روزنامه اصفهان امروز شماره ۴۴۱۲ - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره ۴۴۱۲

روزنامه اصفهان امروز شماره ۴۴۱۲

روزنامه اصفهان امروز شماره ۴۴۱۲

‫سه شنبه ‪ 11‬مرداد ‪ 04 |1401‬محرم الحرام ‪ |02Aug2022| 1444‬سـال هجدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4412‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫اقتصاد|صفحه‪6‬‬ ‫سود ‪ ۱۳‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫شرکت پاالیش نفت اصفهان‬ ‫در سه ماه نخست سال‬ ‫مدیرمالی شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت‪ :‬با تصمیمات‬ ‫هوشمندانه مدیریت این شرکت‪ ،‬کارکنان پاالیشگاه‬ ‫اصفهان موفق گردیدند تنها در دوره سه ماهه نخست سال‬ ‫جاری بیش از ‪ 13‬همت سود خالص را عاید شرکت نمایند‪.‬‬ ‫اصفهان | صفحه‪3‬‬ ‫برپایی موکب عزاداری‬ ‫در ‪ ۴۰۰‬نقطه شهر‬ ‫تمام مسئوالن استان موظف به پاسخگویی به رسانهها هستند‬ ‫خبر نخست‪ ،‬برنده جنگ روایتها‬ ‫مدیران و مسئوالن در حوزه کاری خود باید پاسخگو باشند و اگر مسئولی قصد دارد در این دولت کار کند باید به سواالت اهالی رسانه پاسخ دهد‬ ‫سرمقاله‬ ‫جزیره اصفهان‬ ‫میزان بارندگی تجمعی استان‬ ‫اصفهان از ابتدای سال ابی‬ ‫چهلستون | صفحه‪8‬‬ ‫همکاری خانه ریاضیات‬ ‫اصفهانبانمایشگاه‬ ‫سالمت و فیزیک‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫رویداد | صفحه‪2‬‬ ‫اصفهان؛شاهراه‬ ‫حمل ونقل کشور در بخش‬ ‫مسافر و بار‬ ‫کاهش بارندگی ها‬ ‫نسبت به دراز مدت‬ ‫کاهش بارندگی ها‬ ‫نسبت به سال ابی گذشته‬ ‫‪8‬‬ ‫‪260‬‬ ‫ورزش | صفحه‪7‬‬ ‫میلیون متر‬ ‫مکعب‬ ‫میزان اب ورودی به مخازن سد زاینده رود از‬ ‫رواناب های تولیدی بارش های اخیر‬ ‫میلیون متر‬ ‫مکعب‬ ‫میزان اب ورودی به مخازن سدهای کشور از‬ ‫رواناب های تولیدی بارش های اخیر‬ ‫بررسی عمق ترکیب سپاهان در لیگ ‪22‬‬ ‫خانه تکانی در نصف جهان‬ ‫اتفاق افتاد‬ ‫جامعه| صفحه ‪4‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪%22‬‬ ‫میلیون متر‬ ‫مکعب‬ ‫میزان حجم اب پشت‬ ‫سد زاینده رود‬ ‫میزانپرشدگی‬ ‫حجم سد‬ ‫شـرکت توزیع برق شهرسـتان اصفهـان در نظـر دارد‪ :‬خدمـات و کاالی مـورد نیاز خـود را به شـرح ذیل‬ ‫و باسـتناد قانـون برگـزاری مناقصـات و ائین نامـه معامالت شـرکت‪ ،‬از طریق برگـزاری مناقصه عمومی یک‬ ‫مرحلـه ای همزمـان با ارزیابی (فشـرده) بـه پیمانکاران واجدین شـرایط واگـذار نماید‪.‬‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫شرکت‬ ‫شماره مناقصه در سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫(ستاد)‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫تاریخ توزیع‬ ‫دفترچه‬ ‫‪40114064‬‬ ‫‪2001093884000005‬‬ ‫اصالح ساختار‬ ‫شبکه فشار‬ ‫ضعیف هوایی‬ ‫در محدوده امور‬ ‫برق منطقه ‪8‬‬ ‫‪1401/05/11‬‬ ‫مهلت تهیه‬ ‫دفترچه‬ ‫‪1401/05/18‬‬ ‫اخرین مهلت‬ ‫تحویل پاکات‬ ‫‪1401/05/30‬‬ ‫‪1401/06/01‬‬ ‫‪%78‬‬ ‫کاهش میزان پرشدگی سد‬ ‫نسبت به سال گذشته‬ ‫میزان حجم‬ ‫خالی سد‬ ‫احتمال اخر هفته کرونایی‬ ‫برای اصفهان‬ ‫*« اگهی مزایده عمومی »*‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان‬ ‫با ارزیابی (فشرده)‬ ‫تاریخ برگزاری‬ ‫مناقصه‬ ‫‪%14‬‬ ‫اینفوگرافیک‪ :‬سید مهدی رضوی‪ /‬اصفهان امروز‬ ‫چند سالی هست که طنزی به صورت‬ ‫متن و تصویر در شبکه های اجتماعی‬ ‫دست به دست می شود که کل کشور را‬ ‫پوشیده از ابر نشان داده و اصفهان تنها‬ ‫امیر اکبری بخشی از ایران است که بارشی ندارد‪.‬‬ ‫گویی این استان جزیره ای منفصل به شمار می رود‪.‬‬ ‫این موضوع از سوی اصفهانی ها به عنوان گالیه و از سوی‬ ‫برخی دیگر به صورت طعنه مطرح می شود‪ .‬اما در دل این‬ ‫روایت‪ ،‬واقعیتی تلخ به چشم می خورد‪ .‬اصفهان در مرکز‪،‬‬ ‫قطب بسیاری از فعالیت های کشور و استانی راهبردی است‪.‬‬ ‫کریدور حیاتی حمل ونقل و ترانزیت شمال ‪ -‬جنوب و شرق‬ ‫ غرب است و به رغم توسعه کنارگذرهای جدید هنوز هم بار‬‫الودگی و حادثه ای این رفت وامدها به اصفهان تحمیل شده‬ ‫و درعین حال منافعی برای استان ندارد‪ .‬از سوی دیگر همین‬ ‫استان پهناور از حداقل امکانات حمل ونقل ریلی مسافری و‬ ‫پروازهای منظم به سراسر کشور محروم است‪ .‬صنایع بزرگ‬ ‫و زیرساختی مانند فوالد‪ ،‬سیمان‪ ،‬پاالیش نفت‪ ،‬پتروشیمی‪،‬‬ ‫نیروگاه و تعداد زیادی از موارد مشابه در استان فعال هستند و‬ ‫از منابع استان استفاده و هوا را الوده می کنند و بخش زیادی‬ ‫از شاغالن ان ها نیز از مهاجران عزیز استان های گوناگون‬ ‫تشکیل شده اند‪ .‬سهام این شرکت ها به سهام دارانی از سراسر‬ ‫کشور اختصاص دارد و حتی مالیات و عوارض پرداختی انها‬ ‫نیز به عدالت به استان باز نمی گردد‪ .‬ادامه در صفحه ‪2‬‬ ‫دشت ناچیز‬ ‫سد زاینده رود‬ ‫از سیالب‬ ‫‪108/3‬‬ ‫لزوم برخورد منطقی‬ ‫با فرونشست اصفهان‬ ‫‪%29‬‬ ‫‪%9‬‬ ‫میلی متر‬ ‫رویداد |صفحه‪2‬‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫‪1/600/000/000‬‬ ‫پیشـنهاد دهنـدگان مـی تواننـد اسـناد مناقصه بـه شـرح فـوق را از طریـق سـایت ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫دریافـت و حداکثـر تـا پایـان وقـت اداری روز یک شـنبه مـورخ ‪ 1401/05/30‬در سـامانه فـوق بارگذاری‬ ‫نمایـد و همچنیـن اسـناد فیزیکی (پاکت الـف ‪ -‬ضمانت نامه) خود را به نشـانی‪ :‬اصفهان خیابان جی شـرقی‪-‬‬ ‫امـور بـرق منطقه هشـت‪ -‬دبیرخانه‪ ،‬تحویل نمایند‪ .‬به پیشـنهادهایی که بعـد از مهلت مقرر بارگـذاری گردد‬ ‫ترتیـب اثر داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی ‪http://tender.tavanir.org.ir :‬‬ ‫سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی ‪http://iets.mporg.ir :‬‬ ‫سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی‪http://eepdc.ir :‬‬ ‫جهـت کسـب اطالعات بازرگانی با شـماره تلفـن ‪ 34122852‬واحد مناقصات اقای سـیدین و جهت اگاهی‬ ‫بیشـتر در مـورد الزامـات‪ ،‬اطالعـات‪ ،‬شـرح خدمـات این مناقصـه با شـماره تلفـن‪ ۳۴۱۲۲8۴۰ :‬دفتـر امور‬ ‫مهندسـی تماس حاصـل فرمائید‪.‬‬ ‫جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس ‪021-41934‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 021-88969737 :‬و ‪ 021-85193768‬تماس حاصل فرمائید‪.‬‬ ‫نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬در اسناد درج شده است‪.‬‬ ‫* مناقصـه گـران جهـت به روز رسـانی مدارک و فعالیت های خود‪ ،‬در سـامانه برون سـپاری شـرکت توزیع‬ ‫بـرق شهرسـتان اصفهان بـه نشـانی ‪ https://www.eepdc.ir‬مراجعه نمایند‪( .‬در صورت هر گونه سـوال‬ ‫با شـماره تلفـن ‪ ۳۲۲۴۱۱۵۳‬اقای امیرانی تمـاس حاصل فرمایید)‬ ‫* شـرکت توزیع برق شهرسـتان اصفهان تغییر و اصالح در اسـناد مناقصه را تا ‪ ۷۲‬سـاعت قبل از بازگشـایی‬ ‫پاکتهـا برای خود محفـوظ می دارد‪.‬‬ ‫* شـرکت کنندگان در مناقصه می بایسـت دو روز قبل از اخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سـایت‬ ‫شـرکت و یـا تمـاس بـا واحـد مناقصـه و مزایـده‪ ،‬از اخرین اصالحـات احتمالی اسـناد مطلع گردنـد‪ ،‬در غیر‬ ‫اینصـورت مسـئولیت عـدم رعایت ایـن بند به عهـده مناقصه گران می باشـد‪.‬‬ ‫* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد‪.‬‬ ‫* حضـور پیشـنهاد دهنـدگان (هر شـرکت کننده یک نفـر با ارائه معرفی نامه) در جلسـه بازگشـایی پاکات‬ ‫ازاد می باشـد‪.‬‬ ‫* بـه مـدارک‪ ،‬پیشـنهادات و نامـه های فاقد امضاء‪ ،‬مخـدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شـود مطلقا‬ ‫ترتیب اثر داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد‪.‬‬ ‫دهیاری علی اباد مالعلی درنظر دارد به استناد مصوبه جلسه شماره ‪13‬‬ ‫مورخ ‪ 1401/01/24‬شورای اسالمی نسبت به فروش چهار پالک مسکونی‬ ‫به شماره های ‪ 141 ، 73 ، 68 ، 47‬واقع در مجموعه تفکیکی فاز ‪ 2‬بهار و‬ ‫دو پالک مسکونی به شماره های ‪ 44‬و ‪ 53‬واقع در مجموعه تفکیکی سفیداب‬ ‫به شرح پیوست با رعایت شرایط زیر از طریق مزایده به افراد واجد شرایط‬ ‫واگذار نماید ‪.‬‬ ‫‪ -1‬شرکت کنندگان در مزایده باید ‪ %5‬قیمت پایه را به عنوان سپرده‬ ‫شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز به حساب شماره‬ ‫‪ 55553214211520.19‬بنام دهیاری علی ابادمالعلی نزد پست بانک اقدام‬ ‫نمایند ‪.‬‬ ‫‪ – 2‬شرکت کنندگان می توانند تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ‪/20‬‬ ‫‪ 1401/05‬پس از انتشار نوبت اول اگهی مزایده به دهیاری مراجعه و پیشنهادات‬ ‫خود را در دو پاکت الک و مهر شده (الف ) و (ب) که پاکت( الف) محتوی رسید‬ ‫فیش بانکی یا ضمانت نامه و اسناد مزایده انجام شده شامل اگهی و مزایده پاکت‬ ‫(ب )محتوی برگه پیشنهادی طبق نمونه که مبلغ ان با عدد و حروف به صورت‬ ‫خوانا نوشته شده باشد به دبیر خانه تحویل نمایند ‪.‬پیشنهادات رسیده در ساعت‬ ‫یک بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ ‪ 1401/05/23‬در کمیسیون عالی معامالت‬ ‫باز و قرائت خواهد شد ‪.‬‬ ‫‪ -3‬شرکت کنندگان در مزایده باید قانون راجع به منع مداخله کارکنان دولت‬ ‫در معامالت دولتی مصوب سال ‪ 1377‬را رعایت کنند ‪.‬‬ ‫بی توجهی تا کی؟!‬ ‫جفا به میراث‪،‬‬ ‫سوهان به روح!‬ ‫حسن روانشید‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫اول‬ ‫چاپاول‬ ‫نوبت‬ ‫‪ -4‬پیشنهاداتی که مبهم ‪ ،‬مخدوش ‪ ،‬مشروط و یا فاقد سپرده باشد و همچنین‬ ‫پیشنهاداتی که بعد از وقت اداری مقرر برسد اعم از کتبی ‪ ،‬تلگراف و یا حضوری‬ ‫ترتیب اثر داده نخواهد شد ‪.‬‬ ‫‪ -5‬سپرده نفر اول چنانچه با دهیاری قرارداد منعقد نکند به نفع دهیاری ضبط‬ ‫و با نفرات دوم و سوم قرارداد منعقد خواهد شد و چنانچه نفر دوم و سوم نیز‬ ‫از بستن قرارداد امتناع ورزند سپرده ا نها نیز به نفع دهیاری ضبط خواهد شد ‪.‬‬ ‫‪ -6‬دهیاری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬هزینه قانونی نظیر عوارض ‪ ،‬مالیات و هزینه درج اگهی و غیره طبق مقررات‬ ‫به عهده برنده مزایده می باشد ‪.‬‬ ‫‪ - 8‬در صورتی که حداقل سه فقره پیشنهاد جهت پالک یا منزل مسکونی به‬ ‫دهیاری رسیده باشد دهیاری اقدام به بازگشایی پاکت های ان مورد می نماید ‪.‬‬ ‫‪ -9‬فروش امالک به صورت نقدی خواهد بود که باید ظرف هفت روز پس از‬ ‫ابالغ دهیاری بهای تعیین شده را به حساب دهیاری واریز و فیش پرداختی را‬ ‫تحویل و قرارداد منعقد گردد و در صورتی که ظرف مدت ‪ 7‬روز بهای مورد‬ ‫مزایده را به صورت نقدی واریز ننمایند ‪ ،‬سپرده انها به نفع دهیاری ضبط و به‬ ‫نفر بعدی فروخته خواهد شد ‪.‬‬ ‫‪ -10‬شرکت کنندگان باید شماره پالک مورد پیشنهاد را بر روی پاکت های‬ ‫الف و ب با خط خوانا درج نمایند ‪.‬‬ ‫نام و نام خانوادگی ‪ ............................................:‬امضاء ‪.............................................:‬‬ ‫ادرس و شماره تماس ‪........................................:‬‬ ‫حمیدرضا رنجبران ‪ -‬دهیار‬ ‫اگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)‬ ‫م الف‪1359518 :‬‬ ‫چاپ دوم‬ ‫شهرداری بهارستان در نظر دارد جهت انجام پروژه های زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫نام پروژه‬ ‫براورد اولیه (ریال)‬ ‫ردیف اعتباری‬ ‫سپرده شرکت در مناقصه (ریال)‬ ‫عملیات پیاده روسازی معابر‬ ‫سطح شهر بهارستان‬ ‫‪16/087/009/161‬‬ ‫‪4010602‬‬ ‫‪805/000/000‬‬ ‫‪ -1‬متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و از اخذ اوراق مناقصه می توانند از تاریخ چاپ اگهی تا مورخ‬ ‫‪ 1401/05/18‬نسبت به خرید اسناد مناقصه از سامانه خدمات الکترونیک دولت (ستاد) اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهای خود را تا پایان وقت اداری شنبه مورخ ‪ 1401/05/29‬که باید در‬ ‫سامانه خدمات الکترونیک دولت (ستاد) بارگذاری نمایند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬پیشنهادهای رسیده ساعت ‪ ۱۳‬بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ ‪ 1401/05/30‬در کمیسیون عالی معامالت‬ ‫که در محل شهرداری بهارستان تشکیل می گردد‪ ،‬بازگشایی می گردد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬شهرداری بهارستان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است‪.‬‬ ‫‪ -5‬سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد‪.‬‬ ‫محمدشبانی‪-‬شهرداربهارستان‬ ‫‪1355765‬‬ ‫الف‪862030 :‬‬ ‫مم الف‪:‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪2161‬‬ ‫جفا به میراث‪ ،‬سوهان به روح!‬ ‫تمام مسئوالن استان موظف به پاسخگویی به رسانه ها هستند‬ ‫سرمقاله‬ ‫خبر نخست‪ ،‬برنده جنگ روایت ها‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعی‬ ‫استانداری اصفهان با بیان اینکه شفافیت‬ ‫و پاســخگو بودن یکی از مطالبات جدی‬ ‫دولت سیزدهم اســت‪ ،‬گفت‪ :‬مدیران و‬ ‫مسئوالن در دولت سیزدهم در هر جای‬ ‫سید مهدی رضوی کشور باید پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫محمدرضا جان نثاری‪ ،‬معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی‬ ‫استانداری اصفهان و رئیس شورای اطالع رسانی استان در‬ ‫نشســت خبری با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬مدیران و مسئوالن در حوزه کاری خود باید‬ ‫پاسخگو باشند و اگر مسئولی قصد دارد در این دولت کار کند‬ ‫باید به سواالت اهالی رسانه پاسخ دهد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬اصالح زیرساخت های سیستم رسانه ای در‬ ‫دستگاه ها‬ ‫او با بیان اینکه برنده در جنگ روایت ها‪ ،‬نخستین خبر‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬مسئوالن موظف اند بســتری را فراهم کنند‬ ‫که نخستین خبر درست منتشر شــود و در صورت انتشار‬ ‫خبرهای خالف واقع ابتدا ان مسئول باید پاسخ دهد که چرا‬ ‫خبر درست را به رسانه ها نداده است و در این مسیر نیازمند‬ ‫همکاری خبرنگاران هستیم‪ .‬رئیس شورای اطالع رسانی‬ ‫اســتان به اصالح زیرســاخت های سیستم رســانه ای در‬ ‫دستگاه ها اشــاره کرد و گفت‪ :‬در جلسات و همایش های‬ ‫مختلف مدیران را توجیه کردیم و از اینجا به بعد با شــما‬ ‫خبرنگاران اســت‪ ،‬اگر مسئولی پاسخگو نبود‪ ،‬به دبیرخانه‬ ‫شورا اطالع دهید‪.‬جان نثاری با تاکید بر تفکیک خبرنگاران‬ ‫و رســانه های واقعی از غیرواقعی‪ ،‬گفت‪ :‬با تمام توان سعی‬ ‫می  کنیم تا هویت های صاف‪ ،‬پاک و قانونی در جایگاهی‬ ‫جزیرهاصفهان‬ ‫عکس‪ :‬اصفهان امروز‬ ‫کنـدوکاو در تپه اشـرف اگرچـه برای‬ ‫رسـیدن به ظـروف و اشـیایی بود که‬ ‫همـه ان هـا به صـورت ناقـص شـده‬ ‫بودنـد امـا هویت یک تاریخ را نشـان‬ ‫حسنروانشید می دادنـد کـه بی شـباهت بـه بقایای‬ ‫شـهر سـوخته در زابـل سیسـتان نیسـت‪ .‬تنهـا اختالف‬ ‫ایـن کاوش هـا به فاصلـه جغرافیایـی و زمانی می رسـد‬ ‫تـا تنهـا بقایـای یک تمدن به دسـت ایـد‪ .‬انچه حاصل‬ ‫تلاش باسـتان شناسـان و کسـانی اسـت کـه خاک ها‬ ‫را زیـرورو می کننـد و چغازنبیـل را در خوزسـتان مهـد‬ ‫یـک مهندسـی بی بدیـل می داننـد سـمبل یـک تمدن‬ ‫به جامانـده از گذشـته های دور اسـت کـه بالطبـع براثـر‬ ‫حـوادث غیرمترقبـه ای چـون سـیالب‪ ،‬طوفـان‪ ،‬زلزلـه‪،‬‬ ‫رانـش زمیـن و جنگ هـا صدمـات غیرقابـل جبرانـی‬ ‫دیـده اسـت و تنهـا نشـانه هایی به جامانـده کـه لـوح‬ ‫تخـت جمشـید از ان نمونـه اسـت ونشـان می دهنـد‬ ‫دانـش زمانـی ان قـدر گسـترده نبـوده تا ایـن هویت ها‬ ‫را تحـت حمایـت قـرار دهـد‪ .‬اگرچـه بریتانیـای کبیـر‬ ‫به عنـوان یـک چپاولگـر از همـان قـرون هفدهـم بـه‬ ‫بعـد همـه تالش هـا را متمرکـز بـر ان کـرد کـه برای‬ ‫هویت بخشـیدن به خـود از تمدن دیگـران مایه بگذارد‬ ‫و ازاین جهـت بـه جمـع اوری و حفـظ و نگهـداری اثـار‬ ‫تاریخـی دیگـر نقـاط جهـان در قاره های کهـن ازجمله‬ ‫اسـیا پرداخت و توانسـت به کمک دانشـمندانی در این‬ ‫زمینـه از پوسـیدگی اقالم تـا حد امـکان جلوگیری کند‬ ‫کـه البتـه هزینه هـای بسـیاری را متحمـل شـد‪ .‬انچـه‬ ‫در موزه هـای اروپـا و حتـی امریکا و اسـترالیا به چشـم‬ ‫می خـورد تـا بـه سـرمایه هویتـی ان کشـورها ارزش‬ ‫تزریـق نماینـد نیز میراث های کهنی اسـت کـه از دیگر‬ ‫سـرزمین ها ازجملـه پارس قدیـم یا همین ایـران جدید‬ ‫به دسـت امده و بـرای انتقـال ان هـا خون هـای زیـادی‬ ‫ریختـه شـده اسـت کـه می توانـد درس عبرتـی بـرای‬ ‫نسـل های بعـدی ایـن کشـور باشـد تـا انچـه را کـه‬ ‫دارنـد از دسـت ندهنـد و بـا تمـام تـوان در حفاظـت از‬ ‫میراث هـای ارزشـمند خود کوشـا باشـند زیـرا همه چیز‬ ‫را می تـوان به مرورزمـان و بـا تهاتـر ثـروت مـادی و‬ ‫معنـوی بـه چنـگ اورد اما هویـت وقتی از دسـت رفت‬ ‫تاریـخ نیـز متزلزل خواهد شـد‪ .‬کمال الملـک را می توان‬ ‫یکـی از بی بدیل تریـن نقاشـان و پرتـره نـگاران تاریـخ‬ ‫تمـدن ایران نـام برد که خوشـبختانه در کمترین فاصله‬ ‫زمانـی از دوران قاجـار تـا امـروز بـوده اسـت و بالطبـع‬ ‫بایـد انچـه از او به جامانـده همچنـان در موزه هـای‬ ‫عمومـی کشـور و یا خصوصـی خانواده ها باشـد و دیدن‬ ‫نمونـه ای از ایـن تابلوها یعنی تابلـوی مظفری که طبق‬ ‫عکس هـای سیاه وسـفید موجـود در بـاالی دیـوار کاخ‬ ‫گلسـتان نصب شـده بـود چنـد سـالی بـودد هیـچ ردی‬ ‫از ان دیـده نمی شـد و حتـی در نقل وانتقـال امیـن‬ ‫امـوال ایـن کاخ هـم نامـی از ایـن تابلـو وجود نداشـت‬ ‫امـا تصویر شـاه قاجـار در سـال ‪ 1379‬طی حراج شـهر‬ ‫کریسـتیز بـه قیمـت ‪ 44‬هـزار و ‪ 650‬پونـد بـه فروش‬ ‫می رسـد! رضـا کسـروی‪ ،‬پژوهشـگر تاریخ تنها کسـی‬ ‫اسـت کـه بـرای اولین بـار موضـوع فـروش ایـن تابلو‬ ‫را در لنـدن مطـرح می کنـد کـه امضای محمـد غفاری‬ ‫یعنـی همـان کمال الملـک به تاریـخ ‪ 1319‬قمـری زیر‬ ‫ان دیده شـده اسـت‪ .‬ایـن تابلـو کـه از پررنگ تریـن‬ ‫داسـتان ها دربـاره پرتـره نقاشـی مظفرالدین شـاه قاجار‬ ‫اسـت گویا در سـال ‪ 1378‬به وسـیله دو تـن از کارکنان‬ ‫کاخ مـوزه گلسـتان بـه سـرقت مـی رود و سـال بعـد در‬ ‫حراجی«کریسـتیز» فروختـه می شـود تـا در اختیـار‬ ‫مجموعـه الصبـاح کویـت قـرار گیـرد و در نمایشـگاه‬ ‫امپراتـوری گل سـرخ در سـال ‪ 2018‬میلادی در موزه‬ ‫لـوور جـز اثـار قاجـاری بـه نمایـش درایـد‪ .‬امـروز از‬ ‫فروش این تابلو در لندن ‪ 22‬سـال گذشـته اما شـکایتی‬ ‫مبنـی بـر خـروج غیرقانونی تابلویـی به این نفاسـت به‬ ‫ثبت نرسـیده اسـت‪ .‬حـاال دلیـل اینکه شـکایتی مطرح‬ ‫نشـده ایـن اسـت که هیـچ ردپایـی از ثبت دفاتـر اموال‬ ‫مـوزه به نـام تابلوی قاجـاری نیسـت درحالی که تصویر‬ ‫سیاه وسـفید به جامانـده از دوران پهلـوی به خوبی نشـان‬ ‫می دهـد ایـن تابلـو بـر دیـوار تـاالر برلیـان کاخ مـوزه‬ ‫گلسـتان موجود هسـت‪ .‬البته کمال الملـک در خاطرات‬ ‫خـود به کشـیدن یک پرتره نقاشـی از مظفرالدین شـاه‬ ‫هـم اشـاره کرده اسـت امـا کسـی از وجـود ان اطالعی‬ ‫نـدارد‪ .‬افریـن امامـی مدیـر فعلـی مجموعـه میـراث‬ ‫جهانـی کاخ گلسـتان می گویـد‪ «:‬از زمانـی کـه کاخ‬ ‫گلسـتان ابواب جمعـی داشـته و تحویـل اثـار بـه امیـن‬ ‫امـوال اغازشـده اثـری از ایـن تابلـو پرتـره مظفرالدین‬ ‫شـاه در میـان اثار لیسـت بنـدی شـده ابواب جمعی کاخ‬ ‫گلسـتان نبـوده اسـت‪ .‬درواقع می تـوان گفـت از همان‬ ‫ابتـدا کـه شـاهد تحویل اثـار بـه امین ها بودیـم‪ ،‬چنین‬ ‫اثـری در لیسـت هیچ یـک از امیـن اموال وجود نداشـته‬ ‫و هنـوز هـم نـدارد‪ ،‬نه تنهـا پرتـره مظفرالدین شـاه که‬ ‫در عکس هـا تصویـر ان در تـاالر برلیان دیده می شـود‪،‬‬ ‫بلکـه سـایر تابلوهایی کـه در این عکس دیده می شـود‪،‬‬ ‫هیچ یـک در لیسـت امیـن امـوال بخـش تابلوهـا وجود‬ ‫نـدارد ضمـن اینکه امیـن اموال جدید‪ ،‬لیسـت های خود‬ ‫را از امیـن امـوال قبلـی تحویـل گرفته انـد‪ .‬بـر اسـاس‬ ‫تصاویـر منتشرشـده که در مرحله نخسـت بایـد اصالت‬ ‫ان ها سـنجیده شود‪ ،‬نشـان داده شـده که چنین تابلویی‬ ‫در کاخ گلسـتان بـوده اسـت امـا هیـچ مدرکـی دال بر‬ ‫اینکـه ایـن تابلـو چـه زمانـی از دیـوار پاییـن امـده در‬ ‫دسـت نیسـت‪ ».‬بـا کامـل تاسـف بایـد گفـت وسـعت‬ ‫ایـن اثـار در کشـور ان قـدر گسـترده بوده و هسـت که‬ ‫حفاظـت از ان هـا نیازمند مدیریت کالن و ثابت هسـت‬ ‫تـا هـر چهار سـال یک بـار ریزودرشـت جابجا نشـوند و‬ ‫از خـود رفـع مسـئولیت کننـد تا جفـا به میراث باشـد و‬ ‫سـوهان به روح!‬ ‫ادامه دارد‬ ‫سه شنبه | ‪ 11‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4412‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫درســت صدای مردم باشد‪ .‬این وظیفه ما است و امیدواریم‬ ‫سازوکار ان توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی ایجاد‬ ‫شــود‪ .‬رئیس شورای اطالع رسانی استان اصفهان پیرامون‬ ‫مسائل و مشکالت خاص گفت‪ :‬خبرنگاران و اصحاب رسانه‬ ‫راه حل های خودشان را مطرح کنند تا توسط مسئوالن مورد‬ ‫بررسی و پیگیری قرار بگیرد‪.‬‬ ‫معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان‬ ‫افزود‪ :‬اگر امروز بتوانیم برای اصحاب رسانه و مردم کاری‬ ‫انجام دهیم اما از ان غفلت کنیم نخستین ضربه را خودمان‬ ‫خورده ایم‪ .‬اگر کاری را می توانیــم انجام دهیم باید با هم‬ ‫فکری و به بهترین نحو ان را انجام دهیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬کم شدن صداهای ناهنجار با اطالع رسانی‬ ‫قوی توسط رسانه ها‬ ‫او با عذرخواهی بابت مسائلی که برای خبرنگاران در سفر‬ ‫رئیس جمهور به اصفهان رخ داد‪ ،‬گفت‪ :‬از همه خبرنگاران‬ ‫عذرخواهی می کنم چرا که حقوق ان ها در ســفر ریاست‬ ‫جمهوری به اصفهان رعایت نشد‪ ،‬امیدواریم در برنامه های‬ ‫بعدی شــاهد این گونه اتفاقات نباشیم و ما در مقابل این‬ ‫موضوع جواب قانع کننده ای جز عذرخواهی نداریم‪.‬‬ ‫جان نثاری با بیان اینکه دستاورد سفر رئیس جمهور به‬ ‫اصفهان به زودی توسط استاندار مطرح خواهد شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مصوبات ســفر هنوز ابالغ نشده چون براوردهای مالی ان‬ ‫انجام نشده اســت اما مصوبات خوبی در این سفر در نظر‬ ‫گرفته شد‪.‬معاون سیاســی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی استانداری‬ ‫اصفهان خاطرنشــان کرد‪ :‬اگر اجازه دهیم صدای رسانه ها‬ ‫واضح و بلند شنیده شــود و اطالع رسانی به صورت قوی‬ ‫انجام بگیرد انگاه صداهای نا به هنجار کمتر شنیده شود‪.‬‬ ‫او اذعــان کرد‪ :‬هرگاه مردم اعتراضات خود را با صدای‬ ‫بلند فریاد زدند به این دلیل اســت که گوش مسئوالن کم‬ ‫شنوا بوده است‪ .‬حضور رسانه ها در بین مردم و مسئوالن و‬ ‫رسیدگی به مشکالت جامعه و بیان حقایق باعث می شود‬ ‫مردم با ارامش مشــکالت خود را بیان کرده و احســاس‬ ‫بهتری پیدا کنند از این رو امید در دل مردم جاری می شود‪.‬‬ ‫نماینده اصفهان در مجلس مطرح کرد‬ ‫لزوم برخورد منطقی‬ ‫با فرونشست اصفهان‬ ‫بنا به گفته نماینده مردم اصفهان در مجلس در پروســه‬ ‫مرمت گنبدهای مسجد امام و شــیخ لطف ا‪ ...‬نظارت عالی‬ ‫وجود نداشــته و نظارت حین اجرای کار نیز به شکل درستی‬ ‫رعایت نشده است‪.‬‬ ‫مهدی طغیانی پیرامون حواشی ایجاد شده درباره مرمت‬ ‫گنبد مسجد امام (ره) به تسنیم گفت‪ :‬در زمینه انتقادات مطرح‬ ‫شده نسبت به نحوه مرمت گنبدهای مسجد امام (ره) و مسجد‬ ‫شیخ لطف ا‪ ...‬اعتقاد دارم که باید به نظرات متخصصان حوزه‬ ‫مرمت بناهای تاریخی توجه کرد‪ .‬اگر این انتقادات به مرمت‬ ‫این دو بنا وارد است‪ ،‬باید این مشکالت را اصالح کرد و اگر‬ ‫انتقادات نادرستی مطرح شده‪ ،‬باید به افکار عمومی توضیح‬ ‫داد‪ .‬نحوه مرمت گنبد مســجدهای امام و شیخ لطف ا‪ ...‬یک‬ ‫مسئله پیچیده و تخصصی است و متخصصان امر باید در این‬ ‫مورد نظر بدهند‪ .‬عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اســامی بیان کرد‪ :‬اعتقاد دارم که نباید وارد مباحثی شــوم‬ ‫که در ان تخصص ندارم اما مصر هســتم که وزارت میراث‬ ‫فرهنگی باید بدون جبهه گیری پذیرای انتقادات باشد‪ .