روزنامه اصفهان امروز شماره 4414 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4414

روزنامه اصفهان امروز شماره 4414

روزنامه اصفهان امروز شماره 4414

‫شماره بعدی روزنامه سه شنبه ‪ 18‬مردادماه منتشر خواهد شد‬ ‫پنجشنبه ‪ 13‬مرداد ‪ 06 |1401‬محرم الحرام ‪ |04Aug2022| 1444‬سـال هجدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره‪ 2000 | 4414‬تومان |‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫ایین های محرم در استان اصفهان ظرفیت های فرهنگی و گردشگری دارد‬ ‫اقتصاد | صفحه‪6‬‬ ‫فرصت ازدست رفته گردشگری مذهبی محرم‬ ‫تقسیم ‪ ۱۷۰‬تومان سود به‬ ‫ازای هر سهم فوالد مبارکه‬ ‫استان اصفهان در شهرهای مختلف و حتی روستاهای کوچکش ایین های عزاداری ویژه ای در ماه محرم دارد که می توان با برنامه ریزی درست و الگو گیری از‬ ‫استان های همجوار هم در راستای معرفی این ایین ها و اداب ورسوم گام برداشت و هم چرخه گردشگری استان را فعال کرد‬ ‫صفحه ‪5‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫نقش زنان مجرد شاغل‬ ‫در مسیر رشد کشور‬ ‫‪130/000‬‬ ‫تعدادمتقاضیانحائزشرایط‬ ‫در طرح نهضت ملی مسکن‬ ‫در استان اصفهان‬ ‫‪%70‬‬ ‫‪203/000‬‬ ‫میزان زمین تامین شده برای متقاضیان‬ ‫حائز شرایط در این طرح‬ ‫‪%60‬‬ ‫تعداد پروانه ساخت صادر شده‬ ‫در این طرح‬ ‫تعدادمتقاضی‬ ‫در استان اصفهان‬ ‫ثبت نام شوندگان در شهرهای‬ ‫جدید و شهرهای باالی صد هزار‬ ‫نفر از همان شهر هستند‬ ‫دومین‬ ‫‪%20‬‬ ‫ثبت نام شوندگان مربوط به خارج از‬ ‫استان هستند که دستکم پنج سال‬ ‫سابقه سکونت در محل را دارند‬ ‫اصفهان پس از تهران بعنوان‬ ‫دومین استان کشور است‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان‬ ‫مدرک مالکیت‬ ‫مدل‬ ‫‪1‬‬ ‫دنا ای اف سون‬ ‫رنگ خاکستری‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪1397‬‬ ‫م الف‪1357445 :‬‬ ‫اصغر رحیمی‪ -‬شهردار دستگرد‬ ‫اگهی مناقصه‬ ‫نوبت دوم‬ ‫بدینوسـیله شـهرداری دسـتگرد با توجه به مصوبه شـورای اسلامی در نظر دارد نسـبت به انتخاب مجری صاحب‬ ‫صالحیـت جهـت اجـرای پل صنایع غذایی شـهر دسـتگرد اقدام نماید‪ .‬لذا شـرکت کننـدگان در مناقصـه می توانند‬ ‫جهـت دریافـت اسـناد مناقصه به واحد مالی شـهرداری تا اخر وقـت اداری مـورخ ‪ 1401/05/22‬مراجعه و تا تاریخ‬ ‫‪ 1401/05/23‬نسـبت بـه تحویل اسـناد مناقصه به واحد حراسـت اقـدام نمایند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان‬ ‫ادرس‬ ‫‪1‬‬ ‫اجرای پل صنایع غذایی شهر دستگرد‬ ‫مجموعه صنایع غذایی‬ ‫اصغر رحیمی‪ -‬شهردار دستگرد‬ ‫م الف‪1357442 :‬‬ ‫اگهی مجمع عمومی عادی سالیانه(یاعادی بطور فوق العاده)شرکت پارسیان لیزر فرتاک‬ ‫سهامی خاص با شماره ثبت‪ 63239‬و شناسه ملی ‪14008668428‬‬ ‫بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت یا نمایندگان قانونی انان دعوت می شود تا در جلسه این مجمع که در ساعت‬ ‫‪ 11‬صبح مورخ‪1401/05/29‬در محل شــرکت با نشانی محله فیض کوچه شمس بن بست پیروزی پالک ‪ 37‬و‬ ‫کدپستی ‪ 8165756351‬تشکیل می گردد حضور یابند‪.‬‬ ‫دستور جلسه ‪:‬‬ ‫‪ -1‬استماع گزارش فعالیت هیات مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ‪1398‬‬ ‫‪-2‬تصویب تراز و حساب سود و زیان ساالنه برای سال مالی منتهی به ‪1398‬‬ ‫‪-3‬اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود‬ ‫‪ -4‬انتخاب بازرسین‬ ‫‪ -5‬و سایر تصمیماتی که در صالحیت این مجمع میباشد‪.‬‬ ‫هیئت مدیره شرکت پارسیان لیزر فرتاک (سهامی خاص)‬ ‫ورزش | صفحه‪7‬‬ ‫سرمربیان تیم های سپاهان و استقالل از همین‬ ‫حاال نبرد را اغاز کرده اند‬ ‫خیز زودهنگام مورایس و‬ ‫ساپینو برای میدان جنگ‬ ‫بی توجهی تا کی؟!‬ ‫دالل هایمظلمه!‬ ‫حسن روانشید‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫اگهی برگزاری مناقصه عمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫نوبت اول‬ ‫شــرکت اب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق‬ ‫مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫بدینوسـیله شـهرداری دسـتگرد بـا توجه بـه مصوبه شـورای اسلامی در نظر دارد نسـبت بـه فروش یک دسـتگاه‬ ‫خـودروی سـواری اقـدام نمایـد‪ .‬لـذا شـرکت کننـدگان مزایـده مـی توانند جهـت دریافـت اسـناد مزایده بـه واحد‬ ‫مالـی شـهرداری تـا اخـر وقـت اداری مـورخ ‪ 1401/05/23‬مراجعه و تـا تاریـخ ‪ 1401/05/24‬نسـبت به تحویل‬ ‫اسناد مزایده به واحد حراست اقدام نمایند‪.‬‬ ‫کسب رتبه نخست‬ ‫اصفهان طی ‪ 10‬سال‬ ‫گذشته در مسابقات ملی‬ ‫مهارت‬ ‫واحد در چهار سال‬ ‫سهمیه استان اصفهان‬ ‫( سالی ‪ ۵۰‬هزار واحد)‬ ‫‪20/000‬‬ ‫‪423/000‬‬ ‫اقتصاد | صفحه‪6‬‬ ‫اینفوگرافیک‪ :‬سید مهدی رضوی‪ /‬اصفهان امروز‬ ‫امروز‪ ،‬روز جهانی زنان شاغل است که بین‬ ‫اقشار مختلف جامعه طرفداران و منتقدانی‬ ‫دارد‪ .‬چرا که برخی معتقدند باید جایگاه‬ ‫این دسته از زنان به واسطه فعالیت زیاد‬ ‫میناعباسپور‬ ‫و دریافت حقوق کم‪ ،‬جدی گرفته شود و‬ ‫برخی دیگر معتقدند با نگاهی غیر جنسیتی بین زنان و مردان‬ ‫مجرد شاغل به لحاظ فشار و سختی کار تفاوت هایی وجود دارد‪،‬‬ ‫در حالی که در تقویم روزی برای مردان شاغل مجرد در نظر‬ ‫گرفته نشده است‪.‬سال ها پیش فردی به نام باربارا پین که زنی‬ ‫شاغل و مجرد بود‪ ،‬ب هواسطه نوع نگاه متفاوت در مورد زنان‬ ‫مجرد و شاغل‪ ،‬به زنانی که به خودش شبیه بودند توجه کرد‬ ‫و به این اندیشید که این قشر چقدر می توانند به جامعه کمک‬ ‫کنند‪ .‬با مناسبت های تقویمی مانند روز مادر‪ ،‬پدر‪ ،‬کارگر‪ ،‬دوست‬ ‫و نظایر ان اما جای روز زنان مجرد شاغل در تقویم خالی است‪.‬‬ ‫پس برای تعیین این مناسبت در تاریخ‪ 4‬اگوست با تاثیر از شبکه‬ ‫وابسته زنان کارگر اقدام کرد‪.‬حضور زنان دوشادوش مردان در‬ ‫کارهای بدنی و خارج از خانه ریشه در تاریخ داشته است و حتی‬ ‫در برهه هایی از زمان و در جغرافیاهای گوناگون‪ ،‬فرهنگ های زن‬ ‫ساالرانه وجود داشته است که قدرت را در اختیار این قشر قرار‬ ‫داده و باعث می شد که زنان در اداره امور داخل و خارج از خانه‬ ‫نقش اصلی را بر عهده داشته باشند‪ .‬ادامه در صفحه ‪2‬‬ ‫اصفهان رتبهدوم درنهضتملیمسکن‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫محل تامین اعتبار‬ ‫براورد(ریال )‬ ‫مبلغ تضمین(ریال )‬ ‫‪٤٠١-٢-115/4‬‬ ‫اصالح و توسعه شبکه فاضالب در منطقه‬ ‫سه اصفهان (با ارزیابی کیفی)‬ ‫جاری‬ ‫‪18,827,158,470‬‬ ‫‪694,800,000‬‬ ‫‪٤٠١-٢-154/3‬‬ ‫اصالح و توسعه شبکه فاضالب در منطقه‬ ‫پنج قسمت اول (با ارزیابی کیفی)‬ ‫جاری‬ ‫‪21,090,870,080‬‬ ‫‪762,726,000‬‬ ‫مهلت تحویل اســناد به د ِبیرخانه معامالت شــرکت اتاق‪ : 292‬تا ســاعت ‪13:00‬روزشــنبه به‬ ‫تاریخ ‪1401/05/29‬‬ ‫تاریخ گشایش اسناد مناقصه‪ :‬ازساعت ‪ 08:30‬صبح روز یکشنبه به تاریخ ‪1401/05/30‬‬ ‫دریافت اسناد‪ :‬سایت اینترنتی‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اصفهان ‪www.abfaesfahan.ir‬‬ ‫پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات ‪www.iets.mporg.ir‬‬ ‫شماره تلفن گویا‪(031 - 3 6680030-8 :‬داخلی ‪) 395‬‬ ‫نام روزنامه‪:‬اصفهان امروز‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/05/13:‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪2163‬‬ ‫دالل هایمظلمه!‬ ‫تامین ‪ ۷۰‬درصد زمین نهضت ملی مسکن در استان اصفهان‬ ‫معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان‬ ‫اصفهان با بیان اینکه ‪ ۱۳۰‬هزار نفر از متقاضیان طرح نهضت‬ ‫ملی مسکن در اســتان اصفهان حائز شرایط هستند گفت‪:‬‬ ‫تاکنون برای بیش از ‪ ۷۰‬درصد متقاضیان حائز شــرایط در‬ ‫طرح نهضت ملی مسکن استان تامین زمین انجام شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنــا‪ ،‬امیر زاغیان گفت‪ :‬تامین زمین بعنوان‬ ‫مهمترین اقدام برای تحقق پذیری سیاســت گذاری نهضت‬ ‫ملی مسکن در گام اول محسوب می شود و سهمیه استان‬ ‫اصفهان در چهار ســال حدود ‪ ۲۰۳‬هزار واحد و ســالی ‪۵۰‬‬ ‫هزار واحد اســت که به طورمعمول مهمترین بحث در سال‬ ‫اول این سیاست گذاری تامین زمین است‪ .‬معاون مسکن و‬ ‫ســاختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان اظهار‬ ‫داشت‪ :‬تاکنون برای بیش از ‪ ۲۰‬هزار واحد مسکونی پروانه‬ ‫ساخت گرفته شده و مراحل ساخت ساز در این واحدها شروع‬ ‫شــده است‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬اســتان اصفهان با بیش از‬ ‫‪ ۴۲۳‬هزار نفر متقاضی از نظر میزان ثبت نام در طرح نهضت‬ ‫ملی مسکن پس از تهران بعنوان دومین استان کشور است‪.‬‬ ‫زاغیان با اشــاره به اینکه واحدهای طرح نهضت ملی بدون‬ ‫احراز سکونت به متقاضیان سایر شهرها و استان ها اختصاص‬ ‫پیدا نخواهد کرد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بر اســاس بررسی کالن که بر‬ ‫مبنای ســه رقم اول ُکد ملی افراد ثبت نام شده انجام شده‬ ‫به طور تقریبی بیش از ‪ ۶۰‬درصد از مجموع ثبت نام شوندگان‬ ‫در همه شهرهای جدید و شهرهای باالی صد هزار نفر استان‬ ‫از همان شهر هستند و کمتر از ‪ ۲۰‬درصد کد ملی انها مربوط‬ ‫به خارج از استان است که دستکم پنج سال سابقه سکونت‬ ‫در محــل را دارند‪ .‬او افزود‪ :‬متقاضیان باید شــرایط الزم از‬ ‫جمله احراز سکونت‪ ،‬سبز بودن فرم «جیم»‪ ،‬دریافت نکردن‬ ‫وام های دولتی و نداشــتن مالکیت را داشــته باشند‪ .‬معاون‬ ‫مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬طرح نهضت ملی مســکن به دالیــل برنامه ریزی‬ ‫جمعیتی در شــهر اصفهان انجام نشــده است و در راستای‬ ‫سیاست گذاری های قبلی برنامه ریزی شهری که شهرهای‬ ‫جدید بهارستان‪ ،‬فوالدشهر و شاهین شهر در اطراف اصفهان‬ ‫برای سکونت سر ریز جمعیت تعریف شده بود‪ ،‬وظیفه ظرفیت‬ ‫پذیری این ساکنان را بر عهده دارند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬دولت به‬ ‫متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن به چشم سر ریز جمعیت‬ ‫نگاه نمی کند و این افراد ســاکنانی هستند که قرار است در‬ ‫این طرح خانه دار شوند و بر اساس قانون احراز سکونت که‬ ‫متقاضیان باید دستکم پنج سال در ان شهر سکونت داشته‬ ‫باشند و این افراد دیگر مهاجر محسوب نمی شوند‪ .‬به گفته او‪،‬‬ ‫در نهضت ملی ساکنان همان شهر خانه دار می شوند و قرار‬ ‫نیست مهاجرپذیری یا مهاجر فرستی انجام شود و با خانه دار‬ ‫شدن این افراد‪ ،‬ظرفیت بعنوان خانه های خالی ایجاد می شود‬ ‫که این ظرفیت باید در اینده مدیریت شود‪ .‬زاغیان اضافه کرد‪:‬‬ ‫با استفاده از تجارب مسکن مهر در طرح نهضت ملی مسکن‬ ‫هم ســعی کردیم که تمام این زمین ها را نزدیک شهرها و‬ ‫مجاور خدمات زیربنایی و روبنایی شهری قرار داشته باشند‬ ‫و همه این زمین های الحاقی مورد تائید تمام کمیسیون های‬ ‫تخصصی شهرسازی اســتانی و کشوری قرار گرفته اند و از‬ ‫تمام شرایط الزم برخوردارند و پس از ان وارد فرایند تفکیک‬ ‫یا واگذاری به افراد می شــود‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬متقاضیان‬ ‫نهضت ملی مســکن باید برای دستکم حدود ‪ ۳۰۰‬تا ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیون تومان بعنوان سهم اورده برنامه ریزی الزم را داشته‬ ‫باشند و برنامه ریزی اقتصادی برای باز پرداخت اقساط وام را‬ ‫هم داشته باشند و این اورده در اقساط ‪ ۴۰‬میلیون تومانی و‬ ‫بر اساس پیشرفت فیزیکی از متقاضیان دریافت می شود‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی‬ ‫در ســه حوزه نظارت بر نظام مهندسی‪ ،‬بازافرینی شهری و‬ ‫بافت های فرســوده و برنامه ریزی اقتصاد مســکن فعالیت‬ ‫می کند که این مورد در دولت ســیزدهم با سیاست گذاری‬ ‫نهضت ملی در حال انجام است‪ .‬معاون مسکن و ساختمان‬ ‫اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهان اظهار داشت‪:‬‬ ‫شناســایی ساختمان های نظیر متروپل و پالسکو و معرفی‬ ‫انها به مراجع قضایی یا شهرداری ها بیشترین کاری است‬ ‫که راه و شهرســازی از نظر قانونی می تواند انجام دهد‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬بر اســاس مبحث ‪ ۲۲‬قانون‪ ،‬وظیفه نگه داشــتن‬ ‫ســاختمان پس از پایــان کار مطابق اســتاندارد بر عهده‬ ‫بهره برداران ان اســت و شهرداری ها وظیفه اصلی متوقف‬ ‫کردن ســاختمان های قدیمی و تذکر به بهره برداران انها را‬ ‫بر مبنای مبحث ‪ ۲۲‬بر عهــده دارند‪ .‬زاغیان با بیان اینکه‬ ‫مدیران ســاختمان نباید از وظایف خود غافل شوند گفت‪:‬‬ ‫قانون وظیفه مدیر یک ساختمان را مشخص کرده است اما‬ ‫این مسئله مغفول مانده است‪ .‬او بیان کرد‪ :‬تنها گرفتن حق‬ ‫شارژ و نظافت در ساختمان بعنوان وظیفه مدیران ساختمان‬ ‫محسوب نمی شود‪ ،‬بلکه بر اســاس مبحث ‪ ۲۲‬ساختمان‪،‬‬ ‫وظیفه اصلی بهره برداری از این ســاختمان و انطباق ان با‬ ‫اســتانداردها بر عهده مدیران ساختمان هاست که وظیفه‬ ‫بسیار مهمی محسوب می شــود و درصورتی که اسانسور با‬ ‫کوچکترین مشکلی مواجه است باید توسط مدیر ساختمان‬ ‫قطع شود و درصورتی که نقصی در نرده های پله ها وجود دارد‬ ‫باید ارتباط پله را قطع کند‪.‬‬ ‫نهضت ملی مســکن طرح دولت سیزدهم برای خانه دار‬ ‫کردن مردم است که در ان سهم استان اصفهان ساخت ‪۲۰۳‬‬ ‫هزار واحد طی چهار سال اعالم شده است‪ .‬مهمترین هدف‬ ‫این طرح برنامه ریزی برای تولید یک میلیون مسکن در سال‬ ‫است و در اُفق چهارساله‪ ،‬دولت ُمصمم به ایجاد چهار میلیون‬ ‫واحد مسکونی در کشور است‪ .‬اصفهان حدود پنج میلیون و‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار نفر جمعیت در ‪ ۲۸‬شهرستان دارد و سومین استان‬ ‫پرجمعیت کشور بشمار می اید‪.‬‬ ‫کمک جنگل ها به جلوگیری از اسیب های سیل‬ ‫به گفته عضو هیئت علمی دانشــگا ه صنعتی اصفهان‬ ‫چنانچه جنگل ها سالم باشد درصد باالیی از اب های ناشی‬ ‫ن نفوذ می کند و ســرعت اب را کاهش‬ ‫از بارندگی ها در ا ‬ ‫ب فرســایش های خندقی‬ ‫می دهد؛ زیرا شــدت حرکت ا ‬ ‫و شــیاری در مســیر خود ایجاد می کند که اســیب های‬ ‫جبران ناپذیری را همانند رسوب متحمل می شود‪.‬‬ ‫مهدی بصیــری پیرامون اینکه ارزشــمندترین ثروت هر‬ ‫کشوری خاک سطحی‪ ،‬زمین های کشاورزی‪ ،‬مراتع و جنگل ها‬ ‫است که ما این ها را تخریب کردیم‪ ،‬به ایمنا گفت‪ :‬بیابان های‬ ‫کشور به دلیل چرای بیش از حد دام و خشکاندن بوته ها با کاهش‬ ‫سطح اب های زیرزمینی‪ ،‬به تدریج در حال نابودی است‪ .‬او اضافه‬ ‫کرد‪ :‬با نابودی بوته های بیابان ها‪ ،‬فرسایش بادی در سطح زمین‬ ‫سرعت می یابد و گردوغبار و ریزگردها در مناطق ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس هیئت مدیره جمعیت پیام سبز با تاکید بر اینکه جنگل های‬ ‫البرز شمال کشور در دنیا بی نظیر هستند و باید به صورت موزه‬ ‫جنگلی از ان ها حفاظت شود‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه بهره برداری از این‬ ‫جنگل ها تاکنون اشتباه بوده است‪ ،‬طی سال های گذشته وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی اعالم کرد که برای مدتی بهره برداری از جنگل ها‬ ‫متوقف شــود که این کلمه مدتی درست نیست‪ .‬او افزود‪ :‬این‬ ‫جنگل ها باید با مدیریت اکولوژیک از افات و بیماری ها نگهداری‬ ‫شــود؛ هم اکنون به دلیل دســتکاری های انسانی در طبیعت‪،‬‬ ‫شمشادهایشمالیدرحالخشکشدنهستند‪.‬بصیریتصریح‬ ‫عکس ‪ :‬ایرنا‬ ‫ایـا هـدف از تاسـیس سـازمان ها‪،‬‬ ‫نهادهـا و در نهایـت وزارتخانه هـا که‬ ‫هرکـدام به نحـوی از انحاء بـا بودجه‬ ‫سـاالنه دولت ارتبـاط مسـتقیم دارند‬ ‫حسنروانشید ایـن نیسـت کـه بـر اسـاس وظایفی‬ ‫کـه قانـون برایشـان مشـخص کـرده در خدمـت ارتقاء‬ ‫و تسـهیل امـور احـاد جامعـه بـوده و از جملـه ورزش و‬ ‫جوانـان هماننـد اموزش وپـرورش منحصرًا بـا معنویات‬ ‫مربـوط باشـند و تلاش کنند از مسـائل اقتصـادی که‬ ‫می توانـد اهداف را تحت الشـعاع خـود قرار دهنـد دوری‬ ‫نماینـد؟ امروز اگرچه ده ها تیم ملی‪ ،‬کشـوری و اسـتانی‬ ‫در زمینـه فراگیـر کـردن سلامتی جامعه بعـد از ورزش‬ ‫خدمـت صادقانـه می کننـد اما معـدودی از انها هسـتند‬ ‫کـه گل سـر سـبد متولیـان ورزش بـوده تـا علاوه بـر‬ ‫اسـتفاده بی حدوحصـر از بودجه هـای تحصیلـی ارتبـاط‬ ‫مسـتقیم هم بـا رانت هایی در زیر چتر اسپانسـر داشـته‬ ‫باشـند‪ .‬خوشبختانه کشـور ما از لحاظ ظرفیت های الزم‬ ‫از جملـه باشـگاه های ورزشـی و زمین هـای فوتبـال در‬ ‫گوشـه و کنار ان غنی اسـت و می تواند نه تنها نیازهای‬ ‫داخلـی را تامیـن کنـد بلکـه پذیـرای دیگر کشـورها از‬ ‫جمله همسـایگان خـود در امر تمرین هـای برون مرزی‬ ‫و بازی های دوسـتانه باشـد درحالی که این چنین نیسـت‬ ‫تـا نه تنها تیم هـای بخش خصوصی بلکـه اکثر انهایی‬ ‫کـه به نحوی سـر سـفره دولت نشسـته اند هـم تالش‬ ‫می کنند به بهانه های مختلف از جمله داشـتن اسپانسـر‬ ‫از نظـر تامیـن هزینه عـازم یکی از همسـایگان شـوند‬ ‫و ارزهـای بی زبـان را در انجـا هزینـه کننـد! راه دوری‬ ‫نمی رویـم و از سـر سـیری صحبـت نمی کنیـم و وعده‬ ‫سـرخرمن هـم می دهیـم زیـرا همین حاال که مشـغول‬ ‫نـگارش ایـن مطلب هسـتیم چنـد تیم معـروف فوتبال‬ ‫کشـور در زمین هـای ترکیـه و امارات مشـغول تمرین و‬ ‫بازی های دوسـتانه هسـتند و کماکان ادعـای دارا بودن‬ ‫اسپانسـر بـرای هزینه های خـود می کند کـه البته اثبات‬ ‫انهـا تنهـا از دیـوان محاسـبات سـاخته اسـت تـا دقت‬ ‫بیشـتری در اسـناد مالـی وزارت ورزش و جوانان داشـته‬ ‫باشـد که ایا بودجه های تخصیصـی و تامین اعتبارها در‬ ‫بیـن همـه تیم های ملی‪ ،‬کشـوری‪ ،‬اسـتانی و محلی به‬ ‫نسبت تقسـیم کرده یا استثنائا حاتم بخشـی در کار بوده‬ ‫اسـت؟! هنگامـی کـه ملوانـان و کارگران انگلیسـی به‬ ‫دنبال تـوپ فوتبال می دویدند‪ ،‬هیـچ گاه فکر نمی کردند‬ ‫کـه سـال ها بعـد میلیاردهـا دالر از گـردش همیـن‬ ‫تـوپ در دنیـا‪ ،‬جابجـا خواهـد شـد‪ .‬انهـا نمی دانسـتند‬ ‫جانشینانشـان در اینده های نه چندان دور از همین توپ‬ ‫گـرد السـتیکی که بعدهـا مملـو از باد خواهند شـد چه‬ ‫پول هایـی به جیب خواهنـد زد‪ .‬انها اوقات بیکاری شـان‬ ‫را با کفش های کهنه و مندرس روی عرشـه کشـتی ها‪،‬‬ ‫داخـل معـادن و محوطه هـای کارخانه هـا و زمین هـای‬ ‫خاکـی فوتبـال بـازی می کردنـد و حتـی یـک پوند هم‬ ‫از ایـن راه نصیبشـان نمی شـد؛ امـا بـا ورود اقتصاددانان‬ ‫بـه این سـو راه ورود پـول هـم بـه فوتبـال هموار شـد و‬ ‫اولیـن اسـکناس هـم وارد چرخه مالـی باشـگاه گردید‪.‬‬ ‫اولین اسپانسـر مسـابقات فوتبـال فروش بلیـت بود که‬ ‫جـواب هزینه هـا را نمـی داد امـا در سـال ‪ 1920‬دومیـن‬ ‫حامـی مالـی بعد از فـروش بلیت پـا به میدان گذاشـت‬ ‫کـه «لیلی وایتنر» تولیدکننده لبـاس و تجهیزات ورزش‬ ‫بـا گرفتـن حق امتیـاز بازی های ‪ FA‬کاپ یـا لیگ برتر‬ ‫انگلیـس را خریـد و بازیکنـان را وارد عرصـه درامدزایی‬ ‫کـرد‪ .‬البته تا اوایل دهه شـصت میالدی فوتبالیسـت ها‬ ‫بـرای امـرار معـاش مجبـور بودنـد کار کننـد امـا فینال‬ ‫جـام جهانـی ‪ 1966‬اغـاز یـک حرکـت جـدی بـرای‬ ‫بحث اسپانسـری در فوتبال شد‪ .‬باشـگاه های فوتبال در‬ ‫طـی ایـن دوران راه های محـدودی برای کسـب درامد‬ ‫داشـتند کـه معموال بر سـه محـور فروش روز مسـابقه‪،‬‬ ‫اسپانسـرها و پخـش تلویزیونـی محـدود می شـد امـا‬ ‫به مرورزمـان مسـیرهای تـازه ای پیدا شـد کـه برگزاری‬ ‫تورهای مسـابقاتی بـرای طرفداران در کشـورهای دیگر‬ ‫از ان جملـه اسـت زیـرا رقم هـای دریافتـی افسـانه ای‬ ‫هسـتند‪ .‬اسپانسـرها برای تبلیغ محصـوالت مختلف از‬ ‫پیراهـن بازیکنـان بهره می جوینـد هر چند تیـم و افراد‬ ‫ان بـه بعضـی از ایـن پروپاگانداها حساسـیت شـخصی‬ ‫دارنـد امـا ناچارنـد علی رغم میـل باطنی ان را بپوشـند‪.‬‬ ‫حـاال در ایـن میـان تجارت کالنـی نهفته اسـت که به‬ ‫نـام ورزش و بـه کام پشـت پرده هـای ان اسـت و یکی‬ ‫از بارزتریـن انهـا دالل هـای مظلمـه برای جـوش دادن‬ ‫باشـگاه ها با اسپانسرهاست‪ .‬کشورهای اسـپانیا‪ ،‬ایتالیا و‬ ‫المـان را می تـوان مهد اسپانسریسـم در ورزش دانسـت‬ ‫کـه برای مثـال منچسـتریونایتد از شـرکت ‪ AIG‬مبلغ‬ ‫‪ 20/9‬میلیـون یـورو و بایرن مونیـخ از شـرکت تلفـن‬ ‫همـراه ‪ T-Mobile.com‬مبلـغ ‪ 20‬میلیـون یـورو‬ ‫درامـد داشـته اسـت‪ .‬برنـد اسپانسـرها حـرکات جـذاب‬ ‫بازیکنـان و وفـاداری هـواداران اسـت کـه «بکهـام و‬ ‫رونالدینیـو» نمونه هـای بـارز ایـن انتخـاب هسـتند‪ .‬در‬ ‫حقیقـت بازی های تیمی بـرای دالالن و اسپانسـرهای‬ ‫تجاری مفهومی بیشـتر از کسـب درامد ندارنـد و اصوال‬ ‫یـک تیـم یـا بازیکـن در زمانـی قـدرت و منزلـت پیدا‬ ‫می کنـد کـه چهـره باشـد و تیم او تاثیـر باالیـی در تراز‬ ‫درامـد اسپانسـر و داللی داشـته باشـد اگرچـه صاحبان‬ ‫باشـگاه ها هـم به مرورزمـان بـا چنیـن تفکراتی عجین‬ ‫شـده اند و خـود را ناچـار بـه تمکیـن می بیننـد اما حلقه‬ ‫گمشـده رسـیدن به هـدف نهایـی از ورزش و بودجه ای‬ ‫کـه دولـت بـرای ان می گـذارد چیـزی دیگـر اسـت‬ ‫تـا افـکار نسـل های نوجـوان و جـوان را متعالـی کنـد‬ ‫درحالی کـه نه تنهـا این بودجـه بلکه ارقـام کالن دیگر‬ ‫را از چنـگ هـواداران و تماشـاچیان و شـرط بندان خارج‬ ‫تـا بـه جیـب سـه قشـر اسپانسـر و دالل و باشـگاه دار‬ ‫بریزد‪.‬‬ ‫ادامه دارد‬ ‫پنجشنبه | ‪ 13‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4414‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫کرد‪ :‬چنانچه جنگل و مرتع سالم باشد درصد باالیی از اب های‬ ‫ناشی از بارندگی ها در ان ها نفوذ می کند و سرعت اب را کاهش‬ ‫می دهد؛ زیرا شدت حرکت اب ها فرسایش های خندقی و شیاری‬ ‫در مسیر خود ایجاد می کند که اسیب های جبران ناپذیری همانند‬ ‫رسوب را متحمل و از اثرات مخرب سیل می کاهد که شاهد این‬ ‫موضوع در سیل های اخیر بودیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬نابــودی جنگل هــا با طرح هــای بدون‬ ‫کارشناسی‬ ‫او درباره فرسایش خاک و تحلیل رفتن پوشش گیاهی‬ ‫در مناطق مختلف به واســطه بهره برداری بی رویه و تدابیر‬ ‫کوتاه مدت و میان مدت برای کند شدن و توقف این جریان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در مرحله نخســت باید جلوی تخریب ها را گرفت و‬ ‫تحقیقات وسیعی با اقدام و عمل در زمینه احیای جنگل ها و‬ ‫مراتعاجراییشود‪.‬عضوهیئت علمیدانشگاهصنعتیاصفهان‬ ‫اضافه کرد‪ :‬یکی از اشــتباهات در کشور ما ارائه طرح های‬ ‫بدون کارشناسی اســت که از همان ابتدا اشکاالت ان رفع‬ ‫نمی شــود و پس از پنج سال می گویند طرح یا پروژه موفق‬ ‫نبود‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬زیربنای توسعه پایدار ابتدا فرهنگ‬ ‫کمیسیون بهداشت مجلس به وزارت بهداشت اعالم کرد‬ ‫مهلت دو هفته ای برای یکسان سازی سامانه های الکترونیک‬ ‫ســخنگوی کمیسیون بهداشــت مجلس از بررسی نحوه‬ ‫اجرای پزشک خانواده و سیستم ارجاع در نشست روز گذشته این‬ ‫کمیسیون با حضور مسئوالن مربوطه خبر داد‪.‬‬ ‫زهرا شیخی در خصوص نشست کمیسیون بهداشت و درمان‬ ‫مجلس از گزارش وزارت بهداشت در مورد نحوه اجرای پزشک‬ ‫خانواده و سیستم ارجاع در کشور خبر داد و به ایمنا گفت‪ :‬سعید‬ ‫کرمی‪ ،‬معاون درمان وزارت بهداشت در این نشست حضور یافت‬ ‫و توضیحاتی را در مورد نحوه اجــرا ارائه کرد‪ .‬او افزود‪ :‬اعضای‬ ‫کمیســیون تاکید کردند که با اقدام بزرگ و تالش کمیسیون‬ ‫بهداشــت و رئیس مجلس شورای اســامی درباره اختصاص‬ ‫یک درصد ارزش افزوده به حوزه سالمت‪ ،‬ضروری است وزارت‬ ‫بهداشت ســاختارهای اصلی پزشــک خانواده و نظام ارجاع را‬ ‫بازبینی کند و جلسات شورای عالی سالمت در کشور‪ ،‬استان ها‬ ‫و شهرستان ها به موقع تشکیل و همکاری بین بخشی برای حل‬ ‫مسئله بین مسئوالن اســتانی از استاندار تا سایرین ایجاد شود‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی‬ ‫ادامه داد‪ :‬البته ممکن است به ظاهر در سطح یک‪ ،‬مشکلی نداشته‬ ‫باشیم اما به طور قطع در سطح دو و در مورد نظام ارجاع تاکنون‬ ‫اقدام عملیاتی انجام نشده و نیاز است بازبینی الزم در ان صورت‬ ‫گیرد‪ .‬شیخی یاداور شد‪ :‬کمیسیون بهداشت بر این باور است که‬ ‫مشکل اصلی بحث اعتبارات نیست بلکه در مدیریت حساب شده‬ ‫و برنامه ریزی دقیق است که برای عملیاتی و اجرایی شدن سیستم‬ ‫ارجاع الزم اســت؛ در این رابطه کمیســیون بهداشت به وزارت‬ ‫بهداشت به منظور یکسان سازی سامانه های مختلف الکترونیک‬ ‫دو هفته مهلت داد زیرا ادغام و یکسان ســازی سامانه ها یکی از‬ ‫زیرساخت های نظام ارجاع است که باید هرچه سریع تر انجام شود‪.‬‬ ‫او از بررســی درخواست تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان‬ ‫مجلس شورای اسالمی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نیشابور‬ ‫با حضور روسای این دانشگاه ها‪ ،‬معاون درمان وزارت بهداشت و‬ ‫نمایندگان متقاضی خبر داد و گفت‪ :‬پس از بحث و گفت وگوهای‬ ‫صورت گرفته توسط مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی مشهد و‬ ‫نیشابور و نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص‪ ،‬رای گیری شد و‬ ‫مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفت‪.‬‬ ‫اجتناب مداحان از خواندن شعرهای بی محتوا برای گریه انداختن مردم‬ ‫به گفته عضو جامعه روحانیت مبارز‪ ،‬کتاب عاشــورا یک‬ ‫کتاب اموزش زندگی و چگونه زیستن است‪.