روزنامه اصفهان امروز شماره 4336 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4336

روزنامه اصفهان امروز شماره 4336

روزنامه اصفهان امروز شماره 4336

‫شنبه ‪ 12‬شهریور ‪ 06 |1401‬صفر ‪ |03Sep2022| 1444‬سـال هجدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4436‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫اقتصاد | صفحه‪6‬‬ ‫همکاری ویژه بانک ملی با‬ ‫صنایعاستاناصفهان‬ ‫مدیرعامل بانک ملی ایران در سفر دو روزه به اصفهان به همراه جمعی‬ ‫از اعضای هیات مدیره‪ ،‬هیات عامل و مدیران ارشد بانک از دو شرکت‬ ‫پاالیش نفت سپاهان و شرکت رسول اصفهان (قالی سلیمان) بازدید‬ ‫کرد و در راستای راه های مشترک برای گسترش تعامالت و تقویت و‬ ‫توسعه روابط و همکاری های دو جانبه با مدیران عامل این شرکت ها‬ ‫به گفت وگو نشست‪.‬‬ ‫تاکید بر استفاده از‬ ‫محصوالت ذوب اهن‬ ‫اصفهان در طرح نهضت‬ ‫ملی مسکن‬ ‫طرح نوینی که در اصفهان اجرا می شود‬ ‫درختانمایع‪،‬نقشفناوریبرفضایسبزشهر‬ ‫هزینه تولید و نگهداری این درختان چندان باال نیست و به یک سرویس شش ماهه تا یک ساله نیاز دارند اما به هیچ عنوان با درختان طبیعی قابل قیاس‬ ‫نیستند و قرار نیست جایگزین انها باشند‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫گسترش شدید مشکالت‬ ‫با ایجاد استان های جدید‬ ‫در کشور‬ ‫بر اســاس ســهمیه ای کــه وزارت راه و‬ ‫شهرســازی در طرح نهضت ملی مسکن‬ ‫برای اصفهان در نظر گرفته‪ ،‬قرار است درچهار سال ‪ ۲۰۳‬هزار‬ ‫واحد مسکونی در استان ساخته شود‪.‬‬ ‫‪422/364‬‬ ‫تعداد پروانه اخذ شده برای ساخت‬ ‫واحد مسکونی و اغاز ساخت ساز‬ ‫تعداد واجدین شرایط اولیه‬ ‫‪5/079‬‬ ‫واحد در مرحله اسکلت و سقف‬ ‫‪2/864‬‬ ‫واحد در مرحله سفت کاری‬ ‫یک شرکت فوالدسازی در محدوده شهرستان مبارکه در نظر دارد از میان داوطلبین واجد شرایط‪،‬‬ ‫بانک اطالعات استخدامی خود را تکمیل نماید‪ .‬عالقمندان می توانند جهت کسب اطالعات تکمیلی‬ ‫و ثبت نام به سایت این شرکت به نشانی ‪ www.sfae.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مهلت ثبت نام‪ :‬تا تاریخ ‪1401/٠٧/30‬‬ ‫فراخوان اگهی مناقصه عمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت گازاستان اصفهان‪ ،‬درنظر دارد جهت موضوع زیر ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫موضوع‪ :‬اجرای عملیات شبکه گذاری پراکنده فوالدی ‪ 2‬تا ‪ 4‬اینچ جمعا به متراژ حدودا ‪ 6096‬متر و شبکه های پراکنده پلی اتیلن‬ ‫‪ 63‬تا ‪ 125‬میلی متر به متراژ حدود ًا ‪ 9300‬متر و ساخت‪ ،‬نصب انشعابات فوالدی‪ ،‬پلی اتیلن‪ ،‬پلی فوالدی جمع ًا به تعداد ‪530‬‬ ‫انشعاب در شهرستان فالورجان و نواحی تابعه و واحدهای تولیدی‬ ‫به شــماره فراخوان ( ‪ )20010911380000066‬مورخ ‪ 1401/06/05‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید ‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت)ســتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪،‬‬ ‫مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند‪ .‬الزم به ذکر است کد‬ ‫فراخوان در پایگاه ملی مناقصات ‪ 53126351‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬تا ساعت ‪ 08:00‬روز چهار شنبه تاریخ ‪ 1401 /06/16‬میباشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ‪ :‬تا ساعت ‪08:00‬روز یکشنبه تاریخ ‪ 1401/06/27‬می باشد‪.‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها ‪ :‬ساعت ‪ 09 :30‬دو شنبه تاریخ ‪ 1401/06/28‬می باشد‪.‬‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ 2,942,000,000 :‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫به منظور شرکت در این مناقصه‪ ،‬داشتن حداقل رتبه ‪ 5‬تاسیسات و تجهیزات الزامی می باشد ‪.‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف ‪ :‬ادرس شرکت‬ ‫گاز استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال‪ -‬روبروی مجتمع پارک‪ -‬امور قراردادها و تلفن (داخلی ‪031-38132 )3769‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬مرکز تماس ‪021 -41934 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام ‪ 33999818 :‬و ‪33191893‬‬ ‫م الف‪1373732 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گازاستان اصفهان‬ ‫چهلستون|صفحه‪8‬‬ ‫کتاب صوتی پهلوانان‬ ‫طریقت عشق در خمینی شهر‬ ‫اصفهان رونمایی شد‬ ‫رویداد| صفحه‪2‬‬ ‫خزان زودرس درختان‬ ‫در اصفهان‬ ‫جامعه | صفحه‪4‬‬ ‫‪91/002‬‬ ‫** اطالعیه استخدام **‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫شرکت گاز استان اصفهان‬ ‫صفحه ‪5‬‬ ‫ارائه خدمات هویتی‬ ‫ثبت احوال تا اربعین‬ ‫تمدید شد‬ ‫‪160/062‬‬ ‫‪282/013‬‬ ‫واحد در مرحله پی ریزی‬ ‫روزهای سیاه ادبیات در غربت‬ ‫تامین زمین مورد نیاز برای ساخت‬ ‫‪ ۹۱‬هزار و ‪ ۲‬واحد مسکونی‬ ‫تعداد متقاضیان ثبت نام شده‬ ‫درطرح نهضت ملی مسکن در استان‬ ‫‪10/801‬‬ ‫نویسندگانمعاصریکهدرگذشتند‬ ‫ورزش | صفحه‪7‬‬ ‫اینفوگرافیک‪ :‬سید مهدی رضوی ‪ /‬اصفهان امروز‬ ‫ایجاد استان های جدید یکی از تصمیماتی‬ ‫است که در صورت اجرایی شدن می تواند‬ ‫اسیب ها و خطرات جدی به همراه داشته‬ ‫باشد‪.‬ابعاد منفی تبدیل بیش ازحد کشور به‬ ‫احمدرضامنزه واحدهایسیاسیکوچک‪ ،‬مسئله ایاست‬ ‫که نمی‏توان به سادگی از ان گذشت‪.‬یکی از ابعاد منفی ایجاد‬ ‫واحدهای سیاســی جدید پیامدهایی است که متوجه دولت‬ ‫اســت‪ .‬با توجه به اینکه نظام اداری خود بر بستر تقسیمات‬ ‫کشوری شکل می گیرد‪ ،‬ایجاد واحدهای جدید تقسیماتی به‬ ‫معنای افزایش اندازه و حجم دولت و بار مالی فزاینده بر دوش‬ ‫دولت است‪.‬کارشناسان معتقدند طرح تقسیم استان ها طرحی‬ ‫کارشناسی نیست و به جای ان «افزایش اختیارات استانداران»‬ ‫به ویژه در استان های کمتر توسعه یافته راه بهتر‪ ،‬کم هزینه تر‬ ‫و منطقی تری برای جبران عقب ماندگی هاســت‪.‬هم اکنون‬ ‫کوچک ترین تصمیمات باید در مرکز گرفته شــود‪ ،‬سازمان‬ ‫برنامه وبودجه در همه امور ورود پیدا می کند و استانداران که‬ ‫مدیران منطقه ای هستند‪ ،‬کمترین اختیار را دارند‪ .‬یک نگرانی‬ ‫وجود دارد که اگر اختیار بیشتری به استان ها داده شود‪ ،‬ممکن‬ ‫است مشکلی پیش بیاید‪ ،‬این نگرانی ها تا کی قرار است ادامه‬ ‫داشته باشد؟‬ ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬ ‫تایید‪ ۲۸۲‬هزارمتقاضیطرحنهضتملی‬ ‫مسکندراصفهان‬ ‫اقتصاد|صفحه‪6‬‬ ‫سرمربی سپاهان در دو بازی با گل گهر و‬ ‫فوالد قافیه را باخت‬ ‫‪ ۳۰‬هزار مامور انتظامی در تامین امنیت راهپیمایی اربعین حضور خواهند داشت‬ ‫برگزاریراهپیماییاربعین‬ ‫در سایه حمایت پلیس‬ ‫گام های لرزان مورایس‬ ‫بی توجهی تا کی؟!‬ ‫تحول را از خودمان‬ ‫شروعکنیم‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫حسن روانشید‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪2182‬‬ ‫تحول را از خودمان شروع کنیم‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪ ۳۰‬هزار مامور انتظامی در تامین امنیت راهپیمایی اربعین حضور خواهند داشت‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری راهپیمایی اربعین در سایه حمایت پلیس‬ ‫گروه رویداد| بنا به گفته فرمانده کل انتظامی کشور‬ ‫که در یادواره شهدای فرماندهی انتظامی شهرستان‬ ‫خمینی شهر سخن می گفت‪ ،‬یکی از افتخارات بزرگ ما‬ ‫خدمتگزاری به زائران اربعین حسینی است و امسال بیش‬ ‫از ‪ ۳۰‬هزار نیروی پلیس در عرصه امنیت این راهپیمایی‬ ‫که نمایش قدرت اسالم است حضور دارند‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬سردار حسین اشتری اظهار داشت‪:‬‬ ‫درود می فرستیم به شهدای انقالب اسالمی‪ ،‬شهدای دفاع‬ ‫مقدس‪ ،‬مدافعان حرم و امنیت‪ ،‬شهدای بزرگوار استان‬ ‫اصفهان و شهرستان خمینی شهر و یاد شهید ایت ا‪...‬‬ ‫اشرفی اصفهانی را نیز گرامی می داریم و ارزوی سالمتی‬ ‫و طول عمر برای مقام معظم رهبری و خدا را شاکریم که‬ ‫به ما توفیق داد تا در این محفل نورانی حضور پیدا کنیم‪.‬‬ ‫او سپس یاد شهید شاخص شهرستان خمینی شهر شهید‬ ‫ناصر ابراهیمی را گرامی داشت و افزود‪ :‬این شهید واالمقام‬ ‫در سال ‪ 1360‬به عضویت انتظامی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران درامد‪ .‬او بارها داوطلبانه در دفاع مقدس شرکت کرد‬ ‫و جانباز شد و سرانجام در سال ‪ 1369‬برای مقابله با اشرار‬ ‫و قاچاقچیان مواد مخدر به موقعیت کویر سیاه کوه نائین‬ ‫رفت و به همراه ‪ 3‬نفر از دیگر همراهان خود به شهادت‬ ‫رسید و بعد از ‪ 6‬سال که خانواده این شهید هیچ اطالعی‬ ‫از او نداشتند همکاران ما تکه هایی از پیکرش را در کویر‬ ‫پیدا کردند‪ .‬فرمانده کل انتظامی استقامت همسر و فرزند‬ ‫این شهید را ستودنی دانست و بیان کرد‪ :‬امروز امنیت و‬ ‫ارامش کشور را مدیون شهدا هستیم و باید قدردان همه‬ ‫شهدا و خانواده های معزز انها باشیم‪ ،‬چرا که اگر هرکدام از‬ ‫شهدا چه شهدای دفاع مقدس‪ ،‬چه شهدای مدافع حرم و‬ ‫چه شهدای امنیت نبودند‪ ،‬امروز ما این امینت و ارامش را‬ ‫نداشتیم‪ .‬او یاد شهیدان رجایی و باهنر را نیز گرامی داشت‬ ‫و با تبریک هفته دولت گفت‪ :‬این شهدا و همه شهدای‬ ‫عزیز ما که چه قبل و چه بعد از انقالب اسالمی به شهادت‬ ‫رسیدند همه انها باعث ابیاری این نظام و انقالب شدند‪.‬‬ ‫اشتری تصریح کرد‪ :‬تا روزی که کفار هستند و مقابل‬ ‫ارزش های ما ایستادند‪ ،‬ماهم در مقابل دنیای انها خواهیم‬ ‫ایستاد و این راه چه در داخل مرزها و چه در بیرون مرزها‬ ‫ادامه دارد‪ .‬او با بیان اینکه زنده نگه داشتن یاد شهدا باعث‬ ‫مصونیت جامعه از هرگونه اسیب و انحراف می شود‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬امروز جامعه ما بیش از گذشته به زنده نگه داشتن یاد‬ ‫و خاطره شهدا نیاز دارد چون همه مردم به ویژه نسل‬ ‫جوان باید بدانند شهدا چه کسانی بودند و چه کارهایی‬ ‫برای ما کردند و برپایی این گونه یادواره ها نیز بیشتر به‬ ‫سود خود ما است‪ .‬فرمانده کل انتظامی به قدردانی مقام‬ ‫معظم رهبری از حضور مردم در تشییع باشکوه حاج قاسم‬ ‫سلیمانی‪ ،‬شهدای مدافع حرم و به ویژه حضور گسترده‬ ‫مردم اصفهان در تشییع پیکر ایت اهلل ناصری در دیدار با‬ ‫اعضای هیئت دولت اشاره کرد و خاطرنشان کرد‪ :‬حضور‬ ‫مردم در صحنه حافظ ارزش ها و انقالب است‪ .‬او سپس با‬ ‫اشاره به ویژگی های ایت ا‪ ...‬ناصری اظهار داشت‪ :‬این مرد‬ ‫بزرگوار‪ ،‬عالمی وارسته‪ ،‬ساده زیست‪ ،‬مردمی و با اخالص‬ ‫بود و ارادت ایشان به حضرت ولی عصر (عج) و مقام معظم‬ ‫رهبری بر کسی پوشیده نیست و ما هم باید این ویژگی ها‬ ‫سرمشق خود قرار داده و احیا کنیم‪ .‬اشتری با اشاره به‬ ‫راهپیمایی اربعین حسینی گفت‪ :‬اینکه دشمن نمی خواهد‬ ‫این راهپیمایی عظیم شکل بگیرد‪ ،‬باعث عزت و عظمت‬ ‫خزان زودرس درختان در‬ ‫اصفهان‬ ‫عکس‪ :‬ایرنا‬ ‫اواخر دهه چهل بود که وزارت فرهنگ‬ ‫وقت و اموزش وپرورش فعلی فکر تولید‬ ‫کتاب یکپارچه را برای مدارس ابتدایی و‬ ‫سپس متوسطه کشور عملیاتی کرد‪ .‬انزمان‬ ‫حسنروانشید اگرچه امار دانش اموزان کل کشور به‬ ‫یک میلیون نفر هم نمی رسید اما معضل کتاب درسی کمتر از‬ ‫امروز نبود زیرا این معلمان بودند که نوع کتاب را برای دانش‬ ‫اموزان مشخص می کردند و البته تنها درس زبان انگلیسی بود تا‬ ‫به طور ثابت و مدیریت شده از غرب با «دایرکت متد» از سال اول‬ ‫دبیرستان شروع می شد و اولیای محصالن ناچار بودند کتاب های‬ ‫دیگر را برای هر دو مقطع ابتدایی و متوسطه از دانش اموزان‬ ‫سال های قبل تهیه و یا خریداری نمایند که در شهر اصفهان‬ ‫پیاده راه وسط چهارباغ پایین بازار فروش این متاع فرهنگی‬ ‫طی سه ماه تابستان بود تا اگر کسی موفق به تهیه نمی شد به‬ ‫کتابفروشی نوبهار در ضلع شرقی این خیابان که توسط شادروان‬ ‫شیخ عبدالرزاق کتابچی اداره می شد مراجعه کند و یا درنهایت‬ ‫کتاب ها را از دیگر واحدهای پراکنده در شهر به صورت مخلوطی‬ ‫از نو و کهنه خریداری نماید‪ .‬اگرچه به مرورزمان انتشار یکپارچه‬ ‫کتاب توسط وزارت فرهنگ ان زمان و سپس سازمان کتاب های‬ ‫درسی وزارت اموزش وپرورش با طراحی شکیل و مطالبی تازه‬ ‫عملیاتی شد اما همچنان چالش های ان درزمینه محتوا‪ ،‬تاخیر‬ ‫در توزیع و بعضی بازار سیاه های ایجادشده همچنان وجود داشت‬ ‫و این سال ها نیز افزایش و کاهش مطالب و محتواهایی به طور‬ ‫مشکوک به ان مضاعف می شد ولی هیچوقت شورای عالی را بر‬ ‫ان نداشت تا با یک انقالب ویژه مبتنی بر داده های اسالم ناب و‬ ‫تطابق ان با علوم روز‪ ،‬محتواها را از چالش های نگران زا بیرون‬ ‫اورد‪ .‬اخرین رهنمود مقام معظم رهبری دراین باره پیرامون حذف‬ ‫مطالب بی فایده بود که البته همچنان با وعده های متولیان در‬ ‫وزارت اموزش وپرورش مواجه شد تا این خواسته به طور کامل‬ ‫اجرایی نشود درحالی که میلیون ها کتاب از چاپ خارج شده‬ ‫یا همچنان در حال چاپ است‪ .‬اصوال باید توجه داشت اصل‬ ‫ماجرا یعنی تولید اینهمه کتاب توسط دولت نوعی موازی کاری با‬ ‫بخش خصوصی به حساب می اید که مخاطرات خود را همچون‬ ‫جفا به طبیعت و قطع درختان برای تولید کاغذ به همراه دارد‬ ‫درحالی که این مسئله سال هاست در کشورهای دیگر حل وفصل‬ ‫شده همانگونه که حیدر تورانی سرپرست سابق سازمان اموزش‬ ‫و برنامه ریزی وزارت اموزش وپرورش می گوید‪« :‬هند با ‪۲۴۰‬‬ ‫میلیون دانش اموز و ‪ 14‬تا ‪ ۱۵‬میلیون معلم در طول سال ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیون جلد کتاب چاپ می کند‪ ،‬ما در ایران با یک میلیون معلم و‬ ‫‪ ۱۴‬میلیون دانش اموز ‪ ۱۷۰‬تا ‪ ۱۸۰‬میلیون کتاب چاپ می کنیم!‬ ‫ان ها کتاب را برای راهنمای معلم چاپ می کنند‪ ،‬سرفصل دروس‬ ‫می دهند و در کنار ان معلمان تربیت می شوند که چگونه برای ان‬ ‫کتاب ها محتوا تولید کنند‪ ،‬بچه ها هم تبلت های اموزشی دارند‪.‬‬ ‫فکر کنید اگر چین و هند بخواهند به اندازه ما کتاب چاپ کنند‪،‬‬ ‫تمام جنگل های دنیا ظرف چند سال تمام می شود! حال ما اگر‬ ‫بخواهیم به اینجا برسیم‪ ،‬ازیک طرف باید معلمان سطح باال داشته‬ ‫باشیم که نداریم و حداقل بیاییم برای کتاب درسی برون سپاری‬ ‫انجام دهیم‪ .‬البته در مورد دینی‪ ،‬تاریخ و عربی حساسیت وجود‬ ‫دارد و نمی شود‪ ،‬اما کتاب های فنی و حرفه ای‪ ،‬ریاضی یا علوم‬ ‫را که می توان بیرون داد‪ ».‬در ایران کمتر دانش اموزی را می توان‬ ‫پیدا کرد تا کتاب های درسی سال های قبل خود را نگهداری و‬ ‫حفاظت کند درحالی که از مرغوب ترین اقالم کاغذ‪ ،‬چاپ‪ ،‬مرکب‬ ‫و صحافی تهیه شده تا تناژ باالیی از چوب درختان که به ماده اولیه‬ ‫ان تبدیل گردید‪ .‬پس از گذشت یکسال با ان هزینه باال توسط‬ ‫بازیافت ها برای تولید خمیر به کارگاه های سازنده شانه تخم مرغ‪،‬‬ ‫جعبه کفش و درنهایت مقوا داده شود! حیدر تورانی سرپرست‬ ‫سابق سازمان پژوهش وزارت اموزش وپرورش در ادامه می گوید‪:‬‬ ‫«همه چیز هم از طریق کتاب های درسی منتقل نمی شود‪ ،‬بلکه‬ ‫کتاب درسی بخشی از یادگیری را پوشش می دهد‪ ،‬اما یادگیری‬ ‫در برنامه های درسی و اموزشی اتفاق می افتد و هر ان چیزی که‬ ‫موجب یادگیری دانش اموز می شود باید کنار هم قرار بگیرد‪ .‬به‬ ‫همین دلیل این وعده های جناب وزیر اموزش وپرورش که گفته اند‬ ‫می خواهیم کتاب های درسی را تغییر دهیم‪ ،‬ولی‪ ،‬چون کتاب های‬ ‫درسی ‪ ۱۴۰۱‬چاپ شده از سال ‪ 1402‬تغییرات اتفاق می افتد‪،‬‬ ‫خیلی حتمی نیست‪ .‬اگر قرار باشد اتفاقی در اموزش وپرورش بیفتد‬ ‫فقط از طریق کتاب های درسی نیست‪ ،‬بلکه از طریق معلمان‬ ‫مدارس‪ ،‬مدیران و رهبران اموزشی و همکاری والدین است‪.‬‬ ‫االن بهترین و بی نقص ترین کتاب های درسی را هم بنویسید‪،‬‬ ‫ولی دست معلم بی انگیزه یا معلمی که تخصص کافی ندارد‪،‬‬ ‫روش های نو بلد نیست و به روش های سنتی عادت کرده است‪،‬‬ ‫بیفتد به هیچ جایی نمی رسید‪ .‬شروع از تربیت مولفان قوی در‬ ‫سازمان پژوهش است؛ مولفان بیشتری بیایند و هرچند نمی توانیم‬ ‫یک روزه برون سپاری کنیم‪ ،‬ولی می توانیم خیلی از مولفانی را‬ ‫که بلدند کتاب بنویسند و مث ً‬ ‫ال دانشگاهی هستند‪ ،‬وارد سازمان‬ ‫پژوهش کنیم‪ .‬سازمان پژوهش باید درهای خود را باز کند‪ .‬باید‬ ‫کتاب درسی تبدیل به یکسری پروژه زیر نظر سازمان شود و‬ ‫فضا برای کار بلدهای جامعه فراهم شود تا در کارگروه های تالیف‬ ‫قرار بگیرند و مث ً‬ ‫ال اگر پنج نفر از بیرون می ایند دو نفر هم از‬ ‫سازمان پژوهش به ان ها بپیوندند‪ ،‬کار ان ها را هدفمند کند‪ ،‬باید‬ ‫افراد مولف زیادی را تحت پژوهش قرار دهیم‪ .‬شما سه یا چهار‬ ‫روز پشت سر هم به اموزشگاه های بیرون می روید و هرروز هم‬ ‫چهار ساعت زبان یاد می گیرید‪ ،‬ولی در مدرسه دو ساعت در هفته‬ ‫زبان انگلیسی یاد می گیرید‪ ،‬درحالی که زبان باید تکرار شود؛ حاال‬ ‫چرا این اتفاق می افتد به دلیل این است که ما زمان نداریم و‬ ‫در سیستم زمان بندی ما بیشتر از این نمی شود برای درس زبان‬ ‫انگلیسی وقت گذاشت‪ .‬مشکل بیشتر به شیوه ها و زمان تخصیص‬ ‫داده شده‪ ،‬امکانات مدرسه و انگیزه معلم برمی گردد‪ .‬االن معلم ما‬ ‫از یک کارگر هم کمتر حقوق می گیرد‪ ».‬معلم با یک حقوق ثابت‬ ‫و هزینه های باال و متغیر زندگی نمی تواند معلم خوبی باشد بلکه‬ ‫باید پرداخت های هم تراز اموزشگاه های بیرون باشد تا بشود از‬ ‫معلم مسئولیت خواست مدارس باید به سبک بخش خصوصی و‬ ‫اموزشگاه های فعال اداره شوند که بازده خوب ان از نتایج کنکور‬ ‫مشخص می شود زیرا مفاد مفید درسی را در چند جلد کتاب قطور‬ ‫کمک درسی گنجانده اند تا دانش اموز بخواند و قبولی و رتبه خود‬ ‫را به حساب اموزشگاه بگذارد درحالی که این معلم مدرسه است که‬ ‫با همه وجود درس می دهد و مرتبًا به ساعتش نگاه نمی کند تا‬ ‫ادامه دارد‬ ‫کالس تمام شود‪.‬‬ ‫شنبه | ‪ 12‬شهریور ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4436‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫جهان تشیع و همه مسلمانان جهان است‪ .‬یکی از‬ ‫افتخارات بزرگ همکاران من خدمتگزاری به زائران اربعین‬ ‫حسینی است و امسال بیش از ‪ 30‬هزار نیروی پلیس در‬ ‫عرصه امنیت این راهپیمایی که نمایش قدرت اسالم است‬ ‫حضور دارند‪ .‬او افزود‪ :‬امروز نیروهای پلیس در عرصه های‬ ‫امنیت اجتماعی‪ ،‬اخالقی و اقتصادی فعالیت می کنند و‬ ‫افتخار دارند که به عنوان سربازان والیت خدمتگزار مردم‬ ‫باشند و مردم بصیر و والیی ما نیز با تمام توان‪ ،‬قدرت و‬ ‫اقتدار خود در مقابل دشمن ایستادند و این سنگر را رها‬ ‫نخواهند کرد‪ ،‬چون با امام و رهبری عهد و پیمان بستند‪.‬‬ ‫فرمانده کل انتظامی بیان کرد‪ :‬امروز اگر ما می خواهیم‬ ‫شهدا از ما راضی باشند باید راه انها را ادامه دهیم و راه‬ ‫شهدا هم تبعیت و پیروی از مقام معظم رهبری است‪.‬‬ ‫اشتری با اشاره به توصیه همه شهدا در وصیت نامه های‬ ‫خود به تبعیت و پیروی از والیت و سفارش ایت ا‪ ...‬ناصری‬ ‫که فرمودند‪« :‬گوشتان به دهان رهبری باشد»‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬امروز ما هم اگر می خواهیم در زندگی شخصی و‬ ‫اجتماعی خود موفق باشیم و اگر دولتمردان ما می خواهند‬ ‫در خدمتگزاری به مردم موفق باشند باید از رهبری پیروی‬ ‫کنند و گوششان به دهان ایشان باشد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬برپایی ‪ 18‬یادواره شهدای انتظامی در اصفهان‬ ‫فرمانده انتظامی استان نیز در این مراسم از برپایی‬ ‫‪ 18‬یادواره شهدای انتظامی در شهرستان های استان‬ ‫اصفهان با هدف ترویج روحیه جهاد و شهادت طی یک‬ ‫سال گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫محمدرضا میرحیدری افزود‪ :‬با توجه به تاکیدات فرمانده‬ ‫کل انتظامی کشور و همچنین منویات مقام معظم رهبری‬ ‫(مدظله العالی) مبنی بر ترویج روحیه جهاد و شهادت‪ ،‬از‬ ‫هفته فراجا سال گذشته یادواره شهدای انتظامی استان‬ ‫را به صورت شهرستان به شهرستان برنامه ریزی کردیم‬ ‫که با استقبال خوبی از سوی مردم نیز روبرو شد‪ .‬فرمانده‬ ‫انتظامی استان اصفهان گفت‪ :‬در این مدت ‪ 18‬یادواره‬ ‫شهدا در سطح استان برگزار شده و این یادواره ها تا زمانی‬ ‫که در تمامی شهرستان های استان برپا شود کماکان ادامه‬ ‫خواهد داشت‪ .‬سردار میرحیدری خاطرنشان کرد‪ :‬تالش‬ ‫فرماندهی انتظامی استان اصفهان این است که تمام‬ ‫نیروهای پلیس به ویژه پلیس های جوانی که به تازگی‬ ‫توفیق خدمتگزاری به مردم در لباس انتظامی را کسب‬ ‫کردند با سیره شهدا اشنا شده و انها را الگوی خود قرار‬ ‫داده و با پیروی از راه این عزیزان حرکت خود را در راستای‬ ‫حفظ و حراست از نظام جمهوری اسالمی دنبال کنند‪ .‬او‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬این برنامه امروز در شهرستان خمینی شهر‬ ‫که به درستی حسینیه ایران نام گرفته و امار باالی شهدا‬ ‫و جانبازان این شهر نشان دهنده ارادت مردم این شهر به‬ ‫امام حسین (ع) و انقالب اسالمی است برگزار می شود‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت‪ :‬در این شهرستان‬ ‫خانواده های ‪ 4‬شهیدی و ‪ 3‬شهیدی وجود دارد و امار‬ ‫قابل توجه شهدا و جانبازان انتظامی این شهرستان هم‬ ‫نشان می دهد که کارکنان پلیس شهرستان خمینی شهر ر‬ ‫راستای اجرای منویات فرمانده معظم کل قوا و حراست از‬ ‫نظام جمهوری اسالمی ایران قدم برمی دارند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ماموران پلیس در ثواب شــرکت کنندگان‬ ‫راهپیماییاربعینشریک اند‬ ‫امام جمعه شهرستان خمینی شهر نیز با قدردانی از‬ ‫زحمات ماموران انتظامی که زمینه هرچه بهتر سفر زائران‬ ‫اربعین حسینی را فراهم می اورند گفت‪ :‬درست است که‬ ‫این ماموران خود در این راهپیمایی شرکت ندارند اما یقینا‬ ‫در ثواب شرکت کنندگان شریک هستند‪.‬‬ ‫ایت ا‪ ...‬سید محمودابادی در یادواره شهدای انتظامی‬ ‫شهرستان خمینی شهر با تسلیت ایام عزاداری ال ا‪ ...‬و‬ ‫قبولی عزاداری خالصانه مردم گفت‪ :‬الزم می دانم از سردار‬ ‫اشتری فرمانده کل انتظامی کشور و همکارانشان به جهت‬ ‫فراهم اوردن زمینه هرچه بهتر و تسهیل در سفر زائران‬ ‫اربعین حسینی تقدیر و تشکر کنم‪ .‬او با بیان اینکه همه‬ ‫ما مدیون زحمات عزیزان انتظامی هستیم افزود‪ :‬درست‬ ‫است که این ماموران خود در این راهپیمایی شرکت‬ ‫ندارند اما یقینا در ثواب شرکت کنندگان شریک هستند‪.‬‬ ‫امام جمعه شهرستان خمینی شهر اظهار داشت‪ :‬از سردار‬ ‫میرحیدری هم که واقعًا فرمانده ای انقالبی و الیی‬ ‫هستند و همچنین فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر‬ ‫تقدیر و تشکر می کنم چرا که در ماه محرم شاهد بودم‬ ‫این عزیزان تا پاسی از شب زحمت می کشند تا مقدمات‬ ‫یک عزاداری خوب و پرشور برای مردم فراهم شود‪ .‬او‬ ‫با بیان اینکه خمینی شهر ظرفیت های زیادی دارد و در‬ ‫یک چیز مشترک است و ان عشق و عالقه مردم این شهر‬ ‫به ساحت حضرت ابا عبدا‪ ...‬الحسین (ع) و برپایی مجالس‬ ‫عزاداری برای ان حضرت است گفت‪ :‬یکی از ظرفیت های‬ ‫این مردم مشارکت انها در فعالیت های خیرخواهانه است‬ ‫به طوری که من شاهد بودم هیئت امنای بیمارستان ساعی‬ ‫در دفتر خود می نشستند و مردم می امدند و کمک های‬ ‫مالی خود را برای ساخت این بیمارستان تقدیم می کردند‪.‬‬ ‫امام جمعه خمینی شهر در ادامه به جایگاه و مقام شهادت‬ ‫اشاره کرد و اظهار داشت‪ :‬وقتی به ایات و روایاتی که در‬ ‫خصوص مقام شهادت امده نگاه می کنیم می فهمیم که‬ ‫ما نمی توانیم این مقام را درک کنیم و افرادی مانند شهید‬ ‫قاسم سلیمانی که ارزوی شهادت می کردند فهمیده بودند‬ ‫که شهادت چه مقامی دارد و به همین خاطر جانشان را فدا‬ ‫کردند و به این فیض عظمی نائل شدند‪ .‬او سپس با اشاره‬ ‫به روایتی از امام رضا (ع) که از حضرت امیر المومنین (ع)‬ ‫و ان حضرت نیز از رسول اکرم (ص) نقل کرده بود گفت‪:‬‬ ‫وقتی رزمنده ای که برای خدا جهاد می کند در پیکار با کفار‬ ‫به شهادت رسیده و بر زمین می افتد زمین به او می گوید‬ ‫ای پیکر پاک خوش امدی برای تو فراهم امد مقامی‬ ‫که هیچ گوشی نشنود و هیچ دیده ای نبیند‪ .‬خداوند هم‬ ‫می فرماید‪ ،‬من جانشین شهید در بین خانواده او هستم‪ ،‬هر‬ ‫کس خانواده شهید را خوشنود کند مرا خوشنود کرده و هر‬ ‫کس خانواده شهید را ناراحت کند مرا ناراحت کرده است‬ ‫و شهید روز قیامت ‪ 70‬هزار نفر از خانواده و همسایگان‬ ‫خود را شفاعت می کند‪ .‬او با بیان اینکه شهدا دِین خود را‬ ‫به اسالم و انقالب ادا کردند و االن ما باید ببینیم در جه‬ ‫موقعیتی هستیم و چه وظایفی باید انجام دهیم تصریح‬ ‫کرد‪ :‬وقتی که جایگاه خود را ندانیم و وظیفه خود را درست‬ ‫انجام ندهیم باید منتظر اسیب های ان هم باشیم‪ .‬حجت‬ ‫اسالم محمودابادی گفت‪ :‬وقتی ایت ا‪ ...‬ناصری با ان همه‬ ‫مقام و جایگاهی که دارند به بیمارستان رفته و روی مقام‬ ‫معظم رهبری را می بوسند نشان می دهد که این نظام حق‬ ‫است و باید این نظام را یاری کرد و وظیفه ما هم این است‬ ‫که از این نظام اسالمی و از رهبری حمایت کنیم‪.‬‬ ‫طرح همیاران کوچک طبیعت در مدارس استان اصفهان‬ ‫رئیس اداره اموزش‪ ،‬ترویج و جلب مشارکت های‬ ‫مردمی اداره کل منابع طبیعی اصفهان از اغاز طرح‬ ‫همیاران کوچک طبیعت در شماری از مدارس این استان‬ ‫ هم زمان با شروع سال تحصیلی خبر داد‪.