‬نباید‬ ‫فضا در این حوزه بســته باشــد‪ ،‬باید انتقادات را شنید و اگر‬ ‫ایراداتی وجود دارد‪ ،‬اصالح شود و در غیر این صورت منتقدان‬ ‫را با توضیح دقیق اقناع کرد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬در بحث مرمت بناهــای تاریخی با ضعف‬ ‫نظارت مواجه هستیم‬ ‫او در پاسخ به اینکه چه راهکاری برای مواجه با مشکالت‬ ‫به وجود امده در مرمت گنبد مسجد امام دارد‪ ،‬گفت‪ :‬مرمت‬ ‫بناهای تاریخی زیر نظر ناظرین این حوزه اجرا می شود و انها‬ ‫تضمین کننده کیفیت مرمت بناهای تاریخی هســتند و طی‬ ‫فرایند مرمت‪ ،‬می توان از نظــارت عالی هم بهره گرفت اما‬ ‫از این نظارت عالی در فرایند مرمت ده ســاله بناها استفاده‬ ‫نمی کنیم‪ .‬از طرف دیگر در بحث نظارت بر اجرای قراردادهای‬ ‫پیمانکاری ایرادات جدی وجود دارد‪ .‬طغیانی افزود‪ :‬به نظرم‬ ‫در پروسه مرمت گنبدهای مسجد امام و شیخ لطف ا‪ ...‬نظارت‬ ‫عالی وجود نداشــته و نظارت حین اجرای کار نیز به شکل‬ ‫درستی رعایت نشده است‪ .‬ما در بحث مرمت بناهای تاریخی‬ ‫با ضعف نظارت روبه رو هستیم در حالی باید مقابل پروژه هایی‬ ‫بنا به گفته مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان‬ ‫اصفهان بارش ها و ســیالب های ناشی از سامانه مونسون‬ ‫بیــش از ‪ ۴۰‬میلیارد تومان به راه ها و پل های این اســتان‬ ‫خســارت وارد کرده که میزان دقیق این خسارت ها پس از‬ ‫بررسی های نهایی اعالم می شود‪.‬‬ ‫فرزاد دادخواه با بیان اینکه بیشترین خسارات در این حوزه‬ ‫به راه ها‪ ،‬ابنیه فنی و پل ها وارد شــده است به ایرنا گفت‪ :‬در‬ ‫جریان بارش و سیالب های روزهای گذشته به ‪ ۹۸‬کیلومتر‬ ‫را ه روســتایی و جاده ای‪ ۶۱ ،‬دستگاه ابنیه فنی و پل ها‪۲۱۳ ،‬‬ ‫کیلومتر از ایل راهای عشایری استان خسارت وارد شد‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬با توجه به اماده باش کلیه نیروهای اداره کل راهداری و‬ ‫شناسایی پیکر ‪ ۳‬شهید دفاع مقدس تازه‬ ‫تفحص شده اصفهان‬ ‫مسـئول مرکـز ایثارگـران سـپاه حضـرت‬ ‫صاحب الزمـان (عـج) اسـتان اصفهـان از شناسـایی‬ ‫پیکـر مطهر سـه شـهید دفـاع مقـدس اصفهانی خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫سـرهنگ پاسـدار سـید مهدی طباطبایـی به مهر‬ ‫گفـت‪ :‬بـا تلاش گروه هـای تفحـص شـهدا‪ ،‬هویت‬ ‫پیکـر مطهـر سـه تن از شـهدای تـازه تفحص شـده‬ ‫دفـاع مقـدس متعلـق بـه اسـتان اصفهان شناسـایی‬ ‫شـد‪ .‬او افـزود‪ :‬هویـت پیکـر مطهـر ایـن شـهدا کـه‬ ‫همگی از شـهدای هشـت سـال دفاع مقدس بوده اند‬ ‫از طریـق پلاک هویت و ازمایش ‪ DNA‬احراز شـد‬ ‫و پیکرهـای مطهـر در روزهـای اینـده جهـت انجـام‬ ‫مراسـم تشـییع و خاک سـپاری بـه خانواده هایشـان‬ ‫تحویـل داده خواهـد شـد‪ .‬مسـئول مرکـز ایثارگـران‬ ‫سـپاه حضـرت صاحب الزمـان (عـج) اسـتان اصفهان‬ ‫گفـت‪ :‬ایـن شـهدا متعلـق بـه شهرسـتان های‬ ‫نجف ابـاد‪ ،‬خمینی شـهر و سـمیرم هسـتند‪ .‬او در‬ ‫خصـوص مشـخصات این شـهدای واالمقـام تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬شـهید محمدرضـا محمدشـفیع جالل ابـادی‪،‬‬ ‫فرزنـد یـدا‪ ،...‬مجـرد‪ ،‬متولـد ‪ ،۱۳۴۱‬شـهادت ‪۱۳۶۱‬‬ ‫فکه‪ ،‬اهل نجف اباد‪ ،‬شـهید سـید عبدالجبار موسـوی‪،‬‬ ‫فرزنـد سـیدمحمدیار‪ ،‬متاهـل‪ ،‬متولد ‪ ،۱۳۴۰‬شـهادت‬ ‫‪ ۱۳۶۲‬جزیـره مجنـون‪ ،‬اهـل سـمیرم‪ ،‬شـهید حیـدر‬ ‫علـی فتوحی‪ ،‬فرزنـد کرمعلـی‪ ،‬مجرد‪ ،‬متولـد ‪،۱۳۴۴‬‬ ‫شـهادت ‪ ۱۳۶۱‬فکه‪ ،‬اهل خمینی شـهر شـهدای تازه‬ ‫تفحـص شـده هسـتند‪ .‬سـرهنگ طباطبایـی یـاداور‬ ‫شـد‪ :‬برنامه تشـییع و خاک سـپاری پیکرهـای مطهر‬ ‫شـهدا متعاقبـا اطالع رسـانی خواهـد شـد‪.‬‬ ‫ادامـه از صفحـه یک‪ :‬جریـان طبیعـی اب زاینده رود‬ ‫بر اسـاس شـیوه های درسـت زیسـت محیطی و تاریخی با‬ ‫مداخله هـای سیاسـی و غیرکارشناسـی در کنـار البی های‬ ‫گوناگون دسـت کاری شـده و امروز باالدست و استان های‬ ‫خـارج از حوضـه زاینـده رود از مواهـب ایـن رود بهره منـد‬ ‫هسـتند و مردم اصفهان در حسـرت جاری بـودن این رود‪،‬‬ ‫بـا حملـه ریزگردهـای سـمی گاوخونـی دسـت وپنجه نرم‬ ‫ن نمونه هـا بـرای اصفهـان فـراوان وجـود‬ ‫می کننـد‪ .‬از ایـ ‬ ‫دارد و اصفهـان سـتیزی سـبب شـده در سـطوح گوناگون‬ ‫دولـت و نهادهـای تصمیم سـاز نیـز به سـختی بـرای حل‬ ‫بحران هـای اصفهـان همکاری و مسـاعدت شـود‪.‬‬ ‫نتیجـه ایـن رونـد چندیـن سـاله‪ ،‬محیط زیسـت در حـال‬ ‫سـقوط اسـتان‪ ،‬ریزگـرد‪ ،‬خشکسـالی‪ ،‬فرونشسـت‪ ،‬خروج‬ ‫سـرمایه های انسـانی از اسـتان‪ ،‬کاهـش سـرمایه گذاری‪،‬‬ ‫عـدم تعریـف و تخصیـص مناسـب بودجه هـای عمرانـی‬ ‫و مـوارد گوناگـون مشـکل افرین بـرای حـال و اینـده‬ ‫اسـتان بـوده اسـت‪ .‬در چنیـن شـرایطی انچـه بـه دسـت‬ ‫بی تدبیـری بـر سـر اصفهـان فـرود امـده اسـت‪ ،‬صـورت‬ ‫بلندمدتـی از بحران هـای اتـی را هـم بـه اسـتان تحمیل‬ ‫خواهد کرد‪ .‬شـاید بخشـی از مسـائلی مانند اشـتباه شـدن‬ ‫پیش بینی هـا بـرای بـارش مونسـون در اصفهـان نیـز بـه‬ ‫شـرایط انسان سـاخت مرتبـط بـا محیط زیسـت و کاهش‬ ‫شـدید رطوبـت در شـهر و اسـتان ناشـی از قطـع جریـان‬ ‫زاینـده رود‪ ،‬افـت اب هـای زیرزمینـی و گرمـای ناشـی از‬ ‫تابـش بر سـطح خـاک و مصـارف مرتبـط بـا انرژی های‬ ‫فسـیلی باشـد‪ .‬اما هر چه هسـت‪ ،‬اسـتان اصفهان برادری‬ ‫سـخت کوش و وفـادار بـرای همـه اسـتان ها بـوده و بـار‬ ‫حیـات و توسـعه ان ها را به دوش کشـیده اسـت‪ .‬اکنون با‬ ‫حصـار کشـیدن دور این جزیـره‪ ،‬اگر در یـک حرکت ملی‬ ‫بـرای حل مشـکالت اصفهـان و مقابله با بحران هـا اقدام‬ ‫فوری انجام نشـود‪ ،‬خورشـید ارام ارام بر تمدن کهن نصف‬ ‫جهـان غـروب خواهـد کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نمایش میدل باس های جدید در‬ ‫نمایشگاهجامعمدیریتشهری‬ ‫اصفهان‬ ‫مثل مرمت گنبد مســجد امام با حساسیت بیشتری برخورد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬مقابل فرونشســت باید رویکرد منطقی‬ ‫داشت‬ ‫نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســامی در‬ ‫ادامه به معضل فرونشست اســتان پرداخته و اظهار داشت‪:‬‬ ‫فرونشســت زمین واقعیتی اســت که نباید انکار شود و در‬ ‫عیــن حال نباید به یک پدیده هراس انگیز نیز تبدیل شــود‬ ‫که زندگی عادی مردم را مختل کرده و ســرمایه گذاری در‬ ‫شهر پر ریسک کند‪ .‬او افزود‪ :‬درباره فرونشست باید رویکرد‬ ‫منطقی داشت‪ ،‬همان طور که در جامعه اسیب های اجتماعی‬ ‫زیادی وجود دارد و کســی به خاطر این اسیب ها فرزندش را‬ ‫در خانه زندانی نمی کند‪ .‬طغیانی خاطرنشان کرد‪ :‬در مواجه با‬ ‫پدیده فرونشســت نیز باید واقعیت را پذیرفت و در عین حال‬ ‫نباید با هراس انگیزی باعث سلب ارامش مردم شویم و یا با‬ ‫برخوردهای سلبی و عجیب ریسک سرمایه گذاری و زندگی‬ ‫در اصفهان باال برود و حتی منجر به مهاجرت مردم از شهر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫خسارت ‪ ۴۰‬میلیارد تومانی باران به‬ ‫راه های استان اصفهان‬ ‫حمل ونقل جاده ای استان در ستاد و شهرستان ها به صورت‬ ‫شبانه روزی و با اقدام به موقع در زمان وقوع سیل از حوادث‬ ‫احتمالی جانی و مالی جلوگیری شــد‪ .‬مدیر کل راهداری و‬ ‫حمل ونقل جاده ای اســتان اصفهان خاطرنشان کرد‪ :‬پس از‬ ‫فروکش کردن ســیالب نسبت به ترمیم مقاطع اسیب دیده‬ ‫و اب بردگی ها اقدام شــد‪ .‬به گفته او‪ ،‬در زمان حاضر کلیه‬ ‫راه های اســتان اصفهان جز محور نوراباد سی سخت گردنه‬ ‫بیژن باز و تردد در انها برقرار اســت‪ .‬او بیان کرد‪ :‬این محور‬ ‫به دلیل ریزش و رانش مسدود شد و عملیات بازگشایی ان‬ ‫در حال انجام اســت و تا ‪ ۲‬روز اینده بازگشایی خواهد شد‪.‬‬ ‫دادخواه افزود‪ :‬عوامل راهداری و پلیس راه در همه محورهای‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫مواصالتی استان حضور دارند و با مدیریت ترددها مانع بسته‬ ‫شــدن راه ها و وارد شدن خســارت به خودروها می شوند‪ .‬او‬ ‫همچنین بر پرهیز از مسافرت های غیرضروری تاکید کرد‬ ‫و گفــت‪ :‬رانندگان باید قبل از حرکت از وضعیت جوی اگاه‬ ‫شوند و توصیه های ماموران پلیس و راهداران را جدی بگیرند‪.‬‬ ‫استان اصفهان دارای ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۵۰۰‬کیلومتر راه شامل ‪۳۹۹‬‬ ‫کیلومتــر ازادراه‪ ،‬هزار و ‪ ۶۵۹‬کیلومتر بزرگراه‪ ۲ ،‬هزار و ‪۷۹۱‬‬ ‫کیلومتر راه همسنگ و ‪ ۲۹‬کیلومتر ازادراه است‪.‬‬ ‫اصفهان؛ شاهراه حمل ونقل کشور‬ ‫در بخش مسافر و بار‬ ‫به گفته نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای‬ ‫اســامی هر گونه حمایت از راهــداری و حمل ونقل‬ ‫جاده ای در اصفهان به معنای حمایت از حمل ونقل در‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫به گزارش مهــر‪ ،‬عباس مقتدایی در نشســتی با‬ ‫مســئوالن جمل و نقل جاده ای استان اصفهان با بیان‬ ‫اینکه کارکنان ســازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫یکــی از پردغدغه تریــن و زحمتکش ترین بخش ها‬ ‫هستند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬حضور مسئوالن ارشد استان در‬ ‫برنامه های این سازمان بیانگر اهمیت کار انها است‪ .‬او با‬ ‫بیان اینکه اصفهان به دلیل موقعیت جغرافیایی که دارد‬ ‫در حوزه حمل ونقل کشور نقش استراتژیک دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این استان شاه راه حمل ونقل کشور در بخش مسافر و بار‬ ‫است‪ .‬نماینده اصفهان در مجلس با بیان اینکه هر گونه‬ ‫رسیدگی به وضعیت راهداری و حمل ونقل جاده ای در‬ ‫کشــور به عنوان رسیدگی و ارائه خدمات به کل کشور‬ ‫است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اگر بخش خصوصی و مشارکت مردم‬ ‫را در حوزه حمل ونقل و راهداری اصفهان جذب می کنیم‬ ‫سود ان به همه مردم کشور می رسد‪ .‬او با تاکید بر اینکه‬ ‫در بخش صادرات و تولیــد باید حمل ونقل به صورت‬ ‫ویژه دیده شــود‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬از این رو باید فعاالن این‬ ‫حــوزه در زمینه اختیارات و اعتبارات از وضعیت بهتری‬ ‫برخوردار شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه با اشاره‬ ‫به حضور این شرکت در یازدهمین نمایشگاه جامع مدیریت‬ ‫شهری‪ ،‬گفت‪ :‬ارتباط و تبادل تجربیات و اطالعات با مدیریت‬ ‫شهری و مسئوالن اتوبوسرانی های کشور و ارائه نرم افزار‬ ‫«مسافر» به صورت ازمایشی به شهروندان‪ ،‬از دستاوردهای‬ ‫حضور در این نمایشگاه بوده است‪ .‬سید عباس روحانی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه در یازدهمین‬ ‫نمایشگاه جامع مدیریت شهری که در سالن امیرکبیر نمایشگاه‬ ‫بین المللی اصفهان برگزار شد‪ ،‬حضور داشت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬از‬ ‫جمله دستاوردهای حضور شرکت اتوبوسرانی در نمایشگاه جامع‬ ‫مدیریت شهر می توان به ارتباط و تبادل تجربیات و اطالعات‬ ‫با مدیریت شهری و مسئوالن اتوبوسرانی های کشور‪ ،‬نمایش‬ ‫میدل باس های جدید‪ ،‬دریافت نظرات‪ ،‬پیشنهادها و انتقادها در‬ ‫راستای ارائه به خودروسازان و مذاکره با خودروسازهای داخلی‬ ‫توانمند در زمینه ساخت اتوبوس شهری اشاره کرد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه خاطرنشان کرد‪ :‬بازدید‬ ‫از اتوبوس های شهری جدید و مذاکره با سازنده این اتوبوس ها‬ ‫در راستای توافق برای خرید و بومی سازی اپشن های موجود‬ ‫در اتوبوس برای شهروندان اصفهانی و ارائه نرم افزار «مسافر»‬ ‫به صورت ازمایشی به شهروندان جهت تست و ازمایش از‬ ‫دیگر دستاوردهای این شرکت برای حضور در نمایشگاه جامع‬ ‫مدیریت شهری بود‪ .‬او با بیان اینکه رئیس و اعضای شورای‬ ‫اسالمی شهر‪ ،‬شهردار اصفهان‪ ،‬رئیس پلیس راهور استان و‬ ‫مسئوالن کشوری و استانی در زمینه حمل ونقل و مدیریت‬ ‫شهری از شهرهای مختلف‪ ،‬از غرفه شرکت اتوبوسرانی در‬ ‫نمایشگاه جامع مدیریت شهری بازدید کردند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫راستای تحقق شعار «به نفع مردم»‪ ،‬با شرکت های دانش بنیان‬ ‫مذاکرات بسیار خوبی انجام شد‪ ،‬همچنین در خصوص‬ ‫راه اندازی اتوبوس های متوقف و خرید ایده های کاربردی از‬ ‫افراد متخصص‪ ،‬مسائلی مطرح شد و موردبررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫روحانی با بیان اینکه در نمایشگاه جامع مدیریت شهری از‬ ‫اتوبوس جدید شرکت «اسنا» برای عقد قرارداد جهت خرید و‬ ‫استفاده در خطوط اتوبوسرانی اصفهان بازدید کردیم‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫غرفه این شرکت‪ ،‬میدل باس های جدید به نمایش گذاشته شد و‬ ‫طرح های هوشمندسازی و نرم افزار ناوگان برای بازدیدکنندگان‬ ‫جهت خرید ارائه شد‪.‬‬ ‫پیشرفت ‪ ۹۸‬درصدی پروژه‬ ‫پیاده روسازیخیابانحکیم‬ ‫نظامی‬ ‫مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان از پیشرفت‪ ۹۸‬درصدی‬ ‫عملیات عمرانی پیاده روسازی ضلع غربی خیابان حکیم نظامی‬ ‫با اعتباری معادل ‪ ۱۱‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال خبر داد‪.‬احمد‬ ‫رضایی در تشریح پروژه های عمرانی در دست اقدام منطقه پنج‬ ‫شهرداری اصفهان‪ ،‬به ایمنا گفت‪ :‬عملیات عمرانی پیاده روسازی‬ ‫ضلع غربی خیابان حکیم نظامی به مساحت ‪ ۲۲۰۰‬مترمربع‬ ‫در حال اجرا است‪ .‬او با بیان اینکه اعتبار این پروژه عمرانی‬ ‫‪ ۱۱‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال است‪ ،‬افزود‪ :‬پیاده روسازی‬ ‫ضلع غربی خیابان حکیم نظامی تاکنون ‪ ۹۸‬درصد پیشرفت‬ ‫داشته است‪ .‬مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان تصریح کرد‪:‬‬ ‫‪ ۴۵۰‬متر طول اجرای موزائیک‪ ،‬نصب پل عابر پیاده‪ ،‬نصب‬ ‫مانع فلزی و ایجاد مسیر تردد نابینایان از جمله اقداماتی است‬ ‫که در عملیات عمرانی ضلع غربی خیابان حکیم نظامی انجام‬ ‫می شود‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬اجرای این پروژه عمرانی به منظور‬ ‫تسهیل در عبور و مرور عابران پیاده و شهروندان منطقه در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫سه شنبه | ‪ 11‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4412‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫شهر‬ ‫افزایش تولید انواع گل و گیاه‬ ‫در گلخانه های محموداباد و‬ ‫جروکان‬ ‫گروه اصفهان‪ :‬مسئول مراکز تولید سازمان پارک ها‬ ‫و فضای سبز شهرداری اصفهان با اشاره به فعالیت‬ ‫قابل توجه گلخانه های محموداباد و جروکان متعلق به این‬ ‫سازمان در شهر اصفهان گفت‪ :‬اصفهان در مقایسه با دیگر‬ ‫شهرها توجه ویژه ای به تولید گل و گیاه دارد درحالی که‬ ‫بسیاری از شهرها فاقد مرکز تولید هستند‪.‬‬ ‫سعید بلندنظر با اعالم این خبر گفت‪ :‬گلخانه های‬ ‫محموداباد و جروکان با کنترل و کاهش سال به سال‬ ‫هزینه ها‪ ،‬افزایش بهره وری و حرکت به سمت تولیدات‬ ‫به صرفه و درعین حال با کیفیت‪ ،‬اینک به جایی رسیده اند‬ ‫که در زمینه تولید و کیفیت پیشتاز هستند‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫این روند همچنان ادامه دارد و تا سال ‪ 1402‬به بیش از ‪۲۰‬‬ ‫درصد افزایش بهره وری خواهیم رسید‪ .‬بلندنظر تصریح کرد‪:‬‬ ‫در سال ‪ 97‬و ‪ 98‬پروژه برون سپاری تولید گل و گیاه از سوی‬ ‫سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان تعریف‬ ‫شد تا ضرر و زیان حاصل از قیمت تمام شده محصوالت‬ ‫به صفر برسد و سپس شهریور ‪ ۹۹‬مجددا سازمان پارک ها‬ ‫ارائه برنامه جدیدی را برای تولید بر عهده گرفت‪ .‬او یکی از‬ ‫عوامل پیشرفت و فعالیت موثر در گلخانه های محموداباد و‬ ‫جروکان را رساندن تولیدات زودتر از بازار به سطح شهر و‬ ‫مناطق دانست و توضیح داد‪ :‬برای مثال کلم های زینتی که‬ ‫در حال تولید است برای کشت زمستانه تا پیش از سال نو‬ ‫استفاده می شود‪ .‬بلندنظر اضافه کرد‪ :‬ما در مرکز تحقیقات‬ ‫شماره یک به دنبال تولید گونه های دائمی و مقاوم به‬ ‫خشکی هستیم و در جهت تکریم شهروندان‪ ،‬تولید گیاهان‬ ‫با کیفیت را در دستور کار قرار داده ایم‪ .‬مسئول مراکز تولید‬ ‫سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با بیان‬ ‫اینکه تامین این نهاده ها با توجه به تحریم ها و مشکالت‬ ‫اقتصادی به معضل تبدیل شده است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این‬ ‫گونه های منحصربه فرد با کیفیت خاص خود‪ ،‬تنها باید از‬ ‫منبع اصلی تامین شوند‪ .‬او افزود‪ :‬مدیرعامل و هیئت مدیره‬ ‫سازمان پارک ها برای احترام به شهروندان‪ ،‬بهترین کیفیت‬ ‫را در تهیه و تولید گل ها لحاظ می کنند درحالی که به راحتی‬ ‫می توان شهر را با گونه های معمولی پر کرد‪ .‬او با اشاره به‬ ‫زیبایی منحصر بفرد پارک های اصفهان خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫امروز شهروندان می توانند بهترین نوع گل ها را که زیبایی‬ ‫چشم نوازی دارند و در دیگر شهرها کمتر دیده می شوند‪،‬‬ ‫در اصفهان ببینند‪ .‬مسئول مراکز تولید سازمان پارک ها و‬ ‫فضای سبز شهرداری اصفهان تاکید کرد‪ :‬اصفهان در‬ ‫مقایسه با دیگر شهرها توجه ویژه ای به تولید گل و گیاه دارد‬ ‫درحالی که حتی پایتخت فاقد مرکز تولید است‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫چهارمینخطاتوبوستندروشهر‬ ‫بهطول‪ 18‬کیلومترامادهبهره برداری‬ ‫گروه اصفهان‪ :‬بنا به گفته معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار‬ ‫اصفهان خط اتوبوس تندرو از سه راه درچه در غرب اصفهان تا پایانه‬ ‫جی در شرق‪ ،‬به طول ‪ ۱۸‬کیلومتر با اعتباری بالغ بر ‪ ۱۵۰‬میلیارد‬ ‫تومان در استانه بهره برداری است‪.‬‬ ‫حسین حق شناس با اعالم این خبر گفت‪ :‬مسیر چهارمین خط‬ ‫بی‪.‬ار‪.‬تی از سه راه درچه در غرب اصفهان تا پایانه جی در شرق به‬ ‫طول ‪ ۱۸‬کیلومتر و اعتباری بالغ بر ‪ ۱۵۰‬میلیارد تومان در استانه‬ ‫بهره برداری است‪ .‬او افزود‪ :‬این خط از پایانه جی اغاز شده و از‬ ‫خیابان هایهشت بهشتشرقی‪،‬هشت بهشتغربی‪،‬فرشادی‪،‬بلوار‬ ‫هشت بهشت‪ ،‬میدان امام حسین (ع)‪ ،‬شمس ابادی‪ ،‬شیخ بهایی و‬ ‫اتشگاه عبور می کند و به سه راه درچه می رسد‪ .‬حق شناس از خرید‬ ‫استان‬ ‫خسارت ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومانی‬ ‫سیل به کشاورزی سمیرم‬ ‫‪ ۲۵‬دستگاه اتوبوس برای این خط با حمایت دولت از طریق انتشار‬ ‫اوراق مشارکت خبر داده و تاکید کرد‪ :‬تبادل مسافر با خطوط یک‪،‬‬ ‫د‬و ‬و سه اتوبوس تندرو‪،‬‏تبادل مسافر با خط یک مترو و تبادل‬ ‫مسافر با خطوط پرمسافر شمالی جنوبی از مزایای این خط است‪.‬‬ ‫ی‬ ‫معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفها ‬ن ادامه داد‪ :‬ب‬ا راه انداز ‬‬ ‫این خط‏‪ ،‬اتصال شمال‪ ،‬جنوب‪ ،‬شرق‪ ،‬غرب و مرکز شهر اصفهان به‬ ‫یکدیگر انجا ‬م می شود و ارتباط مسافران درون استانی و برون شهری‬ ‫به مرکز شهر توسط خط تندرو و رونق پایانه مسافربری جی را فراهم‬ ‫می کند‪ .‬به گفته حق شناس‪ ،‬توسعه حمل ونقل ترکیبی و استفاده از‬ ‫ظرفیت موجود جهت خدمات دهی بهتر به مسافران و رانندگان از‬ ‫دیگر ویژگی های چهارمین خط بی‪.‬ار‪.‬تی اصفهان است‪.‬‬ ‫معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان خبر داد‪:‬‬ ‫برپایی موکب عزاداری در‪ ۴۰۰‬نقطه شهر‬ ‫گـروه اصفهـان‪ :‬معـاون محیط زیسـت و خدمـات‬ ‫شـهری شـهردار اصفهـان از نصـب ‪ ۱۰۰‬هـزار متـر‬ ‫پرچـم ریسـه ای و حـدود ‪ ۹‬هـزار پرچـم میلـه ای ویژه‬ ‫مـاه محـرم خبـر داد و گفـت‪ ۴۰۰ :‬نقطه بـرای برپایی‬ ‫موکـب بـه مناسـبت عـزاداری امـام حسـین (ع) ویـژه‬ ‫ایـام محرم در شـهر تعیین شـده اسـت‪ .‬مهـدی بقایی‬ ‫بـا اعلام ایـن خبـر گفـت‪ :‬هم زمـان بـا اغـاز مـاه‬ ‫محـرم شـاهد فضاسـازی و اذین بندی شـهر از سـوی‬ ‫شـهرداری و هیئت هـای مذهبـی هسـتیم‪ .‬او افـزود‪:‬‬ ‫مجمـوع پرچم هـای نصب شـده توسـط شـهرداری‬ ‫در مناطـق پانزده گانـه و نـاژوان شـامل ‪ ۶۱۰۰‬پرچـم‬ ‫میلـه ای‪ ۱۰۰ ،‬هـزار متر پرچـم ریسـه ای‪ ۱۰۵۰ ،‬پرچم‬ ‫کتیبـه ای و چهـار عدد پرچم بـزرگ بوده اسـت‪ .‬بقایی‬ ‫بـا بیـان اینکـه ‪ ۴۰۰‬نقطـه بـرای برپایـی موکـب بـه‬ ‫مناسـبت عـزاداری امـام حسـین (ع) در شـهر تعییـن‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬تاکیـد کـرد‪ :‬به منظـور برگـزاری هرچـه‬ ‫باشـکوه تر مراسـم عـزاداری‪ ،‬جلسـات متعـددی بـا‬ ‫هیئت هـای مختلـف برگزار و در راسـتای پیشـگیری از‬ ‫هر پیشـامدی بـا بهداری و نیـروی انتظامـی مذاکراتی‬ ‫صـورت گرفته اسـت و تذکـرات الزم بـه هیئت ها داده‬ ‫شـده اسـت‪ .‬او بـا اعلام اینکـه هیئت هـای مذهبـی‬ ‫بـرای نصب داربسـت های تبلیغاتـی‪ ،‬برپایـی موکب ها‬ ‫و خیمه هـا بایـد از شـهرداری مجـوز دریافـت کننـد‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬فراینـد اعطـای مجوز بـه صـورت غیرحضوری‬ ‫اسـت و بـا این اقـدام رفت وامـد هیئت ها را بـه حداقل‬ ‫رسـانده ایم‪ .‬بقایـی خاطرنشـان کرد‪ :‬شـهرداری از هیچ‬ ‫کمکـی بـه هیئت هـای مذهبـی بـرای بهتـر برگـزار‬ ‫شـدن مراسـم های عـزاداری دریـغ نخواهـد کـرد‪.‬‬ ‫با ‪ 200‬میلیارد ریال اعتبار صورت گرفت‬ ‫پیشرفت‪ 75‬درصدی پروژه بازیکده حصه‬ ‫گروه اصفهان‪ :‬معاون عمران شهری شهرداری اصفهان از‬ ‫پیشرفت ‪ 75‬درصدی پروژه احداث بازیکده محله حصه با حدود‬ ‫‪ 200‬میلیارد ریال اعتبار خبر داد‪.‬‬ ‫اصغر کشاورز راد با اعالم این خبر گفت‪ :‬بازیکده محله حصه‬ ‫واقع در منطقه ‪ 14‬به عنوان یکی از محله های کم برخوردار شهر‬ ‫اصفهان‪ ،‬یکی از پروژه های مهم محله محور و مورد حمایت‬ ‫مدیریت شهری اصفهان است‪ .‬او افزود‪ :‬درصد پیشرفت این پروژه‬ ‫تاکنون به ‪ 75‬درصد رسیده و حدود ‪ 200‬میلیارد ریال هزینه‬ ‫اجرایی و ازادسازی داشته است‪ .‬ان طور که کشاورز راد خبر داده‬ ‫است‪ ،‬میزان کار انجام شده برای احداث بازیکده محله حصه‬ ‫تاکنون ‪ 22‬هزار نفر ساعت بوده است‪ .‬معاون عمران شهری‬ ‫شهرداری اصفهان درباره سایر جزئیات این پروژه خبر داد‪ :‬طول‬ ‫این پروژه ‪ 135‬متر و عرض ان میانگین ‪ 63‬متر است‪ .‬به گفته‬ ‫کشاورز راد مساحت این پروژه ‪ 8‬هزار و پانصد مترمربع است و‬ ‫برای احداث ان از ‪ 2‬هزار و ‪ 500‬تن مصالح زیرسازی‪ 3 ،‬هزار‬ ‫و ‪ 600‬تن بتن و ‪ 3‬هزار مترمربع سنگ استفاده شده است‪ .‬او‬ ‫درباره تاثیرات احداث این پروژه هم گفت‪ :‬ایجاد نشاط در میان‬ ‫شهروندان محله حصه‪ ،‬جلوگیری از تشکیل پاتوق معتادان در‬ ‫محله و جلوگیری از ایجاد گرد و غبار از جمله مزایای پیش بینی‬ ‫شده در خصوص احداث این بازیکده است‪ .‬معاون عمران‬ ‫شهری شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد‪ :‬امکانات و بازی های‬ ‫سرگرم کننده بازیکده محله حصه شامل بازی ماز‪ ،‬والیبال ساحلی‪،‬‬ ‫تنیس‪ ،‬تاتمی‪ ،‬بازی فکری‪ ،‬زمین اسکیت‪ ،‬االچیق جهت‬ ‫استراحت و بازی نمایشی و مسیر دوچرخه سواری خواهد بود‪.‬‬ ‫اگهی فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرس اتحادیه‬ ‫صنفچایخانهدارانشهرستاناصفهان‬ ‫(شماره ‪ 1401/581 :‬تاریخ‪)1401/05/05 :‬‬ ‫با عنایت بــه ماده (‪ )6‬اصالحی ائین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرســان اتحادیه های صنفی‬ ‫(موضوع تبصره ‪ ۳‬ماده ‪ ۲۲‬قانون نظام صنفی)‪ ،‬بدینوســیله به اگاهی اعضای اتحادیه صنف چایخانه داران شهرســتان‬ ‫اصفهان می رساند‪ ،‬داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرس اتحادیه می توانند به مدت (‪ )15‬روز از روز شنبه مورخ‬ ‫‪ 1401/05/22‬تا روز شنبه مورخ ‪ 1401/06/05‬با مراجعه به سامانه ایرانیان اصناف (‪)www.iranianasnaf.ir‬‬ ‫در قسمت سامانه های الکترونیک ‪ -‬انتخابات الکترونیک ثبت نام نمایند‪.‬‬ ‫مدارک الزم جهت ثبت نام‪ :‬شناســنامه‪ -‬کارت ملی‪ -‬پروانه کســب‪ -‬مدرک تحصیلی یا اعتبار نامه عضویت در هیات‬ ‫مدیره‪ -‬یک قطعه عکس رنگی ‪3*4‬‬ ‫‪-1‬تابعیت جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪ -2‬اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪ -3‬نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر‬ ‫‪ -4‬عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند‪ :‬حجر‪ ،‬ورشکستگی و افالس‬ ‫‪ -5‬عدم اعتیاد به مواد مخدر‬ ‫‪ -6‬عدم اشتهار به فساد‬ ‫‪ -7‬داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه‬ ‫عضویت در هیات مدیره‬ ‫‪862030‬‬ ‫تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفی و ائین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره مو الف‪:‬‬ ‫اتحادیه‬ ‫بازرس‬ ‫های صنفی‪:‬‬ ‫* داوطلب شــدن کارکنان اتحادیه ها‪ ،‬اتاق اصناف شهرســتان و ایران و دســتگاه های اجرایی موضوع ماده (‪ )۵‬قانون‬ ‫مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی منوط به استعفای انان از شغل قبلی خود پیش از‬ ‫ثبت نام در انتخابات می باشد‪( .