روزنامه اصفهان امروز شماره 4372 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4372

روزنامه اصفهان امروز شماره 4372

روزنامه اصفهان امروز شماره 4372

‫سه شنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 14 |1401‬ذی القعده ‪ |14Jun2022| 1443‬سـال هجدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4372‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫فرهنگ وهنر| صفحه ‪5‬‬ ‫بلبل فارسی در کاشان و‬ ‫اصفهان به روی صحنه می رود‬ ‫پس از حواشــی زیادی که برخــی از خوانندگان در‬ ‫برگزاری کنســرت در اصفهان داشــتند این بار سه‬ ‫خواننده با اجراهای متفاوت و سبک های متنوع مهمان‬ ‫عالقه مندان اصفهانی موسیقی در روزهای پایانی خرداد‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫رئیس جمهور پنجشنبه‬ ‫به اصفهان می اید‬ ‫تمدن اصفهان چشم انتظار عمل به وعده های رئیس جمهور است‬ ‫مطالبه دانشگاهیان برایاحیای زاینده رود‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫به منظور کاهش مصرف برق‬ ‫در اوج پیک بار انجام می شود‬ ‫محیط زیست اصفهان از جنبه های مختلف نیاز به توجه و مدیریت دارد‪ .‬نخستین نکته جاری بودن مداوم زاینده رود است که از جنبه های مختلف برای شهر و‬ ‫مردم اصفهان حائز اهمیت است‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫اعمالمحدودیت های‬ ‫مصرف برق برای بخش‬ ‫صنایع و کشاورزی اصفهان‬ ‫اصفهانپیشتازتحول‬ ‫درصنایعدستی‬ ‫سرمقاله‬ ‫اب و دیگر هیچ‬ ‫سرانجام برنامه سفر رئیس جمهور‬ ‫به اصفهان برای پنجشنبه این هفته‬ ‫قطعی شد‪ .‬اصفهان مقصد بیست‬ ‫و پنجمین سفر استانی سید ابراهیم‬ ‫امیر اکبری رئیسی خواهد بود‪ .‬اینکه این استان‬ ‫پهناور با کوهی از مشکالت و بحران ها در پایین لیست‬ ‫اولویت سفرها قرار گرفته‪ ،‬به تنهایی نشانگر رویکرد دولت‬ ‫نسبت اصفهان است‪ .‬معاون پارلمانی رئیس جمهور پیرامون‬ ‫این سفر اعالم کرده که پیش از این سفر با نمایندگان‬ ‫استان اصفهان جلساتی برگزار و نظرات ان ها دریافت شده‬ ‫است و تکمیل پروژه های نیمه تمام اولویت دار در این سفر‬ ‫نهایی و تصویب خواهد شد‪ .‬همچنین موضوعاتی همچون‬ ‫اب‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬صنعت و مسائل محیط زیستی نیز جزو‬ ‫اولویت های سفر هیئت دولت به استان اصفهان هستند‪.‬‬ ‫از روز یکشنبه که برنامه های سفر اعالم شد‪ ،‬کنشگران‬ ‫اجتماعی اصفهان در اقدامی خودجوش در شبکه های‬ ‫اجتماعی با عنوان «این یک دعوت متفاوت است» تصویر‬ ‫هواپیمای اختصاصی دولت را در بستر خشک زاینده رود‬ ‫تصویر و با این اقدام چکیده مطالبات و مشکالت استان را‬ ‫اعالم کرده اند‪ .‬خالصه انچه این روزها مورد اجماع سطوح‬ ‫گوناگون کارشناسان‪ ،‬مدیران اجرایی‪ ،‬نخبگان و مردم قرار‬ ‫دارد‪ ،‬تمرکز مطالبات استان بر جاری بودن زاینده رود «از‬ ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬ ‫سراب تا پایاب» است‪.‬‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫صنایع پیشرو‪ ،‬عامل تحول‬ ‫و توسعه هر کشور‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫فرهنگ و هنر | صفحه ‪5‬‬ ‫رونمایی از یک دوست‬ ‫ژاپنی در اصفهان‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬علیرضا وثیق انصاری‪ /‬اصفهان امروز‬ ‫ ‬ ‫اقای‬ ‫جناب‬ ‫دکتر تورج حاجی رحیمیان ‬ ‫انتصــاب شایســته جنابعالــی به عنــوان‬ ‫مشــاور وزیــر و مســئول هماهنگــی حوزه‬ ‫وزارتــی وزارت کشــور را تبریــک گفتــه‪،‬‬ ‫توفیــق روزافزونتــان را از پــروردگار یکتا‬ ‫ارزومنــدم‪.‬‬ ‫روزنامه اصفهان امروز ‪ -‬امیر اکبری‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره مناقصه در سامانه ستاد ‪2001001335000003‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شــرکت عمران شهر جدید فوالدشــهر در نظر دارد مناقصه عمومی انجام امور حمل و نقل و ماموریتهای اداری کارکنان‬ ‫شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به شماره ‪/1401/2526‬ص مورخ ‪ 1401/03/19‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه‬ ‫تدارک الکترونیکی دولت(ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم‬ ‫عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ‪ 1401/03/22‬می باشد‪.‬‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬یک میلیارد و هشتاد و هشت میلیون ریال ( ‪ 1.088.000.000‬ریال)‬ ‫نوع سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار‪:‬‬ ‫ ‪ -1‬ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از ســوی موسســات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از ســوی‬ ‫بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند‪ ،‬در وجه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمدید‬ ‫به مدت سه ماه‬ ‫‪ -2‬فیــش واریــزی به حســاب شــماره ‪ 4001119506377117‬بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه ســپرده شــرکت عمران‬ ‫ ‬ ‫شهرجدید فوالدشهر (وجه نقد یا هر گونه چک به عنوان سپرده قابل قبول نمی باشد)‪.‬‬ ‫شرایط مناقصه گران ‪ :‬داشتن گواهینامه صالحیت معتبر از مراجع ذیصالح (صالحیت در زمینه حمل و نقل از اداره کل تعاون‬ ‫کار و رفاه اجتماعی) جهت شرکت در مناقصه الزامی است‪.‬‬ ‫ مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬از روز یکشنبه مورخ ‪ 1401/03/22‬تا روز چهارشنبه مورخ ‪1401/03/25‬‬‫ مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 14:30‬روز شنبه مورخ ‪1401/04/04‬‬‫ زمان بازگشایی پاکت ها‪ :‬ساعت ‪ 11:00‬صبح روز یکشنبه مورخ ‪1401/04/05‬‬‫ اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها‪:‬‬‫فوالدشهر‪ ،‬بلوار ولی عصر‪ ،‬میدان ولی عصر‪ ،‬کد پستی ‪ ،8491751740‬صندوق پستی‪84915-167‬‬ ‫تلفن‪ 03152630161-3 :‬دور نویس‪03152624181 :‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪:‬‬ ‫مرکز تماس‪ 021-41934 :‬دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫مراجعه به وب سایت شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به ادرس ‪https://fooladshahr.ntdc.ir :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر‬ ‫م الف‪1333768 :‬‬ ‫حذفجمعه ها‬ ‫از تقویم جمع اوری پسماند‬ ‫در اصفهان‬ ‫اگهی مناقصه‬ ‫شرکت فراورده های نسوز اذر‬ ‫(سهامی عام)‬ ‫بی توجهی تا کی؟!‬ ‫میراث شوم‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت فراورده های نسوز اذر در نظر دارد جهت تکمیل سیستم حمل و نقل و جابه‬ ‫جایی اقالم و محصوالت خود نسبت به اجاره دستگاه های ذیل اقدام نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬لیفتراک ‪ 3‬و‪ 4‬تن‬ ‫ ‬ ‫‪5‬دستگاه‬ ‫‪ -2‬کمپرسی‬ ‫ ‬ ‫‪4‬دستگاه‬ ‫‪ -3‬لودر ‬ ‫‪1‬دستگاه‬ ‫‪ -4‬کامیون کفی‬ ‫ ‬ ‫‪1‬دستگاه‬ ‫خواهشمند است جهت دریافت مدارک مناقصه به سایت ‪ www.Azarref.ir‬و یا‬ ‫ادرس اصفهان‪،‬خیابان نظر غربی ‪،‬مقابل شرکت تعاونی کارکنان دولت بن بست توکلی‬ ‫پالک ‪ 450‬شرکت فراورده های نسوز اذر واحد خرید مراجعه فرمایید‪.‬‬ ‫(مهلت پاسخگویی مناقصه ‪ 7‬روز کاری پس از تاریخ درج مناقصه در روزنامه است‪).‬‬ ‫شرکت فراورده های نسوز اذر(سهامی عام)‬ ‫اگهی مناقصه‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت سیمان اردستان (سهامی خاص) در نظر دارد سنگ گچ مورد نیاز‬ ‫سالیانه خود را به شرح جدول زیر از طریق مناقصه خریداری نماید‪ .‬لذا متقاضیان شرکت‬ ‫در مناقصه پیشنهاد خود را شامل ضمانتنامه بانکی به مبلغ دویست میلیون ریال‪ ،‬تصویر پروانه‬ ‫بهره برداری معدن و مدارک رسمی و رزومه فعالیت خود را در پاکت (الف) و قیمت پیشنهادی‬ ‫خود را به صورت تحویل در معدن و تحویل درب کارخانه را در پاکت (ب) به صورت درب‬ ‫بسته به ادرس‪ :‬اصفهان‪ ،‬خیابان فرایبورگ‪ ،‬نبش چهار راه رسالت‪ ،‬پالک ‪ ۲۳‬دفتر مرکزی‬ ‫شرکت سیمان اردستان تحویل نمایند‪ .‬شرکت در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار بوده و‬ ‫هزینه چاپ اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد‪ .‬مهلت شرکت در مناقصه یک هفته پس از‬ ‫انتشار اگهی می باشد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫‪-1‬‬ ‫نوع مواد‬ ‫سنگ گچ‬ ‫مقدار‬ ‫‪ 60،000‬تن‬ ‫مشخصات فنی‬ ‫دانه بندی‬ ‫‪SO3≥41‬‬ ‫‪35-5‬‬ ‫شرکت سیمان اردستان‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫تاکی؟! قسمت ‪2123‬‬ ‫کشور‬ ‫ توجهی‬ ‫کوتاه از‬ ‫بی‬ ‫میراث شوم‬ ‫تمدن اصفهان چشم انتظار عمل به وعده های رئیس جمهور است‬ ‫سرمقاله‬ ‫مطالبه دانشگاهیان برای احیای زاینده رود‬ ‫در اسـتانه سـفر رئیس جمهـور بـه اصفهـان‪ ،‬پـای‬ ‫صحبت برخی از دانشـجویان و اسـاتید رشـته های مرتبط‬ ‫با محیط زیسـت در دانشـگاه های مختلف اسـتان اصفهان‬ ‫نشسـتیم و همـه از احیای زاینـده رود و امید به بازگشـایی‬ ‫ان گفتند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬بیـش از دو دهه از خشـک شـدن‬ ‫زاینـده رود‪ ،‬اصلی تریـن رودخانـه فلات مرکـزی ایـران‬ ‫می گـذرد‪ ،‬رودی کـه خشـکی ان زندگـی‪ ،‬فرهنـگ‪،‬‬ ‫اقتصـاد حـدود ‪ ۵‬میلیـون نف ِر سـاکن در مرکز ایـران را در‬ ‫معـرض خطر قرار داده و معضالتی همچون‪ ،‬فرونشسـت‪،‬‬ ‫گـرد‪ ،‬غبـار و ریـز گردهـا‪ ،‬الودگـی هـوا و مخاطـرات‬ ‫زیسـت محیطی را بـه همـراه داشـته اسـت‪.‬‬ ‫امـروز احیای زاینـده رود و تاالب بین المللـی گاوخونی‪،‬‬ ‫اصلی تریـن مطالبـه مردم شـهر اصفهان شـده و اسـاتید‪،‬‬ ‫کارشناسـان و متخصصان حوزه زیسـت محیطی اصفهان‬ ‫بارهـا و بارهـا از خطـرات خشـکی ایـن رود گفته انـد و‬ ‫راهکارهایـی بـرای رفـع این معضـل ارائـه داده اند‪.‬‬ ‫اکنـون پس از گذشـت بیش از بیسـت سـال از فصلی‬ ‫شـدن این رودخانه و خشـک مانـدن ان در اغلب روزهای‬ ‫سـال‪ ،‬چشـم امیـد اصفهانی هـا بـه بازگشـایی گـره کـور‬ ‫خشـکی زاینده رود اسـت‪.‬‬ ‫در اسـتانه سـفر رئیس جمهـور بـه اصفهـان‪ ،‬پـای‬ ‫صحبت برخی از دانشـجویان و اسـاتید رشـته های مرتبط‬ ‫با محیط زیسـت در دانشـگاه های مختلف اسـتان اصفهان‬ ‫نشسـتیم کـه همه یک صـدا از احیای زاینـده رود و امید به‬ ‫بازگشـایی ان گفتند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬زاینده رود از ابتدا تا انتها برقرار باشد‬ ‫یک دانشـجوی رشـته اقلیم شناسـی می گوید‪ :‬همواره‬ ‫گفته شـده نسـل ما نسـلی مطالبه گر اسـت و رهبر معظم‬ ‫انقالب بارها در بیاناتشـان از دانشـجویان به عنوان نسـلی‬ ‫مطالبه گـر یادکرده انـد کـه بایـد پیگیـر رفع معضلات از‬ ‫مسئوالن باشند‪.‬‬ ‫بـه او می گویـم تصـور کـن در مقابـل رئیس جمهـور‬ ‫هسـتی و ایـن فرصـت را داری کـه صحبـت کنـی‪،‬‬ ‫اصلی تریـن مطالبه تـان از رئیس جمهور در خصوص شـهر‬ ‫اصفهان چیسـت؟ می گوید‪ :‬مطالبه اصلـی ما در خصوص‬ ‫اب اصفهـان و زاینـده رود اسـت کـه از رئیس جمهـور‬ ‫می خواهـم به صـورت شـفاف در ایـن زمینه پاسـخ دهند‪.‬‬ ‫سال هاسـت اورد اب اصفهـان بـه طـرق مختلـف و بدون‬ ‫برنامه ریـزی و پیش بینـی صحیـح قطـع شـده اسـت‪.‬‬ ‫این دانشـجو ادامـه می دهد‪ :‬دنبال امید واهی نیسـتیم‪،‬‬ ‫امـا از رئیس جمهـور می خواهـم بـرای شـاهرگ حیاتـی‬ ‫فلات مرکزی ایـران راهی پیشـروی ما بگـذارد‪.‬‬ ‫ایـن پرسـش را از دانشـجوی دیگـری کـه در رشـته‬ ‫علـوم اب وخـاک تحصیـل می کنـد‪ ،‬می پرسـم‪ ،‬بابیـان‬ ‫اینکـه جـدای از بحـث زیبایی شناسـی زاینـده رود کـه‬ ‫حـاال خشـکی ان جلـوه شـهر را از بیـن بـرده‪ ،‬می گویـد‪:‬‬ ‫مخاطـرات زیسـت محیطی ناشـی از خشـکی زاینـده رود‬ ‫بر کسـی پوشـیده نیسـت‪ ،‬ارامـش و امید مـردم اصفهان‬ ‫نیـز در گـرو ایـن رود اسـت‪ .‬مـن نیـز ماننـد تمـام مـردم‬ ‫اصفهـان خواسـتار تـداوم جریـان زاینده رود هسـتم‪ .‬اینکه‬ ‫با اشـتغالزایی کشـاورزی باالتر از حد تـوان بخواهیم ادامه‬ ‫دهیـم‪ ،‬بـه نتیجـه نخواهیم رسـید‪.‬‬ ‫دانشـجوی دیگـری کـه در رشـته عمران مشـغول به‬ ‫تحصیـل اسـت‪ ،‬پیشـنهاد می دهد از نیروهـای متخصص‬ ‫در این حوزه اسـتفاده شـود و می گوید‪ :‬اشـتباهات گذشـته‬ ‫ادامه از صفحه یک ‪ :‬حتی در فیلمی که این روزها در‬ ‫شبکه های اجتماعی وایرال شده است‪ ،‬نمایندگان اصفهان‬ ‫به صراحت اعالم می کنند که در صورت حل مشکل اب‪،‬‬ ‫سایر مشکالت استان با توان داخلی استان هم قابل حل است‪.‬‬ ‫اما تداوم شرایط ناعادالنه کنونی معیشت و زندگی دو تا سه‬ ‫میلیون نفر را با خطر جدی روبرو کرده است‪ .‬بی شک الزم‬ ‫است دولت به وعده ها و وظایف خود بدون تاخیر عمل کند‬ ‫و نسبت به جریان دائمی اب زاینده رود در طول سال شرایط‬ ‫الزم را فراهم کند‪ .‬باید روشن شود که اکنون مصرف کنندگان‬ ‫چه میزان از منابع محدود اب را مصرف می کنند که ابی‬ ‫در اصفهان جریان نمی یابد‪ .‬رئیسی وعده داده بود به صورت‬ ‫عادالنه به موضوع اب اصفهان در نخستین گام های دولت‬ ‫رسیدگی کند‪ .‬اکنون فصل عمل به وعده ها فرارسیده و مردم‬ ‫همت‪ ،‬صداقت و توان دولت را با محک عمل به مهم ترین و‬ ‫حیاتی ترین وعده دولت خواهند سنجید‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫انجام شـده بـر روی زاینـده رود را بایـد متوقـف کننـد‪ .‬اگر‬ ‫این فرصت را داشـته باشـم با رئیس جمهـور صحبت کنم‬ ‫از ایشـان می خواهم در صورت نیاز از کارشناسـان خارجی‬ ‫اسـتفاده کنند‪.‬‬ ‫وی ادامـه می دهـد‪ :‬از رئیس جمهـور می خواهـم‬ ‫سـتم خواهی های اشـتباه از زاینـده رود را اصلاح کننـد‪.‬‬ ‫خواسـته اصلی ما این اسـت کـه زاینده رود از ابتـدا تا انتها‬ ‫برقرار باشـد‪.‬‬ ‫دانشـجویی دیگـر امـا نظـرش متفـاوت اسـت و‬ ‫می گویـد‪ :‬اگرچـه موضـوع اب اصفهان بـه بحرانی جدی‬ ‫تبدیل شـده‪ ،‬امـا اگـر در مقابـل رئیس جمهـور قـرار گیرم‬ ‫خواسـته های دیگـری نیـز دارم‪ .‬مشـکالت اقتصـادی که‬ ‫ایـن روزهـا همـه را درگیر کـرده را بسـیار مهـم می دانم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬مطالبه اساتید؛ احیای زاینده رود و تاالب‬ ‫بین المللیگاوخونی‬ ‫محمـد کوشـافر‪ ،‬رئیس مرکـز تحقیقات اب دانشـگاه‬ ‫ازاد اسلامی واحـد اصفهـان (خوراسـگان) در خصـوص‬ ‫مطالبـه اسـاتید دانشـگاه از رئیس جمهـور بـا تاکیـد بـر‬ ‫اینکـه اصفهـان بـا مشـکالت زیسـت محیطی متعـددی‬ ‫همچـون‪ ،‬الودگـی هـوا‪ ،‬ریزگردها‪ ،‬خشـکی زاینـده رود و‬ ‫تـاالب گاوخونی‪ ،‬فرونشسـت و ‪ ...‬مواجه اسـت‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫ازانجایی که زاینده رود و خشـکی ان موضوع مهمی اسـت‪،‬‬ ‫یکـی از مطالبـات مهـم و مشـترک همه‪ ،‬رفـع معضالت‬ ‫خشـکی ایـن رود و تـاالب بین المللـی گاوخونی اسـت‪.‬او‬ ‫ادامـه می دهد‪ :‬شـکل گیری اصفهـان‪ ،‬تمدن مرکـز ایران‬ ‫و زندگـی مـردم با اب و خصوصًا جریان زاینده رود وابسـته‬ ‫بـوده و اگـر این رود خشـک شـود‪ ،‬با یـک توالی معکوس‬ ‫ممکـن اسـت زندگـی‪ ،‬فرهنـگ‪ ،‬اجتمـاع‪ ،‬اقتصـاد و ‪ ...‬با‬ ‫مخاطـرات جدی روبرو شـود‪ ،‬ازایـن رو اصلی ترین مطالبه‬ ‫موجـود‪ ،‬احیـای زاینـده رود و تـاالب بین المللـی گاوخونی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایـن فعـال محیط زیسـت‪ ،‬معتقـد اسـت که نخسـتین‬ ‫مشـکل اصفهـان موضـوع خشـکی زاینـده رود اسـت و‬ ‫می گویـد‪ :‬اگـر ضمـن کنتـرل برداشـت ها در حوضـه‬ ‫زاینـده رود‪ ،‬جـاری ماندن زاینده رود به عنوان یک شـاخص‬ ‫در نظـر گرفته شـود‪ ،‬فعالیت های توسـعه ای براسـاس ان‬ ‫تنظیـم خواهد شـد‪.‬‬ ‫عضـو هیئت علمـی دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد‬ ‫اصفهـان‪ ،‬اضافـه می کنـد‪ :‬اسـتمرار خشـکی زاینـده رود‪،‬‬ ‫پیامدهای مختلف زیسـت محیطی برای اصفهان و کشـور‬ ‫بـه همـراه دارد که بخشـی از ان به اقتصـاد برمی گردد که‬ ‫زندگـی کشـاورزان را تحت الشـعاع قرار می دهـد و بخش‬ ‫دیگـری از ان‪ ،‬مشـخصًا مردم و دارایی هـای انها را تهدید‬ ‫می کنـد‪.‬‬ ‫کوشـافر به معضل فرونشسـت اصفهان اشـاره و تاکید‬ ‫می کنـد‪ :‬فرونشسـت در اصفهـان به عنـوان یـک معضل‬ ‫جـدی مطرح اسـت کـه نه تنهـا اثـار تاریخی اصفهـان را‬ ‫تحت الشـعاع قـرار داده‪ ،‬بلکه اکنون به خانه های سـاکنین‬ ‫در ایـن شـهر نیز رسـیده و بـه معضلی بزرگ تبدیل شـده‬ ‫اسـت و از طرفی صنایع نیز به واسـطه تجهیزات سـنگین‬ ‫و وزنـی کـه دارنـد در معرض زلزلـه خاموش قـرار دارند‪.‬‬ ‫این اسـتاد دانشـگاه خاطرنشـان می کند‪ :‬اگر پاسـخی‬ ‫بـه ایـن خواسـته مـردم اصفهـان داده نشـود‪ ،‬در اینـده‬ ‫ممکـن اسـت بـا مخاطراتـی جبران ناپذیـر مواجه شـویم‪.‬‬ ‫او می افزایـد‪ :‬فرونشسـت یکی از مخاطـرات پیش امده‬ ‫در پی خشـکی زاینده رود اسـت و ریزگرد و پدید گردوغبار‬ ‫کـه ناشـی از خشـکی زاینـده رود و تاالب گاوخونی اسـت‬ ‫نیـز بایـد موردتوجـه قـرار گیـرد‪ .‬زاینـده رود و تـاالب‬ ‫گاوخونـی خشـک می توانند کانون های مهـم و خطرناک‪،‬‬ ‫گـرد‪ ،‬غبار و ریزگرد باشـند که موجب تشـدید الودگی هوا‬ ‫شـده و خطری مضاعف اسـت‪.‬‬ ‫مهـرداد فرهادیـان‪ ،‬رئیـس پژوهشـکده محیط زیسـت‬ ‫دانشـگاه اصفهان نیـز اصلی ترین مطالبـه از رئیس جمهور‬ ‫را دائمـی شـدن جریـان زاینـده رود می دانـد و می گویـد‪:‬‬ ‫محیط زیسـت اصفهـان از جنبه های مختلف نیـاز به توجه‬ ‫و مدیریـت دارد‪ .‬اولیـن نکته جاری بودن مـداوم زاینده رود‬ ‫اسـت کـه از جنبه هـای مختلـف بـرای شـهر و مـردم‬ ‫اصفهـان حائز اهمیت اسـت‪.‬‬ ‫او توجـه بـه دیگر موضوعات زیسـت محیطی همچون‬ ‫برخـورداری از یـک هـوای پـاک‪ ،‬مهـار ریزگردهـا و‬ ‫االینده هـای خـاک‪ ،‬اب وهـوا و ارتقـای تصفیه خانه هـای‬ ‫اب را از دیگـر مطالبـات زیسـت محیطی اصفهـان عنوان‬ ‫می کنـد و می افزایـد‪ :‬مدیریت پسـماندهای صنعتـی‪ ،‬ویژه‬ ‫و خطرنـاک‪ ،‬توجه کامل به موضوع محیط زیسـت طبیعی‬ ‫و جانـوری اسـتان‪ ،‬مهـار فرونشسـت‪ ،‬فرسـایش خـاک و‬ ‫توجـه ویژه بـه انرژی هـای تجدیدپذیـر و سـرمایه گذاری‬ ‫در بخـش نیروگاه هـای خورشـیدی نیز از دیگـر مطالبات‬ ‫زیسـت محیطی اصفهـان از رئیس جمهـور اسـت‪.‬‬ ‫ناصـر حاجیـان‪ ،‬عضـو هیئت علمـی دانشـگاه ازاد‬ ‫اسلامی اصفهـان‪ ،‬اصلاح مدیریـت منابـع ابـی را‬ ‫راهـکار رهایـی از مشـکالت ابـی اسـتان اعلام می کند‬ ‫و می گویـد‪ :‬توزیـع درسـت اب در اصفهـان مهـم اسـت‪.‬‬ ‫اکنون در شـرایطی هسـتیم کـه می دانیـم اب کافی وجود‬ ‫نـدارد‪ ،‬امـا در همین شـرایط کارهایـی می توان انجـام داد‬ ‫کـه اب موجـود با مدیریت صحیح به درسـتی توزیع شـود‪.‬‬ ‫او ادامـه می دهـد‪ :‬بـاز و بسـته شـدن مـداوم اب‬ ‫نگرانـی در پـی دارد‪ ،‬اینکـه مقداری اب باز شـود و همین‬ ‫میـزان به درسـتی توزیـع نشـود‪ ،‬موضوعی اسـت که خود‬ ‫مشـکالت و تبعـات بـه همـراه خواهد داشـت‪.‬‬ ‫مهـدی بصیـری‪ ،‬عضـو هیئت علمی دانشـگاه صنعتی‬ ‫اصفهـان نیـز می گویـد‪ :‬بایـد از رئیس جمهـور بخواهیـم‬ ‫حـق اصفهـان را بـه دیگـران نبخشـند و ایـن بایـد اولین‬ ‫مطالبه باشـد‪ ،‬بعـدازان باید تاکید کنیم کـه اصفهان دیگر‬ ‫ببَر را نـدارد‪.‬‬ ‫جـای توسـعه صنعـت به ویـژه صنایـع ا ‬ ‫او ادامـه می دهـد‪ :‬اصفهـان در حـال نابـودی و‬ ‫اثـار تاریخـی فاخـر ایـن شـهر در حـال تخریـب اسـت‪،‬‬ ‫درحالی کـه چـاره مشـخص اسـت و بایـد وارد عمل شـد‪.‬‬ ‫اصفهـان امـاده اسـتقبال از رئیس جمهـور اسـت و‬ ‫اسـتانداری اصفهـان از تمـام دسـتگاه های اجرایـی شـهر‬ ‫خواسـته تـا مطالباتشـان را بـرای سـفر رئیس جمهـور‬ ‫جمع بنـدی کننـد و برای حضور ایشـان در اصفهـان اماده‬ ‫باشـند‪ .‬خواسـته جامعه اصفهان نیز مشـخص است‪ ،‬همه‬ ‫یک صـدا احیـای زاینـده رود را طلـب می کنند‪ .‬امید اسـت‬ ‫بـا حضور رئیس جمهـور معضل این رودخانـه رفع و تبعات‬ ‫زیسـت محیطی ان نیـز کاهـش یابـد‪.‬‬ ‫طی حکمی از سوی شهردار اصفهان؛‬ ‫«اصغر کشاورز راد» معاون عمران شهری‬ ‫شهرداری اصفهان شد‬ ‫گـروه رویـداد‪ :‬اییـن تودیـع «ایـرج مظفـر» معـاون سـابق عمـران‬ ‫شـهری شـهردار اصفهان و معارفـه «اصغر کشـاورز راد» به عنوان معاون‬ ‫جدیـد ایـن معاونت برگزار شـد‪.‬‬ ‫شـهردار اصفهـان در ایـن مراسـم با تاکیـد بر اینکـه در ادبیـات دینی از‬ ‫انسـان انتظار احسـن اعمـال را دارند‪ ،‬گفـت‪ :‬ایرج مظفـر ازجمله بهترین ‬ ‫مدیـران شـهر در حـوزه امور عمرانـی بوده اسـت و در این شـرایط قطعًا‬ ‫کار معـاون جدیـد عمـران سـخت تر می شـود‪ ،‬زیـرا از او انتظـار داریـم‬ ‫وضعیـت فعلـی ایـن معاونت را به احسـن تبدیل کنـد‪ .‬وی ادامـه داد‪ :‬در‬ ‫طـول ‪ ۲۰‬سـال اشـنایی بـا ایرج مظفر‪ ،‬بـر خصایصی همچـون صداقت‪،‬‬ ‫سلامت‪ ،‬تواضـع‪ ،‬تعهـد‪ ،‬دانش فنـی الزم و اخالص او صحـه می گذارم‬ ‫و ازاین پـس به عنـوان مشـاور و دسـتیار ویـژه از تجربیـات و دانـش وی‬ ‫اسـتفاده خواهیـم کرد‪.‬در این مراسـم از خدمـات «ایرج مظفـر» قدردانی‬ ‫و «اصغـر کشـاورزراد» به عنـوان معـاون جدیـد عمران شـهری شـهردار‬ ‫اصفهان معرفی شـد‪.‬‬ ‫می شود‪.‬رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان اضافه کرد‪:‬‬ ‫بحث ها درباره شیرین سازی اب اگر هم محقق شود فقط به‬ ‫صنعت اختصاص می یابد و برای استفاده در دیگر مصارف‬ ‫صرفه اقتصادی ندارد‪ ،‬حتی از نظر من برای صنعت هم با‬ ‫این هزینه زیاد توجیه اقتصادی ندارد‪ .‬برای شرب که اصال‬ ‫نمی شود از اب شیرین سازی شده استفاده کرد‪ ،‬چون در روند‬ ‫شیرین سازی بخش عمده ای از امالح اب گرفته می شود و‬ ‫دیگر برای شرب مناسب نیست‪.‬‬ ‫نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی با‬ ‫تاکید بر اینکه انتظار اصفهان از رئیس جمهور در حوزه اب‬ ‫نابجا نیست‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬اکنون یک میلیارد و دویست‬ ‫میلیون متر مکعب اب از سمیرم خارج می شود و حدود ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیون متر مکعب نیز اب از فریدن و فریدون شهر؛ یعنی‬ ‫روی هم چیزی بالغ بر یک میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون متر مکعب‪،‬‬ ‫درحالی که نیاز ابی اصفهان یک میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون متر‬ ‫مکعب است‪.‬‬ ‫موسوی الرگانی با طرح این پرسش که اگر انتقال‬ ‫اب بین حوزه ای ممنوع است چرا از اصفهان ممنوع نباشد؟‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در دولت اصالحات ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان با دالر‬ ‫زیر ‪ ۷۰۰‬تومان به مشاوران خارجی داده شده تا انتقال اب‬ ‫از بهشت اباد را بررسی کنند‪ ،‬حاال بعد از گذشت بیست‬ ‫سال می گویند این طرح توجیه اقتصادی ندارد و کسی هم‬ ‫پاسخگو نیست که ان ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان چرا و کجا رفته‬ ‫است‪ .‬خب کسانی که پول بیت المال را این طور به خارجی ها‬ ‫داده اند باید مجازات شوند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه چرا پول بیت المال را پامال کرده اند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬قرار بود وقتی اب در تونل سوم جاری شد‪ ،‬اب از سمت‬ ‫دیگر برای مردم یزد برود‪ ،‬ان وقت حرف بن ‪ -‬بروجن مطرح‬ ‫شود؛ االن تونل سوم هنوز بهره برداری نشده‪ ،‬اما هر دو پروژه‬ ‫دیگر دارد به راه می افتد؛ چرا در حق مردم اصفهان باید ظلم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان اضافه کرد‪ :‬اص ً‬ ‫ال‬ ‫از رئیس جمهور انتظار نداشتیم که در بدو ورود به استان‬ ‫چهارمحال و بختیاری اعالم کند که همه طرح های نیمه تمام‬ ‫استان همجوار باید اجرا شود؛ بر اساس کدام قانون باید این‬ ‫اتفاق بیفتد؟ مگر طبق مصوبه شورای عالی اب قرار نبود‬ ‫سفر رئیس جمهور به اصفهان‬ ‫فصل جدیدی از تالش را در‬ ‫استان ایجاد می کند‬ ‫استاندار اصفهان گفت‪ :‬سفر رئیس جمهور به استان‬ ‫اصفهان‪ ،‬مهمترین رویدادی است که می تواند فصل‬ ‫جدیدی از کار و تالش را در استان ما ایجاد کند؛ اعتباراتی‬ ‫که در حال حاضر به استان ها تزریق می شود از محل‬ ‫مصوبات سفر ریاست جمهوری است‪.‬‬ ‫سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان در جلسه شورای‬ ‫اداری و در جمع مدیران استان استاندار اصفهان افزود‪ :‬یک‬ ‫مشکلی که در حال حاضر با ان در استان مواجه هستیم‪،‬‬ ‫کم ابی است؛ به همین دلیل همه باید امادگی ابرسانی به‬ ‫مناطقی که دچار کم ابی می شوند را داشته باشند‪.‬‬ ‫وی با تصریح بر لغو همه مرخصی همه دستگاه ها تا پایان‬ ‫سفر رئیس جمهور‪ ،‬با اشاره به موضوع متروپل اظهار کرد‪:‬‬ ‫همه باید از این اتفاق درس بگیریم و ممکن است در‬ ‫استان ما هم اتفاق بیفتد؛ ساختمان های ناایمن را باید‬ ‫شناسایی کنیم عکس العمل نشان دهیم و شهرداری ها را‬ ‫باید حتما این موضوع را در دستور کار قرار دهند‪.