روزنامه اصفهان امروز شماره 4411 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4411

روزنامه اصفهان امروز شماره 4411

روزنامه اصفهان امروز شماره 4411

‫دوشنبه ‪ 10‬مرداد ‪ 03 |1401‬محرم الحرام ‪ |01Aug2022| 1444‬سـال هجدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4411‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫ورزش| صفحه‪7‬‬ ‫در حسرت همکاری مشترک‬ ‫قاسم و محرم‬ ‫فصل گذشته چیزی نمانده بود تا دوقلوهای افسانه ای‬ ‫فوتبال همکاری مشترکی را تجربه کنند اما یکی از دو قل‬ ‫پیشنهاد دیگری را رد کرد تا این اتفاق مهم شکل نگیرد‪.‬‬ ‫محرم نوید کیا و قاسم حدادی فر در استانه چهل سالگی‬ ‫قرار دارند و هر دو در یک بازه زمانی در فوتبال ایران‬ ‫چهره شدند‪.‬‬ ‫اصفهان | صفحه‪3‬‬ ‫احتمال کاهش حقوق‬ ‫کارکنانشهرداری‬ ‫تاکنون ‪ ۵۴‬مجموعه پذیرش شده اند‬ ‫فرهنگ و هنر |صفحه‪5‬‬ ‫فرابورس اماده پذیرش شرکت های دانش بنیان اصفهان‬ ‫نگاهی به کتاب های دکتر محمودابادی‬ ‫زنگ تاریخ استاد‬ ‫اقتصاد | صفحه‪6‬‬ ‫تاکنون ‪ ۵۴‬شرکت دانش بنیان در بازار سرمایه پذیرش شده اند که ‪ ۱۹‬شرکت در سازمان فرابورس و پنج شرکت در شرف عرضه در بازار هستند و استان‬ ‫اصفهان از این امار سهم خوبی را به خود اختصاص داده است‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫تجربه سیل و تنش‬ ‫در اب اشامیدنی اصفهان‬ ‫با بهره برداری از ‪ ۵‬دستگاه لکوموتیو جدید‬ ‫صورت گرفت‬ ‫نوسازی ناوگان حمل و نقل‬ ‫ریلی ذوب اهن اصفهان‬ ‫رتبهدوماصفهاندرتولیدپالکتافرزیسکشور‬ ‫رویداد| صفحه ‪2‬‬ ‫راه سیالب به گاوخونی‬ ‫باز نشد‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫مونسون امد و اصفهان بارش ویژه ای‬ ‫دشت نکرد‪ .‬گذشته از خسارت های‬ ‫جانی و مالی به وجود امده بر اثر سیل‬ ‫در برخی استان ها‪ ،‬نباید فراموش کرد‬ ‫امیر اکبری‬ ‫که بارش های اخیر‪ ،‬خاک تفتیده کشور‬ ‫ما را رنگ زندگی بخشید‪ .‬سال ها بود چنین باران هایی‬ ‫ان هم در فصل تابستان در کشور ثبت نشده بود‪ .‬در‬ ‫بسیاری ایستگاه های هواشناسی‪ ،‬در این چند روز معادل‬ ‫یک سال نرمال بارش ثبت شده است‪ .‬این شرایط می تواند‬ ‫اندکی امیدواری حیات را به دشت های خشک‪ ،‬منابع اب‬ ‫زیرزمینی و پهنه های ابی کشور بازگرداند‪ .‬به همین‬ ‫دلیل در کنار انکه به دلیل بی تدبیری داغدار ازبین رفتن‬ ‫هم میهنان هستیم‪ ،‬به این نکته هم توجه داریم که این‬ ‫بارش ها که نعمت بی حساب الهی هستند و سهل و گشاده‬ ‫دستانه به اسمان و زمین ایران هدیه شدند؛ لذا از همین‬ ‫زمان و با تجربه چندین باره مواجه شدن با شرایط خاص‪،‬‬ ‫باید ظرف چند ماه تمهیدات الزم برای روبرو شدن با‬ ‫موارد مشابه را داشته باشیم و همچنین از نظر ابخیزداری‬ ‫و مدیریت رواناب ها به صورتی عمل کنیم که این منابع‬ ‫پیش بینی نشده به بهترین شکل ذخیره و به صورت بهینه‬ ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬ ‫مصرف شوند‪.‬‬ ‫رویداد| صفحه ‪2‬‬ ‫ارائه روش های جدید‬ ‫مبارزه با سالک در اصفهان‬ ‫بی توجهی تا کی؟!‬ ‫اتشی که شعله ور‬ ‫می شود‬ ‫حسن روانشید‬ ‫عکس‪ :‬رضا امینی‪/‬اصفهان امروز‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫مرحله سوم ‪ -‬نوبت دوم‬ ‫شهرداری نیاسر در نظر دارد به استناد مصوبه صورتجلسه‬ ‫شماره ‪ ۳۵‬تاریخ ‪ 1401/03/25‬شورای اسالمی شهر نسبت به انجام‬ ‫عملیات جدولگذاری و پیاده روســازی خیابانهای سطح شهر با‬ ‫اعتباری بالغ بر ‪ 10/000/000/000‬ریال از محل اعتبارات شهرداری‬ ‫زیر نظر دستگاه نظارت از طریق شرکت ها و متقاضیان واجد شرایط‬ ‫اقدام نماید‪ :‬فلذا متقاضیان میتوانند بر اساس شرایط ذیل اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -1‬مهلت دریافت اســناد و مــدارک‪ ۱۰ ،‬روز پس از درج نوبت اول‬ ‫اگهی‬ ‫‪ -2‬مهلت تحویل اسناد ‪ ۱۰‬روز پس از چاپ نوبت دوم اگهی‬ ‫‪ -3‬شرایط مناقصه‬ ‫‪ -4‬سپرده شرکت در مناقصه ‪ %۵‬مبلغ اعتبار که به صورت ضمانتنامه‬ ‫بانکی و یا وجه نقد واریزی به حساب سپرده ‪ ۰۱۰۲۸۴۷۹۲۴۰۰۳‬نزد‬ ‫بانک صادرات بنام شهرداری نیاسر‬ ‫‪ -5‬در صورتیکه برنده مناقصه اول‪ ،‬دوم و سوم به ترتیب هر یک ظرف‬ ‫مدت یک هفته از ابالغ‪ ،‬حاضر به واریز وجه و ســیر مراحل قانونی و‬ ‫انعقاد قرارداد نشوند سپرده انها به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید‪.‬‬ ‫‪ -6‬شهرداری در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -7‬محل تحویل اسناد‪ ،‬دبیرخانه محرمانه شهرداری می باشد‪.‬‬ ‫‪ -8‬ســایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اســناد مناقصه‬ ‫مندرج گردیده است‪.‬‬ ‫م الف‪1358832 :‬‬ ‫احسان کوزه گر ارانی‪ -‬شهردار نیاسر‬ ‫مناقصهعمومی‬ ‫(اگهی شماره ‪)1401-100/47‬‬ ‫یک شرکت در محدوده شهرســتان زرین شهر (استان اصفهان) در نظر دارد خدمات‬ ‫هرس وجمع اوری علف های هرز و الیروبی جوی ها را از طریق مناقصه عمومی واگذار‬ ‫نماید‪ .‬تامین کنندگان واجد شرایط می توانند حداکثر ظرف مدت ‪ ۱۰‬روز از تاریخ چاپ‬ ‫اگهی‪ ،‬جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد با شماره تلفن‪۰۳۱۵۲۳۲۲۶۰۰ :‬‬ ‫داخلــی ‪( 83821‬معاونت بازرگانی) تماس حاصل نمایند‪ .‬هزینه اگهی بر عهده برنده‬ ‫مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫م الف‪1358695 :‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫مرحله سوم ‪ -‬نوبت دوم‬ ‫شهرداری نیاسر در نظر دارد به استناد مصوبه صورتجلسه‬ ‫شــماره ‪ ۳۵‬تاریخ ‪ 1401/03/25‬شــورای اســامی شهر نسبت به‬ ‫انجام عملیات اســفالت معابر و خیابانهای خاکی ســطح شهر‬ ‫شــامل (پخت‪ ،‬حمل‪ ،‬قیرپاشــی و پخش) بــا اعتبــاری بالغ بر‬ ‫‪ 10/000/000/000‬ریال از محل اعتبارات شهرداری زیر نظر دستگاه‬ ‫نظارت از طریق شــرکت ها و متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید‪ :‬فلذا‬ ‫متقاضیان میتوانند بر اساس شرایط ذیل اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -1‬مهلت دریافت اسناد و مدارک‪ ۱۰ ،‬روز پس از درج نوبت اول اگهی‬ ‫‪ -2‬مهلت تحویل اسناد ‪ ۱۰‬روز پس از چاپ نوبت دوم اگهی‬ ‫‪ -3‬شرایط مناقصه‬ ‫‪ -4‬سپرده شرکت در مناقصه ‪ %۵‬مبلغ اعتبار که به صورت ضمانتنامه‬ ‫بانکی و یا وجه نقد واریزی به حساب سپرده ‪ ۰۱۰۲۸۴۷۹۲۴۰۰۳‬نزد‬ ‫بانک صادرات بنام شهرداری نیاسر‬ ‫‪ -5‬در صورتیکه برنده مناقصه اول‪ ،‬دوم و سوم به ترتیب هر یک ظرف‬ ‫مدت یک هفته از ابالغ‪ ،‬حاضر به واریز وجه و سیر مراحل قانونی و انعقاد‬ ‫قرارداد نشوند سپرده انها به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید‪.‬‬ ‫‪ -6‬شهرداری در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -7‬محل تحویل اسناد‪ ،‬دبیرخانه محرمانه شهرداری می باشد‪.‬‬ ‫‪ -8‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫م الف‪1358830 :‬‬ ‫احسان کوزه گر ارانی‪ -‬شهردار نیاسر‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رنج می کشی؛ قصه بگو!‬ ‫عاطفه علیان‬ ‫چهلستون | ‪8‬‬ ‫عملکرد بودجه ای ‪ ۱۷۲‬دستگاه دولتی در استان اصفهان‬ ‫حسابرسیشد‬ ‫مدیر کل دیوان محاسبات اصفهان گفت‪ :‬عملکرد بودجه ای‬ ‫‪ ۱۷۲‬دستگاه دولتی استان در سال ‪ ۱۴۰۰‬توسط این مجموعه‬ ‫حسابرسی شد که در گزارش تفریغ بودجه کل کشور به هیات‬ ‫رییسه مجلس تقدیم شده است‪.‬‬ ‫سید مجتبی ارشاد در گفت و گو با ایرنا افزود‪ :‬دیوان محاسبات‬ ‫اصفهان ‪ ۲۷۶‬بند و تبصره مربوط به بودجه ‪ ۱۴۰۰‬در استان را‬ ‫استخراج و عملکرد انها را بررسی کرده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه گزارش تفریغ بودجه ‪ ۶‬ماه زودتر از‬ ‫موعد به مجلس ارائه شد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬ما جزییات گزارش تفریغ‬ ‫بودجه را استخراج و دسته بندی کردیم و پس از انکه این گزارش‬ ‫در مجلس قرائت شد‪ ،‬گزارش مربوط به استان اصفهان را به‬ ‫مسووالن استان‪ ،‬رسانه ها و مردم اعالم خواهیم کرد‪.‬‬ ‫گزارش دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫کل کشور دوم مرداد جاری از سوی هیات رییسه مجلس شورای‬ ‫اسالمی اعالم وصول شد‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه دیوان محاسبات‪ ،‬دستگاه نظارتی قوه مقننه‬ ‫است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬تهیه و تقدیم گزارش تفریغ بودجه زودتر از‬ ‫موعد با هدف بهره برداری به موقع از ان صورت گرفت بطوریکه‬ ‫دولت و استانداران بتوانند در پیشنهاد بودجه سال ‪ ۱۴۰۲‬مسائل‬ ‫و عملکردهای موجود را در نظر بگیرند و اشتباهات گذشته‬ ‫تکرار نشود‪ .‬ارشاد با تاکید بر اینکه این کار یک تحول در دیوان‬ ‫محاسبات کشور است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬زمانی که با حسابرسی ها‪،‬‬ ‫برخی از اشتباهات در اجرای قانون بودجه مشخص می شود باید‬ ‫بررسی شود که ایا اشکال از قانون یا پیشنهاد بودجه بوده و یا‬ ‫اینکه با انحراف در اجرای قانون بودجه مواجه بودیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مردم باید این مباحث را بدانند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫امروزه با فضای رسانه ای ضد نظام مواجه هستیم بهمین دلیل‬ ‫عملکرد دستگاه های نظارتی باید بصورت شفاف به مردم و رسانه‬ ‫ها اطالع رسانی شود‪.‬‬ ‫مدیرکل دیوان محاسبات استان اصفهان با تاکید بر لزوم‬ ‫ارتباط دستگاه های نظارتی با رسانه ها‪ ،‬گفت‪ :‬دستگاه های‬ ‫نظارتی می توانند در ارتباط با رسانه ها باعث تقویت اعتماد مردم‬ ‫به نظام شوند‪.‬‬ ‫ارشاد با اشاره به اینکه نگاه دیوان محاسبات در زمان حاضر‬ ‫فقط ارائه گزارش های حسابرسی نیست بلکه قصد کمک کردن‬ ‫به دولت را دارد‪ ،‬افزود‪ :‬عده ای به دنبال ایجاد نا امیدی در بین‬ ‫مردم هستند و جریان های رسانه ای نیز در این زمینه ایجاد شده‬ ‫که برای رفع ان باید رسانه ها و دستگاه های نظارتی و اجرایی در‬ ‫کنار هم قرار بگیرند و جزیره ای عمل نکنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اماده شدن گزارش تفریغ بودجه با هدف‬ ‫کاربردی شدن ان و استفاده نمایندگان مجلس از ان برای‬ ‫قانونگذاری نیز صورت گرفت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بخشی از قوانین بودجه‬ ‫ای در برنامه هفتم توسعه نیز قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در گزارش تفریغ بودجه پیوستی با ‪۱۹‬‬ ‫موضوع مانند بهداشت‪ ،‬اب‪ ،‬فرونشست زمین‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن‪،‬‬ ‫کشاورزی‪ ،‬اشتغال و درامدهای استانی نیز بصورت یک گزارش‬ ‫تحلیلی ارائه شد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬مردم باید اتفاق و تغییرات جدید را‬ ‫حس کنند و بدانند که ساختارهای نظارتی بخش های مختلف را‬ ‫کنترل و رصد می کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل دیوان محاسبات اصفهان با بیان اینکه مردم می‬ ‫توانند اطالعات مالی و تخلفات و مشکالت احتمالی را به سامانه‬ ‫‪ ۱۹۸‬اطالع دهند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬شبکه یاوران مردمی در استان‬ ‫اصفهان راه اندازی شده و در ان از نخبگان‪ ،‬بسیج‪ ،‬اصناف و‬ ‫استادان دانشگاه دعوت شده است تا ارتباط ما با نهادهای مردمی‬ ‫تقویت شود و انها مشکالت را به ما انتقال دهند‪.‬‬ ‫وی به ‪ ۲‬مورد که از این طریق در استان اصفهان رسیدگی‬ ‫شد‪ ،‬اشاره کرد و گفت‪ :‬برخی مواقع تعدادی از موضوع های‬ ‫رسیدگی شده باید رسانه ای شود تا مردم امید پیدا کنند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه دیوان محاسبات کشور در رویکرد جدید‬ ‫خود در صدد تقویت ارتباط با رسانه هاست‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫تکمیل طرح های نیمه تمام نیز از اولویت های ماست‪.‬‬ ‫ارشاد با اشاره به اینکه دیوان محاسبات استان چگونگی اجرای‬ ‫مصوبات سفر رییس جمهور به اصفهان را نیز رصد می کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مقرر شده است که برخی از این مصوبات تا پایان امسال به اتمام‬ ‫برسد و ما میزان پیشرفت انها را رصد می کنیم‪.‬‬ ‫مدیر کل دیوان محاسبات استان اصفهان درباره وظایف این‬ ‫مجموعه نیز توضیح داد‪ :‬از نظر حقوقی‪ ،‬نظارت برگرفته از ‪ ۲‬اصل‬ ‫‪ ۵۴‬و ‪ ۵۵‬قانون اساسی و رسیدگی و حسابرسی بودجه دستگاه‬ ‫های اجرایی دولتی از وظایف این مجموعه است اما بر اساس‬ ‫ماده یک و ‪ ۲‬و تبصره ماده ‪ ۲‬قانون دیوان محاسبات‪ ،‬پاسداری از‬ ‫بیت المال نیز از وظایف ما بشمار می اید‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬بر اساس تبصره ماده ‪ ۲‬قانون دیوان محاسبات‪،‬‬ ‫حسابرسی برای کلیه دستگاه های اجرایی که بنحوی از بودجه‬ ‫کشور استفاده می کنند یا مالکیت عمومی بر انها مترتب است از‬ ‫وظایف این نهاد است‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪2160‬‬ ‫اتشی که شعله ور می شود‬ ‫راه سیالب به گاوخونی باز نشد‬ ‫گروه رویداد| ســهم تــاالب بین المللــی گاوخونی از‬ ‫بارندگی های اخیر‪ ،‬کمتر از یک درصد حداقل میزان نیاز ابی‬ ‫سالیانه تاالب تخمین زده شد‪.‬‬ ‫معاون محیط زیســت طبیعی و تنوع زیســتی حفاظت‬ ‫محیط زیست استان اصفهان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سهم تاالب بین المللی‬ ‫گاوخونی از بارندگی های اخیر حدفاصل ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬مردادماه امسال‬ ‫بسیار ناچیز بود‪ ،‬به طوری که هیچ سیالب و روان ابی از شاخه‬ ‫زاینده رود و در محل ایستگاه هیدرومتری شاخ کنار‪ ،‬وارد تاالب‬ ‫بین المللی گاوخونی نشده است‪ .‬حسین اکبری افزود‪ :‬همچنین‬ ‫بر اساس پایش های میدانی‪ ،‬مقدار کمی روان ¬اب از سمت‬ ‫گردنه مال احمد نایین و از طریق ابراهه مجاور کوه ســیاه به‬ ‫شــمال تاالب وارد شده که موقت و حجم ان بسیار کم بوده‬ ‫و به دلیل نبود امکانات سنجش‪ ،‬تعیین میزان دقیق ان میسر‬ ‫نیســت و میزان تخمینی ان حدود ده هزار مترمکعب براورد‬ ‫می شود‪ .‬معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی حفاظت‬ ‫محیط زیســت استان ادامه داد‪ :‬عالوه بر ان در روزهای شش‬ ‫و هفتم مردادماه‪ ،‬دو سیالب کوتاه مدت چند ساعته از سمت‬ ‫عکس‪ :‬علیرضا وثیق انصاری‪ /‬اصفهان امروز‬ ‫چــرا همچنــان طبعمــان شیرخشــتی‬ ‫اســت تــا بــا یــک غــوره ســردیمان‬ ‫شــود و بــا یــک مویــز حــرارت‬ ‫بدنمــان بــاال بــرود؟ ایــن ســوالی‬ ‫حسنروانشید اســت کــه بایــد از اکثریــت جامعـه ای‬ ‫پرســید کــه فراموششــان شــده در اســفند ‪ 98‬و نیمــه‬ ‫اول ســال ‪ 99‬دربــه در بــه دنبــال یافتــن ماســک‪،‬‬ ‫دســتکش و مــواد ضدعفونــی بــرای دفــع ویــروس‬ ‫کرونــا بودنــد و پــس ازان تــا چنــد ماهــی هماننــد‬ ‫جزامی هــا از یکدیگــر فاصلــه می گرفتنــد‪ .‬اگرچــه‬ ‫واکســن و بخصــوص تولیــد داخــل کمــک شــایانی‬ ‫بــرای عبــور از شــش مــوج کوویــد ‪ 19‬بــود و در‬ ‫کنــار ان مجمــوع جان باختــگان از مــرز ‪ 142‬هــزار‬ ‫نفــر گذشــت تــا باالخــره پــس از ســپری شــدن یــک‬ ‫ســال بــه ثمــر رســیدن تــاش دانشــمندان داخلــی و‬ ‫خارجــی باعــث ســاخت میلیاردهــا دوز واکســن های‬ ‫مختلــف شــده تــا افــراد نگــران شــب ها را در صــف‬ ‫حوزه هــای واکسیناســیون بــرای دریافــت نوبــت تزریق‬ ‫ســپری کننــد‪ .‬هنــوز هــم ســازمان برنامه وبودجــه و‬ ‫وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی امــار دقیقــی از میــزان‬ ‫خســارات هنگفــت ایــن بلیــه منتشــر نکــرده اســت و‬ ‫ســازمان های اقتصــاد بین الملــل و بانــک جهانــی‬ ‫هــم دربــاره ان ســکوت کرده انــد امــا اطمینــان‬ ‫دارنــد برابــری ایــن خســارات هنگفــت اگــر بیشــتر از‬ ‫جنــگ جهانــی دوم نباشــد کمتــر از ان هــم نیســت؛‬ ‫امــا نتیجــه ایــن همدلی هــا نــه تنهــا در سراســر‬ ‫دنیــا بلکــه در ایــران ان بــود کــه باالخــره پــس از‬ ‫رعایت هــای نســبی شــیوه نامه ها در هفتــه منتهــی‬ ‫بــه یکــم مــرداد یعنــی حدفاصــل ‪ 25‬تیــر تــا اول ایــن‬ ‫مــاه بــه پایین تریــن حــد خــود یعنــی حــدود ‪8/35‬‬ ‫درصــد برســد کــه البتــه میانگیــن اســتفاده از ماســک‬ ‫در شــاغلین اماکــن عمومــی و مراجعه کننــدگان بــه‬ ‫ان هــا در ســطح کشــور بالغ بــر ‪ 56/25‬بــوده اســت کــه‬ ‫نتیجــه همــه ایــن بی مباالتی هــا باعــث شــد تــا در‬ ‫یک صــد و بیســت و ششــمین هفتــه فراگیــری کرونــا‬ ‫در کشــور درحالی کــه می رفــت تــا رخــت بربنــدد‬ ‫و در هفته هــای اخــر امــار فوتی هــا تک رقمــی‬ ‫و حتــی صفــر شــده بــود بــه نــاگاه از غفلت هــا در‬ ‫جامعــه سوءاســتفاده نمــود و ایــن اتــش زیــر خاکســتر‬ ‫بــا ســویه جدیــد بــه نــام اومیکــرون و افزایــش هشــت‬ ‫برابــری و ابتــا در کســانی کــه واکســن نزده انــد و‬ ‫حتــی واکســن زده هــا معــادل ســه برابــر ســویه های‬ ‫قبلــی شــعله ور شــد تــا بــار دیگــر اخطــار کنــد تنهــا‬ ‫نســخه عملــی مواجهــه بــا مــوج جدیــد همــان رعایــت‬ ‫شــیوه نامه های بهداشــتی و تکمیــل دوزهــای جــاری‬ ‫و یاداوراســت‪ .‬علیرضــا ناجــی‪ ،‬رئیــس مرکــز تحقیقــات‬ ‫ویروس شناســی دانشــگاه علــوم پزشــک تهــران گفتــه‬ ‫اســت ‪ «:‬همــه این هــا بســتگی بــه عملکــرد مــا دارد‪،‬‬ ‫فاصلــه زیــاد بیــن تزریــق واکس ـن های دوز یــک و دو‬ ‫تــا به امــروز‪ ،‬عدم اســتقبال مــردم از دوز بوســتر‪ ،‬ادرس‬ ‫غلــط دادن بــه مــردم مبنــی بــر اینکــه کرونــا تمــام‬ ‫شــده به طــوری مــردم از ماســک اســتفاده نکرده انــد و‬ ‫ورود بــه ســویه بســیار مســری و ایمــن گریــز موجــب‬ ‫شــده تــا مــوج هفتــم هــم بــه وقــوع بپیونــدد‪ ».‬اگرچــه‬ ‫واکس ـن های موجــود بــرای ســویه های جدیــد ســاخته‬ ‫نشــده اند امــا همیــن واکســن ها هــم تــا ‪ 70‬درصــد‬ ‫انســان را در برابــر بیمــاری شــدید‪ ،‬ای ســی یــو و‬ ‫مــرگ حفاظــت می کننــد کــه ســویه ‪ BA5‬بســیار‬ ‫مســری و ایمنــی گریــز اســت؛ بنابرایــن واکســن ها‬ ‫می تواننــد گــردش ویــروس در جامعــه و بســتری‬ ‫شــدن بیمــاران را در بیمارســتان ها کاهــش دهنــد و‬ ‫پیــک را بــه کمتریــن حــد خــود برســانند‪ .‬رئیــس مرکز‬ ‫تحقیقــات ویروس شناســی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫و عضــو کمیتــه کوویــد ‪ 19‬گفتــه اســت‪« :‬بــا بیــان‬ ‫اینکــه ‪ 9‬تــا ‪ 11‬میلیــون نفــر جمعیــت خامــوش داریــم‬ ‫کــه اصــا واکســن نزده انــد کــه بایــد واکســن بزنــد‬ ‫امــا اســتقبال از تزریــق واکســن در طیــف ســنی ‪ 5‬تــا‬ ‫‪ 11‬ســال کــم شــده کــه نیــاز اســت ایــن طیــف هــم‬ ‫واکســن تزریــق کننــد‪ .‬چــون ان هــا در معــرض خطــر‬ ‫هســتند و بیمــاری را هــم منتقــل می کننــد‪ ،‬کرونــا‬ ‫تمــام نشــده و ممکــن اســت هیچ وقــت تمــام نشــود‪.‬‬ ‫ویــروس کرونــا مــدام خــود را تغییــر می دهــد و بــه‬ ‫علــت ایــن تغییــرات بایــد بــر واکســن زدن تاکیــد‬ ‫داشــته باشــیم‪ ».‬از ســویی محســن زهرایــی رئیــس‬ ‫اداره بیماری هــای قابل پیشــگیری بــا واکســن وزارت‬ ‫بهداشــت هــم بــا تاکیــد بــر شــدت ســرایت بیمــاری‬ ‫گفتــه اســت‪« :‬هنــوز افــرادی هســتند کــه دوز اول را‬ ‫نزده انــد و می تواننــد مخزنــی بــرای ویــروس کرونــا‬ ‫باشــند کــه بخــش اعظــم ان هــا بچه هــای بیــن ‪ 5‬تــا‬ ‫‪ 12‬ســال هســتند‪ ،‬ایــن ســویه واکســن گریــزی دارد‬ ‫یعنــی اگــر انتی بــادی ایــن بیمــاری در شــش مــاه‬ ‫گذشــته در بــدن فعــال شــده باشــد بــه طــور کامــل‬ ‫ایمــن نیســتیم و دوبــاره امــکان ابتــا وجــود دارد‪ ،‬البتــه‬ ‫اگــر ایمنــی قبلــی داشــته باشــیم شــدت بیمــاری کمتر‬ ‫می شــود‪ .‬یکــی از راه هــای خــوب پیشــگیری واکســن‬ ‫زدن اســت‪ ».‬بــه عقیــده حمید ســوری اپیدمیولوژیســت‬ ‫«بخشــی از رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی بــه‬ ‫مــردم و بخــش دیگــر بــه متولیــان امــر مربــوط اســت‪.‬‬ ‫مــردم بایــد شــیوه نامه های بهداشــتی را رعایــت‬ ‫کننــد‪ ،‬تزریــق دوز یــاداور واکســن پــس از شــش مــاه‬ ‫الزامــی اســت‪ .‬ارزش واکسیناســیون زمانــی بیشــتر‬ ‫می شــود کــه درصــد قابل توجهــی از مــردم واکســن‬ ‫تزریــق کننــد» و حــاال نوبــت جامعــه و بخصــوص‬ ‫‪ 12‬درصــدی اســت کــه اصــا واکســن نزده انــد تــا‬ ‫اتش فشــان های خاموشــی باشــند کــه هــر لحظــه‬ ‫می تواننــد شــعله ور شــوند‪.‬‬ ‫ادامه دارد‬ ‫دوشنبه | ‪ 10‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4411‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫شرق و ارتفاعات قلعه خرگوشی در استان یزد وارد شرق تاالب‬ ‫شــد که به دلیل نبود تجهیزات اندازه گیری‪ ،‬حجم دقیق ان‬ ‫مشخص نیست‪ .‬از سمت جنوب و از طریق رودخانه موسوم‬ ‫به واز ابی از سمت شهرستان ایزدخواست به علت وجود سد‬ ‫به پایین دست سرازیر نشده اســت‪ ،‬مگر اینکه روان¬ابی از‬ ‫ابراهه های پایین دست به سمت تاالب جریان یافته باشد که‬ ‫سرمقاله‬ ‫تجربه سیل و تنش‬ ‫در اب اشامیدنی اصفهان‬ ‫به علت شرایط بسیار صعب العبور دسترسی به جنوب تاالب‪،‬‬ ‫ورود احتمالی سیالب و حجم ان مشخص نشده است‪ .‬اکبری‬ ‫با بیان اینکه در سطح تاالب گاوخونی نیز هیچ گونه بارندگی‬ ‫ی بیشتر و تکمیلی‬ ‫ثبت و گزارش نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬بررسی ها ‬ ‫میدانی برای براورد احجام وارد شــده به تاالب در حال انجام‬ ‫اســت‪ ،‬ضمن اینکه تصاویر ماهواره ای که تا چند روز اینده‬ ‫قابل دســترس خواهد بود‪ ،‬اطالعات بیشتر و درک بهتری از‬ ‫نمایه ها و شــاخص ها را از میزان سیالب وارد شده به تاالب‬ ‫از شــاخه های غیر زاینده رود و زیرحوضه‪ ،‬مشروط به اینکه‬ ‫هوا ابری نباشــد‪ ،‬نشان خواهد داد که نتایج ان در هفته اینده‬ ‫مشخص خواهد شد‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬در مجموع بر اساس‬ ‫ی اولیه میدانی و اطالعات دریافتی‪ ،‬میزان ابگیری و‬ ‫بررسی ها ‬ ‫یا افزایش رطوبت موقتی و بسیار محدود و لکه ای تاالب‪ ،‬ناشی‬ ‫از بارندگی های اخیر‪ ،‬کمتر از یک درصد حداقل میزان نیاز ابی‬ ‫سالیانه تاالب‪ ،‬تخمین زده می شود که موجب تاخیر در خشک‬ ‫شدن کامل تاالب‪ ،‬با توجه به عدم دریافت حقابه ها و در نتیجه‬ ‫غبار خیزی ان می شود‪.‬‬ ‫با همکاری استادان دانشگاه صورت می گیرد‬ ‫ارائه روش های جدید مبارزه با سالک‬ ‫در اصفهان‬ ‫به گفته کارشــناس مســئول بیماری سالک مرکز‬ ‫بهداشت استان اصفهان در برنامه کنترل سالک دانشگاه‬ ‫علوم پزشــکی اصفهان تالش می شــود تا با استفاده از‬ ‫تحقیقات و یافته های علمی استادان دانشگاه‪ ،‬روش های‬ ‫جدیدی برای مبارزه با مخازن و ناقالن این بیماری‪ ،‬ارائه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ســالَک یک بیماری پوستی اســت که بر اثر گزش‬ ‫نوعی پشه خاکی به انسان منتقل می شود و ضایعات بد‬ ‫شــکل و عوارض اجتماعی‪ ،‬روحی و روانی از پیامدهای‬ ‫ناگوار این بیماری اســت؛ اصفهان از استان های سالک‬ ‫خیز کشور اســت‪ .‬جواد رمضانپور به ایرنا گفت‪ :‬دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی اصفهان از سال ‪ ۸۷‬برنامه عملیاتی کنترل‬ ‫بیماری ســالک را در ســطح اســتان و شهرستان های‬ ‫زیرپوشــش خود اجرا کرده اســت و درصدد اســت تا با‬ ‫همکاری استادان دانشگاه به ارائه راهکارها و روش های‬ ‫جدید مبارزه با مخازن و ناقالن ســالک بپردازد‪ .‬او اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬تاکنون در جلســه هایی با حضور استادان گروه‬ ‫گیاه پزشکی و گیاهان زراعتی دانشکده کشاورزی دانشگاه‬ ‫صنعتی اصفهان درباره ارائــه راهکارهای عملی‪ ،‬جدید‪،‬‬ ‫کم هزینه تــر و موثرتر برای مبارزه بــا مخازن و ناقالن‬ ‫ســالک و همچنین روش های ارزیابی مقاومت مخازن‬ ‫و ناقالن ســالک به سموم مورداستفاده در برنامه کنترل‬ ‫سالک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بحث و تبادل نظر‬ ‫شده اســت‪ .‬رمضانپور با اشاره به بازدید استادان دانشگاه‬ ‫صنعتی اصفهان از مناطق صحرایی و تاغ زاری ســالک‬ ‫خیز در اردستان‪ ،‬نطنز و ورزنه‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در این بازدیدها‬ ‫وضعیت گیاهان و درختان مناطق سالک خیز موردبررسی‬ ‫قرار گرفت تا استادان دانشگاه جایگزین مناسبی برای این‬ ‫پوشش گیاهی و تاغ زارها در مناطق سالک خیز معرفی‬ ‫کنند که عالوه بر کارکردهایی مانند جلوگیری از پیشروی‬ ‫کویر و گردوغبار‪ ،‬مکان مناسبی برای زندگی موش های‬ ‫صحرایی مخزن سالک نباشند و انها را به سمت مناطق‬ ‫مسکونی نکشانند‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬در برخی از مناطق‬ ‫سالک خیز‪ ،‬کشت و زرعی که انجام می شود مانند گوجه‬ ‫باعث جذب موش های صحرایی مخزن سالک به سمت‬ ‫خود می شود بنابراین از استادان دانشگاه خواستیم تا کشت‬ ‫و زرع جایگزیــن را در این مناطق به ما معرفی کنند‪ .