روزنامه اصفهان امروز شماره 4368 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4368

روزنامه اصفهان امروز شماره 4368

روزنامه اصفهان امروز شماره 4368

‫پنجشنبه ‪ 19‬خرداد ‪ 09 |1401‬ذی القعده ‪ |09Jun2022| 1443‬سـال هجدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4368‬تومان |‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫برگزاری دومین رویداد‬ ‫شتاب دهیبرایندبردار‬ ‫دومین رویداد دمودی شــتاب دهنده تجارت بردار با‬ ‫عنوان «برایند بردار» در اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و‬ ‫کشاورزی اصفهان برگزار شد‪.‬‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫از بافت فرسوده شهری غافل نشویم‬ ‫لیستسیاهساختمان هایناایمناصفهان‬ ‫مقوله ایمن سازی ساختمان ها مستقیم ًا می تواند بر امنیت روانی جامعه تاثیرگذار باشد؛ بنابراین باید با سرعت‪ ،‬دقت و کار کارشناسی و درعین حال دوری از‬ ‫کار غیر کارشناسی که به عدم امنیت روانی دامن می زند‪ ،‬موضوع را دنبال کرده و گزارش داده شود‬ ‫خروج صنعت گردشگری‬ ‫اصفهان از کما‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫گردوخاکاصفهان‬ ‫امروز به اوج می رسد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫فرهنگ و هنر| صفحه ‪5‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫هنری که در دوره شاه عباس به اوج رسید‬ ‫مکافات ادامه دار قوانین‬ ‫ضد تولید‬ ‫خورزوق پایتخت گمنام‬ ‫قلمکاریایران‬ ‫بروکراسـی اداری‪ ،‬تعدد و تناقض قوانین‬ ‫و در مجمـوع برخـی مشـکالت قانونی‬ ‫راه را بـرای فعـاالن اقتصادی به شـدت‬ ‫دشـوار کرده اسـت‪.‬‬ ‫احمدرضامنزه قوانینـی کـه در بسـیاری مـوارد بـدون‬ ‫مشـورت بـا فعـاالن و کارشناسـان اقتصـادی بـه تصویـب‬ ‫می رسـند و وارد چرخـه اجـرا می شـوند و می توانند شـرایط‬ ‫را بـرای مدیریـت فضـای اقتصادی بسـیار سـخت تر کنند‪.‬‬ ‫کم نیسـتند قوانین و بخشـنامه هایی که به صورت ناگهانی‬ ‫ابالغ و اجرا می شـوند و مشـکالت بسـیاری را برای فعاالن‬ ‫اقتصـادی ایجـاد می کننـد‪ ،‬ایـن رونـد تا حـد بسـیار زیادی‬ ‫می توانـد مانـع رشـد و توسـعه اقتصـادی شـود زیـرا بـرای‬ ‫پیشـرفت اقتصادی مهم تریـن رکن‪ ،‬ایجاد «امنیت» اسـت‪.‬‬ ‫البتـه امنیـت تنهـا بـه معنـی امنیـت محیطـی نیسـت‪،‬‬ ‫بلکـه امنیـت روانـی و اطمینـان خاطـر بـرای برنامه ریـزی‬ ‫و ادامـه فعالیت هـای اقتصـادی می توانـد بـه عنـوان‬ ‫یکـی از شـاخصه های امنیـت در ایـن بخـش محسـوب‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بخشـنامه هایی وجـود دارد کـه بـه صـورت شـبانه بـه‬ ‫دسـتگاه ها و سـازمان های مختلـف ابالغ می شـوند‪ ،‬یکی از‬ ‫ایـن قوانیـن یا بخشـنامه ها کافی اسـت تا یک کسـب وکار‬ ‫نابود شـود و عده ای از کار بیکار شـوند‪ .‬ادامه در صفحه ‪6‬‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫گاندوها از اشتباهات مردان‬ ‫سیاهپوش میدان حسابی ضرر کرده اند‬ ‫لغزش های داوری دشمن‬ ‫شماره یک ذوب اهن‬ ‫بی توجهی تا کی؟!‬ ‫خروس قندی! ‬ ‫عکس‪ :‬سامان خوش پیمان‪/‬اصفهان امروز‬ ‫احیای زاینده رود؛‬ ‫مطالبه اصفهانی ها از رئیس جمهور‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫اطالعیه‬ ‫حسنروانشید‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫امالک نوبت اول‬ ‫(‪)1401/1‬‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫دراجرای ماده ‪208‬قانون مالیاتها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ‪.‬ظرف مدت یک ماه از‬ ‫تاریخ درج در روزنامه شخص ًا یا بوسیله وکیل تام االختیاربه اداره امور مالیاتی شهرستان کاشان واقع در میدان جهاد‬ ‫مراجعه نمائید‪ .‬در غیر این صورت به استناد تبصره ماده ‪ 239‬قانون مالیاتهای مستقیم پرونده امربرای رسیدگی به هیات حل اختالف‬ ‫ارجاع خواهد گردید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫نام ونام‬ ‫خانوادگی‬ ‫شماره برگ‬ ‫تشخیص‬ ‫تاریخ برگ‬ ‫تشخیص‬ ‫سال‬ ‫عملکرد‬ ‫درامد مشمول‬ ‫مالیات‬ ‫اصل مالیات‬ ‫منبع‬ ‫مالیاتی‬ ‫اداره‬ ‫ادرس‬ ‫کالسه‬ ‫واحدمالیاتی‬ ‫‪1‬‬ ‫سهیل بهادری‬ ‫‪3850‬‬ ‫‪1401/03/07‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫‪120,000,000‬‬ ‫‪18,102,000‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪2069‬‬ ‫کاشان‬ ‫بلوارشهید‬ ‫خادمی‬ ‫‪670‬‬ ‫‪206913‬‬ ‫در اجرای ماده ‪ 208‬قانون مالیاتهای مستقیم اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد‪.‬‬ ‫تاریخ طرح‬ ‫پرونده در‬ ‫هیات حل‬ ‫اختالف‬ ‫مالیاتی‬ ‫زمان طرح‬ ‫پرونده در‬ ‫هیات حل‬ ‫اختالف‬ ‫مالیاتی‬ ‫منبع‬ ‫مالیاتی‬ ‫ردیف‬ ‫نام و نام‬ ‫خانوادگی‬ ‫شماره ملی‬ ‫شماره برگ‬ ‫دعوت به‬ ‫هیات حل‬ ‫اختالف‬ ‫مالیاتی بدوی‬ ‫تاریخ برگ‬ ‫دعوت به هیات‬ ‫حل اختالف‬ ‫مالیاتی بدوی‬ ‫سال‬ ‫عملکرد‬ ‫درامد مشمول‬ ‫مالیات‬ ‫اصل مالیات‬ ‫ساعت‬ ‫‪15:00‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪1‬‬ ‫نیما‬ ‫افالکی‬ ‫بنی‬ ‫‪1290628254‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪1401/03/03‬‬ ‫عملکرد‬ ‫سال ‪1395‬‬ ‫‪18,054,121‬‬ ‫‪2,705,410‬‬ ‫‪1401/04/01‬‬ ‫ساعت‬ ‫‪15:00‬‬ ‫‪2‬‬ ‫نیما‬ ‫افالکی‬ ‫بنی‬ ‫‪1290628254‬‬ ‫‪1752‬‬ ‫‪1401/03/03‬‬ ‫عملکرد‬ ‫سال ‪1395‬‬ ‫(متمم ‪)1‬‬ ‫‪2,026,053,151‬‬ ‫‪431,006,770‬‬ ‫‪1401/04/01‬‬ ‫ادرس محل‬ ‫تشکیل هیات حل‬ ‫اختالف مالیاتی‬ ‫اصفهان ‪ -‬خیابان‬ ‫سپاه ‪ -‬اداره کل‬ ‫امور مالیاتی استان‬ ‫اصفهان‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫مشاغل‬ ‫ذیصالح انجام دهد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫نام ونام‬ ‫خانوادگی‬ ‫شماره برگ‬ ‫تشخیص‬ ‫تاریخ برگ‬ ‫تشخیص‬ ‫سال‬ ‫عملکرد‬ ‫درامد مشمول مالیات‬ ‫اصل مالیات‬ ‫منبع مالیاتی‬ ‫اداره‬ ‫‪1‬‬ ‫ماشین‬ ‫سازان سی‬ ‫پل صنعت‬ ‫سپاهان‬ ‫‪100000121468955‬‬ ‫‪1401/01/21‬‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪101.000.000.000‬‬ ‫‪25.250.000.000‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪2063‬‬ ‫برخوار و میمه‪-‬‬ ‫شهرگرگاب‪-‬کوچه‬ ‫شهید حسین‬ ‫بیدرام‪ -‬پالک ‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ماشین‬ ‫سازان سی‬ ‫پل صنعت‬ ‫سپاهان‬ ‫‪100000121468948‬‬ ‫‪1401/01/21‬‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪271.366.660.626‬‬ ‫‪16.281.999.637‬‬ ‫دوره دوم‬ ‫ارزش افزوده‬ ‫‪2063‬‬ ‫برخوار و میمه‪-‬‬ ‫شهرگرگاب‪-‬کوچه‬ ‫شهید حسین‬ ‫بیدرام‪ -‬پالک ‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ماشین‬ ‫سازان سی‬ ‫پل صنعت‬ ‫سپاهان‬ ‫‪100000121468943‬‬ ‫‪1401/01/21‬‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪300.861.295.058‬‬ ‫‪18.051.677.703‬‬ ‫دوره سوم‬ ‫ارزش افزوده‬ ‫‪2063‬‬ ‫برخوار و میمه‪-‬‬ ‫شهرگرگاب‪-‬کوچه‬ ‫شهید حسین‬ ‫بیدرام‪ -‬پالک ‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ماشین‬ ‫سازان سی‬ ‫پل صنعت‬ ‫سپاهان‬ ‫‪100000121468951‬‬ ‫‪1401/01/21‬‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪437.772.044.317‬‬ ‫‪26.266.322.659‬‬ ‫دوره چهارم‬ ‫ارزش افزوده‬ ‫‪2063‬‬ ‫برخوار و میمه‪-‬‬ ‫شهرگرگاب‪-‬کوچه‬ ‫شهید حسین‬ ‫بیدرام‪ -‬پالک ‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ماشین‬ ‫سازان سی‬ ‫پل صنعت‬ ‫سپاهان‬ ‫‪100000121468956‬‬ ‫‪1401/01/21‬‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪1,510,993,275,037‬‬ ‫‪24.096.261.629‬‬ ‫جریمه ‪169‬‬ ‫ق‪.‬م‪.‬م‬ ‫‪2063‬‬ ‫برخوار و میمه‪-‬‬ ‫شهرگرگاب‪-‬کوچه‬ ‫شهید حسین‬ ‫بیدرام‪ -‬پالک ‪9‬‬ ‫اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان‬ ‫م الف ‪1332594 :‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شــرکت اب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید را مطابق جدول زیر از فروشندگان‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫نوع بودجه‬ ‫‪401– 2- 135‬‬ ‫خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضالبی کاروگیت کوپلر سرخود در قطر های‬ ‫‪ 315 ، 250 ، 200‬و‪ 400‬میلیمتر جهت منطقه مبارکه‬ ‫جاری‬ ‫‪401– 2- 136‬‬ ‫خرید کنتور اب مولتی جت خشک یا نیمه خشک معادل کالس‪C‬‬ ‫در قطرهای ‪ 10.000 ( 1/2‬دستگاه ) ‪ 3000 (،3/4 ،‬دستگاه ) اینچ‬ ‫جاری‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫‪698.000.000‬‬ ‫‪2.234.000.000‬‬ ‫‪401 -2– 137‬‬ ‫خرید کنتور اب مولتی جت خشک یا نیمه خشک معادل کالس‪ C‬در قطرهای ‪1/2‬‬ ‫( ‪ 10.000‬دستگاه ) ‪ 2000 (،3/4 ،‬دستگاه ) اینچ بدون مهره ماسوره‬ ‫جاری‬ ‫‪2.100.000.000‬‬ ‫‪401 - 2 – 138‬‬ ‫خرید ‪ 50.000‬کیلو گرم پلی اکریل امید ( پلی الکترولیت )‬ ‫جاری‬ ‫‪2.080.000.000‬‬ ‫‪401 - 2 -139‬‬ ‫خرید ‪ 200.000‬کیلوگرم پلی الومینیوم کلراید جامد ‪PAC‬‬ ‫جاری‬ ‫‪1.810.000.000‬‬ ‫مهلت تحویل اسناد به د ِبیرخانه معامالت شرکت اتاق ‪ :292‬تاساعت ‪13:00‬روز شنبه به تاریخ ‪1401/4/4‬‬ ‫تاریخ گشایش اسناد مناقصه‪ :‬ازساعت ‪ 8:00‬روزیکشنبه به تاریخ ‪1401/4/5‬‬ ‫محل دریافت اسناد‪ :‬ساِیت اِینترنتِی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان ‪WWW.abfaesfahan.ir‬‬ ‫پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات ‪WWW.iets.mporg.ir‬‬ ‫شماره تلفن گویا‪ ( 031 - 3 6680030-8 :‬داخلی ‪) 388‬‬ ‫نام روزنامه ‪ :‬اصفهان امروز‬ ‫تاریخ انتشار ‪1401/03/19 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫در اجرای ماده ‪ 208‬قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج‬ ‫در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید‪ .‬در غیر اینصورت به استناد تبصره ‪ 239‬قانون‬ ‫مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید ‪.‬‬ ‫ادرس مودی‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫شرکت نیروکلر در نظر دارد نیاز ساالنه برخی کیســه و ظروف بسته بندی خود‬ ‫به شرح جدول زیر را از طریق مناقصه عمومی تامین نماید‪.‬‬ ‫لذا از کلیه تامین کنندگان دعوت می گردد جهت مشــاهده جزییات به وب سایت شرکت‬ ‫نیروکلــر بــه نشــانی ‪ www.nirouchlor.com‬مراجعه نموده و پیشــنهادات خود را‬ ‫به صورت پاکت در بســته به نشــانی مجتمع اصفهان (واحد حراســت) و یا از طریق ایمیل‬ ‫‪ inquiry@nirouchlor.com‬حداکثر تا تاریخ ‪ 1401/03/25‬ارسال نمایند‪.‬‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫تعداد مورد نیاز‬ ‫وجه تضمین‬ ‫کیسه سود پرک‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫شش میلیارد ریال‬ ‫کیسه ‪MCA‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪750‬میلیون ریال‬ ‫بشکه ‪ 45‬کیلوگرمی پلی اتیلن‬ ‫‪130,000‬‬ ‫شرکتنیروکلر‬ ‫شش میلیارد ریال‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫تاکی؟! قسمت ‪2119‬‬ ‫کشور‬ ‫ توجهی‬ ‫کوتاه از‬ ‫بی‬ ‫خروس قندی!‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫لیست سیاه ساختمان های ناایمن اصفهان‬ ‫پیامد عمل به قران توسعه‬ ‫و پیشرفت جامعه است‬ ‫عکس‪ :‬ایرنا‬ ‫متروپـل ابـادان هنـوز زیـر خروارهـا اوار اسـت و داغ مردم‬ ‫تـازه‪ .‬از همـان لحظه فروریختـن متروپل‪ ،‬تداعی حـوادث تلخ‬ ‫گذشـته همچـون پالسـکو و ترس از تکـرار حوادث مشـابه در‬ ‫اینـده‪ ،‬افـکار عمومـی جامعه را مشـوش کرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایمنـا‪ ،‬اعلام هشـدارهای قبلـی در مـورد‬ ‫ناایمـن بـودن سـاختمان متروپل این سـوال را مطـرح کرد که‬ ‫سـاختمان های نـا ایمن هر شـهر کجاسـت؟ تهران نخسـتین‬ ‫شـهری بود که لیست سـاختمان های ناایمن را رسـانه ای کرد‪،‬‬ ‫درحالی کـه اصفهانی هـا همچنـان منتظر اعالم لیسـت کامل‬ ‫ساختمان ها و فضاهای ناایمن هسـتند‪ .‬علی قاسم زاده‪ ،‬شهردار‬ ‫اصفهـان هم اعالم کرد «فهرسـتی از اسـامی سـاختمان های‬ ‫ناایمن و فرسـوده اصفهـان تهیه کرده ایم‪ ،‬اما تا بررسـی نهایی‬ ‫از انتشـار ان معذوریـم»‪ .‬مسـعود عنایت زاده‪ ،‬معـاون اموزش و‬ ‫پیشـگیری سـازمان اتش نشـانی و خدمـات ایمنی شـهرداری‬ ‫اصفهـان هـم گفتـه بـود «سـاختمان های ناایمـن زیـادی در‬ ‫شـهر اصفهـان وجـود دارد که اگـر مراجع قضائی اجازه انتشـار‬ ‫دهند‪ ،‬سـازمان اتش نشـانی اصفهان اسـامی این سـاختمان ها‬ ‫را بـه مـردم گزارش می کنـد»‪ .‬ابوالفضـل قربانـی‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫شـورای شـهر اصفهان در جلسـه علنی شـورای شـهر با تاکید‬ ‫بـر لـزوم اخطار به سـاختمان هایی که به هر دلیلـی ایمنی الزم‬ ‫را نـدارد‪ ،‬گفتـه بـود کـه این اخطـار باید رسـانه ای نیز شـود تا‬ ‫مـردم بدانند وقتی وارد سـاختمانی می شـوند ایا ان سـاختمان‬ ‫ایمنـی الزم را دارد یـا خیر‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬دنبال اسامی نباشیم‬ ‫منصـور شیشـه فروش‪ ،‬مدیـرکل مدیریـت بحـران‬ ‫اسـتانداری اصفهان در این خصوص گفـت‪ :‬خیلی نباید دنبال‬ ‫این کـه اسـامی فضاهـا و سـاختمان های نـا ایمن گفته شـود‬ ‫باشـیم‪ ،‬ولی باید نتیجه شناسـایی و ایمن سـازی سـاختمان ها‬ ‫را حتمـا اعلام کنیـم‪ .‬مدیـرکل مدیریـت بحران اسـتانداری‬ ‫اصفهـان با اشـاره به اینکـه طبق مفاد بند ‪ ۱۴‬مـاده ‪ ۵۵‬قانون‬ ‫شـهرداری ها و جلسـه ای کـه هفته گذشـته برگزار شـد‪ ،‬قرار‬ ‫شـد شـهرداری های اسـتان یک بار دیگر نسـبت به شناسایی‬ ‫سـاختمان های نا ایمن و پرخطر اقدام کنند‪ .‬بر اسـاس قانون‪،‬‬ ‫شـهرداری ها مکلف اند در خصوص اسـتفاده و بهره بـرداری از‬ ‫سـاختمان های نا ایمن هشـدارهای الزم را به صورت رسـمی‬ ‫بـا تعییـن مهلت مقـرر برای رفع خطـر به مالـکان اعالم کند‬ ‫و پـس از پایـان مهلـت تعیین شـده و عـدم اقـدام مالـک بـه‬ ‫رفـع خطر‪ ،‬شـهرداری بایـد با هماهنگی مراجـع قضایی برای‬ ‫جلوگیـری از بهره بـرداری از سـاختمان ها اقـدام کنـد‪ .‬او بـا‬ ‫اشـاره به اینکه مدیریت بحران اسـتانداری اقـدام به برگزاری‬ ‫جلسـه و هماهنگی بین بخشی میان سـازمان نظام مهندسی‪،‬‬ ‫شـهرداری و بخش هـای اجرایـی در ساخت وسـاز را به عهده‬ ‫دارد‪ ،‬افزود‪ :‬در کل ساخت وسـازها باید مقررات ملی سـاختمان‬ ‫رعایـت شـود و تاکیـد بر رعایت مقـررات سـاختمانی‪ ،‬رعایت‬ ‫ضوابـط شهرسـازی و اصـول فنـی در تمـام مراحـل طراحی‪،‬‬ ‫صـدور پروانـه‪ ،‬اجرا‪ ،‬پایـان کار‪ ،‬بهره بـرداری و حتی نگهداری‬ ‫سـاختمان بایـد توسـط مالـک‪ ،‬مهنـدس طـراح‪ ،‬پیمانـکار و‬ ‫مجـری سـاختمان انجـام شـود کـه نظـارت بـر ایـن مـوارد‬ ‫نیـز بـه عهـده مهنـدس ناظر اسـت‪ .‬اگـر مهندسـان ناظر در‬ ‫ایـن مراحـل تخلفاتـی دیدنـد باید به شـهرداری اعلام کنند‬ ‫و شـهرداری طبق مقررات اقـدام و از ادامه عملیات جلوگیری‬ ‫خواهـد کرد‪ ،‬اما اگر شـهرداری به دسـتگاه ها اعلام و اقدامی‬ ‫نکردنـد بایـد اعلام کند‪ .‬شیشـه فروش بـا بیان اینکـه اعالم‬ ‫سرمقاله‬ ‫اسـامی سـاختمان های نا ایمـن تاثیری نـدارد‪ ،‬تصریـح کرد‪:‬‬ ‫امـا کارگروه شناسـایی سـازه های اسـیب پذیر باید نسـبت به‬ ‫شناسـایی این سـاختمان ها اقـدام کرده و نتیجـه را اعالم کند‬ ‫کـه ً‬ ‫مثلا در این مرکـز تجاری اشـکاالتی را دیدیـم و اعالم‬ ‫کردیـم و االن رفـع شـده اسـت؛ بنابرایـن خیلی نبایـد دنبال‬ ‫این کـه اسـامی گفتـه شـود باشـیم‪ ،‬ولی نتیجـه را بایـد حتم ًا‬ ‫اعلام کنیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬مهلت به شــهرداری ها برای شناســایی‬ ‫سازه هایاسیب پذیر‬ ‫او با اشـاره به اینکه در جلسـه هفته پیش به شـهرداری ها‬ ‫فرصـت دادیـم در کارگروه شناسـایی سـازه های اسـیب پذیر‪،‬‬ ‫تمـام فضاهـای شـهری را بررسـی کـرده در بازه هـای سـه‬ ‫ماهـه گـزارش دهنـد‪ .‬اولویـت نیز بایـد سـاختمان های مهم‬ ‫و عمومـی و بلندمرتبـه باشـد‪ ،‬البتـه بخشـی از ایـن کار بایـد‬ ‫بـا هماهنگـی میـراث فرهنگـی‪ ،‬اتـاق اصنـاف‪ ،‬هیئت مدیره‬ ‫سـاختمان ها و ‪ ...‬باشـد‪ ،‬امـا در نهایـت بایـد نتیجـه ان را‬ ‫اعلام کننـد‪ .‬علـی صالحـی‪ ،‬سـخنگوی شـورای اسلامی‬ ‫شـهر اصفهـان نیـز پیشـنهاد داد این موضـوع را ریشـه ای تر‬ ‫از اعلام اسـامی سـاختمان ها و فضاهـای نـا ایمـن شـهری‬ ‫دنبـال کنـد و اطهـار کـرد‪ :‬جلسـه مشـترکی بـا نماینـدگان‬ ‫مجلـس‪ ،‬فرمانـدار و معاون اسـتاندارد در ابتدای هـر ماه داریم‬ ‫که یکی از نخسـتین دسـتورات ان‪ ،‬ایمنی و پدافند غیرعامل‬ ‫شـهر بـود و پیرامون نقـاط حادثه خیـز و ایمنی سـاختمان ها‪،‬‬ ‫به ویـژه نقاطـی مثـل بـازار اصفهـان بحث شـد‪ .‬او افـزود‪ :‬در‬ ‫راهبردهـای بودجه ‪ ۱۴۰۱‬تاکیداتـی در حوزه پدافند غیرعامل‬ ‫و لـزوم افزایـش تـاب اوری شـهر در چارچـوب وظایفـی کـه‬ ‫بـر عهـده شـهرداری اسـت قـرار دادیـم تـا شـهرداری بتواند‬ ‫پدافنـد غیرعامـل را تقویت کند‪ .‬همچنین از ابتـدای این دوره‬ ‫از فعالیـت شـورایی ششـم حادثـه تلـخ پالسـکو‪ ،‬بـازار تبریز‬ ‫و مـوارد مشـابه بارهـا در نطق هـا و تذکـرات اعضـای شـورا‬ ‫به عنـوان نماینـده مـردم بیـان شـده و به صـورت مـدون بـه‬ ‫متولیـان امـر اعالم شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬از بافت فرسوده شهری غافل نشویم‬ ‫صالحـی بـا بیـان اینکـه بخشـی از ایمنـی فضاهـا و‬ ‫سـاختمان های شـهر را مربـوط بـه بافـت فرسـوده شـهری‬ ‫می دانیـم‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬در کنـار سـاختمان هایی کـه ضوابط‬ ‫اصولـی را رعایـت نکرده انـد‪ ،‬بخـش قابـل توجهـی از حـوزه‬ ‫خطرافرین مربوط به بافت فرسـوده شـهر اسـت‪ .‬در این رابطه‬ ‫کمیسـیون عمـران و شهرسـازی شـورای شـهر پیگیری های‬ ‫خوبی داشـته و شـورا هم تخفیف ‪ ۷۰‬درصدی را برای تشـویق‬ ‫احیـای بافـت فرسـوده را تصویـب کـرده و بارهـا مصادیق ان‬ ‫مطـرح شـده تـا احیـای بافـت فرسـوده هـم محرک توسـعه‬ ‫محلات باشـد و هـم مشـکل بخشـی از سـاختمان های نـا‬ ‫ایمـن رفع شـود‪ .‬این عضو شـورای شـهر اصفهـان ادامـه داد‪:‬‬ ‫معاونت شهرسـازی و معماری شـهرداری با همکاری سـازمان‬ ‫نظام مهندسی‪ ،‬اتش نشانی و راه و شهرسازی کمیته ای تشکیل‬ ‫داده و مشـخصات سـاختمان های نا ایمن را اسـتخراج کرده و‬ ‫بـه سـتاد مدیریـت بحـران اسـتانداری اعالم می کننـد که این‬ ‫رونـد به صـورت جـدی در اسـتان ادامـه دارد؛ امـا نکتـه ای که‬ ‫وجـود دارد در مـورد سـاختمان های نا ایمن پس از شناسـایی و‬ ‫ابلاغ‪ ،‬عم ً‬ ‫ال ظرفیـت قانونی برای مداخله شـهرداری به منظور‬ ‫اصلاح فنـی و یـا تخریـب وجـود نـدارد و بـه نظـر می رسـد‬ ‫بایـد مجموعه هـا باالدسـتی کـه تصمیـم گیرنـده هسـتند در‬ ‫زمینـه هماهنگـی بخش هـای مختلـف اقداماتی انجـام دهند‪.‬‬ ‫سـخنگوی شـورای شـهر اصفهـان ادامـه داد‪ :‬البته حتمـ ًا این‬ ‫اتفـاق افتـاده و در مدیریـت بحران اسـتان تالش هایی شـده و‬ ‫شـورای شـهر و شـهرداری هم به صورت ویژه امـاده همکاری‬ ‫هسـتند تـا هـم روندهای گذشـته را دنبـال کنند و هـم اگر در‬ ‫راسـتای ماموریت هـای قانونی تکالیـف جدیدی ابالغ شـود با‬ ‫سـرعت و دقـت دنبـال کند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تاثیر ایمن سازی ساختمان ها بر امنیت جانی‬ ‫و روانی جامعه‬ ‫او بـا بیـان اینکـه ایـن موضـوع عالوه بـر ایمنـی جانی‪،‬‬ ‫ایمنـی ذهنـی و روانـی مردم را هـم تحت تاثیر قـرار می دهد‪،‬‬ ‫توضیـح داد‪ :‬مقولـه ایمن سـازی سـاختمان ها مسـتقیم ًا‬ ‫می توانـد بـر امنیـت روانـی جامعـه تاثیرگـذار باشـد؛ بنابراین‬ ‫باید با سـرعت‪ ،‬دقت و کار کارشناسـی و درعین حال دوری از‬ ‫کار غیـر کارشناسـی کـه به عدم امنیـت روانی دامـن می زند‪،‬‬ ‫موضـوع را دنبـال کـرده و گـزارش داده شـود‪.‬‬ ‫باالخـره اگـر تعدادی سـاختمان شناسـایی شـده‪ ،‬اسـامی‬ ‫مشـخص شـده و اخطار داده شـده اسـت بایـد تعیین تکلیف‬ ‫شـود‪ً .‬‬ ‫مثلا تـا پایان سـال چـه تعـدادی از سـاختمان ها رفع‬ ‫نقـص شـده‪ ،‬چـه تعـدادی بایـد تخریب شـود و چـه تعدادی‬ ‫ایمـن شـده اسـت‪ .‬صالحـی گفـت‪ :‬اگـر مطالبـه رسـانه ها‬ ‫و افـکار عمومـی بـه سـمت تعییـن تکلیـف اقدامـات و‬ ‫تالش های مشـترک برود شـاید به نفع شـهر باشـد و بتوانیم‬ ‫بـا پیگیری هـای همه دسـتگاه ها و مطالبـات مـردم‪ ،‬گزارش‬ ‫خوبی داشـته باشـیم و در عین رعایت ارامش مردم‪ ،‬گزارشـی‬ ‫از رفـع نقص سـاختمان های نـا ایمن و ادامـه ان در یک زمان‬ ‫بنـدی مشـخص بدهیم‪ .‬نتایـج این موضوع هم بـه نفع مردم‬ ‫اسـت و هـم دسـتگاه های متولـی کـه بـا نقشـه راه بهتـری‬ ‫می تواننـد وظایـف خـود را دنبـال کننـد‪ .‬سـخنگوی شـورای‬ ‫شـهر اصفهـان بـا تاکیـد بـر اینکه شـورای ششـم‪ ،‬شـورای‬ ‫شـهر است نه شـورای شـهرداری‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪ :‬یکسری‬ ‫تکالیـف قانونـی در قبـال شـهرداری داریـم در مصوبـات و‬ ‫نظـارت و ریل گـذاری‪ ،‬اما چون با رای مسـتقیم مـردم در این‬ ‫جایگاه هسـتیم در راسـتای تعامالت بین بخشـی و مطالبات‬ ‫حقـوق مردم از سـایر دسـتگاه ها نیـز فروگذار نخواهیـم بود و‬ ‫به صـورت جدی ایـن موضوع و سـایر موضوعـات مهم برای‬ ‫مـردم را پیگیـری می کنیم‪.‬‬ ‫بنـا به گفته عضو کمیسـیون اقتصادی مجلس شـورای‬ ‫اسلامی طبق بررسـی ها سـرمایه کسـانی که سـال ‪ ۹۹‬در‬ ‫بـورس هـدر رفـت متاسـفانه برای همیشـه قابل برگشـت‬ ‫نیسـت و تنهـا محاکمـه بانیـان ایـن وضـع فجیـع و پـس‬ ‫گرفتـن امـوال نامشـروع ان هـا باقـی می ماند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایمنـا‪ ،‬حجت االسلا م سـید ناصـر‬ ‫موسـوی الرگانی در صفحه شـخصی خود در توییتر نوشت‪:‬‬ ‫«طبق بررسـی ها سـرمایه کسـانی کـه سـال ‪ ۹۹‬در بورس‬ ‫هـدر رفـت متاسـفانه برای همیشـه قابل برگشـت نیسـت‪.‬‬ ‫فقـط می مانـد محاکمـه بانیـان ایـن وضـع فجیـع و پـس‬ ‫گرفتـن اموال نامشروعشـان‪ .‬جریانی متصل بـه دولت وقت‬ ‫کـه بـا رانت اطالعاتی سـود چند هزار میلیاردی برده اسـت‪.‬‬ ‫سـخن از ذوب ‪ ۶۰‬میلیـارد دالر سـرمایه اسـت‪ .‬تحقیقـات‬ ‫هیئت تحقیق و تفحص مجلس از ابعاد پنهان ماجرا‪ ،‬نشـان‬ ‫می دهد اعتمادسـوزی بزرگترین زیان وارده به بورس اسـت‬ ‫و نمی تـوان بدون تعیین تکلیف ان ضـرر هنگفت‪ ،‬به رونق‬ ‫مجـدد بـورس امید زیـادی داشـت‪ .‬اعتمادسـوزی به حدی‬ ‫عمیـق اسـت کـه پرکـردن ان سـیاهچاله جـز با مجـازات‬ ‫واقعی و شـدید مسـببان امکان پذیر نیسـت‪.‬‬ ‫خروج صنعت گردشگری اصفهان از ُکما‬ ‫بـه گفتـه معـاون گردشـگری اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشـگری و صنایع دسـتی اصفهـان صنعت گردشـگری‬ ‫اسـتان پـس از رفـع محدودیت هـای کرونایی و اسـتقبال‬ ‫گردشـگران از تعطیلات فصل بهـار امسـال از حالت ُکما‬ ‫خـارج شـد و به مرورزمـان در حال جـان گرفتـن و جبران‬ ‫خسـارات ‪ ۲‬سال گذشـته است‪.‬‬ ‫حیـدر صادقـی بـه ایرنـا گفـت‪ :‬صنعـت گردشـگری‬ ‫اسـتان اصفهـان از نـوروز امسـال و بـا کاهـش‬ ‫محدودیت های کرونایی و افزایش پوشـش واکسیناسـیون‬ ‫کرونـا در جامعـه از رکـود خـارج شـد و بـا افزایش ضریب‬ ‫ا ِشـغال واحدهـای اقامتـی و بازدیـد از اثـار تاریخـی و‬ ‫جاذبه هـای طبیعـی‪ ،‬تفریحی و سـرگرمی مواجه هسـتیم‪.‬‬ ‫او بـا بیان اینکه برخـی واحدهای گردشـگری مانند مراکز‬ ‫تفریحـی و سـرگرمی و حـدود ‪ ۷۰‬درصـد اژانس هـای‬ ‫مسـافرتی و گردشـگری اسـتان در ‪ ۲‬سـال گذشته تعطیل‬ ‫یـا نیمـه فعـال بودنـد و بسـیاری از نیروهای انهـا تعدیل‬ ‫شـدند‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬در فصـل بهـار امسـال بـا رونـق‬ ‫مجدد صنعت گردشـگری شـاهد بازگشـایی و درخواسـت‬ ‫نیـروی کار در بسـیاری از واحدهـای گردشـگری ماننـد‬ ‫هتل هـا و اژانس هـای مسـافرتی هسـتیم‪ .