوی اتریش تیم ملی‪ ،‬در همچنین‬ ‫نشست خبری شرکت کنند؛ اما تاج با گذر از موانع و رسیدن به‬ ‫لیست نهایی نامزدهای انتخابات فدراسیون و سپس جلب نظر‬ ‫اعضای مجمع و درنهایت تحمیل شکستی قاطعانه به ماجدی‬ ‫و کامرانی فر‪ ،‬خود را به مهم ترین صندلی فوتبال ایران رساند‬ ‫تا دوباره در نقش رئیس فدراسیون و البته این بار از جایگاهی‬ ‫مستحکم تر‪ ،‬با خبرنگاران صحبت کند و به سواالت ان ها‬ ‫پاسخ بدهد‪ .‬پرسش و پاسخ با خبرنگاران در شرایطی انجام‬ ‫شد که اخراج اسکوچیچ و انتصاب کی روش‪ ،‬فضای فوتبال‬ ‫ایران را تحت تاثیر قرار داده و بیشتر سواالت را به این سمت‬ ‫برده بود و مهدی تاج نیز با امادگی قابل توجه به تمامی این‬ ‫سواالت پاسخ داد؛ اما بخش مهمی از صحبت های مهدی‬ ‫تاج درباره تیم ملی انجام شد و او در مورد گذشته‪ ،‬حال و‬ ‫اینده مهم ترین بخش از تیم های تحت هدایت فدراسیونش‬ ‫اظهارنظر کرد‪ .‬قسمت اول مربوط به دستمزد این سرمربی‬ ‫بود‪ 50 .‬هزار یورو ماهیانه‪ ،‬سه دستیار ‪ 30‬هزار دالری و‬ ‫مدت قرارداد نیز سه ماه خواهد بود‪ .‬تاج همچنین گفت که‬ ‫‪ 12‬درصد از پاداش صعود ایران به مرحله بعدی در اختیار‬ ‫کی روش خواهد بود اما مشخص نیست که از پاداش صعود‬ ‫به جام جهانی هم او سهم دارد یا خیر‪ .‬قسمت بعدی مربوط‬ ‫به اینده تیم ملی بود که ایده ال تاج‪ ،‬دستیاری نکونام در کنار‬ ‫کی روش برای جام جهانی خواهد بود و پس ازان کی روش‬ ‫در نقش مدیرفنی حاضر خواهد بود و نکونام سرمربی تیم‬ ‫ملی می شود‪ .‬در این مدت تاج در یک درگیری مستقیم با‬ ‫برنامه فوتبال برتر قرار داشته و حتی در اولین اقدام پس از‬ ‫ریاست فدراسیون‪ ،‬نامه ای را به رئیس صداوسیما ارسال کرد‬ ‫و دراین باره خطاب به او نکاتی را نوشت‪ .‬تاج روی مسئله حق‬ ‫پخش تلویزیونی هم دست گذاشت و به نوعی از ان به عنوان‬ ‫اهرم حمله به صداوسیما استفاده کرد و البته پس از جمالتی‬ ‫نسبتا تند‪ ،‬از طرح خود پرده برداشت که به گفته اش‪ ،‬در گفتگو‬ ‫با فیفا تدوین کرده است‪ .‬در این طرح به گفته تاج‪ ،‬صداوسیما‬ ‫بدون اینکه بودجه خود را صرف کند‪ ،‬درامد حق پخش را در‬ ‫اختیار باشگاه ها قرار خواهد داد که البته به زعم او‪ ،‬باشگاه هایی‬ ‫که بودجه دولتی دارند از این طرح بی بهره خواهند بود‪ .‬او‬ ‫همچنین خطاب به صداوسیما دست دوستی دراز کرد و‬ ‫گفت که امیدوار است برای موفقیت تیم ملی‪ ،‬ازاین پس از‬ ‫درگیری ها کنار گذاشته شوند‪ .‬او همچنین در مورد برنامه های‬ ‫عمرانی فدراسیون فوتبال نیز اظهارنظر کرد و گفت که‬ ‫بخشی از ‪ 20‬میلیون دالر طلب فدراسیون از به این برنامه ها‬ ‫اختصاص خواهد یافت که البته او به صورت دقیق این رقم‬ ‫را مشخص نکرد‪ .‬تاج درباره ساختمان فدراسیون فوتبال و‬ ‫باشگاه پرسپولیس (خیابان سئول) توضیح داد که فدراسیون‬ ‫‪ 24‬میلیارد از این بابت به شستا بدهی داشت که ‪ 25‬میلیارد‬ ‫پرداخت کرد اما به دلیل عدم استیناف خواهی در زمان الزم‪،‬‬ ‫این دو ساختمان به شستا واگذار شد‪ .‬به گفته تاج‪ ،‬فدراسیون‬ ‫این دو ساختمان را پس خواهد گرفت و درعین حال می توان‬ ‫از حرف های او این طور برداشت کرد که فدراسیون تحت‬ ‫مدیریت او قصد دارد با فروش این دو ساختمان‪ ،‬بودجه الزم‬ ‫برای اقدام عمرانی موردنظر را تامین کند‪ .‬این اقدام عمرانی‬ ‫مربوط زمینی است که در کمپ تیم های ملی واقع شده و تاج‬ ‫قصد دارد با پول فروش ساختمان های فدراسیون‪ ،‬این زمین‬ ‫که کلنگ زنی ان با حضور اینفانتینو انجام شد را تا حدی پیش‬ ‫ببرد و در اینده به سرانجام برساند‪ .‬رئیس فدراسیون همچنین‬ ‫در مورد کمپ تیم های ملی صحبت کرد و گفت که زمین‬ ‫چمن ان شرایط مطلوبی ندارد و نمی داند اگر کی روش از ان‬ ‫بازدید کند‪ ،‬چه صحبتی را انجام خواهد داد‪ .‬تاج حرف های‬ ‫خود را با توضیح پرونده های قضایی اش از زبان خود اغاز‬ ‫کرد و گفت که سه پرونده بازدارد که هر سه فوتبالی هستند‬ ‫و «باید در ارکان قضایی فدراسیون» بررسی شوند‪ .‬پرونده‬ ‫نخست استفاده از بازنشستگان (ساکت و بهاروند) بود‪ ،‬پرونده‬ ‫دوم تخفیف در اعطای تبلیغات محیطی عنوان شد و پرونده‬ ‫سوم برای فوالد مبارکه بود که در هر سه مورد تاج توضیحات‬ ‫خود را ارائه کرد و گفت که حکم نهایی نیز به سودش خواهد‬ ‫بود و در غیر این صورت فرصت تجدیدنظر خواهد داشت‪.‬‬ ‫او درباره انتقادات راستینه و قاضی زاده‪ ،‬دو نماینده مجلس‪،‬‬ ‫هم صحبت های نسبتا تندی را انجام داد و خواستار رسیدگی‬ ‫این دو به مشکالت شهرشان شد و گفت که «دویست‬ ‫بار ان ها در مورد ویلموتس» صحبت کردند‪ .‬بااین حال تاج‬ ‫به صراحت گفت به تمام ارکان فدراسیون دستور داده که‬ ‫پاسخگوی مجلس باشند و همچنین تاکید کرد مجلس در‬ ‫این چند نماینده خالصه نمی شود‪ .‬رئیس فدراسیون زمانی‬ ‫که سوالی پیرامون استقالل فدراسیونش سوال شد‪ ،‬در مورد‬ ‫دولت هم اظهارنظر کرد و گفت که در دوره قبلی توصیه‬ ‫وزارت ورزش در مورد سرمربی بعدی تیم ملی (ویلموتس)‬ ‫را پذیرفت و در موضوع مستقل بودن فدراسیون «محتاط»‬ ‫عمل کرد اما وعده داد که در این دوره روی این موضوع بیشتر‬ ‫توجه خواهد داشت‪.‬‬ ‫اخرین لیست کی روش زیر ذره بین؛‬ ‫بفرماییدتیمملی‬ ‫احتمال حضور چند بازیکن جدید در فهرست تیم ملی‬ ‫فوتبال ایران با بازگشت سرمربی پرتغالی وجود دارد‪ .‬بازگشت‬ ‫کی روش به فوتبال ایران قطعا با بازگشــت یکســری از‬ ‫بازیکنان فراموش شده به تیم ملی همراه خواهد بود‪ .‬بازیکنان‬ ‫مورد اعتماد و موردعالقه سرمربی پرتغالی چه کسانی بودند‬ ‫واالن در چه وضعیتی هستند‪ .‬نگاهی به اخرین لیست تیم‬ ‫ملــی ایران در جام ملت های اســیا می تواند جواب خوبی‬ ‫برای این سوال باشد که بازیکنان موردعالقه این سرمربی‬ ‫چه کسانی بودند‪ .