روزنامه اصفهان امروز شماره 4365 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4365

روزنامه اصفهان امروز شماره 4365

روزنامه اصفهان امروز شماره 4365

‫دوشنبه ‪ 16‬خرداد ‪ 06 |1401‬ذی القعده ‪ |06Jun2022| 1443‬سـال هجدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4365‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫رهبر انقالب‪:‬‬ ‫میراثماندگار‬ ‫سید محمود دعایی‬ ‫امید بستن به اعتراضات برای‬ ‫ضربه زدن به کشور است‬ ‫رهبر معظم انقالب تاکید کردند‪ :‬نسل جوان و هوشمند کنونی‬ ‫برای اداره اینده کشور و رساندن ملت به قله های پرشکوه به‬ ‫نرم افزاری مطمئن‪ ،‬جامع‪ ،‬شتاب دهنده و تحول افرین یعنی‬ ‫درس ها و گفتار و رفتار امام نیاز دارد‪.‬‬ ‫حسین چرخابی به فوتبال ایران و اصفهان نمره قبولی نمی دهد‬ ‫مردودیفوتبال اصفهان‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫مالیات خانه های خالی به بن بست خورد‬ ‫دور زدن مصوبه افزایش‬ ‫‪ ۲۵‬درصدی اجاره بها‬ ‫لیگ بیست و یکم در حالی هفته گذشته با قهرمانی استقالل به پایان رسید که دو تیم اصفهانی حاضر در این مسابقات به رتبه هایی بهتر از سومی و هفتمی نرسیدند‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪ 2‬فوتی‬ ‫واژگونی یک دستگاه سواری‬ ‫ام وی ام ‪315‬‬ ‫‪2‬مجروح‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫چهلستون| صفحه ‪8‬‬ ‫ایمنی سازی بازار بزرگ‬ ‫اصفهان نیازمند هزار‬ ‫میلیارد تومان است‬ ‫کیلومتر ‪ ۶۵‬محور خور به طبس‬ ‫همسر ‪ ۳۳‬ساله‬ ‫و فرزند پسر یک و نیم ساله‬ ‫مجری تلویزیون در این تصادف جان باختند‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫سرپرست شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫اصفهان عنوان کرد‬ ‫اینشهرستانحتییکمتر هم جاده دوباندهندارد‬ ‫و جاده های اصلی و روستایی ان دوطرفه‬ ‫و حادثه افرین است‬ ‫حامدسلطانی‪۳۴‬ساله‬ ‫و دختر هشت ساله اش‬ ‫در این حادثه مجروح شدند‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شهرداری بهارستان در نظر دارد جهت انجام پروژه های زیر از طریق برگزاری مزایده عمومی‬ ‫انتخاب پیمانکار نماید‪:‬‬ ‫براورد اولیه‬ ‫(ریال)‬ ‫میانگین ماهیانه‬ ‫مزایده واگذاری استیجاری‬ ‫‪65/000/000‬‬ ‫ورزشگاه کیهان (به مدت سه سال)‬ ‫ردیف اعتباری‬ ‫سپرده شرکت در مزایده‬ ‫(ریال)‬ ‫‪-‬‬ ‫‪117/000/000‬‬ ‫برای سه سال‬ ‫‪ -1‬متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مزایده می توانند از تاریخ چاپ اگهی تا مورخ‬ ‫‪ 1401/03/23‬نسبت به خرید اسناد مزایده از سامانه خدمات الکترونیک دولت (ستاد) اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهای خود را تا پایان وقت اداری پنجشنبه مورخ ‪ 1401/04/02‬که باید‬ ‫در سامانه خدمات الکترونیک دولت (ستاد) بارگذاری نمایند‪.‬‬ ‫‪ -٣‬پیشنهادهای رسیده ساعت ‪ ۱۴‬بعد از ظهر روز شنبه مورخ ‪ 1401/04/04‬در کمیسیون عالی معامالت‬ ‫که در محل شهرداری بهارستان تشکیل می گردد بازگشایی می گردد‪.‬‬ ‫‪ -4‬شهرداری بهارستان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است‪.‬‬ ‫‪ -5‬سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد‪.‬‬ ‫محمد شبانی‪ -‬شهردار بهارستان‬ ‫الف‪862030:‬‬ ‫الف‪:‬‬ ‫‪1326913‬‬ ‫م م‬ ‫اگهی شناسایی و جذب راننده‬ ‫طرح‪ :‬سید مهدی رضوی‪ /‬اصفهان امروز‬ ‫رصدخانـه مهاجـرت ایـران بـا تهیـه‬ ‫پیمایشـی بـا عنـوان «وضعیـت‬ ‫شـاخص های کلیـدی مهاجـرت در‬ ‫میان اقشـار اجتماعی مختلف» تصویر‬ ‫امیر اکبری شـفاف تری از شـرایط بخش اثرگذاری‬ ‫از جامعـه ترسـیم کـرده اسـت‪.‬‬ ‫از بیـن جامعـه امـاری اسـاتید دانشـگاه‪ ،‬محققـان و‬ ‫پژوهشـگران دانشـگاهی ‪ 40‬درصـد تمایـل بـه مهاجرت‬ ‫دارنـد و از ایـن میـزان ‪ 81‬درصـد دالیـل بیرونـی شـامل‬ ‫بی ثباتـی اقتصادی‪ ،‬عدم شایسته سـاالری‪ ،‬سـطح درامد و‬ ‫تناسـب ان‪ ،‬امـکان شـاد زندگی کردن و سلامت اخالقی‬ ‫جامعـه را زمینـه چنیـن تصمیمـی معرفـی کرده اند‪.‬‬ ‫‪ 6‬درصـد پاسـخگویان نیـز از اسـتان اصفهـان بوده انـد‪،‬‬ ‫لـذا اعـداد بـاال تـا حـد زیـادی نشـانگر شـرایط جامعـه‬ ‫دانشـگاهی اصفهان نیـز خواهد بود‪.‬وجود چنین شـرایطی‬ ‫در بیـن نخبـگان کـه سـرمایه های اصلـی کشـور و‬ ‫غیرقابل جایگزینـی هسـتند‪ ،‬لـزوم توجه جـدی و پیگیری‬ ‫درسـت موضوع در سـطح کالن کشـور را نشـان می دهد‪.‬‬ ‫اگـر پـرورش نیـروی انسـانی پربازده ترین سـرمایه گذاری‬ ‫در نظـر گرفتـه شـود‪ ،‬ازدسـت دادن این سـرمایه از طریق‬ ‫مهاجرت های بی بازگشـت تباه کـردن این سـرمایه گذاری‬ ‫ادامـه در صفحـه ‪3‬‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫وقوع ‪ ۱۳۰‬اتش سوزی‬ ‫ناشی از جمع اوری‬ ‫ضایعات در منازل اصفهان‬ ‫جاده مرگ قربانی می گیرد‬ ‫رصد نخبگان اصفهان‬ ‫در افق مهاجرت‬ ‫نام پروژه‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫ورود چاه ها برای تامین‬ ‫اب شرب اصفهان‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول)‬ ‫فراخوان عملیات اجرایی لکه گیری اسفالت معابر‬ ‫سطحشهر‬ ‫بی توجهی تا کی؟!‬ ‫پویش صرفه جویی‬ ‫عمومی‬ ‫حسنروانشید‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫چاپ دوم‬ ‫شهرداری شاهین شهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایی لکه گیری اسفالت معابر سطح شهر با اولویت جنوب‬ ‫بلوار امام خمینی (ره) به شماره ‪ ۲۰۰۱۰۹۴۷۳۴۰۰۰۰۰۹‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه‪ ،‬نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی‬ ‫(به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل اورند‪.‬‬ ‫مواعد زمانی‪:‬‬ ‫ تاریخ انتشار فراخوان‪1401/03/07 :‬‬‫ مهلت دریافت اسناد فراخوان‪1401/03/26 :‬‬‫ مهلت ارسال پیشنهادات‪1401/04/06 :‬‬‫ زمان بازگشایی پاکت ها‪1401/04/07 :‬‬‫نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (شرکت در مناقصه)‪:‬‬ ‫ضمانتنامه بانکی ‪ /‬فیش بانکی به مبلغ ‪ 500/000/000‬ریال‬ ‫اطالعات تماس و ادرس دستگاه‪:‬‬ ‫شاهین شهر‪ -‬میدان فاطمیه ‪۰۳۱۴۵۲۲۵۲۰۰-‬‬ ‫‪1326417‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫سعید ابریشمی راد‪ -‬شهردار شاهین شهر‬ ‫((اگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای))‬ ‫یک شــرکت فعال در شهرک صنعتی بزرگ اصفهان واقع در جاده علویجه در‬ ‫نظر دارد نســبت شناسایی و جذب تعدادی راننده واجد صالحیت به همراه‬ ‫خودرو جهت تردد پرســنل از اصفهــان و بالعکس اقدام نمایــد‪ .‬لذا از کلیه‬ ‫متقاضیان دعوت به عمل می اید از تاریخ انتشار اگهی لغایت روز پنجشنبه مورخ‬ ‫‪ 1401/03/19‬امادگی خود را از طریق تماس با شماره های ‪03145955470‬‬ ‫و‪ 03145955150‬اعالم نمایند ‪.‬‬ ‫شرایط مورد نظر ‪:‬‬ ‫راننده می بایست دارای مهارت رانندگی و مدارک معتبر قانونی باشد ‪.‬‬ ‫نوع خودرو ‪ :‬سمند ‪ -‬پژو ‪ GLX‬یا پارس‪ L90 -‬دوگانه سوز‬ ‫ضمنا راننده از طرف واگذارنده کار بیمه خواهد شد ‪.‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫‪ -1‬نام و نشانی مناقصه گزار‪ :‬شرکت معدنی در کاوش اصفهان به ادرس اصفهان خیابان امام خمینی‬ ‫خیابان خلیفه سلطانی نبش کوچه حافظ مجتمع اداری پردیس طبقه دوم واحد ‪5‬‬ ‫‪ -2‬موضوع مناقصه‪ :‬عملیات استخراج و دانه بندی معدن دولومیت‬ ‫‪ -3‬نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬مبلغ ‪ 500/000/000‬ریال واریز نقدی به شماره حساب‬ ‫‪ ۰۱۰۲۷۴۸۶۸۷۰۰۴‬نزد بانک صادرات شعبه اپادانا و یا ارائه ضمانت نامه بانکی‬ ‫‪ -4‬محل و مهلت دریافت اسناد‪ :‬ادرس مندرج در بند‪ 1‬و از تاریخ‪ 1401/03/20‬لغایت‪1401/04/01‬‬ ‫‪ -5‬محل و مهلت تسلیم پیشنهادات‪ :‬ادرس مندرج در بند ‪ 1‬و از ساعت ‪ 9‬لغایت ‪ 15‬از تاریخ‬ ‫‪ 1401/04/02‬لغایت ‪1401/04/06‬‬ ‫‪ -6‬محل و زمان گشایش پاکت های مناقصه‪ :‬ادرس مندرج در بند ‪ 1‬ساعت ‪ 10‬صبح روز دوشنبه‬ ‫‪1401/04/06‬‬ ‫‪ -7‬سایر موارد‪ :‬شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ اگهی با برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به ادرس مندرج در بند ‪ 1‬مراجعه و یا با شماره‬ ‫تلفن های زیر تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫‪ 8‬و ‪031-33341687‬‬ ‫شرکت معدنی در کاوش اصفهان‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫دوشنبه | ‪ 16‬خرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4365‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫امید بستن به اعتراضات برای ضربه زدن به کشور است‬ ‫تاکی؟! قسمت ‪2116‬‬ ‫کشور‬ ‫ توجهی‬ ‫کوتاه از‬ ‫بی‬ ‫پویشصرفه جوییعمومی‬ ‫رهبر معظم انقالب در اجتماع پرشور مردم در مرقد مطهر رهبر کبیر‬ ‫انقالب به مناسبت سی وسومین سالگرد عروج ان عزیز سفر کرده‪ ،‬امام‬ ‫خمینی را روح جمهوری اسالمی‪ ،‬شخصیتی حقیقتا استثنایی و امام‬ ‫«دیروز و امروز و فردای ملت ایران» خواندند و تاکید کردند‪ :‬نسل جوان و‬ ‫هوشمند کنونی برای اداره اینده کشور و رساندن ملت به قله های پرشکوه‬ ‫به نرم افزاری مطمئن‪ ،‬جامع‪ ،‬شتاب دهنده و تحول افرین یعنی درس ها و‬ ‫گفتار و رفتار امام نیاز دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬در ابتدای این مراسم‪ ،‬حجت االسالم سید حسن‬ ‫خمینی در سخنانی‪ ،‬امام بزرگوار را منادی استقالل و عزت ملت ایران‬ ‫خواند و گفت‪ :‬امام یک حقیقت ناب و روح مطهر و نماد و مظهر‬ ‫ارمان های درخشان اسالمی و مردمی بود‪.‬‬ ‫در ادامه حضرت ایت ا‪ ...‬خامنه ای در این مراسم که بعد از دو سال به‬ ‫صورت حضوری برگزار شد‪ ،‬با اشاره به ابعاد همچنان ناشناخته شخصیت‬ ‫امام خمینی گفتند‪ :‬با وجود حرف ها و نوشته های فراوان درباره ان حکیم‬ ‫هدایتگر‪ ،‬ناگفته ها درباره عظمت و قدرت شخصیتی و رهبری او بسیار‬ ‫است و نسل جوان که امام را به درستی نمی شناسد‪ ،‬برای ایفای مسئولیت‬ ‫ملی و انقالبی و برداشتن گام دوم انقالب و اداره بهینه کشور‪ ،‬باید‬ ‫درس های پیش برنده و تعیین کننده مکتب امام را بیاموزد تا با اطمینان‬ ‫به سوی اینده درخشان کشور گام بردارد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬مقایسه انقالب کبیر فرانسه و شوروی با انقالب‬ ‫اسالمی‬ ‫انقالب تاریخ انقالب ها‬ ‫ایشان‪ ،‬انقالب اسالمی را بزرگ ترین‬ ‫ِ‬ ‫خواندند و با مقایسه روند دو انقالب مشهور معاصر یعنی انقالب‬ ‫کبیر فرانسه و انقالب شوروی با انقالب اسالمی گفتند‪ :‬در این‬ ‫انقالب ها معنویت مغفول بود و هر دو انقالب بعد از مدتی کوتاه‬ ‫منحرف شدند و مردم را که باعث پیروزی انها بودند به کنار زدند و‬ ‫عم ً‬ ‫ال به دوران گذشته برگشتند اما انقالب اسالمی بعد از پیروزی‬ ‫هم با انتخابات پی درپی‪ ،‬تکیه مستمر بر مردم و توجه همزمان به‬ ‫جنبه های مادی و معنوی انسان جلو رفته است که این واقعیات از‬ ‫جمله دالیل برجسته ی برتری انقالب اسالمی بر همه انقالب های‬ ‫تاریخ‪ ،‬و نشان دهنده عظمت رهبری امام است‪.‬ایشان حضور ملت را‬ ‫عامل قطعی پیروزی انقالب برشمردند اما گفتند‪ :‬ان دست قدرتمند‪،‬‬ ‫شخصیت فوالدین‪ ،‬دل مطمئن و زبان ذوالفقارگونه که توانست‬ ‫اقیانوس عظیم ملت را به میدان بکشاند و به تالطم بیاورد و بدون‬ ‫یاس و ناامیدی در میدان نگه دارد و جهت حرکت را به انها تعلیم‬ ‫دهد‪ ،‬امام بزرگوار و خمینی عظیم بود‪ .‬حضرت ایت ا‪ ...‬خامنه ای به‬ ‫میراث ماندگار سید محمود دعایی‬ ‫امیر اکبری‬ ‫یک خبر روز گذشته کام جامعه رسانه ای کشور را‬ ‫تلخ کرد‪« .‬سید محمود دعایی درگذشت»‬ ‫روزنامه اطالعات قدیمی ترین روزنامه در حال‬ ‫انتشار ایران است‪ .‬این روزنامه از سال ‪ 1359‬با مدیریت‬ ‫مرحوم دعایی منتشر می شود‪ .‬کیش شخصیتی‪،‬‬ ‫عکس ‪ :‬فا رس‬ ‫خشت اول را در این باره امروز رئیس دولت سیزدهم به زمین می گذارد که امیدواریم ثابت‬ ‫کنند می شود کارهایی کرد کارستان تا با به کاربستن پویش صرفه جویی در همه امور کمبودها‬ ‫را جبران نمود‪ .