روزنامه اصفهان امروز شماره 4405 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4405

روزنامه اصفهان امروز شماره 4405

روزنامه اصفهان امروز شماره 4405

‫دوشنبه ‪ 03‬مرداد ‪ 25 |1401‬ذی الحجه ‪ |25Jul2022| 1443‬سـال هجدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4405‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫اقتصاد | صفحه‪6‬‬ ‫ایران به جمع‬ ‫تولیدکنندگانتختال‬ ‫فوالدهای الکتریکی‬ ‫پیوست‬ ‫اقتصاد | صفحه‪6‬‬ ‫اشتغال زایی ‪ ۴۷‬هزار نفری‬ ‫در پروژه های کالن استان‬ ‫اصفهان‬ ‫شش میلیون نفر به رایگان بیمه سالمت شدند‬ ‫از رفع کمبود تا مبارزه با قاچاق دارو‬ ‫اقتصاد | صفحه‪6‬‬ ‫ارسال ‪ 229‬اثر به‬ ‫نخستین جشنواره قالی‬ ‫فاخر ایران‬ ‫در استان اصفهان یک میلیون و ‪ ۸۵۰‬هزار نفر زیر پوشش بیمه سالمت بوده که یک میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار نفر انها رایگان بیمه شدند و ‪ ۲۰۰‬هزار نفر‬ ‫نیز جزو ‪ 6‬هزارنفری هستند که در طرح یاد شده به جمع بیمه شدگان پیوسته اند‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫گلوی اصفهان در تیرماه هم صاف نشد‬ ‫سرمقاله‬ ‫سالمندان‬ ‫فانوس کشتی زندگی‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫ورزش| صفحه ‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫روز‬ ‫ناسالم برای عموم‬ ‫‪17‬‬ ‫‪12‬‬ ‫روز‬ ‫ناسالم برای‬ ‫گروه های حساس‬ ‫‪194‬‬ ‫روز‬ ‫‪ 13‬تیرماه‬ ‫بیشترین شاخص الودگی‬ ‫سالم‬ ‫محمد محبی در لیگ پرتغال ماندنی شد‬ ‫‪77‬‬ ‫ستارهپیشینسپاهان‬ ‫و استقالل؛ شاید فصلی‬ ‫دیگر‬ ‫‪ 23‬تیرماه‬ ‫کمترین شاخص الودگی‬ ‫چهلستون|صفحه‪8‬‬ ‫پذیرش ‪ ۸۰‬ایده نواورانه‬ ‫فرهنگی در مرکز اشراق‬ ‫اصفهان‬ ‫شـرکت توزیع برق اسـتان اصفهان در نظـر دارد خدمت مـورد نیاز خـود به شـرح ذیـل را ‪ ،‬از طریق مناقصه‬ ‫عمومـی دو مرحله ای بـه پیمانکار واجد صالحیـت واگذار نماید‬ ‫‪ 08/30‬صبح‬ ‫‪2.000.000.000‬‬ ‫‪2.540.000.000‬‬ ‫‪1.356.000.000‬‬ ‫ردیف‬ ‫تاریخ بازگشایی‬ ‫ساعت بازگشایی پاکات‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫‪1‬‬ ‫واگذاری اجرای پروژه های تبدیل شبکه فشار‬ ‫ضعیف به کابل خود نگهدار واقع در شهرستان‬ ‫نایین بصورت کلید در دست‬ ‫‪2255/1401‬‬ ‫‪1401/05/23‬‬ ‫‪2‬‬ ‫واگذاری اجرای پروژه های تبدیل شبکه فشار‬ ‫ضعیف به کابل خود نگهدار واقع در شهرستان‬ ‫نطنز بصورت کلید در دست‬ ‫‪2256/1401‬‬ ‫‪1401/05/23‬‬ ‫‪ 08/45‬صبح‬ ‫‪3‬‬ ‫واگذاری اجرای پروژه های تبدیل شبکه فشار‬ ‫ضعیف به کابل خود نگهدار واقع در شهرستان‬ ‫فریدونشهر بصورت کلید در دست‬ ‫‪2257/1401‬‬ ‫‪1401/05/23‬‬ ‫‪ 09/00‬صبح‬ ‫پاکات مناقصه‬ ‫مناقصه‬ ‫مبلغ ضمانتنامه(ریال)‬ ‫مدت دریافت اسـناد مناقصه ‪ :‬از روز دوشـنبه مـورخ ‪ 1401/05/03‬تا سـاعت ‪ 19:00‬یکشـنبه مـورخ ‪ 1401/05/09‬بصورت‬ ‫الکترونیکی و از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد)‬ ‫مـدت تحویل پیشـنهادات ‪ :‬از روز یکشـنبه مـورخ ‪ 1401/05/09‬تا سـاعت ‪ 08:00‬صبـح روز یکشـنبه مـورخ ‪1401/05/23‬‬ ‫بصـورت الکترونیکـی و از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد)‬ ‫محل تحویل پیشنهادات ‪ :‬سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫تضامیـن مـورد قبول ‪:‬پیشـنهاددهندگان مکلفند معادل مبلغ سـپرده شـرکت در مناقصـه را بصـورت ضمانت نامه بانکـی معتبر یا‬ ‫فیـش واریـزی بـه حسـاب جاری سـپهر صادرات بـه شـماره ‪ 105042522005‬ویـا اوراق مشـارکت بی نام تضمین شـده بانکها و‬ ‫دولـت با قابلیـت بازخرید قبل از سررسـید(موضوع قانون نحوه انتشـار اوراق مشـارکت)‬ ‫نام شـرکت توزیع برق اسـتان اصفهان ارائه دهند ‪ .‬به پیشـنهادات فاقد سـپرده ‪ ،‬مخدوش و سـپرده های کمتر از میزان مقرر و چک‬ ‫شـخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد ‪.‬‬ ‫سایر توضیحات ‪:‬‬ ‫‪ -1‬هزینه درج اگهی مناقصه در صفحات داخلی روزنامه های اصفهان امروز و نصف جهان به عهده برنده مناقصه میباشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬داوطلبـان مـی توانند جهت کسـب اطالعات بیشـتر بـا شـماره تلفـن ‪3 6273011-13‬داخلـی ‪ 4274‬و ‪ 4275‬واحد مناقصات‬ ‫تماس حاصـل نمایند‪.‬‬ ‫‪ -3‬اسـناد و مـدارک و اطالعـات ایـن مناقصـه از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬قابـل دسترسـی میباشـد وهمچنیـن اگهـی این مناقصه در سـایت پایگاه ملـی مناقصات ایـران به ادرس‬ ‫‪ http://iets.mporg.ir‬و سـایت شـرکت توزیع برق اسـتان اصفهان به ادرس ‪ WWW.epedc.ir‬قابل دسترسـی می باشـد ‪.‬‬ ‫‪ -4‬به پیشـنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشـروط و مخدوش و یا بدون سـپرده معتبر و یا الک گرفته شـده با الک غلطگیر‬ ‫و یـا پیشـنهاداتی که پس از تاریخ تعیین شـده واصـل گردد مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫‪ -5‬کلیـه فراینـد مناقصه بصورت الکترونیکی و از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) انجام خواهد گرفت اما ارسـال‬ ‫سـپرده شـرکت در مناقصه بصورت الک و مهر شـده قبل از برگزاری مناقصه الزامی اسـت ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ادرس ‪ :‬اصفهان خیابان شریعتی ‪ -‬شرکت توزیع برق استان اصفهان ‪ -‬دبیرخانه‬ ‫‪ -7‬الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عـدم عضویـت قبلی ‪ ،‬مراحـل ثبت نام در سـایت تـدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) به‬ ‫ادرس ‪ www.setadiran.ir‬و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکی راجهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند‪.‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ - :‬مرکز تماس‪12141914‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 33999818 :‬و ‪3319189‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان‬ ‫امور تدارکات و انبارها‬ ‫بی توجهی تا کی؟!‬ ‫همه جا اسمان‬ ‫همین رنگ‬ ‫حسن روانشید‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫درخواست جامعه دانشگاهی از مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان؛‬ ‫اگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫شرکت توزیع برق استان اصفهان‬ ‫اقتباسی تازه از رمان‬ ‫کوری در تاالر هنر اصفهان‬ ‫اینفوگرافیک‪ :‬سید مهدی رضوی ‪ /‬اصفهان امروز‬ ‫چندی است دیده بان های کشتی‬ ‫جمعیت ایران‪ ،‬فریاد می زنند که در ساحل‬ ‫زندگی‪ ،‬سالمندی در کمین نشسته و‬ ‫بسیار به ما نزدیک است و فرصت کمی‬ ‫میناعباسپور‬ ‫باقی مانده تا با برقراری تعادل میان‬ ‫سرنشینان کشتی‪ ،‬خودمان را از این مخمصه نجات دهیم‪.‬‬ ‫این تنها یک تعبیر از هزاران تعبیر و نگاهی است که‬ ‫نسبت به سالمندی و پیری جمعیت وجود دارد که ممکن‬ ‫است موافقان و مخالفانی را به همراه داشته باشد؛ اما امار‬ ‫در کشور ما از وقوع بحران سالمندی در اینده نزدیک‬ ‫سخن می گوید‪.‬‬ ‫استان اصفهان با وجود ‪ ۱۱.۹‬درصد از جمعیت افراد باالی‬ ‫‪ ۶۰‬سال حتی از امار ‪ 10‬درصدی جمعیت سالمند کشور‬ ‫نیز اوضاع نگران کننده تری دارد‪ .‬برنامه های زیادی از جمله‬ ‫تعیین اصفهان به عنوان پایلوت شهر دوستدار سالمند و‬ ‫مواردی نظیر ان از سوی مسئوالن شهری و استانی در‬ ‫نظر گرفته شده تا شاید شهری مناسب دوران سالمندی و‬ ‫برای راحتی این قشر از جمعیت در شهر فراهم شود؛ اما‬ ‫مسئله ای که اینجا مطرح می شود ان است که باید ضمن‬ ‫ایجاد زیرساخت های موردنیاز جمعیت سالمندان در جامعه‪،‬‬ ‫به جوان سازی جمعیت نیز توجه شده و در خصوص ان‬ ‫ادامه در صفحه ‪4‬‬ ‫اقدامات ویژه ای صورت گیرد‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر | صفحه‪5‬‬ ‫مرمت گنبد مسجد جامع عباسی را متوقف کنید‬ ‫جمعی از استادان دانشگاه و متخصصان معماری و مرمت‪ ،‬با‬ ‫امضای نامه ای خواستار توقف مرمت گنبد مسجد جامع عباسی‬ ‫تا انجام تحقیقات بیشتر‪ ،‬پس از اخذ نظر خبره ترین صاحب نظران‬ ‫ملی و بین المللی دراین باره شدند‪.‬‬ ‫از بیست وسوم تیرماه که تصویر گنبد مسجد جامع عباسی‪،‬‬ ‫پیش و پس از مرمت اخیر‪ ،‬کنار هم گذاشته و در شبکه های‬ ‫اجتماعی منتشر شد تا به امروز‪ ،‬نقد و نظرات گوناگونی در‬ ‫رسانه های مختلف‪ ،‬دربار ه این مرمت منتشرشده است‪ .‬به تازگی‬ ‫نیز علیرضا ایزدی‪ ،‬مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دستی استان اصفهان در گفت وگوی اختصاصی خود با‬ ‫ایسنا‪ ،‬ضمن استقبال از اظهارنظر صاحب نظران دانشگاهی‪ ،‬در‬ ‫پاسخ به این سوال که ایا برای تصحیح ایرادات به وجودامده‬ ‫زمان بندی تعیین کرده اید؟ اعالم کرد‪« :‬مرمتگر تا پایان مهرماه‬ ‫فرصت خواسته اما ما درخواست کرده ایم که تا پایان شهریورماه‬ ‫نسبت به تصحیح ایرادات اقدام کند‪».‬جمعی از استادان برجسته‬ ‫رشته معماری و مرمت دانشگاه اما با امضای نامه ای که برای نشر‬ ‫در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار داده شده‪ ،‬با توجه به اهمیت این‬ ‫گنبد جهانی‪ ،‬خواستار توقف مرمت تا انجام تحقیقات بیشتر و اخذ‬ ‫نظر خبره ترین صاحب نظران ملی و بین المللی دراین باره شده اند‪.‬‬ ‫در متن این نامه که به شماره ‪ ۵۵۳۷/۱۲۳/۱۴۰۱‬و به تاریخ‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫وزارت نیرو‬ ‫شرکت تولید نیروی برق اصفهان‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫یکم مردادماه ‪ ۱۴۰۱‬در دبیرخانه اداره کل میراث فرهنگی استان‬ ‫اصفهان به ثبت رسیده‪ ،‬امده است‪:‬‬ ‫«جناب اقای علیرضا ایزدی‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان‬ ‫اصفهان‬ ‫با سالم و احترام‬ ‫دوستداران میراث‪ ،‬درباره ‬ ‫مدت هاست که متخصصان دلسوز و‬ ‫ِ‬ ‫نادرست شوراهای‬ ‫اسیب های جدی ای که به واسط ه تصمیم های‬ ‫ِ‬ ‫فنی و سازوکارهای غلط موجود در اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گذشتگان ما وارد می شود‪ ،‬هشدار می دهند و‬ ‫ماترک‬ ‫به اندک‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫دادن یک‬ ‫رخ‬ ‫با‬ ‫گاهی‪،‬‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫ شود‪.‬هر‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫گرفته‬ ‫نادیده‬ ‫هشدارشان‬ ‫ِ‬ ‫فاجعه‪ ،‬ان ها صدایشان را باالتر می برند و بعد‪ ،‬دوباره همه چیز به‬ ‫روال ثابت خود برمی گردد؛ دوباره موریانه ی بی توجهی‪ ،‬جسم و‬ ‫ِ‬ ‫جان میراث نحیف اصفهان را از درون می خورد‪ ،‬به مرور زمان و با‬ ‫ادامه ی این روند‪ ،‬فاجعه های تازه‪ ،‬عطف به فجای ِع گذشته می شود‬ ‫دادن صدای‬ ‫و ان وقت است که مردم دیگر توان تشخیص و تمیز ِ‬ ‫قربانی چنین وضعیتی‬ ‫متخصص دلسوز را از صدای اغیار ندارند‪ِ .‬‬ ‫مطالعات‬ ‫میراث ایران است که بیش از هر وقت دیگری به انجام‬ ‫ِ‬ ‫جدی برای حفاظت و مرمت نیاز دارد‪.‬برداشتن داربست های گنبد‬ ‫مسجد جامع عباسی اصفهان‪ ،‬بار دیگر عمق مصائبی که بر میدان‬ ‫ثبت جهانی شده ی نقش جهان می رود را بر همگان روشن کرد‪.‬‬ ‫باوجود تذکرهای مکرر در خصوص مشکالت سازه ای این گنبد‬ ‫متاسفانه صدای کارشناسان در زمان خود شنیده نشد و شوربختانه‬ ‫متخصصان دلسوز در میان دیگر صداها‬ ‫اکنون نیز‪ ،‬صدای‬ ‫ِ‬ ‫گم شده؛ طوری که گوش شما ممکن است پیامشان را نشنود‪.‬‬ ‫پیام انان که درخواست دارند رفع ایرادات مرمت گنبد مسجد‬ ‫جامع عباسی باعجله و در این هیاهو ادامه پیدا نکند‪ ،‬بلکه متوقف‬ ‫شود تا پس از بازدیدی با حضور متخصصان و رسانه ها‪ ،‬بعد از‬ ‫انجام بررسی های بیشتر‪ ،‬پس از اخذ نظر خبره ترین صاحب نظران‬ ‫ملی و بین المللی و درنهایت پس از اجماع نظر صاحب نظران در‬ ‫قالب یک سمینار ملی‪ ،‬بهترین تصمیم برای نجات چشم و چراغ‬ ‫معماری جهان اسالم که عمده ی مشکالت ان حاصل فقدان‬ ‫ی و نظارت است‪،‬‬ ‫مهم پژوهش‪ ،‬نظرخواه ‬ ‫جدیت در سه عرصه ی ِ‬ ‫گرفته شود‪.‬امضاکنندگان این نامه از شما درخواست دارند شنیدن‬ ‫صدای انان را تا بروز فاجعه ی بعدی به تعویق نیندازید و خاطره ی‬ ‫بدی از دوران مدیریت خود در میراث فرهنگی اصفهان ـ که زمان‬ ‫بنیادین‬ ‫زیادی هم از ان نگذشته ـ بر جای نگذارید‪.‬اگر در پی رفع‬ ‫ِ‬ ‫دل غم زده ی‬ ‫مشکل ها‪ ،‬افزایش تاب اوری بناها و امیدافرینی در ِ‬ ‫مردم هستید‪ ،‬اینک وقت ان رسیده؛ این شما و این میدان عمل‪:‬‬ ‫لطفًا مرمت گنبد مسجد جامع عباسی را متوقف کنید‪».‬‬ ‫فرم شماره (‪ -)6‬اگهی مناقصات عمومی دو مرحله ای‬ ‫شماره ‪401/1002‬‬ ‫دوم‬ ‫نوبتاول‬ ‫نوبت‬ ‫شرکت مناقصه گزار‪ :‬شرکت تولید نیروی برق اصفهان‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‬ ‫(شرکت درمناقصه)‪-‬ریال‬ ‫شرایط و الزامات ورود‬ ‫به مناقصه‬ ‫خرید ‪ 6‬شاخه لوله رایزر فایبرگالس‬ ‫‪401/1002‬‬ ‫برج خنک کننده واحد ‪ 5‬نیروگاه اصفهان‬ ‫نحوهدریافتوتحویلاسنادمناقصه‪ :‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد‪ ،‬با مراجعه به "سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)" به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬امکانپذیر خواهد بود‪( .‬تماس با کارفرما در صورت لزوم در ساعات اداری با شماره ‪ 37871781‬و ‪ 031-37871785‬داخلی ‪)8016‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مناقصه ‪ :‬از روز سه شنبه مورخ ‪ 1401/05/04‬لغایت روز دوشنبه مورخ ‪1401/05/10‬‬ ‫نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (شرکت در مناقصه)‪ :‬ضمانت نامه بانکی معتبر یا فیش واریز وجه نقد به حساب شماره ‪ 4101121130232162‬نزد بانک مرکزی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران به نام پرداخت درامد شرکت تولید نیروی برق اصفهان‬ ‫مهلت و محل تحویل پاکتهای مناقصه ‪ :‬نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات مناقصه بایستی حداکثـر تا ساعت ‪ 9:00‬صبح روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/05/24‬در سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) بارگذاری گردد‪ .‬ضمن ًا الزم است صرف ًا پاکت (الف) به صورت فیزیکی تحویل امور تدارکات و قراردادهای شرکت تولید برق اصفهان به نشانی‬ ‫اصفهان‪ ،‬ابتدای اتوبان ذوب اهن‪ ،‬بلوار شفق‪ ،‬جاده نیروگاه‪ ،‬جنب ساختمان معاونت بهره برداری‪ ،‬کد پستی ‪ 8178615651‬گردد و پاکت های (ب) و (ج) صرفا از طرق سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری گردد‪ – .‬امور تدارکات و قراردادها تحویل گردد‪.‬‬ ‫زمان و محل بازگشایی پاکت های مناقصه ‪ :‬ساعت ‪ 10‬صبح روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/05/24‬سالن جلسات شرکت تولید نیروی برق اصفهان‬ ‫سایر شرایط مناقصه ‪:‬‬ ‫‪ -1‬به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء‪ ،‬مشروط و مخدوش بوده ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -2‬به درخواست ها و مدارک ارسالی پس از ساعت ‪ 9:00‬روز دوشنبه ‪ 1401/05/24‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -3‬اطالعات تماس " سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)" جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی(توکن) ‪ :‬مرکز تماس‪:‬‬ ‫‪ ،021-27313131‬دفتر ثبت نام ‪ 88969737 :‬و ‪ ( 021-85193768‬اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫بخش " ثبت نام ‪ /‬پروفایل تامین کننده ‪ /‬مناقصه گر " موجود است‪) .‬‬ ‫‪ -4‬سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه موجود می باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬ضمنا می توانید این اگهی را در سایتهای اینترنتی ذیل مشاهده کنید‪.‬‬ ‫‪1.320.000.000‬‬ ‫‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫‪www.tpph.ir‬‬ ‫با ارزیابی انجام می شود‪.‬‬ ‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫شرکت تولید نیروی برق اصفهان‬ ‫الف‪1355024:‬‬ ‫م مالف‪862030 :‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪2154‬‬ ‫همه جا اسمان همین رنگ‬ ‫عضو کارگروه تخصصی فرونشست استان اصفهان‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫نرخ‪ ۱۱‬سانتیمتری فرونشست زمین امیدوارکننده نیست‬ ‫به عقیده عضو کارگروه تخصصی فرونشســت استان‬ ‫اصفهــان‪ ،‬اعداد و ارقام فرونشســت نبایــد به صورت غیر‬ ‫کارشناسی تفسیر شود‪ ،‬چراکه حتی در صورت درست بودن‬ ‫نرخ میانگین سالیانه فرونشست ‪۱۱‬برابر سانتیمتر‪ ،‬این عدد‬ ‫قابل مقایسه با حداکثر نشست مجاز ‪ ۲.۵‬سانتیمتر در طول کل‬ ‫عمر ســازه های دارای پی منفرد نیست‪ .‬به عبارتی با فرض‬ ‫وجود فرونشســت با نرخ ‪ ۱۱‬سانتیمتر در سال‪ ،‬ساختمان ها‬ ‫هرساله بیش از ‪ ۴‬برابر حد نهایی مجاز‪ ،‬نشست مازاد را تجربه‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫بهرام نادی دربــاره برخی اظهار نظرها‬ ‫مبنی بر کاهش نرخ فرونشست زمین در‬ ‫اصفهان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید توجه داشت در‬ ‫بررسی موضوع فرونشست مبانی متفاوت‬ ‫اســت‪ ،‬اندازه گیری نرخ فرونشست در‬ ‫سطح وسیع همانند یک دشت و یا مقیاس بزرگتر می تواند‬ ‫با روش سنجش از راه دور و قرائت ماهواره ای و یا به صورت‬ ‫نقطه ای با نصب مکان یاب ها انجام شود که هر روش دارای‬ ‫دقت و خطای منحصر به خود است‪ .‬به طور مثال اندازه گیری‬ ‫طول با اســتفاده از متر برای طول بزرگ و میکرومتر برای‬ ‫طول کوچک تر‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬قرائت تغییر شکل با شیوه سنجش از راه‬ ‫دور( تصاویر ماهواره ای) دارای مزایای از جمله اندازه گیری در‬ ‫سطح وسیع و لزوم تخصص ویژه در زمینه پردازش تصاویر‬ ‫اســت‪ .‬تحلیل نتایج ماهواره ای در زمینه فرونشست نیازمند‬ ‫داشتن اطالعات کافی از خصوصیات ابخوان و الیه های خاک‬ ‫و میزان تخلیه و تخلیه ابخوان دارد‪.‬‬ ‫عضو کارگروه تخصصی فرونشســت استان اصفهان با‬ ‫بیان اینکه افت سطح اب های زیرزمینی در یک کاسه اتفاق‬ ‫می افتد‪ ،‬گفت‪ :‬این کاسه به شکل استوانه نیست و همانند یک‬ ‫مخروط اســت و هر چه پایین تر می رویم‪ ،‬سطح مقطع این‬ ‫کاسه کمتر می شود‪ ،‬بنابراین زمانی که اب از اعماق سطحی و‬ ‫باالی کاسه برداشت می شود نرخ افت اب کمتر خواهد بود و با‬ ‫افزایش عمق برداشت اب‪ ،‬کاهش سطح مقطع مخروط نرخ‬ ‫افت اب بیشتر خواهد بود‪.‬‬ ‫نادی درباره اظهارات اخیر امیغ پی‪ ،‬رئیس اداره ترازیابی‬ ‫دقیق‪ ،‬اداره کل زمین ســنجی و نقشــه برداری ســازمان‬ ‫نقشه برداری کشور‪ ،‬در خصوص کاهش نرخ فرونشست در‬ ‫دشت اصفهان ناشی از اصالح مدیریت منابع اب و یا مرگ‬ ‫ابخوان‪ ،‬توضیح داد‪ :‬نتیجه و تفسیر نتایج ماهواره ای به این‬ ‫شیوه به سبب اتکا صرف به داده های ماهواره بدون شناخت‬ ‫ابخوان‪ ،‬ضخامــت الیه ها و خصوصیات ان و دانش مربوط‬ ‫به روند افت اب زیرزمینی درست نیست و مشاهدات میدانی‬ ‫انتقاد نماینده اصفهان از‬ ‫وزارت نیرو برای حل نکردن‬ ‫مسئله اب این استان‬ ‫عکس‪:‬ایسنا‬ ‫اواخـر دهـه هفتـاد و اوایـل دهـه‬ ‫هشـتاد ذهـن مـردم اصفهـان پـر‬ ‫بـود از شـایعه های فـراوان پیرامـون‬ ‫سرنوشـت زاینـده رود در اینده نزدیک‬ ‫حسنروانشید کـه باالدسـت ان بـا تحرکاتـی‬ ‫پیرامـون برداشـت های عجوالنـه و خـارج از ضوابـط‬ ‫حقابه هـا مواجـه بـود که بـه حقیقـت پیوسـت در ادامه‬ ‫پـس از عبـور اب از سـد هـزاران حلقـه چاه مجـوز دار و‬ ‫بـدون مجوز حفر شـد تـا میـزان ورودی را از اسـتاندارد‬ ‫قبلـی به شـدت کاهـش دهـد‪ .‬متاسـفانه ان زمـان هنوز‬ ‫گوشـی های همـراه بسـیار محـدود و انگشت شـمار‬ ‫بودنـد و ان مقـدار هم که بـود تنها توانایی شـان تماس‬ ‫مکالماتـی محـدود بود که اگـر همچون امـروز بود احاد‬ ‫جامعـه می توانسـتند‪ ،‬هرگونـه تحرکـی را بالفاصلـه در‬ ‫اختیـار یکدیگـر بگذارنـد قطعـا مشـارکت های مردمـی‬ ‫اجـازه نمـی داد صدها مرتـع مرتفع در حاشـیه زاینده رود‬ ‫از سرچشـمه تـا سـد ملعبـه دسـت سـودجویان قـرار‬ ‫گیـرد کـه یکـی از اسـتراتژیکی ترین مـواد حیاتـی چند‬ ‫اسـتان را بـه ابیـاری درختـان بـادام‪ ،‬هلـو و غیـره در‬ ‫باالدسـت ها اختصـاص دهند و مایه شـرب پایین دسـت‬ ‫را در اسـتخرهای خود جاری سـازند و تاالب بین المللی‬ ‫گاوخونـی را بـه دسـت کویـر همسـایه ان بسـپارند و‬ ‫درنتیجـه نه تنهـا حقابـه دیگـران پایمـال شـود بلکـه‬ ‫سلامتی میلیون هـا نفـر به واسـطه هجـوم ریزگردهای‬ ‫گاوخونـی بـه خطـر بیفتـد! قصـه دوسـتی خاله خرسـه‬ ‫را همـه می داننـد و نیـاز بـه بازگویـی ان نیسـت کـه‬ ‫چگونـه سرنوشـت ان جوان زیـر درخت خوابیـده فدای‬ ‫نادانی همدمی با خرس شـد و در عالم دوسـتی سـنگی‬ ‫بـزرگ را بـه بهانـه کشـتن مگس هـا به صـورت رفیق‬ ‫خـود کوبیـد! امـروز نتیجـه ان سـنگ بـزرگ نه تنهـا‬ ‫بی ابـی مطلـق در ایـن اسـتان و بخصـوص مرکـز ان‬ ‫شـهر اصفهـان اسـت بلکـه پیامدهـای دیگـر همچون‬ ‫فرونشسـت زمیـن‪ ،‬الودگـی هـوا و خطـر اسـتفاده‬ ‫خوراکـی از اب چاه هایـی کـه ممکـن اسـت پـس از‬ ‫گذشـت نیم قـرن از ایجاد شـبکه های فاضالب شـهری‬ ‫و پوسـیدگی انشـعابات ان و مخلـوط شـدن بـا یکدیگر‬ ‫را نیـز به همراه داشـته باشـد و کمبود نزوالت اسـمانی‬ ‫هـم بـه ان اضافـه شـود تا تنهـا سـد تامین کننـده اب‬ ‫را بـا بحـران روبـرو یـازد زیـرا امسـال میـزان کسـری‬ ‫ذخیـره اب پشـت سـد نسـبت بـه سـال گذشـته پانزده‬ ‫درصـد کمتـر بـود کـه اگـر گرمـای تابسـتان و مصرف‬ ‫فعلـی ادامـه یابـد می تـوان چشـم به راه تانکرهـا بـود تا‬ ‫اب خوراکـی را از ناکجاابادهـا بـه شـهر اورند و سـر هر‬ ‫چهـارراه صف هایـی بلنـد بوکه به دسـت باشـند که اب‬ ‫مشـکوک را بـرای خـوردن بـه خانـه ببرند و البتـه تنها‬ ‫ده درصـد از مردم این کالن شـهر و حواشـی ان توانایی‬ ‫تهیـه و خرید اب معدنـی را دارنـد‪ .‬از اصفهان می گذریم‬ ‫کـه رسـتم اسـت و یـک دسـت اسـلحه و تنهـا منبـع‬ ‫ابـی ان سـد خالی زاینـده رود اسـت اما پایتخـت پانزده‬ ‫میلیـون نفـر جمعیتـی هـم قصـه غصه های خـودش را‬ ‫دارد زیـرا متولیـان اب کشـور اعلام کرده انـد پنج سـد‬ ‫تامین کننـده ممکـن اسـت تـا اوایـل شـهریور بیشـتر‬ ‫نتوانند مصرف این ابر شـهر اسـتراتژیک را تامین کنند!‬ ‫کـه بهتـر اسـت همـه این هـا را کنـار گذاشـته و راهی‬ ‫اذربایجـان غربـی شـویم و دریاچـه ارومیـه کـه بـرای‬ ‫احیـای ان طـی هفـت سـال گذشـته بیـش از ‪ 15‬هزار‬ ‫میلیـارد تومـان به اضافه ‪ 10‬میلیون دالر سـرمایه گذاری‬ ‫شـد و به گفته رئیس کمیسـیون منابـع طبیعی مجلس‪،‬‬ ‫بخشـی از ان بـه جیـب نهادها و اشـخاصی رفت که در‬ ‫ایـن زمینـه تخصص نداشـتند‪ ،‬حـاال اعضاء کمیسـیون‬ ‫منابـع طبیعـی از نتیجـه اقدامـات و پاسـخگویی ها قانع‬ ‫نشـده و خبـر از اغاز تحقیق و تفحص از عملکرد سـتاد‬ ‫احیـای دریاچه را می دهند که ان شـاءاهلل بعـدازان نوبت‬ ‫حقابـه زاینده رود و اصفهان برسـد! گفتنی اسـت کاهش‬ ‫تـراز ابـی دریاچـه ارومیـه از سـال ‪ ۱۳۷۴‬و بـا شـیب‬ ‫متوسـط ‪ ۴۰‬سـانتیمتر در هرسـال اغـاز شـد کـه قـرار‬ ‫بـود سـتاد احیـای دریاچه از سـال ‪ ۱۳۹۲‬بـا هزینه کرد‬ ‫اعتبـارات بـر اسـاس یک نقشـه ‪ ۱۰‬سـاله بـا ان مقابله‬ ‫کنـد‪ .‬حـاال نتیجـه همـه خیمه شـب بازی ها در سـازمان‬ ‫برنامه وبودجـه و وزارت نیـرو ایـن شـده کـه در حـال‬ ‫حاضـر ‪ ۹۵‬درصـد از دریاچه به طور کل خشـک شـود و‬ ‫بیـش از ‪ 30‬میلیارد مترمکعب اب نسـبت بـه دوره های‬ ‫پرابـی کاهـش یابد! چنـد مـاه پیـش «نیویورک تایمز»‬ ‫در مقالـه ای بـه قدمت و تمـدن هفت هزارسـاله دریاچه‬ ‫ارومیه و سـبک کشـاورز متناسـب با این دریاچه نوشـته‬ ‫بـود ایـن دریاچـه منحصربه فـرد در غـرب اسیاسـت و‬ ‫اهمیـت بسـیاری دارد‪ .‬تـا قبـل از دهـه ‪ ۷۰‬بیشـترین‬ ‫محصـول باغـات و کشـاورزان اطـراف دریاچـه‪ ،‬انگـور‬ ‫بـود کـه نیـاز بـه ابیـاری کمـی داشـت امـا پـس ان‬ ‫ایـن روش کنـار گذاشـته شـد تـا کشـاورزان الگـو را‬ ‫بـه کشـت درختـان سـیب تغییـر دهنـد و بیـش از ‪5‬‬ ‫برابـر حـد معمـول اب مصـرف کننـد‪ .‬فاجعـه از زمانی‬ ‫شـروع شـد که کشـت درخـت سـیب به شـدت افزایش‬ ‫یافـت و بـر ایـن اسـاس ضمـن بی توجهـی مسـئوالن‬ ‫چاه هـای اب غیرمجـاز زیـادی هـم حفر شـد تـا نتیجه‬ ‫امـروز ان خشـکیدن دریاچـه ارومیـه وعـدم اسـتقبال‬ ‫از محصـول جدیـد و تلنبـار شـدن هـزاران تـن سـیب‬ ‫بـدون مصـرف و خریـدار کنـار جاده هـا باشـد! اگرچـه‬ ‫بادام هـای کشت شـده در بلنـدای مسـیر زاینـده رود بـه‬ ‫اصفهـان مشـتریان فراوانی ان سـوی مرزهـا بخصوص‬ ‫در کـره جنوبـی دارد تـا داسـتان تلخ کشـت و صادرات‬ ‫جالیزهایـی چـون هندوانـه‪ ،‬خربـزه و طالبـی را تداعـی‬ ‫کنـد؛ امـا بایـد دیـد دود همـه ایـن بی توجهـی و جفـا‬ ‫بـه اب در سـطح کشـور چشـم کدام یـک از دهک های‬ ‫جامعـه را می سـوزاند زیـرا بـه هرکجـا کـه می رویـم‬ ‫اسـمان همیـن رنگ اسـت!‬ ‫ادامه دارد‬ ‫دوشنبه | ‪ 03‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4405‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫بــا توجه به تداوم هفتگی ترک و چرخش ســازه ها خالف‬ ‫اظهارات کاهش نرخ اســت‪ .