روزنامه اصفهان امروز شماره 4409 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4409

روزنامه اصفهان امروز شماره 4409

روزنامه اصفهان امروز شماره 4409

‫شنبه ‪ 08‬مرداد ‪ 01 |1401‬محرم الحرام ‪ |30Jul2022| 1444‬سـال هجدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4409‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر| صفحه‪5‬‬ ‫وداع با استاد‬ ‫سید اصغر محمودابادی‬ ‫استاد سید اصغر محمودابادی‪ ،‬عضو هیئت علمی‬ ‫گروه تاریخ دانشگاه اصفهان و نخستین استاد‬ ‫تاریخ اسالم این دانشگاه از زمان انقالب اسالمی‪،‬‬ ‫پنج شنبه درگذشت‪.‬‬ ‫رویداد | صفحه‪2‬‬ ‫شهرداری اصفهان از نظرات و طرح های‬ ‫شهرونداناستقبالمی کند‬ ‫بهره گیری از ایده های‬ ‫خالقانه برای توسعه شهر‬ ‫انبوه سازی با فاصله گرفتن از مرکز شهر امکان پذیر است‬ ‫جایگاه ویژه اصفهان در استانداردسازی ساختمان‬ ‫رویداد | صفحه‪2‬‬ ‫تجلیل اداره کل تامین‬ ‫اجتماعی استان اصفهان‬ ‫از بازنشستگان‬ ‫اصفهان یک شهر کیفی بوده و اگرچه برج و نماهای خاص و خیلی مدرن نداریم اما از نظر استانداردسازی حرف اول را در کشور می زند اما بعد از متروپل‬ ‫سخت گیری ها زیاد شده است‪ .‬در این شرایط باید سرمایه گذاران در مبحث ساختمان سازی به اهل فن در این زمینه اعتماد کنند‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫رویگردانی باران‬ ‫از اصفهان‬ ‫دل مشغولی سرمربی پرتغالی سپاهان در بازار‬ ‫چشم ها به اسمان‬ ‫خشک شد‬ ‫نقل و انتقاالت‬ ‫مورایسهمچنانمشغول‬ ‫خرید است‬ ‫چهلستون| صفحه‪8‬‬ ‫فعالیت های دانشگاه ازاد‬ ‫برای افزایش انگیزه و امید‬ ‫اساتید و نخبگان‬ ‫اقتصاد | صفحه‪6‬‬ ‫افزایش مصرف موجب‬ ‫قطعی اب در برخی مناطق‬ ‫اصفهان است‬ ‫اصفهان امروز‪ :‬تا ساعت ‪ 20‬روز جمعه‪ ،‬ابرهای باران زا از اطراف اصفهان عبور کردند و‬ ‫چشم مردم به بارش باران خشک شد‪.‬‬ ‫مناطق درگیربارش باران در روز جمعه‬ ‫اگهیتاسیس‬ ‫نوبت اول‬ ‫بدینوسیله به اطالع می رساند که این معاونت در نظر دارد در روستای کفران از توابع شهرستان ورزنه مجوز تاسیس یک‬ ‫باب داروخانه جایگزین صادر نماید‪ .‬لذا از کلیه داروسازان عالقمند به تاسیس داروخانه در ان روستا درخواست می گردد‬ ‫ضمن ثبت تقاضا در سامانه ‪ HIX‬تقاضای کتبی خود به انضمام مدارک مربوطه را به این معاونت تحویل یا ارسال نمایند‪.‬‬ ‫روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان‬ ‫م الف‪1357228 :‬‬ ‫پیرو اگهی اصالحی د‪ 1401/301/995/‬مورخ ‪ 1401/03/25‬چاپ شده‬ ‫در روزنامه اصفهان امروز به شماره ‪ 1401/04/05-4382‬در خصوص پالک اجرای‬ ‫قانون موسوم به اب سنقر از توابع شهرستان شهرضا بدینوسیله مساحت منابع ملی‬ ‫‪ 1016/7472‬هکتار اصالح و اعالم می گردد ‪.‬‬ ‫فراخوان تجدید مزایده عمومی‬ ‫فروش امالک مازاد(نوبت دوم)‬ ‫م الف‪1357661 :‬‬ ‫عبور از بحران‬ ‫جمعیت‬ ‫حسن روانشید‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫کاالی مورد مزایده‪ :‬ریزدانه سنگ اهک ‪ 0-20‬میلیمتر‬ ‫مقدار مزایده‪ :‬مقدار تناژ ‪ 2/000/000‬تن‬ ‫نحوه دریافت مبلغ کل مقدار تناژ برنده مزایده‪ %50 :‬نقدی و مابقی توافقی‬ ‫مبلغ سپرده واریزی‪ 1/000/000/000 :‬ریال به شماره حساب شبا‪IR820170000000104450159001‬‬ ‫نزد بانک ملی شعبه مجلسی بنام شرکت معدنی و صنعتی فوالد سنگ مبارکه اصفهان‬ ‫مهلت دریافت اسناد و بازدید لغایت مورخه‪1401/05/20 :‬‬ ‫مهلت تحویل پیشنهادها‪ :‬لغایت ساعت ‪ ۹‬صبح روز دو شنبه مورخه ‪1401/05/31‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکات‪ ۱۰ :‬صبح روز دو شنبه مورخه ‪1401/05/31‬‬ ‫ادرس‪ :‬اصفهان‪ ،‬کیلومتر ‪ ۲۵‬جاده مبارکه بروجن‪ ،‬شرکت معدنی صنعتی فوالد سنگ مبارکه‬ ‫تلفن تماس‪ ۰۳۱-۵۲۶۸۲۳۵۰-۴ :‬داخلی ‪۱۳۴‬‬ ‫شرکت فوالد سنگ مبارکه اصفهان (سهامی خاص)‬ ‫چاپاولاول‬ ‫نوبت‬ ‫اداره کل بهزیستی استان اصفهان در نظر دارد به استناد مجوز صادره از وزارت امور اقتصادی و دارایی ‪ ۱‬فقره از اموال غیرمنقول مازاد تحت‬ ‫مالکیت خود در سطح استان را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده‪ ،‬با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬به فروش برساند‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مزایده‪ :‬از تاریخ انتشار در سامانه تدارکات تا ساعت ‪ ۱۹‬روز پنجشنبه مورخ ‪1401/05/13‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهاد قیمت‪ :‬از تاریخ انتشار در سامانه تدارکات تا ساعت ‪ ۱۹‬روز سه شنبه مورخ ‪1401/05/25‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پاکتهای مزایده‪ :‬ساعت ‪ ۱۱‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1401/05/26‬از طریق سامانه تدارکات‪.‬‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مزایده‪:‬‬ ‫تضمین شرکت در مزایده ششدانگ یکدستگاه اپارتمان به پالک ثبتی ‪ 2181/37‬با حق استفاده از حیاط مشاعی به مساحت ‪ ۱۷۶‬مترمربع واقع در‬ ‫اصفهان‪ ،‬چهار راه سرتیپ‪ ،‬کوچه شماره ‪( ۲۶‬شهید مرتضوی)‪ ،‬اخرین درب بن بست‪ -‬پالک ‪ ۳۹۶‬مبلغ ‪ 1/200/000/000‬ریال‬ ‫واریز به حساب شماره ‪ ۴۰۶۱۰۳۴۵۰۷۶۷۰۰۹۶‬و شماره شبا ‪ IR420100004061034507670096‬بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه‬ ‫سپرده اداره کل بهزیستی استان اصفهان و یا به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی در پاکت «الف» بارگزاری شود و اصل فیش واریزی و یا‬ ‫ضمانت نامه پس از بارگزاری و ارسال از طریق سامانه ستاد در پاکت دربسته قرار داده شده و پس از ثبت در دبیرخانه حداکثر تا ساعت ‪ ۱۲‬روز‬ ‫سه شنبه مورخ ‪ 1401/05/25‬به صورت دستی تحویل دفتر حراست اداره کل بهزیستی استان اصفهان نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ بازدید‪ :‬از روز پنجشنبه مورخ ‪ 1401/05/20‬لغایت روز دو شنبه مورخ ‪ 1401/05/24‬صرفا در ساعات اداری از ساعت ‪ ۹‬تا ‪( ۱۲‬بازدید‬ ‫از امالک الزامی می باشد‪).‬‬ ‫ادرس محل دریافت و تحویل اسناد مزایده‪ :‬سامانه ستاد به نشانی ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر به معاونت پشتیبانی و منابع انسانی اداره کل بهزیستی استان اصفهان‪ ،‬دفتر امور حقوقی واقع در اصفهان‪ ،‬چهار راه‬ ‫اپادانا‪ -‬ابتدای ‪ ۱۵‬خرداد مراجعه و یا با تلفن ‪ ۰۳۱-۳۶۴۱۰۳۱۷‬تماس گرفته شود‪.‬‬ ‫معاونت پشتیبانی و منابع انسانی‬ ‫اداره کل بهزیستی استان اصفهان‬ ‫بی توجهی تا کی؟!‬ ‫مدت زمان قرارداد برای خروج محصول از شرکت‪ ۵ :‬سال شمسی‬ ‫اگهی اصالحی شماره د‪ 1401/301/1567/‬مورخ ‪1401/04/15‬‬ ‫محمد علی کاظمی ‪-‬مدیر کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان اصفهان‬ ‫طرح‪ :‬اتلیه طراحی اصفهان امروز‬ ‫در چنــد روز گذشــته کــه جریــان‬ ‫مانســون از اقیانــوس هنــد بــه‬ ‫ســمت ایــران حرکــت کــرده باعــث‬ ‫بارش هــای شــدید و ایجــاد ســیالب‬ ‫سید مهدی رضوی در شــهرهای مختلــف کشــور شــد‪.‬‬ ‫بارش هــای مانســونی هنــد کــه از وزش نســیم دریایــی‬ ‫بزرگ مقیاســی بــه نــام مانســون و از اختــاف دمــای‬ ‫زمیــن و دریــا ایجــاد می شــود بســیار ســنگین اســت و در‬ ‫زمــان کوتاهــی ســیالب های لحظـه ای بــه راه می انــدازد‪.‬‬ ‫پدیــده ای کــه در دو روز گذشــته تــا اطــراف شــهر اصفهان‬ ‫را هــم درگیــر خــودش کــرد‪ .‬بســیاری از شهرســتان های‬ ‫اســتان دچــار ســیالب شــدند و راه هــای مواصالتــی‬ ‫اصفهــان بــرای ســاعاتی بســته شــد‪.‬‬ ‫اما در کالن شـهر اصفهـان نه بارانی بارید‪ ،‬نه سـیلی جاری‬ ‫شـد‪ .‬بـاران رگبـاری که قـرار بود ببـارد تا شـاید از پس این‬ ‫بـارش لب زاینده رود در خشـکی تابسـتان‪ ،‬تر شـود این بار‬ ‫هـم بخشـش خویـش را بر تن تفتیـده اصفهـان دریغ کرد‬ ‫و به جـای ان گردوغبار شـهر را درنوردید‪.‬‬ ‫گردوغبـاری کـه هـوای شـرجی و خشـک اصفهـان را‬ ‫در هـم پیچیـد و نفـس کشـیدن را بـرای مـردم اصفهـان‬ ‫ادامه در صفحه ‪4‬‬ ‫سخت کرد‪.‬‬ ‫ورزش| صفحه‪4‬‬ ‫م الف‪1357679 :‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی (نوبت سوم)‬ ‫دستگاه مناقصه گزار‬ ‫اداره کل زندان های استان اصفهان‬ ‫نشانی‪ :‬اصفهان‪ -‬ابتدای اتوبان ذوب اهن‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫ارائه خدمات طبخ و توزیع غذای زندانهای استان اصفهان‬ ‫تضمین شرکت در مناقصه‬ ‫چاپ دوم‬ ‫ضمانت نامه بانکی در وجه اداره کل زندانهای استان اصفهان‬ ‫یا واریز وجه نقد به شبای حساب ‪IR ۲۳۰۱۰۰۰۰۴۰۶۱۰۱۳۱۰۷۶۷۰۴۰۹‬نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل زندانهای استان اصفهان به مبلغ ‪ 2/518/500/000‬ریال‬ ‫دریافت اسناد‬ ‫از طریق سامانه تدارکات دولت‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‪: www.setadiran.ir‬‬ ‫از تاریخ ‪ 1401/05/06‬لغایت ‪1401/05/10‬‬ ‫جلسه توجیهی‬ ‫مورخ ‪1401/05/09‬‬ ‫تحویل اسناد‬ ‫صرفا پاکت (الف)‬ ‫دبیرخانه محرمانه اداره کل زندان های استان اصفهان‬ ‫گشایش پیشنهادها‬ ‫حداکثر تا تاریخ ‪1401/05/24‬‬ ‫اداره کل زندانهای استان اصفهان‬ ‫روز سه شنبه مورخ ‪ 1401/05/25‬ساعت ‪ 09/00‬صبح‬ ‫اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬اصفهان‪ -‬ابتدای اتوبان ذوب اهن‪ -‬اداره کل زندان های استان اصفهان‪ -‬اداره مالی و پشتیبانی اداره کل‬ ‫شماره تماس‪۰۳۱-۳۷۸۷۲۱۰۲ :‬‬ ‫اداره کل زندان های استان اصفهان‬ ‫‪1357389‬‬ ‫الف‪862030:‬‬ ‫ممالف‪:‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪2158‬‬ ‫عبور از بحران جمعیت‬ ‫شهرداری اصفهان از نظرات و طرح های شهروندان استقبال می کند‬ ‫خبر‬ ‫بهره گیریازایده هایخالقانهبرایتوسعهشهر‬ ‫رئیس اداره خالقیت و نواوری شهرداری‬ ‫اصفهان در گفتگو با «اصفهان امروز» با‬ ‫اشاره به اینکه این اداره در حوزه دبیرخانه‬ ‫نظام پیشنهادات شــهروندی و پرسنلی‬ ‫فعالیت می کند‪ ،‬گفت‪ :‬سامانه ای در ارتباط‬ ‫محمدمنزه‬ ‫با نظام پیشــنهادات طراحی شــده که با‬ ‫اســتفاده از ان هر کارمند یا هر شهروند که دارای یک ایده‬ ‫خالقانه در جهت توسعه شهر خود است می تواند در هر زمان‬ ‫و مکانی با مراجعه به ســایت ‪http://c2m.isfahan.ir/‬‬ ‫‪ Idea/CreateFa‬ایده خود را ثبت کند‪ .‬این ایده ها در ‪50‬‬ ‫کمیته تخصصی شهرداری مورد بررسی تخصصی قرار گیرد‬ ‫و به برترین ایده هایی که قابلیت اجرا داشــته پاداش نقدی‬ ‫اهدا می شود‪.‬‬ ‫محســن معصومی با بیان این موضوع‬ ‫که در حال حاضــر از یک بانک جامعه‬ ‫ایده برخوردار هســتیم‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬در‬ ‫هر لحظه شهروندان می توانند ایده هایی‬ ‫خالقانه خود را در ســامانه ثبت کنند و‬ ‫شهرداری اصفهان نیز پروژه ها و طرح های خود را در سطح‬ ‫شــهر با بهره گیری از ان ایده ها اجرا خواهد کرد‪ .‬دبیرخانه‬ ‫نظام پیشنهادات تاکنون ‪ ۱۲‬هزار عضو دارد و ساالنه نزدیک‬ ‫به دو تا ســه هزار ایده از طرف شــهروندان در سامانه وارد‬ ‫می شــود‪ .‬رســالت این اداره دریافت ایده ها‪ ،‬ارتقاء ان ها و‬ ‫افزایش خالقیت در شــهر است‪ .‬به همین جهت با برگزاری‬ ‫مسابقات‪ ،‬رویدادهای فرهنگی ســعی شده تا بتوان از توان‬ ‫مردم در حوزه خالقیت استفاده کرد‪.‬‬ ‫او در ارتباط با اینکه مسابقات طراحی به صورت مستمر‬ ‫در طول سال برگزار می شــود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امروزه رویکرد‬ ‫جهــان بر طراحی ایده ها در فضاهای باز متمرکز اســت؛ به‬ ‫همین جهت این نوع برنامه ها را برگزار می کنیم‪ .‬با برگزاری‬ ‫چنین رویدادهایی نه تنها از ایده های طراحان اصفهانی بلکه‬ ‫از نظــرات و ایده های متخصصین در کل کشــور برخوردار‬ ‫خواهیم شد‪ .‬در مسابقه طراحی ورودی باغ گل ها نزدیک به‬ ‫‪ 300‬طرح از سراسر کشــور ارسال شد و یک طراح تهرانی‬ ‫مقام اول را به دست اورد‪.‬‬ ‫به گفتــه رئیــس اداره خالقیت و نواوری شــهرداری‬ ‫اصفهان‪ ،‬مسابقات طراحی یادمان شهدای کوه صفه‪ ،‬طراحی‬ ‫میدان امام حســین (ع)‪ ،‬میدان جمهوری اسالمی‪ ،‬طراحی‬ ‫پل عابر پیاده ابشــار‪ ،‬ورودی مقبره صائب تبریزی مسابقه‬ ‫اتوبوس های مستهلک از جمله رویدادهایی است که تا پایان‬ ‫سال برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫او در خصوص اینکه رویدادهای ایده کاپ توجه ویژه ای‬ ‫به مسائل فرهنگی شهر دارد‪ ،‬افزود‪ :‬در حال حاضر ایده کاپ‬ ‫چهاربــاغ زندگی در حال برگزاری اســت که پس از اعالم‬ ‫فراخوان ‪ 300‬طرح به دبیرخانه ارســال شــد و ‪ 20‬طرح به‬ ‫عنوان طرح برگزیده شناخته شد و از میان ان ها یک طرح به‬ ‫عنوان طرح برتر معرفی می شود‪.‬‬ ‫معصومی خاطرنشــان کــرد‪ :‬رویدادی تحــت عنوان‬ ‫شنبه های خالق برگزار می شود که در ان نیازهای خالقانه ای‬ ‫که در شهرداری احساس می شود‪ ،‬مطرح شده و شرکت های‬ ‫دانش بنیان در جهت رفع ان مسائل ایده های خود را مطرح‬ ‫می سازند‪ .‬وظیفه ما دریافت ایده و ایجاد بستر برای پرورش و‬ ‫ارتقاء خالقیت و نواوری است و تمامی فعالیت ها در این راستا‬ ‫انجام می شود‪ .‬تاکنون ‪ ۱۶‬شنبه خالق برگزار شده است و در‬ ‫هفته صنایع دستی نیز ‪ 18‬برنامه مختلف برگزار شد‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه شــدیدًا معتقد به خرد جمعی برای‬ ‫برگزاری برنامه های مختلف هســتیم‪ ،‬اذعان کرد‪ :‬در همین‬ ‫راســتا برای تمام برنامه ها و رویدادها از ظرفیت شرکت های‬ ‫دانش بنیــان بهره ببریم و به همین جهت محصوالتی که از‬ ‫درون طراحی مســابقات مختلــف در می اید به عنوان یک‬ ‫محصول دانش بنیان و خالق وارد بازار می شود‪.‬‬ ‫رئیس اداره خالقیت و نواوری شهرداری اصفهان با اشاره‬ ‫به اینکه ســعی شده تا با استفاده از تجربیات همکاران دیگر‬ ‫و طراحی کارهای جدید با رویکرد خالقانه بتوانیم فعالیت ها‬ ‫را پیش ببریم تا اداره خالقیت به عنوان یک مرکز مشــاور‪،‬‬ ‫مدیریت به حســاب اید‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬نگاه ما این است که‬ ‫این اداره در کنار مدیریت شــهری و شهروندان قرار گیرد و‬ ‫پس از مســئله یابی بتواند در رفع مسائل فعالیت های خود را‬ ‫پیش ببرد‪.‬‬ ‫او بیان کــرد‪ :‬باید از حلقه میانی برای پیشــبرد اهداف‬ ‫اســتفاده کنیم تا بتوانیم شــهر خالق‪ ،‬محله خالق و یک‬ ‫ســازمان خالق داشته باشــیم‪ .‬به همین جهت در هر یک‬ ‫از مناطق شــهرداری گروه هایی به نام شــهریاران خالق و‬ ‫هم چنین در هر محله گروه های محله یاران خالق را تشکیل‬ ‫داده ایم تا این گروه ها مســئله های مربوط به شــهر و محله‬ ‫خود را شناســایی و برای ان ایده پــردازی کنند‪ .‬این کار به‬ ‫تقویت پرورش شــهروند خالق و شناسایی مسئله ها کمک‬ ‫شایانی خواهد کرد‪ .‬هدف نهایی فعال سازی حلقه های میانی‬ ‫و تشکیل جبهه فرهنگی است و اعتقاد داریم مردم خودشان‬ ‫باید برای مسائل ایده پردازی کنند و مسائل را برطرف کند‪.‬‬ ‫تجلیل اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان از بازنشستگان‬ ‫میناعباسپور‬ ‫پنجشــنبه گذشــته اداره کل تامین‬ ‫اجتماعی اســتان اصفهان به مناسبت‬ ‫‪ 25‬ذی الحجه و روز خانواده و تکریم‬ ‫بازنشستگان‪ ،‬از بازنشسته نمونه‪ ،‬همسر‬ ‫بازمانده نمونه و ازکار افتاده کلی نمونه‬ ‫در این ســازمان بر اساس شاخص ها‬ ‫تجلیل کرد‪.‬‬ ‫در ابتدای این مراسم مدیرکل تامین اجتماعی استان‬ ‫اصفهان بیان داشت‪ :‬اگر بازنشستگان موفقیت و پیشرفت‬ ‫در زندگی و شــغل خود به دست اوردند حاصل گذشت‬ ‫و فداکاری که در قبال خانــواده خود انجام داده اند و در‬ ‫شرایطی که می توانستند در کنار ایشان باشند‪ ،‬دغدغه کار‬ ‫و تالش داشته اند اما با پایداری خانواده ها توانسته اند به‬ ‫موفقیت دست یابند‪ .‬مرتضی حاجی کاظمی افزود‪ :‬برخی‬ ‫معتقدند بازنشستگی نقطه پایان زندگی یک فرد است اما‬ ‫به اعتقاد ما انسان از اغاز خلقت تحرک و پویایی دارد که‬ ‫تا اخر عمر با او همراه خواهد بود و این توان هرگز از میان‬ ‫نمی رود؛ بنابراین در حقیقت برای یک انسان بازنشستگی‬ ‫اتفاق نمی افتاد بلکه تغییر و تحول و ورود به دنیای جدید‬ ‫رخ می دهد و تولدی دوباره صورت می گیرد‪ .‬او خطاب به‬ ‫افراد حاضر در جلسه بیان داشت‪ :‬شما پرتوافکن و چراغ‬ ‫راه نسل جدید هستید تا تجربه ای نو را تجربه کنند و از‬ ‫تجربه شما بتوانند از بروز اتفاقات ناگوار جلوگیری نمایند؛‬ ‫همان طور که شما این مسیر را در جوانی طی کرده و از‬ ‫توانمندی افراد با تجربه تر از خود اســتفاده کرده اید‪ .‬در‬ ‫غیر این صورت اگر قرار باشد همه چیز را خودمان تجربه‬ ‫کنیم و از یکدیگر یاری نگیریم هرگز به نقطه مطلوبی‬ ‫که امروز در ان قرار داریم نخواهیم رسید‪ .‬حاجی کاظمی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬همه شما امروز در محوریت خانواده و فامیل‬ ‫خود قرار دارید و اجتماع حول محور شــما تشکیل شده‬ ‫است بنابراین نمی توان وجود شما را نادیده گرفت چرا که‬ ‫نقطه مرکز پرگار این جامعه هستید که مرحله به مرحله‬ ‫پویایی و نشــاط جامعه را پدید می اورید‪ .‬مدیرکل تامین‬ ‫اجتماعی استان اصفهان ابراز کرد‪ :‬اگر جامعه ای این ذخایر‬ ‫ارزشــمند خود را نادیده بگیرد و در قبال ایشان کوتاهی‬ ‫کند بهایی ســنگین پرداخت خواهد کرد؛ سازمان تامین‬ ‫اجتماعی نیز یک نهاد عمومی غیردولتی است که یکی‬ ‫از مهمترین شرکای ان بازنشستگان و مستمری بگیران‬ ‫هستند و از اهمیت باالیی برای این سازمان برخوردارند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬عبارت مستمری بگیر از سال ها پیش ایجاد شده‬ ‫مداحان از گفتن موضوعاتی که‬ ‫مستندنیستپرهیزکنند‬ ‫نقوش سنتی؛ الهام بخش‬ ‫طراحی های شهری توسط‬ ‫هنرمندان و طراحان در‬ ‫مسابقه ملی نقشی برای شهر‬ ‫و مورداســتفاده قرار می گیرد که معتقدیم باید تغییر کند‬ ‫و کلمه ای در خور جایگاه این قشــر بــه کار رود اما در‬ ‫مجموع انچه اهمیت دارد این است که بیش از برگزاری‬ ‫جلســات تکریم و تقدیر از بازنشستگان باید در عمل و‬ ‫با انجام اقدامات حمایتی الزم‪ ،‬جایگاه واقعی ایشــان را‬ ‫تبیین کنیم‪.‬در ادامه این جلسه افراد به بیان نقطه نظرات‬ ‫خــود پرداختند و به مواردی همچون توســعه امکانات‬ ‫درمانی در شهرســتان ها و تامین پزشکان متخصص‪،‬‬ ‫قرار گرفتن داروهای تخصص زیرپوشش بیم ه و امکان‬ ‫تامین این داروها در داروخانه ها‪ ،‬تکریم بازنشستگان در‬ ‫مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی در مراجعات خدمات‬ ‫درمانی و بیمه ای‪ ،‬ایجاد مراکز رفاهی‪ ،‬تفریحی و ورزشی‬ ‫برای بازنشستگان و رسیدگی به وضعیت جاری زندگی‬ ‫بازنشستگانی که با حقوق اندک مستمری شان در حال‬ ‫دسته و پنجه نرم کردن با شرایط دشوار اقتصادی هستند‪،‬‬ ‫اشاره شد که مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان در‬ ‫خصوص رســیدگی به کلیه این موارد اشاراتی داشت و‬ ‫نسبت به پیگیری این امور قول مساعد داد‪.‬‬ ‫استان اصفهان در سال های اخیر مورد بی مهری قرار گرفته است‬ ‫بخش قابل توجهی از شهرستان های استان اب برای مصرف‬ ‫روزانه ندارند و شاید تا ‪ 16‬ساعت اب در ان مناطق قطع باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بحث فرونشست نیز برحسب مطالعاتی که‬ ‫توسط دانشگاه علم و صنعت و سازمان زمین شناسی انجام‬ ‫شده اســت‪ ،‬میزان مخاطرات فرونشست در استان ‪ 18‬برابر‬ ‫نسبت به سایر نقاط کشور باالتر است‪ .‬و به این معنی است که‬ ‫این تمدن در حال اسیب است‪.‬‬ ‫دکتر مرتضوی درخصوص اینکه از لحاظ میزان الودگی‬ ‫هوا نیز شرایط خوبی نداریم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫شاهد هستیم اگر در پایتخت ایران شرایط نگران کننده شود‬ ‫همه دوربین ها در ان جا برای برطرف شدن مشکالت پیگیر‬ ‫ماجرا می شــوند؛ اما در دیگر استان ها این اتفاق نمی افتد‪ ،‬به‬ ‫امام جمعه موقت اصفهان گفت‪ :‬افرادی که هنوز خوابند‬ ‫باید بفهمند زندگی تنها رفاه در امور مادی نیست و با عذت و‬ ‫در زیر سایه بندگی خدا زندگی کردن مهم و ارزشمند است‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین سیدمجتبی‬ ‫میردامادی در خطبه های نمازجمعه استان اصفهان‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مسلمانان در همه ایام سال مورد حمایت الهی هستند‪.‬‬ ‫قطعًا اگر یاری خدا نبود ما نیز به مشکل برخورد می کردیم‪.‬‬ ‫دشمنان گفتند سخت ترین تحریم ها را برای این کشور در نظر‬ ‫گرفتیم اما نتیجه ای جر رسوایی برای انها حاصل نشد‪ .‬اگر‬ ‫راه ما راه خدا شد‪ ،‬از گناه پرهیز و بندگی خدا را به جا بیاوریم‪،‬‬ ‫قطعًا پیروز خواهیم بود‪ .‬وی افزود‪ :‬شب عاشورا امام حسین (ع)‬ ‫به اصحاب و یاران حقیقی خود جایگاه شان را در عالم بعدی‬ ‫نشان دادند در این راستا شرایط به گونه ای شد که اصحاب‬ ‫حضرت دیگر حاضر نبودند زنده بمانند‪ .‬مطمئن باشید که‬ ‫حیات ما ادامه دارد و در عالم برزخ‪ ،‬عالمی مطابق شئونات و‬ ‫شرایط افراد درست کار و خطاکار وجود دارد‪ .‬امام جمعه موقت‬ ‫اصفهان ادامه داد‪ :‬یکی از حرف هایی که بر زبان معاندان‬ ‫جاری بود این بود که قیامت چه موقع است اما بنا نیست بنا‬ ‫بر حکمت برخی موارد گفته شود‪ .‬وقتی قیامت برپا شد دیگر‬ ‫ایمان نتیجه ندارد‪ .‬خداوند می فرماید هم اکنون نشان هایی از‬ ‫ان امده و یکی از نشانه های قیامت ظهور حضرت ولی عصر‬ ‫(عج) است‪ .‬روایت است که اگر یک روز به اخر دنیا باقی باشد‪،‬‬ ‫ان روز امام زمان (عج) ظاهر می شود و ماموریت خود را انجام‬ ‫می دهد‪ .‬وی با بیان اینکه روایاتی هست که امام زمان پس‬ ‫از ظهور خود ‪ ۴۰۰‬سال حکومت می کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬پیامبر‬ ‫(ص) فرمودند‪ :‬دوران رسالت من و قیامت مانند دو انگشت‬ ‫کنار یکدیگر است‪ ،‬قیامت خواهد امد و به حساب ها رسیدگی‬ ‫خواهد شد‪ .‬فکر نکنید روی مسائل فعلی حساب نمی شود‪،‬‬ ‫حتی روی ذراتی که در هوا معلق است نیز روز قیامت حساب‬ ‫خواهد شد؛ بنابراین باید سعی کنیم که از این چند صباح باقی‬ ‫مانده زندگی استفاده کنیم‪ ،‬گناه نکنیم‪ ،‬واجبات الهی را انجام‬ ‫دهیم و از حرامات دوری کنیم‪.‬حجت االسالم میردامادی در‬ ‫خطبه دوم نماز جمعه این هفته استان اصفهان گفت‪ :‬قران‬ ‫می فرماید در برابر حمالت دشمن‪ ،‬اگر مقاومت کردید‪،‬‬ ‫ایستادید‪ ،‬صبر کردید و تقوای الهی را پیش خود قرار دادید‬ ‫پیروز هستید اما در غیر این صورت ‪ ،‬دشمن حمالت شدیدتری‬ ‫را بر شما وارد می کند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در طول تاریخ انقالب‪،‬‬ ‫دشمنان همیشه مسائلی را در خصوص عدم ازادی زن ایرانی‬ ‫مطرح کردند و مدعی شدند حجاب و اعتقادات مانع پیشرفت‬ ‫و ترقی زنان ایرانی است‪ ،‬اما زنان ایرانی با پوشش حجاب در‬ ‫همه زمینه ها افتخاراتی افریدند‪ .‬امام جمعه موقت اصفهان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬پیشرفت های زنان ایرانی در تمامی‪ ،‬عرصه ها قابل‬ ‫تجلیل است‪ .‬تاکید اسالم بر رعایت حجاب به این خاطر است‬ ‫که بر همگان عظمت جایگاه زن ثابت شود‪.‬‬ ‫رونمایی از پوستر مسابقه ملّی‬ ‫«نقشی برای شهر» ؛‬ ‫استاند ار اصفهان‪:‬‬ ‫اســتاندار اصفهان با بیان این که این استان در سال های‬ ‫اخیر مورد بی مهری قرار گرفته است‪ ،‬از مسئوالن و نمایندگان‬ ‫مجلس درخواست کرد تا توجه ویژه ای برای رفع مشکالت‬ ‫این استان داشته باشند‪.‬‬ ‫دکتر سیدرضا مرتضوی در یکصد و هفدهمین نشست‬ ‫شــورای گفتگوی دولت با بخش خصوصــی که با حضور‬ ‫اعضای کمیســیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اصل ‪44‬‬ ‫قانون اساسی مجلس شورای اسالمی صبح روز جمعه هفتم‬ ‫مردادماه در اتاق بازگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی اصفهان‬ ‫برگزار شــد‪ ،‬با بیان این که اســتان اصفهــان در کنار همه‬ ‫توانمندی ها‪ ،‬شاخص در حوزه منابع انسانی است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ش داریم و همواره تالش مردم این‬ ‫ظرفیت خوبی در این بخ ‬ ‫استان برای دستیابی به توسعه ای بهتر مثال زدنی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر به پیشــینه انقالب اسالمی برگردیم‪،‬‬ ‫اســتان اصفهان در جایگاه های مختلفی رتبه نخست را در‬ ‫کشور به خود اختصاص داده است‪ .