‬او‬ ‫با اشــاره به اینکه در سال های اخیر جایگاه مراکز علمی‬ ‫مانند دانشکده های منابع طبیعی و کشاورزی دانشگاه های‬ ‫استان در برنامه کنترل سالک در استان خالی بود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫امسال در ارتباطی که با دانشگاه صنعتی اصفهان برقرار‬ ‫شــد‪ ،‬انتظارات موردنظر برای ارائه راهکارها و روش های‬ ‫جدید در کنترل بیماری سالک و مبارزه با مخازن و ناقالن‬ ‫این بیماری به اســتادان مرتبط با این بخش‪ ،‬منتقل شد‪.‬‬ ‫رمضانپور با بیان اینکه در مبارزه با مخازن و ناقالن سالک‬ ‫در اســتان اصفهان مطابق با شــیوه نامه های کشوری از‬ ‫سموم و تجهیزات خاصی استفاده می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما‬ ‫از استادان دانشگاه خواستیم تا روش های ما را بررسی کنند‬ ‫و اگر روش های موثرتر و ایمن تر برای محیط زیست دارند‬ ‫به ما معرفی کنند‪ .‬او با اشــاره به اینکه ما در برنامه های‬ ‫تخصصی کنترل ســالم تاکنون مقاومتی در برابر سموم‬ ‫نداشتیم‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬بااین حال از استادان دانشگاه‬ ‫خواســته شد تا در این زمینه تحقیق کنند و اگر مقاومتی‬ ‫وجود دارد چگونگی ان مشخص شود‪ .‬کارشناس مسئول‬ ‫بیماری ســالک مرکز بهداشت اســتان اصفهان اظهار‬ ‫امیدواری کرد که همکاری و کمک دانشگاه ها به کاهش‬ ‫و کنترل بیماری سالک در اینده منجر شود‪ .‬او همچنین با‬ ‫اشاره به اینکه برنامه کنترل سالک دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫اصفهان به عنوان برنامه الگو و بر اساس تفاهم نامه ای بین‬ ‫این دانشگاه‪ ،‬وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی و‬ ‫استانداری اصفهان از سال ‪ ۸۷‬اغاز شد‪ ،‬گفت‪ :‬حدود ‪۱۵۰‬‬ ‫کانون سالک در اســتان شناسایی شده که برنامه کنترل‬ ‫ســالک در حدود ‪ ۹۱‬کانون مهم و منتخب اجرا می شود‪.‬‬ ‫او با اشــاره به اینکه برنامه کنترل سالک تا سال ‪ ۹۷‬در‬ ‫چالش بروز ترافیک حین‬ ‫پخش نذورات مراسم محرم‬ ‫چهار مرحله انجام می شــد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از سال ‪ ۹۷‬به بعد‬ ‫این برنامه در پنج مرحله انجام می شود‪ .‬رمضانپور با بیان‬ ‫اینکه دانشــگاه علوم پزشکی کاشان نیز در ‪ ۲‬شهرستان‬ ‫زیرپوشش خود در هفت کانون سالک خیز اقدامات الزم‬ ‫را انجام می دهد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬بیماری سالک در استان از‬ ‫نوع روستایی اســت و برای کنترل ان باید با موش های‬ ‫صحرایی مخــزن و ناقالن ان مبارزه کرد‪ .‬او پنج راهبرد‬ ‫اصلی برنامه عملیاتی کنترل سالک اصفهان را مبارزه با‬ ‫مخازن و ناقالن سالک در کانون های منتخب تا شعار هزار‬ ‫متری خانه های مردم‪ ،‬ترویج اســتفاده از وسایل حفاظت‬ ‫فردی مانند قلم و اسپری دافع حشرات‪ ،‬اموزش عمومی‬ ‫و کارکنان‪ ،‬ارائه خدمات تشــخیصی و درمانی رایگان و‬ ‫بهسازی محیط عنوان و خاطرنشان کرد‪ :‬مردم در مناطق‬ ‫ســالک خیز باید از ابتدای غروب تا طلوع خورشــید و از‬ ‫ابتدای فروردین تا شــهریور از اقــام محافظت فردی‬ ‫استفاده کنند‪ .‬رمضانپور با اشــاره به اینکه از پنج راهبرد‬ ‫مذکور‪ ،‬ترویج استفاده از وسایل حفاظت شخصی‪ ،‬اموزش‬ ‫عمومی و ارائه خدمات تشــخیص و درمــان از وظایف‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مبارزه‬ ‫با مخزن و بهســازی محیط از شــرح وظایف ما نیست‬ ‫اما از ســال ‪ ۸۷‬تاکنون به عهده ما بوده است‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه مبارزه با مخزن و ناقالن بیماری بیش از ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫در کنترل بیماری ســالک تاثیر ندارد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬مسائل‬ ‫محیط زیست حدود ‪ ۷۰‬درصد در مشکالت شیوع سالک‬ ‫تاثیر دارد که شامل معضالتی مانند زباله‪ ،‬نخاله‪ ،‬فاضالب‪،‬‬ ‫کود حیوانی‪ ،‬مخروبه ها و اماکن متروکه است‪ .‬او با تاکید‬ ‫بر اینکــه این بخش در توان و جزو وظایف ما نیســت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در هر منطقه ای کــه به موقع در این زمینه عمل‬ ‫شد‪ ،‬نتایج خوبی در کنترل سالک به دست امد اما هر جا‬ ‫که این اتفاق نیفتاد با افزایش موارد مواجه شدیم‪ .‬رمضانپور‬ ‫همچنین با بیان اینکه برنامه کنترل سالک اصفهان دارای‬ ‫‪ ۶‬کمیته دانشگاهی‪ ،‬فنی‪ ،‬تشخیص و درمان‪ ،‬اموزش و‬ ‫اطالع رسانی‪ ،‬پژوهش و پشتیانی مالی است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در کمیته فنی نیز از نظرات اســتادان و کارشناسان‬ ‫مطرح کشوری و استانی استفاده می شود‪ .‬اصفهان یکی‬ ‫از استان های سالک خیز کشــور به ویژه از نوع روستایی‬ ‫است که مناطقی مانند اردستان‪ ،‬نطنز‪ ،‬برخوار‪ ،‬شاهین شهر‬ ‫و میمه‪ ،‬اصفهان (مناطق جنوب و جنوب شــرق)‪ ،‬نایین‪،‬‬ ‫کاشــان و اران و بیدگل با جمعیت حدود ‪ ۷۰۰‬هزار نفر با‬ ‫این پدیده مواجه هستند‪ .‬سال گذشته نزدیک به سه هزار‬ ‫مورد ابتال به سالک در شهرستان های زیرپوشش دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی اصفهان (به جز کاشان و اران و بیدگل) ثبت‬ ‫شد که حدود ‪ ۲‬هزار مورد ان مربوط به شرق شهرستان‬ ‫اصفهان بود‪.‬‬ ‫استحصال‪ ۱۰‬میلیون مترمکعب سیالب‬ ‫در استان‬ ‫به گفته معــاون ابخیــزداری اداره کل منابع طبیعی و‬ ‫ابخیزداری اصفهان هیچ سازه ابخیزداری اعم از بند خاکی یا‬ ‫سنگی مالتی در سیالب اخیر این استان تخریب نشده است‪.‬‬ ‫ابوطالب امینی به ایرنا گفت‪ :‬بررســی های میدانی نشان‬ ‫داد که سازه های ابخیزداری استان شامل بندهای ذخیره ای‪،‬‬ ‫خاکی‪ ،‬سنگی مالتی و بتنی و ســیل بند در کنترل و مهار‬ ‫سیالب تخریب نشــدند و در صورت نبود انها شدت اسیب‬ ‫به مناطق پیرامونی انها افزایش چشمگیری پیدا می کرد‪ .‬او‬ ‫با بیان اینکه بارش های اخیر ســبب استحصال ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب ســیالب در مناطق مختلف استان شد تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در صــورت نبود طرح های ابخیزداری‪ ،‬این ســیالب‬ ‫خسارات بیشتری را به اطراف و به ویژه منازل‪ ،‬مزارع‪ ،‬جاده ها‬ ‫ادامـه از صفحـه یـک‪ :‬محدوده شـهر اصفهـان نیز‬ ‫گرچـه تـا ایـن لحظـه از ایـن خـوان گسـترده نصیـب‬ ‫چندانـی نبـرده‪ ،‬امـا بـار دیگـر زنـگ خطر مهمـی برای‬ ‫پایـداری شـهری به صدا در امد‪ .‬اصفهان سـال ها اسـت‬ ‫که در کنار مشـکل خشـکی زاینده رود‪ ،‬بـا موضوع تامین‬ ‫اب شـرب از یـک منبـع در تصفیه خانـه بابـا شـیخ علی‬ ‫روبـرو اسـت‪ .‬چاه هـای فلمـن کـه یکـی دیگـر از منابع‬ ‫مـوازی اب شـرب اصفهـان بودند‪ ،‬به دلیل خشک شـدن‬ ‫رودخانـه فاقـد بازدهی الزم هسـتند‪.‬‬ ‫در چنیـن شـرایطی وجود یـک تصفیه خانه بـرای تامین‬ ‫اب اشـامیدنی کالن شـهر اصفهـان‪ ،‬ده ها شـهر و صدها‬ ‫روسـتای اصفهـان یـک خطـر بزرگ به شـمار مـی رود‪.‬‬ ‫هـر بـار با تنش هایی ماننـد گل الود شـدن اب ورودی به‬ ‫دلیل سـیل‪ ،‬وجـود مـواردی مانند سـوخت و گازوئیل در‬ ‫اب و اتفاقـات پیش بینی نشـده دیگـر‪ ،‬تامین اب با تنش‬ ‫روبـرو می شـود‪ .‬در ایـن سـال ها بارها بر لـزوم راه اندازی‬ ‫اضطراری سـامانه دوم اب رسـانی اصفهان تاکید شـده و‬ ‫به وجودامـدن شـرایط خـاص مانند بارش هـای اخیر این‬ ‫بحـث را داغ کرده اسـت‪.‬‬ ‫بـه نظر می رسـد این بـار بدون ازدسـت دادن زمـان باید‬ ‫بـرای ایـن موضـوع مهم چـاره کرد‪ .‬بـا این اقـدام تکرار‬ ‫بارش هـای مشـابه حداقـل در زمینـه اب شـرب نگرانی‬ ‫ایجـاد نمی کنـد و از حضـور این نعمت اسـتقبال خواهیم‬ ‫کرد‪.‬د‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون ابخیزداری اداره کل منابع طبیعی اصفهان‪:‬‬ ‫و عرصه های طبیعی استان وارد می کرد‪ .‬معاون ابخیزداری‬ ‫اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری اصفهان خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫نواحی مختلف همچون نایین‪ ،‬برخوار‪ ،‬شهرضا‪ ،‬فریدن و شرق‬ ‫اصفهان بیشتر از این سیالب بهره بردند و تغذیه سفره های‬ ‫اب زیرزمینی و قنوات را در پی داشــت‪ .‬امینی تصریح کرد‪:‬‬ ‫افزایش سازه های ابخیزداری در چند سال اخیر‪ ،‬بستر استفاده‬ ‫هرچه بیشتر از بارندگی ها و منابع ابی سطحی را فراهم کرده‬ ‫تا جایی که از ســیالب برای تغذیه هرچه بیشتر منابع اب‬ ‫زیرسطحی استفاده شود‪ .‬او با بیان اینکه بالغ بر ‪ ۱۳‬هزار انواع‬ ‫سازه ابخیزداری مانند بند خاکی یا سنگی مالتی در استان‬ ‫وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬پروژه های ابخیزداری استان تا به امروز در‬ ‫بیش از ‪ ۲.۵‬میلیون هکتار از عرصه های طبیعی استان اجرا‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شده و در حداقل ‪ ۲‬میلیون هکتار دیگر از عرصه های طبیعی‬ ‫استان نیاز و مطالعه ان در دست انجام است‪ .‬ابخیزداری علم و‬ ‫هنر برنامه ریزی مستمر و اجرای اقدامات الزم برای مدیریت‬ ‫منابع عرصه های ابخیز اعم از طبیعی‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و انســانی بدون ایجاد اثرات منفی در منابع اب وخاک است‬ ‫که می تواند به صورت مکانیکی یا بیولوژیکی باشــد‪ .‬استان‬ ‫اصفهان با ‪ ۲۸‬شهرستان‪ ،‬مساحتی معادل ‪ ۱۰.۷‬میلیون هکتار‬ ‫دارد که بیش از ‪ ۹۰‬درصــد از ان معادل حدود ‪ ۹.۸‬میلیون‬ ‫هکتار را عرصه های منابع طبیعی و ملی و از این میزان حدود‬ ‫‪ ۴۰۳‬هزار هکتــار را جنگل (معادل چهار درصد)‪ ۶ ،‬میلیون‬ ‫هکتار مرتع (معادل ‪ ۶۴‬درصد) و ســه میلیون هکتار بیابان‬ ‫(معادل ‪ ۳۲‬درصد) در برگرفته است‪.‬‬ ‫اگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم‬ ‫جــلسه مجمـع عمــومی عــادی بطـور فـوق العـاده نوبـت دوم‬ ‫شـرکت تعاونی سـهام عدالـت شهرسـتان اصفهـان راس سـاعت‬ ‫‪ 9/30‬صبـح روز جمعه ‪ 1401/05/21‬در محل مسـجد سـید الشـهداء‬ ‫بـه ادرس خیابـان خواجه عمید مجموعه مسـکونی امام حسـین تشـکیل‬ ‫مـی گـردد‪ .‬لذا از کلیه سـهامداران دعوت می شـود شـخصا با در دسـت‬ ‫داشـتن کارت ملـی و برگـه سـهام راس سـاعت مقـرر در محـل مذکور‬ ‫حضـور به هم رسـانید‪.‬‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫ گزارش هیات مدیره و بازرسان‬‫ طـرح و تصویـب صورتهـای مالـی سـالهای ‪ ۱۳۹۸‬و ‪ ۱۳۹۹‬و ‪ 1400‬و‬‫بودجـه سـال جاری شـرکت‬ ‫تاریخ انتشار‪:‬‬ ‫‪1401/05/10‬‬ ‫ ارائه گزارش اخرین تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت‬‫ تعیین خط و مشی اینده شرکت تعاونی‬‫ ­انتخـاب اعضـاء اصلـی و علـی البـدل هیئـت مدیـره و بازرسـان‬‫ تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج اگهی ها‬‫ضمنـا بـه اطلاع مـی رسـاند که بـه موجـب مـاده ‪ ۱۹‬اییـن نامـه نحوه‬ ‫تشـکیل مجامـع عمومـی تعـداد اراء وکالتـی هر عضـو حداکثـر ‪ ۳‬رای و‬ ‫هـر شـخص غیر عضـو تنها یـک رای خواهـد بـود و اعضا متقاضـی اعطاء‬ ‫وکالـت مـی بایسـت بـه همـراه نماینـده خـود در تاریـخ هـای ‪ ۱۹‬و ‪۲۰‬‬ ‫مـرداد ماه ‪ 1401‬از سـاعت ‪ ۸‬الی ‪ ۱۳‬در دفتر شـرکت تعاونی به ادرس‬ ‫خیابـان تـاالر پالک ‪ 46‬حاضر شـوند تا نسـبت به صـدور برگـه ورود به‬ ‫مجمـع اقـدام گردد‪.‬‬ ‫هیئت مدیره سهام عدالت شهرستان اصفهان‬ ‫گــروه رویــداد‪ :‬رئیــس پلیــس راهــور فرماندهــی‬ ‫انتظامــی اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه امادگــی‬ ‫پلیــس راهــور بــرای مراســم محــرم‪ ،‬گفــت‪ :‬مســئوالن‬ ‫هیئت هــای عــزاداری قبــل از بیــرون اوردن دســته جات‬ ‫بــا عوامــل پلیــس راهــور منطقه خــود هماهنگــی کنند‬ ‫تــا مســیر بــرای انهــا همــوار شــود و مــردم پشــت‬ ‫بــار ترافیــک نایســتند و موجــب نارضایتــی ســایر‬ ‫افــراد فراهــم نشــود‪ .‬ســرهنگ محمدرضــا محمــدی‬ ‫گفــت‪ :‬خــدا را شــاکریم کــه پــس از دو ســال کــه بــا‬ ‫شــرایط خــاص و محدودیت هــای ناشــی از کرونــا‬ ‫روبـه رو بودیــم‪ ،‬محــرم امســال شــاهد برپایــی هرچــه‬ ‫باشــکوه تر مجالــس عــزاداری‪ ،‬هســتیم‪ .‬او بــا اشــاره‬ ‫بــه اماده بــاش کامــل پلیــس راهــور در دهــه اول مــاه‬ ‫محــرم‪ ،‬افــزود‪ :‬مامــوران پلیــس راهــور بــه عنــوان‬ ‫خادمــان اســتان حضــرت اباعبــدا‪ ...‬الحســین (ع) در‬ ‫ایــن ایــام امــاده هرگونــه همــکاری بــا هیئت هــای‬ ‫عــزاداری و مــردم هســتند و بــرای هرچــه باشــکوه تر‬ ‫برگــزار شــدن برنامه هــای عــزاداری در ســطح شــهر‬ ‫تــاش می کننــد‪ .‬رئیــس پلیــس راهــور فرماندهــی‬ ‫انتظامــی اســتان اصفهــان بــروز ترافیــک در زمــان‬ ‫پخــش نــذورات را یکــی از چالش هــای موجــود‬ ‫در ایــن ایــام دانســت و ادامــه داد‪ :‬از مســئوالن‬ ‫هیئت هــای مذهبــی و مســئوالن ایســتگاه های‬ ‫صلواتــی انتظــار م ـی رود ایســتگاه های صلواتــی را در‬ ‫حاشــیه خیابان هــا و میدان هــای اصلــی برپــا نکننــد‬ ‫و افــرادی را بــه عنــوان انتظامــات در نظــر بگیرنــد تــا‬ ‫هنــگام پخــش نــذورات از بــروز ترافیــک و راه بنــدان‬ ‫جلوگیــری شــود‪ .‬او تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫بیشــتر عــزاداران لبــاس تیــره و مشــکی بــر تــن دارنــد‪،‬‬ ‫بــه عــزاداران توصیــه می شــود موقــع عبــور از عــرض‬ ‫معابــر‪ ،‬احتیــاط بیشــتری داشــته باشــند‪ .‬همچنیــن بــه‬ ‫خانواده هــا نیــز توصیــه می شــود حیــن حضــور در‬ ‫مراســم عــزاداری مواظــب کــودکان خردســاالن خــود‬ ‫باشــند و از ورود ناگهانــی انهــا بــه ســطح ســواره رو‬ ‫خیابــان جلوگیــری کننــد‪ .‬ســرهنگ محمــدی اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬مســئوالن هیئت هــای عــزاداری قبــل از‬ ‫بیــرون اوردن دســته جات بــا عوامــل پلیــس راهــور‬ ‫منطقــه خــود هماهنگــی کننــد تــا مســیر بــرای انهــا‬ ‫همــوار شــود و مــردم پشــت بــار ترافیــک نایســتند‬ ‫و موجبــات نارضایتــی ســایر افــراد فراهــم نشــود‪ .‬او‬ ‫بــا اشــاره بــه امادگــی کامــل پلیــس راهــور اســتان‬ ‫بــرای نظم بخشــی خیابان هــا و معابــر در روزهــای‬ ‫تاســوعا و عاشــورای حســینی‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬در‬ ‫صــورت برپایــی تجمــع هیئت هــای عــزاداری در‬ ‫میــدان تاریخــی حضــرت امــام (ره) در روز عاشــورا‪،‬‬ ‫محدودیت هایــی در اطــراف ایــن میــدان اعمــال‬ ‫می شــود کــه متعاقبــا اعــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تکمیل پنج پروژه‬ ‫پیاده روسازی در منطقه ‪10‬‬ ‫گــروه رویــداد‪ :‬مدیــر منطقــه ‪ 10‬شــهرداری‬ ‫اصفهــان از تکمیــل پنــج پــروژه پیاده روســازی بــه‬ ‫ارزش ‪ 76‬میلیــارد ریــال در ایــن منطقــه خبــر داد‪.‬‬ ‫داود بحیرایــی بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫پروژه هــای پیاده روســازی در خیابان هــای امامــزاده‬ ‫اســحاق حدفاصــل خیابــان پرویــن تــا خواجــه عمیــد‪،‬‬ ‫خیابــان حکیــم اســدی‪ ،‬خیابــان سروســتان و خیابــان‬ ‫اذربهــرام حدفاصــل ســپیده کاشــانی تــا خیابــان خواجه‬ ‫عمیــد بــه اتمــام رســیده اســت‪ .‬او ارزش مالــی ایــن‬ ‫پروژه هــای عمرانــی را ‪ 76‬میلیــارد و ‪ 600‬میلیــون‬ ‫ریــال عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬پروژه هــای پیاده روســازی‬ ‫خیابــان عطــار و خواجــه عمیـ د نیــز در مرحلــه پایانــی‬ ‫قــرار دارد و بـه زودی در اختیــار شــهروندان قــرار خواهد‬ ‫گرفــت‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫امکان مبادله کتاب در‬ ‫کتابخانهتخصصینوجوان‬ ‫فراهم می شود‬ ‫گــروه اصفهــان‪ :‬رئیــس اداره امــور کتابخانه هــا‬ ‫و ســالن های مطالعــه ســازمان فرهنگــی اجتماعــی‬ ‫ورزشــی شــهرداری اصفهــان از اهــدای ‪ 800‬جلــد‬ ‫کتــاب از مرکــز مبادلــه کتــاب شــهروند بــه چهــار‬ ‫نهــاد در شــهر خبــر داد‪.‬‬ ‫مرضیــه اربابــان بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫در ایــن طــرح از بخش هــای مبادلــه کتابخانــه‬ ‫عمومــی میردامــاد و تخصصــی حقــوق شــهروند‬ ‫‪ 200‬جلــد کتــاب تخصصــی روانشناســی بــه خانــه‬ ‫روانشناســان اصفهــان‪ 150 ،‬جلــد کتــاب روانشناســی‬ ‫و تربیتــی بــه بانــو ســرای افتــاب‪ 300 ،‬جلــد کتــاب‬ ‫بــه پایــگاه هشــتم شــکاری اصفهــان و ‪ 150‬جلــد‬ ‫کتــاب بــه مرکــز بهینه ســازی ارتــش اصفهــان اهــدا‬ ‫شــد‪ .‬او افــزود‪ :‬مرکــز مبادلــه کتــاب شــهروند اداره‬ ‫امــور کتابخانه هــا و ســالن های مطالعــه ســازمان‬ ‫فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری اصفهــان‬ ‫اولیــن بــار در کتابخانــه مرکــزی افتتــاح شــد و پــس‬ ‫از مدتــی بــه کتابخانــه میردامــاد (کتابخانه تخصصی‬ ‫حقــوق شــهروند) واقــع در خیابــان نیکبخــت انتقــال‬ ‫پیــدا کــرد و هم اکنــون روزهــای زوج از ســاعت ‪14‬‬ ‫تــا ‪ 19‬عصــر امــاده پذیــرش شــهروندان اســت‪ .‬او‬ ‫ادامــه داد‪ :‬شــهروندان بــا مراجعــه بــه ایــن مرکــز‬ ‫می تواننــد کتاب هایــی کــه دیگــر نیــازی بــه انهــا‬ ‫ندارنــد را بــه مرکــز مبادلــه کتــاب تحویــل داده و بــه‬ ‫جــای ان کتاب هایــی را دریافــت کــرده و بــه منــزل‬ ‫ببرنــد و در مرحلــه بعــد نیــز می توانند مجــددًا همین‬ ‫کتاب هــای جدیــد دریافتــی را نیــز بــا کتاب هــای‬ ‫دیگــر مبادلــه کننــد‪ .‬رئیــس اداره امــور کتابخانه هــا‬ ‫و ســالن های مطالعــه ســازمان فرهنگــی اجتماعــی‬ ‫ورزشــی شــهرداری اصفهــان تصریــح کــرد‪ :‬در حــال‬ ‫حاضــر مبادلــه کتــاب بــا شــهروندان فقــط در مرکــز‬ ‫کتابخانــه میردامــاد (کتابخانــه تخصصــی حقــوق‬ ‫شــهروند) انجــام می شــود امــا بـه زودی ایــن امــکان‬ ‫در کتابخانــه تخصصــی نوجــوان در خانــه نوجــوان‬ ‫نیــز فراهــم خواهــد شــد‪ .‬او خبــر داد‪ :‬اگر شــهروندی‬ ‫امــکان مراجعــه حضــوری نداشــته باشــد‪ ،‬می توانــد‬ ‫از طریــق تمــاس تلفنــی بــا شــماره ‪ 36621100‬و‬ ‫بــا کمــک همــکاران مــا‪ ،‬بــرای دریافــت کتاب هــا‬ ‫از منــزل و تحویــل کتاب هــای جدیــد اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه او‪ ،‬در ســه مــاه اخیــر حــدود ‪ 400‬نفــر بــه‬ ‫صــورت حضــوری بــه مرکــز مبادلــه کتــاب مراجعــه‬ ‫کــرده و هرکــدام بیــن دو تــا ســه کتــاب را مبادلــه‬ ‫کرده انــد کــه در مجمــوع شــامل بیــش از هــزار جلــد‬ ‫کتــاب اســت‪.‬‬ ‫جمع اوری روزانه ‪ 4‬هزار‬ ‫تن پسماند ساختمانی در‬ ‫اصفهان‬ ‫گــروه اصفهــان‪ :‬مدیرعامــل ســازمان مدیریــت‬ ‫پســماند شــهرداری اصفهــان از اجــرای پــروژه‬ ‫بازیافــت پســماندهای ســاختمانی بــا اعتبــاری‬ ‫بالغ بــر ‪ 70‬میلیــارد تومــان از ســوی ایــن ســازمان و‬ ‫بــا مشــارکت بخــش خصوصــی خبــر داد‪.‬‬ ‫غالمرضــا ســاکتی بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫طبــق قانــون مدیریــت پســماند‪ ،‬پســماندهای‬ ‫ســاختمانی جزئــی از پســماندهای عــادی شــهری‬ ‫بــه شــمار مــی رود و مدیریــت ان بــه شــهرداری‬ ‫واگــذار شــده اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫پســماندهای ســاختمانی در شــهر اصفهــان توســط‬ ‫ســازمان مدیریــت پســماند در محــل گردنــه زینــل‬ ‫دفــع می شــوند و مالــک زمین هــای در حــال‬ ‫ساخت وســاز در شــهر و یــا پیمانــکار ان موظــف‬ ‫اســت پــس از عملیــات عمرانــی ایــن پســماندها را‬ ‫جمـع اوری و به ســایت دفع پســماندهای ســاختمانی‬ ‫انتقــال دهــد‪ .‬مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند‬ ‫شــهرداری اصفهــان گام بعــدی در ایــن رونــد را‬ ‫بازیافــت نخاله هــای ســاختمانی دانســت و توضیــح‬ ‫داد‪ :‬بــه صــورت روزانــه در شــهر اصفهــان حــدود ‪3‬‬ ‫تــا ‪ 4‬هــزار تن پســماندهای ســاختمانی جمـع اوری و‬ ‫بــه ســایت دفــع منتقــل می شــود کــه مقــرر اســت‬ ‫بــا اجــرای ایــن پــروژه‪ ،‬پــس از بازیافــت بــه مصالــح‬ ‫ســاختمانی تبدیــل و در چرخــه ساخت وســاز بــه‬ ‫کار گرفتــه شــود‪ .‬او بــا اعــام اغــاز بــه کار ایــن‬ ‫پــروژه از ســوی ســازمان مدیریــت پســماند افــزود‪:‬‬ ‫بــه منظــور اســتقرار هرچــه بهتــر ایــن پــروژه‪ ،‬از‬ ‫چنــد شــهر کــه ایــن سیســتم در انهــا مســتقر‬ ‫شــده اســت بازدیدهایــی بــه عمــل امــده و جلســات‬ ‫متعــددی را بــا حضــور متخصصــان ایــن حــوزه‬ ‫برگــزار کرده ایــم‪ .‬بــه گفتــه مدیرعامــل ســازمان‬ ‫مدیریــت پســماند شــهرداری اصفهــان فراخوانــی نیز‬ ‫در ســطح ملــی منتشــر و از شــرکت های توانمنــد‬ ‫در ایــن حــوزه جهــت مشــارکت در ایــن طــرح‬ ‫دعــوت شــده اســت‪ .‬ســاکتی خبــر داد‪ :‬دو شــرکت‬ ‫کــه در ایــن زمینــه فعالیت هــای قابل توجهــی‬ ‫انجــام داده انــد‪ ،‬اعــام امادگــی کرده انــد کــه در‬ ‫حــال حاضــر ســازمان مدیریــت پســماند و ســازمان‬ ‫ســرمایه گذاری شــهرداری اصفهــان در حــال‬ ‫تصمیم گیــری دربــاره انتخــاب یکــی از ایــن دو‬ ‫شــرکت بــه عنــوان ســرمایه گذار در ایــن حــوزه‬ ‫هســتند‪ .‬او افــزود‪ :‬هزینــه موردنیــاز بــرای ایــن پروژه‬ ‫بالغ بــر ‪ 70‬میلیــارد تومــان اســت کــه بــا مشــارکت‬ ‫بخــش خصوصــی عملیاتــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫دوشنبه | ‪ 10‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4411‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫امکان ارتقای بودجه هزار میلیارد تومانی ویژه مناطق کمتر برخوردار اصفهان وجود دارد‬ ‫حمایتشورایشهرازساماندهیمحالتکمبرخوردار‬ ‫گروه اصفهان| سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان طرح ها‬ ‫و لوایح بررسی شده و مصوب در صحن علنی روز گذشته را تشریح‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫علی صالحی در گفت وگوی خبری پس از پنجاه و یکمین‬ ‫جلسه علنی شورای شهر با تسلیت فرا رسیدن ماه محرم اظهار‬ ‫کرد‪ :‬موضوع پیشنهاد تعیین پیمانکار برای اجرای فاز دوم تقاطع‬ ‫غیرهمسطح شهید ایت ا‪ ...‬غفاری در صحن علنی مطرح شد‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬بخشی از این پروژه انجام شده و بخش دیگر ان نیازمند ‪۶۲‬‬ ‫میلیارد تومان اعتبار است‪ .‬با توضیحات ارائه شده اعضای شورای‬ ‫شهر با این الیحه موافقت کردند و به زودی شاهد تکمیل این پروژه‬ ‫در منطقه‪ ۱۴‬باشیم‪ .‬سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت‪:‬‬ ‫موضوع بررسی اساسنام ه سازمان ها در دستور کار صحن علنی است‬ ‫که دو اساسنامه بررسی شد‪ .‬با توجه به پیشنهادات مطرح شده در‬ ‫رابطه با جمع بندی این اساسنامه ها‪ ،‬قرار بر این شد که در این جلسه‬ ‫جمع بندی نهایی صورت نگیرد تا نکاتی که در جلسه به ان اشاره شد‬ ‫را در کمیته مشترکی بررسی کنیم تا با هماهنگی و بررسی بیشتر‪،‬‬ ‫اساسنامه ها با چارچوبی بهتر روی میز شورا قرار گیرد‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫بنابراین الیحه اساسنامه اصالح سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی و‬ ‫سازمان عمران شهرداری با رای اعضا برگشت داده شد تا با بررسی‬ ‫بیشتر مجددا به صحن برگردد‪ .‬صالحی با بیان اینکه با توجه به‬ ‫مصوبات کشوری در رابطه با وظایفی که برای خدمت گذاری به‬ ‫مردم در ستاد اربعین قرار است به دستگاه ها سپرده شود جمع بندی‬ ‫داشتیم‪ ،‬گفت‪ :‬تکالیفی برای شهرداری اصفهان مقرر شده بود که در‬ ‫قالب یک الیحه برای مشارکت در ساخت تجهیزات‪ ،‬به شورا واصل‬ ‫شد‪ .‬او بیان کرد‪ :‬با توجه به توضیحات تکمیلی‪ ،‬شورا موافقت کرد که‬ ‫در این ساخت با عدد پیشنهادی شهرداری موافقت کند و در صورت‬ ‫تائید مراجع باالدستی این اتفاق خواهد افتاد‪ .‬سخنگوی شورای‬ ‫اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد‪ :‬همچنین توافق نامه ازادسازی‬ ‫ریالی و امتیازی برای طرح تعریض خیابان گلزار شهدای عاشق اباد‬ ‫مطرح شد که بر اساس توضیحات شهردار منطقه ‪ ،۱۲‬این طرح‬ ‫به تصویب رسید‪ .‬او گفت‪ :‬با توجه به نزدیک شدن به یک سالگی‬ ‫شورا‪ ،‬در این جلسه انتخابات هیئت رئیسه برای سال دوم انجام شد‪.‬‬ ‫طبق ارای اخذ شده از اعضا‪ ،‬محمد نورصالحی به عنوان رئیس‬ ‫شورای شهر‪ ،‬ابوالفضل قربانی به عنوان نایب رئیس‪ ،‬سید امیر سامع‬ ‫به عنوان خزانه دار‪ ،‬فرزانه کالهدوزان به عنوان منشی اول شورا و‬ ‫بنده به عنوان سخنگوی شورا در سال دوم منتخب شدیم‪ .‬صالحی‬ ‫افزود‪ :‬ترکیب اعضای هیئت رئیسه در سال اول بدون تغییر‪ ،‬با انتخاب‬ ‫اعضای شورای شهر در سال دوم به فعالیت خود ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان خاطرنشان کرد‪ :‬وظیفه‬ ‫هیئت رئیسه تمشیت امور و پیگیری مسائل به نمایندگی از ‪ ۱۳‬عضو‬ ‫دنبال می شود و در نهایت مسائل با رای اعضا به تصویب می رسد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬از تصویب طرح شفافیت تا حل معضلی ‪۵۷‬‬ ‫ساله‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان در یک سالگی شورای‬ ‫ششم‪ ،‬مهمترین مصوبات و شاخص ترین اقدامات این شورا را‬ ‫بازخوانی کرد‪ .‬محمد نورصالحی در نطق پیش از دستور پنجا ه و‬ ‫یکمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان‪ ،‬ضمن تسلیت‬ ‫فرا رسیدن ایام شهادت حضرت اباعبدا‪ ...