روزنامه اصفهان امروز شماره 4391 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4391

روزنامه اصفهان امروز شماره 4391

روزنامه اصفهان امروز شماره 4391

‫چهارشنبه ‪ 15‬تیر ‪ 06 |1401‬ذی الحجه ‪ |06Jul2022| 1443‬سـال هجدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4391‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫ورزش | صفحه‪7‬‬ ‫هواداران سپاهان‬ ‫چشم انتظار جادوی مورایس‬ ‫ژوزه مورایس‪ ،‬مربی پرتغالی که زمانی دستیار مورینیو بود‬ ‫و پس از کار کردن زیر نظر تئوریسین بزرگی چون مورینیو‬ ‫به یک مربی صاحب سبک تبدیل شده حاال باید زردپوشان‬ ‫دیار نصف جهان را اماده رقابت با حریفان داخلی کند‪.‬‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫در گفتگوی «اصفهان امروز» با دکتر علی صفری مطرح شد‬ ‫تاالب گاوخونی؛ منبع‬ ‫گردوخاک داخلی استان‬ ‫اصفهان‬ ‫اکوسیستمکارافرینیاصفهاندرمسیرپیشرفت‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫توقف پروژه های‬ ‫غیرضروری در اصفهان‬ ‫محصوالت دانش بنیان و استارت اپ ها هر روز نسبت به روز قبل از جایگاه بهتری برخوردار شده اند و با فرهنگ سازی صحیحی که از این اقدام‬ ‫صورت گرفته‪ ،‬نگرش مردم نسبت به این شرکت ها تغییر کرده است‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫نفس اصفهان‬ ‫به شماره افتاده است‬ ‫شرکت پاالیش نفت اصفهان‬ ‫(سهامی عام )‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫‪%5‬‬ ‫میزانتست هایمثبتروزانه‬ ‫در دو تا سه هفته قبل‬ ‫‪%30‬‬ ‫میزان افزایش تست های مثبت‬ ‫کرونا در حال حاضر‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪%87‬‬ ‫از افراد باالی ‪ ۵‬سال در استان‬ ‫اصفهان دوز اول واکسن کرونا‬ ‫را تزریق کرده اند‬ ‫‪%77‬‬ ‫اگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره ‪/01/10‬م‬ ‫شــرکت پاالیش نفت اصفهان در نظــر دارد انجــام خدمــات ذیل را بر اســاس شــرایط زیر بــه پیمانکار‬ ‫واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬مشخصات مناقصه‪:‬‬ ‫‪ 1-1‬موضوع‪ :‬عملیات بالستینگ و پوشش های صنعتی مورد نیاز شرکت پاالیش نفت اصفهان‬ ‫‪ 1-2‬محل انجام خدمات‪ :‬شرکت پاالیش نفت اصفهان‬ ‫‪ 1-3‬مبلغ براورد تخمینی کارفرما‪( 20/000/000/000 :‬به حروف‪ :‬بیست میلیارد) ریال‬ ‫‪ 1-4‬مدت انجام کار‪ :‬یکسال‬ ‫‪ 1-5‬ســپرده شــرکت در مناقصــه بــه مبلــغ ‪( 317/000/000‬به حــروف‪ :‬ســیصد و هفده میلیــون) ریال‬ ‫و تضمین انجام تعهدات به میزان ‪ ۱۰‬درصد مبلغ پیشنهادی‬ ‫‪ -2‬شرایط متقاضی‪:‬‬ ‫‪ 2-1‬دارا بــودن گواهینامــه معتبــر در رشــته نفــت و گاز یا صنعــت و معدن و یــا تاسیســات و تجهیزات با‬ ‫رتبه حداقل ‪ ۵‬از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور‬ ‫‪ 2-2‬داشتن سوابق کاری معتبر و مفید در زمینه مورد نظر در ‪ ۵‬سال گذشته‪.‬‬ ‫‪ 2-3‬داشتن کد اقتصادی و شناسه ملی‬ ‫‪862030‬‬ ‫الف‪:‬‬ ‫م‬ ‫‪ 2-4‬داشــتن سیســتم مدیریــت ‪( HSE‬داشــتن گواهینامــه هــای ‪ ISO-14001‬محیــط زیســت‬ ‫و ‪ OHSAS-۱۸۰۰1‬ایمنی و بهداشت و یا گواهینامه سیستم مدیریت ‪) HSE‬‬ ‫‪ 2-5‬کسب حداقل شصت امتیاز در ارزیابی کیفی و حداقل امتیاز هر یک از عوامل ارزیابی کیفی‪.‬‬ ‫‪ 2-6‬داشتن گواهی صالحیت ایمنی از اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫‪ 2-7‬پیمانکاران دارای طرح طبقه بندی مشاغل در اولویت می باشند‪.‬‬ ‫‪ -3‬نحوه درخواست شرکت در مناقصه‪:‬‬ ‫‪ 3-1‬از کلیــه شــرکتهای واجــد شــرایط کــه دارای صالحیــت الزم و امادگــی انجــام کارهــای مذکــور‬ ‫مــی باشــند‪ ،‬دعوت بــه عمل می ایــد ضمن ارســال نامه معرفــی و اعالم امادگــی جهت حضــور در مناقصه‬ ‫فــوق الذکــر از طریــق دورنــگار ‪ ،۰۳۱-۳۳۹۶۴۸۷۱‬به ســایت شــرکت پاالیش نفــت اصفهان به نشــانی‬ ‫‪ www.Eorc.ir‬مراجعه و در قســمت فراخوان ها و فرمهای مرتبط نســبت به دریافت فــرم پذیرش و ارزیابی‬ ‫پیمانــکاران ‪ /‬مشــاوران (اشــخاص حقوقی) اقــدام نمــوده و حداکثر ظرف مــدت ‪ ۱۰‬روز پس از نشــر اگهی‬ ‫پرسشــنامه تکمیل شــده موصوف را به همراه ســوابق و مدارک جدید و معتبر خود‪ ،‬مندرج در فرم مزبور به نشانی‬ ‫الکترونیکی‪ ERS@Eorc.ir‬کمیته بررسی منابع پیمانکاری و اسناد ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫‪ 3-2‬در صورت عدم به روز رســانی به موقع و یا کامل نبودن پرونده‪ ،‬هیچگونه مسئولیتی متوجه این کمیته نبوده و‬ ‫در صورت بررســی‪ ،‬مالک صرفا مستندات واصله ظرف مهلت مقرر خواهد بود‪ .‬ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر با‬ ‫شماره تلفنهای ‪ ۳۳۹۶۴۳۲۴-۵‬تماس حاصل گردد‪.‬‬ ‫دارای گواهینامه بین المللی سیســتم های مدیریت کیفیــت (‪)ISO-9001 ،ISO/TS-29001‬‬ ‫زیست محیطی(‪ ،)ISO-14001‬ایمنی و بهداشت حرفه ای(‪)OHSAS-18001‬‬ ‫اصفهان‪ -‬کیلومتر ‪ 5‬جاده تهران صندوق پستی‪ 81465-415 :‬کدپستی‪8335113115 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت پاالیش نفت اصفهان‬ ‫چهلستون | صفحه‪8‬‬ ‫از افراد باالی ‪ ۵‬سال در استان‬ ‫اصفهان دوز دوم واکسن کرونا‬ ‫را تزریق کرده اند‬ ‫از افراد باالی ‪ ۵‬سال در استان‬ ‫اصفهان دوز سوم واکسن کرونا‬ ‫را تزریق کرده اند‬ ‫رعایت فاصله‬ ‫‪ 2 - 1/5‬متـر‬ ‫عدالتفرهنگیمبنای‬ ‫عمل دولت است‬ ‫‪%39‬‬ ‫نفر‬ ‫تعداد بیماران بستری‬ ‫در ای سی یو‬ ‫درخشش ‪ 3‬استاد‬ ‫دانشگاه هایاصفهان‬ ‫در جمع اساتید نمونه‬ ‫کشور‬ ‫استفـاده از‬ ‫ماسک و دستکش‬ ‫رویداد | صفحه‪2‬‬ ‫انجام غربالگری ناهنجاری جنین در اصفهان‬ ‫اینفوگرافیک‪ :‬سید مهدی رضوی ‪ /‬اصفهان امروز‬ ‫نفس اصفهان این روزها به شماره‬ ‫افتاده است‪ .‬چند روزی است که هوای‬ ‫شهر به خاطر الودگی هوا و وجود‬ ‫ریزگردها و گردوغبار در وضعیت قرمز‬ ‫سید مهدی رضوی و ناسالم قرار گرفته است‪.‬‬ ‫شهروندان اصفهانی این روزها سخت تر نفس می کشند‪ .‬از‬ ‫کنار زاینده رود که رد می شوند گردوغبار برخاسته از بستر‬ ‫زاینده رود نفسشان را تنگ می کند و جلوی دیدگانشان‬ ‫را تار‪.‬‬ ‫مردم اصفهان این روزها و در گرمای تابستان‪ ،‬نمی دانند‬ ‫از کمبود و قطعی اب و برق گله کنند یا از جاری‬ ‫نبودن زاینده رود‪ .‬از فرونشست هراس داشته باشند یا از‬ ‫ریزگردهایی که سینه کودکانشان را می فشارد‪.‬‬ ‫دیگر اصفهان به کانون بحران های کشور تبدیل شده‬ ‫است به طوری که بسیاری از شهروندان حتی به کوچ‬ ‫اجباری از این شهر تن داده اند‪.‬‬ ‫وضعیت کیفی هوا از سال گذشته به دلیل خشکسالی های‬ ‫متوالی و کمبود بارش ها در استان بسیار نامناسب شده‬ ‫است‪ .‬وزش بادهای شدید همراه با فعالیت کانون های‬ ‫داخلی ریزگرد در استان و استان های هم جوار این شرایط‬ ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬ ‫را وخیم تر کرده است‪.‬‬ ‫تزریق دوز چهارم واکسن کرونا‬ ‫پشت سد دوز اول‬ ‫‪1‬‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫افزایش جمعیت به هر‬ ‫قیمت ممکن منتفی است‬ ‫اگهی دعوت مجمع عمومی عادی‬ ‫بطور فوق العاده نوبت اول‬ ‫جلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده نوبت اول شــرکت تعاونی مصرف‬ ‫کارکنان پاالیش نفت اصفهان راس ساعت ‪ 14/00‬روز شنبه مورخ ‪1401/05/08‬‬ ‫در محل ســالن امفی تئاتر باشگاه فرهنگی رفاهی شرکت پاالیش نفت اصفهان به‬ ‫ادرس‪ :‬اصفهان ‪ -‬جاده تهران ‪ -‬شهرک شهید محمد منتظری تشکیل میگردد‪.‬‬ ‫لذا از کلیه اعضاء دعوت میشــود با در دســت داشتن کارت و یا دفترچه عضویت‬ ‫راس ســاعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل ‪ /‬نماینده خود‬ ‫را کتبا معرفی نمایید‪.‬‬ ‫* ضمنا به اطالع می رساند که به موجب ماده ‪ ۱۸‬ائین نامه نحوه تشکیل مجامع‬ ‫عمومی؛ تعداد اراء وکالتی هر عضو حداکثر ‪ ۳‬رای و هر شخص غیر عضو تنها یک‬ ‫رای خواهد بود‪ .‬و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی‪ ،‬می بایســت به همراه نماینده‬ ‫خود حداکثر تا تاریخ ‪1401/05/06‬در محل شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز‬ ‫هویت و تایید وکالت‪ ،‬برگه ورود به مجمع را دریافت دارند‪.‬‬ ‫بی توجهی تا کی؟!‬ ‫کودکان بالتکلیف‬ ‫حسن روانشید‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫تاریخ انتشار اگهی‪:‬‬ ‫‪1401/04/15‬‬ ‫* دستور جلسه ‪:‬‬ ‫ گزارش هیئت مدیره و بازرس بازرسان‬‫ طرح و تصویب صورتهای مالی ســال ‪ 1400/12/29‬و نحوه تقسیم سود ویژه و‬‫بوجه سال جاری شرکت‬ ‫ ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونی‬‫ انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرس‪ /‬بازرسان‬‫ تعیین خط مشی اینده شرکت تعاونی‬‫ تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج اگهی های شرکت‬‫* داوطلبان تصدی سمتهای بازرسی به موجب ماده (‪ )2‬دستور العمل نحوه نظارت‬ ‫بر انتخابات تعاونیها موظفند حداکثر ظرف یک هفته از انتشــار اگهی دعوت فرم‬ ‫داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند‪.‬‬ ‫هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان پاالیش نفت اصفهان‬ ‫اگهی مزایده اجاره شماره ‪۶۴۹۵‬‬ ‫(نوبت دوم)‬ ‫نوبت‬ ‫اولدوم‬ ‫چاپ‬ ‫شهرداری شاهین شهر در نظر دارد نگهداشت و بهره برداری از جایگاه ‪ CNG‬پردیس را از طریق مزایده عمومی‬ ‫و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده‪ ،‬با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (‪)www.setadiran.ir‬‬ ‫و با شماره مزایده ‪ ۵۰۰۱۰۹۴۷۳۴۰۰۰۰۱۵‬به صورت الکترونیکی واگذار نماید‪.‬‬ ‫زمان انتشار در سایت‪1401/04/07 :‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مزایده‪1401/04/23 :‬‬ ‫تاریخ بازدید‪1401/04/09 :‬‬ ‫اخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت‪1401/05/03 :‬‬ ‫زمان بازگشایی‪1401/05/04 :‬‬ ‫زمان اعالم به برنده‪1401/05/05 :‬‬ ‫ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است‪:‬‬ ‫‪ -1‬برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده‬ ‫شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه)‪ ،‬پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)‬ ‫ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات‪ ،‬شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده‪ ،‬قابل مشاهده‪،‬‬ ‫بررسی و انتخاب می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های‬ ‫ذیل تماس حاصل نمایند‪:‬‬ ‫مرکز پشتیبانی و‬ ‫راهبردی‬ ‫سامانه‪:‬‬ ‫‪۰۲۱-۴۱۹۳۴‬‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها‪ ،‬در سایت سامانه (‪ )www.setadiran.ir‬بخش "ثبت نام‪ /‬پروفایل مزایده گر"‬ ‫موجود است‪.‬‬ ‫سعید ابریشمی راد‪ -‬شهردار شاهین شهر‬ ‫الف‪862030 :‬‬ ‫‪1344133‬‬ ‫ممالف‪:‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪2140‬‬ ‫کودکان بالتکلیف‬ ‫این مطلب پیرامـون موضوع تکراری‬ ‫کسـانی نیسـت که هـرروز تعـدادی‬ ‫از ان هـا در کوچه پس کوچه هـا و‬ ‫خیابان هـای کالن شـهر به وفـور‬ ‫حسنروانشید دیـده می شـوند کـه کولـه بـاری‬ ‫از بازیافت هـا را بـا خـود حمـل کـرده تـا بـه مافیـا و‬ ‫دالالن ان برسـانند و لقمـه نانـی بـرای خـود و احیاناً‬ ‫اولیـاء ازکارافتاده شـان فراهـم نماینـد بلکـه بحـث‬ ‫پیرامـون کودکانـی اسـت که علی رغم داشـتن سـرپناه‬ ‫و معـاش بازهـم بایـد تعلیـم و تربیـت را از مکانـی بـه‬ ‫نـام مهدکـودک اغـاز نماینـد و یـا بـه دلیـل گرفتاری‬ ‫کاری یـا اجتماعـی پـدر و مـادر قسـمت یا تمـا م روز و‬ ‫حتـی شـب را میهمـان ایـن اماکـن باشـند‪ .‬تا قبـل از‬ ‫اذرمـاه ‪ 1399‬مسـئولیت شـروع ایـن مرحلـه از زندگی‬ ‫بـه عهـده سـازمان بهزیسـتی کشـور بـود امـا پـس از‬ ‫تصویـب شـورای عالی انقالب فرهنگی این مسـئولیت‬ ‫بـه عهـده وزارت اموزش وپـرورش گذاشـته شـد‪ .‬ایجاد‬ ‫سـازمان ملـی تعلیم و تربیت کـودک که یک مجموعه‬ ‫دولتـی و زیـر نظـر وزارت اموزش وپـرورش اسـت تـا‬ ‫ریاسـت ان علاوه بـر سـمت معـاون اموزش وپرورش‬ ‫مسـئولیت ان را نیـز بـه عهـده گیـرد‪ .‬پـس از تصویب‬ ‫اساسـنامه در ‪ 7‬بهمـن ‪ 1399‬کـه در تاریـخ ‪ ۲۶‬اسـفند‬ ‫‪ 1399‬بـرای اجـرا ابالغ شـد به عهـده علیرضا حاجیان‬ ‫زده واگـذار گردیـد‪ .‬سـازمان دارای دور رکـن هیئت امنا‬ ‫و رئیـس سـازمان می باشـد کـه هیئت امنـا عالی تریـن‬ ‫مرجـع محسـوب می شـود و ترکیـب ان شـامل وزیـر‬ ‫اموزش وپـرورش‪ ،‬دبیر شـورای عالـی انقالب فرهنگی‪،‬‬ ‫نماینـده شـورای انقلاب فرهنگـی‪ ،‬دبیـر کل شـورای‬ ‫عالـی اموزش وپـرورش‪ ،‬معاون امـوزش ابتدایی‪ ،‬معاون‬ ‫پرورشـی و فرهنگـی‪ ،‬معـاون تربیت بدنـی و سلامت‬ ‫وزیـر اموزش وپـرورش‪ ،‬رئیـس سـازمان پژوهشـی و‬ ‫برنامه ریزی اموزشـی‪ ،‬رئیس سـازمان بهزیستی کشور‪،‬‬ ‫یـک نفـر از نماینـدگان عضـو کمیسـیون اموزشـی و‬ ‫تحقیقـات مجلس شـورای اسلامی‪ ،‬یک نفـر نماینده‬ ‫بـه انتخـاب مرکـز مدیریـت حـوزه علمیـه و معـاون‬ ‫ذی ربـط رئیـس سـازمان صداوسـیما می باشـد‪ .‬ایـن‬ ‫سـازمان در ‪ 13‬مـرداد ‪ 1400‬طـی مراسـمی بـا حضور‬ ‫وزیـر اموزش وپـرورش اغـاز بـه کار کـرد تـا رئیس ان‬ ‫در اولیـن مصاحبـه اعالم نمایـد «کودکان اینده سـازان‬ ‫ایـران هسـتند و باید موردتوجه باشـند و نبایـد به دلیل‬ ‫سـن کـم ان هـا از مرکـز توجـه خـارج بشـوند‪ .‬ازجمله‬ ‫مـواردی کـه بـه ان توجـه نشـده اسـت ایـن بـوده که‬ ‫کودکان متولی مشـخصی نداشتند‪ .‬مقام معظم رهبری‬ ‫در سـال ‪ 99‬در خصوص رهاشـدگی مهدهـای کودک‪،‬‬ ‫پیش دبسـتانی ها و کـودکان زیـر شـش سـال تاکیـد‬ ‫داشـتند تعلیم و تربیت کودکان زیر شـش سـال باید بر‬ ‫عهـده اموزش وپـرورش باشـد کـه درنهایت بـا مصوبه‬ ‫شـورای عالی انقلاب فرهنگی سـازمان ملـی تعلیم و‬ ‫تربیـت کـودک شـکل گرفت‪ .‬ایـن دوره شش سـاله در‬ ‫اساسـنامه به دو دوره سه سـاله اول و دوم تقسـیم شـده‬ ‫اسـت‪ .‬ازجملـه مهمترین اهـداف مدنظر‪ ،‬سـاماندهی و‬ ‫مدیریـت یکپارچـه‪ ،‬ارتقـای شایسـتگی ها و حمایـت‬ ‫از خانـواده و تربیـت مربیـان کـودک‪ ،‬اموزش هـای‬ ‫مناسـب بـرای کودکان و امـاده کردن ان ها بـرای ورود‬ ‫بـه سیسـتم امـوزش رسـمی به ویـژه در سـنین پنـج و‬ ‫شش سـالگی اسـت زیـرا تحقیقـات بـه مـا می گویـد‬ ‫کودکانـی که دوره پیش دبسـتانی را گذرانده اند در دوران‬ ‫مدرسـه موفقیت بیشـتری داشـته اند‪ .‬برنامه کوتاه مدت‬ ‫سـال ‪ ۱۴۰۱‬و برنامه پنج سـاله سـازمان تعلیم و تربیت‬ ‫کـودک به زودی نهایی و اعالم می شـود‪ .‬در برنامه های‬ ‫سـازمان ایجـاد ‪ ۲۰‬هزار مهدکودک روسـتایی و مناطق‬ ‫محـروم را پیش بینـی کرده ایـم‪ ،‬نیـاز بـه ایجـاد مراکـز‬ ‫و تربیـت خانواده هـا در ایـن مناطـق جدی تـر اسـت و‬ ‫توسـعه فعالیت در این مناطق را مدنظـر داریم‪ .‬محتوا از‬ ‫طریـق دسـتگاه های مختلف تولید اما توسـط سـازمان‬ ‫ملـی تعلیـم و تربیـت کـودک سـاماندهی می شـود و‬ ‫بعـد از تاییـد اموزش وپـرورش ارائـه خواهـد شـد‪».‬‬ ‫اگرچـه سـرانجام مسـئولیت مهدهـای کـودک پس از‬ ‫کش وقوس هـای فـراوان بـه وزارت اموزش وپـرورش‬ ‫انتقـال یافـت تا مجوزهـای ان نیز از ایـن طریق صادر‬ ‫شـود و رئیـس وقـت سـازمان بهزیسـتی کشـور نیز در‬ ‫تاریـخ ‪ 27‬اسـفند ‪ 99‬به کلیه ادارات بهزیسـتی سراسـر‬ ‫کشـور ابلاغ نموده که ازاین پس سـازمان هیچ نقشـی‬ ‫در ارتبـاط بـا صـدور‪ ،‬تمدیـد و نظـارت بـر مهدهـای‬ ‫کـودک نـدارد و طـی جلسـه ای در تاریـخ ‪ 26‬اسـفند‬ ‫همـان سـال مسـئولیت ‪ 17‬هـزار و پانصـد مهدکودک‬ ‫و روسـتا مهـد کـه تـا پیـش از ان زیـر نظر بهزیسـتی‬ ‫بـود به صورت صـد در صـد در اختیـار اموزش وپرورش‬ ‫قـرار گرفـت و قـرار شـد یـک وعـده غـذای گـرم‬ ‫روسـتاها کـه تـا قبـل از واگـذاری توسـط رفـاه تامین‬ ‫می گردیـد از سـوی اموزش وپـرورش تامیـن شـود امـا‬ ‫امـروز ایـن تعـداد از نسـل اینـده جامعـه بـه مهدهای‬ ‫کودکـی رفت وامـد دارنـد کـه معلـوم نیسـت متولـی‬ ‫رفـع مشـکالت ان هـا را چه نهـاد یـا ارگانی عهـده دار‬ ‫می باشـند تـا مدیـران ایـن مراکـز همچنان سـرگردان‬ ‫و نگـران باقـی نمانند! حـاال اگر میانگین نفـرات حاضر‬ ‫در هریـک از ایـن مهدهـا را ‪ ۲۰‬کـودک فرض کنیم به‬ ‫عـدد سـیصد و پنجاه هـزار نفر زیرسـاخت نسـل اینده‬ ‫می رسـیم کـه پنجاه وهشـت هـزار و هفتصـد و پنجـاه‬ ‫مدیـر‪ ،‬مربـی و خدمتگـزار مسـئولیت ان هـا را عهده دار‬ ‫می باشـند‪ .‬درحالی کـه تکلیـف هیچ کـدام مشـخص‬ ‫نیسـت امـا اگـر قـرار باشـد تیـم فوتبالـی بـرای بازی‬ ‫عـازم یکـی دیگـر از کشـورها شـود بالفاصلـه رقمـی‬ ‫چنـد میلیارد از صندوق بازنشسـتگی تامین اجتماعی در‬ ‫اختیـار ان ها قـرار گرفته و با پـرواز اختصاصی موفق به‬ ‫حضـور در بازی هـا می شـوند!‬ ‫ادامه دارد‬ ‫چهارشنبه | ‪ 15‬تیر ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4391‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫انجام غربالگری ناهنجاری جنین در اصفهان‬ ‫افزایش جمعیت به هر قیمت ممکن منتفی است‬ ‫سرپرسـت معاونـت بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫اصفهـان بـا تاکیـد بـر اینکـه غربالگـری ناهنجاری هـای‬ ‫جنیـن در ایـن اسـتان ممنـوع نشـده اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬مـا‬ ‫بـه دنبـال جمعیـت مولـد و سـالم برای کشـور هسـتیم و‬ ‫مطرح شـدن برخـی مباحـث ماننـد اصـرار بـر افزایـش‬ ‫جمعیـت حتـی بـا تولد نـوزادان مبتال بـه سـندروم داون از‬ ‫طـرف مـا منتفی اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنـا‪ ،‬در چنـد روز گذشـته تصویـری‬ ‫از نامـه سرپرسـت معاونـت بهداشـتی دانشـگاه علـوم‬ ‫پزشـکی و رئیـس مرکز بهداشـت اسـتان اصفهـان درباره‬ ‫«دسـتورالعمل کشوری بررسـی ناهنجاری های کروموزمی‬ ‫جنیـن در مـادران باردار» در شـبکه های اجتماعی منتشـر‬ ‫شـد کـه واکنش هایـی را به همـراه داشـت در همین پیوند‬ ‫ایرنـا مصاحبـه ای با رئیس مرکز بهداشـت اصفهـان درباره‬ ‫مفـاد ایـن نامه انجـام داده اسـت‪:‬‬ ‫حمیـد گلـه داری اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫شـیوه نامه اجـرای غربالگـری‬ ‫ناهنجاری هـای کروموزومـی جنیـن‬ ‫از طـرف وزیـر بهداشـت‪ ،‬درمـان و‬ ‫امـوزش پزشـکی ‪ ۲۵‬خرداد امسـال به‬ ‫دانشـگاه های علوم پزشـکی ابالغ شـد و ما نیز بر اسـاس‬ ‫مفـاد ان‪ ،‬در نامـه ای شـیوه نامه مربوطـه را بـه واحدهـای‬ ‫زیرپوشـش مرکـز بهداشـت ابلاغ کردیـم‪ .‬او بـا تاکید بر‬ ‫اینکـه در هیـچ جـای نامـه مذکـور صحبـت از ممنوعیت‬ ‫غربالگری نشـده اسـت‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬موضوع مورد تاکید‬ ‫در نامـه بـر اسـاس قانـون حمایـت از خانـواده و مـاده ‪۵۳‬‬ ‫و تبصـره ‪ ۲‬ان اسـت کـه بـر اسـاس ان حـوزه بهداشـت‬ ‫از جملـه بهـورزان‪ ،‬مراقبـان سلامت و پزشـکان در مراکز‬ ‫سلامت و بهداشـت نبایـد توصیـه بـه انجـام غربالگـری‬ ‫کننـد‪ .‬او بـا بیـان اینکه بر اسـاس ماده ‪ ۵۳‬قانـون حمایت‬ ‫از خانـواده و جوانـی جمعیت شـروع فراینـد غربالگری باید‬ ‫از سـوی متخصصـان زنـان و زایمـان باشـد‪ ،‬اضافـه کرد‪:‬‬ ‫تنهـا تفاوتـی کـه اتفـاق افتـاده مربـوط به همیـن بخش‬ ‫اسـت و بـر ایـن اسـاس پـدر و مـادر می توانند درخواسـت‬ ‫غربالگـری را بـه پزشـک متخصـص زنان مطـرح کنند تا‬ ‫پـس از تکمیل فرم رضایتمندی از سـوی والدین‪ ،‬ازمایش‬ ‫غربالگـری انجـام شـود‪ .‬گلـه داری بـا تاکیـد بـر اینکه ما‬ ‫قطعـا بـه دنبال جمعیت َسـربار برای کشـور نیسـتیم بلکه‬ ‫جمعیـت مولـد و سـالم می خواهیـم‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬اینکه‬ ‫برخـی گفتنـد مـا بـه هـر صـورت می خواهیم جمعیـت را‬ ‫افزایـش دهیـم حتـی بـا تولـد فرزنـدان مبتال به سـندروم‬ ‫داون‪ ،‬ایـن بحـث از طرف ما منتفی اسـت‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬به‬ ‫نظـر می ایـد برخی افراد دانسـته به این موضـوع دامن زده‬ ‫و خـود را بـه خـواب زده اند هرچند تعدادی نیـز نامه مذکور‬ ‫و شـیوه نامه ان را به درسـتی مطالعـه نکردنـد درحالی کـه‬ ‫در هیـچ جای نامه سـخنی از ممنوعیـت غربالگری نیامده‬ ‫اسـت‪ .‬رئیس مرکز بهداشـت اسـتان اصفهان درباره اینکه‬ ‫اجـرای ایـن شـیوه نامه در برخـی مناطـق ماننـد روسـتاها‬ ‫کـه بـا محدودیـت پزشـک متخصص زنـان مواجه اسـت‬ ‫بـه چـه صورت خواهـد بود‪ ،‬توضیـح داد‪ :‬ممکن اسـت در‬ ‫مناطقـی حضـور متخصـص زنـان در هفتـه کم بـوده و با‬ ‫محدودیـت مواجـه باشـند کـه این مسـئله مطـرح و مقرر‬ ‫شـد در جلسـه ای مشـترک بیـن معاونت هـای درمـان و‬ ‫بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی و نظام پزشکی اصفهان‬ ‫این مسـائل مکتوب شـده و دربـاره ان از وزارت بهداشـت‬ ‫درخواسـت تعیین تکلیف شـود‪ .‬گله داری خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫دربـاره توبکتومـی (بسـتن لوله هـای رحمـی) نیز مسـائلی‬ ‫از سـوی متخصصـان زنـان دربـاره شـیوه نامه اجرایـی ان‬ ‫مطرح شـده اسـت که مقرر شـد به وزارت بهداشـت ارجاع‬ ‫شـود‪ .‬او بـا اشـاره بـه اینکـه در زمـان حاضر ما پزشـکان‬ ‫عمومـی در همـه مراکـز بهداشـت روسـتایی و خانه هـای‬ ‫بهداشـت و در برخـی مـوارد به صـورت سـیار و گردشـی‬ ‫داریـم‪ ،‬تصریح کـرد‪ :‬با توجه به وجـود برخی محدودیت ها‬ ‫سرمقاله‬ ‫نفس اصفهان به شماره افتاده‬ ‫است‬ ‫ادامه از صفحه یک‪ :‬خشکسالی های مداوم بر بستر‬ ‫رودخانه زاینده رود طی سال های اخیر به جز افزایش‬ ‫االیندگی ها در اصفهان منشا اصلی تشدید گردوغبار‬ ‫درون استانی در این روزها بوده است‪.‬‬ ‫تعداد روزهای هوای پاک در اصفهان نسبت به سال‬ ‫گذشته نیز ‪ ۵۰‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫با کاهش بارندگی زیر حد نرمال و افزایش مصرف‬ ‫اب های زیرزمینی‪ ،‬بیش از ‪ ۸۰‬درصد اب های تجدیدپذیر‬ ‫از منابع زیرزمینی استخراج و منجر به ناپایداری و افت‬ ‫شدید اب های سطحی شده است؛ این افت شدید اب های‬ ‫سطحی نتیجه ای جز کاهش رطوبت خاک و تولید‬ ‫گردوخاک ندارد‪.‬از سوی دیگر خشکسالی به ازدست دادن‬ ‫پوشش گیاهی در مناطق مختلف استان منجر شده که با‬ ‫کمترین وزش باد شاهد الودگی و افزایش گردوغبار در‬ ‫کالن شهر اصفهان و شهرهای استان هستیم‪.‬‬ ‫اثار مخرب گردوغبار و خشکسالی های متوالی در طبیعت‬ ‫اصفهان این روزها به زنگ خطری برای مردم‪ ،‬مسئوالن‬ ‫و مدیران استان تبدیل شده تا قبل از قرارگرفتن در شرایط‬ ‫بحران فکری برای مدیریت اثار و پیامدهای ان کنیم‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ایت ا‪ ...‬ناصری به بخش ای‬ ‫سی یو منتقل شد‬ ‫در زمینـه پزشـکان متخصـص زنـان در برخـی مناطـق‪،‬‬ ‫شـاید ایـن نتیجـه حاصل شـود کـه در کنـار متخصصان‬ ‫زنـان‪ ،‬مجـوز غربالگـری بـه پزشـکان عمومـی دوره دیده‬ ‫نیـز بـرای ایـن کار داده شـود‪ .‬او بـا بیان اینکـه ما مجری‬ ‫قانـون حمایـت از خانواده و جوانی جمعیت هسـتیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نامـه ای نیـز از سـوی معاونت بهداشـتی وزارت بهداشـت‬ ‫دریافـت کردیم کـه دسـتورالعمل بررسـی ناهنجاری های‬ ‫کروموزمـی جنیـن در مـادران بـاردار مراجعه کننـده بـه‬ ‫متخصصـان زنـان را به همه دانشـگاه های علوم پزشـکی‬ ‫کشـور ابلاغ کرده اسـت‪ .‬رئیـس مرکز بهداشـت اصفهان‬ ‫افـزود‪ :‬به طورقطـع سـایر دانشـگاه ها نیـز در ایـن زمینـه‬ ‫مسـائل و مشـکالت احتمالی خـود را انعـکاس خواهند داد‬ ‫و امیدواریـم وزارت بهداشـت و مجلـس شـورای اسلامی‬ ‫دربـاره برخـی تنگناهـای موجـود تعییـن تکلیـف کننـد تا‬ ‫شـیوه نامه کامل تـر و جامع تـری تهیـه شـود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬هیچ تغییری در مراقبت های بهداشــتی‬ ‫مادران باردار به وجود نیامده است‬ ‫گلـه داری بـا بیـان اینکـه مراقبت هـای قبـل و حیـن‬ ‫دوران بـارداری وظیفـه ذاتی مراکز بهداشـت اسـت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هیـچ تغییـری در بحـث مراقبت هـای بهداشـتی از مادران‬ ‫قبـل و حیـن بـارداری به وجود نیامده اسـت و نظـام ارجاع‬ ‫از سـوی بهـورز‪ ،‬ماما‪ ،‬پزشـک خانـواده و متخصـص زنان‬ ‫انجـام می شـود و مشـکلی در ایـن زمینـه نداریـم‪ .‬او بـا‬ ‫اشـاره بـه اینکـه ممکن اسـت برخـی از مـادران بـاردار به‬ ‫مراقبت هـای ویژه نیاز داشـته باشـند‪ ،‬افـزود‪ :‬ایـن افراد به‬ ‫پزشـکان متخصـص زنـان و زایمـان ارجاع داده می شـوند‬ ‫امـا اینکـه کارشناسـان بهداشـت و بهـورزان مـا در بـدو‬ ‫معاینـات و تشـکیل پرونـده بـه مـادران بـاردار بگویند که‬ ‫بایـد غربالگـری جنیـن انجـام دهنـد‪ ،‬این گونه نیسـت‪ .‬او‬ ‫بـا بیان اینکه درگذشـته در سـطح خانه های بهداشـت نیز‬ ‫انجـام غربالگـری به مـادران بـاردار توصیه می شـد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬در زمـان حاضـر دیگر این اتفـاق نمی افتد بلکه مادران‬ ‫بـاردار نیازمنـد مراقبت هـای ویـژه بـه متخصصـان زنـان‬ ‫ارجـاع داده می شـوند و انها بر اسـاس مباحث علمی درباره‬ ‫انجـام غربالگـری تصمیـم می گیرنـد‪ .‬گلـه داری از جملـه‬ ‫شـاخص های مراقبـت ویـژه بـرای مـادران بـاردار را سـن‬ ‫بـاالی ‪ ۳۵‬سـال مـادر یا داشـتن فرزنـد مبتال به سـندروم‬ ‫داون و سـابقه فامیلی در این زمینه دانسـت و خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬بـا اجـرای ایـن مصوبـه بـه دنبـال این هسـتیم که‬ ‫غربالگـری به صـورت علمـی انجـام شـود زیـرا در ‪ ۲‬دهه‬ ‫گذشـته بسـیاری از متخصصان زنان عنـوان می کردند که‬ ‫مـوارد قابل توجهی از افـرادی که بـرای غربالگری مراجعه‬ ‫می کردنـد‪ ،‬شـاخص های ارجـاع را نداشـتند و نیـاز بـه‬ ‫غربالگـری بـرای انها نبود‪ .‬رئیس مرکز بهداشـت اصفهان‬ ‫بـا بیـان اینکـه ازمایش هـای غربالگـری در مـواردی‪،‬‬ ‫جواب هـای مثبـت کاذب نیز دارنـد که به ایجـاد اضطراب‬ ‫در بیـن مادران باردار و سـوق یافتن برخی از انها به سـقط‬ ‫غیرقانونی منجر می شـود‪ ،‬اضافه کـرد‪ :‬ازمایش غربالگری‬ ‫هزینـه باالیی دارد و زیرپوشـش بیمه نیسـت‪ .