‬زیرا ‪ ،‬تداوم تراز منفی ســطح‬ ‫اب های زیرزمینی و افت متوســط ساالنه یک متر افت اب‬ ‫در دشــت اصفهان و همچنین افزایش بارگذاری و مصرف‬ ‫اب‪ ،‬بیانگر اصالح مدیریت بر منابع اب زیرزمینی نیســت و‬ ‫مدل های عددی و اندازه گیری فرونشست به صورت موضعی‬ ‫در دشت اصفهان برخوار نیز این موضوع را نشان نمی دهد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬متاسفانه شاهد چرخش سازه های جدید‪،‬‬ ‫تداوم تغییر شــکل و ترک ها در سازه های قدیمی هستیم و‬ ‫نتایج قرائت های موضعی توســط ‪ GPS‬نشــانگر افزایش‬ ‫نرخ فرونشست است‪ .‬عضو کارگروه تخصصی فرونشست‬ ‫اســتان اصفهان یاداور شد‪ :‬در ماه های اینده اطالعات جدید‬ ‫اندازه گیری نرخ فرونشســت دشت اصفهان‪ -‬برخوار توسط‬ ‫سازمان زمین شناسی و معادن کشور با دقت باالتر از تصاویر‬ ‫ماهواره ای استخراج می شود‪.‬‬ ‫وی درباره ادعای این کارشــناس سازمان نقشه برداری‬ ‫کشور‪ ،‬نسبت به کاهش نرخ فرونشست زمین در اصفهان‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬انچه برای مردم اهمیت دارد و برای مســئولین‬ ‫نیز باید اهمیت داشــته باشــد‪ ،‬عدم توقف زلزله خاموش یا‬ ‫همان فرونشست است‪ .‬ادامه تخلیه ابخوان به مفهوم تداوم‬ ‫فرونشست تا زمان تخلیه کامل ابخوان است‪.‬‬ ‫نادی تاکید کرد‪ :‬اعداد و ارقام فرونشست نباید به صورت‬ ‫غیر کارشناسی تفسیر شــود‪ ،‬چراکه حتی در صورت درست‬ ‫بودن نرخ میانگین سالیانه فرونشست‪۱۱ ،‬برابر سانتیمتر این‬ ‫عدد قابل مقایسه با حداکثر نشست مجاز ‪ ۲.۵‬سانتیمتر در طول‬ ‫کل عمر سازه های دارای پی منفرد نیست‪ .‬به عبارتی با فرض‬ ‫وجود فرونشســت با نرخ ‪ ۱۱‬سانتیمتر در سال‪ ،‬ساختمان ها‬ ‫هرساله بیش از ‪ ۴‬برابر حد نهایی مجاز‪ ،‬نشست مازاد را تجربه‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫به عقیده عضو کارگروه تخصصی فرونشســت استان‬ ‫اصفهان‪ ،‬اعداد و امار نرخ فرونشست زمین در اصفهان توسط‬ ‫سازمان نقشه برداری و زمین شناسی درست است‪ ،‬اما معیارها و‬ ‫تفسیر نتایج متفاوت است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه شرایط فرونشست زمین حتی با نرخ‬ ‫‪ ۱۱‬سانتیمتر ساالنه ان در اصفهان امیدوار کننده نیست و تنها‬ ‫نشان می دهد که مرگ ابخوان چند سال دیرتر اتفاق می افتد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مطالعات ما همواره با خطا مواجه است و کسی نمی تواند‬ ‫ادعای رسیدن به یقین را داشته باشد‪.‬‬ ‫نادی تصریح کرد‪ :‬باوجودی که از ســال ‪ ۱۳۴۵‬دشــت‬ ‫اصفهان‪-‬برخوار ممنوعه اعالم شــد‪ ،‬اما از ان ســال تا به‬ ‫امروز تمام برداشت های اب زیرزمینی باوجود ممنوعه بودن‬ ‫این دشت در حال انجام اســت و همواره افزایش بارگذاری‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬جمعیتی‪ ،‬صنعتی و ‪ ...‬ادامه داشته است‪ .‬تداوم‬ ‫طرح های توســعه ای همانند طرح توسعه ‪ ۳.۵‬میلیون تنی‬ ‫فوالد مبارکه به معنای برداشت بیشتر اب است و با توجه به‬ ‫اینکه طی سال های گذشته با کاهش بارش مواجه بوده ایم‪،‬‬ ‫بنابراین نیاز ابی با افزایش برداشــت از اب های زیرزمینی و‬ ‫یا کاهش برگشت اب به منابع اب زیرزمینی (خرید پساب)‬ ‫تامین می شود‪ .‬وی با اعتقاد بر اینکه اعداد و ارقام مربوط به‬ ‫فرونشست زمین باید تفسیر شود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در تفسیر ان‬ ‫باید گفت که منابع اب ســطحی کم شده و از سوی دیگر‬ ‫بارگذاری جمعیت و صنعت بیشتر شده است‪ ،‬بنابراین افزایش‬ ‫برداشت از منابع اب های زیرزمینی می تواند سبب افزایش‬ ‫فرونشست شود‪.‬عضو کارگروه تخصصی فرونشست استان‬ ‫اصفهان با تاکید بر اینکه در تفســیر اعداد و نرخ فرونشست‬ ‫زمین در اصفهان با سازمان نقشه برداری اتفاق نظر وجود ندارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬باید دید ایا شــهر اصفهان کوچک تر شده است؟ ایا‬ ‫شهرهای اقماری اصفهان همچون بهارستان‪ ،‬فوالدشهر و ‪...‬‬ ‫کوچکتر شده است؟ ایا تولید فوالد و بقیه صنایع کمتر شده‬ ‫است؟ جواب منفی است و لذا افزایش برداشت اب از منابع اب‬ ‫زیرزمینی می تواند سبب نشست بیشتر زمین شود‪.‬‬ ‫وی درباره اخرین بررسی های صورت گرفته از وضعیت‬ ‫فرونشست زمین در ورزشگاه نقش جهان‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اکنون‬ ‫توسط متخصصین اعزامی از تهران در این ورزشگاه ازمایش‬ ‫مقاومت الکتریکی در حال انجام است که این ازمایش اخرین‬ ‫وضعیت الیه های خاک‪ ،‬ترک ها‪ ،‬سطح اب زیرزمینی‪ ،‬شوری‬ ‫اب و ‪ ...‬را نشان خواهد داد‪.‬‬ ‫نادی تاکید کرد‪ :‬تفسیر اعداد با سبک شمردن یک اسیب‬ ‫در گستره شهر به مفهوم استقبال از خطر‪ ،‬نادیده گرفتن تمام‬ ‫اسیب ها‪ ،‬هزینه مدام تعمیرات و حتی کابوس های شبانه ناشی‬ ‫از صدای مداوم خرد شدن مصالح ساختمانی در سکوت شب‬ ‫برای ساکنین منازل در معرض فرونشست است‪.‬‬ ‫معاون عمرانی استانداری‪:‬‬ ‫تنها ‪ ۴‬درصد از مصرف اب اصفهان مربوط به صنعت است‬ ‫معــاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان‬ ‫ادعای اب بَر بودن حوزه صنعت در این اســتان اســتان‬ ‫را اشتباه دانست و گفت‪ :‬تنها ‪ ۴‬درصد از مصرف اب این‬ ‫استان مربوط به صنعت است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مهــران زینلیان‪ ،‬در‬ ‫جلسه شورای اسالمی استان اصفهان‬ ‫در استانداری با تاکید براینکه موضوع‬ ‫اب‪ ،‬خط قرمز اســتان اصفهان است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬طبق امار رســمی وزارت نیرو‬ ‫تنها حــدود ‪ ۴٠‬میلیون مترمکعب اب به صنایع اســتان‬ ‫از جمله فــوالد مبارکه‪ ،‬ذوب اهن‪ ،‬پاالیشــگاه و دیگر‬ ‫صنایع که ســابقه تاسیس برخی از انها به قبل از انقالب‬ ‫برمی گردد‪ ،‬اختصاص دارد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه ما طرفدار گســترش صنعت در‬ ‫استان نیســتیم‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬به جدیت جلوی طرح های‬ ‫اب بَر در استان گرفته می شود‪.‬معاون استانداری اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬این در حالیســت که نمایندگان برخی استان ها از‬ ‫یکسو به انتقاد از اجرای طرح های ابی در استان اصفهان‬ ‫می پردازند و از ســویی دیگر بدنبال اجرای طرح توسعه‬ ‫مجتمع فوالد مبارکه در استان خود هستند‪.‬‬ ‫وی همچنین به تالش برای رفع مشکل اب شهرهای‬ ‫جنوبی استان اشاره کرد و گفت‪ :‬اجرای این طرح ها در رفع‬ ‫مشکل اب کل استان هم تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫زینلیان با بیان اینکه اصفهان استانی برخوردار نیست‬ ‫و دید منفــی و به نوعی «اصفهان ســتیزی» علیه این‬ ‫اســتان وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬با این وجود در سفر اخیر رییس‬ ‫جمهوری به اســتان تالش شــد تا بخشی از این دیدگاه‬ ‫اصالح شــود‪.‬وی با اشاره به بودجه تخصیص یافته برای‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬برای تمام شهرســتان ها بودجه مشخص‬ ‫تعیین شــده است و حتی برای بخش هایی از جمله حوزه‬ ‫قضایی و ورزش استان بدنبال افزایش بودجه هستیم که‬ ‫در روزهای اینده نهایی می شود‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان‬ ‫افزود‪ :‬تالش شــده تا بودجه شهرســتان های استان بر‬ ‫اســاس مســاحت‪ ،‬جمعیت و میــزان محرومیت بطور‬ ‫ُمتوازن و عادالنه تخصیص یابد‪ .‬رییس شورای اسالمی‬ ‫اســتان اصفهان نیز در این جلســه با اشــاره به اهمیت‬ ‫جایگاه شــوراها در قوانین کشــور گفت‪ :‬با این وجود در‬ ‫اصالحیه های مختلف قانون شــوراها از نخستین قانون‬ ‫محلی ُمصوب در ســال ‪ ۵٨‬تا اخریــن اصالحیه قانون‬ ‫تشــکیالت‪ ،‬وظایف و انتخابات شوراها از حوزه اختیارات‬ ‫ی راد‬ ‫و عمل شوراها کاسته شده است‪ .‬محمدجواد توحید ‬ ‫افزود‪ :‬این اصالحیه ها موجب حذف مواردی از جمله حق‬ ‫نظارت شوراها در اجرای بودجه استان‪ ،‬وضع ایین نامه در‬ ‫اداره شــوراها‪ ،‬حضور در کمیته برنامه ریزی استان با حق‬ ‫رای‪ ،‬تایید پیمانکاران پروژه های استانی و حضور ‪ ٢‬نماینده‬ ‫شورای استان در هیات حل اختالف شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه بتازگی مجلس به مبحث درامد‬ ‫شهرداری ها از کمیســیون ماده ‪ ١٠٠‬ورود کرده است و‬ ‫قصــد اصالح ان را دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در این راســتا باید منابع‬ ‫درامدهای پایدار شهرداری ها مشخص شود زیرا امروزه‬ ‫شهرداری ها بعنوان بزرگترین سهم دار در عمران شهری‬ ‫در معرض ورشکستگی قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫رییس شورای اسالمی اســتان اصفهان همچنین به‬ ‫نمایندگان و اعضای شوراها توصیه کرد تا از سیاسی کاری‬ ‫و قوم گرایی پرهیز کنند زیرا این موضوع ســم ُمهلک و‬ ‫افت خطرناک کار شورایی است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ُ :‬منتخبان شــوراها بایــد نماد اخالق‬ ‫مداری و رفتار متصفانه‪ ،‬عالمانه و به دور از هرگونه شائبه‬ ‫تبعیض در مورد شهروندان باشــند و در این راستا توجه‬ ‫به کار تیمی‪ ،‬همدلی و همزبانی در شوراها ضروریست ‪.‬‬ ‫توحیدی راد هنچنین بر ضرورت رسیدگی به وضعیت‬ ‫شــوراها تاکید کرد و گفت‪ :‬تاکنون هیچ بودجه ای برای‬ ‫شــوراهای شهرستان تخصیص نیافته است و این نهادها‬ ‫برای پرداخت حق الجلسه نیز دچار مشکل هستند‪.‬‬ ‫به گــزارش ایرنا در این جلســه ‪ ٢٨‬نماینده ُمنتخب‬ ‫شوراهای اسالمی شهرستان های استان اصفهان به بیان‬ ‫مشکالت حوزه فعالیت خود پرداختند‪.‬‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان‪:‬‬ ‫تاالب گاوخونی به کانون بحرانی فرسایش بادی در مرکز کشور تبدیل شده است‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت‪ :‬تاالب‬ ‫گاوخونی اصفهان بدلیل مواجهه با خشکسالی به یکی از‬ ‫کانون های بحرانی فرسایش بادی در مرکز کشور تبدیل شده‬ ‫بنابراین احیای ان ضروری است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬منصور شیشه فروش‬ ‫افزود‪ :‬در زمان حاضر حدود ‪ ۹۸‬درصد‬ ‫از سطح تاالب گاوخونی خشک است‬ ‫و اگر این پهنه بطور کامل خشک شود‪،‬‬ ‫کارکردها و ارزش های محیط زیستی خود‬ ‫را از دست می دهد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه از حدود ‪ ۴۷‬هزار هکتار وسعت تاالب‬ ‫گاوخونی در زمان حاضر فقط ‪ ۲‬درصد ان دارای حداقل رطوبت‬ ‫است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬زمانی که تاالب اب داشت ساالنه حدود‬ ‫‪ ۱۵۰‬هزار قطعه پرنده مهاجر وارد ان می شدند اما اکنون این‬ ‫تعداد به کمتر از یکهزار قطعه رسیده است‪.‬‬ ‫شیشه فروش با اشاره به اینکه حداقل رطوبت موجود در‬ ‫سطح تاالب بدلیل ورود زهاب به ان است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫این تاالب از نظر حفاظت از تنوع زیستی‪ ،‬تعدیل اب و هوا‪،‬‬ ‫کنترل الودگی هوا‪ ،‬تثبیت ماسه های روان‪ ،‬حفاظت از منابع اب‬ ‫و خاک‪ ،‬حفظ ارزش های تاریخی منطقه و ایجاد فرصت های‬ ‫گردشگری دارای ارزش های باالیی است اما این کارکردها‬ ‫زمانی بطور کامل محقق می شود که تاالب احیا و حقابه های‬ ‫ان تامین شود‪.‬‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تاکید کرد‪:‬‬ ‫خشک شدن تاالب گاوخونی تبعات زیان بار زیادی مانند‬ ‫ایجاد گرد و غبار‪ ،‬کاهش حجم سفره های اب زیرزمینی‪،‬‬ ‫شور شدن اب و تشدید بیماری پوستی سالک در منطقه را‬ ‫بهمراه خواهد داشت‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬اجرای قانون « حفاظت از‬ ‫تاالب ها و رودخانه های در معرض خطر» و طرح « حفاظت از‬ ‫اکوسیستم های تاالبی» توسط سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫و وزارت نیرو برای احیای تاالب بین المللی گاوخونی در شرق‬ ‫اصفهان ضروری است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در سفر رییس جمهور به اصفهان‬ ‫نیز بر احیای تاالب بین المللی گاوخونی تاکید شد و امیدواریم‬ ‫پیگیری های الزم برای ان بعمل اید‪ ،‬گفت‪ :‬برنامه های استان‬ ‫برای احیای تاالب گاوخونی تدوین شده و الزم است مجموعه‬ ‫های حفاظت محیط زیست‪ ،‬منابع طبیعی و اب منطقه ای این‬ ‫برنامه ها را با تامین اعتبار مناسب و طبق زمان بندی انجام‬ ‫شده‪ ،‬پیگیری کنند‪.‬شیشه فروش به اجرای طرح بیابان زدایی‬ ‫در چهار هزار هکتار و حفاظت از تپه های ماسه ای در اطراف‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫ورزنه و حسن اباد در شرق اصفهان‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬الزم است‬ ‫سازمان مراتع و ابخیزداری کشور نیز بمنظور اجرای طرح‬ ‫استان اصفهان درباره بیابان زدایی و تثبیت کانون های گرد و‬ ‫غبار در پهنه حدود ‪ ۵۰‬هزار هکتاری تاالب گاوخونی اقدامات‬ ‫الزم و تامین اعتبار مورد نیاز را انجام دهد‪.‬وی با بیان اینکه‬ ‫حدود ‪ ۹۰‬درصد از مساحت استان اصفهان درگیری خشکسالی‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬از ابتدای امسال تا کنون ‪ ۲‬ماه ناسالم و همراه با‬ ‫گرد و غبار داشتیم که فعال شدن کانون های داخلی بیابانی و‬ ‫کانون های بیرون استانی و هم مرز با ما در این زمینه تاثیرگذار‬ ‫بوده است‪ .‬مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه‬ ‫داد‪ :‬این روزها نیز با پدیده گرد و غبار مواجه هستیم که تا سه‬ ‫شنبه این هفته ادامه خواهدداشت‪.‬‬ ‫گاوخونی یکی از تاالب های بین المللی ایران است که در‬ ‫کنوانسیون رامسر در سال ‪ ۱۹۷۵‬به ثبت رسید‪ .‬این تاالب‬ ‫با وسعتی حدود ‪ ۴۷۶‬کیلومتر مربع در انتهای مسیر رودخانه‬ ‫زاینده رود و در فاصله ‪ ۱۴۰‬کیلومتری جنوب شرقی اصفهان‬ ‫قرار دارد‪ .‬حداقل نیاز ابی زیست محیطی ساالنه گاوخونی ‪۱۷۶‬‬ ‫میلیون مترمکعب محاسبه و تعیین شده است‪ .‬به دلیل محقق‬ ‫نشدن این حقابه‪ ،‬گاوخونی خشکیده و کارشناسان نسبت به‬ ‫فعال شدن کانون گردوغبار ان هشدار داده اند‪.‬‬ ‫نماینـده مـردم اصفهان در مجلس شـورای اسلامی‪،‬‬ ‫تاکیـد کـرد‪ :‬علـی رغم گذشـت ‪ ۸‬ماه از قـول وزارت‬ ‫نیـرو برای اصالح امـور اب اصفهان هنـوز برنامه ای‬ ‫در ایـن زمینه ارائه نشـده اسـت‪.‬‬ ‫مهـدی طغیانـی در تذکری شـفاهی در جلسـه علنی‬ ‫امـروز مجلـس‪ ،‬بیان کرد‪ :‬متاسـفانه علـی رغم اینکه‬ ‫‪ ۸‬مـاه از تجمـع مـردم اصفهـان در اعتـراض بـه‬ ‫وضعیـت اب می گـذرد وزارت نیرو برنامـه ای در این‬ ‫حـوزه ارائـه نکـرده اسـت‪ .‬در ابان ماه سـال گذشـته‬ ‫وزیـر نیـرو قول اصلاح امـور را داد و رئیـس جمهور‬ ‫نیز به اسـتان سـفر کرد اما متاسـفانه هنـوز برنامه ای‬ ‫بـرای اصلاح ارائه نشـده اسـت‪ .‬ما عنـوان می کنیم‬ ‫دولـت و مجلـس مردمی هسـتیم لذا باید به خواسـت‬ ‫مـردم توجه کرده و جلسـه ای در این زمینه تشـکیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی در ادامـه اظهـار کرد‪ :‬وضعیت امـروز قابل جبران‬ ‫نیسـت؛ اگـر فرونشسـت زمیـن رخ دهـد بـا هـزاران‬ ‫هـزار میلیـون تومـان پـول موضـوع قابـل برگشـت‬ ‫نیسـت‪ .‬میـراث تاریخـی و مسـاکن مـردم بـه هیـچ‬ ‫عنـوان قابـل قیمت گـذاری نیسـت کـه بخواهیـم با‬ ‫پـول انهـا را بازگردانیـم؛ در این میان باید یاداور شـد‬ ‫تابلـو منابـع و مصـارف زاینـده رود نیز دارای کسـری‬ ‫اسـت‪ .‬در واقع منابعی تعریف شـده که اساسـا نیامده‬ ‫و مصارف بیشـتر از حد اسـت که وزارت دادگسـتری‬ ‫بایـد ان را پیگیـری کند‪ .‬همچنیـن موضوع حقابه نیز‬ ‫باید از سـوی سـازمان محیط زیسـت پیگیری شـود‪.‬‬ ‫علـی نیکـزاد نایـب رئیس مجلس شـورای اسلامی‬ ‫کـه اداره جلسـه علنـی را بر عهـده داشـت‪ ،‬از معاون‬ ‫پارلمانـی وزارت نیـرو خواسـتار بررسـی ایـن موضوع‬ ‫و تشـکیل جلسـه ای بـا حضـور نماینـدگان اسـتان‬ ‫اصفهـان و دیگـر دسـتگاه های مرتبـط شـد‪.‬‬ ‫استاندار اصفهان‪:‬‬ ‫دفتر تبلیغات اسالمی در‬ ‫فضای مجازی‪ ،‬حضور فعال‬ ‫داشته باشد‬ ‫اسـتاندار اصفهـان گفـت‪ :‬یکـی از مهم تریـن‬ ‫محورهایـی کـه بایـد بـرای مجموعـه دفتـر تبلیغات‬ ‫اسلامی بـه عنـوان نـگاه راهبـردی در نظـر گرفتـه‬ ‫شـود حضـور فعال تـر در حـوزه فضـای مجـازی و‬ ‫تبدیـل محتـوا اسـت‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬سـید رضا مرتضوی در حاشـیه ائین‬ ‫افتتـاح و بازدیـد از نمایشـگاه روایـت تبلیـغ در جمـع‬ ‫خبرنـگاران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نمایشـگاه روایـت تبلیغ‪ ،‬امید‬ ‫را بـه ذهـن و قلـب افرادی که دغدغـه فرهنگی‪ ،‬حل‬ ‫مسـائل و ناهنجاری هـای جامعه دارنـد‪ ،‬بازمی گرداند‬ ‫و یکی از پرمحتواترین نمایشـگاه هایی اسـت که بنده‬ ‫تاکنون شـرکت کرده ام‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬توصیـه مـن بـه همـه مجموعه هـای‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬دسـت انـدرکاران و مدیـران دسـتگاه های‬ ‫فرهنگـی اسـتان ایـن اسـت که وقـت قابـل توجهی‬ ‫بـرای بازدیـد از نمایشـگاه روایـت تبلیـغ بگذارنـد و‬ ‫سـعی کننـد با فراغ بال در نمایشـگاه حضـور پیدا و از‬ ‫بخش هـای مختلـف بازدیـد کنند‪.‬‬ ‫اسـتاندار اصفهـان اضافـه کـرد‪ :‬در ایـن نمایشـگاه‬ ‫محتواهای مناسـبی به صورت گسـترده تعریف شـده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫مرتضـوی خاطرنشـان کرد‪ :‬شـاید یکـی از مهم ترین‬ ‫محورهایـی کـه بایـد بـرای مجموعـه دفتـر تبلیغات‬ ‫اسلامی بـه عنـوان نـگاه راهبـردی در نظـر گرفتـه‬ ‫شـود‪ ،‬حضـور فعال تـر در حـوزه فضـای مجـازی و‬ ‫تبدیـل محتوا اسـت‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬بایـد رویکـرد تـازه ای در بحث های‬ ‫مربـوط بـه حکمرانـی قرانـی_ اسلامی و اقتصادی‬ ‫در دفتـر تبلیغـات اسلامی اغـاز شـود که ایـن مهم‬ ‫می توانـد مسـائل بـر زمیـن مانـده دیگـر را هـم بـه‬ ‫لحـاظ محتوایـی پوشـش دهد‪.‬‬ ‫اسـتاندار اصفهـان یـاداور شـد‪ :‬در نـگاه افـراد و‬ ‫مدیـران در بازدیـد از بخش هـای مختلف نمایشـگاه‬ ‫روایـت تبلیـغ‪ ،‬شـور و اشـتیاق بـه چشـم می خـورد‬ ‫کـه ایـن بـدان معناسـت کـه در مجموعـه دفتـر‬ ‫تبلیغـات اسلامی‪ ،‬حیـات جریـان دارد و در حـوزه‬ ‫مباحـث مربوط به فرهنـگ‪ ،‬دغدغه مسـئوالنه ای در‬ ‫صحبت هـا و رویکـرد مسـئوالن وجـود دارد‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی‪ ،‬امیـدوارم دفتر تبلیغات اسلامی بتواند‬ ‫بیـش از گذشـته وظایفـی کـه مقـام معظـم رهبـری‬ ‫بـرای این حـوزه و مسـئوالن ان تعریـف کردند را به‬ ‫سـرانجام برساند‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫انجام تمهیدات ویژه منطقه‬ ‫‪ 11‬برای مراسم ماه محرم‬ ‫راه اندازی مجدد استراحتگاه‬ ‫رانندگان پایانه صفه‬ ‫گـروه اصفهـان‪ :‬مدیرعامـل سـازمان پایانه هـای‬ ‫ی اصفهـان از راه انـدازی مجـدد‬ ‫ی شـهردار ‬ ‫ مسـافربر ‬ ‫اسـتراحتگاه راننـدگان پایانـه صفـه خبـر داد‪.‬‬ ‫ابوالفضـل توکلـی بـا اعلام ایـن خبر گفـت‪ :‬جهت‬ ‫رفـاه حال رانندگان محترم و شـریف نـاوگان حمل ونقل‬ ‫مسـافر‪ ،‬نسـبت به راه اندازی مجدد استراحتگاه رانندگان‬ ‫و حمـام عمومـی پایانـه صفـه اقـدام کردیـم‪ .‬او خبـر‬ ‫داد‪ :‬از ابتـدای مردادمـاه سـال جـاری در تمـام سـاعات‬ ‫شـبانه روز امادگـی ارائـه خدمات بـه این عزیـزان وجود‬ ‫دارد‪ .‬توکلـی بـا بیـان اینکـه یکـی از اهـداف سـازمان‬ ‫ی اصفهان خدمت رسانی‬ ‫ی شـهردار ‬ ‫ پایانه های مسافربر ‬ ‫به رانندگان و ایجاد محیطی امن و ارام برای اسـتراحت‬ ‫انهـا در پایانه هـای مسـافربری اسـت‪ ،‬تاکیـد کـرد‪:‬‬ ‫اسـتراحتگاه رانندگان در پایانه هـای کاوه و صفه در همه‬ ‫سـاعات شـبانه روز اماده خدمـت به ناوگان مسـافربری‬ ‫و رانندگان اسـت‪.‬‬ ‫افزایش استقبال از باغ های‬ ‫بانوان در سه ماهه نخست‬ ‫‪۱۴۰۱‬‬ ‫گـروه اصفهـان‪ :‬به گفتـه معـاون ورزشـی تفریحی‬ ‫سـازمان فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری‬ ‫اصفهان پس از ‪ ۲‬سـال گذشـته و عبور از رکود ناشـی از‬ ‫شـیوع ویروس کرونا‪ ،‬باغ های بانوان با اسـتقبال ویژه ای‬ ‫از سـوی بانوان اصفهان مواجه شـده اند‪ .‬احسـان بعیدی‬ ‫بـا اشـاره بـه اینکـه به روزرسـانی همـه مجموعه هـای‬ ‫تفریحی و ورزشـی برای پاسـخ به نیـاز گروه های ذینفع‬ ‫یـک ضرورت اسـت‪ ،‬اظهـار کرد‪ :‬گـروه ذینفـع باغ های‬ ‫بانـوان‪ ،‬زنان هسـتند که بایـد وضعیت ایـن مجموعه ها‬ ‫را برای پاسـخگویی هرچـه بهتر به نیازهـای انها بهبود‬ ‫ببخشـیم‪ .‬او افـزود‪ :‬ایـن باغ هـا در حـال حاضـر در حال‬ ‫خدمت رسـانی بـه سـازمان ها بـرای اجـرای برنامه های‬ ‫تفریحـی و ورزشـی و رویدادها هسـتند‪ .‬بـه گفته بعیدی‬ ‫باغ هـای بانـوان از طریـق پاتوق هـای مختلـف ظرفیتی‬ ‫بـرای توانمندسـازی بانـوان فراهـم می کننـد کـه طـی‬ ‫ان دسـت سـازه ها و محصـوالت تولیـدی زنـان عرضه‬ ‫می شـود‪ .‬او همچنیـن بـه کاهـش میـزان پذیـرش این‬ ‫باغ هـا در دو سـال کرونایـی اشـاره و بیـان کـرد‪ :‬پس از‬ ‫ایـن ‪ ۲‬سـال‪ ،‬ایـن مجموعه هـا بـا برگـزاری برنامه های‬ ‫تفریحـی‪ ،‬ورزشـی و اموزشـی به اسـتقبال بانـوان رفتند‬ ‫و در سـه ماهه نخسـت سـال جـاری با اسـتقبال ویژه ای‬ ‫مواجـه شـدند‪ .‬او افـزود‪ :‬بـاغ بانـوان پردیـس در سـال‬ ‫گذشـته ‪ ۳‬هـزار و ‪ ۱۰۰‬نفـر و در سـه ماهه نخسـت‬ ‫امسـال ‪ ۳۱‬هـزار و ‪ ۶۷۸‬نفـر‪ ،‬بـاغ بانوان ناژوان در سـال‬ ‫گذشـته ‪ ۵‬هـزار و ‪ ۶‬نفـر و در سـه ماهه اول امسـال ‪۱۷‬‬ ‫هـزار و ‪ ۳۳۱‬نفـر و بـاغ بانـوان طلـوع در سـال گذشـته‬ ‫‪ ۳‬هـزار و ‪ ۱۰۰‬نفـر و در سـه ماهه نخسـت امسـال ‪۴۵‬‬ ‫هـزار و ‪ ۷۸۰‬نفـر را پذیـرش کرده اند‪ .‬او تاکیـد کرد‪ :‬این‬ ‫امارهـا نشـان دهنده فعالیت و خدمت رسـانی خـوب این‬ ‫مجموعه هـا و تحقـق برنامه های مدیریت شـهری برای‬ ‫کارکـرد هرچـه بهتر انها اسـت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬خدمت رسانی باغ های بانوان موضوعی و‬ ‫تخصصیمی شود‬ ‫معاون ورزشی تفریحی سـازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و ورزشـی شـهرداری اصفهـان ادامـه داد‪ :‬در طـرح‬ ‫توسـعه ای کـه باغ هـا نیازمنـد ان هسـتند بـه طرحـی‬ ‫تحـت عنـوان «تـم باغ ها» فکـر می کنیم کـه از طریق‬ ‫ان خدمت رسـانی باغ هـای بانوان به صـورت موضوعی‬ ‫و تخصصـی انجام می شـود‪ .‬او اضافه کـرد‪ :‬موضوعاتی‬ ‫ماننـد بـازی‪ ،‬ورزش‪ ،‬سلامت و امـوزش ازجملـه‬ ‫موضوعاتـی هسـتند کـه بـرای این طـرح مدنظـر قرار‬ ‫دارنـد و امیدواریـم بـا تامیـن بودجـه در بـازه زمانی ‪۲۰‬‬ ‫ماهـه بتوانیـم باغ هـای بانـوان را به این هـدف نزدیک‬ ‫کنیم‪ .‬بعیدی خاطرنشـان کـرد‪ :‬با توجه به مطرح شـدن‬ ‫طرح بعد از بسـته شـدن ردیف هـای بودجـه‪ ،‬امیدواریم‬ ‫بـا در نظـر گرفتـن ان در بودجـه سـال اینـده امـکان‬ ‫تحقـق این برنامـه فراهم شـود‪.‬‬ ‫دوشنبه | ‪ 03‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4405‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫شش میلیون نفر به رایگان بیمه سالمت شدند‬ ‫استان‬ ‫از رفع کمبود تا مبارزه با قاچاق دارو‬ ‫روز گذشـته معاون غذا و داروی دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی در نشسـت خبـری اظهار‬ ‫کرد‪ :‬طرح دارویـار از ‪ ۲۳‬تیرماه ‪ 1401‬در‬ ‫اصفهـان به صـورت هم زمان با سراسـر‬ ‫کشـور در داروخانـ ه و بیمارسـتان ها اجرا‬ ‫میناعباسپور شـد کـه تغییـر قیمـت داروهـا را در پی‬ ‫داشـت و هـدف این طرح اصالح یارانـه دارو و انتقال ان از‬ ‫صنایع داروسـازی به بیماران سراسـر کشـور اسـت‪.‬‬ ‫محمـود اعتبـاری در خصـوص اینکـه بودجـه چهـار هزار‬ ‫میلیـارد تومانـی اختصـاص داده شـده بـه ایـن طـرح کـه‬ ‫بـه عنـوان پیش پرداخـت توسـط سـازمان برنامـه بودجـه‬ ‫پرداخـت شـده اسـت‪ ،‬بـه صـورت مـوازی کاری بـا طرح‬ ‫نسـخه الکترونیک هـدر می رود یـا خیر به اصفهـان امروز‬ ‫گفـت‪ :‬ایـن طـرح از زیرسـاخت های نسـخه الکترونیـک‬ ‫اسـتفاده می کنـد و بودجه در نظر گرفته شـده بـرای ان به‬ ‫ایـن منظور اسـت کـه در واقع مـردم برای تهیـه دارو مبلغ‬ ‫بیشـتری پرداخت نکننـد‪ .‬او تصریح کـرد‪ :‬پیش ازاین یارانه‬ ‫توسـط دولـت پرداخـت می شـد امـا مـردم ان را احسـاس‬ ‫نمی کردنـد و تامیـن پایـدار دارو وجـود نداشـت و بودجـه‬ ‫اختصاص یافتـه بـرای جبـران ایـن مـوارد بوده اسـت‪.‬‬ ‫معـاون غـذا و داروی دانشـگاه علـوم‬ ‫پزشـکی اصفهـان همچنیـن در مـورد‬ ‫تاثیـر اجـرای ایـن طـرح بـر کاهـش‬ ‫فعالیـت تامیـن دارو از طریـق قاچـاق‬ ‫و کانال هـای غیررسـمی اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫دارو خـارج از چرخـه رسـمی توسـط افـراد متقلـب عرضه‬ ‫می شـود کـه غالبـا ایـن داروها یـا تاریخ گذشـته هسـتند‬ ‫یـا طبـق اسـتاندارهای موردنیاز نگهـداری نشـده اند‪ ،‬بعضا‬ ‫نیـز ممکن اسـت داروئی ارائه شـود کـه داروی مدنظر فرد‬ ‫نباشـد بـر این اسـاس بایـد مرجع اصلـی تهیـه دارو برای‬ ‫افـراد داروخانه باشـد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تغییر قیمت دارو طرفا برای داروهای داخلی‬ ‫است‬ ‫اعتبـاری در ادامـه بـا اشـاره بـه یارانـه دارو در طـرح‬ ‫دارویـار بیـان داشـت‪ :‬بـا اجـرای این طـرح یارانـه دارو که‬ ‫پیش ازایـن بـه تولیـد اختصاص داده شـده بـود‪ ،‬از مجرای‬ ‫بیمـه بـه مصرف کننـده اختصـاص می یابـد ضمـن اینکه‬ ‫تغییـر قیمت هـای لحـاظ شـده صرفـا بـرای داروهـای‬ ‫تولیـدی داخـل اسـت؛ امـا داروهـای وارداتی یـا داروهایی‬ ‫کـه تحـت لیسـانس در کشـور تولید می شـوند بـه همراه‬ ‫مکمل هـا و فراورده هـای گیاهـی عرضه شـده در داروخانه‬ ‫و فراورده هایـی کـه بـدون نسـخه در پی درخواسـت بیمار‬ ‫و زیـر نظر داروسـاز ارائه می شـود‪ ،‬تغییر قیمت نداشـته اند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬در طرح دارویار قیمت ‪ 1405‬داروی داخلی‬ ‫تغییر کرده است‬ ‫معـاون غـذا و داروی دانشـگاه علـوم پزشـکی بـا بیان‬ ‫اینکـه در ایـن طـرح ‪ ۱۰۴۵‬قلـم داروی تولیـد داخـل‬ ‫مشـمول تغییـر قیمـت شـده اسـت گفـت‪ :‬تمامـی ایـن‬ ‫تغییـرات قیمتی زیرپوشـش بیمه خواهد بـود و تنها زمانی‬ ‫کـه مـردم بخواهنـد بـدون نسـخه دارویـی را تهیـه کنند‬ ‫متوجـه افزایـش قیمـت اتفـاق خواهـد شـد‪ .