‬‬ ‫مرتضوی با اشاره به سفر رئیس جمهور به استان‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬این مهمترین رویدادی است که می تواند‬ ‫فصل جدیدی از کار و تالش را در استان ما ایجاد کند؛‬ ‫اعتباراتی که در حال حاضر به استان ها تزریق می شود‬ ‫از محل مصوبات سفر ریاست جمهوری است؛ یعنی قرار‬ ‫است استان ها برنامه ریزی‪ ،‬مطالعه و اولویت استان خود‬ ‫را شناسایی کنند‪.‬‬ ‫گردوخاک محلی تا سه روز‬ ‫مهمان اسمان اصفهان‬ ‫کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان‬ ‫از تداوم وزش باد و وقوع گردوغبار محلی در نیمه شرقی‬ ‫و مناطق مرکزی تا سه روز اینده خبر داد و گفت‪ :‬بیشینه‬ ‫دمای هوا در ‪ ۲۴‬ساعت اینده و در بیشتر مناطق یک تا دو‬ ‫درجه افزایش می یابد‪.‬اسیه اقایی در گفت وگو با ایمنا‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نقشه های هواشناسی نشان دهنده جوی نسبتًا پایدار تا‬ ‫سه روز اینده بر روی استان اصفهان است و اسمان در این‬ ‫مدت به شکل صاف تا کمی ابری‪ ،‬گاهی وزش باد نسبتًا‬ ‫شدید و در نیمه شرقی احتمال گردوخاک محلی به ویژه تا‬ ‫پایان امروز پیش بینی می شود‪.‬او با اشاره به تداوم شرایط غبار‬ ‫محلی در مناطق مرکزی اصفهان‪ ،‬افزود‪ :‬بیشینه دمای هوا در‬ ‫‪ ۲۴‬ساعت اینده و در بیشتر مناطق یک تا دو درجه افزایش‬ ‫می یابد‪ ،‬دمای هوای اصفهان در گرم ترین ساعت ها به ‪۳۸‬‬ ‫درجه سانتی گراد و در خنک ترین زمان به ‪ ۲۲‬درجه سانتی گراد‬ ‫می رسد‪.‬کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان‬ ‫اصفهان خنک ترین نقطه را بویین ومیاندشت با دمای هفت‬ ‫درجه اعالم کرد و گفت‪ :‬گرم ترین شهرستان نیز خوروبیابانک‬ ‫با دمای ‪ ۴۱‬درجه خواهد بود‪.‬‬ ‫شیوع سالَک در شمال شرق و‬ ‫شرق اصفهان‬ ‫احیای زاینده رود انتظار احاد مردم اصفهان از رئیس جمهور‬ ‫رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت‪ :‬وزارت نیرو‬ ‫نه اراده و نه حتی برنامه ریزی خاصی برای احیای زاینده رود‬ ‫ندارد‪ ،‬درحالی که اخرین خواسته ما از رئیس جمهور احیای‬ ‫زاینده رود است‪.‬‬ ‫حجت االسالم سید ناصر موسوی الرگانی با تاکید‬ ‫بر اینکه انتظار احاد مردم اصفهان از رئیس جمهور احیای‬ ‫زاینده رود است‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬انتظار اول و اخر زن و مرد‪،‬‬ ‫کشاورز و صنعت گر‪ ،‬دانش اموز و دانشجو‪ ،‬شهری و روستایی‬ ‫جاری شدن زاینده رود ان هم به صورت دائم است و این‬ ‫وعده ووعیدهایی هم که داده می شود قطعًا جوابگوی نیاز‬ ‫مردم اصفهان نیست‪.‬‬ ‫او درباره وعده انتقال اب از خلیج فارس به زاینده رود ادامه‬ ‫داد‪ :‬اصفهان به یک میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون مترمکعب اب نیاز‬ ‫دارد درحالی که کل ابی که قرار است از دریا به زاینده رود‬ ‫منتقل شود‪ ۲۰۰ ،‬میلیون مترمکعب بیشتر نیست و تا انجا که‬ ‫من اطالع دارم‪ ،‬این میزان درنهایت تا ‪ ۱۵۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫بیشتر نمی رسد‪ ،‬این در حالی است که شیرین سازی اب برای‬ ‫هر مترمکعب‪ ۲.۵ ،‬یرو هزینه دارد که بسیار گران تمام‬ ‫اب و دیگر هیچ‬ ‫عکس‪ :‬رضا امینی‪ /‬اصفهان امروز‬ ‫یـاداوری سـال ‪ ۱۳۵۷‬بـرای کسـانی‬ ‫کـه در ان حضـور فعـال و پرشـور‬ ‫داشـتند فراموش شـدنی نیسـت کـه‬ ‫امـروز پـا بـه سـن گذاشـته و اکثـرا‬ ‫حسنروانشید بازنشسـتگان فرهیختـه و گروهـی‬ ‫نیـز از ایثارگـران دفـاع مقـدس و یـا جانبازان هسـتند تا‬ ‫رنج هـای جسـمی یاداور شـیرین و دلنـواز ان ایام باشـد‬ ‫و بتواننـد خاطـرات متفـاوت روزهـای پرشـکوه انقلاب‬ ‫اسلامی را بـرای فرزنـدان و نوادگان خـود تعریف کنند‪.‬‬ ‫ان هـا به خوبـی می داننـد چـه تعـداد از بی حرمتی هـا به‬ ‫شـرف و حیثیـت انسـان ها پـس از پیـروزی انقلاب از‬ ‫میـان ایـن ملـت رنج دیـده رخـت بربسـت و قوانیـن و‬ ‫شـعائر اسلامی جایگزین ان شـدند اما در البه الی همه‬ ‫ایـن موفقیت هـا بازهم هسـتند مصائب انگشت شـماری‬ ‫کـه موریانـه وار چـون بـا منافـع گروهـی خـاص گـرده‬ ‫خورده انـد تنهـا رنـگ عـوض کـرده و بـا لباسـی تـازه‬ ‫در بدنـه جامعـه مانده انـد و اگرچـه قطـره ای در دریـای‬ ‫عظیـم اسـتقالل‪ ،‬ازادی‪ ،‬جمهـوری اسلامی اسـت اما‬ ‫همچـون پـاره ای کوچک از ابر توانسـته در این اسـمان‬ ‫بی انتهـا تـا حـدودی جلوی تاللو خورشـید را بگیـرد‪ .‬ربا‬ ‫و ارتشـاء را می تـوان یکـی از ایـن موارد خاص دانسـت‬ ‫کـه هنـوز هم در بعضـی معامالت حـرف اول را می زنند‬ ‫و تـا زمانـی کـه تکالیـف ان هـا در مـراودات و معامالت‬ ‫بانکـی حـل نشـود همچنـان ادامـه خواهند داشـت که‬ ‫معدودی از اسـتفاده کنندگان تسـهیالت خـود را به دلیل‬ ‫نپرداختـن بهره هـای کالن راهـی زندان ها کنـد‪ .‬اگرچه‬ ‫بی بندوباری هـای محـدود هـم از دیگر مـوارد به جامانده‬ ‫میـراث پهلـوی اسـت امـا بااهمیت ترین ان هـا فجایعی‬ ‫اسـت کـه در دامنـه قتـل نفس با چـراغ خامـوش اتفاق‬ ‫می افتـد و همچنـان پس از گذشـت چهل وسـه سـال از‬ ‫پیـروزی اسلام بـر کفـر یکه تـازی می کنـد درحالی که‬ ‫اکثـر مجریـان ایـن گنـاه کبیـره از قشـر تحصیلکـرده‬ ‫می باشـند و نقـص قوانیـن موجـود تاکنـون فرصـت را‬ ‫بـرای تعدی هـای بی وقفـه ان هـا فراهـم کـرده اسـت‪.‬‬ ‫شـاید اگـر نهادهایـی چـون مجلـس شـورای انقلاب‬ ‫اسلامی و مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام و دیگـر‬ ‫ارگان هـای باالدسـتی از اغاز فکری برای پیشـگیری در‬ ‫ادامـه روندهـای قبلی کـرده بودند و حداقـل به تصحیح‬ ‫و توجیـه اینگونـه تفکـرات می پرداختنـد تـا احتـرام‬ ‫خون هـای پاکـی کـه در ایـن راه ریختـه شـده اسـت‬ ‫نگه داشـته شـود امـروز با اسـتمرار اینگونـه چالش های‬ ‫به جامانـده از میـراث شـوم پهلـوی مواجـه نبودیـم و‬ ‫انقلاب اسلامی نـاب توانسـته بـود حـق به صـورت‬ ‫کامـل را بـه حـق داران پابرهنـه برسـاند‪ .‬گزارش هـای‬ ‫تاییدشـده جهانـی بر ایـن باورند که حـدود یک میلیون‬ ‫و سـیصد هزار جنین به دنیا نیامده در طول سـال سـقط‬ ‫می شـوند! ادامـه ایـن امـار حکایـت از ان دارد که حدود‬ ‫‪ 400‬تـا ‪ 530‬هـزار جنیـن با سـقط عمدی پیـش از تولد‬ ‫محکـوم به مـرگ هسـتند‪ .‬در این عمل منافـی یکی از‬ ‫جنجالی تریـن قوانین یعنی جمعیت و حمایـت از خانواده‬ ‫اسـت کـه طـی ان با سـقط ها مقابله شـده اسـت‪ .‬اخیرًا‬ ‫قـوه قضائیـه بـر اسـاس تاکیـد قاضی القضـات معـاون‬ ‫اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جرم این قـوه را موظف‬ ‫بـه ضـرورت شناسـایی و ردیابی افـرادی کـه به صورت‬ ‫غیرقانونـی در حوزه هـای مرتبـط با سـقط جنین فعالیت‬ ‫دارنـد‪ ،‬تاکید کرده اسـت؛ امـا برچیدن بسـاط غیرقانونی‬ ‫زیرزمین هـا و ناصرخسـروهای مجـازی و حقیقـی در‬ ‫ایـن میان بـه عهده کیسـت؟ رئیـس کارگـروه جمعیت‬ ‫و سـرمایه اجتماعـی‪ ،‬کمیسـیون علمـی‪ ،‬فرهنگـی و‬ ‫اجتماعـی دبیرخانـه مجمـع تشـخیص مصلحـت نظام‬ ‫اینگونـه نظـر می دهـد کـه «یـک میلیـون و ‪ 300‬هزار‬ ‫جنیـن در سـال سـقط می شـوند کـه ایـن تقسـیم بندی‬ ‫در سـه گـروه سـقط می شـوند‪ .‬یکـی گروه سـقط طبی‬ ‫اسـت کـه گروه اسـتانداردی هسـتند کـه بـا مولفه های‬ ‫طبـی فرمـان سـقط می گیرنـد‪ .‬گـروه دیگـر را سـقط‬ ‫خـود بـه خـودی می گوییم که افرادی هسـتند بـه دلیل‬ ‫بیماری هـای هورمونـی معمـوال امـکان ادامـه بـاروری‬ ‫را ندارنـد و خیلـی قابل پیشـگیری نیسـتند‪ .‬گروه سـوم‪،‬‬ ‫سـقط عمدی هسـتند‪ .‬سـقط عمـدی یا جنایـی نزدیک‬ ‫بـه یک سـوم کل سـقط ها را تشـکیل می دهـد کـه رقم‬ ‫بـاال و خجالـت اوری اسـت؛ یعنـی مـا در سـال حـدود‬ ‫‪ 530‬هـزار سـقط عمـدی داریـم»‪ .‬رئیـس قـوه قضائیه‬ ‫در دومیـن جلسـه پیگیری نحـوه اجرای قانـون حمایت‬ ‫از خانـواده و جوانـی جمعیـت کـه بـا حضـور دبیر سـتاد‬ ‫ملی جمعیت و اعضاء شـورای عالی تشـکیل شـد اظهار‬ ‫مـی دارد‪« :‬همـه دسـتگاه ها و سـازمان ها باید بـه اجرای‬ ‫هرچـه بهتـر و مطلوب تـر ایـن قانـون یـاری برسـانند و‬ ‫دسـتگاه قضایـی نیـز در اجـرای ایـن مهـم امـاده ارائه‬ ‫هـر نـوع کمـک و مسـاعدتی اسـت»‪ .‬وقتـی ‪ 530‬هزار‬ ‫جنیـن در کشـور قبـل از تولـد می میرنـد بدیهـی اسـت‬ ‫اگـر ایـن جنیـن فرصـت بقا پیـدا می کـرد می توانسـت‬ ‫امارهـای جمعیتی کشـور را به نحو مطلـوب تغییر دهد؛‬ ‫امـا سـقط جنین های غیرقانونـی کـه برخی با تهیـه دارو‬ ‫از بازار سـیاه و گروهی نیز در مراکز به اصطالح پزشـکی‬ ‫زیرزمینـی انجـام می شـوند تنها حذف یک موجـود زنده‬ ‫و بـه همـراه ان تبعـات منفـی اجتماعـی نیسـت‪ ،‬بلکـه‬ ‫ایـن مسـئله بـرای مادرانـی که اقـدام به سـقط می کنند‬ ‫پیامدهـای خـود را خواهد داشـت که بر اسـاس امارهای‬ ‫موجـود ‪ ۵‬درصـد از ایـن مـادران می میرنـد و بیسـت‬ ‫درصـد معلولیـت پیـدا کـرده کـه در بعضی مـوارد باعث‬ ‫برداشـتن کامـل رحـم می شـود و البتـه اثـار مخـرب‬ ‫روحـی و روانـی ان کـه گریبـان مـادران و حتـی پدران‬ ‫را می گیـرد سـوای ایـن عواقب اسـت‪ .‬حاال بایـد دید ایا‬ ‫قانـون جدیـد جوانی جمعیـت می تواند ترمز ایـن میراث‬ ‫شـوم را بکشـد و بسـاط سـقط جنین از دامـن ام القـرای‬ ‫اسلام برچیده شـود؟‬ ‫ادامه دارد‬ ‫سه شنبه | ‪ 24‬خرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4372‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫پروژه های نیمه تمام زیر ‪ ۵۰‬درصد متوقف شود؟ و بارگذاری‬ ‫جدید در حوضه ابریز زاینده رود اتفاق نیفتد؟‬ ‫نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی به‬ ‫درامدهای مالیاتی استان اشاره کرد و گفت‪ :‬بودجه که از‬ ‫اصفهان به خزانه می رود‪ ۱۰ ،‬استان را تامین مالی می کند؛‬ ‫مردم اصفهان قبل انقالب از گلوی زن و بچه های خود‬ ‫گرفته اند و برای حفر تونل اول هزینه کردند که امروز با‬ ‫مشکل روبرو نشوند و برای امروزشان پول داشته باشند؛ این‬ ‫حق مردم اصفهان است و نمی توان این حق را از انها گرفت‪،‬‬ ‫مثل این است که بگوییم خانه ای که در اختیار فالن شخص‬ ‫است و او پولش را هم داده بوده از او گرفته شود‪.‬‬ ‫موسوی الرگانی در پاسخ به این پرسش که ایا اراده‬ ‫احیای زاینده رود در وزارت نیرو وجود دارد یا خیر؟ گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه این اراده وجود ندارد‪ ،‬من در دوره چهار دولت‬ ‫بوده ام‪ ،‬اصفهان ستیزی در همه دولت ها وجود داشته است‪.‬‬ ‫وزارت نیرو نه اراده و نه حتی برنامه ریزی خاصی برای احیای‬ ‫زاینده رود ندارد‪ ،‬درحالی که اخرین خواسته ما از رئیس جمهور‬ ‫همین احیای زاینده رود است‪.‬‬ ‫متخصص اطفال و دکترای حرفه ای پزشکی از شیوع بیماری‬ ‫سالَک در نواحی شمال شرق و شرق اصفهان خبر داد‪.‬‬ ‫دکتر مسعود جوانبخت در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت‪:‬‬ ‫بیماری سالَک همه ساله از اواخر تابستان و اوایل پاییز بروز‬ ‫و ظهور می کند و با ابتال و درگیر کردن بخشی از جامعه‬ ‫روستایی و شهری نیمی از سال تقریبا با درمان این بیماران‬ ‫مواجهیم‪.‬او با بیان اینکه بیماری سالک دو نوع روستایی و‬ ‫شهری دارد‪ ،‬گفت‪ :‬تنها راه کنترل بیماری سالک‪ ،‬پیشگیری از‬ ‫ابتال به ان و دوری از پشه خاکی و موش است‪.‬‬ ‫متخصص اطفال و دکترای حرفه ای پزشکی ادامه داد‪ :‬مبتالیان‬ ‫پس از پدیدار شدن گزش و زخم سالک قبل از گسترش ان‬ ‫باید به پزشک مراجعه کنند‪ .‬اصفهان یکی از استان های سالک‬ ‫خیز کشور به ویژه از نوع روستایی است که مناطقی مانند‬ ‫اردستان‪ ،‬نطنز‪ ،‬برخوار‪ ،‬شاهین شهر و میمه‪ ،‬اصفهان (مناطق‬ ‫جنوب و جنوب شرق)‪ ،‬نائین‪ ،‬کاشان و اران و بیدگل با جمعیت‬ ‫حدود ‪ ۷۰۰‬هزار نفر با این پدیده مواجه هستند‪.‬زمان اوج ابتال‬ ‫به این بیماری از اواخر شهریور تا ابان است و دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی اصفهان از سال ‪ ۸۷‬تاکنون چندین برنامه را برای‬ ‫کنترل سالک اجرا کرده است‪.‬پزشکان و کارشناسان معتقدند‬ ‫که سالک حاصل در کنار هم قرار گرفتن عوامل مختلف مانند‬ ‫موش ناقل‪ ،‬پشه‪ ،‬انگل و انسان است و برای کاهش ان باید‬ ‫زنجیره بین این عوامل‪ ،‬گسسته شود‪.‬استان اصفهان بیش از‬ ‫پنج میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار نفر جمعیت در ‪ ۲۸‬شهرستان دارد که‬ ‫امور پزشکی و بهداشتی ‪ ۲۶‬شهرستان (به جز کاشان و اران و‬ ‫بیدگل) با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫گزارش ‪2‬‬ ‫تاسیس کالنتری در حصه‬ ‫برای رفع اسیب های اجتماعی‬ ‫سه شنبه | ‪ 24‬خرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4372‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫رئیس جمهور پنجشنبه به اصفهان می اید‬ ‫مانع ان را رفع می کند‪ .‬معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان‬ ‫اینکه سفر های استانی رئیس جمهور یک حرکت بی بدیل است‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬مشابه این حرکت در دولت های نهم و دهم‬ ‫نیز وجود داشت‪ ،‬اما اینکه رئیس جمهور هر هفته به یک استان‬ ‫سفر کند در نوع خود یک حرکت مهم به شمار می رود‪ .‬روند‬ ‫سفر های استانی به گونه ای تنظیم شده که اقای رئیسی طبق‬ ‫برنامه سفرهای استانی و ظرف دو ماه اینده به همه استان های‬ ‫کشور سفر خواهد کرد‪ .‬او افزود‪ :‬البته عالوه بر سفر های استانی‬ ‫رئیس جمهور وزرا نیز به صورت جداگانه از استان ها بازدید‬ ‫می کنند‪ .‬باید گفت که اعضای دولت در میان مردم هستند و‬ ‫نسبت به مشکالت ان ها اگاه بوده و درصدد رفع ان ها هستند‪.‬‬ ‫مسئله اب برای اصفهان اولویت ویژه ای دارد‬ ‫حسینی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ایا قرار است‬ ‫دولت برای اصفهان مصوبه ویژه ای داشته باشد یا خیر‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬یکی از مسائل اصلی که در همه استان ها جزو اولویت‬ ‫دولت است‪ ،‬مسئله اب است‪ .‬حتی در استان هایی همچون‬ ‫اذربایجان های غربی و شرقی نیز به دلیل افت بارش ها در‬ ‫سال های اخیر شاهد مشکالتی در حوزه اب هستیم‪ .‬مسئله‬ ‫اب نیز برای اصفهان اولویت ویژه ای دارد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬البته‬ ‫از ابتدای دولت نیز جلساتی را با نمایندگان و مسئوالن استان‬ ‫برگزار و تدابیری نیز اندیشیده شده است‪ .‬وزارت نیرو نیز فعال‬ ‫است و موضوعاتی همچون اب‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬صنعت و مسائل‬ ‫محیط زیستی نیز جزو اولویت های سفر هیات دولت به استان‬ ‫اصفهان هستند‪ .‬معاون رئیس جمهور در پایان تاکید کرد‪ :‬دولت‬ ‫در حال تالش است تا هم در بحث نحوه کشت و نوع ابیاری و‬ ‫همچنین بحث های انتقال اب اگر الزم باشد فعالیت های الزم‬ ‫را انجام دهد‪.‬‬ ‫به منظور رفاه حال کارگران خدمات شهری صورت می گیرد‬ ‫حذف جمعه ها از تقویم جمع اوری پسماند در اصفهان‬ ‫روز گذشته معاون محیط زیست و‬ ‫خدمات شهری شهردار اصفهان در‬ ‫نشست خبری با اصحاب رسانه‪ ،‬از طرح‬ ‫جدید این معاونت در خصوص جمع اوری‬ ‫پسماند تر در اصفهان سخن گفته‬ ‫میناعباسپور و به حذف یک روز از هفته در تقویم‬ ‫جمع اوری پسماند اشاره داشت‪ .‬مهدی بقایی یکی از دالیل‬ ‫اجرای طرح را این دانست که کارگران خدمات شهری‬ ‫یک روز در هفته تعطیل بوده و بتوانند وقت بیشتری‬ ‫را با خانواده شان بگذرانند چرا که تا پیش از این ایشان‬ ‫هر شب مشغول به کار جمع اوری پسماند مشغول بوده‬ ‫و زمانی برای استراحت نداشته اند‪ .‬او در مورد طرح جدید‬ ‫جمع اوری پسماند از تقویم زوج و فرد ماهیانه به تقویم زوج‬ ‫و فرد هفتگی نیز گفت‪ :‬بنا بر امار احصا شده‪ ۳۰ ،‬درصد‬ ‫شهروندان در نظرسنجی های انجام شده اعالم کردند که‬ ‫تاریخ تقویم در ذهن انها نمی ماند و بهتر است روزهای‬ ‫زوج و فرد هفته مبنای جمع اوری زباله باشد و روز جمعه‬ ‫نیز جمع اوری پسماند از سطح شهر صورت نمی گیرد؛ حال‬ ‫اینکه اجرای این طرح باعث کم کردن حقوق کارگران‬ ‫نخواهد بود‪ .‬بقایی در پاسخ به اصفهان امروز‪ ،‬با اظهار‬ ‫امیدواری نسبت به موفقیت این طرح و عدم ایجاد مشکل‬ ‫تلنبار شدن پسماند در روزهای جمعه برای شهروندان‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬با فضای تبلیغاتی و کمپینی که ایجادشده است‪،‬‬ ‫پیش بینی می کنیم تا ‪ ۳۰‬درصد شهروندان از اجرای طرح‬ ‫جمع اوری زباله بر اساس روزهای زوج و فرد هفته مطلع‬ ‫شده باشند و نیز فرهنگ تولید کمتر پسماند در مبدا نیز در‬ ‫حال شکل گیری است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تولید روزانه ‪ 300‬هار لیتر شیرابه زباله در‬ ‫اصفهان‬ ‫معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان‬ ‫در ادامه بیان داشت‪ :‬از مجموع ‪ 900‬هزار لیتر پسماند‬ ‫شهر در روز‪ ۳۰۰ ،‬هزار لیتر ان مربوط به شیرابه زباله ها‬ ‫است و الزم است سازوکاری برای کاهش هرچه بیشتر‬ ‫شیرابه و پسماند تر در مبدا ایجاد و فرهنگ سازی شود‪.‬‬ ‫او با اعالم این مطلب که به سمت مکانیزه شدن نظافت‬ ‫معابر در حرکت هستیم گفت‪ :‬مساحت معابر شهر اصفهان‬ ‫در مجموع ‪ ۴۸‬میلیون مترمربع است که هر شب باید تمیز‬ ‫و زباله های ان جمع اوری شود و ازانجایی که پیش بینی‬ ‫می شود یک سوم از بازنشستگان نیروهای خدمات شهر در‬ ‫سال جاری به کار ادامه ندهند‪ ،‬بخشی از کار نظافت را به‬ ‫صورت مکانیزه انجام خواهیم داد؛ براورد شده است هر‬ ‫دستگاه مکانیزه که به صورت میانگین در روز توانایی جارو‬ ‫کردن ‪ ۴۰۰‬هزار مترمربع معابر شهر را دارد‪ ،‬به اندازه ‪20‬‬ ‫نیروی انسانی کار می کند پس در همین راستا ‪ 11‬دستگاه‬ ‫جدید در سال ‪ 1401‬به سیستم اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تست ‪ 10‬تنی زباله در دستگاه پیرولیز‬ ‫بقایی همچنین از پروژه پیرولیز در سازمان مدیریت‬ ‫پسماند شهرداری سخن گفته و بیان داشت‪ :‬پروژه دریافت‬ ‫هیدروکربن از ریجکت خطوط پردازش پسماند به روش‬ ‫بنـا بـه گفتـه شـهردار زرین شـهر بـا توجـه بـه بـروز‬ ‫مشـکالت فنـی و خطـر ریـزش سـقف اسـتخر‬ ‫جهان پهلـوان تختـی به دلیل فرسـودگی سـازه سـقف‬ ‫و احتمـال بروز اسـیب های ناگـوار برای شـناگران‪ ،‬این‬ ‫مجموعه تعطیل و عملیات بازسـازی و سـامان دهی در‬ ‫دسـتور کار شـهرداری قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایمنا‪ ،‬حسـین اسـماعیلی احمدی با اشـاره‬ ‫بـه رونـد اجرای پـروژه بازسـازی اسـتخر جهان پهلوان‬ ‫تختـی زرین شـهر‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬اسـتخر جهان پهلـوان‬ ‫تختـی از جملـه اماکـن شـهرداری اسـت کـه از زمان‬ ‫تاسـیس ان تاکنـون‪ ،‬هیچ گونه تعمیرات اساسـی انجام‬ ‫نشـده است‪ .‬او حفظ امنیت شـهروندان را اولویت و خط‬ ‫قرمـز مدیریـت شـهری در اجـرای پروژه هـای مختلف‬ ‫دانسـت و افـزود‪ :‬بـا توجـه بـه بـروز مشـکالت فنی و‬ ‫خطـر ریـزش سـقف اسـتخر جهان پهلـوان تختـی به‬ ‫دلیل فرسـودگی سازه سـقف و احتمال بروز اسیب های‬ ‫ناگـوار برای شـناگران‪ ،‬این مجموعـه تعطیل و عملیات‬ ‫بازسـازی و سـامان دهی در دسـتور کار شـهرداری قرار‬ ‫گرفـت‪ .‬شـهردار زرین شـهر با بیان اینکه سـازه سـقف‬ ‫اسـتخر با روش مهندسـی خاصی سـاخته شـده است‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬بـر اسـاس انالیزهـای انجـام شـده‬ ‫بازسـازی سـقف اسـتخر جهان پهلـوان تختـی نیازمند‬ ‫بیـش از شـش میلیـارد تومان اعتبار اسـت کـه با توجه‬ ‫بـه وضعیـت اقتصـادی حاکـم بـر شـهرداری ها هزینه‬ ‫قابل توجهـی بـرای مدیریـت شـهری زرین شـهر بـه‬ ‫شـمار می ایـد‪ .‬اسـماعیلی احمـدی‪ ،‬یکـی از اهـداف‬ ‫اغـاز عملیات سـاماندهی اسـتخر جهان پهلـوان تختی‬ ‫را توسـعه روحیه نشـاط و شـادابی میان جوانان دانست‬ ‫و تصریـح کـرد‪ :‬بـا توجـه به نقش اسـتخر بر سلامت‬ ‫جسـم و روان شـهروندان و مطالبه عالقه مندان ورزش‬ ‫شـنا‪ ،‬پروژه بازسـازی و ایمن سـازی سـقف تنها استخر‬ ‫شهرسـتان لنجـان توسـط واحـد امانی شـهرداری اغاز‬ ‫شـد تا علاوه بـر صرفه جویـی در هزینه ها بـه مطالبه‬ ‫شـهروندان جامه عمل پوشانده شـود‪ .‬او گفت‪ :‬بهسازی‬ ‫تاسیسـات بـرق و روشـنایی‪ ،‬استانداردسـازی سیسـتم‬ ‫گرمایشـی‪ ،‬تهویـه هـوا‪ ،‬تعمیـر موتورخانه و لوله کشـی‬ ‫در کنار بازسـازی و ایمن سـازی سـقف اسـتخر در حال‬ ‫انجـام اسـت و تلاش می کنیـم در کمتریـن زمـان‬ ‫ممکـن این مجموعه ورزشـی با ایمنی کامـل در اختیار‬ ‫شـهروندان قـرار بگیرد‪.‬‬ ‫کشتارگاه دام مشترک‬ ‫اردستان و زواره پلمپ شد‬ ‫پیرولیز از جمله پروژه هایی که می تواند به لحاظ اقتصادی و‬ ‫زیست محیطی کمک زیادی به روند مدیریت پسماند کند‪.‬‬ ‫دستگاه پیرولیز فرایندی ترموشیمیایی است که طی ان‬ ‫مواد الی در اثر گرما تجزیه و در نهایت از طریق ان‪ ،‬زباله ها‬ ‫تفکیک و ساماندهی می شود و از تیرماه تست ‪ ۱۰‬تنی زباله‬ ‫در این دستگاه انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ساماندهی خیابان های صغیر و طالقانی در‬ ‫سال جاری‬ ‫او در خصوص عملکرد بخش های مختلف این معاونت‬ ‫نیز اشاراتی داشته و بیان داشت‪ :‬در سازمان میادین میوه‬ ‫و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مهمترین‬ ‫وظیفه؛ ساماندهی کسب وکار در شهر و توزیع شبکه به‬ ‫صورت عادالنه دانست و پیش بینی می شود این سازمان‬ ‫به قطب توزیع در کشور تبدیل شود چرا که اگر صنایع‬ ‫سورتینگ در اصفهان به خوبی شکل بگیرد در توزیع حرف‬ ‫اول را خواهیم زد‪ .‬او همچنین به ساماندهی خیابان ها در‬ ‫حوزه کسب وکار نیز اشاره داشت و گفت‪ :‬این امر نیز از دیگر‬ ‫وظایف سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل‬ ‫شهری شهرداری است که بر اساس برنامه ریزی های انجام‬ ‫شده در سال جاری یکی از خیابان های صغیر و طالقانی به‬ ‫ساماندهی الزم خواهند رسید‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬کدبندی تجهیزات خدمات شهری‬ ‫معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان‬ ‫ادامه داد‪ :‬تاکنون در مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات‬ ‫شهری شهرداری اصفهان برنامه های خوبی به مرحله‬ ‫اجرا رسیده است و پیش بینی می شود طی دو سال اینده‬ ‫اطالعات تخلفات شهری با جزئیات بیشتری به صورت‬ ‫هوشمند ارائه شود‪ .‬بقایی در ادامه بیان داشت‪ :‬در معاونت‬ ‫خدمات شهری شهرداری سه قرارداد اساسی در حوزه‬ ‫نظافت و رفت وروب‪ ،‬جمع اوری زباله و نگهداری فضای‬ ‫سبز وجود دارد که به عنوان فعالیت اصلی موردتوجه است‪.‬‬ ‫او افزود‪ ۱۰ :‬روز پیش قرارداد مناقصه در بخش تعمیرات‬ ‫و نگهداری منعقد شد و تغییراتی نسبت به قبل خواهیم‬ ‫داشت به این ترتیب که امسال همه تجهیزات دارای کد‬ ‫شناسایی شده اند و شرکت ها در صورت پذیرفته شدن در‬ ‫مناقصه از یکدیگر تجهیزات را تحویل می گیرند‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه سعی شده است در استفاده شرکت ها از تجهیزات‬ ‫عدالت نیز برقرار شود‪ .‬بقایی گفت‪ ۳۰۰ :‬هزار تجهیزات‬ ‫موجود شهرداری در نرم افزار نگهداری و تعمیر پی ام‬ ‫دارای کد هستند که می توان طبق ان به جزئیاتی مانند‬ ‫زمان تعویض و نگهداری تجهیزات و اخرین هزینه های‬ ‫نگهداری انها دسترسی پیدا کرد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬اتصال دستگاه انگشت زن پیمانکاران‬ ‫متصل به کامپیوتر امور شهری‬ ‫معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬از قراردادهای مهم شهرداری در ارتباط با‬ ‫نظافت‪ ،‬رفت وروب و جمع اوری زباله در سال جاری‪،‬‬ ‫مدل حجمی و کارگری است که در گذشته این خدمت‬ ‫به شرکت های پیمانکار واگذار شده است و انها نیز از‬ ‫نیروهای شهرداری در شرکت های خود بهره مند شدند‪.‬‬ ‫این در حالی بود که انتظار می رفت پس از گذشت چند‬ ‫سال این نیروها شرکتی شوند بنابراین برای رعایت حقوق‬ ‫کارگران برنامه هایی برای رفع این مشکالت داریم‪ .‬بقایی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یکی از اولویت های ما این است که کارگری که‬ ‫در فضای شهر کار می کند‪ ،‬باید تمام حق وحقوق خود را‬ ‫بر اساس قانون دریافت کند‪ ،‬بر این اساس در قراردادهای‬ ‫معرفی مدیرعامل جدید ابفای استان اصفهان‬ ‫اصفهان امروز‪ :‬با حکم مدیرعامل شرکت مهندسی اب‬ ‫و فاضالب کشور‪ ،‬حسین اکبریان مدیرعامل شرکت اب و‬ ‫فاضالب استان اصفهان شد‪.‬‬ ‫اتابک جعفری مدیرعامل شرکت مهندسی اب و فاضالب‬ ‫کشور‪ ،‬با صدور حکمی حسین اکبریان تفاقی را به سمت‬ ‫مدیرعامل ابفای استان اصفهان منصوب کرد‪ .