‬پژمان منتظری و مسعود شجاعی تنها‬ ‫بازیکنانی هستند که از این لیست شاید هیچ شانسی برای‬ ‫بازگشت نداشته باشند‪ .‬دو بازیکنی که البته هنوز در تیم های‬ ‫باشگاهی شان بازی می کنند اما حضور ان ها در جام جهانی‬ ‫بعید به نظر می رسد‪ .‬البته به این لیست می توان اشکان دژاگه‬ ‫و حتی وریا غفوری بازیکنان فوالد را هم اضافه کرد که در‬ ‫جام ملت های اسیا تیم را همراهی کردند اما به نظر می رسد‬ ‫نباید ان ها را مسافران قطر دانست‪ .‬رامین رضاییان‪ ،‬مرتضی‬ ‫پورعلی گنجی و امید ابراهیمی بازیکنان ترکیب اصلی در‬ ‫ان بازی ها بودند که جایی در تیم اسکوچیچ نداشتند‪ .‬امید‬ ‫ابراهیمی البته در زمان اسکوچیچ هم به تیم ملی دعوت شد‬ ‫اما جایی در تفکرات ثابت این مربی نداشت‪ .‬رامین رضاییان‬ ‫که بعد از رفتن کی روش‪ ،‬رنگ تیم ملی راندید و حاال که با‬ ‫بازگشت به لیگ برتر حضور موفقی در پرسپولیس و سپاهان‬ ‫داشته است‪ ،‬به احتمال زیاد جایگاه خود را در ترکیب تیم ملی‬ ‫را پس خواهد گرفت‪ .‬پورعلی گنجی هم شــرایطی مشابه‬ ‫رضاییان خواهد داشــت‪ .‬او هم البته به دلیل مصدومیت و‬ ‫افت از تیم ملی دور شده بود اما با حضور در پرسپولیس فعال‬ ‫شــرایط خوبی دارد‪ .‬پورعلی گنجی را هم باید از بازیکنانی‬ ‫دانست که احتماال مسافر جام جهانی خواهد شد و شاید حتی‬ ‫به ترکیب اصلی هم برگردد‪ .‬علیرضا بیرانوند از بازیکنانی‬ ‫است که در زمان هر دو مربی جایگاه خود را داشت و البته در‬ ‫زمان اسکوچیچ در حال از دست دادن این جایگاه بود که با‬ ‫حضور کی روش و عملکردش درون دروازه پرسپولیس تقریبا‬ ‫باید خیالش از حضور در قطر به عنوان شــماره یک راحت‬ ‫باشد‪ .‬مهدی ترابی و سردار ازمون باوجود تمام حاشیه هایی‬ ‫بالتکلیفی مربیان ایرانی تیم ملی‬ ‫با جدایی اسکوچیچ‬ ‫فدراسـیون فوتبـال پـس از برکنـاری اسـکوچیچ هیـچ‬ ‫تماسـی بـا دسـتیاران ایرانـی او بـرای تعییـن تکلیـف کردن‬ ‫وضعیـت ان هـا نداشـته اسـت ‪ .‬با تصمیـم فدراسـیون فوتبال‬ ‫دراگان اسـکوچیچ‪ ،‬سـرمربی کروات سـابق تیم ملی در هفته‬ ‫گذشـته از سـمت خـود برکنـار و کارلوس کـی روش به عنوان‬ ‫جانشـین او انتخاب شـد‪ .‬پس ازاین اتفاق اسـکوچیچ به همراه‬ ‫وکیـل و مدیـر برنامه هایـش جلسـاتی را در مورد نحوه فسـخ‬ ‫قـرارداد و پیگیـری مطالبـات خـود و دسـتیارانش بـا مدیران‬ ‫فدراسـیون برگـزار کرد که البته این جلسـات همچنـان ادامه‬ ‫دارد‪ .‬کرونوسلاو رندولیـچ‪ ،‬ماریـو تـات و ملادن زگانیر سـه‬ ‫عضـو کروات کادرفنـی تیم ملی در دوران اسـکوچیچ در حال‬ ‫حاضـر در تهـران حضـور دارنـد و پیگیـر دریافـت طلب های‬ ‫خـود از فدراسـیون فوتبـال هسـتند‪ .‬نکتـه عجیب این اسـت‬ ‫کـه برخلاف مربیـان کـروات‪ ،‬فدراسـیون فوتبـال تاکنـون‬ ‫هیـچ صحبتـی با دسـتیاران ایرانی اسـکوچیچ بـرای پرداخت‬ ‫مطالبـات ان هـا نداشـته اسـت‪ .‬وحیـد هاشـیمان‪ ،‬علی اصغـر‬ ‫قربانعلـی پور و مهرداد خانبان‪ ،‬سـه عضـو ایرانی کادرفنی تیم‬ ‫ملـی در دوره اسـکوچیچ بودنـد و قرار بود کریـم باقری نیز در‬ ‫صـورت فراهم شـدن شـرایط پـس از غیبـت در اردوی قطر‪،‬‬ ‫برای فیفادی سـپتامبر به جمع ملی پوشـان در اردوی اتریش‬ ‫بازگـردد که البتـه با توجه به تغییر و تحـوالت صورت گرفته‪،‬‬ ‫ظاهـرا ایـن افـراد نیـز دیگر بـا تیم ملـی همـکاری نخواهند‬ ‫کـرد‪ .‬هرچنـد انتظـار مـی رود فدراسـیون فوتبال هم زمـان با‬ ‫پیگیـری امـور تسویه حسـاب با مربیـان کروات‪ ،‬ایـن موضوع‬ ‫را بـرای مربیـان ایرانی کـه نقش انکارناپذیـری در صعود تیم‬ ‫ملـی به جام جهانی داشـتند‪ ،‬نیز در دسـتور کار قـرار بدهد اما‬ ‫همچنـان هیچ یـک از مدیـران این نهاد تماسـی بـرای تعیین‬ ‫تکلیـف ان ها نداشـت ه و حتی از ان هـا قدردانی نیـز نکرده اند‪.‬‬ ‫ایـن در شـرایطی اسـت که طبـق قاعـده مربیـان ایرانی تیم‬ ‫ملـی به جز سـه ماه حقـوق معوقه‪ ،‬بایـد پاداش هـای مصوب‬ ‫بـرای صعـود بـه جـام جهانـی ‪ 2022‬و قـرارداد خود تـا پایان‬ ‫ایـن رقابت هـا را دریافـت کننـد و البتـه فدراسـیون فوتبـال‬ ‫موظـف اسـت برای فسـخ یک طرفه قـرارداد ان ها سـه ماه از‬ ‫حقوقشـان را پرداخـت کند‪.‬‬ ‫که در این مدت داشتند‪ ،‬بعید است که جایگاه ثابتشان در‬ ‫صورت حضور هر مربی به خطر بیفتد‪ .‬دو بازیکن کلیدی‬ ‫تیم ملی ایران را باید مسافران قطعی جام جهانی ان هم در‬ ‫ترکیب اصلی دانست‪ .‬میالد محمدی‪ ،‬وحید امیری‪ ،‬علیرضا‬ ‫جهانبخش‪ ،‬سامان قدوس‪ ،‬مهدی ترابی‪ ،‬احسان حاج صفی‬ ‫و محمدحسین کنعانی زادگان دیگر بازیکنانی بودند که در‬ ‫اخرین بــازی مقابل ژاپن در ترکیب اصلی قرار گرفتند‪ .‬از‬ ‫میان ان ها مهدی ترابی‪ ،‬احسان حاج صفی و میالد محمدی‬ ‫امیدوار به بازپس گیری جایگاهشــان دارند و وحید امیری‪،‬‬ ‫علیرضا جهانبخش و محمدحسین کنعانی زادگان از همان‬ ‫زمــان در میان بازیکنان اصلی بوده و احتماال خواهند بود‪.‬‬ ‫سامان قدوس هم به عنوان یکی از مخالفان اصلی اسکوچیچ‬ ‫بعید است که غایب سفر به قطر باشد‪ .‬دیگر بازیکنانی که در‬ ‫ان تورنمنت تیم کی روش را همراهی کردند‪ ،‬روزبه چشمی‪،‬‬ ‫احمــد نوراللهی‪ ،‬کریم انصاری فرد‪ ،‬امیــر عابدزاده‪ ،‬مجید‬ ‫حسینی و پیام نیازمند بودند‪.‬‬ ‫از این لیســت روزبه چشمی از تیم ملی دور شده بود و‬ ‫شاید این تغییرات شــانس او را مجددا زنده کند‪ .‬نوراللهی‬ ‫که بازیکن محبوب اسکوچیچ بود‪ ،‬احتماال کمی جایگاهش‬ ‫متزلزل شود‪ .‬کریم انصاری فرد دیگر مخالف اصلی اسکوچیچ‬ ‫هم به دلیل سن وسالش حضورش با اماواگر همراه خواهد‬ ‫بود‪ .