‬در ایام دفاع مقدس بیش‬ ‫از ‪ 23‬هزار شهید تقدیم انقالب اسالمی شد و از این حیث در‬ ‫کشور اول هستیم‪ .‬این استان چیزی حدود ‪ 12‬درصد از شهدا‬ ‫و ‪ 12‬درصد از جانبازان کشور را به خود اختصاص داده است و‬ ‫این نشان از ان دارد که این مردم به پایداری انقالب اسالمی‬ ‫وفادار بوده اند‪.‬‬ ‫استاندار اصفهان با بیان این موضوع که در اعصار گذشته‬ ‫اصفهان یکی از پایتخت های ایران بوده است و به عنوان یک‬ ‫تمدن اســامی و فرهنگی شناخته می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫وجود این ظرفیت ها اما این استان همواره در سال های اخیر‬ ‫مورد بی مهری قرار گرفته اســت‪ ،‬به طوری که درحال حاضر‬ ‫امام جمعه موقت اصفهان‪:‬‬ ‫عکس ‪ :‬ایمنا‬ ‫از دهـه چهـل شـروع شـد کـه تعـداد‬ ‫معـدودی پزشـک نمـای از فرنـگ‬ ‫برگشـته علی رغم قسـم نامه بقـراط اما‬ ‫به خاطـر پـول دسـت بـه اعمال شـبه‬ ‫حسنروانشید جنایـت سـقط جنیـن زنـده می زدنـد‬ ‫تـا پـدر و مادرهـا را شـادمان سـازند کـه می تواننـد بدون‬ ‫دغدغـه فرزنـد بـه خوشـگذرانی های دوران جوانـی خود‬ ‫همچنـان ادامه دهنـد‪ .‬اگرچه انقالب اسلامی این روش‬ ‫را در اغـاز منسـوخ کـرد و تـا چنـد سـالی هیـچ مرکـز‬ ‫پزشـکی جرئت نداشـت دسـت بـه این گونه اعمـال بزند‬ ‫کـه همـان معـدود پزشـک نماهـا هم بـار سـفر را بسـته‬ ‫بودنـد تـا بـر این گونـه اقدامات ضدانسـانی خـط بطالن‬ ‫کشـیده شـود‪ .‬اما به مرورزمـان بعضی از بیمارسـتان های‬ ‫خصوصـی بـا اسـتفاده از خلاء قانـون و دریافـت‬ ‫هزینه هـای کالن اقـدام به سـقط جنین کـرده و دلیل ان‬ ‫را تشـخیص متخصص زنـان و زایمان بداننـد که گواهی‬ ‫می کردنـد وجـود ایـن جنین برای مـادر خطرناک اسـت!‬ ‫ان روزهـا به مـوازات اصـل ‪ 5‬امریکایـی کـه ایـران را در‬ ‫سـیطره مسـائل ضداجتماعی خود قرار می داد در بخشـی‬ ‫تشـویق می کـرد تـا زن یا مرد یـک خانواده عقیم شـوند‬ ‫یـا از ابـزار و قرص هـای پیشـگیری از بـارداری اسـتفاده‬ ‫شـود زیـرا تئـوری ان بـود کـه هـر خانـواده حداکثر یک‬ ‫یـا دو فرزنـد داشـته باشـد که پـس از تبعید سـال ‪1342‬‬ ‫معمـار انقلاب نگرانـی غـرب از ایـن اتش زیر خاکسـتر‬ ‫دوچنـدان شـده بـود و می بایسـت بـا تحمیـل این گونـه‬ ‫ایده هـا بـرای افـت جمعیت جوان کشـور بپاخیـزی های‬ ‫نسـل را فلـج می کـرد کـه ایـن اتفـاق نیفتـاد و انقلاب‬ ‫اسلامی به صورتی گسـترده‪ ،‬فراگیر شـود‪ .‬اما دشـمن را‬ ‫وقتـی از در بیرون می کنند درصورتی که هوشـیار نباشـند‬ ‫از پنجـره وارد می شـود تـا از طـرق دیگـر پروژه هـای از‬ ‫پیـش تعییـن شـده را عملیاتـی کنـد‪ .‬سـه دهه گذشـته‬ ‫یعنـی ‪ ،70‬هشـتاد و نـود فرصـت خوبـی بـود تـا ایـن‬ ‫خصومـت بـا نفـوذ بـر نسـل دهه شـصت تلقین شـده و‬ ‫از ازدواج و تشـکیل خانـواده بـه دالیل کاملا واهی حذر‬ ‫کننـد و انهایـی هـم کـه ناگزیـر می شـوند عالقـه ای به‬ ‫فرزنـداوری نداشـته و یـا به یک فرزند قناعـت نمایند‪ .‬اما‬ ‫فاز سـوم به کسـانی برمی گـردد که از طریـق ازدواج های‬ ‫سـفید و یـا برخلاف میـل طرفین بـاردار می شـوند و به‬ ‫دنبـال راهـکاری می گردنـد تـا به قـول خودشـان از این‬ ‫مزاحـم که بزگرترین مرحمت الهی به پیونـد الهی ازدواج‬ ‫شـرعی اسـت راحت شـوند و اینجا بود تا معدود پزشـک‬ ‫یـا پزشـک نما با اسـتفاده از خلاء قانـون و اختیاراتی که‬ ‫داشـتند عمل سقط جنین را در بیمارسـتان ها‪ ،‬درمانگاه ها‬ ‫و اماکـن زیرزمینـی بـه انجـام می رسـاندند‪ .‬امـروز و‬ ‫باتوجه بـه مفـاد قانـون جوانـی جمعیـت نوبـت وزارت‬ ‫بهداشـت‪ ،‬درمـان و امـوزش پزشـکی اسـت تـا به منظور‬ ‫اجـرای مـاده ‪ 54‬قانـون حمایـت از خانـواده و جوانـی‬ ‫جمعیـت ظرف مدت شـش مـاه ضمن حضـور فیزیکی و‬ ‫مسـتمر در مراکز درمانی و اسـتقرار سـامانه جامع نسـبت‬ ‫بـه ثبت اطالعـات کلیه مراجعین باروری‪ ،‬سـقط و دالیل‬ ‫ان و زایمـان و نحـوه ان در تمامـی مراکـز بهداشـتی‪،‬‬ ‫درمانـی‪ ،‬ازمایشـگاه ها‪ ،‬مراکـز نابـاروری و تصویربرداری‬ ‫پزشـکی اعـم از دولتـی و غیردولتـی بـا رعایـت اصـول‬ ‫محرمانگـی اقـدام نماید تا سـامانه ملی «باروری سـالم»‬ ‫با هدف هوشمندسـازی خدمـات بهداشـتی درمانی حوزه‬ ‫سلامت مـادران و درمـان نابـاروری اقـدام و راه انـدازی‬ ‫شـود‪ .‬البتـه حاشیه سـازی های در شـبکه های اجتماعـی‬ ‫مبنـی بر راه انـدازی «گشـت بـارداری» صورت گرفته که‬ ‫ادامـه تالش هـا پیرامون مبـارزه با قانـون جوانی جمعیت‬ ‫اسـت که بـه مـذاق رسـانه های ان سـوی جهـان خوش‬ ‫امـده امـا سـخنگوی وزارت بهداشـت بـا تکذیـب برخی‬ ‫شـایعات مبنـی بـر ارتبـاط بیـن ایـن سـامانه و تغییـر در‬ ‫مرجـع صـدور مجـوز سـقط می گویـد‪« :‬پیـش از ابلاغ‬ ‫قانـون حمایـت از خانـواده و جوانـی جمعیـت هم سـقط‬ ‫جنیـن جـز در مـواردی کـه به موجب قانون اسـتناد شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬ممنـوع بـود‪ ،‬نـه در اختیـار والدین یا پزشـکان‪ .‬در‬ ‫واقـع ایـن موضـوع همـواره در صالحیت مراجـع قضایی‬ ‫قرار داشـته و از طریق پزشـکی قانونـی صورت می گرفته‬ ‫و نظام سلامت همواره در صالحیـت مراجع قضایی قرار‬ ‫داشـته و از طریـق پزشـکی قانونـی صـورت می گرفته و‬ ‫نظام سلامت در این مورد ذی صالح شـناخته نمی شـد»‪.‬‬ ‫سـامانه حاضـر‪ ،‬مجموعه پیشـرو برای ارتقـای مراقبت ها‬ ‫و خدمـات مبتنـی بر سلامت مـادر و کودک از یک سـو‬ ‫و موثـر سـازی درمـان نابـاروری از سـوی دیگـر اسـت‪.‬‬ ‫از زمانـی کـه مـادر بـاردار بـه پزشـک مراجعـه می کند و‬ ‫درخواسـت ازمایش و سـونوگرافی دارد نتایج به دست امده‬ ‫ثبـت سـامانه می شـوند و همـه اقدامـات در ان بارگذاری‬ ‫می گـردد‪ .‬از دیگـر امتیـازات سـامانه نسخه نویسـی‬ ‫الکترونیـک اسـت که پزشـکان فارغ از اینکه بیمـار از چه‬ ‫طریقـی بیمه شـده می توانند از امضـای دیجیتال خدمات‬ ‫یکپارچه بهره مند شـوند‪ .‬امـروز مامورانی از سـوی وزارت‬ ‫بهداشـت در مراکـز درمانـی بارداری و زایشـگاهی حضور‬ ‫دارنـد کـه بـا در اختیـار داشـتن مجوزهـای قانونـی زنان‬ ‫در سـن بـاروری را بـه فرزنـداوری ترغیـب و تشـویق‬ ‫نمـوده و ضمـن ان از انجـام اعمـال جراحـی منافـی بـا‬ ‫بـاروری ممانعـت کننـد‪ .‬سـخنگوی وزارت بهداشـت‬ ‫تاکیـد دارد «چیـزی بـه نـام (گشـت بـارداری) در مراکـز‬ ‫بهداشـتی وجـود ندارد و همـه خدمات بهداشـتی‪ ،‬درمانی‬ ‫و مشـاوره ای دربـاره بارداری و درمان ناباروری در سـطوح‬ ‫مختلـف توسـط پزشـکان‪ ،‬ماماهـا و بهـورزان بـه طـور‬ ‫حضـوری یـا از طریـق سـامانه یکپارچـه بـاروری سـالم‬ ‫ارائـه می شـود‪ ».‬در حـال حاضـر کشـور از نظـر جمعیت‬ ‫در شـرایطی نیسـت کـه اجـازه ریسـک پذیری را بـرای‬ ‫افـت جامعـه بدهـد بنابرایـن می طلبد تـا همـگان ایثار و‬ ‫تلاش نماینـد تـا قبـل از رسـیدن بـه سـیاه چاله در راه‪،‬‬ ‫مسـیر به سـوی ارتقای جمعیـت جوان تغییر جهـت دهد‪.‬‬ ‫ادامه دارد‬ ‫شنبه | ‪ 08‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4409‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫همین خاطر از مسئوال ن دولتی و نمایندگان مجلس انتظار‬ ‫داریم تا این موضوع را پیگیری کنند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به این موضوع که در حال حاضر کم ترین‬ ‫میزان سرانه مصرف اب را در کشور داریم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بر اساس‬ ‫مطالعاتی که توسط سازمان برنامه وبودجه و وزارت نیرو انجام‬ ‫گرفته است‪ ،‬میزان مصرف اب در سه استان چهار و محال و‬ ‫بختیاری‪ ،‬اصفهان و یزد ‪ ۱‬و‪ ۸‬دهم میلیارد متر مکعب است‬ ‫درحالی که این امار تنها در اســتان خوزســتان ‪ ۲۲‬و ‪ ۶‬دهم‬ ‫میلیارد مترمکعب اســت‪ .‬به دلیل سوء مدیریت در حوزه اب‬ ‫اکنون بالغ بر ‪ 10‬تا ‪ 12‬برابر از میزان مصرف اب این سه استان‬ ‫تنها در یک استان مصرف می شود و حتی این میزان جوابگوی‬ ‫ان استان نیست‪.‬‬ ‫اســتاندار اصفهان با بیان ایــن که در بخش صنعت نیز‬ ‫واحدهای تولیدی راکد و تعطیل داریم‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬مشکالت‬ ‫تامین مالی بنگاه های اقتصادی در ایام گذشته حاشیه ساز شده‬ ‫و بــه دلیل تعطیلی این بنگاه ها هر روز با تجمعات کارگران‬ ‫روبه رو هستیم‪ .‬اکنون ‪ 1700‬طرح نیمه تمام در استان وجود‬ ‫دارد که ‪ 900‬طرح ان باالی ‪ 60‬تا ‪ 70‬درصد پیشرفت داشته‬ ‫است و به دلیل عدم تامین مالی پروژه ها به بهره برداری نرسیده‬ ‫است‪ .‬در همین جا از نمایندگان مجلس در خواس ت داریم تا‬ ‫این موضوع را به طور جدی پیگیری کنند‪.‬‬ ‫وی اذعان کرد‪ :‬اصفهان در کنار زیبایی ها و اثار تاریخی‬ ‫که دارد از مشکالت عدیده ای رنج می برد‪ .‬اگر یک بازدید از‬ ‫اصفهان داشته باشیم این استان با وجود‪ 850‬هزار حاشیه نشین‬ ‫به اندازه برخی از استان های دیگر حاشیه نشین دارد‪ .‬به همین‬ ‫خاطر این مســئله باید ما را به فکر وا دارد و تصمیمات الزم‬ ‫بــرای ان اتخاذ گردد‪.‬بنا به گفته اســتاندار اصفهان‪ ،‬با تمام‬ ‫کاستی هایی که تاکنون وجود داشته است از ابتدای تشکیل‬ ‫دولت تاکنون ده ها جلسه ستاد تسهیل برگزار شده و بیش‬ ‫از ‪ 1300‬پرونده اقتصادی بررســی شد و نسبت به ان تعیین‬ ‫تکلیف شد تا بتوان برخی از مشکالت را رفع کرد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ :‬یکصد و هفدهمین نشست شورای گفتگوی‬ ‫دولت با بخش خصوصی با حضور استاندار‪ ،‬معاونین استاندار‪،‬‬ ‫اعضای کمیســیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اصل ‪44‬‬ ‫قانون اساســی مجلس شورای اســامی‪ ،‬اعضای مجمع‬ ‫نمایندگان استان و دیگر اعضا صبح روز جمعه هفتم مردادماه‬ ‫در محل اتاق بازگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشــاورزی اصفهان‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫پوستر نخستین مسابقه ملی «نقشی برای شهر» در‬ ‫مراسمی با حضور دکتر قاسم زاده شهردار اصفهان رونمایی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش اصفهان امروز معاونت شهرسازی و معماری‬ ‫شهرداری اصفهان‪ ،‬سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان‬ ‫با همکاری فرهنگستان هنر و دفتر نمایندگی کمیسیون ملی‬ ‫یونسکو در استان اصفهان در راستای ارتقای کیفیت محیط‬ ‫زندگی شهروندان و بازیابی هویت شهری در چارچوب برنامه‬ ‫های عملیاتی خود در زمینه احیاء و مرمت ابنیه و بافت های‬ ‫تاریخی در نظر دارند مسابقه ملّی «نقشی برای شهر» را‬ ‫با هدف حساس سازی طراحان نسبت به نقوش و استفاده‬ ‫از ظرفیت و قابلیت های نقش مایه و نگاره های سنتی و‬ ‫همچنین بازافرینی مجدد نقوش برای خلق ایده های نو و‬ ‫کاربردی جهت استفاده در طراحی فضای شهری متناسب‬ ‫با نیازهای محیطی شهروندان معاصر و ایجاد حس ارامش‬ ‫و سرزندگی در بافت تاریخی شهر اصفهان را برگزار نمایند‪.‬‬ ‫پوستر این مسابقه که فراخوان ان هفته اینده منتشر‬ ‫می شود‪ ،‬در مراسمی عصر روز پنج شنبه ‪ 6‬مرداد ماه با حضور‬ ‫دکتر علی قاسم زاده شهردار اصفهان رونمایی شد‪.‬‬ ‫نقش مایه ها و ارایه های تزیینی موجود در بناهای‬ ‫تاریخی بخش مهمی از معماری ایران زمین است که این‬ ‫مسابقه در نظر دارد تا زمینه بهره گیری از نقوش سنتی به‬ ‫عنوان مرجع و سرچشمه بسیاری از نواوری های هنرمندانه‬ ‫را به صورت کاربردی در طراحی گرافیک محیطی‪ ،‬مبلمان‬ ‫شهری و … توسط هنرمندان و طراحان فراهم اورد تا زمینه‬ ‫ارتقای کیفیت فرهنگ بصری به عنوان عامل انتقال دهنده‬ ‫مفاهیم و معانی از جانب خالق اثر به شهروندان در فضای‬ ‫شهری باشد‪ .‬الزم به ذکر است‪ ،‬فراخوان این مسابقه عکس‬ ‫و جزئیات نحوه ارسال اثار هنرمندان و طراحان در این مسابقه‬ ‫در روزهای اینده منتشر خواهد شد‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫برنامه ریزی منطقه‪ ۵‬شهرداری‬ ‫اصفهان برای مراسمات ماه‬ ‫محرم‬ ‫توقف فعالیت مراکز گردشگری‬ ‫ناژوان در اخر هفته گذشته‬ ‫گروه اصفهان‪ :‬بنا به گفته مدیر طرح ساماندهی‬ ‫ناژوان بر اساس هماهنگی انجام شده با مدیریت بحران‬ ‫استانداری اصفهان‪ ،‬تمام مراکز گردشگری ناژوان از ظهر‬ ‫پنجشنبه ‪ 6‬مردادماه فعالیت نکردند‪.‬‬ ‫مهدی قائلی با اعالم این خبر گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫پیش بینی وقوع بارش شدید و احتمال اب گرفتگی معابر‬ ‫از شهروندان تقاضا کردیم از حضور در جاده سالمت‪،‬‬ ‫بوستان ها و فضاهای تفریحی شهر به ویژه ناژوان‬ ‫خودداری کنند‪ .‬او افزود‪ :‬بر اساس دستور و هماهنگی‬ ‫انجام شده با مدیریت بحران استانداری اصفهان‪ ،‬همه‬ ‫مراکز گردشگری ناژوان از ظهر پنجشنبه ‪ 6‬مردادماه‬ ‫فعالیت نکردند‪ .‬به گفته قائلی‪ ،‬بازگشایی مراکز ناژوان در‬ ‫صورت مساعد بودن شرایط جوی امروز انجام می شود و‬ ‫در صورت بسته بودن مجدد مراکز‪ ،‬اطالع رسانی های الزم‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫راه اندازی سرای نواوری‬ ‫فناوری اطالعات و‬ ‫هوشمندسازیشهری‬ ‫گروه اصفهان‪ :‬بنا به گفته رئیس مرکز پژوهش های‬ ‫شورای اسالمی شهر اصفهان در قالب تفاهم نامه ای که‬ ‫بین شهرداری و دانشگاه ازاد اسالمی استان اصفهان‬ ‫منعقد شده است‪ ،‬سرای نواوری فناوری اطالعات و‬ ‫هوشمندسازی شهری در اصفهان ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫مصطفی نباتی نژاد با اعالم این خبر گفت‪ :‬یکی‬ ‫از مهم ترین مسائل در شهر که فرصت های خوبی را‬ ‫هم برای کسب و کار‪ ،‬ارائه خدمات‪ ،‬عدالت محوری‪،‬‬ ‫شفافیت و ارتقای رضایت مندی شهروندان ایجاد می کند‪،‬‬ ‫موضوع هوشمندسازی شهری است‪ .‬او با اشاره به عقد‬ ‫تفاهم نامه ای بین دانشگاه ازاد استان و شهرداری اصفهان‬ ‫با حضور رئیس دانشگاه ازاد کشور‪ ،‬افزود‪ :‬موضوع این‬ ‫تفاهم نام ه حرکت به سمت صنعت‪ ،‬جامعه و شهر است‬ ‫به نحوی که بتواند مسائل شهری را رفع کند‪ .‬رئیس مرکز‬ ‫پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در این تفاهم نامه تاکید شد که با همکاری طرفین‪،‬‬ ‫سرای نواوری فناوری اطالعات و هوشمندسازی شهری‬ ‫ایجاد شود که یکی از تبعات ان مدیریت مهاجرت طبقه‬ ‫خالق شهر است‪ .‬او خبر داد‪ :‬عالقه مندان به فعالیت در‬ ‫این حوزه ها که در ان تحصیل کرده و تاکنون فرصت‬ ‫شغلی برای ان ها وجود نداشته است‪ ،‬می توانند در این‬ ‫مرکز فعال شوند‪ .‬به گفته نباتی نژاد خدمات و فعالیت هایی‬ ‫که اکنون به صورت سنتی توسط شهرداری ارائه می شود‬ ‫در این فرایند هوشمندسازی می شود‪.‬‬ ‫تحویل کیف جامانده مسافر‬ ‫توسط نیروی خدماتی‬ ‫دست پاکپایانهمسافربری‬ ‫کاوه‬ ‫گروه اصفهان‪ :‬نیروی خدماتی دست پاک پایانه‬ ‫مسافربری کاوه‪ ،‬یک کیف حاوی دالر که معادل ‪۳۵‬‬ ‫میلیون تومان وجه نقد بود را پیدا کرد و به مدیریت این‬ ‫پایان ه تحویل داد‪.‬پاکبانان و نیروهای زحمت کش خدماتی‬ ‫شاغل در شهرداری اصفهان همواره در برهه های مختلف‬ ‫زمانی اثبات کرده اند از پاک دست ترین افراد شهر اصفهان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫علی محمد ربیعی‪ ،‬نیروی خدماتی دست پاک پایانه‬ ‫مسافربری کاوه یک کیف حاوی دالر که معادل ‪۳۵‬‬ ‫میلیون تومان وجه نقد بود را در حین انجام وظیفه پیدا کرد‬ ‫و تحویل مدیریت پایانه داد‪ .‬مسئوالن پایانه مسافربری‬ ‫کاوه پس از مراجعه صاحب کیف به مدیریت پایانه و‬ ‫صحت سنجی الزم‪ ،‬صورت جلسه ای تنظیم و کیف یاد‬ ‫شده به صاحب ان تحویل داده شد‪ .‬بر اساس اعالم روابط‬ ‫عمومی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان‬ ‫از این نیروی پاکدست قدردانی خواهد شد‪.‬‬ ‫شنبه | ‪ 08‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4409‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫رعایت شیوه نامه های بهداشتی دوران کرونا بار دیگر در استان بهبود یافت‬ ‫استان‬ ‫استفاده‪ 44‬درصدمردماصفهانازماسک‬ ‫به گفته سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان میزان‬ ‫استفاده از ماســک در بین مردم با شروع پیک هفتم کرونا‬ ‫مقداری بهبود یافته و به حدود ‪ ۴۴‬درصد در اســتان رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پژمان عقدک به ایرنا گفت‪:‬‬ ‫میزان استفاده از ماسک و رعایت‬ ‫شیوه نامه های بهداشتی در دوران‬ ‫کرونا در استان اصفهان همواره با افت‬ ‫و خیز همراه بوده و هرگاه امار کرونا‬ ‫کاهش یافته میزان رعایت این موازین نیز کمتر شده است‬ ‫اما با اوج گرفتن مجدد امار مراجعات و بستری‪ ،‬استفاده‬ ‫از ماسک در سطح جامعه نیز بهبود می یابد‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه بدون شک میزان رعایت شیوه نامه های بهداشتی‬ ‫و استفاده از ماسک در روزهای اینده باز هم بهبود‬ ‫خواهد یافت‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬همواره میزان رعایت موازین‬ ‫بهداشتی در دوران همه گیری به میزان حس مردم نسبت‬ ‫به خطرهای ناشی از بیماری و شیوع ویروس برمی گردد‬ ‫به طوری که هرگاه احساس خطر بیشتری داشته باشند به‬ ‫رعایت دستورهای بهداشتی بیشتر روی می اورند‪ .‬عقدک‬ ‫با اشاره به روند واکسیناسیون کرونا در استان نیز گفت‪:‬‬ ‫تمایل مردم برای دریافت واکسن در تیرماه امسال نسبت‬ ‫به خرداد چهار برابر شد و در این ماه حدود ‪ ۸۶‬هزار دز‬ ‫واکسن تزریق شده که حدود ‪ ۷۸‬هزار دز ان مربوط به نوبت‬ ‫چهارم است‪ .‬او با بیان اینکه در یک ماه گذشته به طور‬ ‫میانگین روزانه سه هزار دز واکسن کرونا در استان تزریق‬ ‫می شود‪ ،‬افزود‪ :‬پیش بینی می شود که میزان واکسیناسیون‬ ‫در مرداد امسال به ‪ ۲۰۰‬هزار دز برسد‪ .‬عقدک با اشاره به‬ ‫اینکه تاکنون حدود ‪ ۳۹‬درصد جمعیت باالی ‪ ۱۸‬سال‬ ‫استان نوبت سوم و حدود ‪ ۲‬درصد نوبت چهارم واکسن‬ ‫کرونا را دریافت کردند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬واکسیناسیون در‬ ‫حدود هزار مرکز بهداشت استان ادامه دارد که در ‪۵۲‬‬ ‫مرکز منتخب‪ ،‬سبد کامل واکسن وجود دارد‪ .‬او با بیان‬ ‫به گفته شـهردار نطنز‪ ،‬با فضاسـازی شـهر‪ ،‬باغشهر‬ ‫تاریخـی نطنز به اسـتقبال ماه محـرم رفت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایمنا‪ ،‬سـید محمد اطیابی در اسـتانه ماه‬ ‫محرم الحـرام اظهـار کرد‪ :‬شـهرداری نطنـز در خصوص‬ ‫رفع مشـکالتی از قبیـل نظافت و پاکسـازی نخاله های‬ ‫ساختمانی و همچنین شستشو محوطه داخلی و خارجی‬ ‫حسـینیه ها و مسـاجد‪ ،‬تسـطیح پارکینـگ خودروهـا‪،‬‬ ‫اصلاح و بهسـازی معابـر و پیاده روها‪ ،‬اسـفالت معابر و‬ ‫نصـب پرچـم و بنر با هیئت های مذهبی و حسـینیه ها و‬ ‫مسـاجد همکاری کرد‪ .‬شـهردار نطنز از اصناف و کسـبه‬ ‫محل خواسـت در فضاسـازی و سـیاه پوش کردن معابر‪،‬‬ ‫جلـو درب مغازه هـا‪ ،‬ادارات و میادیـن شـهر و همچنیـن‬ ‫راه انـدازی ایسـتگاه صلواتـی در ایام محرم شـهرداری را‬ ‫یـاری کننـد‪ .‬اطیابی حفـظ ارزش های دینـی و مذهبی‪،‬‬ ‫تبییـن فلسـفه محـرم و عاشـورای حسـینی و حفـظ و‬ ‫گسـترش فرهنـگ محـرم بویژه برای نسـل اینـده را از‬ ‫اهـداف این ایام عنوان کرد‪ .‬در ائین سیاه پوشـانی شـهر‬ ‫نطنز عالوه بر مدیران شـهری جمعی از پیشکسـوتان و‬ ‫پیر غالمان حسـینی و شـماری از مسئوالن هیئت های‬ ‫مذهبی حضور داشـتند‪.‬‬ ‫اینکه هنوز باورهای نادرست درباره واکسن کرونا در جامعه‬ ‫وجود دارد از مردم خواست تا اطالعات موردنیاز دراین باره‬ ‫را از منابع معتبر دریافت کرده و هرچه زودتر برای تکمیل‬ ‫واکسیناسیون خود مراجعه کنند‪ .‬سخنگوی دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی اصفهان درباره کمبود سرم توضیح داد‪ :‬در فصل‬ ‫تابستان به دالیل زیادی مانند گرم بودن هوا‪ ،‬کم ابی در‬ ‫بدن انسان و عالئم گوارشی کرونا مانند اسهال‪ ،‬احتمال‬ ‫افت فشار در برخی افراد زیاد است و نیاز به سرم پیدا‬ ‫می کنند‪ .‬او با بیان اینکه در این فصل احساس نیاز به‬ ‫سرم افزایش یافته است‪ ،‬افزود‪ :‬هم اکنون گزارشی درباره‬ ‫با بدن دام الوده به کنه داشــت و کنه ها را با دست له کرده‬ ‫بود و پس از ابتال و بســتری در بیمارستان داران‪ ،‬فوت کرد‪.‬‬ ‫عقدک با تاکید بر اینکه اقدامات الزم از طریق دامپزشکی‪،‬‬ ‫جهاد کشاورزی و مرکز بهداشت منطقه انجام و اموزش های‬ ‫موردنیاز ارائه شــده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در زمان حاضر شرایط در‬ ‫این منطقه مطلوب است‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬تاکنون موردی از‬ ‫ابتال به وبا در استان گزارش نشده است‪ .‬بر اساس اخرین امار‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ‪ ۶۰۰‬بیمار دارای عالئم کرونا‬ ‫در بیمارستان های استان بستری هستند و‪ ۷۹‬بیمار کرونایی در‬ ‫بخش مراقبت های ویژه تحت درمان قرار دارند‪.‬‬ ‫چگونگی میزان موجودی سرم در استان در اختیار ندارم و‬ ‫باید اطالعات را از معاونت غذا و دارو دریافت کرد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬دلیل فوت یک نفر در فریدون شــهر‪ ،‬تماس‬ ‫مستقیم با دام الوده به کنه بود‬ ‫سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همچنین با بیان‬ ‫اینکه از ابتدای سال تاکنون پنج مورد ابتال به تب کریمه کنگو‬ ‫در اســتان گزارش شد‪ ،‬گفت‪ :‬این افراد همگی در شهرستان‬ ‫فریدون شهر بودند‪ ،‬چهار نفر انها بهبود یافتند اما یک نفر جان‬ ‫باخت‪ .‬او با بیان اینکه فوت این فرد در حدود ‪ ۲‬هفته گذشته‬ ‫اتفاق افتاد‪ ،‬افزود‪ :‬این فرد از عشــایر بود که تماس مستقیم‬ ‫تحول در حمل ونقل اصفهان با ورود میدل باس ها‬ ‫امروزه با توجه به ضرورت توسعه حمل ونقل همگانی‬ ‫برای استفاده شهروندان به منظور کاهش ترافیک شهرها‪،‬‬ ‫استفاده از میدل باس در معابر کم عرض که قابلیت تردد‬ ‫اتوبوس در ان ها وجود ندارد و خطوطی که تقاضای سفر‪،‬‬ ‫کمتر از ظرفیت اتوبوس است‪ ،‬مورد توجه مدیران شهری‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬میدل باس که از نظر ظاهری شــبیه‬ ‫اتوبوس است اما ابعادی کوچک تر بین هشت تا ‪ ۱۱‬متر‬ ‫طول دارد‪ ،‬در بسیاری از نقاط دنیا از جمله کشور انگلستان‬ ‫جا افتاده و از ان به وفور اســتفاده می شــود که دلیل ان‬ ‫نیز شاید کشــف صرفه اقتصادی بسیار باالی استفاده از‬ ‫این رنج خودروی جمعی باشد‪ .‬میدل باس که در اصل از‬ ‫مینی بوس بزرگ تر و از اتوبوس کوچک تر است‪ ،‬از سال‬ ‫‪ ۱۳۸۴‬وارد ایران شــد‪ .‬این وسیله حمل ونقل عمومی از‬ ‫طراحی منحصربه فــرد‪ ،‬جذاب‪ ،‬بزرگ و جــادار و تمام‬ ‫امکانات اتوبوس های توریســتی همچون صندلی های‬ ‫متحرک‪ ،‬سیستم سرمایش و گرمایش با تهویه قدرتمند‪،‬‬ ‫محفظه باالی ســر مســافران و کنار خودرو‪ ،‬همچنین‬ ‫سیســتم صوتی و تصویری (مجهز به میکروفن‪ ،‬امپلی‬ ‫فایر و بلندگوی ســقفی) برخوردار است‪ .‬میدل باس ها نیز‬ ‫مانند اتوبوس ها در دو گونه شهری و بین شهری ساخته‬ ‫می شود که تفاوت ان ها در ارتفاع کف‪ ،‬تعداد پله ها‪ ،‬نوع و‬ ‫تعداد صندلی ها است؛ با وجود تمام این امکانات‪ ،‬ظرفیت‬ ‫میدل باس ها ‪ ۳۲‬نفر اســت که خلــوت بودن ان موجب‬ ‫ارامش بیشتر مسافران می شود‪ .‬با توجه به اینکه ظرفیت‬ ‫حمل مسافر این محصول در حد ‪ ۷۰‬درصد یک اتوبوس‬ ‫بزرگ بین شهری است‪ ،‬اما قیمت ان به نسبت‪ ،‬کمتر از‬ ‫درصد مذکور است که این موضوع‪ ،‬محصول میدل باس‬ ‫را از نقطه نظــر ســرمایه گذاری در خرید مقرون به صرفه‬ ‫کرده اســت‪ .‬بدین ترتیب مقایسه هزینه های اولیه تعمیر‬ ‫و نگهداری‪ ،‬همچنین تعداد مسافر قابل جابه جایی نشان‬ ‫داده است که استفاده از میدل باس به جای مینی بوس و‬ ‫اتوبوس صرفه جویی خوبی به همراه دارد‪.‬‬ ‫پای میدل باس ها به خیابان های اصفهان باز می شود‬ ‫در کالن شهر اصفهان نیز قرار شده در معابر کم عرض‬ ‫کــه قابلیت تردد اتوبوس در ان ها وجود ندارد و خطوطی‬ ‫که تقاضای سفر‪ ،‬کمتر از ظرفیت اتوبوس است‪ ،‬از ظرفیت‬ ‫میدل باس برای جابه جایی مسافران استفاده شود‪.‬‬ ‫به تازگی علی قاسم زاده‪ ،‬شــهردار اصفهان این نوید‬ ‫را به شــهروندان این کالن شــهر داد که «شهرداری در‬ ‫صدد خرید اتوبوس های جدید برای شهر اصفهان است‬ ‫و خرید خودروهای میدل باس برای مسیرهایی که تعداد‬ ‫مســافر کمتری دارد‪ ،‬در دستور کار شهرداری قرار گرفته‬ ‫اســت تا ســرعت حمل ونقل در این کالن شهر افزایش‬ ‫یابد‪».