روزنامه اصفهان امروز شماره 4393 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4393

روزنامه اصفهان امروز شماره 4393

روزنامه اصفهان امروز شماره 4393

‫فرارسیدن عید سعید قربان گرامی باد‬ ‫شنبه ‪ 18‬تیر ‪ 09 |1401‬ذی الحجه ‪ |09Jul2022| 1443‬سـال هجدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4393‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر | صفحه‪5‬‬ ‫دو نماینده اصفهان در‬ ‫فینال عصر جدید‬ ‫فصل سوم عصر جدید امشب با پخش فینال در‬ ‫ایستگاه پایانی قرار می گیرد و احسان علیخانی و‬ ‫تیمش یکی از پرحاشیه ترین فصل های عصر جدید را‬ ‫به پایان می رسانند‪.‬‬ ‫در سال گذشته محقق شد‬ ‫اصفهان | صفحه‪3‬‬ ‫تعامل شهرداری اصفهان با‬ ‫شرکت های دانش بنیان‬ ‫وصول ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان مالیات در اصفهان‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشاغل تا اخر خردادماه بود که با توجه به پیگیری اصناف و در جهت رضایتمندی صنوف مختلف این مهلت‬ ‫تا ‪ 31‬تیرماه سال جاری تمدید گردید و در این بخش تا به امروز با رشد ‪ ۲۷‬درصدی تسلیم اظهارنامه ها روبرو بوده ایم‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫راه روشن‬ ‫فلسفه وجودی قربان‬ ‫رسیدن به کمال است‬ ‫میزان مالیاتی که در سال ‪1401‬‬ ‫وصول می شود‬ ‫‪20/050‬‬ ‫میلیارد‬ ‫تومان‬ ‫در سال ‪ 1400‬در اصفهان‬ ‫میلیارد‬ ‫تومان‬ ‫میزان عوارض االیندگی وصولی‬ ‫‪%113‬‬ ‫‪%104‬‬ ‫میانگین تحقق وصول مالیات‬ ‫افزایش سهم‬ ‫پیش بینی شده در کشور‬ ‫شهرداری ها از مالیات‬ ‫‪%4‬‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫سرویس و‬ ‫تعمیراتپست‬ ‫های توزیع و انجام‬ ‫تنظیمبار‬ ‫‪40114044‬‬ ‫‪2001093886000007‬‬ ‫‪1/000/000/000‬‬ ‫سرویس و‬ ‫تعمیراتروشنایی‬ ‫و رنگ امیزی پایه‬ ‫های فلزی‬ ‫‪40114045‬‬ ‫‪2001093886000006‬‬ ‫‪1/053/000/000‬‬ ‫سرویس و‬ ‫تعمیرات و‬ ‫نگهداریشبکه‬ ‫های توزیع و رفع‬ ‫حوادث و اتفاقات‬ ‫‪40114046‬‬ ‫‪2001093886000005‬‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫دفترچه‬ ‫مهلت تهیه‬ ‫دفترچه‬ ‫‪%7‬‬ ‫نرخ مالیات براساس‬ ‫تولید ناخالص در کشور‬ ‫ورزش | صفحه‪7‬‬ ‫نخستین جلسه تمرین سپاهان با سرمربی‬ ‫پرتغالی هفته گذشته برگزار شد‬ ‫میلیارد‬ ‫تومان‬ ‫در استان اصفهان در سال گذشته‬ ‫تاریخ توزیع‬ ‫فعالیت ‪ ۶‬مرکز رشد با‬ ‫نرخ موفقیت ‪ 75‬درصد‬ ‫در اصفهان‬ ‫‪%122‬‬ ‫در سه ماه نخست ‪۱۴۰۱‬‬ ‫شماره مناقصه در سامانه تدارکات‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫توسط مردم در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫پرداخت عوارض ارزش افزوده‬ ‫سهم پیش بینی شده استان‬ ‫از تحقق وصول مالیات‬ ‫جنب وجوشمورایس‬ ‫در باغ فردوس‬ ‫بی توجهی تا کی؟!‬ ‫کنکور و گاوی شیرده‬ ‫حسن روانشید‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫شـرکت توزیع برق شهرسـتان اصفهان در نظر دارد‪ :‬خدمات مورد نیاز خود را به شـرح ذیل و باسـتناد قانون برگزاری مناقصات‬ ‫و ائیـن نامـه معامالت شـرکت‪ ،‬از طریق برگزاری مناقصه عمومـی یک مرحله ای به پیمانکاران واجدین شـرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫مرجع‬ ‫پرداخت عوارض ارزش افزوده‬ ‫‪1/192‬‬ ‫در ‪ 52‬مرکز منتخب سالمت استان‬ ‫انجام می شود‬ ‫چهلستون | صفحه‪8‬‬ ‫افزوده نسبت به سال ‪1399‬‬ ‫اگهیمناقصهعمومی‬ ‫یک مرحله ای‬ ‫الکترونیکی دولت‬ ‫میلیارد‬ ‫تومان‬ ‫رشد پرداخت عوارض ارزش‬ ‫میزان مالیات وصول شده‬ ‫‪870‬‬ ‫‪4/690‬‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫تزریق دز چهارم واکسن‬ ‫کرونا در اصفهان‬ ‫اینفوگرافیک‪ :‬سید مهدی رضوی‪ /‬اصفهان امروز‬ ‫عید قربان یکی از اعیاد مهم برای‬ ‫مسلمانان بوده و تاریخچه پیدایش ان‬ ‫ازمایش حضرت ابراهیم و قربانی کردن‬ ‫فرزندش اسماعیل بود که با سربلندی از‬ ‫سید روح ا‪ ...‬فیاض ان بیرون می اید‪ .‬معموال به لفظ قربان‬ ‫و قربانی به عنوان ذبح قربانی توجه می شود منتها باید از‬ ‫یک جهت دیگر که باالتر و عمیق تر است به ماجرا نگاه کنیم‬ ‫که منظور لفظ قربان است‪.‬‬ ‫قربان از قرب گرفته شده است و به معنای نزدیکی و رسیدن‬ ‫به معبود و تقرب به پروردگار است‪ .‬از این جهت عید قربان‬ ‫یک روز ویژه برای تقرب بندگان به پروردگار عالم است و‬ ‫اعمالی هم که برای این روز مشخص شده است؛ همه اعمال‬ ‫حتی ان قربانی که انجام می شود ابزارهایی برای توجه دادن‬ ‫انسان به قرب پروردگار عالم است‪ .‬امکان دارد این سوال‬ ‫ایجاد شود و برخی بپرسند چرا باید این تقرب ایجاد شود و‬ ‫برای چه بندگان خدا باید به خدا نزدیک شود؟ مگر نه اینکه‬ ‫خدا بندگانش را با رحمت و حکمتش خلق کرده است و ما‬ ‫مخلوقات خداییم که به ما حیات داده است تا زندگی کرده و‬ ‫مسیری را طی کنیم؟‬ ‫پس این تقرب الهی و نزدیک شدن به پروردگار عالم چه‬ ‫ادامه در صفحه ‪4‬‬ ‫فلسفه ای دارد؟‬ ‫‪470/000‬‬ ‫میلیارد‬ ‫تومان‬ ‫امارپرداختمالیات‬ ‫دراصفهان‬ ‫طالق در سایه نااگاهی از‬ ‫مهارت های ارتباطی‬ ‫اخرین مهلت‬ ‫بارگذاری پاکات‬ ‫بازگشائی اسناد‬ ‫ارزیابی کیفی‬ ‫بازگشایی‬ ‫پاکات مناقصه‬ ‫بازار بزرگ فجر میدان ارتش در نظر دارد تعــداد ‪ 34‬باب غرفه خود را از طریق‬ ‫برگزاری مزایده از تاریخ ‪ 1401/04/20‬تا پایان وقت اداری ‪ 1401/04/22‬واگذار‬ ‫نماید‪ .‬لذا به کلیه متقاضیان اعالم مــی دارد جهت بازدید و دریافت فرم و اگاهی از‬ ‫شرایط کامل شرکت در مزایده به دفتر مدیریت بازار بزرگ فجر مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪1401/04/18‬‬ ‫‪1401/04/25‬‬ ‫‪1401/05/04‬‬ ‫‪1401/05/05‬‬ ‫‪1401/05/05‬‬ ‫‪2/050/000/000‬‬ ‫پیشـنهاد دهنـدگان می توانند اسـناد مناقصه به شـرح فوق را از طریـق سـایت ‪ www.setadiran.ir‬دریافـت و حداکثر تا پایان‬ ‫وقـت اداری روز سـه شـنبه مـورخ ‪ 1401/05/04‬در سـامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسـناد فیزیکی (پاکـت الف ‪ -‬ضمانت‬ ‫نامـه) خـود را به نشـانی‪ :‬اصفهان میدان ازادی خیابان مالصدرا‪ -‬برق منطقه شـش شـرکت توزیع برق شهرسـتان اصفهـان طبقه اول‬ ‫دبیرخانـه‪ ،‬تحویـل نمایند‪ .‬به پیشـنهادهایی که بعـد از مهلت مقرر بارگذاری گـردد ترتیب اثر داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی ‪http://tender.tavanir.org.ir :‬‬ ‫سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی ‪http://iets.mporg.ir :‬‬ ‫سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی‪http://eepdc.ir:‬‬ ‫جهـت کسـب اطالعـات بازرگانـی بـا شـماره تلفـن ‪ 031-36685084‬واحـد مناقصات و خریـد و جهـت اگاهی بیشـتر در مورد‬ ‫الزامات‪ ،‬اطالعات‪ ،‬شـرح خدمات این مناقصه با شـماره تلفـن‪ 031-36690620 :‬اداره بهـره برداری تمـاس حاصل فرمائید‪.‬‬ ‫جهت انجام مراحل عضویت در سـامانه‪ :‬مرکز تمـاس ‪ ،021-41934‬دفتر ثبـت نـام‪ 021-88969737 :‬و ‪021-85193768‬‬ ‫تماس حاصل فرمائید‪.‬‬ ‫نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬در اسناد درج شده است‪.‬‬ ‫* مناقصه گران جهت به روز رسـانی مدارک و فعالیت های خود‪ ،‬در سـامانه برون سـپاری شـرکت توزیع برق شهرسـتان اصفهان‬ ‫بـه نشـانی ‪ https://www.eepdc.ir‬مراجعـه نماینـد‪( .‬در صـورت هر گونه سـوال با شـماره تلفـن ‪ ۳۲۲۴۱۱۵۳‬اقـای امیرانی‬ ‫تماس حاصـل فرمایید)‬ ‫* شـرکت توزیـع بـرق شهرسـتان اصفهـان تغییـر و اصالح در اسـناد مناقصـه را تا ‪ ۷۲‬سـاعت قبل از بازگشـایی پاکتها بـرای خود‬ ‫محفوظ مـی دارد‪.‬‬ ‫* شـرکت کننـدگان در مناقصـه مـی بایسـت دو روز قبـل از اخرین تاریـخ تحویل پاکتها با مراجعه به سـایت شـرکت و یا تماس‬ ‫بـا واحـد مناقصـه و مزایـده‪ ،‬از اخریـن اصالحات احتمالی اسـناد مطلع گردنـد‪ ،‬در غیر اینصورت مسـئولیت عدم رعایـت این بند به‬ ‫عهـده مناقصه گران می باشـد‪.‬‬ ‫* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد‪.‬‬ ‫* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه) در جلسه بازگشایی پاکات ازاد می باشد‪.‬‬ ‫* به مدارک‪ ،‬پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء‪ ،‬مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد‪.‬‬ ‫ادرس‪ :‬اصفهان‪ ،‬میدان ارتش‪ ،‬جنب گروه ‪ 55‬توپخانه بازار بزرگ فجر‬ ‫بازار بزرگ فجر‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫دهیاری قمبوان از توابع بخش مرکزی شهرستان دهاقان در نظر دارد عملیات‬ ‫بهسازی با مشخصات ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار‬ ‫نماید‪:‬‬ ‫ بهسازی کوچه بوستان ملت و فرعی کوچه دانش‪.‬‬‫ براورد پایه پروژه بر اساس فهرست بهای راه و باند سال ‪ :۱۴۰۱‬مبلغ‬‫‪ 6/333/867/991‬ریال‬ ‫(شش میلیارد و سیصد و سی و سه میلیون و هشتصد و شصت و هفت هزار و‬ ‫نهصد و نود و یک ریال)‬ ‫شرایط مناقصه‪:‬‬ ‫مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه‪ :‬شرکت کنندگان در مناقصه می بایست‬ ‫اقدام به اخذ ضمانت نامه بانکی به میزان حداقل ‪ ۵‬درصد مبلغ براورد پایه‬ ‫نمایند و یا از طریق واریز مبلغ مذکور به حساب دهیاری قمبوان نزد بانک ملی‬ ‫به حساب شماره ‪ ۰۱۰۵۶۲۸۴۹۱۰۰۴‬اقدام به تهیه فیش واریز سپرده شرکت‬ ‫در مناقصه نمایند‪.‬‬ ‫محل اخذ اسناد مناقصه‪ :‬شرکت کنندگان می توانند همه روزه در وقت‬ ‫اداری جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور مالی دهیاری های بخش‬ ‫مرکزی شهرستان دهاقان واقع در طبقه همکف ساختمان فرمانداری مراجعه‬ ‫نمایند و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪۵۳۳۳۶۸۸۳‬‬ ‫– ‪ ۰۳۱-۵۳۳۳۶۷۷۷‬تماس حاصل نمایند‪( .‬هزینه چاپ اسناد مناقصه‬ ‫‪ 1/000/000‬ریال می باشد‪).‬‬ ‫مهلت تحویل پیشنهادات‪ :‬شرکت کنندگان می بایست از روز یکشنبه مورخ‬ ‫‪ 1401/04/12‬تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ‪ 1401/04/25‬پیشنهادات‬ ‫خود را در پاکت های در بسته و مهمور (با مبلغ مشخص و بدون ابهام) به‬ ‫دبیرخانه بخشداری واقع در طبقه همکف ساختمان فرمانداری تحویل و رسید‬ ‫دریافت نمایند‪ .‬کلیه پیشنهادات دریافت شده راس ساعت ‪ ۱۰‬صبح روز یکشنبه‬ ‫مورخ ‪ 1401/04/26‬با حضور اعضای کمیسیون معامالت دهیاری باز و قرائت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫ دهیاری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬‫‪ -‬سایر شرایط و ضوابط مربوط به مناقصه در برگ اسناد قید گردیده است‪.‬‬ ‫دهیاری قمبوان‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫دهیاری قهه از توابع بخش مرکزی شهرســتان دهاقــان در نظر دارد عملیات‬ ‫زیرســازی‪ ،‬پخش اسفالت‪ ،‬جدول و کانیوو گذاری با مشخصات ذیل را از طریق‬ ‫مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید‪:‬‬ ‫ زیرسازی‪ ،‬پخش اسفالت‪ ،‬جدول و کانیوو گذاری خیابان شهید حسن جمشیدی‬‫و خیابان محمدعلی شاهمرادی‪.‬‬ ‫ب‪ -‬براورد پایه پروژه بر اســاس فهرســت بهای راه و باند ســال ‪ :۱۴۰۱‬مبلغ‬ ‫‪ 14/376/938/864‬ریال (چهارده میلیارد و ســیصد و هفتاد و شش میلیون و‬ ‫نهصد و سی و هشت هزار و هشتصد و شصت و چهار ریال)‬ ‫شرایط مناقصه‪:‬‬ ‫مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه‪ :‬شرکت کنندگان در مناقصه می بایست‬ ‫اقدام به اخذ ضمانت نامه بانکی به میزان حداقل ‪ ۵‬درصد مبلغ براورد پایه نمایند‬ ‫و یا از طریق واریز مبلغ مذکور به حســاب دهیاری قهه نزد بانک ملی به حساب‬ ‫شماره ‪ ۰۱۰۵۶۲۷۹۴۶۰۰۷‬اقدام به تهیه فیش واریز سپرده شرکت در مناقصه‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫م الف‪1344853 :‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫محل اخذ اسناد مناقصه‪ :‬شــرکت کنندگان می توانند همه روزه در وقت اداری‬ ‫جهت دریافت اســناد مناقصه به واحــد امور مالی دهیاری هــای بخش مرکزی‬ ‫شهرستان دهاقان واقع در طبقه اول ساختمان فرمانداری مراجعه نمایند و در صورت‬ ‫نیاز به کســب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪۰۳۱-۵۳۳۳۶۷۷۷ - ۵۳۳۳۶۸۸۳‬‬ ‫تماس حاصل نمایند‪( .‬هزینه چاپ اسناد مناقصه مبلغ ‪ 1/000/000‬ریال می باشد‪).‬‬ ‫مهلت تحویل پیشنهادات‪ :‬شرکت کنندگان می بایســت از روز یکشنبه مورخ‬ ‫‪ 1401/04/12‬تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ‪ 1401/04/25‬پیشنهادات‬ ‫خود را در پاکت های در بسته و مهمور (با مبلغ مشخص و بدون ابهام) به دبیرخانه‬ ‫بخشــداری واقع در طبقه همکف ســاختمان فرمانداری تحویل و رسید دریافت‬ ‫نمایند‪ .‬کلیه پیشــنهادات دریافت شده راس ساعت ‪ ۱۰‬صبح روز یکشنبه مورخ‬ ‫‪ 1401/04/26‬با حضور اعضای کمیسیون معامالت دهیاری باز و قرائت می شود‪.‬‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫ دهیاری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬‫‪ -‬سایر شرایط و ضوابط مربوط به مناقصه در برگ اسناد قید گردیده است‪.‬‬ ‫دهیاری قهه‬ ‫م الف‪1344865 :‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪2142‬‬ ‫کنکور و گاوی شیرده‬ ‫در ‪ 52‬مرکز منتخب سالمت استان انجام می شود‬ ‫خبر‬ ‫تزریق دز چهارم واکسن کرونا در اصفهان‬ ‫بنـا بـه گفتـه سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی‬ ‫اصفهـان واکسیناسـیون کرونـا در ‪ ۵۲‬مرکـز جامـع‬ ‫سلامت منتخب در اسـتان اصفهـان انجام می شـود که‬ ‫‪ ۹‬مرکـز از انهـا‪ ،‬در شهرسـتان اصفهـان اسـت‪.‬‬ ‫پژمـان عقـدک بـه ایرنا گفـت‪ :‬مـردم بـرای دریافت‬ ‫واکسـن کرونـا بویـژه ُدز سـوم و چهـارم می تواننـد بـه‬ ‫ایـن مراکـز مراجعـه کنند‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬چند روز گذشـته‬ ‫معاونـت بهداشـتی وزارت بهداشـت‪ ،‬درمـان و امـوزش‬ ‫پزشـکی مجـوز تزریـق ُدز یـاداور کرونـا بـرای افـرادی‬ ‫کـه ‪ ۶‬مـاه از تزریـق نوبـت قبلـی انها گذشـته اسـت را‬ ‫صـادر کـرد و بـر این اسـاس افـرادی که دسـتکم ‪ ۶‬ماه‬ ‫از تزریـق نوبـت سـوم واکسـن انهـا می گـذرد می توانند‬ ‫بـرای دریافـت نوبـت چهـارم اقـدام کننـد‪ .‬سـخنگوی‬ ‫دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان اظهـار داشـت‪ :‬بـرای‬ ‫نوبـت چهـارم افـراد ‪ ۱۲‬سـال بـه بـاال می تواننـد اقـدام‬ ‫کننـد‪ .‬او اضافـه کـرد‪ :‬سـبد کامـل انـواع واکسـن های‬ ‫کرونـا بـه جـز پاسـتوکووک پلاس در مراکـز جامـع‬ ‫سلامت منتخـب اسـتان اصفهـان وجـود دارد‪ .‬عقـدک‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬فعالیـت ایـن مراکـز در نوبـت صبح و‬ ‫متناسـب با تعـداد مراجعه کنندگان هر روز یـا یک روز در‬ ‫میان اسـت که در صـورت تغییر درباره ان اطالع رسـانی‬ ‫می شـود‪ .‬او بیـان کـرد‪ :‬میـزان مراجعه مردم در سـه ماه‬ ‫گذشـته بـرای تزریق واکسـن بسـیار کاهش یافتـه بود و‬ ‫احتمـال ایـن وجـود دارد کـه بـا توجـه بـه افزایـش امار‬ ‫کرونـا در روزهـای اینـده تعـداد مراجعه کننـدگان بـرای‬ ‫تزریق واکسـن زیاد شـود‪ .‬عقـدک افزود‪ :‬بدلیـل مراجعه‬ ‫کـم مـردم در ماه های اخیـر‪ ،‬مراکز تزریق واکسـن ادغام‬ ‫شـد و مـردم بایـد بـه مراکـز جامـع سلامت منتخب در‬ ‫شهرسـتان های خـود مراجعـه کننـد‪ .‬او با اشـاره بـه امار‬ ‫کرونـا‪ ،‬گفـت‪ :‬جواب هـای مثبـت کرونا از پنـج درصد در‬ ‫اول تیـر امسـال بـه حـدود ‪ ۴۰‬درصد در ‪ ۱۶‬تیـر افزایش‬ ‫یافته اسـت‪ .‬سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬بـا توجـه بـه افزایـش امـار کرونـا الزم‬ ‫اسـت که مردم بـرای تکمیل واکسیناسـیون اقـدام کنند‬ ‫و شـیوه نامه های بهداشـتی را بویـژه در اماکـن سربسـته‬ ‫رعایـت کننـد‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬بر اسـاس اخریـن امار حدود‬ ‫‪ ۱۳۳‬بیمـار کرونایی در بیمارسـتان های اسـتان بسـتری‬ ‫هسـتند و تعـداد بیماران بسـتری در بخـش مراقبت های‬ ‫ویـژه ‪ ۱۳‬نفر اسـت‪ .‬عقـدک اضافه کـرد‪ :‬از مجموع ‪۳۵۹‬‬ ‫نمونـه گرفتـه شـده نیـز ‪ ۱۴۲‬نمونـه مثبت قطعـی بوده‬ ‫اسـت‪ .‬او بیـان کـرد‪ :‬تاکنـون حـدود ‪ ۸۷‬درصـد مـردم‬ ‫اسـتان اصفهـان نوبـت اول‪ ۷۷ ،‬درصـد نوبـت دوم و ‪۳۹‬‬ ‫درصـد نوبـت سـوم واکسـن کرونـا را دریافـت کردند‪ .‬او‬ ‫بـا اشـاره به اینکه هنـوز حـدود ‪ ۶۰۰‬هزار نفر در اسـتان‬ ‫اصفهان واکسـن کرونـا را دریافت نکردنـد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگر‬ ‫جمعیـت ایمنـی مناسـبی در برابـر ایـن بیماری نداشـته‬ ‫باشـد احتمال اینکـه ویروس بین انها بچرخـد وجود دارد‬ ‫همینطـور کـه ایـن اتفـاق در ایـن روزها در کشـورهای‬ ‫اروپایـی و اطـراف مـا افتـاده و امـار کرونا در انهـا رو به‬ ‫افزایش اسـت‪.‬‬ ‫برگزاری دهه امامت و والیت پس از کاهش‬ ‫محدودیت کرونایی در اصفهان‬ ‫بنا به گفته دبیر قرارگاه فرهنگی جهاد تبیین استان اصفهان‬ ‫مراسم دهه امامت و والیت پس از ‪ ۲‬سال محدودیت های‬ ‫کرونایی در سطح شهرهای استان برگزار می شود‪.‬‬ ‫حجت االسالم حسن بابایی به ایرنا گفت‪ :‬حرکت کاروان های‬ ‫شادی از مساجد‪ ،‬میدان های اصلی شهر و بقاع متبرکه شروع‬ ‫می شود و در دیگر نقاط شهر به نورافشانی و اجرای برنامه های‬ ‫شاد می پردازند‪ .‬دبیر قرارگاه فرهنگی جهاد تبیین استان اصفهان‬ ‫با اشاره به اینکه دهه امامت و والیت فاصله بین عید قربان‬ ‫و عید غدیر است گفت‪ :‬درمجموع برنامه های این دهه در‬ ‫استان از روز عرفه با اذین بندی معابر عمومی‪ ،‬ادارات‪ ،‬منازل‬ ‫و مجتمع های مسکونی اغاز می شود‪ .‬او اظهار داشت‪ :‬مراسم‬ ‫دعای عرفه هم زمان در گلزار شهدا‪ ،‬مساجد و بقاع متبرکه‬ ‫شهرهای مختلف استان برگزار خواهد شد که در شهر اصفهان‬ ‫مراسم شاخصی در گلستان شهدا برپا می شود‪ .‬حجت االسالم‬ ‫بابایی‪ ،‬برپایی نماز عید قربان در شهرستان های مختلف استان‪،‬‬ ‫دیدار با خانواده شهدا و جانبازان به ویژه شهدای سادات‪ ،‬برگزاری‬ ‫یادواره شهدای سادات‪ ،‬تجلیل از سادات و اهدای شال سبز به‬ ‫ان ها در میعادگاه های نماز جمعه‪ ،‬دیدار مسووالن با ائمه جمعه‬ ‫را ازجمله برنامه های این دهه در استان برشمرد‪ .‬او یاداور شد‪:‬‬ ‫همچنین نصب پرچم بر خودروهای عمومی‪ ،‬اداری و شخصی‪،‬‬ ‫قرائت زیارت جامعه کبیر و زیارت امین اهلل در مساجد و بقاع‬ ‫متبرکه‪ ،‬برگزاری جشن والدت امام هادی (ع) و تبیین سیره‬ ‫این امام همام‪ ،‬برگزاری ایستگاه صلواتی و ترویج نماز و اعمال‬ ‫ویژه روز غدیر از دیگر برنامه های این ایام در استان است‪ .‬او‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬شب عید غدیر جشن های غدیر در میدان ها‪،‬‬ ‫بوستان های شهری و مساجد استان اصفهان و در روز عید‬ ‫غدیر هم اجتماع غدیریون در مرکز استان‪ ،‬شهرستان ها و‬ ‫بخش ها برگزار می شود‪ .‬دبیر قرارگاه فرهنگی جهاد تبیین استان‬ ‫اصفهان افزود‪ :‬در روز عید غدیر دیدار اقشار مردم با ائمه جمعه و‬ ‫تجدید میثاق با والیت‪ ،‬برپایی سفره های اطعام علوی در مساجد‬ ‫و بقاع متبرکه‪ ،‬پخت و توزیع اطعام علوی بین ایتام‪ ،‬نیازمندان و‬ ‫رهگذاران جاده ای و اهدای عیدی به نیازمندان‪ ،‬ایتام و کودکان‬ ‫انجام می شود‪ .‬او افزود‪ :‬در روز ‪ ۲۰‬تیر نیز که به عنوان (روز‬ ‫والیت‪ ،‬ضامن تحقق گام دوم انقالب) نام گذاری شده جلساتی‬ ‫به منظور تبیین نقش والیت در اقتدار نظام اسالمی‪ ،‬نقش والیت‬ ‫در استحکام ساختار درونی و اقتدار بین المللی نظام‪ ،‬نقش غدیر‬ ‫و والیت در ایجاد تمدن نوین اسالمی‪ ،‬تبیین عفاف و حجاب‬ ‫از منظر امیرالمومنین (ع) و تبیین سبک زندگی علوی و فاطمی‬ ‫برپا می شود‪ .‬در دیگر روزهای این دهه نیز همایش ها و جلساتی‬ ‫به منظور تبیین نسبت غدیر و مهدویت‪ ،‬تبیین مهدویت در خطبه‬ ‫غدیر‪ ،‬تبیین نقش انتظار در تحقق اهداف مقدس غدیر‪ ،‬نقش‬ ‫مردم ساالری دینی در اسالم‪ ،‬تبیین وظایف متقابل حاکمیت‬ ‫و مردم از دیدگاه امیرالمومنین (ع)‪ ،‬تبیین ضرورت مجاهدت‬ ‫در حفظ و گسترش حقیقت غدیر‪ ،‬اهمیت و ضرورت وحدت‬ ‫ملی و نقش اعتقادات دینی و مذهبی ملت ایران در پیروزی‬ ‫انقالب اسالمی برگزار می شود‪ .‬او همچنین با اشاره به تقارن‬ ‫هفته عفاف و حجاب از ‪ ۲۱‬تیر با دهه امامت و والیت گفت‪:‬‬ ‫به این مناسبت نمایشگاه «عفاف و حجاب‪ ،‬زیست عفیفانه» در‬ ‫سطح استان برگزار خواهد شد‪ .‬حجت االسالم بابایی‪ ،‬برگزاری‬ ‫مسابقات فرهنگی مذهبی هنری به ویژه مسابقه بزرگ چشمه‬ ‫جوشان عفاف را ازجمله برنامه های هفته عفاف و حجاب در‬ ‫استان برشمرد‪ .‬او یاداور شد‪ :‬در دهه امامت و والیت برنامه های‬ ‫متنوعی در این استان به صورت مجازی و حضوری با رعایت‬ ‫پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی برگزار می شود و اولویت‬ ‫ما در برگزاری برنامه ها حفظ سالمتی مردم است‪ .‬عید قربان تا‬ ‫غدیر دهه امامت و والیت نامگذاری شده است‪.‬‬ ‫در سفر رییس جمهور صورت گرفت‬ ‫اختصاص ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان به طرح های اموزش وپرورش اصفهان‬ ‫گـروه رویـداد‪ :‬بنـا بـه گفتـه معـاون پژوهش‪،‬‬ ‫برنامه ریـزی و توسـعه منابـع اداره کل اموزش وپـرورش‬ ‫اصفهـان ‪ ۷۰۰‬میلیـارد تومـان در جریـان سـفر‬ ‫رئیس جمهـور بـه اصفهـان بـرای تکمیـل طرح هـای‬ ‫نیمـه تمـام اسـتان اختصـاص یافـت‪.‬‬ ‫سـید علـی مدینـه افـزود‪ ۳۰۰ :‬طـرح اموزشـی و‬ ‫پرورشـی بـا ‪ ۸۰‬درصـد پیشـرفت فیزیکـی در اسـتان‬ ‫وجـود دارد کـه بـرای تکمیـل ایـن طرح هـا به هـزار و‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلیـارد تومـان اعتبـار نیاز اسـت که بخشـی از ان‬ ‫در مصوبـات سـفر رئیس جمهـور بـه ایـن اسـتان تامین‬ ‫شـده اسـت‪ .‬معـاون پژوهـش‪ ،‬برنامه ریـزی و توسـعه‬ ‫منابـع اداره کل اموزش وپـرورش اصفهان بـا بیان اینکه‬ ‫خیـران بـازوی توانمنـد اموزش وپـرورش هسـتند گفت‪:‬‬ ‫بایـد بـه خیـران توجـه ویـژه شـود و تـا جـای ممکـن‬ ‫انهـا‪ ،‬مـورد تکریـم قـرار بگیرنـد‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬امسـال‬ ‫نیـز دسـتگاه تعلیـم و تربیـت اسـتان بـا چالش هایـی از‬ ‫جملـه کمبـود نیروی انسـانی‪ ،‬فضـا و تجهیـزات مواجه‬ ‫اسـت کـه تاکنـون بـا برنامه ریزی هـای صـورت گرفته‬ ‫بخـش زیـادی از ان مرتفـع شـده اسـت‪ .‬مدینه یـاداور‬ ‫شـد‪ :‬در بخش نیروی انسـانی اولویت بـا تکمیل کالس‬ ‫درس اسـت و هیـچ کالس درسـی نبایـد بـدون معلـم‬ ‫باقـی بمانـد و در ایـن زمینـه نیاز اسـت به صـورت ویژه‬ ‫بـه موضـوع پـروژه مهر پرداخته شـود‪ .‬معـاون پژوهش‪،‬‬ ‫برنامه ریـزی و توسـعه منابـع اداره کل اموزش وپـرورش‬ ‫اصفهـان ادامـه داد‪ :‬در حوزه پژوهش اسـتفاده از معلمان‬ ‫خوش فکـر جـوان مـورد تاکیـد ویـژه قـرار گیـرد و‬ ‫پژوهش هـا بایـد به سـمت کاربردی شـدن پیـش برود‪.‬‬ ‫بیـش از ‪ ۹۰۵‬هزار دانش اموز در سـال تحصیلی گذشـته‬ ‫در پنج هزار واحد اموزشـی در اسـتان اصفهان تحصیل‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫رییس کل دادگستری استان اصفهان خبر داد‬ ‫برخورد قضایی با تصرف غیرقانونی در حریم سدها‬ ‫گــروه رویــداد‪ :‬بنــا بــه گفتــه رییــس کل دادگســتری‬ ‫اســتان اصفهــان هــر گونــه ساخت وســاز و تصــرف‬ ‫غیرقانونــی در حریــم ســدها جــرم اســت و بــا مرتکبــان‬ ‫برابــر قانــون برخــورد قضایــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حجت االســام اســدا‪ ...‬جعفــری در نشســت شــورای حفــظ‬ ‫حقــوق بیــت المــال در اراضــی ملــی و منابع طبیعــی افزود‪:‬‬ ‫ســاخت ســازهای غیرمجــاز در حریــم و بســتر رودخانــه و‬ ‫مســیل هــا از ‪ ۲‬منظــر قابل پیگیــری و تصمیم گیــری‬ ‫قانونــی اســت؛ یکــی ساخت وســاز و دیگــر تصرفــات‬ ‫غیرقانونــی کــه بایــد بــرای ایــن دو تفکیــک قائــل شــد‪.‬‬ ‫او اظهــار داشــت‪ :‬گاهــی اوقــات افــرادی کــه به نوعــی‬ ‫مالــک اراضــی محــدوده حریــم و بســتر رودخانــه هســتند‬ ‫گمــان مــی کننــد می تواننــد بــدون اخــذ هیــچ مجــوزی از‬ ‫ســازمان ها و نهادهــای ذی ربــط اقــدام بــه ساخت وســاز در‬ ‫محــدوده حریــم و بســتر نماینــد کــه ایــن تصــور اشــتباه‬ ‫اســت‪ .