روزنامه اصفهان امروز شماره 4404 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4404

روزنامه اصفهان امروز شماره 4404

روزنامه اصفهان امروز شماره 4404

‫یکشنبه ‪ 02‬مرداد ‪ 24 |1401‬ذی الحجه ‪ |24Jul2022| 1443‬سـال هجدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4404‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫اقتصاد | صفحه‪6‬‬ ‫نمایشگاهاصفهان‪،‬درگاهحضور‬ ‫شرکت های ایرانی در فرایند بازسازی سوریه‬ ‫مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان گفت‪ :‬با‬ ‫برگزاری پاویون جمهوری اسالمی ایران در نمایشگاه بین المللی بازسازی‬ ‫سوریه‪ ،‬نمایشگاه اصفهان به درگاه حضور شرکت های ایرانی در فرایند‬ ‫بازسازی سوریه پس از جنگ تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫اقتصاد | صفحه‪6‬‬ ‫کسب رتبه نخست دقت‬ ‫و صحت وسط ازمایشگاه‬ ‫اهن سازی فوالد مبارکه‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی در استان به یک سوم رسیده است‬ ‫احتمال ورود اصفهان به وضعیت قرمز کرونایی‬ ‫واکسیناسیون کرونا در ‪ ۵۲‬مرکز منتخب و تمام خانه ها‪ ،‬پایگاه ها و مراکز بهداشتی درمانی غیر منتخب در استان در حال انجام است‬ ‫سرمقاله‬ ‫جامعه | صفحه‪4‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫ثبت هتل عباسی اصفهان‬ ‫در فهرست خاطرات جمعی یونسکو‬ ‫شگفتی روسی‬ ‫در خانه اصفهانی‬ ‫یک بالگر روسی که به همراه‬ ‫دوستانش به اصفهان سفرکرده بود با‬ ‫انتشار ویدئویی ذوق و هیجان خود را‬ ‫از حضور در هتلی مجلل نشان می دهد‪.‬‬ ‫سید مهدی رضوی‬ ‫این ویدئو در چند روز اخیر در بسیاری از‬ ‫شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی منتشر شده و بسیاری‬ ‫را سر ذوق اورده که این هتل کجاست‪ .‬برخی ان را با هتل‬ ‫عباسی اصفهان اشتباه گرفتند و از اتاق های شاه نشین ان‬ ‫نام بردند‪ .‬اقامتگاه سنتی قصر منشی‪ ،‬یکی از چندین خانه‬ ‫سنتی است که باهمت بخش خصوصی در سال های اخیر‬ ‫بازسازی و به عرصه گردشگری وارد شده است‪ .‬خانه ای‬ ‫تاریخی که سال ها در کوچه ای از پس کوچه های نشاط‬ ‫اصفهان‪ ،‬گرد تاریخ بر ان نشسته بود و هیچ کس نه از ان‬ ‫نامی می دانست نه نشانی‪.‬‬ ‫از این خانه ها درشهر اصفهان کم نیست که به خاطر‬ ‫بی توجهی و عدم اگاهی از ظرفیت های ان در جذب‬ ‫گردشگر خارجی و داخلی یا تخریب شده یا به مخروبه‬ ‫هایی برای سرپناه معتادان تبدیل شده است‪ .‬از این خانه ها‬ ‫در شهر اصفهان کم نیست که به خاطر بی توجهی و عدم‬ ‫اگاهی از ظرفیت های ان در جذب گردشگر خارجی و‬ ‫داخلی یا تخریب شده یا به مخروبه هایی برای سرپناه‬ ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬ ‫معتادان تبدیل شده است‪.‬‬ ‫شاخص سالمت اب شرب‬ ‫اصفهان باالست‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫شهرداری برای اصالح ناوگان برنامه دارد‬ ‫افزایش سرعت حمل ونقل‬ ‫شهر با میدل باس‬ ‫ورزش| صفحه ‪7‬‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫چالش دشوار مربیگری از نگاه قاسم حدادی فر‬ ‫وارد دنیای تازه و متفاوتی‬ ‫شده ام‬ ‫چهلستون|صفحه‪8‬‬ ‫عکس‪ :‬ارشیو اصفهان امروز ‪ /‬اریا جعفری‬ ‫اگهی مجمع عمومی عادی نوبت اول کانون انجمن های صنفی کارگری‬ ‫کارگران استان اصفهان‬ ‫‪ .۲‬انتخابات هیات مدیره و بازرس‬ ‫بدینوسیله از کلیه اعضا دعوت میگردد روز یکشنبه ‪ ۶‬شهریور ماه ‪ ١۴٠١‬راس‬ ‫ساعت ‪ ١٠‬صبح در محل دفتر کانون واقع در خیابان کاوه کوچه فرهنگی هنری‬ ‫قدس روبروی مدرسه راهنمایی شهید بحرینیان حضور بهم رسانند‪.‬‬ ‫دستور جلسه ‪:‬‬ ‫‪.۱‬گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرس‬ ‫تقسیم ‪ 65‬تومان‬ ‫سودپاالیشگاه به ازای‬ ‫هر سهم‬ ‫بی توجهی تا کی؟!‬ ‫لزوم تغییر کاربرد‬ ‫در صنایع دستی‬ ‫حسن روانشید‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫‪ .۳‬افزایش مبلغ حق عضویت سالیانه کانون‬ ‫صرف ًا انجمن هایی که حق عضویت خود از سال ‪ ٩٧‬تا ‪ ١۴٠١‬را پرداخت نموده اند‬ ‫مجوز حضور در مجمع مذکور را دارا می باشند‬ ‫هیات مدیره کانون‬ ‫اگهی مناقصه‬ ‫شهرداری خمینی شهر در نظر دارد‪:‬‬ ‫‪ -١‬مناقصــه خودروهــای ســواری اســتیجاری بــه شــماره‬ ‫‪ 2001093298000017‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت برگزار نماید‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا‬ ‫بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫(ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫متقاضیــان شــرکت در فراخوان در صــورت عــدم عضویت در‬ ‫ســامانه‪ ،‬نســبت به ثبت نام و دریافت گواهــی امضای الکترونیکی‬ ‫(به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر ســازمانی‬ ‫نوبت اول‬ ‫اقدام الزم را به عمل اورند‪.‬‬ ‫مواعدزمانی‪:‬‬ ‫ تاریخ انتشار فراخوان‪1401/05/02 :‬‬‫ مهلت دریافت اسناد فراخوان‪1401/05/10 :‬‬‫ مهلت ارسال پیشنهادات‪1401/05/22 :‬‬‫ زمان بازگشایی پاکت ها‪1401/05/23 :‬‬‫نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬ضمانتنامه بانکی‬ ‫یا سپرده نقدی‬ ‫اطالعات تماس و ادرس دستگاه‪ :‬خمینی شهر میدان قدس شهرداری‬ ‫مرکزی ‪۳۳۶۴۱۴۱۵‬‬ ‫علی اصغر حاج حیدری‪ -‬شهردار خمینی شهر‬ ‫اگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت‬ ‫شماره (‪)۷۴۹۳‬‬ ‫‪ ۱۰‬قطعه زمین مسکونی نیایش (نوبت دوم)‬ ‫م الف‪1354929 :‬‬ ‫دوم‬ ‫چاپاول‬ ‫نوبت‬ ‫شهرداری شاهین شهر در نظر دارد امالک و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد‬ ‫مزایده‪ ،‬با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (‪ )setadiran.ir‬و با شماره مزایده ‪ ۲۰۰۱۰۹۴۷۳۴۰۰۰۰۰۵‬به‬ ‫صورت الکترونیکی به فروش برساند‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مزایده‪1401/05/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/23 :‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهاد‪1401/05/15 :‬‬ ‫تاریخ بازدید‪ 1401/04/25 :‬الی ‪1401/05/15‬‬ ‫تاریخ اعالم به برنده‪1401/05/19 :‬‬ ‫تاریخ بازگشایی‪ 1401/05/18 :‬و ساعت ‪۱۳:۰۰‬‬ ‫ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و‬ ‫دریافت اسناد مزایده‪ ،‬در صورت وجود هزینه مربوطه‪ ،‬پرداخت تضمین شرکت در مزایده‪ ،‬ودیعه‪ ،‬ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع‬ ‫از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات‪ ،‬شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده‪ ،‬قابل مشاهده‪،‬‬ ‫بررسی و انتخاب می باشد‪.‬‬ ‫‪ -٣‬عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس‬ ‫حاصل نمایند‪:‬‬ ‫مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه‪۰۲۱-۴۱۹۳۴ :‬‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها‪ ،‬در سایت سامانه (‪ )www.setadiran.ir‬بخش «ثبت نام ‪ /‬پروفایل مزایده گر»‬ ‫موجود است‪.‬‬ ‫سعید ابریشمی راد‪ -‬شهردار شاهین شهر‬ ‫م الف‪1351665 :‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫وزارت نیرو‬ ‫شرکت تولید نیروی برق اصفهان‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫فرم شماره (‪ -)6‬اگهی مناقصات عمومی دو مرحله ای‬ ‫شماره ‪401/1002‬‬ ‫اول‬ ‫نوبتاول‬ ‫نوبت‬ ‫شرکت مناقصه گزار‪ :‬شرکت تولید نیروی برق اصفهان‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‬ ‫(شرکت درمناقصه)‪-‬ریال‬ ‫شرایط و الزامات ورود‬ ‫به مناقصه‬ ‫خرید ‪ 6‬شاخه لوله رایزر فایبرگالس‬ ‫‪401/1002‬‬ ‫برج خنک کننده واحد ‪ 5‬نیروگاه اصفهان‬ ‫نحوهدریافتوتحویلاسنادمناقصه‪ :‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد‪ ،‬با مراجعه به "سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)" به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬امکانپذیر خواهد بود‪( .‬تماس با کارفرما در صورت لزوم در ساعات اداری با شماره ‪ 37871781‬و ‪ 031-37871785‬داخلی ‪)8016‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مناقصه ‪ :‬از روز سه شنبه مورخ ‪ 1401/05/04‬لغایت روز دوشنبه مورخ ‪1401/05/10‬‬ ‫نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (شرکت در مناقصه)‪ :‬ضمانت نامه بانکی معتبر یا فیش واریز وجه نقد به حساب شماره ‪ 4101121130232162‬نزد بانک مرکزی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران به نام پرداخت درامد شرکت تولید نیروی برق اصفهان‬ ‫مهلت و محل تحویل پاکتهای مناقصه ‪ :‬نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات مناقصه بایستی حداکثـر تا ساعت ‪ 9:00‬صبح روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/05/24‬در سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) بارگذاری گردد‪ .‬ضمن ًا الزم است صرف ًا پاکت (الف) به صورت فیزیکی تحویل امور تدارکات و قراردادهای شرکت تولید برق اصفهان به نشانی‬ ‫اصفهان‪ ،‬ابتدای اتوبان ذوب اهن‪ ،‬بلوار شفق‪ ،‬جاده نیروگاه‪ ،‬جنب ساختمان معاونت بهره برداری‪ ،‬کد پستی ‪ 8178615651‬گردد و پاکت های (ب) و (ج) صرفا از طرق سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری گردد‪ – .‬امور تدارکات و قراردادها تحویل گردد‪.‬‬ ‫زمان و محل بازگشایی پاکت های مناقصه ‪ :‬ساعت ‪ 10‬صبح روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/05/24‬سالن جلسات شرکت تولید نیروی برق اصفهان‬ ‫سایر شرایط مناقصه ‪:‬‬ ‫‪ -1‬به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء‪ ،‬مشروط و مخدوش بوده ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -2‬به درخواست ها و مدارک ارسالی پس از ساعت ‪ 9:00‬روز دوشنبه ‪ 1401/05/24‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -3‬اطالعات تماس " سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)" جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی(توکن) ‪ :‬مرکز تماس‪:‬‬ ‫‪ ،021-27313131‬دفتر ثبت نام ‪ 88969737 :‬و ‪ ( 021-85193768‬اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫بخش " ثبت نام ‪ /‬پروفایل تامین کننده ‪ /‬مناقصه گر " موجود است‪) .‬‬ ‫‪ -4‬سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه موجود می باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬ضمنا می توانید این اگهی را در سایتهای اینترنتی ذیل مشاهده کنید‪.‬‬ ‫‪1.320.000.000‬‬ ‫‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫‪www.tpph.ir‬‬ ‫با ارزیابی انجام می شود‪.‬‬ ‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫شرکت تولید نیروی برق اصفهان‬ ‫الف‪1355024:‬‬ ‫م مالف‪862030 :‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪2153‬‬ ‫لزوم تغییر کاربرد در صنایع‬ ‫دستی‬ ‫احتمال ورود اصفهان به وضعیت قرمز کرونایی‬ ‫سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از افزایش تعداد‬ ‫شهرستان های قرمز و نارنجی در استان خبر داد و گفت‪ :‬در‬ ‫حال حرکت به ســمت قله پیک هستیم و تعداد تست های‬ ‫مثبت و بیماران بستری در استان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫پژمان عقدک با اشــاره بــه جدیدترین‬ ‫رنگ بندی شهرستان های تحت پوشش‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان در‬ ‫همه گیری کووید ‪ ،۱۹‬به ایســنا گفت‪:‬‬ ‫هم اکنون ‪ ۳‬شهرســتان اســتان شامل‬ ‫سمیرم‪ ،‬شــهرضا و نطنز در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند‪.‬‬ ‫تعداد شهرســتان های نارنجی در استان نیز دو برابر شده و از‬ ‫‪ ۴‬به ‪ ۸‬شهرستان رسیده است‪ .‬او گفت‪ :‬هم اکنون اصفهان‪،‬‬ ‫خوانسار‪ ،‬خور و بیابانک‪ ،‬دهاقان‪ ،‬فریدون شهر‪ ،‬مبارکه‪ ،‬نائین‬ ‫و نجف اباد در وضعیت نارنجی هستند‪ ،‬دو شهرستان برخوار و‬ ‫بوئین میاندشت در وضعیت ابی و مابقی شهرستان های استان‬ ‫در وضعیت زرد قرار دارند‪.‬‬ ‫سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه‬ ‫از تعداد شهرســتان های ابی کم و به نارنجی و قرمز اضافه‬ ‫می شود‪ ،‬افزود‪ :‬این وضعیت قابل پیش بینی بود‪ ،‬چراکه وارد‬ ‫پیک هفتم کرونا شده ایم و کم کم در حال حرکت به سمت‬ ‫قله پیک هستیم که باعث می شود در هفته های اینده تعداد‬ ‫شهرستان های قرمز و نارنجی بیشتر شود‪ .‬او با تاکید بر اهمیت‬ ‫پیشگیری از ابتال به بیماری در شرایط کنونی‪ ،‬گفت‪ :‬مهم ترین‬ ‫کار تکمیل واکسیناسیون و به دنبال ان رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی است‪ .‬قدرت سرایت پذیری سویه ‪ BA۵‬خیلی بیشتر‬ ‫از نوع قبلی اســت‪ ،‬به طوری که ابتالی یک نفر در دورهمی‬ ‫می تواند بیشتر افراد را درگیر کند‪ ،‬بنابراین افراد باید از شرکت‬ ‫در تجمعات خودداری کرده‪ ،‬ماســک بزنند‪ ،‬فاصله اجتماعی‬ ‫را رعایت کنند و در فضای دربسته حتمًا تهویه وجود داشته‬ ‫باشد‪ ،‬وگرنه باید انتظار قرمز شدن کل استان را در هفته های‬ ‫اینده داشته باشیم‪ .‬او با اشاره به اینکه احتمال قرمز شدن شهر‬ ‫اصفهان در هفته های اینده وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه در حال‬ ‫حاضر وضعیت رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور و به تبع‬ ‫استان اصفهان به کمتر از یک سوم رسیده است‪.‬‬ ‫عقدک با بیان اینکه امار فوتی های کرونا معمو ً‬ ‫ال یک ماه‬ ‫بعد از شروع پیک زیاد می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با شروع هر پیک‬ ‫کرونا ابتدا نسبت تست های مثبت افزایش می یابد که االن‬ ‫به ‪ ۵۰‬درصد رسیده اســت‪ ،‬بعد از ان تعداد بیماران بستری‬ ‫افزایش می یابد که االن به ‪ ۴۰۰‬بیمار بستری در استان رسیده‬ ‫و بعد بیماران بستری در بخش های ای سی یو بیمارستان ها‬ ‫حل معضل کم ابی با انتقال‬ ‫اب دریا‬ ‫بنـا به گفته عضو کمیسـیون امور داخلی کشـور و‬ ‫شـوراها انتقال اب دریا و اسـتفاده از اب شـیرین کن ها‬ ‫یکـی از راهکارهـای نویـن بـرای مدیریـت بحـران‬ ‫کم ابـی به شـمار مـی رود‪.‬‬ ‫ابوالفضـل ابوترابـی بـا تاکیـد بـر ضـرورت‬ ‫برنامه ریـزی بـرای مواجهـه بـا بحـران کم ابـی‪ ،‬بـه‬ ‫ایسـنا گفـت‪ :‬بایـد بـرای مدیریـت منابـع ابـی یـک‬ ‫نقشـه جامـع تهیه گـردد‪ .‬هزاران سـال پیـش پدران‬ ‫مـا یـک کار فوق العاده هوشـمندانه ای انجـام دادند و‬ ‫قنـات را ابـداع کردنـد‪ ،‬احـداث قنـات در زمـان خـود‬ ‫یـک کار پیچیـده ای بـود کـه بـرای مدیریـت منابـع‬ ‫ابـی صـورت گرفـت‪ .‬او در ادامـه اظهـار کـرد‪ :‬در ان‬ ‫زمـان طـرح جامع احداث قنات توانسـت مشـکل اب‬ ‫را حـل کنـد و این طرح بـا محیط زیسـت نیز منطبق‬ ‫بـود امـا متاسـفانه مـا امـروز در بحث اب یـک طرح‬ ‫جامـع نداریـم‪ .‬نماینده نجف ابـاد در مجلس شـورای‬ ‫اسلامی بـا بیـان اینکـه انتقـال اب دریـا و اسـتفاده‬ ‫از اب شـیرین کن ها می توانـد یکـی از راهکارهـای‬ ‫نویـن بـرای مدیریـت منابـع ابـی باشـد‪ ،‬تصریـح‬ ‫کـرد‪ :‬کشـورهای حاشـیه خلیج فـارس امـروز از ایـن‬ ‫فنـاوری اسـتفاده کـرده و از ظرفیت اب دریا اسـتفاده‬ ‫می کننـد‪ .‬ایـن امـکان برای ما نیـز وجـود دارد که در‬ ‫طرحـی جامع کـه منطبق با محیط زیسـت باشـد اب‬ ‫خلیج فـارس و دریـای عمـان را شـیرین کـرده و بـه‬ ‫فلات مرکـزی منتقـل کنیم‪.‬‬ ‫که هم اکنون ‪ ۳۶‬بیمار در بخش های ای ســی یو داریم‪ .‬بعد‬ ‫از افزایش بیماران بســتری و ترخیصی در روز‪ ،‬مرگ ومیرها‬ ‫افزایش می یابد‪ .‬سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با‬ ‫یاداوری روزهای بدون مرگ ومیر کرونایی در کشور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امار مرگ ومیر بیماران کرونایی در کشور به ‪ ۳۰‬مورد رسیده‬ ‫و ظرف یک ماه اینده مرگ ومیرها افزایش خواهد داشــت‪.‬‬ ‫همان طور که در پیک های قبلی شاهد بودیم هر وقت تعداد‬ ‫بیماران به پیک رسید و شروع به کاهش پیدا کرد مرگ ومیرها‬ ‫افزایش می یابد‪ .‬او به اعالم امادگی همه بیمارستان های استان‬ ‫از یک ماه قبل اشــاره کرد و گفت‪ :‬در این پیک کنونی همه‬ ‫گروه ها درگیر بیماری می شوند و استثنائی وجود ندارد‪ ،‬اما افراد‬ ‫اســیب پذیر مثل کودکان‪ ،‬مادران باردار‪ ،‬سالمندان و بیماران‬ ‫زمینه ای در معرض ابتالی بیشتر هستند‪ ،‬ضمن اینکه کودکان‬ ‫واکسن نزده هم مشکل دیگری در این پیک هستند‪ .‬عقدک با‬ ‫اشاره به افزایش مراجعات برای تزریق واکسن‪ ،‬گفت‪ :‬استقبال‬ ‫برای تزریق ُدز چهارم واکسن خوب است و حدود ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫از مراجعات برای تزریق ُدز چهارم است‪ .‬در حال حاضر همه‬ ‫واکسن ها به جز اســترازنکا که تاریخ ان گذشته بود در حال‬ ‫تزریق است‪ .‬بقیه واکسن ها تاریخ دارد و هیچ مشکلی ندارد‪.‬‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬واکسیناسیون کرونا در ‪ ۵۲‬مرکز منتخب و‬ ‫تمام خانه ها‪ ،‬پایگاه ها و مراکز بهداشتی درمانی غیر منتخب در‬ ‫استان در حال انجام است‪.‬‬ ‫در هزار هکتار از اراضی شرق صورت می گیرد‬ ‫اغاز طرح جلوگیری از فرسایش خاک‬ ‫در اصفهان‬ ‫معاون اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری اصفهان‬ ‫از اغاز طرح جلوگیری از فرســایش خاک در هزار هکتار‬ ‫از اراضی شرق این استان با هدف کاهش اثرات مخرب‬ ‫سیالب خبر داد‪.‬‬ ‫ابوطالب امینی به ایرنا گفت‪ :‬این طرح از جمله اقدامات‬ ‫مرتبط با بیولوژیک ابخیزداری به شــمار می رود که در‬ ‫قالب گودبرداری و نهال کاری در شهر تودشک شهرستان‬ ‫کوهپایه واقع در شرق اصفهان اجرا می شود‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫بالغ بر ‪ ۲‬میلیارد تومان اعتبار برای پروژه تخصیص یافته‬ ‫است و در صورت تامین مبالغ بیشتر در سطح فراگیرتری‬ ‫نیز اجرا خواهد شــد‪ .‬معاون ابخیــزداری اداره کل منابع‬ ‫طبیعی و ابخیزداری اصفهان با بیان اینکه تولید اکسیژن و‬ ‫سرسبزی منطقه از دیگر مزایای طرح است‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫در طرح نهال کاری تودشک از گونه های مقاوم به کم ابی‬ ‫مانند بادام کوهی استفاده می شود‪ .‬امینی فرسایش خاک را‬ ‫از جمله پدیده های مضر در مناطق کویری استان بویژه‬ ‫شرق دانست و خاطرنشان کرد‪ :‬مطالعات جامعی در این‬ ‫ارتباط انجام شــده و امادگی داریم طرح های متعددی را‬ ‫در صورت تامین اعتبار در این نواحی اجرا کنیم‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه مناطق کویری مســتعد بروز سیالب است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شدت و قدرت این پدیده در چنین نواحی به شدت بیشتر‬ ‫می شــود و یکی از بهترین راهکارهای مهار ان اجرای‬ ‫طرح های نهال کاری است‪.‬‬ ‫مشکل اصلی زاینده رود‬ ‫عدم پیگیری حقوقی ان است‬ ‫بنــا به گفته نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای‬ ‫اسالمی بعد حقوقی مسئله زاینده رود به دلیل سروکار داشتن‬ ‫با قانون‪ ،‬حقابه ها و حقوق مردم همیشه پررنگ بوده اما نادیده‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬مهدی طغیانی در نشســت هم اندیشی‬ ‫با اعضای هیئت مدیره کانون وکال و شــماری از حقوقدانان‬ ‫اســتان اصفهان برای پیگیری پرونده های حقوقی پیرامون‬ ‫زاینده رود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬اگر امروز در مورد مسائل و مشکالت‬ ‫مختلف از مردم اصفهان بپرســیم که اولویت اول برای شما‬ ‫چیست بی تردید در این شهر ‪ ۲‬میلیون نفری‪ ،‬ابتدا خشکی‬ ‫رودخانه و تبعات زیســت محیطی مانند فرونشست زمین و‬ ‫مسائل مرتبط با ان است و در شرق و غرب اصفهان مشکل‬ ‫کشاورزی و معیشت مطرح می شود اما شهر اصفهان با مسائل‬ ‫محیط زیستی و فرونشست درگیر است‪ .‬او با بیان اینکه در این‬ ‫ســال ها پیگیری های زیادی درباره زاینده رود انجام و از ابعاد‬ ‫مختلف دنبال شــده است‪ ،‬افزود‪ :‬زمانی پیگیری ها از طریق‬ ‫مجلس و نمایندگان یا دوره ای از سوی استاندار و فرماندار و‬ ‫مدیران استانی انجام شده اما انچه کمتر پرداخته شده پیگیری‬ ‫حقوقی و مسئله حقوقی زاینده رود است‪ .‬نماینده مردم اصفهان‬ ‫در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد‪ :‬بعد حقوقی مسئله‬ ‫زاینده رود به دلیل سروکار داشتن با قانون‪ ،‬حقابه ها‪ ،‬سهم ابه ها‬ ‫و حقوق مردم همیشــه پررنگ بوده اما نادیده گرفته شــده‬ ‫است‪ .‬طغیانی با بیان اینکه تاکنون پیگیری زیادی درباره ابعاد‬ ‫حقوقی پرونده زاینده رود نداشتیم‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬نتیجه این شده‬ ‫که اکنون در شــهر اصفهان از گرفتن حقابه محروم هستیم‬ ‫درحالی که این شهر طبق طومار شیخ بهایی حقابه دارد و برخی‬ ‫مناطق که اکنون مسکونی شده‪ ،‬پیش تر اراضی کشاورزی‬ ‫بوده و حقابه داشته است‪ ،‬اَنهار و مادی های شهر و خود شهر‬ ‫اصفهان حقابه داشته است اما در حال حاضر از حقابه محروم‬ ‫است‪ .‬نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی اذعان‬ ‫داشت‪ :‬نزدیک دو سال است که پرونده های حقوقی زاینده رود‬ ‫را بررسی می کنم‪ ،‬مشکل اصلی عدم پیگیری حقوقی مسئله‬ ‫زاینده رود است‪ .‬طغیانی ادامه داد‪ :‬اخرین نمونه که با پیگیری‬ ‫حقوقی اتفاق افتاده‪ ۳۱ ،‬پروژه تخصیص های باالدست است‬ ‫کــه در دهه ‪ ۸۰‬در ســال های ‪ ۱۳۸۷-۱۳۸۶‬برای ‪ ۳۱‬طرح‬ ‫سرمقاله‬ ‫شگفتیروسی‬ ‫در خانه اصفهانی‬ ‫عکس‪:‬ایسنا‬ ‫توامان دوران رکود اقتصادی و‬ ‫هجوم ویروس کرونا را می توان‬ ‫به روایتی شبیه به خواب اصحاب‬ ‫کهف دانست که پس از بیدار شدن‬ ‫حسنروانشید پرسیدند ایا اینده اقتصاد جهان که به‬ ‫سیاست های خصمانه گره خورده است می تواند به کمک‬ ‫معضالت پیش روی اجتماعی و به هم ریختگی بحرانی‬ ‫در اکوسیستم ها بشتابد و یا باید به دنبال راهکاری تازه‬ ‫به منظور برون رفت از این بن بست به ظاهر ناگشودنی‬ ‫باشیم؟ سوال اینجاست که مدعیان تفکر جهانی در غرب‬ ‫می دانند این سرنوشت تاریک اینده ان ها را هم نشانه رفته‬ ‫یا هنوز هم می خواهند از باال به همه چیز نگاه کنند! کوتاه‬ ‫امدن پیرامون تمکین از مفاد اولیه توافق ‪ 5+1‬در به ثمر‬ ‫رسیدن برجام توسط غرب و بخصوص امریکا و برون رفت‬ ‫از نخوت و خودخواهی گذشته یکی از بهترین راهکارهایی‬ ‫است که در مرحله اول قادر است ایاالت متحده را از‬ ‫باتالقی که در حال فرورفتن به ان است و قاره اروپا و‬ ‫بخشی دیگر از کشورهای خوش باور جهان را نجات دهد‪.‬‬ ‫از این سو اگرچه یکی از برگ های برنده این بازی بزرگ در‬ ‫دست ایران است اما نباید غرور بیجا باعث شود این امتیاز‬ ‫که حاصل فداکاری ها‪ ،‬ازخودگذشتگی ها‪ ،‬خون شهدای‬ ‫انقالب اسالمی‪ ،‬جنگ تحمیلی و نابودی جنایتکاران‬ ‫بین المللی است به راحتی از دست برود‪ .‬هجوم کووید ‪19‬‬ ‫و ویروس کرونا در سطح جهان به جز یک فاجعه و بال‬ ‫را می توان راهکاری دانست تا باالخره پس از جنگ های‬ ‫سرد شکننده مابین غرب و شرق نوبت رویارویی نظامی‬ ‫شود که تکلیف حقوق ازدست رفته نیمی از جهان در‬ ‫قاره های مختلف بخصوص افریقا و اسیا مشخص گردد‪.‬‬ ‫کرونا ضمن به همراه داشتن مرگ ومیرهای میلیونی نوری‬ ‫تازه به افکار منجمد شده در جهان بخشید تا جایگاه خود‬ ‫را دریابند و ضمن تحرک و دریدن تارهای تنیده در ان‬ ‫نگاهی مطالبه گرانه از سران کشورهای خود داشته باشند‪.‬‬ ‫حاال این در دیگر بر روی پاشنه قبل نمی چرخد بلکه به‬ ‫افق های تازه می اندیشد و ناچار است همه چیز متغیر شود‬ ‫زیرا پس از پایان دو سال قرنطینه‪ ،‬نوبت جبران مافات در‬ ‫خانه ماندن هاست که تنها با سفرهای طوالنی می توان به‬ ‫ان رسید اما در این میان انچه می تواند گردشگران را اغنا‬ ‫کند تحوالتی است که نسبت به گذشته می بیند‪.‬‬ ‫به طورقطع کشور باستانی ایران یکی از این هدف ها خواهد‬ ‫بود زیرا از امنیت قابل اعتنایی برخوردار است بنابراین‬ ‫می طلبد تا متولیان ضمن سامان بخشیدن به جذابیت ها‬ ‫که اثار تاریخی و اکوسیستم ها از ان جمله هستند به‬ ‫صنایع دستی هم نظر ویژه ای داشته باشند و برای متحول‬ ‫کردن و نجات ان ها راهکارهای تازه ای پیدا کنند‪ .‬نیمی از‬ ‫صدها هنر دست ساز کشور به جز زیبایی کارایی هایی هم‬ ‫دارند که اگر ارتقاء یابند اشتغال بیشتری را در بر خواهند‬ ‫گرفت‪ .‬هنر تیغه سازی زنجان در قالب اشکال متنوع وبی‬ ‫نظیر است اما بهتر نیست این استعداد را مصروف تولید‬ ‫کاردهای میوه خوری و دیگر محصوالت غذایی و خوراکی‬ ‫کرد تا دروازه های واردات بنجل از شرق و غرب بسته‬ ‫شوند و به جای ان متقاضی برای صادرات عمده داشته‬ ‫باشد؟ البته کارهایی در این زمینه صورت گرفته که‬ ‫بیشتر تفننی و بر اساس تغییر سبک زندگی است‪ .‬برای‬ ‫مثال نقش مایه های کهن و سنتی را در قالب زیوراالت‬ ‫تلفیق کرده اند و بازده خوبی هم داشته است‪ .