‬محمدرضا فالح‪ ،‬رئیس کمیســیون حمل ونقل و‬ ‫هوشمندسازی شــورای اسالمی شهر اصفهان نیز تاکید‬ ‫کرده اســت که در بعضی نقاط شهری اتوبوس پاسخگو‬ ‫نیســت و میدل باس می تواند عالوه بر سرعت در تردد‪،‬‬ ‫ســرفاصله ها را نیز کاهش دهد‪ ،‬بنابراین از شــهرداری‬ ‫می خواهیم خرید میدل باس ها را مورد توجه قرار دهد‪.‬‬ ‫خرید ‪ ۱۰۰‬میدل باس برای شهر اصفهان‬ ‫ســید عبــاس روحانــی‪ ،‬مدیرعامل شــرکت واحد‬ ‫اتوبوس رانی اصفهــان و حومه دراین باره می گوید‪ :‬خرید‬ ‫‪ ۱۰۰‬دستگاه میدل باس با هدف بهبود کیفیت حمل ونقل‬ ‫عمومی در شهر در دســتور کار شهرداری اصفهان قرار‬ ‫گرفت‪ .‬او با اشاره به ویژگی های میدل باس ها‪ ،‬می افزاید‪:‬‬ ‫نوع ســوخت ایــن خودروها گازوئیل‪ ،‬نــوع موتور ان ها‬ ‫چهار ســیلندر خطی‪ ،‬اســتاندارد االیندگی ان یورو پنج‬ ‫و مجهز به سیســتم کنترل هوشمند دمای موتور است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت واحد اتوبوس رانی اصفهان و حومه با‬ ‫بیان اینکه حداکثر سرعت مجاز میدل باس ها ‪ ۸۰‬کیلومتر‬ ‫اســت‪ ،‬تصریح می کند‪ :‬سازه طراحی شــده بدنه و اتاق‬ ‫این خودروها مستحکم و مطابق استاندارد است و ارتفاع‬ ‫ورودی میدل باس ها نیز جهت ســهولت در ورود و خروج‬ ‫مسافران پایین است‪ .‬او می افزاید‪ :‬میدل باس ها دارای رمپ‬ ‫ویژه معلوالن‪ ،‬دو دریچه سقفی اضطراری در جلو و عقب‪،‬‬ ‫مانیتور رنگی با قابلیت پنج ورودی‪ ،‬یک دوربین باالی درب‬ ‫ورودی وسط‪ ،‬یک دوربین داخل فضای مسافری جهت‬ ‫نظارت راننده‪ ،‬زنگ درخواست پیاده شدن‪ ،‬سامانه تهویه‬ ‫مطبوع با ظرفیــت برودتی ‪ ۲۸‬کیلووات و خنک کنندگی‬ ‫مناسب و ظرفیت هوادهی ‪ ۴۲۰۰‬مترمکعب است‪ .‬روحانی‬ ‫ادامه می دهد‪ :‬این خودروها دارای ‪ ۲۱‬صندلی مستحکم‬ ‫و راحت از جنس پلی امید ضد اشتعال با روکش مناسب از‬ ‫مخمل یا چرم مصنوعی قابل شست وشو است‪.‬‬ ‫شکوفاییاقتصادکشوربابهره مندیازظرفیتگردشگریاصفهان‬ ‫بنا به گفته عضو شورای اسالمی شهر اصفهان خدمت به مردم‪،‬‬ ‫عدالت محوری‪ ،‬توجه به گردشگری‪ ،‬رفع معضالت شهری در‬ ‫مناطق کم برخوردار ازجمله مواردی است که مدیریت شهری باید‬ ‫به ان توجه ویژه ای داشته باشد تا اصفهان به توسعه ای همه جانبه‬ ‫دست یابد‪.‬به گزارش ایمنا‪ ،‬عباس حاج رسولی ها اظهار کرد‪ :‬هشت‬ ‫سال در ستاد مهندسی جنگ حضور داشتم و پس از ان هشت‬ ‫سال مدیرکل بودم‪ ،‬یعنی در سیستم اداری فعالیت می کردم‪ .‬پنج‬ ‫دوره نیز در شورای اسالمی شهر حضور داشته ام‪ .‬تفاوت حضور‬ ‫در شورای اسالمی شهر و دولت ملموس است‪ .‬شورای اسالمی‬ ‫شهر سیستمی زنده‪ ،‬اما دولت سیستمی منجمد است‪ ،‬از فعالیت در‬ ‫سیستم زنده و پویای شورای اسالمی شهر لذت بیشتری می برم‪،‬‬ ‫از ابتدای انقالب بیشتر مردمی فکر می کردم و دوست داشتم‬ ‫برای محله ها و خدمت به مردم بیشتر فعالیت کنم‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫در تمام این سال ها اتفاقات تلخ و شیرین زیادی را در مالقات های‬ ‫مردمی مشاهده کردم‪ ،‬دیدن لبخند رضایت شهروندی دغدغه‬ ‫همیشگی من بوده است‪ ،‬هدف مالقات های مردمی رفع مشکالت‬ ‫شهروندان و فراهم کردن رضایت خاطر انها است‪ .‬عضو شورای‬ ‫اسالمی شهر اصفهان گفت‪ :‬مدیریت واحد شهری طرحی بود‬ ‫که در شورای شهر اول دنبال و بر اساس ان ‪ ۲۳‬وظیفه برای‬ ‫مدیریت شهری احصا شد‪ .‬رئیس جمهور وقت گفت این طرح را به‬ ‫عنوان پایلوت در اصفهان اجرا کنیم‪ ،‬اما بدنه دولت و مجلس وقت‬ ‫مقاومت کردند تا این تصمیم محقق نشود‪ ،‬چون حیطه مسئولیت‬ ‫ان ها کاهش می یافت‪ .‬سرمایه های بسیاری به دلیل تحقق نیافتن‬ ‫مدیریت واحد شهری از بین می روند و دولت ها اگر می خواهند‬ ‫در عملکرد خود موفق شوند‪ ،‬باید مدیریت واحد شهری را پیاده‬ ‫کنند‪ ،‬معتقد هستم شوراهای اسالمی در سراسر کشور باید برای‬ ‫اجرای این طرح هماهنگ شوند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬بحث تراکم و‬ ‫منطقه بندی اقدام دشواری بود که شورای ششم ان را انجام داد‪.‬‬ ‫این موضوع در شورای قبل رها شده و عاملی برای نارضایتی مردم‬ ‫بود‪ ،‬لذا این طرح پیگیری شد و به نتیجه رسید‪.‬‬ ‫‪ ۲۰۰ ÁÁ‬سال طول می کشــد تا جوانان خانه دار‬ ‫شوند‬ ‫حاج رسولی ها افزود‪ :‬قانون ارزش افزوده عاملی برای نارضایتی مردم‬ ‫در ساخت وسازها است‪ .‬دولت مردان و مجلس نمی دانند با این‬ ‫طرح چه بالیی بر سر حوزه مسکن اورده اند‪ .‬مردم برای ساخت‬ ‫خانه هزینه های سنگینی مانند بیمه های بدون کاربرد را متحمل‬ ‫می شوند‪ .‬این مغایر اهداف قانون اساسی است‪ ،‬زیرا قانون اساسی‬ ‫می گوید مردم باید خانه دار شوند‪ ،‬اما این قوانین دست وپا گیر‪،‬‬ ‫فرصت خانه دار شدن را از مردم گرفته است‪ .‬شهروندی که از نظر‬ ‫مالی در حد متوسط به پایین است با حقوق کارمندی یا دستمزدی‬ ‫معمولی‪ ۲٠٠،‬سال طول می کشد تا خانه دار شود‪ .‬مالکان نگاه نکنند‬ ‫که دالر رفت باال‪ ،‬اجاره هم باال برود‪ .‬انسانیت حکم می کند که در‬ ‫جنگ اقتصادی تمام افرادی که تمکن مالی دارند‪ ،‬دست نیازمندان‬ ‫و افراد ضعیف را بگیرند‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬پس از دستور امام خمینی‬ ‫(ره) در ابتدای پیروزی انقالب برای تاسیس بنیاد مسکن انقالب‬ ‫اسالمی‪ ،‬به عنوان یکی از مهندسان اصفهان ماموریت داشتم که‬ ‫بنیاد مسکن را در اصفهان تشکیل دهم و موضوع خانه‪ .‬سازی برای‬ ‫مردم را دنبال کنم‪ .‬پیام امام خمینی (ره) در ابتدای انقالب این بود‬ ‫که تمام مردم باید خانه دار شوند‪ .‬در این موضوع‪ ،‬اصفهانی ها پیشتاز‬ ‫بودند‪ .‬اوایل انقالب‪ ،‬بنیاد اسالمی تامین مسکن را با کمک خیران‬ ‫راه اندازی کردیم و مردم با تسهیالت ساده اداری با قیمت ‪ ۱۶‬تا ‪۹۶‬‬ ‫هزار تومان صاحب خانه می شدند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬شهردار‪ ،‬خدمت به مردم را فراموش نکند‬ ‫عضو شورای اسالمی شهر اصفهان خاطرنشان کرد‪ :‬شهردار‬ ‫خدمت به مردم را فراموش نکند‪ .‬در شهرداری دریایی از کار و‬ ‫خدمت به مردم وجود دارد و باید از همه این فرصت ها استفاده‬ ‫کرد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬با شهدای بسیاری ارتباط داشتم و دوست بودم‪،‬‬ ‫مانند شهید مهندس موحدیان‪ ،‬شهید خرازی و شهید قوچانی که‬ ‫از ان ها خاطرات خوبی دارم‪ ،‬اما شهیدی که خیلی با او مانوس‬ ‫هستم شهید بهبهانی است‪ ،‬جوانی نخبه و درس خوان‪ ،‬دانشجوی‬ ‫دانشگاه صنعتی شریف و فردی پویا و فعال بود‪ .‬حاج رسولی ها‬ ‫انگیزه اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان برای کار کردن را‬ ‫می توانم از اتفاقات موثر و امیدافرین دوره ششم شورا دانست و‬ ‫افزود‪ :‬اعضای این دوره انگیزه بسیاری برای کار و خدمت به مردم‬ ‫دارند‪ ،‬اما موانع قانونی زیاد است‪ ،‬گاهی مصوبه ای اماده می شود‪،‬‬ ‫اما زمانی که به فرمانداری می رود ان را رد می کنند‪ ،‬این موضوع‬ ‫نشئت گرفته از این است که از ظرفیت شوراها به خوبی استفاده‬ ‫نمی شود و روحیه حرکت و پویایی اعضا گرفته می شود‪ .‬او تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اگر نماینده مجلس بودم طرحی عدالت محور برای اب فالت‬ ‫مرکزی در نظر می گرفتم تا به طور عادالنه اب توزیع شود‪ .‬اب‬ ‫و عالوه بر ان‪ ،‬تولید محصوالت کشاورزی باید مدیریت شود تا‬ ‫مشکالت این حوزه رفع شود‪ .‬عضو شورای اسالمی شهر اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬اصفهان جزو ‪ ۱۰‬شهر مطرح تاریخی و گردشگری دنیا و‬ ‫جهان است‪ .‬بیش از شش هزار اثر تاریخی دارد و تمام جهان‬ ‫اصفهان را می شناسد‪ ،‬اما از ظرفیت تاریخی و گردشگری اصفهان‬ ‫در بخش اقتصادی به خوبی استفاده نشده است‪ .‬اصفهان می تواند‬ ‫با گردشگری خود اقتصاد کشور را شکوفا کند‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬شهر‬ ‫زندگی شهری است که مردم در ان به راحتی زندگی کنند‪ ،‬شهری‬ ‫که حمل ونقل در ان سریع و پاک باشد‪ ،‬هوای سالم داشته باشد و‬ ‫از نظر نظافت الگو و خدمت رسانی مطلوب باشد‪ ،‬در اصفهان نیز‬ ‫باید به سمت این شاخص های حرکت کنیم‪ .‬اصفهان در ‪ ۳۰‬سال‬ ‫گذشته از نظر کالبد شهری بیش از دو برابر وسعت یافته و از نظر‬ ‫خدمات و امکانات پیشرفت فراوانی داشته است‪ ،‬اما همچنان نیاز‬ ‫دارد که فعالیت های بیشتری در این شهر انجام شود‪ ،‬در سفری‬ ‫‪3‬‬ ‫باغشهر نطنز اماده استقبال از‬ ‫محرم‬ ‫عکس‪:‬ایمنا‬ ‫مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان از امادگی‬ ‫این منطقه برای استقبال از ماه محرم خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫برنامه ریزی الزم برای برپایی مراسم عزاداری اباعبدا‪...‬‬ ‫الحسین (ع) انجام شده است‪.‬‬ ‫احمد رضایی با اشاره به اقدامات منطقه پنج شهرداری‬ ‫اصفهان در استانه ایام سوگواری امام حسین (ع) به ایمنا‬ ‫گفت‪ :‬منطقه پنج بیش از ‪ ۴۰‬هیئت مذهبی دارد که در‬ ‫راستای برقراری نظم و هماهنگی در مراسم عزاداری این‬ ‫امام همام‪ ،‬دستورالعمل های الزم برای برگزاری هر چه‬ ‫بهتر و باشکوه تر مراسم عزاداری حضرت اباعبدا‪ ...‬الحسین‬ ‫(ع) با حضور کارشناسان اموزش مسائل ایمنی‪ ،‬بهداشتی‬ ‫و انتظامی برای امادگی هیئت های مذهبی این منطقه‬ ‫ارائه شد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬پاکسازی و تنظیف معابر منتهی‬ ‫به اجتماعات و مسیر عبور دسته های عزاداری به صورت‬ ‫ویژه در دستور کار شهرداری این منطقه قرار گرفته است‬ ‫و به منظور ایجاد فضای معنوی و شور حسینی در شهر‪،‬‬ ‫نصب پرچم های مشکی و منقوش ائمه (ع) در این منطقه‬ ‫انجام می شود‪ .‬مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان با اشاره‬ ‫به نقش مهم و حیاتی شعائر اسالمی در عرصه فرهنگ‬ ‫دینی و اخالق اجتماعی‪ ،‬افزود‪ :‬ماه محرم فرصت مناسبی‬ ‫برای توسعه معنویت و فرهنگ همدلی و مواسات است‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫که به پاریس داشتم‪ ،‬تصور می کردم شهر ویژه ای باشد‪ ،‬اما از نظر‬ ‫نظافت نسبت به اصفهان ضعیف تر بود‪ .‬حاج رسولی ها بازدیدهای‬ ‫بسیاری از مناطق محروم مانند حصه و دارک داشته ام‪ ،‬این مناطق‬ ‫بستر اقدامات اجتماعی بوده است‪ .‬زمانی به دارک می رفتیم که‬ ‫حتی لوله کشی اب نیز انجا نبود‪ .‬چاهی زده بودند و فاضالب‬ ‫وضعیت بسیار بدی داشت‪ ،‬اما امروز شرایط بهتری دارد‪ ،‬اب و‬ ‫فاضالب این منطقه نیز از وضعیت مناسبی برخوردار است‪.‬‬ ‫‪ 1100 ÁÁ‬میلیارد تومان بودجه برای مناطق محروم‬ ‫اصفهان کافی نیست‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬همواره برش درامد و هزینه در شورای اسالمی شهر‬ ‫اصفهان عدالت گونه بوده و در این مدت همیشه به فکر مناطق‬ ‫محروم شهر بوده ایم‪ ،‬به عنوان مثال منطقه زینبیه در سال های اخیر‬ ‫رشد خوبی داشته است‪ ،‬از همان شورای اول در نظر داشتیم که‬ ‫شهرداری منطقه هفت را به دو منطقه هفت و ‪ ۱۴‬تفکیک کنیم تا‬ ‫به منطقه زینبیه بیشتر پرداخته شود‪ .‬برای چند منطقه دیگر مانند‬ ‫امیرحمزه نیز این تصمیم را گرفتیم‪ .‬در امیرحمزه دولت زمین ها را‬ ‫تفکیک کرده و رفته بود و شهرداری اصفهان به مطالبات مردم‬ ‫پاسخ داد‪ .‬تفکیک مناطق شهرداری ها با این هدف بود که به‬ ‫مناطق محروم رسیدگی شود‪ .‬عضو شورای اسالمی شهر اصفهان‬ ‫تصریح کرد‪ 1100 :‬میلیارد تومان بودجه برای مناطق محروم‬ ‫عددی نیست و به طور قطع بیشتر از این برای این مناطق هزینه‬ ‫می کنیم‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬انتقال مدیریت به نسل جوان باید خطی و‬ ‫با شیب مالیم باشد‪ .‬یک مدیر باید فکر و ذکر خود را مردم بداند‬ ‫و برای خدمت به ان ها انگیزه داشته باشد‪ .‬در دوره سقائیان نژاد‬ ‫نیروهای جوان خوبی را اوردیم و اکنون با گذشت ‪ ۲۰‬سال تجربه‬ ‫کسب کرده و مدیران خوبی هستند‪ .‬همچنین باید خدمت گذار مردم‬ ‫باشیم‪ ،‬اما این خدمت رسانی باید توام و دوطرفه باشد تا شهر به‬ ‫خوبی اداره شود‪.‬‬ ‫نصب ‪ ۴۵‬کتل در بادرود برای‬ ‫استقبال از محرم‬ ‫بـه گفتـه معـاون شـهردار بـادرود امسـال بـرای‬ ‫نخسـتین بار‪ ،‬در ایـام محـرم ‪ ۴۵‬کتـل در سـطح شـهر‬ ‫نصـب می شـود‪.‬‬ ‫محمدرضـا عبدلـی بـا اشـاره بـه فرارسـیدن ایـام‬ ‫مـاه محـرم‪ ،‬به ایمنـا گفت‪ :‬فضاسـازی محیطـی معابر‬ ‫و میادیـن اصلـی در راسـتای تبییـن واقعـه عاشـورا و‬ ‫خدمات رسـانی بهینـه بـه عـزاداران حسـینی بـا توجـه‬ ‫بـه شـرایط کرونـا در رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی‬ ‫بخشـی از اقدامـات شـهرداری در راسـتای فعالیت های‬ ‫فرهنگـی در ایـن ایـام اسـت‪ .‬او افـزود‪ :‬در ایـام محرم با‬ ‫اسـتفاده از تمـام ظرفیت هـای شـهر در راسـتای تکریم‬ ‫شـعائر اسلامی و گرامیداشـت اقامه عزای سیدالشـهدا‬ ‫(ع) برنامه هـای متنـوع ائینـی و مذهبـی بـا رعایـت‬ ‫پروتکل های بهداشـتی در سـطح شـهر برگزار می شود‪.‬‬ ‫معاون شـهردار بـادرود اضافه کرد‪ :‬امسـال در ایام محرم‬ ‫برای نخسـتین بار تعداد ‪ ۴۵‬کتل در سـطح شـهر نصب‬ ‫می شـود‪ .‬عبدلـی تصریـح کـرد‪ :‬شـهرداری در راسـتای‬ ‫ترویـج فرهنگ حسـینی علاوه بر سـیاهپوش کردن و‬ ‫فضاسـازی میادیـن و معابر اصلی تعـداد ‪ ۱۰‬بنر بزرگ با‬ ‫محتوای عاشـورایی در چندین نقطه شـهر نصب خواهد‬ ‫شـد‪ .‬بـادرود شـهری از توابـع بخـش امامزاده اسـت که‬ ‫در شهرسـتان نطنـز در اسـتان اصفهـان قـرار دارد‪ .‬این‬ ‫شـهر در ‪ ۱۳۵‬کیلومتری شـمال اصفهان‪ ۲۵ ،‬کیلومتری‬ ‫شـمال نطنـز‪ ۶۰ ،‬کیلومتری جنوب شـرق کاشـان و ‪۵۵‬‬ ‫کیلومتری غرب اردسـتان و در حاشـیه شـاهراه ترانزیت‬ ‫تهران_بندرعباس قـرار دارد‪.‬‬ ‫بسیج ‪ ۱۵‬گروه خدمات‬ ‫شهری در گلپایگان برای رفع‬ ‫ابگرفتگی‬ ‫شـهردار گلپایـگان گفـت‪ :‬از اغاز بارش هـا ‪ ۱۵‬گروه‬ ‫خدمـات شـهری شـهرداری گلپایـگان بـه منظـور رفع‬ ‫ابگرفتگی هـا در نقـاط مختلـف شـهر بـه خصـوص در‬ ‫مسـیرهای دارای شـیب تند مسـتقر شدند‪.‬‬ ‫پیمـان شـکرزاده در گفت وگـو بـا ایمنا‪ ،‬اظهـار کرد‪:‬‬ ‫از روز گذشـته(جمعه) در شـهر گلپایگان بـارش باران به‬ ‫همراه وزش باد با سـرعت ‪ ۱۳‬الی ‪ ۲۰‬کیلومتر در ساعت‬ ‫اغاز شـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ ۱۵ :‬گـروه خدمـات شـهری شـهرداری‬ ‫گلپایـگان به منظـور رفع ابگرفتگی هـا در نقاط مختلف‬ ‫شـهر به خصوص در مسـیرهای دارای شیب تند مستقر‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫شـهردار گلپایـگان با بیـان اینکه در منطقه مسـکن‬ ‫مهـر بـه دلیـل وجـود شـیب‪ ،‬اب گرفتگـی نخواهیـم‬ ‫داشـت‪ ،‬افـزود‪ :‬شـهروندان نگـران نباشـند‪ ،‬نیروهـای‬ ‫شـهرداری بـرای انتقال اب بـاران به سـمت رودخانه در‬ ‫تالش هسـتند‪.‬‬ ‫شـکرزاده گفـت‪ :‬بـا توجـه بـه اینکـه بارش هـای‬ ‫تابسـتانی به سـرعت بـه روان اب تبدیل می شـود؛ دبی‬ ‫اب جوی هـای سـطح شـهر پاسـخگوی حجـم بارش‬ ‫بـاران نیسـت و احتمال ابگرفتگـی در معابر وجـود دارد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬وجـود رودخانـه انـار بـار موجـب کاهش‬ ‫خطر وقوع سـیل در شهر گلپایگان می شـود زیرا بخش‬ ‫عمـده اب بـه سـمت رودخانه انـار بار هدایت می شـود‪.‬‬ ‫شـهردار گلپایگان گفت‪ :‬از شـهروندان تقاضا دارم به‬ ‫پارک های سـطح شـهر به خصوص پارک های سـاحلی‬ ‫مراجعه نکنند تا شـاهد کمترین اسـیب باشیم‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫پذیرش همه واکسن های ایرانی‬ ‫در سفر اربعین‬ ‫رشد ‪ 30‬درصدی اهدای عضو‬ ‫در ‪ ۴‬ماه اول سال‬ ‫گروه جامعه‪ :‬به گفته معاون درمان وزارت بهداشت‬ ‫اهدای عضو در سه ماهه ابتدای سال ‪ ۱۴۰۱‬نسبت به‬ ‫مدت مشابه در سال گذشته رشد ‪ ۲۰‬درصدی و در تیرماه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬رشد ‪ ۳۰‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫سعید کریمی با اعالم این خبر افزود‪ :‬با ایثارگری و‬ ‫اعالم رضایت خانواده های معزز اهداکننده مرگ مغزی‬ ‫و فعالیت های شبانه روزی همکاران اهداء در وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‬ ‫درمانی و واحدهای شناسایی و فراهم اوری اعضای‬ ‫پیوندی در ‪ ۴‬ماهه اول سال ‪ ،۱۴۰۱‬تعداد اهدای عضو‬ ‫به ‪ ۳۵۶‬نفر رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫افزایش قابل توجهی داشته است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬شاخص‬ ‫تعداد اهدا عضو در یک میلیون نفر در سال ‪ ۱۴۰۱‬عدد‬ ‫‪ ۱۲.۸‬بوده است‪ ،‬این در حالی است که در زمان مشابه‬ ‫در سال های ‪ ۱۳۹۹‬و ‪ ۱۵۱ ،۱۴۰۰‬و ‪ ۲۸۳‬نفر بوده یعنی‬ ‫تعداد اهدا عضو در یک میلیون نفر در سال ‪ ۱۳۹۹‬و‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬به ترتیب ‪ ۵.۴‬و ‪ ۱۰.۲‬بوده است‪ .‬معاون درمان‬ ‫وزارت بهداشت افزود‪ :‬تعداد ‪ ۶‬انتقال هوایی ارگان حیاتی‬ ‫شامل قلب‪ ،‬کبد‪ ،‬کلیه و روده به بیمارانی که حیاتشان‬ ‫منوط به پیوند بوده است‪ ،‬انجام شده که در حال حاضر‬ ‫به زندگی عادی خود برگشته اند‪ .‬کریمی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫سه ماهه ابتدای سال ‪ ۱۴۰۱‬با رشد ‪ ۲۰‬درصدی اهدا و‬ ‫در تیرماه ‪ ۱۴۰۱‬با رشد ‪ ۳۰‬درصدی اهدای عضو نسبت‬ ‫به سال ‪ ۱۴۰۰‬روبرو بوده ایم که این رقم در تهران در‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۱‬تعداد ‪ ۴۵‬نفر و در سال ‪ ۱۴۰۰‬و ‪۱۳۹۹‬‬ ‫به ترتیب ‪ ۳۰‬و ‪ ۳۳‬نفر بوده است که نشان از حرکت‬ ‫روبه جلو و نتیجه اقدامات صورت پذیرفته در حوزه های‬ ‫مختلف مدیریت پیوند است‪ .‬او در پایان اظهار امیدواری‬ ‫کرد‪ :‬این روند بیش ازپیش ادامه یابد و با افزایش تعداد‬ ‫اهدا و پیوند شاهد نجات بیماران و جهش بزرگی در‬ ‫این زمینه باشیم‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫مدیرکل انتقال خون استان اعالم کرد‪:‬‬ ‫افزایش سن اهدای خون اصفهان به باالی‪ 35‬سال‬ ‫مدیــرکل انتقال خون اســتان اصفهان بــا بیان اینکه‬ ‫اهداکنندگان خون جوان در حال کاهش اند‪ ،‬گفت‪ :‬افراد از سن‬ ‫‪ ۱۸‬سالگی می توانند خون خود را اهدا کنند‪ ،‬اما در حال حاضر‬ ‫ســن اهدای خون به باالی ‪ ۳۵‬سال رسیده و اهداکنندگان‬ ‫جوان کم شده اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬علی فتوحی در نشستی در استانه نهم‬ ‫مرداد روز تاســیس انتقال خون برگزار شد‪ ،‬با اشاره به اینکه‬ ‫نیاز به خون و فراورده های خونی روز به روز در حال افزایش‬ ‫اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر این اســاس ما باید هم کیفیت و هم‬ ‫کمیت فراورده های خون را افزایش دهیم‪ .‬او با بیان اینکه در‬ ‫سال های اخیر فراورده های نوین به انتقال خون افزوده شده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در چند سال اخیر مصرف فراورده های نوینی باب شده‬ ‫که هم نیازهای ما و هم اهداکنندگان را بیشتر می کند‪ ،‬یکی‬ ‫از این فراورده ها پالکت فرز است که با دستگاه مخصوصی‬ ‫گرفته می شود‪ .‬مدیرکل انتقال خون استان با بیان اینکه در‬ ‫دنیا اتفاقات زیادی در مورد خون افتاده‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬بیشتر‬ ‫اتفاقات در مورد خون در قرن بیســتم افتاده است‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه انتقال خون در ایران تاریخچه پرافتخاری دارد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اولین انتقال خون در بیمارستان سینا تهران انجام شد‬ ‫و بعد از ان دو مرکز خون شــیر و خورشید و ارتش در کشور‬ ‫راه اندازی شد‪ .‬سال ‪ ۱۹۷۲‬پیشنهاد راه اندازی مرکز خدمات‬ ‫انتقال خون ملی داده شــد و سال ‪ ۱۹۷۴‬انتقال خون ایران‬ ‫تاســیس شد‪ .‬فتوحی تاکید کرد‪ :‬در کشورهای منطقه هیچ‬ ‫کشوری به اندازه ایران در جذب اهداکنندگان داوطلب و ارتقا‬ ‫اســتانداردهای جهانی انتقال خون موفق نبوده است‪ .‬او به‬ ‫نقش مهم جنگ تحمیلی در افزایش انگیزه های اهدای خون‬ ‫اشاره و اظهار کرد‪ :‬بعد از جنگ تحمیلی انتقال خون وارد فاز‬ ‫جدیدی شــد‪ ،‬اگرچه در گذرگاه هایی دچار مشکالتی شدیم‬ ‫ازجمله کرونا تاثیر زیادی در اهدای خون داشــت‪ .‬مدیرکل‬ ‫انتقال خون اســتان با بیان اینکه همه گیــری کرونا باعث‬ ‫کاهش ‪ ۳۰‬درصدی اهدای خون در دنیا شد‪ ،‬افزود‪ :‬کرونا در‬ ‫ایران باعث کاهش ‪ ۱۰‬درصدی و در اصفهان باعث کاهش‬ ‫‪ ۸‬درصدی اهدای خون شــد‪ ،‬البته بعــد از پیک های اول و‬ ‫دوم این مشکل تا حدودی برطرف شد‪ .‬در فصول سرد سال‬ ‫هم دچار مشکل می شویم که از طریق فراخوان مردمی این‬ ‫مشکل را برطرف می کنیم‪ .‬اصفهان در اهدای خون رتبه سوم‬ ‫یا چهارم کشــور را دارد‪ .‬فتوحی در مورد دریافت پالسمای‬ ‫بیمــاران بهبودیافتــه کرونا نیز گفت‪ :‬پالســمای بیماران‬ ‫بهبودیافته کرونایی زمانی نقــش مهمی در بهبود بیماران‬ ‫داشــت و اصفهان جزو اولین کارازمایی های بالینی بود که‬ ‫بیشترین تولید پالسمای کووید را بعد از تهران و قم داشتیم‪.‬‬ ‫البته این درمان حذف شد‪ ،‬درحالی که در گایدالین های دنیا‬ ‫حذف نشد و فقط محدود و تابع شرایط خاص شد‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه اهداکنندگان جوان خون در حال کاهش هستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بیشترین اهداکنندگان خون بین ‪ ۲۵‬تا ‪ ۴۵‬بودند‪ ،‬ولی در حال‬ ‫افزایش است و اهداکنندگان جدید کاهش پیدا کرده اند‪ .‬افراد‬ ‫از سن ‪ ۱۸‬ســالگی می توانند خون اهدا کنند‪ ،‬ولی در حال‬ ‫حاضر سن اهدای خون باالی ‪ ۳۵‬سال رفته و اهداکنندگان‬ ‫جوان کم شده اند‪ .‬مدیرکل انتقال خون استان با بیان اینکه‬ ‫افراد تا ‪ ۶۵‬سال می توانند خون اهدا کنند‪ ،‬افزود‪ :‬مردان تا ‪۴‬‬ ‫بار در سال و زنان تا ‪ ۳‬بار در سال می توانند خون اهدا کنند‪.‬‬ ‫او با اشــاره به اینکه زنــان ‪ ۳‬درصد از اهداکنندگان خون را‬ ‫تشــکیل می دهند‪ ،‬گفت‪ :‬در برخی کشورها زنان باالی ‪۳۰‬‬ ‫درصد اهداکنندگان خون هستند‪ .‬شاید یکی از علت ها این‬ ‫اســت که پایگاه های متعدد و در دسترس نداریم‪ ،‬به عنوان‬ ‫نمونه در تهران طرح اهدای خون محالت راه اندازی شد که‬ ‫در افزایش اهدای خون بانوان تاثیر داشت‪ .‬فتوحی تاکید کرد‪:‬‬ ‫اهداکنندگان ما صد در صد داوطلب هستند و هیچ اجباری‬ ‫برای اهدای خون نیســت که باعث سالمت خون می شود‪.‬‬ ‫خال کوبی جزو موارد پر ریسک است و کسی که خال کوبی و‬ ‫تتو داشته باشد تا یک سال از اهدای خون معاف می شود‪ .‬او با‬ ‫اشاره به اینکه کل فراورده های خون سال گذشته‪ ۲۶۰ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۷۴‬بود که ‪ ۱۳‬درصد نسبت به سال ‪ ۹۹‬افزایش داشت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬فراورده های دیگر انتقال خون اصفهان گلبول قرمز‬ ‫کم لکوسیت‪ ،‬گلبول قرمز معمولی‪ ،‬فراورده های اشعه دیده‪،‬‬ ‫پالکت معمولی‪ ،‬پالکت افرزیس و فراورده های پالسمایی‬ ‫است‪ .‬مدیرکل انتقال خون استان اعالم کرد‪ :‬در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫در مراجعان اهدای خون در مقایســه با ســال قبل از ان ‪۵‬‬ ‫و نیم درصد افزایش داشــتند‪ ،‬درحالی که با همه گیری کرونا‬ ‫مواجه بودیم‪ .‬او با بیان اینکه در سال گذشته ‪ ۱۶۵‬هزار و ‪۹۴‬‬ ‫مراجعه کننده به مراکز اهدای خون داشــتیم که ‪ ۱۳۳‬هزار و‬ ‫‪ ۹۴۱‬نفر موفق به اهدای خون شــدند‪ ،‬افزود‪ :‬در سال جاری‬ ‫‪ ۵۷‬هزار و ‪ ۶۷۷‬مراجعه کننده داشــتیم و ‪ ۴۶‬هزار و ‪ ۵۳۰‬نفر‬ ‫موفق به اهدای خون شــدند‪ .‬فتوحی با اشاره به اینکه سال‬ ‫گذشته ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۲۶‬زن در استان خون خود را اهدا کردند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این میزان اهدای خون زنان حتی نسبت به سال قبل‬ ‫کمتر بود‪ .‬اهدای خون زنان به علل مختلف پایین اســت و‬ ‫زنان تمایل کمتری به اهدای خون دارند‪ ،‬بر این اساس رواج‬ ‫فرهنگ اهدای خون بین زنان نیاز به کمک همه دارد و باید‬ ‫نگرانی های زنان برای اهدای خون برطرف شــود‪ .‬مدیرکل‬ ‫انتقال خون استان خاطرنشان کرد‪ :‬سال گذشته ‪ ۱۸‬هزار و‬ ‫‪ ۳۳۶‬نفــر برای بار اول برای اهدای خون مراجعه کردند که‬ ‫نشان می دهد اهداکنندگان جوان در حال کاهش هستند‪ .‬او‬ ‫وضعیت ذخیره کنونی خون در اســتان را قابل قبول دانست‬ ‫و گفت‪ :‬هم اکنون ذخیره خون اســتان حدود ‪ ۷‬روز اســت‪.