‬الحسین (ع) اظهار کرد‪:‬‬ ‫اکنون حدود یک سال از عمر شورای ششم گذشته است‪ ،‬در طول‬ ‫یک سال گذشته هر هفته جلسات علنی و تلفیق برگزار شده و‬ ‫کمیسیون های هفت گانه نیز تقریبا هر هفته جلسه داشته اند‪ .‬عالوه‬ ‫بر این کمیته های نظارتی مناطق از ابتدای کار شورا فعال شده و‬ ‫در مناطق حضور پیدا کرده و مسائل و مطالبات و درخواست های‬ ‫مردم را پیگیری می کنند‪ .‬او افزود‪ :‬اعضای شورا هر هفته در مساجد‪،‬‬ ‫نماز جمعه‪ ،‬مراکز فرهنگی و‪ ...‬به صورت انفرادی یا گروهی حضور‬ ‫پیدا کرده اند‪ .‬همچنین کمیسیون ماده ‪ ۱۰۰‬تشکیل و رسیدگی به‬ ‫پرونده ها با حضور اعضای شورا به صورت مرتب انجام شد‪ .‬رئیس‬ ‫شورای اسالمی شهر اصفهان گفت‪ :‬اعضای شورای ششم ماهیانه‬ ‫بیش از ‪ ۲۰۰‬ساعت در عرصه های مختلف حضور پیدا کردند و‬ ‫اکنون در پایان یک سال ارزیابی اجمالی از انچه رخ داده و انچه باید‬ ‫اتفاق بیفتد را پیش رو داریم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬مروری اجمالی بر شاخص ترین اقدامات شورای‬ ‫ششم‬ ‫او با اشاره به شاخص ترین اقدامات شورای شهر‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫شفافیت از جمله طرح هایی بود که در یک سال گذشته به همت‬ ‫شورای ششم تصویب و اجرا شد‪ .‬برخی از اثار این طرح دیده شده‬ ‫اما هنوز مراحلی برای تکمیل و به سرانجام رسیدن دارد‪ .‬نورصالحی‬ ‫با اشاره به نحوه محاسبات پروانه و دریافتی هایی که از مردم برای‬ ‫ارائه خدمات مختلف در حوزه ساخت و ساز وجود داشت‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫دریافت ها شامل موارد مبهم و سلیقه ای و در برخی موارد ناسالم‬ ‫بود‪ .‬در همان روزهای نخست با همکاری مدیران شهری‪ ،‬در حالی‬ ‫که فرصت اصالح ارقام وجود نداشت‪ ،‬اما جلسات هماهنگی با‬ ‫مدیران شهرداری انجام و از همان روزهای اول تالش شد که‬ ‫اگر دریافت هایی خارج از مصوبات شورا وجود دارد به حداقل و‬ ‫به صفر برسد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در بهمن ماه ‪ ،۱۴۰۰‬با همکاری همه‬ ‫اعضای شورا و مدیران شهری به فرمول های ساده تر‪ ،‬شفاف تر و‬ ‫قابل کنترل دست پیدا کردیم که در قالب مصوبات مطرح شد‪.‬‬ ‫با تفاهمی که وجود داشت این طرح به تصویب مراجع استانی‬ ‫رسید و امسال‪ ،‬بر اساس فرمول های شفاف‪ ،‬محاسبات قیمتی‬ ‫صدور پروانه ساخت و ساز انجام شد‪ .‬رئیس شورای اسالمی شهر‬ ‫اصفهان تصریح کرد‪ :‬تاکید بر این است که هرگونه داد و ستد‬ ‫مبتنی بر توافق‪ ،‬مبهم و غیر شفاف حذف شود‪ .‬به رغم اینکه این‬ ‫خواسته همه اعضای شورا و مدیران در دوره های گذشته بود اما این‬ ‫اتفاق در شورای ششم رخ داد و درامدهای شهرداری باالی ‪۹۰‬‬ ‫درصد شفاف است‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬برخی تحت عنوان واسطه‬ ‫و تسهیلگر در دریافت رقم ها دخالت داشتند که با الکترونیکی شدن‬ ‫فرایندها‪ ،‬امکان حضور این افراد در مسیر ارائه خدمات وجود ندارد‬ ‫و حتی با برخی از این افراد نیز برخورد شد‪ .‬نورصالحی با اشاره‬ ‫به سامانه های سوت زنی در شورای شهر و شهرداری گفت‪ :‬این‬ ‫سامانه ها بر اساس طرح شفافیت راه اندازی شده و امیدواریم تا‬ ‫هفته اینده شهردار‪ ،‬گزارش جامعی پیرامون فعالیت این سامانه ها‬ ‫به شورا و مردم اطالع رسانی کند‪ .‬او گفت‪ :‬شورا به دنبال تعریف‬ ‫پروژه های اساسی و موردنیاز شهر است‪ ،‬ضمن اینکه به تکمیل‬ ‫پروژه های کنونی پایبند است‪ .‬بر این اساس بودجه های خوبی برای‬ ‫حوزه حمل ونقل عمومی‪ ،‬تکمیل مترو‪ ،‬بازسازی اتوبوس ها و‪ ...‬در‬ ‫نظر گرفته شده است‪ .‬رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان بیان‬ ‫کرد‪ :‬بیش از ‪ ۴۰‬درصد بودجه در حوزه حمل ونقل عمومی قرار‬ ‫گرفت و تامین مالی و تکمیل کل اقدامات خط دوی مترو به جز‬ ‫عملیات ساختمانی‪ ،‬توسط تامین کننده داخلی به میزان‪ ۶۸۰‬میلیون‬ ‫یورو و معادل ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان انجام خواهد شد‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫در این اقدام‪ ،‬نیازمند اهتمام جدی و اعتماد دو طرفه بودیم که‬ ‫فرایند تصویب ملی ان در حال انجام است‪ .‬امیدواریم با همتی‬ ‫که در تکمیل خط دوی مترو وجود دارد بتوانیم شاهد راه اندازی‬ ‫سریع تر این خط باشیم‪ .‬نورصالحی گفت‪ ۱۷۳ :‬دستگاه اتوبوس با‬ ‫موافقت شورا‪ ،‬توسط شهرداری در اسفند ‪ ۱۴۰۰‬خریداری شد که‬ ‫تالش می شود امسال این دستگاه ها به ناوگان حمل ونقل عمومی‬ ‫بپیوندند‪ .‬او با بیان اینکه سال ‪ ۹۶‬شهر با ‪ ۱۲۰۰‬دستگاه اتوبوس‬ ‫در حال خدمت بود که با پایان دوره پنجم‪ ،‬حدود ‪ ۶۰۰‬دستگاه با‬ ‫میانگین سن ‪ ۹‬تا ‪ ۱۰‬سال در شهر تردد می کرد‪ ،‬افزود‪ :‬در این راستا‬ ‫باید برای نوسازی ناوگان و خرید اتوبوس های جدید اقدام می شد‬ ‫که تالش هایی در این زمینه صورت گرفت‪ .‬هدف این است که‬ ‫تا مهرماه هزار دستگاه اتوبوس فعال در شهر داشته باشیم تا سر‬ ‫فاصله حرکت اتوبوس ها کاهش پیدا کند‪ .‬رئیس شورای اسالمی‬ ‫شهر اصفهان بیان کرد‪ :‬در خط دوی مترو‪ ،‬عالوه بر اینکه قرارداد‬ ‫تامین مالی‪ ۶۸۰‬میلیون یورویی بسته شد برای تکمیل خط یک نیز‬ ‫بودجه مناسبی در نظر گرفته شد که قطار شهری در حال استعالم‬ ‫و انتخاب پیمانکار است‪ .‬به دنبال توسعه خط یک از جنوب به‬ ‫سمت بهارستان نیز هستیم و تالش می شود تا مردم از شمالی ترین‬ ‫تا جنوبی ترین نقطه اصفهان را در خط یک سیر کنند‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫تعامل با دستگاه ها و مجموعه هایی که می توانست به حل مشکالت‬ ‫کمک کند در این دوره به خوبی دنبال شد‪ .‬جمعه گذشته نهمین‬ ‫جلسه مشترک با مدیران ارشد استان و نمایندگان مجلس انجام‬ ‫شد‪ .‬تعامالت خوبی با ادارات کل مختلف انجام شده است و بعضا‬ ‫مشکالت مزمنی وجود داشت که در فرایند همین جلسات همکاری‬ ‫و تعامل برای حل ان صورت می گیرد‪ .‬نورصالحی اظهار کرد‪ :‬اب‬ ‫اصلی ترین مشکل شهر است و گرچه حل ان مستقیما بر عهده‬ ‫مدیریت شهری نیست‪ ،‬اما با تشکیل کمیسیون ویژه اب و اهتمام‬ ‫جدی‪ ،‬با بیشترین تعداد عضو و بیشترین تعداد جلسه و دعوت از‬ ‫چهره های تاثیرگذار ملی در حوزه اب‪ ،‬این موضوع پیگیری و سند‬ ‫چشم اندازی استخراج شد که اقدام ان در حیطه اختیار مدیریت‬ ‫عالی استان و کشور است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬طرحی برای حذف هرگونه‬ ‫دریافتی به جز عوارض معمول‪ ،‬برای تشویق سازندگان هتل نیز‬ ‫تصویب شد‪ .‬تا پایان مهرماه ‪ ۲۵‬درصد تخفیف برای ساختمان های‬ ‫تا ‪ ۳‬طبقه در نظر گرفته می شود‪ .‬در بافت فرسوده نیز ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫تخفیف عوارض تصویب شد‪ .‬کمیسیون ماده ‪ ۵‬نیز طرحی تشویقی‬ ‫برای بافت فرسوده تصویب کرد که به زودی ابالغ می شود‪ .‬رئیس‬ ‫شورای اسالمی شهر اصفهان گفت‪ :‬کارگروه ساماندهی بافت‬ ‫تاریخی هر هفته در شهرداری تشکیل می شود تمام مسائل مربوط‬ ‫به بافت فرسوده و تاریخی را دنبال می کند که در طول سال های‬ ‫گذشته سابقه نداشته است‪ .‬قرارگاه تامین مسکن نیز در شهرداری‬ ‫تشکیل شده که به دنبال حل مشکالت حوزه مسکن است‪ .‬او بیان‬ ‫کرد‪ :‬در حوزه زاینده رود‪ ،‬یکی از مصوبات شاخص‪ ،‬تصویب ایجاد‬ ‫دبیرخانه فرهنگی زاینده رود است که با رویکرد اطالع رسانی شفاف‬ ‫در حوزه تامین اب‪ ،‬فعال شده است‪ .‬نورصالحی اظهار کرد‪ :‬توجه به‬ ‫محالت کمتر برخوردار به صورت هفتگی دنبال می شود و محالتی‬ ‫که نیاز به توجه بیشتر دارند موردتوجه هستند و در این راستا‬ ‫هزار میلیارد تومان برای این طرح در نظر گرفته شده است‪ .‬شورا‬ ‫امادگی دارد در هرسطحی که نیاز به اصالح بودجه باشد محالت‬ ‫کم برخوردار را موردحمایت قرار دهند‪ .‬او گفت‪ :‬مسائل مربوط به‬ ‫زمین های علی اباد کلنگان با ‪ ۵۷‬سال سابقه عدم حل مشکل نیز‬ ‫توسط شورای ششم حل شد‪ .‬رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬معتقدیم مجموعه های دانش بنیان می توانند در‬ ‫مدیریت منابع و ایجاد خدمات جدید و بهره ور و خالقانه به مدیریت‬ ‫شهری کمک کنند و در همین راستا طرح هایی را در دستور کار‬ ‫قرار دادیم‪ .‬بر این اساس طرحی با هدف الزام مدیریت شهری به‬ ‫حمایت از شرکت های دانش بنیان به تصویب رسید تا در چارچوب‬ ‫ان عالوه بر کمک به توسعه فعالیت این شرکت ها بر اساس شعار‬ ‫سال‪ ،‬شهرداری نیز در تامین نیازهای خود از این شرکت ها کمک‬ ‫بگیرد‪ .‬او بیان کرد‪ :‬بودجه امسال نسبت به سال گذشته ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫افزایش یافته در حالی که هزینه های جاری و عمرانی بیش از ‪۵۰‬‬ ‫درصد افزایش یافته است؛ بنابراین توان اداره پروژه های سنگین‬ ‫مشکل است اما همه عالقه مند به اجرای پروژه های شاخص جدید‬ ‫مانند تکمیل پروژه بزرگراه چمران‪ ،‬موزه بزرگ شهر‪ ،‬پردیس های‬ ‫خانواده محور و‪ ...‬هستند که به زودی شروع خواهد شد‪ .‬نورصالحی‬ ‫گفت‪ :‬کمک به مراکز فرهنگی و مساجد و ورود به ساخت مسجد‬ ‫با تسهیل فرایندها‪ ،‬کارهایی است که همت و دغدغه ان در شورای‬ ‫ششم وجود دارد که بخشی از ان اجرا شده و در طول دوره پیگیری‬ ‫خواهد شد‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬امیدواریم با همت و پشتکار و دغدغه‬ ‫شورای ششم و مدیریت شهری‪ ،‬اتفاقات خوبی در شهر رقم بخورد‪.‬‬ ‫همه تالش ها در جهت ایجاد محیطی ارام توام با رفاه و نشاط برای‬ ‫مردم است و امیدواریم با دعای خیر مردم بیش از پیش در اجرای‬ ‫برنامه هاموفقباشیم‪.‬‬ ‫احتمالکاهشحقوقکارکنانشهرداری‬ ‫مدیرکل سـرمایه انسانی شـهرداری اصفهان با بیان اینکه‬ ‫در ماه هـای اردیبهشـت و خرداد برای کارکنان شـهرداری‬ ‫مبلغـی بـه عنوان علی الحسـاب واریز شـده اسـت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بـا اعمال شـرایط جدیـد پرداخت حقـوق از تیرماه‪ ،‬ممکن‬ ‫اسـت دریافتـی برخی از کارکنان کاهش یافته باشـد‪.‬‬ ‫منصـور سـلطانی زاده بـا اشـاره بـه حقـوق و دسـتمزد‬ ‫سـال ‪ ۱۴۰۱‬کارکنـان شـهرداری اصفهـان‪ ،‬ایمنـا گفت‪:‬‬ ‫در ایـن خصـوص از ابتـدای سـال مصوباتی داشـتیم که‬ ‫برخـی از انهـا بخشـنامه های پیشـین را نقـض می کـرد؛‬ ‫به عنوان مثـال در یکـی از بخشـنامه های پیشـین‪ ،‬حقوق‬ ‫کارگرانی که در دسـتگاه های دولتـی کار می کنند‪ ،‬معادل‬ ‫سـایر کارکنـان افزایش می یافت که این بخشـنامه نقض‬ ‫و قـرار شـد کارگـران بر اسـاس مصوبه شـورای عالی کار‬ ‫حقـوق دریافـت کنند‪ .‬او افـزود‪ :‬در ارتباط بـا کارمندان نیز‬ ‫بخشـنامه های متفاوتـی ارائـه و در نهایـت از تاریـخ دهم‬ ‫تیرماه‪ ،‬اخرین بخشـنامه در این خصوص ارسـال شـد که‬ ‫بر اسـاس ان توانسـتیم اخرین تغییرات حقوق و دسـتمزد‬ ‫کارکنـان شـهرداری اصفهـان را اعمـال کنیـم‪ .‬مدیرکل‬ ‫سـرمایه انسـانی شـهرداری اصفهـان گفـت‪ :‬باهـدف‬ ‫جلوگیری از به وجود امدن مشـکالت ناشـی از فشـارهای‬ ‫اقتصـادی بر کارکنان شـهرداری‪ ،‬در ماه های اردیبهشـت‬ ‫و خـرداد امسـال‪ ،‬افزایش هایـی به صورت علی الحسـاب‬ ‫بـا اعالم قبلـی در حقوق کارکنان اعمال شـد کـه پس از‬ ‫جمع بنـدی در خصوص تعیین حقوق و دسـتمزد کارکنان‬ ‫در سـامانه جامع منابع انسانی و سـامانه حقوق و دستمزد‪،‬‬ ‫از تیرمـاه حقوق هـا بـا تغییـرات جدیـد پرداخـت شـد‪ .‬او‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬در حـوزه کارگـری‪ ،‬حقـوق مطابـق اعالم‬ ‫شـورای عالـی کار افزایـش یافـت و در بخـش کارمندان‬ ‫نیـز‪ ،‬افزایش هـای قانونـی اعمال شـده اسـت‪ ،‬همچنین‬ ‫تالش شـد در حـوزه کارمندی افرادی که فعالیت‪ ،‬پسـت‬ ‫سـازمانی و شـرایط مشـابهی دارند‪ ،‬بـدون در نظر گرفتن‬ ‫نـوع قراردادشـان حقـوق یکسـان دریافت کنند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬امور اداری شــهرداری پاسخگوی ابهامات‬ ‫کارکنان است‬ ‫سـلطانی زاده گفـت‪ :‬برخـی از کارکنان شـهرداری ممکن‬ ‫اسـت با مقایسـه حقوق ماه قبل و حقوق تیرماه‪ ،‬احساس‬ ‫کننـد دریافتـی انها کاهـش یافته اسـت؛ مقایسـه میزان‬ ‫حقـوق دریافتـی بـا سـایر همـکاران نیـز می توانـد سـو‬ ‫تفاهم هایـی را ایجـاد کنـد‪ ،‬ایـن در حالی اسـت کـه این‬ ‫کارکنـان تفاوت هایـی در سـابقه کار‪ ،‬مـدرک تحصیلـی‪،‬‬ ‫عائله منـدی و یـا جایـگاه سـازمانی بـا یکدیگر دارنـد‪ .‬او‬ ‫اضافـه کرد‪ :‬اطالعیه ای برای کارکنان شـهرداری منتشـر‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫موضوع‪ :‬مزایده فروش ضایعات اهن االت‪ ،‬الستیک ماشین االت سنگین و‬ ‫ضایعات نسوز (جرم و اجر)‬ ‫شرکت فوالد سنگ مبارکه اصفهان در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده نسبت به فروش‬ ‫ضایعات اهن االت‪ ،‬الستیک ماشین االت سنگین و ضایعات نسوز (جرم و اجر) اقدام نماید؛‬ ‫لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج اگهی به وب سایت شرکت به ادرس‬ ‫‪ www.fsmc.ir‬مراجعه و نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند و در بازه زمانی مشخص‬ ‫شده (تا پایان روز چهارشنبه مورخ ‪ )1401/05/26‬مدارک خود را به دبیرخانه شرکت‬ ‫فوالد سنگ به ادرس زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫ادرس شرکت‪ :‬اصفهان‪ ،‬کیلومتر ‪ ۲۵‬جاده مبارکه ‪ -‬بروجن‪ ،‬شرکت معدنی صنعتی فوالد‬ ‫سنگ مبارکه‪ ،‬تلفن تماس ‪۰۳۱-۵۲۶۸۲۳۵۰-۴‬‬ ‫ضمنا کلیه اطالعات و جزئیات و شرایط برگزاری مزایده در اسناد مزایده قرارداد مندرج‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫شرکت فوالد سنگ مبارکه اصفهان (سهامی خاص)‬ ‫شـد که بر اسـاس ان هریک از افراد کـه در میزان حقوق‬ ‫دریافتی خود ابهامی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند به مسـئول‬ ‫امـور اداری محـل خدمـت خود مراجعـه و این مسـئله را‬ ‫مطـرح کنند؛ امور اداری شـهرداری‪ ،‬پاسـخگوی این افراد‬ ‫خواهـد بـود و در صورت وجـود اشـکال‪ ،‬ان را رفع خواهد‬ ‫کرد‪ .‬مدیرکل سـرمایه انسـانی شهرداری اصفهان با تاکید‬ ‫بـر اینکه تالش شـهرداری همواره تامین نیاز و معیشـت‬ ‫کارکنـان بـوده اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬شـهرداری بـر خـود واجب‬ ‫می دانـد کـه زحمـات کارکنان خـود را جبـران و حقوق و‬ ‫دسـتمزد مکفـی به انهـا پرداخت کند و تا انجـا که قانون‬ ‫اجازه داده اسـت‪ ،‬حقـوق کارکنان خـود را پرداخت کند‪ .‬او‬ ‫اظهـار امیـدواری کـرد که به رغـم وجـود محدودیت های‬ ‫قانونی‪ ،‬با پیگیری سـایر شـهرها گام موثـری برای جلب‬ ‫رضایت کارکنان شـهرداری برداشـته شـود‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫‪3‬‬ ‫گشایش ‪ 2‬خانه بومگردی‬ ‫جدید در کوهپایه‬ ‫به گفته رئیس اداره میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردشگری شهرستان کوهپایه به زودی دو خانه بومگردی‬ ‫دیگر در این شهرستان به بهره برداری می رسد که بر این‬ ‫اساس ظرفیت اسکان گردشگران در کوهپایه ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫افزایشمی یابد‪.‬‬ ‫سعید ملکیان به ایسنا گفت‪ :‬با پیگیری های مداوم مبنی‬ ‫بر ورود بیشتر بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بخش‬ ‫گردشگری موفق شدیم عملیات احداث دو خانه بومگردی‬ ‫دیگر را اغاز کنیم که بر این اساس به ظرفیت اسکان‬ ‫گردشگرانشهرستانکوهپایه‪ ۲۵‬درصداضافهمی شود‪.‬اکنون‬ ‫‪ ۷‬خانه بومگردی در شهرستان داریم که با افتتاح این دو خانه‬ ‫بومگردی تعداد خانه های بومگردی کوهپایه به عدد ‪ ۹‬افزایش‬ ‫می یابد‪ .‬او با بیان اینکه یک هتل سنتی نیز در کوهپایه وجود‬ ‫دارد‪ ،‬افزود‪ :‬این دو خانه بومگردی با سرمایه گذاری مستقیم‬ ‫بخش خصوصی در شهر سجزی و کوهپایه به بهره برداری‬ ‫خواهد رسید‪ .‬برای خانه بومگردی سجزی بیش از ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫تومان هزینه شده است و برای ‪ ۱۰‬نفر به شکل مستقیم و‬ ‫‪ ۲۰‬نفر غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است و ظرفیت اسکان‬ ‫‪ ۳۰‬نفر (‪ ۵‬اتاق دو نفره و ‪ ۴‬سوئیت) در شبانه روز را دارد و‬ ‫اواخر مرداد به بهره برداری می رسد‪ .‬این خانه بومگردی دارای‬ ‫موزه مردم شناسی بوده که اثار ارزشمندی در ان به نمایش‬ ‫درامده است‪ .‬رئیس اداره میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردشگری شهرستان کوهپایه‪ ،‬گفت‪ :‬دیگر خانه بومگردی‬ ‫در شهر کوهپایه با اعتباری بالغ بر ‪ ۱۵‬میلیارد تومان توسط‬ ‫بخش خصوصی در شهریورماه به بهره برداری می رسد که‬ ‫زمینه اشتغال ‪ ۱۰‬نفر به شکل مستقیم و ‪ ۲۰‬نفر را به شکل‬ ‫غیرمستقیم فراهم می کند‪ .‬اصو ًال مرمت و بازسازی خانه های‬ ‫قدیمی هزینه های زیادی دارد و ساخت درهای ان به شکل‬ ‫سنتی نیاز به نجاران زبده دارد‪ .‬ملکیان خاطرنشان کرد‪ :‬فروش‬ ‫این خانه ها با همان کاربری بومگردی و گردشگری میسر‬ ‫است‪ .‬البته هنوز هم ظرفیت اسکان کامل گردشگران در ایام‬ ‫شلوغ سال را نداریم و در ایام نوروز با مشکل مواجه می شویم و‬ ‫باید ظرفیت اسکان کوهپایه افزایش یابد‪ .‬این امادگی را داریم‬ ‫که همکاری های خود با بخش خصوصی برای سرمایه گذاری‬ ‫بیشتر در بخش گردشگری را افزایش دهیم و دولت تسهیالت‬ ‫خوبی را برای این سرمایه گذاران در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫تشکیل قرارگاه محرم‬ ‫شهرداریمبارکه‬ ‫شهردار مبارکه از تشکیل قرارگاه محرم شهرداری خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬تمام واحدهای شهرداری از زمان تشکیل این قرارگاه‬ ‫تا پایان محرم‪ ،‬در اماده باش کامل خواهند بود‪.‬‬ ‫محمدمهدی احمدی با اشاره به هدف تشکیل قرارگاه‬ ‫محرم شهرداری‪ ،‬به ایمنا گفت‪ :‬این قرارگاه با هدف ارائه بهتر‬ ‫خدمات به شهروندان و عزاداران حسینی و هماهنگ کردن‬ ‫واحدهای شهرداری تشکیل شده است‪ .‬او به مهم ترین وظایف‬ ‫این قرارگاه اشاره کرد و افزود‪ :‬اذین بندی شهر‪ ،‬سرویس دهی‬ ‫مطلوب به عزاداران‪ ،‬نظافت معابر شهر و محالت‪ ،‬ترمیم و‬ ‫لکه گیری اسفالت در مسیرهای منتهی به حسینیه ها و تکایا‪،‬‬ ‫رسیدگی به حسینیه مرکزی مبارکه به عنوان محل تجمع‬ ‫عزاداران از مهم ترین وظایف واحدهای مستقر در این قرارگاه‬ ‫است‪ .‬شهردار مبارکه با بیان اینکه قرارگاه محرم شهرداری با‬ ‫محوریت معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری و در راستای‬ ‫خدمت رسانی هرچه بیشتر به شهروندان گرامی تشکیل شده‬ ‫است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬امیدواریم با همراهی شهروندان و‬ ‫مسئوالن شاهد برگزاری باشکوه مراسم ماه محرم و صفر‬ ‫در ایام شهادت حضرت اباعبدا‪ ...‬الحسین (ع) باشیم‪ .‬احمدی‬ ‫با اشاره به ضرورت برگزاری عزاداری سید و ساالر شهیدان‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬دشمنان اسالم همیشه سعی داشته اند عزای امام‬ ‫حسین (ع) را تحت تاثیر قرار دهند‪ ،‬اما عاشقان و ارادتمندان‬ ‫به حضرت سیدالشهدا (ع) این اجازه را به انان نداده اند؛ ما نیز‬ ‫باید برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم تالش کنیم‪ .‬تاکنون‬ ‫چندین جلسه فرعی قرارگاه با حضور مسئوالن واحدهای‬ ‫مختلف در معاونت فرهنگی اجتماعی و سایر معاونت ها برگزار‬ ‫و مصوباتی در راستای خدمت رسانی به عزاداران حسینی اخذ‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اسفالت معابر محله ششجوان‬ ‫بوئین میاندشت با ‪ ۲۰۰‬تن قیر‬ ‫شهردار بوئین میاندشت از تخصیص ‪ ۲۰۰‬تن قیر برای‬ ‫اسفالت کوچه ها و معابر اصلی محله ششجوان خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫پس از تحویل قیر‪ ،‬پروژه اسفالت این محله اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫سیداحمد عبدالهی به ایمنا گفت‪ :‬سال جاری پخش‬ ‫‪ ۸۰۰۰‬هزار تن اسفالت معابر سطح شهر با اعتباری بالغ بر‬ ‫‪ ۱۰‬میلیارد و ‪ ۸۰‬میلیون تومان پیش بینی شده است تا‬ ‫‪ ۶۴‬هزار مترمربع از معابر سطح شهر اسفالت شود‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬در بودجه سال ‪ ۱۴۰۱‬شهرداری بویین میاندشت‪،‬‬ ‫چهار میلیارد تومان اعتبار برای اسفالت معابر سطح شهر‬ ‫تخصیص دادیم و ‪ ۴۳۵‬تن قیر رایگان از محل تخصیص‬ ‫سازمان شهرداری ها و استانداری در نظر گرفتیم‪ .‬شهردار‬ ‫بوئین میاندشت با اشاره به مطالبات شهروندان محله‬ ‫ششجوان برای اسفالت کوچه و معابر اصلی‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬سال ‪ ۹۷‬با اجرای پروژه فاضالب شهری در شهر‪،‬‬ ‫محله ششجوان از این خدمت بزرگ بهره مند شد‪ .‬اجرای‬ ‫این پروژه ضمن تخریب معابر اصلی به زیرساخت های‬ ‫اصلی از جمله اسفالت معابر خسارت وارد کرد‪ .‬عبدالهی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬بر اساس مصوبات سفر استاندار اصفهان به‬ ‫شهرستان بوئین میاندشت‪ ۲۰۰ ،‬تن قیر برای اسفالت‬ ‫کوچه و معابر اصلی محله ششجوان تخصیص یافت؛ پس‬ ‫از تحویل قیر‪ ،‬پروژه اسفالت محله اجرا خواهد شد‪ .‬او با‬ ‫اشاره به پیش بینی بودجه ‪ ۱۱۰‬میلیارد ریالی سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫شهرداری بوئین میاندشت‪ ،‬گفت‪ :‬سال ‪ ،۱۴۰۱‬بودجه‬ ‫عمرانی ‪ ۱۱‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫دوشنبه | ‪ 10‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4411‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫سهم ‪ 52‬درصدی استان‬ ‫اصفهان از بارش های تابستانی‬ ‫‪ ۴‬شعبه هالل احمر اصفهان‬ ‫در وضعیت نارنجی‬ ‫خون عنصری ارزشمند است و هر واحد ان‪ ،‬جان سه نفر‬ ‫را نجات می دهد و بدون کمک داوطلبانه افرادی که به طور‬ ‫مســتمر خون اهدا می کنند‪ ،‬برخی خدمات درمانی متوقف‬ ‫می شــود؛ بنابراین تامین خون ســالم و کافی باید بخشی‬ ‫جدایی ناپذیر از سیاســت های مراقبتی بهداشتی ملی در هر‬ ‫کشور باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪« ،‬اهدای خــون‪ ،‬اهدای زندگی» صرفا‬ ‫یک شعار نیســت؛ انتقال خون و فراورده های خونی ساالنه‬ ‫جان میلیون ها نفر را نجات می دهد‪ .‬در مردادماه سال ‪۱۳۵۳‬‬ ‫سازمان انتقال خون ایران با هدف سامان بخشیدن به وضع‬ ‫اشفته خون رســانی و در جهت ترویج فرهنگ اهدا‪ ،‬تهیه و‬ ‫تامین خون و فراورده های سالم و مطمئن و رایگان برای رفع‬ ‫نیاز بیماران نیازمند به ویژه مبتالیان به تاالسمی‪ ،‬هموفیلی‬ ‫و لوســمی به وجود امد‪ .‬از ان تاریخ به بعد‪ ،‬سالروز تاسیس‬ ‫این ســازمان در نهم مردادماه‪ ،‬به عنوان «روز اهدای خون»‬ ‫نام گذاری شــده است‪ .‬اهدای خون هنگامی رخ می دهد که‬ ‫یک فرد سالم به طور داوطلبانه مقدار مشخصی از خون خود‬ ‫را در یک مرکز انتقال خون هدیه می کند‪ .‬خون اهدا شــده‬ ‫پس از انجام ازمایش های غربالگری و تایید سالمتی به منظور‬ ‫تهیه فراورده های خونی مورد اســتفاده قــرار می گیرد یا از‬ ‫طریق بانک خون مراکز درمانی به افراد دیگر تزریق می شود‪.‬‬ ‫فرایند اهدا و تزریق به دریافت کنندگان‪ ،‬انتقال خون نام دارد‪.‬‬ ‫در کشورهای توسعه یافته و اکثر کشورهای در حال توسعه‪،‬‬ ‫بیشترین اهداکنندگان خون را افراد داوطلبی تشکیل می دهند‬ ‫که در قبال ان پولی دریافت نمی کنند‪ .‬در کشورهای فقیرتر‪،‬‬ ‫افراد معموال خــون خود را برای انتقال به اعضای خانواده یا‬ ‫دوستان خود اهدا می کنند؛ بنابراین انگیزه های مختلفی برای‬ ‫اهدا‪ ،‬شامل انجام عمل خیر‪ ،‬کمک به بهبود خویشاوندان‪ ،‬نیاز‬ ‫مالی و برای استفاده خود فرد در اینده وجود دارد‪ .‬طبق گفته‬ ‫کارشناسان هر فرد سالمی از سن ‪ ۱۸‬تا ‪ ۶۵‬سالگی می تواند‬ ‫به عنوان اهداکننده خون ناجی زندگی نیازمندان به این ماده‬ ‫ضروری حیات باشــد‪ .‬افراد در این سنین با وزن متوسط ‪۵۰‬‬ ‫کیلوگرم‪ ،‬حدود پنج و نیم تا شش لیتر خون دارند و با اهدای‬ ‫‪ ۲۵۰‬سی سی تا ‪ ۴۵۰‬سی سی از خون خود‪ ،‬نه تنها سالمتی‬ ‫خود را به مخاطره نمی اندازند‪ ،‬بلکه ضمن کمک به سالمتی‬ ‫خود‪ ،‬نجات بخش زندگی دیگران نیز خواهند شد‪ .‬اهدای خون‬ ‫همچنین می تواند در کشف بیماری های نهفته در اهداکنندگان‬ ‫کامال موثر باشد‪ .‬هر فرد سالم می تواند در هر سال تا چهار بار‬ ‫با فاصله هشت هفته (دو ماه) خون اهدا کند‪ .‬مصرف کنندگان‬ ‫اصلی خــون و فراورده هــای ان در ایران شــامل بیماران‬ ‫تاالسمی‪ ،‬بیماران مبتال به انواع هموفیلی‪ ،‬بیماران دیالیزی‪،‬‬ ‫بیماران نیازمند به جراحی های بزرگ (مثل جراحی قلب‪ ،‬کلیه‪،‬‬ ‫مغز اســتخوان و زنان)‪ ،‬مبتالیان به بیماری های خونریزی‬ ‫دهنده‪ ،‬نوزادان مبتال به زردی ناشی از ناسازگاری خون مادر و‬ ‫جنین‪ ،‬پیوند اعضا‪ ،‬سوختگی های شدید‪ ،‬کم خونی های مزمن‬ ‫و انواع سرطان به ویژه در مرحله شیمی درمانی هستند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬موفقیت ایران در کشورهای منطقه در جذب‬ ‫اهداکنندگانداوطلب‬ ‫محمدرضا جابری مسئول پخش خون انتقال خون استان‬ ‫اصفهان با بیان اینکه انتقال خون در ایران تاریخچه پرافتخاری‬ ‫دارد‪ ،‬می گوید‪ :‬نخستین مرکز انتقال خون در بیمارستان سینا‬ ‫تهران ایجاد شد و در ســال ‪ ۱۹۷۲‬پیشنهاد راه اندازی مرکز‬ ‫خدمات انتقال خون ملی داده شد و سال ‪ ۱۹۷۴‬انتقال خون‬ ‫ایران تاسیس شده است و در کشورهای منطقه هیچ کشوری‬ ‫به اندازه ایــران در جذب اهداکننــدگان داوطلب و ارتقای‬ ‫استانداردهای جهانی انتقال خون موفق نبوده است‪ .