‬‬ ‫حجت االسالم محمدتقی رهبر در خصوص تبیین مکتب‬ ‫عاشــورا به ایمنا گفت‪ :‬به طور اساسی کربال و نهضت امام‬ ‫حسین (ع) و شــهادت ها برای روشنگری و بصیرت افزایی‬ ‫اســت‪ ،‬در زیارت امام حســین (ع) این جمله امده است که‬ ‫امام خون خود را داد تــا مردم را از ذاللت و گمراهی نجات‬ ‫دهد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬حرکت امام حسین (ع) برای این بود که با‬ ‫شهادت خود پرده های سیاه کفر‪ ،‬جهالت‪ ،‬زورگویی و اسارت‬ ‫انســان را کنار بزند‪ .‬راه امام حسین (ع) تنها این نبود که ما‬ ‫روضه بخوانیم و گریه کنیم بلکه باید اهداف امام حسین را‬ ‫از کلمات ایشان بگیریم و در منبرها توسط مداحان و ذاکران‬ ‫استفاده کنیم‪ .‬عضو جامعه روحانیت مبارز تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫جمله که می فرماید‪ ،‬مرگ با عزت بهتر از حیات با ذلت است‬ ‫نشان دهنده عظمت است و خدمتگزاری امام حسین (ع) به‬ ‫بینوایان و اخالق ایشــان باید توسط مداحان و ذاکران برای‬ ‫مردم بازگو شــود‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬کتاب عاشــورا یک کتاب‬ ‫زندگی‪ ،‬اموزش زندگی و چگونه زیســتن است‪ .‬امام حسین‬ ‫(ع) راهی را به بشر نشــان داد که راه انبیا و پیغمبران بود و‬ ‫ایندگان باید همین مسیر را طی کنند‪ .‬حجت االسالم رهبر‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬از مکتب امام حسین (ع) و کلمات ایشان‬ ‫و تاریخ صحیح تنها هدف این نباشد که بگویند و گریه کنند‬ ‫بلکه اهداف و مقصد حرکت امام برای مردم بیان شود‪ .‬منبر‬ ‫و مداحی برای این است که اهداف امام حسین توسط مردم‬ ‫ادامه پیدا کند‪ .‬او با بیان اینکه اشــعار مداحان در ایام محرم‬ ‫مختلف است و بسیاری از مداحان اشعار جاندار‪ ،‬مفید و سودمند‬ ‫می خوانند‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر مداحان تنها در اشعار خود از‬ ‫نحوه شهادت امام حسین (ع) و عزاداری برای ایشان سخن‬ ‫نمی گویند بلکه در اشــعار مداحی به روشنگری مکتب امام‬ ‫حسین (ع) برای مردم می پردازند‪.‬‬ ‫و پس از ان محیط زیست و منابع طبیعی است؛ باید به جای‬ ‫گسترش ساختمان‪ ،‬کارخانه‪ ،‬جاده و طرح های غیر کارشناسی‬ ‫به توسعه پایدار بازگردیم‪ .‬این بوم شناس و اکولوژیست درباره‬ ‫راهبردهای جلوگیری از روند تخریب در سطح شهروندی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر تشکل ها و انجمن های مردمی اموزش دیده شکل‬ ‫بگیرد‪ ،‬برای رشد مابقی مردم موثر خواهد بود‪ ،‬زیرا با کسب‬ ‫اگاهی و اطالعات شــهروندان می توانند جلوی طرح های‬ ‫اشتباه و تخریب ها را بگیرند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬ممکن است چند‬ ‫کارشناس‪ ،‬طرح های اشتباهی را بدون اطالع کسی ارائه دهند‬ ‫که حتی قانونی و اجرایی شود‪ ،‬بدون اینکه نظارتی بر ان ها‬ ‫باشد‪ .‬بصیری درباره چشم انداز جنگل های کشور برای نسل‬ ‫اینده اظهار کرد‪ :‬در نخستین گام باید تخریب ها را متوقف‬ ‫سازیم و در گام های بعدی با عمل و ورود به عرصه‪ ،‬اقدامات‬ ‫را اصالح و اشــتغال زایی را ایجاد کنیم و با کنترل هزینه ها‬ ‫نظارت اجرایی و عملی‪ ،‬برای احیای منابع طبیعی‪ ،‬خاک و‬ ‫حتی اب انجام دهیم‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬در این شــرایط اب ها‬ ‫بدون رسوب مطلوب خواهند شد؛ زیرا رسوب ها به سدهای‬ ‫نامناسب و ناحقی که با تمام هزینه ها در کشور ما ساخته شده‬ ‫اسیب هایشدیدیواردمی کنند‪.‬اینکارشناسمحیط زیست‬ ‫افزود‪ :‬ابخیزداری این نیست که بند بزنیم و جلوی رسوبات را‬ ‫بگیریم‪ ،‬باید در ابتدا پوشش گیاهی را حفظ کرده و در راستای‬ ‫عدم فرسایش خاک ها حرکت کنیم‪.‬‬ ‫انتصاب مدیرکل جدی‬ ‫ستاد اجرایی فرمان‬ ‫حضرت امام (ره)‬ ‫در استان اصفهان‬ ‫گروه رویداد‪ :‬طی حکمی از سوی عارف نوروزی‬ ‫سرپرست ستاد اجرایی فرمام حضرت امام (ره) رضوان‬ ‫اصغری به عنوان مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت‬ ‫ب شــد‪ .‬رضوان‬ ‫امام (ره) در اســتان اصفهان منصو ‬ ‫اصغری از نیروهای انقالبی و جهادی استان اصفهان‬ ‫است که ســابقه معاونت ستاد اجرایی فرمان امام در‬ ‫استان اصفهان‪ ،‬مدیرعامل شــرکت پیام اصفهان‪،‬‬ ‫عضو کانون نخبگان جوان استان اصفهان‪ ،‬سردبیر‬ ‫روزنامه اصفهان زیبا و مدیرعاملی شرکت های وابسته‬ ‫شهرداری را در کارنامه مدیریتی خود را دارد‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫سرمقاله‬ ‫نقش زنان مجرد شاغل در‬ ‫مسیر رشد کشور‬ ‫ادامه از صفحه یک‪ :‬اما نخست با وقوع انقالب صنعتی‬ ‫به دلیل رفتارهای نامناسب با زنان و کودکان در محیط های‬ ‫کاری‪ ،‬نقش ها تغییر کرد و مردان به عنوان تامین کننده اصلی‬ ‫نیروی کار در کارخانه ها مشغول کار شده و زنان خانه نشین‬ ‫شدند؛ بعد از ان در قرن بیستم که زنان متاهل همچنان نقش‬ ‫سنتی خود را در خانه ایفا می کردند‪ ،‬زنان مجرد در جامعه‬ ‫نقش هایی یافته و خارج از خانه به فعالیت و اشتغال پرداختند‪.‬‬ ‫با عبور از تاریخ جهان در کشور خودمان اگرچه زنان در تمام‬ ‫ادوار نقش تاثیرگذاری در جامعه ایفا کرده اند‪ ،‬اما مدتی است‬ ‫که شکاف بزرگی میان نقش سنتی و غیر سنتی زنان در‬ ‫جامعه را مشاهده کرده ایم‪ .‬به این ترتیب که نخست حضور‬ ‫زنان متاهل شاغل را در کنار مردان دیدیم و دریافتیم زنان‬ ‫با پوست اندازی از نقش سنتی خود به زن امروزی و مدرن‬ ‫نشان دادند این توانایی را دارند که عالوه بر مدیریت وظایف‬ ‫مادری و همسرداری خود در خانه‪ ،‬به فعالیت در جامعه نیز‬ ‫بپردازند و در چرخاندن چرخ زندگی یا به همسر خود کمک‬ ‫کرده یا استقالل فردی شان را پس از ازدواج حفظ کنند‪ .‬در‬ ‫ادامه این روند با افزایش سن ازدواج و به دنبال ان افزایش‬ ‫تعداد زنان مجرد در جامعه بر جمعیت قشر زنان مجرد شاغل‬ ‫افزود و جامعه با کلونی زنانی روبرو شده که اغلب در حالی‬ ‫سرپرست هستند که با وجود سختی ها و دریافت حداقلی‬ ‫حقوق و مزایا بدون دریافت ردیف های مالی حق عائله مندی‪،‬‬ ‫حق اوالد و غیره در حقوق ماهیانه خود یا بدون اینکه جزو‬ ‫اماری همچون زنان مجرد شاغل اما مطلقه ای (یا انانی که‬ ‫همسرشان فوت شده است اما مجردند) که ممکن است موفق‬ ‫به دریافت مهریه شده و یا از مزایای متعلق به زنان سرپرست‬ ‫خانوار برخوردار باشند‪ ،‬باید در مسیر احتمالی به سوی تجرد‬ ‫قطعی گام بردارند‪ .‬البته این سرنوشت تمام زنان شاغل مجرد‬ ‫نیست و برخی از ایشان نیز همچنان در کنار خانواده زندگی‬ ‫می کنند و ممکن است با تمام این مشکالت دست و پنجه‬ ‫نرم نکنند؛ بااین وجود ایشان نیز اگر از سوی محل کارشان‬ ‫بیمه شده باشند‪ ،‬امکان استفاده از امکانات بیمه ای دیگری‬ ‫نداشته یا از دریافت حقوق مستمری پدر یا مادر فوت شده شان‬ ‫محروم خواهند بود‪ .‬گفتنی است بسیاری از زنان مجرد شاغل‪،‬‬ ‫زنانی هستند که معموال به دلیل داشتن تحصیالت باال و توقع‬ ‫پایین برای دریافت حقوق و مزایا‪ ،‬کارمندان محبوبی در نظر‬ ‫کارفرمایان هستند و بواسطه تامین نیازهای فردی از جمله‬ ‫هزینه های تحصیل یا تامین جهیزیه و غیره نیز بار اقتصادی‬ ‫زیادی از دوش خانواده های خود برمی دارند‪.‬‬ ‫با در نظر گرفتن تمام این شرایط و بسیاری مسائل دیگر‬ ‫می توان نگاه موافقان و مخالفان به روز جهانی زنان مجرد‬ ‫شاغل را در دو کفه ترازو گذاشت و به هر دو گروه این امکان‬ ‫را داد که به زعم خود چه نگاهی به ایشان داشته باشند و به‬ ‫ضرورت توجه خاص به این گروه موثر از جامعه توجه بیشتر‬ ‫داشتهباشند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫دریافتتسهیالتبانکی‬ ‫وام ازدواج نیاز به استعالم از‬ ‫نظام وظیفهندارد‬ ‫عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی با بیان اینکه‬ ‫ان دســته از دانشجویانی که در حال تحصیل هستند یا‬ ‫از خدمت معاف شده اند یا درحال خدمت سربازی هستند‪،‬‬ ‫امکان دریافت تسهیالت بانکی را خواهند داشت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دریافت تســهیالت مربوط به ازدواج نیاز به استعالم از‬ ‫نظام وظیفهندارد‪.‬‬ ‫امیرحســین بانکی پور‪ ،‬عضو شــورای عالی انقالب‬ ‫فرهنگی با اشاره به انتشار برخی اخبار مبنی بر داشتن کارت‬ ‫پایان خدمت جهت دریافت تسهیالت بانکی‪ ،‬به فارس‬ ‫گفت‪ :‬خبر اعطای تسهیالت بانکی منوط به کارت پایان‬ ‫خدمت صحیح نیست بلکه طبق ماده ‪ ۱۰‬قانون وظیفه‬ ‫عمومی مصوب ســال ‪ ۱۳۶۳‬و اصالحاتی که در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬داشت‪ ،‬اعطای تسهیالت بانکی برای مشموالن‬ ‫غایب امکان پذیر نیست که از طریق استعالم از سازمان‬ ‫نظام وظیفه عمومی وضعیت خدمت افراد تعیین می شود‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬ان دسته از دانشجویانی که در حال تحصیل هستند‬ ‫یا از خدمت معاف شده اند یا درحال خدمت سربازی هستند‪،‬‬ ‫امکان دریافت تسهیالت بانکی را خواهند داشت بنابراین‬ ‫دریافت تســهیالت بانکی منوط به کارت پایان خدمت‬ ‫نیست‪ .‬بانکی پور ادامه داد‪ :‬البته دریافت تسهیالت مربوط‬ ‫به ازدواج نیاز به استعالم از نظام وظیفه ندارد‪.‬‬ ‫تداوم پایداری جوی تا ‪ 2‬روز‬ ‫اینده بر استان اصفهان‬ ‫به گفته کارشــناس پیش بینی هواشناســی استان‬ ‫اصفهان نقشه های هواشناسی بیانگر جوی نسبتا پایدار‬ ‫طی دو روز اینده روی استان است‪ ،‬بر این اساس در اکثر‬ ‫مناطق اسمان صاف تا قسمتی ابری‪ ،‬گاهی افزایش ابر و‬ ‫وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫ابراهیم هنرمند با بیان اینکه دمای هوا در اکثر مناطق‬ ‫استاناصفهانتغییرمحسوسیندارد‪،‬بهایمناگفت‪:‬بیشینه‬ ‫دمای هوای کالن شهر اصفهان کمینه هوا در بامداد امروز‬ ‫بــه حداقل ‪ ۲۳‬خواهد رســید‪ .‬او در خصوص پیش بینی‬ ‫وضعیت جوی هوای اســتان اصفهان‪ ،‬افزود‪ :‬نقشه های‬ ‫هواشناسی بیانگر جوی نســبتا پایدار طی دو روز اینده‬ ‫روی اســتان است‪ ،‬بر این اساس در اکثر مناطق اسمان‬ ‫صاف تا قسمتی ابری‪ ،‬گاهی افزایش ابر و وزش باد نسبتا‬ ‫شدید پیش بینی می شود‪ .‬کارشناس پیش بینی هواشناسی‬ ‫استان اصفهان خاطرنشان کرد‪ :‬کاشان با دمای ‪ ۴۲‬درجه‬ ‫سانتی گراد باالی صفر و بوئین میاندشت و فریدون شهر با‬ ‫دمای ‪ ۱۶‬درجه سانتی گراد باالی صفر به ترتیب گرم ترین‬ ‫و سردترین مناطق استان پیش بینی می شوند‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫کمبود نیروی انسانی متخصص‬ ‫چالش معاونت عمران شهری‬ ‫شهرداری‬ ‫پیشرفت ‪ ۹۵‬درصدی نصب‬ ‫نیوجرسیبزرگراهشهید‬ ‫اقارب پرست‬ ‫مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان از نصب جداکننده‬ ‫نیوجرسی بزرگراه شهید اقارب پرست با پیشرفت ‪ ۹۵‬درصدی‬ ‫خبر داد‪ .‬احمد رضایی به ایمنا گفت‪ :‬در پروژه نصب نیوجرسی‬ ‫بزرگراه شهید اقارب پرست‪ ،‬گاردریل های حدفاصل پل شهید‬ ‫ستاری تا پل جانبازان به منظور رعایت ایمنی‪ ،‬جمع اوری و‬ ‫نیوجرسی نصب می شود که این اقدام با اعتبار ‪ ۲۲‬میلیارد‬ ‫ریال ‪ ۹۵‬درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬اصالح هندسی تقاطع های شهر عالوه بر سهولت تردد‪،‬‬ ‫خطرات احتمالی و حوادث رانندگی را در معابر اجرای طرح‬ ‫کاهش خواهد داد در همین راستا این منطقه اصالح هندسی‬ ‫خیابان قائم سپاهان شهر با هزینه ای بالغ بر ‪ ۱۵‬میلیارد ریال و‬ ‫دوربرگردان های انتهای بلوار شاهد و غدیر سپاهان شهر‪ ،‬خیابان‬ ‫سهروردی و احداث پارکینگ اضطراری بزرگراه اقارب پرست‬ ‫و اصالح هندسی ورودی دبیرستان اژه ای (دانشکده علوم‬ ‫پزشکی) در دستور کار قرار داد‪ .‬مدیر منطقه پنج شهرداری‬ ‫اصفهان تصریح کرد‪ :‬به منظور ساماندهی و کاهش ترافیک‪،‬‬ ‫تابلوی متغیر خبری (‪ )vms‬در بزرگراه شهید اقارب پرست با‬ ‫هزینه سه میلیارد ریال نصب شد‪ .‬او از خط کشی معابر سطح‬ ‫منطقه با هزینه بالغ بر شش میلیارد ریال و خط کشی بزرگراه‬ ‫شهید اقارب پرست و خیابان شهدای صفه با هزینه بالغ بر‬ ‫سه میلیارد ریال خبر داد و اظهار کرد‪ :‬با توجه به نحوه تردد‬ ‫وسایل نقلیه و عابران پیاده و به منظور حفظ ایمنی‪ ،‬بهبود عبور‬ ‫و مرور‪ ،‬کاهش تصادفات و ترافیک عبوری حدود هزار گل میخ‬ ‫پالستیکی و ‪ ۲۵۰۰‬گل میخ سرامیکی در گذرگاه های عابر پیاده‬ ‫و محل خط کشی ها نصب شد و جهت کاهش سوانح رانندگی‬ ‫و جلوگیری از بروز حوادث ناگوار و تلخ برای شهروندان‪ ،‬در‬ ‫معابری که نیازمند کنترل سرعت خودروها بود‪ ،‬سرعت گیرهایی‬ ‫با اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال نصب شد‪ .‬مدیر منطقه ‪۵‬‬ ‫شهرداری اصفهان با بیان اینکه در طرح ساماندهی تابلوهای‬ ‫انتظامی و ترافیکی‪ ،‬حدود ‪ ۷۰۰‬عدد انواع تابلوی ترافیکی در‬ ‫سطح منطقه نوسازی و نصب شد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این اقدام‬ ‫با هدف بهبود عبور و مرور شهری در پرترددترین نقاط سطح‬ ‫منطقه و حفظ سالمتی و ارامش شهروندان با اعتباری بالغ بر‬ ‫‪ ۲۸‬میلیارد ریال انجام شد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬منطقه پنج شهرداری‬ ‫اصفهان نصب ‪ ۳۰‬دستگاه سرپناه ایستگاه اتوبوس را در سطح‬ ‫این منطقه در دستور کار دارد که پنج دستگاه مجهز به دوربین‬ ‫و تاکنون ‪ ۱۰‬دستگاه سرپناه ایستگاه اتوبوس با هزینه بالغ بر دو‬ ‫میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال در سطح منطقه نصب شده است‪.‬‬ ‫اصالح ‪ ۱۲‬نقطه حادثه خیز شهر‬ ‫اصفهان در سال جاری‬ ‫بنا به گفته معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان از‬ ‫دو سال پیش‪ ۶۵ ،‬نقطه حادثه خیز در شهر اصفهان شناسایی و‬ ‫توسط وزارت کشور برای اصالح به شهرداری اصفهان ابالغ‬ ‫شد که با اقدامات اصالحی صورت گرفته تعداد انها در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬به ‪ ۲۶‬مورد و امسال هم به ‪ ۱۴‬نقطه رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬حسین حق شناس در دومین جلسه شورای‬ ‫راهبردی تصادفات استان اصفهان با اشاره به گزارش شهرداری‬ ‫اصفهان در مورد رفع نقاط حادثه خیز‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اقدامات‬ ‫مهندسی در راستای رفع نقاط پرحادثه شامل ایمن سازی و‬ ‫اصالح هندسی معابر و تقاطع های شهری‪ ،‬بهبود و اصالح‬ ‫روشنایی معابر و اشکارسازی گذرگاه های عابر پیاده در شب‪،‬‬ ‫احداث پیاده راه ها‪ ،‬رفع لغزندگی و افزایش ضریب اصطکاک‬ ‫لغزشی روسازی بزرگراه ها‪ ،‬نصب تابلو و عالئم راهنمایی‬ ‫و رانندگی‪ ،‬نصب حفاظ های ایمنی در بزرگراه ها‪ ،‬توسعه و‬ ‫ارتقای سیستم های هوشمند کنترل و نظارت جریان ترافیک‬ ‫و اشکارسازی ترافیکی با استفاده از رنگ امیزی زرد و مشکی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫پنجشنبه | ‪ 13‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4414‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫در راستای پیوستن محله شهشان به طرح محله محوری صورت می گیرد‬ ‫استان‬ ‫حذف ترددها در بازارچه دردشت‬ ‫با توجه به اینکه در این دوره مدیریت شهری‪ ،‬ارتقای کیفیت‬ ‫زندگی در محله های کم برخوردار مورد تاکید مدیران شهری است‪،‬‬ ‫در سا ل جاری حدود ‪ ۳۰‬محله در طرح «محله محوری» موردتوجه‬ ‫قرار گرفته است تا خدمات به صورت عادالنه در انها توزیع شود؛‬ ‫یکی از این محله ها «دردشت» در قلب دیار نصف جهان است‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬فضاهای شهری بخش عمده ای از زمان‬ ‫و مکان زندگی شهروندان را به خود اختصاص می دهد‪ ،‬از این‬ ‫رو نیاز است بخش هایی از کارکردهای فضاهای شهری به‬ ‫مراکز اجتماعات و مراکز تفریحی و مکان هایی برای کودکان‬ ‫اختصاص یابد و با ایجاد فضای مناسب عالوه بر جلوگیری از‬ ‫مهاجرت افراد از محله های خود نسبت به بازگشت مهاجران به‬ ‫این بافت ها کمک شود‪ .‬فضای شهری باید به گونه ای باشد که‬ ‫در ان شهروندان احساس تعلق نسبت به محله داشته باشند‪ ،‬در‬ ‫این راستا باززنده سازی محله های شهری به عنوان واحد اجتماعی‬ ‫و بازسازی کالبدی به همراه بازسازی اجتماعی مطرح شده است‬ ‫و توانمندسازی اجتماعات محلی به عنوان سیاست اصلی در سطح‬ ‫محله مطرح شده است‪ .‬رویکرد محله محوری از ویژگی های‬ ‫خاصی برخوردار است که تقویت بعضی از انها می تواند گرایش‬ ‫شهروندان در مشارکت برای اداره امور شهر را افزایش دهد؛ در این‬ ‫میان شاخص های محله و کارکردهایی که محل به عنوان یکی‬ ‫از فضاهای عمومی در شهرها ایفا می کند‪ ،‬از موضوعاتی است‬ ‫که در گرایش های شهروندان برای حضور در عرصه های عمومی‬ ‫تاثیر زیادی دارد‪ .‬احیای محله و رویکرد محله محوری یکی از‬ ‫موضوعاتی است که کارکردهای اجتماعی بسیاری را به همراه‬ ‫دارد‪ ،‬اما نیازمند تعریف شاخص های متناسب با زمان و مکان است‪،‬‬ ‫از این رو مدیریت شهری ششم اصفهان «محله محوری» را به‬ ‫عنوان شعار خود انتخاب کرد تا شهرداری بتواند سطح محالت‬ ‫این شهر را به منزلت شهروندان نزدیک کند‪ .‬یکی از محله های‬ ‫موردنظر «دردشت» در قلب دیار نصف جهان و در محدوده منطقه‬ ‫سه شهرداری اصفهان است‪ ،‬منطقه ای که دارای ‪ ۱۴‬محله و‬ ‫‪ ۲۶۳‬هکتار بافت فرسوده است؛ قدمت بافت تاریخی این منطقه‬ ‫از دوران دیلمیان و سلجوقیان است و بیشترین اثار تاریخی دوران‬ ‫صفویه را در خود جای داده است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬دردشت به محله محوری شهرداری اصفهان‬ ‫پیوست‬ ‫محمدباقر کالهدوزان مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان‬ ‫در این باره می گوید‪ :‬اهالی محله شهشهان (دردشت) به دلیل‬ ‫تراکم بافت فرسوده و تاریخی و حجم باالی تردد شهروندان‬ ‫به دلیل وجود بازارها و مراکز تجاری متعدد در خیابان های‬ ‫عبدالرزاق و ابن سینا‪ ،‬نارضایتی دارند و این امر باعث تمرکز‬ ‫مدیریت جدید شهری به این موارد شد تا پروژه هایی برای رفع‬ ‫این مشکالت در نظر گرفته شود‪ .‬او می افزاید‪ :‬در سال های‬ ‫گذشته در محله شهشهان پروژه های متعددی اجرا شده است‬ ‫که یکی از مهم ترین این پروژه ها ساماندهی محور گردشگری‬ ‫دردشت است که از محل مدرس ابن سینا با گذر از بازارچه‬ ‫دردشت‪ ،‬حمام و بوستان دردشت به سمت دو منار دردشت‬ ‫(سلطان بخت اغا)‪ ،‬عصارخانه جماله و حمام شیخ بهایی به‬ ‫بازارچه شیخ بهایی می رسد و سنگ فرش کف و کاه گل کردن‬ ‫دیوارهای تخریب شده را شامل شده است‪ .‬مدیر منطقه سه‬ ‫شهرداری اصفهان با اشاره به طرح های جدید پروژه محرک‬ ‫توسعه محله شهشهان خاطرنشان می کند‪ :‬با مطالعات گسترده‬ ‫در این محله و اختصاص پروژه های مخصوص کودک از‬ ‫سال های گذشته که توسط نماینده یونیسف در ایران‪ ،‬مورد‬ ‫تایید قرار گرفت‪ ،‬پارک دردشت به عنوان پارک دوستدار‬ ‫کودک انتخاب و در پی ان پروژه ها تکمیل شد و تجهیز وسایل‬ ‫کودک در این بوستان‪ ،‬احداث خانه کودک و ورزشگاه ویژه‬ ‫مادر و کودک نیز تصویب شد‪ .‬او ادامه می دهد‪ :‬با رویکرد‬ ‫جدید مدیریت شهری و طرح محله محوری عالوه بر اینکه‬ ‫این پروژه ها مورد تایید قرار گرفت‪ ،‬عملیات تسریع ازادسازی‬ ‫و طراحی ان انجام و تجهیز کارگاه شد و عملیات حفاری‬ ‫خانه کودک انجام خواهد شد‪ .‬کالهدوزان با اشاره به توجه‬ ‫مدیریت شهری به محله شهشهان‪ ،‬می گوید‪ :‬یکی از مهم ترین‬ ‫درخواست های شهروندان این محله ازادسازی گلوگاه هایی بود‬ ‫که شاهد ترافیک روزانه در ان معابر بودیم‪ ،‬بنابراین ا در سال‬ ‫جاری اعتبار ‪ ۵۰‬میلیارد ریال به منظور ازادسازی گلوگاه های‬ ‫این محله اختصاص داده شده است‪ .‬او تصریح می کند‪ :‬با توجه‬ ‫به ترافیک و تصادفات بیش از حد خیابان ابن سینا‪ ،‬عملیات‬ ‫ساخت رفیوژ میانی در راستای دور نزدن های ناگهانی خودروها‬ ‫یا موتورسیکلت ها در این خیابان انجام شد که با این اقدام‪ ،‬امار‬ ‫وقوع تصادفات نیز کاهش چشمگیری داشته است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬حذف ترددها در بازارچه دردشت‬ ‫مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان اضافه می کند‪ :‬در‬ ‫راستای بهبود شرایط محیطی جنوب مسجد جامع و طرح محله‬ ‫گردشگری شیخ بهایی در سال جاری‪ ۳۳ ،‬میلیارد ریال هزینه‬ ‫برای ازادسازی انجام شده است که در مورد این طرح و طرح‬ ‫ازادسازی گلوگاه ها از مالکان همکاری بیشتر با شهرداری را‬ ‫خواستاریم‪ .‬او با اشاره به بازارچه دردشت اظهار می کند‪ :‬در سال‬ ‫جاری مرمت سقف بازارچه دردشت با تخصیص ‪ ۱۳‬میلیارد ریال‬ ‫اعتبار در دست اقدام است که با توجه به تکمیل مرمت سایر‬ ‫سقف ها‪ ،‬نیازمند اعتبار‪ ۵۵‬میلیارد ریالی هستیم‪ .‬کالهدوزان اضافه‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به گذر قدیمی بازارچه دردشت که تردد وسایل نقلیه‬ ‫هنوز در قسمت هایی از ان برقرار است و اسیب هایی را به بدنه‬ ‫و سقف رسانده است‪ ،‬بنابراین طرح ساخت گذر کمکی این بازار‬ ‫در دست مطالعات شهرسازی قرار گرفته است که با تصویب و‬ ‫اجرای ان تردد در بازار به طورکلی حذف خواهد شد‪ .‬محمدباقر‬ ‫کالهدوزان با اشاره به بودجه ‪ ۱۶۳‬میلیارد ریالی محله محوری‬ ‫شهشهان‪ ،‬اظهار امیدواری می کند‪ :‬با اجرای پروژه ها در این محله‬ ‫و ارتقای محله دردشت که یکی از گذرهای مهم گردشگری‬ ‫شهر اصفهان است‪ ،‬شاهد محله ای پررونق و برخوردار از خدمات‬ ‫شهری و در خور ساکنان ان باشیم‪.‬‬ ‫دستیار ویژه شهردار اصفهان در امور فنی و اجرایی مطرح کرد‬ ‫یک ناظر برای رسیدگی به تمام معضالت منطقه کافی نیست‬ ‫دسـتیار ویـژه شـهردار اصفهـان در امـور فنـی و اجرایی با‬ ‫بیـان اینکـه بـرای رفـع مشـکالت پروژه هـای عمرانـی‬ ‫شـهر باید چاره اندیشـی کرد‪ ،‬گفت‪ :‬پیشنهادهای مختلفی‬ ‫همچـون به کارگیـری مهندس مشـاور یا گروه مشـاوران‬ ‫بـرای حسـن اجـرای پروژه هـای عمرانـی مطـرح شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬زیـرا فقـط بـا یـک نفـر ناظـر نمی تـوان بـه تمام‬ ‫معضلات رسـیدگی کرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایمنا‪ ،‬ایرج مظفر در بیسـت وچهارمین جلسـه‬ ‫شـورای معاونـان معاونـت عمـران شـهرداری اصفهـان‬ ‫کـه با حضور کمیسـیون عمرانی شـورای اسلامی شـهر‬ ‫تشـکیل شـد‪ ،‬با بیـان اینکـه اکنـون در معاونـت عمرانی‬ ‫نزدیـک بـه ‪ ۳۸۰‬قـرارداد پـروژه وجـود دارد‪ ،‬اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫پیاده روسـازی ها‪ ،‬خیابان سـازی‪ ،‬تاسیسـات ابرسـانی‪،‬‬ ‫مناسب سـازی ها‪ ،‬سـاخت پـارک و فضـای سـبز از جملـه‬ ‫اقدامـات معاونـت عمـران شـهرداری اصفهـان به شـمار‬ ‫مـی رود این در حالی اسـت که تناسـبی بیـن حجم باالی‬ ‫فعالیت هـای این معاونت با نیروی انسـانی وجود نـدارد‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬اسـتفاده از نظرات متخصصان‪ ،‬کارشناسان خبره‬ ‫و اسـاتید دانشـگاهی در اجرای پروژه های عمرانی همواره‬ ‫یکـی از اهـداف مهم معاونـت عمران شـهرداری اصفهان‬ ‫محسـوب می شـود‪ ،‬در واقع سعی شده اسـت به روزرسانی‬ ‫دانـش در این معاونت صورت گیرد‪ .‬دسـتیار ویژه شـهردار‬ ‫اصفهـان در امـور فنـی و اجرایـی با تاکید بـر اینکه اعالم‬ ‫مشـکل و درد همـواره وجـود دارد‪ ،‬اما وقت درمان‪ ،‬کسـی‬ ‫یـاری نمی کنـد‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬به طـور مکـرر نامه هایی‬ ‫مشـتمل بـر اشـکاالت عدیـده فنـی‪ ،‬حقوقـی و پیمانـی‬ ‫بخصـوص در پروژه هـای مشـارکتی شـهر گوشـزد شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬امـا مرجعـی مسـئول رسـیدگی به ایـن معضالت‬ ‫نشـده اسـت‪ .‬مظفر با اشـاره به گزارش و اشـکاالت وارده‬ ‫از سـوی کارگـروه نظـارت بـر پروژه های عمرانـی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اشـکاالت مطـرح شـده در خصـوص پروژه هـای عمرانی‬ ‫شـهر صحیـح اسـت‪ ،‬امـا باید فکـری بـرای درمـان این‬ ‫دردهـا کـرد‪ .‬او افـزود‪ :‬پیشـنهادهای مختلفـی همچـون‬ ‫به کارگیـری مهنـدس مشـاور و یـا گـروه مشـاوران برای‬ ‫حسـن اجـرای پروژه هـای عمرانـی مطرح شـده اسـت‪ ،‬با‬ ‫یـک نفـر ناظـر نمی تـوان بـه تمـام مسـائل و معضالت‬ ‫منطقـه بـه صـورت کامـل رسـیدگی کـرد‪ .‬دسـتیار ویژه‬ ‫شـهردار اصفهـان در امـور فنی و اجرایی خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫در حال حاضر چارت سـازمانی معاونت عمرانی شـهرداری‬ ‫دچـار نقیصـه اسـت و ادارات عمرانـی مناطـق پانزده گانه‬ ‫بـا کمبود نیروی انسـانی مواجه هسـتند‪ ،‬بنابرایـن باید در‬ ‫راسـتای ایجاد انگیزه برای کارشناسـانی که چندین سـال‬ ‫در ایـن حـوزه فعالیـت کرده انـد‪ ،‬اقـدام کنیـم کـه در این‬ ‫زمینـه درجه بندی کارشناسـان موجـود در معاونت عمرانی‬ ‫و ادارات عمرانـی مناطـق پانزده گانـه شـهرداری از جملـه‬ ‫پیشـنهادها اسـت‪ ،‬زیرا کاهش انگیزه نیروی انسانی باعث‬ ‫بـروز خطـا یا نداشـتن توجه کافـی و الزم در بُعـد نظارت‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫فاوا نسخه اولیه پایانه هوشمند را طراحی کرد‬ ‫مدیر سخت افزار و تجهیزات سازمان فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات شهرداری اصفهان با بیان اینکه پایانه هوشمند‬ ‫یک جعبه شامل پردازنده و برد هوشمندسازی است که‬ ‫قابلیت های ارتباطی‪ ،‬پردازشی و امنیتی اولیه جهت ایجاد‬ ‫ارتباط امن را فراهم می کند‪ ،‬گفت‪ :‬تیم کارشناسی این‬ ‫سازمان موفق به طراحی نسخه اولیه ان شدند‪.‬‬ ‫محسن فارغ به ایمنا گفت‪ :‬پس از کشف اسیب پذیری‬ ‫در تابلوهای متغیر خبری‪ ،‬سازمان فناوری اطالعات و‬ ‫ارتباطات شهرداری اصفهان ماموریت یافت تا اسیب های‬ ‫این سرویس را به صورت کامل بررسی و اصالح کند‪،‬‬ ‫همزمان تیم کارشناسی معاونت شبکه و مرکز داده‪ ،‬در‬ ‫حال ارزیابی راهکاری جامع برای تامین و تجهیز مناسب‬ ‫برای رفع نیازمندی های درخواستی از قبیل سامانه اعالن‬ ‫صوتی تحت شبکه‪ ،‬تابلوهای متغیر خبری و سایر نیازهای‬ ‫شهری بود و متوجه چالش هایی در فرایند طراحی و تولید‬ ‫این محصوالت در بازار داخلی شد‪ .