‬او ادامـه داد‪:‬‬ ‫در ایـن طـرح ‪ ۳۶۶‬قلـم دارویـی مربـوط بـه بیماری هـای‬ ‫مزمـن بـوده اسـت و زیـر پوشـش بیمه قـرار نداشـتند که‬ ‫اکنـون به پوشـش بیمـه پیوسـته اند همچنیـن ‪ ۱۱۹‬مورد‬ ‫از داروهـای پرمصـرف بدون نسـخه نیز زیر پوشـش بیمه‬ ‫قـرار گرفته انـد البته ایـن داروهـا افزایش قیمت نداشـتند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬وجود ‪ 9600‬دارو با تنوع تولید شرکتی در‬ ‫کشور‬ ‫اعتبـاری افـزود‪ :‬اگـر تنـوع تولیـد یـک دارو توسـط‬ ‫شـرکت های مختلـف دارویـی در کشـور را در نظر بگیریم‬ ‫در حـال حاضـر ‪ ۹۶۰۰‬قلم داروی ایرانی موجود اسـت اما با‬ ‫در نظـر گرفتـن کد ژنریک و در واقع بـدون در نظر گرفتن‬ ‫تنـوع شـرکت های تولید کنند ایـن میزان در حـدود ‪۱۶۰۰‬‬ ‫قلم دارو ایرانی در کشـور را شـامل می شـود‪ .‬معـاون غذا و‬ ‫داروی دانشـگاه علـوم پزشـکی تصریح کرد‪ :‬ایـن در حالی‬ ‫اسـت کـه داروهای خارجی همچنان یارانه خـود را دریافت‬ ‫می کنـد و دولت بـرای واردات دارویـی ارز می دهد‪ ،‬در واقع‬ ‫داروهـای خارجی مشـمول افزایـش قیمت نشـده اند و زیر‬ ‫پوشـش بیمـه دارویار قـرار نگرفته اند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬کاهش مصرف خودسرانه دارو در کشور در‬ ‫سایه طرح دارویار‬ ‫اعتبـاری تصریـح کـرد‪ :‬طـرح دارویـاری باعـث اصلاح‬ ‫الگـوی مصـرف دارو شـده و پروسـه اجـرای ان و تهیـه دارو‬ ‫به این ترتیـب اسـت کـه تنهـا از مسـیر مراجعـه بـه پزشـک و‬ ‫نسخه نویسـی ایـن مسـئله امکان پذیر باشـد بنابرایـن مصرف‬ ‫خودسـرانه دارو کاهش یافته و از ان جلوگیری می شـود‪ .‬او بیان‬ ‫داشـت‪ :‬بـر اسـاس امـار ‪ ۳۰‬درصـد داروهـای تولیـد داخـل به‬ ‫کشـورهای همسـایه قاچاق می شـود کشـورهای خارجی نیز از‬ ‫یارانه اختصاص داده شـده در تولید داروی ما اسـتفاده می کنند‬ ‫امـا ایـن طـرح باعـث می شـود تولیـد فراورده هـای دارویـی‬ ‫داخلـی کشـور رونق گرفتـه و در پـی ان صادرات رسـمی دارو‬ ‫افزایـش یابد‪ .‬در شـرایطی کـه قاچاق و عرضـه غیرقانونی دارو‬ ‫از کانال هـای مختلـف رخ می دهـد و معضـل بزرگـی ایجـاد‬ ‫کرده اسـت سـامانه تیتک طراحی و راه اندازی شـده اسـت تا با‬ ‫اصالت سـنجی‪ ،‬ره گیـری و ردیابـی داروها بتوان مسـیر قانونی‬ ‫تامین شـدن دارو طی شـده و مسـیر قاچاق و تامین غیرقانونی‬ ‫دارو را تـا حـد ممکـن کوتاه و مسـدود کرد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬پوشش بیمه رایگان ‪200‬هزار نفر در اصفهان‬ ‫در دولت سیزدهم‬ ‫در ادامـه ایـن نشسـت مدیـرکل بیمـه‬ ‫سلامت اسـتان اصفهـان در واکنـش‬ ‫بـه سـوال روزنامـه اصفهـان امـروز در‬ ‫خصـوص هماهنگـی طـرح دارویـار بـا‬ ‫طـرح نسـخه الکترونیـک بیان داشـت‪:‬‬ ‫ازانجایی کـه این طرح هماهنگ و بر اسـاس زیرسـاخت های‬ ‫نسـخه الکترونیک انجام و اجرا می شـود و نیاز بود افراد برای‬ ‫بهره منـدی از ان بیمـه بـوده و امـکان دسترسـی به نسـخه‬ ‫الکترونیک را داشـته باشـند‪ ،‬در دولت سـیزدهم شش میلیون‬ ‫نفـر بـه صـورت رایگان زیر پوشـش بیمـه درمانی سلامت‬ ‫قـرار گرفتنـد و این امکان وجود دارد اگر کسـی وجود داشـته‬ ‫باشـد که از پوشـش بیمـه درمانـی بهره مند نیسـت می تواند‬ ‫ظـرف مدت سـه مـاه اینده بـا مراجعه به مراکز پیشـخوان یا‬ ‫سـایت بیمه سلامت من‪ ،‬درخواسـت بیمـه رایـگان درمانی‬ ‫دهـد‪ .‬همچنیـن این امـکان وجـود دارد همه افراد با اسـتفاده‬ ‫از کد دسـتوری ‪ *۱۶۶۶#‬از وضعیت بیمـه درمانی خود‪ ،‬اگاه‬ ‫شـوند‪ .‬محمدحسین صفاری اشاره داشـت‪ :‬در استان اصفهان‬ ‫یک میلیون و ‪ ۸۵۰‬هزار نفر زیر پوشـش بیمه سلامت بوده‬ ‫کـه یـک میلیـون و ‪ ۳۰۰‬هزار نفـر انها رایگان بیمه شـدند و‬ ‫‪ ۲۰۰‬هـزار نفـر نیز جزو شـش میلیـون نفری هسـتند که در‬ ‫طرح یاد شـده به جمع بیمه شـدگان پیوسـته اند‪ .‬این در حالی‬ ‫اسـت کـه کل جمعیت اسـتان اصفهـان پنج میلیـون و ‪120‬‬ ‫هـزار نفـر بوده و بیـش از ‪ 4‬میلیون نفر ان زیر پوشـش بیمه‬ ‫تامیـن اجتماعی قـرار دارند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬امکان ‪ 3‬بار تمدید نسخه الکترونیک‬ ‫صفـاری با اشـاره بـه اینکه در طـرح دارویاری‪ ،‬نسـخه‬ ‫بیمـاران مزمـن تـا سـه بـار قابـل تمدیـد اسـت گفـت‪:‬‬ ‫سـامانه ها در طـرح دارویـاری بـه گونـه ای طراحی شـده‬ ‫اسـت کـه پرداخـت هزینـه دارو توسـط مـردم قبـل و بعد‬ ‫از اجـرای طرح دارویار تفاوت نداشـته باشـد‪ .‬او به سـامانه‬ ‫‪ ۱۹۰‬بـرای اطلاع از موجـودی دارو و نیز اعالم شـکایات‬ ‫اشـاره داشـت و گفـت‪ :‬بیمـه سلامت همچنیـن دارای‬ ‫سـامانه ‪ ۱۶۶۶‬برای ثبت شـکایات مردمی اسـت‪ .‬مردم در‬ ‫هنـگام دریافت ارائه نسـخه با دریافت یـک پیامک حاوی‬ ‫لینـک این سـامانه می تواننـد از جزئیات داروهـای دریافتی‬ ‫مطلـع شـده و اگر شـکایتی دارنـد از همیـن طریق مطرح‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫‪4/000/000 200/000 1/300/000 1/850/000‬‬ ‫تعداد افراد زیر پوشش بیمه سالمت‬ ‫در استان اصفهان‬ ‫تعداد کل افراد بیمه شده رایگان‬ ‫در استان‬ ‫تعداد افرادی بیمه شده در دولت سیزدهم‬ ‫در استان اصفهان‬ ‫تعداد کل جمعیت زیر پوشش بیمه‬ ‫تامین اجتماعی در استان اصفهان‬ ‫در دیدار مدیران شهری شهرهای اصفهان و یزد مطرح شد‪:‬‬ ‫گروه اصفهان| احیای بافت تاریخی و رونق پروژه های‬ ‫مشارکتی به عنوان دو مولفه مهم در زمینه تبادل تجربه میان‬ ‫شهرهای یزد و اصفهان در دیدار مدیران شهری این دو شهر‬ ‫مورد تاکید قرار گرفت‪.‬‬ ‫شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر یزد در سفری‬ ‫سه روزه به اصفهان با رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان‪،‬‬ ‫شهردار اصفهان و معاون فرهنگی او دیدار و گفتگو کردند‪.‬‬ ‫در این دیدار رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره‬ ‫به تجارب موفق مدیریت شهری یزد در زمینه شهرسازی‬ ‫و احیای بافت تاریخی این شهر طی سال های اخیر‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مراودات دو سویه بین اصفهان و یزد می تواند زمینه انتقال این‬ ‫تجربیات را فراهم کند‪ .‬محمد نورصالحی در پاسخ به سواالت‬ ‫اعضای شورای اسالمی شهر یزد در زمینه سرمایه گذاری های‬ ‫مشارکتی در اصفهان‪ ،‬بیان کرد‪ :‬موارد مشابه زیادی در زمینه‬ ‫مشارکت با شرکت های بزرگ خارجی و ایرانی در زمینه‬ ‫پروژه های متعدد شهری داشته ایم‪ ،‬هرچند اعتقادداریم که باید‬ ‫زمینه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی مهیاتر شود و حتی‬ ‫می توان بخش عمده ای از بودجه و اعتبارات شهر را از طریق‬ ‫مشارکت و سرمایه تامین کرد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬لزوم اشتراک تجارب دو شهر یزد و اصفهان‬ ‫شهردار اصفهان نیز در این دیدار با اشاره به سابقه دیرینه‬ ‫ارتباط دو شهر اصفهان و یزد با یکدیگر گفت‪ :‬شهر یزد‬ ‫تجارب شهری یزد و اصفهان یک کاسه می شود‬ ‫موفقیت های چشمگیری به ویژه در عرصه احیای بافت تاریخی‬ ‫شهر داشته که اصفهان به ان نیازمند است‪ .‬علی قاسم زاده‬ ‫افزود‪ :‬در مقابل‪ ،‬مدیریت شهر اصفهان نیز عملکردهای مثبتی‬ ‫داشته است که می تواند برای شهر یزد الگو شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬رویکرد شهرداری اصفهان در حوزه فرهنگی‬ ‫مردم سپاری است‬ ‫معاون فرهنگی شهردار اصفهان هم با بیان اینکه رویکرد‬ ‫شهرداری اصفهان در حوزه فرهنگی مردم سپاری است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تالش کرده ایم مراکز فرهنگی‪ ،‬مساجد و هیئت ها نقش‬ ‫فعال تری در حوزه های فرهنگی‪ ،‬رفع اسیب های اجتماعی و‬ ‫تعظیم شعائر داشته باشند‪.‬‬ ‫مجتبی شاهمرادی سپس به ارائه گزارش کوتاهی از‬ ‫فعالیت های فرهنگی در این دوره مدیریت شهری اصفهان‬ ‫شامل ساخت و تکمیل تئاتر شهر اصفهان به صورت مشارکتی‪،‬‬ ‫احداث میدانگاه مشاهیر‪ ،‬احداث پردیس بهارستان‪ ،‬راه اندازی‬ ‫موزه اصفهان و تشکیل شورای فرهنگی اجتماعی محله‬ ‫در مناطق شهری پرداخت‪ .‬او همچنین از مشارکت حدود‬ ‫‪ ۳۵۰‬مرکز فرهنگی طی فراخوانی با شهرداری در برگزاری‬ ‫جشن های عید غدیر خم خبر داد و افزود‪ :‬شهرداری اصفهان‬ ‫به این مراکز حدود یک میلیارد تومان کمک مالی کرده است‪.‬‬ ‫عملکرد موفق اصفهان در زمینه رونق پروژه های مشارکتی‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر یزد نیز در این نشست تاکید‬ ‫کرد‪ :‬شهر اصفهان در زمینه سرمایه گذاری و رونق پروژه های‬ ‫مشارکتی با بخش خصوصی نسبت به شهر یزد موفق تر‬ ‫عمل کرده است‪ ،‬لذا خواستاریم که رمز و راز این موفقیت‬ ‫را بدانیم و در شهر یزد برای مردم اجرا کنیم‪ .‬عزیزا‪ ...‬سیفی‬ ‫افزود‪ :‬کالنشهر یزد نیز در احیای بافت تاریخی موفق بوده‪،‬‬ ‫به نحوی که امروزه مجموعه ای ‪ ۲۰۰‬هکتاری در این شهر به‬ ‫ثبت جهانی رسیده است‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬این تجربه خوبی‬ ‫است که می تواند برای شهر اصفهان مورداستفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تبادل تجارب مدیریت شهری برای شهرها‬ ‫یک ضرورت است‬ ‫شهردار یزد نیز با بیان اینکه امروزه شهرها چاره ای جز‬ ‫تبادل تجربیات خود در زمینه مدیریت شهری ندارند‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫تشکیل کارگروه های مشترک تخصصی در سطح شهرداری و‬ ‫شوراهای اسالمی شهرهای اصفهان و یزد می تواند راهکارهای‬ ‫مناسبی را برای اداره بهتر شهرها و خدمت رسانی بیشتر به‬ ‫مردم در اختیار مدیران قرار دهد‪ .‬ابوالقاسم محی الدینی با اشاره‬ ‫به اینکه اغلب مسائل و چالش های شهرداری ها مشترک است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در این راستا ارتباطات مشترک و تشکیل کارگروه های‬ ‫تخصصی‪ ،‬می تواند راهکارهای مفیدی ارائه دهد تا از طریق‬ ‫مجلس و دولت مصوب و در نهایت عملیاتی شود‪.‬‬ ‫سخنگوی شورای شهر خبر داد‪:‬‬ ‫مشارکت‪ 1‬میلیارد تومانی شهرداری در برگزاری مراسم عزاداری محرم‬ ‫سـخنگوی شـورای اسلامی شـهر اصفهـان در‬ ‫خصـوص الیحـه دوفوریتـی طـرح پویش پرچـم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بـا اشـاره بـه نزدیـک شـدن به ایـام عـزاداری شـهادت‬ ‫سیدالشـهدا (ع)‪ ،‬الزم اسـت برای تبدیل شـهر به فضای‬ ‫مناسـب ایـن ایـام اقداماتـی انجـام شـود‪ ،‬در این راسـتا‬ ‫یـک میلیـارد تومـان بـرای مشـارکت بـا مجموعه هـای‬ ‫مردمـی تصویب شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایمنـا‪ ،‬علـی صالحـی در گفت وگـوی‬ ‫خبری پس از پنجاهمین جلسـه علنی شـورای اسلامی‬ ‫شـهر بـا اشـاره بـه روز خانـواده و تکریـم بازنشسـتگان‪،‬‬ ‫اظهـار کرد‪ :‬امیدواریـم همان طور که تعـدادی از اعضای‬ ‫شـورای اسلامی شـهر تذکراتـی در خصـوص ملموس‬ ‫شـدن اقدامـات مدیریـت شـهری در حـوزه خانـواده‬ ‫داشـتند‪ ،‬اقداماتی ازاین دسـت را بیشـتر در شهر مشاهده‬ ‫کنیـم‪.‬او افـزود‪ :‬امـروز دو الیحـه دوفوریتـی از جانـب‬ ‫شـهرداری در صحن شـورای اسالمی شـهر بررسی شد‪.‬‬ ‫الیحـه کسـب اجـازه برگـزاری مزایـده و فـروش اقالم‬ ‫بازیافتـی یکـی از ایـن لوایـح بود کـه موردبررسـی قرار‬ ‫گرفـت‪ ،‬ابتـدا بـا دو فوریـت شـدن این الیحه و سـپس‬ ‫با انجام مزایده موافقت شد‪.‬سـخنگوی شـورای اسلامی‬ ‫شـهر اصفهـان گفـت‪ :‬افزایـش کیفیـت خدمـات در این‬ ‫زمینـه و افزایـش جمـع اوری پسـماند خشـک منـازل و‬ ‫سـازمان دهی ایـن فراینـد از تاکیداتـی بـود کـه اعضای‬ ‫کمیسـیون خدمـات شـهری ارائـه کردنـد‪ .‬پیش بینـی‬ ‫می کنیـم میـزان جمـع اوری پسـماند روزانـه بـه ‪ ۷۵‬تن‬ ‫برسـد و امیدواریـم بـا تالش همـکاران این امـر محقق‬ ‫شـود و هـر سـال نیـز افزایش یابـد‪.‬او با اشـاره به الیحه‬ ‫دوفوریتـی طـرح پویـش پرچـم‪ ،‬تاکید کـرد‪ :‬با اشـاره به‬ ‫نزدیک شـدن بـه ایام عزاداری شـهادت سیدالشـهدا(ع)‪،‬‬ ‫الزم اسـت بـرای تبدیـل شـهر بـه فضـای مناسـب این‬ ‫ایـام اقداماتـی انجـام شـود‪ .‬در ایـن راسـتا مبلغـی برای‬ ‫مشـارکت بـا مجموعه هـای مردمـی پیش بینـی شـد و‬ ‫ایـن مبلغ بررسـی و در نهایـت یک میلیـارد تومان مورد‬ ‫تصویـب قـرار گرفـت‪ .‬صالحـی ادامـه داد‪ :‬امیدواریـم در‬ ‫حرکـت بـزرگ سـوگواری ایام محـرم با چنـد ده میلیارد‬ ‫هزینـه‪ ،‬مدیریـت شـهری نیـز توانسـته باشـد بخشـی‬ ‫از وظایـف خـود را انجـام دهـد‪ ،‬همچنیـن امیدواریـم‬ ‫پشـتیبانی خدمـات شـهری در حـوزه زیرسـاخت ها بـا‬ ‫کمـک معاونـت خدمات شـهری بـروز و ظهور بیشـتری‬ ‫نسـبت به سـال های گذشـته داشـته باشـد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ثبت ‪ ۱۱۷‬مورد جدید ابتال به‬ ‫کرونا در کاشان‬ ‫عکس‪:‬ایسنا‬ ‫گـروه اصفهـان‪ :‬مدیـر منطقـه یـازده شـهرداری‬ ‫اصفهـان از برگـزاری گردهمایی بـا هیئت های مذهبی‬ ‫شـهر اصفهـان در ایـن منطقـه بـه منظـور برنامه ریزی‬ ‫بـرای برگـزاری مراسـم عـزاداری در ماه محـرم و صفر‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫حسـن محمد حسـینی با اعالم این خبـر گفت‪ :‬این‬ ‫گردهمایـی روز دوم مردادمـاه بـا حضـور رئیـس پلیس‬ ‫شهرسـتان اصفهان‪ ،‬مدیرکل سـازمان تبلیغات اسالمی‬ ‫اسـتان‪ ،‬ریاسـت شـورای اسلامی شـهر اصفهـان‪،‬‬ ‫امام جمعـه غـرب اصفهـان و معـاون دادسـتان عمومی‬ ‫اصفهـان برگـزار شـد‪ .‬او افـزود‪ :‬تعامـل بـا هیئت هـای‬ ‫بـزرگ مذهبـی اصفهـان جهـت ارتقـای هرچه بیشـتر‬ ‫کیفیـت مراسـم عـزاداری در مـاه محرم و صفـر محور‬ ‫ایـن گردهمایـی بـود و هیئت هـای مذهبـی در ایـن‬ ‫جلسـه شـرایط خـود را مطـرح و نسـبت بـه هماهنگی‬ ‫ان بـا یکدیگـر اقـدام کردند‪ .‬محمدحسـینی تاکید کرد‪:‬‬ ‫برخـورداری از نظـم و هماهنگـی الزم در برگـزاری‬ ‫مراسـم عـزاداری امـام حسـین (ع) خواسـته مدیریـت‬ ‫منطقـه از هیئت هـای مذهبـی اسـت و در مقابـل نیـز‬ ‫شـهرداری در زمینه تامین ایمنی و جمع اوری پسماندها‬ ‫بـه هیئت هـای مذهبـی و شـهروندان خدمت رسـانی‬ ‫می کنـد‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫سرپرسـت دانشـگاه علوم پزشـکی کاشـان با اشـاره به‬ ‫تداوم افزایش شـمار مبتالیـان و تغییر وضعیت کرونایی‬ ‫ایـن منطقـه از زرد بـه نارنجـی در روزهـای اخیر گفت‪:‬‬ ‫تعـداد ازمایـش مثبـت ایـن ویـروس طـی ‪ 48‬سـاعته‬ ‫گذشـته در شهرسـتان های کاشـان و اران و بیـدگل بـا‬ ‫ثبـت ‪ ۱۱۷‬مـورد جدیـد بـه ‪ ۶۶‬هـزار و ‪ ۶۷۹‬نفر رسـید‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنا‪ ،‬کورش سـاکی گفت‪ :‬در دو شـبانه روز‬ ‫گذشـته ‪ ۱۰‬بیمـار جدیـد حـاد تنفسـی بـا سـن ‪ ۱۹‬تـا‬ ‫‪ ۸۹‬سـال در منطقـه کاشـان بسـتری شـدند کـه از این‬ ‫تعـداد هشـت بیمـار در مرکزهـای درمانی کاشـان و ‪۲‬‬ ‫نفـر در اران و بیـدگل تحـت مراقبـت و درمـان قـرار‬ ‫گرفتنـد‪ .‬او بـا بیـان اینکه اکنـون ‪ ۴۲‬بیمار حاد تنفسـی‬ ‫در مرکزهـای درمانـی کاشـان و پنـج بیمـار نیـز در‬ ‫بیمارسـتان های اران و بیـدگل بسـتری هسـتند‪ ،‬اظهار‬ ‫داشـت‪ :‬هفـت بیمـار هم در بخـش مراقبت هـای ویژه‬ ‫مرکـز درمانـی این منطقه بسـتری هسـتند‪ .‬سرپرسـت‬ ‫دانشـگاه علـوم پزشـکی کاشـان بـا اشـاره بـه مراجعه‬ ‫‪ ۴۰۴‬نفـر بـه کلینیک هـای حاد تنفسـی دانشـگاه علوم‬ ‫پزشـکی کاشـان در ‪ ۲۴‬سـاعت گذشـته‪ ،‬اضافه کرد‪۶ :‬‬ ‫هـزار و ‪ ۹۶۶‬نفـر نیـز شـمار پذیـرش بسـتری موقـت‬ ‫در مرکزهـای ریفرال (زیرمجموعه) دانشـگاه اسـت‪ .‬به‬ ‫گفتـه او‪ ۳۹۳ ،‬هـزار و ‪ ۸۳۹‬نفـر از اغـاز شـیوع کرونـا‬ ‫(اسـفند ‪ )۹۸‬تاکنـون بـه مرکزهای بسـتری و سـرپایی‬ ‫تشـخیصی و درمانـی ‪ ۲‬شهرسـتان کاشـان و اران و‬ ‫بیـدگل مراجعـه کرده انـد و ‪ ۲۰‬هـزار و ‪ ۷۹۲‬بیمـار حاد‬ ‫تنفسـی نیز از بیمارسـتان های شهرسـتان های کاشـان‬ ‫و اران و بیـدگل مرخـص شـده اند‪ .‬وضعیـت کرونایـی‬ ‫کاشـان در برهـه کنونـی نارنجـی و اران و بیـدگل زرد‬ ‫است‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۴۱۳‬کیلوگرم تریاک‬ ‫در نائین‬ ‫گـروه اسـتان‪ :‬بـه گفتـه فرمانـده انتظامـی اسـتان‬ ‫اصفهـان مامـوران انتظامـی مسـتقر در یکـی از‬ ‫ورودی هـای شهرسـتان نائیـن موفـق بـه کشـف ‪۴۱۳‬‬ ‫کیلوگـرم تریـاک از یـک دسـتگاه کامیونـت عبـوری‬ ‫شـدند‪.‬‬ ‫سـردار محمدرضـا میرحیـدری گفـت‪ :‬ماموران مسـتقر‬ ‫در یکـی از ورودی هـای شهرسـتان نائیـن حین کنترل‬ ‫خودروهـای عبـوری بـه یـک دسـتگاه کامیـون بنـز‬ ‫مشـکوک شـدند و ان را متوقـف کردنـد‪.‬‬ ‫او اضافـه کـرد‪ :‬در بازرسـی از این خـودرو ‪ ۴۱۳‬کیلوگرم‬ ‫تریـاک کـه در بار کامیونت جاسـازی شـده بود‪ ،‬کشـف‬ ‫شـد‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬در ایـن رابطـه یک نفر دسـتگیر و به‬ ‫مراجـع قضائی تحویل داده شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنا؛ هر سـال مقـدار زیادی مـواد مخدر و‬ ‫کاالهـای قاچـاق در جاده های شهرسـتان نائین واقع در‬ ‫شـرق اسـتان اصفهان کشـف و ضبـط می شـود‪ .‬روزانه‬ ‫افـزون بـر ‪ ۲۵‬هزار دسـتگاه خـودرو از جاده هـای نائین‬ ‫عبـور می کنند و گلوگاه شـهید شـرافت این شهرسـتان‬ ‫یکـی از ایسـتگاه های مهـم کشـف کاالی قاچـاق و‬ ‫مـواد مخدر در کشـور اسـت‪ .‬شهرسـتان نائیـن در ‪۱۴۰‬‬ ‫کیلومتری شـرق اصفهان قـرار دارد‪.‬‬ ‫دریافترتبهبین المللی‬ ‫توسط ‪ ۲‬نشریه دانشگاه‬ ‫کاشان‬ ‫مدیـر کتابخانه مرکزی‪ ،‬تامین منابع علمی و انتشـارات‬ ‫دانشـگاه کاشـان از کسـب رتبه بین المللی دو نشـریه و‬ ‫ارتقاء رتبه سـه نشـریه علمـی این دانشـگاه خبر داد‪.‬‬ ‫بـه گزارش ایسـنا‪ ،‬احمدی زاده با اشـاره به اینکه هر سـال‬ ‫بـه منظـور ارتقای کیفی نشـریات علمی و به اسـتناد ماده‬ ‫‪ ۱۰‬ایین نامـه نشـریات علمی کشـور‪ ،‬ارزیابـی و رتبه بندی‬ ‫نشـریات از سـوی مدیریت سیاسـت گذاری امور پژوهشی‬ ‫وزارت علـوم‪ ،‬تحقیقـات و فنـاوری انجام می گیـرد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در ارزیابـی نشـریات علمـی کشـور مربوط به سـال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫از میـان دوازده نشـریه علمـی فعـال دانشـگاه کاشـان‪،‬‬ ‫نشـریه ‪Iranian Journal of Mathematical‬‬ ‫‪ Chemistry‬بـه سـردبیری بهنـام بازیگـران و‬ ‫مدیرمسـئولی سـیدعلی رضا اشـرفی و نشـریه ‪Journal‬‬ ‫‪ of Nanostructures‬بـه سـردبیری مسـعود صلواتی‬ ‫و مدیرمسـئولی محمـد الماسـی کاشـی موفـق به کسـب‬ ‫رتبـه بین المللـی شـدند‪ .‬او بـا بیـان اینکـه این دو نشـریه‬ ‫سـال گذشـته رتبه الف را کسـب کرده بودند‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫کرد‪ :‬همچنین نشـریه محاسـبات نرم به سـردبیری سـید‬ ‫عبـاس طاهـر و مدیرمسـئولی سـید مرتضی بابامیـر حائز‬ ‫رتبـه ب شـد کـه سـال گذشـته رتبـه ج را کسـب کـرده‬ ‫بـود‪ .‬احمـدی زاده افـزود‪ :‬همچنیـن نشـریه هنرهـای‬ ‫صناعـی ایـران بـه سـردبیری امیرحسـین چیت سـازیان و‬ ‫مدیرمسـئولی عبـاس اکبری‪ ،‬برای نخسـتین بار با کسـب‬ ‫رتبه ب در فهرسـت نشـریات وزارت عتف قرار گرفته است‬ ‫و نشـریه حدیـث پژوهـی دانشـگاه کاشـان‪ ،‬به سـردبیری‬ ‫سـید رضا مودب و مدیرمسـئولی محسـن قاسـم پور‪ ،‬تنها‬ ‫نشـریه فارسـی زبان ایـن دانشـگاه اسـت که همچنـان با‬ ‫رتبـه الف بـه فعالیت خـود ادامـه می دهد‪ .‬مدیـر کتابخانه‬ ‫مرکـزی‪ ،‬تامین منابع علمی و انتشـارات دانشـگاه کاشـان‬ ‫برنامه هـای اینـده این حـوزه در راسـتای ارتقاء رتبه سـایر‬ ‫نشـریات دانشـگاه را استانداردسـازی نشـریات بـر اسـاس‬ ‫اخرین اسـتانداردها و دسـتورالعمل های بین المللی‪ ،‬ارزیابی‬ ‫کیفـی نشـریات‪ ،‬ثبـت نشـریات در پایگاه هـای علمـی و‬ ‫همچنین نمایه سـازی نشـریات در پایگاه هـای ‪DOAG‬‬ ‫و ‪ SCOPUS‬و ‪ WOS‬عنـوان کـرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫سرمقاله‬ ‫سالمندانفانوس‬ ‫کشتیزندگی‬ ‫خبر‬ ‫از کجا بدانیم «معتاد» فضای‬ ‫مجازی شده ایم؟‬ ‫رئیس انجمن روانشناسی اجتماعی ایران‪ ،‬اعتیاد‪ ،‬افسردگی‬ ‫و اضطراب را مهم ترین اثار عدم خود مراقبتی در فضای‬ ‫مجازی برای افراد عنوان کرد و گفت‪ :‬گفته می شود اگر‬ ‫افراد در هفته بیشتر از ‪ ۲۰‬ساعت در فضای مجازی حضور‬ ‫داشته باشند و یا در نبود فضای مجازی احساس اضطراب‬ ‫کنند‪ ،‬در واقع درگیر نوعی اعتیاد شده اند‪.‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫دکتر مجید صفاری نیا در کنفرانس علمی خودمراقبتی در‬ ‫بستر فضای مجازی که همزمان با روز جهانی خودمراقبتی‬ ‫برگزار شد‪ ،‬درباره خودمراقبتی روانی در فضای مجازی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مطالعه ای که حدود یک الی دو سال قبل در یکی از‬ ‫کشورهای خارجی انجام شد‪ ،‬نشان داد که افراد وقتی وارد‬ ‫رستوران می شوند علیرغم اینکه اعضای خانواده در کنار انها‬ ‫هستند اما تقریبا هر ‪ ۸‬دقیقه گوشی تلفن همراه خود را چک‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫این عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور‪ ،‬مشکالت عاطفی‪،‬‬ ‫مشکالت اجتماعی‪ ،‬مشکالت خانوادگی و والدینی و خشونت‬ ‫را از جمله مشکالت ناشی از درگیری باالی افراد با فضای‬ ‫مجازی دانست و درباره روند شیوع اختالالت روانی در افراد‬ ‫باالی ‪ ۱۵‬سال کشور‪ ،‬ادامه داد‪ :‬طبق اخرین پژوهش ها که‬ ‫در سال ‪ ۹۹‬پیرامون روند شیوع اختالالت روانی در افراد‬ ‫باالی ‪ ۱۵‬سال توسط دکتر نورباال و همکاران انجام شد‪،‬‬ ‫‪ ۲۹.۷‬درصد جمعیت مورد مطالعه در این پژوهش در سطح‬ ‫کشور درگیر مسائل روان شناختی بوده اند که اگر این امار‬ ‫را با امار جهانی مقایسه کنیم‪ ،‬به نظر می رسد مشکالت‬ ‫روان شناختی در مردم ما در قیاس با جهان قدری باالتر است‪.‬‬ ‫رئیس انجمن روانشناسی اجتماعی ایران‪ ،‬در بخش دیگر‬ ‫سخنان خود با تاکید بر اینکه باید در حوزه سواد سالمت روان‬ ‫اقدام به اموزش های الزم کرد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬پیشنهاد می شود در‬ ‫این راستا برای ارتقاء دانش و افزایش سواد سالمت روان‪،‬‬ ‫مهارت های زندگی به کودکان و نوجوانان‪ ،‬اگاه سازی و‬ ‫اطالع رسانی به همگان و ایجاد مراکز مشاوره حمایتی برای‬ ‫حمایت از اسیب دیدگان روان شناختی و تشکیل گروه های‬ ‫حمایتی مدنظر قرار گیرد‪ .‬او در پایان سخنان خود به اهمیت‬ ‫اموزش سواد رسانه به دانش اموزان پرداخت و افزود‪ :‬در‬ ‫حال حاضر با توجه به شرایطی که پاندمی کووید ‪ ۱۹‬ایجاد‬ ‫کرده است‪ ،‬داشتن لپ تاپ و گوشی همراه و‪ ...‬برای دانش‬ ‫اموزان مهم و اجتناب ناپذیر است‪ .‬با این حال باید سعی کنیم‬ ‫کامپیوتر و یا لپ تاپ کودک و نوجوان در معرض دید همه‬ ‫باشد‪ ،‬از نصب فیلترشکن بر روی ان خودداری کرد و در‬ ‫فضای مجازی گروه های خانوادگی تشکیل شود و نهایتا‬ ‫تنظیم هیجان و خودکنترلی را به دانش اموزان اموزش دهیم‪.‬‬ ‫حمایت نیکوکاران اصفهان‬ ‫از ‪ ۱۵۸۵‬فرزند یتیم و نیازمند‬ ‫گروه جامعه‪ :‬در عید سعید غدیر‪ ۵۲۵ ،‬نفر از خیران‬ ‫نیک اندیش به پیروی از سیره امام علی(ع) حمایت از هزار‬ ‫و ‪ ۵۸۵‬فرزند یتیم و نیازمند را برعهده گرفتند‪.‬حمیدرضا‬ ‫طاهری اظهار کرد‪ :‬در دهه امامت و والیت ‪ ۵۲۵‬نیکوکار‪،‬‬ ‫به جمع حامیان فرزندان ایتام و محسنین پیوستند‪.‬او با اشاره‬ ‫به مشارکت گروه های مردمی و همکاری مراکز نیکوکاری‬ ‫در دعوت از خیران برای حمایت از ایتام و نیازمندان در دهه‬ ‫والیت و امامت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با استقبال خوب مردم از طرح‬ ‫اکرام ایتام و محسنین در این روز بزرگ‪ ۵۲۵ ،‬نفر از خیران‪،‬‬ ‫حمایت از یک هزار و ‪ ۵۸۵‬فرزند یتیم و نیازمند تحت حمایت‬ ‫را برعهده گرفتند‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫تشدید برخورد با سارقان در اصفهان‬ ‫جانشـین فرمانـده انتظامـی اسـتان اصفهان از تشـدید‬ ‫طرح هـای ارتقـای احسـاس امنیـت اجتماعـی به ویـژه در‬ ‫حـوزه انـواع سـرقت ها در اسـتان خبـر داد‪.‬‬ ‫سـردار محمدرضـا هاشـمی فر بـه ایرنا‬ ‫گفـت‪ :‬در یـک مـاه اخیـر سـرقت های‬ ‫بسـیاری توسـط کاراگاهـان پلیـس‬ ‫اگاهـی اسـتان کشـف و بالغ بـر ‪۱۲‬‬ ‫سـارق دسـتگیر شـدند‪ .‬او اظهار داشت‪:‬‬ ‫ایـن سـرقت ها در منـازل‪ ،‬معابـر‪ ،‬خـودرو و لـوازم داخـل‬ ‫خودرو‪ ،‬کارت های بانکی‪ ،‬وسـایل سـاختمان های نیمه کاره‬ ‫و مـوارد متعـدد دیگری روی داده اسـت‪ .‬جانشـین فرمانده‬ ‫انتظامـی اسـتان اصفهـان بـا اشـاره بـه فصـل تابسـتان و‬ ‫تمایل به مسـافرت شـهروندان گفت‪ :‬گشـت های انتظامی‬ ‫در تمـام سـاعات شـبانه روز در مناطـق و محلات مختلف‬ ‫شـهرها اقـدام بـه گشـت زنـی می کننـد‪ .