‬گلـه داری با‬ ‫اشـاره بـه اینکـه متخصـص زنان بـر اسـاس عوامل خطر‬ ‫کـه در مـادر باردار تشـخیص می دهـد غربالگـری را برای‬ ‫او تجویـز می کنـد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ایـن نکته را نیز بایـد یاداور‬ ‫شـد کـه به طورکلـی‪ ،‬مسـیر انجـام ازمایـش غربالگـری‬ ‫بسـته نشـده و اگـر پـدر و مـادری بـرای ایـن کار اصـرار‬ ‫و درخواسـت داشـته باشـند بـا تکمیـل فـرم رضایت نامـه‬ ‫می تواننـد ایـن کار را انجـام دهند و این موضـوع در قانون‬ ‫دیده شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬سایر دستگاه های اجرایی به طورجدی به‬ ‫قانون جوانی جمعیت ورود پیدا کنند‬ ‫رئیـس مرکـز بهداشـت اصفهـان بـا تاکیـد بـر اینکـه‬ ‫مولفـه اصلـی قـدرت یـک کشـور‪ ،‬نیـروی انسـانی جوان‬ ‫و سـالم ان اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬مـا نیـز امـروز بـه دنبـال همین‬ ‫موضـوع هسـتیم و الزم اسـت قانـون حمایـت از خانـواده‬ ‫و جوانـی جمعیـت بـا حمایـت همـه دسـتگاه های اجرایی‬ ‫پیاده سـازی شـود‪ .‬او با اشـاره به تشـکیل قـرارگاه جمعیت‬ ‫در دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهان‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬در‬ ‫قانـون حمایـت از خانواده ‪ ۷۳‬ماده قانونی وجـود دارد که ‪۲۴‬‬ ‫قانـون به طور مسـتقیم بـه وزارت بهداشـت مربوط اسـت‬ ‫امـا سـایر قوانین کـه حدود ‪ ۵۰‬مورد اسـت به عهده سـایر‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی اسـت امـا هنـوز انهـا به طورجـدی‬ ‫بـه موضـوع ورود پیـدا نکردنـد‪ .‬او بـا تاکید بـر اینکه الزم‬ ‫اسـت سـایر دسـتگاه های اجرایـی بـه وظایـف و تکالیـف‬ ‫خـود در ایـن زمینـه عمـل کننـد‪ ،‬تصریـح کرد‪ :‬اگـر همه‬ ‫پـای کار بیاینـد برخـی مباحـث و مخالفت هـا بـا افزایـش‬ ‫جمعیـت کمتـر می شـود و از طرفـی موضوعاتی از سـوی‬ ‫مـردم در ایـن زمینه مطرح می شـود که باید بـه انها توجه‬ ‫شـود زیـرا در قانـون پیش بینـی و دیـده شـده و تکالیـف‬ ‫دسـتگاه های دیگر اسـت و مشخص شـده که کـدام ارگان‬ ‫بایـد جوابگـو باشـد‪ .‬او بـا بیـان اینکـه در اسـتان اصفهان‬ ‫سـایر دسـتگاه های اجرایـی بـه ایـن جدیـت که دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی عمل کرده اسـت‪ ،‬هنـوز پـای کار نیامده اند‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬مـا فرصـت چندانـی نداریـم زیـرا پنجـره جمعیتی‬ ‫مـا حدود هشـت سـال اسـت و اگر بـه ان توجه نشـود در‬ ‫چنـد سـال اینده با رشـد منفـی جمعیت و کاهـش نیروی‬ ‫مولـد و کار در کشـور مواجـه می شـویم‪ .‬روابـط عمومـی‬ ‫معاونـت بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان نیز‬ ‫در ایـن زمینـه اعالم کرد‪ :‬دسـتورالعمل کشـوری بررسـی‬ ‫ناهنجاری هـای کروموزومـی جنین بر اسـاس نامه شـماره‬ ‫‪ ۱۰۰ /۳۸۸‬مـورخ ‪ ۲۵‬خرداد سـال جـاری مقام عالی وزارت‬ ‫و در راسـتای اجرای تکلیف قانونـی ماده ‪ ۵۳‬قانون حمایت‬ ‫از خانـواده و جوانی جمعیت حسـب تکلیف تعیین شـده در‬ ‫دسـتورالعمل پیشـگفت بـه واحدهای تحت پوشـش ابالغ‬ ‫شـده اسـت‪ .‬مـاده ‪ ۵۳‬قانـون حمایـت از خانـواده و جوانی‬ ‫جمعیـت شـامل «حـذف کلیـه دسـتورالعمل های صـادره‬ ‫مرتبـط بـا بـارداری و سلامت مـادر و جنین که پزشـکان‬ ‫و کارکنـان بهداشـتی ‪ -‬درمانی یا مادران را به سـقط جنین‬ ‫توصیـه کـرده یـا سـوق می دهـد مگـر مـواردی کـه جان‬ ‫مـادر در خطـر باشـد و سـایر مـواردی را که ممکن اسـت‬ ‫عوارضـی بـرای مـادر یـا جنیـن ایجـاد کند» اسـت‪ .‬طبق‬ ‫تبصـره ‪ ۲‬ایـن قانـون‪ ،‬از زمان الزم االجرا شـدن این قانون‬ ‫هرگونـه توصیـه به مـادران بـاردار توسـط کادر بهداشـت‬ ‫و درمـان یـا تشـویق یـا ارجـاع از سـوی درمانگـران بـه‬ ‫تشـخیص ناهنجـاری جنین مجـاز نبوده و صرفـا در قالب‬ ‫تبصـره (‪ )۳‬ایـن ماده مجاز اسـت و در تبصره ‪ ۳‬به اختیاری‬ ‫بـودن غربالگـری همـراه با نظر پزشـک متخصص مگر با‬ ‫وجود احتمال عقالیی سـقط اشـاره شـده اسـت‪ .‬بر اساس‬ ‫دسـتورالعمل کشـوری بررسـی ناهنجاری های کروموزمی‬ ‫جنیـن در مادران باردار مراجعه کننـده به متخصصین زنان‪،‬‬ ‫« شـروع فرایند بررسـی ناهنجاری های کروموزومی جنین‬ ‫از مراجعـه بـه متخصصـان زنـان خواهد بـود لـذا ارجاع به‬ ‫تسـت های غربالگـری سلامت جنیـن از سـوی خانه ها و‬ ‫مراکـز بهداشـت و سـایر کارکنـان بهداشـت و درمـان بـه‬ ‫ازمایشـگاه و یـا هر مرجـع دیگـری نباید صـورت گیرد»‪.‬‬ ‫ناهنجـاری کروموزومـی زمانـی رخ می دهـد کـه جنیـن‬ ‫دارای تعـداد نادرسـت کرومـوزوم‪ ،‬مقدار نادرسـت ‪DNA‬‬ ‫در یـک کرومـوزوم یـا کروموزوم هایـی اسـت کـه از نظـر‬ ‫سـاختاری ناقص هسـتند‪.‬‬ ‫درخشش ‪ 3‬استاد دانشگاه های اصفهان‬ ‫در جمع اساتید نمونه کشور‬ ‫محمد اسماعیل همدانی گلشن‪ ،‬رحمت ا‪ ...‬هوشمند و‬ ‫سید علی اصفر میرباقری فرد از اساتید دانشگاه های صنعتی و‬ ‫اصفهان به عنوان اساتید نمونه کشوری تقدیر شدند‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬در بیست و نهمین دوره ائین معرفی و‬ ‫تجلیل از اعضای هیات علمی و دانشجویان نمونه کشوری‬ ‫که با حضور رئیس جمهور در دانشگاه علم و صنعت برگزار‬ ‫شد‪ ،‬از ‪ ۳۶‬عضو هیات علمی و ‪ ۱۸‬دانشجوی نمونه کشوری‬ ‫در رشته های مختلف تحصیلی تجلیل شد که سه نفر از این‬ ‫اساتید عضو هیات علمی دانشگاه های اصفهان و صنعتی‬ ‫بودند‪ .‬یکی از این اساتید محمد اسماعیل همدانی گلشن استاد‬ ‫دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان‬ ‫بود که دانش اموخته دانشگاه صنعتی اصفهان درمقطع‬ ‫کارشناسی‪ ،‬دانشگاه صنعتی شریف در مقطع کارشناسی ارشد‬ ‫و دکترای رشته مهندسی برق از دانشگاه صنعتی اصفهان‬ ‫است و هم اکنون نیز استاد گروه قدرت دانشکده مهندسی‬ ‫برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان است‪ .‬او همچنین‬ ‫از سال ‪ ۱۳۷۱‬عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی بوده و‬ ‫طی سال های ‪ ۱۳۸۸‬تا ‪ ۱۳۹۲‬نیز ریاست دانشگاه صنعتی‬ ‫اصفهان را عهده دار بود؛ ریاست گروه برق دانشکده مهندسی‬ ‫برق و کامپیوتر و معاونت اموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان‬ ‫از دیگر سوابق اجرایی همدانی گلشن است‪ ،‬همچنین استاد‬ ‫تحصیالت تکمیلی نمونه سال ‪ ،۱۳۹۸‬عضویت در کمیته های‬ ‫تحقیقاتی شرکت برق منطقه ای اصفهان و شرکت توزیع‬ ‫برق شهر اصفهان‪ ،‬شرکت قطار شهری اصفهان و داوری‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫علمی چندین کنفرانس ملی و بین المللی از دیگر افتخارات‬ ‫شاخص علمی استاد نمونه کشوری دانشگاه صنعتی اصفهان‬ ‫در سال ‪ ۱۴٠۱‬است‪ .‬رحمت ا‪ ...‬هوشمند استاد تمام گروه‬ ‫مهندسی برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان نیز‬ ‫از دیگر اساتید برتر کشوری است که دانش اموخته دکتری‬ ‫مهندسی برق دانشگاه تربیت مدرس تهران است و تاکنون‬ ‫در زمینه های کنترل و بهره برداری از سیستم های قدرت‪،‬‬ ‫بازار برق‪ ،‬مدیریت انرژی و کاربرد سیستم های هوشمند در‬ ‫سیستم های قدرت و سیستم های توزیع‪ ،‬تحقیقات گسترده و‬ ‫کارامدی انجام داده است‪ .‬همچنین اهم زمینه های اموزشی‬ ‫این استاد نمونه در سطح کارشناسی‪ ،‬عایق ها و فشارقوی‪ ،‬تولید‬ ‫برق در نیروگاه‪ ،‬طرح پست فشارقوی و در سطح کارشناسی‬ ‫ارشد و دکتری‪ ،‬تجدید ساختار سیستم های قدرت‪ ،‬کنترل توان‬ ‫راکتیو‪ ،‬بهره برداری از سیستم های قدرت و قابلیت اعتماد در‬ ‫سیستم های قدرت است‪ .‬هوشمند همچنین مدرس نمونه‬ ‫سال ‪ ،۱۳۸۸‬پژوهشگر برگزیده گروه برق در سال ‪،۱۳۸۹‬‬ ‫پژوهشگر نمونه استانی سال ‪ ،۱۳۸۹‬مولف کتاب برتر طراحی‬ ‫پست های فشارقوی در سال ‪ ،۱۳۹۱‬پژوهشگر برگزیده گروه‬ ‫برق در سال ‪ ،۱۳۹۲‬مهندس منتخب سومین جشنواره روز‬ ‫ملی مهندسی اصفهان در سال ‪ ،۱۳۹۲‬پژوهشگر نمونه‬ ‫استانی در سال ‪ ،۱۳۹۴‬پژوهشگر پر استناد یک درصد برتر‬ ‫در سال ‪ ،۱۳۹۹‬عضو هیات علمی برتر در ارتباط با جامعه و‬ ‫صنعت دانشگاه اصفهان در سال ‪ ۱۳۹۹‬و پژوهشگر پر استناد‬ ‫یک درصد برتر در سال ‪ ۱۴۰۰‬را به عنوان بخشی دیگر از‬ ‫فرزند ایت ا‪ ...‬ناصری از حال نامســاعد او خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬از مردم ایران درخواست داریم برای شفای پدرم‬ ‫دعا کنند‪.‬‬ ‫به گــزارش مهر‪ ،‬ایــت ا‪ ...‬محمدعلــی ناصری‬ ‫دولت ابادی از اســاتید برجسته اخالق و تولیت مدرسه‬ ‫علمیه حضــرت ولیعصر (عــج) هفته گذشــته دچار‬ ‫شکستگی پا شد که با انتقال به یکی از بیمارستان های‬ ‫قــم‪ ،‬مورد عمل جراحــی قرار گرفــت و طبق اعالم‬ ‫پزشــکان معالج این عمل موفقیت امیز بوده است؛ اما‬ ‫دو روز گذشــته علی رغم روند رو به بهبودی در طول‬ ‫هفته گذشــته‪ ،‬وضعیت جسمانی ایت ا‪ ...‬ناصری دچار‬ ‫مشکل شــده که برای تکمیل فرایند درمان‪ ،‬به بخش‬ ‫مراقبت های ویژه بیمارستان منتقل شد‪ .‬حجت االسالم‬ ‫جعفر ناصری‪ ،‬فرزند ایت ا‪ ...‬ناصری از مردم عزیز ایران‬ ‫درخواســت کرد برای شــفای عاجل ایت ا‪ ...‬ناصری‬ ‫دولت ابــادی دعا کنند و در صورت امکان به قرائت ‪۴۰‬‬ ‫سوره حمد بپردازند‪.‬‬ ‫ادعای نماینده ابادان هیچ‬ ‫مبناییندارد‬ ‫نماینده اصفهان طرح نظام نامه ای برای کاهش اورد‬ ‫زاینده رود از کارون و تخصیص اب پروژه بن‪ -‬بروجن را‬ ‫سست و بی اعتبار دانست و گفت‪ :‬این نظام نامه در حالی‬ ‫مطرح می شود که هزاران قانون‪ ،‬ائین نامه و دستورالعمل‬ ‫درباره زاینده رود و حقابه های کشاورزان در وزارت نیرو‬ ‫وجود دارد و هیچ کدام عملی نشده است‪.‬‬ ‫مهــدی طغیانــی در خصوص نامه اخیــر نماینده‬ ‫ابــادان به وزیر نیرو مبنی بــر تخصیص اب کارون به‬ ‫پروژه بن_بروجن از محل کاهش تخصیص پروژه های‬ ‫انتقال اب کوهرنگ یک و دو‪ ،‬به ایمنا گفت‪ :‬این موارد‬ ‫با اســتدالل هایی مطرح می شــود که درباره موضوع‬ ‫صدق نمی کند به عبارت دیگر نماینده ابادان به نظام نامه‬ ‫تخصیــص اب وزارت نیرو اســتناد می کند درحالی که‬ ‫هزاران قانون‪ ،‬ائین نامه و دستورالعمل درباره زاینده رود‬ ‫و حقابه های کشــاورزان در وزارت نیرو وجود دارد که‬ ‫هیچ کدام عملی نشــده اســت‪ .‬او افزود‪ :‬در میان این‬ ‫بدقولی ها نظام نامه ای مطرح می شود تا از اورد زاینده رود‬ ‫کســر و اب پروژه بن ‪-‬بروجن تامین شــود‪ ،‬صحبت‬ ‫عجیب و سرباالیی است که هیچ مبنایی ندارد‪ .‬نماینده‬ ‫اصفهان بــا انتقاد از طرح چنین نظام نامه ای گفت‪ :‬این‬ ‫موضوع ان قدر از نظر استدالل سست است که نمی توان‬ ‫درباره ان صحبت کرد‪.‬‬ ‫دستگیری سارقان احشام در‬ ‫اصفهان با ‪ 80‬راس دام‬ ‫افتخارات علمی در کارنامه خود ثبت نموده است‪ .‬همچنین‬ ‫سید علی اصغر میرباقری فرد استاد تمام رشته زبان و ادبیات‬ ‫فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان‬ ‫دانش اموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران نیز‬ ‫در این مراسم به عنوان استاد نمونه کشوری انتخاب و مورد‬ ‫تجلیل قرار گرفت‪ .‬جریان سازی علمی در حوزه ادبیات عرفانی‬ ‫در کشور‪ ،‬اشتغال افرینی برای دانش اموختگان مقاطع مختلف‬ ‫رشته زبان و ادبیات فارسی و سیاست گذاری و ارائه راهکارهای‬ ‫عملیاتی با استفاده از ادبیات عرفانی و عرفان اصیل اسالمی‬ ‫برای حل مشکالت جامعه از جمله اقدامات او به شمار می اید‪.‬‬ ‫میرباقری فرد استاد برجسته و دانشمند زبان و ادبیات فارسی‬ ‫دانشگاه اصفهان‪ ،‬پیش از این نیز در سال ‪ ۱۳۹۹‬به عنوان‬ ‫«چهره ماندگار علوم انسانی کشور در زمینه زبان‪ ،‬زبان شناسی‬ ‫و ادبیات» انتخاب شده بود‪ .‬مصحح برگزیده متون عرفانی‬ ‫مراسم بزرگداشت حامیان نسخ خطی کتابخانه‪ ،‬موزه و مرکز‬ ‫اسناد مجلس شورای اسالمی در سال ‪ ،۱۳۸۰‬استاد برگزیده‬ ‫دومین دوره جایزه سال دکتر محمد معین در سال ‪ ،۱۳۸۹‬مقاله‬ ‫برتر در همایش حامیان نسخ خطی کتابخانه و مرکز اسناد‬ ‫کتابخانه ملی ایران ‪ ،۱۳۹۴‬نشان ویژه عطارپژوهی بزرگداشت‬ ‫عطار نیشابوری سال ‪ ،۱۳۹۶‬چهره ماندگار زبان‪ ،‬زبانشناسی‬ ‫و ادبیات در سال ‪ ،۱۳۹۹‬بخشی دیگر از کارنامه علمی این‬ ‫استاد است‪.‬‬ ‫گروه رویداد‪ :‬رئیس پلیس اگاهی استان اصفهان از‬ ‫دستگیری ‪ 4‬ســارق احشام و کشف ‪ 80‬راس گوسفند‬ ‫مسروقه در عملیات ماموران پلیس اگاهی این فرماندهی‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫حسین ترکیان رئیس پلیس اگاهی استان اصفهان‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬در پی وقوع یک فقره سرقت احشام در‬ ‫شهرستان اصفهان‪ ،‬بررسی موضوع به منظور شناسایی و‬ ‫دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران پلیس‬ ‫اگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان قرار گرفت‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬ماموران با انجام اقدامات پلیسی و هوشمندانه‬ ‫موفق به شناســایی ‪ ۴‬سارق ســابقه دار شدند که طی‬ ‫هماهنگــی با مرجع قضایــی در یک عملیات ضربتی‬ ‫دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند‪ .‬ترکیان با بیان‬ ‫اینکه هر ‪ ۴‬متهم به ارتکاب بزه انتسابی خود اقرار کردند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل‬ ‫قانونی تحویل مراجع قضایی شدند‪ ،‬همچنین فردی که‬ ‫اقدام به خرید دام های مســروقه کرده بود نیز شناسایی‬ ‫و دســتگیر شــد‪ .‬رئیس پلیس اگاهی استان اصفهان‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬از شــهروندان می خواهیم با رعایت‬ ‫مســائل ایمنی و توصیه ها و هشدارهای پلیسی جلوی‬ ‫ارتکاب سرقت را بگیرند و در صورت مشاهده هرگونه‬ ‫تردد مشــکوک و تحرک افراد ســابقه دار موضوع را از‬ ‫طریق تماس با شماره تلفن ‪ ۱۱۰‬به پلیس اطالع دهند‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫برگزاریرویدادمحیط زیستی‬ ‫شو ویژه دانشجویان‬ ‫توسعه محور فرهنگی چهارباغ‬ ‫در دستور کار شورای عالی‬ ‫است‬ ‫بنـا به گفتـه معاون شـهردار و رئیـس سـازمان فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری اصفهـان تصویـب و‬ ‫پیگیری مسـائل مربـوط به چهاربـاغ و توسـعه این محور‬ ‫فرهنگـی در دسـتورالعمل شـورای عالی چهاربـاغ تعریف‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫مجتبـی شـاهمرادی بـه ایمنـا گفـت‪ :‬مصوبـه تشـکیل‬ ‫شـورای عالـی چهاربـاغ بـه دوره قبل مدیریت شـهری و‬ ‫شـورا بازمی گـردد و اکنـون نیـز این شـورا تشـکیل شـده‬ ‫اسـت‪ .‬او بـا اشـاره بـه اعضـای شـورای عالـی چهاربـاغ‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬کمیتـه عالـی سیاسـت گذاری چهاربـاغ بـا حضور‬ ‫نمایندگانـی از کمیته هـای پنج گانـه تخصصـی شـورای‬ ‫اسلامی شـهر‪ ،‬معـاون مالـی و اداری‪ ،‬معـاون فرهنگـی‪،‬‬ ‫معـاون خدمـات شـهری‪ ،‬معـاون حمل ونقـل و ترافیـک‪،‬‬ ‫معاون شهرسـازی‪ ،‬مدیران مناطق یک و سـه شـهرداری‬ ‫و نماینـدگان ذی نفعـان و در صـورت لـزوم سـایر مدیران‬ ‫مرتبـط‪ ،‬تشـکیل شـده اسـت‪ .‬معـاون شـهردار و رئیـس‬ ‫سـازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشـی شهرداری اصفهان‬ ‫تصریـح کرد‪ :‬محـور چهارباغ یـک مدیریت مسـتقل دارد‬ ‫و شـورای عالـی چهاربـاغ بـه نوعـی نهـاد باالدسـتی ان‬ ‫اسـت و تصویـب و پیگیـری مسـائل و توسـعه این محور‬ ‫فرهنگـی در دسـتور کار شـورای عالـی چهاربـاغ اسـت‪.‬‬ ‫او افـزود‪ :‬اقدامـات مختلـف در چهاربـاغ اعـم از عمـران و‬ ‫خدمـات شـهری از طریـق مناطق یک و سـه شـهرداری‬ ‫انجـام می شـود‪.‬‬ ‫انجمنشرکت هایدانش بنیان‬ ‫اماده ارائه خدمات به مدیریت‬ ‫شهری‬ ‫بـه گفتـه عضـو هیئـت مدیـره انجمـن شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان اسـتان اصفهـان انجمـن شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان اسـتان اصفهـان امادگـی دارد فناوری هـای‬ ‫موردنیـاز شـهری را به صـورت بومی شـده و بـر اسـاس‬ ‫نیازهـای کشـور بـا عقـد قـرارداد بـرای مجموعه هـای‬ ‫مدیریـت شـهری تامیـن کنـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایمنا‪ ،‬یاسـر محی الدینـی اظهار کـرد‪ :‬انجمن‬ ‫شـرکت های دانش بنیـان اسـتان اصفهـان به عنـوان‬ ‫نخسـتین انجمـن شـرکت های دانش بنیـان کشـور بـا‬ ‫مشـارکت شـرکت های فنـاور و دانش بنیـان اسـتان در‬ ‫سـال ‪ ۱۳۹۴‬اغـاز بـه کار کرد کـه در این سـال ها مرجعی‬ ‫بـرای هم افزایـی‪ ،‬توسـعه فعالیت هـا و بـازار دانش بنیـان‬ ‫بـوده اسـت‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬انجمن شـرکت های دانش بنیان‬ ‫اسـتان بـا تمـام فنـاوری زیرمجموعـه خود کـه به صورت‬ ‫تخصصـی و جمعـی فعالیت این شـرکت ها را سـاماندهی‬ ‫می کنـد‪ ،‬امادگـی دارد ف ّناوری هـای موردنیـاز شـهری‬ ‫را به صـورت بومی شـده و بـر اسـاس نیازهـای کشـور بـا‬ ‫عقـد قـرارداد بـرای مجموعه های مدیریت شـهری تامین‬ ‫کند‪ .‬عضـو هیئت مدیـره انجمن شـرکت های دانش بنیان‬ ‫اسـتان اصفهـان در خصـوص مزیـت همـکاری مدیریت‬ ‫شـهری بـا ایـن انجمن خاطرنشـان کـرد‪ :‬به جـای اینکه‬ ‫شـرکت های دانش بنیـان یـک به یک با مدیریت شـهری‬ ‫قـرارداد منعقـد کننـد می توانند پـس از عقد قـرارداد با این‬ ‫انجمـن تمام نیـاز دانش بنیانی خود را از این شـبکه تامین‬ ‫کننـد‪ .‬او تصریـح کـرد‪ :‬انجمـن شـرکت های دانش بنیان‬ ‫اسـتان اصفهان در دسـترس قرار دادن شـبکه ف ّنـاوری را‬ ‫مدیریـت و تسـهیل می کند‪.‬‬ ‫چهارشنبه | ‪ 15‬تیر ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4391‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫استان‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار خبر داد‬ ‫توقف پروژه های غیرضروری در اصفهان‬ ‫معـاون برنامه ریـزی و توسـعه سـرمایه انسـانی شـهردار‬ ‫اصفهـان بـا بیـان اینکـه میـز هوشمندسـازی در قالـب یک‬ ‫چارچـوب کالن مجموعـه پروژه هـا را بـا یکدیگـر هماهنگ‬ ‫می کنـد‪ ،‬گفـت‪ :‬بزرگ تریـن فعالیـت میـز هوشمندسـازی‬ ‫یکپارچـه کـردن تمـام فعالیت هـای سـخت افزاری و‬ ‫نرم افـزاری در حوزه هـای مختلـف اسـت‪.‬‬ ‫سـعید ابراهیمـی بـه ایمنـا گفـت‪ :‬میـز‬ ‫هوشمندسـازی شـهرداری از زمـان‬ ‫فعالیـت شـهردار اصفهان تشـکیل شـد‪،‬‬ ‫بزرگ تریـن فعالیـت میز هوشمندسـازی‬ ‫یکپارچـه کـردن تمـام فعالیت هـای‬ ‫سـخت افزاری و نرم افـزاری در حوزه هـای مختلـف بـوده‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫او بـا بیـان اینکـه در میـز هوشمندسـازی در قالـب یـک‬ ‫چارچـوب کالن بزرگ تریـن کار ایـن بـود کـه مجموعـه‬ ‫پروژه هـا بـا یکدیگـر هماهنگ شـود‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬تعـدادی از‬ ‫پروژه هـای کلیـدی به هر دلیل متوقف یا سـرعت پیشـرفت‬ ‫ان کاهـش یافتـه بـود‪ ،‬لـذا در دسـتور کار میز هوشـمند قرار‬ ‫گرفتـه اسـت و بـه طـور پیوسـته رصدهـا انجام شـد‪ .‬معاون‬ ‫برنامه ریـزی و توسـعه سـرمایه انسـانی شـهردار اصفهـان با‬ ‫بیـان اینکـه تعـدادی از پروژه هـای شـهر اولویـت نداشـته و‬ ‫متوقـف شـده اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬امسـال در میـز و پروژه‬ ‫هوشمندسـازی جلـوی فعالیـت یـک سـری پروژه هـای‬ ‫بی ارتبـاط گرفتـه شـد و سـعی بـر ایـن بـود در چارچـوب‬ ‫کالن ایـن موضـوع مدنظـر باشـد و اجـرای پروژه هایـی که‬ ‫ارزش افـزوده ایجـاد نمی کنـد یـا در شـرایط فعلـی اولویـت‬ ‫نـدارد‪ ،‬متوقف شـود که این مـوارد از مهم تریـن فعالیت های‬ ‫میـز هوشمندسـازی بـوده اسـت‪ .‬او بـا تاکید بـر اینکه جهت‬ ‫حمایـت از شـرکت های دانش بنیـان و حوزه شـهر هوشـمند‬ ‫معاونـت برنامه ریـزی و توسـعه سـرمایه انسـانی شـهرداری‬ ‫اصفهـان‪ ،‬تفاهم نامه هایـی بـا شـهرک علمـی و تحقیقاتی و‬ ‫پارک هـای علـم و فنـاوری دارد‪ ،‬گفـت‪ :‬در حـال حاضـر هر‬ ‫دو هفتـه یک بـار کارگـروه مشـترک بـا انجمن شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان‪ ،‬نماینـده و معـاون پژوهـش و فنـاوری شـهرک‬ ‫تشـکیل جلسـه می دهـد و مباحـث کالن در ارتبـاط بـا این‬ ‫شـرکت ها دنبـال می شـود‪ .‬او اضافـه کـرد‪ :‬در ایـن دوره‬ ‫مدیریـت شـهری کارگروهـی سـه جانبه از شـورای اسلامی‬ ‫شـهر اصفهـان‪ ،‬نماینـده معاونت هـای فرهنگـی مالـی‬ ‫اقتصـادی و برنامه ریـزی و انجمـن شـرکت های دانش بنیان‬ ‫و شـهرک علمی و تحقیقاتی تشـکیل شـده است که مباحث‬ ‫کالن را در این بحث مانند پیگیری مشـکالت و سیاسـت ها‬ ‫دنبـال می کنـد‪ .‬معـاون برنامه ریـزی و توسـعه سـرمایه‬ ‫انسـانی شـهردار اصفهـان گفـت‪ :‬به عنوان مثـال در خصوص‬ ‫تصفیه خانه هـای فاضالب پیشـنهاداتی داشـتیم‪ ،‬در ارتباط با‬ ‫پهپادهـای اتش نشـانی نیـز جلسـاتی برگزار شـده اسـت‪ .‬در‬ ‫خصـوص موضـوع الودگی هـای شـرکت صفه بتن سـازمان‬ ‫عمران که مشـکالت زیسـت محیطی داشـته اسـت‪ ،‬مباحث‬ ‫در حـال پیگیـری اسـت‪ ،‬علاوه بـر ایـن بـا شـرکت های‬ ‫دانش بنیانـی کـه در حـوزه تفریـح و بازی فعال هسـتند‪ ،‬این‬ ‫هفتـه بحـث تارتان و پوششـی که در مسـیرهای پیـاده روی‬ ‫می تـوان اسـتفاده کـرد‪ ،‬مطرح شـد‪ .‬او تصریح کـرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضـر تارتان هـا وارداتـی و گران قیمـت اسـت و دو شـرکت‬ ‫بـرای تولیـد مهیـا شـده اسـت تـا بـازار هـدف را بررسـی‬ ‫کنـد‪ ،‬البتـه بـازار هـدف این شـرکت ها‪ ،‬کل کشـور اسـت و‬ ‫اگـر اصفهـان خریـدار ایـن کاال باشـد شـهرهای اطـراف و‬ ‫کالن شـهرهای دیگـر هـم خریـدار خواهنـد بود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬مصداق هایحوزههوشمندسازی‬ ‫ابراهیمـی در خصـوص مصداق هـای حـوزه هوشمندسـازی‪،‬‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬مصداق هایـی ماننـد جنس هـای باکیفیـت و‬ ‫رنگ امیـزی بهتـر کف پوش هـای محوطـه بـازی کـودکان و‬ ‫مصـداق حـوزه هوشمندسـازی شـرکت های ای سـی تی یک‬ ‫بخـش بسـیار جـدی در حـوزه دانش بنیان اسـت کـه از طریق‬ ‫پـروژه هوشمندسـازی و ارتباط های فعال ایـن حوزه یک مرکز‬ ‫فضـای کار اشـتراکی ای سـی تی در حـال راه اندازی اسـت تا‬ ‫بـه طـور کامـل بتـوان بـا شـرکت های ارتباط برقـرار کـرد‪ .‬او‬ ‫بـا بیـان اینکـه سـاختمان سـابق مرکز امـوزش فاوا به شـکل‬ ‫مشـارکتی بازسـازی شـده و در حوزه ای سـی تی فعال اسـت‪،‬‬ ‫ادامـه داد‪ :‬شـرکت هایی کـه در ایـن حوزه فعالیـت می کنند در‬ ‫مجتمـع فعالیت دارند و معاونت برنامه ریزی و توسـعه سـرمایه‬ ‫انسـانی شـهردار اصفهان درخواسـت کننده بزرگی بوده اسـت‬ ‫و بـه اسـانی می تـوان از ان ظرفیـت اسـتفاده کـرد‪ .‬معـاون‬ ‫برنامه ریزی و توسـعه سـرمایه انسـانی شـهردار اصفهان گفت‪:‬‬ ‫به تازگی نقشـه راه در حوزه هوشمندسـازی تدوین شـده است‪،‬‬ ‫همچنیـن در حـوزه برنامه ریـزی اداره کل نوسـازی تحـول‬ ‫یـک نقشـه راه و طـرح هوشمندسـازی تهیـه کرده اسـت که‬ ‫بـا مبانـی بنیادیـن شـهر زندگـی و کیفیـت زندگی شـهرهای‬ ‫ایرانـی اسلامی بـا برخـورداری از شـاخصه ها و الیحه هـای‬ ‫عمیـق در ان سـطوح ایـن کار انجـام شـده اسـت‪ .‬او تصریـح‬ ‫کـرد‪ :‬مصادیقی برای شـهروندان‪ ،‬نهادها و گیرنـدگان خدمات‬ ‫در سـطح های پایین تـر وجـود دارد‪ ،‬ارائه دهندگان سـرویس ها‪،‬‬ ‫خدمـات نهادهـا‪ ،‬دسـتگاه ها و بخش خصوصی شـاخص هایی‬ ‫اسـت کـه در هر سـطحی تعییـن می شـود و به نوعـی فراتر از‬ ‫شـهرداری اسـت‪ ،‬به دلیل اینکه نگاه نقشـه راه شهر‪ ،‬هوشمند‬ ‫اسـت بایـد نهادهـای دیگـر هـم اعلام نظر کننـد تـا دیدگاه‬ ‫انـان نیـز دریافـت شـود‪ .‬ابراهیمـی در خصـوص محـور بودن‬ ‫شـهرداری بحث شـهر هوشـمند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قرار شـده اسـت‬ ‫کـه شـهرداری در اینـده این فعالیت را ادامه دهـد عالوه بر این‬ ‫معاونت برنامه ریزی و توسـعه سرمایه انسـانی شهردار اصفهان‬ ‫در میـز هوشمندسـازی پروژه های را پوشـش داده اسـت و این‬ ‫مـوارد دنبـال می شـود و در بخـش باالدسـت نیـز نقشـه راه و‬ ‫بحث هـای کالن مطرح اسـت‪ .‬او با بیان اینکه هوشمندسـازی‬ ‫یـک موضـوع بسـیار ویـژه برای شـهرها اسـت کـه نمی توان‬ ‫ان را نادیـده گرفت‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪ :‬هوشمندسـازی شـهرها‬ ‫دسـتاوردهای خوبـی مانند شـفافیت‪ ،‬کاهش هزینه هـای اداره‬ ‫شـهر‪ ،‬کاهـش تـردد شـهروندان بـرای انجـام امـور اداری و‬ ‫بهـره وری به همـراه دارد‪.‬‬ ‫سخنگوی شورای شهر مطرح کرد‬ ‫لزوم ایجاد پیوست مردمی برای صدور پروانه الکترونیک‬ ‫ســخنگوی شــورای اســامی شــهر اصفهــان گفــت‪ :‬یکــی‬ ‫از اولویت هایــی کــه شــورای دوره ششــم بــرای ایجــاد‬ ‫عدالــت‪ ،‬مدیریــت بهــره ور‪ ،‬کنتــرل امضاهــای طالیــی و‬ ‫رانــت و ایجــاد بســترهای شــهر مناســب بــرای زندگــی‪،‬‬ ‫دنبــال می کنــد مســئله هوشمندســازی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایمنــا‪ ،‬علــی صالحــی اظهار کــرد‪ :‬بــرای اینکه‬ ‫بخواهیــم به مســئله هوشمندســازی کــه مقوله گســترده و‬ ‫پیچیــده ای اســت و محــدود بــه حــوزه فنــاوری اطالعــات‬ ‫نمی شــود‪ ،‬نزدیــک شــویم بایــد تجــارب موفــق را بــه‬ ‫اشــتراک بگذاریــم‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬البتــه هوشمندســازی یــک‬ ‫هــدف و مقصــد ایســتا نیســت‪ ،‬بلکــه یــک گفتمــان و‬ ‫مســیر در جریــان اســت کــه روزبـه روز ابعــاد ان گســترده تر‬ ‫می شــود و بایــد بــه ســمت ان حرکــت کــرد ازایـن رو نیــاز‬ ‫اســت‪ ،‬تجــارب موفــق بــه اشــتراک گذاشــته شــود و هــر‬ ‫فــردی از نــگاه خــود موضــوع و محصولــی را کــه ایجــاد‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬اســتفاده کنــد تــا مســیرهایی کــه از قبــل‬ ‫طــی شــده دوبــاره تکــرار نشــود‪ .‬ســخنگوی شــورای‬ ‫اســامی شــهر اصفهــان گفــت‪ :‬فضــای نمایشــگاهی‬ ‫بهتریــن فرصــت بــرای اســتفاده از تجــارب اســت تــا‬ ‫بتوانیــم تجــارب موفــق خودمــان را بــه اشــتراک بگذاریــم‬ ‫و از تجــارب ســایر افــراد نیــز کمــک بگیریــم‪ .