‬موضوع‬ ‫مهم اینست که صنایع دستی بیشتر از زیور بودن به سوی‬ ‫مصرفی بودن بروند‪ .‬در این زمینه استان های شمالی و‬ ‫بعضا شرقی به دلیل دور بودن از پایتخت های سرزمینی‬ ‫در گذشته و فقدان امکانات رفاهی همچون برق و اب‬ ‫و سوخت دست به ساخت و تبدیل صنایع دستی به رفع‬ ‫اینگونه نیازهای می شدند اما انچه از صنعت دست در‬ ‫مرکز و قسمتی از جنوب یعنی اصفهان و شیراز حاصل‬ ‫می شود باید به ویترین ها برای نمایش سپرده شوند‪.‬‬ ‫قالی ایرانی تا قبل از این به نقش و نگار و برند تبریز و‬ ‫اصفهان به ظرافت شهرت داشت تا خریدار بیشتر ان را در‬ ‫دکوراسیون یا موزه ها جای دهد اما امروز می تواند به نوعی‬ ‫مصرف تبدیل شده تا همیشه در تیررس چشم ها باشد و‬ ‫مالک را از داشتن یک هنر بی بدیل دست ایرانی مسرور‬ ‫سازد‪ .‬حجت اهلل مرادخانی که از پژوهشگران حوزه صنایع‬ ‫ظریفه و دستی است می گوید‪« :‬با توجه به شرایط فعلی‬ ‫کشور انچه می تواند بسترهای توسعه صنایع دستی را در‬ ‫سال ‪ 1401‬به صورت اثربخشی با توجه به شرایط فعلی‬ ‫کشور مهیا کند‪ ،‬این است که قانون حمایت از هنرمندان‬ ‫و فعاالن صنایع دستی وارد فاز اجرایی شود‪ .‬در قالب این‬ ‫قانون بسیاری از موانع توسعه بازار صنایع دستی دیده شده‬ ‫منتها بیش از چهار سال خاک می خورد که البته از اواخر‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬روند اجرایی ان اغاز شد‪ .‬در دل این قانون‬ ‫همچنین بحث های ترویجی‪ ،‬تبلیغات‪ ،‬صدور مجوزها و‬ ‫هم تسهیل شدن موانع صادراتی دیده شده است؛ بنابراین‬ ‫اگر این قانون به صورت واقعی ابالغ و اجرا شود‪ ،‬بستر‬ ‫مناسبی برای بهتر شدن مارکت صنایع دستی در سال‬ ‫جدید با توجه به رکود مطلق در دوران شیوع ویروس‬ ‫کرونا ایجاد خواهد شد‪ ».‬انچه مسلم است و بیش از همه‬ ‫اهمیت دارد برون رفت از یکنواختی ها در تولید صنایعی‬ ‫دستی است که البته و خوشبختانه فرزندان و نسل های‬ ‫امروز که میراث دار صاحبان این صنعت هستند سعی دارند‬ ‫همانند تبدیل خانه های قدیمی به زیست بوم های مجهز و‬ ‫قابل قبول‪ ،‬صنایع دستی را نیز به این سو سوق داده تا عالوه‬ ‫بر شکیل بودند به سوی کارایی بیشتری برود زیرا نباید از‬ ‫این صنعت تنها برای تجمل استفاده برد بلکه می توان‬ ‫کاری کرد که بجای بهره بردن از انواع الکتریکی موجود‬ ‫قسمتی از نیازها با اهرم دست اما در قالب صنایع ظریفه‬ ‫و شکیل سنتی باشند و بازارهای تازه و ناشناخته دیگر‬ ‫کشورها را هم به خود اختصاص دهند تا صنایع دستی‬ ‫ایران به مرورزمان زیستی شود‪.‬‬ ‫ادامه دارد‬ ‫یکشنبه | ‪ 02‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4404‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫کشاورزی گرفته شده و اکنون با پیگیری حقوقی‪ ،‬دادگاه وزارت‬ ‫نیرو را مکلف کرده اب به این ها داده شــود درحالی که حقابه‬ ‫های طوماری و حقوقی ما معطل است و کسی در این سیستم‬ ‫وزارت نیرو نمی پرسد که وقتی حقابه طوماری معطل است ایا‬ ‫اساسًا دادن تخصیص های دهه ‪ ۸۰‬معنا پیدا می کند؟ از نظر‬ ‫قانونی باطل اســت اما قاضی رای داده و دنبال دریافت این‬ ‫تخصیص ها از وزارت نیرو هستند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬اصفهان مصداق اش نخورده و دهان سوخته‬ ‫شده است‬ ‫او با بیان اینکه رعایت نشــدن قانون و هرج ومرج سبب‬ ‫مشــکالت عدیده ای در حوضه زاینده رود شده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫رودخانه پالسجان که یکی از سرشاخه ها و منابع تامین کننده‬ ‫زاینده رود بوده از فریدن و فریدونشــهر‪ ،‬اکنون نه تنها خود‬ ‫رودخانه به دلیل برداشت غیرمجاز خشکانده شده بلکه طرح‬ ‫انتقال اب چشمه لنگان و خدنگستان که قرار بوده به رودخانه‬ ‫زاینده رود از این مســیر منتقل شود‪ ،‬عمال استفاده می شود؛‬ ‫یعنی اصفهان مصداق اش نخورده و دهان سوخته شده است‬ ‫درحالی که قرار بوده این تونل های انتقال اب تخصیص های‬ ‫اضافه ای که از رودخانه زاینده رود داده شد‪ ،‬تامین کنند اما به‬ ‫مصارف جدید می رسد‪ .‬نماینده اصفهان در مجلس با تاکید بر‬ ‫اینکه پرونده حقوقی زاینده رود جدی است و متعدد باید پیگیری‬ ‫شــود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید در مورد زاینده رود پیگیری جدی و‬ ‫هماهنگ را اغاز کنیم‪ .‬طغیانی با تاکید بر اینکه در مســئله‬ ‫زاینده رود به هیچ وجه بیشتر از حقمان نمی خواهیم‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬انچه باید مبنا قرار گیرد قانون و حقوق است؛ اگر صنعت‬ ‫اب اضافه می گیرد باید دســتش را کوتاه کرد‪ ،‬اگر کشاورزی‬ ‫بیشتر از سهم خود برداشت می کند باید به حق خود قانع کرد‬ ‫و وزارت نیرو موظف است شرب مردم را تامین کند‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه هیچ تدبیر جدی برای جریان حداقلی اب در زاینده رود‬ ‫نمی شود‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬درحالی که طبق براوردها با ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب اب جریان دائمی زاینده رود اصفهان تا پل ابشــار‬ ‫امکان پذیراست‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬لزوم پیگیــری حقوقی تخلفات پرونده های‬ ‫فروش پساب‬ ‫نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با اشاره‬ ‫به برخی تخلفات و پرونده های فروش پساب‪ ،‬گفت‪ :‬تخصیص‬ ‫ساالنه شــرب اصفهان و کاشــان اگر حدود ‪ ۳۲۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب باشد‪ ،‬پساب خروجی حدود ‪ ۲۵۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫در ســال می شــود؛ وزارت نیرو با تعرض به حقابه ها اکنون‬ ‫حقابه های محیط زیســت را نمی دهد و در مقابل ان تعهدی‬ ‫نیز در برابر تامین حقابه ها از طریق پساب هم ندارد اما اکنون‬ ‫کاشان ‪ ۱۵۰‬لیتر بر ثانیه اب پساب را به فوالد کویر فروخته‬ ‫که در دل کویر مصر با پساب فوالد تولید کنیم‪ .‬طغیانی افزود‪:‬‬ ‫شهرداریاصفهانتخصیصقابل توجهیازتصفیه خانهشمال‬ ‫دارد که اکنون با فشاری که کشاورزان شمال می اورند یک‬ ‫لیتر پساب تحویل این نهاد نمی شود و شهرداری برای ابیاری‬ ‫فضای سبز اب را از طریق چاه ها از دل ابخوان درمی اورد‪ .‬او‬ ‫با اشاره به وجود بیش از سه هزار حلقه چاه در شهر اصفهان‬ ‫برای مصارف شرب و کشاورزی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬الزم است برای‬ ‫پیگیری حقوقی مسئله زاینده رود همه کمیته ها و کارگروه ها‬ ‫و پیگیری ها در سازمان های مختلف استان تجمیع شود و با‬ ‫هماهنگی پرونده های حقوقی دنبال شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تغییر اقلیم یا خشکسالی علت اصلی بحران‬ ‫اب در کشور نیست‬ ‫نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫الزم است برای زیرســاخت های حقوقی و تثبیت حقابه ها‪،‬‬ ‫بلوک بندی های کشاورزی به پروانه های مصرف تبدیل شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پیش تر زیاد مطرح می شد که خشکسالی و تغییر اقلیم‬ ‫عامل مشکالت و مســائل حوزه اب است اما پیگیری های‬ ‫بعدی ما نشان داد که سهم تغییر اقلیم و خشکسالی در این‬ ‫مسائل چندان نیست‪ .‬طغیانی خاطرنشان کرد‪ :‬طبق گزارش‬ ‫فراکسیون محیط زیست سهم تغییر اقلیم در خشکی دریاچه‬ ‫ارومیه ‪ ۱۷‬درصد اســت و سوء مدیریت‪ ،‬سدسازی ها و حفر‬ ‫چاه های غیرمجاز کشــاورزی و … علل عمده خشــکی‬ ‫این دریاچه بوده اســت‪ .‬او با اشاره به اینکه سال ابی کنونی‬ ‫(مهرماه ‪ )۱۴۰۰‬تاکنون حدود یک هزار و ‪ ۲۰۰‬میلی متر بارش‬ ‫در سرشــاخه های زاینده رود داشــتیم که تفاوت حدود ‪۲۰۰‬‬ ‫میلی متری با بلندمدت چهل ســاله دارد‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬مقایسه‬ ‫این امار حاکی است که کم بارشی یا تغییر اقلیم عامل اصلی‬ ‫مسائل عدیده در حوضه زاینده رود نیست‪ .‬نماینده اصفهان در‬ ‫مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد‪ :‬طبق تابلو مصارف‬ ‫وزارت نیرو اســتان چهارمحال و بختیاری از سرچشمه ‪۲۳۷‬‬ ‫میلیون مترمکعب حقابه دارد و تخصیص امسال ‪ ۸۵‬میلیون‬ ‫مترمکعب بوده اما براوردهای خــود مدیران حوضه ابریز از‬ ‫سبزینگی که در باالدست اتفاق افتاده است برداشت حداقل‬ ‫‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬میلیون مترمکعب اب در ســال در باالدســت‬ ‫اصفهان و چهارمحال و بختیاری است‪ .‬طغیانی افزود‪ :‬این سوء‬ ‫مدیریت ها سبب شده تا پایین دست حوضه های ابریز از جمله‬ ‫ارومیه و گاوخونی خشک شود‪ .‬نماینده اصفهان در مجلس‬ ‫شورای اسالمی نقشه فرونشست دشت اصفهان را که توسط‬ ‫سازمان زمین شناسی کشور تهیه شده‪ ،‬خوفناک توصیف کرد و‬ ‫گفت‪ :‬شدت فرونشست زمین در شمال‪ ،‬غرب و خوراسگان‬ ‫در شــرق اصفهان فاجعه است و اگر اکنون اقدامی نکنیم تا‬ ‫سه سال اینده برخی از مناطق شهر اصفهان بی تردید خالی‬ ‫از سکنه می شود‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫ادامه از صفحه یک‪ :‬ظرفیتی که اگر بخش خصوصی‬ ‫و مدیران شهری به ان توجه کنند می تواند به کمک‬ ‫اقتصاد شهر بیایند و ارزاوری خوبی برای شهر و کشور‬ ‫داشتهباشند‪.‬‬ ‫اما چیزی که مهم تر از ان است تاثیر این گونه اقامتگاه ها بر‬ ‫جغرافیای خود است‪ .‬این روزها اگر شما از کسبه و اهالی‬ ‫محله نشاط بپرسید که چقدر وجود این اقامتگاه در زندگی‬ ‫و اقتصاد شما تاثیر داشته‪ ،‬حتمًا خواهید شنید که جریان‬ ‫زندگی و اقتصاد در بازارچه حسن اباد تحت تاثیر پویایی این‬ ‫اقامتگاه قرار گرفته و رشد روزافزونی داشته است‪.‬‬ ‫اری اهمیت دادن به همین خانه های رنگ ورورفته اما‬ ‫تاریخی و بازسازی و مرمت درست و اصولی انها می تواند‬ ‫باعث پویایی و رشد گردشگری و اقتصاد اصفهان شود‪.‬‬ ‫پس الزم است به جای تفکر دالل مابانه و مخرب‬ ‫فرسودگی که در سال های اخیر به جان بافت های‬ ‫تاریخی شهر افتاده‪ ،‬کمی اندیشه وسیع و اینده نگر داشت‬ ‫و با دید منفعت شهری به ان نگریست؛ انگاه حتما خواهیم‬ ‫توانست قدمی برای اصفهان زیبا برداریم‪ .‬ان روز دیگر‬ ‫تمام جهان از دیدن این خانه های زیبا در نصف جهان‬ ‫حیرت خواهند کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫جمع اوری ‪ 52‬میلیارد تومان‬ ‫زکات در سطح استان اصفهان‬ ‫گروه رویداد‪ :‬از ابتدای سال جاری تاکنون ‪ 52‬میلیارد‬ ‫تومان زکات در سطح استان اصفهان جمع اوری شده است‪.‬‬ ‫دبیر شورای زکات و مدیرکل کمیته امداد امام خمینی‬ ‫(ره) استان اصفهان‪ ،‬با اشاره به میزان زکات جمع اوری‬ ‫شده‪ ،‬بیان داشت‪ :‬از ابتدای سال جاری تاکنون ‪ 52‬میلیارد‬ ‫تومان زکات واجب‪ ،‬مستحب‪ ،‬فطریه‪ ،‬کفاره و رد مظالم‬ ‫جمع اوری شده است‪ .‬کریم زارع با تاکید بر ترویج پرداخت‬ ‫زکات‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگر فرهنگ پرداخت زکات در جامعه‬ ‫جان بگیرد‪ ،‬برکات ان در زندگی افراد فراگیر خواهد شد‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه پرداخت زکات نشان از اهتمام جدی‬ ‫مردم این استان به اجرای فرایض و دستورات دینی است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬از میزان زکات جمع اوری شده مبلغ یک میلیارد و‬ ‫‪ 775‬میلیون تومان زکات واجب بوده که ‪ 80‬درصد ان‬ ‫به نیازمندان جامعه و ‪ 20‬درصد دیگر هم در بخش های‬ ‫عمرانی عام المنفعه در مناطق محروم صرف می شود‪ .‬دبیر‬ ‫شورای زکات استان‪ ،‬ثمره کار فرهنگی و ترویج زکات را‬ ‫رفع مشکالت نیازمندان دانست و گفت‪ :‬امیدواریم با تبلیغ‬ ‫این امر واجب‪ ،‬شاهد رشد قابل توجهی در پرداخت زکات‬ ‫در استان باشیم‪.‬‬ ‫کشف ‪ 6‬میلیارد ریال‬ ‫لوازم ارایشی بهداشتی قاچاق‬ ‫در اصفهان‬ ‫گروه جامعه‪ :‬فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از‬ ‫کشف لوازم ارایشی بهداشتی قاچاق به ارزش ‪ 6‬میلیارد‬ ‫ریال در عملیات ماموران این فرماندهی خبر داد‪ .‬سرهنگ‬ ‫حسین بساطی بیان داشت‪ :‬ماموران فرماندهی انتظامی‬ ‫شهرستان اصفهان در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت‬ ‫اجتماعی و مبارزه با قاچاق کاال با انجام مجموعه اقدامات‬ ‫هوشمندانه و پلیسی موفق به شناسایی یک منزل مسکونی‬ ‫در یکی از محالت این شهرستان که محل دپوی کاالی‬ ‫قاچاق بود‪ ،‬شدند‪ .‬او افزود‪ :‬ماموران این فرماندهی پس از‬ ‫هماهنگی با مقام قضائی و با حضور در محل موفق به‬ ‫کشف تعداد زیادی لوازم ارایشی و بهداشتی قاچاق شدند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با بیان اینکه تمامی‬ ‫کاالهای کشف شده فاقد مدارک مثبته گمرکی و قانونی‬ ‫بودند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ارزش کاالهای کشف شده از سوی‬ ‫کارشناسان مربوطه ‪ 6‬میلیارد ریال تعیین شده که در این‬ ‫خصوص یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت‬ ‫سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد‪ .‬این مقام‬ ‫انتظامی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬مبارزه با قاچاق وظیفه‬ ‫ملی و همگانی است و همه باید برای ریشه کن کردن‬ ‫این معضل تالش کنند و در این راستا از مردم درخواست‬ ‫می کنیم در صورت اطالع از هرگونه قاچاق کاال و ارز‬ ‫موضوع را بالفاصله به مرکز فوریت های پلیسی ‪110‬‬ ‫اعالم کنند‪.‬‬ ‫دستگیری یک اراذل واوباش‬ ‫در اصفهان‬ ‫گروه جامعه‪ :‬فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از‬ ‫دستگیری یک اراذل واوباش در عملیات ماموران این‬ ‫فرماندهی خبر داد‪ .‬سرهنگ حسین بساطی با اعالم این خبر‬ ‫بیان داشت‪ :‬در پی دریافت دستور قضائی مبنی بر جلب فردی‬ ‫که سابقه شرارت‪ ،‬ورود به عنف و تخریب اموال شهروندان‬ ‫را داشته‪ ،‬دستگیری این فرد در دستور کار ماموران فرماندهی‬ ‫انتظامی شهرستان اصفهان قرار گرفت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬ماموران‬ ‫این فرماندهی پس انجام اقدامات فنی و پلیسی و شناسایی‬ ‫مخفیگاه متهم به محل موردنظر اعزام و در یک عملیات‬ ‫غافلگیرانه موفق به دستگیری متهم شدند که ضمن تشکیل‬ ‫پرونده در این خصوص جهت سیر مراحل قانونی به مرجع‬ ‫قضائی معرفی شد‪ .‬فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با‬ ‫بیان اینکه مقابله با مخالن نظم و امنیت عمومی و افزایش‬ ‫احساس امنیت برای مردم همواره در دستور کار پلیس قرار‬ ‫دارد اظهار داشت‪ :‬پلیس به هیچ عنوان اجازه نمی دهد هیچ‬ ‫فردی این ارامش و امنیت را به خطر بیندازد و با هوشیاری و‬ ‫اقتدار با تمام کسانی که بخواهند امنیت مردم را به مخاطره‬ ‫بیندازند برابر قانون رفتار خواهد کرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫یکشنبه | ‪ 02‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4404‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫شهرداری برای اصالح ناوگان برنامه دارد‬ ‫شهر‬ ‫رفع معضالت پایانه کاوه با‬ ‫مشارکت منطقه ‪ 8‬شهرداری‬ ‫اصفهان‬ ‫گروه اصفهان‪ :‬بنا به گفته مدیرعامل سازمان پایانه های‬ ‫مسافربری شهرداری اصفهان ازادسازی نقاط مجاور پایانه‬ ‫کاوه‪ ،‬زیباسازی و رنگ امیزی جداول‪ ،‬نظافت و رفع عیب‬ ‫روشنایی ضلع شرقی پایانه و اقدامات خدمات شهری از‬ ‫موضوعاتی است که در راستای رفع مشکالت پایانه کاوه‪،‬‬ ‫از سوی مدیریت منطقه ‪ 8‬و سازمان پایانه های مسافربری‬ ‫شهرداری اصفهان موردبررسی قرار گرفته است‪ .‬ابوالفضل‬ ‫توکلی با اعالم این خبر گفت‪ :‬پایانه مسافربری کاوه واقع در‬ ‫محدوده منطقه ‪ ۸‬شهرداری اصفهان یکی از پایانه های بزرگ‬ ‫شهر است که بیشترین تعداد سرویس را برای نقاط مختلف‬ ‫کشور دارا است‪ .‬او افزود‪ :‬سرفصل های مشترک میان مدیریت‬ ‫منطقه‪ 8‬و سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان در‬ ‫جلسه ای ویژه موردبررسی قرار گرفت که از جمله انها می توان‬ ‫به ازادسازی نقاط مجاور پایانه کاوه‪ ،‬زیباسازی و رنگ امیزی‬ ‫جداول‪ ،‬نظافت و رفع عیب روشنایی ضلع شرقی پایانه‪،‬‬ ‫اقدامات خدمات شهری و اسفالت و اجرای برنامه فرهنگی‬ ‫و شهروندی اشاره کرد‪ .‬توکلی اضافه کرد‪ :‬همچنین با توجه‬ ‫به ضرورت توجه به مصوبه شورای شهر در خصوص اصالح‬ ‫و مرمت سرویس های بهداشتی‪ ،‬مذاکراتی در این خصوص‬ ‫انجام شد‪ .‬به گفته مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری‬ ‫شهرداری اصفهان‪ ،‬برنامه های سازمان پایانه ها در خصوص‬ ‫سرمایه گذاری و اقدامات مربوط به صدور پروانه از دیگر‬ ‫موضوعات مشترکی است که در این جلسه بررسی شد‪ .‬او‬ ‫خبر داد‪ :‬در این جلسه بر ضرورت تعامل میان معاونت فرهنگی‬ ‫منطقه ‪ 8‬شهرداری و سازمان پایانه های مسافربری نیز تاکید‬ ‫شد‪ .‬توکلی افزود‪ :‬با توجه به موقعیت حساس و ظرفیت های‬ ‫پایانه مسافربری کاوه‪ ،‬هر دو طرف تاکید کردند که اقدامات‬ ‫فرهنگی مشترکی در این راستا انجام گیرد‪.‬‬ ‫افزایش سرعت حمل ونقل شهر با میدل باس‬ ‫اصفهـان امـروز| بنـا بـه گفتـه شـهردار اصفهـان خرید‬ ‫خودروهـای میدل بـاس بـرای مسـیرهایی کـه تعداد مسـافر‬ ‫کمتـری دارد‪ ،‬در دسـتور کار شـهرداری قـرار گرفتـه اسـت تا‬ ‫سـرعت حمل ونقـل را در شـهر افزایـش دهیـم‪.‬‬ ‫علـی قاسـم زاده ضمـن قدردانـی از تمام‬ ‫تشـکل های خودجـوش مردمـی جهـت‬ ‫برگـزاری جشـن های ویـژه دهـه امامت‬ ‫و والیـت و عیـد سـعید غدیر خـم‪ ،‬اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬با برگـزاری ایـن مراسـم معنویت‪،‬‬ ‫نشـاط‪ ،‬شـادابی و احسـان در شـهر تجلـی یافـت و اصفهـان‬ ‫بـه یک شـهر معنوی و بانشـاط تبدیل شـد‪ .‬او با بیـان اینکه‬ ‫در حـال حاضر یکـی از دغدغه های شـهرداری و شـهروندان‬ ‫بـا توجـه بـه مباحـث ترافیکـی و گـرم شـدن هـوا موضـوع‬ ‫حمل ونقـل اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬در سـال جـاری حـدود ‪ ۶۰‬درصـد‬ ‫بودجـه عمرانـی را به مباحث مربوط بـه حمل ونقل اختصاص‬ ‫داده ایم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬افزایــش یک ســاعته فعالیــت مترو و‬ ‫اتوبوس های شهر از یکم مرداد‬ ‫شـهردار اصفهـان بـا اعلام اینکـه از ابتـدای مهرمـاه‬ ‫شـرایط حمل ونقلـی بهتـری را در شـهر خواهیـم داشـت‪،‬‬ ‫خبـر داد‪ :‬یکـی از طرح هـای جدیـدی کـه از یکـم مردادماه‬ ‫اعمـال می شـود‪ ،‬افزایـش یـک سـاعته فعالیـت متـرو و‬ ‫اتوبوس هـای شـهر اسـت‪ .‬او افـزود‪ :‬فعالیت مترو تا سـاعت‬ ‫‪ ۲۲‬و اتوبوس هـا تا سـاعت ‪ ۲۲‬و ‪ ۳۰‬دقیقـه افزایش می یابد‬ ‫تـا شـهروندان بهتـر از وسـایل حمل ونقل عمومی اسـتفاده‬ ‫کننـد و نگـران زمـان بازگشـت خـود بـه منـزل نباشـند‪.‬‬ ‫قاسـم زاده بیـان کـرد‪ :‬در صـدد هسـتیم بـرای مهرمـاه‪،‬‬ ‫مـدت انتظـار شـهروندان در ایسـتگاه ها را بـه کمتـر از ‪۱۰‬‬ ‫دقیقـه برسـانیم‪ ،‬زیـرا در ان زمـان شـهروندان بـرای انجام‬ ‫سـفرهای درون شـهری خـود کمتـر از وسـایل شـخصی و‬ ‫بیشـتر از وسـایل حمل ونقـل عمومـی اسـتفاده می کننـد‪.‬‬ ‫شـهردار اصفهـان با بیـان اینکه شـهرداری در صـدد خرید‬ ‫صرف ماهیانه ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان برای حفظ و‬ ‫نگهداری فضای سبز منطقه ‪۲‬‬ ‫بررسی سیر تحوالت چهارباغ‬ ‫در دوره معاصر در موزه حمام‬ ‫علیقلیاقا‬ ‫بنا به گفته معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار‬ ‫اصفهان اولویت شهرداری حفظ و ایجاد فضای سبز در‬ ‫دل محله های شهری‪ ،‬ساماندهی و ایجاد تفرجگاه های‬ ‫شهری است که در این راستا از طرح های جدید تفرجگاهی‬ ‫و فضای سبز استقبال می کنیم‪.‬به گزارش ایمنا‪ ،‬مهدی‬ ‫بقایی در حاشیه بازدید از پروژه های منطقه دو شهرداری‬ ‫اصفهان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نظافت شهری و حساسیت بر حفظ‬ ‫پاکیزگی محله ها برای مدیریت شهری بسیار حائز اهمیت‬ ‫است‪ ،‬کما اینکه مردم منطقه نیز تاکید زیادی بر نظافت و‬ ‫پاکیزگی معابر‪ ،‬خیابان ها و محله ها دارند و از طریق ‪۱۳۷‬‬ ‫درخواست های خود را اعالم می کنند‪ .‬او با تاکید بر نظافت‬ ‫گروه اصفهان‪ :‬پنجمین نشست از سلسله نشست های‬ ‫اصفهان شناسی با عنوان «سیر تحوالت چهارباغ در دوره‬ ‫معاصر» از سوی مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل‪ ،‬روز‬ ‫چهارشنبه ‪ ۵‬مردادماه در موزه حمام علیقلی اقا برگزار می شود‪.‬‬ ‫مدیر مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل با اعالم این خبر‬ ‫گفت‪:‬سلسلهنشست هایاصفهانشناسیبامحوریتواکاوی‬ ‫و بررسی شهر اصفهان از ابعاد و جنبه های تازه و متنوع از سوی‬ ‫این مرکز در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫بیشتر محله ها و کوچه ها‪ ،‬افزود‪ :‬منطقه دو شهرداری‬ ‫حدود ‪ ۱۷۰‬نیروی پاکبان در حوزه نظافت شهری در اختیار‬ ‫دارد که باید نظارت بر عملکرد پاکبانان خدمات شهری با‬ ‫دقت بیشتری انجام شود‪ .‬معاون محیط زیست و خدمات‬ ‫شهری شهردار اصفهان با اشاره به تامین فضای سبز‬ ‫بختیاردشت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اولویت شهرداری حفظ و ایجاد‬ ‫فضای سبز در دل محله های شهری‪ ،‬ساماندهی و ایجاد‬ ‫تفرجگاه های شهری به خصوص در محله های منطقه‬ ‫دو است‪ ،‬اما انتظار داریم برای ایجاد و حفظ فضای سبز‬ ‫جدید طرح ارائه شود تا تامین بودجه مناسب نیز موردتوجه‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد‪ :‬خدمات مورد نیاز خود را به شــرح ذیل و باستناد قانون برگزاری مناقصات‬ ‫و ائین نامه معامالت شرکت‪ ،‬از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫شماره‬ ‫مناقصه‬ ‫شرکت‬ ‫شماره مناقصه در‬ ‫سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت‬ ‫(ستاد)‬ ‫موضوع‬ ‫مناقصه‬ ‫تاریخ توزیع‬ ‫دفترچه‬ ‫‪40114057‬‬ ‫‪2001094146000005‬‬ ‫اصالح‬ ‫ساختار‪،‬‬ ‫نیرورسانیبه‬ ‫متقاضیان‪،‬‬ ‫بهینهسازی‬ ‫و رفع حریم‬ ‫شبکه های‬ ‫توزیع در‬ ‫محدوده امور‬ ‫برق منطقه ‪۵‬‬ ‫(بسته ‪)11‬‬ ‫‪1401/05/03‬‬ ‫مهلت تهیه‬ ‫دفترچه‬ ‫‪1401/05/09‬‬ ‫اخرین مهلت‬ ‫بارگذاری و‬ ‫تحویل پاکات‬ ‫‪1401/05/22‬‬ ‫بازگشائی‬ ‫اسناد‬ ‫ارزیابی‬ ‫کیفی‬ ‫‪1401/05/23‬‬ ‫بازگشایی‬ ‫پاکتهای‬ ‫مناقصه‬ ‫‪1401/05/25‬‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫‪2/086/514/570‬‬ ‫پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت ‪ www.setadiran.ir‬دریافت و حداکثر تا پایان وقت‬ ‫اداری روز شــنبه مورخ ‪ 1401/05/22‬در سامانه فوق بارگذاری نمایند و همچنین اسناد فیزیکی (پاکت الف ‪ -‬ضمانت نامه) خود‬ ‫را به نشــانی‪ :‬اصفهان‪ -‬خیابان ارتش‪ -‬روبروی خانه معلم شماره یک ‪ -‬امور برق منطقه ‪ -۵‬طبقه دوم‪ -‬دفتر امور تحویل نمایند‪ .‬به‬ ‫پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪http://tender.tavanir.org.ir‬‬ ‫سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی ‪:‬‬ ‫‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی ‪:‬‬ ‫سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی‪http://eepdc.ir :‬‬ ‫جهت کســب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن ‪ ۳۴۱۲۲۲۵۲‬واحد مناقصات و خرید ‪ -‬خانم زمانی و جهت اگاهی بیشتر در مورد‬ ‫الزامات‪ ،‬اطالعات‪ ،‬شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن‪ ۳۴۱۲۲۲۴۰ :‬دفتر مهندسی تماس حاصل فرمائید‪.‬‬ ‫جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تمــاس ‪ ،021-41934‬دفتر ثبت نام‪ 021-88969737 :‬و ‪021-85193768‬‬ ‫تماس حاصل فرمائید‪.‬‬ ‫نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬در اسناد درج شده است‪.‬‬ ‫* مناقصه گران جهت به روز رســانی مدارک و فعالیت های خود‪ ،‬در سامانه برون سپاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به‬ ‫نشــانی ‪ https://www.eepdc.ir‬مراجعه نمایند‪( .‬در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن ‪ ۳۲۲۴۱۱۵۳‬اقای امیرانی تماس‬ ‫حاصل فرمایید)‬ ‫* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا ‪ ۷۲‬ساعت قبل از بازگشایی پاکتها برای خود محفوظ می دارد‪.‬‬ ‫* شــرکت کنندگان در مناقصه می بایســت دو روز قبل از اخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با‬ ‫واحد مناقصه و مزایده‪ ،‬از اخرین اصالحات احتمالی اســناد مطلع گردند‪ ،‬در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده‬ ‫مناقصه گران می باشد‪.‬‬ ‫* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد‪.‬‬ ‫* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه) در جلسه بازگشایی پاکات ازاد می باشد‪.‬‬ ‫* به مدارک‪ ،‬پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء‪ ،‬مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد‪.