‬او بـا اشـاره بـه‬ ‫دسـتگیری باندهـای سـرقت از منـازل در اصفهـان و‬ ‫دیگـر شـهرهای اسـتان اصفهـان اظهـار داشـت‪ :‬توجه به‬ ‫توصیه هـای انتظامی به منظور پیشـگیری از سـرقت منزل‬ ‫بسـیار تاثیرگـذار اسـت و شـهروندان باید بـا رعایت نکات‬ ‫ایمنـی از سـوی پلیس در پیشـگیری از سـرقت منزل خود‬ ‫کمـک زیادی کرده و سـارقان را در رسـیدن به اهدافشـان‬ ‫نـاکام بگذارند‪.‬‬ ‫سـردار هاشـمی فـر همچنیـن در خصـوص دسـتگیری‬ ‫تعدادی از سـارقان معابر در اسـتان اصفهـان نیز گفت‪ :‬اکثر‬ ‫این افراد سـابقه دار هسـتند و ضروری اسـت که شهروندان‬ ‫هنـگام حضـور در معابـر و اماکـن عمومـی از خـارج کردن‬ ‫محتویـات جیب خود در میـان ازدحام جمعیت خـودداری و‬ ‫از وسـایل نقلیه عمومی و مطمئن مانند اتوبوس و تاکسـی‬ ‫اسـتفاده و از در معـرض دید قـرار دادن وجوه نقد‪ ،‬زیوراالت‬ ‫و اشـیای قیمتی خـود خودداری کنند‪ .‬او همچنین با اشـاره‬ ‫بـه کشـف برخـی سـرقت ها حیـن انجـام سـرقت از جمله‬ ‫خـودرو گفـت‪ :‬علاوه بـر اینکـه مامـوران پلیـس اگاهـی‬ ‫نسـبت بـه این موارد هوشـیار هسـتند شـهروندان هم باید‬ ‫از پـارک کردن خـودرو در جاهای خلـوت و محالت ناامن‬ ‫خبر‬ ‫جعل ویزای کانادا‬ ‫با کالهبرداری از ‪ 300‬نفر‬ ‫عکس‪:‬تسنیم‬ ‫ادامه از صفحه یک‪ :‬همچنین می توان در کنار ایجاد‬ ‫زیرساخت های موردنیاز سالمندان که به مسائلی همچون‬ ‫تامین هزینه های نگهداری‪ ،‬دارو و درمان‪ ،‬مسکن و مایحتاج‬ ‫و هزینه های زندگی است‪ ،‬از پتانسیل های بسیار باالی این‬ ‫قشر استفاده کرد‪ .‬این نگاه دیگر به سالمندان جامعه یک نگاه‬ ‫درمانده ندارد‪ .‬بلکه می توان او و توانایی هایش را عالج بسیاری‬ ‫از مشکالت زندگی شهری نیز دانست‪ .‬سالمندی که پس از‬ ‫طی فراز و نشیب های فراوان با کوله باری از تجربه و بعضا‬ ‫کسب مدارج عالی علم‪ ،‬هنر و علوم و فنون مختلف‪ ،‬اکنون به‬ ‫نیرویی با فکر پخته و گنجینه ای از ایده های ناب تبدیل شده‬ ‫که می تواند بدون دغدغه هرانچه را اندوخته در اختیار جوانان‬ ‫قرار دهد که این نیاز به برنامه ریزی دقیق توسط مسئوالن و‬ ‫مدیران و برنامه ریزان دستگاه های مختلف دارد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر می توان از پدیده بی نظیر دوستی و اصطالح‬ ‫«هماالن» یا «همساالن» بهره گرفت‪ .‬این‬ ‫اجتماعی ُ‬ ‫اصطالح وقتی به کار برده می شود که یک گروه دوستی‬ ‫مرکب از افرادی که دارای سن و پایگاه اجتماعی مشابهی‬ ‫هستند به وجود امده باشد و معموال در دوره نوجوانی وضوح و‬ ‫شیوع بیشتری دارد؛ اما در دوران سالمندی بارها رگه هایی از ان‬ ‫را مشاهده کرده ایم‪ .‬همچنان که همه ما به دیدن تجمع مردان‬ ‫سالخورده بازنشسته در پارک ها و بوستان ها اشناییم که دورهم‬ ‫جمع شده و ساعت هایی را با هم می گذرانند؛ بنابراین می توان‬ ‫از همین پتانسیل ها نخست برای کمک کردن سالمندان به‬ ‫سالمندان بهره گرفت و جامعه را از ان بهره مند کرد‪ .‬در ادامه‬ ‫نیز یک سالمند را به مثابه فردی دانست که هزینه های گزافی‬ ‫از بودجه یک کشور در طول عمرش صرف شده تا او به اینجا‬ ‫برسد پس نباید زمانش را تمام شده دانست و او را به دلیل‬ ‫از کارافتادگی‪ ،‬بیماری‪ ،‬ناتوانی جسمی و مواردی ازاین قبیل‬ ‫کامال ناکارامد و به مثابه یک کاالی تاریخ گذشته نگاه کرد‪.‬‬ ‫اتفاقا اکنون زمان ان رسیده تا از تمام بودجه هایی که صرف به‬ ‫ثمر رسیدن وجود و زندگی یک عضو جامعه شده تا به چنین‬ ‫شکوفایی برسد‪ ،‬به درستی استفاده کرد؛ شاید از نگاهی دیگر‪،‬‬ ‫سالمندان فانوس های کشتی زندگی باشند‪.‬‬ ‫دوشنبه | ‪ 03‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4405‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خـودداری و نسـبت بـه نصـب تجهیـزات ایمنـی بـر روی‬ ‫خـودروی پـارک شـده خـود همـت اقـدام کنند‪ .‬ایـن مقام‬ ‫انتظامـی همچنین به کشـف مواردی از سـرقت کارت های‬ ‫بانکـی در مـاه اخیر اشـاره کـرد گفـت‪ :‬شـهروندان باید در‬ ‫صـورت سـرقت کارت بانکـی نسـبت بـه مسـدود کـردن‬ ‫حسـاب خود اقـدام کنند‪.‬‬ ‫او همچنیـن در خصـوص سـرقت وسـایل سـاختمان های‬ ‫نیمـه کاره از شـهروندان خواسـت درصورتی کـه محوطـه‬ ‫سـاختمان و کارگاه ها فاقد روشـنایی کافی اسـت روشنایی‬ ‫الزم را تامیـن و بـرای کلیـه درهـا به ویـژه در ورودی‬ ‫از قفل هـای مطمئـن اسـتفاده کننـد‪ .‬جانشـین فرمانـده‬ ‫انتظامـی اسـتان اصفهـان با بیـان اینکه مقابلـه با مخالن‬ ‫نظـم و امنیـت عمومـی و افزایـش احسـاس امنیـت برای‬ ‫مـردم همـواره در دسـتور کار پلیس قـرار دارد گفت‪ :‬پلیس‬ ‫به هیچ عنـوان اجـازه نمی دهـد هیـچ فـردی ایـن ارامش و‬ ‫امنیـت را بـه خطـر بینـدازد و با هوشـیاری و اقتـدار با تمام‬ ‫کسـانی کـه بخواهنـد امنیت مـردم را به مخاطـره بیندازند‬ ‫برابـر قانـون رفتـار خواهـد کرد‪.‬‬ ‫او در ادامـه رعایـت نکردن نکات ایمنـی را مهم ترین عامل‬ ‫سوءاسـتفاده سـارقان عنوان کرد و گفت‪ :‬نقش شـهروندان‬ ‫در ایـن زمینـه و توجـه بـه هشـدارها و توصیه هـای پلیس‬ ‫نقش به سـزایی در پیشـگیری از وقوع سـرقت دارد‪ .‬سردار‬ ‫هاشـمی فر افـزود‪ :‬پیشـگیری و مقابلـه با سـرقت نیازمند‬ ‫عـزم جدی و جمعی تمامی سـازمان ها و نهادها و همچنین‬ ‫مسـئولیت پذیری مـردم بـا مراقبـت از امـوال و حـذف‬ ‫زمینه هـای وقـوع جـرم اسـت‪ .‬او در پایـان از شـهروندان‬ ‫خواسـت تـا ضمن توجه بـه توصیه ها و هشـدارهای پلیس‬ ‫در رابطـه با پیشـگیری از وقوع سـرقت‪ ،‬در صـورت اطالع‬ ‫از هرگونه موارد مشـکوک بالفاصله مراتـب را از طریق پل‬ ‫ارتباطـی ‪ ۱۱۰‬بـه پلیس اطلاع دهند‪.‬‬ ‫گلوی اصفهان در تیرماه هم‬ ‫صاف نشد‬ ‫بـر اسـاس نتایـج امـاری پایـش‬ ‫سـنجش کیفیـت هـوا کـه در سـایت‬ ‫اداره کل محیط زیسـت اصفهـان‬ ‫منتشـر می شـود‪ ،‬هـوای شـهر اصفهـان‬ ‫در تیرمـاه هـم مشـابه اردیبهشـت و‬ ‫خـرداد حتـی یـک روز هـم هـوای‬ ‫سارا اکبری‬ ‫پـاک نداشـته و دو روز بـرای عمـوم ناسـالم بـوده اسـت‪.‬‬ ‫بر اسـاس جمع بندی نتایج کیفیت هوای کالن شـهر اصفهان‬ ‫در ایسـتگاه های پایـش دائم‪ ،‬بر حسـب شـاخص کیفیت هوا‬ ‫(‪ )AQI‬در ‪ 31‬روز چهارمیـن مـاه سـال ‪ 2‬روز ناسـالم بـرای‬ ‫عمـوم‪ 17 ،‬روز ناسـالم بـرای گروه هـای حسـاس و ‪ 12‬روز‬ ‫سـالم بـوده اسـت‪ 13 .‬تیرمـاه بـا شـاخص ‪ 194‬الوده تریـن و‬ ‫‪ 23‬تیرمـاه بـا شـاخص ‪ 77‬سـالم ترین روز مـاه بـوده اسـت‪.‬‬ ‫در ایـن دوره زمانـی بزرگـراه خـرازی در روز ‪ 13‬اردیبهشـت‬ ‫بـا شـاخص ‪ 231‬الوده تریـن نقطه شـهر و میرزاطاهـر در روز‬ ‫‪ 28‬تیرماه با شـاخص ‪ 57‬سـالم ترین نقطه شـهر بوده اسـت‪.‬‬ ‫در تیرمـاه سـرانجام ایسـتگاه های غیـر فعال به مـدار نمایش‬ ‫اطالعـات وضعیـت الودگی هوا بازگشـتند‪.‬‬ ‫مقایسـه امار ماه گذشـته نشان می دهد کیفیت هوای اصفهان‬ ‫در خرداد ماه با ‪ 13‬روز ناسـالم برای گروه های حسـاس‪ 2 ،‬روز‬ ‫ناسـالم برای عموم و ‪ 16‬روز سـالم و نوسـان شـاخص بین دو‬ ‫عدد ‪ 72‬تا ‪ 159‬نسـبت به تیرماه شـرایط بهتری داشـته است‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت شـاخص کیفـی هـوا (‪ )A Q I‬معیاری اسـت‬ ‫کـه غلظـت ترکیبـات مختلـف االینده موجـود در هـوا نظیر‬ ‫منوکسـید کربن ‪ -‬دی اکسـید گوگرد ‪ -‬ترکیبات نیتـروژن دار‬ ‫‪ -‬اوزون و ذرات معلـق (ذرات کوچک تـر از ‪ ۱۰‬میکرومتـر‬ ‫و ذرات کوچک تـر از ‪ ۲.۵‬میکرومتـر) را کـه دارای حـدود‬ ‫مجـاز متفـاوت بـا واحدهـای مختلـف هسـتند را تبدیـل بـه‬ ‫یـک عـدد بـدون واحـد کـرده و وضعیـت الودگـی هـوا را در‬ ‫سـطوح مختلـف نمایش می دهـد‪ .‬در این سـنجش اعداد بین‬ ‫‪ 0‬تـا ‪ 50‬پـاک‪ 51 ،‬تـا ‪ 100‬سـالم‪ 100 ،‬تـا ‪ 150‬ناسـالم برای‬ ‫گروه هـای حسـاس‪ 151 ،‬تـا ‪ 200‬ناسـالم بـرای عمـوم‪ ،‬بین‬ ‫‪ 201‬تا ‪ 300‬بسـیار ناسـالم و باالتر از ‪ 301‬خطرناک شـناخته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تب کریمه کنگو در کمین است‬ ‫بنا به گفته معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان‬ ‫اصفهان مردم بیماری ویروســی تــب خونریزی دهنده‬ ‫کریمه کنگو را جــدی بگیرند و از هرگونه رفتار پرخطر‬ ‫خودداری کنند‪.‬‬ ‫علیرضا ادیبان با بیان اینکه طبق اخرین امار تاکنون‬ ‫چهار مورد ابتال به تب کریمه کنگو در منطقه فریدونشهر‬ ‫اســتان اصفهان داشــتیم‪ ،‬به مهر گفت‪ :‬بــا اقدامات‬ ‫مداخله ای و بهداشــتی که سازمان دامپزشکی در پیش‬ ‫گرفــت در حال حاضر گزارش جدیدی از این بیماری به‬ ‫دست ما نرسیده است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬بیماری تب کریمه کنگو تقریبا کنترل شده‬ ‫است‬ ‫او با بیان اینکه بیماری تب کریمه کنگو تقریبًا کنترل‬ ‫شده است‪ ،‬افزود‪ :‬ویروس در منطقه خاصی از استان مانند‬ ‫فریدونشــهر و روستای یا مراتع گاوخفت این شهرستان‬ ‫وجود دارد که با سم پاشی در منطقه علیه کنه امید است‬ ‫که مورد جدیدی نداشته باشیم‪ .‬معاون سالمت اداره کل‬ ‫دامپزشکی اســتان اصفهان خاطرنشان کرد‪ :‬تشخیص‬ ‫زود هنــگام بیماری ‪ CCHF‬یا تــب خونریزی دهنده‬ ‫کریمه کنگو توسط پزشک و اقدامات حمایتی‪ -‬درمانی‬ ‫می تواند جان افراد را نجات دهد ولی گاهی دیر تشخیص‬ ‫داده می شــود و اگر دیر تشخیص داده شود باعث مرگ‬ ‫انسان می شــود‪ .‬ادیبان با اشاره به اینکه هفته های اخیر‬ ‫یــک همکار دامپزشــک ما در اســتان کرمان به علت‬ ‫تشــخیص دیرهنگام این بیماری جان خود را از دست‬ ‫داد‪ ،‬ابراز داشــت‪ :‬بیماری تب کریمه کنگو بسیار جدی‬ ‫بوده و مردم باید بدانند این بیماری در کمین اســت‪ ،‬از‬ ‫این رو ضرورت دارد از رفتارهای پرخطری مانند ذبح دام‬ ‫و ُخرد کردن گوشــت دام در منزل بدون رعایت اصول‬ ‫بهداشــتی جدا بپرهیزند‪ .‬به گفته او این ویروس ممکن‬ ‫اســت در بدن دام وجود داشته باشد و هیچ گونه عالئمی‬ ‫نشــان ندهد و از طریق ترشحات دام مانند خون‪ ،‬باعث‬ ‫ابتال و درگیری انسان با این بیماری شود‪ .‬معاون سالمت‬ ‫اداره کل دامپزشکی استان اصفهان ادامه داد‪ :‬مردم باید‬ ‫گوشــت را از قصابی ها و مغازه هایی خریداری کنند که‬ ‫گوشــت ُمهر و لیبل دامپزشــکی دارد زیرا دامی که به‬ ‫کشتارگاه می رود از پیش سرد عبور می کند و ‪ ۲۴‬ساعت‬ ‫در دمای یک تا چهار درجه سانتی گراد نگهداری می شود‬ ‫که باعث فعل وانفعاالتی در الشــه و به اصطالح جمود‬ ‫نعشی و اسیدی شــدن الشه می شود و طی این فرایند‬ ‫خیلی از عوامل بیماری زا مانند تب کریمه از بین می رود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬دامداران کنه ها را با دست له نکنند‬ ‫ادیبــان افــزود‪ ۹۹ :‬درصد الشــه های دامی که از‬ ‫کشــتارگاه می گذرند‪ ،‬فرایند پیش سرد را طی کردند و‬ ‫مــردم می توانند با خیال راحــت خرید و مصرف کنند و‬ ‫اگر گوشتی تهیه کردند که غیرمجاز و در محلی به غیر‬ ‫از کشــتارگاه ها ذبح شده الزم است عالوه بر استفاده از‬ ‫دستکش و ماسک‪ ۲۴ ،‬ساعت در دمای یخچال سرد شود‬ ‫و پس از ان اقدام به خرد کردن گوشــت کنند‪ .‬او توصیه‬ ‫کرد‪ :‬دامداران یا افرادی کــه در مراتع چادر می زنند‪ ،‬در‬ ‫صورت مشاهده کنه ها روی بدن دام یا … این حشره را‬ ‫با دست له نکنند زیرا ممکن است کنه ناقل ویروس باشد‬ ‫و با له کردن ان‪ ،‬فرد درگیر بیماری شــود‪ .‬بیماری تب‬ ‫خونریزی دهنده کریمه کنگو از طریق ذبح غیربهداشتی‬ ‫دام الوده به انسان منتقل می شود‪ .‬بیماری تب خونریزی‬ ‫دهنــده کریمــه کنگــو (‪CCHF= Crimean -‬‬ ‫یک شرکت خدمات مسافرتی با ادعای داشتن مجوز‬ ‫رسمی در زمینه مهاجرت‪ ،‬با عنوان ایجاد موقعیت کاری‬ ‫در کانادا با دریافت مبالغی به دالر از حدود ‪ ۳۰۰‬نفر‪ ،‬به‬ ‫جعل مدارک مهاجرتی و ویزا اقدام کرده است‪ .‬به گفته‬ ‫شاکیان این پرونده‪ ،‬صاحب این شرکت درحال حاضر‬ ‫متواری شده است‪.‬‬ ‫جمعی از شاکیان این پرونده که در دستگاه قضایی به‬ ‫جریان افتاده است‪ ،‬با ارسال مدارک‪ ،‬اسناد و احکام حقوقی‬ ‫به ایسنا اعالم کردند‪« :‬یک شرکت خدمات مسافرتی با‬ ‫نشانی پستی مشخص و دارای مجوز از وزارت میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی با عنوان ایجاد‬ ‫موقعیت کاری (جاب افر) برای مشتریان کشورهایی‬ ‫چون کانادا به جعل اسناد و مدارک مهاجرتی اقدام کرده‬ ‫است‪».‬بیش از ‪ ۳۰۰‬نفر تاکنون شاکی این پرونده هستند‬ ‫که در نامه ای خطاب به رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات‬ ‫مسافرتی ایران که نسخه ای از ان را نیز در اختیار ایسنا قرار‬ ‫دادند‪ ،‬خواسته اند‪ :‬برای جلوگیری از تکرار سوءاستفاده از‬ ‫مردم و از دست رفتن اموال سایر افراد‪ ،‬با پیگیری سریع تر‬ ‫این پرونده‪ ،‬مجوز این شرکت را لغو و به مردم اطالع رسانی‬ ‫کند‪.‬بنا بر اظهارات شاکیان این پروند که روز شنبه اول‬ ‫مردادماه ‪ ۱۴۰۱‬نیز در دادسرای عمومی و انقالب تهران‬ ‫شعبه ونک تجمع کرده بودند‪« ،‬این شرکت با توجه به‬ ‫این که اعالم کرده دارای مجوز رسمی و پروانه فعالیت از‬ ‫مراجع ذی صالح کشوری در زمینه مهاجرت است‪ ،‬وجوه‬ ‫ارزی را با دالر طی یک قرارداد دریافت کرده و نزدیک‬ ‫به سه سال است افراد را با این عناوین فریب داده و در‬ ‫نهایت مشخص شد که مدارک ارایه شده برای مهاجرت‬ ‫به کشور کانادا (‪ )LIMA‬جعلی بوده و شرکت مذکور‬ ‫مجوز فعالیت امور مهاجرت نداشته است و به دروغ خود‬ ‫را دارای اختیارات واهی فراوان و نمایندگی شرکت های‬ ‫خارجی در ایران معرفی کرده است‪ .‬همچنین برای گمراه‬ ‫کردن مردم با عنوان ارتباط با وزارت نفت و دیگر نهادهای‬ ‫اطالعاتی‪ ،‬به جعل عناوین تقلبی اقدام کرده است‪ .‬در حال‬ ‫حاضر متوجه شدیم دفتر این شرکت در تهران بسته و‬ ‫فرد مورد نظر متواری شده است‪».‬به گفته برخی شاکیان‬ ‫این پرونده‪ ،‬شرکت مذکور برای ویزای کار مبلغی از ‪۸۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۴‬هزار دالر از هر نفر دریافت کرده است‪.‬بعضی از‬ ‫درخواست کنندگان این ویزا پس از وقفه طوالنی و‬ ‫تاخیر در به سرانجام رسیدن درخواست ها‪ ،‬با پیگیری از‬ ‫اداره های کار و مهاجرت کانادا متوجه جعلی بودن مدارک‬ ‫و ریجکت شدن درخواست شان شده اند‪ .‬به گفته یکی از‬ ‫شاکیان که از اردیبهشت ماه ‪ ۱۴۰۱‬به همراه جمع دیگری‬ ‫از مال باختگان‪ ،‬پیگیری حقوقی این پرونده را با موضوع‬ ‫«کالهبرداری‪ ،‬جعل عنوان‪ ،‬تحصیل مال نامشروع» اغاز‬ ‫کرده‪ ،‬حکم جلب و ممنوع الخروجی مدیرعامل این شرکت‬ ‫صادر شده است‪ ،‬اما فرد مذکور متواری شده‪ .‬از طرفی‪،‬‬ ‫تعداد شاکیان این پرونده درحال افزایش است‪.‬فروش ویزا‬ ‫اگرچه از سال ‪ ۱۳۸۰‬در شمار فعالیت های اژانس های‬ ‫گردشگری امده است‪ ،‬اما از سال ‪ ۱۳۹۸‬در بخشنامه ای‬ ‫به دفاتر خدمات مسافرتی ابالغ شد تبلیغ و فروش «ویزای‬ ‫تضمینی» ممنوع است‪ .‬مسووالن گردشگری پیش تر گفته‬ ‫بودند از ان جا که «تعهد ویزای تضمینی» کشورها از جمله‬ ‫کانادا‪ ،‬استرالیا و حوزه شنگن‪« ،‬غیرقانونی» بوده‪ ،‬این امر‬ ‫صرفًا با هدف سوء استفاده مالی توسط برخی افراد سودجو‬ ‫صورت می گیرد‪ .‬با وجود این تذکر‪ ،‬اما ویزافروشی و‬ ‫تبلیغات مهاجرتی بدون کنترل و نظارت رواج دارد و معموال‬ ‫تا شکایتی مطرح نشود‪ ،‬نظارت قبلی صورت نمی گیرد‪.‬‬ ‫پیش بینی بارش های اخر هفته‬ ‫در اصفهان‬ ‫‪ )Congo Hemorrhagic Fever‬یــک عفونت‬ ‫ویروسی و به شدت واگیردار است و یکی از بیماری های‬ ‫مشترک بین انسان و حیوان است که عمدتان توسط کنه‬ ‫منتقل می شــود‪ .‬این بیماری از طریق تماس با حیوان‬ ‫الوده و در هنگام ذبح حیوان و تماس با امعاء و احشــاء‬ ‫الــوده ان و در صورت عدم رعایت نکات بهداشــتی به‬ ‫انسان منتقل می شود‪ .‬با توجه به اینکه در بیشتر کشورها‬ ‫بخصوص کشــورهای همســایه ایران ازجمله عراق‪،‬‬ ‫امارات‪ ،‬عمان‪ ،‬پاکســتان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬افغانستان‪ ،‬قزاقستان‪،‬‬ ‫ازبکستان‪ ،‬عربستان سعودی ویروس این بیماری وجود‬ ‫دارد و از سوی دیگر قاچاق دام از کشورهای همسایه به‬ ‫داخل کشور صورت می گیرد بنابراین همیشه خطر انتقال‬ ‫و بروز این بیماری وجود دارد‪.‬‬ ‫این بیماری یک تا ســه روز و حداکثر ‪ ۹‬روز پس از‬ ‫گزش کنه و یا پنج تا ‪ ۶‬روز پس از تماس با بافت یا خون‬ ‫حیوان الوده با عالئمی به صورت ناگهانی با سردرد شدید‪،‬‬ ‫تب‪ ،‬لــرز‪ ،‬درد عضالنی به ویژه در ناحیه پشــت و پاها‪،‬‬ ‫گیجی‪ ،‬درد و ســفتی ناحیه گردن‪ ،‬درد و قرمزی چشم‬ ‫و ترس از نور دیده می شــود‪ .‬ممکن است حالت تهوع‪،‬‬ ‫استفراغ یا گلودرد و گاه اسهال و درد منتشر شکمی نیز‬ ‫وجود باشد‪ .‬تورم و قرمزی صورت‪ ،‬گردن و قفسه سینه‪،‬‬ ‫پرخونی خفیف حلق و ناحیه دهان شایع است‪.‬‬ ‫ســه تا پنج روز پس از شــروع بیمــاری‪ ،‬خونریزی‬ ‫مخاط ها و لکه های خون مردگی به ویژه در قسمت باالی‬ ‫بدن و در طول خط زیر بغلی و زیر پســتان خانم ها دیده‬ ‫می شود‪ .‬به دنبال خونریزی زیرپوستی‪ ،‬ممکن است خون‬ ‫در مدفوع‪ ،‬ادرار و خونریزی از دهان‪ ،‬ملتحمه‪ ،‬گوش ها‪،‬‬ ‫رحم و حتی خلط خونی دیده شود‪ .‬گاه خونریزی از بینی‪،‬‬ ‫اســتفراغ خونی‪ ،‬خونریزی از دســتگاه گوارش و رحم‬ ‫ان قدر شــدید اســت که بیمار نیاز به تزریق خون دارد‪.‬‬ ‫در این بیمــاری ‪ ۳۰‬درصد احتمال مرگ ومیر وجود دارد‬ ‫اما قابل پیشگیری و درمان است و در صورت تشخیص‬ ‫ســریع و به موقع و شــروع درمان از شــدت بیماری و‬ ‫کشندگی ان کم می شــود‪ .‬نکته قابل توجه و مهم این‬ ‫اســت که دام های الوده به ویروس این بیماری ممکن‬ ‫است فاقد عالئم می باشند‪.‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت سهامی خاص شایان پود اصفهان به شناسه ملی ‪ 10260392927‬و به شماره‬ ‫ثبت ‪18386‬‬ ‫به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ‪ 1401/04/15‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد طاهره جوهری به شماره ملی ‪ 1281795895‬به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وشکوفه نصیری به شماره ملی‬ ‫‪ 1282386999‬به سمت عضو اصلی هیئت مدیره وسیدحسن گلشایان به شماره ملی ‪ 1288686838‬به سمت رئیس هیئت مدیره و سهیال گلشایان به شماره ملی ‪ 1292487844‬به سمت عضو اصلی‬ ‫هیئت مدیره و سیدمهدی گلشایان به شماره ملی ‪ 2297501404‬به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدندکلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء دو نفر از سه نفر (رئیس ‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫و مدیر عامل) با مهر شرکت معتبر است ‪ .‬مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان (‪)1355112‬‬ ‫کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان‬ ‫اصفهان اعالم کرد‪ :‬روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته‬ ‫شاهد افزایش ابر و بارش باران به ویژه در نیمه جنوبی‬ ‫استان هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬حجت اهلل علی عسگریان با اشاره‬ ‫به اینکه نقشه های هواشناسی بیانگر جوی پایدار بر روی‬ ‫استان طی چند روز اینده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر این اساس‬ ‫وضعیت جوی در بیشتر مناطق استان به صورت صاف تا‬ ‫کمی ابری‪ ،‬در ساعات بعد از ظهر گاهی وزش باد نسبتًا‬ ‫شدید پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬امروز دوشنبه و فردا سه شنبه در ساعات‬ ‫بعدازظهر شاهد وزش باد شدید و همراه با گردوخاک‬ ‫خواهیم بود که به ویژه در مناطق شرقی منجر به کاهش‬ ‫دید خواهد شد‪.‬‬ ‫کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان افزود‪:‬‬ ‫در روزهای پایانی هفته با افزایش ابر و وزش باد شدید‬ ‫شاهد رگبار و رعدوبرق پراکنده به ویژه در نیمه جنوبی‬ ‫استان خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هوای اصفهان این هفته گرم تر از‬ ‫هفته قبلی است‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش دما از امروز ماندگاری‬ ‫دارد‪ ،‬اما روزهای پنجشنبه و جمعه دمای هوا کاهش پیدا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان با بیان‬ ‫اینکه از روز سه شنبه شاهد افزایش ابر و بارش در استان‬ ‫به ویژه در نیمه جنوبی استان هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬ابرناکی برای‬ ‫روزهای پنجشنبه و جمعه بیشتر است‪ .‬این وضعیت در همه‬ ‫نقاط استان پیش بینی می شود ولی در نیمه جنوبی خیلی‬ ‫بیشتر است‪ .‬نقشه های هواشناسی برای شهر اصفهان‬ ‫هم بارش را نشان می دهد‪ ،‬اما هرچقدر نزدیک تر شویم‬ ‫پیش بینی دقیق تر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در مورد کیفیت هوای استان نیز گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به وزش باد و گرد خاک در روزهای یکشنبه تا سه شنبه‬ ‫هشدار هواشناسی برای نیمه شرقی و حتی مناطق مرکزی‬ ‫استان صادر شده است‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫گیشه‬ ‫اکران فیلم های کمدی‬ ‫در سینماهای سراسر کشور‬ ‫متوقفمی شود‬ ‫اکران فیلم های کمدی همزمان با دهه اول ماه محرم در‬ ‫سینماهایسراسرکشورمتوقفمی شود‪.‬‬ ‫با تصمیم سازمان سینمایی و اعمال در سامانه سمفا‪ ،‬اکران‬ ‫فیلم های کمدی همزمان با اغاز ماه محرم در سینماهای کشور‬ ‫متوقف می شود‪ .‬بر این اساس اکران چهار فیلم «سگ بند» به‬ ‫کارگردانی مهران احمدی‪« ،‬انفرادی» به کارگردانی مســعود‬ ‫اطیابــی‪« ،‬نقر هداغ» به کارگردانی محســن اقاخان و «چند‬ ‫می گیری گریه کنی‪ »۲‬به کارگردانی علی توکل نیا از روز شنبه‬ ‫‪ ۸‬مرداد تا پایان روز چهارشنبه‪ ۱۹‬مردادماه در تمامی سینماهای‬ ‫کشور متوقف خواهد شــد‪ .‬اکران دیگر فیلم های روی پرده‬ ‫همچنانادامهخواهدداشتووضعیتفعالیتسینماهاهمزمان‬ ‫با روزهای تعطیل رسمی‪ ،‬متعاقبًا اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫سخنگوی شــورای صنفی نمایش پیش ازاین در گفتگو‬ ‫با خبرنگار مهر تاکید کرده بود که براساس تجربه سال های‬ ‫گذشته‪ ،‬این شورا هیچ فیلمی را برای اکران ویژه در ماه محرم‬ ‫انتخابنخواهدکرد‪.‬‬ ‫‪ ۲‬فیلم جدید «انتقام جویان»‬ ‫ساختهمی شود‬ ‫استودیو مارول کمپانی دیزنی از ساخت دو قسمت‬ ‫جدید از سری فیلم های «انتقام جویان» برای اکران در‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۵‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش رویترز‪« ،‬کوین فایگی» رئیس اســتودیو‬ ‫مــارول در جریــان کنفرانس ســاالنه کامیک‪-‬کان‬ ‫اعــام کرد دو فیلم «انتقام جویان‪ :‬سلســله کانگ» و‬ ‫«انتقام جویــان‪ :‬جنگ های مخفی» فاز شــش دنیای‬ ‫سینمایی بسیار موفق مارول را به پایان خواهند رساند‪.‬‬ ‫اعالم این خبر تشویق شدید جمعیت بیش از شش‬ ‫هزار نفری در سالن کنفرانس کامیک‪-‬کان در سن دیگو‬ ‫امریکا را به دنبال داشت‪ ،‬هرچند که جزئیات کمی درباره‬ ‫این دو فیلم ارائه شــد‪« .‬انتقام جویــان‪ :‬اخر بازی» که‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۱۹‬اکران شد‪ ،‬دومین فیلم پرفروش تاریخ‬ ‫ســینما نام گرفت و محصوالت دنیای سینمایی مارول‬ ‫تاکنون بیش از ‪ ۲۵‬میلیارد دالر در گیشه جهانی فروش‬ ‫داشــته اند‪ .‬رئیس اســتودیو مارول همچنین از برنامه‬ ‫برای ســاخت یک سریال تلویزیونی ‪ ۱۸‬قسمتی به نام‬ ‫«دردویل‪ :‬تولد دوباره» بــرای عرضه در بهار ‪ ۲۰۲۴‬از‬ ‫دیزنی پالس و یک فیلم با عنوان «صاعقه» برای اکران‬ ‫در جوالی ‪ ۲۰۲۴‬خبر داد‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫تئاتر کوری به کارگردانی بهزاد سیفی تا شش مردادماه در تاالر هنر روی صحنه است‬ ‫سینمای ایران‬ ‫اقتباسی تازه از رمان کوری در تاالر هنر اصفهان‬ ‫رمان «کوری» نوشته ژوزه ساراماگو یکی‬ ‫از پرطرفدارترین رمان ها برای اقتباس در‬ ‫تئاتر است‪ .‬این شبها در تاالر هنر اصفهان‬ ‫اقتباسی تازه به کارگردانی بهزاد سیفی از‬ ‫رمان «کوری» روی صحنه اســت که‬ ‫راضیهچنگیزنائین تا ششــم مردادماه میزبان عالقه مندان‬ ‫به تئاتر خواهد بود‪ .‬این تئاتر پنجمین اثر بهزاد ســیفی در‬ ‫مقام کارگردانی اســت‪ .‬در نمایش «کوری» به کارگردانی‬ ‫بهزاد سیفی ســتاره تبریز زاد‪ ،‬متین برخوردار‪ ،‬امیرحسین‬ ‫خامسی پور‪ ،‬شــیما مشکل گشا‪ ،‬امیرحســین صانعی پور‪،‬‬ ‫نیوشــا جندقیان‪ ،‬امیرمحمد بصیــری‪ ،‬علی رضا عابدی‪،‬‬ ‫سحر ســلیمانی‪ ،‬مانا جاوید و عرفان نجفی به ایفای نقش‬ ‫می پردازند‪ .‬این نمایش از نوزدهم تیرماه تا ششم مردادماه‬ ‫‪ ١۴٠١‬به مدت ‪ ١٩‬شب در سالن تماشای تاالر هنر اصفهان‬ ‫در میدان الله‪ ،‬از ساعت ‪ ،١٩‬هر شب میزبان عالقه مندان‬ ‫است و بلیت این اجرا در سایت تیوال به فروش می رسد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬شباهت ویروس کرونا و کوری‬ ‫بهزاد ســیفی کارگــردان تئاتر «کــوری» که پیش‬ ‫کارگردانی تئاترهای «کمدی ارتفاعات»‪« ،‬شرلوک هلمز»‪،‬‬ ‫«این اب اشامیدنی نیست» و «جوخه حکم» را در کارنامه‬ ‫کاری ‪ 15‬ساله خود دارد درباره دلیل انتخاب رمان «کوری»‬ ‫برای اقتبــاس را شــباهت های دوران کرونا و همه گیری‬ ‫ویروس کــوری در این رمان عنــوان می کند و می گوید‪:‬‬ ‫هفت ســال پیش این رمان دغدغه ام شد و تصمیم گرفتم‬ ‫ان را روی صحنه ببرم‪ .