‬تبصره ‪ ۶‬ماده ‪ ۲۲‬قانون)‬ ‫* عضویــت افراد در هیات مدیره‪ ،‬بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب ممنوع می باشــد‪( .‬تبصره ‪ 1‬ماده ‪22‬‬ ‫قانون)‬ ‫* (الحاقی ‪ )۱۳۹۲‬اعضای مســتعفی هیات مدیره در صورتی که به تشــخیص کمیســیون نظارت‪ ،‬به منظور اخالل در‬ ‫انتخابات اســتعفا داده باشــند و اعضای معزول از ان هیات‪ ،‬نمی توانند برای اولین انتخابات بعدی هیات مدیره اتحادیه‬ ‫داوطلب شوند‪( .‬تبصره ‪ 4‬ماده ‪ 22‬قانون)‬ ‫* داوطلبان مکلفند با مراجعه به نشانی سامانه نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدرک تحصیلی و عکس پرسنلی خود جهت‬ ‫ثبت نام اقدام نمایند‪ .‬در صورتیکه داوطلب فاقد مدرک تحصیلی بوده اما دارای سابقه عضویت باشد مکلف است نسبت‬ ‫به بارگذاری اعتبارنامه خود اقدام نماید‪ .‬عدم بارگذاری هر یک از مدارک در بازه زمانی فراخوان ثبت نام به منزله عدم‬ ‫ثبت نام است ‪( .‬تبصره ‪ ۲‬ماده ‪ 6‬اصالحی ائین نامه اجرایی)‬ ‫* چنانچــه تعداد داوطلبان عضویت در هیات مدیره برای اتحادیه های تا ‪ ۱۰۰۰‬عضو کمتر از ‪ ۱۰‬نفر و در اتحادیه ای‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰۰‬عضو کمتر از پانزده نفر باشد‪ ،‬هیات اجرایی موظف است مهلت ثبت نام را حداکثر برای دو نوبت متوالی‬ ‫و هر نوبت به مدت ‪ ۱۰‬روز تمدید نماید‪ .‬پس از پایان مهلت ثبت نام هیات اجرایی موظف اســت فهرســت داوطلبان را‬ ‫برای بررسی به کمیته موضوع ماده ‪ ۸‬این ائین نامه ارسال نماید‪ .‬مالک تعداد اعضای اتحادیه برای تعیین تعداد داوطلبان‬ ‫ثبت نام شــده‪ ،‬تعداد اعضای دارای پروانه کســب اتحادیه در تاریخ صدور دستور اولین فراخوان ثبت نام است‪( .‬ماده ‪۷‬‬ ‫اصالحی ائین نامه اجرایی)‬ ‫اداره کل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اصفهان‬ ‫هیات اجرایی برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی شهرستان اصفهان‬ ‫به گفته فرماندار سمیرم شدت بارش ها سبب ایجاد سیل‬ ‫بزرگی شد‪ ،‬به طوری که ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان خسارت تنها به‬ ‫بخش کشاورزی سمیرم وارد شد‪.‬‬ ‫مراد الیاس پور درباره خسارات سیل در شهرستان سمیرم‪،‬‬ ‫به ایسنا گفت‪ :‬هنوز براورد دقیقی از کل خسارت وارد شده‬ ‫ناشی از سیل انجام نشده‪ ،‬اما در بخش کشاورزی و شیالت‪،‬‬ ‫کشاورزان و باغداران خسارات زیادی را متحمل شده اند که‬ ‫این خسارت ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان براورد می شود‪ .‬در بخش‬ ‫شیالت خسارات سنگینی وارد شده به طوری که بسیاری از‬ ‫ماهی ها تلف شدند‪ .‬او افزود‪ :‬خسارت سیل به کانال های‬ ‫ابرسانی‪ ،‬مزارع و کشتزارها زیاد بود‪ .‬سیل به منازل‬ ‫مسکونی نیز خساراتی وارد کرد به طوری که به ‪ ۲۰‬خانه‬ ‫خسارت هایی وارد شد‪ .‬معابر و خانه های یکی از روستاها نیز‬ ‫دچار اب گرفتگی شد‪ .‬فرماندار سمیرم گفت‪ :‬بارندگی شدید‬ ‫و جاری شدن سیل به شبکه راه های شهرستان خساراتی‬ ‫وارد کرد‪ ،‬به طوری که برخی از این جاده ها مسدود شد‪ .‬حتی‬ ‫رانش زمین و ریزش کوه نیز اتفاق افتاد‪ .‬بسیاری از دام های‬ ‫روستائیان نیز در اثر سیل تلف شدند‪ .‬مسیر نوراباد به گردنه‬ ‫بیژن رانش زمین و ریزش کوه رخ داد که راهداران در حال‬ ‫تالش برای بازگشایی این مسیر هستند‪.‬‬ ‫بستری ‪ ۶۸‬بیمار کووید ‪ ۱۹‬در‬ ‫کاشان‬ ‫به گفته سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان ‪۶۸‬‬ ‫بیمار کووید ‪ ۱۹‬در مرکزهای درمانی این منطقه بستری‬ ‫هستند که از این تعداد‪ ۵۲ ،‬بیمار در کاشان و ‪ ۱۶‬نفر در اران‬ ‫و بیدگل تحت مراقبت و درمان قرار دارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬کورش ساکی گفت‪ :‬هم اکنون ‪۱۲‬‬ ‫بیمار در بخش مراقبت های ویژه مرکزهای درمانی‬ ‫شهرستان های کاشان و اران و بیدگل بستری هستند‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬در ‪ 48‬ساعت گذشته ‪ ۱۶‬بیمار جدید حاد تنفسی با‬ ‫سن ‪ ۳۴‬تا ‪ ۹۳‬سال در منطقه کاشان بستری شدند که از این‬ ‫تعداد هشت بیمار در کاشان و هشت بیمار در اران و بیدگل‬ ‫تحت مراقبت و درمان قرار دارند‪ .‬سرپرست دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی کاشان اظهار داشت‪ :‬شمار ازمایش مثبت ویروس‬ ‫کرونا طی ‪ 48‬ساعته گذشته در شهرستان های کاشان و‬ ‫اران و بیدگل با ثبت ‪ ۹۵‬مورد جدید به ‪ ۶۷‬هزار و ‪ ۵۱۵‬نفر‬ ‫رسید‪ .‬او‪ ،‬با اشاره به مراجعه ‪ ۲۴۲‬نفر به کلینیک های حاد‬ ‫تنفسی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در ‪ 48‬ساعت گذشته‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ ۶ :‬هزار و ‪ ۹۶۶‬نفر نیز شمار پذیرش بستری‬ ‫موقت در مرکزهای ریفرال این دانشگاه است‪.‬‬ ‫اگهی برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف تولید و فروش‬ ‫بستنی‪ ،‬ابمیوه و کافی شاپ شهرستان اصفهان‬ ‫(شماره‪ 1401/585 :‬تاریخ‪)1401/05/08 :‬‬ ‫به اســتناد ماده (‪ )11‬ائین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرســان اتحادیه های صنفی (موضوع تبصره ‪ 3‬ماده ‪۲۲‬‬ ‫قانون نظام صنفی)‪ ،‬از اعضای اتحادیه صنف تولید و فروش بستنی‪ ،‬ابمیوه و کافی شاپ شهرستان اصفهان دعوت می شود با‬ ‫همراه داشــتن اصل پروانه کسب (دائم یا موقت) یا کارت شناســایی معتبر‪ ،‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1401/05/26‬از ساعت ‪ ۸‬الی ‪ 12‬به‬ ‫ساختمان شماره ‪ 2‬اتاق اصناف مرکز استان به نشانی‪ :‬خیابان مصلی (اب ‪ -)250‬انتهای خیابان نیکبخت شرقی مراجعه نمایند و با شرکت‬ ‫در انتخابات‪ ،‬از بین داوطلبان حائز شــرایط‪ ،‬اشــخاص مورد نظر خود را (با توجه به تعداد مورد نیاز مشخص شده در جدول زیر) انتخاب‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫*** اسامی داوطلبان به ترتیب حروف الفبا می باشد ***‬ ‫اسامی داوطلبان هیات مدیره‬ ‫شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرس‪:‬‬ ‫‪ -8‬حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال‬ ‫‪-9‬داشتن پروانه کسب معتبر دائم‬ ‫(پروانه کسب معتبر‪ ،‬مجوزی است که تاریخ اعتبار ان منقضی‬ ‫نگردیده‪،‬صاحب ان تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را به غیر‬ ‫واگذار و یا اجاره نداده باشد‪ ،‬واحد صنفی فعال و مکان ان تغییر‬ ‫نیافته باشد‪).‬‬ ‫‪ -10‬وثاقت و امانت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -6‬سید محمدحسین سادات خوراسگانی‬ ‫‪ -7‬على ساعدی مرغملکی‬ ‫‪ -8‬اصغر محمدتقی شیرازی‬ ‫‪ -9‬امید مشتاقیان‬ ‫‪ -10‬سیدعلی وطن خواه اردستانی‬ ‫‪ -1‬مریم ارندیان‬ ‫‪ -2‬ابوالفضل ابراهیمی چمکاکائی‬ ‫‪ -3‬امیرحسن اسپنانی‬ ‫‪ -4‬مجید رحیم زاده‬ ‫‪ -5‬امیرحسین رحیمی‬ ‫اسامی داوطلبان بازرس‬ ‫‪ -1‬قنبرعلی رضائی‬ ‫‪ -2‬محمد طاس العرفا‬ ‫* تعداد مورد نیاز *‬ ‫هیات مدیره‪ :‬پنج (‪ )5‬نفر اصلی ‪ -‬دو (‪ )2‬نفر على البدل‬ ‫‪ -3‬محمدرضا قاضی خیادانی‬ ‫مشتاقیان‬ ‫‪862030‬‬ ‫‪ -4‬حسنم الف‪:‬‬ ‫بازرس‪ :‬یک (‪ )۱‬نفر اصلی ‪ -‬یک (‪ )۱‬نفر على البدل‬ ‫تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفی و ائین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی‪:‬‬ ‫* اتحادیه ها توســط هیات مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می شــوند‪ .‬تعداد اعضای هیات مدیره منتخب اعضای اتحادیه‪ ،‬پنج نفر‬ ‫اصلی و دو نفر على البدل برای اتحادیه های کمتر از هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر على البدل برای اتحادیه های دارای‬ ‫بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود‪( .‬ماده ‪ ۲۲‬قانون)‬ ‫* در اتحادیه ها افراد منتخب به ترتیب بر اساس اکثریت نسبی ارای ماخوذه شامل یک نفر رئیس‪ ،‬دو نفر نائب رئیس (اول و دوم)‪ ،‬یک‬ ‫نفر دبیر و یک نفر خزانه دار تعیین می شــود‪ .‬همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره اتحادیه‪ ،‬انتخاباتی برای انتخاب دو نفر‬ ‫بازرس (اصلی و علی البدل) برگزار می شود‪( .‬ماده ‪ ۲۳‬قانون)‬ ‫* در صورت درخواست کلیه منتخبان‪ ،‬سمت ان ها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین‬ ‫می شود ‪(.‬تبصره ‪ ۳‬ماده ‪ ۲۳‬قانون )‬ ‫* بر اساس بند (‪ )۱‬ماده (‪ )۱۹‬ائین نامه‪ ،‬چنانچه هر یک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات معترض باشند‪ ،‬می توانند ظرف‬ ‫مدت سه روز کاری پس از انتخابات شکایت خود را کتبا و با ذکر دلیل به کمیسیون نظارت تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫* بر اســاس ماده (‪ )17‬ائین نامه‪ ،‬انتخابات اتحادیه های در دور اول با حضور حداقل یک ســوم اعضا رســمیت یافته و در صورت عدم‬ ‫دستیابی به حد نصاب مذکور‪ ،‬هیات اجرایی مکلف است مطابق ماده (‪ )11‬این ائین نامه نسبت به برگزاری فراخوان و برگزاری انتخابات‬ ‫نوبــت دوم بــا حضور حداقل یک چهارم اعضا حداکثر ظرف مــدت ‪ ۲۰‬روز اقدام نماید‪ .‬در صورت عدم دســتیابی به حد نصاب مزبور‬ ‫کمیسیون موظف است نسبت به ادغام اتحادیه اقدام نماید‪.‬‬ ‫* بر اساس تبصره ماده (‪ )۱۲‬ائین نامه‪ ،‬در صورت درخواست داوطلبان‪ ،‬هیات اجرایی موظف است فهرست اعضای دارای پروانه کسب‬ ‫و نشانی واحدهای صنفی انان را جهت انجام تبلیغات انتخاباتی‪ ،‬در اختیار انان قرار دهد‪.‬‬ ‫* بر اساس تبصره (‪ )4‬ماده (‪ )6‬ائین نامه‪ ،‬افراد زیر نمی توانند در اولین انتخابات بعدی اتحادیه داوطلب شوند‪:‬‬ ‫‪ -1‬اعضای معزول هیات مدیره‪.‬‬ ‫‪ -۲‬اعضای هیات مدیره یا داوطلبانی که اســتعفا و انصراف انان به تشخیص کمیسیون موجب اخالل در برگزاری انتخابات شده نان قرار‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫اداره کل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اصفهان‬ ‫هیات اجرایی برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی شهرستان اصفهان‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫امکان استفاده ‪ 9‬ماه مرخصی‬ ‫زایمان برای تمامی بیمه شدگان‬ ‫زن شاغل‬ ‫پروتکل ها به صورت ویژه در عزاداری ها رعایت شود‬ ‫احتمال اخر هفته کرونایی برای اصفهان‬ ‫سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان با اشـاره‬ ‫به احتمال قرمز شـدن سـایر شهرسـتان های اسـتان تا روز‬ ‫جمعه‪ ،‬پروتکل های مراسـم عزاداری محرم را تشـریح کرد‪.‬‬ ‫پژمـان عقـدک به ایمنـا گفت‪ :‬بـه علت افزایـش تراکم‬ ‫و ترافیـک جمعیـت در ایـام محـرم‪ ،‬افـرادی کـه اقـدام بـه‬ ‫راه انـدازی دسـته جات می کننـد‪ ،‬افـراد هماهنـگ کننـده‬ ‫هیئت هـا و متولیـان امـر مراسـم عـزاداری بایـد دقـت نظر‬ ‫در موضوع سلامت داشـته باشـند تـا افرادی کـه به تخلیه‬ ‫هیجانـات و احساسـات خـود در عزاداری هـا می پردازنـد‪،‬‬ ‫دچار مشـکالت نشـوند‪ .‬او با بیـان اینکه در تراکـم این ایام‬ ‫فاصلـه میـان افـراد کـم می شـود و امـکان انتقـال بیماری‬ ‫کرونـا وجـود دارد‪ ،‬افـزود‪ :‬افـراد شـرکت کننده در مراسـم‬ ‫عـزاداری از ماسـک اسـتفاده و فاصلـه اجتماعـی را رعایت‬ ‫کننـد و در صـورت در نظـر گرفتـه شـدن محیطـی بسـته‬ ‫بـرای عـزاداری‪ ،‬حتمـا تمهیداتی نظیـر تهویه بـرای مکان‬ ‫موردنظر اندیشـیده شـود‪ .‬سخنگوی دانشـگاه علوم پزشکی‬ ‫اصفهـان تصریـح کرد‪ :‬افـرادی کـه در برابر بیمـاری کرونا‬ ‫واکسـینه نشـدند و دارای بیماری زمینه ای هستند باید سعی‬ ‫بر شـرکت مجازی در مراسـم عزاداری داشـته باشند تا دچار‬ ‫مشـکالتی نشـوند و طـول درمان یا عـوارض درمانـی انها‬ ‫افزایـش پیـدا نکنـد‪ .‬او بـا بیـان اینکـه درحال حاضـر ‪۶۱۵‬‬ ‫نفـر دارای عالئـم بیماری کرونا در بیمارسـتان های اسـتان‬ ‫اصفهـان و ‪ ۸۱‬نفـر در بخـش مراقبت هـای ویـژه بسـتری‬ ‫هسـتند‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬طـی دو روز گذشـته از ‪ ۱۱۷۱‬نفـر دارای‬ ‫عالئـم کرونـا‪ ۶۸۸ ،‬نفر مثبت قطعی شناسـایی شـد که این‬ ‫عـدد نشـانگر افزایـش تعـداد افراد مبتلا به بیمـاری کرونا‬ ‫در اسـتان اصفهان اسـت‪ .‬طی ‪ 48‬سـاعت گذشـته ‪ ۱۱۳‬نفر‬ ‫بسـتری و ‪ ۸۴‬بیمار ترخیص شـدند و متاسـفانه چهار بیمار‬ ‫جـان خـود را از دسـت دادند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اســاس برگزاری عزاداری ها بــر رعایت‬ ‫پروتکل هایبهداشتیاست‬ ‫کالهبرداری نوجوان ‪17‬‬ ‫ساله با ارسال لینک جعلی‬ ‫ابالغیه قضایی‬ ‫عقـدک بـا اشـاره بـه قرمـز بـودن وضعیـت اسـتان‬ ‫اصفهـان در مقابلـه بـا بیماری کرونـا و احتمال قرمز شـدن‬ ‫سـایر شهرسـتان های اسـتان در صـورت ادامه ایـن روند تا‬ ‫روز جمعـه‪ ،‬گفـت‪ :‬اسـاس برگـزاری عزاداری ها بـر رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشـتی اسـت‪ .‬طبق پروتکل های بهداشـتی‬ ‫اعلام شـده تـا حد امـکان بایـد از احتمـال انتقال تنفسـی‬ ‫بیمـاری کرونـا جلوگیـری شـود‪ .‬او اضافـه کـرد‪ :‬هرچـه به‬ ‫سـمت محیط هـای مسـقف و محیط هـای بسـته پیـش‬ ‫می رویـم‪ ،‬بایـد از تهویه قوی تر اسـتفاده شـود و فاصله های‬ ‫اجتماعی افزایش یابد‪ .‬همچنین اسـتفاده موثر از دو ماسـک‬ ‫بـه جای یـک ماسـک تاثیرگذاری بیشـتری دارد‪ .‬بسـیاری‬ ‫از افـراد از ماسـک اسـتفاده می کننـد امـا در عمـل ماسـک‬ ‫به گونه ای اسـتفاده شـده اسـت کـه کارایـی الزم را ندارند؛‬ ‫چراکـه گاهـی مدت زمان اسـتفاده از ماسـک زیاد اسـت یا‬ ‫بـه روش صحیـح روی صـورت قرار نـدارد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اماده ســازی فضا و امکانات اموزشی برای‬ ‫بازگشایی مدارس و دانشگاه ها‬ ‫سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان بـا تاکید‬ ‫بـر پیشـگیری از ابتلاء بـه بیمـاری کرونـا‪ ،‬اظهار کـرد‪ :‬با‬ ‫توجـه بـه بازگشـایی مـدارس و دانشـگاه ها طـی ماه هـای‬ ‫اینـده به صـورت حضوری‪ ،‬بنابراین اسـت که بازگشـایی ها‬ ‫اتفـاق بیفتـد اما افـراد باید ضمـن رعایـت پروتکل ها نحوه‬ ‫زندگـی بـا ایـن بیمـاری را بیاموزنـد و بداننـد چگونـه رفتار‬ ‫کننـد تـا اسـیبی متوجـه انهـا و خانـواده ایشـان نشـود‪ .‬او‬ ‫افـزود‪ :‬طبـق مصوبات سـتاد کرونـا و با توجه بـه پیش بینی‬ ‫بازگشـایی مـدارس و دانشـگاه ها‪ ،‬اماده سـازی فضـا و‬ ‫امکانـات اموزشـی در دسـتور کار اسـت و تاکیـد بـر تزریق‬ ‫و تکمیل واکسیناسـیون دانش اموزان و دانشـجویان اسـت‪.‬‬ ‫عقـدک بـا اشـاره بـه افزایـش پوشـش واکسیناسـیون در‬ ‫اسـتان بـرای دوز چهـارم‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪ :‬میزان پوشـش‬ ‫دوز اول واکسیناسـیون کرونا در اسـتان همچنان ‪ ۸۶‬درصد‪،‬‬ ‫دوز دوم ‪ ۷۷‬درصـد و دوز سـوم ‪ ۳۸.۵‬درصـد و دوز چهـارم‬ ‫‪ ۲.۶۱‬درصـد اسـت‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف و امور خیریه استان خبر داد‬ ‫برگزاری طرح بصیرت عاشورایی در ‪ ۳۵۰‬بقعه اصفهان‬ ‫گـروه اصفهـان‪ :‬معاون فرهنگـی اجتماعـی اوقاف و‬ ‫امـور خیریـه اسـتان اصفهـان از برگزاری طـرح بصیرت‬ ‫عاشـورایی در ‪ ۳۵۰‬بقعه متبرکه اسـتان اصفهان خبر داد‪.‬‬ ‫حجت االسلام ولـی ا‪ ...‬روان بـا بیـان اینکه امسـال‬ ‫نیـز مراسـم های عـزاداری امام حسـین (ع) تحـت تاثیر‬ ‫شـیوع کرونـا قـرار گرفت‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬در این راسـتا‬ ‫برنامه ریـزی بـا توجـه به شـرایط فعلـی بـرای برگزاری‬ ‫طـرح بصیـرت عاشـورایی در امامـزادگان در دسـتور کار‬ ‫قـرار گرفـت و توصیـه ما این اسـت کـه از فضاهـای باز‬ ‫بقـاع بـرای برگزاری مراسـم اسـتفاده شـود و نسـبت به‬ ‫رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی توجـه داشـته باشـند‪.‬‬ ‫معـاون فرهنگـی اجتماعـی اوقـاف و امور خیریه اسـتان‬ ‫اصفهـان بـا بیان اینکه امسـال طرح بصیرت عاشـورایی‬ ‫در ‪ ۳۵۰‬بقعـه اسـتان اصفهـان اجرایـی می شـود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بـر اسـاس برنامه ریـزی صـورت گرفتـه ایـن طـرح در‬ ‫امامـزادگان سـطح یـک‪ ،‬دو و سـه برگـزار می شـود که‬ ‫شـاخص ترین برنامه هـا در ‪ ۱۴‬امامـزاده سـطح یـک‬ ‫اجرایـی خواهـد شـد‪ .‬حجت االسلام روان ادامـه داد‪:‬‬ ‫راه انـدازی اسـتیج‪ ،‬سـخنرانی و مداحـی‪ ،‬همـکاری بـا‬ ‫شـبکه های اسـتانی و ملـی‪ ،‬برگـزاری مراسـم تعویـض‬ ‫پرچـم در روز اول محـرم بـا حضـور هیئـات مذهبـی‪،‬‬ ‫گزارشی از اخذ شهریه مازاد در مدارس‬ ‫غیردولتینداشتیم‬ ‫تغذیه انحصاری با شیر مادر در‬ ‫کشور به ‪ ۴۷.۴‬درصد رسیده‬ ‫است‬ ‫مدیرکل دفتر سالمت جمعیت‪ ،‬خانواده و مدارس وزارت‬ ‫بهداشــت با اعالم این که تغذیه انحصاری با شیر مادر در‬ ‫شش ماه نخست بعد از تولد نوزاد در کشور به ‪ ۴۷.۴‬درصد‬ ‫رسیده است‪ ،‬خواستار فعال تر شدن کمیته های تغذیه با شیر‬ ‫مادر در دانشگاه های علوم پزشکی شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دکتر محمدرضا صایینی در «برنامه‬ ‫بزرگداشــت هفته جهانی تغذیه با شــیر مادر» در سالن‬ ‫همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران‪ ،‬گفت‪ :‬بر‬ ‫اساس تحقیقات ملی‪ ،‬تغذیه انحصاری با شیر مادر در کشور‬ ‫ســال ‪ ۷۹‬بالغ بر ‪ ۴۴.۱‬درصد بود که در سال ‪ ۸۹‬به ‪۵۳.۱‬‬ ‫درصد و در سال ‪ ۹۶‬به ‪ ۴۷.۴‬درصد رسید‪ .‬او درصد شهری‬ ‫تغذیه انحصاری با شــیر مادر در سال ‪ ۹۶‬را ‪ ۴۵.۹‬و درصد‬ ‫روســتایی تغذیه انحصاری با شیر مادر را ‪ ۵۰.۹‬اعالم کرد‬ ‫و افــزود‪ :‬باید بتوانیم با مداخالت و برنامه هایی این درصد‬ ‫را به ‪ ۷۰‬برسانیم‪ .‬مدیرکل دفتر سالمت جمعیت‪ ،‬خانواده و‬ ‫مدارسوزارتبهداشتبیانداشت‪:‬بیمارستان هایدوستدار‬ ‫کودک سالم در کشور از ‪ ۱۱‬بیمارستان در سال ‪ ۷۰‬به ‪۵۶۸‬‬ ‫بیمارستان در سال ‪ ۱۴۰۰‬رسیده است‪ .‬بنا بر اعالم روابط‬ ‫عمومی وزارت بهداشت‪ ،‬صایینی افزود‪ :‬در صورتی که تمام‬ ‫‪ ۱۰‬اقدام الزم برای تبدیل یک بیمارســتان به بیمارستان‬ ‫دوستدار کودک سالم انجام شود‪ ،‬بر اساس ارزیابی ها می توان‬ ‫‪ ۸۵‬درصد بیمارستان های کشور را به بیمارستان دوستدار‬ ‫کودک سالم تبدیل کرد‪.‬‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫عکس‪ :‬ایمنا‬ ‫ن اجتماعی اعالم کرد‪ :‬مدت مرخصی‬ ‫ســازمان تامی ‬ ‫زایمان برای تمام زنان بیمه شــده شــاغل در کارگاه های‬ ‫مشمول قانون تامین اجتماعی که دارای رابطه مزدبگیری با‬ ‫کارفرما هستند‪ ۹،‬ماه است و حقوق این ایام‪ ،‬مطابق قوانین و‬ ‫مقررات از سوی سازمان تامین اجتماعی قابل پرداخت است‪.‬‬ ‫غرامت دستمزد ایام بارداری در مدت مرخصی زایمان‬ ‫زنان بیمه شده از سوی این سازمان به بیمه شدگان زن شاغل‬ ‫درکارگاه هایمشمولقانونتامیناجتماعیکهدارایرابطه‬ ‫مزدبگیری با کارفرما باشند‪ ،‬پرداخت می شود و میزان ان‪،‬‬ ‫معادل دو سوم اخرین مزد یا حقوق مبنای کسر حق بیمه‬ ‫هر بیمه شده است‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬به موجب ماده ‪۶۷‬‬ ‫قانون تامین اجتماعی‪ ،‬بیمه شدگان زن که ظرف یک سال‬ ‫قبل از زایمان‪ ،‬سابقه پرداخت حق بیمه ‪ ۶۰‬روز کار را داشته‬ ‫باشند‪ ،‬می توانند به شرط عدم اشتغال به کار و مزدبگیری‪،‬‬ ‫از کمک ایام بارداری استفاده کنند‪ .‬ضمن انکه بیمه شده‬ ‫باید در تاریخ شــروع استراحت‪ ،‬مشغول به کار بوده و یا در‬ ‫مرخصی‏استحقاقی باشد‪ .‬این گزارش حاکی است به موجب‬ ‫بند (الف) ماده ‪ ۱۷‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‬ ‫مصوب ‪ ۲۴/۷/۱۴۰۰‬مدت مرخصی زایمان با پرداخت تمام‬ ‫حقوق و فوق العاده های مرتبط به ‪ ۹‬ماه تمام تعیین شده و در‬ ‫صورت درخواست مادر تا دو ماه از این مرخصی در ماه های‬ ‫پایانی بارداری قابل استفاده است‪ .‬مرخصی مزبور برای تولد‬ ‫دوقلو و بیشــتر‪ ۱۲ ،‬ماه است‪ .‬گفتنی است‪ ،‬محدودیتی در‬ ‫تعداد دفعات استفاده از مرخصی زایمان برای زنان بیمه شده‬ ‫وجود ندارد و بابت هر زایمان در صورت احراز شرایط قانونی‪،‬‬ ‫قابل پرداخت اســت‪ .‬بیمه شدگان مشــمول این مقررات‬ ‫می توانند حداکثر دو ماه از مدت مرخصی بارداری را قبل از‬ ‫تاریخ زایمان استفاده کنند‪ ،‬ضمنا در صورت ابتالی بیمه شده‬ ‫به بیماری هایی که سالمت جنین یا مادر را تهدید می کند‪،‬‬ ‫متقاضیان می توانند با ارائه گواهی پزشک متخصص و تایید‬ ‫شورای پزشــکی‪ ،‬در دوره بارداری از غرامت دستمزد ایام‬ ‫بیماری و مازاد بر استراحت زایمان استفاده کنند‪ .‬همچنین‬ ‫کمک هزینه بارداری از نخســتین روز شــروع استراحت‪،‬‬ ‫محاسبه و پرداخت می شود و مدت دریافت غرامت دستمزد‬ ‫ایام بارداری‪ ،‬جزو سوابق بیمه ای بیمه شدگان زن محسوب‬ ‫می شود‪ .‬بر اســاس گزارش روابط عمومی سازمان تامین‬ ‫اجتماعی‪ ،‬به منظور تســهیل در پرداخت مرخصی زایمان‬ ‫به مادران و عدم مراجعه انان به واحدهای اجرایی‪ ،‬امکان‬ ‫ارائه درخواست و بارگذاری مستندات و مدارک مربوطه از‬ ‫طریق مراجعه به درگاه غیرحضوری به نشانی ‪es.tamin.‬‬ ‫‪ ir‬فراهم شده است‪ .‬برای استفاده از مرخصی زایمان الزم‬ ‫است تصویر صفحه اول و صفحه مشخصات نوزاد مندرج‬ ‫در شناســنامه مادر و گواهی پزشک متخصص در سامانه‬ ‫خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی بارگذاری شود‪ .‬مبلغ‬ ‫مرخصی زایمان در گذشــته دو یا سه ماه یک بار و بعضا‬ ‫یک جا و بعد از اتمام مرخصی زایمان پرداخت می شد‪ ،‬اما‬ ‫بر اساس دستورالعمل صادره در شهریورماه‪ ۱۴۰۰‬واحدهای‬ ‫اجرایی تامین اجتماعی مکلف به پرداخت ماهانه مرخصی‬ ‫زایمان شده اند و به منظور ســهولت در صدور و پرداخت‬ ‫اســناد مرخصی زایمان به صورت ماهانه‪ ،‬کارتابل اسناد‬ ‫بارداری در ســامانه مربوطه ایجاد شده است‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫با راه اندازی سرویس غیرحضوری اخذ درخواست مرخصی‬ ‫زایمان‪ ،‬اتصال به سامانه ثبت احوال جهت اخذ اطالعات‬ ‫نوزاد‪،‬هوشمندسازیسیستممربوطه‪،‬حذففرایندمربوطبه‬ ‫معرفی به کار و استعالم وضعیت‪ ،‬فرایند ارائه خدمت مذکور‬ ‫تسهیل شده و طبق هماهنگی به عمل امده با بانک رفاه‬ ‫کارگران‪ ،‬اسناد ارسالی به بانک مذکور به صورت برخط و انی‬ ‫پرداخت می شود‪ .‬بنا بر اعالم روابط عمومی سازمان تامین‬ ‫اجتماعی‪ ،‬در سال گذشته با صدور بیش از ‪ ۲۳۴‬هزار سند‪،‬‬ ‫مبلغ‪ ۹۲۶‬میلیاردتومانبابتمرخصیزایمانبهبیمه شدگان‬ ‫زن تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده و با‬ ‫توجه به راه اندازی سرویس غیرحضوری پرداخت مرخصی‬ ‫زایمان از مهرماه ‪ ،۱۴۰۰‬حدود ‪ ۹۰‬درصد از درخواست های‬ ‫مربــوط به دریافت مرخصی زایمان به صورت اینترنتی به‬ ‫واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی ارسال شده است‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 11‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4412‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت اموزش وپرورش با‬ ‫بیان اینکه روند ثبت نام و اخذ شهریه تا مهرماه ادامه دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تا امروز گزارش مکتوبی در سامانه مبنی بر اخذ شهریه مازاد از‬ ‫نرخ مصوب نداشته ایم‪ ،‬اما گزارشاتی درباره عدم تفکیک میان‬ ‫شهریه فوق برنامه و ثابت‪ ،‬دریافت کارنامه‪ ،‬پرداخت شهریه‪،‬‬ ‫داشته ایم‪.‬‬ ‫به گزارش ایسـنا‪ ،‬احمـد محمودزاده در حاشـیه اختتامیه‬ ‫دهمیـن دوره مجلـس دانش امـوزی کـه در اردوگاه باهنـر‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬در پاسـخ بـه پرسشـی دربـاره رتبه هـای برتـر‬ ‫دانش امـوزان مـدارس غیردولتـی در کنکـور سراسـری‪،‬‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬رتبه هـای المپیـاد و کنکـور را بررسـی کنیـد‪،‬‬ ‫مـدارس غیـر دولتـی بـه انـدازه سـهم خـود حضـور دارنـد‪،‬‬ ‫بایـد هـم بـه منظر کیفـی و هم کمی توجـه کـرد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫چنیـن رقابت هایـی بـه ارتقـای شـاخص های اموزشـی و‬ ‫پرورشـی کمـک می کنـد‪ ،‬اینگونـه تصـور نکنید اگـر فتیله‬ ‫مـدارس غیردولتـی پایین کشـیده شـود‪ ،‬به مـدارس دولتی‬ ‫کمـک می شـود‪ .