‬‬ ‫بــه دلیل گرمای هوا و پیک جدید کرونا میزان اهدای خون‬ ‫کاهش یافته اما در دهه محرم افزایش بیشــتری در اهدای‬ ‫خون خواهیم داشت‪ .‬همیشــه به همه گروه های خون نیاز‬ ‫داریم‪ ،‬ولی به گروه های خون منفی نیاز بیشتری داریم‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی استان اصفهان مطرح کرد‪:‬‬ ‫اجرای طرح پلیس یار اصفهان در دهه محرم‬ ‫گروه جامعه| به گفته فرمانده انتظامی استان اصفهان‬ ‫برای هیئت های مذهبی کوچک‪ ،‬پنج نفر و برای هیئت های‬ ‫مذهبی بزرگ‪ ۱۵ ،‬نفر به عنوان پلیس یار محرم پیش بینی‬ ‫شدند که البسه و تجهیزات خاصی در اختیارشان قرار داده‬ ‫می شود و اموزش های الزم به ان ها ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫سردار محمدرضا میرحیدری در گردهمایی هیئت های‬ ‫مذهبی اظهار کرد‪ :‬با توجه به محدودیت های کرونایی که‬ ‫در کشــور حاکم بود‪ ،‬مراسم مربوط به دهه نخست محرم‬ ‫طی سال های اخیر متفاوت تر از گذشته برگزار شد و انتظار‬ ‫می رود که امسال با رعایت دقیق مسائل بهداشتی بتوانیم‬ ‫کمی بهتر از ســال های اخیر عظمت هرچه تمام تر عشق‬ ‫و ارادت خــود به اهل بیت (ع) پیامبــر (ص) را به نمایش‬ ‫بگذاریم‪ .‬او با بیان اینکه عزاداری های محرم و صفر‪ ،‬مراسم‬ ‫احیای شب های قدر‪ ،‬جشن های دهه والیت و برنامه های‬ ‫مذهبی مردم اســتان اصفهان همیشه زبانزد خاص و عام‬ ‫بوده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬باید کاری کنیــم که محرم ‪ ۱۴۰۱‬هم‬ ‫مجالس عزاداری ســید و ساالر شهیدان با شکوه بیشتری‬ ‫شکل بگیرد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اجرای طرح پلیس یار محرم به منظور تامین‬ ‫امنیتهیئت هایمذهبی‬ ‫فرمانده انتظامی اســتان اصفهان تصریح کرد‪ :‬استان‬ ‫اصفهان همیشه در عرصه های مختلف انقالب اسالمی به‬ ‫عنوان محور بوده و فرماندهان شجاع این خطه چه در دفاع‬ ‫مقدس‪ ،‬چه در دفاع از حرم و چه در جهاد سازندگی همواره‬ ‫ارادت خود را به مکتب اهل بیت عصمت و طهارت نشــان‬ ‫دادند بنابراین انتظار می رود که هیئت های مذهبی اســتان‬ ‫امسال هم رنگ و بوی انقالبی را در مجالس عزاداری خود‬ ‫نشان دهند‪ .‬او از برنامه ریزی برای حضور معاونان‪ ،‬روسای‬ ‫پلیس های تخصصی و روسای کالنتری ها و پاسگاه ها در‬ ‫هر یک از هیئت ها خبر داد و گفت‪ :‬با همفکری و با حضور‬ ‫رئیس کالنتری و مسئوالن ایستگاه های پلیس راهنمایی‬ ‫و رانندگی در هیئت های مذهبی برنامه ریزی خواهد شد تا‬ ‫ایشــان بهتر بتوانند در کنار هیئت ها بوده و در خدمت انها‬ ‫باشند‪ .‬سردار میرحیدری از اجرای طرح پلیس یار محرم به‬ ‫منظور تامین امنیت هیئت های مذهبی با اســتفاده از افراد‬ ‫امین و مورد اطمینان درون خود هیئت ها خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫برای هیئت های مذهبــی کوچک پنج و برای هیئت های‬ ‫مذهبی بزرگ ‪ ۱۵‬نفر به عنوان پلیس یار محرم پیش بینی‬ ‫شدند که البسه و تجهیزات خاصی در اختیارشان قرار داده‬ ‫می شود و اموزش هایی به ان ها ارائه خواهد شد تا در زمینه‬ ‫کاهش حــوادث و ایجاد نظم در ارتبــاط با تامین امنیت‬ ‫عزاداران‪ ،‬فعالیت کنند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬رعایت حال همسایگان‪ ،‬بیماران و جلوگیری‬ ‫از تولید صداهای ناهنجار در ایام محرم‬ ‫او گفت‪ :‬یک جلســه توجیهی و اموزشــی توســط‬ ‫معاونت تربیــت و اموزش فرماندهی انتظامی اســتان‬ ‫اصفهــان برای تمام پلیس یاران محــرم برگزار و یک‬ ‫امــوزش کلی در حوزه های مختلف چــه در حوزه های‬ ‫امنیتی و تهدیداتی که متصور است و باید پیش بینی های‬ ‫الزم انجام شــود و چه در خصوص تامین اموال وسایل‬ ‫نقلیه شرکت کنندگان در مراسم عزاداری سیدالشهدا (ع)‬ ‫به ایشان ارائه می شود‪ .‬فرمانده انتظامی استان اصفهان‬ ‫ضمن توصیه به هیئت های مذهبی در خصوص رعایت‬ ‫حال همسایگان‪ ،‬بیماران و جلوگیری از تولید صداهای‬ ‫ناهنجار و حرکاتی که نارضایتی عموم را فراهم می اورد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از مســئوالن هیئت های مذهبــی انتظار داریم‪،‬‬ ‫ســاعت شروع و پایان مراســم و زمان حرکت هیئت ها‬ ‫و دســته جات در خیابان ها را مشخص کنند و هماهنگی‬ ‫الزم را بــا ماموران کالنتری ها و ایســتگاه های پلیس‬ ‫راهنمایی و رانندگی انجام دهند تا ایشان بتوانند بهتر در‬ ‫کنار هیئت ها و در خدمت عزاداران حضرت سیدالشــهدا‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬پوشش کامل امنیتی منازل مردم با افزایش‬ ‫تردد گشت های انتظامی‬ ‫او از برنامه ریزی برای پوشش کامل امنیتی منازل مردم با‬ ‫افزایش تردد گشت های انتظامی خودرویی‪ ،‬موتوری و پیاده‬ ‫در محــات طی مدت دهه اول محرم خبر داد و گفت‪ :‬در‬ ‫حوزه ترافیکی نیز ماموران پلیس راهور در خدمت هیئت ها‬ ‫خواهند بود تا در زمان حضور دسته جات از بروز راه بندان و‬ ‫گره های ترافیکی جلوگیری کنند‪ .‬سردار میرحیدری هرگونه‬ ‫تهدیدی علیه هیئت های مذهبی را تهدیدی علیه مکتب‬ ‫عاشورا عنوان کرد و افزود‪ :‬ماموران این فرماندهی خود را‬ ‫خادمان مجالس عــزاداری اهل بیت پیامبر (ص) می دانند‬ ‫و به طــور کامل در خدمت هیئت های مذهبی هســتند‪.‬‬ ‫هر کجا هم کج سلیقگی مشاهده شــد که مانع از اجرای‬ ‫برنامه های هیئت های مذهبی می شــود ان ها را از طریق‬ ‫شماره تماس هایی که ارائه شده اعالم کنند و مطمئن باشند‬ ‫که مستقیما به تماس ها و گزارش های هیئت های مذهبی‬ ‫رسیدگی خواهیم کرد‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬از همه عزیزانی‬ ‫که در حال تدارک برای اجرای برنامه های عزاداری حضرت‬ ‫سیدالشهدا (ع) در دهه اول محرم هستند هم انتظار داریم‬ ‫که با اخذ معرفی نامه از شورای هیئت های مذهبی یا سازمان‬ ‫تبلیغات اسالمی در جهت امنیت برنامه هایشان به کالنتری‬ ‫محل خود مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬لزوم جلوگیــری از بدعت ها در هیئت های‬ ‫مذهبی‬ ‫فرمانده انتظامی استان اصفهان نسبت به توطئه نفوذ‬ ‫دشمن و رســوخ بدعت های انحرافی در مجالس عزاداری‬ ‫هشــدار داد و گفت‪ :‬هیئت های مذهبی در این ایام نسبت‬ ‫به برخی حرکت های نسنجیده و بدعت هایی که دشمن به‬ ‫دنبال واردکردن انهــا در عزاداری های مردم و به انحراف‬ ‫کشیدن این مجالس است بیشــتر از گذشته باید هوشیار‬ ‫باشند و در خصوص افراد ناشناسی که قصد دارند به عنوان‬ ‫مداح یا سخنران در هیئت ها حضور یابند باید دقت الزم را‬ ‫به عمل اورند‪.‬‬ ‫سردار میرحیدری با بیان اینکه بدخواهان مکتب عاشورا‬ ‫به دنبال این هســتند که جمعیت جوان را از هیئت ها دور‬ ‫کننــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هنر هیئت های مذهبی این اســت که‬ ‫بتواننــد جوانان را به ســمت خود جذب کنند و مســاجد‪،‬‬ ‫حسینیه ها و تکایا را از حضور جوانان پر کرده و کاری کنند‬ ‫که امسال مجالس عزاداری سید و ساالر شهیدان پرشورتر‬ ‫و پرحرارت تر از همیشه برگزار شود‪.‬‬ ‫عضو ستاد مقابله با کرونا مطرح کرد‪:‬‬ ‫زیرسویه جدید کرونا واکسن گریز است‬ ‫بنا به گفته عضو ستاد مقابله با کرونا ‪ ۳۰‬درصد از افرادی که‬ ‫مبتال به زیرسویه جدید کرونا می شوند‪ ،‬ممکن است ب ه عارضه‬ ‫کرونای مزمن مبتال شوند که ضعف‪ ،‬سستی بدن‪ ،‬شکم درد‪،‬‬ ‫کلیه درد‪ ،‬سردرد و ریزش شدید مو را برای فرد به همراه دارد‪.‬‬ ‫مسعود مردانی به ایمنا گفت‪ :‬در حال حاضر کشور ما و جهان‬ ‫با بازگشت کرونا با یک زیرسویه جدید به نام ‪ ۵.BA‬و ‪۴.BA‬‬ ‫روبه رو شده است که همین امر باعث شده که امار مبتالیان‬ ‫و بستری های کرونا با روند افزایشی روبه رو شود‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫ویژگی این زیرسویه جدید نسبت به زیرسویه های جدید انتقال‬ ‫باالی سریع ان است‪ ،‬اما میزان مرگ ومیر و بستری در قسمت‬ ‫مراقبت های ویژه کمتر از سویه های دیگر کرونا است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬دالیل باال بــودن امار فوتی هــا و افزایش‬ ‫بستری های کرونا در کشور‬ ‫این عضو ستاد مقابله با کرونا تصریح کرد‪ :‬دو رقمی شدن‬ ‫امار فوتی های کشور و میزان بستری های کرونا در کشور‪،‬‬ ‫رویگردانی باران از اصفهان‬ ‫عکس ‪ :‬رضا امینی‪/‬اصفهان امروز‬ ‫وزیر بهداشت از تطابق بیش از ‪ ۹۰‬درصدی سامانه تیتک با‬ ‫‪ HIS‬بیمارستان ها‪،‬تصویبایین نامهصندوقبیماری های‬ ‫خاص در هیئت دولت‪ ،‬پذیرش تمامی واکسن های ایرانی‬ ‫در سفر اربعین و همچنین تداوم اختصاص ارز ترجیحی به‬ ‫تجهیزات و ملزومات پزشکی خبر داد‪.‬‬ ‫دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشکی یکی از دالیل موفقیت در اجرای طرح دارویار‬ ‫را برخورداری از سیستم مکانیزه هوشمند و دقیق در‬ ‫سامانه های کنترلی دانست و گفت‪ :‬قیمت گذاری ها ابتدا در‬ ‫کمیسیون مشترک انجام و سپس با استفاده از سامانه های‬ ‫کنترلی‪ ،‬امکان نظارت بر قیمت های یکسان در همه نقاط‬ ‫کشور فراهم شد‪ .‬او از تطابق بیش از ‪ ۹۰‬درصدی سامانه‬ ‫تیتک با ‪ HIS‬های بیمارستانی خبر داد و گفت‪ :‬در طرح‬ ‫دارویار باید تطابق سامانه تیتک با ‪ HIS‬های بیمارستانی‬ ‫صورت می گرفت که این هماهنگی در بیمارستان ها ایجاد‬ ‫شده و اکنون بیش از ‪ ۹۰‬درصد سامانه متمرکز هوشمند‬ ‫تیتک با ‪ HIS‬ها مطابق است‪ .‬وزیر بهداشت تاکید کرد‪:‬‬ ‫این هماهنگی در یکسان سازی و کنترل قیمت دارو در‬ ‫کل کشور تاثیرگذار است‪ .‬عین اللهی همچنین درباره نقش‬ ‫حوزه بهداشت در اجرای طرح دارویار گفت‪ :‬حوزه بهداشت‬ ‫از اعتبار خارج از بیمه ها استفاده می کند و داروهای موردنیاز‬ ‫خانه های بهداشت که شامل داروهای مکمل و فهرست‬ ‫مشخصی از اقالم دارویی است؛ از طریق سیستمی خارج‬ ‫از طرح دارویار تحت پوشش قرار دارد‪ .‬وزیر بهداشت‬ ‫همچنین از تصویب ایین نامه صندوق بیماری های خاص‬ ‫در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت خبر داد و گفت‪ :‬یکی‬ ‫از کارهای بزرگ دولت سیزدهم‪ ،‬این است که برای بیماران‬ ‫خاص‪ ،‬پوشش حمایتی خاصی در نظر گرفته است‪ .‬وزیر‬ ‫بهداشت با بیان این که بیماران خاص نباید دغدغه هزینه‬ ‫دارو و تجهیزات موردنیازشان را داشته باشند؛ افزود‪ :‬امسال‪،‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ۵ ،‬هزار میلیارد تومان بودجه برای‬ ‫بیماران خاص در نظر گرفته و ما باید در قالب صندوق‬ ‫مشخص و ساختار منسجم‪ ،‬هزینه های این بیماران‬ ‫را تامین کنیم‪ .‬عین اللهی تاکید کرد‪ :‬در هیئت دولت‪،‬‬ ‫ایین نامه این صندوق به تصویب رسید و با این مصوبه و‬ ‫بودجه ای که در نظر گرفته شده امیدواریم خدمات رسانی‬ ‫ویژه به بیماران خاص افزایش و ارتقا یابد‪ .‬او افزود‪ :‬برای‬ ‫بیماران خاص وضعیت ویژه و خدمات متناسبی برقرار‬ ‫می شود تا دارو و تجهیزات موردنیاز خود را در کمترین‬ ‫زمان و به اسان ترین روش دریافت کنند‪ .‬عین اللهی در‬ ‫بخش دیگری از سخنان خود تمامی واکسن های ایرانی‬ ‫زائران اربعین را موردقبول کشور عراق دانست و گفت‪ :‬در‬ ‫نشستی که با وزیر بهداشت و نخست وزیر عراق داشتم‪،‬‬ ‫اذعان داشتند که همه واکسن های تولید ایران را به عنوان‬ ‫واکسن مجاز می شناسند و بنابراین زائران در سفر اربعین‬ ‫مشکلی نخواهند داشت‪ .‬او افزود‪ :‬با توجه به این که شمار‬ ‫بسیاری از افراد از کشورهای مختلف در مراسم اربعین‬ ‫شرکت می کنند‪ ،‬توصیه به زائران اربعین کشورمان این‬ ‫است که در مدت زمان باقی مانده‪ ،‬واکسن یاداور را تزریق‬ ‫کنند‪ .‬وزیر بهداشت در تکمیل سخنان خود با بیان اینکه‬ ‫میزان واکسیناسیون در کشورمان در حد باالیی است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬حدود ‪ ۹۶‬درصد از مردم یک مرحله واکسن‬ ‫و ‪ ۸۶‬درصد دو مرحله از واکسن را دریافت کرده اند‪ .‬بنا‬ ‫بر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت‪ ،‬عین اللهی از‬ ‫ادامه تخصیص ارز ترجیحی به تجهیزات و لوازم مصرفی‬ ‫پزشکی خبر داد و گفت‪ :‬دلیل اصلی تبدیل ارز ترجیحی به‬ ‫ارز ازاد جلوگیری از قاچاق بود‪ .‬به همین دلیل سعی کردیم‬ ‫تولیدکنندگانداخلیراتشویقکنیمومابه التفاوتقیمت ها‬ ‫را به بیمه بدهیم تا بیمه ها به مردم پرداخت کنند و یارانه به‬ ‫طور مستقیم به مردم داده شود‪.‬‬ ‫شنبه | ‪ 08‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4409‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کم بودن میزان مرگ ومیر‪ ،‬بستری و بستری در قسمت‬ ‫مراقبت های ویژه ‪ ICU‬این سویه را نقض نمی کند‪ ،‬بلکه‬ ‫علت اصلی این است که میزان شیوع این زیرسویه نسبت‬ ‫به سویه های قبلی باالتر است و همین امر باعث شده که‬ ‫فکر کنیم میزان کشندگی این زیرسویه باال است درصورتی که‬ ‫میزان کشندگی و تعداد بستری این زیرسویه برحسب جمعیت‬ ‫مورد ابتال نسبت به سویه های قبلی کرونا بسیار پایین تر است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬دورقمی شدن امار فوتی های کشور و افزایش‬ ‫بستری های کرونا در کشور بیشتر مربوط به افراد واکسن نزده‬ ‫و افراد مسن و دارای بیماری های زمینه ای مانند قلب و عروق‪،‬‬ ‫بیماری های خاص و غیره است‪ .‬مردانی اضافه کرد‪ :‬عالئم‬ ‫ابتال به زیرسویه ‪ ۵.BA‬و ‪ ۴.BA‬بدن درد‪ ،‬کمردرد‪ ،‬دردهای‬ ‫کلیوی‪ ،‬ضعف بدنی شدید است درصورتی که در سویه های‬ ‫قبلی کرونا عالئم ان سرفه شدید و افزایش دمای بدن‪ ،‬تب‬ ‫باال و مهم تر از همه تنگی نفس بود‪.‬‬ ‫ش ابتال و مرگ ومیر با واکسیناسیون کرونا‬ ‫‪ ÁÁ‬کاه ‬‬ ‫او تاکید کرد‪ ۳۰ :‬درصد افرادی که مبتالبه زیرسویه جدید‬ ‫کرونا می شوند ممکن است دچار کرونای مزمن شوند که‬ ‫ضعف‪ ،‬سستی بدن‪ ،‬شکم درد‪ ،‬کلیه درد‪ ،‬سردرد و ریزش شدید‬ ‫مو را برای فرد به همراه دارد‪ .‬این متخصص بیماری های‬ ‫عفونی و گرمسیری گفت‪ :‬زیرسویه جدید کرونا برعکس‬ ‫زیرسویه اومیکرون که یک نفر می توانست ‪ ۱۰‬نفر را مبتالبه‬ ‫کرونا کند‪ ،‬قابلیت ابتالی باالی ‪ ۱۸‬نفر را دارد به همین خاطر‬ ‫لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک الزم‬ ‫است ضمن اینکه افرادی که مبتالبه زیرسویه جدید کرونا‬ ‫می شوند حداقل باید ‪ ۱۰‬روز در منزل قرنطینه باشند و در‬ ‫اجتماع حاضر نشوند هرچند عالئم این زیرسویه بعد از شش‬ ‫روز خفیف می شود‪ ،‬اما قابلیت انتقال این ویروس در افراد‬ ‫مبتالبه افراد دیگر ‪ ۱۰‬روز است‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬هرچند این‬ ‫زیرسویه جدید کرونا واکسن گریز است و امکان ابتال به افرادی‬ ‫که حتی چهار دوز واکسن را تزریق کرده اند‪ ،‬وجود دارد اما‬ ‫واکسن زدن باعث می شود که اثرات ابتال به این بیماری‬ ‫به شدت کاهش پیدا کند و حتی فرد را در ابتال به کرونای‬ ‫بلندمدت مصون می دارد ضمن اینکه تزریق واکسن کرونا‬ ‫باعث کاهش مرگ ومیر و بستری در بیمارستان می شود‪.‬‬ ‫ادامه از صفحه یک‪ :‬مردم اصفهان که امید داشتند‬ ‫شاید با این بارش ها و گشودن سدها و سرریز اب بر بستر‬ ‫زاینده رود‪ ،‬جان دوباره ای به این رودخانه نیمه جان بازگردد‬ ‫حاال باید گرد برخاسته از بستر خشکش را در گلو پایین‬ ‫می دادند‪.‬حال اینکه خشکی زاینده رود چقدر بر روی ایجاد‬ ‫این حجم عظیم گردوخاک تاثیر داشته‪ ،‬سوالی است که باید‬ ‫متخصصان و دستگاه های مرتبط به ان پاسخ دهند‪ .‬بسیاری‬ ‫از دستگاه ها و سازمان های شهری این بار طبق هشدارهای‬ ‫هواشناسی اماده شدند تا با این پدیده مقابله کنند‪ .‬برخی بر‬ ‫این عقیده بودند شاید بتوان با هدایت درست و مدیریت‬ ‫صحیح رواناب های ایجادشده مقداری از اب ازدست رفته‬ ‫ابخوان ها و سفره های زیرزمینی اصفهان را جبران کرد‪ .‬اما‬ ‫هیچ باران سیل اسایی در این چند روز نبارید‪ ،‬شاید تا پایان‬ ‫حضور این پدیده در اسمان کشور ه م نبارد که بخواهیم ان‬ ‫را مدیریت و به سمت سفره های زیرزمینی هدایت کنیم‪.‬‬ ‫اما نکته ای را که باید بدانیم و بدان توجه کنیم ان است که‬ ‫برای رفع تمام مصائب اصفهان نباید چشم امید به اسمان‬ ‫ک قدم مسئوالنه‬ ‫داشت و به انتظار باران نشست‪ .‬شاید با ی ‬ ‫و دلسوزانه برای شهری که نماد فرهنگ و تمدن ایران است‬ ‫هم بتوان کمی زخم های ان را التیام بخشید‪.‬‬ ‫نگاه‬ ‫لزوم رعایت رویکردهای‬ ‫تخصصی در مراکز ترک اعتیاد‬ ‫به اعتقاد درمانگر اعتیاد در حوزه معتادان متجاهر‪،‬‬ ‫سازمان بهزیستی طرح های ساماندهی در دست دارد اما به‬ ‫دلیل نبود همکاری سایر دستگاه های متولی در حوزه اعتیاد‬ ‫باعث شده که این طرح ها از اثربخشی الزم برخوردار نباشد‪.‬‬ ‫احمد ملک حسینی‪ ،‬درباره چالش های بهزیستی در حوزه‬ ‫پیشگیری از اعتیاد‪ ،‬به ایمنا گفت‪ :‬هرچند برای کاهش اسیب ها‬ ‫همه متولیان حوزه اجتماعی و خانواده ها باید به میدان بیایند‪،‬‬ ‫اما سازمان بهزیستی در این زمینه نقشی محوری دارد؛ این‬ ‫سازمان با بهره گیری از ظرفیت های مختلف از مراکز کاهش‬ ‫اسیب اعتیاد تا مراکز مشاوره و مراکز مداخله در بحران ها‬ ‫تالش دارد اسیب ها را تا حد ممکن محدود کند‪ ،‬با این وجود‬ ‫چالش هایی نیز پیش رو دارد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بر اساس اخرین‬ ‫امار ستاد مبارزه با مواد مخدر در حال حاضر دو میلیون و ‪۸۰۸‬‬ ‫هزار مصرف کننده مواد مخدر در کشور وجود دارد که باالترین‬ ‫مصرف مواد مخدر با بیش از ‪ ۶۶‬درصد مربوط به تریاک است‪.‬‬ ‫این امر حاکی از این است که باید در کنار توسعه مراکز درمان‬ ‫اعتیاد اقدام های اثربخش تری در پیشگیری از اعتیاد صورت‬ ‫گیرد‪ .‬این کارشناس ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد‪:‬‬ ‫اسیب های اجتماعی پدیده پیچیده ای است که در به وجود‬ ‫امدن ان عوامل مختلفی نقش دارد به همین خاطر پیشگیری‬ ‫از اعتیاد امر پیچیده و زمان بری است‪ .‬هرچند نمی توان انتظار‬ ‫داشت سازمان بهزیستی به عنوان متولی حوزه اعتیاد بتواند‬ ‫به تنهایی اقدامات موثری در حوزه پیشگیری انجام دهد اما‬ ‫نیاز است که این سازمان بیش از گذشته سیاست گذاری‬ ‫راهبردی داشته باشد‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬این سازمان در حوزه اعتیاد‬ ‫از سال های گذشته‪ ،‬ظرفیت هایی را برای ترک اعتیاد ایجاد‬ ‫کرده که شامل مراکز ماده ‪ ۱۵‬و مراکز ماده ‪ ۱۶‬هستند‪ ،‬اما‬ ‫باید پذیرفت در برخی مراکز‪ ،‬رویکردهای تخصصی درمان‬ ‫اعتیاد و برخورد با فرد معتاد به طور کامل رعایت نمی شود و‬ ‫سازمان بهزیستی با توجه به تعدد وظایف و نیروی انسانی‬ ‫کمی که دارد نظارت مستمری نمی تواند از این مراکز داشته‬ ‫باشد‪ .‬ملک حسینی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در تقسیم بندی دیگری مراکز‬ ‫اعتیاد بهزیستی به مراکز اقامتی یعنی کمپ ها‪ ،‬مراکز گذری‬ ‫کاهش اسیب‪ ،‬مراکز توانمندسازی و جامعه پذیری‪ ،‬مراکز ترک‬ ‫اعتیاد اجتماع درمان مدار یا تی سی و مراکز سرپناه شبانه یا‬ ‫شلتر تقسیم بندی می شوند اما بیشترین چالش بهزیستی‬ ‫در این مراکز اعتیاد است زیرا این سازمان بر اساس قانون‬ ‫مدیریت این مراکز را به بخش خصوصی واگذار کرده است‬ ‫و واگذار کردن هر فعالیت دولتی به بخش خصوصی همیشه‬ ‫در کشور ما با چالش هایی روبه رو بوده است‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫هرچند واگذاری این مراکز از سوی سازمان بهزیستی به‬ ‫بخش خصوصی با استاندارها و سخت گیری الزم در خصوص‬ ‫صالحیت فرد انجام می شود‪ ،‬اما پس از واگذاری سازمان‬ ‫بهزیستی به دلیل نبود نظارت مستمر و سخت گیرانه از سوی‬ ‫بدنه کارشناسی این سازمان باعث شده برخی از این مراکز‬ ‫رویکرد تخصصی الزم در گروه جامعه هدف خود نداشته‬ ‫باشد و همین امر باعث بروز مشکالت عدیده برای مددجویان‬ ‫شود‪ .‬این کارشناس ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت‪ :‬فعالیت‬ ‫بسیاری از مراکز خصوصی ذیل بهزیستی مطلوب است‪ ،‬اما در‬ ‫برخی مراکز‪ ،‬بدنه مددکاری‪ ،‬روانشناس و حتی درمانگر بسیار‬ ‫ضعیف است و حتی در برخی از این مراکز این افراد حضور‬ ‫ندارند مگر در زمان بازرسی و غیره که این امر باعث ایجاد‬ ‫نارضایتی هایی شده است‪ .‬او افزود‪ :‬در حوزه معتادان متجاهر‬ ‫نیز سازمان بهزیستی طرح های ساماندهی در دست دارد و از‬ ‫ابتدای شیوع کرونا تاکنون بیش از هشت هزار معتاد متجاهر‬ ‫را در مراکز ماده ‪ ۱۶‬خود پذیرش کرده است؛ اما به دلیل نبود‬ ‫همکاری سایر دستگاه های متولی در حوزه اعتیاد باعث شده‬ ‫که این طرح ها از اثربخشی الزم برخوردار نباشند‪ .‬ملک حسینی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬سازمان بهزیستی فعالیت های اموزشی پیشگیرانه‬ ‫از اعتیاد در محیط های کاری و فضای مجازی داشته است‬ ‫که در سال های گذشته با توجه به شیوع کرونا این فعالیت ها‬ ‫در فضای مجازی با ساخت فیلم و موشن گرافیک افزایش‬ ‫قابل توجهی داشته است هرچند این فعالیت ها ارزشمند است‬ ‫اما باید پذیرفت در انجام این فعالیت ها نه در محتوا بلکه در‬ ‫شیوه عرضه‪ ،‬اثربخشی و مخاطب شناسی ضعف اساسی وجود‬ ‫دارد و نیاز است این سازمان در انجام این گونه فعالیت ها از‬ ‫مشاوران تخصصی رسانه استفاده کند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬دیگر زمان‬ ‫بروشور و بولتن چاپ کردن برای مباحث پیشگیری گذشته‬ ‫است و افراد تمایل چندانی برای مطالعه این مباحث ندارند‪،‬‬ ‫سازمان بهزیستی این رویه را باید منسوخ و بودجه چاپ بولتن‬ ‫و بروشورها در اقدامات نوین رسانه ای هزینه کند‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫چهره ها‬ ‫وداع با استاد‬ ‫سید اصغر محمودابادی‬ ‫استاد سید اصغر محمودابادی‪ ،‬عضو هیئت علمی گروه تاریخ‬ ‫دانشگاه اصفهان و نخستین استاد تاریخ اسالم این دانشگاه از زمان‬ ‫انقالب اسالمی‪ ،‬پنج شنبه درگذشت‪.‬‬ ‫خشایار محمودابادی‪ ،‬فرزند شادروان استاد سید اصغر‬ ‫محمودابادی‪ ،‬ضمن تایید این خبر به ایسنا گفت‪ :‬پدرم دو روز گذشته‬ ‫به دلیل سکته مغزی در بیمارستان شریعتی اصفهان بستری شد و‬ ‫متاسفانهپنج شنبهصبحدرگذشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬شادروان استاد سید اصغر محمودابادی سال ‪۵۴‬‬ ‫در مقطع کارشناسی رشته تاریخ دانشگاه تربیت مدرس فارغ التحصیل‬ ‫شد‪ ،‬او سال ‪ ۵۹‬مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته تاریخ و‬ ‫فرهنگ ایران از دانشگاه شیراز دریافت کرد و بعد از انقالب فرهنگی‬ ‫به اموزش و پروش وارد شد و اولین بار در مرکز تربیت معلم حضرت‬ ‫فاطمه زهرا (س) و بعد از ان تا سال ‪ ۶۲‬نیز در مراکز زینب کبری‬ ‫(س)‪ ،‬شهیدرجایی و شهید باهنر به تدریس تاریخ پرداخت‪ .‬این استاد‬ ‫فرهیخته در سال ‪ ۶۲‬در دانشگاه اصفهان مامور به خدمت شد و‬ ‫تدریس در گروه تاریخ این دانشگاه را اغاز کرد و سال ‪ ۱۳۷۸‬در مقطع‬ ‫دکترای تاریخ جهان اسالم از دانشگاه تربیت مدرس دانش اموخته‬ ‫شد‪ .‬نخستین اثر تالیفی شادروان استاد سید اصغر محمودابادی «دفتر‬ ‫پارینه (تاریخ و فرهنگ ایران)» بود که شامل مجموعه مقاالتی از‬ ‫استاد محمودابادی است که در سال ‪ ۷۰‬منتشر شد‪« ،‬دیپلماسی‬ ‫هخامنشی» کتاب دیگری از این استاد بازنشسته دانشگاه اصفهان‬ ‫است که به زبان های روسی و انگلیسی نیز ترجمه شده است‪ .‬کتاب‬ ‫«امپراتوری ساسانیان در گزارش های تاریخی اسالمی و غربی»‬ ‫نیز اثر دیگری از استاد محمودابادی است که از رساله دکتری او‬ ‫برگرفته شد‪ ،‬همچنین کتاب «فرایند امپراتوری هخامنشی و تحول‬ ‫تاریخ نگاری در یونان باستان» با هدف پاسخ به فیلم موهن ‪۳۰۰‬‬ ‫نگرش شد‪ .‬کتاب «تاریخ ایران در عهد ساسانیان» کتاب دیگری‬ ‫است که بنا به سرفصل های شورای انقالب برای دانشجویان‬ ‫کارشناسی و دکتری تدوین شد‪ ،‬ضمن اینکه کتاب «ساختار مثلث‬ ‫یونانیان‪ ،‬اشکانیان و رومیان در ایران زمین» نیز از دیگر اثار استاد‬ ‫محمودابادی است که عنوان برگزیده کتاب سال اصفهان در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۳‬را به دست اورد‪ .‬کتاب های «حضور ایران در جهان باستان»‬ ‫و «اتشی که نمیرد» از دیگر اثار این استاد بزرگ گروه تاریخ دانشگاه‬ ‫اصفهان است‪.‬شادروان استاد سید اصغر محمودابادی اولین استاد‬ ‫تاریخ اسالم دانشگاه اصفهان از زمان انقالب اسالمی است‪ .‬او درباره‬ ‫عالقه اش به تاریخ گفته است‪« :‬عشق به تاریخ از پدربزرگ مادری ام‬ ‫که معلم قران بود به من منتقل شد‪ .‬همان سالی که به دانشگاه‬ ‫اصفهان امدم باوجودی که رشته تحصیلی ام قبل از دانشگاه‪ ،‬ریاضی‬ ‫بود و معدل خوبی هم داشتم‪ ،‬اما فقط در رشته تاریخ ازمون دادم‪ .