‬او خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫با بررسی های انجام شده و ارزیابی هایی که از تجهیزات‬ ‫تولید داخل انجام شده است‪ ،‬تیم کارشناسی این سازمان‬ ‫علت را در وجود نقاط ضعف طراحی محصوالت یافت‬ ‫که به دلیل وجود نداشتن نگرش جامع و به کار نگرفتن‬ ‫تخصص های بین بخشی‪ ،‬در طراحی این محصوالت‬ ‫ایجاد شده است‪ ،‬به گونه ای که هر شرکت متناسب با‬ ‫نوع نیاز و تخصص خود تنها به بخش خاصی در طراحی‬ ‫محصول مشرف و سایر حوزه های تخصصی را به صورت‬ ‫حداقلی مدنظر قرار داده است‪ .‬مدیر سخت افزار و تجهیزات‬ ‫سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری اصفهان‬ ‫ادامه داد‪ :‬در فاز نخست جهت بهبود پروژه اعالن صوتی‪،‬‬ ‫تیم کارشناسی متشکل از تخصص های گوناگون از جمله‬ ‫سخت افزار‪ ،‬الکترونیک‪ ،‬کنترلر‪ ،‬نرم افزار‪ ،‬شبکه‪ ،‬زیرساخت‬ ‫ارتباطی‪ ،‬سیستم های صوتی و امنیت تشکیل شد و‬ ‫سپس از شرکت های فعال در این زمینه درخواست شد تا‬ ‫محصوالت خود را معرفی کنند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬بعضی از‬ ‫محصوالت برتر ازمایش و ارزیابی شد اما هیچ یک از انها‬ ‫پاسخگوی حداقل نیازهای مطرح شده نبود و به بازطراحی‬ ‫و توسعه نیاز داشتند که مهم ترین دالیل ان توجه نکردن‬ ‫شرکت ها به جامعیت شبکه شهری‪ ،‬امنیت‪ ،‬فرا بخشی‬ ‫بودن و تنوع بهره برداران است‪ ،‬البته بعضی از شرکت ها‬ ‫نیز جهت مشارکت در توسعه و باز طراحی محصوالت خود‬ ‫اعالم امادگی کردند‪ .‬فارغ افزود‪ :‬پروژه های جدید شهری‬ ‫در حوزه فناوری اطالعات که بسیاری از انها در راستای‬ ‫هوشمندسازی شهر مطرح شده اند‪ ،‬چالش ها و دغدغه هایی‬ ‫را از جنبه های امنیت‪ ،‬یکپارچگی و سازگاری با سایر‬ ‫سرویس ها و تنوع و تعدد بهره برداران ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬تیم کارشناسی جهت مقابله با چالش های‬ ‫مطرح شده و کسب امادگی برای شرایط پیچیده حاکمیت‬ ‫اطالعات در اینده نزدیک و با هدف ارتقای سطح دانش‬ ‫سازمان‪ ،‬در یک فاز تحقیق و توسعه پس از بررسی و‬ ‫مطالعه محصوالت مشابه در دنیا و همچنین بهره برداری‬ ‫از تجربیات دریافت شده در پروژه های قبلی از جمله پروژه‬ ‫جامع سامانه اتوبوسرانی با عنوان (‪ )AVL-AFC‬به این‬ ‫جمع بندی رسید که با ایجاد پایانه های هوشمند می توان بر‬ ‫بسیاری از چالش ها و دغدغه ها فائق امد‪.‬‬ ‫پایانه هوشمند؛ تولید بومی در راستای تحقق شعار سال‬ ‫مدیر سخت افزار و تجهیزات سازمان فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات شهرداری اصفهان گفت‪ :‬پایانه هوشمندسازی‬ ‫یک جعبه شامل پردازنده و برد هوشمندسازی است که‬ ‫قابلیت های ارتباطی‪ ،‬پردازشی و امنیتی اولیه جهت ایجاد‬ ‫ارتباط امن را فراهم می کند و سایر دستگاه ها و حسگرها‬ ‫به صورت ماژول های ساخته شده به ان افزوده می شود‪.‬‬ ‫فارغ تصریح کرد‪ :‬با توجه به اینکه بر اساس بررسی های‬ ‫انجام شده‪ ،‬شرکت های داخلی به صورت متمرکز در این‬ ‫خصوص فعالیت خاصی انجام نداده بودند و هر شرکت‬ ‫تنها متناسب با تولیدات خود نسبت به طراحی یک‬ ‫تجهیز تک منظوره با قابلیت های محدود اقدام کرده بود؛‬ ‫تیم کارشناسی سازمان فاوا بر ان شد تا در سالی که از‬ ‫سوی مقام معظم رهبری به عنوان «تولید‪ ،‬دانش بنیان و‬ ‫اشتغال افرین» نام گذاری شده‪ ،‬با هدف کمک به رشد و‬ ‫ارتقای سطح دانش شرکت های دانش بنیان و این سازمان‬ ‫گام بردارند تا شاهد تولید یک محصول ملی با دانش بومی‬ ‫باشیم‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬در جهت تسریع فرایند کار‪ ،‬نسبت‬ ‫به طراحی و بومی سازی این نیاز‪ ،‬اقدام شد و کارشناسان‬ ‫سازمان فاوا موفق به طراحی نسخه اولیه و تولید نمونه‬ ‫ازمایشگاهی پایانه هوشمند شدند‪ .‬مدیر سخت افزار و‬ ‫تجهیزات سازمان فاوا شهرداری اصفهان تاکید کرد‪:‬‬ ‫در حال حاضر پایانه هوشمندسازی در فاز ازمایشگاهی‬ ‫در پروژه اعالن صوتی تست های اولیه خود را با حضور‬ ‫مدیران ارشد این سازمان با موفقیت سپری کرده است و‬ ‫در فازهای بعدی و راه اندازی سایر ماژول های ان در قالب‬ ‫پروژه به شرکت های دانش بنیان واگذار خواهد شد‪ .‬او در‬ ‫خصوص دالیل سازمان فاوا برای به کارگیری پایانه های‬ ‫هوشمندسازی اضافه کرد‪ :‬از جمله این دالیل می توان به‬ ‫توسعه و پشتیانی بیشتر پروژه های هوشمندسازی شهری‬ ‫با حداقل منابع‪ ،‬ماژوالر بودن پایانه هوشمندسازی و ارتباط‬ ‫ایمن اشاره کرد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ساماندهی حوزه فرهنگ و‬ ‫هنر گلپایگان در دستورکار‬ ‫قرار گیرد‬ ‫عکس ‪ :‬ایمنا‬ ‫به گفته معاون عمران شهری شهردار اصفهان با برنامه ریزی‬ ‫دقیق تر در جهت رفع نواقص گام برداشته ایم تا پروژه های‬ ‫عمرانی شهر با کیفیت و سرعت بیشتری به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬اصغر کشاورزراد در بیست وچهارمین جلسه‬ ‫شورای معاونان معاونت عمران شهرداری اصفهان که با حضور‬ ‫کمیسیون عمرانی شورای اسالمی شهر تشکیل شد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫کارگروه نظارت بر پروژه های عمرانی شهر به همت کمیسیون‬ ‫عمران شورای اسالمی شهر تشکیل شده است؛ بر این اساس‬ ‫به صورت هفتگی این کارگروه از پروژه های فعال شهری بازدید‬ ‫و نواقص و اشکاالت موجود را به شهرداری اعالم می کند‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬افزایش کیفیت‪ ،‬برنامه زمان بندی‪ ،‬سرعت تکمیل و‬ ‫اجرای پروژه ها و موارد ایمنی الزم االجرا در پروژه ها از سوی‬ ‫کارگروه نظارت احصا شده است‪ ،‬بنابراین با برنامه ریزی دقیق تر‬ ‫در جهت رفع نواقص گام برداشته ایم تا پروژه های عمرانی شهر‬ ‫با کیفیت و سرعت بیشتری به بهره برداری برسد‪ .‬معاون عمران‬ ‫شهری شهردار اصفهان تصریح کرد‪ :‬نظارت بر پروژه های‬ ‫عمرانی شهر از جمله وظایف شورای اسالمی شهر بوده است‪،‬‬ ‫بنابراین حضور اعضای کمیسیون عمران و بیان نقطه نظرهای‬ ‫ان ها در عرصه پروژه های عمرانی مایه دلگرمی معاونت عمران‬ ‫شهرداری است‪ ،‬از این رو تداوم و استمرار این جلسات کارشناسی‬ ‫را از سوی کمیسیون عمران شورای اسالمی شهر خواستار‬ ‫هستیم‪ .‬کشاورزراد با بیان اینکه بدون شک عملکردها خالی‬ ‫از اشکاالت و نواقص نیست‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬کارکنان معاونت‬ ‫عمران شهری شهرداری به صورت شبانه روزی بر اساس حس‬ ‫وظیفه در جهت پیشرفت و ابادانی شهر در حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬چارت سازمانی و کمبود نیروی انسانی متخصص‬ ‫از جمله مشکالت معاونت عمران شهری شهرداری است که به‬ ‫صورت جدی پیگیر این موضوع مهم هستیم‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫بـه گفتـه فرمانـدار گلپایـگان از رئیـس جدیـد اداره‬ ‫فرهنـگ و ارشـاد اسلامی انتظـار داریـم کـه در حـوزه‬ ‫فرهنـگ و هنـر شهرسـتان اقدامـات اساسـی انجـام و‬ ‫تشـکل های مختلـف سـاماندهی شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬محمدرضـا عسـگریان‪ ،‬در اییـن‬ ‫تودیـع و معارفـه رئیـس اداره فرهنگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫شهرسـتان گلپایگان‪ ،‬اظهـار کرد‪ :‬انتظار اصحاب رسـانه‬ ‫و هنرمنـدان شهرسـتان گلپایگان این اسـت کـه در اداره‬ ‫ارشـاد گلپایگان شـاهد تغییرات اساسـی باشـیم‪ .‬سـالن‬ ‫اداره فرهنگ و ارشـاد اسلامی از قدمت سـاخت باالیی‬ ‫برخـوردار نیسـت‪ ،‬امـا وضعیـت خوبـی نـدارد و نیازمنـد‬ ‫سـاماندهی اسـت‪ .‬در همیـن راسـتا بـه همـراه نماینـده‬ ‫گلپایگان و خوانسـار در مجلس از وزیر فرهنگ و ارشـاد‬ ‫دسـتور رسـیدگی بـه ان را گرفته ایم‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬رئیس‬ ‫جدیـد اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان بایـد‬ ‫شـرایط خـاص گلپایـگان را بپذیـرد‪ ،‬شـبانه روزی تالش‬ ‫کنـد و پیگیـری مجدانه داشـته باشـد‪ .‬همچنیـن انتظار‬ ‫داریـم کـه در حـوزه فرهنگ و هنـر شهرسـتان اقدامات‬ ‫اساسـی انجـام و تشـکل های مختلف سـاماندهی شـود‪.‬‬ ‫فرمانـدار گلپایـگان گفت‪ :‬رسـانه ها و تشـکل ها بـازوان‬ ‫اجرایـی اداره فرهنـگ و ارشـاد هسـتند و رسـانه ها نیـز‬ ‫در حـوزه جهاد تبییـن بهترین ابزار هسـتند‪ ،‬البته نیازمند‬ ‫سـاماندهی هستند و در راستای قانون و قوانین این اتفاق‬ ‫بایـد رخ دهـد‪ .‬همچنین فرمانده سـپاه پاسـداران انقالب‬ ‫اسلامی شهرسـتان گلپایـگان با بیـان اینکه این شـهر‬ ‫در شـاخه های مختلـف هنری حرفـی برای گفتـن دارد‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬در حوزه جهـاد تبیین می تـوان با زبان‬ ‫هنـر وارد میدان عمل شـد و توسـعه گروه هـای هنری و‬ ‫تولیـدات انهـا را در شهرسـتان شـاهد خواهیم بود‪ .‬سـید‬ ‫عبـاس میرکریمـی بـا تاکیـد بـر اینکه مشـکالت حوزه‬ ‫هنـری در حـوزه سـخت افزار و نرم افزار حل شـود‪ ،‬یاداور‬ ‫شـد‪ :‬ساختمان اداره ارشـاد که اکنون برای ان مشکالتی‬ ‫ایجـاد شـده اسـت بایـد در اختیـار بخـش فرهنـگ قرار‬ ‫بگیـرد و اداره ارشـاد بایـد تعاملات خـود را با سـمن ها‪،‬‬ ‫گروه هـا و‪ ...‬را بیـش از پیـش کنـد‪ .‬بـه ارشـاد نباید نگاه‬ ‫درامـدی شـود و امکانـات ان در اختیار مـردم قرار بگیرد‪.‬‬ ‫هـادی بیاتـی‪ ،‬رئیـس جدیـد اداره ارشـاد گلپایـگان نیز‪،‬‬ ‫اطهـار کـرد‪ :‬ضمـن وجـود محدودیت هـای اعتبـاری و‬ ‫نیـروی انسـانی امـا تالشـمان را می کنیـم کـه اقدامات‬ ‫خوبـی و در حـد توانمان را برای شهرسـتان انجام دهیم‪.‬‬ ‫طبـق قوانیـن و مقـررات اولویتمـان تقویـت رسـانه ها‪،‬‬ ‫کانون هـای فرهنگـی و تشـکل های حـوزه فرهنـگ و‬ ‫هنر اسـت‪ .‬بیشـترین موسسـات فرهنگی در شهرسـتان‬ ‫گلپایـگان زمانـی شـکل گرفـت کـه در اداره ارشـاد‬ ‫گلپایگان مشـغول بـه کار بودم‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬سـاختمان‬ ‫اداره ارشـاد بعد از تعمیرات در اختیار موسسات شهرستان‬ ‫قـرار خواهد گرفـت‪ .‬در یک دوره ای موسسـه ای خارج از‬ ‫شهرسـتان بـرای در اختیار گرفتن بخشـی از سـاختمان‬ ‫اداره ارشـاد در مزایـده برنـده شـد‪ ،‬اما اثـار مطلوبی برای‬ ‫شهرسـتان نداشـت و نفع بخـش خصوصی تامین شـد‪.‬‬ ‫اولویتمـان در اختیـار قـرار دادن سـالن اداره ارشـاد بـه‬ ‫موسسـات شهرستان اسـت‪ ،‬همچنین تعامالت بیشتری‬ ‫بـا بسـیج و ادارات خواهیم داشـت‪.‬‬ ‫راهداری مانع از خسارت سیل‬ ‫در تیران و کرون شد‬ ‫رئیـس اداره حمل ونقـل و جـاده ای تیـران و کـرون‬ ‫بـا بیـان اینکه بـا اقدامـات پیشـگیرانه ای که انجام شـد‬ ‫خسـارت سـیل در تیران و کرون به حداقل رسـید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در طـول ایـن سـیل محـوری مسـدود نشـد و خسـارت‬ ‫شـدیدی بـه محورهـا و تخریـب پل ها وارد نشـد‪.‬‬ ‫بهنـام پاک دامـن رئیـس اداره راهـداری و حمل ونقل‬ ‫جـاده ای تیـران و کـرون در اصفهـان با اشـاره به سـیل‬ ‫اخیـر در اسـتان بـه فـارس گفـت‪ :‬از روز ‪ ۶‬مردادمـاه بـا‬ ‫توجـه بـه پیش بینی هـا و هشـدارها شـروع بارش هـا در‬ ‫سـطح حوزه اسـتحفاظی شـهر تیـران و کرون را شـاهد‬ ‫بودیـم‪ ،‬ایـن بارش هـا در جمعـه ‪ ۷‬مردادمـاه بـه حداکثر‬ ‫میـزان خـود رسـید‪ .‬او افزود‪ :‬بـا توجه بـه پیش بینی های‬ ‫سـازمان هواشناسـی در راستای پیشـگیری و مهار سیل‬ ‫اقداماتـی در نقـاط بحرانـی شهرسـتان از قبیـل احـداث‬ ‫سـیل بند‪ ،‬تخلیـه و الیروبـی پل هـا و ابنیه هـا‪ ،‬احـداث‬ ‫کانـال بـرای دفع اب های سـطحی و جاری و شناسـایی‬ ‫مسـیرها بـرای احتمال سـیالب بـرای هدایـت و کنترل‬ ‫و جمع شـدگی اب بـه صورتـی کـه کمترین خسـارت را‬ ‫بـه محـور و ابنیـه و راه هـا بزنـد‪ ،‬انجـام شـد‪ .‬پاک دامن‬ ‫بیـان کـرد‪ :‬اکیپ هـای عملیاتـی و عوامـل راهـداری بـا‬ ‫بیـش از ‪ ۱۵‬دسـتگاه خـودرو سـنگین و نیمه سـنگین و‬ ‫‪ ۵‬دسـتگاه خـودرو سـبک بـا اسـتقرار در نقـاط بحرانـی‬ ‫شهرسـتان تیـران و کـرون در اماده بـاش بودنـد‪ .‬رئیـس‬ ‫لو نقـل و جـاده ای تیـران و کرون بـا بیان اینکه‬ ‫اداره حم ‬ ‫بـا اقدامات پیشـگیرانه ای که انجام شـد خسـارت سـیل‬ ‫در تیـران و کـرون بـه حداقـل رسـید‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬در این‬ ‫سـیل دسـتگاه های امـدادی و سـایر نیروها چـه از لحاظ‬ ‫نیـرو و ادوات و ماشـین االت امده بودنـد و با اقداماتی که‬ ‫انجـام شـد‪ ،‬در طـول ایـن سـیل محوری مسـدود نشـد‬ ‫و خسـارت شـدیدی بـه محورهـا و تخریـب پل هـا وارد‬ ‫نشـد‪ .‬او بـا بیـان اینکـه بـرای سـاعاتی توقـف و عبور و‬ ‫مرورهـا کوتاه مـدت ناشـی از سـیل بر روی محـور اتفاق‬ ‫افتاد و خسـارت این سـیل جزئی بود‪ ،‬گفـت‪ :‬با همکاری‬ ‫نیروهـای راهـداری و سـایر دسـتگاه ها در اسـرع وقـت‬ ‫ترددهـا بـه صـورت روان جریان یافت و هیچ مسـدودی‬ ‫نداشتیم‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫پنجشنبه | ‪ 13‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4414‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫تهیه فرم مدرسه اجباری نیست‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫دعوت به مشارکت خیران‬ ‫در تجهیز اتوبوس های سیار‬ ‫خون گیری‬ ‫بنا به گفته مدیرکل انتقال خون استان اصفهان در برخی‬ ‫مناطق و روستاهای استان امکان خون گیری وجود ندارد و‬ ‫راه اندازی اتوبوس های سیار می تواند خالهای موجود در این‬ ‫زمینه را برطرف کند‪.‬‬ ‫علی فتوحی با اشاره به نیاز به اتوبوس های سیار‬ ‫خون گیری در مناطق مختلف استان‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬از خیران‬ ‫برای تجهیز و راه اندازی اتوبوس های سیار خون گیری دعوت‬ ‫به مشارکت می کنیم‪ ،‬چراکه این اداره کل به تنهایی توان مالی‬ ‫تجهیز اتوبوس های سیار را ندارد‪ ،‬درحالی که به این اتوبوس ها‬ ‫نیاز داریم‪ .‬او با بیان اینکه در حال حاضر در برخی مناطق‬ ‫و روستاهای استان امکان خون گیری وجود ندارد و فراهم‬ ‫شدن این اتوبوس های سیار می تواند خالهای موجود در این‬ ‫زمینه را برطرف کند‪ ،‬افزود‪ :‬شهرستان های کوچک تر به ویژه‬ ‫در زمان بحران‪ ،‬مشارکت زیادی در اهدای خون دارند و باید از‬ ‫این ظرفیت مردمی استفاده کرد‪ .‬مدیرکل انتقال خون استان‬ ‫اصفهان در خصوص جایگزین اتوبوس های سیار‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫گروه های خون گیری سیار را به عنوان جایگزین اتوبوس های‬ ‫سیار تشکیل داده ایم که سه روز در هفته به پایگاه های ثابت‬ ‫در شهرستان های زرین شهر‪ ،‬خمینی شهر و شاهین شهر اعزام‬ ‫می شوند و خون گیری های انجام شده را به اصفهان می اورند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬البته در شهرستان های دیگری همچون خوانسار‪،‬‬ ‫نجف اباد و کاشان پایگاه های ثابت خون گیری وجود دارد‪ ،‬اما‬ ‫در شهرستان هایی که احداث پایگاه یا مرکز خون گیری به‬ ‫دلیل مسائل مالی مشکل ساز است‪ ،‬گروه های خون گیری سیار‬ ‫در مکان های مناسب فعالیت خود را انجام می دهند‪ .‬فتوحی‬ ‫با تاکید بر اینکه اقدامات ترویجی برای اهدای خون بسیار‬ ‫اثرگذار است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬به دلیل گرمای هوا و پیک جدید‬ ‫کرونا میزان اهدای خون کاهش یافت‪ ،‬اما در دهه محرم شاهد‬ ‫افزایش اهدای خون هستیم‪ .‬او با بیان اینکه همیشه به همه‬ ‫گروه های خون نیاز داریم‪ ،‬ولی به گروه های خون منفی نیاز‬ ‫بیشتری داریم‪ ،‬یاداور شد‪ :‬اهداکنندگان ما صد درصد داوطلب‬ ‫هستند و هیچ اجباری برای اهدای خون نیست که این موضوع‬ ‫باعث اطمینان از سالمت خون می شود‪ .‬مدیرکل انتقال خون‬ ‫استان با اعالم اینکه اهداکنندگان مستمر خون به سمت مسن‬ ‫شدن و بازنشسته شدن رفته اند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اگر جوانان بیشتر‬ ‫برای اهدای خون مراجعه کنند‪ ،‬ذخیره مناسبی خواهیم داشت‪،‬‬ ‫همچنین باید راهی پیدا کنیم تا تعداد بانوانی که خون اهدا‬ ‫می کنند افزایش یابد و جوانانی که تاکنون برای اهدای خون‬ ‫مراجعه نکرده اند‪ ،‬تشویق به اهدای خون شوند‪.‬‬ ‫صندوق امداد والیت‪ ،‬محل‬ ‫تجمع خیران برای حمایت از‬ ‫نیازمندان‬ ‫گروه جامعه‪ :‬بیش از ‪ 4‬هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫در سال جاری به نیازمندان و مددجویان تحت حمایت کمیته‬ ‫امداد استان اصفهان پرداخت شده است‪ .‬سید مجتبی حجازی‬ ‫مدیر امور شعب صندوق قرض الحسنه امداد والیت استان‬ ‫اصفهان‪ ،‬با بیان اینکه در سال جاری ‪ 4‬هزار و ‪ 367‬فقره‬ ‫تسهیالت به نیازمندان پرداخت شده‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬این‬ ‫تسهیالت پرداختی در قالب وام کارگشایی‪ ،‬اشتغال‪ ،‬مسکن‪،‬‬ ‫درمان و امور فرهنگی‪ ،‬با اعتباری بالغ بر ‪ 49‬میلیارد و ‪847‬‬ ‫میلیون تومان بوده است‪ .‬سید مجتبی حجازی با ارائه گزارشی‬ ‫از وام های پرداختی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تاکنون بیشترین تسهیالت‬ ‫به ارزشی بالغ بر ‪ 25‬میلیارد تومان برای حمایت و گشایش‬ ‫مشکالت مددجویان پرداخت شده است‪ .‬او بیشترین امار‬ ‫پرداخت تسهیالت پس از حوزه کارگشایی را‪ ،‬کمک به تامین‬ ‫مسکن و اشتغال مددجویان اعالم کرد و افزود‪ :‬با هدف کمک‬ ‫به رفع مشکالت مسکن و همچنین ایجاد‪ ،‬تقویت و پایداری‬ ‫طرح های خودکفایی مددجویان‪ ،‬اعتباری به ارزش ‪ 20‬میلیارد‬ ‫تومان به شماره حساب متقاضیان واجد شرایط واریز شده است‪.‬‬ ‫حجازی همچنین به تسهیالت ارائه شده در دیگر حوزه ها‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬بالغ بر ‪ 5‬میلیارد تومان‪ ،‬تسهیالت درمان‬ ‫و کمک هزینه تحصیلی دانشجویان نیز پرداخت شده است‪.‬‬ ‫مدیر امور شعب صندوق قرض الحسنه امداد والیت استان‪،‬‬ ‫بیان داشت‪ :‬این صندوق با طرح های مختلف‪ ،‬بستر مناسبی‬ ‫برای مشارکت خیران در سرمایه گذاری با هدف رفع مشکالت‬ ‫مددجویان فراهم کرده است‪.‬‬ ‫خسارت هزار میلیارد تومانی‬ ‫سیل به استان اصفهان‬ ‫بارش شدید و جاری شدن سیالب بیش از هزار میلیارد‬ ‫تومان به استان اصفهان خسارت وارده کرده است‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرگزاری صداوسیما‪ ،‬مدیرکل مدیریت بحران استانداری‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬در پی بارش های شدید و سیالبی شدن چند‬ ‫روز گذشته در برخی معابر‪ ،‬جاده ها و روستا ها و مناطق مسکونی‬ ‫استان بیش از ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان به بخش کشاورزی و باغی‪،‬‬ ‫گلخانه ها‪ ،‬واحد های دام و طیور و کلنی های زنبورعسل‪،‬‬ ‫واحدهای پرورش ماهی و مرغداری و ایستگاه پمپاژ اب و‬ ‫قنات ها خسارت وارد شد‪ .‬منصور شیشه فروش افزود‪ :‬به ‪205‬‬ ‫استخر ذخیره کشاورزی‪ 18،‬بند خاکی و عشایری و ‪ 889‬چادر‬ ‫اسیب دیده و هزار و ‪ 220‬راس دام و هزار و ‪ 200‬کیلومتر ایل‬ ‫راه و ‪ 61‬دستگاه ابنیه فنی خسارت وارد شد‪ .‬او با اشاره به‬ ‫خسارت ‪ 235‬میلیارد تومانی سیالب به واحد های مسکونی و‬ ‫معابر و پل ها در ‪ 15‬روستای استان نیز افزود‪ :‬در بخش راه‬ ‫و ابنیه روستایی‪ 200،‬میلیارد تومان خسارت وارد شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت‪ :‬در این مدت‬ ‫شهرستان هایکوهپایه‪،‬فریدن‪،‬مبارکه‪،‬خوانسار‪،‬نائین‪،‬دهاقان‪،‬‬ ‫شهرضا‪ ،‬فریدون شهر‪ ،‬تیران و کرون‪ ،‬نجف اباد‪ ،‬چادگان‪ ،‬هرند و‬ ‫شاهین شهر و میمه‪ ،‬برخوار و جرقویه از جمله شهرستان هایی در‬ ‫استان بودند که بیش تر میزان خسارت را از سیل متحمل شدند‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫رئیـس اداره انجمـن اولیـا و مربیـان اداره کل‬ ‫اموزش وپـرورش اسـتان اصفهـان با بیان اینکـه برای تهیه‬ ‫فرم مدرسـه اجباری بـرای دانش اموز و مدرسـه وجود ندارد‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬هرگونه شـکایت در خصوص کیفیت‪ ،‬دوخـت و دوز‪،‬‬ ‫نحـوه توزیـع یـا قیمت بـه سـامانه ‪ ۱۲۴‬اطلاع داده شـود‪.‬‬ ‫شـهرام صانعی با بیان اینکه برای تهیه فرم مدرسـه اجباری‬ ‫بـرای دانش امـوز و مدرسـه وجود نـدارد‪ ،‬به ایمنـا گفت‪ :‬در‬ ‫سـال جـاری اموزش وپـرورش در موضوع فـرم مدارس تنها‬ ‫مجـری مـاده ‪ ۸۵‬قانـون ائین نامه اجرایی مدارس اسـت که‬ ‫در ان بـه تصویـب مـدل فرم دانش اموزی توسـط شـورای‬ ‫مدرسـه اشـاره شـده و ادامه فرایند نظیر انعقاد تفاهم نامه با‬ ‫تولیـدی‪ ،‬نظـارت بر دوخـت و دوز‪ ،‬قیمـت و کیفیت تا زمان‬ ‫توزیـع فـرم‪ ،‬در اختیـار انجمن اولیا و مربیان مدرسـه اسـت‪.‬‬ ‫او بـا بیـان اینکـه اموزش وپـرورش نقشـی در تعیین قیمت‬ ‫فـرم دانش امـوزی مـدارس نـدارد‪ ،‬افـزود‪ :‬در صـورت اجبار‬ ‫دانش امـوز بـرای خرید فرم مدرسـه از سـمت مـدارس‪ ،‬این‬ ‫موضـوع از طریـق کارشناسـی های انجمـن اولیـا و مربیان‬ ‫نواحـی و مناطـق و کارشناسـی های ارزیابـی عملکـرد و‬ ‫بازرسـی ادارات‪ ،‬قابل پیگیری اسـت‪ .‬رئیس اداره انجمن اولیا‬ ‫و مربیـان اداره کل اموزش وپرورش اسـتان اصفهان تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬به علت درگیـری دانش اموزان با شـیوع بیماری کرونا‬ ‫و نبـود امـوزش حضـوری‪ ،‬فـرم مدرسـه تولیـد و خریداری‬ ‫نشـده اسـت؛ بنابراین احتمال اینکه فرم مدرسه خریداری و‬ ‫اسـتفاده شده در سـه سال گذشته مناسب اسـتفاده در زمان‬ ‫کنونـی بـرای دانش امـوزش باشـد‪ ،‬وجـود نـدارد و تاکیدی‬ ‫مبنـی بـر اینکـه مـدارس رنگ یـا مـدل فـرم دانش اموزی‬ ‫را تغییـر ندهنـد‪ ،‬بـرای زمانی اسـت کـه امـوزش حضوری‬ ‫دانش امـوزان هر سـاله تداوم داشـته باشـد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬مدیران مــدارس مجاز به اخذ قــرارداد با‬ ‫تولیدکنندگانلباسنیستند‬ ‫او بـا بیـان اینکـه طـی سـال جـاری شـورای مـدارس‬ ‫محدودیتـی بـرای تغییـر رنـگ و مـدل فـرم دانش امـوزی‬ ‫ندارنـد‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬مدیـران مـدارس به هیچ عنـوان مجـاز به‬ ‫اخذ قرارداد با تولیدکنندگان لباس نیسـتند‪ ،‬یکی از تخلفاتی‬ ‫کـه مدیـر مـدارس بایـد نسـبت بـه ان پاسـخگو باشـند‪،‬‬ ‫امضـای تفاهم نامـه بـا واحـد تولیدی اسـت‪ .‬انجمـن اولیا و‬ ‫مربیـان مـدارس تشـکیل می شـود و در این شـورا مـواردی‬ ‫نظیـر واحـد تولیـدی موردنظـر‪ ،‬قیمـت فـرم مدرسـه‪ ،‬نوع‬ ‫پارچـه مورداسـتفاده و نحوه توزیع مصوب می شـود و رئیس‬ ‫ایـن انجمن به نمایندگی از مدرسـه برای انعقـاد تفاهم نامه‪،‬‬ ‫اقـدام می کنـد‪ .‬صانعـی گفـت‪ :‬پوشـش دانش امـوزی در‬ ‫مدرسـه قانون خـود را دارد و باید شـرایط زندگی و تحصیل‬ ‫در ایـران به عنوان یک کشـور اسلامی‪ ،‬مدنظـر قرار بگیرد‬ ‫و خطـوط قرمز در نحوه پوشـش رعایت شـود‪ .‬درصورتی که‬ ‫دانش امـوز فرمـی متفـاوت بـا سـایر دانش امـوزان امـا‬ ‫عرف پسـند و مـورد تاییـد مدیـر مدرسـه برگزیند‪ ،‬مشـکلی‬ ‫وجـود نـدارد و مدیـر حـق اجبـار دانش امـوز بـرای انتخاب‬ ‫فرم مدرسـه را نـدارد اما احتمال می رود این موضوع اسـیب‬ ‫روحـی بـرای دانش امـوز به همـراه داشـته باشـد‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه به مدیران مدارس سـفارش شـده اسـت درصورتی که‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫کـه بـرای اولیـن بـار طی سـال جـاری گرفتـه شـد‪ ،‬دارای‬ ‫مزایـای فراوانـی اسـت کـه از ان جمله می توان بـه نظارت‬ ‫حداقـل پنج نفـر از اولیـای دانش اموزان روی دوخـت و دوز‬ ‫فـرم مـدارس‪ ،‬اشـاره کـرد و قطعاً موجـب افزایـش میزان‬ ‫رضایتمنـدی خواهد شـد‪ .‬او در خصوص قیمت رسـمی فرم‬ ‫دانش امـوزی تصریـح کـرد‪ :‬اعلام نـرخ وظیفـه سـازمان‬ ‫اموزش وپـرورش بـه جهـت نداشـتن تخصـص و نداشـتن‬ ‫جایگاه قانونی در این موضوع‪ ،‬نیسـت و در بخشـنامه ارسال‬ ‫شـده بـه همه مـدارس ضمـن تاکید بـر رویت توسـط اولیا‬ ‫اشـاره شده اسـت که هرگونه شـکایت در خصوص کیفیت‪،‬‬ ‫دوخـت و دوز‪ ،‬نحـوه توزیـع یا قیمت به سـامانه ‪ ۱۲۴‬اطالع‬ ‫داده شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬نظارت بر انتخاب فرم مجلل دانش اموزی در‬ ‫مدارسغیردولتی‬ ‫رئیـس اداره انجمـن اولیـا و مربیـان اداره کل‬ ‫اموزش وپـرورش اسـتان اصفهـان بـا بیـان اینکـه همـه‬ ‫دغدغـه موجـود رضایـت خانواده هـا و تهیه البسـه مرغوب‬ ‫بـا نازل تریـن قیمـت اسـت‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬تهیه البسـه مرغوب‬ ‫به طورقطـع در یادگیـری و بازدهـی دانش امـوزان تاثیرگذار‬ ‫خواهـد بـود و احسـاس خوشـایندی بـرای ان ها بـه ارمغان‬ ‫مـی اورد و از صفـر تا صد این فرایند در سـال جاری توسـط‬ ‫نماینـدگان اولیـای دانش امـوزان کنتـرل خواهـد شـد‪ .‬او با‬ ‫اشـاره بـه انتخـاب فـرم مجلـل دانش امـوزی در مـدارس‬ ‫غیردولتـی‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬جلسـه ای بـا رئیـس اداره‬ ‫مشـارکت های مردمـی و مـدارس غیردولتـی برگـزار و قرار‬ ‫بـر ایـن شـد کـه در حیطـه نظـارت بـر مـدارس غیردولتی‬ ‫موضـوع انتخـاب فرم هـای مجلـل را در بازدیدهـا مدنظـر‬ ‫قـرار دهنـد‪ .‬همچنیـن سـتاد امربه معـروف و نهی ازمنکـر‬ ‫اسـتان اصفهـان نیـز بر پرهیـز از تجمـل در فرم های لباس‬ ‫دانش امـوزی تاکیـد کرده اسـت امـا به طورکلی مسـئولیت‬ ‫اصلـی کنتـرل ایـن موضـوع بـه انجمن هـای مـدارس‬ ‫بازمی گـردد و درصورتی کـه ایـن موضـوع مشـاهده شـود‪،‬‬ ‫برخـورد الزم صـورت می گیـرد‪.‬‬ ‫فـردی توان پرداخت هزینه فرم مدرسـه را نداشـته باشـد از‬ ‫کمـک خیـران و سـایر اولیا و مربیـان در راسـتای تهیه فرم‬ ‫دانش امـوزی بـرای او اسـتفاده شـود‪ ،‬اضافـه کرد‪ :‬بـا توجه‬ ‫بـه مـوارد مذکور‪ ،‬مدیر مدرسـه حق اجبار کـردن دانش اموز‬ ‫بـرای تهیه فـرم مدرسـه را ندارد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬نظارت تیم های ارزیابی و انجمن های اولیا و‬ ‫مربیان بر فروش لباس فرم مدرسه‬ ‫رئیـس اداره انجمـن اولیـا و مربیـان اداره کل‬ ‫اموزش وپرورش اسـتان اصفهان با بیان اینکه در بخشـنامه‬ ‫ارسـالی به همـه مدارس طی سـال جـاری الـزام خانواده ها‬ ‫به خرید لوازم غیر از فرم مدرسـه ممنوع اعالم شـده اسـت‪،‬‬ ‫اظهـار کرد‪ :‬هیچ تولیدی حق عرضه سـایر اقلام به والدین‬ ‫در کنـار فـروش فرم مدرسـه را ندارد‪ .