‬رئیس سـازمان مـدارس غیردولتـی وزارت‬ ‫اموزش وپـرورش بـا اشـاره بـه اینکـه تقابـل میـان مدارس‬ ‫دولتـی و غیردولتـی باعـث افزایـش کیفیت مـدارس دولتی‬ ‫نمی شـود‪ ،‬گفـت‪ :‬توصیـه اول بنـده این اسـت که رسـانه ها‬ ‫بـه افزایـش کیفیـت مـدارس غیردولتـی و دولتـی کمـک‬ ‫کننـد تـا در حوزه هـای علمـی‪ ،‬دینـی و پرورشـی جایـگاه‬ ‫مناسـبی کسـب کنیم‪ .‬محمـودزاده پیرامـون تخلفات برخی‬ ‫مدارس نسـبت بـه اخذ شـهریه بیش از نرخ مصـوب گفت‪:‬‬ ‫ایـن موضـوع را امسـال نداشـته ایم‪ ،‬هـم شفاف سـازی‬ ‫مناسـب صـورت گرفـت و هـم توصیه هـا پذیرفتـه شـده‬ ‫اسـت‪ .‬همچنیـن پیگیری هـای سـازمان‪ ،‬بازدیدهـا و‬ ‫گزارش گیری هـا موضـوع اخذ شـهریه مازاد را کاهـش داده‬ ‫اسـت‪ .‬او اضافـه کـرد‪ :‬مشـورت هایی بـا خـود موسسـان در‬ ‫خصـوص افزایـش نرخ شـهریه داشـته ایم‪ ،‬اتفاقی کـه افتاد‬ ‫ایـن بـود کـه در هماهنگـی خوبـی‪ ،‬شـهریه های پاییـن به‬ ‫نسـبت بهبود یافت و در افزایش شـهریه ها‪ ،‬تاب اوری مردم‬ ‫در نظر گرفته شـد‪ .‬رئیس سـازمان مدارس غیردولتی وزارت‬ ‫اموزش وپـرورش بـا بیان اینکـه روند ثبت نام و اخذ شـهریه‬ ‫تـا مهرمـاه ادامه دارد‪ ،‬اظهـار کرد‪ :‬تا امروز گـزارش مکتوبی‬ ‫در سـامانه مبنـی بـر اخـذ شـهریه مـازاد از نـرخ مصـوب‬ ‫نداشـته ایم‪ ،‬امـا ‪ ۲۰۰۰‬گـزارش در موضوعاتـی ماننـد عـدم‬ ‫تفکیـک میان شـهریه فوق برنامـه و ثابت‪ ،‬دریافـت کارنامه‪،‬‬ ‫پرداخت شـهریه‪ ،‬مشـکالت برای رفتن به مدرسـه دیگر در‬ ‫سـامانه به ثبت رسـیده اسـت‪ .‬محمودزاده در پاسخ به سوال‬ ‫دیگـری پیرامـون ادامـه تدریـس کتب درسـی در تابسـتان‬ ‫گفـت‪ :‬مـدارس بـرای کنکـور ایـن کار را انجـام می دهنـد و‬ ‫مجـوز دارنـد‪ ،‬پایه دوازدهم دوره متوسـطه ‪ ۱۵‬درصد بیشـتر‬ ‫از سـایر پایه هـا شـهریه دریافـت می شـود و بـه همیـن‬ ‫دلیـل زودتـر شـروع می کننـد‪ .‬بـرای مابقـی پایه هـا بحـث‬ ‫فوق برنامه هـا و دوره هـای تکمیلـی تابسـتان مطرح اسـت‪.‬‬ ‫او افـزود‪ :‬کالس تقویتـی و دوره تثبیـت و تعمیـق یادگیری‬ ‫نیـز بـرای دانش اموزان سـایر پایه هـا انجام می شـود‪ .‬رئیس‬ ‫سـازمان مـدارس غیردولتی وزارت اموزش وپرورش با اشـاره‬ ‫بـه هدایـت تحصیلـی در مـدارس غیردولتی گفـت‪ :‬هدایت‬ ‫تحصیلـی مانند مدارس عـادی انجام می شـود و اصراری به‬ ‫انتخـاب یک رشـته خاص بـرای دانش اموزان وجـود ندارد‪.‬‬ ‫ایـن احتمـال وجـود دارد ان توجهـی کـه بـه تـوازن دانش‬ ‫امـوزان در رشـته های مختلـف در مـدارس دولتی می شـود‪،‬‬ ‫در برخـی مـدارس غیـر دولتی وجود نداشـته باشـد‪.‬‬ ‫برگـزاری همایـش رهـروان زینبـی‪ ،‬برگـزاری همایـش‬ ‫نوجوانـان حسـینی در روز ‪ ۱۳‬مـرداد‪ ،‬برگـزاری مراسـم‬ ‫شـیرخوارگان حسـینی در روز جمعـه ‪ ۱۴‬و برگـزاری‬ ‫مراسـم های ویژه تاسـوعا و عاشـورای حسـینی ‪ ۱۶‬و ‪۱۷‬‬ ‫مـرداد‪ ،‬برگـزاری نماز ظهر عاشـورا از جملـه برنامه های‬ ‫بقاع سـطح یک اسـتان اصفهان اسـت‪ .‬او بـا بیان اینکه‬ ‫در بقـاع سـطح دو نیـز سـخنرانی ها‪ ،‬تعویـض پرچـم‪،‬‬ ‫برگـزاری مراسـم تاسـوعا و عاشـورا و برپایـی خیمـه‬ ‫معرفـت نیـز از برنامه هـای بقاع سـطح دو و سـه اسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬در کنـار ایـن برنامه هـا راه انـدازی کاروان عـزا با‬ ‫اجـرای مداحـان و ذاکـران جـوان و نوجوان نیـز در بقاع‬ ‫سـطح دو و سـه در دسـتور کار اسـت‪ .‬معـاون فرهنگـی‬ ‫اجتماعـی اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان اصفهـان افزود‪:‬‬ ‫تاکنـون درخواسـت اعزام ‪ ۲۲‬نفر مبلغ و روحانی از شـهر‬ ‫قـم را داشـتیم و پیش بینی ما این اسـت در کنـار این ‪۲۲‬‬ ‫نفـر بیش از ‪ ۱۵۰‬نفـر از مبلغان بومی در کنار این مبلغان‬ ‫همـکاری کننـد‪ .‬او بـا بیان اینکـه برخـی از برنامه ها نیز‬ ‫از طریـق فضـای مجـازی منتشـر خواهـد شـد‪ ،‬اضافـه‬ ‫کـرد‪ :‬حمایـت از گروه هـای تعزیه خوانـی نیـز در دسـتور‬ ‫کار امامـزادگان اسـتان در مـاه محرم امسـال در دسـتور‬ ‫کاراست‪.‬‬ ‫لزوم توجه به تناسب سنی بازی رایانه ای‬ ‫به گفته روانشناس بالینی والدین باید بپذیرند که بازی های‬ ‫رایانه ای بخشی از زندگی و نیازهای نوین کودک و نوجوانان‬ ‫عصر حاضر است و نمی توانند این ابزار را از ان ها بگیرند بلکه‬ ‫ می توانند همچون ابزارهای فناوری ان را مدیریت و نقاط ضعفش‬ ‫را تبدیل به قوت کنند‪ .‬سارا بهزاد با اشاره به تاثیرات مثبت و منفی‬ ‫بازی های رایانه ای بر کودکان‪ ،‬به ایمنا گفت‪ :‬اگر بازی متناسب‬ ‫با سن کودک و نوجوان انتخاب شود‪ ،‬بازی کردن هیچ اشکال‬ ‫و تهدیدی ندارد‪ ،‬اما بسیاری از والدین بدون اینکه این تناسب را‬ ‫در نظر بگیرند‪ ،‬برای فرزندان خود بازی خریداری می کنند‪ ،‬این‬ ‫تناسب سنی در انتخاب بازی های رایانه ای مسئله بسیار مهمی‬ ‫است که والدین باید به ان توجه داشته باشند‪ .‬او افزود‪ :‬در کنار‬ ‫بررسی تناسب سنی بازی‪ ،‬باید بررسی دقیقی نسبت به بازی‬ ‫توسط والدین صورت گیرد برخی بازی ها در مراحل باالتر ان‪،‬‬ ‫دارای صحنه ها و تصاویری هستند که خارج از شناخت کودک‬ ‫و نوجوان است و منجر به اسیب و تهدیدهای فراوانی همچون‬ ‫بلوغ زودرس و استرس برای کودکان می شود‪ .‬این روانشناس‬ ‫بالینی تصریح کرد‪ :‬مسئله دیگر که والدین متاسفانه از ان غافل‬ ‫هستند میزان زمانی است که فرزندشان برای بازی های رایانه ای‬ ‫صرف می کند که باید برای کودکان و نوجوان ساعت مشخص‬ ‫و دقیقی برای انجام این بازی ها در نظر گرفته شود و انچه مسلم‬ ‫است نباید این نوع بازی ها کل ساعات زندگی کودک و نوجوان را‬ ‫تحت تاثیر خود قرار دهد‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬ابتدا باید بپذیریم که بازی‬ ‫همان طور که از اسمش مشخص است‪ ،‬همراه خود نشاط و تفریح‬ ‫خوشایند به همراه می اورد‪ ،‬اما برای بازی کودکان حد و حدودی‬ ‫وجود دارد پس جنبه تفریحی ان را نمی توانیم در نظر نگیریم‪ .‬البته‬ ‫بسیاری از خانواده ها از معایب و اسیب های بازی های رایانه ای‬ ‫حرف می زنند‪ ،‬در صورتی که جنبه مثبت بازی های رایانه ای که‬ ‫همان تفریح است را مورد توجه قرار نمی دهند‪ .‬بهزاد ادامه داد‪:‬‬ ‫والدین مادام کودکان خود را از بازی های رایانه ای به دلیل اسیب ها‬ ‫احتمالی ان منع می کنند‪ ،‬اما جایگزینی برای بازی های رایانه ای‬ ‫برای کودکان و نوجوانان خود مشخص نمی کنند و نبود جایگزین‬ ‫باعث اسیب های بیشتری برای کودک و نوجوان می شود‪ .‬به‬ ‫عنوان نمونه اگر کودک قرار است بازی رایانه ای انجام ندهد‪ ،‬اما‬ ‫بخواهد سریال ماهواره ای مخصوص بزرگترها را مشاهده کند‪،‬‬ ‫قطعا بازی های رایانه ای اسیب کمتری نسبت به تماشای سریال‬ ‫ماهواره ای دارد‪ .‬این مسئله مهمی است که باید به بازی های‬ ‫رایانه ای به عنوان تفریح و خوش گذارانی ان توجه شود و باید‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫بررسی کنیم این تفریح و خوش گذرانی چه میزان زمان کودک و‬ ‫نوجوان را در برگیرد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اهمیت مشارکت والدین در بازی کودکان‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬ما در بازی های غیررایانه ای عنوان می کنیم که‬ ‫بازی ها دارای کارکرد هستند و روی هوش‪ ،‬مشارکت کودک‬ ‫یا نوجوان تاثیر می گذارند‪ ،‬به عنوان نمونه کارکرد بازی «لِی‬ ‫ لِی» در هماهنگی مهارت های حسی و حرکتی است‪ .‬والدین‬ ‫با مشارکت خود در بازی های رایانه ای می توانند کارکرد‬ ‫مشارکتی بازی های رایانه ای را برای کودکان و نوجوانان خود‬ ‫ارتقا دهند‪ ،‬یعنی والدین با مشارکت خود در بازی های رایانه ای‬ ‫می توانند فضای بازی را به فضای مشارکتی تبدیل کنند‪ .‬این‬ ‫روانشناس بالینی گفت‪ :‬بازی های امروز با بازی های دهه های‬ ‫گذشته مقداری تغییر کرده و دارای چالش های بیشتر است‪ ،‬در‬ ‫بازی های رایانه ای گذشته‪ ،‬فرد باید بررسی و فکر می کرد تا‬ ‫می توانست به مرحله بعدی برود‪ ،‬اما هم اکنون امکانی به نام‬ ‫‪ gem play‬وجود دارد که بچه ها نحوه به اتمام رسیدن مراحل‬ ‫هر بازی را از انجا فرامی گیرند و سپس ان را در بازی خود به کار‬ ‫می برند و سریع تر از زمان معمول بازی به اتمام می رسد‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬همین اتمام زودهنگام بازی های رایانه ای عالوه بر اینکه‬ ‫هزینه باالیی برای خرید بازی بعدی بر دوش والدین می گذارد‪،‬‬ ‫باعث می شود که کودک یا نوجوان برای خرید یا حتی کرایه‬ ‫بازی جدید در محیطی ناامن که متناسب با سن او نیست‪ ،‬قرار‬ ‫گیرد و برخی از والدین از قرار گرفتن فرزند خود در فضای خرید‬ ‫و کرایه بازی رایانه ای غافل هستند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬پرهیز از سیاه نگری به بازی های رایانه ای‬ ‫بهزاد تاکید کرد‪ :‬نباید به بازی رایانه ای نگاهی سیاه داشت و‬ ‫درعین حال اگر کودکان و نوجوانان از این ‪ gem play‬استفاده‬ ‫نکند‪ ،‬باعث می شود درباره ان بازی فکر و خالقیت بیشتری‬ ‫داشته باشند‪ .‬او گفت‪ :‬مشکل جامعه این است که بسیاری از افراد‬ ‫چیزهایی که به نظر به نفعشان نیست را حذف می کنند و مایل‬ ‫هستند به شیوه سنتی از ان استفاده کنند که در سال های اخیر‬ ‫این امر برای بازی های رایانه ای اتفاق افتاده است‪ .‬این روانشناس‬ ‫بالینی تاکید کرد‪ :‬والدین باید بپذیرند که بازی های رایانه ای بخشی‬ ‫از زندگی و نیازهای نوین کودک و نوجوانان عصر حاضر است‬ ‫و نمی توانند این ابزار را از ان ها بگیرند بلکه می توانند همچون‬ ‫ابزارهای تکنولوژی ان را مدیریت و نقاط ضعفش را تبدیل به‬ ‫قوت کنند‪.‬‬ ‫گروه جامعه‪ :‬رئیس پلیس فتا اســتان از دستگیری‬ ‫نوجوان ‪ 17‬ساله ای که با ارسال لینک جعلی مشاهده‬ ‫ابالغیه قضائیه‪ ،‬به تلفن همراه شهروندان ‪ 10‬میلیارد‬ ‫ریال کالهبرداری کرده بود خبر داد‪.‬‬ ‫سرهنگ ســید مصطفی مرتضوی گفت‪ :‬در پی‬ ‫مراجعه تعدادی از شــهروندان به پلیــس فتا و ارائه‬ ‫مرجوعه قضائی مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب‬ ‫بانکی انها پــس از ورود به لینکی ناشــناس جهت‬ ‫پرداخــت هزینه احــراز هویت‪ ،‬بررســی موضوع در‬ ‫دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫شاکیان اظهار داشتند پس از دریافت پیامکی با عنوان‬ ‫«شکوائیه علیه شــما » و ورود به لینک معرفی شده‬ ‫برنامه ای با عنوان اپلیکیشن قوه قضائیه دانلود و جهت‬ ‫احراز هویت مبلغ ‪ 20‬هزار ریال از کاربران درخواست‬ ‫کرده و پس از ان شاکی جهت پرداخت وجه درخواستی‬ ‫اقدام به ثبت اطالعات کارت بانکی خود می کند‪ ،‬کل‬ ‫موجودی حســاب انها برداشت شــده است‪ .‬رئیس‬ ‫پلیس فتا استان عنوان داشــت‪ :‬در بررسی های اولیه‬ ‫مشخص می شــود‪ ،‬درگاه بانکی که شاکیان از طریق‬ ‫ان اقدام به پرداخت وجه کرده اند‪ ،‬درگاهی جعلی بوده‬ ‫که اطالعات حساب بانکی او را به سرقت برده است‬ ‫و اپلیکیشــن جعلی نیز با دسترسی به پیامک ها اقدام‬ ‫به سرقت رمز دوم یک بارمصرف کرده و با دسترسی‬ ‫به لیست مخاطبین پیامک مذکور را برای سایر افراد‬ ‫ارســال می کند‪ .‬این مقام انتظامی عنوان داشت‪ :‬برابر‬ ‫تحقیقــات صورت گرفته با توجه به گســتردگی این‬ ‫شگرد مجرمانه‪ ،‬ارزش کالهبرداری این پرونده بیش از‬ ‫‪ 10‬میلیارد ریال پیش بینی می شود و اقدامات تخصصی‬ ‫کارشناسان جهت شناسایی سایر مالباختگانی که از این‬ ‫طریق از حساب انها برداشت شده ادامه دارد‪ .‬سرهنگ‬ ‫مرتضوی در پایان ضمن اشــاره به اینکه متهم پس‬ ‫از تشــکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع‬ ‫قضائی معرفی شد به شهروندان توصیه کرد‪ :‬پیامک‬ ‫ارسالی از سوی قوه قضاییه با سرشماره ‪ADLIRAN‬‬ ‫ارسال و فاقد لینک است‪ ،‬بنابراین جهت مشاهده ابالغ‬ ‫الکترونیک قضایی نیاز به واریز وجه نیست و شهروندان‬ ‫صرفا به ســامانه ‪ eblagh.adliran.ir‬مراجعه و از‬ ‫رفتن به سایر سایت ها و دانلود اپلیکیشن های مختلف‬ ‫جدا خودداری کنند‪.‬‬ ‫اعتراف زنان سارق به ‪100‬‬ ‫فقره سرقت‬ ‫گروه جامعه‪ :‬فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از‬ ‫دستگیری ‪ 4‬زن سارق که به ‪ 100‬فقره سرقت اعتراف‬ ‫کردند‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫سرهنگ حسین بســاطی بیان داشــت‪ :‬در پی‬ ‫ســرقت های متعدد گوشــی تلفن همراه از صاحبان‬ ‫مغازه ها موضوع به طور ویژه در دســتور کار ماموران‬ ‫فرماندهی انتظامی شهرســتان اصفهان قرار گرفت‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬تحقیقات در این خصوص ادامه داشــت تا‬ ‫اینکه ســرانجام ماموران کالنتــری ‪ 20‬فرماندهی‬ ‫انتظامی شهرســتان اصفهان با هوشیاری توانستند‬ ‫ردپای باندی متشــکل از ‪ 4‬زن ســابقه دار را در این‬ ‫سرقت ها به دســت اورده و طی یک عملیات کام ً‬ ‫ال‬ ‫منســجم و ضربتی انها را دســتگیر کنند‪ .‬فرمانده‬ ‫انتظامی شهرستان اصفهان با بیان اینکه متهمان در‬ ‫تحقیقات صورت گرفته به ‪ 100‬فقره سرقت اعتراف‬ ‫کردند اظهار داشــت‪ :‬این افراد در پوشش خریدار به‬ ‫مغازه مراجعه کرده و بعد از اینکه فروشنده را مشغول‬ ‫می کردند تا جنس موردنظر را برایشــان بیاورد تلفن‬ ‫همراه او را سرقت کرده و به سرعت از محل متواری‬ ‫می شدند‪ .‬این مقام انتظامی از شناسایی ‪ 100‬شاکی‬ ‫در ایــن پرونده خبر داد و گفت‪ :‬با توجه به اینکه این‬ ‫زنان در اقصی نقاط کشور اقدام به سرقت می کردند‬ ‫از کســا نی که به این شــیوه از انها ســرقت شده‬ ‫می خواهیم تا برای تنظیم شــکایت به کالنتری ‪20‬‬ ‫ملک شهر اصفهان مراجعه کنند‪.‬‬ ‫شرایط قانونی تعویض رنگ‬ ‫و قطعات اصلی وسیله نقلیه‬ ‫گروه جامعه‪ :‬بنا به گفته رئیس پلیس راهنمایی و‬ ‫رانندگی اســتان تغییر رنگ و تعویض قطعات اصلی‬ ‫وسیله نقلیه منوط به دریافت مجوز کتبی از واحدهای‬ ‫شماره گذاری پلیس رهنمایی و رانندگی است‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمدرضا محمدی بیان داشت‪ :‬برخی‬ ‫از دارندگان وســایل نقلیه با توجه به شرایط ظاهری‬ ‫و فنی وســیله نقلیه متقاضی تغییر رنگ و یا قطعات‬ ‫اصلی وسیله نقلیه هستند که این امر نیازمند دریافت‬ ‫مجوز اســت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬رانندگان توجه داشته باشند‬ ‫بر اســاس ماده ‪ 21‬و ‪ 22‬ایین نامه پلیس راهنمایی و‬ ‫رانندگی مالک وســیله نقلیه چنانچه قصد تغییر رنگ‬ ‫یا تعویض هریک از قطعات اصلی وسیله نقلیه شامل‬ ‫موتور‪ ،‬شاسی و اتاق را داشته باشد باید پیش تر مجوز‬ ‫الزم برای تغییر رنگ و یا تعویض قطعات اصلی را از‬ ‫واحد شماره گذاری پلیس راهنمایی و رانندگی دریافت‬ ‫کنند‪ .‬رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان با بیان‬ ‫اینکــه رانندگان پس از طی مراحــل قانونی اقدام به‬ ‫اعمال تغییرات بر وسیله نقلیه کنند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫پس از دریافت مجوز کتبی از واحدهای شماره گذاری‬ ‫پلیس رهنمایی و رانندگی‪ ،‬رانندگان مجاز به تغییر رنگ‬ ‫و تعویض قطعات اصلی وسیله نقلیه هستند‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫چرا تلویزیون از مجریانش مراقبت نمی کند؟‬ ‫قاب جادویی‬ ‫فرهنگ اصفهان‬ ‫برگزاری پنجمین دوره‬ ‫جشنواره ملی «خندستان» در‬ ‫اصفهان‬ ‫بعـد از چنـد سـال وقفه در برگـزاری جشـنواره تئاتر‬ ‫کمـدی اصفهـان بـا توجـه بـه شـرایط متاثـر از کرونا‪،‬‬ ‫پنجمیـن دوره جشـنواره تخصصی خندسـتان در حوزه‬ ‫کمـدی و انـواع ان در سـطح ملـی برگـزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایمنـا‪ ،‬پـس از چنـد سـال وقفـه در‬ ‫برگـزاری جشـنواره تئاتـر کمـدی اصفهان بـا توجه به‬ ‫شـرایط متاثـر از کرونـا و باهـدف اعتالی دوبـاره تئاتر‬ ‫کمـدی و رشـد و تعالـی کیفـی اثـار پنجمیـن دوره‬ ‫جشـنواره تخصصـی خندسـتان و انـواع ان در بخـش‬ ‫اصلـی و جنبی به زودی و در سـطح ملی برگـزار خواهد‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫جشـنواره ملـی تئاتـر کمـدی خندسـتان در بخش‬ ‫اجـرای صحنه ای و بیرونـی از عموم هنرمندان اصفهان‬ ‫و سراسـر کشـور کـه در سـطوح حرفـه ای در جریـان‬ ‫کمـدی تئاتر کشـور فعالیـت دارند دعوت به شـرکت و‬ ‫حضـور در ایـن رویـداد می کند‪.‬‬ ‫عمـوم عالقه منـدان تا پانزدهم مهرمـاه ‪ ١۴٠١‬برای‬ ‫شـرکت در ایـن جشـنواره فرصـت دارنـد و ایـن تاریخ‬ ‫تمدیـد نخواهد شـد‪ .‬همچنیـن اختتامیه این جشـنواره‬ ‫و معرفـی برگزیدگان ان در اذرمـاه ‪ ١۴٠١‬برگزار خواهد‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫عالقه منـدان بـرای کسـب اطالعـات بیشـتر و‬ ‫دریافـت ایین نامـه فراخـوان می تواننـد بـه سـایت‬ ‫‪ www.khandestan-isf.ir‬یـا صفحـه اینسـتاگرام‬ ‫تـاالر هنـر یـا خندسـتان بـه ادرس _‪talarhonar‬‬ ‫‪ isfahan،khandestan-isf‬مراجعـه کننـد‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکر اسـت فراخـوان این جشـنواره به زودی‬ ‫منتشـر خواهد شد‪.‬‬ ‫سینمای جهان‬ ‫دست خالی تلویزیون در اجرا‬ ‫سریال «اتش سرد» از‬ ‫‪ ۲۲‬مرداد پخش می شود‬ ‫مجموعـه تلویزیونـی «اتش سـرد» به نویسـندگی‬ ‫محسـن سـرتیپی و نازنیـن فرخلـو‪ ،‬کارگردانـی رضـا‬ ‫ابوفاضلـی و تهیه کنندگـی علی مهام از ‪ ۲۲‬مـرداد روی‬ ‫انتن شـبکه دو سـیما مـی رود‪.‬‬ ‫به گزارش سـیما فیلم‪ ،‬مجموعـه تلویزیونی «اتش‬ ‫سـرد» به نویسـندگی محسن سـرتیپی و نازنین فرخلو‪،‬‬ ‫کارگردانـی رضا ابوفاضلی و تهیه کنندگـی علی مهام از‬ ‫‪ ۲۲‬مرداد روی انتن شـبکه دو سـیما می رود‪.‬‬ ‫در ایـن مجموعـه بازیگرانی چـون پرویز فالحی پور‪،‬‬ ‫عبدالرضـا اکبـری‪ ،‬فریبا متخصص‪ ،‬شـیوا خسـرومهر‪،‬‬ ‫جعفـر دهقـان‪ ،‬مهـدی سـلوکی‪ ،‬پویـا امینـی‪ ،‬سـارا‬ ‫احمدیـان‪ ،‬بهـزاد خداویسـی‪ ،‬مریم موسـویان و شـاهد‬ ‫احمدلـو بـازی می کننـد‪.‬‬ ‫سـریال «اتش سـرد» یـک ملودرام اجتماعی اسـت‬ ‫کـه در خالصـه داسـتان ان امـده اسـت‪« :‬فریـد پدر و‬ ‫مـادرش را در یـک حادثـه ازدسـت داده و وارث نیمی از‬ ‫کارخانه های بزرگ اسـت‪ .‬محسـن تاجیک شـوهر عمه‬ ‫فریـد کـه قیم قانونی او نیز اسـت متوجه دسـتکاری در‬ ‫حسـاب های کارخانـه می شـود و…‪».‬‬ ‫«اتش سـرد» محصول گروه فیلم و سـریال شـبکه‬ ‫دو سیماسـت کـه از شـنبه تـا پنج شـنبه روی انتـن‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 11‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4412‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫افــول ناگهانی ســتاره های تلویزیونی در عرصــه اجرا و‬ ‫گویندگی‪ ،‬حاال دیگر موضوعی غافلگیرکننــده و دور از ذهن‬ ‫نیست؛ رویه ای است که در سال های اخیر بر اثر تکرار مکررات‪،‬‬ ‫قابل پیش بینی اما همچنان برای مخاطب و فعاالن این حوزه‬ ‫پرســش برانگیز و ازاردهنده اســت‪ .‬نمون ه اخیر این رفتن های‬ ‫غیرمنتظره‪ ،‬خداحافظی مجری «ســمت خــدا» ـ نجم الدین‬ ‫شریعتی ـ است که اگرچه موقت به نظر می رسد‪ ،‬اما عده ای از‬ ‫مخاطبان عالقه مند به برنامه های مذهبی را نگران کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬از مجری به عنوان ویترین تلویزیون یاد‬ ‫می شــود؛ این ویترین اگر درست و متناسب با محتوای مدنظر‬ ‫چیدمان شــده باشــد‪ ،‬برنامه را به اوج می بــرد‪ ،‬مخاطب را تا‬ ‫انتهــا پای گیرنده نگه می دارد و فرایند انتقال پیام به درســتی‬ ‫شــکل می گیرد‪ .‬به همان میزان اگر در انتخاب افراد اشتباه و‬ ‫کج سلیقگی صورت گیرد‪ ،‬مخاطب در همان اولین برخوردها با‬ ‫مجری‪ ،‬برنامه را پس می زد‪ ،‬کانال را تغییر می دهد و دیگر هم‬ ‫سراغی از ان نمی گیرد‪.‬‬ ‫برنامه های گفت وگومحور شبکه های مختلف سیما‪ ،‬بخش‬ ‫مهم و حجیمی از کنداکتور تلویزیون را به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫این برنامه ها در هر حوزه ای که باشند‪ ،‬به یک یا چند مجری نیاز‬ ‫دارند تا ســکان و نبض برنامه را به دست بگیرند‪ ،‬گفت وگوها‬ ‫بــا مهمان ها را هدایت کننــد و در مواقع ضروری خصوصا در‬ ‫برنامه های زنده واکنش درست و به موقع از خود نشان دهند‪.‬‬ ‫و البته چنین ســرمایه ای برای هر شبکه تلویزیونی ساده و‬ ‫اسان به دســت نمی اید‪ .‬گاه سال ها صبوری‪ ،‬اموزش و صرف‬ ‫سرمایه الزم است تا شبکه ای به یک مجری کاربلد و محبوب‬ ‫دست یابد و ان وقت‪ ،‬تازه زمان بهره مندی تلویزیون از ستاره ای‬ ‫است که در سپهر رسانه ای به مخاطب معرفی کرده است‪.‬‬ ‫ی گاه با تکرار حضور در برنامه ها‪ ،‬به ان چنان شهرت‬ ‫مجر ‬ ‫و محبوبیتی دست پیدا می کند که بسیاری از بازیگران با سال ها‬ ‫بازی در فیلم و ســریال های مخاطب پســند هم به گردپایش‬ ‫نمی رســند‪ .‬برخی از مجری ها حتی قابلیت ان را داشته اند که‬ ‫به یکی از بِرندهای تلویزیونی بدل شوند و به لحاظ توان همراه‬ ‫کردن مخاطب‪ ،‬امضای یک برنامه خاص باشند‪.‬‬ ‫نگاهی بــه مجری هایی که در دو دهــه اخیر به مخاطب‬ ‫تلویزیون معرفی شده اند‪ ،‬ثابت می کند که تلویزیون در شناسایی‬ ‫و معرفی این افراد‪ ،‬عملکرد نسبتا قابل قبولی داشته و توانسته‬ ‫کاری کند که مخاطب به خاطر یک مجری پیگیر برنامه ها باشد‪.‬‬ ‫اما اینکه تلویزیون در نگهداری و مدیریت ستاره هایی که در دل‬ ‫خود متولد کرده‪ ،‬چقدر موفق بوده‪ ،‬موضوعی است که با نگاهی‬ ‫به سرنوشت چند تن از مشــهورترین مجری ها و گوینده های‬ ‫دهه های اخیر تلویزیــون می توان به راحتی و به صراحت به ان‬ ‫پاسخ داد‪.‬‬ ‫عادل فردوســی پور‪ ،‬علی درســتکار‪ ،‬نجم الدین شریعتی‪،‬‬ ‫احسان کرمی‪ ،‬رضا رشیدپور‪ ،‬محمدرضا شهیدی فرد‪ ،‬محمود‬ ‫شهریاری‪ ،‬سونیا پوریامین‪ ،‬ازاده نامداری‪ ،‬عبدالرضا امیراحمدی‪،‬‬ ‫نجمه جودکی‪ ،‬صبا راد‪ ،‬فرزاد حسنی‪ ،‬فرزاد جمشیدی و ‪...‬‬ ‫اســامی که در باال ازنظر گذراندید‪ ،‬چند تن از مجری های‬ ‫تلویزیون در دو دهه اخیر بوده اند که هرکدام در حیطه تخصصی‬ ‫خود‪ ،‬برنامه های پرمخاطبی را اجرا کردند‪ .‬افرادی که با هزینه و‬ ‫زمانی که تلویزیون برایشان صرف کرد و انتنی که در اختیارشان‬ ‫گذاشت‪ ،‬رشد کردند و قد کشــیدند‪ .‬اما در حال حاضر از میان‬ ‫اســامی باال چند نفر را به صورت مســتمر و فعال در تلویزیون‬ ‫می بینید؟‬ ‫برخی از این افراد مدت هاست رنگ اجرا را به خود ندیده اند‬ ‫و برخی دیگر ممکن است گهگاه در حین اجرای یک مسابقه‬ ‫تلویزیونی یا اجرای یک برنامه مناسبتی‪ ،‬به چشمتان بخورند اما‬ ‫محسن چاوشی ‪ :‬هنرمند گره گشا‬ ‫محسن چاوشی همزمان با فرارسیدن سالروز تولدش با انتشار‬ ‫نوشته ای در فضای مجازی از مردمی که با او در ازادی زندانیان‬ ‫و تامین کمک هزینه برای نیازمندان همراهی کرده و می کنند‪،‬‬ ‫قدردانی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬محسن چاوشی ازجمله خوانندگان خبرساز‬ ‫کشورمان است که باوجود عدم برگزاری کنسرت و کمترین‬ ‫حضور در مجامع فرهنگی هنری همواره در سیبل حاشیه ها و‬ ‫خبرها قرار دارد و همواره خالق غافلگیری هایی است که وی را‬ ‫تا مدت تبدیل به یکی از چهره های خبرساز موسیقی می کند‪.