‬‬ ‫اتوبوس هـای جدید برای شـهر اصفهان اسـت‪ ،‬افزود‪ :‬خرید‬ ‫خودروهـای میـدل باس برای مسـیرهایی که تعداد مسـافر‬ ‫کمتری دارد در دسـتور کار شـهرداری قرار گرفته تا سـرعت‬ ‫حمل ونقـل را در شـهر افزایـش دهیـم‪ .‬او تاکیـد کـرد‪ :‬این‬ ‫عهـد متقابـل را بـا شـهروندان می بندیـم که اگر توانسـتیم‬ ‫مـدت انتظـار انهـا در ایسـتگاه ها را بـه حـدود پنـج دقیقـه‬ ‫برسـانیم‪ ،‬شـهروندان نیز کمتر از وسایل نقلیه شخصی خود‬ ‫اسـتفاده کننـد‪ .‬او بـا اشـاره بـه وضعیت محوطـه زیرین پل‬ ‫امـام خمینـی (ره)‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬در حـال حاضر سـاماندهی‬ ‫فضای زیرین پل امام خمینی (ع) در دسـتور کار شـهرداری‬ ‫اسـت‪ ،‬زیـرا مقـرر شـده نیمـه دوم امسـال امتـداد خط یک‬ ‫متـروی اصفهـان‪ ،‬از شـهرک قـدس بـه سـمت میـدان‬ ‫اسـتقالل اجرا شـود که در صورت تحقـق‪ ،‬این محور درگیر‬ ‫پـروژه عمرانـی خواهد شـد‪.‬‬ ‫گوش شنوای شورای ششم برای شنیدن‬ ‫مشکالتچهارباغ‬ ‫گذر فرهنگی و تاریخی چهارباغ ظرفیت بسیار مناسبی برای‬ ‫جذب گردشگران و به دلیل وجود بناهای تاریخی دوران صفویه‬ ‫از ویژگی های بسیار مهمی برخوردار بوده و مانند سایر محورهای‬ ‫تاریخی دنیا به پیاد هراه تبدیل شده است تا برای نسل های اینده‬ ‫ماندگار باشد و در حال حاضر نیز پذیرای شهروندان و گردشگران‬ ‫بسیاریاست‪.‬‬ ‫بهگزارش ایمنا‪،‬گذر فرهنگیو تاریخیچهارباغ از اواسط فعالیت‬ ‫دوره سوم شورای اسالمی شهر اصفهان موردتوجه قرار گرفته و‬ ‫احیای دولت خانه صفوی مدنظر بوده است‪ .‬در برنامه ریزی های‬ ‫بعدی بحث پیاد هراه شدن چهارباغ مطرح شد و اقدامات عملیاتی‬ ‫و عمرانی برای پیاد هراه کردن این محور در دستور کار مدیریت‬ ‫شهری قرار گرفت‪ .‬با فرهنگ سازی های انجام شده این محور‬ ‫تاریخی به صورت پیاده رو ساخته شد و در اختیار شهروندان و‬ ‫گردشگران قرار گرفته است‪ .‬حفظ میراث تاریخی و ماندگار گذر‬ ‫فرهنگی و تاریخی چهارباغ از مهم ترین مسائل برای جذب‬ ‫گردشگران است‪ .‬در حال حاضر شورای اسالمی شهر اصفهان‬ ‫برای رونق و ابادانی محور تاریخی چهارباغ توجه الزم را دارد‬ ‫و مسائل مربوط به این گذر فرهنگی و تاریخی را مانند سایر‬ ‫مباحث شهری پیگیری می کند‪ ،‬شورای ششم شهر اصفهان‬ ‫تاکید دارد‪ ،‬اگر شهروندان در مورد بهتر شدن ارائه خدمات این‬ ‫محورتاریخیوگذرفرهنگیپیشنهادوانتقادهاییدارند‪،‬پذیرای‬ ‫شنیدن ان برای رونق و ابادانی بیشتر چهارباغ و خدمات بهینه‬ ‫به شهروندان خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬چهارباغیکمجموعهمنحصربه فرددرتمام‬ ‫کشوراست‬ ‫ابوالفضل قربانی‪ ،‬نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با‬ ‫اشاره ویژگی های محور چهارباغ به می گوید‪ :‬گذر فرهنگی و‬ ‫تاریخی چهارباغ از دیرباز و از اواسط فعالیت دوره سوم شورای‬ ‫اسالمی شهر اصفهان موردتوجه قرار گرفت و موضوع اصلی نیز‬ ‫این بود که بحث مربوط به دولت خانه صفوی احیا شود و یکی‬ ‫از محورها در این مورد چهارباغ بود‪ .‬او با بیان اینکه پیاد هراه شدن‬ ‫اینمسیرباتوجهبهویژگیتاریخیاینگذرازهمانموقعمطرح‬ ‫شد و موردمطالعه قرار گرفت‪ ،‬می افزاید‪ :‬برنامه ریزی الزم در مورد‬ ‫این گذر فرهنگی انجام شد و از همان دوره مدیریت شهری‬ ‫اقدامات عملیاتی و عمرانی این محور شروع شد‪ .‬یکی از اقدامات‬ ‫اساسی که در ان زمان انجام شد‪ ،‬موضوع بدنه سازی شرق‬ ‫چهارباغ بود که در شرایط کنونی می بینیم این اقدام انجام شده‬ ‫است‪ ،‬همچنین فرهنگ سازی قرار گرفتن این مسیر به شکل‬ ‫پیاد هراه در اختیار مردم نیز مدنظر بود و امادگی های الزم برای‬ ‫این منظور موردتوجه مسئوالن و مدیران شهری قرار داشت‪.‬‬ ‫نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح می کند‪ :‬به‬ ‫دنبال پیاد هراه شدن‪ ،‬اقدامات عمرانی در سطح چهارباغ انجام‬ ‫شد و با تکمیل کف سازی چهارباغ سرعت فعالیت های عمرانی‬ ‫بیشتر شد تا در شرایط فعلی این مجموعه به شکل کنونی مورد‬ ‫استفاده شهروندان قرار گیرد‪ .‬پیاد هراه شدن بعضی از محورها‬ ‫در شهرهای تاریخی امری عادی است‪ ،‬تمام شهرهای تاریخی‬ ‫و بزرگ بخش های تاریخی شهر خود را به شکل پیاد هراه در‬ ‫اختیار مردم قرار دادند تا جلوه های بصری بهتری را ایجاد کند‬ ‫و اثرات و بناهای تاریخی در ان مسیر حفظ شود‪ .‬او خاطرنشان‬ ‫می کند‪ :‬اصفهان نیز از این قاعده مستثنی نبود و دغدغه های‬ ‫مربوط به اصناف موردبررسی قرار گرفت‪ ،‬حتی مسائل مربوط به‬ ‫اینکه اصناف بتوانند مشکالتی از جمله بارگیری و باراندازی خود‬ ‫را به اسانی انجام دهند‪ ،‬نیز مدنظر بود‪ .‬دسترسی های چهارباغ‬ ‫موردمطالعه قرار گرفت و اقدامات بسیار خوبی انجام شد و در‬ ‫حال حاضر چهارباغ یک مجموعه منحصربه فرد در تمام کشور‬ ‫است که ویژگی های مربوط به خود را دارد‪.‬‬ ‫رسیدگی بهتر به مباحث با پیش بینی شورای عالی چهارباغ‬ ‫قربانی با تاکید بر اینکه برای بهتر اداره شدن این مجموعه و‬ ‫جلوگیری از مسائلی که ممکن است به دنبال داشته باشد بحث‬ ‫پیاد هراه شدن برای صنوف و برخی از اهالی محل و رسیدگی‬ ‫بهتر به وضعیت عمرانی چهارباغ یک شورای عالی پیش بینی‬ ‫شده است‪ ،‬می گوید‪ :‬محوریت این اقدام با مجموعه شهرداری‬ ‫اصفهان است‪ ،‬اما با توجه به اینکه این مجموعه یک مجموعه‬ ‫فرهنگی است‪ ،‬تمام نهادهای مربوطه در این مجموعه حضور‬ ‫فعال دارند تا مباحث دقیق تر بررسی و پیگیری شود‪ .‬او اضافه‬ ‫می کند‪ :‬شهرداری در حیطه وظایفی که قانونی خود در این‬ ‫مجموعه فعالیت می کند و دستگاه های دیگر نیز باید وظیفه‬ ‫ذاتی و قانونی خود را در این ارتباط انجام دهند‪ ،‬شهرداری‬ ‫اصفهان جنبه های عمرانی این محور را بر عهده دارد و در حفظ‬ ‫و نگهداری‪ ،‬زیبایی‪ ،‬نظافت و در عین حال کمک به برنامه های‬ ‫فرهنگی که می تواند در مجموعه چهارباغ شکل گیرد‪ ،‬ایفای‬ ‫نقش می کند‪ .‬نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار‬ ‫می کند‪ :‬جایگاه شورای اسالمی شهر اصفهان در این زمینه یک‬ ‫جایگاه نظارتی است‪ ،‬مانند تمام بخش های دیگر شهرداری‬ ‫اصفهان شورای اسالمی شهر تنها می تواند به شکل نظارتی‬ ‫حضور داشته باشد‪ ،‬اگر قرار باشد در شورای عالی چهارباغ‬ ‫نماینده ای از سوی شورای اسالمی شهر حضور داشته باشد‪ ،‬این‬ ‫نماینده به شکل ناظر است‪ ،‬همان طور که قانون برای شورای‬ ‫اسالمی شهر اصفهان این تکالیف را مشخص کرده است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬شــهرداری به تنهایی نمی تواند مسائل‬ ‫چهارباغ را بر عهده بگیرد‬ ‫او تصریح می کند‪ :‬به طور یقین برای حفظ وضعیت موجود‬ ‫چهارباغ و بهبود ان تمام دستگاه هایی که مسئولیت دارند باید‬ ‫در این حوزه اقدام کنند و شهرداری نمی تواند به تنهایی مسائل‬ ‫مربوط به چهارباغ را بر عهده بگیرد‪ ،‬عالوه بر اینکه قانون به‬ ‫این اجازه را نداده است و دستگاه های دیگری که متولی مسائل‬ ‫مختلف از جمله فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬خدماتی و بحث های‬ ‫انتظامی هستند‪ ،‬نیز باید در این مورد به مسئولیت ذاتی خود‬ ‫عملکنند‪.‬قربانیباتاکیدبراینکهموضوعمربوطدست فروشان‬ ‫در بحث چهارباغ طبیعی است‪ ،‬باید در یک مجموعه بزرگ تر‬ ‫در مورد ان تصمیم گیری شود‪ ،‬می گوید‪ :‬این بحث بیشتر به‬ ‫حیطهکاراستانداریمربوطمی شودکهمباحثمربوطبهاتحادیه‬ ‫اصناف و هماهنگی ها در این مورد باید انجام شود‪ ،‬اگر جایی سد‬ ‫معبری اتفاق بیفتد‪ ،‬شهرداری مطابق وظیفه ای که بر عهده دارد‬ ‫برای جمع اوری مواردی که ایجاد راه بندان و مسیر مردم برای‬ ‫تردد را دچار اختالل می کند‪ ،‬باید برخورد قانونی داشته باشد‪.‬‬ ‫او اظهار می کند‪ :‬شورای اسالمی شهر نسبت به رونق بهتر‬ ‫چهارباغ توجه الزم را دارد و مسائل مربوط به چهارباغ را مانند‬ ‫مسائل دیگر با دقت دنبال می کند‪ ،‬اگر مردم در این خصوص‬ ‫راهنمایی‪ ،‬نظر‪ ،‬انتقاد و پیشنهادی داشته باشند شورای اسالمی‬ ‫شهر اصفهان اماده شنیدن این موارد است‪ ،‬برای اینکه مجموعه‬ ‫وضعیت بهتری داشته باشد سیاست گذاری های الزم انجام‬ ‫می شود و ردیف های بودجه ای در سال جاری و در سال های‬ ‫اینده توسط شورای اسالمی شهر اصفهان می تواند در بودجه‬ ‫شهرداری قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬جذب گردشگران داخلی و خارجی ویژگی‬ ‫بارزچهارباغ‬ ‫نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان خاطرنشان می کند‪:‬‬ ‫جذب گردشگران داخلی و خارجی از ویژگی های بسیار مهم‬ ‫چهارباغ است‪ ،‬بسیاری از گردشگران ارزوی دیدن چهارباغ‬ ‫اصفهان را دارند و با رعایت تمام ضوابط و مسائلی که وجود دارد‬ ‫این ظرفیت در چهارباغ موجود است که گردشگران بتوانند از‬ ‫این محور تاریخی بهره مند شوند‪ .‬او در خصوص اهمیت استفاده‬ ‫از المان های دوره صفوی در محور چهارباغ‪ ،‬می افزاید‪ :‬استفاده‬ ‫از المان های دوره صفوی در محور چهارباغ می تواند به احیای‬ ‫تاریخی این محور برای گردشگران کمک کند‪ ،‬طبیعی است‬ ‫که یکی از مسائل مهم در بحث چهارباغ المان هایی است که‬ ‫در دوره صفوی چهارباغ وجود دارد و باید این موارد حفظ و در‬ ‫نگهداری انها تالش شود‪ ،‬چه بسا در اینده این ظرفیت ایجاد‬ ‫شود که المان های دیگری که در این خصوص وجود دارد‪ ،‬در‬ ‫چهارباغ معرفی شود‪ .‬قربانی تصریح می کند‪ :‬یعنی عنوان های‬ ‫مربوط به دوره صفویه که در جای دیگر شهر اصفهان وجود‬ ‫دارد‪ ،‬باید در چهارباغ برای گردشگران معرفی شود و این فرایند‬ ‫می تواند توسط سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری در قالب‬ ‫نمایشگاه ها و فروش کتاب برنامه ریزی شود‪ ،‬همچنین شورای‬ ‫اسالمی شهر اصفهان برای حفظ تمام المان ها و نگهداری و‬ ‫تحویل ان برای نسل های اینده از هیچ کوششی فروگذار‬ ‫نخواهدکرد‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫‪3‬‬ ‫دستگیری سارق منازل در‬ ‫نطنز‬ ‫به گفته فرمانده انتظامی شهرستان نطنز با تالش‬ ‫شبانه روزی ماموران پلیس سارق منازل در نطنز دستگیر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مهدی کریمی به ایسنا گفت‪ :‬سارق منازل در نطنز که با‬ ‫خودروی سواری اقدام به سرقت می کرد پس از تالش‬ ‫شبانه روزی پلیس شناسایی و دستگیر شد‪ .‬او افزود‪ :‬در‬ ‫پی وقوع چندین فقره سرقت منزل در منطقه بادرود‪،‬‬ ‫پیگیری موضوع در دستور کار ماموران کالنتری قرار‬ ‫گرفت‪ .‬فرمانده انتظامی شهرستان نطنز گفت‪ :‬پس از‬ ‫بررسی های انجام شده موقعیت جغرافیای و مخفیگاه‬ ‫سارق کشف و این سارق در مخفیگاهش دستگیر شد‪ .‬او‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این سارق ابتدا منکر هرگونه سرقت منازل‬ ‫بود‪ ،‬اما با ارائه مدارک و مستندات موجود به سرقت‬ ‫منازل اعتراف کرد و به همراه پرونده تشکیل شده برای‬ ‫سیر مراحل قانونی تحویل مراجع مرتبط شد‪ .‬کریمی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬شهروندان هرگونه مورد مشکوک را از‬ ‫طریق تلفن فوریت های پلیسی با شماره تماس ‪ ۱۱۰‬به‬ ‫ما اطالع دهند‪.‬‬ ‫ساخت مجتمع خدماتی‬ ‫گردشگری در بوئین میاندشت‬ ‫بنا به گفته مسئول نمایندگی میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردشگری شهرستان بوئین میاندشت‪ ،‬با‬ ‫مشارکت بخش خصوصی به زودی یک مجتمع خدماتی‬ ‫گردشگری و رفاهی در این شهرستان احداث می شود‪.‬‬ ‫جواد فرهادی درباره وضعیت ابنیه تاریخی و گردشگری‬ ‫شهرستان بوئین میاندشت‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫دو اثر ثبت ملی در شهرستان داریم که شامل قلعه‬ ‫«تخماقلو» و «حمام کِرچ» می شود‪ .‬قلعه «تخماقلو»‬ ‫یا همان قلعه هژبرپور حالت مسکونی دارد که‬ ‫استحکام بخشی ان انجام شده‪ ،‬اما هنوز نیاز به مرمت‬ ‫دارد‪ .‬برای استحکام بخشی حمام کرچ نیز نیاز به تامین‬ ‫اعتبار داریم و در کل اماکن تاریخی همیشه باید در حال‬ ‫مرمت باشند تا برای نسل های اینده حفظ شوند‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬قلعه «تخماقلو» بنای ارزشمندی از دوره قاجاریه‬ ‫است که در جذب گردشگر و بهبود وضعیت اقتصادی‬ ‫منطقه تاثیر زیادی داشته است‪ .‬مسئول نمایندگی‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری شهرستان‬ ‫بوئین میاندشت‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬سرچشمه اَفوس»‬ ‫دارای ظرفیت گردشگری زیادی است که البته از این‬ ‫ظرفیت با ایجاد زیرساخت های گردشگری استفاده هم‬ ‫شده است‪ ،‬اما سایر جاذبه های گردشگری شهرستان‬ ‫مغفول مانده اند‪ .‬برای مثال «تفرجگاه نوغان» تنها‬ ‫مورداستفاده مردم محلی قرار می گیرد و زیرساخت های‬ ‫الزم برای جذب گردشگر در این تفرجگاه ایجاد نشده‬ ‫است‪ .‬فرهادی ادامه داد‪ :‬اکنون یک خانه بومگردی‬ ‫داریم که جز نخستین خانه های بومگردی ایجاد شده در‬ ‫استان اصفهان است که دارای پذیرش فعال گردشگران‬ ‫است که تاثیر زیادی در اسکان موثر گردشگران دارد‪.‬‬ ‫البته با کمبود اقامتگاه برای گردشگران در شهرستان‬ ‫مواجه هستیم که این کمبود در تعطیالت بیشتر نمود‬ ‫پیدا می کند‪ .‬هنوز هتل در بوئین میاندشت نداریم و‬ ‫تنها یک میهمان پذیر و سه سوئیت داریم که جوابگوی‬ ‫اسکان گردشگران نیست‪ .‬او گفت‪ :‬وجود یک خانه‬ ‫بومگردی کافی نیست و باید ‪ ۵‬خانه بومگردی در‬ ‫شهرستان ایجاد شود تا جوابگوی اسکان گردشگران‬ ‫باشد‪ .‬البته باید توجه کنیم که خانه بومگردی‪ ،‬مسافر‬ ‫خاص خود را دارد‪ .‬در اینده نزدیک برای راه اندازی‬ ‫هتل‪ ،‬میهمان پذیر و مجتمع رفاهی تفریحی در بوئین‬ ‫میاندشت اقدام می شود‪ .‬مسئول نمایندگی میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری شهرستان بوئین‬ ‫میاندشت‪ ،‬افزود‪ :‬تنها روستای ارمنی نشین کشور به نام‬ ‫«روستای زرنه» در این شهرستان واقع است که یک‬ ‫کلیسا هم در ان وجود دارد‪ .‬حدود ‪ ۳۵‬پرونده از اثار‬ ‫تاریخی شهرستان بوئین میاندشت برای ثبت در اثار‬ ‫ملی به تهران ارسال شده است‪ .‬فرهادی اظهار کرد‪:‬‬ ‫مشکل خاصی در بخش صنایع دستی شهرستان نداریم‬ ‫و صنایع دستی مانند میناکاری‪ ،‬گیوه بافی‪ ،‬سبد بافی‪،‬‬ ‫قلم زنی‪ ،‬مشبک چوب و ملیله سازی در بوئین میاندشت‬ ‫رواج دارد‪ .‬برخی از هنرمندان صنایع دستی بیمه بوده‬ ‫و برخی دیگر به شکل خویش فرما بیمه هستند‪ .‬تنها‬ ‫مشکل بازاریابی در بخش صنایع دستی داریم که البته با‬ ‫همکاری شهرداری قرار است یک بازارچه صنایع دستی‬ ‫فروش این‬ ‫و یک خانه صنایع دستی برای ترویج و‬ ‫ِ‬ ‫صنایع ایجاد کنیم‪ .‬او گفت‪ :‬بودجه ساالنه اداره میراث‬ ‫فرهنگی در مقایسه با سایر ادارات پایین تر است و به‬ ‫هیچ وجه کفاف مرمت اثار تاریخی را نمی دهد‪ .‬برای‬ ‫مثال در سال ‪ ۱۳۹۵‬برای مرمت قلعه تخماقلو بالغ بر‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون تومان از اعتبارات ملی هزینه شد و اکنون‬ ‫‪ ۴‬میلیارد تومان اعتبار برای مرمت این قلعه تاریخی نیاز‬ ‫است‪ .‬موزه باستان شناسی غرب استان نیز در اینده ای‬ ‫نزدیک افتتاح خواهد شد‪ .‬مسئول نمایندگی میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری شهرستان بوئین‬ ‫میاندشت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬جاذبه های طبیعی گردشگر‬ ‫این شهرستان مثال زدنی است که چشمه سارهای اطراف‬ ‫منطقه افوس یکی از این جاذبه های طبیعی محسوب‬ ‫می شود‪ .‬تالش زیادی برای ورود بخش خصوصی به‬ ‫منظور ایجاد زیرساخت های گردشگری انجام داده ایم‬ ‫که استقبال چندانی نشده‪ ،‬اما در اینده ای نزدیک با‬ ‫ورود یک سرمایه گذار بخش خصوصی یک مجتمع‬ ‫خدماتی گردشگری احداث می شود‪ .‬فرهادی گفت‪ :‬در‬ ‫سفر رئیس جمهور به استان اصفهان بالغ بر یک میلیارد‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان اعتبار برای مرمت سه اثر تاریخی‬ ‫شهرستان بوئین میاندشت تخصیص یافت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫شیوع اختالل نافرمانی در‬ ‫پسران بیشتر از دختران است‬ ‫روانشناس بالینی با اشاره به اینکه معموال اختالل نافرمانی‬ ‫و مقابله جویی از سنین پیش دبستان و اوایل دبستان پدیدار‬ ‫می شود و در پسرها شایع تر از دخترها است‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫عوامل متعددی در شکل گیری این اختالل نقش دارند‪،‬‬ ‫بنابراین اختالل بیش فعالی و نقص تمرکز و اختالالت خلقی‬ ‫(افسردگی و دوقطبی) در والدین‪ ،‬اعتیاد والدین به مشروبات‬ ‫الکلی و مواد مخدر‪ ،‬کشیدن سیگار در زمان بارداری و مواجهه‬ ‫با مواد سمی‪ ،‬سوءتغذیه‪ ،‬کودک ازاری‪ ،‬فرزند پروری نامناسب‬ ‫را می توان از جمله این عوامل دانست‪.‬‬ ‫چندی پیش اهمیت جنب وجوش و تحرک کودکان در‬ ‫رشد جسمی‪ ،‬ذهنی و تقویت مهارت های اجتماعی انان ما را به‬ ‫این سمت سوق داد که بررسی کنیم چه زمانی باید کودک را‬ ‫بیش فعال بدانیم‪ ،‬ا ّما این بار می خواهیم بدانیم که چرا در برخی‬ ‫از کودکان نافرمانی و مقابله جویی از حد لجبازی کودکانه‬ ‫فراتر می رود و به شکل حادتری بروز می کند و به قول معروف‬ ‫ش انان نمی رود‪ .‬این مشکل زمانی شدت‬ ‫حرف حساب در گو ‬ ‫بیشتری پیدا می کند که بچه ها در میان جمع های خانوادگی‬ ‫و مهمانی باشند اینجاست که والدین عاجز می شوند و برای‬ ‫ارام کردن فرزندانشان استرس و اضطراب بیشتری را متحمل‬ ‫می شوند چون در این صورت والدین باید نگران کالفگی و‬ ‫ناراحتی اطرافیان هم باشند‪ .‬در خصوص این که چرا برخی‬ ‫کودکان این گونه رفتار می کنند و والدین باید چه برخوردی با‬ ‫کودکان لجباز و نافرمان داشته باشند تا شاهد تداوم این رفتارها‬ ‫در شخصیت کودک خود نباشند به گفت وگو با یک روانشناس‬ ‫بالینی پرداختیم‪ .‬دکتر مرضیه عزیزی معین روانشناس بالینی‬ ‫و مدرس دانشگاه در تعریف اختالل نافرمانی و مقابله جویی‬ ‫به ایسنا گفت‪ :‬الگوی پایداری از خلق و رفتار خصمانه است‬ ‫که با نشانه هایی مثل حساسیت‪ ،‬زودرنجی و خشم‪ ،‬نافرمانی‬ ‫و مخالفت با والدین و سایر منابع قدرت مثل معلم یا اولیای‬ ‫مدرسه‪ ،‬جروبحث‪ ،‬رنجاندن‪ ،‬کینه توزی و اسیب رساندن به‬ ‫دیگران و سرزنش سایرین به خاطر اشتباهات خودشان دیده‬ ‫می شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬نافرمانی و لجبازی در سال های اولیه‬ ‫کودکی و در نوجوانی به درجاتی دیده می شود اما اختالل‬ ‫نافرمانی و مقابله جویی فراتر از لجبازی معمول کودکان است‪.‬‬ ‫عزیزی معین در ادامه تصریح کرد‪ :‬چنانچه مدت و شدت‬ ‫لجبازی و نافرمانی به اندازه ای باشد که دردسر زیادی ایجاد کند‬ ‫و بر عملکرد تحصیلی و روابط کودک یا نوجوان با والدین یا‬ ‫سایر مراقبین تاثیر قابل توجه بگذارد‪ ،‬اختالل نافرمانی و مقابله‬ ‫جویی شکل می گیرد که نیاز به درمان دارد‪ .‬این روانشناس‬ ‫بالینی با اشاره به اینکه معموال اختالل نافرمانی و مقابله جویی‬ ‫از سنین پیش دبستان و اوایل دبستان پدیدار می شود و در‬ ‫پسرها شایع تر از دخترها است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬عوامل متعددی در‬ ‫شکل گیری این اختالل نقش دارند بنابراین اختالل بیش فعالی‬ ‫و نقص تمرکز و اختالالت خلقی (افسردگی و دوقطبی) در‬ ‫والدین‪ ،‬اعتیاد والدین به مشروبات الکلی و مواد مخدر‪ ،‬کشیدن‬ ‫سیگار در زمان بارداری و مواجهه با مواد سمی‪ ،‬سوءتغذیه‪،‬‬ ‫کودک ازاری‪ ،‬فرزند پروری نامناسب را می توان از جمله این‬ ‫عوامل دانست‪ .‬او ادامه داد‪ :‬اکثر کودکان در شرایط خستگی‪،‬‬ ‫گرسنگی‪ ،‬در جابجایی ها‪ ،‬استرس و یا در میانه بحران ها‬ ‫ممکن است رفتارهای مقابله جویی داشته باشند‪ ،‬در این موارد‬ ‫نمی توان گفت که کودک اختالل نافرمانی و مقابله جویی‬ ‫دارد لذا عالئمی همچون بداخالقی مکرر‪ ،‬دلخوری و خشم‬ ‫دائمی‪ ،‬حساسیت باال‪ ،‬کینه جویی‪ ،‬بحث وجدل بیش ازحد با‬ ‫بزرگترها‪ ،‬مورد سوال قرار دادن قوانین و مقاومت در برابر ان‬ ‫تا رفتار عمدی برای اذیت کردن دیگران‪ ،‬سرزنش دیگران‬ ‫برای اشتباهات خود باید حداقل ‪ ۶‬ماه طول کشیده باشد و‬ ‫ناشی از تغییرات یا استرس های موقعیتی نباشد‪ .‬عزیزی معین‬ ‫در خصوص چگونگی تشخیص اختالل نافرمانی و مقابله‬ ‫جویی‪ ،‬یاداور شد‪ :‬هیچ تست واحدی که بتواند این اختالل‬ ‫را تشخیص دهد وجود ندارد و برای رسیدن به تشخیص‪،‬‬ ‫روان پزشکان‪ ،‬روانشناسان و سایر متخصصین سالمت روان‬ ‫از طریق مصاحبه و کسب اطالعات از والدین‪ ،‬مدرسه و رفتار‬ ‫کودک‪ ،‬نشانه های اختالل‪ ،‬ویژگی تا شدت و پایداری ان تا‬ ‫را بررسی می کنند‪ .‬او در ادامه تاکید کرد‪ :‬ازانجاکه اختالالت‬ ‫دیگری مثل بیش فعالی و نقص تمرکز‪ ،‬اضطراب‪ ،‬اختالالت‬ ‫خلقی‪ ،‬اختالل یادگیری همراه اختالل نافرمانی و مقابله‬ ‫جویی دیده می شود‪ ،‬بنابراین برای تشخیص اختالل الزم‬ ‫است ارزیابی توسط روان پزشک یا متخصصین سالمت روان‬ ‫اموزش دیده و متبحر در این زمینه انجام شود‪ .‬این روانشناس‬ ‫بالینی با بیان این که مداخالت زودهنگام در کودکانی که‬ ‫رفتارهای لجبازی و مقابله جویی نشان می دهند‪ ،‬می تواند از‬ ‫شکل گیری و تداوم این رفتارها در اینده جلوگیری کند‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬در سنین پایین تر اموزش شیوه های مدیریت رفتار به‬ ‫والدین (‪ )PMT‬و اموزش مهارت های اجتماعی‪ ،‬شیوه های‬ ‫مدیریت خشم‪ ،‬تعارضات و حل مسئله به کودک و مداخالت‬ ‫رفتاری از طریق مدرسه و کاهش عوامل استرس زا‪ ،‬تعارضات‬ ‫و خشونت در خانواده کمک کننده است همچنین در کودکان‬ ‫بزرگتر عالوه بر این موارد کمک به بهبود عملکرد تحصیلی و‬ ‫روابط با همساالن نیز توصیه می شود‪ .‬این مدرس دانشگاه با‬ ‫اشاره به این که درمان این اختالل شامل مداخالت داروئی و‬ ‫غیر داروئی است که متناسب با سن و شدت اختالل از سوی‬ ‫متخصصین انجام می شود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اموزش شیوه های‬ ‫مدیریت رفتار به والدین‪ ،‬مداخالت رفتاری در مدرسه برای‬ ‫مدیریت بدرفتاری‪ ،‬بهبود عملکرد تحصیلی و ارتباط با‬ ‫همساالن‪ ،‬اموزش مهارت حل مشکالت به کودک یا نوجوان‪،‬‬ ‫اموزش مهارت کنترل خشم و تعارضات به کودک یا نوجوان از‬ ‫جمله مداخالت غیر دارویی است‪ .‬عزیزی معین در ادامه اظهار‬ ‫کرد‪ :‬درمان های دارویی را می توان برای کنترل پرخاشگری و‬ ‫درمان سایر اختالالت همراه مثل بیش فعالی و نقص تمرکز و‬ ‫اضطراب استفاده کرد بنابراین درمان داروئی به تنهایی کارایی‬ ‫ندارد و باید همراه درمان های غیر دارویی باشد‪ .‬این روانشناس‬ ‫بالینی در خصوص چگونگی رفتار با کودکان دچار اختالل‬ ‫نافرمانی و مقابله جویی بیان کرد‪ :‬والدین باید رفتار مثبت‬ ‫نشان دهند و در صورت همکاری کودک او را تشویق کنند‪،‬‬ ‫همچنین با مشاهده شدت بحث به کودک استراحت دهند و‬ ‫برای جلوگیری از ادامه بحث مکان را ترک کنند‪.‬‬ ‫یکشنبه | ‪ 02‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4404‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان‪:‬‬ ‫شاخص سالمت اب شرب اصفهان باالست‬ ‫بنـا بـه گفتـه مدیـر گـروه بهداشـت محیـط مرکـز‬ ‫بهداشـت اسـتان اصفهـان میـزان نیتـرات و نیتریـت اب‬ ‫اسـتان اصفهـان از میـزان اسـتاندارد ان هـم کمتر اسـت؛‬ ‫میزان اسـتاندارد ایـن دو ماده در اب شـهری ‪pmm ۵۰‬‬ ‫اسـت کـه در اب اسـتان کمتـر از ایـن مقـدار اسـت‪.‬‬ ‫سـید مهـدی میرجهانیـان دربـاره میـزان سـالم بـودن‬ ‫اب شـرب اصفهـان‪ ،‬بـه ایمنـا گفـت‪ :‬اسـتان اصفهـان از‬ ‫لحـاظ سـالم بـودن اب شـرب شـهری جـزو اسـتان های‬ ‫اول کشـور اسـت و در سـال های اخیـر حتـی کیفیـت اب‬ ‫شـرب شـهری ان بهتـر شـده اسـت؛ بـه همیـن خاطـر از‬ ‫مـردم تقاضـا داریـم به شـایعات فضـای مجـازی مبنی بر‬ ‫الـوده بـودن اب شـرب توجـه نکننـد و با خیـال راحت اب‬ ‫مصـرف کننـد‪ .‬او می افزایـد‪ :‬سلامت و کیفیـت اب طبق‬ ‫اسـتانداردهای ‪ ۱۰۵۳‬و ‪ ۱۰۱۱‬سـازمان ملـی اسـتاندارد‬ ‫توسـط نهادهـای نظارتی چـون مرکز بهداشـت اصفهان و‬ ‫بازرسـان ازنظر میکروبی‪ ،‬شـیمیایی و میزان کلر باقی مانده‬ ‫کنتـرل می شـود تـا اگر مشـکلی بـود در کوتاه تریـن زمان‬ ‫ممکـن رفع شـود کـه خوشـبختانه تاکنـون در ایـن زمینه‬ ‫مشـکلی وجود نداشـته اسـت‪ .‬مدیر گروه بهداشـت محیط‬ ‫مرکـز بهداشـت اسـتان اصفهـان تصریـح کـرد‪ :‬گروه های‬ ‫مهندسـی بهداشـت اب در مرکـز بهداشـت به طـور روزانه‬ ‫پارامترهـای کیفـی اب شـرب اصفهان را بررسـی می کنند‬ ‫تا سلامت و کیفیت ان مشـخص شـود‪ ،‬چراکه نظارت بر‬ ‫کیفیت و سلامت اب از وظایف مهم مرکز بهداشـت است‬ ‫و حفـظ سلامت مـردم درگرو ان اسـت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬میزان نیترات و نیتریت اب استان اصفهان‬ ‫کمتر از میزان استاندارد است‬ ‫او اضافـه کـرد‪ :‬میـزان نیتـرات و نیتریـت اب اسـتان‬ ‫اصفهـان از میـزان اسـتاندارد ان هـم کمتـر اسـت‪ ،‬میزان‬ ‫اسـتاندارد این دو ماده در اب شـهری ‪ ۵۰pmm‬اسـت که‬ ‫در اب اسـتان کمتـر از ایـن مقدار اسـت؛ همچنیـن انجام‬ ‫ازمایش هـای میکروبـی و نتایـج حاصـل از ان مشـخص‬ ‫کرده که کیفیت و سلامت اب شـرب شـهری صددرصد‬ ‫و روسـتایی ‪ ۹۹.