‬صانعی بـا بیان اینکه‬ ‫تیم هـای ارزیابـی و انجمن هـای اولیـا و مربیـان در مدارس‬ ‫کـه خـود نمایندگان سـایر اولیا هسـتند‪ ،‬به منظور بازرسـی‬ ‫و هماهنگـی بـه واحدهـای توزیـع مراجعه می کننـد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تصمیـم نظارت اولیـای دانش امـوزان بر تهیه فـرم مدارس‬ ‫رییس پلیس اگاهی اصفهان مطرح کرد‬ ‫مال خران؛ عامل اصلی چرخه سرقت ضایعات‬ ‫اگـر مال خـران ریشـه کن شـوند افـراد معتـاد جایی‬ ‫بـرای فـروش امـوال مسـروقه خـود پیدا نمـی کنند‬ ‫بنـا بـه گفتـه رییـس پلیـس اگاهـی فرماندهـی‬ ‫انتظامـی اسـتان اصفهـان مراکز و کارگاه هـای غیرمجاز‬ ‫خریدوفـروش ضایعـات در اسـتان به سـبب انکـه زمینه‬ ‫افزایـش سـرقت و سـارقان را فراهـم کرده انـد‪ ،‬نیازمنـد‬ ‫سـاماندهی فـور ی اسـت‪.‬‬ ‫سـرهنگ حسـین ترکیـان بـه ایرنـا گفت‪ :‬بسـیاری‬ ‫از سـارقان ُخـرد‪ ،‬از فضـای ضایعـات فروشـی های غیر‬ ‫مجـاز برای فـروش اجناس سـرقتی اسـتفاده می کنند و‬ ‫بسـیاری از این ضایعات فروشـی های غیرمجاز در حاشیه‬ ‫شـهرها دایر هسـتند و با ایجاد ناامنی موجـب نارضایتی‬ ‫شـهروندان سـاکن در این مناطق شـده اند‪ .‬رییس پلیس‬ ‫اگاهـی اسـتان اصفهـان افزود‪ :‬ایـن کارگاه ها بـه عنوان‬ ‫مال خر اموال سـرقتی موجب شـده اسـت که معتادان یا‬ ‫افـراد سـابقه دار با سـرقت از معابر و سـاختمان های نیمه‬ ‫کاره بـه راحتـی اقـدام بـه فـروش اجناس سـرقتی خود‬ ‫کننـد‪ .‬او بـا بیـان اینکـه در بررسـی های صـورت گرفته‬ ‫برخـی از ایـن ضایعـات فروشـی های بـدون مجـوز‪ ،‬بـه‬ ‫توزیـع و فـروش مواد مخـدر نیز اقـدام می کننـد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شناسـایی این اماکن و افراد همواره در دسـتور کار پلیس‬ ‫اسـتان قـرار دارد‪ .‬سـرهنگ ترکیـان افـزود‪ :‬تـا وقتی که‬ ‫ارائه تسهیالت اغاز درمان به ‪ 2‬هزار‬ ‫زوج نابارور‬ ‫مدیرعامـل بنیـاد ‪ ۱۵‬خـرداد با بیـان اینکـه در حوزه کمک‬ ‫بـه درمان زوج هـای نابارور تفاهم خوبی با نظام بانکی کشـور‬ ‫داشـتیم که تسـهیالت شـروع درمـان را اعطـا می کنیم گفت‪:‬‬ ‫بالغ بر ‪ ۲‬هزار متقاضی به نظام بانکی معرفی شـده و در دسـتور‬ ‫کار دریافـت وام هسـتند و تا انتهای سـال این رقـم به ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫زوج خواهد رسید‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬علیـان زادگان در مراسـم امضـای‬ ‫تفاهم نامـه همکاری ارائه خدمات غربالگری اسـکلتی‪ ،‬حرکتی‬ ‫و اسـتعدادیابی ورزشـی بـرای کـودکان و نوجوانـان ‪ ۷‬تـا ‪۱۷‬‬ ‫سـال محلات کـم برخـوردار کشـور میـان بنیـاد ‪ ۱۵‬خـرداد‪،‬‬ ‫معاونـت تربیت بدنـی وزارت اموزش وپـرورش و فدراسـیون‬ ‫ورزش دانش امـوزی کشـور بیـان کرد‪ :‬یکـی از ماموریت های‬ ‫اصلـی بنیـاد در بحـث سلامت ایـن اسـت کـه کار ویژه های‬ ‫متعـددی را تعریـف کردیم که برخـی از انها شـامل حمایت از‬ ‫درمـان بیمـاران مبتال به سـرطان و بیماری هـای صعب العالج‬ ‫و همچنین غربالگری شـنوایی‪ ،‬اجرایی و عملیاتی شـده است‪.‬‬ ‫او افـزود‪ :‬در حـوزه کمـک به درمان زوجهای نابـارور نیز تفاهم‬ ‫خوبـی بـا نظـام بانکی کشـور داشـتیم که تسـهیالت شـروع‬ ‫درمـان را اعطـا می کنیـم و بالـغ بـر ‪ ۲‬هـزار متقاضـی به نظام‬ ‫بانکـی معرفی شـده و در دسـتور کار دریافـت وام هسـتند و تـا‬ ‫انتهـای سـال این رقم بـه ‪ ۱۰‬هزار زوج خواهد رسـید‪ .‬با کمک‬ ‫خیریـن بتوانیـم بـه هدف گذاری هـای حوزه سلامت ضریب‬ ‫دهیـم و مقیاس پذیـر کنیـم‪ .‬او بـا اشـاره بـه حـوزه غربالگری‬ ‫اسـکلتی حرکتـی و اسـتعدادیابی ورزشـی نیز گفـت‪ :‬با همتی‬ ‫کـه در حـوزه اموزش وپـرورش کشـور و همچنین فدراسـیون‬ ‫ورزش دانش امـوزی شـکل گرفته به کمک دوسـتان امدیم و‬ ‫بـا سـطح بندی که صـورت گرفته نهایتـا به اسـتعدادهای برتر‬ ‫کشـور خواهیم رسـید‪ .‬علیـان زادگان ادامـه داد‪ :‬اگـر در فرایند‬ ‫غربالگـری بـا کـودکان و نوجوانانی کـه دارای مشـکالت حاد‬ ‫یـا غیـر حاد مواجه شـویم بـر اسـاس ریل گذاری ها‪ ،‬ایـن افراد‬ ‫در نظـام ارجـاع تعریـف شـده قـرار خواهنـد گرفـت و نهایتا از‬ ‫اسـیب های اتـی جـدا خواهیم شـد‪.‬‬ ‫ایـن مال خـران در قالب خریدوفـروش ضایعات در جامعه‬ ‫فعالیت داشـته باشـند همچنان شـاهد سـرقت های ُخرد‬ ‫از سـوی افـراد معتـاد هسـتیم کـه بـرای تامیـن هزینه‬ ‫زندگـی و مـواد مصرفـی خـود دسـت بـه ایـن گونـه‬ ‫سـرقت ها می زننـد‪ .‬او تصریـح کـرد‪ :‬این در حالی اسـت‬ ‫کـه اگـر مال خـران بـه عنـوان یکـی از عوامـل اصلـی‬ ‫چرخـه سـرقت ریشـه کن شـوند افـراد معتـاد هم جایـی‬ ‫بـرای فـروش اموال مسـروقه خود پیدا نکـرده و بنابراین‬ ‫انگیـزه خـود برای سـرقت را از دسـت می دهنـد‪ .‬رییس‬ ‫پلیس اگاهی اسـتان اصفهان از متولیان سـاماندهی این‬ ‫مراکـز از جمله شـهرداری درخواسـت کرد که نسـبت به‬ ‫بررسـی وضعیـت ایـن کارگاه هـا و نظارت جـدی بر انها‬ ‫وارد عمـل شـوند تـا فرصـت بـرای افـراد مجـرم فراهم‬ ‫نشـود‪ .‬او یـاداور شـد‪ :‬در عیـن حـال پلیـس به صـورت‬ ‫مسـتمر طرح هـای عملیاتی ذوالفقـار را با هـدف ارتقای‬ ‫امنیـت اجتماعـی و پاک سـازی نقـاط الوده و جـرم خیز‬ ‫را به منظـور برخـورد بـا ایـن گونـه متخلفـان در دسـتور‬ ‫کار خـود قـرار داده اسـت‪ .‬سـرهنگ ترکیان بـا تاکید بر‬ ‫اهمیـت اجـرای این گونـه طرح ها در پیشـگیری از وقوع‬ ‫جـرم در جامعـه گفـت‪ :‬شـهروندان می تواننـد بـا اطالع‬ ‫مـوارد مشـکوک بـه مرکـز فوریت هـای پلیسـی ‪،۱۱۰‬‬ ‫پلیـس را در ایـن امـر مهم یـاری دهند‪.‬‬ ‫سیل تا حد کمی‬ ‫قابل پیش بینی است‬ ‫رییس سـازمان محیط زیسـت تاکیـد کرد که سـیل قابل‬ ‫پیش بینـی اسـت اما در حـد اندک‪.‬‬ ‫به گزارش ایسـنا‪ ،‬علی سلاجقه در حاشـیه جلسـه هیات‬ ‫دولـت در پاسـخ به پرسشـی دربـاره پیش بینی هواشناسـی از‬ ‫وقـوع سـیل اظهـار کـرد‪ :‬از لحـاظ امـاری قابـل پیش بینـی‬ ‫اسـت‪ ،‬ولـی در حـد انـدک‪ .‬شـرایط تغییـر اقلیمـی وضعیتی‬ ‫را ایجـاد کـرده کـه پیش بینـی سـازمان هواشناسـی و‬ ‫دسـتگاه های دیگـر خیلـی نمی توانـد دقیـق باشـد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫تـوده ابـری می ایـد‪ ،‬جبهـه ای کـه حرکـت می کنـد و وارد‬ ‫کشـور می شـود‪ ،‬پیش بینی می شـود‪ ،‬ولی باد و مسـائل دیگر‬ ‫به سـرعت تاثیر می گـذارد‪ .‬البته دسـتگاه های متخصص کار‬ ‫خـود را انجام می دهنـد‪ ،‬ولی اینکه بخواهنـد دقیقا پیش بینی‬ ‫کننـد تحـت تاثیـر ایـن موارد اسـت‪ .‬مـن نمی خواهـم به ان‬ ‫معنـا دفـاع کنـم‪ ،‬ولـی از لحاظ علمـی ایـن پیش بینی خیلی‬ ‫نمی توانـد جایـی داشـته باشـد‪ .‬سلاجقه یـاداور شـد‪ :‬در‬ ‫شـرایط تغییـر اقلیمـی‪ ،‬باید منتظـر این مـوارد باشـیم‪ .‬انچه‬ ‫کـه مهـم اسـت مدیریت کـردن این مـوارد اسـت و اینکه ایا‬ ‫قابـل مدیریـت کـردن اسـت یا نـه‪ .‬بارهـا گفتیم کـه کامال‬ ‫قابـل مدیریت کردن اسـت و انچـه در زمینـه مدیریت جامع‬ ‫حـوزه ابخیـز گفته ایـم بـه عنوان یک نقشـه راهبـردی برای‬ ‫کشـور و همه دسـتگاه ها موردنظر قرار گیرد‪ .‬رییس سـازمان‬ ‫محیط زیسـت گفـت‪ :‬هـر دسـت کاری در طبیعـت برمبنـای‬ ‫توانمندی هـا و داشـته های طبیعـت انجام شـود خیلـی راحت‬ ‫می توانیم مسـائلی مثل سـیالب و مخاطـرات دیگر را کنترل‬ ‫کنیـم‪ .‬کشـور ما از لحـاظ ذاتی وضعیتی دارد که اگر دو سـال‬ ‫سـیل نیامد‪ ،‬خشکسـالی نبـود و زلزلـه نیامد باید انگشـت به‬ ‫دهان باشـیم‪ .‬این ذات سـرزمین ماسـت و باید ان را با همین‬ ‫مقتضیـات مدیریـت کنیـم‪ .‬او افـزود‪ :‬برخـی اوقـات دنبـال‬ ‫کارهـای هزینه بـر می رویـم کـه بیشـتر به چشـم بیایـد‪ ،‬اما‬ ‫از کارهایـی کـه هارمونـی طبیعـت را حفـظ می کنـد و خیلی‬ ‫راحـت می توانـد جریان هـای رام نشـده را ارام کند را پیگیری‬ ‫نمی کنیـم‪.‬‬ ‫اقبال عمومی نسبت به تزریق دوز بوستر اندک است‬ ‫گـروه جامعـه‪ :‬رئیـس هیئـت مدیـره نظـام‬ ‫پزشـکی تهـران خواسـتار سـرعت بخشـیدن بـه روند‬ ‫واکسیناسـیون کرونـا در کشـور بـا اسـتفاده از امکانات‬ ‫نهادهـا و سـازمان هـای دارای توان مشـارکت در این‬ ‫حـوزه شـد و گفـت‪ :‬زودتـر از تصـور وارد پیـک هفتـم‬ ‫کرونـا شـدیم‪.‬‬ ‫مویـد علویـان افـزود‪ :‬پیـک پنجـم کرونـا در‬ ‫کشـورمان فاجعه بـار بـود و در ایـن مـوج به طـور‬ ‫متوسـط روزانـه ‪ ۵۰۰‬تـا ‪ ۷۰۰‬نفـر از هموطنـان را از‬ ‫دسـت مـی دادیـم‪ ،‬امـا عملکـرد اجرایـی دولـت و‬ ‫شـخص ریاسـت جمهـوری به گونـه ای بود کـه مهار‬ ‫بیمـاری کرونـا یکـی از اصلـی تریـن اولویت هـای‬ ‫دولـت شـد و در کنـار رعایـت پروتکل های بهداشـتی‪،‬‬ ‫موضـوع پیشـگیری بـا انجـام واکسیناسـیون گسـترده‬ ‫در مقطـع زمانـی کوتـاه مـورد توجـه قـرار گرفـت و‬ ‫واکسیناسـیون بـا اسـتفاده از واکسـن های وارداتـی و‬ ‫تولیـد داخـل شـتاب فوق العـاده ای گرفـت‪ .‬او اظهـار‬ ‫داشـت‪ :‬بـه تناسـب واردات انبـوه واکسـن در زمانـی‬ ‫کوتـاه بـه کشـور‪ ،‬رونـد واکسیناسـیون هـم شـتاب‬ ‫تـازه ای بـه خـود گرفـت‪ .‬وزارت بهداشـت و کلیـه‬ ‫سـازمان هـای همـراه اعـم از سـپاه و بسـیج و ارتـش‬ ‫و شـهرداری بـرای واکسیناسـیون گسـترده مـردم‬ ‫بسـیج شـدند و شـاهد بودیم سیاست پیشـگیری برای‬ ‫کاهـش انتشـار ویـروس در بین جمعیت قابـل توجهی‬ ‫از مـردم در دسـتور کار قـرار گرفـت‪ ،‬بـا توصیـه بـه‬ ‫مردم بـرای رعایـت پروتکل های بهداشـتی مانند زدن‬ ‫ماسـک‪ ،‬شست وشـوی دسـت‪ ،‬رعایت فاصله اجتماعی‬ ‫و دوری از تجمـع تـا پایـان سـال تعـداد قابـل توجهی‬ ‫از افـراد جامعـه در برابـر کرونا واکسـینه شـدند‪ ،‬اگرچه‬ ‫پیـک ششـم بیمـاری بـا نـوع امیکـرون اغـاز شـد اما‬ ‫همـکاری مـردم کشـور بـرای انجـام واکسیناسـیون و‬ ‫رعایـت پروتکل هـا نقـش موثـری در مهار موج ششـم‬ ‫داشـت‪ ،‬تاجایی کـه ایران بـه یکـی از نمونه های موفق‬ ‫مهـار کرونـا بـدل شـد‪ .‬علویـان تصریـح کـرد‪ :‬تصـور‬ ‫عمومـی بـر اینکـه کرونـا تمـام شـده اسـت و کاهش‬ ‫محدودیت هـا و نیـز عـدم اسـتقبال عمومـی از تزریـق‬ ‫دوزهـای یـاداور باعث شـد که حـاال و زودتـر از تصور‬ ‫کشـور وارد پیـک هفتم بیماری شـود‪ .‬حـاال مجددا در‬ ‫شـرایط خطرناکـی قـرار گرفتـه ایـم اما اقبـال عمومی‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫بـه تزریـق دوز بوسـتر کـم اسـت و از سـوی دیگـر‬ ‫هـم بـه نظـر نمی رسـد کـه وزارت بهداشـت بتواند به‬ ‫تنهایـی این کار عظیم را به سـرانجام برسـاند‪ .‬به گفته‬ ‫او‪ ،‬باید مثل سـال گذشـته با بسـیج رسـانه ای و تولید‬ ‫محتـوای اقناعـی مناسـب افـکار عمومی را بـه رعایت‬ ‫پروتکل هـای بهداشـتی ترغیـب کـرد و نیـز تمامـی‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی کشـور از جمله بسـیج را در کنار‬ ‫وزارت بهداشـت قـرار داد تـا با اسـتفاده از ظرفیت های‬ ‫پایگاه هـای بسـیج کشـور و نیـز ظرفیت هـای نهـادی‬ ‫مثـل هلال احمـر جمهـوری اسلامی ایـران رونـد‬ ‫واکسیناسـیون عمومی در کشـور به سـرعتی چند برابر‬ ‫سـرعت فعلـی برسـد و شـاهد کاهـش امار بسـتری و‬ ‫مرگ ومیـر ناشـی از ایـن بیمـاری باشـیم‪.‬‬ ‫تاثیر مستقیم سوابق‬ ‫تحصیلی روش عادالنه ای در‬ ‫کنکور است‬ ‫به گفته نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس‬ ‫شورای اسالمی اجرای مصوبه شورای عالی انقالب‬ ‫فرهنگی برای تاثیر مستقیم سوابق تحصیلی استبداد‬ ‫خبرگان اشرافی را در کشور رقم خواهد زد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬علی علیزاده در تذکری شفاهی در‬ ‫جریان جلسه علنی مجلس خطاب به رئیس بنیاد مسکن‬ ‫بیان کرد ‪ :‬مسئول عمران و ابادانی روستاها شما هستید‪.‬‬ ‫شما باید مطالبه مردم را بشنوید‪ .‬هر اتفاق ناگواری که‬ ‫در روستاها بیفتد مسئولیت ان متوجه شما است‪ .‬در‬ ‫سیل ‪ ۹۶‬عجب شیر ‪ ۲۱‬کشته دادیم‪ .‬اکنون نیز چندین‬ ‫روستای ما در این مشکل بوده و باید به ان ها کمک‬ ‫شود‪ .‬او در ادامه اظهار کرد ‪ :‬چند روز گذشته شاهد بودیم‬ ‫که رئیس جمهور مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی در‬ ‫خصوص کنکور را ابالغ کرد‪ .‬بر اساس این مصوبه سوابق‬ ‫تحصیلی موثرترین نقش را در تعیین اینده میلیون ها‬ ‫دانش اموز دارد‪ .‬شاید مسیر فعلی کنکور ایرادات اساسی‬ ‫داشته باشد اما بسیار عادالنه تر از مصوبه اخیر شورای‬ ‫عالی انقالب فرهنگی است که برخالف عدالت و انصاف‬ ‫است‪ .‬نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این مصوبه استبداد خبرگان اشرافی را در کشور رقم‬ ‫زده و میلیون ها دانش اموز که در مناطق محروم تحصیل‬ ‫می کنند امکان حضور در دانشگاه های مادر کشور را از‬ ‫دست می دهند‪ .‬تا دیر نشده جلوی این انحراف را بگیرید‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۰‬درصدی نرخ‬ ‫اضافه وزن دانش اموزان در ‪5‬‬ ‫سال گذشته‬ ‫معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت اموزش وپرورش‬ ‫با بیان اینکه طی پنج سال اخیر‪ ۱۰ ،‬درصد به نرخ‬ ‫اضافه وزن و چاقی دانش اموزان اضافه شده که یکی از‬ ‫معضالت جدی ماست‪ ،‬گفت‪ :‬در کنار این افزایش چاقی‬ ‫و اضافه وزن‪ ،‬نرخ سوءتغذیه دانش اموزان نیز نگران کننده ‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬ستاری فرد نیز در مراسم امضای‬ ‫تفاهم نامه همکاری ارائه خدمات غربالگری اسکلتی‪،‬‬ ‫حرکتی و استعدادیابی ورزشی برای کودکان و نوجوانان‬ ‫‪ ۷‬تا ‪ ۱۷‬سال محالت کم برخوردار کشور میان بنیاد ‪۱۵‬‬ ‫خرداد‪ ،‬معاونت تربیت بدنی وزارت اموزش وپرورش و‬ ‫فدراسیون ورزش دانش اموزی اظهار کرد‪ :‬ستاد اجرایی‬ ‫فرمان حضرت امام همیشه یاریگر اموزش وپرورش بوده‬ ‫است؛ چه در حوزه سخت افزار و تامین زیرساخت های‬ ‫موردنیاز ازجمله مدرسه سازی و چه در حوزه نرم افزار و‬ ‫برقراری عدالت اموزشی و عدالت تربیتی سرامد بوده‬ ‫است‪ .‬اقدامی که اکنون انجام می شود‪ ،‬یک گام روبه جلو‬ ‫است‪ .‬او با اشاره به اینکه یکی از موارد مهمی که در‬ ‫سند تحول بنیادین محل تاکید واقع شد‪ ،‬نقش عوامل‬ ‫سهیم و موثر در حوزه اموزش وپرورش و تعلیم و تربیت‬ ‫دانش اموزان بود‪ ،‬گفت‪ :‬ستاد اجرایی فرمان حضرت‬ ‫امام از این حیث بسیار عملکرد قابل قبولی داشته است‪.‬‬ ‫معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت اموزش وپرورش با‬ ‫اشاره به اجرای این تفاهم نامه افزود‪ :‬عقد این تفاهم نامه‬ ‫عمال در اجرای اصل ‪ ۲۹‬و ‪ ۳۰‬قانون اساسی است؛‬ ‫یعنی هم به موضوع سالمت دانش اموزان و هم به‬ ‫حوزه تعلیم و تربیت دانش اموزان توجه دارد‪ .‬از طرفی‬ ‫اقتضائات امروز ما به ویژه در بعد سالمت جسمی و روحی‬ ‫و روانی دانش اموزان ایجاب می کرد که برخی از عوامل‬ ‫به کمک اموزش وپرورش بیایند‪ .‬او گفت‪ :‬بنیاد ازاین جهت‬ ‫فعالیت هایی که انجام می دهد سرمایه اجتماعی و‬ ‫اعتماد عمومی خوبی ایجاد کرده و این یاریگیری به‬ ‫اموزش وپرورش در رفع نیازها و مسائل می تواند ما را در‬ ‫رسیدن به اهداف تعلیم و تربیت کمک کند‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه در سند تحول بنیادین ‪ ۶‬ساحت تعلیم و تربیت‬ ‫پیش بینی شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬یکی از ساحت های شش گانه در‬ ‫سند تحول بنیادین‪ ،‬توجه به ساحت زیستی و بدنی است؛‬ ‫یعنی هم استعدادهای دانش اموزان شناسایی و شکوفا‬ ‫و هم نیازها و مسائل مربوط به این حوزه مرتفع شود‪.‬‬ ‫ستاری فرد با بیان اینکه اقتضائات امروز ما فقر حرکتی‬ ‫دانش اموزان‪ ،‬چاقی و کم تحرکی دانش اموزان و تغییر‬ ‫سبک زندگی ان ها به سمت کم تحرکی و بازی های‬ ‫دیجیتالی یا الکترونیکی و بازی های کم حرکتی است که‬ ‫باعث معضالت جدی برای دانش اموزان ما شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬شناسایی و غربالگری این دانش اموزان گام نخست‬ ‫مواجهه سیاست گذارانه برای حل این مسائل است‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬طی ‪ ۵‬سال اخیر‪ ۱۰ ،‬درصد به نرخ اضافه وزن‬ ‫و چاقی دانش اموزان اضافه شد که یکی از معضالت‬ ‫جدی ماست‪ .‬در کنار این افزایش چاقی و اضافه وزن نرخ‬ ‫سوءتغذیه دانش اموزان نیز نگران کنند ه است‪ ،‬لذا الزم‬ ‫است که هم در بعد توجه به مسئله تغذیه دانش اموزان‬ ‫گام جدی برداریم و هم برای مسائلی که سالمت بچه ها‬ ‫را تهدید می کند‪ ،‬برنامه ریزی مناسب انجام شود که این‬ ‫اعالم نیاز از سوی اموزش وپرورش و پیش قدمی از سوی‬ ‫بنیاد ‪ ۱۵‬خرداد می تواند به حل مسائل کمک کند‪ .‬او با‬ ‫اشاره به عقد این تفاهم نامه گفت‪ :‬امید است بتوانیم هم در‬ ‫حوزه استعدادیابی ورزشی و هدایت وزرشی دانش اموزان‬ ‫برای پشتیبانی از ورزش ملی و قهرمانی کشور کمک‬ ‫کنیم و هم به موضوع بیماریابی و هنجاریابی عضالنی‬ ‫استعدادیابی دانش اموزان و غربالگری دانش اموزان از‬ ‫حیث مسائل و مشکالتی که دارند گام جدی برداریم‪.‬‬ ‫همچنین بابویی‪ ،‬رئیس فدراسیون ورزش دانش اموزی‬ ‫طی سخنانی کوتاه بیان کرد‪ :‬فدراسیون ورزش‬ ‫دانش اموزی خوشحال و باعث مباهات است که در مسیر‬ ‫خدمت به دانش اموزان مناطق کم برخوردار قدم بردارد‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫اکران‬ ‫برنامهتعطیلیسینماهااعالم‬ ‫شد‬ ‫همزمان با فرارسیدن روزهای تاسوعا و عاشورای‬ ‫حسینی تاریخ تعطیلی سینماها نیز مشخص شده است‪.‬‬ ‫با توجه به تعطیلی رسمی دو روز در هفته اینده‬ ‫همزمان با شهادت امام حسین (ع)‪ ،‬فعالیت سینماها در‬ ‫سراسر کشور به مدت پنج روز متوقف می شود‪.‬به این ترتیب‬ ‫طبق اعالم همایون اسعدیان ‪ -‬سخنگوی شورای صنفی‬ ‫نمایش‪ -‬سینماها از ساعت ‪ 17‬روز شنبه‪ 15 ،‬مردادماه تا‬ ‫پایان روز پنج شنبه ‪ 19‬مردادماه تعطیل می شوند و فعالیت‬ ‫ان ها از صبح پنج شنبه ‪ 20‬مرداد از سر گرفته خواهد شد‪.‬در‬ ‫حال حاضر فیلم های «تی تی»‪« ،‬بازیوو»‪« ،‬پیتوک»‪،‬‬ ‫«زاالوا»‪« ،‬علف زار»‪« ،‬روز ششم» ‪« ،‬هناس»‪« ،‬طالخون»‪،‬‬ ‫«بدون قرار قبلی»‪« ،‬بی صدا حلزون» و «والدین امانتی»‬ ‫روی پرده سینماها هستند‪.‬‬ ‫نمایش خانگی‬ ‫فصل دوم «زخم کاری» در راه‬ ‫است‬ ‫محمدحسین مهدویان‪ ،‬احتمال ساخت فصل دوم‬ ‫«زخم کاری» را با یک پست اینستاگرامی قوی تر کرد‪.‬‬ ‫محمدحسین مهدویان که این روزها مشغول تولید‬ ‫سریال «سرخ و سفید» است‪ ،‬با انتشار تصویری از‬ ‫شخصیت مالک در سریال «زخم کاری» در صفحه شخصی‬ ‫اینستاگرامش احتمال ساخت فصل دوم این سریال را‬ ‫قوی تر کرد‪.‬‬ ‫او برای کپشن این پست نوشت‪« :‬بلند شو مالک»‬ ‫با توجه به اینکه سازندگان این سریال احتمال ساخت‬ ‫فصل دوم را رد نکرده بودند‪ ،‬شنیده ها حاکی از این است‬ ‫که فیلم نامه دومین فصل «زخم کاری» در حال اماده سازی‬ ‫است‪.‬‬ ‫سینمای جهان‬ ‫ایرلند اغازکننده رقابت اسکار‬ ‫سینمای ایرلند به عنوان نخستین کشور‪ ،‬نماینده رسمی‬ ‫خود را برای رقابت در شاخه بهترین فیلم بین المللی نود و‬ ‫پنجمین دوره جوایز اسکار معرفی کرد‪.‬‬ ‫اکادمی فیلم و تلویزیونی ایرلند فیلم «دختر ساکت»‬ ‫ساخته «کولم بایرید» را به عنوان نماینده این کشور در شاخه‬ ‫بهترین فیلم بین المللی (غیرانگلیسی زبان) اسکار ‪۲۰۲۳‬‬ ‫معرفی کرد‪.‬داستان این فیلم در سال ‪ ۱۹۸۱‬در روستایی‬ ‫در ایرلند می گذرد و درباره دختری به نام کیت (کاترین‬ ‫کلینچ) که از خانواده پرجمعیت و ناکارامد خود جدا می شود‬ ‫تا تابستان را با اقوام دور زندگی کند‪ .‬این فیلم اخیرًا به اولین‬ ‫فیلم ایرلندی زبان تبدیل شد که برنده جایزه بهترین فیلم‬ ‫اکادمی سینمای ایرلند شد و هفت جایزه ازجمله کارگردانی‪،‬‬ ‫بازیگر زن‪ ،‬فیلمبرداری‪ ،‬تدوین‪ ،‬طراحی تولید و موسیقی‬ ‫را دریافت کرد‪.‬مهلت معرفی نمایندگان منتخب کشورها‬ ‫برای رقابت در شاخه بهترین فیلم بین المللی اسکار ‪۲۰۲۳‬‬ ‫پس از چند سال به شرایط قبل از همه گیری کرونا بازگشته‬ ‫و کمیته اسکار کشورهای مختلف درنهایت تا سوم اکتبر‬ ‫(‪ ۱۱‬مهرماه) فرصت دارند تا با بررسی گزینه های مختلف‬ ‫درنهایت نماینده رسمی سینمای خود را به اکادمی اعالم‬ ‫کنند‪.‬فهرست نامزدهای اولیه شاخه بهترین فیلم بین المللی‬ ‫جوایز اسکار شامل ‪ ۱۵‬فیلم در تاریخ ‪ ۲۱‬دسامبر ‪۳۰( ۲۰۲۲‬‬ ‫اذر) و ‪ ۵‬نامزدهای نهایی نیز روز ‪ ۲۴‬ژانویه ‪ ۴( ۲۰۲۳‬بهمن)‬ ‫معرفی می شوند‪.‬مراسم نود و پنجمین دوره جوایز سینمایی‬ ‫اسکار روز ‪ ۱۲‬مارس ‪ ۲۱( ۲۰۲۳‬اسفند) در تئاتر دالبی در‬ ‫هالیوود برگزار می شود‪.‬‬ ‫قفسه‬ ‫اجرای بسته جامع «اموزش‬ ‫نمایشنامه نویسی»درکشور‬ ‫دفتر پژوهش‪ ،‬اموزش و انتشارات اداره کل هنرهای‬ ‫نمایشی براساس نیازسنجی انجام شده از سوی امور استان ها‬ ‫اجرای طرح بسته جامع «اموزش نمایشنامه نویسی» را در‬ ‫دستور کار قرار داده است‪.‬به گزارش خبرانالین‪ ،‬دفتر‬ ‫پژوهش‪ ،‬اموزش و انتشارات اداره کل هنرهای نمایشی در‬ ‫نظر دارد تا با توجه به نیازسنجی انجام شده از سوی امور‬ ‫استان ها و با همراهی استادهای جوان و پیشکسوت فعال در‬ ‫حوزه نمایشنامه نویسی به اجرای طرح بسته جامع «اموزش‬ ‫نمایشنامه نویسی» در سراسر کشور بپردازد‪.‬‬ ‫پنجشنبه | ‪ 13‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4414‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫ایین های محرم در استان اصفهان ظرفیت های فرهنگی و گردشگری دارد‬ ‫فرصت ازدست رفته گردشگری مذهبی محرم‬ ‫چند سالی است استان یزد فرصت محرم‬ ‫و ایین های عزاداری این استان در این ماه‬ ‫را مغتنم شمرده و با برنامه ریزی درست از‬ ‫این ظرفیت فرهنگی و مذهبی جهت جذب‬ ‫گردشگران ایرانی و خارجی و هم چنین‬ ‫راضیهچنگیزنائین نشان دادن فرهنگ واالی عزاداری سرور و‬ ‫ساالر شهیدان امام حسین (ع) به جهانیان بهره می برد فرصتی‬ ‫که اصفهان علیرغم ظرفیت های بیشتر فرهنگی و ایینی سالیان‬ ‫سال است ازانجا مانده و برنامه ای برای معرفی ایین های مذهبی‬ ‫محرم به گردشگران داخلی و خارجی ندارد‪ .‬این در حالی است که‬ ‫استان اصفهان در شهرهای مختلف و حتی روستاهای کوچکش‬ ‫ایین های عزاداری ویژه ای در ماه محرم دارد که می توان با‬ ‫برنامه ریزی درست و الگو گیری از استان های همجوار هم در‬ ‫راستای معرفی این ایین ها و اداب ورسوم گام برداشت و هم چرخه‬ ‫گردشگری استان را فعال کرد‪ .‬در ادامه نگاهی می اندازیم به برخی‬ ‫از شهرهای استان اصفهان که ایین های مذهبی انها در محرم از‬ ‫منحصربه فردترین ایین ها و مراسم ها در جهان است‪ .‬گفتنی است‬ ‫ایین های محرم در استان اصفهان در شهرستان های شرق استان‬ ‫و هم چنین خمینی شهر‪ ،‬نجف اباد و شهرستان های غربی و سایر‬ ‫شهرهای استان ازجمله منحصربه فردترین اداب ورسوم عزاداری‬ ‫محرم در ایران است که در گزارشی به صورت مجزا به ان ها‬ ‫پرداخته خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬کاشان‬ ‫شهرستان کاشان ازجمله شهرهای مهم استان است که‬ ‫ایین های عزاداری محرم ان هرساله جلوه ای تازه به عزاداری‬ ‫محرم می بخشد و می توان با برنامه ریزی درست میزبان‬ ‫گردشگران داخلی و خارجی در روزهای محرم باشد‪ .‬دیار مومنان‬ ‫سرشار از ائین های سنتی و قدیمی عاشورایی است که به فراخور‬ ‫روز و شب های ماه مراحل از قدیم االیام در این دیار برگزارشده‬ ‫است از تعزیه خوانی گرفته تا چهل منبر و ایین سقاخوانی‬ ‫مراسم های سنتی عاشورایی این شهر هستند‪.‬‬ ‫ائین سقاخوانی در نخستین روزهای ماه عزای اقا اباعبداهلل‬ ‫الحسین (ع) و یاران باوفایش در بازار بزرگ کاشان برگزار‬ ‫می شود‪ .‬این سنت توسط چند هیئت که به این نام نامیده شده اند‬ ‫در کاشان برگزار می شود و از نسل های گذشته تاکنون توسط‬ ‫اعضای این هیئتت برگزار می شود‪ .‬در این ایین بازاریان و مردم‬ ‫در بازار با خواندن اشعار عاشورایی با پرچم عزاداری در دست‬ ‫حرکتمی کنند‪.‬‬ ‫از دیگر اداب و سنن ماه محرم در کاشان‪ ،‬برداشتن علم‬ ‫و علمات‪ ،‬کتل و بیرق‪ ،‬شامل عزاداری در بازار‪ ،‬نخل برداری‪،‬‬ ‫شمع زنی و چهل منبر است‪.‬‬ ‫نخل برداری که نماد و نشانه تشییع حضرت سیدالشهدا (ع)‬ ‫در روز عاشورا است‪ ،‬در بیشتر شهرهای ایران‪ ،‬همچنین کاشان‬ ‫انجام می شود که البته نحوه پوشاندن نخل در این شهرستان‬ ‫ساده و بدون تشریفات است‪ .‬در کاشان پنج نخل شامل نخل‬ ‫سرپره‪ ،‬نخل در فین‪ ،‬نخل در باغ‪ ،‬نخل کلهر و نخل باباشرف‬ ‫وجود دارد که در مراسمی پرشکوه و پرشور و همراه با اعتقادی‬ ‫عمیق برداشته می شود‪.‬‬ ‫همچنین ساعاتی به غروب روز تاسوعا‪ ،‬مراسم شمع زنی با‬ ‫روشن کردن ‪ 72‬شمع به تعداد یاران باوفای امام حسین (ع) در‬ ‫چهل مسجد و زیارتگاه به یاد چهل منزل اسرای کربال توسط‬ ‫بسیاری از نذرداران و عالقه مندان به ویژه بانوان برگزار می شود‪.‬‬ ‫علم جریده نیز شبیه به نیزه بوده و دارای یک یا دو تسمه‬ ‫اهنین هاللی شکل‪ ،‬دو پنجه فوالدین‪ ،‬دو عدد شیر‪ ،‬کشکول‬ ‫مسی‪ ،‬رشته های مروارید‪ ،‬جاشمعی و چندتکه پارچه قیمتی است‪.‬‬ ‫جریده درواق ع نمادی از ویژگی های علمدار کربالست‪ ،‬کشکول به‬ ‫نشانه سقایی حضرت‪ ،‬هالل تشبیه رخسار او به ماه‪ ،‬اینه صداقت‬ ‫و یکرنگی حضرت ابوالفضل (ع) و رشته های مروارید نشانه رشته‬ ‫الفت و وفاداری ایشان به حضرت سیدالشهدا (ع)‪ ،‬است و علم‬ ‫نشانه علمداری و سپهداری‪ ،‬پنجه های فلزی نشانی از دستهای‬ ‫ی هاشم (ع) است به اعتقاد مردم کاشان دادن اب‬ ‫بریده قمر بن ‬ ‫از این کشکول به بیماران شفابخش است‪«.