‬او اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬نمایشــگاه فعلــی در مقایســه بــا نمایشــگاهی کــه‬ ‫چنــد مــاه پیــش بــا موضــوع هوشمندســازی در کیــش‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬از نظــر فضــا‪ ،‬کمیــت و کیفیــت قابل توجه تــر‬ ‫و برخوردارتــر اســت‪ ،‬امــا انچــه اولویــت دارد ایــن اســت‬ ‫کــه تعامالتــی شــکل بگیــرد کــه منتــج بــه نتیجه هــای‬ ‫عملیاتــی و خروجی هــای محســوس شــود تــا در نهایــت‬ ‫شــهروندان هــر مجموعــه بتواننــد از تعامالتــی کــه ذیــل‬ ‫ایــن نمایشــگاه ها شــکل می گیــرد‪ ،‬بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫کنتــرل امضاهــای طالیــی و رانــت در مدیریــت شــهری‬ ‫اصفهــان‬ ‫صالحــی افــزود‪ :‬یکــی از اولویت هایــی کــه شــورای‬ ‫دوره ششــم بــرای ایجــاد عدالــت‪ ،‬مدیریــت بهــره ور‪،‬‬ ‫کنتــرل امضاهــای طالیــی و رانــت و ایجــاد بســترهای‬ ‫شــهر مناســب بــرای زندگــی دنبــال می کنــد مســئله‬ ‫هوشمندســازی اســت‪ .‬او خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن راســتا‬ ‫حــوزه فنــاوری اطالعــات و مجموعه هــای وابســته بــه‬ ‫ان را مخاطــب هوشمندســازی می دانیــم‪ ،‬همچنیــن‬ ‫هوشمندســازی بــه معنــای توزیــع درســت خدمــات و‬ ‫ارائــه بــه موقــع امکانــات و در دســترس بــودن مجموعــه‬ ‫نیازمندی هایــی کــه مــردم یــک شــهر دارنــد تعریــف‬ ‫می شــود کــه حــوزه محیط زیســت‪ ،‬مبلمــان‪ ،‬بافــت‬ ‫شــهری و حــوزه زیرســاخت شــامل ان می شــود‪ ،‬بایــد بــه‬ ‫نقطـه ای برســیم کــه یــک شــهر بــرای تمــام شــهروندان‬ ‫قابــل زیســت باشــد و مــردم خدمــات مناســبی را دریافــت‬ ‫کننــد‪ .‬ســخنگوی شــورای اســامی شــهر اصفهــان اضافه‬ ‫کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه هنــوز موضــوع مدیریــت واحــد‬ ‫و یکپارچــه شــهری بــه صــورت اجرایــی پیاده ســازی‬ ‫نشــده اســت‪ ،‬لــذا ســعی کردیــم بســترهایی کــه در‬ ‫اختیــار مجموعــه شــهرداری و مدیریــت شــهری اســت را‬ ‫دنبــال کنیــم تــا ایــن مهــم محقــق شــود‪ ،‬در ایــن راســتا‬ ‫خدماتــی کــه در حــوزه شهرســازی‪ ،‬شــهری‪ ،‬فرهنگــی‬ ‫و اجتماعــی و حمل ونقــل ارائــه می دهیــم‪ ،‬اولویــت‬ ‫تقویــت مولفه هــای هوشمندســازی بایــد در هــر بســتر و‬ ‫فرایندهــای درونــی مدیریــت شــهری قــرار گیــرد‪ .‬تــاش‬ ‫می کنیــم در تعامــل بــا ســایر دســتگاه ها ماننــد اســناد و‬ ‫امــاک و نظام مهندســی بســترهای فنــاوری اطالعــات‬ ‫کــه زیرمجموعــه شــهر هوشــمند اســت را دنبــال کنیــم‪.‬‬ ‫او تصریــح کــرد‪ :‬معتقــد هســتیم‪ ،‬شــهرداری الکترونیــک و‬ ‫شــهرداری هوشــمند مقدمه شــهر هوشــمند اســت‪ ،‬ازاین رو‬ ‫ســعی کردیــم ایــن موضــوع در راهبردهــای بودجــه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫به عنــوان تکالیــف بــرای شــهرداری مشخص شــده و در‬ ‫بودجــه عــدد قابل توجهــی بــرای میــز هوشمندســازی در‬ ‫نظــر گرفتیــم‪.‬‬ ‫بــرای دســتیابی بــه شــهر هوشــمند افق هــای خوبــی‬ ‫پیــش رو داریــم‬ ‫صالحــی گفــت‪ :‬بایــد بــا جدیــت افق هــای قابل توجهــی‬ ‫در شــهرداری الکترونیــک بــرای رســیدن بــه شــهر‬ ‫هوشــمند دنبــال کنیــم کــه دســتاوردهای خوبــی از جملــه‬ ‫یکپارچه ســازی ســامانه ها ذیــل مجموعــه نرم افــزاری‬ ‫اصفهــان مــن و صــدور غیرحضــوری پروانه هــا ایجــاد‬ ‫کردیــم‪ .‬او خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا تصمیم هــای جــدی‬ ‫و ســختی کــه شــورای اســامی شــهر و شــهرداری در‬ ‫ماه هــای اخیــر گرفته انــد‪ ،‬افق هــای خوبــی پیــش رو‬ ‫سامانه ‪ AVL‬با رفع مشکالت در اختیار شهروندان قرار می گیرد‬ ‫به گفته رئیس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر‬ ‫اصفهان به رغم اماده بودن سامانه ‪ ،AVL‬اما با توجه به تاکید‬ ‫شهردار‪ ،‬پس از رفع تمام مشکالت‪ ،‬این سامانه در اختیار‬ ‫شهروندان قرار خواهد گرفت‪ .‬این سامانه در حال حاضر به صورت‬ ‫ازمایشی فعال است و به مرورزمان تجاری سازی خواهد شد‪.‬‬ ‫مصطفی نباتی نژاد به ایمنا گفت‪ :‬ابعاد مختلف تابلوهای‬ ‫نمایشگر (‪ )VMS‬موجود در بزرگراه های شهر اصفهان در حال‬ ‫بررسی است که بخشی از بررسی ها در اختیار مدیریت شهری‬ ‫نیست‪ .‬او ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه شهر اداره های تصمیم گیری‬ ‫مختلفی دارد‪ ،‬دیگر نهادها نیز باید موارد را از ابعاد مختلف بررسی‬ ‫کنند‪ .‬رئیس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان‬ ‫با بیان اینکه امیدواریم هرچه سریع تر تابلوهای ‪ VMS‬در مدار‬ ‫خدمت رسانی قرار گیرد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این تابلوها با فعال شدن‬ ‫می تواند در مدیریت و کنترل هوشمند ترافیک راهگشا باشد‪ .‬او‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با توجه به اینکه فعال سازی تابلوهای ‪ VMS‬در‬ ‫حیطه مدیریت شهری نیست‪ ،‬لذا نمی توانم قولی در خصوص‬ ‫زمان فعال سازی ان ها بدهم و دیگر مسئوالن باید زمان ان را‬ ‫مشخص کنند‪ .‬نباتی نژاد اضافه کرد‪ :‬ارائه اطالعات حمل ونقل‬ ‫عمومی به صورت هوشمند به شهروندان برای داشتن قدرت‬ ‫انتخاب و مدیریت حمل ونقل عمومی‪ ،‬یکی از مزایای سامانه‬ ‫‪ AVL‬است که این سامانه در حال حاضر به صورت ازمایشی‬ ‫فعال است و به مرورزمان تجاری سازی می شود و تسری می یابد‬ ‫تا شهروندان به صورت هوشمند از اتوبوس استفاده کنند‪ .‬او با‬ ‫بیان اینکه اتصال سامانه ‪ AVL‬به سامانه مترو می تواند خدمت‬ ‫جدیدی برای شهروندان باشد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اتصال این سامانه به‬ ‫سامانه های دیگر همچون پارکینگ می تواند کاربردی داشته‬ ‫باشد‪ .‬رئیس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان‬ ‫افزود‪ :‬سامانه یکپارچه اطالعات حمل ونقل و ترافیک (سیاح) به‬ ‫صورت کالن در حوزه حمل ونقل و ترافیک در حال تکمیل است‬ ‫که با بهره برداری از ان بسیاری از ارزوهای مدیریت شهری در‬ ‫این حوزه محقق خواهد شد‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬به رغم اماده بودن‬ ‫سامانه ‪ ،AVL‬اما با توجه به تاکید شهردار‪ ،‬پس از رفع تمام‬ ‫مشکالت‪ ،‬این سامانه در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت که‬ ‫در حال حاضر روی یک نرم افزار کاربردی به نام نصف جهان قرار‬ ‫گرفته است و در ادامه روی بستر (‪ )MY ISFAHAN‬اصفهان‬ ‫من قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫خواهیــم داشــت‪ .‬امیدواریــم بــا اجرایــی شــدن ایده هــای‬ ‫متعــدد تــا پایــان چهــار ســال بتوانیــم بــه یکــی از قله های‬ ‫در دســترس در مســیر هوشمندســازی اصفهــان دســت‬ ‫یابیــم‪ .‬زمانــی کــه زیس ـت بوم مجموعــه شــهر هوشــمند‬ ‫مطــرح می شــود بایــد تمــام عناصــر یــک شــهر کــه‬ ‫مهم تریــن ذی نفعــان ان شــهروندان هســتند‪ ،‬موردتوجــه‬ ‫قــرار گیــرد تــا شــهروندان بتواننــد در ایــن زیســت بوم‬ ‫نقش افرینــی کننــد‪ .‬همچنیــن اگــر تمــام اقدامــات‬ ‫زیرســاختی‪ ،‬ســخت افزاری‪ ،‬نرم افــزاری و کالبــدی در‬ ‫حــوزه شــهر هوشــمند رخ دهــد‪ ،‬امــا مــردم نتواننــد از ان‬ ‫اســتفاده کننــد و نیــاز خــود را بــه متولیــان منعکــس کننــد‪،‬‬ ‫ایــن اقــدام بی نتیجــه خواهــد بــود‪ .‬ســخنگوی شــورای‬ ‫اســامی شــهر اصفهــان تاکیــد کــرد‪ :‬اگــر بــه شــهروندان‬ ‫خدمــات ارائــه دهیــم‪ ،‬امــا نتواننــد از ان هــا بهره بــرداری‬ ‫کننــد و الگــوی مصــرف و بهره بــرداری از ایــن خدمــات‬ ‫وجــود نداشــته باشــد‪ ،‬دچــار مشــکل می شــویم‪ .‬او ادامــه‬ ‫داد‪ :‬اگــر نتوانیــم بــرای مســئله صــدور پروانــه الکترونیــک‬ ‫پیوســت مردمــی داشــته باشــیم مجبــور بــه عقب گــرد‬ ‫خواهیــم شــد؛ ازایــن رو پیوســت مردمــی بــرای ایــن‬ ‫موضوعــات را از بخش هــای مختلــف شــهرداری مطالبــه‬ ‫کردیــم‪ .‬صالحــی بــا بیان اینکــه تغییــر الگوهای رفتــاری و‬ ‫زیســتی را بــدون همراهــی مــردم موفقیت امیــز نمی بینیــم‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬از حــوزه خدمــات شــهری‪ ،‬حمل ونقــل‪ ،‬شهرســازی‬ ‫و فرهنــگ شــهروندی ایــن مطالبــه را بــه صــورت جــدی‬ ‫داشــتیم کــه در یــک هم افزایــی و هماهنگــی فرهنــگ‬ ‫اســتفاده را بــرای مــردم تبییــن کننــد‪ .‬او اضافــه کــرد‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه دســتاوردهای خوبــی کــه اصفهــان در حــوزه‬ ‫مربــوط بــه هوشمندســازی داشــته و جــزو رتبه هــای‬ ‫قابل توجــه و برتــر ایــن حــوزه اســت و بــا توجــه بــه‬ ‫ظرفیت هــای علمــی و گردشــگری‪ ،‬می توانــد یکــی از‬ ‫مقاصــد مطلــوب بــرای چنیــن رویدادهایــی باشــد‪ ،‬چــرا که‬ ‫زیرســاخت ان در تمــام بخش هــا فراهــم اســت‪ ،‬همچنیــن‬ ‫یکــی از هدف گذاری هــای مدیریــت شــهری ایــن اســت‬ ‫کــه بــا مشــارکت بخــش خصوصــی میزبــان چنیــن‬ ‫رویدادهایــی در اصفهــان باشــیم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اغاز به کار اموزشگاه و‬ ‫مرکز جوار کارگاهی عسل‬ ‫در شاهین شهر‬ ‫عکس ‪ :‬ایمنا‬ ‫گروه اصفهان‪ :‬اداره کل حفاظت محیط زیسـت اسـتان‬ ‫اصفهـان با همکاری دانشـگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان‬ ‫رویـداد محیط زیسـتی شـو را ویـژه دانشـجویان برگـزار‬ ‫می کنـد‪ .‬در این رویداد دانشـجویان می تواننـد در چارچوب‬ ‫یکـی از محورهـای رویـداد‪ ،‬یک معضل محیط زیسـتی را‬ ‫مطـرح و بـرای ان طـرح عملیاتـی ارائه کننـد‪ .‬محورهای‬ ‫ایـن رویداد شـامل‪ ،‬محیط زیسـت و مسـئولیت اجتماعی‪،‬‬ ‫تنـوع زیسـتی و مدیریـت حیات وحـش‪ ،‬الودگـی هـوا و‬ ‫بحران اب و توسـعه پایدار اسـت‪ .‬دانشجویان تمام مقاطع‬ ‫تحصیلـی فرصت دارنـد تا ‪ ۲۳‬تیرماه اثار خـود را از طریق‬ ‫پیام رسـان واتسـاپ بـه شـماره ‪ ۰۹۰۴۴۸۲۴۲۸۱‬ارسـال‬ ‫کننـد‪ .‬بـه نفـرات برگزیـده جوایـز نفیـس اهدا می شـود‪.‬‬ ‫دانشـجویان بایـد طـرح هـای خـود را بـا سـاختار‪ ،‬محور‪،‬‬ ‫عنـوان‪ ،‬ارائـه مشـکل‪ ،‬پیامدهـای احتمالی و ارائـه راهکار‬ ‫در حداکثـر سـه صفحـه ‪ A۴‬بـا فونت بـی نازنیـن ‪ ۱۳‬در‬ ‫قالـب فایـل پی دی اف ارسـال کننـد‪ .‬پـس از داوری اثار‬ ‫دانشـجویان منتخب در همایش پایانی شـرکت کرده و به‬ ‫ارائـه طرح هـای خـود خواهنـد پرداخت‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫فرماندار شاهین شـهر و میمه از اغاز به کار اموزشـگاه‬ ‫فنـی و حرفـه ای و مرکز جوار کارگاهی عسـل در این‬ ‫شهرستان‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫سـید محمدرضـا کاظمـی طبـا بـا اشـاره بـه افتتـاح‬ ‫اموزشـگاه فنـی و حرفـه ای و مرکـز جـوار کارگاهـی‬ ‫عسـل دنـا بـا حضـور معـاون پژوهـش‪ ،‬برنامه ریـزی‬ ‫و سـنجش مهـارت سـازمان امـوزش فنـی و‬ ‫حرفـه ای کشـور‪ ،‬مدیـرکل دفتـر اموزشـگاه های ازاد‬ ‫و مشـارکت های مردمـی سـازمان امـوزش فنـی و‬ ‫حرفـه ای و مسـئوالن شهرسـتانی‪ ،‬بـه ایسـنا گفـت‪:‬‬ ‫ایـن اموزشـگاه بـا هـدف ساده سـازی ورود شـرکای‬ ‫مهارتـی بـه فراینـد اموزش هـای عملـی و کاربـردی‬ ‫و اشـتغال زایی در راسـتای رویکـرد دولـت سـیزدهم‬ ‫و اهتمـام بـه تربیـت نیـروی کار ماهـر و نیمـه ماهر‬ ‫در شهرسـتان احـداث شـد ه اسـت‪ .‬او بـا بیـان اینکه‬ ‫مجتمـع پـرورش زنبورعسـل دنـا تولیدکننـده انـواع‬ ‫عسـل و پـرورش زنبورعسـل اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬در ایـن‬ ‫مجموعـه ‪ ۴۵‬نفـر اشـتغال بـه کار دارند و بـا تکمیل‬ ‫طـرح‪ ،‬فرصـت ایجـاد اشـتغال مسـتقیم بـرای ‪۳۰۰‬‬ ‫نفـر در ان ایجـاد خواهـد شـد‪ .‬کاظمی طبـا زیر بنای‬ ‫سـاختمان امـوزش را ‪ ۵‬هـزار مترمربـع عنـوان و‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬ایـن مجتمـع اولین مرکـز پرورش‬ ‫زنبورعسـل در خاورمیانـه اسـت کـه شـامل کالس‪،‬‬ ‫ازمایشـگاه‪ ،‬کارگاه علمـی و عملـی‪ ،‬سـالن اجتماعات‬ ‫و‪ . .. .‬بـوده و فرصـت تدریـس‪ ،‬پژوهـش و تحقیـق در‬ ‫‪ ۱۰‬رشـته حـوزه زنبورعسـل را فراهـم می کنـد‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬مدرسه اردستان در صف‬ ‫تخریب و بازسازی‬ ‫بـه گفتـه معـاون توسـعه مدیریـت و پشـتیبانی‬ ‫مدیریـت اموزش وپـرورش شهرسـتان اردسـتان‪،‬‬ ‫بـا برنامه ریزی هـای انجـام شـده امسـال فراینـد‬ ‫ثبت نام هـای دانش امـوزان در مـدارس بـا جدیـت و‬ ‫شـفافیت ایجـاد می شـود و جایـی برای پاسـخگویی‬ ‫بـه شـکایات مـردم در نظـر گرفتـه شـده اسـت‪.‬‬ ‫محسـن پاینـده بـه ایسـنا گفـت‪ :‬امسـال در بحـث‬ ‫ثبت نـام دانـش اموزان موضـوع محدوده بنـدی برای‬ ‫مـدارس ابتدایـی و متوسـطه اول‪ ،‬هدایـت تحصیلـی‬ ‫و انتخـاب رشـته بـرای متوسـطه دوم و مشـارکت‬ ‫مالـی اولیا بـرای اموزش وپـرورش از اهمیـت ویژه ای‬ ‫برخـوردار اسـت‪ .‬او بـا بیـان اینکـه بـه تمـام مدارس‬ ‫شهرسـتان تاکیـد کردیـم فقـط مجـاز بـه دریافـت‬ ‫هزینـه کتـاب‪ ،‬بیمـه دانش امـوزی و مجلات رشـد‬ ‫بـا قیمت هـای مصـوب کشـوری هسـتند‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫امسـال در مـدارس بـ ه اجبـار هیـچ مبلغـی از اولیـا‬ ‫دریافـت نخواهـد شـد‪ ،‬ولی اولیـا برای ارتقای سـطح‬ ‫اموزشـی و تجهیزاتـی مدرسـه بـه اختیـار می تواننـد‬ ‫در پرداخـت مبالغـی مشـارکت کننـد‪ .‬معاون توسـعه‬ ‫مدیریـت و پشـتیبانی مدیریـت اموزش وپـرورش‬ ‫اردسـتان بـا اشـاره بـه اینکـه امسـال تمـام مراحـل‬ ‫ثبت نـام دانش امـوزان باید شفاف سـازی شـود‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬بـا برنامه ریزی هـای انجـام شـده امسـال فراینـد‬ ‫ثبت نام هـای دانش امـوزان در مـدارس بـا جدیـت و‬ ‫شـفافیت ایجـاد می شـود و جایـی برای پاسـخگویی‬ ‫بـه شـکایات مـردم در نظـر گرفتـه شـده اسـت‪ .‬بـه‬ ‫ف هسـتند‬ ‫گفتـه پاینـده تمـام مدیـران مـدارس موظ ‬ ‫جهـت دریافـت نظـرات‪ ،‬پیشـنهادها و ثبت شـکایات‬ ‫احتمالـی اولیـا از مـدارس‪ ،‬بـا ایجـاد و سـاخت کیـو‬ ‫ار کـد‪ ،‬رونـد نظـارت همگانـی را تسـهیل بخشـند‪.‬‬ ‫همچنیـن اولیـا می تواننـد مسـائل و مشـکالت خـود‬ ‫را بـا شـماره تمـاس ‪ ۵۴۲۴۳۰۴۸‬معاونـت ارزیابـی و‬ ‫پاسـخگویی بـه شـکایات مدیریـت اموزش وپـرورش‬ ‫اردسـتان یـا سـامانه پاسـخگویی به شـکایات وزارت‬ ‫اموزش وپـرورش به نشـانی ‪ shekayat.medu.ir‬در‬ ‫میـان بگذارنـد‪ .‬او بـا اشـاره به شـروع فراینـد ثبت نام‬ ‫دانـش امـوزان در مدارش شهرسـتان‪ ،‬گفـت‪ :‬ثبت نام‬ ‫دانـش امـوزان میان پایه هـای تحصیلـی انجام شـده‪،‬‬ ‫ولـی دانـش امـوزان کالس اولی و پیش دبسـتانی در‬ ‫حال سـنجش هسـتند که با بررسـی های انجام شـده‬ ‫ثبت نـام کالس اولی هـا امسـال حدود ‪ ۵‬درصد رشـد‬ ‫داشـته اسـت‪ .‬معـاون توسـعه مدیریـت و پشـتیبانی‬ ‫مدیریـت اموزش وپـرورش اردسـتان بـا بیـان اینکـه‬ ‫تمـام مراکز پیش دبسـتانی در شهرسـتان غیرانتفاعی‬ ‫هسـتند‪ ،‬گفـت‪ :‬بـه دالیـل مختلـف و روش هایی که‬ ‫پیش دبسـتانی ها برنامه ریـزی می کننـد قیمت هـای‬ ‫مشـخصی بـرای ایـن مراکـز در نظـر گرفته نشـده و‬ ‫گاهـی قیمت هـای عجیب وغریبـی اعلام می شـود‬ ‫کـه الزم اسـت نظـارت بر عملکـرد پیش دبسـتانی ها‬ ‫بـا جدیت بیشـتری صورت گیـرد‪ .‬پاینده خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬بـا بررسـی های انجـام شـده اغلـب مـدارس‬ ‫تحصیلـی در شهرسـتان اردسـتان از نظـر سـن‬ ‫سـاختمانی فرسـوده هسـتند‪ ،‬ولـی حدود ‪ ۱۰‬مدرسـه‬ ‫در صـف تخریـب و بازسـازی قـرار دارنـد کـه تنهـا‬ ‫مشـکل انها تخصیـص اعتبار برای بازسـازی اسـت‪.‬‬ ‫او بـا بیـان اینکـه رویکـرد اموزش وپـرورش هدایـت‬ ‫دانـش امـوزان به سـمت رشـته های مهارتـی و فنی‬ ‫اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬بـا برنامه ریزی های انجام شـده امسـال‬ ‫رشـته تاسیسـات حرارتـی و سرمایشـی برای پسـران‬ ‫و رشـته طراحـی دوخـت و خیاطـی ویژه دختـران به‬ ‫رشـته های تحصیلـی دانش امـوزان اضافه می شـود‪.‬‬ ‫بـرای اینکـه بتوانیـم رشـته های بیشـتری را دریافت‬ ‫کنیـم نیـاز بـه زیرسـاخت های الزم و همچنیـن‬ ‫نیروهـای متخصص اسـت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫بازی االکلنگ ازدواج و طالق‬ ‫مدیرکل مشاوره و امور روان شناختی سازمان بهزیستی‬ ‫کشور از کاهش میزان ازدواج ها در طول چند سال گذشته خبر‬ ‫داد و موانع ازدواج در کشور را بررسی کرد‪.‬‬ ‫دکتر بهزاد وحیدنیا با اشاره به وضعیت ازدواج و طالق در‬ ‫ایران به ایسنا گفت‪ :‬مطابق امار اعالمی از سوی مرکز امار‬ ‫ایران‪ ،‬میزان ازدواج ها در طول چند سال گذشته کاهش یافته‬ ‫است‪ .‬اینکه نرخ طالق را به چند روش گزارش می کنند‪،‬‬ ‫عمدتا نسبت طالق به ازدواج مطرح می شود که وقتی‬ ‫تعداد ازدواج کاهش پیدا می کند‪ ،‬طبیعتا این رقم افزایش‬ ‫پیدا می کند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬از سوی دیگر نیز نرخ طالق را‬ ‫به عنوان نرخ خالص نیز محاسبه می کنند‪ .‬در نرخ خالص‪،‬‬ ‫میزان طالق و بروز طالق در جمعیت متاهل کشور در سال‬ ‫محاسبه می شود‪ .‬نرخ طالق زنان متاهل باالی ‪ ۱۵‬سال‬ ‫کشور حدود ‪( ۸.۲‬در هر هزار نفر زن متاهل) بوده است‬ ‫که در سال ‪ ۹۹‬این نرخ به ‪ ۸.۴‬در هزار نفر جمعیت زنان‬ ‫متاهل رسیده است‪ .‬وحیدنیا در ادامه به موانع ازدواج پرداخت‬ ‫و با تاکید بر اینکه برای پرداختن به موانع ازدواج باید ابعاد‬ ‫مختلفی مانند ابعاد فردی از جمله نگرش ها‪ ،‬باورها و ساختار‬ ‫روانی فرد و انچه باعث می شود یک فرد در مواجهه با‬ ‫مناسبات فردی و بین فردی و تعارضات زندگی راه حل‬ ‫مدار‪ ،‬مسئله مدار و هیجان مدار فکر کند‪ ،‬در نظر گرفته‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪ :‬در محور دوم باید ابعاد خانوادگی بررسی شود‬ ‫و در محور سوم نیز باید ابعاد اجتماعی و فرهنگی و اساس‬ ‫باورهای غلطی که در یک جامعه ممکن است وجود داشته‬ ‫باشد و نگرش های غلط و نقش ازدواج در زندگی و جامعه‬ ‫و کارکردهای ان که ممکن است در جامعه شکل گیرد‬ ‫و باعث شود انسان ها از ازدواج امتناع کنند‪ ،‬بررسی شود‪.‬‬ ‫مدیرکل مشاوره و امور روان شناختی بهزیستی کشور ادامه‬ ‫داد‪ :‬انچه در این سه سطح اثر می گذارد ساختار رفاه اجتماعی‬ ‫کالن یک کشور است یعنی اگر با نگاه سیستمی به ان نگاه‬ ‫شود طبیعتا سیستم های کالن و سیستم های میانی مانند‬ ‫محیط های کار و تحصیل و سیستم های پایه مانند خانواده‬ ‫را تحت الشعاع قرار می دهد و تقویت ساختار رفاه اجتماعی‬ ‫کالن یک کشور می تواند جامعه و افراد را نسبت به وضعیت‬ ‫ایمنی روانی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اشتغال و تامین معاش مطمئن کند‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬در موانع ازدواج نکته ای که باید به ان توجه‬ ‫شود بلوغ دیرهنگام و به تاخیر افتاده افراد است که اگر‬ ‫فردی وابستگی های مختلف مفرطی در حیطه های مادی‪،‬‬ ‫هیجانی‪ ،‬احساسی و اقتصادی داشته باشد این فرد شرایط‬ ‫پایه برای ورود به تصمیم ازدواج را ندارد‪ .‬مدیرکل مشاوره‬ ‫و امور روان شناختی بهزیستی کشور ادامه داد‪ :‬پختگی فرد‬ ‫مسئله ای است که باید به ان توجه شود و نباید از علت همه‬ ‫موضوعاتی که در تصمیمات فرد و سبک زندگی فرد تاثیر‬ ‫می گذارد غافل شد‪.‬‬ ‫چهارشنبه | ‪ 15‬تیر ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4391‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫تزریق دوز چهارم واکسن کرونا پشت سد دوز اول‬ ‫سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان از افزایش‬ ‫تسـت های روزانـه مثبـت کرونا و تعـداد بیماران بسـتری در‬ ‫بیمارسـتان ها خبـر داد و گفت‪ :‬در روزهـای یازدهم و دوازدهم‬ ‫تیرماه بعد از حدود سـه هفته‪ ،‬فوتی کرونا در اسـتان داشـتیم‪.‬‬ ‫پژمـان عقـدک بـه ایسـنا گفـت‪ :‬گزارش هـا و امارهـای‬ ‫روزانه کرونا نشـان داده در دو هفته گذشـته تست های مثبت‬ ‫کرونـا رو بـه افزایـش بـوده اسـت‪ ،‬به طوری که تقریبـا در دو‬ ‫تـا سـه هفتـه قبـل کمتـر از ‪ ۵‬درصـد از تسـت های روزانـه‬ ‫مثبـت می شـد‪ ،‬ولـی االن به ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬درصد رسـیده اسـت‪،‬‬ ‫یعنی تسـت یـک چهارم افـرادی که به خاطر داشـتن عالئم‬ ‫مشـکوک تسـت کرونـا می دهند مثبت می شـود که نسـبت‬ ‫بـه قبـل افزایـش زیـادی دارد‪ .‬او بـا بیـان اینکـه تعـداد کل‬ ‫بیماران بسـتری در بیمارسـتان نیـز نزدیک به دو برابر شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬حـدود ‪ ۵۰‬بیمار بسـتری در هفته های گذشـته‬ ‫اکنـون بـه صد نفر رسـیده و بیماران بسـتری در ای سـی یو‬ ‫هـم تا حـدودی افزایـش پیدا کرده کـه به نظر می رسـد این‬ ‫رونـد ادامـه دار خواهـد بود‪ ،‬کمـا اینکـه در اسـتان های دیگر‬ ‫نیـز کرونا روند افزایشـی داشـته و در کشـورهای همسـایه و‬ ‫دنیـا نیـز بیمـاری روند صعودی پیدا کرده اسـت‪ .‬سـخنگوی‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهـان افزود‪ :‬هنوز تفکیک نشـده‬ ‫بیمـاران مبتلا بـه کرونا واکسـن زده اند یـا خیر‪ ،‬امـا از زمان‬ ‫شروع واکسیناسـیون تاکنون همیشه امار نشـان داده افرادی‬ ‫کـه واکسـن نزده انـد بیشـتر درگیر بیماری و بسـتری شـده‬ ‫و حتـی در مرگ ومیـر نیـز ایـن شـواهد وجـود دارد‪ ،‬چـون‬ ‫افـرادی که واکسـن نمی زنند به دلیل ایمنی پایین تر‪ ،‬بیشـتر‬ ‫اسـتعداد ابتلا بـه بیمـاری را دارنـد‪ .‬او با اشـاره بـه اینکه در‬ ‫روزهـای یازدهـم و دوازدهـم تیرمـاه بعـد از حدود سـه هفته‬ ‫یـک فوتـی کرونا در اسـتان داشـتیم‪ ،‬گفـت‪ :‬افـراد می توانند‬ ‫بـرای تزریـق دوز چهـارم واکسـن کرونـا مراجعـه کننـد‪ ،‬اما‬ ‫مشـکل اساسـی مـا دوز اول اسـت‪ .‬عقـدک تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫نزدیـک بـه ‪ ۸۷‬درصـد از افـراد بـاالی ‪ ۵‬سـال در اسـتان‬ ‫اصفهـان دوز اول واکسـن کرونـا را تزریق کـرده و نزدیک به‬ ‫‪ ۱۳‬درصـد هنـوز تزریق نکرده انـد‪ ،‬گفت‪ ۷۷ :‬درصـد دوز دوم‬ ‫را تزریـق کـرده و ‪ ۲۳‬درصـد دوز دوم را نزده انـد‪ ۳۹ .‬درصـد‬ ‫هـم دوز سـوم را تزریـق کرده انـد امـا ‪ ۶۱‬درصد دوز سـوم را‬ ‫تزریـق نکرده انـد‪ ،‬بـه همین دلیـل بر تکمیل واکسیناسـیون‬ ‫تاکیـد داریـم‪ .‬او مهم تریـن اقدام بـرای پیشـگیری از کرونا را‬ ‫واکسیناسـیون عنـوان کـرد و افزود‪ :‬مـردم می توانند به مراکز‬ ‫منتخب در سـطح شهرسـتان های اسـتان مراجعـه کنند و بر‬ ‫اسـاس شـرایطی که دارند دوز و نوع واکسـنی که باید تزریق‬ ‫کنند مشـخص می شـود‪ .‬سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشکی‬ ‫اصفهـان بـا بیـان اینکـه مراکـز واکسیناسـیون در چنـد ماه‬ ‫گذشـته مراجعان زیادی نداشـته اسـت‪ ،‬تاکید کـرد‪ :‬اگر مردم‬ ‫مراجعـه کنند هم واکسـن و هم نیـرو و فضای فیزیکی مهیا‬ ‫اسـت‪ .‬در دو سه ماه گذشته اسـتقبال از واکسن در کل کشور‬ ‫قابل قبـول نبـود و مـردم فکـر می کردنـد کرونا تمام شـده و‬ ‫رئیس مرکز مدیریت بحران خشک سالی خبر داد‪:‬‬ ‫تاالب گاوخونی؛ منبع گردوخاک داخلی‬ ‫استاناصفهان‬ ‫بنا به گفته رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران‬ ‫خشک سالی منطقه تاالب گاوخونی و حوضچه هایی که‬ ‫خشک شده اند‪ ،‬منبع گردوخاک داخلی در استان اصفهان‬ ‫هستند‪.