‬ان زمان نمایش نامه ای از این رمان‬ ‫نوشتم و نشد که اجرا شود هرچند به صورت نمایش خوانی‬ ‫اجراهایی داشتیم اما طی این دو سال با همه گیری ویروس‬ ‫کرونا این نکته به ذهنم رسید که شاید چون ما همه گیری‬ ‫یک ویروس را مانند رمــان «کوری» تجربه کردیم برای‬ ‫مخاطبان تماشای تئاتر این اثر جذابیت داشته باشد و بهتر‬ ‫بتواند با این تئاتر ارتباط برقرار کند‪ .‬ســال گذشته با تئاتر‬ ‫«کوری» در جشنواره ای در دانشگاه اصفهان شرکت کردیم‬ ‫و جوایزی گرفتیم و امســال تصمیم گرفتیم با بازگشایی‬ ‫مجدد سالن های تئاتر این نمایش را روی صحنه ببریم‪.‬‬ ‫ایــن کارگردان درباره فرم تئاتر «کوری» می گوید‪ :‬من‬ ‫سعی کردم فرم جدیدی از تئاتر را در این اثر ارائه دهم و این‬ ‫نمایش فرم محور و دیالوگ محور است‪.‬‬ ‫سیفی درباره تفاوت تئاتر «کوری» با سایر نمایش هایی‬ ‫که از این رمان اقتباس شــده نیز می گویــد‪ :‬تحقیقاتی را‬ ‫درباره تئاترهایی که براســاس رمان کوری ساخته شده بود‬ ‫انجــام داده بودم‪ .‬عموما اقتباس از رمان به خصوص رمانی‬ ‫اگهی مفاد اراء صادره توسط هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک شهرستان مبارکه‬ ‫‪ -1-1333‬نظر به اینکه طبق اراء صادره توسط هیات فوق الذکر تصرفات مفروزی یا مشاعی افراد‬ ‫مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمی مشاعی یا قباله انتقال عادی مورد تایید قرار گرفته است‬ ‫لذا طبق ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ‪ ،‬مفاد اراء‬ ‫صادره در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در دو روزنامه اصفهان امروز و زاینده رود چاپ و منتشر می گردد‬ ‫تا چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت به اراء مذکور معترض باشند از تاریخ انتشار نوبت اول اگهی‬ ‫روزنامه ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪.‬‬ ‫معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی‬ ‫محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد‪ .‬در اینصورت اقدامات ثبت‬ ‫موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود ‪.‬و چنانچه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا‬ ‫معترض ‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند‪ ،‬اداره ثبت محل مبادرت به‬ ‫صدور سند مالکیت بنام متصرف می نماید‪ .‬لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به‬ ‫دادگاه نخواهد بود ‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪140160302009001071‬مورخ ‪ 1401/04/15‬اقای علیرضا طاوسی قهنویه فرزند‬ ‫عباس در ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت ‪158/18‬متر مربع مجزی شده از پالک‪-11‬‬ ‫اصلی واقع در بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی بهادرخان نهچیری بموجب سند‬ ‫شماره ‪ 16241‬مورخ ‪ 1337/11/11‬دفتر ‪ - 62‬اصفهان‬ ‫‪ -2‬رای شماره ‪140160302009001059‬مورخ ‪ 1401/04/15‬اقای ناصر صادق پور مبارکه فرزند‬ ‫مهدی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪231/01‬متر مربع مجزی شده از پالک یک‪ -‬اصلی‬ ‫واقع در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی فیض اله اقاجانیان مبارکه بموجب سند‬ ‫شماره ‪6079‬مورخ ‪ 1342/06/13‬دفتر ‪ –86‬اصفهان‬ ‫‪ -3‬رای شماره ‪140160302009001064‬مورخ ‪ 1401/04/15‬خانم راضیه النبی فرزند کیومرث‬ ‫در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 179/41‬متر مربع مجزی شده از پالک‬ ‫‪ - 31‬اصلی واقع در بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی اشرف یاوری ( سهم‬ ‫االرث از محمد حسین یاوری )‬ ‫‪ -4‬رای شماره ‪140160302009001063‬مورخ ‪ 1401/04/15‬اقای سهراب هادیان فرزند‬ ‫محمدعلی در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت‪179/41‬متر مربع مجزی شده‬ ‫از پالک ‪ - 31‬اصلی واقع در بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی اشرف یاوری (‬ ‫سهم االرث از محمد حسین یاوری )‬ ‫‪ -5‬رای شماره ‪140160302009001062‬مورخ ‪ 1401/04/15‬اقای محمدعلی هادیان فرزند‬ ‫اسفندیار در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت‪250/717‬متر مربع مجزی شده‬ ‫از پالک ‪ - 31‬اصلی واقع در بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی اشرف یاوری (‬ ‫سهم االرث از محمد حسین یاوری )‬ ‫‪ -6‬رای شماره ‪140160302009001061‬مورخ ‪ 1401/04/15‬خانم معصومه مرادیان طالخونچه‬ ‫فرزند مانده علی در دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت‪250/717‬متر مربع مجزی‬ ‫شده از پالک ‪ - 31‬اصلی واقع در بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی اشرف‬ ‫یاوری ( سهم االرث از محمد حسین یاوری )‬ ‫‪ -7‬رای شماره ‪140160302009001066‬مورخ ‪ 1401/04/15‬اقای سید رسول موسوی مبارکه ء‬ ‫فرزند سید احمد در ششدانگ یک باب دامداری به مساحت‪1469/13‬متر مربع مجزی شده از پالک‬ ‫یک‪ -‬اصلی واقع در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رضا اقاجانی بموجب سند‬ ‫شماره ‪ 52440‬مورخ ‪ 1351/11/04‬دفتر ‪ - 29‬اصفهان‬ ‫‪ -8‬رای شماره ‪140160302009001076‬مورخ ‪ 1401/04/15‬خانم فاطمه خسروی اسماعیل‬ ‫ترخانی فرزند محمود در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت‪198/05‬متر‬ ‫مربع مجزی شده از پالک ‪ - 17‬اصلی واقع در بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی‬ ‫عبدالخالق باروتی بموجب سند شماره ‪ 1765‬مورخ ‪ 1338/12/02‬دفتر ‪ -4‬شهرضا‬ ‫‪ -9‬رای شماره ‪140160302009001075‬مورخ ‪ 1401/04/15‬اقای علی اکبری کوشکچه فرزند‬ ‫محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت‪198/05‬متر مربع مجزی‬ ‫شده از پالک ‪ - 17‬اصلی واقع در بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی عبدالخالق‬ ‫باروتی بموجب سند شماره ‪ 1765‬مورخ ‪ 1338/12/02‬دفتر ‪ -4‬شهرضا‬ ‫‪ -10‬رای شماره ‪140160302009001057‬مورخ ‪ 1401/04/15‬خانم فرحناز موسوی مبارکه فرزند‬ ‫سید کمال در ششدانگ یک باب خانه به مساحت‪165/79‬متر مربع مجزی شده از پالک یک ‪ -‬اصلی‬ ‫واقع در بخش ‪9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رجبعلی ایرانپور بموجب سند شماره‬ ‫به شــهرت کوری کار سختی اســت اما من سعی کردم‬ ‫ظرافت های این رمان را در نمایش به تصویر بکشم هرچند‬ ‫باتوجه بــه کاراکترهای موجود در رمــان محدودیت های‬ ‫بسیاری داشتیم اما سعی کردیم تا جایی که ممکن است به‬ ‫رمان وفادار باشیم‪ .‬سعی مان بر این بود با استفاده از میزانسن‬ ‫های مینیمالیستی‪ ،‬فرم محور و نور تئاتر را اجرا کنیم‪.‬‬ ‫‪«ÁÁ‬کوری» سعی دارد فاصله مخاطب و تئاتر را‬ ‫کم کند‬ ‫بهزاد ســیفی وضعیت این روزهای تئاتر را ســخت و‬ ‫نیازمند نگاه ویژه مخاطبان عنوان می کند و می گوید‪ :‬کرونا‬ ‫خیلــی چیزها را تغییر داد و اکنون تئاتر متاســفانه اولویت‬ ‫اکثریت جامعه نیست‪ .‬قبل از کرونا اوضاع کمی بهتر شده‬ ‫بود و تئاتر کم وبیش مخاطبانش را پیداکرده بود اما تعطیلی‬ ‫ســالن های نمایش در روزهای کرونایی سبب شد تا بین‬ ‫مخاطبان و تئاتر فاصله بیافتد‪.‬‬ ‫او دربــاره اقبال مخاطبان اصفهانــی و تئاترهای روی‬ ‫صحنه نیز افزود‪ :‬تئاترهای غیرکمدی در سبک های درام‪،‬‬ ‫تاریخی‪ ،‬اقتباس و‪ ...‬در اصفهان مخاطب کم تری داشت و با‬ ‫‪ 55881‬مورخ ‪ 1342/06/08‬دفتر ‪ – 29‬اصفهان‬ ‫‪ -11‬رای شماره ‪140160302009001079‬مورخ ‪ 1401/04/15‬اقای میثم اسدی مبارکه فرزند‬ ‫رمضانعلی در ‪ 17646/998‬سهم مشاع از ‪ 88234/99‬سهم ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی‬ ‫شخم زده به مساحت‪88234/99‬متر مربع مشتمل بر ‪2500‬متر مربع اعیان بصورت کارگاه مجزی‬ ‫شده از پالک ‪ - 2476‬اصلی واقع در بخش ‪9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رمضانعلی‬ ‫اسدی بموجب سند شماره ‪ 11790‬مورخ ‪ 1349/12/17‬دفتر ‪ – 53‬فالورجان‬ ‫‪ -12‬رای شماره ‪140160302009001086‬مورخ ‪ 1401/04/16‬اقای خسرو اسدی مبارکه فرزند‬ ‫رمضانعلی در ‪ 17646/998‬سهم مشاع از ‪ 88234/99‬سهم ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی‬ ‫شخم زده به مساحت‪88234/99‬متر مربع مشتمل بر ‪2500‬متر مربع مشتمل بر ‪ 2500‬متر مربع اعیان‬ ‫بصورت کارگاه مجزی شده از پالک ‪ - 2476‬اصلی واقع در بخش ‪9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از‬ ‫مالک رسمی رمضانعلی اسدی بموجب سند شماره ‪ 11790‬مورخ ‪ 1349/12/17‬دفتر ‪ – 53‬فالورجان‬ ‫‪ -13‬رای شماره ‪140160302009001081‬مورخ ‪ 1401/04/16‬اقای داود اسدی مبارکه فرزند‬ ‫رمضانعلی در ‪ 17646/998‬سهم مشاع از ‪ 88234/99‬سهم ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی‬ ‫شخم زده به مساحت‪88234/99‬متر مربع مشتمل بر ‪2500‬متر مربع مشتمل بر ‪ 2500‬متر مربع اعیان‬ ‫بصورت کارگاه مجزی شده از پالک ‪ - 2476‬اصلی واقع در بخش ‪9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از‬ ‫مالک رسمی رمضانعلی اسدی بموجب سند شماره ‪ 11790‬مورخ ‪ 1349/12/17‬دفتر ‪ – 53‬فالورجان‬ ‫‪ -14‬رای شماره ‪140160302009001083‬مورخ ‪ 1401/04/16‬اقای احسان اسدی مبارکه فرزند‬ ‫رمضانعلی در ‪ 17646/998‬سهم مشاع از ‪ 88234/99‬سهم ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی‬ ‫شخم زده به مساحت‪88234/99‬متر مربع مشتمل بر ‪2500‬متر مربع مشتمل بر ‪ 2500‬متر مربع اعیان‬ ‫بصورت کارگاه مجزی شده از پالک ‪ - 2476‬اصلی واقع در بخش ‪9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از‬ ‫مالک رسمی رمضانعلی اسدی بموجب سند شماره ‪ 11790‬مورخ ‪ 1349/12/17‬دفتر ‪ – 53‬فالورجان‬ ‫‪ -15‬رای شماره ‪140160302009001085‬مورخ ‪ 1401/04/16‬خانم سمیه اسدی مبارکه فرزند‬ ‫رمضانعلی در ‪ 8823/499‬سهم مشاع از ‪ 88234/99‬سهم ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی‬ ‫شخم زده به مساحت‪88234/99‬متر مربع مشتمل بر ‪2500‬متر مربع مشتمل بر ‪ 2500‬متر مربع اعیان‬ ‫بصورت کارگاه مجزی شده از پالک ‪ - 2476‬اصلی واقع در بخش ‪9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از‬ ‫مالک رسمی رمضانعلی اسدی بموجب سند شماره ‪ 11790‬مورخ ‪ 1349/12/17‬دفتر ‪ – 53‬فالورجان‬ ‫‪ -16‬رای شماره ‪140160302009001089‬مورخ ‪ 1401/04/16‬خانم سمیرا اسدی مبارکه فرزند‬ ‫رمضانعلی در ‪ 8823/499‬سهم مشاع از ‪ 88234/99‬سهم ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی‬ ‫شخم زده به مساحت‪88234/99‬متر مربع مشتمل بر ‪2500‬متر مربع مشتمل بر ‪ 2500‬متر مربع اعیان‬ ‫بصورت کارگاه مجزی شده از پالک ‪ - 2476‬اصلی واقع در بخش ‪9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از‬ ‫مالک رسمی رمضانعلی اسدی بموجب سند شماره ‪ 11790‬مورخ ‪ 1349/12/17‬دفتر ‪ – 53‬فالورجان‬ ‫‪ -17‬رای شماره ‪140160302009001060‬مورخ ‪ 1401/04/15‬خانم ربابه رونق قهنویه فرزند‬ ‫حسین در ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی شخم زده به مساحت‪36490/215‬متر مربع مجزی‬ ‫شده از پالک ‪ - 2476‬اصلی واقع در بخش ‪9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رمضانعلی‬ ‫اسدی بموجب سند شماره ‪ 11790‬مورخ ‪ 1349/12/17‬دفتر ‪ – 53‬فالورجان‬ ‫‪ -18‬رای شماره ‪140160302009001078‬مورخ ‪ 1401/04/15‬اقای میثم اسدی مبارکه فرزند‬ ‫رمضانعلی در ‪ 7057/63‬سهم مشاع از ‪ 35288/15‬سهم ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی شخم‬ ‫زده به مساحت‪ 35288/15‬متر مربع مشتمل بر ‪ 700‬متر مربع اعیان بصورت اغل مجزی شده از‬ ‫پالک ‪ - 2476‬اصلی واقع در بخش ‪9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رمضانعلی اسدی‬ ‫بموجب سند شماره ‪ 11790‬مورخ ‪ 1349/12/17‬دفتر ‪ – 53‬فالورجان‬ ‫‪ -19‬رای شماره ‪140160302009001080‬مورخ ‪ 1401/04/16‬اقای داود اسدی مبارکه فرزند‬ ‫رمضانعلی در ‪ 7057/63‬سهم مشاع از ‪ 35288/15‬سهم ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی شخم‬ ‫زده به مساحت‪ 35288/15‬متر مربع مشتمل بر ‪ 700‬متر مربع اعیان بصورت اغل مجزی شده از‬ ‫پالک ‪ - 2476‬اصلی واقع در بخش ‪9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رمضانعلی اسدی‬ ‫بموجب سند شماره ‪ 11790‬مورخ ‪ 1349/12/17‬دفتر ‪ – 53‬فالورجان‬ ‫‪ -20‬رای شماره ‪140160302009001082‬مورخ ‪ 1401/04/16‬اقای احسان اسدی مبارکه فرزند‬ ‫رمضانعلی در ‪ 7057/63‬سهم مشاع از ‪ 35288/15‬سهم ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی شخم‬ ‫زده به مساحت‪ 35288/15‬متر مربع مشتمل بر ‪ 700‬متر مربع اعیان بصورت اغل مجزی شده از‬ ‫پالک ‪ - 2476‬اصلی واقع در بخش ‪9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رمضانعلی اسدی‬ ‫بموجب سند شماره ‪ 11790‬مورخ ‪ 1349/12/17‬دفتر ‪ – 53‬فالورجان‬ ‫‪ -21‬رای شماره ‪140160302009001087‬مورخ ‪ 1401/04/16‬اقای خسرو اسدی مبارکه فرزند‬ ‫رمضانعلی در ‪ 7057/63‬سهم مشاع از ‪ 35288/15‬سهم ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی شخم‬ ‫زده به مساحت‪ 35288/15‬متر مربع مشتمل بر ‪ 700‬متر مربع اعیان بصورت اغل مجزی شده از‬ ‫پالک ‪ - 2476‬اصلی واقع در بخش ‪9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رمضانعلی اسدی‬ ‫شیوع کرونا و وضعیت اقتصادی استقبال مخاطبان از تئاترها‬ ‫کم تر شــده است‪ .‬تا جایی که توانستیم سعی کردیم اثری‬ ‫را روی صحنه ببریم کــه مخاطبان با ان همذات پنداری‬ ‫کنند و برایشان ملموس باشد‪ .‬اســتقبال از تئاتر کوری تا‬ ‫اینجا بد نبوده ولی مثل روزهای قبل از کرونا نیست و هم‬ ‫چنان چشم انتظار حضور مخاطبان برای تماشای این تئاتر‬ ‫در شب های باقی مانده اجرا هستیم‪.‬‬ ‫سیفی درباره اینده تئاتر می گوید‪« :‬من روزبه روز و تئاتر‬ ‫به تئاتر امیدم کم تر می شــود و به نظرم مشــکالت تئاتر‬ ‫زیرساختی است و خیلی ارتباطی با مخاطب ندارد و مخاطب‬ ‫مقصر نیست‪ .‬من سال گذشته تئاتری را روی صحنه بردم‬ ‫که بلیتش پنجاه هزار تومان بود امسال فقط ده هزار تومان‬ ‫بلیت تئاتر را افزایش دادیم درحالی که بســیاری از اقالم و‬ ‫اجناس در کشور چندین برابر شده است بااین حال معتقدم‬ ‫هرچند کم تر از تئاتر کســب درامــد می کنیم اما افزایش‬ ‫بیش ازحد قیمت بلیت اجراها‪ ،‬سبب می شود تا تئاتر‪ ،‬دیگر در‬ ‫سبد فرهنگی مردم جایگاهی نداشته باشد‪».‬‬ ‫کارگــردان کوری به نقش فعاالن تئاتر در اســتقبال‬ ‫بیشــتر مخاطبان از این هنر اشاره می کند و از مشکالت‬ ‫تئاتر اصفهان می گوید‪« :‬من به عنــوان کارگردان‪ ،‬تمام‬ ‫تالشــمان را انجام داده ام تا تئاتری باکیفیت روی صحنه‬ ‫برود‪ .‬ما ازنظر امکانات بسیار در مضیقه هستیم‪ .‬مشکالت‬ ‫تئاتر اصفهان بســیار زیاد اســت از جایی که باید تمرین‬ ‫کنیم گرفته تا ســالن های اجرا‪ ،‬هزینه ها و هر انچه فکر‬ ‫کنید در تئاتر مشکل دارد و روزبه روز هم مشکالت بیشتر‬ ‫می شــود‪ ».‬بهزاد ســیفی با دعوت از اصفهانی ها برای‬ ‫تماشــای تئاتر «کوری» عنوان کرد‪ :‬به نظرم خوب است‬ ‫که تئاترهای دغدغه مند تماشــا کنیــم که ما را به تفکر‬ ‫می اندازند و الزم اســت گاهی از شبکه های اجتماعی و‬ ‫موبایل دور باشــیم و به تماشــای تئاتر‪ ،‬سینما یا مطالعه‬ ‫کتاب بپردازیم‪ .‬من از عالقه مندان به تئاتر دعوت می کنم‬ ‫که تئاتر «کوری» را تماشا کنند و اگر حتی نتوانستد این‬ ‫تئاتر را تماشــا کنند حتما رمان شاهکار «کوری» نوشته‬ ‫ژوزه ساراماگو را مطالعه کنند‪ .‬به نظرم این رمان و اقتباس‬ ‫ان انســان را به فکر فرومی برد و تماشای تئاتر این رمان‬ ‫خالی از لطف نیست‪.‬‬ ‫بموجب سند شماره ‪ 11790‬مورخ ‪ 1349/12/17‬دفتر ‪ – 53‬فالورجان‬ ‫‪ -22‬رای شماره ‪140160302009001084‬مورخ ‪ 1401/04/16‬خانم سمیه اسدی مبارکه فرزند‬ ‫رمضانعلی در ‪2528/815‬سهم مشاع از ‪ 35288/15‬سهم ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی شخم‬ ‫زده به مساحت‪ 35288/15‬متر مربع مشتمل بر ‪ 700‬متر مربع اعیان بصورت اغل مجزی شده از‬ ‫پالک ‪ - 2476‬اصلی واقع در بخش ‪9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رمضانعلی اسدی‬ ‫بموجب سند شماره ‪ 11790‬مورخ ‪ 1349/12/17‬دفتر ‪ – 53‬فالورجان‬ ‫‪ -23‬رای شماره ‪140160302009001088‬مورخ ‪ 1401/04/16‬خانم سمیرا اسدی مبارکه فرزند‬ ‫رمضانعلی در ‪2528/815‬سهم مشاع از ‪ 35288/15‬سهم ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی شخم‬ ‫زده به مساحت‪ 35288/15‬متر مربع مشتمل بر ‪ 700‬متر مربع اعیان بصورت اغل مجزی شده از‬ ‫پالک ‪ - 2476‬اصلی واقع در بخش ‪9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رمضانعلی اسدی‬ ‫بموجب سند شماره ‪ 11790‬مورخ ‪ 1349/12/17‬دفتر ‪ – 53‬فالورجان‬ ‫‪ -24‬رای شماره ‪140160302009001074‬مورخ ‪ 1401/04/15‬اقای رضا نجفی قهنویه فرزند‬ ‫غالمعلی در ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت‪230/ 60‬متر مربع مجزی شده از پالک‬ ‫‪ - 11‬اصلی واقع در بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی بهادرخان نهچیری‬ ‫بموجب سند شماره ‪ 16241‬مورخ ‪ 1337/11/11‬دفتر ‪ – 62‬اصفهان‬ ‫‪ -25‬رای شماره ‪140160302009001069‬مورخ ‪ 1401/04/15‬اقای اسماعیل دانش فرزند رضا در‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه به مساحت ‪64/04‬متر مربع مجزی شده از‬ ‫پالک ‪ - 16‬اصلی واقع در بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رضا دانش بموجب‬ ‫سند شماره ‪ 45975‬مورخ ‪ 1356/05/31‬دفتر سه – شهرضا‬ ‫‪ -26‬رای شماره ‪140160302009001070‬مورخ ‪ 1401/04/15‬اقای مهدی دانش فرزند رضا در‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه به مساحت ‪64/04‬متر مربع مجزی شده از‬ ‫پالک ‪ - 16‬اصلی واقع در بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رضا دانش بموجب‬ ‫سند شماره ‪ 45975‬مورخ ‪ 1356/05/31‬دفتر سه – شهرضا‬ ‫‪ -27‬رای شماره ‪139860302009003438‬مورخ ‪ 1398/10/30‬اقای مهدی دهقانی فرزند محمود‬ ‫در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪173/16‬متر مربع مجزی شده از پالک ‪ 253‬و ‪ 254‬فرعی از‬ ‫‪ - 19‬اصلی واقع در بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالکین رسمی برای پالک ‪ 253‬فرعی‬ ‫از ربیع غالمی قهنویه و جعفر شیخ زاده قهنویه و جهت پالک ‪ 254‬فرعی از یداله برومند قهنویه‬ ‫‪ -28‬رای شماره ‪140160302009001065‬مورخ ‪ 1401/04/15‬اقای نعمت اله رحمانی فرزند‬ ‫محمداقا در ‪ 2171‬سهم مشاع از ‪ 8684‬سهم ششدانگ یک قطعه زمین کشاوری (با کاربری صرفا‬ ‫کشاورزی ) به مساحت ‪ 8684‬متر مربع مجزی شده از پالک ‪ - 457‬اصلی واقع در بخش ‪ 9‬ثبت‬ ‫اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی مرتضی رحمانی مزرعچه بموجب سند شماره ‪8401‬مورخ‬ ‫‪ 1351/02/02‬دفتر ‪ – 100‬اصفهان‬ ‫‪ -29‬رای شماره ‪140160302009001068‬مورخ ‪ 1401/04/15‬خانم اکرم یزدانی اراضی فرزند‬ ‫محمدحسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 138/39‬متر مربع مجزی‬ ‫شده از پالک یک ‪ -‬اصلی واقع در بخش ‪9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی حبیب اله‬ ‫اقابابائی مبارکه بموجب سند شماره ‪ 5825‬مورخ ‪ 1342/06/13‬دفتر ‪ – 86‬اصفهان‬ ‫‪ -30‬رای شماره ‪140160302009001067‬مورخ ‪ 1401/04/15‬اقای حمزه یزدانی اراضی فرزند‬ ‫جواد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 138/39‬متر مربع مجزی شده از‬ ‫پالک یک ‪ -‬اصلی واقع در بخش ‪9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی حبیب اله اقابابائی‬ ‫مبارکه بموجب سند شماره ‪ 5825‬مورخ ‪ 1342/06/13‬دفتر ‪ – 86‬اصفهان‬ ‫‪ -31‬رای اصالحی ‪ :‬بر طبق رای اصالحی به شماره ‪ 140160302009001120‬مورخ ‪1401/04/18‬‬ ‫بنا به درخواست اقای هرمز هیرمن پور فرزند بختیار در ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی به‬ ‫مساحت ‪ 201534/81‬متر مربع مجزا شده از پالک ‪ – 8‬اصلی بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان با واسطه از‬ ‫مالک رسمی اقای هرمز هیرمن پور و بموجب سند شماره ‪ 51272‬مورخ ‪ 1386/02/23‬دفتر ‪-37‬‬ ‫زرین شهر صحیح می باشد ‪.‬‬ ‫‪ -32‬رای اصالحی ‪ :‬بر طبق رای اصالحی به شماره ‪ 140160302009001195‬مورخ ‪1401/04/26‬‬ ‫بنا به درخواست اقای هرمز هیرمن پور فرزند بختیار در ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی به‬ ‫مساحت ‪ 100000/19‬متر مربع مجزا شده از پالک ‪ – 8‬اصلی بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان با واسطه از‬ ‫مالک رسمی اقای هرمز هیرمن پور و بموجب سند شماره ‪ 51272‬مورخ ‪ 1386/02/23‬دفتر ‪-37‬‬ ‫زرین شهر صحیح می باشد ‪.‬‬ ‫‪ -33‬رای اصالحی ‪ :‬بر طبق رای اصالحی به شماره ‪ 140160302009001196‬مورخ ‪1401/04/26‬‬ ‫بنا به درخواست اقای سعید ایزدی فرزند رحمت اله در ششدانگ یک باب خانه قدیمی و سه باب‬ ‫مغازه متصله به مساحت ‪ 188/32‬متر مربع مجزا شده از پالک یک – اصلی بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان‬ ‫با واسطه از مالک رسمی اقای رمضان قنبری و بموجب سند شماره ‪ 55734‬مورخ ‪ 1351/06/08‬دفتر‬ ‫‪5‬‬ ‫امروز «هناس» را رایگان‬ ‫تماشاکنید‬ ‫عکاس ‪ :‬مجید اسالمدوست‬ ‫سینمای جهان‬ ‫دوشنبه | ‪ 03‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4405‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫فیلمسینمایی«هناس»ساختهحسیندارابیامروزدوشنبه‬ ‫‪ ۳‬مرداد در ســینماهای حوزه هنری به صورت رایگان اکران‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬فیلم سینمایی «هناس» ساخته حسین‬ ‫دارابی دوشــنبه ‪ ۳‬مرداد به مناسبت روز خانواده در سینماهای‬ ‫حوزه هنری به صورت رایگان اکران می شود‪.‬‬ ‫این اکران که به همت و همراهی وزارت ورزش و جوانان‬ ‫صورت می گیرد‪ ،‬در سانس هایی ویژه در حدفاصل ساعت‪ ۱۸‬تا‬ ‫‪ ۲۲‬میزبان خانواده ها خواهد بود‪.‬‬ ‫عالقمندان جهت اطالع از زمان بندی سانس های نمایش‬ ‫رایگان این فیلم که در هر سینما متفاوت است‪ ،‬می توانند به‬ ‫سامانه های فروش انالین بلیت مراجعه کرده و نسبت به رزرو‬ ‫بلیتاقدامکنند‪.‬‬ ‫فیلم سینمایی «هناس» قصه ترور یک عشق را از زاویه‬ ‫دید شهره پیرانی‪ ،‬همسر شهید داریوش رضایی نژاد در اخرین‬ ‫روزهای زندگی او روایت می کند‪.‬‬ ‫مریال زارعی در نقش شهره پیرانی و بهروز شعیبی در نقش‬ ‫داریوش رضایی نژاد دو بازیگر اصلی این فیلم سینمایی هستند‪.‬‬ ‫وحیدرهبانی‪،‬سولمازغنی‪،‬امینمیری‪،‬علیرضانایینی‪،‬کوثر‬ ‫حیدری (هنرپیشه خردسال) و سیاوش طهمورث سایر بازیگران‬ ‫اینفیلمسینماییهستند‪.‬‬ ‫«هناس» محصول سازمان سینمایی سوره است که پخش‬ ‫ان را موسسه بهمن سبز بر عهده دارد‪.‬‬ ‫توافق ایران و عراق برای‬ ‫ساخت فیلمی درباره داعش‬ ‫رئیس سازمان سینمایی در سفر به بغداد با وزیر فرهنگ و‬ ‫ گردشگری عراق دیدار کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی‪ ،‬محمد خزاعی‬ ‫رئیس سازمان سینمایی در ادامه سفر سه روزه خود به بغداد با‬ ‫حسن ناظم وزیر فرهنگ و گردشگری عراق‪ ،‬عصر روز گذشته‬ ‫‪ ۱‬مردادماه دیدار کرد‪ .‬در این دیدار حسن ناظم وزیر فرهنگ‬ ‫و گردشــگری عراق با اشاره به ســفرش به تهران و دیدار با‬ ‫محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سفر مادر ایرانسفری خاطره انگیز و به یادماندنی و استثنایی بود‪.‬‬ ‫ناظم با اشــاره به همکاری های مشترک ایران و عراق در‬ ‫عرصه هایمختلفسینماییوانتقالتجربه هایسینماییاین‬ ‫دو کشور به یکدیگر‪ ،‬ادامه داد‪ :‬خدا را شاکرم که سفر اخیر هیئت‬ ‫عراقی به تهران تشریفاتی نبود و در ان بر برنامه های متعددی‬ ‫توافق شد که بخشی از نتایج ان را امروز شاهد هستیم و ان هم‬ ‫حضور شما و هیئت همراه و سینماگران ایرانی در بغداد است‪.‬‬ ‫‪-29‬اصفهان صحیح می باشد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار اول ‪ 1401/05/03 :‬تاریخ انتشار دوم ‪ 1401/05/18 :‬رییس اداره ثبت اسناد وامالک‬ ‫مبارکه‪ :‬مظاهر نصرالهی ‪/1353693‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1327‬برابر اراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی ذیل محرز گردیده‬ ‫است‪ .