‬خیمه کوبی» از دیگر‬ ‫ائین های محرم در کاشان است که یکی از باشکوه ترین ائین های‬ ‫عزاداری عاشورا است‪ ،‬در روز هشتم محرم اجرا می شود و در این‬ ‫روز به مناسبت روزی که امام حسین (ع) خیمه گاه کربال را برپا‬ ‫کرده است ازجمله فرشتگان‪ ،‬جنیان و غیره همراه حدود ‪ ۱۰‬گروه‬ ‫از سازهای ضربی و بادی نقاط مختلف ایران در دسته های ‪۱۰‬‬ ‫نفری نمایش عظیمی برپا می کنند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اران و بیدگل‬ ‫شهرستان اران و بیدگل نیز ازجمله شهرهای استان اصفهان‬ ‫است که ایین های زیادی در ایام محرم دارد و برای معرفی به‬ ‫ایرانیان و گردشگران خارجی ظرفیت های باالیی دارد‪.‬‬ ‫مردم اران و بیدگل در شب تاسوعا دیگ های نذری نوعی‬ ‫حلوا (به زبان محلی ترحلوا) را برپا می کنند و پای این دیگ ها به‬ ‫راز و نیاز و طلب حاجت می پردازند‪.‬‬ ‫صبحگاه‪ ،‬عزاداران با این ترحلوا و نانی که مردم روز تاسوعا به‬ ‫نام حضرت ابوالفضل العباس (ع) می پزند (نان عباسعلی) پذیرایی‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫شهرستان اران و بیدگل با بیش از ‪ 120‬هیئت مذهبی‪ ،‬از‬ ‫ظرفیت زیادی در زمینه ایین های سنتی برخوردار است که ازجمله‬ ‫انها می توان به سنج زنی اشاره کرد‪.‬‬ ‫ایین سنج زنی یا نمایش سنگ زدن گروهی در مخالفت با‬ ‫سپاه شمر برای تاختن با اسب ها بر پیکر بی جان شهدای کربال‬ ‫است‪.‬‬ ‫گروهی به شکل نمادین در این ایین با چوب هایی که سنگ‬ ‫یا سنج نامیده می شود‪ ،‬به حرکت درامده و اشعار خاصی را با‬ ‫گویش محلی زمزمه می کنند‪.‬‬ ‫خیل عرب از دیگر ایین های عزاداری شهرستان اران و‬ ‫بیدگل است که در روزهای ‪ 11‬و ‪ 12‬محرم در شهر نوش اباد‬ ‫برگزار می شود که نماد حرکت طایفه بنی اسد برای خاکسپاری‬ ‫پیکرهای بر زمین مانده شهدا در صحرای کربال است‪.‬‬ ‫این ایین به صورت نمادین در نوش اباد اجرا می شود و در ان‬ ‫گروهی عزادار درحالی که لباس سفید عربی بر تن دارند‪ ،‬با ضربات‬ ‫موزون نی های چوبی‪ ،‬اشعار موزون می خوانند و ژرفای اندوه خود‬ ‫را به نمایش می گذارند‪.‬‬ ‫مردم شهر ابوزیداباد از توابع اران و بیدگل نیز پس از یک‬ ‫دهه عزاداری و سوگواری در حسینیه ها و تکایا‪ ،‬صبح روز عاشورا‬ ‫به برگزاری ایین های طوق گردانی و نخل برداری می پردازند‪.‬‬ ‫بزرگ ترین میدان گاه کهن ابوزیداباد به نام میدان اعتمادی روز‬ ‫دهم ماه محرم هرسال میزبان ایین نخل برداری‪ ،‬طوق گردانی‬ ‫و ذوالجناح گردانی است و هنگام اجرای هر پرده از رویدادهای‬ ‫روز عاشورا به صورت نواخوانی جمعی و سنتی در میانه میدان‬ ‫خوانده می شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬نطنز‬ ‫شهرستان نطنز نیز در هر روستا و شهر خود ایین های متفاوتی‬ ‫در روزهای عزاداری محرم دارد‪ .‬از ابیانه گرفته تا کمجان و طرق‬ ‫رود و طامه همگی اداب ورسوم خاص خود را در محرم دارند که با‬ ‫برنامه ریزی درست می توان ظرفیتی برای جذب گردشگر مذهبی‬ ‫در ایام محرم باشد‪.‬‬ ‫روستای تاریخی ابیانه یکی از روستاهای مطرح نطنز است‬ ‫که رسوم متنوعی در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی دارد‪،‬‬ ‫رسم جغجغه زنی در این روستا با حضور عزاداران حسینی انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫عزاداران در دسته های چند نفره یا به صورت انفرادی‪ ،‬دو عدد‬ ‫جغجغه های چوبی را در دست گرفته و در کوچه های روستای‬ ‫ابیانه به پرسه زنی مشغول می شوند و همزمان با برهم کوبیدن‬ ‫جغجغه ها و صدای خاص ان را در گوش کوچه های روستا‬ ‫طنین انداز می کنند‪،‬این مراسم معموال از محله یسمون روستا اغاز‬ ‫می شود و در امامزاده عیسی و یحیی به نقطه اوج می رسد و‬ ‫پس از عزاداری در این دو محل و نوحه خوانی‪ ،‬عزاداران به محله‬ ‫یسمون بازخواهند گشت‪.‬‬ ‫مراسم مشهور دیگر شهرستان نطنز ایین سنتی «جاروکشی»‬ ‫حسینیه های نطنز است‪ :.‬در این ایین چند پرچم به صورت نمادین‬ ‫توسط پیر غالمان نصب و سپس با ابپاشی و جاروکشی و‬ ‫سینه زنی‪ ،‬مراسم های مذهبی در نطنز شروع می شود‪ .‬پیر غالمان‬ ‫حسینی در این مراسم‪ ،‬بالباس های متحدالشکل و با در دست‬ ‫داشتن جاروهای بلند بانوای محرم امد‪ ،‬ماه غم امد کف حسینیه ها‬ ‫را جارو می کنند‪.‬‬ ‫مراسم تعزیه خوانی‪ ،‬سینه زنی‪ ،‬نخل گردانی‪ ،‬مرثیه سرایی از‬ ‫دیگر مراسم هایی است که در ایام محر م در شهرستان نطنز برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اصفهان‬ ‫شهر اصفهان هرساله میزبان ایین ها و مراسم های مختلفی‬ ‫در محله ها به ویژه محله های قدیمی و کهن شهر است‪ .‬از مراسم‬ ‫چهل ویک منبر گرفته تا ایین هایی در تکیه های قدیمی شهر‬ ‫همگی منحصربه فرد بوده و عالوه بر امکان ثبت در فهرست‬ ‫میراث معنوی می توان با برنامه ریزی فرصتی برای جذب گردشگر‬ ‫و نمایش فرهنگ عاشورایی اصفهان باشد‪ .‬ازجمله ایین های‬ ‫منحصربه فرد شهر اصفهان در ایام محرم می توان به «چهل ویک‬ ‫منبر» اشاره کرد‪.‬‬ ‫در خصوص فلسفه این مراسم گفته اند که حضرت زینب (س)‬ ‫باانکه در کربال به شهادت نرسید ولی با افشاگری های خود در‬ ‫کوفه و شام‪ ،‬یزید و یزیدیان را رسوا کرد‪ .‬ان حضرت در ان‬ ‫شهرها مردم را جمع می کرد و بر باالی منبری قرار می گرفت‬ ‫تا صدایش به همه مردم برسد و اتفاقات روز عاشورا را بازگو‬ ‫می کرد‪ .‬مراسم چهل ویک منبر نیز به یاد ان حضرت و شرکت در‬ ‫منبرهای سخنرانی و عزاداری امام حسین (ع) برگزار می شود‪ .‬در‬ ‫این سنت که زنان از ابتدا تا انتهای برپایی ایین‪ ،‬با نیت های درونی‬ ‫خود مهر سکوت بر لب می زنند و تنها با زمزمه و ذکر کلمه «اهلل»‬ ‫یا فرستادن صلوات بر محمد (ص) و خاندان پاکش مسیر حرکت‬ ‫خود را ادامه می دهند‪ .‬در اصفهان‪ ،‬در شب عاشورا گروهی پابرهنه‬ ‫با کیسه یا جعبه ای پر از شمع در شهر می گشتند و به ‪ ۴۱‬تکیه‬ ‫می رفتند و ‪ ۴۱‬شاخه شمع در ‪ ۴۱‬منبر‪ ،‬در تکیه هایی که در انها‬ ‫هرروز در دهه عاشورا روضه خوانی شده بود‪ ،‬برای براورده شدن‬ ‫نذر و حاجاتشان روشن می کردند‪.‬‬ ‫در اصفهان خانه ای به نام «خانه زرگرباشی» وجود دارد که در‬ ‫روز تاسوعا تعداد زیادی از عزاداران در ان جمع می شوند‪ .‬مراسم‬ ‫عزاداری در این خانه از حدود ‪ ۳۰۰‬سال پیش اجرا می شود‪ .‬در‬ ‫مورد این که چرا این خانه به مکانی مقدس تبدیل شده اطالعات‬ ‫ضدونقیضی وجود دارد‪ .‬دریکی از حکایات امده است که سال ها‬ ‫پیش زن اولین صاحب خانه با مرگ شوهرش فقیر می شود و‬ ‫نمی تواند برای امام حسین مراسم عزاداری برپا کند‪.‬‬ ‫به همین دلیل در شب تاسوعا به تنهایی شروع به گریه کردن‬ ‫برای امام حسین می کند‪ .‬ناگهان درب خانه به صدا درمی اید و‬ ‫یک قطار شتر با مقدار زیادی قند و چای و استکان وارد می شود‪.‬‬ ‫از همان زمان هرسال مردم در روز تاسوعا «استکان چای خوری»‬ ‫خانه زرگرباشی را با خود گرو می بردند و سال بعد اگر به حاجت‬ ‫خود می رسیدند‪ ،‬یکدست ‪ ۶‬تایی استکان به جای ان می اورند‪.‬‬ ‫جالب است بدانید که در اتاق عقبی این خانه ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬هزار استکان‬ ‫وجود دارد که از همین طریق جمع شده است‪.‬‬ ‫در روایت دیگر گفته می شود این خانه متعلق به «حاج سید‬ ‫محمدعلی» از زرگران معروف دوره قاجار است‪« .‬ظل السلطان»‪،‬‬ ‫شاهزاده عصر‪ ،‬به حاج سید محمدعلی سفارش می دهد تا یک‬ ‫شمشیر طال برای او درست کند؛ اما سید محمدعلی نمی تواند در‬ ‫تاریخ مشخص این شمشیر را اماده کند‪ ،‬از همین رو شاهزاده او‬ ‫را زندانی و تنبیه می کند‪.‬‬ ‫در روز دستگیری حاج سید محمدعلی شاهزاده برای تفریح‬ ‫به تپه های «قمیشلو» می رود و بنا به اتفاق با تیر و کمان خودش‬ ‫زخمی می شود‪ .‬شاهزاده با خود فکر می کند که شاید این اتفاق با‬ ‫زندانی کردن سید محمدعلی مرتبط باشد‪ .‬برای همین به سرعت‬ ‫نزد حاج سید محمدعلی می رود و از او معذرت خواهی می کند و‬ ‫برای رفع دلخوری به او مقام زرگرباشی می دهد‪.‬‬ ‫در مورد این خانه داستان ها و البته خرافات زیادی وجود دارد‪،‬‬ ‫اما هنوز علت اصلی مقدس شدن این خانه به طور دقیق مشخص‬ ‫نیست‪ .‬افراد زیادی مدعی هستند که در این خانه حاجت گرفته اند‬ ‫و به خواسته قلبی خود رسیده اند‪ .‬امروزه خانه زرگرباشی ها یک‬ ‫محل ه شناخته شده برای برگزاری مراسم عزاداری امام حسین‬ ‫است و هر ساله در حیاط این خانه جمعیت انبوهی جمع می شوند‬ ‫و برای امام حسین عزاداری می کنند‪.‬‬ ‫ثبت نام دوره جدید فیلم سازی انجمن سینمای جوان اصفهان از ‪ ۱۵‬مردادماه‬ ‫کارشناس دفتر انجمن سینما جوان اصفهان گفت‪:‬‬ ‫ثبت نام دوره فیلم سازی انجمن سینمای جوان اصفهان‬ ‫از شنبه پانزدهم مردادماه اغاز می شود‪.‬‬ ‫پس از حدود ســه سال وقفه در برگزاری دوره جامع‬ ‫فیلم سازی انجمن ســینمای جوان‪ ،‬از سیزدهم ابان ماه‬ ‫سال جاری دوره جدید ویژه عالقه مندان به فیلم سازی با‬ ‫اولویت سنی ‪ ۱۶‬تا ‪ ۳۰‬سال برگزار می شود‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1 -1433‬نظر به اینکه کیوان رحیم پور شهماروندی ولی عفیفه رحیم پور شهماروندی به استناد دو‬ ‫برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت به شماره‬ ‫سریال ‪ ۵۴۵۰۲۷‬مربوط به تمامت ششدانگ پالک ‪ ۳۹۸۶‬فرعی از ‪-۲۱۶‬اصلی(بمساحت ششدانگ ‪۱۸۵‬‬ ‫متر مربع) واقع در بخش ‪ ۸‬ثبت اصفهان که در دفتر امالک الکترونیک شماره ‪139820302009001345‬‬ ‫بخش ‪ ۸‬ثبت اصفهان به نامش ثبت و صادر و تسلیم گردیده است‪ ،‬و بموجب سند رهنی شماره ‪۱۲۳۹۵‬‬ ‫مورخ ‪ 1392/11/15‬دفتر ‪ ۴۴‬طالخونچه در ازای مبلغ ‪ ۴۱۱۳۵۱۱۳۸‬ریال در رهن بانک مسکن مجلسی‬ ‫قرار گرفته است و طبق اعالم مالک بعلت نامعلوم مفقود شده است و) درخواست صدور سند مالکیت‬ ‫المثنی نموده لذا برابر ماده ‪ ۱۲۰‬اصالحی ائین نامه قانون ثبت اگهی می شود که هر کس مدعی انجام‬ ‫معامله غیر از انچه در این اگهی ذکر شده نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ‬ ‫انتشار این اگهی تا ‪ ۱۰‬روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا‬ ‫سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ان به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت‬ ‫مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنای سند مالکیت مذکور صادر و به‬ ‫متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مبارکه‪ -‬مظاهر نصرالهی ‪/1359944‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ‬ ‫‪ -1 -1434‬تاریخ‪ 1401/05/11 :‬شماره‪ 22822 :‬به استحضار می رساند با توجه به رای صادره در‬ ‫خصوص درخواست متقاضی بازنشستگی پیش از موعد (اقای حیاتقلی احمدی) که در شرکت سپید‬ ‫سامن مشغول بکار بوده و براساس ادعای نامبرده مبنی بر عدم دسترسی به کارفرما به منظور ابالغ‬ ‫رای صادره‪ ،‬با استناد به ماده ‪ ۴۸‬ایین دادرسی کار و درخواست خواهان (تصویر پیوست)‪ ،‬خواهشمند‬ ‫است دستور فرمایید در خصوص انتشار اگهی رای صادره (متن ذیل) در روزنامه کثیراالنتشار اقدام‬ ‫مجتبی اسپنانی‪ ،‬کارشناس دفتر انجمن سینما جوان‬ ‫اصفهان در گفت وگو با ایمنــا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ثبت نام این‬ ‫دوره از شنبه پانزدهم مردادماه اغاز و در مهرماه گزینش‬ ‫افراد به صــورت ازمون کتبی و انجــام مصاحبه انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گفته وی این دوره به مدت یک ســال و در ‪۴۰۰‬‬ ‫ســاعت در روزهای زوج از ســاعت ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۱۹‬برگزار‬ ‫الزم بعمل اید‪ .‬کارفرمای محترم شرکت سپید سامن با کد تامین اجتماعی کارگاه ‪6۹۳۰۰۰44۱۷‬‬ ‫باطالع می رساند در خواست بازنشستگی پیش از موعد اقای حیاتقلی احمدی از کارکنان ان کارگاه در‬ ‫کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان اور استان اصفهان مطرح و شغل مورد درخواست نامبرده (مونتاژ‬ ‫کار) براساس رای کمیته بدوی استانی موضوع ماده ‪ ۸‬ائین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان اور که‬ ‫در تاریخ ‪ 1400/12/04‬برگزار گردیده‪ ،‬با اکثریت اراء در گروه الف سخت و زیان اور شناخته شد‪ .‬این‬ ‫اگهی بمنزله ابالغ رای صادره است و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج اگهی به مدت‬ ‫‪ 15‬روز اداری می باشد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم ‪ 4‬به دبیرخانه مشاغل سخت و زیان اور‬ ‫واقع در اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد‪ .‬میثم مداحی‪ -‬مدیر کل ‪ -‬از‬ ‫طرف محمد مغزی‪ -‬سرپرست مدیریت روابط کار‪ -‬اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان‬ ‫‪/1359912‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1298‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۰۷۰۰۱۲۸۱‬و ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۰۷۰۰۱۲۸۲‬مورخ‬ ‫‪ 1401/3/26‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طاهره‬ ‫توکلی گارماسه فرزند رضا بشماره شناسنامه ‪ ۵۷‬و کد ملی ‪ ۱۱۱۱۴۴۰۹۸۰‬صادره از فالورجان و علی‬ ‫شیرزادی گارماسه فرزند شکراله به شناسنامه ‪ ۳۱‬و کد ملی ‪ ۱۱۱۱۴۲۳۶۸۷‬صادره از فالورجان بالسویه‬ ‫در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 240/14‬مترمربع پالک ‪ ۵‬فرعی از ‪ ۴۱۰‬اصلی واقع در جندیان‬ ‫گارماسه خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اقای حسن یزدانی گارماسه محرز گردیده است‪ .‬لذا به‬ ‫منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت‬ ‫می شود که شهریه این دوره شش میلیون تومان است‪.‬‬ ‫کارشناس دفتر انجمن سینما جوان اصفهان بابیان‬ ‫اینکه امکان پرداخت شــهریه دوره در سه قسط فراهم‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در پایان این دوره‪ ،‬هنرجویان موظف‬ ‫هستند که یک فیلم را به صورت مستقل بسازند که در‬ ‫این مسیر یک استاد راهنما‪ ،‬با هنرجو همراه خواهد شد‬ ‫تا در بازه حداکثــر دو ماه پس از اتمام دوره فیلم کوتاه‬ ‫خود را بسازد‪.‬‬ ‫وی درخصــوص اینکه ایــا مدرک اعطاشــده به‬ ‫هنرجویان معادل مدرک کارشناسی ارشــد است‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬فیلم ســازان جوان برای اینکه بتوانند از ســازمان‬ ‫ســینمایی مجوز کارگردانی برای اثر سینمایی خود را‬ ‫دریافت کنند‪ ،‬می توانند از مدرک انجمن سینمای جوان‬ ‫که معادل کارشناسی ارشد است‪ ،‬استفاده کنند‪.‬‬ ‫به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/04/29:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/13 :‬محمدعلی ناظمی اشنی‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان ‪/1351870‬م الف‬ ‫بخشنامه فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1 -1435‬شماره نامه‪ 140185602024004979 :‬نظر به اینکه ششدانگ سند مالکیت شماره‬ ‫پالک ‪ 2675/64‬اصلی واقع در بخش ‪ 5‬اصفهان به شماره صفحه ‪ 469‬دفتر ‪ 429‬و شماره چاپی‬ ‫سند برگی ‪642535‬سری ب‪ ۹۱/‬و شماره ثبت ‪ ۷۱۳۸۱‬بنام خانم زینت السادات شفیعی سابقه ثبت‬ ‫و صدور سند مالکیت دارد سپس به موجب وکالتنامه شماره ‪ 184155‬مورخ ‪ 1401/04/18‬دفترخانه‬ ‫‪ ۱۰۳‬اصفهان میالد فروزنده شهرکی وکالتا از طرف خانم زینت السادات شفیعی با ارائه درخواست‬ ‫شماره ‪ ۳۱۲۸‬مورخ ‪ 1401/04/28‬بانضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود ان ذیل شماره‬ ‫یکتا ‪ 140002150332000125‬و رمز تصدیق ‪ 386104‬مورخ ‪ 1401/04/20‬به گواهی دفترخانه اسناد‬ ‫رسمی ‪ ۱۰۳‬اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیتش به علت سهل انگاری مفقود و درخواست‬ ‫صدور المثنی سند مالکیت را نموده است لذا سند مالکیت مذکور از درجه اعتبار ساقط و مقتضی است‬ ‫چنانچه سند مالکیت مفقودی جهت انجام هرگونه معامله به ان دفترخانه ارائه گردید از انجام معامله‬ ‫خودداری و ان را جهت اعمال مقررات به این اداره ارسال نمائید‪ .‬انجام هرنوع معامله با سند مالکیت‬ ‫المثنی موکول به استعالم از این اداره می باشد ‪ .‬مهدی شبان‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان ‪/1359931‬م الف‬ ‫کوک‬ ‫‪5‬‬ ‫مجوز ‪ ۴۰‬اجرای کنسرت‬ ‫موسیقی تیرماه ‪ ۱۴۰۱‬در تهران‬ ‫صادر شد‬ ‫دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تیرماه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬مجوز ‪ ۴۰‬اجرای صحنه ای را در پایتخت صادر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی‪ ،‬این نهاد تیرماه ‪ ،۱۴۰۱‬مجوز ‪ ۲۵‬تک‬ ‫اهنگ‪ ،‬چهار البوم موسیقی و هشت اثر تصویری را صادر‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫تمامی تک اهنگ هایی که در تیرماه مجوز گرفتند در‬ ‫حوزه موسیقی پاپ بودند و از بین البوم های مجوز گرفته در‬ ‫این ماه‪ ،‬یک البوم موسیقی پاپ‪ ۲ ،‬البوم موسیقی محلی و‬ ‫یک البوم موسیقی کالسیک بوده است‪.‬‬ ‫برای این اثار صرفًا مجوز انتشار صادرشده و زمان انتشار‬ ‫ان در اختیار مالک اثر است‪.‬‬ ‫در این ماه ‪ ۴۰‬مجوز اجرای صحنه ای نیز صادر شد که‬ ‫‪ ۲۴‬اجرای ان به موسیقی پاپ‪ ۲ ،‬اجرا به موسیقی سنتی‪،‬‬ ‫‪ ۶‬اجرا به موسیقی تلفیقی‪ ۲ ،‬اجرا به موسیقی محلی و ‪۶‬‬ ‫اجرا به موسیقی کالسیک اختصاص داشت‪ .‬دفعات اجرای‬ ‫صحنه ای در تیرماه نیز به ‪ ۶۸‬اجرا رسید‪.‬‬ ‫با توجه به تفویض اختیار در بخش اجرای صحنه ای به‬ ‫اداره کل ارشاد استان ها‪ ،‬این امار فقط مربوط به مجوزهایی‬ ‫است که توسط دفتر موسیقی صادرشده است‪.‬‬ ‫بدین ترتیب در چهار ماه ابتدایی سال‪ ،‬دفتر موسیقی‬ ‫مجوز ‪ ۲۵‬البوم‪ ۱۰۵ ،‬تک اهنگ و ‪ ۵۹‬اثار تصویری و‬ ‫‪ ۱۶۶‬اجرای صحنه ای را صادر کرده که با این امار‪ ،‬مجموع‬ ‫دفعات اجرای صحنه ای به ‪ ۳۹۶‬اجرا رسید‪.‬‬ ‫چهره ها‬ ‫م مذهبی‬ ‫رضا کیانیان‪ :‬فیل ‬ ‫در سینمای ایران کم ساخته‬ ‫نشده است‬ ‫بازیگر «مختارنامه» با تاکید بر اینکه در سینمای ایران‬ ‫فیلم های مذهبی کم ساخته نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬عاشورا و‬ ‫محرم بخشی از فرهنگ ماست که با ان بزرگ شده ایم‪.‬‬ ‫رضا کیانیان در گفت وگو با ایرنا و در پاسخ به این‬ ‫پرسش که چرا تولید فیلم های سینمای ایران با مضامین‬ ‫دینی و ایینی به خصوص محرم‪ ،‬کمرنگ بوده است‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬اتفاقا فیلم های مذهبی و ایینی ما کم نبوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همیشه فیلم تبلیغی فیلم خوبی نیست‪ ،‬فیلمی‬ ‫مانند روز واقعه تبلیغی نیست به همین دلیل هرروز هم‬ ‫می توان ان را دید و همیشه هم می شود ان را نمایش داد‪.‬‬ ‫بازیگر فیلم سینمایی اژانس شیشه ای (ابراهیم‬ ‫حاتمی کیا‪ )۱۳۷۶ ،‬اظهار داشت‪ :‬وقتی پای تبلیغ به وسط‬ ‫می اید خروجی اثر‪ ،‬شبیه هنرهایی می شود که مثال در‬ ‫شوروی بود‪ ،‬ایا امروز کسی حتی یکی از این فیلم ها را‬ ‫به خاطر دارد؟‬ ‫کیانیان خاطرنشان کرد‪ :‬وقتی موضوع زنده باشد‪ ،‬فیلم‬ ‫خودش ساخته می شود اما وقتی زنده نباشد نمی شود به زور‬ ‫زنده اش کرد‪.‬‬ ‫بازیگر مجموعه تلویزیونی کیف انگلیسی (سیدضیاالدین‬ ‫دری ‪ )۱۳۷۸‬تاکید کرد‪ :‬نکته این است که فضای دینی و‬ ‫ایینی از باقی فضاها جدا نیست؛ یعنی همه فضاها‪ ،‬روحیه‬ ‫و فرهنگ ما و تمام خواست و نیاز ما به عنوان یک ایرانی‬ ‫در هم بافته شده است و نمی شود یک بخش ان را جدا‬ ‫کرد و مهم شمرد‪.‬‬ ‫کیانیان بابیان اینکه ما اگر در ایران هستیم و عاشورا و‬ ‫محرم بخشی از فرهنگ ماست‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬فرهنگ‬ ‫عاشورا با ما امین شده و هرگز نمی توان ندیده اش بگیریم‪.‬‬ ‫برای نخستین بار یک اسیایی‬ ‫رئیس اکادمی اسکار شد‬ ‫جانت یانگ اولین چهره اسیایی شد که به عنوان رئیس‬ ‫اکادمی اسکار انتخاب شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ورایتی‪ ،‬جانت یانگ تهیه کننده هالیوودی از‬ ‫سوی شورای رئیسه اکادمی اسکار به عنوان رئیس جدید‬ ‫اکادمی انتخاب شد‪.‬یانگ که اصالتی چینی دارد اولین فرد‬ ‫اسیایی است که تاکنون به این مقام رسیده است‪ .‬وی در‬ ‫عین حال چهارمین زنی است که رئیس اکادمی می شود‪.‬‬ ‫پیش از وی فی کانین در سال های ‪ ۱۹۷۹-۱۹۸۳‬و شریل‬ ‫بون ایزاکس در فاصله ‪ ۲۰۱۳‬تا ‪ ۲۰۱۷‬رئیس اکادمی بودند‪.‬‬ ‫بت دیویس هم سال ‪ ۱۹۴۱‬به عنوان رئیس اکادمی انتخاب‬ ‫شده بود اما پس از ‪ ۲‬ماه استعفا کرد‪.‬‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -1 -1436‬شماره نامه‪ 140185602025005660 :‬چون تحدید حدود ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان پالک شماره ‪ 36/2591‬مجزی ‪ ۵۸۲‬فرعی واقع در ولدان بخش ‪ 14‬ثبت اصفهان‬ ‫که طبق پرونده ثبتی بنام عباس شریفی ولدانی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه ‪۹۸۹‬‬ ‫شماره ملی ‪ 1283506841‬در جریان ثبت است و رای شماره ‪ 140060302025003160‬مورخ‬ ‫‪ 1400/03/19‬از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه غرب اصفهان نسبت به‬ ‫ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی‬ ‫نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ‪ ۱۳‬قانون ت ت مصوب ‪ ۱۳۹۰‬و بر طبق‬ ‫تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ‪ 1401/05/30‬روز یک شنبه ساعت ‪ ۹‬صبح‬ ‫در محل شروع و بعمل خواهد امد‪ .‬لذا به موجب این اگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار‬ ‫می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند‪ .‬اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک‬ ‫مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته‬ ‫خواهد شد و طبق ماده ‪ 86‬ائین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی‬ ‫خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی‬ ‫میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم‬ ‫نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ 1401/05/13 :‬ابوالفضل شهریاری نائینی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب‬ ‫اصفهان ‪/8777135‬م الف‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫برنامه صادرات ‪ ۶۵۰‬میلیون‬ ‫دالری ذوب اهن در سال جاری‬ ‫معاون بهره برداری شرکت ذوب اهن اصفهان با اشاره به‬ ‫برنامه این شــرکت برای صادرات محصوالت با ارزش افزوده‬ ‫باالتر‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به نیازهای ارزی ذوب اهن‪ ،‬امیدواریم در‬ ‫ســال جاری ‪ ۶۵۰‬میلیون دالر صادرات داشته باشیم‪ .‬مهرداد‬ ‫توالئیان در گفت وگو با ایسنا درباره برنامه صادراتی ذوب اهن‬ ‫در ســال جاری‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باوجود تحریم ها و مشــکالت‬ ‫موجود‪ ،‬برنامه صادراتی ذوب اهن تا پایان امسال‪ ،‬صادرات ‪۴۰‬‬ ‫تا ‪ ۵۰‬درصد محصوالتش است‪ .‬وی با اشاره به شکسته شدن‬ ‫هدف صادراتی ذوب اهن‪ ،‬گفت‪ :‬در نظر داریم محصوالتی با‬ ‫ارزش افزوده باالتر صادر کنیم‪ ،‬اما این شرایط بستگی به تقاضای‬ ‫مشتریان و بازار اســت‪ .‬معاون بهره برداری شرکت ذوب اهن‬ ‫اصفهان تاکید کرد‪ :‬نیاز ارزی ســاالنه ذوب اهن نزدیک نیم‬ ‫میلیارد دالر اســت که امیدواریم در سال جاری ‪ ۶۵۰‬میلیون‬ ‫دالر صادرات داشته باشیم‪ .‬وی با بیان اینکه سال گذشته تقریبًا‬ ‫‪ ۶۵۰‬میلیون دالر درامد ارزی برای این شرکت محقق شد‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬در این شرایط و در وهله نخست‪ ،‬نیازهای ارزی شرکت‬ ‫ذوب اهن و در وهله دوم مازاد ان به خود شــرکت برمی گردد‪.‬‬ ‫توالئیانبابیاناینکهبرایصادراتبهاروپا‪،‬داشتناستانداردهای‬ ‫مختلف این منطقه الزم است‪ ،‬گفت‪ :‬هدف ما برای صادرات‬ ‫میلگرد‪ ،‬بیشتر کشور المان است که برای ورود میلگرد به این‬ ‫کشــور اقداماتی صورت گرفته که اصلی ترین اقدام‪ ،‬داشتن‬ ‫استاندارد ‪ HOMOLOGATION‬است‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه ذوب اهن این استاندارد را دریافت کرد و ممیزی ان انجام‬ ‫شد و گواهینامه این استاندارد را دریافت کرد‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫بحران های منطقه و دامپینگ فوالد توسط روسیه در منطقه‪،‬‬ ‫ذوب اهن تمرکز خود را روی کشورهای اروپایی گذاشته است‬ ‫تا عالوه برطرف کردن نیازهای انها در فضای رقابتی مناسب‪،‬‬ ‫محصوالت خود را صادر کنیم‪ .‬معاون بهره برداری شــرکت‬ ‫ذوب اهن اصفهان درباره حجم محصول صادراتی ذوب اهن به‬ ‫شرق اروپا‪ ،‬گفت‪ :‬ذوب اهن مجوز صادرات میلگرد به المان را به‬ ‫تازگی دریافت و تاییدیه ان از این کشور برای ذوب اهن ارسال‬ ‫شده اســت‪ .‬وی درباره تاثیر تحریم ها در صادرات ذوب اهن‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬طبیعتًا تحریم ها اثرگذار است و به طورقطع محصولی را‬ ‫که در فضای تحریم ‪ ۶۰۰‬دالر می فروشیم‪ ،‬ناچار به فروش ان‬ ‫باقیمتیپایین ترهستیم‪.‬‬ ‫تعداد فرودگاه ها با هواپیماها‬ ‫تناسب ندارد‬ ‫با فعال کردن واحدهای راکد در اصفهان رقم می خورد؛‬ ‫خبر‬ ‫گام بلند برای تحقق رشد اقتصادی استان‬ ‫نهضت احیا و راه اندازی مجدد واحدهای تولیدی و صنعتی راکد‬ ‫و نیمه فعال یکی از راهبردهای اساسی دولت سیزدهم است که این‬ ‫موضوع در اصفهان بعنوان قطب اقتصادی کشور و بمنظور حمایت‬ ‫از بخش تولید و تحقق رشد اقتصادی در حال پیگیری و اجراست‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬دولت ســیزدهم با نهضت احیای بنگاه های‬ ‫تولیدی تعطیل شــده یا با ظرفیت تولید پایین در صدد حمایت از‬ ‫انهاست زیرا تولید‪ ،‬راه نجات اقتصاد کشور است و می توان با تحقق‬ ‫رشد اقتصادی و کنترل تورم برای رفع مشکالتی مانند بیکاری و‬ ‫تعطیلی برخی واحدهای صنعتی اقدامات جدی انجام داد‪.