روزنامه اصفهان امروز شماره 4401 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4401

روزنامه اصفهان امروز شماره 4401

روزنامه اصفهان امروز شماره 4401

‫چهارشنبه ‪ 29‬تیر ‪ 20 |1401‬ذی الحجه ‪ |20Jul2022| 1443‬سـال هجدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4401‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫اقتصاد | صفحه‪6‬‬ ‫تاکید مدیران عامل شرکت های‬ ‫فوالد مبارکه و ذوب اهن اصفهان‬ ‫بر تحقق شعار سال‬ ‫نشسـت مشـترک مدیران عامل و معاونین شـرکت های فوالد مبارکه‬ ‫و ذوب اهـن اصفهان در راسـتای تقویـت تعامالت دوجانبـه میان این‬ ‫دو صنعـت‪ ،‬جهت تح ّقق حداکثری شـعار سـال برگزار شـد‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر | صفحه ‪5‬‬ ‫بهبود در کار نیست‬ ‫در گرمابه علی قلی اقای اصفهان اجرا شد‬ ‫خیمه شب بازی‬ ‫«پهلوانکچل»‬ ‫تکذیب کاهش نرخ فرونشست زمین در اصفهان‬ ‫جامعه | صفحه‪4‬‬ ‫پایان اعتبار‬ ‫واکسن های استرازنکا‬ ‫در ایران‬ ‫تنها دلیلی که می تواند کاهش هفت سانتیمتری نرخ فرونشست زمین در اصفهان را توجیه کند‪ ،‬اشتباه در پردازش تصاویر ماهواره ای قبلی و‬ ‫جدید است‪ ،‬چراکه در محیط های شهری به دلیل وجود ساختمان‪ ،‬فضای سبز و‪ ...‬احتمال این اشتباه وجود دارد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫دارویار سرعت گیر افزایش‬ ‫قیمت دارو می شود؟‬ ‫محصول خود را‬ ‫تحویل داده اند‬ ‫‪7.869‬‬ ‫تعداد محموله تحویل داده‬ ‫شده به اداره کل غله و خدمات‬ ‫بازرگانی استان اصفهان‬ ‫‪30.500‬‬ ‫تن‬ ‫میزان گندم های تحویل‬ ‫داده شده به سیلوها‬ ‫‪%100‬‬ ‫افزایش ارزش وزنی گندم‬ ‫خریداری شده نسبت به مدت‬ ‫زمان مشابه سال قبل‬ ‫فراخوان مسابقه ملی‬ ‫زیوری برای اصفهان‬ ‫اعالم شد‬ ‫تن‬ ‫میزان گندم خریداری شده‬ ‫از ابتدای خردادماه تاکنون‬ ‫‪3.433‬‬ ‫اقتصاد | صفحه‪6‬‬ ‫میلیارد‬ ‫ریـال‬ ‫رویایی به نام نظام کارامد‬ ‫ایران بهشت فراریان‬ ‫مالیاتیاست‬ ‫ارزش ریالی گندم‬ ‫خریداری شده در این مدت‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫وعده مهدی تارتار به هواداران سبزپوش‬ ‫بیشترینخرید‬ ‫در شرق اصفهان‬ ‫منطقه جرقویه‪،‬‬ ‫هرند‪ ،‬زیار‬ ‫و ورزنه‬ ‫شهرستان سمیرم هم در اوج‬ ‫خریدهای گندم بوده است‬ ‫اینفوگرافیک‪ :‬سید مهدی رضوی‪/‬اصفهان امروز‬ ‫افزایش قیمت دارو به خصوص داروهای‬ ‫وارداتی بار زیادی را به دوش بیماران‬ ‫و خانواده انها تحمیل می کند‪ .‬سال‬ ‫گذشته بالغ بر ‪ 560‬قلم دارو افزایش‬ ‫فاطمهکاویانی قیمت داشت‪.‬‬ ‫این موضوع هنگامی بیشتر تاثیر خود را نشان می دهد‬ ‫که سازمان های بیمه گر سال گذشته متعهد شده بودند‬ ‫تا ‪ 15‬درصد افزایش قیمت داروها را تحت پوشش قرار‬ ‫دهند و برای پوشش افزایش قیمت بیش از ‪ 15‬درصد‬ ‫برای انها امکانات اعتباری وجود نداشت حال انکه قیمت‬ ‫داروها در نیمه دوم سال گذشته بیش از ‪ 35‬تا ‪ 40‬درصد‬ ‫افزایش قیمت را شاهد بود‪ .‬بدون شک مشکل افزایش‬ ‫قیمت دارو به ماه های اخیر مربوط نبوده است و با حذف‬ ‫ارز دولتی این روند شدت گرفته است و دراین بین بیماران‬ ‫دردی بیشتر از درد بیماری را باید متحمل می شوند‪.‬‬ ‫برخی کارشناسـان حوزه دارو و سلامت اعتقاد داشـتند‬ ‫که سـازوکار افزایش قیمت دارو‪ ،‬هم زمان در دل بودجه‬ ‫‪ 1401‬دیـده شـد ه اسـت کـه اگر درسـت انجام شـود‪،‬‬ ‫نبایـد افزایش قیمت را در سـطح مصرف کننده داشـته‬ ‫باشـیم بااین حـال از نخسـتین روزهای سـال جدید باز‬ ‫هم افزایـش قیمـت داروهـا بـر مـدار صعـود در حرکت‬ ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‪4.214‬‬ ‫کشاورز‬ ‫رشد صددرصدی خرید گندم‬ ‫از کشاورزان اصفهان‬ ‫‪32.256‬‬ ‫چهلستون | صفحه‪8‬‬ ‫ذوب اهن رقیب سرسختی‬ ‫برای مدعیان خواهد بود‬ ‫بی توجهی تا کی؟!‬ ‫چاله های هوایی زیر‬ ‫بازار ایرالین ها‬ ‫حسن روانشید‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫در مجمع عمومی ذوب اهن اصفهان مطرح شد‬ ‫تولید محصوالت با ارزش افزوده باال‪ ،‬استراتژی اصلی ذوب اهن‬ ‫تولیــد ‪ ۳‬میلیــون و ششــصد هــزار تــن چــدن در بــاال‬ ‫دســت خــط وجــود دارد و در نوردهــا نیــز قابلیــت تولیــد‬ ‫مقاطــع وجــود دارد‪ ،‬در میانــه فوالدســازی وجــود دارد‬ ‫کــه قابلیــت جــذب ایــن میــزان از چــدن را نــدارد کــه‬ ‫بــا تاکیــد هلدینــگ صدرتامیــن و برنامه هــای مصــوب‬ ‫شــده بــه ســمت جــذب حداکثــری چــدن در کوتــاه‬ ‫مــدت و تبدیــل ان بــه فــوالد کــه ارزش افــزوده باالیی‬ ‫دارد‪ ،‬حرکــت می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬سه هاب ویژه برای تامین پایدار مواد اولیه‬ ‫مدیرعامــل ذوب اهــن اصفهــان در خصــوص تامین‬ ‫مــواد اولیــه نیــز گفــت‪ :‬در ســه محــدوده کشــور ســه‬ ‫هــاب تعریــف شــده اســت کــه در یــک بخــش ان‬ ‫مجــوز تاســیس گندله ســازی و فــراوری ســنگ اهــن‬ ‫گرفتــه شــده اســت و در بخــش دیگــر در کردســتان‬ ‫تفاهــم نامــه ان منعقــد شــد و در شــرق اصفهــان نیــز‬ ‫در مرحلــه مذاکــره هســتیم و انشــاا‪ ..‬بــه زودی خبرهای‬ ‫خوشــی در ایــن زمینــه منتشــر می کنیــم‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬ذوب اهــن اصفهــان بــه عنــوان‬ ‫اولیــن تولیدکننــده فــوالد در ایــران از نســل اول کــه‬ ‫بنیــان ایــن کارخانــه را نهادنــد تاکنــون بــه همــت‬ ‫جلســه مجمــع عمومــی عــادی ســاالنه و مجمــع‬ ‫عمومــی فوق العــاده صاحبــان ســهام ذوب اهــن‬ ‫اصفهــان شــنبه ‪ ۲۵‬تیرمــاه‪ ،‬بــا حضــور بیــش از ‪۷۳‬‬ ‫درصــد ســهامداران و نماینــدگان صاحبــان ســهام‬ ‫شــرکت‪ ،‬اعضــای هیــات مدیــره‪ ،‬نماینــده موسســه‬ ‫حسابرســی و نماینــده ســازمان بــورس و اوراق بهــادار‬ ‫تهــران و تعــدادی از دیگــر مســئولین ایــن شــرکت‪ ،‬در‬ ‫ســالن تشــریفات روابــط عمومــی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫ایــرج رخصتــی‪ ،‬مدیرعامــل ذوب اهــن اصفهــان در‬ ‫ارائــه گــزارش بــه هیــات مدیــره گفــت‪ :‬ایــن شــرکت‬ ‫بــه عنــوان تولیدکننــده مقاطــع ســاختمانی مطابــق بــا‬ ‫اخریــن اســتانداردهای روز دنیــا‪ ،‬ایــن مقاطــع کیفــی‬ ‫را بــرای اســتفاده در زیرســاخت های کشــور در‬ ‫بخش هــای گوناگــون تولیــد می کنــد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬رتبه سوم ذوب اهن اصفهان در تولید فوالد‬ ‫خام‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن شــرکت بــا تولیــد ‪ ۲‬میلیــون و ‪۴۸۹‬‬ ‫هــزار تــن فــوالد خــام در ســال ‪ ۱۴۰۰‬در مقایســه بــا‬ ‫ســایر رقبــا از منظــر تولیــد فــوالد خــام‪ ،‬رتبــه ســوم را‬ ‫در کشــور دارد و در ســال های ‪ ۹۹‬و ‪ ۱۴۰۰‬رشــد همــه‬ ‫شــرکت ها بــه جــزء ذوب اهــن منفــی بــوده اســت و‬ ‫ایــن شــرکت مــادر صنعتــی رشــد ‪ ۵‬درصــدی تولیــد‬ ‫فــوالد خــام را بــه همــت تالشــگران ثبــت نمــود‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بیــان کــرد‪ :‬در ســبد تولیــد‬ ‫محصــوالت ذوب اهــن‪ ،‬تیراهــن ســهم تولیــد ‪۶۴‬‬ ‫درصــدی دارد و در بخــش صــادرات نیــز ‪ ۵۶‬درصــد از‬ ‫ســهم صــادرات شــرکت را از ان خــود نمــوده اســت لــذا‬ ‫تولیــد و توســعه انــوع تیراهن هــا در ســایزهای مختلــف‬ ‫در دســتور کار قــرار دارد‪.‬‬ ‫رخصتــی گفــت‪ :‬طــی ســه ســال اخیــر از ســال ‪۹۸‬‬ ‫تــا ســال ‪ ،۱۴۰۰‬تولیــد تمامــی محصوالت در شــرکت از‬ ‫جملــه کک بــه عنــوان یــک محصــول میانی تا شــمش‬ ‫و محصــوالت نــوردی رو بــه افزایــش بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی فرصت هــای پیــش روی ایــن شــرکت را نیــز‬ ‫چنیــن برشــمرد‪ :‬اغــاز نهضــت ملــی مســکن توســط‬ ‫دولــت خدمتگــزار و ســاخت یــک میلیــون واحــد‬ ‫مســکونی در ســال بــرای ذوب اهــن اصفهــان کــه‬ ‫تولیدکننــده مقاطــع ســاختمانی اســت یــک نقطــه قوت‬ ‫بســیار مهــم بــه شــمار مـی رود‪ ،‬امــکان تامیــن نســبی‬ ‫بخشــی از مــواد اولیــه و انــرژی در داخــل کشــور‪،‬‬ ‫توســعه تکنولــوژی در صنعــت فــوالد و امــکان کاهــش‬ ‫هزینه هــای تولیــد‪ ،‬هدف گــذاری دولــت در توســعه‬ ‫شــبکه حمــل و نقل ریلــی کشــور‪ ،‬تغییرالگــوی مصرف‬ ‫از ورق بــه مقاطــع ســنگین و انتقــال نمــاد از فرابــورس‬ ‫بــه بــورس و اســتفاده از معافیت هــای مالیاتــی و‬ ‫ابزارهــای تامیــن مالــی ‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ذوب اهــن اصفهــان در ادامــه بــه‬ ‫تشــریح نقــاط قــوت شــرکت نیــز بــه شــرح ذیــل‬ ‫پرداخــت‪ :‬اعتبــار و برنــد شــرکت در بازارهــای داخلــی و‬ ‫بین المللــی‪ ،‬وجــود زنجیــره کامــل تولیــد فــوالد‪ ،‬تولیــد‬ ‫فــوالد خــام تمیــز‪ ،‬توانمنــدی در تولیــد محصــوالت‬ ‫متنــوع بــا کیفیــت بــاال‪ ،‬وجــود زیرســاخت های الزم‬ ‫بــرای توســعه و ســرمایه گذاری‪ ،‬تامیــن بخشــی از‬ ‫منابــع انــرژی مــورد نیاز(بــرق و گاز ســوختنی) در داخــل‬ ‫شــرکت‪ ،‬بهره گیــری از کمیته هــای تخصصــی و‬ ‫اتاق هــای فکــر جهــت رصــد مســتمر فضــای کســب‬ ‫و کار و ارایــه سیاســت های راهبــردی ‪.‬‬ ‫وی در خصــوص محدودیت هــای موجــود نیــز‬ ‫گفــت‪ :‬نامتــوازن بــودن بــودن خــط تولید در کک ســازی‬ ‫و فوالدســازی از جملــه محدودیت هــا اســت‪ .‬قابلیــت‬ ‫نیــروی انســانی مجــرب‪ ،‬کارنامــه درخشــانی از خــودش‬ ‫در بخــش مختلــف و در جــای جــای ایــران اســامی به‬ ‫یــادگار گذاشــته اســت‪ .‬برنامه ریــزی بــرای بهره گیــری‬ ‫از تجربیــات پیشــگامان و همچنیــن دانــش کارکنــان در‬ ‫بخش هــای مختلــف شــرکت در دســتور کار قــرار دارد‪.‬‬ ‫مهنــدس رخصتــی رکوردهــای شــرکت در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬را نیــز چنیــن عنــوان کــرد‪ :‬دســتیابی بــه رکــورد‬ ‫تولیــد ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۷۶۸‬هــزار تــن چــدن مــذاب و‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۲۲۳‬هــزار تــن کک خشــک‪ ،‬طراحــی‬ ‫و تولیــد ریــل متــرو و قطــار پرســرعت‪ ،‬توافــق بــا‬ ‫اســتانداری کردســتان بــرای بهره بــرداری از معــادن‬ ‫ســنگ اهــن‪ ،‬اخــذ مجــوز فــراوری ســنگ اهــن و‬ ‫تولیــد گندلــه در خراســان جنوبــی و خراســان رضــوی‪،‬‬ ‫تکمیــل زنجیــره تولیــد ریــل ملــی بــا انعقــاد قــرارداد‬ ‫ســوزن ریــل بــا اســتفاده از تــوان شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان‪ ،‬طراحــی و تولیــد محصــوالت جدیــد بــا‬ ‫ارزش افــزوده بــاال ماننــد‪ :‬میلگرد ســاده قطــر‪ ۳۰‬و ‪۵۰‬‬ ‫مــارک ‪ ،۷۰Cr۲‬تیراهــن‪ IPE۳۰‬و شــمش فــوالدی‬ ‫بــا مــارک هــای مختلــف و کســب رکــورد ‪ ۱۲‬ســاله‬ ‫تولیــد قطعــات در کارگاه هــای ســاخت بــا ســاخت و‬ ‫تحویــل حــدود ‪ ۴۰۵۰۰۰‬قطعــه ‪ .‬بــر اســاس مصوبــات‬ ‫مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه صورت هــای مالــی‬ ‫تلفیقــی گــروه و شــرکت ذوب اهــن اصفهــان شــامل‬ ‫صــورت وضعیت هــای مالــی بــه تاریــخ ‪ ۲۹‬اســفند‬ ‫مــاه ‪ ۱۴۰۰‬و صورت هــای ســود و زیــان ‪ ،‬تغییــرات‬ ‫در حقــوق مالکانــه و جریان هــای نقــدی بــرای ســال‬ ‫مالــی منتهــی بــه ‪ ، ۱۴۰۰/۱۲/۲۹‬بــا اکثریــت ارا مــورد‬ ‫تصویــب مجمــع قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫همچنیــن مقــرر گردیــد از محــل ســود خالص ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بــه ازای هــر ســهم ‪ ۶۰‬ریــال بــه عنــوان ســود‬ ‫ســهام تقســیم و طبــق برنامــه زمــان بنــدی شــده در‬ ‫وجــه ســهامداران پرداخــت گــردد‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن مصوبــات‪ ،‬موسســه حسابرســی‬ ‫هوشــیار ممیــز بــه بــه عنــوان حســابرس مســتقل و‬ ‫بــازرس قانونــی اصلــی شــرکت و موسســه حسابرســی‬ ‫تدویــن و همــکاران بــه عنــوان حســابرس مســتقل و‬ ‫بــازرس قانونــی علــی البــدل‪ ،‬بــرای مــدت یکســال‬ ‫انتخــاب گردیدنــد‪ .‬ضمــن اینکــه روزنامــه دنیــای‬ ‫اقتصــاد جهــت درج اطالعیــه و اگهی هــای شــرکت‬ ‫بــرای مــدت یکســال‪ ،‬تعییــن گردیــد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪2150‬‬ ‫چاله های هوایی زیر بازار‬ ‫ایرالین ها‬ ‫شـاهدیم میلیاردهـا کمـک بـه بعضـی‬ ‫شـرکت های به ظاهـر فرسـوده‪ ،‬بـا‬ ‫کانترهـای فروش و لیسـت انتظـار پرواز‬ ‫در دفاتـر و فرودگاه هـای کشـور ضمـن‬ ‫حسنروانشید نـگاه کنجکاوانـه بـه مراجعه کننـدگان‬ ‫پاسـخ می دهنـد که ایـا جایی بـرای ان هـا و همراهانشـان‬ ‫دارنـد تـا معـادل وجـه ریالـی بلیـت‪ ،‬ارز دریافت کننـد؟ این‬ ‫اخریـن تصمیم ایرالین هـا بود که مبحثی به نام سـفرهای‬ ‫هوایـی دیگی باشـد تا برای ازمابهتران بجوشـد! سـال قبل‬ ‫نیـز درسـت در همین ایـام انجمن شـرکت های هواپیمایی‬ ‫ایـران در نگاهـی کالن اینگونـه اعالم کردم کـه کرونا نگاه‬ ‫بیمه گـران به صنعت هوایی را تغییر داده اسـت تا بر اسـاس‬ ‫گزارش هـای جهانـی اعلام کنـد‪ ،‬امـار اشـتباه های خلبان‬ ‫بیشـتر شـده اسـت‪ .‬دلیل این امر کاهش پروازها در یکسال‬ ‫و نیـم گذشـته بود تا نشـان دهـد مهارت های پـروازی افت‬ ‫پیدا کرده اسـت و واژه «خلبان زنگ زده» به حقیقت بپیوندد‪.‬‬ ‫شـرکت های هواپیمایی به خوبی از خطر زنگ زدگی خلبانان‬ ‫اگاهـی دارنـد و سـعی کرده اند برنامه های مختلف اموزشـی‬ ‫را بـرای ان هـا تـدارک ببینند تا هرچـه زودتر به دامنـه پرواز‬ ‫برگردنـد‪ .‬از سـویی زنگ زدگـی یـا بی انگیزگـی حاصـل از‬ ‫افزایـش مسـافران بـی ادب بخصـوص در ایاالت متحـده‬ ‫امریکاسـت تـا فراینـد را نگران کننده تـر نمایـد به طوری که‬ ‫اداره هوانـوردی فدرال تا ژوئن ‪ ۲۰۲۱‬تعداد سـه هزار گزارش‬ ‫بی ادبـی را ثبـت کرده که پرواز را با اشـکال روبرو سـاخته اند‪.‬‬ ‫بخش عمـده ای از ناوگان هواپیمایی در سراسـر جهان هنوز‬ ‫هـم در معـرض خسـارات ناشـی از اب وهوا ازجملـه گرما و‬ ‫سـرما‪ ،‬رطوبـت‪ ،‬طوفـان و سـایر تغییـرات جـوی اسـت که‬ ‫به مرورزمـان صدمـات زیـادی بـه هواپیمـا وارد کرده اسـت‪.‬‬ ‫ازجملـه ان هـا می تـوان به هجـوم ریزگردهـا اشـاره نمود تا‬ ‫هواپیماهـا این بار عازم اشـیانه های سرپوشـیده شـوند‪ .‬البته‬ ‫بـا توجـه بـه تاثیـرات کرونـا بر صنعـت حمل ونقـل هوایی‬ ‫بعیـد بـه نظـر می رسـد کـه در میان مـدت با کمبـود خلبان‬ ‫روبـرو شـویم‪ .‬ولی از طرف دیگر امـار ترک خلبانان به دلیل‬ ‫بازنشسـتگی افزایش یافته اسـت و ایـن نگرانی وجـود دارد‬ ‫کـه در کوتاه مـدت و بلندمـدت صنعـت دچار کمبـود خلبان‬ ‫ماهر شـود‪ .‬درحالی که رشـد سـاالنه مسـافران هوایی دور از‬ ‫انتظار نیسـت‪ .‬برای نمونه این رشـد در چین از سـال ‪۲۰۱۱‬‬ ‫تاکنـون مثبـت ده درصـد بـوده اسـت‪ .‬حـاال شـرکت های‬ ‫هواپیمایی طی دو سـال گذشـته تعـداد هواپیماهـای بزرگ‬ ‫خود را کاهش داده اند و سیاسـت خرید هواپیماهای کوچکتر‬ ‫را انتخـاب می کننـد تـا ایمنـی و کارایـی بیشـتر و درنتیجه‬ ‫هزینـه باالتـری بـرای شـرکت های هواپیمایی در برداشـته‬ ‫باشـد‪ .‬همـه این اقدامـات حاصل همه گیری ویـروس کرونا‬ ‫و ویـران شـدن مسـافرت های هوایی اسـت‪ .‬اما بخش های‬ ‫دیگـر ازجملـه حمـل بـار هوایـی عملکـرد بهتـری داشـته‬ ‫اسـت تا رشـد تجـارت از بنـادر پرازدحـام به اسـمان منتقل‬ ‫شـود‪ .‬سـفرهای کاری کـه تقریبا ‪ 1/7‬درصـد تولید ناخالص‬ ‫یداد به دلیـل ویروس کرونا به شـدت‬ ‫جهانـی را تشـکیل مـ ‬ ‫کاهـش یافـت تـا شـرکت های هواپیمایـی را متقاعـد بـه‬ ‫اماده سـازی های جدیـد برای تغییر پارادایم بلندمدت سـفرها‬ ‫کند و ‪ ۱۴۰۰‬مسـیر جدید برنامه ریزی شـود کـه از این تعداد‬ ‫‪ ۶۰۰‬مسـیر متعلق به اروپا‪ ،‬پانصد مسـیر به اسیا و اقیانوسیه‬ ‫و چین به تنهایی ‪ ۲۰۰‬مسـیر جدید را به خود اختصاص داده‬ ‫اسـت‪ .‬حـاال ایـن تجزیه وتحلیل شـرکت های بیمـه هوایی‬ ‫اسـت کـه بیـش از ‪ ۴۶۰۰‬موردادعای پرداخت بیمه از سـال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬تـا پایـان سـال ‪ ۲۰۲۰‬به ارزش بیـش از ‪ 14/5‬میلیارد‬ ‫یـورو ثبت شـده کـه حوادث و سـوانح مذکور بیـش از نیمی‬ ‫از ارزش کل مطالبـات را تشـکیل می دهنـد؛ امـا در این سـو‬ ‫شـرکت های ایرانـی درزمینـه مسـافرت های هوایـی هرروز‬ ‫بـه دنبـال پـروژه ای تـازه و کوتاه مدت برای مسـافران خود‬ ‫هسـتند که یکبار به دلیل اسـتفاده از ظرفیـت ‪ ۶۰‬درصدی‬ ‫پـرواز در زمـان اوج کرونـا ارزش بلیـت خـود را تـا صـد در‬ ‫صـد افزایـش دادنـد‪ .‬درحالی کـه در اکثـر پروازهـای پیک‬ ‫ایـن تعهـد رعایـت نمی شـود اما بلیت هایـی به چنـد برابر‬ ‫قیمـت در بازار سـیاه عرضه می گـردد! اما زمانـی که دیگر‬ ‫هیچ یـک از شـهرهای کشـور در وضعیت قرمـز و نارنجی‬ ‫نبودنـد بـه یکباره تصمیـم یک سـویه گرفتند تـا برخالف‬ ‫مصوبـات موجود که قیمت ها شـناور اعالم شـده بود بهای‬ ‫کـف بلیـت را بر روی یک عـدد حداکثر ثابت نگـه دارند و‬ ‫مجوز شـناور را پیرامون سـقف عملیاتی سـازند تا دستشان‬ ‫بـرای هر نـوع مانوری ازاد باشـد کـه البته بـا برخوردهایی‬ ‫هرچند ضعیف و سـطحی وزارتخانه متولی راه و شهرسازی‬ ‫روبـرو شـدند تـا قیمـت کـف را از هفتصـد هـزار تومـان‬ ‫پایین تـر نبرنـد و تا انجا جا دارد به سـقف بیفزایند! و اخرین‬ ‫ترفنـد نیـز تبدیل قیمـت ریالـی بـه ارزی برای مسـافران‬ ‫خارجـی بـود تـا بـا ایـن اقـدام اخریـن میـخ را بـه صنعت‬ ‫توریسـم بکوبند و میزان گردشـگران از کشـورهای حاشیه‬ ‫خلیج فارس و همسـایه های شـرقی و غربی افـت کند‪ .‬این‬ ‫در حالـی اسـت کـه همیـن شـرکت های به ظاهـر ایرانـی‬ ‫بـرای نیازمنـدان مسـافرت های هوایـی داخلـی و خارجـی‬ ‫هم میهـن خـود تره هم خـرد نمی کننـد و سـاعت هایی را‬ ‫بـه اینگونـه پروازهـا اختصـاص می دهند که قابل اسـتفاده‬ ‫برای مسـافران نباشـد‪ .‬چنانکه پروازهای تهران به اصفهان‬ ‫بایـد رفت صبح و برگشـت شـب باشـد درحالی که مخالف‬ ‫جریـان اب تنظیـم شـد تـا نیازمنـد عصـر به تهـران رفته‬ ‫و ناچـارا شـبی را بـا هزینـه بـاال مقیـم پایتخـت باشـند تا‬ ‫روز بعـد بـه کار خـود برسـند و شـب را هـم به دلیـل نبود‬ ‫پـرواز برگشـت بماننـد و اگـر جایـی در پـرواز پیدا شـد دو‬ ‫روز بعـد بازگردند‪ .‬حاال بگذریم از اینکه سـازمان هواپیمایی‬ ‫کشـوری به عنوان نماینده دولت برای نظارت و سرپرسـتی‬ ‫ایـن شـرکت ها در بخش خصوصی قـادر به کنتـرل ان ها‬ ‫نیسـت بلکه هنوز هم پس از گذشـت ‪ ۴۳‬سـال نتوانسـته‬ ‫تفهیـم کند که برچسـب های بـار باید ترجیحا بـه دو زبان‬ ‫فارسـی و انگلیسـی تغییر یابند تا مسـافران سـرگردان پیدا‬ ‫کردن ان ها نباشـند‪.‬‬ ‫ادامه دارد‬ ‫چهارشنبه | ‪ 29‬تیر ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4401‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫در هشتاد هفتمین جلسه شورای مسکن استان مطرح شد‬ ‫بازافرینی سرمایه های اجتماعی در دستور کار مسئوالن‬ ‫هشـتاد هفتمیـن جلسـه شـورای مسـکن اسـتان روز‬ ‫گذشـته با حضـور اسـتاندار اصفهان و مدیران دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی بـا بررسـی طرح هـای بازافرینـی و نهضـت ملـی‬ ‫مسـکن در اسـتانداری اصفهـان برگزار شـد‪.‬‬ ‫اسـتاندار اصفهـان در این جلسـه گفت‪:‬‬ ‫امـروز مشـارکت مـردم در طرح هـا نـه‬ ‫به عنـوان یـک راهـکار بلکـه به عنـوان‬ ‫یک ضـرورت انکارناپذیر باید موردتوجه‬ ‫همـه مسـئوالن و تصمیـم گیـران این‬ ‫اسـتان قـرار گیرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنـا‪ ،‬سـید رضـا مرتضـوی با بیـان اینکه‬ ‫هیـچ راه دیگـری نداریـم جـز اینکه کار کـردن با مـردم را‬ ‫باور داشـته باشـیم افزود‪ :‬بایـد در کنـار بازافرینی بافت های‬ ‫تاریخی و سـنتی‪ ،‬بازافرینی سـرمایه اجتماعی هم در دستور‬ ‫کار مسـئوالن اسـتان قرار گیرد‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬رویکردها باید‬ ‫در زمینـه اقنـاع و مردمی سـازی تغییر پیدا کنـد و باید برای‬ ‫ذینفعـان در طرح هـا‪ ،‬نقـش محـوری در نظـر گرفته شـود‪.‬‬ ‫اسـتاندار اصفهـان اظهـار داشـت‪ :‬بـا ارائه نقش اساسـی به‬ ‫ذینفعان‪ ،‬تعلق خاطر در انها ایجاد می شـود و در ادامه مسـیر‬ ‫همراهـی بیشـتری را بـا مـا خواهند داشـت‪ .‬او اضافـه کرد‪:‬‬ ‫بسـیاری از اتفاق هایـی کـه در بعضـی از طرح هـا رخ داده‬ ‫ناشـی از رویکـردی اسـت کـه دقـت و توجـه الزم نسـبت‬ ‫بـه مشـارکت دادن مـردم و ایجـاد تعلق خاطر انهـا در این‬ ‫طرح هـا وجود نداشـته اسـت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬بازافرینـی سـرمایه اجتماعـی در اولویـت‬ ‫قـرار گیرد‬ ‫مرتضـوی با تاکیـد بر پرهیـز از رویکـرد سـودجویانه به‬ ‫ایـن موضوع ها‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬باید سـرمایه اجتماعـی و مردمی‬ ‫کـه در سـال های گذشـته در حـد اعلا در اسـتان و کشـور‬ ‫وجـود داشـته را بازافرینـی و احیـا کنیم و بازافرینی نسـبت‬ ‫بـه سـرمایه اجتماعی‪ ،‬به عنوان یکـی از طرح های اسـت که‬ ‫بایـد موردتوجـه قرار گیرد‪ .‬او خاطرنشـان کـرد‪ :‬درصورتی که‬ ‫مالـکان در طرح توسـعه حرم زینبیه مشـارکت داده شـوند و‬ ‫در برنامه ریزی هـای اینـده از مزایای تجاری و مسـکونی این‬ ‫محل بهره مند شـوند‪ ،‬اعتمادشـان افزایش پیـدا خواهد کرد‪،‬‬ ‫در غیـر ایـن صورت بـا نا همراهی انهـا‪ ،‬ناکام خواهیم شـد‪.‬‬ ‫به گفتـه او‪ ،‬درصورتی که مردم را در طرح های توسـعه ای‬ ‫و سـرمایه گذاری ها مشارکت ندهیم اگرچه از لحاظ اقتصادی‬ ‫و کوتاه مـدت‪ ،‬سـودی نصیـب مـا خواهـد شـد‪ ،‬امـا از نظـر‬ ‫سـرمایه اجتماعی شکسـت خواهیم خورد‪ .‬اسـتاندار اصفهان‬ ‫گفـت‪ :‬مـردم در سـال های ابتـدای انقلاب بـرای واریز پول‬ ‫و مشـارکت در حسـاب ‪ ۱۰۰‬حضـرت امـام (ره) صف هـای‬ ‫طوالنـی می بسـتند اما امـروز‪ ،‬ان سـرمایه اجتماعـی در حد‬ ‫اعال را از دسـت دادیم‪ .‬او خاطرنشـان کرد‪ :‬کارهای بسـیاری‬ ‫را در کشـور و اسـتان بـا یک نگاه مردمـی به پیش بردیم که‬ ‫تنهـا شـامل بازافرینـی محله همت ابـاد نمی شـود و مرمت‬ ‫قنوات‪ ،‬پروژه های اب رسـانی به روسـتاها و صدها طرح دیگر‬ ‫از جملـه ایـن طرح هاسـت که با نـگاه مردمی اجرا شـد‪.‬‬ ‫مرتضـوی با اشـاره به خط ‪ ۲‬مترو اصفهـان هم که مورد‬ ‫بازدیـد قـرار گرفت افزود‪ :‬سـاخت ایسـتگاه های ایـن خط با‬ ‫نـگاه مردمـی سـازی در حـال انجـام اسـت و درصورتی کـه‬ ‫شـهرداری به مشـارکت مردم توجهی نداشـته باشـد طرح ها‬ ‫به خوبـی پیـش نخواهـد رفـت‪ .‬او بـا اشـاره به ضـرورت‬ ‫نهادینه سـازی این اقدامـات در این گونه جلسـه ها‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫امروز سـرمایه های بسیاری در کشـور وجود دارد که باید برای‬ ‫سـاخت و اجرای طرح ها از انها اسـتفاده کنیـم و طرح همت‬ ‫ابـاد به عنـوان یـک طرح موفـق اسـت اما منحصربه فـرد و‬ ‫اسـتثنایی نیسـت و صدها طرح دیگر در بخش های دیگر با‬ ‫نـگاه مردمی سـازی با موفقیت اجرا شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬بازافرینـی محلـه همـت ابـاد اصفهـان‬ ‫الگـوی مناسـبی اسـت‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی‬ ‫اسـتانداری اصفهـان در ایـن جلسـه بـا‬ ‫بیان اینکه طـرح بازافرینی محله همت‬ ‫ابـاد اصفهـان از ارزش باالیـی برخوردار‬ ‫اسـت گفـت‪ :‬ایـن طـرح ارزشـمند و‬ ‫قابل تقدیـر اسـت اما نمونه مشـابهی ندارد‪ .‬مهـران زینلیان‬ ‫افـزود‪ :‬همـت اباد ‪ ۱۰‬سـال طول کشـیده و امـروز به عنوان‬ ‫بهتریـن الگـوی مـا در بازافرینـی محسـوب می شـود‪.‬‬ ‫او بـا اشـاره بـه اینکـه موضوع همـت اباد کـه به عنوان‬ ‫یـک اشـتباه در ذهـن ما نقش بسـته اسـت و دلیـل اصلی‬ ‫ان هـم این اسـت کـه طرف مقابـل مردم هسـتند‪ ،‬مردمی‬ ‫کـه بـه هـر دلیلـی احتمـال ایـن وجـود دارد کـه نخواهند‬ ‫همراهـی نکننـد و ممکـن اسـت که بـا صد مالـک توافق‬ ‫کنیـد اما یک مالـک توافق نشـود‪ .‬زینلیان ادامـه داد‪ :‬دولت‬ ‫در یک طـرف ایـن قـرار دارد وجود دارد و عـزم جدی هم در‬ ‫ادامـه بـرای انجام و همـکاری دارد و در صـورت همراهی و‬ ‫مشـارکت فعال مردم‪ ،‬این طرح پیشـرفت و توسعه می یابد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬لحاظ کردن مشـوق بـرای واحدهای صنفی‬ ‫و تجاری در طرح هـای بازافرینی‬ ‫معـاون برنامه ریـزی و سـرمایه گذاری اداره کل صنعت‪،‬‬ ‫معـدن و تجارت اصفهان نیز در این جلسـه گفت‪ :‬مشـوقی‬ ‫بـرای واحدهای صنفی و تجـاری در طرح های بازافرینی در‬ ‫نظر گرفته نشـده است‪.‬‬ ‫محمـد زینلی پور افـزود‪ :‬باید مشـوقی بـرای واحدهای‬ ‫صنفـی و تجـاری در ایـن طرح هـا در نظـر گرفتـه شـود و‬ ‫عالوه بر منافع شـهرداری و سـرمایه گذار‪ ،‬بایـد منافع مردم‬ ‫هـم در اولویت قـرار گیرد‪.