‬صادقـی بـا‬ ‫اشـاره بـه اینکه شـرایط گردشـگری اسـتان اصفهـان در‬ ‫فصـل بهـار امسـال و در تعطیلات عیـد نـوروز‪ ،‬عید فطر‬ ‫و نیمـه خـرداد قابل مقایسـه بـا ‪ ۲‬سـال گذشـته نیسـت‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬بـر اسـاس براوردهـای صـورت گرفته‬ ‫در دوران کرونـا‪ ،‬تاسیسـات و واحدهـای گردشـگری‬ ‫اصفهـان به طـور متوسـط در هـر مـاه حـدود ‪ ۴۰۰‬میلیارد‬ ‫تومـان خسـارت دیدند کـه اگر خسـارت های دیگـر مانند‬ ‫حـوزه صنایع دسـتی‪ ،‬حمل ونقـل و اصناف را بـه ان اضافه‬ ‫کنیـم ایـن رقم بسـیار باالتر خواهد شـد‪ .‬به گفتـه او در ‪۲‬‬ ‫سـال گذشـته تعـدادی از نیروهای متخصص گردشـگری‬ ‫اصفهـان بـه دلیل ُرکود ایجاد شـده در ایـن صنعت‪ ،‬جذب‬ ‫مشـاغل دیگـر شـدند و به همین دلیـل ایـن روزها برخی‬ ‫از واحدهـای گردشـگری اسـتان به دنبال جـذب نیروهای‬ ‫جدیـد و باتجربه هسـتند‪.‬‬ ‫معـاون گردشـگری اداره کل میـراث فرهنگی اصفهان‬ ‫بـا بیـان اینکـه در تعطیلات عید نـوروز‪ ،‬عید فطـر و نیمه‬ ‫خـرداد امسـال بـا حضور چشـمگیر گردشـگران در اسـتان‬ ‫مواجـه شـدیم‪ ،‬افـزود‪ :‬در برخـی از ایـن ایـام ازجمله نیمه‬ ‫خـرداد‪ ،‬جـاری بودن اب در بسـتر رودخانه زاینـده رود تاثیر‬ ‫بسـیاری در بازدیـد گردشـگران از جاذبه هـای اصفهـان‬ ‫گذاشـت بـه طـوری کـه میـزان بازدیـد از پـل خواجـو تـا‬ ‫‪ ۵۰‬هـزار نفـر در روز بـراورد شـد‪ .‬او بـا اشـاره بـه اینکه در‬ ‫تعطیالت عید فطر در اردیبهشـت امسـال نیز با سـفر قابل‬ ‫توجـه گردشـگران مواجـه شـدیم بـه طـوری کـه ظرفیت‬ ‫برخـی از اقامتگاه ها در شـهرهای اصفهان‪ ،‬کاشـان و نطنز‬ ‫تکمیـل شـد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬در تعطیلات نیمـه خرداد‬ ‫بـرای اقامـت گردشـگران مشـکلی نداشـتیم‪ .‬صادقـی بـا‬ ‫بیـان اینکـه بـرای رونق هرچه بیشـتر صنعت گردشـگری‬ ‫در اسـتان اصفهـان باید توزیع سـفر در همه شهرسـتان ها‬ ‫انجـام شـود‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬مشـکل توزیع سـفر ریشـه ای‬ ‫اسـت و رفـع ان بـه اقدامـات بنیـادی نیـاز دارد‪ .‬او افـزود‪:‬‬ ‫هنوز بسـیاری از مقاصد گردشـگری اسـتان اصفهان برای‬ ‫مردم شـناخته شـده نیسـت و مقوله هایـی ماننـد بازاریابی‪،‬‬ ‫تبلیغات‪ ،‬شـرایط اقلیمی و نوع تعطیالت در توزیع سـفر در‬ ‫شهرسـتان های مختلف اسـتان تاثیـر دارد به عنوان مثال در‬ ‫ماه هایـی از سـال که هـوا‪ ،‬خنک تر اسـت میزان اسـتقبال‬ ‫بـه گفتـه امام جمعـه اصفهـان قـران کتـاب زندگـی و‬ ‫الهام بخـش فرهنـگ و تمـدن بشـریت اسـت و دسـتورات‬ ‫قـران بایـد در عمـل مورداسـتفاده قـرار گیـرد‪ ،‬عمـل بـه‬ ‫دسـتورات قران موجب ارتقای فرهنگی‪ ،‬پیشـرفت و توسعه‬ ‫جامعـه می شـود‪.‬‬ ‫ایـت ا‪ ...‬سـید یوسـف طباطبایی نـژاد در مراسـم تجلیل‬ ‫از فعـاالن قرانـی مـاه مبارک رمضـان افزود‪ :‬انسـان باید در‬ ‫قـران تفکـر و تدبـر کند چرا کـه اهل تفکر با شـنیدن یک‬ ‫ایـه هـم هدایت می شـوند و بـه راه سـعادت نائـل می ایند‪.‬‬ ‫امام جمعـه اصفهـان افـزود‪ :‬فرهنـگ قـران بایـد در زندگی‬ ‫مـردم ترویـج پیـدا کنـد و مقدمـه عمل بـه قـران قرائت و‬ ‫تفسـیر ان اسـت و بـاور داریـم که توجـه به قـران می تواند‬ ‫جامعـه را از اسـیب های مختلـف اجتماعـی بازداشـته و بـه‬ ‫سلامت روحـی و روانـی و معنـوی اجتمـاع کمک کند‪.‬‬ ‫او بـا اشـاره به هدایت گـری قران در جامعـه افزود‪ :‬طبق‬ ‫ایـات سـوره بقره خداوند هدایـت را برای متقین بیان کرده و‬ ‫برای ظالمان خسـران و خسـارت مورد تاکید است‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫در اول سـوره بقـره بـا صراحت بیان شـده اسـت کـه ما این‬ ‫کتاب را فرستادیم برای هدایت متقین و کسانی که قلبشان‬ ‫مهـر شـده اسـت دیگـر قابـل هدایـت نیسـتند‪ .‬امام جمعه‬ ‫اصفهـان بیـان کـرد‪ :‬منظـور از متقین کسـانی هسـتند که‬ ‫زمینه تقوا را از دسـت نداده باشند‪ .‬مدیرکل تبلیغات اسالمی‬ ‫اسـتان اصفهـان نیز گفت‪ :‬یکـی از مهم تریـن موضوعاتی‬ ‫که باید مدنظر داشـته باشـیم‪ ،‬تاسـی به سـیره پیامبر مکرم‬ ‫اسلام (ص) در ترویـج معارف الهی اسـت‪ .‬حجت االسلام‬ ‫مهـدی فوقی افـزود‪ :‬قـران نقش بسـیار موثـری در ترویج‬ ‫ایـن معـارف و جذب مخاطـب دارد که نمود ان را در سـیره‬ ‫پیامبر (ص) شـاهد هسـتیم‪ .‬او گفت‪ :‬فعالیت هـای قرانی در‬ ‫جامعـه ارام بخـش اسـت و الزم اسـت برنامه هـای قرانی را‬ ‫در همه ایام سـال داشـته باشـیم‪ .‬مدیرکل تبلیغات اسالمی‬ ‫اسـتان اصفهـان خاطرنشـان کـرد‪ :‬یکـی از برنامه هـای‬ ‫هـدف دار را کـه دنبـال می کنیـم پیونـد بین هیـات مذهبی‬ ‫و فعالیت هـای قرانـی اسـت‪ .‬حجت االسلام فوقـی افزود‪:‬‬ ‫قـرار اسـت فعالیت هـای قرانی بیـش از پیش و پـر رنگ تر‬ ‫در کنـار فضاهـای فرهنگـی و مذهبی برگزار شـود‪ .‬در این‬ ‫نشسـت گروهـی از فعـاالن قرانی اسـتان اصفهـان در ماه‬ ‫مبارک رمضان امسـال تجلیل شـدند‪.‬‬ ‫سرمایه افرادی که سال ‪۹۹‬‬ ‫در بورس هدر رفت‬ ‫قابل برگشتنیست‬ ‫گردشـگران از جاذبه های شـرق اسـتان بیشـتر اسـت‪ .‬او با‬ ‫بیان اینکه صنعت گردشـگری اصفهان از مسـائل مختلفی‬ ‫مانند زیسـت محیطی‪ ،‬خشـک شدن بسـتر زاینده رود و نوع‬ ‫تعطیلات متاثـر اسـت‪ ،‬اظهار امیـدواری کرد که بتـوان از‬ ‫ظرفیت هـای موجـود در ایـن بخـش به عنـوان فرصت هـا‬ ‫به خوبـی اسـتفاده کرد‪ .‬اسـتان اصفهان با بیـش از ‪ ۲۲‬هزار‬ ‫بنـا و اثـر تاریخـی که هـزار و ‪ ۸۵۰‬مـورد ان بـه ثبت ملی‬ ‫و هفـت اثـر ان به نام های میـدان امام (نقش جهـان)‪ ،‬کاخ‬ ‫چهلسـتون‪ ،‬بـاغ فین کاشـان و مسـجد جامع و سـه قنات‬ ‫بـه نامـه ای «وزوان»‪»،‬مزداباد» و «مـون» به ثبت جهانی‬ ‫رسـیده‪ ،‬کانـون توجـه گردشـگران داخلی و خارجی اسـت‪.‬‬ ‫در تعطیلات نیمـه خرداد امسـال از ‪ ۱۱‬تـا ‪ ۱۵‬خرداد حدود‬ ‫‪ ۲‬میلیـون و ‪ ۷۰۰‬هـزار نفـر بازدیـد از اثـار تاریخی اسـتان‬ ‫اصفهـان بـه ثبت رسـید کـه به ترتیـب مجموعـه جهانی‬ ‫میـدان امـام (ره) (نقش جهـان)‪ ،‬بـاغ فیـن کاشـان و کاخ‬ ‫چهلسـتون رتبـه اول تا سـوم بازدیـد را به خـود اختصاص‬ ‫دادنـد‪ .‬همچنیـن در ایـن مـدت ‪ ۳۲۰‬هـزار نفـر اقامـت‬ ‫گردشـگران در واحدهـای اقامـت رسـمی و کمپ هـای‬ ‫موقت گردشـگری اسـتان به ثبت رسـید و شهرستان های‬ ‫اصفهـان و کاشـان رتبه های اول و دوم اقامت گردشـگران‬ ‫را در تعطیلات نیمـه خـرداد امسـال بـه خـود اختصـاص‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫گردوخاک اصفهان‪ ،‬امروز به‬ ‫اوج می رسد‬ ‫عکس‪ :‬ایرنا‬ ‫یـادش بـه خیـر ان روزهـا کـه در مـاه‬ ‫مبـارک رمضان پدران و مـادران و حتی‬ ‫اجـداد تلاش می کردنـد تـا فرزنـدان و‬ ‫نوادگانشـان به نحوی از انحاء از کودکی‬ ‫حسنروانشید به انجام فرایض مذهبی تشـویق شوند‪.‬‬ ‫اگـر کـودک و نوجوانـی هرچند مختصـر به خوانـدن نماز‬ ‫مشـغول می شـد و امادگی داشـت شـب های احیا را همراه‬ ‫اولیای خود باشـد و نیمه یا قسـمتی از مـاه رمضان را حتی‬ ‫به صـورت کله گنجشـکی روزه می گرفت برایـش جایزه یا‬ ‫هدیـه ای که خروس قندی هـای رنگارنگ بـود می خریدند‬ ‫تـا بعـد از صرف افطـار بخـورد و لذت ببـرد! اخرین قیمت‬ ‫ایـن تحفه کـه ان روزها بـرای بچه ها جالـب می نمود یک‬ ‫ریـال ناقابـل بود تا نوعی تشـویق و ترغیب باشـد که حاال‬ ‫نیـز بعضی مدیـران هنـوز هـم در همـان دوران دهه های‬ ‫سـی و چهل سـیر می کنند و شـاید نمی دانند نسـل امروز‬ ‫قبـل از نیـاز به جایزه و پـاداش احتیاج بـه اموزش منطقی‬ ‫از طریق رسـانه هایی را دارند که توانسـته ان ها را اغنا کند‪.‬‬ ‫مشـکل کمبود انرژی بـرق را می توان در اولویـت دوم قرار‬ ‫داد تـا قبـل از ان عزم هـا جـزم و بحران اب حل شـود زیرا‬ ‫کمبود انـرژی از طرق مختلف و بخصوص نفت و میعانات‬ ‫گازی قابل حـل اسـت تـا توربین هـا را به چرخـش دراورد‪.‬‬ ‫البتـه اگـر راهـکار بهتـری چـون رفـع معضلات موجود‬ ‫اجتماعـی و اقتصـادی کالن باشـد مناسـب تر اسـت‪ .‬زیرا‬ ‫اعـداد پیـش رو چون تخفیف هـای کیلوواتی پانصـد ریال‪،‬‬ ‫پانصـد تومـان‪ ،‬پنج هزار تومان و شـاید پانصد هـزار تومان‬ ‫هـم کمتـر می توانـد محـرک صرفه جویـی منطقی باشـد‬ ‫زیـرا گروه هـای مسـتضعف کـه ایـن اعـداد هم برایشـان‬ ‫غنیمت اسـت به صـورت خودگـردان مصـرف انرژی هایی‬ ‫چـون بـرق و گاز را به شـدت رعایت می کننـد و این جامعه‬ ‫دهک اول هسـتند که جرائم باالتـر را نیز نادیده می گیرند‪.‬‬ ‫زیرا نقشـی در لیسـت بند باالی هزینه های ان ها ندارد که‬ ‫بر اسـاس امارهـای موجود باالترین فشـار به شـبکه های‬ ‫فرسـوده برق از طریق سـازمان های عمومـی و خصوصی‬ ‫و اماکـن مسـکونی بـاالی شـهرها و خانـه باغ هایـی کـه‬ ‫همچنـان از اب تصفیه شـده بـرای پـر کردن اسـتخرها و‬ ‫ابیـاری اشـجار و از انـرژی بـرق جهـت گـرم کردن سـونا‬ ‫و کسـب روشـنایی مضاعـف در ایـن محیط هـا اسـتفاده‬ ‫می کننـد و نه تنهـا نیازمند تشـویق و پاداش نیسـتند بلکه‬ ‫هزینه هـای مربوطـه را از طریـق ارز هم که باشـد پرداخت‬ ‫می کننـد! بنابرایـن بایـد توجه داشـت همانگونه کـه امروز‬ ‫نمی تـوان فاصلـه شـاهزاده عبدالعظیم تـا میـدان ری را با‬ ‫درشـکه یا ماشـین دودی های دهه بیسـت و سی طی کرد‪،‬‬ ‫جامعـه هم زیر بـار خروس قندی هـای ان دهه ها نمی روند‬ ‫و اگـر از طریـق اموزش هـای نوین قانع نشـوند که هزینه‬ ‫صرفه جویی هـا در انـرژی از همـه نظـر به نفعشـان اسـت‬ ‫اینگونـه تبلیغات پرهزینـه پتک کوبیدن به سـندانی بیش‬ ‫نیسـت تـا صدایش کـوش فلک را کـر کند‪ .‬وزیر باسـابقه‬ ‫نیـرو اول خردادمـاه امسـال در مصوبـه ای اعلام کرده انـد‬ ‫«به منظـور ایجـاد امـکان اعمـال مشـوق های مدیریـت‬ ‫مصـرف و با هدف تسـهیل تامین بـرق‪ ،‬به ویـژه در اوقات‬ ‫اوج مصرف و همچنین افزایش مشـارکت مشترکان شبکه‬ ‫بـرق کشـور در تحقق ایـن هـدف از ابتدای ماه هـای گرم‬ ‫سـال جاری‪ ،‬شـرکت توانیر (از طریق شـرکت های تابعه و‬ ‫وابسـته) مکلف اسـت امکان مشـارکت مشـترکان خانگی‬ ‫و سـایر مصـارف را در طـرح ملی «کاهش مصـرف انرژی‬ ‫الکتریکـی»‪ ،‬به ویـژه از طریـق سـامانه های ارتباطی نظیر‬ ‫(بـرق مـن) فراهم کنـد‪ .‬بنا بر ایـن مصوبـه‪ ،‬درصورتی که‬ ‫مشـترکان مشـمول طرح‪ ،‬میزان مصرف برق خـود را طی‬ ‫دوره اجرای طرح نسـبت به دوره مشـابه سـال قبل کاهش‬ ‫داده باشـند و میـزان مصـرف ان ها به زیر الگو برسـد‪ ،‬برق‬ ‫کاهش یافتـه تـا الگـوی مصـرف را بـه ازای هـر کیلووات‬ ‫‪ ۵۰۰‬تومـان خریـداری کـرده و در اولیـن صورتحسـاب‬ ‫بعـد از زمـان اجـرای طـرح‪ ،‬اعمال حسـاب کنند‪ .‬شـرکت‬ ‫توانیـر علاوه بـر پرداخت پـاداش به مشـترکان صرفه جو‬ ‫(خروس قنـدی) از طریق شـرکت های توزیع نیـروی برق‪،‬‬ ‫ سـازوکارهای الزم ازجمله برگزاری مسـابقه و اهدای جوایز‬ ‫در مسـابقات سراسری و اسـتانی را برای ترغیب مشترکان‬ ‫بخش خانگی و سـایر مصـارف در کاهش مصـرف فراهم‬ ‫کنـد‪ .‬در اجـرای ایـن طـرح منابـع الزم بـرای تشـویق‬ ‫مشـترکان کاهنده مصرف‪ ،‬از محل منابـع حاصل از تعرفه‬ ‫مشـترکان پرمصـرف تامیـن خواهد شـد و شـرکت توانیر‬ ‫موظـف اسـت قبـل از اجـرا‪ ،‬به مشـترکان مشـمول طرح‬ ‫اطالع رسـانی کنـد‪ .‬مخاطبـان اصلـی مصوبه‪ ،‬مشـترکان‬ ‫خانگی و سـایر مصارف در کل کشـور هسـتند تا بتوانند در‬ ‫چهار ماه گرم سـال‪ ،‬یعنـی خرداد‪ ،‬تیر‪ ،‬مرداد و شـهریورماه‬ ‫اقـدام به مدیریت و مصرف بهینه برق کرده و مصارفشـان‬ ‫را بـا الگـوی مصرف تطبیق دهند‪ .‬چنانچه مشـترکان برق‬ ‫نخسـت مصـرف خـود را کاهـش داده و دوم بـه زیـر الگو‬ ‫برسـانند‪ ،‬مشـمول تخفیف و پاداش شـده و پاداش در نظر‬ ‫گرفته شـده معـادل تامیـن هزینـه بـرق و به عبارت دیگـر‬ ‫‪ 500‬تومـان بـه ازای هر کیلووات سـاعت کاهش مصرف‬ ‫خواهـد بـود و در این رابطه پاداش مشـترکانی کـه اقدام به‬ ‫صرفه جویـی کننـد در قبوض برقشـان امده و بسـتانکاری‬ ‫ان هـا در پرداخـت هزینه قبوض ماه بعد لحاظ خواهد شـد‬ ‫و پس از برگزاری مسـابقات جوایز ارزنده ای به مشـترکانی‬ ‫کـه اقدام به مصـرف می کنند اعطـا می گردد»‪ .‬ایـن اقدام‬ ‫از طـرف وزارت نیـرو به نوعـی همـان ازمون وخطاهـای‬ ‫تکـراری در گذشـته اسـت زیـرا نمونـه بـارز ان در کاهش‬ ‫مصرف اب اشـامیدنی نتایج مقطعی داشـت و سـبب شـد‬ ‫کالن شـهرها همچنـان بـا چالش هایـی مواجـه و نگـران‬ ‫کمبود اب شـرب برای گذران تابسـتان امسـال باشـند که‬ ‫گویا این کسـری بـه ‪ ۳۰‬درصـد خواهد رسـید! بنابراین به‬ ‫نظر می رسـد بهتر باشـد قبل از انتشـار کتاب های درسـی‬ ‫سـال اینده قسـمتی اعظمی از ان ها را به این مسـئله مهم‬ ‫و حیاتـی اختصـاص داد و افـکار فرسـوده «خروس قندی»‬ ‫را در اجـرای طرح هـای کالن و اسـتراتژیک بایگانی نمود!‬ ‫ادامه دارد‬ ‫پنجشنبه | ‪ 19‬خرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4368‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کارشـناس پیش بینـی اداره کل هواشناسـی اسـتان‬ ‫اصفهـان از برقراری جوی نسـبتا ناپایدار تا چنـد روز اینده‬ ‫در اسـتان خبـر داد و گفـت‪ :‬از بعدازظهر امـروز گردوخاک‬ ‫در هـوای اصفهـان بـه اوج می رسـد کـه در ایـن زمینـه‬ ‫اطالعیـه صـادر شـده اسـت و ایـن وضعیت تـا روز جمعه‬ ‫ادامـه می یابـد‪.‬‬ ‫به گـزارش ایمنا‪ ،‬ابراهیم هنرمند اظهار کرد‪ :‬نقشـه های‬ ‫هواشناسـی نشان دهنده برقراری جوی نسـبت ًا ناپایدار در سه‬ ‫روز اینـده روی اسـتان اصفهـان اسـت و اسـمان در بیشـتر‬ ‫مناطـق صـاف تا کمی ابـری در سـاعات بعدازظهـر گاهی‬ ‫افزایـش ابـر و وزش باد نسـبت ًا شـدید پیش بینی می شـود‪.‬‬ ‫وی با اشـاره به وزش باد نسـبت ًا شـدید در نیمه شـرقی‬ ‫و مناطـق مرکزی اسـتان اصفهـان‪ ،‬افـزود‪ :‬وزش باد گاهی‬ ‫بـا وقـوع گردوخـاک محلـی‪ ،‬کاهـش دیـد و کیفیـت هـوا‬ ‫همـراه خواهـد بـود و دمـای هـوا در ‪ ۲۴‬سـاعت اینده تغییر‬ ‫محسوسـی نخواهد داشـت‪.‬‬ ‫کارشـناس پیش بینـی اداره کل هواشناسـی اسـتان‬ ‫اصفهـان بیشـینه دمـای هـوای اصفهـان را ‪ ۳۸‬درجـه‬ ‫سـانتی گراد اعلام کرد و گفـت‪ :‬کمینه دمای هـوای صبح‬ ‫فـردا نیز بـه ‪ ۲۱‬درجه سـانتی گراد می رسـد‪ ،‬گرم ترین نقطه‬ ‫خوروبیابانـک بـا دمـای ‪ ۴۲‬درجـه و خنک ترین شهرسـتان‬ ‫نیـز بوئین ومیاندشـت با دمـای ‪ ۱۰‬درجه باالی صفر اسـت‪.‬‬ ‫وی با اشـاره به اینکه در ‪ ۲۴‬سـاعت گذشـته بارشـی در‬ ‫ایسـتگاه های هواشناسـی اسـتان اصفهان ثبت نشده است‪،‬‬ ‫تصریـح کرد‪ :‬از بعدازظهر فـردا گردوخاک در هوای اصفهان‬ ‫بـه اوج می رسـد که در این زمینه هشـدار هواشناسـی صادر‬ ‫شـده اسـت و بـه مبتالیان بـه بیماری های قلبی و تنفسـی‬ ‫توصیـه می شـود از حضور در فضای باز خـودداری کنند‪ ،‬این‬ ‫وضعیت تـا روز جمعه ادامـه می یابد‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫بررسی ازادسازی گلوگاه های‬ ‫ت فرسوده در شورای‬ ‫باف ‬ ‫ششم‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫شاهرگ حیاتی اصفهان در انتظار نگاه ویژه دولت است‬ ‫احیای زاینده رود؛ مطالبه اصفهانی ها از رئیس جمهور‬ ‫اگر رئیس جمهور بیاید و برود و مسئله زاینده رود حل‬ ‫نشود‪ ،‬انگار هیچ مسئله ای از ما حل نشده است؛ چون بقیه را با‬ ‫بودجه های سنواتی و منابع داخلی و افتان و خیزان حل می کردیم‪،‬‬ ‫اما انچه زمان نداریم و لحظه به لحظه وضعش بدتر می شود‪،‬‬ ‫احیای زاینده رود است‪.‬‬ ‫مهدی طغیانی‪ ،‬نماینده مردم اصفهان در مجلس در‬ ‫جمع خبرنگاران درباره سفر اتی رئیس جمهور به اصفهان و‬ ‫دستاوردهای این سفر برای زاینده رود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اقای رئیس‬ ‫جمهور هر جا به عنوان سفر استانی می روند از چند هفته قبل‬ ‫مسئوالن ان استان در یک رفت و برگشتی با معاونت اجرایی‬ ‫ی شدن در سفر دارد را‬ ‫ی که امکان نهای ‬ ‫ رئیس جمهور طرح های ‬ ‫مطرح می کنند‪ .‬شابلن اعالمی به استان این است؛ طرح هایی‬ ‫نهایی می شود که اوال باالی ‪ ۵۰‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد‪،‬‬ ‫ردیف بودجه ای داشته باشد‪ ،‬و جنس انها هم از نظر نوع هزینه ای‬ ‫به بروکراسی دولت‪ ،‬هزینه ای اضافه نکند‪.‬‬ ‫وی با طرح یک سوال ادامه داد‪ :‬اما به نظر شما ایا جنس‬ ‫مشکل و مسئله ای که بخش مهمی از مردم اصفهان‪ ،‬مردم‬ ‫شهرستان های شرق‪ ،‬خمینی شهر‪ ،‬نجف اباد‪ ،‬زرین شهر‪،‬‬ ‫فالورجان‪ ،‬مبارکه و دیگر بخش هایی که درگیر زاینده رود هستند‪،‬‬ ‫پروژه ‪ ۵۰‬درصد به باال و ردیف دار و ساخت و سازی و قیر جاده‬ ‫و راه است؟ نه! انها می گویند ما یک مسئله داریم و ان احیای‬ ‫زاینده رود است؛ باید این را حل کرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی اضافه کرد‪:‬‬ ‫احیای زاینده رود یک سری زیر پروژه دارد؛ مثال یک جاهایی باید‬ ‫شفاف شود‪ ،‬جاهایی باید کشت اصالح شود‪ ،‬جاهایی باید پساب‬ ‫فروخته شده پس گرفته شود‪ ،‬یا پساب تولید شده در بخش هایی‬ ‫باید تصفیه شده و به مصارفی برسد‪ ،‬این ها بعضا حتی ردیف‬ ‫بودجه ای ندارد‪ ،‬جزء هیچ کدام از اشل بندی برنامه های جاری‬ ‫سفر رئیس جمهور به دیگر نقاط کشور هم نیست‪ ،‬ولی مطالبه‬ ‫مردم اصفهان است و ان را می خواهند‪.‬‬ ‫طغیانی با بیان اینکه طبق اشل بندی دولت‪ ،‬اب اصفهان جزء‬ ‫برنامه های سفر قرار نمی گیرد‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬در شابلن تعیین‬ ‫شده دولت برای سفرهای استانی چیزهایی مانند راه روستایی‪،‬‬ ‫مجموعه فرهنگی بهمان‪ ،‬کتابخانه ایکس‪ ،‬بیمارستان وای‪،‬‬ ‫تکمیل این و ان‪ ،‬احداث استخر و خانه بهداشت و کتابخانه و غیره‬ ‫است؛ این ها همه خوب و عالی است‪ ،‬اشکالی هم ندارد‪ ،‬اما این‬ ‫سفر مهم ترین مسئله مردم را حل نمی کند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعالم اینکه رئیس جمهور‬ ‫کمتر از دو هفته دیگر به اصفهان می اید‪ ،‬به جلسه خود با مجموعه‬ ‫مدیران شهری منهای استاندار و با حضور مسئول اب منطقه ای‬ ‫و دیگران اشاره و تاکید کرد‪ :‬در این جلسه یک جدول گذاشتند و‬ ‫گفتند اینها احتماال پیش نویس حوزه اب رییس جمهور به اصفهان‬ ‫عکس‪ :‬سامان خوش پیمان‪/‬اصفهان امروز‬ ‫ت فرســوده در‬ ‫بررســی ازادســازی گلوگاه هــای بافــ ‬ ‫شــورای ششــم‬ ‫رئیــس کمیســیون عمــران معمــاری و شهرســازی‬ ‫شــورای اســامی شــهر اصفهــان مباحــث مطــرح‬ ‫شــده ایــن هفتــه کمیتــه نظارتــی شــورای ششــم در‬ ‫چهــار منطقــه شــهرداری را تشــریح کــرد‪.‬‬ ‫رســول میرباقــری بــا اشــاره بــه تشــکیل کمیتــه‬ ‫نظارتــی ایــن هفتــه در چهــار منطقــه شــهرداری‬ ‫اصفهــان‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬جلســات کمیتــه نظارتــی بــر‬ ‫اســاس برنامــه اعــام شــده در چهــار منطقــه پنــج‪،‬‬ ‫‪ ۱۵ ،۱۲‬و ‪ ۱۱‬بــا حضــور اعضــای شــورای اســامی‬ ‫شــهر تشــکیل شــد کــه بــه ترتیــب منطقــه ‪ ۱۲‬بــا‬ ‫‪ ۲۸‬نفــر اربــاب رجــوع‪ ،‬منطقــه ‪ ۱۵‬بــا ‪ ۲۲‬نفــر اربــاب‬ ‫رجــوع‪ ،‬منطقــه پنــج بــا ‪ ۱۲‬نفــر اربــاب رجــوع و‬ ‫منطقــه ‪ ۱۱‬بــا پنــج نفــر اربــاب رجــوع بــه ترتیــب‬ ‫بیشــترین تعــداد متقاضیــان را داشــتند‪.‬‬ ‫وی در خصــوص جزئیــات مباحــث مطــرح شــده در‬ ‫منطقــه ‪ ۱۵‬شــهرداری اصفهــان‪ ،‬افــزود‪ :‬بیشــترین‬ ‫مباحــث مطــرح شــده در منطقــه ‪ ۱۵‬مربــوط بــه‬ ‫بحث هــای اولویت بنــدی‪ ،‬شهرســازی‪ ،‬مباحــث مالــی‬ ‫و اســتفاده از ظرفیــت افــراد خــاص جهــت کمــک بــه‬ ‫افــراد مســتحق بــود‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون عمــران‪ ،‬معمــاری و شهرســازی‬ ‫شــورای اســامی شــهر اصفهــان تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫بیشــترین مباحــث مطــرح شــده در منطقــه ‪ ۱۲‬نیــز‬ ‫مربــوط بــه مباحــث مالــی از جملــه تخفیــف‪ ،‬تقســیط‬ ‫و اســتفاده از افــراد خــاص جهــت کمــک بــه افــراد‬ ‫مســتحق بــود‪ ،‬همچنیــن مبحــث تفکیــک در منطقــه‬ ‫‪ ۱۲‬نیــز فراوانــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه توجــه بــه بافــت فرســوده‬ ‫در مناطــق کم برخــوردار از مباحــث مطــرح شــده‬ ‫در منطقــه پنــج شــهرداری اصفهــان بــوده اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬الزم اســت بــه بافــت فرســوده و ازادســازی‬ ‫گلوگاه هــای محــات کم برخــوردار در منطقــه پنــج‬ ‫پرداختــه و ردیف هــای بودجــه ای در نظــر گرفتــه‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫میرباقــری خاطرنشــان کــرد‪ :‬در حــال حاضر بیشــترین‬ ‫گلوگاه هــا در مناطــق بافت هــای فرســوده شناســایی‬ ‫و بودجــه بــرای ان تعییــن شــده و قرار اســت در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬تملــک و ازادســازی های الزم بــرای رفــع ایــن‬ ‫گلوگاه هــا انجــام شــود‪.‬‬ ‫پنجشنبه | ‪ 19‬خرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4368‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫است‪ ،‬انجا یک سوال مطرح کردم که ایا این جدول مسئله را حل‬ ‫می کند؟ و انها پاسخ دادند خیر! گفتم اگر مسئله را حل نکند توقع‬ ‫و انتظار اصلی مردم از امدن رئیس جمهور به اصفهان محقق‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته گفتیم در این زمان باقی مانده باید‬ ‫تالش های دیگری کنیم‪ ،‬مثال پروژه های جدی تری که مسئله را‬ ‫حل می کند مطرح کنیم‪ ،‬چون سد بزرگ ما همان سه شرط اشل‬ ‫برنامه های اعالمی دولت است؛ اینکه می گویند باالی پنجاه درصد‬ ‫پیشرفت داشته باشد‪ ،‬ردیف داشته باشد‪ ،‬وزارت نیرو و دستگاه‬ ‫حاکمیتی ان را تایید کند؛ بسمه تعالی! دستگاه حاکمیتی هنوز‬ ‫نمی داند اصال برای زاینده رود می خواهد چه کند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬دولت برای زاینده رود برنامه داشته باشد‬ ‫طغیانی با بیان اینکه من نمی گویم دولت نمی تواند مشکل را‬ ‫حل کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬دولت باید برنامه داشته باشد‪ ،‬مثال می گویند‬ ‫برای این سفر مسئله بهشت اباد و کوهرنگ سه که ردیف بودجه‬ ‫دارد را حل کنیم‪ ،‬اما برای منابع پروژه بهشت اباد گفته شده که‬ ‫فعال منابع استانی و کمک صنایع استفاده شود‪ ،‬اما نکته این است‬ ‫که برای تونل سرتاسر به ما اجازه داده نشده‪ ،‬بهشت اباد یک‬ ‫خط لوله است و کارشناسان امر می گویند خط لوله مساله را حل‬ ‫نمی کند و تبدیل به چیز ناقصی شده است‪.‬‬ ‫نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی درباره پروژه‬ ‫کوهرنگ سه هم گفت‪ :‬کوهرنگ سه به بحث تملک ها گره‬ ‫خورده است‪ ،‬ان طرف با احداث دریاچه سد یک روستا زیر اب‬ ‫می رود؛ حاال باید بروند زمین های روستا را خرید و تملک کرد‬ ‫برگزارینخستینهمایشخیرین‬ ‫حامی دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان‬ ‫که البته پول این تملک اورده شده است که تازه می شود شروع‬ ‫توسعه سد تا اب باال بیاید‪ .‬این ها پروژه های کوتاه مدت ما نیست‪،‬‬ ‫نمی توانیم برای این سفر روی انها برنامه ریزی کنیم‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان‬ ‫اینکه احیای زاینده رود مساله محیط زیست و فرونشست ما است‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬مسئله ما این است رودخانه نباید خشک شود؛ این اصال‬ ‫فارغ از کشاورزی است‪ ،‬حتی صنف کشاورزان اصفهان هم وقتی‬ ‫خطر جدی فرونشست را دیدند گفتند ما از حق خود گذشتیم‪ ،‬شما‬ ‫کف این زمین را تَر نگه دارید تا خانه های مردم روی سرشان‬ ‫خراب نشود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یک‪ ،‬دو‪ ،‬سه‪ ،‬چهار؛ اقداماتی که الزم است تا‬ ‫زاینده رود احیا شود و باید در سفر رئیس جمهور گنجانده شود؛ چون‬ ‫مهم ترین مسئله ما است؛ این طور بگویم که اگر رئیس جمهور‬ ‫بیاید و برود و این مساله حل نشود‪ ،‬انگار هیچ مسئله ای از ما حل‬ ‫نشده است‪ ،‬چون بقیه را با بودجه های سنواتی و منابع داخلی و‬ ‫افتان و خیزان حل می کردیم ان که زمان نداریم و لحظه به لحظه‬ ‫وضعش بدتر می شود‪ ،‬همین احیای زاینده رود است‪.