‬‬ ‫غالمرضا اله یاری هدف از اجرای طرح اشاره را‬ ‫اموزش مباحث مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی به‬ ‫دانش اموزان برای حفاظت هر چه بیشتر از داشته های‬ ‫زیست محیطی برشمرد‪.‬‬ ‫او به ایرنا گفت‪ :‬بر این اساس افراد اموزش دهنده‬ ‫به مدارس در شهرستان های مختلف اعزامی می شوند‬ ‫تا دانش اموزان را با ضرورت حفاظت هر چه بیشتر از‬ ‫عرصه های طبیعی همچون جنگل‪ ،‬مرتع و غیره اشنا‬ ‫کنند‪ .‬رئیس اداره اموزش‪ ،‬ترویج و جلب مشارکت های‬ ‫مردمی اداره کل منابع طبیعی اصفهان اظهار داشت‪ :‬قصد‬ ‫داریم در مدت حدود ‪ ۲‬سال به نتایج مثبتی دست پیدا‬ ‫کنیم و بخش قابل توجهی از دانش اموزان با این مباحث‬ ‫بیشتر اشنا شوند‪ .‬اله یاری تصریح کرد‪ :‬هرچه اموزش و‬ ‫فرهنگ سازی از سنین پایین تر اغاز شود تاثیر بیشتری‬ ‫خواهد داشت بنابراین خانواده ها و مدارس در این زمینه‬ ‫بسیار موثرند‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬در قالب طرح همیاران‬ ‫کوچک طبیعت‪ ،‬برگزاری اردو در دل طبیعت‪ ،‬ارائه مطالب‬ ‫اموزشی از طریق انواع بازی و نحوه ارتباط خوب با‬ ‫محیط زیست خواهیم داشت‪ .‬بیش از ‪ ۹۰۵‬هزار دانش اموز‬ ‫در پنج هزار واحد اموزشی در استان اصفهان تحصیل‬ ‫می کنند‪ .‬نگاهی به وضعیت عرصه های طبیعی اصفهان‬ ‫حاکی است که این خطه با ‪ ۲۴‬شهرستان‪ ،‬مساحتی‬ ‫معادل ‪ ۱۰.۷‬میلیون هکتار دارد که بیش از ‪ ۹۰‬درصد از‬ ‫ان را معادل حدود ‪ ۹.۸‬میلیون هکتار عرصه های منابع‬ ‫طبیعی و ملی و از این میزان حدود ‪ ۴۰۳‬هزار هکتار را‬ ‫جنگل معادل (‪ ۴‬درصد)‪ ۶ ،‬میلیون هکتار مرتع معادل‬ ‫(‪ ۶۴‬درصد) و سه میلیون هکتار بیابان معادل (‪ ۳۲‬درصد)‬ ‫در بر گرفته است‪.‬‬ ‫امام جمعه موقت اصفهان‪:‬‬ ‫بیانیه ایت اهلل حائری ارامش را به عراق بازگرداند‬ ‫عضـو خبـرگان رهبـری گفـت‪ :‬اهمیـت ایـن بیانیـه‬ ‫چـون فتوای ایـت اهلل میرزای شـیرازی بـود‪ ،‬بصیرت این‬ ‫مرجـع در تاریخ بی بدیل اسـت و اینـدگان درباره اهمیت‬ ‫ایـن بیانیـه در صحنـه بین المللی سـخن خواهـد گفت‪.‬‬ ‫بـه گزارش ایمنا‪ ،‬ایت اهلل سـید ابوالحسـن مهدوی در‬ ‫خطبه هـای نمـاز جمعـه اصفهـان اظهـار کرد‪ :‬بر اسـاس‬ ‫قـران کریـم تقـوا باعـث ارزشـمندی انسـان می شـود و‬ ‫محبوبیـت نـزد مالئکـه و خداونـد در گـرو رعایـت تقـوا‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره رحلـت عالـم ربانی‪ ،‬اسـتاد اخلاق ایت‬ ‫اهلل ناصـری گفـت‪ :‬رحلـت چنیـن عالمانـی از میـان مـا‬ ‫ضایعـی غیـر جبـران اسـت و حقیقتاً وی مصـداق بـارز‬ ‫اخلاق و زهـد و تقـوا از خصایـص بـارز شـخصیتی ان‬ ‫عالـم مرحـوم بود‪.‬‬ ‫امـام جمعـه موقت اصفهان با اشـاره بـه اینکه گواهی‬ ‫می دهـم ایـت اهلل ناصـری مطیـع امـر والیـت و امـام‬ ‫زمـان بـود‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬ایـت اهلل ناصـری بـدون‬ ‫هـوای نفـس بـود و جـز رضایـت خداونـد را در امـور در‬ ‫نظـر نمی گرفـت و بـه حق و شایسـته مـردم اصفهان‪ ،‬در‬ ‫مراسـم تشـییع شـرکت کردند‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬راهپیمایـی اربعین که نمـاد عملی‬ ‫از وحـدت و انسـجام بیـن همـه گروه هـا حتـی فراتـر از‬ ‫شـیعیان بـوده کـه از مناسـبت های پیش رو اسـت و این‬ ‫جلـوه ای از اخـوت دینـی و حرکـت به سـمت سـبقت به‬ ‫احسـان و خدمـت بـه دیگـران و فراگیری سـبک زندگی‬ ‫حسـینی است‪.‬‬ ‫ایـت اهلل مهدوی خاطرنشـان کـرد‪ :‬راهپیمایی اربعین‬ ‫حسـینی‪ ،‬یـک نـوع ایثـار نفیـس و انفـاق فوق العـاده و‬ ‫مصـداق عمل «اَ ِشـ ّدا ُء َعلَی ُ‬ ‫الکفّـا ِر ُر َحما ُء بَی َن ُهم» اسـت‬ ‫و یک گذشـت خالصانـه دارد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬معتقـدم راهپیمایـی اربعین حسـینی نوعی‬ ‫جهـاد تبییـن عملـی اسـت و محبـت اهل بیـت و مکتب‬ ‫حسـینی را بـرای دنیـا تبیین کـرده و تبیین کننده سـبک‬ ‫زندگـی بـر محـور شـهادت عزت مندانـه به جـای زندگی‬ ‫ذلیالنه اسـت ‪.‬‬ ‫عضـو خبـرگان رهبـری بـا اشـاره بـه فرمایشـات‬ ‫رهبـری در تعریـف و توصیـف دولـت سـیزدهم گفـت‪:‬‬ ‫اسـتکبار سـتیزی‪ ،‬پرهیز از مانع تراشـی‪ ،‬خدمت صادقانه‪،‬‬ ‫منـع خام فروشـی‪ ،‬اهمیت دادن به ظرفیت های کشـور و‬ ‫شـرطی نکردن حـل معضالت‪ ،‬هماهنگی بین سـه قوا از‬ ‫جملـه ویژگی هـای دولـت سـیزدهم بود که رهبـر معظم‬ ‫انقلاب بـه ان تاکید داشـتند‪.‬‬ ‫وی همچنیـن بـه ناارامی هـا و اختالف هـای پیـش‬ ‫امـده اخیـر در کشـور عـراق اشـاره و تاکیـد کرد‪ :‬پشـت‬ ‫صحنـه ادامـه این اختالف هـا انگلیس و امریـکا بود ولی‬ ‫بیانیه اسـتثنایی ایت اهلل حائری مرجعیت شـیعه در عراق‬ ‫ارامـش را به ایـن کشـور بازگرداند‪.‬‬ ‫امـام جمعـه موقـت اصفهـان تصریـح کـرد‪ :‬اهمیـت‬ ‫ایـن بیانیـه چـون فتوای ایـت اهلل میـرزای شـیرازی بود‪،‬‬ ‫بصیـرت ایـن مرجـع در تاریخ بی بدیـل اسـت و ایندگان‬ ‫دربـاره اهمیـت ایـن بیانیـه در صحنه بین المللی سـخن‬ ‫خواهـد گفت‪.‬‬ ‫بنـا به گفته مدیـرکل مدیریـت بحران اسـتانداری‬ ‫اصفهـان ‪ ۱۶‬هـزار هکتـار از باغات اسـتان اصفهان به‬ ‫دلیـل خشکسـالی و کاهـش کیفیـت اب تحـت تاثیر‬ ‫تنش ابی هسـتند‪.‬‬ ‫منصور شیشـه فروش با اشـاره بـه اینکـه از ابتدای‬ ‫سـال جـاری تاکنـون بـر اثـر ‪ ۷۴‬حادثـه در اب هـای‬ ‫اسـتان اصفهـان ‪ ۳۹‬نفر جان خـود را از دسـت داده اند‪،‬‬ ‫بـه مهـر گفـت‪ :‬اسـتخرهای ذخیـره اب کشـاورزی‪،‬‬ ‫کانال هـای اب‪ ،‬اسـتخرها و رودخانه هـا محـل وقـوع‬ ‫ایـن حـوادث بـوده اسـت‪ .‬او افـزود‪ :‬ضـروری اسـت‬ ‫نسـبت بـه تامین ایمنـی اسـتخرهای اب کشـاورزی‪،‬‬ ‫اسـتخرهای عـادی و کانال هـای اب دقـت بیشـتری‬ ‫صـورت گیـرد‪ .‬مدیـرکل مدیریت بحـران اسـتانداری‬ ‫اصفهـان با اشـاره بـه اینکه ‪ ۱۶‬هـزار هکتـار از باغات‬ ‫اسـتان اصفهـان تحـت تاثیـر تنش هـای ابـی قـرار‬ ‫دارد‪ ،‬اضافـه کـرد‪ :‬کاهـش بارش هـا‪ ،‬خشـکی قنـوات‬ ‫و چاه هـا‪ ،‬افـت سـطح اب هـای زیرزمینـی و کاهـش‬ ‫کیفیـت اب هـای زیرزمینـی منجـر بـه ایـن پدیـده‬ ‫شـده اسـت‪ .‬او گفت‪ :‬خـزان زودرس در اصفهـان را در‬ ‫تابسـتان شاهد هسـتیم‪ ،‬این امر ناشـی از کمبود اب و‬ ‫همچنین تغییر کیفیت اب اسـت‪ .‬شیشـه فروش افزود‪:‬‬ ‫ابیـاری سـیار نیز بـا توجه به ریشـه دار بودن بسـیاری‬ ‫از درختـان در اصفهـان پاسـخگوی نیاز انها نیسـت و‬ ‫در نتیجه ما شـاهد خـزان زودرس به ویـژه در درختان‬ ‫کهنسـال هسـتیم‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬وزارت نیرو باید برای‬ ‫پیشـگیری از گرد و غبار‪ ،‬نابودی باغات‪ ،‬فرونشسـت و‬ ‫… نسـبت بـه احیای هـر چه زودتـر زاینـده رود اقدام‬ ‫کند ‪.‬‬ ‫حضور ناظر فقهی بانک ها سو‬ ‫تفاهم رسانه ای است‬ ‫نماینـده مـردم خمینی شـهر در مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی حضور ناظر فقهی در شعب را یک سوءتفاهم‬ ‫رسـانه ای دانسـت و گفت‪ :‬ریشـه همه مسـائل و فساد‬ ‫در مدیریـت منابع مالی کشـور موضـوع خلق نقدینگی‬ ‫افسارگسـیخته اسـت که باعث شـده اسـت هـر چقدر‬ ‫ارابـه اقتصـاد تندتر بـه پیـش رود‪ ،‬شـتاب نقدینگی از‬ ‫ان جلوتـر باشـد‪ .‬حجت االسلام محمدتقـی نقد علی‬ ‫در مـورد طـرح بانکـداری اسلامی بـه ایمنـا گفـت‪:‬‬ ‫حضور ناظر فقهی در شـعب یک سـوءتفاهم رسـانه ای‬ ‫اسـت کـه در فضـای مجـازی منتشـر شـد‪ ،‬واقعیـت‬ ‫ان اسـت کـه در شـعب بانکـی هیـچ فقیه یـا روحانی‬ ‫حضور نخواهد داشـت زیرا شـعب از کارشناسـان فنی‪،‬‬ ‫حسـابداری و اقتصادی تشـکیل می شـود امـا در داخل‬ ‫بانـک مرکـزی یـک هیئت عالـی با حضـور پنج فقیه‬ ‫تشـکیل خواهد شـد تا مسـائل و تصمیمات‪ ،‬مطابق با‬ ‫قواعد شـرعی شـکل گیرد‪ .‬او با اشـاره به اهداف طرح‬ ‫بانکـداری اسلامی افزود‪ :‬مشـکل اساسـی اقتصاد در‬ ‫کشـور ضعـف بانک مرکزی بـرای نظارت بـر بانک ها‬ ‫بـه ویـژه بانک های خصوصی به شـمار مـی رود و این‬ ‫طـرح کـه در دوره هـای قبل نیـز مطرح بوده اسـت اما‬ ‫بـا جدیـت دنبـال نمی شـد‪ ،‬قـرار اسـت نظـارت بانک‬ ‫مرکـزی را بـر موسسـات مالـی تقویـت کنـد‪ .‬نماینده‬ ‫خمینی شـهر در مجلس شـورای اسلامی خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬درصورتی کـه مدیریـت منابـع مالـی کشـور در‬ ‫دسـترس و تحـت نظـارت بانک مرکـزی قـرار گیرد‪،‬‬ ‫دیگـر خلق پـول از هیـچ‪ ،‬افزایـش نقدینگـی و اعتبار‬ ‫بـدون پایـه اتفـاق نمی افتـد زیرا ریشـه همه مسـائل‬ ‫و فسـاد در مدیریـت منابـع مالی کشـور موضوع خلق‬ ‫نقدینگـی افسارگسـیخته اسـت که باعث شـده اسـت‬ ‫هـر چقـدر ارابـه اقتصـاد تندتـر به پیـش رود‪ ،‬شـتاب‬ ‫نقدینگـی از ان جلوتـر باشـد‪ .‬او بررسـی و تصویـب‬ ‫هرچـه سـریع تر ایـن قانـون را ضـروری دانسـت و‬ ‫گفـت‪ :‬ایـن قانـون بایـد هرچـه زودتر تصویب شـود و‬ ‫پـس از گذرانـدن مراحـل اولیـه ابلاغ با جدیـت اجرا‬ ‫شـود تـا شـاهد وجـود یـک بانـک مرکـزی قـوی در‬ ‫کشـور باشـیم زیـرا در این صـورت روزنه هایـی که در‬ ‫قالـب موسسـات مالـی و اعتبـاری‪ ،‬بانک هـای دولتی‬ ‫و خصوصـی شـیره جـان اقتصـاد کشـور را می مکـد‪،‬‬ ‫بسـته شـود‪ .‬حجت االسلام نقـد علـی تقویـت بانک‬ ‫مرکـزی را شـرط اصلی پیشـرفت اقتصادی دانسـت و‬ ‫ادامـه داد‪ :‬تـا زمانـی کـه بانـک مرکزی قوی نداشـته‬ ‫باشـیم‪ ،‬فعالیت هـا و پیشـرفت های اقتصـادی نیـز بـه‬ ‫کام مـردم نمی رسـد بنابرایـن نهـاد ناظـر و تنظیم گـر‬ ‫بانـک مرکـزی بایـد یـک قانـون قـوی و اراده جـدی‬ ‫بـرای اجـرای ان داشـته باشـد تـا طعم شـیرین رشـد‬ ‫اقتصـادی را بـه کام مردم بچشـاند‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫اجرای ائین بدرقه ویژه‬ ‫مسافران اربعین حسینی در‬ ‫پایانه کاوه‬ ‫گروه اصفهان‪ :‬بنا به گفته مدیرعامل سازمان پایانه های‬ ‫مسافربری شهرداری اصفهان برنامه های متنوعی با عنوان‬ ‫«ائین بدرقه» ویژه زائران عتبات عالیات در ایام اربعین‬ ‫حسینی در پایانه کاوه اجرا می شود‪.‬‬ ‫ابوالفضل توکلی با اعالم این خبر گفت‪ :‬جلسه ای با‬ ‫معاونین اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری‬ ‫اصفهان‪ ،‬نماینده اداره ارتباط با صنایع و شرکت های‬ ‫دانش بنیان شهرداری و مدیران چند شرکت دانش بنیان‬ ‫برگزار و مقرر شد از تاریخ ‪ ۱۲‬لغایت ‪ ۲۶‬شهریورماه در‬ ‫پایانه کاوه برنامه های متنوعی برگزار شود‪ .‬او افزود‪ :‬این‬ ‫برنامه ها که «ائین بدرقه» نام دارد شامل نمایش واقعه‬ ‫کربال‪ ،‬شبیه سازی بین الحرمین و مسیر پیاده روی اربعین‬ ‫به صورت سه بعدی‪ ،‬شبیه سازی دوچرخه سواری در‬ ‫مسیرهای گردشگری اصفهان‪ ،‬سخنرانی‪ ،‬مداحی و تعریف‬ ‫نقشه راه در سامانه اینترانت مدیا مودم وای فای بدون نیاز‬ ‫به اینترنت و رایگان‪ ،‬برپایی موکب و فضاسازی پایانه است‪.‬‬ ‫توکلی ابراز امیدواری کرد که اجرای این برنامه ها در ارائه‬ ‫خدمات فرهنگی به زائران اربعین نقش موثری داشته باشد‪.‬‬ ‫دعوت از هنرمندان و طراحان‬ ‫برای شرکت در رویداد ملی‬ ‫«نقشی برای شهر»‬ ‫گروه اصفهان‪ :‬معاون شهرسازی و معماری شهرداری‬ ‫اصفهان از هنرمندان و طراحان دعوت کرد تا در رویداد‬ ‫ملی «نقشی برای شهر» که با محوریت ارتقای کیفیت‬ ‫محیط زندگی شهروندان و بازیابی هویت شهری برگزار‬ ‫می شود‪ ،‬شرکت کنند‪.‬‬ ‫وحید مهدویان با بیان این مطلب گفت‪ :‬فراخوان‬ ‫مسابقه ملی نقشی برای شهر که پوستر ان در مردادماه‬ ‫سال جاری با حضور شهردار اصفهان رونمایی شد‪ ،‬در روز‬ ‫‪ 30‬مردادماه ‪ 1401‬اعالم شد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬بر این اساس‪ ،‬از هنرمندان و طراحان دعوت‬ ‫شده است که تا ‪ 30‬مهرماه سال جاری اثار خود را از طریق‬ ‫وب سایت مسابقه به ادرس ‪www.naghshshahr.ir‬‬ ‫ارسال کنند‪ .‬او خلق ایده و طرح های کاربردی با الهام از‬ ‫نقش مایه های اصفهان جهت استفاده در فضاهای شهری‬ ‫را محور این رویداد ملی دانست و توضیح داد‪ :‬این رویداد‬ ‫از سوی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان‪،‬‬ ‫سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان با همکاری‬ ‫فرهنگستان هنر و دفتر نمایندگی کمیسیون ملی یونسکو‬ ‫در استان اصفهان برگزار می شود‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬ارتقای‬ ‫کیفیت محیط زندگی شهروندان و بازیابی هویت شهری‬ ‫در چارچوب برنامه های عملیاتی در زمینه احیا و مرمت‬ ‫ت تاریخی با هدف حساس سازی طراحان نسبت‬ ‫ابنیه و باف ‬ ‫به نقوش‪ ،‬استفاده از ظرفیت و قابلیت های نقش مایه و‬ ‫نگاره های سنتی و همچنین بازافرینی مجدد نقوش برای‬ ‫خلق ایده های نو جهت استفاده در طراحی فضای شهری‪،‬‬ ‫از اهداف این مسابقه است‪ .‬معاون شهرسازی و معماری‬ ‫شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد‪ :‬این مسابقه به دنبال‬ ‫ان است که طراحان و هنرمندان از نقوش پیشنهاد شده‬ ‫در وب سایت مسابقه استفاده کرده و با الهام از ان‪ ،‬ایده ها و‬ ‫طرح های کاربردی خود را برای فضاهای شهری موردنیاز‬ ‫در پیرامون همان مکان که فهرستی از ان در فراخوان‬ ‫اعالم شده‪ ،‬طراحی کنند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬دبیرخانه مسابقه از‬ ‫هنرمندان و طراحان دعوت می کند تا با به کارگیری و‬ ‫الهام از نقش مایه ها و ارایه های تزئینی ‪ ۱۰‬اثر معماری‬ ‫معرفی شده شهر اصفهان و بر اساس نگاه معاصر و امروزی‬ ‫به خلق ایده و طرح های نو جهت استفاده کاربردی در‬ ‫طراحی گرافیک محیطی زیباسازی و مبلمان شهری‬ ‫اصفهان بپردازند‪ .‬به گفته مهدویان‪ ،‬در کنار اعطای تندیس‬ ‫مسابقه و لوح افتخار به نفر اول مسابقه مبلغ ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬به نفر دوم مبلغ ‪ ۱۵‬میلیون تومان‪ ،‬به نفر سوم مبلغ‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون تومان و به نفرات چهارم تا دهم مبلغ ‪ ۳‬میلیون‬ ‫تومان اهدا می شود‪.‬‬ ‫برگزاری نشست معماری‬ ‫خوانی ایرانی در خانه ملل‬ ‫گروه اصفهان‪ :‬نشست «معماری خوانی ایرانی»‬ ‫هم زمان با هزارمین سالروز ورود ناصرخسرو قبادیانی به‬ ‫اصفهان‪ ،‬در روز ‪ 13‬شهریورماه برگزار می شود‪.‬‬ ‫این نشست روز ‪ 13‬شهریورماه از ساعت ‪ 18‬در‬ ‫محل مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل واقع در‬ ‫خیابان استانداری روبروی موزه هنرهای تزیینی میزبان‬ ‫عالقه مندان است‪ .‬ناصرخسرو قبادیانی به عنوان حکیمی‬ ‫فرزانه‪ ،‬روایتی مبسوط و قابل استناد از اصفهان ارائه‬ ‫کرده که می تواند با استخراج شاخص های مختلف‪ ،‬به‬ ‫پژوهشگران و شهرسازان و برنامه ریزان امروزی برای‬ ‫ک کند‪ .‬بر این‬ ‫تحقق توسعه پایدار همزمانی اصفهان کم ‬ ‫اساس با همراهی و همیاری کنشگران مدنی اصفهان‪،‬‬ ‫سلسله نشست هایی را با موضوع محوری «شهر جامع»‬ ‫برگزار می شود و تبیین مولفه هایی برای صورت بندی‬ ‫«شهر فرهنگی» برای مدیریت شهری از اهداف راهبردی‬ ‫این نشست ها خواهد بود‪ .‬نخستین نشست از این مجموعه‬ ‫نشست ها با نام «معماری خوانی ایرانی» هم زمان با‬ ‫هزارمین سالروز ورود ناصرخسرو قبادیانی به اصفهان با‬ ‫سخنرانی محمدحسن اقاجانی اصفهانی برگزار می شود‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است؛ حکیم ناصرخسرو قبادیانی در هشتم‬ ‫صفر سال ‪ 444‬هجری قمری پا به اصفهان نهاد و در مورد‬ ‫این شهر چنین گفت که «در تمام سرزمین پارسی گویان‬ ‫شهری نیکوتر و جامع تر و ابادان تر از اصفهان ندیدم‪».‬‬ ‫شنبه | ‪ 12‬شهریور ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4436‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫طرح نوینی که در اصفهان اجرا می شود‬ ‫درختان مایع‪ ،‬نقش فناوری بر فضای سبز شهر‬ ‫امـروز و در ایـن لحظـه کـه مشـغول‬ ‫خوانـدن این گـزارش هسـتیم‪ ،‬حدود ‪3‬‬ ‫میلیـون و ‪ 700‬هزار درخـت و درختچه‬ ‫در شـهر ما اصفهـان وجـود دارد‪ .‬برخی‬ ‫از ایـن درختـان بـه تازگـی کاشـته‬ ‫میناعباسپور شـده و برخـی قدمتـی طوالنـی دارنـد؛‬ ‫امـا بـا پیشـرفت فنـاوری کـه روز بـه روز غافلگیرمـان‬ ‫می کنـد‪ ،‬اکنـون از پدیـده ای تـازه بـه نـام درخـت مایع‬ ‫سـخن بـه میان امده اسـت که البتـه قابلیت هایـی مانند‬ ‫سـایه اندازی‪ ،‬جذابیت هـای بصـری‪ ،‬بـه ثمـر نشسـتن و‬ ‫میـوه دادن‪ ،‬مـکان و ماوایـی بـرای جانـداران بـودن و‬ ‫کمـک بـه کیفیـت اب و اب هـای زیرزمینـی را ندارنـد‪،‬‬ ‫امـا به نوبـه خود امکاناتی در سـاختار ایـن درختان ایجاد‬ ‫شـده اسـت کـه می تـوان در توسـعه و مبلمـان شـهری‬ ‫از ان بهـره جسـت‪ .‬رئیـس اداره فنـی و اجرایی سـازمان‬ ‫پارک هـای شـهرداری اصفهان در تشـریح ایـن وضعیت‬ ‫بـه اصفهـان امـروز گفت‪ :‬ایـن درختـان عالوه بـر تولید‬ ‫اکسـیژن و جـذب دی اکسـید کربن‪ ،‬بـه دلیل سـاختار و‬ ‫سـازه ای کـه دارنـد می تـوان از ان در مبلمان شـهری و‬ ‫ایسـتگاه های اتوبـوس یـا به عنـوان پاتوق های شـهری‬ ‫اسـتفاده کـرد همچنیـن می تـوان بـا نورپـردازی کـه‬ ‫بـه واسـطه پنـل خورشـیدی اطـراف ان وجـود دارد در‬ ‫صفحـات تبلیغاتـی از ان بهـره گرفـت‪.‬‬ ‫امیـر رضایـی افـزود‪ :‬هزینـه تولیـد و نگهـداری ایـن‬ ‫درختـان چنـدان بـاال نیسـت و به یک سـرویس شـش‬ ‫تـا یک سـاله نیـاز دارنـد اما به هیـچ عنوان‬ ‫بـا درختـان طبیعـی قابل قیـاس نیسـتند و‬ ‫قـرار نیسـت جایگزیـن انهـا باشـند‪ .‬او بیان‬ ‫داشـت‪ :‬این درختان در شـرایط خـاص و در‬ ‫فضاهایـی قابل اسـتفاده هسـتند کـه امکان‬ ‫کاشـت درخـت طبیعی وجود نداشـته و البته‬ ‫بتـوان از نصـب پنـل خورشـیدی اسـتفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رضایـی تصریـح کـرد‪ :‬اسـتفاده از ایـن‬ ‫درختـان در فضـای بسـته نیـز در صورتـی‬ ‫ممکـن خواهـد بـود کـه نـور خورشـید بـرای تغذیـه و‬ ‫فتوسـنتز میکروجلبک هـای درون ان فراهـم شـود‪.‬‬ ‫رئیـس اداره فنـی و اجرایـی سـازمان پارک هـای‬ ‫شـهرداری اصفهـان در ادامـه بیـان داشـت‪ :‬اسـتفاده از‬ ‫درختـان مایع برای نخسـتین بـار در پایتخت صربسـتان‬ ‫و بـرای کاهـش الودگـی اجرایـی شـد امـا در کشـور ما‬ ‫درختـان مایـع تولید یـک شـرکت دانش بنیان در شـیراز‬ ‫بـوده کـه بـرای نخسـتین بـار اسـت‬ ‫کـه اقـدام به اسـتفاده از ایـن فناوری‬ ‫و سـاخت درختـان مایـع می کنـد‪.‬‬ ‫او اظهـار کـرد‪ :‬در حـال حاضـر‬ ‫شـهرداری اصفهـان سـه عـدد از این‬ ‫درختـان را سـفارش داده اسـت کـه‬ ‫در مرحلـه پایانـی سـاخت قـرار دارند‬ ‫و بـراورد می شـود تـا دو مـاه اینـده‬ ‫بـه دسـت مـا برسـد؛ هزینه حـدودی‬ ‫نیـز ‪ 50‬میلیـون تومان بـرای هرکدام‬ ‫از انهـا بـوده کـه البتـه این عـدد هنـوز نهایـی و قطعی‬ ‫نشـده است‪.‬‬ ‫رضایـی تاکیـد کـرد‪ :‬ایـن تعـداد درخـت مایـع فعال‬ ‫به صـورت پایلـوت در شـهر کار گذاشـته شـده و پـس از‬ ‫بررسـی در کمیته فنی خدمات شـهری و مشـاهده عینی‬ ‫تصمیـم بـر سـفارش و خریـداری تعـداد بیشـتر گرفتـه‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬او افـزود‪ :‬پیش بینـی می شـود کـه تصمیـم‬ ‫کمیتـه جانمایـی خدمـات شـهری بر این باشـد کـه این‬ ‫سـه درخـت در مناطـق ‪ 3‬و ‪ 4‬شـهر پـس از بررسـی و‬ ‫تائیـد نصب شـود‪.‬‬ ‫رضایـی گفـت‪ :‬اینکـه نسـبت بـه نصـب و اسـتفاده‬ ‫از درختـان مایـع در اصفهـان اقـدام کرده ایـم بـه ایـن‬ ‫دلیـل اسـت کـه بایـد بـا فنـاوری روز دنیـا همگام شـد‬ ‫و نمی تـوان بـا ان مقابلـه کنیـم ضمـن اینکـه درختـان‬ ‫مایـع جـزو طرح های برگزیده سـازمان ملل بـوده و همه‬ ‫اینهـا دلیلی اسـت که در مسـیر اسـتفاده از ایـن فناوری‬ ‫گام برداریـم‪.‬‬ ‫او بیـان داشـت‪ :‬سـاختار ایـن درختـان به گونـه ای‬ ‫طراحـی شـده اسـت کـه نسـبت بـه تخریـب در برابـر‬ ‫شـرایط سـخت محیطـی از جملـه بـاد و بـاران و برف و‬ ‫غیـره مقاوم باشـد امـا در برابر شـرایط انسـانی و اصالح‬ ‫وندالیسـم نمی تـوان تضمین بر سـالم ماندن ان داشـت‪.‬‬ ‫ازانجایی کـه اصفهـان همـواره در اسـتفاده از‬ ‫فناوری هـای نویـن پیشـگام بـوده و معمـوال به صـورت‬ ‫پایلـوت نسـبت بـه انچـه می توانـد در مسـیر توسـعه‬ ‫شـهری تاثیرگذار باشـد‪ ،‬قدم برداشته اسـت‪ ،‬این فناوری‬ ‫پـس از اسـتفاده در یکـی دو منطقـه از کشـور بـه زودی‬ ‫در اصفهـان نیـز بـه کار گرفتـه خواهـد شـد؛ امـا باید به‬ ‫چنـد نکته اشـاره داشـت‪ ،‬نخسـت اینکـه در مناطقی که‬ ‫امـکان کاشـت درختان حقیقی وجـود ندارد تا چـه اندازه‬ ‫اسـتفاده از درختـان مایـع می تـوان در کاهـش الودگـی‬ ‫هـوا تاثیرگـذار باشـند و دوم اینکـه ایا هزینـه تولید انبوه‬ ‫ایـن درختـان بـرای بودجـه شـهرداری اصفهـان توجیه‬ ‫به صرفـه ای خواهد داشـت یـا خیر‪ .‬ضمن اینکه اسـتفاده‬ ‫از درختـان مایـع در مناطـق مرکزی شـهر و بهره گرفتن‬ ‫از جاذبه هـای بصری و در اصطلاح فرهنگی و اجتماعی‬ ‫ان تـا چـه میزان می تواند بـا اقبال عمومی مواجه باشـد‪.‬‬ ‫بافت تاریخی منطقه ‪ 15‬احیا می شود‬ ‫به گفته مدیر منطقه ‪ ۱۵‬شهرداری اصفهان مرمت و‬ ‫احیای بافت تاریخی منطقه ‪ ۱۵‬در اولویت برنامه های این‬ ‫منطقه قرار دارد‪.‬‬ ‫هوشنگ نظری پور به ایمنا گفت‪ :‬اثار و ابنیه تاریخی‬ ‫عالوه بر ارزش های هنری و عملکردی که در زمان خلق‬ ‫ان در نظر بوده است‪ ،‬با گذشت زمان و تغییرات به وجود‬ ‫امده ارزشی دوچندان پیدا کرده است‪ ،‬در حقیقت اثار و‬ ‫بناهای تاریخی به عنوان شریان هایی از بستر شهر محسوب‬ ‫می شود‪.‬او ادامه داد‪ :‬پرداختن به اثار تاریخی به منظور احیا‪،‬‬ ‫مانع از تخریب بافت‪ ،‬حفظ سرمایه ملی و در نتیجه حفظ‬ ‫ارزش های اقتصادی می شود‪.‬‬ ‫مدیر منطقه ‪ ۱۵‬شهرداری اصفهان در خصوص حفظ‬ ‫ابنیه تاریخی در این منطقه‪ ،‬افزود‪ :‬خوراسگان به لحاظ‬ ‫قدمت و هویت غنی‪ ،‬اثار و ابنیه ای تاریخی متعددی دارد‬ ‫که مرمت و احیای ان در دستور کار قرار گرفته است و از ان‬ ‫جمله می توان به برج کبوتر پارک توحید اشاره کرد‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه تاریخ بنای این برج به دوران صفویه‬ ‫بازمی گردد که قدمتی ‪ ۴۰۰‬ساله دارد‪ ،‬گفت‪ :‬این کبوتر خانه‬ ‫به شکل دایره است که قطر خارجی ان در قاعده برج ‪۱۹‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان کاشان خبر داد؛‬ ‫ناکامی قاچاقچیان مواد مخدر در انتقال ‪۴۱۰‬‬ ‫کیلوگرمتریاک‬ ‫گروه اصفهان‪ :‬فرمانده انتظامی شهرسـتان کاشـان در‬ ‫ناکامـی قاچاقچیان مـوارد مخدر در انتقـال ‪ ۴۱۰‬کیلوگرم‬ ‫تریـاک خبر داد‪.‬‬ ‫سـرهنگ ایـرج کاکاونـد بـا اشـاره بـه دریافـت‬ ‫گزارش هـای مردمـی مبنـی بر فعالیـت سـوداگران مرگ‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬بـا توجه بـه فعالیـت ایـن افـراد در انتقال‬ ‫مـواد مخـدر مراتـب در دسـتور کار پلیـس مبارزه بـا مواد‬ ‫مخـدر شهرسـتان کاشـان قـرار گرفـت‪ .‬او با بیـان اینکه‬ ‫پـس از اخـذ مجـوز از مقـام قضائـی و پیگیـری ماموران‬ ‫دو دسـتگاه خـودرو سـمند و پـژو شناسـایی شـدند‪ ،‬ابـراز‬ ‫داشـت‪ :‬یکـی از ایـن خودروهـا اسـکورت دیگـری بـود‬ ‫کـه هر دو خـودرو در محور ورودی شـهر کاشـان توقیف‬ ‫اعزام کاروان رهسپاران عصر ظهور استان‬ ‫اصفهان‬ ‫گروه اصفهان‪ :‬مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان‬ ‫گفت‪ :‬زائران اربعین حسینی در قالب کاروان رهسپاران عصر‬ ‫ظهور متشــکل از فعالین اجتماعی محــات کم برخوردار‬ ‫در طرح تحول و توانمندســازی ‪ ۲۰۲۰‬محله و نیز اعضای‬ ‫فعال جوانان‪ ،‬داوطلبان و نجات گران استان به سفر زیارتی‬ ‫پیاده روی اربعین اعزام شدند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در این طرح که به همت ســتاد توانمندسازی‬ ‫و تحول اجتماع محور در محالت کم برخوردار انجام شــد‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۲۰۰‬نفر از فعالین اجتماعی محالت از کمیته امداد‬ ‫امام خمینی‪ ،‬بهزیســتی‪ ،‬جمعیت هالل احمر و ستاد اجرایی‬ ‫فرمان امام اســتان در قالب ‪ ۵‬دســتگاه اتوبــوس با بدرقه‬ ‫مقامات و مسئولین اســتانی و شهرستانی از محل گلستان‬ ‫شهدای اصفهان به سفر زیارتی اربعین حسینی اعزام شدند‪.‬‬ ‫محمد نوید متقی‪ ،‬مشرف شدن به کربال را از توفیقات الهی‬ ‫دانست و با ابراز خرسندی از اینکه تعداد ‪ ۴۴‬نفر از داوطلبان‪،‬‬ ‫امدادگران و جوانان این جمعیت در این مراسم معنوی حضور‬ ‫دارند خاطرنشان کرد‪ :‬در ســال های اتی شاهد اعزام تعداد‬ ‫بیشتری از این عزیزان باشیم‪.‬‬ ‫متر و قسمت فوقانی برج ‪ ۱۸.۵‬متر است که ‪ ۶۳۰۰‬اشیانه و‬ ‫‪ ۲۰‬برجک دارد‪.‬نظری پور افزود‪ :‬ساماندهی برج کبوتر توحید‬ ‫شامل مرمت و بازسازی ساختمان برج و محوطه سازی‬ ‫اطراف به مساحت ‪ ۴۰۰‬مترمربع بوده است که نما و بدنه‬ ‫بیرونی ان شامل تراشیدن اندود کاهگل قدیمی‪ ،‬برچیدن‬ ‫بخش های فرسوده خشتی‪ ،‬دوخت و دوز ترک های عمیق‪،‬‬ ‫کف کشی‪ ،‬کاهگل بدنه و قطار بندی به صورت کامل مرمت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه مرمت داخل برج نیز شامل تراشیدن‬ ‫بدنه فرسوده‪ ،‬مرمت خشت های قدیمی‪ ،‬ساماندهی بندهای‬ ‫فرسوده‪ ،‬ساماندهی سقف های طبقات برج و ساماندهی‬ ‫النه های کبوتر در حال انجام است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬مرمت‬ ‫بام و برجک شامل مرمت و نوسازی کف فرش بام‪ ،‬جان پناه‬ ‫دور بام‪ ،‬مرمت فلفل دان ها و همچنین موارد تاسیساتی برج‬ ‫در دست انجام است‪.