‬‬ ‫تکذیب کاهش نرخ فرونشست زمین در اصفهان‬ ‫بـه گفتـه رئیـس بخـش زلزلـه و خطرپذیـری مرکـز‬ ‫تحقیقات راه مسـکن و شهرسـازی کشـور‪ ،‬نرخ فرونشست‬ ‫زمیـن در اصفهـان به هیچ وجـه کاهش نیافتـه و مگر ما کار‬ ‫خاصـی در اصفهـان انجـام داده ایـم کـه فرونشسـت زمین‬ ‫متوقـف شـود و یا معجـزه ای رخ داده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬جمعـه هفتـه گذشـته رئیـس اداره‬ ‫ترازیابـی دقیـق‪ ،‬اداره کل زمین سـنجی و نقشـه برداری‬ ‫سـازمان نقشـه برداری کشـور از کاهـش قابل توجـه نـرخ‬ ‫فرونشسـت در شـهر اصفهـان خبـر داد و تاکیـد کـرد کـه‬ ‫در بـازه سـال ‪ ۹۵‬تـا ‪ ۹۷‬بیشـینه نـرخ فرونشسـت زمیـن‬ ‫در اصفهـان ‪ ۱۵‬سـانتی متر در سـال اسـت و در مطالعـات‬ ‫به روزرسـانی نقشـه های فرونشسـت اصفهـان شـاهد ایـن‬ ‫بودیـم کـه بیشـینه نرخ فرونشسـت شـهر اصفهـان به ‪۱۱‬‬ ‫سـانتی متر در سـال رسـیده و ایـن عـدد نشـان می دهد که‬ ‫نرخ فرونشسـت بـه میزان قابل توجهی کاهش یافته اسـت‪.‬‬ ‫بـه گفته معصومه امیغ‪ ،‬با گسـترش فرونشسـت به سـمت‬ ‫فوالدشـهر بـا نرخ نسـبتًا کمـی روبرو هسـتیم‪ ،‬ولـی رفتار‬ ‫کلی فرونشسـت در شـهر اصفهـان یک رونـد امیدوارکننده‬ ‫اسـت و تالش هایـی کـه در کارگـروه سـازگاری بـا کم ابی‬ ‫صـورت گرفتـه و همچنیـن همکاری هـای وزارت نیـرو و‬ ‫جهـاد کشـاورزی‪ ،‬بـه نظـر می رسـد کـه لکه هـای رنگـی‬ ‫فرونشسـت بـه سـمت کاهش مـی رود و جـای امیـدواری‬ ‫اسـت کـه درصورتی کـه ایـن سیاسـت ها بـا پیگیری های‬ ‫بیشـتر‪ ،‬ادامـه یابد‪ ،‬فرونشسـت کنترل شـود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬توکیو ‪ ۲۵‬سال برای کاهش نرخ فرونشست‬ ‫زمین تالش کرد‬ ‫عضـو هیئت علمـی مرکز تحقیقـات راه‬ ‫مسـکن و شهرسـازی کشـور دراین باره‬ ‫اظهـار کرد‪ :‬ایـن خبر عجیب را شـنیدم‬ ‫و البتـه ایـن گفته هـا را بـاور نمی کنـم؛‬ ‫همان طـور کـه می دانیـد فرونشسـت‬ ‫زمیـن بـا افـت سـطح اب هـای زیرزمینـی در ارتباط اسـت‬ ‫و هـر چـه سـطح اب زیرزمینـی پایین تـر مـی رود به طـور‬ ‫منطقـی فرونشسـت زمیـن باید ادامه داشـته باشـد‪.‬‬ ‫علـی بیت الهـی توضیـح داد‪ :‬بـر اسـاس امـار چاه های‬ ‫پیزومتـری اصفهـان تـا پایـان سـال ‪ ۱۴۰۰‬و در دوره هـای‬ ‫درازمـدت‪ ،‬میان مـدت و کوتاه مـدت‪ ،‬حـدودًا یـک متـر در‬ ‫سـال افت سـطح اب هـای زیرزمینـی را داریـم‪ ،‬بنابراین در‬ ‫این شـرایط فرونشسـت زمین به همان روال قبلـی ادامه دار‬ ‫اسـت و امـکان نـدارد در یـک مـدت کوتـاه دو یا سه سـاله‬ ‫به یک باره فرونشسـت زمین هفت سـانتیمتر کم شـود‪ .‬او با‬ ‫اشـاره به برنامه کشـور ژاپـن برای کاهش نرخ فرونشسـت‬ ‫زمیـن‪ ،‬گفت‪ :‬در سـال ‪ ۱۹۶۵‬نرخ سـالیانه دشـت توکیو ‪۱۲‬‬ ‫سـانتیمتر بود که این پدیده با یک برنامه بسـیار سختگیرانه‬ ‫در سـال ‪ ۲۰۰۲‬بـه حدود یک سـانتیمتر کاهـش یافت‪.‬‬ ‫ایـن برنامـه بسـیار جـدی بـود‪ ،‬بـه نحـوی تزریـق اب‬ ‫بـه ابخـوان توکیـو انجـام شـد‪ ،‬همچنین بـا جلوگیـری از‬ ‫اسـتحصال اب هـای زیرزمینـی توسـط چاه هـا‪ ،‬کنتـرل‬ ‫کشـاورزی های اب بـر و ‪ ...‬ایـن پدیده را در مـدت حدود ‪۲۵‬‬ ‫سـال به یـک سـطح قابل مالحظـه ای کاهـش داد‪ .‬رئیس‬ ‫بخـش زلزلـه و خطرپذیـری مرکـز تحقیقـات راه مسـکن‬ ‫و شهرسـازی کشـور بـا طـرح ایـن سـوال کـه مگر مـا در‬ ‫اصفهـان چـه کاری انجـام داده ایم که فرونشسـت زمین ‪۷‬‬ ‫سـانتیمتر کاهـش یافته اسـت؟ ادامـه داد‪ :‬بـرای کاهش ‪۷‬‬ ‫سـانتیمتری فرونشسـت زمین حداقل باید هفت متر سطح‬ ‫اب زیرزمینـی باال بیاید‪ ،‬در حالیکـه اخرین امارها در انتهای‬ ‫سـال ‪ ۱۴۰۰‬نشـان می دهد که سـطح ابخوان سـالیانه یک‬ ‫متـر پایین مـی رود‪.‬‬ ‫او گفـت‪ :‬تنهـا دلیلـی کـه می توانـد کاهـش هفـت‬ ‫سـانتیمتری نرخ فرونشست زمین در اصفهان را توجیه کند‪،‬‬ ‫اشـتباه در پـردازش تصاویـر ماهواره ای قبلی و جدید اسـت‪،‬‬ ‫چراکـه در محیط هـای شـهری به دلیـل وجود سـاختمان‪،‬‬ ‫فضـای سـبز و‪ ...‬احتمـال این اشـتباه وجـود دارد‪ .‬بیت الهی‬ ‫تاکیـد کـرد‪ :‬باید توجه داشـت هـر کاری که بـرای کاهش‬ ‫نـرخ فرونشسـت زمیـن انجـام دهیم‪ ،‬طی دو یا سـه سـال‬ ‫فرونشسـت زمیـن در هیـچ کجـای دنیـا کمتر نمی شـود و‬ ‫کسـی که ایـن حرف را می زنـد عم ً‬ ‫ال با دانـش هیدرولوژی‬ ‫اب هـای زیرزمینـی فرونشسـت زمیـن و زمین شناسـی‬ ‫اصفهـان بیگانـه اسـت و در بیـان ادعـای کاهـش نـرخ‬ ‫فرونشسـت زمیـن در اصفهـان‪ ،‬نـه اطالعـات پیزومتـری‬ ‫چاه هـای اب منطقـه ای نشـان می دهد که سـطح اب های‬ ‫زیرزمینـی بـاال امـده و نـه در اصل کار خاصی انجام نشـده‬ ‫اسـت‪ .‬او با بیان اینکه زاینده رود کـه ‪ ۵۰‬درصد تغذیه ابخوان‬ ‫اصفهان را برعهده دارد کام ً‬ ‫ال خشـک اسـت‪ ،‬از سـوی دیگر‬ ‫در وضعیـت چاه ها به دلیل نیازهای کشـاورزی‪ ،‬فضای سـبز‬ ‫و ‪ ...‬تغییر خاصی اعمال نشـده تا بگوییم برداشـت اب نصف‬ ‫چاه هـا و یـا کل چاه هـای دشـت اصفهان‪-‬برخـوار متوقـف‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬در حالیکه همچنـان از تمام چاه هـای اصفهان‬ ‫اسـتحصال اب با همـان روال قدیمی انجام می شـود‪ .‬رئیس‬ ‫بخـش زلزلـه و خطرپذیـری مرکز تحقیقـات راه مسـکن و‬ ‫شهرسـازی کشـور با اشـاره به اینکه تنها احتمالی که درباره‬ ‫کاهـش نـرخ فرونشسـت زمیـن می دهـم اشـتباه درنتیجه‬ ‫پردازش هـا اسـت‪ ،‬توضیـح داد‪ :‬ایـن موضـوع به طورقطـع‬ ‫مربوط به اشـتباه تصاویر ماهـواره ای اسـت‪ ،‬اما هیچ چیزی از‬ ‫اصل مسئله گسـترده تر شدن فرونشسـت زمین در اصفهان‬ ‫کـم نمی کنـد و ای کاش برخـی کارشناسـان با مفهوم عینی‬ ‫فرونشسـت زمیـن در اصفهان اشـنا بودند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬مگـر کار خاصـی در اصفهـان کردیـم کـه‬ ‫فرونشسـت زمیـن متوقـف شـود‬ ‫او تاکیـد کـرد‪ :‬مگـر مـا کار خاصـی در اصفهـان انجـام‬ ‫داده ایـم کـه فرونشسـت زمین متوقف شـود و یـا معجزه ای‬ ‫رخ داده اسـت و حتـی اگر اقـدام موثری هم صـورت گیرد تا‬ ‫بـه نتیجـه مثبت برسـیم زمـان خواهد بـرد و تجربه کشـور‬ ‫ژاپـن زمانـی حـدود ‪ ۲۵‬سـال را نشـان می دهد و بـه اعتقاد‬ ‫مـن اظهارنظـر اخیر به یک فکاهی شـبیه اسـت‪ .‬بیت الهی‬ ‫در پاسـخ به این سـوال که ایـا اظهارنظر اخیر قصد کمرنگ‬ ‫کردن شـدت بحران فرونشسـت زمیـن اصفهـان را در بدنه‬ ‫دولـت دارد یـا خیـر؟ گفـت‪ :‬درواقـع ممکـن اسـت گوینده‬ ‫ایـن اظهـارات نظر خاصی نداشـته باشـد‪ ،‬اما اسـتفاده از این‬ ‫گفته هـا قطعـا چنین خواهـد بود که بـدون هیچ گونـه اقدام‬ ‫و کار خاصـی بـر روی فرونشسـت زمیـن و همچنین بدون‬ ‫تخصیـص حداقـل حقابـه زیسـت محیطی زاینـده رود برای‬ ‫تغذیـه اندک ایـن ابخوان و همچنین بدون انجام کار خاصی‬ ‫در زمینـه تزریـق مصنوعـی اب در ابخـوان و بـدون کنترل‬ ‫برداشـت اب از چاه ها‪ ،‬چطور ممکن اسـت نرخ فرونشسـت‬ ‫زمیـن کـم شـود‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬این گونـه اظهـارات به طـور‬ ‫مسـتقیم و غیرمسـتقیم تبعاتـی خواهـد داشـت و اهمیـت‬ ‫بحـران فرونشسـت زمیـن در اصفهـان را تحت شـعاع قرار‬ ‫خواهـد داد و می توانـد بهره برداری هـای غیرواقعـی از ایـن‬ ‫موضـوع شـود‪ ،‬بنابرایـن اگر نتیجـه پردازش ها اشـتباه بوده‪،‬‬ ‫بهتـر اسـت صادقانه و شـجاعانه ایـن موضوع اعالم شـود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬روند رو به بهبودی در فرونشسـت زمین در‬ ‫اصفهان نمی بینیم‬ ‫رئیـس بخـش زلزله و خطرپذیـری مرکز تحقیقـات راه‬ ‫مسـکن و شهرسازی کشـور با تاکید بر اینکه از سال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫تـا بـه امروز‪ ،‬نرخ فرونشسـت زمین در اصفهـان به هیچ وجه‬ ‫کاهش نیافته اسـت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬حساسـیت ما بر روی این‬ ‫موضوع باالسـت و اخیرًا گزارشـی به اسـتاندار اصفهان ارائه‬ ‫کـرده ام که متاسـفانه هیچ روند رو به بهبـودی را نمی بینیم‬ ‫و واقعیـت امر فرونشسـت زمیـن در اصفهان‪ ،‬بـا حرف من‬ ‫و شـما تغییـر نمی کنـد‪ .‬اگـر در مخزنـی اب نریزیـم مگـر‬ ‫ایـن مخـزن پـر می شـود و ایـا کاری شـده کـه مـا متوجه‬ ‫نیسـتیم‪ .‬او بـا اشـاره به اینکـه در گزارشـی ‪ ۱۶۰‬صفحه ای‬ ‫تمام مناطق شـمالی اصفهان همچون ‪ ۷ ،۸ ،۲ ،۹ ،۱۴ ،۱۵‬و‬ ‫به نوعی مناطق شـمال و هاللی اصفهـان تمامًا درگیر نرخ‬ ‫باالی فرونشسـت زمین هسـتند و در این گسـتره ها عالوه‬ ‫بر سـاختمان های مسـکونی که نزدیک به ‪ ۸۰۰‬هـزار واحد‬ ‫مسـکونی را در برمی گیرد‪ ،‬زیرسـاخت های مهمـی را وجود‬ ‫دارد‪ ،‬علاوه بـر این زمین و خاک محدوده شـمالی اصفهان‬ ‫از نـوع واگـرا اسـت کـه در اثر فرونشسـت زمین شـکاف و‬ ‫ترک هایـی اتفـاق می افتـد کـه یکـی از ایـن شـکاف های‬ ‫تیپیـک در محدوده ورزشـگاه نقش جهان اسـت که تصاویر‬ ‫ان نیـز موجـود اسـت و اینها عالئمی دال بر روند پیشـروی‬ ‫فرونشسـت زمیـن در اصفهـان را دارد و پیش بینـی می کنم‬ ‫در ماه هـای اتی این عالئم بیشـتر شـود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬چه نسـخه ای برای کاهش نرخ فرونشسـت‬ ‫زمیـن در اصفهان بپیچیم‬ ‫بیت الهـی گفت‪ :‬اگر می خواهیم برای فرونشسـت زمین‬ ‫در اصفهان نسـخه ای بپیچیـم‪ ،‬کار کام ً‬ ‫ال روشـنی در پیش‬ ‫داریـم و بایـد حداقـل ‪ ۱۵‬مترمکعب بـر ثانیـه اب از جنوب‬ ‫غـرب تا جنوب شـرق شـهر اصفهـان در زاینـده رود جریان‬ ‫یابـد‪ ،‬همچنیـن برداشـت اب از تمـام چاه هـای محـدوده‬ ‫شـمال اصفهـان در حبیب ابـاد‪ ،‬دولت ابـاد به ویـژه چاه های‬ ‫پرمصـرف حـدود ‪ ۳۰‬درصـد کاهـش داشـته و این نسـخه‬ ‫نهایـی مقابلـه بـا فرونشسـت زمیـن اسـت‪ .‬او اضافـه کرد‪:‬‬ ‫البتـه اقدامات دیگری وجود دارد کـه در هیئت دولت مطرح‬ ‫کرده ایـم و امیدواریـم ایـن اقـدام صـورت گیرد و پیشـنهاد‬ ‫داده ایـم تـا کارگروه هـای کارشناسـی اعـم از کشـاورزی‪،‬‬ ‫ژئوتکنیک‪ ،‬سـاختمان و ‪ ...‬و همچنین کارگاه های اموزشـی‬ ‫در اصفهان تشـکیل شـود تـا در حد توان با اثـار مخرب این‬ ‫پدیده مقابله کنیم و امیدوارم مسـئوالن عالی کشور اهمیت‬ ‫و حساسـیت پدیده فرونشسـت زمیـن را درک کنند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬در زون فرونشسـتی اصفهـان ‪ ۲‬میلیـون و‬ ‫‪ ۸۰۰‬هـزار نفر سـاکن هسـتند‬ ‫عضـو هیئت علمـی مرکـز تحقیقـات راه مسـکن و‬ ‫شهرسـازی کشـور با تاکید بر اینکه اصفهـان تنها محدوده‬ ‫ایسـت کـه در زون فرونشسـتی ان ‪ ۲‬میلیـون و ‪ ۸۰۰‬هـزار‬ ‫نفـر سـاکن هسـتند‪ ،‬توضیـح داد‪ :‬بـه این معنا که ریسـک‬ ‫فرونشسـت زمیـن در اصفهـان در باالتریـن مرتبـه کشـور‬ ‫اسـت و ایـن موضوع ارتباطی با مسـئله کشـاورزی و حقابه‬ ‫کشـاورزی نـدارد‪ ،‬بلکـه بـه زندگـی اولیـه و طبیعـی مردم‬ ‫در سـاختمان های امـن برمی گـردد‪ .‬او دربـاره نـرخ سـالیانه‬ ‫فرونشسـت زمیـن در اصفهان‪ ،‬توضیـح داد‪ :‬بیشـینه مقدار‬ ‫فرونشسـت زمیـن در برخـی نقاط اصفهـان سـالیانه تا ‪۱۸‬‬ ‫سـانتیمتر اسـت‪ ،‬امـا طـی سـال ‪ ۲۰۱۶‬تـا امـروز نـرخ ان‬ ‫به صـورت ناحیـه ای و متوسـط حـدود ‪ ۱۲‬سـانتیمتر اسـت‪.‬‬ ‫همچنیـن در حاشـیه های دشـت اصفهان‪-‬برخـوار میـزان‬ ‫فرونشسـت زمیـن تبعـا کمتـر می شـود‪ ،‬چراکـه حالـت‬ ‫فرونشسـت زمین شـبیه کاسـه ای شـکل اسـت در وسـط‬ ‫دشـت نشسـت بیشـتر از حاشـیه های ان اسـت‪.‬‬ ‫بیت الهـی در پایـان گفـت‪ :‬بایـد مراقـب باشـیم‬ ‫صحبت هایـی کـه از دیدگاه کارشناسـی زده می شـود اصل‬ ‫هـدف مـا کـه مقابلـه با فرونشسـت زمیـن و حساسـیت و‬ ‫اهمیـت ان در اصفهـان اسـت را تحـت شـعاع قـرار ندهد‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫سرمقاله‬ ‫دارویار سرعت گیر افزایش‬ ‫قیمت دارو می شود؟‬ ‫ادامه از صفحه یک ‪ :‬سیاست گذاری های حوزه‬ ‫دارویی در کشور چالش هایی جدی و حساسی را پیش‬ ‫رو داشت به همین منظور صحبت در مورد طرح دارویار‬ ‫به میان امد‪ .‬طرحی که ماه های متوالی در مورد جزییات‬ ‫و اثربخشی ان تصمیم گیری شد‪ .‬دارویار طرحی که قرار‬ ‫است با انتقال یارانه دارو از طریق بیمه ها به مردم‪،‬‬ ‫پوشش بیمه ای داروها را افزایش داده‪ ،‬اقالم بیشتری‬ ‫از داروها را زیر چتر بیمه ها برده و درعین حال قیمت‬ ‫دارو را به سمت واقعی شدن سوق دهد‪ ،‬با این شرط‬ ‫که پرداختی از جیب بیمار نه تنها افزایش نیابد‪ ،‬بلکه در‬ ‫برخی اقالم کاهش قیمت را رقم بزند‪ .‬باتوجه به این که‬ ‫در طرح دارویار قرار است یارانه دارو‪ ،‬از مسیر بیمه ها‬ ‫به مردم تخصیص یابد‪ ،‬بیمه شدن همه مردم یکی از‬ ‫اصول اجرای این طرح است‪ .‬مبلغ ‪ ۶‬هزار میلیارد تومان‬ ‫برای تحت پوشش قراردادن افراد فاقد بیمه در قانون‬ ‫بودجه ‪ ۱۴۰۱‬تصویب شده است‪ .‬سه دهک اول جامعه‬ ‫بالغ بر ‪ ۶‬میلیون نفر بدون مراجعه حضوری و به صورت‬ ‫رایگان توسط سازمان بیمه سالمت تحت پوشش‬ ‫قرار گرفتند‪ .‬باالخره با اجرای طرح دارویار تکلیفی که‬ ‫قانون بودجه ‪ ۱۴۰۱‬تاکید کرده پرداخت از جیب مردم‬ ‫از شهریور افزایش نیابد‪ ،‬به سرانجام می رسد و سقف‬ ‫پوشش سازمان های بیمه ای در حوزه دارو افزایش‬ ‫می یابد‪ .‬به هرحال این طرح استارت خود را زده است‬ ‫و ثابت ماندن پرداخت از جیب بیماران از اهداف طرح‬ ‫دارویار بوده که باید منتظر ماند و دید این مهم محقق‬ ‫خواهد شد؟ طرحی که از هر بعد به نظر می رسد می تواند‬ ‫کمک حال بیماران باشد امید است در بحث اجرایی نیز‬ ‫بتواند کارنامه قابل قبولی داشته باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫قرارگاه ‪ ۳۱۳‬یک قدرت نمایی‬ ‫بزرگ در جهان است‬ ‫به گفته فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی‬ ‫قرارگاه ‪ ۳۱۳‬به عنوان یک قدرت نمایی بزرگ در جهان‪،‬‬ ‫دشمن را انگشت به دهان گذاشته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬امیر سرتیپ کیومرث حیدری در بازدید‬ ‫از پادگان گروه ‪ ۲۲‬توپخانه شــهرضا افزود‪ :‬این قرارگاه‬ ‫راهبردی‪ ،‬یکی از مراکزی اســت که متناسب با سطح‬ ‫امنیتی موردنیاز در مناطق مختلف مرزی‪ ،‬توسط ارتش‬ ‫طراحی و گسترش یافت ه است که نشان از اقتدار جمهوری‬ ‫اســامی در منطقه دارد‪ .‬او با اشــاره به توانمندی ها و‬ ‫تولیدات دانش بنیان در نیروی زمینی ارتش گفت‪ :‬امروز‬ ‫نیروی زمینی ارتش پرچم دار تولید انواع پهپاد نظامی و‬ ‫دفاعی با پیچیده ترین فناوری های روز دنیا است‪ .‬فرمانده‬ ‫نزاجا همچنین در دیدار با خانواده یکی از شــهدا‪ ،‬ضمن‬ ‫گرامیداشت یاد و خاطره جان فشانی های شهدای انقالب و‬ ‫دفاع مقدس گفت‪ :‬دنیا ما را با نام شهیدانمان می شناسد و‬ ‫ما این نورانیت انقالب را از انها داریم‪ .‬امیر حیدری در جمع‬ ‫کارکنان گروه ‪ ۲۲‬توپخانه نزاجا ضمن بیان اقدامات انجام‬ ‫شده در راستای رفاه کارکنان و خانواده های محترمشان و‬ ‫اهداف پیش رو فرماندهی اظهار داشت‪ :‬رهبر انقالب نگاه‬ ‫ویژه ای به کارکنان و خانواده های ارتشی دارند‪.‬‬ ‫او در ادامه افــزود‪ :‬رفع نیازها و دغدغه های کارکنان‬ ‫ارتش از اهداف اصلی ما است و تمام تالش مسئوالن شما‬ ‫در این راستا تا تحقق این مهم ادامه دارد‪ .‬او در این سفر‪،‬‬ ‫طرح های لبیک نزاجا در پادگان گروه ‪ ۲۲‬توپخانه شهرضا‬ ‫را پیگیری کرد‪ .‬طرح های لبیک ارتش جمهوری اسالمی‬ ‫در سه بخش توان امادگی رزمی‪ ،‬ارتقاء منزلت اجتماعی و‬ ‫معیشتی و تعالی معنوی و بصیرتی در پادگان ها تعیین شده‬ ‫است‪ .‬شهرضا در ‪ ۸۰‬کیلومتری جنوب اصفهان واقع است‪.‬‬ ‫تصویب ‪ ۱۴‬میلیارد تومان برای‬ ‫بیابان زدایی در استان اصفهان‬ ‫بنــا به گفته مدیرکل منابــع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫اصفهان امســال ‪ ۱۴‬میلیــارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون تومان‬ ‫اعتبار ملی برای بیابان زدایی در این اســتان تصویب‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫محمدعلی کاظمی به ایرنا گفت‪ :‬امسال هم زمان‬ ‫با ســفر رئیس جمهــور و هیات دولت به اســتان ‪۳۰‬‬ ‫میلیــارد تومان برای بیابان زدایی پیشــنهاد دادیم اما‬ ‫‪ ۱۴‬میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون تومان مصوب شــده است‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابع طبیعی و ابخیزداری‪ ،‬این اســتان را‬ ‫جزو استان های فعال در بخش بیابان دانست و یاداور‬ ‫شــد‪ :‬اعتبارات ملی استان در زمینه بیابان زدایی خوب‬ ‫است و سهم هرساله اســتان بر اساس شاخص های‪،‬‬ ‫از ستاد ملی دریافت شده اســت‪ .‬کاظمی با اشاره به‬ ‫اینکه سال گذشته ‪ ۱۰‬میلیارد تومان اعتبار ملی برای‬ ‫مقابله با بیابان زایی به اســتان اصفهان اختصاص پیدا‬ ‫کرد خاطرنشــان کرد‪ :‬سهم اعتبارات استانی در زمینه‬ ‫بیابان زدایی نسبت به اعتبارات ملی ‪ ۱۰‬درصد است‪ .‬او‬ ‫بیان کرد‪ :‬تصویب ردیف اعتبار ملی برای استان های‬ ‫واقــع در کویــر مرکزی ایــران‪ ،‬یکــی از مهم ترین‬ ‫درخواست ها برای رفع مشکالت در زمینه بیابان زایی‬ ‫است‪ .‬به گفته او‪ ،‬وجود حوزه های مشترک بین استانی‬ ‫در بعضی از مناطق مشکالتی را در این زمینه به وجود‬ ‫اورده اســت و به همین دلیل هیچ اســتانی حاضر به‬ ‫فعالیــت در این گونه حوزه ها نیســت‪ .‬مدیرکل منابع‬ ‫طبیعی و ابخیزداری گفت‪ :‬کارگروه اقدام ملی مقابله با‬ ‫بیابان زایی در تهران تشکیل شده است که از مسئوالن‬ ‫اســتان تقاضا داریم تشکیل این کارگروه متناظر را در‬ ‫استان با حضور دستگاه های اثربخش در موضوع مقابله‬ ‫با بیابان زایی را در دستور کار قرار دهند‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫تعمیر سیستم سرمایشی‪50‬‬ ‫دستگاه اتوبوس شهری در یک‬ ‫شبانه روز‬ ‫گـروه اصفهـان‪ :‬مدیرعامـل شـرکت واحد اتوبوسـرانی‬ ‫شـهرداری اصفهان از تعمیر سیسـتم سرمایشی ‪ 50‬دستگاه‬ ‫اتوبـوس شـهری طی یک شـبانه روز توسـط کارکنـان این‬ ‫شـرکت خبر داد‪.‬‬ ‫سـید عبـاس روحانـی بـا اعلام ایـن خبـر گفـت‪ :‬بـا‬ ‫اغـاز فصـل گرمـا ضـرورت اسـتفاده از سیسـتم تهویـه و‬ ‫سـرمایش اتوبوس های شـهری بیش از سـایر اوقات اسـت‬ ‫و از جدی تریـن مطالبـات شـهروندان بـه شـمار مـی رود‪ .‬او‬ ‫افـزود‪ :‬ازانجایی که سیسـتم تهویـه و سـرمایش در برخی از‬ ‫اتوبوس های شـرکت واحد اتوبوسـرانی شـهرداری اصفهان‬ ‫بـه علـت نوسـانات قیمـت و کمبـود تجهیزات سرمایشـی‬ ‫در بـازار بـا مشـکل روبـرو شـده بود‪ ،‬نسـبت به تعمیـر انها‬ ‫اقـدام شـد‪ .‬روحانی خبـر داد‪ :‬این برنامه با جدیت و سـرعت‬ ‫قابل توجهـی از سـوی کارکنـان ایـن شـرکت انجـام شـده‬ ‫چنانکـه پس از خرید قطعـات و لوازم موردنیـاز‪ ،‬تنها در یک‬ ‫شـبانه روز‪ ،‬کارکنان واحد کولری شـرکت اتوبوسرانی به طور‬ ‫پیوسـته در محـل کار خـود حاضرشـده و سیسـتم تهویه و‬ ‫سرمایشـی‪ 50 ،‬دسـتگاه اتوبـوس را به صـورت یکجا تعمیر‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫ازادسازی گلوگاه های منطقه ‪3‬‬ ‫با اعتبار ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫گـروه اصفهان‪ :‬مدیر منطقه سـه شـهرداری اصفهان از‬ ‫ازادسـازی گلوگاه هـای منطقه ‪ 3‬با اعتبـار ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫محمدباقـر کالهـدوزان بـا اعالم این خبر گفـت‪ :‬از یک‬ ‫سـو بافـت فرسـوده و تاریخی در منطقه سـه‪ ،‬عبـور و مرور‬ ‫در برخـی نقاط را با مشـکالتی روبرو کرده و از سـوی دیگر‬ ‫در ایـن محـدوده عملیـات تعریـض گذرها به دلیـل میراثی‬ ‫بـودن ابنیـه ‪ ،‬امکان پذیـر نیسـت‪ .‬او بـا بیان اینکـه مدیریت‬ ‫شـهری باید به منظور تسـهیل در عبور و مـرور‪ ،‬گلوگاه های‬ ‫پرترافیک محالت را شناسـایی و نسـبت به ازادسـازی انها‬ ‫اقـدام کنـد‪ ،‬افزود‪ :‬در سـال جـاری هزار و ‪ 607‬میلیـارد ریال‬ ‫اعتبـار بـرای تملـکات منطقه سـه در نظر گرفته شـده که با‬ ‫اجـرای طرح های مصـوب و احداث پروژه های تعریف شـده‪،‬‬ ‫ابتـدا باید ازادسـازی ملک انجام و سـپس عملیـات عمرانی‬ ‫اغاز شـود‪.‬‬ ‫کالهـدوزان ادامـه داد‪ :‬برخـی پروژه ها در سـال گذشـته‬ ‫ازادسـازی شـده‪ ،‬امـا تکمیـل انهـا در برنامه هـای سـال‬ ‫جـاری رقـم خـورده اسـت کـه ازادسـازی پارکینگ شـهدا‪،‬‬ ‫قطـار شـهری‪ ،‬تعریض گذرهـا از جمله گذر گلـزار‪ ،‬تعریض‬ ‫گولوگاه هـا‪ ،‬میـدان جلوخان‪ ،‬اتش نشـانی‪ ،‬پارکینگ مجتمع‬ ‫تجـاری جعفـری و گذر اقا نوراهلل نجفـی از جمله پروژه های‬ ‫ازادسـازی سـال جاری این منطقه اسـت‪ .‬مدیر منطقه سـه‬ ‫شـهرداری اصفهـان خبر داد‪ :‬در سـال گذشـته مطالعاتی در‬ ‫محلات منطقـه انجـام و ‪ ۱۰۰‬میلیـارد ریـال اعتبـار جهت‬ ‫ازادسـازی گلوگاه هـا در دو محلـه دردشـت و امامـزاده‬ ‫اسـماعیل اختصـاص داده شـد کـه بـا احتسـاب ایـن رقم‪،‬‬ ‫میـزان ازادسـازی گلوگاه هـای سـطح منطقه سـه بـه ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال رسـیده اسـت‪ .‬او خاطرنشـان کـرد‪ :‬در مجموع‬ ‫در سـال جـاری تاکنـون ‪ ۴۰۷‬میلیـارد ریال برای ازادسـازی‬ ‫پروژه هـای ایـن منطقـه هزینه شـده و امیـد داریم تـا پایان‬ ‫سـال جاری‪ ،‬روند مناسـبی را در ازادسـازی ها داشـته باشیم‪.‬‬ ‫احداث واحد تصفیه شیرابه‬ ‫پسماند به ظرفیت‪ ۱۰‬مترمکعب‬ ‫گـروه اصفهان‪ :‬بـه گفته مدیرعامـل سـازمان مدیریت‬ ‫پسـماند شـهرداری اصفهان یکـی از مهمتریـن پروژه های‬ ‫سـازمان مدیریـت پسـماند در حـال حاضـر احـداث واحـد‬ ‫تصفیـه شـیرابه پسـماند بـه ظرفیـت ‪ ۱۰‬مترمکعـب بـا‬ ‫هـدف بهینه سـازی مدیریت شـیرابه و کنتـرل الودگی های‬ ‫زیسـت محیطی و مشـکالت بهداشـتی اسـت که تـا پایان‬ ‫سـال جـاری اجرایـی می شـود‪.‬‬ ‫غالمرضـا سـاکتی بـا اعلام ایـن خبـر گفـت‪:‬‬ ‫ازانجایی کـه شـیرابه زباله در صورت رها شـدن در طبیعت‬ ‫اسـیب های جبران ناپذیـری به محیط زیسـت وارد می کند‪،‬‬ ‫مدیریـت و تصفیـه ان از مهمتریـن برنامه هـا و اقدامـات‬ ‫سـازمان مدیریـت پسـماند بـه شـمار مـی رود‪ .‬او تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬در ایـن زمینـه احداث واحد تصفیه شـیرابه پسـماند‬ ‫شـهر اصفهـان بـه ظرفیـت ‪ ۱۰‬مترمکعب به عنـوان یک‬ ‫پـروژه شـاخص بـا هزینـه ای بالغ بـر ‪ 50‬میلیـارد ریـال با‬ ‫مشـارکت بخـش خصوصـی تدوین شـده و تا پایان سـال‬ ‫اجرایـی خواهـد شـد‪ .‬سـاکتی با اشـاره بـه اینکـه تاکنون‬ ‫اجرای طرح های مختلف در زمینه تصفیه شـیرابه پسـماند‬ ‫در کشـور بـا موفقیـت اندکی روبرو شـده اسـت‪ ،‬خبـر داد‪:‬‬ ‫اسـناد فنی این پروژه در جلسـات کارشناسی و کمیته های‬ ‫فنـی تخصصـی بررسـی و تاییدشـده و مذاکـرات جهـت‬ ‫عقـد قـرارداد به صورت یک پـروژه مشـارکتی با همکاری‬ ‫یـک شـرکت دانش بنیـان کـه دارای چنـد ثبـت اختـراع‬ ‫نتیجه بخـش در زمینـه تصفیه پسـاب های الوده بـوده‪ ،‬در‬ ‫حـال انجـام اسـت‪ .‬او افـزود‪ :‬بـر اسـاس توافقـات صورت‬ ‫گرفته ‪ 50‬درصد هزینه انجام پروژه از سـوی این شـرکت‬ ‫و مابقـی ان توسـط شـهرداری اصفهان تامین می شـود و‬ ‫ابـی کـه از طریـق تصفیه شـیرابه پسـماند در ایـن پروژه‬ ‫تولید می شـود از سـوی شـهرداری خریداری خواهد شـد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سـازمان مدیریت پسماند شـهرداری اصفهان با‬ ‫بیان اینکه حجم شـیرابه تولیدی در فصول مختلف سـال‬ ‫بـه دلیـل تنـوع غذایـی متغیر اسـت‪ ،‬خبـر داد‪ :‬ایـن پروژه‬ ‫در حـال حاضـر با تصفیه شـیرابه پسـماند شـهر اصفهان‬ ‫بـا ظرفیـت ‪ ۱۰‬مترمکعـب اجراشـده و در فاز بعـدی برای‬ ‫ظرفیـت ‪ 30‬مترمکعـب انجام می شـود‪.‬‬ ‫چهارشنبه | ‪ 29‬تیر ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4401‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫برای ساختمان های مسکونی و دفاتر کار تا ‪ 3‬طبقه صورت می گیرد‬ ‫تخفیف ‪ 25‬درصدی صدور پروانه ساخت در اصفهان‬ ‫گـروه اصفهان| سـخنگوی شـورای اسلامی شـهر‬ ‫اصفهـان در گفت وگـوی خبـری پـس از چهـل و نهمین‬ ‫جلسـه علنـی شـورای شـهر گفـت‪ :‬بـر اسـاس مصوبـه‬ ‫شـورا‪ ،‬بـرای سـاختمان های مسـکونی و دفاتـر کار تـا‬ ‫سـه طبقه‪ ،‬از یکـم مـرداد تـا سـی ام مهرمـاه‪ ۲۵ ،‬درصـد‬ ‫تخفیـف در صـدور پروانه و ارزش افـزوده دفاتر کار اعمال‬ ‫می شـود‪ ،‬ایـن اتفاقـی کم سـابقه اسـت که نزدیـک به ‪۷‬‬ ‫مـاه تخفیـف را در صـدور پروانه هـا داریـم‪.‬‬ ‫علـی صالحـی بـا اشـاره بـه مشـارکت‬ ‫شـهروندان در برپایی جشـن های غدیر‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬در ادامـه تحولـی کـه در‬ ‫ماه هـای اخیـر در حـوزه فرهنگ شـهر‬ ‫رخ داد رویدادهـای دهـه والیـت نیـز با‬ ‫مشـارکت مـردم و بسترسـازی مدیریت شـهری رخ داد که‬ ‫جـای تقدیـر و تشـکر دارد‪ .‬او بـا اشـاره طرح هـا و لوایـح‬ ‫جلسـه امـروز گفـت‪ :‬در ابتـدای جلسـه الیحـه دو فوریتـی‬ ‫بـرای تخفیـف در عـوارض سـاختمان های مسـکونی و‬ ‫ارزش افـزوده دفاتر کار را بررسـی کردیم‪ .‬تـا ‪ ۳۱‬تیر ‪،۱۴۰۱‬‬ ‫الیحـه ای وجـود داشـت مبنـی بر اینکـه همه سـاختمان ها‬ ‫از جملـه مسـکونی و دفاتر کار شـامل تخفیـف ‪ ۳۵‬درصدی‬ ‫شـوند‪ .‬سـخنگوی شورای اسلامی شـهر اصفهان گفت‪ :‬با‬ ‫توجـه بـه تاکیـد برای رونق سـاخت مسـکن‪ ،‬ایـن تخفیف‬ ‫اعمـال شـد‪ .‬در بـازه دوم کـه پـس از پایان ایـن تخفیف و‬ ‫از یـک مـرداد تا یـک مهر اسـت‪ ،‬بنابراین بـود که تخفیف‬ ‫را در حـوزه مـردم سـاخت مسـکن ادامـه بدهیـم‪ .‬او ادامـه‬ ‫داد‪ :‬بـر همیـن اسـاس بـرای سـاختمان های مسـکونی و‬ ‫دفاتـر کار تـا سـه طبقه‪ ،‬از یکـم مـرداد تـا سـی ام مهرمـاه‪،‬‬ ‫‪ ۲۵‬درصـد تخفیـف در صـدور پروانـه و ارزش افـزوده دفاتر‬ ‫کار اعمـال می شـود‪ .‬صالحـی گفـت‪ :‬این اتفاقی کم سـابقه‬ ‫اسـت کـه نزدیـک به ‪ ۷‬مـاه تخفیـف را در صـدور پروانه ها‬ ‫داریـم‪ .