‬او به نقش‬ ‫مهم جنگ تحمیلی در افزایش انگیزه های اهدای خون اشاره‬ ‫می کند و می افزاید‪ :‬پس از جنگ تحمیلی انتقال خون وارد فاز‬ ‫جدیدی شد‪ ،‬اگرچه در گذرگاه هایی مانند کرونا دچار مشکالتی‬ ‫شدیم که تاثیر بســیاری در اهدای خون داشت به طوری که‬ ‫ریزش اهداکنندگان در کشور در ایام کرونا کمتر از ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫و در اصفهان ‪ ۸‬درصد بود که نسبت به سایر کشورها ریزش‬ ‫بسیار کمتری داشته است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬لزوم فرهنگ سازی اهدای خون بین جوانان‬ ‫و زنان‬ ‫مســئول پخش خون انتقال خون استان اصفهان درباره‬ ‫اینکه استان اصفهان در کشور از نظر میزان اهدای خون دارای‬ ‫رتبه سوم یا چهارم است و در زمان شیوع کرونا نیز دارای رتبه‬ ‫دوم یا سوم بوده است‪ ،‬تصریح می کند‪ :‬هنگام شیوع بیماری‬ ‫کرونا با وجود تعطیل بودن برخی دستگاه ها‪ ،‬فعالیت دستگاه‬ ‫انتقال خون تا حدود ‪ ۱.۵‬برابر افزایش یافته بود‪ .‬او درباره اینکه‬ ‫ســن اهدای خون در استان اصفهان از ‪ ۳۵‬تا ‪ ۶۵‬سال است‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬برخی از افراد با سن باال به دلیل بیماری ها و کهولت‬ ‫سن دیگر قادر به اهدای خون نیستند اما در گذشته ‪ ۲۵‬تا ‪۴۵‬‬ ‫ساله ها بیشترین اهداکنندگان بودند‪ ،‬بنا بر ارزیابی های اماری‪،‬‬ ‫در سال گذشته ‪ ۱۶۵‬هزار و ‪ ۹۴‬نفر برای اهدای خون در استان‬ ‫مراجعه کردند که از این تعداد ‪ ۱۳۳‬هزار و ‪ ۹۴۱‬نفر موفق به‬ ‫اهدای خون شدند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬زنان اهداکنندگان خون تنها حدود ‪ ۳‬درصد‬ ‫جابری با ابراز تاسف از اینکه تنها سه درصد از اهداکنندگان‬ ‫خون استان اصفهان زن و ‪ ۹۷‬درصد مرد هستند‪ ،‬می افزاید‪:‬‬ ‫این نگرش اشتباه است که زنان به دلیل مسائل فیزیولوژی در‬ ‫صورت اهدای خون با مشکل مواجه می شوند‪ .‬این موضوع‬ ‫انان و خانواده هایشــان را می ترساند که با اهدای خون دچار‬ ‫کم خونی شوند‪ ،‬اما از نظر سیستم ایمنی‪ ،‬زنان قوی تر از مردان‬ ‫هستند‪ .‬مســئول پخش خون انتقال خون استان اصفهان با‬ ‫بیان اینکه باید در خصوص افزایش اهداکنندگان جوان و زن‪،‬‬ ‫فرهنگ سازی جدی صورت گیرد‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬درحال حاضر‬ ‫ذخیره خونی استان هفت روز و در حد قابل قبول است و همواره‬ ‫برای تمام انواع گروه های خونی به ویژه گروه های منفی بیشتر‬ ‫نیاز است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬افزایش ‪ ۹‬درصدی توزیع پالکت رندوم‬ ‫او با اشــاره به افزایش ‪ ۹‬درصدی توزیع پالکت رندوم و‬ ‫افزایش ‪ ۱۴‬درصدی تولیــد پالکت افرزیس‪ ،‬بیان می کند‪:‬‬ ‫درحال حاضــر در اداره انتقال خون اســتان اصفهان دو نوع‬ ‫پالکت رندوم و افرزیس تهیه‪ ،‬تولید و به مراکز درمانی توزیع‬ ‫می شود‪ .‬پالکت مشــتق از خون کامل به نام پالکت رندوم‬ ‫یا معمولی نام گذاری شــده اســت اما در روش افرزیس‪ ،‬از‬ ‫اهداکننده صرفا پالکت اخذ می شود که یک واحد ان معادل‬ ‫شش واحد پالکت رندوم است‪ .‬جابری تصریح می کند‪ :‬طبق‬ ‫امار سه ماهه نخست سال جاری ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۷۴۸‬واحد پالکت‬ ‫رندوم به مراکز درمانی اســتان ارسال شده و نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال گذشته که برابر با ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۴۰۲‬واحد بوده است‪،‬‬ ‫افزایش ‪ ۹‬درصدی در توزیع این نوع پالکت وجود دارد‪ .‬تعداد‬ ‫واحد پالکت افرزیس تولید شــده در سه ماهه ابتدایی سال‬ ‫جاری برابر با هزار و ‪ ۲۱‬واحد است و در مقایسه با مدت مشابه‬ ‫سال گذشته که ‪ ۸۹۶‬واحد بوده‪ ۱۴ ،‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬نگهداری خون های نادر تا ‪ ۱۰‬ســال به روش‬ ‫انجماد‬ ‫او با بیان اینکه شیوه ای برای نگهداری خون تحت عنوان‬ ‫«انجماد خون» وجود دارد که سازمان انتقال خون تهران از‬ ‫این امکان برخوردار اســت‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬خون موردنظر به‬ ‫پایتخت ارسال می شود تا در دمای پایین منجمد شود که در‬ ‫این صورت تا ‪ ۱۰‬ســال قابلیت حفاظت دارد‪ .‬خون های نادر‬ ‫خون هایی هستند که شیوع کمتر از یک در هزار دارند‪ ،‬یکی از‬ ‫معروف ترین این گروه ها‪ ،‬گروه خونی ‪ O‬بمبئی است که ابتدا‬ ‫در شهر بمبئی هند شناخته شد و در ان شهر شیوع بیشتری‬ ‫نسبت به سایر نقاط جهان دارد‪ .‬مسئول پخش خون انتقال‬ ‫خون اســتان اصفهان‪ ،‬با بیان اینکه فرد دارای سیستم گروه‬ ‫خونی بمبئی حتما باید از هم گــروه خود خون دریافت کند‪،‬‬ ‫می افزاید‪ :‬روش معمولی که برای نگهداری فراورده ها وجود‬ ‫دارد به این صورت است که قسمت های مختلف خون جدا‬ ‫می شود‪ ،‬به طور معمول از یک واحد خون اهدا شده‪ ،‬یک واحد‬ ‫پالکت تهیه می شود که در دمای ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۴‬درجه به مدت سه‬ ‫تا پنج روز نگهداری می شود‪ .‬گلبول قرمز نیز از یک واحد خون‬ ‫اهدایی تهیه می شود که بسته به نوع خود ‪ ۳۴‬تا ‪ ۴۲‬روز امکان‬ ‫نگهداری دارد‪ .‬او با بیان اینکه پالســمای تهیه شده از خون‬ ‫اهدایی به صورت منجمد تا دو سال قابل نگهداری است‪ ،‬ادامه‬ ‫می دهــد‪ :‬اگر فرد دارای گروه خون نادر اقدام به اهدای خون‬ ‫کرد‪ ،‬پس از ‪ ۴۲‬روز ممکن است خون اهدایی از چرخه مصرف‬ ‫خارج شود‪ ،‬روشی برای نگهداری خون تحت عنوان انجماد‬ ‫خون وجود دارد که سازمان انتقال خون تهران از این امکان‬ ‫برخوردار است‪ .‬او تصریح می کند‪ :‬پس از اهدا شدن خون نادر‪،‬‬ ‫اقدامات اولیه و ازمایشــات انجام و خون موردنظر به تهران‬ ‫ارسال می شود تا در دمای پایین منجمد شود‪ .‬خون منجمد‬ ‫شده تا ‪ ۱۰‬سال قابلیت نگهداری دارد‪ .‬هرگاه استانی نیازمند‬ ‫این خون باشد‪ ،‬از اهداکنندگان دارای خون نادر و ذخیره های‬ ‫موجود در ســازمان انتقال خون تهران استفاده و خون برای‬ ‫ان ها ارسال می شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تشــخیص ســامت خون های اهدایی با‬ ‫بهره گیری از فناوری استاندارد جهانی‬ ‫عیسی جوادی معاون فنی ســازمان انتقال خون استان‬ ‫اصفهــان با بیان اینکه ســازمان انتقال خــون اصفهان با‬ ‫استانداردهای جهانی در حال فعالیت است‪ ،‬می گوید‪ :‬ازمایشات‬ ‫غربالگری بر خون های اهدایی با استفاده از تجهیزات مناسب و‬ ‫کارکنان فنی اموزش دیده‪ ،‬مطابق با استانداردهای دنیا و برای‬ ‫تشخیص سالمت تمام خون های اهدایی و با بهره گیری از‬ ‫فناوری مناسب انجام می شود‪ .‬او استفاده از دستگاه های کامال‬ ‫مکانیزه تعیین گروه خونی را یکی از اقدامات سازمان انتقال‬ ‫خون اصفهان جهت افزایش امنیت خون های اهدایی می داند‬ ‫و اظهار می کند‪ :‬در این روش مکانیزه به میزان بسیار باالیی‬ ‫از خطا کاسته شده و تمام ازمایشات مطابق با استانداردهای‬ ‫کشوری انجام می شود‪ .‬الزم است اشاره کنیم که استانداردهای‬ ‫انتقال خون از ســطح قابل قبولی در جهان برخوردار است‪.‬‬ ‫ارتقــای فرایندها و اســتفاده از فناوری هــای نوین‪ ،‬امنیت‬ ‫خون های ما را از لحاظ سالمت به میزان باالیی افزایش داده‬ ‫است‪ .‬معاون فنی سازمان انتقال خون استان اصفهان درباره‬ ‫اینکه در روند تهیه و نگهداری فراورده های خون به طورکامل‬ ‫از روش های استاندارد استفاده می کنیم‪ ،‬تصریح می کند‪ :‬در‬ ‫تامین و نگهداری محصوالت خون از استانداردهای معمول‬ ‫و رایج در دنیا سود می بریم و در تهیه فراورده های جدید نیز‬ ‫مطابق با استانداردهای دنیا اقدام می کنیم‪ .‬او با اشاره به اینکه‬ ‫طی سال های اخیر فراورده های نوین به انتقال خون اضافه‬ ‫شده اســت‪ ،‬ادامه می دهد‪ :‬یکی از روش های نوین‪ ،‬فراورده‬ ‫پالکت «افرزیس» است که با بهره مندی از دستگاه افرزیس‬ ‫این محصول تهیه می شود‪ ،‬پالکت افرزیس‪ ،‬کیفیت باالتری‬ ‫نسبت به پالکت های راندم (پالکت تهیه شده از خون کامل)‬ ‫دارد؛ چراکه در این روش فراورده تهیه شــده میزان پالکت‬ ‫بیشتری دارد و هر پالکت افرزیس با شش واحد پالکت راندم‬ ‫برابری می کند‪ .‬جوادی درباره استفاده از فراورده نوین پالکت‬ ‫افرزیس و اینکه فرد بیمار فقط با یک اهداکننده روبه رو شده‬ ‫چه مزایایی برای گیرنده دارد‪ ،‬می گوید‪ :‬این فرد با انتی ژن های‬ ‫مختلف کمتر درگیر می شــود و بدنش مقاومت کمتری در‬ ‫خصوص فراورده های ایجاد می کند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬افزایش ساالنه درخواست خون از انتقال خون‬ ‫او ادامــه می دهد‪ :‬مطابق با مباحث علمــی افرادی که‬ ‫به صورت مکرر خون و فراورده ها را دریافت می کنند سیستم‬ ‫ایمنی انان نسبت به برخی از انتی ژن های موجود در فراورده‬ ‫تزریقی مقابله کرده و با ساخت انتی بادی سبب می شود که‬ ‫عکس‪ :‬رضا امینی‪ /‬اصفهان امروز‬ ‫معاون امدادونجات هالل احمر اصفهان با بیان اینکه‬ ‫تاکنون هیچ مورد فوتی و مفقودی بر اثر سیل اخیر در استان‬ ‫اصفهان گزارش نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬همچنان چهار شعبه‬ ‫هالل احمر شهرستان های فریدن‪ ،‬فریدون شهر‪ ،‬چادگان و‬ ‫ســمیرم در وضعیت نارنجی و سایر شعب در وضعیت زرد‬ ‫به سر می برند‪.‬‬ ‫داریوشکریمیبهایمناگفت‪:‬بهطورکلی‪ ۱۵‬شهرستان‬ ‫استانشاملاردستان‪،‬کوهپایه‪،‬نائین‪،‬میمه‪،‬مبارکه‪،‬شهرضا‪،‬‬ ‫شاهین شــهر‪ ،‬نجف اباد‪ ،‬دهاقان‪ ،‬خوانسار‪ ،‬تیران‪ ،‬فریدن‪،‬‬ ‫چادگان‪ ،‬سمیرم و فریدون شهر در طی بارش های اخیر درگیر‬ ‫ســیالب شدند‪ .‬او افزود‪ :‬از روز یکشنبه هفته گذشته پس‬ ‫از اطالع رسانی سازمان هواشناسی در خصوص بارش های‬ ‫اخیر‪ ،‬جلسه ای برگزار شــد و با شعب هالل احمر سراسر‬ ‫استان مکاتبه صورت گرفت‪ .‬در پی این جلسات و مکاتبات‬ ‫صورت گرفته برخی اقدامات پیشگیرانه از جمله برگزاری‬ ‫جلسه مدیریت بحران از سمت فرمانداری ها و تدوین شرح‬ ‫وظایف همه دستگاه های مرتبط به خصوص شهرداری ها و‬ ‫راهداری انجام شد‪ .‬معاون امدادونجات جمعیت هالل احمر‬ ‫استان اصفهان تصریح کرد‪ :‬به شعب عشایر نشین نیز تاکید‬ ‫شد که با حضور میدانی و مدیریت بخشداران و دهیاران به‬ ‫عشایر حاضر در استان که در مناطق مستعد نظیر کف دره‬ ‫یا مسیر رودخانه ساکن هستند اطالع رسانی کنند تا جابه جا‬ ‫و در مکان های امن ســاکن شــوند‪ .‬او با اشاره به امادگی‬ ‫هالل احمر در راستای پاسخگویی و خدمت رسانی‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫تیم های عملیاتی هالل احمر موظف شدند تجهیزات خود‬ ‫را به روز کنند و انبارهای این جمعیت نیز در حد توان شارژ‬ ‫شد‪ .‬کریمی گفت‪ :‬همه استان طی روز چهارشنبه با توجه‬ ‫به هشدارهای اعالم شده در وضعیت نارنجی قرار گرفت‬ ‫و روز پنجشنبه ابتدا برای شعب درگیر بارش و سپس برای‬ ‫کل استان‪ ،‬هشدار قرمز به معنی اماده باش صد درصد‪ ،‬صادر‬ ‫شــد‪ .‬او با بیان اینکه دو روز گذشته شعب درگیر بارش در‬ ‫وضعیت قرمز به سر می بردند و سایر شعب وضعیت نارنجی‬ ‫داشــتند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬با توجه به وضعیت بارش ها طی روز‬ ‫جاری و پاسخگویی‪ ،‬همچنان چهار شعبه شهرستان های‬ ‫فریدن‪ ،‬فریدون شهر‪ ،‬چادگان و سمیرم در وضعیت نارنجی و‬ ‫سایر شعب در وضعیت زرد به سر می برند‪ .‬معاون امدادونجات‬ ‫جمعیتهالل احمراستاناصفهانبابیاناینکهتاکنونهیچ‬ ‫مورد فوتی و مفقودی بر اثر سیل اخیر در استان اصفهان‬ ‫گزارش نشده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬محورهای استان با مشکل‬ ‫خاصی روبه رو نیستند و ترددها در حال انجام است‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه هر دو تیم انست جمعیت هالل احمر استان اصفهان‬ ‫همچنان در منطقه امام زاده داوود (ع) در حال خدمت رسانی‬ ‫برای جست وجوی مفقودان است‪ ،‬افزود‪ :‬در صورت نیاز‪ ،‬از‬ ‫سایر استان های همجوار در خواست تیم انست خواهد شد‬ ‫اما خوشبختانه با توجه به اینکه استان اصفهان فاقد فوتی و‬ ‫مفقودی بوده است‪ ،‬به تیم انست نیازی نیست‪ .‬کریمی ادامه‬ ‫داد‪ :‬بازدید و امدادرسانی به عشایر استان در حال انجام است‬ ‫و نیاز انها به موادی نظیر پتو‪ ،‬پالستیک برای کاور چادرها‬ ‫و موادغذایی تامین می شود‪ .‬در پی نبود درخواست‪ ،‬اقالمی‬ ‫از جمعیت هالل احمر استان اصفهان برای استان های درگیر‬ ‫سیل ارسال نشده است و تنها یک تریلر به استان کرمان‬ ‫فرستاده شده و با بار پتو به مقصد زاهدان حرکت کرده است‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬به طور کلی تاکنون به شــش شهر و ‪۷۶‬‬ ‫روستای استان اصفهان به وسیله ‪ ۷۹‬تیم عملیاتی شامل‬ ‫‪ ۸۹‬پرسنل و ‪ ۲۳۵‬نجاتگر امدادرسانی شده است‪ .‬همچنین‬ ‫در عملیات های انجام شــده با به کارگیری ‪ ۶۶‬خودرو‪۵۴ ،‬‬ ‫خودروی گرفتار در ســیالب رهاسازی و ‪ ۱۲۰‬مورد تخلیه‬ ‫اب از منازل انجام شده است‪ .‬معاون امدادونجات جمعیت‬ ‫هالل احمر اســتان اصفهان ادامه داد‪ ۴۸۳۳ :‬نفر در قالب‬ ‫‪ ۱۰۳۴‬خانواده درگیر سیالب اخیر استان شدند‪ ۱۱۶۹ .‬نفر‬ ‫اســکان اضطراری دریافت کردند که شهرستان چادگان‬ ‫با ‪ ۶۸۵‬نفر و دهاقان با ‪ ۱۰‬نفر بیشترین و کمترین میزان‬ ‫اسکان اضطراری را داشته اند‪ .‬او با اشاره به توزیع ‪ ۱۸۷‬بسته‬ ‫موادغذایی در مناطق تحت تاثیر استان اصفهان‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬به طور کلی به مناطق اسیب دیده از سیل اخیر در استان‬ ‫اصفهان ‪ ۹۳۰‬پتو‪ ۲۰۲ ،‬تخته موکت‪ ۴۵۴۲ ،‬کیلو نایلون‪۴۱ ،‬‬ ‫دستگاه چادر و ‪ ۵۹‬کفی چادر ارسال شده است‪.‬‬ ‫رتبه دوم اصفهان‬ ‫در تولید پالکت‬ ‫افرزیس کشور‬ ‫ما در مراحل بعدی برای تزریق خون‪ ،‬پالکت و محصوالت‬ ‫خون دچار مشکل شویم‪ ،‬با استفاده از پالکت های افرزیس این‬ ‫مقاومت کاهش پیدا می کند و در واقع به نفع بیمار است‪ .‬معاون‬ ‫فنی سازمان انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه اصفهان‬ ‫در تولید پالکت افرزیس با اختالف از سایر استان ها پس از‬ ‫تهران در رتبه دوم قرار دارد‪ ،‬تصریح می کند‪ :‬به طور معمول‬ ‫ساالنه درخواست بیمارستان ها از سازمان اهدای خون افزایش‬ ‫پیدا می کند و از علل ان می توان به افزایش سن افراد‪ ،‬افزایش‬ ‫عمل های جراحی‪ ،‬افزایش تخت های بیمارستان‪ ،‬راه اندازی‬ ‫بیمارستان های جدید و تبدیل تخت های غیرمصرف کننده‬ ‫خون به تخت های مصرف کننده‪ ،‬است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اقدامات نوین برای افزایش امنیت خون های‬ ‫اهدایی‬ ‫او اســتفاده از فراورده گلبول های سفید «کم لکوسیت»‬ ‫را یکی دیگر از اقدامات نوین ســازمان انتقال خون اصفهان‬ ‫برای افزایش امنیت خون های اهدایی می داند و اظهار می کند‪:‬‬ ‫این فراورده ها بیشــتر در اختیار بیماران تاالسمی به عنوان‬ ‫دریافت کنندگان مکرر خون قرار می گیرد‪ ،‬چراکه این افراد به‬ ‫علت دریافت چندین واحد خون در هر ماه باید خون با شرایط‬ ‫ویژه ای دریافت کنند و به این منظور با استفاده از تجهیزات‬ ‫خاص یا انجام اقدامات الزم این محصوالت تهیه شــود و‬ ‫عوارض کمتری را برای این بیماران ایجاد می کند‪.‬‬ ‫جوادی می افزاید‪ :‬در این روش تعداد گلبول سفید فراورده‬ ‫را با استفاده از فیلترها به میزان بسیار باالیی کاهش می دهیم‬ ‫چراکه با کاهش گلبول های ســفید عوارضی که مربوط به‬ ‫این گلبول ها اســت برای این بیماران کمتر ایجاد می شود یا‬ ‫تقریبًا منتفی خواهد شد‪ .‬وجود گلبول های سفید در فراورده ها‬ ‫برای افرادی که به طورمعمول براثر یک بیماری خون دریافت‬ ‫می کنند مشکلی ایجاد نخواهد کرد اما برای بیماران خاص که‬ ‫دریافت کنندگان مکرر خون هستند می تواند ایجاد عارضه کند‪.‬‬ ‫او شناسایی و تحویل گلبول های قرمز فاقد انتی ژن را یکی‬ ‫دیگر از مکانیزم ها و اقدامات ســازمان انتقال خون اصفهان‬ ‫جهت افزایش امنیت خون ها اهدایی بیان می کند و می گوید‪:‬‬ ‫معمو ً‬ ‫ال برای تزریق خون به برخی از بیماران تاالسمی‪ ،‬مادران‬ ‫باردار یا افرادی که بــه دالیل مختلف مکررًا خون دریافت‬ ‫کرده اند‪ ،‬به علت وجود برخی انتی ژن های فرعی در ســطح‬ ‫گلبول های قرمز تزریق شده (به غیر از انتی ژن های اصلی که‬ ‫با انجام ازمایش سازگاری قابل تشخیص است) گاهًا انتی بادی‬ ‫ناخواسته تولید کرده اند که می تواند در تزریق خون های بعدی‬ ‫و یا در انجام ازمایش سازگاری مشکل ایجاد کند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬افرایش تولید ‪ ۱۰‬درصدی و افزایش مصرف ‪۱۳‬‬ ‫درصدی خون‬ ‫معاون فنی ســازمان انتقال خون استان اصفهان اضافه‬ ‫می کند‪ :‬در این موارد باید ضمن شناسایی انتی بادی ناخواسته‬ ‫تولید شــده در بیمار برای پیشــگیری از عارضه‪ ،‬خون فاقد‬ ‫انتی ژن موردنظر از بین خون های اهدایی شناسایی و جهت‬ ‫تزریق انتخاب شــود‪ .‬تمام این مراحل شــامل شناسایی و‬ ‫تشخیص انتی بادی ناخواسته و تهیه خون سازگار در بسیاری‬ ‫از مواقع توسط سازمان انتقال خون اصفهان صورت می گیرد‪.‬‬ ‫او ادامه می دهد‪ :‬انجام این روش برای زنان بارداری که در‬ ‫معرض بیماران خاص قرار دارند به صورت پیشگیرانه امکان‬ ‫دارد‪ .‬مث ً‬ ‫ال در زمان شناســایی غربالگری که پزشک تجویز‬ ‫می کند برخی از این انتی بادی ها شناسایی می شود و در صورت‬ ‫نیاز از فراورده فاقد انتی ژن برای ان ها استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون فنی ســازمان انتقال خون استان اصفهان تهیه‬ ‫فراورده های اشعه داده شــده را یکی دیگر از اقدامات نوین‬ ‫و اختصاصی ســازمان انتقال خون اصفهان در کاهش خطر‬ ‫عوارض ناشی از تزریق انتقال خون مطرح می کند و می گوید‪:‬‬ ‫برای یک عارضه مهم به اسم پیوند علیه میزبان که در بیماران‬ ‫خاص مانند بیماران با ضعف سیستم ایمنی‪ ،‬یا دریافت خون‬ ‫از بســتگان درجه یک یا دو این عارضه می تواند ایجاد شود‪،‬‬ ‫می توان از این محصوالت اســتفاده کــرد‪ .‬برای تهیه این‬ ‫محصول با اســتفاده از دستگاه گاما سل و با استفاده از اشعه‬ ‫گاما لنفوسیت های موجود در فراورده های سلولی مثل گلبول‬ ‫قرمز و یا پالکت غیرفعال شده و از وقوع این عارضه کشنده‬ ‫پیشگیریمی شود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه تولید فراورده های خون طی سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫بــا ‪ ۱۰‬درصد افزایش و توزیع و مصــرف ان ها با ‪ ۱۳‬درصد‬ ‫افزایش روبه رو شــد‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬از سال ‪ ۱۳۹۹‬تا ‪،۱۴۰۰‬‬ ‫توزیع گلبــول قرمز کم لکوســیت ‪ ۲۹‬درصد‪ ،‬گلبول قرمز‬ ‫معمولی ‪ ۳.۲‬درصد‪ ،‬توزیع فراورده های اشعه دیده ‪ ۲۱۰‬درصد‪،‬‬ ‫توزیع پالکت معمولی ‪ ۲۵‬درصد‪ ،‬پالک افرزیس ‪ ۳۰‬درصد و‬ ‫توزیع فراورده های پالسمایی ‪ ۱۵‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬رضا امینی‪ /‬اصفهان امروز‬ ‫بنا بــه گفته معاون پیش بینی و تحقیقــات اداره کل‬ ‫هواشناسی استان اصفهان سهم بارش استان از بارش های‬ ‫تابســتانی ‪ ۵۲‬درصد است‪ ،‬کالن شهر اصفهان و مناطق‬ ‫مرکزی به طورمعمول جزو اولویت شکل گیری بارش های‬ ‫رگباریدرفصلتابستانمحسوبنمی شوند‪.‬‬ ‫نوید حاجی بابایی به ایمنا گفت‪ :‬طــی چند روز اینده‬ ‫در ســاعات بعدازظهر و اوایل شب‪ ،‬بارش های رگباری در‬ ‫مناطق جنوب و غرب استان به ویژه مناطق همجوار با استان‬ ‫کهگیلویه وبویراحمد و چهارمحال ادامه خواهد داشت‪ .‬او با‬ ‫بیان اینکه شدت بارش ها در شهرستان های چادگان‪ ،‬داران‪،‬‬ ‫فریدون شهر‪ ،‬شهرضا‪ ،‬دهاقان و سمیرم خواهد بود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫سهم بارش استان از بارش های تابستانی ‪ ۵۲‬درصد است‪.‬‬ ‫بارش های تابستانی عمدتا گرم هستند و در مناطقی نظیر‬ ‫مناطق کوهســتانی و مسیل ها که با رشد ابرهای بارش زا‬ ‫روبه روهستیم‪،‬امکان پذیراست‪.‬معاونپیش بینیوتحقیقات‬ ‫اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه طی دو روز‬ ‫گذشــته در مراوند میمه ‪ ۷۰‬میلی متر بارش رخ داده است‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬کالن شــهر اصفهان و مناطق مرکزی به طور‬ ‫معمولجزواولویتشکل گیریبارش هایرگباریدرفصل‬ ‫تابستانمحسوبنمی شوند‪.‬اوتصریحکرد‪:‬طبقرخدادهای‬ ‫گذشته‪ ،‬با توجه به بارش های رگباری در کنار کوه صفه و‬ ‫مناطق غرب‪ ،‬تمرکز بارش در استان در این قسمت بود اما‬ ‫با توجه به تغییرات جوی رخ داده‪ ،‬در این قسمت نیز شاهد‬ ‫بارش هایخاصینبودیم‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫ثبت ‪ ۷۲۲۲‬پرونده درمان‬ ‫ناباروری‬ ‫مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی با‬ ‫اشاره به اجرای طرح بیمه همسران نابارور که ‪ ٩٠‬درصد‬ ‫از هزینه های درمان در مراکز دولتی را بر اســاس تعرفه‬ ‫عمومی غیردولتی پوشــش می دهد‪ ،‬گفت‪ :‬از زمان اغاز‬ ‫طرح تاکنون‪ ،‬هفت هزار و ‪ ۲۲۲‬پرونده ناباروری در تامین‬ ‫اجتماعی به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫به گــزارش ایمنا‪ ،‬تصویب نامــه هیئت وزیران درباره‬ ‫«قرار گرفتن خدمات نازایی و ناباروری تحت پوشــش‬ ‫بیمه های پایه» دوم شهریورماه ‪ ۱۴۰۰‬ابالغ شد‪ .‬بر اساس‬ ‫این مصوبــه‪ ٩٠ ،‬درصد از هزینه های درمان ناباروری در‬ ‫بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی بر اساس تعرفه عمومی‬ ‫غیردولتی پرداخت می شــود و همه زنان زیر ‪ ۴۵‬سال که‬ ‫یک ســال پس از تصمیم به فرزنداوری‪ ،‬نتوانسته باشند‬ ‫باردار شوند‪ ،‬می توانند از خدمات این حوزه استفاده کنند‪.‬‬ ‫خدمات این حوزه هر دو تا ســه سال قابل تمدید بوده و‬ ‫دولت مکلف به پوشش ‪ ۹۰‬درصدی کل هزینه های سه‬ ‫دوره کامل یکی از روش های کمک باروری (ای‪ .‬ســی‪.‬‬ ‫اِس‪ .‬ای) و (ای‪.‬او‪ .‬اِف) بــرای هر زوج نابارور و پوشــش‬ ‫هزینه هــای دارویــی و پاراکلینیک و ســایر روش های‬ ‫درمان ناباروری اســت‪ .‬به گفته معــاون بیمه و خدمات‬ ‫ســامت سازمان بیمه سالمت ایران‪ ،‬اکنون بیش از ‪۷۵‬‬ ‫مرکز درمان ناباروری در سطح کشور به زوج های نابارور‬ ‫خدمات ارائه می دهد و سازمان بیمه سالمت در راستای‬ ‫حمایت از سیاست های جمعیتی کشور موظف است که از‬ ‫زوج های نابارور حمایت کند‪ .‬شهرام غفاری مدیرکل درمان‬ ‫غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی درباره اخرین جزئیات‬ ‫این طرح گفت‪ :‬اکنون هفت هزار و ‪ ۲۲۲‬پرونده ناباروری در‬ ‫سازمان تامین اجتماعی (از اغاز این طرح تاکنون) به ثبت‬ ‫رسیده است‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬هزینه های پرداختی برای این‬ ‫پرونده ها برابر با هشت میلیارد و ‪ ۱۷۷‬میلیون تومان بوده‬ ‫که در مجموعه اقدامات درمان ناباوری در مراکز دولتی و‬ ‫غیردولتی انجام شده است همچنین یک هزار و ‪ ۶۶‬مورد‬ ‫در مراکز درمانی دانشگاهی‪ ،‬یک هزار و ‪ ۲۶‬مورد در مراکز‬ ‫درمانی غیردانشگاهی و ‪ ۷۹۷‬واحد نیز خسارت های متفرقه‬ ‫ســازمان تامین اجتماعی بوده است‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬چهار‬ ‫هزار و ‪ ۳۳۳‬مورد پرونده نیز اکنون در حال دریافت اقدامات‬ ‫درمانی بوده و مبالغ پرداختی مربوط به این پرونده ها به طور‬ ‫دقیق جمع بندی نشده است‪ .‬غفاری یاداور شد‪ :‬مبالغ نقدی‬ ‫خسارت های متفرقه‪ ،‬مراکز دانشگاهی و غیردانشگاهی به‬ ‫ترتیب برابر با دو میلیارد و ‪ ۶۵۲‬میلیون تومان‪ ،‬دو میلیارد‬ ‫و ‪ ۱۹۰‬میلیون تومان و سه میلیارد و ‪ ۳۳۴‬میلیون تومان‬ ‫براورد شده اســت‪ .‬مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان‬ ‫تامین اجتماعی پیــش از این نیز اعالم کرده بود‪ ،‬اکنون‬ ‫خدمات نابــاروری در بخش های دولتی پوشــش داده‬ ‫می شود‪ .‬در بخش خصوصی با تعرفه عمومی غیردولتی‬ ‫محاسبه شــده و اخیرًا در راســتای برخی گفت وگوها‬ ‫پیش بینی می شود‪ ،‬خدمات این حوزه در بخش خصوصی‬ ‫هم به میزان قابل توجهی تحت پوشش قرار گیرد‪.‬‬ ‫مصرف یک چهارم خون کشور‬ ‫در پایتخت‬ ‫مدیرکل انتقال خون اســتان تهران با تاکید بر لزوم‬ ‫افزایش مراکــز خون گیری در پایتخت‪ ،‬گفت‪ ۲۵ :‬درصد‬ ‫خون کشور در تهران مصرف می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬مهدی زاده در هشتاد و دومین جلسه‬ ‫علنی شورای اسالمی شهر تهران که به عنوان میهمان‬ ‫ویژه حاضر شده بود گفت‪ :‬ایران سومین کشور در اسیا‬ ‫در انتقال خون است‪ .‬درحالی که در برخی کشورها شاهد‬ ‫خون پولی هستیم اما در ایران خون به صورت داوطلبانه‬ ‫اهدا می شود‪ .‬او در تشریح وضعیت سازمان انتقال خون‬ ‫استان تهران‪ ،‬گفت‪ :‬اداره کل انتقال خون استان تهران‬ ‫‪ ۱۴‬میلیون نفر جمعیت را تحت پوشش دارد که در ‪۱۶۷‬‬ ‫مرکز درمانی و ‪ ۲۸‬هزار تخت بیمارســتانی در اســتان‬ ‫تهران خدمت رسانی می کند‪ .‬در استان تهران ‪ ۲۲‬مرکز‬ ‫ثابت انتقال خون وجود دارد که از این تعداد ‪ ۱۸‬مرکز در‬ ‫کالنشهر تهران قرار دارد‪ .‬در تیرماه امسال نیز دو مرکز‬ ‫ثابت چیذر و ابوذر افتتاح شــد‪ .‬مهدی زاده با بیان اینکه‬ ‫نیروی انســانی سازمان انتقال خون در ایام شیوع کرونا‬ ‫با تمام توان خود در حال تالش برای تامین پالسمای‬ ‫مبتالیان کرونا بــود‪ ،‬افزود‪ :‬این میزان خدمت در حالی‬ ‫انجام شــد که دیگر ادارات با یک ســوم و یا دو سوم‬ ‫حجم نیروی انسانی مشغول بکار بودند‪ .‬مدیرکل سازمان‬ ‫انتقال خون استان تهران با تاکید بر همکاری شهرداری‬ ‫تهران با اداره کل انتقال خون اســتان تهران‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫‪ ۱۶‬منطقه تهران انتقال خــون صورت گرفته اما تنها‬ ‫در ‪ ۹‬منطقه مرکــز ثابت خون گیری وجود دارد و دیگر‬ ‫مناطق به ویژه مناطــق ‪ ۱۶ ،۱۵ ،۳‬و ‪ ۲۲‬به مراکز ثابت‬ ‫انتقال خون نیاز دارند تا عدالت در این زمینه اجرایی شود‪.