‬رییــس کل دادگســتری اصفهــان بــا تاکیــد بــر‬ ‫ضــرورت اطالع رســانی در ایــن زمینــه گفــت‪ :‬دســتگاه‬ ‫قضایــی در عیــن احتــرام بــه مالکیت اشــخاص از هــر گونه‬ ‫ساخت وســاز خــاف قانــون و بــدون اخــذ مجوزهــای الزم‬ ‫جلوگیــری می کنــد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬در رابطــه بــا ایــن موضوع‬ ‫نیــز افــرادی هســتند کــه بــا علــم و اگاهــی کامــل وارد‬ ‫پیشرفت ‪ ۶۵‬درصدی پروژه‬ ‫تقاطع شهدای ورزشکار‬ ‫عکس ‪ :‬ایرنا‬ ‫اواخـر دهـه سـی و اوایـل دهـه‬ ‫چهـل زمانـی کـه متولیـان یکی دو‬ ‫دانشـگاه و مـدارس عالـی کشـور‬ ‫احسـاس کردنـد بـا نوعـی کمبـود‬ ‫حسنروانشید فضـا و اسـتاد و دیگـر امکانـات‬ ‫اموزشـی روبـرو خواهند بود تصمیم گرفتند دسـتیابی‬ ‫بـه رشـته های عملـی را بـر اسـاس یک امتیـاز یعنی‬ ‫همـان امتحـان ورودی میسـر سـازند و ایـن اولیـن‬ ‫گام به منظـور سـدی بـه نام کنکـور بود که برداشـته‬ ‫شـد تـا بعدهـا وسـیله ای بـرای ارتـزاق غیراصولـی‬ ‫هـزاران نفـر در ایـن راه باشـد! تمـام ایـن چنـد دهه‬ ‫بـرای وزارت علـوم بـه یـک عذابخانـه فصلـی در‬ ‫تابسـتان هرسـال تبدیـل می شـد تـا نگـران باشـند‬ ‫کـه سـواالت تهیه شـده در قرنطینـه لـو نـرود؛ امـا‬ ‫تقریبـا همیشـه ایـن اتفـاق به گونـه ای می افتـاد و‬ ‫گروهـی هرچنـد محدود می توانسـتند با بهـره وری از‬ ‫رانـت یـا پـول زیاد خـود را بـه صندلی های دانشـگاه‬ ‫انهـم در رشـته های خـوب و نـان واب دار برسـانند‬ ‫اگرچـه امسـال نزدیک بـه چهارصـد نفـر از طراحان‬ ‫حرفـه ای بـه مدت چهـل روز در قرنطینـه مطلق قرار‬ ‫گرفتنـد کـه شـاید بـرای اولیـن بـار در تاریـخ برگزار‬ ‫کنکـور سراسـری بـدون حاشـیه و سـروصدا بـه کار‬ ‫خـود پایـان دهـد امـا بازهـم ایـن اتفـاق نیفتـاد تـا‬ ‫بـار دیگـر و به گونـه ای شـدیدتر گروهـی از طریـق‬ ‫شـبکه های مجـازی بـه صیـد شـکارهای چاق وچلـه‬ ‫بـا رقم هایـی نزدیک به یـک میلیارد تومـان بپردازند!‬ ‫رئیس جمهور در جلسـه یکشـنبه هفته گذشـته هیئت‬ ‫دولـت با اشـاره بـه برخی شـبهات مطرح شـده درباره‬ ‫کنکـور ‪ ۱۴۰۱‬گروهی را به ریاسـت معـاون اول خود‬ ‫مامـور تحقیـق و بررسـی دقیـق ابعـاد ایـن موضـوع‬ ‫کرد؛ زیرا رئیس سـازمان سـنجش بـا اعتراف ضمنی‬ ‫می گویـد «سـاعت ‪ ۱۲‬و ‪ ۳۰‬دقیقـه‪ ،‬عکسـی از یـک‬ ‫صفحـه دفترچـه منتشـر شـده» امـا روزهـای بعـد‬ ‫بخصـوص زمـان ازمـون گروه هـای ازمایشـی علوم‬ ‫ریاضـی‪ ،‬فنـی و تجربـی‪ ،‬انتشـار سـواالت از طریـق‬ ‫کانال هـای تلگرامـی وسـعت بیشـتری پیـدا می کند‪.‬‬ ‫محمدرضـا نیـک نـژاد کارشـناس اموزشـی معتقـد‬ ‫اسـت‪« :‬مقصر اصلی بـرای ایجاد بـازار خریدوفروش‬ ‫سـواالت کنکور‪ ،‬سـاختار اموزشی در کشـور است‪ .‬در‬ ‫این مسـیر افرادی که از فرهنگ اموزشـی غلط سـود‬ ‫می برنـد از این سـاختار پشـتیبانی می کننـد‪ .‬می بینیم‬ ‫وقتـی مسـئوالن اموزش وپـرورش می خواهنـد از‬ ‫کیفیـت امـوزش صحبـت کنند‪ ،‬قبولـی در دانشـگاه‬ ‫را کیفیـت امـوزش می داننـد‪ .‬درصورتی کـه کیفیـت‬ ‫اموزشـی در جهـان تعریـف متفاوتـی دارد و ان یعنی‬ ‫پـرورش شـهروندانی که پاسـخگو‪ ،‬دلسـوز و شـجاع‬ ‫باشـند‪ ،‬امـا اموزش وپـرورش در کشـور مـا گرفتـار‬ ‫نمـره و کنکـور اسـت‪ .‬برخـی از مسـئوالن اموزشـی‬ ‫و برخـی از نهاد هـای باالدسـتی مثـل شـورای عالی‬ ‫اموزش وپـرورش و شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی‬ ‫می داننـد کنکـور «بد» اسـت و می داننـد چه وضعیت‬ ‫نابسـامانی در اموزش کشـور حاکم شـده اسـت و در‬ ‫لبـه پرتـگاه قـرار دارد‪ .‬گاهـی هـم تذکـر می دهند و‬ ‫در جلسـات بـه ایـن مسـئله می پردازند‪ ،‬امـا درنهایت‬ ‫گروه هایـی کـه در پشـت پـرده وجـود دارنـد بـه این‬ ‫فرهنـگ اموزشـی غلـط‪ ،‬دامـن می زننـد‪ ».‬علـی‬ ‫امرایی عضو کمیسـیون اموزشـی دیده بان شـفافیت‬ ‫و عدالـت اینگونـه می گویـد کـه «راس سـاعت ‪ ۹‬و‬ ‫‪ ۴۹‬دقیقـه صبـح دفترچه های شـماره یک‪ ،‬دو و سـه‬ ‫بـا کیفیـت بـاال در فضـای مجـازی منتشـر شـد‪ ،‬به‬ ‫عبارتـی دفترچـه ای کـه تـا حـدود سـاعت ‪ 11‬اصال‬ ‫بـه داوطلـب داده نمی شـود یـک سـاعت قبـل از ان‬ ‫در کانال هـای تلگرامی منتشـر شـده‪ ،‬و با چه کیفیت‬ ‫باالیـی هـم لـو رفتـه اسـت‪ ».‬حـاال ایـن سـازمان‬ ‫سـنجش اسـت کـه پیرامـون انتشـار سـواالت در‬ ‫گـروه ازمایشـی علـوم ریاضـی و تجربـی در فضـای‬ ‫مجـازی می گویـد‪« :‬روز برگـزاری ازمون گـروه علوم‬ ‫ریاضـی و تجربـی به کمک دسـتگاه های اشکارسـاز‬ ‫‪ 70‬مـورد تخلـف در سـر جلسـه امتحان پیـدا کردیم‪.‬‬ ‫همچنیـن بیـش از ‪ 450‬داوطلـب متخلـف در ازمون‬ ‫گـروه علـوم تجربـی کـه ابـزار الکترونیک بـه همراه‬ ‫داشـتند شناسـایی شـدند و برای ان ها پرونده تشکیل‬ ‫شـده اسـت‪ ».‬فرمانـده انتظامی شـرق اسـتان تهران‬ ‫ضمـن اشـاره بـه دسـتگیری فروشـندگان سـواالت‬ ‫کنکـور گفتـه اسـت‪« :‬بـا توجـه بـه برگـزاری کنکور‬ ‫سـال ‪ 1401‬و رصـد و پایـش فضای مجازی توسـط‬ ‫کارشناسـان پلیس فتا اسـتان و شهرسـتان پاکدشت‪،‬‬ ‫فـردی کـه سـواالت کنکـور سراسـری را بـا مدارک‬ ‫جعلی در شـبکه اجتماعی می فروخت شناسـایی شـد‪.‬‬ ‫با بررسـی های انجام شـده توسـط کارشناسـان پلیس‬ ‫فتـا مشـخص شـد ایـن شـخص‪ ،‬شـماره کارتـی را‬ ‫جهـت فـروش سـواالت بـه خریـداران ارائـه می کرد‬ ‫کـه طـی اسـتعالمات انجام شـده صاحـب کارت‬ ‫شناسـایی و دسـتگیر شـد‪ ».‬البته مجلس از سـازمان‬ ‫سـنجش خواسـته که گزارش کاملی پیرامون حواشی‬ ‫کنکـور ارائـه دهد‪ .‬طبـق اطالعات واصلـه از مقامات‬ ‫وزارت علـوم پـس از برگـزاری کنکور و اعلام نتایج‬ ‫و ثبت نـام داوطلبـان بیش از هفتصد هـزار صندلی در‬ ‫دانشـگاه ها و مـدارس عالی همچنان خالـی می مانند‬ ‫تـا خـاک بخورنـد کـه اگـر تکلیف این سـد بیـش از‬ ‫نیم قرنـی بـرای همیشـه مشـخص می گردیـد نه تنها‬ ‫دسـت مافیـا از دانشـگاه های کشـور کوتـاه می شـد‬ ‫بلکـه بـه همـه فارغ التحصیلان وزارت پایین دسـتی‬ ‫یعنـی اموزش وپـرورش انگیـزه می بخشـید تـا ادامـه‬ ‫تحصیـل دهنـد و ایـن گاو شـیرده هـم از اسـارت‬ ‫رانت خـواران بیـرون ایـد‪.‬‬ ‫‪.‬ادامه دارد‬ ‫شنبه | ‪ 18‬تیر ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4393‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫شــده و حتــی در ســایه غفلــت برخــی مســووالن نســبت‬ ‫بــه اخــذ مجوزهــای الزم نیــز اقــدام کرده انــد کــه ایــن‬ ‫مــوارد نیازمنــد پیگیــری قانونــی اســت‪ .‬حجت االســام‬ ‫جعفــری بــا اشــاره به تصریــح قانونگــذار به ضــرورت‬ ‫حضــور پیشــگیرانه و بهنــگام نهادهــای مســوول در حــوزه‬ ‫ساخت وســاز غیرمجــاز و تصــرف حریــم و بســتر از‬ ‫ابتــدای وقــوع تخلــف تاکیــد کــرد‪ :‬نتیجــه تعلــل در ایــن‬ ‫امــر چیــزی جــز ایجــاد نارضایتــی عمومــی نخواهــد بــود‬ ‫و پیگیــری ایــن مســاله بــه صــورت جــدی در دســتور کار‬ ‫دســتگاه قضایــی اســتان اســت و بایــد جلــوی کار خــاف‬ ‫از همــان ابتــدا گرفتــه شــود‪ .‬او تصریــح کــرد‪ :‬تمامــی‬ ‫ممنوعیت هایــی کــه پیرامــون ساخت وســازهای غیرمجــاز‬ ‫و تصرفــات غیرقانونــی در حریم و بســتر رودخانــه زاینده رود‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬در رابطــه بــا حریــم ســدها نیــز صــدق می کنــد‬ ‫و نبایــد اجــازه دهیــم در محــدوده و حریــم ســد تصرفــات‬ ‫و ساخت وســازهای غیــر قانونــی انجــام شــود‪ .‬رییــس‬ ‫دســتگاه قضــای اســتان اصفهــان همچنیــن بــا اشــاره بــه‬ ‫موضــوع قاچــاق چــوب گفــت‪ :‬در حــوزه قاچــاق چــوب‬ ‫نــه بــا اشــخاص بلکــه بــا یــک زنجیــره و شــبکه مواجــه‬ ‫هســتیم کــه بــرای توفیــق در مبــازره بــا ایــن پدیــده باید با‬ ‫همــه اجــزای این شــبکه و زنجیــره برخــورد شــود‪ .‬او تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬در ایــن راســتا هــم برخــورد بــا اشــخاصی که نســبت‬ ‫بــه قطــع درختــان اقــدام می کننــد و هــم هرکســی کــه به‬ ‫هــر نحــوی در ایــن مســیر دخالــت داشــته اســت زیــرا این‬ ‫عمــل تعــرض و تخریــب امــوال بیــت المــال محســوب‬ ‫شــده و بــه همــان میــزان مجــازات قضایــی و تعزیــری بــه‬ ‫دنبــال خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫معـاون عمران شـهری شـهردار اصفهان بـا بیان اینکه‬ ‫پـروژه تقاطع غیرهمسـطح شـهدای ورزشـکار تاکنون‬ ‫‪ ۶۵‬درصـد پیشـرفت داشـته اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬پیش بینـی‬ ‫می شـود ایـن پـروژه در صـورت رفـع معارضـات‬ ‫جهـت جابه جایـی فاضلاب تـا پایان سـال جـاری به‬ ‫بهره بـرداری برسـد‪.‬‬ ‫بـه گزارش ایمنـا‪ ،‬اصغـر کشـاورزراد در حاشـیه بازدید‬ ‫حسـینعلی حاجـی دلیگانـی‪ ،‬نماینـده مـردم برخـوار‪،‬‬ ‫شاهین شـهر و میمـه در مجلـس شـورای اسلامی‪،‬‬ ‫فرمانـدار شهرسـتان برخـوار‪ ،‬شـهردار دولت ابـاد و‬ ‫مدیرعامـل شـرکت اب و فاضلاب اسـتان اصفهـان‬ ‫از پـروژه تقاطـع غیرهمسـطح شـهدای ورزشـکار در‬ ‫راسـتای هماهنگـی‪ ،‬رفـع موانـع و تسـریع در اجـرای‬ ‫پـروژه‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬عملیـات عمرانـی پـروژه تقاطـع‬ ‫غیرهمسـطح شـهدای ورزشـکار در تاریـخ ششـم‬ ‫اسـفندماه ‪ ۱۳۹۹‬بـا حضـور مسـئوالن اغـاز شـد که با‬ ‫توجـه بـه تاسیسـات موجـود در محـدوده این پـروژه‪،‬‬ ‫فعالیـت پیمانـکار در ابتـدای کار بسـیار خـوب بـود‪ .‬او‬ ‫ادامـه داد‪ :‬در مراحـل نخسـت اغـاز عملیـات احـداث‬ ‫پـروژه شـهدای ورزشـکار‪ ،‬بـا همـکاری شـرکت های‬ ‫تاسیسـاتی از جملـه بـرق و مخابـرات‪ ،‬دکل هـای برق‬ ‫توسـط شـرکت برق منطقه ای و کابل هـای فیبر نوری‬ ‫توسـط مخابـرات جابه جا شـد‪ .‬معـاون عمران شـهری‬ ‫شـهردار اصفهـان خاطرنشـان کرد‪ :‬یکـی از معضالت‬ ‫اجـرای پروژه تقاطع غیرهمسـطح شـهدای ورزشـکار‪،‬‬ ‫لوله هـای فاضالب با قطر ‪ ۱۶۰۰‬اسـت کـه این لوله ها‬ ‫بـا لولـه گاز ‪ ۱۲‬اینچ معارض اسـت‪ ،‬لذا عوامل شـرکت‬ ‫گاز ایـن لولـه ‪ ۱۲‬اینچـی و یـک لولـه هشـت اینچـی‬ ‫را جابه جـا کردنـد‪ .‬او تصریـح کـرد‪ :‬می طلبـد همچون‬ ‫دیگـر پروژه ها در پروژه تقاطع غیر همسـطح شـهدای‬ ‫ورزشـکار نیـز شـرکت اب و فاضالب بـرای جابه جایی‬ ‫تاسیسـات مربوطـه همچـون لولـه فاضلاب ‪ ۱۶۰۰‬و‬ ‫لوله هـای ‪ ۴۰۰‬و ‪ ۲۵۰‬اب اقـدام کنـد تـا بتوانیـم ایـن‬ ‫پـروژه را طبق برنامه ریزی انجام شـده بـه بهره برداری‬ ‫برسـانیم‪ .‬کشـاورزراد اضافه کـرد‪ :‬هزینه اجـرای پروژه‬ ‫تقاطـع غیرهمسـطح شـهدای ورزشـکار حـدود ‪۶۵‬‬ ‫میلیـارد تومـان و هزینـه جابه جایـی تاسیسـات نیز ‪۴۰‬‬ ‫میلیـارد تومان اسـت کـه امیدواریـم این تاسیسـات در‬ ‫زمـان مـورد نظـر جابه جا شـود‪.‬‬ ‫او بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر حـدود ‪ ۶۰‬نفـر از‬ ‫نیروهـای پیمانـکار اب و فاضلاب در حـال فعالیـت‬ ‫بـرای جابه جایـی تاسیسـات هسـتند‪ ،‬تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫حـدود ‪ ۷۰‬نفـر از نیروهـای پیمانـکار اجرای پـروژه نیز‬ ‫در حـال فعالیت هـای خـرد همچـون پیاده روسـازی‬ ‫اطـراف و بتن ریـزی پـروژه هسـتند‪ .‬معـاون عمـران‬ ‫شـهری شـهردار اصفهـان با بیـان اینکه پـروژه تقاطع‬ ‫غیرهمسـطح شـهدای ورزشـکار ‪ ۶۵‬درصـد پیشـرفت‬ ‫داشـته اسـت‪ ،‬تاکیـد کـرد‪ :‬پیش بینـی می شـود ایـن‬ ‫پـروژه در صـورت رفـع معارضـات جهـت جابه جایـی‬ ‫فاضلاب تـا پایان سـال جاری بـه بهره برداری برسـد‪.‬‬ ‫برگزاری چهارمین دوره‬ ‫مسابقات ملی جهت یابی بانوان‬ ‫کشور به میزبانی ناژوان‬ ‫بـه گفتـه مدیـر طـرح سـاماندهی نـاژوان چهارمیـن‬ ‫دوره مسـابقات ملـی جهت یابی بانوان کشـور‪ ،‬یـادواره‬ ‫خرمشـهر‪ ،‬بـا همـکاری کمیتـه جهت یابـی وابسـته‬ ‫بـه هیئـت انجمن هـای ورزش هـای همگانـی اسـتان‬ ‫اصفهـان برنامه ریـزی شـده و پنجشـنبه و جمعـه در‬ ‫پـارک جنگلـی و مراکز گردشـگری ناژوان برگزار شـد‪.‬‬ ‫مهـدی قائلـی بـا اشـاره بـه برگـزاری چهارمیـن دوره‬ ‫مسـابقات ملـی جهت یابـی بانـوان کشـور بـه میزبانی‬ ‫نـاژوان‪ ،‬بـه ایمنـا گفـت‪ :‬بنـا بـه گفتـه رئیـس هیئت‬ ‫مربوطـه‪ ،‬نفـرات برتـر در هـر رده مسـابقه بـه اردوی‬ ‫اماده سـازی تیم هـای ملـی جهـت مسـابقات بـرون‬ ‫مـرزی معرفـی می شـوند‪ .‬او بـا بیـان اینکـه چهارمین‬ ‫دوره مسـابقات ملـی جهت یابی بانوان کشـور‪ ،‬یـادواره‬ ‫خرمشـهر‪ ،‬بـا همـکاری کمیتـه جهت یابـی وابسـته‬ ‫بـه هیئـت انجمن هـای ورزش هـای همگانـی اسـتان‬ ‫اصفهان برنامه ریزی شـده اسـت که پنجشـنبه و جمعه‬ ‫در پـارک جنگلـی و مراکـز گردشـگری نـاژوان و در‬ ‫مسـیری بـه طول پنـج کیلومتر برگزار شـد‪ ،‬افـزود‪ :‬در‬ ‫ایـن دوره از مسـابقات انتخابـی تیم ملی‪ ۷۰ ،‬ورزشـکار‬ ‫خانـم از ‪ ۱۲‬اسـتان در سـطح حرفـه ای بـه رقابـت‬ ‫پرداختنـد‪ .‬او با اشـاره به ظرفیت مجموعـه ناژوان برای‬ ‫برگـزاری ایـن نمونـه مسـابقات و ورزش هـا‪ ،‬گفـت‪ :‬با‬ ‫توجـه به فضای مسـتعد عرصه ناژوان‪ ،‬امـکان مردمی‬ ‫سـازی بسـیاری از ورزش ها و در زمینه های مختلف بر‬ ‫اسـاس ضوابـط و بـا رعایت شـرایط مختلـف فرهنگی‬ ‫و اجتماعـی وجـود دارد کـه امیدواریم با تعامل سـازنده‬ ‫بیـن بخش هـای مختلـف زمینه سـازی مناسـب برای‬ ‫انجـام ایـن مهـم و فراهـم کـردن محیطی امـن برای‬ ‫حضـور خانواده ها و بهره مندی از تفریح و نشـاط سـالم‬ ‫بـرای جوانـان و خانواده هـا صـورت گیرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫برگزاری مراسم دعای عرفه در‬ ‫باغ رضوان‬ ‫نصب ‪ 240‬تابلو شهری با‬ ‫محوریت ایمنی راکبان‬ ‫موتورسیکلت در شهر‬ ‫گروه اصفهان‪ :‬معاون اجتماعی سازمان فرهنگی‬ ‫اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان از نصب ‪ 240‬تابلو‬ ‫شهری با محوریت ایمنی راکبان موتورسیکلت و با شعار‬ ‫«این موتور‪ ،‬سوار ماست» در سطح شهر و نصب تابلوهایی‬ ‫با محوریت استفاده از کاله ایمنی در ایستگاه های مترو‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫سعید امامی با اعالم این خبر گفت‪ :‬با گرم شدن هوا استفاده‬ ‫از موتورسیکلت در میان شهروندان افزایش پیدا می کند و‬ ‫هم زمان با ان طبق امارهایی که معاونت حمل ونقل و‬ ‫ترافیک شهرداری اصفهان ارائه کرده است‪ ،‬درصد قابل‬ ‫توجهی از تصادفات شهری مربوط به راکبان موتورسیکلت‬ ‫است‪ .‬او افزود‪ :‬در این راستا فرهنگ سازی در زمینه استفاده‬ ‫از کاله ایمنی و رعایت قوانین مربوط به راهنمایی و‬ ‫رانندگی برای راکبان موتورسیکلت ضرورت دارد‪ .‬امامی‬ ‫با بیان اینکه اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری‬ ‫اصفهان گالری شهری خود را از ‪ 15‬تا پایان تیرماه به این‬ ‫موضوع اختصاص داده است‪ ،‬خبر داد‪ 240 :‬تابلو شهری با‬ ‫‪ 5‬طرح و استفاده از زبان طنز و کاریکاتور و شعار محوری‬ ‫«این موتور‪ ،‬سوار ماست» نسبت به فرهنگ سازی در این‬ ‫زمینه اقدام کرده است‪ .‬او افزود‪ :‬موضوعاتی همچون ورود‬ ‫موتورسیکلت ها به پارک ها‪ ،‬پیاده روها‪ ،‬بزرگراه ها‪ ،‬ورود و‬ ‫پارک موتور در مراکز تاریخی و گردشگری و عبور از چراغ‬ ‫قرمز در این تابلوها دستمایه نقد قرار گرفته است‪ .‬امامی‬ ‫از طراحی و نصب بخش دیگری از این تبلیغات شهری‬ ‫در ایستگاه های مترو خبر داد و گفت‪ :‬فرهنگ سازی در‬ ‫خصوص استفاده از کاله ایمنی بخش دیگری از این اقدام‬ ‫است که در قالب ‪ 12‬طرح اموزشی با استفاده از زبان طنز‬ ‫و کاریکاتور و با شعار «این کالهبرداری خطرناک است»‬ ‫نصب شده و تا ‪ 5‬مردادماه ادامه دارد‪ .‬او خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫طبق امارها‪ ،‬اغلب راکبان موتورسیکلت در هنگام تصادف‬ ‫کاله ایمنی همراه داشته اند اما ان را به دسته موتور اویزان‬ ‫کرده بودند که همین موضوع نیز دستمایه تهیه این طرح ها‬ ‫شده و نحوه استفاده از کاله ایمنی را به مخاطبان گوشزد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ارائهخدماتالکترونیکی‬ ‫شهرداری اصفهان در‬ ‫نمایشگاهشهرهوشمند‬ ‫مسئول غرفه شهرداری اصفهان در سومین نمایشگاه شهر‬ ‫هوشمند ایران با بیان اینکه به بسیاری از اهداف حضور‬ ‫در این نمایشگاه دست پیدا کردیم‪ ،‬گفت‪ :‬خدمات ارائه‬ ‫شده در این غرفه به صورت الکترونیکی و کیوارکد بود‬ ‫و حوزه هایی همچون محیط زیست هوشمند‪ ،‬حمل ونقل و‬ ‫ترافیک‪ ،‬شهرسازی و فرهنگی در این نمایشگاه ارائه شد‪.‬‬ ‫علی نصیرزاده در خصوص اهداف حضور شهرداری‬ ‫اصفهان در سومین نمایشگاه شهر هوشمند ایران‪ ،‬به ایمنا‬ ‫گفت‪ :‬از جمله این اهداف می توان به نمایش گذاشتن‬ ‫توانمندی ها‪ ،‬دریافت توانایی های حوزه های مختلف‪،‬‬ ‫مقایسه توانایی شرکت های فعال در این حوزه‪ ،‬دریافت‬ ‫پیشنهادات شرکت های فعال در حوزه هوشمندسازی و‬ ‫هم فکری با سایر حوزه ها که در زمینه های مختلف فعالیت‬ ‫داشتند‪ ،‬اشاره کرد‪ .‬او با بیان اینکه به بسیاری از اهداف‬ ‫برای حضور در نمایشگاه شهر هوشمند دست پیدا کردیم‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬سازمان فاوا تولیداتی داشت که در راستای‬ ‫بازاریابی ان‪ ،‬تفاهم نامه هایی امضا شد‪ .‬مسئول غرفه‬ ‫شهرداری اصفهان در سومین نمایشگاه شهر هوشمند‬ ‫ایران خاطرنشان کرد‪ :‬خدمات ارائه شده در این غرفه به‬ ‫صورت الکترونیکی و کیوارکد بود و کاتالوگ فیزیکی به‬ ‫بازدیدکنندگان ارائه نشد‪.‬‬ ‫شنبه | ‪ 18‬تیر ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4393‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫در سایه سومین نمایشگاه شهر هوشمند ایران رخ داد‬ ‫استان‬ ‫تعامل شهرداری اصفهان با شرکت های دانش بنیان‬ ‫گـروه اصفهـان| معـاون برنامه ریـزی و توسـعه سـرمایه‬ ‫انسـانی شـهردار اصفهـان از تشـکیل کارگروهـی سـه جانبه‬ ‫بـا محوریـت هوشمندسـازی بـرای یکپارچـه کـردن تمـام‬ ‫فعالیت هـای سـخت افزاری و نرم افـزاری شـهرداری خبر داد‪.‬‬ ‫سـومین نمایشـگاه شـهر هوشـمند ایـران بـا حضـور ‪۲۳۰‬‬ ‫اسـتارت اپ‪ ،‬شـرکت دانش بنیـان و فنـاوری و همچنین تعداد‬ ‫زیادی از شـهرداری های کشـور از ‪ 12‬تا ‪ 14‬تیرماه در مصلی‬ ‫تهـران برگـزار شـد‪ .‬شـهرداری اصفهـان نیز به عنـوان یکی‬ ‫از شـهرداری های پیشـرو در زمینـه دسـتیابی بـه مولفه هـای‬ ‫شـهر هوشـمند در این نمایشـگاه حضـور یافت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تشــکیل کارگروهی ســه جانبه برای حل‬ ‫مشکالتحوزههوشمندسازی‬ ‫معـاون برنامه ریـزی و توسـعه سـرمایه انسـانی شـهردار‬ ‫اصفهـان در حاشـیه بازدیـد از ایـن نمایشـگاه بـا بیـان اینکه‬ ‫میـز هوشمندسـازی در قالب یـک چارچـوب کالن مجموعه‬ ‫پروژه هـا را بـا یکدیگـر هماهنـگ می کنـد‪ ،‬می گویـد‪:‬‬ ‫بزرگ تریـن فعالیـت میـز هوشمندسـازی یکپارچـه کـردن‬ ‫تمـام فعالیت هـای سـخت افزاری و نرم افـزاری در حوزه هـای‬ ‫مختلـف اسـت‪ .‬سـعید ابراهیمـی بـا تاکید بـر اینکـه معاونت‬ ‫برنامه ریزی و توسـعه سـرمایه انسـانی شـهرداری اصفهان به‬ ‫منظـور حمایـت از شـرکت های دانش بنیـان و تحقـق شـهر‬ ‫هوشـمند تفاهم نامه هایـی بـا شـهرک علمـی و تحقیقاتـی و‬ ‫پارک هـای علـم و فنـاوری منعقـد کـرده‪ ،‬توضیـح می دهـد‪:‬‬ ‫در حـال حاضـر هـر دو هفتـه یکبـار کارگروهـی مشـترک با‬ ‫انجمـن شـرکت های دانش بنیـان‪ ،‬نماینده و معـاون پژوهش‬ ‫و فنـاوری شـهرک تشـکیل جلسـه می دهـد و مباحث کالن‬ ‫در ارتبـاط بـا این شـرکت ها دنبـال می شـود‪ .‬او می افزاید‪ :‬در‬ ‫ایـن دوره مدیریـت شـهری کارگروهـی سـه جانبه متشـکل‬ ‫از شـورای اسلامی شـهر اصفهـان‪ ،‬نماینـده معاونت هـای‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬مالـی‪ ،‬اقتصـادی و برنامه ریـزی و انجمـن‬ ‫شـرکت های دانـش بنیـان و شـهرک علمـی و تحقیقاتـی‬ ‫تشـکیل شـده اسـت کـه مباحـث کالن را دنبـال می کنـد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تعامل با شــرکت های دانش بنیان و معرفی‬ ‫دستاوردها‬ ‫رئیـس اداره معماری سـازمانی معاونت برنامه ریزی شـهرداری‬ ‫اصفهـان معتقـد اسـت تعامـل بـا شـرکت های دانش بنیـان‬ ‫مهمتریـن دسـتاورد شـرکت در نمایشـگاه شـهر هوشـمند‬ ‫بـرای شـهرداری اصفهـان بـوده اسـت‪ .‬به گفتـه محمدصادق‬ ‫منصـوری حبیب ابـادی‪ ،‬شـهرداری اصفهـان دسـتاوردهای‬ ‫خـود در زمینه هـای هوشمندسـازی امور شـهری با مشـارکت‬ ‫حوزه هـای مختلـف خـود اعـم ا ز معاونت هـای حمل ونقـل و‬ ‫ترافیک‪ ،‬شهرسـازی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬خدمات شـهری‪ ،‬سـازمان فاوا‪،‬‬ ‫شـرکت اصفهان کارت‪ ،‬مدیریت پژوهش و اداره کل نوسـازی‬ ‫و تحـول اداری را در ایـن نمایشـگاه معرفی کـرده و در جریان‬ ‫تجربیـات دیگـر شـهرها نیـز قـرار گرفتـه اسـت‪ .‬او می افزاید‪:‬‬ ‫در غرفـه شـهرداری اصفهـان خدماتـی از قبیـل سـامانه‬ ‫الکترونیـک یکپارچه شـهروندی و پرداخـت الکترونیک‪ ،‬تعامل‬ ‫بـا شـرکت های دانـش بنیـان و پروژه هـای هوشمندسـازی در‬ ‫زمینه های امور جاری شـهرداری و سـامانه ها ارائه شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬فرصتی برای تبادل تجربه میان شهرداری های‬ ‫کشور‬ ‫مدیـر کل نوسـازی و تحـول اداری شـهرداری اصفهـان هم‬ ‫ایـن نمایشـگاه را فرصـت خوبـی می دانـد تا شـهرداری های‬ ‫شـهرهای مختلـف کشـور از ظرفیـت شـرکت های دانـش‬ ‫بنیـان و تجربیـات یکدیگـر بـرای رفـع مشـکالت شـان‬ ‫اسـتفاده کننـد‪ .‬سـید مصطفـی اعتصامـی بـر تلاش دوره‬ ‫ششـم مدیریـت شـهری اصفهـان در جهـت راه انـدازی میـز‬ ‫هوشمندسـازی تاکیـد می کنـد و می افزایـد‪ :‬هـدف نخسـت‬ ‫میز هوشـمند حرکت به سـمت شـهر هوشـمند‪ ،‬ارائه خدمات‬ ‫الکترونیکـی در شـهرداری و ایجـاد مدیریـت هماهنـگ و‬ ‫یکپارچـه شـهری اسـت‪ .‬او بـا اشـاره بـه راه انـدازی سـامانه‬ ‫«اصفهـان مـن» در راسـتای تحقـق ایـن اهـداف‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫در حـال حاضـر ‪ 140‬خدمـت در این سـامانه قابل ارائه اسـت‬ ‫کـه برخـی بـه صـورت کاملا غیرحضـوری بـوده و برخی از‬ ‫انهـا مراجعـات بـه شـهرداری را کـم کـرده اسـت‪ .‬اعتصامی‬ ‫بـه تلاش شـهرداری اصفهـان بـرای راه انـدازی اپلیکیشـن‬ ‫جامـع خدمات شـهروندی اشـاره می کند و می گویـد‪ :‬در حال‬ ‫حاضـر میز خدمـت به عنـوان مقدمه این موضـوع به صورت‬ ‫تحت وب ارائه شـده و خدمات پروفایل شـهروندی و باشـگاه‬ ‫شهراندیشـان را شـامل می شـود امـا ایـن اپلیکیشـن نیـز در‬ ‫سـازمان فـاوا در حـال طراحی اسـت‪.‬‬ ‫فاصله ‪ ۱۵۰‬متری میدان عتیق تا ایستگاه متروی امام علی (ع)‬ ‫گــروه اصفهــان‪ :‬عضــو کمیســیون عمــران‪ ،‬معمــاری‬ ‫و شهرســازی شــورای اســامی شــهر اصفهــان گفــت‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه حساســیت ویــژه ای کــه مدیریــت شــهری‬ ‫نســبت بــه اثــار تاریخــی شــهر دارد‪ ،‬پــروژه احــداث مترو‬ ‫همــواره بــا کنــدی‪ ،‬دقــت و گاه توقــف بــرای بررســی‬ ‫بیشــتر پیــش مـی رود‪.‬‬ ‫محمدرضــا فــاح دربــاره احــداث ایســتگاه میــدان امــام‬ ‫علــی (ع) در رونــد پــروژه خــط دو متــرو شــهر اصفهــان‬ ‫کــه حساســیت برخــی میــراث دوســتان و شــهروندان‬ ‫اصفهانــی را برانگیختــه اســت‪ ،‬توضیحاتــی را بیــان کــرد‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه اینکــه وجــود بافــت و اثــار تاریخــی یکی‬ ‫از عوامــل کنــدی پیشــرفت پــروژه متــرو در اصفهــان‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ازاین جهــت همــواره بــرای توســعه‬ ‫شــبکه متــرو بــا مشــکل مواجــه بوده ایــم و بــه دلیــل‬ ‫حساســیت ویــژه ای کــه مدیریت شــهری نســبت بــه اثار‬ ‫تاریخــی شــهر دارد‪ ،‬پــروژه بــا کنــدی‪ ،‬توجه‪ ،‬دقــت و گاه‬ ‫توقــف بــرای بررســی بیشــتر پیــش مـی رود‪.‬‬ ‫فــاح افــزود‪ :‬خــط یــک متــرو از مســیر شــمال بــه‬ ‫جنــوب نیــز کــه از کنــار سی وســه پل و دیگــر اثــار‬ ‫تاریخــی گــذر می کنــد بــا چنیــن معضالتــی روبــرو بــود‬ ‫کــه بــا درایــت مدیــران شــهری و مســئوالن مربوطــه‬ ‫به خوبــی هدایــت شــد و در حــال حاضــر در حــال‬ ‫خدمت رســانی اســت‪.