‬بـا توجـه بـه ثمـرات ان تا پایـان مهـر دربـاره بازه‬ ‫بعـدی تخفیف هـا نیز تصمیم گیری خواهد شـد‪ .‬او با اشـاره‬ ‫بـه بررسـی الیحـه افزایـش نـرخ پارکینگ هـای عمومـی‬ ‫تحـت اداره شـهرداری بیـان کـرد‪ :‬پارکینگ ها از سـال ‪۹۸‬‬ ‫بـه دالیـل مختلـف از جملـه کرونـا تغییر نـرخ نداشـتند اما‬ ‫بـا رویکـرد افزایـش خدمـات‪ ،‬کاهـش اسـتفاده از خودروی‬ ‫شـهری به ویـژه در حلقه مرکزی ترافیکی شـهر‪ ،‬هماهنگی‬ ‫بـا بخـش خصوصـی و ضابطه منـد شـدن پارکینگ هـای‬ ‫عمومی که بخشـی از ان در اختیار مدیریت شـهری اسـت‪،‬‬ ‫افزایش نرخ به تصویب رسـید‪ .‬سـخنگوی شـورای اسالمی‬ ‫شـهر اصفهـان گفـت‪ :‬ایـن الیحـه با طـی مراحـل قانونی‬ ‫اجـرا خواهـد شـد تـا بـا نرخ هـای جدیـد و خدمات بیشـتر‪،‬‬ ‫پارکینگ هـا در اختیـار مـردم قـرار گیرنـد‪ ،‬امـا درعین حـال‬ ‫همچنـان مـردم را به اسـتفاده از حمل ونقـل عمومی دعوت‬ ‫می کنیـم‪ .‬او افـزود‪ :‬در ادامـه جلسـه اصلاح اساسـنامه‬ ‫سـازمان ارامسـتان ها و سازمان سـاماندهی مشاغل شهری‬ ‫بـا تغییـرات و اصالحاتی کـه در کمیسـیون های تخصصی‬ ‫و تلفیـق رخ داده بـود بـه تصویـب رسـید‪ .‬صالحـی اظهـار‬ ‫کـرد‪ :‬الیحـه اهـدای مبالغـی از جانب مـردم به شـهرداری‬ ‫نیـز بـا توجه به اینکـه عدد نزدیک بـه ‪ ۱۰۰‬میلیـارد تومان‬ ‫و از حـدود اختیـارات شـهردار خـارج بـود در صحـن علنـی‬ ‫شـورا مطـرح شـد‪ .‬ایـن الیحـه بـه علـت اینکه مسـتندات‬ ‫الزم را نداشـت بـا رای اعضا به کمیسـیون تلفیق برگشـت‬ ‫تا مجددا پس از بررسـی در دسـتور کار شـورا قـرار گیرد‪ .‬او‬ ‫بـا اشـاره به کمک و مسـاعدت بـه خیریه درمانی دارالشـفا‬ ‫ام البنیـن (س) بـا هـدف توسـعه زیرسـاخت های درمانـی‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬درخواسـت تخفیـف ‪ ۴۰‬درصـدی بـرای‬ ‫ایـن خیریـه بـر اسـاس محاسـبات اذر سـال گذشـته بـه‬ ‫تصویـب رسـید‪ .‬همچنین ایـن اختیـار به شـهردار اصفهان‬ ‫داده شـد تـا در صـورت صالحدید مبالغ بیشـتری را شـامل‬ ‫تخفیـف کند تا زمینـه ارائه خدمات بهتـر در یکی از مناطق‬ ‫کـم برخـوردار اصفهـان فراهم شـود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تشکیل کارگروه ویــژه پروژه های بزرگ‬ ‫شــهر با محوریت استانداری‬ ‫همچنیـن رئیـس شـورای اسلامی شـهر اصفهـان‬ ‫در نطـق پیـش از دسـتور چهـل و نهمیـن جلسـه علنـی‬ ‫شـورای شـهر‪ ،‬گفـت‪ :‬قـرار شـد کارگـروه ویـژه ای بـا‬ ‫محوریـت اسـتاندار تشـکیل شـود و پروژه هـای بزرگـی‬ ‫کـه نیازمند حمایت مسـئوالن ارشـد دارد در ایـن کارگروه‬ ‫مطـرح شـود‪ .‬محمـد نورصالحـی بـا تبریـک عیـد غدیر‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬امسـال در روز عیـد سـعید غدیـر نسـبت به‬ ‫سـال های گذشـته بـه صـورت گسـترده حضـور مـردم را‬ ‫در صحنـه جشـن ها و مراسـم ها شـاهد بودیـم و مـردم‪،‬‬ ‫هیئت هـا‪ ،‬خیریه هـا‪ ،‬گروه هـای مختلـف و سـازمان ها بـا‬ ‫اهتمـام جـدی عیـد غدیـر را گرامـی داشـتند‪ .‬او با اشـاره‬ ‫بـه اطعـام گسـترد ه در روز عیـد غدیـر افـزود‪ :‬حضـور‬ ‫گسـترده مـردم در مراسـم های ایـن عیـد بـزرگ نشـان‬ ‫داد که سـازمان ها باید نقش بسترسـازی را داشـته باشـند‬ ‫و مـردم هسـتند کـه بـه شـکل گسـترده و خودجـوش و‬ ‫از روی محبـت بـه والیـت ایـن اعیـاد مذهبـی را گرامی‬ ‫می دارنـد‪ .‬رئیـس شـورای اسلامی شـهر اصفهـان بـا‬ ‫تقدیـر از همـه دسـت اندرکاران برگزاری جشـن های عید‬ ‫غدیـر گفت‪ :‬امسـال مدیریت شـهری عالوه بـر برگزاری‬ ‫جشـن های بـزرگ در میدان هـای اصلی شـهر‪ ،‬مراسـم ها‬ ‫و جشـن های این عید بزرگ را به سـطح محالت کشـاند‬ ‫کـه جای تقدیر و تشـکر دارد و امیدواریم سـال های اینده‬ ‫نیـز ایـن اقدامات گسـترش پیدا کنـد‪ .‬او در بخش دیگری‬ ‫از نطـق خـود بـا اشـاره بـه ورود دسـتگاه تی بـی ام بـه‬ ‫هم زمان با عید سعید غدیرخم؛‬ ‫خط ‪ ۲‬مترو اصفهان به ایستگاه چهارسو رسید‬ ‫گروه اصفهان| ائین ورود دستگاه حفار مکانیزه تی‪.‬بی‪.‬ام‬ ‫به ایستگاه چهارسو روز دوشنبه‪ 27 ،‬تیرماه هم زمان با عید‬ ‫سعید غدیر خم با حضور جمعی از مدیران ارشد استان و‬ ‫مدیریت شهری اصفهان برگزار شد‪.‬‬ ‫در این مراسم که در محل این ایستگاه واقع در خیابان‬ ‫ایت ا‪ ...‬کاشانی برگزار شد‪ ،‬استاندار اصفهان گفت‪ :‬در‬ ‫دوره های پیشین مدیریت شهری این نگاه حاکم شد که‬ ‫اگر سایر دستگاه ها سهم خود در هزینه عملیات عمرانی‬ ‫را پرداخت نکنند‪ ،‬شهرداری نیز وظیفه خود را انجام ندهد‬ ‫که این موضوع منجر به کندی انجام پروژه های عمرانی از‬ ‫جمله مترو شد به نحوی که راه اندازی ان سال ها به طول‬ ‫انجامید‪ .‬سید رضا مرتضوی تاکید کرد‪ :‬الزم است از ظرفیت‬ ‫تسهیالت بانکی به خوبی استفاده کنیم تا عملیات عمرانی‬ ‫به سرعت انجام شود و متحمل هزینه های ناشی از طوالنی‬ ‫شدن پروژه ها نشویم ‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬محدودیت منابع مالی؛ مهم ترین چالش‬ ‫مترو اصفهان‬ ‫مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان نیز در این مراسم‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مراحل انجام پروژه خط دو مترو با همکاری‬ ‫شرکت مپنا در حال انجام است که پیمانکار ‪ ۱۶‬ایستگاه‬ ‫این خط مشخص شده و بخش عمرانی ایستگاه عاشق‬ ‫اصفهانی نیز به پایان رسیده است‪.‬‬ ‫سیدمحسن واعظی فر با بیان اینکه در مجموع خط دو‬ ‫مترو ‪ ۳۷‬درصد پیشرفت فیزیکی داشته است ‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫تاکنون یک میلیارد و ‪ ۴۰۰‬هزار متر مکعب خاک برداری و‬ ‫‪ ۴۶۰‬هزار متر مکعب بتن ریزی در این مسیر انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او مشکل اصلی قطار شهری اصفهان را کمبود منابع‬ ‫مالی دانست و خاطرنشان کرد‪ :‬اگر منابع مالی تامین شود‪،‬‬ ‫می توان در کمتر از پنج سال عملیات اجرایی خط دو مترو‬ ‫را انجام داد‪ .‬الزم به ذکر است‪ ،‬خط دو مترو اصفهان از‬ ‫ایستگاه میدان شهدای خمینی شهر تا دارک‪ ،‬از غرب تا‬ ‫شرق اصفهان به طول ‪ ۲۴‬کیلومتر امتداد می یابد و در مسیر‬ ‫خود از ‪ ۲۳‬ایستگاه عبور می کند‪.‬‬ ‫ایسـتگاه ایـت ا‪ ...‬کاشـانی در خـط دوی متـرو گفـت‪ :‬در‬ ‫مراسـمی با حضور مسـئوالن اسـتانی و شـهری‪ ،‬دستگاه‬ ‫حفـار توسـط قـرارگاه خاتم االنبیـا وارد این ایسـتگاه شـد‪.‬‬ ‫بر اسـاس گزارش های اعالم شـده پیشـرفت سـفت کاری‬ ‫ایـن ایسـتگاه بـه ‪ ۶۵‬درصـد رسـیده اسـت‪ .‬نورصالحـی‬ ‫ادامـه داد‪ :‬همچنیـن بر اسـاس گزارش هـا‪ ،‬بخش عمرانی‬ ‫خـط دوی متـرو تـا امـروز ‪ ۳۸‬درصـد پیشـرفت کـرده و‬ ‫عملیـات عمرانـی متـرو از ایسـتگاه دارک تـا ایسـتگاه‬ ‫ابتـدای خیابـان شـهید اشـرفی اصفهانی بـا ‪ ۱۵‬کیلومتر و‬ ‫‪ ۱۶‬ایسـتگاه در حـال انجـام اسـت‪ .‬او بیـان کـرد‪ :‬فعالیت‬ ‫عمرانـی در ایـن خـط از دو سـمت در حال انجام اسـت و‬ ‫عملیات سـفت کاری ‪ ۱۳‬ایسـتگاه پیشـرفت خوبی داشـته‬ ‫اسـت‪ .‬همچنیـن دربـاره اسـامی تصمیـم بـر این شـد که‬ ‫ماننـد خـط یک متـرو‪ ،‬نام هـای ‪ ۱۶‬ایسـتگاه در شـورای‬ ‫نام گـذاری مطـرح شـود‪ .‬رئیـس شـورای اسلامی شـهر‬ ‫اصفهـان گفـت‪ :‬در بخـش عمرانـی و حفـاری تونـل‪ ،‬کار‬ ‫به خوبـی در حـال پیشـرفت اسـت‪ .‬توقعـی کـه داریم این‬ ‫اسـت کـه زمینـه شـروع نـازک کاری از همیـن ماه هـا به‬ ‫صـورت مشـارکتی انجـام شـود‪ .‬او افـزود‪ :‬طی قـراردادی‬ ‫کـه با شـرکت مپنا در شـورای اقتصاد تصویب شـده‪ ،‬صفر‬ ‫تـا ‪ ۱۰۰‬عملیـات خـط دوی متـرو بـه عنـوان یـک پروژه‬ ‫رسـمی تضمیـن شـده توسـط دولت توسـط این شـرکت‬ ‫انجـام خواهـد شـد‪ .‬نورصالحـی خاطرنشـان کـرد‪ :‬بـا‬ ‫توجـه بـه فراهـم شـدن بسـترها‪ ،‬برنامه تکمیـل این خط‬ ‫می توانـد ‪ ۳۶‬ماهـه باشـد و شـورا نیز موضـوع را پیگیری‬ ‫می کنـد‪ .‬او بـا اشـاره بـه انتقاد اسـتاندار اصفهـان مبنی بر‬ ‫عـدم اطالع رسـانی مناسـب اقدامـات عظیـم عمرانی که‬ ‫در حـال انجـام اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن انتقـاد مطرح شـد که‬ ‫چـرا ایـن اقدامـات و کارهـای عظیمـی کـه در زیرزمیـن‬ ‫انجـام می شـود رسـانه ای نمی شـود‪ .‬مـردم بایـد بدانند در‬ ‫حـوزه حمل ونقـل چـه برنامـه گسـترده ای در حـال انجام‬ ‫اسـت‪ .‬رئیس شورای اسالمی شـهر اصفهان تصریح کرد‪:‬‬ ‫قـرار شـد کارگروه ویـژه ای با محوریت اسـتاندار تشـکیل‬ ‫شـود و پروژه هـای بزرگـی کـه نیازمند حمایت مسـئوالن‬ ‫ارشـد دارد در ایـن کارگـروه مطـرح شـود‪ .‬او افـزود‪ :‬حلقه‬ ‫حفاظتـی‪ ،‬محـور تشـریفات از سـمت فـرودگاه و محـور‬ ‫بهارسـتان از جملـه ایـن پروژه هاسـت‪ .‬در همیـن راسـتا‬ ‫معتقدیـم متـرو پـروژه اول اسـتان اصفهـان و صددرصـد‬ ‫منافـع ان متوجـه مـردم اسـت‪ .‬نورصالحـی اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫تکمیـل ادامـه خـط یک متـرو به طـرف میدان اسـتقالل‬ ‫در برنامـه و فراخوان برای انتخـاب پیمانکار در حال انجام‬ ‫اسـت‪ .‬امیدواریم طی دو الی سـه سـال اینـده اتصال خط‬ ‫یک به بهارسـتان و ایسـتگاه سـپاهان شـهر و راه اهن به‬ ‫سـمت کامل تـر شـدن پیـش رفتـه و خـط دو بـه سـمت‬ ‫بهره بـرداری بـرود‪ .‬او اضافـه کـرد‪ :‬ابعـاد پروژه هـا‪ ،‬میزان‬ ‫سـرمایه گذاری و لـزوم حمایت دولت در حـوزه حمل ونقل‬ ‫می توانـد دسـتاورد خوبی در دوره کنونی مدیریت شـهری‬ ‫و ایجـاد محیطـی بهتر برای زندگی باشـد‪ .‬رئیس شـورای‬ ‫اسلامی شـهر اصفهان با بیان اینکه در حوزه اتوبوسـرانی‬ ‫نیـز نیازمنـد حمایت و سـرمایه گذاری بیشـتری هسـتیم‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬امسـال هزینه هـا بـه خصـوص در بخـش جـاری‪،‬‬ ‫بـه صـورت غیرقابل پیش بینـی بـاال رفـت‪ ،‬درعین حـال‬ ‫بازسـازی اتوبوس هـا و افزایـش تعـداد نـاوگان از ‪۶۰۰‬‬ ‫دسـتگاه موجـود بـه حداقل هـزار دسـتگاه جـزو تاکیدات‬ ‫شوراسـت و همچنـان بـر تحقـق ان مصـر هسـتیم‪ .‬او‬ ‫افـزود‪ :‬در این زمینه با مشـکل منابع مالی مواجه هسـتیم‪،‬‬ ‫پیگیـری اسـتاندار اصفهـان نیـز می توانـد بـرای تحویـل‬ ‫اتوبوس هایـی کـه مبلـغ ان پرداخـت شـده موثـر باشـد‪.‬‬ ‫نورصالحـی اظهـار کـرد‪ :‬از معاونت حمل ونقـل و ترافیک‬ ‫شـهرداری ایـن انتظار مـی رود که بـه صـورت روزانه این‬ ‫مسـائل را دنبـال کنـد تـا اول مهـر بـرای تردد در سـطح‬ ‫شـهر با مشـکل مواجه نباشـیم‪.‬‬ ‫ثبت الکترونیکی درخواست گواهی تعمیرات‬ ‫غیراساسی در اصفهان‬ ‫بـه گفتـه مدیـر پـروژه شهرسـازی الکترونیـک معاونـت‬ ‫شهرسـازی و معمـاری شـهرداری اصفهـان فراینـد‬ ‫الکترونیکـی شـدن گواهـی تعمیـرات غیراساسـی و عـدم‬ ‫خلاف اجرایـی شـد و در سـامانه های «اصفهـان مـن»‬ ‫بـه نشـانی ‪ My.isfahan.ir‬و «اصفهـان نمـا» در اختیار‬ ‫شـهروندان شـهر اصفهـان قـرار گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫امیـد علی اصغری ثانـی بـه ایمنـا گفـت‪ :‬در راسـتای بهبود‬ ‫و تسـهیل فراینـد خدمت رسـانی بـه شـهروندان‪ ،‬فراینـد‬ ‫الکترونیکـی صـدور گواهـی تعمیـرات غیراساسـی و عدم‬ ‫خالف روی سامانه شهروندسپاری قرار گرفت و شهروندان‬ ‫می تواننـد به صـورت انالیـن درخواسـت خود را در سـامانه‬ ‫ثبـت کننـد‪ .‬او با بیان اینکـه پیاده سـازی ایـن فرایندها در‬ ‫راسـتای تحقـق درخواسـت مدیریت شـهری در راسـتای‬ ‫الکترونیکـی شـدن تمـام درخواسـت ها و خدمـات واحـد‬ ‫شهرسـازی اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬بخشـی از مراجعات شـهروندان‬ ‫بـه مناطق جهـت ثبت و پیگیـری این دو درخواسـت بوده‬ ‫اسـت که انجـام این موضـوع می تواند گام مهـم و موثری‬ ‫در راسـتای کاهـش مراجعـات حضـوری شـهروندان بـه‬ ‫شهرداری مناطق باشـد‪ .‬مدیر پروژه شهرسازی الکترونیک‬ ‫معاونت شهرسـازی و معمـاری شـهرداری اصفهان گفت‪:‬‬ ‫فراینـد الکترونیکی شـدن گواهـی تعمیرات غیراساسـی و‬ ‫عـدم خالف اجرایی شـد و در سـامانه های «اصفهان من»‬ ‫بـه نشـانی ‪ My.isfahan.ir‬و «اصفهـان نمـا» در اختیار‬ ‫شـهروندان شـهر اصفهان قرار گرفته اسـت‪ .‬او خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬شـهروندان می توانند با ورود به سـامانه غیرحضوری و‬ ‫تکمیـل و بارگذاری مدارک اعالم شـده‪ ،‬گام به گام فرایند از‬ ‫پیـش تعریف شـده را طی کنند تا ثبت درخواسـت خدمات‬ ‫بـه درسـتی انجـام شـود‪ .‬علی اصغری ثانـی با بیـان اینکه‬ ‫همـکاران در مناطـق شـهرداری پـس از ثبـت درخواسـت‬ ‫مالک‪ ،‬نسـبت به تعیین تکلیف و بررسـی ان اقدام خواهند‬ ‫کـرد‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن امر گامـی بزرگ در راسـتای تسـریع در‬ ‫ارائـه خدمـات به شـهروندان اسـت و معاونت شهرسـازی‬ ‫و معمـاری حداکثـر تالش خـود را در راسـتای الکترونیکی‬ ‫شـدن درخواسـت ها خواهـد کرد‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫‪3‬‬ ‫بِه ؛ برند شهر باغبادران‬ ‫به گفته شهردار باغبادران با توجه به حضور چشمگیر‬ ‫گردشگران‪ ،‬مدیریت شهری با اختصاص مکانی جهت‬ ‫عرضه محصوالت فعاالن مشاغل خانگی در پارک ساحلی‪،‬‬ ‫سعی دارد ضمن معرفی توانمندی های شهر‪ ،‬گام‪‎‬های‬ ‫موثری جهت برطرف کردن چالش بازار فروش محصوالت‬ ‫تولیدشده بردارد‪.‬‬ ‫حجت ا‪ ...‬امینی به ایمنا گفت‪ :‬حضرت ایت ا‪ ...‬خامنه ای‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‪ ،‬طی سال های گذشته نگاه‬ ‫ویژه ای به حمایت از کاالی ایرانی و رونق تولید داشته اند؛‬ ‫زیرا تحقق این مهم باعث ایجاد تحول در بخش های‬ ‫مختلف‪ ،‬افزایش اشتغال‪ ،‬حل مشکالت معیشتی‪ ،‬اصالح‬ ‫نظام بانکی‪ ،‬افزایش ارزش پول ملی و توازن بودجه ای‬ ‫خواهد شد‪ .‬او با بیان اینکه رونق تولید نیاز به اهتمام و توجه‬ ‫ویژه احاد مردم و مسئوالن دارد‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از مباحثی‬ ‫که سبب رونق تولید در شهرهای ایران خواهد شد تقویت‬ ‫مشاغل خانگی است‪ ،‬چراکه مشاغل خانگی می تواند در‬ ‫توانمندسازی اقتصادی خانواده ها نقش بسزایی را ایفا کند‪.‬‬ ‫شهردار باغبادران خاطرنشان کرد‪ :‬شهرداری باغبادران طی‬ ‫مدت گذشته سعی در حمایت از تولیدات مشاغل خانگی این‬ ‫شهر ساحلی داشته است‪ ،‬چراکه بسیاری از مشاغل خانگی‬ ‫شهر وابسته به هنر بانوان و صنعت کشاورزی و گردشگری‬ ‫است‪ .‬امینی ادامه داد‪ :‬بسیاری از تولیدات کشاورزی‪،‬‬ ‫دستاوردهای کشاورزان و سردرختی های شهر باغبادران‬ ‫توسط خانواده ها به محصوالت دارای دوام تبدیل شده و‬ ‫یکی از معروف ترین و باکیفیت ترین محصوالت کشاورزی‬ ‫این شهر «بِه » بوده که در کشور زبانزد است و بانوان شهر‬ ‫از این میوه برای تولید انواع مربا‪ ،‬غذا‪ ،‬افزودنی های خوراکی‪،‬‬ ‫دمنوش ها و داروهای گیاهی استفاده می کنند‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه کسب و کار خانگی در جهت تامین هزینه های زندگی‬ ‫و اشتغال در کشور نقش بسزایی دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بسیاری‬ ‫از محصوالت شهر باغبادران در حوزه مشاغل خانگی به‬ ‫محصوالت بادوام تبدیل شده و در بازارچه های مختلف‪،‬‬ ‫مراکز تولید و عرضه کاال در سطح شهر و خارج از شهر به‬ ‫معرض فروش قرار می گیرد که در تقویت نظام اقتصادی‬ ‫خانواده ها نقش بسزایی دارد از این رو مدیریت شهری نیز‬ ‫سعی در حمایت از مشاغل خانگی داشته است‪ .‬شهردار‬ ‫باغبادران با بیان اینکه فرهنگ سازی گام مهمی در بازار‬ ‫فروش تولیدات مشاغل خانگی است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به حضور چشمگیر گردشگران در شهر باغبادران مدیریت‬ ‫شهری با اختصاص مکانی جهت عرضه محصوالت‬ ‫فعاالن مشاغل خانگی در پارک ساحلی شهر سعی کرد‬ ‫بازارچه های مختلفی را در ایام تعطیالت برگزار کند تا ضمن‬ ‫معرفی توانمندی های شهر در مسیر حل چالش بازار فروش‬ ‫محصوالت تولیدشده گام بردارد‪ .‬امینی با بیان اینکه مشاغل‬ ‫خانگی در صورت حمایت‪ ،‬نقش بسیار بزرگی در چرخش‬ ‫اقتصادی دارند‪ ،‬گفت‪ :‬شهرداری باغبادران در نمایشگاه های‬ ‫مختلف که به مناسبت ها و در دیگر شهرهای ایران برگزار‬ ‫می شود حمایت ویژه ای را از مشاغل خانگی شهر داشته‬ ‫به نحوی که مکان موردنیاز و نیازهای برگزاری یا نیازهای‬ ‫عرضه کاال به صورت رایگان توسط مدیریت شهری در‬ ‫اختیار فعاالن مشاغل خانگی قرارگرفته تا انان نیز بتوانند‬ ‫محصوالت خود را به بازار ارائه کنند‪ .‬او با بیان اینکه توسعه‬ ‫مشاغل خانگی با اهدافی نظیر افزایش درامد و ثروت از‬ ‫راهکارهای رشد اقتصادی و رهایی از بیکاری است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫با این حمایت تولید‪ ،‬عرضه و تقاضا بدون واسطه انجام‬ ‫شده و درامد بیشتری نصیب تولیدکنندگان مشاغل خانگی‬ ‫شهر باغبادران خواهد شد‪ ،‬از سوی دیگر مسیر بازاریابی‬ ‫فروش تولیدات مشاغل خانگی به عنوان یکی از نیازهای‬ ‫مهم مشاغل خانگی را نیز هموار می کند‪.‬‬ ‫تعداد محدودی از هنرمندان‬ ‫فریدون شهربیمههستند‬ ‫به گفته رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان‬ ‫فریدون شهر بیشتر هنرمندان شهرستان فریدون شهر فاقد‬ ‫شغل ثابت با درامد مکفی هستند و تاکنون تعداد محدودی‬ ‫از این هنرمندان بیمه شده اند‪.‬‬ ‫نورمحمد رحیمی درباره مهم ترین مشکالت حوزه فرهنگ‬ ‫در شهرستان فریدون شهر به ایسنا گفت‪ :‬بزرگترین چالش‬ ‫این حوزه نبود اعتبارات فرهنگی در حوزه فرهنگ و هنر‬ ‫است که انتظار داریم مسئوالن و دست اندرکاران این‬ ‫بخش به این مهم و تخصیص اعتبارات فرهنگی اهتمام‬ ‫کنند چراکه فرهنگ زیربنای همه چیز در یک جامعه است‪.‬‬ ‫او با ابراز رضایت از زیرساخت های فرهنگی فریدون شهر‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬زیرساخت های فرهنگی به اندازه کافی در شهرستان‬ ‫موجود است به طوری که در فریدون شهر مجتمع فرهنگی‬ ‫و هنری‪ ،‬سالن تئاتر و نمایش‪ ،‬نگارخانه و کتابخانه وجود‬ ‫دارد و عالقه مندان به عرصه فرهنگ و هنر می توانند‬ ‫فعالیت های فرهنگی و هنری خود را در چنین اماکنی‬ ‫به شکل هدفمند انجام دهند‪ .‬رئیس اداره فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی شهرستان فریدون شهر درباره مهم ترین‬ ‫مشکالت حوزه نشر‪ ،‬گفت‪ :‬نبود انتشارات در شهرستان‬ ‫از جمله چالش های پیش روی حوزه چاپ و نشر است‬ ‫به طوری که با وجود تالیف کتب متعدد این کتاب ها یا در‬ ‫اصفهان و یا در قم چاپ می شوند که برازنده شهرستان‬ ‫فریدون شهر نیست‪ .‬رحیمی ادامه داد‪ :‬عدم حمایت از‬ ‫ناشران و مولفان از جمله مشکالت حوزه چاپ و نشر است‬ ‫که جا دارد این نقیصه هرچه زودتر برطرف شود‪ .‬البته در‬ ‫تالش هستیم مجوز انتشارات در شهرستان فریدون شهر‬ ‫را اخذ کنیم که در صورت تحقق این امر بخش مهمی از‬ ‫مشکالت حوزه نشر مرتفع می شود‪ .‬او با بیان اینکه تعداد‬ ‫محدودی از هنرمندان بیمه هستند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬بیشتر‬ ‫هنرمندان شهرستان فریدون شهر فاقد شغل ثابت با درامد‬ ‫مکفی هستند که به همین دلیل باید دغدغه اولشان تامین‬ ‫معیشت باشد و بعد کار هنری خود را انجام دهند‪ .‬البته‬ ‫کارهای هنری درامد زیادی نصیب هنرمند نمی کند که‬ ‫این مشکل نیز جای تامل دارد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫ارائه ‪ ۵۱‬هزار و ‪ ۷۴‬مشاوره‬ ‫قبل از ازدواج در سال ‪1400‬‬ ‫مدیــرکل مشــاوره و امــور روان شــناختی ســازمان‬ ‫بهزیســتی کشــور از ارائــه ‪ ۵۱‬هــزار و ‪ ۷۴‬مــورد‬ ‫مشــاوره قبــل از ازدواج بــه افــراد و همچنیــن برگزاری‬ ‫‪ ۵۰‬هــزار و ‪ ۶۵۴‬جلســه اموزش هــای هنــگام ازدواج‬ ‫طــی ســال گذشــته خبــر داد‪.‬‬ ‫بهــزاد وحیدنیــا بــا اشــاره بــه اقدامــات ســازمان‬ ‫ص ارائــه اموزش هــای «پیــش از‬ ‫بهزیســتی در خصــو ‬ ‫ازدواج»‪« ،‬زندگــی خانــواده» و «مهارت هــای زندگــی»‬ ‫بــه ایســنا گفــت‪ :‬برنامه هــای اموزش هــای پیــش‬ ‫ازدواج‪ ،‬امــوزش زندگــی خانــواده (روابــط همســران‬ ‫و والدفرزنــد) و بلــوغ نوجوانــی از نــوع برنامه هــای‬ ‫پیشــگیرانه همگانــی اســت کــه جمعیــت هــدف ان‬ ‫عمــوم مردم هســتند؛ امــا به طــور مشــخص در برنامه‬ ‫امــوزش پیــش از ازدواج‪ ،‬جمعیــت هــدف کلیــه افــراد‬ ‫مجــرد در دامنــه ســنی ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۱۵‬ســال‪ ،‬در امــوزش‬ ‫زندگــی خانــواده کلیــه افــراد متاهــل بــا اولویــت ‪۵‬‬ ‫ســال اول زندگــی مشــترک و جمعیــت هــدف بــرای‬ ‫اموزش هــای بلــوغ و نوجوانــی بــرای والدیــن دارای‬ ‫نوجــوان ‪ ۱۲‬تــا ‪ ۱۸‬ســال اســت‪ .‬او بــا اشــاره بــه اینکه‬ ‫برنامــه امــوزش پیــش از ازدواج از ســال ‪ ۱۳۸۱‬اجــرا و‬ ‫بــه افــراد ارائــه می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬اموزش هــای پیــش‬ ‫از ازدواج‪ ،‬اماده ســازی افــراد بــرای ازدواج و تشــکیل‬ ‫خانــواده را مدنظــر دارد‪ .‬بــه گفتــه مدیــرکل مشــاوره‬ ‫و امــور روان شــناختی ســازمان بهزیســتی کشــور‪،‬‬ ‫امــوزش پیــش از ازدواج بــا هــدف اماده ســازی‬ ‫جوانــان بــرای ازدواج ارائــه می شــود و در انتخــاب‬ ‫مناســب و صادقانه تــر همســر موثــر اســت‪ .‬وحیدنیــا‬ ‫در ادامــه بــه برنامــه ســازمان بهزیســتی در خصــوص‬ ‫ارائــه امــوزش زندگــی خانــواده پرداخــت و یاداور شــد‪:‬‬ ‫امــوزش زندگــی خانــواده ‪ ،‬اموزشــی پیشــگیرانه اســت‬ ‫کــه به منظــور بهبــود روابــط خانوادگــی و افزایــش‬ ‫اگاهــی و امــوزش مهارت هــای خانوادگــی ارائــه‬ ‫می شــود‪ .‬امــوزش زندگــی خانــواده از ســال ‪۱۳۷۸‬‬ ‫شــروع و برنامه ریزی شــده اســت‪ .‬او در ادامــه در‬ ‫خصــوص ارائــه امــوزش دوره بلــوغ و نوجوانــی کــه‬ ‫بــه مدیریــت رفتــاری نوجــوان و توانمندســازی خانواده‬ ‫بــه امــوزش والدیــن دارای فرزنــد نوجــوان اختصــاص‬ ‫دارد‪ ،‬اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬امــوزش اموزشــگران دوره‬ ‫بلــوغ و نوجوانــی از ســال ‪ ۱۳۹۵‬شــروع و در ســال‬ ‫‪ ۹۸‬به صــورت پایلــوت در ‪ ۱۳‬اســتان اجــرا و از ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬به صــورت ملــی شــروع شــد‪ .‬مدیــرکل مشــاوره‬ ‫و امــور روان شــناختی ســازمان بهزیســتی کشــور تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬کلیــه دوره هــای اموزشــی بــرای مخاطــب‬ ‫اصلــی برنامــه به صــورت رایــگان اســت و جلســات‬ ‫اموزشــی در قالــب بلوک بنــدی اموزشــی (‪ ۴‬و ‪)۱۶‬‬ ‫ســاعت بــرای اموزش هــای پیــش از ازدواج‪ ،‬زندگــی‬ ‫خانــواده و بلــوغ و نوجوانــی ‪ ۸ ،۶‬و ‪ ۱۶‬ســاعت برگــزار‬ ‫می شــود‪ .‬وحیدنیــا همچنیــن ایــن را هــم گفــت‬ ‫کــه دوره هــای اموزشــی تربیــت اموزشــگر (‪)T.O.T‬‬ ‫بــه دو صــورت‪ ،‬کوتاه مــدت ‪ ۱۶‬ســاعت و بلندمــدت‬ ‫بیــن ‪ ۲۴‬تــا ‪ ۳۲‬ســاعت برگــزار می شــود و دوره هــای‬ ‫بازامــوزی متناســب بــا شــرایط اســتان بیــن ‪ ۴‬تــا ‪۱۶‬‬ ‫ســاعت اســت‪ .‬در برگــزاری دوره هــای ‪ ۴‬ســاعته‪،‬‬ ‫ســرفصل های اموزشــی بــا توجــه بــه نیازســنجی‬ ‫اموزشــی‪ ،‬بافــت فرهنگــی‪ -‬اجتماعــی از پکیــج‬ ‫اموزشــی معرفــی شــده‪ ،‬توســط کارشــناس مســئول و‬ ‫اموزشــگران اســتان تعییــن می شــود‪ .‬او در خصــوص‬ ‫نحــوه برگــزاری ایــن دوره هــای اموزشــی اظهــار کرد‪:‬‬ ‫شــیوه اجــرا اموزش هــا بــر مبنــای امــوزش چهــره بــه‬ ‫چهــره در گروه هــای اموزشــی و اســتاندارد اموزشــی‬ ‫نفــرات شــرکت کننده جلســات ‪ ۳۰‬نفــره اســت‪ ،‬امــا‬ ‫در شــرایط بحرانــی و خــاص ماننــد شــیوع ویــروس‬ ‫کوویــد‪ ،۱۹-‬شــیوه ارائــه اموزش هــا تغییــر کــرد‪ ،‬بــه‬ ‫طــوری کــه شــیوه حضــوری بــا رعایــت پروتکل هــای‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و اموزشــی و بــا رعایــت‬ ‫فاصله گــذاری فیزیکــی حداقــل یــک متــر‪ ،‬بــا‬ ‫مدت زمــان اموزشــی‪ ،‬هــر جلســه حداکثــر ‪ ۲‬ســاعت‬ ‫و متناســب بــا منطقه بنــدی ســفید‪ ،‬زرد‪ ،‬ابــی و قرمــز‬ ‫و دوره اموزشــی غیرحضــوری به صــورت انالیــن‬ ‫یــا افالیــن برگــزار می شــود‪ .‬بــه گفتــه مدیــرکل‬ ‫مشــاوره و امــور روان شــناختی ســازمان بهزیســتی‬ ‫کشــور‪ ،‬تاثیــر اموزش هــای اســتاندارد پیــش از ازدواج‬ ‫در کیفیــت زندگــی افــراد و یــا کاهــش تعارضــات‬ ‫پشــتوانه علمــی قابــل قبولــی را داراســت‪ .‬وحیدنیــا در‬ ‫ادامــه بــه ارائــه امــاری از میــزان ارائــه مشــاوره های‬ ‫پیــش از ازدواج پرداخــت و گفــت‪ :‬در ســال ‪،۱۴۰۰‬‬ ‫‪ ۵۱‬هــزار و ‪ ۷۴‬مشــاوره قبــل از ازدواج ارائــه شــد‪ .‬او‬ ‫افــزود‪ :‬همچنیــن بــه ‪ ۱۲۶‬هــزار و ‪ ۶۱۰‬زوج متقاضــی‬ ‫ازدواج در قالــب برگــزاری ‪ ۵۰‬هــزار و ‪ ۶۵۴‬جلســه‬ ‫اموزش هــای هنــگام ازدواج ارائــه شــده اســت‪ .‬امــار‬ ‫ارائــه شــده توســط ‪ ۱۸‬اســتان کــه بــا دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی همــکاری جهــت ارائــه عملکــرد داشــته اند‪،‬‬ ‫صــورت گرفتــه اســت‪ .‬بــا توجــه بــه اینکــه متولــی‬ ‫اموزش هــای هنــگام ازدواج وزارت بهداشــت اســت‪،‬‬ ‫ارائــه و پشــتیبانی اموزش هــای روان شــناختی در ‪۳۱‬‬ ‫اســتان همــکاری در تولیــد محتــوا و ‪ ...