‬امیر عابدزاده و پیام نیازمند هم بعید به نظر می رســد‬ ‫جانشینانی داشته باشند و فقط حسین حسینی می تواند جای‬ ‫یکی از ان ها را بگیرد‪.‬‬ ‫شرایط ون پارس اصفهان هفته به هفته‬ ‫بهتر می شود‬ ‫سـرمربی تیم فوتبـال ون پارس نقش جهـان می گوید‬ ‫تغییـرات زیادی داشـته ایم و باید همـگان صبوری کنند تا‬ ‫بـه فرم مطلـوب خودمان نزدیک شـویم‪ .‬قطعا باگذشـت‬ ‫زمـان‪ ،‬بازی بـه بازی‪ ،‬فوتبـال روان تری خواهیم داشـت؛‬ ‫ماننـد ایـن بازی که بـرای ‪ ۳‬امتیاز بـازی کردیم و به گل‬ ‫رسـیدیم‪ .‬سـعید جهانگیری پـس از پیـروزی یک بر صفر‬ ‫برابـر تیـم دریای کاسـپین بابـل در چارچوب هفته سـوم‬ ‫لیـگ ازادگان در جمـع خبرنـگاران‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬امـروز‬ ‫سـخت فوتبـال بـازی کردیـم‪ ،‬به ویـژه نیمـه اول و دلیل‬ ‫عمـده ان توقـع خودمـان بـود‪ .‬بـا توجه بـه اینکـه در دو‬ ‫بـازی قبـل امتیـاز خوبی کسـب نکـرده بودیم بـه دنبال‬ ‫جبـران امتیـاز در ایـن دیـدار بودیـم کـه همیـن موضوع‬ ‫فشـار زیـادی به مـا وارد کـرد‪ .‬وی ضمن تبریـک به تیم‬ ‫دریای کاسـپین برای تالششـان‪ ،‬درباره حضـور هواداران‪،‬‬ ‫تصریـح کرد‪ :‬امـروز واقعـا احسـاس کردیـم درخانه بازی‬ ‫می کنیـم‪ .‬دوسـتداران فوتبـال اصفهـان و ون پـارس‬ ‫بـه اسـتادیوم امدنـد و از ان هـا تشـکر می کنـم‪ ،‬زیـرا بـا‬ ‫امـدن ان هـا رنگ و بوی مسـابقه عوض شـده و مسـابقه‬ ‫طعـم دیگـری می گیـرد‪ .‬جهانگیری از صبـوری بازیکنان‬ ‫و مجموعـه ون پـارس قدردانـی کـرد و گفـت‪ :‬دو هفتـه‬ ‫نسـبتا نامطلـوب را ازنظـر امتیازی پشـت سـر گذاشـتیم‪،‬‬ ‫امـا ازنظـر فنی خـوب بودیم‪ .‬امروز بیشـتر دنبـال گرفتن‬ ‫‪ ۳‬امتیـاز بـازی بودیـم‪ .‬وی ادامـه داد‪ :‬به عنـوان تیمی که‬ ‫از لیـگ دسـته ‪ ۲‬بـه لیـگ یـک امـده‪ ،‬رسـیدن بـه این‬ ‫شـخصیت و گرفتـن امتیـاز هـدف اصلـی مـا اسـت کـه‬ ‫ایـن اتفـاق امـروز افتاده و به گل رسـیدیم‪ .‬سـرمربی تیم‬ ‫فوتبـال ون پـارس افزود‪ :‬قطعـا در ادامه شـرایط بازی به‬ ‫کیفیـت فنی و فـرم ایده ال مدنظرمان نزدیک می شـویم‬ ‫و فشـار و اسـترس از بازیکنـان دور خواهـد شـد‪ .‬مطمئنا‬ ‫پله پلـه بـا هـر بـازی کـه جلوتـر برویـم‪ ،‬شـرایط بهتری‬ ‫خواهیـم گرفـت‪ .‬جهانگیـری یاداور شـد‪ :‬در لیگ دسـته‬ ‫یـک تیم هـا نزدیـک بـه یکدیگـر هسـتند و این گونـه‬ ‫نیسـت که یک تیم شـرایط بهتری داشـته باشـد و فاصله‬ ‫زیاد باشـد‪.‬‬ ‫در روز نخست مسابقات دوچرخه سواری لیگ برتر پیست‬ ‫طالیی پوشان اصفهانی خوش درخشیدند‪ .‬در روز نخست این‬ ‫مسابقات در رشته اسکرچ بهنام خلیلی و مهدی ناطقی از‬ ‫سپاهان مقام های اول را کسب کردند‪ ،‬در رشته چهار کیلومتر‬ ‫انفرادی امیرحسین جمشیدیان از سپاهان اول شد‪ ،‬در رشته‬ ‫اومینیوم محمد گنج خانلو از سپاهان مقام اول را کسب کرد‪،‬‬ ‫در رشته ‪ ۲۰۰‬متر سرعت محمد دانشور از سپاهان مقام اول‬ ‫را به دست اورد و در رشته یک کیلومتر احمد نصرابادی‬ ‫از سپاهان سوم شد‪ .‬روز نخست مسابقات دوچرخه سواری‬ ‫لیگ برتر پیست گرامیداشت دومین کنگره ملی شهدا ورزش‬ ‫کشور به میزبانی پیست دوچرخه سواری ورزشگاه ازادی‬ ‫تهران با درخشش رکابزنان تیم دوچرخه سواری باشگاه‬ ‫سپاهان و کسب چهار مدال طال‪ ،‬یک نقره و یک برنز به‬ ‫پایان رسید‬ ‫اعزام شمشیربازان و تاکید‬ ‫سرمربی بر تزریق بودجه‬ ‫سرمربی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر با اشاره‬ ‫به اینکه تیمش از ابان ماه وارد پروسه اعزام های ماهیانه‬ ‫می شود خواستار توجه ویژه مالی به این تیم شد‪ .‬امین قربانی‬ ‫با یاداوری اینکه تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ماه های‬ ‫شلوغی را پشت سر گذاشته است گفت‪ :‬به خاطر حضور‬ ‫متوالی در مسابقات قهرمانی اسیا‪ ،‬جهان‪ ،‬بازی های اسالمی‬ ‫و بعدازان مسابقات سطح ‪ B‬اصفهان ماه های گذشته را مدام‬ ‫در اردو به سر بردیم‪ .‬به همین دلیل فعال به ملی پوشان‬ ‫استراحت دادیم تا با توجه به برنامه پیش بینی شده برای‬ ‫اعزام ها‪ ،‬دور جدید تمرینات را اغاز کنیم‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬بر‬ ‫اساس تقویم مصوب فدراسیون جهانی شمشیربازی تا پایان‬ ‫فروردین ماه سال اینده باید در‪ a‬ستون چپ اصفهان امروز‬ ‫قهرمانی زودهنگام سپاهان در‬ ‫لیگ برتر تپانچه‬ ‫در هفته چهارم لیگ برتر تپانچه تیم های شهید لطفی‬ ‫هوافضا سپاه و نیروی زمینی ارتش به ترتیب برابر نوید ایران‬ ‫جوان و مقاومت به برتری رسیدند‪ .‬هیئت همدان مغلوب‬ ‫فوالد مبارکه سپاهان اصفهان شد‪ .‬سپاهان با برتری در این‬ ‫دیدار قهرمانی خود را یک هفته قبل از پایان لیگ قطعی کرد‪.‬‬ ‫در فینال بخش انفرادی مسابقات این هفته امیر جوهری خو‬ ‫برابر رسول عفتی قرار گرفت و در پایان این رقابت نزدیک‬ ‫عفتی ‪ ۱۷‬بر ‪ ۱۳‬به برتری رسید و قهرمان شد و جوهری خو‬ ‫در رده دوم قرار گرفت‪ .‬شایان تمدن از هیئت همدان در‬ ‫رده سوم ایستاد و سجادپور حسینی از سپاهان چهارم شد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬هفته چهارم دسته یک تفنگ و تپانچه مردان‬ ‫به نام شهید مدافع حرم «جواد ا‪ ...‬کرم» نام گذاری شد‪ .‬وی‬ ‫در جریان حمله نیرو های تکفیری به خان طومان در جنوب‬ ‫غرب حلب در زمان اتش بس در ‪ ۱۹‬اردیبهشت سال ‪ ۹۵‬به‬ ‫شهادت رسید‪.‬‬ ‫شرایط دشوار ذوب اهن در‬ ‫لیگبرتربسکتبال‬ ‫لیگ برتر بسکتبال در فصل جاری با شرایطی که رقم‬ ‫خورده تنها یک مدعی در دل خود دارد‪ .‬لیگ برتر بسکتبال‬ ‫در حالی از هفتم مهرماه به صورت رسمی اغاز می شود که‬ ‫تعداد تیم ها نسبت به فصل قبل کاهش یافته است‪ .