‬احد وظیفه با بیان اینکه علت گردوغبار و ریزگردهای‬ ‫موجود تشدید خشک سالی است‪ ،‬به ایمنا گفت‪ :‬دو سال‬ ‫پی درپی شاهد بارندگی زیر حد نرمال در کشور بودیم‪ ،‬از طرفی‬ ‫طی دو دهه گذشته مصرف اب های زیرزمینی به شدت باال‬ ‫رفته است‪ ،‬به حدی که بیش از ‪ ۸۰‬درصد اب های تجدیدپذیر‬ ‫از منابع زیرزمینی استخراج و منجر به ناپایداری و افت شدید‬ ‫اب های سطحی شده است؛ در نتیجه بر خشک بودن محیط‬ ‫اثر می گذارد و رطوبت خاک به میزان بسیار کمتری از حد‬ ‫نرمال خود می رسد و گردوخاک تولید می شود‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫اگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان‬ ‫‪ -1 -1188‬به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از‬ ‫تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ -1096‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمدعلی شاه حیدری فرزند‬ ‫محمدحسن بشماره شناسنامه ‪ 5‬صادره از گلپایگان در ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت‬ ‫‪ 140377.65‬مترمربع مجزی شده از پالک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش‪ 4‬محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -2‬رای شماره ‪ -1024‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی جمعیت هالل احمر شهرستان‬ ‫گلپایگان در ششدانگ ساختمان به مساحت ‪ 1104.21‬مترمربع مجزی شده از پالک ‪ 13‬فرعی‬ ‫از ‪ 25‬اصلی واقع در بخش‪ 3‬محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪-3‬رای شماره‪ -1097‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی موقوفه میرزا یحیی خان و میرزا‬ ‫محمدعلی خان ومیرزا ابراهیم خان در ششدانگ عرصه یک باب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 32961.32‬مترمربع مجزی شده از پالک ‪ 4‬اصلی واقع در بخش‪ 3‬محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪-4‬رای شماره‪ -207‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه کروبی فرزند محمدجعفر‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 645‬صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان به مساحت ‪ 126.04‬مترمربع‬ ‫مجزی شده از پالک ‪ 1‬فرعی از ‪ 1749‬اصلی واقع در بخش‪ 1‬خریداری مع الواسطه از مالک‬ ‫رسمی اقای علی جابری محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -5‬رای شماره‪937‬و ‪ 936‬و ‪ 935‬و ‪ 934‬و ‪ 933‬و ‪ - 932‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‬ ‫خانمها سهیال سهیلی فرزند مصطفی بشماره شناسنامه ‪ 5836‬صادره ازتهران در سه چهارم‬ ‫دانگ مشاع و رضوان سهیلی فرزند مصطفی بشماره شناسنامه ‪ 354‬صادره ازگلپایگان درسه‬ ‫چهارم دانگ مشاع و مرضیه سهیلی فرزند مصطفی بشماره شناسنامه ‪ 164‬صادره ازگلپایگان‬ ‫درسه چهارم دانگ مشاع و راضیه سهیلی فرزند مصطفی بشماره شناسنامه ‪ 120‬صادره از‬ ‫گلپایگان در سه چهارم دانگ مشاع و اقایان محمدرضا سهیلی فرزند مصطفی بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 419‬صادره از گلپایگان در یک دانگ و یک دوم دانگ مشاع و علیرضا سهیلی فرزند مصطفی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 190‬صادره از خمین در یک دانگ و یک دوم دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫ساختمان به استثناء بها ثمنیه اعیانی که متعلق به خانم بتول شجاعی محالتی می باشد به‬ ‫مساحت ‪ 29.84‬مترمربع مجزی شده از پالک‪ 1‬فرعی از ‪ 2911‬اصلی واقع دربخش‪ 1‬محرز‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -6‬رای شماره ‪ 716‬و ‪ -717‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مهدی طیباتی فرزند‬ ‫حسین بشماره شناسنامه ‪ 76‬صادره از گلپایگان درپنج دانگ مشاع و خانم شوکت بخشایش‬ ‫فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪ 655‬صادره از تهران در یک دانگ مشاع از ششدانگ یک‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 799.67‬مترمربع مجزی شده از پالک ‪ 2080‬فرعی از ‪ 4‬اصلی واقع‬ ‫دربخش‪ 4‬محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪-7‬رای شماره ‪ 703‬و ‪ -704‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقایان احمد امیدواری فرزند‬ ‫محمدجواد بشماره شناسنامه ‪ 411‬صادره ازگلپایگان در دو دانگ و هشتصد و سی و دو هزار و‬ ‫هفتصد و پنجم دانگ مشاع و مرتضی امیدواری فرزند محمدجواد بشماره شناسنامه ‪ 46‬صادره‬ ‫ازگلپایگان در سه دانگ و هشتصد و هفتاد و سه هزار و هفتصد و پنجم دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 10496.62‬مترمربع مجزی شده از پالک ‪ 1‬فرعی از‪1763‬‬ ‫اصلی واقع در بخش ‪ 1‬محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -8‬رای شماره‪ 1093‬و ‪ 1094‬و ‪ -1095‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا‬ ‫مردانشاهی فرزند مهدی بشماره شناسنامه ‪ 55‬صادره ازگلپایگان در یک دانگ و سی و پنج‬ ‫شصت و یکم دانگ مشاع و امید مردانشاهی فرزند محمدباقر بشماره شناسنامه ‪ 17349‬صادره‬ ‫از تهران در دو دانگ و چهل شصت و یکم دانگ مشاع و اقای محمدباقر مردانشاهی فرزند رضا‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 478‬صادره از گلپایگان در یک دانگ و چهل و هفت شصت و یکم دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت ‪ 560.63‬مترمربع مجزی شده از پالک ‪ 348‬فرعی از‬ ‫‪ 3‬اصلی واقع دربخش‪ 2‬محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪-9‬رای شماره ‪ -1098‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه موسوی فرزند‬ ‫سیدمقتدی بشماره شناسنامه ‪ 256‬صادره از فریدونشهر درششدانگ ساختمان به مساحت‬ ‫شرایط مذکور تنها در ایران وجود ندارد و در کشورهای سوریه‬ ‫و عراق نیز بروز و تشدید شده است و اکثر سامانه های جوی‬ ‫عبوری باعث انتقال گردوخاک از این مناطق شده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫منابع گردوخاک داخلی نیز فعال شده اند و گردوخاکی که چند‬ ‫روز اخیر جنوب غرب تهران‪ ،‬البرز و قزوین را درگیر کرد‪،‬‬ ‫الودگی هوا را به شدت باال برد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬دریاچه های فاقد اب کانون گردوغبار‬ ‫رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشک سالی با‬ ‫بیان اینکه کماکان منطقه تاالب گاوخونی و حوضچه هایی که‬ ‫خشک شده است‪ ،‬منبع گردوخاک داخلی در استان اصفهان را‬ ‫تشکیل می دهد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬وضعیت مذکور چندین منطقه کشور‬ ‫را درگیر کرده است‪ .‬دریاچه های فاقد اب نظیر دریاچه هامون‪،‬‬ ‫‪ 139.71‬مترمربع مجزی شده از پالک ‪ 1581‬فرعی از ‪ 3‬اصلی واقع در بخش‪ 2‬محرز‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫‪-10‬رای شماره ‪ -1105‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد حسین شفیعی فرزند‬ ‫علی بشماره شناسنامه ‪ 5‬صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان به مساحت ‪ 248.55‬مترمربع‬ ‫مجی شده از پالک‪ 555‬فرعی از‪ 8‬اصلی واقع در بخش‪ 2‬محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -11‬رای شماره‪ 927‬و ‪ -928‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمدرضا محمدی راد‬ ‫فرزند درویش بشماره شناسنامه ‪ 478‬صادره از خوانسار در چهار دانگ مشاع و خانم سعیده دلیری‬ ‫فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه ‪ 673‬صادره از گلپایگان در دو دانگ مشاع از ششدانگ مغازه‬ ‫به مساحت ‪ 30.42‬مترمربع مجزی شده از پالک‪ 7‬فرعی از‪ 3004‬اصلی واقع دربخش‪1‬محرز‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫‪-12‬رای شماره ‪ -1007‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ناصر ثمری فرزند‬ ‫محمدحسین بشماره شناسنامه ‪ 1210042517‬صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 231.63‬مترمربع مجزی شده از پالک ‪ 2552‬اصلی واقع دربخش‪ 1‬محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -13‬رای شماره ‪ -1106‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای فضل اله وکیل باشی فرزند‬ ‫علی بشماره شناسنامه ‪ 47‬صادره از مرکزی در ششدانگ ساختمان به مساحت ‪ 293.61‬مترمربع‬ ‫مجزی شده از پالک‪ 831‬فرعی از‪ 1‬اصلی واقع در بخش‪ 2‬محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -14‬رای شماره‪ -1107‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سیده سمانه بطحائی فرزند‬ ‫سید جواد بشماره شناسنامه ‪ 786‬صادره ازگلپایگان در ششدانگ ساختمان به مساحت ‪124.17‬‬ ‫مترمربع مجزی شده از پالک ‪ 545‬فرعی از ‪ 6‬اصلی واقع در بخش‪ 4‬محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -15‬رای شماره ‪ -923‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی یزدانپرست فرزند‬ ‫مرتضی بشماره شناسنامه ‪ 39‬صادره از خوانسار در ششدانگ مغازه به مساحت ‪ 59.29‬مترمربع‬ ‫مجزی شده از پالک‪ 11‬فرعی از‪ 3‬اصلی واقع در بخش‪ 1‬محرز گردیده است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/04/15 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1401/04/30 :‬محمد سلمانی ‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک گلپایگان ‪/1345781‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی پالک ‪ 953‬فرعی از ‪ -100‬اصلی واقع‬ ‫دروستای طامه جز بخش ‪ 9‬حوزه ثبتی نطنز‬ ‫‪ -1 -1190‬شماره نامه‪ 140185602033001034 :‬چون تمامی ششدانگ قطعه زمین‬ ‫مزروعی یک جریبی گلزیله پالک ثبتی ‪ 953‬فرعی از ‪ ۱۰۰‬اصلی واقع در روستای طامه‬ ‫جزء بخش ‪ ۹‬حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام باشیه حاجی زاده فرزند‬ ‫شکراله و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی ان به عمل نیامده است‪.‬‬ ‫اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ‪ 15‬قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود‬ ‫پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/۰۵/31‬ساعت ‪ ۱۰:۳۰‬صبح در محل شروع و‬ ‫به عمل خواهد امد‪ ،‬لذا به موجب این اگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز‬ ‫و ساعت مقرر در این اگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق‬ ‫ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ‪ ۳۰‬روز پذیرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ 1401/04/15 :‬رحمت اله شاهدی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز‬ ‫‪/1342170‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی پالک ‪ 613‬فرعی از ‪ -100‬اصلی واقع‬ ‫دروستای طامه جز بخش ‪ 9‬حوزه ثبتی نطنز‬ ‫‪ -1 -1191‬شماره نامه‪ 140185602033001036 :‬چون تمامی ششدانگ قطعه زمین معروف‬ ‫کره پالک ثبتی ‪ 613‬فرعی از ‪ ۱۰۰‬اصلی واقع در روستای طامه جزء بخش ‪ ۹‬حوزه ثبتی نطنز‬ ‫که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام باشیه حاجی زاده فرزند شکراله و غیره در جریان ثبت است‬ ‫و عملیات تحدید حدود قانونی ان به عمل نیامده است‪ .‬اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ‪15‬‬ ‫قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ ‪1401/05/31‬‬ ‫ساعت ‪ ۱۰‬صبح در محل شروع و به عمل خواهد امد‪ ،‬لذا به موجب این اگهی به کلیه مجاورین‬ ‫اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این اگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین‬ ‫یا مجاورین مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ‪ ۳۰‬روز پذیرفته‬ ‫خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1401/04/15 :‬رحمت اله شاهدی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز‬ ‫‪/1342194‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1192‬برابر اراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی‬ ‫ذیل محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضی و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫سـاده انگاری می شـد امـا بـا افزایـش کرونـا در کشـور قطعا‬ ‫تمایـل به تزریق واکسـن افزایش می یابـد‪ .‬او به مردم توصیه‬ ‫کرد در دو سـه هفته اخیر واکسیناسـیون خود را تکمیل کنند‬ ‫و افـزود‪ :‬ممکـن اسـت پیـک جدیـد در ایـران هـم شـروع‬ ‫شـود‪ .‬در ایـن شـرایط مهم تریـن توصیـه همان اسـت که از‬ ‫اطراف دریاچه ارومیه و تاالب گاوخونی‪ ،‬مکان هایی مانند‬ ‫ابگیرها و رودخانه هایی که اکنون خشک هستند‪ ،‬دشتی که از‬ ‫قزوین به تهران کشیده می شود و زمین های کشاورزی که به‬ ‫علت نبود اب رها شده اند‪ ،‬منابع گردوخاک هستند‪ .‬او تصریح‬ ‫کرد‪ :‬معمو ًال کنار رودخانه ها نیزارها رشد می کنند‪ ،‬اگر نیزارها از‬ ‫بین بروند بستر نرم خاک مستعد گردوخاک می شود‪ .‬بر اساس‬ ‫تصاویر ماهواره ای اطراف زاینده رود درختان و باغات سبزی‬ ‫وجود دارد و کانون گردوغبار محسوب نمی شود اما در صورتی‬ ‫که نیزارها و درختان اطراف رودخانه خشک شوند و بافت نرم‬ ‫خاک (مانند ساحل دریا) پدیدار شود‪ ،‬کانون گردوخاک ایجاد‬ ‫خواهد شد‪ .‬وظیفه با بیان اینکه گردوخاک دارای دو عامل بستر‬ ‫سطح زمین و وزش باد است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬هنگامی که سرعت‬ ‫باد به حد کافی باال باشد و زمین دارای بافت نرم با ذرات‬ ‫مجزا باشد‪ ،‬گردوخاک تولید می شود و با عبور جریان در فضای‬ ‫گسترده در راستای افقی و عمودی توسعه یافته و پخش‬ ‫می شود‪ .‬تاالب گاوخونی که خشک شده است می تواند کانون‬ ‫گردوغبار باشد؛ عمدتًا تحت جریانات غربی است و مناطق‬ ‫جنوبی تر و شرقی تر نظیر استان یزد را تحت تاثیر قرار می دهد‪.‬‬ ‫ابتـدای کرونـا وجود داشـته؛ یعنی برای افزایـش ایمنی حتما‬ ‫واکسیناسـیون را تکمیل کنید‪ ،‬پروتکل های بهداشـتی یعنی‬ ‫زدن ماسـک‪ ،‬رعایـت فاصله مناسـب و تهویه هـوا را به ویژه‬ ‫در محیط هـای بسـته جـدی بگیرید تا احتمال ابتلا به کرونا‬ ‫و سـایر بیماری هـای تنفسـی کاهش پیـدا کند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تاثیر مناطق مســتعد گردوخاک بسیار‬ ‫گسترده در سوریه و عراق‬ ‫او با بیان اینکه برای رفع ریزگردها و گردوخاک موجود‬ ‫راهکار کوتاه مدتی وجود ندارد و در مدت زمان کوتاهی‬ ‫نمی توان کانون های گردوغبار را از بین برد‪ ،‬گفت‪ :‬مناطق‬ ‫مستعد گردوخاک بسیار گسترده ای در سوریه و عراق و‬ ‫ایران شکل گرفته است و از بین بردن ان ها اقدامی ساده‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫در گذشته برای جلوگیری از پخش شدن گردوخاک‬ ‫روی مناطق مستعد‪ ،‬مالچ پاشی صورت می گرفت که ذرات‬ ‫را به هم بچسباند تا گردوخاک بلند نشود‪ ،‬اما این اقدام‬ ‫نیز دارای عوارض محیط زیستی است و توصیه نمی شود‪.‬‬ ‫رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشک سالی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در صورتی که مناطق محدودی مستعد گردوخاک بود‬ ‫امکان از بین بردن ان ها با مالچ پاشی گیاهی وجود داشت‬ ‫اما هنگام وسیع بودن این مناطق که چندین میلیون هکتار‬ ‫یا چندین میلیون کیلومترمربع را شامل می شود‪ ،‬امکان‬ ‫مالچ پاشی نیز وجود ندارد و هزینه های بسیار گزافی دارد‪.‬‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز در روزنامه های تعیین شده توسط اداره فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی لنجان اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت ‪ ۲‬ماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت اسناد و امالک لنجان تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -١‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۱۵۰۰۰۰۶۷‬مورخ ‪ 1401/02/21‬خانم مرضیه نجاری ریزی‬ ‫فرزند حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 136/86‬مترمربع‬ ‫مفروز از پالک ‪ - ۱۰۷‬اصلی واقع در زرین شهر بخش ‪ ۹‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری‬ ‫شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان‪.‬‬ ‫‪ -۲‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۱۵۰۰۰۰۶۸‬مورخ ‪ 1401/02/21‬اقای حمید رضا محمدی فر‬ ‫فرزند محمود نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 136/86‬مترمربع‬ ‫مفروز از پالک ‪ - ۱۰۷‬اصلی واقع در زرین شهر بخش ‪ ۹‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری‬ ‫شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1401/04/15‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز پنجشنبه‬ ‫مورخ ‪ 1401/04/30‬مصطفی شمسی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان ‪/1344678‬م‬ ‫الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1063‬برابر اراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی‬ ‫ذیل محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضی و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز در روزنامه های تعیین شده توسط اداره فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی لنجان اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت ‪ ۲‬ماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت اسناد و امالک لنجان تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۱۵۰۰۰۰۷۰‬مورخ ‪ 1401/02/22‬خدیجه سبکتکین ریزی فرزند‬ ‫علی ناز نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 24/48‬مترمربع مفروز از پالک ‪۱۰۷‬‬ ‫ اصلی واقع در زرین شهر بخش ‪ ۹‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی‬‫ابوالفتح قهرمان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1401/03/31‬مورخ تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز‬ ‫چهار شنبه مورخ ‪ 1401/04/15‬مصطفی شمسی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان‬ ‫‪/1337714‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1056‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪1401/03/22-۲۸۵۷‬هیات چهارم خانم اکرم رضا دوست گسگرئی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۲۲۴۶‬کدملی ‪ ۰۳۲۰۲۵۵۸۱۶‬صادره کرج فرزند جانعلی در ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 61/30‬مربع از پالک ‪ ۲۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪۱۴‬حوزه ثبت ملک‬ ‫غرب از مالکیت مالک رسمی قربانعلی چراغی طبق سند انتقالی ‪ ۳۶۲۱۹‬مورخ ‪1347/08/20‬‬ ‫دفتر خانه ‪ ۸۶‬اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/31 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/15 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1338617‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1058‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫اصفهانمیزبانجشنواره‬ ‫ورزشی بانوان کمیته امداد‬ ‫گروه جامعه‪ :‬بنا به گفته مدیرکل امــور اداری و رفاه‬ ‫کارکنان جشنواره ورزشی بانوان کمیته امداد از ‪ 15‬تا ‪17‬‬ ‫تیرماه به میزبانی اصفهان برگزار می شود‪.‬‬ ‫نویدرضـا خدیوی بـا اعالم این خبـر گفت‪ :‬کمیته‬ ‫امـداد امـام خمینـی (ره) در راسـتای حفـظ و ارتقـای‬ ‫سلامت کارکنـان و تقویـت جنبه هـای فرهنگـی و‬ ‫روحیـه نشـاط کارکنـان‪ ،‬اقـدام بـه برگـزاری المپیـاد‬ ‫ورزشـی بانـوان کـرده اسـت‪ .‬او اظهـار کـرد‪ :‬ایـن‬ ‫جشـنواره از ‪ 15‬تـا ‪ 17‬تیرمـاه در پنج رشـت ه ورزشـی‬ ‫داژبـال‪ ،‬شـطرنج‪ ،‬پینـگ پنـگ‪ ،‬دارت و امادگـی‬ ‫جسـمانی برگـزار می شـود‪ .‬مدیـرکل امـور اداری و‬ ‫رفـاه کارکنـان کمیتـه امـداد خاطرنشـان کـرد‪ :‬پیش‬ ‫از ایـن چهـار دوره جشـنواره ورزشـی کمیتـه امداد در‬ ‫سـال های ‪ 95 ،93 ،89‬و ‪ 98‬و یـک دوره قهرمانـی‬ ‫کشـور در سـال ‪ 97‬برگزار شـده اسـت؛ امـا این برای‬ ‫نخسـتین بار اسـت کـه المپیـاد ورزشـی بانـوان بـه‬ ‫صـورت اختصاصـی و مسـتقل از ورزش اقایـان اجـرا‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬خدیـوی بـا اشـاره بـه اسـتقبال پرشـور‬ ‫بانـوان کمیته امداد از جشـنواره ورزشـی ‪ ،1401‬تاکید‬ ‫کـرد‪ :‬در ایـن دوره از مسـابقات ورزشـی حـدود ‪400‬‬ ‫نفـر از بانـوان همـکار کمیتـه امـداد حضـور خواهنـد‬ ‫داشـت که نسـبت به اخرین دوره در سـال ‪ ،98‬رشـد‬ ‫چهـار برابری را نشـان می دهـد‪ .‬او تقویت ورزش های‬ ‫همگانـی و رقابتی را رویکـرد کمیته امداد در برگزاری‬ ‫جشـنواره های ورزشـی عنـوان کـرد و ادامـه داد‪ :‬بـه‬ ‫منظور تشـویق حضـور بانوان در رویدادهای ورزشـی‪،‬‬ ‫امسـال رشـته داژبـال بـه این مسـابقات افزوده شـده‬ ‫اسـت‪ .‬مدیـرکل امـور اداری و رفـاه کارکنـان کمیتـه‬ ‫امـداد بـا اشـاره بـه شـیوع بیمـاری کرونـا و تعطیلی‬ ‫جشـنواره های ورزشـی کمیتـه امداد در سـال های ‪99‬‬ ‫و ‪ 1400‬تصریـح کـرد‪ :‬بـا فروکـش کـردن بیماری و‬ ‫عادی شـدن شـرایط کشور‪ ،‬مسـابقات ورزشی کمیته‬ ‫امـداد با اسـتقبال خـوب کارکنان از سـر گرفته شـده‬ ‫اسـت و در ادامـه جشـنواره ورزشـی اقایـان نیـز در‬ ‫زمـان مقتضـی برگـزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1401/03/22-۲۸۴۷‬هیات اول خانم مریم ترک الدانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۸۳۷‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۸۲۹۲۳۳‬صادره اصفهان فرزند احمد در ششدانگ یک باب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ 185/78‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۳۹۹‬فرعی از ‪ ۲۵‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحات ‪ ۲۱۸‬و ‪ ۲۲۱‬دفتر ‪ ۷۰۹‬امالک‬ ‫دفترخانه شماره ‪ ۲۹‬اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/31 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/15 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1338361‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1054‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪1401/03/22-۲۸۲۹‬هیات اول خانم بهجت شاهپوربلند به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۸۱‬کدملی ‪ ۱۱۱۰۷۱۵۴۸۱‬صادره فالورجان فرزند نوروز در ششدانگ یک باب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ ۲۵۰‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۴۵‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت‬ ‫ملک غرب اصفهان از مالکیت رضا شیرانی ویالنی از سند شماره ‪ ۴۷۷۲۹‬مورخ ‪1349/9/29‬‬ ‫دفترخانه شماره ‪ ۲۹‬اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/31 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/15:‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1338304‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1052‬برابر رای شماره ‪ ۵۸۷‬مورخ ‪ 1401/3/5‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای حمید بذرافشان به شناسنامه شماره ‪۲۰۴۹۵‬‬ ‫کدملی ‪ ۱۲۸۲۶۷۱۹۰۱‬صادره اصفهان فرزند اسمعیل در ششدانگ یکباب خانه کلنگی به مساحت‬ ‫‪ 157/95‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۹۰‬فرعی از ‪ ۴۴۸۳‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه‬ ‫ثبت ملک جنوب اصفهان ( که نامبرده مالک مقدار ‪ 3/24‬حبه مشاع از سهم خود و مقدار ‪ 1/62‬حبه‬ ‫سهم االرث وی از مرحوم اسماعیل بذرافشان ) پدر وی) می باشد (که در مجموع مالک ‪ 4/86‬سهم‬ ‫مشاع می باشد)‪ ،‬همچنین به موجب تقسیم نامه عادی بین اقایان ‪ :‬حمید بذرافشان ‪ ،‬حسین بذرافشان‬ ‫‪ ،‬سعید متقی تنظیم شده است که اعالم گردیده ‪ ،‬مقدار ‪ ۲۴‬حبه مشاع از ‪ ۷۲‬حبه پالک مذکور در‬ ‫حال حاضر به صورت سه باب منزل مسکونی می باشد بدین شرح که ‪ :‬سهم اقای حمید بذرافشان‬ ‫‪ 157/95‬متر و سهم اقای حسین بذرافشان معادل ‪ 167/54‬متر و سهم اقای سعید متقی معادل‬ ‫‪ 164/60‬متر می باشد و مقرر نمودند هیچ یک از مالکین نسبت به میزان تصرفات یکدیگر اعتراضی‬ ‫ندارند) در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه و همچنین سهم االرث وی از مرحوم پدرش ( اسماعیل‬ ‫بذرافشان) مفروز ثبتی گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز‬ ‫اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‬ ‫می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ‬ ‫رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/31 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/15 :‬مهدی شبان‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪/1338192‬م الف‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫سینما‬ ‫زندگی علیرضا بیرانوند پروانه‬ ‫نمایشگرفت‬ ‫شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی با صدور پروانه‬ ‫نمایش دو فیلم سینمایی موافقت کرد‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری‪ ،‬شورای‬ ‫پروانه نمایش فیلم های سینمایی در جلسه اخیر با صدور‬ ‫پروانه نمایش برای فیلم های «بیرو» به تهیه کنندگی مجید‬ ‫برزگر و کارگردانی مرتضی علی عباس میرزایی و «کوچه‬ ‫ژاپنی ها» به تهیه کنندگی علی اکبر ثقفی و کارگردانی‬ ‫امیرحسین ثقفی موافقت کرد‪ .‬فیلم سینمایی «بیرو» روایتی‬ ‫از زندگی علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران‬ ‫از دوران کودکی تا ورود به فوتبال حرفه ای و عضویت در‬ ‫تیم ملی فوتبال ایران است‪« .‬کوچه ژاپنی ها» هم پنجمین‬ ‫ساخته امیرحسین ثقفی در مقام کارگردانی است که در ژانر‬ ‫اجتماعی و در فضای شهری ساخته شده است‪.‬‬ ‫جیمز کامرون دیگر «اواتار»‬ ‫نمی سازد‬ ‫کارگردان فیلم پرفروش «اواتار» گفت‪ :‬فیلم های‬ ‫مجموعه «اواتار» مرا از کار و زندگی انداخته اند و امکان دارد‬ ‫ساخت دو قسمت اخر را به کارگردان مورد اعتماد بسپارم‪.‬‬ ‫به گزارش هالیوود ریپورتر‪ ،‬اگرچه جیمز کامرون کسی‬ ‫بود که سیاره پاندورا را خلق کرد اما احتمال دارد کار ساخت‬ ‫دو قسمت اخر مجموعه اواتار به یک کارگردان دیگر واگذار‬ ‫شود‪ .‬پس از موفقیت اواتار ‪ ۱‬در گیشه جهانی‪ ،‬کامرون‬ ‫تصمیم گرفت این داستان حماسی را تا چهار قسمت‬ ‫دیگر ادامه دهد‪ .‬اولین دنباله این فیلم با نام اواتار‪ :‬راه اب‬ ‫(‪ ۱۶ )Avatar: The Way of Water‬دسامبر سال‬ ‫‪ ۲۵( ۲۰۲۲‬اذر ‪ )۱۴۰۱‬روی پرده سینماها می رود و سومین‬ ‫قسمت از این مجموعه که پشت سر اواتار ‪ ۲‬فیلمبرداری شد‪،‬‬ ‫نیز دسامبر سال ‪ ۲۰۲۴‬اکران خواهد شد‪.‬‬ ‫اما ساخت اواتار ‪ ۴‬و ‪ ۵‬هنوز شروع نشده است و کامرون‬ ‫می گوید ممکن است کارگردانی این دو فیلم را به یک‬ ‫فیلمساز دیگر محول کند‪.‬‬ ‫او در گفت وگو با مجله ایمپایر با اشاره به این که‬ ‫پروژه های هیجان انگیز دیگری در دست دارد‪ ،‬اعتراف کرد‪:‬‬ ‫مجموعه فیلم های اواتار مرا از کار و زندگی انداخته اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فکر می کنم در نهایت پس از ساخت قسمت‬ ‫سوم یا چهارم‪ ،‬کار را به فیلمساز دیگری که به او اعتماد دارم‬ ‫بسپارم تا بتوانم به کارهای دیگری که به انها عالقه دارم‪،‬‬ ‫بپردازم‪ .‬شاید هم این کار را نکنم‪ .‬نمی دانم!اگرچه کامرون‬ ‫درباره ساخت دو قسمت اخر مجموعه اواتار مطمئن نیست‬ ‫اما همچنان درباره این پروژه اشتیاق دارد‪.‬‬ ‫چهارشنبه | ‪ 15‬تیر ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4391‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫صدرنشینی انیمیشن «مینیون» در سینماهای جهان‬ ‫انیمیشـن سـینمایی «مینیـون» توانسـت در اولیـن هفتـه‬ ‫اکـران خـود در سـینماهای هالیـوود بـا فروشـی معـادل ‪۱۰۷‬‬ ‫میلیـون دالر در صدر جدول فروش هفتگی سـینماهای امریکا‬ ‫موسـوم بـه باکس افیـس هالیوود بایسـتد‪.‬‬ ‫مینیون هـا‪ :‬ظهـور گـرو اولین فیلـم باکس افیـس هالیوود‬ ‫یک فیلـم پویانمایی رایانه ای کمدی امریکایی محصول سـال‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬اسـت که توسـط ایلومینیشـن تولید و توسط یونیورسال‬ ‫پیکچـرز توزیـع شده اسـت‪ .‬ایـن فیلـم دنبالـه ای بـر فیلـم‬ ‫پیش درامـد اسـپین اف مینیون هـا (‪ )۲۰۱۵‬و پنجمیـن ورودی‬ ‫کلـی در فرنچایـز مـن نفرت انگیز اسـت‪.‬‬ ‫ایـن فیلم بـه کارگردانی کایل بالدا و براد ابلسـون و جاناتان‬ ‫دل وال به عنوان کارگردانان مشـترک‪ ،‬شـاهد بازگشـت استیو‬ ‫کـرل در نقـش گـرو و پی یـر کافیـن در نقـش مینیون هـا بـه‬ ‫همراه تراجی پی‪ .‬هنسـون‪ ،‬میشـل یئو‪ ،‬رزا‪ ،‬ژان‪-‬کلود ون دام‪،‬‬ ‫لوسـی الولس‪ ،‬دولف الندگـرن‪ ،‬دنی ترخو‪ ،‬راسـل برند‪ ،‬جولی‬ ‫انـدروز و الن ارکین می باشـد‪.