‬‬ ‫در دوره چهارم مدیریت شــهری شاهد راه اندازی مراکز‬ ‫خون گیری در مناطق ‪ ۵ ،۴ ،۱‬و ‪ ۲۰‬بودیم که امیدواریم‬ ‫در دوره جدید مدیریت شهری نیز این مراکز خون گیری‬ ‫افزایش پیدا کند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬مراکز انتقال خون باید در‬ ‫دسترس مردم باشند تا بتوانند سریعا به این مراکز مراجعه‬ ‫و خون اهداء کنند‪ .‬لذا نیاز است که در برخی مناطق بطور‬ ‫ویژه مراکزی ایجاد شود‪ .‬مهدی زاده با تاکید بر اهمیت‬ ‫اطالع رسانی اهدای خون در ناوگان حمل ونقل عمومی‬ ‫به ویژه مترو‪ ،‬افزود‪ :‬همچنین شــهرداری می تواند ون و‬ ‫اتوبوس در اختیار ســازمان قرار دهد تا روند خون گیری‬ ‫تسهیل و تسریع شود‪ .‬به گفته او‪ ۲۵ ،‬درصد خون کشور‬ ‫در تهران مصرف می شــود و تعداد زیــادی از بیماران‬ ‫از سایر اســتان ها به تهران مراجعه می کنند که نیاز به‬ ‫فراورده های خونی دارند‪ .‬بر همین اساس باید ظرفیتی‬ ‫در تهران ایجاد شود که همپای افزایش تعداد تخت های‬ ‫بیمارستانی تعداد مراکز نیز افزایش پیدا کند‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫نگاهی به کتاب های دکتر سید اصغر محمودابادی‬ ‫فرهنگ‬ ‫وزیـر فرهنگ وارشـاد اسلامی بابیـان اینکه دولت‬ ‫بـه شـبک ه نمایـش خانگـی نـگاه فرصـت محـور و‬ ‫حمایتـی دارد‪ ،‬گفـت‪ :‬مـا تابع قانـون هسـتیم و برای‬ ‫حل مشـکالت ایـن حـوزه در نهادهای باالدسـتی در‬ ‫حـال مذاکره هسـتیم‪.‬‬ ‫محمدمهـدی اسـماعیلی در گفت وگـو بـا ایرنـا‬ ‫دربـاره فعالیـت شـبکه نمایـش خانگی اظهار داشـت‪:‬‬ ‫دولت به شـبک ه نمایـش خانگی نـگاه فرصت محور و‬ ‫حمایتـی دارد‪ ،‬البتـه ایـن مجموعه هـا هم مانند سـایر‬ ‫حوزه هـا ممکـن اسـت‪ ،‬اشـکاالتی داشـته باشـند‪ ،‬ما‬ ‫هـم قبـول داریـم‪ ،‬اما برطـرف خواهد شـد‪.‬‬ ‫وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسلامی تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫بـا دوسـتان در صداوسـیما بـه دنبـال حل مشـکالت‬ ‫هسـتیم‪ ،‬در نهادهـای باالدسـتی مذاکـره کردیـم‪،‬‬ ‫مشـکالت در حـال حـل شـدن اسـت‪ .‬ما تابـع قانون‬ ‫هسـتیم‪ ،‬امیدواریـم هـر انچـه اتفـاق می افتـد به نفع‬ ‫رونـق بیشـتر فعالیت هـای اصحـاب فرهنـگ و هنـر‬ ‫باشـد و فناوری هـای نویـن هـم در جامعـه فرصـت‬ ‫توسـعه و ارتقـاء را داشـته باشـند‪.‬‬ ‫اسـماعیلی دربـاره اختصـاص ‪ ۲‬درصـد بودجـه‬ ‫هزینه ای دسـتگاه بـرای فعالیت هـای فرهنگی گفت‪:‬‬ ‫در جلسـه هیئـت دولـت بنـد ز تبصـره ‪ ۹‬کـه امـکان‬ ‫جدیـدی را بـرای ارتقـا فعالیت های فرهنگـی‪ ،‬هنری‪،‬‬ ‫دینـی‪ ،‬قرانـی و گردشـگری در جامعه ایجـاد می کند‪،‬‬ ‫بررسـی و بـا اجماع به تصویب رسـید تکلیـف قانونی‬ ‫بود که ایین نامه ان از سـوی وزارت فرهنگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی در دولت مطرح شـد و اقـای رئیس جمهوری‬ ‫ماننـد همیشـه از حـوزه فرهنـگ و هنـر پشـتیبانی‬ ‫کامـل کردنـد و که تحقـق مرجعیت بخشـی به حوزه‬ ‫فرهنـگ در دولت اسـت‪،‬‬ ‫وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسلامی افـزود‪ :‬دولـت‬ ‫به رغـم انکـه دچـار مشـکالت اقتصـادی اسـت و بر‬ ‫مدیریـت ایـن حـوزه بـرای عبـور از پیـچ اقتصـادی‬ ‫تمرکـز دارد‪ ،‬بـه همـان انـدازه بـه حـوزه فرهنـگ و‬ ‫هنـر هـم توجـه دارد‪ .‬از اقـای رئیس جمهـوری و‬ ‫هیئـت دولت تشـکر می کنـم و امیدوارم ایـن مصوبه‬ ‫به خوبـی اجـرا شـود تـا گشـایش های مهمـی در‬ ‫اعتبـارات حـوزه فعالیت های فرهنگی‪ ،‬هنـری و دینی‬ ‫ایجاد شـود‪.‬‬ ‫براسـاس بنـد (ز) تبصـره (‪ )۹‬قانـون بودجه سـال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬کل کشـور‪ ،‬دسـتگاه های اجرایـی مجازنـد تـا‬ ‫(‪ )۲‬درصـد از بودجـه هزینـه ای خـود را در راسـتای‬ ‫هم افزایـی و ارتقـای فعالیت هـا و تولیـدات فرهنگـی‬ ‫از قبیـل موضوعـات قرانـی‪ ،‬نمایشـی‪ ،‬مطبوعاتـی‪،‬‬ ‫رسـانه ای‪ ،‬نویـن‪ ،‬نشـر و کتـاب و گردشـگری و‬ ‫صنایع دسـتی هزینه نماینـد که ایین نامـه اجرایی این‬ ‫بنـد توسـط وزارتخانه های فرهنگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫و میـراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی‬ ‫و سـازمان تبلیغـات اسلامی تهیـه و بـه تصویـب‬ ‫هیئت وزیـران رسـید‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫زنگ تاریخ استاد‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ‪:‬‬ ‫دولت به شبک ه نمایش‬ ‫خانگی نگاه حمایتی دارد‬ ‫دوشنبه | ‪ 10‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4411‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫زندگی ظاهری استاد سید اصغر محمودابادی‬ ‫به پایان رسید و دوستداران علم و اخالق را‬ ‫در سوگ نشاند‪ .‬تالش گسترده علمی این‬ ‫مرد در حوزه تاریخ و همچنین اخالق نیکوی‬ ‫او‪ ،‬دو یادگاری اســت که می تــوان با ان‪،‬‬ ‫سعیداقایی همیشه ســراغ این مرد را گرفت‪ .‬همچنین‬ ‫نویسنده متن‪ ،‬خود از ان استاد شنیده که‪ :‬درس دادن را عبادت‬ ‫می دانســت‪ .‬جا دارد که همه در کالس درس او حاضر شویم‬ ‫و اجــازه بدهیم تا کتاب هایش به ما یاد بدهند‪ .‬یاد بدهند ایران‬ ‫کجا بوده و چه قدرتی داشته؟ یاد بدهند وقتی نام ایران باستان‬ ‫می اید‪ ،‬چه فرهنگ و اندیشه ای با ان همراه بوده است‪ .‬در ادامه‬ ‫به برخی از کتاب های ایشان نگاهی انداخته ایم‪:‬‬ ‫‪ ÁÁ‬دلیل ماندگاری ایران در دوره باستان‬ ‫استاد‪ ،‬انگیزه خود از نگارش کتاب «حضور‬ ‫ایران در جهان باســتان»‪ ،‬پاســخ به این‬ ‫پرســش می داند که چه چیــزی موجب‬ ‫شــده ایران‪ ،‬برخالف تمدن های رقیب و‬ ‫همسایه ای در طول هزاران سال‪ ،‬همچنان‬ ‫برقرار و پاینده بماند‪ .‬محمودابادی در این کتاب که بیش از ‪۶۰۰‬‬ ‫صفحه دارد‪ ،‬در ‪ ۲۶‬فصل‪ ،‬به بررســی تاریخ ایران در دوره های‬ ‫زمانی مختلف ایران باستان و از جهات مختلف پرداخته است‪.‬‬ ‫کتاب حضور ایران در جهان باســتان‪ ،‬بررسی تاریخ ایران را از‬ ‫تمدن عیالم و سپس ماد اغاز می کند و تا فروپاشی ساسانیان‬ ‫پی می گیرد‪ .‬این کتاب بیشتر نگاهی تحلیلی به تاریخ سیاسی‬ ‫ایران باستان و در ان بین گاه به حوزه های فرهنگی و اجتماعی‬ ‫نیز می پردازد‪ .‬میرجالل الدین کزازی استاد برجسته رشته ادبیات‬ ‫به عنوان مقدمه ای بر این کتاب‪ ،‬سروده ای را اورده است‪ .‬میثم‬ ‫اسدی‪ ،‬دانشجوی دکترای اســتاد اصغرابادی در این پژوهش‬ ‫همیار وی بوده است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬عهدساسانیان‬ ‫شاهنشــاهی ساســانی در ‪ 224‬میالدی‪،‬‬ ‫حیات سیاســی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫فرهنگی خویش را با پادشــاهی اردشــیر‬ ‫ا ّول (‪ 242 - 224‬م) اغــاز کرد و در ‪651‬‬ ‫میالدی‪ ،‬با شکست نهایی از اعراب و مرگ‬ ‫یزدگرد ســوم‪ ،‬این امپراتوری به پایان رسید‪ .‬نگارنده در کتاب‬ ‫حاضر تالش کرده تا با تکیه بر متون فارسی میانه‪ ،‬منابع یونانی‬ ‫و رومی و اثار مورخان قرون اولیه اسالمی و همچنین‪ ،‬اثار مادی‬ ‫برجای مانده از ساسانیان و حضور همه جانبه این شاهنشاهی را‬ ‫مورد تحلیل و پژوهش قراردهد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬امپراتوری هخامنشی و تحول تاریخ نگاری‬ ‫مورخان کالســیک یونان به خوبی واقف‬ ‫بوده اند که دولت پارس (هخامنشیان) تا‬ ‫چه حد در سرنوشــت سیاسی و معرفتی‬ ‫مردم یونان باستان تاثیرگذار بوده و جهان‬ ‫یونانی چگونه در برخــورد با پارس ها از‬ ‫انــزوای تاریخی خویش گذر کرده و در مراحل مختلف حیات‬ ‫اجتماعی و ارتباطی‪ ،‬اقوام یونانی را به سوی تحوالت اجتماعی‬ ‫و فکری به پیش رانده اســت؛ چنانکــه تاریخ نگاری یونانی و‬ ‫حضور تاریخ نگاران ان دیار درصحنه های تاریخ نگاری جهانی‬ ‫درواقع با حضور دولت هخامنشی در قرن ششم قبل از میالد‬ ‫در غرب اســیا شروع می شود و روند ان به صورت پیشرفته ای‬ ‫ادامه می یابد‪ .‬اســتاد محمودابادی در کتــاب «فرایند اقتدار‬ ‫امپراتوری هخامنشی و تحول تاریخ نگاری در یونان باستان»‪،‬‬ ‫تالش می کند‪ ،‬ضمن بررســی موقعیت سیاسی و اقتصادی و‬ ‫نظامی دولت هخامنشــی‪ ،‬به مورخان نامدار یونانی که به هر‬ ‫طریق به دوام تاریخ هخامنشی کمک کردند و با نگارش های‬ ‫خود یاد و خاطره ان را زنده نگاه داشــتند نگاهی دوباره افکند‬ ‫و به ویــژه ان نگاه ها در حد امکان با تحقیقات مورخان جدید‬ ‫غربی مقایسه گردد‪.‬‬ ‫سگ بند مهران احمدی ‪ ۴۰‬میلیاردی‬ ‫از گیشه کنار رفت‬ ‫فیلم سینمایی «سگ بند» دومین ساخته سینمایی مهران‬ ‫احمدی توانست پیش از تعطیالت اثار کمدی سینما در دهه اول‬ ‫ماه محرم به فروشی معادل ‪ ۴۰‬میلیارد تومان دست پیدا کند تا‬ ‫نشان دهد گیشه سینمای کشور در دوران پساکرونا همچنان در‬ ‫دستان اثار کمدی است‪.‬‬ ‫رتبه نخست جدول فروش سینمای ایران در سال ‪ ۱۴۰۱‬در‬ ‫اختیار فیلم کمدی «انفرادی» ساخته مسعود اطیابی با فروشی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1286‬برابر اراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مستقر در واحد ثبتی لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی ذیل محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا مشخصات متقاضی و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪۱۵‬‬ ‫روز در روزنامه های تعیین شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی لنجان اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت ‪ ۲‬ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک لنجان تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت‬ ‫انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -١‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۱۵۰۰۰۱۸۷‬مورخ ‪ 1401/04/22‬اقای علی اسحاق زاده فرزند محمد‬ ‫نسبت به شش دانگ یکباب انبار ضایعات به مساحت ‪ 3015/74‬مترمربع مفروز از پالک ‪ -۵۳‬اصلی واقع‬ ‫در اشیان بخش ‪ ۹‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی اقدس ایرانپور‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1401/04/26‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز دوشنبه مورخ‬ ‫‪ 1401/05/10‬مصطفی شمسی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان ‪/1351752‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1280‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۰۷۰۰۱۵۸۱‬و ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۰۷۰۰۱۵۸۲‬مورخ ‪1401/4/12‬‬ ‫هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای اسفندیار اسماعیلی سودرجانی‬ ‫فرزند رضا بشماره شناسنامه ‪ ۲۲۲۸‬و کدملی ‪ ۱۱۱۰۶۵۴۳۶۷‬صادره از فالورجان و هاجر یزدی سودرجانی‬ ‫فرزند رجبعلی به شناسنامه ‪ ۸۲‬و کدملی ‪ ۱۱۱۱۸۴۲۸۰۹‬صادره از فالورجان بالسویه در ششدانگ باب خانه‬ ‫به مساحت ‪ 189/50‬مترمربع پالک ‪ ۷‬فرعی از ‪ ۲۱‬اصلی واقع در سودرجان خریداری مع الواسطه از مالک‬ ‫رسمی اقای محمد یزدی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/04/26 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/10 :‬محمدعلی ناظمی اشنی‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان ‪/1350677‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1276‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۰۷۰۰۱۵۰۲‬مورخ ‪ 1401/4/5‬هیات اول موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای سعید یزدی فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه ‪ ۴۸۸۹‬و کد ملی‬ ‫‪ ۱۲۹۲۹۴۲۴۹۵‬صادره از اصفهان در ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی با کاربری زراعی به مساحت‬ ‫‪ 2158/04‬متر مربع پالک ‪ ۸۶‬فرعی از ‪ ۴۳۴‬اصلی واقع در کارویه خریداری رسمی از مالک رسمی محرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬میلیارد تومان است‪ ،‬رتبه دوم در اختیار سگ بند بوده‬ ‫و در رتبه سوم علفزار با ‪ ۱۴‬میلیارد تومان ایستاده است‪.‬‬ ‫گ بند‪ ،‬برگرفته از نام یکی از فنون کشتی پهلوانی است‪.‬‬ ‫س ‬ ‫این فیلم دومین ساخته مهران احمدی بعد از مصادره بوده و‬ ‫برای سی و هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر اماده گردید اما‬ ‫درنهایت به این جشنواره نرسید تا اکرانش نیز با شیوع بیماری‬ ‫کرونا بیش از دو سال به تعویق بیفتد‪.‬از نکات جالب توجه فیلم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و‬ ‫عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/04/26:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/10 :‬محمدعلی ناظمی اشنی‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان ‪/1350577‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1273‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را‬ ‫به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1401/04/15 -۴۴۳۵‬هیات چهارم اقای منصور باقری به شناسنامه شماره ‪۹۷۹‬‬ ‫کدملی ‪ ۱۲۹۰۵۹۳۴۷۷‬صادره اصفهان فرزند کریم در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪206/75‬‬ ‫متر مربع از پالک ‪ ۳۰۵۳‬فرعی از ‪ ۱۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب از مالکیت‬ ‫متقاضی مورد ثبت صفحه ‪ ۳۹۴‬دفتر ‪ ۵۱۶‬امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/04/26 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/10 :‬شهریاری‪ -‬رئیس منطقه ثبت‬ ‫اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1351502‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1 -1396‬اقای محمد عاطفی احدی از ورثه عزیز اقا عاطفی طی تقاضای شماره ‪– 4011426‬‬ ‫‪ 1401/04/18‬باستناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی است‬ ‫سند مالکیت سه دانگ یک باب دکان پالک ‪ 739‬اصلی بخش یک حوزه ثبتی کاشان ذیل ثبت ‪ 74‬دفتر‬ ‫‪ 1‬و صفحه ‪ 369‬به نام عزیزاقا عاطفی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که سپس تمامی سه‬ ‫دانگ مشاع مالکیت عزیز عاطفی به عباس سروی زاده طی سند شماره ‪ 1343/03/24 – 22939‬صلح‬ ‫منافع به مدت پنج سال از اول فروردین ‪ 1343‬گردیده که سند مالکیت مذکور در اثاث کشی مفقود گردید‬ ‫لذا درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده و طبق تبصره ‪ 1‬ماده ‪ 120‬اصالحی ائین نامه قانون ثبت‬ ‫اگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می‬ ‫باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ‪ 10‬روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند‬ ‫مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد و اگر ظرف‬ ‫مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و‬ ‫به متقاضی تسلیم خواهد شد‪.‬سرپرست اداره ثبت و امالک اسناد کاشان – اسماعیلی طاهری ‪ /‬م ‪ /‬الف ‪/‬‬ ‫‪ 1355205‬تاریخ انتشار ‪1401/5/10 :‬‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی پالک ‪ 18‬فرعی از ‪ 37‬اصلی واقع در روستای کشه‬ ‫جز بخش ‪ 11‬حوزه ثبتی نطنز‬ ‫‪ -1 -1397‬شماره نامه‪ 140185602033001590 :‬چون تمامی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی‬ ‫مشجر معروف سرچشمه پالک ثبتی ‪ ۱۸‬فرعی از ‪ ۳۷‬اصلی واقع در روستای کشه جزء بخش ‪۱۱‬‬ ‫حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام فریدون مبینی کشه فرزند عباس و غیره در‬ ‫جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی ان به عمل نیامده است‪ .‬اینک بنا به دستور قسمت‬ ‫اخیر ماده ‪ 15‬قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهار شنبه مورخ‬ ‫‪ 1401/06/23‬ساعت ‪ ۱۰‬صبح در محل شروع و به عمل خواهد امد‪ ،‬لذا به موجب این اگهی به کلیه‬ ‫مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این اگهی در محل حضور یابند و اعتراضات‬ ‫مالکین یا مجاورین مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ‪ ۳۰‬روز‬ ‫پذیرفته خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1401/05/10 :‬رحمت اله شاهدی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫نطنز ‪/1358332‬م الف‬ ‫‪ÁÁ‬تفاوت های میان نــگاه و بیان تاریخ نگاری‬ ‫مسلمان و اروپایی ها‬ ‫کتــاب «امپراتــوری ساســانیان در‬ ‫گزارش های تاریخی اســامی و غربی»‬ ‫باهدف بازنمایی انواع تاریخ نگاری اسالمی‬ ‫دربار ه ساسانیان‪ ،‬نیز تفاوت های میان نگاه‬ ‫و بیان تاریخ نگاری مسلمین و تاریخ نگاری‬ ‫نوین اروپایی و علل این تفاوت ها نگاشــته شده است‪ .‬بر این‬ ‫اساس‪ ،‬نگارنده نگاه مورخان اسالمی را به بقایای ایران ساسانی‪،‬‬ ‫نگاهی فاتحانه و به دور از حقیقت می داند درحالی که مورخان‬ ‫اروپایی به دلیل روابط اقتصادی در جاد ه ابریشــم با چین‪ ،‬نیز‬ ‫روابــط نظامی و فرهنگی با مشــرق زمیــن از زمان های دور‬ ‫و کشــف کتیبه های ساسانی و بررســی تطبیقی ان ها‪ ،‬پایگاه‬ ‫شایسته ای در بازیافت بیشتر عصر ساسانی یافتند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تضاد و تقابل بین دولت ساســانی و دولت‬ ‫اشکانی‬ ‫کتاب «نقش نظام ساســانی در تخریب‬ ‫بنیادهای سیاسی و فرهنگی اشکانیان» به‬ ‫تضاد و تقابل بین دولت ساسانی و دولت‬ ‫اشکانی اشاره می شود‪ .‬مهم ترین علل این‬ ‫دشــمنی ها با نظام اشکانی از سوی نظام‬ ‫ساسانی را می توان در عدم مشروعیت سیاسی ان نظام از دیدگاه‬ ‫دولتمردان و دین یاران ساسانی به شمار اورد‪ .‬ساسانیان اشکانیان‬ ‫سینمایی «سگ بند» باید به حضور زنده یاد سیروس گرجستانی‬ ‫در این فیلم اشاره کرد‪ ،‬این اخرین تجربه بازی گرجستانی در‬ ‫عرصه بازیگری سینما محسوب می شود‪ .‬در خالصه داستان فیلم‬ ‫سینمایی «سگ بند» امده است‪ :‬هیچ وقت گول اسم و ظاهر‬ ‫ادم ها رو نخورید؛ لشکر هیتلر با اون عظمت‪ ،‬اسمش نازی بود‪.‬‬ ‫امیر جعفری‪ ،‬بهرام افشاری‪ ،‬مهران احمدی‪ ،‬سیروس گرجستانی‪،‬‬ ‫نازنین بیاتی‪ ،‬بهاره کیان افشار‪ ،‬ناهید مسلمی‪ ،‬میرطاهر مظلومی‪،‬‬ ‫ویدا جوان‪ ،‬سیامک صفری از جمله بازیگران فیلم پرستاره سگ‬ ‫بند هستند‪.‬سینمای اجتماعی که بعضا در سینمای ایران به عنوان‬ ‫یک ژانر نامیده می شود طی سال های گذشته فرازوفرودهای‬ ‫فراوانی را به همراه داشته است‪ ،‬موج فروش اثار سینمایی در‬ ‫سینمای اجتماعی با فیلم سینمایی جدایی نادر از سیمین اغاز‬ ‫‪5‬‬ ‫تحریفات عاشورایی جدی‬ ‫گرفته نشده است‬ ‫را امتداد عصر سلطه مقد و نیان (سلوکیان) و مظاهر یونانی به‬ ‫شمار می اوردند که باقدرت نظامی ایران را گشوده بودند و زمانی‬ ‫دراز بر ایران زمین حاکمیت خویش را استوار ساخته بودند؛ و البته‬ ‫این تضاد به بحث های اعتقادی و مواضع دیگر هم سرایت کرده‬ ‫است‪ .‬این تضاد باعث می شود تا نشانه و نظام های باقی مانده از‬ ‫اشکانیان در دوره ساسانی تخریب و تضعیف گردند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ایران باستان در اینه سیاست و فرهنگ‬ ‫کتاب «تاریخ فرهنگ و سیاست در ایران‬ ‫باســتان (دفتر پارینــه) (پژوهش هایی‬ ‫در تاریــخ‪ ،‬فرهنگ و سیاســت ایران‬ ‫باســتان)» مجموعــه ای از مقــاالت‬ ‫تحقیقی اســتاد در زمینه دوران باستان‬ ‫تاریخ ایران اســت‪ .‬این مقاالت عبارت انــد از‪« :‬پدیده های‬ ‫نمادین در نقش برجسته های ساسانی»‪« ،‬کورش و مرزهای‬ ‫دفاع اســتراتژیک»‪« ،‬مروری بر مقایســه روابط بازرگانی و‬ ‫اقتصادی در دوران هخامنشی و اشــکانی»‪« ،‬تاریخ روابط‬ ‫سیاســی دیپلماسی دولت هخامنشــی با اسپارت»‪« ،‬انگیزه‬ ‫نخســتین برخوردهای نظامی سیاسی شرق و غرب و نتایج‬ ‫ان»‪« ،‬تحلیلــی بــر انگیزه های اولین تهاجم شــرق علیه‬ ‫غرب»‪« ،‬نقش نظام ساســانی در تخریب بنیادهای سیاسی‬ ‫و فرهنگی اشــکانی»‪« ،‬بار دیگر با رهنوردان تاریخ در جاده‬ ‫ابریشــم»‪« ،‬طبقات اجتماعی و ویژگی هــای ان در عصر‬ ‫ساسانی»‪« ،‬تاریخ ماد (به روایت تاریخ)»‪« ،‬موسیقی ایرانی‬ ‫در زمان ساســانیان»‪« ،‬فرهادک‪ ،‬اشک ناشناخته تحلیلی بر‬ ‫روابط سیاســی ایران پارتی و امپراتــوری روم‪ ،‬مقارن تولد‬ ‫حضرت مسیح (ع)» و «داستان اردشیر (از افسانه تا تاریخ)»‪.‬‬ ‫هر مقاله با چکیده یا مقدمه ای اغاز می گردد و با نتیجه گیری‬ ‫و فهرست منابع به پایان می رسد‪.‬‬ ‫همچنین «دیپلماسی هخامنشــی از «ماراتن تا گرانیک»‬ ‫(‪ 490‬ق‪ .‬م تا ‪ 335‬ق‪.‬م) و «یونانیان و ایرانیان»»‪« ،‬جلوه هایی‬ ‫از طلوع بی غروب»‪« ،‬مکتب علمی امام صادق (ع) و نقش ان‬ ‫در شکوفایی علوم‪ ،‬فرهنگ و تمدن اسالمی» و «مفهوم شناسی‬ ‫تطبیقی جاهلیت در قران و متــون تاریخی و ادبی»‪« ،‬فرایند‬ ‫امپراتوری هخامنشی و تحول تاریخ نگاری در یونان باستان»‪،‬‬ ‫«ســاختار مثلث یونانیان‪ ،‬اشکانیان و رومیان در ایران زمین» و‬ ‫«اتشــی که نمیرد» از دیگر اثار این اســتاد بزرگ گروه تاریخ‬ ‫دانشگاه اصفهان است‪.‬‬ ‫شد و در ادامه اثار همچون ابد و یک روز‪ ،‬مغزهای کوچک‬ ‫زنگ زده و متری شیش و نیم دیگر اثار موفق این سینما بودند‪.‬‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۱‬همچون سال های گذشته با اکران اثار متفاوتی‬ ‫در چرخه اکران عید نوروز و عید فطر همراه بود‪ ،‬اثاری شامل‬ ‫کمدی‪ ،‬پلیسی‪ ،‬جاسوسی و سینمای اجتماعی که هرکدام به‬ ‫امید فروش بیشتر در گیشه راهی اکران پسا کرونا شده بودند اما‬ ‫در این میان سینمای اجتماعی دچار شکست سنگینی شد‪.‬این‬ ‫شکست سنگین تا جایی پیش رفت که سازندگان فیلم سینمایی‬ ‫شادروان که در جشنواره فیلم فجر اصرار داشتند که این فیلم‬ ‫کمدی نیست و اثری اجتماعی است در تبلیغات صرفا به کمدی‬ ‫بودن این فیلم سینمایی اشاره کردند تا بتوانند جایگاهی در گیشه‬ ‫داشتهباشند‪.‬‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -1 -1398‬چون تحدید حدود شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک شماره ‪ 6‬فرعی از ‪-3982‬‬ ‫اصلی واقع مزرعه یک باغی بخش سه نایین که طبق پرونده ثبتی به نام اقای سید محمد موسی کاظمی‬ ‫فرزند سید رضا و غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به‬ ‫دستور قسمت اخیر از ماده ‪ 15‬قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه‬ ‫شنبه ‪ 1401/06/01‬ساعت ‪ 9‬صبح در محل شروع و به عمل خواهد امد‪ .‬لذا به موجب این اگهی به کلیه‬ ‫مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و‬ ‫صاحبان امالک مطابق ماده ‪ 20‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا ‪ 30‬روز پذیرفته خواهد‬ ‫شد و طبق تبصره ‪ 2‬ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یکماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید‪ .‬تاریخ انتشار ‪ 1401/05/10‬اباذر مهیمن رییس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک نایین م الف ‪1358339‬‬ ‫تاسیس شرکت سهامی خاص مرجع اهن اصفهان تاو‬ ‫درتاریخ ‪ 1401/05/08‬به شماره ثبت ‪ 71680‬به شناسه ملی‬ ‫‪14011377650‬‬ ‫ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع‬ ‫عموم اگهی میگردد‪ .‬موضوع فعالیت ‪:‬انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی (خرید و‬ ‫فروش) و خدماتی در زمینه مصنوعات فلزی و فوالدی و انجام خدمات‬ ‫فلزی و شکل دادن ورق های فوالدی در مقاطع مورد نیاز صنایع ‪ .‬خرید و‬ ‫فروش‪،‬واردات‪،‬صادرات و انبارداری کاالهای مجاز بازرگانی و اوراق مربوط به‬ ‫ان‪ ،‬دریافت تسهیالت ارزی و ریالی از منابع داخلی و خارجی صرفا جهت تحقق‬ ‫اهداف شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع درصورت‬ ‫لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت ‪ :‬از تاریخ ثبت به‬ ‫مدت نامحدود مرکز اصلی ‪ :‬استان اصفهان‪ ،‬شهرستان برخوار‪ ،‬بخش حبیب اباد‪،‬‬ ‫روستای شهرک صنعتی دولت اباد‪ ،‬شهرک صنعتی دولت اباد‪ ،‬بلوار امام خمینی‪،‬‬ ‫خیابان پروین‪ ،‬طبقه همکف‪ ،‬کدپستی ‪ 8341650002‬سرمایه شخصیت حقوقی‬ ‫عبارت است از مبلغ ‪ 1,000,000,000‬ریال نقدی منقسم به ‪ 100000‬سهم‬ ‫‪ 10000‬ریالی تعداد ‪ 100000‬سهم ان با نام عادی مبلغ ‪ 1000000000‬ریال‬ ‫توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ‪ 1401526‬مورخ ‪ 1401/05/03‬نزد‬ ‫بانک بانک صادرات ایران شعبه جاده دولت اباد با کد ‪ 4275‬پرداخت گردیده است‬ ‫اعضا هیئت مدیره اقای حسین باالپور به شماره ملی ‪ 1271467704‬به سمت‬ ‫نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سال اقای مهدی جابرزاده به شماره ملی‬ ‫‪ 1286573637‬به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سال خانم زهرا جابرزاده‬ ‫به شماره ملی ‪ 1293072427‬به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سال‬ ‫و به سمت مدیرعامل به مدت ‪ 2‬سال دارندگان حق امضا ‪ :‬کلیه اوراق و اسناد‬ ‫بهادار و تعهد اور شرکت از قبیل چک ‪ ،‬سفته ‪ ،‬بروات ‪ ،‬قرارداد ها عقود اسالمی و‬ ‫همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت‬ ‫معتبر می باشد‪ .‬اختیارات مدیر عامل ‪ :‬طبق اساسنامه بازرسان اقای امیرحسین‬ ‫قدیری به شماره ملی ‪ 1271063646‬به سمت بازرس اصلی به مدت ‪ 1‬سال خانم‬ ‫زهره حقیقی به شماره ملی ‪ 2091271004‬به سمت بازرس علی البدل به مدت‬ ‫‪ 1‬سال روزنامه کثیر االنتشار اصفهان امروز جهت درج اگهی های شرکت تعیین‬ ‫گردید‪ .