‬قرار نیست همچون مرتاض های هندی شبانه روز را با یک دانه مغز بادام‪ ،‬یک‬ ‫پوست گردو که در ان اب است زندگی کنیم‪ .‬بلکه می توانیم درحالی که بهترین و غنی ترین‬ ‫حسنروانشید تغذیه ها را همراه با رفاه و اسایش متعادل به خود اختصاص می دهیم جایز ندانیم تا یک سوم از‬ ‫سهم یارانه ای کالن که معادل بودجه اداره یک سال یکی از کشورهای همسایه است با چراغ خاموش از سر سفره‬ ‫ایرانیان پر بکشد‪ .‬زیرا می توان به راحتی همین رقم را صرفه جویی نمود و برای روزهای مبادا در صندوق ذخیره ملی‬ ‫صرفه جویی کرد نه اینکه ساالنه ‪ 20‬درصد از ان برای تامین کسری بودجه خارج نمود! هدف نهایی تیم اقتصادی‬ ‫در جراحی بزرگ همین است تا در حاشیه عملیاتی کردن ان بسیاری از زد و بندهای پیدا و ناپیدای دیگر برمال‬ ‫شوند‪ .‬اما ختم این اقدام همین جا و با ازاد شدن نرخ چهار قلم از مواد اساسی صورت نمی پذیرد که ادامه موفقیت در‬ ‫این اقدام روند پیاده کردن طرح های تازه و کالن در دیگر موارد مبتالبه است تا جامعه و کشوری که بزرگ ترین‬ ‫ذخایر سرمایه ای جهان را دارد ناچار نباشد برای خانه دار کردن نیمی از بی خانمان ها گلریزان اقتصادی راه بیندازد‬ ‫و از خیران استمداد نماید! امروز و پس از اقدام موفق در حذف تدریجی ارز ترجیحی که سود و مزایای ان به جای‬ ‫سفره های ایرانی عازم چند کشور دیگر و همچنین تعداد معدودی از دالالن واسطه می شد تا از یک سو با تخصیص‬ ‫این ارز مواد اولیه و موردنیاز را از خارج وارد کرده و پس از تبدیل به احسن نمودن ان با استفاده از نیروی کار و انرژی‬ ‫ارزان در حد رایگان و معافیت های گمرکی و بازرگانی مجدد که نوعی یارانه مضاعف است ساخته وپرداخته شده‬ ‫همان کاال را در قالب روغن های نباتی‪ ،‬بذر و ماکیان زنده و گوشت و لبنیات حاصل از نهاده های عرضه شده در‬ ‫دامداری ها‪ ،‬ارد و نان و دیگر اقالم خمیری حاصل از واردات با ارز ترجیحی و مرغ و تخم مرغ پرورش داده شده با‬ ‫بذر و نهاده و داروهای خریداری شده از این محل به زیر چتر امن صادرات عازم کشورهای دیگر نموده تا حتی پس‬ ‫از تغییر بسته بندی با جعل نشان های دیگر کشورها چون زعفران و عسل به صورت غیررسمی و قاچاق در ویترین‬ ‫هایپرهای باالی شهر کشور خودمان گذاشته و به چندین برابر قیمت عرضه گردد‪ .‬تا نتیجه ان همچنان به نام‬ ‫سفره های خالی دهک های پایین جامعه و مصرف ان به کام باالدستی ها و دهک هایی که نیازمند یارانه نیستند اما‬ ‫تا امروز می گرفتند‪ ،‬باشد‪ .‬بسیاری از اجراهای غلط و رسوب کرده را می توان اینگونه تغییر داد که روش تحصیل در‬ ‫مدارس ابتدایی و متوسطه و حتی دانشگاه ها هم در همین مقوله هستند‪ .‬پنج سال بیشتر ندارد‪ ،‬اما وقتی چشمش‬ ‫به کیف پر محتوای دانش اموزان کالس اول ابتدایی می افتد ضمن انرژی گرفتن از یک شادی زودگذر به سرعت‬ ‫نگران می شود که چگونه باید این همه کتاب را به یکباره خواند زیرا هنوز حروف الفبای فارسی را نیاموخته است!‬ ‫رهبر انقالب در دیدار با جمعی از معلمان بر تعدیل پاره ای مطالب و دروس دانش اموزان و اصالح و بازنگری و حذف‬ ‫موارد غیرضروری از مدارس تاکید نمودند مسائلی همچون سبک زندگی اسالمی‪ ،‬تعاون و همکاری اجتماعی‪،‬‬ ‫مطالعه و تحقیق فعالیت های جهادی و مبارزه با اسیب های اجتماعی و نظم و قانون گرایی از جمله مهارت هایی‬ ‫است که باید در مدرسه اموزش داده و از دوران کودکی و نوجوانی در افراد نهادینه شود‪ .‬حاال وزارت اموزش وپرورش‬ ‫هم همچون سنوات گذشته از اصالح و بازنگری در محتوای کتب درسی خبر می دهد‪ .‬اقدام مثبتی که اگر عملیاتی‬ ‫شود برای ثمربخش بودن ان نیازمند زیرساخت هایی است و بدون درنظرگرفتن این مالحظات با انجام هیچ‬ ‫اقدامی نمی تواند به امال های پیشرو برسد‪ .‬اما بازنگری و حذف دروس از کتاب ها نیازمند مشورت و نظرخواهی‬ ‫عمومی بخصوص از کسانی است که ذاتًا خیر جامعه را می طلبند و نقشی در ایجاد اموزش های فوق برنامه و انتشار‬ ‫کتاب های کمک درسی متنوع و رنگارنگ ندارند که در غیر این صورت بازهم مافیاهای قبلی و تشکیالت فامیلی‬ ‫نشر و کالس های خارج از ساعات درسی در ان می خزند! وزارت متولی «اموزش وپرورش» دانش اموزان باید این‬ ‫موضوع را بداند و به خود تفهیم کند قرار نیست با یک اجرای نمایشی توانسته باشد افق دید مقام معظم رهبری‬ ‫را ان گونه که در نظر دارند‪ ،‬پیاده نماید که بی تردید این حذف و اضافه ها و ایجاد متغیر در اموزش و حتی پرورش‬ ‫نیازمند مطالعات و نظرسنجی های فردی و جمعی موثر خواهد بود تا افق تبین شده به بیراهه کشیده نشود چرا‬ ‫که تجربه های گذشته در این باره ثابت کرده است تنها یک اشتباه عمد یا سهو کوچک به تنهایی می تواند به تغییر‬ ‫هویت یک نسل بیانجامد که به این اسانی قابل اصالح نخواهد بود؛ بنابراین پیش درامد شروع جراحی بزرگ در‬ ‫مبحث اموزش هم باید با یک نهضت سازماندهی شده باشد و ان شعار پویش صرفه جویی در همه امور خواهد بود‬ ‫ادامه دارد‬ ‫ ‬ ‫تا دوباره به حالت اول برنگردد‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -818‬برابـر رای شـماره ‪ ۲۶۰‬مـورخ ‪ 1401/1/28‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت‬ ‫ملـک جنـوب اصفهـان تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی‪ ،‬مالکیت اقای محمد سـعید‬ ‫کاظمـی نجـف ابادی به شناسـنامه شـماره ‪ ۳۱۵۹‬کدملـی ‪ ۱۰۹۱۳۸۲۲۶۳‬صـادره نجف اباد‬ ‫فرزند محمدباقر بر ‪ 261/60‬سـهم مشـاع از ‪ ۶۶۶‬سـهم مشـاع از ‪ ۶۰۶۳۷۸‬سـهم ششـدانگ‬ ‫مزروعـی (کـه مسـاحت ششـدانگ پلاک ‪ ۴۵۳۴‬اصلـی برابـر بـا ‪ ۶۰۶۳۷۸‬متـر مربـع می‬ ‫باشـد) بـه مسـاحت ‪ ۶۰۶۳۷۸‬مترمربـع پالک شـماره ‪ ۴۵۳۴‬اصلـی واقـع در اصفهان بخش‬ ‫‪ ۵‬حـوزه ثبـت ملـک جنـوب اصفهان‪ ،‬بموجـب بیع نامه عـادی از طـرف (اقای ابوالقاسـم و‬ ‫خانـم مریـم ابراهیمیـان) ورثه مهـری ابراهیمیان فرزند علی مقـدار ‪ ۶۶‬متـر و از طرف خانم‬ ‫ایـران ابراهیمیـان دسـتجردی فرزنـد علـی نیـز مقـدار ‪ ۱۰۰‬متـر بـه اقای حمیـد جالالیی‬ ‫واگـذار گردیده سـپس از طرف اقای حمیـد جالالیی و خانم فـردوس ابراهیمیان فرزند على‬ ‫مقـدار ‪ ۲۶۶‬متـر مربـع به اقـای عبدالمجید خان محمـدی و از طـرف نامبـرده اخیرالذکر به‬ ‫متقاضـی (محمدسـعید کاظمی نجف ابادی) گردیده اسـت و متقاضی نیـز بموجب یک فقره‬ ‫استشـهادیه محلـی کـه به تایید شـهود محلی رسـیده اسـت اعالم داشـته به مالک رسـمی‬ ‫(علـی ابراهیمیـان دسـتجردی) و ورثه ی وی دسترسـی ندارد‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ ۱۵‬روز اگهی می شـود در‬ ‫صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می‬ ‫تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم‬ ‫و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خود را‬ ‫بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت اول‪ 1401/03/16 :‬تاریـخ انتشـار نوبـت دوم‪ 1401/03/31 :‬مهـدی‬ ‫شـبان‪ -‬رئیـس ثبـت اسـناد و املاک منطقـه جنـوب اصفهـان ‪/1329176‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -826‬برابـر رای شـماره ‪ ۲۷۹‬مـورخ ‪ 1401/1/28‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبـت ملک جنـوب اصفهـان تصرفات مالکانـه بالمعـارض متقاضی‪ ،‬مالکیت خانم اشـرف‬ ‫رمضانـی پور دسـتجردی به شناسـنامه شـماره ‪ ۴۸‬کدملی ‪ ۱۲۸۸۶۰۴۶۸۸‬صـادره اصفهان‬ ‫فرزنـد جـواد در ششـدانگ یـک قطعه زمیـن کشـاورزی با کاربری کشـاورزی بـدون درج‬ ‫اعیانـی بـه مسـاحت ‪ 1770/15‬مترمربـع مفـروزی از پالک شـماره ‪ ۴۶۵۸‬اصلـی واقع در‬ ‫اصفهـان بخـش ‪ ۵‬حـوزه ثبـت ملـک جنـوب اصفهـان به موجـب بیـع نامه عـادی و مع‬ ‫الواسـطه از طـرف اقـای علـی موذن (مالک رسـمی) خریداری شـده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ ۱۵‬روز اگهی می شـود در‬ ‫صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می‬ ‫تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم‬ ‫و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خود را‬ ‫بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت اول‪ 1401/03/16 :‬تاریـخ انتشـار نوبـت دوم‪ 1401/03/31 :‬مهـدی‬ ‫شـبان‪ -‬رئیـس ثبـت اسـناد و املاک منطقـه جنـوب اصفهـان ‪/1328764‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -824‬برابـر رای شـماره ‪ ۵۵۳‬مـورخ ‪ 1401/2/31‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫تبیین مبانی و اصول مکتب امام پرداختند و افزودند‪ :‬زیربنای مکتب‬ ‫امام چه در دوران مبارزه و چه در دوران انقالب «قیا م ا‪ »...‬بود و‬ ‫این زیربنا مبنای قرانی داشت‪.‬ایشان هدف قیام برای خدا در همه‬ ‫مراحل را «اقامه حق»‪« ،‬اقامه عدل و قسط» و «ترویج معنویت»‬ ‫برشمردند و خاطرنشان کردند‪ :‬امام یک مبارز واقعی بود و در میدان‬ ‫قیام ا‪ ...‬حضور دائمی داشت‪.‬رهبر انقالب اسالمی گفتند‪ :‬حرکت امام‬ ‫در دوران مبارزه چند نقطه برجسته داشت که عبارتند از نترسیدن‪،‬‬ ‫صراحت با مردم‪ ،‬اعتماد به مردم‪ ،‬قدردان مجاهدت مردم بودن و‬ ‫دمیدن امید به دل ها‪.‬حضرت ایت ا‪ ...‬خامنه ای سپس به بیان نکات‬ ‫برجسته حرکت امام در دوران ایجاد جمهوری اسالمی پرداختند و‬ ‫خاطرنشان کردند‪ :‬مهم ترین دغدغه و نقشه راه امام در این دوران‪،‬‬ ‫فاصله گذاری میان طرح «جمهوری اسالمی» با «فرهنگ و قاموس‬ ‫غربی» بود‪ .‬بر همین اساس امام اصرار داشت که جمهوری اسالمی‬ ‫وام گرفته از «جمهوری» و «مردم ساالری» غربی نیست بلکه‬ ‫برگرفته از اصل اسالم است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬هماهنگ سازیدوگانه هایبه ظاهرمتناقض‬ ‫رهبر انقالب اسالمی یکی از ویژگی های بارز الگوی جدید امام را‪،‬‬ ‫هماهنگ سازی دوگانه های به ظاهر متناقض دانستند و گفتند‪ :‬در الگو‬ ‫و نظام سیاسی جدیدی که امام ارائه کرد‪« ،‬هم معنویت است هم‬ ‫رای مردم»‪« ،‬هم اجرای احکام الهی است هم رعایت اقتضائات و‬ ‫مصلحت های عمومی»‪« ،‬هم اصرار بر عدالت اقتصادی و رعایت حال‬ ‫ضعفا است هم اصرار بر تولید ثروت»‪« ،‬هم نفی ظلم است هم نفی‬ ‫ظلم پذیری»‪« ،‬هم تقویت علم و اقتصاد است هم تقویت بنیه دفاعی‬ ‫کشور»‪« ،‬هم انسجام و وحدت ملی است هم پذیرفتن تنوع ارا و‬ ‫گرایش های مختلف سیاسی»‪« ،‬هم تاکید بر تقوا و طهارت مسئوالن‬ ‫است هم تاکید بر کارشناسی و کار بلدی مسئوالن» ‪.‬حضرت ایت ا‪...‬‬ ‫خامنه ای سپس سوال مهمی را مطرح کردند و گفتند‪ :‬این مکتب و‬ ‫الگویی که امام طراحی و پایه گذاری کردند تا چه میزان در زمان امام‬ ‫و بعد از ایشان تحقق پیدا کرده است؟ایشان افزودند‪ :‬پاسخ من با اطالع‬ ‫از حقایق کشور این است که «جمهوری اسالمی در همه سرفصل ها‬ ‫همچون مردم ساالری‪ ،‬پیشرفت های علمی‪ ،‬امور دیپلماسی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و خدمات عمومی موفقیت های بزرگی به دست اورده که انکار انها‬ ‫بی انصافی است البته ناکامی ها نیز کم نبوده است یعنی هم پیشرفت‬ ‫داشتیم و هم ضعف و ناکامی‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ذات جمهوری اســامی‪ ،‬مخالــف ظلم و موافق‬ ‫معنویتاست‬ ‫رهبر انقالب یکی دیگر از عوامل دشمنی با جمهوری اسالمی را‬ ‫فاصله گذاری جدی امام با غربی ها دانستند و گفتند‪ :‬حمایت از فلسطین‬ ‫و دادن سفارت رژیم غاصب به ملت فلسطین‪ ،‬انتقاد از ریاکاری ها و‬ ‫جنایت های کشورهای اروپایی و امریکا نمونه های مهمی از فاصله گذاری‬ ‫امام میان تمدن و تفکر و نظام اسالمی با تمدن و تفکر غربی است‪.‬‬ ‫رهبر انقالب همچنین امتیاز بزرگ امام را اشنا کردن مردم با مفهوم‬ ‫مقاومت و تزریق روح ایستادگی در ملت خواندند و گفتند‪ :‬به برکت امام‬ ‫امروز ملت ایران ملتی کام ً‬ ‫ال مقاوم و مستحکم است و مقاومت به یکی‬ ‫از واژه های برجسته در ادبیات سیاسی دنیا تبدیل شده است‪.‬حضرت‬ ‫ایت ا‪ ...