۸۴‬درصد مطلوب بوده اسـت‪ .‬میرجهانیان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬وجود امالح در اب برای سلامتی انسـان الزم‬ ‫اسـت و اب شـرب شهرها و روسـتاهای استان اصفهان به‬ ‫طـور کامـل سـالم اسـت و تاکنون هیچ مشـکلی نداشـته‬ ‫اسـت و تلاش تمـام مسـئوالن ذی ربـط بـر این بـوده تا‬ ‫سلامت مـردم حفـظ شـود و نگرانـی در این مـورد وجود‬ ‫نـدارد‪ .‬او گفت‪ :‬اب شـرب اسـتان اصفهـان از یک منطقه‬ ‫ان هـم از تصفیه خانـه «باباشـیخعلی» تامیـن می شـود به‬ ‫همیـن جهـت اب هیچ منطقه از شـهر اصفهـان با منطقه‬ ‫دیگـر از لحـاظ کیفیت فـرق ندارد‪.‬‬ ‫رئیس کلدادگستریاصفهان‪:‬‬ ‫ضعف در قانون گذاری مهم ترین دلیل اطاله‬ ‫دادرسی است‬ ‫گروه جامعـه‪ :‬به گفته رئیـس کل دادگسـتری اصفهان‬ ‫علـم اسـاتید حقـوق در کنار تجربـه قضات در امـر اجرای‬ ‫قانـون و تلاش نماینـدگان مجلـس در قانون گـذاری‪،‬‬ ‫قادر اسـت اتفاقـات مبارکـی در اصالح و تصویـب قوانین‬ ‫هدفمنـد و متقن رقـم بزند‪.‬‬ ‫نشسـت مشـترک جامعه نخبـگان‪ ،‬بسـیج حقوق دانان‬ ‫و نماینـدگان مجلـس بـا مسـئوالن عالـی قضائی اسـتان‬ ‫اصفهـان با هـدف ارائـه راهکارهای نوین کاهـش دعاوی‬ ‫از منظـر بررسـی قوانیـن برگـزار شـد‪ .‬در ایـن نشسـت‬ ‫کـه بـا حضـور تعـدادی از قضـات‪ ،‬نماینـدگان مجلـس‬ ‫شـورای اسلامی‪ ،‬وکال و کارشناسـان و اسـاتید حقوق در‬ ‫دادگسـتری اسـتان برگزار شـد‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫اسـداهلل جعفری یکی از مهم ترین دالیل اطاله دادرسـی و‬ ‫ورودی بـاالی پرونـده به دسـتگاه قضـا و افزایش جمعیت‬ ‫کیفـری زندان هـا را ضعـف در قانون گـذاری‪ ،‬عـدم اجرا و‬ ‫نبـو ِد نظـارت جـدی بـر اجـرای قوانیـن دانسـت‪ .‬او اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬برخـی از پرونده های قضائـی با به روزرسـانی قوانین‬ ‫و تصویـب قوانین متقن و با ضمانت اجرای قوی تشـکیل‬ ‫نخواهـد شـد و بـا قـرار دادن اهرم هـای اجرایـی صحیح‪،‬‬ ‫بسـیاری از مسـائل در خـارج از دسـتگاه قضائـی قابل حل‬ ‫خواهـد بـود‪ .‬او در خصـوص همسـو بـودن قوای سـه گانه‬ ‫کشـور افـزود‪ :‬همان گونه که مقام معظم رهبـری فرمودند‬ ‫وضعیـت قـوای سـه گانه در دغدغه منـد بـودن بـرای‬ ‫رفـع مشـکالت مـردم وضعیـت بسـیار خوبی اسـت و در‬ ‫ایـن فضایـی کـه مجلـس‪ ،‬دولـت و قـوه قضائیه بـا نگاه‬ ‫نزدیـک بـه همسـو هدف واحـد در حـال خدمت هسـتند‬ ‫بـا هم اندیشـی و ایجاد یـک گفتمان و بهره گیـری از همه‬ ‫ظرفیت هـا بسـیاری از مطالبـات و دغدغه هـای مردم حل‬ ‫خواهد شـد‪ .‬رئیس کل دادگسـتری اسـتان اصفهـان ادامه‬ ‫داد‪ :‬در ایـن مسـیر اختالف نظرهـا می تواند راهگشـا باشـد‬ ‫و پذیـرای نظـرات مختلف در این خصوص هسـتیم‪ ،‬البته‬ ‫معتقدیـم کـه خروجـی و جمع بندی هـای نظـرات باید به‬ ‫یـک گفتمان سـازی مشـترک منجر شـود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬معطل ماندن برخی از لوایح قانونی‬ ‫او بـا انتقـاد از معطـل مانـدن برخـی از لوایـح قانونـی‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬متاسـفانه برخـی از قوانیـن و حتـی اصول‬ ‫قانـون اساسـی از ابتـدای انقلاب تاکنـون معطل مانـده و‬ ‫عامل بروز مشـکالت بسـیاری شـده اسـت‪ ،‬ازجمله اصل‬ ‫‪ ۸‬قانـون اساسـی کـه اقـدام موثر و سـازگاری بـرای اجرا‬ ‫و انجـام ان اندیشـیده نشـده اسـت؛ همچنیـن قانـون حد‬ ‫نـگار کـه از سـال ‪ ۹۳‬تاکنـون به درسـتی اجـرا نشـده و‬ ‫یکـی از دالیـل ان کمبـود بودجـه الزم در تامیـن منابـع‬ ‫بـوده اسـت‪ .‬حجت االسلا م جعفـری از تشـکیل منظـم‬ ‫جلسـات ایـن کارگـروه در اسـتان خبـر داد و گفـت‪ :‬بنای‬ ‫کار بـر ایـن شـده کـه این نشسـت به شـکل تخصصی تر‬ ‫و کارامدتـر در اینـده طـی دوره هـای منظـم برگزار شـود‬ ‫کـه خروجـی ان در پیشـبرد منویـات رهبر معظـم انقالب‬ ‫و رئیـس قـوه قضائیه بسـیار موثـر خواهد بـود‪ .‬او کنار هم‬ ‫قـرار گرفتـن تجربـه قضات‪ ،‬علم اسـاتید حقـوق و تالش‬ ‫و تـوان نماینـدگان مجلـس را ترکیبـی مبارک دانسـت و‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬علم اسـاتید حقـوق در کنار تجربـه قضات‬ ‫در امـر اجـرای قانون و تـوان و تلاش نمایندگان مجلس‬ ‫در قانون گـذاری می توانـد اتفاقـات مبارکـی در امر اصالح‬ ‫و تصویـب قوانیـن هدفمنـد و متقـن رقـم بزنـد و موجب‬ ‫برون رفـت از بسـیاری مشـکالت موجـود باشـد‪ .‬در ایـن‬ ‫جلسـه چهار نفـر از نمایندگان مجلس و تعدادی از اسـاتید‬ ‫دانشـگاه و نمایندگانـی از کانون های وکال و کارشناسـان‪،‬‬ ‫نظرات کارشناسـی و کاربردی خـود را در زمینه برنامه های‬ ‫تحولـی سـال ‪ ۱۴۰۱‬قوه قضائیه‪ ،‬مشـکالت و راهکارهای‬ ‫ان بیـان کردند‪.‬‬ ‫رئیس مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی‪:‬‬ ‫دقت کیت های ژنتیک تولید داخل بیش از برخی نمونه های خارجی است‬ ‫گروه جامعه‪ :‬به گفته رئیس مرکز تحقیقات سازمان پزشکی‬ ‫قانونی درحال حاضر زمان تحویل کیت ژنتیک به سازمان‬ ‫پزشکی قانونی بسیار کاهش یافته که موجب تقلیل مدت اعالم‬ ‫نظر کارشناسی پزشکی به محاکم قضائی و در نتیجه پیشگیری‬ ‫از اطاله دادرسی شده است‪.‬‬ ‫سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمان تخصصی در‬ ‫قوه قضائیه‪ ،‬با استفاده از کارشناسان متخصص و فناوری های‬ ‫نوین‪ ،‬اقدام به ارائه نظرات کارشناسی خود در امور پزشکی‬ ‫قانونی با رعایت صحت‪ ،‬دقت‪ ،‬سرعت و بر اساس اصول علمی‪،‬‬ ‫قانونی و شرعی به مراجع ذی صالح می کند که این امر در‬ ‫راستای کشف حقیقت و کمک به استقرار عدالت در جامعه‬ ‫تاثیر بسزایی دارد‪ .‬اعالم نظرات تخصصی پزشکی قانونی که‬ ‫سرعت و دقت به کار رفته در تعیین ان ها در روند رسیدگی به‬ ‫پرونده ها‪ ،‬بازه زمانی و صدور رای نهایی در محاکم قضائی بسیار‬ ‫موثر و سرنوشت ساز است‪ ،‬نیازمند نرم افزار و سخت افزارهای‬ ‫جدیدی است که باید منطبق بر فناوری های نوین پزشکی و‬ ‫استانداردهای بین المللی باشند‪ .‬بومی سازی کیت ژنتیک‪ ،‬یکی از‬ ‫گام های بلندی است که توسط مرکز تحقیقات سازمان پزشکی‬ ‫قانونی برای نیل به استانداردهای بین المللی برداشته شده است‬ ‫و نقش تعیین کننده ای در افزایش دقت و سرعت تشخیص و‬ ‫اعالن نظریه های کارشناسی این سازمان و در نهایت کاهش‬ ‫اطاله دادرسی دارد‪ .‬در همین راستا و به دلیل اشنایی بیشتر با‬ ‫کارایی و تاثیر این کیت های ژنتیک بومی سازی شده در روند‬ ‫رسیدگی به پرونده های ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی‪،‬‬ ‫با محسن صابری مشاور رئیس و رئیس مرکز تحقیقات سازمان‬ ‫پزشکی قانونی کشور گفت وگوی ذیل را ترتیب داده است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬بومی سازی کیت های ژنتیک در دقت و‬ ‫سرعت اعالم نظر کارشناسان و روند رسیدگی‬ ‫به پرونده ها چه تاثیری دارد؟‬ ‫بومی سازی کیت ژنتیک‪ ،‬یک موفقیت و دستاورد بزرگ‬ ‫فنی است؛ به این دلیل که در گذشته خرید نمونه خارجی این‬ ‫کیت ها عالوه بر خروج ارز و ایجاد مشکالت اقتصادی‪ ،‬به‬ ‫دلیل تحریم های وضع شده علیه کشور‪ ،‬چالش بزرگی نیز برای‬ ‫سازمان پزشکی قانونی بود‪ .‬بیشترین محل بهره برداری از این‬ ‫کیت ها در سازمان پزشکی قانونی کشور است و عالوه بر این‬ ‫سازمان‪ ،‬پلیس تشخیص هویت و ستاد کل نیروهای مسلح‬ ‫نیز برای تعیین هویت اجساد مفقوداالثر از کیت های ژنتیک‬ ‫استفاده می کنند‪ .‬سال گذشته ‪ ۲۰۰‬عدد از این کیت ها به‬ ‫سازمان پزشکی قانونی تحویل شده است و در سال جاری نیز‬ ‫دیگر نگرانی برای در اختیار قرار گرفتن این کیت ها نخواهیم‬ ‫داشت و با اراده سازمان پزشکی قانونی‪ ،‬مرکز تحقیقات‬ ‫کیت های ژنتیک را با سهولت و در اسرع وقت در اختیار سازمان‬ ‫قرار می دهد‪ .‬در گذشته‪ ،‬روند رسیدگی به پرونده ها و اعالم نظر‬ ‫کارشناسان سازمان پزشکی قانونی در برخی از مواقع به دلیل‬ ‫وجود نداشتن کیت های ژنتیک به تعویق می افتاد و منجر به‬ ‫اطاله دادرسی می شد؛ درحال حاضر سازمان می تواند به راحتی‬ ‫کیت های ژنتیک بومی سازی شده را در داخل کشور خریداری‬ ‫کرده و زمان پاسخ گویی به پرونده های موجود را کاهش دهد‪.‬‬ ‫کیت های ژنتیک بومی سازی شده بر اساس ارزیابی های مرکز‬ ‫تحقیقات سازمان پزشکی قانونی کشور دقتی معادل نمونه‬ ‫خارجی داشته و در برخی نمونه های زیستی نیز دقت ان ها‬ ‫از مشابه خارجی بیشتر است زیرا در گذشته تشخیص بعضی‬ ‫موارد پزشکی و ژنتیکی با نمونه های خارجی ممکن نبود‪ .‬به‬ ‫دلیل حساسیت باالی کار و اهمیت نتایج اعالمی از سوی‬ ‫سازمان پزشکی قانونی‪ ،‬باال بودن دقت کیت های ژنتیک در‬ ‫موارد استفاده های قانونی (فارنسیک) برای سازمان پزشکی‬ ‫قانونی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫با وجود دقت باالی کیت های موجود‪ ،‬برای تولید کیت های‬ ‫ژنتیک با دقت بیشتر در حال تالش هستیم تا کار کارشناسان‬ ‫سازمان در پاسخ دهی به برخی پرونده های نادر نیز تسهیل‬ ‫شده و نتایج حاصله در موارد معمول نیز از دقت بیشتری‬ ‫برخوردار باشد و در سال جاری نمونه توسعه یافته این کیت های‬ ‫بومی سازی شده نیز رونمایی خواهد شد‪ .‬با وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی تفاهم نامه ای برای عرضه کیت های ژنتیک‬ ‫بومی سازی شده جهت تعیین هویت فرزندان اتباع خارجی که‬ ‫همسر ایرانی دارند منعقد شده است که در نتیجه ان مشکل‬ ‫این افراد که از بسیاری خدمات اجتماعی و حقوقی محروم‬ ‫هستند نیز با بهره برداری از این کیت های بومی سازی شده حل‬ ‫خواهد شد‪ .‬با پلیس تشخیص هویت و مرکز همکاری های‬ ‫تحول و پیشرفت ریاست جمهوری نیز در حال انعقاد تفاهم نامه‬ ‫هستیم تا سایر سازمان هایی که نیاز به استفاده از این کیت ها‬ ‫برای انجام فعالیت های خود در ازمایشگاه های ژنتیک دارند‬ ‫بتوانند خریداری و استفاده کنند‪ .‬بانک ژنتیک ایرانیان ازجمله‬ ‫مجموعه هایی است که جهت انجام وظایف خود نیازمند‬ ‫بهره برداری از کیت های بومی سازی شده مرکز تحقیقات‬ ‫سازمان پزشکی قانونی است‪ ،‬به دلیل اینکه بر اساس قانون‪،‬‬ ‫مجرمان برای ورود به زندان باید یک پروفایل ژنتیکی داشته‬ ‫باشند تا در موارد احتمالی و بعدی ارتکاب به جرم با تطبیق‬ ‫اثار به جا مانده در صحنه جرم‪ ،‬شناسایی این افراد با استفاده‬ ‫از بانک ژنتیک به راحتی انجام شود‪ ،‬استفاده از این کیت ها‬ ‫در بانک ژنتیک‪ ،‬با توجه به دسترسی اسان به ان ها‪ ،‬امکان‬ ‫انجام ازمایشات را تسهیل و امر کشف جرم را تسریع خواهد‬ ‫کرد‪ .‬درحال حاضر برای تحویل نمونه داخلی کیت ژنتیک به‬ ‫سازمان پزشکی قانونی یک بازه زمانی حدود یک ماهه الزم‬ ‫است که در مقایسه با گذشته این زمان بسیار کاهش یافته و‬ ‫موجب تقلیل مدت اعالم نظر کارشناسی پزشکی به محاکم‬ ‫قضائی و پیشگیری از اطاله دادرسی خواهد شد که امری بسیار‬ ‫مهم است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬مشکالت اصلی برای اعالم نظر کارشناسان‬ ‫پزشکی قانونی به محاکم قضائی چیست؟‬ ‫یکی از چالش های سازمان پزشکی قانونی در این مورد به‬ ‫این موضوع مربوط می شود که در برخی موارد وحدت رویه‬ ‫بین پزشکان و قضات وجود ندارد؛ یعنی در یک موضوع‬ ‫مشخص و مشابه چند نظریه قضائی و پزشکی ارائه می شود‬ ‫که این امر می تواند در مواردی موجب اطاله دادرسی شود‪ .‬نبود‬ ‫اطالعات حقوقی کافی پزشکان و کارشناسان پزشکی قانونی‬ ‫از یک سو و نبو ِد اطالع کافی از موضوعات پزشکی قضات از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬می تواند موجب مشکالت اطاله دادرسی و ارجاع‬ ‫پرونده از دو طرف به یکدیگر شود‪ .‬به همین دلیل به نظر‬ ‫می رسد سیستم قضائی و سازمان پزشکی قانونی باید جلسات‬ ‫مشترکی داشته باشند و عالوه بر ان کارگروه های مشترکی‬ ‫نیز در خصوص موضوعات چالشی برگزار کنند؛ به عنوان مثال‬ ‫در گذشته «همایش های سراسری طب و قضا» در این راستا‬ ‫برگزار می شد که متاسفانه در اثر شیوع بیماری کرونا متوقف‬ ‫شد اما با فروکش کردن بیماری جهانی کرونا‪ ،‬در انتهای سال‬ ‫جاری مجددًا شاهد برگزاری این همایش ها خواهیم بود که‬ ‫گامی موثر در راستای ارتباط علمی و تفاهم بیشتر در زمینه‬ ‫مسائل مشترک میان قضات و پزشکان قانونی خواهد بود‪ .‬سایر‬ ‫مشکالتی که موجب اطاله دادرسی و رفت وبرگشت پرونده از‬ ‫محاکم قضائی به سازمان پزشکی یا بالعکس می شود مربوط‬ ‫به ابهامات موجود قانون مجازات اسالمی در مواردی از جمله‬ ‫«محجوریت‪ ،‬مسئولیت کیفری‪ ،‬حضانت و سایر موضوعات‬ ‫فقهی و حقوقی» است که در پزشکی موجود نیستند‪ .‬با تشکیل‬ ‫رشته حقوق پزشکی که درحال حاضر در برخی از کشورهای‬ ‫جهان نیز راه اندازی شده تعدادی از پزشکان می توانند علم حقوق‬ ‫بخوانند یا بالعکس تعدادی از حقوق دانان پزشکی را فرا گیرند تا‬ ‫مشکل رسیدگی به عمده پرونده های قضائی که نیاز به اعالم‬ ‫نظریه پزشکی دارند رفع شود‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫درمان قطعی بیماران تاالسمی‬ ‫در طرح ژن درمانی‬ ‫گــروه جامعــه‪ :‬مدیرعامــل ســازمان انتقــال خــون‬ ‫ایــران از اجــرای طــرح ژن درمانــی به منظــور درمــان‬ ‫قطعــی بیمــاران تاالســمی در برنامــه پنج ســاله ای از‬ ‫ســازمان متبوعــش خبــر داد‪.‬‬ ‫دکتــر مصطفــی جمالــی گفــت‪ :‬چنیــن طرحــی در‬ ‫کشــوری مثــل امریــکا معــادل یک میلیــون و ‪۸۰۰‬‬ ‫یــورو هزینــه دارد بنابرایــن بــرای تکمیــل ایــن طــرح‬ ‫کالن ملــی‪ ،‬عــاوه بــر مســئولین بــه مشــارکت و‬ ‫همراهــی خیــران نیــاز داریــم‪ .‬او در ادامــه ضمــن‬ ‫گالیــه از کاســتی های اعتبــاری ســازمان انتقــال خــون‬ ‫ایــران‪ ،‬بــا اشــاره بــه گــزارش اخیــر ســازمان جهانــی‬ ‫بهداشــت‪ ،‬عملکــرد حــوزه متبوعــش را قابــل دفــاع‬ ‫ارزیابــی و تصریــح کــرد‪ :‬ایــران از نظــر شــاخص های‬ ‫اهــدای خــون در زمــره کشــورهای توســعه یافته و‬ ‫حتــی در برخــی شــاخص ها باالتــر از امریــکا قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬مدیرعامــل ســازمان انتقــال خــون ایران‬ ‫همچنیــن اضافــه کــرد‪ :‬درحالی کــه میانگیــن جهانــی‬ ‫کاهــش مراجعــات بــرای اهــدای خــون در دوران کرونــا‬ ‫بــه ‪ ۳۰‬درصــد رســیده بــود ایــن رقــم در کشــور مــا‬ ‫فقــط ‪ ۸‬درصــد بــود کــه نشــان از لطــف و مهربانــی‬ ‫و روحیــه ایثارگــری مــردم اســت‪ .‬دکتــر جمالــی در‬ ‫پایــان ابــراز امیــدواری کــرد‪ :‬بــا افزایــش خدمــات و‬ ‫زیرســاخت های اهــدای خــون بــه ایــن اســتقبال و‬ ‫مشــارکت هم وطنــان‪ ،‬پاســخ مثبــت داده شــود‪.‬‬ ‫امکان دریافت هدیه ازدواج‬ ‫برای بیمه شدگان اجباری‬ ‫تامین اجتماعی‬ ‫گــروه جامعــه‪ :‬بیمه شــدگان اجبــاری از تامیــن‬ ‫اجتماعــی هدیــه ازدواج دریافــت کــرده و بــرای دریافت‬ ‫ایــن هدیــه‪ ،‬نیــاز بــه مراجعــه حضــوری بــه شــعب‬ ‫تامیــن اجتماعــی را نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا از ســازمان تامیــن اجتماعــی‪،‬‬ ‫بیمه شــدگان تامیــن اجتماعــی در صــورت داشــتن‬ ‫دو ســال ســابقه بیمــه پــردازی در هنــگام ازدواج‬ ‫اول‪ ،‬هدیــه نقــدی ازدواج معــادل یــک مــاه حقــوق‬ ‫مبنــای کســر حــق بیمــه را دریافــت کــرده و اگــر زن‬ ‫و شــوهر هــر دو بیمه شــده تامیــن اجتماعــی باشــند‪،‬‬ ‫ایــن هدیــه بالعــوض بــه هــر دو نفــر پرداخــت‬ ‫می شــود‪ .‬طبــق مــاده ‪ ۸۵‬قانــون تامیــن اجتماعــی‪،‬‬ ‫کمک هزینــه ازدواج بــه عنــوان یکــی از تعهــدات‬ ‫ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه عنــوان هدیــه بــه‬ ‫بیمه شــدگان اجبــاری واجــد شــرایط کــه بــرای بــار‬ ‫اول تشــکیل خانــواده می دهنــد‪ ،‬پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫بیمه شــدگان بــرای دریافــت کمک هزینــه ازدواج‬ ‫الزم اســت شــرایطی داشــته باشــند‪ .‬یکــی از شــرایط‬ ‫مهــم بــرای دریافــت ایــن کمک هزینــه‪ ،‬وجــود ســابقه‬ ‫الزم اســت به نحوی کــه بیمه شــده ظــرف ‪ ۵‬ســال‬ ‫قبــل از تاریــخ ازدواج‪ ،‬حداقــل بــه مــدت ‪ ۷۲۰‬روز‬ ‫ســابقه کار داشــته و حق بیمــه ایــن مــدت از ســوی‬ ‫کارفرمــا پرداخــت شــده باشــد؛ از دیگــر شــرایط الزم‬ ‫بــرای دریافــت کمک هزینــه ازدواج ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی ایــن اســت کــه در تاریــخ ازدواج‪ ،‬رابطــه‬ ‫اســتخدامی بیمه شــده بــا کارفرمــا قطــع نشــده باشــد‬ ‫و ازدواج دائــم بــوده و در دفتــر رســمی ازدواج ثبــت‬ ‫شــده باشــد‪ .‬میــزان کمک هزینــه ازدواج برابــر اســت‬ ‫بــا مجمــوع حقــوق و مزایــای مشــمول کســر حــق‬ ‫بیمــه ظــرف ‪ ۲‬ســال قبــل از تاریــخ ازدواج تقســیم‬ ‫بــر ‪ ۲۴‬همچنیــن درصورتی کــه مبلــغ محاســبه شــده‬ ‫کمتــر از حداقــل دســتمزد تاریــخ ازدواج باشــد‪ ،‬مبلــغ‬ ‫قابــل پرداخــت بــه حداقــل دســتمزد ســال وقــوع‬ ‫عقــد افزایــش می یابــد‪ .‬درصورتی کــه زن و شــوهر‬ ‫هــر دو بیمه شــده ســازمان تامیــن اجتماعــی و واجــد‬ ‫شــرایط باشــند‪ ،‬پرداخــت کمک هزینــه ازدواج بــه هــر‬ ‫دو نفــر انجــام می شــود‪ .‬همچنیــن بیمه شــدگان‬ ‫تامیــن اجتماعــی کــه ســال های قبــل ازدواج کــرده ‬ ‫و در زمــان ازدواج شــرایط نام بــرده را داشــته اند‬ ‫و کمک هزینــه مذکــور را دریافــت نکرده انــد‪،‬‬ ‫می تواننــد بــرای دریافــت ان اقــدام کننــد‪ .‬بــرای ارائــه‬ ‫درخواســت دریافــت کمک هزینــه ازدواج‪ ،‬نیــازی بــه‬ ‫مراجعــه حضــوری بــه شــعب تامیــن اجتماعی نیســت؛‬ ‫ایــن خدمــت در ســامانه غیرحضــوری ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی موجــود و بیمه شــدگان متقاضــی می تواننــد‬ ‫بــا ورود بــه ایــن ســامانه بــه ادرس‪ es.tamin.ir :‬و‬ ‫مراجعــه بــه منــوی بیمه شــدگان‪ /‬حمایت هــای‬ ‫کوتاه مــدت‪ /‬درخواســت کمک هزینــه ازدواج‪ ،‬صرفــً‬ ‫بــا ورود اطالعــات تاریــخ عقــد و کــد ملــی همســر‪،‬‬ ‫درخواســت خــود را بــرای دریافــت ایــن کمک هزینــه‬ ‫ثبــت کننــد‪ .‬مطابــق بــا گــزارش مدیریــت امــار‪،‬‬ ‫اطالعــات و محاســبات ســازمان تامیــن اجتماعــی‪،‬‬ ‫تعــداد درخواســت های بهره منــدی از هدیــه ازدواج‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۰‬نزدیــک بــه صــد هــزار مــورد بــوده‬ ‫اســت کــه از ایــن تعــداد‪ ،‬فقــط ‪ ۱۴۸۴‬فقره درخواســت‬ ‫به صــورت حضــوری و حــدود ‪ ۹۱‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬مــورد‬ ‫درخواســت بــه صــورت غیرحضــوری ارائه شــده و بــر‬ ‫ایــن اســاس ‪ ۹۸‬درصــد درخواســت ها بــه صــورت‬ ‫غیرحضــوری و بــدون مراجعــه بیمه شــده بــه شــعب‬ ‫ســازمان انجــام شــده اســت‪ .‬جمــع مبالــغ پرداختــی‬ ‫در ســال گذشــته نیــز از محــل هدیــه ازدواج‪ ،‬معــادل‬ ‫‪ ۳۲۲‬میلیــارد تومــان بــوده و بیشــترین و کمترین مبالغ‬ ‫پرداخــت شــده در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بابــت هدیــه ازدواج بــه‬ ‫ترتیــب مربــوط بــه ادارات کل تامیــن اجتماعــی غــرب‬ ‫تهــران بــزرگ و خراســان شــمالی بــوده اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫نمایش خانگی‬ ‫لغو مجوز نماوا کذب است‬ ‫تهیه کننده«جیران»‪:‬ساترا‬ ‫حداقل برای پروانه خود ارزش‬ ‫قائل شود‬ ‫تهیه کننده «جیران» اعالم کرد ساترا یک بار با تعلیق‬ ‫پخش یک ماهه سریال‪ ،‬حکم به فقدان شباهت داده و‬ ‫حاال باید از سریال دفاع کند چراکه این توقیف های پیاپی‬ ‫به سریال اسیب می زند‪.‬‬ ‫به گزارش خبر انالین‪ ،‬بررسی شکایت از «جیران»‬ ‫یک بار در ســاترا به عنوان مرجع رسیدگی به اختالفات‬ ‫موردبررسی قرارگرفته و متاسفانه یک ماه تاخیر در پخش‬ ‫قسمت اول ســریال ایجاد کرده بود و این نهاد پس از‬ ‫بررســی مفصل حکم قاطع به عدم تشابه دو فیلمنامه‬ ‫«جیران» و «اهوی من مارال» داده است‪.‬‬ ‫اسماعیل عفیفه‪ ،‬تهیه کننده «سریال جیران» اعالم‬ ‫کرد‪« :‬ساترا پس از یک ماه تعلیق در نامه ای به شماره‬ ‫‪ ۲۴۶/۱۲۲۲‬در تاریــخ ‪ ۱/۱۱/۱۴۰۰‬بــه بنده اعالم‬ ‫کرد که در راستای شــکایت واصله از سوی نویسنده‬ ‫و کارگردان «اهــوی من مارال»‪ ،‬با موضوع ضرورت‬ ‫حذف شــباهت ها‪ ،‬جلســاتی را با هیئت کارشناسی‬ ‫تخصصــی و با حضور طرفین برگــزار کرده که همه‬ ‫اعضا بر فقدان شباهت دو سریال رای داده اند‪ .‬اعضای‬ ‫هیئت کارشناسی همچنین رعایت بند دوم رای شورای‬ ‫داوری را نیز رعایت شده دانسته و اعالم کردند؛ منعی‬ ‫برای صدور مجوز انتشــار جیــران از این حیث وجود‬ ‫ندارد‪».‬‬ ‫تهیه کننــده جیــران تاکید کرد‪« :‬طــرح مفصل‬ ‫«جیران» در سال ‪ ۹۱‬نوشته شده و در سال ‪ ۹۳‬به اقای‬ ‫مجید موالیی برای تولید سریال ایمیل شده و همزمان‬ ‫برای گروه فیلم و سریال ارائه شده است که ضمن موجود‬ ‫بودن مستندات موثق ازجمله مکاتبات ایمیلی‪ ،‬شخص‬ ‫اقای مجید موالیی و افرادی دیگر نیز به عنوان شــاهد‬ ‫این واقعیت روشن را تائید کرده و می کنند‪».‬‬ ‫عفیفه در ادامه گفت‪« :‬ما نسبت به این عدم تشابه‬ ‫مطمئن بودیم که اقدام به تولید جیران کردیم؛ اما زمانی‬ ‫که یک تیــم تخصصی در یک نهاد حاکمیتی حکم به‬ ‫عدم تشابه دادند‪ ،‬مسیر تولید ادامه پیدا کرد و ‪ ۲۳‬قسمت‬ ‫ان نیز پخش شد‪».‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫بررسیشرایطمعافیت ها‬ ‫قفسه‬ ‫چالش مالیات حوزه کتاب ادامه دارد‬ ‫کتاب فروشـانی از پرداخـت مالیـات معاف هسـتند که‬ ‫از اتحادیه هـای مربـوط مجـوز دریافـت کرده باشـند و در‬ ‫فروشـگاه خـود فقط کتاب بفروشـند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنا‪ ،‬هرسـال با نزدیک شـدن بـه موعد‬ ‫اخـذ مالیـات‪ ،‬کتاب فروشـان روزهـای سـختی را طـی‬ ‫می کننـد‪ .‬در ایـن روزهـا بحـث دربـاره لـزوم معافیـت‬ ‫کتاب فروشـان از مالیـات داغ می شـود و راه هـای پشـت‬ ‫سـر گذاشـتن یک سـال بـا مالیـات صفـر موردبررسـی‬ ‫قـرار می گیـرد‪ .‬این هـا همـه در حالـی اسـت کـه اگـر‬ ‫کتاب فروشـان مجـوز فعالیت خـود را از اتحادیه ناشـران‬ ‫و کتاب فروشـان در تهـران و قـم یـا اتحادیه هـای‬ ‫مختلـف در شـهرهای دیگـر دریافـت کننـد و از حقـوق‬ ‫خـود خبـردار باشـند‪ ،‬سـال ها اسـت کـه از حـق معافیت‬ ‫مالیاتـی برخوردارنـد‪.‬‬ ‫فروردیـن ‪ ۱۳۹۴‬وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫و سـازمان امـور مالیاتـی باهـم تفاهم نامـه امضـا کردند‪.‬‬ ‫در ایـن تفاهم نامـه وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫بـه سـازمان امـور مالیاتـی اعلام کـرد که جواز کسـب‬ ‫کتاب فروشـی را قبـول کرده اسـت‪ .‬درنتیجه الزم نیسـت‬ ‫بـرای معافیت مالیاتـی کتاب فـروش از وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشـاد اسلامی مجـوز مسـتقیم دریافـت کند‪.‬‬ ‫بـه همیـن دلیل قـرار اسـت هـر سـال اداره فرهنگ‬ ‫ن و شهرسـتان ها فهرسـت‬ ‫و ارشـاد اسلامی اسـتا ‬ ‫کتاب فروشـی های مـورد تائیـد خـود را بـه ادارات دارایی‬ ‫اعلام کننـد و بـه ایـن شـکل کتاب فروشـی ها هـم‬ ‫می تواننـد از بنـد ‪ -‬ل مـاده ‪ -۱۳۹‬قانـون مالیات هـای‬ ‫مسـتقیم کـه مربـوط بـه مالیات هـای فرهنگـی اسـت‪،‬‬ ‫اسـتفاده کنند‪.‬‬ ‫از طرفـی کتاب فروشـانی کـه از حقـوق خـود مطلـع‬ ‫نیسـتند یا مجـو فعالیـت خـود را از اتحادیه هـای مربوط‬ ‫دریافـت نکردنـد‪ ،‬از مـاده ‪ ۱۰۰‬قانـون مالیـات مسـتقیم‬ ‫اسـتفاده می کنند‪ .‬مـاده ‪ ۱۰۰‬قانون مالیات های مسـتقیم‬ ‫مربـوط بـه کسـانی اسـت کـه مشـمول قانـون مالیـات‬ ‫می شـوند‪ ،‬اگـر درامـد ناخالص ان هـا بیشـتر از ‪ ۴‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬میلیـون تومـان نباشـد‪ ،‬از پرداخـت مالیـات معاف‬ ‫می شـوند امـا بایـد اظهارنامـه را ارسـال کنند‪.‬‬ ‫معافیـت مالیاتـی کتاب فروشـان مربـوط بـه سـال‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬نمی شـود‪ ،‬بـه گفتـه محمود اموزگار اگر به سـابقه‬ ‫قوانیـن نـگاه شـود‪ ،‬در اردیبهشـت ‪ ۱۳۸۰‬قانونـی تحت‬ ‫عنـوان ماده واحـده معافیت مالیاتی موسسـات انتشـاراتی‬ ‫و کتاب فروشـان تصویـب شـد‪ .‬پـس ازان در بهمـن‬ ‫سـال ‪ ۸۰‬قانـون اصلاح قانـون مالیات هـای مسـتقیم‬ ‫بـه تصویـب مجلـس رسـید‪ .