‬او در این‬ ‫حکم خطاب به اکبریان اورده است‪ :‬با عنایت به مراتب تعهد‪،‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ایمن سازی سقف استخر‬ ‫جهان پهلوانتختیزرین شهر‬ ‫طرح‪ :‬سید مهدی رضوی‪ /‬اصفهان امروز‬ ‫در ادامه سفرهای استانی قرار است ایت ا‪ ...‬سید ابراهیم‬ ‫رئیسی‪ ،‬رئیس جمهور پنجشنبه ‪ ۲۶‬خردادماه به اصفهان سفر‬ ‫کند‪ ،‬موضوعاتی همچون اب‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬صنعت و مسائل‬ ‫محیط زیستی نیز جزو اولویت های سفر هیات دولت به استان‬ ‫اصفهان هستند‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬در ادامه سفرهای استانی قرار است ایت ا‪...‬‬ ‫سید ابراهیم رئیسی‪ ،‬رئیس جمهور پنجشنبه ‪ ۲۶‬خردادماه به‬ ‫اصفهان سفر کند‪ .‬دیدار با علما و روحانیون‪ ،‬دیدار با کارافرینان‬ ‫و فعاالن اقتصادی‪ ،‬دیدار با اقشار مردمی‪ ،‬دیدار با خانواده معظم‬ ‫شهدا‪ ،‬حضور در جلسه شورای اداری استان‪ ،‬بازدید از شهرک‬ ‫علمی تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان موفق و دیدار با‬ ‫علما‪ ،‬از جمله برنامه های ایت ا‪ ...‬رئیسی در سفر به اصفهان‬ ‫است‪ .‬سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در‬ ‫رابطه با جزئیات سفر رئیسی به اصفهان اظهار کرد‪ :‬پیش از‬ ‫این سفر با نمایندگان استان اصفهان جلساتی برگزار شده و‬ ‫نظرات ان ها را دریافت کرده ایم‪ .‬البته نظرات مدیران اجرایی‬ ‫این استان نیز دریافت شده است‪ .‬همچنین‪ ،‬تکمیل پروژه های‬ ‫نیمه تمام اولویت دار در این سفر نهایی و تصویب خواهد شد‪ .‬او‬ ‫با اشاره به برنامه های رئیس جمهور در سفر به استان اصفهان‬ ‫بیان داشت‪ :‬دیدارهای مردمی رئیس جمهور که در چند سفر‬ ‫اخیر اغاز شده اقدام مهمی است‪ .‬چرا که رئیس جمهور به جای‬ ‫برگزاری جلسات با اقشار خاص‪ ،‬این جلسات را با صد ها و برخی‬ ‫اوقات هزاران نفر برگزار می کند‪ .‬ایشان مناطق محروم را بیشتر‬ ‫موردتوجه قرار می دهند‪ .‬حسینی ادامه داد‪ :‬جلسات پرسش و‬ ‫پاسخ با اقشار مختلف‪ ،‬بانوان و روحانیون برگزار می شود که‬ ‫در مجموع باعث ایجاد نشاط و شادی در استان خواهد شد‪.‬‬ ‫بالفاصله اعتباراتی که تصویب شده به استان مذکور تخصیص‬ ‫پیداکرده و کار ها شروع می شود‪ .‬پس از مدتی نیز معاون اجرایی‬ ‫رئیس جمهور از روند پیشرفت پروژه ها بازدید و در صورت وجود‬ ‫استان‬ ‫عکس ‪ :‬ایمنا‬ ‫منطقه حصه با بیش از ‪ ۱۰‬هزار نفر جمعیت‪ ،‬حاشیه ای ترین‬ ‫نقطه شهر اصفهان و از نظر سرانه های خدماتی‪ ،‬در رتبه اخر‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬به گفته مسئوالن حصه‪ ،‬این منطقه به‬ ‫محلی برای تجمع اسیب های اجتماعی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪« ،‬مسئوالن تنها به این محله می ایند‪،‬‬ ‫پابه پای ساکنان گریه می کنند‪ ،‬عکس می گیرند و می روند‪،‬‬ ‫از این رو محلی برای «شواف» مسئوالن شده است»…‬ ‫اینها بخشی از توصیف مدیر منطقه ‪ ۱۴‬شهرداری اصفهان‬ ‫از محله «حصه شمالی « است؛ محله ای که در شمال شرق‬ ‫اصفهان واقع شده است و به دو بخش شمالی و جنوبی‬ ‫تقسیم می شود و از کمترین سرانه خدماتی برخوردار است‪.‬‬ ‫مشکالت و اسیب های اجتماعی در این محله به وضوح‬ ‫دیده می شود و به دلیل وجود مشکالت متعدد‪ ،‬زندگی کردن‬ ‫در ان برای ساکنان سخت شده است‪ .‬از انجا که مدیریت‬ ‫شهری ششم اصفهان «محله محوری « را به عنوان شعار‬ ‫خود انتخاب کرده تا شهرداری بتواند سطح محله های این‬ ‫شهر را به منزلت شهروندان نزدیک کند؛ هر سال دو محله‬ ‫موردتوجه ویژه مدیریت شهری قرار می گیرد که امسال‪،‬‬ ‫حصه شمالی یکی از دو محله منطقه ‪ ۱۴‬به این منظور است‪.‬‬ ‫محمدمهدی کریمی‪ ،‬مدیر منطقه ‪ ۱۴‬شهرداری اصفهان‬ ‫می گوید‪ :‬با اغاز دوره ششم مدیریت شهری‪ ،‬مدل «شهر‬ ‫همگرا « که یکی از شاخصه های اصلی ان محله محوری‬ ‫است‪ ،‬بر سر زبان ها افتاد‪ ،‬البته محله محوری باید از تمام‬ ‫ابعاد‪ ،‬ارتقای زیست پذیری محالت را رقم بزند‪ .‬او می افزاید‪:‬‬ ‫به دلیل اینکه اوج ظهور و بروز فعالیت دوره ششم مدیریت‬ ‫شهری اصفهان محله محوری است‪ ،‬سال گذشته از شهردار‬ ‫اصفهان درخواست کردم که اجرای این طرح از منطقه ‪۱۴‬‬ ‫اغاز شود‪ ،‬لذا برای اغاز محله محوری وارد بحرانی ترین نقطه‬ ‫شهر یعنی محله «حصه شمالی» شدیم‪ ،‬محله ای که از نظر‬ ‫تمام شاخص های محرومیت‪ ،‬مظلومیت و دیگر مولفه های‬ ‫منفی محله ها‪ ،‬در رده نخست قرار دارد و شرایط ان از محله‬ ‫حصه جنوبی نیز بحرانی تر است‪ .‬مدیر منطقه ‪ ۱۴‬شهرداری‬ ‫اصفهان با بیان اینکه ‪ ۱۰‬محله از محله های دوازده گانه این‬ ‫منطقه دارای محرومیت است‪ ،‬تصریح می کند‪ :‬در راستای‬ ‫اجرای پروژه های محله محوری در حصه شمالی تحقیقاتی‬ ‫همچون نیازسنجی و نظرسنجی از جهاد دانشگاهی‪ ،‬معاونت‬ ‫فرهنگی شهرداری این منطقه و دفاتر تسهیلگری انجام شد‬ ‫و پس از انجام تحقیقات الزم در خصوص نیازهای حصه‬ ‫شمالی‪ ،‬سه محور اصلی با عنوان های امنیت‪ ،‬هویت و‬ ‫تفریح برای رفع این نیازها ترسیم شد‪ .‬او با بیان اینکه حصه‬ ‫شمالی ته نشین شده تمام نازیبایی های شهر است‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫از کارتن خوابی تا اعتیاد و دیگر اسیب های اجتماعی در‬ ‫حصه شمالی وجود دارد و این محله «حیاط خلوت» این‬ ‫اسیب های شده است؛ کمتر از ‪ ۱۰‬درصد کارتن خواب های‬ ‫حصه از اهالی این محله هستند و سایر انها از دیگر نقاط‬ ‫کشور همچون کهکیلویه و بویراحمد‪ ،‬دزفول و شهرکرد به‬ ‫این محله می ایند‪ .‬کریمی تصریح می کند‪ :‬ساکنان محله‬ ‫حصه‪ ،‬از حدود ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬سال گذشته درخواست تاسیس‬ ‫یک کالنتری در این محله را مطرح کرده اند‪ ،‬اما هر بار با‬ ‫پاسخ منفی از سوی مسئوالن مربوطه روبه رو شده اند‪ ،‬زیرا‬ ‫تاسیس کالنتری فرایندهایی دارد که بخشی از ان در حوزه‬ ‫اختیارات درون استانی نیست‪ .‬او با بیان اینکه با پیگیری های‬ ‫انجام شده‪ ،‬پس از دریافت مجوز تاسیس کالنتری در محله‬ ‫حصه‪ ،‬برای تحقق این هدف یک ملک را برای احداث‬ ‫ان تملک کردیم‪ ،‬تصریح می کند‪ :‬با توجه به اینکه وجود‬ ‫کالنتری می تواند جرائم و اسیب های اجتماعی را تا حد‬ ‫زیادی کاهش دهد‪ ،‬احداث ان می تواند کیفیت فضای حصه‬ ‫را افزایش دهد‪ .‬مدیر منطقه ‪ ۱۴‬شهرداری اصفهان اضافه‬ ‫می کند‪ :‬احداث کالنتری در هر محله‪ ،‬باعث ایجاد و احساس‬ ‫امنیت می شود که با توجه به پیگیری ها و تالش های انجام‬ ‫شده در روزهای اینده یک کالنتری در محله حصه مورد‬ ‫بهره برداری قرار می گیرد‪ .‬او در خصوص مزایایی ایجاد‬ ‫کالنتری در محدوده منطقه ‪ ۱۴‬تصریح می کند‪ :‬با تاسیس‬ ‫کالنتری در حصه و تحت پوشش قرار دادن محله هایی‬ ‫همچون جلوان‪ ،‬ارزنان و دارک‪ ،‬کالنتری ‪ ۲۶‬زینبیه‬ ‫می تواند به دیگر محالت این منطقه خدمات مطلوب تری‬ ‫ارائه کند‪ .‬کریمی می افزاید‪ :‬هویت ساکنان محله حصه‪ ،‬از‬ ‫دیگر مواردی بود که باید موردتوجه قرار می گرفت‪ ،‬زیرا اگر‬ ‫یک اسیب اجتماعی در این محله ایجاد شد و به ان اهمیت‬ ‫ندادیم‪ ،‬دیگر اسیب های اجتماعی را نیز به وجود می اورد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه حصه «استیج» مسئوالن شده است‪،‬‬ ‫تصریح می کند‪ :‬مسئوالن تنها به این محله می ایند‪ ،‬پابه پای‬ ‫ساکنان گریه می کنند‪ ،‬عکس می گیرند و می روند‪ ،‬از این‬ ‫رو محلی برای «شواف» مسئوالن شده است‪ .‬مدیر منطقه‬ ‫‪ ۱۴‬شهرداری اصفهان با بیان اینکه در حال تالش هستیم‬ ‫به محله حصه هویت بخشیم‪ ،‬تصریح می کند‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه این محله شش معبر اصلی دارد‪ ،‬در نظر داریم تمام‬ ‫این معابر به دیوارنگاره هایی به رنگ نماد اصفهان منقش‬ ‫و در عرصه ای بالغ بر شش هزار مترمربع پالستر شود و‬ ‫عالوه بر اصالح و نورپردازی ورودی ها‪ ،‬اصالح جداره‪ ،‬کف‪،‬‬ ‫بدنه و مبلمان شهری نیز انجام شود‪ .‬او با بیان اینکه دو‬ ‫مسجد حصه شمالی به عنوان پاتوق های مذهبی‪ ،‬محلی و‬ ‫سالمت در نظر گرفته می شود‪ ،‬می گوید‪ :‬در تالش هستیم‬ ‫با هویت بخشی‪ ،‬حصه به محله ای تبدیل شود که مسئوالن‬ ‫نتوانند برای عکس گرفتن در ان حضور داشته باشند‪ .‬کریمی‬ ‫تصریح می کند‪ :‬در حال حاضر هویت بخشی به محله حصه‪،‬‬ ‫در بروکراسی های اداری متوقف شده است و گرنه تا پیش از‬ ‫عید نوروز اقدامات مد نظر را انجام می دادیم‪ .‬او در خصوص‬ ‫محور تفریح به عنوان یکی از نیازهای حصه شمالی‪ ،‬خاطر‬ ‫نشان می کند‪ :‬با توجه به اینکه در حصه حتی یک متر هم‬ ‫فضای تفرجگاهی نداشت‪ ،‬ساخت بازیکده تخصصی حصه‬ ‫با محوریت خانواده در هشت هزار و ‪ ۵۰۰‬متر مربع اغاز شد‬ ‫که در روزهای اینده احداث فضای سخت ان به پایان‬ ‫می رسد و امیدواریم بتوانیم تا دو ماه اینده این بازیکده را در‬ ‫اختیار ساکنان این محله محروم قرار دهیم‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫شایستگی و تجارب مفید جناب عالی برای دو سال به عنوان‬ ‫عضو اصلی هیات مدیره و مدیرعامل شرکت اب و فاضالب‬ ‫استان اصفهان منصوب می شوید‪ ،‬امید است با اتکال به نیروی‬ ‫الیزال الهی‪ ،‬نصب العین قرار دادن تقوی و درایت کامل نسبت‬ ‫به مسئولیت خطیری که به عهده جنابعالی واگذار می شود و با‬ ‫بهره گیری از امکانات و کارکنان متعهد و متخصص‪ ،‬در تحقق‬ ‫اهداف و برنامه های شرکت و خدمت به مردم شریف استان‬ ‫اصفهان تحت رهبری مقام عظمای والیت موفق و منصور‬ ‫باشید‪ .‬معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت فاضالب‬ ‫تهران‪ ،‬معاون برنامه ریزی و منابع انسانی ابفای شهرها و‬ ‫شهرک های غرب تهران‪ ،‬عضو هیات مدیره شرکت اب و‬ ‫فاضالب روستایی استان اصفهان و مدیر امور قراردادهای‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اصفهان از جمله سوابق کاری‬ ‫حسین اکبریان بوده است‪.‬‬ ‫سال ‪ 1401‬کارگران این مورد اضافه شد که اضافه کاری‬ ‫و سنوات و مرخصی در نظر گرفته شود و بر اساس‬ ‫میانگین نظافت برای هر کارگری در شهر که ‪ ۱۵‬هزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬مترمربع تعریف شده است‪ ،‬همه باید از ‪ 2‬و نیم روز‬ ‫مرخصی خود استفاده کنند‪ .‬به منظور نظارت بیشتر و بهتر‬ ‫نیز از امسال سیستم دستگاه انگشت زن پیمانکاران متصل‬ ‫به کامپیوتر امور شهری شده است و فیش های حقوقی نیز‬ ‫متصل به سیستم معاونت خدمات شهری است اما دقیق‬ ‫سازی محاسبه حقوق و مزایای کارگران حدود یک سال‬ ‫زمان خواهد برد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬پیشنهاد ایجاد پارک سافاری برای انتقال‬ ‫حیوانات باغ وحش صفه‬ ‫او همچنین از طرح هدایت روان اب ها به سمت مادی ها‬ ‫و رودخانه زاینده رود خبر داد و گفت‪ :‬نظر به تغییر الگوی‬ ‫بارش ها ناشی از اثر تغییرات اقلیمی این طرح در دستور‬ ‫کار شهرداری اصفهان قرار گرفته است و برای تحقق ان‬ ‫باید الیروبی و بازسازی مادی های شهر نیز صورت گیرد‪.‬‬ ‫بقایی در ادامه بیان داشت‪ :‬شهرداری اصفهان در‬ ‫سال جاری ‪ ۱۲‬میلیارد تومان برای توسعه نیروگاه های‬ ‫خورشیدی اختصاص داده است و این نهاد در افق ‪۱۴۰۵‬‬ ‫باید ‪ ۲۵‬درصد از انرژی های پاک را تامین کند‪ .‬در حال‬ ‫حاضر سهم انرژی تجدیدپذیر توسط شهرداری ‪ ۲‬درصد‬ ‫است که از ‪ ۳۰‬نیروگاه خورشیدی نصب شده در سطح‬ ‫پارک ها تامین می شود‪ .‬او در خصوص اخرین وضعیت باغ‬ ‫وحش صفه اظهار کرد‪ :‬پیشنهاد ما ساخت پارک سافاری‬ ‫در شرق اصفهان است که بر اساس ان حیوانات باغ وحش‬ ‫نیز به منطقه مذکور منتقل شده و در طبیعت رها باشند و‬ ‫گردشگران سوار بر خودروهایشان از انها بازدید کنند‪.‬‬ ‫گـروه اسـتان‪ :‬رئیـس اداره دامپزشـکی شهرسـتان‬ ‫اردسـتان از پلمـپ کشـتارگاه دام مشـترک اردسـتان و‬ ‫زواره بـه دلیـل عدم رعایـت موازین بهداشـتی خبر داد‪.‬‬ ‫سـعید راعـی پـس از پلمـپ ایـن واحـد‪ ،‬اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫کشـتارگاه دام مشـترک اردسـتان و زواره بـه دلیل عدم‬ ‫رعایـت موازیـن بهداشـتی و علی رغم تذکـرات عدیده‬ ‫کـه مسـئوالن و شـورای تامیـن شهرسـتان داده بودند‬ ‫فعالیـت خـود را متوقـف نکـرد و به همین دلیـل با اخذ‬ ‫دسـتور قضایـی تـا رفـع نواقص پلمپ شـد‪ .‬او بـا بیان‬ ‫متاسـفانه وضعیت کشـتارگاه دام مشـترک اردسـتان و‬ ‫زواره تهدیـدی علیه بهداشـت عمومی بـود و قرار بود تا‬ ‫‪ ۱۶‬خـرداد نواقـص بحرانی برطرف شـود‪ ،‬افـزود‪ :‬امروز‬ ‫به دسـتور مقـام قضایی بخـش زواره این کشـتارگاه تا‬ ‫رفـع کامـل نواقص پلمپ شـد‪ .‬رئیس اداره دامپزشـکی‬ ‫شهرسـتان اردسـتان در پاسـخ به این سـوال که از این‬ ‫پـس گوشـت قرمـز شهرسـتان چگونـه تامیـن خواهد‬ ‫شـد‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬وظیفه احـداث و تجهیز کشـتارگاه‬ ‫و تامیـن گوشـت قرمـز در کشـتارگاه داخلـی و حتـی‬ ‫باراندازهایـی کـه در خـارج شهرسـتان وجـود دارد‪ ،‬بـر‬ ‫اسـاس بنـد ‪ ۲۱‬قانـون ‪ ۵۵‬بـر عهـده شـهرداری ها و‬ ‫نظارت بهداشـتی ان بر عهده دامپزشـکی اسـت‪ .‬راعی‬ ‫بـا تاکیـد بـر اینکـه هرگونـه کشـتار و عرضه گوشـت‬ ‫قرمـز غیرمجـاز در سـطح شهرسـتان ممنـوع خواهـد‬ ‫بـود‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪ :‬خط قرمز دامپزشـکی‪ ،‬سلامت‬ ‫شـهروندان اسـت و هرکسـی بـا عـدم رعایـت موازین‬ ‫بهداشـتی اقـدام به تهدید سلامت شـهروندان کند بر‬ ‫اسـاس مـاده ‪ ۶۸۸‬قانون مجازات اسلامی و با دسـتور‬ ‫مقـام قضایـی بـا او برخورد می شـود‪.‬‬ ‫افتتاح اداره بیمه سالمت‬ ‫شهرستانبرخوار‬ ‫اداره بیمه سالمت شهرستان برخوار افتتاح شد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری صـدا و سـیما‪ ،‬مدیـرکل بیمه‬ ‫سلامت اسـتان اصفهـان در ایـن اییـن گفـت‪ :‬توزیع‬ ‫عادالنـه خدمت در حوزه سلامت و تسـهیل و تسـریع‬ ‫در انجـام امـور بیمـه شـدگان از مهمتریـن وظایـف و‬ ‫خدمـات این اداره اسـت‪ .‬محمدحسـین صفـاری افزود‪:‬‬ ‫بیمـه کـردن افـراد محـروم از بیمـه بـا هـدف کاهش‬ ‫پرداخـت هزینه هـای درمانـی مـردم و رفـع نگرانـی و‬ ‫اسـترس شـهروندان از اهداف راه اندازی بیمه سلامت‬ ‫اسـت‪ .‬همچنیـن در ایـن اییـن محمـود شـایان بـه‬ ‫عنـوان رئیـس اداره بیمـه سلامت شهرسـتان برخوار‬ ‫معرفـی شـد‪ .‬اداره بیمه سلامت برخوار در سـاختمانی‬ ‫اسـتیجاری و با بیـش از یک میلیارد ریـال هزینه برای‬ ‫تجهیزات در سـاختمان کوثر در بلوار طالقانی راه اندازی‬ ‫شد‪.‬شهرسـتان برخـوار بـا جمعیـت ‪ ۱۴۱‬هزار نفـر‪۵۰ ،‬‬ ‫هـزار نفـر بیمه شـده تحـت پوشـش سـازمان بیمـه‬ ‫سلامت اسـت کـه از مراکـز درمانـی ایـن شهرسـتان‬ ‫خدمـات دریافـت می کننـد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫سه شنبه | ‪ 24‬خرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4372‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫یکی از اقدامات ضروری و مهم هنگام‬ ‫سبقت گرفتن از خودروهای جلویی‬ ‫استفاده از چراغ راهنما است درحالی که‬ ‫برخی از رانندگان به این نکته مهم‬ ‫اصغر زارع‬ ‫توجهیندارند‪.‬‬ ‫یکـی از اقدامـات ضـروری و مهم هنگام سـبقت گرفتن از‬ ‫خودروهای جلویی اسـتفاده از چراغ راهنما اسـت درحالی که‬ ‫برخـی از راننـدگان به این نکته مهم توجهـی ندارند و اقدام‬ ‫بـه تغییـر خـط و وارد شـدن بـه خـط سـبقت می کنند که‬ ‫ایـن حرکت می تواند بسـیار خطرنـاک و در برخـی از موارد‬ ‫باعـث به خطـر انداختن جان سـایر رانندگان و سرنشـینان‬ ‫خـودروی انهـا گـردد‪ .‬در ادامـه بـه برخـی از تعاریـف و‬ ‫روش هـای صحیح سـبقت گرفتـن اشـاره می کنیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تعریف روز و شب‬ ‫اگـر بخواهیـم تعریفـی از روز و شـب داشـته باشـیم‪ ،‬برابر‬ ‫ایین نامـه راهنمایـی و رانندگـی از طلـوع افتـاب تـا غروب‬ ‫افتـاب را روز و از غـروب افتـاب تـا طلـوع افتـاب را شـب‬ ‫می نامنـد و بـا توجه بـه کاهش میـدان دید راننده در شـب‬ ‫نسـبت به روز‪ ،‬عالئم اگاه سـازی و اخباری سبقت برای روز‬ ‫و شـب به صـورت جداگانه ای مشـخص شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬عالئم اگاه سازی و اخباری سبقت در روز‬ ‫عالئم اگاه سـازی هنگام سـبقت گرفتـن در روز اسـتفاده از‬ ‫بـوق کوتـاه اسـت و همان گونه کـه از نامش هم پیداسـت‬ ‫راننـده ای کـه قصد سـبقت از وسـیله نقلیه جلویی خـود را‬ ‫دارد بایـد قبـل از اینکه به مـوازات خودروی جلویـی خود در‬ ‫خـط سـبقت قـرار بگیـرد از چراغ راهنمـا بـرای جلب توجه‬ ‫وسـایل نقلیه پشت سـر خود اسـتفاده کند و با انجام عالئم‬ ‫اگاه سـازی سـبقت‪ ،‬راننده خودروی جلویی خود را اگاه کند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬عالئم اگاه سازی و اخباری سبقت در شب‬ ‫بـا توجـه بـه اینکـه دیـد راننده هـا در شـب کاهـش پیـدا‬ ‫می کنـد سـبقت در شـب از اهمیـت باالتری نسـبت به روز‬ ‫برخوردار اسـت و رانندگانی که قصد سـبقت گرفتن در شب‬ ‫را دارنـد می بایسـت پیـش از عبور از وسـیله نقلیـه جلویی‪،‬‬ ‫ضمن اسـتفاده از چراغ راهنما برای جلب توجه وسـایل نقلیه‬ ‫پشـت سـر‪ ،‬با اسـتفاده از نور چراغ هـای باال و پاییـن برای‬ ‫اگاه سـازی راننده خـودروی جلویی اسـتفاده کنند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬پیش بینیهنگامسبقتگرفتن‬ ‫در هنـگام رانندگـی و پیـش از مواجه شـدن بـا یـک خطـر‬ ‫هنـگام سـبقت گرفتـن از خودروهـا‪ ،‬سـعی کنیـد احتمال‬ ‫بـروز خطرات را پیش بینـی نمایید‪ ،‬به عنوان مثـال اگر قصد‬ ‫سـبقت گرفتن از یک سـواری و یا کامیون کشـنده را دارید‬ ‫پیش بینـی ایـن را داشـته باشـید کـه امـکان تغییر مسـیر‬ ‫ناگهانـی توسـط خودروی جلویی شـما وجـود دارد‪ ،‬بنابراین‬ ‫در جاهایـی سـبقت بگیرید که اگر این اتفـاق رخ داد بتوانید‬ ‫خـودرو را کنتـرل و یا خسـارت کمتـری را ببینید‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬نکات ایمنی هنگام سبقت گرفتن‬ ‫درصورتی کـه خودرویـی قصـد سـبقت گرفتـن از‬ ‫خـودروی شـما را دارد بـه هیـچ عنـوان لـج بـازی‬ ‫نکـرده‪ ،‬سـرعت خـودرو خـود را چنـد برابـر نکنیـد و‬ ‫اجـازه دهیـد تـا خودرویـی کـه در حال سـبقت گرفتن‬ ‫اسـت سـبقت خـود را تمـام کنـد‪ .‬همچنیـن پـس از‬ ‫عبـور از خودرویـی کـه از ان سـبقت گرفته ایـد نبایـد‬ ‫سـریعا در خـط سـمت راسـت قـرار بگیـرد‪ ،‬بـرای این‬ ‫کار بایـد بـا حفـظ خونسـردی زمانـی کـه چراغ هـای‬ ‫جلـو خـودرو را در اینـه خـود مشـاهده کردیـد ابتـدا از‬ ‫چراغ راهنمـای سـمت راسـت اسـتفاده کـرده و سـپس‬ ‫وارد خـط سـمت راسـت راه شـوید‪ .‬الزم به ذکر اسـت‬ ‫که سـبقت از سـمت راسـت وسـایل نقلیه ممنوع بوده‬ ‫مگـر از خودرویـی کـه در جلوی شـما قصد گـردش به‬ ‫چـپ را داشـته باشـد‪ ،‬بنابراین به یاد داشـته باشـید که‬ ‫بـا توجـه بـه قانـون اولیـه رانندگی همیشـه از سـمت‬ ‫راه برانیـد مگـر اینکـه قصد سـبقت داشـته باشـید که‬ ‫الزم اسـت بـرای ایـن کار وارد خـط سـمت چـپ و یا‬ ‫خط سـبقت شـوید و اصـل پیش بینی را هنگام سـبقت‬ ‫گرفتـن فرامـوش نکنید‪.‬‬ ‫در پایـان شـایان ذکر اسـت در لحظاتـی کـه تمرکـز از بین‬ ‫مـی رود راننـدگان از بیـن خطـوط خـارج می شـوند و بدون‬ ‫احتیـاط الزم خـط عوض می کنند کـه از چنین تهدیدهایی‬ ‫هـم نمی توانیم همیشـه در ترافیـک با جریان زیـاد اجتناب‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫* رئیس پلیس راه استان اصفهان‬ ‫یک جامعه شناس گفت‪ :‬جامعه امروز ایران را عقب مانده و‬ ‫یدانم‪ ،‬بلکه جامعه ما طبیعی‬ ‫استبدادی و همچنین نخبه پرور نم ‬ ‫است؛ یعنی ما نه جامعه ای ایستاده ایم و نه جامعه ای در خواب‪.‬‬ ‫تقی ازاد ارمکی با اشاره به اینکه ما ایرانی ها در طول ‪،۵۰۰‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬و یا ‪ ۱۱۰‬سال اخیر درگیر پروژه توسعه در جهان‬ ‫شده ایم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بسیاری و حتی غربی ها القای اشتباه‬ ‫کردند و روشنفکران‪ ،‬کنشگران و ‪ ...‬پذیرفته ایم که ما‬ ‫کشوری عقب مانده هستیم‪ .‬او با بیان اینکه ما نیز مانند ملل‬ ‫دیگر حتی در بدترین شرایط تاریخ همچون قاجار زیست‬ ‫داشته ایم‪ ،‬گفت‪ :‬ما ان قدر عقب مانده نبودیم که پاریسی ها‬ ‫عقب مانده بودند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ایرانیان‪ ،‬مردمان هالک شــده کســب‬ ‫تخصص و تجربه هستند‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی‬ ‫دانشگاه تهران گفت‪ :‬مشکل از انجا شروع شد که گفتیم‬ ‫ملت عقب مانده ایم‪ ،‬به این خاطر به دنبال توسعه بودیم‪،‬‬ ‫درحالی که من می گویم این اشتباه است‪ .‬او افزود‪ :‬ایرانیان‪،‬‬ ‫مردمان هالک شده کسب تخصص و تجربه هستند و‬ ‫هزینه های زیادی برای این کار داده اند‪ ،‬اما چیزی عاید‬ ‫ما نشده است‪ .‬ازاد ارمکی تاکید کرد‪ :‬بسیاری از متونی‬ ‫که بعدها نوشته شده است‪ ،‬القا کرده که مردمان ایران‬ ‫عقب مانده اند و می گویند راه نجات ایران از عقب ماندگی‪،‬‬ ‫توسعه است که در جهان المانی و فرانسوی نیز جاری است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬مشکل امروز کشور فقدان تربیت و اخالق‬ ‫است‬ ‫او با بیان اینکه روشنفکران دوره پایانی قاجار اندیشه نوگرایی‬ ‫را تاسیس و ایده ترقی ملت را مطرح کردند‪ ،‬گفت‪ :‬ما یک‬ ‫اشتباه تاریخی انجام داده ایم و در این مسیر حتی بدترین و‬ ‫غرب زده ترین متفکران ما نگفتند که ایده و تکنولوژی باید‬ ‫از خارج وارد ایران شود‪ .‬این جامعه شناس گفت‪ :‬روشنفکران‬ ‫دوران قاجار راه ان را سروسامان دادن اموزش دانستند و‬ ‫در این راه مدرسه و بعد دانشگاه و بعد پژوهشگاه ساختند‪،‬‬ ‫درحالی که منظور از اموزش‪ ،‬اخالقیات و تربیت بود‪ .‬او با‬ ‫بیان اینکه در حکومت فعلی فقط مدرسه سازی کردیم‪ ،‬در‬ ‫حالی که باید تربیت و اخالق اموزش داده می شد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مشکل امروز کشور فقدان تربیت و اخالق است‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل امروز همه ما بداخالق هستیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬مدرسه سازی سیاستی اشتباه بود‬ ‫ازاد ارمکی با اشاره به اینکه مدرسه سازی سیاستی اشتباه‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪ :‬در دوره قاجاریه دارالفنون‪ ،‬در دوره پهلوی مدرسه‬ ‫و در جمهوری اسالمی دانشگاه های دولتی‪ ،‬پیام نور و ازاد‬ ‫را تاسیس کردیم و با این اقدام موجب غفلت علم و اندیشه‬ ‫شدیم و به نوعی علم از دستور کار دانشگاه خارج شد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اصل مدرسه و دانشگاه در ایران تعطیل‬ ‫است‬ ‫او ادامه داد‪ :‬با این سیاست اشتباه موجب خارج شدن تربیت‬ ‫از دستور کار مدرسه و خارج شدن تربیت از دستور کار‬ ‫معلمان شدیم و به نوعی اصل مدرسه و دانشگاه در ایران‬ ‫تعطیل است‪ .‬عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی‬ ‫دانشگاه تهران با بیان اینکه امروز ما به شرایط نابهنجاری‬ ‫رسیدیم که اکنون در مدرسه و دانشگاه شاهد هستیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه علم و صنعت اصل نشده‪ ،‬زندگی و زیست مردم‬ ‫اهمیت ندارد و تاریخ اهمیت ندارد و به نوعی به جامعه و‬ ‫مردمان خود گوش نکردیم‪.‬‬ ‫جامعه امروز را عقب مانده‪ ،‬استبدادی و نخبه پرور نمی دانم‬ ‫او با اعتقاد بر اینکه امروز جای خوبی برای توسعه است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬جامعه امروز ایران را عقب مانده و استبدادی و‬ ‫همچنین نخبه پرور نمی دانم‪ ،‬بلکه جامعه ما طبیعی است؛‬ ‫یعنی ما نه جامعه ای ایستاده ایم و نه جامعه ای در خواب‪ .‬این‬ ‫جامعه شناس تصریح کرد‪ :‬دولت های مختلف در جهان موید‬ ‫شرایط توسعه بودند‪ ،‬نه عامل توسعه‪ .‬متاسفانه دولت های‬ ‫ایران منجیان توسعه شدند که این اشتباه بود‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫تاریخ زندگی اهمیت خود را از دست داده و پروسه جریان‬ ‫تاریخی از دستور مدارس ما خارج شده است که باید در‬ ‫ان بازنگری شود‪ .‬باید دید چه کاری نکرده ایم که علم و‬ ‫صنعت برای ما از اهمیت افتاده است‪ .