‬خامنه ای در ادامه از دو توطئه و خواب اشفته دشمنان برای ملت‬ ‫رسانه ای‪ ،‬مدیریتی و سیاسی دعایی سبب شده بود که در تمامی سال هایی‬ ‫که به عنوان نماینده مجلس و مدیر مطبوعاتی فعالیت می کرد‪ ،‬مورد وثوق‬ ‫و احترام طیف گسترده ای از نخبگان و مردم باشد‪ .‬روزنامه اطالعات هم‬ ‫با همین روش توانسته بود رسانه ای برای حضور و بیان نظرات گوناگون و‬ ‫چندصدایی باشد‪ .‬در سال هایی که تبادل افکار از طریق رسانه های اجتماعی‬ ‫مقدور نبود‪ ،‬روزنامه اطالعات زمینه انتشار یادداشت‪ ،‬گفتگو و نظرات طیف ها‬ ‫و افرادی را که منتقد بودند فراهم می کرد‪ .‬این موضوع حتی سبب شده بود‬ ‫که اگهی های تسلیت این روزنامه به عنوان مرجعی برای پیگیری احوال‬ ‫افراد گوناگون سیاسی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬ادبی و فرهنگی از احزاب‪ ،‬اقوام و ادیان‬ ‫گوناگون هم شناخته شود‪ .‬از سوی دیگر وی بر پیکر بسیاری از درگذشتگان‬ ‫صاحب نام از اقلیت های سیاسی نماز گزارد‪ .‬تولد ستونی مانند «دوکلمه حرف‬ ‫حساب» به قلم مرحوم صابری فومنی که بعدها در هفته نامه گل اقا اثری‬ ‫جاودان به جامعه عرضه کرد‪ ،‬حاصل روحیه سرشار از مدارای دعایی بود‬ ‫و توانست شرایط جدیدی را در مطبوعات رقم بزند‪ .‬همراهی موسسه‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی‬ ‫حـوزه ثبـت ملک جنـوب اصفهـان تصرفات مالکانـه بالمعـارض متقاضی‪ ،‬مالکیـت اقای‬ ‫علـی نظری مفرد به شناسـنامه شـماره ‪ ۸۲۹‬کدملـی ‪ ۴۶۸۹۲۳۳۹۷۷‬صـادره فرزند نادعلی‬ ‫در ششـدانگ یکبـاب خانـه به مسـاحت ‪ 116/17‬مترمربع مفـروزی از پالک شـماره ‪۱۳۱‬‬ ‫فرعـی از ‪ ۴۴۸۳‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش ‪ ۵‬حـوزه ثبـت ملـک جنـوب اصفهان به‬ ‫موجـب بیـع نامـه عـادی و مـع الواسـطه از طرف اقای سـیف الـه دهخدا (مالک رسـمی)‬ ‫خریـداری گردیده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ ۱۵‬روز اگهی می شـود در‬ ‫صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می‬ ‫تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم‬ ‫و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خود را‬ ‫بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت اول‪ 1401/03/16 :‬تاریـخ انتشـار نوبـت دوم‪ 1401/03/31 :‬مهـدی‬ ‫شـبان‪ -‬رئیـس ثبـت اسـناد و املاک منطقـه جنـوب اصفهـان ‪/1328961‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -822‬برابـر رای شـماره ‪ ۲۹۱‬مـورخ ‪ 1401/1/28‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبـت ملـک جنوب اصفهـان تصرفات مالکانـه بالمعـارض متقاضی‪ ،‬مالکیـت خانم طاهره‬ ‫عباسـیان دنبـه به شناسـنامه شـماره ‪ ۱۲۹۷‬کدملـی ‪ ۱۲۸۸۸۸۹۱۳۵‬صـادره اصفهان فرزند‬ ‫محمـود در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 221/22‬متـر مربـع مفـروزی از پالک‬ ‫شـماره ‪ ۱۳۱‬فرعـی از ‪ ۴۴۸۳‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش ‪ ۵‬حـوزه ثبـت ملک جنوب‬ ‫اصفهـان بـه موجـب بیع نامه عادی و مع الواسـطه از طرف اقای سـیف الـه دهخدا (مالک‬ ‫رسـمی) خریداری گردیده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ ۱۵‬روز اگهی می شـود در‬ ‫صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می‬ ‫تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم‬ ‫و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خود را‬ ‫بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت اول‪ 1401/03/16 :‬تاریـخ انتشـار نوبـت دوم‪ 1401/03/31 :‬مهـدی‬ ‫شـبان‪ -‬رئیـس ثبـت اسـناد و املاک منطقـه جنـوب اصفهـان ‪/1328915‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -832‬برابـر رای شـماره ‪ ۵۳۶‬مـورخ ‪ 1401/2/27‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت‬ ‫ملـک جنـوب اصفهان تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی‪ ،‬مالکیت خانم لیلا ترابی به‬ ‫شناسـنامه شـماره ‪ ۵۹۴‬کدملی ‪ ۱۲۸۹۴۹۷۳۷۰‬صادره اصفهان فرزند مرتضی در ‪ 6/546‬حبه‬ ‫مشـاع از ‪ ۷۲‬حبه ششـدانگ یکباب سـاختمان با بهره برداری تجاری به مسـاحت ‪120/91‬‬ ‫مترمربـع مفـروزی از پلاک شـماره ‪ ۳۰۵‬فرعـی از ‪ ۵۰۰۰‬اصلـی (که در راسـتای اسـتاندارد‬ ‫سـازی بـه پلاک ‪ 5000/23556‬تبدیل گردیده اسـت) واقع در اصفهان بخـش ‪ ۵‬حوزه ثبت‬ ‫ملـک جنـوب اصفهان در ازای مالکیت رسـمی مشـاعی اولیـه مفروز ثبتی گردیده اسـت‪.‬‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۵۳۵‬مـورخ ‪ 1401/2/27‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت‬ ‫ملـک جنـوب اصفهان تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی‪ ،‬مالکیت خانم زهـره ترابی‬ ‫بـه شناسـنامه شـماره ‪ ۸۶۸۴‬کدملـی ‪ ۱۲۸۲۸۳۲۴۳۳‬صـادره اصفهـان فرزنـد مرتضـی در‬ ‫‪ 6/546‬حبـه مشـاع از ‪ ۷۲‬حبـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـا بهـره برداری تجـاری به‬ ‫مسـاحت ‪ 120/91‬متـر مربـع مفروزی از پالک شـماره ‪ ۳۰۵‬فرعـی از ‪ ۵۰۰۰‬اصلی (که در‬ ‫راسـتای اسـتاندارد سـازی به پالک ‪ 5000/23556‬تبدیل گردیده اسـت) واقع در اصفهان‬ ‫بخـش ‪ ۵‬حـوزه ثبـت ملک جنـوب اصفهـان در ازای مالکیت رسـمی مشـاعی اولیه مفروز‬ ‫ثبتی گردیده اسـت‪.‬‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۵۳۷‬مـورخ ‪ 1401/2/27‬هیـات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهـان تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی‪ ،‬مالکیت خانم شـهین ترابی به شناسـنامه‬ ‫شـماره ‪ ۱۱۷۰‬کدملی ‪ 1289381291‬صادره اصفهان فرزند مرتضی در ‪ 6/546‬حبه مشـاع از‬ ‫‪ ۷۲‬حبـه ششـدانگ یکباب سـاختمان با بهره بـرداری تجاری به مسـاحت ‪ 120/91‬مترمربع‬ ‫مفـروزی از پلاک شـماره ‪ ۳۰۵‬فرعـی از ‪ ۵۰۰۰‬اصلی (که در راسـتای اسـتاندارد سـازی به‬ ‫پلاک ‪ 5000/23556‬تبدیـل گردیـده اسـت) واقـع در اصفهـان بخـش ‪ ۵‬حـوزه ثبت ملک‬ ‫جنـوب اصفهـان در ازای مالکیت رسـمی مشـاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده اسـت‪.‬‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۵۳۴‬مـورخ ‪ 1401/2/27‬هیـات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهـان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی‪ ،‬مالکیت اقـای مجید ترابی به شناسـنامه‬ ‫شـماره ‪ ۲۹۵۵‬کدملـی ‪ ۱۲۹۲۹۲۳۱۶۴‬صـادره اصفهـان فرزند مرتضی در ‪ 13/09‬حبه مشـاع‬ ‫از ‪ ۷۲‬حبـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان با بهره بـرداری تجـاری به مسـاحت ‪ 120/91‬متر‬ ‫مربع مفروزی از پالک شـماره ‪ ۳۰۵‬فرعی از ‪ ۵۰۰۰‬اصلی (که در راسـتای اسـتاندارد سـازی‬ ‫بـه پلاک ‪ 5000/23556‬تبدیـل گردیده اسـت) واقـع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حـوزه ثبت ملک‬ ‫جنـوب اصفهـان در ازای مالکیت رسـمی مشـاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده اسـت‪.‬‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۵۴۲‬مـورخ ‪ 1401/2/27‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت‬ ‫ملـک جنـوب اصفهـان تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی‪ ،‬مالکیت اقـای محمدعلی‬ ‫ترابـی به شناسـنامه شـماره ‪ ۱۲۷۰۸۱۱۴۹۵‬کدملـی ‪ ۱۲۷۰۸۱۱۴۹۵‬صـادره اصفهان فرزند‬ ‫مرتضـی در ‪ 13/09‬حبـه مشـاع از ‪ ۷۲‬حبـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان با بهـره برداری‬ ‫تجـاری بـه مسـاحت ‪ 120/91‬مترمربـع مفـروزی از پلاک شـماره ‪ ۳۰۵‬فرعـی از ‪۵۰۰۰‬‬ ‫اصلـی (کـه در راسـتای اسـتاندارد سـازی بـه پلاک ‪ 5000/23556‬تبدیل گردیده اسـت)‬ ‫واقـع در اصفهـان بخـش ‪ ۵‬حـوزه ثبـت ملـک جنـوب اصفهـان در ازای مالکیت رسـمی‬ ‫مشـاعی اولیـه مفـروز ثبتی گردیده اسـت‪.‬‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۵۳۸‬مـورخ ‪ 1401/2/27‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت‬ ‫ملـک جنـوب اصفهـان تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی‪ ،‬مالکیت خانم زهـرا ترابی‬ ‫بـه شناسـنامه شـماره ‪ ۳۵۵۹‬کدملـی ‪ ۱۲۸۲۷۸۳۸۵۸‬صـادره اصفهـان فرزنـد مرتضـی در‬ ‫‪ 6/546‬حبـه مشـاع از ‪ ۷۲‬حبـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـا بهـره برداری تجـاری به‬ ‫مسـاحت ‪ 120/91‬متـر مربـع مفروزی از پالک شـماره ‪ ۳۰۵‬فرعـی از ‪ ۵۰۰۰‬اصلی (که در‬ ‫راسـتای اسـتاندارد سـازی به پالک ‪ 5000/23556‬تبدیل گردیده اسـت) واقع در اصفهان‬ ‫بخـش ‪ ۵‬حـوزه ثبـت ملک جنـوب اصفهـان در ازای مالکیت رسـمی مشـاعی اولیه مفروز‬ ‫ثبتی گردیده اسـت‪.‬‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۵۳۳‬مـورخ ‪ 1401/2/27‬هیـات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهـان تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی‪ ،‬مالکیـت اقای مجتبی ترابی به شناسـنامه‬ ‫شـماره ‪ ۳۲۹۴‬کدملی ‪ ۱۲۸۹۶۴۱۱۱۰‬صادره اصفهان فرزند مرتضی در ‪ 13/09‬حبه مشـاع از‬ ‫‪ ۷۲‬حبـه ششـدانگ یکباب سـاختمان با بهره بـرداری تجاری به مسـاحت ‪ 120/91‬مترمربع‬ ‫مفـروزی از پلاک شـماره ‪ ۳۰۵‬فرعـی از ‪ ۵۰۰۰‬اصلی (که در راسـتای اسـتاندارد سـازی به‬ ‫پلاک ‪ 5000/23556‬تبدیـل گردیـده اسـت) واقـع در اصفهـان بخـش ‪ ۵‬حـوزه ثبت ملک‬ ‫جنـوب اصفهـان کـه در ازای مالکیت رسـمی مشـاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده اسـت‪.‬‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۵۳۹‬مـورخ ‪ 1401/2/27‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه‬ ‫ثبـت ملـک جنوب اصفهـان تصرفات مالکانـه بالمعـارض متقاضی‪ ،‬مالکیت خانم فرشـته‬ ‫ترابـی به شناسـنامه شـماره ‪ ۳۰۵۰‬کدملـی ‪ ۱۲۸۹۵۶۷۶۸۹‬صادره اصفهـان فرزند مرتضی‬ ‫در ‪ 6/546‬حبـه مشـاع از ‪ ۷۲‬حبـه ششـدانگ یکباب سـاختمان با بهره بـرداری تجاری به‬ ‫مسـاحت ‪ 120/91‬مترمربـع مفـروزی از پلاک شـماره ‪ ۳۰۵‬فرعـی از ‪ ۵۰۰۰‬اصلی (که در‬ ‫ایران پرده برداشتند و گفتند‪ :‬جزء اول این نقشه‪ ،‬امید بستن دشمنان به‬ ‫اعتراضات مردمی برای ضربه زدن به کشور است که از طریق کار روانی‬ ‫و فعالیت در فضای مجازی و با پول‪ ،‬مزدور پروری و انواع حیله ها به دنبال‬ ‫قرار دادن مردم در مقابل نظام اسالمی هستند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬برخی وعده سقوط شش ماهه انقالب را می دادند اما‬ ‫امروز هشتاد‪ ،‬شش ماه از انقالب گذشته است‬ ‫ایشان جزء دوم از این توطئه را القاء محاسبات غلط درباره رو به سقوط‬ ‫بودن جمهوری اسالمی دانستند و افزودند‪ :‬بدخواهان‪ ،‬ابتدای انقالب‬ ‫می گفتند شش ماه دیگر انقالب سقوط خواهد کرد و بعد که محاسبه انها‬ ‫غلط از اب درمی امد وعده شش ماه دیگر را می دادند درحالی که امروز‬ ‫بیش از هشتاد‪ ،‬شش ماه از انقالب گذشته و ان نهال باریک به درختی‬ ‫تناور و مقتدر تبدیل شده است‪ ،‬و محاسبات امروز انها نیز همچون گذشته‬ ‫کام ً‬ ‫عامل‬ ‫ال غلط است‪.‬رهبر انقالب تاکید کردند‪ :‬در جمهوری اسالمی‪ِ ،‬‬ ‫مردم عامل بسیار مهمی است و دشمنان نخواهند توانست ملت را در‬ ‫مقابل نظام اسالمی قرار دهند‪.‬ایشان در تحلیل علت محاسبات پی درپی‬ ‫ایرانی خائن در شکل‬ ‫غلط دشمنان ایران‪ ،‬به نقش تعدادی از مشاوران ِ‬ ‫دادن به این محاسبات اشاره کردند و گفتند‪ :‬این مشاوران خیانت کار نه تنها‬ ‫به کشور خود بلکه حتی به امریکایی ها هم خیانت می کنند چرا که با این‬ ‫مشورت های غلط موجب شکست خوردن انها می شوند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تشییعمیلیونیشهیدسلیمانینشان دهندهاعتقاد‬ ‫مردم به دین و مقاومت است‬ ‫ایشان با تاکید بر اینکه امروز گرایش مردم به دین و انقالب یقینا‬ ‫بیش از ابتدای انقالب است‪ ،‬به نمونه هایی برجسته از حضور شکوهمند‬ ‫مردم در تجلیل از مقاومت و روحانیت اشاره کردند و گفتند‪ :‬تشییع‬ ‫بدن قطعه قطعه شهید سلیمانی و بزرگداشت ان مرد انقالبی‪،‬‬ ‫میلیونی ِ‬ ‫ِ‬ ‫مبارز و مجاهد‪ ،‬و تشییع جنازه و ابراز احساسات مردم به درگذشت مراجع‬ ‫و فقهای عالی قدری همچون ایت ا‪ ...