‬بنـد ‪ -‬ل مـاده ‪ - ۱۳۹‬این‬ ‫قانـون بـدون نام بردن از مشـاغل مشـمول‪ ،‬فعالیت های‬ ‫مشـمول قانـون را نام می بـرد که عبارتنـد از فعالیت های‬ ‫انتشـاراتی‪ ،‬فرهنگـی‪ ،‬هنـری و مطبوعاتی که با داشـتن‬ ‫مجـوز وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‪ ،‬از پرداخـت‬ ‫مالیـات معاف هسـتند‪.‬‬ ‫مدیـر انتشـارات «کتـاب امـه» بـه ایرنا توضیـح داد‪:‬‬ ‫سـازمان امـور مالیاتـی چنین تفسـیر می کرد کـه در این‬ ‫قانـون نامـی از کتاب فروشـی نیامد ه و نتیجـه می گرفت‬ ‫که قانون اردیبهشـت ‪ ۱۳۸۰‬منسـوخ شده اسـت‪ .‬سـال ها‬ ‫بـا ایـن اسـتدالل نادرسـت از کتاب فروشـی ها مالیـات‬ ‫گرفتنـد درحالی کـه اگـر به عبـارات و واژه ها دقت شـود‪،‬‬ ‫بنـد ‪ -‬ل مـاده ‪ -۱۳۹‬ایـن قانـون از فعالیـت صحبـت‬ ‫می کنـد و هـر فعالیـت می توانـد مشـاغل متعـددی را‬ ‫تحت پوشـش خود داشته باشـد‪ .‬احصاء مشـاغل مشمول‬ ‫در جدول دسـتورالعمل مـاده ‪ ۱۲‬ایین نامـه اجرایی قانون‬ ‫مالیات هـای مسـتقیم مویـد ایـن ادعاسـت‪ .‬به طورکلـی‬ ‫بایـد سـازمان امـور مالیاتـی در ان مقطـع تفسـیر‬ ‫درسـتی می کـرد و شـاخه های مرتبـط بـا انتشـارات‬ ‫ماننـد کتاب فروشـی را زیرمجموعـه فعالیـت انتشـاراتی‬ ‫می دانسـت‪.‬‬ ‫مطلـع نبـودن کتاب فروشـان از حقوقـی کـه سـال ها‬ ‫اسـت از ان برخـوردار هسـتند‪ ،‬مسـئله مهمـی اسـت‪،‬‬ ‫بااینکـه تعـدادی از کتاب فروشـان اگاه در جمع هـای‬ ‫کتاب فروشـان اقـدام بـه اگاهی رسـانی می کننـد‪،‬‬ ‫متاسـفانه ایـن جریـان باکـم توجهـی مواجـه اسـت‪.‬‬ ‫درحالی کـه کتاب فروشـان در ایـن سـال ها بـا تکـرار‬ ‫اسـتفاده از معافیـت مالیاتـی از بنـد ل مـاده ‪ ۱۳۹‬قانـون‬ ‫مالیات هـای مسـتقیم می تواننـد در تثبیـت ایـن قانـون‬ ‫تاثیـر بگذارنـد‪.‬‬ ‫مسـعود درودی دربـاره کمبـود اگاهی‬ ‫برخـی از کتاب فروشـان بـه بنـد ‪-‬ل‬ ‫مـاده ‪ -۱۳۹‬قانـون مالیات هـای‬ ‫مسـتقیم به خبرنگار ایرنـا اظهار کرد‪:‬‬ ‫ایـن تفاهم نامـه نوشـته و امضاشـده‬ ‫و موردقبـول سـازمان امـور مالیاتـی‬ ‫قرارگرفتـه اسـت؛ امـا همـکاران کتاب فروش دربـاره ان‬ ‫اطلاع ندارنـد‪.‬‬ ‫مدیـر کتاب فروشـی دانشـمند سـنندج بـا تاکیـد بـر‬ ‫اینکه مهم نیسـت کتاب فروشان شـهرهای مختلف جواز‬ ‫کار خـود را از کـدام نهاد و سـازمان دریافت کرده باشـند‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬اگر کتاب فروشـان مجوز داشته باشـند‪ ،‬از پرداخت‬ ‫مالیـات معـاف هسـتند؛ امـا برخـی از ان ها از مـاده ‪۱۰۰‬‬ ‫قانـون مالیات هـای مسـتقیم اسـتفاده می کننـد‪ .‬ان هـا‬ ‫دنبـال راه اسـان هسـتند و متوجـه نیسـتند اگـر امسـال‬ ‫بتواننـد از راه هـای دیگـر مالیـات را صفـر کننـد‪ ،‬در‬ ‫سـال های اینـده بـا مشـکل مواجه خواهندشـد‪.‬‬ ‫درودی دربـاره نکته ای کـه در تفاهم نامه میان وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشـاد اسلامی و سـازمان امـور مالیاتی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬توضیـح داد‪ :‬ایـن تفاهم نامـه یـک پرانتز هـم دارد‪،‬‬ ‫تفاهم نامـه با این شـرط اسـت که در کتاب فروشـی فقط‬ ‫ب فروختـه شـود؛ بـرای مثـال نوشـت افزار و دیگـر‬ ‫کتـا ‬ ‫مسـائل نباید در کتاب فروشـی فروخته شـود‪.‬‬ ‫داشـتن مجـوز از اتحادیـه مربـوط شـاید اصلی تریـن‬ ‫فعالیتـی اسـت کـه کتاب فروشـان بـرای معافیـت از‬ ‫مالیـات بایـد بـرای دریافـت ان اقـدام کنند‪ .‬سـیدعباس‬ ‫حسـینی نیک بـا تاکید بر این مسـئله گفـت‪ :‬این معافیت‬ ‫مربـوط بـه بنـد ‪ -‬ل مـاده ‪ -۱۳۹‬قانـون مالیات هـای‬ ‫مسـتقیم اسـت‪ .‬چنـد مسـئله در ایـن مـاده وجـود دارد‪.‬‬ ‫مسـئله اول ایـن اسـت کـه فعالیت هـای فرهنگـی کـه‬ ‫دارای مجـوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫هسـتند‪ ،‬از پرداخت مالیـات معاف اند‪ .‬برخـی از فعالیت ها‬ ‫در ایـن روزهـا دارای مجـوز وزارت فرهنـگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی نیسـتند‪ ،‬ماننـد کتاب فروشـی ها‪ ،‬پس مشـمول‬ ‫قانـون فعلـی نمی شـوند‪ .‬بـرای ایـن موضـوع در دولـت‬ ‫قبلـی و در دوره وزارت عبـاس صالحـی بحث هـای‬ ‫مختلفـی انجـام شـد‪ ،‬درنتیجـه ان هـا ایین نامـه ای‬ ‫نوشته شـد تـا فعالیـت کتاب فروشـی ها هـم دارای مجوز‬ ‫فرهنگـی باشـد و مشـمول قانـون معافیـت مالیات هـای‬ ‫مسـتقیم شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬کتاب فروشـان با چـه شـرایطی از مالیات‬ ‫معاف می شـوند؟‬ ‫عضـو هیئت مدیـره انجمـن فرهنگی‬ ‫ناشـران کتـاب دانشـگاهی بـا‬ ‫تاکیـد بـر اینکـه کتاب فروشـان‬ ‫نسـبت بـه ناشـران بـرای دریافـت‬ ‫معافیـت مالیاتـی در اولویـت هسـتند‪،‬‬ ‫توضیـح داد‪ :‬در حـوزه کتـاب‪ ،‬کتاب فروشـان بـرای‬ ‫معافیـت مالیاتـی بـه ناشـران اولویـت دارنـد‪ .‬بایـد ابتـدا‬ ‫کتاب فروشـان از پرداخـت مالیـات معـاف شـوند؛ زیـرا‬ ‫وضعیـت مالـی کتاب فروشـان به صورتی اسـت کـه نیاز‬ ‫بـه معافیت مالیاتی دارنـد؛ درنتیجه بایـد معافیت مالیاتی‬ ‫کتاب فروشـان پیگیـری شـود‪.‬‬ ‫امـار کتاب فروشـانی کـه بـدون مجـوز فعالیـت‬ ‫می کننـد بسـیار بـاال اسـت ایـن می تواند یکـی از دالیل‬ ‫اصلـی ملزم بـودن ان هـا به پرداخـت مالیات باشـد‪ .‬این‬ ‫در حالـی اسـت کـه اتحادیـه ناشـران و کتاب فروشـان‬ ‫می توانـد مانـع ادامـه فعالیـت کتاب فروشـی های بـدون‬ ‫مجـوز شـود‪ .‬سـیدرفیع احمد جواهـری دراین بـاره بـه‬ ‫خبرنگار ایرنـا گفت‪ :‬اتحادیه چنیـن اقدامی نخواهندکرد‪،‬‬ ‫زیـرا تعـداد ویترین کتاب فروشـی ها کم اسـت و اتحادیه‬ ‫مانـع فعالـت باقـی کتاب فروشـان نخواهدشـد‪.‬‬ ‫عضـو هیئت مدیـره اتحادیـه‬ ‫ناشـران و کتاب فروشـان تهـران‬ ‫اعلام کرد‪ :‬حدود ‪ ۶۰۰‬کتاب فروشـی‬ ‫در ایـران عضـو اتحادیه هسـتند‪ ،‬این‬ ‫در حالـی اسـت کـه حـدود ‪ ۱۲۰۰‬تـا‬ ‫‪ ۱۳۰۰‬کتاب فروشـی در ایـران داریـم؛ یعنـی نزدیـک به‬ ‫نصـف کتاب فروشـان ایـران بـدون مجـوز بـه فعالیـت‬ ‫خـود ادامـه می دهنـد‪ .‬قانـون بـر این اسـاس اسـت که‬ ‫کتاب فروشـان بایـد از اتحادیه ناشـران و کتاب فروشـان‬ ‫جـواز بگیرنـد‪ .‬نـه تنهـا کتاب فـروش بلکـه هـر شـغلی‬ ‫بـرای فعالیـت اقتصـادی بایـد جـواز داشته باشـد‪.‬‬ ‫مدیـر انتشـارات ابوعطـا در خصوص نحوه محاسـبه‬ ‫مالیـات کتاب فروشـانی کـه لوازم التحریـر و دیگر کاالها‬ ‫را در کتاب فروشـی بـه فـروش می رسـانند‪ ،‬توضیـح‬ ‫داد‪ :‬ایـن گـروه می تواننـد بـا ممیـز مالیاتـی وارد بحـث‬ ‫و گفت وگـو شـوند و بـه او دربـاره معـاف بـودن بخـش‬ ‫فـروش کتـاب توضیـح دهند تـا در صورت قبـول ممیز‬ ‫مالیاتـی‪ ،‬فقـط برای بخش هـای دیگر فروشـگاه مالیات‬ ‫پرداخـت کنند‪.‬‬ ‫دلیـل پرداخـت مالیـات موضوعـی اسـت کـه بایـد‬ ‫بـرای کتاب فروشـان دربـاره ان توضیـح داده شـود‪ .‬پیام‬ ‫مصلـح بـا طـرح ایـن سـوال کـه بـا پرداخـت مالیـات‪،‬‬ ‫چـه ارزش افـزوده ای بـه زندگـی کتاب فروشـان اضافـه‬ ‫می شـود؟ بـه خبرنـگار ایرنـا اظهـار کـرد‪ :‬زمانـی در‬ ‫جامعـه ای مالیـات می پردازیـم و بـه ازای ان خدماتـی‬ ‫دریافـت می کنیـم‪ ،‬امـا ایـن رونـد را در جامعـه کنونـی‬ ‫نمی بینـم‪ .‬برای چـه کتاب فروشـان مالیـات می پردازند؟‬ ‫چـه خدماتـی دریافـت می کننـد؟ وقتـی کتاب فـروش‬ ‫مالیـات می دهـد ایـا موجـب شـده کـه بـرای مثـال‬ ‫طرح هایـی بـرای تمیـز شـدن هوا اجرا شـود؟ یا سـطح‬ ‫رفـاه مردم بهتر شده اسـت تـا بتواننـد فعالیت های کیفی‬ ‫کنند ؟‬ ‫مدیـر فـروش نشـر «خـوب» بـا‬ ‫تاکیـد بـر تاثیر نـرخ تورم بـر فعالیت‬ ‫کتاب فروشـان گفـت‪ :‬فقـط توجـه‬ ‫بـه نـرخ تـورم‪ ،‬کافـی اسـت تـا بـه‬ ‫ایـن نتیجـه برسـیم کـه فعالیـت در‬ ‫کتاب فروشـی به جایی نمی رسـد‪ .‬این‬ ‫در حالـی اسـت که در چنین شـرایطی‪ ،‬از کتاب فروشـان‬ ‫مالیـات هـم دریافـت می شـود‪ .‬ایـن تصمیـم اقتصادی‬ ‫به شـدت اسـیب زایی بـرای کتاب فروشـان و دولـت‬ ‫اسـت کـه وقتـی خرده فروش ها (بحـث ادبیـات و کتاب‬ ‫نیسـت) از بیـن برونـد تـوازن عرضـه و تقاضـا بـه هـم‬ ‫می ریـزد و تعـداد زیـادی از فرصت هـای شـغلی از بیـن‬ ‫مـی رود‪.‬‬ ‫او افـزود‪ :‬بـرای انکـه قانونـی وضـع کنیم نیاز اسـت‬ ‫کـه اتحادیـه‪ ،‬انجمـن و امضا داشته اشـیم‪ .‬همچنین باید‬ ‫بتوانیم درخواسـت خود را درسـت ارائه کنیم‪ .‬مسـئله این‬ ‫اسـت که ابتـدا باید فعالیت کتاب فروشـان کارشناسـی و‬ ‫نیاز این صنعت سـنجیده شـود‪.‬‬ ‫فکـر نمی کنـم کـه کتاب فروشـی بـدون بخش های‬ ‫دیگـر جامعـه بتوانـد دوام بیـاورد‪ .‬وقتـی ایـن نیـاز‬ ‫کارشناسـی شـد و توانسـتند برای ان مدل طـراح کنند‪،‬‬ ‫انجمـن باید بتوانـد ان مدل را به مجلـس ارائه دهد و از‬ ‫طریـق وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی و دولت برای‬ ‫تصویـب ان اقـدام کند‪.‬‬ ‫صدور مجوز اکران برای فیلم هایی از‬ ‫پریناز ایزدیار‪ ،‬هوتن شکیبا و باران کوثری‬ ‫شــورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای سه‬ ‫فیلم پروانه نمایش صادر کرد‪.‬‬ ‫به گــزارش اداره کل روابط عمومی ســازمان امور‬ ‫ســینمایی و ســمعی بصری‪ ،‬شــورای پروانه نمایش‬ ‫فیلم های ســینمایی در جلســه اخیر با صــدور پروانه‬ ‫نمایش برای فیلم هــای «اینان» به تهیه کنندگی علی‬ ‫برادری و کارگردانی رهبر قنبری‪« ،‬مالقات خصوصی»‬ ‫به تهیه کنندگی امیر بنان و کارگردانی امید شــمس و‬ ‫«سه جلد» به تهیه کنندگی محمد افریده و کارگردانی‬ ‫سیدمهدی اسماعیلی موافقت کرد‪.‬‬ ‫«مالقات خصوصی» یک ملودرام عاشــقانه با بازی‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی پالک ‪ 59‬فرعی از ‪ -41‬اصلی واقع‬ ‫در روستای ورگوران جز بخش ‪ 11‬حوزه ثبتی نطنز‬ ‫‪ -1 -1319‬شماره نامه‪ 140185602033001441 :‬چون تمامی ششدانگ یکدرب‬ ‫باغ تازه احداث در سینه ورگوران پالک ثبتی ‪ 59‬فرعی از ‪-۴۱‬اصلی واقع در روستای‬ ‫ورگوران جزء بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام اقای‬ ‫رضا اشتری لرکی فرزند بهرام و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود‬ ‫قانونی ان به عمل نیامده است‪ .‬اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ‪ ۱۵‬قانون ثبت و‬ ‫طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ ‪1401/۰۶/07‬‬ ‫ساعت ‪ ۱۰‬صبح در محل شروع و به عمل خواهد امد‪ ،‬لذا به موجب این اگهی به‬ ‫کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این اگهی در محل حضور‬ ‫یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم‬ ‫پریناز ایزدیار‪ ،‬هوتن شکیبا‪ ،‬ریما رامین فر و رویا تیموریان‬ ‫اســت که احتماال در یکی‪ ،‬دو ماه اینده اکران عمومی ‬ ‫می شــود‪ .‬این فیلم در جشنواره فجر سال قبل رونمایی‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫فیلم سینمایی «اینان» به کارگردانی رهبر قنبری هم‬ ‫ســال قبل در مشــهد کلید خورد تا داستان یک جوان‬ ‫سی ساله را روایت کند که برادرش نیازمند اهدای عضو‬ ‫اســت‪ .‬در این فیلم جمعی از هنرمندان ســینما و تئاتر‬ ‫خراسان بازی کرده اند‪.‬‬ ‫فیلم «ســه جلد» هم ســال گذشته ســاخته شد و‬ ‫باران کوثری‪ ،‬اتیال پســیانی‪ ،‬شــاهرخ فروتنیان‪ ،‬یسنا‬ ‫صورت مجلس تحدیدی تا ‪ ۳۰‬روز پذیرفته خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪1401/05/02 :‬‬ ‫رحمت اله شاهدی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز ‪/1353401‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی پالک ‪ 41‬فرعی از ‪ 147‬اصلی واقع‬ ‫در روستای مزده جز بخش ‪ 11‬حوزه ثبتی نطنز‬ ‫‪ -1 -1320‬شماره نامه‪ 140185602033001417 :‬چون تمامی ششدانگ یکدرب‬ ‫باغ تقریبا سه رجلی معروف الجه پالک ثبتی ‪ 41‬فرعی از ‪ 147‬اصلی واقع در‬ ‫روستای مزده جزء بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به‬ ‫نام خانم معصومه امیرزادگان فرزند جمشید و غیره در جریان ثبت است و عملیات‬ ‫تحدید حدود قانونی ان به عمل نیامده است‪ .‬اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده‬ ‫‪ 15‬قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه‬ ‫مورخ ‪ 1401/06/19‬ساعت ‪ ۱۰‬صبح در محل شروع و به عمل خواهد امد‪ ،‬لذا به‬ ‫میرطهماســب‪ ،‬ســولماز غنی و الهام شعبانی جمعی از‬ ‫بازیگران ان هستند‪.‬‬ ‫در خالصه داستان این فیلم امده است‪ :‬مینو ناخواسته‬ ‫با خود رازی را حمل می کند که تمام زندگی اش را دچار‬ ‫ترس و تردید کرده اســت‪ ،‬او برای خالص شدن از این‬ ‫راز تصمیم سختی می گیرد‪.‬‬ ‫موجب این اگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در‬ ‫این اگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ‪۲۰‬‬ ‫قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ‪ ۳۰‬روز پذیرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ 1401/05/02 :‬رحمت اله شاهدی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫نطنز ‪/1353404‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1- 1325‬نظربه اینکه صدیقه علی عسگری رنانی به استناد دو برگ استشهادیه‬ ‫محلی که هویت وامضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی است که سند مالکیت‬ ‫به شماره سریال ‪ 285699‬مربوط به تمامت ششدانگ پالک ‪ 694‬فرعی از ‪4‬‬ ‫اصلی( بمساحت ششدانگ ‪283/44‬مترمربع )واقع در بخش ‪8‬ثبت اصفهان که در‬‫دفتر امالک الکترونیک شماره ‪ 139720302009000468‬بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان‬ ‫‪5‬‬ ‫استراسبورگ‪،‬پایتختجهانی‬ ‫کتاب سال ‪ ۲۰۲۴‬شد‬ ‫عکس‪ :‬ایرنا‬ ‫مدیرعامل نماوا گفت‪ :‬اخبار برخی رســانه ها درباره‬ ‫لغو مجوز نماوا موضوعی کذب است‪ .‬هرچند درگذشته‬ ‫چالش هایی وجود داشته است‪.‬‬ ‫شجاع الدین میرطاووسی عضو هیئت مدیره شاتل‬ ‫و محمدحسن شانه ســاز زاده مدیرعامل نماوا با حضور‬ ‫در سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا)‬ ‫ضمــن برگزاری نشســت با رئیس و قایــم مقام این‬ ‫سازمان‪ ،‬نظرات خود را در خصوص مسائل حوزه صوت و‬ ‫تصویر فراگیر بیان کردند‪.‬‬ ‫مدیر عامل نماوا گفت‪ :‬لــزوم وجود نهاد تنظیم گر‬ ‫برای ســاماندهی صنعت و نقش سازنده در تنظیم بازار‬ ‫محتوا در فضای مجازی یک امر ضروری است‪.‬‬ ‫میرطاووسی و شانه ساز زاده در ادامه بر لزوم تسریع‬ ‫در پاســخ گویی ساترا به درخواست های پلتفرم ها تاکید‬ ‫کردند و گفتند‪ :‬از طرف شــاتل به پلتفرم های دانلودی‬ ‫متخلف که محتوای مجرمانه بارگذاری می کنند هیچ‬ ‫سرویسی ارائه نخواهد شد‪.‬‬ ‫سعید مقیسه و محسن قائمی نسب‪ ،‬رییس و قائم مقام‬ ‫ســاترا نیز از ارائه محتوای حمایتی صداوسیما به نماوا‬ ‫و دیگــر پلتفرم های مجوزدار خبــر دادند و برای نحوه‬ ‫پوشش مسابقات جامسواکی ‪ ۲۰۲۲‬از طریق رسانه های‬ ‫صوت و تصویر فراگیر با این دو مدیر عالی رتبه شاتل و‬ ‫نماوا گفت وگو کردند‪.‬‬ ‫در این نشست مقرر شد در خصوص موانع تسریع در‬ ‫فرایندهای صدور مجوز تولید و انتشار‪ ،‬مطالعات الزم در‬ ‫کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود و این موانع با در نظر‬ ‫گرفتن اسناد باالدستی و قوانین کشور و در چهارچوب‬ ‫این اسناد و قوانین برطرف شوند‪.‬‬ ‫همچنین شانه ســاز زاده پس از پایان نشســت در‬ ‫خصوص اخبار برخی رســانه ها در خصوص لغو مجوز‬ ‫نماوا به روابط عمومی ساترا اعالم کرد‪ :‬لغو مجوز نماوا‬ ‫موضوعی کذب اســت‪ .‬هرچند درگذشته چالش هایی‬ ‫وجود داشته است اما اکنون در نشست های مشترک و‬ ‫بــا توجه به تاکید هر دو طرف بر اجرای قوانین و توجه‬ ‫به اسناد باالدستی‪ ،‬این چالش ها در حال برطرف شدن‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫او در پایــان گفت‪ :‬جایگاه قانونی ســاترا در حوزه‬ ‫تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر مورداحترام اســت و‬ ‫نماوا خود را متعهد به قوانین کشور و حاکمیت می داند و‬ ‫به عنوان عضوی از خانواده شاتل ضمن اشنایی با ادبیات‬ ‫حوزه تنظیم گری‪ ،‬حداکثر تعامل را با ســاترا به عنوان‬ ‫نهاد تنظیم گر خواهد داشت‪ .‬تنظیم گری در بازار نقشی‬ ‫بسیار سازنده دارد و حل مشکالت‪ ،‬به توسعه بازار کمک‬ ‫خواهد کرد و توسعه بازار منجر به بهبود اشتغال در حوزه‬ ‫صوت و تصویر فراگیر خواهد شد‪.‬‬ ‫یکشنبه | ‪ 02‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4404‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫به دنبال ارزیابی کمیته مشــورتی پایتخت جهانی‬ ‫کتاب‪ ،‬مدیرکل یونســکو‪ ،‬استراســبورگ از شهرهای‬ ‫فرانســه را به عنوان پایتخت جهانی کتاب برای سال‬ ‫‪ ۲۰۲۴‬معرفی کرد‪.‬‬ ‫به گــزارش یونســکو‪ ،‬ادری ازوالی با بیان اینکه‬ ‫بســیاری از مردم در سختی به کتاب به عنوان پناهگاه‬ ‫نگاه می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬در واقع‪ ،‬کتاب ها توانایی منحصر به‬ ‫فردی برای ســرگرمی و اموزش دارند‪ .‬به همین دلیل‬ ‫است که باید اطمینان حاصل کنیم‪ ،‬همه از طریق کتاب‬ ‫و مطالعه به دانش و تفکر دسترسی دارند‪ .‬به همین دلیل‪،‬‬ ‫یونسکو هر سال پایتخت جهانی کتاب را تعیین می کند‪.‬‬ ‫مدیرکل یونســکو اعالم کرد‪ :‬پــس از گواداالخارا‬ ‫(شــهری در مکزیک) در سال ‪ ۲۰۲۲‬و اکرا (شهری در‬ ‫غنا) در ســال ‪ ،۲۰۲۳‬خوشحالم که استراسبورگ را به‬ ‫عنوان پایتخت جهانی کتاب برای ســال ‪ ۲۰۲۴‬اعالم‬ ‫کنم‪ .‬یونسکو و کمیته مشورتی پایتخت جهانی کتاب‪،‬‬ ‫تحت تاثیر تمرکز استراسبورگ بر کتاب با هدف مقابله‬ ‫با چالش ها و تنش های اجتماعی و تغییرات اب و هوایی‬ ‫قرار گرفت‪ .‬این شهر به همین منظور برنامه هایی مانند‬ ‫«خواندن برای ســیاره» را اجرا کرده است‪ .‬این شهر بر‬ ‫توانایی کتاب ها برای تشویق‪ ،‬بحث و گفت وگو درباره‬ ‫نگرانی هــای زیســت محیطی و علمی‪ ،‬بــا تمرکز بر‬ ‫جوانان به عنوان عوامل تغییر تاکید می کند‪ .‬فعالیت های‬ ‫استراســبورگ به دلیل میراث غنی ادبی‪ ،‬اقداماتی که‬ ‫برای ان ها برنامه ریزی کرد و اجرای رشته های هنری‬ ‫بسیاری مانند موسیقی‪ ،‬تئاتر و تصویرسازی برجسته شد‬ ‫و مورد ستایش قرار گرفت‪ .‬این شهر تجربه قابل توجهی‬ ‫در سازماندهی رویدادهای بزرگ در مقیاس بزرگ دارد‪.‬‬ ‫رویدادهای مرتبط با پایتخــت جهانی کتاب از ‪۲۳‬‬ ‫اوریــل ‪ ۲۰۲۴‬در روز جهانــی کتاب و حق نشــر اغاز‬ ‫می شود‪ .‬شهرهایی که به عنوان پایتخت جهانی کتاب‬ ‫یونســکو تعیین شده اند متعهد می شــوند که کتاب و‬ ‫کتاب خوانی را برای همه ســنین و گروه ها‪ ،‬در داخل و‬ ‫خارج از مرزهای ملی ترویج و برنامه ای از فعالیت ها را‬ ‫برای یک سال سازماندهی کنند‪.‬‬ ‫استراســبورگ به عنوان بیســت و چهارمین شهر‬ ‫پایتخــت جهانی کتاب انتخاب شــد‪ ،‬از ســال ‪۲۰۰۱‬‬ ‫شهرهایی این عنوان را به خود اختصاص دادند‪ .‬مادرید‬ ‫در ســال ‪ ،۲۰۰۱‬اسکندریه در سال ‪ ،۲۰۰۲‬دهلی نو در‬ ‫سال ‪ ،۲۰۰۳‬انتورپ در ســال ‪ ،۲۰۰۴‬مونترال در سال‬ ‫‪ ،۲۰۰۵‬تورین در ســال ‪ ،۲۰۰۶‬بوگوتا در سال ‪،۲۰۰۷‬‬ ‫امستردام در سال ‪ ،۲۰۰۸‬بیروت در سال ‪ ،۲۰۰۹‬لیوبلیانا‬ ‫در سال ‪ ،۲۰۱۰‬بوئنوس ایرس در سال ‪ ،۲۰۱۱‬ایروان در‬ ‫سال ‪ ،۲۰۱۲‬بانکوک در سال ‪ ،۲۰۱۳‬پورت هارکورت در‬ ‫سال ‪ ،۲۰۱۴‬اینچئون در سال ‪ ،۲۰۱۵‬وروتسالو در سال‬ ‫‪ ،۲۰۱۶‬کوناکری در ســال ‪ ،۲۰۱۷‬اتن در سال ‪،۲۰۱۸‬‬ ‫شــارجه در ســال ‪ ،۲۰۱۹‬کواالالمپور در سال ‪،۲۰۲۰‬‬ ‫تفلیس در ســال ‪ ،۲۰۲۱‬گواداالخارا در ســال ‪ ۲۰۲۲‬و‬ ‫اکرا در سال ‪ ۲۰۲۳‬به عنوان شهر پایتخت جهانی کتاب‬ ‫انتخاب شــدند‪ .‬کمیته مشورتی پایتخت جهانی کتاب‬ ‫یونسکو متشکل از نمایندگان فدراسیون کتاب فروشان‬ ‫اروپایــی و بین المللــی (‪ ،)EIBF‬انجمــن بین المللی‬ ‫نویســندگان (‪ ،)IAF‬فدراسیون بین المللی انجمن های‬ ‫کتابخانه ها (‪ ،)IFLA‬انجمن بین المللی ناشران (‪)IPA‬‬ ‫و یونسکو است‪.‬‬ ‫میشل اوباما دومین کتابش را‬ ‫منتشرمی کند‬ ‫میشلاوباماهمسررئیس جمهوراسبقامریکاازانتشارکتاب‬ ‫جدیدش با عنوان «نوری که با خود داریم» در ماه نوامبر خبر داد‪.‬‬ ‫کتاب «نوری که با خود داریم» که از تاریخ ‪ ۱۵‬نوامبر (‪۲۴‬‬ ‫ابان) منتشر می شود‪ ،‬بهترین استراتژی های بانوی اول اسبق‬ ‫را برای زنده ماندن در مواجهه با «موج فزاینده تعصب و عدم‬ ‫تحمل» گرداوری کرده و شامل داستان های تازه و بازتاب های‬ ‫روشنگرانه ای در مورد تغییر‪ ،‬چالش و قدرت است‪.‬‬ ‫این دومین کتاب نوشته «میشل اوباما» پس از کتاب موفق‬ ‫«شدن» (‪ )Becoming‬است که در نوامبر ‪ ۲۰۱۸‬منتشر شده‬ ‫بود‪« .‬شدن» روایتی از سفر «میشل اوباما» از دوران کودکی در‬ ‫جنوب شیکاگو تا تجربیات او به عنوان اولین بانوی اول سیاه‬ ‫پوســت امریکاست که به ‪ ۵۰‬زبان ترجمه شده و بیش از ‪۱۷‬‬ ‫میلیون نسخه ان در همه قالب ها در سراسر جهان فروخته شده‬ ‫است‪« .‬میشل اوباما» در شبکه اجتماعی خب ِر نگارش کتاب دوم‬ ‫خود را اعالم کرد و در ویدئویی گفت‪ :‬که از زمان انتشار کتاب‬ ‫«شــدن»‪ ،‬اتفاقات زیادی افتاده‪ ،‬از جمله یک شورش و موج‬ ‫افزایش نفرت‪ ،‬تعصب و عدم تحمل که این مســائل موجب‬ ‫احساس عدم تعادل و اسیب پذیری و حتی گاهی اوقات ترس‬ ‫در او شده است‪ .‬در نتیجه‪ ،‬او تامل زیادی در مورد پرسش هایی‬ ‫داشته که چگونه از ناامیدی خود را به چیزی مثبت هدایت کنیم‬ ‫ونتیجه ان کتاب «نوری ما با خود داریم» شــده که «میشل‬ ‫اوباما» ان را نوعی جعبه ابزار و مجموعه ای از برخی دیدگاه ها‬ ‫و شیوه هایی توصیف کرده که در طول سال ها برای کمک به‬ ‫تمرکز جمع اوری کرد ه است‪.‬‬ ‫به نـامش ثبـت وصـادر و تسلیـم گردیـده ومطابق سند شماره ‪ 17617‬دفتر خانه‬ ‫شماره ‪ 341‬مبارکه در قبال مبلغ ‪ 663000000‬در رهن بانک ملی شعبه مرکزی قرار‬ ‫گرفته است و طبق اعالم مالک بعلت نامعلوم مفقود شده است و درخواست صدور‬ ‫سنـد مالکیـت المثـنی نموده لذا برابر مـاده ‪ 120‬اصالحی ائین نامه قانون ثبت‬ ‫اگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از انچه در این اگهی ذکر شده‬ ‫نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ‪10‬‬ ‫روز به این اداره مراجعه واعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند‬ ‫معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ان به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر‬ ‫ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنای‬ ‫سند مالکیت مذکور صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک مبارکه ‪ -‬مظاهر نصرالهی م الف‪1346262/‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫بیش از ‪ ۱۴۰‬هزار میلیارد درامد‬ ‫مالیاتی وصول شد‬ ‫مبارزه جدی با قاچاق‪ ،‬در دستورکار دولت‬ ‫زنگ خطر در تدوین ایینه نامه‬ ‫کوله بری‬ ‫رییس مجمع واردات می گوید دولت باید در تدوین ایینه‬ ‫نامه کوله بری برخی موارد مهم را در نظر بگیرد تا فضا برای‬ ‫ایجاد رانتی جدید در کشور فراهم نشود‪ .‬علیرضا مناقبی در‬ ‫گفت و گو با ایسنا‪ ،‬در خصوص ایین نامه کوله بری کرد‪ :‬به‬ ‫نظر می رسد که دولت در نظر دارد که ایین نامه ای بابت کوله‬ ‫بری تهیه و تدوین کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫با حذف قاچاق یک میلیون شغل ایجاد می شود‬ ‫میزان قاچاق کاال تنها در ‪ ۵‬گروه کاالیی حدود ‪۱۲‬میلیارد‬ ‫دالر است؛ با این حساب اگر هزینه ایجاد یک شغل را ‪۳۰۰‬میلیون‬ ‫تومان در نظر بگیریم؛ در صورت مبارزه جدی با این پدیده شوم‪،‬‬ ‫بودجه الزم برای ایجاد بیش از یک میلیون شغل تامین می شود‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی عاملی جهت‬ ‫تضعیف اقتصاد ملی کشور شناخته می شود؛ یکی از اصلی ترین‬ ‫اسیب های اقتصاد غیررسمی به مسئله اشتغال مربوط می شود‪.‬‬ ‫امارهای رسمی اعالم شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و‬ ‫ارز حکایت از ان دارد که حدود ‪12.5‬میلیارد دالر کاالی قاچاق به‬ ‫کشور وارد می شود‪ ،‬از سوی دیگر ارزش کاالی قاچاق خارج شده‬ ‫از کشور نیز حدود ‪4.6‬میلیارد دالر عنوان شده است‪.‬‬ ‫کنار هم قراردادن امار اعالمی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق‬ ‫کاال و ارز‪ ،‬مسئوالن وزارت صمت و اتحادیه های کشور بیانگر‬ ‫ان است که فقط در ‪5‬گروه کاالیی شاهد عرضه ‪ 12‬میلیارد دالر‬ ‫کاالی قاچاق در کشور هستیم‪.‬‬ ‫ن اســاس در حوزه لوازم یدکی خودرو ‪ 2.5‬میلیارد دالر‪،‬‬ ‫بر ای ‬ ‫لوازم ارایشی و بهداشتی ‪ 2.5‬میلیارد دالر‪ ،‬لوازم خانگی ‪ 2‬میلیارد‬ ‫دالر‪ ،‬حوزه نساجی و پوشاک ‪ 4.5‬میلیارد دالر و در حوزه دخانیات‬ ‫‪ 500‬میلیون دالر کاالی قاچاق در کشــور عرضه می شود و با‬ ‫فرض دالر ‪26‬هزارتومانی‪ ،‬معادل ‪312‬هزار میلیارد تومان کاالی‬ ‫قاچاق در ایران توزیع می شود‪.