‬ازاد ارمکی با انتقاد بر‬ ‫اینکه در کشور متخصصان کمی داریم‪ ،‬اما شبه متخصصان‬ ‫و کارشناسان مدعی بسیاری داریم که تنها پرورش یافته‬ ‫دانشگاه ها هستند‪ ،‬اما در عمل کاری از پیش نمی برند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬راه برون رفت کشور از این بحران اموزش‬ ‫اخالق‪ ،‬پرورش نخبگان واقعی برای مشکالت است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫باز نشدن ایربگ ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫خودروهایتصادفی‬ ‫در یک پارکینگ‬ ‫رئیـس پلیـس راهنمایـی و رانندگـی اسـتان اصفهـان‬ ‫گفت‪ :‬باز نشـدن ایربگ ‪ ۹۰‬درصـد خودروهای تصادفی‬ ‫در یـک پارکینگ‪ ،‬دلیل مسـتند بر نبود ایمنـی خودروها‬ ‫و بـاال بـودن میزان جـرح و فوت رانندگان و سرنشـینان‬ ‫خـودرو در تصادفـات نسـبت بـه کشـورهای پیشـرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫سـرهنگ محمدرضا محمـدی در گفت وگو بـا خبرنگار‬ ‫ایمنـا‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬فقـط در یکـی از پارکینگ هـای‬ ‫خودروهـای تصادفـی ‪ ۱۰۷‬خـودرو وجـود دارد و از میان‬ ‫ان هـا کـه از زاویـه جلـو یعنـی از زاویه مناسـب مدنظر‬ ‫خودروسـازان تصـادف کرده انـد‪ ،‬ایربـگ ‪ ۹۷‬دسـتگاه‬ ‫خـودرو باز نشـده اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬نبـود رعایـت حداقـل مسـائل ایمنـی در‬ ‫خودروهـای تولیـد داخلـی و عمـل نکـردن تجهیـزات‬ ‫ایمنـی خودروهـای تولیـد داخـل ازجملـه ایربـگ ان ها‬ ‫عامـل بسـیاری از اسـیب های منجـر بـه جـرح و فوت‬ ‫رانندگان اسـت‪.‬‬ ‫عکس‪:‬ایسنا‬ ‫عالئم اگاه سازی و اخباری الزم‬ ‫برای سبقت گرفتن‬ ‫جامعه امروز را عقب مانده‪،‬‬ ‫استبدادی و نخبه پرور نمی دانم‬ ‫چالش هفت خوان رستم ثبت نام در مدارس‬ ‫فصل ثبت نام مدارس با تحویل گرفتن کارنامه‬ ‫سال تحصیلی اغاز می شود و برای دانش اموزانی که در‬ ‫استانه ورود به پایه تحصیلی جدید یا جابه جایی در میان‬ ‫پایه ها هستند‪ ،‬یک دردسر تمام عیار است که با تکمیل‬ ‫ظرفیت مدارس محدوده و سرگردانی والدین برای یافتن‬ ‫نزدیک ترین مدرسه محل سکونت همراه است‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬تابستان که از راه می رسد‪ ،‬مشکالت‬ ‫خانواده ها نیز برای ثبت نام فرزندانشان سر باز می کند و گاه‬ ‫یافتن یک مدرسه مناسب‪ ،‬تبدیل به دغدغه ای بزرگ برای‬ ‫انان می شود‪ .‬اغلب خانواده ها که از میان اقشار متوسط‬ ‫جامعه هستند‪ ،‬گزینه نخست ان ها برای ثبت نام مدارس‬ ‫دولتی است و در این فصل با جست وجوی فراوان به دنبال‬ ‫یک مدرسه دولتی باکیفیت هستند؛ شاید به همین دلیل‬ ‫است که در هر منطقه تعداد محدودی از مدارس طرفداران‬ ‫فراوانی دارد و خانواده ها اصرار به ثبت نام فرزندانشان در‬ ‫انجا دارند‪ .‬در نهایت ثبت نام دانش اموزان مقطع ابتدایی‬ ‫در حالی از دهم خردادماه اغاز شده است که امسال نیز‬ ‫گالیه های والدین از الزام به ثبت نام در مدارس دولتی تعیین‬ ‫شده توسط اموزش وپرورش‪ ،‬تکمیل ظرفیت نزدیک ترین‬ ‫نشدن دانش اموزان در‬ ‫مدرسه محل سکونت‪ ،‬ثبت نام‬ ‫ِ‬ ‫مدارس مدنظر خانواده ها حتی مدارس مجاور محل‬ ‫سکونت افراد به بهانه محدوده بندی جغرافیایی که از سوی‬ ‫اموزش وپرورش طراحی شده است‪ ،‬دریافت وجه اجباری‬ ‫از خانواده ها هنگام ثبت نام مدارس به بهانه های مختلف‬ ‫و تکمیل ظرفیت مدارس دولتی و کاهش مدارس دولتی‬ ‫در مناطق مختلف‪ ،‬جمعیت زیاد دانش اموزان در کالس ها‪،‬‬ ‫کیفیت پایین اموزش در برخی واحدهای اموزشی و ترکیب‬ ‫کادر مدرسه گالیه های اصلی خانواده ها از شیوه نام نویسی‬ ‫دانش اموزان برای سال تحصیلی جدید است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تالش والدین برای ثبت نام و عبارت خارج‬ ‫از محدوده‬ ‫پـدر عرشـیا ‪-‬که امسـال بـه کالس چهارم دبسـتان‬ ‫مـی رود‪ -‬بـا اشـاره بـه مراجعـه بـه مدرسـه محلـه خود‬ ‫بـرای ثبت نـام در دوره دوم ابتدایـی‪ ،‬می گویـد‪ :‬فرزنـدم‬ ‫سـه سـال دوره اول دبسـتان را در یک مدرسـه خـارج از‬ ‫محـدوده تحصیـل کـرد و به جز سـال اول کـه در همان‬ ‫محـدوده سـکونت داشـتیم‪ ،‬دو سـال بعـد نیـز کالس ها‬ ‫مجـازی بـود مشـکلی بـرای رفت وامـد فرزندم نداشـتم‪،‬‬ ‫امـا امسـال که قرار اسـت کالس ها حضوری باشـد برای‬ ‫ثبت نـام بـه نزدیک تریـن مدرسـه محـل مراجعـه کـردم‬ ‫امـا بـا کمـال تعجـب می گوینـد ظرفیت تکمیل اسـت و‬ ‫بایـد به منطقـه دیگری مراجعـه کنم؛ درحالی کـه فاصله‬ ‫خانـه مـا بـا مدرسـه پیشـنهادی اموزش وپرورش بیشـتر‬ ‫اسـت‪ .‬مـادر متیـن ‪-‬کـه در اسـتانه ورود بـه کالس اول‬ ‫ابتدایـی اسـت‪ -‬نیـز بـا اشـاره بـه تلاش چنـد هفته ای‬ ‫خـود بـرای ثبت نـام پسـرش در نزدیک تریـن دبسـتان‬ ‫محلـه‪ ،‬می افزایـد‪ :‬این دبسـتان یکـی دو خیابـان با خانه‬ ‫مـا فاصلـه دارد امـا اموزش وپـرورش دبسـتان دیگـری‬ ‫را در چنـد محلـه دورتـر بـه مـا معرفـی می کنـد کـه در‬ ‫صـورت ثبت نـام‪ ،‬هر ماه باید مبلغ بسـیاری بـرای هزینه‬ ‫سـرویس مدرسـه بپردازیـم؛ بـرای همیـن چندیـن بار به‬ ‫اموزش وپـرورش ناحیـه مراجعـه کردیـم تـا اجـازه دهند‬ ‫در همیـن مدرسـه نزدیـک محـل سـکونتمان ثبت نـام‬ ‫کنیـم امـا امکانـش مهیـا نیسـت‪ .‬اقـای اسـدالهی نیز با‬ ‫انتقـاد از محـدوده جغرافیایـی که بـرای ثبت نـام طراحی‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬تاکیـد می کنـد‪ :‬فرزنـدم امسـال بـه کالس‬ ‫اول دبسـتان مـی رود و خیلـی پیـش از فصـل ثبت نـام‬ ‫دنبـال ایـن بودیـم کـه او را در مدرسـه محلـه خودمـان‬ ‫ثبت نـام کنیـم امـا اکنـون کـه بـرای تحویـل مـدارک‬ ‫مراجعـه کردیـم می گوینـد ظرفیـت پـر شـده اسـت و‬ ‫مدرسـه دورتـری را معرفـی می کنند‪ .‬مادر مهسـا ‪-‬که به‬ ‫کالس پنجـم مـی رود‪ ،‬دریافـت وجـه اجباری بـه عنوان‬ ‫کمـک بـه مدرسـه را بزرگ تریـن مشـکلی می دانـد کـه‬ ‫در ایـن سـال ها بـا ان روبـه رو بـوده اسـت و می گویـد‪:‬‬ ‫ایـن مبلـغ بـرای ورود بـه پایـه خیلـی بیشـتر اسـت و با‬ ‫اینکـه هـر سـال اموزش وپـرورش اعلام می کنـد کـه‬ ‫مـدارس نبایـد پولـی بـرای ثبت نـام دریافت کننـد‪ ،‬حتی‬ ‫بـرای بیـن پایه هـا هـم هنـگام تحویـل کارنامـه هزینه‬ ‫کمـک به مدرسـه را دریافـت می کننـد و عجیب تر اینکه‬ ‫اگـر ایـن مبالـغ بـه عنـوان هزینـه مـوارد کمک درسـی‬ ‫باشـد در طـول سـال تحصیلـی حتی یـک پرینت مطلب‬ ‫کمک اموزشـی نیـز بـه دانش امـوزان تحویـل نمی شـود‪.‬‬ ‫ن‬ ‫وجه اجباری در زما ‬‬ ‫‪ÁÁ‬برخورد با دریافت ‬‬‬ ‫ثبت نام‬ ‫محمدرضا ابراهیمی‪ ،‬مدیرکل‬ ‫اموزش وپرورش استان اصفهان درباره‬ ‫دریافت اجباری وجه برای ثبت نام‬ ‫می گوید‪ :‬با هرگونه دریافت اجباری‬ ‫وجه هنگام ثبت نام دانش اموزان صد‬ ‫درصد برخورد می شود مگر مبلغی که به عنوان هزینه بیمه‬ ‫و کتاب باید پرداخت شود که عمومًا این هزینه پرداخت‬ ‫شده است؛ البته ما دوست داریم والدین به مدارس کمک‬ ‫کنند اما اگر این کمک به عنوان شرط ثبت نام باشد باید‬ ‫جلوی ان گرفته شود‪ .‬او در واکنش به گالیه برخی والدین‬ ‫از دریافت اجباری وجه‪ ،‬تاکید می کند‪ :‬اگر موردی خاصی‬ ‫از تخلف وجود داشته باشد والدین می توانند موضوع را‬ ‫به اموزش وپرورش اعالم کنند که مرتبه اول به مدیران‬ ‫تذکر داده می شود و دفعات بعدی با ان ها برخورد می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش استان اصفهان درباره امار‬ ‫تخلفاتی که تاکنون ثبت شده است‪ ،‬می افزاید‪ :‬نمی توان‬ ‫تعداد تخلفات را اندک دانست زیرا این تخلف در سال های‬ ‫گذشته فراگیر بوده است و هنوز هم چنین رویه ای در برخی‬ ‫مدارس وجود دارد اما امار به شدت کاهش یافته است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬لزوم شفافیت در منابع مالی مدرسه و‬ ‫ارائه گزارش به والدین‬ ‫او با اشاره به برخورد با موارد حاد تخلف‪ ،‬اظهار‬ ‫می کند‪ :‬برخورد قانونی با موارد احتمالی تخلف باعث‬ ‫ایجاد بازدارندگی می شود‪ ،‬البته باید به این نکته توجه‬ ‫کرد که طی ‪ ۱۰‬سال اخیر هیچ مبلغی به عنوان سرانه در‬ ‫اختیار مدارس قرار نگرفته بود و در دولت سیزدهم دوباره‬ ‫پرداخت سرانه به مدارس اغاز شده است اما این سرانه‬ ‫کافی نیست؛ به همین دلیل گاهی مدیران مدارس ناگزیر‬ ‫به استفاده از کمک والدین برای تامین هزینه های مدرسه‬ ‫می شوند‪ .‬ابراهیمی دریافت بدون ضابطه کمک به مدرسه‬ ‫را غیرقانونی می داند و می گوید‪ :‬شفافیت در مصرف منابع‬ ‫مالی مدرسه موضوعی است که مورد تاکید اموزش وپرورش‬ ‫نیز قرار دارد‪ ،‬برای این منظور باید در انجمن اولیا و مربیان‬ ‫شورای مالی تشکیل و بیالن مالی مدرسه اعالم شود در‬ ‫این صورت خانواده دانش اموزان نیز تشویق به مشارکت در‬ ‫تامین هزینه های مدرسه خواهند شد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬سرانه ای که جوابگوی نیاز مدارس نیست‬ ‫او با تاکید بر اینکه اموزش وپرورش از همه والدین‬ ‫انتظار کمک به مدرسه ندارد‪ ،‬خاطرنشان می کند‪ :‬برخی‬ ‫خانواده های نیازمند حتی برای پرداخت هزینه بیمه‬ ‫دانش اموزی دچار مشکل هستند از سوی دیگر نباید این‬ ‫برداشت نادرست ایجاد شود که کمک به مدرسه ضروری‬ ‫است؛ به عبارت دیگر اگر مدیری شرط ثبت نام را دریافت‬ ‫وجه از خانواده ها قرار دهد‪ ،‬این امر قانونی نیست و در‬ ‫صورت گزارش والدین یا بازرسان با متخلفان برخورد‬ ‫می شود‪ .‬مدیرکل اموزش وپرورش استان اصفهان درباره‬ ‫برخورد سلیقه ای مدیران برخی مدارس در ثبت نام‬ ‫دانش اموزان‪ ،‬می گوید‪ :‬مهم ترین قانونی در که در زمینه‬ ‫ثبت نام وجود دارد ممنوعیت دریافت هرگونه وجه در‬ ‫زمان ثبت نام است‪ ،‬خانواده ها در صورت مشاهده این‬ ‫تخلف می توانند از مدیر مدرسه شکایت کنند‪ .‬او بدون‬ ‫اعالم اماری در زمینه تخلفات ثبت نام‪ ،‬ادامه داد‪ :‬امسال‬ ‫امار تخلفات تقریبًا کاهش یافته است اما نمی توان درصد‬ ‫مشخصی در این زمینه اعالم کرد‪ ،‬یکی از دالیل کاهش‬ ‫تخلفات بازرسی های مداوم و پرداخت مبالغی به عنوان‬ ‫سرانه به مدارس است که در سال های گذشته در اختیار‬ ‫ان ها قرار نمی گرفت اما هنوز هم مبلغ سرانه جوابگوی‬ ‫نیاز مدارس نیست‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬اولویت نخست؛ ثبت نام دانش اموزان در‬ ‫محدوده محل زندگی‬ ‫از سوی دیگر مصطفی درستکار‪ ،‬مسئول هماهنگی ستاد‬ ‫ثبت نام اداره کل اموزش وپرورش استان اصفهان درباره‬ ‫مشکالت محدوده بندی و تکمیل ظرفیت مدارس می گوید‪:‬‬ ‫موضوع محدوده بندی برای اموزش وپرورش از اهمیت‬ ‫زیادی برخوردار است و در طول دو هفته گذشته جلسات‬ ‫متعددی را با مسئوالن گوناگون اداره کل اموزش وپرورش‬ ‫و روسای اموزش وپرورش برگزار و تاکید کردیم که اولویت‬ ‫نخست‪ ،‬ثبت نام دانش اموزان در محدوده خودشان است‪.‬‬ ‫او مدارس را موظف به نام نویسی دانش اموزان بر اساس‬ ‫محدوده محل زندگی ان ها می داند و اظهار می کند‪:‬‬ ‫محدوده بندی ها به ادارات نیز اعالم شده است و مدارس‬ ‫موظف هستند همه دانش اموزان را بر اساس محدوده بندی‬ ‫ثبت نام کنند‪ ،‬از این بابت جای هیچ گونه نگرانی برای‬ ‫خانواده ها وجود ندارد‪ .‬رئیس اداره ارزیابی عملکرد و‬ ‫پاسخ گویی به شکایات اداره کل اموزش وپرورش استان‬ ‫اصفهان درباره مشکالت دانش اموزانی که قصد جابه جایی‬ ‫مدرسه در میان پایه ها را دارند‪ ،‬خاطرنشان می کند‪ :‬مشکلی‬ ‫برای جابه جایی این دانش اموزان وجود ندارد البته در میان‬ ‫پایه‪ ،‬ظرفیت های مشخصی وجود دارد که در صورت‬ ‫تکمیل نشدن این ظرفیت امکان ثبت نام در نزدیک ترین‬ ‫مدرسه محل سکونت وجود دارد‪ ،‬در صورت تکمیل این‬ ‫ظرفیت دانش اموزان باید به اداره اموزش وپرورش ناحیه‬ ‫خود مراجعه کنند تا مدرسه مناسب دارای ظرفیت خالی‬ ‫به انها معرفی شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ثبت نام در نزدیک ترین مدرسه به شرط‬ ‫وجود ظرفیت‬ ‫او وجود ظرفیت خالی را شرط ثبت نام دانش اموز در‬ ‫نزدیک ترین مدرسه محل سکونت می داند و می گوید‪:‬‬ ‫فرایند ثبت نام امسال از اول خردادماه اغاز شد و بر اساس‬ ‫دستورالعمل ثبت نام که وزارت اموزش وپرورش برای ما‬ ‫ارسال کرد‪ ،‬این فرایند را به شکل رسمی از تاریخ دهم‬ ‫خردادماه در دوره ابتدایی اغاز کردیم‪ .‬درستکار مراجعه‬ ‫والدین برای ثبت نام پایه اول دبستان را ضروری می داند‬ ‫و خاطرنشان می کند‪ :‬ورودی های پایه اول باید به شکل‬ ‫حضوری مراجعه کنند تا پیش ثبت نام انها انجام شود سپس‬ ‫اطالعات دانش اموز وارد پایگاه سنجش سالمت می شود تا‬ ‫دانش اموزان از اول تیرماه به پایگاه های سنجش سالمت‬ ‫مراجعه می کنند و بعد از انجام تست های سالمت‪ ،‬ثبت نام‬ ‫قطعی انجام خواهد شد‪ .‬او با تاکید بر اینکه دانش اموزان‬ ‫میان پایه نیازی به مراجعه حضوری به مدرسه ندارند‪ ،‬ادامه‬ ‫می دهد‪ :‬پس از ثبت نمره ارزشیابی این دانش اموزان‪،‬‬ ‫خودبه خود مدیران‪ ،‬انها را به پایه باالتر ارتقا می دهند این‬ ‫طرح برای به حداقل رساندن رفت وامد اولیا به مدارس‬ ‫است‪ ،‬برخی مدارس دوره ابتدایی دو دوره ای و دسته دیگر‬ ‫تک دوره ای هستند بنابراین دانش اموزان ورودی پایه‬ ‫چهارم در مدارس تک دوره ای باید به مدرسه جدید منتقل‬ ‫شوند همچنین ثبت نام در پایه های هفتم و دهم نیز به‬ ‫شکل حضوری انجام می شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تالش برای برقراری عدالت در پایه هفتم‬ ‫و دهم و مرزبندی مشخص محدوده ها‬ ‫رئیـس اداره ارزیابـی عملکـرد و پاسـخ گویی بـه‬ ‫شـکایات اداره کل اموزش وپرورش اسـتان اصفهان تاکید‬ ‫می کنـد‪ :‬مهم تریـن مقطع ثبت نـام در محـدوده‪ ،‬پایه اول‬ ‫اسـت کـه بـه خانواده هـا توصیـه می شـود فرزنـدان خود‬ ‫را در محـدوده نام نویسـی کننـد و تلاش مـا معرفـی‬ ‫نزدیک تریـن مدرسـه بـه خانواده ها اسـت‪ .‬شـرط ثبت نام‬ ‫از متقاضیـان خـارج از محدوده‪ ،‬وجود ظرفیت در مدرسـه‬ ‫اسـت‪ ،‬امسـال بـرای نام نویسـی از دانش امـوزان خـارج‬ ‫از محـدوده در پایـه هفتـم و دهـم‪ ،‬فـرم امتیازبنـدی در‬ ‫نظـر گرفتـه شـده اسـت تـا عدالـت برقـرار باشـد و افراد‬ ‫بـر اسـاس تکمیـل فـرم امتیازبنـدی بـه مـدارس معرفی‬ ‫شـوند‪ .‬او بـا اشـاره بـه مشـکالت برخـی والدیـن دربـاره‬ ‫محدوده بنـدی مـدارس‪ ،‬اظهـار می کنـد‪ :‬در کالن شـهر‬ ‫اصفهـان محله هـای بسـیار گوناگونـی وجـود دارد کـه‬ ‫مـرز دقیـق همـه ان هـا بـا نـام و نشـان کوچـه و خیابان‬ ‫مشـخص اسـت‪ ،‬ایـن محدوده هـا بـر اسـاس پراکندگـی‬ ‫مـدارس و جمعیـت محله هـا مشـخص شـده اسـت و‬ ‫خانواده هـا را بـه نزدیک تریـن واحـد اموزشـی راهنمایـی‬ ‫می کنـد‪ .‬درسـتکار بـا اشـاره بـه تکمیـل ظرفیـت برخی‬ ‫مـدارس بـه دلیـل تراکـم بـاالی جمعیـت‪ ،‬می گویـد‪ :‬در‬ ‫مناطـق بـا تراکـم بـاالی جمعیـت معمـو ًال از بیـن چنـد‬ ‫مدرسـه‪ ،‬یـک واحـد اموزشـی مناسـب تر بـه دانش امـوز‬ ‫معرفـی می شـود تا توزیع مناسـب جمعیت صـورت گیرد‪،‬‬ ‫درحالی کـه ممکن اسـت برخی والدین مدرسـه دیگری را‬ ‫مدنظر داشـته باشـند‪ .‬او از نظارت جدی بر فرایند ثبت نام‬ ‫مـدارس خبـر می دهـد و می افزایـد‪ :‬در هنـگام ثبت نام به‬ ‫جـز مبلـغ حـق بیمـه و کتاب هـای درسـی‪ ،‬مدیـران حق‬ ‫دریافـت هیچ گونه وجهـی را ندارند‪ ،‬درباره مشـارکت های‬ ‫داوطلبانـه مردمـی نیز مدیـران باید برنامه های مدرسـه را‬ ‫بـه والدیـن اعلام کنند تـا در صـورت تمایل‪ ،‬افـراد برای‬ ‫مشـارکت در ان هـا داوطلـب شـوند‪ .‬ایـن حساسـیت در‬ ‫مدیـران مـدارس وجـود دارد کـه نه تنهـا برای نام نویسـی‬ ‫از دانش امـوزان بی بضاعـت ریالـی هزینـه دریافـت نکنند‬ ‫بلکـه در برنامه هـای گوناگـون بـه ایـن خانواده هـا کمک‬ ‫مالی می شـود‪ .‬مسـئول هماهنگی سـتاد ثبت نام اداره کل‬ ‫اموزش وپـرورش اسـتان اصفهـان خاطرنشـان می کنـد‪:‬‬ ‫فراینـد جـذب مشـارکت های داوطلبانـه برای مـدارس در‬ ‫ایـن چهارچـوب قرار می گیـرد که مدیـر بایـد برنامه های‬ ‫خـود را بـرای سـال تحصیلی بـه انجمـن اولیـا و مربیان‬ ‫اعلام کنـد و پـس از اغـاز سـال تحصیلـی‪ ،‬والدیـن بـه‬ ‫شـکل داوطلبانـه و بـا رضایت و بـرای کیفیت بخشـی به‬ ‫اموزش وپـرورش فرزنـدان خـود در این برنامه ها شـرکت‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬اطالع رسانی درباره سرویس و فرم مدارس‬ ‫او درباره تاثیر بازگشت به اموزش حضوری پس از‬ ‫دو سال کرونا بر فرایندهای ثبت نام‪ ،‬می گوید‪ :‬شعاری‬ ‫که امسال وزارت اموزش وپرورش برای ثبت نام در نظر‬ ‫گرفته است ثبت نام مطلوب‪ ،‬نظارت همگانی و نصیب‬ ‫برابر اموزشی است‪ ،‬برای اجرای این سیاست‪ ،‬نشست های‬ ‫متعددی با روسا و بخش های گوناگون ادارات و نواحی‬ ‫اموزش وپرورش برگزار شده است‪ ،‬تیم های بازرسی نیز‬ ‫در حال نظارت بر ثبت نام هستند‪ .‬درستکار نصیب برابر‬ ‫اموزشی را به معنای تالش برای برقراری عدالت اموزشی‬ ‫می داند و می گوید‪ :‬یکی از دغدغه های خانواده ها سرویس‬ ‫مدارس است که با پیگیری های فراوان انجمن اولیا و‬ ‫مربیان‪ ،‬نشست های الزم برای تصمیم گیری با حضور‬ ‫مدیران تاکسیرانی‪ ،‬شورای شهر و فرمانداری برگزار و‬ ‫مبلغ شهریه سرویس مدارس مشخص شد‪ .‬او با اشاره به‬ ‫تصمیم گیری درباره سرویس و فرم مدارس وجود ندارد‪،‬‬ ‫ادامه می دهد‪ :‬برای انتخاب سرویس مدارس‪ ،‬اولیا می توانند‬ ‫به شرکت های مربوط مراجعه کنند و دغدغه ای درباره‬ ‫سرویس مدارس نداشته باشند‪ ،‬درباره لباس فرم مدارس‬ ‫نیز اداره کل صنعت و معدن و بازرگانی با تولیدکنندگان‬ ‫پوشاک هماهنگی الزم را انجام داده است و امیدواریم‬ ‫امسال بتوانیم هر چه سریع تر حتی تا اوایل شهریورماه‬ ‫فرایند ثبت نام را کامل کنیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ثبت نام دوره متوسطه از اول تیرماه‬ ‫مسئول هماهنگی ستاد ثبت نام اداره کل‬ ‫اموزش وپرورش استان اصفهان با اشاره به اموزش‬ ‫حضوری مدارس از اول مهرماه و اغاز سال تحصیلی‬ ‫جدید‪ ،‬می گوید‪ :‬ثبت نام در دوره متوسطه اول و دوم از‬ ‫اول تیرماه شروع می شود که تنها ورودی های پایه هفتم‬ ‫در دوره متوسطه اول نیاز به مراجعه حضوری دارند و‬ ‫دانش اموزان میان پایه به کالس باالتر ارتقا می یابند‪.‬‬ ‫او می افزاید‪ :‬ثبت نام پایه دهم در دوره متوسطه دوم نیز‬ ‫از زمانی اغاز می شود که فرم هدایت تحصیلی در اختیار‬ ‫دانش اموز قرار گیرد و این فرم معمو ًال ‪ ۱۵‬تیرماه بین‬ ‫کالس نهمی های در استانه ورود به پایه دهم توزیع‬ ‫می شود‪ .‬درستکار با اشاره به تشکیل منظم ستادهای‬ ‫ثبت نام نواحی و شهرستان ها برای پیشگیری از تخلفات‬ ‫احتمالی‪ ،‬تاکید می کند‪ :‬الزم است برای مدیران مدارسی‬ ‫که در سال های قبل ثبت نام در مدارس محل کارشان با‬ ‫مشکالتی روبه رو بود‪ ،‬نشستی برگزار و تدابیر الزم برای‬ ‫جلوگیری از تکرار ان مشکالت اندیشیده شود‪.‬‬ ‫مال باختگان بانک ملی به‬ ‫پلیسمراجعهکنند‬ ‫بانک ملی ایران از مالکان اموال مسروقه صندوق های‬ ‫اجاره ای خواست برای تسریع در فرایند شناسایی و تحویل‬ ‫این اموال‪ ،‬مدارک مثبته خود را اماده کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬بانک ملی ایران اعالم کرد‪ :‬تفکیک اموال‬ ‫مسروقه و تعیین مالکیت مشخص هر یک از انها ضرورتی‬ ‫اجتناب ناپذیر است و اجرای دقیق این موضوع‪ ،‬مستلزم‬ ‫اقدامات اساسی توسط مرجع قضائی‪ ،‬پلیس اگاهی‪ ،‬صنف‬ ‫طال و جواهر و بانک ملی ایران است‪.‬‬ ‫براساس اعالم مقام قضائی و در راستای تسهیل و تسریع‬ ‫در شناسایی دقیق مالکان اموال مکشوفه‪ ،‬ارائه اسناد عرفی‬ ‫مالکیت مانند فاکتور خرید‪ ،‬عکس احتمالی‪ ،‬اعالم نشانی‬ ‫محل خرید و سایر قرائنی که به نظر بزه دیدگان می تواند در‬ ‫تعیین موضوع موثر باشد‪ ،‬ضروری است‪.‬‬ ‫در موارد متعارض نیز حل وفصل قطعی موضوع بر عهده‬ ‫مرجع قضائی و مستلزم رسیدگی دقیق است که با دعوت‬ ‫از مشتریان صورت می پذیرد‪.‬‬ ‫براین اساس‪ ،‬مالکان اموال مکشوفه می توانند در اسرع‬ ‫وقت نسبت به تهیه مدارک و مستندات اقدام و به محض‬ ‫دعوت توسط دادسرای ناحیه ‪ ۳۴‬تهران و یا پلیس اگاهی‪،‬‬ ‫نسبت به تحویل انها اقدام کنند‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫سینمای جهان‬ ‫سوت راند دوم از «بازی‬ ‫مرکب» زده شد‬ ‫نتفلیکس رسما از ساخت فصل دوم سریال کره ای «بازی‬ ‫مرکب» خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش گاردین‪ ،‬اگرچه پیش تر به طور جسته وگریخته‬ ‫اخباری درباره ساخت فصل دوم از سریال کره ای بازی‬ ‫مرکب منتشرشده بود‪ ،‬نتفلیکس روز گذشته (یکشنبه‪۲۲ ،‬‬ ‫خرداد) با انتشار یک توییت رسما این خبر را تایید کرد‪.‬‬ ‫در این توییت عالوه بر تیزر فصل دوم‪ ،‬جزئیاتی از زبان‬ ‫هوانگ دونگ هیوک‪ ،‬کارگردان و نویسنده بازی مرکب‪،‬‬ ‫درباره این ماجراجویی جدید منتشر شد‪ .‬هوانگ به‬ ‫مخاطبانشان پیام داده است‪ :‬جان بخشیدن به فصل اول‬ ‫بازی مرکب ‪ ۱۲‬سال طول کشید اما فقط ‪ ۱۲‬روز زمان‬ ‫برد تا بازی مرکب به محبوب ترین سریال نتفلیکس تبدیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نتفلیکس در این پست به تاریخ انتشار فصل جدید از بازی‬ ‫مرکب اشاره نکرده اما هوانگ پیش تر گفته بود این فصل‬ ‫در سال ‪ ۲۰۲۳‬یا ‪ ۲۰۲۴‬منتشر خواهد شد‬ ‫او افزود‪ :‬به عنوان نویسنده‪ ،‬کارگردان و تهیه کننده بازی‬ ‫مرکب از طرفداران این سریال در سراسر جهان قدردانی‬ ‫می کنم‪ .‬ممنونم که سریال ما را تماشا کردید و دوستش‬ ‫داشتید‪.‬‬ ‫هوانگ ادامه داد‪ :‬و حاال گی هیون بازخواهد گشت‪ .‬پرچم دار‬ ‫برمی گردد‪ .‬فصل ‪ ۲‬در راه است‪ .‬مرد کت وشلوارپوش با‬ ‫کارت بازی هم ممکن است برگردد‪.‬‬ ‫کارگردان بازی مرکب در ادامه پیام خود نوشت‪ :‬در این‬ ‫فصل همچنین به نامزد یونگ هی (عروسک بازی مرکب)‪،‬‬ ‫چول سو‪ ،‬معرفی خواهید شد‪ .‬برای یک راند جدید از بازی با‬ ‫ما همراه باشید‪.‬نتفلیکس در این پست به تاریخ انتشار فصل‬ ‫جدید از بازی مرکب اشاره نکرده اما هوانگ پیش تر گفته‬ ‫بود این فصل در سال ‪ ۲۰۲۳‬یا ‪ ۲۰۲۴‬منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫احتماال فصل دوم پایان ماجراهای بازی مرکب نخواهد بود‬ ‫چون تد ساراندوس‪ ،‬مدیرعامل نتفلیکس‪ ،‬در ماه ژانویه گفته‬ ‫بود دنیای بازی مرکب تازه شروع شده است‪.‬‬ ‫بازی مرکب پس از انتشار در ماه سپتامبر به پربیننده ترین‬ ‫سریال نتفلیکس تبدیل شد‪ .‬این سریال داستان رقابت‬ ‫بازیکنانی را به تصویر می کشد که شدیدا به پول نیاز‬ ‫دارند و برای رسیدن به جایزه بزرگ یک مسابقه اسرار‬ ‫امیز بازی های دوران کودکی را به قیمت جانشان پشت‬ ‫سر می گذارند‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫شروع فصل جدیدی از کنسرت ها در اصفهان‬ ‫بلبل فارسی در کاشان و اصفهان به روی صحنه می رود‬ ‫پس از حواشی زیادی که برخی‬ ‫از خوانندگان در برگزاری کنسرت در‬ ‫اصفهان داشتند این بار سه خواننده با‬ ‫اجراهای متفاوت و سبک های متنوع‬ ‫مهمان عالقه مندان اصفهانی موسیقی در‬ ‫راضیهچنگیزنائین روزهای پایانی خرداد خواهند بود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬شهرام ناظری در راه کاشان و اصفهان‬ ‫شهرام ناظری تنها خواننده ای است که در دو شهر استان‬ ‫اصفهان یعنی کاشان و اصفهان طی روزهای اینده کنسرت‬ ‫خواهد داشت‪ .‬شهرام ناظری امروز در سالن سیتی سنتر در‬ ‫سانس ‪ 20:30‬به اجرا می پردازد و به دلیل استقبال باالی‬ ‫موسیقی دوستان اصفهانی این کنسرت برای روزهای ‪25‬‬ ‫و ‪ 26‬خرداد یعنی چهارشنبه و پنج شنبه تمدیدشده است‪.‬‬ ‫هم چنین تک سانس ‪ 20:30‬بیست و نهم خرداد نیز در سالن‬ ‫سیتی سنتر به نام این خواننده است‪.‬‬ ‫شروع قیمت های بلیت کنسرت شهرام ناظری در سالن‬ ‫سیتی سنتر اصفهان از ‪ 130‬هزار تومان تا ‪ 285‬هزار تومان‬ ‫است‪ .‬عالوه بر اصفهان شهرام ناظری قرار است اجرایی‬ ‫ویژه در کاشان و در سرای عامری های این شهر داشته‬ ‫باشد‪ .‬کاشانی ها برای حضور در کنسرت شوالیه اواز ایران‬ ‫در هتل سرای عامری ها می توانند بلیت این کنسرت را برای‬ ‫سانس ‪ 21:00‬دوم تیرماه خریداری کنند‪ .‬نکته جالب توجه‬ ‫کنسرت در این مکان تاریخی قیمت باالی بلیت هاست که‬ ‫نقدهای بسیاری به ان واردشده است‪ .‬شروع قیمت این‬ ‫کنسرت از ‪ 290‬تا ‪ 430‬هزار تومان تعیین شده است که‬ ‫موافقان دلیل ان را برگزاری در محیط سرای عامری ها و‬ ‫کم بودن ظرفیت عنوان می کنند و مخالفان قیمت باالی‬ ‫بلیت را با کنسرت اصفهان مقایسه کرده و به رقم باالی‬ ‫ان معترض هستند‪.‬‬ ‫شهرام ناظری خواننده موسیقی اصیل و سنتی ایران‬ ‫است که مجمع انجمن اسیا وی را «هنرمند برتر اسیا» و‬ ‫نیویورک تایمز او را «بلبل فارسی» و کریستین ساینس مانیتور‬ ‫او را «لوچانو پاواروتی ایران» نامیده است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬حجت اشرف زاده مهمان نجف ابادی ها‬ ‫دیگر کنسرتی که در روزهای اینده در استان اصفهان‬ ‫مجید مجیدی کارگردان سینما در یادداشتی عنوان کرد که‬ ‫فیلم «بدون قرار قبلی»‪ ،‬با پرهیز از هرگونه‬ ‫در این روزگار‪ِ ،‬‬ ‫شعارزدگی‪ ،‬ماموریت انتقال حال خوب به مخاطب را دارد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی فیلم‪ ،‬مجید مجیدی کارگردان‬ ‫سینما در یادداشتی به فیلم «بدون قرار قبلی» پرداخت‪.