‬‬ ‫مینیون هـا‪ :‬ظهور گرو نخسـتین بار در جشـنواره بین المللی‬ ‫فیلـم انیمیشـن انسـی در ‪ ۱۳‬ژوئـن ‪ ۲۰۲۲‬به نمایـش درامد و‬ ‫در ‪ ۱‬ژوئیه ‪ ۲۰۲۲‬توسـط یونیورسـال پیکچرز در ایاالت متحده‬ ‫اکران شـد‪.‬‬ ‫رتبه نخسـت باکس افیس هالیوود نقدهای مثبتی از سوی‬ ‫منتقـدان دریافت کرد‪ ،‬برخی از ان ها فیلم را پیشـرفتی نسـبت‬ ‫به نسـخه پیشـین خود می دانسـتند و از داستان‪ ،‬موسیقی متن‪،‬‬ ‫پویانمایـی‪ ،‬زیبایی شناسـی و صداگـذاری ان (بـه ویـژه کـرل)‬ ‫تمجیـد کردند‪ .‬این فیلم با ‪ ۲۲۱‬میلیون دالر فروش در سراسـر‬ ‫جهان دهمین فیلم پرفروش سـال ‪ ۲۰۲۲‬اسـت‪.‬‬ ‫در خالصـه داسـتان پرفـروش تریـن فیلـم باکـس افیس‬ ‫هالیـوود «مینیون» امده اسـت‪ :‬پـس از اتفاقـات اولین فیلم در‬ ‫دهه ‪ ،۱۹۷۰‬یک گرو ‪ ۱۲‬سـاله در حومه شـهر بزرگ می شـود‪.‬‬ ‫گـرو کـه یکـی از طرفـداران تیمـی از ابرشـرورها بـه نـام «‪۶‬‬ ‫شـرور» (‪ )6 Vicious‬اسـت‪ ،‬نقشـه ای بـرای تبدیل شـدن به‬ ‫یک شـخص شـریر می کشـد تا به انها ملحق شـود‪ .‬هنگامی‬ ‫کـه ‪ ۶‬شـرور رهبـر خود‪ ،‬مبـارز افسـانه ای وایلد ناکلـز را برکنار‬ ‫می کنـد‪ ،‬گـرو وارد یـک مصاحبه می شـود تـا جدیدترین عضو‬ ‫انها شـود‪.‬‬ ‫اوضـاع خـوب پیـش نمـی رود و پـس از اینکـه گـرو بـا‬ ‫کمـک کویـن‪ ،‬اسـتوارت‪ ،‬بـاب‪ ،‬اتـو و سـایر مینیون هـا‪ ،‬یـک‬ ‫سـنگ قیمتـی را از ان هـا مـی دزدد‪ ،‬ناگهـان خـود را دشـمن‬ ‫مرگبـار اوج شـر می بینـد‪ .‬در فـرار‪ ،‬گـرو و مینیون هـا بـه یک‬ ‫منبـع نامحتمـل‪ ،‬وایلد ناکلز‪ ،‬بـرای راهنمایـی مراجعه می کنند‬ ‫و متوجـه می شـوند کـه حتی افـراد بد هـم به کمـک کمی از‬ ‫دوسـتان خـود نیـاز دارند‪.‬‬ ‫تـاپ گان‪ :‬ماوریـک در چهارمیـن هفتـه از اکـران خـود در‬ ‫سـینماهای هالیـوود بـا فروشـی معـادل ‪ ۲۵.۸‬میلیـون دالر‬ ‫توانسـت در رتبـه سـوم جـدول فروش این سـینما موسـوم به‬ ‫باکـس افیس بایسـتد‪ .‬این فیلم بـه تازگی مرز ‪ ۱‬میلیـارد دالر‬ ‫فروش جهانی را پشـت سـر گذاشته و عنوان پرفروشترین فیلم‬ ‫سـال ‪ ۲۰۲۲‬را از ان خـود کـرده اسـت‪.‬‬ ‫تـاپ گان ‪ ۲‬محصـول سـال ‪ ۲۰۲۲‬بـه کارگردانـی جوزف‬ ‫کوشینسـکی بر اسـاس فیلمنامه ای از ایرن کروگر‪ ،‬اریک وارن‬ ‫سـینگر و کریسـتوفر مک کـوری و داسـتانی از پیتـر کریگ و‬ ‫جاسـتین مارکس اسـت‪ .‬این فیلم در سـومین هفته اکران خود‬ ‫‪ ۵۱‬میلیـون دالر فروخـت و در رتبـه دوم جـدول باکس افیس‬ ‫هالیـوود ایسـتاد‪ .‬ایـن دنبالـه رسـمی فیلـم تـاپ گان (‪)۱۹۸۶‬‬ ‫محسـوب می شـود‪ .‬بازیگران اصلـی این فیلم تام کـروز‪ ،‬مایلز‬ ‫تلـر‪ ،‬جنیفـر کانلـی‪ ،‬جان هـم گلـن پـاول‪ ،‬لوئیس پولمـن‪ ،‬اد‬ ‫هریس و وال کیلمر می باشـند‪ .‬کروز و کیلمر نقش های خود را‬ ‫از فیلـم اول تکرار می کنند‪ .‬داسـتان فیلم دربـاره مامور ماوریک‬ ‫بـازی بازی تام کروز و افسـر او می باشـد که بـا هواپیمای فوق‬ ‫پیشـرفته اف هجده به یک ماموریت جدید فرسـتاده می شوند‪.‬‬ ‫«کاپیتـان پیـت ماوریـک» تـام کـروز‪ ،‬خلبـان ازمایشـی‪،‬‬ ‫پـس از سـی سـال خدمـت‪ ،‬عمـدًا از ارتقـای رتبه خـود طفره‬ ‫رفته اسـت‪ .‬یـک روز ماوریک فراخوانده می شـود تا مسـئولیت‬ ‫امـوزش گروهـی از فـارغ التحصیالن تـاپ گان را بـرای یک‬ ‫ماموریـت تخصصی به دسـتور همکار دوسـت هوانـورد نیروی‬ ‫دریایـی و رقیـب سـابق خـود دریاسـاالر «تـام ایـس مـن»‬ ‫کازانسـکی کـه فرمانده اقیانـوس ارام ایاالت متحده اسـت‪ ،‬به‬ ‫عهده بگیرد‪.‬جوزف کوشینسـکی کارگـردان فیلم‪ ،‬تهیه کننده و‬ ‫فیلم نامه نویـس امریکایی سـاخت این پـروژه را بر عهـده دارد‪،‬‬ ‫وی از سـال ‪ ۱۹۹۹‬میالدی تاکنون مشـغول فعالیت بوده اسـت‪.‬‬ ‫از جملـه مهمترین اثار وی می توان به «ترون» و «فراموشـی»‬ ‫اشـاره کرد‪.‬‬ ‫فیلم سـینمایی اِلویس توانسـت در دومین هفته اکران خود‬ ‫در سـینماهای هالیـوود با فروشـی معـادل ‪ ۱۸.۵‬میلیـون دالر‬ ‫در رتبـه سـوم جـدول فروش هفتگـی یا همـان باکس افیس‬ ‫هالیوود بایستد‪.‬‬ ‫اِلویـس سـومین فیلـم باکـس افیـس هالیـوود یـک فیلم‬ ‫موزیکال زندگی نامه ای از سـال ‪ ۲۰۲۲‬بـه کارگردانی باز لورمن‬ ‫اسـت که به همراه سـام برومـل‪ ،‬کریگ پیـرس و جرمی دونر‬ ‫فیلمنامه را نوشته اسـت‪ .‬این فیلم زندگی الویس پریسـلی‪ ،‬نماد‬ ‫راک انـد رول را دنبـال می کند که از دیدگاه مدیرش‪ ،‬سـرهنگ‬ ‫تـام پارکـر گفته می شـود‪ .‬اسـتین باتلـر در نقش اصلـی با تام‬ ‫هنکـس در نقـش پارکـر و اولیویـا دی جونگ‪ ،‬هلن تامسـون‪،‬‬ ‫ریچارد راکسـبرا‪ ،‬کلوین هریسـون جونیور‪ ،‬دیویـد ونهام‪ ،‬کدی‬ ‫اسـمیت‪-‬مک فی و لـوک بریسـی در نقش های مکمـل بازی‬ ‫می کننـد‪.‬در سـال ‪ ۲۰۱۴‬اعالم شـد که لورمـن کارگردانی یک‬ ‫فیلـم زندگی نامـه ای از الویـس پریسـلی را انجـام خواهـد داد‪،‬‬ ‫اگرچـه ایـن پروژه تـا مارس ‪ ۲۰۱۹‬به طور رسـمی اعالم نشـد‪.‬‬ ‫باتلر در ژوئیه ‪ ۲۰۱۹‬با شکسـت دادن چندین بازیگر سرشـناس‪،‬‬ ‫بـرای نقـش اصلی انتخاب شـد‪ .‬فیلمبـرداری در ژانویـه ‪۲۰۲۰‬‬ ‫در اسـترالیا‪ ،‬زادگاه لورمـن‪ ،‬اغاز شـد‪ ،‬اما پـس از اغاز دنیاگیری‬ ‫کووید‪ ۱۹-‬از مارس تا سـپتامبر متوقف شـد‪ .‬فیلمبرداری بیش‬ ‫از یـک سـال بعد‪ ،‬در مـارس ‪ ۲۰۲۱‬بـه پایان رسـید‪ .‬الویس در‬ ‫‪ ۲۵‬مـه در جشـنواره فیلـم کـن ‪ ۲۰۲۲‬نمایـش داده شـد و در‬ ‫‪ ۲۳‬ژوئن ‪ ۲۰۲۲‬در اسـترالیا توسـط یونیورسـال پیکچـرز و روز‬ ‫بعـد در ایـاالت متحـده توسـط بـرادران وارنـر اکران شـد‪ .‬این‬ ‫فیلم تاکنون ‪ ۱۱۳‬میلیون دالر در سراسـر جهان فروش داشـته‬ ‫و به طـور کلـی نقدهـای مثبتی از منتقـدان دریافت کرده اسـت‬ ‫و سـکانس های موسـیقی و بازی باتلر تحسـین گسـترده ای را‬ ‫برانگیخته است‪.‬‬ ‫«دنیـای ژوراسـیک‪-‬قلمرو» بـا ‪ ۱۶‬میلیـون دالر فـروش‬ ‫در هفتـه چهـارم خـود توانسـت در رتبـه چهارم باکـس افیس‬ ‫هالیوود بایسـتد‪.‬‬ ‫«دنیای ژوراسـیک‪-‬قلمرو» دنباله دنیای ژوراسـیک‪ :‬سقوط‬ ‫پادشـاهی (‪ ،)۲۰۱۸‬ششـمین بخش از فرنچایز پارک ژوراسیک‬ ‫و سـومین فیلم از سـه گانه این فیلم اسـت‪ .‬مراحل فیلم برداری‬ ‫ایـن فیلـم به دلیل انتشـار ویـروس کرونـا برای چندیـن بار به‬ ‫تعویـق افتـاد‪ .‬ایـن فیلـم دو هفته پیش پیشـتاز باکـس افیس‬ ‫بـوده و طـی هفتـه گذشـته ‪ ۵۹‬میلیـون دالر فروختـه اسـت‪.‬‬ ‫کریـس پرت در نقـش اوون گریدی‪ ،‬برایس داالس هـاوارد در‬ ‫نقـش کلیر دارنینگ‪ ،‬سـم نیـل در نقش دکتر الـن گرانت‪ ،‬لورا‬ ‫درن در نقـش الی سـاتلر‪ ،‬جـف گلدبلوم در نقش ایـان مالکوم‪،‬‬ ‫دنیال پیندا در نقش زیا رودریگوئز‪ ،‬جاسـتیس اسـمیت در نقش‬ ‫فرانکلین وب‪ ،‬جیک جانسـون در نقش لـوری کورترس و عمر‬ ‫سـی در نقـش بـری از جملـه بازیگرانـی هسـتند کـه در ایـن‬ ‫فیلـم به ایفـای نقش پرداخته انـد‪ .‬کریس پـرت در نقش اوون‬ ‫گریـدی‪ ،‬برایـس داالس هـاوارد در نقـش کلیر دارنینگ‪ ،‬سـم‬ ‫نیـل در نقـش دکتـر الن گرانت‪ ،‬لـورا درن در نقش الی سـاتلر‪،‬‬ ‫جـف گلدبلـوم در نقش ایـان مالکـوم‪ ،‬دنیال پینـدا در نقش زیا‬ ‫رودریگوئـز‪ ،‬جاسـتیس اسـمیت در نقش فرانکلیـن وب‪ ،‬جیک‬ ‫جانسـون در نقـش لـوری کورتـرس و عمر سـی در نقش بری‬ ‫از جملـه بازیگرانـی هسـتند کـه در ایـن فیلم به ایفـای نقش‬ ‫پرداختـه اند‪.‬‬ ‫کریـس پـرت در نقـش اوون گریـدی بـار دیگر بـه دنبال‬ ‫موفقیت هـای دو نسـخه قبلی این فیلم در گیشـه اسـت‪ ،‬پرت‬ ‫سـال گذشـته انیمیشـن موفق «به پیش» را در گیشـه داشت‪،‬‬ ‫اثـری کـه در صـورت برگـزاری اسـکار از شـانس های اکادمی‬ ‫بـه حسـاب می اید‪.‬‬ ‫فیلم سـینمایی «تلفن سـیاه» توانسـت در هفته دوم اکران‬ ‫خود در سـینماهای امریکا با فروشـی معادل ‪ ۱۲.۲‬میلیون دالر‬ ‫در رتبـه پنجم باکس افیس هالیوود بایسـتد‪.‬‬ ‫ایـن فیلـم در ژانـر ترسـناک و دلهـره اور اثـری اسـت که‬ ‫به تازگی توسـط کارگردان فیلم سـینمایی «دکتر اسـترنج ‪»۲‬‬ ‫سـاخته شـده و برای اکران در سـینما های جهان راهی هالیوود‬ ‫خواهد شـد‪.‬تلفن سـیاه فیلمی دلهره اور و ترسـناک رو به اکران‬ ‫امریکایـی اسـت بـه کارگردانی اسـکات دریکسـون و اقتباس‬ ‫از دریکسـون و سـی رابـرت کارگیـل از یـک داسـتان کوتاه به‬ ‫همیـن نـام از سـال ‪ ۲۰۰۴‬توسـط جو هیـل‪ .‬تهیه کنندگی این‬ ‫فیلـم توسـط دریکسـون‪ ،‬کارگیـل و جیسـون بلام از کمپانی‬ ‫بلوم هاوس پروداکشـنز انجام شـد‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫‪5‬‬ ‫پاتوق فیلم کوتاه اصفهان‬ ‫تابستانه های پاتوق فیلم کوتاه‬ ‫اصفهان اغاز شد‬ ‫مدیر انجمن سینمای جوانان اصفهان از برگزاری‬ ‫چهارمین فصل پاتوق فیلم کوتاه اصفهان خبر داد‪.‬‬ ‫سید محمد طباطبایی با اعالم این خبر به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫به علت اپیدمی کرونا و شرایط ناشی از ان‪ ،‬تعداد زیادی‬ ‫از فیلم های کوتاه وجود دارند که رونمایی و دیده نشده اند‬ ‫به همین علت و با هدف حمایت از فیلم سازان اصفهانی‬ ‫شرایطی فراهم شد تا سازندگان فیلم کوتاه با مراجعه به‬ ‫صفحه مجازی پاتوق فیلم کوتاه برای اکران فیلم خود‬ ‫ثبت نامکنند‪.‬‬ ‫مدیر انجمن سینمای جوانان اصفهان افزود‪ :‬پاتوق فیلم‬ ‫کوتاه اصفهان سه سال پیش از اپیدمی کرونا فعالیت خود را‬ ‫اغاز کرد و اکنون می توان گفت که بزرگ ترین پاتوق فیلم‬ ‫کوتاه در سطح کشور از سوی سینمای جوان اصفهان برگزار‬ ‫می شود‪ .‬این پاتوق تنه به تنه پاتوق کوتاه تهران می زند و‬ ‫حتی با نگاهی به نسبت جمعیتی می توان گفت که استقبال‬ ‫در اصفهان بیشتر است‪.‬‬ ‫طباطبایی با بیان اینکه پاتوق فیلم کوتاه اصفهان توانسته‬ ‫جای خود را باز کند و حاال تالش ها معطوف به افزایش‬ ‫سطح کیفی برنامه ها و جلسات است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬دلیل این‬ ‫موفقیت حضور‪ ،‬تالش و حمایت تعداد زیادی از جوانان‬ ‫و عالقمندان حوزه فیلم است که برای این جلسات با‬ ‫تمام وجود وقت می گذارند و همین باعث شده که پاتوق‬ ‫فیلم کوتاه حتی باعث شگفتی میهمانان خارجی ما باشد‬ ‫به طوری که ان ها اذعان داشتند استقبال از فیلم کوتاه حتی‬ ‫در کشورهای صاحب سبک اروپایی هم به این میزان نیست ‪.‬‬ ‫مدیر انجمن سینمای جوانان اصفهان به جلسات فصل‬ ‫جدید پاتوق در تابستان ‪ ۱۴۰۱‬اشاره کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫جلسات‪ ،‬تلفیقی و شامل پخش منتخب فیلم های کوتاه‬ ‫ایران و جهان‪ ،‬نقد و بررسی و رونمایی از یک یا دو فیلم‬ ‫از فیلمسازان اصفهانی است‪ ،‬همچنین برنامه ریزی برای‬ ‫برگزاری کارگاه های تخصصی با حضور اساتید سینمای‬ ‫ایران نیز در حال انجام است‪.‬‬ ‫او ضمن دعوت از فیلم سازان اصفهانی برای نمایش‬ ‫فیلم های خود در پاتوق اصفهان اظهار کرد‪ :‬این فیلم ها پس‬ ‫از بررسی در شورای تخصصی و فنی و با کسب حداقل‬ ‫امتیازات ضمن اکران در پاتوق فیلم کوتاه اصفهان در جشن‬ ‫فیلم کوتاه اصفهان نیز واردشده و داوری می شوند‪.‬‬ ‫چهارمین فصل پاتوق فیلم کوتاه اصفهان روز‬ ‫گذشته با نام نوری بیلگه جیالن‪ ،‬فیلمساز برجسته ترک‬ ‫در پردیس سیتی سنتر اغاز شد و در ادامه نیز هر هفته‬ ‫روزهای یکشنبه ساعت ‪ ۱۸‬در سالن شماره ‪ ۶‬سیتی سنتر‬ ‫برگزار خواهدشد‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1047‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا‬ ‫به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1401/02/29 -۱۹۰۰‬هیات دوم اقای امیر نصراصفهانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۲۶۰۴۷‬کدملی ‪ ۱۲۸۲۷۲۷۹۷۴‬صادره اصفهان فرزند رمضان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک‬ ‫باب ساختمان به مساحت ‪ 87/16‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۲۷۶‬فرعی از ‪ ۱۵‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه ‪ ۱۵۳‬دفتر ‪ ۸۴۰‬امالک‬ ‫ردیف ‪-۲‬رای شماره ‪ 1401/02/29 -۱۸۹۹‬هیات دوم اقای رسول مستاجران گورتانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۱۸‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۴۴۹۴۹۱‬صادره اصفهان فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک‬ ‫باب ساختمان به مساحت ‪ 87/16‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۲۷۶‬فرعی از ‪ ۱۵‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه ‪ ۱۵۳‬دفتر ‪ ۸۴۰‬امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/31:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/15 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1338154‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1 -1187‬نظر به اینکه اقای محمدرضا انواری نائینی فرزند رمضانعلی با ارائه ی یک برگ استشهاد‬ ‫محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی فقدان سند مالکیت دفترچه ای شش دانگ نیم‬ ‫طبقه اول مسکونی پالک ثبتی ‪ ۵۳۱‬فرعی از ‪ ۴۲۸۹‬اصلی مجزی شده از ‪ ۷۰‬فرعی از اصلی مرقوم واقع‬ ‫در نایین بخش ‪ ۳‬حوزه ثبت نایین ‪ -‬که در صفحه ‪ ۳۷‬دفتر ‪ ۹۲‬امالک ذیل ثبت ‪ ۷۷۸۱‬بنامش سابقه ثبت‬ ‫دارد و سند مالکیت صادر گردیده و تاکنون نسبت به ان معامله انجام نشده ‪ -‬می باشد و درخواست صدور‬ ‫سند مالکیت المثنی نموده لذا طبق ماده ‪ ۱۲۰‬اصالحی ائین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت اگهی می‬ ‫شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ‬ ‫انتشار این اگهی تا ‪ ۱۰‬روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت‬ ‫انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله در‬ ‫صدور المثنی سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد‪ .‬اباذرمهیمن‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نایین‬ ‫‪/1346490‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود عمومی اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نطنز‬ ‫‪ -1 -1195‬پیرو اگهی های نوبتی قبلی و به موجب دستور مادتین‪ 14‬و ‪ 15‬قانون ثبت تحدید‬ ‫حدود ششدانگ هر یک از امالک مشروحه ذیل واقع در شهر نطنز و قراء تابعه جز بخش ‪ 9‬و‬ ‫‪10‬و ‪ 11‬حوزه ثبتی نطنز به شرح ذیل در ایام تعیین شده به شرح ذیل درمحل شروع و به عمل‬ ‫خواهد امد ‪.‬‬ ‫شماره های مربوط به بخش ‪ 9‬شامل شهر نطنز و قراء تابعه‬ ‫شماره فرعی از یک اصلی واقع در روستای اوره‬ ‫‪ -822‬اقای مهدی خدایاری و غیره ششدانگ قطع زمین تقریبا سه قفیزی معروف باغ سر اسیاب‬ ‫مفروز طرف شرقی‬ ‫‪ -2319‬اقای سید حسن شجاعت الحسینی فرزند سید فرج ششدانگ یکباب خانه‬ ‫شماره فرعی از ‪ -33‬اصلی واقع در شهر نطنز‬ ‫‪ -631 /13‬اقای عباس شمس نظری فرزند رضا ششدانگ یکباب طویله معروف طویله داالن‬ ‫حوض مفروز شده از طرف جنوبی که در راستای استاندارد سازی به پالک ‪ 3284‬فرعی از اصلی‬ ‫مرقوم تبدیل گردیده است‬ ‫‪ -631 /14‬اقای عباس شمس نظری فرزند رضا ششدانگ یک باب طویله معروف طویله در خانه‬ ‫فضلی که در راستای استاندارد سازی پالک به پالک ‪ 4495‬فرعی از اصلی مرقوم تبدیل گردیده‬ ‫‪.‬‬ ‫است‬ ‫شماره فرعی از ‪ -77‬اصلی روستای کندز‬ ‫‪ -1/577‬خانم بتول کمال کندزی و غیره ششدانگ یکباب اطاق فوقانی که در راستای استاندارد‬ ‫سازی به پالک ‪ 704‬فرعی تبدیل گردیده است‬ ‫روز تحدید‪1401 /05 /08:‬‬ ‫شماره فرعی از ‪- 100‬اصلی واقع در روستای طامه‬ ‫‪ -434‬اقای عبداله کشمیری نژاد فرزند علی اکبر و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی و مشجر‬ ‫مشهور وزن تقریبًا هشت قفیزی‬ ‫‪ -818‬اقای محسن رسولی فرزند بهرام ششدانگ قطعه زمین دو قفیزی جوب باال‬ ‫‪ – 1794‬خانم منیره مظاهری طامه فرزند عباس و غیره ششدانگ یک قطعه باغ مشهور سه قفیزی‬ ‫تله پل در کوچه صحرا‬ ‫‪ – 2021‬اقای کمال محمدی طامه فرزند ماشااله و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی محصور‬ ‫مشهور یازده قفیزی تقریبا زیر امالک طامه‬ ‫‪ - 2025‬اقای غالمرضا مظاهری طامه فرزند عباس و غیره ششدانگ قطعه زمین معروف فضای‬ ‫دنبال‬ ‫‪ – 2326‬خانم معصومه عابدی طامه فرزند شیرعلی و غیره ششدانگ یکباب خانه‬ ‫‪ – 2504‬خانم زهره کجایی بید گلی فرزند قاسم ششدانگ یکباب خانه‬ ‫روز تحدید‪1401 /05 /09:‬‬ ‫شماره فرعی از ‪- 118‬اصلی واقع در روستای جاریان‬ ‫‪ -29‬اقای علیرضا جاریانی و غیره ششدانگ یکدرب باغ و اطاق جنب ان‬ ‫‪ – 880‬اقای علیرضا جاریانی فرزند مجید ششدانگ یکباب خانه‬ ‫شماره فرعی از ‪- 120‬اصلی واقع در روستای خفر‬ ‫‪ -958‬اقای محمد رضا توکلی خفری فرزند عباس و غیره ششدانگ قطعه زمین معروف حاشله‬ ‫‪ – 1288‬خانم فاطمه توکلی خفری فرزند عباس و غیره ششدانگ یکدرب باغ محصور و مشجر‬ ‫معروف برازه‬ ‫شماره فرعی از ‪- 128‬اصلی واقع در یوزجریب جزن‬ ‫‪ – 57‬اقای داود معینی جزنی فرزند غالم ششدانگ قطعه زمین مزروعی‬ ‫‪ – 279‬خانم بتول احمدی جزنی فرزند ولی اله ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫روز تحدید ‪1401 /05 /10:‬‬ ‫شماره فرعی از ‪-129‬اصلی واقع در روستای جزن‬ ‫‪ – 151‬خانم ناهید کبیر سلطانی فرزند نعمت اله و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی‬ ‫‪ – 558‬خانم زهرا کبیر سلطانی فرزند نعمت اله و غیره ششدانگ باغچه‬ ‫شماره فرعی از ‪ -131‬اصلی مزرعه رحمه‬ ‫‪ -33‬اقای رضا سمنانی جزنی فرزند محمد و غیره ششدانگ قطعه زمین و یک حلقه چاه موتوری و‬ ‫ساختمان موتورخانه و پاکن جنب قلعه‬ ‫شماره فرعی از ‪- 132‬اصلی واقع در مزرعه صانع اباد جزن‬ ‫‪ – 1‬اقای عباس سمنانی جزنی فرزند حسین ششدانگ قطعه زمین محصور‬ ‫‪ - 3‬اقای عباس سمنانی جزنی فرزند حسین ششدانگ قطعه زمین مزروعی‬ ‫‪ - 15‬اقای عباس سمنانی جزنی فرزند حسین ششدانگ قطعه زمین‬ ‫روز تحدید ‪1401 /05 /11:‬‬ ‫شماره های مربوط به بخش ‪ 10‬شامل چیمه و برز و قراء تابعه‬ ‫شماره فرعی از ‪- 25‬اصلی واقع در روستای چیمه‬ ‫‪ – 710‬خانم اکرم جاللی چیمه فرزند سید حسین وغیره ششدانگ یکباب خانه و باغچه معروف‬ ‫کوچه پا طله‬ ‫‪ -1203‬اقای محسن چیمه ای فرزند حسین و غیره ششدانگ چهار قطعه زمین مزروعی و مشجر‬ ‫معروف خربوزستان ‪ 16‬قفیزی طرف غربی‬ ‫‪ – 1362‬اقای سید حسن جاللی چیمه فرزند غالمحسین و غیره ششدانگ قطعه زمین معروف‬ ‫حصار مرغ تقریبا یک جریبی‬ ‫شماره فرعی از ‪- 38‬اصلی واقع در روستای ولوجرد‬ ‫‪ – 301‬اقای کریم کریم ولوجردی فرزند مهر علی و غیره ششدانگ یکباب باال خانه‬ ‫‪ - 302‬اقای کریم کریم ولوجردی فرزند مهر علی و غیره ششدانگ یکباب خانه و فضای فوقانی‬ ‫جنب ان‬ ‫‪ – 1121‬اقای علی اصغر وهابی ولوجردی فرزند عباس وغیره ششدانگ یکباب خانه در حین ساخت‬ ‫روز تحدید ‪1401 /05 /12:‬‬ ‫شماره فرعی از ‪- 44‬اصلی واقع در روستای ابیانه‬ ‫‪ – 428‬خانم راضیه شریفی زاده فرزند محمد ششدانگ یکباب خانه‬ ‫‪ – 461‬اقای احمد معصومی فرزند حسن و غیره ششدانگ یکباب خانه‬ ‫شماره فرعی از ‪- 128‬اصلی واقع در روستای هنجن‬ ‫‪ – 94‬خانم فاطمه قاسمیان هنجنی فرزند مسلم تمامی ششدانگ دوباب طویله واطاق در کوچه‬ ‫قولی گره درب مسجد کهنه‬ ‫‪ – 139‬اقای عباس حسین زاده هنجنی فرزند رضا ششدانگ یکباب حصار و طویله‬ ‫‪ – 553‬اقای علیرضا قاسمیان هنجنی فرزند حبیب و غیره ششدانگ یکباب حصار و بوم کند‬ ‫روز تحدید ‪1401 /05 /13:‬‬ ‫‪ – 645‬اقای مجید زیدی نظری فرزند رضا و غیره ششدانگ قطعه زمین پنج قفیزی در محله داع‬ ‫‪ – 933‬اقای حسین شریفی فرد هنجنی فرزند علی اکبر ششدانگ قطعه باغ دو قفیزی تقریبی‬ ‫در دشت باال میر‬ ‫‪ – 1812‬اقای عباس طاهری فرد فرزند محمد ششدانگ قطعه زمین مزروعی‬ ‫‪ – 1866‬اقای مجید زیدی نظری فرزن رضا وغیره ششدانگ قطعه زمین پنج قفیزی تقریبی در‬ ‫دشت لور گنه‬ ‫‪ - 2091‬اقای سید عباس موسوی هنجنی فرزند سید جعفر ششدانگ یکباب خانه و باغچه‬ ‫روز تحدید‪1401 /05 /15:‬‬ ‫شماره فرعی از ‪- 134‬اصلی واقع در روستای یارند‬ ‫‪ -588‬اقای علی پور صدوقیان فرزند محمد حسین ششدانگ یک درب باغ به مساحت‪60/727‬‬ ‫‪ – 752‬حسن حاجی صادقی فرزند محمد و غیره ششدانگ یک باب خانه فوقانی و تحتانیهای ان‬ ‫واقع در محله باال‬ ‫‪ -753‬حسن حاجی صادقی فرزند محمد و غیره ششدانگ یکباب باال خانه و تحتانی و طویله جنب‬ ‫ان در محله باال‬ ‫‪ - 763‬خانم مریم صدوقی فر فرزند محمد وغیره یکباب اطاق و پس اطاق در کوی باال‬ ‫‪ – 822‬اقای علی پور صدوقیان فرزند محمد حسین ششدانگ یکباب خانه‬ ‫‪ -823‬اقای علی پور صدوقیان فرزند محمد حسین ششدانگ یکباب اطاق فوقانی‬ ‫‪ – 839‬خانم رضوان کاشی یارندی فرزند رضاوغیره ششدانگ یکباب خانه‬ ‫روز تحدید ‪1401 /05 /18:‬‬ ‫‪– 924‬اقای علی پورصدوقیان فرزند محمد حسین ششدانگ یکباب مستراح‬ ‫‪ – 1090‬اقای مهدی گندم کار فرزند رمضانعلی و غیره ششدانگ حصار و مستراح‬ ‫‪ - 1093‬اقای مهدی گندم کار فرزند رمضانعلی و غیره ششدانگ یکباب خانه‬ ‫‪ -1214‬حسین حاجی صادقی فرزند محمد ششدانگ قطعه زمین مزروعی در دشت گلچه‬ ‫‪ – 1216‬خانم افسانه محمد مرادی فرزند سید مرتضی ششدانگ قطعه زمین پنج قفیزی‬ ‫‪ – 1300‬خانم مریم صدوقی یارندی فرزند خدا بخش و غیره ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی‬ ‫روز تحدید ‪1401 /05 /19:‬‬ ‫‪ - 1885‬اقای مهدی گندم کار فرزند رمضانعلی و غیره ششدانگ انباری‬ ‫‪ - 1886‬اقای مهدی گندم کار فرزند رمضانعلی و غیره ششدانگ اطاق تحتانی وفوقانی‬ ‫‪ - 1887‬اقای حسن ره جو فرزند محمد ششدانگ قطعه زمین مزروعی‬ ‫‪ – 1888‬اقای محمد صدوقی یارندی فرزند امیرحسین ششدانگ قطعه زمین محصور‬ ‫شماره فرعی از ‪- 150‬اصلی واقع در روستای برز‬ ‫‪ - 2036‬اقای عباس مسیبی برزی فرزند علی اکبر ششدانگ قطعه زمین مزروعی ومشجر‬ ‫شماره فرعی از ‪- 165‬اصلی واقع در روستای کمجان‬ ‫‪ – 841‬اقای محمد انوری فرزند زین العابدین ششدانگ یکباب خانه‬ ‫روز تحدید ‪1401 /05 /20:‬‬ ‫شماره های مربوط به بخش ‪ 11‬شامل طرق رود و قراء تابعه‬ ‫شماره فرعی از ‪- 36‬اصلی واقع در مزرعه کامجان کشه‬ ‫‪ – 23‬اقای علیرضا براتی کشه فرزند منصور و غیره ششدانگ دوقطعه زمین مزروعی دو رجل و‬ ‫ثلث رجل‬ ‫شماره فرعی از ‪- 37‬اصلی واقع در روستای کشه‬ ‫‪ – 136‬اقای سید محمود میرمحمد مهدی فرزند سید نوراله قطعه زمین مزروعی مشجر تقریبا‬ ‫دو رجلی‬ ‫شماره فرعی از ‪- 41‬اصلی واقع در روستای ورگوران‬ ‫‪ – 66‬اقای حبیب اله ابراهیمی ورگورانی فرزند حسین وغیره قطعه زمین بائره و کوهکار‬ ‫شماره فرعی از ‪ -141‬اصلی باغستان پایین طرق‬ ‫‪ -1532‬اقای محمد جاللیان فرزند علی قطعه زمین مزروعی و سالن مرغداری معروف اشتر جه‬ ‫روز تحدید ‪1401 /05 /22:‬‬ ‫شماره فرعی از ‪- 152‬اصلی واقع در روستای نیه‬ ‫‪ -84‬خانم لیال فرجام فرزند رضا وغیره ششدانگ یکدرب باغ معروف کوچه جوب تقریبا ‪ 16‬من‬ ‫بذر افشان‬ ‫‪ -108‬غزل صالحی فرزند علیرضا و غیره تمامی ششدانگ یک درب باغ معروف در جوی کش‬ ‫هشت من بذر افشان‬ ‫‪ – 226‬احسان اسکندر پور نیه فرزند حسن ششدانگ یک درب تقریبا دوازده من بذر افشان معروف‬ ‫پر دالرام‬ ‫‪ - 361‬خانم پروین زمانی نیه فرزند محمدرضا و غیره ششدانگ یکباب خانه در کوچه صالحی‬ ‫‪ -740‬احسان اسکندر پور نیه فرزند حسن ششدانگ قطعه زمین تقریبا سه من بذر افشان معروف‬ ‫دشت پایین چارکنی‬ ‫روز تحدید ‪1401 /05 /23:‬‬ ‫شماره فرعی از ‪- 182‬اصلی واقع در روستای ابیازن‬ ‫‪ -320‬خانم بتول نقوی الحسینی فرزند سید حسین و غیره ششدانگ یکدرب باغ مشجر مزروعی‬ ‫شش قفیزی دشت گوهر معروف نساء‬ ‫‪ – 1148‬خانم مریم نقوی الحسینی فرزند سید مهدی ششدانگ قطعه زمین مزروعی‬ ‫شماره فرعی از ‪- 193‬اصلی واقع در شهر طرق رود‬ ‫‪ – 155‬خانم طاهره انصاری طرقی فرزند علی و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی‬ ‫‪ – 1456‬اقای محمود جاللیان فرزند حسن و غیره ششدانگ یکباب خانه در کوی اقایان‬ ‫‪ – 1730‬اقای حسن توکلی طرقی فرزند شهباز وغیره ششدانگ یک باب اطاق فوقانی‬ ‫‪ – 2508‬اقای اکبر عبداللهی طرقی فرزند میرزا و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی در دشت‬ ‫گرداب‬ ‫روز تحدید ‪1401 /05 /24:‬‬ ‫‪2980‬و ‪2981‬و ‪-2982‬خانم مریم رضائی پور فرزند عباس ششدانگ دو باب اطاق فوقانی و یکباب‬ ‫اطاق مخروبه و چهار باب اطاق مخروبه و یکباب طویله در کوی پائین که در راستای استانداردسازی‬ ‫به پالک ‪ 4899‬فرعی تبدیل گردیده است‬ ‫‪ - 3231‬خانم زینب توکلی طرقی فرزند حسن ششدانگ یکدرب باغ محصور ومشجر در بخش‬ ‫کوچه کفلی تقریبا دو رجلی‬ ‫‪3752‬و‪ -3753‬خانم فاطمه کاظم طرقی فرزند فیض اله و غیره ششدانگ دو باب اطاق فوقانی‬ ‫و یک باب اطاق مخروبه و چهار باب اطاق مخروبه و یک باب طویله در کوی پایین که در راستای‬ ‫استناندارد سازی به پالک ‪ 4930‬فرعی تبدیل گردیده است ‪.‬‬ ‫‪ – 3973‬اقای رسول ارشادی فر فرزند غالمرضا و غیره قطعه زمین مزروعی دو رجلی در کوی‬ ‫بوستانپاکه‬ ‫‪ - 4094‬اقای جمشید علیزاده حیدری فرزند محمود و غیره ششدانگ یک قطعه باغ مشجر تقریبا‬ ‫نه رجلی در کوی جلندق‬ ‫روز تحدید ‪1401/05/25:‬‬ ‫شماره فرعی از ‪- 212‬اصلی واقع در دشت بزرگ طرق‬ ‫‪ 815‬و ‪ – 817‬اقای عباسعلی رفیعی طرقی فرزند حسین ششدانگ دو قطعه زمین مزروعی‬ ‫‪ - 835‬خانم بتول حق الهی طرقی فرزند احمد ششدانگ قطعه زمین مزروعی‬ ‫‪ – 865‬خانم فاطمه انصاری طرقی فرزند محمود ششدانگ قطعه زمین سه رجلی معروف سناره‬ ‫بخش در بخش میرزا‬ ‫‪ – 888‬خانم فاطمه شکوهی فرزند حبیب اله ششدانگ قطعه زمین مزروعی‬ ‫‪ -1050‬خانم عزت جعفر یحیی ششدانگ یک قطعه باغ‬ ‫روز تحدید ‪1401 /05 /26:‬‬ ‫شماره فرعی از ‪- 213‬اصلی واقع در دشت کوهن طرق‬ ‫‪ – 31‬اقای مهدی محمد حسینی طرقی فرزند علی وغیره ششدانگ یکدرب باغ‬ ‫‪ – 127‬اقای عیسی فرهنگ فرزند عباس ششدانگ قطعه زمین مزروعی ومشجر‬ ‫شماره فرعی از ‪- 214‬اصلی واقع در یحیی اباد طرق‬ ‫‪ - 281‬خانم ازیتا انصاری مهابادی فرزند علیرضا وغیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی‬ ‫‪-337‬اقای سیاوش ضیائی فرزند یداله ششدانگ یکدرب باغ و خانه‬ ‫‪ -338‬اقای سیاوش ضیائی فرزند یداله و غیره ششدانگ یکدرب باغ‬ ‫روز تحدید ‪1401 /05 /27:‬‬ ‫لذا بموجب این اگهی و به استناد ماده ‪ 14‬قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین اعالم‬ ‫میگردد که تحدید حدود پالکهای فوق در روز های تعیین شده به ترتیب از ساعت ‪ 9‬شروع‬ ‫بعمل خواهد امد لذا از صاحبا ن امالک و مجاورین یا نماینده قانونی انها از طریق این اگهی‬ ‫دعوت می شود در وقت مقرر در محل حضور یابند لذا در صورت عدم حضور تحدید حدود مطابق‬ ‫ماده ‪ 15‬قاون ثبت با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد ضمنًا در‬ ‫صورتیکه صاحبان امالک و مجاورین در موعد مقرر در محل حاضر نباشند می توانند وفق ماده‬ ‫‪ 20‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی اعتراض خود را ظرف مدت ‪ 30‬روز به‬ ‫این اداره تسلیم و گواهی مشعر بر طرح دعوی را از دا د گا ه صا لحه اخذ و به این اداره تحویل‬ ‫نمایند ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪ 1401/04/15:‬رحمت اله شاهدی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نطنز‬ ‫‪/1346728‬م الف‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫رشد ‪ ۱۱‬درصدی تولید فوالد‬ ‫خام در گروه فوالد مبارکه‬ ‫کارکنان گروه فوالد مبارکه در ســه ماهه نخست سال‬ ‫جاری با تالش مضاعف خود توانستند میزان تولید گندله‪،‬‬ ‫اهن اسفنجی‪ ،‬تختال و کالف گرم در صنعت فوالد کشور را‬ ‫به میزان قابل مالحظه ای افزایش دهند‪ .