‬‬ ‫فــاح ادامــه داد‪ :‬در ایســتگاه امــام علــی (ع) نیــز کــه‬ ‫در فاصلــه ‪ ۱۵۰‬متــری میــدان عتیــق قرارگرفتــه‪،‬‬ ‫عملیــات متوقف شــده تــا بــا حضــور کارشناســان میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬کاوش دقیــق محــل پــروژه و بررســی رونــد‬ ‫کار‪ ،‬از هــر نــوع اســیب احتمالــی بــه بافــت تاریخــی این‬ ‫منطقــه و مســجد جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬شــهرداری و مدیریــت شــهری نســبت بــه اثــار‬ ‫باســتانی و تاریخــی شــهر حساســیت بســیار ویــژه ای‬ ‫دارنــد‪ ،‬چراکــه انچــه مــردم دنیــا را به ســوی اصفهــان‬ ‫جــذب می کنــد همیــن اثــار تاریخــی ارزشــمند اســت و‬ ‫ازاین جهــت‪ ،‬مدیریــت شــهری در توســعه شــبکه متــرو‬ ‫قطعــً همــه مالحظــات مربــوط بــه حفــظ اثــار تاریخــی‬ ‫را در نظــر می گیــرد‪.‬‬ ‫ان طــور کــه فــاح گفتــه اســت‪ ،‬از همــه مســئوالن‬ ‫اجرایــی پــروژه متــرو و مدیــران مناطــق شــهرداری‬ ‫اصفهــان خواســته شــده کــه نســبت بــه ایــن مســئله‬ ‫حساســیتی ویــژه داشــته باشــند تــا در طــی عملیــات‬ ‫حفــاری اســیبی بــه اثــار تاریخــی وارد نشــود‪.‬‬ ‫فــاح خاطر نشــان کــرد‪ :‬در حــال حاضــر پــروژه متــرو‬ ‫در ایســتگاه میــدان امــام علــی (ع) متوقف شــده و پــس‬ ‫از بررســی اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬درصورتی کــه احتمــال‬ ‫اســیب بــه مســجد جامــع‪ ،‬میــدان عتیــق و بافــت‬ ‫تاریخــی اطــراف ان وجــود داشــته باشــد قطعــً جابجایــی‬ ‫صــورت می گیــرد و در غیــر ایــن صــورت عملیــات بــا‬ ‫نظــر میــراث فرهنگــی ادامــه پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫توجه ویژه شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی به خالقیت‪ ،‬نواوری و فناوری‬ ‫گروه اصفهـان| فراینـد ارزیابی تعالی سـازمانی شـرکت‬ ‫توسـعه مجتمع هـای سـیاحتی‪ ،‬فرهنگی و ورزشـی سـپاهان‬ ‫شـهرداری اصفهـان با حضـور ارزیابان‪ ،‬مدیرعامـل مجموعه‪،‬‬ ‫کارشناسـان و کارمنـدان این شـرکت برگزار شـد‪.‬‬ ‫فراینـد ارزیابـی تعالی سـازمانی شـرکت توسـعه مجتمع های‬ ‫سـیاحتی‪ ،‬فرهنگی و ورزشـی سـپاهان شـهرداری اصفهان با‬ ‫حضـور ارزیابان‪ ،‬مدیرعامـل‪ ،‬معاونان‪ ،‬کارمندان‪ ،‬کارشناسـان‬ ‫و کارگـران شـرکت توسـعه مجتمع هـای سـیاحتی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و ورزشـی سـپاهان شـهرداری اصفهـان در محـل ایـن‬ ‫شـرکت برگـزار شـد‪ .‬در ایـن دوره از فراینـد تعالـی سـازمانی‬ ‫بـه ‪ ۱۲‬محـور بـا عناویـن اسـتراتژی‪ ،‬فرایندهـا و ریسـک ها‪،‬‬ ‫نـواوری و فنـاوری‪ ،‬طراحـی و توسـعه خدمـات‪ ،‬کارکنـان‪،‬‬ ‫مشـتریان‪ ،‬داده هـا‪ ،‬اطالعـات و دانـش‪ ،‬همـکاران تجـاری‬ ‫و تامین کننـدگان‪ ،‬دارایی هـا و منابـع طبیعـی‪ ،‬مالـی و‬ ‫سـرمایه گذاری‪ ،‬گـروه متمرکـز و رهبـری پرداختـه اسـت و‬ ‫پیرامـون ان بحـث و گفت وگـو شـد‪ .‬در ایـن فراینـد توسـعه‬ ‫محور علی اکبر دیوسـاالر‪ ،‬ارزیاب ارشـد‪ ،‬منصور سـلطانی زاده‪،‬‬ ‫امیـد باقری‪ ،‬مهدی شـایق و سـید احمد مرتضـوی به عنوان‬ ‫اعضـای تیـم ارزیابـی بـه بررسـی معیارهـای ایـن دوره از‬ ‫فرایند تعالی سـازمانی شـرکت توسـعه مجتمع های سـیاحتی‪،‬‬ ‫فرهنگـی و ورزشـی سـپاهان شـهرداری اصفهـان پرداختند‪.‬‬ ‫در راسـتای بررسـی روندهـا و فرایندهـای ایـن شـرکت‪،‬‬ ‫تیـم ارزیابـی از بخش هـای مختلـف مجتمـع گردشـگری‬ ‫صفـه همچـون بولینـگ‪ ،‬بیلیـارد و تله کابیـن صفـه بازدید و‬ ‫مالحظـات فنـی و مهندسـی و فرایندهـای اجرایـی ان را از‬ ‫نزدیـک موردبررسـی خـود قـرار دادند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬کارکنان شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی‬ ‫سپاهان به عنوان ذی نفعان اصلی رضایت مطلوبی‬ ‫دارند‬ ‫علی اکبـر دیوسـاالر‪ ،‬ارزیـاب ارشـد فراینـد تعالـی سـازمانی‬ ‫پیرامـون ارزیابـی شـرکت توسـعه مجتمع هـای سـیاحتی‪،‬‬ ‫فرهنگی و ورزشـی سـپاهان شـهرداری اصفهان‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫انچـه در این شـرکت شـاهد بودیـم زحماتی بود که دوسـتان‬ ‫متقبـل شـدند‪ ،‬در حال انجـام ان هسـتند و برنامه هایی برای‬ ‫انجـام اهدافشـان در دسـت اقـدام دارنـد‪ .‬بـا توجـه بـه انکه‬ ‫مـدت زیـادی از حضـور تیـم مدیریـت جدید در این شـرکت‬ ‫نمی گـذرد کـه فعالیت هـای زیادی انجـام داده اسـت‪ ،‬مطابق‬ ‫بـا اندازه گیری هـا‪ ،‬کارکنـان بـه عنـوان ذی نفعـان اصلی این‬ ‫شـرکت رضایـت خوب و مطلوبـی از نحوه عملکـرد مدیریتی‬ ‫دارنـد‪ .‬او افـزود‪ :‬ایـن مجموعـه بـه دلیـل انکه خدمت رسـان‬ ‫اسـت و مخاطبـان اصلـی ان مردم‪ ،‬گردشـگران و مسـافران‬ ‫هسـتند رضایـت کارکنان موجـب کارکرد مثبت پرسـنل و در‬ ‫نهایت رضایت مشـتریان را به همـراه دارد که امیدواریم زمان‬ ‫کمتـری بـه پروژه هایی که دوسـتان برای اجـرا تعریف کردند‬ ‫اختصـاص یابـد؛ مدیرعامل ایـن مجموعه فردی جوان اسـت‬ ‫کـه با شـور و حرارت ویـژه در حال ادامه فعالیت های شـرکت‬ ‫اسـت‪ .‬ارزیـاب ارشـد فرایند تعالی سـازمانی خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫پیشـنهاد دارم کـه این شـرکت مـدل تعالی را بـه عنوان مدل‬ ‫مدیریتـی خـود قـرار دهـد و بـر مبنـای ان بتواننـد فعالیت ها‬ ‫و کارهایـش را انجـام‪ ،‬رصـد و اندازه گیـری کنـد تـا بتوانـد‬ ‫میـزان پیشـروی پروژه هایـش را متوجه شـود‪ .‬مهدی شـایق‪،‬‬ ‫عضـو گروه ارزیابـی فرایند تعالی سـازمانی‪ ،‬پیرامـون ارزیابی‬ ‫شـرکت توسـعه مجتمع هـای سـیاحتی‪ ،‬فرهنگـی و ورزشـی‬ ‫سـپاهان شـهرداری اصفهان گفـت‪ :‬از نـکات مثبت مجموعه‬ ‫می تـوان بـه وجـود رهبـری جـوان و دارای کاریزمـای ویـژه‬ ‫اشـاره کـرد کـه در مـدت کوتـاه حضـور خـود موجـب ایجاد‬ ‫عالقـه‪ ،‬شـور و نشـاط سـازمانی در بیـن همکاران و پرسـنل‬ ‫ایـن مجموعـه شـده اسـت بـه گونـه ای کـه در جلسـه گروه‬ ‫متمرکـز کـه بـا حضـور کارکنـان ایـن شـرکت برگـزار شـد‬ ‫اشـاراتی مبنـی بـر اینکـه ً‬ ‫قبلا برخی همـکاران قصـد ترک‬ ‫شـغل را داشـتند و یـا بـا سـرافکندگی از محـل کار خـود یاد‬ ‫می کردنـد شـد کـه اکنون فضـا برایشـان به طور محسـوس‬ ‫تغییـر کرده اسـت و حضـور در این مجموعـه افتخار می کنند‪.‬‬ ‫او افـزود‪ :‬از دیگـر نـکات حائز اهمیت در ایـن مجموعه توجه‬ ‫بـه خالقیـت‪ ،‬نـواوری و فنـاوری اسـت کـه همیـن امـر نیز‬ ‫شـور و اشـتیاق ویـژه ای را در کارکنـان ایجـاد کـرده اسـت‬ ‫و موجـب حـل برخـی چالش هـا بـا اسـتفاده از تـوان زیسـت‬ ‫بـوم فنـاوری اسـتان شـده اسـت کـه ایـن رویکـرد می تواند‬ ‫کمـک بسـزایی در پیشـبرد اهـداف اتـی داشـته باشـد‪ .‬عضو‬ ‫گـروه ارزیابـی فراینـد تعالی سـازمانی تصریح کـرد‪ :‬توجه به‬ ‫ارزش هایـی چـون مشـتری مداری یکـی دیگر از نـکات قابل‬ ‫توجـه در شـرکت توسـعه مجتمع هـای سـیاحتی بـود کـه به‬ ‫تمامی بدنه سـازمان تسـری پیدا کرده و قابل سـتایش اسـت‪.‬‬ ‫همچنیـن وجـود نیروهـای جـوان‪ ،‬عالقه منـد بـه پیشـرفت‬ ‫در ایـن مجموعـه از مـوارد چشـمگیری بـود کـه می توانـد‬ ‫نقـش ارزنـده ای در تعالـی ایـن سـازمان داشـته باشـد‪ .‬او بـا‬ ‫بیـان انکـه در مـدل تعالـی و منطـق رادار‪ ،‬سـاخت یافتگی و‬ ‫اجـرای کامـل چرخه ها اهمیـت زیادی دارد‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫بـه نظـر می رسـد در سـازمان نمایـش ایـن سـاخت یافتگی‬ ‫و نظـام منـدی بـه خوبـی دیـده نمی شـود کـه الزمـه ان در‬ ‫ابتـدا اشـنایی کافـی بـا مـدل و سـپس تعریـف فعالیت هـای‬ ‫متناسـب بـا ان اسـت و همینطـور بایـد شـناخت کافـی از‬ ‫توانمنـدی مجموعـه شـهرداری نیز حاصل شـود تـا بتوان به‬ ‫نحـو مقتضـی از ایـن تـوان در دریافـت و ارائه سـرویس های‬ ‫مطلـوب اسـتفاده کرد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اگر مدل ارزیابی در کنار عزم به تحوالت قرار‬ ‫گیرد سرعت تغییرات چند برابر خواهد شد‬ ‫منصـور سـلطانی زاده‪ ،‬مدیـرکل سـرمایه انسـانی شـهرداری‬ ‫‪3‬‬ ‫برداشت ساالنه ‪ 650‬تن خرما‬ ‫در خور و بیابانک‬ ‫عکس ‪ :‬ایمنا‬ ‫گروه اصفهان‪ :‬مدیرعامل سازمان ارامستان های‬ ‫شهرداری اصفهان از برگزاری مراسم پرفیض دعای عرفه‬ ‫در ارامستان باغ رضوان به یاد بود درگذشتگان کرونایی‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫علی حاجیان اظهار کرد‪ :‬در طول ایام سخت و رنج اور‬ ‫کرونایی امکان برگزاری دعای عرفه وجود نداشت و‬ ‫بسیاری از خانواده های مصیبت دیده‪ ،‬موفق نشدند حتی‬ ‫برای عزیزان از دست رفته خود مراسم ترحیم برگزار کنند‪،‬‬ ‫لذا بر اساس هماهنگی های انجام شده‪ ،‬دعای روح بخش‬ ‫و معنوی عرفه‪ ،‬ساعت ‪ ۱۶‬روز شنبه هجدهم تیرماه‪ ،‬جنب‬ ‫قطعه ایثارگران در ارامستان باغ رضوان‪ ،‬به یاد متوفیان‬ ‫کرونایی قرائت می شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬برای برپایی باشکوه‬ ‫این مراسم و حضور پرشور مردم در ان‪ ،‬هماهنگی های الزم‬ ‫با شهرداری‪ ،‬شرکت اتوبوسرانی‪ ،‬تاکسیرانی‪ ،‬اتش نشانی‪،‬‬ ‫اورژانس‪ ،‬پلیس راهور و نیروی انتظامی اصفهان انجام شده‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل سازمان ارامستان های شهرداری اصفهان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬پیش بینی های الزم برای اماده کردن محیط‬ ‫برگزاری مراسم انجام شده و عالوه بر خیمه مرکزی‪،‬‬ ‫خیمه های خیمه های صحرای عرفات با فضاسازی معنوی‬ ‫و عرفانی برپا می شود‪ .‬او افزود‪ :‬قرائت قران‪ ،‬زیارت عاشورا‪،‬‬ ‫سخنرانی حجت االسالم محمد صادق ابطحی و خواندن‬ ‫دعای عرفه توسط مهدی خیامیان و سید محمدرضا‬ ‫جعفریان از جمله برنامه های این مراسم است‪ .‬حاجیان‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬سرویس دهی الزم توسط شرکت واحد‬ ‫اتوبوسرانی از سطح شهر به همشهریان ارائه خواهد شد‪،‬‬ ‫همچنین برای افرادی که با وسایل نقلیه شخصی حضور‬ ‫پیدا می کنند در جوار محل برگزاری دعای عرفه‪ ،‬پارکینگ‬ ‫پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫اصفهـان و عضـو گـروه ارزیابـی فراینـد تعالـی سـازمانی در‬ ‫مورد ارزیابی شـرکت توسـعه مجتمع های سـیاحتی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و ورزشـی سـپاهان شـهرداری اصفهـان اظهـار کـرد‪ :‬حضور‬ ‫مدیریت جدید در شـرکت توسـعه مجتمع های سیاحتی زمینه‬ ‫تغییـر و شـکل گیری تحـوالت عمیـق را ایجـاد کرده اسـت‪.‬‬ ‫ایـن ارزیابـی کمـک ویـژه ای می کنـد کـه مدلـی نظام منـد‬ ‫در کنـار عـزم بـه تغییـر و متحول شـدن قـرار گیـرد‪ .‬اکنـون‬ ‫شـرکت توسـعه مجتمع هـای سـیاحتی در نقطـه برنامه ریزی‬ ‫اسـت کـه اگـر بتوانـد از مدل تعالـی سـازمانی اسـتفاده کند‪،‬‬ ‫نظـام مدیریتـی حاکـم می شـود کـه سـرعت تغییـر و تحول‬ ‫را چنـد برابـر و مسـتند می کنـد‪ .‬او افـزود‪ :‬تیـم مسـتقر در‬ ‫شـرکت توسـعه مجتمع های سـیاحتی سپاهان‪ ،‬بسـیار جوان‪،‬‬ ‫عالقه منـد و بـا دانـش هسـتند کـه در فرایند تعالی سـازمانی‬ ‫ایـن شـرکت نکتـه بـارزی بـود کـه سـرمایه بسـیار مهـم و‬ ‫مفیدی برای شـرکت توسـعه مجتمع های سـیاحتی محسوب‬ ‫می شـود؛ اصفهـان بخـش تاریخـی را بـرای گردشـگر دارد‪،‬‬ ‫امـا ظرفیت هـای ایـن شـرکت نیـز می توانـد نقـش بسـزایی‬ ‫در جـذب گردشـگر و ایجاد تفریح برای مردم داشـته باشـد و‬ ‫حتـی می توانـد به عاملی برای سـفر گردشـگران بـه اصفهان‬ ‫باشـد‪ .‬عضو گـروه ارزیابی فرایند تعالی سـازمانی خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬ایـن شـرکت می تواند اصفهـان را به قطب گردشـگری‬ ‫ظرفیت هـای تفریحـی تبدیـل کنیـد کـه امیدواریـم ایـن‬ ‫ارزیابی شـرکت توسـعه مجتمع های سـیاحتی سـپاهان را در‬ ‫ایـن مسـیر و چشـم انداز هدایـت کند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬رویکرد مدنظر شرکت توسعه مجتمع های‬ ‫سیاحتی سپاهان ویژه و قابل توجه است‬ ‫امیـد باقـری‪ ،‬عضـو گـروه ارزیابی فراینـد تعالی سـازمانی در‬ ‫خصـوص ارزیابـی شـرکت توسـعه مجتمع هـای سـیاحتی‪،‬‬ ‫فرهنگی و ورزشـی سـپاهان شـهرداری اصفهـان اظهار کرد‪:‬‬ ‫بـا توجـه بـه جـاری و سـاری شـدن مدیریـت جامـع فراگیر‬ ‫در سـازمان های زیرمجموعـه شـهرداری و مطابـق بـا تاکیـد‬ ‫فـراوان شـهردار و معاونـت برنامه ریـزی شـهرداری اصفهان‬ ‫پیرامـون این موضوع‪ ،‬شـرکت توسـعه مجتمع های سـیاحتی‬ ‫سـپاهان را واقعـا خـوب می بینـم چـرا کـه رویکردهـای‬ ‫مدنظرشـان فوق العـاده بـود‪ .‬او افزود‪ :‬از سـوی دیگـر دیدگاه‬ ‫و چشـم انداز مدنظـر مدیرعامـل جدیـد ایـن مجموعـه قابـل‬ ‫تحسـین اسـت کـه امیدواریـم در سـال اینـده بیشـتر از یک‬ ‫پلـه ترقـی را بـرای ایـن مجموعه شـاهد باشـیم‪.‬‬ ‫بـه گفتـه مدیـر جهـاد کشـاورزی خـور و بیابانـک‬ ‫امسـال پیش بینـی می شـود ‪ ۶۵۰‬تـن انـواع خرمـا از‬ ‫نخلسـتان های این شهرسـتان کویری در شـرق استان‬ ‫اصفهـان برداشـت شـود‪.‬‬ ‫ابوالقاسـم جعفـری بـه ایرنـا گفـت‪ :‬خـور و بیابانـک‬ ‫تنهـا شهرسـتان خرماخیـ ِز اسـتان اصفهـان اسـت‬ ‫و هرسـاله بـا توجـه بـه سـال اوری درختـان خرمـا‪،‬‬ ‫حـدود ‪ ۵۰۰‬تـا ‪ ۶۵۰‬تـن خرمـا از اوایـل شـهریور تـا‬ ‫پایـان ابـان برداشـت می شـود‪ .‬او گفـت‪ :‬هـر هکتـار‬ ‫نخلسـتان خـور و بیابانک‪ ،‬حـدود ‪ ۲۰۰‬نخـل دارد و به‬ ‫طـور متوسـط‪ ،‬از هـر هکتـار‪ ،‬سـه تُـن خرما برداشـت‬ ‫می شـود‪ .‬مدیـر جهاد کشـاورزی خور و بیابانـک افزود‪:‬‬ ‫بیشـترین نخلسـتان های ایـن شهرسـتان‪ ،‬بـا ‪۱۵۰‬‬ ‫هکتـار در روسـتاهای مهرجـان‪ ،‬گرمه و عروسـان قرار‬ ‫دارد‪ .‬جعفـری ادامـه داد‪ :‬کبـکاب‪ ،‬کرمانـی‪ ،‬خدشـکن‪،‬‬ ‫قصـب‪ ،‬زاهـدی‪ ،‬پیـارم‪ ،‬مضافتـی‪ ،‬برحـی و مجـول از‬ ‫ارقـام مرغـوب خرمای این شهرسـتان اسـت‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫هم اینـک بـرای هـر روسـتا ارقـام سـازگار با روسـتا به‬ ‫باغـداران معرفـی و در صـورت درخواسـت نخـل داران‬ ‫پاجـوش الزم تامیـن می شـود‪ .‬مدیـر جهاد کشـاورزی‬ ‫شهرسـتان خـور و بیابانـک تصریـح کـرد‪ :‬از سـال ‪۷۶‬‬ ‫تاکنـون تعـداد زیـادی ارقـام خرمـای تجـاری از نقاط‬ ‫خرماخیز کشـور برای بررسـی سـازگاری به شهرسـتان‬ ‫حمـل و کشت شـد و بررسـی ها نشـان داده کـه ارقـام‬ ‫کبـکاب‪ ،‬زاهـدی‪ ،‬مضافتـی و برحی‪ ،‬سـازگاری بهتری‬ ‫در شـرایط منطقـه دارد‪.‬‬ ‫جعفـری افـزود‪ :‬در پنـج سـال گذشـته ارقـام پیـارم و‬ ‫مجـول واردشـده بـه شهرسـتان بـه بـار نشسـته و بـا‬ ‫توجـه به بررسـی های صـورت گرفتـه ایـن دو رقم نیز‬ ‫در طرح هـای توسـعه ای این مدیریت قرارگرفته اسـت‪.‬‬ ‫مدیـر جهاد کشـاورزی خـور و بیابانک گفـت‪ :‬در فصل‬ ‫برداشـت خرمـا کـه از ابتـدای شـهریور تـا اوایـل ابان‬ ‫اسـت‪ ،‬بیـش از هـزار و ‪ ۴۰۰‬نفـر به صورت مسـتقیم و‬ ‫غیرمسـتقیم فعالیـت می کنند‪.‬‬ ‫بـه گفتـه او درختـان خرمـا درخـور و بیابانـک علاوه‬ ‫بـر تولیـد محصـول‪ ،‬همچـون چتـر سـبز هـوای داغ‬ ‫کویـری را بـه هوای خنـک تبدیل و امکان کشـاورزی‬ ‫در زمین هـای شـور را فراهـم می کنـد و همچنیـن از‬ ‫برگ هـای ان در خـوراک دام و سـاخت انـواع حصیر و‬ ‫سـبد اسـتفاده می شـود‪ .‬او از اغـاز مبـارزه شـیمیایی با‬ ‫کلیدی خرما در ‪ ۴۸۰‬هکتار از نخلسـتان های‬ ‫افت هـای‬ ‫ِ‬ ‫شهرسـتان خبـر داد و گفـت‪ :‬زنجـره خرمـا‪َ ،‬کنـه گـرد‬ ‫شپشـک شـفاف از‬ ‫الـود‪ ،‬سوسـک شـاخدا ِر کرکدنی و‬ ‫ِ‬ ‫مهمتریـن افت هایی هسـتند که هرسـال بـه محصول‬ ‫خرمـای نخلسـتان های ایـن شهرسـتان خسـارت‬ ‫می زننـد‪.‬‬ ‫مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـور و بیابانـک ‬ ‫رعایت بهداشـت زراعی‪ ،‬هرس درختان‪ ،‬تغذیه مناسـب‬ ‫بـا کودهای موردنیـاز و مبارزه به موقـع را از راهکارهای‬ ‫مقابلـه بـا ایـن افت هـا بیـان کـرد و افـزود‪ :‬کنـه از‬ ‫افـات خصوصـی و درجه یـک نخیلات بـوده بنابراین‬ ‫نخلـداران بایـد بـا جدیـت و حساسـت باال با مشـورت‬ ‫کارشناسـان حفـظ نباتـات‪ ،‬نـوع سـم‪ ،‬میـزان مصرف‬ ‫بهینـه‪ ،‬زمـان مناسـب مصـرف و سـم پاش مناسـب را‬ ‫انتخـاب و اقـدام بـه مبـارزه کننـد‪ .‬او خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫کنه هـا محیـط گـرم و خشـک را می پسـندند و اگـر به‬ ‫هـر شـکلی محیط مرطـوب و مدیریـت ابیـاری انجام‬ ‫شـود از بروز و شـدت خسـارت کنه جلوگیری می شود‪،‬‬ ‫در ایـن راسـتا مدیریت ابیـاری و میانه کاری نخیالت و‬ ‫رعایت بهداشـت نخلسـتان تاثیر معنی داری در کاهش‬ ‫خسـارت کنه هـا دارد‪ .‬جعفـری گفـت‪ :‬با توجه بـه اغاز‬ ‫فصـل گرمـا و وزش بادهـای گـرم و خشـک‪ ،‬شـرایط‬ ‫الزم بـرای فعالیـت‪ ،‬افزایـش نسـل و خسـارت کنـه‬ ‫تارتـن نخیلات فراهـم اسـت‪ .‬او افـزود‪ :‬ایـن افـت با‬ ‫کشـیدن شـیره غذایـی بـرگ و میوه ها‪ ،‬باعث خشـک‬ ‫شـدن پوسـت میـوه شـده و شـیرینی میـوه را کاهـش‬ ‫می دهـد و اگر خسـارت ادامـه یابد اندازه میـوه و ارزش‬ ‫غذایـی ان بسـیار کاهـش پیـدا می کند‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۲۳۵‬کیلوگرم تریاک‬ ‫در نایین‬ ‫گروه اسـتان‪ :‬به گفتـه فرمانده انتظامی شهرسـتان‬ ‫نائیـن بیـش از ‪ ۲۳۵‬کیلوگرم تریاک در بازرسـی از یک‬ ‫دسـتگاه کامیون حمل تن ماهی در نایین کشـف شـد‪.‬‬ ‫سـرهنگ هـادی کیـان مهـر گفـت‪ :‬مامـوران انتظامـی‬ ‫ایسـت و بازرسـی شـهید شـرافت ایـن فرماندهـی در‬ ‫اجـرای طـرح ذوالفقـار بـا همـکاری عوامـل یـگان امداد‬ ‫و پلیـس مبـارزه بـا مـواد مخـدر شهرسـتان‪ ،‬در بازرسـی‬ ‫از خودروهـای عبـوری بـه یـک دسـتگاه کامیـون حمل‬ ‫تـن ماهـی مشـکوک و ان را متوقـف کردنـد‪ .‬او بـا بیان‬ ‫اینکـه ماموران در بازرسـی از خـودروی توقیفی ‪ ۲۳۵‬کیلو‬ ‫و ‪ ۶۹۰‬گـرم تریـاک کشـف کردنـد افـزود‪ :‬در ایـن زمینه‬ ‫یـک نفـر دسـتگیر و بـرای اقدامـات قانونـی بـه مرجـع‬ ‫قضائـی معرفی شـد‪ .‬فرمانـده انتظامی نایین‪ ،‬مـواد مخدر‬ ‫را یک ابَر اسـیب برشـمرد و خاطرنشـان کـرد‪ :‬خانواده ها‬ ‫بایـد بـر فرزنـدان خود و دوسـتان انهـا نظارت بیشـتری‬ ‫داشـته باشـند تـا از مبتلا شـدن انهـا بـه ایـن اسـیب و‬ ‫گرفتار شـدن در دام اعتیاد پیشـگیری کنند‪ .‬روزانه افزون‬ ‫بـر ‪ ۲۵‬هـزار دسـتگاه خـودرو از جاده هـای ناییـن عبـور‬ ‫می کنند و گلوگاه شـهید شـرافت این شهرسـتان یکی از‬ ‫ایسـتگاه های مهم کشـف کاالی قاچاق و مـواد مخدر در‬ ‫کشـور است‪ .‬ایسـتگاه بازرسی شهید شـرافت در کیلومتر‬ ‫‪ ۱۵‬جـاده ناییـن بـه اردکان واقع اسـت‪ .‬شهرسـتان نایین‬ ‫در ‪ ۱۴۰‬کیلومتـری شـرق اصفهـان قـرار دارد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫راه روشن‬ ‫فلسفه وجودی قربان رسیدن‬ ‫به کمال است‬ ‫مهارت نیازشناسی؛ کلید طالیی ازدواج‬ ‫طالق در سایه نااگاهی از مهارت های ارتباطی‬ ‫شـاید بزرگتریـن تفـاوت بیـن تصـور مـا‬ ‫از چیـزی بـا واقعیـت ان‪ ،‬در پدیـده ازدواج‬ ‫ملمـوس و قابل مشـاهده باشـد؛ انجـا که‬ ‫می گوینـد ازدواج ماننـد هندوانـه در بسـته‬ ‫اسـت و کسـی نمی توانـد خـوب و بـد‬ ‫میناعباسپور بـودن ان را پیش بینـی کنـد‪ .‬شـاید عامل‬ ‫بسـیاری از طالق هـای امـروزی هـم همیـن پیچیدگـی و‬ ‫ناشـناختگی های رابطـه زوجـی و ازدواج باشـد کـه در عیـن‬ ‫سـادگی‪ ،‬گاه بسـیار مبهم و غیرقابل سازش اسـت؛ اما درمان‬ ‫را نبایـد در پشـت درب هـای دفترخانـه ازدواج و طلاق بلکه‬ ‫بایـد در خانـه پـدری و مادری مـان جسـتجو کنیـم‪ .‬در واقـع‬ ‫راز سـازگاری و هم پیالـه شـدن بـا یـک فرد دیگر و شـریک‬ ‫شـدن در مسـیر مشـترک تصمیمـات سـخت و اسـان یک‬ ‫زندگـی دو نفره را باید به درسـتی شـناخت و تامیـن نیازهای‬ ‫فـردی به جز خـود را بایـد پیش از اقـدام به ازدواج به درسـتی‬ ‫اموخـت‪ .‬یـک زوج درمانگـر در تشـریح ایـن وضعیـت بـه‬ ‫اصفهـان امـروز می گوید‪ :‬اگـر بخواهیم در مـورد ازدواج‪ ،‬علل‬ ‫ان‪ ،‬علـل چالش هـای درون ان و همین طـور علـل طلاق‬ ‫صحبت کنیم بهتر اسـت به نیازهای اساسی انسـان اشاره ای‬ ‫داشـته باشیم‪.‬‬ ‫علـی مشـتاقی بیـان مـی دارد‪ :‬پنـج‬ ‫نیـاز اساسـی کـه در سـال های اولیـه‬ ‫زندگـی شـکل می گیرنـد عبارت انـد‬ ‫از نخسـت نیـاز بـه امنیـت کـه از بـدو‬ ‫تولـد در انسـان شـکل گرفتـه و بـا در‬ ‫اغـوش گرفتـه شـدن‪ ،‬عشـق و محبـت و پذیـرش بی قیـد‬ ‫و شـرط تامیـن می گردد‪ .‬نیـاز دوم اسـتقالل و خودمختاری‬ ‫اسـت کـه بعـد یک سـالگی بـا تمایـل بـه راه رفتـن بدون‬ ‫گرفتـن دسـت پـدر و مـادر خـودش را نشـان می دهـد‪ .‬نیاز‬ ‫سـوم تفریـح و خودانگیختگـی اسـت که بـا بازی کـردن با‬ ‫پـدر و مـادر و بـازی کـردن و داشـتن فضـای مفـرح تامین‬ ‫می شـود‪ .‬نیـاز چهـارم نیاز بـه احتـرام و بیـان هیجانات که‬ ‫بـه ازادی در بیان هیجانات و نظرات و شـنیده شـدن تامین‬ ‫می شـود و پنجمیـن نیـاز بـه محدودیت هـای واقع بینانـه‬ ‫اسـت کـه در اینجـا کـودک می امـوزد کـه در عیـن ازادی‬ ‫بایـد محدودیت هایـی را بپذیـرد و تجربه کنـد‪ .‬او می افزاید‪:‬‬ ‫به طورکلـی این پنج نیاز همیشـه در انسـان وجـود دارد ولی‬ ‫اگـر در دوران کودکـی به درسـتی براورده نشـود می تواند در‬ ‫بزرگ سـالی بـه طـور قابل توجهـی به نـگاه فـرد در ازدواج‪،‬‬ ‫معیارهـای انتخـاب همسـر و ارتبـاط بـا همسـرش تاثیـر‬ ‫بگـذارد‪ .‬حـال تصـور کنیـد فـردی که برخـی از ایـن نیازها‬ ‫برای او در کودکی براورده نشـده است‪ ،‬از ازدواج و همسرش‬ ‫چـه انتظـاری دارد؟ می خواهـد بـه چـه چیـزی برسـد؟ اگر‬ ‫نرسـد چه می شـود؟ چقـدر طاقت مـی اورد؟ همیـن عوامل‬ ‫می توانـد علـت چالش هـای درون زندگـی خیلـی افـراد و‬ ‫طالق هایشـان شـود‪ .‬ایـن زوج درمانگـر تصریـح می کنـد‪:‬‬ ‫در دوران نامـزدی دو طـرف بـه علـت قلیـان احساسـات و‬ ‫هیجانـات‪ ،‬بهتریـن خـود را بـه نمایـش می گذارند‪ .‬سـخت‬ ‫نمی گیرنـد‪ ،‬چشم پوشـی می کننـد و بیشـتر بـر خصوصیات‬ ‫خـوب یکدیگـر متمرکـز می شـوند‪ .‬در واقـع تـا حـد زیادی‬ ‫کنترل شـده عمـل می کننـد و بـه همیـن دلیـل اغلـب ان‬ ‫پنـج نیـاز به خوبـی بـراورده می شـود ولـی بـا ازدواج و وارد‬ ‫شـدن بـه زندگـی مشـترک رفته رفتـه از قلیان احساسـات‬ ‫کـم شـده و افـراد واقع بینانه تـر بـه زندگـی نـگاه می کننـد‬ ‫و درعین حـال در رفتارهایشـان میـزان کنتـرل کم می شـود‬ ‫و از اینجاسـت کـه رفتارهایـی سـر میزنـد کـه اصطالحـا‬ ‫منجـر بـه دسـت کاری طـرف مقابل شـده و چالش هـا اغاز‬ ‫می شـود‪ .‬مشـتاقی اظهار می کند‪ :‬با شـروع شـدن چالش ها‬ ‫نخسـتین نیـاز انسـان کـه امنیـت اسـت ضربـه دیـده و در‬ ‫پـی ان برخـی نیازهـای دیگـر تامیـن نشـده و فرد اشـفته‬ ‫و نگـران می شـود و از اینجاسـت که اگـر مهارت های الزم‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫وقوع ‪ ۱۲۶۴‬حریق در ‪ ۳‬ماهه‬ ‫اول امسال در اصفهان‬ ‫سخنگوی سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫شهرداری اصفهان از ‪ ۳‬هزار و ‪ ۳۴۴‬مورد عملیات در ‪۳‬‬ ‫ماهه اول امسال خبر داد و گفت‪ :‬میانگین زمان رسیدن به‬ ‫محل حریق و حادثه ‪ ۳‬و ‪ ۵۰‬دقیقه بوده است‪.‬‬ ‫فرهاد کاوه اهنگران در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬تعداد‬ ‫نجات یافتگان حوادث در ‪ ۳‬ماهه اول امسال را هزار و ‪۲۲۵‬‬ ‫نفر اعالم کرد و گفت‪ :‬طی این مدت هزار و ‪ ۲۶۴‬مورد‬ ‫حریق و ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۰‬مورد حادثه در اصفهان اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬بیشترین حوادث طی سه ماهه اول‬ ‫امسال مهار یا نجات حیوانات‪ ،‬محبوس شدن در اماکن و‬ ‫اسانسور و تصادف بوده‪ ،‬همچنین بیشترین حریق مربوط‬ ‫به ضایعات‪ ،‬وسیله نقلیه‪ ،‬درخت و فضای سبز و منزل‬ ‫مسکونی بوده است‪.‬‬ ‫سخنگوی سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫شهرداری اصفهان با اشاره به انجام ‪ ۳‬هزار و ‪ ۳۴۴‬عملیات‬ ‫طی این مدت‪ ،‬گفت‪ ۱۵۱ :‬هزار و ‪ ۵۹۷‬مورد تماس با‬ ‫اتش نشانی اصفهان گرفته شد که میانگین زمان رسیدن‬ ‫به محل حریق و حادثه ‪ ۳‬و ‪ ۵۰‬دقیقه بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ایستگاه های شماره ‪ ۶‬با ‪ ۳۰۶‬عملیات‪،‬‬ ‫ایستگاه شماره ‪ ۵‬با ‪ ۲۲۲‬مورد‪ ،‬ایستگاه شماره ‪ ۴‬با ‪۲۰۹‬‬ ‫مورد و ایستگاه شماره ‪ ۱۵‬با ‪ ۲۰۳‬ورد بیشترین حریق و‬ ‫حادثه را در سه ماهه اول امسال داشتند‪.‬‬ ‫کاوه اهنگران با اشاره به موج گرمای هوا در اصفهان‬ ‫و وقوع حوادث و حریق‪ ،‬گفت‪ :‬ازجمله این حریق ها حریق‬ ‫مزارع گندم است که در حال حاضر بیشترین امار ما را‬ ‫تشکیل می دهد‪ ،‬در بخش خانگی نیز حریق کولرهای‬ ‫گازی در خانه‪ ،‬کارگاه یا مغازه بیشترین حوادث فصل گرما‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اهمیت استفاده از کلیدهای غیراستاندارد‬ ‫یا غیرمتناسب با وسایل سرمایشی و کولر‪ ،‬گفت‪ :‬کولر نیاز‬ ‫به امپر باالیی دارد و باید بعد از کنتور‪ ،‬کلید مینیاتوری‬ ‫خاص وصل شود و نباید مستقیم و با پریزهای معمولی به‬ ‫شبکه برق خانگی وصل شود چون دچار حریق می شود‪.