روزنامه اصفهان امروز شماره 4415 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4415

روزنامه اصفهان امروز شماره 4415

روزنامه اصفهان امروز شماره 4415

‫سه شنبه ‪ 18‬مرداد ‪ 11 |1401‬محرم الحرام ‪ |09Aug2022| 1444‬سـال هجدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4415‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫اقتصاد|صفحه‪6‬‬ ‫سوداوری خوب فوالد مبارکه‬ ‫برای سهامداران‬ ‫افزایشسرمایه‬ ‫سود نقدی‬ ‫‪%80/88‬‬ ‫‪ 170‬تومان‬ ‫از ‪ ۲۹۳۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫به ‪ ۵۳۰۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫به ازای هر سهم‬ ‫رصد دائمی بر روند ساخت وساز در حریم بناهای تاریخی‬ ‫افزایش درامد فروش داخلی‬ ‫‪%78‬‬ ‫‪ ۱۴۷‬هزار میلیارد تومان‬ ‫اصفهان | صفحه‪3‬‬ ‫حضور در اصفهان‪ ،‬هویت‬ ‫جشنوارهفیلم هایکودکان‬ ‫و نوجوانان‬ ‫حریم منارجنبان حفظ شده است‬ ‫منارجنبان حریم مصوب دارد و این مجتمع در حریم درجه ‪ 2‬و بخشی از ان حتی در حریم درجه ‪ 3‬منارجنبان در حال ساخت وساز قرار دارد و شرایط و ضوابط‬ ‫را رعایت کرده است‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫عاشورادراصفهان‬ ‫نیست‬ ‫ ‬ ‫خبرنگار یک واژه‬ ‫خبرنگار واژه ای بی ابهام اما پرمعناست‪.‬‬ ‫حرفه ای که امیخته است با اگاهی‪،‬‬ ‫خردورزی‪ ،‬اندیشه و صداقت‪ .‬امسال روز‬ ‫خبرنگار با واقعه ای مصادف گشته که‬ ‫سید مهدی رضوی‬ ‫رسالتش اگاهی و بیداری خفتگانی است‬ ‫که پرده های جهل جلوی دیدگانشان را گرفته و قادر به دیدن‬ ‫واقعیت هانیستند‪.‬‬ ‫رسالتی که روزگاری زینب کبری (س) و امام سجاد (ع) بعد از‬ ‫عاشورا بر عهده گرفتند تا واقعیت وقایع کربال را به گوش همگان‬ ‫برسانند و خفتگان را از خواب بیدار و جاهالن را از جهلشان اگاه‬ ‫سازند؛ این روزها علمش بر دوش خبرنگارانی افتاده که با قلم‬ ‫خویش باید جامعه را از انچه حقیقت است اگاه سازند‪.‬‬ ‫درست در مقابل هر دو روشنگری‪ ،‬انسان هایی قرارگرفته اند که‬ ‫با این جریان مطالبه گر و حقیقت جو مخالف اند و دست به هر‬ ‫کاری می زنند تا نگذارند حقیقت برمال شود و دکان دنیایی شان را‬ ‫خراب سازد‪.‬قدرت گرفتگانی که به زور و زر بر جهل مردمان سوار‬ ‫شده اند و هر ندای حقی را در نطفه خاموش می کنند‪ .‬اما خبرنگار‬ ‫اگر به حقانیت راهی که در ان قدم گذاشته ایمان دارد باید برای‬ ‫روشن کردن شمع اگاهی جامعه خویش دست از تالش برندارد؛‬ ‫یا قلمش را وارهاند و رخت خبرنگاری را پیش از انکه به لکه‬ ‫تزویر الوده شود از تن دراورد‪.‬اهالی رسانه رسالتی دارند که تنها‬ ‫با شوق اگاهی می توانند نویدبخش انجام ان باشند و خبرنگار و‬ ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬ ‫قلمش در اوج این شوق است‪.‬‬ ‫افزایش ‪ 2/5‬برابری‬ ‫مرگ هایکرونایی‬ ‫در هفته گذشته‬ ‫مراسم عزاداری عاشورای حسینی‪،‬با حضور مردم‬ ‫عزاداراصفهان در میدان نقش جهان برگزار شد‬ ‫ورزش | صفحه‪7‬‬ ‫رونمایی از سپاهان مدل مورایس در نقش جهان‬ ‫پیش از نبرد با استقالل‬ ‫پرچم های طالیی دوباره‬ ‫برافراشته شد‬ ‫بی توجهی تا کی؟!‬ ‫نشر در شوره زار‬ ‫عکس‪ :‬احمدرضا طاهری‪/‬اصفهان امروز‬ ‫اگهی فراخوان های ارزیابی کیفی شماره ‪4010/6001‬‬ ‫(شماره ‪ ۲۰۰۱۰۰۱۱۸۸۰۰۰۰۲۲‬در سامانه ستاد)‬ ‫شرایط و الزامات ورود‬ ‫شماره‬ ‫موضوع‬ ‫‪4010/6001‬‬ ‫ارزیابی توان انجام طراحی و ساخت‬ ‫سیستم جامع بهره برداری شرکت برق‬ ‫منطقه ای اصفهان‬ ‫دارابودن حداقل رتبه ‪ 3‬از سازمان‬ ‫برنامه و بودجه در حوزه تولید و‬ ‫پشتیبانی نرم افزارهای سفارش‬ ‫مشتری‬ ‫نحـوه دریافـت اسـتعال ‏م ارزیابی کیفـی‪ :‬کلیـه مراحـل برگـزاری فراخـوان ارزیابـی کیفی‬ ‫از دریافـت و تحویـل اسـناد اسـتعالم ارزیابـی کیفـی تـا تهیـه لیسـت کوتـاه‪ ،‬بـا مراجعـه بـه‬ ‫«سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد)» بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬امکانپذیـر‬ ‫خواهـد بـود‪( .‬اطالعـات تمـاس «سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد)» جهـت انجـام‬ ‫مراحـل عضویـت در سـامانه و دریافـت گواهـی امضـاء الکترونیکی(توکـن)‪ :‬مرکـز‬ ‫تمـاس‪ ،021-41934:‬تمـاس بـا کارفرمـا‪ ،‬در صورت لـزوم در سـاعات اداری روزهـای کاری با‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫شـماره ‪)031-36270820‬‬ ‫مهلت دریافت اسـناد‪ :‬از سـاعت ‪ 10‬صبح روز شـنبه مـورخ ‪ 1401/05/15‬تا سـاعت ‪16:00‬‬ ‫روز پنجشـنبه مورخ ‪1401/05/27‬‬ ‫مهلـت و محل تحویل اسـتعال ‏م ارزیابی کیفی‪ :‬نسـخه الکترونیکـی کلیه مدارک و مسـتندات‬ ‫اسناد مناقصه بایستی حداکثــر تا سـاعت ‪ 14:00‬روز دوشـنبه مورخ ‪ 1401/06/14‬در «سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) بارگذاری گردد‪.‬‬ ‫شرایط فراخوان ارزیابی‪:‬‬ ‫ن در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت‏های‬ ‫‪ -1‬پس از بررسـی اسـناد و مدارک واصله فراخوا ‏‬ ‫واجد شـرایط برای دریافت اسـناد و مدارک مناقصه دعوت بعمل خواهد امد‪.‬‬ ‫ن جهت اجرای‬ ‫‪ -2‬شـرکت بـرق منطقـه‏ای اصفهان می‏تواند تا ‪ 2‬سـال اینـده از نتایج این فراخـوا ‏‬ ‫پروژه‏های مشـابه استفاده نماید‪.‬‬ ‫ن در استعالم ارزیابی کیفی‪ ،‬موجود می‏باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوا ‏‬ ‫ضمنا « می‏توانید این اگهی را در سایت‏های اینترنتی مشاهده کنید‬ ‫‪www.erec.co.ir‬‬ ‫‪www.tavanir.org.ir‬‬ ‫‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫روابط عمومی شرکت برق منطقه‏ای اصفهان‬ ‫م الف ‪1360559 :‬‬ ‫شناسه اکهی‪1360559 :‬‬ ‫حسن روانشید‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫یادداشت روز‬ ‫دویدن در مسیر خبر‬ ‫مینا عباسپور‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫اگهی برگزاری مناقصه عمومی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫نوبت اول‬ ‫شــرکت اب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق‬ ‫مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکتبرقمنطقه‏ایاصفهان شرکت مناقصه گزار‪ :‬شرکت برق منطقه‏ای اصفهان‬ ‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫جامعه | صفحه‪4‬‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫محل تامین اعتبار‬ ‫‪٤٠١-٢-115/4‬‬ ‫اصالح و توسعه شبکه فاضالب در منطقه‬ ‫سه اصفهان (با ارزیابی کیفی)‬ ‫جاری‬ ‫‪٤٠١-٢-154/3‬‬ ‫اصالح و توسعه شبکه فاضالب در منطقه‬ ‫پنج قسمت اول (با ارزیابی کیفی)‬ ‫جاری‬ ‫براورد(ریال )‬ ‫‪18,827,158,470‬‬ ‫‪21,090,870,080‬‬ ‫مبلغ تضمین(ریال )‬ ‫‪694,800,000‬‬ ‫‪762,726,000‬‬ ‫مهلت تحویل اســناد به د ِبیرخانه معامالت شــرکت اتاق‪ : 292‬تا ســاعت ‪13:00‬روزشــنبه به‬ ‫تاریخ ‪1401/05/29‬‬ ‫تاریخ گشایش اسناد مناقصه‪ :‬ازساعت ‪ 08:30‬صبح روز یکشنبه به تاریخ ‪1401/05/30‬‬ ‫دریافت اسناد‪ :‬سایت اینترنتی‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اصفهان ‪www.abfaesfahan.ir‬‬ ‫پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات ‪www.iets.mporg.ir‬‬ ‫شماره تلفن گویا‪(031 - 3 6680030-8 :‬داخلی ‪) 395‬‬ ‫نام روزنامه‪:‬اصفهان امروز‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/05/18:‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫اگهی مزایده و تجدید مزایده‬ ‫دوم‬ ‫نوبتاول‬ ‫نوبت‬ ‫شهرداری چمگردان به استناد مجوز های شورای محترم اسالمی شهر چمگردان (‪/00/391‬ش)‪،‬‬ ‫در نظر دارد نسبت به‪:‬‬ ‫‪ -1‬اجاره واحدهای ‪ 7‬و ‪ 9‬و ‪ 10‬و ‪ 11‬و ‪ 12‬و ‪ 13‬و ‪ 17‬مجتمع کارگاهی واقع در بلوار جانبازان (هر واحد‬ ‫جداگانه ‪ -‬مزایده)‬ ‫‪ -2‬اجاره واحد ‪ ۲‬و ‪ 3‬و ‪ 6‬و ‪ 10‬و ‪ 14‬مجتمع تجاری (مزایده)‬ ‫‪ -3‬اجاره محل کیوسک شماره یک و دو پارک ساحلی (هر مورد جداگانه ‪ -‬تجدید مزایده)‬ ‫‪ -۴‬اجاره پارکینگ تصادفات شهرداری واقع در بلوار جانبازان (مزایده)‬ ‫‪ -5‬اجاره زمین واقع در خیابان اباذر جنب دفترخانه اسناد رسمی ‪ ۱۵۳‬چمگردان (مزایده)‬ ‫‪ -6‬اجاره محل چهارشنبه بازار واقع در بلوار جانبازان (مزایده)‬ ‫‪ -7‬اجاره زیرزمین مغازه مجتمع تجاری واقع در بلوار شهید قاسم سلیمانی (مزایده)‬ ‫متقاضیان می توانند حداکثر تا روز سه شنبه مورخ ‪ 1401/05/25‬جهت دریافت اسناد و اگاهی از شرایط‬ ‫داخلی مزایده و به واحد امور قراردادها مراجعه و تا پایان وقت اداری همان روز پاکت های مزایده را تحویل‬ ‫دبیر خانه حراست شهرداری نمایند‪.‬‬ ‫هزینه چاپ اگهی در روزنامه و کارشناسی‪ ،‬هریک از موارد فوق به نسبت بعهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫شماره تماس شهرداری‪52240471 :‬‬ ‫علی پور بافرانی‪ -‬شهردار چمگردان‬ ‫الف‪862030 :‬‬ ‫‪١٣٥٩٥٢٤‬‬ ‫م مالف‪:‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪2164‬‬ ‫نشر در شوره زار‬ ‫یــادش بــه خیــر ضرب المثــل‬ ‫نوســتالژی تهــران قدیــم کــه‬ ‫می گفــت‪« :‬تــو بگــو ف مــن‬ ‫مــی روم فرحــزاد» و کنایــه از ایــن‬ ‫حسنروانشید بــود کــه راننــدگان تاکســی نارنجــی‬ ‫ان تهــران جمع وجــور بــه مجــردی کــه لب هــای‬ ‫مســافر بــاز می شــد‪ ،‬می فهمیدنــد مقصــدش‬ ‫کجاســت و از ان زمــان بــه بعــد ایــن گفتــه بــرای‬ ‫ان بــه کار م ـی رود تــا طــرف مقابــل بدانــد دســتش‬ ‫را خوانده انــد! امــروز اگرچــه شــهرها کالن و جهــان‬ ‫نیــز بــه یــک دهکــده کوچــک و شــاید یــک گوشــی‬ ‫تلفــن همــراه تبدیــل شــده تــا مالــک خــود را در اســرع‬ ‫زمــان از کوچک تریــن و پیش پاافتاده تریــن اتفاقــات‬ ‫مطلــع کنــد امــا بازهــم پیــدا می شــوند کســانی کــه از‬ ‫راه هــای مختلــف هرگونــه مالکیتــی را به راحتــی دور‬ ‫بزننــد‪ .‬گفته انــد قدیم هــا یکــی از شــعرای معــروف‬ ‫خســته و درمانــده وارد شــهری شــد کــه در میــدان ان‬ ‫مــردی روی ســکویی رفتــه بــود و به عنــوان شــاعر‬ ‫یکــی از ســروده های او را می خوانــد‪ .‬مســافر پیــش او‬ ‫رفــت و پرســید‪ :‬شــعر را خودتــان گفته اید و جــواب داد‪:‬‬ ‫بلــه‪ .‬مســافر گفــت‪ :‬امــا بــه نظــرم می ایــد متعلــق بــه‬ ‫فــان شــاعر اســت و مــرد بالفاصلــه گفت‪ :‬مــن خودم‬ ‫همــان شــخص هســتم‪ .‬مســافر جــواب داد‪ :‬جل الخالق‬ ‫کــه شــعردزد دیــده بودیــم امــا شــاعر دزد هرگــز! حاال‬ ‫کافــی اســت کامپیوتــر خــود را روشــن کنیــد و بــرای‬ ‫مثــال بــه جســتجوی کتابــی پــر طــرف دار بپردازیــد‬ ‫تــا مالحظــه کنیــد چنــد نمونــه از نشــر و ترجمــه ایــن‬ ‫اثــر بــه نام هــای متفــاوت بــه چشــم می خــورد کــه‬ ‫معلــوم نیســت صاحــب و مالــک اصلــی ان هــا کــدام‬ ‫یــک هســتند! تــا قبــل از ایــن کســانی کــه دســت بــه‬ ‫ســرقت اثــار می زدنــد خیلــی راحــت کتاب هــا را بــا‬ ‫چــاپ افســت تکثیــر و پــس از صحافــی می فروختنــد‬ ‫و اب هــم از اب تــکان نمی خــورد‪ .‬البتــه بــا شــکایت‬ ‫ناشــران مالــک واحدهــای نظارتــی وزارت ارشــاد انبــار‬ ‫ایــن محصــوالت به اصطــاح قاچــاق کشــف و ضبــط‬ ‫می شــد‪ .‬امــا حــاال راه هــا گســترده و پیچیده تــر شــده‬ ‫و مســئوالن نیــز ان قــدر سرشــان شــلوغ اســت کــه‬ ‫نمی داننــد صراط هــا مســتقیم هســتند! کتــاب ســازان‬ ‫متخلــف بــرای ادامــه ایــن راه از طــرق مختلــف وارد‬ ‫می شــدند تــا بــه کل بدنــه تولیــد و صنعــت لطمــه وارد‬ ‫کننــد‪ .‬مهنــاز براتــی از انتشــارات کتاب مجــازی معتقد‬ ‫اســت «کتاب ســازی برخــی از ناظــران یکــی از افــات‬ ‫حــوزه نشــر محســوب می شــود کــه بــه کل بدنــه‬ ‫ایــن صنعــت اســیب می رســاند‪ .‬روال کار ایــن ناشــران‬ ‫چنیــن اســت کــه بــه کمیــن می نشــینند و فضــای‬ ‫حــوزه نشــر را خــوب رصــد می کننــد‪ ،‬به محــض‬ ‫پرفــروش شــدن یــک کتــاب از کمیــن گاه خــارج‬ ‫می شــوند‪ ،‬کتــاب را تهیــه می کننــد‪ ،‬جمله بنــدی‬ ‫ان را تغییــر می دهنــد و بــا توســل بــه شــیوه هایی‬ ‫در صفحه بنــدی تعــداد صفحــات را کمتــر می کننــد‪،‬‬ ‫نــام یــک فــرد نامعلــوم بی ســابقه را به عنــوان‬ ‫مترجــم روی کتــاب درج و کتــاب را بــا پایین تریــن‬ ‫کیفیــت کاغــذ و چــاپ و بــا قیمتــی پایین تــر‬ ‫راهــی بــازار می کننــد‪ .‬بعضــا هــم ویراســتاران و‬ ‫مترجمــان اماتــوری را اســتخدام می کننــد و از ان هــا‬ ‫می خواهنــد کتــاب را بازنویســی کننــد‪ .‬هیــچ انگیــزه‬ ‫فرهنگــی در پــس فعالیــت ایــن ناشــران وجــود نــدارد‬ ‫و تنهــا انگیــزه انهــا در یـک کالم پــول اســت‪ .‬هدفــی‬ ‫کــه بــرای ایــن دســت از ناشــران‪ ،‬توجیه کننــده‬ ‫هــر وســیله ای اســت‪ .‬اگــر بــه لیســت کتاب هــای‬ ‫منتشــر شــده توســط ایــن ناشــران دقــت کنیــد متوجه‬ ‫می شــوید کــه هیــچ کتــاب جدیــدی وارد بــازار‬ ‫نکرده انــد و کپــی کاری تمیــز نهایــت زحمــت ایــن‬ ‫بزرگــواران اســت‪ .‬چــرا کــه اکثــر کتاب هــای ایــن‬ ‫ناشــران پــر از غلط هــای تایپــی و امالیــی و ویرایشــی‬ ‫اســت‪ .‬طــوری کــه مخاطــب کتاب خــوان را از کتــاب‬ ‫خوانــدن منصــرف می کنــد‪ .‬انتشــارات کتــاب مجــازی‬ ‫در بهمن مــاه ســال گذشــته کتابــی را بــا عنــوان (مغازه‬ ‫جادویــی) وارد بــازار کــرد و در عــرض کمتــر از یــک‬ ‫مــاه ایــن کتــاب بــه چــاپ پانزدهــم رســید‪ .‬از بهمــن‬ ‫تــا اواخــر اســفند حــدود چهــار ناشــر پختــه خــوار و‬ ‫کتــاب ســاز هــم ایــن کتــاب را راهــی بــازار کردنــد‪».‬‬ ‫اصــوال کپی بــرداری از نشــر ســابقه طوالنــی دارد کــه‬ ‫اوایــل انقــاب بیشــتری کتاب هــا را از ایــن طریــق‬ ‫فتــو می کردنــد و بــا جلدهــای منگنــه شــده بــه بــازار‬ ‫می فرســتادند بــدون انکــه نــام و نشــانی از ناشــر باشــد‬ ‫امــا ایــن مــورد غلــط و خــاف طــی ایــن ســال ها‬ ‫نه تنهــا مختومــه نشــده بلکــه به شــدت گســترش‬ ‫یافتــه و تــا اتحادیــه ناشــران بــه فکــر چــاره بیفتــد‬ ‫کــه شــایع اســت بــا یــک بیانیــه از دولــت بخواهــد تــا‬ ‫بــه ایــن مســئله رســیدگی کنــد‪ .‬تــا پیش ازایــن انجــام‬ ‫کپی بــرداری بــه هــر صــورت عنــوان «قاچــاق کتــاب»‬ ‫را داشــت امــا حــاال ادامــه خالهــای قانونــی و نظارتــی‬ ‫باعــث شــده تــا بعضــی بــا مجــوز و بــرگ ســبز نشــر‬ ‫دســت بــه انجــام ان بزننــد تــا به ظاهــر کارشــان‬ ‫قانونــی باشــد کــه البتــه منهــای تمــام معایــب‪،‬‬ ‫غیراخالقــی اســت‪ .‬پرواضــح اســت هرانچــه ایــن‬ ‫اقدامــات خــاف ادامــه یابنــد و ســودهای نامشــروع‬ ‫بــه جیــب ناشــران پختــه خــوار بــرود‪ ،‬همــان قــدر‬ ‫انتشــارات متضــرر می شــود‪ .‬وقتــی کــه برنج هــای‬ ‫وارداتــی در انبارهــای زیرزمینــی به واســطه اســپری ها‬ ‫معطــر می شــوند و در کیســه های تولیــد داخــل‬ ‫بــه بــازار عرضــه می گردنــد و یــا جایــگاه داروهــای‬ ‫تقلبــی و تاریخ گذشــته در ناصرخســرو پایــدار اســت‬ ‫و قاچــاق همچنــان به صــورت گســترده ادامــه دارد‪،‬‬ ‫انتظــار چندانــی نیســت کــه شــغل مقــدس نشــر هــم‬ ‫ادامــه دارد‬ ‫در شــوره زار نیفتــد‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 18‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4415‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان مطرح کرد‬ ‫اجرای دوره ای محله محوری در مناطق ‪ 15‬گانه شهر‬ ‫مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان با اشاره به پروژه های‬ ‫محله محور در این منطقه‪ ،‬گفت‪ :‬محله محوری به معنای تمرکز بر‬ ‫رفع مشکالت یک محله و غفلت از سایر محله ها نیست‪.‬‬ ‫علی اصغر شاطوری با اشاره به اجرای طرح محله محوری در‬ ‫منطقه هفت شهرداری اصفهان‪ ،‬به ایمنا گفت‪ :‬طرح محله محوری‬ ‫قرار است هر سال در دو محله از هر منطقه از مناطق پانزده گانه‬ ‫شهرداری اجرایی شود تا پس از پایان دوره چهارساله مدیریت‬ ‫شهری‪ ،‬تمام محله ها به سطحی از ارتقای کیفی برسد‪ ،‬البته‬ ‫محله محوری به معنای تمرکز بر رفع مشکالت یک محله و‬ ‫غفلت از سایر محله ها نیست‪ .‬او با بیان اینکه طرح محله محوری‬ ‫در منطقه هفت شهرداری اصفهان در دو محله شاهد و پوریای ولی‬ ‫اجرا می شود‪ ،‬افزود‪ :‬محله های شاهد و پوریای ولی در قسمت‬ ‫جنوبی اتوبان چمران و در محدوده بافت فرسوده منطقه قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان ادامه داد‪ :‬محله‬ ‫شاهد بیشترین تراکم جمعیت را دارد و درخواست های ساکنان‬ ‫این محله بیشتر در حوزه رسیدگی به بافت فرسوده‪ ،‬زیباسازی و‬ ‫انجام پروژه های عمرانی و محرک توسعه بوده است که بر این‬ ‫اساس با معتمدان محلی جلساتی را برگزار کردیم و با استفاده از‬ ‫پیشنهادهای انها و پس از بازدید از نقاط مختلف این محله‪ ،‬عمده‬ ‫مشکالت مردم احصا شد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬برای احیای محله های‬ ‫شاهد و پوریای ولی ‪ ۱۵‬میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده‬ ‫است‪ .‬در ادامه بر اساس اولویت بندی انجام شده‪ ،‬مشکالتی که‬ ‫بیشترین میزان درخواست مردم حول محور ان بوده است و‬ ‫بیشترین تاثیر را در ارتقای سطح کیفی زندگی انها دارد‪ ،‬رفع خواهد‬ ‫شد‪ .‬شاطوری ادامه داد‪ :‬احیای بافت فرسوده در این محله ها نیازمند‬ ‫مشارکت مردم و سرمایه گذاران و الزمه ان پروژه های محرک‬ ‫توسعه است تا برای سرمایه گذاری انگیزه ایجاد شود‪ ،‬از این رو‬ ‫شهرداری در این محله پروژه هایی تعریف کرده است تا محرک‬ ‫توسعه برای احیای بافت فرسوده باشد‪ .‬او با اشاره به مشکالت‬ ‫محله پوریای ولی گفت‪ :‬در این محله خیابان ‪ ۱۵‬خرداد در محدوده‬ ‫بافت فرسوده قرار گرفته است که عرض ان در طرح تفصیلی به‬ ‫‪ ۱۸‬متر رسیده است و نیاز به عقب نشینی دارد و ساماندهی ان در‬ ‫دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ایجاد پاتوق محلی در خیابان ‪ ۱۵‬خرداد‬ ‫مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان ادامه داد‪ :‬چندین پالک‬ ‫در مسیر ازادسازی خیابان ‪ ۲۲‬بهمن واقع در محله پوریای ولی‬ ‫باعث شده باند شمالی این خیابان مورداستفاده قرار نگیرد‪ ،‬از‬ ‫این رو با توجه به درخواست شهروندان مبنی بر دو بانده شدن‬ ‫خیابان ‪ ۲۲‬بهمن‪ ،‬این پروژه در دستور کار شهرداری قرار گرفت‬ ‫و توافقات الزم برای ازادسازی مسیر نیز در حال انجام است‪ .‬او با‬ ‫می شــد اما به دلیل فشــار زیاد وارده بــه کلیه ها‪ ،‬با نظر‬ ‫متخصصان کلیه و مجاری ادراری در بیمارســتان انجام‬ ‫شد‪.‬او ادامه داد‪ :‬در این عمل‪ ،‬با برش‪ ،‬لگنچه به طور کامل‬ ‫از حالب جدا‪ ،‬قســمت اضافه برداشته‪ ،‬محل انسداد رفع و‬ ‫بار دیگر پیوندهای الزم انجام شد‪.‬او با اشاره به انجام این‬ ‫عمل توسط دکتر مهرداد حسین پور فوق تخصص جراحی‬ ‫در نوزاد‪ ،‬افزایش ضریب هوشی شیرخواران به میزان ‪ ۸‬تا ‪۱۳‬‬ ‫نمره بیشتر از شیر خشک خواران‪ ،‬افزایش تعامالت اجتماعی‪،‬‬ ‫ی عاطفی بین شــیرخوار و مادر‪ ،‬کاهش سرطان‬ ‫ارتباط قو ‬ ‫ســینه و تخمدان در مادران شیرده‪ ،‬کمک به از دست دادن‬ ‫وزن ناشی از بارداری و کاهش میزان طالق در خانواده هایی‬ ‫ی عاطفی زندگی‬ ‫که با تماس پوستی‪ ،‬شیردهی و ارتباط قو ‬ ‫می کنند‪ ،‬خواهد شد‪.‬کاظمی با تاکید بر اینکه اصفهان یکی‬ ‫از استان های پیشرو و برتر در تغذیه انحصاری با شیر مادر در‬ ‫‪ ۶‬ماه پس از تولد است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬یکی از مهم ترین عوامل‬ ‫تاثیرگذار در این زمینه‪ ،‬برنامه های اموزشی و فرهنگ سازی‬ ‫گسترده مراکز بهداشت استان است‪.‬او با اشاره به اینکه تغذیه با‬ ‫شیر مادر به صورت انحصاری تا شش ماهگی و همراه با غذای‬ ‫کمکی تا پایان دوسالگی باید ادامه داشته باشد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫مهم ترین مشکالت در ترویج تغذیه با شیر مادر‪ ،‬تبلیغات وسیع‬ ‫شرکت های تولیدکننده و توزیع کننده شیر مصنوعی‪ ،‬وجود‬ ‫باورهای غلط‪ ،‬نبود فرد حامی در کنار مادر شــیرده و تجویز‬ ‫بی رویه شیر مصنوعی توسط برخی از متخصصان اطفال است‪.‬‬ ‫رئیس گروه سالمت نوزادان و سالمت مرکز بهداشت اصفهان‬ ‫با اشاره به فعالیت بانک شیر مادر در استان‪ ،‬گفت‪ :‬این بانک‬ ‫بهمن سال گذشــته در بیمارستان الزهرا(س) تاسیس شد و‬ ‫در زمان حاضر شــیرخواران محروم از شیر مادر‪ ،‬می توانند از‬ ‫بانک شیر مادر به صورت رایگان استفاده کنند و تغذیه شوند‪.‬‬ ‫او همچنین خاطرنشان کرد‪ :‬طبق اخرین امار وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درصد تغذیه انحصاری با شــیر مادر در کشور ‪ ۴۸‬درصد و در‬ ‫اصفهان ‪ ۵۴‬درصد است‪.‬کاظمی با اشاره به اینکه با توجه به‬ ‫اهمیت تغذیه با شــیر مــادر‪ ،‬از ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۶‬مرداد هفته جهانی‬ ‫شیر مادر نام گذاری شده است‪ ،‬افزود‪ :‬شعار امسال این رویداد‪،‬‬ ‫«قدمی به جلو برای تغذیه شــیرخوار با شیر مادر‪ :‬اموزش و‬ ‫حمایت « است‪.‬سالیانه هفته جهانی تغذیه با شیر مادر از یکم تا‬ ‫هفتم اگوست (دهم تا شانزدهم مرداد) گرامی داشته می شود‪.‬‬ ‫سازمان بهداشت جهانی‪ ،‬تغذیه اختصاصی نوزاد با شیر مادر را‬ ‫تا ‪ ۶‬ماهگی توصیه کرده است‪.‬‬ ‫استقبال از پویش نذر خون در اصفهان‬ ‫گروه رویداد‪ :‬مدیر روابط عمومی اداره کل انتقال خون‬ ‫اصفهان از استقبال مطلوب عزاداران حسینی در این خطه‬ ‫از پویش نذر خون در دهه محرم به ویژه در تاسوعا و عاشورا‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫فرشــته ارامش گفت‪ :‬در زمان حاضر اکثر پایگاه های‬ ‫خون گیری در سراســر استان با حجمی از مراجعه کنندگان‬ ‫برای نذر خون مواجه هســتند‪.‬او اظهار داشت‪ :‬روز گذشته‬ ‫مرکز ثابت خون گیری اصفهان واقــع در میدان خواجو از‬ ‫ساعت هشت صبح تا ‪ ۱۴‬پذیرای اهداکنندگان خون بود‪.‬‬ ‫مدیــر روابط عمومــی اداره کل انتقال خون اصفهان‬ ‫ادامـه از صفحه یـک‪ :‬به گفته باب شـیفر روزنامه نگار‬ ‫گاردیـن «خبرنـگاری بهترین راه بـرای خدمت بـه مردم و‬ ‫تاثیرگذاری روی جامعه اسـت»‪.‬‬ ‫خبرنـگاران می توانند نادیـان ازادی‪ ،‬عدالت و حقوق مردمان‬ ‫جامعه خویش باشـند و به توسـعه و رشـد ارکان ان کمک‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بـرای تحقـق جریـان ازاد اطالعات یـا به گفتـه هابرماس‬ ‫بـرای درمان بی تفاوتـی و ازخودبیگانگی مردم و ازادسـازی‬ ‫عرصـه رسـانه ها از نمایـش و تصویرسـازی‪ ،‬نخسـت باید‬ ‫بـه زیرسـاخت ها و مطالبـات مـادی روزنامه نـگاران بـه جد‬ ‫پرداختـه شـود نه اینکه تنهـا روزی را به ایـن نام ثبت کنیم‬ ‫و شـاهد شـادباش و تقدیر زبانی مسـئوالن باشیم‪.‬‬ ‫زیرسـاخت ها و مطالباتـی کـه در ایـن روزهـا در حـد حرف‬ ‫و شـعار باقی مانـده و هیـچ نهاد‪ ،‬سـازمان یا مسـئولی برای‬ ‫برطـرف کـردن ان کار عملـی انجـام نمی دهد‪.‬‬ ‫امـا خبرنـگار ایـن رکـن چهـارم جامعـه مدنـی بـا تمـام‬ ‫دشـواری ها‪ ،‬غم نان و درد معیشـت و عدم امنیت شـغلی باز‬ ‫بـه رسـالت خویش وفادار اسـت و انتظـاری در قبـال انجام‬ ‫انچـه بـر دوشـش قرارگرفتـه‪ ،‬نـدارد و ایـن تنهـا و تنها به‬ ‫خاطـر عشـق به حرفه ای اسـت کـه پذیرفته اسـت و بس‪.‬‬ ‫دویدن در مسیر خبر‬ ‫اغاز اموزش تغذیه نوزاد با شیر مادر‬ ‫در‪ ۳۸‬بیمارستاناصفهان‬ ‫بنا به گفته رئیس گروه سالمت نوزادان و سالمت مرکز‬ ‫بهداشت اصفهان برنامه های اموزشی درباره تغذیه انحصاری‬ ‫نوزادان با شــیر مادر در ‪ ۶‬ماه نخست پس از زایمان‪ ،‬در ‪۳۸‬‬ ‫بیمارستان دوستدار کودک استان اجرا می شود‪.‬‬ ‫مریم کاظمی‪ ،‬به ایرنا گفت‪ :‬تغذیه نوزادان با شــیر مادر‬ ‫بویژه در ‪ ۶‬ماه نخست پس از زایمان‪ ،‬مزایای بی شماری برای‬ ‫مادر‪ ،‬شیرخوار و جامعه دارد به همین دلیل برنامه های اموزشی‬ ‫گسترده ای در این زمینه در استان اجرا می شود که بخشی از ان‬ ‫ن انتخاب این‬ ‫در بیمارستان های دوستدار کودک است‪.‬او با بیا ‬ ‫بیمارستان ها بر اساس ‪ ۱۰‬اقدام در زمینه حمایت از مادر و نوزاد‬ ‫و ترویج تغذیه با شیر مادر اظهار داشت‪ :‬در این بیمارستان ها‬ ‫اقدام هایی مانند تغذیه انحصاری نوزاد با شیر مادر‪ ،‬هماغوشی‬ ‫نوزاد و مادر و تماس پوستی بین انها در ساعت نخست تولد‪،‬‬ ‫هم اتاقی بودن مادر و نوزاد‪ ،‬اموزش مادر درباره نحوه و زمان‬ ‫شــیر دادن‪ ،‬حمایت از مادران شیرده‪ ،‬اموزش خطر استفاده‬ ‫از شیشه شیر و پســتانک و اموزش کارکنان اجرا می شود‪.‬او‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬تغذیه نوزاد با شیر مادر باعث پیشگیری از‬ ‫ابتالی او به بیماری های عفونی تنفسی و عفونت گوش میانی‬ ‫خبرنگار یک واژه نیست‬ ‫یادداشت‬ ‫بیان اینکه زیباسازی و نورپردازی خیابان اشراق جنوبی در محله‬ ‫پوریای ولی یکی دیگر از پروژه های مهم این منطقه در راستای‬ ‫طرح محله محوری است‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به ازادسازی های انجام‬ ‫شده در سال های گذشته برای احداث این خیابان‪ ،‬بدنه ان زیبایی‬ ‫چندانی ندارد‪ ،‬بنابراین طرح زیباسازی خیابان به سازمان زیباسازی‬ ‫شهرداری ارجاع و پیمانکار ان نیز انتخاب شده است که امیدواریم‬ ‫تا پایان سال جاری اجرایی شود‪ .‬شاطوری تصریح کرد‪ :‬بر اساس‬ ‫درخواست شهروندان در محله پوریای ولی و با توجه به جمعیت‬ ‫زیاد سالمندان‪ ،‬ایجاد پاتوق محلی در ورودی خیابان ‪ ۱۵‬خرداد‬ ‫از سمت خیابان اشراق جنوبی در دستور کار قرار گرفت و تامین‬ ‫اعتبار پروژه نیز انجام شده است‪ .‬او با بیان اینکه برای اسفالت معابر‬ ‫فرعی‪ ،‬ساماندهی و جمع اوری اب های سطحی اعتبارات الزم در‬ ‫نظر گرفته شده است‪ ،‬گفت‪ :‬شهروندان ساکن در سایر محله ها‬ ‫نباید گمان نکنند که در راستای طرح محله محوری تمام اعتبارات‬ ‫فقط به دو محله اختصاص می یابد؛ انتخاب دو محله در راستای‬ ‫اجرای طرح محله محوری‪ ،‬به معنای تمرکز بر رفع مشکالت یک‬ ‫محله و غفلت از سایر محله ها نیست و شهرداری وظایف خود را‬ ‫در تمام محله ها انجام می دهد‪.‬‬ ‫انجام عمل جراحی نادر رفع تنگی محل اتصال حالب لگنچه در کاشان‬ ‫گروه رویداد‪ :‬به گفته رئیس بیمارســتان نقوی کاشان‬ ‫عمل جراحی نادر رفع مشــکل تنگی محل اتصال حالب‬ ‫لگنچه برای نخســتین بار در این شهرستان برای کودک‬ ‫چهارماهه با موفقیت انجام شد‪.‬‬ ‫حامد یزدان پناه افــزود‪ :‬این کودک لگنچه فوق العاده‬ ‫متصل داشــت که این عمل باید در ســن باالتری انجام‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫گفــت‪ :‬همچنین مرکــز ثابت خون گیری خمینی شــهر ‪،‬‬ ‫کاشــان‪ ،‬شهرضا‪ ،‬نجف اباد‪ ،‬خوانســار و گلپایگان امروز از‬ ‫ســاعت هشت صبح تا ‪ ۱۳‬دایر و پذیرای عزاداران حسینی‬ ‫برای اهدای خون است‪.‬او خاطرنشان کرد‪ :‬امسال یک واحد‬ ‫سیار خون گیری در خمینی شهر با توجه به کثرت عزاداران‬ ‫و استقبال برای نذر خون مستقر شد‪ .