‬شهرداری‬ ‫گرگان‪ ،‬اویژه صنعت پارسا ‪ ،‬ذوب اهن اصفهان‪ ،‬صنایع‬ ‫هرمزگان‪ ،‬صنعت مس رفسنجان‪ ،‬صنعت مس کرمان ‪ ،‬رعد‬ ‫پدافند هوایی‪ ،‬مهرام ‪ ،‬پاالیش نفت ابادان‪ ،‬توفارقان اذرشهر‪،‬‬ ‫کاله مازندران و نبوغ اراک ‪ 12‬تیمی هستند که در این‬ ‫فصل حاضر خواهند بود‪ ،‬اما در این میان با شرایطی که رقم‬ ‫خورده تنها یک مدعی وجود دارد و ان هم شهرداری گرگان‬ ‫قهرمان فصل قبل است‪ .‬گرگانی ها در این فصل عالوه‬ ‫بر حفظ اکثر نفرات فصل گذشته‪ ،‬بهنام یخچالی‪ ،‬ساالر‬ ‫منجی و سینا واحدی را هم به خدمت گرفتند تا قدرتشان‬ ‫افزایش قابل توجهی پیدا کند‪ .‬دراین بین قدرت سایر تیم ها‬ ‫قابل مقایسه با شهرداری گرگان نیست‪ .‬مهرام تیمی نسبتا‬ ‫جوان را مهیا کرده‪ ،‬شیمیدر و نظم اوران سیرجان کنار رفته‬ ‫و وضعیت ذوب اهن برای جذب نفرات هم هنوز مشخص‬ ‫نشده است‪ .‬ذوب اهنی ها فصل قبل نفرات خوبی را در اختیار‬ ‫داشتند‪ ،‬اما از جذب یار خارجی محروم شدند و اگر همین‬ ‫اتفاق امسال هم رقم بخورد‪ ،‬کارشان به مراتب سخت تر‬ ‫خواهد شد‪ .‬با شرایطی که وجود دارد باید شاهد یک لیگی‬ ‫باشیم که شاید قهرمان ان از حاال قابل پیش بینی باشد و‬ ‫شاید همین موضوع از جذابیت مسابقات بکاهد‪ .‬البته کاهش‬ ‫جذابیت مسابقات نه تنها لیگ را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه‬ ‫روی عملکرد تیم ملی هم حتما می تواند تاثیرگذار باشد‪،‬‬ ‫چراکه تیم ملی قدرتمند از دل لیگ قدرتمند به وجود می اید‪.‬‬ ‫دراین بین ایراد جدی به سیاست گذاری برخی تیم ها هم وارد‬ ‫است‪ .‬تیم هایی که خودشان را برند بسکتبال می دانند‪ ،‬اما‬ ‫تصمیماتی می گیرند که شاید چندان منطقی نباشد‪ .‬مهرام‬ ‫که همیشه یکی از قدرت های لیگ بسکتبال بوده و یکی‬ ‫از پرافتخارترین تیم ها محسوب می شود در این فصل‬ ‫قصد حضور با تیمی جوان دارد و شاید همین موضوع‬ ‫حساسیت رقابت ها تا حد زیادی پایین بیاورد‪ .‬دیگر تیمی‬ ‫که در این سال ها سرمایه گذاری خوبی کرده و خودش را‬ ‫در میان مدعیان قرار داده بود‪ ،‬شیمیدر بود که با تصمیمات‬ ‫عجیب وغریب به یک باره کناره گیری خود را اعالم می کند و‬ ‫مشخص نیست چطور تیمی بااین همه سرمایه گذاری رفتن‬ ‫را به ماندن ترجیح می دهد‪ .‬به هرحال با همه این شرایط لیگ‬ ‫برتر از هفتم مهرماه اغاز می شود و امیدواریم تیم ها در میان‬ ‫رقابتی که دارند‪ ،‬پدیده هایی را هم معرفی کنند تا تیم ملی‬ ‫بسکتبال هم بتواند از ان ها بهره ببرد‪.‬‬ صفحه 7 ‫یکشنبه | ‪ 20‬شهریور ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4443‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫یکشنبه ‪ 20‬شهریور ‪ / 1401‬سـال هجدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪11Sep2022 | 4443‬‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز توزیع‪ :‬رویداد پارسی‬ ‫اصفهان به شهر هنر نیاز دارد‬ ‫اصفهان به یک موزه بزرگ نیاز دارد که در پروژه «شهر‬ ‫هنر» یک موزه چند هکتاری پیش بینی شــده اســت؛ ولی‬ ‫به این نیاز دارد که دولت ها روی ان ســرمایه گذاری کرده و‬ ‫برای ان وقت صرف کنند درحالی که متاسفانه در مدیریت های‬ ‫پیشین اســتانداری مخالفت هایی با این پروژه شد و همراه‬ ‫ِ‬ ‫نبودند‪ .‬ان ها می گفتند اصفهان یک میدان نقش جهان دارد و‬ ‫نیازی به کار جدیدی ندارد!‬ ‫این بخشی از صحبت های معاون سیمای صداوسیمای‬ ‫مرکز اصفهان اســت که در دهه هشتاد ریاست حوزه هنری‬ ‫اصفهان به عهده داشــت‪ .‬سیدمهدی سیدین نیا اعتقاد دارد‬ ‫که ما باید ببینیم بهترین کار در زمان خودش چه کاری است‬ ‫و ان را پیــدا کرده و انتخاب کنیم و انجام دهیم‪ .‬دراین بین‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری روی هنر (نه هزینه کردن روی هنر) موضوعی‬ ‫است که به نظر سیدین نیا در همه زمان ها می تواند کمک کننده‬ ‫باشد‪ .‬او با بیان اینکه مردم را باید به خوب دیدن تشویق کرد‬ ‫و با تاکید بر اینکه اصفهان به طورجدی به «شهر هنر» نیاز‬ ‫دارد‪ ،‬می گوید‪ :‬اگر ما این کار را انجام ندهیم کشورهای ترکیه‪،‬‬ ‫امارات‪ ،‬کویت و قطر برای خودشــان شــهر هنر را خواهند‬ ‫ســاخت‪ .‬انچه می خوانید گفت وگوی ایســنا با سیدمهدی‬ ‫سیدین نیا‪ ،‬معاون سیمای صداوسیمای مرکز اصفهان و دومین‬ ‫رئیس حوزه هنری اصفهان است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اولویت های شما در حوزه هنری اصفهان چه‬ ‫بود؟‬ ‫من در هنر از ابتدا این نگاه را داشــتم که باید روی هنر‬ ‫ســرمایه گذاری کنیم‪ ،‬به همین دلیل در گام اول به سمت‬ ‫زیرساخت هایی رفتم که باید اتفاق می افتاد‪ ،‬چون حوزه هنری‬ ‫ازلحاظ مالی ضعیف بود و باید برای ان منابع درامدی ایجاد‬ ‫می کردیم‪ .‬زیرساخت های الزم مانند گالری ها‪ ،‬ساختمان های‬ ‫مناســب حوزه هنری و ســینماها در اصفهان یا نبود یا کم‬ ‫بود‪ ،‬مث ً‬ ‫ال یک سینما به اسم ســینما سپاهان داشتیم و اگر‬ ‫می خواستیم در سینما فعالیتی داشته باشیم باید زیرساخت های‬ ‫الزم را توسعه می دادیم‪ ،‬در زمینه اموزش هم به همین شکل‬ ‫بود؛ الزم بود هزاران نفر جوان و نوجوان در مرکز اموزش حوزه‬ ‫هنری اموزش می دیدند چرا؟ چون اگر قرار باشد در هنر‪ ،‬تولید‬ ‫اتفاق بیفتد حتمًا باید اموزش داد ه شود استعدادها شناسایی و‬ ‫جذب شــود تا این استعداد بتواند یک اثر هنری را خلق کند؛‬ ‫یعنی تا ان تربیت انجام نشده و اموزشی صورت نگیرد تولیدی‬ ‫اتفاقنمی افتد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬منظورتان از درامدزایی با فروش محصوالت‬ ‫چیست؟‬ ‫مثــ ً‬ ‫ا یک زمانی ســینماهای ما زیــان ده بودند و حتی‬ ‫نمی توانســتند حقوق کارکنان خود را هم تامین کنند؛ ولی‬ ‫بعدها با بازسازی سینماها مردم را با سینما اشتی دادیم‪ .