‬‬ ‫سخنگوی سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫شهرداری با اشاره به استفاده از یک پریز برای چند وسیله‬ ‫سرمایشی مثل کولر ابی و پنکه‪ ،‬گفت‪ :‬توصیه می شود‬ ‫یک کلید محافظ جان در منازل و کارگاه ها و مغازه ها‬ ‫نصب شود‪ ،‬چون بیشتر حریق ها بر اثر اتصالی برق است‬ ‫و با نصب یک کلید ایمنی خانه و کارگاه حفظ می شود‪،‬‬ ‫به طوری که این کلید هم از حریق و هم توسعه ان‬ ‫جلوگیریمی کند‪.‬‬ ‫وی همچنین به افزایش حریق خودروها اشاره و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬سیم های برق خودرو عمر مفیدی دارد و‬ ‫بعد از مدتی می پوسد‪ ،‬بنابراین به ویژه در فصل گرما که با‬ ‫استفاده از کولر‪ ،‬فشار بیشتری به موتور ماشین وارد می شود‬ ‫باید سیم کشی برق خودرو حتمًا چک شود‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫طرح‪ :‬ایرنا‬ ‫ادامه از صفحه یک‪ :‬برای پاسخ به این سوال دو مقدمه‬ ‫داریم‪ .‬نخست اینکه در عالم امکان و عالم وجود یک‬ ‫سرچشمه وجود و یک منشا صدور وجود داریم که همه‬ ‫خیرات و خوبی ها و کماالت و هر اتفاقی که در عالم رخ‬ ‫می دهد از اوست؛ موجودی که وجودی پیدا می کند وجودش‬ ‫را از ان سرچشمه وجود می گیرد که همان پروردگار و خالق‬ ‫عالم است و در فلسفه عرفان به ان واجب الوجود می گویند‪.‬‬ ‫هر خیری در عالم وجود مشاهده می کنیم سرچشمه اش ان‬ ‫عین الوجود یا همان خداوند عالم است‪.‬‬ ‫نکته دوم این است که انسان فطرتا کمال طلب است‬ ‫و هر انسان با هر دین و نژاد و ایین در طول تاریخ یک‬ ‫میل فطری در وجودش دارد که کمال طلبی نام دارد‪.‬‬ ‫به عنوان مثال علم و اگاهی یک کمال است و هر انسانی‬ ‫این میل به دانستن را دوست دارد و این میل فطری در وجود‬ ‫انسان است‪ .‬به همین ترتیب توانمندی‪ ،‬زیبایی‪ ،‬جاودانگی و‬ ‫هر کمالی که تصور کنید انسان ها ان را دوست دارند و در‬ ‫سرشت انسان این کمال طلبی قرار داده شده است‪.‬‬ ‫نتیجه این دو مقدمه این است که از انجایی که انسان‬ ‫فطرتا کمال طلب است و میل دستیابی به کمال با همه‬ ‫مصادیقش را دارد و از ان طرف وجودی در عالم داریم‬ ‫که سرچشمه کمال است پس انسان فطرتا تمایل دارد به‬ ‫ان سرچشمه وجود نزدیک شود‪ .‬به این امر میل به تقرب‬ ‫می گوییم و در اساس فلسفه وجودی دین هم همین است‪.‬‬ ‫دین روش و سازوکار رسیدن انسان کمال طلب به سرچشمه‬ ‫کمال عالم‪ .‬شامل هر راه و مسیری می شود که انسان را به‬ ‫کمال نزدیک کرده و به ان برساند که بخشی از ان ممکن‬ ‫است از طریق محبت کردن باشد‪ ،‬ممکن است با اخالق‬ ‫حسنه باشد‪ ،‬ممکن است با کمک به انسان های دیگر باشد‬ ‫و ممکن با تعلیم و تربیت باشد‪ .‬در مجموع مصادیق مختلفی‬ ‫دارد که اسم ان را عبودیت یا بندگی می گذاریم که این‬ ‫راه تقرب الی ا‪ ...‬بوده و عید قربان قله این تقرب است‪ .‬به‬ ‫خاطر همین هم در روایات اسالمی داریم عمل خیری که‬ ‫در این روز انجام شود ضریب زیادی می خورد و در واقع‬ ‫بندگان پروردگار این تقرب الی ا‪ ...‬را جشن می گیرند و شادی‬ ‫می کنند از بابت این که در مسیر کمال مطلق قرار گرفته اند و‬ ‫این تقرب باعث دریافت کماالت برای ما می شود‪.‬‬ ‫انسان برای چه می خواهد به تقرب برسد؟ چون نزدیک و‬ ‫اتحاد و یگانگی با کمال مطلق باعث می شود خود انسان هم‬ ‫کمال مطلق را دریافت کند؛ مانند دانشمندی که انسان میل‬ ‫دارند با او حشرونشر داشته باشند و با سرچشمه علم بنشینند‬ ‫و از علمش دریافت کنند‪ ،‬حال اینکه خداوند سرچشمه تمام‬ ‫کماالت است و انسان ها تمایل به رسیدن به ان را دارند‪.‬‬ ‫این فلسفه وجودی قربان است‪.‬‬ ‫شنبه | ‪ 18‬تیر ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4393‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫در مدیریت هیجان نباشـد رابطه روزبه روز اسـیب بیشـتری‬ ‫می بینـد تـا انجا کـه برخـی از زوجین از رسـید ن به مقصود‬ ‫خـود ناامید شـده و فکر جدایـی را در سـر می پرورانند بدون‬ ‫اینکه فهمیده باشـند چه چیزی برایشـان رخ داده اسـت‪ .‬به‬ ‫ایـن دلیل می تـوان گفت بسـیاری از طالق ها به اشـتباه رخ‬ ‫می دهنـد و علتـش عـدم اگاهی بـه نیازهای خود و همسـر‬ ‫و عـدم مهـارت بـراورده کردن نیازهاسـت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬جاده زودجی و تصمیمات دو نفره‬ ‫از نظر کارشـناس ارشـد روان شناسی‬ ‫بالینی نیز یکـی از مهمترین موضوعاتی‬ ‫کـه در اختالفـات زوجین دیده می شـود‬ ‫تعارضـات بیـن فـردی اسـت‪ ،‬بـه ایـن‬ ‫معنـی کـه فـردی کـه ازدواج می کنـد‬ ‫سـبک زندگی او دچار تغییر و تحوالت اساسـی می شـود پس‬ ‫تصمیم گیری هـا‪ ،‬انتخاب هـا و برنامه ریزی هایش تغییر کرده‬ ‫و از فردیـت بـه زوجیـت نیـاز بـه تبدیل پیـدا می کند‪.‬‬ ‫زهـره سـبقت الهـی در تشـریح ایـن وضعیـت بـه‬ ‫اصفهـان امـروز می گویـد‪ :‬اگـر تـا پیش ازایـن‪ ،‬فـرد برای‬ ‫تصمیم گیری هـای زندگـی اش فقـط خـودش را در نظـر‬ ‫می گرفته اسـت اکنون وارد جاده زوجی شـده اسـت و باید‬ ‫دو نفـر را در نظـر بگیـرد؛ امـا همچنان مشـاهده می کنیم‬ ‫کـه افـراد وارد رابطه زوجی شـده اند اما همچنـان در بافت‬ ‫فـردی عمـل می کننـد چون هنـوز باهـم بـودن و در کنار‬ ‫هـم بـودن برایشـان معنـا پیدا نکـرده اسـت‪ .‬این مسـئله‬ ‫صمیمیـت بین همسـران را کم کـرده و ایـن دوری از هم‬ ‫باعث می شـود نتوانند این مسـیر را با یکدیگـر ادامه دهند‪.‬‬ ‫او بیـان می دارد‪ :‬مسـئله مهم دیگری کـه باعث اختالفات‬ ‫بیـن زوج ها می شـود نوع دیدگاه افـراد در بـدو ورود رابطه‬ ‫اسـت‪ .‬به این ترتیـب کـه همـه دنبـال فـردی هسـتند کـه‬ ‫نیازهای انها را تامین و ارضا کند و تعریفشـان از عشـق و‬ ‫دوسـت داشـتن این اسـت که وارد رابطه ای شـوم که همه‬ ‫نیازهـای مـن اعم از عشـق‪ ،‬امنیت و محبت تامین شـود؛‬ ‫اگرچـه ایـن دیـدگاه را رد نمی کنیـم اما صرفـا ورود از این‬ ‫سـمت باعـث می شـود کـه ایـن نیازهـا بنـا به هـر دلیلی‬ ‫(کـه ممکـن اسـت طبیعـی هـم باشـد)‪ ،‬تامین نشـود فرد‬ ‫دچـار ناکامی شـدید می شـود و ایـن ناکامی منجـر به این‬ ‫می شـود کـه افـراد دسـت بـه تغییـر فـرد مقابـل می زنند‬ ‫و تلاش می کننـد کـه طـرف مقابـل را بـه ان چیـزی‬ ‫کـه خودشـان دوسـت دارنـد تبدیـل کننـد‪ .‬همیـن اقـدام‬ ‫منجـر بـه تعارضات شـدیدی بیـن زوج ها شـده و مقاومت‬ ‫طـرف مقابـل را برمی انگیـزد و منجـر بـه اختالفـات بین‬ ‫انهـا می شـود‪ .‬ایـن مشـاور خانـواده می فزایـد‪ :‬مسـئله ای‬ ‫دیگـری کـه در رونـد زوج درمانی مشـاهده می کنیم تمایل‬ ‫افـراد بـه مانـدن در مرحله لذت هاسـت و گویـی رنجی در‬ ‫رابطـه جایـی نـدارد و افـراد نمی خواهنـد هیچ رنجشـی را‬ ‫در ادامـه رابطـه تجربه کننـد‪ ،‬بنابراین این دیـدگاه که رنج‬ ‫جایـی نـدارد و همه چیـز بایـد در حـد خوب و اعال باشـد و‬ ‫هیچ چیـزی مـا را اذیـت نکند منجر به این شـده اسـت که‬ ‫بـا کوچک تریـن اختالفی احسـاس کنند که ایـن رابطه ای‬ ‫اسـت کـه نمی تواننـد انهـا را همیشـه در سـطحی از حال‬ ‫خـوب نگـه دارد‪ .‬درحالی کـه الزمه هر رابطـه و هر زندگی‬ ‫و هـر مسـیری عبـور از چالش ها و رنجه اسـت چه بسـا در‬ ‫الیـه زیریـن ایـن چالش هـا‪ ،‬رشـد قـرار دارد و رشـد نیـز‬ ‫رنجـه ای خـاص خـودش را دارد‪ .‬بـه ایـن معنی کـه برای‬ ‫رسـیدن به همه چیزهایی که دوسـت داریم باشـیم و اینکه‬ ‫چگونـه همسـری می خواهیـم باشـیم‪ ،‬قطعـا رنج هایـی را‬ ‫پشـت سـر خواهیم گذاشـت و تجربه خواهیم کـرد؛ منتها‬ ‫رنجـی کـه تحمـل می کنیـم معنـا دارد و مـا را به سـمت‬ ‫بهبـود رابطه زناشـویی مان می کشـاند‪ .‬سـبقت الهی اظهار‬ ‫می کنـد‪ :‬مسـئله بعـدی در اختالفـات میـان زوج هـا عـدم‬ ‫اگاهـی جوانـان از مهارت هـای ارتباطـی در رابطـه زوجی‬ ‫اسـت کـه توصیه می شـود در کارگاه هایی که ویژه کسـب‬ ‫مهارت هـای ارتباطـی اسـت شـرکت کننـد و بـا افزایـش‬ ‫اگاهـی خـود کیفیـت رابطه شـان را بهتر کننـد‪ .‬او تصریح‬ ‫می کنـد‪ :‬بـا توجه به اینکـه امروزه افـراد در معرض فضای‬ ‫مجـازی هسـتند وجـود ارتباطـات فـرا زناشـویی بسـیار‬ ‫شـایع شـده اسـت کـه پیشـنهاد می کنیـم زوج هـا به جای‬ ‫پرداختـن بـه فضای خـارج از روابـط خانوادگی وقتشـان را‬ ‫بـا همسـر خود بگذرانند‪ ،‬بـه نیازهای همسـر توجه کرده و‬ ‫ان هـا را بـراورده کننـد و در ایـن مسـیر عالقه مندی های‬ ‫همسـر خـود را کشـف کـرده‪ ،‬در راسـتای بهبـود رابطـه‬ ‫قدم بردارند‪.‬‬ ‫ازدواج پایـان ازادی و سرخوشـی و اغـاز روزهای اسـارت‬ ‫نیسـت‪ ،‬این هـا تنها جمالتی کلیشـه ای و نگاهـی ناپخته به‬ ‫این رابطه بخصوص اسـت‪ .‬ازدواج مسـیری متفاوت از روابط‬ ‫انسـانی اسـت که به فراخـور ویژگی ها و مختصاتی کـه دارد‬ ‫نیازمند داشـتن شـناخت و مهارت مخصوص به ان اسـت که‬ ‫پیـش از هر چیـز بـرای ورود به دنیای زندگی مشـترک‪ ،‬باید‬ ‫امـاده فهمیـدن و شـنیدن نیازهـای فـردی به جـز خودمان‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫مدیرگروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‪:‬‬ ‫‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد مبتالیان تب کریمه کنگو فاقد عالمت هستند‬ ‫مدیـر گـروه بیماری هـای عفونـی دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان با‬ ‫بیـان اینکـه ‪ ۷۰‬تـا ‪ ۸۰‬درصـد مبتالیان بیمـاری تب کریمـه کنگو فاقد‬ ‫عالمـت هسـتند‪ ،‬گفـت‪ :‬در عیـد قربـان بـه هیچ وجـه ذبح گوسـفند در‬ ‫داخل خانه انجام نشـود و گوشـت ذبح شـده قبل از مصرف ‪ ۲۴‬سـاعت‬ ‫داخل یخچـال نگهداری شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهـان‪ ،‬فرزیـن خـوروش اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬بیمـاری تـب کریمه کنگو یک بیماری ویروسـی اسـت که ممکن‬ ‫اسـت بیمـار درپـی ابتالء بـه ان‪ ،‬دچار خونریزی شـود‪ .‬منبـع اصلی این‬ ‫بیماری حیواناتی نظیر گاو‪ ،‬گوسـفند و شـتر اسـت و در واقع این بیماری‬ ‫از تمـاس حیوانـات و انسـان ها به وجـود می اید‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه مهم تریـن راه انتقال ایـن بیماری گزش کنه اسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬از دیگـر راه هـای انتقـال ایـن بیمـاری‪ ،‬تمـاس فـرد با خـون یا‬ ‫الشـه حیوانـات یـا حیواناتـی که به ایـن ویروس مبتلا بوده اند‪ ،‬اسـت‪.‬‬ ‫عضـو هیئـت علمـی گـروه بیماری های عفونی دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫بـا بیـان اینکـه فردی کـه به این ویـروس مبتال شـده باشـد می تواند با‬ ‫ترشـحات خـود فـرد دیگـری را نیـز مبتال کند‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬فـرد مبتال به‬ ‫ایـن بیمـاری بایـد کامـل قرنطینه و در زمان بسـتری نیز کام ً‬ ‫ال از سـایر‬ ‫افـراد جـدا شـود‪ .‬اگر خون یا ترشـحات این فـرد به فرد دیگری پاشـیده‬ ‫شـود فـرد دیگری را نیـز می توانـد مبتال کند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬مراحل اول تا چهارم سیر بیماری تب کریمه کنگو‬ ‫وی بـا بیـان اینکه مرحلـه اول این بیماری دوره کمـون نام دارد‪ ،‬تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬اگـر فـرد با گـزش کنه مبتال شـده باشـد‪ ،‬بیـن یک تا سـه روز و‬ ‫اگـر تمـاس فـرد بـا حیوانـات و ترشـحات انها باشـد‪ ،‬بین پنج تا شـش‬ ‫روز بـه طـول می انجامد‪.‬‬ ‫خـوروش اضافـه کـرد‪ :‬در مرحلـه دوم‪ ،‬فـرد مبتلا عالئمـی شـبیه بـه‬ ‫انفوالنـزا دارد‪ .‬فـرد بـه صـورت ناگهانی دچار سـردرد‪ ،‬بدن درد شـدید‪،‬‬ ‫درد چشـم‪ ،‬تهوع و اسـتفراغ‪ ،‬اسهال‪ ،‬درد شـکمی و کاهش ضربان قلب‬ ‫می شـود و بـا ایـن عالئـم بـه پزشـک مراجعـه می کنـد‪.‬وی گفـت‪ :‬در‬ ‫مرحلـه سـوم‪ ،‬فـرد دچار خون ریـزی گوارشـی‪ ،‬خون ریزی لثـه‪ ،‬خون در‬ ‫ادرار و خون ریزی پوسـتی می شـود و متاسـفانه گاهـی در همین مرحله‪،‬‬ ‫بیمـار بـر اثـر خونریزی یا شـدت عوارض فـوت می کند‪ .‬مرحلـه چهارم‪،‬‬ ‫دوره نقاهـت اسـت کـه عالئم بیمـاری در این مرحله به سـمت بهبودی‬ ‫مـی رود و ضعـف و بی حالـی در ایـن مرحلـه پدیدار می شـود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬کنه به هیچ وجه روی بدن له نشود‬ ‫ایـن متخصـص عفونـی با بیـان اینکه حـدود ‪ ۷۰‬تـا ‪ ۸۰‬درصـد افرادی‬ ‫کـه دچـار ایـن بیماری می شـوند فاقـد عالئم هسـتند‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬برخی‬ ‫معیارهـا بـرای تشـخیص این بیمـاری در نظر گرفته و در صورت شـک‬ ‫بالینـی قـوی‪ ،‬بالفاصله بیمـار قرنطینه و درمان شـروع می شـود‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬درمـان در مرحلـه ابتدایـی‪ ،‬حمایتی و شـامل کنترل‬ ‫عالئـم حیاتـی و اصلاح اب و الکترولیت هـا اسـت‪ .‬اگـر بیمـار دچـار‬ ‫کمبـود پالکـت باشـد بـه وی پالکـت و در صورتـی کـه کمبـود خـون‬ ‫داشـته باشـد بـه وی خـون تزریـق می شـود‪.‬‬ ‫خـوروش بـا بیـان اینکـه ویـروس تب کریمـه کنگـو در فصل گـرم به‬ ‫علـت زاد و ولـد کنه هـا شـیوع پیـدا می کنـد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬در عید‬ ‫قربـان بـه هیچ وجه ذبح گوسـفند داخل خانه انجام نشـود‪ ،‬گوشـت ذبح‬ ‫شـده قبـل از مصـرف ‪ ۲۴‬سـاعت داخـل یخچـال نگهداری شـود و اگر‬ ‫کنـه ای بـه بـدن فرد چسـبید بـا احتیاط جـدا شـود چراکه بـه هیچ وجه‬ ‫کنـه نبایـد روی بدن له شـود‪.‬اند‬ ‫شناسایی ‪ ۳۷‬مورد مبتال به وبا در کشور‬ ‫رئیـس اداره بیماری هـای منتقلـه از اب و غـذای وزارت‬ ‫بهداشـت اخریـن امـار مـوارد مبتال به وبـا در کشـور را ‪۳۷‬‬ ‫نفـر اعلام کـرد و گفـت‪ :‬همچنـان تاکیـد مـا بـر رعایت‬ ‫نکات بهداشـتی بویژه بهداشـت دسـت ها‪ ،‬دقت در استفاده‬ ‫از اب سـالم و‪ ...‬اسـت‪.‬‬ ‫دکتـر مریـم مسـعودی فر در گفت وگو بـا ایسـنا‪ ،‬درباره‬ ‫اخریـن امار از شـیوع بیماری وبا در کشـور‪ ،‬گفـت‪ :‬تاکنون‬ ‫‪ ۳۷‬مـورد مبتلا بـه وبا در کشـور شناسـایی شـدند که ‪۳۲‬‬ ‫مـورد مربـوط به کردسـتان و ‪ ۵‬مـورد مربوط به کرمانشـاه‬ ‫اسـت‪ .‬بیـش از نیمـی از این تعداد نیز سـابقه سـفر خارجی‬ ‫بـه همسـایگان غرب کشـور را داشـتند و سـایر مـوارد هم‬ ‫ذکـر کردنـد کـه در تماس بـا این بیمـاران‪ ،‬مبتال شـدند‪.‬‬ ‫وی بـا تاکید بر اینکه شـیوع این بیمـاری کامال مرتبط‬ ‫با رعایت بهداشـت فردی اسـت ‪ ،‬افزود‪ :‬خوشبختانه تاکنون‬ ‫هیـچ مـوردی از مـرگ ناشـی از وبا در کشـور نداشـته ایم‪.‬‬ ‫همچنین به جز کردسـتان و کرمانشـاه در استان های دیگر‬ ‫کشـور شـاهد بیماری نبوده ایم‪.‬‬ ‫مسـعودی فر بـا تاکیـد بـر ضـرورت امـوزش و اطلاع‬ ‫رسـانی دربـاره راه هـای پیشـگیری از ابتال بـه بیماری ها و‬ ‫از جملـه وبا‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬موضوع دیگـر پایش های همکاران‬ ‫مـا در واحدهای مراقبت مرزی اسـت که مسـافران ورودی‬ ‫بـه کشـور را رصـد می کننـد و در صـورت مشـاهده مـوارد‬ ‫مشـکوک بـه بیمـاری‪ ،‬ازمایش هـای الزم برایشـان انجام‬ ‫می شـود‪ .‬بـر همین اسـاس نیـز از ابتدای سـال تاکنون ‪۴۷‬‬ ‫هـزار مـورد کشـت مدفوع انجام شـده اسـت‪.‬‬ ‫مسـعودی فر بیـان کـرد‪ :‬بـر اسـاس بـراورد سـازمان‬ ‫جهانی بهداشـت بیماری وبا هنوز در تعدادی از کشـورهای‬ ‫دنیـا تهدیـد محسـوب می شـود و در منطقـه مـا اندمیـک‬ ‫اسـت‪ .‬سـازمان بهداشـت جهانـی تخمیـن می زنـد که ‪۴۷‬‬ ‫کشـور در دنیـا هسـتند که ایـن بیمـاری را بومـی دارند؛ به‬ ‫همیـن دلیـل هدف گـذاری کرده اسـت که تا سـال ‪۲۰۳۰‬‬ ‫بتوانـد ایـن تعـداد را بـه حداقـل رسـانده و خطـر مـرگ و‬ ‫میـر ناشـی از وبـا را کاهش دهـد‪ .‬برخی از کشـورهایی که‬ ‫بیمـاری وبـا در انهـا بومـی و اندمیـک اسـت‪ ،‬در مجاورت‬ ‫مـا قـرار دارنـد کـه سـبب می شـود هم ه سـاله تعـدادی از‬ ‫مـوارد بیمـاری را داشـته باشـیم‪ .‬بر اسـاس اعالم سـازمان‬ ‫بهداشـت جهانـی از اواخـر سـال ‪ ۲۰۲۱‬و از ابتـدای سـال‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬افزایـش مـوارد وبـا را در تعـدادی از کشـورهای‬ ‫همجـوار خـود داشـته ایم‪.‬‬ ‫او تاکیـد کـرد‪ :‬افزایـش مـوارد ابتلا بـه وبـا هـم در‬ ‫پاکسـتان و هم در افغانسـتان گزارش شـده اسـت‪ .‬بنابراین‬ ‫نگرانـی مـا تنهـا از مرزهـای غربی نیسـت و احتمـال بروز‬ ‫بیمـاری از اسـتان های شـرقی هم وجـود دارد؛ امـا تاکنون‬ ‫مـوردی از ابتلا از ایـن اسـتان ها گـزارش نشـده اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس اداره بیماری هـای منتقلـه از اب و غـذای وزارت‬ ‫بهداشـت بـا اشـاره بـه اینکـه دسترسـی مناسـب بـه اب‬ ‫بهداشـتی سـالم ‪ ،‬جمـع اوری و دفـع بهداشـتی فاضلاب‪،‬‬ ‫رعایـت بهداشـت فـردی و‪ ...‬همگـی از عوامـل موثـر‬ ‫جلوگیـری از گسـترش شـیوع وبـا اسـت‪ ،‬اظهار کـرد‪ :‬اگر‬ ‫هرکـدام از عوامـل به درسـتی رعایت نشـود‪ ،‬ممکن اسـت‬ ‫شـاهد گسترش بیماری باشیم‪ .‬از سـوی دیگر ما در منطقه‬ ‫وارد سـال های کم بارش و خشکسـالی شـده ایم و از طرفی‬ ‫بـا جابجایی هـای جمعیتی شـکل گرفته‪ ،‬دسترسـی به اب‬ ‫بهداشـتی سـالم تحت تاثیر قرار گرفته اسـت کـه می تواند‬ ‫عاملـی برای شـیوع مجـدد بیماری باشـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬مهم تریـن نکتـه ایـن اسـت کـه در هـر‬ ‫مسـافرت و ترددی‪ ،‬از اب اشـامیدنی سـالم اسـتفاده کنیم‬ ‫و بـه هیچ عنـوان از اب های روان برای اشـامیدن اسـتفاده‬ ‫نکنیـم‪ .‬نکتـه مهـم دیگـر رعایـت بهداشـت دسـت ها و‬ ‫شسـت و شوی انها اسـت‪ .‬در واقع می بایسـت قبل و بعد از‬ ‫اسـتفاده از سـرویس بهداشـتی و قبل از طبخ و خوردن غذا‬ ‫حتما دسـت های خود را بشـوییم‪ .‬همچنین باید دقت شـود‬ ‫تا میوه و سـبزیجات به درسـتی شسـته و ضدعفونی شوند‪.‬‬ ‫او بـا اشـاره بـه اینکـه اگر افـراد بـه موقع بـرای درمان‬ ‫وبـا مراجعـه کننـد‪ ،‬میزان کشـندگی بیمـاری بـه کمتر از‬ ‫یـک درصد می رسـد‪ ،‬تصریح کـرد‪ :‬اصل عارضـه وبا برای‬ ‫افـراد‪ ،‬کـم ابی ناشـی از بروز وبـا اسـت؛ بنابراین مهم ترین‬ ‫کار ایـن اسـت کـه اگـر فـرد دچار اسـهال و اسـتفراغ شـد‬ ‫حتمـا جایگزیـن کـردن اب و الکترولیت ها را انجـام دهد و‬ ‫بـه مراکز درمانـی مراجعه کند‪ .‬برخی افـراد مانند خانم های‬ ‫بـاردار‪ ،‬افـراد دچار سـوء تغذیه و بیماران زمینه ای بیشـتر در‬ ‫معـرض خطـر نشـان دادن تابلـوی عالئم بیماری هسـتند‬ ‫کـه بایـد به سـرعت مایـ ع درمانـی خوراکـی را بـا محلول‬ ‫‪ ORS‬اغـاز نکنـد‪ .‬بـه ایـن ترتیـب کـه هـر یک بسـته از‬ ‫پـودر در یـک لیتـر اب حـل شـود تـا جایگزیـن مایعـات‬ ‫از دسـت رفتـه بـدن شـود‪ .‬در صورتـی کـه فـرد بـه دلیل‬ ‫اسـتفراغ تحمـل مایع درمانـی خوراکی را ندارد یـا کم ابی‪،‬‬ ‫بـدن او را بـه سـمت ضعـف و بی حالی سـوق می دهد باید‬ ‫بـه مراکـز درمانی مراجعه کنـد تا مایع درمانـی وریدی اغاز‬ ‫شـود‪.‬وی افـزود‪ :‬کمـاکان مهمترین راه مقابله بـا بیماری و‬ ‫جلوگیری از گسـترش ان‪ ،‬رعایت بهداشـت فردی و پرهیز‬ ‫از خـوردن اب ‪ ،‬غـذا ‪ ،‬سـبزیجات و میـوه الـوده اسـت؛ بـه‬ ‫همـه مـردم سـفارش می شـود تا توصیـه های بهداشـتی‬ ‫را جـدی بگیرند‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫فینال فصل سوم عصر جدید امشب پخش می شود‬ ‫چهره ها‬ ‫دو نماینده اصفهان در فینال عصر جدید‬ ‫هوشنگ ابتهاج در بیمارستان‬ ‫بستری شد‬ ‫امیرهوشـنگ ابتهـاج (هـــ‪ .‬ا‪.‬سـایه) بـه دلیـل‬ ‫نارسـایی کلیوی در بیمارسـتانی در المان بسـتری شد‪.‬‬ ‫یلـدا ابتهـاج ـ فرزنـد ایـن شـاعر ـ بـا تاییـد ایـن خبر‬ ‫گفـت کـه پدرش مـدت سـه الی چهـار روز اسـت که‬ ‫بـه دلیـل نارسـایی کلیـوی در بیمارسـتانی در المـان‬ ‫(محـل زندگـی اش) بسـتری اسـت‪.‬امیر هوشـنگ‬ ‫ابتهـاج‪ ،‬متخلـص به «سـایه» متولـد ‪ ۶‬اسـفند ‪۱۳۰۶‬‬ ‫در رشـت اسـت‪ .‬ایـن شـاعر نخسـتین اثـرش بـه نام‬ ‫«نخسـتین نغمه ها» را در سـال ‪ ۱۳۲۵‬منتشـر کرد‪ .‬از‬ ‫دیگـر اثـار او می تـوان به «سـراب»‪« ،‬سـیاه مشـق»‪،‬‬ ‫«شـبگیر»‪« ،‬زمیـن»‪« ،‬چند بـرگ از یلـدا»‪« ،‬تا صبح‬ ‫شـب یلدا»‪« ،‬یادگار خون سـرو» و‪ ...‬اشـاره کرد‪ .‬یکی‬ ‫از معروف تریـن سـروده های او‪« ،‬ارغـوان» توسـط‬ ‫علیرضـا قربانـی خوانده شـده اسـت‪.‬‬ ‫شهرام مکری داور چهارمین‬ ‫جشنواره معتبر فیلم اروپا شد‬ ‫«جشـنواره فیلـم لوکارنـو پـس از معرفـی اسـامی‬ ‫فیلم هـای حاضـر در ایـن دوره‪ ،‬اسـامی داوران را نیـز‬ ‫اعلام کـرد و از شـهرام مکـری بـه عنوان یکـی از ‪۳‬‬ ‫داور بخـش فیلم هـای اول نـام بـرد‪».‬‬ ‫دیـروز هفتاد و پنجمین دوره جشـنواره فیلم لوکارنو‬ ‫اسـامی داوران و فیلم هـای حاضر در ایـن دوره را اعالم‬ ‫کرد‪.‬شـهرام مکری از ایران یکی از ‪ ۳‬داوری اسـت که‬ ‫بخش فیلم هـای اول امسـال را داوری می کند‪.‬‬ ‫ایـن جشـنواره در توضیـح بخـش فیلم هـای اول‬ ‫می گویـد‪« :‬جشـنواره فیلـم لوکارنو یک قلمـرو پرجنب‬ ‫و جـوش اکتشـافی اسـت کـه همـواره از اسـتعدادهای‬ ‫جدیـد در سراسـر جهـان حمایـت کـرده و بـه همیـن‬ ‫دلیـل هر سـال هیات داورانی متشـکل از ‪ ۳‬شـخصیت‬ ‫از دنیـای سـینما‪ ،‬فرهنـگ‪ ،‬و روزنامه نـگاری و نقـد‬ ‫فیلـم انتخـاب می شـوند تـا بهترین های ایـن بخش را‬ ‫انتخاب کنند‪».‬امسـال در کنار شـهرام مکری به عنوان‬ ‫فیلمنامه نویـس و کارگـردان از ایران‪« ،‬بـو جون فنگ»‬ ‫کارگـردان سـنگاپوری و «مدلیـن رابـرت» تهیه کننده‬ ‫فرانسـوی به عنـوان داوران فیلـم اول انتخاب شـده اند‬ ‫تـا جایـزه ای را بـه مبلـغ ‪ ۱۵‬هـزار فرانک سـوییس به‬ ‫کارگردانـی بدهنـد که بهتریـن فیلم اولـی را در بخش‬ ‫بین المللـی یـا دیگـر بخش هـای جشـنواره‪ ،‬بـه جـز‬ ‫پانورامـای سـوییس‪ ،‬ارایـه کـرده باشـد‪ .‬هیـات داوران‬ ‫بخـش اصلـی نیز به ریاسـت «میشـل مارکـت» تهیه‬ ‫کننـده سوییسـی در کنار «پرانـو بیلی‪-‬باند» فیلمسـاز‬ ‫انگلیسـی‪« ،‬الن ژیرودی» کارگردان فرانسوی‪« ،‬ویلیام‬ ‫هوربـرگ» تهیـه کننـده امریکایـی و «لـورا سـامانی»‬ ‫کارگـردان ایتالیایی‪ ،‬برنـدگان جایزه های پلنگ طالیی‬ ‫بـه ارزش ‪ ۷۵‬هـزار فرانـک برای بهترین فیلـم و جایزه‬ ‫ویـژه هیات داوری به ارزش ‪ ۳۰‬هـزار فرانک را (که هر‬ ‫دو بـه صـورت مشـترک بین کارگـردان و تهیـه کننده‬ ‫تقسـیم می شـود)‪ ،‬معرفی می کنند‪ .‬ایـن داوران بهترین‬ ‫کارگـردان‪ ،‬بهتریـن بازیگـر مـرد و زن را نیـز معرفـی‬ ‫می کنند‪.‬هفتـاد و پنجمیـن دوره جشـنواره لوکارنـو از‬ ‫‪ ۳‬تـا ‪ ۱۳‬اگوسـت (‪ ۱۲‬تـا ‪ ۲۲‬مـرداد) در سـوییس برپـا‬ ‫خواهـد شـد و در فهرسـت فیلم هـای منتخب امسـال‬ ‫ایـن جشـنواره فیلمی از ایـران جای نـدارد‪.‬‬ ‫جهان‬ ‫یک زن مسلمان «شاعر ملی‬ ‫ولز» شد‬ ‫یـک شـاعر ولـزی ـ عراقـی بـه عنـوان نخسـتین‬ ‫شـاعر مسـلمان‪ ،‬به عنوان شـاعر ملی «ولـز» انتخاب‬ ‫شـد‪.‬به گـزارش ایسـنا و بـه نقـل از گاردیـن‪« ،‬حنـان‬ ‫عیسـی»‪ ،‬شـاعر ‪ ،‬فیلمسـاز و هنرمنـد عراقـی ـ ولزی‬ ‫بـه عنـوان پنجمیـن شـاعر ملـی «ولـز» نـام گرفت‪.‬‬ ‫«عیسـی » به عنوان شـاعر ملی ‪ ،‬در یک دوره سه ساله‬ ‫نماینـده فرهنـگ و زبان هـای گوناگون «ولـز» خواهد‬ ‫بـود و بـه عنـوان یک سـفیر بـرای مـردم این کشـور‬ ‫فعالیـت خواهـد کرد‪.‬مجموعـه شـعرهای ایـن شـاعر‬ ‫کـه بـا عنـوان «بدن مـن می توانـد دو قلـب را در خود‬ ‫جـای دهـد » در سـال ‪ ۲۰۱۹‬منتشـر شـد‪ .‬او همچنین‬ ‫از نویسـندگان «ولـزی‪ :‬مقاله هایـی در بـاب اینده ولز»‬ ‫و « َمـب » بازگویـی داسـتان هایی برای کـودکان ‪ ،‬بوده‬ ‫اسـت‪.‬این شـاعر اهل «کاردیف»‪ ،‬انتخابـش به عنوان‬ ‫نخسـتین شاعر مسـلمان برای این سـمت را یک قدم‬ ‫فوق العـاده مثبـت توصیـف کرده اسـت‪.‬‬ ‫شنبه | ‪ 18‬تیر ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4393‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫فصل سـوم عصـر جدید امشـب با پخش‬ ‫فینـال در ایسـتگاه پایانـی قـرار می گیـرد‬ ‫و احسـان علیخانـی و تیمـش یکـی از‬ ‫پرحاشـیه تریـن فصل هـای عصـر جدید‬ ‫را بـه پایان می رسـانند‪ .‬فصل سـوم عصر‬ ‫راضیهچنگیزنائین جدیـد در حالـی امشـب بـه فینال رسـیده‬ ‫اسـت کـه بـا حواشـی از کرونـا گرفته تـا انتقادها بـه داوران‬ ‫ایـن فصـل و کاهـش مخاطبـان درگیـر بوده اسـت‪.