‬مدیر منطقه ‪ ۱۵‬شهرداری اصفهان با‬ ‫اشاره به پیشرفت ‪ ۸۵‬درصدی این پروژه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کل‬ ‫عملیات این پروژه با اعتباری بالغ بر ‪ ۱۲‬میلیارد ریال در سه‬ ‫فاز شامل استحکام و مقاوم سازی‪ ،‬مرمت بنای تاریخی و‬ ‫تاسیسات مکانیکی و الکتریکی در حال انجام است‪.‬‬ ‫شـدند‪ .‬فرمانـده انتظامی شهرسـتان کاشـان تصریح کرد‪:‬‬ ‫در بازرسـی از این دو خودرو بیش از ‪ ۴۱۰‬کیلوگرم تریاک‬ ‫که به طرز ماهرانه ای جاسـازی شـده بود‪ ،‬کشـف و ضبط‬ ‫شـد‪ .‬او بـا بیان اینکـه در ایـن پرونده دو نفر نیز دسـتگیر‬ ‫شـد‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪ :‬پرونده متشـکله جهت سیر مراحل‬ ‫اداری و قانونـی تحویـل مقامـات قضائی شـد‪ .‬سـرهنگ‬ ‫کاکاونـد تاکیـد کـرد‪ :‬برخـورد بـا سـوداگران مـرگ و‬ ‫توزیع کننـدگان مواد مخـدر از برنامه هـای محوری پلیس‬ ‫شهرسـتان کاشـان اسـت و از این رو از عموم شـهروندان‬ ‫می خواهیـم در صـورت اطالع یا مشـاهده هرگونه فعالیت‬ ‫غیرقانونی در اسـرع وقت مراتـب را از طریق تلفن ‪ ۱۱۰‬با‬ ‫پلیـس در میـان بگذارند‪.‬‬ ‫صرف ‪ ۶۴۰‬میلیون یورو بابت خرید‬ ‫تجهیزات خط ‪ ۲‬مترو‬ ‫بنا به گفته نایب رئیس شــورای اسالمی شهر اصفهان‬ ‫بر اســاس قراردادی که با شرکت مپنا بسته شد مبلغ ‪۶۴۰‬‬ ‫میلیون یورو بیــش از ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان بابت مراحل‬ ‫خرید تجهیزات خط دو مدنظر اســت تا زمانی که تونل ها‬ ‫اماده شد با سرعت مورداستفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫ابوالفضــل قربانی در خصوص خط دوم قطار شــهری‬ ‫اصفهان‪ ،‬بــه ایمنا گفت‪ :‬خط دوم قطار شــهری در حال‬ ‫ل‪‎‬ها اســت‪ .‬حفر تونل ها از سمت غرب‬ ‫ساخت و حفر تون ‬ ‫تا نزدیکی بیمارستان ایت ا‪ ...‬کاشانی پیشرفت کرده و حتی‬ ‫‪ TBM‬نیز از ان قســمت خارج شــده است و به کار خود‬ ‫را ادامه می دهد‪ .‬از ســمت شــمال نیز دستگاه ‪ TBM‬تا‬ ‫نزدیکــی میدان قدس امده اســت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬امیدواریم‬ ‫هرچه زودتر دو دســتگاه ‪ TBM‬در ایســتگاه باباقاسم از‬ ‫تونل ها خارج شود و مراحل ریل گذاری و تجهیز و ساخت‬ ‫ایستگاه ها انجام شــود‪ .‬نایب رئیس شورای اسالمی شهر‬ ‫اصفهان تصریح کرد‪ :‬با قراردادی که با شــرکت مپنا بسته‬ ‫شد مبلغ ‪ ۶۴۰‬میلیون یورو بیش از ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫بابت مراحل خرید تجهیزات خط دو در نظر گرفته تا زمانی‬ ‫که تونل ها اماده شد با سرعت مورداستفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫او بــا بیان اینکه امیدواریم طی ‪ ۱۸‬مــاه اینده مترو از‬ ‫ســمت خیابان کهندژ تا میــدان امام حســین (ع) مورد‬ ‫بهره برداری قرار گیرد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬تالش بر این است که‬ ‫فازهای دیگری از خط دو مترو ظرف ســه سال اینده در‬ ‫اختیار شــهروندان قرار گیرد‪ .‬قربانی گفت‪ :‬مطالعات خط‬ ‫ســوم قطار شهری نیز اغاز شده اســت و باید مجوزهای‬ ‫الزم دریافت شود‪ ،‬اما انچه بیشتر موردتوجه است از سمت‬ ‫جنوب به شهر بهارستان و از سمت شمال به شاهین شهر‬ ‫بوده و اقدامات اولیه در حال انجام است‪ .‬امیدواریم این خط‬ ‫شاهین شهر تا شهر بهارستان را پوشش دهد‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫اعتبارات موردنظر برای قطار شــهری امسال در بودجه در‬ ‫نظر گرفته شده است که با توجه به قرارداد مپنا از انچه در‬ ‫نظر داشتیم‪ ،‬جلوتر هستیم‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫‪3‬‬ ‫بهره برداری از ‪ ۲‬طرح عمرانی‬ ‫در دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫کاشان‬ ‫بنا به گفته سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان‬ ‫همزمان با سفر معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت‬ ‫درمان و اموزش پزشکی دو طرح عمرانی در شهرستان کاشان‬ ‫به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫کورش ساکی به ایسنا گفت‪ :‬ساختمان جدید مرکز رشد‬ ‫و نواوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان در زمینی به مساحت‬ ‫‪ ۵۰۰‬مترمربع و با اعتبار ‪ ۲۰‬میلیارد ریال بهره برداری رسید‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬مرکز رشد و نواوری دانشگاه دارای ‪ ۱۱‬واحد فناور فعال‬ ‫است که در زمینه تجهیزات پزشکی و ازمایشگاهی‪ ،‬صنایع‬ ‫غذایی‪ ،‬تولید محتوای الکترونیکی‪ ،‬محصوالت بیولوژیک‪،‬‬ ‫هوش مصنوعی و سالمت دیجیتال و داروهای گیاهی فعالیت‬ ‫دارند‪ .‬ساکی تصریح کرد‪ :‬ساختمان جدید پایگاه شماره دو‬ ‫اورژانس ‪ ۱۱۵‬شهری کاشان نیز در زمینی به مساحت ‪۲۰۰‬‬ ‫مترمربع و با اعتبار ‪ ۲۰‬میلیارد ریال به بهره برداری رسید که‬ ‫‪ ۱۵‬میلیارد ریال ان توسط حاج محمد پیروزان و بقیه نیز از‬ ‫محل اعتبارهای دانشگاه تامین شده است‪ .‬سرپرست دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی کاشان‪ ،‬گفت‪ :‬در این پایگاه عالوه بر حضور ‪۲۴‬‬ ‫ساعته یک دستگاه امبوالنس‪ ،‬یک دستگاه موتورالنس نیز‬ ‫استقرار خواهد داشت و نیز از فضای اختصاصی در نظر گرفته‬ ‫شده در ان به عنوان پایگاه اموزشی برای پرسنل فوریت ها‬ ‫و مردم‪ ،‬استفاده خواهد شد‪ .‬او افزود‪ :‬حوادث بویژه سوانح‬ ‫ترافیکی‪ ،‬یکی از بزرگ ترین معضالت حوزه سالمت کشور‬ ‫است و گسترش مراکزی که بتوانند با ارائه خدمات فوریتی‬ ‫به مصدومان در کوتاه ترین زمان ممکن‪ ،‬از مرگ بیمار یا‬ ‫شدت حادثه پیشگیری کنند یک ضرورت است‪ .‬ساکی‬ ‫گفت‪ :‬کارشناسان مرکز اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی کاشان از ابتدای سال تاکنون ‪ ۱۵‬هزار و ‪۶۳۱‬‬ ‫ماموریت انجام داده اند که ‪ ۱۱۳۲۲‬مورد شهری و ‪ ۴۳۰۹‬مورد‬ ‫نیز سانحه های جاده ای بوده است‪.‬‬ ‫اغاز عملیات اجرایی ساخت‬ ‫پل غیرهمسطح بلوار شهید‬ ‫طرق کاشان‬ ‫شهردار کاشان از اغاز عملیات اجرایی ساخت پل‬ ‫غیرهمسطح تقاطع بلوار سردار شهید طرق و بلوار شهیدان‬ ‫بارفروش خبر داد‪.‬‬ ‫حسن بخشنده امنیه به ایسنا گفت‪ :‬ساخت این پل‪ ،‬یکی از‬ ‫پروژه های شاخص و زیرساختی کاشان است که در دو مرحله‬ ‫توسط قرارگاه خاتم االنبیا (ص) اجرا خواهد شد‪ .‬او افزود‪ :‬مرحله‬ ‫نخست عملیات ساخت این طرح‪ ،‬روگذر اصلی تقاطع شامل‬ ‫حدود ‪ ۴۸۰۰‬مترمربع پل سازی است که به منظور برطرف‬ ‫کردن مشکالت اصلی این نقطه حادثه خیز بر روی بلوار‬ ‫شهیدان بارفروش اجرا خواهد شد‪ .‬شهردار کاشان تصریح کرد‪:‬‬ ‫مرحله دوم اجرایی که الزامات طرح تفصیلی را فراهم خواهد‬ ‫کرد‪ ،‬دسترسی به کاربری های شرق راه اهن و همه مسیرهای‬ ‫گردش به چپ و گردش به راست شامل روگذر راه اهن و‬ ‫رابط های دسترسی مطابق طرح مصوب اجرا می شود‪.‬‬ ‫بخشنده امینه تاکید کرد‪ :‬چالش های ترافیکی و سانحه های‬ ‫متعدد رانندگی در محدوده اجرایی پروژه‪ ،‬رفع گره ترافیکی‬ ‫در محل تالقی مسیر بلوار ساحلی با بلوار شهید بارفروش‪،‬‬ ‫امکان دسترسی ایمن و اسان از مرکز شهر به ایستگاه‬ ‫راه اهن و حفظ عملکرد بزرگراهی در کنارگذر شرقی کاشان‬ ‫از جمله اهداف ساخت این پل است‪ .‬شهردار کاشان گفت‪:‬‬ ‫امکان جداسازی ترافیک عبوری و محلی در تقاطع‪ ،‬رفع نقطه‬ ‫حادثه خیز و بهبود ایمنی تردد‪ ،‬ارتباط با مناطق واقع در شرق‬ ‫راه اهن منطبق با طرح جامع و طرح تفصیلی با بهره برداری از‬ ‫این پل ممکن خواهد شد‪ .‬او افزود‪ :‬عملیات خاکی با حجم‬ ‫‪ ۶۵‬هزار مترمکعب‪ ۸۳۵۰ ،‬مترمربع دیواره سازی‪ ۱۷ ،‬هزار‬ ‫مترمربع پل سازی‪ ۱۲۵۰۰ ،‬مترمکعب (اساس)‪ ۲۵ ،‬هزار‬ ‫ت از‬ ‫مترمکعب (زیراساس) و حدود ‪ ۲۰‬هزار مترمربع اسفال ‬ ‫جمله ویژگی های فنی این طرح است‪ .‬بخشنده امینه تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اجرای پروژه های کالن و زیرساختی شهر به عنوان یکی‬ ‫از رویکردهای اصلی مدیریت شهری است که می تواند شهر‬ ‫کاشان و شهروندان ان را از مشکالتی نجات دهد که به‬ ‫واسطه عدم وجود نگاه بلندمدت در طول سالیان گذشته‪ ،‬امروز‬ ‫با ان مواجه هستند‪.‬‬ ‫سرقت اموال عمومی چالش ‬ ‫مدیریت شهری فوالدشهر‬ ‫بنا به گفته مدیر ناحیه ‪ ۲‬شهرداری فوالدشهر شهروندان‬ ‫در راستای حفظ اموال شهر‪ ،‬موارد مشکوک را اطالع‬ ‫دهند تا عالوه بر جلوگیری از خسارت به اموال عمومی و‬ ‫زیرساخت های شهر‪ ،‬از بروز حادثه برای شهروندان جلوگیری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫سید مهران موسوی به ایمنا گفت‪ :‬پدیده سرقت اموال‬ ‫عمومی همواره یکی از چالش های مدیریت شهری و‬ ‫دستگاه های خدمت رسان به شمار می اید که به دلیل بروز‬ ‫برخی مشکالت اجتماعی و اقتصادی‪ ،‬عده ای اقدام به سرقت‬ ‫این تجهیزات و امکانات عمومی می کنند‪ .‬او افزود‪ :‬سرقت و‬ ‫تخریب اموال عمومی در منطقه ‪ ۲‬فوالدشهر‪ ،‬موجب خسارت‬ ‫و اسیب به زیرساخت های شهر جدید فوالدشهر شده و این‬ ‫مسئله گالیه مندی شهروندان را به همراه داشته است‪ .‬مدیر‬ ‫ناحیه دو شهرداری فوالدشهر از ترمیم کابل های سرقت شده‬ ‫در محله ایثار یک خبر داد و خاطرنشان کرد‪ :‬با پیگیری های‬ ‫اداره برق فوالدشهر بخش هایی از کابل های برق پایه های‬ ‫روشنایی معابر که سرقت شده بود‪ ،‬توسط گروه اتفاقات و‬ ‫عملیات اداره برق فوالدشهر تعمیر و محل اتصال پایه ها با‬ ‫زمین‪ ،‬در موارد ناایمن‪ ،‬با همکاری مشترک شهرداری ناحیه دو‬ ‫و شرکت عمران فوالدشهر باهدف ایمنی بیشتر و پیشگیری از‬ ‫سرقت مجدد خاک ریزی شد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫هشدار پلیس برای کالهبرداری‬ ‫به بهانه حراج های اخر فصل‬ ‫گروه جامعه‪ :‬رئیس پلیس فتا استان اصفهان در مورد‬ ‫شگرد کالهبرداران با ارسال لینک های جعلی در شبکه های‬ ‫اجتماعی تحت عنوان حراج اخر فصل به شهروندان هشدار‬ ‫داد‪.‬‬ ‫سرهنگ سید مصطفی مرتضوی رئیس پلیس فتا استان‬ ‫اصفهان اظهار کرد‪ :‬اخیرا شاهد شیوه جدیدی از کالهبرداری‬ ‫در فضای مجازی هستیم که طی ان مجرمان سایبری با‬ ‫تبلیغات گسترده در فضای مجازی‪ ،‬با فروش کاالهای‬ ‫ارزان قیمت و طرح های وسوسه انگیز و تخفیفات چشمگیر‬ ‫پوشاک‪ ،‬کیف‪ ،‬کفش‪ ،‬در شبکه های اجتماعی قصد تطمیع‬ ‫شهروندان را داشته و از این طریق کالهبرداری می کنند‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬این مجرمان با مهندسی اجتماعی و چرب زبانی اعتماد‬ ‫خریدار را جلب کرده و از او می خواهند نیمی از پول کاالی‬ ‫سفارشی خود را واریز کرده و پس از دریافت کاال مابقی‬ ‫وجوه را واریز کنند اما شهروندان بعد از واریز وجوه به حساب‬ ‫کالهبردار هیچ گونه کاالیی دریافت نکرده و کسی پاسخگو‬ ‫نبوده و یا کاالی تحویلی به انها تقلبی و متفاوت با کاالی‬ ‫انتخابی است‪ .‬مرتضوی با اشاره به تبلیغات حراج های اخر‬ ‫فصل که شاهد ارسال درگاه های جعلی و فیشینگ در‬ ‫شبکه های اجتماعی هستیم و با سرقت اطالعات بانکی‬ ‫شهروندان حساب انها را خالی می کنند‪ ،‬به شهروندان‬ ‫توصیه کرد‪ :‬مردم فریب برخی از پیام ها و اگهی های منتشر‬ ‫شده در فضای مجازی‪ ،‬کانال ها و گروه های شبکه های‬ ‫اجتماعی با وعده های حراج انالین‪ ،‬تخفیف ویژه اخر‬ ‫فصل و قیمت هایی باورنکردنی را نخورند و اگر قصد خرید‬ ‫انالین را دارند حتما از فروشگاه های اینترنتی دارای نماد‬ ‫اعتماد الکترونیک خرید کنند‪ .‬او همچنین در خصوص تبلیغ‬ ‫تورهای زیارتی‪ ،‬سیاحتی‪ ،‬پیش فروش بلیت هواپیما‪ ،‬قطار و‬ ‫اتوبوس به صورت کذب در سایت های واسطه گر با هدف‬ ‫کالهبرداری از شهروندان گفت‪ :‬در بررسی های صورت‬ ‫گرفته مشخص شد کالهبرداران با درج مبالغ ناچیزی‬ ‫کاربران را فریب داده و اقدام به اخذ وجه از انان می کنند‪،‬‬ ‫درحالی که از ارائه خدمات خبری نیست‪.‬‬ ‫پلیس طرح توقف و حرکت‬ ‫در جاده های کویری را اجرا‬ ‫می کند‬ ‫گروه جامعه‪ :‬رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان‬ ‫اصفهان از اجرای طرح «توقف و حرکت» در جاده های‬ ‫کویری و یکنواخت استان با هدف جلوگیری از حوادث ناشی‬ ‫از خستگی و خواب الودگی رانندگان از ابتدای شهریورماه‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫سرهنگ اصغر زارع گفت‪ :‬یکنواختی راه راننده را دچار‬ ‫هیپنوتیزم جاده ای و او خسته و خواب الود می کند که اگر‬ ‫برای چند ثانیه پلک هایش روی هم قرار گیرد حوادث‬ ‫دل خراش و جبران ناپذیری رخ خواهد داد‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫بیشتر جاده های استان اصفهان به ویژه جاده های کویری‬ ‫یکنواخت هستند‪ ،‬افزود‪ :‬به همین منظور پلیس راه استان‬ ‫برای پیشگیری از وقوع حوادث ناشی از خستگی و‬ ‫خواب الودگی رانندگان‪ ،‬از ابتدای شهریورماه طرح «توقف‬ ‫و حرکت» خودروها به اجرا گذاشته است‪ .‬رئیس پلیس‬ ‫راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد‪ :‬در این‬ ‫طرح خودروهای عبوری در مکان و پارکینگ های امنی‬ ‫که پیش بینی شده است متوقف و راننده چنددقیقه ای از‬ ‫خودرو پیاده و در معرض هوای تازه قرار می گیرد که این‬ ‫کار باعث جلوگیری از خستگی و خواب الودگی راننده در‬ ‫طی مسیر می شود‪ .‬او با اشاره به استقبال رانندگان از طرح‬ ‫مذکور گفت‪ :‬درراه های یکنواخت با حرکت مداوم چشم ها‬ ‫و همچنین رعایت سرعت های مجاز و مطمئنه می توان‬ ‫از هیپنوتیزم جاده ای جلوگیری کرد‪ .‬سرهنگ زارع افزود‪:‬‬ ‫پدیده باریک بینی و کاهش زاویه دید نیز دو اسیب پنهان‬ ‫در زمان رانندگی درراه های برون شهری و جزو علل پنهان‬ ‫تصادف هستند که می توانند خطرات غیرقابل پیش بینی را‬ ‫برای رانندگان ایجاد کنند‪.‬‬ ‫حریق گسترده مغازه اسپرت‬ ‫خودرو در خیابان صغیر‬ ‫اصفهانی‬ ‫در نشست تخصصی خیر ماندگار مطرح شد؛‬ ‫لزوم استفاده از واژه نیکوکاری در کتب اموزشی‬ ‫مـدرس دانشـگاه بـا بررسـی جایـگاه نیکـوکاری در‬ ‫مـدارس ابتدایی ایران و سـایر کشـورها‪ ،‬گفت‪ :‬الزم اسـت‬ ‫محتـوای کتاب هـای اموزشـی بررسـی شـود‪ .‬در کنـار ان‪،‬‬ ‫ی مثـل سـند تحـول بنیادیـن کـه طبیعتـا‬ ‫اسـناد باالدسـت ‬ ‫کتاب هـای درسـی مـا تحـت تاثیـر ان هسـتند‪ ،‬نیـز بایـد‬ ‫موردبررسـی قـرار گیرنـد‪ .‬همچنیـن نظـرات دانش اموزان‬ ‫دربـاره نیکـوکاری بایـد پرسـیده شـود تـا مشـخص شـود‬ ‫اموزش هـا چقـدر موثـر بوده انـد‪.‬‬ ‫لیلا عیـاری‪ ،‬مـدرس دانشـگاه و پژوهشـگر عرصـه‬ ‫نیکـوکاری در پنجـاه و سـومین نشسـت تخصصـی خیـر‬ ‫مانـدگار با موضوع «بررسـی جایـگاه نیکـوکاری در مدارس‬ ‫ابتدایـی ایـران و سـایر کشـورها» اظهـار کـرد‪ :‬بـا توجه به‬ ‫مصاحبه هـا و تحقیقاتـی که در مـدارس دولتـی و غیردولتی‬ ‫و قرانـی داشـته ام‪ ،‬بـر اسـاس سـطح سـواد خانواده هـا‪،‬‬ ‫وضعیـت اقتصـادی‪ ،‬منطقه زندگـی و ‪ ...‬تفاوت هـای زیادی‬ ‫در دیـدگاه دانش امـوزان نسـبت بـه امـر نیکـوکاری وجـود‬ ‫دارد‪ .‬او دربـاره میـزان حصـول موفقیـت در تحقـق اموزش‬ ‫نیکـوکاری کـه مفهومـی‪ ،‬انتزاعـی و امـوزش ان سـنگین‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬امـار دقیـق در دسـترس نیسـت‪ .‬درک ابعـاد‬ ‫مختلـف مفهـوم نیکـوکاری بـا توجـه بـه ظرفیـت ذهنـی‬ ‫دانش امـوزان‪ ،‬مقداری سـخت اسـت و بایـد ان را به مفهوم‬ ‫عینـی و عملیاتـی تبدیـل کـرد‪ .‬جامعه ما در عصـر حاضر به‬ ‫خاطـر بحران هـای مختلف‪ ،‬غرق شـدن در فضـای مجازی‪،‬‬ ‫فردگرایـی مفـرط‪ ،‬امارهـای پاییـن ازدواج و تک فرزندهایی‬ ‫کـه احتمـال دارد در اینـده اصلا فرصـت رسـیدگی بـه‬ ‫پدرومـادر را به عنـوان یـک سـالمند نداشـته باشـند‪ ،‬بـه‬ ‫امـوزش نیکـوکاری نیـاز دارد‪ .‬این مـدرس دانشـگاه‪ ،‬برنامه‬ ‫درسـی ملـی را کـه یک سـند باالدسـتی دانسـت و تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬در هـر بخـش ایـن برنامـه‪ ،‬به نوعـی بـه نیکـوکاری‬ ‫پرداختـه شـده اسـت‪ .‬در کشـورهای دیگـر نیکـوکاری را‬ ‫بیشـتر به عنـوان یـک وظیفه انسـانی و مسـئولیت اجتماعی‬ ‫می بینیـم؛ یعنـی خـارج از مسـائل اعتقادی‪ ،‬دینـی و مذهبی‬ ‫بـه ان نـگاه می کننـد‪ .‬در جامعـه ما نیـز همین طور اسـت و‬ ‫در کنـار این کـه نیکـوکاری یـک ضـرورت اجتماعی اسـت‪،‬‬ ‫مسـائل اعتقـادی نیـز توجـه به ایـن مسـئله را بسـیار قوت‬ ‫می بخشـد؛ یعنـی از چنـد جهـت الزم می شـود کـه بـه این‬ ‫موضـوع اهمیـت دهیـم‪ .‬او بـه توضیـح چشـم اندازهای این‬ ‫برنامه درسـی پرداخـت و اظهار کرد‪ :‬در بخش چشـم اندازها‬ ‫بـه بحـث ایثارگـری و مهـرورزی و مسـئولیت هایی کـه در‬ ‫برابـر خـود‪ ،‬دیگـران و طبیعـت داریـم اشـاره شـده اسـت‪.‬‬ ‫در بعضـی از کشـورها حفـظ محیط زیسـت جـزو اعمـال‬ ‫نیکوکارانـه محسـوب می شـود‪ .‬اگـر ایـن محیط زیسـت بـه‬ ‫هـر دلیلـی مثل اتفاقـات صنعتـی‪ ،‬کوتاهی هـای افـراد و ‪...‬‬ ‫اسـیب ببینـد‪ ،‬رفته رفتـه منابـع از دسـت مـی رود و موجـب‬ ‫فقـر می شـود‪ .‬یـک نـوع تعهد نسـبت بـه طبیعـت و جامعه‬ ‫و جهـان هسـتی بایـد وجـود داشـته باشـد‪ .‬ایـن مـوارد‬ ‫نیـز مصـداق نیکـوکاری اسـت‪ .‬عیـاری افـزود‪ :‬در بحـث‬ ‫شایسـتگی ها‪ ،‬احسـان و رافت و نوع دوسـتی موردتوجه قرار‬ ‫گرفتـه اسـت‪ .‬واژه نیکـوکاری خیلی کم در این اسـناد تکرار‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬اما نوع دوسـتی را ما زیرمجموعه همین مفهوم‬ ‫قـرار می دهیـم‪ .‬اهـداف کتـب درسـی بایـد مطابـق بـا این‬ ‫اهـداف تنظیـم شـود و در قالـب داسـتان ها و تمرین هایـی‬ ‫کـه در کتاب های درسـی اسـت ایـن مفاهیم تقویت شـوند‪.‬‬ ‫ایـن مـدرس دانشـگاه ادامه داد‪ :‬در مبانی ارزشـی شـناختی‪،‬‬ ‫بحث احسـان‪ ،‬احترام و مهـرورزی به والدین وجـود دارد‪ .‬در‬ ‫بخش هـای بعـدی‪ ،‬ارزش هـای مربـوط بـه جامعه و کشـور‬ ‫و احسـان و رافـت و خدمـات عام المنفعـه و مانـدگار مطـرح‬ ‫می شـود؛ یکـی از نیازهـای جامعـه را کـه بـرای این بخش‬ ‫هـم اهدافی تعیین شـده اسـت می بینیـم؛ ماننـد ارزش های‬ ‫مربـوط بـه امـت اسلامی کـه مـا به عنـوان یـک جامعـه‬ ‫اسلامی بایـد به ایـن اهداف بپردازیـم؛ از جمله مسـلمانانی‬ ‫کـه تحت سـتم هسـتند و بایـد در حد تـوان به ان هـا یاری‬ ‫برسـانیم‪ .‬همچنیـن در بخـش جامعه جهانی نیز‪ ،‬مشـکالت‬ ‫جهانـی مدنظـر قـرار گرفته اسـت؛ یعنـی بحث نیکـوکاری‬ ‫محدودیـت مـرزی و جغرافیایی ندارد و در کتاب های درسـی‬ ‫کامال مشـهود اسـت‪ .‬در سـند چشـم انداز ‪ ،۱۴۰۴‬بازهم این‬ ‫موضـوع بـوده اسـت؛ فرصت هـای برابـر‪ ،‬توزیـع مناسـب‬ ‫درامـد‪ ،‬حمایـت از ملت های مظلوم و مسـتضعف‪ ،‬مهار تورم‬ ‫و کاهـش فاصلـه بیـن دهک هـای بـاال و پاییـن کـه بایـد‬ ‫سیاسـت های مناسـبی را بـرای ان در نظـر گرفـت‪ .‬عیـاری‬ ‫بـه پیش نیازهـای بحث نیکـوکاری برای تثبیت شـدن ان در‬ ‫ذهـن دانش اموزان اشـاره کـرد و گفت‪ :‬نیکـوکاری پیش نیاز‬ ‫و پیش زمینـه الزم دارد‪ .‬بـرای بچه هـای سـنین پاییـن مثل‬ ‫پایه هـای اول‪ ،‬دوم و سـوم ابتدایـی مناسـب نیسـت کـه بـا‬ ‫«بایـد و نبایـد» بحث نیکوکاری را تشـویق کرد‪ .‬پیشـنهادم‬ ‫بـه والدیـن بـرای تقویـت نیکـوکاری در فرزندانشـان ایـن‬ ‫اسـت که حس بخشـیدن را با موارد سـاده مانند «بخشـیدن‬ ‫مـداد بـه خواهـر و بـرادر» یاد دهیم تـا لذت و شـادی ان را‬ ‫تجربـه کننـد و مقدمه ای شـود برای بخشـیدن های بزرگ و‬ ‫درک مفهـوم نیکوکاری‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬مروری بر نیکوکاری در کتاب های درسی‬ ‫او نتایـج بررسـی های خـود را این چنیـن توضیـح داد‪:‬‬ ‫در بررسـی های کتاب هـای درسـی کـه از بسـم اهللِ ابتدای‬ ‫کتـاب تـا تصاویـر و پاورقی ها انجام دادیم‪ ،‬مشـخص شـد‬ ‫کـه کتاب هایی مثـل اموزش قـران‪ ،‬هدیه های اسـمانی و‬ ‫فارسـی خیلی بـه امر نیکـوکاری پرداخته اند؛ امـا انچه باید‬ ‫بـه ان بپردازیـم ایـن اسـت که ایـا نتیجه مطلـوب حاصل‬ ‫شـده اسـت؟ ایـا دانش امـوزان طوطـی وار حفـظ کرده انـد‬ ‫یـا واقعـا مفهـوم نیکـوکاری جـزء شخصیت شـان شـده‬ ‫اسـت؟ بحـث نیکـوکاری در کتاب هـای ریاضـی هـم بوده‬ ‫اسـت؛ ایـن نکتـه مثبتـی بـرای طراحـان و مولفـان کتاب‬ ‫درسـی اسـت که ایـن کار را انجام داده انـد؛ مثال در طراحی‬ ‫مسـئله ریاضی بـه نیکـوکاری پرداخته اند کـه می تواند این‬ ‫مفهـوم را یـاداوری و تقویـت کند‪ .‬در کتاب های درسـی ما‬ ‫بسـیار بـه زکات و انفـاق پرداخته شـده اسـت‪ .‬همچنین به‬ ‫بحـث سـر زدن به خانـه سـالمندان که بحـران جامعه اتی‬ ‫ماسـت‪ ،‬اشـاره های خوبـی وجـود دارد‪ .‬عیـاری در بخـش‬ ‫جمع بنـدی یافته هـای پژوهش هـای خـود‪ ،‬گفـت‪ :‬طبـق‬ ‫سـاختار عمـودی و افقـی اموزشـی‪ ،‬یـک مفهـوم اگـر در‬ ‫یکـی از کتاب هـای پایه ابتدایی تقویت شـود‪ ،‬باید در سـایر‬ ‫کتـب نیـز تقویت شـود و مث ً‬ ‫ال نبایـد از پرداختـن به مفهوم‬ ‫نیکـوکاری در کتاب هـای علـوم و ریاضـی غافـل باشـیم‪.‬‬ ‫تقویـت مفهـوم انتزاعـی نیکـوکاری در دانش امـوز دوره‬ ‫ابتدایـی بـه مهارت معلم مرتبط اسـت‪ .‬مـا در کنار محتوای‬ ‫کتاب هـای درسـی‪ ،‬نیازمنـد فعالیت هـای نیکوکارانه عملی‬ ‫و اجرایـی هسـتیم‪ .‬اگر نیکـوکاری محدود به کتاب درسـی‬ ‫باقـی بمانـد فرامـوش می شـود‪ .‬این پژوهشـگر ادامـه داد‪:‬‬ ‫دور از ذهـن بـه نظـر می رسـد کـه مفهـوم نیکـوکاری در‬ ‫کتاب کار و فناوری ششـم ابتدایی مطرح شـده باشـد؛ ولی‬ ‫جالـب اسـت کـه ایـن بحث امـده و ترسـیم نیکـوکاری با‬ ‫نقاشـی را جـزو فعالیت هایش قـرار داده اسـت‪ .‬درس تفکر‬ ‫و پژوهـش هـم بـه این امـر پرداخته اسـت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ذهنیت دانش اموزان نسبت به نیکوکاری‬ ‫عیـاری بـه مصاحبـه بـا دانش امـوزان و نظرخواهـی‬ ‫از ان هـا دربـاره نیکـوکاری اشـاره و اظهـار کـرد‪ :‬یکـی از‬ ‫بخش هـای پژوهشـی من مربوط بـه این بود کـه در داخل‬ ‫مـدارس دولتـی و غیرانتفاعـی و قرانـی بـروم و مشـتاق‬ ‫بـودم کـه ببینـم مفهـوم نیکـوکاری از نظـر دانش امـوزان‬ ‫ایـن مـدارس چیسـت و چـه ذهنیتـی نسـبت بـه ان‬ ‫دارنـد‪ .‬در بحـث ماهیـت نیکـوکاری جالـب بـود کـه ذهن‬ ‫دانش امـوزان رشـد پیـدا کـرده اسـت و پاسـخ های جالبـی‬ ‫داده بودنـد‪ .‬ذهنشـان دربـاره مسـئله کـودکان کار خیلـی‬ ‫مشـغول بـود‪ .‬یکی از مصادیقـی که از نیکـوکاری در ذهن‬ ‫داشـتند‪ ،‬ایـن بود که وسـایل کهنه خود را ببخشـند و البته‬ ‫دوسـت نداشـتند که وسـایل نـوی خـود را هدیه دهنـد‪ .‬او‬ ‫افـزود‪ :‬یکـی از رسـالت های اصلـی اموزش وپـرورش بایـد‬ ‫ایـن باشـد که تفکـر کارافرینـی و مهـارت ان را در بچه ها‬ ‫ایجـاد و تقویـت کنـد‪ .‬ان هـا همچنیـن دربـاره اینکـه چرا‬ ‫بایـد نیکوکار باشـیم؟ پاسـخ هایی دادند که بخشـی اشـاره‬ ‫بـه ضرورت هـای دینـی داشـت و بخشـی بـه ضـرورت‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬اقتصـادی و اجتماعی و حتی به ضـرورت فردی‬ ‫نیـز اشـاره کردنـد کـه مثلا حـال دل خـودم خوب شـود‪.‬‬ ‫به طـور کل‪ ،‬بحث نیکـوکاری و مصادیق ان در شـش پایه‬ ‫ابتدایی تقویت شـده اسـت‪ .‬عیاری گفت‪ :‬مسـئله این است‬ ‫کـه ایا مفهـوم نیکوکاری فقط اشـاره به بحـث کمک های‬ ‫مالـی دارد یا خیر‪ .‬این موضوعی اسـت کـه دانش اموزان ما‬ ‫از اولین برداشـت خـود در مصاحبه هایشـان گفتند‪ .‬اکثریت‬ ‫فکـر می کردنـد کـه بایـد یـک چیـزی که مـادی یـا مالی‬ ‫باشـد‪ ،‬ببخشـند‪ .‬درحالی کـه بخشـش‪ ،‬ابعاد مختلفـی دارد‪.‬‬ ‫نـکات واقعا قابل تامـل بود‪ .‬مـورد دیگری که‬ ‫ایـن یکـی از‬ ‫ِ‬ ‫خیلـی به چشـم می خـورد تناقضاتی بـود که بیـن اموزش‬ ‫کتاب هـای درسـی و اموزش هـای سـایر رسـانه ها انجـام‬ ‫می شـد‪ ،‬وجـود داشـت‪ .‬مـا اصطالحـا بـه ان می گوییـم‬ ‫«تربیـت دو سـویه»‪ .‬این در تربیت کـودک و نوجوان‪ ،‬یک‬ ‫سـم اسـت‪ .‬به عنوان مثـال‪ :‬محتـوای کتـاب‪ ،‬دانش امـوز را‬ ‫تشـویق بـه نیکـوکاری می کند؛ امـا خانواده بـه او می گوید‬ ‫کـه «تـو گلیم خـود را از اب دربیـاوری کافی اسـت‪ ».‬این‬ ‫مسـائل دیده می شـود کـه بایـد راهکارهایی را بـرای ان ها‬ ‫توسـط متخصصیـن تعلیـم و تربیت و عزیزانی کـه در امور‬ ‫خیریـه فعالیـت دارنـد در نظـر بگیریـم‪ .‬در سـایر کشـورها‬ ‫برنامه هـای زیـادی بـرای بحـث امـوزش نیکـوکاری در‬ ‫نظـر گرفته شـده‪ ،‬بـرای مثال کشـور ژاپن خیلـی به بحث‬ ‫امـوزش نیکـوکاری پرداخته اسـت‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی و امور اجتماعی سازمان بهزیستی‪:‬‬ ‫دختران در معرض اسیب کشور خدمات مداخالت تخصصی دریافت می کنند‬ ‫معاون فرهنگی و امور اجتماعی ســازمان بهزیستی‬ ‫کشــور از اجرای طــرح توانمندســازی و ارائه خدمات‬ ‫مداخالت تخصصی مناســب و بهنگام بــه دختران در‬ ‫معرض اسیب ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۸‬ساله خبر داد و گفت‪ :‬این طرح‬ ‫با الگوی مداخله فردمحور در ‪ ۱۰‬اســتان کشور از جمله‬ ‫تهران‪ ،‬البرز و خراســان رضوی از ابتدای مهرماه امسال‬ ‫اجرا می شود‪.‬‬ ‫محمد نصیری بــه ایرنا گفت‪ :‬در ایــن طرح برای‬ ‫جامعه مخاطب ‪ ۴‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬نفری دختران‪ ،‬خدمات‬ ‫توانمندســازی در حوزه هــای اقتصــادی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اموزش مهارت ها سالمت روان و روانکاوی و‬ ‫سالمت جسم از طریق تیم تخصصی مددکاری اجتماعی‬ ‫در کل کشــور متشکل از ‪ ۱۷۱‬مددکار اموزش دیده ارائه‬ ‫می شــود‪ .