‬سال‬ ‫‪ ۱۳۸۳‬اولین سینمای بازسازی شده در اصفهان سینما سپاهان‬ ‫بود‪ ،‬ان زمان خیلی ها در تهران و دیگر نقاط به من گفتند که‬ ‫«شــما برای چه داری در سینمایی هزینه می کنی که مردم‬ ‫نمی ایند؟» ولی اثبات شد که اگر سینمایی ساخته شد که در‬ ‫شان مردم باشد و به ان ها احترام گذاشت و فیلم خوب نمایش‬ ‫داد همه چیز فرق می کند‪ .‬این اتفاقات باعث شد که مردم با‬ ‫سینماها اشتی کنند و سینما هزینه های خود را جبران کند‪،‬‬ ‫حقوق کارکنان خود را بدهد‪ ،‬حتی خود را بازســازی کند و از‬ ‫زیان به سود برسد به صورتی که بعد از اشتی مردم با سینما به‬ ‫ما اعالم شد که می خواهند با پول اصفهان چند استان دیگر را‬ ‫هم اداره کنند و وقتی سینما به سود بسیار خوبی رسید با یک‬ ‫بخشنامه اداری همه درامدها و منابع به سمت پایتخت رفت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬در زمینه اموزش چه اقداماتی انجام شد؟‬ ‫فرایند شناسایی استعدادها‪ ،‬جذب و تربیت‪ ،‬سرلوحه کار ما‬ ‫بود و اتفاقات خوبی افتاد‪ ،‬البته این مسیر همچنان ادامه دارد؛‬ ‫یعنی ساختمان سوره در خیابان امادگاه همچنان به خوبی در‬ ‫زمینه اموزش فعالیت دارد و من از این بابت خوشحالم‪ ،‬اگرچه‬ ‫این مدت طبیعتًا به دلیل کرونا تنزل پیدا کرد؛ ولی این مکان‬ ‫از اغاز مرکز خوبی بوده و فرایند بسیار درستی در زمینه اموزش‬ ‫داشته‪ ،‬اساتید خیلی خوبی دارد و روش اموزشی ان هم روش‬ ‫مهارتی یعنی استاد و شاگردی است که خروجی های خیلی‬ ‫خوبی هم داشته است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬چرا بســیاری از فعالیت هــای گالری ها یا‬ ‫نمایشگاه ها برای مردم چشمگیر نیست؟‬ ‫به نظر من بعضی از گالری های شهر را باید به اثار هنرجوها‬ ‫و تعدادی را نیز فقط به اثار اساتید و هنرمندان اختصاص داد؛‬ ‫یعنی سطح بندی انجام شوند و من به عنوان مخاطب بدانم‬ ‫که همیشه در فالن گالری اثار حرفه ای را خواهم دید‪ .‬وقتی‬ ‫اثار مختلفی در یک گالری ارائه شود هم ان گالری ازلحاظ‬ ‫برند دچار نوسان می شود و هم مخاطب دیگر نمی داند امروز‬ ‫که به ان گالری می رود اثر حرفه ای می بیند یا اثر اماتوری یا‬ ‫هنرجویی‪ .‬البته من معتقدم که به اثار هنرجویی هم باید فرصت‬ ‫داد تا ازمون وخطا کنند؛ اما در جایگاه خودشان‪ .‬این سطح بندی‬ ‫و مشخصًا طبقه بندی کردن حرفه ای و غیرحرفه ای می تواند‬ ‫سطح نمایشگاه های گالری های ما را باال ببرد و درعین حال ما‬ ‫به عنوان رسانه باید ان ها را تبلیغ کنیم و نمایشگاه هایشان را‬ ‫پوشش دهیم؛ چون معتقدم باید هنر را پشتیبانی و تبلیغ کرد تا‬ ‫برای هنر و هنرمند و مردم اتفاقات خوبی رقم بخورد‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر معتقدم که باید مردم را به خوب دیدن تشویق کنیم؛ مث ً‬ ‫ال‬ ‫زمانی من پژوهشی را انجام می دادم با این مضمون که چرا‬ ‫در توکیــو بیش از هزار گالری وجود دارد درحالی که ان زمان‬ ‫حدود ‪ ۱۲‬گالری در اصفهان وجود داشت‪ ،‬در حین این پژوهش‬ ‫افرادی که انجا زندگی می کردند به من می گفتند مدارسشان از‬ ‫دوران کودکی بچه ها را به هنر می اورند و ان ها را با گالری ها‬ ‫ن هم اثار را می خرند؛‬ ‫و اثارشان اشنا می کنند و خانواده هایشا ‬ ‫یعنی این عادت از دوران کودکی ایجاد می شــود‪ ،‬یا مث ً‬ ‫ال در‬ ‫شهر وین بیش از ‪ ۴۰۰‬سالن سینما و تئاتر و غیره وجود دارد‬ ‫که هر شب برنامه دارند‪ .‬ما باید مردم را به این موضوع عادت‬ ‫دهیم که اثار هنری را ببینند و تماشا کنند و بخرند و با ان ها‬ ‫زندگی کنند‪ ،‬این همان بحث فرهنگی است که باید انجام‬ ‫شود‪ .‬این کاری بود که ما برای ایجاد ارکستر سمفونی اصفهان‬ ‫با اوردن استاد مجید انتظامی انجام دادیم‪.‬‬ ‫کنونی نهادهای فرهنگی و هنری‬ ‫‪ ÁÁ‬به مدیران‬ ‫ِ‬ ‫اصفهان و حتی کشور چه پیشنهادی دارید؟‬ ‫از مقــام معظــم رهبــری (مدظله) در ســال های اخر‬ ‫ریاست جمهوری شــان ســوال شــد که می خواهید بعد از‬ ‫ریاســت جمهوری چه کار کنید؟ ایشــان پاســخ دادند که‬ ‫«می خواهم دو روز در هفته به دانشگاه‪ ،‬دو روز در هفته به حوزه‬ ‫علمیــه و دو روز هم به حوزه هنری بروم‪ ».‬من فکر می کنم‬ ‫تنها مســئولی که ارزش هنر در کشورمان را می داند ایشان‬ ‫هستند‪ ،‬چراکه می گویند دو روز به حوزه هنری می روم و این‬ ‫نشان می دهد که حوزه هنری بسیار مهم است‪ .‬ما باید ببینیم‬ ‫بهترین کار در زمان خودش چه کاری است و ان را پیدا کرده‬ ‫و انتخاب کنیم و انجام دهیم‪ .‬دراین بین‪ ،‬سرمایه گذاری روی‬ ‫هنر (نه هزینه کردن روی هنر) موضوعی است که به نظر من‬ ‫در همه زمان ها می تواند کمک کند‪ ،‬وقتی این سرمایه گذاری‬ ‫انجام شــود خودبه خود نتایج خودش را هم در پی دارد‪ ،‬اص ً‬ ‫ال‬ ‫ممکن است این سرمایه گذاری در دوره مدیریت من در یک‬ ‫نهاد نباشد و تا به محصول بیفتد و نتیجه داشته باشد از دوره‬ ‫من یا حتی همکارانم می گذرد؛ ولی نتیجه ان در زمان خودش‬ ‫استخراج می شود و اثر خود را می گذارد؛ مث ً‬ ‫ال ما در صداوسیما‬ ‫می توانیم یک سریال را در سه یا چهار ماه بسازیم؛ اما نتیجه‬ ‫ان با سریالی که دو یا سه سال برای ان وقت گذاشته شده و‬ ‫پژوهش شــده‪ ،‬فرق می کند و حتی اگر من هم مدیر نباشم‬ ‫مدیر بعدی محصول ان را می چینــد و به یک کار خوب و‬ ‫ماندگار و اثربخش تبدیل می شود و می تواند تداوم داشته باشد‪.‬‬ ‫وقتی من از سرمایه گذاری صحبت می کنم بحث شخصی‬ ‫و احساسی نیست؛ بلکه حرفی است که جنبه های تاریخی‬ ‫دارد‪ .