‬در تعامــل بــا‬ ‫وزارت بهداشــت صــورت گرفتــه اســت‪ .‬او در ادامــه‬ ‫در خصــوص برگــزاری دوره هــای اموزشــی دوره‬ ‫بلــوغ و نوجوانــی بــرای والدیــن دارای فرزنــد ‪ ۱۲‬تــا‬ ‫‪ ۱۸‬ســال نیــز بیــان کــرد‪ :‬در ســال ‪ ۴۸ ،۹۸‬هــزار و‬ ‫‪ ۵۹۷‬والــد در قالــب برگــزاری ‪ ۲۷۳۴‬دوره اموزشــی‪،‬‬ ‫ســال ‪ ۱۶ ،۹۹‬هــزار و ‪ ۳۵۲‬والــد در قالــب برگــزاری‬ ‫‪ ۸۰۸‬دوره اموزشــی و در ســال ‪ ۲۰ ،۱۴۰۰‬هــزار و‬ ‫‪ ۷۰۳‬والــد در قالــب برگــزاری ‪ ۱۰۳۷‬دوره اموزشــی‬ ‫شرکت کردند‪.‬‬ ‫چهارشنبه | ‪ 29‬تیر ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4401‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫پایان اعتبار واکسن های استرازنکا در ایران‬ ‫بنا به گفته ســخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‬ ‫‪ ۱۱‬مرکز در داخل شهر اصفهان و ‪ ۵۲‬مرکز در کل استان‬ ‫دایر هستند که در شــیفت صبح و بعدازظهر فعالیت دارند‬ ‫و نیــاز فعلی را به خوبی پوشــش می دهند؛ واکســن های‬ ‫استرازنکا فاقد تاریخ مصرف اعتبار هستند و فع ً‬ ‫ال به کشور‬ ‫وارد نمی شوند‪.‬‬ ‫پژمــان عقدک بــه ایمنــا گفت‪:‬‬ ‫همچنان با روند افزایشــی شیوع کرونا‬ ‫روبه رو هســتیم؛ در دو روز گذشته امار‬ ‫از هزار نفر گذشــت و ‪ ۱۳۶۳‬نفر دارای‬ ‫عالئم مشابه بیماری کرونا برای انجام‬ ‫تســت به مراکز درمانی مرتبط اعزام شدند که از این تعداد‬ ‫‪ ۶۹۰‬نفر تست مثبت داشتند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬افزایش تست های کرونا بیش از ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫او با بیان اینکه تعداد تســت های مثبــت کرونا از ‪۵۰‬‬ ‫درصد گذشــته اســت‪ ،‬افزود‪ :‬در حال حاضر ‪ ۳۹۹‬نفر در‬ ‫بخش های بیمارســتانی و ‪ ۳۸‬نفر در ای ســی یو بستری‬ ‫هســتند‪ .‬تعداد افراد بستری شــده طی ‪ 48‬ساعت برابر با‬ ‫‪ ۹۲‬نفر و تعداد ترخیص شــده ها برابر با ‪ ۵۹‬نفر بوده است‪.‬‬ ‫سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تاکید بر اینکه‬ ‫روند افزایشــی ابتال به بیماری کرونا همچنان ادامه دارد‬ ‫و مراجعات نیز افزایش یافت اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬همانند‬ ‫همیشه‪ ،‬تاکید بر تکمیل واکسیناسیون و رعایت پروتکل ها‬ ‫به خصوص در فضاهای بسته است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬گزارش فوت یــا ابتالی جدید از بیماری تب‬ ‫کریمه کنگو در استان نیست‬ ‫او با اشــاره به شیوع بیماری تب کریمه کنگو در استان‬ ‫اصفهان‪ ،‬ادامه داد‪ :‬چهار بیمار مشــکوک و دارای عالئم در‬ ‫استان شناسایی شدند که طول درمان ان ها به پایان رسیده‬ ‫و خوشبختانه مورد فوتی در پی ابتال به این بیماری یا ابتالی‬ ‫جدیدی گزارش نشده است‪ .‬عقدک با بیان اینکه بیماری وبا‬ ‫از کردستان عراق به ایران وارد شد و در استان های کردستان‬ ‫و کرمانشاه شیوع یافت‪ ،‬گفت‪ :‬موارد گزارش شده از ابتال به‬ ‫این بیماری در اســتان های مذکور به ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬نفر رسید اما‬ ‫هنوز مورد ابتالی مثبتی در اســتان اصفهان گزارش نشده‬ ‫اســت‪ .‬او با اشــاره به راهکارهای پیشگیری از ابتال به این‬ ‫بیماری‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬درصورتی که افراد قصد شــنا یا شستن‬ ‫ظروف را دارند‪ ،‬از اب مطمئن و اشامیدنی استفاده کنند و اگر‬ ‫مجبور به اشامیدن اب مشکوکی هستند‪ ،‬قبل از اشامیدن اب‬ ‫را بجوشانند تا احتمال ابتال به این بیماری را کاهش دهند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬بیش از ‪ ۹۰‬درصد افراد واجد شرایط نسبت به‬ ‫تزریق دوز چهارم اقدام کرده اند‬ ‫سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫بازگشت زائران از عتبات عالیات‪ ،‬احتمال رد شدن این بیماری‬ ‫از مرز افزایش می یابد؛ بنابراین ارتباط با افرادی که از مراسم‬ ‫حج بازمی گردند باید تا مدتی کنترل شده باشد و درصورتی که‬ ‫این افراد عالمت دار هستند‪ ،‬ایزوله شوند و حتمًا به پزشک‬ ‫مراجعه کنند‪ .‬او با بیان اینکه روند واکسیناسیون روبه افزایش‬ ‫است و بیش از ‪ ۹۰‬درصد افراد واجد شرایط نسبت به تزریق‬ ‫دوز چهارم اقدام کرده اند‪ ،‬افزود‪ :‬همه مراکز بهداشتی درمانی‬ ‫برای تزریق واکســن کرونا امادگی دارند و فعال هســتند‪،‬‬ ‫خوشبختانه دستگاه های نوبت دهی در مراکز بهداشتی درمانی‬ ‫فعال شده است و ‪ ۱۱‬مرکز در داخل شهر اصفهان و ‪ ۵۲‬مرکز‬ ‫در کل استان دایر هســتند که در شیفت صبح و بعدازظهر‬ ‫فعالیت دارند و نیاز فعلی را به خوبی پوشش می دهند‪.‬‬ ‫‪ ۵۲ÁÁ‬مرکز منتخب واکسیناسیون کرونا دارای‬ ‫سبد کامل واکسن‬ ‫عقدک با بیان اینکه همه مراکز و پایگاه های ســامت‬ ‫نیز در شــیفت صبح تا بعدازظهر با دو واکسن سینوفارم و‬ ‫پاســتوکووک در حال ارائه خدمات هســتند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫‪ ۵۲‬مرکز منتخب واکسیناسیون کرونا در استان نیز دارای‬ ‫ســبد کامل واکسن هســتند و هر زمان براورد شهرستان‬ ‫نشــان دهد که تعداد مراکــز در نظر گرفته شــده برای‬ ‫واکسیناســیون کافی نیست‪ ،‬مراکز منتخب اضافه می شود‬ ‫و مراکز تجمیعی نیز افزایش خواهد یافت ‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫واکسن های اســترازنکا فاقد تاریخ مصرف اعتبار هستند و‬ ‫فعال به کشور وارد نمی شوند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬حدود ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫واکســن ها از نوع ســینوفارم و برکت‪ ،‬حدود هفت درصد‬ ‫استرازنکا و ســه درصد پاستوکووک و غیره بوده است که‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬این واکسن ها به جز استرازنکا موجود هستند‪.‬‬ ‫افرادی که دوزهای تزریقی قبل ان ها استرازنکا بوده است‪،‬‬ ‫اکنون می توانند از واکسن های پاستوکووک یا اسپایکوژن‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫تاثیر سمی نخبگان سفید و کارشناسان زرد بر جامعه‬ ‫یک کارشناس اسیب های اجتماعی با بیان اینکه کشور با‬ ‫برخی کارشناسان زرد و نخبگان سفید روبه رو است که تنها به‬ ‫دنبال بیان امار هســتند‪ ،‬گفت‪ :‬ادعاهای مطرح شده توسط این‬ ‫کارشناساندربرخیرسانه هابهجزایجاداضطراباجتماعی‪،‬هیچ‬ ‫کارکردیندارد‪.‬‬ ‫مجید ابهری به ایمنا گفت‪ :‬اسیب های اجتماعی یک مقوله‬ ‫جهانیاستوتمامکشورهایجهانحتیکشورهایتوسعه یافته‬ ‫با ان روبه رو هستند‪ .‬هرچند نمی توان اسیب های اجتماعی را صفر‬ ‫کرد اما با سیاست گذاری های صحیح‪ ،‬می توان تا حد قابل توجهی‬ ‫این اسیب ها را کاهش داد‪ .‬او افزود‪ :‬انچه در وضع سیاست گذاری‬ ‫صحیح نقش اساسی دارد‪ ،‬نخبگان و کارشناسان هستند؛ اما در‬ ‫مقوله اسیب های اجتماعی متاسفانه کشورمان با برخی نخبگان‬ ‫سفید و کارشناسان زرد مواجه است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬کارکرد منفی کارشناسان زرد بر جامعه‬ ‫این کارشناس اسیب های اجتماعی تصریح کرد‪ :‬کارشناسان‬ ‫زرد افرادی هستند که تنها به دنبال بیان امار با اهداف مختلف‬ ‫هستند‪ ،‬چنانچه بدون در نظر گرفتن جوانب به یک باره در رسانه ها‬ ‫مواردی را مطرح می کنند که نه تنها حقیقت ندارد بلکه ادعاهای‬ ‫مطرح شــده توسط این کارشناسان در برخی رسانه ها جز ایجاد‬ ‫اضطراب اجتماعی هیچ کارکرد دیگری ندارد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬وضعیت‬ ‫کشور در حوزه اسیب های اجتماعی خوب نیست اما نباید با این‬ ‫حرف ها به جامعه اضطراب القا کرد‪ .‬وقتی چنین ادعاها و امارهای‬ ‫اشتباهی در رسانه بیان می شــود به طورقطع رسانه های معاند‬ ‫جمهوری اسالمی ایران با استناد به همین امار‪ ،‬وضعیت کشور‬ ‫را ناگوار و بحرانی جلوه می دهند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تاثیر نخبه های سفید بر درمان مشکالت‬ ‫جامعه‬ ‫ابهری اظهار کرد‪ :‬برخی نخبگان جامعه‪ ،‬نخبگان ســفید‬ ‫و پاستوریزه ای هســتند که نهایت کار و اقدام مناسب ان ها در‬ ‫مطالعه چند مقاله‪ ،‬ترجمه و حتی ارائه پایان نامه دانشجو به نام‬ ‫خود‪ ،‬خالصه می شود؛ ان ها ترس از ورود به متن جامعه دارند‪.‬‬ ‫اگر سال ‪ ۱۳۶۸‬اشارات مقام معظم رهبری جدی گرفته می شد‪،‬‬ ‫امروز به این وضعیت نمی رســیدیم که در فضای مجازی یک‬ ‫میلیارد پیام ممیزی از سوی کاربران ایرانی ارسال شود‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫این نخبه های ســفید جامعه‪ ،‬برای درمان مشکالت به دنبال‬ ‫نسخه های غربی هستند درحالی که دین اسالم در همه زمینه ها‬ ‫همچونروان شناسی‪،‬مدیریتونظریه هایاجتماعیحرفبرای‬ ‫گفتن دارد؛ اما این امر توسط این نوع کارشناسان و نخبگان مدام‬ ‫زیر سوال برده می شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬به معتاد به عنوان ابزار تجاری دیده می شود‬ ‫این متخصص علوم رفتاری با اشــاره به برخی از اسیب ها‬ ‫که در حوزه درمان اعتیاد در کشــور وجــود دارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫حوزه اعتیاد‪ ،‬معتاد به عنوان ابزار تجاری دیده می شود؛ تا وقتی‬ ‫این نگاه حاکم است شاهد درمان موثر این افراد نخواهیم بود و‬ ‫جمعیت قابل توجه این افراد‪ ،‬پس از ترک دوباره به چرخه اعتیاد‬ ‫برمی گردند‪ .‬اعتیاد یکی از ابزارهای جنگ نرم و ناتوی فرهنگی‬ ‫اســت و هم اکنون روش و سبک مصرف مواد مخدر سنتی به‬ ‫صنعتی تغییر پیدا کرده است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬تازمانی که در کشور بانک‬ ‫اطالعاتی اسیب های اجتماعی صحیح‪ ،‬جامع و واحدی که مورد‬ ‫تایید تمام دستگاه ها باشد‪ ،‬ایجاد نشود شاهد از بین رفتن سرمایه‬ ‫ملی و شکســت طرح ها خواهیم بود؛ هنوز هم با وجود گذشت‬ ‫تدار مطرح‬ ‫سال ها و اینکه اعتیاد به عنوان اسیب اجتماعی اولوی ‬ ‫است‪ ،‬امار دقیقی از معتادان نداریم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬با تعدد دستگاه های متولی در حوزه کاهش‬ ‫اسیب هایاجتماعیمواجهیم‬ ‫ابهری تاکیــد کرد‪ :‬بدون داشــتن امار درســت در حوزه‬ ‫اسیب دیدگان اجتماعی هرگونه برنامه ریزی و سیاست گذاری‬ ‫محکوم به شکســت اســت؛ در کنار این نواقص‪ ،‬کارشناسان‬ ‫زرد برای مطرح کردن خود اماری باالتر از امار دســتگاه ها بیان‬ ‫می کنند‪ .‬او گفت‪ :‬یکی از دالیل ناکامی در حوزه اســیب های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬تعدد دستگاه های متولی است؛ ‪ ۲۲‬دستگاه در زمینه‬ ‫پیشــگیری از اســیب های اجتماعی‪ ،‬میلیاردها تومان بودجه‬ ‫دریافت می کنند اما اقدامات ان ها نتیجه ای جز افزایش معضالت‬ ‫فرهنگی و اجتماعی نداشته است‪ .‬تعدد مراکز پیشگیری‪ ،‬تنوع‬ ‫سیاست گذاری ها‪ ،‬سلیقه ای عمل کردن و کار جزیره ای باعث‬ ‫شده است که شاهد افزایش برخی اسیب های اجتماعی باشیم‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری اصفهان‪:‬‬ ‫تنها یک دستگاه متولی مسائل اجتماعی وفرهنگی چهارباغ نیست‬ ‫به گفته مدیرکل دفتر امور اجتماعی وفرهنگی اســتانداری‬ ‫اصفهان برای رفع و کاهش مســائل اجتماعی وفرهنگی‪ ،‬تنها‬ ‫یک دستگاه‪ ،‬متولی نیست و به طورقطع نمی توان برای رفع این‬ ‫مسائل در محور چهارباغ‪ ،‬از شهرداری انتظار بیشتری داشت‪.‬‬ ‫مســعود مهدویان فــر به ایمنــا گفت‪ :‬باید برای توســعه‬ ‫زیرســاخت های تفریحی‪ ،‬اوقات فراغت و هیجانی برای عموم‬ ‫شــهروندان به ویژه جوانان و نوجوانان برنامه داشت و طبیعی‬ ‫اســت در اثر فقدان یا کم بودن این زیرساخت ها‪ ،‬شهروندان با‬ ‫مسائل و مشکالتی روبه رو خواهند شد؛ به همین خاطر تامین‬ ‫این زیرساخت ها یک اصل و سیاست مهم در مدیریت شهری‬ ‫اســت‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬عالوه بر اقدامات خوبــی که در این گذر‬ ‫فرهنگی توسط شهرداری اتفاق افتاده است‪ ،‬اما با توجه به کم‬ ‫بودن زیرساخت های تفریحی و هیجانی در شهر اصفهان‪ ،‬بهتر‬ ‫است در محور چهارباغ زیرساخت های اوقات فراغت‪ ،‬تفریحی و‬ ‫هیجانی بیشتری در نظر گرفته شود تا شاهد معضالت کمتری‬ ‫در این محور باشیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬نیاز به توسعه زیرساخت های گردشگری و‬ ‫تفریحی در چهارباغ‬ ‫مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری اصفهان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬محور چهارباغ با توجه به پتانســیل باال و اقدامات‬ ‫مناسبی که توسط شــهرداری اصفهان برای این گذر فرهنگی‬ ‫صورت گرفته اســت‪ ،‬نیاز به توسعه زیرساخت های گردشگری‬ ‫و تفریحــی به ویژه با رویکرد غنی ســازی اوقات فراغت جوانان‬ ‫و نوجوانــان دارد‪ .‬او اضافــه کرد‪ :‬برای رفع و کاهش مســائل‬ ‫اجتماعی وفرهنگی‪ ،‬تنها یک دستگاه‪ ،‬متولی نیست و به طورقطع‬ ‫نمی توان برای رفع این مســائل در محور چهارباغ‪ ،‬از شهرداری‬ ‫انتظار بیشتری داشت؛ بلکه بسیاری از دستگاه های اجرایی استان‬ ‫و شهر اصفهان بنا بر وظایف ذاتی خود‪ ،‬برای کاهش و رفع معضل‬ ‫این محور دخیل هستند؛ ضمن اینکه نه تنها در چهارباغ بلکه برای‬ ‫کاهش و رفع معضالت شــهری و اســتان‪ ،‬نیازمند هم افزایی و‬ ‫همکاری های بین بخشی دستگاه ها با یکدیگر هستیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬حضور جوانان در چهارباغ‪ ،‬تهدید نیست بلکه‬ ‫فرصت است‬ ‫مهدویان فر تاکید کرد‪ :‬نباید انتظار داشــت که شــهرداری‬ ‫اصفهان تنها متولی اجــرای برنامه های فرهنگی‪ ،‬تفریحی و‬ ‫اوقات فراغت باشد بلکه نیاز است تمام دستگاه های اجرایی که‬ ‫در این حوزه وظایف ذاتی دارند با شهرداری همکاری های الزم‬ ‫را داشته باشند و در کنار شهرداری اقدام به برنامه ریزی و اجرای‬ ‫فعالیت های متنوع فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و مذهبی کنند‪ .‬او اظهار‬ ‫کرد‪ :‬وقتی برای عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی متناسب‬ ‫با کالبد شهر برنامه ای طراحی نشود‪ ،‬باعث می شود محیط های‬ ‫شهری به جهت جذابیت ها‪ ،‬دســترس پذیری یا شاخص های‬ ‫مختلف دیگــر‪ ،‬موردنظر برخی از گروه ها و تجمع های جوانان‬ ‫و نوجوانان قرار بگیرد که مصداق عینی ان را می توان در محور‬ ‫چهارباغ مشاهده کرد‪ .‬به همین خاطر نمی توان نقد کرد که وجود‬ ‫بیش ازحد جوانان در چهارباغ یک اسیب است‪ ،‬بلکه اسیب جدی‬ ‫به خاطر نبود برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی است که نتوانستیم‬ ‫نیازهای جوانان در حوزه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی را تامین کنیم‪ .‬این‬ ‫دکترای سیاست گذاری عمومی گفت‪ :‬حضور بیش ازحد جوانان‬ ‫در عرصه چهارباغ‪ ،‬تهدید نیســت بلکه یک فرصت است که‬ ‫بتوانیم در این فضاها برنامه های مناســب برای تامین درست‬ ‫نیازهای فرهنگی و اجتماعی صورت گیرد که این امر تا حدودی‬ ‫توسط شهرداری اصفهان در حال انجام است اما باید دستگاه های‬ ‫متولی دیگر در کنار شهرداری به این حوزه ورود کنند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬لزوم همکاری سایر دســتگاه های اجرایی‬ ‫استان با شهرداری اصفهان‬ ‫او ادامه داد‪ :‬حضور و تجمع مردم در برخی نقاط شهری در‬ ‫تمام شــهرهای جهان یک امر طبیعی است و نمی توان گفت‬ ‫این حضور گســترده مردم در محور چهارباغ‪ ،‬یک اسیب است؛‬ ‫زیرا اســیب زمانی اســت که نتوانیم در این محور برنامه ها را‬ ‫برای تامین نیاز شهروندان انجام دهیم‪ .‬یکی از اقدامات خوب‬ ‫شهرداری اصفهان در ماه مبارک رمضان امسال برگزاری جزء‬ ‫خوانی قــران در محور چهارباغ بود‪ ،‬اجرای این برنامه به خوبی‬ ‫نشــان داد که شــهروندان به چه میزان از برگزاری این گونه‬ ‫برنامه ها استقبال می کنند‪ .‬مهدویان فر تاکید کرد‪ :‬چهارباغ با توجه‬ ‫به زیرساخت های خوبی که شــهرداری اصفهان در ان فراهم‬ ‫کرده‪ ،‬باید محور رویدادها و برنامه های متنوع فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫مذهبی و تفریحی باشد؛ البته ذکر دو نکته ضروری است‪ ،‬در وهله‬ ‫نخست سایر دستگاه های متولی در اجرای برنامه ها یاری رسان‬ ‫شــهرداری باشند و نکته دیگر اینکه برنامه هایی همچون جزء‬ ‫خوانی قران کریم و خادم یاران رضوی در دهه کرامت امسال‬ ‫نباید مخل رفت وامد مردم و ارامش این گذر فرهنگی باشد‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫‪ ۴‬هزار زائر از استان اصفهان‬ ‫در راه بازگشت به کشور‬ ‫مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با اشاره به تداوم‬ ‫پروازهای برگشتی تا سوم مردادماه‪ ،‬گفت‪ :‬چهار هزار زائر‬ ‫در سال جاری از استان اصفهان به سرزمین وحی عزیمت‬ ‫کردند‪ ۲۰ .‬کاروان مدینه اول و ‪ ۱۱‬کاروان مدینه دوم بودند‬ ‫و پروازهای بازگشتی تا بامداد سوم مردادماه‪ ،‬ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫علیرضا صادقی به ایمنا گفت‪ :‬چهار هزار زائر در سال‬ ‫جاری از استان اصفهان به سرزمین وحی عزیمت کردند؛‬ ‫‪ ۲۰‬کاروان مدینــه اول و ‪ ۱۱‬کاروان مدینــه دوم بودند و‬ ‫‪ ۲۲۰‬زائر استان چهارمحال وبختیاری نیز از ایستگاه پرواز‬ ‫اصفهان به ســرزمین وحی پرواز داشتند‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫تا این لحظه فوت هیچ زائری از استان اصفهان گزارش‬ ‫نشــده است‪ ،‬افزود‪ :‬کم ســن ترین زائر در سال جاری ‪۱۴‬‬ ‫ســاله و باالترین سن زائر ‪ ۶۵‬ســال بوده است‪ .‬به علت‬ ‫محدودیت وضع شــده از سمت کشــور عربستان‪ ،‬هیچ‬ ‫فرد دارای سن باالتر از ‪ ۶۵‬سال نتوانست به مراسم حج‬ ‫مشرف شود‪ .‬مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با بیان‬ ‫اینکه به طورکلی ‪ ۱۹‬پرواز زائران را از ســرزمین وحی به‬ ‫اســتان اصفهان بازمی گردانند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نخستین پرواز‬ ‫بیست وششــم تیرماه به استان اصفهان بازگشته است و‬ ‫پروازهای بازگشــتی تا بامداد سوم مردادماه‪ ،‬ادامه خواهد‬ ‫داشت‪ .‬او با بیان اینکه به علت کم بودن تعداد زائران در‬ ‫سال جاری مراسم حجی روان در جریان بود و زائران هیچ‬ ‫مشکلی در انجام مناسک حج نداشتند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬قبل از‬ ‫عزیمت کشور عربستان توصیه کرده بود که واکسن های‬ ‫مورد تایید شامل سینوفارم‪ ،‬اســترازنکا و اسپوتنیک به‬ ‫زائران تزریق شــود‪ .‬صادقی اضافه کرد‪ :‬هنگام ورود به‬ ‫کشور عربستان‪ ،‬زائران کارت تزریق سه دز واکسن کرونا‬ ‫که دو دز ان مورد تایید کشــور عربســتان بوده است را‬ ‫به همراه داشــتند‪ .‬او با بیان اینکه ماموران بهداشــت و‬ ‫درمان در فرودگاه مستقر هستند و اگر زائری دارای عالئم‬ ‫بیماری کرونا باشــد‪ ،‬قرنطینه شده و اجازه ارتباط با سایر‬ ‫افراد را نمی دهند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬توصیه های بهداشتی‬ ‫به همــه مدیران کاروان و زائران شــده تا درصورتی که‬ ‫زائری دارای عالئم کرونا است‪ ،‬در فرودگاه شهید بهشتی‬ ‫خود را به ماموران بهداشت و درمان معرفی کند‪.‬‬ ‫اغاز به کار مجدد مجتمع‬ ‫اموزشی ایثارگران پسرانه در‬ ‫اصفهان‬ ‫گروه جامعه‪ :‬بنا به گفته مدیــرکل اموزش وپرورش‬ ‫اســتان اصفهان مدرسه شاهد بهترین و مهمترین مکان‬ ‫جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است‪.‬‬ ‫محمدرضا ابراهیمی در جلســه ســتاد اجرایی شاهد‬ ‫استان با بیان اینکه مهم ترین هدف مدارس شاهد‪ ،‬توجه‬ ‫مطلوب به مسائل اموزشــی و پرورشی فرزندان شاهد‪،‬‬ ‫منســوبین به ایثارگران و گروه هدف و همچنین ارتقای‬ ‫سطح علمی این افراد اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مدرسه شاهد‬ ‫بهتریــن و مهم ترین مکان جهــت ترویج فرهنگ ایثار‬ ‫و شهادت اســت‪ .‬او در ادامه با اشــاره به نقش الگویی‬ ‫مدارس شــاهد‪ ،‬بر به‪‎‬کارگیری نیروی انســانی متعهد‪،‬‬ ‫انقالبــی و مجرب در این مــدارس تاکید کرد‪ .‬مدیرکل‬ ‫اموزش وپرورش استان اصفهان هم چنین از شروع به کار‬ ‫مجدد مجتمع اموزشی ایثارگران پسرانه در شهر اصفهان‬ ‫خبــر داد و افزود‪ :‬مجتمع ایثارگران شــهدای محراب به‬ ‫عنوان مدرسه ماندگار ایثار تلقی می شود‪ ،‬چراکه قدمگاه‬ ‫بسیاری از شــهدای گران قدر بوده است‪ .‬مرضیه ذاکری‪،‬‬ ‫رئیس اداره امور شاهد و ایثارگران استان اصفهان نیز در‬ ‫این جلسه گزارشــی در خصوص اجرای مصوبات جلسه‬ ‫قبلی ستاد اجرایی شاهد استان و برنامه عملیاتی و اجرایی‬ ‫در ســال جاری ارائه داد و سپس اعضای ستاد پیرامون‬ ‫شروع به کار مجدد مجتمع اموزشی ایثارگران (هنرستان‬ ‫کاردانش شهدای محراب) ناحیه یک برای سال تحصیلی‬ ‫‪ ،۱۴۰۱-۱۴۰۲‬ادامه تحصیل دانش اموزان مدارس شاهد‬ ‫در ســال تحصیلی ‪ ۱۴۰۱-۱۴۰۲‬که فاقد شرایط علمی‬ ‫هستند‪ ،‬اهمیت ساماندهی نیروی انسانی در مدارس شاهد‬ ‫و ایثارگران‪ ،‬وضعیت مدارس شــاهد از نظر مکان‪ ،‬فضا‬ ‫و تجهیزات‪ ،‬برنامه های ادارات معاونت فرهنگی بنیاد به‬ ‫منظور اوقات فراغت دانش اموزان در تابســتان بحث و‬ ‫تبادل نظر کردند‪.‬‬ ‫کشف ‪ 29‬کیلو تریاک توسط‬ ‫یگان تکاوری اصفهان‬ ‫گروه جامعه‪ :‬معــاون عملیات فرماندهــی انتظامی‬ ‫اســتان از کشــف ‪ 29‬کیلو ‪ 610‬گرم مواد مخدر از نوع‬ ‫تریاک و دســتگیری ‪ 3‬نفر در این خصوص در عملیات‬ ‫ماموران یگان تکاوری خبر داد‪.‬ســرهنگ مهرداد فراشی‬ ‫بیان داشــت‪ :‬ماموران یگان تکاوری فرماندهی انتظامی‬ ‫استان اصفهان مستقر در راه های مواصالتی حین کنترل‬ ‫خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی سواری سمند‬ ‫مشکوک شــده و ان را برای بررسی های بیشتر متوقف‬ ‫کردنــد‪ .‬او افــزود‪ :‬ماموران پس از توقیــف خودرو طی‬ ‫هماهنگی با مقام قضائی به بازرســی از خودروی مذکور‬ ‫پرداختند که در بازرســی به عمل امده موفق به کشف ‪29‬‬ ‫کیلــو ‪ 610‬گرم مواد مخدر از نوع تریاک شــدند‪ .‬معاون‬ ‫عملیات فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان با اشاره به‬ ‫اینکه در این خصوص ‪ 3‬نفر دســتگیر و پس از تشکیل‬ ‫پرونده بــرای اقدامات قانونی بــه مرجع قضائی معرفی‬ ‫شــدند‪ ،‬گفت‪ :‬پلیــس در برخورد قانونی بــا قاچاقچیان‬ ‫مواد مخدر از هیچ گونه تالشــی دریغ نکرده و روز به روز‬ ‫عرصه را برای افراد ســودجو قانون شکن تنگ تر خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫چهره ها‬ ‫مستندزندگی«محمدعلی‬ ‫جمال زاده» در رادیو فرهنگ‬ ‫برنامه «چراغداران» رادیو فرهنگ به زندگی و اثار‬ ‫بنیان گذار داستان نویسی نوین در زبان فارسی و پدر داستان‬ ‫کوتاه ایرانی می پردازد‪.‬به گزارش پرتال رادیو‪ ،‬برنامه‬ ‫«چراغداران» مستندی رادیویی است که به روایت زندگی و‬ ‫اثار مفاخر فرهنگی و هنری و ادبی کشورمان می پردازد و در‬ ‫برنامه امروز _سه شنبه بیست وهشتم تیرماه_ بهروز رضوی‬ ‫روایتگر زندگی «محمدعلی جمال زاده» می شود‪.‬‬ ‫محمدعلی جمال زاده‪ ،‬نویسنده و مترجم اصفهانی معاصر‬ ‫کشورمان است‪ .‬او را پدر داستان کوتاه زبان فارسی و اغازگر‬ ‫سبک واقع گرایی در ادبیات فارسی می دانند‪.‬‬ ‫جمال زاده نخستین مجموعه داستان های کوتاه ایرانی را‬ ‫با عنوان «یکی بود‪ ،‬یکی نبود» در سال ‪ ۱۳۰۰‬خورشیدی‬ ‫در برلین منتشر کرد‪ .‬داستان هایش انتقادی (از وضع زمانه)‪،‬‬ ‫ساده‪ ،‬طنزامیز و اکنده از ضرب المثل ها و اصطالحات عامیانه‬ ‫است‪«.‬قصه نویسی»‪« ،‬فارسی شکر است»‪« ،‬رجل سیاسی»‪،‬‬ ‫«دوستی خاله خرسه»‪« ،‬گنج شایان»‪« ،‬پندنامه سعدی» و‬ ‫«سرگذشت حاجی بابای اصفهانی» از اثار جمال زاده است‪.‬‬ ‫او زمستان ‪ ۱۳۷۶‬در ژنو درگذشت‪ .‬او ‪ ۵۴‬سال قبل از ان‬ ‫در خرداد ‪ ۱۳۲۳‬در خاتمه کتاب «سر و ته یک کرباس»‬ ‫نوشت‪« :‬در این اخر عمری تنها ارزویی که دارم این است‬ ‫که همان جایی که نیم قرن پیش به خست و خاک افتاده ام‬ ‫همان جا نیز به خاک بروم و پس از طی دوره پر نشیب و فراز‬ ‫عمر‪ ،‬خواب واپسین را در جوار زاینده رود در نواز سر به دامان‬ ‫تخت فوالد اصفهان مهمان نواز نهاده‪ ،‬دیده از هستی پر غنج‬ ‫و دالل و پر رنج و مالل بر بندم‪».‬‬ ‫سینمای جهان‬ ‫در گرمابه علی قلی اقای اصفهان اجرا شد‬ ‫خیمه شب بازی«پهلوانکچل»‬ ‫دوقلوهای اواز اصفهان برنده‬ ‫فستیوالجهانیموسیقی‬ ‫شدند‬ ‫علی سعیدی و محمد سعیدی موفق به کسب مدال برنز‬ ‫فستیوال جهانی موسیقی شدند‪.‬گروه موسیقی برادران سعیدی‬ ‫به خوانندگی علی سعیدی و محمد سعیدی برنده مدال‬ ‫برنز برای قطعه موسیقی «‪( »Youth‬جوونی) در بخش‬ ‫موسیقی ایرانی از مسابقه بزرگ جهانی (‪Global Music‬‬ ‫‪ )Awards‬شد‪.‬تنظیم قطعه ‪ Youth‬بر عهده حمید اللی‬ ‫و نوازندگی سنتور بر عهده امیرحسین معلم بوده است‪ .‬علی‬ ‫و محمد سعیدی چندی پیش با استاد علی رهبری در پروژه‬ ‫بلبل های پارسی که به سفارش کمپانی بین المللی ناکسوس‬ ‫تولید شد همکاری داشتند‪«.‬جایزه جهانی موسیقی» یا «گلوبل‬ ‫میوزیک اواردز» به عنوان نهادی معتبر و بین المللی برای‬ ‫معرفی موزیسین های مستقل از سال ‪ ۲۰۱۱‬پایه گذاری شد‪.