‬پدرم‬ ‫می گفت در تاریخ‪ ،‬نان نیست ولی من عالقه داشتم‪ .‬یادم هست که‬ ‫درنهایت پدرم گفت امیدوارم خدا کمکت کند و هر وقت هم بابت این‬ ‫شغل پولی نصیبت شد بگو خدایا به این پول برکت بده‪».‬‬ ‫شنبه | ‪ 08‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4409‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫بیانیهانجمناسیفا‪:‬‬ ‫جشنوارهبین المللیفیلم هایکودکانونوجوانان‬ ‫باید در اصفهان برگزار شود‬ ‫انجمن اســیفای اصفهان در حمایت از برگزاری جشنواره‬ ‫بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان بیانیه ای دادند‪.‬‬ ‫انجمن اســیفای اصفهان (انجمن ســینمایی فیلمسازان‬ ‫انیمیشن) در حمایت از برگزاری جشنواره بین المللی فیلم های‬ ‫کــودکان و نوجوانان در اصفهان بیانیه ای دادند که متن بیانیه‬ ‫به شرح زیر است‪:‬‬ ‫در طول برگزاری جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان‬ ‫و نوجوانــان در اصفهان‪ ،‬این جشــنواره جایگاهی برای تداوم‬ ‫جریان انیمیشن در ایران و اصفهان ساخته شده است‪ .‬همچنین‬ ‫ازانجایی که رویداد تخصصی مشابه با این نتیجه در استان ما‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬اهمیت زیادی از دســت اندرکاران و عالقه مندان‬ ‫به انیمیشن در اصفهان به این سمت هدایت شده و فقدان ان‬ ‫می تواند این روند را که به جریانی مســتمر تبدیل شده است‪،‬‬ ‫متوقف کنــد‪ .‬لذا از فارغ از انگیزه روی گردانی مدیران امروز از‬ ‫این جریان مستمر و مدیران بی شماری که از سایر حوزه های‬ ‫فرهنگی قابل برداشت هستند‪ ،‬نتایج مثبت این تداوم در قالب‬ ‫یک نظر تخصصی توسط هنرمندان حاضر در مبدا ان (به شرط‬ ‫قبولی بودن تصمیم گیران)‪ ،‬می تواند راهگشا باشد‪:‬‬ ‫با نگاهی به ادوار پیشین این جشنواره‪ ،‬در هر دوره ای (گاهی‬ ‫بیشتر و گاهی کمتر)‪ ،‬بیشتر با ظرفیت موجود در مثلث جامعه‬ ‫انیمیشن اصفهان‪ ،‬بنیاد فارابی و شــهرداری اصفهان‪ ،‬شکل‬ ‫هم افزایی هایی که در مسیر رشد هنر قرار دارند‪ .‬انیمیشن را تا‬ ‫جای امکان هموار کرد‪.‬‬ ‫داوری تخصصی اثار در قالب بخش جنبی‪ ،‬نشســت های‬ ‫تخصصی دست اندرکاران‪ ،‬کارگاه های اموزشی‪ ،‬نمایشگاه های‬ ‫تخصصی‪ ،‬نمایش هــای ویژه و … که همگــی با موضوع‬ ‫انیمیشن ایران شکل گرفت‪ ،‬سرفصلی از این موارد هستند که‬ ‫عالوه بر جریان سازی فرهنگی‪ ،‬کمک شایانی به تمرکززدایی‬ ‫در این زمینه هم وجود دارد‪.‬‬ ‫برایند این رویدادها همگی از هر نظر کیفی و کمی‪ ،‬مثبت‬ ‫ارزیابی می شود و مســیر این جریان روبه جلوست و این امید‬ ‫است که گام های بعدی بلندتر و بهتر باشد‪ .‬اکنون‪ ،‬فارغ از اینکه‬ ‫کــدام مدیر و نهاد از این تداوم یا هجرت چه بهره ای می برد و‬ ‫صرف نظر از سایر موارد در تثبیت جایگاه این رویداد فرهنگی‬ ‫هنری‪ ،‬اعالم می کند که جشنواره بین المللی فیلم های کودکان‬ ‫و نوجوانان اصفهان‪ ،‬باید در اصفهان برگزار شود‪.‬‬ ‫تازه ترین امار گیشه سینماها تا اخرین روز اکران فیلم های کمدی‬ ‫خداحافظی کمدی ها از گیشه با فروش باال‬ ‫تازه تریـن امـار فـروش فیلم هـا در حالـی منتشـر‬ ‫می شـود کـه از فـردا اکـران فیلم هـای کمدی بـه مدت‬ ‫حـدود ‪ ۱۲‬روز متوقـف خواهد شـد و دیگر اثار غیرکمدی‬ ‫چنـد روزی فرصـت دارنـد تـا شـاید مخاطـب بیشـتری‬ ‫جـذب کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسـنا‪ ،‬بررسـی گیشـه سـینما در ماه های‬ ‫اخیـر عالوه بر ریزش شـدید مخاطب نسـبت بـه دوران‬ ‫قبـل از کرونـا نشـان داده کـه مـردم اگر هـم تمایلی به‬ ‫سـینما رفتن داشـته باشـند بیشـتر ترجیح می دهند فیلم‬ ‫کمـدی ببیننـد و همین باعث شـد از یک سـال گذشـته‬ ‫تاکنـون دو ِر رقابـت دسـت فیلم هـای کمـدی باشـد؛ اما‬ ‫حـاال با فرارسـیدن مـاه محرم اکـران چند فیلـم کمدی‬ ‫سـینماها متوقف می شـود‪.‬‬ ‫در حـال حاضر باالترین امار فـروش و تعداد مخاطب‬ ‫بـه کمدی هـای «انفـرادی» و «سـگ بنـد» و فیلـم‬ ‫اجتماعـی تلخ «علـف زار» اختصـاص دارد کـه از ابتدای‬ ‫سـال بـه ترتیـب حـدود ‪ ۵۴‬میلیـارد تومـان‪ ۴۰ ،‬میلیارد‬ ‫تومـان و ‪ ۱۴‬میلیـارد تومـان فـروش داشـته اند‪.‬‬ ‫در یـک مـاه اخیـر چنـد فیلم جدیـد به چرخـه اکران‬ ‫اضافـه شـدند ازجملـه «تی تـی» بـه کارگردانـی ایـدا‬ ‫پناهنـده کـه تاکنـون ‪ ۲۸۸‬هـزار تماشـاگر داشـته و بـه‬ ‫فـروش نزدیـک ‪ ۱۰‬میلیـارد تومـان رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫«زاالوا» بـه کارگردانـی ارسلان امیـری نیـز بـا ‪۳۷‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1359‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا‬ ‫به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1401/04/01-۳۵۳۶‬هیات اول اقای سیدمهدی موسوی باغ‬ ‫ابریشمی به شناسنامه شماره ‪ ۱‬کدملی ‪ ۱۱۱۱۷۵۹۷۶۶‬صادره فالورجان فرزند سیداحمد در‬ ‫ششدانگ یک باب انبار ضایعات به مساحت ‪ 559/18‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪۳۲۷‬‬ ‫فرعی از ‪ ۴۰‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت‬ ‫عبدالحسین و اصغر و مرتضی و مجتبی و بانوفروغ السادات همگی میرعمادی ورثه عصمت‬ ‫الحاجیه اقاقزوینی طبق اظهارنامه‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/05/08:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/23:‬شهریاری‪-‬‬ ‫رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان‪/1356704‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1361‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا‬ ‫به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1401/03/25 -3009‬هیات سوم اقای حسین نصرازادانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 1095‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۳۶۲۳۷۸‬صادره اصفهان فرزند قاسم ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 181/30‬مربع از پالک ‪ ۲۰۳‬فرعی از ‪ ۷‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب از مالکیت مالک رسمی یداله نصر اصفهانی طبق اظهارنامه ثبتی‬ ‫ردیف ‪-۲‬رای شماره ‪ 1401/03/25 -۳۰۰۸‬هیات سوم خانم اعظم نصری به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۲۹‬کدملی ‪ 1290311579‬صادره اصفهان فرزند مرتضی در ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 146/73‬مربع از پالک ‪ 58‬فرعی از ‪ 5‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب از مالکیت متقاضی مورد ثبت صفحه ‪ ۱۲۲‬دفتر ‪ 5‬امالک به میزان‬ ‫‪ 46/73‬متر مربع و ‪ ۱۰۰‬متر مربع از مالکیت مالک رسمی قاسم نصر اصفهانی مورد ثبت‬ ‫صفحه ‪ ۳۸۱‬دفتر ‪ 4۹۸‬امالک‬ ‫ردیف ‪ -۳‬رای شماره ‪ 1401/05/03-4۹۹۸‬هیات سوم اقای مسعود نصری نصر ابادی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ ۱۳۹۳‬کدملی ‪ 1283482797‬صادره اصفهان فرزند علی در ششدانگ‬ ‫هـزار نفـر تماشـاگر بیش از یـک میلیـارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫تومـان فروش داشـته اسـت‪.‬‬ ‫«طالخـون» بـه کارگردانـی ابراهیـم شـیبانی بـا ‪۲۶‬‬ ‫هـزار نفر مخاطـب به فروش حـدود یک میلیـارد تومان‬ ‫رسـیده و «روز ششـم» به کارگردانی حجت قاسـم زاده با‬ ‫بیـش از ‪ ۲۰‬هـزار نفر تماشـاگر نزدیک بـه ‪ ۷۰۰‬میلیون‬ ‫تومان فروش داشـته اسـت‪.‬‬ ‫فیلـم «پیتوک» بـه کارگردانی مجیـد صالحی ‪۴۸۰۰‬‬ ‫نفـر تماشـاگر ‪ ۱۶۵‬میلیون تومـان فروش داشـته و «پدر‬ ‫و دختـر» به کارگردانی خسـرو ملـکان پایین ترین میزان‬ ‫فـروش را داشـته که تا ظهـر امروز‪ ،‬هفتـم مردادماه فقط‬ ‫‪ ۱۹۹‬بلیـت بـه مبلغ هفـت میلیون تومان فروخته اسـت‪.‬‬ ‫فیلـم کـودک و نوجـوان «بازیـوو» بـه کارگردانـی‬ ‫امیرحسـین قهرایی نیـز با بیش از ‪ ۳۵‬هـزار نفر مخاطب‬ ‫تاکنـون یـک میلیـارد تومان فـروش کرده اسـت‪.‬‬ ‫همچنیـن «بی صـدا حلـزون» به کارگردانـی بهرنگ‬ ‫دزفولـی زاده کـه از خردادمـاه روی پرده رفتـه‪ ،‬با بیش از‬ ‫‪ ۱۸‬هـزار و ‪ ۶۰۰‬نفـر مخاطب تاکنون ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان‬ ‫فروش داشـته است‪.‬‬ ‫فیلم هـای «هنـاس» بـه کارگردانی حسـین دارابی و‬ ‫«بـدون قـرار قبلـی» بـه کارگردانـی بهروز شـعیبی هم‬ ‫کـه در چنـد وقـت گذشـته به تنـاوب بلیت هـای رایگان‬ ‫یـا تخفیف دار بیشـتری بـه مخاطبـان عرضـه کردند به‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 185/43‬متر مربع از پالک ‪ ۵۰۳‬فرعی از ‪ 5‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب از مالکیت متقاضی مورد ثبت صفحه ‪ ۲‬دفتر‬ ‫‪ ۵۳۳‬امالک و نیز طبق سند انتقالی ‪ 115346‬مورخ ‪ 1375/04/20‬دفترخانه ‪ ۱۰۳‬اصفهان‬ ‫ردیف ‪ -4‬رای شماره ‪ 1401/05/03 -4۹۹۷‬هیات سوم اقای حسین شفیعیون به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 1270896148‬کدملی ‪ 1270896148‬صادره اصفهان فرزند جمال‬ ‫در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 195‬متر مربع از پالک ‪ 1756‬فرعی از ‪14‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب از مالکیت طبق سند الکترونیکی‬ ‫‪ 139920302025015625‬امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/05/08:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/23 :‬شهریاری‪-‬‬ ‫رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1357086‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1364‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا‬ ‫به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1401/04/02 -۳۶۱۵‬هیات دوم خانم اکرم صالحی مورکانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۲۴۷‬کدملی ‪ ۶۲۰۹۶۸۹۱۱۶‬صادره باغ بهادران فرزند رضا در ششدانگ‬ ‫یک باب ساختمان به مساحت ‪ 161/54‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۲۸‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت رمضان توکلی کوجانی از مورد‬ ‫ثبت صفحات ‪ ۲۶۸‬الی ‪ ۲۷۱‬دفتر ‪ ۵۴‬امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/05/08:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/23 :‬شهریاری‪-‬‬ ‫رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1356502‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1366‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا‬ ‫به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1401/04/07 -۳۷۱۹‬هیات سوم اقای بابک عسگری رنانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۴۹۳‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۴۴۰۹۷۲‬صادره اصفهان فرزند محمد در ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 110/88‬مترمربع از پالک شماره ‪ ۳۱۵۸‬فرعی از ‪ ۱۸‬اصلی‬ ‫فرهنگ دیگران‬ ‫‪5‬‬ ‫بازیگر ناشنوای «کودا» مربی‬ ‫فوتبال شد‬ ‫تروی کاتسر بازیگر ناشنوای فیلم اسکاری «کودا» در‬ ‫نقش مربی فوتبال دیده می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ورایتی‪ ،‬دیزنی پالس در حال ساخت‬ ‫سریالی درباره تیم فوتبال مدرسه ناشنوایان است و قرار‬ ‫است تروی کاتسر نقش مربی تیم را بازی کند‪.‬‬ ‫این سریال داستان واقعی فصل فوتبال مدرسه‬ ‫ناشنوایان ریورساید کالیفرنیا را در سال ‪ ۲۰۲۱‬تصویر‬ ‫می کند‪ .‬این تیم بدون شکست توانست به مسابقات‬ ‫قهرمانی کالیفرنیا راه یابد‪.‬‬ ‫در این سریال دانش اموزان‪ ،‬معلمان انها و‬ ‫خانواده هایشان تصویر می شوند و هنرمندان جامعه‬ ‫ناشنوایان برای بخش های مختلف از نویسندگی تا تولید‬ ‫به کار گرفته می شوند‪.‬‬ ‫ران شلتون نویسندگی و کارگردانی پایلوت را برعهده‬ ‫دارد و کاتسر عالوه بر ایفای نقش‪ ،‬تهیه کننده اجرایی‬ ‫هم خواهد بود‪.‬‬ ‫کاتسر با بازی در فیلم سینمایی «کودا» سال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫شناخته شد‪ .‬او برای بازی در این فیلم برنده جایزه اسکار‬ ‫بهترین بازیگر نقش مکمل شد و به دومین بازیگر‬ ‫ناشنوایی بدل شد که برنده جایزه اسکار شده است‪ .‬وی‬ ‫برنده جایزه بفتا‪ ،‬انجمن بازیگران و منتخب منتقدان‬ ‫هم شد‪ .‬وی در فیلم های دیگری چون «شماره ‪ »۲۳‬و‬ ‫برنامه های تلویزیونی مانند «ماندالورین» و «ذهن های‬ ‫جنایتکار» هم بازی کرده بود‪.‬‬ ‫این بازیگر ‪ ۵۴‬ساله پیشتر در مصاحبه ای درباره‬ ‫تاریخچه غنی جامعه ناشنوایان صحبت کرده و از‬ ‫تراژدی ها‪ ،‬موفقیت ها و انواع ماجراجویی در این جامعه‬ ‫سخن گفته و تاکید کرده بود کسی از این رویدادها خبر‬ ‫ندارد و انها به مدت طوالنی نادیده گرفته شده اند و حاال‬ ‫وقت گشودن این گنجینه داستان سرایی است‪.‬‬ ‫قاب جادویی‬ ‫رضا رویگری از عالقه اش‬ ‫به بازی در سریال «سلمان‬ ‫فارسی» گفت‬ ‫ترتیـب به فروش سـه میلیـارد و ‪ ۳۰۰‬میلیـون تومان و ‪۲‬‬ ‫میلیـارد و ‪ ۵۰۰‬میلیـون تومان رسـیده اند‪.‬‬ ‫ازانجاکـه دو روز دیگـر مـاه محـرم اغـاز می شـود‪ ،‬از‬ ‫هشـتم مردادمـاه فیلم های کمـدی «انفرادی»‪« ،‬سـگ‬ ‫بنـد»‪« ،‬چنـد می گیـری گریـه کنـی ‪ »۲‬و «نقـره داغ»‬ ‫اکـران نمی شـوند و نمایـش ان هـا در سـینماها بعـد از‬ ‫پایـان عزاداری هـای دهـه اول محـرم یعنـی حـدود ‪۱۹‬‬ ‫مردادمـاه از سـر گرفتـه خواهد شـد‪.‬‬ ‫بـا توجـه بـه اینکـه امـار فـروش فیلم هـا در چهـار‬ ‫مـاه گذشـته بـرای سـینماداران و صاحبـان فیلم هـا‬ ‫رضایت بخـش نبـوده و حتی برخـی را از اکران فیلم های‬ ‫خـود در شـرایط فعلـی منصـرف کـرده اسـت‪ ،‬شـورای‬ ‫صنفـی نمایـش اعلام کـرده کـه در تلاش اسـت‬ ‫برنامه ریـزی بهتـری را بـرای اکـران در سـینماها بعـد از‬ ‫مـاه محـرم اجـرا کنـد کـه البتـه تاکنـون خبـری درباره‬ ‫برنامه هـای اینـده دسـت اندرکاران اکـران بـرای اینکـه‬ ‫گیشـه سـینما تکانی بخورد و مردم با سـالن های سـینما‬ ‫اشـتی کنند منتشرنشـده اسـت‪.‬‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب از مالکیت مالک رسمی علی کیانی رنانی‬ ‫مورد ثبت ‪ ۲۶۳‬دفتر ‪ ۲۷۲‬امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/05/08 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/23 :‬شهریاری‪-‬‬ ‫رئیس منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪/1356452‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1368‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا‬ ‫به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1401/05/03 -۴۹۶۵‬هیات سوم خانم فاطمه نصراصفهانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۱۲۷۱۵۱۱۷۶۲‬کدملی ‪ ۱۲۷۱۵۱۱۷۶۲‬صادره اصفهان فرزند اکبر در‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 224/28‬مترمربع از پالک شماره ‪ ۸۷‬فرعی از ‪۳۰‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت اسمعیل خلیلی‬ ‫یان طبق سند انتقاالت شماره ‪ ۲۴۹۷۸‬مورخ ‪ 1345/09/08‬دفتر ‪ ۵‬اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/05/08 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/23 :‬شهریاری‪-‬‬ ‫رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1356534‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1370‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۰۷۰۰۰۵۹۴‬مورخ ‪ 1401/2/18‬هیات‬ ‫اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضی خانم زهرا توکلی گارماسه فرزند علیرضا بشماره شناسنامه ‪ ۹‬و کد ملی‬ ‫‪ ۱۱۱۱۴۵۱۴۷۸‬صادره از فالورجان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪70/59‬‬ ‫مترمربع پالک ‪ ۴۰۵‬اصلی واقع در گارماسه خریداری مع الواسطه از مالک رسمی‬ ‫اقای شکراله یزدانی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/05/08 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/23 :‬محمدعلی‬ ‫ناظمی اشنی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان ‪/1356780‬م الف‬ ‫رضا رویگری بازیگر سینما و تلویزیون گفت‪ :‬منتظرم‬ ‫که اقای داوود میرباقری صدایم کند تا اگر قسمت شود‬ ‫بروم و در سریال «سلمان فارسی» بازی کنم‪.‬ایین‬ ‫رونمایی از مستند رضا رویگری بانام «تماشاگر بهار» در‬ ‫کنار پاسداشت این هنرمند پیشکسوت سینما و تلویزیون‪،‬‬ ‫با حضور محسن برمهانی معاون سیما‪ ،‬محسن یزدی مدیر‬ ‫شبکه مستند‪ ،‬عوامل سازنده مستند و جمعی از دوستان‬ ‫نزدیک رضا رویگری و اصحاب رسانه پنجم مرداد در‬ ‫مرکزهمایش هایبین المللیصداوسیمابرگزارشد‪.‬محسن‬ ‫برمهانی معاون سیما ضمن قدردانی از حضور این هنرمند‬ ‫در رسانه ملی گفت‪ :‬این مستند تولید شد تا یادمان نرود‬ ‫کجا بودیم و چه مسیری طی شد تا هنر به اینجا رسید؛‬ ‫و باعث افتخارم است کنار ستاره سینمای ایران هستم که‬ ‫در نوجوانی ما ستاره ای بود و امروزه ستاره قلب ماست‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1375‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۳۰۰۰۳۰۷‬و ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۳۰۰۰۳۱۱‬و‬ ‫‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۳۰۰۰۳۱۲‬و ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۳۰۰۰۳۱۴‬و ‪۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۳۰۰۰۳۱۵‬‬ ‫مورخ ‪ 1401/04/06‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان محسن عابدی اندانی فرزند احمد بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ ۵۶۰۳۹‬صادره از اصفهان در هفده حبه و هفده ‪ -‬بیست و سوم حبه مشاع و‬ ‫ایران عابدی خوزانی فرزند احمد بشماره شناسنامه ‪ ۶۶۵۷۵‬صادره از اصفهان در هشت‬ ‫حبه و بیست ‪ -‬بیست و سوم حبه مشاع و اعظم رحمتی اندانی فرزند اسداله بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ ۲۰۷۲‬صادره از خمینی شهر در هجده حبه و هجده ‪ -‬بیست و سوم حبه مشاع‬ ‫و غالمرضا عابدی فرزند احمد بشماره شناسنامه ‪ ۶۳۵۳۲‬صادره از اصفهان در هفده حبه‬ ‫و هفده ‪ -‬بیست و سوم حبه مشاع و زهرا عابدی خوزانی فرزند احمد بشماره شناسنامه‬ ‫‪ ۲۸۶۸‬صادره از اصفهان در هشت حبه و بیست ‪ -‬بیست و سوم حبه مشاع از ‪ ۷۲‬حبه‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 116/51‬مترمربع مفروزی از پالک ‪ ۳۱۲۱‬اصلی واقع‬ ‫در بخش ‪ ۲‬اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/05/08:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/23:‬حسین زمانی‬ ‫علویجه‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان ‪/1357307‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1 – 1381‬نظر به اینکه علی اکبر رجبی طالخونچه به استناد دو برگ استشهادیه محلی‬ ‫که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت به شماره سریال‬ ‫‪ ۰۶۱۹۱۶‬مربوط به تمامت ششدانگ پالک ‪ ۲۱۰‬فرعی از ‪ -۳۴۰‬اصلی(بمساحت ششدانگ‬ ‫‪ 315/96‬متر مربع) واقع در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان که در صفحه ‪ ۵۱‬دفتر ‪ -۳۳‬امالک‬ ‫بخش ‪ ۸‬ثبت اصفهان ذیل ثبت شماره ‪ ۶۴۶۳‬به نامش ثبت و صادر و تسلیم گردیده است‪،‬‬ ‫که طی سند شماره ‪ ۱۰۸۴۶۹‬مورخ ‪ 1392/10/24‬در قبال مبلغ ‪ ۶۵۰۰۱۰۰۰۰‬نزد بانک‬ ‫ملت شعبه نیکبخت در رهن می باشد‪ .‬طبق اعالم مالک بعلت نامعلوم مفقود شده است‬ ‫و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا برابر ماده ‪ ۱۲۰‬اصالحی ائین نامه قانون‬ ‫ثبت اگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از انچه در این اگهی ذکر شده‬ ‫نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ‪ ۱۰‬روز به‬ ‫این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم‬ ‫نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ان به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر‬ ‫اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنای سند مالکیت مذکور صادر‬ ‫و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مبارکه‪ -‬مظاهر نصرالهی‬ ‫‪/1357399‬م الف‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫پیش نویس اصالح موادی از‬ ‫قانون کار اماده ارائه به هیئت‬ ‫دولت شد‬ ‫مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی در نشست هم اندیشی کارشناسان روابط کار‬ ‫استان اصفهان که در شرکت فنی و مهندسی فوالد مبارکه‬ ‫برگزار شد از اماده شدن پیش نویس اصالح قانون کار خبر‬ ‫داد‪ .‬احمد غریوی در ابتدای صحبت های خود ضمن قدردانی‬ ‫از زحمات کارشناسان حوزه روابط کار گفت‪ :‬امسال با توجه به‬ ‫وضعیت حقوق دستمزد کارگران سال سختی برای روابط کار‬ ‫هست و امیدوارم با همراهی در اجرای برنامه ها موفق باشیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص امنیت‬ ‫شغلی کارگران و لزوم ساماندهی قراردادهای کار و نظم و‬ ‫انضباط در کار گفت‪ :‬با دستور وزیر وقت‪ ،‬کمیته امنیت شغلی‬ ‫در اداره روابط کار و جبران خدمت وزارت متبوع تشکیل شد‬ ‫و پس از‪ 8‬جلسه کارشناسی متوالی پیش نویسی در خصوص‬ ‫اصالح موادی از قانون کار تهیه شد‪ .‬غریوی با بیان اینکه‬ ‫در این پیش نویس محورهای مختلفی از قانون کار در نظر‬ ‫گرفته شده است اظهار داشت‪ :‬پیش نویس مذکور در اختیار‬ ‫تشکالت عالی کارگری و کارفرمایی قرار داده شده و ان ها‬ ‫یک ماه فرصت دارند تا نظرها و پیشنهادات خود را ارائه‬ ‫کنند‪ .‬این مقام مسئول ادامه داد‪ :‬پس از جمع بندی نظرات‬ ‫تشکالت کارگری و کارفرمایی و بررسی نهایی‪ ،‬متن اماده‬ ‫شده به عنوان پیش نویس الیحه قانون کار از طرف وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی به هیئت دولت تقدیم خواهد شد‬ ‫تا پس از گذشت ‪ 32‬سال از تصویب قانون کار یک بازنگری‬ ‫کلی در ان انجام شود‪ .‬غریوی همچنین با اشاره به اقدام اخیر‬ ‫هیئت دولت در خصوص ساماندهی نیروهای شرکتی گفت‪:‬‬ ‫کلیات این پیش نویس در صحن علنی مجلس تصویب شده‬ ‫و در کمیسیون قرار دارد و ما به عنوان نمایندگان وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی نظرات و پیشنهادات خود را در‬ ‫این زمینه ارائه کردیم که در صورت تصویب این الیحه‬ ‫شاهد ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت خواهیم بود و‬ ‫منجر به کاهش دعاوی و اختالفات کارگری و کارفرمایی‬ ‫در این حوزه خواهد شد‪ .‬غریوی با بیان اینکه همکاران ما در‬ ‫سطح وزارتخانه به دنبال احیای دستورالعمل شورای سازش‬ ‫هستند گفت‪ :‬در گذشته دستورالعمل شوراهای سازش توسط‬ ‫دیوان عدالت ابطال شد درحالی که نیاز هست شوراهای‬ ‫سازش با رفع ایرادات قبلی که دیوان عدالت اداری به شوراها‬ ‫گرفته بود‪ ،‬در استان ها تشکیل شود‪ .‬این مقام مسئول در‬ ‫خصوص سامانه جامع روابط کار گفت‪ :‬ایجاد این سامانه‬ ‫اقدام بزرگی بود که بسیاری از مسائل و اسیب های که در‬ ‫مراجع رسیدگی به اختالفات کارگران و کارفرمایان وجود‬ ‫داشت را به طور چشمگیری کاهش داد‪ .‬مدیرکل روابط کار‬ ‫و جبران خدمت وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی افزود‪:‬‬ ‫ما به مسائل و مشکالت سامانه اگاه هستیم و اقداماتی را‬ ‫وزارتخانه برای توسعه زیرساخت های این سامانه اغاز کرده‬ ‫تا مسئله کندی و قطعی سامانه جامع روابط کار به طورکلی‬ ‫از بین برود‪ .‬وی با بیان این که ‪ ۵۱‬زیر سامانه برای سامانه‬ ‫جامع روابط کار در نظر گرفته شده ادامه داد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫یازده زیر سامانه تهیه شده و در حال بهره برداری است و‬ ‫توسعه سایر زیرسامانه ها از جمله بازرسی کار‪ ،‬تشکل های‬ ‫کارگری و کارفرمایی‪ ،‬طبقه بندی مشاغل و مشاغل سخت و‬ ‫زیان اور در دستور کار است که با توسعه زیرساخت ها در این‬ ‫زمینه نیز اقدام خواهد شد‪ .‬غریوی با اشاره به ابالغ بخشنامه‬ ‫انتخاب نمایندگان کارگر و کارفرما در مراجع خل اختالف‬ ‫کار گفت‪ :‬تاکید داریم که افراد بازنشسته حق حضور در‬ ‫هیئت های تشخیص و حل اختالف را ندارند و می بایست در‬ ‫استان ها در خصوص هماهنگی های الزم و جایگزینی افراد‬ ‫به جای نمایندگان بازنشسته اقدام الزم صورت گیرد‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به لزوم بازنگری در ایین نامه هایی است که در سالیان‬ ‫گذشته تصویب و ابالغ شده و پس از گذشت سالیان زیاد‬ ‫لزوم بازنگری در ان ها ضروری است گفت‪ :‬ایین نامه هایی‬ ‫که اصالح ان ها در دستور کار قرارگرفته به استان ها ارسال‬ ‫می شود و انتظار داریم همکاران ما در حوزه روابط کار‬ ‫استان ها در این زمینه ها مشارکت داشته باشند و نسبت به‬ ‫اعالم نظر کارشناسی خود اقدام نمایند‪ .