‬نماینده مردم‬ ‫اصفهان در مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این پرسش که‬ ‫راهکار چیست‪ ،‬گفت‪ :‬این چارچوب های اعالمی دولت که وحی‬ ‫منزل نیست؛ یک شابلن معاونت اجرایی رئیس جمهور گذاشته‬ ‫شاید همه جا هم جواب داده باشد‪ ،‬اینجا جواب نمی دهد‪ ،‬اینجا‬ ‫مساله مردم در ردیف ها نرفته؛ اگر بخواهیم در ردیف ها ببریم و‬ ‫یک به یک برای انها ماده ‪ ۲۳‬بگیریم‪ ،‬الاقل یک سال زمان‬ ‫خواهد برد؛ و اجرای ان هم اگر یک سال دیگر شروع شود هر‬ ‫کدامشان دو یا سه سال زمان می خواهد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪:‬‬ ‫پرسیده ام برای اب رسانی از دریا به رودخانه چه قدر زمان می برد؟‬ ‫گفته اند حداقل پنج سال‪ ،‬تازه به شرط انکه از همین لحظه که‬ ‫هنوز در مرحله مطالعه است کار را هم شروع کنیم‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫این پروژه گران است و هر متر مکعب ان دو تا سه یرو هزینه‬ ‫خواهد داشت و به برقی معادل نیروگاه شهید منتظری یعنی چیزی‬ ‫بالغ بر ‪ ۱۶۰۰‬مگاوات برق برای انتقال اب هم نیاز دارد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬چرا به قول ها عمل نشد؟‬ ‫طغیانی با تاکید بر اینکه برای هر یک قطره اب به استان بیاید‬ ‫من استقبال می کنم و هر یک قطره ابی هم که بخواهد برود‬ ‫محکم جلویش می ایستم‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬گاه خلط بحث هایی‬ ‫هم استان مجاور می کند؛ مثال می گویند اب در استان ما است‪،‬‬ ‫مدیریت اب که استانی نیست حوضه ابریز است؛ هفت درصد‬ ‫حوضه ابریز زاینده رود در استان مجاور است و ‪ ۹۳‬درصد ان در‬ ‫استان ما و دو تکه از بخش های استان اصفهان هم جزء حوضه‬ ‫ابریز کارون است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پست می گذارم‪ ،‬کامنت زیرش می گذارند؛ معلوم‬ ‫می شود دانش در حوزه اب هنوز وجود ندارد‪ ،‬مثال استان مجاور‬ ‫می گوید چطور اب از جلوی ما بگذرد و بعد بگذاریم اب به استان‬ ‫شما برسد؛ ما می گوییم جلوی چشم چیست؟ نباید که به اب مثل‬ ‫مرزهای جغرافیایی و حدود استانی نگاه کنید؛ که اگر می خواهید‬ ‫این طور نگاه کنید چطور‪ ۲.۵‬میلیارد متر مکعب اب جلوی چشم ما‬ ‫از استان خارج می شود و ‪ ۸۰۰‬میلیون متر مکعب وارد می شود پس‬ ‫ما هم جلویش را بگیریم؟ درست است؟ اگر مشکل استانی است‬ ‫که ما هم استانیش کنیم‪ ،‬این طور به نفعمان هم است‪.‬‬ ‫نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی البته با بیان‬ ‫اینکه منطق اب می گوید کدام اب بیاید و کدام اب برود‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬می گویند می خواستم اب را برای یزد ببرم حاال برایتان اب‬ ‫هم می اورم؛ مسئله ما این است که خب ان اب را ‪ ۲۰‬سال است‬ ‫که بردید پس چرا چیزی جایگزینش نشد؟ کوهرنگ ‪ ۳‬مگر قرار‬ ‫نبود ان را جبران کند؟ پس چه شد؟ تجربه تلخی که یزد برای‬ ‫ما گذاشت باعث شد که دیگر زیر بار هیچ طرح انتقالی نرویم و‬ ‫نمی رویم‪.‬عضوکمیسیوناقتصادیمجلسشورایاسالمیدرباره‬ ‫پیشروی طرح بن _ بروجن در استان همجوار به رغم مخالفت‬ ‫برخی نهادها و حتی حکم قضایی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بارها گفته ایم‬ ‫ما مخالف اب رسانی در استان چهار محال و بختیاری نیستیم‪،‬‬ ‫ما مخالف برداشت اب از حوضه ابریز زاینده رود برای طرح بن‬ ‫بروجن هستیم؛ ما می گوییم شما منابع ابی متنوع دارید از ان ها‬ ‫به جای زاینده رود بردارید‪ ،‬از خِرسان و سبز کوه و دیگر بخش ها‬ ‫بگیرید‪ ،‬زاینده رود دیگر توان بارگزاری جدید ندارد‪ ،‬قانون و شرع و‬ ‫عقل هم همین را می گوید‪.‬‬ ‫گروه خبر نخستین همایش خیرین حامی دانشگاه فرهنگیان‬ ‫در استان اصفهان برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گفته رئیس هیئت مدیره بنیاد خیرین حامی دانشگاه‬ ‫فرهنگیان استان اصفهان ضرورت دارد تا خیران در راستای‬ ‫حل مشکالت و کمبودهای دانشگاه فرهنگیان اقدام کنند‪.‬‬ ‫حیدرعلی عابدی در نشست خبری نخستین همایش خیرین‬ ‫حامی دانشگاه فرهنگیان گفت‪ :‬هدف اصلی دانشگاه فرهنگیان‬ ‫تربیت معلمانی با نگرش دینی و مهارت الزم در کنار هم است‪.‬‬ ‫او دلیل بروز مشکالت و کمبودهای دانشگاه فرهنگیان را‬ ‫افزایش نیاز کشور به معلم و چندبرابر شدن ظرفیت پذیرش‬ ‫دانشگاه های فرهنگیان عنوان کرد و افزود‪ :‬افزایش ظرفیت‬ ‫تعداد دانشجو در دانشگاه فرهنگیان موجب کمبود در این‬ ‫دانشگاه شده که با استفاده از ظرفیت خیرین می توان این کمبود‬ ‫را جبران کرد‪ .‬عابدی ادامه داد‪ :‬دانشجو معلمانی که در این‬ ‫دانشگاه دوره می بینند نیاز است مالک های استاندارد را دیده و‬ ‫انچه را اموخته اند به دانش اموزان انعکاس دهند‪ .‬الزم است از‬ ‫ظرفیت خیران برای تحقق این رسالت استفاده شود‪.‬‬ ‫ساخت مدرسه بدون تربیت معلم و دانش اموز سودی ندارد‬ ‫مجتبی مالاحمدی‪ ،‬عضو بنیاد خیرین حامی دانشگاه‬ ‫فرهنگیان استان اصفهان گفت‪ :‬مدرسه یک مکان است و‬ ‫ما باید به دنبال یک امکان باشیم و این امکان معلم است‪.‬‬ ‫مالاحمدی اضافه کرد‪ :‬ساخت مدرسه ای که معلم و دانش اموز‬ ‫نداشته باشد سودی ندارد این مهم ما را بر این داشته تا برای‬ ‫کمک به دانشگاه فرهنگیان و رفع کمبودهای ان وارد عمل‬ ‫شویم‪ .‬او با تاکید بر اینکه اگر به دنبال رقم زدن اینده ای با‬ ‫برگزاری یادواره شهدای‬ ‫بختیاریشهرستانلنجان‬ ‫یادواره ‪ ۵۱‬شهید بختیاری شهرستان لنجان و سردار شهید‬ ‫محمدیار خدادادی‪ ،‬امروز پنجشنبه ‪ ۱۹‬خرداد سال جاری در‬ ‫ورزشگاه بزرگ ذوب اهن برگزار می شود‪.‬فرماندار شهرستان‬ ‫لنجان با بیان اینکه این بزرگداشت ساعت ‪ ۹‬صبح برگزار‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬هفت کمیته‪ ،‬عهده دار برگزاری این یادواره‬ ‫کردن نسل جدید و‬ ‫هستند‪.‬حمیدرضا محمدی فشارکی‪ ،‬اگاه ِ‬ ‫اگاه سازی جامعه به وجود امنیت پایدار را از اهداف برگزاری این‬ ‫یادواره ها دانست و افزود‪ :‬شهدای ما با اقتدا به امام حسین (ع) و‬ ‫شهدای کربال‪ ،‬شهادت را اگاهانه و با بصیرت انتخاب کردند و با‬ ‫شهادت خود‪ ،‬درس ایستادگی دادند‪.‬‬ ‫افتتاح نمایشگاه فرش و گلیم‬ ‫در خانه بروجردی ها‬ ‫نمایشگاه فرش و گلیم در خانه بروجردی های کاشان‬ ‫گشایش یافت‪ .‬سرپرست اداره میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‬ ‫دستی و گردشگری کاشان گفت‪ :‬در این نمایشگاه‪۳۰ ،‬‬ ‫تخته گلیم‪ ،‬گلیم فرش و رو دوزی های سنتی و تابلو فرش‬ ‫تولید معاصر در کنار فرش های تولیدی سده های قبل به‬ ‫تماشا گذاشته شده است‪.‬احمد دانایی فر افزود‪ :‬تعدادی از‬ ‫گلیم ها با استفاده از پو ِد ابریشم و تار پشمی بافته شده است‪.‬‬ ‫نمایشگاه بافته های گلیم و نساجی سنتی به مدت یک‬ ‫هفته در طبقه زیر زمین خانه بروجردی ها دایر است‪.‬‬ ‫بخشکرونابیمارستان‬ ‫اردستان تعطیل است‬ ‫رئیس بیمارستان شهید بهشتی اردستان گفت‪ :‬هیچ بیمار‬ ‫مبتال به کرونا در بخش تنفس بیمارستان شهید بهشتی‬ ‫اردستان بستری نیست و بخش کرونا در حال حاضر‬ ‫تعطیل است‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬دکتر علی صادقی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بخش کرونایی بیمارستان شهید بهشتی اردستان به‬ ‫طور کامل تعطیل شده است و از فروردین ماه تاکنون مورد‬ ‫مثبت بیماری که منجر به بستری شود نداشتیم‪.‬وی با اشاره‬ ‫به تاثیر واکسیناسیون ویروس کرونا در جامعه‪ ،‬افزود‪ :‬تاثیر‬ ‫واکسیناسیون در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در کل‬ ‫کشور بسیار مشهود است و تجربه کادر درمان و هوشیاری‬ ‫مردم در بهبود وضعیت بیماری کرونا بی تاثیر نبوده است‪.‬‬ ‫رئیس بیمارستان شهید بهشتی اردستان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫بررسی بیماران مطمئنًا افرادی که ُدز سوم واکسن کرونا‬ ‫را دریافت کردند بسیار کمتر از مابقی افراد جامعه دچار‬ ‫ویروس شدند‪.‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شـهرداری چرمهیـن بـر اسـاس مصوبـه شـماره ‪/6/42‬ش مـورخ ‪ 1401/03/05‬شـورای محتـرم‬ ‫اسلامی شـهر و به موجب ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه مالی شـهرداری ها در نظر دارد جایگاه سـوخت ‪ CNG‬خود را از طریق‬ ‫مزایـده و طبـق نظـر کارشناسـی (کارشـناس رسـمی دادگسـتری) با قیمـت پایه بـه پیمانـکاران واجد شـرایط واگذار‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫لـذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشـار این اگهی تا روز یک شـنبه مـورخ ‪ 1401/03/29‬به واحد درامد شـهرداری‬ ‫مراجعـه و اسـناد شـرکت در مزایـده را دریافت و قیمت پیشـنهادی خـود را تا پایان وقـت اداری روز یک شـنبه مورخ‬ ‫‪ 1401/03/29‬بـه دبیرخانـه محرمانـه (حراسـت) شـهرداری ارائـه نماینـد‪ .‬الزم به ذکر اسـت هزینـه درج اگهی به‬ ‫عهـده برنـده در مزایده خواهد بود‪ .‬شـرکت کنندگان جهت کسـب اطالعات بیشـتر به سـایت شـهرداری چرمهین به‬ ‫ادرس‪ www.Chermahin.ir :‬مراجعـه فرماینـد و یـا با شـماره ‪ 031-52552444‬تمـاس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫رشد و تعالی در کشور هستیم باید به رکن اساسی این نظام‬ ‫توجه ویژه داشته باشیم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬دانشگاه فرهنگیان‬ ‫دانشگاهی انسان ساز است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬پیشــبرد اموزش یکی از اهداف دانشگاه‬ ‫مسئول محور فرهنگیان است‬ ‫سرپرست مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان‬ ‫استان اصفهان به برگزاری اولین همایش خیرین حامی دانشگاه‬ ‫فرهنگیان استان اصفهان‪ ،‬اشاره کرد و توضیح داد‪ :‬این همایش‬ ‫به منظور جذب خیرین در دانشگاه فرهنگیان و استفاده از ظرفیت‬ ‫انها در رفع کمبودهای دانشگاه‪ ،‬پنجشنبه‪ ۱۹ ،‬خردادماه از ساعت‬ ‫‪ ۱۰‬الی ‪ ۱۳‬برگزار می شود‪ .‬تقی اقاحسینی با اشاره به کمبودهای‬ ‫دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر ظرفیت‬ ‫اموزشی در استان ‪ ۱۱۸‬کالس است که حدود ‪ ۸۰‬کالس‬ ‫کمبود داریم‪ .‬وضعیت خوابگاه های دانشگاه نیز دچار مشکل و‬ ‫کمبود است و در حال حاضر حدود ‪ ۲‬هزار تخت خوابگاهی کم‬ ‫داریم‪ .‬اقاحسینی اظهار کرد‪ :‬کمبود فضای اموزشی‪ ،‬خوابگاهی‪،‬‬ ‫ازمایشگاهی‪ ،‬ورزشی و ‪ ...‬رسالت دانشگاه را دچار مشکل کرده‬ ‫که الزم است خیران در این زمینه ورود کرده و به دانشگاه‬ ‫فرهنگیان برای تربیت معلمانی مناسب و در خور نظام جمهوری‬ ‫اسالمی ایران کمک کنند‪.‬او افزود‪ :‬اعتقاد داریم سه مقوله مهم‬ ‫داشتن ساختمان امن‪ ،‬تجهیزات ازمایشگاهی مناسب و داشتن‬ ‫معلمانی خوب از اهمیت باالیی برخوردار است که در دو بخش‬ ‫نخست اقداماتی صورت گرفته‪ ،‬اما نکته مهم تربیت معلمانی‬ ‫شایسته است که بنیاد در این زمینه کار خود را اغاز کرده است‪ .‬او‬ ‫تربیت و اموزش مبحثی است که از بدو خلقت بشر وجود داشته‬ ‫استان‬ ‫((اگهی مزایده نوبت دوم جایگاه سوخت ‪))CNG‬‬ ‫ثابت راسخ‪ -‬شهردار چرمهین‬ ‫و اولین جرقه تربیت معلم از دارالفنون اغاز و همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه رسالت سنگینی بر دوش دانشگاه فرهنگیان‬ ‫قرار گرفته‪ ،‬چراکه مسئولیت تربیت معلمان کشور را برعهده دارد‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬دانشگاه فرهنگیان با بودجه دولتی نمی تواند‬ ‫به رسالت خود پایبند باشد و لزوم ورود خیران به این دانشگاه‬ ‫انکارنشدنی است‪ ،‬باتوجه به اینکه اکنون دانشگاه با کمبودهای‬ ‫بسیاری به لحاظ افزایش ظرفیت دانشجو معلمان مواجه است‪.‬‬ ‫اقاحسینی‪ ،‬پیشبرد اموزش را یکی دیگر از اهداف دانشگاه‬ ‫مسئول محور فرهنگیان دانست‪ .‬او گفت‪ :‬جامعه ای به پیشرفت‬ ‫می رسد که دانش اموزان ان به خوبی تربیت شوند و این مهم نیاز‬ ‫به معلمانی دارد که به شیوه ای بهینه اموزش دیده باشند‪ .‬او با‬ ‫اشاره به حضور حدود ‪ ۶‬هزار دانشجوی معلم در استان اصفهان‪،‬‬ ‫به کمبودهای این دانشگاه اشاره و تصریح کرد‪ :‬تعداد دانشجویان‬ ‫پیوسته دیپلم به کارشناسی در استان اصفهان ‪ ۶‬هزار نفر است که‬ ‫‪ ۶۰‬درصد دختران و ‪ ۴۰‬درصد پسران را شامل می شود‪ .‬تعدادی‬ ‫دانشجویان مهارتی ماده ‪ ۲۸‬نیز در دانشگاه مشغول به تحصیل‬ ‫هستند که در دو پردیس و سه مرکز در استان اصفهان حضور‬ ‫دارند‪ .‬اقاحسینی ادامه داد‪ :‬دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان با‬ ‫کمبودهای مختلفی از جمله فضای اموزشی‪ ،‬امکانات خوابگاهی‬ ‫و ‪ ...‬مواجه است‪ .‬در حال حاضر ظرفیت اموزشی در استان‬ ‫‪ ۱۱۸‬کالس است که حدود ‪ ۸۰‬کالس کمبود داریم‪ .‬وضعیت‬ ‫خوابگاه های دانشگاه نیز دچار مشکل و کمبود است و در حال‬ ‫حاضر حدود ‪ ۲‬هزار تخت خوابگاهی کم داریم‪ .‬او با اشاره به‬ ‫تاسیس مرکز کاشان که اولین مرکز خیرساز است‪ ،‬ابراز امیدواری‬ ‫کرد که خیرین به دانشگاه فرهنگیان بیشتر ورود کنند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اصفهان‬ ‫م الف‪1332579 :‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫دهیـاری اصفهانک شهرسـتان اصفهان در نظر دارد اجـرای پروژه خریـد و اجرای چمـن مصنوعی زمین ورزشـی را به پیمانکار واجد شـرایط‬ ‫واگذارنماید‪.‬‬ ‫محل توزیع اسناد مناقصه و شرایط عمومی ‪ :‬بخش مرکزی شهرستان اصفهان دهیاری اصفهانک‪.‬‬ ‫تاریخ اخذ اسناد مناقصه‪ :‬از تاریخ اولین نوبت انتشار به مدت یک هفته‪.‬‬ ‫محل تحویل پیشنهاد ات‪ :‬دبیرخانه حراست فرمانداری اصفهان‪.‬‬ ‫اخرین مهلت تحویل پیشنهادات ‪ :‬از تاریخ درج اولین نوبت نشر اگهی تا تاریخ ‪1401/3/28‬‬ ‫پاکـت الف ‪ :‬سـپرده تضمین شـرکت در مناقصه شـامل فیـش واریزی بـه مبلـغ‪ 300.118.500‬ریال به میـزان ‪ 5‬درصد کل بر اورد به حسـاب سـپرده دهیاری‬ ‫اصفهانـک بـه شـماره ‪( 5517281374567602‬سـپرده تضامیـن دریافتی از مناقصه گران و پیمانکاران) نزد پسـت بانک اصفهانـک و یا ضمانت نامه بانکی معتبر‬ ‫با اعتبار یـک ماهه‪.‬‬ ‫پاکت ب‪ :‬اسناد و اگهی مناقصه ‪ ،‬اخرین اگهی تغیرات اساس نامه شرکت ‪ ،‬مدارک مربوط به سوابق کاری مرتبط با موضوع اگهی ‪.‬‬ ‫پاکت ج‪ :‬برگ پیشنهاد قیمت با حروف و عدد مهر و امضاء ‪.‬‬ ‫هر سه پاکت می بایست جداگانه و در بسته الک و مهر شده و در یک پاکت قرار گیرد‪.‬‬ ‫شرایط ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اجرای عملیات پروژه عمرانی بر اساس فهرست بهاء راه و ابنیه سال ‪ 1400‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬رعایت کلیه قوانین و مقررات عمرانی ائین نامه مالی دهیاری ها و سایر قوانین حاکم بر شرایط عمومی پیمان الزامی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬در صورتـی کـه هریـک از برنـدگان اول‪ ،‬دوم و سـوم مناقصـه حاضـر به انعقاد قرارداد در مهلت مقرر نشـود مطابق ائین نامه مالی دهیاری ها سـپرده شـرکت‬ ‫به نفـع دهیاری ضبط مـی گردد‪.‬‬ ‫‪ -4‬متقاضیان محترم می بایسـت جهت شـرکت در مناقصه و خرید اسـناد مبلغ ‪ 2.000.000‬ریال به حسـاب شـماره ‪ 5517281426280819‬به نام دهیاری‬ ‫اصفهانک نزد پسـت بانک اصفهانـک واریز نمایند‪.‬‬ ‫* هزینه درج اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫* سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬ ‫شرکت کنندگان می تواند با مراجعه به دهیاری اصفهانک از محل اجرای پروژه بازدید نمایند‪.‬‬ ‫کمیسیون معامالت راس ساعت ‪ 8‬صبح روزدوشنبه ‪ 1401/03/30‬در محل فرمانداری اصفهان تشکیل می گردد‪.‬‬ ‫دهیاریاصفهانک‬ ‫‪1329872:‬‬ ‫م م‬ ‫الف‪:‬الف‪862030‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫کشور‬ ‫نگاه‬ ‫کوتاه از‬ ‫نیم‬ ‫امضای تفاهم نامه همکاری‬ ‫کمیته امداد امام (ره) اصفهان با‬ ‫جهاد کشاورزی‬ ‫گروه جامعه‪ :‬مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان‬ ‫اصفهان از امضای تفاهم نامه همکاری با جهاد کشاورزی خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬ایجاد کسب وکارهای خرد و خانگی و تکمیل‬ ‫حلقه های زنجیره تولید برای بهره برداری مددجویان‪ ،‬در این‬ ‫همکاری مورد تاکید قرار گرفت‪.‬کریم زارع با اشاره به امضای‬ ‫تفاهم نامه همکاری با جهاد کشاورزی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ایجاد‬ ‫کسب وکارهای خرد و خانگی و تکمیل حلقه های زنجیره‬ ‫تولید برای بهره برداری مددجویان‪ ،‬در این تفاهم نامه همکاری‬ ‫مورد تاکید قرار گرفت‪ .‬او هدف از این تفاهم نامه را ایجاد‬ ‫اشتغال پایدار برای مددجویان دانست و افزود‪ :‬زمینه سازی‬ ‫برای مشارکت مجریان طرح های کشاورزی در مشاغل‬ ‫وابسته به حلقه های زنجیره تولید با استفاده از ظرفیت های‬ ‫جهاد کشاورزی برنامه ریزی شده است‪ .‬مدیرکل کمیته امداد‬ ‫با اشاره به مشارکت این دستگاه در ارتقای سطح دانش فنی‬ ‫و اجرایی مددجویان گفت‪ :‬دوره های اموزشی و مهارتی برای‬ ‫مددجویان مستعد اجرای طرح های کشاورزی با همکاری‬ ‫جهاد کشاورزی برگزار می شود‪ .‬او درباره طرح های این‬ ‫تفاهم نامه خاطرنشان کرد‪ :‬طرح هایی در زمینه تولید نهال‪،‬‬ ‫اجرای طرح گلخانه های کوچک مقیاس‪ ،‬فعالیت های پرورش‬ ‫ماهی و سایر ابزیان‪ ،‬طرح های دامداری و دام پروری و‬ ‫اجرای سیستم نوین ابیاری همچنین بسترسازی برای تامین‬ ‫نهاده ها با تاکید به برخورداری از فناوری های دانش بنیان‪ ،‬از‬ ‫جمله طرح هایی است که با اعطای تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫به مددجویان تقویت خواهد شد‪ .‬زارع تصریح کرد‪ :‬در این‬ ‫تفاهم نامه ایجاد زمینه همکاری با شرکت های بین المللی فعال‬ ‫در حوزه تولید‪ ،‬صنعت‪ ،‬تجارت و کسب و کارهای کشاورزی‬ ‫در بحث بازاریابی و فروش محصوالت مددجویان مورد تعهد‬ ‫جهاد کشاورزی قرار گرفت‪.‬‬ ‫اعزام ‪ ۲‬تیم امدادی هالل احمر‬ ‫به حادثه قطار مشهد_یزد‬ ‫گروه جامعه‪ :‬معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان‬ ‫اصفهان از اعزام دو تیم عملیاتی از جمعیت هالل احمر به‬ ‫حادثه قطار مسافربری مشهد به یزد خبر داد‪.‬‬ ‫داریوش کریمی اظهار کرد‪ :‬ساعت ‪ ۵:۳۰‬صبح امروز قطار‬ ‫مسافربری مشهد به یزد در محور طبس از خط خارج شد که‬ ‫بالفاصله پس از اعالم‪ ،‬دو تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات‬ ‫سه راهی جندق _خوروبیابانک به همراه خودروی نجات و‬ ‫امبوالنس به محل حادثه اعزام شدند‪ .‬او افزود‪ :‬بالگرد امدادی‬ ‫استان و نجاتگران پایگاه های شعب خوروبیابانک و نائین در‬ ‫حال اماده باش برای اعزام به حادثه قرار دارند‪ .‬همچنین منصور‬ ‫شیشه فروش‪ ،‬مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ساعت ‪ ۵:۳۵‬دقیقه صبح امروز حادثه واژگونی‬ ‫یک قطار مسافربری در ایستگاه منتظر القائم حدفاصل‬ ‫طبس به یزد اتفاق افتاد که در ان هشت سالن قطار از خط‬ ‫خارج شد‪ .‬او با اشاره به اماده باش عوامل امدادی اورژانس‪،‬‬ ‫هالل احمر و بیمارستان های استان اصفهان بالفاصله پس از‬ ‫این حادثه‪ ،‬افزود‪ :‬دو بالگرد موجود در استان نیز در وضعیت‬ ‫اماده باش قرار دارند و دو تیم از هالل احمر برای کمک رسانی‬ ‫به حادثه دیدگان اعزام شد‪ .‬مدیرکل مدیریت بحران استانداری‬ ‫اصفهان‪ ،‬پیشگیری و کنترل وقوع چنین حوادثی را ضروری‬ ‫دانست و گفت‪ :‬طول خطوط راه اهن در استان اصفهان بیش‬ ‫از یک هزار و ‪ ۱۰۰‬کیلومتر است که همواره اجرای طرح های‬ ‫ایمنی در این خطوط مورد تاکید قرار دارد‪.‬‬ ‫پنجشنبه | ‪ 19‬خرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4368‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫چالش های ایمنی در تولید مواد غذایی‬ ‫شرایط سم زدن به توت فرنگی بسیار خطرناک است‬ ‫در تولید مواد غذایی استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی‪،‬‬ ‫سم و افت کش ها‪ ،‬تولید محصوالت تراریخته و رعایت نکردن‬ ‫معیارهای سالمت‪ ،‬ایمنی مواد غذایی را در شرایطی که نمی توان‬ ‫به ضریب صد درصد رسید‪ ،‬به چالش می کشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬ایمنی و سالمت فراورده های غذایی و‬ ‫اشامیدنی از مزرعه تا سفره به معنای اطمینان از سالمت غذایی‬ ‫است که بر سفره افراد جامعه قرار می گیرد و نقش مهمی در‬ ‫بهبود بهداشت عمومی و سالمت جامعه دارد؛ به همین دلیل یکی‬ ‫از مهم ترین وظایف دولت ها‪ ،‬تامین غذای ایمن و موردنیاز مردم‬ ‫است‪ .‬تهدیدهای جدید ایمنی مواد غذایی همواره در حال ظهور‬ ‫هستند که از ان جمله می توان به تغییرات در تولید‪ ،‬توزیع و مصرف‬ ‫مواد غذایی‪ ،‬تغییرات محیط زیست‪ ،‬عوامل بیماری زای جدید‪،‬‬ ‫گسترش فناوری ها‪ ،‬مصرف افزودنی‪ ،‬افت کش‪ ،‬انتی بیوتیک و‬ ‫هورمون ها در تولید مواد غذایی به ویژه در کشورهای درحال توسعه‬ ‫اشاره کرد که ایمنی مواد غذایی را به چالش می کشند؛ همچنین‬ ‫افزایش سفر و تجارت‪ ،‬احتمال الودگی مواد خوردنی و اشامیدنی‬ ‫در جهان را تقویت می کند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اصل ایمنی غذا از مزرعه تا خانه‬ ‫مهدی میرجهانیان‪ ،‬مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت‬ ‫اصفهان اظهار می کند‪ :‬ایمنی مواد غذایی موضوعی است که‬ ‫در سال های اخیر به شدت موردتوجه قرار گرفته است و اساس‬ ‫تامین غذای سالم به شمار می اید؛ به همین دلیل ایمنی مواد‬ ‫غذایی از مزرعه تا سفره به عنوان یک اصل پذیرفته شده در‬ ‫دستور کار قرار دارد‪ .‬او تمام زنجیره تولید مواد غذایی شامل مواد‬ ‫اولیه یا محصوالت فراوری شده را تابع این موضوع می داند و‬ ‫می افزاید‪ :‬در این چهارچوب باید شرایطی فراهم شود که یک ماده‬ ‫غذایی از لحظه شروع تولید در مزرعه تا فراوری مواد اولیه ای که‬ ‫قرار است تبدیل به غذاهای بعدی شود‪ ،‬از نظر سالمت کنترل‬ ‫شود‪ .‬مدیرگروه بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان حلقه‬ ‫بعدی زنجیره ایمنی مواد غذایی را شامل برداشت و جابه جایی‬ ‫محصوالت‪ ،‬فراوری در صنایع تبدیلی کوچک یا بزرگ و در‬ ‫نهایت جابه جایی تا رسیدن به دست مصرف کننده نهایی یا‬ ‫سفره ها معرفی می کند و می گوید‪ :‬یک ماده غذایی از زمانی که‬ ‫ماده اولیه است تا تبدیل شدن به ماده فراوری شده و رسیدن به‬ ‫سفره مصرف کننده باید سالم باشد و کنترل های شدیدی در زمینه‬ ‫تولید محصوالت گلخانه ای مانندفلفل دلمه ای‪ ،‬خیار و صیفی جات‬ ‫در استان اصفهان انجام می شود‪ .‬او مشخص بودن میزان استفاده‬ ‫از انواع کودهای شیمیایی یا افت کش ها از لحظه تولید مواد غذایی‬ ‫را ضروری می داند و می گوید‪ :‬در مرحله بعد باید مشخص شود‬ ‫که چگونه محصول می تواند با کمترین خطر و ایمن ترین حالت‬ ‫در چرخه مواد غذایی قرار گیرد‪ ،‬ممکن است قسمت مهمی از‬ ‫ایجاد ایمنی در این چرخه به انسان ها برمی گردد صنایع دامی و‬ ‫حتی تولید محصوالتی مانند عسل و لبنیات نیز از دیگر حلقه های‬ ‫زنجیره ایمنی مواد غذایی است‪.‬‬ ‫‪ ۸ ÁÁ‬محصول کشاورزی زیر ذره بین نظارت‬ ‫میرجهانیان کنار هم قرار گرفتن تمام این حلقه ها را برای‬ ‫رسیدن مواد غذایی سالم به سبد مصرف خانوار ضروری می داند‬ ‫و می افزاید‪ :‬در این راستا فعالیت های گوناگونی انجام شده و‬ ‫سازمان های مختلفی ازجمله جهاد کشاورزی‪ ،‬سازمان غذا و دارو و‬ ‫معاونت بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی و دام پزشکی فعالیت‬ ‫می کنند و در یک سال اخیر نیز این فعالیت ها بسیار گسترده و‬ ‫عمیق تر شده است‪ .‬او با اشاره به گسترش نظارت قانونی بر کنترل‬ ‫قسمتی از مراکز فراوری مواد غذایی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬هر یک از‬ ‫سازمان های عضو از جمله سازمان غذا و دارو و کارخانجات مواد‬ ‫غذایی و حتی واحدهای صنفی در زنجیره تهیه و تولید غذای‬ ‫سالم وظیفه خاصی به عهده دارند و می توانیم موضوع کنترل‬ ‫تاسیس شرکت سهامی خاص فناوری صنعتی و پزشکی نوین رهاورد‬ ‫راویس درتاریخ ‪ 1401/03/17‬به شماره ثبت ‪ 71191‬به شناسه ملی‬ ‫‪14011215747‬‬ ‫ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع عموم اگهی‬ ‫میگردد‪ .‬موضوع فعالیت ‪ .1:‬طراحی‪ ،‬ساخت‪ ،‬و تولید کلیه قطعات‪ ،‬دستگاه ها‪ ،‬و سیستم‬ ‫های صنعتی و پزشکی ‪ .‬ارائه کلیه خدمات مربوط به تجهیزات‪ ،‬دستگاه ها‪ ،‬سیستم ها‪ ،‬و‬ ‫تاسیسات صنعتی و پزشکی ‪ .‬اجرای کلیه عملیات مربوط به نصب ‪ ،‬تجهیز و راه اندازی‪ ،‬و‬ ‫تعمیر و نگهداری کلیه تجهیزات برقی‪ ،‬الکترونیکی‪ ،‬پردازشی و کنترلی‪ ،‬مخابراتی‪ ،‬شبکه ای‪،‬‬ ‫تاسیساتی ‪ ،‬مکانیکی‪ ،‬و الکترومکانیکی کارخانجات صنعتی‪ ،‬صنایع تولیدی‪ ،‬و مراکز مجهز به‬ ‫تجهیزات پزشکی ‪ .