‬‬ ‫بر اساس اعالم ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز این ‪ 5‬دسته‬ ‫به عنوانکاالهایجذابقاچاقچیانشناختهمی شوند‪،‬ازسویدیگر‬ ‫در این حوزه ها کشور با پیشرفت هایی در زمینه تولید همراه بوده و اگر‬ ‫موانع موجود در مسیر تولید در این رسته کاالیی حذف شود‪ ،‬می توان‬ ‫انتظار اشتغال و افزایش درامدهای دولت را متصور بود‪.‬‬ ‫البتــه در خصوص امار اعالمی برای میــزان قاچاق کاال‪،‬‬ ‫همواره اختالف نظر وجود دارد که به نظر می رسد مجلس شورای‬ ‫اسالمی بایستی با ورود به این موضوع‪ ،‬دولت و ستاد مبارزه با‬ ‫قاچاق کاال و ارز را مکلف کند هرساله امار دقیق را در خصوص‬ ‫قاچاق کاال اعالم نماید و بی تردید تا زمانی که امار دقیق از میزان‬ ‫قاچاق کاال به کشور وجود نداشته باشد‪ ،‬نمی توان به مقابله موثر با‬ ‫ان پرداخت‪ .‬پژوهش های صورت گرفته بیانگر ان است که رابطه‬ ‫بین قاچاق و اشتغال معکوس است و با کاهش قاچاق شاهد رشد‬ ‫اشتغال خواهیم بود در واقع با یک محاسبه ساده می توان به رابطه‬ ‫قاچاق و ایجاد یک شغل در کشور پی برد‪.‬‬ ‫گفت وگو با یکی از فعاالن حوزه نساجی بیانگر ان است که‬ ‫یک فرد در خانه قادر است با هزینه ‪30‬میلیون تومانی‪ ،‬الزامات‬ ‫موردنیاز جهت خیاطی نظیر چرخ را تهیه نماید‪ ،‬اما برای ایجاد‬ ‫شغل در ابعاد بزرگ تر هزینه ها بیشتر خواهد بود‪.‬‬ ‫این تولیدکننده پوشــاک ادامــه داد‪ :‬در زمان حاضر بدون‬ ‫درنظرگرفتن حقوق نیروی انســانی‪ ،‬بــرای تهیه چند چرخ و‬ ‫اجاره یک واحد تولیدی کوچک حداقل ‪ 250‬میلیون تومان نیاز‬ ‫است‪ ،‬البته این رقم در تهران با شهرهای دیگر تفاوت داشته با‬ ‫وجود این‪ ،‬برای کل کشور می توان متوسط ‪ 250‬میلیون تومان‬ ‫را متصــور بود‪ .‬همچنین گفت وگو با یکی از فعالیت حوزه پیچ‬ ‫نشان می دهد که برای خرید یک دستگاه تولید پیچ و اجاره یک‬ ‫واحد کوچک دارای برق سه فاز حدود ‪ 300‬میلیون تومان هزینه‬ ‫خواهد شد‪ .‬با اینکه هزینه ایجاد شغل در کشور متغیر است اما‬ ‫تحقیقات صورت گرفته بیانگر ان است که به طور متوسط با ‪300‬‬ ‫میلیون تومان سرمایه امکان ایجاد اشتغال حداقل برای یک نفر‬ ‫وجود دارد به عبارتی ایجاد اشــتغال خانگی در برخی از مشاغل‬ ‫کمتر از ‪ 50‬میلیون تومان و ایجاد اشتغال در بخش صنایع بزرگ‬ ‫هزینه میلیاردی را می طلبد و بــا این اوصاف برای ایجاد یک‬ ‫شغل باکیفیت‪ ،‬به طور متوسط می توان رقم ‪ 300‬میلیون تومان‬ ‫را در نظر گرفت‪.‬‬ ‫همان طور که گفته شــده اســت میزان قاچاق کاال در ‪5‬‬ ‫دسته لوازم یدکی خودرو‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬لوازم ارایشی و بهداشتی‪،‬‬ ‫دخانیات و حوزه نساجی حدود ‪ 12‬میلیارد دالر (‪ 312‬هزار میلیارد‬ ‫تومان) اســت‪ .‬ازانجایی که متوســط هزینه ایجاد یک شغل‬ ‫باکیفیت حدود ‪ 300‬میلیون تومان است لذا با یک محاسبه ساده‬ ‫می توان گفت با کنترل کامل قاچاق در این ‪ 5‬دسته می توان بیش‬ ‫از یک میلیون شغل در کشور ایجاد کرد‪.‬‬ ‫رونق اشتغال و تولید سبب خواهد شد که کشور در مسیر رشد‬ ‫اقتصادی حرکت کند‪ ،‬از سوی دیگر یکی از اصلی ترین مسائل‬ ‫فرهنگی جامعه به دلیل بیکاری اتفاق می افتاد و مهار قاچاق و‬ ‫ایجاد اشتغال پیامدهای مثبت فراوانی دارد‪.‬‬ ‫بی تردید ایران یکی از اسیب پذیرترین کشورهای جهان در‬ ‫خصوص قاچاق کاال محســوب می شود‪ ،‬علت اصلی این امر‬ ‫بیش از هر چیز به عدم شفافیت و ضعف عملکرد حاکمیت در‬ ‫رصد موثر جریان کاال و پول مربوط می شــود‪ .‬باوجوداینکه در‬ ‫سالیان دور بیشتر شاهد ورود کاالی قاچاق به کشور بوده ایم اما‬ ‫در سالیان اخیر به دلیل واردات کاالی اساسی با ارز ‪4200‬تومانی‬ ‫شاهد خروج گسترده کاال از کشور بوده ایم‪.‬‬ ‫نکته جالب ماجرا این بوده اســت که قانون مبارزه با قاچاق‬ ‫کاال و ارز از سال ‪ 1392‬به تصویب رسیده است و چندین بار نیز‬ ‫مورد بازنگری قرار گرفته است‪ ،‬با وجود این‪ ،‬به دلیل تعلل و ضعف‬ ‫در اجرای این قانون‪ ،‬روند قاچاق کاال به کشور همچنان ادامه‬ ‫دارد‪ .‬از سوی دیگر امار اعالمی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال‬ ‫و ارز مربوط به سال ‪ 1398‬بوده و در دو سال گذشته امار رسمی‬ ‫در خصوص قاچاق عنوان نشده است‪.‬‬ ‫البته طی چند سال گذشته همواره امار قاچاق به کشور حدود‬ ‫‪ 12‬میلیارد دالر عنوان شده است‪ ،‬رقم عجیبی که طی این سال‬ ‫با رشد یا کاهشی همراهی نبوده است و همین امر بیانگر ان است‬ ‫که در خصوص اعالم و انتشار امار قاچاق کاال‪ ،‬نهادهای متولی‬ ‫به درستی وظیفه خود را انجام نمی دهند‪.‬‬ ‫عــاوه بر این مطابق با قانون مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز‬ ‫وزارت صمت باید از سامانه ها جهت رهگیری و ردیابی کاال در‬ ‫کشور اســتفاده نماید و به همین امر این وزارت خانه از سامانه‬ ‫جامع تجارت رونمایی کرد‪ ،‬ســامانه ای که بهره برداری کامل‬ ‫از ان همچنان در هالــه ای از ابهام قرار دارد؛ درصورتی که اگر‬ ‫این سامانه به شکل کامل اجرایی شود تمامی کاالهای تولید و‬ ‫وارداتی دارای شناسه کاال و شناسه رهگیری خواهند شد و در‬ ‫نتیجه فروش کاالی فاقد شناسه کاال جرم شناخته می شود‪.‬‬ ‫گفتنی است بنا بر اعالم مسئوالن ستاد مبارزه با قاچاق کاال‬ ‫و ارز از ‪ 18‬خردادمــاه‪ ،‬طرح برخورد با قاچاق کاال در پنج گروه‬ ‫کاالیی پوشاک‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬لوازم یدکی‪ ،‬محصوالت ارایشی و‬ ‫بهداشتی و محصوالت دخانی اجرایی شده است‪ .‬در این طرح‬ ‫که با هماهنگی معاون اول رئیس جمهور تهیه و تدوین شده بود‬ ‫قرار بر این بود که روند برخورد با کاالی قاچاق در سطح عرضه‬ ‫تشــدید شود؛ اما با گذشت بیش از یک ماه از زمان اجرای این‬ ‫طرح تاکنون گزارشی از روند اجرای ان منتشر نشده است‪.‬‬ ‫صنعت لوازم خانگی همچنان در همراهی با مردم پیشگام است‬ ‫مدیرعاملگروهصنعتیانتخابالکترونیکگفت‪:‬صنعت‬ ‫لوازم خانگی همچنان در همراهی با مردم به واسطه تثبیت‬ ‫و جلوگیری از افزایش نامتعارف قیمت محصوالت و حفظ‬ ‫رقابت در بازار‪ ،‬پیشگام است‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز ارتباطات رسانه ای انتخاب الکترونیک‪،‬‬ ‫محمدحسین فهیمی با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود‬ ‫نوشــت‪« :‬به رغم سخت تر شدن شرایط تولید در ماه های‬ ‫گذشته به دلیل افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از تورم‪،‬‬ ‫باالرفتــن نرخ نهاده های تولیــد و‪ ،...‬صنعت لوازم خانگی‬ ‫همچنان در همراهی با مردم به واسطه تثبیت و جلوگیری از‬ ‫افزایش نامتعارف قیمت محصوالت و حفظ رقابت در بازار‪،‬‬ ‫پیشگاماست‪.‬‬ ‫بر اســاس این گزارش داده های ارائه شده در گزارش‬ ‫مرکز امار ایران پیرامون رشد نرخ تورم تولیدکننده در سال‬ ‫گذشته نشان می دهد‪ ،‬نرخ نهاده های تولید تاثیرگذار بر قیمت‬ ‫نهایی محصوالت شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی در‬ ‫بازه زمانی ماه های گذشــته‪ ،‬افزایش چشمگیری را تجربه‬ ‫کرده اســت‪ .‬این در حالی است که پیگیری سیاست های‬ ‫مبتنی بر مدیریت شرایط اقتصادی در اولویت دستگاه های‬ ‫اجرایی قرار گرفته تا به نوعی بتوانند کنترل بازار و صنعت‬ ‫لوازم خانگی ایران که بخش خصوصی‪ ،‬سهم زیادی از ان‬ ‫دارد را بدست بگیرند‪.‬‬ ‫به گفته مسئولین امر که اطالعات موجود در سامانه جامع‬ ‫تجارت نیز ان را تایید می کند‪ ،‬به رغم صدور مجوز افزایش‬ ‫اینده بورس چه می شود؟‬ ‫فرزاد دادخواه مدیرکل‬ ‫راهداری و حمل و نقل جاده ای‬ ‫اصفهان شد‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی «فرزاد دادخواه «را که پیش از‬ ‫این معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای‬ ‫اصفهان بود به عنوان مدیرکل جدید این سازمان منصوب کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬طی حکمی از ســوی داریوش امانی معاون‬ ‫وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان حمل و نقل جاده ای‬ ‫استان اصفهان‪ ،‬فرزاد دادخواه به عنوان مدیرکل جدید اداره کل‬ ‫راهداری و حمل و نقل جاده ای شهر اصفهان منصوب شد‪.‬‬ ‫فرزاد دادخواه پیش از این معاون راهداری اداره کل راهداری‬ ‫و حمل و نقل جاده ای اصفهان بود و همچنین پیش از ادغام‬ ‫معاونت راهداری اداره کل راه و شهرســازی با سازمان حمل‬ ‫و نقل و پایانه ها تصدی معاونت اداره کل راه و شهرســازی‬ ‫اصفهان را برعهده داشــت‪ .‬مراسم تکریم و معارفه مدیرکل‬ ‫راهــداری و حمل و نقل جاده ای طی هفته اینده انجام می‬ ‫شود‪ .‬استان اصفهان با وسعت ‪ ۱۰۷‬هزار کیلومتر مربع انواع‬ ‫شبکه های بزرگراهی‪ ،‬ازادراهی‪ ،‬اتوبانی و روستایی کشور را‬ ‫در خود جای داده است‪ ۴۵۹ .‬شرکت حمل و نقل بار‪ ۶ ،‬پایانه‬ ‫حمل بار‪ ۲۶ ،‬پایانه حمل مسافر‪ ،‬هشت مرکز مکانیزه معاینه‬ ‫فنی و ‪ ۵۰‬مجتمع بین راهی در سطح استان اصفهان وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫درحالی که تاالر شیشه ای روزهای نزولی و پرنوسانی را تجربه‬ ‫می کند‪ ،‬یک تحلیلگر در تشریح دالیل وضعیت فعلی بر این باور‬ ‫است که بورس پایین تر از اعداد فعلی نخواهد رفت و برای صعود‬ ‫نیازمندچندمحرکمثبتاست‪.‬‬ ‫ولید هالالت در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با تاکید بر اینکه نسبت به‬ ‫بازار سرمایه یک بدبینی وجود دارد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این بدبینی دالیل‬ ‫مختلفی دارد که از جمله ان نگرانی درمورد قیمت ها در بازار جهانی‬ ‫و فاصله بین قیمت دالر نیما و بازار ازاد است‪ .‬از طرف دیگر افزایش‬ ‫نرخ هایی که دولت به شــرکت ها داده این نگرانی را ایجاد کرده‬ ‫است که هزینه ها بیشتر از درامدها رشد کرده باشد‪ .‬همچنین شاهد‬ ‫نرخ گذاری های دستوری در صنعت خودرو هستیم و واگذاری بلوک‬ ‫خودرویی ها نیز به نتیجه نرسیده است‪ .‬همه این عوامل در کنار هم‬ ‫باعث می شود تمایل بازار به سرمایه گذاری جدید کم باشد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به کاهش حجم معامالت گفت‪ :‬معموال همه در‬ ‫یدارند و معامله سهام انجام نمی دهند‪.‬‬ ‫چنین شرایطی دست نگه م ‬ ‫همین موضوع باعث می شود حجم معامالت کاهش یابد و در این‬ ‫شرایط بازار به صورت فرسایشی افت کند‪ .‬درحال حاضر نیز با توجه‬ ‫به اینکه فصل مجامع است و در هفته اخر تیرماه شاهد ترافیک‬ ‫مجامع بودیم‪ ،‬نمادهای زیادی متوقف بودند که بخش زیادی از بازار‬ ‫را از نظر ارزشی تشکیل میدهند و همین موضوع باعث شده است‬ ‫ارزش معامالت کاهش یابد‪ .‬ارزش معامالت درحال حاضر روی‬ ‫ارقامی است که گفته میشود بازار در حالت رکود به سر میبرد و برای‬ ‫اینکه به حالت عادی برگردد باید یکی از گره های ذهنی بازار حل‬ ‫بازنشستگانفوالدگنجینه های‬ ‫ارزشمندی از تجربه هستند‬ ‫عکس‪ :‬ایرنا‬ ‫رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بال غ بر ‪۱۴۰‬‬ ‫هــزار میلیارد تومان در چهار ماهه اول ســال جاری وصول‬ ‫شد‪،‬گفت‪ :‬با ثبت ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار اظهارنامه اشخاص‬ ‫حقیقی در سال جاری نسبت به سال قبل‪ ،‬ارائه اظهارنامه های‬ ‫اشخاص حقیقی ‪ ۴۷‬درصد رشد داشته است‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫به نقل از سازمان امور مالیاتی‪ ،‬داوود منظور در دیدار با مدیران‬ ‫سازمان های امور اقتصادی و دارایی سراسر کشور بابیان اینکه‬ ‫در دولت سیزدهم تغییرات در سازمان امور مالیاتی با رویکرد‬ ‫تحولی در حال انجام است‪ ،‬گفت‪ :‬نظام مالیاتی با جدیت در‬ ‫مسیر تحقق رویکردهای تحول افرین و جدید است و اجرای‬ ‫این سیاســت ها و رویکردهای جدید نهایتًا به تحقق عدالت‬ ‫مالیاتی و افزایش تمکین مالیاتی خواهد انجامید‪ .‬با اجرای این‬ ‫تغییرات و برنامه های پیش رو به دنبال ایجاد یک نظام مالیاتی‬ ‫پویا با درامدهای پایدار مالیاتی در جهت عدالت اجتماعی‪ ،‬تامین‬ ‫منابع دولت‪ ،‬حمایت از بخش های تولیدی و شفاف اقتصاد و‬ ‫کنترل بخش های غیر شفاف اقتصاد می باشیم‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫این دوره‪ ،‬سازمان امور مالیاتی با اجرای اقدامات تحول افرین‬ ‫به دنبال اجرای مبارزه با فرار مالیاتی به منظور کاهش فشار بر‬ ‫بخش رسمی اقتصاد‪ ،‬جایگزینی پایه های مالیاتی جدید به جای‬ ‫فشار بر بخش تولید‪ ،‬افزایش مودی مداری و رضایت مودیان‬ ‫بــا ارائه خدمات الکترونیک و محوریت داده ها و ســامانه ها‬ ‫به جای ممیز مداری است‪ .‬معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫ادامه داد‪ :‬قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ‪ ۱۴۰۰‬با‬ ‫تدوین بیش از ‪ ۴۰‬ائین نامه و دستورالعمل اجرائی‪ ،‬تولید سامانه‬ ‫ملی مودیان و اغاز اجرای قانون پایانه فروشــگاهی‪ ،‬تدوین‬ ‫پیش نویس قانون مالیات بر جمع درامد‪ ،‬تحقق ‪ ۱۱۳‬درصدی‬ ‫درامد وصولی در سال ‪ ۱۴۰۰‬و وصول بالغ بر ‪ ۱۴۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان در چهارماهه اول سال جاری و حمایت از تولید ازجمله‬ ‫اقدامات انجام شــده تاکنون بوده است‪ .‬وی با تشریح تغییر‬ ‫رویکرد ســازمان امور مالیاتی در پرداخت مالیات‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫شناسایی و دریافت مالیات از تمام فعاالن اقتصادی متناسب با‬ ‫درامد رویکرد اصلی سازمان می باشد و تمام فعاالن اقتصادی‬ ‫باید مالیات متعلقه را پرداخت کنند‪ .‬بر اساس همین رویکرد با‬ ‫اتفاقی بی سابقه در تاریخ مالیات ستانی در کشور مواجه بوده ایم‬ ‫و با ثبت ‪ ۴‬میلیون و سیصد هزار اظهارنامه اشخاص حقیقی در‬ ‫سال جاری نسبت به سال قبل ارائه اظهارنامه های اشخاص‬ ‫حقیقی ‪ ۴۷‬درصد رشد داشته است‪ .‬منظور بابیان اینکه سازمان‬ ‫مالیاتی اطالعات کارت خوان ها‪ ،‬حساب های بانکی و کارت به‬ ‫کارت های بانکی را در اختیار دارد اظهار کرد‪ :‬نظام مالیاتی با‬ ‫هوشمندی‪ ،‬سامانه محوری و داده محوری می تواند عدالت‬ ‫مالیاتی را برقرار کند‪ .‬وی در ادامه به تبیین برنامه های سازمان‬ ‫برای تحقق درامد مالیاتی ‪ ۴۵۴‬هزار میلیارد تومانی براوردی‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۱‬پرداخت و گفت‪ :‬با اجرای برنامه ها و همراهی‬ ‫مردم می توان یک رکورد بســیار مهم برای کشور رقم زد‪.‬‬ ‫رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور توسعه پایه های مالیاتی‬ ‫از جمله مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درامد را‬ ‫از برنامه های اتی سازمان دانست که باعث مقابله با سوداگری‬ ‫و افزایش نقش تنظیم گری مالیات در اقتصاد کشور می شود‪.‬‬ ‫منظور‪ ،‬اعطای برخی معافیت های مالیاتی را پاشنه اشیل نظام‬ ‫مالیاتی عنوان کرد و افزود‪ :‬در طی سالیان گذشته تور مالیاتی‬ ‫با برخی قوانین و معافیت های مختلف سوراخ شده و یکی از‬ ‫برنامه هایاصلینظاممالیاتی‪،‬ساماندهیمعافیت هایمالیاتی‬ ‫اســت‪ .‬وی در ادامه اجرای قانون پایانه های فروشگاهی را‬ ‫زمینه ساز تحول در نظام مالیات ستانی دانست و تاکید کرد‪:‬‬ ‫در حال حاضر مودیان می توانند به سامانه مربوطه مراجعه و‬ ‫برای خود کارپوشه الزم را درست کرده و صورتحساب های‬ ‫الکترونیکی صادر کنند‪ .‬فراخوان مودیــان در اجرای قانون‬ ‫پایانه های فروشگاهی به طور تدریجی صورت خواهد گرفت و‬ ‫با اجرای این قانون شفافیت اقتصادی تحقق یافته و فرار مالیاتی‬ ‫به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫یکشنبه | ‪ 02‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4404‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شود‪.‬اینتحلیلگربازارسرمایهباتاکیدبراینکهبدبینیموجودنسبت‬ ‫به دولت باید برطرف شود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬درحال حاضر بحث افزایش‬ ‫نرخ بهره بین بانکی مطرح است‪ .‬هرچند این افزایش در تورم فعلی‬ ‫ناچیز است اما از نظر روانی این سیگنال را میدهد که دولت خیلی‬ ‫هم به وعده های قبلی خود پایبند نیست‪ .‬زیرا پیش از این‪ ،‬بحثی‬ ‫مطرح بود که نرخ بهره بین بانکی زیر ‪ ۲۰‬درصد مدیریت شود اما‬ ‫این اتفاق نیوفتاد‪ .‬اگر این ابهامات برطرف و تکلیف برجام بیشتر از‬ ‫قبل مشخص شود بازار به حالت عادی برمیگردد‪.‬‬ ‫هالالت در ادامه با بیان اینکه گزارش های فصلی به همراه‬ ‫گزارش های ماهانه عملکرد تیر پتانسلی خوبی است که نگرانی‬ ‫های بازار برطرف شود‪ ،‬گفت‪ :‬به همین دلیل شخصا انتظار ندارم‬ ‫که بازار نسبت به اعداد فعلی پایین تر رود اما برای برگشت رو به باال‬ ‫نیازمند چند محرک مثبت روانی است‪ .‬ضمن اینکه نسبت پول و‬ ‫شبه پول به نقدینگی به شدت باالتر امده و نسبت به نقدینگی ‪۲۲‬‬ ‫درصد شده است که یکی اعداد باالی تاریخی است و انتظار تورم‬ ‫باالیی را از این جهت میتوان پیش بینی کرد اما بازار سرمایه خروج‬ ‫پول دارد و این اصال اتفاق خوبی نیست‪ .‬درواقع پول از بانک ها و از‬ ‫صندوق های سهامی و سهام خارج می شود و به سمت بازارهای‬ ‫موازی و سفته بازی میرود‪ .‬وی افزود‪ :‬دلیل اینکه بازار سهام دو سال‬ ‫اســت که در وضعیت بغرنجی قرار دارد این است که وقتی انتظار‬ ‫تورمی رشد پیدا میکند بازار سهام نه تنها نمیتواند پولی را جذب کند‬ ‫بلکه پول هر روز از صندوق های سهامی خارجی می شود و سمت‬ ‫بازارهای موازی میرود و ممکن است تورم را تشدید کند‪.‬‬ ‫تا ســقف ‪ 10‬درصدی برای محصوالت برودتی و تا سقف‬ ‫‪ 15‬درصدی برای محصوالت صوتی و تصویری از سوی‬ ‫وزارت صمت‪ ،‬تعداد زیادی از تولیدکنندگان محصوالت لوازم‬ ‫خانگی ایرانی برای کسب مزیت های رقابتی در بازار از سقف‬ ‫تعیین شده برای افزایش قیمت استفاده نکرده و روند افزایش‬ ‫قیمت محصوالت خود را تا این سقف‪ ،‬پیگیری نکرده اند‪.‬‬ ‫ش تولیدکنندگان محصوالت لوازم خانگی برندهای‬ ‫تال ‬ ‫ایرانی برای تامین نیاز مردم در بازارها همزمان با تمرکز بر‬ ‫بازارهای صادراتی و اغاز صادرات به کشــورهای اروپایی‬ ‫درحالی در ســال های گذشــته در اولویت و دســتورکار‬ ‫تولیدکنندگان داخلی بوده کــه نتایج حضور محصوالت‬ ‫این برندها در بازارها و نمایشگاه های جهانی نشان می دهد‬ ‫محصوالت لوازم خانگی ایرانی قابل رقابت با محصوالت‬ ‫تولیدشده از سوی برندهای شاخص دیگر کشورها است‪.‬‬ ‫در بین ازمایشگاه های حوزه معدن و صنایع معدنی کشور صورت گرفت‬ ‫ِ‬ ‫نخست دقت و صحت توسط‬ ‫کسب رتبه‬ ‫ازمایشگاه اهن سازی فوالد مبارکه‬ ‫پس از ارزیابی های به عمل امده از سوی مراجع ذی صالح‪،‬‬ ‫ازمایشگاه اهن سازی فوالد مبارکه از نظر دقت و صحت ازمون‪،‬‬ ‫بین ازمایشــگاه های حوزه معدن و صنایع معدنی کشور رتبه‬ ‫نخست را کسب کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایراسین‪ ،‬پس از ارزیابی های به عمل امده از سوی‬ ‫مراجع ذی صالح‪ ،‬ازمایشــگاه اهن سازی فوالد مبارکه از نظر‬ ‫دقت و صحت ازمون‪ ،‬بین ازمایشگاه های حوزه معدن و صنایع‬ ‫معدنی کشور رتبه نخست را کسب کرد‪.‬جواد حسن پور‪ ،‬رئیس‬ ‫ازمایشگاه اهن سازی فوالد مبارکه‪ ،‬در جریان گفت وگو با خبرنگار‬ ‫فوالد ضمن اعالم این خبر‪ ،‬عملکرد این ازمایشگاه و نقش ان‬ ‫در فرایند تولید شرکت فوالد مبارکه را به شرح ذیل بیان کرد‪:‬‬ ‫واحد ازمایشــگاه های فوالد مبارکه در چند بخش جداگانه‬ ‫با عنوان های ازمایشــگاه اهن ســازی‪ ،‬ازمایشگاه فوالدسازی‪،‬‬ ‫ازمایشگاه محصول و ازمایشگاه مرکزی گواهی کیفیت‪ ،‬تحت‬ ‫نظر مدیریت ازمایشــگاه ها مشغول به فعالیت است‪ .‬این مراکز‬ ‫زیرمجموعــه ای از معاونت تکنولوژی فوالد مبارکه به شــمار‬ ‫می ایند‪.‬‬ ‫ازمایشگاه اهن سازی‪ :‬این ازمایشگاه به عنوان اولین ازمایشگاه‬ ‫در فرایند فوالد مبارکه‪ ،‬شامل بخش های ازمایشگاه گندله سازی‬ ‫(‪ ،)۰۵‬ازمایشگاه احیا مستقیم ‪ )۰۶( ۱‬و ازمایشگاه احیا مستقیم ‪۲‬‬ ‫(شهید خرازی) می شود‪.‬‬ ‫ازمایشگاه گندله سازی‪ :‬این ازمایشگاه که در واحد گندله سازی‬ ‫واقع شــده‪ ،‬وظایف زیر را بر عهده دارد‪:‬پاسخگویی به نیازهای‬ ‫ازمایشگاهی‪ ،‬جهت کنترل فرایند تولید در قسمت های انباشت‬ ‫و برداشت‪ ،‬گندله سازی‪ ،‬اهک ســازی و دولومیت سازی؛ انجام‬ ‫ازمون های مرتبط با محصوالت تولید شامل گندله‪ ،‬اهک پخته و‬ ‫دولومیت؛ نمونه برداری از مواد اولیه ورودی که توسط قطار حمل‬ ‫می گردد و شامل کنسانتره سنگ اهن و گندله خریداری است‪.‬‬ ‫این ازمایشگاه به نحوی تجهیز شده است که در ان امکان‬ ‫انجام تست های فیزیکی و شیمیایی متنوعی بر روی نمونه های‬ ‫گرفته شده وجود دارد‪ ،‬مانند تست بلین‪ ،‬تست استحکام فشاری‬ ‫گندله‪ ،‬تست دانه بندی تست تامبلر و سایش‪ ،‬تست اندازه گیری‬ ‫سولفور و‪. ...‬‬ ‫ایــن ازمایشــگاه دارای پایلوت پلنت بــوده و مجهز به‬ ‫پایلوت های گندله ســازی و احیایی اســت‪ .‬این قابلیت امکان‬ ‫بررسی گندله شوندگی و احیاپذیری مواد اولیه ورودی به شرکت‬ ‫را فراهم می کند‪ .‬ازمایشــگاه احیا مستقیم ‪ :۱‬این ازمایشگاه‬ ‫در واحد احیا مســتقیم ‪ ۱‬قرار دارد و وظایــف زیر را به عهده‬ ‫دارد‪:‬نمونه برداری و انجــام ازمون های مرتبط با گاز طبیعی و‬ ‫گازهای احیایی؛ انالیز شــیمیایی مواد ورودی و تولیدی شامل‬ ‫کنسانتره ســنگ اهن‪ ،‬گندله‪ ،‬اهن اسفنجی‪ ،‬اهک‪ ،‬دولومیت‪،‬‬ ‫انواع فروالیاژها و‪ ...‬که به روش اسپکتروفتومنری اشعه ایکس‬ ‫(‪ )XRF‬انجام می گیرد؛ انجام ازمون های فراوری کنستانتره از‬ ‫سنگ اهن به روش دیویس تیوپ‪.‬‬ ‫ازمایشگاه احیا مستقیم ‪( ۲‬شهید خرازی)‪ :‬این ازمایشگاه در‬ ‫واحد احیا مستقیم ‪ ۲‬واقع شده است و وظایف زیر را بر عهده دارد‪:‬‬ ‫پاسخگویی به نیازهای ازمایشگاهی جهت کنترل فرایند تولید‬ ‫در قسمت های احیا مستقیم ‪ ۱‬و ‪۲‬؛ نمونه برداری و انجام تست‬ ‫مواد اولیه ورودی و مصرفی که توسط کامیون حمل می گردد و‬ ‫شامل انواع مختلف مواد ازجمله کنسانتره سنگ اهن‪ ،‬گندله‪ ،‬اهن‬ ‫اسفنجی‪ ،‬انواع فرو الیاژها‪ ،‬اهک‪ ،‬دولومیت‪ُ ،‬کک‪ ،‬شمش روی‪،‬‬ ‫انواع الومینیوم و اسیدهای مختلف‪ ،‬سود سوزاور‪ ،‬چسب سیلیکات‬ ‫سدیم و ‪ ...‬می شود‪.‬‬ ‫مهدی کفایت‪ ،‬معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی‬ ‫شــرکت فوالد مبارکه گفت‪ :‬بازنشستگان سرمایه ها و‬ ‫گنجینه هایی از تجربه هســتند که باید از تجربیات انان‬ ‫استفاده کرد‪ .‬به گزارش ایراســین‪ ،‬در استانه فرارسیدن‬ ‫سوم مردادماه‪ ،‬روز خانواده و تکریم بازنشستگان‪ ،‬مهدی‬ ‫کفایت‪ ،‬معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت‬ ‫فوالد مبارکه گفت‪ :‬بازنشستگان سرمایه ها و گنجینه هایی‬ ‫از تجربه هســتند که باید از تجربیات انان استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬بســیاری از بازنشســتگان فوالد مبارکه‬ ‫با اســتفاده از تجاربی که در حوزه صنعت طی ‪ ۳۰‬سال‬ ‫به دســت اوردند‪ ،‬به کارافرینان موفقی در جامعه تبدیل‬ ‫شــدند و این امر برای ما بسیار ارزشمند است‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬به خاطر داشــتن عِرقی که به واسطه صرف کردن‬ ‫عمرشــان در فوالد مبارکه داشــته اند‪ ،‬هرگز مــا را در‬ ‫عرصه های مختلف از راهنمایی هایشان محروم نکرده اند‬ ‫که این میزان از تعهد به سازمان قابل ستایش است‪ .‬معاون‬ ‫سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه در‬ ‫ادامه با تاکید بر ضرورت حمایت همه جانبه از بازنشستگان‬ ‫افزود‪ :‬فوالد مبارکه هیچ گاه چتر حمایتی خود را از ســر‬ ‫بازنشســتگان و خانواده های عزیزشان برنخواهد داشت‪.‬‬ ‫مهدی کفایت خاطرنشان کرد‪ :‬ما درصددیم که عالوه بر‬ ‫بسترهای موجود‪ ،‬بسترهای مناسب تری هم برای حمایت‬ ‫از بازنشستگان ارزشمند این شرکت و هم برای استفاده‬ ‫از تجارب گران ســنگ این عزیزان ایجاد کنیم تا بتوانیم‬ ‫گوشه ای از خدمت هایشان به سازمان را تا حدی جبران‬ ‫کنیم‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬این عزیزان نه تنها می توانند در‬ ‫عرصه های تولید و دیگر زمینه ها به فوالد مبارکه خدمت‬ ‫کنند‪ ،‬بلکه هم اکنون با انتقال تجربیاتشان به شرکت های‬ ‫صنعتی‪ ،‬خدمات مهمی را به صنعت کشور ارائه می کنند که‬ ‫این موضوع یکی دیگر از خدمات فوالد مبارکه به صنعت‬ ‫کشور است‪ .‬کفایت تصریح کرد‪ :‬امروز خانواده فوالد مبارکه‬ ‫از شاغلین و بازنشستگان گرفته تا خانواده هایشان جمعیتی‬ ‫قریب به ‪ 500‬هزار نفر را تشکیل می دهند که فوالد مبارکه‬ ‫به این موضوع افتخار می کند‪.