‬‬ ‫این خواننده طی سال های اخیر با پرهیز از شواف های‬ ‫تبلیغاتی و ایجاد هیجانات کاذب برای طرفداران تین ایجری‬ ‫جامعه مخاطبان موسیقی پاپ به منظور کسب درامد بیشتر‪،‬‬ ‫ترجیح داده است تا با همراهی و معرفی تعدادی از افراد‬ ‫صاحب نام در حوزه های مختلف‪ ،‬دست به کارهای خیرخواهانه و‬ ‫خداپسندانه ای بزند که به شدت هم با استقبال مردم مواجه شده‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1406‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر‬ ‫به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت‬ ‫به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1401/04/29 -۴۸۵۶‬هیات دوم اقای پیمان حاجیان به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۵۱۷۵۷‬کدملی ‪ ۱۲۸۰۴۰۷۶۰۳‬صادره اصفهان فرزند نعمت اله در ‪ 16/947‬حبه مشاع از ‪ ۷۲‬حبه‬ ‫باستثنای بهای ثمنیه اعیانی ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 405/47‬مترمربع قسمتی‬ ‫از پالک شماره ‪ ۱۹‬فرعی از ‪ ۴۰‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان‬ ‫از مالکیت نعمت اله حاجیان و پریسا حاجیان و زهره سادات مویدی ورپشتی طبق سامانه امالک‬ ‫ردیف ‪-۲‬رای شماره ‪ 1401/04/29 -۴۸۵۳‬هیات دوم خانم پری ناز حاجیان به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۲۰۴۹۰‬کدملی ‪ ۱۲۹۲۱۲۲۳۰۷‬صادره اصفهان فرزند نعمت اله در ‪ 8/473‬حبه مشاع از ‪ ۷۲‬حبه‬ ‫باستثنای بهای ثمنیه اعیانی ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 405/47‬مترمربع قسمتی‬ ‫از پالک شماره ‪ ۱۹‬فرعی از ‪ ۴۰‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان‬ ‫از مالکیت نعمت اله حاجیان و پریسا حاجیان و زهره سادات مویدی ورپشتی طبق سامانه امالک‬ ‫ردیف ‪ -۳‬رای شماره ‪ 1401/04/29 -۴۸۵۴‬هیات دوم خانم پریسا حاجیان به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۵۰۵۴۴‬کدملی ‪ ۱۲۸۰۳۹۴۹۱۹‬صادره اصفهان فرزند نعمت اله در ‪ 13/833‬حبه مشاع از ‪ ۷۲‬حبه‬ ‫باستثنای بهای ثمنیه اعیانی ‪ 473/8‬حبه مشاع ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪405/47‬‬ ‫مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۱۹‬فرعی از ‪ ۴۰‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت‬ ‫ملک غرب اصفهان از مالکیت نعمت اله حاجیان و پریسا حاجیان و زهره سادات مویدی ورپشتی‬ ‫طبق سامانه امالک‬ ‫ردیف ‪ -۴‬رای شماره ‪ 1401/04/29 -۴۸۵۵‬هیات دوم اقای پژمان حاجیان به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۱۲۷۱۹‬کدملی ‪ ۱۲۹۲۰۵۵۲۹۴‬صادره اصفهان فرزند نعمت اله در ‪ 16/947‬حبه مشاع از ‪ ۷۲‬حبه‬ ‫باستثنای بهای ثمنیه اعیانی ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 405/47‬مترمربع قسمتی‬ ‫از پالک شماره ‪ ۱۹‬فرعی از ‪ ۴۰‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان‬ ‫از مالکیت نعمت اله حاجیان و پریسا حاجیان و زهره سادات مویدی ورپشتی طبق سامانه امالک‬ ‫ردیف ‪ ۵‬رای شماره ‪ 1401/04/29 -۴۸۵۲‬هیات دوم خانم زهره سادات مویدی ورپشتی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۲۴۰‬کدملی ‪ ۱۲۸۴۵۴۶۲۲۵‬صادره اصفهان فرزند سیدمصطفی در ‪15/8‬‬ ‫حبه مشاع از ‪ ۷۲‬حبه ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 405/47‬مترمربع قسمتی‬ ‫از پالک شماره ‪ ۱۹‬فرعی از ‪ ۴۰‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب‬ ‫اصفهان از مالکیت نعمت اله حاجیان و پریسا حاجیان و زهره سادات مویدی ورپشتی طبق‬ ‫سامانه امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/05/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/26 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪/1358554‬م الف‬ ‫است‪ .‬اقدامی که همان گونه که قبال هم به ان اشاره شده بود‪،‬‬ ‫طی سال های اخیر منجر به راه اندازی کمپینی برای کمک به‬ ‫نیازمندان شده است‪.‬‬ ‫چاوشی در این کمپین ها که عمده فعالیت ان ها در کانال ها و‬ ‫فضای مجازی صورت گرفته و گفته می شود برخی افراد مشهور‬ ‫و صاحب نفوذ نیز با ان در ارتباط هستند‪ ،‬با انتشار فراخوانی‬ ‫با اشاره به فرد نیازمند و شرح حال کوتاه زندگی اش که توسط‬ ‫او و افراد دیگر شناسایی شده اند‪ ،‬از طرفداران و اعضای این‬ ‫کمپین می خواست تا با تامین مبلغ موردنیاز در زمینه هایی چون‬ ‫کمک هزینه درمان‪ ،‬ازادی زندانیان غیربزهکار و تامین دیه‬ ‫برای نجات از اعدام با او همراهی کنند که همه این فراخوان ها‬ ‫درنهایت هم با همین یک جمله چاوشی تمام می شد‪« :‬مبلغ‬ ‫موردنیاز تامین شد‪».‬‬ ‫به گفته دست اندرکاران ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه با‬ ‫کمک مخاطبان صفحه اینستاگرام محسن چاوشی در ‪ ۲‬سال‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1409‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۰۷۰۰۱۷۰۱‬مورخ ‪ 1401/4/21‬هیات اول موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا کریمی هویه فرزند مصطفی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ ۲۳‬و کد ملی ‪ ۱۱۱۱۰۳۸۲۲۸‬صادره از فالورجان در ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫کشاورزی با کاربری زراعی به مساحت ‪ 460/62‬متر مربع پالک ‪ ۲۷‬اصلی واقع در هویه انتقال‬ ‫موروثی از مالک رسمی اقای مصطفی کریمی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت‬ ‫انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/05/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/26 :‬محمدعلی ناظمی‬ ‫اشنی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان ‪/1358131‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1411‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۰۷۰۰۱۷۱۵‬مورخ ‪ 1401/4/22‬هیات اول موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای یونس جمشیدی فرزند‬ ‫على بشماره شناسنامه ‪ ۲۰۰‬وکدملی ‪ ۱۲۸۴۸۸۱۷۹۲‬صادره از اصفهان در ششدانگ یک‬ ‫قطعه زمین کشاورزی با کاربری زراع به مساحت ‪ 8665/92‬متر مربع پالک ‪ ۴۳۰‬اصلی واقع‬ ‫در مینادشت خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اقای حسین جمشیدی فرزند قاسمعلی محرز‬ ‫اگهی تغییرات شرکت ار گون صنعت سپاهان سهامی خاص به‬ ‫شماره ثبت ‪ 40508‬و شناسه ملی ‪10260581865‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ‪1400/12/07‬‬ ‫تصمیمات ذیل اتخاذ شد ‪:‬موسسه حسابرسی اذرین حساب حسابداران رسمی‬ ‫ش م ‪ 10100602370‬ش ث ‪ 2482‬ک پ ‪ 8163848888‬و اقای امیرحسین‬ ‫میرصیدزاده به ش م ‪ 1282331795‬ک پ ‪ 8335146857‬به ترتیب به سمت‬ ‫بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند‪ .‬روزنامه‬ ‫اصفهان امروز جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید‪ .‬اداره کل ثبت اسناد‬ ‫و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان‬ ‫(‪)1359160‬‬ ‫بسیار کم فروغ تر از قبل‪.‬‬ ‫تصور کنید روزی نهالی کوچک را در باغچه تان می کارید‪.‬‬ ‫ســال ها زمان می گذارید تا نهال رفته رفته بزرگ شود و به ثمر‬ ‫بنشیند‪ .‬برای مراقبت از نهال هزینه می کنید‪ ،‬ابیاری می کنید‪،‬‬ ‫سم پاشی می کنید و همه این ها به این امید است که نهال شما‬ ‫درختی ُپربار شــود که از قِبلش سودی عایدتان شود تا پس از‬ ‫صرف ان هزینه ها از ماحصل کار خود بهره ببرید‪ .‬اما درســت‬ ‫وقتی که نهال درختی پربار است و به بار نشسته‪ ،‬به محض دیدن‬ ‫یک افت یا یک برگ زرد‪ ،‬درخت را از ریشــه قطع می کنید تا‬ ‫اصال جلوی چشمتان نباشد!‬ ‫این درســت اتفاقی اســت که برای برخی از مجری های‬ ‫تلویزیون در این سال ها رقم خورده است‪ .‬باسیاست رفتاری «یا‬ ‫ان طور که ما می گوییم باش‪ ،‬یا اصال نباش» در سال های اخیر‬ ‫صداوســیما چهره های متعددی را در عرصه اجرا و البته دیگر‬ ‫عرصه ها ازدست داده است‪.‬‬ ‫ایــن در حالی اســت کــه رســانه های دنیا بــرای حفظ‬ ‫مجری هایشــان تا سر حد امکان تالش می کنند و این تالش‬ ‫روندی در جهت منافع رسانه است؛ چراکه می توانند پیامی را که‬ ‫گاه با صرف مبالغی هنگفت در قالب فیلم و سریال به مخاطب‬ ‫خود منتقل کنند‪ ،‬به واســطه یک فرد ـ مجــری ـ در عرض‬ ‫چند ثانیه به بهترین و تاثیرگذارترین شکل ممکن ارائه دهند‪.‬‬ ‫این گونه است که مجری ای مثل لری کینگ‪ ،‬سال ها یک برنامه‬ ‫را در شبکه سی ان ان اجرا می کند یا اپرا وینفری ‪ ۲۵‬سال یک‬ ‫برنامه را اجرا کرده و ستاره گفت وگوهای تلویزیونی می شود‪.‬‬ ‫موضوع تنها کنار گذاشــتن مجری های جوان و تازه به بار‬ ‫نشسته نیســت‪ ،‬کنار گذاشتن مجری های بازنشسته و باسابقه‬ ‫نیز معضل دیگری اســت که برخی ازجمله محمدرضا حیاتی‬ ‫ـ گوینده باســابقه تلویزیون ـ به ان اشــاره کرده اند‪ .‬حیاتی در‬ ‫اخیر تعداد ‪ ۸۵۱‬زندانی غیربزهکار تحت حمایت ستاد دیه کشور‬ ‫با رقم اهدایی ‪ ۷‬میلیارد و ‪ ۴۵۰‬میلیون تومانی عالقه مندان و‬ ‫دنبال کنندگان صفحه اجتماعی این خواننده از بند حبس رهایی‬ ‫یافته اند‪.‬این در حالی است که در روز هشتم مردادماه مصادف‬ ‫با زادروز تولد این هنرمند به مانند سال های قبل‪ ،‬وی هدیه‬ ‫سالروز میالد خود را در قالب طرحی در جهت ازادی ‪ ۴۳‬زندانی‬ ‫خرمشهری مطرح کرد که با این فراخوان اعالم شده هواداران‬ ‫چاوشی در مدت کوتاهی با واریز مبلغی معادل ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫تومان به حساب ستاد مردمی دیه استان خوزستان‪ ،‬زمینه ازادی‬ ‫همه محبوسان معرفی شده را فراهم کردند تا به این مناسبت‬ ‫بسیاری از مردان عائله مند و سرپرستان خانواده در زادگاه محسن‬ ‫چاوشی از بند رهایی یافته و در قالب یک هدیه تولد تقدمی به‬ ‫این ستاد مردمی به اغوش گرم جامعه بازگردند‪.‬‬ ‫علی شمس مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و‬ ‫کمک به زندانیان نیازمند طی روزهای گذشته درباره فعالیت های‬ ‫محسن چاوشی توضیح داده است‪ :‬با کمک ‪ ۷‬میلیارد و ‪۴۵۰‬‬ ‫میلیون تومانی محسن چاوشی‪ ،‬طی دو سال گذشته زمینه ازادی‬ ‫‪ ۸۵۱‬نفر از زندانیان تحت حمایت ستاد مردمی دیه فراهم شده‬ ‫‪5‬‬ ‫«مردی از ماه» گیشه سینمای‬ ‫چین را نجات داد‬ ‫این خصوص به ایســنا گفته اســت‪« :‬متاسفانه در حال حاضر‬ ‫بازنشسته ها را به سازمان راه نمی دهند‪ .‬بازنشسته ها اگر بخواهند‬ ‫دیداری با همکارانشــان داشته باشــند‪ ،‬اجازه ندارند وارد محل‬ ‫ســازمان صداوسیما شــوند و کارت های بازنشستگی گیت ها‬ ‫(درهای ورودی) را باز نمی کند‪».‬‬ ‫سرنوشــت تلخ پشت درهای بســته ماندن پس از سال ها‬ ‫تجربه کاری‪ ،‬این روزها گریبان بسیاری از گوینده ها و مجریان‬ ‫تلویزیونی را گرفته اســت‪ .‬این در حالی اســت که تلویزیون‬ ‫می توانست با مدیریت کارامد و دلسوزانه تر (حداقل برای زمان و‬ ‫هزینه ای که خو ِد رسانه صرف کرده است) بسیاری از این افراد‬ ‫را مقابل دوربین های خود در قاب تصویر داشته باشد‪.‬‬ ‫بااین همــه‪ ،‬پیمان جبلی کــه کمتر از دو مــاه دیگر وارد‬ ‫یک سالگی ریاستش بر ســازمان صداوسیما می شود‪ ،‬از همان‬ ‫ابتدا بازگشــت باتجربه ها را وعده داده است‪ .‬او گفته است‪« ،‬از‬ ‫ضوابط حرفه ای و قانونی رسانه ملی است که از تمام ظرفیت ها‬ ‫و قدرت انتن برای جلب اعتماد و نظر مخاطب اســتفاده کند و‬ ‫هیچ گونه ظرفیتی را نباید نادیده بگیرد‪».‬‬ ‫رئیس ســازمان صداوسیما در اظهارنظری دیگر هم تاکید‬ ‫کرده است‪« :‬تمام ظرفیت های انسانی که در قالب های مختلف‬ ‫هنرمند کارگردان‪ ،‬مجری و ‪ ...‬عوامل تولید همه ســرمایه های‬ ‫تلویزیون هستند و از هرکدام باید به بهترین نحو ممکن استفاده‬ ‫کرد که این پازل زیبا شــکل بگیرد‪ .‬هیــچ ظرفیتی را در دوره‬ ‫جدیــدی نمی گذاریم هدر برود از همه ظرفیت ها در حد امکان‬ ‫بهره مند خواهیم شد‪ .‬تمام عزیزان ما و سرمایه های انسانی ما‬ ‫برای ما عزیز و محترم هستند و جایشان در رسانه ملی همیشه‬ ‫بازخواهد بود اما اینکه در دوره تحولی جدید در ارتباط با چهره ها‬ ‫چه خواهیم کرد‪ ،‬امیدواریم ان شاءاهلل بتوانیم صیانت بهتری از‬ ‫چهره ها انجام دهیم‪».‬‬ ‫است‪.‬وی در این زمینه توضیح داد‪ :‬امروز نه فقط عیار و اعتبار‬ ‫تیتراژهای اثار فاخر نمایشی و نه فقط تالش گران عرصه موسیقی‬ ‫به وجود شخصیت هایی چون محسن چاوشی مفتخرند که امروز‬ ‫ما در حوزه حل اسیب های اجتماعی نیز به خود می بالیم که از‬ ‫نعمت همیاری و همراهی ایشان برخورداریم‪ .‬ایشان که با ‪۴/۵‬‬ ‫میلیون دنبال کننده در اینستاگرام و چند صد هزار دنبال کننده در‬ ‫توئیتر‪ ،‬نه برای کسب نام و نان بیشتر‪ ،‬که برای رفع مشکالت‬ ‫هم وطنانش تالش کرده و افزون بر رهایی دادن جوانان بسیاری‬ ‫را از پای چوبه دار و تامین دارو و اسباب درمان خیلی از بیماران‬ ‫خاص‪ ،‬در وادی استخالص زندانیان غیربزهکار هم بدون بوق و‬ ‫کرنا اقدامات ماندگاری را رقم زده است؛ اقای هنرمند‪ ،‬عمرتان‬ ‫بلند و عزت تان روزافزون‪.‬‬ ‫محسن چاوشی هم به تازگی با ابراز خرسندی از انجام این‬ ‫حرکت خیرخواهانه از طرفدارانش تشکر کرده و با انتشار متنی‬ ‫کوتاه در صفحات مجازی خود‪ ،‬این گونه درباره فعالیت های‬ ‫خیرخواهانه خود گزارش داده است‪« :‬صحبت از مردمانی ست‬ ‫که بلندطبعی شان در هنگام فعالیت های نوع دوستانه‪ ،‬صحنه ای‬ ‫غرورافرین به نمایش می گذارد‪.‬‬ ‫کمدی علمی‪-‬تخیلی «مردی از ماه» در نخستین هفته‬ ‫نمایش در سینماهای چین به فروش ‪ ۱۴۸‬میلیون دالری‬ ‫دست یافت‪.‬به گزارش هالیوود ریپورتر‪ ،‬سینمای چین پس از‬ ‫چند ماه دست وپنجه نرم کردن با خیزش مجدد ویروس کرونا‬ ‫و کاهش محسوس فروش‪ ،‬با اکران فیلم کمدی و علمی‪-‬‬ ‫تخیلی «مردی از ماه» به کارگردانی «ژانگ چی یو» که ‪۱۴۸‬‬ ‫میلیون دالر در هفته نخست اکران فروخت به مدار بازگشت‪.‬‬ ‫فیلم «مردی از ماه» که درباره فضانوردی چینی است که خود را‬ ‫اخرین بازمانده بشریت می داند‪ ،‬براساس پیش بینی سامانه های‬ ‫بلیت فروشی در پایان اکران به فروش ‪ ۶۴۰‬میلیون دالری‬ ‫دست خواهد یافت که در این صورت ششمین فیلم پرفروش‬ ‫تاریخ سینمای چین نام خواهد گرفت‪.‬‬ ‫«ژانگ چی یو» در سال ‪ ۲۰۱۷‬نخستین فیلم خود را با عنوان‬ ‫«هرگز نگو مرگ» ساخته بود که به فروش ‪ ۳۳۳‬میلیون دالری‬ ‫دست یافت و سومین فیلم پرفروش سال سینمای چین نام‬ ‫گرفت‪ .‬موفقیت فیلم «مردی از ماه» در گیشه در سراسر صنعت‬ ‫فیلم چین مورد استقبال قرار گرفت که در طول سال ‪۲۰۲۲‬‬ ‫در بحبوحه رویکرد «کویید صفر» پکن در قبال همه گیری‪،‬‬ ‫به مبارزه ادامه داد‪ ،‬زیرا قرنطینه های سراسری به طور منظم‬ ‫سینماها را تعطیل می کنند‪ .‬به طورکلی‪ ،‬مجموع درامد بلیت‬ ‫سینمای چین تاکنون در سال ‪ ۳۳ ،۲۰۲۲‬درصد کمتر از سال‬ ‫گذشته است و امریکای شمالی در مسیر بازپس گیری عنوان‬ ‫بزرگ ترین بازار سینمای جهان در سال جاری از چین است‪.‬پس‬ ‫از دو سال سلطه چین بر بازار سینمای جهان‪ ،‬با قرنطینه های‬ ‫ناشی از کووید و اکران کمتر اثار هالیوودی در این کشور‪ ،‬فروش‬ ‫بلیت در چین تحت تاثیر قرارگرفته و به احتمال فراوان در سال‬ ‫‪ ،۲۰۲۲‬امریکای شمالی بار دیگر عنوان بزرگ ترین بازار سینما را‬ ‫تصاحب خواهد کرد‪.‬کمپانی «‪ »Artisan Gateway‬در حال‬ ‫حاضر پیش بینی می کند که گیشه سینمای چین در سال ‪۲۰۲۲‬‬ ‫به حدود ‪ ۵.۲‬میلیارد دالر (‪ ۳۵‬میلیارد یوان) می رسد و هرگونه‬ ‫درامدی بیش از این رقم به دلیل تعداد و کیفیت فیلم های‬ ‫وارداتی (هالیوودی) خواهد بود که مقامات چینی باید درباره‬ ‫اکران انها تصمیم گیری کنند‪ .‬بسیاری از تحلیلگران پیش بینی‬ ‫می کنند درامد حاصل از گیشه سینمای امریکای شمالی در سال‬ ‫جاری به بیش از ‪ ۷.۵‬میلیارد دالر برسد‬ ‫فرهنگ‬ ‫تالش کنیم «تعزیه» فراموش‬ ‫نشود‬ ‫احمد عزیزی از تعزیه خوانان فعال و باسابقه ابراز امیدواری‬ ‫کرد که مدرسه تعزیه راه اندازی شود تا این هنر ائینی حفظ شده‬ ‫و به درستی به نسل اینده انتقال یابد‪.‬‬ ‫احمد عزیزی از تعزیه خوانان باسابقه که این روزها مجالس‬ ‫شبیه خوانی در پهنه رودکی به سرپرستی وی اجرا می شود‪،‬‬ ‫دراین باره به مهر گفت‪ :‬به دعوت بنیاد فرهنگی رودکی در دهه‬ ‫اول محرم مجالس شبیه خوانی توسط «گروه تعزیه سیدالشهدا‬ ‫(ع)» به سرپرستی بنده در پهنه رودکی برگزار می شود‪ .‬این‬ ‫مجالس پس از اذان مغرب و عشاء اجرا می شوند و شامل‬ ‫مجالس حضرت شاهچراغ (ع)‪« ،‬وهب نصرانی»‪« ،‬طفالن‬ ‫زینب (س)»‪« ،‬حضرت مسلم (ع)»‪« ،‬دو طفالن مسلم (ع)»‪،‬‬ ‫«حر ریاحی»‪« ،‬حضرت علی اکبر (ع)»‪« ،‬حضرت قاسم (ع)»‪،‬‬ ‫«حضرت ابوالفضل (ع)»‪« ،‬شهادت امام حسین (ع)» و «بازار‬ ‫شام» هستند‪ .‬همچنین در تکیه قدیمی در میدان قزوین که‬ ‫معروف به «تکیه شوفرها» است نیز به اجرای تعزیه می پردازیم‪.‬‬ ‫اجرای ما در پهنه رودکی در فضای باز و در «تکیه شوفرها»‬ ‫در فضای بسته است‪.‬‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت‬ ‫انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/05/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/26 :‬محمدعلی ناظمی‬ ‫اشنی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان ‪/1358357‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1413‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۰۷۰۰۱۷۱۱‬مورخ ‪ 1401/4/22‬هیات اول موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای یونس جمشیدی فرزند علی بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ ۲۰۰‬و کد ملی ‪ ۱۲۸۴۸۸۱۷۹۲‬صادره از اصفهان در ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی‬ ‫با کاربری زراعی به مساحت ‪ 3494/8‬متر مربع پالک ‪ ۴۳۰‬اصلی واقع در مینادشت خریداری مع‬ ‫الواسطه از مالک رسمی اقای مختار رشیدی فرزند امیر علی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت‬ ‫انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/05/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/26 :‬محمدعلی ناظمی‬ ‫اشنی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان ‪/1358385‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1404‬برابر اراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی ذیل محرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضی و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز در روزنامه های تعیین شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی لنجان اگهی‬ ‫می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می‬ ‫توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت ‪ ۲‬ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک لنجان‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع‬ ‫صالح قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪،‬‬ ‫طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۱۵۰۰۰۰۹۷‬مورخ ‪ 1401/03/04‬اقای معصومه توکلی دارگانی فرزند‬ ‫رمضانعلی نسبت به یک دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 149/81‬مترمربع مفروز‬ ‫از پالک ‪ - ۱۰۷‬اصلی واقع در زرین شهر بخش ‪ ۹‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک‬ ‫رسمی ابوالفتح قهرمان‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1401/05/11‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز چهارشنبه‬ ‫مورخ ‪ 1401/05/26‬مصطفی شمسی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان ‪/1358158‬م الف‬ ‫اگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت لنجان شرکت‬ ‫سهامی خاص به شماره ثبت ‪ 62740‬و شناسه ملی‬ ‫‪10260149270‬‬ ‫به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ‪ 1400/06/18‬تصمیمات ذیل اتخاذ‬ ‫شد ‪ * :‬زهرا حسینی سده به شماره ملی ‪ 1171099916‬به سمت رئیس‬ ‫هیات مدیره ‪ ،‬مرتضی معینی سده به شماره ملی ‪ 1170722271‬نایب رئیس‬ ‫هیات مدیره و جعفر امیدی به شماره ملی ‪ 4620827037‬به سمت مدیرعامل‬ ‫و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند‪ * .‬کلیه اوراق و اسناد‬ ‫مالی و بهادار و تعهدات از قبیل چک‪ ،‬سفته‪ ،‬برات‪ ،‬قراردادهای تعهداور و‬ ‫استفاده از حسابهای جاری وثابت در بانکها و نامه های عادی و اداری با‬ ‫امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر خواهد بود ‪ ،‬ضمنا مدیرعامل مجری‬ ‫مصوبات هیات مدیره می باشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان‬ ‫اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان (‪)1359148‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت لنجان شرکت سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 62740‬و شناسه ملی ‪10260149270‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ‪1400/06/18‬‬ ‫تصمیمات ذیل اتخاذ شد ‪ * :‬زهرا حسینی سده به شماره ملی ‪، 1171099916‬‬ ‫مرتضی معینی سده به شماره ملی ‪ 1170722271‬و جعفر امیدی به شماره ملی‬ ‫‪ 4620827037‬به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند‪.‬‬ ‫* سیدصدر صدری به کد ملی ‪ 1171017596‬بسمت بازرس اصلی و فریبا حیدری‬ ‫چالشتری به کد ملی ‪ 4622105594‬بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال‬ ‫مالی انتخاب شدند‪* .‬روزنامه اصفهان امروز جهت درج اگهی های شرکت تعیین‬ ‫شد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری اصفهان (‪)1359144‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫پاالیشگاه اصفهان به سطح ‪۴‬‬ ‫بلوغ سازمانی ارتقا می یابد‬ ‫مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان این که‬ ‫ساختار سازمانی شرکت پاالیش نفت اصفهان تا ‪ ۲‬ماه اینده‬ ‫به هلدینگ پتروپاالیشی ارتقاء خواهد یافت‪ ،‬گفت‪ :‬به زودی‬ ‫‪ ۶‬شرکت جدید در ذیل این هلدینگ به ثبت می رسد و تمام‬ ‫طرح های توسعه ای هلدینگ توسط این شرکت ها اجرایی‬ ‫خواهند شد‪ .‬محسن قدیری در ادامه با بیان این که شرکت‬ ‫پاالیش نفت اصفهان در حال ایجاد سامانه برنامه ریزی منابع‬ ‫سازمان (‪ )ERP‬برای یکپارچه سازی تمام واحدها و اداره های‬ ‫شرکت بوده تا فرایند تصمیم گیری در شرکت شفاف‪ ،‬سریع و‬ ‫هوشمندانه تر انجام شود‪ ،‬افزود‪ :‬نیروی انسانی باالترین سرمایه‬ ‫یک سازمان بوده و برای بلوغ سازمانی یک سازمان یادگیرنده‪،‬‬ ‫‪ ۵‬سطح تعریف شده که نیروی انسانی پاالیش نفت اصفهان‬ ‫با اجرای برنامه های توسعه سرمایه های انسانی‪ ،‬از سطح ‪ ۳‬به‬ ‫سطح ‪ ۴‬ارتقاء می یابد‪.‬‬ ‫جذابیت مناطق ازاد با اعمال‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده از بین‬ ‫می رود‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت‪ :‬تکلیف به دولت برای اخذ‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده از مناطق ازاد تجاری‪-‬صنعتی و ویژه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬با زایل کردن جذابیت ها و امتیازات این مناطق‪،‬‬ ‫وضعیت را نامناسب و فعاالن اقتصادی را ناراضی کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی‪« ،‬سید احسان‬ ‫خاندوزی» در نشست با اعضای فراکسیون مناطق ازاد تجاری‬ ‫صنعتی و ویژه اقتصادی‪ ،‬مجلس شورای اسالمی تاکید کرد‪:‬‬ ‫ما به هیچ وجه موافق نبوده و نیستیم که معافیت های مناطق‬ ‫ازاد کاهش پیدا کند؛ ان هم در حالی که همه دنیا دارند به این‬ ‫سمت می روند که مناطق ازاد را جذاب تر کنند‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫مکلف شدن دولت برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مناطق‬ ‫ازاد تجاری‪-‬صنعتی و ویژه اقتصادی مطابق قانون بودجه سال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬کل کشور‪ ،‬گفت‪ :‬نظر کارشناسی ما این است که مناطق‬ ‫ازاد تجاری‪-‬صنعتی و ویژه اقتصادی نباید مشمول مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده باشند‪ ،‬چرا که اساسًا مهم ترین امتیاز منطقه ازاد‪،‬‬ ‫معافیت مالیاتی این مناطق است‪ .‬وزیر اقتصاد یاداور شد‪ :‬عم ً‬ ‫ال‬ ‫تبصره (‪ )۱‬و (‪ )۳‬ماده ‪ ۱۷‬قانون بودجه سال جاری‪ ،‬به نحوی‬ ‫نگارش یافته که فعاالن اقتصادی مناطق ازاد تجاری‪-‬صنعتی‬ ‫و ویژه اقتصادی‪ ،‬عم ً‬ ‫ال باید دو بار مالیات بر ارزش افزوده بدهند‪.‬‬ ‫خاندوزی بیان کرد‪ :‬برای تخفیف این مشکل‪ ،‬ما ایین نامه ای را‬ ‫در هیات دولت تصویب کردیم تا اصالحیه ای بر ماده ‪ ۱۷‬که‬ ‫تبدیل به یک گرفتاری بزرگ در مناطق ازاد تجاری‪-‬صنعتی‬ ‫و ویژه اقتصادی شده است‪ ،‬اعمال شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫این قانون‪ ،‬صادرات کاال از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی به‬ ‫مناطق ازاد نیز به مواردی چون «محصور بودن»‪« ،‬داشتن‬ ‫تراز تجاری مثبت» و نیز اینکه منطقه مزبور «مرکز جمعیتی»‬ ‫نباشد‪ ،‬مشروط شده است‪ ،‬در حالی که بر اساس استعالم ما‪،‬‬ ‫عم ً‬ ‫ال هیچ کدام از مناطق ازاد کشور‪ ،‬حائز هر سه شرط به‬ ‫طور هم زمان نیستند‪ .‬وزیر اقتصاد گفت‪ :‬همچنین‪ ،‬نه تنها در‬ ‫هیچ جایی از این قانون‪ ،‬به خرید و فروش کاال در مناطق‬ ‫ازاد تجاری‪-‬صنعتی و ویژه اقتصادی‪ ،‬معافیت داده نشده‪ ،‬بلکه‬ ‫در ماده ‪ ۲‬ان‪ ،‬حتی همین معامالت را نیز مشمول مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده کرده است‪ .