‬طراحی‪ ،‬ساخت‪ ،‬تولید‪ ،‬اجرا‪ ،‬و نظارت فنی پروژه های صنعتی و پزشکی‬ ‫مبتنی بر هوش مصنوعی ‪ .‬طراحی‪ ،‬ساخت‪ ،‬تولید‪ ،‬و اجرا انواع ربات های صنعتی و پزشکی ‪.‬‬ ‫تعمیر و نگهداری فنی و نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات بیمارستانی و مراکز درمانی‪ ،‬پرتو‬ ‫گرافی ‪ ،‬سیتی اسکن ‪ ،‬اتاق های عمل ‪ ،‬و یونیت های دندانپزشکی ‪ .‬کالیبراسیون دستگاه‬ ‫های ازمایش دقیق و عیب یاب صنعتی و پزشکی ‪ .‬تعمیر و نگهداری فنی و نصب و راه‬ ‫اندازی کلیه ربات ها‪ ،‬دستگاه ها و تجهیزات الکتریکی‪ ،‬الکترونیکی‪ ،‬و الکترومکانیکی حوزه‬ ‫صنعت و پزشکی ‪ .‬ارائه کلیه خدمات در زمینه طراحی‪ ،‬نصب‪ ،‬و تجهیز و راه اندازی سیستم‬ ‫های مخابراتی و دیتا ‪ .‬بررسی و کنترل فنی کلیه تجهیزات و ماشین االت صنعتی‪ ،‬تاسیسات‬ ‫و تجهیزات پزشکی‪ ،‬و نصب و راه اندازی تجهیزات مخابراتی ‪ .‬طراحی‪ ،‬اجرا و نظارت فنی‬ ‫پروژه های صنعتی و ساختمانی در امور برق ‪ ،‬مکانیک‪ ،‬و تاسیسات ‪ .‬ارائه خدمات مهندسی‬ ‫و مشاوره ایی در کلیه پروژه های الکتریکی و الکترونیکی‪ ،‬پردازشی و کنترلی‪ ،‬مخابراتی‪،‬‬ ‫تاسیساتی‪ ،‬مکانیکی‪ ،‬و الکترومکانیکی ‪ .‬ارائه خدمات مهندسی و مشاوره ایی در حوزه ی‬ ‫فناوری های مخابراتی و ارتباطاتی اعم از طراحی‪ ،‬نصب و راه اندازی‪ ،‬و تعمیر و نگهداری ‪.‬‬ ‫ارائه کلیه خدمات در زمینه طراحی‪ ،‬نصب‪ ،‬و تجهیز و راه اندازی سیستم های کامپیوتری و‬ ‫پردازشی اعم از خدمات سخت افزاری و نرم افزاری ‪ .‬خرید و فروش ‪ ،‬واردات و صادرات کلیه‬ ‫نقاط بحرانی از لحظه فراوری تا لحظه مصرف را پیگیری کنیم‪.‬‬ ‫مدیرگروهبهداشتمحیطمرکزبهداشتاصفهانهشتمحصول‬ ‫مهم کشاورزی از جمله پرتقال‪ ،‬سیب زمینی‪ ،‬گوجه فرنگی‪ ،‬خیار‪،‬‬ ‫سیب درختی و پیاز را در دستور کار نظارت ویژه سازمان صمت‬ ‫اعالم می کند و می گوید‪ :‬یکی از فعالیت هایی که با صرف‬ ‫هزینه های بسیار زیاد در حال انجام است انجام ازمایش های‬ ‫دوره ای مشخص و نمونه گیری بر روی این محصوالت است‬ ‫تا باقی مانده افت کش ها و مواد سمی خطرناک روی محصوالت‬ ‫پرمصرف کشاورزی اندازه گیری و نتایج ان به وزارت بهداشت‬ ‫اعالم شود‪ .‬او با تاکید بر اینکه ایمنی مواد غذایی متولیان و‬ ‫برنامه های اجرایی و عملی خاص دارد‪ ،‬می افزاید‪ :‬بر اساس قانون‪،‬‬ ‫موضوع کنترل سالمت مواد غذایی و محصوالت کشاورزی‬ ‫به عهده وزارت بهداشت است و این نقش را برای محصوالت‬ ‫صنعتی و صنفی انجام می دهد در کنار ان‪ ،‬سازمان دامپزشکی‪،‬‬ ‫جهاد کشاورزی و غذا و دارو نیز برنامه های کنترلی خود را در‬ ‫دستور کار دارند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬استفاده غیرمجاز از برخی سموم و افت کش ها‬ ‫میرجهانیان با اشاره به شرایط خاص جامعه و چالش های‬ ‫کنونی جهان‪ ،‬خاطرنشان می کند‪ :‬تامین ایمنی مواد غذایی نیازمند‬ ‫دقت خاصی است که در این راستا مصرف کنندگان نیز نقش دارند‬ ‫و باید در هنگام مصرف مواد غذایی و تامین مواد اولیه‪ ،‬به مبدا و‬ ‫نوع ماده غذایی دقت بسیار زیادی داشته باشند‪ .‬او درباره استفاده‬ ‫بیش ازحد از سموم و افت کش ها در تولید محصوالت کشاورزی‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬این موضوع ممکن است در برخی موارد اتفاق بیفتد‬ ‫اما نظارت و کنترل دستگاه های متولی‪ ،‬احتمال ان را به شدت‬ ‫کاهش می دهد؛ بااین وجود این اتفاق گاهی به شکل غیرمجاز‬ ‫و درباره سموم و کودهایی که از کشور چین وارد چرخه مصرف‬ ‫کشاورزان شده‪ ،‬رخ داده و ضرر و زیان هنگفتی به کشاورزی وارد‬ ‫کرده است اما بالفاصله سازمان های نظارتی متوجه تخلف شدند‬ ‫و از ان جلوگیری کردند‪ .‬مدیرگروه بهداشت محیط مرکز بهداشت‬ ‫اصفهان تصریح می کند‪ :‬با وجود برخورد سازمان های نظارتی‪ ،‬در‬ ‫تولید همه انواع مواد غذایی نمی توانیم بگوییم به ضریب ایمنی‬ ‫صددرصدی رسیده ایم زیرا شرایط تولید محصوالت متفاوت است‬ ‫و این امکان وجود دارد که تولیدات خرد قابل نظارت نباشد‪ .‬او‬ ‫درباره پیامدهای استفاده بی رویه از کود و سم در تولید محصوالت‬ ‫کشاورزی‪ ،‬می افزاید‪ :‬برخی اثار مصرف افت کش های غیرمجاز‪،‬‬ ‫بهبوددهنده های رشد یا کودهای غیرمجاز ممکن است به شکل‬ ‫کوتاه مدت و سریع ظاهر شود مانند مشکلی که برای صادرات‬ ‫فلفل دلمه ای به کشورهای همسایه ایجاد شد که باقی مانده سموم‬ ‫در محصوالت وجود داشت اما بیشتر ان ها عواقب بلندمدت و‬ ‫درازمدتی دارند که نیاز به بررسی و اشکار کردن طوالنی مدت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬روغن های تراریخته در چرخه مواد غذایی‬ ‫میرجهانیان با اشاره به وضعیت تولید محصوالت تراریخته‬ ‫در کشور‪ ،‬خاطرنشان می کند‪ :‬محصوالت تراریخته متولی خاص‬ ‫دارد؛ یعنی سازمان غذا و دارو و سازمان جهاد کشاورزی برای‬ ‫تعدادی از محصوالت تراریخته مجوز مصرف صادر کرده است‪،‬‬ ‫ازجمله روغن کلزا یا سویا که جزو محصوالت تراریخته ای هستند‬ ‫که به شکل ناگزیر در چرخه مواد غذایی قرار دارند‪ .‬او تولید این‬ ‫محصوالت را به شکل مجاز و کنترل شده‪ ،‬می داند و می گوید‪:‬‬ ‫این گونه نیست که چنین محصوالتی به شکل بی ضابطه و‬ ‫غیرقانونی وارد چرخه مصرف شود بلکه تمام محصول کلزایی‬ ‫که روغن مایع از ان به دست می اید و قسمت اعظم سویا‪ ،‬جزو‬ ‫محصوالت تراریخته است‪ .‬مدیرگروه بهداشت محیط مرکز‬ ‫بهداشت اصفهان درباره راهکار تشخیصی محصوالت غذایی‬ ‫سالم برای مصرف کننده‪ ،‬تاکید می کند‪ :‬همین که مواد غذایی‬ ‫تاییدیه سازمان های نظارتی مانند سازمان غذا و دارو را داشته باشد‬ ‫برای اطمینان به سالمت ان ها کافی است و نشان می دهد که‬ ‫استانداردهای الزم را برای تولید محصول دریافت کرده اند؛ بنابراین‬ ‫مصرف کننده می تواند با اطمینان خاطر این محصوالت را استفاده‬ ‫کند‪ .‬او درباره اطمینان از سالمت میوه و سبزیجات می افزاید‪ :‬خرید‬ ‫از مبادی مطمئن در این زمینه بهترین توصیه به مصرف کننده‬ ‫است‪ ،‬زیرا عرضه سبزیجات و میوه ها در فروشگاه های مشخص‬ ‫و شناخته شده نشان دهنده ایمنی شرایط تهیه و تولید ان است اما‬ ‫روش هایی مانند خرید از فروشندگان دوره گرد خطر الودگی ان ها‬ ‫را افزایش می دهد‪ .‬میرجهانیان با اشاره به حساسیت مصرف کود و‬ ‫سم به ویژه در تولید میوه هایی مانند توت فرنگی‪ ،‬می گوید‪ :‬شرایط‬ ‫سم زدن به این میوه بسیار خاص است؛ بنابراین خرید میوه و‬ ‫سبزیجات از مکان های غیرمطمئن به هیچ وجه توصیه نمی شود‬ ‫اما عرضه محصوالت در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های‬ ‫کاالهای بازرگانی ‪ .‬اخذ و اعطا نمایندگی شرکتهای معتبر و دارای مجوز داخلی و خارجی‪،‬‬ ‫همچنین اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی در جهت توسعه فعالیت های شرکت‬ ‫‪ .‬برپایی غرفه و مشارکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی ‪ .‬شرکت در کلیه مناقصات و‬ ‫مزایدات دولتی و خصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت‬ ‫فعالیت ‪ :‬از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی ‪ :‬استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان اصفهان ‪،‬‬ ‫بخش مرکزی ‪ ،‬شهر اصفهان‪ ،‬محله ابشار ‪ ،‬کوچه صدری[‪ ، ]5-6‬بن بست ارغوان ‪ ،‬پالک‬ ‫‪ ، 33‬پالک قدیمی‪ ، 23‬طبقه اول کدپستی ‪ 8166876443‬سرمایه شخصیت حقوقی عبارت‬ ‫است از مبلغ ‪ 100,000,000‬ریال نقدی منقسم به ‪ 100‬سهم ‪ 1000000‬ریالی تعداد ‪100‬‬ ‫سهم ان با نام عادی مبلغ ‪ 35000000‬ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره‬ ‫‪ 778550‬مورخ ‪ 1401/02/29‬نزد بانک بانک ملی ایران شعبه چهارراه اپادانا با کد ‪3018‬‬ ‫پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره اقای فرید‬ ‫جعفریان ریزی به شماره ملی ‪ 1170767907‬به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت‬ ‫‪ 1‬سال و به سمت مدیرعامل به مدت ‪ 1‬سال اقای حسن علیخانی بوانی به شماره ملی‬ ‫‪ 1199605093‬به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ‪ 1‬سال خانم پارمیدا علیخانی بوانی به‬ ‫شماره ملی ‪ 1273963288‬به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ‪ 1‬سال دارندگان حق‬ ‫امضا ‪ :‬کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد اور شرکت از قبیل چک ‪ ،‬سفته ‪ ،‬بروات ‪ ،‬قراردادها‬ ‫عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء فرید جعفریان ریزی و حسن‬ ‫علیخانی بوانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد‪ .‬اختیارات مدیر عامل ‪ :‬طبق اساسنامه‬ ‫بازرسان اقای کاظم صادقی هاردنگی به شماره ملی ‪ 1171053118‬به سمت بازرس اصلی‬ ‫به مدت ‪ 1‬سال اقای جواد کبیری به شماره ملی ‪ 1198701595‬به سمت بازرس علی البدل‬ ‫به مدت ‪ 1‬سال روزنامه کثیر االنتشار اصفهان امروز جهت درج اگهی های شرکت تعیین‬ ‫گردید‪ .‬ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد‪ .‬اداره کل‬ ‫ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان‬ ‫(‪)1331774‬‬ ‫سطح شهر به معنای نظارت بر کیفیت ان هاست‪ .‬او با اشاره‬ ‫به هزینه باالی خرید مواد غذایی در سبد خانوار اظهار می کند‪:‬‬ ‫شهروندان هنگام خرید این محصوالت دقت کافی داشته باشند‬ ‫مصرف کنندگان باید در ازای هزینه زیادی که برای خرید مواد‬ ‫غذایی پرداخت می کنند محصولی بخرند که از کیفیت الزم‬ ‫برخوردار باشد؛ زیرا نخستین حلقه نظارتی بر سالمت و ایمنی مواد‬ ‫غذایی‪ ،‬مصرف کنندگان هستند که در کنار سازمان های متولی باید‬ ‫در این زمینه از حساسیت کافی برخوردار باشند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬بازرســی های ســرزده‪ ،‬نمونه برداری های‬ ‫تصادفی‬ ‫محمود فرمانی‪ ،‬مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان‬ ‫اصفهان اظهار کرد‪ :‬ایمنی مواد غذایی موضوعی است که همواره‬ ‫باید موردتوجه قرار گیرد و سالمت و ایمنی در زمینه مواد غذایی‬ ‫و دیگر محصوالتی که افراد جامعه استفاده می کنند در دستور کار‬ ‫اداره استاندارد قرار دارد‪ .‬او با اشاره به نظارت های ویژه بازرسان‬ ‫استاندارد بر واحدهای فراوری مواد غذایی‪ ،‬می افزاید‪ :‬بر اساس‬ ‫استانداردهای ملی ایران‪ ،‬هم بازرسی های سرزده و تصادفی از‬ ‫واحدهای تولیدی در استان انجام می شود و هم نمونه برداری هایی‬ ‫از خط تولید و انبار این کارخانه ها صورت می گیرد که به‬ ‫ازمایشگاه های مورد تائید فرستاده می شوند و بر اساس نتایجی که‬ ‫به دست می اید با متخلفان برخورد می شود‪ .‬مدیرکل استاندارد و‬ ‫تحقیقات صنعتی استان اصفهان با اشاره به انجام بازرسی از بازار‬ ‫عرضه مواد غذایی‪ ،‬خاطرنشان می کند‪ :‬بازرسان اداره استاندارد‪،‬‬ ‫بازاری را که تولیدات استان اصفهان و دیگر استان ها در ان عرضه‬ ‫می شود‪ ،‬موردبررسی و نمونه گیری قرار می دهند که این طرح هم‬ ‫در قالب نمونه برداری ها با اعتبارات دولتی و هم انجام ازمایش های‬ ‫الزم در ازمایشگاه ها انجام می شود و بر اساس نتایج به دست امده‬ ‫برخوردهای الزم با تخلفات صورت می گیرد‪ .‬او با اشاره به وجود‬ ‫دستورالعمل های الزم برای برخورد با تولیدکنندگانی که سالمت‬ ‫جامعه را به خطر می اندازند‪ ،‬تاکید می کند‪ :‬امار تخلفات زیاد نیست‬ ‫و بیشتر موارد مربوط به عدم تطابق با استاندارد است‪ ،‬به عنوان مثال‬ ‫ممکن است در تولید یک ماده غذایی‪ ،‬درصد مجاز نمک به شکل‬ ‫جزئی بیشتر از حد مجاز باشد‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۰ ÁÁ‬تخلف از استاندارد در یک سال‬ ‫فرمانی از ثبت ‪ ۱۰۰‬مورد اعالم جرم در واحد حقوقی اداره‬ ‫استاندارد به مراجع قضایی خبر می دهد و می گوید‪ :‬این تخلفات‬ ‫مربوط به تمام وظایف اداره استاندارد در سال ‪ ۱۴۰۰‬است که‬ ‫شامل صنایع فراوری مواد غذایی نیز می شود‪ .‬او بیشترین تخلف‬ ‫در حوزه استاندارد را مربوط به عدم همخوانی با استاندارد می داند‬ ‫و می افزاید‪ :‬اگر بازرسان احساس کنند که حقی از مصرف کننده‬ ‫ضایع می شود‪ ،‬در قالب فاکتورهای بحرانی یا کاربردی فرد را به‬ ‫محاکم قضائی معرفی می کنند یا موضوع در جلسه کمیسیون‬ ‫شبه قضایی ماده ‪ ۴۲‬قانون در محل اداره کل با حضور معاون‬ ‫دادستان مورد رسیدگی قرار می گیرد‪ .‬مدیرکل استاندارد و تحقیقات‬ ‫صنعتی استان اصفهان درباره اطمینان مصرف کننده به ایمنی و‬ ‫سالمت مواد غذایی‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬با ضریب بسیار باالیی‪،‬‬ ‫مواد غذایی دارای مهر استاندارد تائید می شود و مردم به راحتی‬ ‫می توانند ان را مصرف کنند‪ ،‬ممکن است تخلفاتی وجود داشته‬ ‫باشد که افراد می توانند از طریق تماس با شماره ‪ ۱۵۱۷‬انها را‬ ‫معرفی کنند تا برخورد الزم صورت گیرد‪ .‬او یکی از راهکارهای‬ ‫اطمینان از سالمت مواد غذایی را توجه به نشان استاندارد و‬ ‫اصالت کاال معرفی می کند و می گوید‪ :‬مصرف کنندگان همچنین‬ ‫می توانند کد ‪ ۱۰‬رقمی که زیر عالمت استاندارد حک شده است‬ ‫را به سامانه ‪ ۱۰۰۰۱۵۱۷‬سازمان ملی استاندارد پیامک کنند تا‬ ‫اطالعات مربوط به محصولی که خریداری کرده اند را دریافت کنند‬ ‫که شامل نام واحد تولیدی‪ ،‬محصول‪ ،‬پروانه اعتبار ان می شود‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫برخورد دادستانی با‬ ‫دستگاه های متخلف در حل‬ ‫مشکل الودگی هوا‬ ‫گروه جامعه‪ :‬بنا به گفته دادستان کل کشور خودروسازان‬ ‫و قطعه سازان با اقدامات فنی و اصولی می توانند از افزایش‬ ‫میزان االیندگی ها در هوا جلوگیری کنند‪.‬حجت االسالم ‬ ‫محمدجعفر منتظری در خصوص موضوع الودگی هوا و‬ ‫در واکنش به اینکه ایا وقوع این پدیده به علت کم کاری‬ ‫مدیران ادارات و سازمان های مختلف و ترک فعل ان ها از‬ ‫انجام وظایفشان است یا خیر؟ بیان کرد‪ :‬مسئله الودگی هوا‬ ‫از زوایای مختلفی قابل توجه است‪ .‬او افزود‪ :‬بخشی از ان ها‬ ‫در اختیار مردم‪ ،‬مسئوالن و در کل اقدامات انسانی نیست؛‬ ‫مانند گردوغبارهایی که از کشورهای همسایه به کشور ما وارد‬ ‫می شود‪ ،‬لذا این بحث مشکلی است که در داخل کشور امکان‬ ‫جلوگیری از وقوع ان وجود ندارد‪ .‬دادستان کل کشور با بیان‬ ‫اینکه از سوی دیگر بخشی از مسئله جلوگیری از الودگی هوا‬ ‫به عملکرد مسئوالن و مدیران بازمی گردد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬یکی‬ ‫از این موارد به خودروسازان مربوط است‪ .‬او افزود‪ :‬صاحبان‬ ‫صنایع خودروسازی‪ ،‬قطعه سازی و موتور سازی جزو این دسته‬ ‫از افراد هستند؛ چرا که این افراد با انجام اقدامات متناسب‪،‬‬ ‫فنی و اصولی می توانند از افزایش میزان االیندگی ها در هوا‬ ‫جلوگیری کنند‪ .‬منتظری ادامه داد‪ :‬برخی از افراد و مدیران‬ ‫دولتی در ادارات و حوزه های دیگر نیز مانند اداره برق و‬ ‫کارخانه ها در بحث وقوع الودگی هوا نقش دارند‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫این مدیران باید متوجه این موضوع باشند که مسئله الودگی‬ ‫هوا یک بحث و موضوع فرادستگاهی است؛ لذا اگر این افراد‬ ‫به وظیفه خود عمل نکنند؛ به عنوان حقوق عامه موضوع را‬ ‫تعقیب و پیگیری خواهیم کرد‪ .‬دادستان کل کشور بیان کرد‪:‬‬ ‫در دادستانی کل به اعتبار‪ ،‬جایگاه و مسئولیتی که به عنوان‬ ‫صیانت از حقوق عامه بر عهده ما قرار دارد‪ ،‬موضوع را رسیدگی‬ ‫خواهیم کرد؛ لذا جلساتی را نیز در خصوص بحث الودگی هوا‬ ‫با سایر مسئوالن دستگاه های مختلف برگزار کردیم‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫باید همه دستگاه هایی که در بحث االیندگی هوا دخیل هستند‬ ‫عزم خود را برای حل مشکل الودگی هوا جزم کنند و موارد‬ ‫را برطرف سازند‪.‬منتظری اظهار کرد‪ :‬شرکت ملی نفت‪ ،‬وزارت‬ ‫نفت‪ ،‬وزارت جهاد و کشاورزی و سایر دستگاه ها در این مسئله‬ ‫ذی مدخل هستند و اگر در بررسی های کارشناسانه دادستانی‪،‬‬ ‫عدم عمل به وظایف در این رابطه توسط دستگاه ها محرز شود‬ ‫با متخلفان طبق قانون برخورد خواهیم کرد‪.‬‬ ‫حضور پلیس فتا در کمپین‬ ‫جهانی اگاه سازی سایبری‬ ‫گروه جامعه‪ :‬معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا‬ ‫فراجا از برگزاری کمپین جهانی اگاه سازی سایبری از ‪۱۱‬‬ ‫تا ‪ ۲۷‬خردادماه خبر داد‪.‬سرهنگ سیروس دالوند در تشریح‬ ‫این خبر اظهار داشت‪ :‬کمپین جهانی اگاه سازی سایبری؛‬ ‫امسال به منظور کاهش تاثیرات جهانی جرائم سایبری و‬ ‫محافظت از جوامع برای داشتن جهانی امن تر بر روی سه‬ ‫تهدید سایبری برجسته شامل حمالت ‪ ،DDoS‬حمالت‬ ‫باج افزاری‪ ،‬اخاذی‪ /‬اخاذی جنسی دیجیتال متمرکز است‪.‬‬ ‫این مقام مسئول مهمترین اهداف این کمپین را افزایش‬ ‫اگاهی عمومی پیرامون تهدیدات سایبری و ارتقاء بهداشت‬ ‫سایبری برای افراد و کسب وکارها‪ ،‬حمایت از تالش های‬ ‫پیشگیرانه هدفمند پلیس علیه تهدیدات سایبری برجسته‪ ،‬به‬ ‫دست امدن نتایج عملیاتی بهتر‪ ،‬عمق بخشی به همکاری ها‬ ‫از طریق فعالیت های مشترک و اشتراک اطالعات در طول‬ ‫کمپینبرشمرد‪.‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت ارتا برودت سپاهان‬ ‫شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ‪ 64420‬و‬ ‫شناسه ملی ‪14009089309‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده‬ ‫مورخ ‪ 1401/03/07‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد ‪ :‬احمد حسینی‬ ‫ازاد به شماره ملی‪ 1285422724‬و خشایار حسینی ازاد‬ ‫به شماره ملی‪ 1285903277‬و شیما بیات به شماره ملی‬ ‫‪ 1284920968‬بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال‬ ‫انتخاب گردیدند‪ .‬علیرضا بینا به شماره ملی‪ 1286987261‬به‬ ‫عنوان بازرس اصلی و هوشنگ مومنی ورپشتی به شماره‬ ‫ملی‪ 5499549291‬به عنوان بازرس علی البدل برای یک‬ ‫سال مالی انتخاب گردید‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان‬ ‫اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان‬ ‫(‪)1331818‬‬ ‫تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ایرانیان رایان‬ ‫الکترونیک اپادانا درتاریخ ‪ 1401/03/16‬به شماره‬ ‫ثبت ‪ 71177‬به شناسه ملی ‪14011209556‬‬ ‫ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه ان به شرح زیر‬ ‫جهت اطالع عموم اگهی میگردد‪ .‬موضوع فعالیت ‪:‬ساخت و تولید‬ ‫کلیه کاالهای مجاز بازرگانی اعم از تجهیزات طبی و پزشکی‪-‬‬ ‫ساخت و تولید تجهیزات طبی و پزشکی اعم از صندلی حرارتی‪،‬شکم‬ ‫بند حرارتی‪،‬تشکچه حرارتی‪،‬جلیقه حرارتی‪،‬شال گردن حرارتی‪،‬پد‬ ‫حرارتی‪ -‬طراحی و تولید انواع برد های الکترونیک مورد استفاده‬ ‫در کلیه صنایع‪ -‬خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهای‬ ‫تولیدی شرکت و کلیه کاالهای بازرگانی‪ -‬مشارکت و عقد قرارداد‬ ‫با موسسات شرکتها و افراد حقیقی و حقوقی‪ -‬برپایی و شرکت در‬ ‫نمایشگاه ها به جز نمایشگاه های فرهنگی و هنری و سمینارهای‬ ‫داخلی و خارجی مرتبط با موضوع شرکت‪ -‬اخذ و اعطای نمایندگی‬ ‫و ایجاد شعب به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی‪ -‬اخذ‬ ‫وام و تسهیالت ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری‬ ‫داخلی و خارجی و ضمانت نامه های بانکی و ترخیص کاال از‬ ‫گمرکات داخلی و خارجی جهت شرکت‪ -‬شرکت در مناقصات و‬ ‫مزایدات دولتی و خصوصی کشور راه اندازی فروشگاه های اینترنتی‬ ‫مجاز غیر هرمی و غیر شبکه ای‪ -‬گشایش اعتبارات و ال سی برای‬ ‫شرکت نزد بانکها تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت به صورت‬ ‫موقت‪-‬انجام فعالیتهای دانش بنیان شامل وسایل و ملزومات و‬ ‫تجهیزات پزشکی و سخت افزار های برق و الکترونیک و لیزر‬ ‫و فتونیک و فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه‬ ‫ای درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط‬ ‫بموجب مجوز شماره ‪ 68260/1340130‬مورخ ‪1400/08/08‬‬ ‫وزارت صنعت معدن تجارت تاسیس گردید‪ .‬بموجب مجوز شماره‬ ‫‪ 0467945632‬مورخ ‪ 1401/01/15‬وزارت بازرگانی ‪ -‬مرکز امور‬ ‫اصناف و بازرگانان تاسیس گردید‪ .‬مدت فعالیت ‪ :‬از تاریخ ثبت به‬ ‫مدت نامحدود مرکز اصلی ‪ :‬استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان اصفهان ‪،‬‬ ‫بخش مرکزی ‪ ،‬شهر اصفهان‪ ،‬محله تیران ‪ ،‬کوچه شماره ((‪))29.1‬‬ ‫‪ ،‬کوچه گلبرگ [‪ ، ]29‬پالک ‪ ، 4‬ساختمان سپهر ‪ ،‬طبقه چهارم‬ ‫‪ ،‬واحد ‪ 43‬کدپستی ‪ 8138771994‬سرمایه شخصیت حقوقی‬ ‫عبارت است از مبلغ ‪ 2,000,000‬ریال نقدی میزان سهم الشرکه‬ ‫هر یک از شرکا خانم وحیده چیانی به شماره ملی ‪1270342592‬‬ ‫دارنده ‪ 200000‬ریال سهم الشرکه اقای امیر شفیعی به شماره ملی‬ ‫‪ 1292502940‬دارنده ‪ 1800000‬ریال سهم الشرکه اعضا هیئت‬ ‫مدیره خانم وحیده چیانی به شماره ملی ‪ 1270342592‬به سمت‬ ‫رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود اقای امیر شفیعی به شماره‬ ‫ملی ‪ 1292502940‬به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان‬ ‫حق امضا ‪ :‬کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد اور شرکت از قبیل چک‬ ‫‪ ،‬سفته ‪ ،‬بروات ‪ ،‬قراردادها‪ ،‬عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه‬ ‫های عادی و اداری باامضاء اقای امیر شفیعی همراه با مهر شرکت‬ ‫معتبر می باشد‪ .‬اختیارات مدیر عامل ‪ :‬طبق اساسنامه روزنامه کثیر‬ ‫االنتشار اصفهان امروز جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید‪.‬‬ ‫ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‬ ‫باشد‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت‬ ‫ها و موسسات غیرتجاری اصفهان (‪)1331803‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫گالری گردی‬ ‫میزبانی گالری دوران معاصر از‬ ‫مجموعه زیوراالت اصفهان‬ ‫گیشه‬ ‫«مرد بازنده» همچنان می تازد‬ ‫اکـران انالیـن «مـرد بازنـده» تازه تریـن سـاخته‬ ‫محمدحسـین مهدویان در فیلیمو تمدید شـد‪ .‬اکران انالین‬ ‫فیلـم سـینمایی «مرد بازنـده» به کارگردانی محمدحسـین‬ ‫مهدویـان و تهیه کنندگـی امیـر بنـان و کامـران حجازی و‬ ‫سـرمایه گذاری مجتبـی شـاهزیدی تـا پایـان خردادمـاه در‬ ‫فیلیمـو تمدید شـد‪.‬‬ ‫مخاطبـان می توانند با اسـتفاده از تخفیـف ‪ ۲۵‬درصدی و با‬ ‫پرداخـت ‪ ۳۰‬هـزار تومـان ایـن فیلم سـینمایی را به صورت‬ ‫اختصاصی در فیلیمو تماشـا کنند‪.‬‬ ‫فیلـم سـینمایی مرد بازنـده به نویسـندگی ابراهیـم امینی‪،‬‬ ‫حسـین حسـنی و محمدحسـین مهدویـان داسـتان مردی‬ ‫اسـت که در گیرودار زندگی شـخصی پرمسئله اش‪ ،‬مسئول‬ ‫رسـیدگی بـه پرونـده ای رازالـود می شـود‪ .‬پرونـده ای کـه‬ ‫روند کشـف ان بـا شـک ها و نگرانی هـای او درمی امیزد و‬ ‫زندگـی اش را تحـت تاثیـر قـرار می دهد‪.‬‬ ‫جـواد عزتـی‪ ،‬رعنـا ازادی ور‪ ،‬اناهیتـا درگاهـی‪ ،‬بابـک‬ ‫کریمـی‪ ،‬امیـر دژاکام‪ ،‬مهـدی زمین پـرداز‪ ،‬سـجاد بابایـی‪،‬‬ ‫مجیـد نـوروزی‪ ،‬امیرحسـین هاشـمی‪ ،‬شـبنم قربانـی‪،‬‬ ‫منوچهـر علیپـور‪ ،‬ونـوس کانلـی و ملیـکا پازوکـی گـروه‬ ‫بازیگرانـی هسـتند که در ایـن فیلم سـینمایی ایفای نقش‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫هنری که در دوره شاه عباس به اوج رسید‬ ‫قفسه‬ ‫خورزوق پایتخت گمنام قلمکاری ایران‬ ‫قلمکاری (چیت سازی) هنر چاپ و نقش‬ ‫زدن روی پارچه است که با زندگی ایرانیان‬ ‫عجین شده است‪ .‬ردپای این هنر را‬ ‫می توان در سفره های رنگین‪ ،‬دکوراسیون‬ ‫منازل‪ ،‬لباس ها و تن پوش های ایرانی‬ ‫راضیهچنگیزنائین مشاهده کرد‪ .‬قلمکاری واژه ای فارسی‬ ‫است که از دو واژه قلم و کاری تشکیل شده و معنی ان‪،‬‬ ‫کار هنری است که با قلم انجام می شود‪ .‬این هنر در دوره‬ ‫شاه عباس صفوی در قرن ‪ ۱۱‬قمری به علت عالقه درباریان‬ ‫و توجه خاصی که به این صنعت داشتند در اصفهان‪ ،‬به کمال‬ ‫رسید و امروزه زیباترین قلمکاری ها را می توان در میدان‬ ‫نقش جهان به عنوان یکی از مشهورترین صنایع دستی اصفهان‬ ‫مشاهده و خریداری کرد‪ .‬این هنر یکی از مهم ترین شاخه های‬ ‫صنایع دستی استان اصفهان به شمار می اید که عالوه بر‬ ‫شهر اصفهان یکی از شهرستان های استان نیز سالیان سال‬ ‫است دستی بر این هنر داشته و می توان گفت در حال حاضر‬ ‫بیشترین میزان تولید قلمکار در ایران در این شهرستان است‪.