‬‬ ‫نمایشگاهاصفهان‪،‬درگاه‬ ‫حضور شرکت های ایرانی‬ ‫در فرایند بازسازی سوریه‬ ‫مدیرعامل شرکت نمایشــگاه های بین المللی استان‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬با برگزاری پاویون جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در نمایشگاه بین المللی بازسازی سوریه‪ ،‬نمایشگاه اصفهان‬ ‫به درگاه حضور شــرکت های ایرانی در فرایند بازسازی‬ ‫سوریه پس از جنگ تبدیل خواهد شد‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی نمایشگاه بین المللی اصفهان‪ ،‬احمدرضا طحانیان‬ ‫با اشاره به اینکه هفتمین نمایشگاه بین المللی بازسازی‬ ‫ســوریه طی روزهای ششــم تا دهم مهرماه ‪ 1401‬در‬ ‫مرکز نمایشگاه های بین المللی دمشق برگزار خواهد شد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬با رایزنی های صورت گرفته‪ ،‬نمایشگاه بین المللی‬ ‫اصفهان مســئولیت برپایی پاویون جمهوری اســامی‬ ‫ایران و حضور شــرکت های ایرانی در این نمایشــگاه را‬ ‫بر عهده گرفته و تالش می کند شــرایط حضور قدرتمند‬ ‫شــرکت های داخلی را در این نمایشگاه فراهم اورد‪ .‬وی‬ ‫با اشــاره به اینکه شرکت های فعال در تمامی حوزه های‬ ‫زیرســاختی می توانند در این نمایشگاه حضور یابند و به‬ ‫معرفی محصوالت و خدمات خود بپردازند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫شرکت های فعال در حوزه ساختمان و تمامی زیرگروه های‬ ‫وابســته‪ ،‬انرژی‪ ،‬خدمات راه سازی و سدسازی‪ ،‬طراحی و‬ ‫اجرای سیستم های خدمات عمومی شهری‪ ،‬برق رسانی‪،‬‬ ‫ابرســانی‪ ،‬فاضالب‪ ،‬ارتباطات و ‪ ،IT‬صنایع باالدســتی‬ ‫نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشــیمی‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬پزشکی و‬ ‫دارویی‪ ،‬غذایی و بسته بندی‪ ،‬رستوران و هتل داری از جمله‬ ‫شرکت هایی به شمار می روند که می توانند در نمایشگاه‬ ‫بازسازی سوریه حضور یابند و نقش قابل توجهی در توسعه‬ ‫صادرات محصوالت و خدمات خود داشته باشند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نمایشــگاه های بین المللی استان‬ ‫اصفهان همچنین به صدور مجــوز برپایی پاویون ملی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در نمایشگاه بازسازی سوریه از‬ ‫سوی سازمان توســعه تجارت اشاره کرد و ادامه داد‪ :‬این‬ ‫نمایشگاهیکیازاصلی ترینپایگاه هایحضورشرکت های‬ ‫ایرانی در کشــور ســوریه خواهد بود و بر همین اساس‬ ‫شرکت هایی که محصول یا خدمات قابل توجهی برای‬ ‫عرضه دارند‪ ،‬می توانند بهره برداری هــای ویژه ای از این‬ ‫نمایشگاه داشته باشند‪ .‬وی با بیان اینکه موقعیت و نقش‬ ‫استراتژیک سوریه در اتصال سه قاره اسیا‪ ،‬اروپا و افریقا‪،‬‬ ‫شرایط مطلوبی را برای حضور شرکت ها در این نمایشگاه‬ ‫فراهم می کند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬محدودیت ورود کاال از کشور‬ ‫ترکیه طبق مصوبات اخیر دولت سوریه‪ ،‬قرار گرفتن سوریه‬ ‫در اولویت اول اهداف تجاری ایران از سوی سازمان توسعه‬ ‫تجارت‪ ،‬نیازمندی سوریه به تمامی خدمات فنی مهندسی‬ ‫و کاالهای اساســی در حوزه های مختلف زیرساختی و‬ ‫عمرانی و همچنین در نظر گرفتن معافیت های مالیاتی‬ ‫و گمرکــی برای تجار و صادرکننــدگان ایرانی از جمله‬ ‫امتیازها و مزیت های حضور شرکت های ایرانی در هفتمین‬ ‫نمایشگاه بین المللی بازسازی ســوریه به شمار می رود‪.‬‬ ‫طحانیان همچنین به ارائه اماری از دوره گذشته برپایی این‬ ‫نمایشگاه پرداخت و گفت‪ :‬در دوره گذشته‪ 389 ،‬شرکت‬ ‫از ‪ 31‬کشور در این نمایشگاه حضور داشتند؛ در مجموع‬ ‫‪ 42‬هزار نفر از این نمایشــگاه بازدید کردند و قراردادهای‬ ‫بسیار تاثیرگذار و سنگینی نیز میان شرکت های حاضر در‬ ‫نمایشگاه و طرف های حاضر از کشور سوریه به امضا رسید‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬عالقمندان به حضور در هفتمین‬ ‫نمایشگاه بین المللی بازسازی سوریه می توانند با شماره‬ ‫تلفن های ‪ 09129479265‬و ‪ 09129476394‬تماس‬ ‫بگیرند‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫شاگردان مهدی تارتار در‬ ‫ایفمارک‬ ‫بازیکنان تیم فوتبال ذوب اهن جمعه گذشته اغاز دور‬ ‫جدید اماده سازی پیش فصل راهی تهران شدند‪ .‬شاگردان‬ ‫تارتار در اخرین روز اردوی اصفهان به مصاف فجر شهید‬ ‫سپاسی شیراز رفتند و با گل های ارمان اکوان و سجاد‬ ‫اشوری حریف دسته اولی خودشان را دو بر صفر شکست‬ ‫دادند‪ .‬البته قرار بود در این مرحله از اردو یک بازی با‬ ‫تیم نفت عراق هم برگزار شود که به دلیل عدم حضور‬ ‫حریف در ایران‪ ،‬این دیدار لغو شد‪ .‬کاروان ذوب اهن با‬ ‫پشت سرگذاشتن تست های پزشکی در مرکز ایفمارک‪،‬‬ ‫اردوی تهران را اغاز کردند و قرار است در این مدت سه‬ ‫بازی تدارکاتی مقابل نساجی مازندران (سوم مرداد)‪ ،‬مس‬ ‫رفسنجان (پنجم مرداد) و پرسپولیس (هشتم مرداد) برگزار‬ ‫کنند‪ .‬دیدار مقابل شاگردان گل محمدی اخرین فعالیت‬ ‫ذوب اهن در این اردو است و گاندوها طبق برنامه در نظر‬ ‫گرفته شده‪ ،‬نهم مرداد به اصفهان برمی گردند‪ .‬نادر محمدی‬ ‫مدافع فصل گذشته تیم تراکتور مدتی است در تمرینات‬ ‫ذوب اهن حضور دارد و مقابل فجر سپاسی هم بازی کرد‪.‬‬ ‫این بازیکن نیز به همراه سایر نفرات تست های ایفمارک را‬ ‫پشت سر گذاشت و به این ترتیب به نظر می رسد کار انتقال‬ ‫او به تیم اصفهانی قطعی شده است‪.‬‬ ‫مظاهری به اردوی سپاهان‬ ‫اضافه شد‬ ‫رشید مظاهری سنگربان تیم فوتبال سپاهان به سایر‬ ‫اعضای تیم در ترکیه ملحق شد‪ .‬سپاهان در شرایطی روز‬ ‫چهارشنبه به ترکیه سفر کرد که رشید مظاهری به دلیل‬ ‫مشکالت مربوط به پاسپورتش امکان همراهی تیم را پیدا‬ ‫نکرد و دو جلسه تمرینی زردپوشان در ترکیه بدون حضور‬ ‫این دروازه بان باتجربه برگزار شد‪ .‬حاال اما روابط عمومی‬ ‫باشگاه سپاهان با عکس هایی که از سومین تمرین تیم‬ ‫فوتبال باشگاه در ترکیه منتشر کرده‪ ،‬رشید مظاهری را‬ ‫نیز به تصویر کشیده تا مشخص شود این سنگربان با‬ ‫رفع مشکالت مربوط به پاسپورتش به سایر بازیکنان تیم‬ ‫پیوسته است‪ .‬به استثنای مظاهری که حاال به اردوی ترکیه‬ ‫سپاهان در استانبول اضافه شده است‪ ،‬مهدی زاده و میالد‬ ‫جهانی دیگر غایبان تیم هستند که به دلیل مصدومیت و‬ ‫با صالحدید مورایس در این اردو حضور پیدا نخواهند کرد‪.‬‬ ‫مورایس امیدوار به ساق های‬ ‫یاسینسلمانی‬ ‫وینگر مستعد فوتبال ایران پس از یک فصل‬ ‫پرفرازونشیب اماده درخشش در جمع طالیی پوشان‬ ‫است‪ .‬یاسین سلمانی این روزها در عکس های تمرینات‬ ‫سپاهان در ترکیه حسابی دیده می شود‪ .‬ستاره ای که پس‬ ‫از مصدومیت طوالنی مدت در اواخر فصل گذشته به شرایط‬ ‫بازی رسید اما نتوانست ان طور که بایدوشاید انتظارات را‬ ‫براورده کند‪ .‬وینگری که در فصل اول حضور نویدکیا خوش‬ ‫درخشید و با نمایش های قابل قبولش‪ ،‬فوتبال دوستان ایرانی‬ ‫را به ظهور یک استعداد ناب امیدوار کرد‪ .‬بااین حال‪ ،‬بازیکن‬ ‫فیکس تیم ملی امید ایران که سابقه حضور در اردوی‬ ‫تیم ملی بزرگساالن را هم دارد‪ ،‬در فصل جدید زیر نظر‬ ‫ژوزه مورایس پرتغالی‪ ،‬انگیزه های بسیار زیادی برای تکرار‬ ‫خاطرات شیرین هواداران از بازی هایش دارد‪ .‬سلمانی که‬ ‫به شدت موردتوجه باشگاه استقالل هم قرار داشت‪ ،‬به‬ ‫پیشنهادهای خارجی خودش هم اعتنایی نکرد تا کماکان‬ ‫به حضور در سپاهان ادامه دهد‪ .‬بازیکن ‪ 20‬ساله سپاهانی ها‬ ‫از جلسه اول تمرین طالیی پوشان در کمپ باغ فردوس این‬ ‫تیم را همراهی کرد و اکنون در اردوی ترکیه به مرز امادگی‬ ‫می رسد تا در سال جام جهانی بتواند شانس حضور در لیست‬ ‫تیم ملی در مهم ترین رویداد فوتبالی جهان را پیدا کند‪.‬‬ ‫بدون شک در اختیار داشتن ورژن اماد ه سلمانی‪ ،‬می تواند‬ ‫دغدغه های مورایس در بخش هجومی را به کمترین حد‬ ‫خودش برساند‪ .‬باید دید سلمانی در فصل جدید فوتبال ایران‬ ‫چه جایگاهی برای خودش دست وپا می کند‪.‬‬ ‫سپاهان باید با توجه به نیاز‬ ‫بازیکن جذب کند‬ ‫یک کارشناس فوتبال‪ ،‬سرمربی را عامل ارتقا بازیکنان‬ ‫دانست و گفت‪ :‬سپاهان در فصل گذشته تیم کاملی داشت و‬ ‫این هنر مربی است که از ان ها درست استفاده کند‪ .‬نباید تیم‬ ‫زیرورو شود‪ ،‬اما جدایی چند بازیکن مشکلی ایجاد نمی کند‪.‬‬ ‫مجتبی توتونی درباره فعالیت سپاهان در بازار پرهیاهو نقل ‬ ‫و انتقاالت لیگ برتر فوتبال‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قاعده و اصول کار‬ ‫این است که جذب بازیکن با نظر سرمربی انجام شود‪ .‬پس‬ ‫ابتدا سپاهان باید سرمربی را انتخاب می کرد تا با مشخص‬ ‫شدن ایده ها و طرز فکر او‪ ،‬جذب بازیکن شروع شود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬بااینکه مورایس تازه به ایران امده‪ ،‬اما قطعا با دیدن‬ ‫فیلم ها و مشاوره با کارشناسان و باشگاه برای تکمیل تیم و‬ ‫پوشش نقاط ضعف اقدام به جذب بازیکن کرده است‪ .‬این‬ ‫پیشکسوت فوتبال با تاکید بر اهمیت ثبات کادر مدیریتی و‬ ‫سرمربی در تحقق برنامه ها‪ ،‬توضیح داد‪ :‬نباید هرسال تیم‬ ‫زیرورو شود‪ .‬در فوتبال ما ثبات مدیریت و مربی نداریم‪،‬‬ ‫در تیم های بزرگ اروپایی در بازار نقل و انتقاالت تغییرات‬ ‫بزرگی رخ نمی دهد و تیم هایی مانند رئال مادرید‪ ،‬منچستر‬ ‫و‪ ...‬مصادیقی از این حرکت هستند که نهایتا ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬بازیکن‬ ‫جذب می کنند‪ .‬توتونی یاداور شد‪ :‬به عقیده من جدای از‬ ‫نتیجه‪ ،‬سپاهان در دو فصل اخیر ازلحاظ نفری تیم بسیار‬ ‫خوب و کاملی داشته است‪ .‬از طرفی از دست دادن ‪ ۳‬یا‬ ‫‪ ۴‬بازیکن مشکل خاصی ایجاد نمی کند‪ .‬حدود ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫تیم با بازیکنان فصل گذشته حفظ شده و با توجه به نیاز باید‬ ‫بازیکن جدید جذب شود‪.‬‬ ‫یکشنبه | ‪ 02‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4404‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫چالش دشوار مربیگری از نگاه قاسم حدادی فر‬ ‫مربـی تیـم فوتبـال ذوب اهـن پیرامـون حضـور در عرصـه‬ ‫مربیگـری توضیحاتـی ارائـه کـرد‪ .‬قاسـم حدادی فـر رونـد‬ ‫اماده سـازی ذوب اهـن بـرای فصـل جدیـد را رضایت بخـش‬ ‫دانسـت و دراین بـاره اظهـار داشـت‪ :‬حـدود ‪ 3‬هفته اسـت که‬ ‫تمرینـات تیـم را شـروع کردیم و تیـم ما با دیـدار مقابل فجر‬ ‫فشـار اولیه و مرحله ای از برنامه های بدنسـازی را پشـت سـر‬ ‫گذاشـته اسـت‪ .‬بخـش دیگـری از برنامه هـای اماده سـازی‬ ‫باقی مانده اسـت که باشـگاه پیگیـری اردو و انجام مسـابقات‬ ‫تدارکاتـی را در تهـران انجـام می دهـد‪ .‬در دیدارهـای‬ ‫دوسـتانه ای کـه این اردو برگـزار می کنیم نقـاط ضعف تیم را‬ ‫بهتـر خواهیم شـناخت و با برطـرف کردن ان در ادامه مسـیر‬ ‫امـاده شـروع فصـل جدید لیـگ برتـر می شـویم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در ایـن مـدت همه بازیکنان انـرژی زیادی گذاشـتند و خیلی‬ ‫باانگیزه ظاهر شـدند و کادر فنی را از خودشـان راضی کردند‪.‬‬ ‫در دیـدار مقابـل فجر شـهید سپاسـی هـم بـه معیارهایی که‬ ‫سـرمربی و کادر بـه دنبالـش بودیـم رسـیدیم و نقـاط ضعفی‬ ‫خوانـد و اضافـه کـرد‪ :‬مـن به تازگـی وارد دنیـای مربی گـری‬ ‫شـدم‪ ،‬چالـش جدیـد و البتـه سـختی اسـت تمـام سـعی که‬ ‫دارم یادگیـری و دریافـت نکات و تجربیات اسـت تـا در اینده‬ ‫بتوانـم از ان ها به خوبی اسـتفاده کنم ‪ .‬هر مجموعـه ای با امید‬ ‫و هـدف پیشـرفت بـه جلـو حرکـت می کنـد‪ ،‬ذوب اهـن هم‬ ‫فصل گذشـته از نیم فصل دوم شـرایط رو به رشـدی پیدا کرد‬ ‫و در جایـگاه هفتـم قـرار گرفـت‪ ،‬مـا نمی توانیـم بـا تیم های‬ ‫متمـول لیـگ در بـازار نقـل و انتقـاالت رقابـت کنیـم امـا با‬ ‫حفظ شـاکله اصلی تیم و اضافه شـدن تعـدادی بازیکن خوب‬ ‫امیدواریم و تالشـمان را می کنیم تا شـرایط بهتری نسـبت به‬ ‫پارسـال رقم بزنیم و جایگاه مناسـبی کسـب کنیم‪ .‬حدادی فر‬ ‫بابیان این که در پسـت هایی که نیاز داشـتیم با نظر سـرمربی‬ ‫بازیکنـان خوبـی جذب شـدند خاطرنشـان کـرد‪ :‬حقیقت این‬ ‫اسـت کـه بـازار نقـل و انتقـاالت قیمت هـا خیلـی بـاال رفته‬ ‫و ذوب اهـن هـم باشـگاهی اسـت کـه بودجه محـدودی دارد‬ ‫و نسـبت بـه بودجـه ای کـه داریـم بازیکنـان خوبـی جـذب‬ ‫شـدند امیدوارم کـه بتوانند برای تیـم موثر باشـند‪ .‬وی درباره‬ ‫این کـه اگـر در بازار فعلی قصد بسـتن قـرارداد داشـت ارزش‬ ‫او چـه میـزان بـود گفـت‪ :‬بـرای مـن بـه دلیـل این کـه فقط‬ ‫بـرای ذوب اهـن بازی کـردم و بـا این تیم هیـچ زمانی بحث‬ ‫مالـی نداشـتم‪ ،‬صحبـت دراین باره سـخت اسـت و نمی توانم‬ ‫در مـورد ان حرفـی بزنـم‪ .‬ولـی فوتبـال حرفـه ای اسـت و به‬ ‫نظـر مـن طبیعی اسـت که به خصوص در سـال پیـش از جام‬ ‫جهانـی حـق فوتبالیسـت ها اسـت و بازیکنانـی کـه کیفیـت‬ ‫باالیـی دارنـد قیمتشـان هم متفاوت باشـد ‪ .‬بازیکنـان فوتبال‬ ‫مدت زمـان محـدودی می تواننـد بـازی کننـد و بایـد شـرایط‬ ‫را بـرای ادامـه زندگـی پـس از فوتبـال خـود نیـز فراهم کنند‬ ‫و ایـن اتفـاق نه فقـط در ایران بلکـه در کشـورهای دیگر هم‬ ‫رخ می دهـد‪ ،‬البتـه کـه امیـدوارم افزایش هـا و مبالغ کمی هم‬ ‫معقول باشـد‪ .‬بازیکن سـابق تیـم ملی ایران گفـت‪ :‬من اخبار‬ ‫را پیگیـری می کـردم و اعتقـاددارم واقعا به سـرمربی تیم ملی‬ ‫بی احترامـی کردیم‪ ،‬اسـکوچیچ مربی هسـتند که بـا تیم ملی‬ ‫خـوب کارکردند و حق ایشـان هسـت که در جـام جهانی هم‬ ‫سـرمربی مـا باشـند‪ .‬در حـال حاضـر که ایـن تصمیـم برای‬ ‫ادامه همکاری با ایشـان گرفته شـده اسـت امیـدوارم امکانات‬ ‫الزم را در اختیـار او قـرار داده و از کادر حمایـت الزم را انجـام‬ ‫بدهنـد تـا در جـام جهانـی عملکـرد خوبی را شـاهد باشـیم‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬بـا تدارکاتـی کـه مشـاهده می کنیـم برای‬ ‫تیـم ملـی‪ ،‬مـن بعیـد می دانم کـه نتیجـه بگیریـم‪ .‬برخالف‬ ‫بعضی هـا کـه اعتقاد به اسـان بودن گـروه ما دارنـد من گروه‬ ‫ایـران در جـام جهانـی را گـروه سـختی می بینـم و بـا اوضاع‬ ‫فعلـی هیچ شانسـی نیز بـرای تیم ملی قائل نیسـتم‪ .‬امیدوارم‬ ‫در ماه هـای باقی مانـده تـا جـام جهانـی روندی طی شـود که‬ ‫تیـم ملی با باالترین سـطح امادگی به مسـابقات اعزام شـود‪.‬‬ ‫قاسـم حدادی فـر بـا قدرشناسـی از حمایـت مـردم در زمـان‬ ‫مصدومیـت وی متذکر شـد‪ :‬مـن دوران سـختی را گذراندم و‬ ‫از هـواداران ذوب اهـن‪ ،‬مـردم اصفهان و مردم کشـور که این‬ ‫مـدت خیلـی به بنـده لطـف داشـتند و دلگرمی دادند تشـکر‬ ‫می کنـم و امیـدوارم روزی برسـد کـه بتوانـم محبت انـان را‬ ‫جبـران کنم‪.‬‬ ‫چهره جذاب لیگ ‪ 22‬از سپاهان‬ ‫می اید‬ ‫انتخاب مورایس که ســابقه قهرمانــی در لیگ کره و‬ ‫عربســتان را دارد به معنی این است که سپاهان در فصل‬ ‫جدید رقیب سرسختی برای استقالل و پرسپولیس خواهد‬ ‫بود‪ .‬سپاهان در شروع پنجره نقل و انتقاالت چند بازیکن‬ ‫کلیدی اش را از دست داد‪ ،‬ولی مربی پرتغالی مصمم است‬ ‫که جا های خالی را پر کند و با تیمی کامل وارد لیگ شود‪.‬‬ ‫برای ســپاهان که ژوزه مورایس‪ ،‬دستیار سابق مورینیو و‬ ‫هوگو المیدا‪ ،‬ستاره سابق فوتبال پرتغال را به عنوان اعضای‬ ‫کادر فنی جدیدش به اصفهان کشانده‪ ،‬پایانی جز قهرمانی‬ ‫راضی کننده نخواهد بود‪ .‬رتبه سوم فصل گذشته با نویدکیا‬ ‫نتیجه خوشایندی برای هواداران نبود‪ ،‬به ویژه اینکه بدون‬ ‫احتساب امتیازهای منفی گل گهر‪ ،‬این تیم در جدول یک‬ ‫رده پایین تر می رفت‪ .‬کاپیتان ســابق ســپاهان با تکیه بر‬ ‫مهره های تهاجمی فوق العاده اش تیمی هجومی ساخته بود‪،‬‬ ‫ولی شــکنندگی در فاز دفاع این تیم را از کورس قهرمانی‬ ‫خارج کرد‪ .‬انتخاب مورایس که ســابقه قهرمانی در لیگ‬ ‫کره و عربســتان را دارد به معنی این است که سپاهان در‬ ‫فصل جدید رقیب سرسختی برای استقالل و پرسپولیس‬ ‫خواهد بود‪ .‬ســپاهان در شروع پنجره نقل و انتقاالت چند‬ ‫بازیکن کلیدی اش را از دســت داد‪ ،‬ولــی مربی پرتغالی‬ ‫مصمم اســت که جا های خالی را پر کند و با تیمی کامل‬ ‫وارد لیگ شود‪ .‬او مدتی است که تمریناتش را شروع کرده‬ ‫و با بررسی بازیکنان موجود و البته انالیز بازی های فصل‬ ‫گذشــته‪ ،‬می خواهد تیمش را در تمام خطوط تقویت کند‪.‬‬ ‫مورایس توجه ویژه ای به بازســازی خط دفاع تیمش دارد‬ ‫و نمی خواهد سپاهان مثل فصل قبل از همان نقطه اسیب‬ ‫ببیند‪ .‬ســپاهان در قلب دفاع گولســیانی را از دست داد و‬ ‫پیش از امدن مورایس‪ ،‬محمد دانشــگر به تیم اضافه شد‪،‬‬ ‫ولی گفته می شود که مورایس خواهان یک مدافع خارجی‬ ‫دیگر است تا خیالش برای این منطقه کلیدی راحت شود‪.‬‬ ‫سپاهان در این پست نژادمهدی را هم دارد‪ ،‬ولی به پورقاز‬ ‫‪ ۳۵‬ساله اجازه جدایی داده شد‪ .‬سپاهان که در دفاع راست‬ ‫دانیال اسماعیلی فر را ازدست داده‪ ،‬با خرید رامین رضاییان‬ ‫باتجربه خیال هــواداران را بابت این پســت راحت کرد‪.‬‬ ‫واکنش رجب زاده به حضور دوباره‬ ‫در فوالدشهر‬ ‫بازیکن و مربی ســابق تیم فوتبال ذوب اهن می گوید به‬ ‫این دلیل که سال های بســیاری از عمر فوتبالی خود را در‬ ‫ذوب اهن بودم و خاطرات بسیاری از این تیم دارم‪ ،‬ورزشگاه‬ ‫فوالدشهر برای بنده همیشه حس زیبا و خوبی دارد‪ .‬مهدی‬ ‫رجب زاده با اشــاره به شــرایط تیم فوتبال ذوب اهن اظهار‬ ‫داشت‪ :‬تیم ذوب اهن مجموعه خوبی دارد و امیدوارم امسال‬ ‫فارغ از هر مسئله و حاشیه ای بتوانند نتایج خوبی کسب کنند‪.‬‬ ‫ما هم به اصفهان امدیم تــا یک دیدار با تیمی قوی انجام‬ ‫دهیم که هدفی که داشــتیم و شناخت ضعف های خودمان‬ ‫رسیدیم و هدف ما قوی ظاهر شدن در لیگ یک است‪ .‬وی‬ ‫در ارتباط با پیش بینی خود از ذوب اهن در فصل جدید بیان‬ ‫کرد‪ :‬امسال ســال دومی است که خیلی از این بازیکنان در‬ ‫ذوب اهن کنار همدیگرند و هرسال پایش و ترمیم می شود؛‬ ‫توقعی که هواداران دارند این اســت که ذوب اهن مقتدرتر‬ ‫ظاهر شــود و بهتر نتیجه بگیرد‪ .‬سرمربی تیم فوتبال فجر‬ ‫سپاسی شیراز پیرامون دیدار دوستانه این تیم مقابل ذوب اهن‬ ‫اظهار داشت‪ :‬من به این دلیل که سال های بسیاری از عمر‬ ‫فوتبالی خود را در ذوب اهن بودم و خاطرات بســیاری از این‬ ‫تیم دارم‪ ،‬ورزشگاه فوالدشهر برای بنده همیشه حس زیبا و‬ ‫خوبــی دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬بازی خوبی با ذوب اهن انجام دادیم‬ ‫و فکــر می کنم تیم ما در دو ‪ 25‬دقیقــه اول دیدار نمایش‬ ‫خوبی داشــتند و موقعیت هایی نیز داشتیم که به گل تبدیل‬ ‫نشد‪ .‬ذوب اهن باتجربه لیگ برای خود توانست در این دیدار‬ ‫پیروز بشــود‪ .‬رجب زاده ادامه داد‪ :‬از حضور قاسم حدادی فر‬ ‫روی نیمکت ذوب اهن خیلی خوشــحال شدم و این اتفاق‬ ‫خوبی بود‪ ،‬قاسم سال ها برای این تیم زحمت کشید و برای‬ ‫او در این مسیر جدید هم ارزوی موفقیت دارم‪ .‬بابت میزبانی و‬ ‫شرایط خوبی که باشگاه ذوب اهن برای ما مهیا کرد ازجمله‬ ‫در اختیار گذاشــتن زمین تمرین و برگــزاری این دیدار در‬ ‫ورزشگاه فوالدشهر از ان ها تقدیر و تشکر دارم‪.‬‬ ‫رضاییان نیم فصل دوم در پرسپولیس نمایش خوبی داشت‪،‬‬ ‫ولی گل محمدی به دلیل برخی اختالفات نخواســت که‬ ‫دوباره با او همکاری کند‪ .‬سپاهان برای جانشینی سروش‬ ‫رفیعی سراغ مانوئل فرناندز‪ ،‬ملی پوش سابق پرتغالی رفته‬ ‫است‪ .‬رفیعی فصل گذشته حدود نیمی از بازی ها در ترکیب‬ ‫اصلــی بود و دو گل و پنج پاس گل به نامش ثبت شــد‪.‬‬ ‫بااین حال ترافیک سپاهان در خط میانی و حضور استعدادی‬ ‫مثل یاسین سلمانی احتماال اجازه نخواهد داد جای خالی‬ ‫این هافبک خیلی احساس شود‪ .‬این موضوع درباره سجاد‬ ‫شهباززاده که فصل گذشته بیشتر در گوش چپ بازی کرد‬ ‫و شش گل برای سپاهان زد هم صدق می کند‪ .‬سپاهان در‬ ‫استانه توافق با الویس کامسوبا‪ ،‬بازیکن اف‪ .‬سی‪ .‬سیدنی‬ ‫است که قابلیت بازی در هر دو گوش راست و چپ را دارد‪.‬‬ ‫ســپاهان با مورایس یکی از تیم های جذاب لیگ بیست و‬ ‫دوم خواهد بود و اردوی ترکیه فرصت خوبی است تا مربی‬ ‫پرتغالــی ایده هایش را به بازیکنان این تیم منتقل کند‪ .‬او‬ ‫یکی از مربی های مهمی است که در سال های گذشته به‬ ‫لیگ برتر امده و اســتقالل و پرسپولیس عالوه بر رقابت‬ ‫همیشگی باید مراقب سپاهان مورایس در کورس قهرمانی‬ ‫هم باشند‪.‬‬ ‫بازیکن ارام سپاهان همچنان مدعی‬ ‫ترکیب اصلی‬ ‫محمد کریمی در ‪ 26‬ســالگی به یکــی از قدیمی ترین‬ ‫بازیکنان سپاهان تبدیل شده که ســرمربی می تواند حساب‬ ‫ویژه ای روی او باز کند‪ .‬کریمی که یکی از بازیکنان درخشان‬ ‫خونه به خونه بابل بود پس از کسب مقام نایب قهرمانی با این‬ ‫تیم در مسابقات جام حذفی مثل بسیاری دیگر از ستاره های‬ ‫این تیم تصمیم به جدایی گرفت و در ‪ 21‬سالگی با نظر مثبت‬ ‫امیر قلعه نویی به سپاهان پیوست و توانست در لیگ هجدهم‬ ‫خودش را با کســب عنوان بهترین پاســور لیگ برتر پدیده‬ ‫مســابقات کند‪ .‬او البته در لیگ نوزدهم با حضور کومان در‬ ‫سپاهان خیلی نتوانست در ترکیب اصلی قرار بگیرد‪ .‬بااین حال‬ ‫بازگشت محرم نویدکیا بار دیگر شرایط را برای کریمی تغییر‬ ‫داد و این بازیکن در کنار ســروش رفیعی‪ ،‬یاسین سلمانی و‬ ‫جالل علی محمدی معموال یکی از اضالع مثلث میانی تیم را‬ ‫تشکیل می داد و حضور حاج صفی هم نتوانست در نیمه دوم‬ ‫فصل جایگاه او را متزلزل کند‪ .‬کریمی اما در لیگ بیســت و‬ ‫‪7‬‬ ‫قهرمانی تنیسور فارس در تور‬ ‫جهانیاصفهان‬ ‫وارد دنیای تازه و متفاوتی شده ام‬ ‫هنـوز درون تیـم اسـت کـه بـه دنبـال برطـرف کـردن ان‬ ‫هسـتیم تا همان گونه که گفتم شـروع خوبی در لیگ داشـته‬ ‫باشـیم و همچنیـن بتوانیـم ان را به خوبـی به اتمام برسـانیم‪.‬‬ ‫مربـی تیـم فوتبـال ذوب اهن در ارتبـاط با بازگشـت به چمن‬ ‫فوالدشـهر ایـن بـار به عنـوان مربـی گفـت‪ :‬بـرای مـن یک‬ ‫سـالی کـه دور از بـازی بودم بـه دلیل مصدومیـت پیش امده‬ ‫برایـم خیلـی سـخت گذشـت‪ .‬امسـال در صحبت هایـی کـه‬ ‫بـا هیئت مدیـره و مدیرعامـل باشـگاه و تارتـار داشـتیم ایـن‬ ‫اختیـار بـر عهده خودم گذاشـته شـد کـه به عنـوان بازیکن و‬ ‫یـا مربـی هرگونه کـه می توانم بـه تیمم کمک کنـم و من با‬ ‫توجـه به شـرایط خـودم و دوری از بازی بعـدازان مصدومیت‬ ‫شـدیدی که داشـتم تصمیم گرفتـم این بار با حضـور در کادر‬ ‫فنـی بـه ذوب اهـن کمـک کنـم‪ .‬هـدف مـن این اسـت که‬ ‫بتوانـم تاثیـر خوبی داشـته باشـم و بـا کمک دیگـران بتوانیم‬ ‫ذوب اهـن را هـر چـه زودتر به جایـگاه اصلی خـود برگردانیم‪.‬‬ ‫وی ورود بـه دنیـای مربیگـری را بـرای خـود چالشـی بزرگ‬ ‫ورزش‬ ‫یکم با اضافه شدن مسعود ریگی در ابتدا به نیمکت منتقل شد‬ ‫ولی خیلی زود به ترکیب اصلی بازگشــت و بار دیگر بازیکن‬ ‫ثابت ســپاهان در دومین ســال مربیگری نویدکیا شد‪ .‬این‬ ‫بازیکن حاال باوجوداینکه ‪ 26‬ساله و پر از انرژی است به یکی‬ ‫از بازیکنان باتجربه سپاهان تبدیل شده که حتی می تواند نامزد‬ ‫بستن بازوبند کاپیتانی تیم هم باشد‪ .‬کریمی که از نسل جدید‬ ‫هافبک های دفاعی فوتبال دنیا به شــمار می رود و تبحرش‬ ‫بیشتر در بازیسازی است تا تخریب بازی حریفان در این فصل‬ ‫فرصت کار کردن با یکی از مربیان شناخته شده دنیا را به دست‬ ‫اورده تا مانند چهار سال گذشته حضورش در سپاهان به یکی‬ ‫از جدی ترین گزینه های کادر فنــی برای حضور در ترکیب‬ ‫اصلی بدل شــود‪ .‬این هافبک بابلی در این مسیر اما رقبای‬ ‫ســختی را نیز در پیش دارد که یکــی از ان ها هم خارجی و‬ ‫باکیفیت جهانی خواهد بود و باید دید فصل پنجم حضورش در‬ ‫اصفهان با چه اتفاقاتی برای او همراه می شود‪.‬‬ ‫ورزشکار فارس در تور جهانی تنیس اصفهان عنوان‬ ‫سوم را کسب کرد‪ .‬سامان رضاییان‪ ،‬ورزشکار فارسی در‬ ‫مسابقات بین المللی تنیس اصفهان برابر بینیچی از ترکیه ‪۲‬‬ ‫بر صفر مغلوب شد و به مقام سوم رسید‪ .‬سامان رضاییان در‬ ‫مرحله یک چهارم ‪ 1-۶‬و ‪ ۴-۶‬از سد ورزشکار روس گذشت‬ ‫و به دور نیمه نهایی رسید‪ .‬مسابقات تور جهانی زیر ‪ ۱۸‬سال‬ ‫‪ ITF J5‬در زمین های مجموعه ‪ ۲۲‬بهمن اصفهان از ‪ ۲۵‬تیر‬ ‫تا یک مرداد برگزار شد که ورزشکارانی از کشورهای ایران‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬روسیه‪ ،‬پاکستان و چین در این مسابقات حضور‬ ‫داشتند‪ .‬در بخش دونفره پسران و دختران تیم های ایران و‬ ‫ترکیه عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫اغاز تمرینات ملی پوشان‬ ‫اصفهانی اب های ارام‬ ‫اردوی تیم ملی اب های ارام بانوان و اقایان الف و ب‬ ‫از دوشنبه ‪ 3‬مردادماه در دریاچه ازادی اغاز می شود‪ .‬پدرو‬ ‫سنا سرمربی تیم ملی است و ایمان پورعزیز و مهسا مجللی‬ ‫مربیان‪ ،‬رضا رئیسی کمک مربی‪ ،‬علیرضا جاوید دستیار مربی‪،‬‬ ‫محسن میالد مربی بدنساز اقایان و مجتبی تاج محمدی‬ ‫و نرگس مالمیر روانشناسان اعضای کادر فنی تیم ملی‬ ‫اب های ارام الف هستند‪ .‬الناز شفیعیان‪ ،‬تانیا کارگرپور و‬ ‫مهسا اذری از گیالن و هدیه کاظمی و کیانا کمال زاده‬ ‫از هرمزگان در بخش کایاک بانوان‪ ،‬پریسا محمدزاده از‬ ‫گیالن‪ ،‬هیوا افضلی از کرمانشاه و مائده شورگشتی از تهران‬ ‫در بخش کانوی بانوان‪ ،‬علی اقامیرزایی‪ ،‬پیمان قویدل و‬ ‫سپهر ساعتچی از گیالن و پوریا شریفی از تهران در بخش‬ ‫کایاک اقایان‪ ،‬محمدنبی رضایی از مازندران‪ ،‬عادل مجللی‬ ‫از گلستان‪ ،‬شاهو ناصری از کردستان‪ ،‬شایان حسینی از‬ ‫بوشهر و کیا اسکندانی از تهران در بخش کانوی اقایان‬ ‫نفرات دعوت شده به این مرحله از اردوی تیم ملی اب های‬ ‫ارام الف هستند‪ .