‬به گزارش ایراسین‪،‬‬ ‫کارکنان گروه فوالد مبارکه در سه ماهه نخست سال جاری‬ ‫با تالش مضاعف خود توانســتند میزان تولید گندله‪ ،‬اهن‬ ‫اسفنجی‪ ،‬تختال و کالف گرم در صنعت فوالد کشور را به‬ ‫میزانقابلمالحظه ایافزایشدهند‪.‬عباساکبریمحمدی‪،‬‬ ‫معاون بهره برداری فوالد مبارکه با اشاره به رشد ‪ ۱۱‬درصدی‬ ‫تولید فوالد خام گروه فوالد مبارکه در سه ماه نخست سال‬ ‫جاری اظهار داشت‪ :‬از ابتدای فروردین تا پایان خردادماه تولید‬ ‫گندله گروه فوالد مبارکه (شرکت فوالد مبارکه و سنگان)‬ ‫در مجموع با ‪ ۶.۶‬رشــد نسبت به مدت مشابه سال قبل به‬ ‫سه میلیون و ‪ ۳۰۳‬هزار تن‪ ،‬افزایش یافت‪ .‬وی افزود‪ :‬تولید‬ ‫اهن اسفنجی در گروه فوالد مبارکه (شرکت فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫مجتمع فوالد سبا‪ ،‬فوالد هرمزگان و فوالد سفید دشت) نیز‬ ‫رشد ‪ ۷.۴‬درصدی داشته و به ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۲۹۴‬هزار تن رسیده‬ ‫است‪ .‬معاون بهره برداری فوالد مبارکه بیان داشت‪ :‬در سه‬ ‫ماهه نخست سال جاری در گروه فوالد مبارکه (شرکت فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬مجتمع فوالد سبا و فوالد هرمزگان) در مجموع ‪۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۹۹۱‬هزار تن تختال تولید شده است‪ .‬عباس اکبری‬ ‫محمدی خاطرنشان کرد‪ :‬بیش از ‪ ۹۰‬درصد ورق گرم کشور‬ ‫در گروه فوالد مبارکه تولید می شود و در سه ماهه نخست‬ ‫امسال در شرکت فوالد مبارکه یک میلیون و ‪ ۴۸۴‬هزار تن‬ ‫و در مجتمع فوالد سبا نیز ‪ ۳۹۷‬هزار تن ورق گرم تولید شده‬ ‫که این میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب‬ ‫رشد ‪ ۷.۲‬و ‪ ۵۷.۲‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫کارگروه رفاهی با هدف بهبود‬ ‫معیشت کارکنان در پست‬ ‫بانک تشکیل شد‬ ‫مدیرعامل پست بانک ایران در شورای اداری کرمانشاه‬ ‫گفت‪ :‬کارگروه رفاهی با هدف بهبود معیشــت کارکنان در‬ ‫بانک تشکیل شد‪ .‬به گزارش ایبِنا به نقل از اداره کل روابط‬ ‫عمومی پســت بانک ایران‪ ،‬بهزاد شیری مدیرعامل پست‬ ‫بانک ایران در جلسه شــورای اداری مدیریت شعب استان‬ ‫کرمانشاه با بیان اینکه معیشــت همکاران بانکی دغدغه‬ ‫مدیران عامل همه بانک های دولتی است‪ ،‬به جلسه با معاون‬ ‫بانک و بیمه وزیر امور اقتصاد و دارایی اشــاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫در این جلسه‪ ،‬افزایش حقوق کارکنان بانک های خصوصی‬ ‫مطابق با قانون وزارت کار‪ ،‬تعاون و رفاه اجتماعی مطرح شد‬ ‫که سایر بانک های دولتی نیز مطابق این قانون عمل کنند و‬ ‫مکاتبات الزم را با رئیس جهموری‪ ،‬معاون اول و هر مرجعی‬ ‫که می تواند در این زمینه سرمنشا تغییر باشد‪ ،‬انجام داده ایم‬ ‫ولی نمی توانیم قول کوتاه مدت بدهیم که تا فردا این تغییرات‬ ‫اعمال می شــود‪ .‬شــیری در ادامه با اشاره به اینکه یکی از‬ ‫اختیاراتی که بانک بر اساس ان می تواند تا حدی به معیشت‬ ‫همکاران کمک کند‪ ،‬کارانه طرح پایش و پویش ماهانه است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اگر کارانه همکاران نسبت به ماه گذشته دو برابر‬ ‫شــده‪ ،‬مطمئن باشید که کارکرد بانک دو برابر شده است و‬ ‫کارنامه بانک نشان می دهد که فعالیت مالی بانک در خرداد‬ ‫ماه نسبت به فروردین و اردیبهشت ماه دو برابر افزایش پیدا‬ ‫کرده اســت؛ به عبارت دیگر‪ ،‬نخست عملکرد همکاران در‬ ‫خردادماه مثبت شده و در مرحله دوم پرداخت اضافی اتفاق‬ ‫افتاده اســت‪ .‬مدیرعامل بانک با بیان اینکه در جهت توجه‬ ‫به معیشت کارکنان‪ ،‬کارانه طرح پایش و پویش تا دو برابر‬ ‫بیش از این نیز ظرفیت افزایش پرداخت را دارد‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬با قراردادی که با دیجی کاال به امضا رسیده است برای‬ ‫مشــتریان بانک فرصتی فراهم شده تا به صورت اقساطی‬ ‫از این شــرکت خرید کنند و همین فرصت برای همکاران‬ ‫بانک با شرایط سهل تر مهیا شده و به زودی ابالغ می شود‬ ‫و همچنین کارگروه رفاهی با هدف بهبود معیشت همکاران‬ ‫تشکیل شده که اطالع رسانی در مورد ان نیز انجام می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در این سفرها به دنبال شنیدن پیشنهادها‬ ‫و دغدغه های همکاران هستیم که در برنامه ریزی های بانک‬ ‫انها را به کار بگیریم‪ ،‬افزود‪ :‬اگر حرکت بانک را مد نظر داشته‬ ‫باشید‪ ،‬می توان دید که استان کرمانشاه در کجای این مسیر‬ ‫قرار دارد و در این اســتان همه ظرفیت ها اعم از کشاورزی‪،‬‬ ‫ترانزیت‪ ،‬باجه های بانکی روستایی‪ ،‬شعب و تمام فعالیت ها‬ ‫را مدنظر قرار می دهیم‪ .‬شیری با تاکید بر اینکه هیات مدیره‬ ‫بانک اعتقاد دارد که لوکوموتیو حرکت بانک شعب هستند‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬اگر شعب مشکل داشته باشند‪ ،‬موتور حرکت بانک‬ ‫خاموش می شود و اگر امروز توسط رقبا رصد می شویم‪ ،‬به‬ ‫دلیل حرکت رو به رشد شعب بانک است‪ .‬مدیرعامل بانک‬ ‫با بیان اینکه اگر ‪ ۳۰۰‬شــعبه فعال به ‪ ۳۱۰‬شعبه ارتقا پیدا‬ ‫کنند سرعت رشد و توسعه بانک بیشتر می شود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫همکاران ستادی به صورت شبانه روزی در تالش هستند تا‬ ‫مشکالت شعب به خصوص مشکالت سامانه بانک را حل‬ ‫کرده یا به حداقل برسانند و اگر به یک ماه گذشته نگاه کنید‬ ‫متوجه می شوید که وضعیت هر روز بهتر از قبل شده است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه باید از ظرفیت های خدادادی در کنار‬ ‫ظرفیت هایی که بانک ایجاد کرده است استفاده کرده و منابع‬ ‫بیشتری جذب کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬بانک در مسیر تعالی خود قرار‬ ‫دارد و نقش باجه های بانکی روستایی در این مسیر مشخص‬ ‫است و به عبارتی همه در رشد و پیشرفت بانک نقش داریم‬ ‫و نباید به باجه ها به چشم رقیب نگاه کنیم‪ ،‬بلکه انها شریک‬ ‫استراتژیک بانک هستند و اگر این نگاه رقابتی در بانک وجود‬ ‫داشــته باشد در دراز مدت سیستم ضربه می بیند‪ .‬شیری با‬ ‫تاکید بر اینکه اگر امروز بانک از باتالق ضرر دهی خارج شده‬ ‫است‪ ،‬به دلیل حرکت باجه های بانکی روستایی و شعب در‬ ‫کنار یکدیگر بوده و موجب شده تا از منفعت این رشد‪ ،‬هر دو‬ ‫گروه استفاده کنند‪ ،‬گفت‪ :‬بانکی که وضعیت مالی مناسبی‬ ‫دارد می تواند به تمام ذینفعان خود سود برساند‪.‬‬ ‫چهارشنبه | ‪ 15‬تیر ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4391‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫در گفتگوی «اصفهان امروز» با دکتر علی صفری مطرح شد‬ ‫اکوسیستم کارافرینی اصفهان در مسیر پیشرفت‬ ‫اسـاتید و فعـاالن حـوزه کارافرینـی‬ ‫در سـال ‪ 90‬در تلاش بودنـد تـا مفهـوم‬ ‫واقعـی کارافرینـی‪ ،‬مرکـز رشـد و دانـش‬ ‫بنیان را به اقشـار مختلف مردم و اسـاتید‪،‬‬ ‫دانشـجویان معرفـی کنند تـا این مفاهیم‬ ‫به شـکل یـک فرهنـگ در کشـور ایجاد‬ ‫محمدمنزه‬ ‫شـود‪ .‬طـی ‪ 10‬سـال گذشـته تاکنون ایـن مفاهیـم درحال‬ ‫تبدیل شـدن به یک فرهنگ در کشـور هسـتند به طوریکه‬ ‫مـردم بـا شـرکت های دانش بنیـان اشـنایی کافـی پیـدا‬ ‫کرده انـد و برخـی از محصوالت ان هـا را خریداری می کنند‪.‬‬ ‫حتـی موضـوع شـعار سـال نیز طـی چند سـال گذشـته بر‬ ‫محـور کارافرینـی و دانـش بنیـان تاکیـد داشـته اسـت و با‬ ‫حمایـت دولتـی و خصوصـی در ایـن سـال ها اکنـون تعداد‬ ‫زیـادی از شـرکت های دانـش بنیـان در اسـتان اصفهـان‬ ‫مسـتقر هسـتند‪ .‬امـروزه پـرورش کارافرینـی بـه یکـی از‬ ‫مولفه های اصلی توسـعه اقتصادی در شـهرها و کشـورهای‬ ‫جهـان تبدیل شـده اسـت‪ .‬تقویت کارافرینـی در جهت یک‬ ‫استراتژی توسـعه اقتصادی موفق‪« ،‬اکوسیستم کارافرینی»‬ ‫نامیـده می شـود‪ .‬در اسـتان اصفهان که یکی از اسـتان های‬ ‫برتر کشـور در حوزه کارافرینی اسـت‪ ،‬به منظور اسـتفاده از‬ ‫ظرفیت هـای موجـود و چالش های پیشـروی اصفهان برای‬ ‫تبدیـل شـدن به منطقـه امن کسـب وکار و خلق ثـروت در‬ ‫کشـور‪ ،‬نیازمند برنامه جامع و مشـخصی اسـت کـه باید ان‬ ‫را در قالـب ایجـاد «اکوسیسـتم کارافرینی» دنبـال کرد‪ .‬در‬ ‫ادامـه مصاحبـه اصفهـان امـروز را بـا علـی صفری‪ ،‬اسـتاد‬ ‫دانشـگاه و عضـو هیئت علمی دانشـکده مدیریـت و اقتصاد‬ ‫دانشـگاه اصفهان در خصوص توسـعه اکوسیستم کارافرینی‬ ‫را می خوانیـد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬با توجه به جایگاه ویــژه اصفهان در حوزه‬ ‫صنعتی و گردشــگری‪ ،‬به نظرشــما جایگاه‬ ‫کارافرینی اصفهان در کشور به چه شکل است؟‬ ‫اسـتان اصفهان به دلیل برخورداری‬ ‫از موقعیت هـای صنعتـی و گردشـگری‬ ‫همـواره مـورد توجه کارافرینـان و تجار‬ ‫بوده اسـت و در این شـهر طی سـالیان‬ ‫گذشـته کارافرینـان بسـیاری زندگـی‬ ‫کرده انـد‪ .‬بـه جـرات می تـوان گفت ایـن اسـتان کارافرین‬ ‫خیـز اسـت و درحـال حاضر بـه دلیـل وجـود ظرفیت های‬ ‫ویـژه اقتصـادی تعـداد زیـادی کارافریـن در ایـن اسـتان‬ ‫وجـود دارنـد‪ .‬بـه نظر بنـده از لحـاظ کارافرینی این اسـتان‬ ‫برترین هـا در کشوراسـت واکوسیسـتم کارافرینی اصفهان‬ ‫در مقایسـه با بسـیاری از شـهرهای کشـور جامع تر اسـت‪.‬‬ ‫اگـر بخواهیـم در یـک منطقـه فراینـد کارافرینـی شـکل‬ ‫بگیـرد بایـد ان منطقـه از یـک اکوسیسـتم کارافرینـی‬ ‫کامـل برخوردار باشـد و تمـام شـاخصه های ان روند مثبت‬ ‫داشـته باشـد‪ .‬موضوعاتـی نظیـر حمایت هـای مالی‪ ،‬بـازار‪،‬‬ ‫حمایت هـای قانونـی‪ ،‬پشـتیبانی ها و عوامل دیگـر از جمله‬ ‫دانشـگاه های کارافریـن و مراکـز شـتاب دهنده از جملـه‬ ‫شـاخص های یـک اکوسیسـتم کارافرینـی کامـل و جامع‬ ‫اسـت‪ .‬اگـر بـه یک دهـه قبل نـگاه کنیـم بسـیاری از این‬ ‫شـاخص ها در حـوزه کارافرینـی وجود نداشـت؛ به طوریکه‬ ‫در سـال ‪ ۹۱‬تمـام تلاش اسـاتید کارافرینـی ان بـود تـا‬ ‫مفهوم مرکز رشـد‪ ،‬کارافرینی و دانش بنیان را به اسـتادان‪،‬‬ ‫مدیـران‪ ،‬دانشـگاهیان‪ ،‬دانشـجویان معرفـی کننـد و ان را‬ ‫بـه یـک فرهنگ تبدیـل کننـد‪ .‬در حـال حاضـر در جامعه‬ ‫فرهنـگ کارافرینـی پدیـد امده اسـت به طـوری که حتی‬ ‫شـعار سـال نیز بـه حمایـت از کارافرینی و دانـش بنیان ها‬ ‫اختصـاص یافتـه و بـه همیـن وسـیله فرهنـگ کارافرینی‬ ‫رشـد کـرده اسـت‪ .‬بـه نظـر بنـده وضعیـت اکوسیسـتم‬ ‫کارافرینـی نسـبت به ‪ ۱۰‬سـال گذشـته وضعیـت مطلوبی‬ ‫دارد امـا تـا رسـیدن به نقطـه ایـده ال هنوز فاصلـه زیادی‬ ‫وجـود دارد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬وضعیت شاخصه های اکوسیستم کارافرینی‬ ‫اصفهان را چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫یکـی از شـاخصه های اکوسیسـتم کارافرینـی‪ ،‬مباحـث‬ ‫مربـوط بـه حمایت هـای مالـی اسـت‪ .‬در حـال حاضـر‬ ‫نهادهایـی کـه حمایـت مالـی از مقولـه کارافرینـی را انجام‬ ‫می دهنـد بـه صـورت انچنانی وجـود ندارند‪ .‬طی یـک دوره‬ ‫خاصـی این مراکز رشـد بسـیار مثبتی داشـتند امـا نهادهای‬ ‫قانون گـذار ماننـد بانـک مرکـزی به واسـطه برخـی قوانین‬ ‫مانـع از پیشـرفت انـان شـد‪ .‬مبحـث بـازار نیـز که یکـی از‬ ‫شـاخصه ها اسـت شـاهد ان هسـتیم که محصـوالت دانش‬ ‫بنیـان و اسـتارت اپ ها هر روز نسـبت به روز قبـل از جایگاه‬ ‫بهتـری در شـهر برخـوردار شـده اند و بـا فرهنـگ سـازی‬ ‫صحیحـی کـه از ایـن اقـدام صـورت گرفتـه اسـت نگرش‬ ‫مردم نسـبت بـه این شـرکت ها تغییر کرده اسـت‪ .‬طی چند‬ ‫ت در جهت‬ ‫سـال گذشـته عملکـرد دولت در راسـتای حمایـ ‬ ‫اخذ مجوزهای کسـب وکار و در راسـتای توسعه کارافرینی و‬ ‫صادرات محصوالت و عدم واردات محصوالت مشـابه تولید‬ ‫داخـل مثبت بـوده اما هنوز جـای کار دارد و ایـن عزم دولت‬ ‫را می طلبـد‪ .‬بـه اعتقاد بنـده اکوسیسـتم کارافرینی اصفهان‬ ‫در حـال شـکل گیـری و تکامل اسـت امـا هنوز ابتـدای راه‬ ‫هسـتیم و مطمئنًا با حمایت های دولت‪ ،‬دانشـگاه ها و مراکز‬ ‫علمـی و اموزشـی می تـوان ایـن رونـد را سـرعت بخشـید‪.‬‬ ‫بـه طـور مثـال اگر تـا یک دهه قبل مسـیر رشـد و توسـعه‬ ‫کارافرینـی ‪ ۱۰‬درصـد بـوده اسـت تـا ‪ ۱۰‬سـال دیگـر ایـن‬ ‫مسـیر بـه ‪ ۴۰‬درصد پیشـرفت خـود خواهد رسـید‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬در این سال ها متاسفانه حلقه مفقوده میان‬ ‫صنعت با دانشگاه وجود داشته است‪ .‬پیشنهاد‬ ‫شما به عنوان یک استاد حوزه کارافرینی برای‬ ‫پیوند این دو چیست؟‬ ‫حلقـه مفقوده دانشـگاه و صنعـت چند علـت دارد‪ ،‬یکی‬ ‫از علت های ان فرهنگی اسـت‪ .‬دانشـگاهیان بـر این باورند‬ ‫کـه بایـد منتظـر نیـاز بخش صنعـت بمانند و صنعـت باید‬ ‫بـرای رفـع نیاز خـود به دانشـگاه مراجعه کند‪ .‬دانشـگاهیان‬ ‫در صنعـت بـه سـمت مسـئله یابـی و حـل مسـئله حرکت‬ ‫نمی کننـد و ایـن عامـل تاثیری بسـزایی در جدایـی این دو‬ ‫داشـته اسـت‪ .‬از سـوی دیگـر فعـاالن صنایـع معتقدند که‬ ‫دانشـگاه ها تنهـا مسـائل تئوریـک را مطـرح می کننـد و‬ ‫نظرات انان کاربردی نیسـت بنابراین به سـمت دانشـگاه ها‬ ‫کم تـر مراجعـه می کننـد‪ .‬یکـی دیگـر از علت هـای اصلـی‬ ‫دیگـر ان اسـت که دانشـگاه از لحاظ علمـی و تکنولوژی از‬ ‫صنعت ما پیشـتاز اسـت‪ .‬دانشـگاه بر اسـاس مقاالت دنیا و‬ ‫علـم روز حرکـت می کننـد؛ امـا صنایع ما این گونه نیسـتند‬ ‫و هنـوز تعـدادی از انـان تجهیـزات قدیمـی دارند‪ .‬مشـکل‬ ‫چهـارم کـه وجـود دارد ایـن اسـت کـه صنایـع نسـبت بـه‬ ‫مسـائل خود را به نااگاه هسـتند و هیچ گاه از دانشـگاه برای‬ ‫برطـرف کـردن ان مسـائل و عیـب یابـی درخواسـت نیـاز‬ ‫نمی کننـد‪ .‬البتـه در سـال گذشـته برخـی از صنایـع بزرگ‬ ‫ماننـد فـوالد مبارکه بـه منظـور ارزیابی بخش هـای خود با‬ ‫دعـوت از برخـی اسـاتید از انان پیشـنهاد و راهـکار دریافت‬ ‫کـرد اما هنـوز جـای کار دارد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬راهکار چیست؟‬ ‫بـه نظـر بنده هرچقدر اسـاتید در صنعت بیشـتر و پویاتر‬ ‫حضور داشـته باشـند باعث خواهد شـد تـا اموزش هایی که‬ ‫در کالس هـا بـه دانشـجویان ارائـه می دهنـد کاربردی تر و‬ ‫عملی ترباشـد و دانشـجویان بهتر ان مطالـب را درک کنند‪.‬‬ ‫بـا ایـن راهـکار یـک هم افزایـی میـان دانشـگاه و صنعـت‬ ‫شـکل می گیـرد و علاوه بـر انکـه صنعـت بـه دانشـگاه‬ ‫کمـک می کند دانشـگاه نیز بـا عملیاتی کـردن دانش ها به‬ ‫صنعـت کمـک می کند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬نقش دانشگاه در سیستم کارافرینی به چه‬ ‫شکل است؟‬ ‫بـا توجـه بـه اینکـه در اسـتان اصفهـان دانشـگاه های‬ ‫بزرگ در سـطح ملی همچون دانشـگاه اصفهان و دانشـگاه‬ ‫صنعتـی کـه جزء ‪ ۱۳‬دانشـگاه برتر ایران هسـتند قـرار دارد‬ ‫و الزم اسـت تـا ایـن دانشـگاه ها بـه دانشـگاه های نسـل‬ ‫سـوم و کارافریـن تبدیـل شـوند و در درون خـود امکاناتـی‬ ‫نظیـر مراکـز رشـد‪ ،‬پـارک علـم و فنـاوری و شـرکت های‬ ‫دانـش بنیـان داشـته باشـند اما ایـن کار بـه معنـای واقعی‬ ‫اتفـاق نیفتاده اسـت‪ .‬مرکز رشـد بسـتری بـرای کارافرینی‬ ‫در دانشـگاه اسـت‪ .‬افـراد و متقاضیانـی کـه دارای ایده های‬ ‫خـاص هسـتند بعـد از گذرانـدن چندیـن مرحلـه و پاالیش‬ ‫ایده هـا و بررسـی نقـاط ضعـف و قـوت انهـا؛ ایده هایی که‬ ‫دارای ارزش تجـاری سـازی هسـتند بـه مراکز رشـد منقل‬ ‫می شـوند و در مراکز رشـد مقدماتی پذیرش می شـوند‪ .‬پس‬ ‫از تکمیـل ایـده و تبدیـل ان وارد مرکـز رشـد شـده و پس‬ ‫از مدتـی بـرای تجاری سـازی محصـوالت وارد پارک علم‬ ‫و فنـاوری می شـوند تـا بتواننـد کار خـود را توسـعه دهنـد‪.‬‬ ‫دانشـگاه اصفهـان در ایـن زمینه تاکنـون اقدامـات خوبی را‬ ‫شـروع کـرده اسـت و درحـال حاضر تعـدادی مرکز رشـد و‬ ‫پـارک علمـی فنـاوری در داخل دانشـگاه مستقرهسـتند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬با توجه به شــعار ســال و نقش ســازنده‬ ‫شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها در جهت‬ ‫توسعه کارافرینی‪ ،‬بفرمائید وضعیت استارتاپ ها‬ ‫در استان اصفهان چگونه است؟‬ ‫شـعار سـال در سـال های گذشـته بـه حمایـت از‬ ‫شـرکت های دانـش بنیـان پرداختـه اسـت و همیـن عاملی‬ ‫شـده تـا مـردم بـا ایـن حـوزه اشـنا شـده و حتـی سـرمایه‬ ‫گـذاری و خریـد محصـوالت از شـرکت های دانـش بنیـان‬ ‫داشـته باشـند‪ .‬تاکنـون ریل گذاری هـا در راسـتای فرهنگ‬ ‫سـازی برداشـته شـده و امید اسـت بـا حمایت هـای دولت‬ ‫و بخـش خصوصـی تـا سـال ‪ ۱۴۱۰‬مسـیر کارافرینـی بـا‬ ‫سـرعت باالیی شـکل گیرد‪ .‬ولی این امر مسـتلزم ان اسـت‬ ‫کـه دولتمـردان ما همراه باشـند و بـه دور از تعصبات قومی‬ ‫یـا گرایشـات سیاسـی از نظـرات و پروژه هـای دانشـگاه ها‬ ‫اسـتقبال کننـد و از تحقیقـات نظام منـد علمـی درجهـت‬ ‫پیشـبرد اهـداف اسـتفاده کنند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬کارافرینان‪ ،‬شــرکت های دانــش بنیان و‬ ‫استارتاپ ها در اســتان تا چه مقدار بر مسئله‬ ‫محوری توجه داشته اند؟‬ ‫دانشـگاه های نسـل دو پژوهش هایـی در راسـتای حـل‬ ‫مشـکالت منطقـه ای و ملـی انجـام می دهنـد‪ .‬بـه اعتقـاد‬ ‫برخی از کارشناسـان دانشـگاه های اصفهـان در حال تبدیل‬ ‫شـدن به دانشـگاه های نسل دو هسـتند‪ .‬به عقیده ان ها اگر‬ ‫قصـد ورود بـه دانشـگاه های نسـل سـوم و تبدیل شـدن را‬ ‫داشـتیم نباید در اصفهان مشـکالتی نظیر ترافیک‪ ،‬کم ابی‪،‬‬ ‫فرونشسـت‪ ،‬مشکالت زیسـت محیطی‪ ،‬الودگی و مهاجرت‬ ‫وجـود می داشـت‪ .‬پـس بـرای ورود به دانشـگاه های نسـل‬ ‫سـوم و کارافریـن‪ ،‬دانشـگاه ها باید پژوهش های خـود را به‬ ‫مسـائل کالن ملـی اختصـاص دهنـد و ضمن ارائـه راه حل‬ ‫بـه دولتمردان برای اجرایی شـدن و عملیاتی شـدن ان گام‬ ‫بردارنـد تـا شـاهد پیشـرفت در کشـور و ارتقاء اکوسیسـتم‬ ‫کارافرینی باشـیم‪.‬‬ ‫تعمیرات اساسی کارگاه سرباره کوره بلند شماره ‪ ۳‬ذوب اهن اصفهان‬ ‫تعمیرات اساسی کارگاه سرباره کوره بلند شماره ‪ ۳‬ذوب اهن‬ ‫اصفهان با موفقیت انجام شد‪.‬‬ ‫محمدرضایزدانپناه‪،‬مدیرنگهداریوتعمیراتوکارگاه های‬ ‫ســاخت کارخانه ذوب اهن اصفهان در این خصوص گفت‪ :‬در‬ ‫این تعمیرات که برای اولین بار و پس از ســیزده سال از تاریخ‬ ‫راه اندازی کوره بلند شماره ‪ ۳‬انجام شده است‪ ،‬تجهیزات مهم‬ ‫کارگاه دانه بندی و انتقال سرباره‪ ،‬با وجود چالش های گسترده‬ ‫تداخلفعالیت هایمکانیک‪،‬برق‪،‬انرژیوتکنولوژتحتتعمیرات‬ ‫اساسی سنگین و به نوعی ریومپینگ قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فرایند اجرایی این تعمیرات که بر اســاس ســه‬ ‫جبهه کاری اصلی و مهم و همچنین گالری های ‪ CB۱‬و ‪CB۲‬‬ ‫برنامه ریزی شــده و از ســال ها قبل در دستور کار کارشناسان‬ ‫مدیریت های مهندسی نت و بخش کوره بلند قرار گرفته بود‪.‬‬ ‫یزدان پناه با بیان این که ‪ ۱۰‬روز قبل از اغاز رسمی تعمیرات‬ ‫نیز‪ ،‬گروه های اجرایی الزم جهت شناســایی‪ ،‬بررسی‪ ،‬چیدمان‬ ‫و اجرای پیش مونتاژهای حداکثری قطعات‪ ،‬برنامه ریزی شده‬ ‫بودند‪،‬گفت‪:‬ازمهم ترینوسنگین ترینفعالیت هایاینتعمیرات‬ ‫با تناژ بیــش از ‪ ۵۰۰‬تن عملیات دمونتــاژ و مونتاژ قطعات و‬ ‫تجهیزات‪ ،‬می توان به تعویض درام گردشی سرباره با وزن دمونتاژ‬ ‫‪ ۸۴‬تن‪ ،‬تعویض دودکش سرباره با وزن دمونتاژ ‪ ۶۴‬تن‪ ،‬تعمیر و‬ ‫اصالح گالری ‪ CB۱‬با وزن دمونتاژ ‪ ۹۶‬تن طی ‪ ۳‬مرحله با توجه‬ ‫به ابعاد قطعات‪ ،‬تعویض کامل اسکلت فلزی نوار نقاله ‪ CB۲‬و‬ ‫فعالیت های انرژیتیک مانند ترمیم و تعویض لوله های کولینگ‬ ‫تاور سرباره‪ ،‬پمپ های ‪ PCC، PGR‬و ‪ PRC‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی در ارتباط با فعالیت های معاونت ساخت و معاونت بازرسی‬ ‫فنی این مدیریت برای تعمیرات فوق نیز اشــاره نمود و گفت‪:‬‬ ‫گراف اصلی در مردادماه ‪ ۱۳۹۴‬به تعداد ‪ ۴۳‬ردیف و تعداد هفت‬ ‫گراف متمم از ســال ‪ ۱۳۹۶‬تا سال ‪ ۱۴۰۰‬به تعداد ‪ ۱۵۶‬ردیف‬ ‫مشتمل بر ‪ ۱۵۴۰۰۰‬کیلوگرم عملیات اسکلت فلزی و ‪۲۱۰۰۰‬‬ ‫کیلوگرم عملیات اهنگری و ‪ ۷۴۰۰۰‬کیلوگرم عملیات ریخته‬ ‫گری و ‪ ۶۰۰۰‬ماشین ساعت عملیات ماشینکاری اجرا گردیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سعید مصلح مدیر تعمیرات و نوسازی راه و ساختمان شرکت‬ ‫ذوب اهن نیز در گزارشــی بــه اقدامات این مدیریت در زمینه‬ ‫تعمیرات اساسی و ریومپینگ کارگاه سرباره کوره بلند شماره ‪۳‬‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬تغییر طرح‪ ،‬طراحی‪ ،‬ســاخت و نصب اتاقک‬ ‫دانه بندی به صورت پانل های پیش ساخته بتنی به مساحت‬ ‫‪ ،m۲۳۰‬اجرای عملیات زنگ زدایی و سند بالست و رنگ امیزی‬ ‫کلیه تجهیزات و قطعات مورد نیاز به مقدار ‪ m۲۱۰۰۰۰‬و اجرای‬ ‫عملیات داربست بندی و تخته ریزی در طول تعمیرات ‪۶۰۰۰‬‬ ‫مترمکعب از اقدامات تعمیرات و نوسازی راه و ساختمان شرکت‬ ‫در این تعمیرات بود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬اجرای عملیات تخریب بتن پیکور کاری و ازادسازی‬ ‫اطراف لوله ها و پمپ خانــه ‪ PCC‬و محل های مورد نیاز را‬ ‫‪ ۴۰۰۰‬نفر ساعت اعالم کرد و افزود‪ :‬اجرای عملیات سوراخکاری‬ ‫و کاشت بولت در اتاقک دانه بندی و مسیر جوی مذاب‪ ،‬اجرای‬ ‫عملیات اببندی و پوشش اپوکسی و عایق کاری اطراف لوله ها و‬ ‫عملیات گروت ریزی در پمپ خانه ‪ PCC‬و اتاقک دانه بندی‪،‬‬ ‫اجرای عملیات خاکبرداری‪ ،‬تســطیح‪ ،‬ریگالژ و خاکریزی در‬ ‫گود جدید سرباره به مقدار ‪ ،۵۰۰ m۳‬اجرای عملیات نیوجرسی‬ ‫گذاری مسیر خیابان اصلی به مقدار ‪ ۲۰۰‬متر‪ ،‬در اختیار قراردادن‬ ‫کمپرسور جهت عملیات تخریب ‪ ۱۷۲‬ساعت و اجرای عملیات‬ ‫سند بالست‪ ،‬زنگ زدایی و رنگ امیزی کلیه مسیر نوار نقاله‪ ،‬نرده‬ ‫ها و حفاظ ها و بونکر های سرباره به مقدار ‪ ۱۲۰۰۰ m۲‬از سایر‬ ‫اقدامات این مدیریت بود‪.‬‬ ‫محسن عســکری معاون تجهیزات مدیریت کوره بلند و‬ ‫سرپرست تعمیرات سرباره کوره بلند شماره‪ ۳‬ذوب اهن اصفهان‬ ‫نیز گفت‪ :‬تعمیرات اساسی کارگاه سرباره کوره بلند شماره‪ ۳‬ذوب‬ ‫اهن اصفهان با موفقیت به اتمام رسید‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬کوره بلند شــماره ‪ ۳‬ذوب اهن اصفهان از سال‬ ‫‪ ۱۳۸۸‬راه اندازی شد و مورد بهره برداری قرار گرفت‪ .‬با توجه به‬ ‫رطوبت باال و سایش تجهیزات در کارگاه سرباره این کوره‪ ،‬از ‪۷‬‬ ‫خرداد ماه سال جاری برنامه تعمیرات اساسی این کارگاه بر اساس‬ ‫گراف مربوطه اغاز شد و بعد از یک ماه با موفقیت به اتمام رسید‪.‬‬ ‫معــاون تجهیزات مدیریت کوره بلند گفــت‪ :‬از ان جا که‬ ‫تعمیرات فعلی در حین فعالیت نرمال کوره و بدون توقف ان انجام‬ ‫شد تا حدی سخت و از اهمیت خاصی برخوردار بود؛ بنابراین برای‬ ‫انجام ان تمهیدات خاصی الزم بود و قبل از هرچیز درخواست‬ ‫ساخت قطعات و پیش نیازهای تعمیرات بایستی فراهم می شد‪.‬‬ ‫محمد روشن ضمیر فورمن کارگاه سرباره کارگاه کوره بلند‬ ‫شماره‪ ۳‬نیز در این رابطه گفت‪ :‬کوره بلند شماره‪ ۳‬با تولید متوسط‬ ‫روزانه ‪ ۴۰۰۰‬تن چدن در روز حدود ‪ ۱۵۰۰‬تن سرباره تولید می‬ ‫کند‪ .‬این کوره برای دفع و دانه بندی ســرباره یک سیستم دانه‬ ‫بندی سرباره دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در این مورد دو وان در مجرا های ‪ ۱‬و ‪ ۲‬کارگاه‬ ‫نصب شــد که شروع ساخت ان ها از ‪ ۳‬سال قبل و از سال ‪۹۸‬‬ ‫شروع شده بود‪ .‬همچنین با توجه به محدودیت های موجود یک‬ ‫کارگاه موقت برای تخلیه سرباره حین تعمیرات در ضلع غربی‬ ‫کارخانه احداث شد‪.‬‬ ‫فورمن کارگاه سرباره کارگاه کوره بلند شماره ‪ ۳‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫در این شرایط سرباره با پاتیل به کارگاه سرباره قدیم که در شرق‬ ‫کارخانه قرار دارد انتقال داده شد و با توجه به این که انتقال پاتیل‬ ‫سرباره به غرب کارخانه اختالل در اجرای مانور و واگذاری پاتیل‬ ‫چدن ایجاد می کرد قبل از شروع تعمیرات اقدام به احداث گود‬ ‫غربی ســرباره شد و پاتیل های سرباره تولیدی برای تخلیه به‬ ‫غرب کارخانه فرستاده شــد‪ .‬با اجرای این سه پروژه پیش نیاز‬ ‫موفق شدیم حدود ‪ ۱‬ماه که کارگاه سرباره در حال تعمیرات بود‬ ‫روند تولید کوره بلند ‪ ۳‬را حفظ کنیم‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۵۵‬خوشه صنعتی در استان‬ ‫اصفهان تعریف شد‬ ‫معاون برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫اصفهان گفت‪ ۵۵ :‬خوشه صنعتی در این استان تعریف شده‬ ‫که توسعه صنعتی ‪ ۱۲‬مورد از انها در زمینه سنگ ساختمان‪،‬‬ ‫سنگ های قیمتی و جواهر االت‪ ،‬صنایع پالستیک و نساجی‬ ‫به پایان رسیده است‪ .‬علیرضا وحدت پور در گفت وگو با ایرنا‬ ‫افزود‪ :‬مجموع ظرفیت های موجود در اصفهان موجب شده‬ ‫است تا خوشه های صنعتی کسب و کار در این خطه تشکیل‬ ‫شود و این استان در رتبه اول کشور قرار بگیرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با‬ ‫توجه به برنامه ریزی ها و سندهای راهبردی که برای هر کدام‬ ‫از خوشه های صنعتی طراحی شده است‪ ،‬ظرفیت ارتباط گیری‬ ‫بین المللی توسط هر کدام از انها وجود دارد‪ .