‬‬ ‫خورزوق‪ ،‬شهری از توابع بخش مرکزی شهرستان برخوار و‬ ‫در ‪ 2‬کیلومتری شهر اصفهان است‪ .‬در این شهر بیش از هزار‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬هنرمند در بیش از ‪ ۸۰‬کارگاه‪ ،‬هنر قلمکاری را بر‬ ‫روی پارچه نقش می زنند‪ .‬طبق اعالم اداره میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردشگری شهرستان برخوار‪ ،‬این شهرستان‬ ‫قطب تولید پارچه قلمکار کشور است و روزانه بیش از ‪ 10‬هزار‬ ‫مترمربع انواع پارچه قلمکار در این شهرستان تولید می شود و‬ ‫‪ 500‬نفر در این شهرستان مشغول قلمکاری هستند‪ .‬خورزوق‬ ‫را می توان پایتخت قلمکاری ایران و اصفهان نامید‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬قلمکاران خورزوق؛ فعاالن ناشناخته‬ ‫بسیاری از مردم و عالقه مندان به صنایع دستی قلمکاری را‬ ‫بیشتر به شهر اصفهان و میدان نقش جهان می شناسند اما هنر‬ ‫قلمکاری در شهر خورزوق نیز قدمت زیادی دارد اما ان طور‬ ‫که بایدوشاید به مردم ایران و حتی مردم اصفهان شناسانده‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫یزدی از فعاالن جوان قلمکاری در دلیگان خوروزق است‬ ‫که می گوید بیست سال است در کارگاه های قلمکاری مشغول‬ ‫به کار بوده و هم اکنون در فروشگاه قلمکاری «نقش ترنج» به‬ ‫تولید و فروش قلمکاری مشغول است‪ .‬این فعال صنایع دستی‬ ‫درباره ناشناخته بودن قلمکاری خورزوق می گوید‪« :‬بیشتر‬ ‫مردم قلمکاری را به اصفهان و میدان نقش جهان می شناسند‬ ‫و حتی برخی که برای خرید اینجا می ایند فکر می کنند که ما‬ ‫قلمکارهایمان را از اصفهان خریداری می کنیم و در خورزوق‬ ‫به فروش می رسانیم‪».‬‬ ‫یزدی درباره لزوم معرفی خورزوق به مردم به عنوان قطب‬ ‫قلمکاری ایران می گوید‪« :‬به نظر من باید قلمکاری خورزوق‬ ‫به صورت مستقل به مردم معرفی شود‪ ».‬او درباره کارگاه های‬ ‫اگهی وقت اجرای قرار تحریر ترکه‬ ‫‪ -1-292‬تاریخ‪ 1401/1/24 :‬شماره‪ 0000842 :‬مرجع رسیدگی‪ :‬شعبه ‪ 20‬شورای‬ ‫حل اختالف اصفهان بدینوسیله اعالم می نماید به موجب درخواست محمد‪ -‬حسن‪-‬‬ ‫محمدتقی و معصومه تیموری جروکانی به طرفیت شهربانو عمرانی قرار تحریر ترکه‬ ‫مرحوم حسین تیموری جروکانی طی شماره ‪ 0000842‬در شورای حل اختالف‬ ‫اصفهان صادر و وقت اجرای قرار ساعت ‪ 18‬در روز دوشنبه مورخ ‪1401/04/20‬‬ ‫تعیین گردیده است‪ .‬لذا از ورثه یا نماینده قانونی انها‪ ،‬بستانکاران و مدیونین به متوفی‬ ‫و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت می شود در موعد مذکور در‬ ‫محل این شورا واقع در شهرستان اصفهان با ادرس خیابان ارباب حاضر شوند‪ .‬عدم‬ ‫حضور مدعوین مانع اجرای قرار نخواهد بود‪ .‬شعبه ‪ 20‬شورای حل اختالف اصفهان‬ ‫‪/1305218‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ - 1-672‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان‬ ‫تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان‬ ‫و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪15‬‬ ‫روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1401/02/29 -۱۸۴۹‬هیات سوم اقای مجید شاه سنایی‬ ‫گنیرانی به شناسنامه شماره ‪ ۱۳‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۲۵۹۹۴۱‬صادره اصفهان فرزند‬ ‫قربانعلی در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 253/87‬مترمربع از پالک شماره‬ ‫‪ ۵۰‬فرعی از ‪ ۲۱‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از‬ ‫مالکیت خانوم صاحب شاهسنایی مورد ثبت امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/19 :‬‬ ‫شهریاری‪ -‬رئیس منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪/1323162‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه اجرایی قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-670‬برابر اراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی لنجان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضی ذیل محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضی و امالک مورد‬ ‫تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز در روزنامه‬ ‫های تعیین شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی لنجان اگهی می شود در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪،‬‬ ‫می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت ‪ ۲‬ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک لنجان تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -۱‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۱۵۰۰۰۰۸۷‬مورخ ‪ 1401/03/01‬محمدحسن مرادی‬ ‫نژاد فرزند علی نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 149/38‬مترمربع مفروز از پالک ‪ - ۱۰۷‬اصلی واقع در زرین شهر بخش ‪ ۹‬ثبت‬ ‫اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان‬ ‫‪ - ۲‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۱۵۰۰۰۰۸۸‬مورخ ‪ 1401/03/01‬سمیه مرادی نژاد‬ ‫فرزند محمد حسن نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 149/38‬مترمربع مفروز از پالک ‪ - ۱۰۷‬اصلی واقع در زرین شهر بخش ‪ ۹‬ثبت‬ ‫اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان‪.‬‬ ‫قلمکاری در خوروزق می گوید‪ :‬بیشتر کارگاه ها و فروشگاه های‬ ‫قلمکاری در خورزوق و دلیگان است و معمو ً‬ ‫ال کارگاه ها در‬ ‫خانه های قدیمی و منازل مسکونی است و هنرمندان قلمکار‬ ‫به صورت خانوادگی در این هنر مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬کم شــدن قدرت خرید مردم و افت فروش‬ ‫صنایع دستی‬ ‫حاجی دلیگانی دیگر فعال صنایع دستی و قلمکاری در‬ ‫خورزوق است که نسل اندرنسل در این هنر مشغول بوده اند‪.‬‬ ‫حاجی دلیگانی تولیدکننده قلمکاری بیتا در خورزوق درباره‬ ‫پیشینه این هنر در این شهرستان می گوید‪« :‬پدر و پدربزرگ‬ ‫من هر دو قلمکار بوده اند و نزدیک به صدسال این هنر در‬ ‫خورزوق قدمت دارد‪ .‬اکثر هنرمندان قلمکاری در خوروزق در‬ ‫کارگاه های اصفهان مشغول به کار بوده اند و هم اکنون برخی‬ ‫همچنان در اصفهان و برخی دیگر در خوروزق و دلیگان به‬ ‫این هنر مشغول هستند‪».‬‬ ‫این فعال صنایع دستی درباره وضعیت فروش قلمکاری‬ ‫می گوید‪« :‬باتوجه به ضعیف شدن قدرت خرید مردم در چند‬ ‫ماه گذشته صنایع دستی و قلمکاری نیز با افت فروش روبه رو‬ ‫شده است‪ .‬قلمکاری هنر و صنایع دستی است و در اولویت های‬ ‫اولیه و ضروری خرید مردم قرار ندارد‪ .‬با ضعیف شدن قدرت‬ ‫خرید مردم‪ ،‬صنایع دستی بیشترین اسیب را می بیند و فروش‬ ‫محصوالتمان به حداقل می رسد‪».‬‬ ‫او به صادرات قلمکاری خوروزق اشاره می کند و می گوید‪:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1401/03/04‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪:‬‬ ‫روز پنجشنبه مورخ ‪ 1401/03/19‬مصطفی شمسی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک لنجان ‪/1322281‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ - 1-676‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه‬ ‫غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا‬ ‫مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به‬ ‫مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1401/02/17 -۱۳۶۰‬هیات سوم خانم اکرم سلیمانی‬ ‫منفرد به شناسنامه شماره ‪ ۱۳۳۷‬کدملی ‪ ۱۲۸۴۷۹۴۶۱۱‬صادره اصفهان فرزند‬ ‫رسول در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 594/57‬متر مربع از پالک‬ ‫شماره ‪ ۴۱‬فرعی از ‪ ۱۳‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب‬ ‫اصفهان از مالکیت متقاضی طبق سند الکترونیکی ‪ ۱۳۹۷۲۰۳۰۲۰۲۵۰۰۶۳۱۹‬و‬ ‫‪۱۴۰۰۲۰۳۰۲۰۲۵۰۰۹۶۱۲‬‬ ‫ردیف ‪-۲‬رای شماره ‪ 1401/02/31 -۱۹۱۹‬هیات سوم اقای غالمحسین نصری‬ ‫نصرابادی به شناسنامه شماره ‪ ۱۱۵‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۰۹۵۰۰۰‬صادره اصفهان فرزند‬ ‫حسن در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 185/37‬مترمربع از پالک ‪۷۸‬‬ ‫فرعی از ‪ 5‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از‬ ‫مالکیت متقاضی طبق صفحه ‪ ۲۳۲‬دفتر ‪ ۵4۲‬امالک‬ ‫ردیف ‪ -۳‬رای شماره ‪ 1401/02/28 -۱۸۱۸‬هیات سوم اقای محمود نصری‬ ‫نصرابادی به شناسنامه شماره ‪ ۸۷‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۰6۸۳۲۱‬صادره اصفهان فرزند‬ ‫قاسم نسبت به دویست و هشت سهم و سی و هفت ‪ -‬پنجاهم سهم مشاع از‬ ‫‪ 305‬سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 305/08‬مترمربع از پالک شماره‬ ‫‪ ۳۷‬فرعی از ‪ ۵‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از‬ ‫مالکیت متقاضی محمود نصری نصرابادی مورد ثبت صفحه ‪ 964‬دفتر ‪ ۹۸‬امالک‬ ‫و زهرا نصری نصرابادی مورد ثبت صفحه ‪ ۲۵۷‬دفتر ‪ 607‬امالک و مالکیت مالک‬ ‫رسمی حسین نصری نصر ابادی طبق اسناد انتقالی ‪ 4۱۲۷‬مورخ ‪ 1336/09/26‬و‬ ‫‪ 4۸۷۷‬مورخ ‪ 1337/07/10‬و ‪ ۷۳۱۸‬مورخ ‪ 1339/10/3‬و ‪ 8442‬مورخ ‪1321/10/4‬‬ ‫دفتر ‪ ۷4‬اصفهان که در جریان ثبت می باشد و مورد ثبت صفحه ‪ 415‬دفتر ‪4‬‬ ‫امالک و مالکیت نرگس خاتون نصری نصرابادی طبق انحصار شماره ‪ ۲6۹‬مورخ‬ ‫‪ 1361/03/7‬شعبه دادگاه عمومی صلح اصفهان‬ ‫ردیف ‪ -4‬رای شماره ‪ 1401/02/28 -۱۸۱۹‬هیات سوم خانم زهرا نصری نصرابادی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ ۲۲۷۸‬کدملی ‪ ۱۲۸۳4۹۵۱۸۱‬صادره اصفهان فرزند اسماعیل‬ ‫نسبت به ‪ ۹۶‬سهم و هفتاد و هشت ‪ -‬سیصدم سهم مشاع از ‪ 305‬سهم ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 305/08‬متر مربع از پالک شماره ‪ ۳۷‬فرعی از ‪ ۵‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضی‬ ‫محمود نصری نصرابادی مورد ثبت صفحه ‪ 964‬دفتر ‪ ۹۸‬امالک و زهرا نصری‬ ‫نصر ابادی مورد ثبت صفحه ‪ ۲۵۷‬دفتر ‪ 607‬امالک و مالکیت مالک رسمی حسین‬ ‫نصری نصر ابادی طبق اسناد انتقالی ‪ 4127‬مورخ ‪ 1336/09/24‬و ‪ 4۸۷۷‬مورخ‬ ‫‪ 1337/07/10‬و ‪ ۷۳۱۸‬مورخ ‪ 1339/10/03‬و ‪ 8442‬مورخ ‪ 1321/10/04‬دفتر ‪74‬‬ ‫اصفهان که در جریان ثبت می باشد‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -5‬رای شماره ‪ 1401/03/01 -1955‬هیات سوم اقای رسول مکتوبیان‬ ‫بهارانچی به شناسنامه شماره ‪ ۷‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۱۱۱۹۱۱‬صادره اصفهان فرزند رضا‬ ‫«قلمکاری به کشورهایی همچون امارات‪ ،‬همچون ژاپن‪،‬‬ ‫المان‪ ،‬فرانسه صادر می شد ولی اکنون به دلیل وجود مشکالت‬ ‫ارزی صادرات این هنر با مشکالتی روبه رو شده که امیدواریم‬ ‫مسئولین میراث فرهنگی ان را تسهیل کنند‪ .‬هنر قلمکاری در‬ ‫جهان خواهان بسیاری دارد‪».‬‬ ‫‪ ÁÁ‬قلمکاری خوروزق و دلیگان در انتظار ثبت‬ ‫ملی‬ ‫بسیاری از صنایع دستی استان اصفهان در انتظار ثبت‬ ‫ملی هستند که قلمکاری خوروزق نیز یکی از شاخص ترین‬ ‫هنرهایی است که سال هاست در انتظار ثبت ملی فهرست‬ ‫میراث ناملموس است‪ .‬شیوه تولید پارچه قلمکار خوروزق‬ ‫سال هاست در انتظار ثبت در میراث معنوی کشور به سر‬ ‫می برد‪ .‬درحالی که به تازگی مهارت های پخت گز اصفهان‪،‬‬ ‫ائین مذهبی طوق شیخ رضای کاشان‪ ،‬پخت کباب سیخ‬ ‫انجیلی نجف اباد‪ ،‬پخت غذای پتل پلوی خوانسار‪ ،‬پوشش‬ ‫چادر سفید بانوان در ورزنه‪ ،‬ائین مذهبی چاوشی خوانی ماه‬ ‫محرم کاشان‪ ،‬کاشت‪ ،‬داشت و برداشت محصول زردک در‬ ‫اران و بیدگل و نمایش ائینی رقص اسب چوبی روستای‬ ‫حسین اباد اران و بیدگل در فهرست میراث ناملموس کشور به‬ ‫ثبت رسیده‪ ،‬قلمکاری خوروزق هم چنین چشم انتظار ثبت در‬ ‫میراث ناملموس کشور و توجه میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دستی استان اصفهان است‪ .‬ثبت قلمکاری خوروزق در‬ ‫فهرست میراث ناملموس کشور راه را برای معرفی بیشتر این‬ ‫مجموعه هایداستانی؛اولویت‬ ‫خرید مردم در بازار نشر‬ ‫شهر به دنیا و هم چنین سایر شهرهای کشورمان باز می کند‪.‬‬ ‫لزوم احداث بازارچه صنایع دستی در خوروزق‬ ‫خوروزق و دلیگان قطب های مهم و اصلی قلمکاری‬ ‫ایران و اصفهان هستند که با برنامه ریزی درست می توان از‬ ‫ظرفیت های گردشگری در کنار ظرفیت های اقتصادی ان ها‬ ‫بهره برد‪ .‬یکی از اصلی ترین نیازهای صنایع دستی خوروزق‬ ‫و به ویژه قلمکاری این شهرستان‪ ،‬احداث بازارچه دائمی‬ ‫صنایع دستی در این شهر است‪ .‬بازارچه ای که با مشکالتی‬ ‫روبه رو شده و پروژه احداث ان در پیچ وخم مشکالت مانده‬ ‫است‪ .‬سید حسین حجازی شهردار اسبق خوروزق دلیل شروع‬ ‫نشدن پروژه احداث بازارچه صنایع دستی خوروزق را کاربری‬ ‫زمین انتخاب شده برای این بازارچه‪ ،‬عنوان کرده و افزوده‬ ‫است که کاربری این زمین کشاورزی بوده و در صورت‬ ‫همکاری جهاد کشاورزی و تغییر کاربری اراضی پروژه احداث‬ ‫بازارچه صنایع دستی اغاز می شود‪.‬‬ ‫قلمکاری و صنایع دستی در شهرستان های استان اصفهان‬ ‫و به ویژه شهر خوروزق نیازمند توجه جدی مسئولین استان‬ ‫و نماینده محترم مردم شهرستان های برخوار و شاهین شهر‬ ‫و میمه است‪ .‬شهر خوروزق و هنرمندان قلمکار این شهر‬ ‫سال هاست در انتظار احداث بازارچه دائمی صنایع دستی برای‬ ‫جذب گردشگران و عالقه مندان به صنایع دستی از سراسر‬ ‫ایران به سر می برند‪ ،‬وعده ای که هنوز عملی نشده و قطب‬ ‫قلمکاری اصفهان همچنان گمنام و مهجور باقی مانده است‪.‬‬ ‫در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 160/39‬متر مربع از پالک شماره ‪409‬‬ ‫فرعی از ‪ 14‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مع‬ ‫الواسطه از مالکیت مالک رسمی حسین خلیلی کوهانستانی طبق سند انتقالی ‪15999‬‬ ‫مورخ ‪ 1316/06/13‬دفتر خانه ‪ 6‬اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/19 :‬‬ ‫شهریاری‪ -‬رئیس منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪/1322551‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ - 1-678‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان‬ ‫تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان‬ ‫و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪15‬‬ ‫روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1401/02/28 -۱۸۳۲‬هیات سوم اقای حمیدرضا صدرالدین‬ ‫کرمی به شناسنامه شماره ‪ ۱۰۴۸‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۵۹۴۱۵۵‬صادره اصفهان فرزند محمود‬ ‫در ششدانگ یکباب گلخانه به مساحت ‪ 495/65‬مترمربع از پالک شماره ‪ ۳۷۳‬فرعی‬ ‫از ‪ ۲۲‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت‬ ‫رباب خانوم صدرالدین طبق سند انتقاالت شماره ‪ ۱۹۲۷۶‬مورخ ‪ 1322/04/13‬دفتر‬ ‫‪ ۱۹‬اصفهان‬ ‫ردیف ‪-۲‬رای شماره ‪ 1401/02/29 -۱۸۵۴‬هیات سوم اقای محسن صدرالدین‬ ‫کرمی به شناسنامه شماره ‪ ۱۳۳۲‬کدملی ‪ ۱۲۸۳۳۵۸۸۵۹‬صادره اصفهان فرزند‬ ‫محمود در ششدانگ یکباب گلخانه به مساحت ‪ 148/29‬مترمربع از پالک شماره‬ ‫‪ ۱۲۹‬فرعی از ‪ ۲۲‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از‬ ‫مالکیت عباس و حسن ازمون طبق سند انتقاالت شماره ‪ ۱۰۵۳۲‬مورخ ‪1323/01/15‬‬ ‫دفتر ‪ ۱۷‬اصفهان و ‪ ۹۸‬مورخ ‪ 1323/04/19‬دفتر ‪ ۱۷‬اصفهان‬ ‫ردیف ‪-۳‬رای شماره ‪ 1401/02/29 -۱۸۷۷‬هیات سوم خانم فریبا صدرالدین کرمی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ ۲۲۲‬کدملی ‪ ۱۲۸۳۳۶۴۲۱۲‬صادره اصفهان فرزند محمود در‬ ‫ششدانگ یکباب گلخانه به مساحت ‪ 298/25‬مترمربع از پالک شماره ‪ ۱۵۶‬فرعی‬ ‫از ‪ ۲۲‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت‬ ‫عفت میراحمدی کرمی و محمود صدرالدین طبق سند انتقاالت شماره ‪ ۲۱۳۵۲‬مورخ‬ ‫‪ 1343/02/13‬دفتر ‪ ۵‬اصفهان و ‪ ۲۰۱۷۵‬مورخ ‪1342/۰۳/30‬‬ ‫ردیف ‪ -۴‬رای شماره ‪ 1401/02/29 -۱۸۷۸‬هیات سوم خانم فاطمه احمدی‬ ‫دستجردی به شناسنامه شماره ‪ ۷۰۴۲‬کدملی ‪ ۶۶۰۹۳۲۸۹۸۶‬صادره دولت اباد‬ ‫فرزند محمود در ششدانگ یکباب گلخانه به مساحت ‪ 300/16‬متر مربع از پالک‬ ‫شماره ‪ ۳۷۳‬فرعی از ‪ ۲۲‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب‬ ‫اصفهان از مالکیت رباب خانوم صدرالدین طبق سند انتقاالت شماره ‪ ۱۹۲۷۶‬مورخ‬ ‫‪ 1322/04/13‬دفتر ‪ ۱۹‬اصفهان‬ ‫ردیف ‪ -۵‬رای شماره ‪ 1401/02/29 -۱۸۷۳‬هیات سوم خانم میترا دانش شهرکی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ ۱۷۳‬کدملی ‪ ۴۶۲۲۴۸۲۲۹۰‬صادره شهرکرد فرزند هوشنگ‬ ‫در ششدانگ یکباب گلخانه به مساحت ‪ 417/19‬متر مربع از پالک شماره ‪۱۵۶‬‬ ‫فرعی از ‪ ۲۲‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از‬ ‫مالکیت محمد صدرالدین طبق سند انتقاالت شماره ‪ ۲۰۱۷۵‬مورخ ‪1342/03/30‬‬ ‫دفتر ‪ ۵‬اصفهان و ‪ ۳۷۴۲۹‬مورخ ‪ 1351/01/21‬دفتر ‪ ۵‬اصفهان و ‪ ۲۲۴۶۸‬مورخ‬ ‫‪ 1344/01/07‬دفتر ‪ ۵‬اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/19 :‬‬ ‫شهریاری‪ -‬رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1323149‬م الف‬ ‫‪5‬‬ ‫به گفته شماری از ناشران و نویسندگان؛‬ ‫عکس‪ :‬اصفهان امروز‬ ‫گالـری دوران معاصـر اصفهـان تا روز جمعه بیسـتم خرداد‬ ‫میزبان نمایشـگاهی از زیـوراالت الهام علی رضایی اسـت‪.‬‬ ‫مـوزه هنرهـای معاصر اصفهـان به عنـوان دفتر تخصصی‬ ‫هنرهـای تجسـمی سـازمان فرهنگـی اجتماعـی ورزشـی‬ ‫شـهرداری اصفهـان کـه از مدتـی پیـش در دسـت مرمت‬ ‫و تعمیـرات اسـت‪ ،‬تلاش کرده حمایـت از هنرمنـدان را با‬ ‫برپایی نمایشـگاه هایی با همکاری سـایر گالری های شـهر‬ ‫تداوم بخشـد‪.‬‬ ‫بـه همین منظـور نمایشـگاه زیـوراالت الهـام علی رضایی‬ ‫هنرمنـد نقـاش و طـراح جواهـر از روز سه شـنبه هفدهـم‬ ‫خردادمـاه در گالـری دوران معاصر اصفهان گشـایش یافت‬ ‫و تـا روز جمعـه پذیـرای عالقه مندان اسـت‪.‬‬ ‫علی رضایـی در اثـار خـود هنـر زربافـت را بـا جواهر تلفیق‬ ‫و زیـوراالت نویـی خلـق کـرده کـه در مجموعـه ای با نام‬ ‫«اصفهـان» پیش چشـم عالقه منـدان به هنر قـرار گرفته‬ ‫اسـت‪ .‬او خلـق ایـن اثـار را ادای دینی به اصالـت و قدمت‬ ‫هنرهـای سـنتی و صنایع دسـتی فاخـر ایران زمیـن می داند‬ ‫کـه ایـن روزهـا در پـس شـرایط سـخت و چالش هـای‬ ‫مداومـی کـه بـرای هنرمنـدان در عرصه هـای مختلـف‬ ‫ازجملـه طراحـان و سـازندگان زیـور وجـود دارد‪ ،‬کمتـر‬ ‫موردتوجـه قـرار گرفته اسـت‪.‬‬ ‫پنجشنبه | ‪ 19‬خرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4368‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫بسیاری از ناشران‪ ،‬نویسندگان و شاعران بر غالب بودن‬ ‫مجموعه های داستانی در مقایسه با شعر در بازار نشر تاکید‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫مدتی پیش بود که در گفت و گویی خارج از مصاحبه رسمی‪،‬‬ ‫دو نفر از شاعران کشور گالیه هایی مبنی بر بازار نشر به ویژه‬ ‫برای مجموعه های شعر داشتند؛ به طوری که ان ها تاکید کردند‬ ‫مجموعه های داستانی با استقبال بیشتری روبرو هستند و در‬ ‫مقابل‪ ،‬بازار شعر فقط برای برخی از شاعران و افراد مشهور‬ ‫مناسب است‪.‬‬ ‫گالیه این دو شاعر به ح ّدی بود که می گفتند همه این‬ ‫موارد باعث می شود تا شاعران دیگری که دنبال کننده های‬ ‫چندصدهزارتایی مجازی ندارند و یا با وجود اشعار بسیار خوب‪،‬‬ ‫اسمشان هنوز س ِر زبان ها نیفتاده است به نوعی امیدشان در این‬ ‫مسیر پر فراز و نشیب کمتر و کمتر شود‪.‬‬ ‫عباس معصومی‪ ،‬مولف و ناشر انتشارات چهل میقات می گوید‪:‬‬ ‫به نظرم‪ ،‬از مجموعه های داستانی در مقایسه با مجموعه های‬ ‫شعری استقبال بیشتری می شود و فکر می کنم‪ ،‬داستان ها تاثیر‬ ‫گذاری بیشتری هم در میان مخاطبان دارند‪ .‬واقعیت این است‬ ‫که کتاب های شعری رده های سنی قبل از دبستان با استقبال‬ ‫زیادتری روبرو هستند‪.‬‬ ‫او دلیل اقبال عمومی به مجموعه های داستانی و تجدید چاپ‬ ‫برخی از ان ها را فرهنگ سازی کم در خصوص مقوله شعر و‬ ‫شاعری عنوان و تاکید می کند‪ ،‬اگرچه در کشور ما‪ ،‬فرهنگ‬ ‫شعر و شاعری کمتر جا افتاده است‪ ،‬ولی در کشوری مثل‬ ‫تاجیکستان‪ ،‬بسیار به شعر عالقه دارند‪ .‬از این رو‪ ،‬وقتی فرهنگ‬ ‫شعر ان طور که باید در میان افراد جامعه جا نیفتد‪ ،‬ذوق‬ ‫شعرخوانی ان ها نیز بسیار کم می شود‪.‬‬ ‫به گفته این ناشر‪ ،‬رونق شعر در صدر اسالم هم وجود داشت؛‬ ‫ولی االن شعر در جایگاه واقعی خود نیست و شعر نو هم که تا‬ ‫حدی با اقبال روبروست‪ ،‬افراد خاصی طرفدارش هستند و در‬ ‫میان عامه مردم جایگاه خود را پیدا نکرده است‪.‬‬ ‫نادر قدیانی ناشر انتشارات قدیانی از دیگر فعاالن حوزه نشر‬ ‫در این خصوص‪ ،‬می گوید‪ :‬قطعًا مجموعه های داستانی‬ ‫اعم از رمان‪ ،‬داستان های کوتاه و بلند‪ ،‬همیشه غالب بر‬ ‫مجموعه های شعری بوده اند‪ .‬هرچند که در رده های سنی‬ ‫خردسال‪ ،‬مجموعه های شعری کار شده است که اگرچه غالب‬ ‫بر داستان نبوده اند‪ ،‬ولی حرفی برای گفتن داشته اند و روز به‬ ‫روز‪ ،‬این روند با توجه به شرایط فعلی و تحصیالت والدین‪ ،‬رو‬ ‫به پیشرفت است‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬گروه سنی نوجوان و بزرگسال تمایل بیشتری‬ ‫به تهیه کردن مجموعه های داستانی دارند که باید در‬ ‫این خصوص‪ ،‬پژوهش هایی صورت بگیرد تا چرایی ان‬ ‫مشخص شود‪ .‬از نظر قدیانی نبود کاغذ و ثبات قیمت ان‬ ‫باعث شده نویسندگان‪ ،‬ناشران و مخاطبان‪ ،‬از بازار نشر‬ ‫بهره کافی نبرند‪.‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت خدماتی تجاری جاوید صنعت‬ ‫سمیرم سهامی خاص به شماره ثبت ‪ 961‬و شناسه ملی‬ ‫‪14009890057‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪ 1400/04/16‬تصمیمات‬ ‫ذیل اتخاذ شد‪ :‬محل شرکت به ادرس استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان سمیرم ‪،‬‬ ‫بخش پادنا ‪ ،‬دهستان پادناسفلی ‪ ،‬روستا چهارراه‪ ،‬محله ندارد ‪ ،‬خیابان (دبیرستان‬ ‫حافظ) ‪ ،‬پالک ‪ ، 365‬طبقه همکف کدپستی ‪ 8679114423‬تغییر یافت و ماده‬ ‫مربوطه در اساسنامه اصالح شد‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان‬ ‫مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمیرم (‪)1331773‬‬ ‫تاسیس شرکت سهامی خاص خدماتی تجاری جاوید صنعت‬ ‫سمیرم درتاریخ ‪ 1399/12/23‬به شماره ثبت ‪ 961‬به شناسه ملی‬ ‫‪14009890057‬‬ ‫ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع‬ ‫عموم اگهی میگردد‪ .‬موضوع فعالیت ‪:‬پیمانکاری ‪-1‬اجرای کارهای خدماتی از‬ ‫قبیل تامین نیرو ‪،‬انجام کارهای معدنی از قبیل سنگجوری دستی و مکانیکی و‬ ‫حفاری ‪-‬ساختمانی از قبیل تهیه نقشه‪،‬پیگیری کارهای اداری ‪،‬ساخت و ساز کلیدی‬ ‫‪،‬اجرای سوله‪،‬اجرای جدولهای خیابانی و کف پوش ‪-‬تجاری از قبیل خرید و فروش‬ ‫مصالح ساختمانی اجاره و فروش میوه ها و واردات صادرات میوه درصورت لزوم‬ ‫پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت ‪ :‬از تاریخ ثبت به مدت‬ ‫نامحدود مرکز اصلی ‪ :‬استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان سمیرم ‪ ،‬بخش پادنا ‪ ،‬دهستان‬ ‫پادناسفلی ‪ ،‬روستا چهارراه‪ ،‬محله ندارد ‪ ،‬خیابان (دبیرستان حافظ) ‪ ،‬پالک ‪، 365‬‬ ‫طبقه اول کدپستی ‪ 8679114422‬سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ‬ ‫‪ 10,000,000‬ریال نقدی منقسم به ‪ 100‬سهم ‪ 100000‬ریالی تعداد ‪ 100‬سهم ان با‬ ‫نام عادی مبلغ ‪ 3500000‬ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ‪1422128‬‬ ‫مورخ ‪ 1399/10/29‬نزد بانک توسعه تعاون شعبه سمیرم با کد ‪ 1422‬پرداخت‬ ‫گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم فروغ‬ ‫جاویدی به شماره ملی ‪ 1200166061‬و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت‬ ‫‪ 2‬سال خانم اقدس فضلی به شماره ملی ‪ 1209103842‬و به سمت رئیس هیئت‬ ‫مدیره به مدت ‪ 2‬سال اقای عبدالحسین جاویدی به شماره ملی ‪ 1209166372‬و‬ ‫به سمت مدیرعامل به مدت ‪ 2‬سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت‬ ‫‪ 2‬سال دارندگان حق امضا ‪ :‬کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار و تعهدات ازقبیل‬ ‫چک‪ -‬سفته‪ -‬بروات – قراردادهای تعهد اور و استفاده ازحسابهای جاری و ثابت‬ ‫در بانکها با امضاء اقای عبدالحسین جاویدی (مدیرعامل)و همراه با مهر شرکت‬ ‫معتبر میباشد اختیارات مدیر عامل ‪ :‬طبق اساسنامه بازرسان اقای منصور اهنگ به‬ ‫شماره ملی ‪ 1209769204‬به سمت بازرس اصلی به مدت ‪ 1‬سال اقای حمداهلل‬ ‫مرادی به شماره ملی ‪ 1209906864‬به سمت بازرس علی البدل به مدت ‪ 1‬سال‬ ‫روزنامه کثیر االنتشار اصفهان امروز جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید‪.