‬‬ ‫برگزار خواهد شد این بار در نجف اباد‬ ‫خواهد بود‪ .‬حجت اشرف زاده که بیشتر‬ ‫او را با قطعاتی همچون ماه و ماهی‪،‬‬ ‫خاتون‪ ،‬شهرزاد‪ ،‬به پای ایران‪ ،‬نگارم و ‪...‬‬ ‫می شناسیم در روزهای ‪ 30‬و ‪ 31‬خرداد‬ ‫در تک سانس ‪ 21:00‬به دیدار عالقه مندان نجف ابادی خود‬ ‫می رود‪ .‬شروع قیمت بلیت های این خواننده سبک تلفیقی از‬ ‫‪ 135‬هزار تومان تا ‪ 285‬هزار تومان تعیین شده است‪.‬‬ ‫حجت اشرف زاده و شهرام ناظری دو خواننده ای هستند‬ ‫که در روزهای اینده به روی صحنه موسیقی در اصفهان‬ ‫می روند هرچند این میزان از برگزاری کنسرت برای استان‬ ‫هنردوست اصفهان بسیار کم است یا این حال عالقه مندان‬ ‫به موسیقی همین فرصت را نیز غنیمت شمرده و بلیت های‬ ‫کنسرت شهرام ناظری فروش خوبی داشته است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬حواشی کنسرت سیروان خسروی‬ ‫خوانندگان بسیاری در برگزاری‬ ‫کنسرت در اصفهان با مشکالت عجیبی‬ ‫روبه رو بوده اند تا جایی که علیرغم انتظار‪،‬‬ ‫اصفهان ازجمله شهرها و استان هایی‬ ‫است که تعداد کنسرت های برگزارشده‬ ‫در ان جوابگوی نیاز عالقه مندانش نیست‪ .‬نداشتن سالن های‬ ‫کنسرت مجهز در مرکز شهر و استان های اصفهان و هم چنین‬ ‫صادر نشدن مجوز برگزاری کنسرت را می توان ازجمله دالیل‬ ‫کم بودن و تمایل نداشتن برگزارکنندگان کنسرت در اصفهان‬ ‫عنوان کرد‪.‬تازه ترین حاشیه برگزاری کنسرت در اصفهان‬ ‫نیز متعلق به سیروان خسروی است‪ .‬او به تازگی در پستی‬ ‫اینستاگرامی به مسئول صدور مجوز کنسرت در اصفهان‬ ‫تاخته و عنوان کرده که قرار بود در خردادماه باعالقه مندانش‬ ‫در اصفهان دیدار کند اما مجوزها در اصفهان صادر نشد‪.‬‬ ‫سیروان خسروی اهنگ ساز و خواننده بنام پاپ کشورمان در‬ ‫صفحه اینستاگرامش نوشته‪ :‬برای سومین بار درخواستم برای‬ ‫اجرای کنسرت در اصفهان بدون دلیل رد شد‪ .‬او در این پست‬ ‫اظهار داشته است این روند کامال سلیقه ای و خالف قانون‬ ‫است و مدعی شده است که در اصفهان فقط به خواننده های‬ ‫موردنظرشان مجوز داده می شود‪ .‬منتظر پاسخ اداره کل‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان متولی صدور مجوزهای‬ ‫کنسرت هستیم‪ .‬این در حالی است که هیچ پاسخی نیز از‬ ‫طرف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در واکنش به این‬ ‫خواننده محبوب منتشر نشده است و مشخص نیست که چرا‬ ‫پروسه دریافت مجوز برگزار کنسرت برای برخی از خوانندگان‬ ‫تا این حد دشوار است و تنوع برگزاری کنسرت در اصفهان‬ ‫بسیار پایین است‪.‬‬ ‫رونمایی از یک دوست ژاپنی در اصفهان‬ ‫سینما‬ ‫دست مریزاد مجید مجیدی به‬ ‫بهروزشعیبی‬ ‫سه شنبه | ‪ 24‬خرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4372‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫اصفهان امروز ‪ -‬ائین رونمایی از کتاب یک دوست ژاپنی‬ ‫امروز در اکادمی بامداد برگزار می شود‪.‬‬ ‫کتاب یک دوست ژاپنی نوشته امین بهادری نیا با‬ ‫تصویرگری مهرناز عسگری عصر امروز سه شنبه ‪ 24‬خرداد‬ ‫‪ 1401‬در اکادمی بامداد با حضور اساتید حوزه اسطوره شناسی‪،‬‬ ‫تصویرگری‪ ،‬نقاشی و روان شناسی برگزار می شود‪.‬‬ ‫این کتاب که اثری به سبک سورئال است به خیال بافی یک‬ ‫شخص دارای اختالالت روانی می پردازد‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-942‬برابر رای شماره ‪ ۲۶۳‬مورخ ‪ 1401/1/28‬هیات اول موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای‬ ‫فرضعلی رئیس پور چهرازی به شناسنامه شماره ‪ ۳۴۸‬کدملی ‪ ۴۶۸۹۰۵۰۳۵۱‬صادره‬ ‫فرزند شاه محمد در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 140/43‬مترمربع مفروزی‬ ‫از پالک شماره ‪ ۱۰۵‬فرعی از ‪ ۴۴۸۳‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک‬ ‫جنوب اصفهان‪ ،‬مع الواسطه و بموجب بیع نامه عادی از طرف ورثه حسین عابدیان‬ ‫و نعمت اقا عابدیان (مالکان رسمی) به متقاضی واگذار شده است و متقاضی بموجب‬ ‫یک فقره استشهادیه محلی که به تایید شهود محلی رسیده است اعالم داشته به ورثه‬ ‫ی مالکان رسمی دسترسی ندارد‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود‬ ‫در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت‬ ‫انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/24:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/08 :‬مهدی‬ ‫شبان‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪/1333971‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-944‬رای شماره ‪ 140160302026003422‬مورخ ‪ 1401/03/02‬هیت مالکیت‬ ‫خانم نرکس خورسندی به شناسنامه شماره ‪ ۵۴۵‬کد ملی ‪ ۱۳۷۵۶۶۶۹۰۸‬صادره‬ ‫تبریز فرزند علیرضا بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 83/68‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ ۳۱۵‬فرعی از ‪ ۱۴۹۱۶‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شمال اصفهان خریداری مع الواسطه از مالکیت رسمی حسن فتوح فر از سند‬ ‫‪ ۴۵۶۶۲‬مورخ ‪ 70/06/27‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ‬ ‫وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال‬ ‫ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا‬ ‫احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع‬ ‫بودن تصرفات متقاضی دارد‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود‬ ‫در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به‬ ‫اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب‬ ‫بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/24 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/08 :‬رئیس‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1333848‬م الف‬ ‫کتاب مصور یک دوست ژاپنی روایتگر فردی است که‬ ‫ساعت ‪ ۱۱‬شب بر روی تخت خوابیده و ناگهان باالی سرخود‬ ‫و در سقف اتاق‪ ،‬یک چهره شبیه به یک دوست ژاپنی پیدا‬ ‫می کند و شروع به خیال بافی می کند‪ ،‬انچه در ذهن می بیند‬ ‫داستان برادر کوچک یک خانواده است که پس از دزدی و‬ ‫کشتن مادر خانواده فراری می شود‪ .‬برادر بزرگ تر خانواده پس از‬ ‫چند روز جسد برادر کوچک تر را در شرقی ترین نقطه ژاپن پیدا‬ ‫می کند‪ ،‬درحالی که کرم ها مشغول خوردن جسد هستند!‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-946‬برابر رای شماره ‪ ۳۶۱۷‬مورخ ‪ 1400/11/14‬هیات اول موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬خانم مرضیه‬ ‫فیروزه به شناسنامه شماره ‪ ۵۸۸۹۴‬کدملی ‪ ۱۲۸۱۶۸۵۶۹۰‬صادره اصفهان فرزند تقی‬ ‫در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ‪ 61/65‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪۲۹۶۴‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت‬ ‫رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می‬ ‫توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم‬ ‫و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را‬ ‫به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/24:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/08 :‬مهدی‬ ‫شبان‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪/1333942‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1 -948‬شماره نامه‪ 140185602210001706 :‬سند مالکیت ششدانگ پالک‬ ‫ثبتی شماره ‪ 34094‬فرعی مجزی شده از ‪ 344‬فرعی از ‪ 2250‬اصلی واقع در بخش‬ ‫‪ 6‬ثبت اصفهان که بموجب صورتمجلس تفکیکی شماره ‪/۹۸4‬ج‪1388/1/20 -‬‬ ‫به مالکیت حبیب اله محمد زمانی در امده و سند بشماره چاپی ‪ ۳۷۵۳۳6‬الف ‪96‬‬ ‫(تک برگی)‪ ،‬بشماره دفتر امالک الکترونیکی ‪ 139620302210003956‬صادر و‬ ‫تسلیم ایشان شده است و سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ‬ ‫استشهادیه که امضاء شهود ان ذیل شماره یکتا ‪ 140102155874000047‬و رمز‬ ‫تصدیق ‪ 888169‬مورخ ‪ 1401/2/17‬که به گواهی دفتر خانه ‪ 244‬اصفهان رسیده‪،‬‬ ‫مدعی است که سند مالکیت ان بعلت جابجایی مفقود گردیده و نامبرده درخواست‬ ‫صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک‬ ‫اصالحی ذیل ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود چنانچه‬ ‫کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می‬ ‫باشد از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه‬ ‫اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب‬ ‫صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است‬ ‫اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا‬ ‫سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد‬ ‫شد‪ .‬ناصر صیادی صومعه‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان‬ ‫‪/1333693‬م الف‬ ‫اگهی تصمیم عدم افراز‬ ‫‪ -1 -949‬خواهان ها‪:‬رضا ذکریا پور نایینی فرزند حبیب اهلل ‪ ،‬فاطمه بیگم موسی‬ ‫کاظمی محمدی فرزند سید محمد علی و قدرت اله ذکریا پور ناینی فرزند حبیب اله‬ ‫خواندگان‪:‬خانم ها سکینه صارمی نایینی ‪ ،‬قمر صارمی نایینی و فاطمه صارمی نایینی‬ ‫فرزند صفر علی و اقایان علی اکبر محمد ذکریاپور نایینی فرزندان حبیب اله‬ ‫خواسته افراز ‪:‬افراز پالک ‪ 674‬اصلی بخش یک حوزه ثبتی به مساحت ‪347/20‬‬ ‫متر مربع‬ ‫گردش کار‪:‬خواهان ها طی درخواست مورخ ‪ 1400/09/08‬تقاضای افراز سهم‬ ‫شغل برادر بزرگ ماهیگیری است و هرروزه از کرم های‬ ‫روی جسد به عنوان طعمه استفاده می کند‪.‬‬ ‫این کتاب ‪ 30‬صفحه ای عالوه بر نسخه فارسی به‬ ‫زبان های روسی و انگلیسی ترجمه شده که به صورت الکترونیک‬ ‫در فرم های جهانی ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫عالقه مندان به حضور در مراسم رونمایی از این کتاب‬ ‫می توانند امروز ساعت ‪ 19‬به ادرس خیابان خاقانی‪ ،‬کوچه ‪،36‬‬ ‫شماره ‪ ،14‬اکادمی بامداد مراجعه کنند‪.‬‬ ‫مشاعی خود از پالک ثبتی مذکور نموده اند که جریان امر به نماینده و نقشه بردار‬ ‫ارجاع گردیده است و پس از تعیین وقت و انتشار اگهی دعوت افراز در روزنامه‬ ‫اصفهان امروز مورخ ‪ 1400/10/14‬نماینده و نقشه بردار در معیت خواهان ها به‬ ‫محل مورد تقاضا عزیمت و پس از بازدید از محل و ارائه گزارش و با عنایت به عدم‬ ‫موافقت شهرداری نایین با افراز سهم مالکیت خواهانها لذا قرار بر رد درخواست افراز‬ ‫خواهان ها صادر گردیده این رای با اختیار حاصله از ماده ‪ 2‬قانون افراز و فروش‬ ‫امالک مشاع و ماده ‪ 5‬ایین نامه مذکور صادر گردیده است و بر طبق ماده ‪ 6‬ایین‬ ‫نامه مذکور در یک نوبت به خواندگان فوق الذکر که مجهول المکان می باشند ابالغ‬ ‫تا چنانچه اعتراضی دارند ظرف مدت ‪ 10‬روز پس از انتشار اگهی اعتراض خود را به‬ ‫دادگستری شهرستان نایین تسلیم نمایند‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1401/03/24:‬اباذر مهیمن‪-‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نایین م الف‪1333486/‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1 -950‬نظر به اینکه اقای جابر رستمی فرزند محمد با ارائه ی یک برگ استشهاد‬ ‫محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی فقدان یک دانگ و نیم‬ ‫مشاع از شش دانگ زمین محصور پالک ثبتی‪ 4444‬اصلی واقع در کشتزار حنفش‬ ‫موسوم به دنباله شادکام بخش ‪ 2‬حوزه ثبت نایین ب که به نامش سابقه ثبت دارد و‬ ‫تا کنون نسبت به ان معامله انجام نشده ‪ -‬می باشد و درخواست صدور سند مالکیت‬ ‫المثنی نموده لذا طبق ماده ‪ 120‬اصالحی ائین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت‬ ‫اگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند‬ ‫مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ‪ 10‬روز به این اداره مراجعه‬ ‫و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت مذکور‬ ‫و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله‬ ‫در صدور المثنی سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد‪ .‬اباذر مهیمن مدیر واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک نایین م الف‪1333834/‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -748‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۷۰۰۵۷۵۴‬مورخ ‪ 1400/12/21‬هیات‬ ‫اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضی خانم پروین محمودی برام فرزند بازفتی بشماره شناسنامه ‪ ۱۹۹۱‬و کد ملی‬ ‫‪ ۱۹۷۱۵۳۹۸۵۶‬صادره از مسجد سلیمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت‬ ‫‪ 109/80‬مترمربع قسمتی از پالک ‪ ۱۹‬اصلی کلیشاد واقع در خیابان مطهری‬ ‫فالورجان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اقای حسین کشاورزیان محرز‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‬ ‫می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/24 :‬‬ ‫محمدعلی ناظمی اشنی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان ‪/13225095‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ - 1 -746‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫چهره ها‬ ‫‪5‬‬ ‫فیلم پسر کاندیدای‬ ‫ریاست جمهوری‪ ،‬پروانه‬ ‫نمایش گرفت‬ ‫شـورای پروانـه نمایش فیلم های سـینمایی‪ ،‬بـا نمایش‬ ‫«سـتون ‪ »۱۴‬کـه رده سـنی ان ‪ ۱۵+‬اسـت‪ ،‬موافقـت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرانالیـن‪ ،‬شـورای پروانـه نمایـش‬ ‫فیلم هـای سـینمایی در جلسـه اخیـر بـا صـدور پروانـه‬ ‫نمایـش بـرای فیلـم «سـتون ‪ »۱۴‬بـه تهیه کنندگـی‬ ‫علیرضـا قاسـم خـان و کارگردانی امیرحسـین همتی با‬ ‫رده بنـدی ‪ +۱۵‬موافقـت کـرد‪.‬‬ ‫امیـر حسـین همتـی سی وشش سـاله‪ ،‬فارغ التحصیـل‬ ‫رشـته معمـاری از دانشـگاه تهران در مقطع لیسـانس و‬ ‫فارغ التحصیل کارشناسـی ارشـد در رشـته فلسفه و هنر‬ ‫از دانشـگاه هلنـد و فارغ التحصیـل بازیگری از اسـتودیو‬ ‫یونیورسـال هالیوود اسـت‪.‬‬ ‫ایـن کارگـردان جـوان‪ ،‬فرزنـد عبدالناصـر همتی رییس‬ ‫سـابق بانـک مرکـزی و کاندیـد ریاسـت جمهـوری‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬اسـت‪.‬‬ ‫او در چنـد سـریال و فیلـم سـینمایی ازجمله در سـریال‬ ‫«عملیـات ‪ »۱۲۵‬بـه کارگردانـی بهـروز افخمـی‬ ‫حضورداشـته کـه در سـریال ذکـر شـده‪ ،‬نقـش یـک‬ ‫اتش نشـان را بـازی می کرد‪.‬بهـروز افخمـی یکـی از‬ ‫اعضـای هیئـت انتخـاب جشـنواره اخیـر فجـر اعتقـاد‬ ‫داشـت کـه فیلـم «سـتون ‪ »۱۴‬از بعضـی فیلم هایـی‬ ‫کـه در بخـش مسـابقه سـودای سـیمرغ بـه رقابـت‬ ‫می پردازنـد‪ ،‬کیفیـت باالتـری دارد امـا ایـن فیلـم برای‬ ‫رقابـت پذیرفتـه نشـد‪.‬‬ ‫عسگرپور مدیرعامل خانه‬ ‫هنرمندان شد‬ ‫محمدمهـدی عسـگرپور به عنـوان مدیرعامـل‬ ‫جدیـد خانـه هنرمنـدان ایـران انتخاب شـده اسـت‪.‬به‬ ‫گـزارش ایسـنا‪ ،‬بعـد از اسـتعفای مجیـد رجبـی معمـار‬ ‫از مدیرعاملـی خانـه هنرمنـدان ایـران‪ ،‬مدتـی نـام‬ ‫محمدمهـدی عسـگرپور به عنـوان مدیرعامـل جدیـد‬ ‫ایـن خانـه درکنـار چنـد گزینه دیگـر مطرح می شـد اما‬ ‫ایـن موضـوع در حـال بررسـی بـود‪ .‬بـر اسـاس اعالم‬ ‫اعضـای حاضـر در جلسـه امـروز شـورای عالـی خانـه‬ ‫هنرمنـدان ایـران‪ ،‬رای اعضا بـه مدیرعاملی عسـگرپور‬ ‫داده شـد امـا ازانجاکـه نماینـده شـهرداری در جلسـه‬ ‫امـروز‪ ،‬یکشـنبه ‪ ۲۲‬خردادمـاه حضـور نداشـته اسـت‪،‬‬ ‫اعضـای حاضر بهتر دانسـتند تا در جلسـه فـردا‪ ،‬رای او‬ ‫نیـز دریافـت شـود و ایـن انتخـاب به صورت رسـمی از‬ ‫سـوی خانـه هنرمندان ایـران اعالم شـود‪.‬محمدمهدی‬ ‫عسـگرپور عالوه برسـاخت فیلـم و سـریال‪ ،‬پیش ازاین‬ ‫در دوره هـای مختلـف به عنـوان رییـس هیئت مدیـره‬ ‫خانـه سـینما و مدیرعامـل ایـن خانه و مدیرعامـل بنیاد‬ ‫سـینمایی فارابـی فعالیـت داشـته اسـت‪.‬‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات‬ ‫متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1401/03/03 -۲۰۲۰‬هیات سوم اقای حجت تقی یار به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۱۲۷۰۴۲۵۲۶۹‬کدملی ‪ ۱۲۷۰۴۲۵۲۶۹‬صادره اصفهان فرزند‬ ‫محمود در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 152/93‬متر مربع از پالک شماره‬ ‫‪ ۱۲۲۹‬فرعی از ‪ ۱۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان‬ ‫از مالکیت متقاضی طبق سند شماره ‪ ۱۰۳۵۶۵‬مورخ ‪ 1399/04/30‬دفتر خانه ‪۷‬‬ ‫اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/24 :‬‬ ‫شهریاری‪ -‬رئیس منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪/1325672‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ - 1-742‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات‬ ‫متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1401/03/04 -۲۰۵۱‬هیات دوم اقای عبداهلل شریفی نجف‬ ‫ابادی به شناسنامه شماره ‪ ۸۴۹‬کدملی ‪ ۱۰۹۰۸۶۶۵۶۹‬صادره نجف اباد فرزند‬ ‫محمود در ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت ‪ 2960/18‬مترمربع‬ ‫قسمتی از پالک شماره ‪ ۲۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک‬ ‫غرب اصفهان از مالکیت عباس محمدی کوجانی از سند شماره ‪ ۳۶۳۸۶‬مورخ‬ ‫‪ 1347/8/20‬دفترخانه شماره ‪ ۸۶‬اصفهان از مورد ثبت صفحات ‪ ۲۶۸‬الی ‪271‬‬ ‫دفتر ‪ ۵۴‬امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/24 :‬‬ ‫شهریاری‪ -‬رئیس منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪/1325555‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1 -951‬نظر به اینکه اقای محمد رضا گرگان محمدی فرزند حسین با ارائه ی‬ ‫یک برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی فقدان‬ ‫یک دانگ و نیم مشاع از شش دانگ زمین محصور پالک ثبتی‪ 4444‬اصلی واقع‬ ‫در کشتزار حنفش موسوم به دنباله شادکام بخش ‪ 2‬حوزه ثبت نایین که به نامش‬ ‫سابقه ثبت دارد و تا کنون نسبت به ان معامله انجام نشده ‪ -‬می باشد و درخواست‬ ‫صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا طبق ماده ‪ 120‬اصالحی ائین نامه قانون ثبت‬ ‫مراتب یک نوبت اگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک‬ ‫مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ‪ 10‬روز به‬ ‫این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضاء‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا‬ ‫سند معامله در صدور المثنی سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد‪ .‬اباذر مهیمن‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نایین م الف ‪1333845‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫مشارکت‪ 16‬میلیارد تومانی‬ ‫خیرین در طرح های ابرسانی‬ ‫انتخاب شعب برتر بانکی‬ ‫بر اساس شاخص های‬ ‫برنامه تحول دولت‬ ‫مدیرعامل پست بانک در ایین تجلیل از روسای موفق‬ ‫شعب پست بانک ایران به انتخاب بانک مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ا در‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬گفت‪ :‬انتخاب شعب برتر در سال جاری بر‬ ‫اساس شاخص های اختصاصی برنامه تحول دولت سیزدهم‬ ‫انجام می شود ‪ .‬به گزارش ایبِنا به نقل از اداره کل روابط‬ ‫عمومی پست بانک ایران‪ ،‬بهزاد شیری مدیرعامل بانک‬ ‫در ایین تجلیل از روسای موفق شعب پست بانک ایران‬ ‫به انتخاب بانک مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ا در سال ‪ ،۱۴۰۰‬با اشاره به‬ ‫اینکه شاخص های عملکردی و عمومی برای تعیین روسای‬ ‫شعب برتر توسط مدیریت امور نظارت و حقوقی باید از قبل‬ ‫اعالم شود‪ ،‬گفت‪ :‬شاخص های انتخاب شعب برتر باید در‬ ‫سه محور‪ :‬اهداف کمی عملکردی‪ ،‬عمومی عملکردی که‬ ‫وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارایی اعالم می کنند و شاخص های اختصاصی برنامه‬ ‫تحول دولت سیزدهم که در همین زمینه ابالغ شده است‬ ‫که در سه گروه شاخص های عملکردی مالی‪ ،‬غیر مالی و‬ ‫شاخص های رفتاری که قابل سنجش و ارزیابی باشند تا‬ ‫پایان خردادماه ابالغ شود‪ .‬شیری در جمع ‪ ۱۵‬نفر از روسای‬ ‫موفق شعب بانک با اشاره به اینکه مجموعه حاضر نشان‬ ‫داده است که موفقیت به درجه شعبه نیست و همه در کنار‬ ‫یکدیگر تالش می کنیم تا جایگاه بانک را ارتقا دهیم‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این موفقیت ها با برنامه محوری و ممارست بدست‬ ‫امده و پست بانک ایران امروز به همین دلیل در موارد متعدد‬ ‫ن بانک ها انتخاب می شود‪ .‬وی با اشاره بر اینکه‬ ‫جز برتری ‬ ‫مدیریت منابع بخش های متعددی دارد‪ ،‬افزود‪ :‬قراردادهای‬ ‫صندوق توسعه ملی‪ ،‬قانون اشتغال پایدار‪ ،‬تبصره ‪ ،۱۸‬طرح‬ ‫مروارید و ده ها طرح دیگر که به شعب معرفی می شوند‬ ‫جز طرح های طراز اول برای بهره برداری از این ظرفیت ها‬ ‫هستند‪ .‬شیری با تاکید بر رعایت شاخص مصارف به منابع‬ ‫یکی از مهمترین بخش ها در بانک است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬شعبی‬ ‫که موفق بوده اند بر روی مدیریت منابع نگاه ویژه ای داشته اند‬ ‫و به طور یقین به مدیریت قراردادها‪ ،‬مصارف و مطالبات نیز‬ ‫توجه الزم کرده اند‪.‬‬ ‫نماد بانک دی به زودی باز‬ ‫می شود‬ ‫مدیرعامل بانک دی گفت‪ :‬بانک دی این نوید را به سهامداران‬ ‫می دهد که مسیر درستی انتخاب شده و انشااهلل نماد به زودی‬ ‫باز خواهد شد‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬مجمع عمومی عادی به طور‬ ‫فوق العاده بانک دی با هدف تصویب صورت های مالی سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬یکشنبه ‪ ۲۲‬خرداد ماه برگزار شد که در حاشیه ان‬ ‫علیرضا قیطاسی‪ ،‬مدیرعامل بانک دی در گفت و گو با ایبِنا‬ ‫به پرسش هایی در این زمینه پاسخ داد که در زیر به ان اشاره‬ ‫شده است‪ .‬وی گفت‪ :‬مجمع بانک دی مربوط به اسفند سال‬ ‫‪ ۹۹‬است که برگزار نشده بود‪ .‬با توجه به حمایت هایی که از‬ ‫طرف بانک مرکزی‪ ،‬سازمان بورس و فرابورس انجام شد‪،‬‬ ‫این نشست با سهامداران به خوبی برگزار شد و در جریان‬ ‫ان گزارش حسابرس و بازرس قانونی هم قرائت گردید‪.‬‬ ‫انشااهلل برگزاری مجمع امیدواری زیادی بین سهامداران و‬ ‫جامعه هدف بانک دی ایجاد کند‪ .‬مدیرعامل بانک دی گفت‪:‬‬ ‫عملکرد چند ماهه را در مجمع ارائه داده ایم که نتیجه تالش‬ ‫شبانه روزی تیم مدیریتی‪ ،‬اعضای هیئت مدیره و مدیران‬ ‫مسئول ان بود و همین امر منجر به برگزاری مجمع شد‪.‬‬ ‫به طور کلی باید گفت که اقدامات خوبی صورت گرفته است‬ ‫و به عنوان نمونه می توان به فعال شدن اموزش کارکنان در‬ ‫بدو ورود برای افزایش اگاهی انان و استفاده از مدرسان خوب‬ ‫شبکه بانکی در این رابطه اشاره کرد‪ .‬همچنین دوره هایی در‬ ‫جهت ارائه خدمت به جامعه ذینفعان نیز برگزار شد‪.‬‬ ‫به منظور کاهش مصرف برق در اوج پیک بار انجام می شود‬ ‫اعمال محدودیت های مصرف برق‬ ‫برای بخش صنایع و کشاورزی اصفهان‬ ‫بنا به گفته معاون فروش و خدمات‬ ‫شرکت توزیع برق اصفهان در جمع خبر‬ ‫نگاران‪ ،‬در تاریخ ‪ 18‬اردیبهشت ماه جلسه ای با‬ ‫هیئت وزیران به منظور مدیریت مصرف برق‬ ‫و توازن برق در تولید و مصرف برگزار شد‬ ‫محمدمنزه‬ ‫و بر اساس ان جلسه محدودیت های توزیع‬ ‫برق برای مشترکین اعمال شد‪ .‬در سال جاری با افزایش دمای‬ ‫هوا و گرما با افزایش رشد مصرف برق روبه رو بوده ایم‪ .‬به همین‬ ‫منظور اگر مدیریت مصرف وجود نداشته باشد نیروگ اه های برق‬ ‫از کار خواهند افتاد‪.‬‬ ‫مهرداد جنتیان بیان کرد‪ :‬بر همین اساس شرکت توزیع برق‬ ‫اصفهان مدیریت مصرف برق را در استان اصفهان اجرا می کند تا‬ ‫از فروپاشی شبکه های برق رسانی جلوگیری شود‪ .‬درصدد هستیم‬ ‫تا خاموشی در بخش خانگی نداشته باشیم و در سال جاری‬ ‫محدودیت های مصرف برق در بخش صنایع و کشاورزی خواهیم‬ ‫داشت که در این راستا برنامه ها مصوب شده است‪.‬‬ ‫او اذعان کرد‪ :‬طی برگزاری جلسات با صنایع مختلف قرار شد‬ ‫تا صنایع یک روز کاری خود را در هفته با روز جمعه جابه جا کنند‬ ‫تا بدینوسیله بتوانیم مصرف برق صنایع را کاهش دهیم‪.‬‬ ‫معاون فروش و خدمات شرکت توزیع برق اصفهان در‬ ‫خصوص محدودیت های مصرف برق برای مراکز دولتی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬بخشنامه ای به کلیه دستگاه های اجریی‪ ،‬بانک ها‬ ‫و نیروی های مسلح و نهاد های غیر دولتی ارسال گردیده و بر‬ ‫اساس ان ادارات و موسسات دولتی مکلف شدند تا ‪ 30‬درصد از‬ ‫مصرف برق خود را در ساعات کاری نسبت به سال قبل و ‪60‬‬ ‫عکس‪ :‬اصفهان امروز‬ ‫مدیر دفتر سرمایه گذاری‪ ،‬تجهیز منابع مالی و توسعه‬ ‫شرکت ابفای استان اصفهان از مشارکت ‪ 16‬میلیارد و‬ ‫‪ 300‬میلیون تومانی خیرین در اجرای طرح های ابرسانی‬ ‫در شهرها و روستاهای استان اصفهان در دو سال گذشته‬ ‫خبر داد‪ .