‬صافی گلپایگانی و ایت ا‪ ...‬بهجت با‬ ‫گرامیداشت هیچ شخصیت سیاسی و هنری دیگر در کشور قابل مقایسه‬ ‫نیست و نشان دهنده اعتقاد مردم به روحانیت‪ ،‬دین‪ ،‬جهاد و مقاومت است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬نگذارید دشمن از انقالب شما هویت زدایی کند‬ ‫رهبر انقالب اسالمی‪ ،‬حضور مشتاقانه جوانان در مراکز اعتکاف و‬ ‫اجتماعات عظیم معنوی و همچنین راهپیمایی های باشکوه ‪ ۲۲‬بهمن‬ ‫و روز قدس را نشانه های دیگری از وفاداری ملت به راه امام بزرگوار‬ ‫دانستند و افزودند‪ :‬نمونه دیگری از ارادت دینی مردم‪ ،‬اظهار شوق و ارادت‬ ‫احاد مردم از پیر و جوان و کودک در سراسر کشور به ساحت حضرت‬ ‫ولی عصر(عج) در قالب سرودی است که این روزها پخش شده است‪.‬‬ ‫اطالعات برای تسهیل چاپ و انتشار نشریات و کتاب های نخبگان سبب‬ ‫شده بود بسیاری در بدترین مشکالت بتوانند با شرایط حداقلی به حضور‬ ‫فرهنگی خود ادامه دهند‪ .‬سبک مدیریتی او بدون تشریفات و در اتاق او‬ ‫به روی همه مراجعین باز بود‪ .‬در ایین های گوناگونی که دعوت می شد‪،‬‬ ‫بی تکلف و در دورترین جای ممکن می نشست و در سخنرانی های گزیده و‬ ‫کوتاه خود‪ ،‬از ذکر خاطرات گوناگون و نشاندن لبخند بر لب شنوندگان دریغ‬ ‫نمی کرد‪ .‬اموزه های او همواره در سپهر رسانه ای ایران جاودان خواهد ماند‪.‬‬ ‫راسـتای اسـتاندارد سـازی به پالک ‪ 5000/23556‬تبدیل گردیده اسـت) واقع در اصفهان‬ ‫بخـش ‪ ۵‬حـوزه ثبـت ملک جنـوب اصفهـان در ازای مالکیت رسـمی مشـاعی اولیه مفروز‬ ‫ثبتی گردیده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ ۱۵‬روز اگهی می شـود در‬ ‫صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می‬ ‫تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم‬ ‫و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خود را‬ ‫بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت اول‪ 1401/03/16 :‬تاریـخ انتشـار نوبـت دوم‪ 1401/03/31 :‬مهـدی‬ ‫شـبان‪ -‬رئیـس ثبـت اسـناد و املاک منطقـه جنـوب اصفهـان ‪/1329744‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -834‬برابـر رای شـماره ‪ ۲۹۲‬مـورخ ‪ 1401/1/28‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبـت ملـک جنـوب اصفهـان تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی‪ ،‬مالکیت اقـای تقی‬ ‫عنایت دسـتجردی به شناسـنامه شـماره ‪ ۱۸۳۸۱‬کدملـی ‪ ۱۲۸۲۶۵۳۰۲۴‬صـادره اصفهان‬ ‫فرزنـد مهـدی بر سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکباب اطاقـک و باغ متصله به مسـاحت‬ ‫‪ 220/99‬مترمربـع مفـروزی از پلاک شـماره ‪ ۴۵۳۴‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش ‪۵‬‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک جنـوب اصفهان‪ ،‬بـه موجـب مبایعه نامـه عـادی مـورخ ‪1377/۱۱/13‬‬ ‫مقـدار ‪ ۹۰‬متـر مربـع از طـرف اقای مهدی عنایت دسـتجردی (مالک رسـمی) بـه یکی از‬ ‫متقاضیـان (تقـی عنایـت دسـتجردی) واگذار گردیـده و مقـدار ‪ ۱۳۴‬مترمربع نیـز از طرف‬ ‫محمـد علـى عنایـت دسـتجردی فرزند مهـدی بـه متقاضیان (تقـی عنایت دسـتجردی و‬ ‫پرویـن توکلـی دسـتجردی) واگـذار گردیـده اسـت و تعـدادی از ورثـه ی مرحـوم مهـدی‬ ‫عنایـت دسـتجردی (مالـک رسـمی) بـه موجـب مشـروحه مـورخ ‪ 1400/12/8‬در جلسـه‬ ‫هیـات حاضـر و واگـذاری مـورث خـود به اقـای تقی عنایـت و همچنیـن واگـذاری اقای‬ ‫محمدعلـی عنایـت به متقاضیـان (تقی عنایت دسـتجردی و پروین توکلی دسـتجردی) را‬ ‫تاییـد و هرگونـه اعتراضـی را از خود سـلب نمـوده اند‪.‬‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۲۹۳‬مـورخ ‪ 1401/1/28‬هیـات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهـان تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضـی‪ ،‬مالکیت خانم پروین توکلی دسـتجردی به‬ ‫شناسـنامه شـماره ‪ ۹۱۳‬کدملی ‪ ۱۲۸۹۳۴۳۷۱۳‬صادره اصفهان فرزند ابوالحسـن بر سه دانگ‬ ‫مشـاع از ششـدانگ یکبـاب اطاقـک و باغ متصله به مسـاحت ‪ 220/99‬مترمربع مفـروزی از‬ ‫پلاک شـماره ‪ ۴۵۳۴‬اصلـی واقـع در اصفهان بخـش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنـوب اصفهان به‬ ‫موجـب مبایعـه نامـه عـادی مـورخ ‪ 1377/۱۱/13‬مقدار ‪ ۹۰‬متـر مربع از طـرف اقای مهدی‬ ‫عنایـت دسـتجردی (مالک رسـمی) به یکـی از متقاضیان (تقـی عنایت دسـتجردی) واگذار‬ ‫گردیـده و مقـدار ‪ ۱۳۴‬متـر مربـع نیـز از طرف محمد علـى عنایت دسـتجردی فرزند مهدی‬ ‫بـه متقاضیـان (تقـی عنایت دسـتجردی و پروین توکلی دسـتجردی) واگذار گردیده اسـت و‬ ‫تعـدادی از ورثـه ی مرحـوم مهـدی عنایت دسـتجردی (مالک رسـمی) به موجب مشـروحه‬ ‫مـورخ ‪ 1400/12/8‬در جلسـه هیـات حاضـر و واگـذاری مورث خـود به اقای تقـی عنایت و‬ ‫همچنیـن واگـذاری اقای محمدعلی عنایت بـه متقاضیان (تقی عنایت دسـتجردی و پروین‬ ‫توکلـی دسـتجردی) را تاییـد و هرگونـه اعتراضی را از خود سـلب نموده اند‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ ۱۵‬روز اگهی می شـود در‬ ‫صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می‬ ‫تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم‬ ‫و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خود را‬ ‫بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت اول‪ 1401/03/16 :‬تاریـخ انتشـار نوبـت دوم‪ 1401/03/31 :‬مهـدی‬ ‫شـبان‪ -‬رئیـس ثبـت اسـناد و املاک منطقـه جنـوب اصفهـان ‪/1329849‬م الف‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫دوشنبه | ‪ 16‬خرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4365‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫شهرداراصفهان‪:‬‬ ‫شهر‬ ‫اصفهان با معضل حاشیه نشینی مواجه است‬ ‫جاده مرگ قربانی می گیرد‬ ‫عکس‪:‬ایمنا‬ ‫مسئول امور پایگاه فوریت های پزشکی شهرستان‬ ‫خوروبیابانک گفت‪ :‬بر اثر واژگونی یک دستگاه سواری‬ ‫ام وی ام‪ ،‬همسر و فرزند حامد سلطانی مجری برنامه‬ ‫تلویزیون در حادثه رانندگی جان باختند و ‪ ۲‬نفر مصدوم‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫رضا رحمت افزود‪ :‬در این حادثه که ساعت چهار و ‪۱۰‬‬ ‫دقیقه صبح روز جمعه در کیلومتر ‪ ۶۵‬محور خور به طبس‬ ‫رخ داد‪ ،‬همسر ‪ ۳۳‬ساله و فرزند پسر یک و نیم ساله حامد‬ ‫سلطانی در دم جان باختند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ ۲ :‬مصدوم که حامد سلطانی ‪ ۳۴‬ساله و دختر‬ ‫هشت ساله اش بودند به بیمارستان افتاب هشتم خور‬ ‫منتقل شدند و برای ادامه درمان به اصفهان اعزام شدند‪.‬‬ ‫مسئول امور پایگاه فوریت های پزشکی شهرستان‬ ‫خوروبیابانک افزود‪ :‬علت اصلی این حادثه در دست بررسی‬ ‫است‪.‬‬ ‫این شهرستان حتی یک متر هم جاده ‪ ۲‬بانده ندارد و جاده‬ ‫های اصلی و روستایی ان ‪ ۲‬طرفه و حادثه افرین است‪.‬‬ ‫وضعیت نامطلوب جاده های بین شهری در شهرستان‬ ‫خور و بیابانک و خبرهای متعدد از تصادفات مرگبار در این‬ ‫جاده ها باعث نگرانی مردم شده است‪.‬‬ ‫موضوع راه وتوجه به حمل ونقل جاده ای از مهمترین‬ ‫نیازهای خور و بیابانک است که یکی از زیرساخت های‬ ‫مهم در توسعه شهرستان محسوب می شود؛ اما وضعیت‬ ‫در این بخش مطلوب نیست و جاده ها نیازمند مرمت و‬ ‫بازسازی اساسی و استاندارد است‪.‬‬ ‫شهرستان خور و بیابانک با ‪ ۱۲‬هزار کیلومتر وسعت بیش‬ ‫از ‪ ۷۰۰‬کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد‪ .‬این شهرستان ‪۲۰‬‬ ‫هزار نفری در ‪ ۴۲۰‬کیلومتری شرق استان قرار دارد‪.‬‬ ‫این شهرستان از شمال با شهرستان دامغان در استان‬ ‫سمنان‪ ،‬از جنوب با شهرستان اردکان در استان یزد‪ ،‬از‬ ‫شرق با شهرستان طبس در استان خراسان جنوبی و از‬ ‫غرب با روستای چوپانان در شهرستان نایین هم مرز است‪.‬‬ ‫به گفته شهردار اصفهان عالقه مند هستم مورد نظارت قرار‬ ‫بگیرم چراکه هر انسانی ممکن است در شرایطی اشتباه کند و‬ ‫گاهی خود متوجه خطایی که انجام داده است‪ ،‬نباشد‪ ،‬از من‬ ‫به عنوان شهردار تا مدیرانی که منصوب کردم در اولویت هستند‬ ‫و به صراحت اعالم می کنم امادگی داریم مردم بر ما نظارت‬ ‫داشتهباشند‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬علی قاسم زاده ضمن عرض تسلیت به‬ ‫مناسبت ایام رحلت حضرت امام خمینی (ره) به مردم کشور‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مردم از مسئوالن انتظار خدمت صادقانه و شفاف‬ ‫دارند‪ ،‬در این راستا تالش کردیم در دوره ششم مدیریت شهری‬ ‫این اصل را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهیم و انتظار به‬ ‫حق مردم را پیگیری کنیم‪ .‬او با بیان اینکه شهرداری یکی از‬ ‫دستگاه هایی است که ارتباط زیادی با مردم دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر مردم بیش از ‪ ۳۰۰‬خدمت را از شهرداری دریافت می کنند‬ ‫که گاهی در ارائه ان با مشکالت و معضالتی روبه رو هستند‪.‬‬ ‫شهردار اصفهان با بیان اینکه نگرانی هایی مبنی بر اینکه ایا‬ ‫هزینه ای که در قبال خدمات گرفته می شود منطبق با قانون‬ ‫است وجود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به این دغدغه مردم سعی کردیم‬ ‫به نفع شهروندان تغییراتی را در سیستم ایجاد کنیم تا مردم با‬ ‫اعتماد و اطمینان بیشتری خدمات خود را از شهرداری دریافت‬ ‫کنند‪ .‬قاسم زاده با بیان اینکه در اصفهان با معضل حاشیه نشینی‬ ‫روبه رو هستیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این موضوع خاص اصفهان نیست‬ ‫و همه شهرهای کشور با ان مواجه هستند‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫محله های کم برخوردار ممکن است در حاشیه شهر نباشد و حتی‬ ‫در مرکز شهرها شکل گرفته باشد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این محله ها‬ ‫به دالیلی از امکانات و تسهیالت خاص برخوردار نیستند‪ .‬شهردار‬ ‫اصفهان با تاکید بر اینکه در دوره جدید مدیریت شهری بر ارتقای‬ ‫کیفیت زندگی در محله های کم برخوردار تمرکز کرده ایم‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اولویت بندی محله ها به ترتیب هر سال انجام شده است و‬ ‫امسال نیز حدود ‪ ۳۰‬محله کم برخوردار را در اولویت قرار دادیم تا‬ ‫خدمات به صورت عادالنه توزیع شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تالش برای اداره شهر با مشارکت حداکثری‬ ‫شهروندان‬ ‫او با بیان اینکه بر اساس تجربه در صدد هستیم شهر را با‬ ‫جلب مشارکت حداکثری مردم اداره کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬معتقد هستم‬ ‫اداره کنندگان اصلی شهر باید شهروندان باشند و شهرداری‬ ‫یاری دهنده و تسهیلگر باشد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬با نگاه مشارکت جویی‬ ‫حداکثری در نظر داریم هر چه بیشتر فعالیت های شهرداری را‬ ‫به شکل های مختلف در اختیار شهروندان قرار دهیم و به نوعی‬ ‫پشتیبانوتسهیلگرباشیم‪.‬شهرداراصفهانبابیاناینکهپیش نیاز‬ ‫مشارکت این است که مردم شهرداری را خوب بشناسند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬سامانه شفافیت به تازگی فعال شده است‪ ،‬در این راستا‬ ‫شهروندان با فرایندها‪ ،‬خدمات شهرداری‪ ،‬قراردادها‪ ،‬پیمانکاران‪،‬‬ ‫گردش مالی و صورتحساب ها و بودجه شهرداری و هر انچه‬ ‫عالقه مند به دانستن ان هستند و حق انها است‪ ،‬اگاهی پیدا‬ ‫می کنند تا بتوانند شهرداری را در زمینه های مختلف یاری دهند‪.