‬ارامش افزود‪ :‬نیاز به‬ ‫خون و فراورده های ان به صورت روزانه و مســتمر است‬ ‫بنابراین ضروری اســت اهداکنندگان به صورت مستمر در‬ ‫این امر خداپسندانه شــرکت و بیماران نیازمند به خون را‬ ‫یاری کنند‪.‬‬ ‫کودکان و با همکاری متخصص بیهوشــی اطفال‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬این عمل از پیچیده ترین و ســخت ترین عمل های‬ ‫جراحی کودکان محسوب می شود‪.‬بیمارستان نقوی از جمله‬ ‫موقوفه ها و باقیات الصالحات به جای مانده از زنده یاد حاج‬ ‫محمدصادق نقوی از خیران سالمت کاشان است‪.‬جمعیت‬ ‫نزدیک به ‪ ۵۰۰‬هزارنفری شهرســتان های کاشان و اران‬ ‫و بیدگل‪ ،‬زیرپوشش خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی کاشان قرار دارد‪.‬شهرستان کاشان با جمعیت‬ ‫افزون بر ‪ ۳۶۴‬هزار نفــر در فاصله حدود ‪ ۲۰۰‬کیلومتری‬ ‫شمال اصفهان و شهرستان اران و بیدگل با بیش از ‪۱۰۳‬‬ ‫هزار نفر جمعیت در حــدود ‪ ۲۱۵‬کیلومتری اصفهان قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ماهمحرم؛بهترینفرصت‬ ‫برایجهادتبیین‬ ‫دبیر شورای سیاســت گذاری ائمه جمعه استان اصفهان‬ ‫وظیفه ذاتی کســانی که اهل خطابه هستند را تبیین فلسفه‬ ‫قیام عاشورا با وقایع امروزی دانست و گفت‪ :‬ماه محرم بهترین‬ ‫فرصت برای استفاده از حضور مردم پای منابر برای تبیین در‬ ‫راستای تقویت بنی ه دینی و ایمانی مردم برای ترویج ارزش های‬ ‫دینی در جامعه است‪.‬‬ ‫حجت االســام علیرضا فرهنگ در خصوص لزوم جهاد‬ ‫تبییــن در منابر هیئت های عزاداری بــه ایمنا گفت‪ :‬یکی از‬ ‫فرصت های ناب فراهم شده در اسالم برای جبهه انقالب دهه‬ ‫محرم و جهاد تبیین است‪ ،‬وظیفه ذاتی کسانی که اهل خطابه‬ ‫هســتند و از طریق سخنرانی با مردم در ارتباط هستند تبیین‬ ‫فلسفه قیام عاشورا با وقایع امروزی است‪.‬او با اشاره ریشه قرانی‬ ‫جهاد تبیین افزود‪ :‬ایه ‪ ۵۴‬سوره نوح به پیامبر (ص) دستور داده‬ ‫که تبیین کند‪ ،‬مردم نیز مکلف هستند بر اساس تبیین صورت‬ ‫گرفته حرکت کنند بنابراین وظیفه علماء و بزرگان ما این است‬ ‫که خطبه های نماز جمعه و منبرهای دهه محرم حتمًا فلسفه‬ ‫قیام عاشورا‪ ،‬عوامل ان اتفاق و ریشه های ان را تبیین کنند‪.‬دبیر‬ ‫شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان اصفهان تاکید کرد‪:‬‬ ‫علماء و بزرگان دین همچنین وظیفه دارند با تطبیق این مسائل‬ ‫با ظهور امام زمان (عج)وظایف مردم ان زمان برای یاری امام‬ ‫که در ان کوتاهی کردند را روشن کنند تا این اتفاق برای امت‬ ‫پیامبر در اخرالزمان اتفاق نیفتد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ماه محرم فرصتی بــرای ترویج ارزش های‬ ‫دینی‬ ‫دبیر شورای سیاســت گذاری ائمه جمعه استان اصفهان‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬ماه محرم بهترین فرصت است که از حضور‬ ‫مردم پای منابر برای تبیین مسائل استفاده کرد اما تبیین باید در‬ ‫سه محور اتفاق بیفتد‪ ،‬محور نخست ان جهاد تبیین در راستای‬ ‫تقویت بنیه دینی و ایمانی مردم برای ترویج ارزش های دینی‬ ‫در جامعه اســت‪.‬او دومین محور تبیین را بحث های فکری و‬ ‫اعتقادی مردم بیان کرد و گفت‪ :‬محور ســوم اخالق است که‬ ‫الیه های مختلف اخالق و رفتار پیامبر باید تبیین شود تا مردم‬ ‫بدانند پیامبر (ص) چگونه در ان موقع که اوج گمراهی اعراب‬ ‫جاهلیت بود در میان انها نفوذ کــرد و امروز جامعه ما نیز به‬ ‫اخالق محوری که از این طریق سیره پیامبر تبیین می شود‪.‬او‬ ‫با اشاره به لزوم تبیین فتنه های اخرالزمانی ادامه داد‪ :‬این فتنه ها‬ ‫جوامع اسالمی را تهدید می کند و مسئولین نیز باید برای رفع‬ ‫این فتنه ها و روشن کردن افکار عمومی تالش کنند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬مقاومت در برابر منفعت طلبان‬ ‫فرهنگ با اشــاره به اهداف سیدالشهدا (ع)از قیام عاشورا‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬فلسفه قیام امام حسین(ع) این بود که مردم را‬ ‫به راه سعادت خود برگردانند‪ ،‬طبیعتا تالش کند برای سعادت‬ ‫مردم با منافع برخی افراد منافات خواهد داشت اما در مقابل این‬ ‫منفعت طلب ها باید مقاومت کرد تا مردم راه خود را پیدا کنند‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه یک قیام اتفاق نمی افتد مگر با ایستادگی‬ ‫در مقابل ظلم‪ ،‬گفت؛ سیاســتی که در اسالم دنبال می شود‬ ‫این است که نمی توانیم در مقابل ظلم و تعدی افراد به حریم‬ ‫مردم ســکوت پیشــه کنیم و در مقابل هر ظلمی تا شهادت‬ ‫می ایستیم‪ ،‬در ایات مختلف قرانی نیز بیان شده است که خدا‬ ‫را عبادت کنید و در مقابل طاغوت ایســتادگی کنید‪ .‬این یک‬ ‫قیام توحیدی و الهی اســت که الزمه ان ایستادگی در مقابل‬ ‫ظلم و ظالم است‪.‬‬ ‫خبر؛ پدیده ای که بیشــتر از گذشته و‬ ‫کمتر از اینده‪ ،‬افســار زندگی ما را در‬ ‫دست گرفته است ‪ ،‬بنا بر ماهیت سیال‬ ‫گونه اش دائم از شکلی به شکل دیگر‬ ‫رنگ عوض می کند و ما که هویتمان‬ ‫میناعباسپور به ان گره خورده و با تمام مولفه هایی‬ ‫که زیر عنوان خبرنگاری قرار گرفته است را‪ ،‬وا می دارد تا‬ ‫به سازش برقصیم و خود را با تازه ترین شیوه های تولید این‬ ‫محتواهمگامکنیم‪.‬‬ ‫در این گونه مقاالت معموال اشــاره ای به تاریخچه‬ ‫خبر ‪ ،‬خبرنگاری و روزنامه نگاری و‪ ...‬از گذشــته تا امروز‬ ‫شده و ویژگی هایی الزم برای موفق بودن در این مسیر‬ ‫را برمی شــمارند که به اعتقاد نگارنــده این متن با یک‬ ‫جستجوی ساده در فضای وب می توان به ان دست یافت‬ ‫و همچنین بارها و بارها در مورد ان ســخن گفته شده‬ ‫است‪ .‬اما به نظر می رسد در سالروز بزرگداشت روز خبرنگار‬ ‫که به نظر می رســد خود را با ماهیت پیشرفت فناوری‬ ‫تولید خبر همگام کرده و هر سال زودتر از سال قبل فرا‬ ‫می رســد‪ ،‬توجه به این نکته ضرورت دارد پیش از اینکه‬ ‫ســیل پیام های تبریک و قدردانی روز خبرنگار غرقمان‬ ‫کرده و مــا را با خود ببرد ‪ ،‬تلنگری به خود زده و ببینیم‬ ‫در سالی که گذشت چقدر «خبرنگاری» کرده ایم؟ در واقع‬ ‫باید قبل از اینکه بابت تبریک روز خبرنگار خوشحالی کنیم‬ ‫به بررسی این بپردازیم که برای داشتن و حفظ این عنوان‬ ‫چقدر تالش کرده ایم و تا چه اندازه توانسته ایم مسیر رو‬ ‫به رشــدی را طی کنیم و به قولی‪ ،‬چقدر ارزش افزوده به‬ ‫ما اضافه شده است‪ .‬به عنوان مثال در شرایطی که رویکرد‬ ‫روابط عمومی اداره ها به سمت تولید و ارسال اخبار متبوع‬ ‫خود برای رسانه ها است‪ ،‬تا چه اندازه چوب خط کارکردمان‬ ‫را با انتشــار این اخبار بدون هیچ دخل و تصرفی پرکرده‬ ‫و اقدام جریان ســازی در این زمینه نداشته ایم‪ .‬در سالی‬ ‫که گذشته به چه میزان توانسته ایم گزارش یا گفتگوی‬ ‫تاثیرگذاری در حوزه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬ورزشی‬ ‫و‪ ...‬تهیه کنیم‪ .‬چقدر مطالعه جانبی در مورد ســوژه های‬ ‫خبری مان داشته ایم؟‪ ،‬تا چه میزان به نرم افزارهای تولید‬ ‫محتوا در فضای وب یا با اســتفاده از تلفن محتوا اشــنا‬ ‫شده ایم‪ ،‬اصال ایا به اموختن زبان خارجی و به دنبال ان‬ ‫مطالعه منابع غیرفارســی اقدام کرده ایم؟ البته که انتظار‬ ‫می رود پاســخ بسیاری از ما به برخی از این سواالت بله‬ ‫و صدالبته بله باشد چرا که همکاران ما در این عرصه با‬ ‫کمترین چشمداشت و بیشترین تالش در شرایطی که کار‬ ‫و رقابت در فضای رسانه ای روز به روز دشوارتر و عرصه‬ ‫تنگ تر می شود‪ ،‬همواره جنگیده اند‪ .‬اما نباید بدمان بیاید‬ ‫و باید بپذیریم در دوره ای که ســرعت پیشرفت فناوری‬ ‫اطالعات و انتشار خبر به واسطه ابزارهای رسانه ای نوین‬ ‫بسیار باال رفته و نیاز به فعالیت در بسترهای مختلف تولید‬ ‫محتوا بشدت احســاس می شود ‪ ،‬باید از خود بپرسیم تا‬ ‫چه اندازه دانش رســانه ای خودمان را با این فضا همگام‬ ‫کرده ایــم؟ این روزها برای رقابــت و از ان مهم تر زنده‬ ‫ماندن در فضای تولید محتوای خبری تنها به تسلط بر‬ ‫تولید و تنظیم خبر به شیوه های سنتی و مثال رقابت چند‬ ‫ثانیه یا چنددقیقه ای خبرگزاری ها در انتشار اخبار خالصه‬ ‫نمی شود‪ ،‬اگرچه این مسئله تا همین چند وقت پیش از‬ ‫موارد بســیار تاثیرگذار در این عرصه به شمار می رفت‬ ‫و مــی رود اما این روزها در بازار مکاره ای از بســترهای‬ ‫تولید محتوا از فیس بوک ‪ ،‬تلگرام ‪ ،‬توییتر و اینســتاگرام‬ ‫گرفته تا چندین و چند برنامه دیگری که قطعا در اینده‬ ‫نزدیک شــاهد بروز و ظهور ان خواهیم بود‪ ،‬باید روش‬ ‫این بازی های رســانه ای را بلد باشیم که الزمه ان خارج‬ ‫شدن از پوسته سنتی تولید محتوای خبری است‪ .‬برای ما‬ ‫که سال ها در این عرصه فعالیت و زندگی کرده ایم ‪ ،‬روز‬ ‫را به شــب رسانه ایم ‪ ،‬هویتمان با خبر گره خورده است و‬ ‫با نگاه به پیشکسوتان رسانه می بینیم هیچ کداممان کاری‬ ‫جز این بلد نیســتیم‪ ،‬الزم و حتی واجب است که برای‬ ‫احساس هرچه بیشتر ارزشمندی داشتن هویت باید دست‬ ‫از روزمرگی برداریم و از پیله به پروانگی برسیم؛ در سالروز‬ ‫بزرگداشت مقام خبرنگار یادمان باشد منتظر کسی نباشیم‬ ‫که در مسیر پیشرفت هولمان دهد چرا که جز خودمان‪،‬‬ ‫نجات دهنده اینیست‪...‬‬ ‫پا نوشــت‪ :‬نگارنده این متن پیش از هرچیز بنا را بر‬ ‫اساس «یک ســوزن به خود‪ ،‬یک جوالدوز به دیگران»‬ ‫گذاشته است‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫عملیاتاصالحهندسی‬ ‫تقاطع های پرتردد منطقه‪۲‬‬ ‫پایانیافت‬ ‫مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان از عملیات بهسازی‬ ‫و اصالح هندسی تقاطع های پرتردد و خیابان های مهم این‬ ‫منطقه با اعتباری بالغ بر ‪ 2/5‬میلیارد ریال خبر داد‪.‬‬ ‫محمد صیرفی نژاد با اشاره به اصالح هندسی معابر منطقه‬ ‫دو شهرداری با صرف اعتباری بالغ بر ‪ ۲.۵‬میلیارد ریالی‪ ،‬به ایمنا‬ ‫گفت‪ :‬تقاطع ها و معابر شهری عالوه بر رفع گره های ترافیکی‪،‬‬ ‫کاهش و روان سازی بار ترافیک را نیز به همراه دارد‪ ،‬لذا به منظور‬ ‫روان سازی و بهبود حمل ونقل و کاهش تصادفات در منطقه‪،‬‬ ‫اصالح هندسی و رفع نقاط حادثه خیز و همچنین اجرای‬ ‫طرح های اصالح هندسی در منطقه دو انجام شد‪ .‬او تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اصالح هندسی ورودی و خروجی های شهرک رسالت‬ ‫در خیابان امام خمینی (ره)‪ ،‬اصالح هندسی دوربرگردان خیابان‬ ‫صمدیه لباف و راست گرد میدان حمزه بابوکان از جمله مهمترین‬ ‫اقدامات اصالح هندسی در تقاطع های منطقه دو از ابتدای سال‬ ‫جاری بوده است‪ .‬مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان ادامه داد‪:‬‬ ‫اصالح هندسی سه دور برگردان دیگر در خیابان صمدیه لباف‬ ‫و راست گرد صمدیه لباف به کندروی اتوبان شهید خرازی در‬ ‫دستور کار منطقه قرار گرفته است که امیدواریم تا پایان نیمه‬ ‫اول سال جاری به بهره برداری برسد‪ .‬او گفت‪ :‬با نزدیک شدن‬ ‫به ایام مهرماه و بازگشایی مدارس‪ ،‬جهت افزایش استفاده از‬ ‫وسایل حمل ونقل عمومی‪ ،‬خرید و نصب ‪ ۱۰‬عدد سایبان جدید‬ ‫اتوبوس برای نصب در نقاط پرتردد منطقه و بهسازی بیش از‬ ‫‪ ۳۰‬ایستگاه اتوبوس در دستور کار قرار گرفته است که به زودی‬ ‫نصب انها انجام خواهد شد‪ .‬صیرفی نژاد افزود‪ :‬هزینه نصب‬ ‫سایبان های جدید ایستگاه های اتوبوس در منطقه دو شهرداری‬ ‫بالغ بر ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 18‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4415‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫هنرمندان به زمزمه تجربه ناموفق جابجایی انتقاد دارند‬ ‫حضور در اصفهان‪ ،‬هویت جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان‬ ‫گروه رویداد| «پوران درخشنده» فیلمساز و «امرا‪ ...‬احمدجو»‬ ‫کارگردان و فیلمنامه نویس از چهره های سرشناس سینمای ایران‬ ‫و «امیــد اجاقی» کارگردان فیلم های کــودک و نوجوان درباره‬ ‫ضرورت میزبانی اصفهان از ســی وپنجمین جشنواره فیلم های‬ ‫کودکان و نوجوانان می گویند و کیفیــت برگزاری این رویداد از‬ ‫سوی شهرداری اصفهان را قابل قبول می دانند‪.‬‬ ‫ســی وپنجمین جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و‬ ‫نوجوانان در اســتانه برگزاری است در حالی که هنوز مشخص‬ ‫نشده است چه شــهری میزبان این رویداد فراملی خواهد بود‪.‬‬ ‫این ســردرگمی از جایی اغاز شد که طی ماه های اخیر احتمال‬ ‫انتقال این جشــنواره از اصفهان به شــهر دیگری قوت گرفت‪.‬‬ ‫مسئوالن بنیاد سینمایی فارابی از تشــکیل کارگروه ارزیابی و‬ ‫برنامه ریزی جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان خبر‬ ‫دادند‪ .‬این کارگروه که با هدف ارائه پیشــنهادات و برنامه ریزی‬ ‫در خصوص دوره های اتی این جشنواره مبتنی بر بهره مندی از‬ ‫تجارب گذشــته فعالیت می کند‪ ،‬تصمیم دارد نظر خود را درباره‬ ‫انتخاب شهر میزبان از میان سه شهر کرمان‪ ،‬همدان و اصفهان‬ ‫به عنوان شهرهای متقاضی‪ ،‬اعالم کند‪ .‬همه این ها در حالی است‬ ‫که طبق توافق های صورت گرفته در ســال های گذشته میان‬ ‫شهرداری اصفهان و مسئوالن جشنواره در تهران‪ ،‬دبیرخانه دائمی‬ ‫این جشنواره در شهر اصفهان ایجاد شده و امسال نیز شهرداری‬ ‫اصفهان به عنوان متولی برگزاری این رویداد بین المللی‪ ،‬امادگی‬ ‫همه جانبه خود را برای این میزبانی اعالم کرده است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬انتقال جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان‬ ‫از اصفهان اشتباه است‬ ‫اما احتمال انتقال جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و‬ ‫نوجوانان از اصفهان واکنش های مختلفی را در میان هنرمندان‬ ‫و فعاالن سینمای کودک و نوجوان به دنبال داشته است‪ .‬از جمله‬ ‫«پوران درخشنده» کارگردان مطرح سینمای ایران در گفتگویی‬ ‫که اخیرًا با خبرگزاری ایمنا داشته‪ ،‬انتقال جشنواره از اصفهان را‬ ‫یک اقدام اشتباه دانسته و بیان کرده است که شهرداری اصفهان‬ ‫توانسته با نگاه تخصصی و رویکرد فرهنگی این جشنواره را طی‬ ‫سال های اخیر به یک برند تبدیل کند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬انتقال جشنواره از اصفهان به اعتبار ان لطمه‬ ‫می زند‬ ‫کارگردان فیلــم «بچه های ابدی» با بیــان اینکه مکان‬ ‫برگزاری اغلب جشــنواره های معتبر دنیا نیز طی سال ها تغییر‬ ‫نمی کند و در مکان اولیه خود باقی می ماند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬انتقال‬ ‫جشنواره بین المللی فیلم های کودک و نوجوان از شهر اصفهان‬ ‫به اســتان های دیگر اعتبار این جشــنواره را از بین می برد و‬ ‫وزارت میراث فرهنگی طرح‬ ‫مجتمع تجاری منارجنبان را‬ ‫تائید کرده است‬ ‫بنا به گفته معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان‬ ‫دفتر حفظ و احیای بناها‪ ،‬بافت ها و محوطه های تاریخی‬ ‫ث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‪ ،‬طرح‬ ‫وزارتخانه میرا ‬ ‫مجتمع تجاری و اداری منارجنبان را با توجه به انطباق طرح با‬ ‫ضوابط این بنای ارزشمند تاریخی‪ ،‬تایید کرده است‪.‬‬ ‫وحید مهدویان به ایمنا گفت‪ :‬قطعه زمینی واقع در غرب‬ ‫بنای منارجنبان‪ ،‬طی سالیان متمادی مورد بهره برداری های‬ ‫متنوع‪ ،‬متضاد با موقعیت محل و حتی سوءاستفاده‪ ،‬قرار‬ ‫می گرفت؛ به طوری که بخشی از ان سال ها به عنوان پارکینگ‬ ‫استفاده می شد‪ ،‬درحالی که قسمت غربی ان به محل دپوی‬ ‫نخاله های ساختمانی و زباله های دورریز شهروندان و حتی‬ ‫معتادان بدل شده بود‪ .‬او افزود‪ :‬با توجه به موقعیت زمین غرب‬ ‫بنای منارجنبان و اهمیت این بنای تاریخی‪ ،‬طرح های متعددی‬ ‫برای اجرا و ساخت ابنیه در این زمین‪ ،‬موردبررسی قرار گرفت‪،‬‬ ‫اما تمام انها به دلیل رعایت نکردن مقررات و مصوبات مربوط‬ ‫به میراث فرهنگی و بنای تاریخی منارجنبان در شورای فنی‬ ‫استان رد می شد‪ .‬معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان‬ ‫ادامه داد‪ :‬سرانجام در طرح نهایی که مالک عمل برای اجرا‬ ‫قرار گرفت‪ ،‬ضمن رعایت حریم مصوب تاریخی از نظر نقشه‪،‬‬ ‫مقطع و ارتفاع به گونه ای طراحی شد که با تاریخی بودن این‬ ‫محدوده سنخیت داشته باشد و اصالت و حس فضا را از بین‬ ‫نبرد‪ .‬او با بیان اینکه طرح نهایی اجرای پروژه در زمین غرب‬ ‫بنای منارجنبان‪ ،‬توسط یکی از طراحان معمار حرفه ای و بنام‬ ‫اصفهان که مشرف به مسائل مرتبط با میراث و دارای تجربه‬ ‫کافی است‪ ،‬پس از انجام چندین اصالح‪ ،‬ارائه شد‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫این طرح در شورای فنی میراث فرهنگی استان مصوب و‬ ‫جهت تایید و مشورت به شورای فنی وزارت ارسال شده است‪.‬‬ ‫مهدویان اظهار کرد‪ :‬پس از بررسی های مختلف بر اساس روال‬ ‫قانونی در خردادماه ‪ ۱۳۹۹‬دفتر حفظ و احیای بناها‪ ،‬بافت ها و‬ ‫محوطه های تاریخی وزارتخانه میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دستی‪ ،‬طرح مجتمع تجاری و اداری منارجنبان را با توجه‬ ‫به انطباق طرح با ضوابط این بنای ارزشمند تاریخی‪ ،‬تایید کرده‬ ‫است و تمام عملیات خاک برداری محدوده نیز بعد از عملیات‬ ‫اکتشاف و دریافت تاییدیه میراث‪ ،‬تحت نظارت ناظران اداره‬ ‫کل میراث فرهنگی انجام شده است‪ .‬او گفت‪ :‬برای زمین‬ ‫حدفاصل پروژه مذکور تا منارجنبان که در حال حاضر بایر و‬ ‫موجب نازیبایی بصری محل شده است و در سفر وزیر میراث‬ ‫فرهنگی و گردشگری‪ ،‬موردانتقاد قرار گرفت‪ ،‬طرح فضای باز‬ ‫شهری تحت عنوان «باغ عرفا» طراحی شده است که با طی‬ ‫کردن مراحل تصویب و در راستای ارتقای فضای پیرامون بنای‬ ‫ارزشمند منارجنبان‪ ،‬اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫تکمیل فاز نخست پروژه بی‪ .‬ار‪.‬‬ ‫تی خیابان مسجد سید‬ ‫گروه اصفهان‪ :‬بنا به گفته مدیر منطقه یک شهرداری‬ ‫اصفهان پروژه بی‪ .‬ار‪ .‬تی خیابان مسجد سید به طول ‪۱۵۰۰‬‬ ‫متر با هزینه عمرانی بالغ بر ‪ ۵۰‬میلیارد ریال در دستور کار قرار‬ ‫گرفته و فاز نخست ان تکمیل شده است‪.‬‬ ‫میثم بکتاشیان در بازدید از خط سوم پروژه بی‪.‬ار‪.‬تی‬ ‫حدفاصل ایستگاه های تختی‪ ،‬صمدیه و مسجد سید با اشاره به‬ ‫نظارت دقیق بر کیفیت اجرای پروژه و تسریع زمانی در تکمیل‬ ‫پروژه اظهار کرد‪ :‬با توجه به ترافیک سنگین خیابان مسجد سید‬ ‫به عنوان یکی از محورهای دسترسی به مرکز شهر‪ ،‬مدیریت‬ ‫زمان در اجرای پروژه بی‪.‬ار‪.‬تی این خیابان ضروری است‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬این پروژه در دو شیفت کاری به صورت شبانه روزی و‬ ‫بدون وقفه در حال اجراست‪ .‬بکتاشیان با بیان اینکه پروژه بی‪.‬ار‪.‬‬ ‫تی خیابان مسجد سید به طول ‪ ۱۵۰۰‬متر با هزینه عمرانی‬ ‫بالغ بر ‪ ۵۰‬میلیارد ریال به منظور سهولت در جابه جایی سریع‬ ‫مسافران و کاهش الودگی هوا برنامه ریزی شده است‪ ،‬خبر داد‪:‬‬ ‫این پروژه در چهار فاز در یک بازه زمانی پنج ماهه طراحی و‬ ‫پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫لطمه ای جدی به اهداف بلندمدت و پراهمیت ان وارد می کند‪.‬‬ ‫او شــهر اصفهان را برخوردار از ظرفیــت باالی تاریخی و‬ ‫فرهنگی مناسب دانســت و افزود‪ :‬اصفهان جایگاه خوبی برای‬ ‫برگزاری این جشنواره دارد که البته برای ارتقای کیفیت ان باید‬ ‫بودجه بیشتر و برنامه ریزی بهتری در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫درخشنده خاطرنشان کرد‪ :‬من از برگزاری جشنواره بین المللی‬ ‫فیلم های کودک و نوجوان در شــهر اصفهان در سال های اخیر‬ ‫خاطرات خوبی دارم زیرا در عمل شــاهد همدلی در فضای این‬ ‫جشنواره بوده ام‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تالش حداکثری شــهرداری اصفهان برای‬ ‫برگزاری هرچه بهتر جشنواره‬ ‫«امراهلل احمدجو» کارگردان و فیلمنامه نویس برجسته نیز با‬ ‫اشاره به ظرفیت شهر اصفهان در توسعه و تقویت این جشنواره‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬چگونه می توان از برگزاری چنین رویدادی در شهری که‬ ‫بیشترین ظرفیت های فرهنگی‪ ،‬هنری کشور را دارد چشم پوشی‬ ‫کرد؟‬ ‫او با بیان اینکه باید محوریت برگزاری این جشنواره در شهر‬ ‫اصفهان باشــد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬من باصداقت تمام به فردی افرین‬ ‫می گویم که اولین بار مبدع این شد که جشنواره بین المللی فیلم‬ ‫کودکان و نوجوانان در شهر اصفهان برگزار شود‪.‬‬ ‫به اعتقاد احمدجو شهر اصفهان را نباید به تعارف به نام پایتخت‬ ‫فرهنگی خواند بلکه در واقعیت این شهر پایتخت فرهنگی کشور‬ ‫و جهان اسالم است‪.‬او افزود‪ :‬این جشنواره باید در شهر اصفهان‬ ‫بماند و برنامه ریزی برای اکران هم زمان فیلم های ان در ســایر‬ ‫شهرهای کشور صورت گیرد‪.‬‬ ‫کارگردان ســریال محبوب و ماندگار «روزی روزگاری» که‬ ‫داوری دو دوره جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان را هم‬ ‫بر عهده داشته است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در طول برگزاری جشنواره شاهد‬ ‫بودم که شــهرداری اصفهان تمام تالش خود را برای برگزاری‬ ‫هرچه بهتر این رویداد داشته است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان بخشی‬ ‫از هویت اصفهان است‬ ‫«امید اجاقی» کارگردان فیلم های کودک و نوجوان نیز با بیان‬ ‫اینکه جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان بخشی از‬ ‫هویت نصف جهان و شناســنامه ای برای این شهر است که با‬ ‫فرهنگ و تمدن ان پیوستگی دارد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬هرچه رویدادها در‬ ‫این شهر بیشتر باشد‪ ،‬هویت شهروندان غنی تر شده و سبب معرفی‬ ‫فرهنگ انان به دیگران می شود‪.‬‬ ‫او مدیریت‪ ،‬برنامه ریزی قوی‪ ،‬حمایت هنرمندان و هنردوستی‬ ‫مردم اصفهان را راهگشای این جشنواره دانست و گفت‪ ۲۴ :‬سال‬ ‫برگزاری جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در شهر‬ ‫اصفهان‪ ،‬نشان دهنده توانایی باالی مدیریت شهری است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬اصفهان همیشه ثابت کرده است که در فرهنگ و‬ ‫هنر حرفی برای گفتن دارد‪.‬‬ ‫در راستای طرح بازافرینی شهری صورت می گیرد‬ ‫بازافرینی محالت الدان و سودان با اعتبار‪ 200‬میلیارد ریالی‬ ‫بنا به گفته مدیر منطقه ‪ ۹‬شـهرداری اصفهان در راسـتای‬ ‫اجـرای طـرح بازافرینـی شـهری و محله محـوری در این‬ ‫منطقـه‪ ۲۰۰ ،‬میلیـارد ریـال بـرای محله هـای «الدان» و‬ ‫«سـودان» در نظر گرفته شـده اسـت که سـهم هر یک از‬ ‫ایـن محله هـا ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال اسـت‪.‬‬ ‫سـید سـلمان قاضی عسـگر بـه ایمنـا گفـت‪ :‬طـرح‬ ‫بازافرینـی شـهری‪ ،‬رویکـرد جدیـد مدیریت شـهری در‬ ‫مناطـق پانزده گانـه شـهرداری اصفهان اسـت کـه از هر‬ ‫منطقـه دو محلـه برای اجـرای طرح انتخاب می شـود‪ .‬او‬ ‫ادامـه داد‪ :‬بـر اسـاس بازدید کارشناسـان ایـن منطقه‪ ،‬به‬ ‫دلیـل اینکه پـروژه عمرانی خاصی در محله های سـودان‬ ‫و الدان تعریـف نشـده اسـت و از نظـر معیشـتی و بافت‬ ‫اجتماعـی و شـهری از جملـه ضعیف تریـن محله هـای‬ ‫منطقـه ‪ ۹‬بـه شـمار می رونـد‪ ،‬بـرای طـرح بازافرینـی‬ ‫شـهری ایـن منطقـه انتخـاب شـدند‪ .‬مدیـر منطقـه ‪۹‬‬ ‫شـهرداری اصفهـان تصریـح کـرد‪ :‬در طـرح بازافرینـی‬ ‫شـهری ایـن منطقه ‪ ۲۰۰‬میلیـارد ریال بـرای محله های‬ ‫سـودان و الدان در نظـر گرفته شـده و سـهم هـر یک از‬ ‫انهـا ‪ ۱۰۰‬میلیـارد ریـال اسـت‪ .‬او بـا بیان اینکـه احیای‬ ‫محله و رویکرد محله محوری در طرح بازافرینی شـهری‬ ‫خدمتـی موثـر بـه شـهروندان محله هـای کم برخـوردار‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬محله سـودان بـا ‪ ۱۲‬هکتار بافت فرسـوده‬ ‫به عنـوان اولویـت نخسـت در طـرح بازافرینـی شـهری‬ ‫موردتوجـه قـرار گرفـت‪ .‬قاضی عسـگر تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫محلـه سـودان با ‪ ۲۱‬هکتار وسـعت و بالغ بـر ‪ ۹‬هزار نفر‬ ‫جمعیـت در محـدوده خیابـان کهنـدژ‪ ،‬خیابان بهشـت و‬ ‫خیابـان شـهید غفاری واقع شـده اسـت که چهـار درصد‬ ‫از مسـاحت ایـن محله در محـدوده منطقه ‪ ۹‬شـهرداری‬ ‫قـرار دارد‪ .‬او اضافـه کـرد‪ :‬در راسـتای طـرح بازافرینـی‬ ‫شـهری بـا عنـوان «خانه نـو محله نـو» مطالعـات الزم‪،‬‬ ‫لکه گـذاری و پهنـه گـذاری انجـام شـده اسـت و طبـق‬ ‫سـرانه جمعیت‪ ،‬خدمات عمومی اعم از مراکز بهداشـتی‪،‬‬ ‫افزودن‪ ۲‬امکان جدید‬ ‫بهسامانهاصفهانمن‬ ‫گروه اصفهان| مدیر پروژه شهرسازی الکترونیک معاونت‬ ‫شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با بیان اینکه صدور‬ ‫پروانه‪ ،‬احداث بنا‪ ،‬تخریب و بازسازی روی سامانه «اصفهان‬ ‫من» قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬به تازگی درخواست های گواهی «عدم‬ ‫خالف» و «تعمیرات غیراساسی» جهت استفاده عموم‬ ‫شهروندان روی این سامانه بارگزاری شده است‪.‬‬ ‫امید علی اصغری با اشاره به افزایش خدمات غیرحضوری‬ ‫شهرداری اصفهان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در راستای توسعه خدمات‬ ‫الکترونیک و غیرحضوری مدیریت شهری اصفهان‪،‬‬ ‫درخواست هایگواهی«عدمخالف»و«تعمیراتغیراساسی»‬ ‫با اعالم قبلی از ابتدای مردادماه روی سامانه «اصفهان من»‬ ‫به نشانی ‪ my.isfahan.ir‬قرار گرفت که با توجه به اهمیت‬ ‫و تعدد این درخواست ها بین شهروندان و سازندگان‪ ،‬تعداد‬ ‫زیادی درخواست در این بازه زمانی ثبت شد که در مناطق‬ ‫پانزده گانه شهرداری در حال رسیدگی است‪ .‬او اضافه شدن‬ ‫درخواست دو گواهی به سامانه هوشمند توسعه شهر را در‬ ‫راستای تسریع در بازسازی بافت فرسوده شهر دانست و اظهار‬ ‫امیدواری کرد‪ :‬با استقبال هرچه بیشتر شهروندان از خدمات‬ ‫غیرحضوری‪ ،‬شاهد کاهش مراجعات حضوری شهروندان به‬ ‫مناطق شهرداری باشیم تا بتوانیم گام های موثرتری در راستای‬ ‫افزایش سطح کیفی خدمات برداریم‪ .‬مدیر پروژه شهرسازی‬ ‫الکترونیک معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان‬ ‫با بیان اینکه سامانه هوشمند توسعه شهری اصفهان از ابتدای‬ ‫تیرماه در دسترس شهروندان قرار گرفته است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در گام نخست درخواست های غیرحضوری صدور پروانه‪،‬‬ ‫احداث بنا‪ ،‬تخریب و بازسازی در این سامانه بارگزاری شد‬ ‫که با توجه به اهمیت و استقبال مناسب از این خدمات تا‬ ‫دوازدهم مردادماه سال جاری تعداد ‪ ۵۵۹‬درخواست تخریب و‬ ‫بازسازی و ‪ ۳۱۴‬درخواست صدور پروانه احداث بنا در سامانه‬ ‫ثبت شده است‪ .‬او با بیان اینکه اموزش های الزم به همکاران‬ ‫در مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان ارائه شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با توجه به وجود کارتابل شهروندی‪ ،‬بخشی از درخواست ها‬ ‫جهت انجام اقدامات الزم‪ ،‬تایید‪ ،‬پرداخت فیش های مالی و‬ ‫بارگزاری مدارک موردنیاز در کارتابل شهروندان و بخشی از‬ ‫درخواست ها نیز در کارتابل همکاران مناطق در حال رسیدگی‬ ‫است‪ ،‬ضمن اینکه در تالش هستیم در اولین فرصت قابلیت‬ ‫ثبت درخواست اصالح پروانه و تعویض پروانه ساختمان از‬ ‫طریق این سامانه را نیز در اختیار شهروندان قرار دهیم تا بتوانند‬ ‫به صورت غیرحضوری بیش از پیش از مزایای سامانه استفاده‬ ‫کنند‪ .