‬غریوی همچنین‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به اینکه موضوع در نظر گرفتن مزد منطقه ای‬ ‫و مزد صنایعی در بخشنامه مزدی مطرح بوده موسسه عالی‬ ‫پژوهش تامین اجتماعی در حال بررسی این موضوع است‬ ‫از شما همکاران محترم انتظار داریم اگر در ان زمینه نظر‬ ‫کارشناسی دارید به اداره کل روابط کار و جبران خدمت‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اعالم فرمایید‪ .‬این مقام‬ ‫مسئول همچنین گفت‪ :‬انجام طبقه بندی مشاغل به صورت‬ ‫کامل به ادارات کل استانی واگذار خواهد شد در انجام این‬ ‫فرایند و خدمت به جامعه مخاطب تاخیر و خللی به وجود‬ ‫نیاید و تمهیدات الزم و سازوکار مناسب برای ارائه مطلوب‬ ‫این خدمات به جامعه مخاطب انجام شود‪ .‬وی همچنین‬ ‫گفت‪ :‬موضوع شاخص زمان رسیدگی به پرونده ها و ایجاد‬ ‫طبقه بندی مشاغل در واحدهای اقتصادی باالی ‪ ۳۰۰‬نفر‬ ‫از مواردی است که از طرف سازمان برنامه ریزی و بودجه‬ ‫به ما ابالغ شده و علی رغم اقدامات انجام شده الزم است‬ ‫تمهیدات الزم برای بهبود این دو شاخص انجام شود‪ .‬در‬ ‫این نشست میثم مداحی مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫استان اصفهان نیز ضمن خیرمقدم به اعضای حاضر در جلسه‬ ‫با اشاره به اینکه استان اصفهان بیشترین جمعیت کارگری‬ ‫کشور را در خود جای داده است‪ ،‬اهم مسائل و اولویت های‬ ‫استان اصفهان در حوزه روابط کار را مطرح کرد‪ .‬محمد‬ ‫مغزی مدیر روابط کار اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫استان اصفهان نیز گزارشی از عملکرد اداره روابط کار در‬ ‫استان اصفهان ارائه کرد‪ .‬در بخش پایانی این برنامه‪ ،‬جلسه‬ ‫پرسش و پاسخ با حضور دکتر حسین قبادی معاون مدیرکل‬ ‫روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫برگزار شد‪ .‬این نشست با حضور ‪ 100‬نفر از کارشناسان‬ ‫روابط کار اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان‬ ‫در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫شنبه | ‪ 08‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4409‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫انبوه سازی با فاصله گرفتن از مرکز شهر امکان پذیر است‬ ‫جایگاه ویژه اصفهان در استانداردسازی ساختمان‬ ‫انتهــای هفته گذشــته مجمع عمومی‬ ‫عادی سالیانه انجمن انبوه سازان مسکن‬ ‫و ساختمان اســتان اصفهان و بیستمین‬ ‫سالگرد تاسیس این انجمن برگزار شده‬ ‫و از برند جدید انجمن انبوه سازان استان‬ ‫میناعباسپور اصفهان رونمایی شد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن انبوه سازان استان اصفهان در این خصوص‬ ‫بیان داشــت‪ :‬ایــن برند در یک لوگو با ســربرگ خالصه‬ ‫نمی شود‪ ،‬بلکه زمینه ای است برای برقراری ارتباطات بهتر‬ ‫و بیشــتر با اعضای انجمن و انبوه سازان استان اصفهان و‬ ‫شناساندن این برند به سرمایه گذاران این حوزه که در سایه‬ ‫این مهم نسبت به رفع مشکالت موجود نیز اقدام می شود‪.‬‬ ‫مهدی شیخ ســجادیه افــزود‪ :‬در این‬ ‫گردهمایی همچنین به مسائلی همچون‬ ‫تائید صورت های مالی‪ ،‬انتخاب روزنامه‬ ‫کثیراالنتشار و تعیین بودجه نیز پرداخته‬ ‫شد و تائیدیه های الزم برای این موارد از‬ ‫اعضای حاضر اخذ گردید‪.‬‬ ‫او در خصوص اقدامات انجمن انبوه سازان استان اصفهان‬ ‫نسبت به تولید مســکن اقتصادی بیان داشت‪ :‬وظیفه این‬ ‫انجمن‪ ،‬انبوه ســازی است که غالبًا برای طبقات متوسط و‬ ‫رو به پایین صورت می گیرد چراکه در لوکس سازی عمدتًا‬ ‫واحدها کمتر بوده و با انبوه مواجه نیســتیم و قشر مخاطب‬ ‫انبوه سازی دهک های ‪ 4‬و ‪ 5‬است که البته به جز مشکالت‬ ‫عرضه و تقاضای مسکن با معضالت ضوابط و مقررات مواجه‬ ‫هســتیم که باعث شده است نتوانیم اپارتمان سازی هایی با‬ ‫متراژ کوچک و قیمت به صرفه را داشته باشیم‪ ،‬اما در تالشیم‬ ‫تحت عنوان مسکن حمایتی اقدامات الزم انجام دهیم‪.‬‬ ‫شیخ سجادیه با اشــاره به نظارت بر اســتاندارد بودن‬ ‫ساختمان ســازی در اصفهان و نظر به حادثــه رخ داده در‬ ‫واقعه متروپل بیان داشــت‪ :‬در سراســر کشــور هر سال‬ ‫میلیون ها مترمربع ساختمان سازی می شود که با اشتباهاتی‬ ‫همراه اســت که صد در صد با وقوع این اتفاقات مخالفیم‬ ‫و فردی بوده و ســازمانی نیست‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬اگرچه در‬ ‫رخ دادن ایــن قبیل حوادث همه مقصرند اما وقتی در حال‬ ‫انبوه سازی باشید نمی توانید روی همه واحدها نظارت کنید‪.‬‬ ‫رئیس انجمن انبوه سازان استان اصفهان افزود‪ :‬از سوی دیگر‬ ‫اصفهان یک شهر کیفی بوده و اگرچه برج و نماهای خاص‬ ‫و خیلی مدرن نداریم اما از نظر استانداردسازی حرف اول را‬ ‫در کشور می زند اما بعد از متروپل سخت گیری ها زیاد شده‬ ‫است و فشار زیادی روی انبوه سازان به وجود امده است‪ ،‬در‬ ‫این شــرایط بهترین کار این است که هر کاری به اهل ان‬ ‫سپرده شود و باید سرمایه گذاران در مبحث ساختمان سازی‬ ‫به اهل فن و مجریان ذی صالح در این زمینه اعتماد کنند‪.‬‬ ‫شیخ سجادیه در خصوص توســعه ساختمان سازی در‬ ‫مناطق کم برخوردار اصفهان اظهار کرد‪ :‬درحالی که رسالت‬ ‫خود میدانیم برای کم برخوردارها ساختمان سازی کنیم ناچار‬ ‫هستیم که برای انبوه سازی نیز از مرکز شهر فاصله بگیریم؛‬ ‫این در حالی اســت که به طورکلی اعتقاد داریم اگر بتوانیم‬ ‫برای کســی سقفی بسازیم کار بزرگ و ارزشمندی صورت‬ ‫داده ایم‪.‬‬ ‫او در خصوص تاثیر فرونشست اصفهان در فرار سرمایه از‬ ‫این شهر بیان داشت‪ :‬اگرچه فرار سرمایه را شاهد بوده ایم اما‬ ‫بخشی از این مسئله را بزرگنمایی میدانیم که منجر به فرار‬ ‫ســرمایه از استان می شود؛ این در حالی است که بر اساس‬ ‫تحقیقاتی که داشــته ایم حتی در استان هایی مانند گلستان‬ ‫که از نظر اب نیز مشکلی ندارند با معضل فرونشست مواجه‬ ‫هســتند؛ اما مشــکل بزرگ اصفهان در زمینه فرونشست‬ ‫کم ابی است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ساخت هزار واحد مسکونی توسط انبوه سازان‬ ‫در طرح نهضت ملی مسکن‬ ‫در حاشیه این گردهمایی یک عضو انجمن انبوه سازان‬ ‫استان اصفهان بیان داشت‪ :‬امروز بیستمین سالگرد تشکیل‬ ‫انجمن انبوه ســازان استان اصفهان بود که در ان سه گروه‬ ‫انبوه سازان برندساز استان‪ ،‬انبوه سازان گسترده و انبوه سازان‬ ‫مسکن مهر را با هدف ساختن واحدهای مسکونی با کیفیت‬ ‫برای مردم گرد هم اوردیم چراکه پتانســیل انبوه ســازان‬ ‫اصفهان بسیار باالست و امروز توانسته است در سراسر کشور‬ ‫به ساختمان سازی و توسعه طرح های عمرانی اقدام کند‪.‬‬ ‫کریم داوودی بخشی از مشــکالت انبوه سازان استان‬ ‫اصفهان را در رابطه با روند دریافت پروانه ساختمانی عنوان‬ ‫کرد که از ‪ 9‬ماه به سه ماه و کمتر کاهش یابد و در این راستا‬ ‫جلساتی مثمر ثمری با شــهرداری انجام شده است و روند‬ ‫دریافت پروانه الکترونیک و پیگیری های مدیریت شهری و‬ ‫معاونت راه و شهرسازی شهرداری اصفهان خروجی مثبتی‬ ‫برای انبوه سازان داشته است‪.‬‬ ‫داوودی از همــکاری انبوه ســازان بــا اداره کل و راه و‬ ‫شهرسازی در خصوص طرح نهضت ملی مسکن در استان‬ ‫اصفهان اشاره داشت و گفت‪ :‬هفته گذشته تفاهم نامه ای بین‬ ‫انجمن انبوه سازان و این اداره کل برای ساخت ‪ ۱۰‬هزار واحد‬ ‫مسکونی در بهارستان‪ ۵ ،‬هزار واحد در فوالد و ‪ ۲‬هزار واحد‬ ‫در مجلسی منعقد شد و که در این راستا انبوه سازان در حال‬ ‫طراحی و معماری در این زمینه این واحدها هستند‪.‬‬ ‫افزایش مصرف موجب قطعی اب در برخی مناطق اصفهان است‬ ‫معاون بهره برداری و توسعه اب شرکت اب و فاضالب‬ ‫استان اصفهان گفت‪ :‬باوجودی که مخازن ذخیره اب در‬ ‫اصفهان ابگیری می شــود‪ ،‬اما به دلیل افزایش مصرف‪،‬‬ ‫اکنون نسبت مصرف به تولید اب با یکدیگر برابر نیست‬ ‫که این موجب افت فشــار و قطعی اب در برخی مناطق‬ ‫اصفهان شده است‪.‬‬ ‫ناصر اکبری در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬درباره افت فشار و‬ ‫قطعی اب در برخی مناطق اصفهان طی سه روز گذشته و‬ ‫گالیه شهروندان نسبت به این موضوع‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دلیل‬ ‫قطعی و یا افت فشار اب در برخی مناطق اصفهان گرمای‬ ‫شدید هوا و افزایش مصرف است‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬در دمای بیش از ‪ ۳۵‬درجه‪ ،‬هر یک‬ ‫درجه افزایش دمای هوا‪ ،‬ســه درصــد مصرف اب را باال‬ ‫می برد که طی چهار روز گذشته دمای هوای اصفهان بین‬ ‫‪ ۴۰‬تــا ‪ ۴۲‬درجه بود و با توجه به تداوم این شــرایط در‬ ‫روز جاری‪ ،‬اصفهانی ها با قطعی و یا افت فشار اب مواجه‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری و توسعه اب شرکت اب و فاضالب‬ ‫اســتان اصفهان با پیش بینی اینکه با بارش های پیشرو از‬ ‫فردا دمای هوا اندکی کاهش یابد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در شــرایط‬ ‫فعلی سعی در تامین اب طبقات پایین را داریم‪ ،‬البته ممکن‬ ‫است در برخی ساعات گرم روز طبقات پایین نیز با قطعی‬ ‫اب مواجه شوند‪ ،‬اما با اب رسانی سیار مشکل شهروندان‬ ‫را حل می کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باوجودی که مخازن ذخیره اب در اصفهان‬ ‫ابگیری می شود‪ ،‬اما به دلیل افزایش مصرف‪ ،‬اکنون نسبت‬ ‫مصرف به تولید اب با یکدیگر برابر نیست که این موجب‬ ‫افت فشار و قطعی اب در برخی مناطق اصفهان شده است‪.‬‬ ‫سرپرست روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫اصفهان نیز دراین باره به ایسنا‪ ،‬توضیح داد‪ :‬دلیل قطعی و‬ ‫یا افت فشار اب در اصفهان گرمای شدید هوا و باال رفتن‬ ‫مصرف اب است‪.‬‬ ‫مجید حبیبیان گفت‪ :‬با توجــه به کمبود اصفهان در‬ ‫منابع تامین اب‪ ،‬مخازن خالی می شود و فشار شبکه افت‬ ‫می کند و این موجب قطعی اب در برخی مناطق اصفهان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی با بیــان اینکــه در صورت درخواســت مناطق‬ ‫اب رسانی سیار خواهیم داشت‪ ،‬افزود‪ :‬مناطق ‪ ۴‬اصفهان‪،‬‬ ‫ملک شهر و ‪ ...‬با افت فشار اب مواجه هستند‪.‬‬ ‫سرپرست روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫اصفهان تاکید کرد‪ :‬با کاهش دمای هوا‪ ،‬میزان مصرف و‬ ‫تولید اب اصفهان متعادل خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــرای تامین اب شــهروندان اصفهانی‪،‬‬ ‫چاه های اضطراری با تاییدیه بهداشت در مدار قرار دارند‪،‬‬ ‫همچنین تصفیه خانه باباشیخعلی با حداکثر ظرفیت خود‬ ‫در مدار است‪.‬‬ ‫حبیبیان توضیح داد‪ :‬با افزایــش دمای هوا حدود ‪۱۶‬‬ ‫مترمکعب بر ثانیه نیاز ســامانه اب رسانی اصفهان بزرگ‬ ‫است‪ ،‬اما این سامانه تنها توان تولید ‪ ۱۱‬مترمکعب بر ثانیه‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اصفهان‪:‬‬ ‫خرید تضمینی گندم از کشاورزان اصفهان تا شهریور ادامه دارد‬ ‫مدیرکل غله و خدمــات بازرگانی اصفهان گفت‪ :‬خرید‬ ‫تضمینی گندم تا پایان شهریور امسال در استان ادامه خواهد‬ ‫داشت و هیچ مشکلی برای خرید و ذخیره سازی گندم وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫محســن ضیایی در گفت وگو با ایرنا با بیان اینکه خرید‬ ‫تضمینی گندم از خرداد اغاز شــد‪ ،‬افــزود‪ ۵۶ :‬مرکز برای‬ ‫خرید گندم مازاد بر مصرف کشــاورزان از جمله ‪ ۴۴‬تعاونی‬ ‫روســتایی‪ ۱۰ ،‬کارخانه ارد و ‪ ۲‬ســیلوی ملکی در استان‬ ‫سازمان دهی شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬گندم خریداری شــده از کشــاورزان اصفهان‬ ‫در ســال جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته‪ ،‬از‬ ‫نظر ارزش وزنی ‪ ۱۳۳‬درصد افزایش داشته که نشان دهنده‬ ‫استقبال کشاورزان از خرید تضمینی گندم است‪.‬‬ ‫مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان با بیان‬ ‫اینکه سال گذشته تا این مدت ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تن خریداری‬ ‫شده بود افزود‪ :‬از ابتدای خرید تضمینی این محصول تاکنون‬ ‫حدود ‪ ۳۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تُن گندم مازاد بر نیاز کشــاورزان به‬ ‫ارزش بیش از ســه هزار و ‪ ۹۶۱‬میلیارد ریال از کشاورزان‬ ‫استان اصفهان خریداری شده است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به شــروع خرید تضمینی گندم از ابتدای‬ ‫خردادمــاه‪ ،‬ادامــه داد‪ ۳۵ :‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تــن از گندم های‬ ‫خریداری شــده تاکنون به سیلوهای دولتی و کارخانه های‬ ‫اردسازی حمل شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان با بیان‬ ‫اینکه از ابتدای ســال تاکنون ‪ ۹‬هزار و ‪ ۳۱۷‬محموله گندم‬ ‫از پنج هزار نفر کشــاورز خریداری شده است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫بیشترین خرید در شرق اصفهان از شهرهای جرقویه‪ ،‬هرند‪،‬‬ ‫زیار و ورزنه بوده و اوج ان در زمان حاضر شهرستان سمیرم‬ ‫است که پیش بینی می شود در روزهای اینده به غرب استان‬ ‫نیز برسد‪.‬‬ ‫زمین های کشــاورزی اصفهان حدود ‪ ۵۶۳‬هزار هکتار‬ ‫معادل ‪ ۳.۵‬درصد از مســاحت اســتان است که با توجه به‬ ‫ت منابع ابی سال های گذشته‪ ،‬تنها حدود ‪ ۲۹۰‬هزار‬ ‫محدودی ‬ ‫هکتار از ان زیر کشت رفت‪.‬‬ ‫‪ ۸۰‬درصد مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اصفهان اجرایی شد‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت‪:‬‬ ‫بر اســاس امار مرکز فوریت های کســب وکار اتاق بازرگانی‬ ‫اصفهان‪ ،‬حدود ‪ ۸۰‬تا ‪ ۸۵‬درصد مصوبات ســتاد تســهیل و‬ ‫رفع موانع تولید این استان در بخش های بانکی و غیر بانکی‪،‬‬ ‫اجرایی شده است‪.‬‬ ‫امیررضا نقش در حاشــیه دویســت و دوازدهمین جلسه‬ ‫کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید اســتان در اســتانداری‬ ‫اصفهــان در گفت وگو با ایرنا‪ ،‬افزود‪ :‬از زمان اســتقرار دولت‬ ‫سیزدهم تاکنون بیش از ‪ ۸۰‬جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع‬ ‫خبر‬ ‫تامینروشناییمراسمات‬ ‫مذهبی با المپ های کم مصرف‬ ‫در جلسه ای که با حضور نمایندگان هیئت های مذهبی‬ ‫شهر اصفهان؛ مسئولین سازمان تبلیغات اسالمی و دفتر‬ ‫ایمنی شرکت توزیع برق اصفهان در گلستان شهدا برگزار‬ ‫شد دستورالعمل های ایمنی به صورت مشروح مطرح و‬ ‫اموزش های الزم درباره هرچه بهتر و ایمن برگزار کردن‬ ‫مراسم عزاداری در سطح شهر ارائه شد‪ .‬مهندس سید مجتبی‬ ‫باطنی مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان گفت‪:‬‬ ‫همه ساله با فرارسیدن ماه محرم مراسم عزاداری و سوگواری‬ ‫حضرت ابا عبدا‪ ...‬الحسین (ع) در سراسر کشور برگزار می شود‬ ‫و بسیاری از هم وطنان اقدام به اماده سازی اماکن مذهبی؛ تکایا‬ ‫و هیئت های مذهبی می کنند اما باید توجه کنند که رعایت‬ ‫اصول ایمنی بسیار حائز اهمیت است و بی احتیاطی می تواند‬ ‫جان افراد را به خطر بیندازد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در این نشست‬ ‫بر مشارکت بسیاری از سازمان ها از جمله اتش نشانی تاکید و‬ ‫شرکت توزیع برق به عنوان یک سازمان موثر در برق رسانی‬ ‫پایدار و مطمئن مطرح شد‪ .‬وی افزود‪ :‬برگزاری این جلسات‬ ‫موجب شده که روش های غیراستاندارد و ناایمن در تامین‬ ‫برق در هیئت ها به کمترین میزان رسیده و همچنین موجب‬ ‫شده خطرات جانی و خسارات مالی کاهش یابد‪ .‬مدیر دفتر‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اشنایی هیئت های مذهبی با خطرات از جمله برق گرفتگی و‬ ‫اتش سوزی و‪ ...‬می تواند ایمنی بیشتر را برای عزاداران رقم‬ ‫بزند‪ .‬باطنی ابراز داشت‪ :‬در این نشست بر مدیریت مصرف؛‬ ‫حفظ سرمایه ملی؛ محیط زیست و ترویج فرهنگ بهینه انرژی‬ ‫برق اشاره شد و توصیه شد برای تامین روشنایی محل های‬ ‫برپایی مراسم به جای المپ های پرمصرف از المپ های‬ ‫کم مصرف یا ال ای دی استفاده شود‪.‬‬ ‫ضرورت شناسایی نیازهای بازار‬ ‫کار و ترغیب افراد به کسب‬ ‫مهارت‬ ‫مراسم تکریم و معارفه مدیر اشتغال و کارافرینی اداره‬ ‫کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان برگزار شد‪.‬‬ ‫مراسم تکریم حسین باقری و معارفه سید مهدی قائم مقامی‬ ‫با حضور مدیرکل‪ ،‬معاونین و کارکنان حوزه اشتغال اداره کل‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان برگزار شد‪ .‬در این‬ ‫جلسه میثم مداحی ضمن تبریک به سید مهدی قائم مقامی در‬ ‫سمت جدید از زحمات و تالش های حسین باقری قدردانی‬ ‫کرد‪ .‬مداحی در خصوص اجرای برنامه های ابالغی در حوزه‬ ‫اشتغال گفت‪ :‬شناسایی نیازهای بازار کار و ترغیب افراد جویای‬ ‫کار به کسب مهارت به وسیله سامانه ها و طرح های پیش بینی‬ ‫شده وزارت در این حوزه نقش موثری در کاهش نرخ بیکاری‬ ‫استان خواهد داشت‪ .‬وی همچنین با بیان اینکه فعالیت های‬ ‫اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان با مجموع‬ ‫سایر شهرستان های استان برابری می کند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬از‬ ‫لحاظ تعدد ارباب رجوع‪ ،‬برنامه های ابالغی از سوی وزارت‬ ‫متبوع‪ ،‬میزان پرونده هایی که در مراجع حل اختالف رسیدگی‬ ‫می شود‪ ،‬تعداد تعاونی ها و میزان خدمات اجتماعی به کارگران‪،‬‬ ‫حجم باالیی از عملکرد استان در این اداره در حال انجام است‪.‬‬ ‫مداحی با بیان اینکه یکی از مصداق های تکریم ارباب رجوع‬ ‫توجه به عدالت اجتماعی در ارائه خدمات به مراجعین است‬ ‫تصریح کرد‪ :‬سهولت دسترسی و دریافت به موقع خدمت‬ ‫برای ارباب رجوع از مصادیق رعایت عدالت اجتماعی است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬با توجه به تراکم جمعیت در شمال شهرستان‬ ‫راه اندازی اداره شمال اصفهان در دستور کار این اداره کل قرار‬ ‫گرفت‪ .‬مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی فعالیت در مجموعه‬ ‫اداره کل با اشاره به مصوبه شورای معاونین اردیبهشت ماه سال‬ ‫جاری در راه اندازی اداره شمال اصفهان گفت‪ :‬به منظور اجرای‬ ‫کارشناسی و موفق این پروژه در مدت زمان تعیین شده‪ ،‬اقای‬ ‫حسین باقری به عنوان مسئول اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫شمال اصفهان منصوب شد و امیدوارم با استفاده از تجارب‬ ‫خود و ظرفیت سازی و استعدادیابی در منابع انسانی در این‬ ‫مسئولیت نیز موفق باشد‪ .‬در ادامه این جلسه حسین باقری‬ ‫ضمن تبریک به سید مهدی قائم مقامی از تالش و زحمات‬ ‫کارکنان حوزه اشتغال قدردانی کرد‪ .‬قائم مقامی نیز ضمن تشکر‬ ‫از حسن اعتماد مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی به تبیین‬ ‫اولویت ها و برنامه های خود در حوزه اشتغال پرداخت‪.‬‬ ‫ی ایران برای صادرات به‬ ‫امادگ ‬ ‫بالروس‬ ‫معاون استاندار اصفهان‪:‬‬ ‫تولید در استان اصفهان برگزار شده و حدود هزار و ‪ ۳۰۰‬پرونده‬ ‫مورد بررسی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬رصد مصوبات ســتاد تسهیل و رفع موانع‬ ‫تولید بانکی و غیر بانکی پس از برگزاری جلسات تا حصول‬ ‫نتیجه مورد رصد و بررســی قرار می گیرد تا در صورت وجود‬ ‫مشکل و نیاز به پیگیری مجدد‪ ،‬اقدامات الزم انجام شود‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬هر هفته ‪ ۲‬جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در‬ ‫اســتان برگزار می شود که در هر جلسه بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬پرونده‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫مورد بررســی قرار می گیرد‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬در جلسه امروز‬ ‫پرونده ‪ ۲۵‬نفر از متقاضیانی که موانع و مشــکالتی در مورد‬ ‫مباحث زیست محیطی با سازمان محیط زیست داشتند‪ ،‬بررسی‬ ‫شد و مصوبات خوبی با همکاری این سازمان حاصل شد‪.‬‬ ‫نقش ابراز امیدواری کرد که با رفع این موانع و مشکالت‬ ‫شاهد ادامه روند تولید و یا تاسیس این واحدهای صنعتی در‬ ‫استان باشیم‪.‬‬ ‫در دویســت و دوازدهمین کارگروه تسهیل و رفع موانع‬ ‫تولید استان که روز پنجشنبه با حضور معاون هماهنگی امور‬ ‫اقتصادی استانداری اصفهان در اســتانداری برگزار شد ‪۲۵‬‬ ‫مورد از مسائل حوزه سازمان محیط زیست استان بررسی و به‬ ‫مشکالت ان ها رسیدگی شد‪.‬‬ ‫تشکیل کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید در استان ها‬ ‫یکــی از برنامه های اقتصــادی دولت برای خــارج کردن‬ ‫واحدهای تولیدی از رکود و حل مشکالت ان ها در بخش های‬ ‫مختلف است‪.‬‬ ‫اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت‪ ۹ ،‬هزار واحد‬ ‫تولیدی کوچک و بزرگ دارد‪.‬‬ ‫ی ایران برای‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از امادگ ‬ ‫صادرات فلزات‪ ،‬خودرو و تجهیزات پزشکی و تولید مشترک‬ ‫در بالروس خبر داد و گفت‪ :‬موضوع پیوستن ایران به اوراسیا‬ ‫مسئله مهمی است که به محض تحقق ان ظرفیت های‬ ‫جدیدی برای تعامالت تجاری ایجاد خواهد شد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪« ،‬سید رضا فاطمی‬ ‫امین» در ادامه سفر خود به مینسک با «بوگدانف الکسی»‪،‬‬ ‫وزیر بالروس دیدار و گفتگو کرد‪ .‬وی در این دیدار به وجود‬ ‫مطلوبیت در روابط سیاسی و اقتصادی بین دو کشور اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬روابط تجاری بین دو کشور از ظرفیت افزایش حجمی‬ ‫برخوردار است‪ ،‬بر این اساس توافقاتی در حوزه های موضوعی‬ ‫مختلف صورت گرفته که امیدواریم بتوانیم ان را نهایی کرده‬ ‫و به اجرا برسانیم‪ .‬فاطمی امین بر توافق خرید و تولید مشترک‬ ‫ماشین االت سنگین و نیمه سنگین تاکید کرد و افزود‪ :‬حجم‬ ‫مبادالت بین دو کشور ظرفیت افزایش تا یک میلیارد دالر را‬ ‫دارد‪ .‬وزیر صنعت معدن و تجارت همچنین با اشاره به توافقات‬ ‫صورت گرفته وزارت صمت با وزیر صنایع بالروس از امادگی ‬ ‫ایران برای صادرات فلزات‪ ،‬خودرو و تجهیزات پزشکی و تولید‬ ‫مشترک در بالروس خبر داد و یاداور شد‪ :‬موضوع پیوستن‬ ‫ایران به اوراسیا مسئله مهمی است که به محض تحقق ان‬ ‫ظرفیت های جدیدی را برای تعامالت تجاری ایجاد خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شنبه | ‪ 08‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4409‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫احمدزاده سالح مخفی‬ ‫مورایس مقابل استقالل‬ ‫فرشاد احمدزاده ستاره سابق تیم پرسپولیس در هفته‬ ‫نخست بازی های لیگ برتر از ابتدا در مصاف با سپاهان‬ ‫به میدان خواهد امد‪ .‬تیم سپاهان در دومین بازی دوستانه‬ ‫خود در ترکیه در برابر تیم استانبول اسپور به نتیجه‬ ‫مساوی یک بریک دست یافت‪ .‬از نکات جالب توجه این‬ ‫بازی نیمکت نشینی محمدرضا حسینی و محمدعلی نژاد‬ ‫بود که در بازی با داریکا از ابتدا در ترکیب تیم به میدان‬ ‫امدند و روی دست شهریار مغانلو بازی کردند‪ .‬این دو‬ ‫بازیکن در مصاف با استانبول اسپور جای خود را به فرشاد‬ ‫احمدزاده و کامسوبا دادند‪ .‬با این حساب باید گفت فرشاد‬ ‫احمدزاده ستاره سابق تیم پرسپولیس در هفته نخست‬ ‫بازی های لیگ برتر از ابتدا در مصاف با سپاهان به میدان‬ ‫خواهد امد‪ .‬این مسابقه احتماال ‪ ۲۱‬مرداد در استادیوم‬ ‫ازادی تهران برگزار می شود‪ .‬دیگر بازیکن پرسپولیسی‬ ‫که دراین بازی در ترکیب ثابت تیم سپاهان قرار خواهد‬ ‫گرفت رامین رضاییان است‪ .‬رامین که فصل گذشته در‬ ‫تعطیالت زمستانی به تیم پرسپولیس برگشت باوجود‬ ‫نمایش های خوبی که در ترکیب تیم داشت در پایان‬ ‫فصل با عدم تمایل باشگاه برای تمدید قرارداد خود مواجه‬ ‫شد و در روزهایی که با الشحانیه تمرین می کرد به یک باره‬ ‫سر از تیم سپاهان دراورد‪ .‬او در هر دو بازی دوستانه‬ ‫سپاهان در ترکیه در ترکیب ثابت این تیم در پست دفاع‬ ‫راست به میدان امد و به طور حتم در بازی با استقالل هم‬ ‫یکی از بازیکنان کلیدی مورایس خواهد بود‪.‬‬ ‫پست رامین رضائیان برای‬ ‫هواداران سپاهان‬ ‫رامین رضائیان چند روز پس از پیوستن به سپاهان‬ ‫با انتشار پستی درباره حضور در اصفهان صحبت کرده‬ ‫است‪ .