‬امیر شهیر با اشاره به تصویب دستورالعمل اجرایی‬ ‫جذب کمک های خیرخواهانه در هیئت مدیره ابفای استان‬ ‫اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬این کمک ها از سوی‪ 120‬فرد‪ ،‬دهیاری‪،‬‬ ‫شهرداری و بنیاد خیریه برای تامین تمام یا بخشی از‬ ‫هزینه های اجرای ‪ 120‬طرح ابرسانی اهداء شده است‪ .‬وی‬ ‫با بیان این که طرح جذب کمک های خیرین از خرداد سال‬ ‫‪ 1399‬در شرکت اب و فاضالب استان اصفهان اغاز شده‬ ‫است افزود‪ :‬در سال نخست اجرای این طرح ‪ 3‬میلیارد و ‪800‬‬ ‫میلیون تومان از کمک های خیرین در اجرای طرح های‬ ‫ابرسانی استفاده شد که این رقم در سال ‪ 1400‬به ‪12‬‬ ‫میلیارد و ‪ 500‬میلیون تومان رسید و به طور متوسط ‪ 60‬طرح‬ ‫ابرسانی در طول سال با کمک خیرین اجرا شده است‪ .‬شهیر‬ ‫گفت‪ :‬ساخت و تجهیز مخزن یکهزار متر مکعبی شهر الیبید‬ ‫در شهرستان شاهین شهر و میمه و ابرسانی به روستای‬ ‫قلعه ناظر در شهرستان تیران و کرون به طول ‪ 7500‬متر‬ ‫از مهم ترین طرح هایی است که با کمک خیرین اجرا شده‬ ‫است‪ .‬مدیر دفتر سرمایه گذاری‪ ،‬تجهیز منابع مالی و توسعه‬ ‫شرکت ابفای استان اصفهان افزود‪ :‬همچنین بخش قابل‬ ‫توجهی از طرح جهادی ‪ 100-300‬که شامل اجرای ‪300‬‬ ‫کیلومتر خط ابرسانی در بازه زمانی ‪ 100‬روزه در روستاهای‬ ‫استان بود و عملیات ابرسانی ‪ 7‬روستا در شهرستان تیران و‬ ‫کرون‪ ،‬با کمک دهیاری ها و بنیاد برکت به اجرا درامد‪ .‬وی‬ ‫با بیان این که پیش بینی می شود کمک های خیرین در سال‬ ‫جاری به ‪ 17‬میلیارد و ‪ 500‬میلیون تومان افزایش یابد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی سازمان ها و ارگان های‬ ‫خیر نیز در برنامه های ابفای استان اصفهان قرار دارد‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 24‬خرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4372‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫درصد از مصرف برق خود را در ساعات غیر اداری کاهش دهند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در حال حاضر تمامی مراکز دولتی به کنتور های‬ ‫هوشمند تجهیز شده اند و روزانه توسط کارشناسان میزان مصرف‬ ‫برق ان مراکز پایش و بررسی می شود‪ .‬اگر هر اداره بیش تر از الگو‬ ‫مصرف برق استفاده کند در ابتدا یک پیامک اخطار و در نهایت با‬ ‫مرکز پرمصرف برخورد شده و برق ان قطع می شود‪ .‬در سال های‬ ‫گذشته برق دستگاه های اجرایی قطع نمی شد اما با ابالغ به تمامی‬ ‫ادارات این کار امسال انجام می شود‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان نیز‬ ‫در این نشست خبری بیان کرد‪ :‬در بخش کشاورزی مصوبه های‬ ‫خوبی داشته ایم‪ .‬اگر کشاورزان در کاهش مصرف برق چاه های‬ ‫کشاورزی روزانه در ایام پیک بار از ساعت ‪ 12‬تا ‪ 18‬با ما همکاری‬ ‫داشته باشند می توانند در مابقی ساعات به صورت رایگان از برق‬ ‫استفاده کنند‪ .‬در حال حاضر در منطقه شرق اصفهان کشاورزان با‬ ‫ما همکاری بسیار خوبی دارند‪.‬‬ ‫سید مجتبی باطنی ادامه داد‪ :‬کمپین یک مساوی پنج را در‬ ‫بخش مشاغل خانگی اجرا کرده ایم که اگر مشترکی یک پنجم‬ ‫الگوی مصرف خود را کاهش دهد پنج برابر ان پاداش می گیرد‪.‬‬ ‫مشترکین خانگی به میزان کاهش ‪ 50‬کیلووات از میزان سهمیه‬ ‫الگو مصرف خود به ازای هر کیلووات پنج برابر پاداش می گیرند‪.‬‬ ‫مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان‬ ‫اصفهان در این نشست گفت‪ :‬از ‪ 15‬خرداد تا ‪ ۱۵‬شهریور‬ ‫زمان پیک مصرف بار توزیع برق است و همزمان با افزایش‬ ‫گرما مصرف برق در کشور افزایش یافته است به همین خاطر‬ ‫محدودیت های توزیع برق در بخش صنایع و کشاورزی خواهیم‬ ‫داشت‪ .‬مرسل صالحی بیان کرد‪ :‬از ‪15‬خرداد تا ‪ ۱۵‬تیرماه تمام‬ ‫صنایع مکلف شده اند تا یک روز کاری خود را با روز جمعه به‬ ‫منظور کاهش مصرف برق جابجا کنند‪ .‬این جابه جایی به وسیله‬ ‫پیامک به صنایع اطالع رسانی خواهد شد و صنایع بر اساس برنامه‬ ‫مشخص از ساعت ‪ ۱۱‬صبح تا ‪ ۱۱‬شب یک روز در هفته با‬ ‫محدودیت مصرف برق داشته روبه رو خواهند بود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در حال حاضر ‪ ۳۷‬درصد از مشترکین خانگی ما‬ ‫پرمصرف هستند‪ .‬الگوی مصرف برای مشترکین درماه های گرم‬ ‫‪300‬کیلووات در ساعت و در ماه های غیر گرم ‪ ۲۰۰‬کیلووات‬ ‫ساعت برای هر نفر در نظر گرفته شده است‪ .‬مشترکین خانگی‬ ‫که از این الگو بیشتر مصرف کنند با اخطار و قطعی برق مواجه‬ ‫خواهند شد‪ .‬صالحی در ارتباط با راهکارهای کاهش مصرف برق‬ ‫برای مشترکین خانگی بیان کرد‪ :‬سرویس کولر به صورت ساالنه‪،‬‬ ‫تعویض پوشال کولر‪ ،‬اب رسانی به کولر‪ ،‬ایجاد سایبان برای کولر‪،‬‬ ‫تعویض فیلتر کولر گازی و سرویس ساالنه ان‪ ،‬غبارزدایی از‬ ‫المپ های روشنایی و کاهش زمان مصرف استفاده از تلویزیون‬ ‫در ساعات پیک بار موجب خواهد شد تا شهروندان مصرف برق‬ ‫خود را کاهش دهند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر اتاق پایش‬ ‫مصرف برق در شرکت توزیع برق اصفهان راه اندازی شده و روزانه‬ ‫میزان مصرف برق توسط کارشناسان بررسی می شود‪.‬‬ ‫الزمه توسعه اقتصادی کشور بهره گیری از توان نخبگان علمی است‬ ‫صنایع پیشرو‪ ،‬عامل تحول و توسعه‬ ‫هر کشور‬ ‫اصفهان امروز‪ -‬محمد منزه‪ :‬محمدرضا گل احمد‪ ،‬فعال‬ ‫اقتصادی و یکی از حامیان مالی همایش «مسیر صنایع پیشرو»‬ ‫معتقد است‪ ،‬امروزه صنایع پیشرو از اهمیت بسیاری در حوزه‬ ‫اقتصادی و اجتماعی در کشورهای جهان برخوردار هستند‪ .‬این‬ ‫صنایع به عنوان عامل پیشرفت و توسعه در یک کشور شناخته‬ ‫می شوند و بر اساس پیشرفت این مجموعه ها‪ ،‬مابقی مجموعه های‬ ‫کسب وکاری که با صنایع پیشرو همکاری دارند از موقعیت‬ ‫اجتماعی و اقتصادی مناسبی در جامعه برخوردار می شوند‪.‬‬ ‫او در این همایش با اشاره به این موضوع که صنایع پیشرو‬ ‫همواره با جذب نخبگان و بهره گیری از ایده های فناورانه انان به‬ ‫فکر توسعه تولیدات خود هستند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬صنایع مختلف فعالیت‬ ‫خود را در حیطه کاری مشخص انجام می دهند اما زمانی که‬ ‫یک ایده فناورانه به ان حوزه وارد شود می تواند شکل و مسیر‬ ‫توسعه ان صنعت را تغییر دهد و یک تحول در کسب و کار‬ ‫ایجاد کند که این عامل شاخصه بارز صنایع پیشرو است‪ .‬به طور‬ ‫مثال زمانی که گوشی های موبایل به صورت ساده تولید می شد‬ ‫شرکت های بسیاری در تولید انواع گوشی های ساده با یک دیگر‬ ‫رقابت می کردند‪ ،‬اما با گذشت زمان و با ارائه رویکرد فناورانه‬ ‫تولید این محصول به صورت هوشمند درامد و تحولی در سیستم‬ ‫ارتباطات جهان ایجاد شد‪ .‬گل احمد در خصوص هدف این‬ ‫همایش اظهارکرد‪ :‬هدف از این همایش ان است که دانشجویان‬ ‫اموزش های الزم را برای تبدیل شدن به مدیران شایسته را فرا‬ ‫گیرند تا با استفاده از تجربیات و ایده های نواورانه خود و استفاده از‬ ‫قدرت مدیریتی شرکت های پیشرو تاسیس کنند‪ .‬همچنین یکی‬ ‫دیگر از اهداف ان است که مدیران بخش صنعت نیز با تغییر‬ ‫نگرش خود به سمت صنایع پیشرو حرکت کنند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬اگر‬ ‫فعاالن دانشجویی و فعاالن صنعت با موضوعات مربوط به توسعه‬ ‫صنعت و صنایع پیشرو اشنا باشند و از مزیت های ان با خبر باشند‬ ‫می توان به سمت صنایع پیشرو امیدوارانه حرکت کرد‪ .‬هدف از‬ ‫برگزاری چنین همایش هایی اموزش در خصوص تامین نیروی‬ ‫مالی‪ ،‬انسانی‪ ،‬اجتماعی و شناختن توانایی مدیران برای راه اندازی‬ ‫شرکت های پیشرو است‪ .‬رئیس انجمن مدیران صنایع استان‬ ‫اصفهان نیز در این همایش بیان کرد‪ :‬با توجه به انکه کشور‬ ‫ما با یک نظام ناهمگون اقتصادی روبه رو است الزم است برای‬ ‫توسعه اقتصادی توجه ویژه به وضعیت صادرات و صنایع پیشرو‬ ‫داشته باشیم‪ .‬مسعود جمالی با بیان این موضوع که حجم صادرات‬ ‫پتروشیمی و میعانات گازی ایران در سال گذشته‪ ۵۲ ،‬درصد بوده‬ ‫است‪ ،‬اذعان کرد‪ ۱۱:‬درصد از صادرات در بخش کشاورزی و صنایع‬ ‫غذایی‪ 0/4 ،‬درصد در بخش فرش و صنایع دستی و ‪ ۲۷‬درصد در‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی بود که صادرات صنایع معدنی بیشتر‬ ‫خا م فروشی است‪ .‬دبیرکل همایش ملی صنایع پیشرو با اشاره به‬ ‫اینکه بهره وری انرژی‪ ،‬استراتژی رقابت پذیری‪ ،‬روش های نوین‬ ‫تامین مالی‪ ،‬ثروت انسانی و اقتصاد دانش بنیان از جمله اهداف این‬ ‫همایش هستند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬اقتصاددانان معروف‪ ،‬اعضای هیات‬ ‫علمی دانشگاه ها و اتاق بازرگانی اخرین دیدگاه ها و نظرات خود را‬ ‫پیرامون توسعه صنایع پیشرو در این همایش را ارائه خواهند داد‪.‬‬ ‫او با بیان این موضوع که در حال حاضر ‪ 80‬تا ‪ 100‬شرکت عضو‬ ‫انجمن مدیران صنایع هستند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬انجمن مدیران صنایع‬ ‫ایران توسط جمعی از مدیران و صنعتگران تشکیل شد و کمک به‬ ‫پیشرفت صنعت در چارچوب قانون اساسی‪ ،‬کوشش در باال بردن‬ ‫پویایی و ارتقا ظرفیت و نواوری تکنولوژی صنایع از جمله وظایف‬ ‫ان است‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬روسیه و اوکراین بازندگان اقتصاد دنیا‬ ‫در سال ‪ ۲۰۲۲‬هستند‪ ،‬اما مطابق پیش بینی ها‪ ،‬رشد اقتصادی دنیا‬ ‫در سال ‪ ۲۰۲۳‬رشد اقتصادی مثبت است‪.‬‬ ‫به گفته جمالی‪ ،‬صنعت کشور ما باید رقابت پذیر باشد و برای‬ ‫نقش افرینی در رشد «‪ »GDP‬جهانی باید نسبت صادرات‬ ‫مواد خام کاهش یابد‪ .‬دبیرکل مرکز تجارت بین الملل سازمان‬ ‫همکاری های اسالمی در غرب اسیا اظهار کرد‪ :‬از سال ‪۱۹۸۰‬‬ ‫با پیدایش پدیده بالکچین‪ ،‬تفکر عدم تمرکزگرایی تقویت شد و‬ ‫شبکه های غیر متمرکز جایگزین ان شد‪ .‬شبکه های غیرمتمرکز‬ ‫سیستم های مشارکتی هستند که در برابر کنترل یک قدرت واحد‬ ‫مقاومت می کنند‪ ،‬بیت کوین و اتریوم مشهورترین نمونه ها از این‬ ‫ساختارها هستند‪ .‬مچید کرباسچی گفت‪ :‬سال های زیادی است‬ ‫که ما در دنیای مالی متمرکز زندگی می کنیم‪ .‬بانک های مرکزی‬ ‫عرضه پول را کنترل می کنند و استقراض و وام دهی از طریق‬ ‫موسسات بانکی سنتی انجام می شود‪ ،‬با این حال چند سال اخیر‬ ‫پیشرفت قابل توجهی در سیستم های مالی صورت گرفته است از‬ ‫جمله تامین مالی غیر متمرکز و دیفای که پتانسیل قابل توجهی‬ ‫را برای حل پنج مشکل کلیدی کنترل متمرکز‪ ،‬دسترسی محدود‪،‬‬ ‫ناکارامدی‪ ،‬عدم تعامل و ترکیب پذیری و شفافیت ممکن دارد‪.‬‬ ‫در ادامه نیز تقی ازاد ارمکی‪ ،‬جامعه شناس و استاد دانشگاه‬ ‫تهران با اشاره به اینکه توسعه الزم پیشرفت هر کشور است‪،‬‬ ‫ولی در سال های گذشته معنای درستی از مفهوم توسعه توسط‬ ‫مسئوالن نشده است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬طی سال های گذشته و قبل از‬ ‫انقالب مسئوالن ان دوران به جای انکه از کشورهای دیگر ایده ها‬ ‫را وام بگیرند برای راحتی خود از واردات تکنولوژی بهره بردند و‬ ‫همین عامل سبب شد تا ما از توسعه باز بمانیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در‬ ‫همان زمان تصمیم بران شد تا به بحث اموزش اهمیت داده شود‬ ‫به همین خاطر مدارس و دانشگاه های متعددی از ان زمان در‬ ‫کشور ایجاد شد و این مسئله متاسفاته تا امروز در حال گسترش‬ ‫است‪ .‬ازاد ارمکی با تاکید بر اینکه گسترش دانش بدون استفاده‬ ‫از ایده ها در توسعه کشورها اثرگذار نیست‪ ،‬افزود‪ :‬مسیر توسعه‬ ‫ما در ‪ 110‬سال گذشته تنها به مدرسه سازی طی شده است و‬ ‫دانش اموزان و دانشجویان تنها به مدرک گرایی تمایل پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫به همین جهت دانشگاها نتوانستند نیاز جامعه را در بخش های‬ ‫مختلف برطرف کنند‪ ،‬اما اخیرا ارتباط دانشگاه با صنعت بسیار‬ ‫افزایش یافت و با رویکرد جدید در چند سال گذشته شاهد پیوند‬ ‫این دو بخش هستیم‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه سال ‪ 1401‬را طوفانی اغاز کرد‬ ‫ثبت رکوردهای پیاپی در سال ‪ 1401‬در فوالد مبارکه‬ ‫مدیر ارشد تولید فوالد مبارکه گفت‪ :‬این شرکت در سال های‬ ‫گذشته با پیروی از منویات مقام معظم رهبری‪ ،‬دغدغه اصلی خود‬ ‫را به تولید کیفی و دانش پایه معطوف ساخته و از حیث تمرکز بر‬ ‫حوزهبه کارگیریتوانمندی هایشرکت هایدانش بنیانگام های‬ ‫خوبیبرداشتهاست‪.‬‬ ‫به گزارش اصفهان امروز‪ ،‬امسال اگرچه سال تولید‪ ،‬دانش بنیان‬ ‫و اشتغال افرین نام گذاری شده‪ ،‬اما بسیاری از تولیدکنندگان‬ ‫صنایع معدنی و به خصوص فوالدسازان از مدت ها قبل از این‬ ‫نام گذاری به انچه از دیدگاه مقام معظم رهبری حائز اهمیت بوده‬ ‫لبیک گفته اند‪ .‬حاال این تولیدکنندگان و در صدر ان ها شرکت‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬توانسته با شروع طوفانی از ابتدای سال ‪ 1401‬در‬ ‫حوزه تولید‪ ،‬رکوردهای جدیدی به ثبت برساند که هریک از این‬ ‫تولیدکنندگان بزرگ فوالدی ارزش افرینی بسیاری برای کشور‬ ‫رقم زده اند؛ به خصوص اینکه به موازات افزایش تولید‪ ،‬رشد‬ ‫کیفی نیز به خوبی صورت گرفته و شاید بخش عمده ای از ان‪،‬‬ ‫مدیون شرکت های دانش بنیانی باشد که شانه به شانه کارگران‬ ‫و مهندسان در خطوط تولیدی‪ ،‬توانسته اند در تولید محصوالت‬ ‫جدید در کنار فوالد مبارکه حرکت کنند‪ .‬غالمرضا سلیمی‪ ،‬مدیر‬ ‫ارشد تولید فوالد مبارکه از نقش شرکت های فوالدی در تحقق‬ ‫فرمایشات مقام معظم رهبری در نام گذاری سال‪ 1401‬می گوید‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در فوالد مبارکه طی سال های گذشته با تمرکز این‬ ‫مجموعه بزرگ صنعتی بر روی مجموعه اقدامات مبتنی بر‬ ‫فعالیت شرکت های دانش بنیان‪ ،‬گام های بسیار مناسبی برای‬ ‫بهره گیری از توان شرکت های دانش بنیان برداشته شده و ما در‬ ‫شرکتفوالدمبارکهازنام گذاریامسالبهنام«تولید؛دانش بنیان‪،‬‬ ‫اشتغال افرین» خوشحالیم؛ چراکه معتقدیم اگر رویکرد و نگرش‬ ‫شخص اول مملکت به تولید باشد‪ ،‬تمامی نگاه ها و توجه ها به‬ ‫سمت تولید خواهد بود و این امر‪ ،‬کار را برای حرکت روبه جلوی‬ ‫تولیدکنندگان تسهیل خواهد کرد‪ .‬اعتقاد ما بر این است که چاره‬ ‫بسیاری از مشکالت کشور نیز تولید است که در شاخه های‬ ‫صنعتی‪ ،‬معدنی‪ ،‬کشاورزی و حتی تولید علم می تواند راهکار‬ ‫مناسبی برای رفع مشکالت و چالش های اقتصادی و سیاسی‬ ‫به شمار اید‪ .‬به این معنا که اگر تمرکز و محور فعالیت تمامی‬ ‫بخش های کشور بر تولید باشد‪ ،‬هر انچه فکر می کنیم نیاز کشور‬ ‫است‪ ،‬برای تولید ان گام برخواهیم داشت و با کمک دانشگاه ها و‬ ‫شرکت هایدانش بنیان‪،‬می توانروبه جلوحرکتکرد‪.‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه ازانجاکه یک بنگاه کامال تولیدی است‪،‬‬ ‫هم در سال های گذشته با نام گذاری ها و نگرش های مقام‬ ‫ی سال ها‪ ،‬دغدغه اصلی خود را به تولید‬ ‫معظم رهبری در نام گذار ‬ ‫کیفی و دانش پایه معطوف ساخته و هم از حیث تمرکز بر حوزه‬ ‫به کارگیریتوانمندی هایشرکت هایدانش بنیانگام هایخوبی‬ ‫برداشته است‪ .‬در سال ‪ ،99‬برنامه تولید ما ‪ 6.6‬میلیون تن در سال‬ ‫بود و نوروز ‪ 99‬که مقام معظم رهبری سال را به نام «جهش‬ ‫تولید» نام گذاری کردند‪ ،‬به تمامی مجموعه های پشتیبانی اعالم‬ ‫شد که امسال باید فراتر از برنامه از پیش تعیین شده عمل کنیم و‬ ‫با هدف گذاری ‪ 7‬میلیون تن‪ ،‬از مرز تولید ان عبور نماییم؛ چراکه‬ ‫باید جهش تولید را محقق سازیم‪ .‬در این خصوص جلسات‬ ‫مختلفی برگزار شد تا منابع انرژی و مواد اولیه به موقع تامین شوند‬ ‫و برنامه ریزی به نوعی صورت گیرد که کارهایی که تاکنون به‬ ‫ثمر ننشسته بود‪ ،‬به ثمر بنشیند و در کنار هم‪ ،‬جهش تولید را‬ ‫برای مجموعه فوالد مبارکه رقم بزند‪ .‬سال ‪ 99‬فوالد مبارکه به ‪7‬‬ ‫میلیون تن تولید رسید‪ .‬وی افزود‪ :‬امسال نیز با توجه به نام گذاری‬ ‫صورت گرفته تالش می کنیم ظرفیت تولید را با به کارگیری‬ ‫روش های دانش بنیان از ‪ 7‬میلیون تن عبور دهیم و بیش از این‬ ‫رقم را محقق کنیم‪ .‬البته بایدونبایدهایی وجود دارد که الزم است‬ ‫ز سوی سازمان های مختلف مورد پشتیبانی قرار گیرد تا این اتفاق‬ ‫رخ دهد‪ .‬اگر تولید‪ ،‬دانش بنیان و اشتغال افرین باشد که دغدغه‬ ‫اصلی مقام معظم رهبری است‪ ،‬به طور قطع می تواند برای اقتصاد‬ ‫ایران موثرتر عمل کند‪ .‬مدیر ارشد تولید فوالد مبارکه افزود‪ :‬در‬ ‫این میان شرکت فوالد مبارکه یک صنعت صنعت ساز است و‬ ‫محصوالت ان روانه صنایع پایین دستی می شود؛ بنابراین اگر ما‬ ‫بیشتر تولید کنیم و بتوانیم خوراک صنایع پایین دست را به موقع‬ ‫تامین کنیم‪ ،‬به طور مستقیم به اشتغا لزایی منتهی خواهد شد و‬ ‫افراد بیشتری می توانند در شیفت های کاری بیشتری کار کنند‬ ‫و اشتغا لزایی بیشتری رخ دهد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬شعار سال محقق‬ ‫شود‪ .‬شرکت های دانش بنیان در سال های گذشته کنار ما بوده اند‬ ‫و کارهای فوق العاده ای را کنار ان ها انجام داده ایم؛ به نحوی که‬ ‫تختال ‪ 300‬را سال ‪ 99‬تولید کردیم و گریدهای فوالدی ‪API‬‬ ‫را که در صنعت نفت و گاز کاربرد دارد و تماما تا قبل از سال ‪99‬‬ ‫وارداتی بود با کمک همین شرکت ها داخلی سازی و تولید کردیم‪.‬‬ ‫تختال موردنیاز پروژه ملی گوره به جاسک را که انتقال نفت ترش‬ ‫از گوره به جاسک را میسر می سازد فوالد مبارکه تولید کرد و‬ ‫شرکت هایدانش بنیاننیزکنارمابودندوتجهیزاتموردنیازتولید‬ ‫را در این پروژه با کمک ان ها تولید کردیم‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر‬ ‫صادرات‪ُ ،‬مهر تاییدی بر کیفیت‬ ‫محصوالت ذوب اهن‬ ‫هیاتی از کشور البانی با هدف اشنایی با ذوب اهن اصفهان‬ ‫و تولیدات این مجتمع عظیم صنعتی‪ ،‬با مهرداد توالییان‬ ‫معاون بهره برداری ذوب اهن اصفهان و تنی چند از دیگر‬ ‫مسئولین این شرکت دیدار و گفتگو نمودند‪ .‬مهرداد توالییان‬ ‫معاون بهره برداری ذوب اهن اصفهان در این نشست گفت‪:‬‬ ‫این کارخانه اولین تولیدکننده فوالد در ایران است و شاخه‬ ‫اصلی فعالیت ان تولید مقاطع طویل فوالدی می باشد و کلیه‬ ‫سایزهای میلگرد از ‪ ۱۲‬تا ‪ ۳۲‬میلیمتر و در صورت داشتن‬ ‫سفارش تا سایز باالتر را قابلیت تولید دارد‪ .‬انواع تیراهن از‬ ‫سایز ‪ ۱۲‬تا ‪ I ( ۳۰‬و ‪ ) H‬نیز جزء سبد محصوالت ذوب اهن‬ ‫اصفهان است‪ .‬وی افزود‪ :‬این شرکت با تبعیت از تغییر تقاضای‬ ‫مشتریان در داخل و خارج از کشور‪ ،‬سبد تولید محصوالتش را‬ ‫تغییر داد و عالوه بر تولید محصوالت ساختمانی‪،‬کالف های‬ ‫صنعتی‪ ،‬انواع ریل‪ ،‬ارک های معدنی و‪ ...‬را نیز تولید می کند‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری ذوب اهن اصفهان با اشاره به اینکه تولید‬ ‫‪ ۲۰‬درصد از محصوالت این کارخانه از قالب ساختمانی به‬ ‫صنعتی تبدیل شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در بحث کیفیت‬ ‫محصوالت و استانداردهای انها‪ ،‬ذکر این جمله کافی است‬ ‫که در سال گذشته یک میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار تن صادرات به‬ ‫بازارهای گوناگون داشتیم و این نشان دهنده کیفیت جهانی‬ ‫محصوالت ذوب اهن اصفهان است‪ .‬هیات البانی ابراز داشتند‬ ‫که بسیار عالقمند بودیم قطب صنعت ایران ( ذوب اهن‬ ‫اصفهان) را از نزدیک ببینیم و طی بازدیدی که از بخش های‬ ‫مختلف کارخانه داشتیم‪ ،‬می توانیم زمینه های همکاری‬ ‫بسیاری را تعریف کنیم‪.‬‬ ‫چک های برگشتی مانع‬ ‫دریافتتسهیالت‬ ‫تولیدکنندگاننمی شود‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی گفت‪ :‬مصوبه ای دریافت کردیم که‬ ‫از این پس چک های برگشتی و بدهی ها مانع دریافت‬ ‫تسهیالت تولیدکنندگان نخواهند شد‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫سید جواد ساداتی نژاد در همایش نقش تشکل های بخش‬ ‫کشاورزی در گام دوم انقالب که به مناسبت گرامیداشت‬ ‫هفته جهاد کشاورزی برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬زمانی که در‬ ‫کمیسیون کشاورزی بودم تا به امروز همچنان اعتقاد دارم‬ ‫که بخش کشاورزی مردمی ترین و خصوصی ترین بخش‬ ‫اقتصادی کشور است و باید به تشکل ها و اتحادیه های‬ ‫مربوطه نقش و وظایفی داده شود‪ ،‬زیرا انها برخواسته از‬ ‫مردم هستند و می توانند مشکالت این حوزه را رفع کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در مرحله سوم طرح مردمی سازی یارانه ها‬ ‫هستیم که به بخش تولید کنندگان مرتبط است‪ .‬قبل از‬ ‫اجرای طرح با اتحادیه ها و تشکل های بخش کشاورزی‬ ‫جلساتی برگزار شد و دغدغه های انها شنیده شد‪ .‬با قدرت‬ ‫پیگیر دغدغه ها و رفع مشکالت انها هستیم‪ .‬وزیر جهاد‬ ‫کشاورزی اضافه کرد‪ :‬تامین سرمایه در گردش و خرید مازاد‬ ‫محصوالت از موضوعاتی بود که تشکل ها بیان کردند و‬ ‫ما نیز پیگیر رفع ان هستیم‪ .‬وی در ادامه به تسهیالت‬ ‫تخصیص داده شده به دامداران و مرغداران اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ ۲۰ :‬هزار میلیارد تومان تسهیالت برای تولیدکنندگان‬ ‫در نظر گرفته شده است که امکان دریافت ان وجود دارد‪.‬‬ ‫اگر چه گرفتن تسهیالت از بانک کار سختی است اما بانک‬ ‫کشاورزی تالش می کند تا به این کار سرعت بخشد‪.‬‬ ‫ساداتی نژاد تصریح کرد‪ :‬بر اساس اخرین امار ‪ ۲۵‬هزار‬ ‫نفر تا شب گذشته توانستند را ظرف دو هفته از زمان اغاز‬ ‫پرداخت تسهیالت دریافت کنند‪ .‬یکی از مهمترین موانع‬ ‫برای دریافت تسهیالت‪ ،‬چک های برگشتی و بدهی ها‬ ‫بود که در ان مورد هم مصوبه گرفتیم و از این به بعد‬ ‫بدهی و چک های برگشتی مانع دریافت تسهیالت نخواهد‬ ‫شد‪ .‬وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با مازاد تولید نیز گفت‪:‬‬ ‫شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان تعاون روستایی اقدام به‬ ‫جمع اوری مازاد تولیدات کرده اند‪ .‬از ‪ ۲۰۰۰‬تن مرغ منجمد‬ ‫که قبال خریداری می شد به ‪ ۸۰۰‬تن مرغ در روز گذشته‬ ‫رسیدیم‪ .‬این یعنی مرغ های مازاد جمع اوری شده است‪.‬‬ ‫تخم مرغ های مازاد نیز به همین صورت خریداری می‬ ‫شود‪ .‬ساداتی نژاد تصریح کرد‪ :‬خرید قراردادی هم در دستور‬ ‫کار است که در این خصوص قرار است با کمک اتحادیه ها‬ ‫و تشکل ها اقدامات الزم را انجام دهیم‪ .‬وی همچنین به‬ ‫کشاورزی قراردادی نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬امسال تالش‬ ‫داریم در حوزه گندم اقداماتی که از گذشته به جا مانده را‬ ‫پیش ببریم‪ .‬بخش خصوصی باید پای کار بیاید تا بتوانیم‬ ‫کل گندمزارها را تحت پوشش کشاورزی قراردادی دراوریم‪.‬‬ ‫از شرکت های بزرگ درخواست می کنیم که کشاورزی‬ ‫قراردادی را در همه بخش ها فعال کنند تا کشاورز ما از روز‬ ‫اول مشتری خود را بشناسد و از او حمایت شود‪ .‬به گفته‬ ‫وی هر کاری که در بخش دولتی انجام دهیم با ضریب‬ ‫‪ ۱۰‬برابر تشکل ها و اتحادیه ها ان را مطلوب تر انجام‬ ‫می دهند‪ .‬امیدواریم انچه را که در ذهن داریم یعنی واگذاری‬ ‫حوزه بازار به اتحادیه ها زودتر انجام شود‪ .‬ساداتی نژاد در‬ ‫ادامه گفت‪ :‬یکی از دالیل نگرانی واگذاری بازار به بخش‬ ‫خصوصی این است که گفته می شود بین تولیدکنندگان‬ ‫و مصرف کنندگان تفاوت گذاشته می شود‪ .‬ولی بزرگترین‬ ‫حمایت از مصرف کننده در واقع حمایت از تولید کننده‬ ‫است‪ .‬چون وقتی تولیدی نباشد عم ً‬ ‫ال قیمت گذاری معنا‬ ‫ندارد‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬برخی احساس می کنند ممکن است‬ ‫تشکلها از تولید حمایت کنند و مصرف کننده جا بماند‪ .‬ولی‬ ‫اینطور نیست‪ ،‬زیرا اگر قیمت به درستی تعیین نشود مصرف‬ ‫کننده هم وجود نخواهد داشت‪ .‬وزیر جهاد کشاورزی در‬ ‫پایان گفت‪ :‬امیدواریم در گام دوم انقالب با برجسته سازی‬ ‫نقش اتحادیه و تشکل ها بتوانیم وظایف خود را انجام دهیم‬ ‫و با واگذاری وظایف به اتحادیه ها و ایجاد اعتماد متقابل‬ ‫به سمت رشد و توسعه و تجاری سازی بخش کشاورزی‬ ‫پیش رویم‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫سه شنبه | ‪ 24‬خرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4372‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫استقالل در اندیشه جذب‬ ‫مدافعسپاهان‬ ‫امید نورافکن در بازی نفس گیر با الجزایر یک پاس‬ ‫گل به ایران و یکی به حریف داد‪ .‬شاید موردتوجه ترین‬ ‫نکته ترکیب اولیه ایران مقابل الجزایر حضور امید نورافکن‬ ‫در قلب خط دفاعی و جلوتر از دیگر مدافعان تخصصی‬ ‫دعوت شده بود‪ .