‬علی اصغری با بیان اینکه سیستم پاسخگوی انالین‬ ‫سامانه توسعه هوشمند شهر اماده پاسخگویی به سواالت‬ ‫شهروندان است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬کارشناسان و متخصصان‬ ‫شهرسازی الکترونیک همه روزه از ساعت‪ ۸:۰۰ :‬تا ‪۲۰:۰۰‬‬ ‫اماده پاسخگویی به شهروندان هستند تا در فرایند ثبت نام‬ ‫غیرحضوری متقاضیان خللی ایجاد نشود؛ هر چند در این‬ ‫سامانه‪ ،‬فایل راهنمای ثبت نام غیرحضوری بارگزاری شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اموزشـی‪ ،‬ورزشـی‪ ،‬فرهنگـی و مذهبی به طـور کامل در‬ ‫این طـرح دیده شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬مشارکتشهروندانمحوربازافرینیشهری‬ ‫در محله ها‬ ‫مدیـر منطقـه ‪ ۹‬شـهرداری اصفهـان بـا بیـان اینکـه‬ ‫بـر اسـاس برنامه ریـزی مـدون تمـام رفاهیـات بـرای‬ ‫زندگـی شـهری در محلـه سـودان در نظر گرفته شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬جلسـات متعددی بـا معاونت شهرسـازی‬ ‫و معماری‪ ،‬اداره کل راه وشهرسـازی و شرکت بازافرینی‬ ‫کل کشـور به منظـور رفـع ابهامـات برگـزار و مقرر شـد‬ ‫بـرای دریافـت مصوبـه بـه کمسـیون مـاده ‪ ۵‬ارسـال‬ ‫شـود‪ .‬او اضافـه کرد‪ :‬موضـوع مهم در پـروژه بازافرینی‬ ‫شـهری‪ ،‬مشـارکت شـهروندان اسـت کـه بـه ازای هر‬ ‫یـک مترمربـع کـه در اختیـار طـرح قـرار می دهنـد‪،‬‬ ‫بـر اسـاس قدمـت و اعیـان خانـه‪ ،‬یـک متـر و ‪۲۰‬‬ ‫سـانتی متر تـا یـک متـر و ‪ ۳۰‬سـانتی متر اپارتمـان بـا‬ ‫کیفیـت مرغـوب و امکانـات کامـل دریافـت می کننـد‪.‬‬ ‫قاضی عسـگر تصریح کـرد‪ :‬به منظور پذیرش مشـارکت‬ ‫مردمـی و کارهـای اداری و تشـکیل پرونده ها‪ ،‬اقداماتی‬ ‫به منظـور تشـکیل و تجهیـز دفتر تسـهیلگری در محله‬ ‫سـودان انجـام شـد‪ .‬او بـا بیان اینکـه امامـزاده ابراهیم‪،‬‬ ‫مرکـز جامع سلامت‪ ،‬خانـه فرهنـگ امامزاده و سـالن‬ ‫ورزشـی از اماکـن عمومی موجود در محله سـودان قرار‬ ‫دارد‪ ،‬تاکیـد کـرد‪ :‬بر اسـاس بازدید میدانی کارشناسـان‪،‬‬ ‫اسـیب های اجتماعـی در ایـن محلـه بسـیار زیاد اسـت‬ ‫کـه بـا اجـرای برنامه هـای مـداوم فرهنگـی در سـطح‬ ‫محلـه می توان بخشـی از این اسـیب ها را کنتـرل کرد‪.‬‬ ‫مدیـر منطقـه ‪ ۹‬شـهرداری اصفهان اضافه کـرد‪ :‬بودجه‬ ‫فرهنگـی در نظـر گرفته شـده برای این منطقه نسـبت‬ ‫بـه سـایر مناطق کم اسـت و همیـن موضـوع به عنوان‬ ‫مشـکلی بـزرگ سـد راه اجـرای برنامه هـای فرهنگـی‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان خبر داد‪:‬‬ ‫رونمایی از‪ 6‬سامانه دانش بنیان در نمایشگاه‬ ‫مدیریتشهریاصفهان‬ ‫گروه اصفهان‪ :‬معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری‬ ‫اصفهان از رونمایی از ‪ 6‬سامانه دانش بنیان در پنجمین‬ ‫نمایشگاه تخصصی حمل ونقل و ترانزیت اصفهان خبر داد‪.‬‬ ‫حسین حق شناس با اعالم این خبر اظهار کرد‪:‬‬ ‫این شش سامانه دانش بنیان شامل مرصاد‪ ،‬به همراه‪،‬‬ ‫موتورپالس‪ ،‬دوچرخه اشتراکی هوشمند‪ ،‬ثبت تخلف‬ ‫هوشمند موتورسیکلت و مدیریت شرکت های حمل ونقل‬ ‫و رانندگان است‪ .‬او توضیح داد‪ :‬این سامانه ها در راستای‬ ‫تفاهم نامه سه جانبه میان وزارت کشور‪ ،‬معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاست جمهوری و شهرداری اصفهان‪ ،‬در غرفه‬ ‫معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان در نمایشگاه‬ ‫مدیریت شهری نمایش داده شد و قرار است در اینده در‬ ‫شهر اصفهان اجرایی شوند‪ .‬او نخستین سامانه را مرصاد‬ ‫دانست و افزود‪ :‬مرصاد با جمع اوری اطالعات مراکز پلیس‪،‬‬ ‫اورژانس‪ ،‬اتش نشانی‪ ،‬پزشکی قانونی و کلیه ارگان هایی که‬ ‫تصادفات را ثبت می کنند و یکپارچه سازی انها‪ ،‬مدیریت و‬ ‫رصد تصادفات شهری را بر عهده دارد‪ .‬به گفته حق شناس‪،‬‬ ‫این سامانه ضمن تحلیل و ارائه گزارشات متنوع بر اساس‬ ‫اقدامات صورت گرفته‪ ،‬میزان تاثیرگذاری انها را براورد و به‬ ‫نوعی به تصمیم گیری در خصوص موارد مشابه اتی کمک‬ ‫خواهد کرد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬پیش بینی می شود سامانه مرصاد‬ ‫به افزایش ایمنی و کاهش تصادفات شهری کمک شایانی‬ ‫کند‪ .‬معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان درباره‬ ‫سامانه به همراه هم گفت‪ :‬این سامانه در زمینه سفرهای‬ ‫تقاضامحور‪ ،‬سفرهای اشتراکی و سرویس مدارس فعالیت‬ ‫می کند‪ .‬او افزود‪ :‬سرویس های تقاضامحور مانند اتوبوس و‬ ‫سایر ناوگان حمل ونقل عمومی نیست که برای ان سرویس‬ ‫ثابتی در نظر گرفته شود‪ ،‬بلکه بر اساس تقاضاهایی که در‬ ‫مسیرهای مختلف وجود دارد‪ ،‬وسایل حمل ونقل عمومی به‬ ‫انها اختصاص پیدا می کند‪ .‬به گفته حق شناس‪ ،‬این سامانه‬ ‫می تواند سرویس های دربستی و اشتراکی و سرویس مدارس‬ ‫را نیز پوشش دهد‪ ،‬چنانکه اولیای دانش اموزان می توانند از‬ ‫طریق این سامانه برای فرزندان خود درخواست سرویس‬ ‫بدهند‪ .‬حق شناس درباره سومین سامانه یعنی موتور پالس‬ ‫خبر داد‪ :‬این سامانه یک موتورسیکلت تجهیز شده بوده‬ ‫که به دو دوربین در جلو عقب و یک مانیتور در قسمت‬ ‫راکب موتورسیکلت تجهیز شده است که ثبت تخلفات را‬ ‫انجام می دهد‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬سامانه موتور پالس عالوه بر‬ ‫ثبت مواردی نظیر پارک ممنوع و توقف ممنوع‪ ،‬در بخش‬ ‫مدیریت پارک حاشیه ای نیز می تواند کمک کند‪ .‬ان طور‬ ‫که او گفت‪ ،‬دوچرخه اشتراکی هوشمند سامانه بعدی در‬ ‫این مجموعه است که شامل دوچرخه هایی است که قفل‬ ‫هوشمند دارند‪ .‬او افزود‪ :‬کاربر قفل دوچرخه را بر اساس کد‬ ‫هوشمند در اپلیکشن مربوطه باز و استفاده می کند و به این‬ ‫صورت دوچرخه ها قابل رصد و مکان یابی هستند‪ .‬معاون‬ ‫حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان پنجمین سامانه را‬ ‫بر اساس پردازش تصاویری که از دوربین خودروهای ثبت‬ ‫تخلف از موتورسواران گرفته می شود ثبت تخلف هوشمند‬ ‫موتورسیکلت دانست و توضیح داد‪ :‬با پردازش تصویر تخلف‬ ‫نداشتن کاله ایمنی و پالک موتورسیکلت ثبت می شود و‬ ‫بعد از اخذ کد پلیس امکان جریمه شدن موتورسوار وجود‬ ‫دارد‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬در اینده سایر تخلفات موتورسواران‬ ‫هم رصد می شود او خبر داد‪ :‬از طریق ششمین سامانه نیز‬ ‫ثبت اطالعات‪ ،‬صدور مجوز‪ ،‬نظارت و پیگیری تخلفات‬ ‫شرکت های حمل ونقل و رانندگان در حوزه مسافر و بار‬ ‫توسط یک سامانه جامع مدیریت می شود‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫‪3‬‬ ‫کشف لباس و الستیک‬ ‫قاچاق در نائین به ارزش یک‬ ‫میلیارد ریال‬ ‫گــروه اســتان‪ :‬فرمانــده انتظامــی شهرســتان نائیــن‬ ‫از کشــف یــک میلیــارد ریــال لبــاس و الســتیک قاچاق‬ ‫در عملیــات مامــوران انتظامــی ایــن شهرســتان خبــر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ هــادی کیــان مهــر پلیــس گفــت‪ :‬عوامل‬ ‫مســتقر در ایســتگاه بازرســی شــهید شــرافت نائیــن در‬ ‫راســتای اجــرای طــرح تشــدید مقابله بــا قاچــاق کاال و‬ ‫ارز حیــن کنتــرل خودروهــای عبــوری بــه یک دســتگاه‬ ‫اتوبــوس و یــک دســتگاه کامیــون مشــکوک و جهــت‬ ‫بررســی ان هــا را متوقــف کردنــد‪ .‬او افــزود‪ :‬مامــوران‬ ‫پــس از هماهنگــی بــا مقــام قضائــی بــه بازرســی از‬ ‫ایــن خودروهــا پرداختــه کــه در بازرســی انجــام شــده‬ ‫تعــداد ‪ 242‬ثــوب شــلوار و زیرپــوش و ‪ 10‬حلقــه‬ ‫الســتیک خارجــی قاچــاق کــه همگــی فاقــد مــدارک‬ ‫معتبــر گمرکــی و قانونــی بــوده کشــف می کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان نائیــن با اشــاره بــه اینکه‬ ‫کارشناســان ارزش ریالــی کاالهــای قاچاق مکشــوفه را‬ ‫یــک میلیــارد ریــال بــراورد کردنــد ادامــه داد‪ :‬در ایــن‬ ‫رابطــه ‪ 2‬متهــم دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده‬ ‫جهــت ســیر مراحــل قانونــی به مرجــع قضائــی معرفی‬ ‫شــدند‪ .‬ایــن مقــام انتظامــی در پایــان خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫قاچــاق کاال و ارز بــه تولیــدات داخلــی کشــور ضربــه‬ ‫مســتقیم می زنــد و ایــن پلیــس بــا تمــام تــوان در برابــر‬ ‫ایــن پدیــده شــوم اقتصــادی ایســتاده اســت و از عمــوم‬ ‫مــردم تقاضــا می شــود هرگونــه اخبــار در خصــوص‬ ‫کاالی قاچــاق را از طریــق شــماره تلفــن ‪ 110‬بــه‬ ‫پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫دستگیری سارق سابقه دار‬ ‫کابل های مخابراتی در‬ ‫فالورجان‬ ‫گــروه اســتان‪ :‬فرمانــده انتظامــی شهرســتان‬ ‫فالورجــان از دســتگیری ســارق کابــل و تجهیــزات‬ ‫مخابراتــی بــا ‪ 5‬فقــره ســرقت در ایــن شهرســتان خبــر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مرتضــی هادیــان پلیــس گفــت‪ :‬در‬ ‫پــی وقــوع چنــد فقــره ســرقت کابــل و تجهیــزات‬ ‫مخابراتــی در شهرســتان فالورجــان‪ ،‬بررســی موضــوع‬ ‫جهــت شناســایی و دســتگیری ســارق یــا ســارقان در‬ ‫دســتور کار مامــوران انتظامــی ایــن شهرســتان قــرار‬ ‫گرفــت‪ .‬او افــزود‪ :‬کاراگاهــان پلیــس اگاهــی ایــن‬ ‫فرماندهــی بــا انجــام اقدامــات پلیســی و هوشــمندانه‬ ‫ســرانجام موفــق بــه شناســایی یــک ســارق ســابقه دار‬ ‫در ایــن رابطــه شــدند کــه پــس از هماهنگــی بــا‬ ‫مقــام قضائــی در یــک عملیــات غافلگیرانــه متهــم را‬ ‫در مخفیگاهــش دســتگیر کردنــد‪ .‬فرمانــده انتظامــی‬ ‫شهرســتان فالورجــان بــا اشــاره بــه اینکــه متهــم در‬ ‫بازجوئی هــای به عمل امــده بــه ‪ 5‬فقــره ســرقت‬ ‫کابل هــای مخابراتــی در ایــن شهرســتان اعتــراف‬ ‫کــرده افــزود‪ :‬متهــم پــس از تشــکیل پرونــده جهــت‬ ‫ســیر مراحــل قانونــی بــه مرجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی در پایــان از عــزم جــدی پلیــس‬ ‫در مقابلــه بــه ســارقان و بــر هــم زننــدگان نظــم و‬ ‫امنیــت در جامعــه گفــت و خاطرنشــان کــرد همــکاری‬ ‫و مســاعدت شــهروندان می توانــد نقــش موثــری در‬ ‫راســتای برقــراری امنیــت داشــته باشــد از ایــن رو از‬ ‫شــهروندان می خواهیــم در صــورت مشــاهده هرگونــه‬ ‫مــوارد مشــکوک در ایــن زمینــه مراتــب را از طریــق‬ ‫شــماره ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫انتخاب اعضای هیات رئیسه‬ ‫شورای شهر اران و بیدگل‬ ‫اعضــای هیــات رئیســه شــورای اســامی شــهر‬ ‫اران و بیــدگل بــرای ســال دوم انتخــاب شــدند و بــر‬ ‫ایــن اســاس‪ ،‬حســین ناظمــی بــه عنــوان رئیــس شــورا‬ ‫معرفــی شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬در نشســت اعضــای شــورای‬ ‫اســامی شــهر اران و بیــدگل پــس از رای گیــری‬ ‫بــرای انتخــاب اعضــای هیــات رئیســه‪ ،‬عبــاس علیزاده‬ ‫نایب رئیســی ایــن شــورا را بــر عهــده گرفــت‪ .‬همچنین‬ ‫محمــد باللــی به عنــوان منشــی اول‪ ،‬محســن رمضانی‬ ‫بــه عنــوان منشــی دوم و عباســعلی دهقانــی بــه عنوان‬ ‫خزانــه دار ســال دوم ششــمین دوره شــورای اســامی‬ ‫شــهر اران و بیــدگل انتخــاب شــدند‪ .‬ســیزدهمین دوره‬ ‫انتخابــات رئیس جمهــوری و ششــمین دوره شــوراهای‬ ‫اســامی شــهر‪ ،‬روســتا و عشــایری و میــان دوره ای‬ ‫پنجمیــن دوره خبــرگان رهبــری و یازدهمیــن دوره‬ ‫مجلــس شــورای اســامی روز جمعــه ‪ ۲۸‬خــرداد ‪۱۴۰۰‬‬ ‫برگــزار شــد‪ .‬در ایــن انتخابــات رضــا چاقیــان ارانــی‬ ‫پنــج هــزار و ‪ ۳۲۲‬رای‪ ،‬عباســعلی دهقانــی ارانــی چهــار‬ ‫هــزار و ‪ ۹۵۹‬رای‪ ،‬حســین ناظمــی بیدگلــی ‪ ۴‬هــزار و‬ ‫‪ ۸۴۲‬رای‪ ،‬عبــداهلل بابــازاده ارانــی چهــار هــزار و ‪۷۳۳‬‬ ‫رای‪ ،‬عبــاس علیــزاده ارانــی چهــار هــزار و ‪ ۵۱۹‬رای‪،‬‬ ‫محســن رمضانــی بیدگلــی چهــار هــزار و ‪ ۳۱۹‬رای و‬ ‫محمــد باللــی بیدگلــی چهــار هــزار و ‪ ۱۹‬رای به ترتیب‬ ‫بــا کســب بیشــترین رای بــه عنــوان عضــو شــورای‬ ‫اســامی شــهر اران و بیــدگل انتخــاب شــدند‪ .‬شــورای‬ ‫اســامی شــهر اران و بیــدگل هفــت عضــو دارد‪ .‬اران‬ ‫و بیــدگل بــا جمعیــت افــزون بــر ‪ ۱۰۳‬هــزار نفــر در‬ ‫فاصلــه ‪ ۶‬کیلومتــری کاشــان و ‪ ۲۱۵‬کیلومتــری شــمال‬ ‫اصفهــان واقــع اســت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫دستگیری ‪ 2‬سارق طالجات به‬ ‫ارزش ‪ 10‬میلیارد تومان از منازل‬ ‫مردم‬ ‫گروه جامعه‪ :‬رئیس پلیس اگاهی فرماندهی انتظامی استان‬ ‫از دستگیری ‪ 2‬سارق منزل که ‪ 10‬میلیارد ریال طالجات را از‬ ‫منازل مردم به سرقت برده بودند در عملیات کاراگاهان پایگاه‬ ‫جنوب این پلیس خبر داد‪.‬سرهنگ حسین ترکیان بیان داشت‪:‬‬ ‫کاراگاهان پایگاه جنوب پلیس اگاهی اســتان اصفهان در پی‬ ‫اطالع از وقوع یک فقره سرقت منزل در محل حضور یافتند و‬ ‫در بررسی های هوشمندانه خود دریافتند که سارقان با شگردی‬ ‫خاص وارد منزل شــده و اموالی شامل سرویس طال‪ ،‬انگشتر‬ ‫و سکه بهار ازادی را به ســرقت بردند‪ .‬او افزود‪ :‬کاراگاهان با‬ ‫اقدامات تخصصی خود خودروی پژو ‪ 206‬سارقان را شناسایی و‬ ‫با رصد هوشمندانه خود دریافتند که سارقان با این خودرو در حال‬ ‫خروج از اســتان هستند که بالفاصله وارد عمل شده و با یک‬ ‫اقدام ضربتی خودروی مذکور را در یکی از محورهای مواصالتی‬ ‫متوقف و راننده و سرنشین ان را دستگیر کردند‪ .‬رئیس پلیس‬ ‫اگاهی استان اصفهان با اشاره به کشف ابزاراالت مورداستفاده‬ ‫در سرقت از منازل گفت‪ :‬متهمان که ابتدا منکر هرگونه جرمی‬ ‫بودند در نهایت هنگامی که با مدارک و مســتندات ارائه شده‬ ‫از ســوی کاراگاهان روبر شدند به ‪ 7‬فقره سرقت طالجات از‬ ‫منازل مردم اعتراف کردند که ارزش اموال به سرقت رفته توسط‬ ‫سارقان برابر ارزیابی کارشناسان مربوطه بالغ بر ‪ 10‬میلیارد ریال‬ ‫تخمین زده شده است‪ .‬این مقام انتظامی عنوان داشت‪ :‬با تالش‬ ‫کاراگاهان تمامی مال باختگان شناســایی و متهمان پس از‬ ‫تشکیل پرونده برای انجام اقدامات تحویل مرجع قضائی شدند‪.‬‬ ‫دستگیری قاتل فرد جوان ‪18‬‬ ‫ساله در کاشان‬ ‫گروه جامعه‪ :‬فرمانده انتظامی شهرســتان کاشــان از‬ ‫دســتگیری فردی که یک جوان ‪ 18‬ســاله را به قتل رسانده‬ ‫بود در کمتر از ‪ ۱۲‬ساعت طی عملیات ماموران این فرماندهی‬ ‫خبر داد‪.‬سرهنگ ایرج کاکاوند بیان داشت‪ :‬صبح روز جمعه ‪14‬‬ ‫مردادماه کاراگاهان پلیس اگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان‬ ‫کاشان در پی اطالع مرکز فوریت های پلیسی ‪ 110‬در جریان‬ ‫یک مورد قتل جوانی ‪ 18‬ساله در یکی از اماکن تفریحی منطقه‬ ‫ناجی اباد شهر کاشان مطلع و بالفاصله در محل حادثه حضور‬ ‫یافتند‪ .‬او افزود‪ :‬کاراگاهان پس از بررســی صحنه وقوع قتل‪،‬‬ ‫انجام تحقیقات علمی و جمع اوری اثار موجود در نهایت هویت‬ ‫اصلی مقتول و فردی که مرتکب قتل شده بود را به دست اورده‬ ‫و با جستجوی سریع و رصد هوشمندانه خود مخفیگاه قاتل را‬ ‫در یکی از نقاط شــهر شناسایی و در کمتر از ‪ 12‬ساعت بعد از‬ ‫وقوع حادثه او را دستگیر کردند‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 18‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4415‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫تنها ‪ 3‬درصد افراد استان اصفهان دوز چهارم واکسن کرونا را دریافت کرده اند‬ ‫افزایش ‪ 2/5‬برابری مرگ های کرونایی در هفته گذشته‬ ‫سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه تنها‬ ‫سه درصد افراد در استان دوز چهارم واکسن را دریافت کرده اند‪ .‬گفت‪:‬‬ ‫مرگ ومیرها نسبت به هفته گذشته دو تا دو و نیم برابر بیشتر شده‬ ‫است‪ ،‬هر واکسنی می تواند به ایجاد مقاومت فردی کمک کند و در‬ ‫کاهش عالئم بیماری موثر باشد‪.‬‬ ‫پژمان عقدک‪ ،‬به ایمنا گفت‪ :‬میزان بستری‪ ،‬تست های مثبت و‬ ‫یا تعداد مراجعان در کشور هم اکنون در وضعیت ثابتی قرار دارد اما‬ ‫مرگ ومیرها در این هفته نسبت به هفته گذشته دو تا دو نیم برابر‬ ‫بیشتر شده است‪ .‬او با اشاره به عالئم سویه های جدید کرونا در کشور‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬عالئم این بیماری نیز مشــابه سایر سویه های قبلی شامل‬ ‫عالئم تنفسی فوقانی مانند گلو درد‪ ،‬سوزش گلو و چشم‪ ،‬ابریزش‪،‬‬ ‫تب‪ ،‬سردرد‪ ،‬بدن درد‪ ،‬ضعف عمومی و موارد این چنینی بوده یا اینکه‬ ‫دستگاه گوارش را درگیر می کند که با عالئم دل درد و دل پیچه همراه‬ ‫اســت‪ .‬سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به خطر‬ ‫مرگ ومیر نسبت به سویه های قبلی مانند امیکرون‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫سویه های جدید خطر مرگ ومیر نسبت به امیکرون تفاوتی نکرده‬ ‫اما نسبت به گونه دلتا خطر مرگ ومیر ان کمتر اما سرعت سرایت‬ ‫بسیار بیشتر است‪ .‬او با بیان اینکه سویه جدید واکسن گریزتر بوده اما‬ ‫همچنان به واکسن ها پاسخ می دهد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬بنابراین هر واکسنی‬ ‫می توانــد به ایجاد مقاومت فردی کمک کرده و در کاهش عالئم‬ ‫بیماری موثر باشد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬اهمیت تزریق دوز چهارم واکسن کرونا‬ ‫عقدک با اشاره به وضعیت همه گیری سویه های جدید کرونا که‬ ‫هم اکنون در کشور فعال است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در بسیاری از کشورهای‬ ‫اروپایی قبل از کشور ما این سویه به پیک خودش رسیده بود و در‬ ‫کشــور ما نیز حدود یک ماه است که وارد این فاز شدیم که میزان‬ ‫بستری‪ ،‬تست های مثبت و یا تعداد مراجعان در کشور در وضعیت‬ ‫ثابتی قرار دارد اما مرگ ومیرها در این هفته نسبت به هفته گذشته‬ ‫دو تا دو و نیم برابر بیشتر شده است‪ .‬او با بیان اینکه حدود ‪ ۸۶‬درصد‬ ‫جامعه دوز اول و ‪ ۷۷‬درصد نیز دوز دوم واکسن ها را دریافت کرده اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬همچنین حدود ‪ ۳۹‬درصد دوز سوم و سه درصد نیز دوز چهارم‬ ‫واکسن را دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬سبد واکسن های داخلی‬ ‫سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه واکسن‬ ‫استرازنکا از سبد واکسیناسیون کشور خارج شده است‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه واکســن تاریخ انقضای واکسن استرازنکا به پایان رسیده‬ ‫بود از چرخه واکسیناسیون کشور خارج شده اما واکسن های داخلی‬ ‫مانند فخرا‪ ،‬پاستوکووک‪ ،‬برکت‪ ،‬نورا و اسپایکوژن در کشور وجود‬ ‫دارند که همه انها موثر بوده و هم اکنون از انها استفاده می شود‪ .‬او‬ ‫با اشاره به لزوم تزریق دوز چهارم واکسن‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این واکسن ها‬ ‫زمان مشخصی برای اثربخشی دارند و پس از مدتی بی اثر می شوند‪،‬‬ ‫اما دوز چهارم بدن را در ســطح قابل قبولــی نگه می دارد و برای‬ ‫افرادی که واکسن می زنند احتمال بستری شدن و مرگ را کاهش‬ ‫می دهند‪ .‬عقدک با اشاره به عوارض این واکسن ها‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬مانند‬ ‫همه واکسن ها ممکن است در برخی افراد عوارضی همچون درد‪،‬‬ ‫تورم‪ ،‬تب مختصر‪ ،‬عالئم سرماخوردگی‪ ،‬قرمزی چشم ایجاد شود‬ ‫اما در کل مشکل خاصی ایجاد نمی شود و پس از یکی دو روز این‬ ‫عالئم برطرف می شوند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬لــزوم توجه بــه واکسیناســیون و رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی در مراسم عزاداری‬ ‫سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه افرادی‬ ‫که واکسن نمی زنند اشتباه می کنند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬توصیه موکد‬ ‫این اســت که مردم دوز چهارم را تزریق کنند و اطالعات در مورد‬ ‫لزوم استفاده از دوز چهارم را از منابع رسمی وزارت بهداشت دریافت‬ ‫کننــد‪ .‬او افزود‪ :‬این بیماری نیز مانند بســیاری از ویروس ها حاال‬ ‫حاالها میهمان ما هســت و مردم باید زندگی با ان را یاد گرفته و‬ ‫پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند تا دچار انان نشوند‪ .‬عقدک در‬ ‫توصیه برای کاهش همه گیری این بیماری اظهار کرد‪ :‬مردم برای‬ ‫تکمیل واکسیناسیون مراجعه و پروتکل های بهداشتی در عزاداری ها‬ ‫را رعایت کنند‪ .‬زدن ماسک‪ ،‬رعایت فاصله گذاری اجتماعی و قرار‬ ‫نگرفتن در فضای بســته الزم است و باید در محیط های سربسته‬ ‫تهویه هوا وجود داشته باشد تا احتمال ابتال کمتر شود‪ .‬افرادی هم‬ ‫که احساس سرماخوردگی دارند خودشان رعایت کنند و در جمع های‬ ‫مختلف حاضر نشوند‪.‬‬ ‫امکان استقرار زنان اسیب دیده اجتماعی تا ‪ 33‬روز در مراکز موقت نگهداری‬ ‫مراکــز مداخله در بحران در راســتای کنتــرل و کاهش‬ ‫بحران های فردی‪ ،‬خانوادگی و اجتماعی خدماتی متناســب با‬ ‫نیاز افراد را به صورت رایگان‪ ،‬شبانه روزی و همچنین به صورت‬ ‫ســرپایی و نگهداری موقت به جامعه هدف خود ارائه می کند‪،‬‬ ‫به طوری که زنان و دختران در معرض اســیب و اســیب دیده‬ ‫اجتماعــی می توانند به مدت ‪ ۲۰‬تا حداکثــر ‪ ۳۳‬روز از خدمات‬ ‫نگهداری موقت این مراکز استفاده کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬اسیب های اجتماعی ماحصل فرایندهای‬ ‫بسیار پیچیده ای است؛ این فرایندها در ابعاد اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و روانی و‪ ...‬به وقوع پیوسته و اشکال خاص اسیب های اجتماعی‬ ‫را متبلور می کند‪ .‬کودکان خیابانی‪ ،‬دختران فراری‪ ،‬کودک ازاری‬ ‫و بســیاری از موارد دیگــر همه ازجمله موارد این اســیب ها‬ ‫محسوب می شوند؛ اما برای ساماندهی این اسیب ها به ذهنیت و‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1328‬برابر اراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی ذیل محرز گردیده‬ ‫است‪ .‬لذا مشخصات متقاضی و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ ۱۵‬روز در روزنامه های تعیین شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی لنجان اگهی می‬ ‫شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند‬ ‫از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت ‪ ۲‬ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک لنجان تسلیم‬ ‫و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع صالح‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۱۵۰۰۰۱۸۸‬مورخ ‪ 1401/04/25‬خانم مریم بیگی ریزی فرزند‬ ‫خدارحم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 205/36‬مترمربع مفروز از پالک ‪ - ۱۰۷‬اصلی‬ ‫واقع در زرین شهر بخش ‪ ۹‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/05/03‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز سه شنبه مورخ‬ ‫‪ 1401/05/18‬مصطفی شمسی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان ‪/1354023‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ - 1- 1330‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند‬ ‫مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1401/04/02 -۳۶۲۱‬هیات دوم اقای یداهلل اسمعیلی شیخ شبانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۱۷۶۰‬کدملی ‪ ۴۶۲۰۹۲۲۷۱۴‬صادره شهرکرد فرزند روزعلی در ششدانگ یک باب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ 84/43‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۲۵۹۴‬فرعی از ‪ ۱۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حلیمه خاتون روهنده از مورد ثبت صفحه ‪ ۳۴۴‬دفتر‬ ‫‪ ۶۵‬امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/05/03 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/18 :‬شهریاری‪ -‬رئیس منطقه‬ ‫ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1354764‬م الف‬ ‫اگهی مفاد اراء صادره توسط هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک شهرستان مبارکه‬ ‫‪ -1-1334‬نظر به اینکه طبق اراء صادره توسط هیات فوق الذکر تصرفات مفروزی یا مشاعی افراد‬ ‫مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمی مشاعی یا قباله انتقال عادی مورد تایید قرار گرفته است‬ ‫لذا طبق ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ‪ ،‬مفاد اراء‬ ‫صادره در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در دو روزنامه اصفهان امروز و زاینده رود چاپ و منتشر می گردد‬ ‫تا چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت به اراء مذکور معترض باشند از تاریخ انتشار نوبت اول اگهی‬ ‫روزنامه ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪.‬‬ ‫معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی‬ ‫محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد‪ .‬در اینصورت اقدامات ثبت‬ ‫موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود ‪.‬و چنانچه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا‬ ‫معترض ‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند‪ ،‬اداره ثبت محل مبادرت به‬ ‫صدور سند مالکیت بنام متصرف می نماید‪ .‬لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به‬ ‫دادگاه نخواهد بود ‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪140160302009001071‬مورخ ‪ 1401/04/15‬اقای علیرضا طاوسی قهنویه فرزند‬ ‫عباس در ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت ‪158/18‬متر مربع مجزی شده از پالک‪-11‬‬ ‫اصلی واقع در بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی بهادرخان نهچیری بموجب سند‬ ‫شماره ‪ 16241‬مورخ ‪ 1337/11/11‬دفتر ‪ - 62‬اصفهان‬ ‫‪ -2‬رای شماره ‪140160302009001059‬مورخ ‪ 1401/04/15‬اقای ناصر صادق پور مبارکه فرزند‬ ‫مهدی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪231/01‬متر مربع مجزی شده از پالک یک‪ -‬اصلی‬ ‫برخورداری همه جانبه نیازمند هستیم‪ .‬از طرفی پرداخت و اصالح‬ ‫ساختارهای کالن جامعه و از طرف دیگر ارائه خدمات تخصصی‬ ‫به اســیب دیدگان اجتماعی دو راهبردی اســت که ناگزیریم‬ ‫برای تحقق اهداف خود به ان ها متوســل شویم‪ .‬در این راستا‬ ‫مراکز مداخله در بحران مرکزی اســت که در اصل می توان ان‬ ‫را مادر ســایر مراکز دانست‪ .‬این مراکز به عنوان یک اورژانس‬ ‫مسائل اجتماعی عمل می کند و موارد خشونت های خانگی مثل‬ ‫کودک ازاری‪ ،‬همسر ازاری‪ ،‬خودکشــی‪ ،‬طالق و‪ ...‬را پوشش‬ ‫می دهند و در ضمن به عنوان مرجعی موارد مختلف را به سایر‬ ‫مراکز سازمان ارجاع می دهد‪ .