‬او با بیان اینکه این خدمات به صورت موردی‬ ‫و ســوژه یابی به صورت پویا ارائه می شود‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬دختران ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۸‬ســال در معرض اســیب در این‬ ‫طرح از روش های گوناگون شناســایی می شــوند؛ مثال‬ ‫خانواده هایی که در شــرف طالق هستند اگر دخترانی‬ ‫در این سنین داشته باشند‪ ،‬دختران بالفاصله در محاکم‬ ‫قضایی شناســایی و با انان مصاحبه شده و زیرپوشش‬ ‫طرح قرار می گیرند‪ .‬یا خانواده هایی که اعتیاد حاد دارند و‬ ‫والدین معتاد در مراکز بهزیستی پذیرش شدند‪ ،‬دختران‬ ‫انها زیرپوشــش قرار می گیرند‪ .‬دختران پذیرش شده در‬ ‫عکس‪ :‬ایرنا‬ ‫سخنگوی سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫شهرداری اصفهان از حریق گسترده مغازه اسپرت خودرو‬ ‫و مصدوم شدن سه نفر در پی ان‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫سراتشیار فرهاد کاوه اهنگران به ایمنا گفت‪ :‬ساعت ‪۱۳‬‬ ‫و ‪ ۰۸‬دقیقه ظهر پنجشنبه دهم شهریورماه وقوع حریق‬ ‫در یک باب مغازه اسپرت خودرو با چهار دهنه‪ ،‬به سازمان‬ ‫اتش نشانی اصفهان گزارش شد‪ .‬او با بیان اینکه حریق‬ ‫مذکور در سه راه صغیر رخ داده بود‪ ،‬افزود‪ :‬با وجود ترافیک‬ ‫سنگین در منطقه مذکور بالفاصله ماموران اتش نشانی‬ ‫از ‪ ۱۰‬ایستگاه در محل حادثه حضور یافتند و از سرایت‬ ‫حریق به دیگر مغازه ها جلوگیری کردند‪ .‬سخنگوی سازمان‬ ‫اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در پی این حادثه سه نفر از مالکان این مغازه دچار‬ ‫سوختگی و توسط اورژانس به مراکز درمانی مربوطه اعزام‬ ‫شدند‪ .‬کاوه اهنگران در توصیه به شهروندان اظهار کرد‪:‬‬ ‫ازدحام جمعیت در چنین مواردی بسیار کار امدادی را سخت‬ ‫می کند و باید عابران و خودروها مسیر را برای نیروهای‬ ‫امدادی باز کنند همچنین در صورت وقوع حادثه در اولین‬ ‫فرصت با اتش نشانی تماس گرفته شود و این طور نباشد‬ ‫که ابتدا خود به اطفای حریق بپردازند و در صورت موثر‬ ‫نبودن با نیروهای امدادی تماس بگیرند چرا که در چنین‬ ‫مواردی زمان را برای امدادرسانی و کاهش مخاطرات از‬ ‫دست می دهیم‪.‬‬ ‫شنبه | ‪ 12‬شهریور ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4436‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫اورژانس اجتماعی از دیگر مخاطبان این طرح هســتند‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی و امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور‬ ‫یاداور شد‪ :‬اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح‬ ‫برای مدت یک سال‪ ۳۰۰ ،‬میلیارد تومان است که سقف‬ ‫اعتبار مداخالت برای یک نفر ‪ ۱۵‬میلیون تومان اســت‬ ‫که برای او خدمات غربالگری حوزه ســامت و خدمات‬ ‫اولیه ارائه می شــود و اگر در فرایند بازتوانی شرکت کند‬ ‫اجازه تامین مالی ‪ ۱۴۰‬میلیون تومان نیز خواهد داشت‪.‬‬ ‫نصیری افزود‪ :‬یکی از موضوعاتی که سازمان بهزیستی‬ ‫درگیر ان است بحث های مربوط به اسیب های اجتماعی‬ ‫در حوزه زنان و دختران در معرض اســیب و اسیب دیده‬ ‫اســت که در چهارچوب اورژانس اجتماعی و پایگاه های‬ ‫خدمات اجتماعی ارجاعات متعددی در حوزه وجود دارد‪.‬‬ ‫خانه های ســامت یکی از مرجع های شناسایی دختران‬ ‫در معرض اســیب یا اسیب دیده اســت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در‬ ‫خانه های سالمت‪ ،‬دخترانی نگهداری می شوند که مثال‬ ‫سازمان ثبت احوال اعالم کرد‪:‬‬ ‫ارائه خدمات هویتی ثبت احوال تا اربعین تمدید شد‬ ‫گروه جامعه‪ :‬ســازمان ثبت احوال کشور اعالم کرد‪ :‬ارائه‬ ‫خدمــات هویتی میز خدمت این ســازمان در تهران تا ‪۲۶‬‬ ‫شــهریور مصادف با اربعین حســینی در راستای رفاه حال‬ ‫شــهروندان و زائران ابا عبدا‪ ...‬الحســین (ع) ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫با توجه به استقبال بسیار شهروندان و در راستای تسریع‬ ‫در ارائه خدمات به عموم مردم و زائران اباعبدا‪ ...‬الحســین‬ ‫(ع) میز خدمت ســازمان ثبت احوال کشور در تهران تا ‪۲۶‬‬ ‫شهریور مصادف با اربعین حسینی تمدید شد‪ .‬این میز خدمت‬ ‫هم زمان با هفته دولت‪ ،‬برای تســهیل امور زائران اباعبدا‪...‬‬ ‫الحســین (ع) و همچنین عمومی مردم‪ ،‬در ســتاد سازمان‬ ‫ثبت احوال کشور برپا شــد و تعویض شناسنامه‪ ،‬عکس دار‬ ‫شدن شناسنامه‪ ،‬گواهی یک بار خروج از کشور در کوتاه ترین‬ ‫زمان‪ ،‬از خدماتی اســت که در این میز ارائه می شــود‪ .‬میز‬ ‫خدمت سازمان ثبت احوال کشــور از ‪ ۸‬صبح تا ساعت ‪۱۵‬‬ ‫بعدازظهر در محل سازمان ثبت احوال کشور واقع در خیابان‬ ‫امام خمینی (ره)‪ ،‬بعد از چهار راه حسن اباد برای ارائه خدمات‬ ‫به عموم مردم برپا است‪.‬‬ ‫از خانه فرار کرده اند یا دخترانــی که در خانواده با مدل‬ ‫اعتیاد شدید در حال زندگی است یا خانواده انها در شرف‬ ‫طالق است‪ .‬اگر دختری به این دالیل از محیط خانواده‬ ‫جدا شود‪ ،‬خدمات به او در چهارچوب خانه سالمت ارائه‬ ‫می شــود‪ .‬خانه های مهر نیز خانه هایی هستند که محل‬ ‫نگهداری نیســتند اما خدمات روزانه بــه دختران ارائه‬ ‫می دهد تا وارد چرخه اسیب های اجتماعی نشوند‪ .‬معاون‬ ‫فرهنگی و امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت‪:‬‬ ‫با همکاری کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان برای اجرای طرح توانمندسازی و ارائه‬ ‫خدمات مداخالت تخصصی مناسب و بهنگام به دختران‬ ‫در معرض اسیب مشخص شده است‪ .‬نصیری یاداور شد‪:‬‬ ‫طرح توانمندســازی و ارائه خدمات مداخالت تخصصی‬ ‫مناســب و بهنگام به دختران در معرض اســیب در ‪۱۰‬‬ ‫استان از جمله استان های تهران‪ ،‬البرز‪ ،‬خراسان شمالی‪،‬‬ ‫خراســان رضوی‪ ،‬خراســان جنوبی‪ ،‬اذربایجان غربی‪،‬‬ ‫اذربایجان شرقی‪ ،‬کرمانشــاه و لرستان اجرا می شود‪ .‬او‬ ‫با اشاره به جامعه مخاطب ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬نفری دختران‬ ‫در اجرای طرح توانمندســازی و ارائه خدمات مداخالت‬ ‫تخصصی مناسب و بهنگام به دختران در معرض اسیب‬ ‫گفت‪ :‬نگاه ما این نیســت که ظرفیت اعتبار برای چهار‬ ‫هزار و ‪ ۲۰۰‬نفر اســت بلکه برای پیشــگیری ثانویه هر‬ ‫رقمی الزم است هزینه کنیم‪ ،‬انجام می دهیم‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫ضرورت مجازات بدون‬ ‫چشم پوشی برای مجرمان‬ ‫خشن‬ ‫یک کارشناس حقوقی معتقد است که باید برای برخورد‬ ‫با مجرمان خشن نظیر سارقان‪ ،‬زورگیران و ‪ ...‬مجازاتی بدون‬ ‫چشم پوشی برایشان در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫محمدحسین شاملو با اشاره به نحوه برخورد با مجرمان‬ ‫خشن‪ ،‬زورگیران و سارقان به عنف به ایسنا گفت‪ :‬قانون‬ ‫نسبت به جرائم خشن‪ ،‬مجازات ‪ ،‬برخوردها و شرایط نگهداری‬ ‫از این افراد را مشخص کرده است؛ اما با توجه به اینکه‬ ‫زمینه های وقوع خشونت و جرائم خشن ‪ ،‬الزم است که به‬ ‫صورت مبنایی به این موضوع رسیدگی و به صورت ریشه ای‬ ‫درباره این مشکل راه حلی در نظر گرفته شود‪ .‬او با اشاره به‬ ‫راهکارهای موجود برای برخورد با این موارد گفت ‪ :‬مداخله‬ ‫سریع پلیس در برخورد با این مجرمان می تواند برای کنترل‬ ‫ان ها موثر باشد‪ .‬همچنین متهمان چنین جرائمی نباید بتوانند‬ ‫به راحتی و بدون تجربه مجازات از زندان خارج شوند و باید بر‬ ‫اساس جرمی که مرتکب شده و لطمه ای که به جامعه زدند‪،‬‬ ‫مجازات شوند‪ .‬همچنین تبعید این افراد و درنظرگرفتن اعمال‬ ‫سخت و شاقه برای ان ها می تواند تاثیرگذار باشد تا این افراد‬ ‫متوجه شوند که باید برای زندگی در اجتماع‪ ،‬استانداردهای‬ ‫ان را رعایت کنند‪ .‬این حقوقدان ادامه داد‪ :‬اقداماتی نظیر‬ ‫سطح بندی اراذل و اوباش در محالت توسط پلیس و تحت‬ ‫نظر قرار دادن ان ها می تواند روی کنترل مجرمان خشن‬ ‫مانند زورگیران و سارقان به عنف موثر باشد‪ .‬همچنین این‬ ‫امکان وجود دارد که برخی از این افراد مریض باشند و از‬ ‫مشکالتی رنج ببرند‪ .‬مشکالت روحی و روانی می تواند منجر‬ ‫به بروز خشونت در این افراد شود‪ ،‬باید عالوه بر برخورد قاطع‬ ‫و قانونی حل این مشکالت نیز در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫شاملو تاکید کرد‪ :‬بهترین راه برخورد با این افراد برخورد‬ ‫قانونی است‪ .‬قانون گفته که باید چگونه با این افراد برخورد‬ ‫شود‪ .‬برخورد صحیح و درست با این افراد برخورد قانونی‬ ‫است‪ .‬مجازات قانونی این افراد باید بدون چشم پوشی البته با‬ ‫رعایت اصول کرامت انسانی اجرا شود‪ .‬معتقدم علت بازدارنده‬ ‫نبودن قوانین برای متنبه کردن این مجرمان این است که‬ ‫در کنار برخورد قاطعانه‪ ،‬به اصل و ریشه موضوع پرداخته‬ ‫نمی شود‪ .‬این کارشناس حقوقی درباره برخی نظرات مبنی‬ ‫بر نگاه دلسوزانه به مجرمان تصریح کرد‪ :‬دلسوزی در اعمال‬ ‫مجازات معنایی ندارد‪ .‬رافت در شرایطی معنا دارد که متهم یا‬ ‫مجرم استحقاق بخشش یا تخفیف در مجازات خود را داشته‬ ‫باشد‪ .‬این مورد درباره مجرمان خشن صدق نمی کند و انها‬ ‫مستحق تخفیف در مجازات یا بخشش نیستند‪ .‬همان طور‬ ‫که در برخی موارد نیز مجرمان نیازمند مجازات شدیدتر‬ ‫هستند‪ ،‬برای تخفیف مجازات نیز باید مجرم مستحق ان‬ ‫باشد‪ .‬دلسوزی برای مجرمان مسئله ای شخصی نیست‪ .‬این‬ ‫موضوع در موازین اسالمی نیز به این معناست که کرامت‬ ‫انسانی در عین قاطعیت در اعمال مجازات حفظ شود‪ .‬او با‬ ‫تاکید بر لزوم فرهنگ سازی مناسب در کنار برخورد قاطع با‬ ‫مجرمان و تاثیر این اقدامات روی امنیت عمومی گفت‪ :‬قطعا‬ ‫مجازات مناسب و برخورد با این افراد می تواند به افزایش‬ ‫امنیت عمومی و ارامش شهروندان کمک کند‪ .‬البته در‬ ‫کنار این کارها نباید به اقدامات در زمینه فرهنگ سازی و‬ ‫شخصیت دهی در جامعه بی توجه بود‪ .‬اموزش وپرورش ما باید‬ ‫به این موضوعات بپردازد تا فرد طوری تربیت شود که حتی‬ ‫اجازه بی احترامی و توهین به دیگر شهروندان را به خود ندهد‪،‬‬ ‫چه برسد به این که بخواهد با ان ها با خشونت رفتار کند یا‬ ‫اسیبی به مردم بزند‪.‬‬ ‫قول پیگیری برای زیرپوشش‬ ‫بیمه قرار گرفتن خدمات‬ ‫روانشناسی‬ ‫رئیس کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس شورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬قول پیگیری برای تحت پوشش بیمه قرار گرفتن‬ ‫خدمات روانشناسی و مشاوره را داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬علیرضا منادی سفیدان در نخستین‬ ‫همایش ملی اسیب شناسی روانی و مداخالت روانی‪-‬‬ ‫اجتماعی دوران کرونا‪ ،‬در پاسخ به سوالی درباره چرایی بیمه‬ ‫نشدن خدمات روانشناسی و مشاوره علیرغم تصریح این امر‬ ‫در بند ج ماده ‪ ۱۰۲‬قانون برنامه ششم توسعه‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بیمه کردن هر چیزی اعم از خدمات روانشناسی باید برای‬ ‫بیمه گذار سودی داشته باشد‪ .‬با این وجود اگر بخواهیم خدمات‬ ‫روانشناسی که تمام ‪ ۸۰‬میلیون نفر جمعیت کشور می توانند‬ ‫برای دریافت این خدمات به روانشناسان مراجعه کنند را بیمه‬ ‫کنیم؛ دولت ورشکسته می شود‪ .‬او درعین حال قول پیگیری‬ ‫برای تحت پوشش بیمه قرار گرفتن این خدمات را داد و‬ ‫خطاب به رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور‬ ‫گفت‪ :‬این امر را پیگیری خواهیم کرد‪ .‬چارچوبی را برای این‬ ‫امر مشخص کنید که قابل اندازه گیری کمی باشد‪ .‬این امکان‬ ‫وجود دارد که در قانون برنامه هفتم توسعه این امر محقق و‬ ‫بخش محدودی بیمه شود‪ .‬اعتقاد دارم همه جای ایران باید‬ ‫مطب های روانشناسی وجود داشته باشد‪ .‬رئیس کمیسیون‬ ‫اموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی در بخش دیگر‬ ‫سخنان خود به تاسیس سازمان تعلیم و تربیت کودک اشاره‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬پیش از این مهدکودک ها که به پرورش‬ ‫کودکان صفر تا شش ساله مشغول هستند زیر نظر سازمان‬ ‫بهزیستی بودند‪ .‬طی این سال ها کوته بینانه از این مسئله‬ ‫غفلت شده بود‪ .‬ما سازمان ملی تعلیم و تربیت را راه اندازی‬ ‫کردیم تا مهدهای کودک به دامن وزارت اموزش وپرورش‬ ‫بازگردد‪ .‬منادی همچنین به الیحه رتبه بندی معلمان نیز‬ ‫اشاره و اظهار کرد‪ :‬هدف این قانون افزایش کیفیت اموزش‬ ‫و ارتقای منزلت معلم بود‪ .‬برای تصویب این قانون خیلی‬ ‫مقاومت وجود داشت‪ ،‬با این حال تصویب شد و هفته گذشته‬ ‫در حدود ‪ ۸۵۰۰‬میلیارد تومان به معلمان پول داده شد و هر‬ ‫معلم علی الحساب ‪ ۸‬تا ‪ ۱۵‬میلیون تومان پول دریافت کرد و‬ ‫بین ‪ ۲‬میلیون تا ‪ ۵‬میلیون تومان حقوق معلم ها افزایش یافت‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫نویسندگانمعاصریکهدرگذشتند‬ ‫قفسه‬ ‫سینما‬ ‫روزهای سیاه ادبیات در غربت‬ ‫افزایش ارزش ریالی کتاب ها‬ ‫و مصرف کاغذ ناشران در بهار‬ ‫‪۱۴۰۱‬‬ ‫ارزش ریالــی کتاب هــای چــاپ شــده در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬بــا افزایــش ‪ ۱۰۹‬درصــدی همــراه بــوده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن ناشــران ‪ ۳۳‬درصــد بیشــتر از ســال گذشــته‬ ‫بنــد کاغــذ مصــرف کرده انــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬براســاس اطالعــات و امــار‬ ‫موسســه خانــه کتــاب و ادبیــات ایــران‪ ،‬تعــداد عناویــن‬ ‫کتاب هــای منتشــر شــده در بهــار ‪ ۱۴۰۱‬نســبت بــه‬ ‫بهــار ‪ ۵۲ ،۱۴۰۰‬درصــد افزایــش داشــته اســت کــه‬ ‫بــه نظــر می رســد ایــن افزایــش ناشــی از عواملــی‬ ‫همچــون فروکــش کــردن همه گیــری بیمــاری کرونــا‬ ‫در نیمــه دوم ســال گذشــته و برگــزاری نمایشــگاه‬ ‫بین المللــی کتــاب تهــران در ادیبهشــت ‪ ۱۴۰۱‬پــس‬ ‫از وقفــه ای دو ســاله اســت‪.‬‬ ‫ایــن افزایــش ‪ ۵۲‬درصــدی در تعــداد عناویــن‪ ،‬در‬ ‫تمامــی شــاخص های امــاری تاثیــر داشــته اســت‪.‬‬ ‫ارزش ریالــی کل کتاب هــای چــاپ شــده در بهــار‬ ‫‪ ۱۶ ،۱۴۰۱‬هــزار میلیــارد ریــال (معــادل ‪ ۱۶۰۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان) بــوده کــه ایــن رقــم نســبت بــه بهــار ‪ ۱۴۰۰‬با‬ ‫رقــم ‪ ۶ ,۷‬هــزار میلیــار ریــال‪ ،‬افزایــش ‪ ۱۰۹‬درصــدی‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫میانگیــن قیمــت هــر جلــد کتــاب نیــز بــا افزایــش‬ ‫‪ ۵۳‬درصــدی بــه ‪ ۷۷۶‬هــزار ریــال رســیده اســت کــه‬ ‫ایــن رقــم در ســال گذشــته ‪ ۵۰۶‬هــزار ریــال بــوده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫میانگیــن قیمــت هــر بــرگ کتــاب نیــز بــا افزایــش‬ ‫‪ ۴۲‬درصــدی بــه ‪ ۵۱۰۹‬ریــال رســیده کــه این عــدد در‬ ‫بهــار گذشــته‪ ۳۵۹۰ ،‬ریــال بــوده اســت‪.‬‬ ‫البتــه می تــوان گفــت بخشــی از ایــن افزایــش‬ ‫قیمــت بــه افزایــش قیمــت کاغــذ نیــز بــر می گــردد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــر اســاس اطالعــات کتاب هــای ثبــت‬ ‫شــده در بانــک اطالعــات خانــه کتــاب و ادبیــات ایران‪،‬‬ ‫میــزان مصــرف کاغــذ تحریــر بــر اســاس قطــع‪ ،‬تعــداد‬ ‫صفحــات و شــمارگان منــدرج در شناســنامه کتاب های‬ ‫منتشــر شــده‪ ،‬بــه ایــن شــرح محاســبه شــده اســت‪:‬‬ ‫وزن کاغــذ مصــرف شــده در بهــار ‪ ،۱۴۰۱‬بــا‬ ‫افزایــش ‪ ۳۷‬درصــدی بــه ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۵۹۸‬تــن رســیده‬ ‫اســت کــه ایــن عــدد در بهــار ســال گذشــته ‪ ۴‬هــزار‬ ‫و ‪ ۸۲۹‬تــن بــوده اســت‪ .‬همچنیــن تعــداد بنــد مصــرف‬ ‫شــده در بهــار امســال ‪ ۲۳۱‬هــزار ‪ ۴۹۲‬بنــد بــوده کــه‬ ‫نســبت بــه ســال گذشــته بــا میــزان ‪ ۳۰۸‬هــزار و ‪۱۵۲‬‬ ‫بنــد‪ ،‬افزایــش ‪ ۳۳‬درصــدی داشــته اســت‪.‬‬ ‫کاغــذ مصرف شــده در ابعــاد ‪ ۱۰۰*۷۰‬در بهــار‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬بــا افزایــش ‪ ۷۲‬درصــدی بــه ‪ ۱۲۴‬هــزار بنــد و‬ ‫حــدود ‪ ۳‬هــزار تــن رســیده اســت‪ ،‬ایــن در حالــی اســت‬ ‫کــه ناشــران در بهــار ‪۷۲ ۱۴۰۰‬هــزار بنــد معــادل ‪,۱‬‬ ‫ ‪ ۷‬هــزار تــن کاغــذ در ابعــاد ‪ ۱۰۰*۷۰‬مصــرف کــرده‬ ‫بودند‪.‬همچنیــن ناشــران ‪ ۱۵‬درصــد بیشــتر از کاغــذ بــا‬ ‫ابعــاد ‪ ۹۰*۶۰‬در بهــار امســال اســتفاده کرده انــد‪ .‬ایــن‬ ‫رقــم ‪ ۱۸۴‬هــزار بنــد معــادل ‪ ۳,۵‬هــزار بنــد اعالم شــده‬ ‫اســت درحالی کــه ناشــران ســال گذشــته ‪ ۱۶۰‬هــزار‬ ‫بنــد معــادل ‪ ۳‬هــزار تــن‪ ،‬کاغــذ در ایــن ابعــاد اســتفاده‬ ‫کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫شنبه | ‪ 12‬شهریور ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4436‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫با درگذشت عباس معروفی پس از هوشنگ‬ ‫ابتهاج اهالی فرهنگ و ادبیات روزهای‬ ‫ناخوشی را سپری می کنند شش ماه تلخی‬ ‫که با فقدان سه چهره مهم ادبیات فارسی‬ ‫(رضا براهنی‪ ،‬هوشنگ ابتهاج و عباس‬ ‫راضیهچنگیزنائین معروفی) رخت سیاه بر تن فرهنگ و ادبیات‬ ‫کشور کرده است‪ .‬این روزها فرهنگ و ادبیات ایران به سوگ‬ ‫عباس معروفی نشسته است‪ .‬عباس معروفی‪ ،‬نویسنده و شاعر‬ ‫ایرانی که از سه سال پیش به سرطان مبتال شده بود‪ ،‬در سن ‪۶۵‬‬ ‫سالگی‪ .‬در برلین دارفانی را وداع گفت‪ .‬معروفی نویسنده اثاری‬ ‫چون «سمفونی مردگان»‪« ،‬فریدون سه پسر داشت» و همچنین‬ ‫بنیان گذار سه جایزه ادبی قلم زرین گردون‪ ،‬قلم زرین زمانه و جایزه‬ ‫ادبی تیرگان بود‪.‬معروفی به عنوان رمان نویس‪ ،‬نمایشنامه نویس و‬ ‫شاعر‪ ،‬فعالیت خود را زیر نظر هوشنگ گلشیری و محمدعلی‬ ‫سپانلو اغاز کرد و در دهه ‪ ۶۰‬با انتشار رمان «سمفونی مردگان»‬ ‫در ادبیات ایران به شهرت رسید‪ .‬درگذشت عباس معروفی نقطه‬ ‫اشتراکی با دیگر شاعران و نویسندگان معاصر داشت و ان هم‬ ‫مرگ در غربت و دور از وطن بود‪ .‬مرگ در غربت که نقطه تلخ و‬ ‫مشترک نویسندگان و شاعران جریان ساز معاصر ایران است‪ .‬در‬ ‫ادامه به مرور چهره های مهم ادبیات معاصر ایران می پردازیم که‬ ‫دور از وطن رخ از دنیا برکشیدند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬محمدعلیجمال زاده‬ ‫سیدمحمدعلی موسوی جمال زاده اصفهانی زاده ‪ 1270‬در‬ ‫اصفهان ازجمله نویسندگان مهم معاصر ایران است او را پدر‬ ‫داستان کوتاه در زبان فارسی و اغازگر سبک واقع گرایی در‬ ‫ادبیات فارسی می دانند‪ .‬نخستین مجموع ه داستان های کوتاه‬ ‫ایرانی را با عنوان یکی بود یکی نبود در سال ‪ 1300‬در برلین‬ ‫منتشر کرد‪ .‬جمال زاده‪ ،‬در سال ‪ 1965‬نامزد جایزه نوبل ادبیات‬ ‫شد‪ .‬داستان هایش انتقادی (از وضع زمانه)‪ ،‬ساده‪ ،‬طنزامیز و اکنده‬ ‫از ضرب المثل ها و اصطالحات عامیانه است‪.‬‬ ‫داستان کوتاه «فارسی شکر است» که در کتاب یکی بود یکی‬ ‫نبود او چاپ شد ه است به عنوان نخستین داستان کوتاه فارسی به‬ ‫شیوه ی غربی به شمار می اورند‪.‬جمال زاده در مقدمه کتاب خود‬ ‫بیان می کند که کاربرد ادبیات جدید نخست بازتاب فرهنگ عامه‬ ‫و سپس انعکاس مسائل و واقعیت های اجتماعی است‪.‬‬ ‫اثار محمدعلی جمال زاده عبارتنداز‪ :‬سروته یه کرباس‪،‬‬ ‫دارالمجانین زمین‪ ،‬ارباب‪ ،‬دهقان‪ ،‬صندوقچه اسرار‪ ،‬تلخ و شیرین‪،‬‬ ‫راه اب نامه‪ ،‬قصه های کوتاه برای بچه های ریش دار‪ ،‬قصه ما به‬ ‫سررسید و…‬ ‫جمال زاده در پاییز ‪ ۱۳۷۶‬پس ازان که از کاشانه اش در خیابان‬ ‫«رو دو فلوریسان» ژنو به یک خانه سالمندان منتقل شد درگذشت‪.‬‬ ‫بنا بر نوشته ثبت شده در کنسولگری ایران‪ ،‬پس از درگذشت او ‪۲۶‬‬ ‫هزار برگ از نامه ها‪ ،‬دست نوشته ها و عکس های او در خانه اش به‬ ‫سازمان اسناد ملی تحویل داده شده است‪ .‬جمال زاده روز هفدهم‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1750‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ - 1‬رای شماره ‪ 1401/06/02 -۶۲۹۳‬هیات اول اقای امیرحسین مارانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۳۳۲۶‬کدملی ‪ ۱۲۸۲۹۹۴۲۰۴‬صادره اصفهان فرزند محمود در سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یک باب ساختمان باستثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت ‪ 238/63‬مترمربع قسمتی‬ ‫از پالک شماره ‪ ۲۰۰‬فرعی از ‪ ۱۶‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب‬ ‫اصفهان مقدار ‪ 119/31‬متر مربع از مالکیت هر کدام از مالکین بنامهای زهره گلستانها و فاطمه‬ ‫شیروانی جوزدانی از مورد ثبت صفحات ‪ ۳۵۴‬و ‪ ۳۴۸‬دفتر ‪ ۶۰‬امالک‬ ‫ردیف ‪ -۲‬رای شماره ‪ 1401/06/02 -۶۲۹۴‬هیات اول خانم زهره گلستانها به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۳۵۴۱‬کدملی ‪ ۱۲۸۲۹۹۷۸۲۳‬صادره اصفهان فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یک باب ساختمان باستثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت ‪ 238/63‬مترمربع قسمتی از پالک‬ ‫شماره ‪ ۲۰۰‬فرعی از ‪ ۱۶‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مقدار‬ ‫‪ 119/31‬متر مربع از مالکیت هر کدام از مالکین بنامهای زهره گلستانها و فاطمه شیروانی‬ ‫جوزدانی از مورد ثبت صفحات ‪ ۳۵۴‬و ‪ ۳۴۸‬دفتر ‪ ۶۰‬امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/06/12:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/06/27:‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪/1373858‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1748‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1401/5/24 – ۵۱۳۷‬هیات سوم اقای مصطفی عارفی افارانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۴۹‬کد ملی ‪ ۱۲۹۰۲۶۲۹۵۰‬صادره اصفهان فرزند حسین در ششدانگ یک‬ ‫باب ساختمان به مساحت ‪ 862/84‬متر مربع از پالک شماره ‪ ۶‬فرعی از ‪ ۲۰‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت جعفر معینی پور طبق سند‬ ‫انتقاالت ‪ ۲۰۱۸۶۷‬مورخ ‪ 1389/9/30‬دفتر ‪ ۷۳‬خمینی شهر‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/06/12:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/06/27:‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان‪/1373702‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1762‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ابان ‪ ۱۳۷۶‬در شهر ژنو کنار دریاچه لمان درگذشت هیچ گاه رنگ‬ ‫وطن را حتی برای دفن پیکرش ندید و مقبره اش در بلوک ‪۲۲‬‬ ‫قبرستان پتی ساکونه در شهر ژنو قرار دارد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬صادق هدایت‬ ‫صادق هدایت دیگر نویسنده ای است که دور از وطن چشم از‬ ‫دنیا فروبست و مدفنش کیلومترها با موطنش فاصله دارد‪ .‬صادق‬ ‫هدایت (‪ ،)1281-1330‬مترجم و یکی از نویسندگان روشنفکر‬ ‫معاصر ایرانی بود که او را همراه با محمدعلی جمال زاده‪ ،‬بزرگ‬ ‫علوی و صادق چوبک پدران داستان نویسی نوین ایرانی می دانند‪.‬‬ ‫هدایت در فاصله سال های ‪ ۱۳۱۰‬تا ‪ ۱۳۱۴‬خورشیدی ده ها‬ ‫داستان کوتاه نوشت و به چاپ رساند تا اینکه در ‪ ۱۳۱۵‬خورشیدی‬ ‫به همراه دوست خود علی شیرازپور پرتو معروف به شین پرتو به‬ ‫هند رفت و شروع به یادگیری زبان پهلوی کرد‪.‬‬ ‫بوف کور مهم ترین اثر داستانی مدرن ایران است و انچه‬ ‫موجب شهرت جهانی هدایت شد‪ ،‬همین کتاب بود که به‬ ‫زبان های مختلف ازجمله انگلیسی و فرانسه ترجمه شد‪.‬‬ ‫هدایت یکی از معدود نویسندگان معاصر ایرانی محسوب‬ ‫می شود که با تکیه بر فرهنگ و تاریخ ایران به ویژه خرد ایرانی‪،‬‬ ‫خاستگاه ایرانی بودن خود را برجسته کرد‪.‬‬ ‫هم ه تالش او در افرینش بهترین داستان هایش حیات‬ ‫بخشیدن به نمادها‪ ،‬تمثیل ها‪ ،‬استعاره ها و نشانه های گم شده یا‬ ‫فراموش شده در فرهنگ کهن و ادبیات ایرانی است اما برخالف‬ ‫این تالش ها او در ‪ ۱۹‬فروردین ‪ ۱۳۳۰‬در اپارتمان اجاره ای اش در‬ ‫خیابان شامپیونه‪ ،‬واقع در پاریس با گاز خودکشی کرد و در غربت‬ ‫از دنیا رفت‪ .‬هدایت را در قبرستان پرالشز پاریس و دور از وطنش‬ ‫به خاک سپردند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬بزرگ علوی‬ ‫سید مجتبی اقابزرگ علوی (زاده ‪ ۱۳‬بهمن ‪ ،۱۲۸۳‬تهران)‬ ‫را بیشتر بانام بزرگ علوی می شناسیم‪ .‬نویسنده ای که نامش با‬ ‫«چشم هایش» گرفته خورده است‪ .‬بزرگ علوی نویسنده واقع گرا‪،‬‬ ‫سیاست مدار چپ گرا‪ ،‬روزنامه نگار نوگرا و استاد زبان فارسی ایرانی‬ ‫بود‪ .‬او را همراه با صادق هدایت و صادق چوبک و محمدعلی‬ ‫جمالزاده پدران داستان نویسی نوین ایرانی می دانند‪ .‬علوی از‬ ‫همان دوران نوجوانی به شعر و ادبیات عالقه مند بود‪ .‬او به تاثیر از‬ ‫عموی خود‪ ،‬سید عبدالعلی که شاعری دلباخته حافظ بود‪ ،‬به شعر‬ ‫گفتن روی اورد‪ .‬او حتی یکی از اشعارش را به کمک دوستش‬ ‫غالمعلی فریور در نشریه نسیم شمال به چاپ رساند‪ .‬هرچند این‬ ‫شعر به نام دوستش چاپ شد و اصال اشاره ای به بزرگ علوی‬ ‫نشد‪ .‬ولی اقابزرگ علوی بر اثر همین پیشامد از همان زمان یعنی‬ ‫سال ‪ ۱۳۰۷‬تا سال ‪ ۱۳۱۵‬به جای سرودن شعر به داستان نویسی‬ ‫روی اورد‪.‬‬ ‫علوی پس از اقامتی ‪ ۷‬ساله در المان در سال ‪ ۱۳۱۵‬به ایران‬ ‫بازگشت‪ .