‬‬ ‫فینـال «عصـر جدیـد» بـا شـش فینالیسـت از نقـاط‬ ‫مختلف کشـور‪ ،‬امشـب مصـادف با شـب عید سـعید قربان‬ ‫بعد از خبر سـاعت ‪ ۲۲‬روی انتن شـبکه سـوم سـیما خواهد‬ ‫رفـت و مـردم قهرمـان ایـن فصـل را بـا ارای خـود انتخاب‬ ‫خواهنـد کرد‪.‬‬ ‫در فینال امسـال «عصر جدید» سـتیال و انیسـا از شـیراز‬ ‫و بوشـهر در رشـته اکروبـات نمایشـی و هوایـی‪ ،‬پیمـان‬ ‫ابراهیمـی از درچـه اصفهـان در رشـته اسـتنداپ کمـدی‪،‬‬ ‫احسـان یاسین از کاشـان در رشـته خوانندگی‪ ،‬ساینا شیخی‬ ‫از اندیمشـک خوزسـتان در رشـته دوبلـه‪ ،‬علـی طوالبـی از‬ ‫کوهدشـت لرستان در رشـته خوانندگی و گروه پهلوانک های‬ ‫ایران زمیـن از اسـتان های مختلـف ایـران در رشـته ورزش‬ ‫باسـتانی حضـور دارند‪ .‬نتیجـه نهایی و قهرمان فصل سـوم‬ ‫«عصـر جدیـد» در شـب عیـد غدیر مشـخص خواهد شـد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬پیمان ابراهیمی نماینده استنداپ کمدی‬ ‫اصفهان‬ ‫در میـان شـرکت کنندگان ایـن دوره از عصـر جدیـد‬ ‫ورزشـکاران و هنرمندان بسـیاری از شـهر و اسـتان اصفهان‬ ‫حضور داشـتند کـه گـروه ترانه‪ ،‬پیمـان ابراهیمی و احسـان‬ ‫یاسـین از شـاخص ترین انها بودند‪ .‬هم چنیـن حضور فردین‬ ‫سـلطانی نوجـوان مبتلا بـه اتیسـم بـه همـراه امیرسـاالر‬ ‫شـریفی مربـی خـود از اصفهـان ازجملـه بخش هـای ویـژه‬ ‫عصـر جدیـد بود‪.‬بااین حـال سـهم اسـتان اصفهـان علیرغم‬ ‫اسـتعدادهای بی شـمارش پیمان ابراهیمی و احسـان یاسین‬ ‫بـود‪ .‬پیمـان ابراهیمـی فینالیسـت فصل سـوم عصـر جدید‬ ‫اسـتنداپ کمدیـن جوان ‪ ۲۸‬سـاله متولـد اصفهـان و اصالتا‬ ‫اهـل شهرسـتان درچه اسـت‪ .‬او کـه پیش تر در اینسـتاگرام‬ ‫ویدئوهایـی از اجراهـای خود در کافه ها و به عنوان اسـتنداپ‬ ‫کمدیـن را منتشـر کـرده بـود در فصـل سـوم عصـر جدیـد‬ ‫حضـور پیـدا کـرد و خـوش درخشـید‪ .‬پیمـان ابراهیمـی در‬ ‫مرحلـه مقدماتـی اجـرای جـذاب و بی نقصـی را اجـرا کرد تا‬ ‫تنهـا نماینـده اسـتنداپ کمـدی در فینال عصـر جدید لقب‬ ‫بگیـرد‪ .‬لهجـه شـیرین و دلنشـین اصفهانـی و متن هـای‬ ‫جـذاب و بـه روز و نـگاه بـه مشـکالت جامعه ازجملـه نکات‬ ‫مثبـت اجـرای پیمـان ابراهیمـی اسـت‪ .‬او در اسـتنداپ‬ ‫کمـدی های خود به سـراغ سـوژه هایی همچون سـفرهای‬ ‫خانوادگـی و بی پولـی رفتـه و بـا خانـواده خود شـوخی کرده‬ ‫اسـت و بـه گواه حاضـران در فینـال عصر جدید امشـب نیز‬ ‫اجـرای تحسـین برانگیزی خواهد داشـت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬احسان یاسین خواننده ای خاص از کاشان‬ ‫احسـان یاسـین دیگر فینالیست فصل سـوم عصر جدید‬ ‫اسـت‪ .‬او در تهـران بـه دنیا امده اما اصالتا کاشـانی اسـت‪ .‬او‬ ‫از زمانـی کـه ‪ 6‬سـاله بود حفظ قران را شـروع کـرد و چون‬ ‫ان زمـان خوانـدن و نوشـتن بلـد نبـود قـران را بـا صوت و‬ ‫ترتیـل حفـظ می کـرد‪ .‬بـه همیـن دلیل تا حـد زیاد بـا تلفظ‬ ‫حـروف در زبان عربی اشـنا شـد‪.‬‬ ‫احسـان یاسـین ‪ 22‬سـاله به عربی‪ ،‬فارسـی و انگلیسـی‬ ‫می خوانـد و سـبک خوانندگـی یاسـین را می تـوان مشـابه‬ ‫سـامی یوسف و سایر خوانندگان سـبک مذهبی عنوان کرد‪.‬‬ ‫او در اجراهـای خـود در عصر جدید نیـز اهنگ های چندزبانه‬ ‫بـا تم مذهبـی خوانده اسـت و در اخرین اجرای خود امشـب‬ ‫در فینـال عصر جدید چشـم امیـد به ارای مردمـی دارد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در این برنامه با نام «تا جام جهانی» که‬ ‫به صورت هر شبی ساعت ‪ ۳۰ :۲۲‬پخش می شود ابتدا‬ ‫خالصه ای از ادوار مختلف جام جهانی و بعدازان هم مسابقات‬ ‫کامل را پخش می کنیم‪.‬‬ ‫مدیر شبکه ورزش از مستندهای مرتبط نیز خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬همچنین باکس پخش مستند را در ساعت ‪ ۱۶‬داریم‬ ‫و مستندهایی که درباره جام جهانی ساخته شده اند را پخش‬ ‫می کنیم‪ .‬این مستندها از شنبه تا چهارشنبه روی انتن می روند‬ ‫و پخش ان ها تا پایان تابستان ادامه دارد‪ .‬او همچنین درباره‬ ‫ویژه برنامه های مرتبط با پوشش رقابت های جام جهانی ‪۲۰۲۲‬‬ ‫قطر نیز عنوان کرد‪ :‬چند استودیو به همین مناسبت خواهیم‬ ‫داشت که استودیوی اصلی در تهران است و این ویژه برنامه‬ ‫جام جهانی ‪ ۲۰۲۲‬از ابتدای مردادماه اغاز می شود که به صورت‬ ‫تخصصی و با جزییات جام جهانی و ‪ ۳۲‬تیم حاضر در ان را‬ ‫بررسی می کند‪ .‬قرار است در کیش هم استودیو داشته باشیم‬ ‫تا برخی مهمانان خاص خارجی و داخلی را انجا دعوت کنیم‪.‬‬ ‫طنین اواهای دلنشین موسیقی ایرانی در هلند‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه)‬ ‫اگهی مزایده پرونده اجرائی به شماره بایگانی ‪۹۷۰۰۱۴۱‬‬ ‫‪ -1-1208‬شماره اگهی‪ 140103902002000125 :‬تاریخ اگهی‪ 1401/04/15 :‬شماره پرونده‪:‬‬ ‫‪ 139604002129000464‬نه سهم مشاع از هفتاد و دو سهم عرصه و اعیان‪-‬ثمینه یک باب‬ ‫منزل مسکونی به پالک ثبتی ‪ ۱۸۷‬فرعی از ‪ ۶۶‬اصلی مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی‬ ‫مذکور واقع در بخش ‪ ۱۴‬ناحیه ‪ ۰۰‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان استان اصفهان به مساحت‬ ‫عرصه ‪ 326/6‬متر مربع و اعیان حدود ‪ ۱۹۶‬مترمربع به ادرس‪ :‬اصفهان خیابان امام خمینی‬ ‫خیابان عاشق اباد کوچه رحمان ذوالفقاری شماره ‪ ۲۵‬کوی شیری یک بن بست توحید پالک‬ ‫‪ ۴۵‬کدپستی ‪ ۸۱۹۵۶۵۶۶۶۶‬که سند مالکیت ان با شماره چاپی ‪ ۳۹۶۸۱۳‬با شماره دفتر‬ ‫بازداشتی الکترونیک‪ ۱۳۹۸۰۵۸۰۲۰۲۵۰۰۰۰۹۶‬ثبت و صادر شده و بموجب بخشنامه بازداشتی‬ ‫شماره ‪ ۱۳۹۸۰۵۸۰۲۰۲۵۰۰۰۰۸۷‬مورخ ‪ 1398/01/26‬اداره ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان‬ ‫بازداشت و در پرونده ثبتی و دفتر بازداشتی منعکس گردیده است‪ .‬با حدود و مشخصات‪ :‬شماال‬ ‫به طول ‪ 15/35‬متر دیواریست به دیوار خانه احداثی از ‪ ۶۶‬اصلی باقیمانده شرقا به طول ‪۲۱‬‬ ‫متر دیواریست به کوچه بن بست جنوبا اول به طول ‪ 3/20‬متر درب و دیواریست به کوچه بن‬ ‫بست دوم به طول ‪ 13/20‬متر دیوار به دیوار خانه احداثی در پالک باقیمانده مرقوم غربا به طول‬ ‫‪ 21/45‬متر دیوار به دیوار خانه احداثی در پالک ‪ ۶۶‬باقیمانده حقوق ارتفاقی ندارد که طبق نظر‬ ‫کارشناس رسمی پالک مذکور به صورت یک منزل مسکونی ویالیی در یک طبقه همکف‬ ‫دارای دیوار باربر سقف تیر اهن و اجر روی دیوار رنگ بلکا کفها موزائیک کابینت اشپزخانه‬ ‫در نخسـتین روز پنجمین جشـنواره بین المللی فرهنگی‬ ‫ن النهریـن»‪ ،‬سـید علـی صالحی شـاعر ایرانی اشـعار‬ ‫«بیـ ‬ ‫خـود را بـه صـورت انالیـن بـرای حاضـران در سـالن‬ ‫«الک تیاتـر» قرائـت کـرد که مـورد اسـتقبال قـرار گرفت‪.‬‬ ‫ترجمـه این اشـعار بـه صـورت همزمان‪ ،‬بـر عهـده «برونو‬ ‫میرسـیه» شـاعر سرشـناس سوئیسـی بر عهده داشـت‪ .‬در‬ ‫دومیـن روز نیز؛ دو شـاعر دیگر ایرانی بـه نام های «محبوبه‬ ‫افشـاری» و «محبوبه ابراهیمی» بـا ترجمه همزمان «برونو‬ ‫میرسـیه» اشـعار خـود را بـه صـورت انالین قرائـت کردند‪.‬‬ ‫در ایـن رویـداد معتبـر فرهنگی شـاعرانی از کشـورهای‬ ‫فرانسـه‪ ،‬هلنـد‪ ،‬تونس‪ ،‬لبنان‪ ،‬سـوریه‪ ،‬مصر‪ ،‬سـوئد‪ ،‬اروگوئه‬ ‫و ایران اشـعار خـود را قرائـت کردند‪.‬‬ ‫در روزهـای برگـزاری جشـنواره بین المللـی فرهنگـی‬ ‫بین النهریـن‪،‬‏نمایشـگاه اثار نقاشـی «نیما خدایـار» هنرمند‬ ‫ایرانـی نیـز بر پا شـد‪.‬‬ ‫شـهر الهـه در کشـور هلنـد‪ ،‬در دو روز گذشـته شـاهد‬ ‫فعالیت هـای پنجمیـن دوره جشـنواره بین المللـی فرهنگی‬ ‫بین النهریـن (میزوپوتامیـا) بـود و بسـیاری از رویدادهـای‬ ‫مهـم فرهنگـی را شـامل می شـد کـه در ان فرهنگ هـای‬ ‫خاورمیانـه و امریـکای التیـن و اروپایی ها را گرد هـم اورد‪.‬‬ ‫«محمـد االمیـن الکرخـی» مدیـر و موسسـس جشـنواره‬ ‫ن النهریـن» گفت‪ :‬این جشـنواره‬ ‫بین المللـی فرهنگـی «بی ‬ ‫کـه بـا حمایـت بنیـاد «الک تیاتـر» بـا هـدف تمرکـز بـر‬ ‫گفت گـوی بین فرهنگ هـای هلندی و دیگـر فرهنگ های‬ ‫جهـان و بـا یـاد و بزرگداشـت شـاعر بـزرگ و سرشـناس‬ ‫«مظفـر النـواب» برگـزار شـد کـه متاسـفانه حـدود دو ماه‬ ‫پیـش‪ ،‬بـه درود حیـات گفتند‪.‬‬ ‫بازیگر «پدرخوانده» درگذشت‬ ‫«جیمز کان» بازیگر امریکایی فیلم هایی چون‬ ‫«پدرخوانده» و «میزری» در سن ‪ ۸۲‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از ورایتی‪« ،‬جیمز کان» بیشتر‬ ‫برای بازی در نقش «سانی کورلئونه» فرزند شخصیت‬ ‫«مارلون براندو» در فیلم معروف «پدرخوانده» شناخته می شد‪،‬‬ ‫نقشی که نامزدی اسکار بهترین نقش مکمل مرد را برای او به‬ ‫ارمغان اورد‪.‬از دیگر نقش های برجسته او در سینما می توان به‬ ‫فیلم های «میزری»‪« ،‬اِلف»‪« ،‬قمارباز»‪« ،‬دزد» و «پدرخوانده‬ ‫قاب جادویی‬ ‫مسابقه «جواهر سرخ» روی‬ ‫انتن می رود‬ ‫مســابقه جدیــد شــبکه نســیم بــا عنــوان «جواهــر‬ ‫ســرخ» بــا اجــرای کامــران تفتــی در ‪ ۲۰‬قســمت ‪۶۰‬‬ ‫دقیقـه ای از جمعــه ایــن هفتــه راهــی انتــن می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی شــبکه نســیم‪،‬‬ ‫مســابقه «جواهــر ســرخ» بــه تهیــه کنندگــی محمــد‬ ‫رحیمــی و کارگردانــی ســجاد شــهریاری بــا اجــرای‬ ‫کامــران تفتــی در جزیــره هرمــز تصویربــرداری شــده‬ ‫اســت کــه نخســتین قســمت از ان‪ ،‬امشــب جمعــه‬ ‫‪ ۱۷‬تیرمــاه ســاعت ‪ ۲۱:۳۰‬از شــبکه نســیم پخــش‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫در ایــن مســابقه بــا حضور هنرمنــدان‪ ،‬ورزشــکاران‬ ‫و نخبه هــای ملــی و بین المللــی‪ ،‬افــراد در ســه گــروه‬ ‫‪ ۶‬نفــره بــه رقابــت می پردازنــد‪.‬‬ ‫مســابقه «جواهــر ســرخ» بــا نــواوری تــاش‬ ‫می کنــد توجــه ویــژه ای بــه کارافرینــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫«تی تی» با ‪ ۴۰۰‬میلیون اکرانش‬ ‫را شروع کرد‬ ‫استدیو ویژه برنامه های جام جهانی قطر در کیش خواهد بود‬ ‫گروه موسـیقی «مشـق عشـق» ایـران به سرپرسـتی و‬ ‫خوانندگـی «کوروش تیمورزاده» در پنجمین دوره جشـنواره‬ ‫ن النهریـن» هلند حضـور یافت و‬ ‫بین المللـی فرهنگـی «بی ‬ ‫اوای دلنشـین سـازهای ایران در شـهر الهه طنین انداز شد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایمنـا‪ ،‬مراسـم اختتامیـه پنجمیـن دوره‬ ‫ن النهریـن» بـا دبیری‬ ‫جشـنواره بین المللـی فرهنگـی «بیـ ‬ ‫«محمـد االمیـن الکرخـی» شـاعر عراقـی مقیـم هلنـد با‬ ‫اجرای گروه موسـیقی «مشـق عشـق» کرمانشـاه و با ترنم‬ ‫اسـمانی اواهـای ایرانـی و ُکـردی همـراه بـود کـه ضمـن‬ ‫اسـتقبال شـرکت کننـدگان از ایـن رویـداد هنـری؛ مـورد‬ ‫اسـتقبال مطبوعـات و رسـانه های گروهـی کشـور هلند نیز‬ ‫قـرار گرفت‪.‬‬ ‫گروه موسـیقی «مشـق عشق» کرمانشـاه به سرپرستی‬ ‫و خوانندگـی «کـوروش تیمـورزاده» به نمایندگی از کشـور‬ ‫ایـران‪ ،‬در جشـنواره بین المللـی بین النهریـن در کنـار‬ ‫گروه هـای موسـیقی از کشـورهای هلند و سـوریه حضوری‬ ‫بسـیار پربـار و موفق داشـت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گیشه‬ ‫مدیر شبکه ورزش اعالم کرد‪:‬‬ ‫مدیر شبکه ورزش از ویژه برنامه های این شبکه تلویزیونی‬ ‫برای پوشش رقابت های جام جهانی ‪ ۲۰۲۲‬قطر خبر داد‪.‬‬ ‫سینا معتضدی مدیر شبکه ورزش درباره برنامه هایی که‬ ‫برای بازی های جام جهانی قرار است از این شبکه پخش‬ ‫شود به مهر بیان کرد‪ :‬ما طرحی را در شبکه ورزش داریم که‬ ‫مدتی است اغازشده و تا شروع بازی های جام جهانی روی ان‬ ‫متمرکز خواهیم بود و شامل پخش برنامه هایی از ادوار مختلف‬ ‫جام جهانی می شود‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫‪»۲‬اشار ه کرد‪.‬پایان خشونت امیز «سانی کورلئونه» در فیلم‬ ‫«پدرخوانده» ساخته «فرانسیس فورد کاپوال» یکی از به یاد‬ ‫ماندنی ترین صحنه های سینماست‪« .‬جیمز کان» در ابتدا‬ ‫برای نقش «مایکل کورلئونه» در فیلم «پدرخوانده» تست‬ ‫داد و استودیو پارامونت برای مدتی از این بازیگران حمایت‬ ‫کرد اما در نهایت «ال پاچینو» در نقش مایکل و «کان»‬ ‫در نقش سانی به عنوان بخشی از سازش پیچیده بین کمپانی‬ ‫پارامونت و کاپوال انتخاب شدند‪« .‬جیمز کان» پیش از ان در‬ ‫فلزی دیوار اشپزخانه کاشی دیوار حیاط و نمای جنوبی از اجر زبره بدون نماسازی گرمایش‬ ‫ابگرمکن مخزنی و بخاری گازی سرمایش کولر ابی درب ورودی ماشین رو ریلی دارای قدمت‬ ‫ساخت باالی سی سال دارای اشتراکات اب و برق و گاز و فاضالب می باشد‪ .‬ملکی اقای‬ ‫مهرداد ذوالفقاری که در قبال طلب خانم مهسا حسین پورسیوکی بابت مهریه مندرج در سند‬ ‫نکاحیه شماره ‪ ۳۷۹۱‬مورخ ‪ 1392/06/26‬دفترخانه ازدواج شماره ‪ ۷۶‬اصفهان توقیف گردیده‬ ‫از ساعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۲‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/05/03‬در شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی‬ ‫اصفهان واقع در اصفهان خیابان تاالر میدان هفت تیر از طریق مزایده به فروش میرسد‪ .‬مزایده‬ ‫از مبلغ پایه (‪ 1/428/880/000‬ریال) یک میلیارد و چهارصد و بیست و هشت میلیون و هشتصد‬ ‫و هشتاد هزار ریال شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته میشود‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است پرداخت بدهیهای مربوط به اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک‬ ‫و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای انها باشد و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری‬ ‫و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده‬ ‫مزایده است ضمن انکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزینه های‬ ‫فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد میگردد ضمنا این اگهی در سایت سازمان به ادرس‬ ‫‪ Agahi.ssaa.ir‬و یک نوبت در روزنامه اصفهان امروز چاپ اصفهان مورخ ‪1401/04/18‬‬ ‫درج و منتشر میگردد‪ .‬توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده ده درصد از مبلغ پایه مزایده را‬ ‫به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و امالک اصفهان و شناسه واریز دریافت از‬ ‫حسابداری اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان) بابت پرونده کالسه فوق واریز و به همراه تقاضای‬ ‫فیلم «مردمان باران » در سال ‪ ۱۹۶۹‬با «کاپوال» همکاری‬ ‫کرده بود‪ ،‬جایی که در نقش یک کیف قاپ با اسیب مغزی‬ ‫بازی کرده بود‪« .‬الرس فون تریر» نیز «جیمز کان ک» را‬ ‫برای بازی در فیلم اوانگاردش «داگویل» انتخاب کرد‪ ،‬اما او را‬ ‫به عنوان گانگستر انتخاب کرد‪ .‬او در «شهر ارواح» با بازی و‬ ‫کارگردانی «مت دیلون» نقش یک کالهبردار را بازی کرد و‬ ‫در فیلم «اِلف» این بازیگر توانست جنبه متفاوتی از خود را در‬ ‫یک اثر کمدی نشان دهد‪.‬‬ ‫کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است‪ .‬برنده مزایده باید مابقی مبلغ خرید را ظرف مدت‬ ‫پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر‬ ‫مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب‬ ‫خزانه واریز خواهد شد‪ .‬اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان ‪ /1347726‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1 -1209‬نظر به اینکه صدیقه علی اصغری رنانی به استناد دو برگ استشهادیه محلی‬ ‫که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت به شماره سریال‬ ‫‪ ۲۸۵۶۹۹‬مربوط به تمامت ششدانگ پالک ‪ ۶۹۴‬فرعی از ‪ – ۴‬اصلی (بمساحت ششدانگ‬ ‫‪ 283/44‬متر مربع) واقع در بخش ‪ ۸‬ثبت اصفهان که در دفتر امالک الکترونیک شماره‬ ‫‪ 139720302009000468‬بخش ‪ ۸‬ثبت اصفهان به نامش ثبت و صادر و تسلیم گردیده‬ ‫و مطابق سند شماره ‪ ۱۷۶۱۷‬دفتر خانه شماره ‪ ۳۴۱‬مبارکه در قبال مبلغ ‪ ۶۶۳۰۰۰۰۰۰‬در‬ ‫رهن بانک ملی شعبه مرکزی قرار گرفته است و طبق اعالم مالک بعلت نامعلوم مفقود شده‬ ‫است و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا برابر ماده ‪ ۱۲۰‬اصالحی ائین نامه‬ ‫قانون ثبت اگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از انچه در این اگهی ذکر‬ ‫شده نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ‪۱۰‬‬ ‫روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله‬ ‫تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ان به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت‬ ‫مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنای سند مالکیت مذکور‬ ‫فیلــم «تی تــی» در اولیــن روز اکــران خــود حــدود‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیــون تومــان بلیــت فروخت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪« ،‬تی تــی» بــه کارگردانــی‬ ‫ایــدا پناهنــده دو ســال قبــل در جشــنواره س ـی ونهم‬ ‫فیلــم فجــر در ایــران رونمایــی شــد‪ .‬ایــن فیلــم در دو‬ ‫ســال اخیــر کرونایــی بــه اکــران نرســید ولــی از روز‬ ‫گذشــته نمایــش عمومــی ان در ســینماهای کشــور‬ ‫اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن فیلــم عاشــقانه کــه نویســندگی ان‬ ‫برعهــده پناهنــده و همســرش ارســان امیــری بــوده‪،‬‬ ‫النــاز شاکردوســت‪ ،‬هوتــن شــکیبا و پارســا پیروزفــر‬ ‫نقش هــای اصلــی را ایفــا کره انــد‪.‬‬ ‫شــب گذشــته ‪ ۱۵‬تیرمــاه عوامــل ایــن فیلــم در‬ ‫پردیــس ســینمایی کــورش در اولیــن ســانس ها‬ ‫مخاطبــان خــود را همراهــی کردنــد‪.‬‬ ‫ایــدا پناهنــده کارگــردان‪ ،‬نویســنده و تهیه کننــده‬ ‫فیلــم بــه مخاطبــان خــود گفــت‪ :‬امیــدوارم بعــد از‬ ‫دیــدن فیلــم‪ ،‬دختــران و پســرانی کــه یکدیگــر را‬ ‫دوســت دارنــد‪ ،‬بیــش از قبــل بــه هــم عشــق بورزنــد‪.‬‬ ‫همســران بیشــتر همدیگــر را دوســت داشــته باشــند و‬ ‫فرزنــدان و والدیــن بیــش از پیــش بــه هــم محبــت‬ ‫کننــد‪ ،‬چــون فرصــت دوســت داشــتن در زندگــی‬ ‫مــا کوتــاه اســت و ایــن فرصــت کوتــاه را بایــد قــدر‬ ‫دانســت‪ .‬عشــق‪ ،‬حلق ـ ه مفقــود ه روزگار ماســت‪.‬‬ ‫او از تماشــاگران خواســت بــا حمایــت خــود از‬ ‫فیلم هــای روی پــرده‪ ،‬مســیر ســینمای ایــران را‬ ‫روشــن نگــه دارنــد و تاکیــد کــرد کــه بــا وجــود‬ ‫مشــکالت معیشــتی و دشــواری های زندگــی‪ ،‬ســینما‬ ‫بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه حضــور جــدی و‬ ‫پرشــور مــردم نیــاز دارد‪.‬النــاز شاکردوســت هــم بــا‬ ‫ابــراز خوشــحالی از تماشــاگرانی کــه بــرای دیــدن‬ ‫«تی تــی» امــد ه بودنــد‪ ،‬از ان هــا خواســت بــه دیــدن‬ ‫فیلــم «زاالوا» ســاخته ارســان امیــری نیــز برونــد‪.‬‬ ‫همچنیــن هوتــن شــکیبا کــه اخیــرا بــه واســطه‬ ‫گویندگــی بــه جــای شــخصیت «بچــه» در برنامــه‬ ‫«مهمونــی» مــورد توجــه بــوده‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬یــک‬ ‫گــروه بزرگــی ســه ســال پیــش بــا ســختی زیــاد در‬ ‫کنــار بــرف‪ ،‬بــاران و کــوالک ایــن فیلــم را ســاختند و‬ ‫خوشــحالم باالخــره فیلــم را می توانیــم در کنــار مــردم‬ ‫روی پــرده ســینما ببینم‪«.‬تی تــی» تاکنــون ‪۹۳۰۰‬‬ ‫بلیــت و بــا رقــم ‪ ۴۰۰‬میلیــون تومــان فروختــه اســت‪.‬‬ ‫موسیقی‬ ‫دولتمند خالف در برج میالد‬ ‫می خواند‬ ‫دولتمنــد خالُــف ـ هنرمنــد‪ ،‬نوازنــده و خواننــد ه‬ ‫تاجیکســتانی ـ در تهــران بــه روی صحنــه م ـی رود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی بــرج میــاد‪ ،‬تــاالر‬ ‫ایــوان شــمس ‪ ۲۰‬و ‪ ۲۱‬تیرمــاه میزبــان اجــرای‬ ‫کنســرت دولتمنــد خالــف یکــی از هنرمنــدان مطــرح‬ ‫اســیایی خواهــد بــود‪ .‬کنســرت هنرمنــد بین المللــی‬ ‫تاجیــک بــه همــت بــرج میــاد برگــزار می شــود و‬ ‫عالقــه منــدان می تواننــد بلیــت ایــن کنســرت را‬ ‫از ســایت ملوتیــک بــه نشــانی ‪https://melotik.‬‬ ‫‪ /com‬تهیــه کننــد‪.‬‬ ‫صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مبارکه‪ -‬مظاهر نصرالهی‬ ‫‪/1346262‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1 – 1207‬نظر به اینکه اقای محمد علی نقی نایینی فرزند رحیم با ارائه ی یک برگ‬ ‫استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی فقدان سند مالکیت دفترچه‬ ‫ای شش دانگ اپارتمان پالک ثبتی‪ 530‬فرعی از ‪ 4289‬اصلی مجزی شده از ‪ 70‬فرعی از‬ ‫اصلی مرقوم واقع در بخش ‪ 3‬حوزه ثبت نایین – که در صفحه ‪ 34‬دفتر‪ 92‬امالک ذیل ثبت‬ ‫‪ 7780‬به نام اقای محمد رضا انواری نایینی فرزند رمضانعلی سابقه ثبت دارد و به موجب سند‬ ‫انتقال رسمی ‪ 1388/4/16- 9385‬دفتر خانه اسناد رسمی ‪ 169‬نایین به اقای محمد علی نقی‬ ‫نایینی فرزند رحیم انتقال قطعی یافته و سپس طی سند رهنی شماره ‪1388/4/16-9386‬‬ ‫دفتر ‪ 169‬نایین در رهن بانک مسکن نایین قرار گرفته و تا کنون نسبت به ان معامله انجام‬ ‫نشده ‪ -‬می باشد و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا طبق ماده ‪ 120‬اصالحی‬ ‫ائین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت اگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت‬ ‫به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ‪ 10‬روز به‬ ‫این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله در‬ ‫صدور المثنی سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد‪ .‬اباذر مهیمن مدیر واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک نایین م الف‪1346478 /‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫برکناری مدیر ورزشی به دلیل‬ ‫پر کردن استخر با اب شرب‬ ‫حوزه دانش بنیان کشاورزی‬ ‫اصفهان ظرفیت باالیی در‬ ‫تحقق شعار سال دارد‬ ‫کارشناس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت‪:‬‬ ‫حوزه دانش بنیان کشاورزی این استان به ویژه در صنعت‬ ‫تخصصی کشت و تولید نهال از ظرفیت باالیی برخوردار‬ ‫است و می تواند در تحقق شعار سال نقش اساسی ایفا کند‪.‬‬ ‫فرشاد شمسی کیا در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬در بخش‬ ‫تولید نهال‪ ،‬پایه های رویشی‪ ،‬پایه های گواهی شده و کشت‬ ‫بافت تحقیقات و فعالیت های خوبی در استان اصفهان انجام‬ ‫شده است و روز به روز اقدامات مرتبط با مباحث دانش بنیان‬ ‫نیز بیشتر می شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬اشتغال زایی و درامدزایی از جمله‬ ‫نتایج توجه جدی به حوزه دانش بنیان در صنعت کشاورزی‬ ‫است و به افزایش کیفیت محصوالت و تنوع تولیدات‬ ‫می انجامد‪.‬‬ ‫کارشناس تولید نهال سازمان جهاد کشاورزی اصفهان‬ ‫با بیان اینکه حمایت از شرکت های دانش بینان حوزه‬ ‫کشاورزی ضروری است اضافه کرد‪ :‬در بخش کشت بافت‬ ‫قرار است امسال ‪ ۲‬شرکت مختص پژوهش و مباحث‬ ‫ازمایشگاهی به جمع شرکت های حاضر اضافه شوند‪.‬‬ ‫شمسی کیا با تاکید بر لزوم توجه هرچه بیشتر به صادرات‬ ‫تصریح کرد‪ :‬باوجوداینکه قابلیت تولید نهال‪ ،‬پایه های‬ ‫رویشی و کشت بافت در استان به خوبی فراهم است اما‬ ‫در حوزه صادرات موانعی وجود دارد که باید برای رفع ان‬ ‫تالش شود‪.‬وی اظهار داشت‪ :‬حمایت از تولید شرکت های‬ ‫دانش بنیان و تحقیقاتی و همکاری در عرضه محصوالت‬ ‫به بازارهای خارجی می تواند این صنعت را بیش از گذشته‬ ‫توانمند کند و در نهایت تحقق شعار سال را در پی داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫«کشت بافت»‪ ،‬کشت سلول ها‪ ،‬بافت ها یا اندام های‬ ‫گیاهی در مواد مغذی مخصوص فرموله شده است‪ ،‬در این‬ ‫روش و در شرایط مناسب‪ ،‬یک گیاه کامل می تواند از یک‬ ‫سلول واحد تولید شود‪.‬‬ ‫این روش بیش از ‪ ۳۰‬سال است وجود دارد و به عنوان‬ ‫یک فناوری مهم کشورهای درحال توسعه برای تولید‬ ‫گیاهان فاقد بیماری‪ ،‬دارای کیفیت باال و تولید سریع‬ ‫گیاهان شناخته شده است‪ ،‬همچنین این روش در زمینه‬ ‫به نژادی کشاورزی برای دستیابی به گونه های مقاوم‬ ‫استفاده می شود‪ .‬اصفهان با داشتن ‪ ۵۶۸‬هزار هکتار اراضی‬ ‫کشاورزی (معادل ‪ ۵‬درصد از مساحت استان) ‪ ۳.۵‬درصد‬ ‫از اراضی کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫‪ ۸۴‬درصد نانوایی های اصفهان‬ ‫به کارت خوان هوشمند مجهز‬ ‫شدند‬ ‫مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اصفهان از مجهز شدن‬ ‫‪ ۸۴‬درصد نانوایی های این استان به دستگاه های کارت خوان‬ ‫هوشمند فروش نان خبر داد‪.