‬مدافع تیم ملی ایران در جام جهانی روسیه ‪2018‬‬ ‫چند سال پس از جدایی از اردوی پرسپولیس سرانجام‬ ‫فصل گذشته و در روزهایی که سرخ پوشان به شدت نیاز‬ ‫به تقویت داشتند به این تیم بازگشت و توانست عملکرد‬ ‫خوبی هم ارائه دهد ولی با پایان فصل و در شرایطی که‬ ‫انتظار می رفت قرارداد رضائیان تمدید شود‪ ،‬گل محمدی‬ ‫عالقه ای به این کار نشان نداد و دانیال اسماعیلی فر را‬ ‫به عنوان جانشین رامین به ترکیب پرسپولیس اضافه کرد‪.‬‬ ‫چند هفته بعد سرانجام رضائیان مقصد فصل اینده خود را‬ ‫انتخاب کرد و در لیگ بیست و دوم که در میانه ان به جام‬ ‫جهانی می رسد با سپاهانی راهی میادین خواهد شد که با‬ ‫حضور مورایس و خرید چند مهره ایرانی و خارجی جزو‬ ‫اصلی ترین مدعیان قهرمانی لیگ برتر به شمار می رود‪.‬‬ ‫چند روز پس ازاین انتقال سرانجام رامین رضائیان که‬ ‫طی روزهای اخیر به انتشار عکس از خودبسنده کرده‬ ‫بود‪ ،‬با نوشتن متنی از انگیزه باالی خود برای موفقیت‬ ‫در سپاهان و رسیدن به اهداف باشگاه حرف زده است‪.‬‬ ‫رضائیان البته اگرچه با حضور اسکوچیچ شانس چندانی‬ ‫برای حضور در اردوی تیم ملی و تجربه دومین جام‬ ‫جهانی را ندارد ولی امیدوار است اتفاقات برای او در چهار‬ ‫ماه اینده به شکل متفاوتی نسبت به چند سال اخیر رقم‬ ‫بخورد‪.‬‬ ‫نیازمند اماده بازی در فصل‬ ‫جدید پرتغال‬ ‫دروازه بان ایرانی پورتیموننزه در بیشتر مسابقات‬ ‫تدارکاتی پیش فصل تیمش به میدان رفته است‪ .‬سید‬ ‫پیام نیازمند که باید مثل سال گذشته به فوتبال خود‬ ‫در پورتیموننزه پرتغال ادامه بدهد‪ ،‬همچنان در مسابقات‬ ‫تدارکاتی پیش فصل به میدان می رود و امیدوار است در‬ ‫فصل جدید فرصت بیشتری برای بازی نسبت به سال‬ ‫گذشته به دست بیاورد و تبدیل به گلر اول تیمش شود‪.‬‬ ‫سید پیام نیازمند‪ ،‬در چهار مسابقه از ‪ ۶‬دیدار تدارکاتی‬ ‫پیش فصل حداقل حضور یک نیمه ای در زمین داشته و در‬ ‫هفتمین بازی دوستانه پورتیموننزه برابر کوویال در نیمه‬ ‫دوم به میدان رفت و توانست دروازه خود را در جریان این‬ ‫دیدار بسته نگه دارد‪ .‬دروازه بان ایرانی پورتیموننزه پس‬ ‫از انجام ‪ ۴۵‬دقیقه بازی مقابل براگا‪ ،‬در دیدار تدارکاتی‬ ‫برابر کوویال که تیمش به برتری یک بر صفر رسید هم‬ ‫یک نیمه به کار گرفته شد تا مشخص شود احتمال بازی‬ ‫او در فصل ‪ ۲۰۲۲-۲۳‬لیگ برتر پرتغال وجود دارد‪ .‬یاران‬ ‫نیازمند ‪ 8‬روز دیگر در نخستین بازی فصل جدید لیگ‬ ‫برتر پرتغال‪ ،‬باید مقابل بواویشتا قرار بگیرند که احتمال‬ ‫دارد دروازه بان ایرانی پورتیموننزه‪ ،‬برخالف سال گذشته‪،‬‬ ‫تبدیل به بازیکن ثابت تیمش شود‪.‬‬ ‫دل مشغولی سرمربی پرتغالی سپاهان در بازار نقل و انتقاالت‬ ‫مورایس همچنان مشغول‬ ‫خرید است‬ ‫سپاهانی ها همچنان در بازار نقل و‬ ‫انتقاالت حضوری فعال دارند و مورایس‬ ‫مشغول پرکردن لیست موردنظر خودش‬ ‫است‪ .‬او تاکنون دو خرید خارجی برای‬ ‫تیمش انجام داده و سومین بازیکن نیز‬ ‫امیرحسیناحتشامی پنج شنبه گذشته پای میز امضای قرارداد با‬ ‫تیم طالیی پوش اصفهانی نشست‪ .‬رناتو داسیلویرای برزیلی‬ ‫قراردادی دوساله سپاهان منعقد کرد تا خیال مورایس از‬ ‫پست مدافع میانی کامال راحت شود‪ .‬سیلویرا در عضویت تیم‬ ‫نیال نووا (سری ‪ B‬برزیل) بود‪ .‬او در این مدت ‪ 37‬بازی برای‬ ‫تیمش در سری ‪ B‬برزیل انجام داد و ‪ 3282‬دقیقه در زمین‬ ‫حضور داشت‪ .‬رناتو در شرایطی سری ‪ B‬برزیل را ترک کرد‬ ‫و راهی فوتبال ایران شد که تیم قبلی او یعنی ویالنووا با ‪8‬‬ ‫امتیاز از ‪ 20‬بازی در قعر جدول رده بندی حضور داشت‪ .‬نکته‬ ‫جالب در مورد حضور این بازیکن در سپاهان این است که‬ ‫او تاکنون تجربه بازی در کشور دیگری را نداشته است‪ .‬این‬ ‫مدافع ‪ 30‬ساله از فصل ‪ 2010-11‬فوتبال حرفه ای را شروع‬ ‫کرد و بعد از چند فصل حضور در تیم های پایه‪ ،‬کار خود را در‬ ‫تیم های بزرگساالن کشور برزیل تا به همین امروز پیش برد‪.‬‬ ‫داسیلویرا در نخستین تجربه لژیونر شدنش‪ ،‬این شانس را دارد‬ ‫که حداقل با سرمربی تیم جدید‪ ،‬هم زبان است و این می تواند‬ ‫کار او را برای سازگار شدن با محیط جدید اسان تر کند‪.‬‬ ‫مانوئل فرناندز هافبک پرتغالی که سابقه حضور در تیم های‬ ‫بنفیکا‪ ،‬اورتون‪ ،‬والنسیا و بشیکتاش را دارد به همراه والویس‬ ‫کامسوبا‪ ،‬هافبک استرالیایی بروندایی دیگر خریدهای خارجی‬ ‫باشگاه سپاهان در بازارتابستانی فصل ‪ 1401-02‬به شمار‬ ‫می روند‪ .‬باوجود اضافه شدن سه بازیکن خارجی در اردوی‬ ‫ترکیه به جمع طالیی پوشان اصفهانی مورایس همچنان بازار‬ ‫را برای جذب دو بازیکن دیگر جستجو می کند‪ .‬سرمربی‬ ‫سپاهان که در حال حاضر محمدرضا مهدی زاده‪ ،‬محمد نژاد‬ ‫مهدی‪ ،‬محمد دانشگر و رناتو داسیلویرا برزیلی را در پست‬ ‫دفاع میانی در اختیار دارد به دنبال جذب یک مدافع وسط‬ ‫دیگر است و ممکن است اخرین سهمیه خارجی نیز به او‬ ‫اختصاص داده شود‪ .‬عالوه بر این وقتی به خط اتش سپاهان‬ ‫نگاهی بیندازیم متوجه می شویم که در صورت محرومیت یا‬ ‫مصدومیت شهریار مغانلو بازیکنی که هم سطح این مهاجم‬ ‫باشد در اردوی تیم وجود ندارد و مورایس درصورتی که مغانلو‬ ‫را به هر دلیلی در اختیار نداشته باشد باید به سراغ علیرضا‬ ‫صادقی یا جوانانی نظیر اریا یوسفی برود که همین موضوع‬ ‫سبب شده کادر فنی پرتغالی سپاهان شرایط بازار ایران و‬ ‫همین طور بازیکنان خارجی را نیز برای از بین بردن دغدغه‬ ‫در این پست رصد کنند‪ .‬البته که جذب یک بازیکن خارجی‬ ‫شش دانگ برای نیمکت نشینی و حضور ثابت شهریار مغانلو‬ ‫شاید عملی منطقی به نظر نمی رسد؛ پس شاید مورایس‬ ‫و دستیارانش منتظر خروجی تیم های لیگ برتری بمانند‬ ‫تا شاید تا تاریخ نهم شهریورماه که زمان نقل و انتقاالت‬ ‫تابستانی تمام می شود شرایط جذب یک مهاجم قابل اتکا‬ ‫مهیا شود‪ .‬در پست دفاع راست نیز اگرچه سپاهان رامین‬ ‫رضائیان را به عنوان مهره ای تاثیرگذار در اختیار دارد ولی‬ ‫اینکه این بازیکن جانشین ندارد یکی دیگر از نگرانی های‬ ‫کادر فنی تیم خواهد بود‪ .‬دراین بین استفاده از بازیکنان‬ ‫اکادمی و یا استفاده از بازیکنان دیگر در پست غیرتخصصی‬ ‫دفاع راست نظیر محمد دانشگر می تواند گزینه ای محتمل‬ ‫در تفکرات مورایس باشد ولی جذب یک جانشین شایسته‬ ‫برای رضائیان جهت جلوگیری از تکرار اتفاقات سال گذشته‬ ‫در فشردگی مسابقات چندان هم دور از انتظار نخواهد بود‪.‬‬ ‫به هرحال شاید جذب دوبازیکن دیگر پرونده حضور سپاهان‬ ‫در بازار نقل و انتقاالت بسته شود و مورایس تمام فکر‬ ‫خود را معطوف لیگ برتر کند‪ .‬جایی که او باید شاگردانش‬ ‫را به مصاف دیگر رقیبان بفرستد و ان زمان چندان دور‬ ‫نیست‪ .‬مورایس در نخستین بازی تدارکاتی سپاهانی در‬ ‫اردوی ترکیه تیمش را مقابل استانبول اسپور با این ترکیب‬ ‫راهی میدان کرد؛ رشید مظاهری‪ ،‬محمد دانشگر‪ ،‬محمد‬ ‫نژادمهدی‪ ،‬امید نورافکن‪ ،‬رامین رضاییان‪ ،‬محمد کریمی‪،‬‬ ‫جالل الدین علی محمدی‪ ،‬مانوئل فرناندز‪ ،‬الویس کامسوبا‪،‬‬ ‫فرشاد احمدزاده و شهریار مغانلو‪ .‬ترکیب تیم سپاهان در نیمه‬ ‫دوم دستخوش تغییر شد به طوری که محمدرضا حسینی‪،‬‬ ‫زننده تک گل تیم سپاهان‪ ،‬در این بازی به عنوان بازیکن‬ ‫تعویضی وارد میدان شد‪ .‬در مصاف نخست با تیم داریکا‬ ‫اسپور که با نتیجه چهار بر صفر به سود تیم سپاهان پایان‬ ‫یافت نیز مورایس از شهریار مغانلو در نوک و از محمدعلی‬ ‫نژاد و محمدرضا حسینی در کناره ها به عنوان مهاجم کاذب‬ ‫بهره برد و در بازی با استانبول اسپور نیز به جای محمدرضا‬ ‫حسینی و محمدعلی نژاد‪ ،‬فرشاد احمدزاده و الویس کامسوبا‬ ‫بازی کردند‪ .‬این تغییرات نشان می دهد مورایس به دنبال‬ ‫شناخت ترکیب اصلی تیمش است‪ .‬انچه مسلم است او‬ ‫تیمش را با سه مهاجم راهی میدان خواهد کرد‪ .‬بازی با سه‬ ‫مهاجم نیاز به خط دفاعی قدرتمندی دارد تا حریفان نتوانند‬ ‫از خالهای پیش امده در زمین استفاده کنند‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫سرمربی پرتغالی سپاهان هم حواسش به این موضوع کامال‬ ‫جمع است و می خواهد نیمکت پرکش و پیمانی داشته باشد‬ ‫تا در صورت لزوم با فراغ بال از مهره هایش استفاده کند‪ .‬او‬ ‫به دنبال جذب دوبازیکن دیگر است تا پازل تاکیکی اش را‬ ‫بر مبنای یک تیم کامل شکل دهد‪.‬‬ ‫خبرنگاراناصفهانی‬ ‫وارد گود رقابت شدند‬ ‫نخســتین جشــنواره ورزشی اصحاب‬ ‫رســانه اســتان اصفهان به مناسبت‬ ‫گرامیداشــت روز خبرنگار با محوریت‬ ‫حضور خبرنگاران ورزشــی برگزار شد‪.‬‬ ‫در این جشــنواره خبرنگاران در ســه‬ ‫فاطمهکاویانی رشته بولینگ‪ ،‬مینی گلف و دارت و در‬ ‫دو بخش اقایان و بانوان به رقابت پرداختند‪ .‬مدیر روابط‬ ‫عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در مورد‬ ‫برگزاری این جشــنواره ورزشی گفت‪ :‬چند نگاه ویژه در‬ ‫حوزه برگزاری این جشنواره برای خبرنگاران به عنوان یکی‬ ‫از ارکان اساسی ورزش وجود داشت که در ابتدا می توان به‬ ‫تعامل دوسویه خبرنگاران و ورزش هایی که روزانه پوشش‬ ‫ان را به عهده دارند اشاره کرد‪ .‬داود نصر اصفهانی با بیان‬ ‫اینکه مجموعا در سه رشته این جشنواره بیش از ‪ 60‬نفر‬ ‫شرکت کردند اظهار کرد‪ :‬به مناسبت های مختلف برخی از‬ ‫رویدادهای ورزشی برای اصحاب رسانه پیش بینی می شد‬ ‫که به صورت مقطعی و بدون توجه به استعداد و استمرار‬ ‫ان به صورت تک مرحله ای بود به همین منظور و در استانه‬ ‫روز خبرنــگار تصمیم به برگزاری هدفمند جشــنواره ای‬ ‫متشــکل از چند رشته که دارای رویکرد همگانی هستند‬ ‫گرفته شد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬با برگزاری این جشنواره تالش‬ ‫کردیم تا خبرنگاران در کنار تجربه یک رشــته ورزشی و‬ ‫اشنایی بیشتر نسبت به ان یک رویداد ورزشی اختصاصی‬ ‫را داشته باشــند‪ .‬نصر اصفهانی تصریح کرد‪ :‬هیئت های‬ ‫ورزشی نیز از این فرایند استقبال کردند و از فعاالن عرصه‬ ‫رسانه نیز مشورت گرفته شد و با سه رشته بولینگ و مینی‬ ‫گلف و دارت استارت این جشنواره زده شد‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫تا پایان سال هم این جشــنواره برگزار خواهد شد افزود‪:‬‬ ‫جشنواره در دوره بعدی امکان دارد در رشته های بیشتری‬ ‫با بررسی و شناخت نقاط ضعف و قوت برگزار شود‪ .‬مدیر‬ ‫روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان‬ ‫با اشاره به برنامه های بلندمدت برای این جشنواره گفت‪:‬‬ ‫نگاه بلندمدتی نیز داریم‪ ،‬در سال های اینده امکان برگزاری‬ ‫المپیاد در سطح استان یا استان های مجاور وجود خواهد‬ ‫داشت تا نگاه تک مرحله ای و تک بعدی به این جشنواره‬ ‫نشود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬برخی از رشته های تخصصی همچون‬ ‫رشــته های تخصصی که نیازمنــد تکنیک های خاص‬ ‫است را نمی توانیم در این جشــنواره وارد کنیم و تمرکز‬ ‫بر روی ورزش های همگانی بیشتر است‪ .‬نصر اصفهانی‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬تقدیر از نفرات برتر نخستین جشنواره‬ ‫دیدار استقالل‬ ‫با سپاهان افتتاحیه لیگ ‪22‬‬ ‫رئیس کمیته مسابقات ســازمان لیگ اعالم کرد‪ ،‬دیدار‬ ‫افتتاحیه بیســت ودومین دوره مســابقات فوتبال لیگ برتر‬ ‫باشگاه های کشور تقابل دو تیم استقالل و سپاهان در تهران‬ ‫خواهد بود‪ .‬سهیل مهدی درباره زمان قطعی شروع لیگ برتر‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬نهایت تالش ما این اســت که در تاریخ ‪21‬‬ ‫اسکوچیچ میهمان ویژه‬ ‫اردوی استقالل و سپاهان‬ ‫سرمربی تیم ملی برای دیدار با ساپینتو و مورایس‬ ‫در اردوی استقالل‪ ،‬وارد ترکیه شد‪ .‬دراگان اسکوچیچ با‬ ‫توجه به برگزارى اردوى برخى از تیم هاى ایرانى در کشور‬ ‫ترکیه وارد این کشور شد‪ .‬سرمربى تیم ملى طبق برنامه‬ ‫شاهد برگزارى بازى هاى تدارکاتى تیم هاى استقالل‬ ‫و سپاهان خواهد بود و با سرمربیان این دو تیم درباره‬ ‫تو گو مى کند‪ .‬در صورت انجام‬ ‫وضعیت ملى پوشان گف ‬ ‫هماهنگى هاى الزم اسکوچیچ در اردوى سایر تیم هاى‬ ‫ایرانى حاضر در ترکیه نیز حضور پیدا خواهد کرد‪ .‬هدایت‬ ‫استقالل و سپاهان برعهده ریکاردو ساپینتو و ژوزه‬ ‫مورایس است و اسکوچیچ با این دو سرمربی خارجی‬ ‫دیدار می کند‪ .‬تیم فوتبال هوادار و همچنین تراکتور دو‬ ‫تیم دیگری هستند که در ترکیه حضور دارند و فوالد به‬ ‫ایران بازگشته است‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫مردادماه فصل جدید را شــروع کنیم و افتتاحیه لیگ را هم با‬ ‫بازی خوب استقالل و سپاهان داشته باشیم‪ ،‬حتما دیدارهای‬ ‫هفته اول را در تاریخ های ‪ 21‬و ‪ 22‬مردادماه برگزار خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی در مورد حضور تماشاگران و تعداد ان ها در ورزشگاه ها هم‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬همچنان اخرین دستورالعمل از وزارت کشور‬ ‫و ســتاد مبارزه با کرونا همان حضــور ‪ 30‬درصدی هواداران‬ ‫اســت‪ ،‬مگر اینکه دستورالعمل جدیدی صادر شود‪ .‬از این ‪30‬‬ ‫درصد‪ 10 ،‬درصد متعلق به تیم میهمان است و ما هم فعال با‬ ‫همین دستورالعمل قبلی برنامه ریزی می کنیم‪ .‬در روز برگزاری‬ ‫مســابقات گروه های مختلفی تصمیم گیرنده هستند‪ .‬درباره‬ ‫مســائل فنی بازی ها سازمان لیگ تصمیم گیرنده است‪ ،‬ولی‬ ‫در بخش نظم و امنیت این موضوع‬ ‫مربوط به ناجا و سازمان های نظارتی‬ ‫می شــود و قاعدتًا نظر این عزیزان‬ ‫مهم اســت‪ .‬مهدی در پاسخ به این‬ ‫پرسش که «برنامه کامل مسابقات‬ ‫مشخص شده است؟»‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫هنوز دربــاره دو روز اول برنامه ریزی‬ ‫کاملی نداشتیم‪ .‬باید تا هفته پانزدهم‬ ‫برنامه ریزی داشته باشیم و چون قول‬ ‫دادیم نیم فصــل اول لیگ را قبل از‬ ‫جام جهانی تمام کنیــم‪ ،‬ولی هنوز‬ ‫یک هفته شناور داریم و نمی توانیم‬ ‫االن برنامه کامل را اعالم کنیم‪ .‬ما‬ ‫تالشمان این است که بازی های خوبمان را تقسیم کنیم‪ .‬در‬ ‫هفته اول روز جمعه ‪ 21‬مرداد بازی استقالل با سپاهان و شنبه‬ ‫‪ 22‬مرداد دیدار ذوب اهن با پرســپولیس برگزار خواهد شد‪ .‬ما‬ ‫دو ســه هفته اول را بافاصله شش هفت روز برگزار می کنیم‪،‬‬ ‫چون تیم ها هنوز به صورت صد درصد وارد مسابقات نشدند و‬ ‫پس ازان مسابقات بافاصله پنج روز برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫برگزاری نخستین دوره‬ ‫مسابقاتکشوریفوتسال‬ ‫جام سردفتران و دفتریاران در‬ ‫اصفهان‬ ‫نخستین دوره مسابقات کشوری فوتسال جام سردفتران‬ ‫و دفتریاران با حضور رئیس و تنی چند از اعضای هیئت مدیره‬ ‫کانون استان و رئیس پلیس اماکن عمومی شهر اصفهان و‬ ‫رئیس بسیج ورزشکاران استان و رئیس بسیج اصناف و رئیس‬ ‫اداره ورزش های همگانی استان اصفهان در مجموعه ورزشی‬ ‫ابفای این شهر برگزار شد‪ .‬در روز نخست این مسابقات به‬ ‫میزبانی کانون اصفهان دو بازی انجام شد‪ .‬در بازی نخست‬ ‫تیم های کانون اصفهان و کرمان به مصاف یکدیگر رفتند و‬ ‫در بازی دوم فارس و سیستان وبلوچستان رودرروی هم قرار‬ ‫گرفتند‪ .‬مسابقات گروه یک طی سه روز از ‪ ۵‬لغایت ‪ ۷‬مرداد‬ ‫برگزار شد و دو تیم به مرحله بعد صعود کردند‪.‬‬ ‫کوبل داوری اصفهانی در‬ ‫مسابقاتجهانیهندبال‬ ‫با اعالم رسمی فدراسیون هندبال اسیا (‪ )AHF‬امیر و‬ ‫احمد قیصریان‪ ،‬کوبل داوری اصفهانی هندبال در رقابت های‬ ‫قهرمانی نوجوانان دختر جهان ‪ ۲۰۲۲‬به میزبانی مقدونیه‬ ‫شمالی حضور پیدا می کنند‪ .‬به گزارش ورزش مهر‪ ،‬نهمین‬ ‫دوره مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان دختر جهان از هشتم‬ ‫مردادماه با حضور ‪ ۳۲‬تیم در مقدونیه شمالی اغاز می شود‪.‬‬ ‫پس از پیگیری های به عمل امده از سوی فدراسیون هندبال‬ ‫و برگزاری نشست های علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون با‬ ‫صالح بن عاشور رئیس کمیته داوران فدراسیون هندبال‬ ‫اسیا در جریان رقابت های قهرمانی اسیا در عربستان و قول‬ ‫مساعد رئیس کمیته داوران اسیا برای حضور داوران ایران در‬ ‫مسابقات جهانی درنهایت از کوبل داوری ایران برای حضور‬ ‫در مسابقات قهرمانی نوجوانان دختر جهان ‪ ۲۰۲۲‬دعوت به‬ ‫عمل امد‪ .‬حضور کوبل داوری ایران در مسابقات قهرمانی‬ ‫نوجوانان دختر جهان در حالی رخ می دهد که پیش ازاین میترا‬ ‫نوری نیز به عنوان ناظر فنی به این مسابقات دعوت شده بود‪.‬‬ ‫پس از دعوت نماینده ایران به عنوان ناظر فنی به مسابقات‬ ‫قهرمانی نوجوانان دختر جهان برادران قیصریان کوبل داوری‬ ‫برجسته ایران در مسابقات قهرمانی نوجوانان دختر جهان‬ ‫حضور پیدا می کنند‪ .‬درمجموع فدراسیون جهانی هندبال از‬ ‫‪ ۸‬کوبل داوری قاره ای برای قضاوت این رقابت ها دعوت‬ ‫به عمل اورده است‪ .‬در کنار داوران ایرانی کوبل های داوری‬ ‫از کشورهای برزیل مجارستان ازبکستان مراکش مقدونیه‬ ‫و اوکراین هم حاضر هستند‪ .‬نهمین دوره مسابقات هندبال‬ ‫قهرمانی نوجوانان دختر جهان از ‪ ۳۰‬جوالی تا ‪ ۱۰‬اگوست‬ ‫‪ ۸( ۲۰۲۲‬تا ‪ ۱۹‬مرداد ‪ )۱۴۰۱‬در مقدونیه شمالی برگزار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫پایان المپیاد دانشجویان با‬ ‫سومی دانشگاه اصفهان‬ ‫ورزشی اصحاب رســانه در روزهای اینده اطالع رسانی‬ ‫خواهد شد‪ .‬شــایان ذکر است طی ســه روز خبرنگاران‬ ‫ورزشی در سه رشــته رقابت کردند در نخستین روز این‬ ‫رقابت ها در رشته بولینگ علیرضا بهزادیان از صداوسیما‬ ‫قهرمان شد‪ ،‬ســید پدرام وقایع نگار از سایت فوتبالی در‬ ‫رده دوم ایستاد و محمد نریمانی از صداوسیما در جایگاه‬ ‫سوم ایستاد و در بخش بانوان نیز زهره سادات هاشمی در‬ ‫جایگاه نخست تکیه زد‪ ،‬رخساره پورحیدری از ایسنا دوم‬ ‫شــد و فاطمه کاویانی از روزنامه اصفهان امروز به مقام‬ ‫سومی بسنده کرد‪ .‬دومین روز رقابت در رشته مینی گلف‬ ‫برگزار شد که در بخش اقایان داود کیانی از خبرگزاری برنا‬ ‫قهرمان شد‪ ،‬محمدکاظم کمالی از روزنامه اصفهان زیبا‬ ‫دوم شد و پژمان سلطانی از پایگاه خبری اداره کل ورزش‬ ‫و جوانان به مقام ســوم رسید‪ ،‬در بخش بانوان نیز فاطمه‬ ‫گلپیرا از خبرگزاری ایمنا در جایگاه نخســت ایستاد‪ ،‬الهه‬ ‫موالدوست از خبرگزاری برنا دوم شد و رخساره پور حیدر‬ ‫از خبرگزاری ایسنا به مقام سومی رسید‪ .‬در اخرین روز این‬ ‫رقابت ها در رشــته دارت پیگیری شد و در بخش اقایان‬ ‫ســید میالد میردامادی از روزنامه اصفهان زیبا قهرمان‬ ‫شد‪ ،‬مهدی سهرابی از صداوسیما در جایگاه دوم ایستاد و‬ ‫پژمان سلطانی از پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان‬ ‫و محمدکاظم کمالی از روزنامه اصفهان زیبا مشــترکا بر‬ ‫سکوی سوم ایستادند‪ .‬الهه موالدوست از خبرگزاری برنا‬ ‫در بخش بانوان در جایگاه نخست تکیه زد‪ ،‬فاطمه گلپیرا‬ ‫از خبرگزاری ایمنا دوم شــد و فاطمه کاویانی از روزنامه‬ ‫اصفهان امروز سوم شد‪.‬‬ ‫واکنش تند تارتار به خرید جدید‬ ‫پرسپولیس‬ ‫مهدی تارتار به جدایی هافبک دفاعی تیمش به مقصد‬ ‫پرسپولیس واکنش تندی نشان داد‪ .‬عصر چهارشنبه گذشته‬ ‫فضــای خبری ایران با انتقالی غیرمنتظــره از ذوب اهن به‬ ‫پرسپولیس روبه رو شد؛ سینا اسدبیگی با حضور در ساختمان‬ ‫باشــگاه پرســپولیس و دفتر مدیرعامل این باشگاه قرارداد‬ ‫سه ســاله خود را با پرسپولیس در‬ ‫حالی امضا کرد که یک ماه پیش‬ ‫خبر تمدید قراردادش با ذوب اهن‬ ‫منتشرشــده بود‪ .‬نکته جالب این‬ ‫انتقــال‪ ،‬این بود که اســدبیگی تا‬ ‫ظهر روز چهارشنبه در اردوی تیم‬ ‫ذوب اهــن حضور داشــت و حتی‬ ‫ناهار را با شــاگردان تارتار صرف‬ ‫کرد اما به شکلی ناباورانه پیراهن‬ ‫پرسپولیس را در کنار رضا درویش‬ ‫به دســت گرفــت تا این ســوژه‬ ‫جدیدی باشد برای کاربران فضای‬ ‫مجــازی؛ ان هایی کــه بی اطالع‬ ‫از اصــل ماجرا تصور می کردند که مهدی تارتار ســرمربی‬ ‫ذوب اهن این انتقال را تســهیل کرده اســت‪ .‬این در حالی‬ ‫بود که هم زمان تارتار تیمش را در مقابل مس رفســنجان‬ ‫در یک بازی دوســتانه هدایت می کرد؛ پس از پایان بازی او‬ ‫و مســئوالن باشگاه از این انتقال اطالع پیدا کردند و خیلی‬ ‫زود مسئوالن باشگاه نسبت به این انتقال واکنش نشان دادند‬ ‫و از شکایت خود از باشگاه پرســپولیس خبر دادند‪ .‬مهدی‬ ‫تارتار در واکنش به این ماجرا و جدایی هافبک تیمش چنین‬ ‫اظهارنظر کرد‪ :‬ما مطمئن بودیم که سینا اسدبیگی قراردادش‬ ‫را تمدید کرده است و به همین خاطر در پیش فصل او را در‬ ‫تمرینات پذیرفتیم و در ترکیب تیم مان دربازی های دوستانه‬ ‫پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر‬ ‫دانشگاه های کشور با مقام سومی دانشگاه اصفهان به پایان‬ ‫رسید‪.‬درپایانپانزدهمینالمپیادفرهنگیورزشیدانشجویان‬ ‫پسر دانشگاه های کشور‪ ،‬دانشگاه اصفهان با کسب ‪ ۲‬مدال‬ ‫طال‪ ۸ ،‬نقره و ‪ ۶‬برنز و ‪ ۱۲۰‬امتیاز سوم شد‪ .‬دانشگاه تهران‬ ‫با کسب ‪ ۸‬مدال طال‪ ۵ ،‬نقره و ‪ ۱۱‬برنز و ‪ ۱۹۹‬امتیاز باالتر‬ ‫از سایر دانشگاه های شرکت کننده در این مسابقات ایستاد و‬ ‫عنوان قهرمانی را از ان خود کرد‪ ،‬دانشگاه فردوسی مشهد با‬ ‫کسب ‪ ۱۰‬نشان طال‪ ۴ ،‬نقره و ‪ ۲‬برنز و ‪ ۱۵۵‬امتیاز دوم شد‪،‬‬ ‫همچنین دانشگاه های فنی و حرفه ای مازندران‪ ،‬خوارزمی و‬ ‫شهرکرد در رده های چهارم تا ششم قرار گرفتند‪ .‬تیم دانشگاه‬ ‫اصفهان در تیراندازی دوم‪ ،‬در فوتسال سوم‪ ،‬در شنا دوم و‬ ‫در دوومیدانی دوم شد‪ .‬پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی‬ ‫دانشجویان پسر کشور با حضور ‪ ۱۱۸‬دانشگاه از ‪ ۳۰‬تیر تا‬ ‫‪ ۵‬مردادماه به میزبانی دانشگاه تبریز برگزار و چهارشنبه شب‬ ‫گذشته با برگزاری ایین اختتامیه به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫صدرنشینی ذوب اهن در لیگ‬ ‫پاورلیفتینگ‬ ‫دور رفت دومین دوره لیگ پاورلیفتینگ در گروه «الف»‬ ‫با معرفی تیم های برتر پایان یافت‪ .‬مرحله رفت دومین دوره‬ ‫رقابت های لیگ پاورلیفتینگ طی روزهای پنج و ‪ 6‬مرداد با‬ ‫حضور ‪ 9‬تیم در دو گروه و به میزبانی تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫چهار تیم ذوب اهن اصفهان‪ ،‬شاهین تهران‪ ،‬نیروی زمینی‬ ‫ارتش و دانشگاه پیام نور اردبیل در روز نخست این رقابت ها‪،‬‬ ‫در گروه اول به مصاف هم رفتند که نفرات برتر هر وزن‬ ‫مشخص شدند‪ .‬در پایان دور رفت تیم ذوب اهن با ‪ ۹۰‬امتیاز‬ ‫مقتدرانه در جایگاه نخست قرار گرفت و تیم های نیروی‬ ‫زمینی ارتش با ‪ ۷۷‬و شاهین تهران با ‪ ۴۸‬امتیاز دوم و سوم‬ ‫شدند و دانشگاه پیام نور اردبیل با ‪ ٣۵‬امتیاز چهارم شد‪.‬‬ ‫اعزام تیم ملی بسکتبال به‬ ‫ژاپن‬ ‫حضور داشت و همین طور در تمرینات و نمی دانم چه اتفاقی‬ ‫افتاد که به باشگاه پرسپولیس رفت و قراردادش را بست اما‬ ‫من همان موقع از مســئوالن حقوقی تیم خواستم که این‬ ‫موضوع را پیگیری کنند‪ .‬من تمام این ماجرا را به مسئوالن‬ ‫حقوقی باشگاه سپردم و از ان ها خواستم با جدیت تا اخر کار‬ ‫را پیش ببرند‪.‬‬ ‫کادر فنی تیم ملی بسکتبال ایران‪ ۱۹ ،‬بازیکن را برای‬ ‫برپایی دور جدید تمرینات دعوت کرد‪ .‬تیم ملی ایران برای‬ ‫برگزاری اردوی خارج از کشور‪ ،‬با ترکیبی از بازیکنان تیم ملی‬ ‫الف و ب ‪ ۱۹‬مرداد ‪ ۱۴۰۱‬عازم ژاپن می شود و با تیم ملی این‬ ‫کشور نیز دو بازی تدارکاتی را برگزار خواهد کرد‪ .‬شاگردان‬ ‫سعید ارمغانی پیش از اعزام به اردوی ژاپن‪ ،‬از روز یک شنبه‬ ‫‪ ۹‬مرداد با حضور ‪ ۱۹‬بازیکن در سالن ازادی اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫نکته قابل توجه حضور محمدرضا اسالمی سرمربی تیم ملی‬ ‫ب‪ ،‬به عنوان مربی در کادر فنی این تیم است‪.‬‬ صفحه 7 ‫شنبه | ‪ 08‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4409‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫شنبه ‪ 08‬مرداد ‪ / 1401‬سـال هجدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪30Jul2022 | 4409‬‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز توزیع‪ :‬رویداد پارسی‬ ‫فعالیت های دانشگاه ازاد برای‬ ‫افزایش انگیزه و امید اساتید و نخبگان‬ ‫اصفهان امروز‪-‬فاطمه کاویانی‪ :‬مسئول نهاد نمایندگی‬ ‫مقام معظم رهبری در دانشــگاه های ازاد اســامی استان‬ ‫اصفهان گفــت‪ :‬تبیین هویت ایرانــی و انقالبی امروز جزء‬ ‫ضرورت های جهاد تبیین هست و باید برای تقویت این هویت‬ ‫هم اندیشی بین اساتید و نخبگان دانشگاهی انجام بگیرد‪ .