‬لذا مشخصات متقاضی و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ ۱۵‬روز در روزنامه های تعیین شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی لنجان اگهی می‬ ‫شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند‬ ‫از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت ‪ ۲‬ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک لنجان تسلیم‬ ‫و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع صالح‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۱۵۰۰۰۱۸۸‬مورخ ‪ 1401/04/25‬خانم مریم بیگی ریزی فرزند‬ ‫خدارحم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 205/36‬مترمربع مفروز از پالک ‪ - ۱۰۷‬اصلی‬ ‫واقع در زرین شهر بخش ‪ ۹‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/05/03‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز سه شنبه مورخ‬ ‫‪ 1401/05/18‬مصطفی شمسی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان ‪/1354022‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ - 1- 1329‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند‬ ‫مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1401/04/02 -۳۶۲۱‬هیات دوم اقای یداهلل اسمعیلی شیخ شبانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۱۷۶۰‬کدملی ‪ ۴۶۲۰۹۲۲۷۱۴‬صادره شهرکرد فرزند روزعلی در ششدانگ یک باب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ 84/43‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۲۵۹۴‬فرعی از ‪ ۱۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حلیمه خاتون روهنده از مورد ثبت صفحه ‪ ۳۴۴‬دفتر‬ ‫‪ ۶۵‬امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/05/03 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/18 :‬شهریاری‪ -‬رئیس منطقه‬ ‫ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1354758‬م الف‬ ‫اگهی تغییرات شرکت سهامی خاص شایان پود اصفهان به‬ ‫شناسه ملی ‪ 10260392927‬و به شماره ثبت ‪18386‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ‪ 1401/04/15‬تصمیمات‬ ‫ذیل اتخاذ شد سیدحسن گلشایان به شماره ملی ‪1288686838‬و سیدمهدی‬ ‫گلشایان به شماره ملی ‪ 2297501404‬وطاهره جوهری به شماره ملی‬ ‫‪ 1281795895‬وشکوفهنصیریبهشمارهملی‪ 1282386999‬وسهیالگلشایان‬ ‫به شماره ملی ‪ 1292487844‬به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت‬ ‫‪2‬سال اینده انتخاب وموسسه حسابرسی اذرین حساب(حسابداران رسمی)به‬ ‫شناسه ملی ‪ 10100602370‬به سمت بازرس اصلی وسیدمهدی قائنیان به‬ ‫شماره ملی ‪ 1293233870‬به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت‬ ‫یکسال انتخاب گردیدند صورتهای مالی سال ‪( 1400‬شامل (ترازنامه ‪ ،‬سود‬ ‫زیان و صورت جریان وجوه نقد) مورد تصویب قرار گرفت‪ .‬روزنامه اصفهان‬ ‫امروز برای درج و انتشار اگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین گردید ‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری اصفهان (‪)1355110‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫بیش از ‪ ۴۲۱‬میلیون دالر کاال از‬ ‫طریق گمرکات اصفهان صادر‬ ‫شد‬ ‫مدیرکل گمرکات اصفهان گفت‪ :‬صادرات گمرکات استان‬ ‫از ابتدای سا ل جاری تاکنون ‪ ۶۲۹‬هزار و ‪ ۶۸۳‬تُن کاال به ارزش‬ ‫‪ ۴۲۱‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار دالر بوده که این مقدار از لحاظ ارزش‪،‬‬ ‫مشابه صادرات سال گذشته است‪ .‬به گزارش ایرنا روابط عمومی‬ ‫اداره کل گمرکات استان اصفهان روز یکشنبه به نقل از رسول‬ ‫کوهستانی پزوه افزود‪ :‬اقالم صادراتی گمرکات استان اصفهان‬ ‫شامل ‪ ۴۷۷‬نوع کاالست‪ .‬وی ادامه داد‪ُ :‬چدن‪ ،‬اهن و فوالد‬ ‫‪ ۱۹۰‬میلیون دالر با سهم ‪ ۴۵‬درصد‪ ،‬محصوالت پتروشیمی‬ ‫‪ ۸۰‬میلیون دالر با سهم ‪ ۱۹‬درصد‪ ،‬محصوالت لبنی ‪ ۴۱‬میلیون‬ ‫دالر با سهم ‪ ۱۰‬درصد‪ ،‬فرش ماشینی و دستباف ‪ ۳۱‬میلیون‬ ‫دالر با سهم ‪ ۷‬درصد و محصوالت اهنی و چدنی ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫دالر با سهم ‪ ۷‬درصد‪ ،‬بیشترین کاالهای صادراتی محسوب می‬ ‫شود‪ .‬مدیرکل گمرکات اصفهان با مقایسه پنج قلم عمده کاالی‬ ‫صادراتی از طریق گمرکات استان اصفهان به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته اظهار داشت‪ :‬در سال جاریی صادرات ُچدن‪ ،‬اهن و‬ ‫فوالد ‪ ۲۲‬درصد کاهش‪ ،‬محصوالت پتروشیمی ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫افزایش‪ ،‬محصوالت لبنی ‪ ۸‬برابر رشد‪ ،‬فرش ماشینی و دستباف‬ ‫‪ ۸‬درصد افزایش و محصوالت اهن و فوالد ‪ ۲۲۰‬درصد رشد‬ ‫داشته است‪ .‬کوهستانی پزوه‪ ،‬عمده کشورهای هدف صادراتی‬ ‫از طریق گمرکات استان را عراق‪ ،‬افغانستان‪ ،‬پاکستان‪ ،‬ترکیه و‬ ‫ارمنستان اعالم و تصریح کرد‪ :‬در این مدت ارزش کاالهای‬ ‫صادراتی به عراق ‪ ۱۵۱‬میلیون دالر‪ ،‬پاکستان ‪ ۹۱‬میلیون دالر‪،‬‬ ‫ترکیه ‪ ۳۲‬میلیون دالر‪ ،‬افغانستان ‪ ۲۰‬میلیون دالر و ارمنستان‬ ‫‪ ۱۹‬میلیون دالر بوده است‪ .‬وی تعداد کل کشورهای هدف‬ ‫صادراتی گمرکات اصفهان را در این مدت ‪ ۸۰‬کشور برشمرد‬ ‫و بیان کرد‪ :‬نسبت به چهار ماهه سال گذشته‪ ،‬صادرات سال‬ ‫جاری از طریق گمرکات اصفهان به کشورهای عراق ‪ ۱۷‬درصد‬ ‫کاهش‪ ،‬پاکستان ‪ ۵۰‬درصد افزایش‪ ،‬ترکیه ‪ ۱۰۰‬درصد رشد‪،‬‬ ‫افغانستان ‪ ۶۹‬درصد کاهش و ارمنستان ‪ ۳۵‬درصد افزایش‬ ‫داشته است‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬وجود ُقطب های صنعتی نظیر‬ ‫فوالد‪ ،‬منسوجات‪ ،‬هواپیماسازی‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬رنگ سازی و‬ ‫صنایع نظامی از دیگر دالیل اهمیت گمرک اصفهان محسوب‬ ‫می شود‪ .‬گمرکات استان اصفهان با پنج گمرک تابعه فعال‪ ،‬در‬ ‫کیلومتر پنج جاده اصفهان‪ -‬شیراز قرار دارد‪.‬‬ ‫وصول ‪ ۳۵۴‬هزار میلیارد‬ ‫تومان مالیات و عوارض در سال‬ ‫گذشته‬ ‫رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از وصول‪ ۳۵۴‬هزار میلیارد‬ ‫تومان مالیات و عوارض در سال گذشته خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬داود منظور که در هشتادمین جلسه علنی شورای اسالمی‬ ‫شهر تهران‪ ،‬به عنوان مهمان ویژه حضور داشت‪ ،‬گفت‪ :‬در این‬ ‫دوره همکاری متفاوت و خوبی با شهرداری ها اغاز کردیم و‬ ‫امیدواریم این همکاریها توسعه پیدا کند و شکوفاتر شود‪ .‬قطعا‬ ‫این تعامالت در حال توسعه و ارتقاء است که می تواند اثار‬ ‫بسیار مثبتی داشته باشد‪ .‬در وصول مالیات ها سعی می کنیم‬ ‫سهم مالیات در بودجه دولت ارتقاء پیدا کند و همچنین سهم‬ ‫مالی شهرداری ها از محل مالیات بر ارزش افزوده نیز افزایش‬ ‫پیدا کند‪ .‬وی افزود‪ :‬در سال گذشته ‪ ۳۵۴‬هزار میلیارد تومان‬ ‫مالیات با احتساب عوارض وصول کردیم که از این میزان ‪۳۰۶‬‬ ‫هزار میلیارد تومان مالیات و مابقی عوارض بوده یعنی حدود‬ ‫‪ ۵۹‬درصد رشد نسبت به سال ‪ ۹۹‬و بر اساس تحقق پیش‬ ‫بینی بودجه ای این ‪ ۵۹‬درصد رشد رقم خورده است‪ .‬به گفته‬ ‫منظور‪ ،‬بر همین اساس مکلف شدیم در سال جاری ‪ ۴۵۴‬هزار‬ ‫میلیارد تومان یعنی با رشد ‪ ۶۲‬درصدی نسبت به بودجه مصوب‬ ‫و رشد ‪ ۵۰‬درصدی نسبت به عملکرد سال گذشته وصول‬ ‫مالیات داشته باشیم؛ لذا باید از همه ابزارها در راستای تحقق این‬ ‫مهم بهره بگیریم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬امسال در دریافت اظهارنامه‬ ‫مودیان جدید اضافه شدن تعداد اظهارنامه های مالیاتی را شاهد‬ ‫بودیم‪ .‬در سال گذشته ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار مودی مالیاتی‬ ‫و در سال جاری ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬اظهارنامه شخص حقیقی‬ ‫دریافت کردیم‪ .‬افرادی را نیز شناسایی کردیم که اظهارنامه‬ ‫ندادند که انها به عنوان فرار مالیاتی مورد تعقیب قرار خواهند‬ ‫گرفت‪ .‬رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد‪ :‬اشراف‬ ‫اطالعاتی ما نسبت به فعاالن اقتصادی افزایش یافته که این‬ ‫امر از روش ها و شکل های گوناگونی از جمله نقل و انتقال‬ ‫دارایی ها‪ ،‬قراردادهای پیمانکاری و‪ ...‬و‪ .‬انجام شده است‪ .‬این‬ ‫اشراف اطالعاتی به ما کمک کرد تا در سال جاری برای مودیان‬ ‫اطالعاتی اطالعاتشان را در ا ختیارشان قرار دهیم و به صورت‬ ‫سامانه ای این اطالعات را مشاهده کنند‪ .‬همچنین در بخش‬ ‫اشخاص حقیقی ابراز مالیاتی ما نسبت به سال گذشته ‪ ۳‬برابر‬ ‫شده چرا که در حال حاضر مودی ما می داند که نسبت به او‬ ‫اشراف اطالعاتی داریم‪ .‬در حقیقت جهت گیری ما این است‬ ‫که حتی اگر کسی اظهار نامه ندهد با اطالعاتی که از او داریم‬ ‫برایش اظهار نامه براوردی صادر کنیم و این کار را در سال‬ ‫گذشته برای ‪ ۲۲۰‬هزار نفر انجام دادیم و اظهارنامه مالیاتی صادر‬ ‫کردیم و در سال جاری نیز این کار را انجام خواهیم داد‪ .‬رئیس‬ ‫سازمان امور مالیاتی کشور در بخش دیگری از صحبت های‬ ‫خود با اشاره به این که تقریبا ‪ ۵۰‬درصد مالیات کشور در تهران‬ ‫وصول می شود‪ ،‬افزود‪ :‬در تهران نیز شمال و مرکز تهران ‪۸۰‬‬ ‫درصد مالیات ما را وصول می کند؛ لذا عدم تقارنی را هم بین‬ ‫استان ها و هم بین مناطق تهران‪ ،‬مشاهده می کنیم‪ .‬تالش ما‬ ‫این است که سهم استان ها را به تدریج افزایش دهیم‪ .‬امسال‬ ‫بیشترین رشد در اظهارنامه ها در همان استان هایی است که‬ ‫جزء استان های اخر در وصول مالیات ها قرار داشتند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬ما در حال حاضر حدود ‪ ۶‬میلیون واحد صنفی در کشور‬ ‫داریم که سال گذشته ‪ ۱۷‬هزار میلیارد تومان یعنی ‪ ۵‬درصد‬ ‫مالیات از انها وصول شده در حالی که ‪ ۴۰‬درصد اقتصاد کشور‬ ‫در دست این واحدهاست؛ اما امسال تحولی در این حوزه رخ‬ ‫داده است به شکلی که مبنای ما برای اخذ مالیات اطالعات‬ ‫اخذ شده است که باعث شده مالیات دریافتی اصناف در سال‬ ‫جاری سه برابر شود‪.‬‬ ‫دوشنبه | ‪ 03‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4405‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫ایین اختتامیه همراه با تجلیل از برگزیدگان انجام گرفت‬ ‫ارسال ‪ 229‬اثر به نخستین جشنواره قالی فاخر ایران‬ ‫معاون صنایع عمومــی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معــدن و تجارت در اییــن اختتامیه اولین‬ ‫جشــنواره ملی قالی فاخر ایران با اشاره به‬ ‫اینکه زیست بوم فرش دستبافت در کشور‬ ‫نهادینه شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬روند رشد تولید‬ ‫فرش در یک سال اخیر قابل توجه است‪ .‬از‬ ‫محمدمنزه‬ ‫سال گذشته تا به امروز میزان صادرات فرش دستباف ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫رشــد داشته و میزان اشــتغال این حوزه نسبت به سال قبل با‬ ‫افزایش ‪ ۳۵‬هزارنفری روبه رو بوده است‪.‬‬ ‫محمدمهدی برادران با تاکید بر این نکته که باید حق فرش‬ ‫فاخر را از جهانیان طلب کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬فرش ایرانی در جهان به‬ ‫عنوان یک محصول به جهان ارائه می شود و شایسته نیست که‬ ‫‪ ۶۴‬میلیون دالر صادرات و واردات از این حوزه داشته باشیم‪ .‬بلکه‬ ‫باید این رقم بسیار بیشتر از این امار باشد‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬در چرخه زیســت بوم فرش دســتباف افراد‬ ‫بی شماری با مشقت بسیار در حال تالش هستند تا محصوالتی‬ ‫فاخر و ســازگار با تمدن و فرهنگ ایرانی خلق کنند‪ .‬حال باید‬ ‫دید توانســتی م این هنر ملی را به جهان معرفی کنیم؟ رسالت‬ ‫این جشنواره در همین راستا است‪ .‬امید داریم با برگزاری چنین‬ ‫جشنواره های بتوانیم جایگاه قالی فاخر را در جهان ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫یکی از کارکردهای این جشنواره به غیراز شناسایی و معرفی و‬ ‫تجلیل از هنرمندان‪ ،‬ارتقا بازار ســازی و بازاریابی صنعت فرش‬ ‫خواهد بود و با این اتفاق می توان میزان درامد فرش کشورهای‬ ‫جهان ارتقا بخشید‪.‬‬ ‫معاون صنایع عمومی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید‬ ‫بر این موضوع که شناســنامه دار کردن فرش های دستباف در‬ ‫سامانه جامع از جمله اقدامات خوب مرکز ملی فرش ایران بوده‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با این کار اسم بافنده و طراح بر روی فرش‬ ‫تولید شده پایدار می ماند و این اتفاق بزرگی است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬لزوم راه اندازی جشنواره ها برای توجه به قالی‬ ‫فاخر ایرانی‬ ‫اســتاندار اصفهان با بیان اینکه اصفهان با افتخار میزبان‬ ‫هنرمندان و هنردوستان است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اصفهان یک شهر‬ ‫هنر دوست است و از همه عزیزانی که کمک کردند این جشنواره‬ ‫که نماد یکی از هنرهای فاخر ایرانی است در سرزمین هنر یعنی‬ ‫اصفهان زیبا برگزار شود و امیدوارم جشنواره در سال های اینده با‬ ‫تنوع و گستردگی بیشتر برپا شود‪.‬‬ ‫ســید رضا مرتضوی ادامه داد‪ :‬در مواردی یاداوری نکردن‬ ‫پیشــینه و تاریخ باعث شده بســیاری از هنرهای اصیل مورد‬ ‫کم توجهی قرار گیرند‪ ،‬برای هنر‪ ،‬محصوالت هنری و صنایع‬ ‫دســتی این اب و خاک تالش های زیادی شــده و باید به این‬ ‫موضوع توجه داشت و قدردان و نگهدار این میراث بود‪ .‬بسیاری‬ ‫از مشاهیر بزرگ و دســتاوردهای بزرگ در تاریخ کشور وجود‬ ‫دارد که از ان ها هم غفلت کرده ایم‪ ،‬در این سال ها دستاوردهای‬ ‫بزرگی به برکت انقالب ایجاد شــد که باید قدر دانست و مبادا‬ ‫تبلیغات رسانه ای دشمنان باعث فراموشی این برکات عظیم شود‪.‬‬ ‫استاندار اصفهان با بیان اینکه فرش یکی از مفاخر ایران است‬ ‫که باید به ان توجه شود‪ ،‬افزود‪ :‬صادرات فرش ایرانی در دو دهه‬ ‫قبل حدود دو میلیارد و هفتصد میلیون دالر بود اما سال قبل به‬ ‫باالی ‪ 60‬میلیون دالر رسید و این یعنی فرش و قالی فاخر ایرانی‬ ‫نیاز به پشتیبانی دارد‪ .‬برای برنامه ریزی در این حوزه کار سختی‬ ‫الزم نیست بلکه اگر زنجیره تولید در این محصول بررسی شود‪،‬‬ ‫بسیاری از مشکالت قابل شناسایی و رفع شدن هستند‪ ،‬در حوزه‬ ‫طرح‪ ،‬دانش‪ ،‬فن و مهارت و ‪ ...‬باید مشــکالت را شناســایی و‬ ‫برای رفع ان ها برنامه ریزی کرد‪ ،‬فکر می کنم مرکز ملی فرش‬ ‫ایران این اقدامات را انجام داده و مشخص است چه مسیری را‬ ‫باید طی کرد‪ .‬باید اراده جمعی و حمایت همه مسئوالن از فرش‬ ‫ایرانی وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫مرتضوی گفت‪ :‬اگر به این جشنواره ها و مناسبت ها اهمیت‬ ‫دهیم و جایگاه فرش فاخر را در فرهنگ و هنر ایران اســامی‬ ‫معرفی کنیم‪ ،‬می توانیم بــه این بخش کمک کنیم‪ .‬راه اندازی‬ ‫کرســی هایی که به اهمیت قالی فاخر ایرانی بپردازند و در این‬ ‫خصوص صحبت کنند و از ظرفیت های مختلف برای حمایت از‬ ‫فرش ایرانی استفاده کنند‪ ،‬ضروری است تا همگان بدانند فرش‬ ‫جایگاه ویژه ای در کشــور دارد‪.‬استاندار اصفهان تاکید کرد‪ :‬این‬ ‫جشــنواره ها باید محفلی برای گفت وشنود در حوزه مهارت ها‪،‬‬ ‫اموزش ها و پشتیبانی ها باشد؛ همه مسئوالن دولتی‪ ،‬هنرمندان و‬ ‫هنرجویان و در مجموع همه افرادی که فکر می کنند مسئولیتی‬ ‫در قبال فرش ایرانی دارند باید پشــتیبانی الزم را از هنر ایرانی‬ ‫انجام دهند‪ .‬از مسئوالن مرتبط درخواست دارم یک جایگاه ویژه‬ ‫برای صنعت فرش در نظر گرفته شود و اگر همه کمک کنند‬ ‫جای جای این سرزمین می تواند مکانی برای نقش و نگار فرش‬ ‫فاخر ایرانی باشد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬نمایشگاه بین المللی فرش تهران متفاوت تر از‬ ‫همیشه‬ ‫رئیس مرکز ملی فرش ایران نیز در این جشنواره با اشاره به‬ ‫اینکه در سال جاری نمایشگاه بین المللی فرش تهران متفاوت تر‬ ‫از سال های قبل برگزار خواهد شد‪ ،‬افزود‪ :‬تاکید رئیس جمهور بر‬ ‫برپایی چنین نمایشگاه هایی بوده است و با در همین راستا سطح‬ ‫نمایشگاه امســال باالتر از نمایشگاه ها دیگر است‪.‬فرح ناز رافع‬ ‫ادامه داد‪ :‬تاکنون برای سران کشورهای دیگر که برای برگزاری‬ ‫جلسات به کشور سفر می کنند نمایشگاه های فرش برگزار شده و‬ ‫اثار فاخر ایرانی به سران دیگر کشورها معرفی شده است تا با این‬ ‫کار دریچه های بازار جهانی بیش تر به روی ما باز شود‪.‬‬ ‫امیرحسین کمیلی‪ ،‬رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت‬ ‫اســتان اصفهان در این جشنواره با بیان اینکه این جشنواره در‬ ‫مدت کوتاه و فشرده در سه تا چهار ماه مراحل اجرای ان برگزار‬ ‫شده است‪ ،‬گفت‪ :‬در کنار این جشنواره چندین جلسه کمیته فرش‬ ‫برگزار شد و بسیاری از مسائلی که در سال های قبل مغفول مانده‬ ‫بود مطرح و تصمیمات بــرای ان اتخاذ گردید‪ .‬با توجه به این‬ ‫موضوع که دبیرخانه دائمی این جشنواره در اصفهان راه اندازی‬ ‫شده است باید سال اینده برنامه ریزی الزم در این زمینه شکل‬ ‫گیرد تا بتوان ان را به صورت بین المللی برگزار کرد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ایجاد خانه های خالق فرش دستباف‬ ‫مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دستی‪ ،‬فرش دستباف و‬ ‫احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫صندوق از ســال ‪ ۸۴‬بر اساس سیاست و منویات مقام معظم‬ ‫رهبری به منظور بهره بــرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی با‬ ‫استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد شد‪ .‬انچه عمومًا‬ ‫تا ســال ‪ ۹۶‬عملیاتی شــده بود این بناها صرفًا با کارکردهای‬ ‫اقامتی و پذیرایی برای معرفی این اثار تاریخی برای نسل های‬ ‫بعد برداشــته شد؛ اما در طول این سال ها اما حلقه مفقوده این‬ ‫اثار به جامانده از گذشتگان و اتصال ان با صنایع دستی‪ ،‬فرش‬ ‫دستباف و هنرهای سنتی کشور بوده است‪.‬‬ ‫هادی میرزائی با اشاره به این موضوع که از تیرماه سال جاری‬ ‫طبق اساســنامه اقدامات اولیه در جهت حمایت از هنرمندان و‬ ‫تجلیل از ان ها صورت گرفته و استان اصفهان را در این زمینه‬ ‫در اولویت قرار دادیم‪.‬او بر ایجاد خانه های خالق فرش دستباف‬ ‫و خانه های فرش تاکید کرد‪ :‬امیدواریم تحقق کاربری های اماکن‬ ‫تاریخی به منظور استفاده بهینه از ان ها انجام گیرد و ان مراکز به‬ ‫خانه های خالق فرش دستباف تبدیل شوند‪.‬‬ ‫مشاور عالی اتاق بازرگانی و رئیس کمیسیون گردشگری و‬ ‫صنایع دستی و فرش اتاق بازرگانی اصفهان در خصوص اینکه‬ ‫فــرش به عنوان یکی از صنایع اصیل و با فرهنگ در کشــور‬ ‫شناخته می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬فرش یک محصول کام ً‬ ‫ال ایرانی‬ ‫است که در دنیا به عنوان محصول شناخته می شود اما این روزها‬ ‫تجارت فرش در دست کشورهایی هم چون چین و هند است‪.‬‬ ‫این کشورها نقشه و طرح فرش ایرانی را از ما اقتباس می کنند‬ ‫و با قابلیتی که از خود در قبال برندســازی و بازار سازی به کار‬ ‫گرفتند توانسته اند حجم حداکثری این بازار را در جهان به خود‬ ‫اختصاصدهند‪.‬‬ ‫علی کرباســی زاده بــا بیان اینکه فــرش ایرانی در حوزه‬ ‫بازاریابی یابی در جهان ضعیف است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬ما در اتاق‬ ‫بازرگانی پذیرای عالقه مندانی هستیم که دغدغه اینده نگری و‬ ‫تصمیم گیری در خصوص محصوالت فرش را دارند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬برنامه ریزی چهار ماهه برای برپایی جشنواره‬ ‫دبیر اجرایی اولین جشــنواره قالی فاخــر ایران با بیان این‬ ‫موضع که این جشنواره با هدف انتخاب و معرفی اثار فاخر فرش‬ ‫دستباف در کشور برگزار شد‪ ،‬اذعان کرد‪ :‬مرکز ملی فرش ایران‬ ‫به عنوان رئیس شورای سیاست گذاری جشنواره سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اســتان اصفهان به عنوان ستاد اجرایی و اتاق‬ ‫بازرگانی اصفهان نیز به عنوان دبیرخانه دائمی این جشــنواره‬ ‫در طی چهار ماه برنامه ریزی هــای الزم را برای برگزاری این‬ ‫جشنواره انجام دادند‪.‬علی میر جمالی بیان کرد‪ :‬پس از فراخوان‬ ‫جشنواره از ‪ ۱۹‬خردادماه عالقه مندان و فعاالن حوزه فرش با ثبت‬ ‫اطالعات خود در سامانه اثار خود را به دبیرخانه ارسال کردند‪۱۹ .‬‬ ‫خردادماه افتتاحیه رسمی این جشنواره برگزار شد و ‪ ۲۲۹‬تخته‬ ‫قالی از سراسر کشور از شــهرهای اذربایجان غربی‪ ،‬مرکزی‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬کردستان‪ ،‬زنجان خراسان شمالی‪ ،‬فارس‪ ،‬قم‪ ،‬اردبیل‪،‬‬ ‫تهران‪ ،‬لرستان‪ ،‬چهارمحال و بختیاری‪ ،‬سیستان و بلوچستان و‬ ‫کرمان اثار خود را به این جشنواره ارسال کردند‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬این جشنواره با مشارکت دستگاه های اجرایی‬ ‫در هفته رشته برگزار شد و در کنار داوری ها جلسات تخصصی‬ ‫با هدف توسعه بازار فرش و رویدادهای اموزشی به مرحله اجرا‬ ‫درامد‪ .‬همچنین نمایشگاه اثار برگزیده راه یافته به مرحله نهایی‬ ‫از ‪ ۲۹‬تیرماه تا اول مردادماه در مجموعه سیتی سنتر به نمایشگاه‬ ‫بزرگ نمایش عموم گذاشته شد و مورد استقبال همشهریان قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه‪:‬‬ ‫ایران به جمع تولیدکنندگان تختال فوالدهای الکتریکی پیوست‬ ‫محمدیاسر طیب نیا‪ ،‬مدیرعامل فوالد مبارکه گفت‪ :‬هم زمان‬ ‫با عید غدیر و برای نخستین بار در کشور‪ ،‬تولید تختال موردنیاز‬ ‫فوالدهای الکتریکی با ‪ 1/8‬درصد سیلیســیم‪ ،‬با اتکا به دانش‬ ‫فنی و تالش مدیریت و کارکنان فوالد مبارکه میســر شد و‬ ‫ایران به جمع معدود تولیدکنندگان این قبیل فوالدها پیوست‪.‬‬ ‫وی این دســتاورد ارزشــمند را گامی بزرگ و استراتژیک در‬ ‫راستای تولید محصوالت با ارزش افزوده باال دانست و ادامه داد‪:‬‬ ‫رفع نیازهای داخلی‪ ،‬رقابت با تولیدکنندگان خارجی و شکستن‬ ‫حلقه تحریم های ظالمانه از مهم ترین دستاوردهای این موفقیت‬ ‫است‪ .‬به گفته مدیرعامل فوالد مبارکه‪ ،‬فوالدهای الکتریکی در‬ ‫زمینه تولید ترانسفورماتورها و موتورهای الکتریکی و همچنین‬ ‫در تولید فوالدهایی با خواص مغناطیســی خاص کاربرد دارند‬ ‫و مقادیر زیاد سیلیسیم و الومینیوم و مقادیر بسیار کم کربن و‬ ‫گوگرد از مشــخصه های بارز این نــوع محصوالت فوالدی‬ ‫است‪ .‬وی با تاکید بر اینکه فوالدهای الکتریکی با‪ 1/8‬درصد‬ ‫سیلیسیم یکی از گریدهای استراتژیک صنعت فوالد محسوب‬ ‫می شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬تولید این نوع فوالدها حتی در خارج از‬ ‫کشور هم به صورت محدود و توسط تولیدکنندگان خاص انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬نیاز رو به افزایش فوالدهای الکتریکی‬ ‫غالمرضا ســلیمی‪ ،‬مدیر ارشــد تولید فــوالد مبارکه در‬ ‫تشریح چگونگی و جزئیات تولید این محصول ارزشمند اضافه‬ ‫کــرد‪ :‬ازانجاکه مصرف ایــن نوع ورق فــوالدی در ایران هر‬ ‫روز در حال افزایش اســت‪ ،‬نیاز بــه تولید این محصول جهت‬ ‫مصرف داخلــی و نیز امکان رقابت بــا تولیدکنندگان خارجی‬ ‫و صدور ان به کشــورهای دیگر به شــدت احســاس می شد‪.‬‬ ‫سلیمی با اشاره به اهمیت تولید داخلی این گرید فوالدی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در راستای بومی سازی تکنولوژی تولید این نوع فوالدها بر‬ ‫اساس تجهیزات موجود در شرکت‪ ،‬جلسات متعدد کارشناسی‬ ‫بین قسمت های مختلف انجام شد و پس از مشخص شدن موارد‬ ‫بااهمیت در روند تولید و ارائه راهکارهای دقیق موردنیاز برای رفع‬ ‫محدودیت های تجهیزاتی‪ ،‬تیم کارشناسی تشکیل و تست های‬ ‫اولیه در ناحیه فوالدسازی انجام گرفت و تحلیل و بررسی شد‪.‬‬ ‫نهایتا یک دستورالعمل خاص برای تولید این فوالد طراحی گردید‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬تولید فوالد با مقادیر زیاد سیلیســیم و‬ ‫الومینیوم و درعین حال مقادیر کم کربن و گوگرد نیازمند استفاده از‬ ‫تجهیزاتی خاص مثل ‪ VOD‬در فوالدسازی و تنظیمات ماشین‬ ‫ریخته گری و دســتورالعمل های خنک سازی با حساسیت باال‬ ‫است که با محاسبات کارشناسی در ذوب سازی‪ ،‬سرباره سازی و‬ ‫ریخته گری توسط کارشناسان ناحیه فوالدسازی‪ ،‬محدودیت های‬ ‫تجهیزاتــی جبران و امکان تولید این فوالد با تجهیزات موجود‬ ‫فراهم شد و نهایتا در روز عید سعید غدیر خم‪ ،‬این گرید فوالدی‬ ‫بدون عیب با موفقیت ذوب سازی و ریخته گری گردید‪ .‬مدیر ارشد‬ ‫تولید فوالد مبارکه کسب این موفقیت بزرگ را به تمامی واحدهای‬ ‫تولیدی‪ ،‬پشتیبانی و ذی نفعان فوالد مبارکه تبریک گفت‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر‬ ‫اشتغال زایی ‪ ۴۷‬هزار نفری در‬ ‫پروژه های کالن استان اصفهان‬ ‫مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬یکی از وظایف استانداری‪ ،‬ستاد تسهیل و رفع موانع‬ ‫تولید بوده که مصوبات ان الزم االجرا است‪ .‬اگر مسئولی نسبت‬ ‫به وظایف خود در این ستاد عمل نکند‪ ،‬حکم ترک فعل برای‬ ‫او در نظر گرفته می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬احسان شهیر در جمع حزب پیشرفت و‬ ‫عدالت ایران اسالمی استان اصفهان اظهار کرد‪ :‬در سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫تفاوت بین نرخ ارز بازار و دولتی به تدریج معنا پیدا کرد زمانی‬ ‫که دولت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی مشهور به ارز جهانگیری را اعالم‬ ‫کرد‪ .‬نتیجه ارز ترجیحی این بود که دولت برای ‪ ۹۰‬هزار قلم‬ ‫کاال‪ ،‬مالکی برای صادرات و واردات تعیین کرد‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫دولت فاصله ایجاد شده بین ارز واقعی و ترجیحی را با کم‬ ‫کردن کاالهای شامل این طرح شروع کرد‪ .‬تعداد کاالهای‬ ‫مشمول این طرح در سال ‪ ۱۳۹۷‬به ‪ ۲۵‬قلم رسید‪ ،‬این میزان‬ ‫تا اواخر دولت به حدود ‪ ۱۲‬قلم و در سال ‪ ۱۴۰۰‬به تعداد هفت‬ ‫قلم کاال رسید‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬جراحی اقتصادی باید اتفاق می افتاد‬ ‫به گفته مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری‬ ‫اصفهان‪ ،‬جراحی اقتصادی باید اتفاق می افتاد و همه نیز با‬ ‫اجرایی شدن ان موافق بودند اما در زمان عملی شدن ان‪،‬‬ ‫نظرات متفاوت بود‪ .