‬‬ ‫محسن ضیایی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت‪ :‬چهار‬ ‫هزار و ‪ ۴۰۰‬واحد نانوایی در استان اصفهان مشغول به‬ ‫فعالیت هستند که دستگاه کارت خوان هوشمند فروش نان‬ ‫در سه هزار و ‪ ۷۱۳‬واحد از این شمار نصب شده است‪.‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬طرح نصب دستگاه کارت خوان هوشمند در مابقی‬ ‫نانوایی های استان تا پایان تیرماه عملیاتی می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اصفهان با اشاره به‬ ‫دلیل نصب نشدن دستگاه کارت خوان هوشمند در بعضی‬ ‫از نانوایی های استان اظهار داشت‪ :‬نیاز به اخذ کد مالیاتی‪،‬‬ ‫خطای سیستمی و یا خطای شاپرک از جمله اشکاالت در‬ ‫زمینه نصب نشدن دستگاه کارت خوان هوشمند در بعضی‬ ‫از نانوایی های استان اصفهان است‪.‬وی افزود‪ :‬این اقدام در‬ ‫راستای اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها‬ ‫انجام شده است و با اجرای ان‪ ،‬ساماندهی بیشتری بر نحوه‬ ‫پخت و توزیع نان انجام خواهد شد و همچنین جلوگیری‬ ‫از قاچاق ارد و توزیع خارج از شبکه ارد از اهداف نصب‬ ‫کارت خوان هوشمند در نانوایی هاست‪.‬ضیایی با تاکید بر‬ ‫افزایش نیافتن نرخ قیمت نان در طرح عادالنه کردن توزیع‬ ‫یارانه ها‪ ،‬گفت‪ :‬با اجرای این طرح هیچ تغییری در قیمت نان‬ ‫ایجاد نخواهد شد و مردم با هر کارت بانکی مانند گذشته‬ ‫می توانند به هر تعداد که الزم باشد نان خرید کنند‪.‬‬ ‫در سال گذشته محقق شد‬ ‫خبر‬ ‫وصول‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان مالیات در اصفهان‬ ‫مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در‬ ‫نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به‬ ‫این موضوع که مالیات جزو حقوق عمومی‬ ‫در جامعه محسوب می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫فرهنگ سازی شکل گرفته در حوزه مالیات؛‬ ‫محمدمنزه‬ ‫امروزه مطالبه گر مالیات عموم مردم هستند‬ ‫و همواره با پرداخت مالیات های خود پیگیری های الزم را برای‬ ‫مصرف این هزینه ها در جهت رفع مشکالت جامعه انجام‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫عباس مزیکی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر اثار وصول مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده در رفع مشکالت شهری‪ ،‬ابادانی و رفاه مردم‬ ‫ل مشاهده است‪ .‬بخشی از این مالیات در بخش سالمت‬ ‫قاب ‬ ‫در دوران شرایط کرونایی در حوزه سالمت مصرف شد اگر این‬ ‫پرداخت ها از سمت مردم انجام نمی شد نظام سالمت کشور در‬ ‫دوران شیوع بیماری کرونا توان مقابله با کنترل این بیماری‬ ‫را نداشت‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه امروزه با شرایط اقتصادی کشور با‬ ‫تحریم های شدید روبرو است و به همین خاطر تحقق‬ ‫درامدهای مالیاتی موردتوجه دولتمردان قرار گرفته است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬یکی از اثار مثبت تحریم ها این بود که تمرکز و توجه‬ ‫بیشتری بر روی مبحث مالیات انجام گرفت‪ .‬مالیات به عنوان‬ ‫یک درامد پاک و درامدی که تحت تاثیر سیاست های خارجی‬ ‫کمتر قرار می گیرد‪ ،‬به عنوان اولین منبع درامد دولت به ویژه در‬ ‫دوران تحریم ها می تواند کمک شایانی به هزینه های در جهت‬ ‫رفع هزینه های جاری کند‪ .‬همچنین بخش هایی از مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده در ابادانی و توسعه شهرها استفاده می شود و نقش‬ ‫موثری در رفع االیندگی و مشکالت جامعه و شهرها خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با بیان اینکه قانون دائمی‬ ‫ارزش مالیات بر ارزش افزوده از سه درصد به چهار درصد‬ ‫ک‬ ‫افزایش پیدا کرده است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬با توجه به افزایش ی ‬ ‫درصدی در قانون مالیات بر ارزش افزوده سهم مستقیم مردم‬ ‫در اداره و ابادانی شهرها افزایش پیدا کرده است و این عامل‬ ‫نشان از ان دارد که فرهنگ سازی مالیاتی در جامعه شکل گرفته‬ ‫است به طوری که مردم نسبت به مسائل مالیاتی اگاهی الزم‬ ‫را به دست اورده و میزان پرداخت ها از طرف مردم افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫او در خصوص اینکه میزان وصول مالیات در سال ‪470 ،۱۴۰۱‬‬ ‫هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬در استان اصفهان رقم وصولی مالیات نزدیک به ‪۲۰‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰‬میلیارد تومان بوده است که با این میزان ‪ ۱۰۴‬درصد‬ ‫از پیش بینی های خود را محقق ساختیم و حتی چهار درصد‬ ‫مازاد بر پیش بینی خود در سال گذشته وصول مالیات داشته ایم‪.‬‬ ‫در همان سال تحقق درامدهای مالیاتی در کشور ‪ ۱۱۳‬درصد‬ ‫بود که با توجه به شرایط تحریمی این رقم قابل توجهی بود‪.‬‬ ‫در حوزه عوارض مالیات بر ارزش افزوده در سال ‪ ۱۴۰۰‬نیز‬ ‫چهار هزار و ‪ 690‬میلیارد تومان به صورت نقدی از طرف مردم‬ ‫به حساب سازمان مالیاتی واریز شد و سازمان امور مالیاتی‬ ‫برحسب قانون این مقدار را به حساب شهرداری ها‪ ،‬بهداری ها و‬ ‫روستاهای فاقد دهیاری توزیع کرد که در این بخش نیز نسبت‬ ‫به سال ‪ ۹۹‬با رشد ‪ ۱۲۲‬درصدی همراه بوده ایم‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه مبارزه با شرکت های صوری و کاغذی‪،‬‬ ‫استفاده از کارت های اقتصادی و کد ملی افراد بی بضاعت‪ ،‬رفتن‬ ‫به سراغ مودیان واقعی و دانه درشت ها به شدت در اصفهان‬ ‫پیگیری می شود‪ ،‬گفت‪ :‬مبلغ مالیات پیش بینی شده برای استان‬ ‫اصفهان در سال جاری‪ ۳۱ ،‬هزار میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان اضافه کرد‪ :‬عوارض‬ ‫سه ماهه اول مالیات بر ارزش افزوده در سال ‪ ۱۴۰۱‬یک هزار و‬ ‫‪ 192‬میلیارد تومان بوده و با بهبود قوانین و شفاف سازی‪۶۸ ،‬‬ ‫هزار مودی جدید در چتر مالیاتی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫‪470/000‬‬ ‫میلیارد‬ ‫تومان‬ ‫پیش بینی میزان مالیاتی که در‬ ‫سال ‪ 1401‬وصول می شود‬ ‫بنا به گفته مزیکی‪ ،‬در سال جاری ‪ ۲۴۲‬هزار نفر (نزدیک به‬ ‫‪ ۷۷‬درصد) از مودیان از تبصره ‪ ۱۰۰‬سازمان مالیاتی استفاده‬ ‫کردند‪ .‬سال گذشته ‪ ۱۵۰‬هزار نفر از مودیان از تبصره ‪۱۰۰‬‬ ‫سازمان مالیاتی استفاده کردند‪ ،‬این رقم معادل ‪ ۶۰‬درصد در‬ ‫سال گذشته بوده که امسال به دلیل شفاف تر شدن و اطالعاتی‬ ‫که در اختیار امور مالیاتی قرار گرفته‪ ،‬استفاده از تبصره ‪۱۰۰‬‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫او اذعان کرد‪ :‬مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشاغل تا‬ ‫اخر خردادماه بود که با توجه به پیگیری اصناف و در جهت‬ ‫رضایتمندی صنوف مختلف این مهلت تا ‪ 31‬تیرماه سال‬ ‫جاری تمدید گردید و در این بخش تا به امروز با رشد‬ ‫‪ ۲۷‬درصدی تسلیم اظهارنامه ها روبرو بوده ایم‪ ،‬به طوری که‬ ‫در سال ‪ ،۹۹‬تیرماه ‪ 250‬هزار اظهارنامه را دریافت کردیم‬ ‫و در سال ‪ 318 ،۱۴۰۰‬هزار اظهارنامه به سازمان امور‬ ‫مالیاتی تحویل داده شد که بخشی از علت افزایش ان به‬ ‫ساماندهی دستگاه های کارت خوان و گردش حساب های‬ ‫بانکی برمی گردد‪ .‬همچنین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده نیز تا ‪ ۲۶‬تیرماه تمدید شد و کسانی که‬ ‫تاکنون موفق به پرداخت اظهارنامه خود نشده اند می توانند‬ ‫‪20/050‬‬ ‫میلیارد‬ ‫تومان‬ ‫میزان مالیات وصول شده‬ ‫در سال ‪ 1400‬در اصفهان‬ ‫ظرفیت تولید خرما در خور و بیابانک‬ ‫‪ ۶۵۰‬تن است‬ ‫مدیر جهاد کشــاورزی خور و بیابانک گفت‪ :‬امســال‬ ‫پیش بینی می شود ‪ ۶۵۰‬تن انواع خرما از نخلستان های این‬ ‫شهرستان کویری در شرق استان اصفهان برداشت شود‪.‬‬ ‫ابوالقاسم جعفری در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬خور و بیابانک‬ ‫تنها شهرســتان خرماخی ِز استان اصفهان است و هرساله با‬ ‫توجه به سال اوری درختان خرما‪ ،‬حدود ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۶۵۰‬تن خرما‬ ‫از اوایل شهریور تا پایان ابان برداشت می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬هر هکتار نخلستان خور و بیابانک‪ ،‬حدود ‪۲۰۰‬‬ ‫نخل دارد و به طور متوسط‪ ،‬از هر هکتار‪ ،‬سه تُن خرما برداشت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیر جهاد کشــاورزی خور و بیابانک افزود‪ :‬بیشترین‬ ‫نخلستان های این شهرستان‪ ،‬با ‪ ۱۵۰‬هکتار در روستای های‬ ‫مهرجان‪ ،‬گرمه و عروسان قرار دارد‪.‬‬ ‫جعفری ادامه داد‪ :‬کبکاب‪ ،‬کرمانی‪ ،‬خدشــکن‪ ،‬قصب‪،‬‬ ‫زاهــدی‪ ،‬پیارم‪ ،‬مضافتی‪ ،‬برحی و مجــول از ارقام مرغوب‬ ‫خرمای این شهرستان است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬هم اینک برای هر روستا ارقام سازگار با روستا‬ ‫به باغداران معرفی و در صورت درخواست نخل داران پاجوش‬ ‫الزم تامین می شود‪.‬‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خور و بیابانک تصریح‬ ‫کرد‪ :‬از ســال ‪ ۷۶‬تاکنون تعداد زیادی ارقام خرمای تجاری‬ ‫از نقاط خرماخیز کشور برای بررسی سازگاری به شهرستان‬ ‫حمل و کشت شد و بررسی ها نشان داده که ارقام کبکاب‪،‬‬ ‫زاهدی‪ ،‬مضافتی و برحی‪ ،‬سازگاری بهتری در شرایط منطقه‬ ‫دارد‪.‬جعفری افزود‪ :‬در پنج سال گذشته ارقام پیارم و مجول‬ ‫واردشده به شهرستان به بار نشسته و با توجه به بررسی های‬ ‫صورت گرفته این دو رقم نیز در طرح های توســعه ای این‬ ‫مدیریت قرارگرفته است‪.‬‬ ‫مدیر جهاد کشــاورزی خور و بیابانک گفت‪ :‬در فصل‬ ‫نواوری باز‬ ‫فوالد مبارکه از‬ ‫ِ‬ ‫حمایتمی کند‬ ‫عکس‪ :‬اصفهان امروز‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت‪:‬‬ ‫مدیر باشگاه ورزشی ابفا اصفهان به دلیل استفاده از اب‬ ‫شرب برای استخرشنا برکنار شد‪.‬‬ ‫مهران زینلیان در گفت وگو با ایرنا با اشاره به بهره برداری‬ ‫از اب شرب برای پر کردن استخر شنا افزود‪ :‬مدیر متخلف‬ ‫این باشگاه پس از اطالع از این اقدام‪ ،‬برکنار شد‪ .‬وی بیان‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به شرایط سخت ابی چنین اقدامی برخالف‬ ‫قانون و مقررات بوده و این کار بدون هماهنگی مدیرعامل‬ ‫جدید شرکت اب و فاضالب اصفهان صورت گرفته است‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با‬ ‫بیان اینکه تمام تالش مدیریت استان تامین اب شرب‬ ‫شهروندان است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بهره برداری از اب شرب‬ ‫در مصارف غیر خانگی و موردنیاز در شرب خالف قانون‬ ‫است و با متخلفان برخورد می شود‪ .‬وی چنین تخلفی را‬ ‫غیرقابل بخشش دانست و یاداور شد‪ :‬مدیر این باشگاه‬ ‫ورزشی برکنار و با تخلف وی برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫ویدئوی در شبکه های مجازی مبنی بر بهره برداری‬ ‫باشگاه ورزشی ابفا اصفهان از اب شرب برای پر کردن‬ ‫استخر شنا منتشر شد که حساسیت شهروندان را به همراه‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫شنبه | ‪ 18‬تیر ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4393‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫برداشت خرما که از ابتدای شهریور تا اوایل ابان است‪ ،‬بیش‬ ‫از هزار و ‪ ۴۰۰‬نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم فعالیت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫به گفته وی درختان خرما درخور و بیابانک عالوه بر تولید‬ ‫محصول‪ ،‬همچون چتر سبز هوای داغ کویری را به هوای‬ ‫خنک تبدیل و امکان کشاورزی در زمین های شور را فراهم‬ ‫می کند و همچنین از برگ های ان در خوراک دام و ساخت‬ ‫انواع حصیر و سبد استفاده می شود‪.‬‬ ‫کلیدی خرما در‬ ‫ های‬ ‫ت‬ ‫اف‬ ‫وی از اغاز مبارزه شیمیایی با‬ ‫ِ‬ ‫‪ ۴۸۰‬هکتار از نخلستان های شهرستان خبر داد و گفت‪ :‬زنجره‬ ‫شپشک‬ ‫خرما‪َ ،‬کنه گرد الود‪ ،‬سوســک شاخدا ِر کرکدنی و‬ ‫ِ‬ ‫شفاف از مهم ترین افت هایی هستند که هرسال به محصول‬ ‫خرمای نخلستان های این شهرستان خسارت می زنند‪.‬‬ ‫ک رعایت‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خور و بیابان ‬ ‫بهداشــت زراعی‪ ،‬هرس درختان‪ ،‬تغذیه مناسب با کودهای‬ ‫موردنیاز و مبارزه به موقع را از راهکارهای مقابله با این افت ها‬ ‫بیان کرد و افزود‪ :‬کنه از افات خصوصی و درجه یک نخیالت‬ ‫بــوده بنابراین نخل داران باید با جدیت و حساســت باال با‬ ‫مشــورت کارشناسان حفظ نباتات‪ ،‬نوع سم‪ ،‬میزان مصرف‬ ‫بهینه‪ ،‬زمان مناســب مصرف و سم پاش مناسب را انتخاب‬ ‫و اقدام به مبارزه کنند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬کنه ها محیط گرم و خشــک را‬ ‫می پســندند و اگر به هر شکلی محیط مرطوب و مدیریت‬ ‫ابیاری انجام شــود از بروز و شدت خسارت کنه جلوگیری‬ ‫می شود‪ ،‬در این راستا مدیریت ابیاری و میانه کاری نخیالت و‬ ‫رعایت بهداشت نخلستان تاثیر معنی داری در کاهش خسارت‬ ‫کنه ها دارد‪.‬‬ ‫جعفری گفت‪ :‬با توجه به اغاز فصل گرما و وزش بادهای‬ ‫گرم و خشک‪ ،‬شــرایط الزم برای فعالیت‪ ،‬افزایش نسل و‬ ‫خسارت کنه تارتن نخیالت فراهم است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این افت با کشــیدن شــیره غذایی برگ و‬ ‫میوه ها‪ ،‬باعث خشک شدن پوست میوه شده و شیرینی میوه‬ ‫را کاهش می دهد و اگر خسارت ادامه یابد اندازه میوه و ارزش‬ ‫غذایی ان بسیار کاهش پیدا می کند‪.‬‬ ‫از مجموع ‪ ۷۸۰‬هکتار نخلستان خوروبیابانک‪ ۵۲۰ ،‬هکتار‬ ‫ان در ســرمای سال ‪ ۸۶‬از بین رفت و تنها ‪ ۲۵۰‬هکتار ان‬ ‫باقــی ماند که در یک دهه اخیر‪ ۲۲۰ ،‬هکتار ان دوباره احیا‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫تا زمان اعالمی با پرداخت مبلغ مالیات خود‪ ،‬از امتیاز‬ ‫بخشودگی جرائم برخوردار شوند‪.‬‬ ‫مزیکی ادامه داد‪ :‬اشخاص حقوقی که سال مالی ان ها تا پایان‬ ‫اسفندماه بوده است تا پایان تیرماه مهلت دارند اظهارنامه های‬ ‫خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند و صاحبان درامد‬ ‫اجاره نیز تا پایان همین ماه می توانند میزان مالیات خود را به‬ ‫سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه بر اساس قانون و ضرورتی که در خصوص‬ ‫توجه به تحقق درامدها در حوزه مالیات بود سازمان امور‬ ‫مالیاتی اقدامات موثری را در سنوات اخیر انجام داده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اصالح قوانین مربوط به مالیات‪ ،‬قانون فرایندها‪ ،‬قانون‬ ‫مالیات ارزش افزوده و تصویب قانون پایانه های فروشگاهی از‬ ‫جمله اقدامات این سازمان در جهت شفاف سازی فعالیت های‬ ‫اقتصادی و عدالت مالیاتی بین مودیان مالیاتی بوده است‪ .‬در‬ ‫بحث هوشمندسازی سامانه های مالیاتی موارد مختلفی ارائه‬ ‫شده است که مهم ترین ان سامانه پایانه های فروشگاهی که‬ ‫یکی از مهم ترین قوانین است امید داریم تا با شروع شدن‬ ‫این سامانه بتوانیم در شفاف سازی بیش تر در حوزه اقتصاد گام‬ ‫برداریم‪.‬‬ ‫‪318/000‬‬ ‫تعداداظهارنامهمالیاتیتسلیم‬ ‫شده به اداره مالیات تاکنون‬ ‫‪%104‬‬ ‫سهم پیش بینی شده استان از‬ ‫تحققوصولمالیات‬ ‫محاسبهانالینکمیسیونمعامالتملکی‬ ‫برایشفافیتبیشتر‬ ‫حق کمیسیون اژانس های مسکن برای معامالت ملکی‪،‬‬ ‫باید طبق نرخ نامه مصوب کمیســیون نظــارت بر اصناف‬ ‫دریافت شــود‪ .‬در غیر این صورت تخلف صورت گرفته و‬ ‫می توان به روش های گوناگون در این خصوص شکایت کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬یکــی از چالش هایی که عمومًا مردم‬ ‫برای خرید‪ ،‬فروش‪ ،‬رهن و اجاره ملک با ان درگیر هستند به‬ ‫پرداخت کمیسیون مربوط است‪.‬‬ ‫نحوه محاسبه حق کمیســیون برای مشاوران امالک‬ ‫دارای دستورالعمل خاصی است و باید بر اساس نرخ مصوب‬ ‫کمیسیون نظارت بر اصناف انجام شود‪ .‬این در حالی است‬ ‫که می توان گفــت تقریبًا تمام‬ ‫مشــاوران امالک خــاف این‬ ‫نرخ نامه حرکت کرده و هر کدام با‬ ‫فرمولی که مدنظر خودشان است‪،‬‬ ‫به محاسبه نرخ کمیسیون خود‬ ‫می پردازند‪.‬‬ ‫اغلب مشــاوران امالک در‬ ‫اجاره و رهــن خانه عمومًا مبلغ‬ ‫رهن را به اجــاره تبدیل کرده و‬ ‫یک ســوم از ان را از هــر طرف‬ ‫معامله به صورت جداگانه دریافت‬ ‫می کنند‪ .‬این در حالی اســت که بر اساس نرخ نامه مصوب‬ ‫کمیسیون نظارت بر اصناف و ابالغیه سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اســتان تهران به اتحادیه مشاوران مسکن‪ ،‬حق‬ ‫کمیسیون قراردادهای مربوط به خریدوفروش مسکن ‪۰.۲۵‬‬ ‫درصد از مبلغ کل‪ ،‬در صورت رهن ملک‪ ،‬نیم درصد از کل‬ ‫مبلغ و برای اجاره یک چهارم مبلغ اجاره یک ماه تعیین شده‬ ‫اســت‪ .‬به تمام این نرخ ها نیز ‪ ۹‬درصد مالیات ارزش افزوده‬ ‫پرداخت می شود‪.‬‬ ‫در این مصوبه که در ‪ ۲۳‬شــهریور سال ‪ ۹۹‬به اتحادیه‬ ‫ابالغ شده است‪ ،‬حق کمیسیون بابت تمدید اجاره از هر طرف‬ ‫یک دهم حق کمیسیون اجاره محاسبه می شود‪ .‬همچنین حق‬ ‫کمیسیون مشارکت از هر طرف ‪ ۲‬دهم درصد ارزش قرارداد‬ ‫مجموعًا چهاردهم درصد است‪ .‬بر اساس این مصوبه‪ ،‬حق‬ ‫خدمات متمم قرارداد و تنظیم مبایعه نامه نیز کام ً‬ ‫ال رایگان‬ ‫است‪.‬‬ ‫اما با کمی اغماض می توان گفت هیچ کدام از بنگاه های‬ ‫مسکن این قانون را رعایت نمی کنند و برخی از ان ها حتی‬ ‫برای صدور کد رهگیری نیز از مستاجر و موجر هزینه گزاف‬ ‫دریافتمی کنند‪.‬‬ ‫قبل از هرگونه معامله ملکی‪ ،‬به ســایت اتحادیه صنف‬ ‫مشاوران امالک مراجعه کنید و از طریق بستر انالینی که‬ ‫مهیا شده است‪ ،‬نرخ کمیسیونی که بنگاه باید از شما دریافت‬ ‫کند را محاسبه کنید‪.‬‬ ‫این کار کمک می کند تا مبلغی بیش از انچه قانون حد‬ ‫و حدود ان را مشــخص کــرده‪ ،‬پرداخت نکنید‪ .‬اگر به هر‬ ‫دلیلی بنگاه زیر بار این قانون نرفت و از طرفین معامله مبالغ‬ ‫بیشــتری دریافت کرد‪ ،‬حق شکایت برای موجر و مستاجر‬ ‫محفوظ است‪ .‬برای شــکایت از بنگاه های امالک چند راه‬ ‫وجود دارد‪ .‬در قدم اول می توانید با شماره تلفن ‪( ۷۳۳۴‬خط‬ ‫ویژه برای انتقال شکایت) تماس گرفته و پس از ذکر شماره‬ ‫دفتر امالک‪ ،‬موضوع شکایت خود را طرح کنید‪.‬‬ ‫قدم بعدی شکایت حضوری یا انالین از طریق اتحادیه‬ ‫مشــاوران امالک اســت‪ .‬برای این کار می توانید به سایت‬ ‫اتحادیه مشاوران امالک شــهر موردنظر مراجعه کرده و با‬ ‫استفاده از کدرهگیری که در زمان معامله دریافت کرده اید‪،‬‬ ‫از اژانس امالک شکایت کنید‪ .‬قدم بعدی طرح شکوائیه در‬ ‫مراجع قضایی است‪ ،‬مراجعه به دادگاه زمانی انجام می شود که‬ ‫جرم یا تخلفی که امالک انجام داده از نظر قانونی و کیفری‬ ‫قابل پیگیریباشد‪.‬‬ ‫تعزیــرات حکومتی نیز دیگر مرجعی اســت که به این‬ ‫قبیل تخلفات رسیدگی می کند‪ .‬ازانجایی که سازمان تعزیرات‬ ‫حکومتی‪ ،‬یک مرجع تخصصی برای رسیدگی به تخلفات‬ ‫در حوزه امور اقتصادی اســت‪ ،‬برخی از تخلفات مربوط به‬ ‫مشاورین امالک را می توان از این طریق پیگیری کرد‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نواوری‬ ‫فوالد مبارکه گفت‪ :‬این شرکت برای دستیابی به تکنولوژی های‬ ‫ی باز حمایت می کند و هدف از راه اندازی‬ ‫اینده از الگو نواور ‬ ‫مرکز نواوری مبارکه رفع نیازهای این صنعت به کمک‬ ‫دانشگاهیان است‪ .‬یحیی پالیزدار در گفت وگو با ایراسین اظهار‬ ‫کرد‪ :‬همه صنایع برای دستیابی به تکنولوژی های موردنیاز‬ ‫خود یا از طریق واحدهای ‪( R&D‬تحقیق و توسعه) داخلی‬ ‫یا اکوسیستم ها و زیست بوم های فناوری خارج از مجموعه از‬ ‫نواوری باز اقدام می کنند‪ .‬وی‬ ‫طریق ‪ open innovation‬یا‬ ‫ِ‬ ‫نواوری باز این است که ما نیازمندی های‬ ‫افزود‪ :‬الزمه الگوی‬ ‫ِ‬ ‫صنعت خود را تبیین کرده و اعضای هیئت های علمی و‬ ‫پژوهشگران دانشگاهی را برای تمرکز بر حوزه های پژوهشی‬ ‫خود تشویق کنیم ‪ .‬مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه‬ ‫فناوری و نواوری فوالد مبارکه ادامه داد‪ :‬هدف از راه اندازی‬ ‫مرکز نواوری مبارکه در دانشگاه صنعتی اصفهان این است که‬ ‫مگاترندها یا ابر روندهایی را که در صنعت فوالد نیاز داریم به‬ ‫اعضای هیئت های علمی دانشگاه ارجاع دهند و هزینه های‬ ‫تحقیقاتی ان ها را پرداخت کرده و تالش کنند ان ها را در‬ ‫جهت ایجاد استارتاپ های فنی برای رفع ان نیازها توانمند‬ ‫کنند‪ .‬پالیزدار ابراز کرد‪ :‬این گام اول همکاری با دانشگاه است‬ ‫و پس ازان در مرحله بعدی ما تامین مالی استارتاپ های فنی را‬ ‫که از خود دانشگاه است‪ ،‬بر عهده خواهیم داشت انجام دهیم‬ ‫و تالش می کنیم خروجی های دانشگاه را در صنعت به خدمت‬ ‫بگیریم‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬اولین مرکز نواوری دانشگاهی مبارکه‬ ‫در دانشگاه صنعتی اصفهان هفته دولت با پذیرش تعدادی از‬ ‫استارتاپ ها و دانشجویان کار خود را به طور رسمی اغاز خواهد‬ ‫کرد‪ .‬نواوری باز یک پارادایم یا الگو است که فرض می کند‬ ‫شرکت می تواند و باید از ایده ها و مسیرهای داخلی و خارجی به‬ ‫بازار‪ ،‬به عنوان وسیله ای برای سرعت بخشیدن و بهبود فناوری‬ ‫و نواوری محصول خود استفاده کند‪ .‬این مدل بر ضرورت‬ ‫رهاسازی ایده ها برای خروج از شرکت با هدف درامدزایی بیشتر‬ ‫و هم چنین ورود ایده های نواورانه (هم از جنس محصول‪ ،‬هم از‬ ‫جنس مدل کسب وکار) به شرکت تاکید می کند‪.‬‬ ‫بهار ذوب اهن اصفهان با افزایش‬ ‫تولید همراه بود‬ ‫معاون بهره برداری ذوب اهن اصفهان‪ ،‬با اشاره به افزایش‬ ‫تولید این شرکت در بهار امسال نسبت به سه ماهه ابتدای سال‬ ‫گذشته و همچنین رکوردهای این مجتمع عظیم صنعتی در‬ ‫بخش های مختلف در ابتدای سال جاری ابراز امیدواری نمود‬ ‫که در سال ‪ ۱۴۰۱‬دست یابی به سه میلیون تن چدن در این‬ ‫شرکت را شاهد باشیم‪ .‬به گزارش ایراسین‪ ،‬مهرداد توالئیان‬ ‫معاون بهره برداری ذوب اهن اصفهان‪ ،‬با اشاره به افزایش تولید‬ ‫این شرکت در بهار امسال نسبت به سه ماهه ابتدای سال گذشته‬ ‫و همچنین رکوردهای این مجتمع عظیم صنعتی در بخش های‬ ‫مختلف در ابتدای سال جاری ابراز امیدواری نمود که در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬دست یابی به سه میلیون تن چدن در این شرکت را‬ ‫شاهد باشیم‪ .‬معاون بهره برداری ذوب اهن اصفهان در خصوص‬ ‫افزایش تولید این شرکت در سه ماهه اول سال جاری نسبت‬ ‫به مدت در سال گذشته گفت‪ :‬ذوب اهن با تولید ‪ ۷۳۹‬هزار و‬ ‫‪ ۱۵۶‬تن چدن نسبت به برنامه یک درصد و نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال ‪ ۱۴۰۰‬نیز ‪ ۷‬درصد رشد داشته است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫تولید محصوالت نهایی این شرکت در سه ماهه ابتدای سال‬ ‫جاری ‪ ۴۰۹‬هزار و ‪ ۳۰۶‬تن بوده که نسبت به سه ماهه اول‬ ‫سال گذشته ‪ ۶‬درصد رشد داشته و تولید فوالد نیز با ‪ ۶۶۲‬هزار‬ ‫‪ ۲۵۴‬تن تولید‪ ،‬نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۱۱‬درصد‬ ‫رشد داشته است‪ .‬تولید اگلومره در این مدت ‪ ۸۵۵‬هزار و ‪۲۹۴‬‬ ‫تن بوده که نسبت به سه ماهه اول سال گذشته ‪ ۸‬درصد رشد را‬ ‫نشان می دهد و تولید کک نیز برابر با سه ماهه اول ابتدای سال‬ ‫گذشته بود که با توجه به مشکالت تامین زغال سنگ در ابتدای‬ ‫سال جاری‪ ،‬تولید مناسبی محسوب می شود‪ .‬توالئیان اظهار‬ ‫داشت‪ :‬این میزان تولید به غیراز تولید چدن که یک درصد از‬ ‫برنامه جلوتر است در سایر موارد نزدیک به برنامه سال جاری‬ ‫است‪ .‬با وجود مشکالت ابتدای سال جاری در بخش حمل‬ ‫مواد اولیه و سایر محدودیت ها‪ ،‬این میزان تولید نشان از همت‬ ‫واالی تالشگران ذوب اهن دارد که امید است بتوانیم تا پایان‬ ‫سال تولید سه میلیون تن را به عنوان هدف اصلی شرکت تحقق‬ ‫بخشیم‪ .‬شایان ذکر است بر اساس گزارش ذوب اهن اصفهان‬ ‫در سامانه کدال‪ ،‬این شرکت در سه ماهه نخست امسال بیش از‬ ‫‪ ۵‬هزار و ‪ ۷۳۰‬میلیارد تومان فروش داخلی و بیش از ‪ ۴‬هزار و‬ ‫‪ ۵۱۰‬میلیارد تومان فروش صادراتی داشته که هر دو در مقایسه‬ ‫با ارقام فروش مدت مشابه سال گذشته از رشد چشمگیری‬ ‫برخوردارهستند‪.‬‬ ‫االن وقت تشکیل وزارت‬ ‫بازرگانینیست‬ ‫عضو اتاق بازرگانی ایران می گوید با وجود بحث های‬ ‫گسترده ای که در سال های گذشته درباره لزوم تاسیس دوباره‬ ‫وزارت بازرگانی مطرح شده‪ ،‬به نظر می رسد که در حال حاضر‬ ‫شرایط برای این تصمیم مهیا نیست‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران گفت‪ :‬مدت هاست که‬ ‫نیاز به تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک ان از وزارت صنعت‬ ‫احساس می شود؛ اما االن نامناسب ترین زمان برای انجام‬ ‫این کار است‪ .