‬‬ ‫چهارشنبه | ‪ 29‬تیر ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4401‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫رویـداد خیمه شـب بازی پهلـوان کچـل از سـوی خانه‬ ‫کـودک بـا همکاری مـوزه عروسـک های کاشـان در چند‬ ‫بخـش نشسـت هم افزایی و انتقـال تجربه ترویـج و تولید‬ ‫عروسـک های بومـی‪ ،‬نمایشـگاه سـیار مـوزه عروسـک‬ ‫کاشـان و کارگاه سـاخت اسـباب بازی در دو محـل خانـه‬ ‫کـودک و مـوزه گرمابـه علی قلی اقـا برگزار شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایمنا‪ ،‬زهـرا کاظمی با اشـاره بـه برگزاری‬ ‫رویـداد خیمه شـب بازی پهلـوان کچـل از سـوی خانـه‬ ‫کـودک بـا همـکاری مـوزه عروسـک های کاشـان اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬ایـن رویـداد در چنـد بخـش نشسـت هم افزایـی‬ ‫و انتقـال تجربـه ترویـج و تولیـد عروسـک های بومـی‪،‬‬ ‫نمایشـگاه سـیار موزه عروسـک کاشـان و کارگاه سـاخت‬ ‫اسـباب بازی از بیسـت وپنجم تـا بیسـت وهفتم تیرمـاه‬ ‫در دو محـل خانـه کـودک و مـوزه گرمابـه علی قلی اقـا‬ ‫برنامه ریـزی شـد‪.‬‬ ‫مسـئول خانـه کـودک افـزود‪ :‬نمایـش «دستکشـی»‬ ‫پهلـوان کچـل از قدیمی تریـن و کهن تریـن داسـتان های‬ ‫ایرانـی اسـت و از عناصـر فرهنـگ بومی ایران محسـوب‬ ‫می شـود‪ .‬ایـن نمایش یکـی از صورت هـای روایی‪-‬ایینی‬ ‫فرهنـگ مردم و ادبیات شـفاهی اقوام ایرانی اسـت که در‬ ‫قالـب دنیـای نمایش هـای عروسـکی ارائه می شـود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬این داسـتان پنج دسـته شخصیت ازجمله‬ ‫پهلـوان‪ ،‬معلـم‪ ،‬عـروس و دختـر‪ ،‬وروره جـادو‪ ،‬شـیطان و‬ ‫رسـتم دارد کـه ایـن شـخصیت ها از طریـق روایت هـای‬ ‫نمایش گونـه مفاهیـم پهلوانـی‪ ،‬جوانمـردی و گذشـت را‬ ‫بـا رویکـرد طنـز و اجـرای عروسـکی‪ ،‬همراه با موسـیقی‬ ‫سـنتی اصیل ایـران بـه کـودکان امـوزش می دهند‪.‬‬ ‫مسـئول خانـه کـودک اشـنایی مخاطب بـا گونه های‬ ‫مختلـف عروسـک های بومـی و فرهنـگ پهلوانـی کـه‬ ‫از قدیـم در ایـران وجـود داشـته اسـت‪ ،‬اشـنایی مـردم‬ ‫بـا فرهنـگ ایینـی و سـنتی ایـران به ویـژه در بخـش‬ ‫عروسـک های بومـی و محلـی‪ ،‬توجـه بـه قالب هـای‬ ‫نمایـش سـنتی و امـوزش بـه کـودکان را ازجملـه اهداف‬ ‫ایـن رویداد دانسـت و ادامـه داد‪ :‬همچنین در کنـار اجرای‬ ‫نمایش‪ ،‬تالش شـده اسـت با برگزاری کارگاه و نمایشگاه‪،‬‬ ‫بـه درک بهتـر این مفاهیم توسـط کـودکان و والدین انها‬ ‫کمک شـود‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬نشـان دادن تاریخچه ورود عروسـک ها‬ ‫و اسـتفاده از انهـا‪ ،‬شـیوه های متفـاوت عروسـکی ماننـد‬ ‫خیمه شـب بازی و دستکشـی از دیگر مواردی اسـت که در‬ ‫حاشـیه ایـن نمایش به بچه هـا و والدین معرفی می شـود‪.‬‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی پالک ‪ 37‬فرعی از ‪ 40‬اصلی واقع در‬ ‫مزرعه مالخلیل کشه جز بخش ‪ 11‬حوزه ثبتی نطنز‬ ‫‪ -1 -1299‬شماره نامه‪ 140185602033001350 :‬چون تمامی ششدانگ یک درب باغ‬ ‫تازه دایر یک رجل و نیمی پالک ثبتی ‪ 37‬فرعی از ‪-40‬اصلی واقع در مزرعه مال خلیل‬ ‫کشه جزء بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام اقای جواد‬ ‫شایان فر فرزند جعفر و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی ان به‬ ‫عمل نیامده است‪ .‬اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ‪ 15‬قانون ثبت و طبق تقاضای‬ ‫نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/06/07‬ساعت ‪ ۱۰‬صبح‬ ‫در محل شروع و به عمل خواهد امد‪ ،‬لذا به موجب این اگهی به کلیه مجاورین اخطار‬ ‫می گردد که در روز و ساعت مقرر در این اگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین‬ ‫یا مجاورین مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ‪۳۰‬‬ ‫روز پذیرفته خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1401/04/29 :‬رحمت اله شاهدی‪ -‬مدیر واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک نطنز ‪/1349713‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1297‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۰۷۰۰۱۲۸۱‬و ‪۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۰۷۰۰۱۲۸۲‬‬ ‫مورخ ‪ 1401/3/26‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طاهره توکلی گارماسه فرزند رضا بشماره شناسنامه ‪۵۷‬‬ ‫و کد ملی ‪ ۱۱۱۱۴۴۰۹۸۰‬صادره از فالورجان و علی شیرزادی گارماسه فرزند شکراله به‬ ‫شناسنامه ‪ ۳۱‬و کد ملی ‪ ۱۱۱۱۴۲۳۶۸۷‬صادره از فالورجان بالسویه در ششدانگ یک‬ ‫باب خانه به مساحت ‪ 240/14‬مترمربع پالک ‪ ۵‬فرعی از ‪ ۴۱۰‬اصلی واقع در جندیان‬ ‫گارماسه خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اقای حسن یزدانی گارماسه محرز گردیده‬ ‫است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می‬ ‫توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/04/29:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/13 :‬محمدعلی‬ ‫ناظمی اشنی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان ‪/1351868‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1183‬برابر رای شماره ‪ ۲۸۶‬مورخ ‪ 1401/1/28‬هیات اول موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای سید حسن‬ ‫فیاض دستگردی به شناسنامه شماره ‪ ۱۱۴۳‬کدملی ‪ ۱۲۸۵۶۵۱۸۷۱‬صادره اصفهان‬ ‫فرزند سیدابوالقاسم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 123/65‬مترمربع مفروزی از‬ ‫پالک شماره ‪ ۷۳‬فرعی از ‪ ۴۴۸۳‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان به موجب بیع نامه عادی یک قطعه زمین اقای سید ابوالقاسم فیاض دستگردی‬ ‫(مالک رسمی به مساحت ‪ ۱۲۳‬متر مربع به فرزند خود بنام اقای سید حسن فیاض‬ ‫دستگردی (متقاضی) واگذار گردیده است و اقای سید ابوالقاسم فیاض دستگردی به‬ ‫موجب دادنامه حصر وراثت شماره ‪ ۹۸۰۹۹۷۶۸۶۲۵۰۱۶۳۸‬مورخ ‪ 1398/۱۰/25‬صادره‬ ‫از شعبه ‪ ۵۴‬حقوقی (حصر وراثت) شورای حل اختالف اصفهان فوت نموده است و ورثه‬ ‫نامبرده شامل‪ :‬زوجه‪ :‬عزت کارگر دستجردی و فرزندان شامل‪ :‬سید محمد‪ ،‬سید حسن‪،‬‬ ‫فاطمه‪ ،‬شکوه السادات‪ ،‬سادات بیگم‪ ،‬ملک السادات‪ ،‬سید محمود‪ ،‬سیدعلی‪ ،‬سید احمد‪،‬‬ ‫سید حسین همگی فیاض دستگردی می باشند و نامبردگان به موجب مشروحه مورخ‬ ‫‪ 1400/12/17‬در جلسه هیات حاضر و فروش مورث خود به اقای سید حسن فیاض‬ ‫دستگردی (متقاضی) را تایید و حق هر گونه اعتراض را از خود سلب نموده اند‪ .‬لذا به‬ ‫منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫کاظمـی اعلام کـرد‪ :‬نمایشـگاه سـیار مـوزه‬ ‫عروسـک های کاشـان کـه عروسـک های دست سـاز و‬ ‫بومـی ایـران را بـه نمایش گذاشـته‪ ،‬بـرای بچه ها بسـیار‬ ‫جـذاب و دیدنـی اسـت‪ ،‬به خصـوص کـه دربـاره چرایـی‬ ‫شـکل گیری عروسـک ها و کاربـرد انهـا در فرهنـگ مـا‬ ‫توضیحاتـی ارائـه می دهنـد کـه هم بـرای کـودک و هم‬ ‫بـرای والدیـن و بزرگترهـا جالـب اسـت و ایـن نکتـه را‬ ‫یـاداوری می کنـد کـه این عروسـک ها و فرهنـگ همراه‬ ‫ان را می تـوان احیـا و جایگزیـن عروسـک های وارداتـی‬ ‫کر د ‪.‬‬ ‫بـه گفته او‪ ،‬کسـانی کـه در کارگاه این رویداد شـرکت‬ ‫کردنـد درعین حـال کـه عروسـک های دست سـاز مربوط‬ ‫بـه دوران قاجـار‪ ،‬عروسـک های مربـوط بـه اقلیت هـا‪،‬‬ ‫فرهنگ هـا و اقـوام مختلـف ماننـد مازندرانی هـا‪ ،‬قـوم لر‪،‬‬ ‫بختیـاری و قشـقایی را از نزدیـک دیدنـد و ارتبـاط برقرار‬ ‫کردنـد‪ ،‬امـکان خریـد عروسـک ها و بازی هـا را داشـتند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه ظرفیت توسـعه این رویداد در سـطح‬ ‫ملـی گفـت‪ :‬ایـن رویـداد ایـن امـکان را دارد کـه باهدف‬ ‫احیـای فرهنگ سـاخت عروسـک های بومـی و محلی با‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/04/14 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/29 :‬مهدی‬ ‫شبان‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪/1345920‬م الف‬ ‫اگهی تغییرات شرکت رایان رزین پیشگام شرکت سهامی خاص به شماره‬ ‫ثبت ‪ 2395‬و شناسه ملی ‪14007843440‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪ 1400/12/11‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد ‪:‬‬ ‫شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل گردید‪ .‬مجید کاله دوزان به کد ملی ‪ 1287061729‬به سمت‬ ‫مدیر تصفیه انتخاب شد‪ .‬ادرس مدیر تصفیه و محل تصفیه اصفهان شهرستان خمینی شهر بخش‬ ‫مرکزی شهر خمینی شهر محله دانشگاه صنعتی خیابان کمربندی خمینی شهر خیابان شهرک‬ ‫علمی تحقیقاتی فاز سی پالک ‪ 208‬ساختمان ابوریحان ‪ A1‬طبقه اول کد پستی ‪8415682098‬‬ ‫می باشد‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫خمینی شهر (‪)1352511‬‬ ‫تاسیس شرکت سهامی خاص بهیار مکاترونیک سپاهان‬ ‫درتاریخ ‪ 1401/04/01‬به شماره ثبت ‪ 2801‬به شناسه ملی‬ ‫‪14011272440‬‬ ‫ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع‬ ‫عموم اگهی میگردد‪ .‬موضوع فعالیت ‪:‬خرید و فروش واردات و صادرات کلیه‬ ‫کاالهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی وخصوصی‬ ‫عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ‪ ،‬اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی‬ ‫از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و‬ ‫خارجی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت ‪،‬شرکت در نمایشگاه ها و غرفه‬ ‫ارایی ‪،‬طراحی ‪ ،‬نظارت ‪ ،‬اجراء ‪ ،‬ساخت و مشاوره کلیه پروژه های عمرانی‬ ‫درزمینه صنعت ومعدن و الکترونیک و الکتروتکنیک‪ ،‬بجز استخراج واکتشاف‬ ‫و بهره برداری از معادن نفت و گاز و پتروشیمی درصورت لزوم پس از اخذ‬ ‫مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت ‪ :‬از تاریخ ثبت به مدت نامحدود‬ ‫مرکز اصلی ‪ :‬استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان خمینی شهر ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬شهر‬ ‫خمینی شهر‪ ،‬محله منظریه ‪ ،‬کوچه نسیم ‪ ،‬کوچه شماره ‪ ، 25‬پالک ‪ ، 0‬طبقه‬ ‫اول کدپستی ‪ 8419199602‬سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ‬ ‫‪ 1,000,000,000‬ریال نقدی منقسم به ‪ 100000‬سهم ‪ 10000‬ریالی تعداد‬ ‫‪ 100000‬سهم ان با نام عادی مبلغ ‪ 350000000‬ریال توسط موسسین طی‬ ‫گواهی بانکی شماره ‪ 33821‬مورخ ‪ 1401/03/09‬نزد بانک صادرات شعبه‬ ‫امیرکبیر با کد ‪ 3382‬پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام‬ ‫می باشد اعضا هیئت مدیره اقای غالمرضا کرمی هرستانی به شماره ملی‬ ‫‪ 1130189961‬به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سال اقای حمزه‬ ‫کرمی به شماره ملی ‪ 1142478491‬به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ‪2‬‬ ‫سال و به سمت مدیرعامل به مدت ‪ 2‬سال اقای علیرضا کرمی به شماره ملی‬ ‫‪ 1142478637‬به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سال دارندگان‬ ‫حق امضا ‪ :‬کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد اور شرکت از قبیل چک ‪ ،‬سفته‬ ‫‪ ،‬بروات ‪ ،‬قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری‬ ‫باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیر عامل ‪:‬‬ ‫طبق اساسنامه بازرسان خانم ارزو اسماعیلی به شماره ملی ‪ 1130272656‬به‬ ‫سمت بازرس اصلی به مدت ‪ 1‬سال خانم معصومه جعفری هرستانی به شماره‬ ‫ملی ‪ 1142081842‬به سمت بازرس علی البدل به مدت ‪ 1‬سال روزنامه‬ ‫کثیر االنتشار اصفهان امروز جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید‪ .‬ثبت‬ ‫موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد‪ .‬اداره‬ ‫کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری خمینی شهر (‪)1352553‬‬ ‫شـعرهای فرهنگ عامه توسـعه یابد و مخاطبان بیشـتری‬ ‫را در سـطح وسـیع تری جـذب کند‪.‬‬ ‫امیـر سـهرابی‪ ،‬بنیان گـذار و مدیر موزه عروسـک های‬ ‫کاشـان نیـز دراین بـاره گفـت‪ :‬مـوزه سـیار مـوزه‬ ‫عروسـک های کاشـان بـا ایـن هـدف ایجاد شـد که همه‬ ‫کـودکان ایـران فرصـت دیـدن و تماشـای ایـن مـوزه را‬ ‫داشـته باشـند و جریان سـیار موزه بتواند به گوشـه گوشه‬ ‫ایـران و شـهرها و روسـتاهای مختلـف بـرود و موضـوع‬ ‫عروسـک های بومـی و اهمیـت پرداختن به انهـا را هم به‬ ‫کـودکان و هـم به خانواده هـا یـاداوری و همچنین نگاه ها‬ ‫و توجه هـای ملی تـری را بـه موضـوع عروسـک های‬ ‫سـنتی و اصیـل ایـران جلـب کند‪.‬‬ ‫او بـا بیـان اینکـه عروسـک های بومـی‪ ،‬حـاوی و‬ ‫منتقـل دهنده عناصـر فرهنگی هسـتند‪ ،‬افـزود‪ :‬با دعوت‬ ‫خانـه کـودک سـازمان فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی‬ ‫شـهرداری اصفهـان به این شـهر امدیـم تا بتوانیـم برای‬ ‫کـودکان اصفهـان هـم برنامـه داشـته باشـیم‪ .‬در ایـن‬ ‫برنامـه‪ ،‬گزیـده ای از مـوزه کـه در ویترین هـای سـبک تر‬ ‫طراحی شـده در معـرض دیـد کـودکان و خانواده هـا قـرار‬ ‫‪5‬‬ ‫جکیچانتهیه کنندهفیلمی‬ ‫درباره یمن شد‬ ‫می گیـرد‪ ،‬بخش هـای مختلـف تاریـخ عروسـک ها و نیـز‬ ‫عروسـک های نمایشـی‪ ،‬بـازی‪ ،‬ایینـی و عروسـک های‬ ‫ملـل به انهـا معرفی می شـود‪ ،‬همچنیـن فیلم ها و اسـناد‬ ‫قدیمـی نشـان داده شـده و حـدود یـک سـاعت بچه هـا و‬ ‫خانواده هـا در فضایـی قـرار می گیرنـد که گویی بـه بازدید‬ ‫مـوزه اصلـی در کاشـان امده انـد‪.‬‬ ‫سـهرابی ادامـه داد‪ :‬در نمایـش پهلـوان کچـل که از‬ ‫اصیل تریـن نمایش هـای خیمه شـب بازی ایـران اسـت و‬ ‫شـهرهای اصفهـان و شـیراز مهـد شـکل گیری این نوع‬ ‫خیمه شـب بازی هسـتند‪ ،‬تلاش کردیم ایـن نمایش که‬ ‫در حال فراموشـی اسـت را احیا کنیم‪ .‬این متن نمایشـی‬ ‫را براسـاس اسـناد قدیمـی اصفهـان و شـیراز نوشـتیم‪،‬‬ ‫عروسـک ها را بـر همیـن اسـاس سـاختیم و اکنون یکی‬ ‫از برنامه هـای موزه سـیار‪ ،‬ترویج خیمه شـب بازی سـنتی‬ ‫پهلـوان کچـل اسـت کـه در اصفهـان هـم بـا همکاری‬ ‫خانـه کودک‪ ،‬چندین اجرا داشـتیم‪ ،‬خانواده هـا و کودکان‬ ‫زیـادی اسـتقبال کردنـد و امیدواریم این تجربـه در اینده‬ ‫بـا دیگـر مراکـز شـهر اصفهـان و دیگـر مراکـز کشـور‬ ‫تکرار شـود‪.‬‬ ‫جکی چان ساخت یک فیلم با الهام از وقایع مربوط به تخلیه‬ ‫نیروهای دریایی چین و دیگر شهروندان خارجی از یمن در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬را در سوریه می سازد‪.‬‬ ‫به گزارش اسوشیتدپرس‪ ،‬جکی چان اسطوره فیلم های‬ ‫هنرهای رزمی‪ ،‬فیلمی درباره تخلیه افراد خارجی از یمن را‬ ‫می سازد‪ .‬این فیلم مربوط به دوره ای است که عربستان و امارات‬ ‫در حال افزایش نیرو برای جنگ در این کشور بودند‪.‬‬ ‫بخشی از این فیلم در سوریه ساخته می شود و گرچه جکی‬ ‫چان تهیه کننده اجرایی فیلم است اما برنامه ای برای سفر به‬ ‫سوریه ندارد‪ .‬ساخت این فیلم با عنوان «عملیات خانه» سال‬ ‫پیش اعالم شده بود‪ .‬ان زمان سانگ یینژی به عنوان کارگردان‬ ‫و یکی از تهیه کنندگان معرفی شد و از این پروژه به عنوان یکی‬ ‫از معدود فیلم های با تم عربی که توسط چین ساخته می شود یاد‬ ‫کرد‪ .‬گفته شده بود این فیلم با زیرنویس عربی و انگلیسی اکران‬ ‫می شود‪ .‬اکنون سانگ گفته پاندمی موجب تاخیر در ساخت‬ ‫فیلم شد‪ ،‬اما ماه اکتبر فیلمبرداری ان در امارات متحده شروع‬ ‫می شود و سپس نیروهای ساخت به لبنان و دیگر کشورهای‬ ‫عربی می روند‪ .‬وی ابراز امیدواری کرده بود که فیلم پیش از‬ ‫تابستان‪ ۲۰۲۲‬پایان یابد‪.‬با توجه به اینکه یمن برای فیلمبرداری‬ ‫فیلم خطرناک بود؛ سوریه و منطقه حجراالسود که پایگاه سابق‬ ‫داعش بود و در ‪ ۴‬کیلومتری جنوب دمشق واقع است‪ ،‬به عنوان‬ ‫یکی از لوکیشن های فیلم انتخاب شد‪.‬سانگ به خبرنگاران‬ ‫حاضر در سوریه گفت که این فیلم درباره دیپلمات هایی است‬ ‫که از اعضای حزب کمونیست چین هستند و این شهامت را‬ ‫داشتند تا در یک کشور جنگ زده در برابر بارش گلوله ها همه‬ ‫هموطنان چینی را به سالمتی از کشور جنگی خارج کنند‪.‬‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۸‬نیز فیلمی مشابه با عنوان «عملیات دریای‬ ‫سرخ» درباره خروج ‪ ۶۰۰‬شهروند چینی و ‪ ۲۰۰‬نفر از دیگر‬ ‫کشورها و خارج کردن انها از بندر جنوبی یمن ساخته شد که در‬ ‫مراکش فیلمبرداری شده بود و از ان به عنوان اولین فیلم دریایی‬ ‫مدرن چین یاد شده بود‪.‬‬ ‫گیشه‬ ‫ادامه قاچاق فیلم های روی پرده‬ ‫گرچه سازمان سینمایی پیش از این سالن داران را مسئول‬ ‫قاچاق فیلم های در حال اکران دانسته و برای ان ها خط و نشان‬ ‫کشیده بود اما قاچاق فیلم ها همچنان ادامه دارد و نشانی از‬ ‫برخورد با متخلفین نیست‪ .‬حاال بیش از دو ماه از خط و نشان‬ ‫سازمان سینمایی برای سینماداران می گذرد‪ ،‬خط و نشانی که‬ ‫ناظر بر یک تخلف بود و سازمان سینمایی انگشت اشاره را به‬ ‫سوی سالن داران گرفت و انها را مسئول و متهمش توصیف‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫گ و چنگ در گالری اکنون‬ ‫هم اوایی جن ‬ ‫گ و چنگ» نمایشــگاهی با محور جنگ به عنوان نماد‬ ‫«جن ‬ ‫خشونت و چنگ به معنای لطافت و زیبایی است که در ان اثاری از‬ ‫احمد رفیع و کارین هورلر ارائه شده است‪.‬‬ ‫احمد رفیع‪ ،‬هنرمند نقاش و ویدئو ارتیســت ایرانی درباره این‬ ‫نمایشگاه به ایسنا گفت‪ :‬در نمایشــگاه «جنگ و چنگ» اثاری‬ ‫در قالب فیلم‪ ،‬نقاشی‪ ،‬طراحی‪ ،‬پرفورمنس و ویدئوارت به نمایش‬ ‫گذاشته شده اند که در همه ان ها به غیراز ‪ ۴‬اثر از خانم کارین هورلر‪،‬‬ ‫از تکنیک رنگ و روغن استفاده شــده است‪ ،‬ضمن اینکه چند اثر‬ ‫مینیاتوری پیاده شده روی جلد کتاب گوته نیز رنگ و روغن هستند‪.‬‬ ‫او بابیان اینکه در این نمایشگاه‪ ،‬جنگ ازنظر تاریخی و به عنوان‬ ‫پدیده ای بین المللی با استفاده از اثار هنری بررسی شده است‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬جنگ نماد خشونت و چنگ نشان دهنده لطافت و زیبایی است ‬ ‫که از جمع این دو مفهوم‪ ،‬معنای سومی افریده می شود که مخاطب‬ ‫ان را درک و به بیرون نمایشگاه حمل می کند‪.‬رفیع با اشاره به اینکه‬ ‫همیشه جمع یک و یک‪ ،‬دو نمی شــود‪ ،‬یاداور شد‪ :‬در نمایشگاه‬ ‫«جنگ و چنگ» نیز از جمع مفهوم جنگ و مفهوم نمادین چنگ‪،‬‬ ‫مفهوم سوم ارزشمندی ایجاد می شود که مخاطب‪ ،‬خود ان را درک‬ ‫و استنباط می کند‪ .‬این هنرمند با اشاره به ارائه اثاری از کارین هورلر‬ ‫در نمایشگاه «جنگ و چنگ» ادامه داد‪ :‬طراحی های کارین هورلر‬ ‫مرکب هستند و با استفاده از دست طراحی شده اند‪ .‬این طراحی ها‬ ‫حاصل نگاه و تغییراتی در عکس های سیاه وسفید کوچک باقیمانده‬ ‫از البومی خانوادگی مربوط به جنگ جهانی دوم هستند‪.‬‬ ‫رفیع بابیان اینکه زمینه و سابقه مشترک باعث همکاری با خانم‬ ‫کارین هورلر شده است‪ ،‬گفت‪ :‬من در جنگ شرکت داشتم و هورلر‬ ‫تاسیس شرکت تعاونی خدمات کارافرینی فرداد صفاهان‬ ‫درتاریخ ‪ 1401/04/25‬به شماره ثبت ‪ 2539‬به شناسه ملی‬ ‫‪14011340324‬‬ ‫ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع عموم‬ ‫اگهی میگردد‪ .‬موضوع فعالیت ‪:‬موضوع فعالیت شخصیت حقوقی ‪ -1 :‬انجام کلیه فعالیت‬ ‫های خدماتی از قبیل اجرا و نگهداری فضای سبز و توزیع و طبخ انواع غذاهای سرد و‬ ‫گرم ‪ ،‬اداره و نگهداری رستوران ‪ ،‬امور سرویس ایاب و ذهاب درون شهری کارکنان ‪،‬‬ ‫تامین نیرو ‪ ،‬تعمیر و نگهداری ماشین االت سبک و سنگین ‪ ،‬خدمات حسابداری ‪ ،‬اجرا و‬ ‫نگهداری سیستم های گرمایشی و سرمایشی و تاسیسات ‪ -‬ارائه کلیه خدمات در زمینه‬ ‫تاسیسات زیر بنایی الکتریکال و مکانیکال ‪ -‬ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه ابنیه ‪،‬‬ ‫طراحی ‪ ،‬نظارت در زمینه ساختمان سازی اداری ‪ ،‬تجاری ‪ ،‬صنعتی ‪ -‬اخذ وام قرض‬ ‫الحسنه و سایر تسهیالت اعتباری از منابع بانکی ‪ ،‬صندوق تعاون و سایر اشخاص ‪-‬‬ ‫خرید و فروش ‪ ،‬واردات ‪ ،‬صادرات و انجام کلیه امور ترخیص کاال از گمرکات داخلی در‬ ‫راستای فعالیت تعاونی ‪ -‬برگزاری همایش ‪،‬سمینارها و نمایشگاهها عمومی و تخصصی‬ ‫و پژوهشی ‪ -‬تامین لوازم اداری و فنی اعم از سیستم های کامپیوتری و تجهیزات ماشین‬ ‫های اداری و صنعتی ‪ -‬تامین قطعات و لوازم یدکی در راستای نیاز تعاونی و اهداف ان ‪-‬‬ ‫بسته بندی ‪ ،‬توزیع و پخش ‪ ،‬صادرات و واردات مواد و تجهیزات شیمیایی و سایرکاالها‬ ‫ تعمیر و نگهداری انواع ماشین االت سبک و سنگین ‪ -‬تامین نیروی انسانی مورد نیاز‬‫شرکت ها و انجام کلیه امور خدمات از قبیل نظافت اماکن عمومی و تنظیفات مربوط‬ ‫به شرکت ها و موسسات و ارگان های دولتی و خصوصی ‪ -‬ارائه خدمات تایپ و تکتیر‬ ‫اوراق ‪ -‬خدمات اجرای سازه های فلزی ‪ -‬ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه شیمیایی‬ ‫و تجهیزات شیمیایی ‪ -‬تاسیس و تشکیل و اجاره انواع شرکت ها و یا مشارکت با سایر‬ ‫اشخاص حقوقی همچنین سرمایه گذاری و احداث واحدهای اشتغال زا در بخش دولتی و‬ ‫خصوصی ‪ -‬کلیه فعالیت های بازرگانی اعم از خرید و فروش کاال ‪ -‬شرکت در مناقصات‬ ‫و مزایدات داخلی و خارجی (موضوع فعالیت تعاونی باید با توجه به اهداف موضوع ماده ‪2‬‬ ‫این اساسنامه و طرح تاسیس تعاونی که حسب مورد به تصویب اداره یا اداره کل تعاون‬ ‫و یا دفتر ستادی ذیربط در وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی رسیده است نوشته شود‪.‬در‬ ‫هر حال تعاونی می تواند برای انجام موضوع فعالیت مورد نظر اقدامات ذیل را بهم بعمل‬ ‫اورد که برحسب نظر اعضاء قابل درج در این ماده خواهد بود‪ ).‬اخذ وام قرض الحسنه‬ ‫و سایر تسهیالت اعتباری از منابع بانکی و دیگر موسسات مالی اعتباری و اشخاص‬ ‫حقیقی و حقوقی دیگر‪ .‬اخذ کمک و هدیای نقدی و غیر نقدی از دولت‪ ،‬اشخاص حقیقی‬ ‫و یا حقوقی‪ .‬تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانکها‪ .‬مشارکت با‬ ‫نیز علی رغم اینکه به طور مستقیم در جنگ حضور نداشت اما فرزند‬ ‫خانواده ای است که در جنگ شرکت داشت و از ان تاثیر گرفت و‬ ‫به همین سبب از نوجوانی درباره مفهوم جنگ کنجکاو بود و بعدها‬ ‫در اثار هنری خود به این موضوع پرداختند‪ .‬او افزود‪ :‬پس از اشنایی‬ ‫من با کارین هورلر‪ ،‬تجربه شخصی من و سابقه خانوادگی او کنار‬ ‫هم قرار گرفت و ما تصمیم گرفتیم روی این موضوع کار کنیم و‬ ‫من به عنوان کسی که همواره با این تجربه درگیر بودم پس از ‪۲۷‬‬ ‫سال در المان عکس های جنگ را باز کردم و به ان ها پرداختم و در‬ ‫فاصله سال های‪ ۲۰۰۵‬تا‪ ۲۰۱۰‬نقاشی‪ ،‬طراحی و چیدمان ویدئویی‬ ‫از ان استخراج کردم‪ .‬عالقه مندان برای تماشای اثار ارائه شده در‬ ‫نمایشگاه «جنگ و چنگ» می توانند تا ‪ ۲۹‬تیرماه‪ ،‬از ساعت ‪ ۱۷‬تا‬ ‫‪ ۲۱‬به گالری اکنون واقع در خیابان مارنان‪ ،‬پالک‪ ۱۵۳‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی ها‪ .‬سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه‬ ‫تعاونی مربوط و یا سایر شرکتها و موسسات عمومی‪ ،‬تعاونی و یا خصوصی‪ .‬مشارکت‬ ‫دادن اعضاء و خصوصا مدیران تعاونی در دوره های اموزشی تخصصی برای ارتقای سطح‬ ‫تولید و خدمات‪ .‬به موجب مجوز از اداره کل وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی برابر با‬ ‫شماره مجوز ‪ 397466‬در تاریخ ‪ 1400/11/27‬در استان مربوطه این اگهی به ثبت رسید‪.‬‬ ‫مدت فعالیت ‪ :‬از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی ‪ :‬استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان‬ ‫فالورجان ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬دهستان اشترجان ‪ ،‬روستا منطقه صنعتی اشترجان‪ ،‬محله‬ ‫ندارد ‪ ،‬خیابان هفدهم ‪ ،‬خیابان اصلی به سمت دیزیچه ‪ ،‬پالک ‪ ، 260‬طبقه همکف‬ ‫کدپستی ‪ 8465197535‬سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ‪3,050,000,000‬‬ ‫ریال نقدی والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران اقای مرتضی نبوی پور‬ ‫به شماره ملی ‪ 0066989175‬به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت ‪ 3‬سال اقای‬ ‫میثم باقری پبدنی به شماره ملی ‪ 1110899890‬به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره‬ ‫به مدت ‪ 3‬سال اقای مهدی قاسمی تودشکی به شماره ملی ‪ 1111939055‬به سمت‬ ‫نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ‪ 3‬سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت‬ ‫‪ 3‬سال اقای عقیل طاهری درچه عابدی به شماره ملی ‪ 1112040994‬به سمت عضو‬ ‫اصلی هیئت مدیره به مدت ‪ 3‬سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ‪ 3‬سال اقای‬ ‫حامد پرویزی به شماره ملی ‪ 1160134197‬به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به‬ ‫مدت ‪ 3‬سال اقای حسن فخار به شماره ملی ‪ 1199113190‬به سمت عضو اصلی هیئت‬ ‫مدیره به مدت ‪ 3‬سال و به سمت مدیرعامل به مدت ‪ 3‬سال اقای حمید موسی رضائی‬ ‫به شماره ملی ‪ 1287088244‬به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت ‪ 3‬سال و به‬ ‫سمت منشی هیئت مدیره به مدت ‪ 3‬سال اقای مرتضی هادی زاده سیاه بومی به شماره‬ ‫ملی ‪ 1292639253‬به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت ‪ 3‬سال دارندگان‬ ‫حق امضا ‪ :‬کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد اور شرکت از قبیل چک ‪ ،‬سفته ‪ ،‬بروات ‪،‬‬ ‫قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء اقایان عقیل‬ ‫طاهری درچه عابدی ‪ ،‬حسن فخار ‪ ،‬مهدی قاسمی تودشکی ‪ ،‬مرتضی نبوی پور همراه با‬ ‫مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل ‪ :‬طبق اساسنامه بازرسان اقای محمدامین‬ ‫بهمنی حیدرابادی به شماره ملی ‪ 1270235915‬به سمت بازرس اصلی به مدت ‪ 3‬سال‬ ‫اقای پژمان خلیلی عطاابادی به شماره ملی ‪ 1270585819‬به سمت بازرس علی البدل‬ ‫به مدت ‪ 3‬سال بموجب مجوز شماره ‪ 397466‬مورخ ‪ 1400/11/27‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی تاسیس گردید‪ .