‬ورزشکاران تیم ملی ب نیز با هدایت و‬ ‫برنامه پدرو سنا سرمربی برزیلی تیم ملی تمرینات خود‬ ‫را در حیات های قایقرانی محل زندگی خود تحت نظر‬ ‫دستیاران سرمربی تیم ملی انجام می دهند‪ .‬بر این اساس‬ ‫‪ 29‬ورزشکار بانوان و اقایان در هیئت های قایقرانی گیالن‪،‬‬ ‫تهران‪ ،‬مازندران‪ ،‬لرستان‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬بوشهر‪ ،‬البرز‪ ،‬اصفهان و‬ ‫اذربایجان شرقی تمرینات خود را ادامه خواهند داد‪ .‬در استان‬ ‫گیالن یاس شافعی در کایاک بانوان‪ ،‬زیبا سماک حرفه در‬ ‫کانوی بانوان‪ ،‬داریوش محمدی‪ ،‬امیرحسین اقامیرزایی و‬ ‫صادق زمانی در کایاک اقایان و محمدسینا شکوری در‬ ‫کانوی اقایان تحت نظر ارش بصارت دار دستیار سرمربی‬ ‫و عباس صیادی سرپرست تمرین خواهند کرد‪ .‬در استان‬ ‫تهران سمن سلطانی‪ ،‬ارشین رضانژاد و ترنم اکبرزاده در‬ ‫کایاک بانوان‪ ،‬زهرا مطهر‪ ،‬مریم شورگشتی و هستی ناصری‬ ‫در کانوی بانوان‪ ،‬فربود کیانی‪ ،‬محمد میرزایی‪ ،‬محمد‬ ‫پیشگاهی و ابوالفضل درجزی در کایاک اقایان و امیرحسین‬ ‫قالیباف و ارشیا عبدالهی در کانوی اقایان تحت نظر علیرضا‬ ‫علیمحمدی تمرین می کنند‪ .‬در استان مازندران امیررضا‬ ‫اهنگربهان در کایاک اقایان و گلناز غضنفریان در کایاک‬ ‫بانوان در اردو هستند‪ .‬در استان لرستان علیرضا خمسه در‬ ‫کایاک اقایان‪ ،‬در استان کرمانشاه سما یاسمی در کایاک‬ ‫بانوان و در استان اذربایجان شرقی شیما داناپور در کانوی‬ ‫بانوان به اردو دعوت شده اند‪ .‬در استان بوشهر مژده مطرقی‬ ‫در کانوی بانوان و عرفان زنده پی در کانوی اقایان در اردو‬ ‫حاضر هستند‪ .‬در استان البرز کیانا گلبندها در کایاک بانوان‬ ‫و پریا قریشی در کانوی بانوان تحت نظر روژان پیروزنیا‬ ‫تمرین خواهند کرد‪ .‬در استان اصفهان نسترن خیرالهی در‬ ‫کانوی بانوان و امیررضا برزگر در کایاک اقایان زیر نظر‬ ‫فاطمه توکلی تمرین می کند‪.‬‬ ‫پایانمسابقاتسنگ نوردی‬ ‫کشوری در اصفهان‬ ‫مسابقات سنگ نوردی مردان جام نقش جهان در‬ ‫اصفهان به پایان رسید‪ .‬دومین دوره مسابقات کشوری‬ ‫سنگ نوردی جام نقش جهان گرایش بولدرینگ در بخش‬ ‫اقایان در اصفهان برگزار شد‪ .‬این مسابقات که از ظهر‬ ‫پنج شنبه ‪ ۳۰‬تیرماه به میزبانی شهر اصفهان در سالن شهید‬ ‫حریری با حضور ‪ ۱۱۳‬شرکت کننده از ‪ ۱۸‬استان کشور و‬ ‫همچنین تیم فدراسیون روسیه اغازشده بود‪ ،‬عصر جمعه‬ ‫‪ ۳۱‬تیر ‪ ۱۴۰۱‬خاتمه یافت‪ .‬در پایان مرحله نیمه نهایی که با‬ ‫حضور ‪ ۲۱‬ورزشکار برگزار شد‪ ،‬علی سلیمیان با قرار گرفتن‬ ‫در رده ششم به مرحله نهایی راه یافت‪ .‬در مرحله نهایی‬ ‫‪ ۶‬سنگ نورد با یکدیگر به رقابت پرداختند که سکوهای‬ ‫قهرمانی به نفرات تیم فدراسیون روسیه رسید‪ .‬علی سلیمیان‬ ‫از اصفهان که سابقه ‪ ۶‬سال حضور در تیم های ملی جوانان‬ ‫و بزرگساالن و کسب ‪ ۷‬مقام کشوری را در کارنامه دارد‪ ،‬در‬ ‫این دوره از رقابت ها در جایگاه پنجم ایستاد‪.‬‬ ‫سقوط یک پله ای سابر ایران‬ ‫در رنکینگ جهانی‬ ‫تیم شمشیربازی سابر مردان ایران با یک پله سقوط‬ ‫در رده هشتم رنکینگ جهانی قرار گرفت‪ .‬پس از پایان‬ ‫رقابت های بخش تیمی اسلحه سابر مردان در جریان شصت‬ ‫و هشتمین دوره رقابت های شمشیربازی قهرمانی جهان در‬ ‫قاهره مصر که با قهرمانی کره جنوبی برای چهارمین دوره‬ ‫پیاپی همراه بود‪ ،‬رنکینگ جهانی جدید این اسلحه اعالم شد‬ ‫که تیم سابر ایران که با شکست برابر ترکیه‪ ،‬پس از ‪ 7‬سال‬ ‫از رسیدن به جمع ‪ 8‬تیم برتر این رقابت ها بازماند و با غلبه‬ ‫بر تیم های اسپانیا‪ ،‬کلمبیا و امریکا به عنوان نهمی رسید‪ ،‬با‬ ‫‪ 169‬امتیاز و یک پله نزول نسبت به رنکینگ قبلی در رتبه‬ ‫هشتم قرار گرفت‪.‬‬ صفحه 7 ‫یکشنبه | ‪ 02‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4404‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫یکشنبه ‪ 02‬مرداد ‪ / 1401‬سـال هجدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪24Jul2022 | 4404‬‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز توزیع‪ :‬رویداد پارسی‬ ‫امتیاز در رتبه بندی روزنامه های سراسر کشور‬ ‫ضریب کیفی‪ 63/35 :‬رتبه اگهی‪1 :‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک ‪«-‬درباره‬ ‫ما‪ «-‬سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫ثبت هتل عباسی اصفهان‬ ‫در فهرست خاطرات جمعی‬ ‫یونسکو‬ ‫جعبهسیاه‬ ‫عکس‪ :‬ارشیو اصفهان امروز ‪ /‬اریا جعفری‬ ‫دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ‪ -‬ایران‪ ،‬گفت‪ :‬مهمان سرای‬ ‫عباسی اصفهان به عنوان نگین فرهنگی و نمایشگاه دائمی‬ ‫بزرگ از هنر ایرانی در فهرست خاطرات جمعی یونسکو ثبت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش کمیسیون ملی یونسکو در ایران‪ ،‬تفاهم نامه‬ ‫همکاری سه جانبه میان کمیسیون ملی یونسکو–ایران‪،‬‬ ‫شرکت سهامی بیمه ایران و هلدینگ توسعه کسب وکار سبا‬ ‫در حوزه های فرهنگی‪ ،‬توسعه دیپلماسی بیمه ای‪ ،‬برگزاری‬ ‫دوره های اموزشی و حرفه ای صنعت بیمه با همکاری موسسات‬ ‫بین المللی و دانشگاه های معتبر جهان و ثبت اثار تاریخی باهدف‬ ‫ارتقا سطح کمی و کیفی زندگی و هویت ملی و سبک زندگی‬ ‫ایرانی و برگزاری مشترک همایش های تخصصی بیمه ای در‬ ‫سطح منطقه و بین المللی‪ ،‬صبح روز شنبه اول مرداد ‪،۱۴۰۱‬‬ ‫طی مراسمی به امضا حجت اهلل ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی‬ ‫یونسکو– ایران‪ ،‬حسن شریفی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل‬ ‫شرکت سهامی بیمه ایران و محسن احمدی رئیس هیئت مدیره‬ ‫و مدیرعامل هلدینگ کسب وکار سبا‪ ،‬رسید‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬در پاسداشت جهان نوروز و راه ابریشم فعال‬ ‫هستیم‬ ‫حجت اهلل ایوبی‪ ،‬دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ‪ -‬ایران‬ ‫در مراسم امضای این تفاهم نامه با ارزش گذاری به حضور‬ ‫دلگرم کننده بیمه ایران به عنوان یک تشکل با قدمت ‪٨۶‬ساله‬ ‫گفت‪ :‬تفاهم نامه قبلی ما با بیمه ایران با بحران کرونا مواجه شد‬ ‫و فعالیت های اموزشی ناکام ماند اما امیدواریم موج تازه کرونا‪،‬‬ ‫اخرین موج ان باشد گرچه دیگر وحشت ما در مقابل کرونا‪،‬‬ ‫مثل قبل نیست‪ .‬او گفت‪ :‬وقتی به دلیل فرازوفرودهای سیاسی‪،‬‬ ‫اقتصادی و امنیتی‪ ،‬درهای تعامل با جهان بسته می شود‪ ،‬یونسکو‬ ‫روزنه ای برای برقراری ارتباط با دنیا پیدا می کند‪ .‬این سازمان‬ ‫خوش نام تالش کرده سیاسی نباشد و ثابت کند اعتبار علمی‪،‬‬ ‫اموزشی‪ ،‬فرهنگی ایران در بین سازمان های جهانی قابل حذف‬ ‫نیست و توان تشکل های کشور در زمینه های مختلف اموزش‪،‬‬ ‫فرهنگ و میراث فرهنگی قدرتمند است‪ .‬ما در کمیسیون ملی‬ ‫یونسکو‪ ،‬به عنوان یک نهاد ‪۷۵‬ساله‪ ،‬وظیفه سازمانی و قانونی‬ ‫داریم تا منافع نظام را در عرصه بین الملل پیگیری کنیم‪ .‬ما بیمه‬ ‫را یک عامل روانی و فرهنگی برای جوامع می بینیم‪ .‬اگر سفر‬ ‫شو‬ ‫ل مه م ان‪ ،‬اسای ‬ ‫به کشورها برای ملل جاذبه دارد‪ ،‬یک دلی ‬ ‫ارامش خاطری است که بیمه ها ان را به وجود می اورند‪ .‬بیمه‬ ‫با این نگاه‪ ،‬یک پدیده اجتماعی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬امنیتی و فرهنگی‬ ‫است و برای ان که باقدرت پیش برود‪ ،‬وظیفه ما است تا از‬ ‫تجربه کشورهای مختلف استفاده کنیم‪ .‬ایوبی در ادامه با اشاره‬ ‫به فعالیت های پیش روی کمیسیون ملی یونسکو ‪ -‬ایران و‬ ‫همکاری با شرکت های تابعه هلدینگ سبا و بیمه ایران‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ما در عرصه پاسداشت جهان نوروز و راه ابریشم بسیار فعال‬ ‫هستیم‪ .‬این هفته یک سلسله نشست ارزشمند و اثرگذار طراحی‬ ‫کرده بودیم که به خاطر اغاز موج تازه کرونا‪ ،‬در اخرین دقایق‬ ‫لغو شد‪ .‬به خاطر این برنامه نمایندگانی از همه کشورها عازم‬ ‫ایران بودند تا شبکه ای از کشورهای نوروز تشکیل دهیم و از‬ ‫تجارب گوناگون فرهنگی کشورهای مختلف بهره گیری کنیم‪.‬‬ ‫او با اشاره به ثبت مهمانسرای عباسی در فهرست خاطرات‬ ‫جمعی یونسکو گفت‪ :‬مهمان سرای عباسی یک نگین فرهنگی‬ ‫و نمایشگاه دائمی بزرگ از هنر ایرانی در یک مجموعه زیبا و‬ ‫ماندگار است که هر کس به این مکان می رود‪ ،‬عاشق و دلباخته‬ ‫هنر بازمی گردد‪ .‬باید تالش برای ثبت مهمانسرای عباسی در‬ ‫فهرست خاطرات جمعی یونسکو را به فال نیک بگیریم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬بیمه ایران خدمت بی منت به مردم‬ ‫حسن شریفی‪ ،‬مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران‬ ‫در سخنانی گفت‪ :‬این شرکت با قدمت ‪٨۶‬ساله در بسیاری‬ ‫از پروژه های ملی و اقتصادی حضور فعال دارد و طبق اسناد‬ ‫باالدستی تنها شرکت بیمه دولتی به حساب می اید‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫صنعت بیمه‪ ،‬صنعتی پویا است و به دانش بیمه ای روز متکی‬ ‫است و تمایل دارد از شرکت های دانش بنیان در حوزه فناوری‬ ‫استفاده کند‪ .‬بیمه ایران در اصفهان در حوزه گردشگری و‬ ‫هتل داری فعال بوده و تملک مهمان سرای عباسی با قدمت‬ ‫‪۳۰۰‬ساله‪ ،‬در سال ‪ ۱۳۴۰‬شمسی به بیمه ایران واگذار شد‪.‬‬ ‫ازاین رو ما در حوزه بیمه گردشگری می توانیم فعالیت داشته‬ ‫باشیم‪ .‬شریفی اظهار داشت‪ :‬شعار و عملکرد بیمه ایران‬ ‫به گونه ای است که خدماتش را تحت عنوان خدمت بی منت‬ ‫در اختیار مردم می گذارد و امیدواریم این مراسم سبب شود تا به‬ ‫افزایش ضریب بیمه در جامعه کمک کنیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬برگزاری دوره های اموزش عالی مدیریت‬ ‫حرفه ای بیمه با همکاری دانشگاه های معتبر‬ ‫جهان‬ ‫محسن احمدی‪ ،‬مدیرعامل هلدینگ توسعه کسب وکار‬ ‫سبا (سرمایه گذاری بیمه ایران) نیز در این نشست گفت‪:‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫این مجموعه هلدینگ از سال ‪ ۱۳۷۱‬از محل ذخایر عمر‬ ‫بیمه شدگان‪ ،‬فعالیت های اقتصادی گوناگون را در حوزه ‬ ‫سرمایه گذاری اغاز کرده و در همین راستا‪ ،‬در سال ‪،۱۳۹۰‬‬ ‫مرکز اموزش عالی سبا را نیز راه اندازی کردیم؛ زیرا یکی از‬ ‫وظایف ما‪ ،‬ارتقای سطح دانش‪ ،‬ارتباط با بیمه بین المللی‬ ‫و تعامل با کشورهای پیشرو در این عرصه است‪ .‬او با اشاره‬ ‫به فعالیت های این هلدینگ در عرصه هتل داری‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫مهمانسرای عباسی به عنوان نماد گردشگری سنتی ما‪ ،‬یکی‬ ‫از بزرگ ترین جاذبه های جهانی در خاورمیانه است و جا دارد با‬ ‫ظرفیت کمیسیون ملی یونسکو‪ ،‬ثبت ان در فهرست خاطرات‬ ‫جمعی یونسکو با برگزاری نشست های تخصصی بین المللی‬ ‫بیمه پس از انعقاد این تفاهم نامه پیگیری شود‪ .‬مرکز اموزش‬ ‫علمی کاربردی سبا به عنوان اولین مرکز دانشگاهی صنعت‬ ‫بیمه کشور از سال ‪ ۱۳۹۰‬فعالیت خود را اغاز کرده و تاکنون‬ ‫فارغ التحصیالن بسیاری از این دانشگاه در رشته های مختلف‬ ‫بیمه ای‪ ،‬حقوقی‪ ،‬مالی و بازاریابی به بازار کسب وکار صنعت‬ ‫بیمه کشور وارد شده اند‪ .‬همچنین اموزش های تکمیلی بیمه ای‬ ‫برای نمایندگی های بیمه ایران و سایر بیمه های کشور از جمله‬ ‫فعالیت های این مرکز دانشگاهی به شمار می اید‪ .‬بر اساس‬ ‫بخش هایی از توافق سه جانبه‪ ،‬همکاری طرفین برای برگزاری‬ ‫دوره های اموزشی و پژوهشی تخصصی عالی بیمه با مشارکت‬ ‫دانشگاه های معتبر بین المللی با همکاری موثر مرکز اموزش‬ ‫علمی کاربردی سبا پیش بینی شده است‪ ،‬همچنین مقرر شده‬ ‫است دوره های دکترای حرفه ای کسب وکار ‪ DBA‬با حضور‬ ‫اساتید بین المللی مورد تایید کمیسیون ملی یونسکو در مرکز‬ ‫اموزش علمی کاربردی سبا و دوره های دفاع در دانشگاه‬ ‫موردنظر برگزار شود و دوره های حرفه ای کوتاه مدت با گواهی و‬ ‫تایید موسسات و دانشگاه های علمی نیز در حوزه بیمه بین الملل‬ ‫برای مدیران عالی بیمه کشور در این مرکز برگزار می شود‪.‬‬ ‫همچنین ثبت قدمت مهمان سرای عباسی اصفهان متعلق به‬ ‫بیمه ایران در حافظه خاطرات جمعی یونسکو پیش بینی شده‬ ‫است‪ .‬تالش متمرکز برای انجام و برگزاری اجالس های‬ ‫تخصصی توسعه بیمه راه ابریشم با مشارکت مقامات و‬ ‫شخصیت های برجسته سیاسی بیمه ای کشورهای راه ابریشم‬ ‫با مشارکت طرفین کمیسیون ملی یونسکو ‪ -‬ایران در اینده ای‬ ‫نزدیک از دیگر مفاد این تفاهم نامه سه جانبه است‪.‬‬ ‫مهمانسرای عباسی اصفهان یکی از مهم ترین و بزرگ ترین‬ ‫هتل های ایران است که به دلیل معماری و قدمت ان و‬ ‫واقع شدن در میان بافت تاریخی اصفهان شهرت جهانی دارد‪.‬‬ ‫این مهمانسرا از جمله موقوفات مادر شاه سلطان حسین صفوی‬ ‫به مدرسه چهارباغ است که دیواربه دیوار این مدرسه تاریخی‬ ‫قرار داشته است‪ .‬مهمانسرای عباسی اصفهان به دلیل داشتن‬ ‫نقاشی و اثار تاریخی منحصربه فرد ان در سال ‪ ۲۰۱۷‬به عنوان‬ ‫زیباترین هتل خاورمیانه انتخاب شده است‪ .‬این هتل که از سال‬ ‫‪ ۱۳۲۷‬به شرکت سهامی بیمه ایران واگذار شده است دارای‬ ‫‪ ۲۲۴‬اتاق و سوئیت اختصاصی است که ساالنه پذیرای مهمانان‬ ‫و گردشگران داخلی و خارجی و پذیرای هیئت های عالی رتبه‬ ‫سیاسی و شخصیت های بین المللی است‪ ،‬قرار است شرکت مهر‬ ‫سیاحت سبا (از شرکت های تابعه هلدینگ سبا) موضوع انجام‬ ‫فرایند ثبت این رویداد تاریخی را عهده دار شود‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬قباد امامی فرد‪ /‬اصفهان امروز‬ ‫الودگی هوا و ریزگردها روستاها را دچارمشکل گرده است‬ ‫راه اندازی کافه کتاب رایگان به همت شهروند‬ ‫خمینیشهری‬ ‫مجتبی مردانمرد شهروند خمینی شهری اهل مطالعه با‬ ‫راه اندازی کافه کتاب رایگان‪ ،‬کتاب های شخصی خود را در‬ ‫معرض نمایش گذاشته است‪.‬‬ ‫به گزارش صداوســیما‪ ،‬او در طرح ابتکاری خود حدود‬ ‫‪ ۴۰۰‬جلد کتــاب در عنوان های مختلف در این ایســتگاه‬ ‫فرهنگــی قرار داده که عالوه بر مطالعه رایگان ان ها را نیز‬ ‫به شهروندان امانت رایگان می دهد‪ .‬این شهروند عالقه مند‬ ‫به فرهنگ کتاب و کتاب خوانی جمعه هر هفته از ســاعت‬ ‫‪ ۶‬تا ‪ ۱۱‬صبح در دو مکان چشــمه الدر خمینی شهر و جاده‬ ‫ســامت ناژوان اصفهان به صورت ســیار اقدام به استقرار‬ ‫این ایســتگاه مطالعه می کند‪ .‬مردانمرد می گوید‪ :‬در فعالیت‬ ‫کمتر از یک ســاله این کافه کتاب‪ ،‬حــدود ‪ ۳۰۰‬جلد کتاب‬ ‫به امانت داده شده و هر هفته ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۵۰‬بازدیدکننده دارد‪.‬‬ ‫کتاب هــای وی در موضوعات مختلف همچــون خانواده‪،‬‬ ‫روانشناسی‪ ،‬مذهبی و اجتماعی است‪ .‬به دلیل ابتکاری بودن‬ ‫راه اندازی این ایســتگاه مطالعه ســیار‪ ،‬برای استقرار ان در‬ ‫جاده ســامت ناژوان نیاز به همکاری شهرداری منطقه ‪۹‬‬ ‫اصفهان است‪.‬‬ ‫در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پاالیش نفت اصفهان تصویب شد‬ ‫شرکت پاالیش نفت اصفهان‬ ‫سهامیعام‬ ‫تقسیم ‪ 65‬تومان سود پاالیشگاه به ازای هر سهم‬ ‫شرکت پاالیش نفت اصفهان به ازای هر سهم‪ 650 ،‬ریال‬ ‫سود توزیع کرد‪ .‬مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان‬ ‫سهام و مجمع عمومی فوق العاده شرکت پاالیش نفت‬ ‫اصفهان سال مالی منتهی به ‪ 29‬اسفند ماه ‪ 1400‬با‬ ‫حضور ‪ 75/84‬درصد سهامداران به ریاست توکلی‪،‬‬ ‫نماینده شرکت نفت سپاهان به عنوان رئیس جلسه‬ ‫برگزار و پس از تصویب صورت های مالی‪ ،‬به ازای هر‬ ‫سهم ‪ 65‬تومان به تصویب رسید‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان چشم انداز این‬ ‫شرکت را ارتقاء به یک هلدینگ موفق پتروپاالیشی در‬ ‫منطقه با باالترین ضریب پیچیدگی تا سال ‪ 1405‬بیان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬ضریب پیچیدگی این شرکت در حال حاضر‬ ‫با احتساب سهم شرکت در پتروشیمی‪ ،‬اصفهان و نفت‬ ‫سپاهان ‪ 6/2‬بوده که پیش بینی شده این ضریب تا ‪4‬‬ ‫سال اینده به باالی ‪ 12‬برسد‪.‬‬ ‫محسن قدیری دستیابی به مزیت رقابتی پایدار را‬ ‫نیازمند تغییرات در جهت تکنولوژی و توسعه کسب‬ ‫ وکار و زنجیره ارزش دانست و تاکید کرد‪ :‬این شرکت‬ ‫با حرکت در راستای توسعه پایدار‪ ،‬توانایی تولید بیش از‬ ‫‪ 400‬فراورده نفتی را در اینده دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در ادامه سود‬ ‫خالص این شرکت در سال مالی منتهی به ‪ 29‬اسفند‬ ‫‪ 1400‬را ‪ 16/5‬هزار میلیارد تومان اعالم کرد و افزود‪:‬‬ ‫ضریب حاشیه سود خالص این شرکت ‪ 7/8‬درصد بوده‬ ‫که بسیار اندک است‪.‬‬ ‫قدیری گفت‪ :‬این شرکت در حال حاضر از لحاظ حاشیه‬ ‫سود خالص‪ ،‬در رتبه های یکی به اخر و پس از پاالیشگاه‬ ‫ابادان قرار دارد که تا سال ‪ 1405‬پیش بینی می شود با‬ ‫افزایش ضریب پیچیدگی‪ ،‬بیشترین حاشیه سود را در‬ ‫بین شرکت های پاالیشی کشور به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫وی از راه اندازی کامل پروژه واحد تصفیه گازوئیل‬ ‫پاالیشگاه اصفهان تا شهریورماه امسال با ظرفیت ‪100‬‬ ‫هزار بشکه گازوئیل یورو ‪ ۵‬خبر داد و گفت‪ :‬با بهره برداری‬ ‫این پروژه عالوه بر افزایش ساالنه ‪ 6‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫سود شرکت ‪ 69‬صدم نیز ضریب پیچیدگی شرکت را‬ ‫نیز افزایش می دهد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان از تصویب‬ ‫قرارداد فاز ساخت و نصب واحد گوگردزدایی از ته مانده‬ ‫برج های تقطیر پاالیشگاه اصفهان (‪ )RHU‬در هیات‬ ‫مدیره این شرکت خبر داد و گفت‪ :‬این پروژه در سال‬ ‫‪ 1404‬راه اندازی می شود و در حال حاضر‪ ،‬فاز مهندسی‬ ‫و خرید ان بیش از ‪ 35‬درصد پیشرفت دارد‪.‬‬ ‫قدیری با اشاره به این که طرح واحد شکست کاتالیستی‬ ‫بستر سیال (‪ )RFCC‬شرکت پاالیش نفت اصفهان و‬ ‫زنجیره های وابسته به ان پس از ‪ 15‬سال هنوز اجرایی‬ ‫نشده است‪ ،‬افزود‪ :‬واحد (‪ )RHU‬و (‪ )RFCC‬مکمل‬ ‫یکدیگر بوده و با راه اندازی این دو واحد تا سال ‪1405‬‬ ‫«وکیوم باتوم» پاالیشگاه به محصوالت با ارزش افزوده‬ ‫بسیار باال حدود ‪ 60‬هزار بشکه بنزین و ‪ 300‬هزار تن‬ ‫پروپیلن تبدیل و حداقل روزانه ‪ 2‬میلیون دالر به سود‬ ‫پاالیشگاه افزوده می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان این که با ایجاد واحدهای «میتیونین» و‬ ‫«اکریلونیتریل» در پاالیشگاه عالوه بر تولید مواد اولیه‬ ‫شرکت پلی اکریل اصفهان می توان خوراک دام هم تولید‬ ‫کرد‪ ،‬گفت‪ :‬ارزش افزوده هر بشکه بنزین ‪ 705‬دالر‬ ‫بوده ولی ارزش افزوده میتیونین و اکریلونیتریل بیش‬ ‫از ‪ 3800‬دالر است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با اشاره به این‬ ‫که در زنجیره ارزش کروسین و گوگرد پروژه های دیده‬ ‫شده و در حال مطالعه است‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر این‬ ‫شرکت روزانه ‪ 35‬هزار بشکه کروسین مازاد دارد که با‬ ‫ایجاد واحد الکیل بنزن خطی (‪ )L.A.B‬می توان از ان ها‬ ‫انواع شوینده ها‪ ،‬پارافین های دارویی و صنعتی استحصال‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫قدیری با بیان این که ساختار سازمانی شرکت پاالیش‬ ‫نفت اصفهان تا ‪ 2‬ماه اینده به هلدینگ پتروپاالیشی‬ ‫ارتقاء خواهد یافت‪ ،‬افزود‪ :‬به زودی ‪ 6‬شرکت جدید در‬ ‫ذیل این هلدینگ به ثبت می رسد و تمام طرح های‬ ‫توسعه ای هلدینگ توسط این شرکت ها اجرایی خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با ارتقاء این شرکت به یک هلدینگ موفق‬ ‫پتروپاالیشی تا سال ‪ 1405‬پیش بینی می شود سود نیم‬ ‫میلیون دالر کنونی به ‪ 1/5‬میلیارد دالر افزایش و ضریب‬ ‫پیچیدگی ان نیز باالی ‪ 12‬شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در ادامه مصرف‬ ‫کنونی اب پاالیشگاه را ‪ 900‬تا هزار متر مکعب در ساعت‬ ‫اعالم کرد و افزود‪ :‬این شرکت برای تامین اب مورد‬ ‫نیاز خود طرح های زیادی تعریف کرده و با راه اندازی‬ ‫طرح های یاد شده مصرف اب پاالیشگاه افزایش پیدا‬ ‫نخواهد کرد‪.‬‬ ‫قدیری گفت‪ :‬با اجرای ‪ ۸۰‬کیلومتر خط ریلی تمامی‬ ‫صنایع و کارخانه های مستقر در محدوده شاهین شهر‬ ‫همچون پاالیشگاه اصفهان تا سال ‪ 1405‬به راه اهن‬ ‫سراسری متصل خواهند شد و این شرکت می تواند‬ ‫محصوالت خود را از طریق خطوط ریلی به سراسر‬ ‫کشور حمل کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با بیان این که شرکت پاالیش نفت‬ ‫اصفهان در حال ایجاد سامانه برنامه ریزی منابع سازمان‬ ‫(‪ )ERP‬برای یکپارچه سازی تمام واحدها و اداره های‬ ‫شرکت بوده تا فرایند تصمیم گیری در شرکت شفاف‪،‬‬ ‫سریع و هوشمندانه تر انجام شود‪ ،‬افزود‪ :‬نیروی انسانی‬ ‫باالترین سرمایه یک سازمان بوده و برای بلوغ سازمانی‬ ‫یک سازمان یادگیرنده‪ ۵ ،‬سطح تعریف شده که نیروی‬ ‫انسانی پاالیش نفت اصفهان با اجرای برنامه های توسعه‬ ‫سرمایه های انسانی‪ ،‬از سطح ‪ 3‬به سطح ‪ 4‬ارتقاء می یابد‪.‬‬ ‫موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس‬ ‫مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی‬ ‫حافظ گام به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال‬ ‫مالی منتهی به ‪ ۲۹‬اسفندماه ‪ ۱۴۰۱‬شدند و مجمع‬ ‫اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس‬ ‫مستقل را در چارچوب قرارداد فی مابین به هیئت مدیره‬ ‫شرکت تفویض کرد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اهداف استراتژیک شــرکت تا افق ‪1405‬‬ ‫توسعه پایدار و متوازن‬ ‫تبدیل شدن به هلدینگ موفق پتروپاالیشی با تحقق‬ ‫باالترین ضریب پیچیدگی باالی ‪ 12‬در منطقه‬ ‫توسعه زیر ساخت های پدافند غیر عامل و مدیریت‬ ‫بحران‬ ‫اصالح و بهبود زیر ساخت های و انرژی‬ ‫حفظ و تداوم تامین خوراک محصوالت‬ ‫مدیریت و توسعه زنجیره ارزش (همگون و نیمه همگون)‬ ‫توسعه ارزش در شرکت های زیر مجموعه‬ ‫ارتقای توان بازرگانی‬ ‫مدیریت بهینه منابع مالی و سر مشارکت و مدیریت‬ ‫سرمایه هایانسانی‬ ‫‪ ÁÁ‬سرمایه گذاری های انجام شده در راستای‬ ‫تبدیل شدن به هلدینگ پتروپاالیشی‬ ‫خرید ‪ 48.16‬درصد سهم پتروشیمی اصفهان‬ ‫خرید ‪ 17.31‬درصد سهم نفت سپاهان‬ ‫افزایش ضریب پیچیدگی به میزان ‪( 0.66‬ضریب‬ ‫پیچیدگی فعلی با احتساب سهم پاالیشگاه در این دو‬ ‫شرکت‪)6.2 :‬‬ ‫راه اندازی واحد تصفیه گازوییل در تابستان ‪ 1401‬با‬ ‫سرمایه گذاری ‪ 511‬میلیون یورو – ‪ 67.848‬میلیارد‬ ‫ریال و براورد افزایش سوداوری ‪ 263.103.896‬دالر در‬ ‫سال با بازگشت سرمایه ‪ 4‬ساله و سود ‪ 6‬همتی از این‬ ‫مجموعه‬ ‫شرکت پاالیش نفت اصفهان‬ ‫سهامیعام‬ ‫‪ÁÁ‬اقدامات مهم اتی توسعه پایدار‬ ‫احداث واحد گوگرد زدایی ته ماند برج های تقطیر‬ ‫‪ RHU‬با هدف کاهش گوگرد موجود در ته ماند‬ ‫برجهی تقطیر با سرمایه گذاری مورد نیاز ‪ 470‬میلیون‬ ‫یورو – ‪ 18.343‬میلیارد ریال و براورد افزایش سوداوری‬ ‫‪ 315‬میلیون دالر در سال‬ ‫احداث واحد ‪ RFCC‬و زنجیره ارزش وابسته به ان با‬ ‫هدف جلوگیری از خام فروشی و سرمایه گذاری مورد‬ ‫نیاز ‪ 873‬میلیون یورو و براورد سود ‪ 398‬میلیون دالر در‬ ‫سال‪ .‬این واحد از شهریور وارد مدار می شود‪.‬‬ ‫ادامه زنجیره ارزش وابسته به ‪RFCC‬‬ ‫احداث واحد ‪ KHT‬با هدف ارتقای کیفیت فراورده ها و‬ ‫افزایش سوداوری با سرمایه گذاری مورد نیاز ‪ 67‬میلیون‬ ‫یورو و براورد سود ‪ 16‬میلیون دالر در سال‬ ‫سرمایه گذاری در زنجیره ارزش بنزن و احداث واحد‬ ‫فنل استن‬ ‫سرمایه گذاری در زنجیره ارزش بوتان‪ ،‬احداث واحد‬ ‫بوتادین و صنایع وابسته‬ ‫سرمایه گذاری در زنجیره ارزش پروپان‪ ،‬اخداث واحد‬ ‫‪ PDH‬و دستیابی به پروپلین‬ ‫سرمایه گذاری در احداث واحد اسید فسفریک (ترجیحا‬ ‫در شهرستان سمیرم)‪.‬‬ ‫مجموعسرمایهگذاری هادراین‪ 4‬طرح‪ 4‬میلیاردیورواست‬ ‫بهینه سازی واحد حالل سازی و تولید انواع حالل های‬ ‫دارای ارزش افزوده‪.‬‬ ‫تکمیل سرمایه گذاری در صنایع همجوار (‪ 4‬هزار میلیارد‬ ‫تومان)‪.‬‬ ‫اتصال به راه اهن سراسری‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4443

روزنامه اصفهان امروز 4443

شماره : 4443
تاریخ : 1401/06/20
روزنامه اصفهان امروز 4441

روزنامه اصفهان امروز 4441

شماره : 4441
تاریخ : 1401/06/17
روزنامه اصفهان امروز 4336

روزنامه اصفهان امروز 4336

شماره : 4336
تاریخ : 1401/06/12
روزنامه اصفهان امروز 4418

روزنامه اصفهان امروز 4418

شماره : 4418
تاریخ : 1401/05/22
روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

شماره : ۴۴۱۲
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه اصفهان امروز 4415

روزنامه اصفهان امروز 4415

شماره : 4415
تاریخ : 1401/05/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!