‬‬ ‫استان اصفهان با حدود ‪ ۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬واحد صنعتی و تولیدی‬ ‫و ‪ ۷۶‬شهرک و ناحیه صنعتی‪ ۱۳ ،‬درصد تولید ناخالص داخلی را به‬ ‫خود اختصاص داده و تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی را یکی‬ ‫از اولویت برنامه های خود قرار داده است بهمین منظور فعال کردن‬ ‫واحدهای راکد و نیمه فعال در جهت جهش تولید و اشتغالزایی یکی‬ ‫از گام های اساسی در این مسیر بشمار می اید‪ .‬با توجه به چالش ها‬ ‫و مشکالتی که این استان با ان دست به گریبان است مانند بیکاری‬ ‫بویژه در بین نیروهای تحصیل رده و مسائل محیط زیست‪ ،‬افزایش‬ ‫سرمایه گذاری در بخش تولید و صنعت یکی از راهکارهای اساسی‬ ‫برای حمایت از تولید و اشتغال در این خطه محسوب می شود که‬ ‫در این پیوند‪ ،‬احیای واحدهای راکد و نیمه فعال یکی از راهبردهای‬ ‫مورد تاکید است‪ .‬برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی در این استان‬ ‫با مشکالتی مانند تامین سرمایه ثابت و در گردش‪ ،‬کمبود مواد اولیه‪،‬‬ ‫مشکالتزیرساختی‪،‬مالیات‪،‬بیمه‪،‬مسائلحقوقی‪،‬کمبودنقدینگی‬ ‫و فرسوده و قدیمی بودن ماشین االت مواجه هستند که استفاده‬ ‫از ابزارهای مختلف مانند ســتاد تسهیل و رفع موانع تولید و ارائه‬ ‫بسته های حمایتی و تسهیالت به صنایع کوچک و متوسط از جمله‬ ‫برنامه های در پیش رو برای رفع مسائل و موانع پیش روی انهاست‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬فعال ســازی واحدهای راکد از اولویت های‬ ‫اصفهان است‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان نیز با اشاره‬ ‫به اینکه بیش از ‪ ۴۵‬درصد از واحدهای تولیدی استان با ظرفیت‬ ‫کمتر از ‪ ۶۰‬درصد فعالیت می کنند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬فعا ل ســازی این‬ ‫واحدها از جمله اولویت های اســتان است و از همه ظرفیت های‬ ‫حمایتی‪ ،‬قانونی و اجرایی در این زمینه استفاده می شود‪.‬‬ ‫امیر رضا نقش با اشاره به اینکه بسیاری از مصوبات کارگروه‬ ‫ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان به راه اندازی مجدد خطوط‬ ‫تولید متوقف شده در شهرک های صنعتی منجر شده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫شــرایط اقتصادی چند سال گذشته مشــکالت زیادی را برای‬ ‫واحدهای تولیدی ایجاد کرد که تالش های شبانه روزی در جهت‬ ‫رفع مشکالت این واحدها و برگشت انها به وضعیت مطلوب انجام‬ ‫میشود‪.‬معاونهماهنگیاموراقتصادیاستانداریاصفهانبااشاره‬ ‫به مشکالت برخی از واحدهای تولیدی تعطیل شده‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در ماه های گذشته تالش های زیادی در جهت رفع مشکالت‬ ‫عدیده این واحدها و استفاده از ظرفیت های کارگروه تسهیل و رفع‬ ‫موانع تولید و ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه‬ ‫قضاییه در استان انجام شده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همچنین اقداماتی‬ ‫‪%۱۳‬‬ ‫سهم استان اصفهان از تولید ناخالص داخلی با‬ ‫‪9500‬واحد تولیدی و ‪ ۷۶‬شهرک صنعتی‬ ‫را در کشور دارد و احیای واحدهای راکد در شهرک های صنعتی‬ ‫و حمایت از واحدهای زیر ظرفیت تولید در این شهرک ها اهمیت‬ ‫زیادی دارد‪ .‬مدیر تامین مالی و توسعه بازار شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی استان اصفهان در این زمینه گفت‪ :‬شرکت شهرک های‬ ‫صنعتیهراستان‪،‬متولیایجادشهرکهاونواحیصنعتیوحمایت‬ ‫از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در حوزه صنعت است‪ .‬محمد‬ ‫سعادت جو با بیان اینکه این حمایت ها در قالب برنامه های حمایتی‬ ‫معاونت صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی و در بخش‬ ‫های توسعه بازار‪ ،‬تامین مالی‪ ،‬خوشه های صنعتی‪ ،‬فناوری و فن‬ ‫بازار است‪ ،‬افزود‪ :‬در استان حدود‪ ۸۰‬شهرک و ناحیه صنعتی تصویب‬ ‫شده که از بین انها ‪ ۷۵‬شهرک و ناحیه صنعتی در حال واگذاری‬ ‫و فعال اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بر اساس اخرین امار‪ ۱۱ ،‬هزار و ‪۹۰۰‬‬ ‫قرارداد واگذاری در این شرکت منعقد شده که ‪ ۶‬هزار و ‪ ۷۰۰‬واحد‬ ‫به بهره برداری رسیده و فعال و در حال تولید است‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫شناسایی و پایش واحدهای صنعتی و پیگیری حل مشکالت انها‬ ‫در حوزه صنعت از ماموریت های معاونت صنایع کوچک شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬بخش عمده مشکالت‬ ‫شرکت های صنعتی مرتبط با مسائل و مشکالت مالی‪ ،‬فقدان بازار‪،‬‬ ‫فرسودگی و به روز نبودن ماشین االت و نداشتن فناوری کافی و‬ ‫به روز است‪ .‬سعادت جو اضافه کرد‪ :‬برخی از انها توسط کارگروه های‬ ‫استان مانند «رونق تولید» و «تسهیل و رفع موانع تولید» پیگیری و‬ ‫برخیمسائلومشکالتچونتامینزیرساختهایموردنیازمانند‬ ‫اب و برق و محوطه سازی در شهرک های صنعتی توسط شرکت‬ ‫های شهرک های صنعتی پیگیری و رفع می شود‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه در سال گذشته حدود‪ ۹۰۰‬واحد راکد در شهرک های صنعتی‬ ‫استان اصفهان شناسایی شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بنا به اقدامات صورت‬ ‫گرفته توسط مدیران واحدهای صنعتی و پیگیری های این شرکت‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۲۱۹‬واحد به چرخه تولید بازگشت‪ .‬مدیر تامین مالی و توسعه‬ ‫بازار شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان از جمله اقدامات‬ ‫انجام شده توسط این شرکت را معرفی واحدهای دارای مشکل به‬ ‫مشاوران کسب و کار و معرفی به کارگروه های استان عنوان کرد‪.‬‬ ‫بمنظور تداوم تولید‪ ،‬انجام صادرات‪ ،‬حفظ اشتغال و پرداخت معوقات‬ ‫کارگران معطوف شده است‪.‬‬ ‫معاونهماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان‪ ،‬اردیبهشت‬ ‫امسال در مراسم راه اندازی مجدد خط تولید اکریلیک ‪ ۲‬در کارخانه‬ ‫پلی اکریل اصفهان گفت که‪ ۱۸۰‬واحد تولیدی راکد و نیمه فعال در‬ ‫استان اصفهان در‪ ۶‬ماه گذشته به چرخه تولید بازگشتند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬فعال شدن ‪ ۵۹۸‬واحد راکد در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫در سال گذشته در مجموع ‪ ۵۹۸‬واحد راکد در استان‪ ،‬فعال شده‬ ‫که شــامل ‪ ۳۵۱‬واحد صنعت و معدن‪ ۹۴ ،‬واحد کشاورزی و ‪۱۵۳‬‬ ‫واحد خدماتی است‪ .‬مجموع اشتغال ایجاد یا حفظ شده با احیای‬ ‫این واحدها در سال گذشته ‪ ۶‬هزار و ‪ ۵۰۱‬اشتغال بوده که شامل‬ ‫پنج هزار و ‪ ۹۹۴‬نفر در صنعت و معدن‪ ۱۱۳ ،‬نفر در کشــاورزی و‬ ‫‪ ۴۰۲‬نفر در بخش خدمات است‪ .‬عمده واحدهای صنعتی کوچک‬ ‫و متوسط استان اصفهان در شهرک ها و نواحی صنعتی مستقر‬ ‫هستند و اصفهان از نظر تعداد شهرک های صنعتی‪ ،‬رتبه نخست‬ ‫‪۵۹۸ %45‬‬ ‫از واحدهای تولیدی استان با ظرفیت‬ ‫کمتر از ‪ ۶۰‬درصد فعالیت می کنند‬ ‫واحد‬ ‫راکد در استان در سال ‪1400‬‬ ‫فعال شده است‬ ‫‪900‬‬ ‫واحد‬ ‫راکد در شهرک های صنعتی استان‬ ‫اصفهان شناسایی شد‬ ‫توسطنخبگانمهارتیاستانانجامگرفت‬ ‫کسب رتبه نخست اصفهان طی‪ 10‬سال گذشته در مسابقات ملی مهارت‬ ‫مدیرکل اموزش فنی و حرفه ای اســتان‬ ‫اصفهان با اشاره به اینکه این استان همواره‬ ‫طی ‪ ۱۰‬سال گذشــته رتبه نخست را در‬ ‫مســابقات ملی مهارت به خود اختصاص‬ ‫داده اســت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬به منظور شــرکت‬ ‫محمدمنزه مهارت اموزان در مســابقات ملی مهارت‬ ‫سال جاری‪ ،‬برنامه ریزی های دقیق در راستای شناسایی نخبگان‬ ‫مهارتی و هدایت انان به ســمت مسابقات ملی مهارت که در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫ارش اخوان طبسی با بیان این موضوع که شرکای مهارتی‬ ‫ما هم چون دانشــگاه ها‪ ،‬اموزش وپرورش و اصناف بر روی این‬ ‫موضوع اطالع کامل دارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این مراکز با فراهم کردن‬ ‫امکانات‪ ،‬شرایط را برای توانمند کردن ذینفعان خود برای شرکت‬ ‫در مســابقات فراهم کرده اند‪.‬او با اشاره به برگزاری مسابقات در‬ ‫سال گذشته با‪ 33‬رشته مهارتی گفت‪ :‬سهم اصفهان در مسابقات‬ ‫پارسال‪ ۱۲‬مدال طال‪ ،‬یک نقره‪ ،‬یک برنز و شش دیپلم افتخار بود‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان در ارتباط با رشته‬ ‫جدید اضافه شده در مسابقات سال جاری بیان کرد‪ :‬امسال بین‬ ‫شش تا هفت رشته به این مسابقات اضافه شده است‪ .‬رشته های‬ ‫ای تی و کســب وکارهای دیجیتال‪ ،‬پیرایش مردانه و تشریفات‬ ‫و هتلداری تنها نمونه ای از رشــته های اضافه شده به این دوره‬ ‫هستند‪ .‬برنامه ریزی ها و اطالع رسانی دقیقی بر روی رشته های‬ ‫جدید برای شناســایی نخبگان و هدایت انان برای مسابقات‬ ‫کشــوری انجام گرفته و به منظور اماده سازی نخبگان مهارتی‬ ‫به زودی مرحله شهرستانی و استانی مسابقات انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫اخوان طبسی از برگزاری مسابقات ملی مهارت در اذرماه خبر داد‬ ‫و افزود‪ :‬در مهرماه و ابان ماه افراد دوره های گذشته به مسابقات‬ ‫جهانی مهارت اعزام خواهند شد و پس از بازگشت انان سعی شده‬ ‫تا با رویکرد متفاوت تری مسابقات شهرستانی‪ ،‬استانی و کشوری‬ ‫را برگزار کنیم‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬اکنون در حال شناسایی افراد‬ ‫مستعدهستیمتابابرگزاریمسابقاتشهرستانیواستانیبتوانیم‬ ‫اردوهای اماده سازی برای راه یافتگان به مسابقات کشوری داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان با اشاره به‬ ‫اینکهبرگزاریچنینمسابقاتیهزینه براست‪،‬یاداورشد‪:‬بههمین‬ ‫خاطر از تمام دستگاه های دولتی مرتبط انتظار داریم تا به کمک‬ ‫سازمان فنی حرفه ای برای شناسایی نخبگان و برگزاری اردوهای‬ ‫اماده سازی نخبگان بیایند تا امسال نیز همانند سال های گذشته‬ ‫بتوان مقام های درخور شان اصفهان را به دست اوریم‪.‬‬ ‫مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده فوالد مبارکه برگزار شد‬ ‫تقسیم‪ ۱۷۰‬تومان سود به ازای هر سهم فوالد مبارکه‬ ‫افزایش سرمایه ‪ 80/88‬درصدی از محل سود انباشته و تقسیم‬ ‫حدود ‪ ۵۰‬هزار میلیارد تومان سود نقدی(‪ ۱۷۰‬تومان به ازای هر‬ ‫سهم) در مجمع فوالد مبارکه اصفهان محقق شد‪ .‬به گزارش‬ ‫اصفهان امروز‪ ،‬مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت‬ ‫فوالد مبارکه با حضور امیر خرمی شاد(به نمایندگی از سازمان‬ ‫ایمیدرو)‪ ،‬به عنوان رئیس مجمع‪ ،‬سعید محمدی(به نمایندگی از‬ ‫شرکت توسعه رفاه)‪ ،‬طهمورث جوانبخت(به نمایندگی از سهام‬ ‫عدالت) به عنوان ناظران‪ ،‬نماینده سازمان بورس و حسابرس شرکت‬ ‫و مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه برگزار شد‪ .‬مجمع عمومی عادی‬ ‫سالیانه صاحبان سهام شرکت فوالد مبارکه برای سال منتهی به‪۲۹‬‬ ‫اسفندماه ‪ ،۱۴۰۰‬به صورت حضوری و انالین با حضور ‪ 74/7‬درصد‬ ‫از سها مداران برگزار و با اکثریت ارای سها مداران‪ ،‬صورت های مالی‬ ‫این شرکت‪ ،‬به عنوان دومین شرکت بورسی کشور از نظر ارزش‬ ‫بازار تصویب شد و تخصیص ‪ ۱۷۰‬تومان سود به ازای هر سهم‬ ‫شرکت فوالد مبارکه مورد موافقت مجمع عمومی عادی سالیانه‬ ‫قرار گرفت؛ همچنین طی مجمع عمومی فوق العاده‪ ،‬سرمایه‬ ‫شرکت از مبلغ ‪ ۲۹۳۰۰‬به ‪ ۵۳۰۰۰‬میلیارد تومان(معادل ‪80/88‬‬ ‫درصد) از محل سود انباشته افزایش یافت؛ این افزایش سرمایه‬ ‫به منظور احداثنیروگاه‪ ۹۱۴‬مگاواتی‪،‬خرید‪ ۵۰‬دستگاهلوکوموتیوو‬ ‫مشارکتدرافزایشسرمایهشرکت هایسرمایه پذیرصورتگرفته‬ ‫است؛ همچنین اصالحات پیشنهادی سازمان بورس در اساسنامه‬ ‫شرکتاعمالگردید‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تعریف ‪ ۱۸۶‬هزار میلیارد تومان پروژه در‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫محمدیاسر طیب نیا‪ ،‬مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در ابتدای‬ ‫این مجمع ضمن خیرمقدم به سهام داران اظهار کرد‪ :‬کارکنان و‬ ‫جهادگران بلنده ّمت گروه فوالد مبارکه در ‪ ۳‬ماهه نخست سالی‬ ‫که از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی‪ ،‬به عنوان سال « تولید‪،‬‬ ‫دانش بنیان؛ اشتغال افرین» مزّین گردید‪ ،‬توانستند به رکوردهای‬ ‫متعدد روزانه و ماهیانه دست یابند‪ .‬وی با بیان این که ثبت ‪۲۷‬‬ ‫رکورد به تنهایی گذر از یک حد نصاب و رویه معمول بوده و ‪۱۸۶‬‬ ‫هزار میلیارد تومان پروژه برای فوالد مبارکه طی سه سال اینده در‬ ‫دستور کار قرار گرفته است‪ ،‬افزود‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬در پی کسب این‬ ‫عمل به مسئولیت های اجتماعی را یکی از رسالتهای اصلی خود‬ ‫می داند‪ ،‬با فراهم کردن زمینه اشتغال پایدار برای ‪ ۳۵۰‬هزار نفر‬ ‫به صورت مستقیم و غیرمستقیم و همچنین با حمایت حداکثری‬ ‫از مراکز دانش بنیان در رونق اقتصادی و تزریق امید به جامعه‬ ‫با فاصله معنى داری نسبت به سایر شرکت های داخلی ایفای‬ ‫نقش نموده است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تولید تختال الکتریکی برای تولیدات جدید‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان این که در راستای تحقق‬ ‫تولید محصوالت جدید‪ ،‬تختال الکتریکی در سال جاری تولید شد‬ ‫که محصول نهایی ان به بازار عرضه خواهد شد ‪ ،‬گفت‪ :‬با افتخار‬ ‫تمام خدمت سهامداران و شرکای کسب و کار عرض می کنیم که‬ ‫تدار واقعی سرمایه‬ ‫فوالد مبارکه همواره در تالش است که امان ‬ ‫ان ها باشد؛ از حمایت ها و پشتیبانی های شما عزیزان که همواره‬ ‫این مولود افتخارافرین انقالب اسالمی را در مسیر تعالی یاری‬ ‫نموده اید‪ ،‬قدردانی نموده و امیدواریم در ادامه این مسیر پرافتخار برای‬ ‫شکوفایی اقتصاد ایران اسالمی و ارزش افرینی برای سهامداران‪،‬‬ ‫ذینفعان‪ ،‬جامعه و صنعت کشور گام های موثرتری برداریم‪.‬‬ ‫وی با بیان این که درامد فوالد مبارکه از فروش داخلی ‪۱۴۷‬‬ ‫هزار میلیارد تومان بوده و ‪ ۳۲‬هزار میلیارد تومان نیز مربوط به‬ ‫صادرات این شرکت بوده که در این زمینه به ترتیب شاهد افزایش‬ ‫‪ ۷۸‬و ‪ ۶۶‬درصدی فروش در سال ‪ ۱۴۰۰‬نسبت به سال ‪ ۹۹‬بوده ایم‪.‬‬ ‫طیب نیا تصریح کرد‪ :‬گروه فوالد مبارکه با تولید بیش از ‪ ۹‬میلیون و‬ ‫‪ ۳۳۸‬هزار تن فوالد خام بیش از ‪ ۴۳.۱۱‬درصد از بازار فوالدسازان‬ ‫بزرگ کشور را در دست دارد و میزان تولید محصوالت سرد این‬ ‫شرکت در سال ‪ ۱۴۰۰‬نسبت به مدت مشابه سال قبل از ان‪،‬‬ ‫به میزان ‪ ۱۱‬هزار تن افزایش یافت‪ .‬وی با اشاره به رکورد تولید‬ ‫سالیانه در خطوط اصلی تولید این شرکت در سال ‪ ۱۴۰۰‬گفت‪ :‬در‬ ‫سال تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع زدایی ها‪ ،‬در این شرکت با همراهی و‬ ‫همکاری تمامی کارکنان شرکت توانستیم به رکوردهای جدیدی‬ ‫دست یابیم؛ به طوری که رکورد ‪ ۹‬میلیون و ‪ ۳۳۸‬هزار تن تختال‪،‬‬ ‫رکورد ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۱۷‬هزار تن گندله‪ ،‬رکورد ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۱۵۴‬هزار‬ ‫تن کالف گرم و رکورد یک میلیون و ‪ ۶۰۲‬هزار تن کالف سرد‬ ‫ثبت شده است‪.‬‬ ‫عکس‪:‬ایراسین‬ ‫رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد‪ :‬در شرایط‬ ‫کنونی تعداد فرودگاه های کشــور با ناوگان هوایی ما تناسب‬ ‫ندارد و به همین دلیل به دنبال توسعه بیشتر نیستیم‪ ،‬اما همین‬ ‫فرودگاه ها که بعضا غیرفعال هستند کشور را در شرایط خاص‬ ‫مانند سیل و زلزله نجات داده است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬در روزهای‬ ‫اخیر ویدئویی از میثم لطیفی‪ ،‬معاون رئیس جمهوری در امور‬ ‫استخدامی درباره تعداد فرودگاه های کشور منتشر شده که در‬ ‫این باره می گوید‪ «:‬اگر اشتباه نکنم ‪ ۵۰‬یا ‪ ۵۴‬فرودگاه در کشور‬ ‫داریم‪ ،‬المان پنج فرودگاه دارد‪ .‬تقریبا همه این ها فرودگاه های‬ ‫بین المللی هستند‪ .‬فرودگاه بین المللی یعنی گمرک می خواهد‪،‬‬ ‫پلیس بین الملل می خواهد‪ .‬یعنی اســتانداردی دارد‪ ».‬محمد‬ ‫محمدی بخش در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬در این باره اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر حدود ‪ ۵۳‬فرودگاه در اختیار شرکت فرودگاه ها است‬ ‫و تعدادی فرودگاه های مشترک نظامی و غیرنظامی داریم که از‬ ‫ان ها نیز استفاده می کنیم‪ .‬همچنین تعدادی فرودگاه در کشور‬ ‫متعلق به وزارت نفت و وزارت ارتباطات اســت و تعدادی از‬ ‫سطوح پروازی نیز در اختیار سایر وزارتخانه ها است‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬ان چیزی که وزارت راه و شهرسازی متکفل ان است همان‬ ‫‪ ۵۳‬فرودگاه در اختیار شرکت فرودگاه ها و فرودگاه های مشترک‬ ‫است‪ .‬البته فرودگاه ها صرفًا برای جابه جایی مسافر ساخته نشده ‬ ‫و می تواند کشور را در شرایط خاص نجات دهد‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫فرودگاه بم در چند شــب حق خودش را نسبت به کل کشور‬ ‫ادا کرد یا فرودگاه کرمانشاه در حادثه زلزله و سیل ما را نجات‬ ‫داد و این نقش فرودگاه ها در حوادث و بالیای طبیعی اســت‬ ‫که می تواند از اهمیت باالیی برخوردار باشــد‪ .‬در همین رابطه‬ ‫محمدی بخش ‪ -‬رئیس سازمان هواپیمایی با بیان این که در‬ ‫سال های گذشته به واســطه بالگرد و هواپیما وارد شهرها و‬ ‫استان های سیل زده شدیم‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬در حال حاضر اگر‬ ‫در سیستان و بلوچستان اتفاقی مانند سیل بیفتد‪ ،‬این فرودگاه ها‬ ‫هستند که ما را نجات می دهند‪ .‬به عنوان مثال در همین اتفاق‬ ‫اخیر که در طبس افتاد‪ ،‬تعداد‪ ۳۰‬سورتی پرواز برای امداد و انتقال‬ ‫در فرودگاه طبس با سه هواپیما و شش بالگرد انجام دادیم که‬ ‫شامل اعزام پزشک‪ ،‬دارو‪ ،‬تجهیزات و جابه جایی اسیب دیدگان‬ ‫بود‪ .‬همین مسائل است که ماهیت فرودگاه ها را نشان می دهد‪.‬‬ ‫ن سوال که سیاست توسعه ای در فرودگاه ها به‬ ‫او در پاسخ به ای ‬ ‫شکل توسعه کمی است یا کیفی؟ اظهار کرد‪ :‬مجوز فرودگاه را‬ ‫یک نهاد تایید نمی کند بلکه سلسله فرایندی دارد که باید اتفاق‬ ‫بیفتد و یک فرودگاه صرفًا با درخواست یک نفر احداث نخواهد‬ ‫شــد‪ .‬تمام فرودگاه های کشور این فرایند را طی کردند اما به‬ ‫نظر می رسد انقدر که در حوزه فرودگاهی توسعه پیدا کردیم‬ ‫در زمینه ناوگان هوایی توسعه نیافتیم و با یکدیگر همخوانی‬ ‫ندارد‪ .‬این اشکالی است که باید رفع شود چرا که مانند پیکری‬ ‫هستیم که با هم تناسبی ندارد بنابراین باید به این موضوع توجه‬ ‫جدی کنیم‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬براساس شرایط موجود دنبال توسعه‬ ‫فرودگاهی نیستیم چرا که در وهله نخست قانون به ما این اجازه‬ ‫را نمی دهد و اجازه نداریم از بودجه و اعتبارات موجود‪ ،‬فرودگاه‬ ‫جدید احداث کنیم اما نمی توانیم ان ها را کاهش دهیم؛ چرا که‬ ‫فرودگاه را احداث کردیم و برای احداث ان ســرمایه گذاری و‬ ‫هزینه هنگفتی صورت گرفته است‪ ،‬اما در حال حاضر تنها یک‬ ‫هزینه نگهداری دارد‪ .‬از سوی دیگر اگر اتفاقی در کشور بیفتد‬ ‫همین فرودگاه ها هستند که به کل کشور کمک خواهند کرد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان این که در برخی از‬ ‫فرودگاه ها تقریبًا پروازی صورت نمی گیرد‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬باید‬ ‫در این بخش بیشتر فعالیت کنیم که تعداد هواپیماهای خود‬ ‫را افزایش دهیم و چراغ فرودگاه ها را روشن کنیم تا بتواند به‬ ‫مردم سرویس دهی کند‪.‬‬ ‫پنجشنبه | ‪ 13‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4414‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫موفقیت ها در اولین همایش تجلیل از برترین های بورس کاالی‬ ‫ّ‬ ‫کشور نیز به عنوان شرکت برتر از لحاظ ارزش در بورس کاال‬ ‫انتخاب شد‪ .‬مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت‪ :‬فوالد مبارکه‬ ‫در سال گذشته به عنوان یکی از شرکت های بزرگ کارگروه‬ ‫پیشرانان پیشرفت ایران اسالمی برای مشارکت در بزرگترین‬ ‫سرمایه گذاری صنعتی تاریخ اقتصاد ایران‪ ،‬عملیات احداث ‪ ۵‬پروژه‬ ‫بزرگ با سرمایه گذاری ‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومانی را اغاز کرد و در‬ ‫همین راستا در سال جاری نیز با امضای تفاهم نامه همکاری با‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‪ ،‬راه اهن جمهوری‬ ‫اسالمی ایران و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان‪ ،‬در مسیر‬ ‫تحقق این طرح ها گام نهاد و با پیگیری اهداف تعیین شده در سند‬ ‫چشم انداز ‪ ۲۰‬ساله صنعت کشور‪ ،‬همه توان و تالش خود را جهت‬ ‫افزایش تولید به کار گرفته تا با تضمین ادامه روند رو به رشد خود‬ ‫و تامین نیاز بیش از ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬شرکت و صنایع استراتژیک‬ ‫ازجمله خودروسازی‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬لوله و پروفیل‪ ،‬صنایع نفت‪،‬‬ ‫گاز و پتروشیمی‪ ،‬پیشران اقتصاد غیر نفتی کشور باشد‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬امار و ارقام به روشنی گواه این مدعاست که‬ ‫شرکت فوالد مبارکه در سال ‪ ،۱۴۰۱‬با مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫دقیق و با بهره برداری از پروژه های متعدد ازجمله با ق ّوت هرچه‬ ‫بیشتر عزم خود را جزم نموده تا علی رغم همه محدودیت ها‪ ،‬اسمز‬ ‫معکوس ثانویه (‪ )RO2‬و راه اندازی واحد گاززدایی و کربن زدایی‪،‬‬ ‫ضمن کاهش مصرف اب‪ ،‬امکان تولید فوالدهای الکتریکی‬ ‫را فراهم کند که این امر نشان دهنده توانایی باال برای رقابت‬ ‫تنگاتنگ با فوالدسازان برتر جهان است‪ .‬این در حالی است که در‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬برای پاسخگویی بهتر به نیاز بازار داخل ‪ ۸‬محصول‬ ‫جدید توسط فوالد مبارکه طراحی و تولید گردید‪.‬‬ ‫ت از شرکت های دانش بنیان‬ ‫‪ ÁÁ‬حمای ‬ ‫طیب نیا تاکید کرد‪ :‬بومی سازی بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار قطعه و‬ ‫تجهیز طی سالیان گذشته با حمایت های همه جانبه از شرکت های‬ ‫دانش بنیان و همکاری شرکت های سازنده داخلی تنها گوشه ای‬ ‫از دستاوردهای فوالد مبارکه برای خودکفایی حداکثری صنعت‬ ‫فوالد کشور است که علی رغم وجود مشکالت‪ ،‬با مدیریت بهینه‬ ‫منابع موجود و جدّیت کارکنان در بخش های مختلف تداوم‬ ‫می یابد تمامی مایه مباهات است که در کنار این دستاوردها فوالد‬ ‫مبارکه به عنوان شهروندی مسئولیت پذیر و در راستای عمل به‬ ‫مسئولیت های اجتماعی خود از ابتدای همه گیری ویروس کرونا در‬ ‫سطح کشور در کنار کادر درمان و مردم شریف ایران بوده است‬ ‫و با تامین بیش از ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تن اکسیژن مورد نیاز مراکز‬ ‫درمانی کشور‪ ،‬از هیچ تالشی برای کمک به خدمت گزاران این‬ ‫عرصه کوتاهی ننموده است‪ .‬وی با بیان این که در فروردین ماه‬ ‫امسال ‪ ۳۰‬رکورد تولید روزانه در فوالد مبارکه ثبت شده که در‬ ‫نوع خود بی سابقه است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از ان جایی که این شرکت‪،‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫پرداختتسهیالتاشتغال‬ ‫به ‪ ۲۷‬هزار طرح روستایی و‬ ‫عشایری‬ ‫اطالعات سامانه کارا از پرداخت تسهیالت اشتغال به بیش‬ ‫از ‪ ۲۷‬هزار طرح روستایی و عشایری تا پایان تیرماه امسال خبر‬ ‫می دهد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬طرح اشتغال روستایی و عشایری از‬ ‫بهمن ماه سال ‪ ۱۳۹۶‬در کل کشور به اجرا درامد؛ این طرح به‬ ‫دنبال مجوز مجلس در برداشت‪ ۱.۵‬میلیارد دالر از منابع صندوق‬ ‫توسعه ملی برای ایجاد طرح های اشتغال در مناطق روستایی‬ ‫و عشایری عملیاتی و مقرر شد معادل ریالی ان از محل منابع‬ ‫داخلی بانک ها به حساب موسســات عامل واریز شود‪ .‬بر این‬ ‫اساس صندوق توسعه ملی اجازه یافت با هدف ارتقای تولید و‬ ‫ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری‪ ،‬معادل ریالی‬ ‫یک میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر از منابع صندوق را به صورت‬ ‫قرض الحسنه نزد بانک های کشاورزی‪ ،‬توسعه تعاون‪ ،‬پست‬ ‫بانکوصندوقکارافرینیامیددربخشکشاورزیسپرده گذاری‬ ‫کند تا این منابع برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر‪۱۰‬‬ ‫هزار نفر جمعیت با اولویت روستاها و شهرهای واقع در مناطق‬ ‫مرزی و مناطق عشایری هزینه شود‪ .‬بر اساس گزارش سامانه‬ ‫کارا‪ ،‬تسهیالت پرداختی بانک توسعه تعاون در سرفصل اشتغال‬ ‫پایدار روستایی و عشایری منجر به ایجاد ‪ ۵۴‬هزار و ‪ ۱۰۰‬شغل‬ ‫در سراسر کشور شده است‪ .‬بانک توسعه تعاون ب ه عنوان بانک‬ ‫عامل در این طرح ملی توانســته تا پایان تیر ماه به ‪ ۲۷‬هزار و‬ ‫‪ ۴۱۸‬طرح در تمام اســتان های ایران تسهیالت اشتغال پایدار‬ ‫اختصاص دهد‪ .‬استان های کرمانشاه با ‪ ۴۷۹۸‬طرح‪ ،‬سیستان و‬ ‫بلوچستان با ‪ ۱۹۶۵‬طرح و گلستان با ‪ ۱۴۶۱‬طرح‪ ،‬در رتبه های‬ ‫اول تا ســوم طرح های پرداختی در این طرح قرار دارند‪ .‬استان‬ ‫کرمانشاه همچنین با‪ ۵۹۳۸‬اشتغال ایجاد شده در رتبه اول و پس‬ ‫از ان استان های خراسان رضوی‪ ،‬سیستان و بلوچستان‪ ،‬فارس‬ ‫و هرمزگان قرار دارند‪ .‬بانک توسعه تعاون در طرح ملی اشتغال‬ ‫پایدار روســتایی و عشایری حدود ‪ ۳۰‬هزار و ‪ ۲۵۰‬میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت پرداخت کرده که از این میزان حدود ‪ ۵۵۶۰‬میلیارد‬ ‫ریال به معرفی شدگان نهادهای حمایتی اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫از محل پرداخت این میزان تسهیالت‪ ۱۳‬هزار و‪ ۹۳‬طرح توسط‬ ‫مددجویان در سراسر کشــور راه اندازی شده است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬از ابتدای اجرای طرح «اشتغال پایدار روستایی و عشایری»‪،‬‬ ‫بانک توسعه تعاون در کنار دو بانک کشاورزی و پست بانک و‬ ‫صندوق کارافرینی امید‪ ،‬وظیفه پرداخت تسهیالت اشتغال پایدار‬ ‫روستایی و عشایری را بر عهده گرفته است‪.