‬علوی در المان در رشته علوم تربیتی و روانشناسی‬ ‫تحصیل کرد و پس از بازگشت به ایران در تهران و شیراز به‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1401/05/10 -۵۲۸۶‬هیات اول اقای محمدحسین رحیم زاده به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۱۱۳۰۰۲۱۲۷۰‬کدملی ‪ ۱۱۳۰۰۲۱۲۷۰‬صادره اصفهان فرزند محمدعلی در‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 101/12‬مترمربع قسمتی از پالک‬ ‫شماره ‪ ۲۹۸۵‬فرعی از ‪ ۱۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از‬ ‫مورد ثبت دفتر امالک الکترونیک ‪ ۱۳۹۸۲۰۳۰۲۰۲۵۰۱۳۱۷۴‬و ‪۱۳۹۸۲۰۳۰۲۰۲۵۰۱۳۱۷۳‬‬ ‫ردیف ‪-۲‬رای شماره ‪ 1401/05/10 -۵۲۸۵‬هیات اول خانم مائده افتخاری رنانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۱۲۷۲۴۸۰۶۷۴‬کدملی ‪ ۱۲۷۲۴۸۰۶۷۴‬صادره اصفهان فرزند اصغر در سه دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 101/12‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪۲۹۸۵‬‬ ‫فرعی از ‪ ۱۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت دفتر‬ ‫امالک الکترونیک ‪ ۱۳۹۸۲۰۳۰۲۰۲۵۰۱۳۱۷۴‬و ‪۱۳۹۸۲۰۳۰۲۰۲۵۰۱۳۱۷۳‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/06/12:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/06/27:‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان‪/1374850‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1757‬برابر رای شماره ‪ ۱۱۸۷‬مورخ ‪ 1401/4/20‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای حشمت اهلل صدیقی‬ ‫قهفرخی به شناسنامه شماره ‪ ۲۹۷‬کدملی ‪ ۴۶۲۲۳۵۳۵۱۲‬صادره فرزند امیرقلی در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 180/04‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۱‬فرعی از ‪ ۴۴۸۳‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه‬ ‫مفروز ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/06/12:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/06/27:‬مهدی شبان‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪/1374566‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1769‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1401/05/26 -۵۹۶۵‬هیات اول اقای مجتبی تیموری جروکانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۴۰۹‬کدملی ‪ ۱۱۴۱۹۰۹۵۷۱‬صادره خمینی شهر فرزند رمضانعلی در ششدانگ‬ ‫یک باب ساختمان به مساحت ‪ ۱۴۶‬مترمربع پالک شماره ‪ ۶۶‬فرعی از ‪ ۴۴‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت رمضانعلی تیموری مورد ثبت‬ ‫صفحه ‪ ۲۷۴‬دفتر ‪ ۳۹۸‬امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/06/12:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/06/27:‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫اموزگاری در هنرستان های صنعتی پرداخت‪ .‬اولین اثار ادبی که از‬ ‫بزرگ علوی در دست است مربوط به همین دوران است‪ .‬او قبل‬ ‫از دستگیری ترجمه برخی اثار نویسندگان سرشناس المانی به‬ ‫فارسی را اغاز کرد و چند داستان کوتاه نیز از خود به چاپ رساند‪.‬‬ ‫علوی پس از تماشای نمایش «راهزنان» اثر فریدریش شیلر‪،‬‬ ‫نمایشنامه نویسمشهورالمانیبهارمان هایسیاسیسوسیالیستی‬ ‫عالقه مند شد‪ .‬همین فعالیت های سیاسی سرانجام در اردیبهشت‬ ‫سال ‪ ۱۳۱۶‬موجب دستگیری بزرگ علوی و سایر اعضای گروه‬ ‫پنجاه وسه نفر می شود‪ .‬بزرگ علوی تا شهریور سال ‪۱۳۲۰‬‬ ‫در زندان می ماند‪ .‬او پس از رهایی از زندان شروع به نوشتن‬ ‫داستان هایی از دوران حبس می کند‪ .‬علوی در همین دوران یکی‬ ‫از مشهورترین رمان های خود «چشم هایش» را می نویسد که‬ ‫همچنان از ارزنده ترین اثار ادبیات داستانی زبان فارسی به حساب‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫علوی پس از پیروزی انقالب‪ ،‬برای مدت کوتاهی به ایران‬ ‫بازگشت‪ ،‬لیکن دوباره ایران را به مقصد المان شرقی ترک نمود‪.‬‬ ‫علوی به علت سکته قلبی در بیمارستان فریدریش هاین برلین‬ ‫بستری شد و سرانجام در روز یکشنبه ‪ ۲۸‬بهمن ‪ ۱۳۷۵‬برابر با‬ ‫‪ ۹‬فوریه ‪ ۱۹۹۷‬مانند صادق هدایت‪ ،‬محمدعلی جمالزاده و صادق‬ ‫چوبک در برلین المان و در غربت درگذشت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬صادق چوبک‬ ‫نویسنده معاصر ایرانی در‬ ‫ ‬ ‫صادق چوبک (‪،)1295-1377‬‬ ‫سبک واقع گرایی بود‪ .‬او را به دلیل دقت نظر در جزئی نگری ها و‬ ‫درون بینی ها‪ ،‬رئالیست افراطی و طبیعت گرا خوانده اند‪.‬‬ ‫در نامه های متعددی که چوبک در سال های قبل و بعد از‬ ‫انقالب به دوستانش می نوشت‪ ،‬می توان عالق ه زیاد او را به ایران‬ ‫و فرهنگش دید‪ .‬او عاشق کتاب های کالسیک فارسی مانند تاریخ‬ ‫بیهقی و کلیات سعدی بود‪.‬‬ ‫صادق چوبک‪ ،‬نخستین مجموعه داستانش را بانام‬ ‫«خیمه شب بازی» در ‪ ۱۳۲۴‬خورشیدی منتشر کرد‪ .‬در این اثر‬ ‫و اثری دیگری بانام «چرا دریا طوفانی شد» (‪ )۱۳۲۸‬بیشتر به‬ ‫توصیف مناظر می پردازد‪ ،‬ضمن اینکه شخصیت های داستان و‬ ‫روابط ان ها و روحیات ان ها نیز به تصویر کشیده می شود‪.‬‬ ‫او در ‪ ۱۳۲۸‬خورشیدی اثر دیگرش را هم که حاوی سه‬ ‫داستان و یک نمایشنامه بود با عنوان «انتری که لوطی اش مرده‬ ‫بود» به چاپ سپرد‪.‬اثار دیگر وی که برایش شهرت فراوان به‬ ‫ارمغان اورد‪ ،‬رمان های «تنگسیر» (‪ )۱۳۴۲‬و «سنگ صبور»‬ ‫(‪ )۱۳۴۵‬است‪.‬‬ ‫در «سنگ صبور» جریان سیال ذهنی روایت و بیان داستان‬ ‫از زبان افراد مختلف به کار گرفته شده است‪ .‬این اثر بحث های‬ ‫زیادی را در محافل ادبی ان زمان برانگیخت‪.‬‬ ‫او یک رئالیست تمام عیار بود که با منعکس کردن چرک ها‬ ‫و زخم های طبقه رهاشده فرودست نه در جستجوی درمان ان ها‬ ‫بود و نه تالش داشت‪ ،‬پیشوای فکری نسلی شود که تاب این همه‬ ‫‪5‬‬ ‫جایزه جشنواره فیلم زنان‬ ‫سئول به یک بانوی ایرانی‬ ‫رسید‬ ‫زشتی را نداشت‪ .‬به همین دلیل چهره کریه و ناخوشایندی که‬ ‫از انسان بی چیز‪ ،‬گرسنه و فاقد رویا ارائه می دهد‪ ،‬نه تنها مبنای‬ ‫ارمان گرایانه ندارد‪ ،‬بلکه نوعی رابطه دیالکتیکی است‪ ،‬میان‬ ‫جنبه هایمختلفخشونت‪.‬‬ ‫صادق چوبک اما برخالف عالقه اش به ایران و زادگاهش‬ ‫بوشهر کیلومترها دور از وطن چشم از جهان فروبست‪ .‬چوبک‬ ‫در سال ‪ ۱۳۵۵‬خود را بازنشسته کرده و راهی انگلستان و سپس‬ ‫امریکا شد‪ .‬صادق چوبک در اواخر عمر بینایی اش را از دست داد‬ ‫و در روز ‪ ۱۳‬تیر ‪ ۱۳۷۷‬در برکلی امریکا در ‪ ۸۱‬سالگی درگذشت‬ ‫و بنا به وصیتش یادداشت های منتشرنشده اش را سوزاندند‪.‬‬ ‫همچنین بنا به درخواست خودش جسدش را نیز سوزانیدند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬رضا براهنی‬ ‫سال ‪ 1401‬شروع تلخی برای عالقه مندان به فرهنگ و‬ ‫ادبیات ایران داشت رضا براهنی گوهر دیگری از ادبیات فارسی‬ ‫بود که او هم دور از وطن و در غربت درگذشت‪ .‬رضا براهنی در‬ ‫‪ ۲۱‬اذر ‪ ۱۳۱۴‬در تبریز به دنیا امد‪ .‬خانواده اش زندگی فقیرانه ای‬ ‫داشتند و در ضمن اموزش های دبستانی و دبیرستانی به ناگزیر‬ ‫کار می کرد‪ .‬در ‪ ۲۲‬سالگی از دانشگاه تبریز لیسانس زبان و ادبیات‬ ‫انگلیسی گرفت‪ ،‬سپس به ترکیه رفت و پس از دریافت درجه‬ ‫دکتری در رشته زبان و ادبیات انگلیسی به ایران بازگشت‪ .‬براهنی‬ ‫اولین مجموعه شعر خود «اهوان باغ» را در سال ‪ ۱۳۴۱‬منتشر‬ ‫کرد و پس ازان تا پایان دهه چهل مجموعه شعرهای «جنگل و‬ ‫شهر»‪« ،‬شبی از نیمروز»‪« ،‬مصیبتی زیر افتاب» و «گل بر گستره‬ ‫ماه» از او چاپ شدند‪.‬‬ ‫از دهه چهل عالوه بر انتشار اشعارش‪ ،‬به نوشتن نقد ادبی‬ ‫پرداخت که بخشی مقاالت نقد ادبی او در این سال ها در مجله‬ ‫فردوسی به چاپ رسید و بعدها مجموعه مقاالت او در نقد ادبی‬ ‫با عنوان «طال در مس» منتشر شد‪ .‬از دیگر اثار او در زمینه نقد‬ ‫ادبی «قصه نویسی»‪« ،‬کیمیا و خاک» و «گزارش به نسل بی سن‬ ‫فردا» است‪.‬براهنی همچنین چند رمان چاپ کرد که برخی از انها‬ ‫مورد استقبال گسترده قرار گرفتند و برخی از اثار او نیز قربانی‬ ‫سانسور شدند‪« .‬اواز کشتگان»‪« ،‬رازهای سرزمین من»‪« ،‬ازاده‬ ‫خانم و نویسنده اش»‪« ،‬الیاس در نیویورک»‪« ،‬روزگار دوزخی‬ ‫اقای ایاز»‪« ،‬چاه به چاه» و «بعد از عروسی چه گذشت» ازجمله‬ ‫این رمان ها هستند‪.‬او عالوه بر فعالیت در سه حوزه شعر‪ ،‬رمان‬ ‫و داستان و نقد ادبی‪ ،‬در اواخر دهه چهل همراه با جالل ال‬ ‫احمد و تعداد دیگری از شاعران و نویسندگان در تشکیل کانون‬ ‫نویسندگان ایران نقش داشت‪.‬‬ ‫براهنی در چند سال اخیر از بیماری های ناشی از کهولت سن‬ ‫رنج می برد و اکتای براهنی فرزند رضا براهنی خبر درگذشت این‬ ‫شاعر‪ ،‬نویسنده و منتقد سرشناس ایرانی را بامداد جمعه پنجم‬ ‫فروردین ماه به وقت تهران‪ ،‬پنج شنبه شب به وقت تورنتو‪ ،‬اعالم کرد‪.‬‬ ‫براهنی مانند هم نسالنش دور از وطن به ارامش ابدی رسید و در‬ ‫تورنتو به خاک سپرده شد‪.‬‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪/1374931‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی پالک ‪ ۱۳‬فرعی از ‪ ۲۸۳‬اصلی واقع در مزرعه‬ ‫علی اباد روستای نسران جز بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبتی نطنز‬ ‫‪ -1-1766‬شماره نامه‪ 140185602033001955 :‬چون تمامی ششدانگ قطعه باغ معروف‬ ‫عربه پالک ثبتی ‪ ۱۳‬فرعی از ‪ -۲۸۳‬اصلی واقع در مزرعه علی اباد روستای نسران جزء‬ ‫بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام ثریا وزیرزاده فرزند سید‬ ‫علی و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی ان به عمل نیامده است‪.‬‬ ‫اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ‪ ۱۵‬قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود‬ ‫پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ ‪ 1401/07/19‬ساعت ‪ 10:30‬صبح در محل شروع و‬ ‫به عمل خواهد امد ‪ ،‬لذا به موجب این اگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز‬ ‫و ساعت مقرر در این اگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق‬ ‫ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ‪ ۳۰‬روز پذیرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ 1401/06/12 :‬رحمت اله شاهدی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز‬ ‫‪ /1373783‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی پالک ‪ 66‬فرعی از ‪ 41‬اصلی واقع در روستای‬ ‫ورگوران جز بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبتی نطنز‬ ‫‪ -1-1753‬شماره نامه‪ 140185602033001881 :‬چون تمامی ششدانگ قطعه زمین بائره‬ ‫کوهکار پالک ثبتی ‪ 66‬فرعی از ‪ -41‬اصلی واقع در ورگوران جزء بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبتی نطنز که‬ ‫طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام حبیب اله ابراهیمی ورگورانی فرزند حسین در جریان ثبت است‬ ‫و عملیات تحدید حدود قانونی ان به عمل نیامده است‪ .‬اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ‪۱۵‬‬ ‫قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ ‪1401/07/11‬‬ ‫ساعت ‪ 10‬صبح در محل شروع و به عمل خواهد امد ‪ ،‬لذا به موجب این اگهی به کلیه مجاورین‬ ‫اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این اگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا‬ ‫مجاورین مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ‪ ۳۰‬روز پذیرفته‬ ‫خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1401/06/12 :‬رحمت اله شاهدی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز‬ ‫‪ /1373659‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی پالک ‪ 29‬فرعی از ‪ ۲۸۳‬اصلی واقع در مزرعه‬ ‫علی اباد روستای نسران جز بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبتی نطنز‬ ‫‪ -1-1768‬شماره نامه‪ 140185602033001954 :‬چون تمامی ششدانگ قطعه باغ معروف‬ ‫باال تقریبا سیزده من بذرافشان و حصار جنب ان پالک ثبتی ‪ 29‬فرعی از ‪ -۲۸۳‬اصلی واقع در‬ ‫مزرعه علی اباد روستای نسران جزء بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی‬ ‫به نام ثریا وزیرزاده فرزند سید علی و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی‬ ‫ان به عمل نیامده است‪ .‬اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ‪ ۱۵‬قانون ثبت و طبق تقاضای‬ ‫نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ ‪ 1401/07/19‬ساعت ‪ 10‬صبح در‬ ‫محل شروع و به عمل خواهد امد ‪ ،‬لذا به موجب این اگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد‬ ‫که در روز و ساعت مقرر در این اگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین‬ ‫مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ‪ ۳۰‬روز پذیرفته خواهد‬ ‫شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1401/06/12 :‬رحمت اله شاهدی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز‬ ‫‪ /1373801‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی پالک ‪ 28‬فرعی از ‪ ۲۸۳‬اصلی واقع در مزرعه‬ ‫علی اباد روستای نسران جز بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبتی نطنز‬ ‫‪ -1-1767‬شماره نامه‪ 140185602033001956 :‬چون تمامی ششدانگ یکباب خانه و حصار‬ ‫جنب ان پالک ثبتی ‪ 28‬فرعی از ‪ -۲۸۳‬اصلی واقع در مزرعه علی اباد روستای نسران جزء‬ ‫بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام ثریا وزیرزاده فرزند سید علی و‬ ‫غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی ان به عمل نیامده است‪ .‬اینک بنا به‬ ‫دستور قسمت اخیر ماده ‪ ۱۵‬قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در‬ ‫روز سه شنبه مورخ ‪ 1401/07/19‬ساعت ‪ 10:30‬صبح در محل شروع و به عمل خواهد امد ‪،‬‬ ‫فیلم کوتاه «چپ دست» به نویسندگی و کارگردانی‬ ‫نسرین محمدپور توانست از بیست و چهارمین دوره‬ ‫جشنواره فیلم زنان سئول جایزه دریافت کند‪.‬‬ ‫فیلم کوتاه «چپ دست» به نویسندگی و کارگردانی‬ ‫نسرین محمدپور و تهیه کنندگی فریبا عرب به بخش‬ ‫رقابتی جوایز اسیایی بیست و چهارمین دوره جشنواره فیلم‬ ‫زنان سئول راه پیدا کرد‪.‬در بخش رقابت اسیایی که سه‬ ‫جایزه داشت‪ ،‬نسرین محمدپور برای «چپ دست» جایزه‬ ‫‪ nbp‬را که توسط ‪ ۵‬داور تعیین می شود‪ ،‬از ان خود کرد‪.‬‬ ‫جایزه ‪ nbp‬توسط یک شرکت هنری به یک فیلم تعلق‬ ‫می گیرد‪.‬بیست و چهارمین دوره جشنواره فیلم زنان سئول‬ ‫‪ ۲۵‬اگوست تا اول سپتامبر ‪ ۲۰۲۲‬در سئول برگزار شد و‬ ‫«چپ دست» در این دوره در بخش فیلم های کوتاه با ‪۱۹‬‬ ‫فیلم کوتاه دیگر رقابت کرد‪ .‬جشنواره بین المللی فیلم زنان‬ ‫سئول یکی از بزرگ ترین و معتبرترین جشنواره فیلم زنان‬ ‫در سطح بین المللی محسوب می شود که اثار فیلمسازان‬ ‫زن را از سراسر دنیا در بخش های رقابتی و غیررقابتی‬ ‫به نمایش می گذارد‪.‬در خالصه داستان فیلم کوتاه‬ ‫«چپ دست» ‪ ۱۵‬دقیقه ای امده است‪« :‬مریم تصمیمی‬ ‫بزرگ در سر دارد و قصد دارد کاری انجام دهد و خود را‬ ‫برای این کار اماده می کند اما ‪». ...‬یاسمن نصیری‪ ،‬رهام‬ ‫اسدی‪ ،‬سهیل رضایی‪ ،‬لیال دلیر‪ ،‬رضا موسی زاده گلستانی‪،‬‬ ‫علی جوان‪ ،‬ناصر شجاعی فر‪ ،‬رضا لیودانی‪ ،‬رحیم اسدی‪،‬‬ ‫شهرزاد خوشخو‪ ،‬مصطفی رضایی‪ ،‬مسعود خانزاده‪ ،‬تکتم‬ ‫محمدی و محمدامین مجدی‪ ،‬بازیگران این فیلم کوتاه‬ ‫هستند‪ .‬پخش «چپ دست» برعهده مجتبی عبدالرحیم‬ ‫خان است‪.‬‬ ‫چهره ها‬ ‫ناصر نصیر‪ :‬تئاتر گیشه زده رو‬ ‫به ابتذال می رود‬ ‫رامین ناصر نصیر بازیگر سینما و تئاتر گفت‪ :‬وضعیت‬ ‫تئاتر همواره ناگوار و سخت بوده است‪ ،‬طی دو سال‬ ‫گذشته تئاتر درگیر بحران کرونا بود‪ ،‬حال وضعیت بهتر‬ ‫شده اما این به ان معنا نیست که تئاتر دیگر مشکلی ندارد‪.‬‬ ‫رامین ناص ر نصیر در گفت وگو با میزان‪ ،‬پیرامون اخرین‬ ‫فعالیت خود در عرصه تئاتر گفت‪ :‬در حال حاضر روزهای‬ ‫پایانی تمرینات نمایش «نصف شبی» به کارگردانی‬ ‫کامران شهالیی را پشت سر می گذاریم که برای اجرا در‬ ‫تماشاخانه شهرزاد اماده می شود‪.‬او درباره مضمون نمایش‬ ‫«نصف شبی» افزود‪ :‬این نمایش اثری جمع وجور و کمدی‬ ‫است‪ ،‬موضوع جالبی داشته و در نوع خود مفرح است‪ ،‬این‬ ‫نمایش از بیست و پنجم اردیبهشت ماه روی صحنه خواهد‬ ‫رفت و امیدوارم که با اقبال خوبی از سوی مخاطبان‬ ‫روبرو شود‪.‬ناصر نصیر درباره وضعیت کنونی تئاتر اضافه‬ ‫کرد‪ :‬خوشبختانه با توجه به انچه خودم مشاهده کردم‬ ‫و همچنین وضعیت کلی که دوستان می گویند تئاتر از‬ ‫بحران کرونا خارج شده اما همچنان درگیر بحران ها و‬ ‫مشکالت فراوانی است که از گذشته با این هنر همراه‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫لذا به موجب این اگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این اگهی‬ ‫در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم‬ ‫صورت مجلس تحدیدی تا ‪ ۳۰‬روز پذیرفته خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1401/06/12 :‬رحمت اله‬ ‫شاهدی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز ‪ /1373792‬م الف‬ ‫ابالغ‬ ‫اگهی ختم ورشکستگی‬ ‫‪ -1-1684‬شماره‪ 3/1313 :‬تاریخ‪ 1401/05/29 :‬نظر به اینکه حکم ورشکستگی شرکت‬ ‫هامون ذوب نقش جهان طی دادنامه شماره ‪ ۱۴۰۰۰۹۳۹۰۰۰۸۰۷۵۰۳۹‬مورخ ‪1400/07/27‬‬ ‫شعبه ‪ ۲‬دادگاه حقوقی مبارکه صادر و در تاریخ ‪ 1401/03/29‬انجام تصفیه به این اداره محول‬ ‫که پس از بررسی و استعالم بدون مال بودن شرکت قطعی گردیده است‪ .‬لذا بدینوسیله در تاریخ‬ ‫‪ 1401/06/12‬ختم ورشکستگی شرکت به علت فقدان اموال اعالم می گردد‪ .‬مجید باغستانی‪-‬‬ ‫معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اصفهان و رئیس اداره تصفیه و امور ورشکستگی‬ ‫استان اصفهان ‪/1369580‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -1 -1752‬نظر به اینکه تحدید حدود عمومی شش دانگ یک درب باغچه خانه و خانه رعیتی‬ ‫و دو درب باغ و دو قطعه زمین مشجر و سه قطعه زمین مزروعی به شماره پالک های ثبتی‬ ‫‪ 1560‬و ‪ 1576‬و ‪ 1594‬و ‪ 1640‬و ‪ 1653‬و ‪ 1694‬و‪ 1702‬و‪ 1721‬و‪ 1724‬همگی اصلی واقع‬ ‫در مزرعه چم بخش ‪ 3‬حوزه ثبت نایین که طبق پرونده ثبتی به نام اقای امیر عبدالرشیدعلوی‬ ‫نائینی فرزند میر محمد علی و غیرو در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به‬ ‫عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ‪ 15‬قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده‬ ‫تحدید حدود ملک مرقوم از روز شنبه مورخ ‪ 1401/07/09‬لغایت یک شنبه ‪ 1401/07/10‬در‬ ‫ساعت ‪ 9‬صبح در محل شروع و به عمل خواهد امد‪ .‬لذا به موجب این اگهی به کلیه مالکین‬ ‫و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین‬ ‫و صاحبان امالک مطابق ماده ‪ 20‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا ‪ 30‬روز‬ ‫پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره ‪ 2‬ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت‬ ‫معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به‬ ‫مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید‪ .‬تاریخ انتشار‪:‬‬ ‫شنبه مورخ ‪ 1401/06/12‬اباذر مهیمن مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نایین م الف‪1374016 /‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1774‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۳۰۰۰۴۶۳‬مورخ ‪ 1401/05/25‬هیات اول موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی دولت جمهوری‬ ‫اسالمی ایران به نمایندگی وزارت اموزش و پرورش به شناسه ملی ‪ ۱۴۰۰۰۲۹۰۱۹۵‬در ششدانگ‬ ‫یکباب مدرسه به مساحت ‪ 1634/99‬متر مربع به پالک ‪ ۴۸۳۳‬اصلی واقع در بخش ‪ ۴‬اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک مرکزی اصفهان خریداری از مالک رسمی على اهنی طبق قولنامه عادی محرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از‬ ‫تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/06/12 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/06/27 :‬حسین زمانی‬ ‫علویجه‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه مرکزی اصفهان ‪/1375092‬م الف‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫سرمقاله‬ ‫گسترش شدید مشکالت‬ ‫با ایجاد استان های جدید‬ ‫در کشور‬ ‫ادامه از صفحه یک‪ :‬تقســیمات کشوری امر پیچیده ای‬ ‫است و یک تقسیم جغرافیایی ساده نیست که بگوییم خطوط‬ ‫شهرهاواستان هاوبخش هاتغییرمی کنندبلکهپیچیدگی های‬ ‫تاریخی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬سیاســی و اجتماعی هم دارد و به همین‬ ‫دلیل تقسیمات نه تنها مشکالت را کم نمی کنند‪ ،‬بلکه بر ان ها‬ ‫می افزایند و به همین دلیل راه مناسبی برای توسعه نیستند‪.‬‬ ‫در شرایطی که کارشناسان معتقد به کاهش تمرکززدایی و‬ ‫افزایش اختیارات استان ها هستند‪ ،‬تقسیمات جدید بر وابستگی‬ ‫به پایتخت می افزاید‪.‬‬ ‫اقدام به تشــکیل یک استان جدید و به اصطالح استان‬ ‫درست کردن و استان ها را کوچک و تقسیم کردن در شرایط‬ ‫فعلی‪ ،‬مشکالت عدیده ای در رابطه با اب به وجود می اورد و‬ ‫یکی از علل بروز مشــکالت اب این است که این استان ها‬ ‫کم وبیش به هم وابسته می شوند‪.‬‬ ‫زمانی که قرار است اب منتقل شود به دلیل اینکه اب میان‬ ‫دو استان است مورد مناقشه قرار می گیرد‪ .‬همچنین عالوه بر‬ ‫اب‪ ،‬مسئله حوضه های ابریز نیز مورد مناقشه قرار می گیرد‪.‬‬ ‫از طرفی هر جایی که تصمیم گیری ها کوچک تر می شود‪،‬‬ ‫رعایت مسائل زیست محیطی بسیار کمتر می شود و زمانی‬ ‫که هر استانی برای خودش بخواهد تصمیم بگیرد به مسائل‬ ‫زیست محیطیتوجهنمی کند‪.‬‬ ‫از طرفی هزینه های غیرضروری به لحاظ استانی شدن‬ ‫پیش می اید که شــامل هزینه های مصارف و منابع است؛‬ ‫بنابراین به نظر می اید تقسیم استان ها با این شرایط اقدامی‬ ‫غیر مفید باشد‪.‬‬ ‫بهتر است دست استان ها را باز گذاشت تا بتوانند طرح ها و‬ ‫برنامه هایشان را در خود استان دنبال کنند‪.‬‬ ‫در خصوص طرح تشکیل استان گلساران‪ ،‬به لحاظ حقوقی‬ ‫و قانونی‪ ،‬گذشته از مغایرت طرح حاضر با اصل هفتاد و پنجم‬ ‫قانون اساسی و بند «‪ »10‬اصل سوم قانون اساسی‪ ،‬محدوده‬ ‫جغرافیایی پیشنهادی‪ ،‬بر اســاس تبصره «‪ »1‬ماده ‪ 9‬قانون‬ ‫تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری‪ ،‬از حداقل شرایط قانونی‬ ‫(یک میلیون نفر جمعیت) برای ایجاد استان جدید برخوردار‬ ‫نیست‪ .‬ضمن اینکه محدوده پیشــنهادی واجد اغلب دیگر‬ ‫شاخص های مستخرج از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات‬ ‫کشوری و ایین‏نامه اجرایی ان نیست‪ .‬همچنین طرح حاضر‬ ‫مغایر بند «الف» ماده ‪ 28‬قانون برنامه ششم توسعه است که‬ ‫طبق ان حجم‪ ،‬اندازه و ساختار مجموع دستگاه‏های اجرایی‬ ‫در طول اجرای قانون برنامه‪ ،‬باید حداقل به میزان ‪ 15‬درصد‬ ‫نسبت به وضع موجود کاهش یابد‪.‬‬ ‫ازانجاکه ایجاد اســتان جدید ضرورتًا ســبب گسترش‬ ‫تشکیالت دولت و اندازه ان خواهد شد‪ ،‬از منظر سیاست های‬ ‫باالدســتی‪ ،‬طرح حاضر مغایر بند «‪ »15‬سیاست های کلی‬ ‫اقتصاد مقاومتی که بر «صرفه جویی در هزینه های عمومی‬ ‫کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها‪ ،‬منطقی سازی‬ ‫اندازه دولت و حذف دســتگاه های مــوازی و غیرضروری و‬ ‫هزینه های زائد» تاکید دارد و نیز بند «‪ »10‬سیاست‏های کلی‬ ‫نظام اداری است که بر «چابک‏سازی‪ ،‬متناسب‏سازی و منطقی‬ ‫ساختن تشکیالت نظام اداری» تاکید دارد‪.‬‬ ‫تصویب طرح حاضر پیامدهای منفی برای دولت دربردارد‪.‬‬ ‫ایجاد استان جدید به معنای بار مالی فزاینده بر دوش دولت‬ ‫است که به‏ویژه در شرایط کنونی اقتصادی کشور که دولت با‬ ‫تهدیدهای ناشی از مسائلی همچون تحریم ها‪ ،‬کاهش ارزش‬ ‫پول ملی‪ ،‬تورم‪ ،‬پیامدهای اقتصــادی بحران کووید ‪ 19‬و‪...‬‬ ‫مواجه است‪ ،‬به لحاظ کارشناسی قابل توجیه نیست‪ .‬تنش های‬ ‫احتمالی فرایند تفکیک استان اصفهان و مطالبه‏سازی برای‬ ‫تفکیک سایر استان ها جهت تفکیک از دیگر پیامدهای منفی‬ ‫تصویب طرح حاضر است‪ .‬شایان ذکر است که در حال‏حاضر‬ ‫حداقل ‪ 26‬مورد پیشــنهاد برای ایجاد استان جدید در وزارت‬ ‫کشور موجود است‪.‬‬ ‫بررسی تجربیات سایر کشورها در زمینه تغییر و اصالح‬ ‫تقسیمات کشوری حاکی از این است که روند جهانی غالب‬ ‫گرایش به سمت «وسیع‏تر کردن و تجمیع استان ها و کاهش‬ ‫سطوح و واحدهای تقسیمات کشوری» است‪.‬‬ ‫امید است مسئوالن و نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫با دقت‪ ،‬ریزبینی و حساسیت بیشتری در خصوص تقسیمات‬ ‫استانی تصمیم گیری کنند تا مبادا در شرایط حساس کنونی‬ ‫شاهد ایجاد مشکالت بیشتر برای مردم و کشور باشیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رشد ‪ ۲۱‬درصدی تجارت‬ ‫غیرنفتی در چهارماهه امسال‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجــارت گفت‪ :‬تجارت غیرنفتی‬ ‫کشورمان در چهارماهه نخست امسال ‪ ۲۱‬درصد رشد یافته‬ ‫اســت‪ .‬به گزارش ایرنا‪« ،‬سید رضا فاطمی امین» در برنامه‬ ‫صف اول شبکه خبر با مهم ارزیابی کردن دو شاخص تولید‬ ‫و تجارت در اقتصاد افزود‪ :‬سال ‪ ۱۴۰۰‬تجارت غیرنفتی کشور‬ ‫رشد قابل توجهی داشته و به رقم ‪ ۴۸‬میلیارد دالر رسیده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین در ‪ ۴‬ماهه نخســت امسال این رقم‬ ‫نســبت به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۲۱‬درصد رشد را نشان‬ ‫می دهد‪ .