‬شکل گیری میدان نقش جهان و کل اتفاقات دوره صفویه‬ ‫نتیجه سرمایه گذرای روی هنر بود؛ یعنی شاه عباس هنرمندان‬ ‫و فرهیختگان و نخبگان را به این شهراورد و اصفهان به مرکز‬ ‫تولید فکر و نظریــه و به یک مرکز قوی علمی تبدیل کرد‬ ‫که زیربناهای اصلی ان دوره در حدود ‪ ۱۰‬ســال انجام شد و‬ ‫بعد از چند قرن هنوز هم ان دستاوردهای مادی و معنوی و‬ ‫هویتی وجود دارند‪ .‬ما یک هنر سفارشی داریم و یک سفارش‬ ‫هنری؛ من همیشه می گویم صفویان به هنرمندان سفارش‬ ‫دادند که مث ً‬ ‫ال یک بنای خاص و فاخر و باشکوه می خواهند‬ ‫و هنرمندان بر اساس ذوق و استعداد خود دست به خلق این‬ ‫اثار زدند‪ .‬این چنین اســت که اثار می توانند پاسخگوی زمان‬ ‫خود برای ایندگان باشد؛ بنابراین این موضوع اهمیت دارد که‬ ‫سفارش دهنده و سفارش گیرنده دقیقًا در مسیر درست حرکت‬ ‫کنند که در این صورت بدون شــک نتیجه درستی به دست‬ ‫خواهد امد‪ .‬درمجموع‪ ،‬هنر‪ ،‬عرصه بسیار مهمی است و اکثر‬ ‫حکومت ها در این بخش سرمایه گذاری می کنند‪ ،‬اما دولت های‬ ‫ما سرمایه گذاری روی هنر نمی کنند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬و حتی هنر درگیر مسائل سیاسی می شود‪.‬‬ ‫اینطورنیست؟‬ ‫دولت ها و حکومت های مختلفی روی کار امده اند؛ اما مهم‬ ‫این است که مســیر را گم نکنند‪ .‬من می توانم اندیشه های‬ ‫سیاســی خود را داشته باشم که ایرادی هم ندارد؛ چون همه‬ ‫یک شکل فکر نمی کنند؛ ولی الزم است که همه‪ ،‬مسیر درست‬ ‫را برویم؛ مث ً‬ ‫ال فرض کنید من یک شخصیت سیاسی هستم‬ ‫و می خواهم با ماشــین از اصفهان به تهران بروم‪ ،‬دراین بین‬ ‫دیدگاه سیاســی من هرچه باشد؛ اما مسیر یکی است و یک‬ ‫ماشین و یک جاده می خواهد و عجیب است که بعضی مسیر‬ ‫اتوبان را رها می کنند و می خواهند از داخل کویر بروند! مسیر‬ ‫درست را که نباید تغییر داد! ما مسیرها را زیاد تغییر می دهیم‬ ‫و ریل گذاری ها را عوض می کنیم درصورتی که اصول باید در‬ ‫جای خود مستحکم باشد و سلیقه ها در فرعیات متفاوت باشد‪.‬‬ ‫همه پیامبران هم یک مسیر مشخصی را داشتند و در راستای‬ ‫هم بودند‪ .‬به نظر من به جای اینکه دســت وپا بزنیم و پایین‬ ‫و به ســمت دّره برویم باید تالش کنیم تا اوج بگیریم و به‬ ‫ن ایرانی اسالمی برویم‪ ،‬دراین بین اختالف نظرهای‬ ‫سمت تمد ‬ ‫سیاسی خودمان را هم داشته باشیم‪ .‬اختالف سلیقه همیشه‬ ‫ِ‬ ‫وجود دارد‪ .‬به نظر من اگر مســیر درست انتخاب شود و ریل‬ ‫اصلی را خیلی به هم نزنیم کشور ما ‪ ۵‬سال فرصت می خواهد‬ ‫تا به اوج برســد و به سوی تمدن سازی برود؛ چراکه بی شمار‬ ‫ظرفیت دارد و یک نمونه اش هنرمندان هستند‪ .‬ظرفیت نیروی‬ ‫انسانی و منابع کشور ما بی نظیر است و باید زمینه ها را برای‬ ‫این استعدادها فراهم کنیم‪ .‬همه استعدادها به صورت بالقوه در‬ ‫این کشور وجود دارد‪ ،‬انقالب اسالمی ما‪ ،‬مردم خوب ما‪ ،‬دین‬ ‫ما همه وهمه ظرفیت های بیکرانی است که بخش زیادی از‬ ‫این ظرفیت ها را می توان بالفعل کرد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬شما مسیر توسعه کشور را از راه هنر می دانید؟‬ ‫بله هنر‪ ،‬تمدن ســاز اســت‪ .‬اگر ما می خواهیم به سمت‬ ‫تمدن سازی برویم مسیر ان هنر است و این را من با قاطعیت‬ ‫می گویــم و کام ً‬ ‫ال اعتقاد دارم‪ .‬اگر صفویان هنر را به خدمت‬ ‫نگرفته و این اثار را خلق نکرد ه بودند از تمدن زمان صفویه‬ ‫چه چیزی مانده بود؟ هنر ظرف بسیار وسیعی است‪ ،‬اقیانوس‬ ‫بی انتهایی اســت که در درون ان علم و اندیشه جا می گیرد‪.‬‬ ‫همه این ها می تواند در کنار هم جمع شود و یک جامعه را به‬ ‫زبان‬ ‫سمت‬ ‫ِ‬ ‫مطلوب خود هدایت کند و هنر این قدرت را دارد‪ِ .‬‬ ‫ن قدرتمندی است و به نظر من هر حکومتی از هنر‬ ‫هنر زبا ‬ ‫فاصله گرفت زیان می بیند و اگر برای تمدن سازی قصد داشته‬ ‫باشد باید حتمًا مسیر هنر را در پیش بگیرد تا به تمدن سازی‬ ‫برســند‪ .‬امروز هم کــه ما از تمدن نوین حــرف می زنیم و‬ ‫می گوییم تمدن جدیدی بسازیم مسیر ان مسیر هنر است؛‬ ‫چون هیچ عنصر دیگری نیست که تا این اندازه قدرت داشته‬ ‫باشد و بتواند تمدن ساز باشد‪ .‬بزرگ ترین نظریه پردازان بشری‬ ‫می گویندپایه هایتمدنیشاملساختارسیاسی‪،‬اقتصاد‪،‬سبک‬ ‫زندگی‪ ،‬اخالق و هنر و تالیف است و این ‪ ۵‬عنصر می توانند‬ ‫اتفاقی را رقم بزند و به نظر من در این فرایند‪ ،‬هنر نقش اساسی‬ ‫دارند و تجمیع همه ان دستاوردها در هنر جلوه می کند‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه در نگاهداشت زمین‬ ‫مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان از برگزاری نمایشگاه‬ ‫«در نگاهداشت زمین» در اصفهان خبر داد‪.‬‬ ‫مهدی تمیزی در گفت وگو با ایمنا اظهار کرد‪ :‬موزه هنرهای‬ ‫معاصــر اصفهان‪ ،‬فعالیت ها و امور مربوط به دفتر تخصصی‬ ‫هنرهای تجسمی شهرداری اصفهان را نیز عهده دار است و‬ ‫در این دفتر امور مربوط به هنرهای تجسمی را برنامه ریزی و‬ ‫پیگیری می کند‪ .‬او افزود‪ :‬بعد از این که شاهد عملیات مرمت‬ ‫در ساختمان موزه هنرهای معاصر بودیم‪ ،‬تصمیم بر این شد‬ ‫که چراغ هنرهای تجسمی در موزه خاموش نشود‪ .‬همچنین‬ ‫تالش شده فعالیت هایی که در موزه صورت می گرفته است‪،‬‬ ‫در حد بضاعت در فضاهای دیگر شهر نیز اجرا شود‪ .‬مدیر موزه‬ ‫هنرهای معاصر اصفهان ادامه داد‪ :‬بر همین اساس نمایشگاه ها‬ ‫و برنامه هایی را با مشارکت بخش خصوصی به صورت مشترک‬ ‫صورت گرفت‪ .‬براین اســاس نمایشگاه نقاشی با عنوان «در‬ ‫نگاهداشت زمین» در گالری «گذار» اصفهان برپا خواهد شد‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬در این نمایشگاه اثار نقاشی میثم ثمررخی‪ ،‬نقاش‬ ‫و مدیر موزه هنرهای معاصر استان کرمان به نمایش گذاشته‬ ‫خواهد شد‪ .