‬نورافکن پس از به بازی رفتن عارف اقاسی‬ ‫در نیمه دوم به سمت چپ خط دفاع رفت تا بتواند عملکرد‬ ‫مطلوب تری از خود نشان دهد‪ .‬همین اتفاق هم رخ داد و‬ ‫امید روی یک حرکت ترکیبی سانتری فوق العاده از سمت‬ ‫چپ انجام داد که منجر به گلزنی علیرضا جهانبخش شد‪.‬‬ ‫نورافکن در ادامه وقتی فشار الجزایر زیاد شده بود نتوانست‬ ‫پاس رو به عقب امید ابراهیمی را به خوبی کنترل کند و‬ ‫پاس او منجر به لو رفتن توپ و باز شدن دروازه ایران‬ ‫برای دومین بار شد‪ .‬بدون شک امید نورافکن همانند دیگر‬ ‫بازیکنان شب پرفشاری را در هوای بسیار گرم دوحه پشت‬ ‫سر گذاشته و نباید شایستگی های او را نادیده گرفت‪ .‬باید‬ ‫دید ایا اسکو بازهم او را در پست دفاع مرکزی به کار خواهد‬ ‫گرفت یا همانند نیمه دوم بازی با الجزایر از او در پست‬ ‫تخصصی خود استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫حاج صفیکاپیتانبازی های‬ ‫بزرگ ملی‬ ‫کاپیتان اول تیم ملی ایران یکی از ‪ ۱۱‬بازیکن اصلی‬ ‫در دیدار مقابل الجزایربود‪ .‬تیم ملی ایران در شرایطی‬ ‫یک مسابقه دوستانه برابر الجزایر برگزار کرد که احسان‬ ‫حاج صفی دوباره به ترکیب و خط دفاعی بازگشته و از ابتدا‬ ‫به عنوان مدافع چپ به میدان رفت‪ .‬کاپیتان اول تیم ملی‬ ‫ایران که اخرین بار در دیدار هفته نهم مرحله مقدماتی جام‬ ‫جهانی مقابل کره جنوبی در ترکیب اصلی قرارگرفته و‬ ‫به عنوان وینگر چپ به میدان رفته بود‪ ،‬پس از غیبت در‬ ‫دیدار برابر لبنان‪ ،‬در جدال با الجزایر دوباره به جمع ‪ ۱۱‬نفر‬ ‫اصلی بازگشت‪ .‬حاج صفی که یکی از کاندیداهای بهترین‬ ‫بازیکن فصل ‪ ۲۰۲۱-۲۲‬تیم فوتبال ا‪ .‬ا‪ .‬ک اتن است؛‬ ‫دوباره در پست تخصصی خود که دفاع چپ است‪ ،‬در دیدار‬ ‫مقابل الجزایر بازی و بازیکنانی مثل میالد محمدی و سید‬ ‫ابوالفضل جاللی را نیمکت نشین کرد‪ .‬احسان حاج صفی‬ ‫در شرایطی بازی به عنوان مدافع چپ ایران در مسابقه‬ ‫تدارکاتی مقابل الجزایر را تجربه کرد که اخرین بار در‬ ‫هفته سوم مرحله مقدماتی جام جهانی به عنوان یار جانشین‬ ‫در ‪ ۱۵‬دقیقه پایانی دیدار مقابل امارات در همین پست به‬ ‫میدان رفته بود‪.‬‬ ‫تماس استقاللی ها با مدیر‬ ‫برنامه هایخدابنده لو‬ ‫محمد خدابنده لو هافبک تیم فوتبال ذوب اهن که‬ ‫قراردادش با این تیم تمام شده‪ ،‬با چند پیشنهاد جدی‬ ‫مواجه شده است که مهم ترین ان ها مربوط به دو تیم‬ ‫مطرح پایتخت است‪ .‬پرسپولیس تیمی است که از هفته ها‬ ‫قبل تمایل خود را برای جذب این بازیکن ابراز کرد‪ ،‬ولی‬ ‫به تازگی مسئوالن باشگاه استقالل هم با مدیر برنامه های‬ ‫این بازیکن تماس گرفته اند تا شرایط جذب این بازیکن را‬ ‫بررسی کنند‪ .‬این در حالی است که باشگاه گل گهر هم‬ ‫تمایل به جذب خدابنده لو دارد‪ .‬بر اساس این گزارش‪،‬‬ ‫اخرین اخبار حاکی از ان است که بازیکن تیم فوتبال‬ ‫امید کشورمان مذاکرات جدی تری را با پرسپولیس انجام‬ ‫داده است و مدیران این باشگاه امیدوارند که هر چه زودتر‬ ‫با این بازیکن قرارداد رسمی امضا کنند‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫پرسپولیس شانس بیشتری برای جذب این بازیکن دارد‪،‬‬ ‫بازیکنی که از مهره های تاثیرگذار تیم تارتار در فصل‬ ‫گذشته بود‪.‬‬ ‫سه پرسپولیسی در تور‬ ‫سپاهان‬ ‫سپاهان قصد دارد تا با خرید ‪ 3‬مهره کلیدی جواب‬ ‫پرسپولیس در نقل و انتقاالت بدهد‪ .‬پس ازاینکه قرارداد‬ ‫سروش رفیعی‪ ،‬سجاد شهباززاده و دانیال اسماعیلی فر با‬ ‫سپاهان در پایان فصل تمام شد‪ ،‬پرسپولیس روی هر سه‬ ‫نفر دست گذاشت و رسما هم اعالم کرد قصد جذب ان ها‬ ‫را دارد‪ .‬البته که دانیال اسماعیلی فر از مدت ها قبل موردتوجه‬ ‫پرسپولیس بود و حاال او سومین خرید سرخ ها لقب گرفته‬ ‫است‪ .‬همچنین نام سجاد شهباززاده و سروش رفیعی هم در‬ ‫لیست نفرات موردنظر یحیی گل محمدی دیده می شود که‬ ‫اولی ‪ ۲۴‬ساعت دیگر از مدیران پرسپولیس مهلت خواسته‬ ‫و دومی هم بالفاصله پس از بازگشت از اردوی تیم ملی‬ ‫در قطر قراردادش با تیم جدید را به امضا خواهد رساند‪.‬‬ ‫عالوه بر این سه بازیکن‪ ،‬پرسپولیس به صورت مستقیم و‬ ‫غیرمستقیم مذاکراتی با امید نورافکن و شهریار مغانلو دو‬ ‫بازیکن تحت قرارداد سپاهان مذاکراتی داشته به این امید‬ ‫که این دو را نیز سرخپوش کند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بانوی اصفهانی نامزد جایزه‬ ‫جهانی بازی جوانمردانه‬ ‫محمد نژادمهدی مدافع فصل گذشته سپاهان هنوز‬ ‫برای فصل اینده وضعیت مشخصی ندارد و این در حالی‬ ‫است که باشگاه اصفهانی خواهان تمدید قرارداد این بازیکن‬ ‫است‪ .‬نژادمهدی اما با پیشنهاد باشگاه استقالل مواجه شده‬ ‫است و طرفین به زودی نشستی را با یکدیگر برگزار خواهند‬ ‫کرد‪ .‬قرار بود جلسه استقاللی ها با نژادمهدی همین روزها‬ ‫برگزار شود‪ ،‬ولی این نشست به پایان هفته موکول شد‬ ‫و مدیران استقالل ظرف دو سه روز اینده با این بازیکن‬ ‫به صورت حضوری مذاکره خواهند کرد‪.‬‬ ‫پاس های نورافکن دو گل در‬ ‫پی داشت‬ ‫ورزش‬ ‫گفتگو با سعید اذری پیرامون موضوعات روز فوتبالی‬ ‫پیشنهاد مدیریت چند باشگاه را رد کردم‬ ‫سـعید اذری بـا مدیریـت در باشـگاه ذوب اهـن و تاکیـد بر‬ ‫مسـائل درامدزایـی شـناخته شـد‪ .‬وی از سـال ها قبـل بـه‬ ‫مسـائلی نظیـر حق رشـد و انتقـال بازیکنان توجه داشـت‪.‬‬ ‫بعـدازان بـه باشـگاه فـوالد خوزسـتان رفـت و به نوعـی‬ ‫سـاختار جدیـد ایـن باشـگاه را پایه ریـزی کـرد کـه نتایـج‬ ‫ان هنـوز ملمـوس اسـت‪ .‬او در انتخابات فدراسـیون فوتبال‬ ‫از علـی کریمـی حمایـت کـرد و ایـن روزهـا گمانه زنی هـا‬ ‫درباره پیشـنهاد مدیریتی چند باشـگاه مختلف لیگ برتری‬ ‫روبـرو بـود‪ .‬بـه همیـن بهانـه و در فاصلـه ‪ 2‬مـاه مانـده به‬ ‫انتخابات فدراسـیون فوتبال‪ ،‬سـعید اذری بـا ایلنا به گفتگو‬ ‫پرداختـه کـه در ادامـه می خوانید‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬در هشتم شهریورماه سال جاری انتخابات‬ ‫فدراســیون فوتبال برگزاری می شود‪ ،‬در این‬ ‫خصوص نظرتان را بفرمایید‪.‬‬ ‫امیـدوارم فـرد کاردان و با رزومه مناسـب در انتخابات بعدی‬ ‫سـکان فدراسـیون فوتبال را به دسـت بگیـرد‪ .‬این موضوع‬ ‫بـا تغییـر شـیوه و خالـی از باندبـازی بـه دوراز انتخاب هـای‬ ‫سـابق در مجمـع انتخاباتی هشـتم شـهریورماه امکان پذیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬گفته می شود میرشاد ماجدی‪ ،‬محمد دادکان‬ ‫و محمدرضا ساکت ازجمله کاندیدای احتمالی‬ ‫هستند‪ .‬پیش بینی شما از فرد برنده مجمع چه‬ ‫کسی است؟‬ ‫بـا توجـه بـه اینکـه تصمیـم مجمـع غیرقابل پیش بینی و‬ ‫غیرقابل شناسـایی اسـت نمی شـود دربـاره ایـن انتخـاب‬ ‫زودتـر از موعـد پیش بینـی دقیقـی داشـت‪ .‬وگرنـه هرسـه‬ ‫عزیزانـی که فرمودیـد رزومه خوبـی دارند؛ و اقـای دادکان‬ ‫پیشکسـوت و مدیـر سـابق فدراسـیون کـه باعـث افتخـار‬ ‫فوتبـال ایـران اسـت‪ .‬اقـای سـاکت در سـپاهان و فوتبـال‬ ‫کشـور مدیـر موفقـی بـوده اسـت؛ امـا شـرایط مجمـع‬ ‫به گونـه ای نیسـت که در ایـن مقطـع ان را پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬در مجمع انتخاباتی گذشته از علی کریمی‬ ‫حمایت کردید‪ .‬باتجربه امروز اگر به گذشــته‬ ‫بازگردید بازهم از او حمایت می کنید؟‬ ‫اگـر بـه گذشـته بازگـردم و علی کریمـی صد مرتبـه دیگر‬ ‫کاندیـد شـود‪ ،‬بازهـم از او حمایـت می کنم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ازنظر شــما انتخاب عزیزی خادم به عنوان‬ ‫رئیس فدراسیون فوتبال درست بود؟ ضمن اینکه‬ ‫هیئت رئیسه ای انتخاب شدند که اختالف نظر و‬ ‫چالش های زیادی داشتند‪.‬‬ ‫از ابتـدا انتخـاب عزیـزی خـادم و اکثریـت اعضـای‬ ‫هیئت رئیسـه فدراسـیون‪ ،‬انتخـاب درسـتی نبـود‪ .‬برویـد‬ ‫بررسـی کنیـد به جز ‪ 2‬یـا ‪ 3‬نفر از اعضای هیئت رئیسـه که‬ ‫شایسـتگی ان جایگاه رادارند‪ ،‬بقیـه اعضای هیئت مدیره در‬ ‫ت فوتبال اسـتانی و یا باشـگا ه‪‎‬هایی کـه در ان مدیریت‬ ‫هیئ ‬ ‫می کننـد چه عملکـردی ارائـه کردند؟ چطـور از افرادی که‬ ‫در جایـگاه مدیریت باشـگاه یـا هیئت اسـتانی موفق نبوده‬ ‫بـرای حضور در هیئت رئیسـه فدراسـیون فوتبـال رای داده‬ ‫می شـود؟‬ ‫‪ ÁÁ‬عملکرد میرشاد ماجدی را بعد از عزل عزیزی‬ ‫خادم چطور ارزیابی می کنید؟‬ ‫فدراسـیون فوتبـال با وضعیتـی که بعد از برکنـاری عزیزی‬ ‫خـادم داشـت‪ ،‬تعجب برانگیـز بود اگـر شـرایطی بهترین از‬ ‫ایـن داشـت‪ .‬در عمـر مدیریتـی فوتبالی ام تقریبـ ًا چهار جام‬ ‫جهانـی را کـرده ام این دوره ضعیف ترین دوران اماده سـازی‬ ‫تیـم ملـی بـرای ایـن اوردگاه مهم جـام جهانی اسـت تنها‬ ‫‪ 4‬مـاه تـا جام جهانـی‪ 2022‬قطـر باقیمانده اسـت‪ .‬ماجدی‬ ‫و مسـئوالن فدراسـیون بایـد تمهیداتـی اندیشـه کننـد تـا‬ ‫تـدارکات و بازی هـای دوسـتانه تیم ملی ایران بهتر باشـد‪.‬‬ ‫متاسـفانه به جـای اسـتفاده از ایـن زمـان طالیـی شـاهد‬ ‫دعـوای حیـدری نعمتـی در فوتبال هسـتیم‪ .‬به شـدت این‬ ‫زمـان طالیـی را از دسـت می دهیـم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬رقبای با ما برنامه ریزی و تدارکات بسیار خوبی‬ ‫برای جام جهانی ‪ 2022‬دارند‪ ،‬از دیدگاه مدیریتی‬ ‫این موضوع را چطور ارزیابی می کنید‪.‬‬ ‫در روزهـای اخیـر لیـگ ملت هـای اروپـا در حـال برگزاری‬ ‫اسـت‪ .‬ببینیـد ولـز در ایـن تورنمنـت چـه بـازی باکیفیتـی‬ ‫مقابـل بلژیـک انجـام داد‪ .‬انگلیـس هـم در این مسـابقات‬ ‫ی و هماهنگی شـان مشـخص‬ ‫حاضـر اسـت و میزان امادگ ‬ ‫اسـت در مـورد امریـکا هـم تنهـا در مـاه ژوئـن ‪ ۴‬بـازی با‬ ‫تیم هـای مختلـف ازجمله مراکـش دارد و احتما ً‬ ‫ال تا شـروع‬ ‫جـام جهانـی ‪ ۶‬یـا ‪ ۷‬مسـابقه دیگـر برگـزار می کنـد‪ .‬البته‬ ‫قبـول دارم کـه بازیکنـان تیـم ملی مسـتعد هسـتند و اگر‬ ‫امکانـات خوبـی در اختیارشـان قـرار بگیـرد باغیـرت از‬ ‫شایسـتگی ایـران دفـاع خواهنـد کرد‬ ‫‪ÁÁ‬در ماه اخیر گمانه زنی هایی درباره انتخاب شما‬ ‫به عنوان مدیرعامل سپاهان و استقالل مطرح‬ ‫بوده‪ ،‬نظرتان را بفرمایید‪.‬‬ ‫همـواره مسـائلی در مـورد اینکـه گزینه مدیریـت تیم های‬ ‫مختلـف بـوده ام مطـرح بـوده و با توجـه به سـابقه کاری ام‬ ‫دور از ذهـن هـم نیسـت‪ .‬هفته گذشـته پیشـنهاد مدیریت‬ ‫یکـی از باشـگاه ها را رد کـردم و به دلیل مسـائل خانوادگی‬ ‫ترجیـح دادم کـه فعلا در ایـن جایـگاه قـرار نگیـرم‪ .‬البته‬ ‫در ایـن دوران خـودم رو از امـوزش بی نیـاز ندیـدم و بـرای‬ ‫به روزرسـانی اطالعـات قـرار اسـت در چنـد دوره اموزشـی‬ ‫شـرکت کنـم‪ .‬بااینکـه دارای مـدرک دکتـرای مدیریـت‬ ‫سـازمان های ورزشـی هسـتم؛ اما خود را بی نیـاز از اموزش‬ ‫جدیـد نمی دانم‪.‬‬ ‫جدالسرخابی ها‬ ‫بر سر مهاجم گلزن سپاهان‬ ‫رفتـار مهاجـم مدنظـر پرسـپولیس با سـرخ ها ماننـد اتفاقی‬ ‫اسـت که سـال گذشـته امیـن قاسـمی نـژاد رقـم زد‪.‬یکی‬ ‫از بازیکنانـی کـه ایـن روزهـا حرف وحدیث هـای زیـادی‬ ‫حول وحوش او وجود دارد‪ ،‬سـجاد شـهباززاده اسـت؛ مهاجم‬ ‫فصل گذشـته سـپاهان کـه قـراردادش بـه پایان رسـیده و‬ ‫بازیکن ازادشـده اسـت‪ .‬اسـم او ابتدا نزدیک به پرسـپولیس‬ ‫به گوش رسـید و حتی همه منتظر پیوسـتن این بازیکن به‬ ‫جمـع سرخپوشـان بودند‪ .‬بااین حـال کار سـجاد کمی طول‬ ‫کشـید و بعـدا گفتـه شـد او پیشـنهادهای دیگـری ازجمله‬ ‫از اسـتقالل دارد‪ .‬شـاید تـا زمانـی کـه شـما این مطلـب را‬ ‫می خوانید تکلیف شـهباززاده مشخص شده باشـد‪ .‬بااین حال‬ ‫شـرایط او بـه شـکل عجیبـی تداعی کننـده وضعیت فصل‬ ‫گذشـته امین قاسـمی نژاد اسـت؛ دیگر بازیکنی که به عنوان‬ ‫بمـب نقل وانتقـاالت کلـی سـروصدا بـه پـا کـرد‪ ،‬امـا گذر‬ ‫زمان نشـان داد ارزش ان همه هیاهو را نداشـت‪ .‬قاسمی نژاد‬ ‫پارسـال ‪ ۳۴‬ساله بود و شهباززاده امسـال ‪ ۳۲‬ساله است‪ .‬هر‬ ‫دو بازیکـن سـن باالیی دارنـد و فقط در فوتبال ایران اسـت‬ ‫که بزرگ ترین باشـگاه های کشـور بر سـر جـذب بازیکنانی‬ ‫بـا این رنج سـنی بـا هم رقابـت می کنند‪ .‬وجه تشـابه دیگر‬ ‫قاسـمی نژاد و شـهباززاده ایـن اسـت کـه هیچ یـک از ان ها‬ ‫سـابقه حضـور در تیـم ملی را ندارند‪ .‬روشـن نیسـت که اگر‬ ‫هرکـدام از ایـن دوسـتان مثلا ‪ ۵۰‬بـازی ملـی داشـتند چه‬ ‫اتفاقـی رخ مـی داد و چطور سـرخابی ها برای استخدامشـان‬ ‫بـه جان هـم می افتادنـد‪ .‬قاسـمی نژاد یک مهاجم متوسـط‬ ‫رو بـه باالسـت که طـی ‪ ۴‬فصل حضور در پدیده سـر جمع‬ ‫‪ ۳۰‬گل بـرای ایـن تیـم به ثمر رسـاند‪ .‬امین بعد از پیوسـتن‬ ‫احتمال جدایی‪ ۲‬بازیکن دیگر از جمع گاندوها‬ ‫اخرین خبرها از نقل وانتقال بازیکنان لیگ برتری فوتبال‬ ‫حاکی از این است که در روزهای اینده ممکن است دو‬ ‫بازیکن دیگر از جمع گاندوها جداشوند‪ .‬زمان نقل وانتقاالت‬ ‫لیگ برتر هنوز به طور رسمی اغاز نشده ام ا بیشتر باشگاه های‬ ‫کشور از مدت ها قبل فعالیت نقل وانتقاالتی خودشان را اغاز‬ ‫کرده اند و بر همین اساس تیم فوتبال ذوب اهن نیز به طور‬ ‫رسمی اعالم کرد که همکاری خود را با رضا خالقی فر‪ ،‬عارف‬ ‫رستمی‪ ،‬علی خدادادی و حسین ابراهیمی به پایان رسانده‬ ‫و این چهار بازیکن به شکل رسمی از جمع گاندوها جدا‬ ‫شدند‪ .‬مهدی رمضانی مدیر روابط عمومی باشگاه ذوب اهن‬ ‫در توضیح فعالیت نقل وانتقاالت تیم فوتبال ذوب اهن اظهار‬ ‫داشت‪ :‬با توجه به دیدگاه کادرفنی و مهدی تارتار تعدادی از‬ ‫بازیکنانی که قرارداد ان ها به پایان رسیده بود از جمع ذوب اهن‬ ‫جدا شدند و بر همین اساس عارف رستمی‪ ،‬خالقی فر‪ ،‬خدادادی‬ ‫و ابراهیمی از ذوب اهن جدا شدند و احتمال جدایی یک یا دو‬ ‫بازیکن دیگر هم وجود دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬در مورد تمدید قرارداد‬ ‫بازیکنان بنا به درخواست مهدی تارتار باشگاه در حال مذاکره‬ ‫با تعدادی از بازیکنان فصل گذشته است و خبرهای رسمی‬ ‫در این مورد به زودی اعالم می شود‪ .‬عالوه بر این در چند‬ ‫روز اینده مذاکراتی را با چند بازیکن مدنظر کادرفنی خواهیم‬ ‫داشت و در این مورد هنوز چیزی قطعی نشده و پس از بستن‬ ‫قرارداد به طور رسمی اعالم می شود‪.‬‬ ‫ایین نامهجذببازیکنانخارجی‬ ‫تغییرمی کند‬ ‫بـا اعالم فریبـرز محمـود زاده‪ ،‬رئیس کمیتـه نقل وانتقاالت‬ ‫سـازمان لیـگ ایین نامـه جـذب بازیکنـان خارجی توسـط‬ ‫تیم هـای لیـگ برتـری در روزهـای اتـی دسـتخوش تغییر‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬به تازگـی زمـان نقل وانتقاالت تیـم های لیگ‬ ‫برتـری از سـوی سـازمان لیـگ اعلام شـد کـه بـر ایـن‬ ‫اسـاس تیـم هـای لیگ برتـری از ‪ 23‬خـرداد تا ‪ 9‬شـهریور‬ ‫قـادر بـه جـذب بازیکنان جدیـد خواهنـد بـود و می توانند ‪7‬‬ ‫بازیکـن لیـگ برتـری و ‪ 4‬بازیکـن خارجی کـه یکی حتما‬ ‫بایـد اسـیایی باشـد‪ ،‬جـذب کننـد؛ امـا همـواره نقدهایی به‬ ‫ایین نامـه جذب بازیکنان خارجی وجود داشـته اسـت؛ اینکه‬ ‫ایین نامه هـا به گونـه ای اسـت کـه نتوانسـته مانـع از ورود‬ ‫بازیکنـان بی کیفیـت بـه تیم هـای لیـگ برتری شـود و از‬ ‫سـویی گاهی این حضور چالش هایی را هـم برای تیم های‬ ‫لیـگ برتـری ایجـاد می کند کـه در یـک نمونـه ان فصل‬ ‫کمیته برگزاری مراسم جایزه بازی جوانمردانه جهانی از‬ ‫نایب رئیس بانوان فدراسیون قایقرانی برای حضور در مراسم‬ ‫سالیانه خود دعوت کرد‪ .‬کمیته برگزاری مراسم جایزه بازی‬ ‫جوانمردانه جهانی از کتایون اشرف نائب رئیس اصفهانی بانوان‬ ‫فدراسیون قایقرانی برای حضور در مراسم سالیانه خود دعوت‬ ‫کرد‪ .‬کمیته بین المللی بازی جوانمردانه یک ارگان غیردولتی‬ ‫ت‪‎‬های ورزشی‬ ‫در خدمت ترویج روحیه ورزشکاری در رقاب ‬ ‫در سطح جهان است که سالیانه جوایزی به ورزشکارانی که‬ ‫بازی های جوانمردانه انجام می دهند اهدا می کند‪ .‬اشرف به‬ ‫دلیل فعالیت هایی که در زمینه توسعه ورزش قایقرانی زنان‬ ‫با پروژه توسعه و گسترش ورزش زنان در سال ‪،۲۰۱۷‬‬ ‫نخبه گزینی و اموزش نوجوانان و مربیان قایقرانی که منتهی به‬ ‫کسب دو سهمیه المپیک نوجوانان ‪ ،۲۰۱۸‬برگزاری مسابقات‬ ‫قهرمانی اسیا نوجوانان و جوانان در رودخانه کرج و داوری‬ ‫در مسابقات قهرمانی جهان اساللوم ‪ ۲۰۱۹‬و ‪ ۲۰۲۱‬کاندید‬ ‫دریافت این جایزه است‪.‬‬ ‫گالیه های علی افضل از مدیران‬ ‫باشگاهسپاهان‬ ‫مدیر تیم فوتسال سپاهان گالیه هایی از مسئوالن باشگاه‬ ‫سپاهانگله مند است‪.‬علیرضاافضلدربارهوضعیتسهمیهتیم‬ ‫فوتسال سپاهان اصفهان پس از اعالم انحالل و اینکه نام‬ ‫این تیم در قرعه کشی لیگ برتر فوتسال دیده می شد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬باشگاه درگیر تیم فوتبال است و کاری به این ندارد که‬ ‫تکلیف سهمیه چه می شود‪ .‬هنوز مشتری پیدا نشده است و‬ ‫کسی در اصفهان تمایل ندارد تیم را در اختیار بگیرد‪ .‬وی در‬ ‫مورد غیبت ادامه دار خود در نشست های هیئت مدیره باشگاه‬ ‫سپاهان تصریح کرد‪ :‬جلسات هیئت مدیره به درد ما ورزشی ها‬ ‫نمی خورد و افراد خاصی باید در هیئت مدیره باشند‪ .‬کاری از‬ ‫دست ما برنمی اید‪ .‬عضو هیئت مدیره باشگاه سپاهان در پاسخ‬ ‫به این پرسش که ایا غیبت او در اعتراض به انحالل تیم‬ ‫فوتسال سپاهان است یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬خیر‪ .‬شغل من مربیگری‬ ‫است و به درد پست های مدیریتی نمی خورم‪ .‬کاری به‬ ‫واگذاری تیم هم ندارم‪ .‬افضل دراین باره که ایا از عضویت‬ ‫در هیئت مدیره سپاهان استعفا کرده است یا خیر‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫استعفایی نداشته ام و به نظرم نیاز به استعفا نیست‪ .‬اگر نیاز‬ ‫بود ‪ ،‬به ما احترام می گذاشتند و کسی را جایگزینمان می کردند‪.‬‬ ‫وقتی برای ما ارزش قائل نشوند‪ ،‬نمی توانیم کاری برای ورزش‬ ‫اصفهان انجام بدهیم‪ .‬کاری ندارم که به باشگاه سپاهان بروم و‬ ‫دو سال در خدمت ان ها بودم‪ ،‬اما االن دیگر نیستم‪ .‬تصمیمات‬ ‫باشگاه به من ارتباطی ندارد‪.‬‬ ‫بانوان دوچرخه سوار محل‬ ‫تمرینمناسبیندارند‬ ‫بـه اسـتقالل تنها یـک گل برای ایـن تیـم زد‪ .‬او نیم فصل‬ ‫دوم بـه گل گهر سـیرجان پیوسـت کـه این حضـور‪ ،‬با هیچ‬ ‫گلـی همراه نشـد‪ .‬داسـتان سـجاد شـهباززاده هـم تقریبا از‬ ‫همیـن قـرار اسـت‪ .‬ایـن بازیکن تنهـا یک فصل درخشـان‬ ‫در سـپاهان داشـت و در لیـگ بیسـتم بـا ‪ ۲۰‬گل زده عنوان‬ ‫اقـای گلی را به دسـت اورد‪ .‬شـهباززاده طـی ‪ ۳‬فصل دیگر‬ ‫حضـورش در سـپاهان موفـق نبـود‪ .‬او ‪ ۲‬فصـل (ازجمله در‬ ‫همیـن لیـگ بیسـت ویکم) موفـق بـه زدن ‪ ۶‬گل شـد و‬ ‫یک فصـل دیگـر هم فقـط ‪ ۳‬گل به ثمـر رسـاند‪ .‬قصد زیر‬ ‫سـوال بـردن شـهباززاده را نداریم و اصال شـاید این بازیکن‬ ‫در تیـم بعدی اش کامال هم موفق باشـد‪ .‬بااین حال شـرایط‬ ‫او بسـیار شـبیه وضعیت امین قاسـمی نژاد در فصل گذشـته‬ ‫اسـت و روشـن نیسـت چرا چنیـن فضایی برای جـذب این‬ ‫بازیکنـان بـه وجود می ایـد‪ .‬انصافا خـود امین و سـجاد هم‬ ‫چند سـال پیـش باور نمی کردنـد که در سی وچندسـالگی با‬ ‫ایـن کارنامه بر سرشـان دعوا شـود‪.‬‬ ‫ماگات گزینه جذاب و هیجان انگیز سپاهانی ها‬ ‫مسئوالن باشگاه سپاهان مذاکره با فیلیکس ماگات المانی را‬ ‫اغاز کرده اند و اگر اتفاقی رخ ندهد این مربی طی روزهای‬ ‫اتی به عنوان جانشین نویدکیا معرفی خواهد شد‪ .‬هضم کردن‬ ‫خبر خداحافظی محرم نویدکیا کار سختی برای هواداران‬ ‫سپاهان به شمار می رود و به همین دلیل سرمربی فصل‬ ‫اینده طالیی پوشان که قرار است جانشین چهره محبوب‬ ‫اصفهانی ها باشد کار بسیار سختی در پیش دارد‪ .‬دراین بین‬ ‫جدایی اسماعیلی فر و زمزمه هایی که درباره خروج چند ستاره‬ ‫دیگر سپاهان نظیر سروش رفیعی و سجاد شهباززاده شنیده‬ ‫می شود نیز دغدغه های هواداران این تیم را دوچندان کرده‬ ‫است‪ .‬بااین حال از پیرامون باشگاه سپاهان خبر می رسد که‬ ‫مذاکرات برای انتخاب جانشین محرم نویدکیا از روزهای‬ ‫پایانی هفته گذشته اغازشده و اگر اتفاق ویژه ای رخ ندهد‪،‬‬ ‫ظرف چند روز اینده نهایی خواهد شد‪ .‬در همین زمینه‬ ‫محمدرضا ساکت که هم به عنوان مدیرعامل سپاهان در‬ ‫دهه ‪ 80‬و هم به عنوان یکی از مدیران بلندپایه فوتبال ایران‬ ‫در دهه ‪ 90‬عملکرد قابل توجهی داشته‪ ،‬این روزها در حال‬ ‫مذاکره با فیلیکس ماگات سرمربی سرشناس و مطرح المانی‬ ‫است که بی شک در صورت نهایی شدن این مذاکرات‪،‬‬ ‫گذشـته به خاطر حضـور بازیکن گابنـی در ترکیب تیم گل‬ ‫گهر در سـه مسـابقه ‪ 7‬امتیاز از تیم کرمانی کسر شد‪ .‬فریبرز‬ ‫محمـودزاده در پاسـخ به این پرسـش که بـرای جلوگیری از‬ ‫این مشـکالت سـازمان لیگ چـه راه حل هایـی دارد؟ گفت‪:‬‬ ‫«نظرات کارشناسـی متعددی به فدراسـیون و سازمان لیگ‬ ‫ارسال شـده و قرار اسـت جلسـه ای مشـترک در هفته جاری‬ ‫بین مسـئوالن فدراسـیون فوتبال و سـازمان لیگ با حضور‬ ‫دبیـرکل برگزار شـود‪ .‬در این جلسـه پیشـنهاد ها و راهکارها‬ ‫بررسـی خواهـد شـد تـا ایین نامـه نقل وانتقاالت لیـگ برتر‬ ‫به خصـوص در مـورد جـذب بازیکنـان خارجـی تکمیل تـر‬ ‫شـود تـا مشـکالتی کـه در فصل گذشـته شـاهد بودیم‪ ،‬به‬ ‫وجـود نیاید‪».‬‬ ‫حضور این مربی می تواند کمک زیادی به فوتبال ایران و‬ ‫بهبود کیفیت فنی ان نیز بکند‪ .‬البته مسئوالن باشگاه سپاهان‬ ‫عالوه بر این مربی المانی که مذاکرات با او در مراحل پایانی‬ ‫قرار دارد‪ ،‬شرایط چندین مربی سرشناس دیگر که در ایران‬ ‫سابقه حضور دارند‪.‬‬ ‫بانوی ملی پوش دواتلون که امسال در جمع رکاب زنان‬ ‫لیگ دوچرخه شرکت کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬مکان مشخصی برای‬ ‫تمرین رکابزنی نداریم و مجبوریم بدون اسکورت در محل‬ ‫عبور ماشین های سنگین دوچرخه سواری کنیم‪ .‬زهرا رئیسی‪،‬‬ ‫پس از کسب نتایج خوب در لیگ برتر دوچرخه سواری بانوان و‬ ‫رسیدن به مقام قهرمانی با تیم برج پلیمر در مرحله نخست این‬ ‫رقابت ها‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬رشته اصلی من دوگانه است‪ ،‬اما امسال‬ ‫با تیم برج پلیمر در مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور‬ ‫شرکت کردم‪ .‬با توجه به اینکه امسال برای نخستین بار در‬ ‫رقابت های دوچرخه سواری شرکت می کنم‪ ،‬به نظرم شرایط‬ ‫مسابقات خوب و سطح رقابت ها باال است‪ .‬وی افزود‪ :‬مسابقه‬ ‫دوچرخه سواری و مسابقه در این رشته را ندارم‪ ،‬اما در این‬ ‫دوره مربی و داوری سطح خوبی داشتند‪ .‬این بازیکن ملی پوش‬ ‫شرایط رشته دوچرخه سواری در کشور را دشوار دانست و گفت‪:‬‬ ‫شرایط دوچرخه سواری به ویژه برای بانوان در ایران بسیار‬ ‫سخت است‪ .‬رشته خطرناکی است که به دلیل نداشتن مسیر‬ ‫مشخص شده برای تمرین‪ ،‬مجبوریم در جاده های ماشین رو و‬ ‫اتوبان ها که محل تردد ماشین های سنگین است تردد کنیم‪.‬‬ ‫این در حالی است که در زمان رکاب زنی به اسکورت نیاز داریم‪.‬‬ ‫رئیسی از هزینه های رشته دوچرخه سواری خبر داد و گفت‪ :‬این‬ ‫رشته مانند دواتلون بسیار رشته پرهزینه ای است و تجهیزات‬ ‫را با قیمت دالر خرید می کنیم‪ .‬برای یک دوچرخه خوب و‬ ‫حرفه ای حداقل ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬میلیون هزینه الزم است‪ .‬به همین‬ ‫ترتیب برای دوچرخه بهتر‪ ،‬هزینه های باالتری تا ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تومان نیاز دارد‪ .‬همچنین اگر قسمتی از دوچرخه اسیب ببیند‪،‬‬ ‫تعمیر ان هزینه باالیی دارد‪ .‬وی درباره مسابقات حساس پیش‬ ‫رو تیم دواتلون‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬مسابقات جهانی دواتلون‬ ‫کمتر از یک ماه دیگر در امریکا برگزار خواهد شد و تیم‬ ‫چهارنفره ای از ایران شامل ‪ ۲‬خانم و ‪ ۲‬اقا راهی این مسابقات‬ ‫می شویم‪ .‬امیدوارم بتوانیم پرچم ایران را در سطح جهان باال‬ ‫ببریم‪ .‬رئیسی که یکی از بازدیدکنندگان روز پایانی نمایشگاه‬ ‫تخصصی ورزش بود‪ ،‬درباره این رویداد ورزشی تصری ح کرد‪:‬‬ ‫نمایشگاه خوبی بود‪ ،‬اما می توانست گسترده تر برگزارشده و‬ ‫بیشتر بر حوزه ورزش و تجهیزات ان متمرکز شود‪ .‬این در‬ ‫حالی است که در برخی غرفه های نمایشگاه امسال چیزهایی‬ ‫بود که هیچ ربطی به ورزش نداشت‪ .‬شخصا انتظار استقبال‬ ‫بیشتری از این نمایشگاه داشتم‪ ،‬اما متاسفانه بازخوردی که‬ ‫باید را نداشت و مشارکت کنندگان کمی داشت‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫حواشی ایجادشده در رقابت های قهرمانی کشور‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫من و خانم ها نصر و نوروزی‪ ۳ ،‬نفر برتر مسابقات بودیم که‬ ‫موتور مارشال یک دور اضافه تر ما را در مسابقه برد‪ .‬همین امر‬ ‫باعث شد که نتایج به طور کل تغییر کند و نفراتی که به سکو‬ ‫رسیدند عوض شدند‪ .