‬‬ ‫ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد‪ .‬اداره کل‬ ‫ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫سمیرم (‪)1331772‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫سرمقاله‬ ‫مکافات ادامه دار قوانین ضد‬ ‫تولید‬ ‫مثــال در ایــن مــورد زیــاد اســت امــا بــرای نمونــه‬ ‫می تــوان بــه بخشــنامه های ایجــاد محدودیــت‬ ‫صادراتــی اشــاره کــرد کــه در بســیاری مــوارد یــک‬ ‫شــبه ابــاغ می شــوند‪ ،‬فعــاالن اقتصــادی بــه خوبــی‬ ‫می داننــد کــه تصاحــب بــازار کشــورهای مختلــف و‬ ‫صــادرات محصــوالت تــا چــه میــزان کار دشــوار و‬ ‫زمان بــری اســت‪ ،‬زمانــی کــه یــک تولیدکننــده بعــد‬ ‫از مذاکــرات زیــاد‪ ،‬یــک بــازار مناســب بــرای فــروش‬ ‫محصــوالت در خــارج از کشــور پیــدا می کنــد بــا‬ ‫ابــاغ یــک بخشــنامه ناگهانــی مبنــی بــر ممنوعیــت‬ ‫صــادرات‪ ،‬می توانــد تمــام ســرمایه خــود را نابــود شــده‬ ‫بدانــد و اعتبــار خــود را بــرای همیشــه در بازارهــای‬ ‫صادراتــی از دســت بدهــد‪ .‬مثــال در ایــن بخش بســیار‬ ‫زیــاد اســت امــا بایــد توجــه داشــت ایــن بروکراســی‬ ‫عجیــب و ســنگین اداری و قوانیــن دســت و پاگیــر‬ ‫می تواننــد اســیب های جبــران ناپذیــری بــه اقتصــاد‬ ‫کشــور وارد کننــد‪.‬‬ ‫قوانیــن و مقــررات دســت و پاگیــر همــواره در اظهــار‬ ‫نظرهــای سیاســتگذاران و فعــاالن بخــش خصوصــی‬ ‫از مهم تریــن موانــع در توســعه اقتصــادی و گســترش‬ ‫تولیــد ملــی شــمرده می شــوند؛ امــا اینکــه در محیــط‬ ‫حقوقــی کســب وکار‪ ،‬چــه مقرراتــی دســت و پاگیــر‬ ‫محســوب می شــوند‪ ،‬اشــتراک نظــری وجــود نــدارد‬ ‫و کمتــر تاملــی راجــع بــه مســئله مذکــور صــورت‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬در چنیــن وضعیتــی‪ ،‬قانون گــذار بــه‬ ‫تصویــب قوانیــن جدیــد و یا اصــاح مکــرر و زودهنگام‬ ‫قوانیــن پیشــین می پــردازد و بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬فعــاالن‬ ‫اقتصــادی را بــا فضایــی مبهــم و غیرقابــل پیش بینــی‬ ‫مواجــه می کنــد‪ .‬زبــان مبهــم و دشــوار قانــون‪،‬‬ ‫مقررات گــذاری بــدون مالحظــه کافــی یــا اگاهــی‬ ‫از نظــام حقوقــی موجــود‪ ،‬رویــه قانونگــذاری پراکنــده‬ ‫و اصــاح مکــرر قوانیــن و مقــررات‪ ،‬از مــوارد نقــض‬ ‫اصــول قانون گــذاری محســوب می شــوند‪ .‬می تــوان‬ ‫گفــت نــه تعــداد قوانیــن و مقــررات‪ ،‬بلکــه هزینه هــای‬ ‫مختلــف انهاســت کــه در شناســایی مقــرره ای بــه‬ ‫عنــوان مقــرره دســت و پاگیــر‪ ،‬واجــد اهمیت اســت‪ .‬به‬ ‫ایــن ترتیــب نمی تــوان صرفــً تعــداد قوانیــن و مقررات‬ ‫یــا حجــم انهــا را مالکــی بــرای ارزیابــی بــار مقرراتــی‬ ‫یــا دســت و پاگیــر بــودن نظــام مقرراتــی یــک کشــور‬ ‫در نظــر گرفــت‪ .‬ضــرورت دارد قوانیــن بــا توجــه‬ ‫بــه مالک هایــی از جملــه حجــم‪ ،‬موضــوع و نــوع‪،‬‬ ‫دســته بندی شــوند و انــگاه بــا اســتفاده از روش شناســی‬ ‫دقیــق‪ ،‬بــار (هزینــه اجــرا) انهــا بــرای کســب و کارهــا‬ ‫ارزیابــی شــود‪.‬‬ ‫اگرچــه مســئوالن می پندارنــد بــرای رفــع مســائل‬ ‫و مشــکالت موجــود‪ ،‬وضــع قوانیــن و ابــاغ و‬ ‫مصــوب کــردن ایین نامه هــا و بخشــنامه ها مفیــد‬ ‫خواهــد بــود؛ امــا بایــد خاطرنشــان کــرد بــا برگــزاری‬ ‫نشســت ها و جلســات در وزارتخانه هــا جهــت وضــع‬ ‫ایــن قوانیــن و تنــگ کــردن عرصــه بــر روی فعــاالن‬ ‫بخــش خصوصــی مشــکالت و مســائل موجــود‬ ‫نه تنهــا حــل نخواهــد شــد‪ ،‬بلکــه بــه دلیــل فشــارهای‬ ‫ناشــی از شــرایط اقتصــاد جهانــی و مســائلی بــا اثــرات‬ ‫بیرونــی (همچــون تحریم هــا‪ ،‬درگیــری و نزاع هــای‬ ‫منطقــه ای‪ ،‬کرونــا و‪ )...‬دوچنــدان نیــز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بروکراســی اداری موجــب از دســت رفتــن فرصت هــا‬ ‫بــرای تولیــد کاال هــای رقابت پذیــر شــده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫در حالــی اســت کــه یکــی از مهم تریــن الزامــات و‬ ‫انتظــارات «اقتصــاد مقاومتــی» از دیــدگاه مقــام معظــم‬ ‫رهبــری‪ ،‬حمایــت از تولیــد ملــی و رفــع موانــع تولیــد‬ ‫اســت‪ .‬الزمــه اجرایــی شــدن اهــداف حمایــت از تولیــد‬ ‫داخلــی‪ ،‬اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود بــرای ارتقای‬ ‫تولیــد ملــی اســت‪ .‬اگــر اقتصــاد داخلــی «تولیدمحــور»‬ ‫شــود‪ ،‬بــه طــور قطــع فعــاالن اقتصــادی بــه انجــام‬ ‫فعالیت هــای مولــد و بــا کیفیــت تشــویق می شــوند‬ ‫و از فعالیت هــای واســطه گری و ســایر فعالیت هــای‬ ‫غیــر مولــد فاصلــه خواهنــد گرفــت‪ .‬هرچــه فراینــد‬ ‫راه انــدازی کس ـب وکار شــفاف تر و ســهل تر باشــد‪ ،‬بــه‬ ‫افزایــش ســامت اقتصــادی و اتخــاذ سیاســت های‬ ‫مطلــوب منجــر می شــود و بهبــودی شــاخص های‬ ‫کســب وکار و اقتصــاد را در پــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫در واقــع‪ ،‬تصحیــح بروکراســی اداری و حــذف برخــی‬ ‫قوانیــن متناقــض و دســت و پاگیــر و در نهایــت اصالح‬ ‫ســاختار صــدور مجوز هــای کســب و کار گامــی مثبــت‬ ‫جهــت تقویــت مشــارکت بخــش خصوصــی در عرصه‬ ‫اقتصــاد و ارتقــای اشــتغال و تولید در کشــور محســوب‬ ‫می شــود و دولــت می بایســت بــا دســتگاه های‬ ‫صادرکننــده مجــوز‪ ،‬تعامــل بیشــتری داشــته باشــد و‬ ‫بــرای تســهیل و روان ســازی تولیــد و کســب وکار‪،‬‬ ‫بیــش از پیــش همــت گمــارد‪ .‬از مهم تریــن اقدامــات‬ ‫دولــت بــرای رونــق تولیــد بــا کیفیــت‪ ،‬می تــوان بــه‬ ‫تســهیل ســازوکار اداری و ارائــه وام هــای مــورد نیــاز‬ ‫حــوزه تولیــد اشــاره کــرد‪ .‬هم اکنــون نظــام بانکــی‬ ‫بــا پرداخــت تســهیالت بــا نــرخ بهــره بســیار بــاال‬ ‫بــه تولیدکننــدگان و ایجــاد شــرایط ســخت همچــون‬ ‫درخواســت ضمانت هــای ســنگین‪ ،‬بــه مانعــی‬ ‫جــدی در تحقــق اهــداف و برنامه هــای اقتصــادی‬ ‫و تولیــدی تبدیــل شــده اســت‪ .‬ایــن در حالــی اســت‬ ‫کــه کارخانجــات در صــادرات تولیــدات خــود یــا واردات‬ ‫مــواد اولیــه بــه دلیــل تحریــم و همچنیــن بــاالر رفتن‬ ‫نــرخ ارز بــا مشــکالت جــدی روبــه رو شــده اند‪.‬‬ ‫در مجمــوع امیــد اســت قدم هــای عملــی در جهــت‬ ‫کمــک بــه بهبــود فضــای اقتصــادی برداشــته شــود‬ ‫و تنهــا شــاهد شــعار دادن مســئوالن مرتبــط در ایــن‬ ‫زمینــه نباشــیم‪.‬‬ ‫پنجشنبه | ‪ 19‬خرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4368‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪ 14‬تیم موفق نتیجه فعالیت خود را معرفی کردند‬ ‫برگزاری دومین رویداد شتاب دهی برایندبردار‬ ‫دومین رویداد دمودی شتاب دهنده تجارت بردار با عنوان‬ ‫«برایند بردار» در اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی‬ ‫اصفهان با حضور فرشته امینی رئیس شورای راهبردی مرکز‬ ‫شتابدهنده تجارت‪ ،‬سید صادق عالمه دبیر شتاب دهنده‪ ،‬برخی‬ ‫اعضای اتاق بازرگانی استان‪ ،‬سرمایه گذاران و تامین کنندگان‬ ‫مدعو برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش اصفهان امروز‪ ،‬تمامی شتاب دهنده های سراسر‬ ‫دنیا با برگزاری دمودی دوره شتابدهی خود را به پایان می رسانند‬ ‫در بردار نیز‪ ،‬رویداد دمودی تحت عنوان برایند بردار برای دومین‬ ‫بار باهدف معرفی تیم های موفق برگزار شد‪.‬‬ ‫در دومین برایند بردار‪ 14 ،‬تی م موفق دور دوم شتاب دهنده‬ ‫تجارت بردار که در سه زمینه صادرات‪ ،‬بازاریابی و دیجیتال‬ ‫مارکتینگ اموزش دیده و موفق به انجام فعالیت تجاری شده اند‬ ‫یا اماده ان هستند حضور پیدا کردند‪ .‬اهداف برگزاری این‬ ‫رویداد جذب تامین کننده‪ ،‬سرمایه گذار و شناخته شدن تیم ها در‬ ‫زیست بوم صادراتی استان و کشور بوده است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬بردار به دنبال گســترش تجارت ایران در‬ ‫بازارهایجهانی‬ ‫رویداد با سخنرانی سید صادق عالمه‪ ،‬دبیر شتاب دهنده‬ ‫صادرات بردار اغاز شد‪ .‬او در این رویداد گفت‪ :‬شتاب دهنده‬ ‫تجارت بردار به عنوان اولین مرکز تخصصی شتاب دهی کشور‬ ‫به همت اتاق بازرگانی اصفهان در دوره نهم فعالیت خود‪ ،‬اذر‬ ‫سال ‪ 1398‬اغاز به کارکرد‪ .‬باتوجه به ظرفیت های اصفهان و‬ ‫صنعتی شدن این استان‪ ،‬تالشمان را برای تبدیل استان به‬ ‫یک هاب تجاری در کشور از طریق ایجاد شتاب دهنده بردار‬ ‫اغاز کردیم‪ .‬عالمه گفت‪ :‬تفاوت ما دیگر شتاب دهنده ها در‬ ‫حوزه تجارت و کسب وکار نحوه پرداختن ما به این موضوع‬ ‫مهم است‪ .‬ما می خواهیم کسب کارهای خرد و کالن داخلی‬ ‫از مدل سنتی خارج شده و به بازارهای خارجی و بین المللی‬ ‫راه پیدا کنند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬برای دست یابی به این هدف مهم‬ ‫نگاه ما فقط منعطف به استان اصفهان نیست و زمینه پذیرش‬ ‫تیم ها و ایده ها از سایر استان های کشور را نیز فراهم کرده ایم‪.‬‬ ‫دبیر شتاب دهنده تجارت بردار افزود‪ :‬کاالهای بسیار خوبی در‬ ‫ایران تولید می شود که پتانسیل صادرات را دارد‪ ،‬بنابراین هدف‬ ‫اول شتاب دهنده صادرات تخصصی کشور افزایش صادرات از‬ ‫طریق تربیت افراد متخصص در چرخه صادرات بوده و ما از‬ ‫طریق اموزش‪ ،‬منتورینگ‪ ،‬شبکه سازی و تامین مالی در راه‬ ‫تحقق این هدف هستیم‪ .‬عالمه «دمودی» را رویداد پایانی‬ ‫هر دوره شتاب دهی معرفی کرد و گفت‪ :‬این رویداد فرصت‬ ‫مغتنمی برای جوانان عالقه مند و مستعد تجارت است تا از این‬ ‫طریق خود را برای ورود به بازار حرفه ای اماده کنند‪ ،‬همچنین‬ ‫سرمایه گذاران نیز می توانند از طریق این رویداد با تیم های‬ ‫تازه نفس صادراتی اشنا شوند‪.‬‬ ‫در ادامه فرشته امینی رئیس شورای راهبردی شتاب دهنده‬ ‫تجارت بردار گفت‪ :‬اینکه ما سه سال پیش کجا بودیم و االن‬ ‫کجا قرار داریم باتوجه به مشکالت فراوانی که در راهمان وجود‬ ‫داشت‪ ،‬نشان دهنده پیشرفت‪ ،‬بهبود و توسعه فعالیت هایمان‬ ‫است‪ .‬امینی افزود‪ :‬یکی از تفاوت های بزرگ ما با سال اولی‬ ‫که کار را شروع کردیم خارج شدن از ایده تک بعدی صادرات به‬ ‫ایده های چندبعدی حوزه های تجارت است‪ .‬ما در این سه سال‬ ‫مسیر تکامل را پشت سر گذاشتیم و برای این کار برنامه های‬ ‫زیادی طراحی و اجرا کردم‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬قرارگرفتن در کنار‬ ‫سازمان های جهانی و همکاری با شرکت های خارجی عالوه‬ ‫بر توسعه فعالیت هایمان به جهانی شدن و بهره ور شدن ما‬ ‫کمک فراوانی کرد‪ .‬امینی رئیس شورای راهبردی شتاب دهنده‬ ‫تجارت بردار با اشاره به برنامه های توسعه این شتاب دهنده‬ ‫گفت‪ :‬یکی از اصلی ترین برنامه های توسعه ما برای سال جاری‬ ‫الگوی توسعه ملی است که از طرف معاونت علمی و سازمان‬ ‫تجارت مورد حمایت قرار گرفته است‪ .‬امینی تاکید کرد تیم های‬ ‫شتاب دهنده از خدمات مشاوره تخصصی‪ ،‬طراحی هویت‬ ‫بصری‪ ،‬امور حقوقی‪ ،‬تسهیل مشتری یابی بین المللی‪ ،‬حضور‬ ‫در نمایشگاه های بین المللی و حمایت های مالی کوتاه مدت‬ ‫بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬برترین های بردار در دمو دی خود را چگونه‬ ‫معرفیکردند؟‬ ‫مهدی صادق پور مدیر شرکت بهرام کو که سابقه در زمینه‬ ‫کاشت داشت و برداشت کشاورزی دارد به ارائه خودپرداخت‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به اینکه در اغاز با داشتن باغ سیب در سمیرم صادراتی‬ ‫به خارج از کشور نداشت گفت‪ :‬سال ‪ ۹۸‬در شتاب دهنده بردار‬ ‫نام نویسی کردیم و از فروردین ‪ ۹۹‬دوره های انالین اغاز شد‪.‬‬ ‫شورای راهبردی بردار به کمک مجموعه ما امدند و زمینه‬ ‫صادرات برای ما فراهم شد‪ .‬صادق پور افزود‪ :‬در بازار دو مشکل‬ ‫عمده برای صادرات داشتیم دسته بندی محصول و بسته بندی‬ ‫که با راه اندازی یک مجموعه در شهرک جی توانستیم پارسال‬ ‫‪ ۱۵‬کانتینر سیب به هند و عراق صادر کنیم‪ .‬هم اکنون یکی از‬ ‫فعالیت های بهرام کو واردات موز به کشور است‪.‬‬ ‫سپس نماینده تیم اوژان در جایگاه حضور پیدا کرد تا‬ ‫در ‪ ۱۰‬دقیقه ارائه خود را انجام دهد‪ .‬خانم صابری به عنوان‬ ‫نماینده شرکت مدیریت صادرات اوژان به موضوع محصوالت‬ ‫ارگانیک پرداخت و گفت‪ :‬اکنون ارگانیک بودن محصوالت‬ ‫یک اصل مهم در موضوع صادرات است و بایستی محصول‬ ‫از تمام ازمایش های ارگانیک بودن سربلند بیرون بیاید و اوژان‬ ‫پیش گام این موضوع در صادرات به اروپاست‪ .‬نماینده شرکت‬ ‫اوژان افزود‪ :‬ارگانیک بودن یکی از سازه های ساختار اینده‬ ‫مواد خوراکی است و این شرکت گواهی ارگانیک اروپا را از‬ ‫کشور سوئیس دریافت کرده و از دامین ‪ bio‬بهره مند شده‬ ‫است‪ .‬صابری گفت‪ :‬المان بزرگ ترین هاب تجاری اروپاست‬ ‫و المان دروازه ورود به بازار اروپاست چرا که ‪ ۷۰‬درصد مردم‬ ‫المان مواد ارگانیک مصرف می کنند و این کشور رتبه چهارم‬ ‫واردات محصوالت ارگانیک را در جهان دارد‪ .‬شرکت اوژان از‬ ‫اغاز تولید محصول تا صادرات را زیر نظر سیستم خود اجرا‬ ‫می کند و با حذف واسطه ها قیمت ها را رقابتی کرده است‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬محصوالت خود را در بسته بندی جهانی در ‪ ۳‬برند به اروپا‬ ‫صادر کردیم و با ثبت یک شرکت خارجی توانستیم تحریم ها را‬ ‫بی اثر کنیم‪ .‬شرکت اوژان به غیراز المان به لهستان‪ ،‬ارمنستان‬ ‫و امارات صادرات کردیم‪ .‬شرکت اوژان تنها شرکتی است که‬ ‫توانست مغز پسته ارگانیک را به اروپا صادر کند‪ .‬صابری تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در سال ‪ ۱۴۰۰‬یک ترنُ ِور ‪ ۵۰‬هزار یورویی صادرات داشتیم‬ ‫و امسال ترنُ ِور را تاکنون به دوبرابر رساندیم و تا پایان امسال به‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار یورو می رسیم‪ .‬پسته‪ ،‬فندق‪ ،‬بادام‪ ،‬کشمش‪ ،‬زرشک‪،‬‬ ‫انجیر‪ ،‬زعفران‪ ،‬سماق‪ ،‬داروهای گیاهی و قهوه ارگانیک سیر‬ ‫کاالی اوژان را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫در ادامه امیرحسین پزشکی مدیر تحقیقات بازار شرکت وندا‬ ‫در ارائه خود گفت‪ :‬کنترل هزینه بازاریابی و فروش مهم ترین‬ ‫اصل و مشکل شرکت هاست که راهکار ما نسل پنجم یعنی‬ ‫بازاریابی داده محور بود‪ .‬ما در سال ‪ ۱۴۰۱‬پلت فرمی برای ارتقا‬ ‫سیستم بازاریابی شرکت ها ارائه و ازمایشگاه تست محصول و‬ ‫طراحی رفتار ایجاد کردیم‪ .‬در تست محصول با درنظرگرفتن‬ ‫مشتری محصول را در بسته بندی‪ ،‬برند و قیمت گذاری‬ ‫اصالح می شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در طراحی رفتار بر اساس اهداف‬ ‫کسب وکار رفتار مشتری به سمت انتخاب مجموعه شما سوق‬ ‫پیدا می کند‪ .‬همچنین پلتفرم ‪ X‬با استخراج داده از منابع مختلف‬ ‫طراحی شده که پایگاه های جمع اوری داده در استان های‬ ‫مختلف هم به این پلت فرم کمک می کند‪ .‬بازاریابی‪ ،‬فروش‬ ‫دیتا‪ ،‬مشاوره استراتژی‪ ،‬بازاریابی و فروش‪ ،‬اموزش کارمندان‬ ‫سازمان و شرکت و ‪ API‬محصوالت این شرکت است‪.‬‬ ‫علیخانی نماینده شرکت تخصصی فروش بتاز در ارائه خود‬ ‫گفت‪ :‬واحد فروش قلب تپنده سازمان است و این شرکت زمان‪،‬‬ ‫هزینه و تعهد نیروی کار بهره ور می کند و در زمینه مارکتینگ‪،‬‬ ‫برندینگ فروش و اموزش را می توانیم انجام دهیم ‪ .‬در ادامه‬ ‫خانم حسینی نماینده شرکت نرم افزار سازان سپاهان نرم افزار‬ ‫نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (نت بین) را معرفی کرد‪ .‬این‬ ‫نرم افزار با تجهیزات و قطعات چک کردن دوره ای مانع توقف‬ ‫خط تولید شود‪ .‬این نرم افزار به صورت افالین هم فعالیت کند و‬ ‫توقف را ‪ ۴۰‬درصد و تعمیرات را ‪ ۷۰‬درصد کاهش دهد‪.‬‬ ‫زهره نوروزی نماینده شرکت سبزی نو درباره این شرکت‬ ‫گفت‪ :‬میزان واردات فلفل دلمه ای روسیه از ایران ‪ ۳۴۰‬هزار‬ ‫تن است و ما در سال ‪ ۲۰۱۶‬نخستین کانتینر فلفل دلمه ای‬ ‫رنگی به روسیه صادر کردیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬سیب‪ ،‬کیوی‪ ،‬کلم و‬ ‫چغندر از دیگر محصوالت صادراتی این شرکت به کشورهای‬ ‫خلیج فارس و اوکراین است‪ .‬بهزاد الیق نماینده شرکت صبور‬ ‫در ارائه خود گفت‪ :‬این شرکت تولیدکننده ظروف یک بارمصرف‬ ‫بسته بندی مواد غذایی با توان تولید ‪ ۲‬هزار تن محصوالت‬ ‫پلیمری با قابلیت استفاده از مایکروویو است ‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫شرکت صبور به صادرات به حوزه خلیج فارس تمرکز کرده و به‬ ‫بازارهای قطر کویت و امارات ورود کرده که باید در نظر گرفت‬ ‫که قطر میزبان جام جهانی است و امارات هاب بازار افریقا است‪.‬‬ ‫صادرات یک میلیون دالری هدف سال اینده این شرکت است‪.‬‬ ‫حسن سلطانی پور مدیرعامل شرکت سلطان تجارت سورنا‬ ‫گفت‪ :‬مغز بادام مامایی به دلیل قیمت باال تا ‪ ۹۰‬درصد صادرات‬ ‫می شود‪ ۳۵۰ .‬هزار تن تولید ساالنه ایران است و رتبه پنجم دنیا‬ ‫را داراست‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بازار هدف این محصول هند‪ ،‬روسیه‬ ‫و حوزه خلیج فارس است‪ .‬حاشیه سود باال و کیفیت باالی‬ ‫محصول ایران نسبت به رقبا مزیت رقابتی این محصول است‪.‬‬ ‫مسعود کیانی نماینده شرکت اکت استون گفت‪ ۶ :‬هزار‬ ‫واحد فراوری سنگ در ایران داریم که ‪ ۲۰‬واحد توان فراوری‬ ‫برای صادرات دارند‪ .‬این شرکت با ایجاد یک وب سایت و‬ ‫عکاسی و اطالعات دقیق از سنگ ها زمینه صادرات سنگ‬ ‫ایران به حوزه خلیج فارس‪ ،‬کانادا و استرالیا را فراهم کرده است‬ ‫و در سال ‪ ۱۴۰۰‬پانصد هزار دالر صادرات داشته است‪.‬‬ ‫در ادامه صالحی نماینده شرکت نرم افزار سازان ‪ 2‬نرم افزار‬ ‫امال را معرفی کرد که به حوزه ساخت وساز اختصاص داشت‪.‬‬ ‫نرم افزار امال در زمان گزارش ها‪ ،‬نیروی انسانی و کاغذ‬ ‫صرفه جویی می کند و نتایج محاسبات را دقیق ارائه می کند‪.‬‬ ‫سفارشی سازی محصول و پشتیبانی ‪ ۲۴‬ساعته از و ویژگی های‬ ‫این نرم افزار است‪.‬‬ ‫عالمه نماینده شرکت دیجیران درباره مجموعه خود‬ ‫گفت‪ :‬اموزش تخصصی دیجیتال مارکتینگ با تولید محتوای‬ ‫سوشال مدیا به نیروهای ارگان ها و سازمان ها تخصص ماست‬ ‫و در زمان اموزش نیروی جایگزین به شرکت ارائه می کنند‪.‬‬ ‫مریم رحیمی نماینده شرکت اروند فراز سهند گفت‪ :‬حضور‬ ‫فعال در بازار بین المللی سنگ و طراحی وب سایت برای ارائه‬ ‫سنگ های ایران به دنیا از مهم ترین فعالیت های ماست‪.‬‬ ‫‪۵۰‬درصد واردات سنگ کوپ در هند سهم ایران است‪.‬‬ ‫حسین فدایی نماینده گروه تحقیقات بازار و مشاوره بازاریابی‬ ‫رویش با اشاره به پروژه کشت کنجد در قلعه گنج کرمان و‬ ‫مشکل فروش محصول گفت‪ :‬با ارائه راهکارهای فروش‬ ‫توانستیم محصول این منطقه را به بازار عرضه کنیم‪ .‬از دیگر‬ ‫فعالیت های این شرکت همکاری با مجموعه فامیلیران در‬ ‫حوزه بومی و محلی‪ ،‬افزایش ‪ ۵۰‬درصدی فروش شرکت تولید‬ ‫چیلرهای فوق هوشمند‪ ،‬افزایش ‪ ۲۰‬درصدی فروش شرکت‬ ‫‪ HEMERA‬و ارائه اموزش های حوزه کسب وکار‪ ،‬مارکتینگ‬ ‫و فروش را می توان نام برد‪.‬‬ ‫مهدی حق شناس نماینده شرکت زیگورات به عنوان اخرین‬ ‫شرکت گفت‪ :‬کشت زعفران در استان اصفهان را از سال ‪۹۴‬‬ ‫اغاز کردیم‪ .‬تولید پیاز زعفران گواهی شده‪ ،‬فروش به کشاورزان‬ ‫و تحویل گل های زعفران و فراوری و صادرات زعفران عمده‬ ‫فعالیت این شرکت است‪.‬‬ ‫پس از اتمام ارائه تیم ها‪ ،‬گواهینامه فارغ التحصیلی و تندیس‬ ‫به تیم ها اعطا گردید و تیم ها‪ ،‬تامین کنندگان و سرمایه گذاران‬ ‫در فضای صمیمانه مذاکرات مقدماتی دررابطه با نحوه همکاری‬ ‫انجام دادند‪ .‬گفتنی است شتاب دهنده تجارت بردار به عنوان‬ ‫اولین شتاب دهنده تخصصی صادرات کشور‪ ،‬موفق به تدوین‬ ‫فرایند علمی و عملیاتی شده است‪ .‬این فرایند باهدف ارائه‬ ‫خدمات چهارگانه اموزش تخصصی‪ ،‬شبکه سازی‪ ،‬منتورینگ و‬ ‫تسهیالت معنوی و مادی در حوزه شتاب دهی تجارت تدوین‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اگهیمناقصهعمومی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫فراخوان خرید سرور‬ ‫اداره کل اموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان در نظر دارد فراخوان خرید سرور به شماره مناقصه ‪2001003343000002‬‬ ‫از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه‪ ،‬نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی‬ ‫(به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل اورند‪.‬‬ ‫مواعد زمانی‪:‬‬ ‫تاریخ انتشار فراخوان‪1401/03/18 :‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد فراخوان‪1401/03/24 :‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهادات‪1401/04/04 :‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها‪1401/04/05 :‬‬ ‫نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬ضمانت نامه بانکی ویا فیش واریزی به شماره حساب ‪4061018707670162‬‬ ‫به مبلغ ‪ 250/000/000‬ریال‬ ‫اطالعات تماس و ادرس دستگاه ‪ :‬اصفهان خیابان هزارجریب روبروی جهاد کشاورزی اداره کل اموزش فنی وحرفه ای‬ ‫استان اصفهان واحد فناوری اطالعات‬ ‫شماره تماس جهت کسب اطالعات بیشتر ‪ 09131686115 :‬اقای جمشیدی مسئول واحد فناوری اطالعات‬ ‫اداره کل اموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان‬ ‫الف‪1330780:‬‬ ‫ممالف‬ ‫‪862030‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر‬ ‫فعاالن اقتصادی که قوانین‬ ‫صنفی را رعایت نکنند‬ ‫مجازات می شوند‬ ‫سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی اصفهان به بازاریان‬ ‫و فعاالن اقتصادی استان هشدار داد که قوانین صنفی و‬ ‫حقوق شهروندی را رعایت کنند زیرا در غیر این صورت اشد‬ ‫مجازات در انتظار انهاست‪ .‬به گزارش ایرنا و به نقل از روابط‬ ‫عمومی تعزیرات حکومتی اصفهان‪ ،‬علی اکبر مختاری در‬ ‫جلسه بررسی روند نظارت بر وضعیت بازار افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به مصوبه سران قوا و افزایش اختیارات تعزیرات حکومتی‪،‬‬ ‫رییسان شعبه های این دستگاه درصورتی که احساس کنند‬ ‫از سوی کاسبان و بازاریان در حق مردم اجحافی صورت‬ ‫گرفته است مستقیم وارد عمل شده و اشد مجازات برای‬ ‫متخلفان اعمال می شود‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬براین اساس به‬ ‫فعاالن اقتصادی و بازاریان در استان توصیه و تاکید می شود‬ ‫که حقوق شهروندی و قوانین نظام صنفی را رعایت کنند‪.‬‬ ‫سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی اصفهان افزود‪ :‬در یک‬ ‫هفته گذشته و به ویژه در روزهای تعطیل اخیر و در راستای‬ ‫اجرای طرح مردمی سازی یارانه و عادالنه سازی ان طرح‬ ‫نظارتی با عنوان ‪ ۱۵‬خرداد در استان اجرا شد و در حدود‬ ‫یکهزار و ‪ ۳۰۰‬فقره پرونده توسط مسووالن شعبه های‬ ‫تعزیرات حکومتی اصفهان مورد بررسی قرار گرفت‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬موضوع این پرونده ها بطور عمده شامل‬ ‫گرانفروشی‪ ،‬کم فروشی احتکار و سایر تخلفات از جمله‬ ‫در مسائل بهداشتی بود‪ .‬مختاری یاداور شد‪ :‬متهمان این‬ ‫پرونده ها در مجموع به میزان‪۴۸۰‬میلیارد ریال جریمه نقدی‬ ‫شدند‪ .‬وی همچنین با اشاره به تشدید برخورد با هرگونه‬ ‫قبَران‬ ‫قاچاق کاال در استان گفت‪ :‬در این راستا به قاچا ‬ ‫(خودروهای شوتی) هشدار داده می شود که از قاچاق با‬ ‫خودرو خودداری کنند و امنیت مردم را به مخاطره نیندازند‪.