‬‬ ‫قاسم زاده خاطرنشان کرد‪ :‬شهروندان می توانند از طریق اداره‬ ‫کل ارتباطات شهرداری اصفهان و سامانه های ان به ویژه سامانه‬ ‫ارتباطات مردمی ‪ ،۱۳۷‬از فعالیت های اینده‪ ،‬خدمات و برنامه های‬ ‫سطح شهر مطلع شوند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬بارگذاری اطالعات کارکنان شهرداری در‬ ‫سامانه‬ ‫او با اشاره به الیحه شورای اسالمی شهر اصفهان که‬ ‫شهرداری را مکلف به انتشار اطالعات مدیران کرده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در اینکه حریم خصوصی شامل اطالعاتی مثل فیش حقوقی‬ ‫می شود یا نه دچار تردید بودیم‪ ،‬لذا بر اساس استعالم از شورای‬ ‫اسالمی شهر اصفهان فیش حقوقی را بدون اجازه خود فرد‬ ‫نمی توان بارگذاری کرد البته امکان دسترسی و بارگذاری برای‬ ‫اعضای شورای اسالمی شهر و دستگاه های نظارتی وجود دارد‪.‬‬ ‫قاسم زاده گفت‪ :‬در درجه اول خودم عالقه مند هستم مورد نظارت‬ ‫قرار بگیرم چراکه هر انسانی ممکن است در شرایطی اشتباه کند‬ ‫و گاهی خود متوجه خطایی که انجام داده است‪ ،‬نباشد‪ ،‬از من‬ ‫به عنوان شهردار تا مدیرانی که منصوب کردم در اولویت هستند‬ ‫و به صراحت اعالم می کنم امادگی داریم مردم بر ما نظارت‬ ‫داشتهباشند‪.‬‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫فروش امالک و مستغالت شماره (‪)۴۵۲۹‬‬ ‫‪ ۱۰‬قطعه زمین مسکونی نیایش (نوبت اول)‬ ‫نوبت‬ ‫اولاول‬ ‫چاپ‬ ‫شهرداری شاهین شهر در نظر دارد امالک و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات‬ ‫مندرج در اسناد مزایده‪ ،‬با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (‪ )setadiran.ir‬و با شماره مزایده‬ ‫‪ 2001094734000003‬به صورت الکترونیکی به فروش برساند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/11 :‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مزایده‪1401/03/28 :‬‬ ‫تاریخ بازدید‪ 1401/03/12 :‬الی ‪1401/04/07‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهاد‪1401/04/07 :‬‬ ‫تاریخ بازگشایی‪ 1401/04/08 :‬و ساعت ‪15:00‬‬ ‫تاریخ اعالم به برنده‪1401/04/09 :‬‬ ‫ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است‪:‬‬ ‫‪ .1‬برگزاری مزایده صرفا از طریق‬ ‫سامانه‬ ‫تدارکات‬ ‫الکترونیکی‬ ‫دولت‬ ‫می‬ ‫باشد‬ ‫و‬ ‫کلیه‬ ‫مراحل‬ ‫فرایند‬ ‫مزایده‬ ‫شامل خرید و دریافت اسناد مزایده‪،‬‬ ‫در‬ ‫صورت‬ ‫وجود‬ ‫هزینه‬ ‫مربوطه‪،‬‬ ‫پرداخت‬ ‫تضمین‬ ‫شرکت در مزایده‪ ،‬ودیعه‪ ،‬ارسال‬ ‫پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت‬ ‫برنده‬ ‫بودن‬ ‫مزایده‬ ‫گران‬ ‫محترم از این طریق امکان پذیر می باشد‪.‬‬ ‫‪ .2‬کلیه اطالعات امالک و‬ ‫مستغالت‬ ‫شامل مشخصات‪ ،‬شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده‬ ‫قابل مشاهده‪ ،‬بررسی و انتخاب می باشد‪.‬‬ ‫‪ .3‬عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های‬ ‫ذیل تماس حاصل نمایند‪:‬‬ ‫مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه‪۰۲۱-۴۱۹۳۴ :‬‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها‪ ،‬در سایت سامانه (‪ )www.setadiran.ir‬بخش ثبت نام ‪ /‬پروفایل مزایده گر‬ ‫موجود است‪.‬‬ ‫سعید ابریشمی راد‪ -‬شهردار شاهین شهر‬ ‫الف‪862030 :‬‬ ‫‪1330161‬‬ ‫ممالف‪:‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوبت دوم‬ ‫دستگاه مناقصه گزار‬ ‫اداره کل زندان های استان اصفهان نشانی‪ :‬اصفهان‪ -‬ابتدای اتوبان ذوب اهن‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زندانیان زندانهای استان اصفهان‬ ‫تضمین شرکت در مناقصه‬ ‫ضمانت نامه بانکی در وجه اداره کل زندانهای استان اصفهان یا واریز وجه نقد به شبای حساب‬ ‫‪ IR 230100004061013107670409‬نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل زندانهای استان اصفهان به مبلغ ‪ 12/950/000/000‬ریال‬ ‫دریافت اسناد از طریق سامانه‬ ‫تدارکات دولت‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‪www.setadiran.ir :‬‬ ‫تحویل اسناد‬ ‫صرفا پاکت (الف)‬ ‫گشایش پیشنهادها‬ ‫از تاریخ ‪ 1401/03/12‬لغایت ‪1401/03/17‬‬ ‫دبیرخانه محرمانه اداره کل زندان های استان اصفهان‬ ‫حداکثر تا تاریخ ‪1401/03/29‬‬ ‫اداره کل زندانهای استان اصفهان‬ ‫روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/03/30‬ساعت ‪11:00‬‬ ‫اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬اصفهان‪ -‬ابتدای اتوبان ذوب اهن‪ -‬اداره کل زندان های استان اصفهان‪ -‬اداره مالی و پشتیبانی‪ -‬شماره تماس ‪031-37872102‬‬ ‫اداره کل زندان های استان اصفهان‬ ‫ممالف‪862030 :‬‬ ‫الف‪1329644:‬‬ ‫‪ ÁÁ‬مردم در صورت مشاهده تخلف گزارش دهند‬ ‫شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه شهرداری اصفهان نخستین‬ ‫دستگاهی است که امکان نظارت عمومی را فراهم کرده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مردم می توانند با ورود به سامانه سوت زنی و شماره تلفن‬ ‫‪ ۳۸۹۰‬در صورت مشاهده تخلف سریع موارد را اطالع دهند‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬شهروندان درصورتی که پاسخی دریافت نکردند‬ ‫موارد را به دستگاه های نظارتی عالی تر انعکاس دهند زیرا همیشه‬ ‫نظارت همگانی اعتماد ایجاد می کند‪ .‬او با بیان اینکه مردم‬ ‫تاکنون در سامانه سوت زنی گالیه های مختلفی را مطرح کردند‬ ‫و استقبال خوبی داشتند‪ ،‬گفت‪ :‬بیشتر مطالبی که انعکاس داده‬ ‫شد‪ ،‬مشکالت جاری شهر است که تخلف نیست؛ شهروندان‬ ‫برای انعکاس مشکالت به سامانه ‪ ۱۳۷‬مراجعه کنند زیرا سامانه‬ ‫سوت زنی برای ثبت تخلف بوده‪ ،‬تخلفاتی که نقض قانون یا‬ ‫دست اندازی در کار مردم است‪ .‬او با تاکید بر اینکه نگرانی امروز‬ ‫از دالل ها و واسطه گرانی است که باعث بی اعتمادی شده اند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬سامانه سوت زنی با هدف حذف این افراد شروع به‬ ‫کار کرده است تا اعتماد مردم بیش از پیش حاصل شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬خدمات را در چارچوب ضوابط به مردم ارائه‬ ‫می کنیم‬ ‫قاسم زاده با بیان اینکه در صورت ثبت هرگونه تخلف در‬ ‫سامانه سوت زنی شهروندان کد ره گیری دریافت می کنند و ما‬ ‫نیز گام به گام پیگیری تخلف را به انها اطالع می دهیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مشکالت مطرح شده برای پیگیری به سامانه ‪ ۱۳۷‬ارسال‬ ‫می شود و تخلفات مطرح شده پس از ارسال به حراست‪ ،‬ثبت و‬ ‫تحقیقات انجام و اطالعات تکمیل و پرونده تشکیل خواهد شد‬ ‫و برای برخورد با متخلف به دستگاه های نظارتی ارائه می شود‪.‬‬ ‫شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه در سامانه سوت زنی این امکان‬ ‫وجود دارد که شهروندان گزارش خود را تا نقطه پایان پیگیری‬ ‫کنند و از نتیجه مطلع شوند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در شهرداری حتی غیر از‬ ‫متصدی امر که فرد امین و شناخته شده است فرد دیگری از‬ ‫کارکنان و مدیران از این گزارش ها مطلع نمی شود حتی کارمند‬ ‫متخلف احتمالی که در معرض اتهام است‪ ،‬نیز مطلع نمی شود‬ ‫و گزارش به صورت امانت نگهداری خواهد شد‪ .‬او اظهار کرد‪:‬‬ ‫شهروندانی که نمی خواهند هویت انها فاش شود‪ ،‬می توانند‬ ‫فقط گزارش خود را ثبت و کد ره گیری دریافت کنند‪ ،‬البته‬ ‫شهرداری افرادی که در این راه کمک کرده اند را تقدیر خواهد‬ ‫کرد‪ .‬قاسم زاده با بیان اینکه از هفته های اینده به تدریج خبرهای‬ ‫خوبی برای مردم خواهیم داشت‪ ،‬گفت‪ :‬ارتباط مردم با شهرداری‬ ‫باید به گونه ای تعریف شود که امکان هرگونه تخلفی گرفته شود‬ ‫در این راستا به زودی خبرهای خوبی برای شهروندان خواهیم‬ ‫داشت که منتج می شود به اینکه تا پایان سال فرایند ارائه خدمات‬ ‫غیرحضوریمی شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬راه اندازی سامانه صدور پروانه تا دو هفته‬ ‫اینده‬ ‫شهردار اصفهان با بیان اینکه مردم می توانند بسیاری‬ ‫از خدمات را بدون اینکه به شهرداری مراجعه کنند از طریق‬ ‫سامانه هایی که شفاف‪ ،‬روشن‪ ،‬قابل پیگیری و رصد و نظارت‬ ‫است‪ ،‬دریافت کنند‪ ،‬گفت‪ :‬بخشی از دغدغه اصلی مردم دریافت‬ ‫پروانه ساختمانی است که تا دو هفته اینده سامانه جدید معرفی‬ ‫می شود و شهروندان می توانند غیرحضوری پروانه دریافت کنند و‬ ‫سفره واسطه گری و چانه زنی جمع می شود‪ .‬او افزود‪ :‬شهروندان‬ ‫با اگاهی از همه ضوابط و مقررات به صورت شفاف حق انتخاب‬ ‫دارند و به گونه ای انقالب در خدمات شهرداری و شهرسازی است‬ ‫و تحول بزرگی محسوب می شود که ارتباط مستقیم و بی واسطه‬ ‫با مردم از طریق سامانه فراهم می کند‪ .‬او با اشاره به معرفی‬ ‫باشگاه شهراندیشان اظهار کرد‪ :‬خبر خوب دیگر این است که‬ ‫نخبگانی که عالقه مند هستند می توانند برای شهر ایده پردازی‬ ‫کنند‪ ،‬کسانی که ساکن اصفهان یا دیگر شهرها و حتی خارج‬ ‫از کشور هستند و می خواهند به شهر خود کمک کنند و در‬ ‫اداره شهر مشارکت داشته باشند‪ ،‬این زمینه را برای انها فراهم‬ ‫می کنیم‪ .‬او با بیان اینکه از تصدی گری گام به گام عقب نشینی‬ ‫می کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬هویت شهر اصفهان به امروز و دیروز تعلق ندارد‪،‬‬ ‫میلیون ها نفر به این شهر امدند و رفتند و هزینه فکری و مالی‬ ‫شده است تا شخصیتی مثل اصفهان شکل بگیرد‪ ،‬بنابراین باید‬ ‫حافظ ان باشیم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اصفهان‬ ‫سرمقاله‬ ‫رصدنخبگاناصفهان‬ ‫در افق مهاجرت‬ ‫ادامه از صفحه یک‪ :‬در اصفهان که از مهم ترین‬ ‫استان های دانشگاهی کشور و دارای برترین واحدهای‬ ‫علمی کشور و پرورش دهنده و پذیرای برترین اقشار نخبگان‬ ‫بوده است‪ ،‬نیاز به توجه جدی برای ایجاد انگیزه نگهداشت‬ ‫اساتید و پژوهشگران یک اقدام فوری به نظر می رسد‪ .‬گرچه‬ ‫صحت و وجود بسیاری از موارد ذکر شده در گزارش قابل‬ ‫کتمان نیست‪ ،‬ولی می توان با رفع برخی مشکالت موجود‬ ‫یا سنگ اندازی های بی ضابطه شرایط را تلطیف کرد‪ .‬در‬ ‫شرایطی که سال ها است بسیاری از دولت ها شعار بازگشت‬ ‫هم وطنان از سایر کشورها و سرمایه گذاری در ایران را سر‬ ‫می دهند ‪ -‬و متاسفانه کمترین توفیق و دستاورد را در این‬ ‫زمینه داشته اند ‪ -‬کند کردن سرعت ازدست دادن سرمایه های‬ ‫انسانی حاضر در ایران منطقی و در دسترس تر خواهد بود‪.‬‬ ‫از میان انگیزه های مهم مهاجرت‪ ،‬عدم شایسته ساالری‬ ‫و سطح درامد جزو موارد قابل اصالح با یک برنامه ریزی‬ ‫میان مدت است‪ .‬تزریق بودجه های تحقیقاتی حاصل از‬ ‫فعالیت های اقتصادی به هسته های علمی‪ ،‬جذب اساتید و‬ ‫پژوهشگران به حضور و مشاوره در فعالیت های تخصصی‬ ‫دولت و بخش خصوصی‪ ،‬تالش برای به بارگیری نخبگان‬ ‫در جایگاه های تصمیم گیری و مدیریت دولتی و ایجاد‬ ‫زمینه اثرگذاری ان ها در اصالح روندها از شیوه هایی‬ ‫است که ضمن بهره مندی جامعه از داشته های علمی و‬ ‫دانشگاهی‪ ،‬مهاجرت را به گزینه کم امتیازتری تبدیل می کند‪.‬‬ ‫برای این کار ایجاد سازوکاری چابک که بر پایه رصد فردی‬ ‫نخبگان به دنبال حل مشکالت باشد ضروری است‪ .‬این‬ ‫سازوکار می تواند در قالب یک «سمن» همکار دولت به سرعت‬ ‫وارد عمل شده و در این فرایند از نظر همه نخبگان به منظور‬ ‫بهبود شرایط بهره جسته و پس از ان اصفهان با اقدام درست و‬ ‫به دور از کاغذبازی استانداری به نمونه خوبی برای هوشمندی‬ ‫حاکمیتی در بهبود روندها تبدیل شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫وقوع ‪ ۱۳۰‬اتش سوزی ناشی از‬ ‫جمع اوری ضایعات در منازل‬ ‫اصفهان‬ ‫به گفته مدیرعامل سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫شهرداری اصفهان در سال ‪ ۹۹‬حدود ‪ ۱۰۴‬مورد حادثه‬ ‫اتش سوزی ضایعات در منازل مسکونی اصفهان داشتیم که این‬ ‫امار در سال ‪ ۱۴۰۰‬افزایش یافت و به حدود ‪ ۱۳۰‬مورد رسید‪.