‬هدف کلی مراکز مداخله در بحران‪،‬‬ ‫کنترل و کاهش بحران های فردی‪ ،‬خانوادگی و اجتماعی است‪،‬‬ ‫اما ارتقاء سطح دانش و اگاهی افراد در معرض اسیب و اسیب دیده‬ ‫اجتماعی در خصوص مسائل و مشکالت اجتماعی و کمک به‬ ‫واقع در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی فیض اله اقاجانیان مبارکه بموجب سند‬ ‫شماره ‪6079‬مورخ ‪ 1342/06/13‬دفتر ‪ –86‬اصفهان‬ ‫‪ -3‬رای شماره ‪140160302009001064‬مورخ ‪ 1401/04/15‬خانم راضیه النبی فرزند کیومرث‬ ‫در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 179/41‬متر مربع مجزی شده از پالک‬ ‫‪ - 31‬اصلی واقع در بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی اشرف یاوری ( سهم‬ ‫االرث از محمد حسین یاوری )‬ ‫‪ -4‬رای شماره ‪140160302009001063‬مورخ ‪ 1401/04/15‬اقای سهراب هادیان فرزند‬ ‫محمدعلی در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت‪179/41‬متر مربع مجزی شده‬ ‫از پالک ‪ - 31‬اصلی واقع در بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی اشرف یاوری (‬ ‫سهم االرث از محمد حسین یاوری )‬ ‫‪ -5‬رای شماره ‪140160302009001062‬مورخ ‪ 1401/04/15‬اقای محمدعلی هادیان فرزند‬ ‫اسفندیار در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت‪250/717‬متر مربع مجزی شده‬ ‫از پالک ‪ - 31‬اصلی واقع در بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی اشرف یاوری (‬ ‫سهم االرث از محمد حسین یاوری )‬ ‫‪ -6‬رای شماره ‪140160302009001061‬مورخ ‪ 1401/04/15‬خانم معصومه مرادیان طالخونچه‬ ‫فرزند مانده علی در دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت‪250/717‬متر مربع مجزی‬ ‫شده از پالک ‪ - 31‬اصلی واقع در بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی اشرف‬ ‫یاوری ( سهم االرث از محمد حسین یاوری )‬ ‫‪ -7‬رای شماره ‪140160302009001066‬مورخ ‪ 1401/04/15‬اقای سید رسول موسوی مبارکه ء‬ ‫فرزند سید احمد در ششدانگ یک باب دامداری به مساحت‪1469/13‬متر مربع مجزی شده از پالک‬ ‫یک‪ -‬اصلی واقع در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رضا اقاجانی بموجب سند‬ ‫شماره ‪ 52440‬مورخ ‪ 1351/11/04‬دفتر ‪ - 29‬اصفهان‬ ‫‪ -8‬رای شماره ‪140160302009001076‬مورخ ‪ 1401/04/15‬خانم فاطمه خسروی اسماعیل‬ ‫ترخانی فرزند محمود در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت‪198/05‬متر‬ ‫مربع مجزی شده از پالک ‪ - 17‬اصلی واقع در بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی‬ ‫عبدالخالق باروتی بموجب سند شماره ‪ 1765‬مورخ ‪ 1338/12/02‬دفتر ‪ -4‬شهرضا‬ ‫‪ -9‬رای شماره ‪140160302009001075‬مورخ ‪ 1401/04/15‬اقای علی اکبری کوشکچه فرزند‬ ‫محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت‪198/05‬متر مربع مجزی‬ ‫شده از پالک ‪ - 17‬اصلی واقع در بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی عبدالخالق‬ ‫باروتی بموجب سند شماره ‪ 1765‬مورخ ‪ 1338/12/02‬دفتر ‪ -4‬شهرضا‬ ‫‪ -10‬رای شماره ‪140160302009001057‬مورخ ‪ 1401/04/15‬خانم فرحناز موسوی مبارکه فرزند‬ ‫سید کمال در ششدانگ یک باب خانه به مساحت‪165/79‬متر مربع مجزی شده از پالک یک ‪ -‬اصلی‬ ‫واقع در بخش ‪9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رجبعلی ایرانپور بموجب سند شماره‬ ‫‪ 55881‬مورخ ‪ 1342/06/08‬دفتر ‪ – 29‬اصفهان‬ ‫‪ -11‬رای شماره ‪140160302009001079‬مورخ ‪ 1401/04/15‬اقای میثم اسدی مبارکه فرزند‬ ‫رمضانعلی در ‪ 17646/998‬سهم مشاع از ‪ 88234/99‬سهم ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی‬ ‫شخم زده به مساحت‪88234/99‬متر مربع مشتمل بر ‪2500‬متر مربع اعیان بصورت کارگاه مجزی‬ ‫شده از پالک ‪ - 2476‬اصلی واقع در بخش ‪9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رمضانعلی‬ ‫اسدی بموجب سند شماره ‪ 11790‬مورخ ‪ 1349/12/17‬دفتر ‪ – 53‬فالورجان‬ ‫‪ -12‬رای شماره ‪140160302009001086‬مورخ ‪ 1401/04/16‬اقای خسرو اسدی مبارکه فرزند‬ ‫رمضانعلی در ‪ 17646/998‬سهم مشاع از ‪ 88234/99‬سهم ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی‬ ‫شخم زده به مساحت‪88234/99‬متر مربع مشتمل بر ‪2500‬متر مربع مشتمل بر ‪ 2500‬متر مربع اعیان‬ ‫بصورت کارگاه مجزی شده از پالک ‪ - 2476‬اصلی واقع در بخش ‪9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از‬ ‫مالک رسمی رمضانعلی اسدی بموجب سند شماره ‪ 11790‬مورخ ‪ 1349/12/17‬دفتر ‪ – 53‬فالورجان‬ ‫‪ -13‬رای شماره ‪140160302009001081‬مورخ ‪ 1401/04/16‬اقای داود اسدی مبارکه فرزند‬ ‫رمضانعلی در ‪ 17646/998‬سهم مشاع از ‪ 88234/99‬سهم ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی‬ ‫شخم زده به مساحت‪88234/99‬متر مربع مشتمل بر ‪2500‬متر مربع مشتمل بر ‪ 2500‬متر مربع اعیان‬ ‫بصورت کارگاه مجزی شده از پالک ‪ - 2476‬اصلی واقع در بخش ‪9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از‬ ‫مالک رسمی رمضانعلی اسدی بموجب سند شماره ‪ 11790‬مورخ ‪ 1349/12/17‬دفتر ‪ – 53‬فالورجان‬ ‫‪ -14‬رای شماره ‪140160302009001083‬مورخ ‪ 1401/04/16‬اقای احسان اسدی مبارکه فرزند‬ ‫رمضانعلی در ‪ 17646/998‬سهم مشاع از ‪ 88234/99‬سهم ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی‬ ‫شخم زده به مساحت‪88234/99‬متر مربع مشتمل بر ‪2500‬متر مربع مشتمل بر ‪ 2500‬متر مربع اعیان‬ ‫بصورت کارگاه مجزی شده از پالک ‪ - 2476‬اصلی واقع در بخش ‪9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از‬ ‫درک موقعیت خود در شرایط بحرانی‪ ،‬ارتقاء توانمندی های افراد‬ ‫در معرض اسیب و اسیب دیده اجتماعی جهت مقابله با مسائل‬ ‫فردی و اجتماعی در شــرایط بحرانــی از طریق ارائه خدمات‬ ‫تخصصی به موقع‪ ،‬ارتقاء اگاهی ها و شناخت خانواده و اجتماع‬ ‫نسبت به نیازهای مراجعان به منظور تسهیل فرایند حل مسئله در‬ ‫شرایط بحرانی‪ ،‬شناسایی مناطق و کانون های اسیب زا و اقدامات‬ ‫تخصصی در بحران زدایی‪ ،‬شناسایی اسیب های اجتماعی نوپدید‬ ‫و باز پدید‪ ،‬ایجاد زمینه مشارکت مردم و سازمان های غیردولتی و‬ ‫مداخله موثر به منظور کاهش جرائم و جلوگیری از تشدید بحران‬ ‫و اســیب های اجتماعی و کاهش صدمات بر اقشار در معرض‬ ‫اسیب از اهداف اختصاصی این مراکز است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬چه کسانی مشمول دریافت خدمات از مراکز‬ ‫مداخله در بحران هستند؟‬ ‫زوج های متقاضی طــاق و افراد دارای اختالف خانوادگی‬ ‫حاد‪ ،‬زنان و دختران در معرض اســیب اجتماعی اســیب دیده‬ ‫اجتماعی‪ ،‬افرادی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی‬ ‫کرده اند‪ ،‬کودکان خیابانی و کار‪ ،‬همســران و کودکان ازاردیده‪،‬‬ ‫مبتالیان به اختالل هویت جنسی‪ ،‬دختران و پسران فراری از‬ ‫منزل و ســایر افرادی که در شــرایط بحرانی قرار دارند از افراد‬ ‫مشــمول هستند‪ .‬نحوه پذیرش این مراکز به این صورت است‬ ‫که مراجعان می توانند به صورت خود معرف یا با معرفی توسط‬ ‫خط اورژانس اجتماعی ‪ ،۱۲۳‬خدمات اجتماعی سیار یا با معرفی‬ ‫از طریق مراجع قضایی‪ ،‬انتظامی‪ ،‬سازمان ها و نهادهای ذی ربط‬ ‫و‪ ...‬بــه مرکز مراجعه کرده و از خدمات این مرکز که به صورت‬ ‫رایگان و شبانه روزی و به صورت سرپایی و نگهداری موقت ارائه‬ ‫می شود‪ ،‬بهره مند شوند‪.‬‬ ‫مالک رسمی رمضانعلی اسدی بموجب سند شماره ‪ 11790‬مورخ ‪ 1349/12/17‬دفتر ‪ – 53‬فالورجان‬ ‫‪ -15‬رای شماره ‪140160302009001085‬مورخ ‪ 1401/04/16‬خانم سمیه اسدی مبارکه فرزند‬ ‫رمضانعلی در ‪ 8823/499‬سهم مشاع از ‪ 88234/99‬سهم ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی‬ ‫شخم زده به مساحت‪88234/99‬متر مربع مشتمل بر ‪2500‬متر مربع مشتمل بر ‪ 2500‬متر مربع اعیان‬ ‫بصورت کارگاه مجزی شده از پالک ‪ - 2476‬اصلی واقع در بخش ‪9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از‬ ‫مالک رسمی رمضانعلی اسدی بموجب سند شماره ‪ 11790‬مورخ ‪ 1349/12/17‬دفتر ‪ – 53‬فالورجان‬ ‫‪ -16‬رای شماره ‪140160302009001089‬مورخ ‪ 1401/04/16‬خانم سمیرا اسدی مبارکه فرزند‬ ‫رمضانعلی در ‪ 8823/499‬سهم مشاع از ‪ 88234/99‬سهم ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی‬ ‫شخم زده به مساحت‪88234/99‬متر مربع مشتمل بر ‪2500‬متر مربع مشتمل بر ‪ 2500‬متر مربع اعیان‬ ‫بصورت کارگاه مجزی شده از پالک ‪ - 2476‬اصلی واقع در بخش ‪9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از‬ ‫مالک رسمی رمضانعلی اسدی بموجب سند شماره ‪ 11790‬مورخ ‪ 1349/12/17‬دفتر ‪ – 53‬فالورجان‬ ‫‪ -17‬رای شماره ‪140160302009001060‬مورخ ‪ 1401/04/15‬خانم ربابه رونق قهنویه فرزند‬ ‫حسین در ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی شخم زده به مساحت‪36490/215‬متر مربع مجزی‬ ‫شده از پالک ‪ - 2476‬اصلی واقع در بخش ‪9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رمضانعلی‬ ‫اسدی بموجب سند شماره ‪ 11790‬مورخ ‪ 1349/12/17‬دفتر ‪ – 53‬فالورجان‬ ‫‪ -18‬رای شماره ‪140160302009001078‬مورخ ‪ 1401/04/15‬اقای میثم اسدی مبارکه فرزند‬ ‫رمضانعلی در ‪ 7057/63‬سهم مشاع از ‪ 35288/15‬سهم ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی شخم‬ ‫زده به مساحت‪ 35288/15‬متر مربع مشتمل بر ‪ 700‬متر مربع اعیان بصورت اغل مجزی شده از‬ ‫پالک ‪ - 2476‬اصلی واقع در بخش ‪9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رمضانعلی اسدی‬ ‫بموجب سند شماره ‪ 11790‬مورخ ‪ 1349/12/17‬دفتر ‪ – 53‬فالورجان‬ ‫‪ -19‬رای شماره ‪140160302009001080‬مورخ ‪ 1401/04/16‬اقای داود اسدی مبارکه فرزند‬ ‫رمضانعلی در ‪ 7057/63‬سهم مشاع از ‪ 35288/15‬سهم ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی شخم‬ ‫زده به مساحت‪ 35288/15‬متر مربع مشتمل بر ‪ 700‬متر مربع اعیان بصورت اغل مجزی شده از‬ ‫پالک ‪ - 2476‬اصلی واقع در بخش ‪9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رمضانعلی اسدی‬ ‫بموجب سند شماره ‪ 11790‬مورخ ‪ 1349/12/17‬دفتر ‪ – 53‬فالورجان‬ ‫‪ -20‬رای شماره ‪140160302009001082‬مورخ ‪ 1401/04/16‬اقای احسان اسدی مبارکه فرزند‬ ‫رمضانعلی در ‪ 7057/63‬سهم مشاع از ‪ 35288/15‬سهم ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی شخم‬ ‫زده به مساحت‪ 35288/15‬متر مربع مشتمل بر ‪ 700‬متر مربع اعیان بصورت اغل مجزی شده از‬ ‫پالک ‪ - 2476‬اصلی واقع در بخش ‪9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رمضانعلی اسدی‬ ‫بموجب سند شماره ‪ 11790‬مورخ ‪ 1349/12/17‬دفتر ‪ – 53‬فالورجان‬ ‫‪ -21‬رای شماره ‪140160302009001087‬مورخ ‪ 1401/04/16‬اقای خسرو اسدی مبارکه فرزند‬ ‫رمضانعلی در ‪ 7057/63‬سهم مشاع از ‪ 35288/15‬سهم ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی شخم‬ ‫زده به مساحت‪ 35288/15‬متر مربع مشتمل بر ‪ 700‬متر مربع اعیان بصورت اغل مجزی شده از‬ ‫پالک ‪ - 2476‬اصلی واقع در بخش ‪9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رمضانعلی اسدی‬ ‫بموجب سند شماره ‪ 11790‬مورخ ‪ 1349/12/17‬دفتر ‪ – 53‬فالورجان‬ ‫‪ -22‬رای شماره ‪140160302009001084‬مورخ ‪ 1401/04/16‬خانم سمیه اسدی مبارکه فرزند‬ ‫رمضانعلی در ‪2528/815‬سهم مشاع از ‪ 35288/15‬سهم ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی شخم‬ ‫زده به مساحت‪ 35288/15‬متر مربع مشتمل بر ‪ 700‬متر مربع اعیان بصورت اغل مجزی شده از‬ ‫پالک ‪ - 2476‬اصلی واقع در بخش ‪9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رمضانعلی اسدی‬ ‫بموجب سند شماره ‪ 11790‬مورخ ‪ 1349/12/17‬دفتر ‪ – 53‬فالورجان‬ ‫‪ -23‬رای شماره ‪140160302009001088‬مورخ ‪ 1401/04/16‬خانم سمیرا اسدی مبارکه فرزند‬ ‫رمضانعلی در ‪2528/815‬سهم مشاع از ‪ 35288/15‬سهم ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی شخم‬ ‫زده به مساحت‪ 35288/15‬متر مربع مشتمل بر ‪ 700‬متر مربع اعیان بصورت اغل مجزی شده از‬ ‫پالک ‪ - 2476‬اصلی واقع در بخش ‪9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رمضانعلی اسدی‬ ‫بموجب سند شماره ‪ 11790‬مورخ ‪ 1349/12/17‬دفتر ‪ – 53‬فالورجان‬ ‫‪ -24‬رای شماره ‪140160302009001074‬مورخ ‪ 1401/04/15‬اقای رضا نجفی قهنویه فرزند‬ ‫غالمعلی در ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت‪230/ 60‬متر مربع مجزی شده از پالک‬ ‫‪ - 11‬اصلی واقع در بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی بهادرخان نهچیری‬ ‫بموجب سند شماره ‪ 16241‬مورخ ‪ 1337/11/11‬دفتر ‪ – 62‬اصفهان‬ ‫‪ -25‬رای شماره ‪140160302009001069‬مورخ ‪ 1401/04/15‬اقای اسماعیل دانش فرزند رضا در‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه به مساحت ‪64/04‬متر مربع مجزی شده از‬ ‫پالک ‪ - 16‬اصلی واقع در بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رضا دانش بموجب‬ ‫سند شماره ‪ 45975‬مورخ ‪ 1356/05/31‬دفتر سه – شهرضا‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫فرایند انتخاب رشته کنکوری ها‬ ‫از روز گذشته‬ ‫فرایند انتخاب رشــته برای داوطلبان مجاز شده در کنکور‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬از امــروز هفدهــم مردادماه اغاز می شــود‪.‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬فرایند انتخاب رشته برای بیش از یک میلیون ‪ ۱۵۷‬هزار‬ ‫داوطلب مجاز به انتخاب رشته از دیروز هفدهم مردادماه اغاز‬ ‫می شود و تا روز شنبه بیست و دوم مردادماه ادامه دارد‪ .‬مجموعا‬ ‫حدود ‪ ۵۳۰‬هزار داوطلب در رشته های با ازمون و بدون ازمون‬ ‫دانشــگاه ها و موسسات اموزش عالی‪ ،‬در سال جاری پذیرفته‬ ‫می شوند‪  .‬ازمون ورودی دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی‬ ‫از هشــتم تیر ماه اغاز شد و فرایند برگزاری ان به مدت ‪ ۴‬روز‬ ‫ادامه داشت‪ .‬در این بازه زمانی یک میلیون و ‪ ۴۸۹‬هزار و ‪۲۲۰‬‬ ‫داوطلب در بزرگ ترین ازمون کشور برای ورود به دانشگاه ها با‬ ‫یکدیگر رقابت کردند که از این تعداد ‪ ۹۱۵‬هزار و ‪ ۴۱‬داوطلب‬ ‫زن و ‪ ۵۷۴‬هزار و ‪ ۱۷۹‬نفر از مردان بودند‪ .‬متقاضیان در مهلت‬ ‫ل را‬ ‫تعیین شده برای انتخاب رشته می توانند ‪ ۱۵۰‬کد رشته مح ‬ ‫از دفترچه راهنمای انتخاب رشــته استخراج و به ترتیب تقدم‬ ‫عالقه مرتب کنند‪ .‬پس از تائید نهایی کدرشــته های انتخابی‬ ‫توسط متقاضی‪ ،‬شماره ای ‪ ۱۵‬رقمی توسط سیستم به عنوان‬ ‫رسید انتخاب رشته در اختیار متقاضی قرار می گیرد و دریافت‬ ‫کد ‪ ۱۵‬رقمی به معنای تائید انتخاب رشته است‪ .‬داوطلبان باید‬ ‫توجه داشته باشند تا زمانی که این کد را دریافت نکنند‪ ،‬فرایند‬ ‫انتخاب رشته انها تکمیل نشده است‪ .‬پس از انجام کامل مراحل‬ ‫و ارسال اطالعات‪ ،‬این رسید در یک صفحه مجزا به داوطلب‬ ‫ارائه می شود‪ .‬داوطلبان در صورت انتخاب رشته های دوره روزانه‬ ‫و قبولی در ان‪ ،‬تحت هیچ شــرایطی حق شــرکت در ازمون‬ ‫سراسری سال اینده برای انتخاب رشته های روزانه را ندارند‪.‬‬ ‫تردد زائران اربعین از مرز ایران‬ ‫و عراق تسهیل شد‬ ‫گروه جامعــه‪ :‬فرمانده مرزبانی فراجــا اعالم کرد که‬ ‫برای تســهیل تردد و امنیت زائران در مرزها‪ ،‬دیپلماســی و‬ ‫هماهنگی های مرزی جمهوری اســامی ایــران و عراق در‬ ‫باالترین ســطح ممکن انجام شده است‪.‬ســردار احمد علی‬ ‫گودرزی در بازدید از زیرساخت ها و سازه های در دست اقدام مرز‬ ‫خسروی برای تردد زائران اربعین در شهرستان قصر شیرین‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬یکی از وظایف مهم مرزبانی در ماموریت بزرگ اربعین‪،‬‬ ‫ایجاد امنیت و تامین زیرساخت ها برای زائران عتبات است که‬ ‫با تالش مرزبانان این زمینه در نقطه صفر مرزی خســروی‬ ‫و هنگ مرزی قصر شــیرین ایجاد شــده است‪ .‬او با تاکید بر‬ ‫لزوم هماهنگی و تعامل سایر دستگاه ها و نهادهای متولی در‬ ‫ماموریت اربعین‪ ،‬افزود‪ :‬برای تســهیل تردد و امنیت زائران در‬ ‫مرزها‪ ،‬دیپلماسی و هماهنگی های مرزی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران و عراق در باالترین سطح ممکن انجام شده است‪.‬‬ ‫‪ -26‬رای شماره ‪140160302009001070‬مورخ ‪ 1401/04/15‬اقای مهدی دانش فرزند رضا در‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه به مساحت ‪64/04‬متر مربع مجزی شده از‬ ‫پالک ‪ - 16‬اصلی واقع در بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رضا دانش بموجب‬ ‫سند شماره ‪ 45975‬مورخ ‪ 1356/05/31‬دفتر سه – شهرضا‬ ‫‪ -27‬رای شماره ‪139860302009003438‬مورخ ‪ 1398/10/30‬اقای مهدی دهقانی فرزند محمود‬ ‫در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪173/16‬متر مربع مجزی شده از پالک ‪ 253‬و ‪ 254‬فرعی از‬ ‫‪ - 19‬اصلی واقع در بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالکین رسمی برای پالک ‪ 253‬فرعی‬ ‫از ربیع غالمی قهنویه و جعفر شیخ زاده قهنویه و جهت پالک ‪ 254‬فرعی از یداله برومند قهنویه‬ ‫‪ -28‬رای شماره ‪140160302009001065‬مورخ ‪ 1401/04/15‬اقای نعمت اله رحمانی فرزند‬ ‫محمداقا در ‪ 2171‬سهم مشاع از ‪ 8684‬سهم ششدانگ یک قطعه زمین کشاوری (با کاربری صرفا‬ ‫کشاورزی ) به مساحت ‪ 8684‬متر مربع مجزی شده از پالک ‪ - 457‬اصلی واقع در بخش ‪ 9‬ثبت‬ ‫اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی مرتضی رحمانی مزرعچه بموجب سند شماره ‪8401‬مورخ‬ ‫‪ 1351/02/02‬دفتر ‪ – 100‬اصفهان‬ ‫‪ -29‬رای شماره ‪140160302009001068‬مورخ ‪ 1401/04/15‬خانم اکرم یزدانی اراضی فرزند‬ ‫محمدحسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 138/39‬متر مربع مجزی‬ ‫شده از پالک یک ‪ -‬اصلی واقع در بخش ‪9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی حبیب اله‬ ‫اقابابائی مبارکه بموجب سند شماره ‪ 5825‬مورخ ‪ 1342/06/13‬دفتر ‪ – 86‬اصفهان‬ ‫‪ -30‬رای شماره ‪140160302009001067‬مورخ ‪ 1401/04/15‬اقای حمزه یزدانی اراضی فرزند‬ ‫جواد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 138/39‬متر مربع مجزی شده از‬ ‫پالک یک ‪ -‬اصلی واقع در بخش ‪9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی حبیب اله اقابابائی‬ ‫مبارکه بموجب سند شماره ‪ 5825‬مورخ ‪ 1342/06/13‬دفتر ‪ – 86‬اصفهان‬ ‫‪ -31‬رای اصالحی ‪ :‬بر طبق رای اصالحی به شماره ‪ 140160302009001120‬مورخ ‪1401/04/18‬‬ ‫بنا به درخواست اقای هرمز هیرمن پور فرزند بختیار در ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی به‬ ‫مساحت ‪ 201534/81‬متر مربع مجزا شده از پالک ‪ – 8‬اصلی بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان با واسطه از‬ ‫مالک رسمی اقای هرمز هیرمن پور و بموجب سند شماره ‪ 51272‬مورخ ‪ 1386/02/23‬دفتر ‪-37‬‬ ‫زرین شهر صحیح می باشد ‪.‬‬ ‫‪ -32‬رای اصالحی ‪ :‬بر طبق رای اصالحی به شماره ‪ 140160302009001195‬مورخ ‪1401/04/26‬‬ ‫بنا به درخواست اقای هرمز هیرمن پور فرزند بختیار در ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی به‬ ‫مساحت ‪ 100000/19‬متر مربع مجزا شده از پالک ‪ – 8‬اصلی بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان با واسطه از‬ ‫مالک رسمی اقای هرمز هیرمن پور و بموجب سند شماره ‪ 51272‬مورخ ‪ 1386/02/23‬دفتر ‪-37‬‬ ‫زرین شهر صحیح می باشد ‪.‬‬ ‫‪ -33‬رای اصالحی ‪ :‬بر طبق رای اصالحی به شماره ‪ 140160302009001196‬مورخ ‪1401/04/26‬‬ ‫بنا به درخواست اقای سعید ایزدی فرزند رحمت اله در ششدانگ یک باب خانه قدیمی و سه باب‬ ‫مغازه متصله به مساحت ‪ 188/32‬متر مربع مجزا شده از پالک یک – اصلی بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان‬ ‫با واسطه از مالک رسمی اقای رمضان قنبری و بموجب سند شماره ‪ 55734‬مورخ ‪ 1351/06/08‬دفتر‬ ‫‪-29‬اصفهان صحیح می باشد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار اول ‪ 1401/05/03 :‬تاریخ انتشار دوم ‪ 1401/05/18 :‬رییس اداره ثبت اسناد وامالک‬ ‫مبارکه‪ :‬مظاهر نصرالهی ‪/1353694‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ - 1- 1440‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند‬ ‫مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1401/05/05 -۵۰۴۵‬هیات چهارم اقای رسول امیری شوریجه به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۱۷۷‬کدملی ‪ ۲۲۹۷۲۷۲۵۴۵‬صادره شیراز فرزند سیف اله در ششدانگ یکباب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 103/96‬متر مربع از پالک ‪ ۶۷‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب از‬ ‫مالکیت مالک رسمی حسینعلی جاللی عاشق ابادی و طبق سن‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/05/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/06/02 :‬شهریاری‪ -‬رئیس منطقه‬ ‫ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1360470‬م الف‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫چهره ها‬ ‫شهاب حسینی در «کوه های‬ ‫دوردست»‬ ‫شهاب حسینی قرار است در دومین فیلم بلند میترا‬ ‫تبریزیان با عنوان «کوه های دوردست» در نقش اصلی‬ ‫مقابل دوربین برود‪.‬‬ ‫به گزارش ورایتی‪ ،‬شهاب حسینی که پیش ازاین برای‬ ‫حضور در فیلم «فروشنده» ساخته اصغر فرهادی موفق به‬ ‫کسب جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره فیلم کن شده بود‪،‬‬ ‫در دومین فیلم میترا تبریزیان در نقش اصلی ایفای نقش‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫«کوه های دوردست» که روایتگر داستانی دقیق و‬ ‫ظریف به دوران بلوغ با درون مایه ای تمثیلی است‪ ،‬دومین‬ ‫فیلم تبریزیان پس از فیلم تحسین شده «غالم» است که‬ ‫با بازی حسینی است که از سوی منتقد گاردین‪/‬ابزرور‬ ‫به عنوان فیلم هفته انتخاب شد و در بریتانیا و پلتفرم های‬ ‫بزرگ نمایش انالین در سطح بین المللی به نمایش درامد‪.‬‬ ‫«کوه های دور دست» با فیلم نامه ای از تبریزیان و‬ ‫سیروس مسعودی که پیش ازاین در فیلم «غالم» همکاری‬ ‫کرده بودند‪ ،‬درباره علی پسر ‪ ۱۲‬ساله ای است که در شهری‬ ‫کوچک در ایران زندگی می کند و مادرش در جوانی ناپدید‬ ‫شد و پدرش اکنون ازدواج کرده است‪.‬‬ ‫«زادوک نوا» بدر لندن تهیه کنندگی فیلم «کوه های دور‬ ‫دست» را بر عهده دارد و قرار است این فیلم در پخش‬ ‫«‪ »!Match Me‬جشنواره فیلم لوکارنو به خریداران‬ ‫بین المللیمعرفیشود‪.‬‬ ‫شهاب حسینی پیش ازاین در چند پروژه بین المللی دیگر‬ ‫نیز حضورداشته که از ان جمله می توان به فیلم «اولین‬ ‫برف» ساخته حامی رمضان سینماگر ایرانی ـ فنالندی‬ ‫اشاره کرد که روایتگر داستان یک خانواده مهاجر ایرانی در‬ ‫فنالند بود و شهاب حسینی برای بازی در این فیلم برنده‬ ‫جایزه بهترین بازیگر جشنواره پکن شد و جایزه بهترین‬ ‫بازیگر مرد جوایز ساالنه «یوسی» مهم ترین جایزه سینمای‬ ‫فنالند را نیز از ان خود کرد‪.‬‬ ‫او همچنین در فیلم دلهره اور‪ ،‬ترسناک و معمایی «ان‬ ‫شب» ساخته کوروش اهاری نیز در سال ‪ ۲۰۲۰‬ظاهر شد‪،‬‬ ‫فیلمی که محصول مشترک سینمای ایران و امریکا بود و‬ ‫به عنوان نخستین فیلم امریکایی پس از انقالب در ایران‬ ‫اکران شد‪.‬‬ ‫«ان شب» در سی و نهمین دوره جشنواره فیلم‬ ‫ترسناک «مولین دو ری» اسپانیا از مهم ترین جشنواره‬ ‫فیلم های ژانر وحشت در جهان موفق به کسب جایزه‬ ‫بهترین کارگردانی و فیلمنامه شد و شهاب حسینی نیز برای‬ ‫بازی در این فیلم جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره را به‬ ‫خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 18‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4415‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫شرایط تولید امروز اسان تر اما گران تر؛‬ ‫بودجه «روز واقعه» دستمزد یک بازیگر هم نمی شود‬ ‫مرتضی شایسـته تهیه کننده فیلم سینمایی «روز واقعه»‬ ‫ضمن تشـریح تغییر شـرایط تولیـد فیلم تاریخـی و مذهبی‬ ‫نسـبت بـه سـال تولید این فیلـم‪ ،‬تاکیـد کرد شـرایط تولید‬ ‫امـروز اسـان تر اما گران تر شـده اسـت‪.‬‬ ‫مرتضی شایسـته تهیه کننده فیلم سینمایی «روز واقعه»‬ ‫بـه کارگردانـی شـهرام اسـدی‪ ،‬در گفتگـو بـا مهـر دربـاره‬ ‫تکرار نشـدن تجربه موفق این فیلم عاشـورایی در سـینمای‬ ‫ایـران پـس از گذشـت نزدیـک به سـه دهـه از ان‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬مسـئله مهـم در زمینـه تولیـد فیلم هایـی ازاین دسـت‪،‬‬ ‫فیلمنامـه اسـت‪ .‬در ایـن نـوع سـینما‪ ،‬فیلمنامه ای کـه باید‬ ‫و شـاید از سـوی فیلمنامه نویـس تولیـد نشـده اسـت کـه‬ ‫در اختیـار تهیه کننـدگان قـرار بگیـرد‪ .‬کمبـود فیلمنامـه در‬ ‫ایـن زمینـه بسـیار حائـز اهمیـت اسـت و ایـن مسـئله هم‬ ‫علت هـای متعددی دارد‪ .‬فیلمنامه های دیگر شـاید سـریع تر‬ ‫به پول می رسـند و همین مسـئله باعث جذابیت بیشـتر کار‬ ‫در حوزه هـای دیگر شـده اسـت‪.‬‬ ‫او تاکیـد کـرد‪ :‬نهادهـای دولتـی و ارگان هـا بایـد پـول‬ ‫در اختیـار بخـش خصوصـی قـرار دهنـد تـا یـک فیلمنامه‬ ‫عاشـورایی و مرتبـط بـا ائمـه (ع) تولیـد شـود‪ .‬امـروز دیگر‬ ‫فیلمنامه ای مشـابه فیلمنامـه «روز واقعه» که بهرام بیضایی‬ ‫نوشـته بـود‪ ،‬وجود نـدارد و بعیـد می دانم امروز کسـی بیاید‬ ‫و چنیـن فیلمنامه ای بنویسـد‪ .‬به همین دلیـل در این زمینه‬ ‫کمبود جدی داریم‪ .‬الزم اسـت مراکزی مانند بنیاد سینمایی‬ ‫فارابـی و یـا حوزه هنـری در این زمینه سـرمایه گذاری کنند‬ ‫تـا فیلمنامه نویسـان ترغیـب بـه کار در این حوزه شـوند‪.‬‬ ‫ایـن تهیه کننـده سـینما دربـاره مالحظـات موجـود در‬ ‫زمینـه سـاخت فیلم هـای عاشـورایی هـم گفـت‪ :‬احمدرضا‬ ‫درویـش یکـی از بچه مسـلمان های سـینمای ایـران اسـت‬ ‫کـه فـردی بسـیار باسـواد و مطلـع در زمینـه کاری خـود‬ ‫محسـوب می شـود‪ .‬چنیـن کارگـردان کتاب خوانـده و‬ ‫بادانشـی‪ ،‬فیلمـی به نام «رسـتاخیز» می سـازد کـه به دلیل‬ ‫برخـی مالحظـات‪ ،‬بـرای پخـش و اکـران عمومـی دچـار‬ ‫مشـکل می شـود‪ .‬چنیـن مسـائلی باعـث می شـود امثـال‬ ‫اقـای درویـش هـم دیگـر سـراغ سـوژه هایی ازاین دسـت‬ ‫نرونـد‪ .‬ما باید به گونـه ای عمل کنیم که الاقل فیلمسـازانی‬ ‫ماننـد احمدرضـا درویـش‪ ،‬مجید مجیـدی‪ ،‬ابراهیـم حاتمی‬ ‫کیـا و افـراد مطلـع و معتقد سـینما ترغیب به سـاخت فیلم‬ ‫مذهبی شـوند‪ .‬راهش هم این اسـت کـه در زمینه فیلمنامه‬ ‫و مباحـث محتوایـی براسـاس اصول عمل شـود‪ .