‬‬ ‫سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی اصفهان تصریح کرد‪:‬‬ ‫با توجه به قانون جدید در صورت کشف یا عدم کشف‬ ‫کاالی قاچاق از خودروهای تغییر وضعیت (ارتفاع و جاساز)‪،‬‬ ‫صاحبان خودرو از هشت تا ‪۱۸‬میلیون تومان جریمه خواهند‬ ‫شد‪ .‬مختاری از مردم درخواست کرد که در صورت مشاهده‬ ‫هرگونه تخلف اقتصادی گزارش خود را با سامانه ‪۱۲۴‬‬ ‫سازمان صمت و یا شماره ‪ ۱۳۵‬سامانه شکایات و گزارش‬ ‫مردمی تعزیرات حکومتی اعالم کننند تا در سریعترین‬ ‫زمان بررسی و با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد‪.‬‬ ‫با دستور رییس جمهور بسته‬ ‫کنترل تورم طراحی می شود‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی از دستور رئیس جمهور برای‬ ‫طراحی بسته کنترل تورم برای ‪ 9‬ماه پایانی سال ‪ 1401‬خبر‬ ‫داد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی‬ ‫و دارایی در حاشیه جلسه هیات وزیران‪ ،‬در جمع خبرنگاران‬ ‫در پاسخ به پرسشی درباره زمان اجرای طرح کاالبرگ‬ ‫الکترونیکی در کشور گفت‪ :‬از ابتدا تصمیم ستاد اقتصادی‬ ‫دولت این بوده که تا زمانی که اجرای ازمایشی کاالبرگ‬ ‫قطعی و نتایج ان محرز نشده ما تعمیم ان برای کل کشور‬ ‫و اجرای رسمی ان را کلید نزنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬االن در برخی‬ ‫استان ها سرعت پیشرفت کار است و ایراداتی وجود داشته‬ ‫که در برخی استان ها که ناچار شدیم به لحاظ فنی برخی‬ ‫از نقاط طرح را اصالح کنیم‪ .‬هر زمان که اجرای ازمایشی‬ ‫طرح به خاتمه رسید ما می توانیم طرحی با کمترین ایراد و‬ ‫اشکال را برای کشور اجرا کنیم‪ .‬وی همچنین درباره تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت جاماندگان از دریافت یارانه اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫دستور رییس جمهور تمام کسانی که مشمول دریافت یارانه‬ ‫نشده بودند اما خود را مستحق دریافت یارانه می دانستند‬ ‫و به سایت اعالم شده مراجعه کردند‪ ،‬یارانه بصورت‬ ‫علی الحساب به حساب انها واریز شده است؛ اگر گروهی‬ ‫هستند که مرحله مراجعه به سایت را طی کردند اما هنوز‬ ‫واریزی به حساب انها واریز نشده حتمًا مراجعه کنند چراکه‬ ‫این اتفاق باید تا اخر اردیبهشت می افتاد‪ .‬وزیر امور اقتصادی‬ ‫و دارایی ادامه داد‪ :‬به جهت اینکه ما دچار درهم امیختگی‬ ‫حساب های اقتصادی هستیم و بسیاری از کسانی که در‬ ‫حوزه های شغلی فعال هستند از حساب های شغلی خود‬ ‫برای کار استفاده می کنند و همچنین درباره صندوق های‬ ‫خانگی و واریزی های مربوط به شارژ ساختمان‪ ،‬ممکن است‬ ‫اینگونه نشان داده شود که حساب های بانکی بیش از اندازه‬ ‫تعیین شده برای دریافت یارانه کارکرد داشته اند در حالی که‬ ‫این به معنای درامد بیشتر نیست بنابراین اعتراض بسیاری‬ ‫از مردم ناشی از همین موضوع است که استفاده درستی‬ ‫از حساب های بانکی انجام نمی شود‪ .‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی یک ماه فرصت دارد تا بررسی های الزم را‬ ‫در این خصوص انجام دهد‪ .‬خاندوزی در ادامه در پاسخ به‬ ‫پرسشی درباره استمرار فعالیت رییس بانک مسکن با وجود‬ ‫گذشت یک ماه از موعد بازنشستگی او‪ ،‬گفت‪ :‬موضوع را‬ ‫حتما بررسی می کنم و ظرف یک هفته اتی نتیجه را به‬ ‫شما اعالم میکنم‪ .‬وی همچنین درباره طرح وزارت اقتصاد‬ ‫برای متوقف کردن گرانی ها‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به ابعاد فشار‬ ‫هزینه ای که بر اقتصاد ایران طی دو ماه نخست سال افزوده‬ ‫شد‪ ،‬هم برخی از مصوبات که هزینه تولید را افزایش داد و‬ ‫هم افزایش قیمت های بین المللی که موجب شد بسیاری‬ ‫از کاالهای مورد نیاز مردم از خارج خریداری شود و مواد‬ ‫اولیه تولید گران شود و افزایش قیمت داشته باشیم‪ .‬رییس‬ ‫جمهور به عنوان یک اولویت مطرح کردند که حتمًا برای ‪۹‬‬ ‫ماه باقی مانده سال یک بسته کنترل تورم ویژه داشته باشیم‪.‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد‪ :‬بانک مرکزی‬ ‫و وزارت خانه های صنعت و اقتصاد مکلف شدند که کمک‬ ‫کنند که این بسته ضد تورمی ‪ 9‬ماهه باقی مانده ‪۱۴۰۱‬‬ ‫تهیه شود‪ .‬امروز این بسته اماده و یک بار به رییس جمهور‬ ‫ارایه شد و در حال اصالح نهایی و اعمال نظر اعضای ستاد‬ ‫اقتصادی دولت است که به محض اعمال اصالحات نهایی‬ ‫حتما به صورت رسمی از ان رونمایی می شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫پنجشنبه | ‪ 19‬خرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4368‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫استعفای سوم محرم و استقبال‬ ‫باشگاهسپاهان‬ ‫یک خبر خوش در روز تلخ‬ ‫هواداران سپاهان‬ ‫شنیده ها حاکی از ان است که یاسین سلمانی یک فصل‬ ‫دیگر به کار خود در سپاهان ادامه خواهد داد‪ .‬فصل بیست‬ ‫و یکم در شرایطی برای سپاهانی ها به پایان رسید که اینده‬ ‫محرم نویدکیا روی نیمکت طالیی پوشان با ابهاماتی‬ ‫روبرو بود و سرانجام هم تصمیم این مربی از سوی روابط‬ ‫عمومی باشگاه سپاهان رسانه ای شد و نویدکیا از هدایت‬ ‫سپاهان کنار کشید‪ .‬این البته در این روزها که سپاهان باید‬ ‫خودش را اماده حضور در لیگ بیست و یکم کند‪ ،‬یکی از‬ ‫چالش های مدیران سپاهان است و چالش دیگر تمدید با ‪9‬‬ ‫بازیکنی است که قراردادشان به انتها رسیده و دراین بین باید‬ ‫مهره های موردنیاز برای تقویت تیم نیز جذب شوند‪ .‬حاال و‬ ‫در شرایطی که هواداران سپاهان شاید هنوز نتوانسته اند خبر‬ ‫کناره گیری نویدکیا را هضم کنند‪ ،‬خبر خوشی نیز از پیرامون‬ ‫باشگاه به گوش می رسد و ان هم اینکه یاسین سلمانی‬ ‫بازیکن پرورش یافته اکادمی سپاهان به نظر می رسد برای‬ ‫ادامه کار در این تیم به توافق رسیده است‪ .‬سلمانی که طی‬ ‫روزهای گذشته همراه با تیم امید در ازبکستان حضورداشته‪،‬‬ ‫یک سال از قراردادش با سپاهانی ها باقی مانده اما با توجه به‬ ‫شرایطی که دارد‪ ،‬حاضرشده تا یک سال دیگر نیز در اردوی‬ ‫زردپوشان اصفهانی بماند‪.‬‬ ‫گاندوها از اشتباهات مردان‬ ‫سیاهپوش میدان حسابی ضرر کرده اند‬ ‫لغزش های داوری‬ ‫دشمن شماره یک ذوب اهن‬ ‫مهـدی تارتـار قاطعانـه بـر ایـن باور اسـت‬ ‫کـه اگـر ذوب اهـن بـا ناداوری هـا روبـرو‬ ‫نمی شـد رتبـه ای بهتـر در لیـگ بیسـت و‬ ‫یکـم کسـب می کـرد‪ .‬گاندوهـا لیگ فصل‬ ‫گذشـته را بـا جایـگاه هفتمـی بـه پایـان‬ ‫امیرحسیناحتشامی رسـاندند تا هـواداران این تیـم نگرانی بابت‬ ‫سـقوط نداشـته باشـند‪ .‬ان ها از ‪ 30‬بازی ‪ 37‬امتیـاز اندوختند تا‬ ‫میانگیـن امتیازگیری ذوب اهن عـدد ‪ 1/23‬را نشـان دهد‪ .‬عدد‬ ‫کـه نمی توانـد چنـدان جالب توجه باشـد و تنها بـرای رتبه های‬ ‫میانـه جـدول و کمـی باالتر کفایـت می کند؛ امـا صحبت های‬ ‫سـرمربی ذوب اهـن وقتـی راسـت ازمایی شـود نتایج عجیبی‬ ‫بـه همراه خواهد داشـت‪ .‬ازجملـه این که سبزپوشـان اصفهانی‬ ‫حداقـل ‪ 12‬امتیاز را به دلیل اشـتباهات دور از انتظـار داوران که‬ ‫شـبهه برانگیز هـم به نظر می رسـد‪ ،‬ازدسـت داده اند‪ .‬همین ‪12‬‬ ‫امتیـاز اگر از کفت شـاگردان مهدی تارتار نمی رفـت ان ها را به‬ ‫فـوالد ‪ 47‬امتیـازی کـه رده چهارم جدول را بـه خود اختصاص‬ ‫داد‪ ،‬بسـیار نزدیـک می کـرد‪ .‬به طور مثـال در همین بازی هفته‬ ‫بیسـت و هفتـه ذوب اهن بـا تراکتور که با تسـاوی بـدون گل‬ ‫بـه پایـان رسـید داور بـازی اشـتباه مهلکـی را مرتکب شـد تا‬ ‫ذوبی هـا از رسـیدن بـه پیـروزی در این دیـدار بازبماننـد‪ .‬ان ها‬ ‫در دقیقـه ‪ ۸۹‬بـه گل دسـت یافتند اما ایـن گل به طرز عجیبی‬ ‫مردود اعالم شـد‪ .‬مسـعود ابراهیم زاده از اشتباه مدافعان تراکتور‬ ‫اسـتفاده کـرد و با شـوتی زیبـا دروازه محمدرضا اخبـاری را باز‬ ‫کـرد‪ .‬داور ایـن گل را صحیـح اعالم کـرد و کمکش نیز پرچم‬ ‫خـود را بـاال نیـاورد امـا ثانیه هایی بعد از بیـرون بـه داور اعالم‬ ‫شـد کـه باید افسـاید بگیـرد‪ .‬همین مسـئله باعث شـد تا گل‬ ‫مـردود اعالم شـود‪ .‬صحنه اهسـته نشـان داد کـه گل ذوبی ها‬ ‫سـالم بـود‪ .‬اتفاقی که موجب شـد تـا مهدی اخوان کارشـناس‬ ‫برجسـته داوری هـم بر اشـتباه غیرقابـل بخشـش داوران این‬ ‫بـازی صحه گذاشـته و ذوب اهـن را قربانی به شـمار اورد‪« :‬د ر‬ ‫اعلام خطای افسـاید نظرات متفاوت اسـت ولـی این تناقض‬ ‫میـان داور و کمـک داور‪ ،‬جـو را متشـنج و ایجاد شـک و دودلی‬ ‫عکس‪:‬تسنیم‬ ‫سومین استعفای سرمربی تیم فوتبال سپاهان مورد‬ ‫موافقت باشگاه اصفهانی قرار گرفت‪ .‬به گزارش تسنیم‪،‬‬ ‫صبح دیروز خبری غیرمنتظره از کناره گیری نویدکیا از‬ ‫هدایت سپاهان منتشر شد‪ ،‬مسئله ای که شاید تا همین‬ ‫دیروز هیچ حرفی از ان به میان نیامده بود‪ ،‬ولی به یکباره‬ ‫و بدون مقدمه چینی از سوی روابط عمومی باشگاه سپاهان‬ ‫رسما اعالم شد‪ .‬اسطوره باشگاه سپاهان طی فصل گذشته‬ ‫دوبار دیگر از سمتش کناره گیری کرد‪ ،‬ولی استعفای او در‬ ‫هر دو مرحله با مخالفت باشگاه و شرکت فوالد مبارکه‬ ‫مواجه شد‪ .‬استعفای مرحله سوم محرم در حالی رقم خورد‬ ‫که او بعد از پایان لیگ بیست ویکم قصد داشت به تعهدش‬ ‫در سومین سال قرارداد خود پایبند باشد و خبری از جدایی‬ ‫نبود‪ .‬بااین وجود و درحالی که نویدکیا طبق اطالعیه باشگاه‬ ‫سپاهان‪ ،‬طی تماس تلفنی با مدیریت باشگاه انصرافش را‬ ‫از ادامه همکاری اعالم کرده است‪ ،‬به نظر می رسد در این‬ ‫مرحله دیگر خبری از مخالفت های قبلی با جدایی او در‬ ‫باشگاه سپاهان نبوده و فوراً با همین استعفای غیررسمی‬ ‫موافقت شده است‪ .‬دو استعفای قبلی نویدکیا از هدایت‬ ‫سپاهان به دالیل دخالت های باشگاه در چیدمان دستیاران‬ ‫او عنوان شده بود‪ .‬در مرحله اول فشار هایی برای تغییر‬ ‫اعضای کادر فنی تیم سپاهان ایجادشده بود که مخالفت‬ ‫جدی نویدکیا را در پی داشت‪ .‬در ادامه و در نیم فصل لیگ‬ ‫برتر نیز بحث تغییر اعضای کادر فنی و دخالت های بیرونی‬ ‫مطرح شده بود که درنهایت و بازهم با مخالفت سرمربی تیم‬ ‫روبه رو می شود‪ .‬البته بعد از استعفای دوم نویدکیا و عدم‬ ‫حضور او در اردوی تیم‪ ،‬محمود کریمی و علیرضا مرزبان‬ ‫نیز به همراه او استعفا کردند و رسما از تیم جدا شدند‪.‬‬ ‫بااین حال نویدکیا بعد از نشست خصوصی با محمدیاسر‬ ‫طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه متقاعد شد که یک‬ ‫بار دیگر استعفایش را پس بگیرد و به اردوی تیمش بازگردد‪.‬‬ ‫بعد از رخ دادن این اتفاقات و پیش از سفر سپاهانی ها به‬ ‫تبریز‪ ،‬تغییراتی در کادر فنی این تیم اصفهانی رخ داد و‬ ‫لوئیز مارتینز مربی باسابقه پرتغالی به کادر فنی اضافه شد‪.‬‬ ‫بااین وجود گویا بعد از اتمام فصل‪ ،‬تصمیماتی برای تغییر‬ ‫دیگر دستیاران نویدکیا از سوی باشگاه گرفته می شود که‬ ‫این دخالت ها به استعفای سوم سرمربی محبوب سپاهانی ها‬ ‫و البته موافقت باشگاه ختم می شود‪ .‬این درحالی که است‬ ‫که اخیرا در نظرسنجی ها درصد قابل توجهی از هواداران‬ ‫سپاهان موافق ادامه همکاری باشگاه با نویدکیا در فصل‬ ‫بعد بودند‪ .‬در این میان مسئله ای که وجود دارد این است که‬ ‫مدیران سپاهان شاید منتظر استعفای سوم نویدکیا بودند تا‬ ‫با او پیش از اغاز فعالیت نقل وانتقاالتی قطع همکاری کنند‪،‬‬ ‫چراکه نه تنها مخالفتی با جدایی سرمربی شان نداشتند‪ ،‬بلکه‬ ‫به استعفای شفاهی او بسنده و خیلی زود با صدور یک‬ ‫اطالعیه اعالم کردند«برنامه ریزی جهت انتخاب و معرفی‬ ‫گزینه های سرمربیگری به سرعت انجام خواهد شد»‪.‬‬ ‫کرد‪ .‬متاسـفانه داور و کمک داور افسـاید نگرفته و با تشـخیص‬ ‫داور چهـارم و پـس از چند دقیقـه نتیجه اعالم شـده را مردود و‬ ‫گل را افسـاید دانسـتند درحالی که داور چهارم امکان تشخیص‬ ‫افسـاید از ان فاصلـه را نداشـت و روی خـط نیسـت‪ .‬بهتریـن‬ ‫کسـی کـه می توانـد بـر صحنـه اشـراف داشـته و تشـخیص‬ ‫دهـد‪ ،‬کمـک داور اسـت کـه تا وسـط زمیـن نظر بـر تایید گل‬ ‫داشـته و بعـد از چنـد دقیقه و با مشـورتی بحث برانگیـز رای را‬ ‫برمی گردانـد‪ .‬ایـن اتفـاق امکان پذیر نبوده و اشـتباهی غیرقابل‬ ‫بخشـش اسـت‪ .‬در گرفتـن خطـای افسـاید نظـرات متفـاوت‬ ‫اسـت‪ .‬بازیکـن ذوب اهـن در منطقـه افسـاید قرارگرفتـه و بـه‬ ‫عقیـده برخـی کارشناسـان برخـورد توپ بـا دفاع گل را سـالم‬ ‫می کنـد؛ امـا بـه نظر من از جنبـه قانونی به دلیـل گرفتن توپ‬ ‫از هم دسـته و حضور در موقعیت افسـاید‪ ،‬برخورد توپ با دفاع‬ ‫تاثیـری بر افسـاید نبودن نـدارد‪ .‬توپ بـا دفاع برخورد داشـت‪،‬‬ ‫امـا دفـاع عمـدا پاس نـداده اسـت‪ .‬حتی اگر گل صحیح باشـد‬ ‫نیز باید توسـط کمک داور اعالم شـود چراکه وظیفه کمک داور‬ ‫گرفتـن افسـاید اسـت‪ .‬اینکـه اول گل اعالم شـده و سـپس با‬ ‫مشـورت رای برگردانـده می شـود‪ ،‬جـای بحث دارد‪ ».‬از سـوی‬ ‫دیگـر باشـگاه ذوب اهن در بیانیه ای به شـدت کمیتـه داوران را‬ ‫مقصـر دانسـت و از ضایـع شـدن حقوق ایـن تیم ابراز تاسـف‬ ‫کـرد‪« .‬بنـا بـر احترامـی که بـ ه همه متولیـان محتـرم فوتبال‬ ‫و اکثریت قریب به اتفـاق داوران شـریف کشـورمان قائلیـم بنا را‬ ‫بـر ایـن گذاشـته بودیم که اسـتخوان در گلـو و خار در چشـم‪،‬‬ ‫دیـده بر خطاهـای داوری بسـته و امید به بهبود شـرایط حاکم‬ ‫بـر لیـگ برتر فوتبال داشـته باشـیم ولـی شـوربختانه اتفاقات‬ ‫تاسـف باری کـه در دیـدار مقابل تیـم تراکتورسـازی تبریز افتاد‬ ‫به روشـنی نشـان داد کـه تـا امـروز همـه امیدهایمـان امیدی‬ ‫واهـی بـه اصلاح امـر داوری و سـرابی فریبنـده بـوده اسـت‪.‬‬ ‫تصمیـم عجیب و غیرقابل باور داور پـس از مردود اعالم نمودن‬ ‫گل صحیـح ذوب اهـن در دقایق پایانـی درحالی که همه گل را‬ ‫قبـول کرده انـد و حتـی یـک نفر هم معترض نشـد متاسـفانه‬ ‫نشـان داد کـه همچنـان حق کشـی و اتـش زدن بـه خرمـن‬ ‫زحمـات و تالش هـای باشـگاه هایی ازجمله ذوب اهـن رویه ای‬ ‫اسـت کـه مبـدل بـه روال گردیده اسـت و همچنان سـواالت‬ ‫هواداران و دوسـتداران دل شکسـته باشگاه ذوب اهن بی جواب و‬ ‫پاسـخ خواهـد ماند کـه چه خبر اسـت؟ این که در بـازی با یک‬ ‫تیـم از خطه شـریف اذربایجـان چـرا داوری اذری زبان انتخاب‬ ‫می گـردد و این کـه چـرا همچنـان داوران مهم ترین مسـابقات‬ ‫فوتبال کشـورمان فاقد سیسـتم رادیوی بی سـیم جهت ارتباط‬ ‫سـریع و فوری هسـتنددرحالی که اگر بخش اندکـی از دریافت‬ ‫جرائـم انضباطـی صرف خرید سیسـتم ارتباطی می شـد شـاید‬ ‫حضـور داور چهـارم در کنـار زمیـن موثری می شـد‪ ،‬سـواالتی‬ ‫اسـت کـه هرگـز جوابـی بـرای ان پیـدا نخواهـد شـد؛ وقتـی‬ ‫مسـئول بزرگـواری در امـر داوری به صراحـت می گویـد کـه‬ ‫چنانچـه اشـتباهات داوران در امـر قضـاوت مسـابقات محـرز‬ ‫گردید انان را مدتی به اسـتراحت می فرسـتیم ایـا دیگر امیدی‬ ‫بـه بهبـود شـرایط نحـوه داوری و احقـاق حقـوق تضییع شـده‬ ‫باشـگاه ها می مانـد؟» اما بازی بـا تراکتور تنها یکـی از چندین‬ ‫نمونـه اشـتباهات تاثیرگـذار داوری بود که ذوب اهـن را متضرر‬ ‫کـرد تـا تارتار همچنان در همه مصاحبه هایـش بر این موضوع‬ ‫تاکیـد کنـد و داغـش تازه شـود‪ .‬تنهـا امید سـرمربی ذوب اهن‬ ‫بهبـود شـرایط داوری هـا و اسـتفاده از ‪ VAR‬اسـت کـه بعید‬ ‫اسـت بـه این زودی هـا در فوتبـال ایران محقق شـود‪.‬‬ ‫نوید کیا و سپاهان در پایان خط جدایی‬ ‫محرم رفت که رفت‬ ‫اصفهان امروز‪ :‬خبر صبح دیروز برای هواداران عجیب بود و شوکه‬ ‫کننده؛ محرم نوید کیا از سمت سرمربیگری تیم فوتبال سپاهان‬ ‫استعفا داد و باشگاه هم با این استعفا موافقت کرد‪ .‬هوادارانی که‬ ‫دو سال پشت اسطوره باشگاه ایستادند و هرچند محرم نتوانست‬ ‫جامی برای ان ها به ارمغان اورد اما ذره ای از محبوبیتش کم نکرد‪.‬‬ ‫محرمی که نامش در تمام این سال ها به کرات در ورزشگاه ها‬ ‫شنیده می شد و هر زمان سپاهانی ها با مربیان داخلی و خارجی‬ ‫نتایجدورازانتظاریکسبمی کردندصدای«محرمبیا»بهاسمان‬ ‫می رفت؛اماواکنشباشگاهسپاهانبهاستعفایمحرمبیانیه ایبود‬ ‫که باشگاه همان صبح دیروز منتشر کرد‪ .‬در این بیانیه امده است‪:‬‬ ‫«همان گونه که هواداران پرشور‪ ،‬ارزنده و فهیم طالیی دل و مردم‬ ‫خونگرم اصفهان شاهد و ناظر بودند حفظ ثبات و ارامش در حوزه‬ ‫ورزش به ویژه فوتبال اصفهان همواره از اولویت های اجرایی‬ ‫باشگاه بوده و از همین رو با اتخاذ تدابیر ویژه‪ ،‬سازمان دهی و‬ ‫برنامه ریزی ها اینده خود را در حمایت از سرمایه های ارزشمند‬ ‫سپاهان استوار نموده است‪ .‬در همین راستا انعقاد قرارداد سه ساله‬ ‫و شروع همکاری با اقای محرم نویدکیا در دستور کار قرار گرفت‬ ‫و به اذعان اهالی منصف فوتبال‪ ،‬حمایت های بی دریغی از سوی‬ ‫ارکان باشگاه به منظور حصول نتایج بلندمدت‪ ،‬مطلوب و در شان‬ ‫نام سپاهان انجام پذیرفت‪ .‬ازانجایی که کما فی سابق برنامه ریزی‬ ‫برای فصل اینده از چند ماه گذشته در دستور کار قرار داشت‪.‬‬ ‫جلسات متعددی با این عنوان تشکیل و خروجی جلسات مورد‬ ‫پیگیری مداوم قرار گرفت‪ .‬لیکن اقای محرم نویدکیا طی تماس‬ ‫با مدیریت باشگاه و با اعالم مشکالت شخصی و نگرانی از عدم‬ ‫امکان کمک به تیم فوتبال و دغدغه هواداران انصراف خود را از‬ ‫ادامه همکاری در سال سوم قرارداد صراحتا اعالم نمودند‪ .‬با عنایت‬ ‫به اینکه همه سپاهانی های اصیل به حسن نیت دلسوزانه اقای‬ ‫نویدکیا باور دارند‪ ،‬ضمن سپاس فراوان از زحمات طاقت فرسای‬ ‫امروز و دیروز این وفادار طالیی‪ ،‬باشگاه فوالد مبارکه سپاهان به‬ ‫یدارد اگرچه این قرارداد‬ ‫درخواست ایشان احترام گذاشته و اعالم م ‬ ‫متوقفمی گرددلیکنسپاهانهموارهافتخارافرینی هایایشانرا‬ ‫فراموش نکرده و در ادامه مسیر پرفرازونشیب اینده‪ ،‬بر همکاری و‬ ‫همفکریفنیایشانتاکیدمی نماید‪.‬شایان ذکراستبرنامه ریزی‬ ‫جهتانتخابومعرفیگزینه هایسرمربیگریسپاهان‪،‬به سرعت‬ ‫بودجه ذوب اهن با تیم های باالنشین‬ ‫قابل مقایسهنیست‬ ‫در حال انجام است و در فرصت مناسب به اطالع همگان خواهد‬ ‫رسید‪ ».‬بر این اساس باشگاه سپاهان با توجه به انتظارات باالی‬ ‫هوادارانش چاره ای جز بستن تیم برای قهرمانی ندارد‪ .‬برای‬ ‫هواداران سپاهان واگذاری نیمکت تیم به سرمربیانی که سابقه‬ ‫ی ان ها محدود به دو یا سه فصل اخیر است و نتایج موفقشان‬ ‫کار ‬ ‫مقطعیبودهپذیرفتنینیست؛بنابراینان هاابتدابهدنبالاستخدام‬ ‫یک سرمربی خارجی خواهند بود‪ .‬هرچند با توجه به کم بودن‬ ‫زمان تا شروع لیگ اینده بعید نیست طالیی پوشان هم به دنبال‬ ‫عقد قرارداد با یک مربی داخلی بروند یا اینکه تمرکزشان را روی‬ ‫استخدام مربی خارجی بگذارند که سابقه کار در فوتبال ایران را‬ ‫داشته باشد‪ .‬موضوعی که با توجه به محدود بودن گزینه ها ممکن‬ ‫است به استخدام مربی ای اشنا ختم شود‪ .‬در بین مربیان داخلی‬ ‫هم احتمال بسیار پایینی وجود دارد که سپاهانی ها به مربی ای‬ ‫جز نکونام فکر کنند‪ .‬سرمربی موفق فوالد که ب هواسطه تداوم‬ ‫موفقیت هایش در هدایت فوالد‪ ،‬احتماال تنها گزینه داخلی هر دو‬ ‫تیم استقالل و سپاهان است‪ .‬به هرحال باید به انتظار نشست و‬ ‫دید جایگزین محرم برروی نیمکت سپاهان در لیگ بیست و دوم‬ ‫چه کسی خواهد شد؟ یک مربی صاحب سبک و باسابقه ایرانی‬ ‫یا مربی مطرح خارجی؟ شاید هم گزینه موردنظر فردی نه چندان‬ ‫مشهوراماکاربلدباشد‪.‬‬ ‫استعدادهای ناب فوتبال اصفهان باید‬ ‫شناسایی شوند‬ ‫مذاکرات جدی پرسپولیس با‬ ‫مدافعسپاهان‬ ‫باشگاه پرسپولیس در حال انجام مذاکرات جدی با‬ ‫مدافع فصل گذشته تیم فوتبال سپاهان است‪ .‬بعد از جذب‬ ‫قطعی علیرضا بیرانوند و مرتضی پورعلی گنجی و توافق‬ ‫با دانیال اسماعیلی فر‪ ،‬حاال مسئوالن باشگاه پرسپولیس‬ ‫در حال مذاکره با گئورگی ولسیانی مدافع فصل گذشته‬ ‫سپاهان هستند‪ .‬مذاکرات جدی پرسپولیسی ها با این بازیکن‬ ‫ادامه دارد‪ ،‬ولی طرفین درباره مسائل مالی هنوز به توافق‬ ‫نرسیده اند‪ .‬ولسیانی در ابتدا مبلغی را به پرسپولیس پیشنهاد‬ ‫داد که مورد موافقت این باشگاه قرار نگرفت و این باعث شد‬ ‫تا مدافع گرجستانی مبلغ موردنظرش را کمتر کند‪.‬‬ ‫جنگ چهار مدعی لیگ بر سر‬ ‫محمدمحبی‬ ‫محمد محبی هافبک سابق تیم سپاهان موردتوجه‬ ‫چهار باشگاه ایرانی قرار دارد‪ .‬محمد محبی بازیکنی است‬ ‫که موردتوجه چهار تیم قرار دارد و البته تراکتور تالش‬ ‫بیشتری را برای جذب این بازیکن انجام داده اما شرایط‬ ‫تیمی سرخ پوشان تبریزی‪ ،‬شاید باعث شود تا این باشگاه‬ ‫دست پایین تر را داشته باشد‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫مدافـع ذوب اهـن تاکید دارد اشـتباهات داوری طـی دو فصل‬ ‫اخیـر بیش ازانـدازه بـوده اسـت‪ .‬سـید محمـد قریشـی درباره‬ ‫حضـور ذوب اهـن در رده هفتـم جـدول لیگ برتـر و عملکرد‬ ‫بهتری که در دور برگشـت داشـتند‪ ،‬عنوان کـرد‪ :‬در نیم فصل‬ ‫اول بـه خاطـر تغییراتـی کـه در هیئت مدیـره‪ ،‬کادر فنـی و‬ ‫میـان بازیکنـان داشـتیم‪ ،‬هماهنگـی تیـم کمـی زمـان بـرد‬ ‫ولـی بـا صبـری که مجموعـه داشـت‪ ،‬نیم فصل دوم شـرایط‬ ‫عوض شـد و توانسـتیم تیم را که دو سـال پشـت سرهم رتبه‬ ‫چهاردهـم را کسـب کـرده بود‪ ،‬به رتبه هفتمی برسـانیم‪ .‬روند‬ ‫خیلـی امیدوارکننـده ای اسـت و امیـدوارم سال به سـال بهتـر‬ ‫شـود و ذوب اهـن بـه جایـگاه خوبـش برسـد‪ .‬او کـه فصـل‬ ‫فوتبالـی خوبـی را پشـت سـر گذاشـت و عملکـردش در خط‬ ‫دفـاع قابل دفـاع بود‪ ،‬ابراز کـرد‪ :‬این فصل فوتبالـی را مدیون‬ ‫کل کادر فنی هسـتم و کسـی که امسـال خیلی به من کمک‬ ‫کـرد حسـین معمـار بـود‪ .‬او بـرای تمـام بچه های خـط دفاع‬ ‫وقـت صـرف کـرد و این خیلـی کمک کـرد عملکـرد خوبی‬ ‫داشـته باشـیم‪ .‬امیـدوارم کـه اقای معمـار همیشـه در فوتبال‬ ‫ایـران باشـد و بـه بچه هـا کمک کند چـون حضـورش مفید‬ ‫اسـت‪ .‬وی در مورد اسـیبی که در دو فصل گذشـته ذوب اهن‬ ‫از داوری خـورد عنـوان کـرد‪ :‬مـا اصلا دلیلـش را نمی دانیم‪.‬‬ ‫ذوب اهـن تیـم کوچکی نیسـت کـه بگوییـم داوران هر طور‬ ‫می خواهنـد سـوت می زننـد‪ .‬ذوب اهن تیم ریشـه داری اسـت‬ ‫و ایـن اتفاقـات مـا را متعجب می کند‪ .‬امسـال مـا ‪ ۱۲‬امتیاز از‬ ‫داوری ضـرر کردیـم و خیلی روی جایگاهمـان در جدول تاثیر‬ ‫داشـت‪ .‬مدافـع ذوب اهـن در موردبحـث بودجـه این باشـگاه‬ ‫عنـوان کـرد‪ :‬بایـد ببینیم خودمـان را با چه تیم هایی مقایسـه‬ ‫می کنیـم و چـه اهدافـی داریـم؛ اگر هـدف ما این اسـت جزو‬ ‫پنـج تیـم بـاالی جـدول باشـیم و خودمـان را بـا اسـتقالل‪،‬‬ ‫پرسـپولیس‪ ،‬سـپاهان‪ ،‬گل گهـر و مـس رفسـنجان مقایسـه‬ ‫کنیم واقعا بودجه مان کم اسـت و قابل مقایسـه نیسـت‪ .‬برای‬ ‫همیـن اقـای تارتـار بعـد از بـازی اخـر و اینکه ان رتبـه را به‬ ‫دسـت اوردیـم‪ ،‬به همـه بچه ها تبریـک گفت‪ .‬با ایـن بودجه‬ ‫نتیجـه خیلـی خوبـی گرفتیـم‪ .‬فوتبـال دارد به سـمتی پیش‬ ‫مـی رود کـه هـر تیمـی بیشـتر هزینـه کنـد از ان طـرف هم‬ ‫نتیجـه بهتـری می گیرد‪.‬‬ ‫بازیکـن باتجربه فوتبال امیدوار اسـت اسـتعدادهای ناب فوتبالی‬ ‫اصفهـان شناسـایی شـوند‪ .‬قاسـم حدادی فـر کـه سـال ها در‬ ‫ذوب اهن توپ زد و یک سـالی اسـت که از مسـتطیل سـبز دور‬ ‫اسـت در مـورد کیفیت لیگ امسـال گفـت‪ :‬اگـر در کل بخواهم‬ ‫صحبـت کنـم لیـگ نسـبتا خوبـی بـود‪ .‬فرازوفرودهـای زیادی‬ ‫داشـت ولـی فکـر می کنـم از اولش مشـخص بـود که دو سـه‬ ‫تیم در کورس قهرمانی هسـتند‪ .‬دوسـت داشـتم رقابت جذاب تر‬ ‫باشـد ولـی واقعا اسـتقالل خیلی خـوب خـودش را در مقطعی از‬ ‫فصـل جدا کـرد و با ثبات یک فوتبال نسـبتا خـوب را ارائـه داد‪.‬‬ ‫او در مـورد عملکـرد تیم سـابقش‪ ،‬ذوب اهن ادامـه داد‪ :‬می توانم‬ ‫عملکـرد ذوب اهـن را به دوقسـمت تقسـیم کنـم‪ .‬فکر می کنم‬ ‫نیم فصـل اول خوبـی نداشـتند و دلیلـش هـم ایـن بود کـه ‪۹۰‬‬ ‫درصـد تیم تغییر کرد و فلسـفه و فکـر جدید امده بود‪ .‬هـواداران‬ ‫در نیم فصـل اول خیلی نگران بودند امـا ذوب اهن زود به خودش‬ ‫امـد و نیم فصل دوم نسـبتا خوبی داشـتند‪ .‬وی در مـورد کار خیر‬ ‫خواهانـه ای کـه بـه همراه چنـد بازیکن دیگـر انجام دادنـد و به‬ ‫یکـی از محله های فقیرنشـین اصفهان رفته و بـا بچه ها فوتبال‬ ‫بـازی کردنـد عنـوان کـرد‪ :‬در ایـن مـدت خیلـی به ایـن قضیه‬ ‫پرداخته شـده اسـت‪ .‬به کمک یک سـری مسـئول و در راسـش‬ ‫اقای احسـان بعیدی‪ ،‬مسـئول ورزش شـهرداری اصفهـان از ما‬ ‫درخواسـت کردنـد و ما بدون درنگ قبول کردیـم‪ .