‬‬ ‫اگهیمناقصهعمومی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شهرداری خورزوق در نظر دارد به استناد مجوز شماره ‪ 2028/01/2079‬مورخ ‪ 1401/02/29‬هیات تطبیق و‬ ‫مصوبه شماره ‪ ۴۲۱‬شورای محترم اسالمی شهر خورزوق‪ ،‬نسبت به تکمیل سفت کاری ساختمان اداری شهرداری‬ ‫خورزوق با اعتباری به مبلغ ‪ 129/502/745/362/-‬ریال را از طریق مناقصه عمومی و با جزئیات مندرج در‬ ‫اسناد مناقصه‪ ،‬با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (‪ )setadiran.ir‬به صورت الکترونیکی اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/04 :‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مناقصه‪1401/03/11 :‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهاد‪1401/03/22 :‬‬ ‫تاریخ بازگشایی‪1401/03/23 :‬‬ ‫تاریخ اعالم برنده‪1401/03/23 :‬‬ ‫شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مناقصه دستگاه اجرایی‬ ‫ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است‪:‬‬ ‫‪ -1‬برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مناقصه شامل خرید و‬ ‫دریافت اسناد مناقصه (در صورت وجود هزینه مربوطه)‪ ،‬پرداخت تضمین شرکت در مناقصه (ودیعه)‪ ،‬ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع‬ ‫از وضعیت برنده بودن مناقصه گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات‪ ،‬شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مناقصه‪ ،‬قابل مشاهده‪،‬‬ ‫بررسی و انتخاب می باشد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬عالقمندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره ‪ 021-41934‬تماس‬ ‫حاصل نمایند‪ .‬اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه (‪ )www.setadiran.ir‬بخش ثبت نام ‪ /‬پروفایل‬ ‫مناقصه گر موجود است‪.‬‬ ‫سید فضل اله هاشمی‪ -‬شهردار خورزوق‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫فراخوان عملیات اجرایی اصالح هندسی معابر سطح شهر‬ ‫(نوبت اول)‬ ‫الف‪862030 :‬‬ ‫‪1325576‬‬ ‫مم الف‪:‬‬ ‫چاپ دوم‬ ‫شهرداری شاهین شهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایی اصالح هندسی معابر سطح شهر به شماره‬ ‫‪ ۲۰۰۱۰۹۴۷۳۴۰۰۰۰۰۸‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه‪ ،‬نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی‬ ‫(به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل اورند‪.‬‬ ‫مواعد زمانی‪:‬‬ ‫ تاریخ انتشار فراخوان‪1401/03/05 :‬‬‫ مهلت دریافت اسناد فراخوان‪1401/03/21 :‬‬‫ مهلت ارسال پیشنهادات‪1401/03/31 :‬‬‫ زمان بازگشایی پاکت ها‪1401/04/01 :‬‬‫نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪( :‬شرکت در مناقصه)‬ ‫ضمانتنامه بانکی ‪ /‬فیش نقدی به مبلغ ‪ 400/000/000‬ریال‬ ‫اطالعات تماس و ادرس دستگاه‪:‬‬ ‫شاهین شهر‪ -‬میدان فاطمیه‪ -‬شهرداری مرکزی ‪۰۳۱۴۵۲۲۵۲۰۰ -‬‬ ‫‪1325568‬‬ ‫الف‪862030:‬‬ ‫ممالف‪:‬‬ ‫سعید ابریشمی راد‪ -‬شهردار شاهین شهر‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫اطالع رسانی‬ ‫دوشنبه | ‪ 16‬خرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4365‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اداره ثبت اسناد کاشان‬ ‫‪ -1 -767‬برابر اراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مستقردر اداره ثبت اسناد و امالک کاشان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز‬ ‫گردیده است ‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در‪2‬‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اکهی میشود ‪ 0‬در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشته باشند ‪ .‬می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به اداره‬ ‫ثبت اسناد کاشان تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ .‬دادخواست‬ ‫خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند‬ ‫‪)1‬رای شماره ‪ 140160302034000386‬هیات اول‪ 0‬الهه غزنوی فرزندحسین بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 6595‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1263378463‬سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه‬ ‫بمساحت ‪242/9‬متر مربع بشماره‪ 21‬فرعی از پالک ‪ -1606‬اصلی واقع در بخش یک کاشان‬ ‫‪)2‬رای شماره ‪ 140160302034000385‬هیات اول‪ 0‬انسی کتابی فرزندکریم بشماره شناسنامه ‪498‬‬ ‫صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1261517288‬سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت‬ ‫‪242/9‬متر مربع بشماره‪ 21‬فرعی از پالک ‪ -1606‬اصلی واقع در بخش یک کاشان‬ ‫‪)3‬رای شماره ‪ 140060302034016543‬هیات دوم‪ 0‬علیرضا شاه باالئی کاشان فرزند عباس بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 607‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪– 1261806441‬ششدانگ یکبابخانه بمساحت‬ ‫‪ 205/72‬متر مربع بشماره‪ 1‬فرعی از پالک ‪ -3489‬اصلی واقع در بخش یک کاشان‬ ‫‪)4‬رای شماره ‪ 140160302034001112‬هیات اول‪ 0‬امین امینی ارمکی فرزند احمد بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 0‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1250033888‬ششدانگ یکبابخانه بمساحت ‪ 168/29‬متر مربع‬ ‫بشماره‪ 5‬فرعی مجزی از ‪1‬و‪ 2‬فرعی و مشاعات تابعه از پالک ‪ -5483‬اصلی واقع در بخش یک‬ ‫کاشان‬ ‫‪)5‬رای شماره ‪ 140060302034017082‬هیات اول‪ 0‬محمد حسین تقوائی پورفرزند عباس بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 52‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪– 1263036211‬ششدانگ یکبابخانه بمساحت ‪429/15‬‬ ‫متر مربع بشماره‪ 16‬فرعی مجزی از ‪ 2‬فرعی و مشاعات تابعه از پالک ‪ -5556‬اصلی واقع در بخش‬ ‫یک کاشان‬ ‫‪)6‬رای شماره ‪ 140160302034000027‬هیات دوم‪ 0‬رقیه کشاورز اسمعیل ابادی فرزند فتحعلی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 101935‬صادره از شیراز به شماره ملی ‪ – 2291017403‬ششدانگ یکبابخانه‬ ‫بمساحت ‪96/10‬متر مربع بشماره‪ 8‬فرعی مجزی از ‪ 7‬فرعی از پالک ‪ -5843‬اصلی واقع در بخش‬ ‫یک کاشان‬ ‫‪)7‬رای شماره ‪ 140060302034017081‬هیات اول‪ 0‬سید اصغر جهانتاب فرزند سید حسن بشماره‬ ‫شناسنامه ‪6‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪– 1262185068‬ششدانگ یکبابخانه بمساحت ‪119‬متر‬ ‫مربع بشماره‪ 12‬فرعی مجزی از ‪1‬و‪7‬و‪8‬و‪ 9‬فرعی و مشاعات تابعه از پالک ‪ -7283‬اصلی واقع در‬ ‫بخش یک کاشان‬ ‫‪)8‬رای شماره ‪ 140060302034016311‬هیات دوم‪ 0‬سید حسین حسینیان قمصری فرزند سید‬ ‫حسن بشماره شناسنامه ‪ 280‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1262246377‬ششدانگ یکبابخانه‬ ‫بمساحت ‪329/78‬متر مربع بشماره‪ 7‬فرعی و مشاعات تابعه از پالک ‪ -7367‬اصلی واقع در بخش‬ ‫یک کاشان‬ ‫‪)9‬رای شماره ‪ 140160302034000699‬هیات اول‪ 0‬حسینعلی نقش زیلوباف فرزند محمود بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 1424‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1261373571‬ششدانگ یکبابخانه بمساحت‬ ‫‪ 225/50‬متر مربع بشماره‪ 14‬فرعی مجزی از ‪9‬و‪10‬و‪11‬و‪ 12‬فرعی و مشاعات تابعه از پالک ‪-7843‬‬ ‫اصلی واقع در بخش یک کاشان‬ ‫‪)10‬رای شماره ‪ 140060302034016869‬هیات اول‪ 0‬محمد حسین واحد زاده زارع فرزند عباس‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 12565‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪– 1263438131‬ششدانگ یکبابخانه‬ ‫بمساحت ‪ 54/90‬متر مربع بشماره‪ 1‬فرعی از پالک ‪ -8318‬اصلی واقع در بخش یک کاشان‬ ‫‪)11‬رای شماره ‪ 140160302034000520‬هیات اول‪ 0‬ندا باقرزاده کاشی فرزند حسین بشماره‬ ‫شناسنامه ‪0‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1250238374‬سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه‬ ‫بمساحت ‪108/03‬متر مربع بشماره‪ 5‬فرعی مجزی از ‪ 2‬فرعی از پالک ‪ -8415‬اصلی واقع در بخش‬ ‫یک کاشان‬ ‫‪)12‬رای شماره ‪ 140160302034000519‬هیات اول‪0‬مجتبی بادی زاده فرزند اصغر بشماره‬ ‫شناسنامه ‪6294‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1263375456‬سه دانگ مشاع ازششدانگ‬ ‫یکبابخانه بمساحت ‪108/03‬متر مربع بشماره‪ 5‬فرعی مجزی از ‪ 2‬فرعی از پالک ‪ -8415‬اصلی‬ ‫واقع در بخش یک کاشان‬ ‫‪)13‬رای شماره ‪ 140160302034001261‬هیات اول‪ 0‬مدیریت اموزش و پرورش کاشان به‬ ‫شماره ملی ‪– 14002113830‬ششدانگ اعیانی احداثی یکباب مدرسه بمساحت ‪ 2530/05‬متر مربع‬ ‫بشماره‪ 14‬فرعی مجزی از ‪2‬و‪ 3‬فرعی از پالک ‪ -8424‬اصلی واقع در بخش یک کاشان‬ ‫‪)14‬رای شماره ‪ 140160302034000778‬هیات اول‪ 0‬مدیریت اموزش و پرورش کاشان‬ ‫به شماره ملی ‪ – 14002113830‬ششدانگ یکباب مجتمع فرهنگی بمساحت ‪2203/38‬‬ ‫متر مربع بشماره‪ 12354‬فرعی مجزی از ‪ 834‬فرعی از پالک ‪ -2‬اصلی واقع در صالح اباد‬ ‫بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)15‬رای شماره ‪ 140160302034001120‬هیات اول‪ 0‬مدیریت اموزش و پرورش کاشان به شماره‬ ‫ملی ‪ – 14002113830‬ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ‪ 2124/55‬متر مربع بشماره‪12355‬‬ ‫فرعی مجزی از ‪778‬فرعی از پالک ‪ -2‬اصلی واقع در صالح اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)16‬رای شماره ‪ 140160302034000777‬هیات اول‪ 0‬مدیریت اموزش و پرورش کاشان به شماره‬ ‫ملی ‪ – 14002113830‬ششدانگ ساختمان اداری اموزش و پرورش بمساحت ‪ 5480‬متر مربع‬ ‫بشماره‪ 12356‬فرعی مجزی از ‪ 834‬فرعی از پالک ‪ -2‬اصلی واقع در صالح اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)17‬رای شماره ‪ 140160302034001127‬هیات اول‪ 0‬مدیریت اموزش و پرورش کاشان به شماره‬ ‫ملی ‪ – 14002113830‬ششدانگ یکباب ساختمان محل مجتمع فرهنگی بمساحت ‪ 2603/03‬متر‬ ‫مربع بشماره‪ 12357‬فرعی مجزی از ‪ 834‬فرعی از پالک ‪ -2‬اصلی واقع در صالح اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)18‬رای شماره ‪ 140160302034000058‬هیات اول‪ 0‬سید عباس ناصریان فرزند سید احمد بشماره‬ ‫شناسنامه ‪143‬صادره از اردستان به شماره ملی ‪ – 1189276976‬ششدانگ یکباب کارگاه بمساحت‬ ‫‪ 1250/13‬متر مربع بشماره‪ 2615‬فرعی مجزی از ‪ 232‬فرعی از پالک ‪ -10‬اصلی واقع در اقبالیه‬ ‫بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)19‬رای شماره ‪ 140060302034017077‬هیات اول‪0‬امیر حسین ناجی اباد فرزند اکبر بشماره‬ ‫شناسنامه ‪0‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1250201039‬ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل‬ ‫بر اعیان بمساحت ‪ 436/18‬متر مربع بشماره‪ 5816‬فرعی مجزی از ‪ 519‬فرعی از پالک ‪ -13‬اصلی‬ ‫واقع در دشت حکیم بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)20‬رای شماره ‪ 140060302034017195‬هیات دوم‪0‬حسین شیرزادی فرزندجواد بشماره شناسنامه‬ ‫‪9500‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1260601341‬ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ‪54/09‬‬ ‫متر مربع بشماره‪ 6487‬فرعی مجزی از ‪314‬فرعی از پالک ‪ -13‬اصلی واقع در دشت حکیم بخش‬ ‫‪2‬کاشان‬ ‫‪)21‬رای شماره ‪ 140160302034000100‬هیات دوم‪ 0‬اسمعیل درخشان فرزندغالمحسین بشماره‬ ‫شناسنامه ‪123‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1262917891‬ششدانگ یکبابخانه بمساحت ‪100‬متر‬ ‫مربع بشماره‪ 26423‬فرعی مجزی از ‪ 7412‬فرعی از پالک ‪ -15‬اصلی واقع در ناجی اباد بخش‬ ‫‪2‬کاشان‬ ‫‪)22‬رای شماره ‪ 140060302034017162‬هیات دوم‪ 0‬حسین قاسمی فرزند خیراله بشماره شناسنامه‬ ‫‪257‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1261802942‬ششدانگ یکبابخانه بمساحت ‪120‬متر مربع‬ ‫بشماره‪ 26432‬فرعی از پالک ‪ -15‬اصلی واقع در ناجی اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)23‬رای شماره ‪ 140160302034000315‬هیات دوم‪ 0‬مهدی منده علی ارمکی فرزند داود بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 157‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1262360201‬سه دانگ مشاع ازششدانگ‬ ‫یکبابخانه بمساحت ‪131/36‬متر