‬خاندوزی در بخش دیگری از‬ ‫این جلسه‪ ،‬در پاسخ به درخواستی مبنی بر اختصاص عوارض‬ ‫االیندگی صنایع به خود استان ها و شهرستان های میزبان نیز‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این جزو دغدغه های جدی ما است که چرا مردم یک‬ ‫شهر سختی و الودگی را تحمل کنند‪ ،‬اما عوارض االیندگی‬ ‫ان‪ ،‬در جای دیگری مصرف شود‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬در این‬ ‫خصوص در سازمان امور مالیاتی‪ ،‬یک تیم کاری مستقر شده‬ ‫که به طور مشخص‪ ،‬وظیفه ان بازگرداندن عوارض دریافتی‬ ‫صنایع االینده به شهر محل استقرار است‪ .‬وزیر اقتصاد اعالم‬ ‫کرد‪ :‬به کمک این گروه کاری‪ ،‬تمام پرونده های مذکور را‬ ‫بررسی کردیم و باالی ‪ ۹۵‬درصد عوارض االیندگی دریافتی‬ ‫را به خود استان ها برگرداندیم‪ .‬خاندوزی گفت‪ :‬در مورد برخی‬ ‫صنایع مثل نفت که عوارض االیندگی یک شرکت‪ ،‬دو یا‬ ‫چند استان را درگیر می کند نیز‪ ،‬در قانون پیش بینی شده که‬ ‫سازمان برنامه و بودجه‪ ،‬هیئتی را با دعوت از سازمان امور‬ ‫مالیاتی تشکیل داده تا تفکیک سهم هر استان را انجام دهند‪.‬‬ ‫باید به سمت بازار کار دانش‬ ‫بنیان حرکت کنیم‬ ‫سرپرست وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گفت‪ :‬باید‬ ‫اینده نگری در سیستم اموزشی و بازار کار دانش بنیان داشته‬ ‫باشیم تا بر اساس ان مهارت های جدید و موردنیاز بازار را‬ ‫ایجاد کنیم‪ .‬به گزارش ایرنا‪« ،‬محمدهادی زاهدی وفا» در‬ ‫جشنواره ملی مهارت اظهار داشت‪ :‬بعضی از مهارت هایی که‬ ‫درگذشته وجود داشت‪ ،‬اکنون از بین رفته و به عنوان رشته های‬ ‫سنتی و محدود در حال حفظ شدن است که باید بر اساس نیاز‬ ‫بازار کار و رقابت در عرصه جهانی‪ ،‬مهارت های جدید را ایجاد‬ ‫کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬از دهه هفتاد در دنیا و کشورمان بحث اقتصاد‬ ‫دانش بنیان مطرح و مدل هایی برای رشد اقتصادی کشورها‬ ‫با عنوان اقتصاد درون زا عنوان شد که برای این امر دو فرایند‬ ‫انباشت دانش و انباشت نیروی انسانی مطرح شد‪ .‬سرپرست‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ادامه داد‪ :‬هرکدام از این‬ ‫مدل ها طرفدارانی داشت و جزو پیچیده ترین مباحث علمی‬ ‫است‪ .‬در این فرایندها نقش سرمایه انسانی و مهارت اموزی‬ ‫بسیار مهم است‪ ،‬زیرا رشد و توسعه کشورها و رقابت پذیری‬ ‫انها منوط بر نیروی انسانی توانمند است‪ .‬این مقام مسوول‬ ‫با بیان اینکه نیروی انسانی دارای دانش پنهان است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دانش را از انسان می توان به عنوان مکتوب و یا رساله جدا و‬ ‫منتشر کرد‪ ،‬اما نیروی انسانی را نمی توان از دانش پنهانی که‬ ‫دارد‪ ،‬جدا کرد‪ .‬زاهدی وفا ابراز داشت‪ :‬یکی از علت های رشد‬ ‫اقتصادی در کشورهای شرقی‪ ،‬سرمایه گذاری بر روی نیروی‬ ‫انسانی ماهر است که در حوزه اموزشی مطلوب عمل کرده اند‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 11‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4412‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫بانکها برای جذب سپرده حاضرند مجازات ها را بپذیرند‬ ‫کاهش سپرده گذاری مردم در بانک ها‬ ‫دبیـر کانـون بانک هـا و موسسـات اعتبـاری خصوصی‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬سـپرده گذاری در بانک هـا کاهـش پیـدا‬ ‫کـرده و بـه همیـن دلیـل اسـت کـه برخـی از بانک هـا‬ ‫خلاف بانـک مرکـزی نـرخ سـود سـپرده گـذاری را باال‬ ‫برده انـد و حاضـر هسـتند کـه تبعـات و مجـازات ان را‬ ‫بپذیرنـد چراکـه سـپرده بـه انـدازه مصـرف وجود نـدارد و‬ ‫اجبـار در پرداخـت تسـهیالت تکلیفـی باعث می شـود که‬ ‫بانک هـا بـرای تامیـن منابـع از بانـک مرکزی اسـتقراض‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫ایلنـا نوشـت محمدرضـا جمشـیدی دربـاره پرداخت‬ ‫تسـهیالت تکلیفـی ماننـد فرزنـداوری از سـوی شـبکه‬ ‫ت بانکی‬ ‫بانکـی اظهار داشـت‪ :‬در ابتـدا بایـد دو محدودی ‬ ‫را در نظـر گرفـت؛ اول اینکـه بـه طـور کلـی بانک های‬ ‫خصوصـی تـا ‪ ۲‬درصـد و بانک هـای دولتـی تـا ‪۲.۵‬‬ ‫درصـد می تواننـد مانـده تسهیالت شـان را در سـال‬ ‫جـاری افزایـش دهنـد و امـکان افزایـش تـا این سـقف‬ ‫وجـود نـدارد‪ .‬محدودیـت دیگـر دربـاره تامیـن منابـع‬ ‫بـرای اعطـای تسـهیالت اسـت‪ ،‬منابـع بانک از سـوی‬ ‫مـردم و از طریـق سـپرده گذاری تامیـن می شـود و اگـر‬ ‫سـپرده گذاری مـردم در شـبکه بانکی کاهش پیـدا کند‪،‬‬ ‫دیگـر وجوهـی نیسـت کـه از محـل ان تسـهیالتی به‬ ‫مـردم پرداخـت شـود‪ .‬وی ادامـه داد‪ :‬بانـک مرکـزی‬ ‫بانک هـا را بـرای ارایه تسـهیالت به متقاضیـان معرفی‬ ‫می کنـد و موضوع این اسـت کـه بانک هـا منابعی برای‬ ‫اعطـای ایـن تسـهیالت ندارنـد و اگـر بانکی هـم برای‬ ‫اخـذ تسـهیالت بـه متقاضیـان معرفـی نمی شـود بـه‬ ‫ایـن دلیـل اسـت کـه از قبل بـه بانـک مرکـزی اعالم‬ ‫کرده انـد‪ ،‬منابعـی بـرای اعطـای تسـهیالت در اختیـار‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫دبیـر کانـون بانک هـا و موسسـات اعتبـاری خصوصی‬ ‫افـزود‪ :‬اینکـه عـده ای می گوینـد بانک هـای خصوصی در‬ ‫پرداخـت تسـهیالت از جمله تسـهیالت تکلیفـی از قانون‬ ‫تمکیـن نمی کننـد‪ ،‬هجمـه ای بـه بانک هـای خصوصـی‬ ‫اسـت و بـدون اینکـه اطالعـی از فراینـد تامیـن منابـع و‬ ‫پرداخـت تسـهیالت داشـته باشـند‪ ،‬در ایـن بـاره صحبت‬ ‫می کننـد‪ .‬اخیرا خبری از سـوی یکی از مسـئوالن اسـتانی‬ ‫منتشـر شـده مبنـی بـر اینکـه بانکی اعلام کند بـه دلیل‬ ‫نبـود منابـع‪ ،‬امـکان پرداخـت تسـهیالت را نـدارد‪ ،‬تخلف‬ ‫اسـت و ان را بـه تمام دسـتگاه های مختلف اسـتانی ابالغ‬ ‫کـرد امـا بانک ها در شـرایطی کـه منابع و وجوهـی ندارند‬ ‫چطـور می تواننـد تسـهیالت پرداخـت کنند؟‬ ‫جمشـیدی دربـاره پرداخـت تسـهیالت فرزنـداوری‬ ‫گفـت‪ :‬اعطـای تسـهیالت فرزنـداوری اولین بار اسـت که‬ ‫بـه بانک هـا تکلیـف می شـود و بـه طـور قطـع هـر بانک‬ ‫و هـر دسـتگاهی سـعی می کنـد در اجـرای ایـن سیاسـت‬ ‫کشـور بـرای افزایـش جمعیـت مشـارکت کنـد و مجلس‬ ‫هـم بـرای افزایـش جمعیت ایـن برنامه و ارایه تسـهیالت‬ ‫را بـه بانک هـا تکلیـف کـرد ه امـا اشـتباه ایـن اسـت کـه‬ ‫تصـور می کننـد همـه بانک هـا از جنـس بانک هـای‬ ‫دولتـی و ماننـد انهـا زیـر مجموعـه دولت هسـتند درحالی‬ ‫کـه بانک هـای خصوصـی در برابـر سـپرده های مـردم‬ ‫مسـئول اند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در رونـد پرداخـت تسـهیالت اگـر زیانـی‬ ‫متوجـه بانک هـای دولتی شـود دولت امکان جبـران ان را‬ ‫دارد امـا در بانک هـای خصوصی خودشـان بایـد این زیان‬ ‫را جبـران کننـد و در نهایـت سـهامداران اسـیب می بیننـد‬ ‫و اگـر امـروز سـهامداران از خریـد سـهام بانکی اسـتقبال‬ ‫نمی کننـد بـه این دلیل اسـت کـه سـهامداری بانک ها در‬ ‫ایـن شـرایط جز زیـان چیـزی دیگری بـرای انها نداشـته‬ ‫است‪.‬‬ ‫دبیـر کانـون بانک هـا و موسسـات اعتبـاری خصوصی‬ ‫ادامـه داد‪ :‬نـرخ ‪ ۱۸‬درصـدی سـود سـپرده بانکـی بـا نرخ‬ ‫سـود تسـهیالت بسـیار متفاوت اسـت‪ .‬سـود سـپرده گذار‬ ‫سـود ‪ ۱۸‬درصـدی را ماهانـه دریافـت می کند امـا ایا تمام‬ ‫تسـهیالت گیرنده هـر مـاه سـود ‪ ۱۸‬درصـدی را پرداخـت‬ ‫می کننـد؟ اساسـا اگر اقسـاط تسـهیالت بازپرداخت شـود‪،‬‬ ‫پرداخـت سـود تسـهیالت به صـورت یک سـاله و ‪ ۶‬ماهه‬ ‫و زمان دار اسـت و در تسـهیالت فرزنداوری پرداخت سـود‬ ‫در طـول ‪ ۱۰‬سـال انجـام می شـود و جبـران زیـان ان بـر‬ ‫عهـده خـود بانـک اسـت و بانک هـا در اختیار سـهامداران‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫جمشـیدی بـا بیـان اینکـه تسـهیالت تکلیفی تـورم زا‬ ‫هسـتند‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬تسـهیالت تکلیفی پس از دریافت‪،‬‬ ‫بـه صـورت انـی مصـرف می شـود و اساسـا خانواده هـای‬ ‫نیازمنـد ایـن تسـهیالت را دریافت و مصرف مـی کنند‪ .‬در‬ ‫شـرایطی کـه پرداخـت ایـن تسـهیالت‪ ،‬تکلیف می شـود‪،‬‬ ‫منابـع بانک ها محدود اسـت و ارایه همین تسـهیالت این‬ ‫منابـع را کاهـش می دهـد‪ .‬تولیدکننده ها به دلیـل افزایش‬ ‫تـورم بـه دنبـال هـر چه سـریع تر خریـد مـواد اولیـه و به‬ ‫روز رسـانی تجهیـزات خـود هسـتند چراکه افزایـش تورم‬ ‫هزینه هـای تولیـد را افزایـش می دهد از این رو درخواسـت‬ ‫تسـهیالت از سـوی تولیدکننـدگان بسـیار افزایـش یافتـه‬ ‫امـا بانک هـا نمی تواننـد تسـهیالتی بـا ارقامـی کـه سـال‬ ‫گذشـته بـه تولیدکننـدگان داده اند را امسـال ارائـه دهند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اشـاره بـه کاهـش سـپرده گذاری در‬ ‫شـبکه بانکـی گفـت‪ :‬سـپرده گذاری در بانک هـا کاهـش‬ ‫پیـدا کـرده و بـه همین دلیل اسـت کـه برخـی از بانک ها‬ ‫خلاف بانـک مرکـزی نـرخ سـود سـپرده گـذاری را باال‬ ‫برده انـد و حاضـر هسـتند کـه تبعـات و مجـازات ان را‬ ‫بپذیرنـد چراکـه سـپرده بـه انـدازه مصـرف وجود نـدارد و‬ ‫اجبـار در پرداخـت تسـهیالت تکلیفـی باعث می شـود که‬ ‫بانک هـا بـرای تامیـن منابـع از بانـک مرکزی اسـتقراض‬ ‫کننـد و جریمـه ان را بپردازنـد و همـه ایـن اقدامـات در‬ ‫نتیجـه بـرای بانک هـا زیـان ده اسـت‪.‬‬ ‫مدیرکل استاندارد اصفهان عنوان کرد‬ ‫سیمان و کاشی استانداردترین مصالح ساختمانی در اصفهان‬ ‫مدیرکل اســتاندارد اصفهان گفــت‪ :‬باالترین میزان‬ ‫استانداردســازی در میان کارگاه هــا و واحدهای تولیدی‬ ‫مصالح ساختمانی در استان مربوط به سیمان و انواع کاشی‬ ‫به ترتیب با ‪ ۱۰۰‬و ‪ ۹۱.۷‬درصد است‪.‬‬ ‫محمود فرمانی در گفت و گو با ایرنا افزود‪ :‬از هشــت‬ ‫مجموعه تولید سیمان فعال و زیر پوشش اداره کل استاندارد‬ ‫اســتان اصفهان همه انها معادل ‪ ۱۰۰‬درصد دارای پروانه‬ ‫استاندارد هستند و از ‪ ۱۲‬واحد تولید انواع کاشی نیز ‪ ۱۱‬واحد‬ ‫معادل ‪ ۹۱.۷‬درصد پروانه استاندارد دارند‪.‬‬ ‫وی میــزان واحدهای دارای پروانه اســتاندارد در بین‬ ‫واحدهای تولیــدی عایق رطوبتی را ‪ ۸۰‬درصد‪ ،‬بتن اماده‬ ‫‪ ۷۷.۶‬درصد‪ ،‬انواع اجر و پنل رســی ‪ ۷۶.۷‬درصد‪ ،‬شیشه‬ ‫های ساختمان ‪ ۷۴.۱‬درصد و بلوک پلی استایرن ‪ ۵۲‬درصد‬ ‫اعالم و اضافه کرد‪ :‬کمترین میزان استانداردسازی مربوط به‬ ‫تیرچه خرپایی با ‪ ۴۶.۸‬درصد و سنگدانه ‪ ۵۰.۶‬درصد است‪.‬‬ ‫فرمانــی از مهمتریــن دالیــل پایین بــودن میزان‬ ‫استانداردســازی در واحدهای تولید تیرچه خرپایی را نوع‬ ‫تولید و مصرف ان دانست و اظهار داشت‪ :‬برای تولید این‬ ‫محصول به تاسیسات و تجهیزات پیچیده ای نیاز نیست‬ ‫و بطور مستقیم از محل تولید به مصرف منتقل می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بسیاری از واحدهای تولید سنگدانه نیز در‬ ‫شرق و شمال شرق اصفهان مستقر هستند که مجوز تولید‬ ‫ندارند و ما نمی توانیم به انها پروانه استاندارد بدهیم‪.‬‬ ‫فرمانی با اشــاره به نظارت و بازرســی های اداره کل‬ ‫اســتاندارد اســتان اصفهان بر واحدهای تولیدی مصالح‬ ‫ساختمانی‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬برخی از مصالح ساختمانی مشمول‬ ‫استاندارد اجباری هستند و در ساخت و ساز نیز باید از مصالح‬ ‫ساختمانی استاندارد استفاده شود‪.‬‬ ‫مدیرکل استاندارد استان اصفهان خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫ســال گذشته و چهار ماه نخست امســال ‪ ۲۳۸‬اخطار به‬ ‫واحدهای تولید مصالح ســاختمانی در استان صادر و ‪۱۴‬‬ ‫واحد پلمب شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اعالم جرم برای ‪ ۶۵‬فقره پرونده در زمینه‬ ‫مصالح ساختمانی غیر استاندارد در این مدت‪ ،‬افزود‪ :‬احکام‬ ‫صادره قضایی برای واحدهای متخلف مصالح ساختمانی نیز‬ ‫در ایــن مدت معادل یکهزار و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال و ‪ ۱۸‬ماه‬ ‫حبس تعزیری بوده است‪.‬‬ ‫وی به گزارش کارگــروه مصالح و تجهیزات صنعت‬ ‫ساختمان اســتان در چهار ماه نخست امسال نیز اشاره و‬ ‫اضافه کرد‪ :‬از ‪ ۲۵‬بازرسی صورت گرفته‪ ،‬سه مورد تعلیق‬ ‫و ‪ ۲‬مورد ابطال پروانه استاندارد‪ ،‬سه مورد اخطاریه حقوقی‪،‬‬ ‫چهار فقره اعالم جرم‪ ۲ ،‬ارجاع به کمیسیون ماده ‪ ۴۲‬و سه‬ ‫مورد دریافت پروانه استاندارد داشتیم‪.‬‬ ‫فرمانی مهمترین مشکالت واحدهای تولیدی مصالح‬ ‫ساختمانی را در ارتباط با استانداردسازی محصوالت‪ ،‬نبود‬ ‫دسترســی واحدهای تولیدی اجر و سنگدانه به مواد اولیه‬ ‫مناسب‪ ،‬اتالف انرژی باال‪ ،‬ناهمگونی محصول و عدم پخت‬ ‫کامل و مناسب مصالح کوره ای به دلیل سنتی بودن ساختار‬ ‫انها‪ ،‬عدم شستشوی کامل سنگدانه ها به دلیل کمبود اب‪،‬‬ ‫عدم تعیین تکلیف قطعــی برای واحدهای تولیدی درباره‬ ‫احرای مصوبه کمیته امور زیربنایی‪ ،‬عدم نظارت کافی در‬ ‫حوزه مصرف مصالح و تجهیزات ســاختمانی‪ ،‬عدم وجود‬ ‫حساســیت کافی مجریان و ناظران به کیفیت مصالح و‬ ‫کنترل استاندارد در طرح های دولتی و خصوصی و شیوه‬ ‫های نادرست و غیر علمی در کارگاه های سنتی عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬عدم اهتمام به دریافت یا تمدید پروانه استاندارد‪،‬‬ ‫رقابت ناسالم و فروش محصوالت واحدهای فاقد پروانه‬ ‫استاندارد و تولید مصالحی مانند بتن‪ ،‬تیرچه و بلوک بدون‬ ‫مجوز در محل برخی از پروژه های انبوه سازی را از دیگر‬ ‫مشکالت مربوط به استانداردسازی مصالح ساختمانی در‬ ‫استان اصفهان برشمرد و گفت‪ :‬در مجموع حدود ‪ ۹۰۶‬واحد‬ ‫تولیدی فعال مصالح ساختمانی در استان شناسایی شده‬ ‫است و ‪ ۸۶‬ازمایشگاه همکار برای کنترل و ارزیابی کیفیت‬ ‫این محصوالت داریم‪.‬‬ ‫مدیرکل اســتاندارد استان اصفهان با تاکید بر اهمیت‬ ‫فرهنگ ســازی عمومی درباره استانداردســازی مصالح‬ ‫ساختمانی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬ما پیشنهادهایی در این زمینه به‬ ‫مسووالن ارائه کردیم که از جمله انها می توان به جلوگیری‬ ‫از مصرف مصالح ساختمانی غیر استاندارد توسط مهندسان‬ ‫ناظر و مجریــان ذیصالح و عدم ارائه مجــوز پایان کار‬ ‫توسط شهرداری ها به ساختمان هایی که در ان از مصالح‬ ‫ساختمانی غیر استاندارد استفاده شده است‪ ،‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫سود ‪ ۱۳‬هزار میلیارد تومانی شرکت پاالیش نفت اصفهان در سه ماه نخست سال‬ ‫مدیرمالی شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت‪ :‬با‬ ‫تصمیمات هوشمندانه مدیریت این شرکت‪ ،‬کارکنان‬ ‫پاالیشگاه اصفهان موفق گردیدند تنها در دوره سه ماهه‬ ‫نخست سال جاری بیش از ‪ 13‬همت سود خالص را عاید‬ ‫شرکت نمایند‪ .‬صاحب ارجمند با اشاره به اینکه سود دوره سه‬ ‫ماهه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته‬ ‫که میزان ‪ ۲.۵‬همت بوده‪ ،‬بیش از ‪ 5‬برابر گزارش شده‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬افزایش کرک اسپرد (رابطه قیمت نفت‬ ‫خام و محصوالت نفتی )یکی از دالیل این اتفاق ارزشمند‬ ‫بوده است که البته این مهم منتج به رشد خالص اماری‬ ‫شرکت های دیگر پاالیشی شده است‪ .‬اما می توان با قاطعیت‬ ‫برنامه ریزی بهینه تولید‪ ،‬سیستم مدیریت خردمندانه و تالش‬ ‫مضاعف کارکنان شرکت پاالیش نفت اصفهان را از دالیل‬ ‫افزایش قابل توجه سود ان به نسبت دیگر شرکت های‬ ‫پاالیش خصوصی برشمرد و ادامه داد‪ :‬در این مسیر اهدافی‬ ‫همچون افزایش فراورده های باارزش افزوده باال و دستیابی‬ ‫به رکوردهای جدید در اهداف مالی و راهبردی شرکت به‬ ‫ثمر نشسته است‪ .‬همچنین زمینه حرکت رو به رشد و تامین‬ ‫متوازن ذی نفعان را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫مدیر کنترل و نظارت بر مبادالت مواد نفتی نیز اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در سال ‪ 1401‬و در پی بازنگری ساختار سازمانی‬ ‫و دستور مدیرعامل شرکت‪ ،‬مبنی بر ایجاد اداره کنترل بر‬ ‫مبادالت مواد نفتی‪ ،‬دقت اندازه گیری فراورده های نفتی و‬ ‫پایش سامانه های اندازه گیری بسیار افزایش یافت‪ .‬حمید‬ ‫کمالی تاکید کرد‪ :‬به طور حتم این حرکت ارزشمند موجب‬ ‫افزایش مقدار فروش ناشی از دقت اندازه گیری خواهد شد‬ ‫و در نهایت مقادیر فروش در سه ماهه های اتی سال جاری‬ ‫نسبت به مدت زمان های متناظر ‪ 1400‬افزایش خواهد‬ ‫داشت‪.‬رئیس بازاریابی و فروش شرکت پاالیش نفت اصفهان‬ ‫طی سخنانی با بیان اینکه پاالیشگاه بزرگترین تولیدکننده‬ ‫وکیوم باتوم(ته مانده برج خال) در کشور است‪ ،‬گفت‪ :‬تا‬ ‫سال ‪ 1400‬به دلیل محدودیت در تحویل تانکری تنها به‬ ‫میزان ‪ 100‬تحویل تانکری داشت‪ .‬اما خوشبختانه با حمایت‬ ‫مدیریت و همت کارکنان این میزان به ‪ 200‬تانکر افزایش‬ ‫یافت‪ .‬ابراهیم کاویانی پور در ادامه برنامه ریزی جدید برای‬ ‫فروش و تغییر قیمت گذاری را دلیل افزایش سود این شرکت‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫احسان رحیمی‪ ،‬رئیس برنامه ریزی تولید و اختالط مواد‬ ‫نفتی نیز اذعان داشت‪ :‬یکی از کارهای ارزنده انجام شده‬ ‫در سطح شرکت ارائه مدل بهینه تولید فرایند و محصوالت‬ ‫توسط متخصصان پاالیشگاه است‪ ،‬در سه ماه نخست سال‬ ‫جاری به استناد این مدل شاهد افزایش سوداوری ناشی‬ ‫از کاهش محصوالت بارزش کمتر و افزایش محصوالت‬ ‫کیفی بوده ایم‪ .‬رئیس برنامه ریزی‪ ،‬تحلیل سیستم ها و توسعه‬ ‫سامانه های شرکت پاالیش نفت اصفهان نیز سال ‪ 1401‬را‬ ‫از منظر تحقق شاخص های مالی بسیار پربار پیش بینی کرد‬ ‫و ابراز امیدواری نمود‪ :‬ان شااهلل با مدیریت تحول گرا و تالش‬ ‫مجدانه کارکنان متعهد و متخصص خود‪ ،‬روند رو به رشد‬ ‫شاخص ها تداوم داشته باشد‪.‬‬ ‫مصطفی نظری در ادامه ترسیم چشم انداز پتروپاالیشی‪،‬‬ ‫تحقق سود ‪۱.۵‬میلیارد دالری و ضریب پیچیدگی باالی ‪12‬‬ ‫در افق ‪ 1405‬را نشانه ای از توانمندی سیستم مدیریت‬ ‫شرکت برشمرد و با روند رو به رشد و متعالی پاالیشگاه‪،‬‬ ‫ان را کامال دست یافتنی دانست‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬با تحقق‬ ‫چشم انداز شرکت‪ ،‬در طلیعه بامداد ان روز‪ ،‬هلدینگ‬ ‫پتروپاالیشی شپنا بر فراز قله های موفقیت خواهد نشست‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر‬ ‫حمایت از مشتریان‪ ،‬بخشی از‬ ‫فرهنگ سازمانی فوالد مبارکه‬ ‫طی جلسه ای مشترک با حضور مدیر فروش داخلی‬ ‫فوالد مبارکه و سندیکای لوله و پروفیل‪ ،‬راهکارهای حمایت‬ ‫حداکثری از مشتریان فوالد مبارکه موردبررسی و تبادل نظر‬ ‫قرار گرفت‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬محمد تاجمیر ریاحی‬ ‫مدیر فروش داخلی فوالد مبارکه گفت‪ :‬طی این جلسه شرایط‬ ‫ایجادشده در بازار محصوالت فوالدی تخت و همچنین‬ ‫مشکالتی که نوسان قیمت ها می تواند برای مشتریان‬ ‫فوالد مبارکه و تمامی شرکت های زنجیره فوالد ایجاد کند‪،‬‬ ‫موردبررسی قرار گرفت‪ .‬در این جلسه همچنین نظرات اعضای‬ ‫سندیکای لوله و پروفیل مبنی بر چالش های موجود برای‬ ‫تامین اعتبار اسنادی و همچنین زیان هایی که بابت کاهش‬ ‫قیمت در چند ماه گذشته به این گروه مشتریان فوالد مبارکه‬ ‫واردشده مطرح شد‪ .‬به گفته تاجمیر ریاحی انتظار مشتریان‬ ‫لوله و پروفیل از فوالد مبارکه این است که با کاهش عرضه‬ ‫و کنترل قیمت از کاهش بی رویه بیشتر قیمت ها در شرایط‬ ‫فعلی جلوگیری به عمل اید تا این مشتریان بتوانند ورق های‬ ‫خریداری شده خود را با خسارت کمتری به کاالی نهایی تبدیل‬ ‫و عرضه نمایند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬بنا بر اظهارات اعضای این سندیکا‬ ‫در صورت تداوم این شرایط بسیاری از شرکت های این گروه‬ ‫از مشتریان با خطر ورشکستگی و تعطیلی مواجه خواهند‬ ‫شد ‪،‬ضمن این که در صورت عدم تامین اعتبار اسنادی در‬ ‫بانک ها مشکالتی برای فوالد مبارکه و عدم خرید از شرکت‬ ‫و سایر زنجیره های حوزه به وجود خواهد امد‪ .‬مدیر فروش‬ ‫داخلی فوالد مبارکه تصریح کرد‪ :‬این شرکت براساس فرهنگ‬ ‫سازمانی شکل گرفته در ان تمامی تالش خود را برای حمایت‬ ‫از مشتریان به کار خواهد گرفت و طی درخواست هایی از‬ ‫وزارت صمت تقاضای کاهش عرضه محصوالت خود از‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار تن به ‪ ۲۷۰‬هزار تن را نموده است‪ .‬فوالد مبارکه‬ ‫همچنین تقاضای برداشتن الزامات قبلی بورس کاال جهت‬ ‫کنترل قیمت ها تا سقف جهانی را مطرح نموده است تا این‬ ‫امکان حاصل شود که قیمت ها روند نزولی کندتری را در بازار‬ ‫داشته باشند‪ .‬وی در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد‪:‬‬ ‫فوالد مبارکه و سندیکای لوله و پروفیل به صورت متفق القول‬ ‫حمایت حداکثری از وزارت صمت را مطرح نموده اند و انتظار‬ ‫دارند در راستای حمایت هرچه بیشتر از زنجیره فوالد عالوه‬ ‫بر راهکارهای فوق از واردات و دامپینگ محصوالت فوالدی‬ ‫توسط شرکت های خارجی جلوگیری به عمل اید‪.‬‬ ‫پرداخت وام اجاره به حدود ‪۱۵‬‬ ‫هزار نفر تاکنون‬ ‫از اواسط خرداد که فرایند ثبت نام متقاضیان تسهیالت‬ ‫کمک ودیعه مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی اغاز شده‬ ‫تاکنون بیش از ‪ ۳۵‬هزار نفر برای دریافت وام به بانک های‬ ‫مربوطه معرفی و حدود ‪ ۱۵‬هزار نفر این تسهیالت را دریافت‬ ‫کرده اند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬از زمان ابالغ دستورالعمل تسهیالت‬ ‫کمک ودیعه مسکن در نیمه خرداد ماه ‪ ۱۴۰۱‬تا امروز ‪ ۱۰‬مرداد‬ ‫تعداد ‪ ۳۵‬هزار و ‪ ۶۱۶‬پرونده برای متقاضیان معرفی شده کمک‬ ‫ودیعه مسکن به بانک های مربوطه تشکیل شده که از این تعداد‬ ‫‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۸۵۰‬نفر به میزان ‪ ۸۶۱۶‬میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫ودیعه مسکن خود را دریافت کرده اند‪ .‬بنا به گفته مهدی صحابی‬ ‫ـ معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی‪ ،‬پس از مصوبه شورای‬ ‫پول و اعتبار سهمیه بانکی و استانی به همراه دستورالعمل نحوه‬ ‫پرداخت به نظام بانکی از سوی بانک مرکزی ابالغ شده است‪.‬‬ ‫بر این اساس متقاضیان دریافت تسهیالت با مراجعه به سامانه‬ ‫وزارت راه و شهرسازی و ارائه اجاره نامه کدرهگیری دار رسمی‬ ‫مربوط به سال ‪ ۱۴۰۱‬ثبت نام اولیه را انجام می دهند‪ .‬از روز‬ ‫‪ ۱۲‬خردادماه ثبت نام دریافت تسهیالت کمک ودیعه مسکن‬ ‫اغاز شده است‪ .‬این وام که به منظور حمایت از مستاجران در‬ ‫زمان شیوع کرونا مصوب شده در سال های ‪ ۱۳۹۹‬و ‪۱۴۰۰‬‬ ‫نیز پرداخت شد‪ .‬سقف این تسهیالت در شهر تهران در سال‬ ‫گذشته ‪ ۷۰‬میلیون تومان بود که امسال به ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار‪،‬‬ ‫سقف وام ودیعه مسکن برای متقاضیان شهر تهران ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون تومان‪ ،‬برای کالن شهرها ‪ ۷۰‬میلیون تومان و برای‬ ‫سایر شهرها ‪ ۴۰‬میلیون تومان مقرر شده است‪ .‬متقاضیان برای‬ ‫ثبت نام تسهیالت کمک ودیعه مسکن به سامانه طرح های‬ ‫حمایتی وزارت راه و شهرسازی به نشانی ‪saman.mrud.‬‬ ‫‪ ir‬مراجعه کنند‪ .‬در سالهای ‪ ۱۳۹۹‬و ‪ ۱۴۰۰‬حدود ‪ ۴۵۰‬هزار‬ ‫نفر وام اجاره را دریافت کرده اند‪ .‬این در حالی است که حدود‬ ‫‪ ۸.۵‬میلیون خانوار مستاجر در کشور وجود دارد‪ .‬عدم اختصاص‬ ‫وام به بسیاری از مستاجران‪ ،‬گالیه های انها را در پی داشت‪ .‬به‬ ‫نظر می رسد با توجه به کمبود منابع‪ ،‬بانک ها در پرداخت این‬ ‫تسهیالت سخت گیری هایی داشتند‪ .‬ان طور که مدیرکل دفتر‬ ‫اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته اولویت وام ودیعه‬ ‫مسکن با کسانی است که قبال این وام را دریافت نکرده اند‪.‬‬ ‫امکان گزارش دهی تخلفات‬ ‫احتمالی ناظر توسط‬ ‫سهام داران بورسی‬ ‫مدیرعامل شرکت توسعه مدیریت و اموزش بورس با‬ ‫اشاره به راه اندازی مرکز ارتباط بازار سرمایه گفت‪ :‬سهام داران‬ ‫از طریق این سامانه می توانند تخلفات احتمالی ناظر بازار را‬ ‫گزارش کنند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬حمید اسکندری در نشست‬ ‫خبری‪ ،‬با بیان اینکه صورت های مالی شرکت توسعه مدیریت‬ ‫و اموزش بورس راه اندازی شده است‪ ،‬گفت‪ :‬افراد می توانند‬ ‫جزئیات این صورت ها را در سامانه کدال مشاهده کنند‪ .