‬وزیر صمت با اشاره به اینکه تالش شده تا تحوالت‬ ‫زیرساختی در همه عرصه های مربوط به وزارتخانه ایجاد شود‬ ‫گفت‪ :‬دولت مردمی عمیقًا باور دارد که مسائل کشور داخلی‬ ‫است و خودمان باید این مسائل را رفع کنیم‪ .‬فاطمی امین در‬ ‫پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با وجود تحریم ها چرا در یک‬ ‫سال گذشته تجارت و تولید رشد داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬دلیلش‬ ‫ان است که فکرمان عوض شده و این دولت منتظر نمی ماند‬ ‫ببینــد ان طرف چه تصمیمی می گیرد؛ بلکه با اتکا به توان‬ ‫داخل تصمیم ها اتخاذ می شود‪ .‬وی در ادامه با ارائه اماری از‬ ‫بخش تولید‪ ،‬صادرات و سایر بخش های وزارت صنعت معدن‬ ‫و تجارت به تشریح فعالیت های این وزارتخانه در یک سال‬ ‫گذشتهپرداخت‪.‬‬ ‫شنبه | ‪ 12‬شهریور ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4436‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫راهبرد اصلی حمایت از تولید و اشتغال است‬ ‫همکاری ویژه بانک ملی با صنایع استان اصفهان‬ ‫اصفهان امروز‪ :‬مدیرعامل بانک ملی ایران در ســفر دو‬ ‫روزه به اصفهان به همــراه جمعی از اعضای هیات مدیره‪،‬‬ ‫هیات عامل و مدیران ارشد بانک از دو شرکت پاالیش نفت‬ ‫سپاهان و شرکت رسول اصفهان (قالی سلیمان) بازدید کرد و‬ ‫در راستای راه های مشترک برای گسترش تعامالت و تقویت‬ ‫و توسعه روابط و همکاری های دو جانبه با مدیران عامل این‬ ‫شرکت ها به گفت وگو نشست‪.‬‬ ‫محمدرضا فرزین در جریان حضور و دیدار با مدیرعامل‬ ‫پاالیشگاه نفت اصفهان در ابتدا با حضور بر سر مزار شهدای‬ ‫گمنام در این مجموعه به مقام شامخ این شهدا ادای احترام‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫محمدرضا فرزین در جریان دیدار با مدیرعامل پاالیشگاه‬ ‫نفت اصفهان به تشریح خدمات و توانمندی های بانک ملی‬ ‫ایران پرداخت و گفت‪ :‬بانک به بهبود و تقویت تولید و ایجاد‬ ‫فرصت های اشتغال زایی در کشور نگاه راهبردی و حمایتی‬ ‫دارد‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬بانک ملی ایران امادگی دارد متناسب‬ ‫با نیاز‏این مجموع ه خدمات کارامد مالی و بانکی را طراحی‬ ‫و ارائه کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بانک مصمم است با ارائه بسته های خدماتی‬ ‫متنوع و راه حل های مالی منطبق با نیاز پروژه های توســعه‬ ‫محور این مجموعه‪ ،‬نقش خود را در کمک به پیشبرد صنعت‬ ‫انرژی و نفت به خوبی ایفا کند تا در تمامی ســطوح در کنار‬ ‫مشتریان خود باشد‪.‬‬ ‫در ایــن دیدار‪ ،‬فرزین تاکید کرد‪ :‬بــا وجود تحریم های‬ ‫ظالمانــه‪ ،‬بانک ملی ایران از همه تــوان و ظرفیت موجود‬ ‫خود برای کمک به بخش تولید و صادرات به ویژه در حوزه‬ ‫محصوالت پتروپاالیش استفاده می کند تا فعاالن این حوزه‬ ‫فقط بر روی تولید متمرکز باشند‪.‬‬ ‫فرزین همچنین به شبکه ارزی قوی بانک ملی ایران به‬ ‫ویژه در خارج از کشور اشاره کرد و با بیان این که تامین مالی‬ ‫ارزی و ریالی از طریق بانک ملی ایران قابل انجام است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫نگاه بانک ملی ایران به بخش تولید و اشتغال‪ ،‬نگاهی حمایتی‬ ‫است و در این راستا تالش می کند تا سیاست های اعتباری‬ ‫خود را به سوی حمایت از تولیدکنندگان هدایت کند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر این که بانک ملی ایران امادگی الزم برای‬ ‫حمایت از طرح های توسعه ای بنگاه های اقتصادی بزرگ را‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬این بانک با شبکه ای حرفه ای و توانمند‪ ،‬می تواند‬ ‫در حوزه ارزی و ریالی با ایجاد همکاری ها و تعامالت دوجانبه‬ ‫بخشی از نیازهای بخش صنعت انرژی را تامین کند‪.‬‬ ‫فرزین در این بازدید با بیان این که استراتژی دو ساله بانک‬ ‫ملی ایران با هدف مشتری مداری و جذب مشتریان جدید‬ ‫و بزرگ تدوین شــده است‪ ،‬گفت‪ :‬واحدهای تولیدی بزرگ‬ ‫مستقر در اصفهان از ظرفیت بسیار زیادی به منظور اجرای‬ ‫طرح های توسعه ای و صادراتی برخوردار هستند و بانک ملی‬ ‫ایران تا حصول نتیجه ان ها را حمایت خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی در پایان سخنان خود ضمن اشاره به رویکرد جدید‬ ‫بانک خاطرنشان ســاخت‪ :‬رویکرد جدید بانک ملی ایران‬ ‫نگرش حمایت و تکمیل زنجیــره ارزش در بخش تولید و‬ ‫اشتغال است‪.‬‬ ‫محسن غدیری مدیرعامل پاالیشگاه نفت اصفهان نیز در‬ ‫این دیدار با ارائه گزارشی از عملکرد و فعالیت های این شرکت‪،‬‬ ‫چند خواسته خود از مدیرعامل بانک ملی ایران را مطرح و در‬ ‫ادامه بر لزوم تقویت همکاری با بانک ملی ایران تاکید کرد‪.‬‬ ‫فرزین به همراه مدیران ارشد بانک ملی ایران در ادامه این‬ ‫بازدیدها به شرکت رسول اصفهان رفت و با مدیرعامل این‬ ‫شرکت دیدار و از نزدیک با فعالیت های این شرکت اشنا شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک ملی ایران در بازدید از این شرکت با بیان‬ ‫این که نظام بانکی ایینه تمام نمای نظام اقتصادی کشور است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هر نقص و مشکلی در نظام اقتصادی کشور نمایان شود‬ ‫بی شک این مشکالت در نظام بانکداری نیز منعکس خواهد‬ ‫شد و به تبع ان در جامعه نیز تاثیر خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما در بانک ملی ایران همواره در اندیشه طراحی‬ ‫و ارائه خدمات متنوع مالی و بانکی متناسب با نیاز مشتریان‬ ‫به ویژه واحدهای تولیدی بزرگ و بنگاه های اقتصادی با هدف‬ ‫کمک به توسعه صنعت و عمران و ابادانی کشور هستیم‪.‬‬ ‫فرزیــن با تاکید بر اینکه بانک ها با تامین مالی نقش‬ ‫ک ملی‬ ‫بسزایی در توســعه صنایع دارند‪ ،‬افزود‪ :‬امروز بان ‬ ‫ایران در زمینه ارائه خدمات بانکی طی یک ســال اخیر‬ ‫به ســرعت‪ ،‬ظرفیت های خوبی را به وجود اورده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل بانک ملی ایــران ادامه داد‪ :‬ایــن بانک در‬ ‫حوزه مالی و همچنین در حمایت از بنگاه های اقتصادی‬ ‫بزرگ‪ ،‬بر اســاس ظرفیت های موجود‪ ،‬امادگی همکاری‬ ‫دارد‪.‬غالمرضا منزوی رئیس هیات مدیره شرکت رسول‬ ‫اصفهان نیز در این دیدار با اشــاره بــه فعالیت های این‬ ‫شرکت‪ ،‬درخواســت خود برای تقویت روابط دوجانبه با‬ ‫بانک ملی ایران را مطرح کرد‪.‬‬ ‫در این دیدار‪ ،‬رئیس هیات مدیره شرکت رسول اصفهان‬ ‫نیز با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه تحت مدیریتش‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬این شرکت برای توسعه فعالیت های خود به کمک های‬ ‫مالی و اعتباری بانک ملی ایران نیازمند است‪.‬‬ ‫الزم به ذکراســت فرزین با حضور در شــرکت رسول‬ ‫اصفهان یکی از بخش های جدید این شرکت را در راستای‬ ‫افزایش ظرفیت تولید که با مشارکت و تامین مالی بانک ملی‬ ‫ایران ساخته شده‪ ،‬افتتاح کرد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬امادگی بانک ملی برای تامین مالی صنایع‬ ‫اصفهان‬ ‫مدیرعامل بانک ملی ایران در سفر به استان اصفهان به‬ ‫همراه اعضای هیات مدیره‪ ،‬هیات عامل‪ ،‬معاونان و مدیران‬ ‫ارشــد این بانک در راستای بررسی تقویت و توسعه روابط و‬ ‫همکاری های دو جانبه و چند جانبه در نشســت مشترک با‬ ‫هیات نمایندگان و اعضای منتخب اتاق بازرگانی اصفهان‬ ‫شــرکت کرد‪.‬فرزین در این نشست صمیمی نیز به تشریح‬ ‫خدمــات و توانمندی های بانک ملی ایران پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫بانک به بهبود و تقویت تولید و ایجاد فرصت های اشتغال زایی‬ ‫در کشــور نگاهی راهبردی و حمایتی دارد و برای موفقیت‬ ‫کسب وکارها و بنگاه های اقتصادی بزرگ در کشور بی شک‬ ‫ان ها را حمایت و همراهی خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان این که بانک در خدمت توسعه صنایع استان‬ ‫اصفهان است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این استان جایگاه ویژه ای در کشور‬ ‫دارد و ازاین رو ما همه توان خود را به منظور افزایش ســطح‬ ‫بهره مندی استان از خدمات گسترده مالی بانک به کار خواهیم‬ ‫بست‪.‬فرزین در این نشست به ارائه خدمات بانک ملی ایران‬ ‫در حوزه ارزی اشاره کرد و گفت‪ :‬بانک ملی ایران می تواند در‬ ‫کنار صنایع استان با وجود منابع و شبکه قوی ارزی‪ ،‬کمک ها‬ ‫و خدمات چشمگیر و قابل توجهی در جهت توسعه بنگاه های‬ ‫اقتصادی و واحدهای تولیدی و صنعتی ارائه دهد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬من معتقدم از یک ســو بانک ها باید به امر‬ ‫بانکداری بپردازند و از ســویی دیگر باید از بنگاه داری خارج‬ ‫شوند تا به خلق بنگاه های اقتصادی کمک کنند‪.‬‬ ‫فرزین همچنین با تاکید بر این که بانک ملی ایران به دنبال‬ ‫بنگاه داری نیست‪ ،‬گفت‪ :‬ما می کوشیم تا به جای بنگاه داری‪،‬‬ ‫به خلق بنگاه کمک کنیم به این معنی که ما کمک می کنیم‬ ‫تا بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی در سراسر کشور‬ ‫با تکیه بر بخش خصوصی و متخصصان در مسیر افزایش‬ ‫ظرفیت تولید و به کارگیری توانمندی های موجود با تامین‬ ‫مالی و سرمایه گذاری های بانک گام های موثری بردارند‪.‬‬ ‫امیررضا نقش معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری‬ ‫اصفهان در این نشست با بیان اینکه بانک ملی ایران همراهی‬ ‫خوبی در زمینه تامین مالی و پرداخت تسهیالت به بنگاه های‬ ‫اقتصادی استان دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬انتظار ما از بانک ملی ایران‬ ‫این اســت که منابع مالی خود را بیش ازپیش داخل استان‬ ‫متمرکز کند تا شاهد تقویت تولید و توسعه استان باشیم‪.‬‬ ‫وی ضمن مثبت ارزیابی کردن تعامالت بانک ملی ایران‬ ‫با واحدهای تولیدی اصفهان طی سالیان گذشته جهت رفع‬ ‫مشکالت فعاالن اقتصادی و تسهیل کسب وکار استان گفت‪:‬‬ ‫هدف ما در سال جاری با کمک ها و حمایت های بانک ملی‬ ‫ایران توسعه صنعت اســتان و بازگرداندن واحدهای راکد و‬ ‫غیرفعال به چرخه تولید است‪.‬‬ ‫مسعود گلشــیرازی رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫و کشاورزی اســتان اصفهان در ادامه این نشست مشترک‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تامین مالی بانک ها یکی از موضوعات مهم و‬ ‫اثرگذار بر توان بازدهی کسب وکارها است‪.‬‬ ‫وی تامیــن مالی را یکــی از چالش های جدی فعاالن‬ ‫اقتصادی استان اصفهان برشمرد و گفت‪ :‬در شرایط کنونی‬ ‫بانک ملی ایران در کنــار واحدهای تولیدی می تواند نقش‬ ‫موثری در بهبود فضای کسب وکار داشته باشد‪.‬‬ ‫وی استان اصفهان را استانی صنعتی و توانمند در عرصه‬ ‫اقتصادی برشمرد و گفت‪ :‬برای حل مسائل واحدهای صنعتی‬ ‫استان باید مدیران بانک ملی ایران به این واحدها نگاه ویژه ای‬ ‫داشته باشند تا تولیدات و خدمات ان ها بی وقفه ادامه یابد‪.‬‬ ‫در ادامه این نشســت اعضای اتاق بازرگانی اصفهان به‬ ‫بررسی و بیان نقطه نظرات خود در خصوص مشکالت استان‪،‬‬ ‫موانع تولید و همچنین به تبیین انتظارات بخش خصوصی از‬ ‫بانک ملی ایران پرداختند‪.‬‬ ‫در پایان این مراسم تفاهم نامه همکاری راهبردی بانک‬ ‫ملی ایران و اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی استان‬ ‫اصفهان بین دکتر محمدرضا فرزین و مســعود گلشیرازی‪،‬‬ ‫در زمینه گسترش معامالت و ارتقای سطح خدمات بانکی‪،‬‬ ‫افزایــش همکاری هــای متقابل‪ ،‬تامین مالــی و نیازهای‬ ‫تسهیالتی امضا شد‪.‬‬ ‫عرضه روغن موتور نباید دونرخی باشد‬ ‫عضو انجمن پاالیشــگاه های روغن سازی گفت‪ :‬فعالیت‬ ‫شرکت های کوچک روغن ســازی‪ ،‬بر بازار بین المللی روانکار‪،‬‬ ‫تاثیرات منفی دارد‪.‬‬ ‫محمد امیر نیکو همت مدیرعامل پاالیشــگاه سپاهان در‬ ‫گفت وگو با خبرگزاری صداوســیما‪ ،‬با بیان این که ســپاهان‪،‬‬ ‫ایرانول‪ ،‬پارس و بهــران به ترتیب بزرگ ترین تولیدکنندگان‬ ‫روانکار در کشور هستند‪ ،‬گفت‪ :‬ظرفیت تولید روزانه شرکت نفت‬ ‫سپاهان‪ ۷۲۰ ،‬هزار تن و مجموع چهار پاالیشگاه روغن سازی‪،‬‬ ‫یک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تن است‪ .‬این پاالیشگاه ها‪ ،‬خوراک خود‬ ‫را از پاالیشــگاه های نفت دریافت و با استفاده از مواد افزودنی‬ ‫و فناوری های خود‪ ،‬انواع روغن های موتوری‪ ،‬بنزینی‪ ،‬دیزلی‪،‬‬ ‫صنایع‪،‬پارافین هایمختلفوفراورده هاینفتیراتولیدمی کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دغدغه اصلی تولید روغن‪ ،‬مربوط به نرخ خوراک‬ ‫ان می شود که تابعی از قیمت جهانی نفت است؛ خوراک اصلی‬ ‫این روغن ســازی‪ ،‬لوبکات‪ ،‬به عنوان تابعی از نفت کوره است‪.‬‬ ‫با افزایش نرخ نفت در ســال گذشــته‪ ،‬اولین افزایش قیمت‬ ‫روغن موتور نیز‪ ،‬در تیر سال ‪ ۱۴۰۰‬با افزایش ‪ ۴۰‬درصدی رقم‬ ‫خورد؛ زیرا قیمت لوبکات از حدود ‪ ۶۰۰‬هزار تومان‪ ،‬به ‪ ۹‬هزار و‬ ‫‪ ۱۰۰‬تومان رسیده بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل پاالیشگاه سپاهان با بیان این که روند افزایشی‬ ‫قیمت مــاده اولیه لوبکات به نوعی بود که تا دی ‪ ۱۴۰۰‬به ‪۱۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۰۰‬تومان رســید‪ ،‬گفــت‪ :‬مکاتباتی را جهت افزایش‬ ‫قیمت محصوالت در اثر افزایــش نرخ مواد اولیه انجام دادیم‬ ‫تا این که پس از اغاز جنگ روســیه و اوکراین در اواخر بهمن‬ ‫پارسال‪ ،‬نوسانات بازار نفت شدید شد و قیمت لوبکات نیز‪ ،‬به‬ ‫‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومان در اســفند رسید؛ این در حالی است که‬ ‫قیمت محصوالت پاالیشگاه های روغن سازی‪ ،‬تغییری نکرده‬ ‫بود‪.‬وی با تاکید بر این که افزایشی بیش از ‪ ۸۰‬درصدی قیمت‬ ‫خوراک پاالیشگاه های روغن سازی‪ ،‬اقتصاد ان ها را تحت الشعاع‬ ‫قرارداد‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش ‪ ۵۷‬درصدی حقوق و دستمزد در فروردین‬ ‫امسال نیز‪ ،‬مشــکالت را بیشتر کرد؛ در کنار این ها‪ ،‬حدود ‪۷۰‬‬ ‫تا ‪ ۸۰‬درصد نیز به قیمت ملزومات بســته بندی اضافه شد که‬ ‫شرکت های تولیدکننده این ملزومات نیز‪ ،‬درخواست بازنگری‬ ‫در قرارداد های خود را داشتند‪ .‬این مسائل در کنار افزایش نیافتن‬ ‫قیمت محصوالت روغن سازان‪ ،‬سبب ایجاد احتکار ُخرد شد‪.‬‬ ‫عضو انجمن پاالیشگاه های روغن سازی مدعی شد که در‬ ‫فروردین امسال‪ ،‬شرایط اقتصادی سبب از بین رفتن توانایی این‬ ‫چهار پاالیشگاه در تامین خوراک خود از پاالیشگاه های اصلی‬ ‫نفت کشــور و کاهش تولید محصوالت ان ها شد و افزود‪ :‬در‬ ‫نهایت‪ ،‬اواخر اردیبهشــت که قیمت لوبکات به حدود ‪ ۱۸‬هزار‬ ‫تومان رسیده بود‪ ،‬اجازه افزایش ‪ ۲۵‬درصدی نرخ محصوالت‬ ‫پاالیشگاه های روغن ســازی صادر شد؛ یعنی باز هم برخی از‬ ‫محصوالت‪ ،‬با حاشیه سود منفی روانه بازار می شود‪.‬‬ ‫وی همچنین گفت‪ :‬با صدور مجوز افزایش قیمت‪ ،‬مسئوالن‬ ‫از پاالیشگاه های روغن سازی توقع افزایش تولید را داشتند که‬ ‫تالش کردیم در خرداد به انچه که وظیفه داشتیم‪ ،‬عمل کنیم‪.‬‬ ‫البته هر کدام از پاالیشگاه های روغن سازی‪ ،‬باید به طور جداگانه‬ ‫در این خصوص نظر دهند‪ ،‬اما سپاهان‪ ،‬به وظیفه خود عمل کرد‪.‬‬ ‫عملکرد تیر را مناسب ارزیابی می کنیم و پیش بینی می شود که‬ ‫در مرداد و شهریور‪ ،‬شرایط به مراتب بهتر شود‪.‬این فعال صنعت‬ ‫روانکار کشور با تاکید بر این که ادامه دار شدن مشکالت تولید در‬ ‫پاالیشگاه های روغن سازی سبب شد تا وزیر صمت‪ ،‬مسئوالن‬ ‫ارشد ستاد تنظیم بازار و تعزیرات حکومتی‪ ،‬جلسات متعددی‬ ‫برای رفع این مشــکالت برگزار کنند‪ ،‬گفت‪ :‬دهم تیر امسال‬ ‫اخرین جلســه برگزار و مقرر شد تا ‪ ۴‬پاالیشگاه روغن سازی‪،‬‬ ‫تولیدات خود را نسبت به میانگین تولید تابستان سال گذشته‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬درصد افزایش دهند‪.‬‬ ‫وی در ادامه اظهار کرد‪ :‬همچنان بحث احتکار در زنجیره‬ ‫توزیع محصوالت پاالیشگاه های روغن سازی وجود دارد‪ .‬این‬ ‫‪ ۴‬پاالیشگاه حدود ‪ ۸۵‬تا ‪ ۹۰‬درصد نیاز بازار را تامین می کنند و‬ ‫مابقی نیاز بازار‪ ،‬از سوی شرکت های کوچک روغن سازی رفع‬ ‫می شود که عمده فعالیت ان ها‪ ،‬بازیافت روغن های مصرف شده‬ ‫یا تولید مستقیم روغن با دریافت روغن پایه از ‪ ۴‬پاالیشگاه بزرگ‬ ‫است‪.‬عضو انجمن پاالیشــگاه های روغن سازی تصریح کرد‪:‬‬ ‫فعالیت روغن سازان کوچک‪ ،‬سبب دونرخی شدن روان کارها در‬ ‫سطح بازار می شود؛ زیرا پاالیشگاه های بزرگ با نرخ تعزیراتی و‬ ‫تنظیم بازاری فعالیت می کنند و روغن سازان کوچک‪ ،‬هیچ گونه‬ ‫محدودیتی در قیمت گذاری ندارند‪ .‬به طورکلی‪ ،‬در محصوالت‬ ‫یکســان‪ ،‬دو نرخ در کشور وجود دارد‪ .‬در علم اقتصاد ُخرد و در‬ ‫شرایط تورمی‪ ،‬در صورت وجود دو نرخ در یک محصول‪ ،‬قیمت‬ ‫باالتر‪ ،‬نمود بیشــتری می یابد‪ .‬این در حالی است که کیفیت‬ ‫محصوالت روغن سازان کوچک‪ ،‬از پاالیشگاه های بزرگ‪ ،‬کمتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬این شرایط سبب می شود تا برخی گروه ها در‬ ‫قالب روغن سازان کوچک‪ ،‬محصوالت‪ ۴‬پاالیشگاه روغن سازی‬ ‫بزرگ را احتکار و با تغییر بسته بندی‪ ،‬صادر یا با قیمت باالتر در‬ ‫داخل کشور عرضه می کنند‪ .‬جهت رفع این مشکالت‪ ،‬در تالش‬ ‫برای ایجاد یک شبکه توزیع مویرگی روغن به تعویض کاران‬ ‫در سراسر کشور هستیم تا کیفیت و بسته بندی محصوالتمان‬ ‫در حین انتقال به مصرف کننده‪ ،‬تغییر نکند که ‪ ۱۱۰‬کامیونت و‬ ‫‪ ۳۳۰‬نفر نیرو را در ‪ ۲۲‬استان کشور به کار گرفته ایم‪.‬مدیرعامل‬ ‫پاالیشگاه سپاهان گفت‪ :‬با دستور سازمان های نظارتی‪ ،‬فروش‬ ‫تعویض روغنی هایی که به ان ها محصول عرضه می کنیم را‬ ‫تحت نظر گرفته ایم‪ ،‬اما ممکن است پشت فاکتور هایی که ما‬ ‫بررسی می کنیم‪ ،‬پرداختی هایی صورت گیرد که هیچ جا ثبت‬ ‫نمی شود و نیاز به اقدامات دیگری از سود های نهاد های نظارتی‬ ‫دارد‪ .‬وی بــا بیان این که جهت فروکش کــردن التهاب بازار‬ ‫روغن موتور‪ ،‬درخواست های کاذبی در حال مطرح شدن است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬درخواست های کاذب‪ ،‬منجر به تضعیف سهامداران عمده‬ ‫‪ ۴‬پاالیشگاه روغن سازی می شود؛ این درخواست های کاذب‪،‬‬ ‫مبنی بر عرضه کل روغن پایه تولیدی این پاالیشــگاه ها در‬ ‫بورس است؛ درحالی که همچنان تولید روغن های موتوری با‬ ‫ضرر انجام می شــود‪ ،‬این پاالیشگاه ها سود خود را با صادرات‬ ‫محصوالت مازاد بر نیاز داخل به دســت می اورند و این اقدام‪،‬‬ ‫ســوداوری ان ها را از بین می برد‪.‬نیکوهمت تصریح کرد‪ :‬اگر‬ ‫قرار باشد روغن پایه صادراتی به بازار داخل برگردد و در اختیار‬ ‫روغن سازان کوچک قرار گیرد‪ ،‬هم در بازار های بین المللی و هم‬ ‫در بازار های داخلی‪ ،‬التهاب جدیدی را به وجود می اورد‪ .‬در حوزه‬ ‫تجارت خارجی‪ ،‬ارز حاصل از صادرات شرکت های کوچک‪ ،‬به‬ ‫شبکه نیمایی وارد نمی شود؛ درحالی که‪ ۴‬پاالیشگاه روغن سازی‬ ‫مانند شــرکت های پتروشیمی‪ ،‬موظف به عرضه ارز حاصل از‬ ‫صادرات خود‪ ،‬به شبکه نیمایی نظام بانکی هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شــرکت های کوچک‪ ،‬از اختالف نرخ ارز ازاد و‬ ‫نیمایی‪ ،‬استفاده هایی می کنند که بتوانند روغن خود را با حجم‬ ‫باالتر‪ ،‬اما با قیمت پایین تر صادر کنند که این موضوع‪ ،‬قیمت‬ ‫بازار جهانی محصوالت روانکار را کاهش می دهند که ســبب‬ ‫زیان ‪ ۴‬پاالیشگاه بزرگ روغن سازی کشور می شود‪ .‬همچنین‬ ‫پایین تر بودن کیفیت تولید این روغن ســازان کوچک نسبت‬ ‫به پاالیشگاه ها‪ ،‬ســبب از بین رفتن سهم ‪ ۱۷‬درصدی ایران‬ ‫از منطقه خلیج فــارس در بازار های بین المللی صنعت روانکار‬ ‫خواهد شد‪.‬عضو انجمن پاالیشگاه های روغن سازی ادامه داد‪:‬‬ ‫در نشریه های بین المللی ایسیس و ارگوس‪ ،‬روغن های تولید‬ ‫ایران‪ ،‬به صورت برند ثبت و قیمت گذاری می شود‪ ،‬اما فعالیت با‬ ‫کیفیت پایین تر روغن سازان کوچک‪ ،‬این برند ها را از بین خواهد‬ ‫برد‪ .‬همچنین با کاهش سوداوری پاالیشگاه ها‪ ،‬طرح های توسعه‬ ‫و ارتقای فناوری ان ها نیز تحت الشعاع قرار می گیرد‪.‬ی در پاسخ‬ ‫به این سوال که پس از کاهش قیمت جهانی نفت‪ ،‬ایا قیمت‬ ‫محصوالت پاالیشگاه های روغن سازی کاهش می یابد یا خیر‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬قیمت لوبکات از حدود ‪ ۱۸‬هزار تومان‪ ،‬به حدود ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫تومان کاهش یافته و دستگاه های نظارتی نیز از این موضوع‬ ‫اطالع دارند؛ به همین علت‪ ،‬پیشــنهادی مطرح کرده ایم که‬ ‫برای تغییر قیمت محصوالت این ‪ ۴‬پاالیشگاه‪ ،‬بازه های زمانی‬ ‫مشــخصی را در نظر بگیرند که متناسب با متوسط تغییر نرخ‬ ‫خوراک ان ها در ان بازه های زمانی‪ ،‬نرخ محصوالت را مصوب‬ ‫کنند؛ یعنی این بازه های زمانی نباید ان قدر طوالنی باشد که به‬ ‫شرایط اضطرار برسیم‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر‬ ‫تاکید بر استفاده از محصوالت‬ ‫ذوب اهن اصفهان در طرح‬ ‫نهضت ملی مسکن‬ ‫حمیدرضــا فوالدگر عضو خبره شــورای عالی اجرای‬ ‫سیاســت های کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی در حاشیه ایین‬ ‫افتتاح چهاردهمین نمایشگاه متالورژی اصفهان گفت‪ :‬کشور‬ ‫ایران ظرفیت های معدنی بســیاری دارد که اگر به صورت‬ ‫کامل در خدمت تولید قرار گیرند‪ ،‬می توانند توســعه را در‬ ‫بخش های مختلف محقق نماینــد‪ .‬وی افزود‪ :‬ذوب اهن‬ ‫اصفهان در زمینه تولید محصوالت استراتژیک مانند ریل و‬ ‫تیراهن بال پهن و ‪ ...‬دستاوردهای بسیار خوبی داشته است‬ ‫کــه عمران و ابادانی را در طرح هــا و پروژه های گوناگون‬ ‫کشور رقم زده است‪ .‬فوالدگر اضافه کرد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫مقام معظم رهبری تاکید ویژه ای به مبحث تامین مسکن‬ ‫برای هم وطنانمان دارند سبد محصوالت ذوب اهن اصفهان‬ ‫می تواند در این زمینه تحوالت بزرگی را رقم بزند‪.‬‬ ‫بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‬ ‫نیز اظهار داشــت‪ :‬در فوالد حدود ‪ ۴۰‬میلیون تن ظرفیت‬ ‫نصب شده وجود دارد اما با ‪ ۷۵‬درصد ظرفیت‪ ،‬تولید انجام‬ ‫می گیرد یعنی حدود ‪ ۳۰‬میلیون تن ظرفیت فاقد اســتفاده‬ ‫وجــود دارد که کمبود برق‪ ،‬گاز و مواد اولیه از جمله عوامل‬ ‫اصلی تاثیرگذار در این زمینه به شمار می روند تا همه ظرفیت‬ ‫نصب شده در خدمت تولید قرار نگیرد و نکته دیگر اینکه‬ ‫حتی اگر این ظرفیت هم ایجاد شود‪ ،‬بهره برداری از ان تقریبًا‬ ‫غیرممکن است‪ .‬وی افزود‪ :‬صنعت فوالد در حدود هشت‬ ‫سال گذشته جهش خوبی داشته اســت و رتبه دهم را در‬ ‫بین تولیدکنندگان فوالد جهان داریم‪ ،‬انشاا‪ ...‬اگر تولید فوالد‬ ‫ایران به ‪ ۴۰‬میلیون تن برسد جایگاه هفتم را می توانیم در‬ ‫تولید فوالد کسب نماییم‪ .‬به همراه این توسعه فوالد‪ ،‬رونق‬ ‫از معدن تا محصول نهایی نیز فعال می شود که یک نمونه‬ ‫ان جابه جایی و حمل مواد باالی ‪ ۱۰۰‬میلیون تن است که‬ ‫جدای از حمل ونقل های داخل کارخانه محسوب می شود‪.‬‬ ‫این صاحب نظــر صنعت فوالد کشــور در ادامه به نقش‬ ‫ذوب اهن اصفهان در طرح نهضت ملی مســکن پرداخت‬ ‫و گفــت‪ :‬بعضًا تیراهن های معمولــی را برش می دهند و‬ ‫جوشکاری می کنند که هزینه باال‪ ،‬کاهش ایمنی‪ ،‬سنگین‬ ‫شدن وزن ساختمان و ‪ ...‬را در پی دارد درصورتی که تیراهن‬ ‫بال پهن تولیدی ذوب اهن استانداردهای الزم را برای استفاده‬ ‫در ساختمان دارا است و لذا نظام مهندسی باید سازه ها را بر‬ ‫همین اساس طراحی کند‪.‬‬ ‫عباس حاج رسولی ها رئیس کمیسیون اقتصادی شورای‬ ‫اســامی شــهر اصفهان نیز گفت‪ :‬مدتی را در ذوب اهن‬ ‫اصفهان فعالیت داشتم و خاطرات بسیار خوبی از ان دوران‬ ‫به یاد دارم‪ .‬این کارخانه عظیم نقش بزرگی در صنعتی کردن‬ ‫کشور و تربیت نیروی انسانی ماهر داشته است که همگان‬ ‫به این مقوله مهم واقف هستند‪ .‬در دوران دفاع مقدس و بعد‬ ‫از ان نیز در مقوله بازسازی از محصوالت این شرکت مادر‬ ‫صنعتی بسیار بهره گرفته شد‪ .‬وی افزود‪ :‬مقام معظم رهبری‬ ‫به مقوله مسکن تاکید بســیار ویژه ای دارند و محصوالت‬ ‫اســتاندارد ذوب اهن اصفهان در این زمینه می تواند نقش‬ ‫کلیدی داشته باشد تا هم وطنانمان بتوانند در محیطی ایمن‬ ‫زندگیکنند‪.‬‬ ‫شــایان ذکر اســت چهاردهمین نمایشگاه بین المللی‬ ‫متالورژی‪ ،‬فوالد‪ ،‬ریخته گری‪ ،‬ماشین االت و صنایع وابسته‬ ‫اصفهان‪ ،‬دهم شهریورماه با حضور دکتر حمیدرضا فوالدگر‬ ‫عضو خبره شــورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل‬ ‫‪ ۴۴‬قانون اساســی‪ ،‬دکتر بهرام ســبحانی رئیس انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ایران‪ ،‬عباس حاج رســولی ها رئیس‬ ‫کمیسیون اقتصادی شورای شهر اصفهان و جمعی دیگر از‬ ‫مسئولین استان و خانواده بزرگ زنجیره تولید فوالد در محل‬ ‫دائمینمایشگاه هایبین المللیاصفهانافتتاحشد‪.‬ذوب اهن‬ ‫اصفهان نیز با حضور شرکت های تابعه خود و ارائه دستاوردها‬ ‫در بخش های گوناگون حضوری فعال در این نمایشگاه دارد‪.‬‬ ‫گفتنی است این نمایشــگاه با حضور ‪ ۱۵۰‬شرکت از‬ ‫هشــت استان کشور تا سیزدهم شــهریورماه دایر است و‬ ‫شرایطی فراهم می اورد تا شرکت های فعال در زنجیره تامین‬ ‫فوالد‪ ،‬به ارائه توانمندی ها‪ ،‬ظرفیت ها‪ ،‬محصوالت و خدمات‬ ‫خود بپردازند‪.