مربع بشماره‪ 26433‬فرعی مجری از ‪ 7121‬فرعی از پالک ‪-15‬‬ ‫اصلی واقع در ناجی اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)24‬رای شماره ‪ 140160302034000316‬هیات دوم‪ 0‬لیال غیاثی نوش ابادی فرزند ولی بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 5959‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 6199337603‬سه دانگ مشاع ازششدانگ‬ ‫یکبابخانه بمساحت ‪131/36‬متر مربع بشماره‪ 26433‬فرعی مجری از ‪ 7121‬فرعی از پالک ‪-15‬‬ ‫اصلی واقع در ناجی اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)25‬رای شماره ‪ 140160302034000442‬هیات اول‪ 0‬محمد اکبری نوش ابادی فرزند یداله بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 421‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1262345235‬ششدانگ قطعه زمین محصور‬ ‫مشتمل بر اعیان بمساحت ‪179/84‬متر مربع بشماره‪ 26434‬فرعی از پالک ‪ -15‬اصلی واقع در ناجی‬ ‫اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)26‬رای شماره ‪ 140060302034017083‬هیات اول‪ 0‬مهرداد پهلوان زاده فرزند هوشنگ بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 297‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1261675088‬ششدانگ قطعه زمین محصور‬ ‫مشتمل بر اعیان بمساحت ‪111/37‬متر مربع (تشکیل شده از پالکهای‪10‬و ‪ -15‬اصلی )بشماره‪26435‬‬ ‫فرعی از پالک ‪ -15‬اصلی واقع در ناجی اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)27‬رای شماره ‪ 140160302034000446‬هیات اول‪ 0‬عباس زارعی فرزند غالمحسین بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 7‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1262658357‬سه دانگ مشاع ازششدانگ قطعه زمین‬ ‫محصور مشتمل بر اعیان بمساحت ‪148/30‬متر مربع بشماره‪ 26436‬فرعی از پالک ‪ -15‬اصلی واقع‬ ‫در ناجی اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)28‬رای شماره ‪ 140160302034000447‬هیات اول‪ 0‬مرضیه مجد فرزند حمید بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 592‬صادره از محالت به شماره ملی ‪ – 0569797829‬سه دانگ مشاع ازششدانگ قطعه زمین‬ ‫محصور مشتمل بر اعیان بمساحت ‪148/30‬متر مربع بشماره‪ 26436‬فرعی از پالک ‪ -15‬اصلی واقع‬ ‫در ناجی اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)29‬رای شماره ‪ 140160302034000533‬هیات اول‪ 0‬الهه امیری رامشه فرزند احمد بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 5083‬صادره از تهران به شماره ملی ‪ – 0075706611‬ششدانگ یکبابخانه بمساحت ‪102‬‬ ‫متر مربع بشماره‪ 26437‬فرعی از پالک ‪ -15‬اصلی واقع در ناجی اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)30‬رای شماره ‪ 140160302034000346‬هیات اول‪ 0‬محمود دالکی فرزند عباس بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 4‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1263205224‬ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان‬ ‫بمساحت ‪ 502/40‬متر مربع بشماره‪ 26438‬فرعی از پالک ‪ -15‬اصلی واقع در ناجی اباد بخش‬ ‫‪2‬کاشان‬ ‫‪)31‬رای شماره ‪ 140060302034017238‬هیات اول‪ 0‬کبری کیوانی قمصری فرزند حسین بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 36‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1262571022‬ششدانگ یکبابخانه بمساحت ‪100‬‬ ‫متر مربع بشماره‪ 26446‬فرعی مجزی از ‪ 7589‬فرعی از پالک ‪ -15‬اصلی واقع در ناجی اباد بخش‬ ‫‪2‬کاشان‬ ‫‪)32‬رای شماره ‪ 140160302034000503‬هیات اول‪ 0‬سید محمد حاجی زاده قمصری فرزند سید‬ ‫جواد بشماره شناسنامه ‪ 930‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1261817990‬سه دانگ مشاع‬ ‫ازششدانگ یکبابخانه بمساحت ‪ 96/30‬متر مربع بشماره‪ 26447‬فرعی از پالک ‪ -15‬اصلی واقع در‬ ‫ناجی اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)33‬رای شماره ‪ 140160302034000502‬هیات اول‪ 0‬معصومه حاجی پور کاشی فرزند محمد‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 1678‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1261915593‬سه دانگ مشاع ازششدانگ‬ ‫یکبابخانه بمساحت ‪ 96/30‬متر مربع بشماره‪ 26447‬فرعی از پالک ‪ -15‬اصلی واقع در ناجی اباد‬ ‫بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)34‬رای شماره ‪ 140160302034000350‬هیات اول‪ 0‬اکبر ناجی اباد فرزند حسین بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 37157‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1260361594‬دودانگ مشاع ازششدانگ قطعه زمین‬ ‫محصور مشتمل برساختمان بمساحت ‪ 634/99‬متر مربع بشماره‪ 26453‬فرعی از پالک ‪ -15‬اصلی‬ ‫واقع در ناجی اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)35‬رای شماره ‪ 140160302034000348‬هیات اول‪ 0‬امیر حسین ناجی اباد فرزند اکبربشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 0‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1250201039‬دودانگ مشاع ازششدانگ قطعه زمین‬ ‫محصور مشتمل بر ساختمان بمساحت ‪ 634/99‬متر مربع بشماره‪ 26453‬فرعی از پالک ‪ -15‬اصلی‬ ‫واقع در ناجی اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)36‬رای شماره ‪ 140160302034000349‬هیات اول‪ 0‬علی ناجی اباد فرزند اکبربشماره شناسنامه‬ ‫‪ 653‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1261924691‬دودانگ مشاع ازششدانگ قطعه زمین محصور‬ ‫مشتمل بر ساختمان بمساحت ‪ 634/99‬متر مربع بشماره‪ 26453‬فرعی از پالک ‪ -15‬اصلی واقع در‬ ‫ناجی اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)37‬رای شماره ‪ 140160302034001322‬هیات اول‪ 0‬سعید تخت کش نیاسرفرزند عباسعلی بشماره‬ ‫شناسنامه ‪7‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1263002341‬ششدانگ قسمتی از یکبابخانه بمساحت‬ ‫‪ 24/09‬متر مربع بشماره‪ 26461‬فرعی مجزی از ‪ 2077‬فرعی از پالک ‪ -15‬اصلی واقع در ناجی‬ ‫اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)38‬رای شماره ‪ 140160302034000362‬هیات اول‪ 0‬سعید تخت کش نیاسرفرزند عباسعلی بشماره‬ ‫شناسنامه ‪7‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1263002341‬سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه‬ ‫بمساحت ‪ 137/25‬متر مربع بشماره‪ 26462‬فرعی مجزی از ‪ 2077‬فرعی از پالک ‪ -15‬اصلی واقع‬ ‫در ناجی اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)39‬رای شماره ‪ 140160302034000363‬هیات اول‪ 0‬ام البنین یگانه نوش ابادی فرزند جواد‬ ‫بشماره شناسنامه ‪1849‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1262046858‬سه دانگ مشاع ازششدانگ‬ ‫یکبابخانه بمساحت ‪ 137/25‬متر مربع بشماره‪ 26462‬فرعی مجزی از ‪ 2077‬فرعی از پالک ‪-15‬‬ ‫اصلی واقع در ناجی اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)40‬رای شماره ‪ 140160302034000773‬هیات اول‪ 0‬محمد امین نرجسیان فرزند علیرضا بشماره‬ ‫شناسنامه ‪0‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1230005617‬ششدانگ قطعه زمین مزروعی بمساحت‬ ‫‪ 2895/74‬متر مربع بشماره‪ 26463‬فرعی از پالک ‪ -15‬اصلی واقع در ناجی اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)41‬رای شماره ‪ 140160302034000770‬هیات اول‪ 0‬ملیحه اکبرپورنیاسرفرزند مهدی بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 5071‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1263363229‬ششدانگ قطعه زمین مزروعی‬ ‫بمساحت ‪ 2874/73‬متر مربع بشماره‪ 26464‬فرعی از پالک ‪ -15‬اصلی واقع در ناجی اباد بخش‬ ‫‪2‬کاشان‬ ‫‪)42‬رای شماره ‪ 140160302034001571‬هیات اول‪ 0‬فرهاد غنی فرزند تیمور بشماره شناسنامه ‪416‬‬ ‫صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1209909731‬ششدانگ قطعه زمین مزروعی بمساحت ‪1865/70‬‬ ‫متر مربع بشماره‪ 26465‬فرعی از پالک ‪ -15‬اصلی واقع در ناجی اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)43‬رای شماره ‪ 140160302034001325‬هیات اول‪ 0‬فاطمه عمو حسن کاشانی فرزند حسین‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 1770‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1262089379‬ششدانگ قطعه زمین‬ ‫محصور مشتمل بر اعیان بمساحت ‪ 163/40‬متر مربع بشماره‪ 26466‬فرعی از پالک ‪ -15‬اصلی‬ ‫واقع در ناجی اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)44‬رای شماره ‪ 140160302034001445‬هیات اول‪0‬امین اهلی بیدگلی فرزند احمد بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 0‬صادره از اران و بیدگل به شماره ملی ‪ – 6190009611‬ششدانگ قطعه زمین محصور‬ ‫مشتمل بر اعیان بمساحت ‪ 162/77‬متر مربع بشماره‪ 26467‬فرعی از پالک ‪ -15‬اصلی واقع در‬ ‫ناجی اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)45‬رای شماره ‪ 140160302034001302‬هیات اول‪0‬علیرضا شاکر اردکانی فرزند رضا بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 3863‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1262066999‬ششدانگ یکبابخانه بمساحت‬ ‫‪ 107/70‬متر مربع بشماره‪ 26468‬فرعی از پالک ‪ -15‬اصلی واقع در ناجی اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)46‬رای شماره ‪ 140160302034001323‬هیات اول‪0‬محمد هنرمند نیاسرفرزندجواد بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 38‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1262939410‬ششدانگ قطعه زمین محصور‬ ‫مشتمل بر اعیان بمساحت ‪356‬متر مربع بشماره‪ 26469‬فرعی از پالک ‪ -15‬اصلی واقع در ناجی‬ ‫اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)47‬رای شماره ‪ 140160302034001449‬هیات اول‪ 0‬اکرم صاحبی فرد مرقی فرزندحسین بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 1968‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1261072510‬ششدانگ یکباب مغازه بمساحت‬ ‫‪26/37‬متر مربع بشماره‪ 26470‬فرعی مجزی از ‪ 3896‬فرعی از پالک ‪ -15‬اصلی واقع در ناجی اباد‬ ‫بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)48‬رای شماره ‪ 140160302034001301‬هیات اول‪ 0‬فاطمه اقتصادی فرزندعلی بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 103‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1262314410‬ششدانگ یکباب انباری بمساحت‪ 43/54‬متر‬ ‫مربع بشماره‪ 26471‬فرعی از پالک ‪ -15‬اصلی واقع در ناجی اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)49‬رای شماره ‪ 140160302034000780‬هیات اول‪ 0‬منیژه نصراله زاده نراقی فرزند عباس‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 0‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1250298776‬ششدانگ یکباب انباری‬ ‫بمساحت‪ 177/27‬متر مربع بشماره‪ 26473‬فرعی از پالک ‪ -15‬اصلی واقع در ناجی اباد بخش‬ ‫‪2‬کاشان‬ ‫‪)50‬رای شماره ‪ 140160302034001324‬هیات اول‪ 0‬رویا منصور نژاد فرزند حسین بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 9632‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1260602664‬ششدانگ قطعه زمین محصور‬ ‫مشتمل بر اعیان بمساحت‪ 161/85‬متر مربع بشماره‪ 26474‬فرعی از پالک ‪ -15‬اصلی واقع در ناجی‬ ‫اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)51‬رای شماره ‪ 140160302034001444‬هیات اول‪ 0‬عادله دلشاد فرزند محمد بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 2101‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1263499104‬ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر‬ ‫اعیان بمساحت‪ 164‬متر مربع بشماره‪ 26475‬فرعی از پالک ‪ -15‬اصلی واقع در ناجی اباد بخش‬ ‫‪2‬کاشان‬ ‫‪)52‬رای شماره ‪ 140160302034001457‬هیات اول‪ 0‬حسین اخوان فینی فرزند ابوالفضل بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 391‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1263562256‬سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه‬ ‫بمساحت‪ 135‬متر مربع بشماره‪ 26476‬فرعی از پالک ‪ -15‬اصلی واقع در ناجی اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪)53‬رای شماره ‪140160302034001458‬هیات اول‪ 0‬زهرا رمضانی فرزند حسینعلی بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 0‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1250219787‬سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه‬ ‫بمساحت‪ 135‬متر مربع بشماره‪ 26476‬فرعی از پالک ‪ -15‬اصلی واقع در ناجی اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)54‬رای شماره ‪140060302034015610‬هیات اول‪ .