‬وی‬ ‫با تاکید بر اینکه شرکت توسعه مدیریت و اموزش بورس در‬ ‫حوزه توسعه فرهنگ سازی سهام داری ماموریت دارد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به افزایش تعداد سهام داران بورسی در چند‬ ‫سال قبل و تغییر ترکیب سهام داری‪ ،‬این نیاز وجود داشت‬ ‫که اصحاب فرهنگ و هنر در کنار بازار سرمایه قرار بگیرند‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫سه شنبه | ‪ 11‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4412‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫الومینیوم اراک به مصاف‬ ‫سپاهان می رود‬ ‫دو تیم ذوب اهن و صنعت نفت در دیداری دوستانه‬ ‫به مصاف هم رفتند‪ .‬این بازی در حالی برگزار شد که‬ ‫هر دو تیم پس از دوره سخت بدنسازی اماده حضور‬ ‫در لیگ برتر می شوند و در این بازی هم تالش خود‬ ‫را برای باز کردن دروازه ها انجام دادند‪ .‬ذوب اهن چند‬ ‫موقعیت مطلوب داشت اما شاگردان تارتار نتوانستند از‬ ‫این فرصت ها بهره ببرند‪ .‬سرمربیان دو تیم بارها در طول‬ ‫بازی تصمیم به ایجاد تغییر در ترکیب تیمشان گرفتند‪.‬‬ ‫بااین حال بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت‪.‬‬ ‫خط و نشان مدافع استقالل‬ ‫برایسپاهانی ها‬ ‫ابوالفضل جاللی‪ ،‬بازیکن استقالل می گوید پیروزی‬ ‫برابر سپاهان در هفته اول می تواند اغاز مسیر تکرار‬ ‫قهرمانی باشد‪ .‬جاللی که قابلیت بازی در دو پست دفاع‬ ‫و وینگر چپ را دارد در خصوص شرایط این روزهای‬ ‫استقالل و انگیزه اش برای حضور در جام جهانی صحبت‬ ‫کرد‪ .‬او درباره اردوی ترکیه گفت‪ :‬اردوی بسیار خوبی را‬ ‫در ترکیه پشت سر گذاشتیم‪ .‬تمرینات خوب و پرفشار‬ ‫بود و کارهای تاکتیکی انجام دادیم و بقیه برنامه هایمان‬ ‫را باید در تهران انجام بدهیم‪ .‬کار با اقای ساپینتو واقعا‬ ‫لذت بخش بود‪ .‬بازی های دوستانه انجام دادیم که قطعا‬ ‫در ادامه راه کمک مان خواهد کرد‪ .‬سختی های اردوی‬ ‫ترکیه را به جان خریدیم تا بتوانیم فصل را باقدرت شروع‬ ‫کنیم‪ .‬جاللی راجع به پستش در تفکرات ساپینتو گفت‪:‬‬ ‫دربازی های دوستانه که انجام شد هم وینگر بک چپ و‬ ‫هم در سیستم سه دفاعه در سمت چپ بازی کردم ؛ برایم‬ ‫فرقی نمی کند کجا بازی کنم؛ سرمربی هر جا تصمیم‬ ‫بگیرد و صالح ببیند همان جا بازی می کنم‪ .‬سال گذشته‬ ‫هم همین بود و در دو پست بازی کردم‪ .‬خیلی از بازیکنان‬ ‫استقالل چند پسته هستند و قطعا اقای ساپینتو و کادر‬ ‫فنی این هنر رادارند که کجا از بچه ها استفاده کنند تا‬ ‫بهتر جواب بدهند‪ .‬جاللی درباره قرعه ابی ها گفت‪ :‬قرعه‬ ‫طوری رقم خورد که بازی اول ما با تیم قابل احترام و‬ ‫بزرگ سپاهان است که دیدار دشواری محسوب می شود‪.‬‬ ‫سپاهان مدعی قهرمانی است ولی امیدوارم که بتوانیم‬ ‫بازی ها را با برد اغاز کنیم تا استارتی برای قهرمانی مجدد‬ ‫تیم بزرگ استقالل باشد‪ .‬درست است که سپاهان حریف‬ ‫سرسختی محسوب می شود ولی ما هم استقالل هستیم‪،‬‬ ‫بازیکنان بسیار خوبی دورهم جمع شدیم و قطعا برای‬ ‫حریفان خط و نشان خواهیم کشید‪.‬‬ ‫بررسی عمق ترکیب سپاهان در لیگ ‪22‬‬ ‫خانه تکانی در نصف جهان‬ ‫اتفاق افتاد‬ ‫ســپاهان با خریدهای متعدد در ایــن فصل می خواهد به‬ ‫حســرت قهرمان نشدن خود پایان دهد هرچند که ممکن‬ ‫اســت هماهنگی بازیکنان جدید این تیم زمانبر باشد‪ .‬به‬ ‫گزارش فوتبال ‪ ،360‬بعد از دو فصل پرفرازونشیب‪ ،‬مدیران‬ ‫ســپاهان و محــرم نویدکیا به این نتیجه رســیدند که به‬ ‫همکاری ادامه ندهند‪ .‬سپاهان که در دو فصل گذشته‪ ،‬در‬ ‫کادرفنی و بازیکنان خود وضعیت نسبتًا باثباتی داشت‪ ،‬حاال‬ ‫در استانه لیگ ‪ 22‬با تغییرات گسترده ای روبرو شده است‪.‬‬ ‫ژوزه مورایس دستیار سابق مورینیو جایگزین نویدکیا شد و‬ ‫بازیکنانی چون سروش رفیعی‪ ،‬گیورگی گولسیانی‪ ،‬سجاد‬ ‫شهباززاده‪ ،‬دانیال اسماعیلی فر‪ ،‬رضا میرزایی عزت پورقاز و‬ ‫کریســتوفر کنت از این تیم جدا شدند‪ .‬این تیم تا اینجای‬ ‫فصل نقل و انتقاالت توانسته بازیکنان خوبی چون محمد‬ ‫دانشــگر‪ ،‬رامین رضاییان‪ ،‬میالد زکی پور‪ ،‬محمد علی نژاد‪،‬‬ ‫الویس کامبوسا‪ ،‬رناتو داســیلویرا و مانوئل فرناندز را برای‬ ‫پرکردن خالهای موجود به خدمت بگیرد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬دروازه بان؛ جایگاه امن رشید مظاهری‬ ‫مظاهری که در میانه فصل گذشــته از اســتقالل راهی‬ ‫ســپاهان شد‪ ،‬توانست خیلی سریع جایگاه خود را به دست‬ ‫اورده و کنت را به یک نیمکت نشین محض تبدیل کند تا‬ ‫جایی که کنت مجبور به ترک این باشگاه شد‪ .‬مظاهری که‬ ‫در دوران حضور در اســتقالل همواره یک دروازه بان اماده‬ ‫و هم ســطح خودش را به عنوان رقیــب می دید و هیچ گاه‬ ‫نتوانست عملکرد درخشانی در استقالل داشته باشد‪ ،‬حاال با‬ ‫توجه به نبودن رقیب جدی در این پست‪ ،‬با اطمینان خاطر‬ ‫بیشتری کار را دنبال خواهد کرد‪ .‬نیما میرزازاد بازیکن سابق‬ ‫نساجی مازندران و صنعت نفت ابادان هم دروازه بان دوم این‬ ‫تیم در فصل اینده خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬مدافعان میانی؛ پاشنه اشیل ترمیم خواهد‬ ‫شد‬ ‫خیلی ها معتقدند که اگر ســپاهان در فاز دفاعی در دو فصل‬ ‫گذشــته عملکرد بهتری می داشت‪ ،‬می توانست حداقل یک‬ ‫عنوان قهرمانی را به دست بیاورد‪ .‬با خروج گولسیانی و پورقاز‬ ‫باید دید مواریس از چه ترکیب یا زوجی برای خط دفاعی این تیم‬ ‫استفادهخواهدکرد‪.‬محمدنژاد مهدی‪،‬محمددانشگر‪،‬محمدرضا‬ ‫مهدی زاده‪ ،‬رناتو داسیلویرا و امیر سامان رنجبر گزینه های موجود‬ ‫برای استفاده در این پست هستند‪ .‬همچنین امکان استفاده از‬ ‫امید نور افکن در قلب خط دفاعی سپاهان وجود دارد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬دفاع راست؛ کنش و واکنش پرسپولیس و‬ ‫سپاهان‬ ‫با شروع فصل نقل و انتقاالت و پایان قرارداد اسماعیلی فر‪،‬‬ ‫این بازیکن راهی پرسپولیس شد تا یکی از نقاط قوت ان ها‬ ‫در دو فصل گذشته از این تیم جدا شود‪ .‬از ان طرف باوجود‬ ‫میل رضاییان به تمدید و ادامه حضور در پرسپولیس‪ ،‬هیچ‬ ‫پیشنهادی از طرف باشگاه پرسپولیس به رضاییان داده نشد‬ ‫تا درنهایت او لباس ســپاهان را بر تن کند‪ .‬رضاییان تنها‬ ‫گزینه تخصصی موجود در پست دفاع راست است و قطعا‬ ‫یک مدافع راست تا پایان فصل نقل و انتقاالت به این تیم‬ ‫اضافه خواهد شــد‪ .‬در صورت ضرورت و نیاز‪ ،‬دانشگر هم‬ ‫توانایی و سابقه بازی در پست دفاع راست را دارد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬دفاع چپ؛ حضور دو استقاللی سابق‬ ‫با حضور امید نورافکن در ســپاهان که اخیرا جایگاه خوبی‬ ‫هــم در تیم ملی پیداکرده اســت‪ ،‬خیــال مورایس از این‬ ‫پســت راحت خواهد بود‪ .‬نورافکن که زمزمه هایی مبنی بر‬ ‫جدایی اش از این تیم و حضور در پرسپولیس بسیار شنیده‬ ‫می شد‪ ،‬درنهایت در اصفهان ماند تا در کنار میالد زکی پور‬ ‫گزینه های موجود مورایس در این پست باشند‪ .‬زکی پور که‬ ‫در استانه یک انتقالی جنجالی به پرسپولیس بود و درنهایت‬ ‫با فشــار هواداران پرسپولیس این انتقال انجام نشد‪ ،‬از گل‬ ‫گهر راهی ســپاهان شــد‪ .‬ضمن اینکه میالد جهانی هم‬ ‫توانایی بازی در این پست را دارد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬هافبک دفاعی؛ بدون تغییر‬ ‫ســپاهان در این پســت با تغییرات ان چنانی روبرو نشد و‬ ‫جالل الدین علی محمدی‪ ،‬ســید محمد کریمی و مسعود‬ ‫ریگی همچنان به کار خود در ســپاهان ادامه خواهند داد‪.‬‬ ‫با توجــه به حضور این نفرات و خالهای موجود در بعضی‬ ‫پست ها‪ ،‬احتماال بازیکن جدیدی جذب نشود و این سه نفر‬ ‫رقابت شــدیدی را برای حضــور در ترکیب اصلی خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬هافبک هجومی و شلوغ ترین پست‬ ‫در پســت هافبک تهاجمی و وینگر‪ ،‬ســپاهان با ترافیک‬ ‫بازیکن روبرو است و این احتماال به نوع تفکرات تاکتیکی‬ ‫مورایس برمی گردد‪ .‬فرشــاد احمدزاده‪ ،‬محمدرضا حسینی‪،‬‬ ‫یاسین ســلمانی و میالد جهانی در کنار بازیکنان جدیدی‬ ‫مثل علی نژاد‪ ،‬کامبوسا و فرناندز گزینه های موجود در این‬ ‫پست به شمار می روند‪ .‬کامبوسا باسابقه بازی در سیدنی و‬ ‫ملبورن ویکتوریا اســترالیا و فرناندز باسابقه بازی برای تیم‬ ‫ملی پرتغال و تیم های بنفیکا پرتغال‪ ،‬پورتس موث انگلیس‪،‬‬ ‫اورتون انگلیس‪ ،‬والنسیا اسپانیا‪ ،‬بشیکتاش ترکیه‪ ،‬لوکوموتیو‬ ‫و کراسنودار روسیه‪ ،‬کایاسری اسپور ترکیه و اپولون یونان‪،‬‬ ‫احتماال کار را برای سایر رقبای خود‪ ،‬برای حضور در ترکیب‬ ‫اصلی ســخت خواهند کرد‪ .‬حســن شوشتری‪ ،‬امیرمحمد‬ ‫محکم کار و اریا یوسفی بازیکنان جوانی هستند که با توجه‬ ‫به ترافیک موجود در این پست بعید است فرصت چندانی‬ ‫برای بازی داشته باشند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬مهاجم؛ شهریار و دیگر هیچ‬ ‫ســپاهان به طورجدی در این پســت نیاز به یک بازیکن‬ ‫دیگر دارد تــا در صورت بروز مصدومیت‪ ،‬محرومیت و یا‬ ‫حتی عدم امادگی شــهریار مغانلو‪ ،‬بتواند بار گلزنی تیم را‬ ‫بر دوش بکشــد‪ .‬شهریار مغانلو با خروج سجاد شهباززاده‬ ‫از سپاهان‪ ،‬تنها گزینه سرشناس ان ها برای این پست به‬ ‫شمار می رود‪ .‬همچنین در کنار الویس کامبوسا که توانایی‬ ‫بازی در این پســت را دارد‪ ،‬ان هــا می توانند از علیرضا‬ ‫صادقی ‪ 23‬ســاله که ســابقه حضور قرضی در الومینیوم‬ ‫اراک و همچنین اقای گلی در لیگ های جوانان و امید را‬ ‫در کارنامه دارد‪ ،‬استفاده کنند‪.‬‬ ‫ذوب اهن برای بازی با پرسپولیس برنامه دارد‬ ‫مدافع ذوب اهن می گوید که ان ها در تالش هستند تا‬ ‫در فصل جدید رتبه بهتری را نسبت به فصل قبل کسب‬ ‫کنند‪.‬محمد قریشــی مدافع تیم ذوب اهــن درباره اردوی‬ ‫تهران و بازی های تدارکاتــی این تیم گفت‪ :‬ما یک دوره‬ ‫بدنســازی خوب را در اصفهان پشت سر گذاشتیم‪ .‬حدود‬ ‫‪ 12‬روز در تهران اردو داشــتیم و بازی های دوستانه خوبی‬ ‫را برگزار کردیم‪ .‬نمی توانیم بگوییــم که نتایج بازی های‬ ‫دوستانه برای ما اهمیت دارد اما این مسابقات باعث افزایش‬ ‫هماهنگی بین بازیکنان شد‪.‬بعد از پایان اردو برای ادامه کار‬ ‫راهی اصفهان می شویم تا با اماده ترین شکل ممکن راهی‬ ‫مسابقات شویم‪.‬وی درباره اینکه ذوب اهن تمریناتش را زودتر‬ ‫از سایر تیم ها اغاز کرد‪ ،‬گفت‪ :‬معموال اقای تارتار همین طور‬ ‫هستند و تیم هایشان زودتر از سایر باشگاه ها تمریناتشان را‬ ‫اغاز می کردند‪ .‬امیدوارم که امسال بهتر از فصل قبل نتیجه‬ ‫بگیریم و ذوب اهن را به جایگاه واقعی اش برگردانیم‪.‬قریشی‬ ‫درباره دیدار هفته نخست ذوب اهن در لیگ جدید نیز اظهار‬ ‫داشت‪ :‬قرعه این گونه شد که در هفته اول برابر پرسپولیس‬ ‫به میدان برویم‪ .‬این بازی در فوالدشهر و در زمین خودمان‬ ‫برگزار خواهد شــد‪ .‬پرسپولیس تیم خوب و بزرگی است و‬ ‫امسال بازیکنان خوبی را جذب کرده است‪ .‬مطمئنا تیم ما‬ ‫برنامه های خاص خودش را دارد‪ .‬دوست داریم تا لیگ را با‬ ‫کسب بهترین نتیجه شروع کنیم‪ .‬تالش می کنیم عملکرد‬ ‫خوبی داشته باشیم‪.‬بازیکن ذوب اهن پیرامون اینکه اولین‬ ‫دیدار فصل برابر پرسپولیس سخت و دشوار است‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬این را قبول دارم‪ .‬ان ها تیم بزرگی هستند و تیم خوبی‬ ‫بســته اند‪ .‬تیم ما نسبت به سال قبل حفظ شده و بازیکنان‬ ‫لیگ ‪ 22‬ترکیبی از مربیان جوان و‬ ‫باتجربه‬ ‫خوبی اضافه شده اند‪ .‬امیدوارم که نتیجه خوبی کسب کنیم‪.‬‬ ‫وی درباره حضور هم تیمی سابقش یعنی قاسم حدادی فر‬ ‫در کادرفنی ذوب اهن پاسخ داد‪ :‬واقعا باعث افتخار بود که در‬ ‫کنــار اقای حدادی فر بازی کردم‪ .‬چیزهای زیادی از او یاد‬ ‫گرفتم و واقعا بازیکن بزرگی بودند‪ .‬مطمئنا با این شخصیت‬ ‫و لول کاری که دارند‪ ،‬می توانند پیشرفت کنند‪ .‬ما دعاگوی‬ ‫ایشان هستیم و امیدوارم موفقیت های دوران بازیگری شان‬ ‫را تکرار کنند‪.‬او درباره حفظ ساختار دفاعی ذوب اهن نسبت‬ ‫به لیگ قبل خاطرنشان کرد‪ :‬واقعا مسئله مهمی است‪ .‬چون‬ ‫در فصل قبل تغییرات زیاد بود‪ ،‬نتوانستیم در نیم فصل اول‬ ‫نتایج خوبی کسب کنیم‪ .‬ولی امسال اکثر تیم حفظ شده است‪.‬‬ ‫هماهنگی الزم وجود دارد‪ .‬امیدوارم با تالش بیشتر بتوانیم‬ ‫نتایج خوبی را کسب کنیم‪.‬قریشی درباره پرتاب های بلندش‬ ‫در ترکیب ذوب اهن گفت‪ :‬با امدن نادر محمدی فکر می کنم‬ ‫بهتر است کار را به دست او بسپاریم و خودم برای گلزنی و‬ ‫زدن ضربات سر جلو بکشم‪.‬‬ ‫تنها قهرمانی هواداران سپاهان را‬ ‫راضی می کند‬ ‫تنور لیگ برتر فوتبال ایران در دوره بیســت و دوم از‬ ‫چند روز دیگر با برگزاری هفته اول اغاز می شــود‪ .‬فصل‬ ‫ت‪‎‬های لیگ برتر در شرایطی به پایان رسید که‬ ‫گذشته رقاب ‬ ‫اســتقالل با فرهاد مجیدی موفق به کسب یک قهرمانی‬ ‫تاریخی بدون شکست شد و در رتبه های دوم و سوم نیز به‬ ‫ترتیب پرسپولیس با یحیی گل محمدی و سپاهان با محرم‬ ‫نویدکیا قرار گرفتند‪ .‬رتبه چهارم هم به امیرقلعه نویی رسید‬ ‫که باوجود کسر هفت امتیاز توانست در هفته های پایانی و‬ ‫در رقابت با فوالد خوزســتان و مس رفسنجان این عنوان‬ ‫را از ان خودش کند‪ .‬در رتبه های انتهایی جدول درنهایت‬ ‫شــهرخودرو با داود سیدعباسی به لیگ دسته اول سقوط‬ ‫کرد و همین اتفاق برای فجرشهیدسپاســی هم با مجتبی‬ ‫سراســیایی که در هفته های پایانی برای نجات این تیم‬ ‫امده بود رخ داد تا نماینده شیراز بیشتر از یک فصل نتواند‬ ‫در لیگ برتــر دوام بیاورد‪ .‬حاال و پس ازاینکه چندهفته ای‬ ‫می شــود تیم ها مراحل اماده ســازی را به صورت فشرده‬ ‫با برگزاری اردوهای شــبانه روزی در شــهرهای مختلف‬ ‫ایران و ترکیه اغاز کرده اند‪ ،‬به زودی مســابقات با برگزاری‬ ‫هفتــه اول اغاز خواهد شــد و رفته رفتــه چهره مدعیان‬ ‫شناخته می شود‪ .‬یکی از نکات جالب توجه دراین بین سن‬ ‫مربیان حاضر در لیگ برتر دوره بیســت و دوم اســت که‬ ‫مازیار زارع با ‪ 37‬ســال جوان‪‎‬ترین مربی به شمار می رود‬ ‫نو‬ ‫و قربان بردیف ‪ 69‬ســاله نیز نامش به عنوان مسن تری ‬ ‫البته باتجربه ترین مربی حاضر در مسابقات ثبت شده است‪.‬‬ ‫عالوه بر این دو مربی هم چهره های جوان دیگری نظیر‬ ‫مهــدی رحمتی‪ ،‬محمد ربیعی‪ ،‬فرزاد حســین خانی‪ ،‬جواد‬ ‫نکونام و همین طور حمید مطهری حضور دارند که سرمربی‬ ‫نساجی اولین حضورش به عنوان سرمربی را تجربه می کند‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر می توان به امیرقلعه نویی‪ ،‬ژوزه مورایس و‬ ‫یحیی گل محمدی اشــاره کرد که از مربیان باتجربه لیگ‬ ‫برتر به شــمار می رود و در سوی مقابل مربیان جوان قرار‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫پیشکســوت فوتبال اصفهان با برشــمردن چند نکته‬ ‫اساســی که سرمربی جدید ســپاهان باید به ان ها توجه‬ ‫داشته باشــد‪ ،‬تاکید کرد هواداران این تیم امسال منتظر‬ ‫قهرمانی هســتند‪ .‬حســین چرخابی درباره وضعیت تیم‬ ‫فوتبال ســپاهان برای حضور در فصل بیست ودوم لیگ‬ ‫برتر اظهار داشت‪ :‬باید درباره سپاهان چهار نکته را متذکر‬ ‫شوم که ســه موردش فنی و یک مورد نقل وانتقاالتی و‬ ‫درباره یارگیری است‪ .‬مورد اول این است که مربی جدید‬ ‫باید مشــکل سال گذشته سپاهان را که فاصله بیش ازحد‬ ‫بین خطوط بود‪ ،‬بهبود ببخشد‪ .‬مورد دوم بحث ضعف دفاع‬ ‫انفرادی و یک مقابل یک اســت که باید برطرف شود و‬ ‫برای دادن نقطه کور به حریفان راهکاری اندیشیده شود‪.‬‬ ‫از ان طرف بارز ترین مسئله ای که باید به ان اشاره و حتما‬ ‫توجه شود‪ ،‬تالش برای باال رفتن درصد موفقیت بازیکنان‬ ‫در ضربات اخر اســت‪ .‬این امار در فصل گذشــته خیلی‬ ‫پایین بود و علی رغم ایجاد موقعیت‪ ،‬توپ های سپاهان در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۰‬میالدی بود که والســکو تاریخ ســاز با‬ ‫دستیارانش برای شکوفایی نسل طالیی والیبال به ایران امدند‪.‬‬ ‫برنام ه ‪ ۶‬ساله تیم ملی والیبال با هدایت خولیو والسکو و زیر‬ ‫نظر فدراســیون گام به گام پیش رفت تا جایی که پس از ‪۳۲‬‬ ‫سال در سال ‪ ۲۰۱۱‬به قهرمانی اسیا رسیدند‪ .‬شگفتی سازی‬ ‫نسلطالییوالیبالباشکستلهستان‪،‬صربستان‪،‬کوبا‪،‬ایتالیا‪،‬‬ ‫امریکا و برزیل ادامه داشت و توانستند طلسم‪ ۵۲‬ساله نرسیدن‬ ‫به المپیک را در سال ‪ ۲۰۱۶‬بشکنند‪ .‬در این سال ها امیر غفور‬ ‫از پاشنه اشیل های ایران در تنگناها بود که با پروازهای بلند‬ ‫و اسپک های قدرتی و بلند معروفش خود را در دل سرمربی‬ ‫ارژانتینی تیم ملی جا کرد‪ .‬مسعود غالمی یکی دیگر از یاران‬ ‫سعید معروف بود که توانست هم پست َق َدری برای سید محمد‬ ‫موسوی روی تور باشد و در رقابت های حساس مقابل لهستان‬ ‫به کمک تیم بیاید‪ .‬علیرضا مباشری دیگر اصفهانی تیم ملی‬ ‫والیبال بود که در پســت دریافت کننده خوب عمل کرد و با‬ ‫اسپک های قدرتی شریک تیم ملی در اولین برد برابر ایتالیا بود‪.‬‬ ‫محمدجواد معنوی نژاد از ستاره های نوظهور تیم ملی والیبال‬ ‫بود که با سرویس های پرشی توانست ایران را در چند بازی‬ ‫حساس از لبه پرتگاه شکست نجات دهد؛ اما با بدشانسی و‬ ‫مصدومیت المپیک توکیو را از دست داد‪ .‬پس از کنار گذاشته‬ ‫شدن غفور و غالمی به عنوان ستارگان اصفهان از تیم ملی‬ ‫بعد از المپیک‪ ،‬ایران در بازی لیگ ملت های والیبال ‪ ۲۰۲۲‬با‬ ‫ترکیب جدید و کمتر نام اشنا تیم ملی به میدان امد‪ .‬ترکیبی که‬ ‫ناشی از سیاست جوان گرایی بود و تغییرات اساسی در تیم ایجاد‬ ‫شد و پس از روند نزولی به یک باره اوج گرفتند‪ .‬جدای از نتایج و‬ ‫یجنگندهنسلجوانوالیبالازهفتهدوملیگملت ها‪،‬جای‬ ‫باز ‬ ‫خالی نصف جهان در میان ملی پوشان پس از حدود ‪ ۱۵‬سال‬ ‫به چشم می امد‪ .‬حاال در روزهای اماده شدن تیم ملی برای‬ ‫رقابت های قهرمانی جهان‪ ،‬غفور و غالمی مشغول تمرینات‬ ‫باشگاهی شان هستند و درواقع بدون حاشیه و بازی خداحافظی‬ ‫در لیست تیم ملی جایشان را به اینده سازان دادند؛ اما معنوی نژاد‬ ‫دوباره به لیست ‪ ۲۲‬نفره سرمربی تیم ملی برگشته و باید دید‬ ‫می تواند به عنوان تنها نماینده اصفهان در جمع ‪ ۱۶‬نفر نهایی‬ ‫عطایی عازم لهســتان شود یا خیر‪ .‬تیمور باجول‪ ،‬کارشناس‬ ‫والیبال و رئیس پیشین هیئت والیبال استان اصفهان‪ ،‬راه حل‬ ‫بازیکن ســازی برای تیم ملی را توجه به پایه و شهرستان‬ ‫دانست و می گوید‪ :‬اگر می خواهیم والیبال اصفهان رشد کند‪،‬‬ ‫باید به والیبال پایه و شهرستان ها توجه شود‪ .‬شهرستان ها لبریز‬ ‫از پتانسیل هستند و حدود ‪ ۲۰۰‬نفر با قد باالی ‪ ۲‬متر در استان‬ ‫داریم که باشگاه ها باید روی ان ها سرمایه گذاری کنند‪ .‬وی‬ ‫تاکید می کند‪ :‬در سطح اصفهان چندین مربی بین المللی و‬ ‫بازیکنانخوبیداریمکهمی توانندبهوالیبالاستانکمککنند‪.‬‬ ‫همین دو باشگاه گیتی پسند و سپاهان اگر به جوانان اصفهان‬ ‫بهادهند‪،‬می توانندمقابلتیم هایمدعیمقام اوریکنند‪.‬‬ ‫ثبت سومین پیروزی گیتی‬ ‫پسند در لیگ فوتسال‬ ‫تکنولوژی ‪ VAR‬از نیم فصل‬ ‫دوم در لیگ برتر‬ ‫وزیر ورزش با حضور در برنامه ای تلویزیونی درباره‬ ‫ورود تکنولوژی ‪ VAR‬به کشور خبر جالبی داد‪ .‬حمید‬ ‫سجادی‪ ،‬وزیر ورزش و جوانان که با حضور در یک‬ ‫گفت وگوی تلویزیونی به دفاع از عملکرد این وزارت خانه‬ ‫در یک سال گذشته می پرداخت‪ ،‬در مورد ورود تکنولوژی‬ ‫کمک داور ویدیویی ‪ VAR‬هم صحبت کرد‪ .‬سجاد در‬ ‫پاسخ به پرسش مجری دراین باره گفت‪« :‬خبر خوبی که‬ ‫اقای ماجدی به من دادند این است که باالخره یکی دو‬ ‫شرکت خیلی خوب که می توانند این تکنولوژی را پیاده‬ ‫کنند مدنظر قرارگرفته اما برای اینکه خدای ناکرده دوباره‬ ‫راه را اشتباه نرویم‪ ،‬شروع کردیم و از دیروز دستور دادم‬ ‫که نظر حراستی خودمان را بدهیم‪ ،‬شرکت را از ابعاد‬ ‫مختلف بررسی و انتخاب کنیم و طبق هماهنگی ای که‬ ‫به دست امده اگر به تفاهم برسیم و از همه فیلترها عبور‬ ‫کنیم و این شرکت مورد تایید قرار بگیرد؛ ما از نیمه دوم‬ ‫فصل جاری کمک داور ویدیویی را برای فوتبال کشورمان‬ ‫خواهیم داشت‪ .‬این طبق برنامه ریزی ای که فدراسیون‬ ‫کرده صورت گرفته‪ ،‬البته سفارش ها و پیگیری های ما‬ ‫هم بوده که اقای ماجدی زمان را از دست ندهیم‪».‬با‬ ‫این حساب طبق قولی که سرپرست فدراسیون فوتبال به‬ ‫وزیر ورزش و جوانان داده‪ ،‬در صورت دریافت مجوزهای‬ ‫الزم از نهاد های ذی ربط‪ VAR ،‬سرانجام از نیم فصل‬ ‫دوم لیگ بیست و دوم وارد چرخه فوتبال ایران می شود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫جای خالی اصفهانی ها در تیم‬ ‫ ملیوالیبال‬ ‫تیم الومینیوم اراک در ادامه برنامه های اماده سازی‬ ‫پیش فصل لیگ بیست و دوم‪ ،‬یک اردوی فشرده را در‬ ‫تهران پشت سر گذاشت‪ .‬تیم الومینیوم اراک در ادامه‬ ‫برنامه های اماده سازی پیش فصل لیگ بیست و دوم‪،‬‬ ‫یک اردوی فشرده را در تهران پشت سر گذاشت و‬ ‫‪ 4‬بازی تدارکاتی مقابل تیم های پیکان‪ ،‬مس کرمان‪،‬‬ ‫گل گهر سیرجان و مس رفسنجان را برگزار کرد‪.‬‬ ‫شاگردان مهدی رحمتی پس از انجام اخرین دیدار‪ ،‬دو‬ ‫روز استراحت را در برنامه خوددارند و سپس تمریناتشان‬ ‫را در اراک از سر می گیرند‪ .‬بر این اساس و با تصمیم‬ ‫کادرفنی‪ ،‬تمرینات تیم اراکی از روز چهارشنبه پیگیری‬ ‫خواهد شد‪ .‬بازیکنان الومینیوم قرار است طبق برنامه روز‬ ‫پنجشنبه راهی اصفهان شوند تا یک بازی تدارکاتی را‬ ‫مقابل سپاهان پشت سر بگذارند‪ .‬دیدار دوستانه الومینیوم‬ ‫مقابل شاگردان ژوزه مورایس‪ ،‬روز جمعه چهاردهم مرداد‬ ‫برگزار خواهد شد‪ .‬تیم فوتبال سپاهان نیز پس از بازگشت‬ ‫از اردوی ترکیه‪ ،‬دو روز استراحت دارد و تمریناتش را‬ ‫سه شنبه از سر می گیرد‪ .‬سه بازیکن خارجی طالیی‬ ‫پوشان‪ ،‬روز گذشته تست های پزشکی را در تهران پشت‬ ‫سر گذاشتند و قرار است تا سه شنبه در اصفهان حاضر‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫تساوی نفت و ذوب اهن در‬ ‫بازی دوستانه‬ ‫ورزش‬ ‫ضربات اخر به گل تبدیل نمی شــد‪ .‬وی اشاره کرد‪ :‬مورد‬ ‫چهارمی که سپاهان باید برای حضور در فصل بعدی به ان‬ ‫توجه کند‪ ،‬درباره یارگیری است‪ .‬در این امر نباید به سوابق‬ ‫کلــی یک بازیکن نگاه کرد‪ .‬بــه نظر من عملکرد فصل‬ ‫گذشته بازیکنانی که تازه به جذب شده اند و یا قرار است در‬ ‫اینده جذب شــوند‪ ،‬خیلی مهم است‪ .‬سپاهان تاکنون سه‬ ‫بازیکن خارجی جذب کرده است که این بازیکنان رزومه‬ ‫خوبی در فصل قبلشان نداشتند‪ .‬هرچند که بازیکن پرتغالی‬ ‫ســپاهان در تیم ملی این کشــو ر هم بازی کرده‪ ،‬ولی در‬ ‫سال های قبل عملکرد درخشانی نداشته است‪ .‬اگر فصل‬ ‫قبل ایــن بازیکنان را در نظر بگیریم‪ ،‬می توان فهمید که‬ ‫ان ها جزو بازیکنان موفق نبوده اند‪ .‬بااین وجود رزوم ه کلی‬ ‫این بازیکنان در سال های قبل تر قابل توجه است و حتمًا‬ ‫مورایس با شــناخت خوبی که از ان ها داشته‪ ،‬جذبشان را‬ ‫مدنظر داشته است‪ ،‬ولی نگاه من به عملکرد فصل گذشته‬ ‫ان ها خوب نبوده است‪.‬‬ ‫تیم فوتسال گیتی پسند در هفته چهارم لیگ برتر مقابل‬ ‫فرش ارا مشــهد به پیروزی رسید‪ .‬از هفته چهارم لیگ برتر‬ ‫فوتسال تیم گیتی پسند اصفهان در مشهد مهمان فرش ارا بود‬ ‫و به پیروزی رسید‪ .‬سپهر محمدی‪ ،‬علیرضا وفایی‪ ،‬علی اصغر‬ ‫حسن زاده‪ ،‬سعید احمد عباسی‪ ،‬علی مروتی‪ ،‬ابوالقاسم عروجی‪،‬‬ ‫مســعود یوســف‪ ،‬میثم خیام‪ ،‬فرهاد توکلی‪ ،‬بهزاد رسولی‪،‬‬ ‫محمدحسین درخشانی و مهدی کریمی بازیکنان گیتی پسند‬ ‫در این دیدار بودند‪ .‬شاگردان محمد کشاورز در این دیدار سخت‬ ‫و نفس گیر با نتیجه نزدیک ‪ ۳‬بر ‪ ۲‬به پیروزی رسیدند؛ مسعود‬ ‫یوسف‪ ،‬علی رضا وفایی و مهدی کریمی گلزنان گیتی پسند در‬ ‫این دیدار بودند‪ .‬گیتی پسند با این برد به سومین پیروزی خود‬ ‫در لیگ برتر فوتسال دست پیدا کرد و ‪ ۹‬امتیازی شد؛ فرش ارا‬ ‫مشهد نیز سومین شکست خود را متحمل شد‪ .‬سرمربی تیم‬ ‫فوتسال گیتی پسند پس از بازی پیرامون این دیدار گفت‪ :‬هر دو‬ ‫تیم عملکرد خوبی داشتند و خوشحالم که سه امتیاز حساس‬ ‫این بازی را کسب کردیم‪ .‬وی افزود‪ :‬بازی خوب و پربرخورد‬ ‫و جانداری بود‪ .‬هر دو تیم شــروع خوبی داشتند اما متاسفانه‬ ‫داور بازی روی عملکرد گیتی پسند در دقایقی تاثیرگذار بود‪.‬‬ ‫کشاورز اضافه کرد‪ :‬به هر دو تیم خسته نباشید می گویم به‬ ‫قدرت بهادری سرمربی تیم فرش ارا تبریک می گویم وبرای‬ ‫این تیم خوبش و تشــکر و قدردانی می کنــم‪ .