‬ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری اصفهان (‪)1358462‬‬ ‫ابراهیم حسن بیگی با بیان این که برخی از رسومات و‬ ‫فرایض عاشورایی سطحی هستند‪ ،‬می گوید‪ :‬تحریفات عاشورا‬ ‫اصال جدی گرفته نشده است و هزار سال است برخی دروغ ها‬ ‫به واقعه کربال بسته شده و خیلی ها در طول تاریخ اصرار دارند‬ ‫ان ها را تکرار کنند‪.‬‬ ‫این نویسنده که سال گذشته رمانی درباره ماجرای عاشورا‬ ‫به نام «وسوسه های ناتمام» در انتشارات «کتابستان» منتشر‬ ‫کرده در گفت وگو با ایسنا درباره این که شرکت در مراسم های‬ ‫مذهبی در ایام محرم در دوران کودکی چه تاثیری بر‬ ‫شکل گیری فضای فکری اش برای نوشتن رمان های مذهبی‬ ‫داشته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مرتب در کالس های داستان نویسی به‬ ‫جوان ترها َمثل معروف «از کوزه همان تراود که در اوست»‬ ‫را گفته و مطرح کرده ایم‪ .‬اگر نویسنده به خود دروغ بگویید‪،‬‬ ‫گرفتار تصنع می شود اگر می خواهد این اتفاق برایش نیفتد‪ ،‬باید‬ ‫چیزی را بنویسد که در درون خودش نهادینه شده است؛ کسی‬ ‫درباره جنگ می تواند بنویسد که جنگ را تجربه کرده باشد‪،‬‬ ‫فقر را کسی می تواند بنویسد که ان را تجربه کرده باشد‪ .‬درباره‬ ‫مبانی دینی و بخصوص عاشورا هم کسی می تواند بنویسد‬ ‫که یا اطالعات و معلومات کتابی دارد و درس دانشگاهی ان‬ ‫را خوانده و یا این که از بچگی در محیط و فضای خانوادگی‬ ‫مذهبی تربیت شده است‪ .‬او افزود‪ :‬افرادی مثل من که قبل از‬ ‫انقالب در یک خانواده مذهبی تربیت شده ایم و بعد از انقالب‬ ‫هم مطالعاتمان در این حوزه بود‪ ،‬به تبع تحت تاثیر شکل گیری‬ ‫عقاید و باورهای مذهبی خودمان هستیم‪ .‬هر چیزی را که‬ ‫می خواهیم در قالب داستان بگوییم‪ ،‬در واقع در زمان محرم‬ ‫و صفر و در قالب شرکت دسته های عزاداری و مساجد و‬ ‫هیئت ها در ما نهادینه شده است‪ .‬عقاید و باورهایمان‪ ،‬اموخته‬ ‫شده صرف نیستند بلکه اموختن و اموزش به این باورهای‬ ‫دینی کمک کرده است تا ما به یقین در این حوزه برسیم‪ .‬من‬ ‫هم در حوزه ادبیات کودک و نوجوان داستان درباره عاشورا‬ ‫دارم و هم در حوزه بزرگسال که قطعا این باورهای میدانی و‬ ‫بومی در نوشتن این داستان ها تاثیرگذار بوده است‪.‬‬ ‫حسن بیگی در توضیح این که درباره واقعه عاشورا به چه‬ ‫چیزهایی کمتر پرداخته شده که باید توجه بیشتری نسبت‬ ‫به ان ها شود‪،‬گفت‪ :‬نکته ای که وجود دارد و سعی کرده ام در‬ ‫الیه های درونی «وسوسه های ناتمام» به ان بپردازم این است‬ ‫که در برگزاری مراسم های عزاداری کمتر به انگیزه های عمیق‬ ‫ان دوره که باعث این واقعه شد‪ ،‬پرداخته ایم‪ ،‬فقط گفتیم امام‬ ‫حسین(ع) با ظلم جنگید‪ ،‬امام حسین(ع) نخواست زیر بیعت‬ ‫یزید برود و‪ ...‬اما این که واقعا در شرایط امروزی چطور می شود‬ ‫امام حسین (ع) را الگو قرار داد و زیر بار ظلم نرفت‪ ،‬نکته ای‬ ‫است که به ان نپرداخته ایم و در ما نهادینه شده نیست‪.‬‬ ‫این داستان نویس با بیان این که برخی از رسومات و‬ ‫فرایض عاشورایی که برگزار می شود‪ ،‬شعارزده هستند وعمیق‬ ‫نیستند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬تحریفات عاشورا اصال جدی گرفته نشده‬ ‫است‪ .‬هزار سال است که برخی دروغ ها به واقعه کربال بسته‬ ‫شده و خیلی ها در طول تاریخ اصرار دارند‪ ،‬ان ها را تکرار کنند‬ ‫بخصوص در مداحی ها‪ .‬این ها انحرافاتی است که شهید‬ ‫مطهری‪ ،‬شریعتی و دیگر علمای روشنفکر دینی با دیدگاه های‬ ‫مختلف بیان کرده اند که متاسفانه کمتر به ان ها پرداخته شده‬ ‫و کاش بیشتر به ان پرداخته شود‪.‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت سهامی خاص سپاهان سامع به شناسه ملی‬ ‫‪ 10260333496‬و به شماره ثبت ‪12320‬‬ ‫به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ‪ 1401/04/20‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد سعید‬ ‫امانی فرانی به شماره ملی ‪ 0045839263‬به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس‬ ‫هیئت مدیره و محمود عارفیان جزی به شماره ملی ‪ 1284583686‬به سمت رئیس‬ ‫هیئت مدیره و محمدرضا امانی فرانی به شماره ملی ‪ 1289442282‬به سمت عضو‬ ‫اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدندکلیه اوراق و اسناد مالی شرکت با یک امضاء از‬ ‫دو امضاء رئیس هیئت مدیره و یا مدیر عامل با مهر شرکت معتبر است‪ .‬اداره کل ثبت‬ ‫اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان‬ ‫(‪)1358458‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت سهامی خاص سپاهان سامع‬ ‫به شناسه ملی ‪ 10260333496‬و به‬ ‫شماره ثبت ‪12320‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ‪1401/04/20‬‬ ‫تصمیمات ذیل اتخاذ شد سعید امانی فرانی با کد ملی ‪ 0045839263‬و محمود‬ ‫عارفیان جزی با کد ملی ‪ 1284583686‬و محمدرضا امانی فرانی با کد ملی‬ ‫‪ 1289442282‬بعنوان اعضاء اصلی هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب‬ ‫گردیدند موسسه حسابرسی اگاه تدبیر حسابداران رسمی به شماره ثبت ‪2318‬‬ ‫و شناسه ملی ‪ 10100592389‬به سمت بازرس اصلی و ناصر اخالص کد ملی‬ ‫‪ 0048015242‬به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید‪.‬‬ ‫روزنامه اصفهان امروز جهت درج اگهی و دعوتنامه های شرکت انتخاب گردید‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری اصفهان (‪)1358465‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت سهامی خاص یکتای‬ ‫زاینده رود به شناسه ملی ‪ 10260419689‬و به‬ ‫شماره ثبت ‪21113‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪1401/03/24‬‬ ‫تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬ماده ‪ 38‬اساسنامه بدین شرح اصالح گردید‪:‬‬ ‫امضای صورتجلسات مالی از جمله امضای اوراق و اسناد بهادار و تعهد‬ ‫اور شرکت قراردادها ‪ ،‬عقود اسالمی ‪ ،‬رهن اموال شرکت ‪ ،‬اسناد تجاری (‬ ‫چک ‪ ،‬سفته ‪ ،‬بروات) و انجام مکاتبات و امور اداری شرکت با امضای مدیر‬ ‫عامل منفردًا و با مهر شرکت معتبر است و خرید ‪ ،‬فروش اموال شرکت‬ ‫با امضای مشترک مدیرعامل و نایب رئیس هیت مدیره و با مهر شرکت‬ ‫معتبر می باشد‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان (‪)1358468‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫افزایش نفوذ کاالهای ایرانی در‬ ‫عمان‬ ‫رئیس سازمان توسعه تجارت می گوید‪ ،‬شرایط برای افزایش‬ ‫تعامالت تجاری میان ایران و عمان وجود دارد و دو طرف باید‬ ‫از این فرصت نهایت استفاده را ببرند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬نشستی‬ ‫با حضور علیرضا پیمان پاک‪ ،‬معاون وزیر صمت و رئیس‬ ‫سازمان توسعه تجارت‪ ،‬علی رسولیان‪ ،‬معاون وزیر صمت و‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی و‬ ‫محسن ضرابی‪ ،‬رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان‬ ‫در ساختمان سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران برگزار شد‪ .‬در این نشست حاضران تفاهم نامه مشترکی‬ ‫را به منظور ارتقای سهم حضور تولیدکنندگان و صنعت گران‬ ‫کشور (مستقر در شهرک های صنعتی سراسر کشور) در‬ ‫نمایشگاه هایتخصصیعمان‪،‬توسعهنفوذکاالهایغیرنفتی‬ ‫ایرانی در بازار عمان با هدف افزایش حجم مبادالت تجاری‬ ‫دو کشور از طریق ارائه مشوق ها و حمایت های یارانه ای به‬ ‫شرکت های توانمند تولیدی و یا صادراتی در بخش خصوصی‬ ‫ایران امضا کردند‪ .‬پیمان پاک در خصوص جزئیات این‬ ‫تفاهم نامه گفت‪ :‬اقدامات بسیار خوبی در خصوص بهبود و‬ ‫ارتقای ارتباطات میان اتاق بازرگانی ایران و عمان صورت‬ ‫گرفته که بسیار موثر بوده است‪ .‬وی همچنین با اشاره به‬ ‫راه اندازی خط مستقیم دریایی میان دو کشور ایران و عمان‬ ‫با حمایت دولت‪ ،‬افزود‪ :‬مسائل ضمانتی از قبیل بحث صندوق‬ ‫ضمانت صادرات در مرحله ارائه خدمات است و نهایتا برای‬ ‫استفاده از تمام ظرفیت ها و امتیازاتی که در دولت برای توسعه‬ ‫تجارت وجود دارد‪ ،‬تالش های موثر انجام پذیرفته است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان توسعه تجارت‪ ،‬حمایت ها و پشتیبانی های‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی را یکی از‬ ‫این امتیازها برشمرد و اضافه کرد‪ :‬بر اساس این تفاهم نامه‪،‬‬ ‫حمایت ها و برنامه هایی که در دولت برای اعزام هیات ها و‬ ‫برگزاری نمایشگاه هایی در کشور عمان صورت می گیرد‪،‬‬ ‫هدفمندتر خواهد شد‪ .‬بر اساس گزارش سازمان توسعه‬ ‫تجارت‪ ،‬پیمان پاک همچنین با بیان اینکه یکپارچه کردن‬ ‫برنامه ها‪ ،‬منظم کردن اهداف و استراتژی ها در خصوص اعزام‬ ‫هیات ها و برگزاری نمایشگاه ها منجر به هم افزایی بیشتر شده‬ ‫و اثار مثبت و موثری در پی خواهد داشت‪ ،‬گفت‪ :‬امضای این‬ ‫تفاهم نامه در راستای اقدامات کالن سازمان توسعه تجارت‬ ‫است تا تمام اموری که در دولت در راستای توسعه و تجارت‬ ‫است‪ ،‬یکپارچه‪ ،‬منظم و با برنامه شده و بیشترین تاثیر را در‬ ‫تجارت با کشورهای همسایه در پی داشته باشد‪.‬‬ ‫تخصیصشمارهاقتصادی‬ ‫جدید به مودیان مالیاتی‬ ‫رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت‪ :‬به تمامی مودیانی‬ ‫که ثبت نام خود را در نظام مالیاتی تکمیل کرده باشند‪،‬‬ ‫شماره اقتصادی منحصر به فرد تخصیص داده می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا از سازمان مالیاتی‪ ،‬داود منظور از تخصیص‬ ‫شماره اقتصادی جدید به مودیان از اول مردادماه امسال خبر‬ ‫داد و اظهار کرد‪ :‬در این زمینه دستورالعملی تهیه شده و به‬ ‫ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابالغ شده که در ان‬ ‫دستورالعمل‪ ،‬نحوه اعالم شماره اقتصادی جدید به مودیان و‬ ‫همچنین نحوه استفاده از شماره اقتصادی تشریح شده است‪.‬‬ ‫به گفته وی دستورالعمل ترتیبات اجرایی مربوط به استفاده از‬ ‫شماره اقتصادی جدید‪ ،‬در راستای اجرای قانون پایانه های‬ ‫فروشگاهی و سامانه مودیان و با توجه به ضرورت تخصیص و‬ ‫بهره برداری از شماره اقتصادی و با عنایت به ماده ‪ ۶‬ائین نامه‬ ‫اجرایی تبصره ‪ ۳‬ماده ‪ ۱۶۹‬قانون مالیات‏ های مستقیم و ماده ‪۸‬‬ ‫ایین نامه اجرایی ماده ‪ ۹۵‬قانون مذکور‪ ،‬صورت گرفته است‪.‬‬ ‫در بازار دخالت نکنید‬ ‫عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید‪ ،‬دولت‬ ‫باید به جای تداوم شیوه هایی مانند دخالت در بازار‪ ،‬به سمت‬ ‫اعتماد به مکانیزم عرضه و تقاضا حرکت کند‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫در هفته گذشته خبری از تغییر شیوه قیمت گذاری کاالها روی‬ ‫خروجی رسانه ها قرار گرفت که بار دیگر بخش خصوصی را‬ ‫در شوک فرو برد‪ .‬بر اساس انچه سرپرست سازمان حمایت‬ ‫تولیدکنندگان و مصرف کنندگان‪ ،‬حدود دو هفته پس از روی‬ ‫ت اعالم کرد‪،‬‬ ‫کارامدنش در قالب یک نامه به معاونان وزیر صم ‬ ‫فرایند قیمت گذاری کاال پیچیده تر از گذشته خواهد شد‪ .‬وی در‬ ‫نامه خود اعالم کرده است که بر اساس تصمیمات بند ستاد‬ ‫تنظیم بازار درباره روند درخواست افزایش قیمت کاالها از طریق‬ ‫دفاتر تخصصی مرتبط در وزارت صمت‪ ،‬مقرر شده است که در‬ ‫فرایند قیمت گذاری‪ ،‬پیشنهادات صنوف و کارخانه دارا ن از سوی‬ ‫دفاتر تخصصی وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫منتقل شود‪ .‬این پیشنهادات بعد از بررسی در سازمان حمایت‬ ‫به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع می شود و بعد از بررسی‬ ‫و تایید‪ ،‬در ستاد تنظیم بازار تصویب و سپس به استحضار‬ ‫ریاست جمهوری می رسد و در نهایت بعد از تایید رئیس جمهوری‬ ‫قیمت جدید اعالن رسمی می شود‪ .‬فرایند افزایش قیمت کاالها‬ ‫درحالی قرار است سخت تر و پیچیده تر شود که فعاالن اقتصادی‬ ‫به ویژه در ماه های اخیر و پس از اصالح نظام پرداخت یارانه‬ ‫و حذف ارز ترجیحی‪ ،‬خواستار کاهش مداخالت دولت در‬ ‫قیمت گذاری شده اند‪ .‬اما به اعتقاد انان این درخواست نه تنها‬ ‫مورد توجه قرار نگرفته که حاال به موجب نامه سازمان حمایت‬ ‫مقرر شده است افزایش قیمت کاالها‪ ،‬بعد از طی کردن مراحل‬ ‫متعدد‪ ،‬در نهایت به تایید رئیس جمهوری هم برسد؛ در حالی که‬ ‫این شیوه‪ ،‬کار را سخت تر و طوالنی تر می کند و تولید را هم در‬ ‫مخاطره قرار می دهد‪.‬‬ ‫دوشنبه | ‪ 10‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4411‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫تاکنون ‪ ۵۴‬مجموعه پذیرش شده اند‬ ‫فرابورس اماده پذیرش شرکت های دانش بنیان اصفهان‬ ‫مدیرعامـل فرابـورس ایـران در نشسـت‬ ‫خبـری همایـش فرصت هـای تامیـن‬ ‫مالـی شـرکت های دانـش بنیـان‪ ،‬بـا‬ ‫اشـاره به اینکه اسـتان اصفهـان به لحاظ‬ ‫تعـداد فعـاالن و شـرکت های حاضـر در‬ ‫فرابـورس جـز یکـی از اسـتان های فعال‬ ‫محمدمنزه‬ ‫در بـازار سـرمایه اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬سـازمان فرابورس در سـال‬ ‫جـاری بـا یـک رویکرد جدیـد‪ ،‬تنها فعالیـت خـود را در بازار‬ ‫سـرمایه محدود به اسـتان تهـران نکرده اسـت؛ بلکه معتقد‬ ‫اسـت بـازار سـرمایه بـازاری بـه وسـعت ایـران اسـت و به‬ ‫همیـن جهت پذیرش شـرکت های دانش بنیـان را در دیگر‬ ‫اسـتان ها را از محورهـای اصلـی خـود قـرار داده اسـت‪.‬‬ ‫میثـم فدایـی واحـد بـا بیـان اینکـه امید اسـت تا از اسـتان‬ ‫اصفهـان شـرکت های مختلفی را در فرابـورس جذب کنیم‪،‬‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬در حال حاضـر ظرفیت توسـعه فعالیت هـا برای‬ ‫شـرکت های دانش بنیـان در بـازار سـرمایه فراهـم شـده‬ ‫اسـت‪ .‬ما سـعی داریم بـا بازدید از شـرکت های دانش بنیان‬ ‫و حضـور در پـارک علـم و فناوری اسـتان‪ ،‬شـرکت هایی را‬ ‫کـه ظرفیت و توانایی حضور در بازار سـرمایه داشـته باشـند‬ ‫را شناسـایی و بـا اسـتفاده از ابزارهـای مناسـب بـرای ان ها‬ ‫تامین مالی داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫او ادامـه داد‪ :‬شـرکت های دانـش بنیـان مراحل مختلفی‬ ‫را از ایـده تـا مرحلـه رشـد و توسـعه یافتگـی خـود طـی‬ ‫می کننـد‪ .‬در حـوزه تامیـن مالـی ایده هـا صندوق هـای‬ ‫جسـورانه در فـرا بـورس فعـال هسـتند‪ .‬در حـال حاضر ‪۱۴‬‬ ‫صنـدوق جسـورانه فعالیـت می کنند و ایـن صندوق ها منابع‬ ‫مالـی خـود را پـس از جمـع اوری در جهت سـرمایه گذاری‬ ‫بـر اسـتارتاپ های مختلف بـه کار می گیرند‪ .‬طی سـال های‬ ‫اخیـر اسـتارت اپ های مختلفـی از ایـن طریـق تامین مالی‬ ‫شـده اند‪ .‬اکنـون بیـش از ‪ ۴۰۰‬میلیـارد تومان منابـع در این‬ ‫صندوق هـا وجـود دارد کـه امـاده تزریـق بـه شـرکت های‬ ‫دانـش بنیان اسـت‪.‬‬ ‫او بـا اشـاره بـه اینکـه یکـی دیگـر از روش هـای تامین‬ ‫مالـی شـرکت های دانش بنیـان‪ ،‬صندوق هـای تامین مالی‬ ‫جمعـی اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬در حـال حاضـر ‪ ۱۴‬سـکوی‬ ‫تامیـن مالـی جمعـی داریـم کـه امـاده سـرویس دهـی به‬ ‫مراکـز دانـش بنیـان در سراسـر کشـور و به ویژه در اسـتان‬ ‫اصفهان هسـتند‪ .‬در سـال گذشـته‪ ،‬نزدیک بـه ‪ ۱۰۲‬میلیارد‬ ‫تومـان تامیـن مالـی جمعـی بـرای دانـش بنیان هـا انجـام‬ ‫گرفـت و از ابتـدای سـال تاکنـون نیـز ‪ ۷۵‬میلیـارد تومـان‬ ‫منبـع مالـی بـرای ان هـا جمع اوری شـده اسـت‪.‬‬ ‫مدیرعامـل فرابـورس ایـران خاطر نشـان کـرد‪ :‬یـک‬ ‫شـرکت دانـش بنیـان از اصفهـان در صنـدوق تامیـن مالی‬ ‫جمعـی به میـزان ‪ 8‬میلیارد تومان سـرمایه جذب کـرد و در‬ ‫ایـن زمینـه درامـد خوبـی را به دسـت اورد‪.‬‬ ‫بـه گفتـه فدایـی واحـد‪ ،‬در حـال حاضـر چهـار صندوق‬ ‫سـرمایه گذاری خصوصـی در بـازار بـرای شـرکت های کـه‬ ‫نیـاز بـه تجدید سـاختار مالـی دارنـد در اختیـار داریم‪.‬‬ ‫او در خصـوص نحـوه پذیرش شـرکت های دانش بنیان‬ ‫در بـازار سـرمایه گفـت‪ :‬تاکنون ‪ ۵۴‬شـرکت دانش بنیان در‬ ‫بـازار سـرمایه پذیـرش شـده اند که ‪ ۱۹‬شـرکت در سـازمان‬ ‫فرابـورس و پنـج شـرکت در شـرف عرضه در بازار هسـتند‬ ‫و اسـتان اصفهـان از ایـن امـار سـهم خوبـی را بـه خـود‬ ‫اختصـاص داده اسـت‪ .‬در سـال جـاری بـرای شـرکت های‬ ‫دانـش بنیان یک مسـیر ثبتـی را تعیین کردیـم که پذیرش‬ ‫ایـن مراکـز با سـرعت خوبـی در فرابـورس پیش بـرود‪ .‬در‬ ‫حوزه پذیرش اسـتارتاپ ها نیز اسـتارتاپ تپسـی در سـامانه‬ ‫پذیرش شـد‪ .‬ما برای شـرکت های دانش بنیان مسـیر سـبز‬ ‫را درنظـر گرفته ایـم تـا ان ها بتوانند برای توسـعه خـود وارد‬ ‫بازار سـرمایه شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامـل فرابورس ایران در ارتبـاط با اینکه از ظرفیت‬ ‫«شـرکت پـروژه» نیز می تـوان در مورد شـرکت های دانش‬ ‫بنیـان اسـتفاده کـرد‪ ،‬یاداور شـد‪ :‬شـرکت تجلی بـه عنوان‬ ‫اولین شـرکت پروژه شـرکت در بازار سـرمایه پذیره نویسـی‬ ‫شـد و تاکنـون بازدهـی خوبـی را بـرای سـرمایه گـذاران‬ ‫داشـته اسـت‪ .‬یکـی از اهـداف مـا ایـن اسـت کـه مراکـز‬ ‫ت پـروژه را در اسـتان اصفهان شناسـایی کنیـم و ان‬ ‫شـرک ‬ ‫را بـه فرابـورس ارائـه دهیـم‪ .‬اکنـون در اسـتان اصفهان به‬ ‫دنبـال شناسـایی ظرفیت هـای دانش بنیان هـا قابـل ارائه در‬ ‫فرابورس هسـتیم‪.‬‬ ‫او بـا بیـان اینکـه فراینـد پذیرش شـرکت در بـازار پایه‬ ‫انجـام نمی شـود و تمـام پذیرش هـا بـازار اصلـی اتفـاق‬ ‫می افتـد‪ ،‬گفـت‪ :‬فرابـورس بـه عنوان یـک نهـاد نظارتی و‬ ‫حاکمیتـی نحـوه نظـارت بـر طرح هـای سـرمایه گذاری را‬ ‫بررسـی می کنـد و ان هـا را بـه مراکز بـر پایه دانـش بنیان‬ ‫معرفـی می کنـد‪ .‬در حـال حاضـر روش مبتنـی بـر بدهـی‬ ‫یکـی از روش هـای تامیـن مالی در بازار سـرمایه اسـت که‬ ‫نـرخ سـود ان در در طـرح تامیـن مالـی جمعـی بسـیار باال‬ ‫اسـت و فرصت مناسـبی برای سـرمایه گذاران فراهم اورده‬ ‫اسـت‪ .‬فدایـی واحـد اظهـار داشـت‪ :‬اسـتان اصفهـان جزو‬ ‫سـه اسـتان برتر کشـور در میزان شـرکت های دانش بنیان‬ ‫اسـت‪ .‬امـا باید دید تاکنـون چند همایش بـرای تامین مالی‬ ‫مراکـز دانـش بنیـان برگزار شـده اسـت؟ ما سـعی کرده ایم‬ ‫بـا مجـوز دهـی منطقـه ای مشـکالت مالـی ایـن مراکز در‬ ‫اسـتان ها برطـرف کنیم‪ .‬هم چنین سـعی داریم تـا نهادهای‬ ‫مالـی که فعال هسـتند را به سـمت اسـتان ها سـوق بدهیم‬ ‫تـا بـا شـرکت های دانـش بنیـان فعـال در اسـتان ها اشـنا‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار روزنامـه «اصفهـان‬ ‫امـروز» مبنـی بـر اینکـه رویکـرد سـازمان فرابـورس بـر‬ ‫حمایـت از ایده هـای خالق چگونه بوده اسـت‪ ،‬اظهـار کرد‪:‬‬ ‫حمایت هایـی در ایـن مورد انجـام گرفته اما مقـدار ان قابل‬ ‫توجـه نبـوده اسـت‪ .‬بـازار دارای فکـری کـه در سـال های‬ ‫اخیـر در همین راسـتا فعالیت می کرد اما نتوانسـت موفقیت‬ ‫خوبـی را بـه دسـت اورد و طرح هـای ان بـرای جـذب‬ ‫نهادهـای مالـی جـذاب نبود‪.‬‬ ‫معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه مطرح کرد‬ ‫حفظ اشتغال و حمایت از مصرف کنندگان با مدیریت بازار داخل‬ ‫ادامه روند کاهشی قیمت محصوالت فوالدی ازجمله‬ ‫انــواع ورق‪ ،‬خریداران این نوع محصــوالت را با تحمل‬ ‫زیان هایی روبرو نموده اســت و تــداوم این روند می تواند‬ ‫موجب تعطیلی برخی کارخانجات تولیدکننده و در ادامه به‬ ‫تعدیل فعالیت ها و حتی تعدیل نیروی انسانی شاغل در این‬ ‫چرخه شود‪ ،‬بنابراین زنجیره فوالد باید به گونه ای مدیریت‬ ‫و حمایت شود که در هیچ یک از حلقه های ان شاهد از هم‬ ‫گسستگینباشیم‪.‬‬ ‫به گزارش اصفهان امروز‪ ،‬طهمورث جوانبخت معاون‬ ‫فروش و بازاریابی فوالد مبارکه‪ ،‬در گفت وگویی به برخی‬ ‫مشــکالت و راهکارهای این حوزه اشاره نموده است که‬ ‫می خوانید؛‬ ‫‪ ÁÁ‬مدیریت بازار محصوالت فوالدی از چه نظر‬ ‫اهمیت دارد؟‬ ‫به طورخالصهبه منظورجلوگیریازتعطیلیکارخانجات‬ ‫و حفظ اشتغال در زنجیره فوالد این امر اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫با توجه به روند نزولی قیمت ها در بازار جهانی در چندماهه‬ ‫گذشته‪ ،‬در بازار ایران نیز روند کاهشی قیمت محصوالت‬ ‫فوالدی ازجمله محصوالت تخت در سه ماهه گذشته ادامه‬ ‫داشــته است‪ .‬این کاهش قیمت با توجه به تحویل سلف‬ ‫محصوالت باعث گردیده خریداران‪ ،‬زمان تحویل محصول‬ ‫با زیان هایی روبرو گردند‪ .‬تداوم این روند می تواند موجب‬ ‫تعطیلی برخی کارخانجــات تعدیل فعالیت ها و در پی ان‬ ‫تعدیل نیرو در ان ها شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬به نظر شما راهکار چیست؟‬ ‫به منظور جلوگیری از این اتفاق و وارد امدن مشکالت‬ ‫عدیده به حوزه اشــتغال در زنجیره فوالد الزم است بازار‬ ‫محصوالت فوالدی به ویژه ورق گرم به شکلی مدیریت‬ ‫گردد که کاهش قیمت متوقف گردیده و یا حداقل در دوره‬ ‫زمانی بلندمدت تری اتفاق افتد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬در حوزه ورق گرم در بازار ایران فعال میزان‬ ‫عرضه محصوالت فوالد مبارکه چقدر است؟‬ ‫در شــرایط فعلی تقاضــای محصــوالت فوالدی‬ ‫کاهش یافته و به نظر می رســد دیگر نیاز به عرضه ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار تنی فوالد مبارکه در هرماه وجود ندارد‪ ،‬به ویژه اینکه‬ ‫بخشــی از این عرضه ها باید از منابع وارداتی تامین گردد‬ ‫و در این شــرایط به هیچ عنوان به صالح صنایع کشور و‬ ‫زنجیره فوالد نیســت‪ .‬بر همین اساس الزم است میزان‬ ‫عرضه فوالد مبارکه کاهش یافته و به شرایط قبل اصالح‬ ‫گردد و عرضه های این شــرکت در ورق گرم از ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫تن به ‪ ۲۷۰‬هزار تن کاهش یابند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ایا برنامه ای برای تهاتر اسلب با ورق گرم‬ ‫وجود دارد؟‬ ‫مدتی اســت تهاتر اسلب فوالدی با ورق فوالدی در‬ ‫بازار مطرح گردیده اســت که این اتفاق به هیچ عنوان در‬ ‫بازار ایران نخواهد افتــاد و ضرورتی برای این مهم نیز‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬این طرح در زمانی که فوالد مبارکه ملزم به‬ ‫عرضه ‪ ۴۰۰‬هزار تن است‪ ،‬می تواند برای جبران کمبود‬ ‫محصــول تا این مقدار اجرا گردد اما با کاهش عرضه در‬ ‫بازار و توافق وزارت صنعــت‪ ،‬معدن و تجارت با عرضه‬ ‫ماهانه ‪ ۲۷۰‬هزار تنی فوالد مبارکه عمال ضرورتی برای‬ ‫تهاتر اســلب با تختال نیست‪ .‬این طرح در جهت تامین‬ ‫کســری محصوالت فوالدی مطرح گردیده که در این‬ ‫شــرایط اقتصادی نبوده و ضرورتی برای اجرا نیز ندارد‪.‬‬ ‫الزم اســت تاکید کنم در حال حاضر هیــچ برنامه ای‬ ‫برای تهاتر اســلب با کالف گرم و عرضه در بازار داخلی‬ ‫وجــود ندارد و حتی فوالد مبارکــه اقدامی برای واردات‬ ‫محصوالت گرم و عرضه در بازار در دســتور کار ندارد و‬ ‫پیگیر اصالح حجم عرضه تکلیفی در کمیته مدیریت بازار‬ ‫کاالهای پایه است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تداوم شــرایط فعلی و کاهش قیمت چه‬ ‫مشکالتی را می تواند ایجاد کند؟‬ ‫در صورت تداوم این روند کاهشــی قیمت ها در بازار‪،‬‬ ‫به احتمال زیاد در ابتدا شرکت های مصرف کننده محصوالت‬ ‫فوالدی در پایین دســت زنجیره فوالد با مشکالتی جهت‬ ‫تامین مبالغ اعتبارات اســنادی خود روبرو خواهند شد و در‬ ‫حقیقت این شرکت ها را برای پرداخت اعتبارات اسنادی با‬ ‫چالــش روبرو کند که این چالش می تواند منجر به تعدیل‬ ‫تولید در کارخانجات پایین دستی و حتی تعدیل نیرو و کاهش‬ ‫اشتغال گردد‪ .‬در ادامه این مشکل به حلقه های باالدستی‬ ‫زنجیره تولید منتقل خواهد شد و در چند ماه اینده تمامی‬ ‫زنجیره فوالد متاثر از این موضوع خواهد گردید‪ .‬این موضوع‬ ‫حتی می تواند مشــکالت اقتصادی برای نظام بانکی به‬ ‫همراه داشته باشد و الزم است هر چه سریع تر تدابیری برای‬ ‫جلوگیری از شدت این مشکالت اندیشیده شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬سخنپایانی؟‬ ‫الزم اســت سیستم بانکی کشور نیز همکاری الزم با‬ ‫تولیدکنندگان زنجیره فوالد کشــور داشــته باشند تا این‬ ‫تولیدکننــدگان با چالش جدی مواجه نگردند‪ ،‬در غیر این‬ ‫صورت احتمال اینکه تعدادی از تولیدکنندگان کشــور به‬ ‫علت بدهی های بانکی با ورشکستگی روبرو شوند بسیار‬ ‫زیاد است‪ ،‬که این مهم با سیاست های کالن دولت محترم‬ ‫جهت راه اندازی شرکت های تعطیل شده و افزایش اشتغال‬ ‫در کشور در تضاد است‪ .‬الزم است هر چه سریع تر نهادهای‬ ‫مختلف چاره اندیشی نموده و از این رخداد جلوگیری نمایند‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجــارت می تواند جهت حمایت‬ ‫از صنایع داخلــی‪ ،‬اقدامات حمایتی ازجمله افزایش تعرفه‬ ‫واردات را در دستور کار قرار داده و به سرعت اجرایی نماید‪.‬‬ ‫با بهره برداری از ‪ ۵‬دستگاه لکوموتیو جدید صورت گرفت‬ ‫نوسازی ناوگان حمل و نقل ریلی ذوب اهن اصفهان‬ ‫نـاوگان حمـل و نقـل ریلـی ذوب اهـن اصفهان بـا بهره‬ ‫بـرداری از ‪ ۵‬دسـتگاه لکوموتیـو مانـوری بـا ظرفیـت ‪۱۲۰۰‬‬ ‫اسـب بخار‪ ،‬نوسـازی شـد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل ذوب اهـن اصفهان در ایین اغـاز بهره برداری‬ ‫از ایـن لکوموتیوهـا بـا حضـور هیـات مدیـره و جمعـی از‬ ‫مسـئولین ایـن شـرکت گفـت‪ :‬سـرعت حمـل و نقـل یـک‬ ‫شـاخص کلیـدی در بهـره وری اسـت کـه تامیـن ایـن‬ ‫لکوموتیوهـا می توانـد این شـاخص را در ذوب اهن ارتقا دهد‪.