‬به‬ ‫گفته حجت االســام و المسلمین حسن عارضی باید گفتگو‬ ‫شــود و راهکارهای امید و عوامل ماندگاری نخبگان بررسی‬ ‫شــود تا این افراد تعلق سازمانی بیشــتر و نظام مندتری به‬ ‫دانشگاه و کشور پیدا کنند‪ .‬عارضی اظهار کرد‪ :‬در شرایطی قرار‬ ‫داریم که هجمه های زیادی نســبت به کشور و جذب نیروی‬ ‫متخصص وجود دارد به همین منظور فعالیت هایی در دانشگاه‬ ‫ازاد اسالمی شروع شده که می تواند تقویت امید و انگیزه را‬ ‫در بین اساتید و نخبگان این دانشگاه به دنبال داشته باشد‪ .‬او‬ ‫با بیان اینکه دانشگاه در رویکرد جدید نگاهش به اساتید نگاه‬ ‫اموزشــی صرف نیست تصریح کرد‪ :‬امروز باید نگاه و ارتباط‬ ‫دانشــگاه با جامعه و صنعت ارتباط نظام مند باشد و دانشگاه‬ ‫ازاد اسالمی تالش می کند این بستر را فراهم کند تا ارتباط‬ ‫با جامعه و صنعت نظام مند شود‪ .‬مسئول نهاد نمایندگی مقام‬ ‫معظم رهبری در دانشگاه های ازاد اسالمی استان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬طرح ارتباط نظام مند با صنعت یکی از طرح های تعریف‬ ‫شده در دانشگاه ازاد اسالمی است طرح های دیگری نیز وجود‬ ‫دارد که می توان به طرح ایجاد شــرکت های دانش بنیان در‬ ‫دانشگاه های ازاد اشاره کرد‪ .‬ویکی دیگر از اقدامات انجام شده‬ ‫در راستای ایجاد امید و انگیزه سند تحول و تعالی دانشگاه ازاد‬ ‫اسالمی که تصویب شده اســت که ضرورت دارد موردتوجه‬ ‫مدیران و اساتید دانشگاه قرار بگیرد‪ .‬او بیان داشت‪ :‬مهاجرت‬ ‫به دو شــکل صورت می گیرد ابتدا مهاجرت از کشور و محل‬ ‫زندگی اســت و در بعد بعدی مهاجرت از محیط علمی است‬ ‫به خاطر توجه نشدن به دغدغه های معیشتی بخشی از اساتید‬ ‫به ویژه اســاتید حق التدریس از محیط دانشــگاهی مهاجرت‬ ‫می کنند که این موضوع ضربات جبران ناپذیری به همراه دارد‪.‬‬ ‫عارضی با بیان اینکه طرح ابتدایی در دانشــگاه ازاد اسالمی‬ ‫برای ساماندهی اســاتید حق التدریس اماده شده توضیح داد‪:‬‬ ‫ایجاد شناسنامه و هویت دانشگاهی برای اساتید حق التدریس‬ ‫در حال تعریف و تبیین است این روش باعث می شود شناخت‬ ‫کاملی از ظرفیت اساتید تحقق پیدا کند‪ ،‬وی افزود‪ :‬این روند‬ ‫باعث می شــود تعلق سازمانی ایجاد شــود و توانمندی های‬ ‫استادان حق التدریس احصاء شــود‪ .‬عارضی گفت‪ :‬شاه بیت‬ ‫جهاد تبیین بحث امید است‪ ،‬کسانی که دوست ندارند ایران‬ ‫سرافراز باشد تالش می کنند اینده را سیاه و غبارالود و همراه‬ ‫با ابهام جلوه دهند این در حالی است که جامعه علمی می تواند‬ ‫کمک کند نگاه به اینده روشــن و بدون ابهام شود‪ .‬او تاکید‬ ‫کرد‪ :‬یکی از فعالیت های نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‬ ‫استفاده از ظرفیت اساتید در حل مسائل اموزشی و پژوهشی و‬ ‫فرهنگی و همچنین حل مسائل منطقه ای و کشوری در قالب‬ ‫ایجاد مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی است که‬ ‫نقش تصمیم سازی استادان را در تحقق دانشگاه حل مسئله‬ ‫تقویت می کند‪.‬‬ ‫طمع قاپیدن نام قلم زنی ایران‬ ‫بـا ثبـت جهانی هنـر قلم زنی به نـام اصفهـان می توان‬ ‫دنـدان طمـع کشـورهای همسـایه بـرای ثبت ایـن هنر را‬ ‫کشید ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش باشـگاه خبرنگاران جـوان‪ ،‬عباس شـیردل‬ ‫گرانـی مـواد اولیـه را مهم تریـن دغدغـه هنرمنـدان‬ ‫صنایع دسـتی عنـوان کرده و گفت‪ :‬شـرایط بسـیار سـختی‬ ‫کـه بـرای واردات و صـادرات نقـره از چند دهـه قبل وضع‬ ‫شـده؛ در دو دهـه اخیـر ‪ -‬باتوجه بـه ازاد شـدن واردات و‬ ‫صـادرات ایـن فلز در بسـیاری از کشـور ها از جملـه چین و‬ ‫روسـیه ‪ -‬ضربات سـنگینی را به صنعت قلمزنی وارد کرده‬ ‫اسـت‪ .‬او دومیـن اقـدام زیان بـار را واردکردن صنایع دسـتی‬ ‫در شـمول قانـون پیمان سـپاری ارزی صـادرات در دولـت‬ ‫قبـل می دانـد و می گویـد‪ :‬ایـن موضوع سـبب شـده که در‬ ‫دو سـال گذشـته هیچ صـادرات کانتینری صـورت نگیرد و‬ ‫دو میلیـون و ‪ ۳۰۰‬هـزار بافنده فـرش و یک میلیون و ‪۲۰۰‬‬ ‫هـزار هنرمند صنایع دسـتی در سراسـر کشـور بیکار شـوند‪.‬‬ ‫شـیردل می گویـد‪ :‬ترکیـه بـا اعطـای امتیاز هـای ویـژه به‬ ‫دنبـال جـذب هنرمنـدان صنایع دسـتی کشـورمان و ثبـت‬ ‫هنر هـای دسـتی ایرانـی ماننـد قلم زنی بـه نام خود اسـت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬نکند سرنوشت قلم زنی بشود سرنوشت فرش‬ ‫دستبافایرانی‬ ‫بـا خوانـدن ایـن خبـر بـه یـاد مصاحبـه ای افتـادم کـه‬ ‫قریـب به دو سـال پیـش با رئیـس اتحادیـه تولیدکنندگان‬ ‫فـرش دسـتباف اصفهان داشـتم‪ .‬از صیرفیـان درباره فرش‬ ‫کاشـان چیـن‪ ،‬فـرش کاشـان هنـد و فـرش ناییـن هند و‬ ‫چیـن پرسـیدم کـه بـازار جهانـی را قبضـه کرده انـد‪ ،‬او در‬ ‫پاسـخ گفـت‪ :‬دخترم شـاید ان موقع تو هنوز بـه دنیا نیامده‬ ‫بـودی‪ ،‬امـا مـن خـوب یـادم می ایـد کـه در دوره ای‪ ،‬چین‬ ‫شـرایط حضـور و اقامـت بافندگان فرش ما را در کشـورش‬ ‫فراهـم کـرد‪ .‬هنرمنـد را بـرد هنـرش را هـم‪ .‬حـاال مـا چه‬ ‫بگوییـم کـه مشـتریان اروپایـی نمی داننـد کاشـان یکی از‬ ‫شـهر های ایـران اسـت نـه چین و فـرش دسـتباف چین و‬ ‫هنـد بـه نـام ناییـن و کاشـان در بازار هـای جهانـی مبادله‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬نبــود مس و مواد اولیه نخســتین دغدغه‬ ‫هنرمندانقلم زنی‬ ‫مهدیـه توانگـر هنرمنـد جـوان و درعین حـال بـا‬ ‫تجربـه ای اسـت کـه سال هاسـت شانه به شـانه همسـرش‬ ‫در کارگاهـی قلم زنـی کار می کنـد و صـدای قلـم و چکش‬ ‫بـر سـطوح مسـی اواز زندگـی مشترکشـان شـده‪ ،‬او اولین‬ ‫دغدغـه کاری شـان را کمیاب شـدن مس عنـوان می کند و‬ ‫می گویـد‪ :‬ایـن روز هـا پیداکـردن مس سـخت ترین بخش‬ ‫کار ماسـت؛ گاه باید از بعضی واسـطه ها مس را در حد کم‬ ‫و بـا قیمتی بـا نوسـان و باورنکردنـی خریـداری کنیم‪ .‬اگر‬ ‫مـس نباشـد قلم زنی معنایی نـدارد‪ .‬او می گویـد‪ :‬کارخانه ها‬ ‫بـه همـه مـس نمی دهنـد‪ ،‬بایـد خیلـی پـرکار باشـیم یـا‬ ‫رابطـه و پارتی داشـته باشـیم تـا مقدار کمی مـس دریافت‬ ‫کنیـم‪ .‬بازار فـروش محصول را هـم ازدسـت داده ایم‪ .‬مردم‬ ‫در خریـد مایحتـاج اولیـه زندگـی بـا چالـش مواجه انـد‪،‬‬ ‫محصـوالت صنایع دسـتی کـه جـای خـود را دارند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬مانع تراشی های بانکی برای اعطای تسهیالت‬ ‫ایـن اسـتادکار قلم زنـی کـه ایـن هنـر را بـه شـاگردان‬ ‫بسـیاری امـوزش داده‪ ،‬می گویـد‪ :‬در سـال های اخیـر‬ ‫اسـتقبال هنرجویان از فراگیری صنایع دسـتی کاهش یافته‪،‬‬ ‫وقتـی بـازار فـروش مسـاعد نباشـد کسـی بـرای امـوزش‬ ‫پیش قـدم نمی شـود‪ .‬بزرگ تریـن مشـکل ما این اسـت که‬ ‫حمایـت نمی شـویم‪ .‬تاکنون حتـی یک وام از سـازمان های‬ ‫مرتبـط بـا صنایع دسـتی دریافـت نکرده ایـم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬راه صادرات باز شود‪ ،‬مشکالتمان رفع می شود‬ ‫حسـین کوهـی هنرمنـد قلم زنـی از موانـع صـادرات‬ ‫می گویـد‪ :‬در رشـته مـا اگـر نتوانیـم محصوالتمـان را‬ ‫صـادر کنیـم بـه درامـد قابل توجه نمی رسـیم؛ اگر شـرایط‬ ‫صـادرات فراهـم شـود بسـیاری از مشـکالت حـل خواهد‬ ‫شـد‪ .‬او می گویـد‪ :‬در صنایع دسـتی و قلم زنـی مشـکالتی‬ ‫هسـت‪ ،‬امـا تا کنـون درباره مهاجـرت هنرمندان بـه ترکیه‬ ‫نشـنیده ام‪ .‬کسـی که بخواهد بماند در سـخت ترین شـرایط‬ ‫هـم راهـش را پیـدا می کند و کسـی هم که بـه فکر رفتن‬ ‫از کشـور باشـد کوچک تریـن مشـکل را ان چنـان بـزرگ‬ ‫می کنـد کـه رفتنـش را توجیـه کند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬موج سواری ممنوع؛ در ترکیه فرش قرمز برای‬ ‫هنرمندان ما پهن نکرده اند‬ ‫نـوراهلل عبداللهـی‪ ،‬معـاون صنایع دسـتی و هنر هـای‬ ‫سـنتی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫با پیشرفت فناوری ممکن شد؛‬ ‫اسـتان اصفهـان می گفـت‪ :‬بـه مشـکالت فعـاالن حـوزه‬ ‫صنایع دسـتی و اسـتادکاران قلم زنـی واقـف اسـت و وجـود‬ ‫مشـکل در تامیـن مـواد اولیه و فـروش را تکذیب نمی کند‪،‬‬ ‫امـا قاطعانـه مهاجرت هنرمندان صنایع دسـتی بـه ترکیه را‬ ‫رد می کنـد‪ .‬او گفـت‪ :‬مگر ترکیه چه شـرایط ویـژه ای برای‬ ‫هنرمنـدان صنایع دسـتی مـا فراهـم می کند کـه هنرمند ما‬ ‫کشـورش را تـرک کنـد و مشـکالت مهاجـرت را بـه جان‬ ‫بخـرد؟ وقتـی موجـی درسـت می کنیم بایـد به ایـن توجه‬ ‫کنیـم کـه چـه عواقبـی در پـی خواهـد داشـت؟ معـاون‬ ‫صنایع دسـتی و هنر هـای سـنتی اداره کل میراث فرهنگـی‪،‬‬ ‫گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان اصفهـان می گویـد‪:‬‬ ‫به صراحـت می گویـم تاکنـون در هیـچ جلسـه و نشسـتی‬ ‫هیـچ یک از هنرمندان صنایع دسـتی از مهاجـرت به ترکیه‬ ‫سـخن نگفته انـد؛ حتی مـن از چند هنرمنـد دراین خصوص‬ ‫پرسـش کـرده ام کـه همگـی بی اطالع هسـتند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬قلم زنی اصفهان در مسیر جهانی شدن‬ ‫عبداللهـی در خصـوص ثبـت جهانـی هنـر قلم زنـی به‬ ‫نـام ایـران و اصفهـان می گویـد‪ :‬ایـن هنـر در فهرسـت‬ ‫اثـار ناملمـوس ملـی به نـام اصفهـان ثبت شـده و در حال‬ ‫تکمیـل پرونـده بـرای ثبـت هنـر قلم زنـی در جهـان هـم‬ ‫هسـتیم‪ .‬او اقدامـات اداره کل میراث فرهنگـی برای کاهش‬ ‫و رفع مشـکالت فعاالن حوزه صنایع دسـتی را هم تشـریح‬ ‫می کنـد و گفـت‪ :‬پارسـال ‪ ۵۰‬میلیارد تومـان وام تبصره ‪۱۸‬‬ ‫بـرای هنرمنـدان صنایع دسـتی در نظـر گرفته شـد که ‪۳۰‬‬ ‫میلیـارد تومـان ان تخصیـص یافـت و ‪ ۲۰‬میلیـارد تومـان‬ ‫دیگـر نیـز پـس از ابلاغ اعتبـارات امسـال بـه هنرمنـدان‬ ‫پرداخـت می شـود‪ .‬بـه گفتـه معـاون صنایع دسـتی و‬ ‫هنر هـای سـنتی اداره کل میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و‬ ‫صنایع دسـتی اسـتان اصفهـان‪ ،‬بخشـی از ایـن اعتبـارات‬ ‫بـرای اشـتغال جدیـد و بخـش دیگـر بـرای حفظ اشـتغال‬ ‫گذشـته و وضـع موجود اسـت‪.‬‬ ‫تشخیص بیماری از روی اشک چشم‬ ‫پیشرفت های فناوری در چین نشان می دهد اشک چشمان‬ ‫فقط نشان دهنده احساسات نیست و به تشخیص چند بیماری از‬ ‫جمله دیابت کمک می کند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬مهندســان پزشکی زیســتی در دانشگاه‬ ‫پزشکی ونژو سیستمی برای ردیابی بیماری های چشمی‪ ،‬غدد‬ ‫درون ریز و حتی تخریب عصبی با استفاده از چند قطره اشک‬ ‫ابداع کرده اند‪ .‬این سیستم که ‪ iTEARS‬نام گرفته با استفاده از‬ ‫اگزوزوم های موجود در اشــک وجود بیماری خاصی در بدن را‬ ‫مشخص می کند‪ .‬اگزوزوم ها در حقیقت وزیکول های کوچک‬ ‫دارای غشا و در اندازه ‪ ۳۰‬تا ‪ ۱۰۰‬نانومتر هستند که در مایعات‬ ‫بدن مانند بــزاق‪ ،‬خون‪ ،‬ادرار و غیره وجــود دارند‪ .‬اگزوزوم ها‬ ‫در حقیقت پیام رســان های ریزی هستند که اطالعاتی درباره‬ ‫سالمت ســلول و فرایندهای مختلف بدن را حمل می کنند‪.‬‬ ‫هنگامی که اگزوزوم ها به طور کمی و علمی بررسی می شوند‪،‬‬ ‫قادرنــد وجود اختالالت خاص در بدن فرد را نشــان دهند اما‬ ‫میزان کمیت موردنیاز برای تحقیق‪ ،‬بخش سخت این فرایند‬ ‫است‪ .‬به طور معمول اشک انسان شامل قطراتی کوچک است‬ ‫و دســتیابی به نمونه ای از ان با غلظت باالی اگزوزوم ها کار‬ ‫سختی است‪ .‬اما سیســتم ‪ iTEARS‬می تواند اگزوزوم ها را از‬ ‫بقیه محلول جدا کند و در نتیجه پیام های سلولی از طریق ان‬ ‫مشخص می شوند‪ .‬این فناوری از دو غشای نانو متخلخل برای‬ ‫جداکردن اگزوزوم ها از اشــک در مدت زمان ‪ ۵‬دقیقه استفاده‬ ‫می کند‪ .‬پس از ایزوله ســازی اگزوزوم ها می توان از انها برای‬ ‫تشخیص خشکی چشمان استفاده کرد‪ .‬البته این سیستم قادر‬ ‫به ایجاد تمایز بین انواع مختلف اختالل است و بنابراین بیمار‬ ‫و پزشک می توانند بهترین و موثرترین درمان را انتخاب کنند‪.‬‬ ‫اگزوزوم های اشــک را می توان برای ردیابی رتینوپاتی دیابتی‬ ‫اســتفاده کرد که یک بیماری نادر چشمی و مرتبط با دیابت‬ ‫است‪ .‬حتی با کمک این سیستم می توان ابتالی فرد به دیابت‬ ‫را نیز تشخیص داد‪.‬‬ ‫امتیاز در رتبه بندی روزنامه های سراسر کشور‬ ‫ضریب کیفی‪ 63/35 :‬رتبه اگهی‪1 :‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک ‪«-‬درباره‬ ‫ما‪ «-‬سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫‪ ۷۰‬درصد اثار تاریخی‬ ‫اران و بیدگل نیاز به‬ ‫مرمت اضطراری دارد‬ ‫رئیس اداره میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫شهرســتان اران و بیدگل گفت‪ :‬بیــش از ‪ ۷۰‬درصد اثار‬ ‫تاریخی شهرستان نیاز به مرمت اضطراری دارد که برای‬ ‫مرمت اصولی این بناها به ‪ ۱۳‬میلیارد تومان اعتبار نیاز است‪.‬‬ ‫مهدی مشهدی در گفت وگو با ایسنا درباره وضعیت اثار‬ ‫تاریخی و گردشگری شهرستان اران و بیدگل‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تاکنون ‪ ۴۵۰‬اثر تاریخی در شهرســتان شناسایی شده که‬ ‫از این تعداد ‪ ۱۳۵‬اثر به ثبت ملی رســیده است‪ .‬تعداد اثار‬ ‫ناملموس اران و بیدگل ‪ ۱۲‬و تعداد اثار طبیعی ‪ ۱۱‬اثر است‪.‬‬ ‫از میان این اثار و از نظر باستان شناســی محوطه تاریخی‬ ‫بی گل و محوطه باستانی فیض اباد شاخص هستند‪ .‬از نظر‬ ‫اثار دســت کن شهر زیرزمینی نوش اباد و شهر زیرزمینی‬ ‫سفید شهر دارای قدمت و زیبایی خاصی هستند‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫کاروانســرای مرنجاب جز ِء اثار ثبت شده جهانی یونسکو‬ ‫اســت‪ .‬همچنین کاروانســرای ابوزیداباد از جاذبه زیادی‬ ‫برخوردار است که هرساله گردشــگران زیادی را به خود‬ ‫جذب می کند‪ ۶۸ .‬بقعه متبرکه در اران و بیدگل وجود دارد‬ ‫که برخی از این اثار به دوره ایلخانی بر می گردند‪ .‬مساجد‬ ‫ارزشــمند تاریخی مانند مسجد علی نوش اباد را داریم که‬ ‫قدمت برخی از این مساجد به دوره سلجوقی بر می گردد‪.‬‬ ‫برخی از اثار تاریخی نوش اباد به دوره قبل از اسالم مربوط‬ ‫بوده که محل عبادت زرتشــتیان بوده است‪ .‬رئیس اداره‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری شهرستان اران و‬ ‫بیدگل‪ ،‬جاذبه های طبیعی این شهرستان را بی نظیر ارزیابی‬ ‫و تصریح کرد‪« :‬ریگ بلنــد» اران و بیدگل از جاذبه های‬ ‫طبیعی شاخص در کشور بوده که به ثبت ملی رسیده است‬ ‫که از نظر ارتفاع در ایران شــاخص است‪ .‬دریاچه نمک از‬ ‫جاذبه های طبیعی شهرســتان اســت که به ثبت طبیعی‬ ‫رسیده است‪ .‬سنج زنی و برخی از ایین های عزاداری اران‬ ‫و بیدگل جزء میراث ناملموس هســتند‪ .‬مشهدی گفت‪:‬‬ ‫امام زاده هالل (ع) از نظر گردشگری مذهبی شاخص است‪.‬‬ ‫کاروانسرای مرنجاب نیز گردشگران زیادی را به خود جذب‬ ‫می کند و از نظر طبیعی کویر اران و بیدگل هرساله پذیرای‬ ‫گردشــگران زیادی است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در شهرستان اران و‬ ‫بیــدگل می توانیم بیش از ‪ ۱۰۰۰‬اثر تاریخی معرفی کنیم‬ ‫که دارای ارزش زیادی هســتند به طوری که برخی از این‬ ‫اثار را می توان در فهرست اثار ملی قرارداد و به ثبت رساند‪.‬‬ ‫باتوجه به کمبود اعتبارات بسیاری از این اثار دچار تخریب‬ ‫شــده اند و نیاز به مرمت اضطراری دارند؛ بنابراین بیش از‬ ‫‪ ۷۰‬درصد اثار شهرستان نیاز به مرمت اضطراری دارد که‬ ‫برای مرمــت اصولی این بناها به ‪ ۱۳‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫نیاز است که اگر ‪ ۱۰‬میلیارد ان هم تخصیص یابد کمک‬ ‫بزرگی اســت‪ .‬رئیس اداره میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردشگری شهرستان اران و بیدگل‪ ،‬گفت‪ :‬از اعتبارات ملی‬ ‫نیز می توان اعتبار جذب کرد و در سفر استانی رئیس جمهور‬ ‫یک اعتبار کلی برای تمام شهرســتان ها تخصیص یافت‬ ‫که جزئیات اعتبا ِر اختصاصی هنوز به این اداره ابالغ نشده‬ ‫است‪ .‬مشهدی به وضعیت زیرســاخت های گردشگری‬ ‫اران و بیدگل اشــاره و اظهار کرد‪ :‬اگر شهرستان را به سه‬ ‫بخش کویرات‪ ،‬شهر اران و بیدگل و شهرهای سفیدشهر‪،‬‬ ‫نوش اباد و روستاهای پیرامون ان تقسیم کنیم در بخش‬ ‫کویرات تاسیسات و زیرســاخت های گردشگری در حد‬ ‫قابل قبول است‪ ،‬اما در بخش شهر تاسیسات گردشگری‬ ‫زیادی نداریم و از نظر اقامتی با مشکل مواجه هستیم‪ .‬در‬ ‫حوزه شهری نیاز به ایجاد اقامتگاه های گردشگری داریم‬ ‫و در حوزه ســفید شهر و نوش اباد نیز با کمبودهای زیادی‬ ‫از نظــر اقامتی و پذیرایی روبرو هســتیم‪ .‬او افزود‪ :‬از نظر‬ ‫زیبایی کویر اران و بیدگل در کشــور بی نظیر است‪ ،‬اما در‬ ‫بخش کویر زیرساخت های گردشــگری خوبی نداریم و‬ ‫تعداد اقامتگاه ها بســیار محدود است و گردشگران در این‬ ‫باره گالیه دارند‪ .‬به دنبال این هستیم که از اعتبارات بخش‬ ‫خصوصی و دولتی اردوگاه های گردشگری در کویر ایجاد‬ ‫کنیم‪ .‬جاده منتهی به کویر مرنجاب دارای کیفیت خوبی‬ ‫نیســت و متولی جاده ها اداره راه است که جاده مرنجاب‬ ‫به عنوان جاده تحت پوشــش اداره راه نیست که به دنبال‬ ‫این هســتیم وضعیت این جاده را ساماندهی کنیم‪ .‬رئیس‬ ‫اداره میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری شهرستان‬ ‫اران و بیدگل‪ ،‬گفت‪ ۱۲ :‬خانه بومگردی در سطح شهرستان‬ ‫داریم که برای این خانه ها مجوز بهره برداری صادر شــده‬ ‫است‪ .‬همچنین ‪ ۱۷‬خانه مساف ِر مجوزدار داریم‪ .‬یک هتل و‬ ‫سه اقامتگاه سنتی مجوزدار نیز داریم‪ .‬مشهدی به وضعیت‬ ‫صنایع دستی شهرســتان اران و بیدگل اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۵۰‬هنرمند دارای مجوز کارگاهی داریم که در ‪۲۲‬‬ ‫رشته فعالیت می کنند و هنرمندان متقاضی بیمه هنرمندان را‬ ‫معرفی کرده ایم‪ .‬خراطی‪ ،‬سفالگری‪ ،‬پارچه بافی‪ ،‬چرم دوزی‪،‬‬ ‫رودوزی های ســنتی‪ ،‬منبت‪ ،‬معرق و بافت قالی با پشــم‬ ‫شتر از جمله صنایع دستی رایج در این شهرستان است‪ .‬او‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در بخش گردشگری نیاز به اموزش قوانین‬ ‫و مقررات داریم و همایش ایین های مذهبی و ســوگواری‬ ‫محرم هفته اینده در شهر نوش اباد برگزار می شود‪ .‬در حوزه‬ ‫صنایع دستی تسهیالت ارزان قیمت ‪ ۵۰‬و ‪ ۱۰۰‬میلیونی را به‬ ‫هنرمندانمی دهیم‪.‬‬ ‫الودگی هوای شهر‬ ‫طرح‪ :‬سمانه نیسانی‪ /‬اصفهان امروز‬ ‫‪ ۱۰۷‬دانشجو در اولین دوره طرح دستیار‬ ‫فناوری اصفهان پذیرش شدند‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری شیخ بهایی شهرک علمی و‬ ‫تحقیقاتی اصفهان از اعالم نتایج نخستین دوره طرح دستیار‬ ‫فناوری در استان اصفهان خبر داد و گفت‪ ۱۰۷ :‬دانشجو از ‪۶‬‬ ‫دانشگاه استان اصفهان در این دوره پذیرفته شدند‪.‬‬ ‫نبود تناســب کافی بین برنامه های درســی رشته های‬ ‫تحصیلی موجود در دانشــگاه ها با مهارت ها و توانایی های‬ ‫موردنیــاز بــازار کار‪ ،‬مهم تریــن عامــل موفــق نبودن‬ ‫دانش اموختگان در کاریابی و اشتغال است‪ .‬بهتر است یک‬ ‫دانشجو در دوران تحصیل‪ ،‬مهارت های مرتبط با کارافرینی‪،‬‬ ‫کار تیمی‪ ،‬دانش تجاری و پیشــگامی در عرصه فناوری و‬ ‫نــواوری را نیز امــوزش ببینند‪ .‬طرح «دســتیار فناوری»‬ ‫بــا همین هدف بــا راهبری و هدایت دو نهاد دانشــگاه و‬ ‫پارک های علم و فناوری به منظور حضور فعال دانشجویان در‬ ‫زیست بوم فناوری و نواوری کشور در هر استان برنامه ریزی‬ ‫شــد و اکنون نتایج فراخوان نخستین دوره این طرح اعالم‬ ‫شده است‪ .‬حمید مهدوی‪ ،‬رئیس پارک علم و فناوری شیخ‬ ‫بهایی شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در گفت وگو با‬ ‫ایســنا‪ ،‬در خصوص اعالم نتایج طرح «دستیار فناوری» در‬ ‫استان اصفهان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فراخوان این طرح باهدف ایجاد‬ ‫فرصت شغلی برای دانشجویان از اول خرداد برگزار و اکنون‬ ‫نتایج نهایی ان اعالم شــده اســت و دانشجویان پذیرفته‬ ‫شده به شرکت های فناور متقاضی معرفی شدند‪ .‬مهدوی‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬طرح دســتیار فناوری با این هدف شکل گرفت که‬ ‫دانشجویان بتوانند تصویری از اینده شغلی خود داشته باشند‬ ‫و براین اساس به منظور افزایش مهارت مقرر شد در قالب این‬ ‫طرح دانشــجویان‪ ،‬یک دوره زمانی ‪۶‬ماهه مهارت اموزی و‬ ‫فعالیت فناورانه را در شرکت های فناور و دانش بنیان تجربه‬ ‫کنند‪ .‬به گفتــه او‪ ،‬مدت زمان فعالیت در طول این دوره ‪۵۰‬‬ ‫ســاعت در ماه و مجموع ‪ ۳۰۰‬ساعت در طول ‪ ۶‬ماه است‬ ‫که عالوه بر گواهی پایان دوره‪ ،‬دانشجویان مبلغی به عنوان‬ ‫حق الزحمه دریافت خواهند کرد‪ .‬رئیس پارک علم و فناوری‬ ‫شیخ بهایی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تصریح کرد‪:‬‬ ‫از استان اصفهان دانشجویان دانشگاه های صنعتی اصفهان‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬پیام نور‪ ،‬علمی و کاربردی‪ ،‬هنر و موسسه اموزش‬ ‫عالی دانش پژوهان پیشــرو امکان ثبت نــام در این دوره را‬ ‫داشتند که در پی امضای تفاهم نامه میان این دانشگاه ها و‬ ‫پارک رقم خورده اســت‪ .‬مهدوی گفت‪ :‬شرط ورود به این‬ ‫طرح برای دانشــجویان گذراندن حداقل نیمی از تحصیل‬ ‫اســت‪ ،‬به این صورت که دانشــجویان کارشناسی پس از‬ ‫گذراندن نیم سال ششــم تحصیلی‪ ،‬کارشناسی ارشد بعد از‬ ‫گذراندن نیم ســال دوم و دانشجویان دکترا بعد از گذراندن‬ ‫نیم سال چهارم امکان شرکت در این طرح را داشتند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬لزوم توجه دانشگاه ها به تقویت مهارت های‬ ‫غیردرسی دانشجویان‬ ‫او در خصوص تعداد دانشــجویان شرکت کننده در این‬ ‫طرح در اســتان اصفهان و نتایج پذیرش این طرح‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد‪ :‬از میان ‪ ۶‬دانشگاه طرف قرارداد با پارک علم و فناوری‬ ‫شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان‪ ،‬تعداد ‪ ۴۳۷‬دانشجو‬ ‫ثبت نام کردند که تعداد ‪ ۱۷۸‬دانشــجو توســط شرکت ها‬ ‫انتخاب و به مصاحبه دعوت شدند و در نهایت ‪ ۱۰۷‬دانشجو‬ ‫برای حضور در ‪ ۸۸‬شــرکت مستقر در پارک علم و فناوری‬ ‫شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان پذیرفته شدند‪ .‬رئیس‬ ‫پارک علم و فناوری شیخ بهایی شهرک علمی و تحقیقاتی‬ ‫اصفهــان افزود‪ :‬در این دوره‪ ۴۲۸ ،‬مصاحبه انجام شــد که‬ ‫در مورد برخی از دانشــجویان چند شرکت متقاضی حضور‬ ‫یک دانشجو بودند‪ .‬دانشــجویانی که بیش از یک شرکت‬ ‫متقاضی حضور انها بودند بر اساس عالقه خود می توانستند‬ ‫شــرکت فناور را انتخاب کنند‪ .‬مهدوی با بیان اینکه سهم‬ ‫دانشــگاه صنعتی اصفهان در میان دانشجویان ثبت نامی و‬ ‫پذیرفته شده بیش از دیگر دانشگاه های طرف همکاری بوده‬ ‫است‪ ،‬یاداور شــد‪ ۳۲۶ :‬دانشجو از دانشگاه صنعتی در این‬ ‫طرح ثبت نام کردند‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬دانشجویان برای پذیرفته‬ ‫شدن در این طرح‪ ،‬عالوه بر دانش و رزومه مناسب باید به‬ ‫مهارت هایی همچون رزومه نویسی‪ ،‬اشنایی با نحوه کار تیمی‬ ‫مجهز بوده و اموزش های ایده به فرصت را دیده باشند‪ .‬در‬ ‫نتیجه دانشــگاه ها باید دانشجویان خود را به این مهارت ها‬ ‫تجهیز کنند‪ .‬رئیس پارک علم و فناوری شیخ بهایی شهرک‬ ‫علمــی و تحقیقاتی اصفهان با تاکیــد بر اینکه محدودیت‬ ‫رشته برای این طرح وجود نداشت‪ ،‬گفت‪ :‬از طراحی لباس و‬ ‫بازاریابی گرفته تا مسائل فنی و مطالعات امایش سرزمینی‬ ‫و مسائل زیست محیطی که استان درگیر ان است در میان‬ ‫رشــته ها بود‪ .‬مهدوی در خصوص رونــد اجرای این طرح‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬فعالیت دانشــجویان در شــرکت ها از هشتم‬ ‫مردادماه اغاز می شود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4499

روزنامه اصفهان امروز 4499

شماره : 4499
تاریخ : 1401/09/01
روزنامه اصفهان امروز 4495

روزنامه اصفهان امروز 4495

شماره : 4495
تاریخ : 1401/08/26
روزنامه اصفهان امروز 4492

روزنامه اصفهان امروز 4492

شماره : 4492
تاریخ : 1401/08/24
روزنامه اصفهان امروز 4491

روزنامه اصفهان امروز 4491

شماره : 4491
تاریخ : 1401/08/22
روزنامه اصفهان امروز 4490

روزنامه اصفهان امروز 4490

شماره : 4490
تاریخ : 1401/08/21
روزنامه اصفهان امروز 4489

روزنامه اصفهان امروز 4489

شماره : 4489
تاریخ : 1401/08/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!