‬همه ما از یک‬ ‫ن‬ ‫منطقـه خیلی ضعیـف فوتبال را شـروع و پیشـرفت کردیم‪ .‬م ‬ ‫چیزهایی دیدم که صحبت درباره اش درسـت نیسـت‪ .‬یک سری‬ ‫بچـه بااسـتعداد بدون هیـچ امکاناتی که اسـیب های اجتماعی و‬ ‫وضع اسـفناکی دور و بر زمینشـان بود ولی به دوراز هیاهو‪ ،‬گوشی‬ ‫تبلت و وسـایل الکترونیکی جدید‪ ،‬داشـتند بـدون کفش تمرین‬ ‫می کردنـد‪ .‬اولـش که رفتیـم حس خوبی داشـتم زیـرا خاطرات‬ ‫گذشـته تداعـی شـد ولـی کمی بعـد حس بدی داشـتم کـه در‬ ‫ایـن دوره بـا این امکانات در شـهر بزرگی مثل اصفهان با دو تیم‬ ‫خـوب و پـر امکانات‪ ،‬بچه ها در این وضع باشـند‪ .‬سـاعات خوبی‬ ‫را با ان ها پشـت سـر گذاشـتیم‪ .‬امیدوارم مسئولین شـهرداری و‬ ‫دو تیـم خـوب اسـتان بتوانند بـه این بچه ها کمک کننـد‪ .‬از این‬ ‫زمین ها در اصفهان زیاد اسـت و باید اسـتعدادهای نـاب در ان ها‬ ‫شناسـایی شـود و بتوانیم از ان ها اسـتفاده کنیم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تیمملیاولویترئیساصفهانی‬ ‫فدراسیونبسکتبال‬ ‫باتوجه به برنامه پرترافیک تیم ملی بسکتبال تا ‪ ۲‬ماه اینده‬ ‫خبریازمعرفیدبیرفدراسیونبسکتبالنخواهدبود‪.‬درحالی که‬ ‫‪ ۴‬ماه از ریاست جواد داوری بر فدراسیون بسکتبال می گذرد اما‬ ‫هنوز دبیرکل این فدراسیون المپیکی از سوی ریاست فدراسیون‬ ‫معرفی نشده و همین خالی ماندن این پست مهم‪ ،‬محل مناقشه‬ ‫و حتی بروز برخی حواشی برای این رشته دانشگاهی شده است‪.‬‬ ‫این در حالی است که در هفته های اخیر گمانه زنی های زیادی در‬ ‫خصوص برخی افراد ازجمله علی توفیق برای قبول این سمت‬ ‫شده‪،‬اماباتوجهبهبرنامهپرترافیکتیمملیبسکتبالدرماه های‬ ‫خرداد و تیر و بازی های حساسی که شاگردان ارمغانی در‬ ‫پنجره های انتخابی جام جهانی دارند‪ ،‬گویا دغدغه اصلی رئیس‬ ‫فدراسیونکهشایدبه حقهمباشد‪،‬پیگیریبرنامه هایتیمملی‬ ‫است‪.‬به این ترتیبدرحالی کههرروزاخباریدرموردانتخابدبیر‬ ‫فدراسیون بسکتبال مطرح می شود‪ ،‬می توان گفت که با توجه‬ ‫به اولویت داوری برای پیگیری برنامه های تیم ملی بسکتبال‪،‬‬ ‫قطعا تا اوایل مردادماه خبری از انتخاب دبیر جدید فدراسیون‬ ‫بسکتبال نخواهد بود‪ ،‬چراکه گویا داوری دوست ندارد مشکالتی‬ ‫که در زمان طباطبایی برای پست دبیری پیش امده بود‪ ،‬دوباره‬ ‫تکرارشود‪.‬‬ ‫گیتی پسند یک بازیکن جدید‬ ‫جذب کرد‬ ‫ابوالفضل حسن خانی به تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان‬ ‫پیوست‪ .‬ابوالفضل حسن خانی پس از مذاکره با مدیران این‬ ‫باشگاه جهت حضور در لیگ برتر کشور به تیم فوتسال گیتی‬ ‫پسند اصفهان پیوست‪ .‬حسن خانی سنگربان ملی پوش‬ ‫فوتسال امید و باشگاه گیتی پسند بود که در دو سال گذشته‬ ‫به دلیل گذراندن خدمت سربازی در تیم رعد پدافند اصفهان‬ ‫بازی می کرد‪.‬‬ ‫امار عجیب والیبال ایران؛ یک‬ ‫دهه و ‪ 6‬مربی‬ ‫بهروز عطایی ششمین مربی تیم ملی والیبال ایران در لیگ‬ ‫ملت ها خواهد بود‪ .‬رقابت های لیگ ملت های ‪ 2022‬برای تیم‬ ‫ملی والیبال ایران از صبح چهارشنبه اغاز شد‪ .‬نکته قابل توجه‬ ‫در رابطه با رقابت های لیگ ملت های امسال به سرمربی تیم‬ ‫ملی والیبال ایران برمی گردد‪ .‬در حقیقت برای اولین بار یک‬ ‫سرمربی ایرانی در این مسابقات که فرمت قبلی ان هم لیگ‬ ‫جهانی نام داشت هدایت سروقامتان ایران را برعهده خواهد‬ ‫داشت‪ .‬بهروز عطایی که بعد از بیش از یک دهه نیمکت تیم‬ ‫ملی والیبال را با مربیان ایرانی اشتی داد و حاال سخت ترین‬ ‫چالش سرمربیگری خود را در پیش دارد‪ .‬از طرفی نیمکت تیم‬ ‫ملی والیبال ایران در یک دهه اخیر تغییرات بسیار زیادی به‬ ‫خود دیده است‪ .‬درواقع طی ‪ 10‬سال گذشته ‪ 6‬مربی مختلف‬ ‫در لیگ ملت ها (لیگ جهانی سابق) هدایت تیم ملی ایران‬ ‫را برعهده داشته اند‪ .‬در سال ‪ 2013‬خولیوالسکو‪ ،‬سال های‬ ‫‪ 2013‬و ‪ 2014‬اسلوبودان کواچ‪ ،‬سال ‪ 2016‬لوزانو‪ ،‬سال های‬ ‫‪ 2018 ،2017‬و ‪ 2019‬ایگور کوالکوویچ و سال گذشته نیز‬ ‫والدیمیر الکنو سرمربیان تیم ملی والیبال ایران بوده اند‪.‬‬ ‫سجادی در برابر فشارها کوتاه‬ ‫نمی اید‬ ‫انتخابات فدراسیون سوارکاری در شرایطی روز شنبه ‪21‬‬ ‫خردادماه برگزار می شود که بسیاری از اهالی اسبدوانی امیدوار‬ ‫هستند که با انتخاب رئیس جدید‪ ،‬روند رو به توسعه این رشته‬ ‫ورزشی ادامه پیدا کند‪ .‬به گزارش ورزش سه‪ ،‬انتخابات فدراسیون‬ ‫سوارکاری‪ ،‬نخستین فدراسیونی است که با رعایت کامل مفاد‬ ‫اساسنامه جدید که در شهریورماه سال گذشته به تصویب‬ ‫رسید ‪ ،‬برگزار می شود و می توان گفت که اولین ازمون وزارت‬ ‫ورزش در برگزاری انتخابات فدراسیون های ورزشی محسوب‬ ‫می شود‪ .‬در انتخابات روز شنبه ‪ 21‬خرداد ‪ ،1401‬خلیلی رئیس‬ ‫فعلی فدراسیون همراه با محمداسد مسجدی و محمدکاظمیان‬ ‫کاندیداهایی هستند که می توانند در مجمع انتخاباتی روز شنبه‬ ‫شرکت داشته باشند‪ .‬نکته مهم علی رغم فشارهایی که از سوی‬ ‫برخی از مجامع و نهادهای غیرمرتبط با ورزش به وزارت ورزش‬ ‫برای تعویق انتخابات واردشده است‪ ،‬مسئوالن ورزش کشور‬ ‫درصدد برگزاری انتخابات در تاریخ مقرر هستند و حتی عنوان‬ ‫کرده اند که تمام مراحل ثبت نام و احراز صالحیت ها برای‬ ‫تصدی پست ریاست فدراسیون سوارکاری به درستی و براساس‬ ‫نص صریح اساسنامه طی شده و دلیلی برای تعویق انتخابات‬ ‫وجود ندارد ‪ .‬مسئوالن وزارت ورزش و جوانان همچنین اعالم‬ ‫کرده اند‪،‬انتخاباتسوارکاریمسیردرستیطیکردهونمی توانند‬ ‫برخالف قانون کاری انجام داد‪ .‬انتخابات فدراسیون سوارکاری‬ ‫اولین انتخاباتی است که در دوره وزارت حمید سجادی و با‬ ‫رعایت کامل مفاد اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی و‬ ‫بدون انتخاب سرپرست در شرف انجام است و عدول از شرایط‬ ‫ان نیز می تواند سنگ بنای نامناسبی برای ادامه روند انتخابات‬ ‫فدراسیون های ورزشی باشد و به همین دلیل مسئوالن وزارت‬ ‫ورزش مصمم هستند که جلوی انحراف از مسیر قانونی و اعمال‬ ‫خارج از ساختار ورزشی را بگیرند‪ .‬انتخابات فدراسیون سوارکاری‬ ‫در شرایطی برگزار می شود که شرایط این رشته ورزشی که‬ ‫متکی به بخش خصوصی و مالکین شخصی اسب و مربیان‬ ‫بومی است؛ به دلیل مشکالت جاری کشور در شرایط نامطلوبی‬ ‫ازنظر هزینه های نگهداری‪ ،‬تغذیه و علوفه اسب و ‪ ...‬قرار دارد‪ .‬از‬ ‫سویدیگربرگزاریمسابقاتاسبدوانیدرتهرانودیگرشهرها‬ ‫نیز دستخوش التهاب است و همگی منتظر برگزاری انتخابات‬ ‫هستند‪ .‬ضمن اینکه روند روبه رشد اسبدوانی در سال های اخیر‬ ‫در سایه ثبات مدیریت و برنامه توسعه ای موجود ‪ ،‬بیم و امید‬ ‫زیادی در میان اهالی اسبدوانی ایجاد کرده تا شخصی خارج‬ ‫از ضوابط اسبدوانی به عنوان رئیس انتخاب نگردد تا روند کنونی‬ ‫حداقل از ریل خارج نشود و شرایط بدتر نشود‪.‬‬ صفحه 7 ‫پنجشنبه | ‪ 19‬خرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4368‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫پنجشنبه ‪ 19‬خرداد ‪ / 1401‬سـال هجدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪09Jun2022 | 4368‬‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز توزیع‪ :‬رویداد پارسی‬ ‫امتیاز در رتبه بندی روزنامه های سراسر کشور‬ ‫ضریب کیفی‪ 63/35 :‬رتبه اگهی‪1 :‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک ‪«-‬درباره‬ ‫ما‪ «-‬سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫«اگهی مزایده عمومی امالک نوبت اول (‪»)1401/1‬‬ ‫شرکت عمران و مسکن اصفهان در نظر دارد امالک خود واقع‬ ‫در اصفهان‪ ،‬شاهین شهر‪ ،‬شیراز و یزد را از طریق مزایده عمومی‬ ‫نوبت اول (‪ )1401/1‬به فروش برساند‪ .‬متقاضیان می توانند‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر از تاریخ ‪ 1401/03/19‬به وبسایت‬ ‫‪ www.maskanesfahan.ir‬و یا به صورت حضوری (شنبه تا چهارشنبه) جهت دریافت‬ ‫لوح فشرده اسناد به ادرس اصفهان‪ -‬میدان فیض‪ -‬خیابان اپادانا اول بن بست قدر‪ -‬شرکت‬ ‫عمران و مسکن اصفهان‪ -‬واحد دبیرخانه مراجعه نمایند‪ .‬اخرین مهلت دریافت اسناد و تحویل‬ ‫پاکات تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/03/30‬می باشد‪.‬‬ ‫جلسه بازگشایی پاکات ساعت ‪ ۱۰‬صبح روز چهارشنبه مورخ ‪ 1401/04/01‬در محل دفتر‬ ‫مرکزی شرکت عمران و مسکن اصفهان برگزار می گردد‪ .‬سپرده شرکت در مزایده برای هر‬ ‫ردیف معادل ‪ %5‬قیمت پایه کل ملک می باشد‪ .‬شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫(شماره تلفن دفتر فروش ‪ ۰۳۱-۳۶۶۲۲۰۰۱‬داخلی ‪ ۱۲۳‬و ‪)۳۲۱‬‬ ‫مزایده ‪ 1401/1‬امالک شرکت عمران و مسکن اصفهان (مصوبه ‪ 447‬مورخ ‪)1401/03/07‬‬ ‫ردیف‬ ‫کاربری‬ ‫نام پروژه‬ ‫بلوک‬ ‫شماره‬ ‫واحد‬ ‫طبقه‬ ‫متراژ‬ ‫(مترمربع)‬ ‫قیمت پایه هر‬ ‫مترمربع‬ ‫( ریال)‬ ‫تعداد‬ ‫پارکینگ‬ ‫قیمت هر باب‬ ‫پارکینگ‬ ‫( ریال)‬ ‫متراژ‬ ‫انباری‬ ‫قیمت کل‬ ‫انباری‬ ‫( ریال)‬ ‫قیمت پایه کل( ریال)‬ ‫ضمانت شرکت در مزایده‬ ‫معادل ‪ 5‬درصد قیمت پایه‬ ‫(ریال)‬ ‫شرایط فروش‬ ‫ادرس‬ ‫‪1‬‬ ‫مسکونی‬ ‫پارسینا‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C301‬‬ ‫سوم‬ ‫‪113‬‬ ‫‪187,000,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪450,000,000‬‬ ‫‪8.20‬‬ ‫‪738,000,000‬‬ ‫‪22,319,000,000‬‬ ‫‪1,115,950,000‬‬ ‫‪ 60%‬نقد و الباقی (‪ )%40‬اقساط ‪ 12‬ماهه‬ ‫اصفهان ‪ -‬خیابان کاوه ‪ -‬خیابان استاد فالطوری‬ ‫تقاطع اشراق و فالطوری‬ ‫‪2‬‬ ‫مسکونی‬ ‫پارسینا‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C303‬‬ ‫سوم‬ ‫‪110‬‬ ‫‪187,000,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪450,000,000‬‬ ‫‪3.50‬‬ ‫‪315,000,000‬‬ ‫‪21,335,000,000‬‬ ‫‪1,066,750,000‬‬ ‫‪ 60%‬نقد و الباقی (‪ )%40‬اقساط ‪ 12‬ماهه‬ ‫اصفهان ‪ -‬خیابان کاوه ‪ -‬خیابان استاد فالطوری‬ ‫تقاطع اشراق و فالطوری‬ ‫‪3‬‬ ‫مسکونی‬ ‫پارسینا‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C304‬‬ ‫سوم‬ ‫‪118‬‬ ‫‪198,000,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪450,000,000‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪360,000,000‬‬ ‫‪24,174,000,000‬‬ ‫‪1,208,700,000‬‬ ‫‪ 60%‬نقد و الباقی (‪ )%40‬اقساط ‪ 12‬ماهه‬ ‫اصفهان ‪ -‬خیابان کاوه ‪ -‬خیابان استاد فالطوری‬ ‫تقاطع اشراق و فالطوری‬ ‫‪4‬‬ ‫مسکونی‬ ‫پارسینا‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C306‬‬ ‫سوم‬ ‫‪169‬‬ ‫‪198,000,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪450,000,000‬‬ ‫‪3.50‬‬ ‫‪315,000,000‬‬ ‫‪34,227,000,000‬‬ ‫‪1,711,350,000‬‬ ‫‪ 60%‬نقد و الباقی (‪ )%40‬اقساط ‪ 12‬ماهه‬ ‫اصفهان ‪ -‬خیابان کاوه ‪ -‬خیابان استاد فالطوری‬ ‫تقاطع اشراق و فالطوری‬ ‫‪5‬‬ ‫مسکونی‬ ‫پارسینا‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C308‬‬ ‫سوم‬ ‫‪170‬‬ ‫‪209,000,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪450,000,000‬‬ ‫‪4.60‬‬ ‫‪414,000,000‬‬ ‫‪36,394,000,000‬‬ ‫‪1,819,700,000‬‬ ‫‪ 60%‬نقد و الباقی (‪ )%40‬اقساط ‪ 12‬ماهه‬ ‫اصفهان ‪ -‬خیابان کاوه ‪ -‬خیابان استاد فالطوری‬ ‫تقاطع اشراق و فالطوری‬ ‫‪6‬‬ ‫مسکونی‬ ‫پارسینا‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C403‬‬ ‫چهارم‬ ‫‪110‬‬ ‫‪203,500,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪450,000,000‬‬ ‫‪4.90‬‬ ‫‪441,000,000‬‬ ‫‪23,276,000,000‬‬ ‫‪1,163,800,000‬‬ ‫‪ 60%‬نقد و الباقی (‪ )%40‬اقساط ‪ 12‬ماهه‬ ‫اصفهان ‪ -‬خیابان کاوه ‪ -‬خیابان استاد فالطوری‬ ‫تقاطع اشراق و فالطوری‬ ‫‪7‬‬ ‫مسکونی‬ ‫پارسینا‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C404‬‬ ‫چهارم‬ ‫‪118‬‬ ‫‪203,500,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪450,000,000‬‬ ‫‪5.10‬‬ ‫‪459,000,000‬‬ ‫‪24,922,000,000‬‬ ‫‪1,246,100,000‬‬ ‫‪ 60%‬نقد و الباقی (‪ )%40‬اقساط ‪ 12‬ماهه‬ ‫اصفهان ‪ -‬خیابان کاوه ‪ -‬خیابان استاد فالطوری‬ ‫تقاطع اشراق و فالطوری‬ ‫‪8‬‬ ‫تجاری‬ ‫پارسینا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪B14‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪376,625,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪370,000,000‬‬ ‫‪9.60‬‬ ‫‪810,000,000‬‬ ‫‪16,238,375,000‬‬ ‫‪811,918,750‬‬ ‫‪ 60%‬نقد و الباقی (‪ )%40‬اقساط ‪ 12‬ماهه‬ ‫اصفهان ‪ -‬خیابان کاوه ‪ -‬خیابان استاد فالطوری‬ ‫تقاطع اشراق و فالطوری‬ ‫‪9‬‬ ‫تجاری‬ ‫پارسینا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪B15‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪376,050,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪370,000,000‬‬ ‫‪11.30‬‬ ‫‪950,000,000‬‬ ‫‪14,099,650,000‬‬ ‫‪704,982,500‬‬ ‫‪ 60%‬نقد و الباقی (‪ )%40‬اقساط ‪ 12‬ماهه‬ ‫اصفهان ‪ -‬خیابان کاوه ‪ -‬خیابان استاد فالطوری‬ ‫تقاطع اشراق و فالطوری‬ ‫‪10‬‬ ‫تجاری‬ ‫پارسینا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪B16‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪382,375,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪370,000,000‬‬ ‫‪12.20‬‬ ‫‪1,100,000,000‬‬ ‫‪16,370,250,000‬‬ ‫‪818,512,500‬‬ ‫‪ 60%‬نقد و الباقی (‪ )%40‬اقساط ‪ 12‬ماهه‬ ‫اصفهان ‪ -‬خیابان کاوه ‪ -‬خیابان استاد فالطوری‬ ‫تقاطع اشراق و فالطوری‬ ‫‪11‬‬ ‫تجاری‬ ‫پارسینا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪B17‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪394,450,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪370,000,000‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪1,150,000,000‬‬ ‫‪16,879,100,000‬‬ ‫‪843,955,000‬‬ ‫‪ 60%‬نقد و الباقی ( ‪ )%40‬اقساط ‪ 12‬ماهه‬ ‫اصفهان ‪ -‬خیابان کاوه ‪ -‬خیابان استاد فالطوری‬ ‫تقاطع اشراق و فالطوری‬ ‫‪12‬‬ ‫تجاری‬ ‫پارسینا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪B31‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪422,050,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪370,000,000‬‬ ‫‪19.50‬‬ ‫‪1,640,000,000‬‬ ‫‪11,295,100,000‬‬ ‫‪564,755,000‬‬ ‫‪ 60%‬نقد و الباقی (‪ )%40‬اقساط ‪ 12‬ماهه‬ ‫اصفهان ‪ -‬خیابان کاوه ‪ -‬خیابان استاد فالطوری‬ ‫تقاطع اشراق و فالطوری‬ ‫‪13‬‬ ‫تجاری‬ ‫شاهین ایرانیان‬ ‫‪A1‬‬ ‫‪G3‬‬ ‫همکف‬ ‫‪62‬‬ ‫‪588,000,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪850,000,000‬‬ ‫‪8.50‬‬ ‫‪850,000,000‬‬ ‫‪39,006,000,000‬‬ ‫‪1,950,300,000‬‬ ‫‪ 60%‬نقد و الباقی (‪ )%40‬اقساط ‪ 12‬ماهه‬ ‫شاهین شهر ‪ -‬میدان امام حسین(ع)‬ ‫‪14‬‬ ‫تجاری‬ ‫شاهین ایرانیان‬ ‫‪A1‬‬ ‫‪G20‬‬ ‫همکف‬ ‫‪50‬‬ ‫‪614,250,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪850,000,000‬‬ ‫‪9.50‬‬ ‫‪950,000,000‬‬ ‫‪33,362,500,000‬‬ ‫‪1,668,125,000‬‬ ‫‪ 60%‬نقد و الباقی (‪ )%40‬اقساط ‪ 12‬ماهه‬ ‫شاهین شهر ‪ -‬میدان امام حسین(ع)‬ ‫‪15‬‬ ‫تجاری‬ ‫شاهین ایرانیان‬ ‫‪A1‬‬ ‫‪G22‬‬ ‫همکف‬ ‫‪70‬‬ ‫‪735,000,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪850,000,000‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪1,100,000,000‬‬ ‫‪54,250,000,000‬‬ ‫‪2,712,500,000‬‬ ‫‪ 60%‬نقد و الباقی (‪ ) %40‬اقساط ‪ 12‬ماهه‬ ‫شاهین شهر ‪ -‬میدان امام حسین(ع)‬ ‫‪16‬‬ ‫تجاری‬ ‫شاهین ایرانیان‬ ‫‪A1‬‬ ‫‪F6‬‬ ‫اول‬ ‫‪79‬‬ ‫‪462,000,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪850,000,000‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪2,000,000,000‬‬ ‫‪41,048,000,000‬‬ ‫‪2,052,400,000‬‬ ‫‪ 60%‬نقد و الباقی (‪ )%40‬اقساط ‪ 12‬ماهه‬ ‫شاهین شهر ‪ -‬میدان امام حسین(ع)‬ ‫‪17‬‬ ‫تجاری‬ ‫شاهین ایرانیان‬ ‫‪A1‬‬ ‫‪F8‬‬ ‫اول‬ ‫‪44‬‬ ‫‪514,500,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪850,000,000‬‬ ‫‪9.80‬‬ ‫‪980,000,000‬‬ ‫‪25,318,000,000‬‬ ‫‪1,265,900,000‬‬ ‫‪ 60%‬نقد و الباقی (‪ )%40‬اقساط ‪ 12‬ماهه‬ ‫شاهین شهر ‪ -‬میدان امام حسین(ع)‬ ‫‪18‬‬ ‫تجاری‬ ‫شاهین ایرانیان‬ ‫‪A1‬‬ ‫‪F9‬‬ ‫اول‬ ‫‪44‬‬ ‫‪514,500,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪850,000,000‬‬ ‫‪8.90‬‬ ‫‪890,000,000‬‬ ‫‪25,228,000,000‬‬ ‫‪1,261,400,000‬‬ ‫‪ 60%‬نقد و الباقی (‪ )%40‬اقساط ‪ 12‬ماهه‬ ‫شاهین شهر ‪ -‬میدان امام حسین(ع)‬ ‫‪19‬‬ ‫تجاری‬ ‫شاهین ایرانیان‬ ‫‪A1‬‬ ‫‪F11‬‬ ‫اول‬ ‫‪44‬‬ ‫‪509,250,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪850,000,000‬‬ ‫‪8.80‬‬ ‫‪880,000,000‬‬ ‫‪24,987,000,000‬‬ ‫‪1,249,350,000‬‬ ‫‪ 60%‬نقد و الباقی (‪ )%40‬اقساط ‪ 12‬ماهه‬ ‫شاهین شهر ‪ -‬میدان امام حسین(ع)‬ ‫‪20‬‬ ‫تجاری‬ ‫شاهین ایرانیان‬ ‫‪A1‬‬ ‫‪F13‬‬ ‫اول‬ ‫‪49‬‬ ‫‪540,750,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪850,000,000‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪900,000,000‬‬ ‫‪29,096,750,000‬‬ ‫‪1,454,837,500‬‬ ‫‪ 60%‬نقد و الباقی (‪ )%40‬اقساط ‪ 12‬ماهه‬ ‫شاهین شهر ‪ -‬میدان امام حسین(ع)‬ ‫‪21‬‬ ‫تجاری‬ ‫شاهین ایرانیان‬ ‫‪A1‬‬ ‫‪F15‬‬ ‫اول‬ ‫‪78‬‬ ‫‪493,500,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪850,000,000‬‬ ‫‪8.90‬‬ ‫‪890,000,000‬‬ ‫‪40,233,000,000‬‬ ‫‪2,011,650,000‬‬ ‫‪ 60%‬نقد و الباقی (‪ )%40‬اقساط ‪ 12‬ماهه‬ ‫شاهین شهر ‪ -‬میدان امام حسین(ع)‬ ‫‪22‬‬ ‫تجاری‬ ‫شاهین ایرانیان‬ ‫‪A1‬‬ ‫‪F17‬‬ ‫اول‬ ‫‪62‬‬ ‫‪477,750,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪850,000,000‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪1,100,000,000‬‬ ‫‪32,420,500,000‬‬ ‫‪1,621,025,000‬‬ ‫‪ 60%‬نقد و الباقی(‪ )%40‬اقساط ‪ 12‬ماهه‬ ‫شاهین شهر ‪ -‬میدان امام حسین(ع)‬ ‫‪23‬‬ ‫تجاری‬ ‫شاهین ایرانیان‬ ‫‪A1‬‬ ‫‪F18‬‬ ‫اول‬ ‫‪42‬‬ ‫‪504,000,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪850,000,000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22,868,000,000‬‬ ‫‪1,143,400,000‬‬ ‫‪ 60%‬نقد و الباقی (‪ )%40‬اقساط ‪ 12‬ماهه‬ ‫شاهین شهر ‪ -‬میدان امام حسین(ع)‬ ‫‪24‬‬ ‫تجاری‬ ‫شاهین ایرانیان‬ ‫‪A1‬‬ ‫‪F38/1‬‬ ‫اول‬ ‫‪197‬‬ ‫‪567,000,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪850,000,000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪114,249,000,000‬‬ ‫‪5,712,450,000‬‬ ‫‪ 60%‬نقد و الباقی (‪ )%40‬اقساط ‪ 12‬ماهه‬ ‫شاهین شهر ‪ -‬میدان امام حسین(ع)‬ ‫‪25‬‬ ‫مسکونی‬ ‫رزلند‬ ‫‪2‬‬ ‫‪102‬‬ ‫اول‬ ‫‪470‬‬ ‫‪352,000,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4,200,000,000‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪1,400,000,000‬‬ ‫‪175,240,000,000‬‬ ‫‪8,762,000,000‬‬ ‫‪ 60%‬نقد و الباقی (‪ )%40‬اقساط ‪ 6‬ماهه‬ ‫یزد ‪ -‬صفائیه ‪ -‬بلوار دانشگاه‬ ‫‪26‬‬ ‫تجاری‬ ‫بازارچه ایثار شیراز‬ ‫بازارچه‬ ‫‪4‬‬ ‫زیرزمین ‪-1‬‬ ‫‪73.10‬‬ ‫‪231,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20.40‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,886,100,000‬‬ ‫‪844,305,000‬‬ ‫‪ 60%‬نقد و الباقی (‪ )%40‬اقساط ‪ 6‬ماهه‬ ‫شیراز ‪ -‬بلوار امیرکبیر ‪( -‬بلوار اقایی) ‪ -‬مقابل باغ جنت‬ ‫‪27‬‬ ‫تجاری‬ ‫بازارچه ایثار شیراز‬ ‫بازارچه‬ ‫‪5‬‬ ‫زیرزمین ‪-1‬‬ ‫‪70.30‬‬ ‫‪231,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19.60‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,239,300,000‬‬ ‫‪811,965,000‬‬ ‫‪ 60%‬نقد و الباقی (‪ )%40‬اقساط ‪ 6‬ماهه‬ ‫شیراز ‪ -‬بلوار امیرکبیر ‪( -‬بلوار اقایی) ‪ -‬مقابل باغ جنت‬ ‫‪28‬‬ ‫تجاری‬ ‫بازارچه ایثار شیراز‬ ‫بازارچه‬ ‫‪6‬‬ ‫زیرزمین ‪-1‬‬ ‫‪75.30‬‬ ‫‪231,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,394,300,000‬‬ ‫‪869,715,000‬‬ ‫‪ 60%‬نقد و الباقی (‪ )%40‬اقساط ‪ 6‬ماهه‬ ‫شیراز ‪ -‬بلوار امیرکبیر ‪( -‬بلوار اقایی) ‪ -‬مقابل باغ جنت‬ ‫‪29‬‬ ‫تجاری‬ ‫بازارچه ایثار شیراز‬ ‫بازارچه‬ ‫‪7‬‬ ‫زیرزمین ‪-1‬‬ ‫‪72.20‬‬ ‫‪231,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17.30‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,678,200,000‬‬ ‫‪833,910,000‬‬ ‫‪ 60%‬نقد و الباقی (‪ )%40‬اقساط ‪ 6‬ماهه‬ ‫شیراز ‪ -‬بلوار امیرکبیر ‪( -‬بلوار اقایی) ‪ -‬مقابل باغ جنت‬ ‫‪30‬‬ ‫تجاری‬ ‫بازارچه ایثار شیراز‬ ‫بازارچه‬ ‫‪8‬‬ ‫زیرزمین ‪-1‬‬ ‫‪74.20‬‬ ‫‪231,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19.80‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,140,200,000‬‬ ‫‪857,010,000‬‬ ‫‪ 60%‬نقد و الباقی(‪ )%40‬اقساط ‪ 6‬ماهه‬ ‫شیراز ‪ -‬بلوار امیرکبیر ‪( -‬بلوار اقایی) ‪ -‬مقابل باغ جنت‬ ‫‪31‬‬ ‫زمین‬ ‫تجاری‬ ‫محله ‪ C‬هشت بهشت‬ ‫شاهین شهر‬ ‫‪C‬‬ ‫شماره پالک ‪2003‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪98,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪33,652,800,000‬‬ ‫‪1,682,640,000‬‬ ‫‪ 50%‬نقد و الباقی (‪ )%50‬اقساط ‪ 10‬ماهه‬ ‫شاهین شهر ‪ -‬بلوار هشت بهشت ‪ -‬محله ‪C‬‬ ‫‪32‬‬ ‫زمین‬ ‫تجاری‬ ‫محله ‪ C‬هشت بهشت‬ ‫شاهین شهر‬ ‫‪C‬‬ ‫شماره پالک ‪2004‬‬ ‫‪324‬‬ ‫‪98,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,881,600,000‬‬ ‫‪1,594,080,000‬‬ ‫‪ 50%‬نقد و الباقی ( (‪ )%50‬اقساط ‪ 10‬ماهه‬ ‫شاهین شهر ‪ -‬بلوار هشت بهشت ‪ -‬محله ‪C‬‬ ‫‪33‬‬ ‫زمین‬ ‫تجاری‬ ‫محله ‪ C‬هشت بهشت‬ ‫شاهین شهر‬ ‫‪C‬‬ ‫شماره پالک ‪2005‬‬ ‫‪273‬‬ ‫‪100,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,518,400,000‬‬ ‫‪1,375,920,000‬‬ ‫‪ 50%‬نقد و الباقی (‪ )%50‬اقساط ‪ 10‬ماهه‬ ‫شاهین شهر ‪ -‬بلوار هشت بهشت ‪ -‬محله ‪C‬‬ ‫‪34‬‬ ‫زمین‬ ‫تجاری‬ ‫محله ‪ C‬هشت بهشت‬ ‫شاهین شهر‬ ‫‪C‬‬ ‫شماره پالک ‪2006‬‬ ‫‪267‬‬ ‫‪105,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,195,200,000‬‬ ‫‪1,409,760,000‬‬ ‫‪ 50%‬نقد و الباقی (‪ )%50‬اقساط ‪ 10‬ماهه‬ ‫شاهین شهر ‪ -‬بلوار هشت بهشت ‪ -‬محله ‪C‬‬ ‫‪35‬‬ ‫زمین‬ ‫تجاری‬ ‫محله ‪ C‬هشت بهشت‬ ‫شاهین شهر‬ ‫‪C‬‬ ‫شماره پالک ‪2007‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪112,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,889,600,000‬‬ ‫‪744,480,000‬‬ ‫‪ 50%‬نقد و الباقی (‪ )%50‬اقساط ‪ 10‬ماهه‬ ‫شاهین شهر ‪ -‬بلوار هشت بهشت ‪ -‬محله ‪C‬‬ ‫‪36‬‬ ‫زمین‬ ‫تجاری‬ ‫محله ‪ C‬هشت بهشت‬ ‫شاهین شهر‬ ‫‪C‬‬ ‫شماره پالک ‪2008‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪111,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,414,000,000‬‬ ‫‪920,700,000‬‬ ‫‪ 50%‬نقد و الباقی (‪ )%50‬اقساط ‪ 10‬ماهه‬ ‫شاهین شهر ‪ -‬بلوار هشت بهشت ‪ -‬محله ‪C‬‬ ‫‪37‬‬ ‫زمین‬ ‫تجاری‬ ‫محله ‪ C‬هشت بهشت‬ ‫شاهین شهر‬ ‫‪C‬‬ ‫شماره پالک ‪2009‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪103,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,753,600,000‬‬ ‫‪1,537,680,000‬‬ ‫‪ 50%‬نقد و الباقی (‪ )%50‬اقساط ‪ 10‬ماهه‬ ‫شاهین شهر ‪ -‬بلوار هشت بهشت ‪ -‬محله ‪C‬‬ ‫شرکت عمران و مسکن اصفهان‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4636

روزنامه اصفهان امروز 4636

شماره : 4636
تاریخ : 1402/03/09
روزنامه اصفهان امروز 4633

روزنامه اصفهان امروز 4633

شماره : 4633
تاریخ : 1402/03/06
روزنامه اصفهان امروز 4628

روزنامه اصفهان امروز 4628

شماره : 4628
تاریخ : 1402/02/31
روزنامه اصفهان امروز 4624

روزنامه اصفهان امروز 4624

شماره : 4624
تاریخ : 1402/02/25
روزنامه اصفهان امروز 4618

روزنامه اصفهان امروز 4618

شماره : 4618
تاریخ : 1402/02/18
روزنامه اصفهان امروز 4611

روزنامه اصفهان امروز 4611

شماره : 4611
تاریخ : 1402/02/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!