‬‬ ‫تیرهایحرکتیجرثقیل های‬ ‫مذاب بر تعویض می شوند‬ ‫روح اله کیانی مهندس ارشد تولید فوالد در مدیریت امور‬ ‫فنی شرکت در حاشیه نمایشگاه متالورژی اصفهان گفت‪:‬‬ ‫جرثقیل های نصب شــده در کارگاه ریخته گری ذوب اهن‬ ‫اصفهان که به منظور حمل پاتیل های مذاب مورد استفاده قرار‬ ‫می گیرند‪ ،‬جزء جرثقیل های دارای رژیم کاری باال می باشند‬ ‫و با توجه به حجم کار این جرثقیل ها از ابتدای بهره برداری‬ ‫از ایستگاه های ریخته گری‪ ،‬در طول مدت ‪ ۵۰‬سال گذشته و‬ ‫همچنین با توجه به توسعه های انجام شده با هدف افزایش‬ ‫ظرفیت تولید‪ ،‬از جمله افزایش ظرفیت کنورتورهای موجود‬ ‫و در نتیجه تغییر وزن هــر ذوب از ‪ ۹۰‬تن به ‪ ۱۲۵‬تن که‬ ‫منجر به افزایش وزن پاتیل های حمل مذاب نیز شده است‪،‬‬ ‫نیروها و تنش های مضاعفی را بر تیرهای ح ّمال جرثقیل‬ ‫وارد اورده است‪ .‬وی افزود‪ :‬به دنبال بررسی های انجام شده‬ ‫در سال ‪ ۱۳۷۹‬و مشاهده شکستگی های متعدد در تیرهای‬ ‫مربوط به حرکت جرثقیل ها و ســازه اسکلت فلزی کارگاه‬ ‫ریخته گری مداوم عملیات بازسازی‪ ،‬تعمیر و تقویت اجزاء‬ ‫سازه از همان زمان ابتدا تاکنون نیز به صورت مستمر و جدی‬ ‫ادامه داشته است‪ .‬کیانی تصریح کرد‪ :‬طی سال های ‪ ۱۳۹۰‬و‬ ‫‪ ۱۳۹۱‬هم زمان با اجرای تعمیرات موقت که برای جلوگیری‬ ‫از توقف طوالنی مدت خطوط تولید انجام می شد‪ ،‬با انجام‬ ‫بازرسی های دقیق‪ ،‬طرح های مربوط به برطرف کردن عیوب‬ ‫موجود‪ ،‬به عنوان راه حل کوتاه مدت ارائه شده و بر این اساس‬ ‫فعالیت های تعمیری و تقویتی مطابق نقشه های تهیه شده با‬ ‫کیفیت مطلوب به انجام رسید‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شنبه | ‪ 12‬شهریور ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4436‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫‪7‬‬ ‫تارتار و ربیعی سلطان ‬ ‫تساوی ها‬ ‫اصفهانمیزبانمسابقات‬ ‫بین المللیشمشیربازی‬ ‫تیم های مس رفسنجان و ذوب اهن در چهار بازی‬ ‫گذشته خود به تساوی رسیده اند‪ .‬تیم های مس رفسنجان‬ ‫و ذوب اهن اصفهان با ‪ ۸‬تساوی کنار هم قرارگرفته اند تا‬ ‫ی تارتار و محمد ربیعی از این حیث رقیب سرسخت‬ ‫مهد ‬ ‫هم باشند‪ .‬هر دو مربی در همه بازی های لیگ مساوی‬ ‫گرفته اند که این نشان می دهد‪ ،‬نه باخت در کار ان ها‬ ‫است و نه برد و فقط تساوی تنها نتیجه ای است که‬ ‫دوست دارند و به راحتی نیز به دست می اورند‪ .‬جالب‬ ‫اینجاست ذوب اهن به دو گل زده و دو گل خورده و‬ ‫همچنین مس رفسنجان هم با یک گل زده و یک گل‬ ‫خورده در گل زدن و خوردن نیز زیاد باهم فاصله ندارند‪.‬‬ ‫مسابقات بین المللی شمشیربازی با حضور ‪ ۶‬کشور و‬ ‫نفرات تیم ملی از ‪ ۱۲‬شهریور در اصفهان برگزار می شود‪.‬‬ ‫در مسابقات بین المللی جام یادواره روزبه سرهنگ پور در‬ ‫اسلحه سابر مردان کشور های ایران‪ ،‬اذربایجان‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫گرجستان‪ ،‬ترکیه و پاکستان نماینده دارند‪ .‬در مسابقات‬ ‫ستالیت اصفهان ‪ ۳۳‬شمشیرباز از ایران ‪ ۸‬شمشیرباز از‬ ‫اذربایجان‪ ،‬یک شمشیرباز از گرجستان‪ ۶ ،‬شمشیرباز از‬ ‫عراق و ‪ ۵‬شمشیرباز از پاکستان با ‪ ۵‬شمشیرباز و انور یلدریم‬ ‫شمشیرباز شاخص ترکیه ای حضور دارند‪ .‬علی پاکدامن‪،‬‬ ‫محمد رهبری‪ ،‬محمد فتوحی و نیما زاهدی نفرات اصلی‬ ‫تیم ملی هم در مسابقات بین المللی شمشیربازی شرکت‬ ‫می کنند‪ .‬امتیاز مسابقات ستالیت اصفهان در رنکینگ‬ ‫جهانی نیز محاسبه می شود‪.‬‬ ‫بازتاب شکست سپاهان در‬ ‫روزنامهپرتغالی‬ ‫نشریه رکورد پرتغال از شکست سپاهان مقابل فوالد‬ ‫در دقایق پایانی صحبت کرد‪ .‬در چارچوب هفته چهارم‬ ‫لیگ برتر کشورمان‪ ،‬سپاهان در خانه مقابل فوالد تن به‬ ‫شکست داد‪ .‬این موضوع با بازتاب نشریه معتبر پرتغالی‬ ‫همراه شد‪ .‬نشریه رکورد نوشت‪ :‬سپاهان با مربیگری‬ ‫ژوزه مورایس در خانه از نمایش فوالد متعجب شد و‬ ‫یک بر صفر شکست خورد تا صدر جدول از دست ان ها‬ ‫بیرون برود‪ .‬رکورد نوشت که ستاره افریقایی فوالد به نام‬ ‫«ایاندا پاتوسی» تنها گل فوالد را در دقیقه ‪ ۹۰+۲‬به ثمر‬ ‫رساند‪ .‬در جدول لیگ برتر ایران‪ ،‬پرسپولیس و فوالد با ‪۸‬‬ ‫امتیاز در رده های اول و دوم قرار دارند و سپس سپاهان‪،‬‬ ‫استقالل و پیکان جای گرفته اند‪.‬‬ ‫زکی پور رقیب سرسخت‬ ‫نورافکن در سپاهان‬ ‫با نمایشی که زکی پور در سیرجان ارائه کرد بعید به‬ ‫نظر می رسد که مورایس تصمیمی برای تغییر او داشته‬ ‫باشد‪ .‬پس از دو حضور ثابت امید نورافکن در سمت‬ ‫چپ خط دفاعی سپاهان که البته در مصاف با استقالل‬ ‫جای خود را برای چند دقیقه در پایان مسابقه به زکی پور‬ ‫داد‪ ،‬مدافع چپ فصل گذشته گل گهر در مصاف هفته‬ ‫سوم تیمش در ورزشگاه قاسم سلیمانی شهر سیرجان‬ ‫به یکباره وارد ترکیب اصلی تیم شد‪ .‬این مسابقه که‬ ‫حساس ترین دیدار هفته سوم رقابت های لیگ برتر بود‬ ‫در پایان با تساوی ‪ 2‬بر ‪ 2‬خاتمه یافت‪ ،‬اما اگر از بازگشت‬ ‫جانانه شاگردان امیر قلعه نویی پس از عقب افتادن با دو‬ ‫گل بگذریم‪ ،‬اتفاق ویژه مسابقه عملکرد درخشان زکی پور‬ ‫بود‪ .‬این بازیکن که در روز بیرون ماندن غیرمنتظره‬ ‫نورافکن به ترکیب اصلی رسیده بود‪ ،‬در نیمه اول روی‬ ‫ارسال رامین رضائیان موفق به باز کردن دروازه تیم‬ ‫سابقش شد و در شروع نیمه دوم هم روی یک ضربه‬ ‫ایستگاهی موفق شد زیباتر از گل اول‪ ،‬برای دومین مرتبه‬ ‫دروازه شاگردان امیر قلعه نویی را باز کند‪ .‬اگرچه نورافکن‬ ‫از دقیقه ‪ 65‬وارد زمین شد و زکی پور ‪ 25‬دقیقه پایانی‬ ‫بازی هفته سوم تیمش را از روی نیمکت تماشا کرد ولی‬ ‫با توجه به عملکردی که در اولین حضور ثابت خود در‬ ‫ترکیب سپاهان با دوبار گلزنی ارائه کرد و قطعا باروحیه‬ ‫و انگیزه بسیار باالیی طی روزهای گذشته در تمرینات‬ ‫حاضر بوده‪ ،‬بعید به نظر می رسد ژوزه مورایس سرمربی‬ ‫باتجربه پرتغالی قصدی برای بیرون گذاشتن او از ترکیب‬ ‫اصلی داشته باشد‪ .‬حاال با این وصف رقابتی باالتر از‬ ‫انتظارات میان زکی پور و نورافکن در سپاهان باالگرفته‬ ‫که در فاصله سه ماه مانده تا جام جهانی برای امید‬ ‫نورافکن که یکی از بازیکنان همیشگی سپاهان در تیم‬ ‫ملی بوده بسیار پراهمیت است‪ .‬البته که او توانایی هایش‬ ‫را بارها نشان داده و شاید دوباره از دیدار برابر فوالد‬ ‫خوزستان به ترکیب اصلی تیمش بازگردد‪.‬‬ ‫اعالم زمان هفته های ششم و‬ ‫هفتم لیگ برتر‬ ‫رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ درباره زمان‬ ‫برگزاری هفته های ششم و هفتم توضیحاتی را ارائه کرد‪.‬‬ ‫بااینکه زمان زیادی تا اردوی تیم ملی فوتبال باقی نمانده‬ ‫زمان برگزاری مسابقات هفته ششم و هفتم لیگ برتر‬ ‫اعالم نشده است‪ .‬سهیل مهدی دراین باره توضیحاتی‬ ‫را ارائه کرد‪ .‬رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ در‬ ‫حاشیه مراسم رونمایی از کاپ جام جهانی در تهران‬ ‫دراین باره گفت‪ :‬خوشحالیم که یکی از نشانه های جام‬ ‫جهانی به کشورمان امده و شور و شوق این تورنمنت‬ ‫در ایران شروع شده است‪ .‬امیدوارم که هواداران تیم‬ ‫ملی روزهای خوبی را تجربه کنند بازی های خوبی را‬ ‫ببینیم‪ .‬از همین جا برای جشن جام جهانی اماده شویم‪.‬‬ ‫او درباره برنامه مسابقات لیگ برتر در هفته های ششم‬ ‫و هفتم بیان کرد‪ :‬یک توقف برای هفته ششم داشتیم‬ ‫که ان هم به خاطر لیست تیم ملی و نظر اسکوچیچ بود‪.‬‬ ‫به صورت شفاهی نفرات را دریافت کردیم‪ .‬هفته ششم را‬ ‫باید قبل از اردوی تیم ملی برگزار کنیم‪ .‬هفته هفتم را‬ ‫می خواستیم برای تیم هایی که ملی پوش ندارند‪ ،‬در میان‬ ‫کمپ تیم ملی برگزار کنیم اما به دلیل تعدد ملی پوشانی‬ ‫که نظر اقای اسکوچیچ است دعوت شوند‪ ،‬ممکن است‬ ‫هفته هفتم را بعد از ایام فیفا برگزار کنیم‪ .‬باید ببینیم‬ ‫تصمیم اقای اسکوچیچ چه هست و طی دو سه روز‬ ‫اینده همه چیز مشخص می شود‪ .‬رئیس کمیته مسابقات‬ ‫سازمان لیگ همچنین گفت‪ :‬اگر هفته هفتم را در میان‬ ‫اردو برگزار کنیم‪ ،‬با ‪ 15‬هفته وارد جام جهانی می شویم‬ ‫اما اگر این اتفاق نیفتد و حوادث غیرمترقبه پیش نیاید با‬ ‫‪ 14‬هفته وارد جام جهانی خواهیم شد‪.‬‬ ‫سرمربی سپاهان در دو بازی با گل گهر و فوالد قافیه را باخت‬ ‫گام های لرزان مورایس‬ ‫سـپاهان در لیگ ‪ 22‬سـیری نزولـی را در‬ ‫پیش گرفته اسـت‪ .‬از بـرد مقتدرانه مقابل‬ ‫اسـتقالل و سـپس شکست نسـاجی که‬ ‫‪ 6‬امتیـاز کامل به حسـاب طالیی پوشـان‬ ‫اصفهانـی واریـز کرد تا تسـاوی برابر گل‬ ‫امیرحسیناحتشامی گهـر و البته یک نتیجه املا نامید کننده‬ ‫مقابـل فـوالد‪ .‬شکسـت مقابـل رقیـب مسـتقیم ان هـم در‬ ‫اصفهـان بـا هیـچ متـر و معیـاری قابل پذیرش نیسـت‪ .‬این‬ ‫بیلان هفت امتیـازی در چهـار بازی نمی تواند پاسـخگوی‬ ‫انتظـارات هـواداران باشـد‪ .‬به ویـژه شکسـت مقابـل فـوالد‬ ‫رگه هایـی از ناامیدی به همراه داشـت‪ .‬در ایـن میان نباید از‬ ‫نقـش ژوزه مورایـس در رقـم خـورد این نتایج به ویـژه بازی‬ ‫بـا گل گهـر و فـوالد به سـادگی گذشـت‪ .‬در بازی بـا فوالد‬ ‫امیـر قلعه نویی کـه تیمش را بازنـده میدان می دیـد با تغییر‬ ‫تاکتیـک و تعویض هـای کارسـاز تیمش را از این شکسـت‬ ‫خانگـی نجـات داد‪ .‬ایـن در حالی بود که مورایس نتوانسـت‬ ‫تاکتیکـی مناسـبی را بـه کار گیـرد و بـردی کـه در چنـگ‬ ‫سـپاهانی ها بود را از دسـت داد‪ .‬در همین بازی هفته گذشته‬ ‫با فوالد هم مورایس بازنده شـد و جواد نکونام توانسـت مچ‬ ‫سـرمربی پرتغالـی سـپاهان را بخواباند‪ .‬به میدان فرسـتادن‬ ‫پاتوسـی تیزهوشی نکونام را نشـان داد‪ .‬بازیکنی که تک گل‬ ‫بـازی را بـه ثمـر رسـاند؛ امـا ژوزه مورایس وقتی پیشـنهاد‬ ‫حضـور در راس کادر فنـی سـپاهان بـرای حضـور در لیـگ‬ ‫بیسـت و دوم را پذیرفـت‪ ،‬شـرایط در اردوی طالیی‪‎‬پوشـان‬ ‫به هیچ وجـه خـوب نبـود‪ .‬قـرارداد ‪ 9‬بازیکن تمام شـده بود و‬ ‫سـروش رفیعی‪ ،‬دانیـال اسـماعیلی فر‪ ،‬گئورگی گولسـیانی‪،‬‬ ‫سـجاد شـهباززاده و رضـا میرزایی تصمیم بـه جدایی گرفته‬ ‫بودنـد و تنهـا جذب میلاد زکی پور و محمد دانشـگر قطعی‬ ‫شـده بود تا سـپاهان در بسـیاری از پسـت ها با جـای خالی‬ ‫و البتـه نگرانـی هوادارانـش مواجه باشـد‪ .‬در ادامه هم عزت‬ ‫پورقـاز‪ ،‬محمدرضـا مهـدی زاده‪ ،‬کریسـتوفر کنـت و میلاد‬ ‫جهانـی به دالیـل مختلف از تیم کنار رفتند تـا کار مورایس‬ ‫بـرای بسـتن تیمـی در حـد قهرمانی سـخت تر هم بشـود‪.‬‬ ‫بااین حـال ایـن مربی باتجربه خیلی زود دسـت به کار شـد و‬ ‫بـا کمـک محمدرضا سـاکت کـه از مدیران خبـره در زمینه‬ ‫نقـل و انتقـاالت بـه شـمار مـی رود‪ ،‬زمینـه جـذب الویـس‬ ‫کامسـوبا‪ ،‬مانوئل فرناندز‪ ،‬رناتو داسـیلویرا و نیلسـون جونیور‬ ‫به عنـوان چهار سـهمیه خارجی فراهم شـد‪ .‬همچنین رامین‬ ‫رضائیـان و محمد علی نژاد برای تقویت پسـت دفاع راسـت‬ ‫و وینگـر چـپ به تیم اضافه شـدند‪ .‬نیما میـرزازاد و علیرضا‬ ‫صادقـی نیـز که به صـورت قرضی در تیم هـای صنعت نفت‬ ‫و الومینیـوم بـازی می‪‎‬کردند‪ ،‬به سـپاهان بازگشـتند‪.‬‬ ‫درنهایـت جـذب عیسـی مـرادی و پیـام نیازمنـد دو خبری‬ ‫بـود که بـرای اهالـی فوتبال شنیدنشـان قابل تصـور نبود تا‬ ‫اخریـن گام های سـپاهان بـرای حضـور قدرتمندانه در لیگ‬ ‫بیسـت و دوم هم برداشـته شـود‪ .‬درباره شیوه مربیگری هم‬ ‫بایـد گفتـاواز طرفـداران فوتبـال سـازمان یافته و بـا حمایت‬ ‫بازیکنـان خـط دفاعـی اسـت و دوسـت دارد تاکتیک هـای‬ ‫تیمـش را با سـبک بـازی حریف تطبیـق دهد‪.‬‬ ‫ی بـازی تیـم او داشـتن مالکیـت تـوپ‬ ‫همچنیـن اسـتراتژ ‬ ‫وبرتـری مقابـل حریـف بـا ایـن روش اسـت‪ .‬رابطـه ژوزه‬ ‫مورایـس بـا مورینیـو برادرانـه و دوسـتانه بـوده و سـرمربی‬ ‫مشـهور پرتغالـی بارها دیـدگاه مورایـس در مـورد فوتبال را‬ ‫سـتوده و او را تشـویق کرده تـا به عنوان سـرمربی حرفه ای‬ ‫کار کنـد‪ .‬زمانـی که مورینیو مربیگری تیـم دوم بنفیکا را به‬ ‫عهـده داشـت بـا ژوزه مورایس مالقـات کرد؛ امـا او دعوت‬ ‫مورینیـو بـرای رفتـن بـه اسـپورتینگ را رد کـرده و در ان‬ ‫مقطـع احسـاس می کـرد هنـوز امـاده ایـن کار نیسـت‪ ،‬اما‬ ‫درنهایـت ژوزه مورایـس در سـال ‪ 2009‬و در اینتـر به اقای‬ ‫خـاص پیوسـت‪ .‬ژوزه مورایـس در حـال حاضـر نزدیـک به‬ ‫بیسـت سـال تجربه کار در خارج از کشـور داشته اما او هنوز‬ ‫رویـای یـک پـروژه در پرتغـال را در سـر می پرورانـد‪ .‬ایـن‬ ‫سـرمربی اخیرا یک سـکته را از سـر گذرانده و خوش شانس‬ ‫بوده که دوباره به زندگی بازگشـته اسـت‪ .‬مورینیو سـرمربی‬ ‫تیـم اصلـی بنفیـکا بـود و ژوزه مورایـس مربـی تیـم دوم‪.‬‬ ‫سـپس ژوزه راهی اسـپورتینگ شـده و او از مورایس دعوت‬ ‫کـرد تـا بـا مورینیـو بـه ایـن باشـگاه بـرود؛ امـا مورایـس‬ ‫اعلام کـرد کـه امادگـی کمـک بـه مورینیـو را نداشـته و‬ ‫ایـن موضـوع را به خود او نیـز اطالع داد‪ .‬سـازماندهی‪ ،‬طرز‬ ‫تفکـر‪ ،‬ارامش‪ ،‬شـجاعت‪ ،‬عمل گرایی برای کسـب پیروزی‪،‬‬ ‫نحـوه ارتبـاط او بـا بازیکنـان به منظـور اگاه سـاختن ان ها‬ ‫از اهمیـت تعهدشـان و ‪ ...‬چیزهایـی اسـت کـه مورایـس‬ ‫از مورینیـو اموخـت‪ .‬درعین حـال کار کـردن بـا مورینیـو‬ ‫لذت بخـش اسـت‪ .‬فوتبـال حرفـه و عالقـه مورایـس بـوده‬ ‫اسـت و بـرای کسـب درامد وارد این حرفه نشـده اسـت‪ .‬او‬ ‫در تاریکی قرار داشـته و نمی دانسـته که قرار اسـت بازیکن‬ ‫شـود یا مربی‪ .‬او درگذشـته روزگاری را با ‪ 300‬یورو سـپری‬ ‫کـرده و البتـه در مقطعی بیـش از ‪ 100‬هزار یـورو در ماه نیز‬ ‫درامـد داشـت‪ .‬به هرحـال ایـن مربـی پرتغالـی در همین دو‬ ‫هفتـه اخیر متوجه شـد کـه کار در لیـگ برتر ایـران چندان ‬ ‫هم اسـان نیسـت و چه بسـا در هفته هـای اینـده و در بازی‬ ‫بـا رقیبانـی دیگـر‪ ،‬کمتریـن فرصتی بـرای اشـتباه نخواهد‬ ‫داشـت؛ به ویـژه ان کـه هـواداران زردپوش تنها از تیمشـان‬ ‫قهرمانـی می خواهند‪.‬‬ ‫خطدفاعیسپاهان؛‬ ‫اسیب پذیرومتزلزل‬ ‫تیم فوتبال سپاهان دریکی از حساس ترین دیدارهای هفته‬ ‫چهارم مقابل فوالد خوزســتان‪ ،‬نخستین شکست فصلش را‬ ‫تجربه کرد تا عالوه بر از دســت دادن ‪ 3‬امتیاز حساس‪ ،‬صدر‬ ‫جدول را نیز به رقیب سنتی خود‪ ،‬پرسپولیس واگذار کند‪ .‬این‬ ‫دیدار در شرایطی برگزار شد که کسب پیروزی در ان برای هر‬ ‫‪ 2‬تیم از اهمیت باالیی برخوردار بود‪ .‬شاگردان مورایس قصد‬ ‫داشتند با کسب ‪ 3‬امتیاز این دیدار‪ ،‬جایگاهشان را در صدر جدول‬ ‫مستحکم کنند؛ فوالدی ها نیز تالش می کردند که با پیروزی‬ ‫مقابل سپاهان جایگاهشان را در جدول بهبود بخشیده و شانس‬ ‫رسیدن به صدر جدول را پیدا کنند‪ .‬زردپوشان اصفهانی با این‬ ‫شکست ‪ 7‬امتیازی باقی مانده و با توجه به پیروزی پرسپولیس‬ ‫مقابــل صنعت نفت ابادان‪ ،‬با یک امتیاز اختالف نســبت به‬ ‫شاگردان گل محمدی و فوالد به رده سوم جدول سقوط کردند‪.‬‬ ‫در این سو فوالد با پیروزی مقابل سپاهان ‪ 8‬امتیازی شده و به‬ ‫دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به پرسپولیس صدرنشین‪ ،‬در رده‬ ‫دوم جدول ایستاد‪ .‬سپاهان برای دومین بازی پیاپی نتوانست‬ ‫بردی به دســت اورد و ‪ 3‬امتیاز حساس دیگر را از دست داد‪.‬‬ ‫ســپاهان در شرایطی پنج امتیاز حســاس را در ‪ 2‬هفته پیاپی‬ ‫ازدست داده است که می توانست با توجه به تزلزل سایر مدعیان‬ ‫در هفته های اغازین لیگ فاصله مناسبی را با سایر رقبا به وجود‬ ‫اورد‪ .‬سپاهانی ها باید از اشتباهات گذشته درس بگیرند و قدر‬ ‫امتیازات هفته های ابتدایی لیگ را بدانند‪ ،‬زردپوشان اصفهانی‬ ‫در فصول گذشــته نیز امتیازات حساس هفته های ابتدایی را‬ ‫به ســادگی از دست دادند که درنهایت منجر به از دست رفتن‬ ‫قهرمانی می شد‪ .‬نکته قابل توجه درباره سپاهان‪ ،‬افزایش میزان‬ ‫اشتباهات فردی بازیکنان این به ویژه در فاز دفاعی است؛ در دو‬ ‫بازی اخیر سپاهان مقابل گل گهر و فوالد امار اشتباهات فردی‬ ‫بازیکنان این تیم به شــکل عجیبی افزایش یافته و پنج امتیاز‬ ‫حســاس را از تیم مورایس گرفته است‪ ،‬هفته گذشته گل گهر‬ ‫با اســتفاده از گل به خودی داسیلویرا توانست یکی ازگل های‬ ‫خط و نشان مدافع ذوب اهن‬ ‫برای سپاهانی ها‬ ‫مدافع گلزن تیم فوتبال ذوب اهن در مورد بازی جنجالی‬ ‫با ملوان صحبت کرد‪ .‬ارمان قاسمی درباره دیدار مقابل ملوان‬ ‫اظهار داشت‪ :‬ما در این بازی به هدفمان نرسیدیم و نتوانستیم‬ ‫برنامه هــای خودمان را در زمین پیــاده کنیم و به چیزی که‬ ‫حقمان بود برســیم‪ .‬مشــکالت زیادی در این بازی داشتیم‪.‬‬ ‫اولینش که برای خودم واقعا ســوال است این است که مگر‬ ‫ظرفیت ورزشگاه را ‪ 30‬درصد اعالم نکردند؟ ورزشگاه تقریبا‬ ‫پر بود و فکر می کنم ‪ 80‬درصد ظرفیت را جا داده بودند‪ .‬مورد‬ ‫بعدی هم کیفیت افتضاح زمین چمن ورزشــگاه بود که واقعا‬ ‫شبیه همه چیز بود به جز زمین فوتبال‪ .‬یک پاس کاری ساده‬ ‫روی زمین در این ورزشگاه نمی شود انجام داد و برای همین‬ ‫به مشــکل جدی خوردیم؛ و مورد ســوم هم اعتراض های‬ ‫بی مورد و جو سازی هایی بود که به خاطر یک پنالتی در بازی‬ ‫صورت گرفت و بازی تا اخر تحت تاثیر ان اتفاقات قرار داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پنالتی که برای ما گرفته شد کامال درست بود و من‬ ‫نمی دانم چرا ان همه جاروجنجال کنار زمین به راه انداختند؟ ما‬ ‫فصل قبل طبق جدول اشتباهات داوری رتبه اول را در متضرر‬ ‫شدن از این اشتباهات داشــتیم ولی هرگز به خودمان اجازه‬ ‫ندادیم این طــور به داوری حمله کنیم یا بخواهیم بازی را به‬ ‫جنجال بکشیم‪ .‬قاسمی در رابطه با چهار تساوی از چهار دیدار‬ ‫گذشــته لیگ برتر توضیح داد‪ :‬اگر به تیم هایی که مقابلشان‬ ‫بازی کردیم نگاه کنید می بینید که نتیجه تساوی خیلی هم‬ ‫بد نبوده است‪ .‬ما مقابل پرسپولیس مدعی قهرمانی به میدان‬ ‫رفتیم و هفته بعدش با تراکتوری بازی داشــتیم که ان ها هم‬ ‫امسال از بهترین تیم های لیگ هستم و مس رفسنجان که‬ ‫ن هم‬ ‫از تیم های پرهزینه لیگ محسوب می شود‪ .‬بازی ملوا ‬ ‫گرما و شرجی بودن هوا ازیک طرف و زمین بی کیفیت از طرف‬ ‫دیگر و حضور بیش از ظرفیت تماشاگرانشان کار ما را سخت‬ ‫کرد‪ .‬امیدوارم بازی مقابل سپاهان را بتوانیم ببریم و بردهایمان‬ ‫را از دربی شروع کنیم‪.‬‬ ‫خورده اش را جبران کند‪ ،‬در بازی با فوالد نیز ســلمانی با یک‬ ‫پاس به عقب اشتباه‪ ،‬پاتوسی را در موقعیت تک به تک با نیازمند‬ ‫قرارداد و ‪ 3‬امتیاز حیاتی به حساب فوالد واریز شد‪ .‬این درحالی که‬ ‫اســت که تیم مورایس در ‪ 2‬بازی ابتدایی لیگ در فاز دفاعی‬ ‫بسیار مطمئن نشان داد و از ساختار دفاعی مستحکمی بهره‬ ‫می برد‪ .‬از طرف دیگر سپاهان در فصل جاری نشان داده که از‬ ‫کمبود مهاجم کامل و چارچوب شناس رنج می برد و زردپوشان‬ ‫اصفهانــی علی رغم خلق موقعیت های بســیار‪ ،‬نمی توانند از‬ ‫فرصت های ایجادشده بهره چندانی ببرند؛ شهریار مغانلو تنها‬ ‫مهاجم تخصصی ســپاهان در فصل جاری است و علی رغم‬ ‫عملکرد خوبی که در بحث موقعیت سازی و کار تیمی از خود‬ ‫نشــان داده اما بعد از گذشت ‪ 4‬هفته هنوز پایش به گلزنی باز‬ ‫نشده است‪ .‬سپاهان مقابل فوالد اسیر ناهماهنگی بازیکنان و‬ ‫ضدتاکتیک شاگردان نکونام شد و نتیجه را به اشتباهات خودش‬ ‫باخت‪ .‬تیم مورایس در چند هفته گذشته نشان داده که به اجرای‬ ‫بازی واکنش گرایانه و نتیجه گرا با حمالت کم تعداد اما زهردار‬ ‫عالقه دارد و تالش می کند تا با واگذاری مالکیت توپ به حریف‬ ‫و پرس از جلو‪ ،‬کنترل فضاهای بازی را در دســت گرفته و با‬ ‫کشاندن تیم مقابل به زمین خودی و قطع توپ های مداوم‪ ،‬در‬ ‫ضدحمالت پرتعداد و برق اسا به دنبال گلزنی باشد‪.‬‬ ‫بهترین شروع نکونام و فوالد‬ ‫طی ‪ ۸‬فصل اخیر‬ ‫با کســب دو پیروزی و دو تساوی‪ ،‬فوالد بهترین نتایج‬ ‫خود طی ‪ ۸‬فصل اخیر را به دســت اورد‪ .‬در شــرایطی که‬ ‫بازی بزرگ هفته میان فوالد و سپاهان با تساوی بدون گل‬ ‫رو به پایان بود‪ ،‬اما ســماجت بوحمدان برای تصاحب توپ‬ ‫باعث شد تا یاسین ســلمانی مرتکب اشتباه شده و نتواند‬ ‫پاسش را به درستی به هم تیمی خود برساند و همین فرصت‬ ‫برای پاتوسی کافی بود تا با نیازمند تک به تک شده و دروازه‬ ‫میزبان را باز کند‪ .‬در شــرایطی که انتظار می رفت سپاهان‬ ‫و مورایس از فرصت میزبانی استفاده کنند اما اوضاع کامال‬ ‫برعکس بود و فوالد با ارائه یک بازی بهتر‪ ،‬موقعیت چندانی‬ ‫به حریف خود نــداد و با گل طالیی بازیکن اهل افریقای‬ ‫جنوبی خود‪ ،‬ســه امتیاز شیرین را از اصفهان به اهواز برد‪.‬‬ ‫با پیروزی مهمی که فوالد در دیار زاینده رود کســب کرد‪،‬‬ ‫ان ها در جــدول رده بندی ‪ ۸‬امتیازی شــده تا از ‪ ۴‬هفته‬ ‫نخست که ‪ ۳‬دیدار ان برابر پرسپولیس‪ ،‬تراکتور و سپاهان‬ ‫سخت و دشوار بود‪ ،‬سربلند بیرون امده و برای رقبا خط و‬ ‫نشان بکشــند‪ .‬در شرایطی که فوالد به همراه پرسپولیس‬ ‫صدرنشــین ‪ ۸‬امتیازی شده و تنها به دلیل تفاضل گل در‬ ‫رتبه دوم جدول رده بندی قرارگرفته است‪ ،‬این تیم توانست‬ ‫رکورد بهترین شروع خود در هشت فصل اخیر لیگ برتر را‬ ‫به ثبت برساند‪ .‬فوالدی ها لیگ ‪ ۲۱‬را با عبدا‪ ...‬ویسی اغاز‬ ‫کرده و در دو هفته ابتدایی برابر پرسپولیس و الومینیوم تن‬ ‫به شکست دادند و پیروزی برابر مس رفسنجان و تساوی با‬ ‫نفت مسجدسلیمان‪ ،‬دستاورد ‪ ۴‬امتیازی این تیم در ‪ ۴‬هفته‬ ‫نخست لیگ بود‪ .‬حاال نکونام با ‪ ۸‬امتیاز در ‪ ۴‬هفته ابتدایی‪،‬‬ ‫هم رکورد خود در اغاز لیگ برتر را شکســت و هم اینکه‬ ‫رکــورد بهترین نتایج اغازین فوالد در هفته های ابتدایی را‬ ‫شکست‪ .‬اخرین بار خوزســتانی ها در لیگ چهاردهم با ‪۳‬‬ ‫پیروزی و یک شکست عملکرد بهتری نسبت به امسال از‬ ‫خود به جای گذاشته بودند‪.‬‬ ‫باید در تیم ملی بسکتبال‬ ‫جوان گرایی شود‬ ‫رئیس فدراسیون بسکتبال با اشاره به عملکرد تیم های‬ ‫اعزامی به مسابقات اخیر و دلیل نتیجه نگرفتن ان ها‪ ،‬بر لزوم‬ ‫جوانگرایی در تیم ملی تاکید کرد حتی اگر به قیمت از دست‬ ‫رفتن سهمیه جهانی تمام شود‪ .‬فدراسیون بسکتبال در حالی‬ ‫نیم سال اول مدیریت جواد داوری را پشت سر گذاشته که‬ ‫طی این مدت انتصاب های زیادی برای کادر فنی تیم های‬ ‫ملی در رده های سنی مختلف شده است‪ .‬شاید سعید ارمغانی‬ ‫و قرار دادن او در راس کادر فنی تیم ملی بسکتبال مهم ترین‬ ‫انتصاب رئیس فدراسیون بوده است درحالی که پیش از ان‬ ‫محسن شاه علی عهده دار هدایت تیم نوجوانان شده بود‬ ‫و پس ازان هم مسئولیت تیم جوانان به سیامک ویسی‬ ‫سپرده شد‪ .‬پس ازاین انتصاب ها‪ ،‬تیم های ملی بسکتبال‬ ‫با مربیان جدید خود در میادین مختلف شرکت کردند اما‬ ‫در ارزیابی کلی نتوانستند به نتیجه مورد انتظار دست یابند؛‬ ‫تیم بسکتبال نوجوانان اگرچه با قهرمانی در غرب اسیا به‬ ‫مسابقات قهرمانی اسیا راه یافت اما با ناکامی از صعود به‬ ‫مرحله نیمه نهایی این رقابت ها سهمیه جهانی را از دست‬ ‫داد تا این تیم همچنان در حسرت جهانی شدن باشد‪ .‬تیم‬ ‫بسکتبال جوانان هم در مسابقات قهرمانی اسیا که در تهران‬ ‫میزبان ان بود به جایگاه پنجمی بسنده کرد درحالی که با‬ ‫ناکامی از صعود به مرحله نیمه نهایی شانس جهانی شدن‬ ‫را ازدست داده بود‪ .‬تیم ملی بسکتبال هم طی این مدت‬ ‫با هدایت سعید ارمغانی در دو پنجره انتخابی جام جهانی و‬ ‫کاپ اسیا شرکت کرده است اما درمجموع انتقاداتی را متوجه‬ ‫خود و عملکردش کرده که شکست برابر قزاقستان (پنجره‬ ‫سوم)‪ ،‬باخت به لبنان و حذف زودهنگام در کاپ اسیا دلیل‬ ‫ان بوده است‪ .‬این تیم هفته گذشته هم برابر استرالیا نتیجه‬ ‫را واگذار کرد و این گونه کارش را برای صعود به جام جهانی‬ ‫پیچیده تر کرد‪ .‬با همه این ها اما رئیس فدراسیون بسکتبال‬ ‫از انتصاب های خود در راس کادر فنی این تیم ها کماکان‬ ‫حمایت می کند و نداشتن فرصت الزم برای انجام دیدارهای‬ ‫تدارکاتی و همچنین قرار گرفتن در مسیر جوانگرایی را دلیل‬ ‫عمده نتایج اخیر عنوان می کند‪ .‬وی البته تاکید دارد که در‬ ‫مورد تیم جوانان کسب سهمیه جهانی در تهران امکان پذیر‬ ‫بود و به همین دلیل عملکرد این تیم باید بررسی شود‪.‬‬ ‫سومین ستاره ملی پوش هم‬ ‫اللیگاییشد‬ ‫بازیکن تیم ملی فوتسال ایران رسما به تیم واینا البالی‬ ‫اسپانیا پیوست‪ .‬باشگاه واینا البالی اسپانیا رسما خبر پیوستن‬ ‫سعید احمدعباسی ملی پوش فوتسال ایران به این باشگاه‬ ‫اعالم کرد‪ .‬احمدعباسی این فصل در تیم گیتی پسند حضور‬ ‫داشت ولی بعد از پیشنهاد باشگاه اسپانیایی تا پایان هفته‬ ‫ششم برای گیتی پسند بازی کرد و سپس ازاین تیم جدا شد‪.‬‬ ‫گیتی پسند برای انتقال سعید به اسپانیا مبلغی را از باشگاه‬ ‫واینا البالی درخواست کرده بود و طرف اسپانیایی با این‬ ‫درخواست موافقت کرد‪ .‬خبر پیوستن احمدعباسی به البالی‬ ‫در حالی اعالم شده است که این بازیکن در حال حاضر در‬ ‫اردوی تیم ملی فوتسال در تهران به سر می برد و به دلیل‬ ‫عدم صدور روادید‪ ،‬قادر به سفر به اسپانیا نیست‪ .‬ملی پوش‬ ‫فوتسال ایران قرار است در تورنمنت تایلند و سپس در‬ ‫مسابقات قهرمانی اسیا شرکت کند و بعید است تا پایان جام‬ ‫ملت های اسیا بتواند به تیم البالی اضافه بشود‪ .‬حسین طیبی‬ ‫و مسلم اوالدقباد هم دیگر بازیکنان تیم ملی فوتسال ایران‬ ‫هستند که فصل اینده در لیگ اسپانیا و در تیم پالما توپ‬ ‫می زنند‪ .