‬فیلمسـاز‬ ‫نبایـد میـان اختالف نظرهـای موجـود میـان برخـی علما و‬ ‫صاحب نظـران گرفتـار شـود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬فیلـم «رسـتاخیز» را احمدرضـا درویـش‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ - 1- 1442‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند‬ ‫مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1401/05/10 -۵۲۷۱‬هیات دوم اقای اصغر اسماعیلی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۹۱۳‬کدملی ‪ ۱۲۸۴۵۹۲۷۸۲‬صادره اصفهان فرزند رحمت اله در ششدانگ یک باب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 200/55‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۱۱۳۳‬فرعی از ‪ ۲۴‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه ‪ ۲۹۵‬دفتر ‪ ۳۴۷‬امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/05/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/06/02 :‬شهریاری‪ -‬رئیس منطقه‬ ‫ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1359854‬م الف‬ ‫اگهی اصالحی موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان‬ ‫‪ -1 -1448‬پیرو اگهی مندرج درروزنامه های شماره ‪ 5224‬نسل فردا و شماره ‪ 2764‬نصف جهان‬ ‫هردو مورخ ‪ 1395 .07 .03‬و شماره ‪ 5237‬نسل فردا و شماره ‪ 2777‬نصف جهان هردو مورخ‬ ‫‪ 1395 .07 .18‬موضوع رای صادره از هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضی محرز گردیده است‪ ،‬لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع‬ ‫عموم در یک نوبت در روزنامه های نسل فردا و اصفهان امروز چاپ اصفهان اگهی می شود و در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به اراء صادره و صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی دارند می توانند‬ ‫از تاریخ انتشار این اگهی به مدت یک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا‬ ‫دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا‬ ‫ارائه نمایند‪ ، .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‬ ‫بخش یک ثبتی شهرضا‬ ‫شماره فرعی از ‪ -3‬اصلی مزرعه موغان‬ ‫‪ .1‬رای شماره ‪ 139460302008011029‬مورخ ‪ 1394/11/29‬و رای اصالحی شماره‬ ‫‪ 140160302008002307‬مورخ ‪ – 1401/05/11‬دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬درمان واموزش پزشکی‪ ،‬دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اصفهان به شناسه‬ ‫ملی ‪ 2030330000‬ششدانگ یک باب ساختمان محل سابق زایشگاه سمیه (س) مجزی شده‬ ‫از پالک ‪ 1725‬فرعی به مساحت ‪ 5165 .79‬متر مربع که بموجب رای اصالحی فوق مساحت به‬ ‫‪ 5165 .79‬مترمربع اصالح گردیده است واینک تجدیداگهی می گردد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار سه شنبه ‪ 1401/05/18‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا – مرتضی قدیری‬ ‫‪/1360814‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1 -1449‬شماره نامه‪ 140185602024004507 :‬نظر به اینکه شش دانگ پالک ثبتی ‪4796/499‬‬ ‫واقع در بخش پنج ثبت اصفهان ذیل دفتر امالک الکترونیک ‪ 140020302024018915‬به نام‬ ‫حسن عارفی تحت شماره چاپی ‪ ۸۷۴۰۳۴‬ثبت و سند مالکیت المثنی برگی صادر و تسلیم گردیده‬ ‫است سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده ‪ ۳۲۰۴‬مورخ ‪ 1401/04/29‬به انضمام‬ ‫دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود ان ذیل رمز تصدیق ‪ ۸۹۵۵۷۰‬مورخ ‪ 1401/04/22‬به‬ ‫گواهی دفترخانه ‪ ۱۵۲‬اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت ان به نامعلوم مفقود گردیده‬ ‫است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره‬ ‫یک اصالحی ذیل ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شود چنانچه کسی مدعی‬ ‫انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این اگهی‬ ‫ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم‬ ‫و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی‬ ‫است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله‬ ‫ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد‪ .‬مهدی شبان‪ -‬مدیر واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان ‪/1360647‬م الف‬ ‫اگهی موضوع تبصره ‪ ۱‬ماده ‪ ۱۰۵‬اصالحی ایین نامه قانون ثبت‬ ‫‪ -1 -1450‬شماره نامه‪ 140185602024004660 :‬نظر به اینکه تمامت سه دانگ مشاع باستثنای‬ ‫بهای ثمنیه اعیانی ان از ششدانگ پالک ‪ 4796/2199‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به شماره چاپی‬ ‫باکیفیـت باالیـی سـاخت امـا جـواب مناسـبی از سـمت‬ ‫مسـئوالن دریافـت نکـرد‪ .‬ایـن شـرایط باعث ایجـاد ترس‬ ‫در میـان سـینماگران می شـود و به دلیـل همیـن ترس هم‬ ‫ترجیـح می دهنـد سـراغ ایـن دسـت فیلم هـا نرونـد‪.‬‬ ‫ایـن تهیه کننـده درباره هزینـه تولید فیلم هـای تاریخی‬ ‫و مذهبـی هـم گفت‪ :‬ما فیلـم «روز واقعـه» را با ان عظمت‬ ‫بـا هزینـه ‪ ۷۰‬میلیـون تومان در ان سـال سـاختیم اما امروز‬ ‫هزینـه چنیـن فیلمـی بال غّبر چندیـن میلیارد می شـود و ‪۷۰‬‬ ‫میلیـون تومـان حتی کفـاف دسـتمزد یک بازیگـر معمولی‬ ‫فیلـم را هـم نمی دهـد! البتـه فیلـم مذهبی کشـش بسـیار‬ ‫زیـادی بـرای عرضـه دارد و نبایـد اینگونه باشـد کـه درامد‬ ‫ان را محـدود بـه اکـران عمومـی بدانیـم‪ .‬ایـن اثـار هم در‬ ‫تلویزیـون و هـم در شـبکه نمایـش خانگی قابلیـت عرضه‬ ‫دارنـد و مخاطب بسـیاری پـای ان می نشـینند‪ .‬همین فیلم‬ ‫«روز واقعـه» هنـوز هم زمانی که در مناسـبت های مختلف‬ ‫روی انتـن مـی رود‪ ،‬مخاطـب دارد‪ .‬البته مسـئوالن سـیما و‬ ‫شـبکه خانگی بایـد بهای این دسـت اثـار را بپردازند و تنها‬ ‫رقـم ‪ ۲۰۰‬تـا ‪ ۳۰۰‬میلیونـی برای یک فیلـم در نظر نگیرند‪.‬‬ ‫اگـر تلویزیـون بخواهـد زمانی فیلمـی مانند «رسـتاخیز» را‬ ‫پخـش کنـد‪ ،‬بایـد بهـای ان را بپـردازد‪ ،‬بعـد هـم از طریق‬ ‫تبلیغـات هزینـه ان را دربیاورنـد‪ .‬باالخره ایـن اثار مخاطب‬ ‫میلیونـی بـرای تلویزیـون مـی اورد و اگـر فیلم هایـی مانند‬ ‫سند تک برگی ‪ ۲۱۱۸۹۷‬الف ‪ 1400‬و شماره ‪ 140020302024013725‬دفتر امالک الکترونیکی‬ ‫طبق رای ‪ ۱۰۱۸‬مورخ ‪ 1400/03/31‬هیات قانون تعیین تکلیف ثبت منطقه جنوب اصفهان به‬ ‫نام اقای حسین قیصری هسنیجه سابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد و تمامت دو دانگ مشاع‬ ‫باستثنای بهای ثمنیه اعیانی ان از ششدانگ پالک مذکور به شماره چاپی سند تک برگی ‪211896‬‬ ‫الف ‪ 1400‬و شماره ‪ 140020302024013724‬دفتر امالک الکترونیکی طبق رای ‪ ۱۰۹۱‬مورخ‬ ‫‪ 1400/04/07‬هیات قانون تعیین تکلیف ثبت منطقه جنوب اصفهان به نام خانم شهره محمد‬ ‫اسماعیلی دهقی سابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد و نیز تمامت یک دانگ مشاع باستثنای بهای‬ ‫ثمنیه اعیانی ان از ششدانگ پالک فوق الذکر به شماره چاپی سند تک برگی ‪ ۲۱۱۸۹۸‬الف ‪ 1400‬و‬ ‫شماره ‪ 1400203024013727‬دفتر امالک الکترونیکی طبق رای ‪ ۱۰۹۲‬مورخ ‪ 1400/04/07‬هیات‬ ‫قانون تعیین تکلیف ثبت منطقه جنوب اصفهان به نام خانم اکرم مومنی سابقه ثبت و صدور سند‬ ‫مالکیت دارد سپس به موجب سند ‪ 4652‬مورخ ‪ 1400/11/25‬دفترخانه اسناد رسمی ‪ 257‬اصفهان‬ ‫مالکیت خانم اکرم مومنی به خانم شهره محمد اسماعیلی دهقی انتقال قطعی یافته است اعالم می‬ ‫دارد در اجرای تبصره یک ماده ‪ ۱۰۵‬اصالحی ائین نامه قانون ثبت مالکین فوق تقاضای حذف قید‬ ‫استثناء مزبور را نموده اند (که طبق اخبار دفتر امالک بهای ثمنیه اعیانی مقادیر مذکور متعلق به خانم‬ ‫فاطمه کالنتری میباشد) که کارشناس رسمی دادگستری میزان بهاء ثمنیه اعیانی مقادیر فوق الذکر‬ ‫را صفر ریال براورد و با عنایت به اینکه نامبردگان اعالم نموده اند‪ ،‬مالک بهای ثمنیه اعیانی فاقد‬ ‫نشانی است لذا با توجه به مفاد تبصره یک ائین نامه فوق الذکر مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه کثیر‬ ‫االنتشار اگهی میشود تا ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین شده به منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب‬ ‫اصفهان مراجعه و در صورتیکه تضییع حقی شده باشد میتواند از تاریخ انتشار این اگهی به مدت یک‬ ‫ماه به مراجع صالحه قضائی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در‬ ‫صورت عدم مراجعه ذینفع به مراجع قضائی در مدت تعیین شده و عدم ارائه گواهی طرح دعوی‪ ،‬سند‬ ‫مالکیت متقاضی بدون قید استثناء بهاء ثمنیه اعیانی صادر و تسلیم خواهد شد‪ .‬مهدی شبان‪ -‬مدیر‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان ‪/1360831‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1 -1451‬طبق تقاضای وارده به شماره ‪ ۱۴۷۲‬مورخ ‪ 1401/04/25‬به استناد دو برگ استشهادیه‬ ‫مصدق پیوست که امضای شهود رسما گواهی شده است اقای علیرضا حفیظی بیدگلی فرزند عزیزاله‬ ‫مدعی است سند مالکیت ششدانگ قطعه زمین به مساحت ‪ ۶۰۵.۳۵‬متر مربع پالک ‪ ۱۸۴۲‬فرعی‬ ‫از ‪ ۴۹‬اصلی واقع در حوزه ثبتی قمصر به نام علیرضا حفیظی بیدگلی ثبت و سند مالکیت به شماره‬ ‫‪ ۴۳۸۱۰۵‬ب ‪ ۹۸‬صادر و تسلیم نامبرده گردیده که به علت جابجایی مفقود و تاکنون پیدا نشده چون‬ ‫درخواست المثنی سند مالکیت نموده و طبق تبصره یک ماده ‪ ۱۲۰‬اصالحی ایین نامه قانون ثبت‬ ‫اگهی شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود می‬ ‫باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل‬ ‫سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد‬ ‫اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت‬ ‫مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬تاریخ چاپ ‪ 1401/05/18 :‬اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫قمصر م‪/‬الف‪۱۳۶۰۹۳۳/‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه)‬ ‫‪ -1 -1452‬شماره مزایده‪ 140104302130000013 :‬تاریخ ثبت‪ 1401/05/12 :‬به موجب پرونده‬ ‫اجرائی کالسه ‪ 9500128‬سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی‪ :‬یک فرعی از‬ ‫‪ ۲۴‬اصلی بخش ‪ ۹‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 503/870‬متر مربع به نام مرحوم اقای منصور ضیائی‬ ‫فرزند نوراهلل ثبت و سند مالکیت صادر شده است‪ ،‬طبق پرونده اجرائی کالسه فوق در قبال طلب‬ ‫خانم شهین امامی بابت مهریه‪ ،‬بازداشت گردیده و طبق نظر هیات سه نفره کارشناسی رسمی مورخ‬ ‫‪ 1401/01/21‬به مبلغ ‪ 100/774/000/000‬ریال ارزیابی شده و پالک فوق به نشانی‪ :‬مبارکه‪ ،‬غرب‬ ‫جاده اسفالته مبارکه به روستای الو‪ ،‬مزرعه معروف به قلعه حکیم که طبق گزارش هیات کارشناسی‪،‬‬ ‫ملک مزبور عبارت است از‪ :‬یک قطعه زمین که در حد فاصل یک صد متری از جاده اسفالته مبارکه‬ ‫به روستای الو مجاور باند فرودگاه کشاورزی در مزرعه قلعه حکیم واقع شده است و دارای یک‬ ‫حلقه چاه عمیق با منصوبات و تجهیزات برقی و موتور خانه مربوطه با انشعابات برق سه فاز ‪ ۵۰‬امپر‬ ‫با دبی حدود ‪ ۱۵‬لیتر بر ثانیه و یک باب ساختمان کارگری با دیوار باربر و سقف چوبی به مساحت‪:‬‬ ‫‪ ۸۰‬متر مربع و حدود ‪ ۳۰۰‬اصله درخت مثمر و غیر مثمر که عمده اشجار ان درخت انار است با سن‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬ساله و یک باب استخر خاکی با مساحت حدود ‪ ۲۰۰‬متر مربع می باشد‪ .‬مساحت ششدانگ‬ ‫پالک مزبور برابر ‪ 503/870‬متر مربع است که سه دانگ مشاع از ششدانگ ان متعلق به اقای‬ ‫منصور ضیائی می باشد‪ .‬پالک فوق به میزان طلب بستانکار از ساعت ‪ ۹‬الى ‪ ۱۲‬روز چهارشنبه مورخ‬ ‫‪ 1401/06/02‬در اداره ثبت اسناد و امالک مبارکه ‪ -‬واحد اجراء واقع در صفائیه‪ ،‬پارک اداری‪ ،‬پشت‬ ‫دادگستری‪ ،‬جنب اداره برق از طریق مزایده به فروش می رسد‪ .‬سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک‬ ‫مزبور به مبلغ‪ 100/774/000/000 :‬ریال ارزیابی گردیده و مزایده از مبلغ پایه شروع و به باالترین‬ ‫«روز واقعـه» و یـا همیـن «رسـتاخیز» به تلویزیون برسـد‪،‬‬ ‫به راحتـی می تواننـد در مناسـبت های خـاص‪ ،‬مخاطـب‬ ‫میلیونـی را جذب تلویزیـون کنند‪.‬‬ ‫شایسـته دربـاره شـرایط تولیـد فیلم هایـی مشـابه «روز‬ ‫واقعـه» هـم تاکید کـرد‪ :‬امروز شـرایط برای تولیـد این اثار‬ ‫راحت تـر شـده اسـت‪ .‬باالخره وسـایل و امکاناتی کـه امروز‬ ‫ازنظـر تصویری و تولیـد وجود دارد‪ ،‬ان زمان وجود نداشـت‪.‬‬ ‫امـروز می توان ازانچه به عنوان تکنولوژی وارد سـینما شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬به خوبی بهـره بگیریـم؛ کار ارزان تر اما گران تر شـده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی درعین حـال تاکیـد کـرد‪ :‬شـخصًا هنـوز مایـل بـه‬ ‫تولیـد اثـاری در ایـن حوزه هسـتم و عالقه منـدم فیلم های‬ ‫مشـابهی بسـازم‪ .‬فیلـم «روز واقعـه» هـم اعتقـاد دارم کـه‬ ‫مشـمول امدادهـای الهی شـد تا سـاخته شـود‪ .‬نمی خواهم‬ ‫ایـن فیلـم را تبدیـل به یـک اثر مقـدس کنم‪ ،‬اما به چشـم‬ ‫دیـدم کـه ایـن پـروژه از سـمت درگاه الهـی مـورد حمایت‬ ‫قـرار می گرفـت‪ .‬صحنه هایـی در فیلـم وجـود دارد که برای‬ ‫ضبـط ان هـا بایـد منتظـر شـرایطی مانند گرفتگی اسـمان‬ ‫می ماندیـم امـا همـان لحظـه کـه قصـد کردیم صحنـه را‬ ‫بگیـرم‪ ،‬اسـمان گرفـت‪ ،‬بـا انکـه دقایقـی قبل تـر اسـمان‬ ‫صاف صـاف بـود‪ .‬یـا در صحنـه دیگـری انتظـار گردوغبـار‬ ‫داشـتیم و هـر چـه کردیـم‪ ،‬انچـه می خواسـتیم نشـد‪ .‬در‬ ‫لحظـه امـا ناگهـان طوفانـی امـد و وقتـی صحنـه را ضبط‬ ‫کردیـم‪ ،‬هـوا ارام گرفـت‪ .‬بـا توجـه بـه شـرایطی کـه ایـن‬ ‫پـروژه داشـت‪ ،‬ایـن موارد را شـخصًا جـزو امدادهـای الهی‬ ‫می دانـم و امیـدوارم خداونـد حاصـل ان را از مـا قبول کرده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫تهیه کننـده «روز واقعـه» دربـاره اینکـه چـرا شـهرام‬ ‫اسـدی به عنـوان کارگردان دیگر سـراغ تجربه های مشـابه‬ ‫نرفـت هـم گفـت‪ :‬واقعیت این اسـت کـه این فیلـم انگونه‬ ‫کـه باید مـورد حمایت قـرار نگرفت‪ .‬در شـرایط معمول بعد‬ ‫از چنیـن فیلمـی‪ ،‬نهادهـا باید سـراغ این فیلمسـاز می رفتند‬ ‫و بودجـه ای در اختیـارش قـرار می دادنـد تـا فیلم مشـابهی‬ ‫بسـازد اما این حمایت از شـهرام اسـدی صورت نگرفت و او‬ ‫هـم ادامـه فعالیـت در این حـوزه را رهـا کرد‪.‬‬ ‫شایسـته دربـاره پخـش هرسـاله «روز واقعـه» از انتـن‬ ‫تلویزیـون در ایـام محرم هـم گفت‪ :‬به نظـرم بازپخش این‬ ‫فیلـم در ایـام خـاص ایـرادی نـدارد‪ .‬البتـه نمایـش بیش از‬ ‫یـک بـار یا نهایـت دو بـار در فاصلـه اندک‪ ،‬بـه فیلم ضربه‬ ‫می زنـد امـا در روز تاسـوعا و یـا عاشـورا اگـر فیلـم نمایش‬ ‫داده شـود‪ ،‬فیلمی مناسـب اسـت‪ .‬پخش فیلم در کشورهای‬ ‫عربـی مانند لبنان هم بسـیار مـورد توجه قـرار گرفته و باید‬ ‫توزیع ان در کشـورهای منطقه هم از مسـئوالن صداوسیما‬ ‫تشـکر می کنیم‪.‬‬ ‫قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود‪ .‬الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به اب‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای انها باشد و نیز بدهی‬ ‫های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا‬ ‫نشده باشد به عهده برنده مزایده است و شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه‬ ‫کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است‪ .‬برنده‬ ‫مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت‬ ‫تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر‪ ،‬مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ‬ ‫مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬در این صورت‪ ،‬عملیات فروش از درجه‬ ‫اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده مواجه با تعطیل رسمی گردد‪ ،‬مزایده‬ ‫روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد‪ .‬ضمنا حدود و مشخصات‬ ‫پالک مزبور مطابق پرونده ثبتی به شرح ذیل می باشد شماال‪ :‬پی است به جاده خاکی به طول ‪۴۲۴‬‬ ‫متر‪ ،‬شرقا‪ :‬پی است به حریم قنات و قطعه زمین مسعود و منصور ضیائی پالک ‪ ۲۴‬اصلی باقیمانده‬ ‫به طول ‪ ۹۴۵‬متر‪ .‬جنوبا‪ :‬اول پی است به جاده خاکی به طول ‪ ۱۴۲‬متر دوم مرزی است به زمین‬ ‫اقایان منصور و مسعود ضیائی پالک ‪ ۲۴‬اصلی باقیمانده به طول ‪ ۴۴۲‬متر سوم پخی است به زمین‬ ‫مسعود و منصور ضیائی به طول ‪ ۸۳‬متر‪ .‬غربا‪ :‬به باند فرودگاه سم پاشی به طول ‪ ۸۹۱‬متر‪ .‬حقوق‬ ‫ارتفاقی ندارد‪ .‬تاریخ چاپ‪ 1401/05/18 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مبارکه ‪ -‬مظاهر نصرالهی‬ ‫مبارکه ‪/1361389‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1454‬برابر رای شماره ‪ ۱۱۸۵‬مورخ ‪ 1401/4/18‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای مسلم شا محمدی حیدری به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۲۲‬کدملی ‪ ۴۶۲۳۲۲۸۹۱۶‬صادره فرزند شمسعلی در ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 146/23‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۱۳۱‬فرعی از ‪ ۴۴۸۳‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه‬ ‫ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/05/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/06/02 :‬مهدی شبان‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪/1361418‬م الف‬ ‫تاسیس موسسه غیر تجاری ارش حساب اروین درتاریخ‬ ‫‪ 1401/04/06‬به شماره ثبت ‪ 6848‬به شناسه ملی ‪14011289548‬‬ ‫ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع عموم‬ ‫اگهی میگردد‪ .‬نام ‪ :‬ارش حساب اروین موسسه غیر تجاری موضوع فعالیت ‪:‬خدمات‬ ‫حسابداری به صورت پروژه ای حضوری و انالین جهت متقاضیان حقیقی و حقوقی‪ .‬در‬ ‫صورت ضرورت پس از اخذ مجوزهای الزم‪ .‬مدت فعالیت ‪ :‬از تاریخ ثبت به مدت نامحدود‬ ‫مرکز اصلی ‪ :‬استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان اصفهان ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬شهر اصفهان‪ ،‬محله‬ ‫باغ زیار ‪ ،‬کوچه الله [‪ ، ]1‬کوچه شهید احمد سخنوری [‪ ، ]127‬پالک ‪ ، 0‬ساختمان‬ ‫اندیشه ‪ ، 1‬طبقه اول ‪ ،‬واحد ‪ 104‬کدپستی ‪ 8177747584‬سرمایه شخصیت حقوقی‬ ‫‪ 1,000,000‬ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم ازاده حسنپور به‬ ‫شماره ملی ‪ 1100013520‬دارنده ‪ 500000‬ریال سهم الشرکه اقای محمدرضا ترکی‬ ‫به شماره ملی ‪ 1111880621‬دارنده ‪ 500000‬ریال سهم الشرکه مدیران خانم ازاده‬ ‫حسنپور به شماره ملی ‪ 1100013520‬به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود‬ ‫اقای محمدرضا ترکی به شماره ملی ‪ 1111880621‬به سمت عضو اصلی هیئت مدیره‬ ‫به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا ‪ :‬کلیه اوراق‬ ‫و اسناد بهادار و تعهد اور موسسه از قبیل چک ‪ ،‬سفته ‪ ،‬بروات ‪ ،‬قراردادها عقود اسالمی و‬ ‫همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل همراه با‬ ‫مهر موسسه معتبر می باشد‪ .‬روزنامه کثیر االنتشار اصفهان امروز جهت درج اگهی های‬ ‫موسسه تعیین گردید‪ .‬ثبت موضوع فعالیت مذکور‪ ،‬به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت‬ ‫نمی باشد‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری اصفهان (‪)1360743‬‬ ‫‪5‬‬ ‫محرم ‪1401‬‬ ‫تلفیق روضه با علم و تخصص‬ ‫در شب های عاشورا پژوهی‬ ‫عضو دبیرخانه کتاب عاشورا از برگزاری ویژه برنامه‬ ‫«شب های عاشورا پژوهی» به مدت هفت شب با محوریت‬ ‫کتاب ها و پژوهش های مرتبط با عاشورا در خانه حکمت‬ ‫اصفهان خبر داد‪.‬‬ ‫محسن حسام مظاهری‪ ،‬عضو دبیرخانه کتاب عاشورا و از‬ ‫اعضای ستاد برگزاری این مراسم به ایسنا گفت‪ :‬ویژه برنامه‬ ‫«شب های عاشورا پژوهی» با محوریت کتاب ها که در‬ ‫سال های اخیر منتشرشده و پژوهش های عاشورایی انجام شده‬ ‫برگزار می شود که توسط صاحب نظران و متخصصان‬ ‫تاییدشده اند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه معمو ًال مجالس این ایام‬ ‫معطوف به فرهنگ شفاهی هستند‪ ،‬در این برنامه تالش‬ ‫شده تا ضمن توجه بر فرهنگ مکتوب عاشورا‪ ،‬پیوندی‬ ‫میان پژوهش های عاشورایی و مجالس ماه محرم و میان‬ ‫پژوهشگران و بدنه مذهبی جامعه برقرار شود‪.‬‬ ‫حسام مظاهری بابیان اینکه شب های عاشورا پژوهی‪،‬‬ ‫تلفیقی از مراسم روضه با جلسات تخصصی و علمی است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در هر شب از برنامه «شب های عاشورا پژوهی» یک‬ ‫کتاب با حضور نویسنده ان به عنوان محور جلسه بررسی‬ ‫خواهد شد‪ ،‬به این ترتیب‪ ،‬جلسه با توضیحی کلی درباره کتاب‬ ‫اغاز می شود و در ادامه نیز نویسنده کتاب درباره ان سخنرانی‬ ‫خواهد کرد و در پایان مراسم عزاداری برگزار می شود‪.‬‬ ‫عضو دبیرخانه کتاب عاشورا با اشاره به بخش جنبی برنامه‬ ‫«شب های عاشورا پژوهی» گفت‪ :‬نمایشگاهی از کتاب های‬ ‫معرفی شده و برخی دیگر از پژوهش های عاشورایی‪ ،‬نیز‬ ‫در حاشیه برنامه برای استفاده حاضران و عالقه مندان برپا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او با اشاره به موضوعات موردبررسی در این جلسات‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬شب اول کتاب «رنج عرفانی و شور اجتماعی» از‬ ‫حجت االسالم حبیب اهلل بابایی‪ ،‬شب دوم کتاب «حقیقت‬ ‫عاشورا» با حضور محمد اسفندیاری‪ ،‬شب سوم کتاب «مقتل‬ ‫الحسین» با حضور حجت اهلل جودکی‪ ،‬شب چهارم کتاب‬ ‫«اسالم علوی‪ ،‬اسالم اموی» با حضور صابر اداک‪ ،‬شب پنجم‬ ‫کتاب «ایین و اسطوره در ایران شیعی» با حضور رحمان‬ ‫جباری‪ ،‬شب ششم کتاب «تحول گفتمان در گزارش واقعه‬ ‫کربال» با حضور رقیه میر ابوالقاسمی و شب هفتم کتاب‬ ‫«فیض روح القدس» با حضور استاد مهدی امین فروغی‬ ‫بررسی می شود‪.‬‬ ‫حسام مظاهری اضافه کرد‪ :‬ویژه برنامه «شب های عاشورا‬ ‫پژوهی» به همت موسسه ایه با همکاری دبیرخانه جایزه‬ ‫کتاب عاشورا‪ ،‬از ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۱‬مردادماه ساعت ‪ ۲۱‬در خانه حکمت‬ ‫اصفهان‪ ،‬واقع در خیابان شیخ مفید برگزار می شود‪.‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت سهامی خاص اترین فلز جی به شناسه ملی‬ ‫‪ 14006578366‬و به شماره ثبت ‪2979‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ‪1401/04/20‬‬ ‫تصمیمات ذیل اتخاذ شد خانم الهام یزدانی کچوئی به شماره ملی ‪ 1170711324‬به‬ ‫سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال اقای حسن شهریاری کله مسیحی‬ ‫به شماره ملی ‪ 1171027222‬به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال‬ ‫اقای حسین شهریاری کله مسیحی به شماره ملی ‪ 1171063776‬به سمت عضو اصلی‬ ‫هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند‪ .‬موسسه حسابرسی و خدمات مالی‬ ‫بهبود ارقام به شناسه ملی ‪ 10100580568‬به سمت بازرس اصلی به مدت ‪ 1‬سال خانم‬ ‫زهرا نقدحسنی به شماره ملی ‪ 1160050643‬به سمت بازرس علی البدل به مدت ‪ 1‬سال‬ ‫انتخاب گردیدند‪ .‬روزنامه کثیراالنتشار اصفهان امروز جهت نشر اگهی های شرکت تعیین‬ ‫گردید‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری لنجان (‪)1360756‬‬ ‫تاسیس موسسه غیر تجاری اتحادیه صنف ارایشگران مردانه شهرستان‬ ‫خمینی شهر درتاریخ ‪ 1401/05/11‬به شماره ثبت ‪ 469‬به شناسه ملی‬ ‫‪14011385940‬‬ ‫ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع عموم اگهی‬ ‫میگردد‪ .‬نام ‪ :‬اتحادیه صنف ارایشگران مردانه شهرستان خمینی شهر موسسه غیر تجاری موضوع‬ ‫فعالیت ‪:‬انجام وظایف در حدود قانون و مقررات نظام صنفی‪ ،‬حمایت و حفظ حقوق صنفی اعضا‪،‬‬ ‫ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنفی‪ ،‬تالش برای بهبود محیط کسب و کار‪ ،‬تعامل‬ ‫با دستگاه¬ های دولتی‪ ،‬نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی در راستای وظایف و‬ ‫اختیارات خود همچنین تالش در راستای ارتقا کیفی خدمات رسانی اعضا به مردم و اطالع رسانی‬ ‫مناسب رسیدگی به شکایات دریافتی‪ . .‬به موجب مجوز از اداره کل وزارت صنعت معدن تجارت‬ ‫برابر با شماره مجوز ‪ 524‬در تاریخ ‪ 1401/01/07‬در استان مربوطه این اگهی به ثبت رسید‪ .‬مدت‬ ‫فعالیت ‪ :‬از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی ‪ :‬استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان خمینی شهر ‪،‬‬ ‫بخش مرکزی ‪ ،‬شهر خمینی شهر‪ ،‬محله باولگان ‪ ،‬کوچه صد و هجدهم ‪ ،‬خیابان شریعتی شمالی‬ ‫‪ ،‬پالک ‪ ، 0‬طبقه همکف کدپستی ‪ 8415715411‬مدیران اقای مرتضی صالحی به شماره ملی‬ ‫‪ 1130245098‬به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت ‪ 4‬سال اقای محمدرضا رحمتی‬ ‫اندانی به شماره ملی ‪ 1130357570‬به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت ‪ 4‬سال اقای‬ ‫امیرمحمد حاجی پور به شماره ملی ‪ 1140376391‬به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ‪ 4‬سال‬ ‫اقای رحمن شیروی به شماره ملی ‪ 1141529408‬به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ‪4‬‬ ‫سال اقای حسن امان اللهی به شماره ملی ‪ 1141853388‬به سمت دبیر هیئت مدیره به مدت‬ ‫‪ 4‬سال اقای رسول قورجانی خوزانی به شماره ملی ‪ 1142320030‬به سمت نایب رئیس هیئت‬ ‫مدیره به مدت ‪ 4‬سال اقای ابوالفضل رضائی ادریانی به شماره ملی ‪ 1142443620‬به سمت خزانه‬ ‫دار به مدت ‪ 4‬سال دارندگان حق امضا ‪ :‬اسناد و اوراق مالی اتحادیه مانند چک‏ها‪ ،‬بروات‪ ،‬سفت ‏ه ها‪،‬‬ ‫اسناد تعهداور مالی با امضا رییس و خزانه‏دار و در غیاب هر یک نایب رییس اول و ممهور به مهر‬ ‫اتحادیه معتبر می‏باشد‪ .‬کلیه اسناد و مدارک اداری و مالی می‏بایست در محل اتحادیه نگهداری‬ ‫گردد‪ .‬بازرسان اقای مرتضی کریمی خوزانی به شماره ملی ‪ 1130054608‬به سمت بازرس اصلی‬ ‫به مدت ‪ 4‬سال اقای مهرداد ملکی به شماره ملی ‪ 1270795007‬به سمت بازرس علی البدل به‬ ‫مدت ‪ 4‬سال روزنامه کثیر االنتشار اصفهان امروز جهت درج اگهی های موسسه تعیین گردید‪.‬‬ ‫ثبت موضوع فعالیت مذکور‪ ،‬به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و‬ ‫امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر (‪)1361448‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫تامین لوکوموتیوهای جدید در‬ ‫دستور کار راه اهن است‬ ‫مدیرعامـل شـرکت راه اهـن گفـت‪ :‬موضـوع‬ ‫لوکوموتیوهـای شـرکت های مسـافری بسـیار مهـم‬ ‫اسـت و بایـد حـل شـود‪ ،‬البتـه شـاید تعـارض منافعـی‬ ‫در ایـن بخـش وجـود داشـته باشـد‪ ،‬امـا بـا جدیـت‬ ‫حـذف لوکوموتیوهای فرسـوده و تامیـن لوکوموتیوهای‬ ‫جایگزیـن را دنبـال می کنیم‪ .‬به گزارش ایرنا از شـرکت‬ ‫راه اهـن‪« ،‬سـید میعـاد صالحـی» در دیـدار بـا اعضای‬ ‫انجمن صنفی شـرکت های حمل ونقلی ریلی مسـافری‬ ‫و خدمـات وابسـته و مدیـران عامـل شـرکت های‬ ‫حمل ونقـل ریلی مسـافری گفت‪ :‬حمل ونقل مسـافری‬ ‫به نوعـی پیشـانی راه اهـن اسـت و بایسـتی بـا مغتنـم‬ ‫شـمردن حضـور مسـافران در قطـار‪ ،‬از ایـن فرصت به‬ ‫صـورت حداکثری اسـتفاده کرد‪ .‬صالحـی در این دیدار‬ ‫بـا تاکیـد بـر تکریم همه جانبـه مسـافران ریلـی‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫علاوه بـر کیفیـت خدمـات حمل ونقل و رعایـت کامل‬ ‫ایمنـی‪ ،‬اکـرام مسـافران‪ ،‬فرهنگ سـازی ارزش هـای‬ ‫اسلامی و ملی‪ ،‬ارائه محتوای رسـانه ای نافع و مناسـب‬ ‫و هـر انچـه کـه موجـب رضایـت مسـافران می شـود‬ ‫بایسـتی در دسـتور کار مدیـران شـرکت های مسـافری‬ ‫قـرار داشـته باشـد‪ .