‬خسرو فروغان گران سایه ادامه داد‪ :‬زمانی که‬ ‫در دولت نهم وزارت بازرگانی با وزارت صنعت در هم ادغام‬ ‫شدند‪ ،‬انتظار این بود که زیرساخت ها به گونه ای ایجاد شوند تا بر‬ ‫اساس معیارهای درست و مدل هایی که در دیگر کشورها مانند‬ ‫سنگاپور اجرا شد و در ان ها صنعت و تجارت در یک وزارتخانه‬ ‫ادغام شدند‪ ،‬کار پیش رود؛ اما متاسفانه این کار انجام نگرفت و‬ ‫ساختار به درستی تعریف نشد و کسانی دست اندرکار این اقدام‬ ‫شدند که بیشتر تجربه صنعت را داشتند تا بازرگانی و به همین‬ ‫دلیل تمرکز ان ها در بخش صنعت بیشتر بود‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شنبه | ‪ 18‬تیر ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4393‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫‪7‬‬ ‫لژیونر سپاهان نرفته برگشت‬ ‫خورد‬ ‫سایپا به جای سپاهان در لیگ‬ ‫برتروالیبال‬ ‫هافبک کهنه کار سپاهان که به صورت قرضی راهی‬ ‫تیمی از ارمنستان شده بود‪ ،‬در اولین جلسه تمرینی‬ ‫زردپوشان افتابی شد‪ .‬خرداد امسال بود که خبر انتقال‬ ‫قرضی میالد جهانی به پیونیک ارمنستان منتشر شد‪ .‬طی‬ ‫این انتقال‪ ،‬هافبک سپاهان بایستی در سه بازی پلی اف‬ ‫ورودی لیگ قهرمانان اروپا برای تیم ارمنستانی به میدان‬ ‫می رفت‪ .‬به دلیل مشکالت اداری اما به نظر می رسد که‬ ‫این انتقال منتفی شده باشد‪ .‬میالد جهانی برای دریافت‬ ‫مجوز بازی برای پیونیک به مشکل خورد و ازانجایی که‬ ‫برای حل این مشکل‪ ،‬او باید ‪ 6‬ماه در ارمنستان اقامت‬ ‫می کرد‪ ،‬تصمیم هافبک سپاهان‪ ،‬بازگشت به اصفهان بود‪.‬‬ ‫در تصاویر منتشرشده از اولین تمرین سپاهان برای فصل‬ ‫جدید‪ ،‬میالد جهانی را در بین بازیکنان نارنجی پوش تیم‬ ‫مشاهده می کنیم که مشغول گوش دادن به صحبت های‬ ‫سرمربی جدید هستند‪ .‬به این ترتیب هافبک کهنه کار‬ ‫سپاهان در لیگ بیست و دوم نیز به عنوان وینگر چپ‬ ‫برای این تیم به میدان خواهد رفت و قضیه لژیونر شدنش‬ ‫حتی به صورت قرضی منتفی است‪.‬‬ ‫تیـم والیبال سـایپا امتیاز سـپاهان در لیگ برتـر والیبال‬ ‫را خریـداری کرده اسـت‪ .‬بعد از جذب سـتاره هـای والیبال‬ ‫ایـران مثل فرهـاد قائمی‪ ،‬مجتبـی میرزاجانپـور‪ ،‬امیر غفور‬ ‫و مهـدی مرنـدی انتظـار مـی رفـت که سـپاهان شـانس‬ ‫اصلی کسـب عنـوان قهرمانـی رقابت های فصل گذشـته‬ ‫لیـگ برتر والیبال باشـد‪ .‬ان ها حتـی دور مقدماتی را هم با‬ ‫صدرنشـینی به پایان رسـاندند اما در مرحله حذفی شـرایط‬ ‫تغییـر کـرد‪ .‬در حقیقـت سـپاهان نتوانسـت در مرحله نیم‬ ‫نهایـی از سـد محکـم پیکان عبـور کند و با شکسـت برابر‬ ‫ایـن تیـم از صعود به مسـابقه پایانـی لیگ برتـر والیبال باز‬ ‫مانـد؛ اتفاقـی که بـا توجه به سـرمایه گـذاری قابـل توجه‬ ‫باشـگاه اصفهانی یک ناکامی بزرگ برای ان ها به حسـاب‬ ‫می امد‪ .‬نهایتا چندی پیش بود که باشـگاه سـپاهان رسـما‬ ‫اعلام کرد کـ ه در فصل جدید تیمی در سـطح اول والیبال‬ ‫ایـران نخواهد داشـت تـا کار ان ها در لیگ برتـر خیلی زود‬ ‫به پایان برسـد‪ .‬البته سـپاهان قرار اسـت با نگاهی متفاوت‬ ‫و بـا اسـتفاده از بازیکنان جـوان در فصل اینـده رقابت های‬ ‫ک کشـور حضور داشـته باشـد‪ .‬از سـمت دیگر در‬ ‫لیـگ یـ ‬ ‫هفته هـای اخیر گفته شـد که باشـگاه سـایپا به دنبـال این‬ ‫اسـت هر طور که شـده امتیاز یک باشـگاه لیـگ برتری را‬ ‫خریداری کند و یکی از گزینه های انها سـپاهان محسـوب‬ ‫مـی شـود‪ .‬در همین راسـتا پیگیری هـا حاکی از ان اسـت‬ ‫کـه سـایپا امتیاز سـپاهان در لیگ برتـر را خریـداری کرده‬ ‫و فصـل اینده در سـطح اول والیبال کشـور حضـور خواهد‬ ‫داشـت‪ .‬سـپاهان چند مشـتری جدیـد دیگر هم داشـته اما‬ ‫بـه نظـر می رسـد که تمایـل فدراسـیون والیبـال در انجام‬ ‫ایـن انتقـال نیـز تاثیـر گـذار بـوده اسـت‪ .‬نکته قابـل ذکر‬ ‫دیگـر اینکه سـپاهان هـم امتیاز سـایپا در لیگ دسـته اول‬ ‫را تصاحـب کـرده اسـت؛ خبـری کـه بـه زودی از سـوی‬ ‫فدراسـیون اعالم می شـود‪.‬‬ ‫سومین پاسور برتر سپاهانی‬ ‫نشد‬ ‫محسن اذرباد قرارداد خود را به مدت یک فصل دیگر با‬ ‫مس رفسنجان تمدید کرد‪ .‬محسن اذرباد که در این فصل‬ ‫عملکرد خوبی با ثبت ده پاس گل داشت‪ ،‬با مسئوالن‬ ‫مس رفسنجان برای ادامه همکاری به توافق رسید‪ .‬از‬ ‫سپاهان و استقالل به عنوان مشتریان جدی وی یاد‬ ‫می شد اما با توجه به اینکه اذرباد برای لیگ بیست و دوم‬ ‫با این باشگاه قرارداد داشت اجازه جدایی به او داده نشد‪.‬‬ ‫اذرباد باوجود داشتن قرارداد پای میز مذاکره با مدیران‬ ‫مس رفسنجان نشست تا درنهایت قراردادش به مدت‬ ‫یک فصل دیگر تمدید شود‪ .‬با این حساب او تا پایان لیگ‬ ‫بیست و سوم تحت قرارداد این باشگاه خواهد بود‪.‬‬ ‫محمد دانشگر چهره ویژه‬ ‫تمرینسپاهان‬ ‫با حضور محمد دانشگر در تمرین تیم سپاهان حاال‬ ‫او یکی از سوژه های ثابت عکاسان اصفهانی خواهد بود‪.‬‬ ‫نخستین جلسه تمرینی تیم فوتبال سپاهان برای حضور‬ ‫در لیگ بیست و دوم‪ ،‬سوژه های جالبی داشت‪ .‬محمد‬ ‫دانشگر‪ ،‬ستاره خط دفاعی استقالل در لیگ گذشته که در‬ ‫انتقالی ناگهانی و پرسروصدا‪ ،‬ابی های تهران را به مقصد‬ ‫سپاهان ترک کرد‪ ،‬در ایتم های گرم کردن تمرین سپاهان‪،‬‬ ‫با شهریار مغانلو زوج شده بود‪ .‬دو بازیکن تنومند ترکیب‬ ‫جدید سپاهانی ها که هر دو سابقه حضور در سرخابی های‬ ‫پایتخت را داشتند و اتفاقا جدایی هر دو بازیکن از تیم های‬ ‫تهرانی و پیوستنشان به سپاهان با حواشی زیادی همراه‬ ‫بود‪ ،‬بعد از تجربه رویارویی در لباس ابی و قرمز‪ ،‬برای‬ ‫لیگ جدید هردو لباس زرد به تن خواهند داشت‪ .‬مغانلو‬ ‫که با توافق برسر مبلغ رضایت نامه اش از سوی سپاهانی ها‬ ‫و سانتاکالرا‪ ،‬در شروع فصل قبل از اصفهان سر دراورد‪،‬‬ ‫حاال شاهد حضور محمد دانشگر در اردوی تیمش خواهد‬ ‫ی لیگ و حذفی دو فصل قبل‬ ‫بود‪ .‬بازیکنانی که در دو درب ‬ ‫ت کرده‬ ‫بارها و بارها با یکدیگر در جنگ های فوتبالی رقاب ‬ ‫بودند‪ ،‬برای فصل جدید هدف مشترکی دارند و امیدوارند‬ ‫تا زیر نظر سرمربی مطرح پرتغالی بتوانند برای قهرمانی‬ ‫تالش کنند‪.‬‬ ‫باقرپسند تا ‪ 2‬فصل دیگر در‬ ‫ذوب اهن‬ ‫مهاجم ذوب اهن قراردادش را با این باشگاه دو فصل‬ ‫دیگر تمدید کرد‪ .‬سعید باقرپسند مهاجم بلندقامت تیم‬ ‫فوتبال ذوب اهن‪ ،‬قرارداد خود را به مدت ‪ 2‬فصل دیگر‬ ‫با این تیم تمدید کرد و همچنان در نوک خط حمله‬ ‫سبزپوشان قرار خواهد گرفت‪ .‬مهاجم بلندقامت ذوب اهن‪،‬‬ ‫قرارداد خود را رسما امضا کرد تا در جمع شاگردان مهدی‬ ‫تارتار باقی بماند‪.‬‬ ‫نخستین جلسه تمرین سپاهان با سرمربی پرتغالی هفته گذشته برگزار شد‬ ‫جنب وجوشمورایس‬ ‫در باغ فردوس‬ ‫انچه از ماحصل نخســتین تمرین تیم فوتبال سپاهان با‬ ‫ی‪‎‬اید‪ ،‬رضایت بازیکنان تیم از کار با‬ ‫مورایس و دستیارانش برم ‬ ‫این مربی خوش نام فوتبال جهان است‪ .‬به گزارش ورزش سه‪،‬‬ ‫وقتی محرم نویدکیا پس از پایان لیگ نوزدهم هدایت سپاهان‬ ‫را عهده دار شد‪ ،‬شــور و حال خاصی هواداران این تیم را در‬ ‫برگرفته بود و ان ها امیدوار بودند با نویدکیا که محبوب ترین‬ ‫چهره ورزشی اصفهان به شمار می رود سرانجام بتوانند طلسم‬ ‫قهرمان نشدن در لیگ برتر را بشکنند‪ .‬البته سپاهان با محرم‬ ‫نویدکیــا هم زیبا فوتبال بازی می کــرد و هم تا یک قدمی‬ ‫کســب جام قهرمانی رفت‪ ،‬ولی سرنوشــت برای این مربی‬ ‫جوان ان طور که تمایل داشت‪ ،‬پیش نرفت و او در پایان لیگ‬ ‫بیســت و یکم پس از کسب یک مقام نایب قهرمانی و یک‬ ‫رتبه سومی تصمیم به کناره‪‎‬گیری گرفت‪ .‬جدایی چهار بازیکن‬ ‫اصلی تیم و محرم نویدکیا حسابی هواداران سپاهان را نگران‬ ‫کرده بود اما پس از چند هفته محمدرضا ســاکت از بهترین‬ ‫خرید خود در پنجره تابســتانی رونمایی کرد و ژوزه مورایس‬ ‫پرتغالی راضی به حضور در اصفهان شد تا هواداران این تیم‬ ‫داغ ناکامی نویدکیا در اولین گام مربیگری را تا حدی فراموش‬ ‫کنند‪ .‬پس از اعالم رسمی حضور ژوزه مورایس در سپاهان‪،‬‬ ‫چند روزی عالقمندان به فوتبال در ایران انتظار حضورش در‬ ‫ایران را می کشیدند و درنهایت ماجرای هیجان انگیز حضور‬ ‫این مربی شناخته شــده فوتبال جهان ســه روز قبل شکل‬ ‫واقعیت به خود گرفت‪ .‬این مربی پرتغالی که پس از مذاکرات‬ ‫و بازگشت به پرتغال شرایط سپاهان را به طور کامل زیر نظر‬ ‫داشــته است‪ ،‬چهارشنبه گذشته نخســتین تمرین به عنوان‬ ‫سرمربی طالیی پوشان اصفهانی را در باغ فردوس کلید زد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬مورایس و دستیارانش چهره های ویژه تمرین‬ ‫محمدرضا ساکت مدیرعامل‪ ،‬یوسف زاده به عنوان رئیس‬ ‫هیئت مدیره‪ ،‬لطفی و پزشک هم دو عضو هیئت مدیره سپاهان‬ ‫بودند که در این جلسه حضور داشتند و هرکدامشان پیش از‬ ‫شروع تمرین با رعایت سلســه مراتب برای دقایقی در جمع‬ ‫بازیکنان و کادر فنی سخنرانی کوتاهی داشتند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬از بازیکنان جدید و قدیم چه خبر‬ ‫از بازیکنان سال گذشته تیم سپاهان علیرضا صادقی که‬ ‫فصل گذشــته به صورت قرضی راهی الومینیوم اراک شد و‬ ‫همینطو ر نیما میرزازاد که فصل گذشــته در پنجره تابستانی‬ ‫تصمیم بــه جدایی گرفــت‪ ،‬در تمرین تیم رویت شــدند‪.‬‬ ‫به این ترتیــب همان طور که پیش تر نیز پیش بینی می شــد‬ ‫کریســتوفر کنت و حجت صدقی در میــان دروازه بانان این‬ ‫فصل سپاهان جایی ندارند و باید برای ادامه مسیر حرفه ای به‬ ‫دنبال تیم های دیگر باشند تا رشید مظاهری مانند نیم فصل‬ ‫دوم لیگ بیست و یکم گلر اصلی تیم باشد‪ .‬دروازه بان دیگر‬ ‫تیم هم علی کی خسروی است که سال ها در سپاهان سابقه‬ ‫دارد و از اکادمی باشــگاه رشد کرده است‪ .‬داوود رجبی دیگر‬ ‫بازیکن غایب تمرین سپاهان بود که طی سال های اخیر در‬ ‫لیگ دسته اول حضورداشته است‪ .‬او فصل گذشته در اردوی‬ ‫سپاهان باقی ماند و امیدوار بود فرصت بازی به دست بیاورد‬ ‫ولی در حضور نورافکن شــرایط برایش خوب پیش نرفت تا‬ ‫حاال در شــرایطی که میالد زکی پور هم به عنوان یک رقیب‬ ‫سرسخت دیگر وارد کارزار شده‪ ،‬بار دیگر از جمع زردپوشان‬ ‫اصفهانی جدا شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬جوان گرایی در امتداد روش سال های اخیر‬ ‫دوبازیکن ه م از تیم جوانان سپاهان به طور قطعی امسال‬ ‫در تیم بزرگساالن حضور خواهند داشت؛ محمدجواد حسین‬ ‫نژاد با پســت هافبک نفوذی و علیرضا سعدی پور در پست‬ ‫دفاع اخر‪ .‬البته بازیکنان دیگری نیز از اکادمی ســپاهان در‬ ‫تمرین در چهارشــنبه گذشــته بودند که به نظر می رسد با‬ ‫توجه به کمبود بازیکن در اردوی سپاهان تا کامل شدن تیم‬ ‫موردنظر مورایس و دســتیارانش در تمرین تیم بزرگساالن‬ ‫باقی بمانند و فرصت بیشــتری برای اثبات توانایی هایشان‬ ‫به دست بیاورند‪ .‬سال گذشته نیز سامان رنجبر‪ ،‬محکم کار و‬ ‫یوسفی به تیم بزرگساالن سپاهان اضافه شدند و این رویه در‬ ‫دوران دوساله امیر قلعه نویی نیز دیده شد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬نیاز به بازیکنان جدید‬ ‫ســپاهان برای اینکه کامل شــود به چند خرید اساسی‬ ‫در پســت های دفاعی‪ ،‬میانی و هجومی نیاز دارد‪ .‬چهارشنبه‬ ‫گذشته مهدی زاده در تمرین حضور داشت که یعنی با مدیران‬ ‫باشــگاه برای تمدید به توافق رسیده و از سوی دیگر عزت‬ ‫پورقاز غایب سرشــناس تمرین بود که گفته می شود از تیم‬ ‫جدا خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اشنایی جزئی با تفکرات مورایس‬ ‫بی شک پس از یک جلسه تمرین نمی توان به طور دقیق‬ ‫درباره افکار مورایس حرف زد اما این ســرمربی پرتغالی در‬ ‫جلســه اول تمرینی نشــان داد نظارت دقیقی بر کار دارد و‬ ‫باوجود حضور دســتیارانش که ان ها نیز وســط زمین چمن‬ ‫درگیر کار بودند‪ ،‬جریان تمرین را قطع کرد تا خودش نکات‬ ‫موردنظــر را به بازیکنان ابالغ کنــد‪ .‬مورایس برای طراحی‬ ‫تمام قسمت های نخستین جلســه تمرینی از توپ استفاده‬ ‫کرده تا احتماال تبحر و مهــارت بازیکنانش را پس از مرور‬ ‫انچه در فیلم ها دیده‪ ،‬از نزدیک بسنجد‪ .‬نکته دیگر تمرینات‬ ‫طالیی پوشان اصفهانی فشاری بوده که مورایس بر بازیکنان‬ ‫وارد کرده و با توجه به امکاناتی که برای اسکان بازیکنان در‬ ‫باغ فردوس وجود دارد‪ ،‬تمرینات سپاهان به زودی در دو نوبت‬ ‫صبح و عصر پیگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ویژگی های رفتاری مورایس‬ ‫توجه ویژه مورایس به شــرایط بازیکنــان یکی دیگر از‬ ‫نکات ویژه تمرین سپاهانی ها بوده است‪ .‬این مربی پرتغالی‬ ‫که تجربه فراوانی به واســطه کار در کشــورهای مختلف و‬ ‫همین طور دســتیاری مورینیو در تیم های اینترمیالن‪ ،‬رئال‬ ‫مادرید و چلســی دارد‪ ،‬رفتاری مهربانانه با بازیکنان از خود‬ ‫نشان داده ولی باوجوداین سعی برای ایجاد رابطه دوستانه با‬ ‫بازیکنان‪ ،‬در بعد فنی بسیار سخت گیر بوده است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬رضایت بازیکنان خروجی نخستین تمرین‬ ‫ســپاهان حاال پس از پشــت سر گذاشــتن چند هفته‬ ‫ســردرگمی و ابهام که نگرانی زیادی برای هوادارانش ایجاد‬ ‫کرده بود‪ ،‬با حضور مورایس و دســتیارانش که از میان ان ها‬ ‫هوگــو المیدا در ایران طرفداران زیادی دارد‪ ،‬اماده یک فصل‬ ‫سخت و رقابتی می شود؛ فصلی که این تیم با تفکرات جدیدی‬ ‫وارد مسابقات خواهد شد و تجارب اولین جلسه تمرینی نشان‬ ‫می دهد ســبک کادر فنی جدید ســپاهان با روی باز توسط‬ ‫بازیکنان موردپذیرش قرارگرفته و ان ها مشتاق به یادگیری‬ ‫بیشــتر از این مربی شناخته شده هستند‪ .‬البته که باید دید در‬ ‫ادامه راه ژوزه مورایس همــراه وفادار و کاربلد ژوزه مورینیو‬ ‫چگونه چالش حضور در کشــور‪ ،‬فرهنگ و تیمی متفاوت با‬ ‫توقع قهرمانی را پشت سر خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫فصل خوبی در انتظار ذوب اهن است‬ ‫کاپیتـان اسـبق پرسـپولیس در ایـن فصـل چالـش‬ ‫جدیـدی را تجربـه خواهـد کـرد و به عنـوان مربـی کار‬ ‫را اسـتارت می زنـد‪ .‬محمـد نـوری دربـاره حضـورش در‬ ‫کادرفنـی ذوب اهن و شـروع دوران مربیگـری خودش از‬ ‫ایـن فصل می گویـد‪ :‬تصمیم داشـتم به مربیگـری روی‬ ‫بیـاورم و منتظـر یـک فرصت خـوب بـودم و وقتی اقای‬ ‫تارتـار کـه قبلا سـرمربی مـن هـم بـوده پیشـنهاد داد‬ ‫بهتریـن فرصـت ممکن بـود و ان را پذیرفتـم‪ .‬ذوب اهن‬ ‫مجموعـه خوبـی اسـت و من خـودم هم قبال چند سـال‬ ‫در اصفهان بودم و به جو فوتبال این شـهر اشـنایی دارم‬ ‫و فکـر می کنـم شـرایط خوبی فراهـم باشـد و بتوانیم در‬ ‫کنـار هـم ذوب اهـن را به جایگاه اصلـی و واقعی خودش‬ ‫کـه چند سـالی اسـت از ان فاصله گرفتـه برگردانیم‪ .‬وی‬ ‫ادامـه داد‪ :‬مهـدی تارتـار یک مربی خوب و کاربلد اسـت‬ ‫و امسـال هـم تیمـی کـه فصـل قبـل خـودش بسـته را‬ ‫اداره می کنـد و ایـن خـودش یـک پوئـن مثبت اسـت و‬ ‫حضـور یک مربـی کاربلد و تداوم حضـورش در یک تیم‬ ‫می توانـد بـه پیشـرفت یـک مجموعه کمک کنـد و فکر‬ ‫می کنـم بـا توجـه به بضاعتی کـه داریم فصـل خوبی در‬ ‫انتظـار ذوب اهـن باشـد‪ .‬مربـی ذوب اهن در مـورد اینکه‬ ‫هم زمـان بـا خـودش قاسـم حدادی فـر بـه کادرفنـی‬ ‫اضافه شـده و اینکـه دسـتیار اول تارتـار چـه کسـی‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬در مـورد اضافـه شـدن قاسـم حدادی فـر‬ ‫خوشـحالم که این اتفـاق رخ داده و ذوب اهن خانه قاسـم‬ ‫حدادی فـر اسـت و بایـد هـم در ایـن تیـم حضورداشـته‬ ‫باشـد و حضـورش روی نیمکـت تیم اتفـاق خیلی خوبی‬ ‫اسـت‪ .‬در مـورد دسـتیار اول هـم واقعـا موضـوع مهمی‬ ‫نیسـت و همـه کنـار هـم در کادرفنی مشـغول هسـتیم‬ ‫و یـک هدف داریـم و ان هـم کمـک به ذوب اهن اسـت‬ ‫و دنبـال ایـن عناویـن نیسـتیم و بـه ان توجهـی نداریم‪.‬‬ ‫نـوری در مورد داشـتن مـدرک مربیگری برای نشسـتن‬ ‫روی نیمکـت توضیـح داد‪ :‬بلـه مـن مـدرک الزم بـرای‬ ‫اصفهان حاال در لیگ یک هم‬ ‫نماینده دارد‬ ‫نشسـتن روی نیمکت ذوب اهـن رادارم و در کالس های‬ ‫مربیگـری شـرکت کـردم و مـدرک گرفتم و مشـکلی از‬ ‫ایـن بابـت نـدارم‪ .‬وی در مـورد وضعیـت ذوب اهـن در‬ ‫نقـل و انتقـاالت گفـت‪ :‬همان طـور کـه گفتـم ذوب اهن‬ ‫را بایـد بـا توجـه به بودجـه و بضاعتـی که دارد سـنجید‬ ‫و توانایـی رقابـت بـا تیم های پولـدار را نداریـم و خودتان‬ ‫می دانیـد ایـن روزهـا چـه مبالغـی بـرای جـذب بازیکن‬ ‫هزینـه می شـود و ذوب اهـن هیچ وقـت نمی توانـد با این‬ ‫رقم هـا در بـازار رقابـت کنـد و بـرای همیـن بـا توجه به‬ ‫بودجـه خودمـان تیـم می بندیـم و تـا االن چنـد بازیکن‬ ‫جـذب شـدند و چنـد بازیکـن دیگـر هـم جـذب خواهند‬ ‫شـد‪ .‬کاپیتان اسـبق پرسـپولیس درباره عملکـرد این تیم‬ ‫در نقـل و انتقـاالت و شـانس قهرمانـی اش نیـز گفـت‪:‬‬ ‫اصلا این طـور نیسـت و نمی شـود وضعیـت یـک تیـم‬ ‫را بـر اسـاس خریدهایـش سـنجید چراکـه هـر تیمـی با‬ ‫توجـه بـه تفکـرات و خواسـته های کادرفنـی وارد بـازار‬ ‫می شـود و یـک تیم ممکن اسـت اصلا نیاز بـه بازیکن‬ ‫جدید نداشـته باشـد‪ .‬مـن قبول نـدارم که پرسـپولیس را‬ ‫ن‬ ‫از االن قهرمـان بدانیـم و باید روی اسـتقالل و سـپاها ‬ ‫هـم به عنـوان مدعیان جدی قهرمانی حسـاب بـاز کرد و‬ ‫وقتـی فصل شـروع شـود و چنـد هفته از بازی هـا بگذرد‬ ‫عیـار هر تیمـی بهتر مشـخص می شـود‪.‬‬ ‫ستاره پیشین سپاهان‬ ‫در یک قدمی استقالل‬ ‫رونمایی رسمی تراکتور از‬ ‫اولین خرید خارجی‬ ‫باشگاه تراکتور به صورت رسمی از اولین خرید‬ ‫خارجی خود رونمایی کرد‪ .‬پس از انتشار خبر غیررسمی‬ ‫توافق یک ساله باشگاه تراکتور باصفا هادی‪ ،‬این باشگاه‬ ‫به صورت رسمی توافق یادشده را اعالم کرد‪ .‬صفا هادی‪،‬‬ ‫ی عراق صبح امروز پیش قرارداد‬ ‫هافبک ‪ 23‬ساله تیم مل ‬ ‫خود را با باشگاه تراکتور امضا کرد‪ .‬طبق هماهنگی‬ ‫انجام شده‪ ،‬این بازیکن در اردوی ترکیه به جمع شاگردان‬ ‫بردیف اضافه خواهد شد و قرارداد نهایی پس از گذراندن‬ ‫تست های پزشکی امضا می شود‪ .‬صفا هادی عالوه بر‬ ‫ف سی کریلیا سووتوف در‬ ‫تیم های عراقی‪ ،‬در باشگاه ا ‬ ‫لیگ روسیه بازی کرده است‪ .‬هافبک ‪ 23‬ساله عراقی که‬ ‫بعد از یک دوره بازی در سطح دوم فوتبال روسیه به لیگ‬ ‫برتر عراق برگشته و پیراهن القوه الجویه را به تن کرد‪ ،‬از‬ ‫طریق سردار ازمون به باشگاه تراکتور پیشنهاد شد‪ .‬صفا‬ ‫هادی در پست هافبک دفاعی به میدان می رود و تراکتور‬ ‫با توجه به جدایی اکبر ایمانی او را به خدمت گرفت‪ .‬این‬ ‫بازیکن ‪ 23‬ساله سابقه همراهی تیم ملی کشورش در‬ ‫جام ملت های اسیا ‪ 2019‬و انتخابی جام جهانی ‪ 2022‬را‬ ‫دارد‪ .‬او پیش ازاین با الزورا سابقه قهرمانی در لیگ عراق را‬ ‫داشته و فصل گذشته با القوه الجویه به مقام نایب قهرمانی‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫واکنش مدیرعامل سپاهان به‬ ‫قراردادهاینجومی‬ ‫مدیرعامل اسـبق تیم فوتبال سپاهان درباره قراردادهای‬ ‫نجومـی اخیر بازیکنـان در تیم های بزرگ اظهار داشـت‪ :‬با‬ ‫توجـه به شـرایط کشـور هـر بازیکن مدیـر برنامـه و اعداد‬ ‫خـاص خودش را برای قرارداد دارد‪ .‬محسـن طاهری درباره‬ ‫هزینه هـای کالن در تیم هـای بزرگ بابـت خرید بازیکنان‬ ‫بیـان کـرد‪ :‬از نگاه ناظر بیرونی‪ ،‬این میـزان هزینه‪ ،‬تخریب‬ ‫فوتبال اسـت اما یک مربی که در فشـار باشـگاه و هواداران‬ ‫قـرار دارد‪ ،‬تنهـا بـه فکر رفع نیازهـای تیم اسـت و مدیران‬ ‫ل نیز با او همراه می شـوند‪ .‬وی درباره نقش فدراسـیون‬ ‫عام ‬ ‫در سـاخت و اصالح سـاختار قراردادها توضیح داد‪ :‬هرکاری‬ ‫روش خاص خودش را دارد ولی در کشـور ما قاعده درسـتی‬ ‫بـرای این موضوع شـکل نگرفته و مسـئولین بـه هر راهی‬ ‫دسـت می زننـد‪ .‬باید فدراسـیون به عنوان یک نهاد رسـمی‬ ‫بـه جـد به ایـن مسـئله ورود و با برگـزاری جلسـات مهم‪،‬‬ ‫شـیوه نامه درسـتی را طراحـی کنـد تـا نتـوان بـا راه هـای‬ ‫متفـاوت ان را دور زد‪ .‬چنـد سـال قبل سـقفی را مشـخص‬ ‫کردنـد اما باشـگاه ها بـه روش های دیگـری اعداد قـرارداد‬ ‫را جبـران می کردنـد و بـاز هـم همین شـرایط پیـش امد‪.‬‬ ‫طاهـری نقـش اکادمی هـا را در این مسـئله مورد بررسـی‬ ‫قـرار داد و گفـت‪ :‬طبیعتا وقتی بخواهید بازیکنی را بسـازید‪،‬‬ ‫چندسـال طـول می کشـد و تیم هـای بـزرگ این زمـان را‬ ‫ندارنـد؛ پـس بایـد بـه صـورت مـوازی اکادمـی را در کنار‬ ‫قـرارداد بـا بازیکنـان سـطح بـاال پیـش ببرند‪ .‬مـن به جز‬ ‫سـپاهان از تیم هـای دیگـر خبـر نـدارم و می دانـم کـه به‬ ‫خوبـی در بحـث تیم هـای پایه تلاش می کند‪.‬‬ ‫دو دوچرخه سوار سپاهان در‬ ‫راه ترکیه‬ ‫دو دوچرخه سـوار سـپاهانی در مسـابقات کشـور های‬ ‫اسلامی ترکیـه حضور دارنـد و امـاده رقابت برای کسـب‬ ‫مدال هسـتند‪ .‬محمد گنج خانلو و امیرحسین جمشیدیان از‬ ‫باشـگاه سـپاهان به همراه بهنام ارین و علی اصغر موسـی‬ ‫زاده در بخـش اقایـان و ماندانـا دهقـان‪ ،‬سـمیه یزدانـی‪،‬‬ ‫ایدیـن علیـاری و فـروزان عبدالهـی عـرب در رقابت هـای‬ ‫کشـور های اسلامی ترکیـه حضـور دارند‪.‬‬ ‫انحالل تیم های ذوب اهن به‬ ‫زیان ورزشکاران است‬ ‫ون پـارس تیمـی اسـت که در سـه سـال متوالی سـه‬ ‫صعـود را تجربـه کـرده و سـرمربی ایـن تیـم از دالیـل‬ ‫موفقیتشـان می گویـد‪ .‬تیـم فوتبال ون پـارس نقش جهان‬ ‫اصفهـان‪ ،‬پـس از برتـری ‪ ۳‬بـر ‪ ۲‬مقابـل شـهرداری‬ ‫بندرعبـاس درمجمـوع دو بـازی رفت وبرگشـت مرحلـه‬ ‫پلـی اف لیـگ دسـته دوم فوتبـال ایـران‪ ،‬جواز حضـور در‬ ‫لیـگ ازادگان را کسـب کـرد تـا پـس از قریـب به هفت‬ ‫سـال فوتبال اصفهان در لیگ دسـته اول صاحب نماینده‬ ‫شـود‪ .‬ایـن اتفـاق در حالـی رقـم خـورد کـه ون پـارس با‬ ‫یـک برنامـه قابل توجـه‪ ،‬سـال ‪ ۱۳۹۸‬بـه قهرمانـی لیگ‬ ‫برتـر اسـتان اصفهـان رسـید؛ در ادامـه سـال ‪ ۱۳۹۹‬ایـن‬ ‫رونـد بـا قهرمانـی در رقابت های لیگ دسـته سـوم ادامه‬ ‫پیـدا کـرد و درنهایـت امسـال نیـز به عنوان سـومین تیم‬ ‫بـه لیـگ دسـته اول صعـود کردنـد‪ .‬صعـودی بدون وقفه‬ ‫بـه یک قدمـی لیـگ برتـر فوتبـال ایـران کـه می تواند با‬ ‫جاه طلبـی ایـن تیـم روند صعـودی ان هـا ادامه دار باشـد‪.‬‬ ‫سـعید جهانگیـری بـا امـار خـوب تیمـش توانسـت این‬ ‫موفقیـت را رقـم بزنـد‪ .‬ثبـت امـار بـدون باخـت در خانه‬ ‫اتفـاق جالبـی بـود کـه از سـوی ون پـارس رقـم خـورد‪.‬‬ ‫جهانگیـری پیرامـون مسـیر پرپیچ وخم طی شـده تیمش‬ ‫می گویـد‪« :‬قاعدتا هر حرکتـی نیاز بـه برنامه ریزی دقیق‬ ‫دارد‪ .‬تفکـر صعـود در تیم ایجاد شـد و با تمرکز کامل تیم‬ ‫در هـر مسـابقه درنهایـت توانسـتیم به لیگ یـک صعود‬ ‫کنیـم‪ .‬یکـی از ویژگی هـای تیـم مـا که موفق بـه صعود‬ ‫شـدیم سـاختار دفاعـی مناسـب تیم بود که داشـتن سـه‬ ‫باخـت در ‪ ۲۸‬مسـابقه نمایانگـر ایـن ویژگـی بود‪».‬‬ ‫محمـد محبـی وینگر تکنیکی بوشـهری در سـپاهان‬ ‫گل کـرد و در زمـان مربیگـری ویلموتـس بـه تیـم ملی‬ ‫هـم دعـوت شـد‪ .‬در ماجـرای خرید قطعی مغانلو توسـط‬ ‫سـپاهان‪ ،‬محبی با پیشـنهاد تیم سـانتاکالرا پرتغال روبرو‬ ‫ن هـم محبـی را وارد معامله خرید‬ ‫شـد و مدیـران سـپاها ‬ ‫شـهریار از ایـن باشـگاه پرتغالی کردنـد‪ .‬محبی در فصلی‬ ‫که گذشـت‪ ،‬اکثرا نیمکت نشـین بود و نتوانسـت ان طور‬ ‫کـه بایدوشـاید در لیـگ پرتغـال موفـق شـود‪ .‬همیـن‬ ‫موضـوع باعث شـد تا محبـی تیم ملی را از دسـت بدهد‪.‬‬ ‫نیمکت نشـینی هـای پی درپـی‪ ،‬از دسـت دادن تیم ملی‬ ‫و رسـیدن چنـد پیشـنهاد خـوب از ایـران باعـث شـد تـا‬ ‫محمـد تصمیـم بـه بازگشـت بگیـرد و بخواهد در سـال‬ ‫منتهـی بـه جام جهانـی در ایران بازی کند‪ .‬اسـتقالل که‬ ‫مشـتری جـدی این بازیکـن بود‪ ،‬طـی روزهای گذشـته‬ ‫مذاکـرات فشـرده ای با باشـگاه سـانتاکالرا و خود محبی‬ ‫انجـام داد و درنهایـت موفـق شـد با این باشـگاه پرتغالی‬ ‫بـه توافق برسـد‪ .‬شـنیده ها حاکی از ان اسـت که محبی‬ ‫بـرای یک فصـل حضـور قرضـی در اسـتقالل چیـزی‬ ‫حـدود ‪ ۶۵۰‬هـزار دالر هزینـه روی دسـت اسـتقالل‬ ‫می گـذارد کـه رقـم باالیـی محسـوب می شـود‪ .‬الزم به‬ ‫ذکـر اسـت این رقـم هم پـول رضایت نامه محبـی و هم‬ ‫دسـتمزد ایـن بازیکـن اسـت‪ .‬همچنیـن طبـق توافقات‬ ‫انجام شـده‪ ،‬اسـتقالل قـرار اسـت مبلـغ رضایت نامـه‬ ‫محبی را در ‪ ۳‬قسـط به حسـاب باشـگاه سـانتاکالرا واریز‬ ‫خواهـد کـرد کـه نخسـتین پرداختـی اسـتقالل بـه این‬ ‫باشـگاه طـی چنـد روز اینده خواهـد بود‪.