‬ان ها مردانه‬ ‫جنگیدند‪ .‬خوشحالم که توانستیم سه امتیاز حساس در مشهد‬ ‫به دست اوریم‪ .‬سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند در پاسخ به‬ ‫پرسشی درباره که اینکه ناهماهنگی در تیم گیتی پسند زیاد‬ ‫است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬نه این گونه نیست‪ .‬ناهماهنگی وجود دارد‬ ‫اما خیلی زیاد نیست‪ .‬باالخره در هفته چهارم لیگ هستیم و ما‬ ‫تعدادی بازیکن جدید در تیم داریم و تا زمانی که این بازیکنان با‬ ‫یکدیگرهماهنگشوندزمانمی برد‪.‬کشاورزگفت‪:‬به طورکلی‬ ‫از عملکرد و تالش بازیکنانم راضی هستم‪ .‬فرم بازی تیم را‬ ‫قبــول دارم اما ناهماهنگی کمی هم وجود دارد به این دلیل‬ ‫که لیگ تازه شروع شده و به مرورزمان این ناهماهنگی ها هم‬ ‫برطرفمی شود‪.‬‬ ‫کاپیتان تیم هندبال سپاهان‬ ‫ماندنی شد‬ ‫سعید پورقاســمی برای یک فصل دیگر قرارداد خود را‬ ‫با طالیی پوشان تمدید کرد تا در جمع تیم هندبال سپاهان‬ ‫باقی بماند‪ .‬سعید پورقاسمی که فصل گذشته کاپ قهرمانی‬ ‫لیگ برتر را در کنار طالیی پوشــان باالی سر برد و نماینده‬ ‫ایران در رقابت های جهانی شد‪ ،‬پس از مذاکره با مدیرعامل‬ ‫و عضو هیئت مدیره سپاهان‪ ،‬قرارداد خود را یک فصل دیگر‬ ‫با طالیی پوشان تمدید کرد‪ .‬پورقاسمی در سال های ‪ ۸۲‬تا ‪۹۰‬‬ ‫و ‪ ۹۵‬تاکنون عضو تیم هندبال ســپاهان است و به یکی از‬ ‫باتجربه ترین بازیکنان تیم بدل شده که بازوبند کاپیتانی را بر‬ ‫عهده دارد‪.‬‬ صفحه 7 ‫سه شنبه | ‪ 11‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4412‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬مرداد ‪ / 1401‬سـال هجدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪02Aug2022 | 4412‬‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز توزیع‪ :‬رویداد پارسی‬ ‫دست پروتزی که با تنفس کار می کند‬ ‫محققـان پروتز دسـتی سـاخته اند که بـا تنفـس کاربر‪ ،‬به‬ ‫ان نیـرو وارد شـده و کنترل می شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان‪ ،‬دسـت جدیـد‬ ‫بـا نیـروی هـوا یـک گزینـه پروتـز بدنـی سـبک وزن‪ ،‬با‬ ‫نگهـداری و اسـتفاده اسـان را ارائه می کنـد‪ ،‬به ویژه برای‬ ‫کـودکان و ان هایـی کـه در کشـور های کم درامـد و بـا‬ ‫درامد متوسـط هسـتند که در دانشـگاه اکسـفورد سـاخته‬ ‫شـده اسـت‪ .‬ایـن دسـتگاه سـبک وزن سـاده جایگزینـی‬ ‫بـرای پروتز هـای کابلـی ارائه می دهـد‪ ،‬پروتز هـای کابلی‬ ‫در ابتـدا در اوایـل قـرن نوزدهـم توسـعه یافتنـد‪ .‬پروتـز‬ ‫دسـت تنفسـی‪ ،‬به ویـژه بـرای کسـانی کـه خیلـی جوان‬ ‫هسـتند یا از نظر اناتومیکی برایشـان مهار سیسـتم کابلی‬ ‫ناخوشـایند اسـت‪ ،‬گزینه مناسـبی اسـت‪ .‬دسـتگاه تنفسی‬ ‫مـا یـک گزینـه پروتـز جدیـد ارائه می دهـد کـه می تواند‬ ‫بـدون محدودکـردن حـرکات بـدن کاربـر مورداسـتفاده‬ ‫قـرار گیـرد‪ .‬ایـن محصـول‪ ،‬یکـی از اولیـن رویکرد هـای‬ ‫طراحـی واقعاً جدید بـرای قـدرت و کنترل یـک پروتز با‬ ‫نیـروی بدنـه از زمان ظهور سیسـتم کابلـی در بیش از دو‬ ‫قـرن پیش اسـت‪ .‬جرون برگمان‪ ،‬اسـتاد نویسـنده ارشـد‪،‬‬ ‫گـروه علـوم مهندسـی‪ ،‬دانشـگاه اکسـفورد گفـت‪ :‬اگرچه‬ ‫چندیـن گزینـه مختلـف پروتز وجـود دارد (مناسـب بودن‬ ‫بـه سـطح تفـاوت انـدام فوقانـی در میـان سـایر عوامـل‬ ‫بسـتگی دارد) پیشـرفت کمـی در توسـعه رویکرد هـای‬ ‫جدیـد بـرای قـدرت و کنتـرل دسـتگاه های مجهـز بـه‬ ‫بـدن در مقایسـه بـا پروتز های پیچیـده با نیـروی خارجی‬ ‫انجـام شـده اسـت‪ .‬پرکاربردتریـن پروتـز انـدام فوقانـی‬ ‫عملکـردی‪ ،‬سیسـتم کابلـی اسـت کـه از طریـق بدنـه‬ ‫کار می کنـد کـه بـه دلیـل هزینه هـای مرتبـط بـا نصـب‬ ‫و نگهـداری حرفـه ای الزم‪ ،‬می توانـد بسـیار گران باشـد‪.‬‬ ‫رویکـرد جدیـدی کـه در خصـوص پروتـز ارائه شـده‪ ،‬در‬ ‫ژورنال پروتز منتشـر شـده اسـت‪ .‬در شـرایطی که هزینه‪،‬‬ ‫نگهـداری‪ ،‬راحتی و سـهولت اسـتفاده از مالحظـات اولیه‬ ‫طراحـی ایـن دسـتگاه اسـت‪ ،‬امتیـاز کارکـرد ایـن پروتـز‬ ‫باانـرژی بدن بـرای کاربران را نیـز ارائه می کنـد‪ .‬کاربران‬ ‫بـا تنظیـم تنفـس خـود‪ ،‬بـه یـک توربیـن تسلا کوچک‬ ‫سـاخته شـده را نیـرو می دهنـد کـه می توانـد حـرکات‬ ‫انگشـت مصنوعـی را به دقـت کنتـرل کنـد‪ .‬حجـم هوای‬ ‫موردنیـاز بـرای تغذیـه دسـتگاه‪ ،‬حتـی توسـط کـودکان‬ ‫خردسـال نیـز قابل دسـتیابی اسـت و نیاز به صـرف انرژی‬ ‫باالیـی بـرای اسـتفاده از ان نیسـت‪ .‬چرخ دنـده در واحـد‬ ‫سـرعت‪ ،‬شـدت عمـل را تعییـن می کنـد‪ .‬ایـن دسـتگاه‬ ‫بـدون کابل و مهار‪ ،‬سـبک وزن و مناسـب بـرای کودکان‬ ‫و نوجوانانـی اسـت کـه هنوز درحال رشـد هسـتند‪ .‬حداقل‬ ‫نگهـداری و امـوزش برایـش در نظـر گرفته شـده اسـت‪.‬‬ ‫محققـان ایـن محصـول بـا لیمبـو یـک موسسـه خیریـه‬ ‫پیشـرو مسـتقر در بریتانیـا بـرای کـودکان دارای تفـاوت‬ ‫اندامـی‪ ،‬بـرای توسـعه و اصلاح حرکـت‪ ،‬بـرای سـاخت‬ ‫ایـن دسـتگاه همـکاری کرده انـد‪ .‬جیـن هویـت‪ ،‬متولـی‬ ‫‪ LimbBo‬گفـت‪ :‬یکـی از اهـداف مـا در بنیـاد لیمبـو‬ ‫ایـن اسـت که اطمینـان حاصـل کنیـم همـه فرزندانمان‬ ‫بـه هـر وسـیله ای کـه بـه زندگـی روزمـره ان هـا کمک‬ ‫می کند دسترسـی داشـته باشـند‪ .‬هیـچ تفـاوت دو اندامی‬ ‫مشـابه نیسـت و انچـه بـه یـک کـودک کمـک می کنـد‬ ‫بـرای دیگری مناسـب نیسـت‪ .‬در حـال حاضـر‪ ،‬برخی از‬ ‫گزینه هـای موجـود در مـورد پروتـز وجـود دارد‪ ،‬امـا هنوز‬ ‫هـم کودکانـی هسـتند کـه بـه رویکـرد کاملا متفاوتـی‬ ‫نیـاز دارنـد‪ .‬برای بسـیاری‪ ،‬فقدان مفصل ارنج‪ ،‬دسترسـی‬ ‫ان هـا بـه وسـایل مصنوعی را به شـدت محـدود می کند و‬ ‫بنابرایـن مـا از فرصتی بـرای همکاری با پروفسـور جرون‬ ‫برگمـان بـرای بررسـی رویکرد هـای مختلـف اسـتقبال‬ ‫کردیـم‪ .‬ایـن اتفـاق یـک پیشـرفت هیجان انگیـز بـرای‬ ‫بسـیاری از فرزنـدان مـا اسـت‪ .‬او افزود‪ :‬مـا از این تحقیق‬ ‫به عنـوان رویکـردی کاملا متفاوت بـرای توانمندسـازی‬ ‫کودکانمـان بـرای برخـورداری از کمکـی کـه یـک پروتز‬ ‫ماننـد ایـن دسـتگاه‪ ،‬بـه ان هـا ارائـه می کنـد‪ ،‬اسـتقبال‬ ‫می کنیـم‪ .‬عنصـر انتخـاب مهم اسـت و ما به طـور کامل‬ ‫از هـر طـرح تحقیق و توسـعه ای که این امـکان را فراهم‬ ‫کنـد‪ ،‬حمایـت خواهیـم کـرد‪ .‬احسـاس می کنیم کـه تیم‬ ‫اکسـفورد بـا واردکـردن مـا در بحث هـا‪ ،‬واقعاً بهترین ها‬ ‫را بـرای فرزنـدان مـا می خواهد‪ .‬سـخنگوی یک سـازمان‬ ‫غیردولتـی مسـتقر در بنگالـورو‪ ،‬هنـد کـه بـا محققـان‬ ‫بـر روی ازمایـش کاربـر در حیـن بررسـی ایـن پروتـز‬ ‫کار می کنـد‪ ،‬گفـت‪ :‬پروتـز تنفسـی پتانسـیل گسـترش‬ ‫گزینه هـای مصنوعـی برای کـودکان و نوجوانـان‪ ،‬به ویژه‬ ‫در هنـد و سـایر کشـور های درحال توسـعه را دارد‪ .‬دکتـر‬ ‫ویکرانـت ناگاراجا نویسـنده اول دپارتمان علوم مهندسـی‬ ‫در دانشـگاه اکسـفورد گفـت‪ :‬تخمیـن زده می شـود‬ ‫کـه بیـش از ‪ ۴۰‬میلیـون نفـر در سراسـر جهـان دارای‬ ‫تفاوت هـای اندامـی هسـتند کـه اکثـر ان هـا بـه هیـچ‬ ‫نـوع مراقبـت از پروتـز دسترسـی ندارنـد‪ .‬علاوه بـر این‪،‬‬ ‫پروتز هـای انـدام فوقانـی کـه در حال حاضر در دسـترس‬ ‫بیمـاران هسـتند‪ ،‬اغلـب نـه مقرون به صرفـه هسـتند و نه‬ ‫مناسـب‪ ،‬به ویـژه در محیط های که دسترسـی بـه منابع و‬ ‫امکانـات محـدودی دارند‪ .‬به همیـن دلیـل‪ ،‬امیدواریم که‬ ‫تحقیقـات مـا نشـان دهنده یـک تغییـر گام در دسترسـی‬ ‫بیشـتر بـه پروتز هـا و کمـک بـه غلبـه بـر چالش هـا بـا‬ ‫گزینه هـای فعلـی باشـد‪.‬‬ ‫اگهی برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف دفاتر خدمات‬ ‫عمومی کاال و حمل و نقل برون شهری شهرستان اصفهان‬ ‫(شماره‪ 1401/583 :‬تاریخ‪)1401/05/08 :‬‬ ‫به استناد ماده (‪ )11‬ائین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی (موضوع تبصره ‪ 3‬ماده ‪ ۲۲‬قانون‬ ‫نظام صنفی)‪ ،‬از اعضای اتحادیه صنف خدمات عمومی کاال و حمل و نقل برون شــهری شهرستان اصفهان دعوت می شود با همراه داشتن‬ ‫اصل پروانه کســب (دائم یا موقت) یا کارت شناسایی معتبر‪ ،‬روز یکشــنبه مورخ ‪ 1401/05/23‬از ساعت ‪ ۸‬الی ‪ 12‬به ساختمان شماره ‪2‬‬ ‫اتاق اصناف مرکز اســتان به نشانی‪ :‬خیابان مصلی (اب ‪ -)250‬انتهای خیابان نیکبخت شرقی مراجعه نمایند و با شرکت در انتخابات‪ ،‬از بین‬ ‫داوطلبان حائز شرایط‪ ،‬اشخاص مورد نظر خود را (با توجه به تعداد مورد نیاز مشخص شده در جدول زیر) انتخاب نمایند‪.‬‬ ‫*** اسامی داوطلبان به ترتیب حروف الفبا می باشد ***‬ ‫اسامی داوطلبان هیات مدیره‬ ‫‪ -8‬فاطمه علی همت‬ ‫‪ -9‬مجتبی مرتهب‬ ‫‪ -10‬محمد میرزائی انالوجه‬ ‫‪ -11‬علیرضا میرزاعلیان‬ ‫‪ -12‬عبداله نوروزی‬ ‫‪ -13‬ارش ورپشتی اصفهانی‬ ‫‪ -14‬مهدی هاشمی‬ ‫‪ -1‬احمد ابتین‬ ‫‪ -2‬مجتبی افیونی‬ ‫‪ -3‬سعید بالو‬ ‫‪ -4‬زهرا بنی نجاریان‬ ‫‪ -5‬علیرضا ساوجی‬ ‫‪ -6‬شهرام صرامی‬ ‫‪ -7‬اصغر عباسی‬ ‫اسامی داوطلبان بازرس‬ ‫‪ -1‬رضا نادری پور‬ ‫‪ -2‬سیداسماعیل نکوئی‬ ‫‪ -3‬امیر یزدان مهر‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫* تعداد مورد نیاز *‬ ‫بازرس‪ :‬یک (‪ )۱‬نفر اصلی ‪ -‬یک (‪ )۱‬نفر على البدل‬ ‫هیات مدیره‪ :‬پنج (‪ )5‬نفر اصلی ‪ -‬دو (‪ )2‬نفر على البدل‬ ‫تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفی و ائین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی‪:‬‬ ‫* اتحادیه ها توسط هیات مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می شوند‪ .‬تعداد اعضای هیات مدیره منتخب اعضای اتحادیه‪ ،‬پنج نفر اصلی‬ ‫و دو نفر على البدل برای اتحادیه های کمتر از هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر على البدل برای اتحادیه های دارای بیش از‬ ‫هزار واحد صنفی عضو خواهد بود‪( .‬ماده ‪ ۲۲‬قانون)‬ ‫* در اتحادیه ها افراد منتخب به ترتیب بر اساس اکثریت نسبی ارای ماخوذه شامل یک نفر رئیس‪ ،‬دو نفر نائب رئیس (اول و دوم)‪ ،‬یک نفر‬ ‫دبیر و یک نفر خزانه دار تعیین می شــود‪ .‬همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره اتحادیه‪ ،‬انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس‬ ‫(اصلی و علی البدل) برگزار می شود‪( .‬ماده ‪ ۲۳‬قانون)‬ ‫* در صورت درخواست کلیه منتخبان‪ ،‬سمت ان ها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین‬ ‫می شود ‪(.‬تبصره ‪ ۳‬ماده ‪ ۲۳‬قانون )‬ ‫* بر اســاس بند (‪ )۱‬ماده (‪ )۱۹‬ائین نامه‪ ،‬چنانچه هر یک از داوطلبان نســبت به نحوه برگزاری انتخابات معترض باشند‪ ،‬می توانند ظرف‬ ‫مدت سه روز کاری پس از انتخابات شکایت خود را کتبا و با ذکر دلیل به کمیسیون نظارت تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫* بر اساس ماده (‪ )17‬ائین نامه‪ ،‬انتخابات اتحادیه های در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت یافته و در صورت عدم دستیابی‬ ‫به حد نصاب مذکور‪ ،‬هیات اجرایی مکلف است مطابق ماده (‪ )11‬این ائین نامه نسبت به برگزاری فراخوان و برگزاری انتخابات نوبت دوم‬ ‫با حضور حداقل یک چهارم اعضا حداکثر ظرف مدت ‪ ۲۰‬روز اقدام نماید‪ .‬در صورت عدم دســتیابی به حد نصاب مزبور کمیســیون موظف‬ ‫است نسبت به ادغام اتحادیه اقدام نماید‪.‬‬ ‫* بر اســاس تبصره ماده (‪ )۱۲‬ائین نامه‪ ،‬در صورت درخواســت داوطلبان‪ ،‬هیات اجرایی موظف است فهرست اعضای دارای پروانه کسب و‬ ‫نشانی واحدهای صنفی انان را جهت انجام تبلیغات انتخاباتی‪ ،‬در اختیار انان قرار دهد‪.‬‬ ‫* بر اساس تبصره (‪ )4‬ماده (‪ )6‬ائین نامه‪ ،‬افراد زیر نمی توانند در اولین انتخابات بعدی اتحادیه داوطلب شوند‪:‬‬ ‫‪ -1‬اعضای معزول هیات مدیره‪.‬‬ ‫‪ -۲‬اعضای هیات مدیره یا داوطلبانی که استعفا و انصراف انان به تشخیص کمیسیون موجب اخالل در برگزاری انتخابات شده است ‪.‬‬ ‫اداره کل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اصفهان‬ ‫هیات اجرایی برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی شهرستان اصفهان‬ ‫امتیاز در رتبه بندی روزنامه های سراسر کشور‬ ‫ضریب کیفی‪ 63/35 :‬رتبه اگهی‪1 :‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک ‪«-‬درباره‬ ‫ما‪ «-‬سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫همکاری خانه ریاضیات‬ ‫اصفهانبانمایشگاه‬ ‫سالمت و فیزیک‬ ‫جمعی از استادان دانشگاه صنعتی اصفهان و اعضای خانه‬ ‫ریاضیات‪ ،‬از نمایشگاه سالمت و فیزیک بازدید کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬جمعی از اعضای خانه ریاضیات و استادان‬ ‫هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان از نمایشگاه سالمت‬ ‫و ازمایشگاه های علمی ان دیدار کردند‪ .‬دو نمایشگاه‬ ‫سالمت و دنیای شگفت انگیز فیزیک در محل اداره توسعه‬ ‫فرهنگ سالمت از بخش های متنوع شامل اشنایی با مواد‬ ‫غذایی‪ ،‬بیماری ها‪ ،‬داروها و سلول های بنیادی تشکیل شده‬ ‫و ازمایشگاه فیزیک نیز با اتاق های صدا‪ ،‬نور‪ ،‬کهکشان‪،‬‬ ‫الکترومغناطیس و اینه‪ ،‬محیط علمی جالبی را برای‬ ‫عالقه مندان فراهم کرده است‪ .‬علی رجالی‪ ،‬استاد دانشگاه‬ ‫و عضو هیئت موسس خانه ریاضیات اصفهان در این بازدید‬ ‫اظهار کرد‪ :‬درگیرکردن افراد با علم به وسیله نمایشگاه‪ ،‬کمک‬ ‫زیادی به درک و پیشرفت ان ها می کند‪ .‬اگر تالش کنیم‬ ‫همکاری مشترک بین خانه ریاضیات و این نمایشگاه صورت‬ ‫بگیرد‪ ،‬می توانیم فعالیت های عملی بیشتری را در این زمینه‬ ‫انجام بدهیم‪ .‬او افزود‪ :‬امروزه در مدارس ما بیشتر به جنبه های‬ ‫تئوری پرداخته می شود؛ اگر مکانی وجود داشته باشد که‬ ‫دانش اموز انچه را به صورت تئوری می اموزد به صورت عملی‬ ‫و ازمایشگاهی اموزش ببیند به درک مطلب کمک کرده و‬ ‫موجب افزایش عالقه مندی به علوم می گردد‪ .‬عضو هیئت‬ ‫موسسخانهریاضیاتاصفهانگفت‪:‬مسائلورودبهدانشگاه‬ ‫و ازمون های خاص دیگری باعث شده اند همه کنکوری‬ ‫درس بخوانند و نتوانند علوم را به صورت ازمایشی بیاموزند‪.‬‬ ‫نقش خانواده ها این است که بدانند اگر دانش اموزی‪ ،‬موضوع‬ ‫علمی را خوب درک کند‪ ،‬می تواند در ازمون ها و شرایط‬ ‫متفاوت بهتر عمل کند و به روند اموزش خود کمک بسیاری‬ ‫خواهد کرد‪ .‬رجالی تصریح کرد‪ :‬اطالع رسانی از راه های‬ ‫مختلف‪ ،‬به خصوص ارتباط با معلمان می تواند به این موضوع‬ ‫بهتر کمک کند‪ .‬امیدواریم این مرکز‪ ،‬ثابت و بزرگ تر شود و‬ ‫ما در دانشگاه صنعتی و خانه ریاضیات‪ ،‬تمام تالش خود را در‬ ‫این راستا انجام خواهیم داد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اموزشدرکنارتفریحازاهدافنمایشگاه‬ ‫سالمت و فیزیک‬ ‫کیوان سامانی عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه‬ ‫صنعتی اصفهان خاطرنشان کرد‪ :‬قسمت نمایشگاه فیزیک‬ ‫با طراحی صحیح‪ ،‬وجود راهنمایان مسلط و چینش منظم‪،‬‬ ‫می تواند جذابیت زیادی از سوی دانش اموزان و حتی‬ ‫خانواده های ان ها داشته باشد‪ .‬او افزود‪ :‬برای افزایش عالقه‬ ‫دانش اموزان به دروسی مانند ریاضی و فیزیک‪ ،‬نیاز است که‬ ‫ان ها کاربرد این علوم را بیشتر در زندگی خود ببینند‪ .‬وجود‬ ‫نمایشگاه هاییکهافرادبتوانندوسایلجالبازمایشگاهفیزیک‬ ‫را از نزدیک ببینند و عالوه بر تفریح‪ ،‬بیاموزند نیز موثر خواهد‬ ‫بود‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬ارتباط بین دانشگاه و جامعه ضعیف‬ ‫شده است و کاربرد علوم پایه در زندگی‪ ،‬زیاد موردتوجه قرار‬ ‫نمی گیرد‪ .‬ما در دانشگاه صنعتی با فعالیت هایی مانند دعوت‬ ‫دانش اموزان دبیرستانی در روز فیزیک‪ ،‬برگزاری باشگاه‬ ‫فیزیک که شامل مسابقه و برنامه های متنوع دیگری نیز‬ ‫هست و فعالیت های خانه فیزیک توانسته ایم تا حدی جذب‬ ‫مخاطب داشته باشیم که البته این نوع رویدادها باید افزایش‬ ‫پیدا کند‪ .‬او ضمن اشاره به عدم انگیزه برخی دانش اموزان‬ ‫برای یادگیری درس ریاضی و فیزیک خاطرنشان کرد‪ :‬برای‬ ‫کسانی که به درس ریاضی و فیزیک عالقه ای ندارند باید‬ ‫برنامه های عمومی برگزار شود که به تنهایی از عهده خانه‬ ‫ریاضیات برنمی اید و نیاز است با همکاری شهرداری و‬ ‫برگزاری رویدادها در محیط های پر رفت وامد شهری و نه‬ ‫صرفًا دانشگاه ها‪ ،‬منتظر بازخوردهای خوبی از چنین رویدادها‬ ‫باشیم‪ .‬هاجر ابراهیمی رئیس اداره توسعه فرهنگ سالمت‬ ‫سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان نیز‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬نمایشگاه سالمت و فیزیک در اصفهان‬ ‫بسیار ویژه است و نمونه مشابهی ندارد‪ .‬جذابیت خاص ان‬ ‫باتوجه به طراحی و جلوه های بصری ویژه ای که دارد‪ ،‬هر‬ ‫بیننده ای را می تواند به وجد اورد‪ .‬این نمایشگاه ویژه اقشار‬ ‫مختلف سنی از دبستان تا دبیرستان و حتی خانواده ها و‬ ‫دانشگاهیانطراحیشدهاست‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬مهناز یزدانی‪ /‬اصفهان امروز‬ ‫محیط زیستومحیطبان‬ ‫‪ 107‬دانشجو برای شرکت در طرح دستیار‬ ‫فناوری در اصفهان پذیرفته شدند‬ ‫رئیـس پـارک علـم و فنـاوری شـیخ بهایـی شـهرک‬ ‫علمـی و تحقیقاتی اصفهان از پذیـرش و تایید نهایی ‪۱۰۷‬‬ ‫دانشـجو برای شـرکت در طرح دسـتیار فناوری در اسـتان‬ ‫خبـر داد و گفـت‪ :‬اصفهـان‪ ،‬عملکـرد برتـر را در ثبت نـام‬ ‫دانشـجویان و شـرکت های فنـاور در ایـن طـرح داشـته‬ ‫است‪.‬‬ ‫حمیـد مهـدوی در گفت وگو بـا ایرنا افزود‪ :‬طرح دسـتیار‬ ‫فناوری امسـال برای نخسـتین بار باهدف فراهم شدن زمینه‬ ‫فراگیـری بخشـی از توانایی هـا و مهارت های موردنیـاز بازار‬ ‫کار بـرای دانشـجویان در طـول دوران تحصیلـی و همـوار‬ ‫شـدن به کارگیـری و اشـتغال دانشـجویان در شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان و فنـاور در کشـور اجـرا شـد و در هـر اسـتان‪،‬‬ ‫پـارک علـم و فنـاوری مسـئولیت اجـرای ان را بـه عهـده‬ ‫داشـته اسـت‪ .‬او بـا بیـان اینکـه در ایـن طرح دانشـجویان‬ ‫یـک دوره ‪۶‬ماهـه مهارت امـوزی و فعالیـت فناورانـه را در‬ ‫شـرکت های فنـاور و دانش بنیـان مسـتقر در پارک هـای‬ ‫علـم و فنـاوری تجربـه می کننـد‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬باتوجه به‬ ‫نـوع مقطـع تحصیلـی دانشـجو در پایـان ‪ ۶‬مـاه مبلغـی به‬ ‫انهـا پرداخـت می شـود کـه ماهانه یـک‪ ،‬دو و سـه میلیون‬ ‫تومان به ترتیب برای دانشـجویان کارشناسـی‪ ،‬کارشناسـی‬ ‫ارشـد و دکتراسـت‪ .‬مهـدوی بـا اشـاره بـه اینکـه ثبت نـام‬ ‫دانشـجویان متقاضی شـرکت در این طرح از اواسـط خرداد‬ ‫امسـال اغـاز شـد‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪ :‬در اسـتان اصفهـان در‬ ‫قـراردادی کـه بـا ‪ ۶‬دانشـگاه اصفهـان‪ ،‬صنعتـی اصفهـان‪،‬‬ ‫فنـی حرفـه ای‪ ،‬علمـی کاربـردی و موسسـه امـوزش عالی‬ ‫دانش پژوهان پیشـرو داشـتیم‪ ،‬دانشـجویان این دانشـگاه ها‬ ‫می توانسـتند برای شـرکت در طرح دسـتیار فناوری ثبت نام‬ ‫کننـد‪ .‬او بـا اشـاره بـه ثبـت ‪ ۴۳۷‬دانشـجو در طـرح مذکور‬ ‫در اصفهـان‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬از بیـن انهـا ‪ ۱۷۸‬دانشـجو انتخـاب‬ ‫شـدند و در نهایـت پـس از انجـام مصاحبـه با شـرکت های‬ ‫فناور‪ ۱۰۷ ،‬دانشـجو برای شـرکت در طرح دسـتیار فناوری‬ ‫پذیرفتـه و تاییـد شـدند‪ .‬رئیس پـارک علم و فناوری شـیخ‬ ‫بهایـی اصفهـان‪ ،‬گفـت‪ :‬شـرکت های فنـاور و دانش بنیـان‬ ‫مسـتقر در پـارک کـه خواهـان شـرکت در این طـرح بودند‬ ‫نیـز موضـوع فعالیـت و طرح هـای تحقیق و توسـعه خود را‬ ‫اعلام کردنـد و از بیـن ‪ ۱۱۵‬شـرکت متقاضی‪ ۸۸ ،‬شـرکت‬ ‫حائـز شـرایط و تاییـد شـدند که ‪ ۱۲۵‬طـرح از انهـا پذیرفته‬ ‫شـد‪ .‬او بـا بیـان اینکـه دانشـجویان پذیرفته شـده به مدت‬ ‫‪ ۶‬مـاه در شـرکت های فنـاور تاییـد شـده مشـغول بـه کار‬ ‫خواهنـد شـد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬انهـا بایـد در هـر مـاه ‪۵۰‬‬ ‫سـاعت در این شـرکت ها فعالیت داشـته باشـند و پس از ‪۶‬‬ ‫مـاه بر اسـاس گزارش عملکـردی که شـرکت های فناور به‬ ‫مـا ارائـه می کنند‪ ،‬مبلغ تعیین شـده به دانشـجویان پرداخت‬ ‫می شـود‪ .‬او بـا اشـاره به اینکه این مبلغ توسـط پـارک علم‬ ‫و فنـاوری شـیخ بهایـی بـه دانشـجویان پرداخت می شـود‪،‬‬ ‫اضافـه کـرد‪ :‬بخشـی از اعتبـار ان از محـل وزارت علـوم‪،‬‬ ‫تحقیقـات و فنـاوری و بخـش دیگـری از محل پشـتیبانی‬ ‫صنایـع بـزرگ اسـتان یا منابع شـهرک علمـی و تحقیقاتی‬ ‫اصفهـان تامیـن می شـود کـه میـزان ان حدود یـک و نیم‬ ‫میلیـارد تومـان براورد شـده اسـت‪ .‬مهـدوی با بیـان اینکه‬ ‫طـرح دسـتیار فنـاوری‪ ،‬نمونـه ای از فرصـت مطالعاتـی‬ ‫اسـتادان در مقیـاس کوچک تـر اسـت‪ ،‬توضیـح داد‪ :‬ایـن‬ ‫طـرح به دانشـجویان کمـک می کند تـا تصویـری از اینده‬ ‫شـغلی خـود داشـته باشـند و پـس از تجربه ‪۶‬ماهـه ای که‬ ‫کسـب می کننـد بتوانند برای شـغل خـود تصمیـم بگیرند‪،‬‬ ‫همچنیـن انهـا در ایـن مـدت مهارت هـا و توانمندی هـای‬ ‫الزم بـرای حضـور در بـازار کار را فرامی گیرنـد‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫شـرکت های فنـاور نیز در این طـرح می توانند دانـش روز را‬ ‫از طریـق دانشـجویان جذب می کننـد و از بین انها نیروهای‬ ‫اینـده خـود را بـر اسـاس توانمندی هـا تامیـن کـرده و بـر‬ ‫روی انهـا سـرمایه گذاری کننـد‪ .‬او با اشـاره به اینکه بیشـتر‬ ‫دانشـجویان پذیرفته شـده در این طرح در مقطع کارشناسی‬ ‫ارشـد هسـتند‪ ،‬تصریح کـرد‪ :‬دانشـجویان دانشـگاه صنعتی‬ ‫اصفهـان بیشـترین اسـتقبال را از ایـن طـرح داشـتند و در‬ ‫برخـی دانشـگاه ها میزان ثبت نام بسـیار پایین بـود‪ .‬مهدوی‬ ‫افـزود‪ :‬اصفهـان از نظر تعـداد دانشـجو و طرح های تحقیق‬ ‫و توسـعه شـرکت فنـاور در طرح دسـتیار فنـاوری رتبه برتر‬ ‫را در بیـن اسـتان ها داشـت هرچنـد وضعیت تهـران در این‬ ‫زمینـه متفـاوت از سـایر استان هاسـت زیـرا در این اسـتان‪،‬‬ ‫چنـد پـارک علم و فناوری مسـتقر اسـت‪.‬‬ ‫اگهی مزایده و تجدید مزایده‬ ‫اول‬ ‫نوبتاول‬ ‫نوبت‬ ‫شهرداری چمگردان به استناد مجوز های شورای محترم اسالمی شهر چمگردان (‪/00/391‬ش)‪،‬‬ ‫در نظر دارد نسبت به‪:‬‬ ‫‪ -1‬اجاره واحدهای ‪ 7‬و ‪ 9‬و ‪ 10‬و ‪ 11‬و ‪ 12‬و ‪ 13‬و ‪ 17‬مجتمع کارگاهی واقع در بلوار جانبازان (هر واحد‬ ‫جداگانه ‪ -‬مزایده)‬ ‫‪ -2‬اجاره واحد ‪ ۲‬و ‪ 3‬و ‪ 6‬و ‪ 10‬و ‪ 14‬مجتمع تجاری (مزایده)‬ ‫‪ -3‬اجاره محل کیوسک شماره یک و دو پارک ساحلی (هر مورد جداگانه ‪ -‬تجدید مزایده)‬ ‫‪ -۴‬اجاره پارکینگ تصادفات شهرداری واقع در بلوار جانبازان (مزایده)‬ ‫‪ -5‬اجاره زمین واقع در خیابان اباذر جنب دفترخانه اسناد رسمی ‪ ۱۵۳‬چمگردان (مزایده)‬ ‫‪ -6‬اجاره محل چهارشنبه بازار واقع در بلوار جانبازان (مزایده)‬ ‫‪ -7‬اجاره زیرزمین مغازه مجتمع تجاری واقع در بلوار شهید قاسم سلیمانی (مزایده)‬ ‫متقاضیان می توانند حداکثر تا روز سه شنبه مورخ ‪ 1401/05/25‬جهت دریافت اسناد و اگاهی از شرایط‬ ‫داخلی مزایده و به واحد امور قراردادها مراجعه و تا پایان وقت اداری همان روز پاکت های مزایده را تحویل‬ ‫دبیر خانه حراست شهرداری نمایند‪.‬‬ ‫هزینه چاپ اگهی در روزنامه و کارشناسی‪ ،‬هریک از موارد فوق به نسبت بعهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫شماره تماس شهرداری‪52240471 :‬‬ ‫علی پور بافرانی‪ -‬شهردار چمگردان‬ ‫الف‪862030 :‬‬ ‫‪١٣٥٩٥٢٤‬‬ ‫م مالف‪:‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4730

روزنامه اصفهان امروز 4730

شماره : 4730
تاریخ : 1402/07/09
روزنامه اصفهان امروز 4729

روزنامه اصفهان امروز 4729

شماره : 4729
تاریخ : 1402/07/08
روزنامه اصفهان امروز 4727

روزنامه اصفهان امروز 4727

شماره : 4727
تاریخ : 1402/07/05
روزنامه اصفهان امروز 4726

روزنامه اصفهان امروز 4726

شماره : 4726
تاریخ : 1402/07/04
روزنامه اصفهان امروز 4725

روزنامه اصفهان امروز 4725

شماره : 4725
تاریخ : 1402/07/03
روزنامه اصفهان امروز 4723

روزنامه اصفهان امروز 4723

شماره : 4723
تاریخ : 1402/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!