‬روزنامه کثیر االنتشار اصفهان امروز به عنوان روزنامه اصلی‬ ‫جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان‬ ‫مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فالورجان (‪)1352513‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫نیروگاه اصفهان با حداکثر توان‬ ‫در مدار تولید برق‬ ‫مدیرعامل شــرکت مدیریت تولید برق اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬مردم حداکثر همکاری در خصوص صرفه جویی‬ ‫در مصرف برق را داشــته باشــند تا تابســتان بدون‬ ‫خاموشــی را پشــت ســر بگذاریم‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی شــرکت مدیریت تولید برق اصفهان‪ ،‬عباس‬ ‫کریمی در تشــریح این خبر بیان داشــت‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه واحدهای بخاری نیروگاه اصفهان با حداکثر توان‬ ‫در مدار تولید هستند گفت‪ :‬با افزایش قابل توجه دمای‬ ‫هوا به ویژه در روزهای پیک تابستان و همچنین انجام‬ ‫تعمیرات اضطراری نیروگاه های اصفهان و گازی هسا‬ ‫از مردم عزیز خواهش می کنــم حداکثر صرفه جویی‬ ‫برق به ویژه در ســاعات اوج مصرف را داشــته باشند‪.‬‬ ‫کریمی در پایان گفت‪ :‬کارکنان نیروگاه های اصفهان و‬ ‫گازی هسا به صورت شبانه روزی و بدون هیچ وقفه ای‬ ‫و با حداکثر ظرفیت در جهــت تامین برق هم وطنان‬ ‫تالش می نمایند تا هم وطنان تابستان امسال را بدون‬ ‫خاموشی پشت سر بگذارند‪ .‬شرکت مدیریت تولید برق‬ ‫اصفهان متشکل از نیروگاه حرارتی اصفهان در جنوب‬ ‫غربی اصفهان و نیروگاه گازی هسا‪ ،‬با مجموع ظرفیت‬ ‫اسمی ‪ ۶/۹۲۲‬مگاوات است‪.‬‬ ‫جایزه م ّلی روابط عمومی ّ‬ ‫خلق‬ ‫به فوالد مبارکه رسید‬ ‫در جشــن ملی ارتباطات و روابــط عمومی جایزه‬ ‫ملّی روابط عمومی ّ‬ ‫خلق که به مناســبت بزرگداشت‬ ‫مقام شامخ پدر روابط عمومی ایران و اختتامیه دومین‬ ‫جشــنواره ایده های ّ‬ ‫خلق روابط عمومی برگزار شد‪،‬‬ ‫جایزه ملّی روابط عمومی ّ‬ ‫خلق به فوالد مبارکه اهدا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایراســین‪ ،‬جشن ملی ارتباطات و روابط‬ ‫عمومی‪ ،‬همزمان با بزرگداشت مقام شامخ پدر روابط‬ ‫عمومی و اختتامیه دومین جشــنواره ایده های خالق‬ ‫روابط عمومی با حمایت شــرکت فــوالد مبارکه در‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان برگزار شد‪ .‬در این‬ ‫مراسم خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران‬ ‫در سخنانی با اشاره به فرارســیدن روز جهانی روابط‬ ‫عمومــی گفت‪ :‬در این روز بزرگ‪ ،‬افرادی که از جنس‬ ‫روابط عمومی هســتند باید همه تالش خود را برای‬ ‫شناســاندن روابط عمومی به مردم کشور و دنیا داشته‬ ‫باشند‪ .‬وی افزود‪ :‬مفاهیم روابط عمومی باید از سنین‬ ‫پایین به جامعه منتقل شــود و در این زمینه از سنین‬ ‫دبستان ســرمایه گذاری صورت گیرد تا این فرهنگ‬ ‫در جامعه نهادینه شــود‪ .‬رئیس انجمن روابط عمومی‬ ‫ایران خاطرنشان کرد‪ :‬دکتر نطقی‪ ،‬پدر روابط عمومی‬ ‫ایران یکــی از بزرگ ترین اســتادان روابط عمومی و‬ ‫عامل اصلی تشــکیل انجمن روابط عمومی بوده که‬ ‫خدمات زیادی ازجمله تاسیس رشته روابط عمومی را‬ ‫به جامعه تقدیم کرده است‪ .‬رفیعی تصریح کرد‪ :‬توسعه‬ ‫پایدار نیازمند روابط عمومی است و باید در متن باشد‪،‬‬ ‫نه در حاشــیه یک ســازمان و باید بتواند وظایف خود‬ ‫را در کنار مدیران ســازمان انجــام دهد‪ .‬وی در پایان‬ ‫ی شرکت های فوالد مبارکه‬ ‫اذعان داشت‪ :‬روابط عموم ‬ ‫و ذوب اهن اصفهان به عنوان ‪ ۲‬صنعت بزرگ کشور‪ ،‬به‬ ‫فعالیت های شایسته و درخور توجهی مشغول هستند‪.‬‬ ‫در این مراسم اختتامیه جشنواره ایده های ّ‬ ‫خلق روابط‬ ‫عمومی که با شعار جهاد تبیین‪ ،‬روابط عمومی و امید‬ ‫اجتماعی برگزار شد‪ ،‬از فعالیت روابط عمومی استان و‬ ‫کشــور تجلیل گردید‪ .‬همچنین در این مراسم از واحد‬ ‫روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه تجلیل شد و جایزه‬ ‫ملّی روابط عمومی ّ‬ ‫خلق به این شرکت اهدا شد‪.‬‬ ‫بانک توسعه صادرات ایران‬ ‫تعهد خود را در نهضت ملی‬ ‫مسکن ایفا کرد‬ ‫بانک توســعه صادرات ایران در راســتای ایفای‬ ‫تعهــدات خود در نهضت ملی مســکن ودر چارچوب‬ ‫تفاهم نامه با بانک مســکن‪ ،‬ســهمیه تسهیالت را به‬ ‫این بانــک انتقال داد‪ .‬به گزارش ایبِنا به نقل از روابط‬ ‫عمومی بانک توسعه صادرات ایران‪ ،‬براساس تفاهم نامه‬ ‫یاد شده‪ ،‬تسهیالت فوق الذکر به عاملیت بانک مسکن‪،‬‬ ‫به پروژه های معرفی شده از طریق سامانه نهضت ملی‬ ‫مسکن‪ ،‬اعطا می شود‪ .‬رضا ساعدی فرمعاون اعتبارات‬ ‫بانک توسعه صادرات ایران در این خصوص خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬به منظور اجرای مفاد این تفاهم نامه‪ ،‬منابع توافق‬ ‫شده برای اعطای تسهیالت ساخت مسکن به حساب‬ ‫بانک مســکن نزد بانک مرکزی واریز شده است‪ .‬بر‬ ‫اســاس اخرین گــزارش وزارت راه و شهرســازی از‬ ‫وضعیت طرح ملی مسکن‪ ،‬عملیات ساخت یک میلیون‬ ‫و ‪ ۳۸۳‬هزار و ‪ ۵۱۳‬واحد اغاز شده که از این تعداد ‪۹۵۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۳۸‬واحد در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی و‬ ‫ساخت وساز قرار دارند‪ .‬همچنین تعداد ‪ ۴۲۹‬هزار و ‪۲۷۵‬‬ ‫واحد نیز کلنگ زنی و عملیات اجرایی ان اغاز شده و‬ ‫بــرای اجرای یک میلیون و ‪ ۵۳۵‬هزار و ‪ ۲۷۶‬واحد نیز‬ ‫زمین تامین شده است‪ .‬دولت سیزدهم بر اساس قانون‬ ‫جهش تولید و تامین مســکن‪ ،‬مصوب ‪ ۱۷‬مرداد سال‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار‬ ‫سال را در برنامه خود گنجانده که بالغ بر ‪ ۵۵‬میلیون نفر‬ ‫برای این طرح نام نویسی کرده اند که از این تعداد ‪۳۶‬‬ ‫میلیون نفر تایید شده اند‪ .‬طبق اخرین براوردها قیمت‬ ‫هر متر مربع از واحدهای نهضت ملی مســکن چهار‬ ‫میلیون و ‪ ۷۵۰‬هزار تومان و زمان ساخت پروژه ‪ ۱۸‬تا‬ ‫‪ ۲۴‬ماه خواهد بود‪.‬‬ ‫چهارشنبه | ‪ 29‬تیر ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4401‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫رویایی به نام نظام کارامد‬ ‫ایران بهشت فراریان مالیاتی است‬ ‫اصلی تریــن منبــع درامــد در اقتصــاد کشــورها به‬ ‫مالیات ســتانی مربوط می شود؛ با این وجود در ایران به دلیل‬ ‫«سیاست گذاری های اشــتباه»‪« ،‬ضعف در اجرای قوانین»‬ ‫درامدهای مالیاتی بالقوه محقق نمی شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬اقتصاد جهان در طی ‪ ۵۰‬ســال اخیر با‬ ‫تغییراتی همراه بوده و تئوری های اقتصادی قدیمی فراموش‬ ‫شده است‪ ،‬به طوریکه اکثر کشورهای پیشرفته‪« ،‬مالیات» را‬ ‫به عنوان محور منابع درامدی خود قرار داده اند‪ .‬هر چند مقایسه‬ ‫وضعیت اقتصاد ایران با کشورهای توسعه یافته چندان منطقی‬ ‫به نظر نمی رسد اما همواره مسئوالن اقتصادی کشور داعیه‬ ‫حرکت به سوی اقتصادهای برتر را داشته اند؛ با این وجود در‬ ‫ایران‪« ،‬مالیات» جایگاه واالیی در درامدهای کشور نداشته و‬ ‫بیشترین سهم در ترکیب درامدهای کشور همچنان به فروش‬ ‫نفت خام و مشتقات ان اختصاص پیدا می کند‪.‬‬ ‫البته بررســی روند کشــور بیانگر ان است که با تشدید‬ ‫تحریم های غرب‪ ،‬دولت ها به دلیل کاهش درامدهای نفتی‬ ‫به سوی تحقق درامد مالیاتی حرکت کرده اند اما این اقدامات‬ ‫کام ً‬ ‫ال مقطعی بوده و پس از رفع تحریم ها یا افزایش قیمت‬ ‫نفت خام‪ ،‬بار دیگر سیاســت اقتصادی راحت و بدون دردسر‬ ‫یعنی فروش نفت خام جایگزین مالیات ستانی شده و قوانین‬ ‫مالیاتی نادیده گرفته شده اند‪.‬‬ ‫نکته اساسی این بوده که مالیات و فعالیت های اقتصادی‬ ‫دارای تاثیر متقابل بوده و جهت دستیابی به یک رشد اقتصادی‬ ‫پایدار و افزایش سهم مالیات از درامدهای دولت نیاز است یک‬ ‫بازنگری جدید در سیاست های اقتصادی صورت گیرد‪.‬‬ ‫«مالیات بردرامد شرکت ها»‪« ،‬مالیات بردرامد اشخاص»‪،‬‬ ‫«مالیات بر مصرف»‪« ،‬مالیات امالک مسکونی»‪« ،‬مالیات‬ ‫خودرو»‪« ،‬مالیات جاده»‪« ،‬مالیات زیســت محیطی» انواع‬ ‫درامدهای مالیاتی اســت که در حال حاضر در کشــورهای‬ ‫توسعه یافته دریافت می شود و جای خالی بعضی از ان ها در‬ ‫کشور ما احساس می شود‪.‬‬ ‫بررســی ســاختار مالیاتی ایــران نشــان می دهد که‬ ‫«مالیات بردرامد اشخاص حقیقی»‪« ،‬مالیات بر شرکت ها»‪،‬‬ ‫«مالیات بر ثروت» و سایر مالیات ها نظیر «واردات» و «مالیات‬ ‫بر کاالهای خاص» به عنوان درامدهای مالیاتی کشور شناخته‬ ‫می شوند‪ ،‬البته در سال های اخیر طرح های از قبیل «مالیات بر‬ ‫امالک»‪« ،‬خودروهای لوکس»‪« ،‬مالیات بر عایدی سرمایه»‬ ‫مطرح شده اســت اما اجرای ناقص این طرح ها باعث شده‬ ‫است نه درامد چندان باالیی عاید حاکمیت شود و نه خاصیت‬ ‫تنظیم گری خاصی این گونه طرح ها احساس شود‪.‬‬ ‫اظهارنظر رئیس سازمان امور مالیاتی بیانگر ان است که‬ ‫میزان تحقق درامدهای مالیاتی کشور در سال گذشته برابر‬ ‫‪ ۳۰۶‬هزار میلیارد تومان بوده اســت؛ به عبارت دیگر‪ ،‬تحقق‬ ‫درامدهای مالیاتی نسبت به بودجه ‪ ۱۱۲‬درصد است‪ ،‬با وجود‬ ‫اینکه عملکرد مالیاتی کشور در سال های اخیر بهبود یافته اما‬ ‫مقایسه ایران با دیگر کشورها همچنان حکایت از فاصله بسیار‬ ‫زیاد دارد‪.‬‬ ‫یکی از اصلی ترین شاخص ها به منظور بررسی روند مالیاتی‬ ‫کشور به «شاخص نسبت درامدهای مالیاتی به تولید ناخالص‬ ‫داخلی» مربوط می شود‪ ،‬پژوهش های بین المللی بیانگر ان‬ ‫بوده که این نرخ در کشــورهای پیشرفته جهان بیش از ‪۲۴‬‬ ‫درصد بوده است‪ .‬برخی از یافته های بین المللی دیگر نیز نشان‬ ‫می دهد که ســهم درامد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی در‬ ‫اقتصاد کشورهای توسعه یافته حدود ‪ ۴۰‬درصد است که این‬ ‫رقم برای اقتصاد کشــورهای در حال توسعه تنها ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫است‪.‬‬ ‫این در حالی است که نســبت مالیات به تولید ناخالص‬ ‫داخلی در ایران در دهه انتهای قرن سیزدهم (‪)۱۴۰۰-۱۳۹۰‬‬ ‫بین ‪ ۶‬تا ‪ ۹.۲‬درصد در نوســان بــوده و در حال حاضر حدود‬ ‫‪ ۶.۲‬درصد است البته بر اساس برنامه پنج ساله ششم توسعه‬ ‫این نرخ باید به ‪ ۱۰‬درصد افزایش پیدا کند که به دلیل پایان‬ ‫مدت زمان این برنامه و شرایط مالیات ستانی کشور‪ ،‬دسترسی‬ ‫به این رقم غیرممکن خواهد بود‪.‬‬ ‫نکته جالب توجه این بوده که شاخص نسبت مالیات به‬ ‫تولید ناخالص داخلی در ســال ‪ ۱۳۴۵‬و با اغاز به کار سازمان‬ ‫امور مالیاتی حدود ‪ ۷.۵‬درصد بوده است و با اینکه در مقاطعی‬ ‫افزایش یافت اما در مجموع شــاهد یــک روند ثابت در این‬ ‫شــاخص بوده ایم و این امر حکایت از ضعف بسیار جدی در‬ ‫نظام مالیاتی کشور است‪.‬‬ ‫پژوهش های صورت گرفته بیانگر ان است که «محدود‬ ‫بــودن پایه های مالیاتی نظیر مالیات بر عایدی ســرمایه»‪،‬‬ ‫«نرخ های پایین مالیات»‪« ،‬عدم شــفافیت»‪« ،‬فقدان پایگاه‬ ‫اطالعات اقتصادی»‪« ،‬در نظر گرفتن معافیت ها و استثنائات‬ ‫فراوان»‪« ،‬حجم باالی اقتصاد غیررسمی و فرار مالیاتی» از‬ ‫مهم ترین دالیل پایین بودن نسبت مالیاتی ایران در مقایسه با‬ ‫سایر کشورهای جهان است‪.‬‬ ‫از طرفی بررسی در خصوص نرخ مالیات بردرامد اشخاص‬ ‫حقیقی نیز نشان از تفاوت فاحش ایران با دیگر کشورها دارد‬ ‫به گونه ای که باالترین نرخ مالیات بردرامد اشخاص حقیقی در‬ ‫ایران‪ ۲۵ ،‬درصد کمتر از ســایر کشورها است که این مورد‬ ‫از نظر عدالت اجتماعی بسیار بااهمیت است بنابراین ارتقای‬ ‫فرهنگ مالیاتی و همراهــی مالیات دهندگان با اصالحات‬ ‫مالیاتی در این میان نقش پراهمیتی دارد‪.‬‬ ‫ناگفته نماند در ایران تعداد اظهارنامه های مالیاتی به ازای‬ ‫هر کارمند مالیاتی تفاوت فاحش با کشورهای دیگر دارد‪ ،‬این‬ ‫نسبت در ایران حدود ‪ ۱۶۰‬و به طور متوسط برای کشورهای‬ ‫دیگر ‪ ۱۵۰۰‬است‪ ،‬به بیان دقیق تر در ایران هر کارمند مسئول‬ ‫رســیدگی به اظهارنامه ‪ ۱۶۰‬نفر است که نسبت به متوسط‬ ‫جهانی فاصله ‪ ۹‬برابری دارد که این امر به شیوه اخذ مالیات‬ ‫کشور مربوط است‪.‬‬ ‫بررسی روند اخذ مالیات در ایران و سایر کشورها بیانگر ان‬ ‫است که فاصله بسیار عظیمی میان درامدهای مالیاتی ایران‬ ‫و کشورهای توســعه یافته وجود دارد‪ ،‬از سوی دیگر با وجود‬ ‫تصویب قانون جدید مالیاتی در سال ‪ ۱۳۹۸‬اما این قانون به‬ ‫شکل دقیق و جامع اجرا نمی شود‪.‬‬ ‫عالوه بر این یکی از اصلی ترین مســائل در حوزه نظام‬ ‫مالیاتی به بحث به روز بودن قوانین مربوط می شود متاسفانه در‬ ‫این زمینه نیز اقداماتی صورت نگرفته است و یک نیاز جدی‬ ‫جهت مطالبه و اگاه ســازی احساس می شود‪ .‬با این تفاسیر‬ ‫خبرگزاری مهر در سلسله گزارش های «ایران و مالیات» به‬ ‫بررسی وضعیت نظام مالیاتی ایران و دیگر کشورها‪ ،‬قوانین‪،‬‬ ‫نقاط قوت و ضعف و به بیان کلی مطالبه گری در حوزه مالیاتی‬ ‫کشور خواهد پرداخت‪.‬‬ ‫طی نشستی مشترک مطرح شد‬ ‫تاکید مدیران عامل شرکت های فوالد مبارکه و ذوب اهن اصفهان بر تحقق شعار سال‬ ‫نشست مشترک مدیران عامل و معاونین شرکت های‬ ‫فوالد مبارکه و ذوب اهن اصفهان در راستای تقویت تعامالت‬ ‫دوجانبه میان این دو صنعت‪ ،‬جهت تحقّق حداکثری شعار‬ ‫سال برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایراســین‪ ،‬نشست مشترک مدیران عامل و‬ ‫معاونین شرکت های فوالد مبارکه و ذوب اهن اصفهان در‬ ‫راستای تقویت تعامالت دوجانبه میان این دو صنعت‪ ،‬جهت‬ ‫تحقّق حداکثری شعار سال در محل سالن برگزاری جلسات‬ ‫فوالد مبارکه برگزار شــد‪ .‬محمد یاسر طیب نیا مدیرعامل‬ ‫شــرکت فوالد مبارکه در نشست مشــترک شرکت های‬ ‫فوالد مبارکه و ذوب اهن اصفهان اظهار کرد‪ :‬نوع تعامالت‬ ‫و همکاری ها در حوزه های مختلف با شــرکت ذوب اهن‬ ‫اصفهان بایــد به گونه ای رقم بخورد کــه بتوانیم حداکثر‬ ‫استفاده را از ظرفیت های یکدیگر داشته باشیم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در راستای تسریع و عملیاتی تر شدن اقدامات مشترک میان‬ ‫فوالد مبارکه و ذوب اهن اصفهان به تشکیل کارگروه های‬ ‫مشــترک نیازمندیم‪ ،‬برای دست یابی به نتایج مطلوب تر و‬ ‫همچنین سرعت بخشــیدن به بهره برداری از پروژه های‬ ‫مشترک دو شرکت‪ ،‬باید کارگروه هایی متشکل از کارشناسان‬ ‫و متخصصان هر ‪ ۲‬مجموعه تشکیل و موضوعات پیگیری‬ ‫شود‪ .‬مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تاکید کرد‪ :‬همدلی و‬ ‫همراهی فوالد مبارکه با شرکت ذوب اهن اصفهان در مسائل‬ ‫مختلف همواره وجود داشته و در ادامه نیز تقویت می شود که‬ ‫این مهم نیازمند تداوم جلسات برای پیشبرد مسائل فی مابین‬ ‫است‪ .‬ایرج رخصتی مدیرعامل شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫در نشست مشترک شرکت های فوالد مبارکه و ذوب اهن‬ ‫اصفهان اظهــار کرد‪ :‬اقتصاد و تولید‪ ،‬تاثیر قابل توجهی در‬ ‫توسعه صنعت و اقتصاد ملّی دارند که در این راستا اقتصاد باید‬ ‫سوداور و بهره ور باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬شرایط صنعت فوالد کشور‬ ‫متاثر از شــرایط ویژه داخلی و خارجی است‪ ،‬برطرف شدن‬ ‫برخی محدودیت ها و کمبودها می تواند در راستای اهداف‬ ‫صنعتفوالدکشورتعیین کنندهباشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ذوب اهن اصفهان خاطرنشان کرد‪ :‬نام‬ ‫فوالد مبارکه به عنوان تولیدکننده بزرگ محصوالت خاص‬ ‫فوالدی در خاورمیانه مطرح است‪ ،‬ذوب اهن اصفهان نیز از‬ ‫سال ها پیش درصدد تولید فوالدهای خاص بوده که در سال‬ ‫جاری این امر محقق شده و تولید فوالدهای ساختمانی با‬ ‫استحکام باال در دستور کار این شرکت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ایرج رخصتی تصریح کرد‪ :‬امیدوارم جلسات مشترک‬ ‫با این شــرکت به صورت منظــم ادامه پیدا کند و نتایج‬ ‫توافق شــده حاصل از ان ها منجر به پیشرفت و اعتالی‬ ‫اقتصاد کشور شود‪.‬‬ ‫مردادماه ‪ ،‬فرصت نهایی دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان‬ ‫رییس کمیسـیون اقتصادی مجلس گفت‪ :‬دولت مکلف‬ ‫مر قانون در ارتباط با افزایش حقوق بازنشسـتگان‬ ‫اسـت به ّ‬ ‫تامیـن اجتماعـی عمل کنـد و اوایـل مردادمـاه فرصتی که‬ ‫هیئـت تطبیق بـه دولت برای رفع مغایـرت مصوبه با قانون‬ ‫داده‪ ،‬به اتمام می رسـد‪.‬‬ ‫محمدرضـا پورابراهیمـی در گفت وگـو بـا ایسـنا دربـاره‬ ‫موضـوع افزایش حقوق بازنشسـتگان بیمه تامین اجتماعی‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬براسـاس روال قانونـی‪ ،‬همه سـاله با تصویب‬ ‫هیئـت امنای صنـدوق و تائید وزیر‪ ،‬مصوبـه افزایش حقوق‬ ‫بـه دولـت ابلاغ شـده و دولت تائیـد می کرد و ایـن مبنای‬ ‫پرداخت حقوق بازنشسـتگان تامین اجتماعی در کشـور بود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬امسـال ایـن موضـوع را با تاخیـر‪ ،‬هیئت امنا‬ ‫در تاریـخ سـوم خـرداد تصویب کرد که در مصوبـه امده بود‬ ‫بـرای حداقـل بگیـران با یـک فرمـول (‪ ۵۷‬درصـد) و برای‬ ‫سـایر بـا ‪ ۳۸‬درصـد افزایـش حقـوق محاسـبه شـود و این‬ ‫مصوبـه بـه دولت ارسـال و ‪ ۱۵‬خـرداد دولـت تصویب کرد‬ ‫کـه بـرای حداقل بگیران‪ ،‬مصوبـه هیئت امنا و برای سـایر‬ ‫حداکثـر ‪ ۱۰‬درصـد افزایش حقـوق اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫پورابراهیمـی تصریـح کـرد‪ :‬وقتی مصوبـه دولت نهایی‬ ‫شـد اعتـراض کردیـم کـه اساسـا دولـت نمی تواند خـود را‬ ‫جایگزیـن سـازمان تامیـن اجتماعی کنـد و مـاده ‪ ۹۶‬قانون‬ ‫دراین بـاره گفتـه تصویـب مربـوط بـه صنـدوق تامیـن‬ ‫اجتماعـی و هیئـت امناسـت و دولـت ان را تائیـد می کنـد‬ ‫و اساسـا جایگزینـی دولـت بـا سـازمان در تصویـب حقوق‬ ‫بازنشسـتگان خلاف صریـح قانون اسـت‪.‬‬ ‫نماینـده مـردم کرمان و راور در مجلـس ادامه داد‪ :‬ما نامه‬ ‫زدیـم و درخواسـت کردیم موضـوع در هیئت تطبیق مطرح‬ ‫شـود و در خالل این مباحث‪ ،‬چند جلسـه با بازنشسـتگان در‬ ‫کمیسـیون اقتصادی برگزار و در جلسـه جمع بندی در هیئت‬ ‫تطبیق که ‪ ۲۸‬خردادماه تشـکیل شد‪ ،‬اعالم کردیم و هیئت‪،‬‬ ‫بعـد از بررسـی کارشناسـی بـه ایـن جمع بنـدی رسـید کـه‬ ‫مصوبـه دولـت مغایر قانون اسـت و نمی تواند اجرایی شـود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬براسـاس ضوابـط و مقررات ایـن مغایرت به‬ ‫دولـت بایـد ابالغ می شـد و دولت براسـاس بـازه زمانی که‬ ‫‪ ۱۰‬روز اسـت‪ ،‬فرصت داشـت پاسـخ داده و موضوع مغایرت‬ ‫را رفـع کند‪.‬‬ ‫پورابراهیمـی گفـت‪ :‬طبق گزارشـی کـه داریـم‪ ،‬الیحه‬ ‫دولـت در ارتبـاط بـا مغایـرت مصوبـه ‪ ۱۵‬خردادمـاه در‬ ‫پرداخت حقوق سـایر‪ ،‬موضوع کمک هـای جبرانی حقوق و‬ ‫دسـتمزد بـوده یعنی عدد و رقمی پیشـنهاد کردنـد که برای‬ ‫بازنشسـتگان تامین اجتماعی جبران بشـود امـا انچه که در‬ ‫قالـب مصوبه هیئت امنا ‪ ۳۸‬درصد را مشـخص کرده‪ ،‬وجود‬ ‫نـدارد‪ ،‬لـذا مجـددا ایـن موضـوع در هیئت تطبیق رد شـده‬ ‫و بـرای دومیـن بـار مغایـرت با قانـون ‪ ۲۰‬تیرمـاه به هیئت‬ ‫دولت ارسـال شـده است‪.‬‬ ‫رییس کمیسـیون اقتصـادی مجلس اظهار کـرد‪ :‬دولت‬ ‫مـر قانـون در ارتبـاط با ایـن موضوع عمل‬ ‫مکـف اسـت به ّ‬ ‫کنـد و اوایـل مـرداد فرصتـی کـه هیئـت تطبیق بـه دولت‬ ‫بـرای رفـع مغایرت مصوبه بـا قانون داده‪ ،‬به اتمام می رسـد‬ ‫و با توجه به اینکه بازنشسـتگان به شـدت نیازمند این مابه‬ ‫التفاوت هسـتند‪ ،‬زودتـر باید بحث افزایش حقوق این قشـر‬ ‫تعییـن تکلیـف شـود و امیدواریـم دولـت هـر چه سـریع تر‬ ‫ایـن مسـئله را براسـاس مصوبـه هیئـت امنـای صنـدوق‬ ‫بازنشسـتگان تامین اجتماعـی تائید کند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـا توجـه بـه اینکه تامیـن اجتماعی اساسـا‬ ‫سـازمان دولتـی نیسـت و منابع و مصارفش متعلـق به خود‬ ‫سـازمان اسـت و ارتباطی به بودجه و کسـری بودجه دولت‬ ‫نـدارد‪ ،‬امیدواریم دولت مصوبه افزایش حقوق بازنشسـتگان‬ ‫را بـا نظر موافق طبق سـنوات گذشـته تائیـد و نهایی کند و‬ ‫ابلاغ ان قانونی و اجرایی شـود‪.‬‬ ‫پورابراهیمـی تصریح کـرد‪ :‬در صورتی کـه وزارت کار یا‬ ‫سـازمان تامیـن اجتماعـی اقدام بـه این کار نکند براسـاس‬ ‫مـاده ‪ ۵۷۶‬قانـون مجـازات اسلامی بـه عنوان تـرک فعل‬ ‫نسـبت به ان اقدامات قانونی انجام می شـود و پیگیری های‬ ‫قانونـی در دسـتور کار مجلس قـرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شـورای اسلامی‬ ‫در ادامـه دربـاره بدهـی دولـت به سـازمان تامیـن اجتماعی‬ ‫اعلام کـرد‪ :‬مطالبـات سـازمان در سـال های اخیـر عمدتا‬ ‫تسـویه نشـده و در حال انباشـته شـدن اسـت و با نرخ تورم‬ ‫کـه در سـال های اخیـر بـه وجـود امـده حتـی اگـر دولـت‬ ‫سـود سـپرده هم بدهد‪ ،‬شـاید معادل یـک دوم از ارزش ان‬ ‫مطالبـات باقـی نماند و این خسـران بـرای تامین اجتماعی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بایـد زودتـر طلب سـازمان تامیـن اجتماعی‬ ‫تسـویه شـود و اگـر تبدیل بـه دارایـی‪ ،‬ملک و زمین شـود‬ ‫و امکاناتـی کـه دولـت بابـت بدهـی بدهـد‪ ،‬ارزش ان برای‬ ‫بازنشسـته ها باقـی می مانـد‪ .‬اکنـون بـا نـرخ سـود سـپرده‬ ‫بانکـی اگـر بخواهد تسـویه کنـد به دلیـل اینکه نـرخ تورم‬ ‫بیـن ‪ ۵۰‬تـا ‪ ۱۰۰‬درصـد مازاد بر سـود سـپره بانکی اسـت‪،‬‬ ‫بازنشسـتگان ضـرر می کنند‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر‬ ‫تولید تختال فوالد الکتریکی‬ ‫با ‪ 1/8‬درصد سیلیسیم برای‬ ‫نخستین بار در کشور‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت‪ :‬در روز عید‬ ‫ســعید غدیر خم‪ ،‬فرزندان توانمند ایران اســامی در‬ ‫شرکت فوالد مبارکه موفق شدند تختال با ‪ 1/8‬درصد‬ ‫سیلیســیم را برای نخستین بار در کشور تولید کنند و‬ ‫گام بزرگی در جهت تولید ورق های فوالد الکتریکی در‬ ‫کشور بردارند‪ .‬محمد یاسر طیب نیا‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫فوالد مبارکه در گفتگو با ایراســین اظهار کرد‪ :‬در روز‬ ‫عید سعید غدیر خم‪ ،‬فرزندان توانمند ایران اسالمی در‬ ‫شرکت فوالد مبارکه موفق شدند تختال با ‪ ۱.۸‬درصد‬ ‫سیلیســیم را برای نخستین بار در کشور تولید کنند و‬ ‫گام بزرگی در جهت تولید ورق های فوالد الکتریکی در‬ ‫کشــور بردارند‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به باال بودن عنصر‬ ‫سیلیســیم و پایین بودن کربن و سولفور در فوالدهای‬ ‫سیلیکونی‪ ،‬تولید فوالد مذاب با انالیز شیمیایی مناسب و‬ ‫تولید تختال بدون عیب نیازمند دانش فنی و محاسبات‬ ‫دقیــق و کنترل های ویژه دارد کــه با ه ّمت کارکنان‬ ‫سخت کوش ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم و‬ ‫همکاری واحدهای پشتیبانی‪ ،‬این مهم برای نخستین‬ ‫بار در کشور حاصل شد و محدودیت های تجهیزاتی با‬ ‫خالقیت کارشناســان توانمند فوالد مبارکه پشت سر‬ ‫گذاشته شد‪ .‬مدیرعامل فوالد مبارکه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫تولیــد تختال الکتریکــی‪ ،‬گام اول در تولید ورق های‬ ‫الکتریکی اســت و فرایندهای نورد گرم و نورد ســرد‬ ‫که پیچیدگی های خاص خــود را دارند را در پیش رو‬ ‫دارد‪ .‬طیب نیا در پایان گفت‪ :‬این دستاورد بزرگ که در‬ ‫راستای تولید محصوالت با ارزش افزوده باال و در ادامه‬ ‫موفقیت های ک ّمی و کیفی در فوالد مبارکه به دســت‬ ‫امده را به کلیه کارکنان‪ ،‬ذینفعان و شرکای کسب وکار‬ ‫گروه فوالد مبارکه تبریک عرض می نمایم‪.‬‬ ‫تصمیمات ناگهانی‪ ،‬بالی جان‬ ‫صادرات ایران‬ ‫رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می گوید‪ :‬با وجود‬ ‫بهبود نسبی شرایط صادرکنندگان در دولت سیزدهم‪،‬‬ ‫همچنان اتخــاذ برخی تصمیمــات ناگهانی و کوتاه‬ ‫مدت‪ ،‬شرایط را برای صادرکنندگان دشوار کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬محمد الهوتی در نشســت هیئت‬ ‫نماینــدگان اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در دولت‬ ‫سیزدهم صندوق ضمانت صادرات‪ ،‬امور نمایشگاه ها و‬ ‫شورای عالی صادرات به سازمان توسعه تجارت واگذار‬ ‫شــد‪ .‬نهادها و حوزه هایی که جدایی ان ها از سازمان‬ ‫توسعه تجارت‪ ،‬مشکالتی را در عرصه صادرات ایجاد‬ ‫کرده بود؛ اما به رغم همــه تالش های صورت گرفته‬ ‫برای تسهیل صادرات‪ ،‬هنوز سایر دستگاه ها همکاری‬ ‫الزم و کافی را با سازمان توسعه تجارت نداشته و این‬ ‫عدم همــکاری‪ ،‬مانع به ثمر نشســتن تالش ها بوده‬ ‫است‪ .‬او مســاله بعدی صادرکنندگان را عدم ثبات در‬ ‫تصمیمات و سیاست ها دانست و گفت که این بی ثباتی‬ ‫در تصمیمات مانع از ان شده است که صادرکنندگان‬ ‫دست کم بتوانند برای شش ماه اینده خود برنامه ریزی‬ ‫کننــد‪ .‬او افــزود‪ :‬ما امیــدوار بودیم کــه تصمیمات‬ ‫خلق الساعه در این دولت کاهش پیدا کند اما در ابتدای‬ ‫سال با وضع عوارض صادراتی بر زنجیره فوالد مواجه‬ ‫شــدیم و پس از سه ماه این عوارض لغو شد‪ .‬در حالی‬ ‫که به صادرات باید به عنوان یک فرایند نگریسته شود؛‬ ‫اینکه ابتدا مسیر مســدود شود و سپس سیاستگذاران‬ ‫پی به اشــتباه خود ببرند و مســیر را باز کنند‪ ،‬راه به‬ ‫جایی نخواهیم برد‪ .‬موضوع دیگری که الهوتی بران‬ ‫دست گذاشت‪ ،‬ضرورت توجه به هشدارها و پیشنهادات‬ ‫بخش خصوصی بــود‪ .