‬معاون برنامه ریزی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان اظهار داشت‪:‬‬ ‫ظرفیت خوبی برای سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار در‬ ‫شهرک های صنعتی نقاط مختلف استان وجود دارد‪ .‬وحدت پور‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬شناسایی و رفع نیازهای فناورانه به عنوان‬ ‫موضوع روز شهرک های صنعتی استان اصفهان مطرح‬ ‫است و در زمان حاضر نهضتی برای ارتقای سطح فناوری‬ ‫این واحدهای صنعتی شکل گرفته است‪ .‬وی با بیان اینکه در‬ ‫این راستا به دنبال انتقال دانش فنی هستیم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬هدف‬ ‫ما تنها وارد کردن تجهیز یا دستگاه نیست و با انتقال دانش‬ ‫فنی مشکل واحدها و یا ارتقاء سطح تولید را پیگیری می کنیم‪.‬‬ ‫معاونبرنامه ریزیشرکتشهرک هایصنعتیاستاناصفهان‬ ‫افزود‪ :‬در این زمینه دفاتر انتقال فناوری در خارج از کشور از‬ ‫جمله کره و چین شکل گرفته است که ارتباط خیلی خوبی با‬ ‫انها داریم و خدمات خیلی خوبی را به واحدها ارائه می دهیم‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬انتظار می رود که این حرکت با کشورهای دیگر‬ ‫هم از طریق تعامالت برقرار شود‪ .‬وحدت پور اظهار داشت‪۸۷ :‬‬ ‫شهرک صنعتی مصوب در سطح استان اصفهان وجود دارد که‬ ‫باالترین امار در سطح کشور است و رتبه اول کشور در این‬ ‫زمینه به این استان اختصاص دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ ۷۵ :‬شهرک‬ ‫صنعتی استان در حال بهره برداری است و بهره برداری در انها‬ ‫در قالب ‪ ۱۲‬هزار قرارداد واگذاری و اشتغال زایی برای ‪ ۱۴۰‬هزار‬ ‫نفر به انجام رسیده است‪.‬‬ ‫نشست مدیرعامل ذوب اهن‬ ‫با مدیرکل گمرکات استان‬ ‫هرمزگان‬ ‫ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب اهن اصفهان در‬ ‫نشست هایی با مدیرکل گمرکات استان هرمزگان و مدیران‬ ‫ارشد منطقه ویژه اقتصادی بندرعباس در خصوص ارتقاء‬ ‫سطح همکاری ها و رفع موانع موجود بحث و تبادل نظر‬ ‫کرد‪ .‬مدیرعامل ذوب اهن اصفهان در این نشست ها با بیان‬ ‫موانع و مشکالت حمل و نقل ریلی‪ ،‬پیشنهادات قابل اجرا‬ ‫برای عملیاتی نمودن حمل ریلی محصوالت صادراتی این‬ ‫شرکت به منطقه ویژه اقتصادی بندرعباس را ارایه نمود‪ .‬این‬ ‫پیشنهادات که براساس بررسی و تحلیلی های علمی ارایه‬ ‫شده می تواند هزینه حمل محصوالت شرکت را به طور‬ ‫چشمگیری کاهش دهد‪ .‬رخصتی همچنین برای بررسی های‬ ‫الزم‪ ،‬از انبارهای ذوب اهن اصفهان در منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫بندرعباس‪ ،‬مهمانسرا و دفتر شرکت در بندر عباس بازدید و‬ ‫برای بهسازی و بهبود شرایط این مکان ها دستورات الزم را‬ ‫صادر کرد‪.‬‬ ‫حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی تنها‬ ‫عامل افزایش نرخ تورم نبود‬ ‫رئیس اتاق تهران گفت‪ :‬حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی تنها‬ ‫عامل رشد تورم نبود و عواملی همچون رشد پایه پولی‪ ،‬رشد‬ ‫نقدینگی و رشد دستمزد روی رشد نرخ تورم تاثیر خود را‬ ‫گذاشتند‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬مسعود خوانساری در نشست‬ ‫هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تورم به‬ ‫صورت جهانی در حال افزایش است اظهار کرد‪ :‬یک سوم‬ ‫کشورهای اروپایی که در سال های گذشته تورم دو درصدی‬ ‫داشتند امسال با تورم دو رقمی مواجهه شده اند‪ .‬تورم امریکا‬ ‫نیز به ‪ ۸.۶‬درصد رسیده که رکورد چهل ساله را زده است‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود‪ :‬افزایش قیمت و کمبود‬ ‫کاالهای اساسی در بیشتر کشورها به خصوص در کشورهای‬ ‫فقیر به افزایش نرخ تورم دامن زده است‪ .‬این بیم وجود دارد‬ ‫که کشورهای سرمایه دار برای کاهش نرخ تورم نرخ بهره را‬ ‫افزایش دهند که همین مساله موجب ایجاد رکود در اقتصاد‬ ‫جهانی خواهد شد که در همین راستا بانک جهانی به کشورها‬ ‫اعالم کرده به جای افزایش نرخ بهره از ابزارهای دیگر مثل‬ ‫تزریق پول بیشتر در زنجیره عرضه استفاده کنند‪ .‬خوانساری‬ ‫ادامه داد‪ :‬تورم در ایران در ماه های پایانی سال ‪ ۱۴۰۰‬و دو‬ ‫ماه ابتدایی سال ‪ ۱۴۰۱‬روی ‪ 38/7‬درصد بود اما در خرداد ماه‬ ‫افزایش یافت و تورم نقطه به نقطه ‪ 13/2‬درصد باال رفت‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬همین مساله موجب شد اعالم کنند که حذف ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی باعث افزایش تورم شده اما باید بدانیم اگرچه حذف‬ ‫ارز تاثیر داشت اما تنها عامل نبود‪ .‬افزایش ‪ ۳۰‬درصدی رشد‬ ‫پایه پولی که موجب شد این مولفه به ‪ ۶۰۴‬هزار میلیارد تومان‬ ‫برسد و همچنین افزایش ‪ 40/6‬درصدی نقدینگی که موجب‬ ‫شد این مولفه به ‪ ۴,۸۳۲‬هزار میلیارد تومان افزایش یابد از‬ ‫دیگر عوامل رشد نرخ تورم بود همچنین رشد ‪ 58/5‬درصدی‬ ‫دستمزد کارگران نیز از دیگر علل باال رفتن نرخ تورم بود البته‬ ‫افزایش قیمت های جهانی در افزایش نرخ تورم بی تاثیر نبود‪.‬‬ ‫در روسیه ‪ ۱۷‬درصد‪ ،‬در برزیل ‪ ۱۲‬درصد‪ ،‬در انگلیس ‪ ۹‬درصد‬ ‫و در امریکا ‪ ۸‬درصد افزایش قیمت کاالها را شاهد بودیم‪.‬‬ ‫خوانساری در ادامه با اشاره به انتشار صورت های مالی سال‬ ‫‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬بانک ها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بر اساس امارها زیان انباشته بانک ها بیش از ‪ ۸۱‬هزار‬ ‫میلیارد تومان است که نشان می دهد برخی بانک ها مشمول‬ ‫ماده ‪ ۴۱‬قانون تجارت شده اند و باید تعیین تکلیف شوند‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫چهارشنبه | ‪ 15‬تیر ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4391‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫‪7‬‬ ‫یک ستاره دیگر سپاهان در‬ ‫رادار استقالل‬ ‫حضور دو اصفهانی در اردوی‬ ‫تیمملیشمشیربازی‬ ‫مدیران استقالل برای جذب هافبک سپاهان‪ ،‬با این‬ ‫تیم مذاکرات خوبی داشته اند‪ .‬پس از جذب رضا میرزایی‪،‬‬ ‫مدیران باشگاه استقالل به دنبال خرید یاسین سلمانی‬ ‫نیز بوده و مذاکراتی هم در این خصوص انجام شــده‬ ‫است‪ .‬یاسین ســلمانی یکی از مهره های کلیدی تیم‬ ‫تحت هدایت مهدی مهدوی کیا در تیم امید محسوب‬ ‫شده و بازوبند کاپیتانی این تیم را بر بازو می بندد‪ ،‬یکی‬ ‫از گزینه های استقالل برای تقویت ابی پوشان در فصل‬ ‫جدید لیــگ برتر بوده و صحبت هایی برای انتقال وی‬ ‫به جمع شاگردان ریکاردو ســاپینتو سرمربی پرتغالی‬ ‫استقالل‪ ،‬انجام شــده است‪ .‬روند این مذاکرات تاکنون‬ ‫مثبت بوده و توافقات خوبی حاصل شده است‪ .‬با توجه‬ ‫به روند فعلی‪ ،‬به نظر می رســد مرحله بعدی مذاکرات‬ ‫نیز مثبت خواهد بود و اگر اتفاق خاصی نیافتد‪ ،‬سلمانی‬ ‫ورودی بعدی استقالل خواهد بود‪.‬‬ ‫دو نفر از شمشیربازان اصفهانی در اردوی تیم ملی‬ ‫بزرگساالن شمشیربازی ایران در اسلحه اپه حضور دارند‪.‬‬ ‫محمدرضایی و محمدرضایی طادی‪ ،‬دو شمشیرباز شایسته‬ ‫اصفهانی به اردو تیم ملی بزرگساالن شمشیربازی در اسلحه‬ ‫اپه دعوت شدند‪ .‬اردوی اماده سازی تیم ملی بزرگساالن‬ ‫شمشیربازی ایران در اسلحه اپه از ‪ ۱۳‬تا ‪ ۲۳‬تیر در تهران‬ ‫برگزار می شود‪ .‬در این اردو‪ ،‬رضایی و رضایی طادی به عنوان‬ ‫نمایندگان اصفهان به همراه رحیمی از استان مازندران و‬ ‫وثوقی از استان اردبیل تمرینات خود را زیر نظر سرمربی‬ ‫تیم ملی برای رسیدن به امادگی موردنظر جهت حضور‬ ‫در مسابقات قهرمانی جهان انجام خواهند داد‪ .‬مسابقات‬ ‫شمشیربازی قهرمانی جهان از بیست وچهارم تیرماه در مصر‬ ‫اغاز می شود‪ .‬ایران در سه اسلحه سابر‪ ،‬اپه و فلوره نماینده‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫سه بازیکن ذوب اهن در‬ ‫لیست خرید تراکتور‬ ‫ســه بازیکن ذوب اهن در لیست خرید تراکتوری ها‬ ‫قرار دارند‪ .‬مرتضی خراسانی‪ ،‬مهاجم ‪ 25‬ساله ذوب اهن‬ ‫به همراه سجاد دانایی‪ ،‬هافبک ‪ 26‬ساله این تیم و میالد‬ ‫کر ‪ 19‬ساله سه بازیکنی هستند که در لیست خرید تیم‬ ‫تراکتور قرار دارند‪ .‬خراسانی فصل گذشته ‪ 9‬بازی برای‬ ‫ذوب اهن انجــام داد و درمجموع ‪ 407‬دقیقه ای که در‬ ‫زمین بود موفق به گلزنی نشــد‪ .‬دانایی هم که توانایی‬ ‫بازی در هافبک و دفاع راســت را دارد‪ ،‬در پایان لیگ‬ ‫بیســتم از هوادار راهی ذوب اهن شد و در طول لیگ‬ ‫بیست و یکم جزو مهره های ثابت تیم تارتار بود‪ .‬به نظر‬ ‫می رسد که تراکتوری ها برای حل مشکل دفاع راست‬ ‫خــود که یکی از معضالت فصل قبــل بود‪ ،‬روی این‬ ‫بازیکن به جمع بندی رسیده اند و نام او را در لیست خرید‬ ‫سرخ پوشان می بینیم‪ .‬میالد کر دیگر بازیکن ذوب اهن‬ ‫اســت که جزو ســهمیه های زیر ‪ 23‬سال محسوب‬ ‫می شود و در تورنمنت اسیایی اخیر نیز یکی از مدافعان‬ ‫موردنظر مهدوی کیا در تیم ملی امید بود‪ .‬تراکتوری ها‬ ‫در کنــار جذب خانزاده باتجربه‪ ،‬این مدافع جوان را هم‬ ‫می خواهند‪.‬‬ ‫تابستان داغ استقالل و‬ ‫سپاهان در نقل و انتقاالت‬ ‫در تاریخچه بــازار نقل و انتقاالت فوتبال ایران‪ ،‬به‬ ‫شکل عجیبی جابه جایی های متعددی میان استقالل‬ ‫و ســپاهان مشاهده می شود‪ .‬اســامی مطرح و بزرگی‬ ‫کــه لباس هر دو تیــم را بر تن کرده اند‪ .‬اســتقالل و‬ ‫ســپاهان دو تیمی که شاید در هیچ فصلی از بازار نقل‬ ‫و انتقاالت به اندازه تابســتان ‪ 1401‬به صورت مستقیم‬ ‫شــاهد جابه جایی بازیکنان یکدیگر نبوده باشند‪ .‬چراغ‬ ‫اول را ابی ها روشــن کردند‪ .‬جایی کــه ان ها پس از‬ ‫مذاکره با ســجاد شهباززاده توانســتند او را از سپاهان‬ ‫جذب کرده و نخستین خرید تابستانی خود را رقم بزنند‪.‬‬ ‫این خرید ابی ها با حمله ای از ســوی ســپاهان همراه‬ ‫بود و ان ها محمد دانشــگر را جذب کردند که همگان‬ ‫گمان می کردند این بازیکن تمایــل دارد قراردادش را‬ ‫با اســتقالل تمدید کند‪ .‬جدایی مدافعی که به یکی از‬ ‫ســتون های اصلی خط دفاعی ابی ها تبدیل شده بود‪،‬‬ ‫هواداران استقالل را به شوک فروبرد‪ .‬بااین حال‪ ،‬مدیران‬ ‫اســتقالل مجددا بازیکن دیگری را از سپاهان شکار‬ ‫کردنــد و این مرتبه قرعه به نــام رضا میرزایی خورد‪.‬‬ ‫نکته جالب اینکه در این روزها شایعات متعددی درباره‬ ‫عالقه دو باشگاه به بازیکنان تیم مقابل شنیده می شود‬ ‫و شاید این ‪ 3‬جابه جایی‪ ،‬اخرین انتقاالت امسال میان دو‬ ‫باشگاه استقالل و سپاهان نباشد‪ .‬درگذشته انتقال های‬ ‫بزرگی به صورت مستقیم میان دو باشگاه رخ داده است‪.‬‬ ‫بازیکنان مطــرح فوتبال ایران که یا از اســتقالل به‬ ‫سپاهان رفته اند و یا بالعکس‪ .‬تا پیش از تابستان امسال‪،‬‬ ‫رشید مظاهری اخرین انتقال بین دو تیم بود‪ .‬سنگربان‬ ‫سابق ابی ها به دلیل اختالف و مشکالتی که با فرهاد‬ ‫مجیدی داشت‪ ،‬زمستان گذشته از استقالل جدا شد و‬ ‫به سپاهان پیوست‪.‬‬ ‫لیگ بیست و دوم فرصتی برای ارزیابی فرمانده پرتغالی فراهم می کند‬ ‫هواداران سپاهان چشم انتظار‬ ‫جادوی مورایس‬ ‫ژوزه مورایــس به اصفهــان امده تا‬ ‫تمرینات تیم فوتبال ســپاهان را زیر نظر‬ ‫بگیرد‪ .‬این مربی پرتغالی که زمانی دستیار‬ ‫مورینیو بود و پــس از کار کردن زیر نظر‬ ‫تئوریســین بزرگی چون مورینیو به یک‬ ‫امیرحسیناحتشامی مربی صاحب سبک تبدیل شده حاال باید‬ ‫زردپوشان دیار نصف جهان را اماده رقابت با حریفان داخلی‬ ‫کند‪ .‬سپاهانی ها که فصل پیش رو مسابقات اسیایی را پیش‬ ‫رو ندارند این فرصت را پیداکرده اند تا بروی لیگ بیست و دوم‬ ‫متمرکز شوند‪ .‬لیگی که به نظر می رسد دوئل مربیان پرتغالی‬ ‫بر جذابیت های بیفزاید‪ .‬مربیانی که نشــان داده اند فوتبالی‬ ‫هجومی را می پسندند و ســبک کاری ان ها با کارلوس کی‬ ‫روش کامال متفاوت است‪ .‬البته مورایس مورایس از طرفداران‬ ‫فوتبال ســازمان یافته و با حمایت بازیکنان خط دفاعی است‬ ‫و دوســت دارد تاکتیک های تیمش را با سبک بازی حریف‬ ‫ی بازی تیم او داشتن مالکیت‬ ‫تطبیق دهد‪ .‬همچنین استراتژ ‬ ‫توپ وبرتــری مقابل حریف با این روش اســت‪ .‬زمانی که‬ ‫مورینیو مربیگری تیم دوم بنفیکا را به عهده داشــت با ژوزه‬ ‫مورایس مالقات کرد؛ اما او دعــوت مورینیو برای رفتن به‬ ‫اسپورتینگ را رد کرده و در ان مقطع احساس می کرد هنوز‬ ‫اماده این کار نیست‪ ،‬اما درنهایت ژوزه مورایس در سال ‪2009‬‬ ‫و در اینتر به اقای خاص پیوست‪ .‬ژوزه مورایس در حال حاضر‬ ‫نزدیک به بیست سال تجربه کار در خارج از کشور داشته‪ ،‬اما‬ ‫او هنوز رویای یک پروژه در پرتغال را در سر می پروراند‪ .‬این‬ ‫سرمربی اخیرا یک ســکته را از سر گذرانده و خوش شانس‬ ‫بوده که دوباره به زندگی بازگشــته است‪ .‬روزگاری مورینیو‬ ‫سرمربی تیم اصلی بنفیکا بود و ژوزه مورایس مربی تیم دوم‪.‬‬ ‫سپس ژوزه راهی اسپورتینگ شــده و او از مورایس دعوت‬ ‫کرد تا با مورینیو به این باشــگاه برود اما مورایس اعالم کرد‬ ‫که امادگی کمک به مورینیو را نداشــته و این موضوع را به‬ ‫خود او نیز اطالع داد‪ .‬پــس ژوزه به مورایس گفت که یک‬ ‫روز مــا دوباره با هم کار می کنیم‪ .‬تــو ان قدر مرد بودی که‬ ‫اعتراف می کردی که اماده نیســتی و این اتفاق درنهایت رخ‬ ‫داد‪ .‬ســازماندهی‪ ،‬طرز تفکر‪ ،‬ارامش‪ ،‬شجاعت‪ ،‬عمل گرایی‬ ‫برای کســب پیروزی‪ ،‬نحوه ارتبــاط او با بازیکنان به منظور‬ ‫اگاه ســاختن ان ها از اهمیت تعهدشان و ‪ ...‬چیزهایی است‬ ‫که مورایس از مورینیو اموخت‪ .‬همین رزومه پربار باعث شده‬ ‫هواداران سپاهان به موفقیت تیمشان با این سرمربی مشهور‬ ‫پرتغالی امیدوار باشند اما برکسی پوشیده نیست حضور روی‬ ‫نیمکت سپاهان ان هم به جای چهره ای چون محرم نویدکیا‬ ‫به خودی خود سختی هایی دارد‪ .‬البته که هواداران سپاهان در‬ ‫سالیان گذشته نشان داده اند برای فرصت دادن به سرمربیان‬ ‫خارجی حوصله به خرج می دهند و برای موفقیت ان ها صبر‬ ‫زیادی دارند اما دوری چندین ساله این تیم از قهرمانی ممکن‬ ‫است در روزهای دشوار‪ ،‬کاسه صبر ان ها را لبریز کند‪ .‬در این‬ ‫میان مورایس فرصت کمی دارد تا هرچه ســریع تر با شرایط‬ ‫فعلی تیمش اشــنا شود‪ .‬دیدن فیلم بازی های فصل گذشته‬ ‫و البته مرور بازی های بازیکنان مدنظر باشــگاه برای جذب‬ ‫شدن در این پنجره تابستانی موضوعاتی است که تمام وقت‬ ‫مورایس در روزهای اینده را به خودش اختصاص خواهد داد‬ ‫و البته دستیارانش هم باید برای این موضوع به او کمک کنند‬ ‫تا ان ها هم به شناخت کافی از بازیکنان دست پیدا کنند‪ .‬بر‬ ‫این اساس به نظر می رسد مورایس در نخستین اقدام به سراغ‬ ‫خط دفاعی تیمش برود‪ .‬با از دست دادن بازیکنان محوری ای‬ ‫چون گولســیانی‪ ،‬پورقاز و دانیال اسماعیلی فر در خط دفاعی‬ ‫یکی از اصلی ترین دغدغه های پیش روی مورایس ترمیم خط‬ ‫دفاعی ســپاهان چه ازلحاظ ساختاری و چه ازلحاظ مهره ای‬ ‫خواهد بود‪ .‬سال گذشته سپاهان به همان اندازه ای که روی‬ ‫دروازه حریفان راحت موقعیت ایجاد می کرد‪ ،‬به همان اندازه در‬ ‫تک موقعیت های حریفان اسیب پذیر بود و همین نقطه ضعف‬ ‫به یکی از دالیل اصلی ناکامی سپاهان تبدیل شد‪ .‬از طرف‬ ‫ن هم به مانند استقالل زمان‬ ‫دیگر با توجه به اینکه ســپاها ‬ ‫زیادی را برای جذب سرمربی گذاشت و تمرکزش روی خرید‬ ‫بازیکنان جدید نبود‪ ،‬بیشــتر بازیکنان باکیفیت داخلی راهی‬ ‫تیم های رقیب شدند و اکنون باید با حداکثر وسواس نسبت به‬ ‫خرید بازیکنان داخلی اقدام کنند تا جای خالی بازیکنانی چون‬ ‫رفیعی‪ ،‬اسماعیلی فر‪ ،‬گولسیانی و شــهباززاده پر شود‪ .‬ان ها‬ ‫زکی پــور را به عنوان یک مدافع چپ باکیفیت جذب کرده اند‬ ‫تا بتواند ذخیره ای مطمئن برای نورافکن باشــد؛ اما هنوز در‬ ‫پست های مهاجم‪ ،‬مدافع راست‪ ،‬وینگر چپ و البته گلر دوم‬ ‫به خریدهایی مطمئن نیــاز دارند که قطعا زیر نظر مورایس‬ ‫صورت خواهد گرفت‪ .‬همچنین برنامه ریزی تمرینی مناسب و‬ ‫اردوهای تدارکاتی برای کسب هامونی الزم از دیگر کارهای‬ ‫سرمربی پرتغالی طالیی پوشان اصفهانی خواهد بود‪ .‬باشگاه‬ ‫ســپاهان در سال های گذشته نشان داده مشکلی در براورده‬ ‫کردن خواسته های سرمربی ندارد و به نظر می رسد ایده های‬ ‫مورایس هم از سوی محمدرضا ساکت پذیرفته شود‪ .‬ازجمله‬ ‫این که ممکن اســت دستیار سابق مورینیو اردویی خارجی را‬ ‫برای تیمش در نظر گرفته باشد و شیاد حتی پای سپاهانی ها‬ ‫را به کشورش یعنی پرتغال باز کند و حتی ترتیب چند بازی‬ ‫دوســتانه با تیم های پرتغالی را بدهد‪ .‬اتفاقی که می تواند به‬ ‫روند امادگی زردها برای حضور پرقدرت در لیگ بیست و دوم‬ ‫کمک شایانی بکند‪.‬‬ ‫سپاهان در لیگ فصل گذشته مشکل بدنی نداشت‬ ‫مربی بدنســاز فصل گذشــته ســپاهان معتقد اســت‬ ‫بزرگ ترین چالــش تیم ها ازنظر بدنــی در فصل پیش رو‬ ‫چگونگی ریکاوری بازیکنان اســت‪ .‬هاشم خدادادی مربی‬ ‫بدنســاز فصل گذشته تیم فوتبال ســپاهان درباره شرایط‬ ‫این تیم در فصل فشــرده ای که البته با کسب رتبه سومی‪،‬‬ ‫موفقیت امیز تمام نشد بیان کرد‪ :‬در بحث فاکتورهای بدنی‬ ‫واقعا فصل خیلی خوبی برای بچه های ما بود‪ .‬بااینکه پنج روز‬ ‫پنج روز و ســه روز سه روز بازی کردیم‪ .‬بااین حال باکیفیت‬ ‫بازی کردند‪ .‬تیم ها هم جی پی اس دارند و می توانند بررسی‬ ‫کنند که هر بازیکن در هر بازی چقدر دوندگی دارد‪ .‬نمی دانم‬ ‫چرا باشــگاه ها امار جی پی اس را اعالم نمی کنند ولی واقعا‬ ‫به لحاظ امــاری گئورگی‪ ،‬امید‪ ،‬دانیــال‪ ،‬محمد کریمی و‬ ‫بقیه در شــرایط بســیار خوبی بودند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬یک دلیل‬ ‫بحث تمرینات است و مورد دیگر سخت افزار باشگاه هاست‬ ‫که سپاهان شــرایط و امکانات بسیار خوبی برای ریکاوری‬ ‫بازیکنان دارد تا ان ها با بهترین شرایط اماده مسابقات شوند‬ ‫و ریکاوری کنند‪ .‬حتی مســئوالن سپاهان به دنبال بهبود‬ ‫شرایط هستند که این خیلی دیدگاه خوبی به شمار می رود‪.‬‬ ‫برخی از مربیان معتقدند زمان کمی برای شــروع مسابقات‬ ‫وجود دارد‪ .‬مربی بدنســاز ســابق تراکتور در واکنش به این‬ ‫پرسش که چالش اصلی باشگاه ها برای حضور قدرتمند در‬ ‫لیگ بیست و دوم است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬به نظرم ازنظر بازیکنان‬ ‫مشکلی نداریم‪ ،‬چون نســبت به هفت هشت سال گذشته‬ ‫خیلی پیشرفت کرده اند‪ .‬دوره بین فصل را خیلی خوب رعایت‬ ‫می کنند و بدنشان را خیلی خوب حفظ می کنند‪ .‬به نظرم حتی‬ ‫اگر ده روز دیگر هم لیگ شروع شود‪ ،‬مشکلی برای بازیکنان‬ ‫ایجاد نمی شود‪ .‬او سپس با اشاره به مشکل اصلی افزود‪ :‬فقط‬ ‫مشــکل اصلی از دید من این است که با توجه به زمان کم‬ ‫بازی ها ریکاوری برای برخی باشــگاه ها کار سختی است‪.‬‬ ‫برخی اوقات در طول فصل رفت وامد به شهرهای مختلف‬ ‫سخت می شود و اگر این اتفاق به درستی رخ ندهد‪ ،‬ریکاوری‬ ‫بازیکنان به مشــکل خواهد خورد‪ .‬برخی تیم ها با از دست‬ ‫ابهام پیرامون ادامه همکاری نورافکن با‬ ‫سپاهان‬ ‫دادن دو سه بازیکن با مشکالت زیادی مواجه می‪‎‬شوند‪ .‬به‬ ‫نظرم چالش اصلی فاصله کم بازی ها و چگونگی ریکاوری‬ ‫بازیکنان اســت‪ .‬خدادادی که با دعــوت علیرضا مرزبان به‬ ‫همراه ساکت الهامی به زودی به المان سفر خواهد کرد تا در‬ ‫کنگره جهانی فیفا شرکت کند‪ ،‬در مورد این رویداد نیز ضمن‬ ‫مطرح کردن درخواستی از فدراسیون گفت‪ :‬کنگره هایی که‬ ‫داخل ایران برگزار می شود‪ ،‬معموال اساتید بزرگ دنیا حضور‬ ‫ندارنــد ولی کنگره ای که با زحمــت اقای مرزبان در المان‬ ‫تشکیل شــده‪ ،‬با حضور مربیان بزرگ دنیا برگزار خواهد شد‬ ‫و ایــن امکان وجود دارد که از علم مربیانی نظیر گواردیوال‪،‬‬ ‫ونگر و ‪ ...‬استفاده کرد‪ .‬برای ما این موهبت بزرگی است‪ .‬او‬ ‫در بخش پایانی صحبت هایش عنوان کرد‪ :‬امیدوارم بتوانیم‬ ‫در این مراسم شرکت کنیم‪ ،‬چون فرصت کمی برای گرفتن‬ ‫ویزا داریم‪ .‬از بخش روابط بین الملل فدراسیون تقاضا می کنم‬ ‫که به ما درگرفتن روادید برای رفتن به المان کمک کنند تا‬ ‫این فرصت فوق العاده را از دست ندهیم‪.‬‬ ‫ناکامی سپاهان در جذب ستاره‬ ‫ملی پوش گل گهر‬ ‫موافقت سازمان لیگ با‬ ‫درخواست اسکوچیچ‬ ‫با درخواســت اســکوچیچ و موافقت سازمان لیگ‬ ‫بازی های لیگ برتر ‪ 20‬شهریور تعطیل می شود تا تیم‬ ‫ملی اردوی تدارکاتی خود را به بهانه بازی با اروگوئه و‬ ‫یک تیم دیگر اغاز کند‪ .‬فیفا دی از ‪ 28‬شــهریور اغاز‬ ‫می شود و ازانجایی که بیشتر بازیکنان تیم ملی لژیونر‬ ‫هســتند تصور می شد اردوی تیم ملی هم از این تاریخ‬ ‫اغاز شود اما سرمربی تیم ملی طی درخواست رسمی از‬ ‫سازمان لیگ تقاضا کرده بازی های لیگ برتر را از ‪20‬‬ ‫شهریور تعطیل کند تا او بتواند اردوی تیم ملی را برگزار‬ ‫کند‪ .‬به نظر می رســد اردوی تیم ملی از ‪ 20‬شهریور تا‬ ‫شروع فیفادی با حضور بازیکنان داخلی برگزار خواهد‬ ‫شد‪ .‬بااین حال اسکوچیچ در این مدت زمان تصمیم دارد‬ ‫با برگزاری تمرینات نفرات دعوت شده را به هماهنگی‬ ‫و هارمونی الزم ازنظر تاکتیکی برساند‪ .‬نمایش تیم ملی‬ ‫در برابر الجزایر و درنهایت شکست در این بازی منجر به‬ ‫اتخاذ این تصمیم از سوی اسکوچیچ شده است‪ .‬تیم ملی‬ ‫پیش از سفر به اتریش برای بازی با اروگوئه‪ ،‬در تهران و‬ ‫در کمپ تیم های ملی تمرین خواهد کرد‪ .‬قرار است تیم‬ ‫ملی در فیفادی پیش رو دو بازی دوستانه انجام دهد‪.‬‬ ‫مدافع ملی پوش سـپاهان در شـرایطی کـه همچنان‬ ‫یک فصـل دیگـر بـا طالیی پوشـان اصفهانـی قـرارداد‬ ‫دارد‪ ،‬نسـبت بـه دریافتـی خـود معتـرض اسـت‪ .‬در‬ ‫شـرایطی کـه پـس از جدایـی چهـار بازیکن سـپاهان و‬ ‫پیوسـتن ان ها به اسـتقالل و پرسـپولیس‪ ،‬حضور میالد‬ ‫زکی پـور و محمـد دانشـگر در اردوی ایـن تیـم قطعـی‬ ‫شـد امـا هنوز به طـور کامـل تکلیف چنـد بازیکن فصل‬ ‫گذشـته ازجملـه امیـد نورافکن مشـخص نشـده اسـت‪.‬‬ ‫نورافکـن کـه چنـد هفتـه مانده بـه پایان لیـگ نوزدهم‬ ‫سـه سـال دیگـر قـرارداد خـود را بـا سـپاهان تمدیـد‬ ‫کـرد‪ ،‬همچنـان یک فصـل دیگـر بـا ایـن تیـم قـرارداد‬ ‫دارد ولـی بـا توجـه به پیشـنهاد هایی که از سـه کشـور‬ ‫پرتغال‪ ،‬روسـیه و لهسـتان دریافت کرده‪ ،‬امیدوار اسـت‬ ‫بتوانـد نظـر مثبـت مسـئوالن باشـگاه بـرای جدایـی را‬ ‫جلـب کند‪ .‬مدافـع چپ ملی پـوش تیم فوتبال سـپاهان‬ ‫کـه بـا ارزش گذاری سـایت ترانسـفر مارکت بـه قیمت‬ ‫یک میلیـون و دویسـت هـزار یـورو ارزشـمندترین‬ ‫فوتبالیسـت شـاغل در لیـگ برتـر بـه شـمار مـی رود‪،‬‬ ‫همچنیـن نسـبت بـه دریافتی خـود اعتـراض دارد و در‬ ‫اخریـن صحبت هـای خـود اعلام کـرد کـه در صورت‬ ‫مانـدن برای اینکه خیلی متضرر نشـود باید دسـتمزدش‬ ‫افزایـش پیـدا کند‪ .‬مدیران سـپاهان در سـمت چپ خط‬ ‫دفاعـی میلاد زکی پـور را بـه خدمـت گرفته انـد و این‬ ‫موضـوع می توانـد زمینه سـاز جلـب رضایت ان هـا برای‬ ‫صـدور جدایـی نورافکـن شـود‪ .‬البتـه ایـن اتفـاق در‬ ‫صورتـی رخ می دهـد کـه باشـگاه فصل اینـده نورافکن‬ ‫بتوانـد مبلـغ خوبی را بـه ان ها برای جـذب این بازیکن‬ ‫ارائـه بدهـد‪ .‬در غیـر ایـن صـورت احتمـاال مدافع چپ‬ ‫سـه فصـل گذشـته سـپاهان پـس از جلسـه بـا مدیران‬ ‫باشـگاه و افزایـش مبلـغ قـراردادش بـرای چهارمیـن‬ ‫سـال همـکاری‪ ،‬حداقـل یک فصـل دیگـر در اردوی‬ ‫طالیـی پوشـان اصفهانـی مانـدگار خواهد شـد‪.‬‬ ‫ارمیـن سـهرابیان یکـی از بازیکنـان موردتوجـه‬ ‫گل گهـر در پنجـره تابسـتانی بود کـه درنهایـت تصمیم‬ ‫بـه ادامـه حضـور در اردوی ابی پوشـان پـس از پیوسـتن‬ ‫میلاد زکی پور به سـپاهان و نهایی شـدن حضور سـعید‬ ‫صادقی در اردوی سرخپوشـان پایتخت ایـن انتظار وجود‬ ‫داشـت کـه ارمین سـهرابیان دیگـر بازیکـن گل گهر نیز‬ ‫تیـم دیگری را بـرای ادامه دوران حرفـه ای انتخاب کند‪.‬‬ ‫سـهرابیان ‪ 25‬سـاله کـه در اخریـن اردوی تیـم ملی نیز‬ ‫حاضـر بـوده و یکـی از بازیکنـان پرورش یافتـه اکادمی‬ ‫سـپاهان بـه شـمار مـی رود‪ ،‬یکـی از مدافعینـی بـود که‬ ‫به شـدت موردتوجـه اسـتقالل و سـپاهان قـرار داشـت‬ ‫و کارهـای توافـق او بـا مدیـران سـپاهان نیـز تقریبـا‬ ‫انجام شـده بـود امـا سـرانجام ایـن بازیکـن تصمیمـی‬ ‫گرفـت که قابـل پیش بینـی نبـود‪ .‬سـهرابیان در ابتدایی‬ ‫لیـگ بیسـتم از سـایپا بـه گل گهـر پیوسـت در انتظـار‬ ‫فرصتـی بـرای یـک انتقـال بـزرگ بـود ولـی بـه نظـر‬ ‫می رسـد در لحظات اخر شـرایط برای او تغییـر کرد و در‬ ‫گل گهـر ماندنی شـد تـا اهدافش را برای سـومین سـال‬ ‫پیاپـی بـا امیـر قلعه نویـی دنبـال کنـد‪ .‬او در لیگ هـای‬ ‫هفدهـم و هجدهـم در اسـتقالل عضویت داشـت‪ ،‬گفته‬ ‫می شـد دوبـاره در اسـتانه بازگشـت به جمع ابی پوشـان‬ ‫قـرار دارد یـا راهـی سـپاهان خواهـد شـد ولـی پـس از‬ ‫نشسـت بـا مدیـران باشـگاه گل گهـر سـیرجان‪ ،‬در ایـن‬ ‫ن هـم گام بزرگـی‬ ‫تیـم مانـد‪ .‬بی شـک حفـظ سـهرابیا ‬ ‫بـرای امیـر قلعه نویـی بود که تاکنـون تنهـا دو جوان که‬ ‫خدابنده لو و شـهیم هسـتند را به همراه درخشـان مهر به‬ ‫خدمـت گرفتـه و تمام تـوان خود را روی حفظ اسـکلت‬ ‫اصلـی تیـم سـال گذشـته اسـتوار کرده اسـت‪.‬‬ ‫نمایندهاصفهانفاتح‬ ‫رقابت های لیگ برتر پومسه‬ ‫بانوان‬ ‫پرونده لیگ برتر پومسه بانوان باشگاه های کشور با‬ ‫قهرمانی تیم فرش قنبری نیا در خانه تکواندو بسته شد‪.‬‬ ‫هفته پایانی لیگ برتر پومسه (اجرای فرم) بانوان باشگاه های‬ ‫کشورجام ستارگان در فدراسیون تکواندو برگزار و نفرات‬ ‫برتر این دوره مشخص شد‪ .‬در پایان این مسابقات پومسه‬ ‫رو های فرش قنبری نیا از استان اصفهان با کسب ‪ ۶۹‬امتیاز‬ ‫روی سکوی نخست ایستاده و جام قهرمانی را باالی سر‬ ‫بردند‪ .‬معراج با ‪ ۴۹‬امتیاز نایب قهرمان شد و هیئت تکواندو‬ ‫خوزستان با ‪ ۱۴‬امتیاز در جای سوم ایستاد‪.‬‬ ‫تیم ملی هندبال از پیش‬ ‫بازندهنیست‬ ‫مربی تیم ملی هندبال می گوید در مسابقات جهانی از‬ ‫پیش بازنده نخواهند بود‪ .‬حمید صادقی شاه نشین درباره‬ ‫گروه ایران در مسابقات هندبال قهرمانی جهان اظهار داشت‪:‬‬ ‫همه می دانیم که اسپانیا یکی از مدعیان هندبال جهان است‪.‬‬ ‫تیم مونته نگرو نیز از تیم های خوب اروپاست و شیلی هم‬ ‫دیگر هم گروه ما در این مسابقات است و از امریکای جنوبی‪.‬‬ ‫این تیم رزومه خاصی در مسابقات نداشته‪ ،‬اما در دوره های‬ ‫متعدد از پیکارهای قهرمانی جهان حاضر بوده است‪ .