‬یکی از اقدامات مثبتی که در استان اتفاق‬ ‫افتاد‪ ،‬زیرساخت ها و سامانه هایی مانند سامانه رهتاب بود که‬ ‫فرایندهای بازار مرغ را کنترل می کرد‪ .‬اکنون می توانیم از‬ ‫طریق این سامانه‪ ،‬تعداد جوجه ریزی انجام شده‪ ،‬نیاز استان‬ ‫به مرغ را رصد کنیم‪.‬‬ ‫شهیر ادامه داد‪ :‬همه این ها از طریق هوشمندسازی‬ ‫امکان پذیر شده و اکنون می توانیم از طریق این سامانه‬ ‫به طورکامل تولید و عرضه را رصد کنیم که این امکان غیر‬ ‫از اصفهان در هیچ یک از شهرهای ایران نبود‪ .‬این سامانه‪،‬‬ ‫زیربنایی برای اجرای دیگر پروژه ها بود‪.‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫یکی از چالش هایی که درحال حاضر در استان وجود دارد در‬ ‫حوزه ارد و نان است‪ .‬دولت به ازای هر نفر در کشور ‪ ۱۱۰‬هزار‬ ‫تومان یارانه نان می پردازد تا نان به دست مردم برسد‪.‬مدیر‬ ‫کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت‪:‬‬ ‫سقف جریمه تعزیرات برای نانواهای متخلف در اسفندماه‬ ‫سال گذشته ‪ ۲۰۰‬هزار تومان بود اما اکنون جریمه تعزیرات‬ ‫برای نانواهای متخلف به ‪ ۲۴‬میلیون تومان رسیده است‪۹۳ .‬‬ ‫درصد نانواهای استان به دستگاه های هوشمند مجهز شده اند‬ ‫و براساس این دستگاه دیگر نانوایی نمی تواند ارد را به صورت‬ ‫ازاد بفروشد‪.‬شهیر در پاسخ به این پرسش که ایا قرار است‬ ‫برای فروش نان به مردم سهمیه تعیین شود‪ ،‬گفت‪ :‬فع ً‬ ‫ال‬ ‫قرار نیست نان سهمیه بندی شود‪ ،‬البته اگر خرید نان از حد‬ ‫مشخص بیشتر شود‪ ،‬از طریق پیامک اطالع رسانی می شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬استان اصفهان تقویم گردشگری ندارد‬ ‫به گفته مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری‬ ‫اصفهان‪ ،‬استان اصفهان تقویم گردشگری به این معنا که برای‬ ‫هر روز از سال مناسبتی تعریف شده و براساس ان گردشگر‬ ‫دعوت شود‪ ،‬ندارد که براساس مصوبه اخیر ایجاد و اعالم‬ ‫خواهد شد در بیشتر کشورها تقویم گردشگری وجود داشته و‬ ‫اکثر رویدادهای مهم را در زمان هایی قرار می دهند که گردشگر‬ ‫کمتر به انجا سفر می کند‪.‬شهیر ادامه داد‪ :‬یکی از موضوعاتی‬ ‫که در استان رقم خورده‪ ،‬طرح های پیشران ازجمله دهکده‬ ‫لجستیک‪ ،‬مناطق ویژه اقتصادی‪ ،‬شهرک گلخانه ای‪ ،‬منطقه‬ ‫ویژه علم و فناوری‪ ،‬مجتمع اصفهان هوشمند‪ ،‬شهرک طال‬ ‫و جواهر‪ ،‬شهرک کیف و پوشاک و شهرک فراوری صنایع‬ ‫معدنی و راهبردی است که این ها پروژه های کالن و پیشران‬ ‫استان هستند‪.‬وی گفت‪ :‬در دهکده لجستیک یا بندر خشک‬ ‫که البته چالش ها و مشکالتی دارد‪ ۵۰۰ ،‬نفر به طورمستقیم و‬ ‫نزدیک به‪ ۵،۰۰۰‬نفر به طورغیرمستقیم مشغول به کار خواهند‬ ‫شد‪ ،‬فاز اول ان به صورت پایانه صادراتی و وارداتی در حال‬ ‫گرفتن مجوز هست که به زودی از ان رونمایی می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬دومین پروژه پیشران‪ ،‬اصفهان هوشمند است؛‬ ‫دو استان در کشور کارخانه نواوری دارند که اصفهان یکی از‬ ‫ان هاست‪ .‬در خیابان امام خمینی اصفهان نزدیک به ‪ ۱۱‬سوله‬ ‫وجود دارد که قرار است به کارخانه نواوری تبدیل شوند‪ .‬در این‬ ‫خصوص با وزیر ارتباطات و معاونت علمی ریاست جمهوری‬ ‫طرح موضوع شده که نتیجه ان اختصاص بودجه ای قابل‬ ‫توجه از سوی وزیر به اجرای این پروژه بود‪ .‬بودجه این سه‬ ‫سوله از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تامین می شود و‬ ‫مابقی قرار است از طریق بخش خصوصی تامین شود‪.‬شهیر‬ ‫با بیان اینکه چهار منطقه ویژه اقتصادی در اصفهان از جمله‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی شهرضا‪ ،‬شرق اصفهان‪ ،‬شمال اصفهان‬ ‫در کاشان و شاهین شهر وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬مجوز این مناطق‬ ‫اخذ شده و پیش بینی می شود‪ ۴۰ ،‬هزار نفر به طورمستقیم در‬ ‫این چهار منطقه مشغول به کار شوند‪.‬‬ ‫طرح کوثر بانک توسعه تعاون‬ ‫با هدف توسعه فرهنگ‬ ‫ضالحسنه‬ ‫قر ‬ ‫رفع نیازهای ضروری مشتریان حقیقی و اعضای تعاونی‬ ‫تا سقف ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال و کمک به اشتغال زایی تا سقف ‪۱‬‬ ‫میلیارد ریال از رویکردهای اصلی طرح کوثر است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون‪ ،‬سپرده و‬ ‫تسهیالت قرض الحسنه بخش مهمی از نظام بانکداری‬ ‫اسالمی را تشکیل می دهند و مشتریان زیادی انتظار ارائه‬ ‫محصوالت متنوع در حوزه قرض الحسنه دارند‪ .‬از این رو طرح‬ ‫قرض الحسنه کوثر با هدف توسعه فرهنگ قرض الحسنه‬ ‫و پوشش دهی انتظارات و نیازهای مشتریان از سوی بانک‬ ‫توسعه تعاون ارائه شده است‪ .‬افتتاح حساب قرض الحسنه کوثر‪،‬‬ ‫اعتبارسنجی متقاضی وام (عدم بدهکاری به بانک و یا عدم‬ ‫دارا بودن چک برگشتی و داشتن حداقل یک ضامن معتبر از‬ ‫شرایط عمومی طرح کوثر محسوب می شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫دوشنبه | ‪ 03‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4405‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫‪7‬‬ ‫سپاهان برنده بزرگ نقل و‬ ‫انتقاالتتابستانی‬ ‫مدال طالی اسیا در جیب‬ ‫وزنه بردارلنجانی‬ ‫اگرچه پرسپولیس فصل نقل وانتقاالت را طوفانی شروع‬ ‫کرد و ان زمان سپاهان حتی سرمربی هم نداشت‪ ،‬اما‬ ‫هر چه جلوتر رفتیم شرایط تغییر کرد و باشگاه اصفهانی‬ ‫ضمن جبران عقب افتادگی‪ ،‬در سیمای برنده نقل وانتقاالت‬ ‫ظاهر شد‪ .‬اتفاقاتی که در سپاهان رخ داده را به طور خالصه‬ ‫می توان در عبارت «معاوضه با بهتر» خالصه کرد‪ .‬این تیم‬ ‫روی نیمکت سرمربیگری اش محرم نویدکیا را که به هرحال‬ ‫مربی خوب اما نه چندان موفقی بود از دست داد و ژوزه‬ ‫مورایس را جانشین او کرد؛ کسی که سوابق خوبی به عنوان‬ ‫نفر اول و دوم دارد و کادر مجربی را هم با خودش به ایران‬ ‫اورده است‪ .‬طالیی پوشان در سمت راست خط دفاعی دانیال‬ ‫اسماعیلی فر را از دست دادند و به جای او رامین رضاییان‬ ‫را گرفتند‪ .‬دست کم بعید است ازنظر فنی ان ها ضرر‬ ‫کرده باشند‪ .‬در قلب خط دفاعی سپاهان گولسیانی را به‬ ‫پرسپولیس داد و محمد دانشگر را از استقالل گرفت‪ .‬بین‬ ‫این ‪ 2‬بازیکن اختالف فاحشی به نظر نمی رسد‪ .‬همچنین‬ ‫سپاهان میالد زکی پور را هم جذب کرده که می تواند در‬ ‫سمت چپ خط دفاعی به میدان برود و امید نورافکن را‬ ‫برای بازی در میانه میدان ازاد کند‪ .‬همچنین مورایس که‬ ‫زمان زیادی برای جذب کامسوبا و فرناندز به عنوان دو‬ ‫خارجی تیمش صرف کرد‪ ،‬دو سهمیه خارجی دیگر نیز دارد‬ ‫و سپاهان نیز برای ورود جدی به عرصه مدعیان قهرمانی‬ ‫همچنان در سه پست دفاع میانی‪ ،‬دفاع راست و مهاجم‬ ‫هدف به بازیکنان جدید نیاز خواهد داشت‪ .‬با این تفاسیر ایا‬ ‫سپاهان برنده بزرگ تابستان نبود؟‬ ‫رقابت های دسته ‪ ۸۹‬کیلوگرم مسابقات وزنه برداری‬ ‫قهرمانی جوانان اسیا در تاشکند‪ ،‬با کسب دو مدال طال‪ ،‬یک‬ ‫نقره و دو برنز برای نمایندگان شایسته وزنه برداری کشورمان‬ ‫همراه بود‪ .‬در پایان بخش حرکات یک ضرب دسته‪ ۸۹‬کیلوگرم‬ ‫مسابقاتاسیاییازبکستانعلی رضامعینیازشهرستانلنجان‬ ‫با باالبردن وزنه ‪ ۱۶‬کیلو و کسب مدال طالی این حرکت‪،‬‬ ‫به کار خود پایان داد‪ .‬معینی با مهار وزنه ‪ ۱۶۶‬کیلوگرم‪ ،‬رکورد‬ ‫اسیایی حرکت یک ضرب در دسته ‪ ۸۹‬کیلوگرم جوانان را یک‬ ‫کیلو بهبود بخشیده و مدال طال را از ان خود کرد‪ .‬معینی با‬ ‫مهار وزنه ‪ ۱۹۱‬کیلوگرم‪ ،‬مدال نقره حرکت دوضرب در دسته‬ ‫‪ ۸۹‬کیلوگرم را از ان خود کرد و با مجموع ‪ ۳۵۷‬کیلوگرم به‬ ‫مدال طالی مجموع دست یافت‪.‬‬ ‫‪ 3‬بازیکن جدید در جمع‬ ‫گاندو ها‬ ‫سه بازیکن رده پایه با امضای قرارداد با باشگاه‬ ‫ذوب اهن‪ ،‬سبزپوش شدند‪ .‬باشگاه ذوب اهن قرارداد سه‬ ‫بازیکن رده های پایه را برای بازی در تیم بزرگساالن امضا‬ ‫کرد‪ .‬امیرمحمد لطف پور‪ ،‬ادریس رحمانی و مهران نفری‬ ‫هر سه در پست هافبک بازیکنانی هستند از رده های جوانان‬ ‫و امید فصل اینده زیر نظر مهدی تارتار کار خواهند کرد‪.‬‬ ‫قرارداد بلندمدت ذوب اهن با‬ ‫ملی پوش جوان‬ ‫مهران نفری بازیکن تیم ملی فوتبال جوانان به‬ ‫ذوب اهن پیوست‪ .‬بازیکن چپ پای تیم ملی جوانان ایران با‬ ‫عقد قراردادی پنج ساله به جمع شاگردان مهدی تارتار اضافه‬ ‫شد‪ .‬مهران نفری که سابقه حضور در تیم های ملی جوانان‪،‬‬ ‫نوجوانان‪ ،‬نونهاالن فوتبال ایران و همچنین تیم جوانان‬ ‫سپاهان را در کارنامه خود دارد با نظر سرمربی سبزپوشان‪،‬‬ ‫به جمع این تیم اضافه شد‪ .‬این هافبک چپ جوان فوتبال‬ ‫ایران عنوان اقای گلی تورنمنت کافا در رده نونهاالن و اقای‬ ‫گلی لیگ فوتبال نوجوانان را نیز در کارنامه دارد‪.‬‬ ‫سپاهان و تراکتور با بیشترین‬ ‫بازیکن در تیم امید‬ ‫مهدی مهدوی کیا فهرست ‪ 26‬نفره تیم امید را اعالم‬ ‫کرد‪ .‬تیم امید ایران برای حضور در مسابقات کشورهای‬ ‫اسالمی روز پنج تا ‪ 13‬مرداد در اردوی قونیه ترکیه حضور‬ ‫خواهد داشت و بر این اساس مهدی مهدوی کیا لیست‬ ‫موردنظر تیمش را اعالم کرده است‪ .‬در این فهرست‬ ‫دو تیم سپاهان و تراکتور با سه بازیکن بیشترین نماینده‬ ‫رادارند که البته نکته جالب این است که هر سه نماینده‬ ‫تراکتور‪ ،‬خریدهای جدید این تیم هستند‪ .‬پرسپولیس نیز‬ ‫در فهرست کنونی دو بازیکن دارد که علی خدایی هافبک‬ ‫چپ سرخپوشان و محمدمهدی احمدی مدافع چپ این تیم‬ ‫هستند‪ .‬احمدی از نفت مسجدسلیمان به پرسپولیس امده اما‬ ‫خدایی در اکادمی این تیم حضور داشت‪ .‬از استقالل سعیدی‬ ‫فر و امیرعلی صادقی به اردوی تیم امید دعوت شده اند‪.‬‬ ‫ذوب اهن‪ ،‬پیکان‪ ،‬فوالد‪ ،‬صنعت نفت‪ ،‬نفت مسجدسلیمان‪،‬‬ ‫مس کرمان‪ ،‬گل گهر سیرجان‪ ،‬مس رفسنجان‪ ،‬نساجی‬ ‫و الومینیوم اراک دیگر تیم های لیگ برتری دارای نماینده‬ ‫در تیم امید هستند تا به این ترتیب تنها دو تیم لیگ برتری‬ ‫نماینده ای در تیم المپیک نداشته باشند؛ ملوان و هوادار‪.‬‬ ‫تایید صالحیت تاج برای‬ ‫انتخاباتفدراسیونفوتبال‬ ‫در شرایطی که بعد از حضور مهدی تاج در انتخابات‬ ‫فدراسیون فوتبال‪ ،‬بحث زیادی درباره این موضوع وجود‬ ‫داشت‪ ،‬درنهایت رئیس اسبق فدراسیون تایید صالحیت شد‪.‬‬ ‫مهدی تاج رئیس اسبق فدراسیون فوتبال که اکنون نیز در‬ ‫کنفدراسیون فوتبال اسیا دارای سمت است‪ ،‬خیز بلندی را‬ ‫برای دستیابی دوباره به صندلی ریاست فدراسیون برداشته‬ ‫است‪ .‬در روزهایی که با توجه به برکناری شهاب الدین عزیزی‬ ‫خادم‪ ،‬میرشاد ماجدی به عنوان سرپرست هدایت فوتبال ایران‬ ‫را برعهده گرفته است‪ ،‬قرار است در شهریورماه انتخابات‬ ‫فدراسیون فوتبال برگزار شود‪ .‬در این راستا یکی از نامزدهای‬ ‫انتخاباتی مهدی تاج است که در اخرین فرصت اقدام به‬ ‫ثبت نام دراین باره کرده بود‪ .‬بااین حال بعد از ثبت نام رئیس‬ ‫اسبق فدراسیون فوتبال بحث های زیادی درباره احتمال رد‬ ‫صالحیت وی شکل گرفته بود‪ .‬اکنون اما گفته می شود با‬ ‫تایید صالحیت و بررسی شرایط‪ ،‬مهدی تاج مشکلی برای‬ ‫حضور در انتخابات نخواهد داشت و شانس خود را برای‬ ‫دستیابی به این سمت در تاریخ هشتم شهریور امتحان خواهد‬ ‫کرد‪ .‬از پنج عضو کمیته بدوی کمیته انتخابات فدراسیون‬ ‫فوتبال‪ ،‬چهار نفر صالحیت مهدی تاج را برای حضور در این‬ ‫دوره تایید کرده اند تا وی مشکلی ازاین جهت نداشته باشد‬ ‫محمد محبی در لیگ پرتغال ماندنی شد‬ ‫ستاره پیشین سپاهان و استقالل؛‬ ‫شاید فصلی دیگر‬ ‫سـرمربی سـانتاکالرا درخواسـت حفظ وینگر ایرانی تیمش‬ ‫را داشـته تـا ابی پوشـان اسـتقالل در فرایند جـذب بازیکن‬ ‫موردعالقـه به بن بسـت رسـیده باشـند‪ .‬به گـزارش فوتبال‬ ‫‪ ،360‬اسـتقاللی ها از ابتـدای نقل وانتقـاالت تابسـتانی‬ ‫در کنـار حفـظ شـاکله فصـل گذشـته و تقویـت تیـم خود‪،‬‬ ‫به طـور ویـژه بـرای جـذب بازیکـن در پسـت وینگـر‬ ‫برنامه ریـزی کـرده و دو بازیکـن نامدار فوتبال ایـران را زیر‬ ‫ذره بیـن خود داشـتند‪ .‬سـعید صادقی سـتاره بی چون وچرای‬ ‫لیگ بیسـت ویکم کـه موثرترین بازیکن فصل گذشـته بود‬ ‫و توانسـت رکـورد بیشـترین تعـداد پـاس گل در یک فصل‬ ‫را بشـکند‪ ،‬اولیـن گزینـه ابی هـا بـود که صادقـی درنهایت‬ ‫میان اسـتقالل و پرسـپولیس تصمیم گرفت که سرخ پوش‬ ‫شـود و بـه جمـع شـاگردان یحیـی گل محمـدی پیوسـت‪.‬‬ ‫محمـد محبـی پدیـده باشـگاه سـپاهان که فصل گذشـته‬ ‫لژیونـر شـده و بـه لیـگ پرتغـال رفته بـود‪ ،‬دومیـن گزینه‬ ‫نقل وانتقاالتـی اسـتقاللی ها بـود‪ .‬پیشـنهاد خارجـی بـرای‬ ‫جـذب امیرحسـین حسـین زاده باعـث شـده بود تـا ابی ها‬ ‫در پسـت وینگـر بـا فقـدان بازیکـن مواجه شـوند و همین‬ ‫مسـئله مدیـران اسـتقالل را بـرای جـذب محبـی بیشـتر‬ ‫ترغیـب کرد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬مذاکرات یک ماهه و چالش تغییر مدیریت‬ ‫محبـی کـه تحـت قـرارداد باشـگاه سـانتاکالرا بـود‪ ،‬در‬ ‫قـراردادش بنـد فسـخ ‪ 3‬میلیـون یورویـی داشـت تـا‬ ‫اسـتقاللی ها تنهـا او را به صورت قرضـی بتوانند جذب کنند‬ ‫و مذاکـرات از حـدود یک مـاه قبل میان مدیران باشـگاه ها‬ ‫بـرای رسـیدن بـه توافـق نهایـی جهـت انتقـال محبـی از‬ ‫سـانتاکالرا بـه اسـتقالل اغـاز شـد‪ .‬مدیـران اسـتقالل در‬ ‫تلاش برای گنجانـدن بند خرید دائمـی در تفاهم نامه خود‬ ‫بـا باشـگاه پرتغالی بودنـد که به یک بـاره سـاختار مدیریتی‬ ‫باشـگاه پرتغالـی تغییـر کـرد و بـا روی کار امـدن مدیـران‬ ‫جدیـد‪ ،‬مذاکـرات بـه نقطـه اول بازگشـت و مجـددًا ابی ها‬ ‫پـای میز مذاکره بـرای جذب محبی نشسـتند‪ .‬بازیکنی که‬ ‫ریـکاردو سـا پینتـو سـرمربی اسـتقاللی ها عالقه ویـژه به‬ ‫جذب او داشـت و از مدیران باشـگاه خواسـته بود تا شـرایط‬ ‫را بـرای حضـورش در جمـع ابی پوشـان فراهـم کننـد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬گلزنی دردسرساز محبی برای استقاللی ها‬ ‫وینگر ایرانی سـانتاکالرا که دیرتر نسـبت به هم بازیان خود‬ ‫بـه اردوی پیـش فصـل تیمش اضافه شـده بـود‪ ،‬در ترکیب‬ ‫سـانتاکالرا در بـازی دوسـتانه مقابل ریـواوه قـرار گرفت و‬ ‫ماریو سـیلوا سـرمربی سـانتاکالرا که به دنبـال محک زدن‬ ‫وینگـر ایرانـی تیمـش بود کـه محبی توانسـت بـا گلزنی‪،‬‬ ‫پاسـخ اعتمـاد سـیلوا را بدهـد و امادگـی فنی و درخشـش‬ ‫وینگـر ایرانـی باعث تغییر نظر سـرمربی سـانتاکالرا شـد و‬ ‫او از مدیـران باشـگاه خواسـت تـا در مقابـل جدایی محبی‬ ‫مقاومـت کننـد‪ .‬سـیلوا در شـرایطی خواسـتار حفـظ محمد‬ ‫محبـی شـده که مدیران اسـتقالل امیـدوار بودنـد از وینگر‬ ‫جـوان سـانتاکالرا در فصـل اینده در ترکیب تیـم خود بهره‬ ‫ببرنـد امـا حاال مخالفت سـرمربی این باشـگاه باعث شـده‬ ‫تـا مذاکـرات با محمـد محبی به بن بسـت برسـد و محبی‬ ‫بایـد فصـل اینده بـه کار خود در لیگ پرتغـال ادامه بدهد و‬ ‫در تلاش اسـت تـا بتواند نسـبت به فصل گذشـته فرصت‬ ‫بازی بیشـتری را در ترکیب تیمش به دسـت اورد و مجددا‬ ‫بـه اردوهای تیـم ملی فراخوانده شـود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬خرید وینگــر خارجی یا اعتماد به بازیکن‬ ‫داخلی‬ ‫اسـتقاللی ها هنـوز یـک سـهمیه خریـد بازیکـن خارجـی‬ ‫خـود را اسـتفاده نکرده اند‪ .‬رافائل سـیلوا‪ ،‬عزیزبـک امانوف‬ ‫و کویـن یامـگا سـه بازیکن خارجی اسـتقالل بـرای فصل‬ ‫جدید هسـتند و ابی پوشـان می توانند یـک بازیکن خارجی‬ ‫دیگـر به فهرسـت تیـم خود اضافـه کنند که گفته می شـد‬ ‫قـرار اسـت سـا پینتو یـک هافبک بازی سـاز را بـه مدیران‬ ‫باشـگاه معرفـی کنـد امـا با توجـه بـه منتفی شـدن انتقال‬ ‫محبی‪ ،‬دور از ذهن نیسـت که سـرمربی پرتغالی اسـتقالل‬ ‫بـه سـراغ جـذب وینگـر خارجـی بـرود‪ .‬امیرعلـی صادقی‬ ‫وینگر جـوان اسـتقاللی ها عملکردی غیرمنتظره داشـت و‬ ‫در دیـدار دوسـتانه موفـق شـد نقـش اصلـی را در پیروزی‬ ‫تیمـش برابـر شـاگردان پیرلـو ایفـا کنـد و بـا دبـل گلزنی‬ ‫خـود‪ ،‬اسـتقالل را در مقابل فاتح کاراگومـروک ترکیه برنده‬ ‫کـرد تـا نگاه هـا بـه سـمت او به عنـوان جانشـین احتمالی‬ ‫حسـین زاده در ترکیـب اسـتقالل جلـب شـود‪ .‬صادقـی‬ ‫کـه یکـی از مهره هـای کلیـدی تیـم امید ایران محسـوب‬ ‫می شـود‪ ،‬فصل گذشـته با نظر فرهـاد مجیدی از سـایپا به‬ ‫اسـتقالل امـد امـا فرصت بـازی چندانـی به دسـت نیاورد‬ ‫امـا حاال شـاید منتفی شـدن جذب محبی و جدایی حسـین‬ ‫زاده بتوانـد فرصت بازی بیشـتری را در اختیار سـتاره جوان‬ ‫اسـتقاللی ها قرار بدهد‪ .‬سـجاد شـهباززاده‪ ،‬پیمـان بابایی و‬ ‫کویـن یامگا دیگـر گزینه های در دسـترس سـا پینتو برای‬ ‫حضـور در پسـت وینگر در فصـل جدید به شـمار می روند‪.‬‬ ‫ذوب اهن دو فصل از اشتباهات داوری‬ ‫ضربهخورد‬ ‫هافبک نفت مسجدسلیمان می گوید این تیم در فصل‬ ‫اینده برای کســب رتبه های باالی جدول تالش خواهد‬ ‫کرد‪ .‬حسین شــنانی که فصل گذشته نتوانست به عنوان‬ ‫بازیکن ثابت در ترکیب تیم مهــدی تارتار جا پیدا کند‪،‬‬ ‫با جدایی از ذوب اهن به نفت مسجدســلیمان پیوست‪ .‬او‬ ‫دراین باره گفت‪ :‬نفت مسجدسلیمان جزو تیم های قدیمی‬ ‫و باسابقه خطه خوزستان است که فصل قبل هم با درایت‬ ‫کادرفنی و مدیریت باشــگاه باوجود مشکالت‪ ،‬تیم را در‬ ‫لیگ برتر حفظ کردند‪ .‬من هم چند پیشــنهاد داشتم اما‬ ‫زمانی که با اقا رضا مهاجری صحبت کردم تصمیم گرفتم‬ ‫این تیم را انتخاب کنم و از انتخابم هم راضی هســتم‪.‬‬ ‫اقای مهاجری هم ازنظر فنی و اخالقی قوی هســتند و‬ ‫از همکاری با ایشــان خیلی خوشحالم‪ .‬امیدوارم در ادامه‬ ‫بتوانیم کارهای بزرگی با یکدیگر انجام بدهیم‪ .‬او درباره‬ ‫دلیل جدایی اش از ذوب اهن توضیح داد‪ :‬من یک ســال‬ ‫دیگر قرارداد داشتم اما باوجود عملکرد خوب در این تیم‬ ‫خیلی کم به من بازی می رسید؛ می دانستم اگر بمانم بازهم‬ ‫همین مسئله پیش می اید و تصمیم گرفتم تیمم را تغییر‬ ‫بدهم تا شرایط جدیدی داشته باشم‪ .‬از مسئوالن باشگاه‬ ‫ذوب اهن تشکر می کنم که خیلی به من لطف داشتند و‬ ‫امیدوارم که ان ها هم موفق باشــند‪ .‬شنانی با تمجید از‬ ‫مهدی تارتار افــزود‪ :‬اقای تارتار مربی خوب و توانمندی‬ ‫هستند و خوشحالم که توانستم یک سال شاگرد ایشان‬ ‫باشــم‪ .‬کار کردن با اقای تارتار خیلی خوب بود؛ از ایشان‬ ‫تشــکر می کنم و امیدوارم در ادامه راه با ذوب اهن موفق‬ ‫باشــند‪ .‬او سپس درباره شرایط ذوب اهن در دو سال اخیر‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در دو سالی که من در ذوب اهن بودم از داوری‬ ‫خیلی ضرر کردیم؛ سالی که با اقای رحمان رضایی شروع‬ ‫کردیم و سپس اقای مجتبی حسینی امدند می توانستیم‬ ‫شــرایط بهتری داشته باشــیم اما ضربه زیادی از داوری‬ ‫خوردیم‪ .‬ســال قبل هم با اقای تارتار همین مشکالت‬ ‫وجود داشت اما کسب رتبه هفتم خوب بود‪ .‬وی در مورد‬ ‫شــرایط نفت بیان کرد‪ :‬بازیکنان خوبی جذب کرده ایم و‬ ‫اقا رضا یک تیم خوب بســته است‪ .‬شرایط تیم روزبه روز‬ ‫بهتر می شود؛ امیدوارم بازی های دوستانه خوبی هم انجام‬ ‫بدهیم تا بین بچه ها هماهنگی ایجاد شــود تا با امادگی‬ ‫سپاهان با خرید مستقیم دست ‪ 4‬واسطه‬ ‫را قطع کرد‬ ‫باشــگاه سپاهان دو روز پیش از امضای قرارداد با لویس‬ ‫کامسوبا‪ ،‬هافبک باشگاه اف سی سیدنی خبر داد‪ .‬بعد از خبر‬ ‫پیوستن کامسوبا به سپاهان‪ ،‬موضوع مبلغ قرارداد این بازیکن‬ ‫حاشیه ســاز شد‪ .‬پس ازاینکه کامسوبا از اف سی سیدنی جدا‬ ‫شد و هواداران این باشگاه به از انتقال او ابراز ناراحتی کردند‪،‬‬ ‫اف ســی ســیدنی اعالم کرد که این بازیکن با قراردادی ‪6‬‬ ‫رقمی از باشگاه جداشده است‪ .‬مدیر روابط عمومی سپاهان‬ ‫دراین باره گفت‪« :‬ترجمه صحیح متن منتشرشــده از سوی‬ ‫باشــگاه سیدنی قرارداد ‪ 6‬رقمی اســت که به اشتباه ‪ 6‬برابر‬ ‫ترجمه شــده اســت‪ .‬این بازه می تواند بین ‪ 100‬هزارتا ‪999‬‬ ‫هزار باشد‪ .‬همان طور که گفتم به خاطر جدایی این بازیکن‪،‬‬ ‫باشگاه مذکور مبهم صحبت کرده و کد دقیقی نداده است‪.‬‬ ‫ما این انتقال را با رقمی بســیار پایین انجام دادیم که اصال‬ ‫قابل مقایســه با ســایر بازیکنان خارجی و داخلی لیگ برتر‬ ‫نیست‪ .‬ضمن اینکه این انتقال برای دو سال انجام شده است‪.‬‬ ‫» به غیراز این مورد‪ ،‬نکته پنهان جذب الویس کامسوبا‪ ،‬کوتاه‬ ‫شــدن دست واسطه ها بود‪ .‬ســپاهان با همین کوتاه کردن‬ ‫دست دالل ها توانست کامسوبا را باقیمتی معقول جذب کند‪.‬‬ ‫ماجرا از انجایی اغاز شد که سپاهانی فهمیدند الویس کامسوبا‬ ‫با باشگاه اف سی ســیدنی قرارداد دارد و مذاکره مستقیم با‬ ‫باشگاه استرالیایی را در دستور کار قراردادند‪ .‬در همین حین‬ ‫سروکله ‪ 4‬واسطه پیدا شد قصد داشتند خود را معرف بازیکن‬ ‫اعالم کنند‪ .‬حتی ایجنت ژوزه مورایس نیز در مقطعی مدعی‬ ‫شــد که او باید این انتقال را انجام دهد‪ .‬با گفتگوی مستقیم‬ ‫سپاهان واف سی سیدنی و اخطار باشگاه استرالیایی‪ ،‬سپاهان‬ ‫تنها با مذاکره مســتقیم با باشگاه اســترالیایی توانست این‬ ‫بازیکن را جذب کند‪ .‬حذف این ‪ 4‬واسطه از مذاکرات باعث‬ ‫تا هزینه های سپاهان برای جذب الویس کامسوبا ‪ 200‬هزار‬ ‫یورو کاهش پیدا کند‪ .‬این مبلغ بخش بزرگی از هزینه انتقال‬ ‫الویس کامسوبا بود‪.‬‬ ‫کامل وارد مسابقات بشویم‪ .‬او درباره هدفش در تیم نفت‬ ‫مسجدسلیمان گفت‪ :‬امیدوارم در درجه اول بتوانم ازنظر‬ ‫فنی موردقبول کادرفنی باشم و بتوانم خواسته های ان ها‬ ‫را براورده کنم‪ .‬ازنظر تیمی هم سعی می کنیم عملکردمان‬ ‫از فصل قبل خیلی بهتر باشیم‪ .‬شــنانی درباره امکانات‬ ‫تیم جدیدش گفت‪ :‬درست است که امکانات تاپی نداریم‬ ‫اما شرایط خیلی خوب اســت‪ .‬از مسئوالن باشگاه نفت‬ ‫مسجدسلیمان تشــکر می کنم؛ در حال حاضر امکانات‬ ‫خوبی داریم و امیدوارم این روند ادامه دار باشد‪ .‬زمانی که‬ ‫امکانات خوبی وجود داشته باشد‪ ،‬بازیکن ازنظر فنی هم‬ ‫می تواند کیفیت خودش را باال ببرد‪ .‬این بازیکن در پاسخ‬ ‫به اینکه ایا ازنظر او نفت امسال می تواند شرایط متفاوتی‬ ‫نسبت به دو سال اخیر را تجربه کند گفت‪ :‬شک نکنید با‬ ‫حضور اقای مهاجری و بازیکنانی که ایشان جذب کرده اند‬ ‫امسال به سقوط فکر نمی کنیم و همه تیم یکدل هستیم و‬ ‫تالشمان را دو برابر می کنیم که به رده های باالدست پیدا‬ ‫کنیم‪ .‬این تفکر در تیم جاافتاده چون به هیچ وجه درشان‬ ‫این تیم نیست که گزینه سقوط باشد‪ .‬شک نکنید امسال‬ ‫با تالش کادرفنی و بازیکنان به رده های باالتر می رسیم‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفت‪ :‬امیــدوارم در فصل جدید با حضور‬ ‫هواداران نفت مسجدسلیمان در استادیوم بتوانیم دو برابر‬ ‫انرژی بگذاریم و بازی ها را خیلی خوب پیش ببریم‪.‬‬ ‫ذوب اهن در لیگ ‪ 22‬تیم متفاوتی‬ ‫خواهد بود‬ ‫مدافــع تیم فوتبال ذوب اهن می گویــد این تیم در لیگ‬ ‫‪ 22‬شــرایط بهتری را پیدا خواهد کرد‪ .‬ارمان قاسمی بازیکن‬ ‫باتجربه تیم فوتبال ذوب اهن کــه با حضور مهدی تارتار در‬ ‫اصفهان از پیکان به این تیم پیوســت درباره عملکرد فصل‬ ‫گذشته سبزپوشــان که فراز و نشــیب زیادی داشت گفت‪:‬‬ ‫ذوب اهن فصل گذشته می توانست جایگاهی به مراتب بهتر‬ ‫کسب کند اما یکسری اتفاقات اجازه نداد که در رتبه های باالتر‬ ‫قرار بگیریم‪ .‬او در مورد ادامه حضورش در این تیم بیان کرد‪:‬‬ ‫با توجه به همه اتفاقاتی که افتاد عملکرد قابل قبولی داشتیم‬ ‫و همین مسئله و عملکرد خوب ما باعث شد اکثر بازیکنان ما‬ ‫از تیم های خوب لیگ برتری پیشنهاد داشته باشند‪ .‬من هم از‬ ‫این قاعده مستثنی نبودم و پیشنهادهای خوبی به دستم رسید‬ ‫اما درنهایت با مشورت هایی که داشتم در ذوب اهن ماندم تا به‬ ‫امید خدا ثمره زحماتی که سال گذشته کشیدیم و امسال هم‬ ‫خواهیم داشت را ببینیم‪ .‬هدفم این است که بهترین عملکرد را‬ ‫امسال در ذوب اهن داشته باشم و فصلی بهتر از لیگ گذشته‬ ‫را در کنار دیگر بازیکنان تیم تجربه کنم‪ .‬مدافع سبزپوشــان‬ ‫اصفهانی ادامــه داد‪ :‬ذوب اهن از جایگاه خودش دور شــده‬ ‫بود اما فصل گذشــته با همه سختی هایی که برای ما ایجاد‬ ‫شــد و در خیلی از بازی ها به حق مان با توجه به اشــتباهات‬ ‫داوری نرسیدیم‪ .‬بااین حال شاهد یک ثبات در این تیم بودیم‪.‬‬ ‫برنامه ریزی خوبی امســال اقامهدی تارتار و کادرفنی ایشان‬ ‫دارند تا به امید خدا تیم را به جایگاهی برســانند که هواداران‬ ‫ذوب اهن انتظار دارند‪ .‬قاسمی درباره اردوی اماده سازی تیم نیز‬ ‫حــرف زد و اضافه کرد ‪ :‬با این هدف و برنامه ای که کادرفنی‬ ‫داشتند یکی از تیم هایی بودیم که خیلی زود تمرینات خودمان‬ ‫را شروع کردیم و سریع باشگاه وارد بازار نقل و انتقاالت شد‪.‬‬ ‫بازیکنان مدنظر کادرفنی جذب شــدند تا بهترین عملکرد را‬ ‫با جدا شدن برخی بازیکنان تیم که برایشان ارزوی موفقیت‬ ‫دارم‪ ،‬در فصل پیش رو داشتیم‪.‬‬ ‫والیبال سپاهان با سرمربی‬ ‫خارجی قرارداد بست‬ ‫سکان هدایت تیم والیبال فوالد سپاهان اصفهان برای‬ ‫حضور در مسابقات لیگ برتر به سرمربی خارجی سپرده‬ ‫شد‪ .‬مسئوالن باشگاه فوالد مبارکه سپاهان اصفهان با بالسا‬ ‫رادولوویچ به عنوان سرمربی تیم والیبال این باشگاه قرارداد‬ ‫همکاری بستند‪ .‬بالسا رادولوویچ‪ ،‬مربی والیبال مونته نگرویی‬ ‫با عقد قرارداد به مدت یک فصل هدایت تیم والیبال فوالد‬ ‫مبارکه سپاهان را بر عهده گرفت‪ .‬گفتنی است تیم والیبال‬ ‫فوالد مبارکه سپاهان در فصل گذشته به عنوان تیم برتر لیگ‬ ‫دسته اول باشگاه های کشور معرفی شد‪ .‬الزم به ذکر است‬ ‫نخستین جلسه تمرین تیم والیبال فوالد مبارکه سپاهان‬ ‫زیرنظر رادوولویچ در سالن ‪ ۲۵‬ابان برگزار شد‪ .