‬وی گفت‪ :‬برای مثال‪ ،‬موضوع‬ ‫تغییر نرخ ارز در محاســبات گمرکی در دی ماه توسط‬ ‫اتاق تهران مطرح شــد و مقرر شــد کــه پیش از ان‬ ‫تعرفه ها تعدیل شود؛ اما مشاهده کردیم که در ماه های‬ ‫گذشته به این درخواست توجهی نشد و حاال دولت با‬ ‫تدوین الیحه ای درصدد حل این مساله برامده است؛‬ ‫بنابراین در شــرایطی که مشخص نیست‪ ،‬ماندگاری‬ ‫سیاست ها تا چه زمانی اســت‪ ،‬صادرکنندگان چگونه‬ ‫می توانند بــه تجارت بپردازند؟ رئیس کنفدراســیون‬ ‫صادرات ایران سپس به مســاله نرخ گذاری کاالهای‬ ‫صادراتی غیر بورسی اشــاره کرد و گفت که تا زمانی‬ ‫که چند نرخی بودن ارز حل نشــود‪ ،‬مساله نرخ گذاری‬ ‫این کاالها نیز برطرف نخواهد شد‪ .‬او در ادامه خواستار‬ ‫تعامل سازمان توسعه تجارت با تشکل ها در برگزاری‬ ‫نمایشــگاه ها شــد و ادامه داد‪ :‬رفع کامل تعهد ارزی‬ ‫با ارائه اســکناس شدنی نیســت و الزم است امکان‬ ‫واگذاری ارز به صرافی های خارج از کشور فراهم شود‪.‬‬ ‫الهوتی همچنین به تعیین محدودیت «سابقه» برای‬ ‫واردات اشــاره و عنوان کرد که تعیین این شــرط نیز‬ ‫مشکالتی را برای فعاالن اقتصادی ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫در حالی که دولت می تواند با ابزار ثبت سفارش‪ ،‬واردات‬ ‫را مدیریت کند؛ کما اینکه این مدیریت در حال حاضر‬ ‫نیز انجام می گیرد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات‬ ‫اتاق تهران با بیان اینکه تسهیل ورود موقت می تواند‬ ‫به افزایش ظرفیت تولید بیانجامد‪ ،‬این درخواســت را‬ ‫مطرح کرد که ســازمان توســعه تجارت با برگزاری‬ ‫جلســه ای مشترک با دســتگاه های دخیل در این امر‬ ‫نظیر گمرک‪ ،‬محدودیت هــای ورود موقت را یک بار‬ ‫برای همیشــه مرتفع کند‪ .‬درخواست دیگر او این بود‬ ‫که درباره رفع تعهد ارزی واحدهایی که اقدام به ورود‬ ‫موقت کاال کرده اند با تســامح برخورد شود تا افزایش‬ ‫ارزاوری از این ناحیه تحقق پیدا کند‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫چهارشنبه | ‪ 29‬تیر ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4401‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫‪7‬‬ ‫جاه طلبی جالب تارتار مقابل‬ ‫مربیان خارجی‬ ‫توفیقاجباریملی پوش‬ ‫اصفهانیدوچرخه سواری‬ ‫مهــدی تارتار برخالف بســیاری از مربیان داخلی‪ ،‬از‬ ‫ورود سرمربیان خارجی استقبال کرده است‪ .‬معموال مربیان‬ ‫ایرانی شاید تمایل چندانی به حضور سرمربیان خارجی در‬ ‫تیم های ملی و باشگاهی نداشته باشند و حتی در بسیاری‬ ‫موارد این مخالفت خود را علنی می کنند اما مهدی تارتار‬ ‫دیــدگاه متفاوتی دارد‪ .‬او در اخرین مصاحبه خود در مورد‬ ‫ایــن موضوع اظهارنظر کرد و گفت کــه از ورود بردیف‪،‬‬ ‫مورایس و ســاپینتو اســتقبال می کند و به اعتقاد او این‬ ‫مربیان می توانند رقابت در لیگ برتر را بیشتر کنند‪ .‬این در‬ ‫حالی است که احتماال بردیف یکی از رقبای اصلی تارتار در‬ ‫دفاع او از عنوان هفتمی ذوب اهن خواهد بود اما سرمربی‬ ‫سبزپوشــان خود و تیمش را اماده این جدال دشوار کرده‬ ‫اســت‪ .‬فصل گذشته تارتار موفق شد سپاهان را شکست‬ ‫دهد و برابر این تیم بدون باخت بماند و حاال او وعده داده‬ ‫که حریف سرسخت مقابل تیم های مدعی خواهد بود‪ .‬باید‬ ‫دید تیم سبزپوش اصفهان پس از فصل درخشان بیست و‬ ‫یکم‪ ،‬این فصل چه می کند‪.‬‬ ‫دوچرخه سوار ملی پوش اصفهانی امیدوار است که عملکرد‬ ‫خوبی در رقابت های بازی های اسالمی داشته باشد‪ .‬امیرحسین‬ ‫جمشیدیان عضو تیم دوچرخه سواری باشگاه فوالد مبارکه‬ ‫سپاهان درباره حضور در مسابقات کشورهای اسالمی اظهار‬ ‫داشت‪ :‬دعوت به این مسابقات به نوعی توفیق اجباری برای من‬ ‫بود و از مسئوالن فدراسیون که من را انتخاب کردند تشکر‬ ‫می کنم‪ ،‬امیدوارم که عملکرد خوبی در این رقابت ها داشته باشیم‬ ‫و دست پر برگردیم‪ .‬وی که اخیرا در مسابقات قهرمانی کشور به‬ ‫مقام سوم دست یافته است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬مسابقات قهرمانی‬ ‫کشور سالی یک بار برگزار می شود و از اهمیت باالیی برخوردار‬ ‫است‪ ،‬سطح مسابقات هم باالبود؛ مسابقات کشوری دارای‬ ‫امتیازات بین المللی نیز هست و ازاین جهت برای باشگاه ها حائز‬ ‫اهمیت است‪ .‬جمشیدیان افزود‪ :‬شرایط برای ورزش و ورزشکاران‬ ‫سخت شده است‪ ،‬به خصوص ورزش هایی که ارتباط مستقیم با‬ ‫دالر دارند و بودجه ای که به فدراسیون تزریق می شود‪ ،‬جوابگوی‬ ‫هزینه ها نیست؛ بدون حمایت فدراسیون و در اختیار گذاشتن‬ ‫امکانات نتیجه گیری بسیار مشکل است‪ ،‬اگر مدالی هم کسب‬ ‫می شود‪ ،‬نتیجه تالش و کوشش ورزشکاران است‪ .‬ملی پوش‬ ‫اصفهانی دوچرخه سواری در رابطه با مشکالت عدیده ای که‬ ‫دوچرخه سواران با ان دست وپنجه نرم می کنند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫جاده های ما برای دوچرخه سواری ایمن نیستند‪ ،‬دوچرخه سوار‬ ‫جاده نمی تواند در پیست تمرین کند و باید در جاده تمرین کند؛‬ ‫مسیر مخصوصی وجود ندارد و فاصله یک و نیم متری استاندارد‬ ‫ماشین ها با دوچرخه سواران نیز رعایت نمی شود‪ .‬جمشیدیان‬ ‫درباره وضعیت این رشته در استان اصفهان نیز گفت‪ :‬از زمان‬ ‫حضور پناهنده در راس هیئت دوچرخه سواری امیدواری برای‬ ‫بهبود شرایط به وجود امده است‪ ،‬اگر بعضی دوستان بگذارند‬ ‫که ایشان کار خود را انجام دهد‪ ،‬شرایط بهتر خواهد شد اما با‬ ‫سنگ اندازی ها و کینه ورزی ها به جایی نخواهیم رسید‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬افرادی در دوچرخه سواری اظهارنظر و فعالیت می کنند که‬ ‫صالحیت این موضوع را ندارند و باعث می شوند عالقه مندان به‬ ‫ی در مواردی حضور افرادی که خود‬ ‫این رشته دلسرد شوند؛ حت ‬ ‫را متخصص این رشته معرفی کرده اند‪ ،‬باعث اسیب دیدگی های‬ ‫فیزیکی و روحی شدید برای نوجوانان عالقه مند به این رشته‬ ‫شده است‪ .‬ملی پوش اصفهانی دوچرخه سواری که با سپاهان‬ ‫قرارداد دارد‪ ،‬ضمن تشکر از حمایت های این باشگاه گفت‪:‬‬ ‫ورزش دوچرخه سواری پتانسیل بسیاری دارد و حمایت ها باید‬ ‫بیشتر باشد تا ورزشکار بتواند حداقل خرج سال خود را تامین‬ ‫کند؛ تمرینات ما خطرناک‪ ،‬سخت و نفس گیر است و انتظار‬ ‫حمایت های بیشتری را داریم‪ .‬جمشیدیان که سابقه قهرمانی‬ ‫اسیا در رده جوانان را دارد‪ ،‬در رابطه با بازی های اسیایی بیان‬ ‫کرد‪ :‬یک سال زمان داریم و با برنامه ریزی های درست‪ ،‬امکانات‬ ‫مناسب و شرکت در مسابقات مختلف می توانیم به بهترین شکل‬ ‫برای این رقابت ها اماده شویم؛ اگر این اتفاق رخ دهد‪ ،‬می توانم‬ ‫قول کسب ‪ ۳‬مدال خوش رنگ را بدهم اما در غیر این صورت‪،‬‬ ‫رده ای بهتر از هشتمی یا نهمی کسب نخواهیم کرد ‪ ،‬این رشته‬ ‫مسابقه محور و تجهیزات محور است و باید به شکل درستی‬ ‫حمایت شود‪.‬‬ ‫حضور کریمیان در سپاهان‬ ‫منتفی شد‬ ‫مهدی کریمیان یکی از گزینه های مربیگری در تیم‬ ‫ســپاهان بود‪ .‬مربی ای که در دوران فوتبالش ســه بار با‬ ‫ســپاهان قهرمان لیگ برتر شد و یک بار هم با استقالل‬ ‫این عنوان را به دست اورد‪ .‬مهدی کریمیان فصل گذشته‬ ‫با شاهین بندرعامری قهرمان گروه ب این مسابقات شد‬ ‫و به لیگ یک صعود کرد و به ســبب دانستن زبان یکی‬ ‫از گزینه های مربیگری باشــگاه سپاهان برای کمک به‬ ‫مورایس بود اما به نظر می رســد حضور او در ســپاهان و‬ ‫مربیگری در این تیم منتفی شده است‪ .‬به این خاطر که با‬ ‫اعالم باشگاه شاهین بندرعامری این تیم در فصل جدید‬ ‫مسابقات با مربیگری مهدی کریمیان شرکت خواهد کرد‪.‬‬ ‫پیش تــر قرار بود امتیاز این تیم به یزد واگذار شــود اما با‬ ‫تالش های صورت گرفته از سوی استانداری بوشهر قرار‬ ‫است شاهین بندر عامری به عنوان نماینده بوشهر در فصل‬ ‫جدید مســابقات لیگ یک شرکت کند‪ .‬انتظار می رود در‬ ‫روزهای اتی یک مربی ایرانی به عنوان کمک به کادر فنی‬ ‫تیم سپاهان اضافه شود‪ .‬صحبت از حضور هادی عقیلی‬ ‫هم در این تیم شده بود و صحبت هایی با او صورت گرفت‬ ‫اما فعال باشگاه ســپاهان در این زمینه تصمیم نهایی را‬ ‫نگرفته است‪.‬‬ ‫خطرانحالل بیخ گوش تیم‬ ‫فوتبال بانوان ذوب اهن‬ ‫تیم فوتبال ذوب اهن در استانه کناره گیری از لیگ برتر‬ ‫قرار گرفت‪ .‬گرچه باشــگاه های ذوب اهن و سپاهان چند‬ ‫سالی در لیگ تیم داری می کنند و این اتفاق مثبتی برای‬ ‫فوتبال بانوان و اســتانی است اما این روزها خبرهایی به‬ ‫گوش می رسد از تعطیل شدن تیم فوتبال بانوان سبزپوشان‬ ‫و حاشــیه های مربوط به این خبر هر روز داغ تر می شود‪.‬‬ ‫درحالی که باشگاه ذوب اهن ‪ ۹‬سال و به طور مداوم در لیگ ‬ ‫فوتبال نماینده داشــت این تصمیم شوک اور بوده است‪.‬‬ ‫ضمنابر اساس الزام ‪ AFC‬تیم های استقالل و پرسپولیس‬ ‫در پی تشــکیل تیم فوتبال بانوان خود هستند تا بتوانند‬ ‫امتیازهای الزم را جهت اخذ مجوز حرفه ای کسب کنند و‬ ‫این تصمیم باشگاه ذوب اهن بسیار عجیب به نظر می رسد‬ ‫چراکه با این تصمیــم حضور احتمالی تیم فوتبال مردان‬ ‫ذوب اهن در مسابقات لیگ قهرمانان اسیا نیز در هاله ای‬ ‫از ابهام قرار می گیرد‪ .‬گفته می شــود تصمیم انحالل این‬ ‫تیم توســط مدیران کارخانه ذوب اهن گرفته شده است‪.‬‬ ‫مدیر رســانه ای این باشگاه هم می گوید‪« :‬احتمال اینکه‬ ‫این تیم منحل شود و تیم فوتبال زنان ذوب اهن فقط در‬ ‫ســطح اکادمی فعالیت کند بسیار زیاد است‪ ».‬با توجه به‬ ‫اینکه پیش ازاین بر اساس قانون وجود تیم بانوان در کنار‬ ‫تیم اقایان‪ ،‬ان باشگاه در رتبه بندی بهتری قرار می گرفت‪،‬‬ ‫حاال باید دید تصمیم مجمع شرکت سهامی ذوب اهن چه‬ ‫خواهد و ایا بودجه ای برای ادامه فعالیت و حضورشان در‬ ‫لیگ فوتبال بانوان تخصیص می یابد یا نه‪ .‬هرچند حذف‬ ‫تیم بانوان درخور باشگاه بزرگی مثل ذوب اهن نیست‪ ،‬ولی‬ ‫امیدواریم مدیران باشگاه با تصمیم درستی که می گیرند‪،‬‬ ‫ذوب اهن در فصل جدید لیگ بانوان نماینده ای داشــته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وعده مهدی تارتار به هواداران سبزپوش‬ ‫ذوب اهن رقیب سرسختی برای‬ ‫مدعیان خواهد بود‬ ‫سـرمربی تیـم فوتبـال باشـگاه ذوب اهـن می گویـد اصال‬ ‫نتوانسـتیم بـا تعـدادی از بازیکنـان صحبـت کنیـم و تیـم ما‬ ‫گزینـه ششـم هفتـم ان ها بـود‪ ،‬زور ما به جذب ایـن بازیکنان ‬ ‫نمی رسـید امـا سـعی کردی م بـا بودجـه ای کـه در اختیارداریم‬ ‫بازیکنـان خوبی جذب کنیـم‪ .‬به گزارش فـارس‪ ،‬مهدی تارتار‬ ‫اظهار داشـت‪ :‬باید مدیران باشـگاه را تحسـین کـرد که خیلی‬ ‫هوشـمندانه عمل کردنـد و ما توانسـتیم خیلـی زود بازیکنان‬ ‫مدنظـر را جـذب کنیـم و بازیکنانـی کـه جـزء شـاکله اصلی‬ ‫تیـم بودنـد را تـا حـدود زیـادی حفـظ کننـد‪ .‬وی با اشـاره به‬ ‫قراردادهـای نجومی بیان داشـت‪ :‬اصال نتوانسـتیم بـا تعدادی‬ ‫از بازیکنـان صحبت کنیـم و تیم ما گزینه ششـم هفتم ان ها‬ ‫بـود و زور مـا بـه جـذب ایـن بازیکنـان نمی رسـید و سـعی‬ ‫کردیـم بـا بودجه ای کـه در اختیارداریم بازیکنـان خوبی جذب‬ ‫کنیـم‪ .‬تارتـار بـا اشـاره بـه بازیکن سـازی در تیـم ذوب اهن و‬ ‫بازیکنـان نامـدار سـایر تیم هـا در خصـوص کسـب نتیجـه‬ ‫ذوب اهـن گفـت‪ :‬انتظار خودمـان از بچه ها زیاد اسـت‪ ،‬ضمن‬ ‫حفـظ جایـگاه سـال گذشـته نیم نگاهی هم بـه باالتـر داریم‬ ‫و می دانیـم کار سـختی پیـش رو داریـم ولی سـال گذشـته به‬ ‫همـه ثابـت کردیـم کـه می توانیـم یقـه تیم هـای بـزرگ را‬ ‫بگیریم‪ .‬سـرمربی تیـم فوتبـال ذوب اهن خطاب به هـواداران‬ ‫بیـان داشـت‪ :‬از هـواداران خواهش می کنم مـا را حمایت کنند‬ ‫و انتظارات به جا از ما داشـته باشـند و توقع این را نداشته باشند‬ ‫کـه بـا تیم هـای مدعـی رقابت کنیـم چـون اصلا بودجه ما‬ ‫قابـل قیـاس بـا تیم های دیگر نیسـت ولـی می توانیـم رقیب‬ ‫سرسـختی بـرای ان تیم ها باشـیم‪ .‬وی بابیـان این که معموال‬ ‫سـال های دوم و سـوم کار با تیم راحت تر اسـت و بازیکنان با‬ ‫تفکرات ما اشـنا شـده اند‪ ،‬افزود‪ :‬سـال قبل که واقعا نیم فصل‬ ‫اول خـوب نبودیم و تغییرات گسـترده ای داشـتیم‪ ،‬امسـال اگر‬ ‫بتوانیـم امتیازاتـی که در نیم فصل دوم سـال گذشـته گرفتیم‬ ‫را از اول فصـل بـه دسـت بیاوریـم ‪ ،‬می توانیـم رقیـب خوبـی‬ ‫باشـیم‪ ،‬بـه همـه این هـا اشـتباهات داوری را اضافـه کنیـد‬ ‫کـه امتیـازات زیـادی را از مـا گرفـت‪ .‬تارتـار دربـاره مقابلـه با‬ ‫اشـتباهات داوری و رونـد عملکـرد تیـم دربـاره مقابلـه با این‬ ‫اشـتباهات بیـان کـرد‪ :‬باید تیـم گردن کلفتی باشـیم و بودجه‬ ‫سـنگینی داشـته باشـیم که بازیکنان هرکدام بتوانند نتیجه را‬ ‫تغییـر دهنـد‪ ،‬در تیم های متوسـط مثل مـا بازیکـن تاثیرگذار‬ ‫ان قـدر زیاد نیسـت کـه بتوانیم بـا داور هم بجنگیـم‪ ،‬امیدوارم‬ ‫این اشـتباهات امسـال دیگر سـراغ تیم ما نیاید‪ .‬سـرمربی تیم‬ ‫فوتبـال باشـگاه ذوب اهـن دربـاره حضـور مربیـان خارجی در‬ ‫لیگ امسـال عنوان داشـت‪ :‬به هرحال وقتی مربیان با کارنامه‬ ‫بـه کشـور مـا می اینـد قطعـا می توانـد بـه فوتبال مـا کمک‬ ‫کنـد‪ ،‬به خصـوص مربـی سـپاهان که بسـیار باکیفیت اسـت‬ ‫و بازیکنـان بسـیار از ایـن مربـی تعریـف می کننـد و من هم‬ ‫به عنـوان مربـی جوان تر سـعی می کنم از تجـارب این مربیان‬ ‫بهـره بگیـرم‪ .‬وی دربـاره تحـوالت تیـم ملـی تصریـح کرد‪:‬‬ ‫نمی شـود خیلـی از واقعیت هـا را گفـت و در حـال حاضـر باید‬ ‫تمرکـزم روی تیم خودمان باشـد‪ ،‬بـه خاطر حفظ تمرکز خودم‬ ‫و تیـم ملـی چیـزی نمی گویـم ولـی در این مدت مشـکالت‬ ‫زیـادی بـرای تیـم ملـی ایجـاد شـد و بازی هـای تدارکاتـی‬ ‫خوبـی هم نداشـتیم‪ .‬تارتـار دربـاره جایگاه ذوب اهـن در لیگ‬ ‫امسـال گفـت‪ :‬همیشـه باالترین جایـگاه را بـرای خودمان در‬ ‫نظـر می گیریم ولی انتظـار داریم که هواداران منطقی باشـند‪،‬‬ ‫مـا می جنگیـم و تالش می کنیـم‪ ،‬قـول می دهیم که هـوادار‬ ‫خیالش راحت باشـد و جایگاه بهتری نسـبت به سـال گذشته‬ ‫داشـته باشـیم‪ .‬سرمربی تیم فوتبال باشـگاه ذوب اهن پیرامون‬ ‫تصمیـم کمیته فنی برای تیم ملی تصریـح کرد‪ :‬وقتی کمیته‬ ‫فنـی یک تصمیمـی می گیرد و با هماهنگی صـورت می گیرد‬ ‫و ایـن تصمیم اجرا نمی شـود و اسـکوچیچ برمی گـردد‪ ،‬ضعف‬ ‫بزرگـی اسـت‪ ،‬شـاید در کشـور ما فقـط ایـن اتفـاق می افتد‪.‬‬ ‫وی دربـاره اعضـای جدیـد کادر فنی گفت‪ :‬یکـی از بچه های‬ ‫کادر حسـین معمـار بـود که از او تشـکر می کنـم‪ ،‬وی از ایران‬ ‫رفـت‪ ،‬محمد نوری که شـاگرد خـودم بود و شـناخت خوبی از‬ ‫او داشـتم بـه تیـم اضافه شـد‪ ،‬از سـال گذشـته دنبال بـودم تا‬ ‫حدادی فـر اضافه شـود که امسـال ایـن اتفاق افتـاد و تصمیم‬ ‫خـودش بـود که مربیگـری را شـروع کند‪.‬‬ ‫مدافع ذوب اهن و رد پیشنهاد تیم های‬ ‫باالی جدول‬ ‫ارمان قاســمی می گوید علی رغم دریافت پیشــنهاد از‬ ‫تیم های باالی جدول‪ ،‬ترجیح داد قرارداد خود را با ذوب اهن‬ ‫تمدید کند‪ .‬ارمان قاسمی درباره ادامه حضورش در این تیم‬ ‫عنوان کرد‪ :‬من همیشــه گفته ام ذوب اهن جزو بزرگ ترین‬ ‫تیم های ایران اســت؛ این تیم در ‪ ۱۱-۱۰‬سال اخیر توانسته‬ ‫تا فینال لیگ قهرمانان اســیا باال برود‪ ،‬چند بار قهرمان جام‬ ‫حذفی و دوبار هم نایب قهرمان لیگ برتر بشود پس این تیم‬ ‫قطعا باید تیم بزرگی باشــد که در این ســال ها توانسته این‬ ‫میزان افتخار کســب کند‪ .‬من هم با توجه به شــرایطی که‬ ‫دو سال قبل داشتم تمایل داشتم بتوانم به عضویت این تیم‬ ‫دربیایم و خدا را شــکر این اتفاق افتاد‪ .‬وی افزود‪ :‬فصل قبل‬ ‫با توجه به شــرایطی که وجود داشت من از عملکرد خودم و‬ ‫تیمی که در ان بودم خیلی راضی بودم؛ امسال چند پیشنهاد‬ ‫واقعــا خوب ازنظر مالی از تیم هایی کــه اکثرا باالی جدول‬ ‫بودند داشتم ولی با مشاوره هایی که گرفتم و تشخیص خودم‪،‬‬ ‫ترجیح دادم بمانم‪ .‬قاســمی در پاسخ به اینکه از کدام تیم ها‬ ‫پیشنهاد داشت گفت‪ :‬در ایران شرایط طوری است که تیم ها‬ ‫یک بازیکن را می خواهنــد و مذاکره می کنند اما زمانی که‬ ‫بازیکن موضوع را عنوان می کند؛ ان تیم وقتی می بیند حالت‬ ‫بازارگرمــی پیدا می کند؛ برای اینکه بازیکن به عضویت تیم‬ ‫دیگری درامده می گوید نه اصال این بازیکن را نمی خواستیم‪.‬‬ ‫در تیم هــای دیگر هم این موضوع را دیدیم که برخی تیم ها‬ ‫بازیکنی را که عملکرد خیلی خوبی داشــت‪ ،‬در حد بازیکن‬ ‫معمولی پایین اوردند؛ به همین دلیل اجازه بدهید اسم نگویم‬ ‫اما خدا را شکر امسال هم این اتفاق خوب افتاد و من تمدید‬ ‫کردم‪ .‬برای خودم خیلی خوشحالم و امیدوارم بهترین عملکرد‬ ‫را در لباس ذوب اهن داشته باشم و بتوانم درصورتی که مربی‬ ‫تیم ملی مشخص شود‪ ،‬یکی از بازیکنان تیم ملی باشم‪ .‬او در‬ ‫واکنش یا ابقای اسکوچیچ گفت‪ :‬در ایران هر چیزی ثانیه ای‬ ‫تغییر می کند‪ .‬به هرحال امیدوارم بتوانم جزو بازیکنانی باشم که‬ ‫به اردوها دعوت می شوم‪ .‬قاسمی درباره کار کردن با مهدی‬ ‫تارتار بیان کرد‪ :‬من عالوه بر این ســه ســال‪ ،‬یک سال در‬ ‫مسجدسلیمان و یک سال هم در گهر درود افتخار شاگردی‬ ‫اقا مهدی را داشتم‪ .‬اینکه یک مربی به بازیکن اعتقاد و اعتماد‬ ‫بازتاب درخواست گومیس از سپاهان‬ ‫در ترکیه‬ ‫داشته باشد و ازادی عمل بدهد‪ ،‬یکی از مهم ترین فاکتورهایی‬ ‫است که باعث می شود بازیکن عرض اندام کند و ایده ال ترین‬ ‫حالت خودش را به اجرا بگذارد؛ من از اینکه با اقا مهدی کار‬ ‫می کنم واقعا خوشحالم‪ .‬من قبال هم گفته ام ایشان ازنظر فنی‬ ‫جزو بهترین و پاک ترین مربیان ایران اســت‪ .‬من با مربیان‬ ‫زیادی کارکرده ام که غالبا مربیان خوب و پاکی بوده اند اما خدا‬ ‫را شــکر این افتخار را داشتم که چند سال شاگرد اقا مهدی‬ ‫باشیم‪ .‬مدافع ذوب اهن با اشاره به انگیزه اش برای حضور در‬ ‫تیم ملی گفت‪ :‬قطعا هر بازیکنی در هر تیمی ارزوی پوشیدن‬ ‫پیراهن تیم ملی کشــورش را دارد و مــن هم از این قاعده‬ ‫مستثنی نیستم و تمام تالشم را می کنم تا بتوانم نظر مثبت‬ ‫کادرفنی تیم ملی را جلب کنم و افتخار پوشیدن این تیم را در‬ ‫هر عرصه ای داشته باشم‪ .‬قاسمی در مورد جنگندگی باالیی‬ ‫که در طول مسابقات دارد گفت‪ :‬ما جزو ان دسته از بازیکنانی‬ ‫هستیم که در زمین خاکی تعلیم دیدیم و همیشه د ر زمان های‬ ‫قدیم پیگیر فوتبال بودیم و بازیکنانی مثل علی انصاریان یا‬ ‫کارلوس پویول و راموس الگویمان بودند‪ .‬برای همین همیشه‬ ‫سعی می کنم در حد توانم برای پیراهنی که می پوشم عملکرد‬ ‫مثبتی داشته باشم؛ یک زمانی با پا این اتفاق رخ می دهد یک‬ ‫زمانی با سروصورت‪.‬‬ ‫ذوب اهن با تارتار‬ ‫به دنبال تیم سازی است‬ ‫یونس طالور قهرمان مسابقات تنیس تور جهانی زیر ‪۱۸‬‬ ‫سال شد‪ .‬فینال بخش پسران تور جهانی زیر ‪ ۱۸‬سال تنیس ‬ ‫(سطح ‪ )۴‬در زمین های تنیس مجموع ه ورزشی ازادی برگزار شد‬ ‫و درنهایت یونس طالور از اصفهان عنوان قهرمانی را به نام خود‬ ‫ثبت کرد‪ .‬در فینال این بخش یونس طالور و کسری رحمانی‬ ‫برای تصاحب عنوان قهرمانی باهم دیدار کردند و درنهایت این‬ ‫بازی با نتیجه ‪ ۶-۳‬و ‪ ۶-۴‬به سود یونس طالور به پایا ن رسید‪ .‬با‬ ‫برگزاری دیدار پایانی‪ ،‬طالور عنوان قهرمانی این دوره از رقابت ها‬ ‫را به نام خود ثبت کرد‪ ،‬کسری رحمانی نایب قهرمان شد و‬ ‫امیرعلی قوام و محمود بینیچی از ترکیه نیز مشترکا سوم شدند‪.‬‬ ‫در فینال دونفره پسران نیز تیم امیرعلی قوام و یونس طالور با‬ ‫پیروزی (‪ ۶-۳‬و ‪ )۶-۱‬مقابل حریف خود از ترکیه صاحب عنوان‬ ‫قهرمانی شدند؛ تنیسورهای ترکیه در جایگاه دوم ایستادند‪ .‬در‬ ‫ن دوره از رقابت ها و در بخش پسران بازیکنانی از کشورهای‬ ‫ای ‬ ‫از ایران‪ ،‬چین‪ ،‬روسیه‪ ،‬بالروس‪ ،‬ترکیه و پاکستان حضور داشتند‪.‬‬ ‫سپاهان به دنبال مربی خارجی‬ ‫برای تیم هندبال‬ ‫بازگشت زوج دفاعی تیم ملی‬ ‫به دوحه‬ ‫االهلی قطر به اردوی خود در اتریش پایان داد‪ .‬اعضای‬ ‫تیم االهلی پــس از پایان اردوی خارجی خود در اتریش‪،‬‬ ‫به دوحه بازگشــتند تا ادامه برنامه اماده سازی خود برای‬ ‫شــروع فصل جدید لیگ ستارگان را در قطر دنبال کنند‪.‬‬ ‫تیم االهلی در این اردو سه بازی دوستانه برگزار کرد که در‬ ‫بازی اول با نتیجه ‪ 2‬بر یک مغلوب تیم والزنیا البانی شد‬ ‫و در بــازی دوم نیز با نتیجه ‪ 4‬بر صفر برابر تیم هاالدس‬ ‫مجارستان شکست خورد‪ .‬این تیم در اخرین بازی دوستانه‬ ‫خود مقابل تیم گریموت مجارستان قرار گرفت و در این‬ ‫مسابقه هم با نتیجه ‪ 2‬بر ‪ 1‬شکست خورد‪ .‬کادرفنی االهلی‬ ‫به رهبری نیبویشا یووویچ مونته نگرویی تالش کردند در‬ ‫طول این اردو امادگی تمام بازیکنان را بسنجند تا سطح‬ ‫تیم قبل از شروع رقابت های فصل جدید مشخص شود‪ .‬در‬ ‫این اردو تکلیف پنج سهمیه خارجی االهلی نیز مشخص‬ ‫شــد و ننیکوال ووکویچ مونته نگرویــی‪ ،‬صوفیان هانی‬ ‫الجزایری‪ ،‬شجاع خلیل زاده‪ ،‬حسین کنعانی و یازان نعیمات‬ ‫اردنی بازیکنان خارجی االهلی در فصل اینده خواهند بود‪.‬‬ ‫قهرمانیتنیسوراصفهانیدر‬ ‫تور جهانی جوانان‬ ‫رســانه های ترکیه مدعی شدند که بافتیمبی گومیس برای‬ ‫انتقال به سپاهان‪ ،‬خواستار دریافت یک میلیون یورو شده است‪.‬‬ ‫حضور بافتیمبی گومیس در سپاهان شایعه جذابی است که در‬ ‫این روزها در رسانه ها منتشر می شود‪ .‬بازیکن فرانسوی که اکنون‬ ‫در گاالتاسرای عضویت دارد‪ ،‬به پاس چند سال حضور در الهالل‬ ‫و تقابل هایش با نمایندگان ایران‪ ،‬به بازیکن شناخته شده ای برای‬ ‫عالقه مندان به فوتبال در کشور تبدیل شده است‪ .‬در همین باره‪،‬‬ ‫برخی رســانه های ترکیه این خبر را پوشش داده اند‪ .‬وب سایت‬ ‫‪ spor.haber7‬دراین باره نوشت‪« :‬یک پیشنهاد سورپرایز کننده‬ ‫به گومیس‪ .‬گومیس در نیمه های فصل گذشته به گاالتاسرای‬ ‫منتقل شد اما به دلیل کم تحرکی موردانتقاد قرار گرفت‪ .‬حاال یک‬ ‫پیشنهاد سورپرایز کننده به دست او رسیده است‪ .‬باشگاه ایرانی‬ ‫سپاهان بافتیمبی گومیس بازیکن گاالتاسرای را می خواهد‪ .‬بر‬ ‫اساس اخبار منتشرشده در مطبوعات کشور‪ ،‬مدیران باشگاه ایرانی‬ ‫در حال مذاکره برای انتقال گومیس هستند‪ .‬گفته می شد گومیس‬ ‫خواهان دستمزد ســاالنه یک میلیون یورویی از سپاهان بوده و‬ ‫مذاکرات در این راستا ادامه دارد‪ .‬مهاجم فرانسوی فصل گذشته‬ ‫برای گاالتاسرای در ‪ 14‬بازی در سوپرلیگ ‪ 9‬گل به ثمر رساند»‪.‬‬ ‫وب ســایت ‪ aksam‬نیز این موضوع را پوشــش داد و نوشت‪:‬‬ ‫«پیشنهاد انتقال غافلگیرکننده به بافتیمبی گومیس‪ ،‬پس از جدایی‬ ‫امبای دیاگن‪ .‬گاالتاسرای که امبای دیاگن را به فاتح کاراگومروک‬ ‫قرض داد‪ ،‬پیشنهادی برای بافتیمبی گومیس نیز دریافت کرد‪.‬‬ ‫پیشنهادی از سوی باشگاه سپاهان ایران برای بافتیمبی گومیس‬ ‫ارائه شده است‪ ».‬رسانه ‪ Cumhuriyet‬نیز به این شایعات دامن‬ ‫زد و نوشت‪« :‬بافتیمبی گومیس بازیکن گاالتاسرای از ایران یک‬ ‫پیشنهاد دارد‪ .‬یک ادعای جدید درباره این بازیکن مطرح شده که‬ ‫دومین دوران حضور خود در گاال را ســپری می کند‪ .‬به گزارش‬ ‫اســپورکس‪ ،‬باشگاه ایرانی ســپاهان خواهان به خدمت گیری‬ ‫بافتیمبی گومیس بازیکن گاالتاسرای است‪ .‬او برای این انتقال‬ ‫خواهان دریافت دســتمزدی یک میلیون یورویی شده است‪».‬‬ ‫رسانه های ترکیه در شرایطی به پیشنهاد سپاهان پرداخته اند که‬ ‫گاالتاسرای روز گذشته یکی از مهاجمان خود به نام امبای دیاگن‬ ‫را با انتقالی قرضی به تیم فاتح کاراگومروک فرســتاد و باید دید‬ ‫ان ها اجازه جدایی به گومیس را نیز خواهند داد یا خیر‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ذوب اهن می گوید این تیــم به دنبال تیم‬ ‫سازی است و به همین خاطر قرارداد مهدی تارتار را تمدید‬ ‫کرده اســت‪ .‬علی احسانی مدیرعامل ذوب اهن درباره ادامه‬ ‫حضور مهدی تارتار گفت‪ :‬تمدید قرارداد کادرفنی‪ ،‬بر اساس‬ ‫اســتراتژی ما بود که از فصل گذشته اتفاق افتاد و دیدگاه‬ ‫هیئت مدیره و باشگاه و مدیران عالی ذوب اهن‪ ،‬این بود که‬ ‫تیم‪‎‬سازی کنیم و بر اساس این استراتژی‪ ،‬تارتار جذب شد و‬ ‫این شاکله را ساخت‪ .‬ما نیم فصل اول به خاطر تغییرات نتیجه‬ ‫الزم را کسب نکردیم اما نیم فصل دوم به ثبات الزم رسیدیم‬ ‫و بر اســاس همین دیدگاه‪ ،‬قبل از پایان فصل قرارداد اقای‬ ‫تارتار تمدید شد و نقاطی که باید بهبود پیدا می کردیم‪ ،‬سعی‬ ‫کردیم نفرات را شناسایی کنیم و لیست بشود‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اتفاقات نقل و انتقاالت توضیح داد‪ :‬باتوجه به اینکه در نقل و‬ ‫انتقاالت اعداد و ارقام وحشتناکی وجود داشت‪ ،‬سعی کردیم‬ ‫شــاکله تیم را حفظ کنیم و فقط یکی دو بازیکن به خاطر‬ ‫پیشنهادهای خیلی باالتر جدا شدند‪ .‬با تمام توان سعی کردیم‬ ‫سایر بازیکنان را حفظ کنیم و در سایر نقاط سعی کردیم با‬ ‫نظــر اقای تارتار‪ ،‬بازیکنان موردنظر را جذب کنیم‪ .‬تصمیم‬ ‫اقای تارتار این بود که از اعضای اکادمی استفاده کنیم و بر‬ ‫اساس همین دیدگاه ‪ ۱۳-۱۲‬نفر از بازیکنان اکادمی جذب‬ ‫شدند و امیدوارم اتفاق خوبی رخ دهد و سال های اینده بی نیاز‬ ‫از جذب بازیکن شویم‪ .‬او راجع به از دست دادن خدا بنده لو‬ ‫گفت‪ :‬قطعا با این رقمی که در فصل نقل و انتقاالت از طریق‬ ‫قراردادها برایمان ثبت شــد و ما توانستیم شاکله اصلی را‬ ‫حفظ کنیم‪ ،‬شاید انتظار این باشد که در جایگاه فصل گذشته‬ ‫باشیم اما ما مطمئنیم با این کادرفنی قوی و بازیکنان جوان‪،‬‬ ‫نتیجه بهتر از فصل گذشته داشته باشیم‪ .‬احسانی در پایان با‬ ‫اشاره به شایعه حذف سایر رشته های ذوب اهن عنوان کرد‪:‬‬ ‫با سماجت از هیئت مدیره‪ ،‬بودجه ای را به ما اختصاص دادند‬ ‫که هیچ رشته ای را حذف نکنیم‪ .