‬‬ ‫کاپیتان تیـم فوتبال بانوان ذوب اهن به شـایعه انحالل‬ ‫تیم هـای ایـن باشـگاه واکنـش نشـان داد‪ .‬مینـا داوودی‬ ‫پیرامـون فصـل گذشـته لیـگ برتـر بانـوان ایـران اظهـار‬ ‫داشـت‪ :‬ازلحـاظ فنـی فصـل خوبـی بـود‪ .‬لیگ نسـبت به‬ ‫فصل قبل پیشـرفت چشـمگیری داشـت‪ .‬وی با اشـاره به‬ ‫تغییـر پسـتش عنوان کـرد‪ :‬امسـال با توجه به مشـکالتی‬ ‫کـه اول فصـل پیـش امـد‪ ،‬بـه تشـخیص خانم شـهبازی‬ ‫تغییر پسـت دادم‪ .‬به دفاع وسـط بازی کردم که خداراشـکر‬ ‫تونسـتم عملکـرد قابل قبولی داشـته باشـم‪ .‬کاپیتـان تیم‬ ‫فوتبـال بانـوان ذوب اهـن دربـاره نتایـج تیمـش در فصـل‬ ‫گذشـته گفـت‪ :‬حقیقتـا از جایـگاه تیممـان در لیگ فصل‬ ‫گذشـته راضـی نیسـتم‪ .‬مـا یکسـری امتیاز هـا را به راحتی‬ ‫از دسـت دادیـم و می توانسـتیم جایـگاه بهتـری در جدول‬ ‫داشـته باشـیم‪ .‬بازیکن تیم فوتبـال ذوب اهن درباره شـایعه‬ ‫انحلال تیم های مختلف ورزشـی باشـگاه ذوب اهن اظهار‬ ‫داشـت‪ :‬بلـه متاسـفانه بنـده هم ایـن خبـر را شـنیدم‪ .‬این‬ ‫کـه باشـگاهی از تیمـداری انصـراف دهـد بـه ضـرر همه‬ ‫ورزشـکاران ازجملـه بانـوان اسـت‪ .‬البته بعضی مسـئوالن‬ ‫باشـگاه در حـال تالش هسـتند تا جلوی ایـن اتفاق گرفته‬ ‫شـود‪ ،‬امیـدوارم که موفق باشـند‪.‬‬ صفحه 7 ‫شنبه | ‪ 18‬تیر ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4393‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫شنبه ‪ 18‬تیر ‪ / 1401‬سـال هجدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪09Jul2022 | 4393‬‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز توزیع‪ :‬رویداد پارسی‬ ‫در نشست مدیران مراکز رشد واحدهای فناور کشور در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان مطرح شد‪:‬‬ ‫فعالیت ‪ ۶‬مرکز رشد با نرخ موفقیت ‪ 75‬درصد‬ ‫در اصفهان‬ ‫نشست مدیران مراکز رشد واحدهای‬ ‫فناور کشــور به میزبانی شــهرک علمی‬ ‫تحقیقاتی اصفهــان در روزهای ‪ 15‬و ‪16‬‬ ‫تیرماه برگزار شد‪ .‬در این نشست دکتر علی‬ ‫خیر الدین‪ ،‬معاون فناوری و نواوری وزارت‬ ‫راضیهچنگیزنائین علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری به صورت انالین‪،‬‬ ‫امید رضایی فر مدیرکل پشتیبانی امور فناوری و نواوری وزارت‬ ‫علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪ ،‬مصطفی صفدری مشاور معاونت‬ ‫فناوری و نواوری وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪ ،‬دکتر جعفر‬ ‫قیصری رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان‪ ،‬کتایون‬ ‫رحیم زادگان مدیر دفتر طرح های پژوهش و فناوری شهرک‬ ‫علمی و تحقیقاتی اصفهان‪ ،‬مجید محمدی رئیس اداره انتقال‬ ‫فناوری و تجاری ســازی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان‬ ‫و بیش از ‪ 150‬نفر از مدیران مراکز رشــد کشور و مسئوالن‬ ‫مرتبط حضور داشــته و به بیان چالش ها و راهکارهای امروز‬ ‫عرصه فناوری و نواوری کشور پرداختند‪ .‬تور بازدید از مراکز‬ ‫علمــی و فناوری و همچنین برگــزاری پنل های تخصصی‬ ‫ازجمله برنامه های دیگر این نشست دوروزه بود‪.‬‬ ‫در اولین روز این نشســت دکتــر علی خیر الدین‪ ،‬معاون‬ ‫فناوری و نواوری وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری به صورت‬ ‫انالین برای مدعوین ســخنرانی کرد او درباره مراکز رشد و‬ ‫اهمیت انها گفت‪ 246 :‬مرکز رشــد در کشور وجود دارد باید‬ ‫بتوانیم فعالیت این مراکز را رصــد و فعالیت ان ها را ارزیابی‬ ‫کنیم‪ .‬قطعا مجوز مراکزی که فعال نباشد‪ ،‬لغو می شود‪ .‬بسیاری‬ ‫از دانشگاه های کشور پارک علم و فناوری و پردیس ندارند‪ ،‬اما‬ ‫مراکز رشد باید فعال تر شوند‪ .‬معتقدیم در هر استان یک پارک‬ ‫و در هر شهرستان مرکز رشد باید داشته باشیم‪.‬‬ ‫دکتر علی خیر الدیــن در ادامه افزود‪ :‬طرحی به نام تانا به‬ ‫معنی کمک به توسعه اکوسیستم نواوری استان ها اغازشده‬ ‫که توانمندسازی منابع انسانی و نیروهای سازمان های نواور‪،‬‬ ‫انتقال تجربه در حوزه های مختلف مرتبط با ماموریت پارک ها‬ ‫و مراکز رشد‪ ،‬شبکه سازی و هم افزایشی سازمانی‪ ،‬اشنایی با‬ ‫برنامه های توانمندسازی سازمان میزبان و مشاهده و معرفی‬ ‫دستاوردهای سازمان میزبان در ان هدف گذاری شده است‪.‬‬ ‫امید رضایی فر مدیرکل پشتیبانی امور فناوری و نواوری‬ ‫وزارت علوم دومین سخنران این نشست بود او به ارائه امار و‬ ‫ارقام درباره مراکز رشد در سراسر کشور پرداخت و گفت‪۲۴۶ :‬‬ ‫مرکز رشد در کشور وجود دارد که از میان انها ‪ ۱۱۰‬مرکز در‬ ‫پارک های علم و فناوری و ‪ ۷۲‬مرکز در دانشگاه ها فعال است‬ ‫و سایر انها متعلق به بخش های دیگر است‪.‬‬ ‫او در ادامــه اضافه کرد‪ :‬فراوانی نامتوازنی در توزیع مراکز‬ ‫رشــد وجود دارد که تهدیدی جدی بشــمار می ایــد زیرا از‬ ‫ظرفیت های زیست بوم فناوری منطقه به خوبی استفاده نشده‬ ‫اســت‪ .‬این مراکز باید جهت دهی برنامه ریزی شده به منظور‬ ‫تکمیل و تولید زنجیره ارزش داشــته باشند و به مزیت های‬ ‫نسبی منطقه ای بپردازند‪.‬‬ ‫رضایی فر به تعداد مراکز رشد در ایران اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫بیشــترین شرکت های دانش بنیان کشــور در پارک پردیس‬ ‫تهران و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مستقر هستند‪،‬‬ ‫سایر مراکز رشــد و پارک های علم و فناوری نیز باید توسعه‬ ‫یابند‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬بهره مندی واحدهای فناور از فضای مناسب‬ ‫ازمایشــگاهی‪ ،‬ارتباط با مراکز صنعتی و پژوهشی‪ ،‬برگزاری‬ ‫دوره های مهارت افزایی‪ ،‬اعطای تسهیالت مناسب و همکاری‬ ‫با بانک ها و تعامل با ســایر مراکز رشد از مزایا و نقاط مثبت‬ ‫و بی تفاوتی برخی مدیران نســبت به واحدهای فناور‪ ،‬کمبود‬ ‫فضای کار و نبودن روحیه همکاری از نقاط ضعف و خطاهای‬ ‫مراکز رشد است‪.‬‬ ‫مصطفی صفدری مشاور معاونت فناوری و نواوری وزارت‬ ‫علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری دیگر سخنران این نشست در روز‬ ‫اول بود او با اشاره به فضای تحقیق و توسعه در کشور گفت‪:‬‬ ‫شاخص نسبت هزینه تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص‬ ‫داخلی در کشورمان کمتر از یک درصد است درحالی که در کره‬ ‫جنوبی این شــاخص به باالی چهار درصد رسیده است‪ .‬رتبه‬ ‫ایران در شاخص جهانی نواوری در سال ‪ ۲۰۲۰‬معادل ‪ ۶۰‬بود‬ ‫درحالی که در ســال ‪ ۲۰۱۴‬این رتبه ‪ ۱۲۰‬بود‪ ،‬رتبه ایران در‬ ‫خروجی های دانشی و خالقانه در سال ‪ ۲۰۲۱‬معادل ‪ ۴۶‬بود و‬ ‫این امار نشان می دهد که ما در خروجی مجموعه های علم و‬ ‫فناوری وضعیت بهتری نسبت به ورودی داریم‪.‬‬ ‫در پایان این بخش‪ ،‬دکتر جعفر قیصری‪ ،‬رئیس شــهرک‬ ‫علمــی و تحقیقاتی اصفهان نیز در ســخنانی گفت‪ :‬یکی از‬ ‫چالش های اساسی موجود‪ ،‬کاهش نرخ مراجعه به مراکز رشد‬ ‫کشور است؛ یعنی باتوجه به تعداد فارغ التحصیالن رشته های‬ ‫فنی و مهندسی‪ ،‬تعداد متقاضیان می تواند کمتر شود؛ بنابراین‬ ‫به گروه ســازی بایــد به عنوان یک نهضت نــگاه کنیم‪ .‬اگر‬ ‫بخواهیم سهم اقتصاد دانش بنیان را از حدود ‪ 2‬درصد به بیش‬ ‫از ‪ 5‬درصد برسانیم باید تعداد تیم های موجود را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بر لزوم ایجاد‬ ‫نهضت تیم ســازی با نگاه نو در مراکز رشــد واحدهای فناور‬ ‫کشور تاکید کرد‪ :‬یکی از اولین مراکز رشد کشور در شهرک‬ ‫علمی و تحقیقاتی اصفهان ایجادشده است‪ .‬او در ادامه افزود‪:‬‬ ‫وجود این مراکز به تشــکیل شرکت های فناور و دانش بنیان‬ ‫کمک کرده اند‪ .‬حاصل اقداماتی که طی دو دهه در مراکز رشد‬ ‫کشــیده شده‪ ،‬ایجاد اقتصاد دانش بنیان و فناور است بنابراین‬ ‫مراکز رشد موتور محرکه این عرصه هستند‪ .‬تاثیر شرکت های‬ ‫دانش بنیان در اقتصاد بین یک تا دو درصد اســت و بر اساس‬ ‫دستور مقام معظم رهبری ســهم اقتصاد دانش بنیان باید به‬ ‫حدود ‪ 5‬برابر برسانیم‪.‬‬ ‫دکتر قیصری در ادامه به ارائه اماری از وضعیت مراکز رشد‬ ‫و شتاب دهنده ها در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان پرداخت‬ ‫و گفت‪ :‬در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان امسال برنامه‬ ‫حمایت از شتاب دهنده های خصوصی را اجرا کردیم که از ‪12‬‬ ‫شــتاب دهنده فعال در اصفهان با ‪ 7‬شتاب دهنده قراردادهای‬ ‫بسته شد‪ .‬به عالوه با دانشگاه ها نیز قراردادهایی منعقد شد‪.‬‬ ‫قیصری در ادامه به نقش مراکز رشــد اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫یکی از کارهایی که مراکز رشــد باید انجام دهند‪ ،‬تشــکیل‬ ‫تیم هایی است که در حوزه صادرات‪ ،‬بازاریابی و اقتصاد فعالیت‬ ‫کنند‪ .‬این اقدام مثل بذری است که االن کاشته می شود اما در‬ ‫اینده نتیجه می دهد‪.‬‬ ‫پس از ســخنرانی رئیس شــهرک‪ ،‬معاون و مشاور وزیر‬ ‫علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪ ،‬پنل هم اندیشی «از ایده تا بازار» در‬ ‫شرکت های نوپا با حضور مدیران مراکز رشد کشور برگزار شد‬ ‫و مدیران مراکز رشد کشور در ادامه از شرکت های فناور مستقر‬ ‫در شهرک بازدید کردند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬روز دوم نشست‪ :‬پنل ارزش گذاری و تامین‬ ‫مالی‬ ‫در پنل انتقال تجربیات دومین روز از نشست مدیران مراکز‬ ‫رشد کشور که در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار‬ ‫شد به مسئله شبکه ســازی و هم افزایی فی مابین واحدهای‬ ‫مستقر در مراکز رشد پرداخته شد‪.‬‬ ‫زینت همت‪ ،‬سرپرســت مرکز رشــد شــهرک علمی و‬ ‫تحقیقاتــی اصفهان با بیان تعریفی از مراکز رشــد و اهمیت‬ ‫شبکه سازی اظهار کرد‪ :‬در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان‬ ‫‪ ۶‬مرکز رشد وجود دارد که ‪ ۱۸۹‬شرکت فناور در انها مستقر‬ ‫هستند و خوشبختانه نرخ موفقیت ان ها ‪ ۷۵‬درصد است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ورود به بازار یکی از نیازهای شــرکت های‬ ‫مستقر در مراکز رشد هستند که بیشتر باید بر ان تمرکز کرد تا‬ ‫شرکت ها در ان ارتقا پیدا کنند‪.‬‬ ‫سرپرست مرکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با‬ ‫تاکید بر اهمیت شبکه سازی خاطرنشان کرد‪ :‬منابع و امکانات‬ ‫دولتی‪ ،‬محدو ده ای کمی و کیفی دارد و شبکه سازی به تسهیل‬ ‫فرایند تجاری سازی کمک می کند و در کنار ان‪ ،‬شرکت ها با‬ ‫دارایی ها و توانمندی های متفاوت را به یکدیگر مرتبط می کند‪.‬‬ ‫پایش چالش ها در واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد و ارائه‬ ‫پیشنهادها یکی از اقدامات اصلی مراکز رشد به شمار می اید‬ ‫که به توسعه همه جانبه منجر می شود‪.‬‬ ‫طیبه جاللی‪ ،‬مدیر مرکز رشــد دانشکده فنی و حرفه ای‬ ‫منتظری مشــهد در این نشســت اظهار کرد‪ :‬برای محقق‬ ‫شدن شبکه ســازی نباید جزیره ای نگاه کنیم و دانشگاه فنی‬ ‫و حرفه ای مزیتــی که دارد‪ ،‬کارگاه های ان تجهیز شــده و‬ ‫البتــه نیروی حرفه ای تربیت می کنــد‪ .‬اعضای هیئت علمی‬ ‫دانشــگاه های فنی و حرفه ای‪ ،‬زبان مشترک با صنعت را پیدا‬ ‫کردند و پیشینه صنعت دارد و رویکرد مهارت محور را سرمنشا‬ ‫راه اندازی مرکز رشد در این دانشگاه قرار دادند‪.‬‬ ‫بهــاره پورمرادی‪ ،‬مدیر مرکز رشــد واحدهــای فناور در‬ ‫پارک علم و فناوری گیالن با بیان اینکه یکی از توانایی های‬ ‫موردنظر یونســکو در قرن ‪ ۲۱‬برقراری تعامل بین ذی نفعان‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬شبکه سازی کمک می کند شرکت های توانمند‬ ‫بهتر دیده بشوند و هزینه تبلیغات برای انها به حداقل برسد و‬ ‫همچنین اطالعات در سریع ترین زمان تبادل شود‪.‬‬ ‫پور مرادی با بیان اینکه تمام ظرفیت های استان به منظور‬ ‫شبکه سازی در استان گیالن شناسایی شده‪ ،‬گفت‪ :‬نهادهای‬ ‫استان را به شرکت ها متصل کردیم تا بهترین حضور را در بازار‬ ‫داشته باشند‪.‬محمدابراهیم پور‪ ،‬مدیر مرکز رشد واحدهای فناور‬ ‫امل نیز در این نشســت با بیان اینکه شبکه سازی در کشور‬ ‫وجود دارد اما ارتباطات ضعیف اســت‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از اهداف‬ ‫مراکز رشد در شهرستان ها همین موضوع شبکه سازی است‬ ‫و درواقع باید ارتباط دوسویه و چندسویه وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بین شرکت های مستقر در مراکز رشد باید‬ ‫تعامل ایجاد شود و نگاه ما در مراکز‪ ،‬رفع چالش ها و نیازهای‬ ‫مردم است که بتوانیم به این هدف برسیم و همه شرکت ها را‬ ‫در این مسیر همسو کنیم‪.‬‬ ‫اولین نشست مدیران مراکز رشد واحدهای فناور کشور به‬ ‫میزبانی شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در روزهای ‪ 15‬و ‪16‬‬ ‫تیرماه برگزار شــد و ‪ 150‬مدیر از مراکز رشد سراسر ایران با‬ ‫یکدیگر به شبکه سازی و تبادل اطالعات پرداخته و مشکالت‬ ‫و چالش های این مراکز بررسی و مرتفع شد‪.‬‬ ‫اگهی تجدید مزایده‬ ‫نوبت‬ ‫نوبتاولاول‬ ‫سازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف اباد در نظر دارد باستناد مصوبه شماره ‪ 1401/260‬مورخ ‪1401/02/15‬‬ ‫شورای محترم اسالمی شهر‪ ،‬اماکن زیر را با شرایط و مشخصات موجود از طریق تجدید مزایده به افراد واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شرح مزایده‬ ‫متراژ ‪ /‬تعداد‬ ‫مبلغ پایه اجاره ماهیانه‬ ‫سپرده شرکت در مزایده‬ ‫‪1‬‬ ‫بهره برداری از خانه بازی و کتاب شکوفه‬ ‫‪ 90‬متر مربع‬ ‫‪ 8/000/000‬ریال‬ ‫‪ 4/800/000‬ریال‬ ‫‪2‬‬ ‫بهره برداری از فضای غرفه اغذیه فروشی‬ ‫پارک کبیرزاده‬ ‫‪ 10‬متر مربع‬ ‫‪ 10/000/000‬ریال‬ ‫‪ 6/000/000‬ریال‬ ‫منطقهیک‬ ‫‪ 1400‬متر مربع‬ ‫‪ 20/000/000‬ریال‬ ‫‪ 12/000/000‬ریال‬ ‫منطقهچهار‬ ‫‪ 2500‬متر مربع‬ ‫‪ 20/000/000‬ریال‬ ‫‪ 12/000/000‬ریال‬ ‫منطقهپنج‬ ‫‪ 750‬متر مربع‬ ‫‪ 15/000/000‬ریال‬ ‫‪ 9/000/000‬ریال‬ ‫‪4‬‬ ‫اجاره فضای ‪ ۱۲‬عدد بیلبورد تک وجهی و یک عدد‬ ‫بیلبورد ‪ 3‬وجهی و ‪ 2‬عدد ‪ 4‬وجهی ساعت دار گردان‬ ‫و فضای تبلیغاتی پل های عابر پیاده‬ ‫‪ 15‬وجه (‪ )5×3‬بیلبورد ثابت و ‪ 4‬وجه گردان و ‪3‬‬ ‫عدد پل عابر پیاده (حدود ‪ 147‬متر مربع)‬ ‫‪ 800/000/000‬ریال‬ ‫‪ 480/000/000‬ریال‬ ‫‪5‬‬ ‫غرفه اغذیه فروشی واقع در پارک ابشار‬ ‫‪ 20‬متر مربع‬ ‫‪ 8/000/000‬ریال‬ ‫‪ 4/800/000‬ریال‬ ‫‪6‬‬ ‫بیلبورد ورودی شهر از سمت گلدشت (‪)5*۱۲‬‬ ‫‪ 60‬متر مربع‬ ‫‪ 150/000/000‬ریال‬ ‫‪ 90/000/000‬ریال‬ ‫‪3‬‬ ‫ایستگاه های ورزشی مناطق‬ ‫لذا از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت بعمل می اید جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مربوط تا تاریخ ‪1401/05/04‬‬ ‫در ساعات اداری به امور درامد سازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی واقع در بلوار شهید محسن حججی‪ ،‬جنب فرهنگسرا خارون‬ ‫مراجعه نمایند‪ .‬شماره تماس‪۴۲۶۵۷۵۷۱ :‬‬ ‫سازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف اباد‬ ‫الف‪862030 :‬‬ ‫‪1344501‬‬ ‫م مالف‪:‬‬ ‫امتیاز در رتبه بندی روزنامه های سراسر کشور‬ ‫ضریب کیفی‪ 63/35 :‬رتبه اگهی‪1 :‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک ‪«-‬درباره‬ ‫ما‪ «-‬سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫جعبهسیاه‬ ‫بررسی تاریخ اصفهان‬ ‫در فیلم خانه حوزه‬ ‫هنری‬ ‫مدیـر واحـد هنرهـای تصویـری حـوزه‬ ‫هنـری اسـتان اصفهـان بـا اشـاره بـه برگـزاری‬ ‫سـومین فصـل از برنامه هـای فیلم خانـه بـا‬ ‫تاریخـی سـینما‪ ،‬از اختصـاص‬ ‫محـور فیلم هـای‬ ‫ِ‬ ‫یک فصـل از برنامه هـای فیلم خانـه بـه موضـوع‬ ‫تاریـخ اصفهـان در سـینما خبـر داد‪.‬‬ ‫نرگـس رجایـی در گفت وگـو بـا ایسـنا‪،‬‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬حـوزه هنـری اسـتان اصفهـان در‬ ‫سـال گذشـته تصمیـم گرفـت کانـون فیلمـی‬ ‫کـه سـال های قبـل بـا محوریـت مرحـوم زاون‬ ‫قوکاسـیان شـکل گرفـت و هـر سه شـنبه پاتـوق‬ ‫خوبـی را بـرای سینمادوسـتان ایجاد کـرده بود با‬ ‫نـام فیلم خانـه احیـا کنـد‪.‬‬ ‫او افـزود‪ :‬براین اسـاس برنامه هـای فیلم خانـه‬ ‫در سـه فصـل اجـرا شـد و در فصل اول بـا عنوان‬ ‫سـینما اقتباس بـه ان گروه از فیلم های اقتباسـی‬ ‫بعـد از انقلاب پرداختـه شـد کـه از داسـتان های‬ ‫ایرانـی اقتبـاس شـده اند و در فصـل دوم با عنوان‬ ‫سـینما جامعـه‪ ،‬فیلم هـای اجتماعـی از منظـر‬ ‫جامعه شـناختی بررسـی و مطالعـه شـدند‪.‬‬ ‫مدیـر واحـد هنرهـای تصویری حـوزه هنری‬ ‫اسـتان اصفهـان ادامـه داد‪ :‬فصل سـوم فیلم خانه‬ ‫نیـز بـا موضـوع سـینما تاریـخ بـه دبیـری محمد‬ ‫بـزرگ اغازشـده اسـت کـه در ان فیلم هایـی بـا‬ ‫موضوعـات تاریـخ‪ ،‬بیوگرافـی و پرتره نـگاری‬ ‫اکـران و نقـد و بررسـی می شـود‪ ،‬ضمـن اینکـه‬ ‫یـک برنامـه از ایـن فصل بـه اصفهـان می پردازد‬ ‫و فیلمـی بـا محوریـت تاریـخ اصفهـان پخـش و‬ ‫نقـد و بررسـی خواهد شـد‪.‬‬ ‫او افـزود‪ :‬باتوجه بـه اینکـه فیلم هـای بسـیار‬ ‫خوبـی بـا موضوع تاریـخ اصفهان ساخته شـده که‬ ‫می تواننـد روایتگـر داسـتان ها و تاریـخ این شـهر‬ ‫و مـردم باشـند‪ ،‬در اینـده یک فصـل از فیلم خانه‬ ‫بـه موضوع تاریـخ اصفهـان در سـینما اختصاص‬ ‫خواهـد یافت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬سـومین فصـل فیلم خانـه‬ ‫حـوزه هنـری بـا موضـوع سـینما و تاریـخ هـر‬ ‫سه شـنبه از سـاعت ‪ 17‬تـا ‪ ۲۰‬در پردیـس‬ ‫سـینمایی حوزه هنـری واقـع در خیابان امـادگاه‪،‬‬ ‫روبـروی هتـل عباسـی برگـزار می شـود‪.‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫طرح‪:‬منصوره دهقانی ‪ /‬اصفهان امروز‬ ‫شادی واجب تر از نان‬ ‫روی موج یکشنبه ها در خانه هنرمندان ایران‬ ‫نمایـش «روی مـوج یکشـنبه ها» از نوزدهـم تیرمـاه‬ ‫اجـرای خـود را در تماشـاخانه انتظامـی خانـه هنرمنـدان‬ ‫ایـران اغـاز می کنـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خانـه هنرمنـدان‪ ،‬نمایـش «روی مـوج‬ ‫یکشـنبه ها؛ یـا این بـار الـن بنـت روی بـوم انـدرا کـوچ»‬ ‫تجربـه جدیـد مازیـار سـیدی در مقـام طـراح و کارگـردان‬ ‫اسـت کـه بر اسـاس مجموعـه ‪ Talking Heads‬شـامل‬ ‫سـیزده مونولوگ اثر الن بنت بازنویسـی شـده و قرار اسـت‬ ‫از نوزدهـم تیرمـاه در سـالن انتظامی خانه هنرمنـدان ایران‬ ‫روی صحنـه برود‪ .‬در اسـتانه اجـرای این اثر نمایشـی تیزر‬ ‫ان نیز منتشـر شـده اسـت‪ .‬نغمه فاطمی‪ ،‬مـژده دایی‪ ،‬نغمه‬ ‫قوانلـو‪ ،‬عارفـه معماریـان بـا صـدای محمدحسـن معجونی‬ ‫(صدای کشـیش)‪ ،‬لیلی رشـیدی (مجـری رادیـو) بازیگران‬ ‫ایـن نمایـش هسـتند‪ .‬کارگـردان در ایـن نمایـش‪ ،‬رویکرد‬ ‫اجرایـی خـود را با الهـام از اثار اندرا کوچ‪ ،‬نقاش سمبلیسـت‬ ‫امریکایـی بنـا گذاشـته و تلاش دارد بیـن نقاشـی های‬ ‫هنرمنـد جـوان و متـن بازنویسـی شـده بـه قلـم محمـد‬ ‫زارعـی گفت وگـو برقرار کنـد؛ از دل همین گفت وگو اسـت‬ ‫کـه اجرای «روی موج یکشـنبه ها» شـکل گرفته اسـت‪ .‬در‬ ‫خالصه داسـتان «روی موج یکشـنبه ها» امده اسـت‪ :‬اینجا‬ ‫سـیب مـا گیالس هـای‬ ‫صـدای لنـدن اسـت! از درختـان‬ ‫ِ‬ ‫خوش طعـم روییـده؛ هـوا بسـیار دلپذیـر اسـت و کالغ های‬ ‫خوش صـدا اواز سـر می دهنـد‪ .‬چهـار زن داسـتان زندگـی‬ ‫رویایـی! خـود را روایـت می کننـد‪ .‬روی مـوج یکشـنبه ها از‬ ‫نوزدهـم تیـر تا چهاردهم مردادماه هر شـب سـاعت ‪۲۰:۳۰‬‬ ‫بـه مـدت یـک سـاعت و ‪ ۱۰‬دقیقـه میزبـان تماشـاگران‬ ‫اسـت‪ .‬پیش فـروش بلیـت سـه روز دوم اجـرای نمایش نیز‬ ‫به تازگـی اغاز شـده اسـت‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه‬ ‫شهرداری نجف اباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ‪2853‬‬ ‫مورخ ‪ 1400/11/30‬شــورای محترم اســامی شهر‪ ،‬عملیات‬ ‫خرید‪ ،‬حمل و پخش اســفالت به همراه عملیات زیرسازی معابر سطح منطقه سه‬ ‫شهرداری نجف اباد را با مجموع براورد اولیه به مبلغ ‪ 53/629/407/480‬ریال‬ ‫بدون تعدیل و با احتســاب ما به التفاوت قیر‪ ،‬حســب مدارک موجود در مدارک‬ ‫مناقصه‪ ،‬از محل اعتبارات عمرانی ســال ‪ 1401‬شــهرداری منطقه سه و بر اساس‬ ‫جدول پیشنهادی کار فرما به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫شرایط شرکت در مناقصه‪ :‬شرکت کنندگان باید دارای شخصیت حقوقی مستقل‬ ‫و اساســنامه و رزومه کاری مرتبط و تجهیزات و ماشــین االت متناسب با موضوع‬ ‫مناقصه بوده یا دارای کارخانه تولید اســفالت و دارای صالحیت و رتبه بندی الزم‬ ‫(حداقل رتبه پنج در رشته راه و ترابری) از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشند‬ ‫(شرکت کنندگان در مناقصه باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند)‬ ‫مهلت و محل دریافت و تحویل اســناد مناقصه و پیشنهاد قیمت‪ :‬از شرکتهای‬ ‫نوبت اول‬ ‫واجد شــرایط دعوت می شــود جهت کســب اطالعات بیشــتر و دریافت اسناد‬ ‫مناقصــه‪ ،‬بــا همراه داشــتن مــدارک و رزومه شــرکت‪ ،‬تا پایان وقــت اداری‬ ‫روز شــنبه مــورخ ‪ 1401/05/01‬به امــور قراردادهای شــهرداری نجف اباد‬ ‫مراجعــه و پیشــنهادات خــود را حداکثر تا پایــان وقت اداری روز چهارشــنبه‬ ‫مــورخ ‪ 1401/05/05‬بــه دبیر خانه محرمانه شــهرداری نجــف اباد تحویل‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫شــرکت کنندگان باید مبلــغ ‪ 2/700/000/000‬ریال بابت ضمانت شــرکت‬ ‫در مناقصه را طی فیش واریزی به حســاب سپرده شــماره ‪0104544150002‬‬ ‫شهرداری نجف اباد و یا معادل انرا ضمانتنامه معتبر بانکی بعنوان ضمانت شرکت‬ ‫در مناقصه ارائه نمایند‪ .‬برندگان اول‪ ،‬دوم و ســوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد‬ ‫قرارداد نشوند سپرده انها به ترتیب ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫ســایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهرداری نجف‬ ‫اباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫عبدالرسول امامی‪ -‬شهردار نجف اباد‬ ‫م الف‪1348108 :‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی شماره ‪۲۰۰۱۰۹۳۶۳۷۰۰۰۰۰۳‬‬ ‫زیرسازی و اسفالت معابر شهر ونک‬ ‫شــهرداری ونک در نظر دارد فراخوان زیرســازی و اســفالت معابر‬ ‫شــهر ونک به شــماره ‪ ۲۰۰۱۰۹۳۶۳۷۰۰۰۰۰۳‬را از طریق ســامانه‬ ‫تــدارکات الکترونیکــی دولــت ‪ www.setadiran.ir‬برگــزار‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫زمان انتشار در سایت‪ 1401/04/18 :‬ساعت ‪8:00‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد فراخوان‪ 1401/04/25 :‬ساعت‪14:00 :‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهاد‪ 1401/05/05 :‬ساعت ‪14:00‬‬ ‫زمان بازگشایی در سایت‪ 1401/05/05 :‬ساعت ‪15:00‬‬ ‫نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪:‬‬ ‫پرداخت ســپرده ای معادل ‪ %5‬مبلغ کار به صورت نقد در وجه حســاب‬ ‫سپرده شهرداری یا ضمانتنامه بانکی معتبر با مدت ‪ ۳‬ماهه‬ ‫ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد‪:‬‬ ‫‪ -1‬کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا‬ ‫بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‬ ‫به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -2‬متقاضیان شــرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه‪،‬‬ ‫نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط)‬ ‫برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل اورند‪.‬‬ ‫‪ -3‬اطالعات تماس و ادرس دستگاه‪ :‬استان اصفهان‪ -‬شهرستان سمیرم‪-‬‬ ‫شهر ونک‬ ‫شماره تلفن‪03153600439-03153600144 :‬‬ ‫دورنگار‪۰۳۱۵۳۶۰۰۴۴۵ :‬‬ ‫م الف‪1348006 :‬‬ ‫حسین حاتمی‪ -‬شهردار ونک‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4443

روزنامه اصفهان امروز 4443

شماره : 4443
تاریخ : 1401/06/20
روزنامه اصفهان امروز 4441

روزنامه اصفهان امروز 4441

شماره : 4441
تاریخ : 1401/06/17
روزنامه اصفهان امروز 4336

روزنامه اصفهان امروز 4336

شماره : 4336
تاریخ : 1401/06/12
روزنامه اصفهان امروز 4418

روزنامه اصفهان امروز 4418

شماره : 4418
تاریخ : 1401/05/22
روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

شماره : ۴۴۱۲
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه اصفهان امروز 4415

روزنامه اصفهان امروز 4415

شماره : 4415
تاریخ : 1401/05/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!