‬مدیرعامـل راه اهن رعایـت عفاف و‬ ‫حجـاب را در قطارهـای مسـافری یک واجب شـرعی و‬ ‫الـزام قانونی برشـمرد و گفت‪ :‬روسـای قطـار موظف اند‬ ‫نسـبت بـه ایـن مسـئله حسـاس باشـند و وظیفـه‬ ‫امربه معـروف و نهـی از منکر خـود را در چارچوب قانون‬ ‫انجـام دهند‪ .‬وی با اشـاره به اینکه اکثر مسـافران ریلی‬ ‫احساسـی خاطره انگیز نسـبت به سـفر با قطار داشـته و‬ ‫عالقه منـد سـفرهای ریلی هسـتند اضافه کرد‪ :‬تـا امروز‬ ‫گفتمان سـازی مناسـب در مورد راه اهـن صورت نگرفته‬ ‫و تلاش مـا بر این اسـت که سـفر با قطار بیشـتر دیده‬ ‫شـود‪ .‬مدیرعامـل راه اهن اظهار داشـت‪ :‬اگرچـه در حال‬ ‫حاضـر عمـده حمل ونقـل ریلـی و اقتصـاد عمـده ایـن‬ ‫صنعـت‪ ،‬به بخش حمـل بار برمی گردد امـا عموم مردم‪،‬‬ ‫حمل ونقـل ریلی را با حمل ونقل مسـافری می شناسـند‬ ‫و مسـافرت بـا قطـار کلیـدواژه این حـوزه اسـت‪ .‬وی با‬ ‫اشـاره به اینکه در سـنوات گذشـته هیچ یک از دو حوزه‬ ‫بار و مسـافر‪ ،‬اقدامات الزم به شـکل شایسـته و بایسـته‬ ‫انجـام نشـده اسـت‪ ،‬افزود‪ :‬چنین نیسـت که ایـن امر به‬ ‫سـوء مدیریت مدیران قبلی برگردد بلکه گفتمان سـازی‬ ‫ریلی نشـده اسـت و حوزه ریلی از اهمیـت الزم در ذهن‬ ‫قالب مسـئوالن کشـور در حوزه های مختلـف برخوردار‬ ‫نبـوده و بسـیاری از فعالیت هـا برای توسـعه این بخش‪،‬‬ ‫بـه شـکل حلقه هـای مفقـوده و جزیـره ای انجام شـده‬ ‫اسـت‪ .‬مدیرعامـل راه اهـن بـا تاکیـد بـر لـزوم گفتمان‬ ‫سـازی ریلـی در اذهان مسـئوالن کشـور‪ ،‬گفـت‪ :‬در هر‬ ‫دیـدار بـا رئیس جمهـور و مقامـات عالی رتبـه کشـور‪،‬‬ ‫کلیـدواژه ای موثـر و ناظر به حوزه ریلی مطرح می شـود‬ ‫تـا ضمن اسـتفاده از رهنمودهـا‪ ،‬این موضـوع در ردیف‬ ‫موضوعـات کالن کشـور قـرار گیـرد‪ .‬معاون وزیـر راه و‬ ‫شهرسـازی گفـت‪ :‬به عنـوان مسـئول شـرکت راه اهن‬ ‫ایده هـای بسـیاری بـرای ارائـه برنامه هـای بـزرگ در‬ ‫اینـده پیـش رو داریـم و درعین حال بر این باور هسـتیم‬ ‫کـه مشـکالت و تعارضـات موجـود میراثی ‪ ۱۰۰‬سـاله‬ ‫اسـت کـه یک شـبه قابل حـل نیسـت‪ .‬وی بـا تاکید بر‬ ‫اینکـه گفتاردرمانـی در برنامه های راه اهن جایـی ندارد‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬با توجـه به تجربـه مسـئولیت در وزارتخانه های‬ ‫زیربنایـی دسـتگاه های مختلـف دولتـی به ایـن نتیجه‬ ‫رسـیده ام که راه اهن‪ ،‬یکی از به اسـتضعاف کشیده ترین‬ ‫دسـتگاه ها در حوزه حمل ونقل اسـت به هر علتی عقب‬ ‫نـگاه داشـته شـده اسـت و ازایـن رو بـاور دارم کـه همه‬ ‫اقدامـات در ایـن شـرکت باید معطـوف به عمل باشـد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـا اینکـه اهمیت شـرکت های مسـافری‬ ‫کمتـر از شـرکت های بـاری نیسـت‪ ،‬تصریح کـرد‪ :‬نیاز‬ ‫اسـت تـا تالش هـا در ایـن بخـش افزایـش یافتـه و به‬ ‫سـمت نقطه درسـت حرکـت کنیم‪ .‬مدیرعامل شـرکت‬ ‫راه اهـن گفـت‪ :‬موضـوع لوکوموتیوهـای شـرکت های‬ ‫مسـافری بسـیار مهـم اسـت و بایـد حـل شـود‪ ،‬البتـه‬ ‫شـاید تعـارض منافعـی در ایـن بخـش وجـود داشـته‬ ‫باشـد‪ ،‬امـا بـا جدیـت حـذف لوکوموتیوهای فرسـوده و‬ ‫تامیـن لوکوموتیوهـای جایگزیـن را دنبـال می کنیـم‪.‬‬ ‫رئیـس هیئت مدیـره شـرکت راه اهـن در بخشـی دیگر‬ ‫از اظهـارات خـود با اشـاره بـه اینکه شـرکت راه اهن در‬ ‫نظر دارد در سـال جاری در بخش مسـافری رکورد ‪۱۰۰‬‬ ‫سـاله ایـن شـرکت را تـوام بـا ایمنی و کیفیت مناسـب‬ ‫افزایـش دهـد‪ ،‬گفت‪ :‬علی رغـم فشـارها تاکید می کنیم‬ ‫کـه حـوزه مسـافری بایـد رشـد کنـد و در ایـن مسـیر‬ ‫تلاش می کنیـم بـا حفـظ ایمنـی‪ ،‬کاهـش هزینه هـا‬ ‫را در ایـن بخـش میسـر کنیـم‪ .‬وی بـا اشـاره بـه اینکه‬ ‫بهـره وری در حـوزه مسـافری همچنـان نیاز بـه ارتقای‬ ‫دارد گفـت‪ :‬همراهی شـرکت های مسـافری با شـرکت‬ ‫راه اهـن موجب توسـعه این بخش و کاهش مشـکالت‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل راه اهـن بـا تاکیـد بـر انجـام درسـت و‬ ‫دقیـق روسـای قطـار افـزود‪ :‬نقطه فعلی نقطه متناسـب‬ ‫بـه پاسـخگویی نیازهـای جامـع و هنجارهـا از سـوی‬ ‫روسـای قطـار نیسـت و باید بپذیریـم که روسـای قطار‬ ‫بـه صورت پیوسـته باید بـه توانمندی هـا و اموزش های‬ ‫کافی مجهز باشـند‪ .‬وی رسـیدگی به وضعیت معیشـتی‬ ‫و نظـارت بیشـتر بـر امادگی و امـوزش روسـای قطار را‬ ‫ضروری دانسـت و خاطرنشـان کرد‪ :‬در میان مسـافران و‬ ‫مردم‪ ،‬روسـای قطار به عنوان مرجع شـناخته می شوند و‬ ‫بایسـتی به خوبی برای پاسـخگویی به نیازهای مسافران‬ ‫توجیه شـده باشـند‪ .‬مدیرعامل راه اهن ادامه داد‪ :‬حواشی‬ ‫در حـوزه مسـافری افـت این حوزه اسـت‪ .‬اخبـار منفی‪،‬‬ ‫غلط و معکوس زحمات حمل ونقل مسـافری را تضعیف‬ ‫می کنـد و مانـع از توسـعه ایـن بخش می شـود‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 18‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4415‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪ ۱۷۰‬تومان سود به ازای هر سهم فوالد مبارکه تخصیص یافت‬ ‫سوداوری خوب فوالد مبارکه برای سهامداران‬ ‫اصفهـان امـروز‪ :‬تولیـد و مصـرف فـوالد امـروزه‪ ،‬یکـی از‬ ‫شـاخص های اصلـی توسـعه یافتگی کشـورها و جوامـع بـه‬ ‫شـمار می ایـد‪ .‬حضور صنعـت فـوالد در یک منطقه بـر فرایند‬ ‫توسـعه‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬سـطح دانش‪ ،‬اشـتغال زایی‪ ،‬پژوهش‪ ،‬اموزش‬ ‫و تجـارت ان منطقـه تاثیر بسـزایی دارد‪ .‬زندگی روزمره بشـر با‬ ‫فـوالد امیخته شـده و صنایـع فوالد در سـازندگی‪ ،‬بازسـازی و‬ ‫توسـعه کشـور سـهم مهمی را ایفـا می نمایند‪.‬‬ ‫ایـن محصـوالت در فراینـد تولیـد و زنجیـره تامیـن‪ ،‬یا به‬ ‫عنـوان مـاد ه اولیه اسـتفاده می شـوند یا کاربـرد ان هـا در تولید‬ ‫تجهیـزات و تاسیسـات صنعتی دیده می شـود‪ .‬کشـورهایی که‬ ‫توانایـی تولید این محصوالت را داشـته باشـند‪ ،‬معمـو ًال قدرت‬ ‫اقتصـادی باالیـی دارنـد‪ .‬از طرفـی دیگـر‪ ،‬تولیـد محصـوالت‬ ‫پایـه صنعتی‪ ،‬تقریبـا تقاضایی تضمین شـده دارد‪ ،‬بـرای همین‬ ‫می توانـد درامـد صـادرات خوبـی هم نصیب کشـور تولیدکننده‬ ‫کند ‪.‬‬ ‫صنعـت فـوالد همـواره یکـی از صنایـع مـادر اقتصـادی‬ ‫محسـوب می شـده کـه توجـه ویـژه بـه ان در نهایـت توسـعه‬ ‫اقتصادی کشـور را به دنبال داشـته اسـت‪ .‬کاربرد گسترده فوالد‬ ‫در صنایع مختلف از جمله صنایع خودروسـازی‪ ،‬هواپیماسـازی‪،‬‬ ‫ایـران‪ ،‬عملیات احداث ‪ ۵‬پروژه بزرگ با سـرمایه گذاری ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫خودکفایـی حداکثری صنعت فوالد کشـور اسـت کـه علی رغم‬ ‫سـرمایه ای مختلفـی نیـز تعریـف کـرده اسـت‪ ،‬پـروژه احداث‬ ‫کشتی سـازی‪ ،‬ساختمان سـازی و مـواردی از ایـن قبیـل باعث‬ ‫میلیـارد تومانـی را اغـاز کـرد و در همین راسـتا در سـال جاری‬ ‫وجـود مشـکالت‪ ،‬بـا مدیریـت بهینـه منابـع موجـود و جدیت‬ ‫خـط تولیـد نـورد گـرم ‪ ۲‬به منظور کسـب سـوداوری پایـدار از‬ ‫شـده تا توسـعه این صنعـت به عنوان زیرسـاختی برای توسـعه‬ ‫نیـز بـا امضای تفاهم نامه همـکاری با معاونت علمـی و فناوری‬ ‫کارکنـان در بخش هـای مختلـف تـداوم می یابـد‪.‬‬ ‫طریـق تکمیل سـبد محصـوالت کیفی بـا ظرفیت تولیـد ‪4/2‬‬ ‫رشـد اقتصـادی در بخش غیرنفتی به شـمار رود‪ .‬علاوه بر این‬ ‫ریاسـت جمهوری‪ ،‬راه اهن جمهوری اسلامی ایران و شـهرک‬ ‫در کنـار این دسـتاوردها فـوالد مبارکه در راسـتای عمل به‬ ‫میلیـون تـن کالف گـرم شـامل گریدهـای مختلـف در ابعـاد‬ ‫لزوم کشـف‪ ،‬اسـتخراج و انتقال سـنگ اهن به عنوان ماده اولیه‬ ‫علمـی و تحقیقاتی اصفهان‪ ،‬در مسـیر تحقق ایـن طرح ها گام‬ ‫مسـئولیت های اجتماعـی خـود از ابتـدای همه گیـری ویروس‬ ‫متفـاوت در دسـتور کار اسـت؛ احـداث نیروگاه سـیکل ترکیبی‬ ‫تولیـد فـوالد باعـث شـده تـا توسـعه صنعت فـوالد نه تنهـا در‬ ‫نهـاد و بـا پیگیـری اهـداف تعیین شـده در سـند چشـم انداز ‪۲۰‬‬ ‫کرونا در سـطح کشـور در کنار کادر درمان و مردم شـریف ایران‬ ‫بـا راندمـان باال بـه ظرفیت اسـمی ‪ ۹۱۴‬مـگاوات‪ ،‬افـزودن ‪۵۰‬‬ ‫صنایـع پایین دسـتی بلکه در صنایع باالدسـتی نیـز رونق ایجاد‬ ‫سـاله صنعت کشـور‪ ،‬همـه تـوان و تالش‬ ‫بـوده اسـت و بـا تامیـن بیـش از ‪ ۲۵‬هـزار‬ ‫دسـتگاه لوکوموتیـو بـه نـاوگان حمل ونقـل ریلی گـروه فوالد‬ ‫کـرده و اشـتغال زایی به همراه داشـته باشـد‪.‬‬ ‫درامد فوالد مبارکه از فروش‬ ‫خـود را جهـت افزایش تولید بـه کار گرفته‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬تن اکسـیژن موردنیـاز مراکز درمانی‬ ‫مبارکـه‪ ،‬اجـرای پروژه هـای اهن سـازی‪ ،‬فوالدسـازی‪ ،‬انرژی و‬ ‫ت‬ ‫ ‬ ‫شـرک‬ ‫تاسـیس‬ ‫توجـه بـه همیـن مهـم باعث شـده تا با‬ ‫داخلی ‪ ۱۴۷‬هزار میلیارد تومان‬ ‫تـا بـا تضمین ادامـه روند رو به رشـد خود و‬ ‫کشـور‪ ،‬از هیـچ تالشـی بـرای کمـک بـه‬ ‫سـیاالت‪ ،‬طرح توسـعه سـنگان‪ ،‬طرح های جنبی و پشـتیبانی‪،‬‬ ‫فـوالد مبارکـه‪ ،‬گام هـای مهمـی در زمینـه توسـعه این صنعت‬ ‫بوده و ‪ ۳۲‬هزار میلیارد تومان‬ ‫تامیـن نیاز بیـش از ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬شـرکت‬ ‫خدمت گـزاران این عرصـه کوتاهی ننموده‬ ‫پروژه های نورد گرم‪ ،‬نورد سـرد‪ ،‬فوالد سـبا و فوالد سفیددشـت‬ ‫پرسـود‪ ،‬مـادر و ارزاور در ایـران برداشـته شـود‪ .‬در واقع می توان‬ ‫نیز مربوط به صادرات این‬ ‫و صنایع اسـتراتژیک ازجمله خودروسـازی‪،‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫ازجملـه طرح های توسـعه ای اسـت کـه در گروه فـوالد مبارکه‬ ‫گفـت صنعـت فـوالد در ایـران از جمله صنایعی اسـت که پس‬ ‫شرکت بوده که در این زمینه به‬ ‫لوازم خانگـی‪ ،‬لولـه و پروفیـل‪ ،‬صنایع نفت‪،‬‬ ‫ازانجایی کـه ایـن شـرکت‪ ،‬عمـل‬ ‫برنامه ریزی شـده اسـت‪.‬‬ ‫از انقلاب ایجـاد و بومی سـازی شـده اسـت‪ .‬مجمـوع اقدامات‬ ‫ترتیب شاهد افزایش ‪ ۷۸‬و ‪۶۶‬‬ ‫گاز و پتروشـیمی‪ ،‬پیشـران اقتصاد غیرنفتی درصدی فروش در سال ‪ ۱۴۰۰‬بـه مسـئولیت های اجتماعـی را یکـی از‬ ‫ایـن موفقیت هـا جایـگاه فـوالد مبارکه در بـازار سـرمایه را‬ ‫انجـام شـده در این خصـوص در نهایـت ایران را تـا این لحظه‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫کشـور‬ ‫رسـالت های اصلی خـود می داند‪ ،‬بـا فراهم‬ ‫نیـز بسـیار ارزشـمند کـرده اسـت‪ .‬حاشـیه سـوداوری خالـص‬ ‫در جایـگاه مناسـب تولیـد فـوالد در جهـان قـرار داده و سـهم‬ ‫نسبت به سال ‪ ۹۹‬بوده ایم‬ ‫از طرفـی‪ ،‬امـار و ارقـام به روشـنی‬ ‫کردن زمینه اشـتغال پایدار بـرای ‪ ۳۵۰‬هزار‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکـه در سـال ‪ ۱۴۰۰‬حـدود ‪ ۵۸‬درصـد بوده‬ ‫قابل توجهـی را در زمینـه اشـتغال زایی و ارزاوری بـرای کشـور‬ ‫گـواه ایـن مدعاسـت کـه شـرکت فـوالد مبارکـه در سـال‬ ‫نفـر به صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم و همچنین بـا حمایت‬ ‫اسـت‪ ،‬با توجه به بهبـود تقاضای داخلی محصـوالت و افزایش‬ ‫بـه ارمغان اورده اسـت‪.‬‬ ‫‪ ،۱۴۰۱‬بـا مدیریـت و برنامه ریـزی دقیـق‬ ‫حداکثـری از مراکـز دانش بنیـان در رونـق‬ ‫قیمت هـای جهانی فـوالد در سـال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫مبارکه‬ ‫فوالد‬ ‫شـرکت‬ ‫در همین زمینه‪،‬‬ ‫در مجمع عمومی عادی سالیانه‬ ‫فوالد مبارکه با اینده نگری‬ ‫و بـا بهره بـرداری از پروژه هـای متعـدد‬ ‫اقتصـادی و تزریـق امید به جامعـه با فاصله‬ ‫و افزایـش فـروش شـرکت در درامـد‬ ‫اسلامی‪،‬‬ ‫انقالب‬ ‫مولود‬ ‫اصفهان به عنوان‬ ‫فوالد مبارکه تخصیص ‪۱۷۰‬‬ ‫و نگاه استراتژیک موفق‬ ‫بـا قـ ّوت هرچـه بیشـتر عـزم خـود را جـزم‬ ‫معنـی داری نسـبت بـه سـایر شـرکت های‬ ‫تومان سود به ازای هر سهم شـرکت از رشـد ‪ ۸۸‬درصدی برخوردار بود‬ ‫عظیم تریـن مجتمـع صنعتـی کشـور و‬ ‫به بومی سازی بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫نمـوده تـا علی رغـم همـه محدودیت هـا‪ ،‬با‬ ‫داخلـی ایفـای نقـش نموده اسـت‪.‬‬ ‫و بـه دنبال اجـرای سیاسـت های کاهش‬ ‫بزرگ تریـن تولیدکننـده فـوالد تخـت در‬ ‫شرکت فوالد مبارکه مورد‬ ‫هزار قطعه و تجهیز طی‬ ‫خاورمیانـه نقـش بـه سـزایی در توسـعه سالیان گذشته با حمایت های بهره بـرداری اسـمز معکوس ثانویـه (‪)RO2‬‬ ‫بـا توجه به گسـترش تنـوع و بـاال بودن موافقت قرار گرفت؛ همچنین هزینه ها‪ ،‬نهایتًا نسـبت های سـوداوری از‬ ‫همه جانبه از شرکت های‬ ‫و راه انـدازی واحـد گاززدایـی و کربن زدایـی‪،‬‬ ‫کیفیـت محصـوالت فـوالد مبارکـه‪ ،‬درامد سرمایه شرکت از مبلغ ‪ ۲۹۳۰۰‬رشـد چشـم گیری نسـبت به سـال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫زنجیـره ارزش این صنعت داشـته اسـت‪.‬‬ ‫(معادل‬ ‫تومان‬ ‫میلیارد‬ ‫‪۵۳۰۰۰‬‬ ‫به‬ ‫دانش بنیان و همکاری‬ ‫تولیـد‬ ‫امـکان‬ ‫اب‪،‬‬ ‫مصـرف‬ ‫کاهـش‬ ‫ضمـن‬ ‫فـوالد مبارکـه از فـروش داخلـی ‪ ۱۴۷‬هـزار‬ ‫برخـوردار بوده انـد‪ .‬همچنین مقایسـه این‬ ‫ایـن هلدینـگ بـزرگ صنعتی کشـور که‬ ‫شرکت های سازنده داخلی فوالدهـای الکتریکـی را فراهم کنـد که این‬ ‫میلیـارد تومـان بـوده و ‪ ۳۲‬هـزار میلیـارد‬ ‫‪ 80/88‬درصد) از محل سود نسـبت ها بـا سـایر رقبـا حاکـی از باالتـر‬ ‫در ‪ ۷۵‬کیلومتـری جنـوب غـرب اصفهان‬ ‫انباشته افزایش یافت‬ ‫شده است‬ ‫امـر نشـان دهنده توانایـی بـاال بـرای رقابت‬ ‫تومـان نیـز مربوط بـه صادرات این شـرکت‬ ‫بـودن ایـن نسـبت های سـوداوری به طور‬ ‫واقع شـده و ‪ ۳۵‬کیلومترمربع وسعت دارد‪،‬‬ ‫تنگاتنـگ با فوالدسـازان برتر جهان اسـت‪ .‬این در حالی اسـت‬ ‫بـوده کـه در ایـن زمینه بـه ترتیـب افزایـش ‪ ۷۸‬و ‪ ۶۶‬درصدی‬ ‫قابل مالحظـه نسـبت به رقبـا بوده اسـت‪.‬‬ ‫هم اکنـون بزرگ ترین تولیدکننـده اهن اسـفنجی در جهان نیز‬ ‫کـه در سـال ‪ ۱۴۰۰‬برای پاسـخگویی بهتـر به نیاز بـازار داخل‬ ‫فـروش در سـال ‪ ۱۴۰۰‬نسـبت بـه سـال ‪ ۹۹‬را نشـان می دهد‪.‬‬ ‫در ایـن شـرایط مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه صاحبـان‬ ‫محسـوب می شـود‪ .‬تنوع محصوالت فوالد مبارکه باعث شـده‬ ‫‪ ۸‬محصـول جدید توسـط فـوالد مبارکـه طراحی و تولید شـد‪.‬‬ ‫میـزان تولید محصوالت سـرد این شـرکت در سـال ‪ ۱۴۰۰‬نیز‬ ‫سـهام شـرکت فوالد مبارکه برای سـال منتهی به ‪ ۲۹‬اسفندماه‬ ‫نیاز بسـیاری از صنایع مهم و بزرگ کشـور توسط فوالد مبارکه‬ ‫هم اکنـون گـروه فوالد مبارکه با تولید بیـش از ‪ ۹‬میلیون و ‪۳۳۸‬‬ ‫نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل از ان‪ ،‬به میزان ‪ ۱۱‬هزار تن‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬به صـورت حضـوری و انالیـن با حضـور ‪ 74/7‬درصد از‬ ‫پاسـخ داده شـود و زمینـه اشـتغال جمعیت عظیمی در سراسـر‬ ‫هـزار تن فـوالد خام بیـش از ‪ 43/11‬درصد از بازار فوالدسـازان‬ ‫افزایـش یافـت‪.‬در ادامه روند رو به رشـد فوالد مبارکه‪ ،‬در سـال‬ ‫سـهام داران برگـزار و با اکثریـت ارای سـهام داران‪ ،‬صورت های‬ ‫کشـور فراهم شود‪.‬‬ ‫بـزرگ کشـور را در دسـت دارد‪.‬‬ ‫‪ ،1400‬رکوردهـای جدیـدی حاصـل شـد؛‬ ‫مالـی ایـن شـرکت‪ ،‬به عنوان دومین شـرکت بورسـی کشـور از‬ ‫از‬ ‫کـه‬ ‫سـالی‬ ‫نخسـت‬ ‫ماهـه‬ ‫‪۳‬‬ ‫در‬ ‫مبارکـه‬ ‫گـروه فـوالد‬ ‫فوالد مبارکه با فراهم کردن‬ ‫موضـوع مهـم دیگـر ایـن اسـت کـه زمینه اشتغال پایدار برای ‪ ۳۵۰‬به طوری کـه رکـورد ‪ ۹‬میلیـون و ‪ ۳۳۸‬هزار‬ ‫نظـر ارزش بـازار تصویـب شـد و تخصیـص ‪ ۱۷۰‬تومان سـود‬ ‫سـوی رهبـر معظم انقلاب اسلامی‪ ،‬به عنـوان سـال «تولید‪،‬‬ ‫موفقیت های فوالد مبارکه توانسـته کشـور‬ ‫هزار نفر به صورت مستقیم تـن تختـال‪ ،‬رکـورد ‪ ۴‬میلیـون و ‪ ۱۷‬هـزار‬ ‫بـه ازای هر سـهم شـرکت فـوالد مبارکه مـورد موافقت مجمع‬ ‫دانش بنیان؛ اشـتغال افرین» مزین شـد‪ ،‬توانسـت به رکوردهای‬ ‫را بـه خودکفایی در بسـیاری از صنایع مهم‬ ‫تـن گندلـه‪ ،‬رکـورد ‪ ۶‬میلیـون و ‪ ۱۵۴‬هزار‬ ‫عمومـی عـادی سـالیانه قـرار گرفـت؛ همچنیـن طـی مجمع‬ ‫و غیرمستقیم و با حمایت‬ ‫متعـدد روزانه و ماهیانه دسـت یابـد برای نمونـه در فروردین ماه‬ ‫برسـاند و ایـن موضـوع نگرانـی دشـمنان حداکثری از مراکز دانش بنیان تـن کالف گـرم و رکورد یک میلیون و ‪۶۰۲‬‬ ‫عمومی فوق العاده‪ ،‬سـرمایه شـرکت از مبلـغ ‪ ۲۹۳۰۰‬به ‪۵۳۰۰۰‬‬ ‫امسـال ‪ ۳۰‬رکـورد تولیـد روزانـه در فـوالد مبارکـه ثبـت شـده‬ ‫ایـران اسلامی را به دنبال داشـته اسـت و در رونق اقتصادی و تزریق امید هـزار تن کالف سـرد ثبت شـده اسـت‪.‬‬ ‫میلیـارد تومـان (معـادل ‪ 80/88‬درصـد) از محل سـود انباشـته‬ ‫کـه در نـوع خـود بی سـابقه اسـت‪ ،‬ایـن موضـوع نشـان دهنده‬ ‫از هـر راهـی بـرای ضربـه زدن بـه اقتصاد به جامعه با فاصله معنی داری‬ ‫ایـن رشـد در تولیـد باعـث افزایـش‬ ‫افزایـش یافـت؛ ایـن افزایش سـرمایه به منظور احـداث نیروگاه‬ ‫پیشـتازی فوالد مبارکه در جبهه اقتصادی ایران اسلامی است‪.‬‬ ‫کشـور بهـره برده انـد‪ ،‬در این شـرایط فوالد‬ ‫نسبت به سایر شرکت های چشـمگیر فـروش نیـز شـده اسـت‪ ،‬میزان‬ ‫‪ ۹۱۴‬مگاواتـی‪ ،‬خریـد ‪ ۵۰‬دسـتگاه لوکوموتیـو و مشـارکت در‬ ‫در کنـار ایـن موفقیت هـای چشـمگیر‪ ۱۸۶ ،‬هـزار میلیـارد‬ ‫داخلی ایفای نقش نموده است‬ ‫مبارکـه بـا اینده نگـری و نگاه اسـتراتژیک‬ ‫افزایـش فـروش محصـوالت گـروه فوالد‬ ‫افزایش سـرمایه شـرکت های سـرمایه پذیر صورت گرفته است؛‬ ‫تومان پروژه برای فوالد مبارکه طی سـه سـال اینده در دسـتور‬ ‫موفـق بـه بومی سـازی بیـش از ‪ ۱۰۰‬هزار قطعـه و تجهیز طی‬ ‫مبارکه در سـال ‪ ۱۴۰۰‬نسبت به سـال قبل از ان در محصوالت‬ ‫همچنیـن اصالحات پیشـنهادی سـازمان بورس در اساسـنامه‬ ‫کار قـرار گرفتـه اسـت و در پـی کسـب این موفقیت هـا‪ ،‬فوالد‬ ‫سـالیان گذشـته بـا حمایت هـای همه جانبـه از شـرکت های‬ ‫گـرم ‪ ۴‬درصـد‪ ،‬در محصوالت سـرد‪ ۱۰ ،‬درصد و در محصوالت‬ ‫شـرکت اعمال گردید‪.‬‬ ‫مبارکـه در اولیـن همایش تجلیل از برترین هـای بورس کاالی‬ ‫دانش بنیان و همکاری شـرکت های سـازنده داخلی شـده است‪.‬‬ ‫پوشـش دار‪ ۵ ،‬درصـد افزایـش یافـت کـه درمجمـوع بـه عـدد‬ ‫در مجمـوع بـه نظر می رسـد فـوالد مبارکه بـا برنامه ریزی‬ ‫کشـور نیز به عنوان شـرکت برتـر از لحـاظ ارزش در بورس کاال‬ ‫همچنیـن در راسـتای تحقق تولیـد محصوالت جدیـد‪ ،‬تختال‬ ‫فـروش ‪ ۹‬میلیون و ‪ ۳۱۸‬هزار تن رسـید که ‪ ۵‬درصد نسـبت به‬ ‫و نـگاه اسـتراتژیک مدیرانـش در حـال طـی مسـیری مهـم و‬ ‫انتخاب شـد‪.‬‬ ‫الکتریکـی در سـال جاری تولید شـد که محصـول نهایی ان به‬ ‫مدت مشـابه سـال قبـل از ان رشـد یافته اسـت‪.‬‬ ‫تاثیرگـذار اسـت تـا نـام خـود را بـرای همیشـه در تاریـخ ایران‬ ‫فوالد مبارکه در سـال گذشـته به عنوان یکی از شرکت های‬ ‫بـازار عرضه خواهد شـد‪.‬‬ ‫فـوالد مبارکـه به عنـوان یک بنـگاه بزرگ اقتصـادی برای‬ ‫اسلامی به عنـوان یکـی از پایه هـای رشـد و تعالـی اقتصـادی‬ ‫بـزرگ کارگـروه پیشـرانان پیشـرفت ایـران اسلامی بـرای‬ ‫ایـن تنهـا گوشـه ای از دسـتاوردهای فـوالد مبارکـه برای‬ ‫ادامـه رشـد و سـوداوری‪ ،‬طرح هـای توسـعه ای‪ ،‬زیرسـاختی و‬ ‫کشـور در شـرایط سـخت تحریم مانـدگار نماید‪.‬‬ ‫مشـارکت در بزرگ تریـن سـرمایه گذاری صنعتـی تاریخ اقتصاد‬ ‫خالصه مجامع عمومی عادی و فوق العاده فوالد مبارکه (سال مالی منتهی به ‪)1400/12/29‬‬ ‫سود نقدی‬ ‫‪ 170‬تومان‬ ‫به ازای هر سهم‬ ‫افزایشسرمایه‬ ‫‪%80/88‬‬ ‫از ‪ ۲۹۳۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫به ‪ ۵۳۰۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫افزایش درامد فروش داخلی‬ ‫‪%78‬‬ ‫‪ ۱۴۷‬هزار میلیارد تومان‬ ‫افزایش درامد صادرات‬ ‫‪%66‬‬ ‫‪ ۳۲‬هزارمیلیاردتومان‬ ‫تولید فوالد خام‬ ‫‪۹‬میـــلیــــــون و‬ ‫‪ ۳۳۸‬هزار تن‬ ‫رب گوجه ارزان می شود‬ ‫در صنایع تبدیلی به طورمعمول با کاهش قیمت مواد اولیه‬ ‫همچون گوجه‪ ،‬بهای محصــول نهایی در بازار همانند رب‬ ‫گوجه نیز باید کاهــش یابد‪ ،‬اما این روزها گویا کارخانجات‬ ‫تولید رب گوجه نسبت به کاهش قیمت این محصول مقاومت‬ ‫می کند‪ .‬یکی از فروشندگان محصول گوجه در میدان میوه و‬ ‫تره بار اصفهان دراین باره به ایسنا‪ ،‬گفت‪ :‬در فروردین امسال‬ ‫قیمت گوجه فرنگی برای کارخانجــات تولید رب به ‪۴۹۰۰‬‬ ‫تومان رســید و با توجه به اینکه یک ماه تا برداشت گوجه‬ ‫استان فارس باقی مانده‪ ،‬قیمت گوجه به صورت چشمگیری‬ ‫بــه ‪ ۳۹۰۰‬تومان کاهش یافته اســت‪ .‬وی یاداور شــد که‬ ‫موجــودی رب کارخانجات تولید رب گوجه از چند ماه قبل‬ ‫قابل توجه است که با جمع بندی موارد فوق قیمت رب گوجه‬ ‫در ماه اینده به صورت قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد‪،‬‬ ‫البته ایــن موضوع در صورتی اتفــاق می افتد که صادرات‬ ‫گوجه از طرف دولت ازاد نشــود‪ .‬یکی از عمده فروشان مواد‬ ‫خوراکــی همچون رب گوجه در محــدوده خیابان ولیعصر‬ ‫اصفهان نیز دراین باره به ایســنا‪ ،‬گفت‪ :‬تغییر قیمت گوجه‬ ‫و تمام هزینه ها تقریبا ‪ ۵۵‬درصد‪ ،‬اما تغییر قیمت رب تقریبا‬ ‫‪ ۱۱۲‬درصد اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با احتســاب این تغییرات‬ ‫قیمــت واقعی رب به ‪ ۸۸‬هزار تومــان باید ‪ ۶۶‬هزار تومان‬ ‫باشد و با کاهش قیمت گوجه‪ ،‬رب گوجه نیز باید ارزان شود‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان دراین باره‬ ‫به ایســنا‪ ،‬توضیح می دهد که طی دو هفته گذشــته شاهد‬ ‫کاهش نســبی گوجه در بازار هستیم‪ .‬محمدصادق ریاحی‬ ‫با اشــاره به اینکه البته کاهش قیمت صیفی جات به شرایط‬ ‫جوی بستگی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر دوباره شاهد وقوع سیل باشیم‬ ‫به طورقطع دوباره با مشــکل مواجه می شویم‪ ،‬اما اگر همین‬ ‫روال عادی باشد‪ ،‬قیمت گوجه تغییر نمی کند‪ .‬وی در پاسخ‬ ‫به این ســوال که با کاهش قیمت گوجــه‪ ،‬نرخ رب گوجه‬ ‫نیــز باید کاهش یابد‪ ،‬افــزود‪ :‬دقیقا‪ ،‬با کاهش قیمت گوجه‬ ‫باید کارخانجات تولید گوجه در قیمت های خود تجدیدنظر‬ ‫کنند‪ ،‬اما متاسفانه این گونه عمل نمی کنند و بعضا به افزایش‬ ‫هزینه هــای کارگری‪ ،‬مواد اولیه همچــون قوطی رب و ‪...‬‬ ‫اشــاره می کنند‪ .‬نایب رئیس اتحادیــه میادین میوه و تره بار‬ ‫اصفهان تصریح کرد‪ :‬کارخانجــات تولید رب گوجه زمانی‬ ‫اقدام به خرید گوجه از بازار می کنند که قیمت این محصول‬ ‫کف بازار باشــد‪ ،‬اما به طورقطع با کاهش قیمت گوجه باید‬ ‫قیمت رب گوجه نیز ارزان شــود‪ ،‬اما متاسفانه شاهد کنترل‬ ‫و نظارت درســتی بر این موضوع نیست‪ .‬وی افزود‪ :‬قیمت‬ ‫رب گوجه باید حساب شده باشد و با انالیز قیمتی تولید این‬ ‫محصول میانگین خرید گوجه لحاظ شــود و که با کاهش‬ ‫قیمــت گوجه قیمت رب گوجه ارزان شــود‪ .‬ریاحی با بیان‬ ‫اینکه در میدان میوه و تره بار امروز قیمت گوجه ‪ ۷۰۰۰‬تومان‬ ‫و کــف قیمت این محصول ‪ ۶۰۰۰‬تومان اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫ایام محرم به خصوص دو شــب عاشورا و تاسوعا که مردم‬ ‫بیشــترین نذری را دارند‪ ،‬مصرف گوجه و سیب زمینی و پیاز‬ ‫بیشتر بوده است و بعدازاین ایام قیمت این محصوالت دوباره‬ ‫افت پیدا می کند‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر‬ ‫طراحی بسته های ویژه اینترنت‬ ‫رومینگ همراه اول‬ ‫همراه اول در ادامه اجرای طرح های تســهیل رومینگ‬ ‫مشترکین‪ ،‬این بار از پیشنهادهای ویژه و مقرون به صرفه خود‬ ‫با نام «بسته های اینترنت رومینگ دور دنیا» برای مشترکانی‬ ‫که قصد سفر سیاحتی و زیارتی دارند‪ ،‬رونمایی کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران‪ ،‬همراه‬ ‫اول در راســتای تکمیل زنجیره ارائــه خدمات رومینگ به‬ ‫صرفه در دنیا‪ ،‬این بار «بسته های تخفیفی اینترنت رومینگ»‬ ‫خود را برای اســتفاده در ‪ ۴۴‬کشــور از جمله ترکیه و عراق‬ ‫تعریف و طراحی کرد‪ .‬بر این اساس تمامی مشترکان دائمی‬ ‫و اعتباری همراه اول که قصد عزیمت به کشورهای منطقه‬ ‫از جمله عراق‪ ،‬ترکیه‪ ،‬امارات یا کشورهای اروپایی‪ ،‬اسیایی و‬ ‫افریقایی را دارند‪ ،‬می توانند پیش از سفر خود یکی از بسته های‬ ‫مقرون به صرفه اینترنت رومینــگ دور دنیای همراه اول در‬ ‫مقایســه با اپراتورهای خارجی را از طریق فروشگاه انالین‬ ‫همراه اول‪ ،‬شماره گیری کد دستوری ‪ *۱۰*۲۹*۱۳۱#‬یا از‬ ‫طریق اپلیکیشن همراه من انتخاب و فعال کنند تا در طول‬ ‫سفر خود نه تنها نیاز به خرید سیم کارت خارجی نداشته باشند‬ ‫بلکه از ارزان ترین تعرفه ارتباطی نیز برخوردار شــوند‪ .‬همراه‬ ‫اول در حال حاضر ‪ ۳‬بسته اینترنت رومینگ دور دنیا تعریف‬ ‫و طراحی کرده که در ‪ ۴۴‬کشور و ‪ ۶۲‬اپراتور بین المللی قابل‬ ‫اســتفاده است‪ .‬با خرید این بسته ها‪ ،‬حتی با تغییر کشور هم‬ ‫می توانید مجدد به اپراتورهای طرف قرارداد اینترنت همراه اول‬ ‫وصل شوید و به ادامه استفاده از بسته بپردازید‪ .‬با خرید این‬ ‫بسته ها‪ ،‬سرویس رومینگ مشترکان به صورت خودکار فعال‬ ‫می شــود و همچنین جهت تسهیل‪ ،‬امکان خرید و هدیه از‬ ‫ایران از طریق خانواده و دوســتان نیز فراهم خواهد بود‪ .‬این‬ ‫بسته ها در کشــورهای «عراق»‪« ،‬امارات» و «ترکیه» که‬ ‫بیشترین مقصد مســافران ایرانی است قابل استفاده بوده و‬ ‫تمامی مشترکان می توانند از بین بسته های ‪ ۱۴‬روزه «‪۳۰۰‬‬ ‫مگابایتی»‪« ،‬یک گیگابایتی» و «‪ ۳‬گیگابایتی» که به ترتیب‬ ‫بــا قیمت های «‪ ۱۸۰‬هزار تومــان»‪ ۴۵۰« ،‬هزار تومان» و‬ ‫«‪ ۹۵۰‬هزار تومان» عرضه می شود انتخاب خود را انجام داده‬ ‫و از به صرفه ترین تعرفه های ارتباطی در کشــورهای طرف‬ ‫قرارداد رومینگ اینترنت با همراه اول بهره مند شوند‪ .‬الزم به‬ ‫ذکر است مشترکان همراه اول در صورت قصد سفر به کشور‬ ‫عراق مخصوصًا در ایام محرم می توانند از این بســته های‬ ‫ویژه اســتفاده کنند و ضمن بهره مندی از اینترنت بین الملل‬ ‫مقرون به صرفه (تا ‪ ۸۹‬درصد ارزان تر از تعرفه ازاد)‪ ،‬مدیریت‬ ‫روان و بهتری نیز بر هزینه های ســفر خود داشته باشند‪ .‬با‬ ‫استفاده از این بسته ها‪ ،‬مشترکان می توانند به تمامی پرتال ها‬ ‫و وب سایت های ایرانی و اپلیکیشن های دولتی و بانکی خود‬ ‫به راحتی دسترسی داشته باشند‪ .‬همراه اول با توجه به دغدغه‬ ‫مشترکان اهل سفر خود‪ ،‬پیش از طراحی «بسته های اینترنت‬ ‫رومینگ دور دنیا»‪ ،‬کاهش هزینه رومینگ را در دستور کار‬ ‫قرار داده که در ایام حج تمتع نیز بسیار مورد توجه زائران خانه‬ ‫خدا قرار گرفت و اکنون در گام بعدی عالوه بر کشور عراق‪،‬‬ ‫به تمام ‪ ۳‬قاره رسیده است تا به این طریق بتواند پاسخگوی‬ ‫نیازهای ارتباطی مشترکانش در سفر به اقصی نقاط جهان‬ ‫باشد‪ .‬بنابراین تمامی مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول‬ ‫که قصد رفتن به سفر سیاحتی یا زیارتی را دارند و متقاضی‬ ‫اســتفاده از این بسته های ویژه اینترنت هستند‪ ،‬می توانند از‬ ‫طریق اپلیکیشن همراه من یا فروشگاه انالین یا شماره گیری‬ ‫کد دســتوری ‪ *۱۰*۲۹*۱۳۱#‬اقدام بــه انتخاب‪ ،‬خرید و‬ ‫فعال سازی بسته موردنظر خود کنند‪ .