‬همه تیم هایمان حفظ شدند‬ ‫و حتی یک تیم هم در رشته جدید اضافه کردیم که بیانگر‬ ‫این است که باقدرت در همه رشته ها خواهیم بود‪ .‬البته شاید‬ ‫سیاســتی را اتخاذ کنیم که مثل فوتبال رو به جوان گرایی‬ ‫بیاوریم‪.‬‬ ‫باشگاه سپاهان که فصل گذشته در لیگ برتر هندبال زنان‬ ‫ و مردان تیمداری کرد‪ ،‬در نظر دارد برای فصل جدید از سرمربی‬ ‫خارجی برای تیم مردان خود استفاده کند‪ .‬مسئولین این باشگاه‬ ‫مذاکراتی را با چند گزینه خارجی داشتند اما هنوز نهایی نشده‬ ‫است‪ .‬چندی پیش اخباری مبنی بر عدم تمایل سپاهان برای‬ ‫تیم داری در هندبال مطرح شد اما برخالف این اخبار‪ ،‬سپاهان به‬ ‫دنبال بستن د و تیم قدرتمند در هندبال زنان و مردان است ‪ .‬تیم‬ ‫هندبال سپاهان در فصل گذشته در هر دو بخش زنان و مردان‬ ‫بر سکوی قهرمانی ایستاد‪.‬‬ ‫صعود موشکی بسکتبال ایران‬ ‫در رنکینگ اسیا‬ ‫تیم ملی بسکتبال ایران در پاور رنکینگ مسابقات کاپ اسیا‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬اندونزی‪ ۸ ،‬پله صعود کرد‪ .‬فدراسیون جهانی بسکتبال‬ ‫در پایان بازی های مرحله گروهی کاپ اسیا ‪ ۲۰۲۲‬اندونزی‪،‬‬ ‫به اعالم دومین پاور رنکینگ (قدرت ها) این مسابقات پرداخت‬ ‫که در این رده بندی‪ ،‬تیم ملی ایران با ‪ ۸‬پله صعود در جایگاه‬ ‫چهارم قرارگرفته است‪ .‬طبق رنکینگ اعالم شده برای معرفی‬ ‫تیم ها بر اساس قدرت و شانس کسب عنوان قهرمانی‪ ،‬تیم های‬ ‫لبنان‪ ،‬استرالیا‪ ،‬کره جنوبی و ایران در رتبه های اول تا چهارم‬ ‫قرارگرفته اند که دراین بین ایران با‪ ۸‬پله صعود بیشترین جابجایی‬ ‫مثبت را داشت ه است‪.‬‬ صفحه 7 ‫چهارشنبه | ‪ 29‬تیر ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4401‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫چهارشنبه ‪ 29‬تیر ‪ / 1401‬سـال هجدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪20Jul2022 | 4401‬‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز توزیع‪ :‬رویداد پارسی‬ ‫ساماندهی تعطیالت برای توزیع سفر‬ ‫در روزهای مختلف سال‬ ‫اصفهان با تاکید بر اینکه ایجاد تخت های اقامتی در شــهرهای‬ ‫مختلف ارتباط مستقیم با سرمایه گذاری دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ما نمی توانیم‬ ‫خارجازظرفیت هایمتوسطاقامتی‪،‬سرمایه گذارانرابهسمتایجاد‬ ‫خدمات گردشگری در برخی از شهرستان ها سوق دهیم زیرا هنوز‬ ‫توزیع مکانی و زمانی سفر مناسبی در کشور نداریم‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫به عنوان مثال در استان اصفهان‪ ،‬عمده سفرها به شهرستان های‬ ‫اصفهان‪ ،‬کاشان و نطنز صورت می گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬این در حالی است‬ ‫که در سایر شهرستان های این استان نیز ظرفیت های گردشگری‬ ‫و میراثی بسیاری وجود دارد اما گردشگران انها را کمتر به عنوان‬ ‫مقصد خود انتخاب می کنند‪ .‬صادقی با اشاره به اینکه در زمان حاضر‬ ‫ظرفیت های اقامتی در همه شهرستان های استان اصفهان فراهم‬ ‫شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ایجاد ظرفیت های اقامتی بیشتر در نقاط‬ ‫مختلف استان‪ ،‬مستلزم توزیع سفر از نظر مکانی و زمانی است و‬ ‫وقتی این امر صورت گرفت می توان سرمایه گذاران را برای ایجاد‬ ‫تاسیسات اقامتی مانند هتل و بوم گردی بیش ازپیش تشویق کرد‪.‬‬ ‫او درباره وضعیت گردشگری خارجی در سه ماه نخست امسال در‬ ‫استان اصفهان نیز خاطرنشان کرد‪ :‬از نظر ورود گردشگر خارجی‬ ‫نسبت به سال گذشته با افزایش مواجه بودیم اما هنوز به شرایط‬ ‫قبل از دوران کرونا نرسیده است‪ .‬صادقی با بیان اینکه پیش بینی‬ ‫می شــود در نیمه دوم امسال شرایط بهتری برای افزایش میزان‬ ‫ورودی گردشگران خارجی داشته باشیم‪ ،‬افزود‪ :‬در زمان حاضر بیشتر‬ ‫میزان ورودی گردشگران خارجی از عراق است‪.‬‬ ‫نظارت؛ حلق ه مفقود ه مرمت گنبد مسجد جامع عباسی‬ ‫عکس‪ :‬مازیار شریف‪/‬اصفهان امروز‬ ‫اهمیت حضور ناظر در پروژه های مرمتی ازجمله پروژه عظیم‬ ‫مرمت گنبد مسجد جامع عباسی موضوعی قابل تامل است‪ ،‬اینکه‬ ‫ناظران در این پروژه چه نقش و جایگاهی داشته اند که نتیجه ان از‬ ‫یک منظر به ایجاد اعوجاج در بزرگ ترین گنبد معرق جهان منتهی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬در هر پروژه ای مدیریت پروژه و حضور یک‬ ‫راهبر و یا تیم راهبری اهمیت بسیاری دارد‪ ،‬در این میان برنامه ریزی‬ ‫مناســب برای اجرای اصولی و روشــمند پروژه های مرمتی نیز‬ ‫موضوعی روشن و حضور ناظر و یا تیم نظارت در چنین پروژه هایی‬ ‫نیز از بدیهیات و ضرورت های موضوع است؛ اما در خصوص پروژه‬ ‫مرمتگنبدمسجدجامععباسیکهبنابهگفتهحسینپاکدل‪،‬عضو‬ ‫تیم مجری پروژه و فرزند استاد مهدی پاکدل‪ ،‬طرح مرمت ان از‬ ‫ســوی کمیته فنی این اداره کل و در اغاز این پروژه مرمتی تهیه‪،‬‬ ‫تایید و به ان ها ابالغ شــد‪ ،‬سه ناظر از ابتدا تاکنون بر این پروژه‬ ‫نظارت کرده اند‪ .‬این موضوع که نظارت بر پروژه عظیم مرمت گنبد‬ ‫مسجد جامع عباسی از ابتدا تاکنون با چه اصول و مبنایی انجام شده‬ ‫است و ایا ناظران در این پروژه نیز مانند پروژه مرمت گنبد مسجد‬ ‫شیخ لطف اهلل با این موضوع مواجه بوده اند که «من پیمانکاری را‬ ‫انتخاب می کنم که به ناظر نیاز نداشته باشد»؟! و در این پروژه نیز‬ ‫مانند بسیاری از پروژه های مرمت‪ ،‬تجربه‪ ،‬مسیر جداگانه را طی کرده‬ ‫و علم از دری دیگر واردشده است یا خیر‪ ،‬مبحثی قابل تامل است‪.‬‬ ‫ازاین رو و باتوجه به دالیل اهمیت حضور ناظر در پروژه مرمت گنبد‬ ‫مسجد جامع عباسی بر ان شدیم تا با ناظران این پروژه گفت وگو‬ ‫کرده و بــر این نکته تاکید کنیم که در این پــروژه چه نقش و‬ ‫جایگاهی داشته اند که در بزرگ ترین گنبد معرق جهان اشتباهاتی‬ ‫چنین فاحش اتفاق می افتد و گنبد دچار اعوجاج می شود‪ ،‬ناظرانی‬ ‫که اتفاقًا پیش از ان نیز بر پروژه مرمت گنبد مسجد شیخ لطف اهلل‬ ‫نیزنظارتداشته اند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬از میراث فرهنگی اصفهان استعفا کرد‬ ‫احمد گودرزی که به گفته خودش ســال ‪ ۱۳۹۱‬تا ‪ ۹۲‬نظارت‬ ‫بر پروژه مرمت گنبد مسجد جامع عباسی را به عهده داشته است‬ ‫این طور به ایسنا پاســخ داد که من از سال ‪ ۹۲‬از میراث فرهنگی‬ ‫اصفهان استعفا کرده و دیگر هیچ گونه دخل و تصرف و اطالعی‬ ‫درباره مرمت گنبد و اتفاقات ان ندارم و از همان سال ها بنابراین بوده‬ ‫کهمسئولروابط عمومیمیراث فرهنگیازماگزارش هارامی گرفتند‬ ‫و با رسانه ها صحبت می کردند‪ .‬اما منصور عسگری خوراسگانی که‬ ‫بعد از گودرزی و از سال ‪ ۱۳۹۱‬نظارت بر پروژه مرمت گنبد مسجد‬ ‫جامع عباسی را عهد هدار شده و در سال جاری یعنی سال ‪ ۱۴۰۱‬از‬ ‫این مسئولیت استعفا کرده است نیز ترجیح داد که دراین خصوص‬ ‫گفت وگو نکند و موضوع از طریق روابط عمومی و مدیر اداره پیگیری‬ ‫شود و اعالم کرد که اصالح بســیاری از ایرادهای وارده به گنبد‬ ‫پیش از باز شــدن داربست به پیمانکار ابالغ شده بود و داربست ها‬ ‫با مخالفت او و به یک باره باز شدند‪ .‬همچنین بهشاد حسینی نیز‬ ‫که بعد از استعفای منصور عسکری عهد هدار مسئولیت نظارت بر‬ ‫پروژه مرمت گنبد مســجد جامع عباسی شده است با بیان اینکه‬ ‫به ان ها اعالم شده موضوع گنبد فقط از طریقروابط عمومیی اداره‬ ‫دنبال شود اضافه کرد که «قبل از باز کردن داربست ها مشکالتی در‬ ‫برخی جزئیات مشاهده شد‪ ،‬ولی بعد از باز کردن داربست‪ ،‬مشکالت‬ ‫بزرگ تر خودش را نشان داد‪».‬‬ ‫اگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تامین ذوب اسیا (سهامی خاص)‬ ‫به شماره ثبت ‪ 61132‬و شناسه ملی ‪( ۱۴۰۰۷۸۲۴۵۳۵‬نوبت دوم)‬ ‫نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ‪ 1401/04/21‬شرکت تامین ذوب اسیا (سهامی خاص) به علت عدم حصول حدنصاب قانونی تشکیل‬ ‫نگردید‪ ،‬لذا از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی انان دعوت می شود تا در جلسه عمومی عادی سالیانه شرکت تامین ذوب اسیا (سهامی خاص)‬ ‫نوبت دوم که در ســاعت ‪ 10‬صبح روز دو شــنبه مورخ ‪ 1401/05/10‬در محل شرکت ( اصفهان بلوار کشاورز حدفاصل سیمین و ارتش ساختمان اسمان‬ ‫طبقه ‪)۴‬تشکیل می شود حضور بهم رسانند‪.‬‬ ‫دستور جلسه ‪:‬‬ ‫ برسی و تصویب ترازنامه و سود و زیان دوره مالی منتهی به ‪1400/12/29‬‬‫ انتخاب بازرس اصلی و علی البدل‬‫ تغییر اساسنامه و سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی میباشد‪.‬‬‫هیئت مدیره شرکت تامین ذوب اسیا (سهامی خاص)‬ ‫اطالعیه‬ ‫در اجــرای ماده ‪ 208‬قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشــروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ‬ ‫می گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به‬ ‫اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید‪ .‬در غیر اینصورت به استناد تبصره ‪ 239‬قانون مالیات های‬ ‫مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید ‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫نام ونام‬ ‫خانوادگی‬ ‫شماره برگ‬ ‫تشخیص‬ ‫تاریخ برگ‬ ‫برگ تشخیص‬ ‫سال‬ ‫عملکرد‬ ‫درامد مشمول مالیات‬ ‫اصل مالیات‬ ‫منبع مالیاتی‬ ‫اداره‬ ‫ادرس‬ ‫کیوان‬ ‫رفیعی‬ ‫‪7961‬‬ ‫‪1400/11/10‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫‪19.465.000.000‬‬ ‫‪4.786.383.750‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪2084‬‬ ‫فوالدشهر‬ ‫در اجــرای مــاده ‪ 208‬قانــون مالیات ها با ابالغ اوراق مشــروحه زیر بــه مودیان مربوطه ابــاغ می گردد در صورت داشــتن اعتراض‬ ‫(با رعایت مفاد ‪ 247‬الحاقی قانون مالیات های مستقیم مصوب اردیبهشت ‪ )1388‬ظرف مدت بیست روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا‬ ‫یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره امور مالیاتی شهرستان فوالد شهر مراجعه و الیحه اعتراضیه خود را به واحد مالیاتی مربوطه تسلیم نمایید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫نام ونام خانوادگی‬ ‫شماره رای هیات‬ ‫حل اختالف‬ ‫تاریخ رای هیات‬ ‫حل اختالف‬ ‫سال عملکرد‬ ‫درامد مشمول‬ ‫مالیات‬ ‫اصل مالیات‬ ‫منبع مالیاتی‬ ‫‪1‬‬ ‫محمدجواد احمدی‬ ‫‪2323‬‬ ‫‪1401/02/17‬‬ ‫‪1389‬‬ ‫کان لم یکن‬ ‫صفر‬ ‫مشاغل‬ ‫‪2‬‬ ‫محمدجواد احمدی‬ ‫‪2324‬‬ ‫‪1401/02/17‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫کان لم یکن‬ ‫صفر‬ ‫مشاغل‬ ‫‪3‬‬ ‫محمدجواد احمدی‬ ‫‪2324‬‬ ‫‪1401/02/17‬‬ ‫‪1391‬‬ ‫‪160.027.556‬‬ ‫‪33.466.883‬‬ ‫مشاغل‬ ‫اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک ‪«-‬درباره‬ ‫ما‪ «-‬سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫فراخوان مسابقه ملی‬ ‫زیوری برای اصفهان‬ ‫اعالم شد‬ ‫عکس‪ :‬ایرنا‬ ‫معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دستی اصفهان گفت‪ :‬ساماندهی تعطیالت به منظور توزیع‬ ‫ســفر در طول روزها و فصول مختلف سال و ایجاد فرصت های‬ ‫بیشتر برای سرمایه گذاری در بخش گردشگری ضروری است‪.‬‬ ‫حیدر صادقی در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬در زمان حاضر شــیوه‬ ‫و فرهنگ ســفر در کشورمان به این شکل است که اغلب مردم‬ ‫فقط در ایام خاصی که تعطیالت رسمی است به مسافرت می روند‬ ‫و همین امر باعث ایجاد موج سفر در روزهای محدودی می شود‬ ‫درحالی که در سایر روزها‪ ،‬میزان مسافرت به شدت کاهش می یابد‪ .‬او‬ ‫با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون که محدودیت های کرونا‬ ‫کاهش پیدا کرده است‪ ،‬در مجموع ظرفیت استفاده شده اقامتگاه ها‬ ‫و هتل های استان اصفهان به سختی به ‪ ۵۰‬درصد می رسد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬به طورکلی ‪ ۵۰‬درصد ظرفیت هتل ها هنوز خالی است‪ ،‬چرا‬ ‫که تمایل بیشتر مردم‪ ،‬مسافرت در روزهای تعطیالت رسمی است‬ ‫و برای توزیع ســفر نیاز به چاره جویی است‪ .‬صادقی به برخی از‬ ‫طرح های ارائه شده برای ساماندهی تعطیالت و توزیع سفرها اشاره‬ ‫و اضافه کرد‪ :‬به عنوان مثال می توان با تعطیل کردن پنجشنبه ها در‬ ‫سراســر کشور‪ ،‬تعطیالت هفتگی را به ‪ ۲‬روز رساند و از طرفی در‬ ‫فصولی مانند زمستان‪ ،‬می توان با درنظرگرفتن تعطیالت زمستانی‬ ‫فرصتی را برای برنامه ریزی خانواده ها به منظور مسافرت فراهم کرد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه خانواده ها برای برنامه ریزی مسافرت باید مسائلی‬ ‫مانند ایام تحصیل فرزندان و شرایط شغلی خود را در نظر بگیرند و‬ ‫بتوانند انها را باهم هماهنگ کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬وزارت میراث فرهنگی‬ ‫نیز پیشنهادهایی را برای ساماندهی تعطیالت و توزیع زمانی سفر‬ ‫مطرحکردهاست‪.‬معاونگردشگریادارهکلمیراث فرهنگیاستان‬ ‫امتیاز در رتبه بندی روزنامه های سراسر کشور‬ ‫ضریب کیفی‪ 63/35 :‬رتبه اگهی‪1 :‬‬ ‫الف‪862030:‬‬ ‫الف‪:‬‬ ‫‪1353381‬‬ ‫م م‬ ‫رئیــس اداره خالقیت و نواوری های شــهرداری‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬فراخوان مســابقه ملــی زیوری برای‬ ‫اصفهان اعالم شد‪.‬‬ ‫محســن معصومی در گفت وگو با مهر با اشاره به‬ ‫اعالم فراخوان مســابقه ملی «زیوری برای اصفهان»‬ ‫اظهار داشت‪ :‬پس از برگزاری موفقیت امیز مسابقه ملی‬ ‫«چهل وکتور از خط اسمان اصفهان» و استقبال طراحان‬ ‫سراسر کشــور‪ ،‬در گام بعدی مســابقه «زیوری برای‬ ‫اصفهان» طراحی شده است‪ .‬او با اشاره به خروجی های‬ ‫مسابقه چهل وکتور از خط اسمان و ارتباط ان با مسابقه‬ ‫بعدی اظهار کرد‪ :‬هدف از طراحی مسابقه زیوری برای‬ ‫اصفهان این است که وکتورهای خط اسمان را در مسیر‬ ‫توسعه گردشــگری و صنایع دستی اصفهان و به عنوان‬ ‫یادبودی از شــهر در قالب زیوراالت توسط هنرمندان و‬ ‫طراحان معرفی کنیم‪ .‬رئیس اداره خالقیت و نواوری های‬ ‫شهرداری اصفهان با بیان اینکه فراخوان مسابقه چهل‬ ‫وکتور از خط اسمان اصفهان در بهمن ماه‪ ۱۳۹۹‬به صورت‬ ‫رسمی اعالم شد و با استقبال بی نظیر طراحان کشور تا‬ ‫فروردین ماه‪ ۱۴۰۰‬اثار قابل مالحظه ای خلق گردید‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ورود نمادهای اصفهان به بخش مهم هویتی شهر‪،‬‬ ‫یعنی صنایع دستی و صنعت گردشگری گام بعدی است‬ ‫که در مسابقه ملی زیوری برای اصفهان یعنی استفاده‬ ‫از وکتورهای خط اسمان اصفهان در صنایع دستی و در‬ ‫قالب زیوراالت طراحی شده اســت‪ .‬او افزود‪ :‬زیوراالت‬ ‫مجموعه ایازاشیازینتیدرمقیاسیمتناسببابدنانسان‬ ‫از قبیل گوشواره‪ ،‬گردنبند‪ ،‬دستبند‪ ،‬انگشتر و… است که‬ ‫به منظور اراستن بدن و پوشاک مورداستفاده قرار می گیرد‬ ‫و کاربردهای متنوعی نیز در فرهنگ مردم دارد‪ .‬معصومی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬طراحی زیوراالت به عنوان صنایع دســتی‬ ‫کوچک مقیاس‪ ،‬ســوغاتی از شهر اصفهان است که هر‬ ‫گردشــگر می تواند نسخه ای کوچک از ان را به شهر یا‬ ‫کشور خود ببرد و نمادهای اصفهان را در سراسر جهان‬ ‫منتشر کند و این یکی از راه هایی است که شهر اصفهان‬ ‫در اذهان خواهد ماند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬تاکید ما صرفًا استفاده از‬ ‫وکتورهای خط اسمان اصفهان نیست‪ ،‬بلکه هنرمندان و‬ ‫طراحان می توانند از تمامی نمادها و نشانه هایی که معرف‬ ‫شهر اصفهان است در اثر خود استفاده کنند‪ .‬معصومی با‬ ‫اشاره به اهداف این مسابقه ملی اظهار داشت‪ :‬برندینگ‬ ‫شهر اصفهان در حوزه گردشگری‪ ،‬ایجاد نماد هویتی برای‬ ‫اصفهان‪ ،‬تولید صنایع دستی کوچک مقیاس در راستای‬ ‫برندینگ شهر خالق اصفهان و ارتقا جایگاه صنایع دستی‬ ‫و توسعه صنعت گردشــگری از جمله اهداف برگزاری‬ ‫این مسابقه اســت‪ .‬رئیس اداره خالقیت و نواوری های‬ ‫شهرداری اصفهان به جوایز این مسابقه اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫جایزه نفــر اول ‪ ۲۰۰‬میلیون ریال‪ ،‬نفر دوم ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫ریال و نفر ســوم ‪ ۵۰‬میلیون ریال است‪ .‬ضمنًا عالوه بر‬ ‫اعطای گواهی شرکت‪ ،‬کتاب مجموعه اثار نیز به تمام‬ ‫شــرکت کنندگان اهدا خواهد شد‪ .‬الزم به ذکر است که‬ ‫اخرین مهلت ارسال اثار به دبیرخانه مسابقه ملی زیوری‬ ‫برای اصفهان ‪ ۳۱‬مرداد ‪ ۱۴۰۱‬است و طراحان می توانند‬ ‫اثار خود را از طریق ‪ my.isfahan.ir‬ارسال کنند‪.‬‬ ‫حفاران غیرمجاز در‬ ‫نطنزدستگیرشدند‬ ‫سرپرســت اداره میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردشگری نطنز گفت‪ :‬حفاران غیرمجاز توسط یگان‬ ‫حفاظت میراث فرهنگی این شهرســتان شناسایی و‬ ‫دستگیرشدند‪.‬‬ ‫حسین یزدان مهر در گفت وگو با ایمنا با اشاره به‬ ‫دریافت گزارش هایی مبنی بر حفاری غیرمجاز اظهار‬ ‫کرد‪ :‬یگان حفاظت میراث فرهنگی با همکاری عوامل‬ ‫کالنتری مرکزی ‪ ۱۱‬نطنز و حوزه مقاومت بســیج‬ ‫مالک اشــتر در یک عملیات غافلگیرانه‪ ،‬چهار نفر از‬ ‫حفاران غیرمجاز را دســتگیر کردند‪ .‬سرپرست اداره‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی شهرستان‬ ‫نطنز افــزود‪ :‬پس از بررســی ها و تحقیقات میدانی‬ ‫بالفاصله ضمن شناسایی افراد توسط نیروی انتظامی‬ ‫شهرســتان‪ ،‬چهار نفر از اعضای یــک باند حفاری‬ ‫غیرمجاز حین عملیات حفاری همراه با ابزار و ادوات‬ ‫و یک دســتگاه فلزیاب دستگیر شدند‪ .‬به گفته این‬ ‫مسئول‪ ،‬پرونده قضائی عوامل دستگیر شده تشکیل‬ ‫شــده و این موضوع از طریق مراجع قانونی در حال‬ ‫پیگیری است‪ .‬یزدان مهر ضمن قدردانی از دادستان‪،‬‬ ‫فرماندهی انتظامی‪ ،‬فرماندهی حوزه بسیج مالک اشتر‪،‬‬ ‫کالنتری‪ ۱۱‬نطنز و یگان حفاظت اداره میراث فرهنگی‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬هرگونه حفاری و کاوش به قصد‬ ‫به دست اوردن اموال تاریخی و فرهنگی ممنوع است و‬ ‫مرتکب‪ ،‬به حبس از شش ماه تا سه سال‪ ،‬ضبط اشیای‬ ‫مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و ضبط‬ ‫االت و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود‪.‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫جعبهسیاه‬ ‫راه حل هایی که خودشان راه حل می خواهند‬ ‫طرح‪ :‬حامد بذرافکن‪ /‬اصفهان امروز‬ ‫ورود نواورانه شرکت های خالق‬ ‫به حوزه صنایع دستی‬ ‫با ورود شرکت های خالق اصفهان به حوزه تولید صنایع دستی‪،‬‬ ‫در کنار اثار اصیل و ســنتی این روز ها محصوالتی هنری با نگاه‬ ‫نواورانه هم خلق می شود‪.‬‬ ‫به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬در شــهرک علمی و‬ ‫تحقیقاتی اصفهان بیش از ‪ ۶۱۲‬شرکت فناور و دانش بنیان در حال‬ ‫فعالیت هستند‪ ،‬اما شاید کمتر کسی بداند در بین ان ها شرکت هایی‬ ‫هم هستند که در حوزه صنایع دستی مشغول ایده پردازی و خلق‬ ‫اثاری متفاوت هستند‪ .‬شــرکت هایی که نمی توان اسم ان ها را‬ ‫دانش بنیان گذاشــت‪ ،‬چون با تعریف شــرکت های دانش بنیان‬ ‫فاصلــه دارند‪ ،‬اما نگاه نوین و نواورانه ای دارند و با دید تازه تری به‬ ‫صنایع دستی و هنر های سنتی می نگرند‪ .‬سال هاست که کاربردی‬ ‫نبودن محصوالت صنایع دستی با وجود زیبایی خیره کننده ان ها از‬ ‫مشکالت این حوزه به شمار می رود‪ .‬محصوالتی که اگر بتوان بهای‬ ‫خریدشــان را پرداخت به تزیینات منزل و‪ .‬اضافه می شوند و جزو‬ ‫وسایل مورداستفاده روزانه قرار نمی گیرند‪ .‬حاال شرکت های خالق‬ ‫و نواور در تالش هستند تا تولیداتی داشته باشند که هم جدید و‬ ‫متفاوت است و هم در میان خانواده ها کاربردی باشد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تولید اثار هنری با ضایعات سنگ‬ ‫شــاهپوری یکی از فعاالن صنایع دستی در شهرک علمی و‬ ‫تحقیقاتی اصفهان است که با ضایعات کارخانه های سنگ بری اثار‬ ‫هنریتولیدمی کند‪.‬اومی گوید‪:‬دراستاناصفهانتعدادقابل توجهی‬ ‫کارخانه ســنگ بری داریم که در فرایند فراوری سنگ‪ ،‬ضایعات‬ ‫زیادی تولید می کنند؛ بخش زیادی از این ضایعات سنگی را می توان‬ ‫بــه چرخه تولید برگرداند و ان ها را به محصوالتی باارزش افزوده‬ ‫تبدیل کرد‪ .‬این هنرمند اصفهانی که در ابتدای کارش دستگاهی‬ ‫اسقاطی خریداری کرده و شروع به خراطی سنگ کرده می گوید‪:‬‬ ‫محصوالت خراطی سنگ شامل محصوالت مدور مانند هاون‪،‬‬ ‫گلدان و لیوان است‪ .‬شاهپوری‪ ،‬پس از مدتی مجوز راه اندازی کارگاه‬ ‫صنایع دستی دریافت و در چند نمایشگاه شرکت می کند‪ .‬او در این‬ ‫نمایشگاه ها متوجه می شود مشتریان از محصوالتش به دلیل وزن‬ ‫زیاد‪ ،‬استقبال نمی کنند‪ .‬این فعال حوزه صنایع دستی می گوید‪ :‬برای‬ ‫حل این مشکل‪ ،‬دستگاهی تهیه کردم تا با ان سنگ را نازک تر‬ ‫برش دهم و به این ترتیب توانستم اثار سنگی مانند جعبه جواهرات و‬ ‫گلدان با وزن کم تولید کنم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬اســتقبال عالقه مندان صنایع دســتی از‬ ‫محصوالتتلفیقی‬ ‫شــاهپوری کــه در حوزه تلفیق ســنگ و فلز و ســاخت‬ ‫صنایع دستی نواورانه فعال است‪ ،‬می گوید‪ :‬اثار هنری تلفیقی مورد‬ ‫استقبال مردم قرار می گیرد؛ همین استقبال انگیزه ای شد تا برای‬ ‫یکی از مشتریان که قصد صادرات داشت جعبه چوبی فلزکاری‬ ‫شده تولید کنیم که مورد اقبال هم قرار گرفت‪ .‬او اکنون در شرکت‬ ‫خود‪ ،‬چهار گروه محصول شامل انواع محصوالت خراطی سنگ‪،‬‬ ‫محصوالت نازک شده سنگ‪ ،‬تلفیق چوب با فلز و تلفیق سنگ‬ ‫با فلز را تولید می کند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬جان بخشی به چوب با سرانگشتان هنرمند‬ ‫فائزه منصوری مدیرعامل شرکتی است که در زمینه مصنوعات‬ ‫چیدمان چوبی فعال اســت‪ ،‬او می گوید‪ :‬شرکت ما در سال ‪ ۹۸‬در‬ ‫مرکز رشد تخصصی هنر تاسیس شد و بیشتر فعالیت ما در زمینه‬ ‫تهیه و تولید مصنوعات دکوراتیو چوبی عمدتا نقاشی شده و طراحی‬ ‫داخلیومعماریاست‪.‬مدیرعاملاینشرکتتولیدکنندهمصنوعات‬ ‫چوبی کار خود را این طور توضیح می دهد‪ :‬به زبان ســاده تر سعی‬ ‫در اســتفاده از نقوش و نقاشی های ایرانی‪ ،‬تاریخی‪ ،‬روایی و ‪ ...‬در‬ ‫مصنوعات چیدمان داخلی داریم تا بتوان ان ها را کاربردی کرد؛ در‬ ‫واقع تالش می کنیم تا طرح های سنتی و نوین را تلفیق کنیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ساخت جواهرات با نقوش صنایع دستی‬ ‫زارعان مدیرعامل یک شرکت تولید جواهرات دست ساز است؛‬ ‫او می گوید‪ :‬این شــرکت در زمینه های گوهرکوبی بر فلز‪ ،‬تلفیق‬ ‫هنر های ســاخت زیور‪ ،‬قلم زنی‪ ،‬زری بافــی و احیای هنر مینای‬ ‫خانه بندی ساسانی با نگاهی نو فعال است‪ .‬به گفته مدیرعامل یک‬ ‫شرکتتولیدجواهراتدست ساز‪،‬ایدهاحیایهنر هایسنتیواصیل‬ ‫ایرانی از زمان دانشــجویی از دغدغه هایش بوده و چون در رشته‬ ‫مرمت تحصیل می کرده هر بار که با اثار هنری و باستانی مواجه‬ ‫می شده افسوس می خورده که چرا این نقوش اصیل حیات خود را‬ ‫تداده اند و هنرمندان فقط سعی در کپی برداری از طرح هایی‬ ‫ازدس ‬ ‫دارند که به وفور دیده می شــوند‪ .‬زارعان معتقد است هنرمندان‬ ‫شاخص ایرانی درگذشته سعی در تلفیق اثار هنری و خلق اثاری‬ ‫جدید و نوین داشتند؛ اصلی که امروزه بین هنرمندان کم رنگ شده‬ ‫و کمتر تالشی برای خلق اثار نواورانه و تلفیقی می شود‪ .‬او می گوید‪:‬‬ ‫تلفیق هنر زری بافی و جواهرسازی از سال ‪ ۸۹‬در برنامه کاری من‬ ‫قرار گرفت‪ ،‬چون در ان زمان کارگاهم در خانه تاریخی شیخ االسالم‬ ‫بود و از حضور اســتاد شمسعلی که استاد زری بافی هستند بهره‬ ‫می بردم‪ ،‬از همان زمان ایده تلفیق هنر زری بافی با جواهرسازی در‬ ‫ذهنم شکل گرفت و نتیجه کار هم برای مردم جذاب بود‪ .‬به گفته‬ ‫اینفعالحوزهصنایع دستی‪،‬ازجملهدستاورد هایشرکتش‪،‬طراحی‬ ‫و ساخت ظروف گوهرکوبی بر بستر چوب‪ ،‬زیوراالت گوهرکوبی بر‬ ‫بستر فلزو احیای طراحی و ساخت زیوراالت ساسانی بوده‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬چتر حمایتی که باید گسترده تر شود‬ ‫زارعان‪ ،‬مزایا و تسهیالت شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان را‬ ‫یداند و معتقد است برای توسعه شرکت های فعال‬ ‫ناچیز و ناکافی م ‬ ‫بایستی مزایای واقعی تری در نظر گرفته شود‪ .‬او دوران همه گیری‬ ‫کرونا را مثال می زند و می گوید‪ :‬در این دوران‪ ،‬هیچ گونه حمایتی‬ ‫از ســازمان های مربوط دریافت نکردیم و فقط سعی کردیم بازار‬ ‫فروشازدست رفتهخودرادربستر مجازیپیداکنیم‪.‬اینتولیدکننده‬ ‫جواهرات دست ســاز معتقد است‪ :‬فعالیت در بستر مجازی علم و‬ ‫اگاهی خود را می طلبد و همه شرکت ها یا فعاالن حوزه صنایع دستی‬ ‫نمی توانند در ان موفق باشند‪ .‬زارعان می گوید‪ :‬در دوره شیوع کرونا‬ ‫سایت ما نیز پسرفت داشــت‪ ،‬چون صنایع دستی تا حد بسیاری‬ ‫مشتریان خود را از دست داد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4443

روزنامه اصفهان امروز 4443

شماره : 4443
تاریخ : 1401/06/20
روزنامه اصفهان امروز 4441

روزنامه اصفهان امروز 4441

شماره : 4441
تاریخ : 1401/06/17
روزنامه اصفهان امروز 4336

روزنامه اصفهان امروز 4336

شماره : 4336
تاریخ : 1401/06/12
روزنامه اصفهان امروز 4418

روزنامه اصفهان امروز 4418

شماره : 4418
تاریخ : 1401/05/22
روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

شماره : ۴۴۱۲
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه اصفهان امروز 4415

روزنامه اصفهان امروز 4415

شماره : 4415
تاریخ : 1401/05/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!