‬طیبی در حال حاضر در اردوی پالما حضور دارد اما‬ ‫اوالدقباد هم که در انتظار صدور روادید اسپانیا است‪ ،‬فعال در‬ ‫کمپ تیم ملی تمرین می کند‪.‬‬ ‫واکنش وادی به جروبحث با‬ ‫سرمربی تیم ملی‬ ‫محمد طاهر وادی‪ ،‬پاسور تیم ملی والیبال معتقد است‬ ‫که بحث جروبحث او با بهروز عطایی فقط شیطنت فضای‬ ‫مجازی است‪ .‬در جریان شکست تیم ملی والیبال ایران برابر‬ ‫هلند و در ست سوم بازی و هنگام تعویض محمد طاهر‬ ‫وادی و جواد کریمی اتفاق عجیبی رخ داد؛ وادی از تعویض‬ ‫ناراحت بود و به همین دلیل جروبحثی بین او و سرمربی تیم‬ ‫ملی یعنی بهروز عطایی شکل گرفت‪ .‬محمدطاهر وادی‬ ‫در مورد ویدئویی که از وی در فضای مجازی منتشرشده‬ ‫و اینکه گفته می شود با سرمربی تیم دچار اختالف است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬من عالمتی برای حمله به مجرد دادم و فکر می کنم‬ ‫او متوجه نشد‪ .‬من هم طبق روال پاس دادم‪ .‬بعد از تعویض‬ ‫سرمربی تیم از من پرسید که در زمین چه اتفاقی افتاد و من‬ ‫هم گفتم که به اصغر عالمت دادم اما او به اشتباه حرکت‬ ‫کرد‪ .‬کل موضوع همین بود‪.‬‬ صفحه 7 ‫شنبه | ‪ 12‬شهریور ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4436‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫شنبه ‪ 12‬شهریور ‪ / 1401‬سـال هجدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪03Sep2022 | 4436‬‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز توزیع‪ :‬رویداد پارسی‬ ‫کتاب صوتی پهلوانان طریقت عشق در خمینی شهر‬ ‫اصفهان رونمایی شد‬ ‫کتاب صوتی پهلوانان طریقت عشق شامل زندگینامه ‪۶۲‬‬ ‫شهید ورزشکار خمینی شهر در این شهرستان رونمایی شد‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومــی اداره کل ورزش و جوانان‬ ‫اصفهان اعالم کرد‪ :‬این اثر در ســال ‪ ۱۳۹۸‬به قلم زینب‬ ‫فخاری توسط انتشارات ســتارگان درخشان در قالب ‪۴۴۸‬‬ ‫صفحه و قطع وزیری به تعداد هزار جلد منتشر شد که پس‬ ‫از درخواســت های مکرر‪ ،‬تصمیم گرفته شد که به صورت‬ ‫صوتی منتشر شود و اکنون برای اولین بار نه تنها در استان‬ ‫اصفهان بلکه در کشور به صورت تخصصی در حوزه ورزش‬ ‫و جوانان ویژه شهدای ورزشکار تولید شده است‪ .‬مشاور وزیر‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی در ایین رونمایی از کتاب یاد شده با‬ ‫اشاره به فرهنگ پهلوانی و جوانمردی در ورزشکاران اظهار‬ ‫داشت‪ :‬دو ویژگی کتاب صوتی پهلوانان طریقت عشق را از‬ ‫دیگر کتب ممتاز کرده که اولین ویژگی معرفی زندگینامه‬ ‫شهدای ورزشکار است‪ .‬احمدی مقیمی افزود‪ :‬ورزشکاران‬ ‫در فرهنگ دینی و ملی کشورمان چهره هایی هستند که در‬ ‫دل مردم با چهره های پهلوانانی‪ ،‬مروت و جوانمردی شناخته‬ ‫شده اند‪ ،‬حال اگر شــهیدی چنین ویژگی داشته باشد و در‬ ‫عالم ورزشکاری هم باشد ویژگی هایش ضریب می خورد و‬ ‫عمق بیشتری دارد و وقتی با این شهدا اشنا شویم‪ ،‬می بینیم‬ ‫برای امروز زندگی ما عالمی متفاوت دارند و در این فضای‬ ‫رســانه این شــهدا می توانند در جهات مختلف ماموریت‬ ‫بیشتری برای تربیت و هدایت نسل جوان داشته باشند‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬ویژگی دوم مشارکت جوانان و نوجوانان در تولید‬ ‫این اثر هســت که این اثر ممکن است از فضای حرفه ای‬ ‫اندکی فاصله گرفته باشــد و با درصد پایین تری تولید شده‬ ‫باشد‪ ،‬ولی مشارکت این اثر با حدود ‪ ۲۶‬نفر گوینده‪ ،‬ارزش‬ ‫حرفه ای دیگری دارد که در ان تربیت‪ ،‬رفاقت‪ ،‬رقابت و انس‬ ‫با شهدا نمایانگر است‪ .‬نویسنده این کتاب در ایین رونمایی‬ ‫از ان اظهار داشت‪ :‬هدف از تولید این اثر گوش دادن و دانلود‬ ‫کردن در فضای مجازی است‪ ،‬زیرا خواننده می تواند نقش‬ ‫بازیگر را ایفا کند‪ ،‬استفاده در زمان هایی که افراد نمی توانند‬ ‫مشاهده کنند‪ ،‬مثل افرادی که مشکل بینایی دارند‪ ،‬تسریع‬ ‫در مطالعه و همچنین تفاوت تلفظ لغات‪ ،‬استفاده از این کتاب‬ ‫با هزینه بسیار کمتر از جمله اهداف تولید بوده است‪ .‬زینب‬ ‫فخاری با اشــاره به فعالیت های شهرستان خمینی شهر در‬ ‫زمینه انتشار کتاب در راستای نقش این شهرستان در دفاع‬ ‫مقدس گفت‪ :‬کنگره شهدای شهرستان خمینی شهر تاکنون‬ ‫‪ ۵۵‬جلد کتاب در قطع های مختلف اماده کرده اســت که‬ ‫تعدادی از ان منتشر شده است و مابقی در حال اماده شدن‬ ‫برای چاپ و انتشار است که کتاب صوتی پهلوانان طریقت‬ ‫عشق به عنوان اولین اثر صوتی منتشر و به هشتمین اختر‬ ‫تابناک اسمان امامت و والیت حضرت علی ابن موسی الرضا‬ ‫(ع) تقدیم شــده است‪ .‬مدیر تولید این اثر صوتی نیز درباره‬ ‫تولید ان خاطرنشان کرد‪ :‬پیشــنهاد تولید کتاب صوتی از‬ ‫اوایل اردیبهشــت ماه ســال ‪ ۱۴۰۰‬مطرح شد و با تشکیل‬ ‫تیم پنج نفره تهیه کنندگان (رضا ابراهیمیان‪ ،‬رضا عسگریان‪،‬‬ ‫محمدتقی شــیخ‪ ،‬زینب فخاری و رضا رمضانی) تولید این‬ ‫اثر شــروع شــد و اکنون باگذشــت ‪ ۱۵‬ماه با تالش های‬ ‫شــبانه روزی این اثر ماندگار به صورت کتاب صوتی اماده‬ ‫شده است‪ .‬عبداهلل ذاکری افزود‪ :‬در این اثر جاودان از تعداد‬ ‫‪ ۲۶‬نفر گوینده از رده ســنی ‪ ۱۰‬الی ‪ ۴۰‬سال استفاده شده‬ ‫اســت که این خود یکی از ویژگی های ممتاز این اثر است‪،‬‬ ‫هرچند بیش از نیمی از نوجوانان و جوانان گوینده هیچ گونه‬ ‫سابقه تخصصی در تولید اثر نداشته اند‪.‬‬ ‫استفاده جهاد دانشگاهی از فناوری های نوین‬ ‫در راستای تامین امنیت غذایی‬ ‫اســتفاده جهاد دانشگاهی از فناوری های نوین در راستای‬ ‫تامین امنیت غذایی در نشست تخصصی «نقش فناوری های‬ ‫نوین در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی» بررسی شد‪.‬‬ ‫بهگزارشروابط عمومیجهاددانشگاهی‪،‬نشستتخصصی‬ ‫«نقش فناوری های نوین در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی» با‬ ‫حضور داراب یزدانی مدیرکل دفتر تخصصی کشاورزی و منابع‬ ‫طبیعی جهاد دانشگاهی؛ اسکندر زند دبیر کمیسیون تدوین ملی‬ ‫سند دانش بنیان کشاورزی و غذا شورای عالی انقالب فرهنگی؛‬ ‫علیرضا عباســی نماینده مردم کرج‪ ،‬فردیس و اشــتهارد در‬ ‫مجلس شــورای اسالمی و عضو کمیسیون کشاورزی‪ ،‬اب و‬ ‫منابع طبیعی؛ دکتر فرخ مسجدی رئیس امور اب‪ ،‬کشاورزی‬ ‫و محیط زیست سازمان برنامه وبودجه کشور؛ مجتبی علیشاهی‬ ‫عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز‪ ،‬رضا اذربایجانی‬ ‫رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی ایران؛ محمدمهدی نادری مدیر‬ ‫مرکز تولید جنین بیوفارم پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی‬ ‫فرشته حسینی معاون اموزشی و پژوهشی پژوهشکده علوم و‬ ‫فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی‪ ،‬دشتی‬ ‫معاون امور اب‪ ،‬کشاورزی و منابع طبیعی همزمان با برگزاری‬ ‫نمایشگاه گزیده ای از دستاوردهای شاخص فناوری و نواوری‬ ‫جهاد دانشگاهی در سالن جلسات سازمان برنامه وبودجه کشور‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬چاره ای جز استفاده از فناوری های نوین در‬ ‫راستای تامین امنیت غذایی نداریم‬ ‫در ابتدای این نشست تخصصی‪ ،‬دکتر یزدانی با اشاره به‬ ‫اینکه حدیثی از پیامبر (ص) وجود دارد که می فرمایند «کسی‬ ‫که همه دنیا را به او داده اند‪ ،‬فردی است که سالم بوده و خوراک‬ ‫و امنیت غذایی داشــته باشــد» گفت‪ :‬طبق پیش بینی های‬ ‫ســازمان های جهانی به ویژه فائو‪ ،‬با توجه تغییرات اقلیمی تا‬ ‫ن با بیــش از ‪ ۵۰‬درصد کاهش تولید و ‪۸۴‬‬ ‫ســال ‪ ۲۰۵۰‬جها ‬ ‫درصد افرایش قیمت ها مواجه خواهد بود‪ .‬او با بیان اینکه امروز‬ ‫باتوجه به افزایش جمعیت چاره ای جز استفاده از فناوری های‬ ‫نوین در راســتای تامین امنیت غذایی نداریم افزود‪ :‬کشور ما‬ ‫امروز با بحران کمبود اب مواجه اســت که این مسئله یکی‬ ‫از مشــکالت حوزه امنیت غذایی خواهد بود‪ .‬مدیرکل دفتر‬ ‫تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی جهاد دانشگاهی با اشاره‬ ‫ش‪‎‬های تولید در جهان شــامل محصوالت‬ ‫به اینکه امروز رو ‬ ‫ارگانیک‪ ،‬طبیعی‪ ،‬متداول و تراریخته است گفت‪ :‬فناوری هایی‬ ‫که در این زمینه موجب کاهش خسارات می شوند نیز شامل‬ ‫ماشین االت پیشــرفته و اختصاصی‪ ،‬انبارداری‪ ،‬نگهدارنده ها‬ ‫و کودها و سموم زیستی اســت‪ .‬همچنین‪ ،‬استفاده از پهپاد‪،‬‬ ‫سم پاشی‪ ،‬سنسورها‪ ،‬اینترنت اشیا و ‪ ...‬فناوری های اینده حوزه‬ ‫کشاورزی و امنیت غذایی است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬نقش فناوری هــای نوین در امنیت غذایی‬ ‫کشور‬ ‫در ادامه اســکندر زند نیز طی ســخنانی دررابطه با نقش‬ ‫فناوری های نوین در امنیت غذایی کشور اظهار کرد‪ :‬از اوایل‬ ‫دهه ‪ ۹۰‬که در ســازمان تات مسئولیت داشتم‪ ،‬بر روی امنیت‬ ‫غذایی حساس شده و به دو مسئله حاکمیت غذایی و امنیت‬ ‫غذایی توجه کردیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه طی یک فعالیت یک ســاله سند امنیت‬ ‫غذایی کشور تهیه شــد که اکنون مراحل نهایی تصویب را‬ ‫می گذراند‪ .‬ادامه همچنین‪ ،‬تاریخ شفاهی صدساله کشاورزی‬ ‫ایران را نیز تهیه کردیم که تجربه خوبی بود‪ .‬دبیر کمیسیون‬ ‫تدوین ملی سند دانش بنیان کشــاورزی و غذا شورای عالی‬ ‫انقالب فرهنگی با اشاره به اینکه حالل و طیب بودن مسئله‬ ‫بسیار مهم در امنیت غذایی است افزود‪ :‬امنیت غذایی دارای‬ ‫چهار رکن اســت‪ .‬رکن اول فراهمی یعنی فراهم بودن غذا‬ ‫است که کشور طی سال های گذشته مشکلی در این زمینه‬ ‫نداشته اســت‪ .‬زند با اشاره به اینکه دسترسی‪ ،‬دومین رکن‬ ‫امنیت غذایی اســت که ممکن است گاهی غذا وجود داشته‬ ‫باشد اما قدرت خرید ان وجود نداشته باشد افزود‪ :‬سالمت غذا‬ ‫رکن دیگر امنیت غذایی اســت که باید تامین شود و غذایی‬ ‫که در اختیار جامعه قرار می گیرد‪ ،‬سالم باشد‪ .‬الگوی مصرف‬ ‫نیز دیگر رکن امنیت غذایی است که باید در جامعه تصحیح‬ ‫شــود‪ .‬او با بیان اینکه ثبات و پایداری نیز از دیگر مســائل‬ ‫مربوط به امنیت غذایی اســت کــه دررابطه با فناوری های‬ ‫نویــن امنیت غذایی باید بدان توجه کرد افزود‪ :‬مشــکل ما‬ ‫این اســت که عمدتًا در مورد امنیت غذایی فقط به فراهمی‬ ‫توجه می کنیم؛ درصورتی که باید به تمامی ارکان بحث امنیت‬ ‫غذایی توجه داشــته باشیم‪ .‬دبیر کمیسیون تدوین ملی سند‬ ‫دانش بنیان کشاورزی و غذا شورای عالی انقالب فرهنگی با‬ ‫بیان اینکه در سند امنیت غذایی تمامی بخش تولید را متوجه‬ ‫بــه بهره وری کرده ایم و انچه بهره وری را باال می برد‪ ،‬دانش‬ ‫است عنوان کرد‪ :‬بهره وری رکن اصلی و مغفول امنیت غذایی‬ ‫است‪ .‬به نظر می رسد در اینده خیلی با مشکل غذایی مواجه‬ ‫نخواهیم شد؛ لذا امروز چنانچه جمعیت را در نظر بگیریم‪ ،‬روند‬ ‫تولید غذا حتی بیشــتر از جمعیت بوده است‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫امروز کشــاورزی ایران وابسته به منابع است که این مسئله‬ ‫غیراقتصادی و ناپایدار است افزود‪ :‬فناوری های تحول ساز و‬ ‫جریان ســاز در امنیت غذایی کشور شامل مواردی همچون‬ ‫چاپگرهای ســه بعدی‪ ،‬فناوری هســته ای‪ ،‬نانوتکنولوژی‪،‬‬ ‫کالن داده‪ ،‬رباتیک‪ ،‬پهپاد‪ ،‬کشاورزی دریایی‪ ،‬هوش مصنوعی‪،‬‬ ‫منابع جدید ریز گیاهان انرژی های نو‪ ،‬میکرو بایو فاکتوری ها و‬ ‫‪ ...‬است‪ .‬دبیر کمیسیون تدوین ملی سند دانش بنیان کشاورزی‬ ‫و غذا شــورای عالی انقالب فرهنگــی تصریح کرد‪ :‬یکی از‬ ‫مسائلی که توصیه می شود تا جهاد دانشگاهی بدان بپردازد‪،‬‬ ‫میکروپلنت ها یا ریزگیاهان و جلبک ها است‪ .‬کشاورزی دارای‬ ‫چهار نسل سنتی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬دقیق و هوشمند است که کشور ما‬ ‫بیشتر در حوزه صنعتی قرار دارد‪.‬‬ ‫زند با اشاره به اینکه یکی از مسائلی که در اینده نقطه عطفی‬ ‫در جهان ایجاد خواهد کرد‪ ،‬انرژی خورشیدی است افزود‪ :‬لذا‬ ‫فناوری نو بایــد چرخه ارکان امنیت غذایی را در بگیرد‪ .‬امروز‬ ‫چرخه تولید در کشور باید به سمتی برود که در تولید تا مصرف‬ ‫و ضایعات این چرخه به صورت کامل از فناوری نو استفاده شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬باید در بخش کشاورزی و امنیت غذایی به‬ ‫سمت دانش برویم‬ ‫در ادامــه فرخ مســجدی رئیس امور اب‪ ،‬کشــاورزی و‬ ‫محیط زیست سازمان برنامه وبودجه کشور نیز در سخنانی گفت‪:‬‬ ‫امروز باید در بخش کشاورزی و امنیت غذایی به سمت دانش‬ ‫برویم و چنانچه بدین سمت حرکت نکنیم‪ ،‬دچار ورشکستگی‬ ‫در این حوزه خواهیم شد‪.‬او با بیان اینکه امروز به نوعی به زمین‬ ‫بدهکار هســتیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬چنانچه روند نابودی زمین به‬ ‫همین صورت ادامه پیدا کند‪ ،‬نســل بشر با مشکالت فراوانی‬ ‫همراه خواهد بود‪ .‬امروز الزم اســت بدهــی خود به زمین را‬ ‫پرداخت کرده و جهان را به جهانی پایدار تبدیل کنیم‪ .‬مسجدی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تولید جهانی امروز به سمتی می رود که محصوالتی‬ ‫می توانند به بازار جهانی عرضه شوند که شرایط تولید استاندارد‬ ‫زیست محیطی را داشته باشند‪ .‬اگر از فناوری های نوین در حوزه‬ ‫تولید محصوالت اســتفاده نکنیم‪ ،‬نمی توانیم به توسعه پایدار‬ ‫دســت پیدا کنیم‪ .‬باید دارایی های خود را با فناوری های نوین‬ ‫افزایش دهیم و به دست نسل های بعدی بسپاریم‪ .‬توسعه باید‬ ‫دانش بنیان باشــد و با منابع کمتر محصوالت بیشتری تولید‬ ‫کنیم‪ .‬از جهاد دانشگاهی درخواست می کنیم که کمک کند تا‬ ‫موضوعات مختلف از جمله فناوری های نوین را به صورت کالن‬ ‫و عمومی در کشور مطرح کرده و پیش ببریم‪.‬‬ ‫امتیاز در رتبه بندی روزنامه های سراسر کشور‬ ‫ضریب کیفی‪ 63/35 :‬رتبه اگهی‪1 :‬‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک ‪«-‬درباره‬ ‫ما‪ «-‬سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫توانمندسازی‬ ‫دانشجویانفعال‬ ‫در دوره حامیم‬ ‫معاون فرهنگی‪ ،‬سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری‬ ‫در دانشگاه های کشور گفت‪ :‬حدود ‪ ۵۰‬برنامه در قالب‬ ‫توانمندسازی دانشجویان فعال فرهنگی‪ ،‬سیاسی و اجتماعی‬ ‫در سراسر کشور برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬حجت االسالم مرتضی خوش نویس زاده‪،‬‬ ‫رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان اصفهان‬ ‫در مراسم اختتامیه دوره توانمندسازی دانشجویان فعال‬ ‫فرهنگی‪ ،‬سیاسی و اجتماعی (حامیم) استان اصفهان‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬دوره توانمندسازی دانشجویان به مدت یک هفته ویژه ‬ ‫دانشجویان دختر و پسر برگزار شد‪ ،‬تا دانشجویان فعال بتوانند‬ ‫توانمند وارد دانشگاه ها شوند‪ .‬او افزود‪ :‬در مقابل ناهنجاری ها‬ ‫نباید بی تفاوت گذر کرد‪ ،‬دانشجویان موظف هستند در برابر‬ ‫ناهنجاری ها ایستادگی کنند و از هیچ چیز ترسی نداشته باشند‪.‬‬ ‫اگر راه اهل بیت (ع) را ادامه دهیم‪ ،‬قطعا ارزش های زیادی‬ ‫به دست خواهیم اورد‪ .‬در بیانه گام دوم انقالب به عظمت‬ ‫نقش افرینی جوانان متعهد تاکید شده است‪ .‬جوانان باید‬ ‫سرنوشت خود را بشناسند‪ ،‬زیرا عبور از بعضی مسائل تنها بر‬ ‫عهده ملت است‪ .‬همچنین حجت االسالم مهدی فاطمی پور‪،‬‬ ‫معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در‬ ‫دانشگاه ها در این مراسم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در اغاز تالش داشتیم‬ ‫تا دانشجویان بتوانند از تابستان امسال استفاده بهینه داشته‬ ‫باشند و در جامعه مفید واقع شوند‪ ،‬بنابراین حدود ‪ ۵۰‬برنامه در‬ ‫قالب توانمندسازی دانشجویان فعال را در سراسر کشور برگزار‬ ‫کردیم‪ .‬او افزود‪ :‬خداوند با همه عظمت و مهربانی خودش‪،‬‬ ‫میلیاردها مخلوق در کره زمین خلق کرده که هرکدام دارای‬ ‫ویژگی های شاخص هستند‪ .‬اما اگر در ویژگی ها تفکر شود‪،‬‬ ‫هرکدام از این مخلوقات‪ ،‬خودشان دنیایی از پیچیدگی ها‬ ‫هستند و نظم عجیبی دارند‪ .‬در بین میلیاردها مخلوق‬ ‫خداوند‪ ،‬انسان مخلوقی است که با دیگر مخلوقات تفاوت‬ ‫دارد و تفاوت اساسی ان ویژگی منحصربه فرد عقل است‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری‬ ‫در دانشگاه های کشور‪ ،‬افزود‪ :‬عقل شرایط زندگی انسان را‬ ‫با همه مخلوقات متفاوت می کند تا انسان قدرت انتخاب پیدا‬ ‫کند‪ ،‬این قدرت یک دعوای بین حق و باطل را از زمان خلقت‬ ‫اولین انسان به وجود اورده که تا قیامت ادامه دارد‪ ،‬دعوای بین‬ ‫حق و باطل یک جنگ واقعی است و ذهنی نیست‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫در جنگ حق و باطل چاره ای ندارید که تنها در یک سو باشید‬ ‫و حتی اگر تماشاچی باشید قطعا جای شما در سپاه باطل‬ ‫است‪ ،‬انسان باید انتخاب کند و انتخاب‪ ،‬محیط خوبی و بد نیاز‬ ‫دارد‪ .‬امروز دشمنانی داریم که هیچ وقت خود را دشمن خطاب‬ ‫نمی کنند‪ .‬اگر افراد کنونی مسئولیت پذیر بودند ما نباید اکنون‬ ‫اسیر غیبت بودیم‪ ،‬قران تکلیف را برای ما تعیین کرده‪ ،‬ما باید‬ ‫خودمان و اطرافیان را از تهدیدات دور کنیم‪ .‬حجت االسالم‬ ‫سید عطار‪ ،‬دبیر طرح حامیم‪ ،‬نیز درباره این طرح‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫مجموعه دفاتر رهبری در اصفهان‪ ،‬همچون کل کشور‬ ‫تصمیم گرفتند به کمک دانشجویان حلقه های میانی را‬ ‫تشکیل دهند‪ .‬این رویداد در دوهفته جداگانه ویژه دختران و‬ ‫پسران دانشجو برگزار شد‪ .‬او در تشریح برنامه های این دوره‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬در این دوهفته برنامه های متنوع و متفاوتی برگزار‬ ‫شد که اگر همدلی دانشجویان نبود‪ ،‬اتفاقی رقم نمی خورد‪،‬‬ ‫دوره را ابتدا با خواندن و اموزش کتاب های درسی شروع‬ ‫کردیم و بعدازظهرها به نشست های معرفتی و کارگاه ها‬ ‫پرداختیم که باتوجه به نظرات دانشجویان همگی رضایت‬ ‫داشتند‪ .‬سید عطار ادامه داد‪ :‬همچنین شب ها برنامه های‬ ‫متفاوت و روایتگری سیره شهدا را برگزار کردیم که عالوه‬ ‫بر برنامه های فرهنگی‪ ،‬مسابقات ورزشی و کتاب خوانی در‬ ‫دو بخش پسران و دختران برگزار شد‪ .‬در این دوهفته به‬ ‫کمک دانشجویان و فارغ التحصیالن توانستیم‪ ،‬نشست هایی‬ ‫با مسئوالن استانی‪ ،‬همچون نشست اکران فیلم و بازدید از‬ ‫شرکت های دانش بنیان را برگزار کنیم‪.‬‬ ‫پیگیری مجوز جذب‬ ‫‪ ۳۰۰‬نیروی متخصص برای‬ ‫فعالیتدردانش بنیان ها‬ ‫معاون فنــاوری و نواوری وزارت علوم گفت‪ :‬در حال‬ ‫پیگیری مجوز جذب ‪ ۳۰۰‬نیروی متخصص برای فعالیت‬ ‫در دانش بنیان ها هســتیم‪.‬به گزارش باشگاه خبرنگاران‬ ‫جوان‪ ،‬علی خیرالدین معاون فنــاوری و نواوری وزارت‬ ‫علوم در اجالس روسای دانشگاه های کشور گفت‪ :‬ماده‬ ‫‪ ۳۸‬قانون حمایت از دانش بنیان می گوید که وزارت علوم‬ ‫مجاز است در چارچوب قانون و مقررات نسبت به جذب‬ ‫و به کارگیری ‪ ۳۰۰‬متخصص اقدام کند‪ .‬او افزود‪ :‬در حال‬ ‫پیگیری دریافت مجوز برای جذب ‪ ۳۰۰‬نیروی متخصص‬ ‫برای فعالیت در پارک های علم و فناوری هستیم و طبق‬ ‫قانون هم سازمان برنامه وبودجه باید در چارچوب قوانین‬ ‫و مقــررات‪ ،‬منابع و بودجه الزم را تامین کند‪ .‬خیرالدین‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬بند ت مــاده ‪ ۶‬به وزارت علــوم و وزارت‬ ‫بهداشت اجازه تاسیس پردیس های علم و فناوری را داده‬ ‫که ان ها را ایجاد کرده ایم و ان ها مراکز رشدی هستند که‬ ‫موافقت اولیه ان ها را داشته ایم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬موافقت اولیه‬ ‫یک پارک علم و فناوری تخصصی و دانشگاه جامع امام‬ ‫حسین را داده ایم لذا سیاست ما این است که پارک های‬ ‫علــم و فناوری زیاد نشــوند‪ ،‬طوری که نســبت به ان‬ ‫سخت گیری داریم‪ ،‬اما افزایش پارک های علم و فناوری‬ ‫خصوصی به نفع ماست‪ .‬خیرالدین اضافه کرد‪ :‬بیشتر به‬ ‫دنبال ایجاد پردیس پارک های علم و فناوری و مراکز رشد‬ ‫هستیم و باید مجوز ان را از شورای گسترش داشته باشیم‬ ‫و شورای گسترش می گوید که باید از هیئت امنا مجوز را‬ ‫جذب کنیم‪.‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫جعبهسیاه‬ ‫ ‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪:‬ناهید زمانی‪ /‬اصفهان امروز‬ ‫اغاز فعالیت انجمن خیرین‬ ‫میراث فرهنگی‬ ‫قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور‪ ،‬گفت‪ :‬انجمن‬ ‫خیرین میراث فرهنگی که در وزارت کشور به ثبت رسیده است‪،‬‬ ‫به زودی فعالیت خود را اغاز می کند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی‪ ،‬علی دارابی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بازار‬ ‫فرش مشــهد که قدمتی ‪۸۰۰‬ســاله دارد‪ ،‬توســط اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی و‬ ‫سایر نهادها ازجمله شهرداری‪ ،‬و فرمانداری بازسازی‪ ،‬مرمت و‬ ‫حفظ و احیا می شود‪ .‬او افزود‪ :‬تعدادی از اثار تاریخی کشف شده‬ ‫در این محدوده‪ ،‬در اب انبــار موجود از عهد ناصری در قالب‬ ‫موزه به نمایش گذاشــته خواهد شد‪ .‬قائم مقام وزیر و معاون‬ ‫وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی کشور ادامه‬ ‫داد‪ :‬انچه در دولت ســیزدهم و مدیریت وزیر میراث فرهنگی‬ ‫اهمیت دارد‪ ،‬این است که هم از میراث فرهنگی صیانت کنیم‬ ‫و هم از مشکالت مردم گره گشایی کنیم‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬حرم‬ ‫مطهر رضوی در صدر همه اثار تاریخی قرار دارد و امیدواریم‬ ‫با همکاری تولیت اســتان قدس رضوی‪ ،‬استانداری و دیگر‬ ‫دســتگاه های اجرایی بتوانیم خدمات بهتری را به مردم ارائه‬ ‫کنیم‪ .‬دارابی گفت‪ :‬اثار تاریخی ما را خطر جدی ریزش تهدید‬ ‫می کند‪ ،‬درحالی که طی ســال های گذشته با کمبود بودجه و‬ ‫امکانات مواجه بوده است‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬عالوه بر این که خطر‪،‬‬ ‫زلزله و دیگر حوادث غیرمترقبه اثار تاریخی را تهدید می کند‪،‬‬ ‫اگر به اثار تاریخی رسیدگی نکنیم‪ ،‬تغییر کاربری غیرقانونی و‬ ‫غیراصولی به بافت تاریخی به صورت جدی اسیب می رساند‪.‬‬ ‫قائم مقام وزیر و معاون وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دستی کشور اظهار کرد‪ :‬در حوزه حفظ میراث فرهنگی‬ ‫به نهضت مردمی نیاز است‪ ،‬چون مردم در بافت های تاریخی‬ ‫زندگــی و کار می کنند‪ ،‬باید این دو را به هم پیوند داده و یک‬ ‫نهضت بزرگ مردمــی را راه اندازی کنیــم‪ .‬او افزود‪ :‬در این‬ ‫راستا به زودی انجمن میراث فرهنگی که در وزارت کشور به‬ ‫ثبت رســیده‪ ،‬فعالیت خود را اغاز خواهد کرد که امیدواریم با‬ ‫کمک خیران داخل و خارج کشور حمایت های مادی و معنوی‬ ‫گســترده ای را برای صیانت از میراث فرهنگی همراه داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫ایران رتبه ‪ ۱۵‬تولید علم را دارد‬ ‫معاون تحقیقــات و فناوری وزارت بهداشــت گفت‪ :‬ایران‬ ‫صاحب رتبه ‪ ۱۵‬برای تولید علم در جهان است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬یونس پناهی اظهار داشت‪ :‬با حمایت هایی‬ ‫که تاکنون انجام شــده است ایران در حوزه های مختلف علمی‬ ‫توانسته است جایگاه های مناسبی در سطح جهان کسب کند‪ .‬او‬ ‫با بیان اینکه ایران در حال حاضر در زمینه تولید علم ایران رتبه‬ ‫‪ ۱۵‬جهان را دارد‪ ،‬ابراز داشــت‪ :‬این نشان از تالش و مجاهدت‬ ‫پژوهشگران و محققین دانشگاه های ایران است‪ .‬معاون تحقیقات‬ ‫و فناوری وزارت بهداشــت همچنین با اشاره به رتبه ‪ ۱۵‬ایران‬ ‫در مرجعیت علمی تصریح کرد‪ :‬یکی از اهداف ما این است که‬ ‫در حوزه سالمت پژوهشگران به تحقیقات و فعالیت های علمی‬ ‫دانشمندان ایرانی مراجعه کنند و ازاین رو باید تالش بسیاری کرد‪.‬‬ ‫او با اشــاره به اینکه ایران در زمینه فناوری از بین ‪ ۱۳۲‬کشــور‬ ‫جهان رتبه ‪ ۶۲‬را دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در این عرصه هم باید سعی کنیم تا‬ ‫جایگاه بهتری کسب کنیم‪ .‬پناهی با بیان اینکه الزم است در حوزه‬ ‫سالمت نیازهای خود را تامین کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬دانشگاه های امروز‬ ‫کشور نسبت به سال های گذشته بسیار فعال تر بوده و به نسل‬ ‫چهار رســیده اند‪ .‬او با اشاره به اینکه نتیجه پژوهش و تحقیقات‬ ‫دانشگاهی باید در زندگی روزمره مردم ملموس باشد‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬چنین دانشــگاهی می تواند با همه اجزای اداره کننده یک‬ ‫منطقه در ارتباط باشد‪ .‬معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت‬ ‫با اشــاره به اینکه در تامین منابع محدودیت های نیز وجود دارد‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬الزم است هزینه ها اولویت بندی شود تا مبالغ به درستی‬ ‫هزینه و مصرف شود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4499

روزنامه اصفهان امروز 4499

شماره : 4499
تاریخ : 1401/09/01
روزنامه اصفهان امروز 4495

روزنامه اصفهان امروز 4495

شماره : 4495
تاریخ : 1401/08/26
روزنامه اصفهان امروز 4492

روزنامه اصفهان امروز 4492

شماره : 4492
تاریخ : 1401/08/24
روزنامه اصفهان امروز 4491

روزنامه اصفهان امروز 4491

شماره : 4491
تاریخ : 1401/08/22
روزنامه اصفهان امروز 4490

روزنامه اصفهان امروز 4490

شماره : 4490
تاریخ : 1401/08/21
روزنامه اصفهان امروز 4489

روزنامه اصفهان امروز 4489

شماره : 4489
تاریخ : 1401/08/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!