‬گفتنی است «رومینگ»‬ ‫امکان استفاده از تلفن همراه برای ارسال یا دریافت صوت‪،‬‬ ‫دیتا و پیامک هنگام مسافرت به خارج از محدوده جغرافیایی‬ ‫تحت پوشش شــبکه اپراتور کشور مبدا است که با استفاده‬ ‫از شــبکه های تلفن همراه کشور مقصد صورت می گیرد و‬ ‫توصیه می گردد که با گرفتن کد دســتوری ‪،*۱۰*۲۹۱۱#‬‬ ‫همه مشــترکان به صورت رایگان این سرویس خود را فعال‬ ‫کنند تا در خارج از کشور به رمز دوم و پرتال های بانکی خود‬ ‫دسترسی داشته باشند‪ .‬فعال کردن سرویس در ایران‪ ،‬روشن‬ ‫کردن گوشی و دریافت پیامک (مث ً‬ ‫ال پیامک رمز دوم) در سفر‬ ‫خارجی نیز هیچ هزینه ای ندارد‪.‬‬ ‫مهلت سه هفته ای وزارت راه‬ ‫برای «تدوین بسته های تامین‬ ‫مالی پروژه های اولویت دار»‬ ‫در جلسه معاون اول رئیس جمهور با وزیر راه و شهرسازی‬ ‫مقرر شــد‪ ،‬وزارت راه و شهرســازی ظــرف مدت ‪ ۳‬هفته‬ ‫بسته های پیشنهادی و روش های تامین مالی برای اجرای‬ ‫پروژه های اولویت دار در دســت اقدام و همچنین نگهداری‬ ‫شبکه حمل ونقل جاده ای و ریلی کشور را تدوین و ارائه کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬جلســه بررسی وضعیت توسعه و نگهداری‬ ‫شــبکه حمل ونقل جاده ای و ریلی کشور به ریاست معاون‬ ‫اول رئیس جمهور برگزار شــد‪ .‬محمد مخبر در این جلســه‬ ‫توسعه بخش حمل ونقل کشور را از رویکردهای اصلی دولت‬ ‫سیزدهم برشــمرد و گفت‪ :‬باید به نحوی برنامه ریزی شود‬ ‫که توسعه خطوط ریلی و شبکه جاده ای شامل بزرگراه ها و‬ ‫ازادراه ها با ســرعت هر چه بیشتر انجام شود؛ چراکه شبکه‬ ‫حمل ونقل به مثابه ســتون فقرات برای توسعه کشور است‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهور توسعه خطوط ریلی و جاده ای کشور‬ ‫را پیش نیاز توسعه ترانزیت کشور دانست و افزود‪ :‬اگر ترانزیت‬ ‫رونق پیدا کند و اهداف تعیین شده در این بخش محقق گردد‪،‬‬ ‫در مدت زمانی کوتاه شاهد بازگشت سرمایه گذاری های صورت‬ ‫گرفته برای توسعه حمل ونقل ریلی و جاده ای کشور خواهیم‬ ‫بود‪ .‬مخبر بر اهمیت توسعه حمل ونقل ریلی کشور تاکید و‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬توسعه شبکه راه اهن نقش گسترده ای در‬ ‫رشد اقتصادی و نیز رفاه اجتماعی و اشتغال زایی دارد و با توجه‬ ‫به اینکه ایران با ‪ ۱۵‬کشــور همسایه است‪ ،‬با توسعه خطوط‬ ‫ریلی کشور گامی مهم در جهت بهره برداری از ظرفیت های‬ ‫ترانزیت برداشــته خواهد شــد و از تلفات انسانی و مالی در‬ ‫ترددهای جاده ای نیز کاسته می شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫سه شنبه | ‪ 18‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4415‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫‪7‬‬ ‫تارتار بازهم مقابل پرسپولیس‬ ‫محروم است‬ ‫ملی پوش اصفهانی وزنه برداری‬ ‫به دنبال تاریخ سازی‬ ‫ســرمربی ذوب اهن در نخستین بازی تیمش مقابل‬ ‫پرســپولیس نمی تواند روی نیمکت بنشــیند‪ .‬دریکی از‬ ‫دیدارهای حساس هفته نخست لیگ برتر تیم ذوب اهن‬ ‫با هدایت مهدی تارتار از پرسپولیس پذیرایی خواهد کرد‪.‬‬ ‫اگرچه تقابل های تارتار به عنوان بازیکن و مربی ســابق‬ ‫پرسپولیس با سرخ پوشــان همواره جذابیت های زیادی‬ ‫داشته‪ ،‬اما جالب است بدانید سرمربی ذوبی ها در هفته اول‬ ‫نمی تواند روی نیمکت بنشیند‪ .‬مهدی تارتار در هفته پایانی‬ ‫لیگ برتر فصل گذشته مقابل گل گهر سیرجان به دلیل‬ ‫اعتراضات شدید به داور با کارت قرمز مواجه و از کنار زمین‬ ‫اخراج شد‪ .‬او حاال به واسطه اخراج در ان مسابقه از نخستین‬ ‫بازی لیگ جدید محروم است و نمی تواند مقابل پرسپولیس‬ ‫روی نیمکت ذوب اهن بنشــیند‪ .‬ســرمربی ذوب اهن در‬ ‫شرایطی در بازی این هفته تیمش محروم است که بازی‬ ‫برگشت نیم فصل دوم سال پیش را نیز مقابل پرسپولیس‬ ‫از روی سکوها تماشا کرد‪ .‬تارتار شب قبل از دیدار گذشته‬ ‫تیمش با پرســپولیس متوجه شــد که ‪ 4‬اخطاره است و‬ ‫نمی تواند روی نیمکت بنشیند‪ .‬حاال نیز او برای دومین بازی‬ ‫متوالی از حضور مقابل پرسپولیس محروم است و بار دیگر‬ ‫باید از روی سکوهای ورزشگاه فوالدشهر بازی تیمش را‬ ‫نظاره کند‪ .‬گفتنی است؛ دیدار ذوب اهن و پرسپولیس شنبه‬ ‫‪ 22‬مرداد در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫رسول معتمدی ورزشکار اصفهانی در رکوردگیری وزنه‬ ‫برداری در یک ضرب ‪ 183‬و در دوضرب ‪ 232‬کیلو وزنه‬ ‫زد و درمجمــوع با ‪ 415‬کیلوگرم رکورد مجموع جهان را‬ ‫به طور غیررسمی ‪ 3‬کیلو افزایش داد‪ .‬از زمان تغییر اوزان‬ ‫در وزنه برداری‪ ،‬فدراســیون جهانی‪ ،‬برای اوزان مختلف‬ ‫رکوردهای معیار را مشخص کرد که این رکورد برای وزن‬ ‫‪ 102‬کیلوگرم‪ 415 ،‬مجموع بود و هنوز هیچ کس به این‬ ‫رکورد نرســیده و حاال رسول که غیررسمی این رکورد را‬ ‫شکسته است می تواند در مسابقات کشورهای اسالمی هم‬ ‫به این رکورد برسد و بعد از سال ها نام یک ایرانی دیگر را‬ ‫به فهرســت رکوردداران جهان اضافه کند‪ .‬در تاریخ وزنه‬ ‫برداری ایران افراد زیادی بودند که رکورد مسابقات جهانی‬ ‫را در اوزان مختلف در اختیار داشته اند‪ ،‬فارغ از یک ضرب‪،‬‬ ‫دوضرب‪ ،‬مجموع و بدون توجه به اوزان قهرمانان‪ ،‬برخی از‬ ‫این نفرات عبارت هستند از محمود نامجو‪ ،‬محمد نصیری‪،‬‬ ‫حسین رضازاده‪ ،‬سهراب مرادی‪ ،‬بهداد سلیمی‪ ،‬کیانوش‬ ‫رحمتی و کوروش باقری‪ .‬امیدواریم این بار رسول معتمدی‬ ‫نام خود را به جمع رکوردداران ایرانی وزنه برداری جهان‬ ‫نزدیک کند‪ .‬سال گذشته همین رسول معتمدی با ‪397‬‬ ‫کیلوگرم قهرمان جهان شــد‪ ،‬او به طورقطع با این رکورد‬ ‫امســال هم قهرمان جهان خواهد شــد چراکه از رکورد‬ ‫طالیی سال گذشــته خود حداقل در تمرینات ‪ 18‬کیلو‬ ‫بیشــتر زده است‪ .‬او با انتشار یک استوری اعالم کرد که‬ ‫در تمرینات توانســت رکورد دوضرب و مجموع جهان را‬ ‫به صورت غیررسمی ارتقا دهد‪ .‬معتمدی از مردم خوات تا‬ ‫دعاکنندبتوانداینرکوردرامسابقاتهمبستگیکشورهای‬ ‫اسالمی ثبت و به طور رسمی رکورد جهانی را جابجا کند‪.‬‬ ‫پورعلی گنجی بازی ذوب اهن‬ ‫را از دست داد‬ ‫مدافع تازه وارد پرسپولیس در نخستین دیدار این تیم قادر‬ ‫به همراهی سرخ پوشان نخواهد بود‪ .‬پورعلی گنجی که در‬ ‫این فصل به پرسپولیس پیوسته‪ ،‬به دلیل اخراج در اخرین‬ ‫دیداری که در لیگ برتر ایران با پیراهن نفت تهران به میدان‬ ‫رفته بود‪ ،‬دیدار مقابل ذوب اهن در فصل بیست و دوم را از‬ ‫دست داد‪ .‬پورعلی گنجی که با محرومیت نیز از سوی کمیته‬ ‫انضباطی در ان مقطع مواجه شده بود‪ ،‬به دلیل گذشت زمان‬ ‫ان بخش از جریمه اش پاک شده اما بخش مربوط به کارت‬ ‫قرمز و محرومیت را باید در بازگشت دوباره به لیگ برتر‬ ‫پشت سر بگذارد‪ .‬به این ترتیب در شرایطی که مدافع تازه وارد‬ ‫پرسپولیس بعد از گذشت چند فصل بار دیگر به لیگ برتر‬ ‫ایران بازگشته‪ ،‬باید محرومیت مربوط به دوره حضورش‬ ‫در نفت تهران (تیمی که چند سال از انحالل ان گذشته)‬ ‫را متحمل شود و برابر شاگردان مهدی تارتار در فوالدشهر‬ ‫اصفهان به میدان نخواهد رفت‪ .‬باشــگاه پرسپولیس در‬ ‫چند مرحله نامه نگاری هایی با سازمان لیگ داشته تا این‬ ‫محرومیت بخشــیده شود که درنهایت با مخالفت مواجه‬ ‫شده و طبق قوانین پورعلی گنجی قادر به همراهی تیمش‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫قهرمان سپاهان در لیگ ‪22‬‬ ‫با یک پیش بینی‬ ‫استقالل و سپاهان برای سومین بار در هفته اول لیگ‬ ‫برتر به مصاف هم خواهند رفت؛ در ‪ ۲‬مرتبه قبلی این تیم‬ ‫اصفهانی بود که در پایان موفق شــد قهرمان لیگ شود‪.‬‬ ‫تیم فوتبال استقالل تهران باید در چارچوب هفته نخست‬ ‫رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران در دوره بیست دوم به‬ ‫مصاف سپاهان اصفهان برود‪ .‬دیداری جذاب و تماشایی‬ ‫که به میزبانی ورزشگاه ازادی انجام خواهد شد‪ .‬این اولین‬ ‫بازی رســمی ابی پوشان با هدایت ریکاردو ساپینتو است‪.‬‬ ‫البته که در طرف مقابل نیز ژوزه مورایس چنین شرایطی‬ ‫را در اردوی طالیی پوشان اصفهانی ایفا می کند‪ .‬استقالل‬ ‫در ‪ ۲۱‬دوره قبلــی رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران در‬ ‫هفته های اول نمایش نسبتا خوبی داشته است‪ .‬ان ها ‪۱۳‬‬ ‫برد‪ ۶ ،‬مســاوی و ‪ ۲‬باخت را تجربه کرده اند و صاحب ‪۴۵‬‬ ‫امتیاز از ‪ ۶۳‬امتیاز ممکن شده اند؛ یعنی به عبارتی دیگر این‬ ‫تیم ‪ ۷۱‬درصد امتیازات را به خود اختصاص داده است‪ .‬تیم‬ ‫ابی پوش پایتخت ‪ ۳۴‬گل زده و ‪ ۱۸‬گل دریافت کرده است‬ ‫تا تفاضل گلش مثبت ‪ ۱۶‬باشد‪ .‬بهترین برد این تیم به لیگ‬ ‫پنجم بازمی گردد که موفق شدند با حساب چهار بر یک در‬ ‫ورزشگاه ازادی تیم صباباتری را شکست دهند‪ .‬در سوی‬ ‫مقابل هر ‪ ۲‬باخت این مقابل صنعت نفت و ماشین سازی‬ ‫با نتیجه یک بــر صفر در لیگ های هفدهــم و نوزدهم‬ ‫سنگین ترین باخت های شان هم بوده است‪ .‬استقالل در‬ ‫دیدارهای هفت ه اولی که میزبان بوده عملکرد خارق العاده ای‬ ‫داشته اســت‪ .‬ان ها ‪ ۹‬برد‪ ،‬سه تســاوی و صفر باخت را‬ ‫در این مســابقات تجربه کرده اند‪ .‬پاس‪ ،‬صبا‪ ،‬ذوب اهن‪،‬‬ ‫اســتقالل اهواز‪ ،‬ابومسلم‪ ،‬سپاهان‪ ،‬الومینیوم هرمزگان و‬ ‫مس رفسنجان تیم هایی بوده اند که در ازادی به استقالل‬ ‫باخته اند‪ .‬استقالل اهواز‪ ،‬نفت و پیکان هم تیم هایی بوده اند‬ ‫که در تهران به ابی پوشان نباخته اند‪ .‬تیم پرطرفدار پایتخت‬ ‫در ‪ ۲‬فصل اخیر بازی های هفته اول خود را با برد پشت سر‬ ‫گذاشته و گلی هم دریافت نکرده است‪ .‬ان ها در لیگ بیستم‬ ‫با سرمربیگری محمود فکری‪ ۲‬گل به مس رفسنجان زدند‬ ‫و در بیســتمین دوره هم با هدایت فرهاد مجیدی موفق‬ ‫شــدند یک بر صفر هوادار را از پیش رو بردارند‪ .‬استقالل‬ ‫و سپاهان برای سومین بار باید در هفته نخست به دیدار‬ ‫یکدیگر بروند‪ .‬استقالل در لیگ نهم میزبان طالیی پوشان‬ ‫بود و موفق شــد در شب درخشش وحید طالب لو با تک‬ ‫گل امیدرضا روانخواه حریف خــود را ببرد‪ .‬بااین وجود در‬ ‫پایان ان فصل این تیم ســپاهان بود که عنوان قهرمانی‬ ‫را به دســت اورد‪ ۲.‬فصل بعد ایــن ‪ ۲‬تیم دوباره در هفته‬ ‫نخســت رو در روی یکدیگر قرار گرفتند که ماحصل ان‬ ‫تساوی یک بر یک در اصفهان بود‪ .‬ابتدا فابیو جان واریو برای‬ ‫تیم میزبان گلزنــی کرد و در ادامه ارش برهانی نتیجه را‬ ‫به تساوی کشاند‪ .‬جالب است که بازهم در پایان فصل تیم‬ ‫اصفهانی قهرمانی را مال خود کرد‪ .‬باید دید بازهم استقالل‬ ‫در هفته اول به سپاهان نمی بازد ولی در پایان نماینده نصف‬ ‫جهان قهرمانی را به دست می اورد یا شاهد اتفاق دیگری‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫رونمایی از سپاهان مدل مورایس در‬ ‫نقش جهان پیش از نبرد با استقالل‬ ‫پرچم هایطالیی‬ ‫دوباره برافراشته شد‬ ‫هواداران سـپاهان جمعه گذشـته سرانجام‬ ‫پـس از مدت های انتظار شـاهد رونمایی از‬ ‫تیـم مجبوبشـان بودند‪ .‬تیمی که سـاخته‪.‬‬ ‫پرداختـه یـک مربـی کاربلـد پرتغالـی به‬ ‫نـام ژوزه مورایس اسـت‪ 6 .‬هزار هـواداران‬ ‫امیرحسیناحتشامی پرشـور طالیی پوش عصر جمعه گذشـته‬ ‫شـال و کاله کردنـد و راهـی ورزشـگاه نقش جهان شـدند تا‬ ‫تیمـی را کـه قـرار اسـت از همین جمعه شـب پیـش رو وارد‬ ‫لیگ ‪ 22‬شـود را تماشـا کنند‪ .‬تیمی که مدت پشت درب های‬ ‫بسـته تمریناتش را برگـزار می کرد و هـواداران این تیم بدون‬ ‫این که امان دسترسـی به تمرینات تیمشـان را داشـت باشند‬ ‫تنها از منابع رسـمی و غیررسـمی تغییر و تحوالت سـپاهان‬ ‫را دنبـال می کردنـد؛ اما بازگشـت از اردوی ترکیه و حضور در‬ ‫اصفهـان فرصتـی فراهم اورد تا امکان شـرکت سـپاهانی ها‬ ‫عاشـق در تمرینات فراهم شـود و البته بازی دوسـتانه با تیم‬ ‫خوشـه طالیـی هم ایـن امـکان را چند برابـر کـرد‪ .‬دیداری‬ ‫کـه عصر جمعه گذشـته برگـزار شـد و هـواداران زردپوش با‬ ‫پرچم هایشـان را راهـی ورزشـگاه نقش جهان کـرد تا هرچند‬ ‫بـا تاخیـر امـا رونمایـی از سـپاهان ‪ 1401‬بـا دسـت فرمان‬ ‫مورایـس را نظاره گـر شـوند‪ .‬ایـن دیدار از جهتـی هم اخرین‬ ‫محـک جدی سـپاهانی ها پیـش از رویارویی با اسـتقالل در‬ ‫هفتـه نخسـت لیـگ برتـر بـه شـمار می رفـت‪ .‬نبـردی که‬ ‫همیـن جمعه شـب در ورزشـگاه ازادی برگزار خواهد شـد‪ .‬بر‬ ‫ایـن اسـاس بـازی با تیم خوشـه طالیی سـاوه کـه در لیگ‬ ‫دسـته یـک حضـور دارد محکی جـدی برای سـپاهانی ها به‬ ‫شـمار می رفـت‪ .‬تیمـی کـه فصـل پیـش در جایگاه ششـم‬ ‫قـرار گرفـت و تلاش می کنـد بلکـه بتوانـد در فصل پیش‬ ‫رو جـواز ورود بـه لیـگ برتر را کسـب کند‪ .‬مورایـس در این‬ ‫بـازی تیمـش را بـا ترکیـب نیمـا میـرزازاد‪ ،‬رناتو داسـیلویرا‪،‬‬ ‫محمـد دانشـگر‪ ،‬رامیـن رضاییـان‪ ،‬امیـد نورافکـن‪ ،‬مسـعود‬ ‫ریگـی‪ ،‬محمـد کریمی‪ ،‬یاسـین سـلمانی‪ ،‬الویس کامبوسـا‪،‬‬ ‫فرشـاد احمدزاده و شـهریار مغانلو راهی میـدان کرد‪ .‬ترکیبی‬ ‫که بر سیسـتم بـازی ‪ 4-1-4-1‬اسـتوار بـود گاهی هم بنابر‬ ‫شـرایط بـازی بـه ‪ 4-3-3‬تبدیل می شـود‪ .‬بدین صـورت بود‬ ‫کـه در اکثر دقایق بازی مسـعود ریگی به عنوان تک هافبک‬ ‫دفاعـی جلوی خـط دفاعی سـپاهان می ماند تا ایـن تیم بعد‬ ‫از واگـذار کـردن تـوپ در حملـه در دفاع خیلی زود سـازمان‬ ‫بگیـرد‪ .‬هم چنیـن مسـعود ریگی تلاش می کـرد در جلوی‬ ‫خط دفاعی و در شـروع بازیسـازی‪ ،‬ماموریت خود را در شروع‬ ‫حملـه و گـردش تـوپ به خوبی انجـام دهد‪ .‬محمـد کریمی‬ ‫و یاسـین سـلمانی‪ ،‬دو هافبکـی بودنـد که در میانـه میدان و‬ ‫یـک خط جلوتر از مسـعود ریگی بـازی می کردنـد‪ .‬مورایس‬ ‫در حالـی ایـن شـیوه را بـرای بـازی سـپاهان انتخـاب کرده‬ ‫کـه کمتـر تیمی با ایـن شـیوه در لیـگ برتر بـازی می کند‪.‬‬ ‫سیسـتمی کـه هـم در حملـه و هـم در دفاع منعطف اسـت‬ ‫و موجـب حضـور پرتعـداد بازیکـن در حملـه و دفـاع خواهد‬ ‫شـد‪ .‬به نوعـی تیمـی که با این شـیوه بازی می کنـد در مرکز‬ ‫سـه بازیکـن خواهـد داشـت‪ .‬در این بازی محمـد کریمی به‬ ‫همراه یاسـین سـلمانی نقش موثری در حمالت تیم سپاهان‬ ‫ایفـا کردند و به خوبی از سـوی مسـعود ریگـی به عنوان تک‬ ‫هافبـک دفاعـی حمایت می شـدند‪ .‬مورایس در این شـیوه و‬ ‫در کناره هـا از دو وینگر اسـتفاده کرد احمدزاده و کامسـوبا در‬ ‫نیمه نخسـت کـه در نیمـه دوم تعویض شـدند‪ .‬ایـن به این‬ ‫معنـی اسـت کـه مورایـس می خواهـد تیمـش در دفـاع هم‬ ‫یـک تیم مطمئـن باشـد‪ .‬قـرارداد دادن یـک هافبک جلوی‬ ‫خـط دفاعی کـه در زمان حمله پسـتش را تـرک نکند یعنی‬ ‫اینکـه مورایس می خواهد ضریب اطمینان تیمـش را در دفاع‬ ‫هـم بـاال ببرد‪ .‬سـپاهان تحت هدایـت این مربـی پرتغالی با‬ ‫یـک هافبـک دفاعـی و دو بازیکـن در پسـت های هافبـک‬ ‫مرکـزی راسـت و چـپ‪ ،‬در خـط میانـی و دو وینگـر چـپ و‬ ‫راسـت و یـک مهاجم هدف بـازی می کرد‪ .‬فرشـاد احمدزاده‬ ‫و کامسـوبا وینگرهـای چپ و راسـت بودند و شـهریار مغانلو‬ ‫تـک مهاجـم این تیـم‪ .‬نوع بازی سـپاهان در دیدار با خوشـه‬ ‫طالیـی به خوبـی عـدم تمایـل مورایـس بـه خریـد مهاجم‬ ‫جدیـد را توجیه می کرد‪ .‬شـهریار مغانلو‪ ،‬مهاجـم نوک اصلی‬ ‫سـپاهان در فصـل جدید‪ ،‬در این بازی تمـام فاکتورهای الزم‬ ‫بـرای یک سـانتر فـوروارد را به نمایش گذاشـت‪ .‬توپ گیری‬ ‫در حالـت پشـت بـه دروازه‪ ،‬سـاخت بـازی بـرای وینگرهای‬ ‫کنـاری‪ ،‬حضـور دائمـی در زمین حریـف و زدن ضربات سـر‬ ‫اول‪ ،‬کارهایـی بـود کـه تماشـاگران از روی سـکوها بارهـا از‬ ‫مغانلـو دیدنـد‪ .‬رناتـو داسـیلویرا‪ ،‬مدافـع برزیلی سـپاهان هم‬ ‫یکـی دیگر از نقاط عطف بازی طالیی پوشـان بـود‪ .‬مدافعی‬ ‫کـه به ماننـد زوج خودش دانشـگر‪ ،‬قـدرت پا به تـوپ باالیی‬ ‫دارد و هربـار کـه فرصـت می کـرد روی قـوس نیمـ ه زمیـن‬ ‫حریـف دیده می شـد‪ .‬هرچند با اماده شـدن نیلسـون جونیور‬ ‫کـه از جایـگاه ویژه شـاهدبازی هم تیمی های جدیـدش بود‪،‬‬ ‫بایـد شـاهد یـک رقابـت تمام عیـار در قلـب دفـاع سـپاهان‬ ‫باشـیم‪ .‬به هرحال این بازی دوسـتانه با برتـری چهار بر صفر‬ ‫زردپوشـان اصفهانـی به پایان رسـید تـا ‪ 6‬هزار هـواداری که‬ ‫به عشـق دیـدن تیم محبوشـان راهی ورزشـگاه نقش جهان‬ ‫شـده بودنـد بـا شـادکامی از ایـن اسـتادیوم خارج بـرای نبرد‬ ‫حسـاس تیمشـان با اسـتقالل لحظه شـماری کننـد‪ .‬جدالی‬ ‫کـه عیـار واقعـی سـپاهان ‪ 1401‬مدل مورایس را مشـخص‬ ‫خواهـد کـرد و می تواند دو مدعی قهرمانـی را در کفه ترازوی‬ ‫قضـاوت قرار دهـد‪ .‬دو تیمی برخالف فصـل پیش با مربیان‬ ‫پرتغالـی بـرای بـاالی سـر بـردن جـام قهرمانـی لیـگ ‪22‬‬ ‫نقشه ها کشـیده اند‪.‬‬ ‫ظرفیت هایپیداوپنهاناستان‬ ‫اصفهان در ورزش بانوان‬ ‫اصفهان امروز – فاطمــه کاویانی| نیمی از فعالیت‬ ‫اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان در ورزش همگانی‬ ‫و قهرمانی توسط بانوان است‪ .‬این موضوع نشان می دهد که‬ ‫باید توجه ویژه ای به این قشــر و موضوع ورزش ان ها داشت‪.‬‬ ‫ورزش بانوان در استان اصفهان مظلوم واقع شده است و این در‬ ‫حالی است که بانوان با حداقل امکانات بیشترین بهره وری را در‬ ‫این حوزه داشته اند و افتخارات زیادی برای ورزش کشور کسب‬ ‫کرده اند‪ .‬در ورزش بانوان استان هرچقدر برای ایجاد زیرساخت ها‬ ‫تالش شود بازهم کم است‪ ،‬زیرا ظرفیت باالیی در ان ها وجود‬ ‫دارد‪ .‬حذف نگاه جنسیتی به ورزش می تواند اثرات مطلوبی را‬ ‫به جای بگذارد اثراتی که می توان در میادین ملی و بین المللی‬ ‫شــاهد ان بود‪ .‬حضوری که بتواند در کنار کسب افتخار برای‬ ‫شخص ورزشکار تجاربی را برای انتقال به سایر افراد این حوزه‬ ‫در پی داشته باشد‪ .‬سرپرست گروه هماهنگی امور بانوان اداره‬ ‫کل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت‪ :‬ورزش بانوان استان‬ ‫اصفهان دارای ظرفیت های بسیار زیادی است و درگذشته این‬ ‫مسئله به اثبات رسیده است‪ .‬زهره مردانی بابیان اینکه بازیکنان‬ ‫خوبی را در رشــته های مختلف و تیم ملی داریم افزود‪ :‬باتوجه‬ ‫ به المپیاد استعدادهای برتر جهت پشتوانه سازی تیم های ملی‬ ‫برنامه ریزی هایی برای شناسایی افراد مستعد و حمایت شونده‬ ‫توســط اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان و هیئت ها‬ ‫داریــم تا بتوانند نمایندگان خوبــی در اینده در میادین ملی و‬ ‫بین المللی باشند‪ .‬مردانی تاکید کرد‪ :‬نمایندگانی را در پنجمین‬ ‫دوره بازی های همبستگی کشورهای اسالمی داریم و مطمئن‬ ‫هستیم ان ها نمایندگان بااقتدار استان اصفهان هستند و امیدوارم‬ ‫با حمایت های هیئت ها و شهرستان ها از این افراد بتوانیم در اینده‬ ‫مقام اوران المپیکی را از استان اصفهان داشته باشیم‪ .‬او اضافه‬ ‫کرد‪ :‬هماهنگی که با ادارات شهرستان ها انجام دادیم و تعاملی‬ ‫که ان ها با شــهرداری ها دارند و گروه هماهنگی برنامه ریزی‬ ‫کردیم راهبردهایی را برای ان ها تعریف کرده ایم تا بتوانیم بستر‬ ‫انتظارات بزرگ از ستاره پرتغالی‬ ‫در سپاهان‬ ‫اینکه مانوئل فرناندز توســط ژوزه مورایس در چه پستی‬ ‫مورداســتفاده قرار بگیرد‪ ،‬یکی از ابهامات ترکیب ســپاهان‬ ‫در لیگ بیست و دوم به شــمار می رود‪ .‬مورایس برای پیاده‬ ‫کردن افکار موردنظر خود در بخش میانی ســپاهان یکی از‬ ‫ســهمیه های خارجی این تیم را به همین موضوع اختصاص‬ ‫داد و مانوئول فرناندز که سابقه حضور در اللیگا‪ ،‬لیگ جزیره‬ ‫و تیم ملی پرتغال را دارد برای انجام این ماموریت انتخاب شده‬ ‫اســت؛ اما همچنان اینکه این هافبک خالق در مثلث میانی‬ ‫زمین کدام ضلع را پر خواهد کرد یکی از ابهامات به شــمار‬ ‫مــی رود‪ .‬انچه از مورایس و ســپاهان دربازی های تدارکاتی‬ ‫مشاهده شــده اینکه این مربی باتجربه از ارایش ‪ 4-3-3‬با‬ ‫یک هافبک دفاعی استفاده می کند؛ سیستمی پایه که قابلیت‬ ‫تبدیل به ارایش ‪ 4-5-1‬و ‪ 4-1-4-1‬را هم دارد و می تواند‬ ‫هم در بخش دفاعی و هم بخش هجومی در صورت اجرای‬ ‫درست و رعایت فاصله خطوط ترکیب منسجمی را ایجاد کند‪.‬‬ ‫مورایس دربازی های تدارکاتی از کریمی و ریگی در پســت‬ ‫هافبک دفاعی استفاده کرده و به نظر می رسد در طول فصل‬ ‫این دو بازیکن باشند که به تناوب در این منطقه از زمین برای‬ ‫زردپوشــان اصفهانی بازی خواهند کرد‪ .‬یک خط جلوتر اما‬ ‫جایی است که مانوئل فرناندز به عنوان هافبکی تهاجمی که‬ ‫نزدیک به وینگر چپ تیم بازی می کند حضور خواهد داشت‬ ‫و یاسین سلمانی‪ ،‬جالل علی محمدی و برخی بازیکنان جوان‬ ‫دیگر ســپاهان نیز نامزد بازی در این منطقه به عنوان دیگر‬ ‫هافبک تهاجمی تیم هســتند‪ .‬درنهایت بخش تهاجمی تیم‬ ‫نیز با سه بازیکن که دربازی های دوستانه محمدرضا حسینی‬ ‫(فرشاد احمدزاده)‪ ،‬الویس کامسوبا و شهریار مغانو شکل گرفته‬ ‫اســت‪ .‬فرناندز باتجربه بازی در بهترین لیگ های دنیا برای‬ ‫شکل دادن به بازی ســپاهان جذب شده و بی شک در طول‬ ‫فصــل نگاه های زیادی به او خواهد بود‪ .‬باید دید این بازیکن‬ ‫‪ 36‬ساله ایا توانایی براورده کردن انتظارات را دارد یا اتفاقات‬ ‫دیگــری برای این بازیکن که ســابقه حضور در جام جهانی‬ ‫‪ 2018‬را هم دارد در راه خواهد بود‪.‬‬ ‫مناسبی را ایجاد کنند که فعالیت های همگانی برای همه بانوان‬ ‫ایجاد شود‪ ،‬بدون شک با ایجاد نشاط و تندرستی برای بانوان‬ ‫یک نشــاط و شادابی برای خانواده و جامعه به ارمغان خواهیم‬ ‫اورد‪ .‬مردانی بابیان اینکه برنامه هایی را تدوین کردیم تا بتوانیم‬ ‫سرانه ورزشی بانوان ارتقا دهیم گفت‪ :‬برنامه های مختلف برای‬ ‫زنان شاغل گروه خاص شامل افراد معلول و باردار در دستور کار‬ ‫قرار داده ایم‪ ،‬همچنین در حوزه تسهیالت قهرمانی نیز در حال‬ ‫تدوین برنامه ای هستیم که بتوانیم در حوزه اختیارات استان و‬ ‫شهرستان تسهیالتی را در اختیار ورزشکاران خانم قرار دهیم‪.‬‬ ‫او در مورد مسابقات کشورهای اسالمی گفت‪ :‬این مسابقات با‬ ‫حضور‪ 57‬کشور در کنفرانس کشورهای اسالمی برگزار می شود‬ ‫که در این مسابقات ‪ 11‬نفر بانوی اصفهانی حضور دارند که ‪ 9‬نفر‬ ‫بازیکن یک پزشک و یک پزشک یار داریم‪ .‬به گفته او امیدواریم‬ ‫بازیکنان اصفهانی بتوانند فرهنگ اسالمی ایرانی را به نمایش‬ ‫بگذارند و بتوانند جهت کسب مدال و بحث فنی تجربه خوبی را‬ ‫کسب کنند و در بستر این مسابقات تجاربی به دست بیاورند و‬ ‫دربازی های اسیایی و المپیک اثرگذار باشد و از تجارب خود را در‬ ‫اختیار هم استانی ها قرار دهند‪.‬‬ ‫نیمکت مربیگری جذاب سپاهان‬ ‫در لیگ ‪22‬‬ ‫نیمکت پرستاره تیم فوتبال سپاهان یکی از جذابیت های‬ ‫همیشگی لیگ بیست و دوم خواهد بود‪ .‬لیگ برتر فوتبال‬ ‫در حالی از روز جمعه با بازی دیدنی اســتقالل و سپاهان‪،‬‬ ‫تیم های اول و ســوم فصل گذشته اغاز می شود که گروه‬ ‫پرتغالی ای که هدایت سپاهان را بر عهده دارد‪ ،‬لنز دوربین‬ ‫عکاسان را به سمت خودش می کشد‪ .‬ژوزه مورایس‪ ،‬دستیار‬ ‫معروف مورینیو در رئال مادرید‪ ،‬چلسی و اینتر بعد از پشت‬ ‫سر گذاشتن یک دوره موفقیت امیز سرمربیگری در اسیا و‬ ‫قهرمانی با الهالل و چونبوک موتورز در قاره کهن‪ ،‬حاال با‬ ‫کوله باری از تجربه راهی اصفهان شده تا مجهزترین باشگاه‬ ‫فوتبال ایران را پس از هشت سال به قهرمانی در لیگ برتر‬ ‫قو خو و حساسیت روی‬ ‫برساند‪ .‬ژوزه مورایس که ازنظر خل ‬ ‫امکانات تیم و منظم و سخت گیر بودن هیچ چیز از کارلوس‬ ‫کی روش کم ندارد‪ ،‬در کنار خودش گروه دستیاران جذابی‬ ‫هم دارد که هرکدام از ان ها برای هواداران فوتبال در ایران‬ ‫یاداور اوج رقابت در فوتبال اروپا هستند‪ .‬هوگو المیدا‪ ،‬مهاجم‬ ‫سابق تیم ملی پرتغال و پورتو که بارها با گلزنی در پیراهن‬ ‫این دو تیم در رقابت های اروپایی موردتوجه فوتبال دوستان‬ ‫ایرانی قرارگرفته‪ ،‬یکی از دســتیاران مورایس است که در‬ ‫ابتدای راه مربیگری در کنار این سرمربی باسابقه قرارگرفته‬ ‫است‪ .‬ژائو پدرو‪ ،‬بدنساز و مربی دیگری است که مورایس و‬ ‫کادر نامدارش را همراهی می کند‪ .‬مربی ‪ 46‬ساله ای که با‬ ‫مورایس در کره جنوبی‪ ،‬انگلستان‪ ،‬تونس‪ ،‬یونان‪ ،‬عربستان‬ ‫و اوکراین همکاری کرده و شناخت کاملی از این سرمربی‬ ‫دارد‪ .‬پائولو سانتوس پرتغالی هم که سابقه حضور در پورتو و‬ ‫بنفیکا به عنوان دروازه بان را دارد‪ ،‬در اولین تجربه مربیگری‬ ‫حرفه ای خودش رشید مظاهری و سایر دروازه بانان سپاهان‬ ‫را تمرین خواهد داد‪ .‬ترکیبی از جوانی و تجربه که در فصل‬ ‫اینده طالیی پوشان اصفهان را هدایت می کنند‪ ،‬سنگین ترین‬ ‫نیمکت فوتبال ایران را تشــکیل خواهند داد و به واســطه‬ ‫ســوابق فوق العاده ای که دارند‪ ،‬نگاه هر تماشــاگری را به‬ ‫خودشان جلب می کنند‪.‬‬ ‫نیم نگاه گیتی پسند به پلی اف‬ ‫لیگ برتر والیبال‬ ‫سرمربی تیم والیبال گیتی پسند می گوید هدف اصلی‬ ‫ما در این فصل‪ ،‬ماندگاری در لیگ و نیم نگاهی به پلی اف‬ ‫اســت‪ .‬ســعید عقیلی درباره روند تمرینات پیش فصل‬ ‫گیتی پســند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از سوم مرداد تمرینات بدنسازی‬ ‫را اغاز کرده و به صورت مداوم دو روز در هفته بدنســازی‬ ‫می کنیم و تمرینات توپی داریم تا تیم به شرایطی برسد‬ ‫که بتوانیم چند بازی تدارکاتی انجــام دهیم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫بازیکنان تیم تلفیقی از جوانان و باتجربه ها هستند‪ .‬تیمی‬ ‫نســبتا معمولی داریم که هر یک از بازیکنان می خواهند‬ ‫خود را نشان داده و خوب ظاهر شوند‪ .‬سرمربی تیم والیبال‬ ‫گیتی پســند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬هدف اصلی مــا در این فصل‪،‬‬ ‫ماندگاری در لیگ و نیم نگاهی به پلی اف اســت‪ .‬عقیلی‬ ‫یاداور شــد‪ :‬بازیکن زیاد و مهره های ستاره زیاد گرفتن‬ ‫بعضی مواقع دردسرساز اســت و همیشه نتیجه دهنده‬ ‫نیست‪ .‬وی با اشاره به انحالل تیم والیبال سپاهان‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬از انصراف سپاهان ناراحت شدیم و دلمان می خواست‬ ‫اصفهان با دو نماینده به لیگ بیاید و نتیجه بهتری برای‬ ‫استان کسب شود‪ .‬امیدوارم سپاهان بتواند نتیجه دلخواهش‬ ‫را در لیگ یک گرفته و دوباره به ســوپر لیگ صعود کند‪.‬‬ ‫ســرمربی تیم والیبال گیتی پسند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬سعی‬ ‫می کنیم نماینده خوب و شایسته ای برای اصفهان باشیم‪،‬‬ ‫همیشه جاه طلب بودم و به جایگاه های باال می اندیشیدم‪.‬‬ ‫سود ‪ ۴۰‬هزار دالری‬ ‫گیتی پسند از فروش احمد‬ ‫عباسی‬ ‫باوجوداینکه جام ملت های اســیا در فیفادی برگزار‬ ‫نمی شود‪ ،‬بازیکن تیم ملی فوتســال به مدیران باشگاه‬ ‫اسپانیایی اعالم کرده که در این رقابت ها با پیراهن ایران به‬ ‫میدان می رود‪ .‬باشگاه گیتی پسند پیش از دیدار تیم فوتسال‬ ‫این باشــگاه با فوالد زرند ایرانیان‪ ،‬از سعید احمد عباسی‬ ‫تقدیر و اعالم کرد که این بازیکن به زودی به اسپانیا سفر‬ ‫خواهد کرد‪ .‬باشگاه البالی والدپنیاس اسپانیا طی هفته های‬ ‫گذشــته برای جذب احمد عباسی اقدام کرد‪ .‬گیتی پسند‬ ‫برای نهایی شدن این انتقال‪ ،‬شرط مالی گذاشت و اعالم‬ ‫کرد که پس از پایان هفته ششم لیگ برتر‪ ،‬به اقای گل‬ ‫فصل گذشته اجازه خروج می دهد‪ .