‬‬ ‫ایـرج رخصتـی بـا اشـاره به اینکـه نـاوگان حمـل و نقل‬ ‫ریلـی ذوب اهن در حال تحول اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬این لکوموتیوها‬ ‫مربـوط بـه یـک برنـد معتبـر جهانـی هسـتند و در ارتقـاء‬ ‫بهـره وری حمـل و نقـل شـرکت تاثیـر بسـیاری دارنـد‪ .‬ایـن‬ ‫تکنولـوژی بـه همـراه دانـش ان به کار گرفته شـده اسـت و‬ ‫منطبـق بـا سیسـتم حمـل و نقـل ریلـی ذوب اهن اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیان اینکه در زمینه تعمیـرات لکوموتیوها‪ ،‬امادگی‬ ‫ارائـه خدمـت بـه راه اهـن جمهـوری اسلامی را نیـز داریم‪،‬‬ ‫اظهار داشـت‪ :‬در همـه بخش های ذوب اهن اصفهان شـاهد‬ ‫مدرنیزاسـیون هسـتیم و از باالترین سطوح تکنولوژی استفاده‬ ‫می کنیـم و لـذا نبایـد تصـور شـود کـه ایـن صنعت بـه دلیل‬ ‫قدمـت نیم قرنـی‪ ،‬از تجهیـزات قدیمی اسـتفاده می کند‪.‬‬ ‫معـاون خریـد ذوب اهـن اصفهـان نیـز در ایـن خصوص‬ ‫گفـت‪ :‬تامیـن ایـن لکوموتیوهـا بـرای تسـریع در جریـان‬ ‫ورود مـواد اولیـه‪ ،‬تخلیـه ایسـتگاه زریـن شـهر و بازگرداندن‬ ‫واگن هـای خالـی بـه مبـادی جهـت بارگیـری و در نتیجـه‬ ‫تسـریع در سـیر بازرگانـی شـرکت های حمـل و نقـل ریلـی‬ ‫جهـت تامیـن مـواد اولیـه ذوب اهـن صورت گرفـت که یک‬ ‫اقـدام بـزرگ محسـوب می شـود‪.‬‬ ‫محمـد جعفـر صالحـی افـزود‪ :‬تلاش می کنیـم ایـن‬ ‫نوسـازی تـداوم داشـته باشـد تـا در چرخه حمـل و نقل ریلی‬ ‫کشـور نیـز تاثیرگذار باشـیم‪.‬‬ ‫وی اظهـار داشـت‪ :‬ذوب اهـن اصفهـان در سـال حدود ‪۷‬‬ ‫میلیـون تـن حمـل و نقـل ریلـی دارد کـه ‪ ۵‬میلیـون تن ان‬ ‫مربـوط بـه مـواد اولیـه اسـت و ‪ ۲‬میلیون تـن ان مربـوط به‬ ‫محصـول اسـت‪ .‬در واقـع ‪ ۷۵‬درصـد حمـل و نقل مـواد اولیه‬ ‫و ‪ ۲۵‬درصـد حمـل و نقل محصـوالت ذوب اهن اصفهان به‬ ‫صـورت ریلـی انجام می شـود‪.‬‬ ‫مدیـر راه اهـن و ترابـری ذوب اهـن اصفهـان نیـز گفت‪:‬‬ ‫وظیفـه اصلـی نـاوگان حمـل و نقلـی ریلـی ذوب اهـن‬ ‫جابه جایـی محصـوالت تولیـدی‪ ،‬چـدن‪ ،‬سـرباره و ورود مواد‬ ‫اولیـه بـه کارخانه اسـت که همگـی از کاالهـای خطرناک در‬ ‫حمـل و نقـل ریلـی محسـوب می شـوند‪.‬‬ ‫حامـد محمدی افـزود‪ :‬حمل و نقل ریلـی ذوب اهن طول‬ ‫خطـی حدود ‪ ۱۳۷‬کیلومتـر و ‪ ۳۰۷‬سـوزن دارد که تجمع این‬ ‫حجـم تجهیـزات در یک فضـای محدود نشـان دهنده قدرت‬ ‫این مجموعه می باشـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬سـال ها بـود کـه حمـل و نقـل ریلـی ذوب‬ ‫اهـن نیازمنـد تزریق خـون تـازه در رگ ها بود کـه تامین این‬ ‫لکوموتیوهـا ایـن نیـاز را رفـع کرد‪.‬‬ ‫مدیـر راه اهـن و ترابـری ذوب اهـن اصفهـان گفـت‪:‬‬ ‫ایـن لکوموتیوهـا بـرای شـرایط اب و هوایـی ایـران طراحی‬ ‫شـدند‪ ،‬توانمندی مناسـب جهت انجـام مانورهای سـنگین و‬ ‫نیمـه سـنگین دارند و بـه لحاظ فنـی‪ ،‬کارشناسـان ذوب اهن‬ ‫اشـنایی کافی با انهـا دارند و برای تعمیر و نگهـداری انها نیز‬ ‫مشـکلی نخواهند داشـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـا وجـود ‪ ۵‬دسـتگاه لکوموتیـو جدیـد فرصت‬ ‫مناسـبی جهـت برنامه ریـزی تعمیـرات اساسـی دیگـر‬ ‫لکوموتیوهـا فراهـم خواهـد شـد‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر‬ ‫محصوالت ذوب اهن می تواند‬ ‫صنعت ساختمان را متحول‬ ‫سازد‬ ‫سردار ابوالقاســم فروتن‪ ،‬رییس حوزه ریاست ستاد کل‬ ‫نیروهای مسلح‪ ،‬سردار حبیبی مدیرعامل بنیاد تعاون ستاد‬ ‫کل نیروهای مسلح و دکتر وزیری مدیرعامل شرکت ارکان‬ ‫ســازه با حضور در ذوب اهن اصفهان ضمن گفتگو با ایرج‬ ‫رخصتی مدیرعامل ودیگر مسئولین این شرکت از خط تولید و‬ ‫پروژه های توسعه ذوب اهن بازدید کردند‪ .‬سردار فروتن در این‬ ‫دیدار‪ ،‬صنعت فوالد کشور را یکی از عرصه های موفق صنعتی‬ ‫در کشور دانست که دستاوردهای ان از جمله افتخارات نظام‬ ‫مقدس جمهوری اسالمی محسوب می شود و افزود ‪ :‬ذوب‬ ‫اهن اصفهان نقش مهمی در رشد صنعت فوالد کشور ایفا‬ ‫کرده است و تالشگران این صنعت‪ ،‬توانستند معنای جهاد‬ ‫و ایثار در صنعت را به خوبی متبلور سازند‪ .‬وی افزود‪ :‬جایگاه‬ ‫دهم ایران در بین تولیدکنندگان فوالد جهان نشان از این دارد‬ ‫که با بهره گیری از روحیه جهادی دستاوردهای بسیار خوبی‬ ‫در کشور حاصل شــده و روند رو به رشد این صنعت‪ ،‬تداوم‬ ‫و شتاب خوبی دارد‪ .‬رییس حوزه ریاست ستاد کل نیروهای‬ ‫مسلح اظهار داشت‪ :‬در عرصه تکنولوژی و صنعت به خوبی‬ ‫توانستیم در مقابل تحریم ها ایستادگی کنیم و پیشرفت های‬ ‫حاصل شده برای دیگر کشورها قابل باور نیست‪ .‬سردار فروتن‬ ‫افزود‪ :‬عقالنیتی که در صنعت فوالد وجود دارد باعث شده در‬ ‫بسیاری از محصوالت فوالدی از واردات بی نیاز شویم که اوج‬ ‫ان را در تولید ریل ذوب اهن اصفهان می توان دید‪ .‬تولید این‬ ‫محصول موجب شد توسعه حمل و نقل ریلی کشور متوقف‬ ‫نشــود و با اتکاء به توان داخلی پیش برود‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫تفاهم نامه ساخت ‪ ۵۰۰‬هزار واحد مسکونی قرارگاه مسکن‬ ‫نیروهای مسلح با وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬افزود‪ :‬استفاده ذوب‬ ‫اهن از تکنولوژی روز دنیا و تولید محصوالت جدید می تواند‬ ‫موجب تحول صنعت ساختمان کشور شود‪ .‬مدیرعامل ذوب‬ ‫اهن اصفهان نیز دراین دیدار با اشــاره به نقش این مجتمع‬ ‫عظیم صنعتی در شکل گیری صنعت فوالد کشور گفت‪ :‬قبل‬ ‫از پیروزی انقالب در کشــور تنها ‪ ۵۰۰‬هزار تن محصوالت‬ ‫فوالدی تولید می شد اما هم اکنون بیش از سی میلیون تن‬ ‫تولید فوالد داریم و ظرفیت تولید این محصول نزدیک به ‪۴۰‬‬ ‫میلیون تن است که عمده ان حاصل تالش ذوب اهنی ها در‬ ‫واحدهایصنعتیمختلفاست‪.‬ویافزود‪:‬صنعتساخت وساز‬ ‫کشور که در حال پیشرفت است باید از تکنولوژی روز بهره‬ ‫بگرید تا ضمن افزایش سرعت ساخت و کاهش هزینه‪ ،‬ایمنی‬ ‫ســاختمان ها نیز افزایش یابد‪ .‬رخصتی اظهار داشت‪ :‬ذوب‬ ‫اهن اصفهان خوشبختانه از تکنولوژی روز دنیا برای تولید‬ ‫محصوالت خاص استفاده می کند و محصوالت این شرکت‬ ‫می تواند در تحول صنعت ساختمان کشور موثر باشد‪.‬‬ ‫بارندگی هایاخیرمتوسط‬ ‫بارش های کشور را ‪ ۱۱‬میلیمتر‬ ‫ارتقا داد‬ ‫سخنگوی صنعت اب با اعالم اینکه اب خیلی مناسبی‬ ‫وارد سدهای کشور نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬سامانه بارشی اخیر که‬ ‫کشورمان را تحت تاثیر قرار داد‪ ،‬سبب شد متوسط بلندمدت‬ ‫بارش که در مردادماه امسال معمو ً‬ ‫ال دریافت می شد و حدود ‪۴‬‬ ‫میلیمتر بود‪ ،‬را‪ ۱۱‬میلیمتر ارتقا دهد‪.‬‬ ‫«فیروز قاســم زاده» در نشســت خبری در پاســخ به‬ ‫ایرنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این ارتقا متوســط بارش اتفاق افتاده‪ ،‬عدد‬ ‫چشمگیریاست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سامانه مونسان یکی از پنج سامانه ای است‬ ‫که کشورمان را تحت شعاع قرار می دهد و محدوده اثر ان در‬ ‫جنوب و جنوب شرق کشور بوده و به ندرت رخ می داد که همه‬ ‫پهنه کشور را تحت تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫ســخنگوی صنعت اب خاطرنشان ساخت‪ :‬امسال این‬ ‫سامانه تا رشته کوه البرز و زاگرس را هم تحت تاثیر قرار داد و‬ ‫باعث شد باران های بسیار شدید در نقاط مختلف داشته باشیم‪.‬‬ ‫قاسم زاده گفت‪ :‬ویژگی ان این است که بسیار ناپایدار بوده‬ ‫و در زمان و مکان هم بسیار تغییر است و بارش های رگباری‬ ‫بسیار شدید دارد که منجر به سیالب های می شود و سیالب‬ ‫ان در یک بازه زمانی بسیار کوتاه اتفاق می افتد که معمو ً‬ ‫ال‬ ‫حاوی دبی بسیار باالیی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬لذا دبی که رخ می دهد چه یک ساعت باشد‬ ‫چه یک ثانیه اثر خود را باقی می گذارد‪ ،‬یعنی وقتی که یک‬ ‫دبی هزار و‪ ۵۰۰‬مترمکعبی در یک رودخانه که تاب اوری‪۳۰۰‬‬ ‫مترمکعبی دارد‪ ،‬مدت زمان تداوم ان خیلی مهم نیست یعنی‬ ‫یکبار که اتفاق افتاد اثر تخریبی خود را دارد‪.‬‬ ‫سخنگوی صنعت اب بیان کرد‪ :‬اما از ان طرف اثر چندان‬ ‫مناسبی روی منابع ابی ندارد لذا سامانه بارشی اخیر با وجود‬ ‫بارش های خوبی که اتفاق افتاد به تناسب بارش هایی که در‬ ‫مردادمــاه دریافت می کردیم و عددی که بلندمدت دریافت‬ ‫می کردیم که حدود‪ ۴‬میلیمترمکعب است‪ .‬متوسط بلندمدت‬ ‫در سامانه اخیر که محدوده بارش ان از ‪ ۱۳‬تیرماه شروع شده‬ ‫تا االن ‪ ۱۱‬میلیمتر بارش متوسط کشور را ارتقا داده که عدد‬ ‫قابلتوجهیاست‪.‬‬ ‫قاسم زاده گفت‪ :‬نسبت نقطه ای ان در برخی نقاط ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیمتری تجمعی در این دوره داشــته ایم اما اینها برخی در‬ ‫خارج از مناطقی بودند که در مجاورت ســدها واقع شوند لذا‬ ‫ورودی مناسبی به سدها اتفاق نیفتاد مث ً‬ ‫ال در جنوب کشور وارد‬ ‫خلیج فارس و دریای عمان شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این بارش هــا حدود ‪ ۲۵۰‬تا ‪ ۲۶۰‬میلیون‬ ‫مترمکعبابواردسدهایکشورکردکهعددقابل مالحظه ای‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫سخنگوی صنعت اب گفت‪ :‬مقداری از این بارش ها در‬ ‫سدها اتفاق افتاد و مقداری هم بر روی ابخوان ها اثر دارد که‬ ‫در یک بازه زمانی ‪ ۱۲‬ماه میزان اثر ان مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫قاسم زاده ادامه داد‪ :‬بیشترین ورودی به مخازن سدها در‬ ‫استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان بود در تهران هم‬ ‫نزدیک به‪ ۱۰‬میلیون مترمکعب اتفاق افتاد‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫دوشنبه | ‪ 10‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4411‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫‪7‬‬ ‫سه شنبه اغاز مرحله جدید‬ ‫تمریناتسپاهان‬ ‫اصفهانهنوزیک‬ ‫پیست استاندارد اسکیت ندارد‬ ‫تیم فوتبال سپاهان جمعه گذشته و پس از حدود ‪10‬‬ ‫روزبه ایران بازگشت‪ .‬یکی دو هفته پس از اعالم انتخاب‬ ‫مورایس‪ ،‬این مربی وارد ایران شد و پیش از اینکه سپاهان‬ ‫را به اردوی ترکیه ببرد‪ ،‬دو هفته شــرایط بازیکنان را در‬ ‫مجموعه بــاغ فردوس زیر نظر گرفت‪ .‬جمعه گذشــته‬ ‫ســرانجام پس از ‪ 10‬روز اعضای تیم فوتبال سپاهان با‬ ‫پشت ســر گذاشتن یک اردوی فشرده و انجام سه بازی‬ ‫تدارکاتی به ایران بازگشتند تا خیلی زود اماده اغاز مرحله‬ ‫سوم تمرینات شــوند‪ .‬کادر فنی سپاهان البته استراحتی‬ ‫دوروزه را برای بازیکنان پس از اردوی فشرده ترکیه در نظر‬ ‫گرفته و بار دیگر از روز سه شنبه هفته جاری تمرینات این‬ ‫تیم در مجموعه باغ فردوس اغاز خواهد شد‪ .‬هنوز سازمان‬ ‫لیگ برنامه مسابقات لیگ برتر را به طور دقیق اعالم نکرده‬ ‫اما طبق گمانه زنی ها شاگردان مورایس باید روز بیستم یا‬ ‫بیست و یکم مردادماه در ورزشگاه ازادی‪ ،‬نخستین دیدار‬ ‫لیگ بیست و دوم را مقابل استقالل برگزار کنند‪.‬‬ ‫رئیس هیئت اسکیت اســتان می گوید اصفهان باوجود‬ ‫پتانسیل باال در اسکیت‪ ،‬هنوز یک پیست استاندارد ندارد و از‬ ‫مسئوالن انتظار داریم که برای ساخت یک پیست استاندارد‬ ‫کمک کنند‪ .‬وحید کرم پــور پیرامون اخرین وضعیت هیئت‬ ‫اسکیت استان اظهار داشت‪ :‬پس از حواشی و شرایط کرونایی که‬ ‫سال گذشته داشتیم‪ ،‬اکنون کمی به ثبات رسیدیم و برنامه های‬ ‫مدنظرمان در حال انجام است‪ ،‬به طور مثال دوره های مختلف‬ ‫مربیگری برگزارشده و دوره همسان سازی اطالعات که سال‬ ‫گذشته به دلیل شــرایط کرونایی مورد استقبال قرار نگرفت‪،‬‬ ‫قرار اســت مجددا برگزار شود‪ .‬وی درباره برنامه های اجراشده‬ ‫هیئت در ‪ 4‬ماهه ابتدایی ســال جاری گفت‪ :‬در فروردین ماه‬ ‫گذشته مســابقات انتخابی تیم ملی رشته فری استایل برای‬ ‫حضور دربازی های اسیایی هانگژو چین برگزار شد‪ ،‬یک مرحله‬ ‫از اردوی امادگی تیم ملی نیز در شهرستان نجف اباد اصفهان‬ ‫تشکیل شــد‪ .‬عالوه بر این یک تیم از اصفهان به مسابقات‬ ‫انتخابی تیم ملی اسکیت سرعت برای حضور در رقابت های‬ ‫اســیایی هانگژو چین اعزام شد‪ .‬رئیس هیئت اسکیت استان‬ ‫افزود‪ :‬عالوه بر اقدامات فوق با همراهی فدراسیون پیگیری های‬ ‫الزم برای حضور باشــگاه نقش جهان اصفهان در مسابقات‬ ‫جهانی کاپ ازاد ایتالیا در رشته سرعت را انجام دادیم و درنهایت‬ ‫در تیرماه گذشته با هزینه خودشان به مسابقات اعزام شدند و‬ ‫نتوانستیم کمک زیادی به ان ها داشته باشیم اما پیگیری های‬ ‫مرتبط با اعزام را انجام دادیم و ثمره این اعزام کسب دو مدال‬ ‫طال در بخش خانم ها و اقایان بود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬اسکیت‬ ‫سواران اصفهانی در مسابقات دسته ازاد بزرگساالن که اواسط‬ ‫تیرماه به میزبانی کرمان انجام شد‪ ،‬بیشترین مدال را به دست‬ ‫اوردند‪ .‬همچنین همایش بزرگ روز جهانی اسکیت‪ ،‬با همکاری‬ ‫شهرداری اصفهان در پیست اسکیت ابشار برگزار شد‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬با پیگیری هایی که انجام دادیم‪ ،‬مسابقه انتخابی تیم ملی‬ ‫اسکیت الپاین که سال گذشته به دلیل مشکالت ناشی از کرونا‬ ‫چندین مرتبه به تعویق افتاده بود‪ ،‬در روزهای ‪ 16‬و ‪ 17‬تیرماه به‬ ‫میزبانی اصفهان برگزار شد و نمایندگان استان در این رقابت ها‬ ‫خوش درخشیدند‪ .‬کرم پور بابیان اینکه در حال حاضر هیئت‬ ‫اسکیت با مشکالت مالی زیادی روبه رو است‪ ،‬گفت‪ :‬ازنظر مالی‬ ‫شرایط خوبی نداریم اما توانستیم با جذب اسپانسرهای مناسب‬ ‫و هزینه هایی که شخصی پرداخت شد‪ ،‬مسابقات را به گونه ای‬ ‫ابرومندانه و در شان نام اصفهان برگزار کنیم‪ .‬البت ه طی دو سال‬ ‫گذشته ثبت هیئت با تاخیر مواجه بود و به همین خاطر منبع‬ ‫مالی خیلی کمــی از طریق اداره ورزش و جوانان و همچنین‬ ‫فدراسیون اسکیت دریافت کردیم‪ ،‬بااین حال مسابقات کشوری‬ ‫با جذب اسپانسر در سطح قابل قبولی برگزارشده است‪ .‬وی در‬ ‫رابطه با برنامه های اینده هیئت اسکیت استان اصفهان اظهار‬ ‫داشت‪ :‬چشم انداز ما این است که اسکیت را به ورزش همگانی‬ ‫تبدیلکنیموبههمیندلیلشعارهراصفهانییکاسکیت بازرا‬ ‫برای این هدف انتخاب کردیم‪ .‬اعتقادداریم که اصفهان پایتخت‬ ‫اسکیت ایران است و اسکیت بازان استان در اکثریت رشته های‬ ‫مختلف این رشته فعال هستند‪ .‬ورزشکاران اصفهانی در رشته‬ ‫سرعت همیشه حرف اول را در کشور می زنند و در رشته فری‬ ‫استایل بیش از ‪ 10‬ملی پوش داریم و تمرکزمان بیشتر بر روی‬ ‫رشته هایی مانند رول بال‪ ،‬اسکیت برد و بتل است که فعالیت‬ ‫کمی در این رشته ها داشتیم و یا به مالحظات کرونایی فعالیت‬ ‫در ان ها کاهش پیداکرده و به دنبال احیای ان ها هستیم‪ .‬وی‬ ‫بابیان این نکته که بزرگ ترین کمبود ما در استان یک پیست‬ ‫اسکیت استاندارد است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬استان اصفهان باوجود‬ ‫پتانسیل باال در اسکیت‪ ،‬هنوز یک پیست استاندارد ندارد و تنها‬ ‫پیست ما در منطقه خوراسگان است که ان هم مشکالتی دارد‬ ‫ازجمله این که زمین ان مکان استاندارد نبوده و به هیئت تعلق‬ ‫ندارد و تحت مالکیت هیئت دوومیدانی است؛ ما قصد دشتیم که‬ ‫در این زمین تغییراتی ایجاد و زمین را استانداردسازی کنیم اما‬ ‫اداره ورزش و جوانان مخالفت کرد‪.‬‬ ‫ادعای عجیب تیم قطری‬ ‫درباره سپاهان‬ ‫توئیتر باشگاه المســیمیر قطر پس از برتری مقابل‬ ‫ســپاهان در توئیتی به شــرح فنی اتفاقات این مسابقه‬ ‫تدارکاتی پرداخته است‪ .‬روز جمعه تیم فوتبال سپاهان در‬ ‫سومین مسابقه تدارکاتی به مصاف المسیمیر قطر رفت و‬ ‫درحالی که توانسته بود داریکااسپور ترکیه را با چهار گل‬ ‫شکست دهد و مقابل اســتانبول اسپور به تساوی دست‬ ‫پیدا کند‪ ،‬مقابل المسیمیر قطر با یک گل بازی را واگذار‬ ‫کرد‪ .‬پس ازاین مسابقه تدارکاتی که در استانبول برگزار شد‬ ‫حاال توئیتر باشگاه قطری به اتفاقات این مسابقه پرداخته‬ ‫و ضمن تمجید از نمایش تیم خودی و معرفی ســپاهان‬ ‫به عنوان تیمی قدرتمند در بخش پایانی توئیت خود تاکید‬ ‫کرده که ســپاهان حتی یک نفوذ هم نتوانسته به خط‬ ‫دفاعی طرح ریزی کند‪ .‬در این توئیت امده است‪« :‬در یک‬ ‫بازی سخت موفق شدیم سپاهان را ببریم‪ .‬تیم ما در مقابل‬ ‫سپاهان قدرتمند مغلوب نشد و در عوض توانستیم قفل‬ ‫دروازه ان ها را با گل فوق العاده برونو بازکنیم‪ .‬این در حالی‬ ‫بود که ســپاهان نتوانست از سد خط دفاعی تیم ما حتی‬ ‫یک بار هم عبور کند‪ .‬درنهایت بازی با پیروزی یک بر صفر‬ ‫تیم ما تمام شد‪».‬سپاهان در شرایطی بیش از یک هفته‬ ‫در ترکیه اردو زد که ســه بازیکن خارجی نیز به این تیم‬ ‫اضافه شــدند و طی روزهای اینده با یکی دو خرید دیگر‬ ‫اماده شروع لیگ برتر می شود‪ .‬از سپاهان مورایس با توجه‬ ‫به نفراتی که برای فصل بیســت و یکم جذب این تیم‬ ‫شده اند به عنوان یکی از جدی ترین مدعیان کسب قهرمانی‬ ‫مسابقات در کنار استقالل و پرسپولیس یاد می شود‪.‬‬ ‫نسل جدید مربی ایرانی‬ ‫در راه است‬ ‫کالس های مربیگری برای مدرک ‪ A‬اســیا این‬ ‫روزها در شــهرکرد برگزار می شود‪ .‬درحالی که فصل‬ ‫جدیــد فوتبال ایران در ســطوح مختلــف رو به اغاز‬ ‫می رود‪ ،‬پیشکســوتان و عالقه مندان بــه فوتبال نیز‬ ‫کالس های مربیگری را پشت سر می گذارند تا شانس‬ ‫خود را برای ورود به بازار مربیان فوتبال ایران امتحان‬ ‫کننــد‪ .‬ازجمله حاضران در این اردو فرشــید طالبی و‬ ‫هادی جعفری بازیکنان ســابق ســپاهان و ذوب اهن‬ ‫هســتند و همچنین لفته حمیدی مربی فصل گذشته‬ ‫تیم استقالل مالثانی نیز در این عکس تیمی قرار دارد‪.‬‬ ‫مدرس کالس های مربیگری عباس چمنیان اســت و‬ ‫این کالس ها در شهرکرد برگزار می شود‪.‬‬ ‫خط حمله استقالل خلوت‬ ‫می شود‬ ‫احتمال جدایی یکی از مهاجمان اســتقالل به دلیل‬ ‫ترافیک موجود در خط حمله وجود دارد‪ .‬یکی از اتفاقات‬ ‫ویژه در اســتقالل برای لیگ برتر بیست و دوم حضور‬ ‫مهاجمان پرتعداد در ترکیب این تیم است‪ .‬ابی ها اگرچه‬ ‫رودی ژستد را در پایان فصل گذشته از دست دادند اما‬ ‫کوین یامگا‪ ،‬ارسالن مطهری‪ ،‬ارمان رمضانی و امیرعلی‬ ‫صادقــی در این تیم ماندگار شــدند و نفرات هجومی‬ ‫دیگری نیز به این تیم پیوستند‪ .‬سجاد شهباززاده‪ ،‬پیمان‬ ‫بابایــی و کاوه رضایی ‪ 3‬مهاجم تازه واردی بودند که به‬ ‫استقالل اضافه شدند تا شاهد یک خط حمله پرمهره و‬ ‫البته قدرتمند در فصل پیش روی لیگ برتر در ترکیب‬ ‫ابی ها باشیم‪ .‬حضور این تعداد مهاجم خوب و سرشناس‬ ‫در استقالل اگرچه دست کادرفنی را برای انتخاب ترکیب‬ ‫باز می گذارد اما ممکن است دلخوری هایی را نیز برای‬ ‫برخی بازیکنان پدید بیاورد‪ .‬در این شرایط گفته می شود‬ ‫که احتمال جدایی یکی از مهاجمان استقالل در وضعیت‬ ‫کنونی وجود دارد‪ .‬این در شــرایطی است که ریکاردو‬ ‫ساپینتو ســرمربی پرتغالی استقالل قصد مازاد خواندن‬ ‫هیچ کــدام از مهاجم تیم خود را ندارد و اعالم کرده که‬ ‫برای شروع لیگ به همه ان ها نیاز دارد‪ .‬بااین حال گفته‬ ‫می شود برخی بازیکنان مثل ارمان رمضانی و ارسالن‬ ‫مطهری به این خاطر که ممکن است بازی های کمتری‬ ‫به ان ها برســد‪ ،‬قصد جدایی کرده اند‪ .‬دراین باره باشگاه‬ ‫اســتقالل هیچ واکنش رســمی و صریحی نداشته اما‬ ‫شــایعات حکایت از جدایی یکی از بازیکنان خط حمله‬ ‫استقالل دارد‪ .‬تا پایان نقل و انتقاالت تابستانی لیگ برتر‬ ‫حدود ‪ 20‬روز دیگر زمان باقی مانده و در شرایط کنونی‬ ‫اگر دیدید تا ان زمان یکی از فورواردهای اســتقالل به‬ ‫تیم دیگری منتقل شد‪ ،‬تعجب نکنید‪.‬‬ ‫حدادی فر و نوید کیا تا یک قدمی مربیگری دونفره پیش رفته بودند‬ ‫در حسرت همکاری مشترک‬ ‫قاسم و محرم‬ ‫فصل گذشته چیزی نمانده بود تا دوقلوهای‬ ‫افســانه ای فوتبال همکاری مشترکی را‬ ‫تجربه کنند اما یکی از دو قل پیشــنهاد‬ ‫دیگری را رد کرد تا این اتفاق مهم شکل‬ ‫نگیرد‪ .‬محرم نوید کیا و قاسم حدادی فر در‬ ‫امیرحسیناحتشامی استانه چهل سالگی قرار دارند و هر دو در‬ ‫یک بازه زمانی در فوتبال ایران چهره شدند‪ .‬دو اسطوره ای که‬ ‫به سعی کردند به پیراهن تیم های سپاهان و ذوب اهن وفادار‬ ‫بمانند و سمبل تعصب باشگاهی لقب گیرند‪ .‬قاسم و حدادی‬ ‫فر هرچند دوران بازیگری پرفرازونشیبی را پشت سر گذاشتند‬ ‫اما ان قدر برای هواداران تیم هایشان باارزش بودند تا همواره با‬ ‫احترام از ان ها یاد شود و به برندهای معتبری در فوتبال ایران‬ ‫تبدیل شــوند‪ .‬رسیدن به پیراهن تیم ملی هم ازجمله دیگر‬ ‫افتخارات این دوقلوهای افسانه فوتبال ایران به شمار می رود؛‬ ‫اما نوید کیا و حــدادی فر پس از پایان دوران بازیگری قدم‬ ‫در مسیر تازه ای گذاشته اند که ان هم مربیگری است‪ .‬محرم‬ ‫نوید کیا دو فصل پیش به این مسیر وارد و هرچند نتوانست‬ ‫بــه کارش ادامه دهد اما نشــان داد که جوهره مربیگری را‬ ‫دارد‪ .‬قاســم حدادی فر هم اکنون یکی از مربیان تیم فوتبال‬ ‫ذوب اهن محســوب می شود و قرار است نخستین گام های‬ ‫مربیگری را در تیمی که به ان عشق می ورزد‪ ،‬تجربه کند؛‬ ‫اما این دو زوج دوست داشــتنی مودب و باوقار فصل پیش تا‬ ‫نزدیکی های یک کار مشترک پیش رفتند که به سرانجامی‬ ‫نرسید‪ .‬در لیگ ‪ 22‬زمزمه هایی شنیده می شد که محرم به‬ ‫قاســم پیشنهاد همکاری در تیم سپاهان را داده که از سوی‬ ‫حدادی فر موردپذیرش واقع نشده است‪.‬‬ ‫زمزمه هایی که خیلی زود رنگ واقعیت به خود گرفت چراکه‬ ‫همان فصل پیش محرم در گفتگویی از این موضوع را عیان‬ ‫ی‪‎‬خواهم‬ ‫کرد‪« :‬قاســم یکی از دوستان خوب است‪ .‬البته نم ‬ ‫خیلی وارد این بحث شوم ولی به عنوان یک همشهری من‬ ‫قاسم را خیلی دوست داشتم و حتی خودم به او پیشنهاد دادم‬ ‫و گفتــم اگر واقعا تصمیم داری بــازی کنی و در ذوب اهن‬ ‫مشکل داری‪ ،‬من مشکلی ندارم که پیش ما بیایی و بعد از یک‬ ‫سال خداحافظی کنی‪ ،‬اما گفتم باید در مورد این موضوع خیلی‬ ‫خوب فکر کنی؛ چون به هرحال سال های سال در ذوب اهن‬ ‫بازی کرده ای؛ مثل خودم که ســال های ســال در سپاهان‬ ‫بوده ام‪ .‬اگر میان سپاهان و ذوب اهن بازیکن جابجا شود خیلی‬ ‫جذاب نیست‪ .‬گفتم بعدازاین همه سالی که در ذوب اهن بازی‬ ‫کرده ای باید تصمیم خوب بگیری‪ .‬بااینکه می دانم خیلی کار‬ ‫سختی است که بعدازاین همه سال بازی کردن در این تیم‬ ‫تصمیم بگیری جدا شوی یا بمانی‪ .‬این خیلی کار سختی است‬ ‫و من هم در چنین شرایطی قرار گرفتم‪ ».‬چند روز پیش هم‬ ‫قاسم در پیرامون پیشنهاد محرم چنین گفت‪« :‬اقای محرم‬ ‫نویدکیا همیشه به من لطف دارند‪ .‬ایشان دوست نزدیک من‬ ‫هستند‪ .‬چه در دوران فوتبال و چه مربیگری خیلی باهم در‬ ‫ارتباط هستیم‪ .‬انسان فوق العاده ای است باشخصیتی بی نظیر‪.‬‬ ‫وقتی این اتفاق برایم افتاد گفت می توانی به سپاهان بیایی‬ ‫و مــن کمکت می کنم‪ .‬گفت اگر می توانی با شــرایط کنار‬ ‫بیایی به سپاهان بیا‪ .‬به هرحال اما شرایط سخت است و من‬ ‫دوست داشتم با پیراهن ذوب اهن خداحافظی کنم‪ .‬درنهایت‬ ‫هم تصمیم گرفتم که نروم و بیرون ماندم‪ .‬محرم در دوران‬ ‫مربیگری دنبال فلسفه خاصی بود و فوتبال به روزی را اجرا‬ ‫می کرد‪ .‬این کار مســتلزم زمان بود و به نظرم اگر امســال‬ ‫می ماند ان فلســفه در سپاهان جا می افتاد‪ .‬حاال برای مربی‬ ‫جدید ارزوی موفقیت دارم‪ .‬محرم اســطوره شهرماســت‪.‬‬ ‫امیدوارم اتفاقات خوبی برایش رخ بدهد‪ .‬کار کردن در سپاهان‬ ‫فوق العاده سخت است‪ .‬محرم گفت می خواهد کمی استراحت‬ ‫کند و درســش را ادامه می دهد‪ .‬مطمئنــم قوی تر از قبل‬ ‫برمی گردد‪ ».‬به هرحال انچه از صحبت های قاســم حدادی‬ ‫فر برمی اید تعصب به پیراهن باشگاه ذوب اهن مانعی بزرگی‬ ‫بوده تا او به پیشنهاد محرم پاسخ مثبت دهد‪ .‬همین اتفاق هم‬ ‫مانع از شــکل گیری یک همکاری دونفره میان دو اسطوره‬ ‫فوتبال اصفهان شــده است‪ .‬حدادی فر حاال در کنار مهدی‬ ‫تارتار قرار تا نخستین تجربه مربیگری اش را در لیگ ‪ 22‬پشت‬ ‫ســر بگذارد‪ .‬او امیدوار است با اندوختن درس های الزم این‬ ‫حرفه در سال های اینده به دایره مربیان صاحب سبک فوتبال‬ ‫کشور بپیوندد و برای خودش اسم ورسمی پیدا کند‪ .‬کاری که‬ ‫حدادی فر ان را بســیار دشوار می داند‪« :‬ین دوره گذار خیلی‬ ‫سخت اســت‪ .‬من هنوز خودم را در زمین می بینم ولی این‬ ‫اتفاق برایم رخ نمی دهد و بیرون زمین هستم‪ .‬چالش سختی‬ ‫است ولی با شناختی که از خودم دارم از عهده اش برمی ایم‪.‬‬ ‫امیدوارم بتوانم کسب تجربه کنم و چیزهایی که می خواهم‬ ‫را یاد بگیرم‪ .‬دوست دارم روز به روز پیشرفت کنم و درنهایت‬ ‫یک روز با ذوب اهن قهرمان لیگ برتر شوم‪».‬از سوی دیگر‬ ‫محرم نوید کیا هم فعال ترجیح داده تا پس از تحمل دو فصل‬ ‫پرچالش با سپاهان مدتی استراحت کند و شاید دوباره به این‬ ‫حرفه برگردد‪ .‬حال باید اتفاقات فوتبالی را دنبال کرد شاید و‬ ‫تنها شاید در زمانی دیگر این همکاری جذاب درجایی شکل‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫خودزنی ذوب اهن با انحالل تیم های‬ ‫ورزشی پرافتخار‬ ‫باشگاه ذوب اهن‪ ،‬به دلیل بی رغبتی به سرمایه گذاری‬ ‫در ورزش دست به خودزنی زده و تیم هایش در رشته های‬ ‫تاثیرگذار را منحل می کند‪ .‬به گزارش باشــگاه خبرنگاران‬ ‫جوان‪ ،‬باشــگاه ذوب اهن این روزها بر اساس تصمیمات‬ ‫جدید مدیران ارشدش در استانه انحالل شمار قابل توجهی از‬ ‫تیم های خود است؛ علت این تصمیم وضع بد مالی مجموعه‬ ‫ذوب اهن اعالم شده است‪ .‬تیم های هندبال اقایان و فوتبال‬ ‫بانوان ذوب اهن در تیررس این سیاست هستند؛ تیم هایی که‬ ‫یک عنوان سومی و یک عنوان پنجمی حاصل کار ان ها در‬ ‫فصل گذشته ان هم با کم ترین هزینه بود‪ .‬از این باشگاه خبر‬ ‫می رسد که تیم های بسکتبال و هندبال بانوان نیز که فصل‬ ‫گذشته با قهرمانی و نا یب قهرمانی پا به لیگ برتر گذاشتند‬ ‫در صف انحالل قرار دارند‪ .