‬‬ ‫پرداخت وام اجاره به حدود‬ ‫‪ ۱۵‬هزار نفر تاکنون‬ ‫از اواســط خرداد که فرایند ثبت نام متقاضیان تسهیالت‬ ‫کمک ودیعه مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی اغاز شده‬ ‫تاکنون بیش از ‪ ۳۵‬هزار نفــر برای دریافت وام به بانک های‬ ‫مربوطه معرفی و حدود ‪ ۱۵‬هزار نفر این تسهیالت را دریافت‬ ‫کرده اند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬از زمان ابالغ دستورالعمل تسهیالت‬ ‫کمک ودیعه مسکن در نیمه خرداد ماه ‪ ۱۴۰۱‬تا امروز ‪ ۱۰‬مرداد‬ ‫تعداد ‪ ۳۵‬هزار و ‪ ۶۱۶‬پرونده برای متقاضیان معرفی شده کمک‬ ‫ودیعه مسکن به بانک های مربوطه تشکیل شده که از این تعداد‬ ‫‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۸۵۰‬نفر به میزان ‪ ۸۶۱۶‬میلیارد ریال تســهیالت‬ ‫ودیعه مسکن خود را دریافت کرده اند‪ .‬بنا به گفته مهدی صحابی‬ ‫ـ معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی‪ ،‬پس از مصوبه شــورای‬ ‫پول و اعتبار سهمیه بانکی و استانی به همراه دستورالعمل نحوه‬ ‫پرداخت به نظام بانکی از سوی بانک مرکزی ابالغ شده است‪.‬‬ ‫بر این اساس متقاضیان دریافت تسهیالت با مراجعه به سامانه‬ ‫یدار رسمی‬ ‫وزارت راه و شهرسازی و ارائه اجاره نامه کدرهگیر ‬ ‫مربوط به ســال ‪ ۱۴۰۱‬ثبت نام اولیه را انجام می دهند‪ .‬از روز‬ ‫‪ ۱۲‬خردادماه ثبت نام دریافت تسهیالت کمک ودیعه مسکن‬ ‫اغاز شده است‪ .‬این وام که به منظور حمایت از مستاجران در‬ ‫زمان شیوع کرونا مصوب شده در ســال های ‪ ۱۳۹۹‬و ‪۱۴۰۰‬‬ ‫نیز پرداخت شد‪ .‬سقف این تسهیالت در شهر تهران در سال‬ ‫گذشته ‪ ۷۰‬میلیون تومان بود که امسال به ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬بر اســاس مصوبه شورای پول و اعتبار‪،‬‬ ‫سقف وام ودیعه مســکن برای متقاضیان شهر تهران ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون تومان‪ ،‬برای کالن شــهرها ‪ ۷۰‬میلیون تومان و برای‬ ‫سایر شهرها‪ ۴۰‬میلیون تومان مقرر شده است‪ .‬متقاضیان برای‬ ‫ثبت نام تسهیالت کمک ودیعه مسکن به سامانه طرح های‬ ‫حمایتی وزارت راه و شهرســازی به نشانی ‪saman.mrud.‬‬ ‫‪ ir‬مراجعه کنند‪ .‬در ســالهای ‪ ۱۳۹۹‬و ‪ ۱۴۰۰‬حدود ‪ ۴۵۰‬هزار‬ ‫نفر وام اجاره را دریافت کرده اند‪ .‬این در حالی اســت که حدود‬ ‫‪ ۸.۵‬میلیون خانوار مستاجر در کشور وجود دارد‪ .‬عدم اختصاص‬ ‫وام به بسیاری از مستاجران‪ ،‬گالیه های انها را در پی داشت‪ .‬به‬ ‫نظر می رسد با توجه به کمبود منابع‪ ،‬بانک ها در پرداخت این‬ ‫تسهیالت سخت گیری هایی داشتند‪ .‬ان طور که مدیرکل دفتر‬ ‫اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته اولویت وام ودیعه‬ ‫مسکن با کسانی است که قبال این وام را دریافت نکرده اند‪.‬‬ ‫‪ ۴۷‬هزار طرح صنعتی در‬ ‫شهرک های صنعتی درحال‬ ‫ساخت‬ ‫معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران از فعالیت ‪ ۴۷‬هزار و ‪ ۲۴۲‬طرح صنعتی در دست‬ ‫اجرا و ساخت و ساز در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور خبر‬ ‫داد‪« .‬رضا غالمی اوریمی» در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت‪ :‬این‬ ‫طرح های صنعتی در رشته فعالیت های مختلف شامل فلزی‪،‬‬ ‫شیمیایی‪،‬غذاییواشامیدنی‪،‬کانیغیرفلزی‪،‬سلولزی‪،‬خدمات‪،‬‬ ‫نساجی و برق و الکترونیک در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫سراسر کشــور درحال ساخت است‪ .‬وی با بیان این که از این‬ ‫تعداد طرح چهار هزار و ‪ ۲۰۴‬مورد در مرحله نصب ماشین االت‬ ‫هستند‪ ،‬افزود‪ :‬با حمایت از این طرح ها و به بهره برداری رساندن‬ ‫ان ها تا پایان امسال جاری‪ ،‬هشت هزار فرصت شغلی جدید در‬ ‫کشور فراهم خواهد شد‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫پنجشنبه | ‪ 13‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4414‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫‪7‬‬ ‫شاگردان مورایس عازم عراق‬ ‫می شوند‬ ‫مربی اسپانیایی در راس تیم‬ ‫هندبال بانوان سپاهان‬ ‫تیم فوتبال سپاهان در استانه شروع دوباره مسابقات‬ ‫لیگ برتر عازم عراق می شود تا در تورنمنتی چهارجانبه‬ ‫شرکت کند‪ .‬این تورنمنت در راستای پیمان خواهرخواندگی‬ ‫باشگاه سپاهان و باشــگاه نجف به زودی در عراق و به‬ ‫میزبانی شــهر نجف برگزار خواهد شد‪ .‬عالوه بر دو تیم‬ ‫نجف و سپاهان در این رقابت چهارجانبه تیم های العهد‬ ‫لبنان و کربال نیز حضور دارند‪ .‬ســپاهان پس از برگزاری‬ ‫اردویی ده روز در ترکیه به ایران و اصفهان بازگشته و پس‬ ‫از دو روز استراحت دوباره تمرینات این تیم برای حضور در‬ ‫مسابقات لیگ برتر اغاز می شود‪ .‬سپاهان در هفته ابتدایی‬ ‫لیگ بیســت و دوم باید در ورزشــگاه ازادی به مصاف‬ ‫استقالل تهران برود و با برگزاری تورنمنت ‪ 4‬جانبه ای که‬ ‫در شهر نجف برگزار خواهد شد‪ ،‬شاگردان مورایس اماده‬ ‫دیدار با دیگر سرمربی پرتغالی شاغل در لیگ برتر فوتبال‬ ‫ایران می شوند‪ .‬این دیدار روز شنبه بیست و یکم مردادماه‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫مونتسرات پوچه دیاز‪ ،‬سرمربی سرشناس اسپانیایی هدایت‬ ‫تیم هندبال بانوان سپاهان را بر عهده گرفت‪ .‬باشگاه فوالد‬ ‫مبارکه سپاهان‪ ،‬برای حضور هرچه بهتر در بازی های جام‬ ‫باشگاه اسیا هندبال و همچنین مسابقات لیگ برتر‪ ،‬مونتسرات‬ ‫پوچه دیاز مربی سرشناس اسپانیایی را به عنوان سرمربی تیم‬ ‫بانوان و مدیرفنی تیم های پایه دختران این باشگاه انتخاب‬ ‫کرد‪ .‬ازجمله افتخارات این سرمربی در دوره بازیگری می توان‬ ‫به کسب ‪ ۱۱‬قهرمانی لیگ برتر اسپانیا‪ ۷ ،‬قهرمانی جام‬ ‫پادشاهی اسپانیا‪ ۴ ،‬جام قهرمانی مسابقات ای‪ .‬بی‪ .‬اف‪ ،‬سه‬ ‫قهرمانی سوپر کاپ اسپانیا‪ ،‬یک قهرمانی و دو نایب قهرمانی‬ ‫باشگاه های اروپا‪ ،‬یک قهرمانی سوپر جام اروپا اشاره کرد‪ .‬وی‬ ‫همچنین سابقه کسب برترین بازیکن لیگ اسپانیا را در چند‬ ‫دوره در کارنامه ورزشی خود دارد‪ .‬سابقه ‪ ۱۹۶‬بازی ملی در تیم‬ ‫ملی بزرگساالن اسپانیا‪ ۲۶ ،‬بازی در تیم ملی جوانان اسپانیا‪،‬‬ ‫زدن ‪ ۷۳۶‬گل ملی با تیم ملی بزرگساالن اسپانیا‪ ،‬پنج حضور در‬ ‫مسابقات جهانی‪ ۴ ،‬حضور در جام ملت های اروپا‪ ،‬کسب عنوان‬ ‫دومین بازیکن برتر دنیا در سال ‪ ،۲۰۰۴‬دو حضور در بازی های‬ ‫المپیک (‪ ۹۲‬بارسلونا و ‪ ۲۰۰۴‬اتن)‪ ،‬کسب مدال نقره ورزشکار‬ ‫برتر سال اسپانیا از پادشاه اسپانیا ازجمله مواردی است که در‬ ‫کارنامه ورزشی سرمربی جدید تیم هندبال بانوان سپاهان‬ ‫به چشم می خورد‪ .‬مونتسرات پوچه دیاز در عرصه مربیگری‬ ‫نیز موفق به سه قهرمانی لیگ برتر اسپانیا‪ ۲ ،‬قهرمانی جام‬ ‫پادشاهی اسپانیا‪ ۴ ،‬قهرمانی سوپر کاپ اسپانیا و حضور در جام‬ ‫باشگاه های اروپا با باشگاه برا برا شده و مربی باشگاه مارورده‬ ‫بوده است‪ .‬در حال حاضر مونتسرات پوچه دیاز به عنوان مربی‬ ‫هدایت تیم هندبال بانوان ایران را برای حضور در بازی های‬ ‫همبستگی کشور های اسالمی و مسابقات قهرمانی اسیا بر‬ ‫عهده دارد‪.‬‬ ‫سرمربیان تیم های سپاهان و استقالل از همین حاال نبرد را اغاز کرده اند‬ ‫خیز زودهنگام مورایس و‬ ‫ساپینو برای میدان جنگ‬ ‫نگرانی بزرگ کادر فنی‬ ‫استقاللمقابلسپاهان‬ ‫کادر فنی اســتقالل از بابت شناســایی نقاط ضعف‬ ‫و قوت حریفان فقط نگران دو هفته اول هســتند چون‬ ‫نمی دانند شرایط تاکتیکی سپاهان و ملوان چگونه است‪.‬‬ ‫این طور که از داخل جلسات فنی ان ها شنیده ایم‪ ،‬با توجه‬ ‫به اغاز فصل کامال طبیعی است که سپاهان هم مانند خود‬ ‫استقالل متحول شده و سرمربی جدیدی استخدام کرده‬ ‫است‪ .‬به همین خاطر مانند یک هندوانه در بسته بوده و‬ ‫شناخت کافی نسبت به ان وجود ندارد‪ .‬این مشکل برای‬ ‫استقاللی ها در هفته دوم هم پابرجاست چون باید با ملوانی‬ ‫بازی کنند که از لیگ ازادگان صعود کرده و شرایط ویژه ای‬ ‫دارد اما قطعا از بازی با مس کرمان در هفته سوم وضعیت‬ ‫برای استقالل بهتر خواهد شد چون دو مسابقه از این تیم‬ ‫دیده اند و نسبت به شرایط فنی کرمانی ها اطالعات دقیقی‬ ‫به دست اورده اند‪ .‬طبیعی است هفته به هفته شناخت ان ها‬ ‫نسبت به رقبایشان بیشتر می شود و البته حریفان استقالل‬ ‫نیز دقیقا همین وضعیت را پیرامون ابی پوشان تهرانی پیدا‬ ‫خواهند کرد‪ .‬قطعا ســاپینتو ان قدر زرنگ است که بداند‬ ‫نتیجه دو بازی ابتدایی چقدر اهمیت دارد و حتی باوجود‬ ‫ناشناخته بودن سبک تاکتیکی رقبا‪ ،‬استقالل چاره ای جز‬ ‫کسب پیروزی مقابل ان ها نخواهد داشت‪.‬‬ ‫یک پیکانی دیگر ذوب اهن را‬ ‫محکوم کرد‬ ‫مربــی دروازه بان های پیکان هم به خاطر مطالباتش‬ ‫باشــگاه ذوب اهن را در تعیین وضعیــت محکوم کرد‪.‬‬ ‫بعدازانکه شکایت مجتبی حسینی و مجید محافظت کار‬ ‫سرمربی و مربی سابق ذوب اهن و کنونی پیکان از باشگاه‬ ‫اصفهانی به نتیجه رســید‪ ،‬حاال مربی گلرهای ســابق‬ ‫ذوب اهن هم این باشــگاه را محکوم کرده است‪ .‬رسول‬ ‫زمانی مربی دروازه بان های فعلی پیکان و سابق باشگاه‬ ‫ذوب اهن که بعد از جدایی از این تیم در پایان لیگ بیستم‬ ‫مطالباتش را دریافت نکرده بود‪ ،‬از این باشگاه شکایت کرد‪.‬‬ ‫در حکم نهایی این پرونده از سوی کمیته تعیین وضعیت‬ ‫فدراسیون صادر و باشگاه ذوب اهن محکوم شده است‪ .‬در‬ ‫این حکم امده است‪« :‬در پرونده شکایت رسول زمانی از‬ ‫باشــگاه ذوب اهن اصفهان‪ ،‬این باشگاه به پرداخت مبلغ‬ ‫‪ ۵۷۵‬میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ‪ ۱۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۵۳۵‬هزار ریال بابت هزینه دادرســی در حق خواهان‬ ‫محکوم شــد‪ .‬همچنین کمیته وضعیت‪ ،‬دعوی زمانی را‬ ‫نسبت به مازاد محکوم به مردود اعالم کرد‪».‬‬ ‫غیبتمهاجمپرسپولیس‬ ‫مقابل ذوب اهن‬ ‫حامد پاکدل مهاجم پرسپولیس به بازی هفته اول این‬ ‫تیم برابر ذوب اهن در اصفهان نخواهد رســید‪ .‬می توان‬ ‫حامد پاکدل را از بدشانس ترین بازیکنان یک سال گذشته‬ ‫پرسپولیس به حســاب اورد‪ .‬پاکدل با هزار و یک امید و‬ ‫با ‪ ۱۰‬گل زده در لیگ بیســتم بــرای الومینیوم اراک به‬ ‫پرسپولیس پیوست و در همان هفته اول نیز با پیراهن تیم‬ ‫جدیدش به فوالد خوزستان گل زد اما با مصدومیت های‬ ‫عجیب وغریب روبرو شــد‪ .‬از پیچیدن مچ پا و از دست‬ ‫دادن اغلب بازی های نیم فصل اول سال گذشته بگیرید تا‬ ‫مصدوم شدن سر تمرین پرسپولیس پس از اغاز درخشش‬ ‫در نیم فصل دوم که ســد راه او شــد‪ .‬از شروع تمرینات‬ ‫پیش فصل پرسپولیس نیز پاکدل اغلب مصدوم بوده و‬ ‫نتوانسته تیمش را همراهی کند‪ .‬حاال او در حالی هفته اول‬ ‫را ازدست داده که پرسپولیس با کمبود مهاجم روبروست‪،‬‬ ‫اما یحیی گل محمدی سرمربی این تیم به سبک بازی اش‬ ‫اعتقاد دارد و او را در لیست نگه داشته است‪.‬‬ ‫سپهر حیدری در استانه‬ ‫حضور در ذوب اهن‬ ‫مدافع اسبق پرسپولیس و ذوب اهن با مدیران این تیم‬ ‫برای حضور در اصفهان مذاکره کرده است‪ .‬در شرایطی که‬ ‫مهدی تارتار در این فصل محمد نوری را به جمع کادرفنی‬ ‫ذوب اهن اضافه کرده اســت و هافبک و کاپیتان اسبق‬ ‫پرسپولیس در نخســتین تجربه مربیگری خود در جمع‬ ‫سبزپوشــان اصفهانی حاضر خواهد بود‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫باید در انتظار حضور یک پرسپولیســی دیگر در این تیم‬ ‫بود‪ .‬سپهر حیدری طی روزهای اخیر مذاکراتی با مدیران‬ ‫ذوب اهن نیز داشته است‪.‬‬ ‫مربیان پرتغالی تیم های فوتبال استقالل‬ ‫و سپاهان خودشــان را برای یک بازی‬ ‫بزرگ و نبردی شــطرنج گونــه اماده‬ ‫می کنند‪ .‬ســاپنتو و مورایــس از همین‬ ‫حاال کری خوانــی را هم برای یکدیگر‬ ‫امیرحسیناحتشامی اغاز کرده اند و به نظر می رسد جو بازی‬ ‫جمعه شب هفته اینده هم متاثر از این موضوع باشد‪ .‬جدالی‬ ‫که همواره حســاس و جذاب از اب درامــده و احتماال با‬ ‫تفکرات مربیان پرتغالی جذاب تر هم خواهد شــد‪ .‬همین‬ ‫چند روز پیش مورایس در گفتگویی به برخوردش با ساپنتو‬ ‫اشاره کرد و گفت‪« :‬به طور اتفاقی ساپینتو را در رستورانی‬ ‫در ترکیــه مالقات کردم و او به مــن گفت که بازی اول‬ ‫جنگ خواهد بود‪ ».‬با این کری خوانی ها به نظر می رســد‬ ‫که این دو هم وطن از هم اکنون نقشــه های گوناگونی را‬ ‫برای بازی هفته نخست لیگ ‪ 22‬کشیده باشند‪ .‬دو مربی‬ ‫نوگرای پرتغالی که ســرمربیگری در تیم های مطرحی را‬ ‫بر عهده داشــته اند‪ .‬مورایس که دوران بازی قابل توجهی‬ ‫ندارد‪ ،‬از اخرین ســال دهه نود میالدی کارش را به عنوان‬ ‫ســرمربی تیم دوم بنفیکا اغاز کرد و سپس طی ‪ 20‬سال‬ ‫گذشته شانس حضور در کشورهای مختلفی نظیر المان‪،‬‬ ‫انگلیس‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬یونان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬تونس‪ ،‬سوئد‪ ،‬عربستان‬ ‫و کره جنوبی را پیدا کرد‪ .‬جالب اینکه این مربی که تجربه‬ ‫باالیی از کار مربیگری و دستیاری در کشورهای مختلف‬ ‫و به خصوص ژوزه مورینیو را دارد در الهالل عربســتان و‬ ‫چونبوک موتورز کره جنوبی توانســته بــه مقام قهرمانی‬ ‫هم دســت پیدا کند‪ .‬ساپنتو هم پیش از حضور در ایران در‬ ‫کشورهای صربستان‪ ،‬یونان‪ ،‬بلژیک‪ ،‬لهستان‪ ،‬عربستان‪،‬‬ ‫برزیل و ترکیــه مربیگری کرده و همچنیــن در پرتغال‬ ‫هدایت تیم های اســپورتینگ‪ ،‬بلننسس‪ ،‬براگا و موریرنسه‬ ‫را برعهده داشته اســت؛ اما ویژگی های مربیگری مربیان‬ ‫پرتغالی تیم های ســپاهان و استقالل در رقم خوردن یک‬ ‫بازی پربرخورد و هیجان برانگیز می تواند جالب توجه باشد‪.‬‬ ‫از ترکیب استقالل و سپاهان در دیدارهای دوستانه ای که‬ ‫در ترکیه برگزار کردند‪ ،‬پیداست که هر دو تیم می خواهند‬ ‫با سه مهاجم بازی کنند‪ .‬یک مهاجم در راس و دو مهاجم‬ ‫کاذب روی دست که می توان به ان ها وینگرهای کناری‬ ‫هم گفت‪ .‬استقالل دربازی های دوستانه از سجاد شهباززاده‬ ‫در راس بهره برد و روی دست او یامگا و بابایی بازی کردند‬ ‫که مهره های تهاجمی به شــمار می روند‪ .‬مورایس هم در‬ ‫مصاف های دوســتانه شهریار مغانلو را در نوک خط حمله‬ ‫تیمش قرار دارد و از حسینی و علی نژاد هم در کناره ها بهره‬ ‫برد‪ .‬صرف نظر از نتایج به دســت امده دربازی های دوستانه‬ ‫از ترکیب اســتقالل و سپاهان پیداست ساپینتو و مورایس‬ ‫برای جام قهرمانی این فصل بازی های لیگ برتر نقشــه‬ ‫کشیده اند‪ .‬این به خوبی در رفتارها و حتی مصاحبه های ان ها‬ ‫پیداســت؛ اما ویژگی های رفتاری این دو مربی پرتغالی تا‬ ‫ی برون گرایی‬ ‫حدودی از همدیگر متفاوت است‪ .‬ساپینتو مرب ‬ ‫به شــمار می رود که رفتار او در کنار خط یکی از اتفاقات‬ ‫موردعالقه رسانه ها خواهد بود‪ ،‬اما بی شک اشنایی با ژوزه‬ ‫مورایس که طی ‪ 10‬سال اخیر دستیار اول ژوزه مورینیو در‬ ‫اینترمیالن‪ ،‬رئال مادرید و چلسی بوده اتفاقی ویژه تر برای‬ ‫ی که توانسته قهرمانی‬ ‫عالقمندان به فوتبال است تا با مرب ‬ ‫در سه لیگ ایتالیا‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬انگلیس و همین طور قهرمانی در‬ ‫لیگ قهرمانان اروپای ‪ 2010‬را با غلبه بر بارســلونا تجربه‬ ‫کرده از نزدیک اشــنا شــوند‪ .‬ژوزه مورایس از طرفداران‬ ‫فوتبال سازمان یافته و با حمایت بازیکنان خط دفاعی است‬ ‫و دوست دارد تاکتیک های تیمش را با سبک بازی حریف‬ ‫ی بازی تیم او داشتن مالکیت‬ ‫تطبیق دهد‪ .‬همچنین استراتژ ‬ ‫توپ وبرتری مقابل حریف با این روش است‪ .‬سازماندهی‪،‬‬ ‫طرز تفکر‪ ،‬ارامش‪ ،‬شــجاعت‪ ،‬عمل گرایی برای کســب‬ ‫پیروزی‪ ،‬نحوه ارتباط او با بازیکنان به منظور اگاه ســاختن‬ ‫ان ها از اهمیت تعهدشــان چیزهایی است که مورایس از‬ ‫مورینیو اموخت‪ .‬در ان سوی میدان ریکاردو ساپینتو سبک‬ ‫بازی تیمش را بر اســاس عملکــرد بازیکنان خط میانی‬ ‫بناکرده و پویایی سه بازیکن خط میانی‪ ،‬چه در دفاع و چه در‬ ‫حمله برای تیمش بسیار مهم است‪ .‬یک هافبک باکیفیت‪ ،‬با‬ ‫توانایی موقعیت سنجی برای ایجاد تعادل بین تیم در تمام‬ ‫دقایق بازی‪ ،‬برای ســبک بازی این سرمربی مهم است‪.‬‬ ‫داســتان ریکاردو ساپینتو در زمین بسیار جالب بود‪ ،‬مردی‬ ‫همیشه اماده عصبی شدن و ایجاد جنجال؛ اما بیش از هر‬ ‫اتفاقی ناشی از شخصیت عجیب وغریب ساپینتو‪ ،‬در خاطره‬ ‫بسیاری از هواداران کاریزما‪ ،‬فداکاری‪ ،‬اشتیاق و قدرتی که‬ ‫او همیشه در طول ‪ 17‬ســال زندگی حرفه ای خود نشان‬ ‫داد‪ ،‬باقی مانده اســت‪ .‬ساپینتو فوتبال انفجاری و تهاجمی‬ ‫را دوست دارد‪ ،‬اما مورایس محتاط تر و روشمندتر است‪ .‬از‬ ‫جنبه رفتار شخصی‪ ،‬ساپینتو احساساتی تر بوده و اعتراض‬ ‫می کند که این همیشــه و به خصوص هنگام تحت فشار‬ ‫گذاشــتن داوران‪ ،‬ویژگی خوبی نیست‪ .‬ساپینتو شخصیت‬ ‫خاصی داشــته که از دوران بازی اش و زمانی که بازیکن‬ ‫تیم ملی پرتغال بود نیز تبدیل به ویژگی منحصربه فرد او‬ ‫شده است‪ .‬او شــخصیتی جنجالی داشته و گاهی اوقات‬ ‫حساسیت برانگیز است‪ .‬هیچ کدام از این دو سرمربی سیستم‬ ‫واحدی برای بازی کردن ندارند و با توجه به شــیوه بازی‬ ‫حریف تاکتیک تیمشان را انتخاب می کنند‪ .‬به هرحال با این‬ ‫شرایط به نظر می رسد جمعه شب هفته اینده این دو پرتغالی‬ ‫اسم ورسم دار تنور لیگ ‪ 22‬را در همان هفته نخست حسابی‬ ‫گرم خواهند کرد‪.‬‬ ‫امار شگفت انگیز امیر قلعه نویی‬ ‫در چهار تیم‬ ‫کسب عنوان پرافتخارترین ســرمربی تاریخ ‪ 21‬ساله‬ ‫لیگ برتر تنها بخشی از رکوردهایی است که امیر قلعه نویی‬ ‫در فوتبال ایران به نام خودش زده است‪ .‬امیر قلعه نویی از‬ ‫همان ســال های ابتدایی اغاز لیگ حرفه ای و نام نهادن‬ ‫لیگ برتر بر فوتبال ایران برای حرکت به ســمت فوتبال‬ ‫حرفه ای‪‎‬تر‪ ،‬کار خــود را به عنوان مربی اغاز کرد و پس از‬ ‫تجربه ای که در کشــاورز و برق به دســت اورد‪ ،‬به عنوان‬ ‫دستیار در کنار ناصر حجازی در کسوت جدید وارد استقالل‬ ‫شد‪ .‬این مربی سپس به اســتقالل اهواز رفت و عملکرد‬ ‫قابل توجهی در این تیم داشت تا مدیران باشگاه استقالل به‬ ‫ســراغ او بروند و هدایت ابی پوشان را به او بسپرند‪ .‬پس از‬ ‫موفقیت در استقالل پیشنهاد هدایت تیم ملی فوتبال ایران‬ ‫از راه رسید و امیرقلعه نویی در جام ملت های ‪ 2007‬هدایت‬ ‫تیم ملی را برعهده گرفت؛ مســابقاتی که البته با حذف در‬ ‫ضربات پنالتی مقابل کره جنوبی در یک چهارم نهایی بدون‬ ‫اینکه شکستی در کارنامه او به عنوان سرمربی ملی پوشان‬ ‫فوتبال ایران ثبت شود‪ ،‬پایان تلخی برای او به همراه داشت‬ ‫تا پس از یک تجربه موفق دیگر در مس کرمان‪ ،‬بار دیگر‬ ‫به استقالل بازگردد و روند موفقیت هایش را با تیم محبوبش‬ ‫ادامه بدهد‪ .‬ســپاهان دیگر تیمی بود که امیرقلعه نویی در‬ ‫ان حضورداشته و دومرتبه پیاپی در لیگ های نهم و دهم‬ ‫توانســته قهرمانی در لیگ برتر را با این تیم تجربه کند‪.‬‬ ‫قلعه نویی در لیگ هشتم هم موفق به قهرمانی با استقالل‬ ‫شــده بود تا اولین مربی ای باشد که در قهرمانی لیگ برتر‬ ‫هت تریک می کند‪ .‬بعدها برانکو با پرسپولیس و کسب سه‬ ‫قهرمانی پیاپی در لیگ های شانزدهم‪ ،‬هفدهم و هجدهم‬ ‫این رکورد را همراه یک تیم تکرار کرد‪ .‬جدایی از سپاهان‬ ‫بار دیگر با حضور در استقالل و قهرمانی در لیگ دوازدهم‬ ‫برای قلعه نویی همراه شد‪ ،‬ولی او سرانجام از این تیم جدا‬ ‫شد و طی سال های اخیر اگرچه همواره صحبت از بازگشت‬ ‫او به اردوی ابی پوشــان وجود داشته اما هیچ وقت این خبر‬ ‫شکل واقعیت به خود نگرفته است‪ .‬بااین حال امیرقلعه نویی‬ ‫طی همین مدت نیز یکی از مربیان پرافتخار فوتبال ایران‬ ‫بود و توانسته با تراکتور‪ ،‬ذوب اهن و سپاهان به عنوان نایب‬ ‫گزینه جذاب سپاهان هم تیمی لژیونر‬ ‫ایرانی می شود‬ ‫باشگاه االهلی با پیشنهاد العربی قطر برای جذب عمر‬ ‫الســومه موافقت کرده و اکنون تنها رضایت این بازیکن‬ ‫برای جدایی باقی مانده اســت‪ .‬پس از ســقوط االهلی به‬ ‫رقابت های دســته اول لیگ عربستان‪ ،‬وضعیت ستارگان‬ ‫مطرح این تیم برای فصل بعد نامشــخص است‪ .‬یکی از‬ ‫بازیکنانی که به شدت خواســتار جدایی از این تیم است‪،‬‬ ‫عمر الســومه بوده که تیم های زیــادی را خواهان خود‬ ‫می بیند‪ .‬مهاجم مطرح سوری در تابستان امسال به یکی‬ ‫از اهداف نقل و انتقاالتی ســپاهان تبدیل شد و برخی از‬ ‫رسانه های عربستانی از تالش تیم اصفهانی برای جذب‬ ‫این بازیکن خبر دادند که البته درنهایت این اتفاق رخ نداد‬ ‫و مذاکرات ســپاهان با این بازیکن مطرح در حد شایعات‬ ‫رسانه ای باقی ماند؛ اما اکنون مهاجم بلندقامت و بهترین‬ ‫گلــزن تاریخ لیگ حرفه ای عربســتان فاصله چندانی تا‬ ‫جدایی از االهلی ندارد‪ .‬روزنامه االقتصادیه عربســتان در‬ ‫خبری مدعی شد که باشگاه سعودی با پیشنهاد ‪ 2‬میلیون‬ ‫دالری العربی قطر برای اســتخدام عمر السومه موافقت‬ ‫کرده است‪ .‬طبق ادعای این روزنامه‪ ،‬تمامی توافق میان‬ ‫دو باشگاه حاصل شــده و تنها رضایت بازیکن برای این‬ ‫انتقال باقی مانده اســت‪ .‬در حال حاضر مهاجم ســوری‬ ‫به دلیل مخالفت خانواده اش‪ ،‬تمایلی برای ترک کشــور‬ ‫عربســتان ندارد و تمایل دارد فصــل بعد را در تیم دیگر‬ ‫این کشور توپ بزند‪ .‬مدیران االهلی در تالش برای جلب‬ ‫رضایت عمر السومه هســتند و درصورتی که این بازیکن‬ ‫راضی به ترک عربســتان شــود‪ ،‬او فصل بعد را در تیم‬ ‫مهرداد محمدی و در لیگ ستارگان قطر توپ خواهد زد‪.‬‬ ‫قهرمانی لیگ برتر دست پیدا کند‪ .‬او طی دو فصل اخیر در‬ ‫گل گهــر حضور دارد و تیمی که در لیگ نوزدهم در اولین‬ ‫فصل حضورش در لیگ برتر تا ســقوط پیش رفت را به‬ ‫رتبه پنجمی و چهارمی رساند و توانسته همچنان خودش‬ ‫را در ‪ 58‬ســالگی با ‪ 5‬عنوان قهرمانی لیگ برتر همراه با‬ ‫استقالل و سپاهان‪ ،‬دو عنوان قهرمانی جام حذفی و چندین‬ ‫و چند نایــب قهرمانی به عنوان پرافتخارترین مربی تاریخ‬ ‫لیگ برتر حفظ کنــد؛ اما یکی از نکات قابل توجه که این‬ ‫روزها در رسانه های مختلف به ان پرداخته شده‪ ،‬امتیازهای‬ ‫جمع اوری شــده این مربی در تیم های استقالل‪ ،‬سپاهان‪،‬‬ ‫تراکتور و گل گهر است؛ جایی که او توانسته علی رغم تاریخ‬ ‫بلندی که به ویژه سه باشگاه قدیمی و ریشه دار فوتبال ایران‬ ‫دارند‪ ،‬بیشترین امتیاز را برای ان ها در تاریخ ‪ 21‬ساله لیگ‬ ‫برتر ثبت کند‪.‬‬ ‫خط و نشان مدافع ذوب اهن برای‬ ‫رقیبان لیگ برتری‬ ‫بازیکن تیم فوتبال ذوب اهن می گوید در ورزش نمی توان‬ ‫قول داد اما تالش می کنیم جز ‪ ۳‬تیم برتر باشیم‪ ،‬شاکله تیم‬ ‫حفظ شده و همین گام محکم روبه جلو برای ذوب اهن است‪.‬‬ ‫ارمان قاسمی با تاکید بر عزم جدی گاندوها برای جایگاه های‬ ‫باالی جدول‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امسال نسبت به سال ها قبل زودتر‬ ‫تمریناتمان را شروع کرده و جزو نخستین تی م‪‎‬هایی بودیم که‬ ‫تیم را بستیم‪ .‬شرایطمان نسبت به فصل قبل که حدود ‪۱۴‬‬ ‫تغییر ایجاد شــد‪ ،‬قطعا بهتر خواهد بود‪ .‬در فوتبال نمی توان‬ ‫قول داد‪ ،‬اما قطعا رتبه بهتری نســبت به فصل قبل کسب‬ ‫خواهیم کرد و سعی می کنیم جز ‪ ۳‬تیم نخست باشیم‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬ذوب اهن در سال های اخیر به دلیل برخی مشکالت‬ ‫نوسان زیادی داشــت اما امسال با حفظ کادر فنی و شاکله‬ ‫اصلی قدم روبه جلو و محکمی را برداشتیم‪ .‬بازیکنان مدنظر‬ ‫سرمربی تا حد زیادی جذب تیم شده و شاید ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬نفر دیگر‬ ‫هم به تیم اضافه خواهند شد‪ .‬بازیکن تیم فوتبال ذوب اهن‬ ‫درباره شرایط نقل و انتقاالت لیگ امسال‪ ،‬توضیح داد‪ :‬برخی‬ ‫تیم ها هزینه های هنگفتی کرده و وارد لیگ شده اند‪ .‬باید در‬ ‫نظر داشته باشــیم که اگر بخواهیم سطح کیفی لیگ باال‬ ‫برود‪ ،‬باید سرمایه گذاری بهتری انجام شود‪ .‬ورزش ما عموما‬ ‫دولتی است و دست بال تیم ها برای هزینه بازنیست پس باید‬ ‫هدفمند هزینه کنیم‪ .‬قاسمی اظهار کرد‪ :‬در لیگی که حدود‬ ‫پنج سال است از سیستم ‪ VAR‬محروم بوده و نتایج بازی ها‬ ‫با اشتباهات سهوی داوران رقم می خورد‪ ،‬نمی توان صحبتی از‬ ‫سقف قرارداد کرد‪.‬‬ ‫گیتی پسند با تیمی نیمه بومی‬ ‫در سوپرلیگ والیبال‬ ‫تیم والیبال گیتی پسند که به لیگ برتر راه پیداکرده است‪،‬‬ ‫تمرینات خود برای حضور موفق در لیگ را اغاز کرده است‪ .‬تیم‬ ‫والیبالگیتی پسندتنهانمایندهاصفهاندرفصلجدیدمسابقات‬ ‫لیگ برتر والیبال کشور که از مهرماه اغاز خواهد شد‪ ،‬تمرینات‬ ‫خود را برای اماده سازی به موقع شروع کرده است‪ .‬مدیران‬ ‫گیتی پسند تاکنون با محمد مشیدی‪ ،‬نیما نظرپور‪ ،‬محمدباقری‪،‬‬ ‫مرصاد اقاجانی‪ ،‬وحید ریگی‪ ،‬مصطفی رئیسیان‪ ،‬احسان زینلی‪،‬‬ ‫محمد بربست‪ ،‬مصطفی نجفی‪ ،‬رمضان صحبتی‪ ،‬شادمهر‬ ‫کمائی‪ ،‬امیر کرمی‪ ،‬مهران توانا و عرفان مرادی برای حضور‬ ‫در فصل جدید رقابت های سوپرلیگ به توافق دست یافتند‪.‬‬ ‫سعید عقیلی سرمربی تیم والیبال گیتی پسند که سابقه صعود‬ ‫تو گویی‬ ‫به لیگ برتر با سپاهان را نیز در کارنامه دارد‪ ،‬در گف ‬ ‫پیرامون سختی های صعود به لیگ برتر به همراه این دو تیم‬ ‫گفت‪ :‬هرکدام سختی های خاص خود را داشت و لذت بخش‬ ‫بود؛ سپاهان بعد از چندین سال لیگ برتری شد و گیتی پسند‬ ‫هم بعد از ‪ ۱۰‬سال دوباره تصمیم به تیم داری در والیبال گرفت‪،‬‬ ‫ما استرس این را داشتیم که نتوانیم پاسخ گوی زحمات باشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خیلی دردسر کشیدیم تا گیتی پسند به والیبال‬ ‫برگردد چون قبال هم دلخوری هایی به وجود امده بود؛ یک‬ ‫تیم معمولی تشکیل شد چون بودجه از قبل بسته شده بود‪.‬‬ ‫عقیلی تصریح کرد‪ :‬با بازیکنان اصفهانی خیلی زود و‬ ‫خوب نتیجه گرفتیم؛ تیم روی غلتک افتاد و به ‪ ۸‬تیم مرحله‬ ‫پلی اف راه یافتیم؛ با گذر از سد نماینده تبریز به جمع ‪ ۴‬تیم‬ ‫نهایی رسیدیم و در تهران به مصاف رقبا رفتیم‪ ،‬در نیمه نهایی‬ ‫با گل گهر سیرجان بازی داشتیم که بیشترین هزینه را بین‬ ‫همه تیم ها انجام داده بود و در دو بازی خیلی سخت ان ها را‬ ‫شکست دادیم؛ در فینال هم با قاطعیت نماینده مازندران را از‬ ‫پیش رو برداشتیم و به مقام قهرمانی دست یافتیم‪ .