‬به طوری که نفر چهارم مسابقه بر سکوی‬ ‫نخست ایستاد‪ .‬برای ما به عنوان نفرات برتر شرایط سختی بود‬ ‫تا جایی که با اشتباه داوری و مارشال‪ ،‬نفرات قبل تر از ما جلو‬ ‫افتادند‪ .‬رئیسی ادامه داد‪ :‬با اتفاقی که افتاد دور اخر را کنار زدم و‬ ‫مشغول صحبت با داور بودم‪ .‬نوروزی نیز از مسابقه انصراف داد‬ ‫و درنهایت نتایج تغییر کرد‪ .‬به سختی خود را به این مسابقات‬ ‫رساندم و پس ازاین اتفاق ازلحاظ روحی خیلی به هم ریختم‪.‬‬ صفحه 7 ‫سه شنبه | ‪ 24‬خرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4372‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬خرداد ‪ / 1401‬سـال هجدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪14Jun2022 | 4372‬‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز توزیع‪ :‬رویداد پارسی‬ ‫امتیاز در رتبه بندی روزنامه های سراسر کشور‬ ‫ضریب کیفی‪ 63/35 :‬رتبه اگهی‪1 :‬‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک ‪«-‬درباره‬ ‫ما‪ «-‬سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫ایین تجلیل از پیشکسوتان صنایع دستی و سنتی برگزار شد‬ ‫عکس‪ :‬علیرضا وثیق انصاری‪ /‬اصفهان امروز‬ ‫باشیم‪ .‬من تالش خواهم کرد تا تمامی موانع صنایع دستی برطرف‬ ‫شود‪ .‬جاللی اظهار کرد‪ :‬اظهار کرد‪ :‬تولید کلیدواژه اصلی ما است‪،‬‬ ‫زیرا هرگاه مولد هستیم خوشحال و جاودانه ایم و هر زمان از تولید‬ ‫فاصله گرفتیم‪ ،‬همچون مرداب در خود فرو رفتیم‪ .‬جاللی با بیان‬ ‫اینکه درصدد هستیم احیا و رونق صنایع دستی را با محوریت‬ ‫یک خانواده بزرگ محقق سازیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خانه های ما باید‬ ‫کارگاهی باشد که صنایع دستی را به عرصه ظهور و متن زندگی‬ ‫ببرد‪ ،‬باید صنایع دستی را کاربردی کنیم و به مطالعات بازار دقت‬ ‫داشته باشیم‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬صنایع دستی در واقع صنایع زیستی ما‬ ‫بوده است‪ ،‬زیرا فرش‪ ،‬گلیم‪ ،‬دار قالی و زیلو همه برخواسته از روح‬ ‫مادرانه بوده است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اغلب هنرها سینه به سینه به دست ما رسیده‬ ‫است‬ ‫یک هنرمند پیشکسوت نیز در این‬ ‫مراسم گفت‪ :‬هنر صنایع دستی‪ ،‬میراثی‬ ‫است که باید حفظ و حراست شود و‬ ‫برنامه ریزی صورت گیرد که ذوق و هنر‬ ‫هنرمندان تداوم یابد‪ .‬غالمرضا فیض الهی‬ ‫با بیان اینکه اگر هنری از بین رفت به این راحتی دوباره زنده‬ ‫نمی شود توضیح داد‪ :‬چرا که اغلب هنرها سینه به سینه به دست‬ ‫ما رسیده است‪ .‬فیض الهی تاکید کرد‪ :‬تبلیغات منظم‪ ،‬کارامد و‬ ‫هماهنگ از سوی وزارت خارجه‪ ،‬نمایش هنر صنایع دستی به‬ ‫بهترین شکل‪ ،‬ارائه خدمات بانکی پیشرفته و امکان استفاده از‬ ‫کارت های بانکی بین المللی‪ ،‬تسریع در صدور ویزا‪ ،‬فراهم کردن‬ ‫بستر حضور بخش خصوصی در عرصه صنایع دستی‪ ،‬امکان‬ ‫صادرات صنایع دستی و کاهش عوارض و مالیات از جمله دیگر‬ ‫پیشنهادهای است‪ .‬او افزود‪ :‬تبلیغات گسترده از صنایع دستی‬ ‫در رسانه های گروهی و نمایش اثار صنایع دستی در فیلم ها‪،‬‬ ‫امکان حضور هنرمندان در شهرهای خواهرخوانده‪ ،‬ارتباط بیشتر‬ ‫و بهتر با دانشگاه ها خاصه دانشگاه هنر نیز باعث ارتقای جایگاه‬ ‫صنایع دستی می شود و شایسته است تحقیقات و مطالعات درباره‬ ‫بازار هدف و سالیق جامعه هدف از سوی دانشجویان رقم‬ ‫بخورد‪ .‬این هنرمند پیشکسوت تصریح کرد‪ :‬در اختیار قراردادن‬ ‫مکان هایی چون مغازه های شرق چهارباغ برای مدت معین به‬ ‫هنرمندان‪ ،‬برپایی غرفه ها و نمایشگاه ها در مکان های مختلف‬ ‫برای هنرمندان‪ ،‬پیشنهاد تشکیل نهاد پژوهشی برای راهنمایی‬ ‫هنرمندان در خصوص بازار هدف‪ ،‬استفاده از هنر کاشی کاری در‬ ‫ساختمان های شهری و معماری شهرسازی‪ ،‬شناخت و معرفی‬ ‫هنرمندان شاخص در کتاب های درسی‪ ،‬تقدیر از هنرمندان‬ ‫جوان در کنار پیشکسوتان‪ ،‬برگزاری نشست های صمیمی‬ ‫برداشت های جدید و میخ اخر به تابوت زاینده رود‬ ‫وقتی تاجری ورشکسته می شود اگر بخواهد با همان شیوه قبلی‬ ‫جلو برود تا بتواند بدهی هایش را پرداخت کند هر روز بیشتر بدهکار‬ ‫می شود‪ ،‬حاال این حکایت حوضه زاینده رود است که هر روز بار‬ ‫بیشتری بر دوش ان گذاشتیم و حق هایی به ناحق ایجاد کردیم‪،‬‬ ‫حتی در همین شرایط هم بارگذاری های جدیدی در حال انجام‬ ‫است که میخ اخری بر تابوت حوضه زاینده رود است‪.‬‬ ‫مسعود ترابی‪ ،‬عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و‬ ‫منابعطبیعیاصفهاندرگفت وگوباایسنا‪،‬اظهارکرد‪:‬ازقدیمگفته اند‬ ‫اب که سر باال برود قورباغه ابوعطا می خواند‪ ،‬درست است این یک‬ ‫ضرب المثل است‪ ،‬ولی یک واقعیت تاریخی است‪ ،‬یعنی سر باال‬ ‫رفتن اب نشان می دهد همه چیز به هم ریخته‪ ،‬درحالی که اب باید‬ ‫مسیر طبیعی خودش را برود‪ ،‬نه اینکه هر روز مسیر جدیدی برای‬ ‫اب پیدا کنیم و در کار طبیعت دخالت کنیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تاوان تصمیمات اشتباه گذشته را می دهیم‬ ‫وی با اشاره به اینکه امروز تاوان تصمیمات اشتباه دهه های‬ ‫گذشتهرامی دهیم‪،‬گفت‪:‬ازجملهاشتباهاتمدیریتی‪،‬بارگذاری های‬ ‫بیش از اندازه بر روی حوضه زاینده رود بوده است‪ .‬محاسبه اینکه‬ ‫در یک حوضه ابخیز چه میزان اب در سال حاصل می شود برای‬ ‫متخصصان اب در همه جای دنیا کار خیلی سختی نیست و همیشه‬ ‫می توان محاسبه کرد که چه میزان بارندگی داریم و چه میزان اب‬ ‫برای محیط زیست‪ ،‬سفره های زیرزمینی‪ ،‬شرب و کشاورزی و‬ ‫صنعتومصارفدیگرنیازداریم‪.‬متاسفانهنهتنهااینمحاسبهانجام‬ ‫نشد‪ ،‬بلکه بارگذاری های بیش از اندازه بر روی حوضه زاینده رود‬ ‫اتفاقافتاد‪.‬‬ ‫عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی‬ ‫اصفهان با اشاره به اینکه همه ابی که در زاینده رود جاری می شده‬ ‫از سرچشمه چهارمحال و بختیاری نیست و بخشی مربوط به‬ ‫غرب استان اصفهان است‪ ،‬افزود‪ :‬میزان بارندگی در سرشاخه های‬ ‫زاینده رود قابل محاسبه بوده‪ ،‬ولی چون محاسبه دقیقی صورت‬ ‫نگرفته و بارگذاری های بیش از اندازه بر این میزان مشخص اورد‬ ‫اب در سال انجام شد‪ ،‬یک رودخانه کهن را به نابودی کشاند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه اب جغرافیای سیاسی نمی شناسند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نمی شود گفت اب تا این نقطه مربوط به یک استان است و اجازه‬ ‫نمی دهیم اب از این مرز رد شود‪ ،‬چون اب جغرافیای طبیعی دارد‪.‬‬ ‫البته در همه جای دنیا بشر دچار این اشتباه شد که جلوی جریان اب‬ ‫رودخانه ها را گرفت و با جریان اب بر اساس مرزبندی جغرافیایی‬ ‫و سیاسی برخورد کرد‪ ،‬پس فقط ما نیستیم که گرفتار این اشتباه‬ ‫شده ایم و خط جغرافیای سیاسی برای اب تعیین کرده ایم‪.‬‬ ‫ترابی با تاکید بر اینکه اب باید مسیر طبیعی خودش را طی‬ ‫کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬سفره های اب زیرزمینی به هم پیوسته است‪،‬‬ ‫به طوری که مطالعات نشان می دهد ابی که به تاالب گاوخونی‬ ‫می رفته منطقه وسیعی از کویر مرکزی ایران را سیراب می کرده و‬ ‫حتی ادعایی وجود دارد که تاالب گاوخونی سفرهای اب زیرزمینی‬ ‫تا حدود سیرجان را تقویت می کرده است‪ .‬اما با خشک شدن‬ ‫سفره های اب زیرزمینی‪ ،‬فرونشست زمین اتفاق افتاد و کانون های‬ ‫گردوغبار هر روز گسترده شد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬بی توجهی به جغرافیای طبیعی و صدای پای‬ ‫اب‬ ‫وی به بی توجهی به کاربری اراضی اشاره و اظهار کرد‪ :‬هرجایی‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫جعبهسیاه‬ ‫اصفهان پیشتاز تحول در صنایع دستی‬ ‫ایین بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی و‬ ‫تجلیل از پیشکسوتان هنرمند صنایع دستی‬ ‫و سنتی در اصفهان برگزار شد‪ .‬مدیرکل‬ ‫میراث فرهنگی اصفهان در این مراسم گفت‪:‬‬ ‫هنرمند کسی است که خالقیت و خلق کردن‬ ‫فاطمهکاویانی را از خداوند عاریه گرفته است و زیباترین‬ ‫اشرف مخلوقات کسانی هستند که هنر دارند و زیباترین شعر‬ ‫را می سرایند‪.‬‬ ‫علیرضا ایزدی نیک پنداری‪ ،‬نیک گفتاری‬ ‫و نیک کرداری هنرمندان ایرانی را ریشه در‬ ‫قدمت سه هزار و ‪ ۱۰۰‬ساله ایران دانست‬ ‫و گفت‪ :‬چیزی که به هنر هنرمندان رنگ‬ ‫می دهد اخالص هنرمندان است‪ .‬رمز‬ ‫ماندگاری ما در تمامی فراز و نشیب ها اخالص است برای همین‬ ‫است که مسجد امام اصفهان بعد از ‪ ۵۰۰‬سال پابرجا مانده است‪.‬‬ ‫ایزدی عنوان کرد‪ :‬ایران برای بیان موجودیت خود نیازمند هنر‬ ‫است و در گسترده گیتی رقیبی در این عرصه ندارد‪.‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫اگر فرش خود را فراموش کرده ایم‪ ،‬به واسطه سهل انگاری و تنبلی‬ ‫هنرمندان نیست‪ ،‬زیرا هنرمندان ما وارثان تمدن سه هزار ساله‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬برای انتقال فرهنگ باید ان را به صنایع دستی‬ ‫تبدیلکنیم‬ ‫معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی‬ ‫کشور نیز با اشاره به اینکه باید برای‬ ‫هنرمند ارزش قائل شویم و رویه های‬ ‫سازمانی به سمت تسهیل گیری حرکت‬ ‫کند گفت‪ :‬برای انتقال فرهنگ باید ان را‬ ‫به صنایع دستی تبدیل کنیم‪ ،‬لذا صنایع دستی و هنرهای سنتی‬ ‫سفیران فرهنگی هستند‪ ،‬روح هنرمندان متعدد در ان وجود دارد‪.‬‬ ‫مریم جاللی دهکردی با بیان اینکه اصفهان می تواند پیش قراول‬ ‫ایجاد تحول در سه حوزه صنایع دستی از جمله محتوا‪ ،‬رویکرد و‬ ‫سازوکار ان باشد‪ ،‬گفت‪ :‬این سه تحول با رویکرد دانش بنیانی‬ ‫اغاز خواهد شد‪ .‬به گفته جاللی هنر در دامان زنان سرزمین ما‬ ‫پرورش یافته است و صنایع دستی‪ ،‬صنایع زیستی ما بوده است‬ ‫و همه چیز برخواسته از روح مادرانگی است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬مزیت‬ ‫رقابتی سبک زندگی اصفهان‪ ،‬خانواده است و این موضوع اصل‬ ‫و اساس مبنای مدیریتی است و امیدوارم گوش شنوا و چشم‬ ‫بینایی برای اصفهان باشم‪ .‬صنایع دستی دیروز میراث فرهنگی‬ ‫امروز است و صنایع دستی امروز را باید برای زندگی اینده داشته‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫رسیده ایم روی کاغذ برنامه ای برای تولید محصول نوشته ایم‪،‬‬ ‫درحالی که تولید هر محصول زراعی و باغی در جایگاه خودش باید‬ ‫اتفاق افتد و نمی توان زمینی که کاربری مرتع‪ ،‬محیط زیست و یا‬ ‫حتی کویری دارد را با صرف هزینه باال و پمپاژ و لوله کشی اب تغییر‬ ‫داد و به کاربری کشاورزی تبدیل کرد‪ .‬این همان بی توجهی به‬ ‫جغرافیای طبیعی و صدای پای اب است‪.‬‬ ‫عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی‬ ‫اصفهان بار دیگر با تاکید بر اینکه اب باید مسیر طبیعی خودش‬ ‫را طی کند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این مفاهیم اکولوژیک است که بشر به‬ ‫ان توجه نکرد و االن دارد تاوان ان را می دهد‪ .‬همین اتفاق در‬ ‫هورالعظیم‪،‬دریاچهارومیه‪،‬دریاچهمهارلو‪،‬تاالبگاوخونیوبسیاری‬ ‫از نقاط دیگر افتاد چون مسیر اب را تغییر دادیم و اصلی ترین مسیر‬ ‫حرکت اب در طبیعت که بازچرخانی است را به هم زدیم‪ ،‬اب را به‬ ‫هرکجا خواستیم بردیم که باعث شده تمام معادالت محیط زیست‬ ‫و طبیعت به هم بریزد‪.‬‬ ‫وی طبیعت را هوشمندترین سیستم به هم پیوسته دانست‬ ‫و گفت‪ :‬هرکجا طبیعت را دست کاری کنید جای دیگری خراب‬ ‫می شود و بشر را دچار گرفتاری می کند‪ .‬به عنوان مثال تاجری را در‬ ‫نظر بگیرید که ورشکسته می شود اما می خواهد با همین روش جلو‬ ‫برود تا باالخره پول دربیاورد و بدهی هایش را بدهد‪ ،‬اما بیشتر و بیشتر‬ ‫بدهکار می شود‪ .‬حوضه ابریز زاینده رود هم دچار ورشکستگی شده‪،‬‬ ‫اما هنوز داریم بار جدیدی بر دوش ان می گذاریم‪.‬‬ ‫ترابی معتقد است باید به حرکت طبیعی اب در محیط زیست‬ ‫برگردیم‪ ،‬حق هایی که به ناحق ایجاد کردیم را برگردانیم و‬ ‫بارگذاری های بیش از اندازه را قطع یا حداقل کم کنیم‪ .‬متاسفانه‬ ‫همین االن بارگذاری های جدیدی در حوضه زاینده رود در حال‬ ‫انجام است که میخ اخری بر تابوت حوضه زاینده رود است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬اب که سر باال برود‪...‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه اب اگر روزی با پای خودش به جای‬ ‫می رفت االن هم باید برود‪ ،‬افزود‪ :‬یک ضرب المثل قدیمی می گوید‬ ‫«اب که سر باال برود سر باال برود قورباغه ابوعطا می خواند» درست‬ ‫است این یک ضرب المثل است‪ ،‬ولی واقعیت تاریخی است و سر‬ ‫باال رفتن اب‪ ،‬نشانه به هم ریختن همه چیز است‪.‬‬ ‫عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی‬ ‫اصفهان خشکی‪ ،‬گردوغبار‪ ،‬فرونشست زمین‪ ،‬از بین رفتن محیط‬ ‫زیست‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬بحران های اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و ‪ ...‬را حاصل‬ ‫دخالت در کار محیط طبیعی دانست و گفت‪ :‬نمی توانیم زیست کره‬ ‫هوشمند را نادیده بگیریم‪ ،‬درحالی که اگر به جای تغییر طبیعت اجازه‬ ‫یدادیم مسیر طبیعی محیط زیست طی می شد و در کنار ان بودیم‬ ‫م ‬ ‫نه در روبروی ان چنین اتفاقاتی نمی افتاد‪ ،‬اما بشر فکر می کند باید‬ ‫همه چیز را به نفع خودش تغییر دهد و تبعات ان را هم می بیند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برداشت ها از حوضه ابریز زاینده رود باید کنترل‬ ‫شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با این وجود نمی شود در چاه های اب را بست و‬ ‫مردم را گرسنه گذاشت‪ ،‬اما باید به دنبال اصالح اشتباهات گذشته‬ ‫باشیم‪ ،‬نه ادامه همان اشتباهات‪ .‬منطقه خاورمیانه‪ ،‬کشور ایران و‬ ‫فالت مرکزی مناطقی نیستند که کشاورزی تابستانه برای ان‬ ‫مفید باشد‪ ،‬بلکه باید کشاورزی پاییزه و زمستانه داشته باشند‪ ،‬در‬ ‫فاصله زمانی خرداد تا اول ابان هزار و ‪ ۵۰۰‬میلی متر تبخیر داریم‪،‬‬ ‫اما می توانیم همین کشت را در فصل پاییز تا اوایل بهار انجام دهیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تغییر الگوی کشت تابستانه به پاییزه‬ ‫ترابی به تغییر الگوی کشت اشاره و اظهار کرد‪ :‬تغییر الگوی‬ ‫کشت یعنی همین که به جای کشاورزی تابستانه‪ ،‬بخش عمده ای‬ ‫از فعالیت های کشاورزی را به پاییز تا اوایل بهار منتقل کنیم‪ ،‬در‬ ‫این صورت قسمت بسیار عمده ای از مصارف بی رویه کاهش پیدا‬ ‫می کند‪،‬چوندراینبازهزمانیبارندگیبیشتروتبخیرکمتریداریم‬ ‫و درمجموع شرایط برای کشاورزی بهره ورتر است‪ ،‬یعنی اگر یک‬ ‫مترمکعب اب داشته باشیم و بخواهیم گیاه علوفه ای تولید کنیم‪،‬‬ ‫در تابستان ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬کیلو علوفه تولید می شود‪ ،‬ولی همین در پاییز‬ ‫و اوایل بهار ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬کیلو علوفه تولید می شود‪ ،‬چون هدر رفت‬ ‫و تبخیر و تعرق اب نداریم‪.‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬یکی از اشتباهات‬ ‫عامه مردم این است که فکر می کنند الگوی کشت فقط عوض‬ ‫کردن نوع کشت است‪ ،‬درحالی که تغییر الگوی کشت یعنی تغییر‬ ‫نوع کشت‪ ،‬تاریخ‪ ،‬فصل کاشت‪ ،‬کودهای مصرفی و ‪ ...‬به طورکلی‬ ‫باید تفکر و دیدگاه را تغییر دهیم چون با تغییر چند گیاه نمی شود‬ ‫کاری از پیش برد‪ .‬عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و‬ ‫منابع طبیعی اصفهان یاداور شد‪ :‬امایش سرزمین در دنیا می گوید‬ ‫هر فعالیتی که می خواهید در هر گوشه از زیست کره زمین انجام‬ ‫دهیدبایدهمهجنبه هایزیست محیطی‪،‬اجتماعی‪،‬اقتصادی‪،‬فاصله‬ ‫از دریا‪ ،‬صادرات و واردات‪ ،‬امنیت و ‪ ...‬را در نظر بگیرید‪ .‬در بخش‬ ‫صنعت اشتباه این بود که امایش سرزمین صورت نگرفت‪ .‬صنعت‬ ‫سوداوری دارد ولی می توانست با ضرر و زیان های کمتری اتفاق‬ ‫افتد‪ ،‬همان طور که فوالدسازی سود ده و اشتغا لزا است‪ ،‬اما اینکه در‬ ‫فالت مرکزی ایران که از سفره های زیرزمینی اب استفاده می کند‬ ‫احداث شود اشتباه است‪.‬‬ ‫شهردار با هنرمندان و در اخر تعیین تکلیف و اغاز ایجاد موزه‬ ‫اصفهان از جمله پیشنهادهای است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬فعالیت صنایع دستی در حوزه دانش بنیان‬ ‫شدنی است‬ ‫به گفته رئیس شورای اسالمی شهر‬ ‫اصفهان باالتر از برگزاری این جلسات‬ ‫و تجلیل از هنرمندان‪ ،‬این است که‬ ‫ببینیم ایا وظایف خود در این حیطه را به‬ ‫بهترین شکل عملی کرده ایم؟ محمد نور‬ ‫صالحی با انتقاد از اینکه اخرین اقدام در حوزه حفظ و توسعه‬ ‫صنایع دستی در بخش مدیریت شهری این بوده که طی میثاقی‬ ‫با ارگان های مختلف‪ ،‬قرار شد ماهیانه جلساتی برگزار شود و‬ ‫گزارشاتی ارائه کنند که هر ماه چقدر به اهداف این حوزه نزدیک‬ ‫شده ایم ادامه داد‪ :‬این روند از سال ‪ ۹۴‬به فراموشی سپرده شده‬ ‫درصورتی که حفظ و توسعه صنایع دستی هدف واالی حاکمیت‬ ‫است‪ .‬نورصالحی با اشاره به اینکه فعالیت صنایع دستی در حوزه‬ ‫دانش بنیان شدنی است گفت‪ :‬باید کاری کنیم صنایع دستی از‬ ‫جنبه موزه ای و ویترینی خارج شود و به زندگی مردم وارد شود؛‬ ‫همچنین در این زمینه باید شاهد توسعه صادرات باشیم‪ .‬البته این‬ ‫مهم نیازمند همکاری همه دستگاه ها است‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬پیام پورفالح‪/‬اصفهان امروز‬ ‫داغ اب بر زمین های شرق اصفهان‬ ‫برگزاری همایش بین المللی فرهنگی ایینی‬ ‫کشور در کاشان‬ ‫نخستین دوره تخصصی مهارت افزایی فعاالن عرصه‬ ‫گردشگری ایینی و همایش بین المللی گردشگری فرهنگی‬ ‫ایینی کشور‪ ،‬در مشهد اردهال کاشان برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش صدا و سیما ‪ ،‬مدیر اسیا و اقیانوسیه مرکز‬ ‫ارتباطات و بین الملل حوزه های علمیه کشور‪ ،‬هدف از‬ ‫برگزاری این همایش را شناسایی ظرفیت های بالقوه‬ ‫حوزوی و هم افزایی مراکز نهاد ها و تشکل های فعال‬ ‫در صنعت گردشگری ایینی در کاشان بیان کرد و گفت‪:‬‬ ‫در ایران با برخورداری از ظرفیت های باالی گردشگری‬ ‫در زمینه اثار و بنا های تاریخی طبیعی‪ ،‬مذهبی‪ ،‬زیارتی‬ ‫و سیاحتی زمینه مناسبی برای جذب گردشگر داخلی و‬ ‫خارجی و کسب درامد باال فراهم شده است‪ .‬حجت االسالم‬ ‫و المسلمین علی امیر خانی افزود‪ :‬باتوجه به بازدید ساالنه‬ ‫تعداد باالی گردشگر داخلی و خارجی از اماکن زیارتی و‬ ‫سیاحتی کشور نیاز به راهنمایان تخصصی در این زمینه‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫یک شرکت در اصفهان موفق به تولید نمونه اولیه‬ ‫زخم پوش بیماران پروانه ای شد‬ ‫مدیرعامـل یـک شـرکت دانش بنیـان در شـهرک علمـی‬ ‫و تحقیقاتـی اصفهـان از تولیـد نمونـه اولیـه و ازمایشـگاهی‬ ‫زخم پـوش چندالیـه برای بیمـاران پروانه ای توسـط ایـن واحد‬ ‫خبـر داد و گفـت‪ :‬ایـن محصـول در مرحلـه تاییـد و اخذ مجوز‬ ‫قـرار دارد‪.‬‬ ‫سـیدمحمد موسـوی خطـاط در گفت وگـو بـا ایرنـا افـزود‪:‬‬ ‫باتوجه بـه مشـکالتی کـه به دلیل اعمـال تحریم هـای ظالمانه‬ ‫برای تامین تجهیزات پزشـکی ویژه بیماران پروانه ای در کشـور‬ ‫وجـود داشـت از سـال ‪ ۹۸‬ایده تولیـد زخم پوش چندالیـه را در‬ ‫دسـتور کار خـود قـرار دادیـم و موفـق بـه تولیـد نمونـه اولیه و‬ ‫ازمایشـگاهی ان شـدیم‪ .‬مدیرعامل شـرکت «نانو فناور اال» با‬ ‫بیان اینکه این زخم پوشـش های خاص توسـط یک شرکت در‬ ‫اروپا تولید می شـود و به دلیـل تحریم های ظالمانه تامین انها با‬ ‫مشـکالت مواجه است‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬این مسئله بسیار دردناک‬ ‫اسـت به همیـن دلیل تحقیق و تولیـد ان را در دسـتور کار خود‬ ‫قـرار دادیـم‪ .‬این محقق با بیـان اینکه زخم پوش هـای چندالیه‬ ‫برای بیماران پروانه ای‪ ،‬فناوری و ویژگی های بسـیار خاص دارد‪،‬‬ ‫اضافـه کـرد‪ :‬ایـن زخم پـوش زمانی کـه از روی زخم برداشـته‬ ‫می شـود نبایـد زخـم را با خود بـردارد زیرا در این بیماری سـطح‬ ‫پوسـت بسـیار شـکننده بـوده و از طرفی هـر یـک از الیه های‬ ‫زخم پـوش دارای وظیفـه خاص خود اسـت‪ .‬او با اشـاره به اینکه‬ ‫در فراینـد زمان بـر تولیـد ایـن زخم پـوش نمونـه‪ ،‬همـه الیه ها‬ ‫بررسـی شـد‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬برخـی از الیه هـا را خودمان بـا خواص‬ ‫منحصربه فـرد سـاختیم و بـرای برخـی از مهندسـی معکـوس‬ ‫اسـتفاده کردیـم تا به نمونـه اولیه رسـیدیم‪ .‬موسـوی خطاط با‬ ‫بیـان اینکه تاکنـون ازمایش های تکمیلـی‪ ،‬انتی باکتریال و ضد‬ ‫سـمیت بر روی این نمونه انجام و مجوز نانومقیاس نیز توسـط‬ ‫شـرکت اخذ شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن نـوع زخم پوش ها قیمت‬ ‫بسـیار باالیـی دارنـد اما هزینـه نمونه اولیـه ای که مـا موفق به‬ ‫تولیـد ان شـدیم یک پنجـم نمونه مشـابه خارجـی اسـت‪ .‬او با‬ ‫بیـان اینکه این محصول به روزرسـانی شـده و در مـواردی مانند‬ ‫زخـم بسـتر و زخم دیابت نیـز کاربرد دارد‪ ،‬توضیـح داد‪ :‬در نمونه‬ ‫اولیـه تولیـد شـده در اصفهـان‪ ،‬زخم پـوش چندالیـه علاوه بر‬ ‫جـذب ترشـحات زخم‪ ،‬مـواد انتی باکتریـال را وارد زخـم کرده و‬ ‫از گسـترش عفونـت و رطوبـت در ان جلوگیـری می کنـد‪ .‬او با‬ ‫اشـاره بـه اینکـه پیش بینی می شـود مراحـل اخذ مجـوز نهایی‬ ‫بـرای تولیـد انبـوه این محصول حدود سـه سـال طول بکشـد‪،‬‬ ‫اضافـه کـرد‪ :‬بـرای تولیـد این محصـول از رشـته های مختلف‬ ‫به ویژه نانوفناوری و مهندسـی نسـاجی استفاده شـده است‪ .‬این‬ ‫پژوهشـگر همچنیـن با تاکیـد بر لـزوم حمایت از شـرکت های‬ ‫دانش بنیان و شـتاب دهنده ها‪ ،‬گفـت‪ :‬الزم اسـت در مراحل اخذ‬ ‫مجـوز‪ ،‬سـازوکارهای ان به طور کامل در ابتدا مشـخص شـود‬ ‫و ازمون هـا به صـورت مـوازی باشـد تـا ایـن فرایندهـا زمان بـر‬ ‫نباشـد‪ .‬روابط عمومی شـهرک علمی و تحقیقاتـی اصفهان نیز‬ ‫امـروز اعلام کـرد‪ :‬شـرکت دانش بنیـان «نانـو فنـاور اال» در‬ ‫شـهرک از سـال ‪ ۹۸‬بـه فکـر تولیـد زخم پوش هایـی چندالیه‬ ‫بـرای التیـام بخشـیدن بـه بیمـاران پروانـه ای افتاده اسـت که‬ ‫اکنـون نمونـه اولیـه ان امـاده شـده و منتظـر اخذ مجـوز تولید‬ ‫اسـت‪ .‬مدیرعامـل این شـرکت فنـاور در اصفهان بـا بیان اینکه‬ ‫بـرای تحقـق ایـن شـعار نیـاز بـه نـگاه فراینـدی بـه مسـئله‬ ‫دانش بنیان داریم‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪ :‬در واقع تسـهیل سـازوکارها‬ ‫و اخـذ مجوزها پیش نیـاز ارتقا تولید دانش بنیان اسـت و نظارت‬ ‫بـر دسـتگاه های متولـی مهم تـر از بحـث اجرا در شـکل گیری‬ ‫دانش بنیان هاسـت‪.‬‬ ‫((اگهی مزایده نوبت دوم جایگاه سوخت ‪))CNG‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شـهرداری چرمهیـن بـر اسـاس مصوبـه شـماره ‪/6/42‬ش مـورخ ‪ 1401/03/05‬شـورای محتـرم‬ ‫اسلامی شـهر و به موجب ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه مالی شـهرداری ها در نظر دارد جایگاه سـوخت ‪ CNG‬خود را از طریق‬ ‫مزایـده و طبـق نظـر کارشناسـی (کارشـناس رسـمی دادگسـتری) با قیمـت پایه بـه پیمانـکاران واجد شـرایط واگذار‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫لـذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشـار این اگهی تا روز یک شـنبه مـورخ ‪ 1401/03/29‬به واحد درامد شـهرداری‬ ‫مراجعـه و اسـناد شـرکت در مزایـده را دریافت و قیمت پیشـنهادی خـود را تا پایان وقـت اداری روز یک شـنبه مورخ‬ ‫‪ 1401/03/29‬بـه دبیرخانـه محرمانـه (حراسـت) شـهرداری ارائـه نماینـد‪ .‬الزم به ذکر اسـت هزینـه درج اگهی به‬ ‫عهـده برنـده در مزایده خواهد بود‪ .‬شـرکت کنندگان جهت کسـب اطالعات بیشـتر به سـایت شـهرداری چرمهین به‬ ‫ادرس‪ www.Chermahin.ir :‬مراجعـه فرماینـد و یـا با شـماره ‪ 031-52552444‬تمـاس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫ثابت راسخ‪ -‬شهردار چرمهین‬ ‫م الف‪1332579 :‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4854

روزنامه اصفهان امروز 4854

شماره : 4854
تاریخ : 1402/12/13
روزنامه اصفهان امروز 4852

روزنامه اصفهان امروز 4852

شماره : 4852
تاریخ : 1402/12/10
روزنامه اصفهان امروز 4851

روزنامه اصفهان امروز 4851

شماره : 4851
تاریخ : 1402/12/09
روزنامه اصفهان امروز 4849

روزنامه اصفهان امروز 4849

شماره : 4849
تاریخ : 1402/12/07
روزنامه اصفهان امروز 4848

روزنامه اصفهان امروز 4848

شماره : 4848
تاریخ : 1402/12/03
روزنامه اصفهان امروز 4847

روزنامه اصفهان امروز 4847

شماره : 4847
تاریخ : 1402/12/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!