‬اثار این نمایشگاه برگرفته از مناظر و طبیعت است‬ ‫و یک بار دیگر در تهران نیز نمایش داده شده است‪ .‬تمیزی در‬ ‫خصوص دعوت و معرفی هنرمندان غیر اصفهانی افزود‪ :‬موزه‬ ‫هنرهای معاصر و دفتر هنرهای تجسمی‪ ،‬هنرمند را به مثابه‬ ‫هنرمند و نه فقط فردی که در اصفهان زندگی می کند می بیند‪.‬‬ ‫برخی مطرح می کنند چرا موزه هنرهای اصفهان اثار «گونتر‬ ‫اوکر» از المان یا هنرمندان ســایر کشــورها را می اورد یا از‬ ‫هنرمندان شهرهای دیگر استفاده و دعوت می کند؟ او با بیان‬ ‫اینکه هنرمندان شاخص را از استان ها و کشورهای دیگر به‬ ‫اصفهان دعوت می کنیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نگاه به کارنامه چهار سال‬ ‫گذشته موزه هنرهای معاصر اصفهان نشان می دهد‪ ،‬تعداد‬ ‫افرادی که اصفهانی یا از استان اصفهان نبوده اند‪ ،‬یک چهارم‬ ‫مجموع هنرمندان دعوت شده اســت‪ .‬مدیر موزه هنرهای‬ ‫معاصر اصفهان ادامه داد‪ :‬نکته مهم دیگری که دراین خصوص‬ ‫باید به ان اشاره کرد این است که هر نهاد فرهنگی و هنری‬ ‫باید افراد شاخص دیگر شهرهای ایران و جهان را دعوت کند‬ ‫تا هنرمندی که در اصفهان زندگی می کند‪ ،‬بداند هنرمندان‬ ‫ســایر مناطق چه شاخص هایی در اثارشــان دارند و چگونه‬ ‫فعالیتمی کنند‪.‬‬ ‫امتیاز در رتبه بندی روزنامه های سراسر کشور‬ ‫ضریب کیفی‪ 63/35 :‬رتبه اگهی‪1 :‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک ‪«-‬درباره‬ ‫ما‪ «-‬سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫نارینقلعهنائین؛‬ ‫یادگاری از دوره اشکانیان‬ ‫رئیــس اداره میراث فرهنگــی‪ ،‬صنایع دســتی‬ ‫و گردشــگری شهرســتان نائیــن گفــت‪ :‬ناریــن‬ ‫قلعــه نائیــن قدیمی تریــن بنــای تاریخــی ایــن‬ ‫شــهر اســت کــه قدمــت ان بــه دوره اشــکانیان بر‬ ‫می گــردد و کاربــرد دژ نظامــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫محمــود مدنیــان در گفت وگــو بــا ایســنا‬ ‫دربــاره بنــای تاریخــی ناریــن قلعــه‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬ناریــن قلعــه قدیمی تریــن بنــای تاریخــی‬ ‫شــهر نائیــن اســت کــه در مرکــز بافــت تاریخــی‬ ‫شــهر نائیــن قــرار گرفتــه اســت و به عنــوان دژ‬ ‫یــا کهنــدژ شــهر محســوب می شــده اســت‬ ‫کــه بعدهــا شــهر نائیــن در اطــراف ان توســعه و‬ ‫گســترش یافته اســت‪ .‬بــر اســاس نــوع مصالحــی‬ ‫کــه در ایــن قلعــه اســتفاده شــده‪ ،‬قدمــت ایــن‬ ‫قلعــه بــه دوره اشــکانیان بــر می گــردد و ‪ ۲‬هــزار‬ ‫ســال قدمــت دارد‪ .‬او افــزود‪ :‬اصطخــری مــورخ‬ ‫معــروف قــرن ‪ ۴‬هجــری قمــری از ایــن قلعــه‬ ‫بازدیــد و در کتــاب خــود قیــد می کنــد کــه در‬ ‫نائیــن قلع ـه ای وجــود دارد بــه نــام ناریــن قلعــه‬ ‫کــه در اطــراف ان خندق هایــی حفــر کرده انــد‬ ‫کــه ارتفــاع دیوارهــا را تــا ‪ ۵۰‬متــر می رســاند‬ ‫کــه به مرورزمــان و بــا فرســایش و ازبین رفتــن‬ ‫خندق هــا ارتفــاع دیوارهــا کاهش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫رئیــس اداره میراث فرهنگــی‪ ،‬صنایع دســتی و‬ ‫گردشــگری شهرســتان نائیــن بــا بیــان اینکــه‬ ‫مصالــح اســتفاده شــده در ایــن بنــا خشــت و‬ ‫چینــه اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬تــا دوره قاجــار از ایــن قلعــه‬ ‫اســتفاده می شــده و قلعــه ای حاکم نشــین بــوده‬ ‫اســت‪ .‬خشـت های اســتفاده شــده در ناریــن قلعــه‬ ‫معمــو ً‬ ‫ال در ابعــاد ‪ ۴۳‬ســانتیمتر هســتند و هرچــه‬ ‫قدیمی تــر می رویــم خشــت ها بزرگ تــر و‬ ‫قطورتــر می شــود کــه نشــان دهنده ایــن اســت‬ ‫کــه ایــن قلعــه در دوره هــای مختلــف تاریخــی‬ ‫مورداســتفاده قــرار می گرفتــه اســت‪ .‬مدنیــان‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬وســعت بنــای تاریخــی ناریــن‬ ‫قلعــه حــدود ‪ ۲‬هــزار مترمربــع بــوده و اصطخــری‬ ‫ارتفــاع دیوارهــای قلعــه در قدیــم را ‪ ۵۰‬متــر‬ ‫عنــوان کــرده اســت‪ ،‬امــا در حــال حاضــر ارتفــاع‬ ‫دیوارهــای قلعــه در نقــاط مختلــف ان از ‪ ۱۴‬تا ‪۲۵‬‬ ‫متــر متغیــر اســت‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬تــا ‪ ۱۰‬ســال پیش‬ ‫مالکیــت قلعــه بــا اداره میراث فرهنگــی نبــود کــه‬ ‫بــا پیگیری هــای انجــام شــده ایــن مهــم محقــق‬ ‫شــد کــه در نتیجــه بــرای استحکام بخشــی‬ ‫ناریــن قلعــه ســال ‪ ۱۳۹۸‬اعتبــاری را اخــذ کردیــم‬ ‫و هســته مرکــزی ان بــر اســاس الگــوی مصالــح‬ ‫به کاررفتــه در خــو ِد قلعــه مرمــت شــد و یکــی از‬ ‫برج هــای تخریــب شــده ان را بازســازی کردیــم‪.‬‬ ‫منتهــا چــون ایــن قلعــه بــرای دوره اشــکانیان‬ ‫اســت نمی تــوان در ان زیــاد دخــل و تصــرف کرد‬ ‫و تنهــا می تــوان روی ان مرمت هــای حفاظتــی‬ ‫انجــام داد تــا از تخریــب بیشــتر ان جلوگیــری‬ ‫شــود‪ .‬بــرای مرمــت حفاظتــی ناریــن قلعــه بــه‬ ‫اعتبــاری حــدود ‪ ۳‬میلیــارد تومــان نیــاز اســت‪.‬‬ ‫رئیــس اداره میراث فرهنگــی‪ ،‬صنایع دســتی و‬ ‫گردشــگری شهرســتان نائیــن بــا بیــان اینکــه‬ ‫ایــن بنــای تاریخــی ‪ ۱۴‬ســال پیــش بــه ثبــت‬ ‫ملــی رســید‪ ،‬گفــت‪ :‬در ســال از ایــن قلعــه حــدود‬ ‫‪ ۱۰۰‬هــزار گردشــگر بازدیــد می کننــد‪ .‬در برنامــه‬ ‫داریــم کــه بنــای تاریخــی ناریــن قلعــه به ســایت‬ ‫مــوزه تبدیــل شــود کــه بــرای ایــن منظــور نیــز‬ ‫بــه بیــش از ‪ ۲‬میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز اســت‪.‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫جعبهسیاه‬ ‫واردات صنایع دستی ایرانی تولید شده در چین‬ ‫طرح‪ :‬سعید جانقربان‪ /‬اصفهان امروز‬ ‫شهردار اصفهان حکم دبیری شهر‬ ‫جهانی صنایع دستی را دریافت کرد‬ ‫حکــم دبیــری شــهر جهانــی صنایع دســتی بــه‬ ‫اســتناد مصوبــه شــورای عالی ســازمان میراث فرهنگــی‬ ‫صنایع دســتی و گردشــگری بــه شــهردار اصفهــان‬ ‫تقدیــم شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایمنــا‪ ،‬علــی قاســم زاده در حاشــیه‬ ‫دریافــت حکــم دبیــری شــهر جهانــی صنایع دســتی‬ ‫اصفهــان‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در دوره جدیــد مدیریــت‬ ‫شــهری و ســازمان میراث فرهنگــی‪ ،‬شــاهد همگرایــی‬ ‫و همــکاری شــهرداری و میراث فرهنگــی بــه نفــع‬ ‫مــردم بــا تاکیــد بــر حفــظ میراث فرهنگــی بوده ایــم‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه اینکــه ارتبــاط میــان دو مجموعــه از‬ ‫تعــارف و تشــریفات خــارج شــده و بــه مرحلــه اجــرا‬ ‫رســیده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬میــوه ایــن اتفــاق‪ ،‬همگرایــی‬ ‫اســت کــه ریشــه در نــگاه مشــترک و نزدیــک دو نهــاد‬ ‫بــه موضــوع میراث فرهنگــی‪ ،‬صنایع دســتی و ابنیــه‬ ‫تاریخــی دارد‪ .‬شــهردار اصفهــان بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫دغدغــه مشــترک موجــب ایجــاد اعتمــاد متقابــل شــده‬ ‫اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬شــهرداری در حــوزه صنایع دســتی‬ ‫همچــون گذشــته امادگــی دارد بــا محوریــت دبیرخانــه‬ ‫شــهر جهانــی صنایع دســتی نخســتین جلســه را بــا‬ ‫ذی نفعــان به ویــژه نماینــدگان اصنــاف در ایــن بخــش‬ ‫برگــزار کنــد‪ .‬او بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد برنامــه‬ ‫یک ســاله و اســتراتژی دبیرخانــه بــرای فعالیــت تدویــن‬ ‫شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬در ایــن راســتا ابتــدا بایــد تقویمــی طراحی‬ ‫کــرد کــه بــه مــا در حــوزه معرفــی رخدادهــا کمــک‬ ‫کنــد‪ ،‬براین اســاس می توانیــم بــا همفکــری ایــن‬ ‫حرکــت را بــه فراینــد تبدیــل کنیــم تــا کار در حــد‬ ‫تشــریفات باقــی نمانــد‪ .‬قاسـم زاده بــا بیــان اینکــه خانه‬ ‫تاریخــی امین التجــار در محــدوده خیابــان عبدالــرزاق‬ ‫بهتریــن مــکان بــرای فعالیــت دبیرخانــه شــهر جهانــی‬ ‫صنایع دســتی اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬ایــن خانــه تاریخــی‬ ‫ظرفیــت بســیار خوبــی دارد کــه باید بــه بهتریــن نحو از‬ ‫ان اســتفاده کنیــم‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬همیشــه وقتــی از مقابل‬ ‫خانــه تاریخــی امین التجــار عبــور می کــردم‪ ،‬بســیار‬ ‫ناراحــت می شــدم کــه چــرا ایــن از ظرفیــت اســتفاده‬ ‫نمی شــود‪ ،‬امــا در حــال حاضــر بســیار خرســندم کــه‬ ‫ایــن خانــه بــه نفــع شــهر و حفــظ میراث فرهنگــی ان‬ ‫فعــال می شــود و شــهرداری اصفهــان نیــز امادگــی‬ ‫خــود را بــرای تجهیــز خانــه امین التجــار اعــام‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫عبور ازادراه از کاله قاضی‬ ‫دست اندازی به اخرین بقایای منابع طبیعی است‬ ‫فعال محیط زیســت و مدیرعامل انجمن حفاظت‬ ‫پرندگان اوای بوم می گوید‪ :‬هرگونه دست اندازی و دخل‬ ‫و تصرف در پارک ملی ممنوع است مگر اینکه با مجوز و‬ ‫مصوبه هیئت دولت باشد که متاسفانه در تالش هستند‬ ‫برای کاله قاضی از چنین مصوبه ای استفاده کنند‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬ایمان ابراهیمی‬ ‫معتقد اســت در حاشیه شــهر اصفهان با این میزان‬ ‫االیندگی نباید اخرین بقایای منابع طبیعی را از دست‬ ‫دهیم‪ .‬این فعال محیط زیســت ادامه داد‪ :‬در تمام دنیا‬ ‫پارک هــای ملی باالترین درجه حفاظتی را دارد و هیچ‬ ‫دخل و تصرفی نباید در ان بشــود‪ ،‬اما در نزدیک ترین‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫پارک ملی به شــهر اصفهان ازادراه احداث می شود که‬ ‫بیشتر به یک ُکمدی شبیه است‪ .‬ابراهیمی گفت‪ :‬وزارت‬ ‫راه می گوید این ازادراه را از یک گوشه پارک رد می کند‬ ‫و از دل منطقه نیست درحالی که محلی که در نظر گرفته‬ ‫شده دقیقًا گذرگاه حرکت اهو‪ ،‬قوچ و میش های کاله‬ ‫قاضی است‪.‬‬ ‫او بیــان کرد‪ :‬ایجــاد این ازادراه دسترســی و گذر‬ ‫حیات وحــش به منطقه و خارج از ان را تقریبًا ناممکن‬ ‫می کنــد و بعــد از احــداث ان در واقع هیــچ یک از‬ ‫حیات وحش پســتاندار منطقه نمی توانند از ان محدوده‬ ‫خارج یا به پارک ملی وارد شوند که این فاجعه است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4499

روزنامه اصفهان امروز 4499

شماره : 4499
تاریخ : 1401/09/01
روزنامه اصفهان امروز 4495

روزنامه اصفهان امروز 4495

شماره : 4495
تاریخ : 1401/08/26
روزنامه اصفهان امروز 4492

روزنامه اصفهان امروز 4492

شماره : 4492
تاریخ : 1401/08/24
روزنامه اصفهان امروز 4491

روزنامه اصفهان امروز 4491

شماره : 4491
تاریخ : 1401/08/22
روزنامه اصفهان امروز 4490

روزنامه اصفهان امروز 4490

شماره : 4490
تاریخ : 1401/08/21
روزنامه اصفهان امروز 4489

روزنامه اصفهان امروز 4489

شماره : 4489
تاریخ : 1401/08/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!