‬سرمربی تیم‬ ‫والیبال گیتی پسند در رابطه با وضعیت تیم برای لیگ برتر گفت‪:‬‬ ‫‪ ۵۰‬درصد تیم را بازیکنان بومی تشکیل می دهند؛ تمرینات ما‬ ‫اغازشده است و به صورت روزانه در دو نوبت صبح و بعدازظهر‬ ‫ادامه خواهد داشت‪ ،‬انتظار مدیریت باشگاه حفظ تیم در لیگ‬ ‫ی با بیان این‬ ‫است و نیم نگاهی نیز به مرحله پلی اف داریم‪ .‬و ‬ ‫که والیبال اصفهان از جوانان خوبی برخوردار است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬والیبال اصفهان پتانسیل بازگشت به دوران خوب خود را‬ ‫دارد اما نیاز به سازماندهی دارد‪ ،‬خیلی متاسف شدم که سپاهان‬ ‫از حضور در لیگ برتر انصراف داد و دلم برای این تیم سوخت‬ ‫چون برای لیگ برتری شدنش خیلی زحمت کشیده بودیم؛‬ ‫امیدوارم سال های اینده شاهد حضور سپاهان نیز در لیگ برتر‬ ‫باشیم‪ .‬محمدرضا مشیدی بازیکن اصفهانی تیم والیبال باشگاه‬ ‫گیتی پسند نیز درباره نحوه شکل گیری تیم اظهار داشت‪:‬‬ ‫بازیکنان اصفهانی و چند غیر اصفهانی استخوان بندی تیم را‬ ‫تشکیل می دادند و من هم جزو اصفهانی های تیم بودم؛ همه‬ ‫ما قبال در همدان با یکدیگر هم بازی بودیم و از هم شناخت‬ ‫داشتیم‪ ،‬چند بازیکن دیگر ازجمله امیرحسین ساداتی که به‬ ‫تیم ملی جوانان نی ز دعوت شد‪ ،‬به جمع ما اضافه شدند و‬ ‫تیم تکمیل شد‪ .‬وی افزود‪ :‬مسئوالن گیتی پسند برای سال‬ ‫اول از ما انتظار صعود به لیگ برتر را نداشتند اما ما با همدلی‬ ‫و رفاقت اعضای تیم یک کار غیرممکن را انجام دادیم؛ در‬ ‫بین رقبا هم کسی فکر نمی کرد‪ ،‬گیتی پسند بتواند صعود کند؛‬ ‫در کل مسابقات ‪ ۲۳‬بازی به میدان رفتیم که فقط ‪ ۳‬بازی‬ ‫را واگذار کردیم‪ .‬مشیدی با گالیه از عدم توجه باشگاه های‬ ‫اصفهانی به بازیکنان بومی‪ ،‬گفت‪ :‬استان اصفهان در ورزش‬ ‫استعداد های پرشماری دارد ولی متاسفانه به جوانان اصفهانی‬ ‫بهاداده نمی شود‪ ،‬تیم گیتی پسند به جوانانی اعتماد کرد که‬ ‫برای نخستین بار در لیگ دسته یک بازی می کردند و جواب‬ ‫اعتمادش را نیز گرفت‪ .‬بازیکن تیم والیبال گیتی پسند با اشاره‬ ‫به دوران حضورش در سپاهان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬زمانی که با عقیلی‬ ‫در سپاهان بودیم با نایب قهرمانی به سوپر لیگ راه یافتیم اما‬ ‫باشگاه سپاهان عقیلی و تعدادی از بازیکنان این تیم ازجمله‬ ‫من را به بهانه اماده سازی تیم برای قهرمانی لیگ برتر کنار‬ ‫گذاشت؛ تصمیمی که به نظرم درست نبود و سپاهان هم‬ ‫نتوانست در طی سه سال به مقام قهرمانی دست یابد‪.‬‬ صفحه 7 ‫پنجشنبه | ‪ 13‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4414‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫پنجشنبه ‪ 13‬مرداد ‪ / 1401‬سـال هجدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪04Aug2022 | 4414‬‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز توزیع‪ :‬رویداد پارسی‬ ‫حمام تاریخی احمداباد در حال احتضار‬ ‫یک باستان شناس گفت‪ :‬بی توجهی و نامهربانی ها تیشه بر ریشه‬ ‫نیمه جان حمام تاریخی احمداباد اصفهان می زند‪ ،‬حمامی که‬ ‫روزگاری عاملی برای پاکیزگی مردم یک منطقه بود‪ ،‬اما امروز از‬ ‫نفس افتاده و به حال خود رهاشده است‪.‬‬ ‫عقیل عقیلی در این باره به ایسنا گفت‪ :‬حمام تاریخی احمداباد در‬ ‫محله قدیمی جوی اباد (گیواباد) اصفهان در مرز بین سکونتگاه‬ ‫امروزی مردم جوی  اباد و زمین های کشاورزی این محل قرار‬ ‫گرفته است؛ جایی که نزدیک ترین مکان به منبع اب برای تازه‬ ‫بودن اب حمام‪ ،‬با فاصله ای نه چندان دور از محل سکونت مردم‬ ‫و خرابه  های قالع به جامانده از گذر تاریخ برای دسترسی بهتر‬ ‫و برای تخلیه خروجی اب حمام و در مجاورت اب نزدیک به‬ ‫محل کار کشاورزان روستا قرار داشته است و از این نقطه با‬ ‫یک پیاده روی کوتاه و طی مسیر تقریبًا ‪ ۲‬کیلومتری از طریق‬ ‫کوچه باغ ها به جانب شمالی محوطه کوه اتشگاه اصفهان خواهیم‬ ‫رسید‪ .‬این باستان شناس با بیان اینکه بی تردید محله احمداباد‬ ‫در دوران اسالمی مانند دیگر مناطق و محالتی که در شهر‬ ‫اصفهان در طی قرون اسالمی نام خود را متاثر از نام افراد َخ ّیر یا‬ ‫ثروتمند یا بانی ساخت یک مکان گرفته است‪ ،‬افزود‪ :‬بر اساس‬ ‫کتاب تاریخ اصفهان نوشته حاج میرزاحسن خان جابری انصاری‬ ‫در صفحه ‪ ٤٢٢‬و در بخش جغرافیای شهر و نواحی می توان‬ ‫فهمی بهتر از تقسیمات زمین های زراعی در این ناحیه از شهر‬ ‫اصفهان داشت‪ .‬براین اساس‪ ،‬تامین کننده اب محله احمداباد‪،‬‬ ‫مادی جر ِوکان بوده که به ‪ ۷۲‬سهم تبدیل می شده است ازجمله‬ ‫اینکه ‪ ۲۳‬سهم متعلق به باغ برج جروکان‪ ،‬یک سهم محله‬ ‫وازی‪ ۱۴ ،‬سهم محله احمداباد و ‪ ۶‬سهم اشنِستان تعلق داشته‬ ‫است‪ .‬عقیلی تصریح کرد‪ :‬همچنین سیروس شفقی در کتاب‬ ‫جغرافیای اصفهان با اشاره به اینکه تغییر مرز قریه ها در اصفهان‬ ‫بر اساس اب و جوی ها بوده است اورده که این زمین ها اگر از‬ ‫یک روستا باشند باید متعلق به منطقه جوی اباد قدیم تا جر ِوکان‬ ‫باشند‪ ،‬ضمن اینکه زمین های کشاورزی بر اساس نظام ابیاری به‬ ‫دست خوانین و زمین داران در اصفهان تقسیم بندی شده و حدود‬ ‫ان ها تقریبًا به این صورت تفکیک و تعیین شده است‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫خاکی ایجادشده براثر‬ ‫احداث باغ ویال در جبهه غربی حمام‪ ،‬جاده ِ‬ ‫عبور و مرور در مجاورت شرقی این محل و شخم زنی زمین‬ ‫زراعی در جبهه جنوبی این بنای تاریخی بدون توجه به حریم‬ ‫و عرصه بقایای این اثر که احتما ًال قدمت ان به دوران پیش‬ ‫از قاجار و یا اوایل قاجار تعلق دارد‪ ،‬دالیل اصلی برای تخریب‬ ‫تدریجی این اثر هستند‪ .‬حمام تاریخی احمداباد در شرایط مناسب‬ ‫حفاظتی قرار ندارد و بوی مشمئزکننده برخاسته از الشه‪ -‬های‬ ‫پراکنده حیوانات‪ ،‬انبوهی از سرنگ‪ ،‬سرسوزن و ضایعات مختلف‬ ‫و وجود حصاری با بلوک سیمانی بر اطرافش وضعیت کنونی این‬ ‫بنا را تشریح می کند و ان را به گورستانی متعفن برای زنده به گور‬ ‫کردنش تبدیل کرده است؛ ضمن اینکه بخش هایی از دیوار باغ‬ ‫مجاور و دیوار بلوکی ان با تعرض به عرصه و حریم این اثر‪ ،‬روی‬ ‫بدنه و اجزای معماری این حمام احداث شده اند که با یک بررسی‬ ‫ساده می  توان اثار تنبوشه  های سفالین یا لوله  های تاریخی انتقال‬ ‫اب به حمام را در زیر دیواره باغ تازه تاسیس دنبال کرد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬پیشینه نام منطقه از دیدگاه زبان شناختی‬ ‫عقیلی یاداور شد‪ :‬با نگاهی به ادبیات اساطیری و متون دوره‬ ‫میانه میتوان ریشه تاریخی اساطیری یا احتما ًال نزدیک  تری‬ ‫برای کلمه «جوی اباد» در نظر گرفت که ان واژه نیز نام یکی از‬ ‫جنگجویان دالور در نبردهای ایران و توران از دوران کیکاووس‬ ‫و کیخسرو در شاهنامه است؛ اما واژه «گیو» از چه ریشه ای‬ ‫نشئت می  گیرد؟ با استناد به تحلیل معصومه باقری‪ ،‬استادیار گروه‬ ‫زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان به طور خالصه‬ ‫از تغییر و تحوالتی که برای واژه «ویو» ایجادشده است‪ ،‬در‬ ‫مراحلی که در زیر به ان ها اشاره کرده ایم‪ ،‬به نام «گیو» خواهیم‬ ‫رسید‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در داستان  های اساطیری‪« ،‬وایو»‪« ،‬ویو» یا‬ ‫ایزد دیگری با نام «واته» از ایزدان هندوایرانی هستند‪« ،‬وایو»‬ ‫ایزد َجو و تجسمی از فضا و باد است‪ ،‬بادی دوگانه‪ ،‬بادی که در‬ ‫ابر باران زا زندگی به ارمغان می اورد‪ .‬واژه «‪ »Vaiiu‬از ریشه‬ ‫اوستایی «‪ »Vā‬به مفهوم وزیدن گرفته شده است‪.‬‬ ‫پس واژه ویو‬ ‫‪ÁÁ‬پیشینهای کهن در ِ‬ ‫این باستان شناس اضافه کرد‪ :‬در مناجات نامه زرتشتیان نوشته‬ ‫«المِت هینتز» امده است که راه «ویو» راه مرگ است و از او با‬ ‫نام ایزد جنگ یادشده است‪ ،‬اما «نیبرگ» بر این باور است که‬ ‫«وایو» روزگاری در سرزمین شرقی از برترین ایزدان بوده است تا‬ ‫جایی که ایزد زندگی بخش بوده که از میترا و اهورامزدا نیز مقامی‬ ‫واالتر داشته اما به ارامی شخصیت او رنگ باخته و مقام وی تنزل‬ ‫پیدا می کند‪ ،‬دم و روح جهان هستی است‪ ،‬ایزد مرگ افرین است‪،‬‬ ‫بادی است که در طوفان‪ ،‬مرگ را نصیب اشخاص می سازد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬جنس مصالح بدنه و سقف حمام احمداباد‬ ‫عقیلی با بیان اینکه در ساخت دیوارهای این حمام بیشتر از‬ ‫اجر با اندودی از شفته اهک استفاده کرده  اند‪ ،‬به طورکلی برای‬ ‫ض که در زیر اوار و‬ ‫ساخت شالوده‪ ،‬کف سازی‪ ،‬احتما ًال حو ‬ ‫نخاله ها مدفون شده است و ٌکنج  ها از سنگ استفاده شده است‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬دیوارسازی  ها و تیغه های سقف با بهره  گیری‬ ‫از اجر ساخته شده اند‪ ،‬همچنین مالت کاه گل و خشت نیز در‬ ‫ساخت قسمت  هایی از سقف‪ ،‬دیوارها و برخی فضاهای جانبی‬ ‫مشهود است‪ .‬متاسفانه سایر بخش  های حمام در حین ساخت‬ ‫باغ‪ ،‬دیوارکشی به دور ان‪ ،‬خیابان کشی و تردد ماشین و احشام از‬ ‫بین رفته و تنها بخش کوچکی از ان اثر که بخشی از هویت و‬ ‫شناسنامه تاریخی_ فرهنگی مردم این منطقه بوده امروز در این‬ ‫مکان به جامانده است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬فرهنگ استحمام در نقاشی و ادبیات تاریخی‬ ‫ایران‬ ‫عقیلی با اشاره به انچه از فرهنگ استحمام در طی اعصار اسالمی‬ ‫و ادبیات داستانی برای ایرانیان بجا مانده است‪ ،‬گفت‪ :‬اثار جالب توجه‬ ‫موجود از قرن چهارم هجری قمری تا دوران صفوی است که‬ ‫این اثار نقاشی و ادبی‪ ،‬نتیجه تفکر و خالقیت نویسنده و نقاش در‬ ‫شاهنامه فردوسی‪ ،‬پنج گنج نظامی‪ ،‬ظفرنامه‪ ،‬هفت اورنگ و مجلس‬ ‫العشاق پدیدار شده اند‪ .‬همچنین با بررسی منابع و مقاله های در حوزه‬ ‫پیش از اسالم و نگاهی به اثار ان دوران و ایین  های پیش از اسالم‬ ‫درمی یابیم که پاکی و پاکیزگی نزد ایرانیان باستان موضوعی حائز‬ ‫اهمیت بوده است به طوری که در اثری مانند اوستا‪ ،‬ابان َیشت یکی‬ ‫از یشت  های کتاب مقدس اوستا به ایزد اب «اردویسور اناهیتا»‬ ‫پیشکش شده است‪ ،‬بنا بر بخش  هایی از کتاب بُن َدهِشن‪ ،‬اب پس‬ ‫از اسمان دومین افریدهٔ مادی بوده است‪ :‬وی ابتدا‪ ،‬اسمان را پدید‬ ‫اورد روشن و وسیع شبیه به تخم مرغ‪ ،‬دودیگر‪ ،‬اب را افرید برای‬ ‫ازبین بردن دی ِو تشنگی‪ ،‬سه دیگر‪ ،‬زمین مادی را افرید‪َ .‬چهارم‪ ،‬گیاه‪،‬‬ ‫پنجم‪ ،‬گوسپند‪َ ،‬شش ُوم مرد پرهیزکار و‪ ،...‬دهم دیوان و سپس‪ ،‬اتش‬ ‫را افرید‪ .‬این باستان شناس اضافه کرد‪ :‬در برخی منابع دیده می  شود‬ ‫که گرمابه شامل ظرفی بزرگ با نام (اب َزن) بوده که برای پیشگیری‬ ‫از الودگی اب و به منظور مقدس شمردن ان به کار می رفته است‪،‬‬ ‫همچنین اب را پس از استحمام وارد اب تمیز نمی کرده و ان را بر‬ ‫زمین می  ریخته  اند و یا به اسمان می  پاشیده  اند‪« .‬استرابون» از اداب‬ ‫ایرانیان و استحمام نکردن در اب جاری می  گوید و دیگر اینکه ایشان‬ ‫در اب جاری مردار و الودگی نمی  ریخته  اند‪ .‬همین طور هرودت و‬ ‫اگاسیاس از احترام به این نعمت اسمانی توسط ایرانیان باستان و‬ ‫تعیین شرایطی برای استفاده از ان در منابع دوران تاریخی سخن‬ ‫به میان اورده  اند‪.‬‬ ‫اگهی برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف تولید و فروش‬ ‫استیل و برنج شهرستان اصفهان‬ ‫(شماره‪ 1401/584 :‬تاریخ‪)1401/05/08 :‬‬ ‫به استناد ماده (‪ )11‬ائین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی (موضوع تبصره ‪ 3‬ماده ‪ ۲۲‬قانون نظام‬ ‫صنفی)‪ ،‬از اعضای اتحادیه صنف تولید و فروش اســتیل و برنج شهرستان اصفهان دعوت می شــود با همراه داشتن اصل پروانه کسب (دائم یا‬ ‫موقت) یا کارت شناسایی معتبر‪ ،‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/05/24‬از ساعت ‪ ۸‬الی ‪ 12‬به ساختمان شماره ‪ 2‬اتاق اصناف مرکز استان به نشانی‪:‬‬ ‫خیابان مصلی (اب ‪ -)250‬انتهای خیابان نیکبخت شــرقی مراجعه نمایند و با شــرکت در انتخابات‪ ،‬از بین داوطلبان حائز شرایط‪ ،‬اشخاص مورد‬ ‫نظر خود را (با توجه به تعداد مورد نیاز مشخص شده در جدول زیر) انتخاب نمایند‪.‬‬ ‫*** اسامی داوطلبان به ترتیب حروف الفبا می باشد ***‬ ‫اسامی داوطلبان هیات مدیره‬ ‫‪ -6‬حامد شیشه بر اصفهانی‬ ‫‪ -7‬سجاد ضیاء بروجنی‬ ‫‪ -8‬عبداله عابدی‬ ‫‪ -9‬حسین مسائلی‬ ‫‪ -10‬حسین ناطقی‬ ‫‪ -1‬حبیب امان الهی بهاروند‬ ‫‪ -2‬حسن برهانی‬ ‫‪ -3‬میالد رهبریان‬ ‫‪ -4‬کمال سجادیه‬ ‫‪ -5‬احمد سفیدزاده‬ ‫اسامی داوطلبان بازرس‬ ‫‪ -1‬محمدعلی باقرزاده‬ ‫* تعداد مورد نیاز *‬ ‫هیات مدیره‪ :‬پنج (‪ )5‬نفر اصلی ‪ -‬دو (‪ )2‬نفر على البدل‬ ‫‪ -2‬علیرضا سجادیه‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫بازرس‪ :‬یک (‪ )۱‬نفر اصلی ‪ -‬یک (‪ )۱‬نفر على البدل‬ ‫تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفی و ائین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی‪:‬‬ ‫* اتحادیه ها توســط هیات مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می شــوند‪ .‬تعداد اعضای هیات مدیره منتخب اعضای اتحادیه‪ ،‬پنج نفر اصلی و‬ ‫دو نفر على البدل برای اتحادیه های کمتر از هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر على البدل برای اتحادیه های دارای بیش از هزار‬ ‫واحد صنفی عضو خواهد بود‪( .‬ماده ‪ ۲۲‬قانون)‬ ‫* در اتحادیه ها افراد منتخب به ترتیب بر اســاس اکثریت نســبی ارای ماخوذه شامل یک نفر رئیس‪ ،‬دو نفر نائب رئیس (اول و دوم)‪ ،‬یک نفر‬ ‫دبیر و یک نفر خزانه دار تعیین می شود‪ .‬همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره اتحادیه‪ ،‬انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس (اصلی‬ ‫و علی البدل) برگزار می شود‪( .‬ماده ‪ ۲۳‬قانون)‬ ‫* در صورت درخواســت کلیه منتخبان‪ ،‬سمت ان ها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می‬ ‫شود ‪(.‬تبصره ‪ ۳‬ماده ‪ ۲۳‬قانون )‬ ‫* بر اســاس بند (‪ )۱‬ماده (‪ )۱۹‬ائین نامه‪ ،‬چنانچه هر یک از داوطلبان نســبت به نحوه برگزاری انتخابات معترض باشند‪ ،‬می توانند ظرف مدت‬ ‫سه روز کاری پس از انتخابات شکایت خود را کتبا و با ذکر دلیل به کمیسیون نظارت تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫* بر اســاس ماده (‪ )17‬ائین نامه‪ ،‬انتخابات اتحادیه های در دور اول با حضور حداقل یک ســوم اعضا رسمیت یافته و در صورت عدم دستیابی‬ ‫به حد نصاب مذکور‪ ،‬هیات اجرایی مکلف اســت مطابق ماده (‪ )11‬این ائین نامه نســبت به برگزاری فراخوان و برگزاری انتخابات نوبت دوم با‬ ‫حضور حداقل یک چهارم اعضا حداکثر ظرف مدت ‪ ۲۰‬روز اقدام نماید‪ .‬در صورت عدم دســتیابی به حد نصاب مزبور کمیســیون موظف است‬ ‫نسبت به ادغام اتحادیه اقدام نماید‪.‬‬ ‫* بر اساس تبصره ماده (‪ )۱۲‬ائین نامه‪ ،‬در صورت درخواست داوطلبان‪ ،‬هیات اجرایی موظف است فهرست اعضای دارای پروانه کسب و نشانی‬ ‫واحدهای صنفی انان را جهت انجام تبلیغات انتخاباتی‪ ،‬در اختیار انان قرار دهد‪.‬‬ ‫* بر اساس تبصره (‪ )4‬ماده (‪ )6‬ائین نامه‪ ،‬افراد زیر نمی توانند در اولین انتخابات بعدی اتحادیه داوطلب شوند‪:‬‬ ‫‪ -1‬اعضای معزول هیات مدیره‪.‬‬ ‫‪ -۲‬اعضای هیات مدیره یا داوطلبانی که استعفا و انصراف انان به تشخیص کمیسیون موجب اخالل در برگزاری انتخابات شده است ‪.‬‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اصفهان‬ ‫هیات اجرایی برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی شهرستان اصفهان‬ ‫امتیاز در رتبه بندی روزنامه های سراسر کشور‬ ‫ضریب کیفی‪ 63/35 :‬رتبه اگهی‪1 :‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک ‪«-‬درباره‬ ‫ما‪ «-‬سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫تولیدمحصولی‬ ‫راهبردی در صنعت‬ ‫سلول های بنیادی به‬ ‫دست یک شرکت‬ ‫دانش بنیان‬ ‫یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق به تولید کیت های‬ ‫تشخیص بقایای‪ DNA‬سلول میزبان شده است‪.‬‬ ‫به گزارش صداوسیما‪ ،‬لیوژن فارمد یک شرکت‬ ‫دانش بنیان است که با به کارگیری توان و دانش بومی توانسته‬ ‫بسیاری از خدمات کنترل کیفیت داروهای بیوتکنولوژی و‬ ‫دیگر خدمات پیشرفته ازمایشگاهی را بر مبنای اصول‬ ‫‪ GLP‬به شرکت های دارویی و محققان حوزه زیست فناوری‬ ‫در ایران ارائه دهد‪ .‬این شرکت عالوه بر ارائه خدمات‬ ‫کنترل کیفیت همچون مشخصه یابی بانک های سلولی‪،‬‬ ‫مشخصه یابی پروتئین ها و معتبرسازی روند غیرفعال سازی‪/‬‬ ‫حذف ویروس به شرکت های فناور‪ ،‬به پژوهشگران نیز‬ ‫برای تکمیل ازمایش ها و تحقیقاتشان کمک می کند‪.‬‬ ‫همچنین کیت های تولیدی این شرکت در تشخیص بقایای‬ ‫‪ DNA‬سلول میزبان (‪ )HCD‬مورداستفاده و توجه است‪.‬‬ ‫در حال حاضر شرکت لیوژن‪ ،‬پنج کیت ‪ HCD‬اختصاصی‬ ‫برای شناسایی ‪ DNA‬سلول میزبان برای رده های سلولی‬ ‫‪ E.coli ،۰/CHO، BHK، SP۲‬و ‪ Yeast‬تولید می کند‬ ‫که این سلول ها اصلی ترین میزبان های تولیدکننده دارو در‬ ‫صنعت سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی هستند‪ .‬این‬ ‫کیت ها بر پایه دانش فنی متخصصین شرکت لیوژن طراحی‬ ‫و بهینه سازی شده اند و بر اساس تکنیک حساس ‪Real-‬‬ ‫‪ time PCR‬و به صورت کمی قادر به اندازه گیری باقیمانده‬ ‫‪ DNA‬سلول میزبان در دارو هستند‪ .‬بر اساس اعالم‬ ‫روابط عمومی ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های‬ ‫بنیادی‪ ،‬کیت های تولید شده در شرکت لیوژن از نظر حد‬ ‫تشخیص یا کمترین میزان قابل اندازه گیری با کیت های‬ ‫مشابهخارجیرقابتمی کنند‪.‬‬ ‫طرح‪:‬منصوره دهقانی‪ /‬اصفهان امروز‬ ‫قیمتافسارگسیختهمسکن‬ ‫رویکرد دانشگاه اصفهان انجام کارهای عمیق‬ ‫فرهنگیاست‬ ‫توسعهاینترنتاشیا‬ ‫با کمک شرکت های‬ ‫دانش بنیان و خالق‬ ‫حوزه اینترنت اشیا در کشور‪ ،‬با فعالیت شرکت های‬ ‫دانش بنیان و خالق به واسطه حمایت معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاست جمهوری جلوه های کارامدتری به خود‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‪ ،‬با‬ ‫افزایش دسترسی به اینترنت پهن باند و شبکه های سلولی‬ ‫و بی سیم به مرور این قابلیت به وجود امد که تقریبًا همه‬ ‫چیز به اینترنت متصل شود‪ ،‬به طوری که اکنون کاربری‬ ‫دستگاه های هوشمند در خانه ها و دفاتر کار بسیار زیاد‬ ‫شده است‪ .‬اینترنت اشیا به میلیاردها دستگاه فیزیکی در‬ ‫سراسر جهان گفته می شود که به اینترنت متصل هستند‬ ‫و اطالعات را جمع اوری می کنند و با کاربر و سایر‬ ‫دستگاه های متصل به اشتراک می گذارند‪ .‬هدف اصلی‬ ‫اینترنت اشیا این است که با نصب حسگر روی هر چیزی‬ ‫در دنیا و ترجمه ان به زبان دیجیتال‪ ،‬کامپیوترها را در تماس‬ ‫مستقیم با محیط فیزیکی اطراف انسان قرار بدهد‪ .‬می توان‬ ‫گفت کاربرد اینترنت اشیا در تمام صنایع بی انتها است و‬ ‫این تکنولوژی بدون شک پتانسیل بسیار زیادی در جهان‬ ‫دارد‪ .‬تقریبًا تمام اجسام فیزیکی می توانند به دستگاه اینترنت‬ ‫اشیا تبدیل شوند‪ ،‬به شرط اینکه قابلیت اتصال به اینترنت‬ ‫داشته تا از این طریق کنترل شوند یا با کاربر و دستگاه های‬ ‫دیگر‪ ،‬اطالعات ردوبدل کنند‪ .‬به همین خاطر نمونه هایی‬ ‫از اینترنت اشیا را می توان در تمام جنبه های زندگی انسان‪،‬‬ ‫از المپ ها و زنگ در هوشمند در خانه هوشمند گرفته تا‬ ‫سیستم های ردیابی موجودی انبار و میزهای هوشمند در‬ ‫محل کار‪ ،‬ماشین االت‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬خطوط تولید‪ ،‬انبارها و‬ ‫وسایل نقلیه در حوزه صنایع و حتی در بخش مراقبت های‬ ‫بهداشتی پیدا کرد‪ .‬اینترنت اشیا علم جدیدی نیست و‬ ‫سال ها است در دنیا به عنوان یکی از فناوری های کاربردی‬ ‫در توسعه صنایع و فناوری ها نقش افرینی می کند‪ .‬این علم‬ ‫با ایجاد شبکه ای از ابزارها به بشر کمک می کند تا با سرعت‬ ‫و سهولت بیشتری کار خود را پیش ببرد‪ .‬مهم ترین کاربرد‬ ‫اینترنت اشیا ان است که امکان درک و کنترل از راه دور‬ ‫برای انسان میسر می کند تا بتوان به بهترین شکل نسبت‬ ‫به تغییرات در محیط ها تصمیم گیری انجام داد‪.‬‬ ‫معـاون فرهنگـی و اجتماعی دانشـگاه اصفهـان گفت‪:‬‬ ‫رویکـرد دانشـگاه علاوه بـر گسـترش فعالیت هـای‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬انجـام کارهـای عمیـق فرهنگـی اسـت و بـه‬ ‫دنبـال تحقـق ایـن هـدف هسـتیم‪.‬‬ ‫محمـد ربانی در گفت وگو با ایسـنا‪ ،‬با اشـاره به شـیوع‬ ‫کرونا و مجازی شـدن دانشـگاه ها‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در طول دو‬ ‫سـال گذشـته به دلیل مجازی بودن فعالیت های اموزشـی‬ ‫در دانشـگاه‪ ،‬بسـیاری از فعالیت هـای فرهنگـی مانند قبل‬ ‫برگـزار نشـد و در حـال حاضـر باتوجه به بازگشـایی مجدد‬ ‫دانشـگاه‪ ،‬در نظـر داریـم برنامه هـا و اقدامـات فرهنگی با‬ ‫جدیـت دنبال شـوند‪ .‬او افزود‪ :‬درزمینـه اقدامات فرهنگی‪،‬‬ ‫اگـر کار خوبـی تولید کنیـم در همه بخش ها قابل اسـتفاده‬ ‫اسـت و اگـر منفعل باشـیم‪ ،‬قطعًا تاثیرپذیـر خواهیم بود و‬ ‫جریان هـای مختلـف مـا را دسـتخوش تغییـر خواهد کرد‪.‬‬ ‫تجربیـات خـوب را بایـد بازنویسـی کـرد‪ .‬ربانـی بـا بیـان‬ ‫اینکـه چنـد هـدف بـرای پیگیـری فعالیت هـای فرهنگی‬ ‫در دانشـگاه اصفهان برنامه ریزی شـده اسـت‪ ،‬از گسـترش‬ ‫فعالیت هـای فرهنگـی در ایـن دانشـگاه خبـر داد و گفت‪:‬‬ ‫گسـترش فعالیت هـای فرهنگـی مدنظر اسـت‪ ،‬چراکه به‬ ‫دلیـل شـیوع کرونـا بسـیاری از فعالیت هـای فرهنگـی در‬ ‫دانشـگاه محدودشـده بـود‪ .‬اکنـون تلاش بـر این اسـت‬ ‫کـه اقشـار مختلف و طیف بیشـتری از جامعه دانشـگاهی‬ ‫شـامل اسـاتید‪ ،‬دانشـجویان و کارکنـان در زمینه هـای‬ ‫فرهنگـی فعـال شـوند‪ .‬او همچنیـن بـر عمیـق شـدن‬ ‫اقدامـات فرهنگـی تاکیـد کـرد و افـزود‪ :‬دیگـر رویکـرد‬ ‫مـا علاوه بـر گسـترش فعالیت هـای فرهنگـی‪ ،‬انجـام‬ ‫کارهـای عمیـق فرهنگـی اسـت و بـه دنبال تحقـق این‬ ‫هـدف هسـتیم‪ .‬البتـه گسـترش ابزارهـای فرهنگـی این‬ ‫افـت کـه بـه سـمت کاراهـای بـا جاذبـه اما بـدون عمق‬ ‫برویـم را در پـی خواهـد داشـت که بایـد موردتوجـه قرار‬ ‫گیـرد‪ .‬معـاون فرهنگـی و اجتماعی دانشـگاه تاکیـد کرد‪:‬‬ ‫اینکـه بتوانیـم کارهـای فاخـر تولیـد کنیـم کـه حـاوی‬ ‫پیام هـای روشـن و محکم باشـد‪ ،‬اهمیت دارد‪ .‬بهتر اسـت‬ ‫ایـن پیام هـا در دل یـک ظـرف هنـری فاخـر اجرا شـود‪.‬‬ ‫بـه گفتـه ربانـی‪ ،‬اقدامـات باید حـاوی پیام هـای فرهنگی‬ ‫و علمـی مبتنـی بـر اعتمادبه نفـس‪ ،‬حفـظ منافع کشـور و‬ ‫ارمان هـای انقلاب‪ ،‬اسلام و انسـان باشـد‪ .‬او همچنیـن‬ ‫اضافـه کـرد‪ :‬کارهـای فرهنگـی نیـاز بـه یک بسـتر پاک‬ ‫و مناسـب دارد کـه افـراد مختلـف بتواننـد بـا اطمینـان‬ ‫خاطـر در ان شـرکت کننـد‪ .‬به همین منظـور فعالیت های‬ ‫فرهنگـی دانشـگاه بایـد در راسـتای تحقـق ایـن هـدف‬ ‫برنامه ریـزی شـوند‪ .‬معـاون فرهنگی و اجتماعی دانشـگاه‬ ‫اصفهـان خطـاب بـه دانشـجویان به خصوص انهـا که در‬ ‫مـدت ایـن دو سـال کرونـا بـه فضای اموزشـی دانشـگاه‬ ‫واردشـده اند‪ ،‬توصیـه کـرد کـه قـدر فضاهای فراهم شـده‬ ‫بـرای امـوزش‪ ،‬پژوهـش و فعالیت های فرهنگـی را بدانند‬ ‫و از انهـا خواسـت هـر یـک از دانشـجویان خـود را یـک‬ ‫فـرد تاثیرگـذار در سرنوشـت کشـور بداننـد و صرفاً بـه‬ ‫منافـع کوتاه مـدت فـردی نیندیشـند‪ ،‬بلکـه موثـر بـودن‬ ‫در سرنوشـت کشـور و ملـت را مدنظـر قرار دهنـد‪ .‬ربانی‪،‬‬ ‫نیروهـای انسـانی کـه وارد دانشـگاه می شـوند را سـرمایه‬ ‫ارزشـمندی برای اسـتقالل و پیشـرفت کشـور دانسـت و‬ ‫ابـراز امیـدواری کـرد تـا همه بـا کمـک یکدیگـر بتوانیم‬ ‫فضـا را بـرای ایفـای نقـش یک یـک افـراد و تاثیرگذاری‬ ‫مناسـب در جامعـه فراهـم کنیـم‪ .‬او گفـت‪ :‬در بیانیـه گام‬ ‫دوم انقلاب لـزوم مرور ‪ ۴۰‬سـال گذشـته انقلاب مطرح‬ ‫اسـت و بـرای ‪ ۴۰‬سـال اینـده بـا نـگاه جدیـد بایـد وارد‬ ‫عرصه شـویم‪.‬‬ ‫اگهی انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و کارفرمایان معادن‬ ‫الی بید و حومه‬ ‫بدینوسیله از کلیه اعضا انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و‬ ‫کارفرمایان معادن الی بید و حومه دعوت می شود راس ساعت‬ ‫‪ 10‬صبح روز پنجشنبه مورخ ‪ 1401/06/03‬در محل دفتر انجمن‬ ‫صنفی حضور بهم رسانند‪.‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫موضوع جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬گزارش بازرس و خزانه دار‬ ‫‪ -2‬انتخابات هیات مدیره و بازرس‬ ‫‪ -3‬سایر مواردی که در صالحیت مجمع سالیانه می باشد‪.‬‬ ‫انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و کارفرمایان معادن الی بید و حومه‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4113

روزنامه اصفهان امروز 4113

شماره : 4113
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه اصفهان امروز 4411

روزنامه اصفهان امروز 4411

شماره : 4411
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه اصفهان امروز 4410

روزنامه اصفهان امروز 4410

شماره : 4410
تاریخ : 1401/05/09
روزنامه اصفهان امروز 4409

روزنامه اصفهان امروز 4409

شماره : 4409
تاریخ : 1401/05/08
روزنامه اصفهان امروز 4608

روزنامه اصفهان امروز 4608

شماره : 4608
تاریخ : 1401/05/06
روزنامه اصفهان امروز 4407

روزنامه اصفهان امروز 4407

شماره : 4407
تاریخ : 1401/05/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!