‬مطابق توافق طرفین‪،‬‬ ‫گیتی پسند مبلغ ‪ ۴۰‬هزار دالر از این انتقال دریافت می کند‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه ملی پوش فوتســال کشورمان معافیت‬ ‫تحصیلی گرفته است‪ ،‬او به فاصله هر سه ماه باید برای‬ ‫تمدید ویزای خود اقدام کند‪ .‬احمد عباسی در انتظار دریافت‬ ‫نوبت ویزا برای حضور در ســفارت اسپانیا و فراهم کردن‬ ‫مقدمات سفر به این کشــور است‪ .‬با توجه به اینکه جام‬ ‫ملت های اسیا در فیفادی برگزار نمی شود‪ ،‬ستاره تیم ملی‬ ‫به مدیران البالی والدپنیاس اعالم کرده که برای شرکت در‬ ‫این مسابقات‪ ،‬به اردوی تیم ملی ایران می پیوندد‪.‬‬ ‫دعوت ‪ 3‬اصفهانی به اردوی‬ ‫تیمملیبسکتبال‬ ‫ورزشکاران اصفهان به نخستین مرحله اردوی امادگی‬ ‫تیم ملی بســکتبال با ویلچر مردان دعوت شدند‪ .‬دانیال‬ ‫ذاکری‪ ،‬علی کریمی‪ ،‬ایمان بگ زاده از اصفهان به همراه‬ ‫‪ ۱۸‬ورزشــکار دیگر در نخستین مرحله اردوی تیم ملی‬ ‫بسکتبال با ویلچر مردان در راستای کسب امادگی برای‬ ‫مسابقات جهانی امارات حضور دارند‪ .‬این اردو تا بیست و‬ ‫هشتم مردادماه در کمپ تیم های ملی فدراسیون برگزار‬ ‫می شود‪ .‬ملی پوشان تمرینات خود را زیر نظر مسعود فالح‬ ‫سرمربی و حسن پاالر مربی تیم ملی برگزار می کنند‪ .‬یاسر‬ ‫گیلکی به عنوان مربی بدنســاز و حجت االسالم مهدی‬ ‫معتمدی به عنوان مربی فرهنگی در این اردو ملی پوشان‬ ‫را همراهی می کنند‪.‬‬ صفحه 7 ‫سه شنبه | ‪ 18‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4415‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬مرداد ‪ / 1401‬سـال هجدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪09Aug2022 | 4415‬‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز توزیع‪ :‬رویداد پارسی‬ ‫حریم منارجنبان حفظ شده است‬ ‫در گوشه گوشه شهر تاریخی اصفهان هر‬ ‫از چند گاهی بنایی قــد علم می کند که‬ ‫حواشی و چالش های زیادی برای میراث‬ ‫تاریخی اصفهان به همراه دارد‪ .‬نمونه بارز‬ ‫ان را می توان در ســاختمانی که در حریم‬ ‫فاطمهکاویانی منظری پل خواجو اصفهان قد علم کرد یا‬ ‫برج جهان نمای اصفهان که با ارتفاع غیرمجاز در فاصله ‪700‬‬ ‫متری و در منظر میدان تاریخی فرهنگی ثبت جهانی شده‬ ‫نقش جهان ساخته شد دید‪ .‬سازه هایی که همچون قارچ های‬ ‫سمی سالمت میراث فرهنگی اصفهان را به خطر می اندازند‪.‬‬ ‫ساخت این بناها اولین جرقه ای که در اذهان روشن می کند‬ ‫نوعی ناهماهنگی بین میراث فرهنگی و شــهرداری است‬ ‫که موجب ارتفاع گرفتن این ســاختمان ها می شود‪ .‬در اثار‬ ‫تاریخی‪ ،‬حریم‪ ،‬محدوده ای اســت که متولی اثر تاریخی بر‬ ‫اساس ضوابط قانونی برای حفظ اثر تاریخی تعیین می کند‪.‬‬ ‫حریم اثــار تاریخی‪ ،‬باعث حفظ موجودیت و یکپارچگی اثر‬ ‫می شــود‪ .‬اما چه اتفاقاتی می افتد که گاهی حریم این بناها‬ ‫نقض می شــود؟ این بار طرح مجتمع تجــاری و اداری در‬ ‫نزدیکی منارجنبان اصفهان به ســوژه شبکه های اجتماعی‬ ‫تبدیل شده است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬رصد دائمی بر روند ساخت وســاز در حریم‬ ‫بناهایتاریخی‬ ‫ناصــر طاهــری‪ ،‬معــاون میراث فرهنگــی اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی استان اصفهان‬ ‫نســبت به این موضوع واکنش نشــان می دهد و می گوید‪:‬‬ ‫منارجنبان حریــم مصوب دارد و این مجتمع در حریم درجه‬ ‫‪ 2‬و بخشــی از ان حتی در حریم درجه ‪ 3‬منارجنبان در حال‬ ‫ساخت وساز قرار دارد و شرایط و ضوابط را رعایت کرده است‪.‬‬ ‫طاهری در ادامه توضیــح داد‪ :‬حریم بناهای تاریخی به این‬ ‫معنی نیســت که هر پالکی در اطراف یک اثر باستانی قرار‬ ‫داشته باشد نباید ساخت وساز در ان رخ دهد بلکه به این منظور‬ ‫است که یک سری ضوابط و قوانین را در راستای ساخت وساز‬ ‫باید رعایت کننــد‪ .‬او با بیان اینکه بناهای تاریخی اصفهان‬ ‫همگی مورد پایش و نظارت هســتند گفت‪ :‬یگان حفاظت‬ ‫میراث فرهنگی در محدوده منارجنبان مســتقر هست و در‬ ‫صورت مشاهده هرگونه تخلف با جدیت مقابله خواهد کرد‪ .‬در‬ ‫ادامه او افزود‪ :‬در حریم بناهای تاریخی محدودیت ساخت وساز‬ ‫اعمال می شود اما ممنوعیتی وجود ندارد‪ .‬طاهری تاکید کرد‪:‬‬ ‫برخی از اثار تاریخی همچون برج های کبوتر و کاروان سراها‬ ‫پیش بینی عرصه فضای باز برای انها صورت می گیرد اما سایر‬ ‫اثار تاریخی چنین نیست‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬مجوز احداث ساختمان در حریم منارجنبان‬ ‫توسط وزارتخانه صادر شده است‬ ‫ســید سلمان قاضی عســگر‪ ،‬مدیر منطقه ‪ 9‬شهرداری‬ ‫اصفهــان نیز گفت‪ :‬دفتــر حفظ و احیای بناهــا‪ ،‬بافت ها و‬ ‫محوطه های تاریخی وزارتخانه میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دســتی‪ ،‬طرح مجتمع تجاری و اداری منارجنبان را‬ ‫باتوجه به انطباق طرح با ضوابط این بنا تاریخی‪ ،‬تایید کرده‬ ‫و یعنی حتی اداره کل استان اصفهان هم مستقیما موافقت‬ ‫خود را با احداث این بنا اعالم نکرده اســت‪ .‬او تصریح کرد‪:‬‬ ‫تمام عملیات خاک برداری محدوده نیز بعد از عملیات اکتشاف‬ ‫و دریافــت تاییدیه میراث‪ ،‬تحت نظارت ناظــران اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی انجام شده است‪ .‬قاضی عسگر اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫پروژه مشارکتی شهرداری بوده که سال ‪ 99‬پروانه ساخت ان‬ ‫صادر شده است و مجوز از وزارتخانه دریافت شده است پیرو‬ ‫ان فریدون اهلل یاری‪ ،‬مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی‬ ‫و گردشگری ســابق اصفهان عنوان کرده که کلیات طرح‬ ‫معماری در فاز یک مــورد تایید قرار گرفت و رعایت حریم‬ ‫مصوب منارجنبان به میزان حداکثر ارتفاع ‪ 10/5‬متر الزامی‬ ‫اســت‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬برخی از افــراد ادعا کرده اند که طبق‬ ‫نظریات کارشناسان معماری ابعاد ستون ها ارتفاع ساختمان‬ ‫مذکور بیــش از ‪ 10‬متر خواهد بود این در حالی اســت که‬ ‫کارشناســان معماری تخصصی در ارائه نظریات ابعاد ستون‬ ‫ندارند و مهندسان عمران می توانند نظر دهند‪ .‬قاضی عسگر‬ ‫گفت‪ :‬برای زمین حدفاصل پروژه مذکور تا منارجنبان که در‬ ‫حال حاضر بایر و موجب نازیبایی بصری محل شده است و در‬ ‫سفر وزیر میراث فرهنگی و گردشگری‪ ،‬مورد انتقاد قرار گرفت‪،‬‬ ‫طرح فضای باز شــهری طراحی شده است که با طی کردن‬ ‫پاگالبایینچندصدساله‬ ‫مردمچم علیشاه‬ ‫مراحل تصویب و در راســتای ارتقای فضای پیرامون بنای‬ ‫ارزشمند منارجنبان‪ ،‬اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬جزئیات ساخت وساز در حریم منارجنبان‬ ‫معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان نیز چندی‬ ‫پیش در مورد جزئیات ساخت وساز این پروژه در حریم منارجنبان‬ ‫گفت‪ :‬قطعه زمینی واقع در غرب بنای منارجنبان‪ ،‬طی سالیان‬ ‫متمادی مورد بهره برداری های متنوع‪ ،‬متضاد با موقعیت محل‬ ‫و حتی سوءاستفاده‪ ،‬قرار می گرفت؛ به طوری که بخشی از ان‬ ‫سال ها به عنوان پارکینگ استفاده می شد‪ ،‬درحالی که قسمت‬ ‫غربی ان به محل دپوی نخاله های ســاختمانی و زباله های‬ ‫دورریز شهروندان و حتی معتادان بدل شده بود‪ .‬وحید مهدویان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬باتوجه به موقعیت زمین غرب بنای منارجنبان و‬ ‫اهمیت این بنای تاریخی‪ ،‬طرح هــای متعددی برای اجرا و‬ ‫ساخت ابنیه در این زمین‪ ،‬مورد بررسی قرار گرفت‪ ،‬اما تمام‬ ‫انهــا به دلیل رعایت نکردن مقــررات و مصوبات مربوط به‬ ‫میراث فرهنگی و بنای تاریخی منارجنبان در شورای فنی استان‬ ‫رد می شد‪ .‬او افزود‪ :‬سرانجام در طرح نهایی که مالک عمل‬ ‫برای اجرا قرار گرفت‪ ،‬ضمن رعایت حریم مصوب تاریخی از‬ ‫نظر نقشه‪ ،‬مقطع و ارتفاع به گونه ای طراحی شد که با تاریخی‬ ‫بودن این محدوده سنخیت داشته باشد و اصالت و حس فضا‬ ‫را از بین نبرد‪ .‬مهدویان با بیان اینکه طرح نهایی اجرای پروژه‬ ‫در زمین غرب بنای منارجنبان‪ ،‬توسط یکی از طراحان معمار‬ ‫حرفه ای و بنام اصفهان که مشرف به مسائل مرتبط با میراث‬ ‫و دارای تجربه کافی است‪ ،‬پس از انجام چندین اصالح‪ ،‬ارائه‬ ‫شد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این طرح در شورای فنی میراث فرهنگی استان‬ ‫مصوب و جهت تایید و مشورت به شورای فنی وزارت ارسال‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اگهی برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف تولیدکنندگان‬ ‫درب و پنجره و فروشندگان الومینیوم شهرستان اصفهان‬ ‫(شماره‪ 1401/588 :‬تاریخ‪)1401/05/10 :‬‬ ‫به استناد ماده (‪ )11‬ائین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی (موضوع تبصره ‪ 3‬ماده ‪ ۲۲‬قانون‬ ‫نظام صنفی)‪ ،‬از اعضای اتحادیه صنف تولیدکنندگان درب و پنجره و فروشندگان الومینیوم شهرستان اصفهان دعوت می شود با همراه‬ ‫داشتن اصل پروانه کسب (دائم یا موقت) یا کارت شناسایی معتبر‪ ،‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1401/05/30‬از ساعت ‪ ۸‬الی ‪ 12‬به ساختمان شماره‬ ‫‪ 2‬اتاق اصناف مرکز استان به نشانی‪ :‬خیابان مصلی (اب ‪ -)250‬انتهای خیابان نیکبخت شرقی مراجعه نمایند و با شرکت در انتخابات‪ ،‬از بین‬ ‫داوطلبان حائز شرایط‪ ،‬اشخاص مورد نظر خود را (با توجه به تعداد مورد نیاز مشخص شده در جدول زیر) انتخاب نمایند‪.‬‬ ‫*** اسامی داوطلبان به ترتیب حروف الفبا می باشد ***‬ ‫اسامی داوطلبان هیات مدیره‬ ‫‪ -6‬رسول طاهری‬ ‫‪ -7‬بهرام غفاری‬ ‫‪ -8‬مجید کاظمینی‬ ‫‪ -9‬مجتبی کیانی‬ ‫‪ -10‬امین مختاری باغکمه‬ ‫‪ -1‬محمد انصاری‬ ‫‪ -2‬اکبر پوریای ولی‬ ‫‪ -3‬رضا رضایی سودانی‬ ‫‪ -4‬امین صالحی‬ ‫‪ -5‬محمد صالحی قلعه شاهرخی‬ ‫اسامی داوطلبان بازرس‬ ‫‪ -1‬اصغر طاهری افارانی‬ ‫‪ -2‬علیرضا طباطبائیان‬ ‫* تعداد مورد نیاز *‬ ‫هیات مدیره‪ :‬پنج (‪ )5‬نفر اصلی ‪ -‬دو (‪ )2‬نفر على البدل‬ ‫‪ -3‬مهدی کیانی‬ ‫‪ -4‬سعیدرضا محمدی‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫بازرس‪ :‬یک (‪ )۱‬نفر اصلی ‪ -‬یک (‪ )۱‬نفر على البدل‬ ‫تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفی و ائین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی‪:‬‬ ‫* اتحادیه ها توسط هیات مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می شوند‪ .‬تعداد اعضای هیات مدیره منتخب اعضای اتحادیه‪ ،‬پنج نفر اصلی‬ ‫و دو نفر على البدل برای اتحادیه های کمتر از هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر على البدل برای اتحادیه های دارای بیش از‬ ‫هزار واحد صنفی عضو خواهد بود‪( .‬ماده ‪ ۲۲‬قانون)‬ ‫* در اتحادیه ها افراد منتخب به ترتیب بر اساس اکثریت نسبی ارای ماخوذه شامل یک نفر رئیس‪ ،‬دو نفر نائب رئیس (اول و دوم)‪ ،‬یک نفر‬ ‫دبیر و یک نفر خزانه دار تعیین می شود‪ .‬همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره اتحادیه‪ ،‬انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس‬ ‫(اصلی و علی البدل) برگزار می شود‪( .‬ماده ‪ ۲۳‬قانون)‬ ‫* در صورت درخواست کلیه منتخبان‪ ،‬سمت ان ها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین‬ ‫می شود ‪(.‬تبصره ‪ ۳‬ماده ‪ ۲۳‬قانون )‬ ‫* بر اساس بند (‪ )۱‬ماده (‪ )۱۹‬ائین نامه‪ ،‬چنانچه هر یک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات معترض باشند‪ ،‬می توانند ظرف مدت‬ ‫سه روز کاری پس از انتخابات شکایت خود را کتبا و با ذکر دلیل به کمیسیون نظارت تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫* بر اساس ماده (‪ )17‬ائین نامه‪ ،‬انتخابات اتحادیه های در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت یافته و در صورت عدم دستیابی‬ ‫به حد نصاب مذکور‪ ،‬هیات اجرایی مکلف است مطابق ماده (‪ )11‬این ائین نامه نسبت به برگزاری فراخوان و برگزاری انتخابات نوبت دوم‬ ‫با حضور حداقل یک چهارم اعضا حداکثر ظرف مدت ‪ ۲۰‬روز اقدام نماید‪ .‬در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مزبور کمیسیون موظف‬ ‫است نسبت به ادغام اتحادیه اقدام نماید‪.‬‬ ‫* بر اساس تبصره ماده (‪ )۱۲‬ائین نامه‪ ،‬در صورت درخواست داوطلبان‪ ،‬هیات اجرایی موظف است فهرست اعضای دارای پروانه کسب و‬ ‫نشانی واحدهای صنفی انان را جهت انجام تبلیغات انتخاباتی‪ ،‬در اختیار انان قرار دهد‪.‬‬ ‫* بر اساس تبصره (‪ )4‬ماده (‪ )6‬ائین نامه‪ ،‬افراد زیر نمی توانند در اولین انتخابات بعدی اتحادیه داوطلب شوند‪:‬‬ ‫‪ -1‬اعضای معزول هیات مدیره‪.‬‬ ‫‪ -۲‬اعضای هیات مدیره یا داوطلبانی که استعفا و انصراف انان به تشخیص کمیسیون موجب اخالل در برگزاری انتخابات شده است ‪.‬‬ ‫اداره کل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اصفهان‬ ‫هیات اجرایی برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی شهرستان اصفهان‬ ‫پاگالب یکــی از ائین های محرم در شهرســتان‬ ‫لنجان است که با قدمتی نزدیک به ‪ ،۲۰۰‬هرساله روز‬ ‫هفتم ماه محرم با حضور زنان این روستا با شور و حالی‬ ‫وصف ناپذیر برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬هزاران سال است که گل محمدی‬ ‫به عنوان یکی از محبوب ترین گیاهان بومی ایران شناخته‬ ‫شده و از قدیم االیام تا بە امروز نیز گالب گیری‪ ،‬یکی از‬ ‫میراث کهن ایرانیان بوده است‪ ،‬اما زمان برگزاری ائین‬ ‫گالب گیری در روستای چم علیشاه با دیگر نقاط ایران‬ ‫تفاوت دارد و در روز هفتم محرم الحرام برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬پاگالب ائینموروثی‬ ‫بابائیان یکی از افراد بومی روستای چم علیشاه چنین‬ ‫می گویــد‪ :‬یکــی از مهمتریــن نذرهــای مــردم‬ ‫روستای چم علیشــاه برگزاری ائین پاگالب و توزیع‬ ‫گالبی است که در منازل ساکنان روستا به شکل سنتی‬ ‫تهیه می شود در روز عاشورا و تاسوعا بوده و از گذشته تا‬ ‫کنون به صورت موروثی تداوم پیدا کرده است‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه ائین پاگالب چم علیشاه قدمتی بیش از ‪ ۲۰۰‬سال‬ ‫دارد‪ ،‬می افزاید‪ :‬این ائین توســط جدمان اغاز و پس از‬ ‫ان به دست مادربزرگم «نه نه صغری» و «نه نه کلثوم»‬ ‫سپرده می شــود که در زمان حیاتشان این دو نفر ائین‬ ‫گالب گیری ویژه محرم را انجام می دادند‪ .‬این ســاکن‬ ‫روستا تصریح می کند‪ :‬زمانی که پدرم در سنین نوجوانی‬ ‫بــود این ائین را انجام می داد و بعد از فوت وی از چهار‬ ‫سال پیش فرزندان خانواده ائین «پا گالب» را همچون‬ ‫گذشته و به شکل سنتی انجام می دهند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬گالب تهیه شده این ائین کجا استفاده‬ ‫می شود؟‬ ‫فاطمــه بانو یکــی دیگــر از بانوان کهن ســال‬ ‫روستای چم علیشــاه نیز چنیــن می گویــد‪ :‬در زمان‬ ‫کودکی به یاد دارم نه نه کلثوم با اغاز ماه محرم اقدام به‬ ‫گالب گیری می کرد و کودکان به همراه مادران خود در‬ ‫این مراسم شرکت می کردند و بعد از پایان گالب گیری‪،‬‬ ‫گالب تهیه شده در حســینیه و مسجد روستا در بین‬ ‫عزاداران توزیع می شد‪ .‬او می افزاید‪ :‬گالب تهیه شده در‬ ‫ائین پاگالب برای شفای بیماران نیز استفاده می شد و ما‬ ‫هم این رسم را ادامه داده ایم و به طورقطع نوادگان ما نیز‬ ‫این ائین را ادامه خواهند داد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اجــرای ائین پاگالب به صــورت‬ ‫خانوادگی‬ ‫زهرا ســادات یکی دیگر از مادر بزرگان ساکن در‬ ‫روستای چم علیشاه می گوید‪ :‬پاگالب در هفتم محرم‬ ‫انجام می شود و بانوان ساکن در روستا گل های محمدی‬ ‫خشک شــده که در فصل گل محمدی از مزارع روستا‬ ‫جمع اوری کرده اند را برای گالب گیری اماده می کنند‪ .‬او‬ ‫تصریح می کند‪ :‬ائین پاگالب به شکل خانوادگی انجام‬ ‫می شود و در کنار اعضای خانواده بانوان ساکن در روستا‬ ‫نیز در این ائین شرکت می کنند‪ .‬این بانوی روستایی به‬ ‫دیگ های مسی که روی اتش قرار دارند اشاره می کند‬ ‫و می افزاید‪ :‬در این دیگ ها به مقدار مساوی گل و اب‬ ‫ریخته می شود‪ .‬پنبه ای را به نخ متصل کرده و در دیگ‬ ‫اویزان می کنیم‪ ،‬درب دیگ را بســته و با خمیر دور ان‬ ‫را مســدود کرده تا بخار گالب از ان خارج نشــود‪ .‬او‬ ‫تاکید می کند‪ :‬مردم روستا هیچگاه گالب تهیه شده در‬ ‫ائین پاگالب را نمی فروشند و تنها به عنوان نذری در بین‬ ‫عزاداران حسینی توزیع می کنند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تالش برای ثبت ملی ائین پاگالب‬ ‫احمــد فتحــی‪ ،‬رئیــس اداره میراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردشگری شهرستان لنجان با بیان اینکه‬ ‫ائین های مرتبط با سوگواری سرور و ساالر شهیدان در‬ ‫ایران دارای سابقه طوالنی هستند‪ ،‬می گوید‪ :‬ماه محرم در‬ ‫شهرستان دارای اداب ورسوم خاصی است و شهروندان‬ ‫این شهرستان در ایام محرم در قالب برگزاری ائین های‬ ‫عــزاداری مختلف ارادت خود را به امام حســین (ع) و‬ ‫یاران با وفای ایشــان به نمایش می گذارند‪ .‬او تصریح‬ ‫می کند‪ :‬اداب ورســوم کهن مردمان شهرستان لنجان‬ ‫ریشه در اعتقادات و باورهای انان دارد که نشان از اعتقاد‬ ‫راسخ انان به تشیع و مکتب سرخ حسینی است ازاین رو‬ ‫تالش شده این ائین ها توســط اداره میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردشگری شهرستان شناسایی و به ثبت‬ ‫ملی برسد‪ .‬رئیس اداره میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردشگری شهرســتان لنجان اضافه می کند‪ :‬در سال‬ ‫گذشته ائین کهن عاشورایی «شاق شاقو» یا سنگ زنی‬ ‫در زرین شــهر به ثبت میراث ناملموس رســید و در‬ ‫تالش هستیم ائین پاگالب روستای چم علیشاه را نیز‬ ‫به عنوان یکی دیگر از ائین های عاشورایی به ثبت ملی‬ ‫برسانیم‪ .‬او ادامه می دهد‪ :‬در ائین عاشورایی «پاگالب»‬ ‫روستای چم علیشاه که در هفتم محرم برگزار می شود‪،‬‬ ‫بانوان این روســتا در چند خانه جمع می شوند و از گل‬ ‫محمدی خشــک شــده‪ ،‬گالب تهیه کرده و گالب‬ ‫تهیه شــده را به عنوان ت ََب ُرک بین مردم توزیع می کنند‬ ‫و مقداری از این گالب نیز در روز عاشــورا و تاسوعا در‬ ‫مراسم سوگواری ساالر شهیدان به عنوان تبرک بر روی‬ ‫سروصورت عزاداران پاشیده می شود‪.‬‬ ‫امتیاز در رتبه بندی روزنامه های سراسر کشور‬ ‫ضریب کیفی‪ 63/35 :‬رتبه اگهی‪1 :‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک ‪«-‬درباره‬ ‫ما‪ «-‬سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫جعبهسیاه‬ ‫هنوز هم در برخی مراکز مسیر ارتقای شغلی با تبعیض جنسیت مواجه است‬ ‫طرح‪ :‬ناهید زمانی‪ /‬اصفهان امروز‬ ‫اصفهان ظرفیت های بسیاری برای رونق‬ ‫گردشگری معنوی در ماه های محرم و صفر دارد‬ ‫رئیس گروه توســعه گردشــگری و بازاریابی اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی اصفهان گفت‪ :‬این اســتان از ظرفیت های‬ ‫بسیاری به منظور رونق و توسعه گردشگری معنوی و ایینی‬ ‫در طول سال به ویژه ماه های محرم و صفر برخوردار است‪.‬‬ ‫کــوروش وکیلــی روز یکشــنبه در گفت وگو بــا ایرنا‬ ‫افزود‪ :‬گردشگری معنوی و مذهبی یکی از انواع گردشگری‬ ‫است که استان اصفهان ظرفیت های فراوانی در این زمینه‬ ‫به دلیل برخورداری از تنوع اقوام‪ ،‬ایین و اداب ورســوم دارد‬ ‫و می تواند از این ظرفیت ها به عنوان فرصتی برای توســعه‬ ‫صنعت گردشــگری و جذب گردشــگران داخلی و خارجی‬ ‫اســتفاده کند‪ .‬او با بیان اینکه تا کنون ‪ ۴۷۱‬اثر از جاذبه های‬ ‫گردشگری مذهبی مانند مســجدهای تاریخی‪ ،‬امامزاده ها‪،‬‬ ‫حسینیه ها‪ ،‬ارامگاه ها‪ ،‬بقاع متبرکه‪ ،‬زیارتگاه ها و کلیساها در‬ ‫استان شناسایی شده و به ثبت ملی رسیده است‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫این جاذبه ها در کنار ایین ها و مراسم ویژه مذهبی‪ ،‬ظرفیت ها‬ ‫و فرصت های بسیاری برای گردشگری معنوی فراهم کرده‬ ‫است‪ .‬او با اشاره به اینکه گردشگری معنوی مانند گردشگری‬ ‫فرهنگی تاریخی‪ ،‬سالمت و طبیعت گردی‪ ،‬مخاطبان خود را‬ ‫دارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این نوع گردشگری مختص زمان حال نیست‬ ‫بلکه از گذشته عالقه مندان و گردشگران خود را داشته است‪.‬‬ ‫وکیلی با اشاره به اینکه ظرفیت ها‪ ،‬ایین ها و اماکن مذهبی‬ ‫استان اصفهان به منظور اســتفاده از فرصت های موجود در‬ ‫این زمینه معرفی شده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬انواع ایین های‬ ‫مذهبی در مکان های مختلف در شهرها و روستاهای اصفهان‬ ‫برگزار می شــود که از جمله انها می توان به نخل گردانی‪،‬‬ ‫تعزیه خوانی‪ ،‬چاووش خوانی و سقاخوانی و برپایی کاروان ها‬ ‫و دسته های بزرگ عزاداری اشاره کرد‪ .‬وکیلی با بیان اینکه‬ ‫امسال وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬میزی با عنوان « گردشگری‬ ‫معنوی « در کشور ایجاد کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬این میز باهدف‬ ‫هماهنگی برای توسعه و رونق گردشگری معنوی و مذهبی‬ ‫به ویژه در ماه های محرم و صفر ایجاد شــده اســت‪ .‬رئیس‬ ‫گروه توسعه گردشگری و بازاریابی اداره کل میراث فرهنگی‬ ‫اصفهان افزود‪ :‬در این پیوند‪ ،‬امسال به دفاتر خدمات مسافرتی‪،‬‬ ‫مراکز اقامتی گردشگری‪ ،‬تورهای مسافرتی و راهنمایان تورها‬ ‫اعالم شد که فرصت های گردشگری معنوی موجود در استان‬ ‫را به گردشــگران داخلی و خارجی معرفی کنند‪ .‬او با تاکید‬ ‫بر لزوم تهیه محتوا درباره ظرفیت های گردشــگری معنوی‬ ‫استان اصفهان‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در میز گردشگری معنوی‬ ‫کشور نیز تاکید شد که گردشگری معنوی فقط مختص به‬ ‫ماه های محرم و صفر نباشد بلکه می توان از ظرفیت های ان‬ ‫در طول ســال و برای همه مراسم مذهبی مانند اعیاد عید‬ ‫فطر و نیمه شعبان نیز استفاده کرد‪ .‬وکیلی با اشاره به اینکه‬ ‫مراسمیمانندغبارروبیامامزاده ها‪،‬مساجدوحسینیه ها‪ ،‬یادبود‬ ‫شهدا و مشاهیر معنوی و ایین های شاخص مذهبی که برخی‬ ‫از انها در فهرست میراث ناملموس ثبت شده اند از جاذبه های‬ ‫گردشگری معنوی به شمار می ایند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در حال تهیه‬ ‫بانک اطالعات جامع و کاملی از رویدادها و ایین های مذهبی‬ ‫استان که جاذبه گردشگری معنوی دارند‪ ،‬هستیم‪ .‬او با اشاره‬ ‫به اینکه بانک اطالعاتی اماکن جاذبه های گردشگری معنوی‬ ‫در استان تهیه شده است‪ ،‬افزود‪ :‬جذب گردشگران خارجی به‬ ‫گردشگری معنوی نیز بازتاب فراملی خوب برای کشورمان‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫تعامالت حضوری‪ ،‬دانشجویان را شادتر‬ ‫می کند‬ ‫ایــن روزها به لطف پیشــرفت تکنولــوژی‪ ،‬افراد در‬ ‫سنین مختلف بیشتر وقت خود را با تلفن های همراهشان‬ ‫می گذرانند‪ ،‬این در حالی است که نتایج تحقیقات از دانشگاه‬ ‫هامبورگ‪ ،‬حاکی از این است که جوانان پس از معاشرت‬ ‫حضوری با دوستان احساس شادی بیشتری دارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬این نتیجه حاصل تقریبًا چهار سال‬ ‫پژوهش اســت که از طریــق تجزیه وتحلیل تاثیر عادات‬ ‫اجتماعی بیش از سه هزار دانشجو به دست امد و یافته های‬ ‫ان حاکی از این است که صحبت کردن چهره به چهره باعث‬ ‫انتقال احساس بهتری نســبت به ارسال پیامک می شود‪.‬‬ ‫محقق ارشد این پژوهش نتایج به دست امده از این تحقیق‬ ‫را بســیار کاربردی می داند و می گوید‪ :‬در دنیایی که افراد‬ ‫به طور فزاینده ای به «ارتباطات رســانه ای» مانند ایمیل‪،‬‬ ‫پیامک‪ ،‬پســت های فیس بوک و کامنت ها تکیه می کنند‪،‬‬ ‫اگاهی از اثرات این ســبک از زندگی ضروری اســت‪ .‬به‬ ‫گفته این محقق‪ ،‬این یافته هــا درکی عمیق تر و دقیق تر‬ ‫از انواع مختلف تعامالت اجتماعی که بر رفاه و ســامت‬ ‫افراد در موقعیت های مختلف تاثیر می گذارند‪ ،‬ارائه می دهد‪.‬‬ ‫محققان به رهبری الرا کرونکه از دانشــگاه هامبورگ در‬ ‫المان خاطرنشان کردند که افراد پس از معاشرت حضوری‬ ‫با اشخاص دیگر احساس بهتری دارند‪ .‬برای بررسی بهتر‬ ‫این ســوال که ایا تعامالت به شکل مجازی و حضوری با‬ ‫هم متفاوت هستند‪ ،‬ســه مطالعه بین سال های ‪ ۲۰۱۷‬و‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬در میان دانشجویان دانشگاه تگزاس در استین انجام‬ ‫شد‪ .‬شرکت کنندگان بین ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۴‬سال انتخاب شدند که‬ ‫شامل ‪ ۳۷‬درصد سفیدپوست‪ ۲۳ ،‬درصد اسیایی‪ ۲۳ ،‬درصد‬ ‫اســپانیایی تبار و به ‪ ۵‬درصد سیاه پوست بودند و بقیه چند‬ ‫نژادی تلقی می شدند‪ .‬تمام شرکت کنندگان پرسشنامه ای‬ ‫به منظور ارزیابی ویژگی های شخصیتی و اینکه تا چه حد‬ ‫برون گرا یا درون گرا هستند‪ ،‬تکمیل کردند‪ .‬در دو مطالعه‪،‬‬ ‫شرکت کنندگان همچنین نظرســنجی هایی را به منظور‬ ‫سنجش میزان احساس «محتوا»‪« ،‬استرس» و «تنهایی»‬ ‫تکمیل کردند‪ .‬از گروه ســوم به طور مشــابه پرسیده شد‬ ‫که چقدر احســاس «عصبانیت»‪« ،‬نگرانی»‪« ،‬شادی» یا‬ ‫«غمگین شــدن» دارند‪ .‬نظرسنجی ها همچنین به نحوه‬ ‫تعامل اجتماعی شرکت کنندگان اشاره داشت‪ .‬در مجموع‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۳۹‬هزار نظرســنجی تکمیل شد که حدود ‪۸۸‬‬ ‫هزارتعامل اجتماعی را پوشش می داد‪ .‬محققان همچنین از‬ ‫شرکت کنندگان خواستند تا نوع فردی را که در هر مقطع‬ ‫زمانی با ان درگیر هســتند‪ ،‬از دوســتان و هم کالسی ها‬ ‫گرفته تا غریبه ها‪ ،‬مشخص کنند‪ .‬نتایج این بررسی نشان‬ ‫داد دانشجویان پس از تعامل با دیگران به صورت حضوری‬ ‫یا از طریق ترکیبی از حضوری و مجازی‪ ،‬در مقایسه با انها‬ ‫که تنها به تعامل مجــازی از طریق رایانه یا تلفن همراه‬ ‫اکتفا کرده اند‪ ،‬احساس شــادی بیشتری داشتند‪ .‬این تیم‬ ‫تاکید کرد‪ ،‬بااین حال‪ ،‬تعامل صرفا به صورت مجازی بهتر‬ ‫از عدم تعامل اســت‪ .‬این محققان همچنین دریافتند که‬ ‫معاشرت با دوستان صمیمی نســبت به تعامل با خانواده‬ ‫یا اشــخاصی که فرد به خوبی نمی شناســد‪ ،‬احساس رفاه‬ ‫کلی بیشتری به همراه دارد و کسانی که به سطوح باالیی‬ ‫از روان رنجوری گرایش داشــتند‪ ،‬احتما ً‬ ‫ال بیشترین سود‬ ‫را از تعامالت حضوری می برنــد‪ .‬محققان این پژوهش‪،‬‬ ‫مزایــای ارتباط چهره به چهره را به ویــژه برای افرادی که‬ ‫بیشــتر به اضطراب‪ ،‬افســردگی و یا تنهایی تمایل دارند‪،‬‬ ‫مهم تر عنــوان کردند و گفتند که تحقیقات قویًا نشــان‬ ‫می دهد که افســردگی و نارضایتی عمومی از زندگی در‬ ‫بین افراد زیر ‪ ۳۰‬ســال با گســترش تلفن های هوشمند‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4443

روزنامه اصفهان امروز 4443

شماره : 4443
تاریخ : 1401/06/20
روزنامه اصفهان امروز 4441

روزنامه اصفهان امروز 4441

شماره : 4441
تاریخ : 1401/06/17
روزنامه اصفهان امروز 4336

روزنامه اصفهان امروز 4336

شماره : 4336
تاریخ : 1401/06/12
روزنامه اصفهان امروز 4418

روزنامه اصفهان امروز 4418

شماره : 4418
تاریخ : 1401/05/22
روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

شماره : ۴۴۱۲
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه اصفهان امروز 4414

روزنامه اصفهان امروز 4414

شماره : 4414
تاریخ : 1401/05/13
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!