‬هر سه‬ ‫تیم حاضر در این گروه دارای سابقه طوالنی در مسابقات‬ ‫جهانی هستند‪ .‬شرایط ما نیز به تعداد اردوها و تمرینات‬ ‫بازمی گردد و امیدوارم بازی های خوبی را ارائه کنیم‪ .‬وی‬ ‫در ادامه افزود‪ :‬در مصاف با حریفان خود در این گروه از‬ ‫ش باخته نیستیم و اطمینان دارم انچه در تمرینات انجام‬ ‫پی ‬ ‫می دهیم و چیزی که در وسلین وویوویچ سرمربی تیم سراغ‬ ‫دارم به هیچ عنوان از پیش بازنده نیستیم و مطمئنًا با تمام‬ ‫قدرت مقابل حریفان بازی می کنیم و برای کسب بهترین‬ ‫نتیجه به میدان می رویم‪ .‬مربی تیم ملی هندبال کشورمان‬ ‫در مورد اینکه با مونته نگرو کشور زادگاه و تیم سابق وسلین‬ ‫هم گروه هستیم و ایا این اتفاق ازنظر شناختی که سرمربی‬ ‫از این تیم دارد به نفع ماست یا ممکن است فشار را روی‬ ‫وسلین بیشتر کند‪ ،‬گفت‪ :‬من فکر نمی کنم برای بازی با‬ ‫مونته نگرو فشاری روی وسلین باشد‪ .‬او مربی بزرگی بوده و‬ ‫کارش را خوب بلد است‪ .‬از طرفی رزومه بازیکنان را می داند‬ ‫و شناخت خوبی از این تیم دارد و این موضوع می تواند به او‬ ‫کمک کند‪ .‬وسلین با تمام قدرت در این بازی حاضر می شود‬ ‫و تالش خود را می کند تا یکی از بهترین بازی هایش را‬ ‫مقابل تیم کشور خود انجام دهد‪ .‬وی در پاسخ به این‬ ‫پرسش که ایا قبل از حضور دربازی های کشورهای اسالمی‬ ‫بازی تدارکاتی برای تیم ملی در نظر گرفته شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بازی تدارکاتی نداریم‪ .‬جدول مسابقات هم مشخص شده و‬ ‫ما با ترکیه و اذربایجان در یک گروه قرار داریم‪ .‬این بازی ها‬ ‫می تواند برای ما حکم بازی تدارکاتی داشته باشد و به‬ ‫امادگی تیم ملی برای حضور در مسابقات جهانی کمک کند‪.‬‬ ‫تا قبل از این مسابقات حداقل سه اردو داریم ‪ .‬صادقی راجع‬ ‫به لزوم برگزاری بازی های تدارکاتی برای تیم ملی قبل از‬ ‫مسابقات جهانی‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در برنامه وسلین اردوی خارج‬ ‫از کشور و بازی های تدارکاتی با تیم های اروپایی قرار دارد‪.‬‬ ‫هر چه بازی های بیشتری داشته باشیم و تن بازیکنانمان به‬ ‫بازیکنان اروپایی بخورد‪ ،‬به پیشرفت تیم کمک می کند و‬ ‫نقاط ضعفمان را بهتر شناسایی می کنیم و انچه در مسابقات‬ ‫می تواند به ما کمک کند را بهتر درک خواهیم کرد‪ .‬وی‬ ‫درباره شرایط جسمی بازیکنان هم یاداور شد‪ :‬خوشبختانه‬ ‫بازیکنی با مصدومیت شدید که نتواند در مسابقات حاضر‬ ‫شود در اردو نداریم‪ .‬امیدوارم در ادامه اردو هم مصدوم‬ ‫نداشته باشیم‪ .‬ازنظر بدنسازی هم وسلین توسط بدنسازش‬ ‫یک برنامه برای بازیکنان فرستاده بود و همه باید ان را اجرا‬ ‫و گزارش هفتگی خود را به او ارائه کنند‪.‬‬ ‫احتمال غیبت حدادی در‬ ‫مسابقاتجهانی‬ ‫احسان حدادی احتمال دارد در مسابقات قهرمانی جهان‬ ‫شرکت نکند‪ .‬مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان در حالی‬ ‫از ‪ 24‬تیر تا دوم مرداد در اورگان امریکا برگزار می شود که‬ ‫دو ورزشکار ایرانی نیز مجوز حضور در این رقابت ها را کسب‬ ‫کرده اند‪ .‬براساس اعالم فدراسیون جهانی‪ ،‬احسان حدادی‬ ‫و مهدی پیرجهان برای این مسابقات انتخاب شده اند‪ ،‬اما‬ ‫ظاهرا حضور احسان حدادی هنوز مشخص نیست‪ .‬او که‬ ‫توسط فدراسیون جهانی به این رقابت ها دعوت شده است‪،‬‬ ‫در حال حاضر در امریکا به سر می برد‪ ،‬اما امکان دارد به‬ ‫ایران بازگردد و در این رقابت ها شرکت نکند‪.‬‬ صفحه 7 ‫چهارشنبه | ‪ 15‬تیر ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4391‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫چهارشنبه ‪ 15‬تیر ‪ / 1401‬سـال هجدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪06Jul2022 | 4391‬‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز توزیع‪ :‬رویداد پارسی‬ ‫خاطرات قلم در اصفهان از صائب تا امیرقلی امینی‬ ‫عالمه طبرسی در مجمع البیان می نویسد که «بیان دو گونه‬ ‫است‪ :‬بیان زبان و بیان قلم‪ .‬بیان زبان با زمان کهنه می شود‬ ‫و از بین مــی رود‪ .‬ولی بیان قلم تا ابد باقی اســت‪ ».‬همین‬ ‫ماندگاری اســت که به قلم و انچه می نگارد ارزش و اهمیت‬ ‫می بخشد و اصفهان در این زمینه نیز تاریخی بلند و پر داستان‬ ‫دارد که دانستن ان چراغ راه قلم به دستان امروز خواهد بود‪.‬‬ ‫حامد قصری‪ ،‬پژوهشگر فرهنگ و هنر اصفهان دراین باره به‬ ‫ایسنا گفت‪ :‬از زمان صفویه پاتوق های قهوه خانه ای با حضور‬ ‫ملک الشعراها مکانی برای سرودن اشعار و صحبت از ان بوده‬ ‫است‪ ،‬به ویژه در زمان صائب که اصفهان محور فرهنگی ایران‬ ‫بود و به خاطر وجود جاده ابریشم و رفت وامد اصناف گوناگون‪،‬‬ ‫بازار گپ و نوشــتن در شهر اصفهان داغ بوده و انجمن های‬ ‫شــعر و ادب فعال بودند و دیوان های شــعر نوشته می شدند‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬در ان زمان رونق اقتصــادی و فرهنگی اصفهان‬ ‫باعث امدوشــد بازرگانان خارجی‪ ،‬کاوشــگران‪ ،‬گردشگران‪،‬‬ ‫شخصیت های فرهنگی و مستشــاران می شد که دیده های‬ ‫خود از این شهر را در قالب سفرنامه ها ثبت می کردند و امروز‬ ‫بخشی از تاریخ شفاهی شهر از این سفرنامه ها به دست می اید‪.‬‬ ‫قصــری ادامه داد‪ :‬پیش تــر در دوران قاجار‪ ،‬ظل الســلطان‬ ‫کــه خــود عــکاس بــود‪ ،‬خاطــرات و یادداشــت روزانه‬ ‫می نوشــت و در زمــان او بــود کــه روزنامــه فرهنــگ‬ ‫به عنــوان اولیــن روزنامــه در اصفهــان شــکل گرفت‪.‬‬ ‫پژوهشگر فرهنگ و هنر اصفهان با بیان اینکه میرزاده عشقی‬ ‫بنا به روایتی یکی از شــهرداران اصفهان بوده اســت‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬عشقی برای اجرای تئاتر‪ ،‬اپرا می نوشت و ملک الشعرای‬ ‫بهار نیز که دوران تبعید را در اصفهان گذراند درباره اصفهان‬ ‫می نوشت و می سرود و در جلسات فرهنگی شهر حضور داشت‪.‬‬ ‫او بــا بیان اینکه یکی دیگر از کســانی که بــه تاریخ قلم و‬ ‫مکتوبات در اصفهان کمک کرد و با نوشته های بی پرده خود‬ ‫فضای ســانتیمانتال تهران را زیر سوال می برد‪ ،‬عبدالحسین‬ ‫ســپنتا بود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬عبدالحســین ســپنتا پس از بازگشت‬ ‫از هند‪ ،‬مدیریــت روابط عمومی کارخانه هــای اصفهان در‬ ‫اتاق بازرگانــی را بر عهده گرفت و در کنــار ان در روزنامه‬ ‫خودش به نام سپنتا یادداشــت نوشت و بی تعارف و بی پرده‬ ‫در بخشــی از نوشــته های خود به انتقاد از مرکز نشــینان‬ ‫پرداخت و در بخشــی دیگر درباره هنرمندان اصفهان نوشت‬ ‫و یا اثار تاریخــی اصفهان را با نگاه خود ثبت و معرفی کرد‪.‬‬ ‫ی ادبی تاثیرگذار‬ ‫قصری با تاکید بر اینکــه یکی از جریان ها ‬ ‫ُجنگ ادبی اصفهان بود‪ ،‬گفت‪ :‬بسیاری از نویسندگان بزرگ‬ ‫پایتخت نشین اثار خود را برای داوری و چاپ در مجله به این‬ ‫ُجنگ ارســال می کردند که گاه رد می شد‪ .‬مجله ُجنگ ادبی‬ ‫اصفهان توسط هوشنگ گلشیری‪ ،‬محمد حقوقی‪ ،‬ابوالحسن‬ ‫نجفی‪ ،‬محمد کلباسی‪ ،‬جلیل دوستخواه‪ ،‬امیرحسین افراسیابی‬ ‫و دیگر جوانان در ‪ ۱۱‬شــماره منتشر شــد و تاثیر فرهنگی‬ ‫و ادبــی خود را نه تنها در اصفهان که در کشــور گذاشــت‪.‬‬ ‫این نویســنده و پژوهشــگر ادامه داد‪ :‬یکــی از افرادی که‬ ‫از دوران رضاشــاه تا ســال ‪ ۵۷‬با روزنامه اخگر و پس از ان‬ ‫روزنامه اصفهان بر فضای فرهنگی اصفهان تاثیر گذاشــت‪،‬‬ ‫امیر قلی امینی اســت که خود صاحب علــم و دانش بود اما‬ ‫در روزنامه قلم را به هر ســو نمی چرخاند‪ ،‬بســیار بی پرده و‬ ‫به دوراز مالحظات سیاســی می نوشــت و حتی به شــهردار‬ ‫و اســتاندار وقــت باج نمــی داد و در دوره هــای تاریخی و‬ ‫وقایــع مختلــف از قحطــی‪ ،‬مشــکالت اب‪ ،‬جنگ های‬ ‫جهانی و کودتــا در کنار مردم بــود و از ان ها دفاع می کرد‪.‬‬ ‫قصری تصریح کــرد‪ :‬این شــرایط و تاریخچه بر وضعیت‬ ‫فرهنگی و اگاهی مردم اصفهان تاثیر بسیاری می گذاشت و‬ ‫همین تاثیرات اســت که نام این افراد را این چنین در تاریخ‬ ‫ماندگار کرده اســت‪ .‬این در حالی اســت که امــروزه اکثر‬ ‫روزنامه ها تبدیل به بنگاه های اقتصادی شده اند و نه در کنار‬ ‫مردم که در ســمت منابع و رانت های مختلف ایســتاده اند و‬ ‫تعداد روزنامه نگاران و نویسندگان مستقل شهر که دلسوزانه‬ ‫برای مردم بنویسند و قلم برای منافع ان ها بچرخانند کمتر از‬ ‫انگشتان دست است‪.‬‬ ‫عدالت فرهنگی مبنای عمل دولت است‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی گفت‪:‬‬ ‫عدالت فرهنگی مبنای عمل دولت است‬ ‫و هر عضــو از اصحاب فرهنگ و هنر و‬ ‫رســانه باید از چتر حمایتــی برخوردار و‬ ‫عدالت فرهنگی را احساس کند‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان اسماعیلی گفت‪ :‬عدالت‬ ‫فرهنگی شــعار و از برنامه های اصلی ما و مبنای عمل دولت‬ ‫مردمی اســت و نگاه جزیره ای و بخشــی به امور نداریم چرا‬ ‫که معتقدیم همه در کنار هم مسئولیت و وظیفه عمل داریم‪.‬‬ ‫وقتی می گوییم عدالــت فرهنگی‪ ،‬یعنی برنامه دولت همین‬ ‫اســت که از همه حمایت کنیم‪ ،‬و قرارگاه محرومیت زدایی از‬ ‫حوزه فرهنگ و هنر را از بهمن سال گذشته راه اندازی کردیم‬ ‫و اکنون بیش از ‪ ۳۸‬هزار نفر در ان اموزش می بینند‪ .‬به گفته‬ ‫اسماعیلی‪ ،‬مصمم هستیم تا نهضت بزرگ کتابخوانی را بنا بر‬ ‫فرمایشات رهبر فرزانه و حکیم انقالب اسالمی ایران در دستور‬ ‫کار قرار داده و خود را متعهد می دانیم تا این مســیر‪ ،‬پررونق‬ ‫پیش رود و همواره عالوه بر ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی‬ ‫شاهد افزایش میزان سرانه مطالعه در سراسر کشور باشیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬جشنواره فیلم فجر امســال به خواسته ها‬ ‫جامعه عمل می پوشد‬ ‫وزیر ارشاد درباره ساخت فیلم های سینمایی استراتژیک در‬ ‫جشنواره فیلم فجر پیشرو نیز گفت‪ :‬روزانه این موضوع را دنبال‬ ‫می کنم‪ ،‬شورای ویژه ای را در بنیاد فارابی تشکیل داده شده و‬ ‫پروژه های متعددی شروع شده است‪ ،‬امسال در جشنواره فیلم‬ ‫فجر همه ان حرف هایی را که درباره تولید فیلم های فاخر زده ‬ ‫شده‪ ،‬جامع عمل می پوشد و همه پیش شرط هایش را فراهم‬ ‫کرده ایم‪ .‬اسماعیلی همچنین درباره توقیف برخی نمایش ها‬ ‫گفت‪ :‬نمایش «مخاطب» که متوقف شد‪ ،‬پس از اینکه اشکال‬ ‫های ان برطرف شــد و تا انتها اجرا شــد‪ ،‬همچنین در همه‬ ‫بحث ها تمکین به قانون و اجرای قانون را داریم و در جایی که‬ ‫قانون نقض می شود‪ ،‬محل خط قرمز ماست‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬انچه مجوز می گیرد عینا ساخته شود‬ ‫به گفته وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی فردی که از ما‬ ‫مجوز می گیرد‪ ،‬باید مطمئن باشد کارش اجرا می شود‪ ،‬مگر‬ ‫این کــه در اجرا از ان مجوز تخطی کنــد‪ ،‬مثال در تئاتر که‬ ‫اجرای زنده دارد‪ ،‬ممکن است این اتفاق بیفتد یا در موسیقی‬ ‫با شــروطی مجوز داده می شــود‪ ،‬باید دراجرا هم دقت الزم‬ ‫اتفاق بیفتد‪ .‬انچه مجوز می گیرد عینا باید ساخته شود و ما از‬ ‫اصل اثر حمایت خواهیم کرد‪ .‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬نمایشــگاه کتاب امسال فروش ‪ ۲۵۰‬میلیاردی داشت‬ ‫که این میزان فروش در حالی اســت که این نمایشــگاه در‬ ‫دوره قبل ‪ ۹۰‬میلیارد تومان فروش داشت؛ همچنین برگزاری‬ ‫مجازی نمایشــگاه کتاب همزمان با فروش فیزیکی بنا به‬ ‫اهتمام دولت در راستای تحقق شعار عدالت فرهنگی است‪.‬‬ ‫به گفته اســماعیلی‪ ،‬بهمن ماه سال ‪ ۱۴۰۰‬نمایشگاه مجازی‬ ‫کتاب برگزار شــد که یک میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار جلد کتاب از‬ ‫طریق سامانه مجازی به فروش رسید و یک هزار و ‪ ۲۹۰‬شهر‬ ‫و دو هزار و ‪ ۸۰۰‬روســتا از نمایشگاه کتاب خریداری کردند‬ ‫و این کتاب ها به صورت رایگان از طریق پســت به دورترین‬ ‫نقاط محروم هم ارسال شد‪ .‬ایین اهدای جوایز پدیداورندگان‬ ‫اثار شایسته تقدیر سی و نهمین جایزه کتاب سال جمهوری‬ ‫اســامی ایران همزمان با روز قلم (چهاردهم تیرماه ‪)۱۴۰۱‬‬ ‫با حضور محمدمهدی اســماعیلی وزیر فرهنگ و ارشــاد‬ ‫اسالمی‪ ،‬اعضای هیئت علمی‪ ،‬داوران‪ ،‬پدیداورندگان و ناشران‬ ‫اثار شایســته تقدیر این دوره از جایزه کتاب سال‪ ،‬مدیران و‬ ‫مسئوالن فرهنگی کشور‪ ،‬اندیشمندان و اصحاب فرهنگ و‬ ‫رسانه در تاالر رودکی برگزار شد‪.‬‬ ‫نسخه جدید واتساپ چه ویژگی دارد؟‬ ‫نسخه جدید واتس اپ‪ ،‬مخفی سازی وضعیت انالین بودن‬ ‫کاربرانراامکان پذیرمی کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬واتــس اپ در حال کار کردن روی قابلیت‬ ‫جدیدی است که به کاربران اجازه می دهد وضعیت انالین بودن‬ ‫خود را مخفی کنند‪ .‬اسکرین شات هایی که از این قابلیت فاش شده‬ ‫است‪ ،‬جزئیات ان را به نمایش می گذارد‪ .‬قابلیت جدید واتس اپ به‬ ‫نوعی تکمیل کننده تغییرات اخیری است که در تنظیمات حریم‬ ‫خصوصی این پیام رسان اعمال شده است‪.‬‬ ‫پس از انتشار نســخه بتا جدید واتس اپ در ماه اوریل‪ ،‬این‬ ‫پیام رســان میزبان گزینه جدید ‪ My Contacts Except‬در‬ ‫بخش تنظیمات شــد‪ .‬کاربران به لطف این قابلیت می توانند به‬ ‫شکل دقیق تری وضعیت اخرین بازدید خود را از دیگران مخفی‬ ‫کنند‪ .‬مشکل قسمت‪ Last Seen‬واتس اپ این است که حتی اگر‬ ‫‪( Read Receipt‬تیک ابی خوانده شدن پیام) را غیرفعال کنید‪،‬‬ ‫همچنان طرف مقابل می تواند متوجه انالین بودن شما شود‪.‬‬ ‫با توجه به اسکرین شات منتشر شده‪ ،‬قابلیت جدید واتس اپ‬ ‫به شما امکان می دهد انالین بودن خود را از افرادی مخفی کنید‬ ‫که اخرین بازدید را نیز از ان ها مخفی کرده اید‪ .‬نبود این قابلیت در‬ ‫واتس اپبسیارتعجب برانگیزاست‪،‬اماخوشبختانهتوسعه دهندگان‬ ‫این پیام رسان به فکر توسعه قابلیت ذکر شده افتاده اند‪.‬‬ ‫افتتاح اکادمی انالین استعدادیابی و مهارت اموزی ایران‬ ‫نخســتین اکادمی انالین استعدادیابی برای گروه سنی‬ ‫چهارتا ‪ ۱۸‬سال باهدف سنجش هوشمندانه و اموزش های‬ ‫هدفمند و متناسب بااســتعداد کودکان و نوجوانان اغاز به‬ ‫کارکرد‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایمنــا و به نقــل از روابط عمومــی گارنت‪،‬‬ ‫اکادمی انالین اســتعدادیابی با اســتفاده از معتبرترین فرایند‬ ‫استعدادسنجی و به روزترین استانداردهای سنجش دنیا‪ ،‬اقدام‬ ‫به سنجش هوش و استعداد‪ ،‬رفتار و عالیق کودکان و نوجوانان‬ ‫چهارتا ‪ ۱۸‬سال کرده و با ارائه اموزش های ویدئویی با بیش از‬ ‫صد عنوان شغلی‪ ،‬فرد را با مشاغل‪ ،‬تخصص های مختلف و‬ ‫مهارت های نرم اشنا می کند‪ .‬برنامه اموزش های مهارت های‬ ‫نرم گارنت باتوجه به تاکیدهای رهبر معظم انقالب در حمایت‬ ‫از فعالیت های دانش بنیان در جهت بهبود توسعه فردی و کسب‬ ‫مهارت های الزم در نظر گرفته شــده است تا فرد به شناخت‬ ‫کافی از خود برسد و برای تبدیل شدن به انسانی بهتر و مفیدتر‬ ‫در جامعه تالش کند‪ .‬توســعه فــردی‪ ،‬مهارت های گروهی‪،‬‬ ‫مهارت های ورزشــی‪ ،‬مهارت هــای کارافرینی‪ ،‬مهارت های‬ ‫یادگیــری‪ ،‬اینده پژوهی‪ ،‬اموزش های معنــوی‪ ،‬مهارت های‬ ‫ده گانه زندگی و ســوادهای چندگانه (شــامل سواد ارتباطی‪،‬‬ ‫مالی‪ ،‬تحلیلی‪ ،‬انرژی‪ ،‬بوم شناختی‪ ،‬تربیتی‪ ،‬رایانه ای‪ ،‬رسانه ای‪،‬‬ ‫سالمتی و علمی) از جمله اموزش های در نظر گرفته شده در‬ ‫این سامانه است‪ .‬هدف اصلی اکادمی انالین گارنت انتخاب‬ ‫اگاهانه و متخصص شــدن هر کودک و نوجوان ایرانی است‪.‬‬ ‫کشــف‪ ،‬اموزش و هدایت در زمان درســت تاثیر مستقیم بر‬ ‫موفقیت در سنین بزرگســالی دارد ازاین رو برنامه ریزی برای‬ ‫نســل اینده از امروز امری ضروری است و سنجش استعداد‬ ‫و اموزش مهارت به کودکان و نوجوانان‪ ،‬در پیداکردن مســیر‬ ‫درســت زندگی و پرورش توانمندی هــای ذاتی انان کمک‬ ‫می کند‪ .‬مخاطبان می توانند برای کســب اطالعات بیشتر با‬ ‫شماره تلفن ‪ ۰۲۱-۲۶۱۵۹۰۶۴‬تماس بگیرند و برای ثبت نام به‬ ‫نشانی ‪ www.garnettalent.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫امتیاز در رتبه بندی روزنامه های سراسر کشور‬ ‫ضریب کیفی‪ 63/35 :‬رتبه اگهی‪1 :‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک ‪«-‬درباره‬ ‫ما‪ «-‬سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫جعبهسیاه‬ ‫اختصاص‪ ۱۲‬میلیارد‬ ‫تومان برای توسعه‬ ‫‪ ۴‬طرح دانش بنیان‬ ‫دارویی‬ ‫معاونـت علمـی و فنـاوری اعلام کـرد ‪۱۲‬‬ ‫میلیـارد تومـان بـرای توسـعه ‪ ۴‬طـرح دانش بنیان‬ ‫در حـوزه تولیـد مواد اولیه واکسـن اختصاص یافت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش معاونـت علمـی و فنـاوری‬ ‫ریاسـت جمهوری‪ ،‬از ابتـدای سـال گذشـته بـا‬ ‫داغ شـدن تـب تولیـد واکسـن در جهـان‪ ،‬کمبـود‬ ‫جـدی در زمینـه تامیـن مـواد اولیـه پلتفرم هـای‬ ‫مختلـف بـه شـکلی جـدی مطـرح شـد‪ .‬ایـن‬ ‫چالـش در ایـران هـم بـه یکـی از دغدغه هـای‬ ‫ملـی بـدل شـد و رفـع این نیـاز تنهـا با مشـارکت‬ ‫شـرکت های دانش بنیـان و خلاق میسـر بـود بـه‬ ‫همیـن دلیل سـتاد توسـعه زیسـت فناوری معاونت‬ ‫علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری فراخوان هـای‬ ‫متعـددی منتشـر کـرد تـا از توانمندی های دانشـی‬ ‫و تخصصـی شـرکت های دانش بنیـان و خلاق‬ ‫بـرای پاسـخ بـه این نیـاز بهره ببـرد‪ .‬از همیـن رو‪،‬‬ ‫فراخـوان حمایـت از تولید مواد اولیه واکسـن اعالم‬ ‫شـد کـه از میـان طرح هـای ارسـال شـده‪ ۶ ،‬طرح‬ ‫بـه مبلـغ مجموعا بیـش از ‪ ۱۲‬میلیـارد تومان برای‬ ‫حمایـت مصـوب شـد کـه چهـار طـرح بـه مرحله‬ ‫قـرارداد رسـید‪ .‬همچنیـن بـا اعلام نیازمندی های‬ ‫سـازمان دامپزشـکی کل کشـور در زمینـه‬ ‫واکسـن های دامـی‪ ،‬فراخـوان حمایـت از تولید این‬ ‫واکسـن ها در بهمن مـاه ‪ ۱۴۰۰‬اطالع رسـانی شـد‬ ‫کـه طرح هـای واصلـه در حـال حاضـر در مرحلـه‬ ‫داوری قـرار دارد‪ .‬سـتاد توسـعه زیسـت فناوری‬ ‫معاونـت علمی و فنـاوری ریاسـت جمهوری با ورود‬ ‫بـه این صنعـت کاربردی و قدیمی در تالش اسـت‬ ‫تـا زیرسـاخت های تولیـد واکسـن های زیسـتی‬ ‫در کشـور را توسـعه دهـد‪ .‬واکسـن هایی کـه در‬ ‫حوزه هـای مختلفـی ماننـد دام‪ ،‬طیـور و انسـان‬ ‫کاربـردی هسـتند‪.‬‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫از دریچه قلم‬ ‫طرح‪:‬حامد بذرافکن ‪ /‬اصفهان امروز‬ ‫سامانه یکپارچه مد و لباس ایران رونمایی می شود‬ ‫سـامانه شـیما (سـامانه یکپارچه مـد و لباس ایـران) روز‬ ‫شـنبه ‪ ۱۸‬تیـر همزمان با اولیـن روز از یازدهمین جشـنواره‬ ‫مـدل و لباس فجـر رونمایی می شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش صداوسـیما‪ ،‬حفـظ حقـوق طراحـان لبـاس‬ ‫یکـی از اهـداف ایـن سـامانه اسـت و پیش بینی شـده در‬ ‫مدت زمانی شـش ماه شناسـایی کاال از طریق این سـامانه‬ ‫امکان پذیـر شـود و هـر لبـاس دوخته شـده بایـد دارای کد‬ ‫‪ ۱۱‬رقمـی باشـد تـا مجـوز فـروش برایـش صادر شـود‪ .‬در‬ ‫سـامانه شـیما‪ ،‬طراحـان لباس هـای خـود را ثبـت کـرده و‬ ‫طرح هـای ثبـت شـده در ان کـد کاالی ایرانـی و اسلامی‬ ‫را دریافـت می کننـد و مـورد حمایـت بـرای تولیـد قـرار‬ ‫می گیرنـد‪ .‬کارگـروه سـاماندهی مـد و لبـاس‪ ،‬حمایت های‬ ‫ویـژه ای از تولیدکنندگانـی خواهنـد داشـت کـه از سـامانه‬ ‫شـیما اسـتفاده می کننـد‪ ،‬همچنیـن دانشـجویان رشـته‬ ‫طراحـی لبـاس هـم مـورد حمایـت قـرار خواهنـد گرفت‪.‬‬ ‫معرفی ‪ ۴‬محصول فناورانه حوزه حمل ونقل هوشمند‬ ‫در رویداد نونمایی‬ ‫ششمین رویداد نونمایی در حوزه حمل ونقل هوشمند با‬ ‫معرفی چهار محصول فناورانه به همت پارک فناوری پردیس‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬نونمایی یک رویداد ارائه محصول باهدف‬ ‫توسعه بازار و افزایش فروش شرکت های دانش بنیان و فناور‬ ‫از اسفند ‪ ۱۳۹۹‬اغاز و به صورت فصلی برگزار می شود‪ .‬در این‬ ‫رویداد تالش می شود با معرفی کامل محصوالت و خدمات‬ ‫دانش بنیان و ارائه پیشــنهادات جذاب به مشتریان‪ ،‬در کنار‬ ‫فعالیت بروکر رویداد‪ ،‬زمینه توسعه بازار برای شرکت ها فراهم‬ ‫شود‪ .‬ششمین رویداد نونمایی در حوزه حمل ونقل هوشمند‬ ‫همزمان با نمایشگاه شهر هوشمند‪ ،‬با حضور عالقه مندان این‬ ‫حوزه برگزار شد‪ .‬در این رویداد میالد صدرخانلو‪ ،‬رئیس مرکز‬ ‫توسعه تجارت فناوری پارک فناوری پردیس‪ ،‬با ارائه اهداف‪،‬‬ ‫ظرفیت ها و ســازوکارهای اجرایی این رویداد گفت‪ :‬هدف‬ ‫اصلی این رویداد فروش و توسعه بازار محصوالت است‪ .‬او‬ ‫با بیان شــرایط جدید رویداد نونمایی از امکان حضور سایر‬ ‫شــرکت های دانش بنیان و فناور در کنار شرکت های پارک‬ ‫فناوری پردیس و امادگی رویداد نونمایی برای کمک به این‬ ‫شرکت ها خبر داد و گفت‪ :‬عالقه مندان برای ارائه محصوالت‬ ‫خود از بســتر رویداد نونمایی‪ ،‬می توانند با مراجعه به سایت‬ ‫نونمایــی بــه ادرس ‪ www.nonamayi.ir‬یا تماس با‬ ‫بروکر رویداد‪ ،‬از شرایط و ضوابط حضور در این رویداد مطلع‬ ‫شوند‪ .‬صدرخانلو از برگزاری رویداد نونمایی در حوزه سالمت‪،‬‬ ‫زیرشاخه زیبایی و ارایشی و بهداشتی در شهریورماه و صنعت‬ ‫مالی در اذرماه خبر داد‪ .‬در این رویداد چهار محصول فناورانه‬ ‫ارائه شــد‪« .‬دوربین های کنترل ســرعت» اولین محصول‬ ‫معرفی شــده بود که توســط امیراحمد سپهری مدیرعامل‬ ‫گروه صنعتی هوشمند اسیا ارائه شد‪ .‬این گروه صنعتی تحت‬ ‫پوشــش رسمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر‪ ،‬همکار پژوهشی‬ ‫رســمی پلی تکنیک مونس بلژیک و گروه صنایع پیشرفته‬ ‫‪ Multitel‬بلژیک و دانش بنیان نوع یک است‪ .‬این گروه‬ ‫صنعتی مخترع‪ ،‬طراح و تولیدکننده دســتگاه های هوشمند‬ ‫راداری ثبت تخلفات ترافیکی اســت که مطابق موازین و‬ ‫استانداردهای ســازمان بهداشــت جهانی طراحی و تولید‬ ‫می شود‪ .‬فناوری محصوالت گروه صنعتی هوشمند اسیا در‬ ‫ایران و بعضا در ‪ ۳۳‬کشور از جمله اتحادیه اروپا‪ ،‬امریکا‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫روسیه و هند ثبت اختراع شده است‪ .‬این شرکت امادگی ارائه‬ ‫خدمت مشترک بین پارک فناوری پردیس‪ ،‬دانشگاه امیرکبیر‬ ‫و گروه صنعتی هوشمند اسیا را اعالم کرد‪ .‬دومین محصول‬ ‫«پارک علم و تجربه» بود که توسط علی وکیلی‪ ،‬بنیانگذار‬ ‫مجموعه ای کیوسای ارائه شد‪ .‬پارک های تجربه‪ ،‬می توانند‬ ‫(نمایشگاه) شوروم و نمایشگاه هایی تعاملی برای کارخانه ها‬ ‫یا سازمان ها باشــند تا در ان با به کارگیری اِلمان های های‬ ‫ تک‪ ،‬به نمایش دستاوردهای خود بپردازند و بستری برای‬‫فرهنگ ســازی و ارتباطات نزدیک با مخاطبان و میهمانان‬ ‫ویژه ســازمان فراهم اورند‪ ،‬جایی که ارزش های خود را در‬ ‫ذهن بازدیدکنندگان پررنگ می کنند‪ .‬پارک تجربه همچنین‬ ‫می تواند یک پارک علم برای کودک و نوجوان باشــد که با‬ ‫برانگیختن حس کنجکاوی مخاطبــان خود به گزین ه غیر‬ ‫قابل جایگزینی در طراحی فضای گردشگری در شهرهای‬ ‫هوشمند بدل شود؛ مانند باغ علم شرکت ال جی در باغ کتاب‬ ‫تهران یا پارک تجربه شهر نجف عراق‪ .‬این شرکت از امادگی‬ ‫این مجموعه برای پیاده ســازی پارک های علم و تجربه در‬ ‫ایران خبر داد‪ .‬نسیمه قریشیان از مجموعه مبین فناوران جی‬ ‫با برند «دیجی سان» به عنوان سومین ارائه دهنده روی استیج‬ ‫نونمایی حاضر شــد‪ .‬وی در ابتدا با بیان مزایا و چالش های‬ ‫موجود در مســیر توســعه حمل ونقل هوشــمند از تجربه‬ ‫کشورهای موفق در حوزه جابه جایی شهری هوشمند یادکرد‪.‬‬ ‫او با بیان نیازمندی ها و زیرساخت های ضروری برای اجرای‬ ‫پروژه های هوشمند و توانایی کنونی کشورمان‪ ،‬ضمن معرفی‬ ‫دیجی سان به عنوان تولیدکننده سخت افزارهای اطالع رسانی‬ ‫و اجراکننده نرم افزار دیجیتال ساینیج‪ ،‬از امادگی این شرکت‬ ‫برای تامین زیرساخت مناسب اطالع رسانی وسیع با استفاده‬ ‫از المان های شهر هوشمند و حمل ونقل هوشمند خبر داد‪.‬‬ ‫چهارراه‪ ،‬چهارمین و اخرین محصول ارائه شده در نونمایی‬ ‫حمل ونقل هوشمند بود که توســط سعید اشتیاقی معرفی‬ ‫شــد‪ .‬چهارراه یک نرم افزار مدیریت هوشمند ناوگان است‬ ‫که کارکرد شخصی و سازمانی دارد‪ .‬این نرم افزار در شرکت‬ ‫سپیتا الکترونیک فراز با تالش چندساله نرم افزاری با عنوان‬ ‫تجاری چهارراه راه طراحی و اجرا شده است‪ .‬این نرم افزار با‬ ‫استفاده از سخت افزاری که روی وسیله نقلیه نصب می شود‪،‬‬ ‫امکاناتی مانند خاموش کردن وسیله نقلیه از راه دور‪ ،‬مشاهده‬ ‫تاریخچه حرکت‪ ،‬مشاهده سرعت حرکت لحظه ای و سرعت‬ ‫حرکت در تاریخچه حرکت‪ ،‬اخطار روشــن و خاموش شدن‬ ‫وسیله نقلیه‪ ،‬هشدار حمل با جرثقیل‪ ،‬ارائه می کند‪ .‬شنود داخل‬ ‫کابین‪ ،‬امکان مکالمه با داخل کابین‪ ،‬تعیین شــعاع حرکتی‬ ‫مجاز‪ ،‬تعیین ســرعت حرکتی مجاز‪ ،‬هشدار لرزشی‪ ،‬هشدار‬ ‫برداشتن ســرباطری‪ ،‬قابلیت یک تا ‪ ۲‬روز استفاده از باتری‬ ‫داخلی در صورت قطع بودن برق ماشــین‪ ،‬زبان فارسی و‬ ‫سرور داخلی از دیگر امکانات این نرم افزار است‪ .‬در پایان این‬ ‫رویداد فائزه تیموری مدیرعامل مجموعه نوروبیز «کارگزار‬ ‫اجرایی رویداد» از امضای ‪ ۲۱‬تفاهم نامه در حاشیه این رویداد‬ ‫خبــر داد و ابراز امیدواری کرد با پیگیری های اتی‪ ،‬شــاهد‬ ‫قراردادهای موفق بین شــرکت های ارائه دهنده و مشتریان‬ ‫محصوالت باشــیم‪ .‬او با تاکید بر رویدادهای حوزه سالمت‬ ‫و حوزه مالی در تابســتان و پاییز ‪ ،۱۴۰۱‬نونمایی را به عنوان‬ ‫یک بستر فعال برای معرفی محصوالت دانش بنیان و فناور‬ ‫به مشتریان معرفی کرد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4443

روزنامه اصفهان امروز 4443

شماره : 4443
تاریخ : 1401/06/20
روزنامه اصفهان امروز 4441

روزنامه اصفهان امروز 4441

شماره : 4441
تاریخ : 1401/06/17
روزنامه اصفهان امروز 4336

روزنامه اصفهان امروز 4336

شماره : 4336
تاریخ : 1401/06/12
روزنامه اصفهان امروز 4418

روزنامه اصفهان امروز 4418

شماره : 4418
تاریخ : 1401/05/22
روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

شماره : ۴۴۱۲
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه اصفهان امروز 4415

روزنامه اصفهان امروز 4415

شماره : 4415
تاریخ : 1401/05/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!