‬وی سابقه‬ ‫سرمربیگری تیم های ملی نوجوانان و کمتر از ‪ ۲۲‬سال‬ ‫مونته نگرو را در کارنامه دارد و حدفاصل سال های ‪ ۲۰۱۷‬تا‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬در چهار دوره به عنوان دومین مربی برتر لیگ برتر‬ ‫بزرگساالنمونته نگروانتخاب شدهاست‪.‬‬ ‫مومن زاده رئیس هیئت تنیس‬ ‫اصفهان شد‬ ‫پس از حدود ‪ ۱۰‬ماه هدایت هیئت تنیس با سرپرست‪،‬‬ ‫مجمع انتخاباتی هیئت تنیس استان اصفهان برگزار شد و‬ ‫ندا مومن زاده‪ ،‬تک کاندیدا این دور از انتخابات هیئت با رای‬ ‫موافق و رای باطله به عنوان رئیس هیئت تنیس استان اصفهان‬ ‫انتخاب شد‪ .‬مجمع انتخاباتی هیئت تنیس استان اصفهان‪ ،‬با‬ ‫حضور سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان‪،‬‬ ‫معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان‪،‬‬ ‫معاون ورزشی تفریحی شهرداری اصفهان و جمعی از اهالی‬ ‫و نمایندگان تنیس استان اصفهان در محل سرای ورزشکاران‬ ‫برگزار شد‪ .‬در این مجمع که باهدف انتخاب رئیس و اعضای‬ ‫هیئت رئیسه تنیس برگزار شد‪ ،‬تنها ندا مومن زاده به عنوان‬ ‫کاندیدا نام نویسی کرده بود که دختر رئیس اسبق این هیئت‬ ‫است‪ .‬پیش ازاین علیرضا کمالیان‪ ،‬سرپرستی هیئت تنیس را‬ ‫بر عهده داشت‪ .‬نمایندگان ورزشکاران خانم و اقا دو نفر از‬ ‫اعضای مجمع بودند که برای نظارت بر فرایند رای گیری و‬ ‫شمارش ارا انتخاب شدند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬پس از رای گیری‬ ‫درنهایت ندا مومن زاده خولنجانی با مجموع ‪ ۲۳‬رای موافق‬ ‫و ‪ ۲‬رای سفید سکان هیئت تنیس استان اصفهان را در‬ ‫دست گرفت‪ .‬همچنین تمام تیم پیشنهادی مومن زاده برای‬ ‫هیئت رئیسه با اکثریت ارا تایید شدند‪ .‬به این ترتیب فرشاد‬ ‫طالور‪ ،‬علیرضا انواری‪ ،‬احمدرضا جمالیان‪ ،‬شهاب محمودی‬ ‫و مریم حجه فروش به ترتیب به عنوان نایب رئیس‪ ،‬خزانه دار‪،‬‬ ‫خبره ورزشی‪ ،‬هیئت رئیسه اقا و خانم انتخاب شدند‪.‬‬ ‫بازگشت کیانوش و سهراب به‬ ‫اردوی وزنه برداری‬ ‫سرمربی تیم ملی وزنه برداری ایران می گوید کیانوش‬ ‫رستمی و سهراب مرادی از شهریور به اردوی تیم ملی اضافه‬ ‫می شوند‪ .‬سعید علی حسینی درباره اینکه چه زمانی کیانوش‬ ‫رستمی و سهراب مرادی به اردوی تیم ملی اضافه می شوند‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬با کیانوش رستمی صحبت کردم و خودش را برای‬ ‫قهرمانی جهان اماده می کند‪ .‬اردوی تیم ملی برای قهرمانی‬ ‫اسیا و قهرمانی جهان از اوایل شهریور با انجام تست دوپینگ‬ ‫از نفرات اغاز می شود که رستمی به این اردو اضافه می شود‪.‬‬ ‫سهراب مرادی هم در اخرین صحبتی که داشتم‪ ،‬عمل جراحی‬ ‫از ناحیه کتف انجام داده بود که موفقیت امیز بوده است‪ .‬دوران‬ ‫اماده سازی بعد از عمل جراحی را پشت سر می گذارد‪ .‬او تا‬ ‫شهریور فرصت خواست که ببیند شرایط کتفش چگونه است‪.‬‬ ‫اگر شرایط مساعد بود‪ ،‬از اوایل شهریور به اردوی تیم ملی‬ ‫اضافه می شود‪ .‬برنامه ریزی برخی وزنه برداران این است که‬ ‫برای مسابقات قهرمانی جهان که اولین مرحله کسب سهمیه‬ ‫المپیک است‪ ،‬اماده شوند و ما هم در کنارشان هستیم و‬ ‫حمایتشان کنیم تا به حداکثر توان فنی خود برسند‪ .‬او در مورد‬ ‫دسته های وزنی رستمی و مرادی گفت‪ :‬رستمی ‪ ۸۹‬و مرادی‬ ‫‪ ۱۰۲‬کیلوگرم است‪ .‬پیش بینی ما این اوزان است حاال باید‬ ‫وارد اردو شوند ببینیم شرایط به چه صورت است‪ .‬علی حسینی‬ ‫در مورد بازگشت داودی و هاشمی به اردوی تیم ملی گفت‪:‬‬ ‫ان ها از قبل در اردو بودند اما چند روزی به مرخصی رفتند‪.‬‬ ‫هاشمی به اردو اضافه شد و داودی هم قرار است از سه شنبه‬ ‫وارد اردو شود‪ .‬البته داودی با توجه به اسیب دیدگی که از ناحیه‬ ‫کتف داشت‪ ،‬صالح دیدیم که دربازی های کشورهای اسالمی‬ ‫شرکت نکند و برای قهرمانی اسیا اماده شود‪ .‬علی حسینی‬ ‫در پاسخ به این پرسش که برخی نفرات جدیدی که به اردو‬ ‫دعوت شده اند‪ ،‬مصدوم بودند و اکنون شرایط ان ها به گونه ای‬ ‫هست که بتوانند تمرین داشته باشند؟ تصریح کرد‪ :‬نفراتی که‬ ‫دعوت شدند‪ ،‬قهرمانان ایران هستند‪ .‬نیاز داریم در کنار کسانی‬ ‫که به بازی های کشورهای اسالمی می روند‪ ،‬تیم دیگری برای‬ ‫قهرمانیاسیابسازیم‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه | ‪ 03‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4405‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫دوشنبه ‪ 03‬مرداد ‪ / 1401‬سـال هجدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪25Jul2022 | 4405‬‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز توزیع‪ :‬رویداد پارسی‬ ‫جای خالی شورای نخبگان‬ ‫در مرمت ‪۱۱‬ساله گنبد مسجد جامع عباسی اصفهان‬ ‫اتفاقات با اصول علمی مغایرت داشته باشد‪ ،‬واکنش مرکز میراث‬ ‫جهانی را ایجاد می کند؛ تذکر می دهند و حتی ممکن است ناظرین‬ ‫را بفرستند و بدترین حالت این است که اثر را در فهرست میراث در‬ ‫خطر قرار بدهند‪ .‬وقتی اثرمان را در میراث جهانی ثبت می کنیم‪،‬‬ ‫یعنی می پذیریم که از طرف جهان امانتدار ان اثر هســتیم و این‬ ‫بسیار مهم است که امانتداریمان را در شیوه حفاظت از اثر درست‬ ‫اعمال کنیم رئیس ســابق پژوهشگاه میراث فرهنگی با بیان این‬ ‫مطلب‪ ،‬این موضوع را قابل توجه و انچه را که در مرمت گنبد مسجد‬ ‫جامع عباسی ر خداده است را قابل اصالح دانست‪ .‬بااین وجود بهشتی‬ ‫معتقد است که ایرادها و دالیلی که منتقدان برای وضعیت پیش امده‬ ‫گنبد مسجد جامع عباسی می گویند بحث های کارشناسی است که‬ ‫باید در شورای نخبگان مطرح شود‪ .‬موضوعاتی که به گفته وی‬ ‫مطرح کردنشان برای افکار عمومی‪ ،‬به قضاوت نادرست و ملتهب‬ ‫شدن شرایط منجر می شود‪ .‬این مقام ارشد پیشین میراث فرهنگی‬ ‫ایران صحبت بر سر مسائل فنی مرمت پرحاشیه گنبد مسجد جامع‬ ‫عباسی را به یک عمل پزشکی تشبیه کرد که باید برای ان شورای‬ ‫پزشکی تشکیل شود و نه اینکه اطرافیان بیمار بنشینند و در این باره‬ ‫مشورت کنند که عمل جراحی بکنند و یا نکنند!‬ ‫‪ ÁÁ‬اولین چشم هایی که باید ببیند‪ ،‬چشم های‬ ‫هنرمند مردم اصفهان است‬ ‫ایکوموس‪ ،‬شــورای بین المللی حفاظت بناها و محوطه های‬ ‫تاریخی اســت و از همین رو هم واکنش این شورای جهانی که‬ ‫در ایران هم دفتر دارد برای بســیاری از رســانه ها اهمیت دارد؛‬ ‫دراین ارتباط مهدی حجت‪ ،‬رئیس ایکوموس ایران تمایل چندانی‬ ‫نسبت به ابراز نظر درباره مرمت گنبد مسجد جامع عباسی که به‬ ‫همراه میدان نقش جهان در فهرست اثار جهانی قرار دارد نشان‬ ‫نداد اما در پاســ خ کوتاه خود به پرسش های ایرنا‪ ،‬بر لزوم واکنش‬ ‫هنرمندانی که در میدان نقش جهان زیباترین اســلیمی را خلق‬ ‫می کنند‪ ،‬تاکید کرد‪ .‬رئیس ایکوموس ایران به ایرنا گفت‪ :‬مشکل‬ ‫این است که کسانی که در میدان نقش جهان هستند‪ ،‬زیباترین‬ ‫اسلیمی ها را خلق می کنند و اگر چنین گنبدی قوس برداشته است‪،‬‬ ‫انها چطور نمی بینند و من از شمال شهر تهران باید ان را ببینم!‬ ‫او افزود‪ :‬اگر گنبد مشکلی دارد‪ ،‬مردم اصفهان که نسبت به اب‬ ‫زاینده رود ان طور واکنش نشان دادند باید نسبت به این موضوع هم‬ ‫واکنش نشان بدهند‪ .‬اگر گنبد مشکلی پیدا بکند اولین خسارتش‬ ‫نصیب همان هایی است که در میدان نقش جهان کار می کنند؛ انها‬ ‫چطور برای اب وهوا اعتراض می کنند! برای این هم باید بگویند و‬ ‫اعتراض کنند‪ .‬حجت یاداور شد‪ :‬مردم اصفهان از همه باسلیقه تر و‬ ‫هشیارتر هستند و از همه هم بهتر می توانند راجع به این موضوع‬ ‫کار کنند‪ .‬تا زمانی که خودشان راجع به این چیزها حرف نزنند و‬ ‫اعتراض نکنند‪ ،‬چهار نفر ادم بنشــیند و اسم و عکس خودشان‬ ‫را در روزنامه ها بزنند این مشکل را حل نخواهد کرد‪ .‬به گفته او‬ ‫اولین چشم هایی که باید ببیند چشم هنرمند مردم اصفهان است‬ ‫که اگر خطایی اتفاق افتاده است‪ ،‬باید ببیند‪ ،‬چرا که این گنبد کار‬ ‫اجداد خودشان است و خودشان هم باید اعتراض کنند‪ .‬حجت در‬ ‫پایان مصاحبه ای که تمایلی به ادامه ان نداشت گفت‪ :‬اگر گنبد شیخ‬ ‫لطف اهلل و مســجد جامع عباسی خراب شود چه کسی انجا نان‬ ‫ن اثار را می خورند! اگر این اثر ثبت جهانی‬ ‫می خورد؟! انها نان همی ‬ ‫است‪ ،‬گردشگری که می اید‪ ،‬برای همان میدان و اثر ثبت جهانی‬ ‫می اید‪ ،‬پس باید جوابگو باشند!‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان‬ ‫با ارزیابی (فشرده)‬ ‫شـرکت توزیع برق شهرسـتان اصفهـان در نظـر دارد‪ :‬خدمـات و کاالی مـورد نیاز خـود را به شـرح ذیل و باسـتناد‬ ‫قانـون برگـزاری مناقصـات و ائین نامه معامالت شـرکت‪ ،‬از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحلـه ای همزمان با‬ ‫ارزیابـی (فشـرده) به پیمانـکاران واجدین شـرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫شرکت‬ ‫شماره مناقصه در سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت (ستاد)‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫تاریخ توزیع‬ ‫دفترچه‬ ‫‪40114037‬‬ ‫‪2001093883000008‬‬ ‫رفع حوادث و موارد‬ ‫سرقتی‪ ،‬روشنایی‪،‬‬ ‫تعمیرات خطوط و‬ ‫سرویس پست در‬ ‫محدوده امور برق‬ ‫منطقه دو‬ ‫‪1401/05/03‬‬ ‫مهلت تهیه‬ ‫دفترچه‬ ‫‪1401/05/08‬‬ ‫اخرین مهلت‬ ‫تحویل پاکات‬ ‫‪1401/05/18‬‬ ‫تاریخ برگزاری‬ ‫مناقصه‬ ‫‪1401/05/19‬‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫‪1/957/000/000‬‬ ‫پیشـنهاد دهنـدگان مـی تواننـد اسـناد مناقصـه بـه شـرح فـوق را از طریـق سـایت ‪ www.setadiran.ir‬دریافت‬ ‫و حداکثـر تـا روز دوشـنبه مـورخ ‪ 1401/05/18‬در سـامانه فـوق بارگـذاری نمایـد و همچنیـن اسـناد فیزیکـی‬ ‫(پاکـت الـف ‪ -‬ضمانـت نامه) خود را به نشـانی‪ :‬اصفهان‪ -‬خیابان امام خمینـی‪ -‬امور برق منطقـه دو‪-‬دبیرخانه‪ ،‬تحویل‬ ‫نماینـد‪ .‬به پیشـنهادهایی که بعـد از مهلت مقرر بارگـذاری گردد ترتیب اثر داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی ‪http://tender.tavanir.org.ir :‬‬ ‫سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی ‪http://iets.mporg.ir :‬‬ ‫سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی‪http://eepdc.ir:‬‬ ‫جهـت کسـب اطالعات بازرگانی با شـماره تلفـن ‪ 34122555‬واحـد مناقصات خانم صباغی و جهت اگاهی بیشـتر در‬ ‫مـورد الزامـات‪ ،‬اطالعات‪ ،‬شـرح خدمـات این مناقصه با شـماره تلفـن‪ 34122543 :‬دفتر امور مهندسـی تماس حاصل‬ ‫فرمائید‪.‬‬ ‫جهت انجـام مراحـل عضویـت در سـامانه‪ :‬مرکـز تمـاس ‪ ،021-41934‬دفتـر ثبـت نـام‪021-88969737 :‬‬ ‫و ‪ 021-85193768‬تماس حاصل فرمائید‪.‬‬ ‫نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬در اسناد درج شده است‪.‬‬ ‫* مناقصـه گـران جهـت بـه روز رسـانی مـدارک و فعالیـت هـای خود‪ ،‬در سـامانه بـرون سـپاری شـرکت توزیع برق‬ ‫شهرسـتان اصفهان به نشـانی ‪ https://www.eepdc.ir‬مراجعه نمایند‪( .‬در صورت هر گونه سـوال با شـماره تلفن‬ ‫‪ ۳۲۲۴۱۱۵۳‬اقـای امیرانـی تمـاس حاصل فرمایید)‬ ‫* شـرکت توزیـع بـرق شهرسـتان اصفهان تغییر و اصلاح در اسـناد مناقصه را تا ‪ ۷۲‬سـاعت قبل از بازگشـایی پاکتها‬ ‫برای خـود محفوظ مـی دارد‪.‬‬ ‫* شـرکت کنندگان در مناقصه می بایسـت دو روز قبل از اخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سـایت شـرکت و‬ ‫یـا تمـاس با واحد مناقصـه و مزایده‪ ،‬از اخرین اصالحات احتمالی اسـناد مطلع گردند‪ ،‬در غیر اینصورت مسـئولیت عدم‬ ‫رعایـت این بند بـه عهده مناقصه گران می باشـد‪.‬‬ ‫* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد‪.‬‬ ‫* حضـور پیشـنهاد دهنـدگان (هـر شـرکت کننـده یک نفـر بـا ارائه معرفـی نامه) در جلسـه بازگشـایی پـاکات ازاد‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫* بـه مـدارک‪ ،‬پیشـنهادات و نامـه هـای فاقد امضـاء‪ ،‬مخدوش یا بعـد از انقضاء مهلـت مقرر واصل شـود مطلقا ترتیب‬ ‫اثر داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد‪.‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک ‪«-‬درباره‬ ‫ما‪ «-‬سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫پذیرش ‪ ۸۰‬ایده‬ ‫نواورانه فرهنگی در‬ ‫مرکز اشراق اصفهان‬ ‫عکس‪ :‬مازیار شریف‪/‬اصفهان امروز‬ ‫گنبد مسجد جامع عباسی اصفهان که حاال کاشی کاری اش‬ ‫تراز نیست‪ ،‬قوس زیبایش ازدست رفته و گفته می شود نوسازی شده‬ ‫است‪ ،‬چرا و چگونه به این دردها دچار شده است؟! اینها سواالتی‬ ‫است که باید برای پاسخشان به یک شورای فنی متبحر مراجعه‬ ‫کرد اما ایا این شورا می تواند تشکیل و چاره ای پیش پای مشکل‬ ‫اینگنبدبگذارد؟!‬ ‫در روزهــای اخیر اعوجــاج و تراز نبــودن نقش های گنبد‬ ‫مسجد جامع عباسی‪ ،‬دوباره شــیوه و نوع نظارت بر مرمت اثار‬ ‫میدان نقش جهان را بر ســر زبان ها انداخت‪ ۲ .‬سال پیش هم‬ ‫مرمت یک تَرک گنبد مسجد شیخ لطف اهلل چالش برانگیز شد‪،‬‬ ‫مرمتی که گنبد را دورنگ کرد و سبب شد تا کارشناسان نسبت‬ ‫به شیوه مرمت و نظارت ها بر اثار مجموعه ثبت جهانی میدان‬ ‫نقش جهان مواضع انتقادی زیادی بگیرند‪ .‬برخی کارشناسان پاسخ‬ ‫چرایی انچه گنبد مسجد جامع عباسی را درگیر و دار اعوجاج و‬ ‫ازدست رفتن شکل موزون این گنبد قرار داده است را شیوه شابلون ‬ ‫و برخی شیوه داربست زدن دانسته اند و البته برخی هم معتقدند که‬ ‫مشکل ریشه ای تر و از ناحیه سازه است؛ همان اتفاقی که می تواند‬ ‫هر بار باعث تبله شدن کاشی کاری سطح گنبد شود‪ .‬با همه این‬ ‫تفاسیر گفته می شود همه این دالیل یا تفاسیر باید توسط یک‬ ‫شورای فنی نخبه بررسی شود تا بتوان برای این اثر مهم معماری‬ ‫صفوی که در فهرست اثار جهانی قرار دارد و برای ایران پراهمیت‬ ‫است‪ ،‬تصمیم درستی گرفت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬مهم اســت که امانت داری مان را در شیوه‬ ‫حفاظت از اثر درست اعمال کنیم‬ ‫در همین ارتباط سید محمد بهشتی رئیس سابق پژوهشگاه‬ ‫میراث فرهنگی و گردشــگری در گفت وگو با ایرنا بر لزوم نظارت‬ ‫شورای نخبگان بر انچه در گنبد مسجد جامع عباسی روی داده‬ ‫است تاکید کرد و گفت‪ :‬در خصوص اسیب شناسی و راه حل های‬ ‫مرمتی اثار مهم باید اجماع نخبگان مرمت و حفاظت وجود داشته‬ ‫باشد؛ درگذشته و در سازمان میراث فرهنگی شورای فنی داشتیم که‬ ‫از نخبگان و حتی نخبگانی که در مقیاس کشوری بودند‪ ،‬تشکیل‬ ‫می شد و انها بررسی می کردند که ایا این اسیب شناسی ها درست‬ ‫است یا نه راه حل مرمتی درست است یا نیست و بعد کسانی از طرف‬ ‫شورای فنی روی کار نظارت می کردند تا خطای کمتری اتفاق بیفتد‬ ‫یدادند تا اصالح کنند‪ .‬او‬ ‫یا اگر خطایی در شرف وقوع بود تذکر م ‬ ‫افزود‪ :‬باید شورای نخبگانی داشته باشیم که هم نظر انها جلب شود‬ ‫و هم اینکه انها نسبت به اتفاقاتی که در انجا رخ می دهد ناظر باشند‪.‬‬ ‫بهشتی یاداور شد‪ :‬طبیعی است که وقتی اثری را در فهرست میراث‬ ‫جهانی ثبت می کنید‪ ،‬باید فعل و انفعاالتی که در ان اثر ر خداده است‬ ‫را به شکل ادواری به مرکز میراث جهانی گزارش بدهید و اگر این‬ ‫امتیاز در رتبه بندی روزنامه های سراسر کشور‬ ‫ضریب کیفی‪ 63/35 :‬رتبه اگهی‪1 :‬‬ ‫مدیرعاملمرکزفرهنگیاشراقاصفهانگفت‪:‬تاکنون‬ ‫حدود ‪ ۸۰‬اید ه نواورانه فرهنگی در این مرکز پذیرش شده‬ ‫اســت که از این تعداد‪ ۱۶ ،‬ایده تبدیل به شرکت خالق‬ ‫شدند و اعتبارنامه خود را از معاونت علمی ریاست جمهوری‬ ‫دریافت کردند‪ .‬به گزارش ایمنا‪ ،‬حجت االســام محمد‬ ‫قطبی اظهار کرد‪ :‬دفتر تبلیغات اسالمی یک نهاد با ساختار‬ ‫نوین بوده که در راســتای اموزش‪ ،‬پژوهش‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫هنری و در حوزه فرهنگ سازی دینی تالش می کند و‬ ‫جز نهادهای شــاخص کشوری است که در استان های‬ ‫مختلف از جملــه اصفهان نمایندگی فعال دارد که ابعاد‬ ‫اموزش‪ ،‬پژوهش‪ ،‬فرهنگی و هنری داشته و فعالیت های‬ ‫متعددی انجام می دهد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬اخیرًا مرکز ملی نواوری‬ ‫و خالقیت اشراق در دفتر تبلیغات اسالمی تاسیس شده‬ ‫که با نام خانه خالق و نواوری اشــراق شناخته می شود‪.‬‬ ‫مرکز خانه اشراق در قم بوده و در اصفهان‪ ،‬مشهد‪ ،‬شیراز‬ ‫و خوزستان به عنوان خانه های فناوری و فرهنگی استانی‬ ‫دارایشعبهاست‪.‬مدیرعاملمرکزفرهنگیاشراقتصریح‬ ‫کرد‪ :‬ماموریت ما پذیرش تیم ایده هایی است که ایده های‬ ‫نواورانه ای در حوزه فرهنگ دارند که می توانند تبدیل به‬ ‫محصول یا خدمت نواورانه شود‪ .‬ازاین رو موارد را پذیرش‬ ‫می کنیم و فرایند اموزش‪ ،‬مشاوره و منتورینگ را انجام‬ ‫می دهیم تا بتوانند رشــد کنند و در قالب شرکت خالق‬ ‫وارد فضای کسب وکار فناورانه فرهنگی شوند‪ .‬او اضافه‬ ‫کرد‪ :‬تاکنون حدود ‪ ۸۰‬ایده نواورانه فرهنگی را پذیرش‬ ‫کردیم‪ .‬از این تعداد ‪ ۱۶‬ایده تبدیل به شرکت خالق شدند‬ ‫و اعتبارنامه خود را از معاونت علمی ریاســت جمهوری‬ ‫دریافتکردندوهمچنین‪ ۱۰‬ایدهدرنمایشگاهروایتتبلیغ‬ ‫محصوالتخودراعرضهکردند‪.‬قطبیادامهداد‪:‬اعتبارنامه‬ ‫شرکت خالق طبق قانون جهش تولید ماده شش ابالغ‬ ‫شده که پابه پای شرکت های دانش بنیان هستند‪ .‬با این‬ ‫تفاوت که شرکت های دانش بنیان در حوزه های فنی ‪-‬‬ ‫مهندسی‪ ،‬پزشکی و کشاورزی است و شرکت های خالق‬ ‫در حوزه علوم انسانی و صنایع فرهنگی و خالق است‪ .‬او‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬سعی ما بر این است که با رونق بخشی‬ ‫به اکوسیستم نواوری در سطح کشور بتوانیم شرکت های‬ ‫خالق را همان گونه که مطالبه مقام معظم رهبری است و‬ ‫امسال هم به عنوان سال دانش بنیان نام گذاری شده از نظر‬ ‫تعداد‪ ،‬کمی و کیفی توسعه پیدا کند که بتوانند محصول‬ ‫نواورانه و خالقانه ارائه دهند‪ .‬مدیرعامل مرکز فرهنگی‬ ‫اشــراق افزود‪ :‬شاخص های ما در پذیرش ایده این است‬ ‫که نواورانه‪ ،‬فرهنگی و تاب اور باشد‪ ،‬تاب اور به این معنا‬ ‫که بتوانند در قالب محصول و خدمت نواورانه به جامعه‬ ‫ارائه شوند و از محل کسب درامد فعالیت ها را توسعه دهند‪.‬‬ ‫مانند شرکت های دانش بنیان که محصول دانش بنیان‬ ‫تولید و به جامعه عرضه می کنند و با چرخه اقتصادی روی‬ ‫پای خود می ایســتند و وابستگی ان ها به دولت کاهش‬ ‫می یابد و به صورت تاب اور می توانند ادامه حیات دهند‪ .‬در‬ ‫حوزه شرکت های خالق هم به دنبال این فضا هستیم‪.‬‬ ‫حجت االسالم قطبی یاداور شد‪ :‬مرکز اشراق اعتبارنامه و‬ ‫مجوز خود را از معاونت علمی ریاست جمهوری دریافت‬ ‫کرده است‪ ،‬امروزه در سطح کشور خانه های خالق شبکه‬ ‫و اکوسیستم خوبی در نواوری و صنایع خالق ایجاد کردند‪،‬‬ ‫امیدواریم در اینده نزدیک پابه پای شرکت های دانش بنیان‬ ‫فعال در سطح کشور بتوانیم در حوزه فناوری های فرهنگی‬ ‫هم محصوالت و خدمات خالقانه اراده کنیم‪.‬‬ ‫حمایت بنیاد برکت از‬ ‫کارافریناناصفهانی‬ ‫معاون اشتغال و اجتماعی بنیاد برکت ستاد اجرایی‬ ‫فرمان امام (ره) از ارائه تسهیالت به کارافرینان اصفهانی‬ ‫خبــر داد‪ .‬مرتضی نیــازی گفت‪ :‬بنیــاد برکت باهدف‬ ‫اشتغا لزایی در نقاط مختلف کشــور شروع به کارکرده‬ ‫و طرح های اجرایی در یک مدل جامع و در روســتا ها و‬ ‫شهر های کوچک انجام می شــود و در اصفهان تقریبا‬ ‫تمامی روستا ها و شهر های کوچک تحت پوشش قرار‬ ‫دادیم و مشغول به فعالیت هستیم‪ .‬او گفت‪ :‬تسهیالتی‬ ‫که به متقاضیان پرداخت می شود بستگی به طرح انتخابی‬ ‫ان ها دارد‪ .‬این طرح می توانــد از ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان ‪۴‬‬ ‫میلیارد تومان باشد‪ .‬نیازی می گوید‪ :‬طرح ها و کارگاه های‬ ‫کوچک سهم بیشتری را دارا هستند و بنگاه های کوچک‬ ‫و متوسط سهم کمتری در ازای تسهیالت بیشتر دارند‪.‬‬ ‫معاون اشتغال و اجتماعی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان‬ ‫امام (ره) در پاسخ به چگونگی شرایط وام گفت‪ :‬در ازای‬ ‫طرح های اشتغا لزایی از شبکه های تسهیلگر و مجریان‬ ‫بنیاد برکت حدود‪ ۳۰‬نفر در اصفهان و با مراجعه به روستا ها‬ ‫و تشکیل کارگروه توسعه روستا‪ ،‬شروع به شناسایی افراد‬ ‫می کنند و افراد خواستار را تحت حمایت قرار می دهند‪ .‬به‬ ‫گفته او‪ ،‬مردم برای دریافت وام می توانند به تحلیلگران‬ ‫و تسهیلگران بنیاد برکت که به مقامات محلی معرفی‬ ‫شده اند‪ ،‬مراجعه کنند و طرح خود را ارائه سپس تحلیلگر‬ ‫ان را اهلیت سنجی کند و نظر نهایی را به افراد اعالم کنند‪.‬‬ ‫روز سالمندان‬ ‫طرح‪ :‬محمدعلی خوشکام‪ /‬اصفهان امروز‬ ‫محققان برای مقابله با الودگی هوا از‬ ‫فناوری هایهوشمندبهرهمی گیرند‬ ‫چندین شرکت دانش بنیان و خالق با حمایت معاونت علمی و‬ ‫فناوری توانمندی خود را برای مقابله با الودگی هوا به کار برده اند تا با‬ ‫تولید محصوالت فناورانه هوای سالم تری را به شهرها هدیه دهند‪.‬‬ ‫به گــزارش معاونت علمی و فناوری‪ ،‬در ســال های اخیر با‬ ‫توسعه زیست بوم کارافرینی شرکت های دانش بنیان و خالق در‬ ‫ایران و افزایش ان ها در کشــور‪ ،‬باعث ایجاد زمینه اشتغال و به‬ ‫ظهور رسیدن ایده های نواورانه شده است‪ .‬باتوجه به چالش های‬ ‫روزافزون کشــور در عرصه هایی مانند کشاورزی‪ ،‬سبک زندگی‬ ‫شهرنشینی‪ ،‬مسائل اجتماعی‪ ،‬محیط زیست‪ ،‬الودگی و انرژی و‬ ‫مواردی ازاین دست‪ ،‬ورود شــرکت های دانش بنیان و خالق به‬ ‫این حوزه ها می تواند به حل چالش ها کمک بسیاری کند‪ .‬الودگی‬ ‫هوا از جمله چالش هایی است که تنها به کمک فناوری و دانش‬ ‫روز می تــوان با ان مقابله کرد‪ .‬در این حوزه نیز معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاســت جمهوری تالش کرده اســت تا از طریق انعقاد‬ ‫تفاهم نامه با نهادها و سازمان های مختلف و حمایت گسترده از‬ ‫صدها شرکت دانش بنیان و خالق در این زمینه به سهم خود راه را‬ ‫برای مبارزه با االینده های هوا باز کند‪ .‬الودگی هوا چهارمین خطر‬ ‫بزرگ برای سالمت انسان به شمار می رود‪ ،‬تاکنون شرکت های‬ ‫دانش بنیان و خالق بسیاری در دنیا توانسته اند با تولید محصوالت‬ ‫و ارائه خدمات خود در مدیریت الودگی موثر باشــند‪ .‬یکی از این‬ ‫محصوالتپایشگرهمراهجهتاندازه گیریکیفیتهوایشهری‬ ‫اســت‪ .‬این حسگر پوشیدنی با نصب بر روی کیف و یا در جیب‬ ‫افرادی همچون دوچرخه سوار‪ ،‬دوندگان‪ ،‬حمل کنندگان کالسکه‬ ‫کودکان قرار گرفته و به جمع اوری اطالعات کنترل کیفیت هوا‬ ‫می پردازد و اطالعات را به صورت انالین به سرور مرکزی مخابره‬ ‫می کند‪ .‬از دیگر محصوالت در حوزه پایش کیفیت هوا می توان به‬ ‫پایشگرهای ثابت و همراه کنترل کیفیت هوا در شهر اشاره کرد‪،‬‬ ‫در ساخت این محصول از فناوری اشیا نیز برای تجزیه وتحلیل و‬ ‫مقایسه اطالعات‪ ،‬تولید خودکار گزارش‪ ،‬اطالع رسانی هوشمند و‬ ‫هشدارها استفاده شده است‪ .‬در ایران نیز شرکت های دانش بنیان‬ ‫و خالق توانسته اند‪ ،‬تاکنون با تولید چندین محصول و ارائه خدمت‬ ‫مفید و کارامد در این حوزه نقش موثری ایفا کنند‪.‬‬ ‫تولید دستگاه سونوگرافی قابل حمل با وزن‬ ‫یککیلوگرم‬ ‫دستگاه ســونوگرافی قابل حمل با وزن یک کیلوگرم یکی از‬ ‫مهم ترین نواوری های شرکت دانش بنیان مستقر در شهرک علمی‬ ‫وتحقیقاتیاصفهاناست‪.‬‬ ‫به گزارش صداوسیما‪ ،‬مدیرعامل این شرکت دانش بنیان با‬ ‫بیان اینکه حدود ده سال است که این شرکت در استفاده فناوری‬ ‫التراسونیک در تجهیزات پزشکی فعالیت دارد و تمرکز خود را بر‬ ‫تولید دستگاه سونوگرافی قابل حمل و سیار قرار داده است گفت‪:‬‬ ‫با ورود این شرکت به شهرک در سال ‪ ۱۳۹۳‬اولین نمونه دستگاه‬ ‫سونوگرافی مخصوص دامپزشکی تولید شد‪ .‬مریم حجتی افزود‪:‬‬ ‫پس از گذشت چندین سال این دستگاه ارتقا و در ابعاد کوچک تری‬ ‫تولید شد که توان رقابت با نمونه های خارجی را دارد و در سال‪۱۴۰۰‬‬ ‫با به کارگیری هوش مصنوعی در این دســتگاه نسخه ارتقا یافته‬ ‫رونمایی شد‪ .‬او با بیان اینکه وزن کم‪ ،‬کیفیت و گارانتی خدمات پس‬ ‫از فروش این دستگاه سبب تمایز ان با سایر نمونه های خارجی شده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬استقبال خوبی از این محصول نسبت به محصوالت‬ ‫اروپایی شــده و به موازات ان برای نمونه انسانی نیز اقدام شد که‬ ‫به صورت قابل حمل و سیار و ازمایش های بالینی ان در بیمارستان ها‬ ‫مورد قبول واقع شده است‪ .‬دستگاه سونوگرافی قابل حمل با وزن‬ ‫یک کیلویی یکی از مهم ترین نواوری های این شرکت دانش بنیان‬ ‫در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و جایزه فناوری را در جشنواره‬ ‫شیخ بهایی از ان خودکرده و پس از یک سال وارد فرابورس ایران‬ ‫شده است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4443

روزنامه اصفهان امروز 4443

شماره : 4443
تاریخ : 1401/06/20
روزنامه اصفهان امروز 4441

روزنامه اصفهان امروز 4441

شماره : 4441
تاریخ : 1401/06/17
روزنامه اصفهان امروز 4336

روزنامه اصفهان امروز 4336

شماره : 4336
تاریخ : 1401/06/12
روزنامه اصفهان امروز 4418

روزنامه اصفهان امروز 4418

شماره : 4418
تاریخ : 1401/05/22
روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

شماره : ۴۴۱۲
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه اصفهان امروز 4415

روزنامه اصفهان امروز 4415

شماره : 4415
تاریخ : 1401/05/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!