‬درحالی که به اغاز فصل جدید‬ ‫مسابقات ورزشی نزدیک می شویم؛ هنوز تکلیف این تیم ها‬ ‫و بازیکنانشان به طور قطعی روشن نشده و البته انصرافی هم‬ ‫در کار نیست‪ .‬گویا مدیران ذوب اهن نیز بین زمین و هوا قرار‬ ‫دارند؛ بودجه تخصیص یافته به این تیم ها بسیار کم بوده و‬ ‫باهمان بودجه محدود عناوین خوبی کسب شده‪ ،‬بااین حال‬ ‫هنوز ماجرای فصل گذشته هم تمام نشده است‪ .‬هیئت مدیره‬ ‫و مدیرعامل باشــگاه ذوب اهن درحالی کــه به این نتایج‬ ‫محیرالعقول رسیده اند که جوابگوی اعضای تیم هایشان هم‬ ‫نیســتند؛ با انان تسویه حساب نمی کنند و همچنان درصد‬ ‫قابل توجهی از مبلغ قرارداد پایین انان را پرداخت نکرده اند‪.‬‬ ‫بازیکنان حاضر در باشگاه ذوب اهن‪ ،‬از بی توجهی مدیران‪،‬‬ ‫پرداخت نشدن مبالغ قراردادشان و حتی کیفیت پایین غذا‬ ‫می گویند و گله مند هســتند‪ .‬خیلــی از انان که در همین‬ ‫تیم های در استانه انحالل بازی می کنند در صحبت های خود‬ ‫حضور در ذوب اهن را به صراحت بدترین سال ورزشی خود‬ ‫می نامند و می گویند هیچ سالی به این اندازه اذیت نشده اند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال در تیم فوتبال بانوان ذوب اهن‪ ،‬قرارداد یکی از‬ ‫بازیکنان تاثیرگذار ‪ ۱۱۰‬میلیون تومان است‪ ،‬از این مبلغ ‪۷‬‬ ‫درصد به عنوان بیمه کسر می شود و مبلغ خالص باقی مانده‬ ‫نیز پس از پایان یک فصل فوتبالی‪ ،‬هنوز پرداخت نشده است؛‬ ‫یعنی این قدر اوضاع کارخانه ذوب اهن وخیم است که توان‬ ‫پرداخــت چنین مبالغی را هم ندارند؟ در هندبال اقایان نیز‬ ‫تیمی که فرصت حضور در جام باشگاه های اسیا را دارد قرار‬ ‫شرایط مبهم خرید تازه پرسپولیس‬ ‫از ذوب اهن‬ ‫بعــد از عقد قرارداد ســینا اســد بیگی با باشــگاه‬ ‫پرسپولیس‪ ،‬باشگاه ذوب اهن اعالم کرد اسد بیگی تحت‬ ‫قرارداد باشــگاه ما بوده و هرگونه مذاکره و عقد قرارداد‬ ‫با نامبرده دارای تبعات حقوقی اســت‪ .‬حتی مهدی تارتار‬ ‫سرمربی ذوب اهن نیز نسبت به جذب این بازیکن از سوی‬ ‫پرسپولیس واکنش نشان داد و در این رابطه مصاحبه کرد‪.‬‬ ‫انچه مسلم اســت اکنون این انتقال و جذب اسدبیگی از‬ ‫سوی پرســپولیس یک انتقال جنجالی محسوب می شود‬ ‫انتقالی که سرنوشت ان را مراجع قضایی فدراسیون فوتبال‬ ‫باید تعیین کنند‪ .‬بر این اســاس نظر برخی حقوق دان ها‬ ‫در رابطه با این پرونــده چند احتمال وجود دارد که ان ها‬ ‫را مرور می کنیــم‪ .‬حالت اول این که باشــگاه ذوب اهن‬ ‫نتواند داشــتن قرارداد با اسدبیگی را ثابت کند که در این‬ ‫صورت ادعای این باشــگاه رد می شود و اسدبیگی بدون‬ ‫هیچ مشــکلی فصل اینده برای پرسپولیس بازی خواهد‬ ‫کرد؛ اما حالت دوم این است که قرارداد باشگاه ذوب اهن‬ ‫با اســدبیگی تایید شود که در این صورت شرایط سختی‬ ‫برای پرسپولیس و همچنین خود این بازیکن رقم خواهد‬ ‫خورد‪ .‬در این صورت اسدبیگی احتماال با محرومیتی ‪ ۴‬تا‬ ‫‪ ۶‬ماهه مواجه خواهد شد‪ .‬باشگاه پرسپولیس هم به دلیل‬ ‫عقد قرارداد با بازیکنی که تحت قرارداد باشــگاه دیگری‬ ‫بوده احتماال از دو پنجره نقل و انتقاالتی محروم می شود‪.‬‬ ‫درواقع این پرونده مثل پرونده انتقال طارمی به باشــگاه‬ ‫ترکیه ای اســت‪ .‬درهرصورت به نظر می رســد اسدبیگی‬ ‫خودش بهتر از هرکسی می داند که ایا با دو باشگاه قرارداد‬ ‫امضا کرده یا فقط امضایش پای قرارداد یک باشگاه است‪.‬‬ ‫است منحل شود‪ ،‬قرارداد بازیکنان این تیم نیز به طور کامل‬ ‫پرداخت نشده و حتی برخی از این بازیکنان مدعی می شوند‬ ‫قرارداد دو بازیکن تیم فوتبال مردان ذوب اهن می تواند بودجه‬ ‫یک فصل تیم هندبال را تامین کند‪ .‬شاید بهتر باشد مدیران‬ ‫ارشد ذوب اهن‪ ،‬هرچه زودتر تصمیمشان را عملی و تیم های‬ ‫خــود را منحل کنند‪ ،‬چون اگر هم تحت فشــار هواداران‪،‬‬ ‫رسانه ها و بازیکنان بخواهند در این رشته ها تیمداری کنند‬ ‫عواقب این حضور اجباری دردناک تر از انحالل تیم ها باشد‪ .‬با‬ ‫انحالل این تیم ها‪ ،‬بازیکنان در سال های اینده با بی احترامی‬ ‫و رفتار های غیرحرفه ای باشگاه و مدیرانش روبرو نمی شوند‬ ‫ان هم در باشگاهی که همیشه به عنوان باشگاهی حرفه ای‬ ‫شناخته می شد و به بازیکنان و اعضای تیم هایش شخصیت‬ ‫می داد‪ .‬فراموش نکنیم دود انحالل تیم های هندبال اقایان‪،‬‬ ‫فوتبال بانوان و‪ ...‬به چشم مجموعه ذوب اهن‪ ،‬بازیکنان و‬ ‫جوانان این باشگاه‪ ،‬اســتان اصفهان و حتی ورزش ایران‬ ‫می رود‪ ،‬هرچند باید گفت دل هیچ کسی به حال ذوب اهن‬ ‫نسوخته و نمی سوزد‪ .‬انحالل تیم های ذوب اهن‪ ،‬شروعی‬ ‫برای سایر مجموعه ها و باشگاه هاست تا خودی نشان دهند و‬ ‫جای ذوب اهن را ازلحاظ افتخار و کسب درامد در رشته های‬ ‫پرطرفداربگیرند‪.‬‬ ‫موقعیتناشناخته‬ ‫برای مدافع استقالل در سپاهان‬ ‫ژوزه مورایــس همچنان به دنبال یک مدافع وســط‬ ‫دیگر اســت و با این وصف هنوز مشخص نیست انتخاب‬ ‫این مربی پرتغالی برای تشــکیل زوج قلب خط دفاعی چه‬ ‫بازیکنانی خواهند بود‪ .‬ســال گذشــته محمد نژادمهدی و‬ ‫گئورگی گولسیانی در بیشتر بازی ها به عنوان زوج قلب خط‬ ‫دفاعی تیم به میدان رفتند و برخالف فصل بیســتم خیلی‬ ‫فرصت به عزت پورقاز که بازیکن ثابت تیم بود و همین طور‬ ‫مهدی زاده نرســید‪ .‬بــا حضور مورایس‪ ،‬خــروج گئورگی‬ ‫گولسیانی و پورقاز و ورود دانشگر به نظر می رسد معادالت‬ ‫قلب خط دفاعی ســپاهان در حال تغییر است و دراین بین‬ ‫حضور رناتو داسیلویرا شــرایط را برای رقابت دشوارتر هم‬ ‫کرده اســت‪ .‬اوضاع اما وقتی پیچیده تر می شود که بدانید‬ ‫ژوزه مورایس و دستیارانش باوجوداینکه اخرین خرید خود‬ ‫را به جذب یک مدافع برزیلی اختصاص داده اند‪ ،‬همچنان‬ ‫بازار را برای جذب یک مدافع دیگر بررسی می کنند‪ .‬با این‬ ‫وصف و باوجود هزینه باالیی که ســپاهانی ها برای جذب‬ ‫دانشگر انجام داده اند هنوز نمی توان این بازیکن را یکی از‬ ‫مدافعــان ثابت تیم مورایس قلمداد کرد و اگر در کنار رناتو‬ ‫یک بازیکن دیگر خارجی هم برای این پســت به خدمت‬ ‫گرفته شود‪ ،‬شاهد رقابت پنج بازیکن مدعی ترکیب اصلی‬ ‫برای گرفتن دو پســت در ترکیب طالیی پوشان اصفهانی‬ ‫خواهیم بود‪ .‬مورایس در اردوی ترکیه توانســته به شناخت‬ ‫خوبی از دانشگر‪ ،‬نژادمهدی و درنهایت رناتو داسیلویرا برسد‬ ‫ولی مهدی زاده به دلیل مصدومیت کنار تیم حضور نداشت‬ ‫تا همچنان حدس اینکه کدام دو بازیکن قلب خط دفاعی‬ ‫سپاهان را تشکیل خواهند داد کار دشواری باشد‪.‬‬ ‫‪ ۱۶‬هندبالیست در اخرین اردو‬ ‫پیش از قونیه‬ ‫در ســومین و اخرین اردوی تیم ملی هندبال اعزامی به‬ ‫بازی های کشورهای همبستگی اسالمی ‪ ۱۶‬بازیکن حضور‬ ‫دارند‪ .‬ســومین اردوی تیم ملی هندبال مردان از یک شنبه ‪۹‬‬ ‫مرداد در تاالر هندبال فدراســیون اغاز می شود و این اردو تا‬ ‫روز اعزام به بازی های کشــورهای اسالمی قونیه ادامه دارد‪.‬‬ ‫در حال حاضر ‪ ۱۶‬بازیکــن در اردوی تیم ملی حضور دارند‬ ‫و قرار اســت تیم ملی با ترکیب ‪ ۱۶‬بازیکن ‪ ۱۲‬مرداد عازم‬ ‫قونیه شود‪ .‬سالمان بربط‪ ،‬سید علیرضا موسوی‪ ،‬علی کوهزاد‪،‬‬ ‫محمد سیاووشی‪ ،‬علی رحیمی کازرونی‪ ،‬شهاب صادق زاده‪،‬‬ ‫مجتبی حیدرپور‪ ،‬محمدرضا کاظمی‪ ،‬افشین صادقی‪ ،‬مهران‬ ‫حسینی‪ ،‬احسان ابویی‪ ،‬محمدمهدی بهنام نیا‪ ،‬شاهو نصرتی‪،‬‬ ‫محمدرضــا اروعی‪ ،‬یونس اثاری و میالد قلندری اســامی‬ ‫ملی پوشانی است که در اردوی قبل از اعزام به قونیه در اردوی‬ ‫تیم ملی حضور دارند‪ .‬وسلین وویوویچ به عنوان سرمربی‪ ،‬حمید‬ ‫صادق شاه نشین و شهداد مرتجی به عنوان مربی‪ ،‬برانیسالو‬ ‫میلوژویچ مربی بدنساز‪ ،‬الکساندر روگانوویچ مربی دروازه بانان‬ ‫و دانیال مصلح پور به عنوان فیزیوتراپ اعضای کادر فنی تیم‬ ‫ملی هندبال مردان ایران را در این اردو تشکیل می دهند‪ .‬البته‬ ‫نام سجاد استکی نیز در میان بازیکنان دعوت شده به اردوهای‬ ‫قبل بود اما ظاهــرا او در اخرین اردو تیم ملی حضور ندارد‪.‬‬ ‫اگر مشکالت استکی حل شود و باشگاهش اجازه حضور او‬ ‫دربازی های کشورهای اسالمی را بدهد به ترکیب تیم ملی‬ ‫در قونیه اضافه خواهد شد و نام یک بازیکن از لیست حذف‬ ‫می شــود‪ .‬در غیر این صورت تیم ملی با همین ‪ ۱۶‬بازیکن‬ ‫راهی قونیه خواهد شد‪ .‬سجاد استکی از ملی پوشان باتجربه‬ ‫است که در مسابقات قهرمانی اسیا عربستان با تک گلش در‬ ‫ثانیه های پایانی دیدار مقابل کویت باعث شد تیم ملی هندبال‬ ‫ایران برای دومین بار و بعد از ‪ ۸‬سال به مسابقات قهرمانی‬ ‫جهانــی راه پیدا کند‪ .‬حال باید دید او با گذر از مشــکالت‬ ‫می توانــد در قونیه به تیم ملی بپیوندد؟ مســابقات هندبال‬ ‫کشورهای اسالمی از ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۳‬مرداد در قونیه برگزار می شود‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه | ‪ 10‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4411‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬مرداد ‪ / 1401‬سـال هجدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪01Aug2022 | 4411‬‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز توزیع‪ :‬رویداد پارسی‬ ‫رنج می کشی؛ قصه بگو!‬ ‫رنج بهترین چیزی اســت که در زندگی‬ ‫می توان به ان برخورد‪ ،‬بی هیچ ترســی به‬ ‫مرگ فکر می کنی‪ .‬در همه چیز بسیار دقیق‬ ‫می شوی و این جاست که می بینی عمری‬ ‫عاطفهعلیان‬ ‫را با نداشته ها‪ ،‬تباه کردی‪ .‬درصورتی که با‬ ‫براده ها و بریده های قیچی زمان و کاغذ زندگی چه چیزهایی‬ ‫زیبایی می توان ســاخت و فهمید جهان جز جای دوســتی‬ ‫نیست‪ .‬دخترم این سخن را هیچ گاه از یاد نبر که جهان ساخته‬ ‫شده تا به یک کتاب زیبا بیانجامد؛ پس قصه بگو‪ .‬دستانش را‬ ‫بر لبه تخت تکیه ستون فقرات می کند و با دندان‪ ،‬لب پایین‬ ‫را می گزد و با یک یا علی از جا بلند می شــود و دو دوستش‬ ‫را بر گودی کمرش جا می دهد‪ .‬نزدیک دو ســالی می شود‬ ‫کــه بیماری در وجود پدر چنــگ انداخته و بی رحمانه پیش‬ ‫می رود‪ .‬درد و رنج پدر تمــام خاطره ها را از کودکی تا امروز‬ ‫در تنم می کشــد‪ .‬هر بار که برای تزریق داروهای شیمیایی‬ ‫به کلینیک مراجعه می کنیم‪ ،‬حس می کنــم جا مانده ام‪ .‬در‬ ‫همان کودکی که پدر قهرمان بود و شکســت ناپذیر‪ .‬انصافا‬ ‫هم خوب مبارزه کرده و تحمل چهل دوره شیمی درمانی را به‬ ‫جان خریده‪ .‬ناخوشی پدر همه زندگی مرا تحت تاثیر قرار داده‬ ‫و طرز نگاهم را به او و جهان دگرگون کرده اســت‪ .‬انگار با‬ ‫جنگیدن‪ ،‬قدرت معنادادن به زندگی را برایم بازتعریف می کند‪.‬‬ ‫پزشکش می گوید نمی دانم کجای کار می لنگد‪ ،‬احتماال ریشه‬ ‫در کبد دارد و باید پت اســکن شود‪ .‬ســراغ پت اسکن را از‬ ‫مسعود صرامی در شهرک سالمت می گیرم‪ .‬می گوید برای‬ ‫دستگاه پت اسکن نزدیک ‪ ۱۰۰‬میلیارد هزینه کرده و همت‬ ‫مسئوالن را می خواهد که راه بیفتد‪ .‬پدر با ناخوش احوالی راهی‬ ‫پایتخت می شود و برایم تعریف می کند که از ‪ ۵‬بیمار منتظر‬ ‫پت اسکن در بیمارستان مسیح دانشوری‪ ۴ ،‬نفر از اهالی نصف‬ ‫جهان هستند‪ .‬همه دردمند و رنجور! داروهای رادیواکتیو‪ ،‬تمام‬ ‫جزئیات بدن پدر را فاش کرده و رنج جدیدی‪ ،‬بر تن او افزوده‬ ‫اســت‪ .‬پدر بردبار است؛ انگار دیالکتیک زندگی او رام کردن‬ ‫سلول هایی اســت که در نبرد با جنگ شیمیایی جان به در‬ ‫بردنــد و چنگ انداخته اند بر گوشــه دیگری از پیکرش و او‬ ‫تسلیم نمی شود! پزشــکش جواب پت اسکن را که می بیند‪،‬‬ ‫جا می خورد و می گوید‪ :‬اســتخوان ها هم درگیر شده و باید‬ ‫همراه شیمی درمانی‪ ،‬پرتودرمانی هم شود و توصیه می کنم‬ ‫شهرک ســامت بروید‪ .‬باز هم برای مسعود صرامی‪ ،‬ماجرا‬ ‫را تعریف می کنم و می گوید پدر را ببریم شهرک سالمت و‬ ‫همراهی می کند تا رنج کمتری داشته باشیم‪ .‬شب اول محرم‬ ‫است‪ .‬خودم را به مزار دایی مصطفی می رسانم و روزهایی که‬ ‫گلستان شهدا به این بزرگی نبود و شهر به این شلوغی‪ .‬من‬ ‫از لبه سکو کنار قبر می پریدم پایین و مادر پهن زمین می شد‬ ‫و پــدر بطری ابی بر روی قبــر می ریخت و می گفت بعد از‬ ‫هفت سال یک تکه استخوان تحویلمان دادند‪ .‬صدای زیارت‬ ‫عاشورا در گلستان شــهدا می پیچد‪ .‬پرچم بزرگ یا حسین‬ ‫شهید از پشت قبرها به چشم می زند ‪ .‬به عکس سید مصطفی‬ ‫روحانی نگاه می کنم‪ .‬نمی دانم کی بر روی قبر دایی مصطفی‪،‬‬ ‫گل گذاشــته‪ .‬بطری اب را بــر روی قبرش خالی می کنم و‬ ‫مراقب گل خشکیده ام‪ .‬صدای مداح سوزناک می شود و اََّمن‬ ‫الم َ‬ ‫السو َء را می خواند و من به‬ ‫ضط َّر اِذا َدعا ُه َو َی ِ‬ ‫ُّی ُ‬ ‫جیب ُ‬ ‫کش ُف ُّ‬ ‫رنج های پدر فکر می کنم و قصه هایی که قرار است بگویم‪.‬‬ ‫مرمت بناهای مهم تاریخی نیازمند کار گروهی منسجم و هوشمندانه است‬ ‫یک کارشناس مرمت اثار تاریخی گفت‪ :‬مرمت سازه های باستانی‬ ‫باید به دست هنرمندانی چیره دست در زوایای مختلف هنری‪،‬‬ ‫معماری‪ ،‬مهندسی و کاشی کاری به صورت فوق حرفه ای انجام‬ ‫شود‪ .‬این مهم نیاز به یک گروه منسجم دارد تا با هوشمندی و‬ ‫دلسوزی در قبال اثار فرهنگی وارد عمل شوند و فعالیت کنند‪.‬‬ ‫مژده حسنی در گفت وگو با ایمنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نوع مرمت‪ ،‬مصالح و‬ ‫مواد اولیه ای که در اثار تاریخی استفاده می شود‪ ،‬بسیار حائز اهمیت‬ ‫است‪ .‬مرمتگر حکم پزشکی را دارد که ابتدا باید تشخیص دهد‬ ‫و بعد با هوشمندی روش درمان و راه های درمانی را ارائه دهد‪،‬‬ ‫متاسفانه بعضی از اشتباهات مرمتی اسیب جدی به اثر وارد می کند‬ ‫که حتی ممکن است جبران ناپذیر باشد‪ .‬به گفته او‪ ،‬داربستی که‬ ‫روی گنبد مسجد امام اصفهان بسته شده است‪ ،‬اصولی نیست و‬ ‫باعث شده است به سازه فشار وارد شود‪ .‬گروه مرمتی باید یک‬ ‫طرح برای چگونگی سازه داربست گنبد مسجد‪ ،‬طراحی می کرد و‬ ‫همه جوانب را در نظر می گرفت تا اسیب به حداقل ممکن برسد‪،‬‬ ‫همچنین انتخاب درست و بجا در مورد مواد اولیه و مصالح مناسب‬ ‫بکار برده شده بسیار مهم است‪ .‬مواد انتخابی باید از لحاظ نوع‬ ‫ترکیبات با مواد به کار برده شده در اصل اثر هماهنگ باشد‪ ،‬این‬ ‫موارد در واقع اصول اولیه و ابتدایی کار مرمت است‪ .‬این کارشناس‬ ‫ارشد مرمت اثار تاریخی افزود‪ :‬گاهی برای این نوع اثار ابتدا حفظ‬ ‫اثر موجود و حفاظت از سازه به شکلی است که خود یک مرحله از‬ ‫کار مرمتی است و با کمترین دخالت در اصالت اثر باید به چگونگی‬ ‫مرمت و بقای ان فکر شود‪ .‬باید گفت میراث فرهنگی به عنوان یک‬ ‫سازمان نظارتی با اهمال کاری و نداشتن نظارت درست بر پیمانکار‬ ‫مرمتی‪ ،‬در خسارت و اسیب به گنبد بی تقصیر نیست؛ چرا که اگر‬ ‫نظارت به موقع انجام می گرفت شاید اکنون شاهد این اتفاق نبودیم‪.‬‬ ‫حسنی تصریح کرد‪ :‬مرمتگران باید برای انتخاب راه حل در درمان‪،‬‬ ‫احیا و حفاظت اثر‪ ،‬هنرمندانه و هوشمندانه عمل کنند در غیر این‬ ‫صورت شاهد تخریب میراث فرهنگی و تاریخی کشور عزیزمان‬ ‫خواهیم بود‪ .‬متاسفانه در این پروژه از افراد غیرمتخصص در بحث‬ ‫مرمت استفاده شده است‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬مرمت چنین پروژه ای به‬ ‫دست هنرمندانی چیره دست در زوایای مختلف هنری‪ ،‬معماری‪،‬‬ ‫مهندسی و کاشی کاری به صورت فوق حرفه ای باید انجام شود‪.‬‬ ‫این مهم نیاز به یک گروه منسجم دارد تا با هوشمندی و دلسوزی‬ ‫در قبال اثار فرهنگی وارد عمل شوند و فعالیت کنند‪ .‬این هنرمند‬ ‫مرمت کار ابراز امیدواری کرد‪ :‬این تجربه تلخ باعث شود که‬ ‫مسئوالن توجه بیشتری به اصول مرمتی داشته باشند و با مدیریت‬ ‫درست و انتخاب تیم حرفه ای مناسب برای مرمت میراث فرهنگی‬ ‫کشور بهتر وارد عمل شوند‪ ،‬چرا که در بعضی موارد خسارت های‬ ‫وارد شده قابل جبران نخواهد بود‪ .‬خوشبختانه کشورمان از لحاظ‬ ‫علم مرمت از استادان و نیروهای باتجربه و حرفه ای برخوردار است‬ ‫و نیازی به مرمتگران خارجی نداریم‪ ،‬در این میان باید گفت که‬ ‫بیشتر به انتخاب صحیح گروه های مرمتی و مدیریت درست و‬ ‫نظارت دلسوزانه نیازمند هستیم‪ .‬اواخر اردیبهشت ماه امسال بود‬ ‫که اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری استان‬ ‫اصفهان از اتمام عملیات مرمت گنبد عظیم مسجد تاریخی امام‬ ‫(ره) (مسجد جامع عباسی) اصفهان و جمع اوری داربست های گنبد‬ ‫پس از ‪ ۱۱‬سال خبر داد‪ .‬گنبد مسجد تاریخی امام (ره) اصفهان‬ ‫با کاربرد بیش از ‪ ۵۰۰‬هزار قطعه کاشی به عنوان بزرگ ترین گنبد‬ ‫کاشی کاری مساجد تاریخی جهان شناخته می شود‪ .‬مسجد امام‬ ‫یکی از اثار تاریخی میدان نقش جهان اصفهان است که در دوران‬ ‫صفویه ساخته شد و از بناهای مهم معماری اسالمی به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫امتیاز در رتبه بندی روزنامه های سراسر کشور‬ ‫ضریب کیفی‪ 63/35 :‬رتبه اگهی‪1 :‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک ‪«-‬درباره‬ ‫ما‪ «-‬سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫هدایتظرفیتنخبگان‬ ‫به مراکز کسب وکار‬ ‫دانش بنیان و خالق‬ ‫رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان گفت‪ :‬بنیاد نخبگان‬ ‫در نظر دارد ضمن شناسایی شرکت ها و نهادهای دانش بنیان‬ ‫و خالق برجسته استان که فرصت های کسب وکارهای‬ ‫نواورانه‪ ،‬پژوهش های کاربردی و تولید مبتنی بر تحقیق و‬ ‫توسع ه را دارا هستند‪ ،‬هدایت ظرفیت نخبگان را به مراکز‬ ‫مذکور تسهیل و تسریع کند‪.‬‬ ‫حسین ربانی با اعالم این خبر به ایسنا‪ ،‬گفت‪ :‬مخاطبان‬ ‫این فراخوان تمام شرکت ها و واحدهای فناور و خالق‬ ‫مستقر در استان اصفهان با ویژگی های از جمله دارابودن‬ ‫ظرفیت تحقیق و توسعه‪ ،‬نیازمند پژوهش های کاربردی‬ ‫و ارتقای سطح علمی و فنی واحد خود و امکان ایجاد‬ ‫کسب وکارهای نواورانه خواهند بود‪ .‬او افزود‪ :‬شرکت ها و‬ ‫واحدهای برگزیده امکان استفاده از ظرفیت نخبگان با‬ ‫مدرک کارشناسی ارشد و دکترا را خواهند داشت‪ .‬حق الزحمه‬ ‫نخبگان معرفی شده به شرکت ها و واحدهای فناور و خالق‬ ‫میزبان در زمان قرارداد‪ ،‬بر عهده بنیاد نخبگان خواهد بود و‬ ‫واحدهای میزبان برگزیده در پایان دوره از امکان اخذ عنوان‬ ‫«شرکت های نخبه پرور» بنیاد نخبگان برخوردار خواهند‬ ‫شد‪ .‬رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان با بیان اینکه از‬ ‫تمام شرکت ها و واحدهای فناور داوطلب‪ ،‬دعوت می شود‬ ‫تا پایان تیرماه پیشنهادیه خود را ارائه دهند‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬این پیشنهاد مشتمل بر اعالم نیاز و موضوع موردنظر‪،‬‬ ‫تعداد نیروی انسانی موردنیاز‪ ،‬تخصص مرتبط با موضوع‪،‬‬ ‫ویژگی هایاختصاصیداوطلبان‪،‬مدت زمانپیش بینیشده‪،‬‬ ‫خدمات قابل ارائه به پژوهشگر و ‪ ...‬را مطابق فایل پیوست‬ ‫تکمیل کرده و در سامانه بنیاد نخبگان استان اصفهان‬ ‫بارگذاری کنند‪.‬ربانی همچنین از برگزاری دوره اموزشی‬ ‫ضیافت اندیشه طی ‪ ۷‬روز و به مدت ‪ ۱۸‬ساعت اموزشی‬ ‫در بنیاد نخبگان اصفهان خبر داد و گفت‪ :‬این دوره اموزشی‬ ‫با موضوع «انسان در هستی» با ارائه حجت االسالم دکتر‬ ‫رسول مزروعی از شاگردان برجسته مرحوم ایت اهلل بهجت‬ ‫همراه با ایجاد فضایی همراه با مباحثه و مناظره و با طرح‬ ‫پرسش های متناوب از چیستی و فلسفه خلقت و ایجاد‬ ‫شبهه های اعتقادی و معرفتی در ذهن شرکت کنندگان‪ ،‬به‬ ‫پاسخگویی به این شبهات و پرسش ها برگزار خواهد شد‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬زمان اجرای این دوره از ساعت ‪ ۱۷‬الی ‪ ۱۹:۳۰‬از روز‬ ‫یکشنبه ‪ ۹‬الی شنبه ‪ ۱۵‬مردادماه ‪ ۱۴۰۱‬در جلسات ‪ ۲‬و نیم‬ ‫ساعته خواهد بود‪ ،‬ضمن اینکه به شرکت کنندگان در این‬ ‫دوره اموزشی گواهینامه شرکت در دوره ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫روز سرطان ریه‬ ‫طرح‪ :‬رسول رنجبر‪ /‬اصفهان امروز‬ ‫تولید محصوالت پوستی برای مقابله با‬ ‫محصوالتزیباییتقلبی‬ ‫یک شرکت دانش بنیان پس از تولید ساکشن های‬ ‫جراحی‪ ،‬توسعه تجهیزات وکیوم تراپی زخم‪ ،‬پوست و‬ ‫زیبایی را در دستور کار قرار داده است‪.‬‬ ‫به گزارش صداوسیما‪ ،‬مدیرعامل شرکت فن اور‬ ‫پویا سپاهان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی‬ ‫اصفهان با اشاره به تولید محصوالت میکرودرم ابریژن‪،‬‬ ‫میکروپیگمنتیشن و میکرونیدلینگ گفت‪ :‬این محصوالت‬ ‫مجوز تولید و عرضه از سازمان غذا و دارو را دریافت کرده‬ ‫است‪ .‬احمد حسینی افزود‪ :‬با استفاده از فناوری موجود‬ ‫در این شرکت‪ ،‬توانایی ساخت و ورود به دستگاه های‬ ‫کاربردی در این حوزه وجود دارد و این دستگاه ها برای‬ ‫جوان سازی‪ ،‬ترمیم و پاکسازی پوست و رفع ضایعات‬ ‫پوستی استفاده می شود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬قدمت و تجربه این شرکت در حوزه حساس‬ ‫تولید انواع دستگاه های پزشکی و درمانی به ‪ ۲۱‬سال گذشته‬ ‫می رسد‪ .‬مدیرعامل این شرکت دانش بنیان‪ ،‬ساکشن های‬ ‫جراحی را اولین محصول این شرکت بیان کرد و افزود‪:‬‬ ‫پس از موفقیت ‪۶‬ساله تولید ساکشن های جراحی‪ ،‬اکنون‬ ‫این شرکت تمرکز خود را بر توسعه تجهیزات وکیوم تراپی‬ ‫زخم‪ ،‬پوست و زیبایی قرار داده است‪.‬‬ ‫اهتزاز پرچم عزای سرور و ساالر شهیدان در سه مکان شهر نجف اباد‬ ‫گروه اصفهان| با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه‬ ‫شهرســتان‪ ،‬فرماندهی لشگر زرهی نجف اشرف‪ ،‬شهردار‬ ‫و اعضای شــورای اســامی شــهر نجف اباد و جمعی از‬ ‫مســئوالن و مردم مومن و والیتمدار شهرستان نجف اباد‬ ‫پرچم عزای ســرور و ساالر شــهیدان در سه مکان شهر‬ ‫نجف اباد برافراشته شد‪.‬‬ ‫مصطفی حیــدری مدیر ارتباطات و امــور بین الملل‬ ‫شهرداری نجف اباد گفت در این ایین به صورت هم زمان‬ ‫پرچم هایــی با ابعــاد ‪ ۹‬در ‪ ۱۶‬متر در ســه مکان پارک‬ ‫کوهستان‪ ،‬ارتفاعات کوه های شمالی نجف اباد و میدان امام‬ ‫حسین (ع) به اهتزاز درامد‪ .‬در ابتدای این ایین سخنگوی‬ ‫شــورای شهر نجف اباد بهره مندی از فضیلت ماه محرم و‬ ‫عزاداری برای سیدالشــهدا را یکی از نقاط قوت جمهوری‬ ‫اسالمی شمرد و اظهار داشت‪ :‬انقالب اسالمی از همان ابتدا‬ ‫با ماه محرم همراه بوده و عمق استراتژیک نظام اسالمی‬ ‫عاشــورا و محرم است‪ .‬اسماعیل اخوندی در ادامه با اشاره‬ ‫بــه فرموده امام خمینی (ره) بیان کــرد‪ :‬امام خمینی (ره)‬ ‫می فرمایند‪ ،‬محرم و صفر است که اسالم را زنده نگه داشته‬ ‫بنابرایــن بهره مندی از این فرهنگ باعث ســرافرازی و‬ ‫ماندگاری نظام جمهوری اســامی و کشــور می شود‪ .‬او‬ ‫اضافه کرد‪ :‬بهره مندی از فرهنگ غنی حســینی ما را در‬ ‫دنیا مقاو م کرده و باعث شده چشم طمع دشمنان از نظام‬ ‫دور شود‪ .‬اخوندی با اشاره به اینکه سعادت ما در زندگی با‬ ‫فرهنگ حسینی است تصریح کرد‪ :‬انچه می تواند ملت ما‬ ‫را در چشم جهانیان عزیز و مقتدر کند مکتب حسینی است ‬ ‫و اگر زندگی رنگ حسینی گرفت نه تنها در اخرت بلکه در‬ ‫دنیا ســعادتمند خواهیم بود‪ .‬اسماعیل اخوندی در پایان با‬ ‫اشاره به سخنان شهید سلیمانی گفت‪ :‬ما ملت امام حسینیم‬ ‫و ملت امام حسین باید مکتب امام حسین را سرلوحه خود‬ ‫قرار دهد‪ .‬در این مراسم شهردار نجف اباد نیز در سخنانی‬ ‫ضمن تســلیت فرارسیدن محرم حسینی با اشاره به اینکه‬ ‫از اوایــل انقالب در ماه های محرم و صفر نظام جمهوری‬ ‫اســامی همواره از خطرها و مشکالت عبور کرده است‬ ‫بیان کرد‪ :‬مردم ما با نجوای یا حسین با تمام نابرابری ها و‬ ‫ناجوانمردی های دشمنان همیشه پیروز میدان هستند‪ .‬عبد‬ ‫الرســول امامی افزود‪ :‬شناخت حسین زمان و تبعیت از ان‬ ‫در مسیر پیشرفت و درک کامل دین نیاز به بصیرتی عمیق‬ ‫دارد و امید است که به ان بصیرت دست یابیم‪ .‬در ادامه این‬ ‫ایین معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نجف اباد در‬ ‫سخنانی بیان کرد‪ :‬امید است خداوند متعال توفیق عزاداری‬ ‫خالصانه ســرور و ساالر شهیدان را نصیبمان کند‪ .‬موسی‬ ‫مباشری امربه معروف و نهی از منکر را در محرم بسیار مهم‬ ‫دانســت و اضافه کرد‪ :‬نصب پرچم عزای حسینی در دهه‬ ‫امربه معروف و نهی از منکر به صورت نمادین و به عنوان‬ ‫شعار اســامی گویای اهمیت این موضوع در ماه محرم‬ ‫اســت‪ .‬او اظهار داشــت‪ :‬هر کس قدمی در ماه محرم در‬ ‫این فضای حزن انگیز بردارد و پرچمی درب منزلش نصب‬ ‫کنــد مورد عنایات حضرت زهرا قرارگرفته و حضرت زهرا‬ ‫(س) دعاگوی اوست و به منزله این است که تمام گناهان‬ ‫او بخشــیده می شود‪ .‬مباشری با اشاره به برکات قیام امام‬ ‫حسین تصریح کرد‪ :‬این قیام پررمز و راز‪ ،‬با اخالص تمام‬ ‫و برای دفاع از ارزش های اسالمی و الهی بوده و این بدان‬ ‫معناست که ما نیز باید در مجالس امام حسین اخالص قلبی‬ ‫داشته و عزادار واقعی باشیم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4443

روزنامه اصفهان امروز 4443

شماره : 4443
تاریخ : 1401/06/20
روزنامه اصفهان امروز 4441

روزنامه اصفهان امروز 4441

شماره : 4441
تاریخ : 1401/06/17
روزنامه اصفهان امروز 4336

روزنامه اصفهان امروز 4336

شماره : 4336
تاریخ : 1401/06/12
روزنامه اصفهان امروز 4418

روزنامه اصفهان امروز 4418

شماره : 4418
تاریخ : 1401/05/22
روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

شماره : ۴۴۱۲
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه اصفهان امروز 4415

روزنامه اصفهان امروز 4415

شماره : 4415
تاریخ : 1401/05/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!