‬اشرف جوشقانی بیدگلی فرزند ماشااله بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 162‬صادره از اران و بیدگل به شماره ملی ‪ – 6199601025‬سه دانگ مشاع ازششدانگ‬ ‫یکبابخانه بمساحت‪ 76/42‬متر مربع بشماره‪ 26477‬فرعی از پالک ‪ -15‬اصلی واقع در ناجی اباد‬ ‫بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)55‬رای شماره ‪140060302034015609‬هیات اول‪ 0‬علی اکبرطیبی نژاد فرزند عزیزاله بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 266‬صادره از اران و بیدگل به شماره ملی ‪ – 6199619145‬سه دانگ مشاع ازششدانگ‬ ‫یکبابخانه بمساحت‪ 76/42‬متر مربع بشماره‪ 26477‬فرعی از پالک ‪ -15‬اصلی واقع در ناجی اباد‬ ‫بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)56‬رای شماره ‪140060302034004019‬هیات دوم‪ 0‬مرتضی زینلی فرزند قدرت بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 9783‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪– 1263410340‬ششدانگ یکبابخانه بمساحت‪150‬متر مربع‬ ‫بشماره‪ 26478‬فرعی از پالک ‪ -15‬اصلی واقع در ناجی اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)57‬رای شماره ‪140160302034000710‬هیات اول‪ 0‬احسان قاضی زاده طاهری فرزند علی اصغر‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 0‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1250232023‬سه دانگ مشاع ازششدانگ‬ ‫یکبابخانه بمساحت‪126/86‬متر مربع بشماره‪ 26479‬فرعی از پالک ‪ -15‬اصلی واقع در ناجی اباد‬ ‫بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)58‬رای شماره ‪ 140160302034000709‬هیات اول‪ 0‬شادی فخاری اردلی فرزند علیرضا بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 0‬صادره از اصفهان به شماره ملی ‪ – 1272661334‬سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه‬ ‫بمساحت‪126/86‬متر مربع بشماره‪ 26479‬فرعی از پالک ‪ -15‬اصلی واقع در ناجی اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)59‬رای شماره ‪ 140160302034001010‬هیات اول‪ 0‬سید علی طالبی فرزند سید محمد بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 837‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1261762681‬سه دانگ مشاع ازششدانگ قطعه‬ ‫زمین محصور مشتمل بر اعیان بمساحت‪ 160‬مترمربع بشماره‪ 26480‬فرعی از پالک ‪ -15‬اصلی‬ ‫واقع در ناجی اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)60‬رای شماره ‪ 140160302034001011‬هیات اول‪0‬زهرا محمدی مجرد فرزند عباسعلی بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 435‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1261291352‬سه دانگ مشاع ازششدانگ قطعه‬ ‫زمین محصور مشتمل بر اعیان بمساحت‪ 160‬مترمربع بشماره‪ 26480‬فرعی از پالک ‪ -15‬اصلی‬ ‫واقع در ناجی اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)61‬رای شماره ‪ 140060302034013676‬هیات اول‪ 0‬محمد شکور فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 1802‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1263496113‬ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت‬ ‫‪128/85‬متر مربع بشماره‪ 7523‬فرعی مجزی از ‪ 89‬فرعی از پالک ‪ -23‬اصلی واقع دردرب فین‬ ‫بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)62‬رای شماره ‪ 140060302034017080‬هیات اول‪ 0‬عباسعلی احسن زاده وادقانی فرزندابوالفضل‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 1310‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1262387388‬سه دانگ مشاع ازششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان بمساحت ‪158/88‬متر مربع بشماره‪ 1606‬فرعی مجزی از ‪ 102‬فرعی از پالک‬ ‫‪ -24‬اصلی واقع دردیزچه بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)63‬رای شماره ‪ 140060302034017079‬هیات اول‪ 0‬فاطمه خلیلی فرزند علی اکبر بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 115079‬صادره از تهران به شماره ملی ‪ – 0078612861‬سه دانگ مشاع ازششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان بمساحت ‪158/88‬متر مربع بشماره‪ 1606‬فرعی مجزی از ‪ 102‬فرعی از پالک‬ ‫‪ -24‬اصلی واقع دردیزچه بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)64‬رای شماره ‪ 140060302034014664‬هیات دوم‪ 0‬مینا خسروجردی فرزند احمد بشماره‬ ‫شناسنامه ‪0‬صادره از سبزوار به شماره ملی ‪– 0780497457‬ششدانگ یکبابخانه بمساحت ‪76/48‬متر‬ ‫مربع بشماره‪ 12953‬فرعی مجزی از ‪ 390‬فرعی از پالک ‪ -33‬اصلی واقع در فین کوچک بخش‬ ‫‪2‬کاشان‬ ‫‪)65‬رای شماره ‪ 140060302034017078‬هیات اول‪ 0‬محمد رضا سلمانیان فرزندعباس بشماره‬ ‫شناسنامه ‪414‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪– 1263562485‬ششدانگ یکبابخانه بمساحت‬ ‫‪221/70‬متر مربع بشماره‪ 12954‬فرعی مجزی از ‪ 594‬فرعی از پالک ‪ -33‬اصلی واقع در فین‬ ‫کوچک بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)66‬رای شماره ‪ 140060302034017076‬هیات اول‪ 0‬الهیار ریاحی فرزند غالمحسین بشماره‬ ‫شناسنامه ‪4340‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1261019741‬ششدانگ یکباب مغازه بمساحت‬ ‫‪17/20‬متر مربع بشماره‪ 12957‬فرعی مجزی از ‪ 10752‬فرعی از پالک ‪ -33‬اصلی واقع در فین‬ ‫کوچک بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)67‬رای شماره ‪ 140160302034000523‬هیات اول‪ 0‬ام البنین بخشیان قصبه فرزند رمضان‬ ‫بشماره شناسنامه ‪426‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1261904656‬ششدانگ یکبابخانه‬ ‫بمساحت‪107/75‬متر مربع بشماره‪ 12958‬فرعی مجزی از ‪ 312‬فرعی از پالک ‪ -33‬اصلی واقع در‬ ‫فین کوچک بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)68‬رای شماره ‪ 140160302034000439‬هیات اول‪ 0‬محمد رضا شهباز مومنی فرزند ابراهیم‬ ‫بشماره شناسنامه ‪3309‬صادره از تهران به شماره ملی ‪ – 0071878041‬ششدانگ قطعه زمین‬ ‫مزروعی محصور بمساحت‪1281/04‬متر مربع بشماره‪ 12967‬فرعی مجزی از ‪ 489‬فرعی از پالک‬ ‫‪ -33‬اصلی واقع در فین کوچک بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)69‬رای شماره ‪ 140160302034000361‬هیات دوم‪ 0‬محمد جوکار نیاسرفرزندرضا بشماره شناسنامه‬ ‫‪1‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪– 1262866898‬ششدانگ یکبابخانه بمساحت ‪92/30‬متر مربع‬ ‫بشماره‪ 8313‬فرعی مجزی از ‪ 1331‬فرعی از پالک ‪ -34‬اصلی واقع در فین بزرگ بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)70‬رای شماره ‪ 140160302034000501‬هیات اول‪ 0‬سامر عبداللهی فرزند جهانگیر بشماره‬ ‫شناسنامه ‪898‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪– 1262037352‬ششدانگ یکبابخانه بمساحت‬ ‫‪ 131/95‬متر مربع بشماره‪ 8314‬فرعی مجزی از ‪ 1340‬فرعی از پالک ‪ -34‬اصلی واقع در فین‬ ‫بزرگ بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)71‬رای شماره ‪ 140160302034000445‬هیات اول‪ 0‬سید امیر سعید میر حبیبی فرزند سید محمد‬ ‫بشماره شناسنامه ‪207‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1262998980‬ششدانگ یکدرب باغ محصور‬ ‫مشجر بمساحت ‪ 306/91‬متر مربع بشماره‪ 8319‬فرعی مجزی از ‪91‬و‪ 5950‬فرعی از پالک ‪-34‬‬ ‫اصلی واقع در فین بزرگ بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)72‬رای شماره ‪ 140160302034001299‬هیات اول‪ 0‬حسین رحیمی فرزند مانده علی بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 3436‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1262062721‬سه دانگ مشاع ازششدانگ‬ ‫یکبابخانه بمساحت ‪ 166/10‬متر مربع بشماره‪ 8320‬فرعی مجزی از ‪ 1604‬فرعی از پالک ‪ -34‬اصلی‬ ‫واقع در فین بزرگ بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)73‬رای شماره ‪ 140160302034001300‬هیات اول‪ 0‬راضیه سادات مداحی نژاد فرزند سید جواد‬ ‫بشماره شناسنامه ‪0‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1250004462‬سه دانگ مشاع ازششدانگ‬ ‫یکبابخانه بمساحت ‪ 166/10‬متر مربع بشماره‪ 8320‬فرعی مجزی از ‪ 1604‬فرعی از پالک ‪ -34‬اصلی‬ ‫واقع در فین بزرگ بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)74‬رای شماره ‪ 140160302034001573‬هیات اول‪ 0‬فاطمه احسانی فرزند احمد بشماره شناسنامه‬ ‫‪2067‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1260861678‬ششدانگ یکدرب باغ بمساحت ‪538/95‬‬ ‫متر مربع بشماره‪ 8321‬فرعی مجزی از ‪ 5628‬فرعی از پالک ‪ -34‬اصلی واقع در فین بزرگ بخش‬ ‫‪2‬کاشان‬ ‫‪)75‬رای شماره ‪ 140060302034017241‬هیات اول‪ 0‬حسن درخشان فرزند نعمت اله بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 112‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1262921376‬ششدانگ یکبابخانه بمساحت‬ ‫‪ 96/65‬متر مربع بشماره‪ 8333‬فرعی مجزی از ‪ 1672‬و ‪ 1673‬فرعی و مشاعات از پالک ‪ -34‬اصلی‬ ‫واقع در فین بزرگ بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)76‬رای شماره ‪ 140160302034000310‬هیات دوم‪ 0‬زهره زارع حسن ابادی فرزندصفر بشماره‬ ‫شناسنامه ‪889‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪– 1260951324‬ششدانگ یکبابخانه بمساحت‬ ‫‪287/90‬متر مربع بشماره‪ 1249‬فرعی مجزی از ‪164‬و‪ 165‬فرعی از پالک ‪ -40‬اصلی واقع در حسن‬ ‫اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)77‬رای شماره ‪ 140060302034016596‬هیات دوم‪ 0‬مجتبی رضائی فرزندمحمد بشماره شناسنامه‬ ‫‪27‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪– 1263019609‬ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ‪45/58‬متر‬ ‫مربع بشماره‪ 7610‬فرعی مجزی از ‪ 1288‬باقیمانده (تبدیل شده به‪)7326‬فرعی از پالک ‪ -45‬اصلی‬ ‫واقع در لتحر بخش ‪ 2‬کاشان‬ ‫‪)78‬رای شماره ‪ 140060302034017240‬هیات اول‪ 0‬رضا قاسمی فر فرزندحسن بشماره شناسنامه‬ ‫‪42‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1262945038‬سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت‬ ‫‪105/21‬متر مربع بشماره‪ 7611‬فرعی مجزی از ‪4027‬و‪ 4028‬فرعی از پالک ‪ -45‬اصلی واقع در‬ ‫لتحربخش‪2‬کاشان‬ ‫‪)79‬رای شماره ‪ 140060302034017239‬هیات اول‪ 0‬نرجس علی حسینی لتحری فرزندحسن‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 26‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1262944872‬سه دانگ مشاع ازششدانگ‬ ‫یکبابخانه بمساحت ‪105/21‬متر مربع بشماره‪ 7611‬فرعی مجزی از ‪4027‬و‪ 4028‬فرعی از پالک‬ ‫‪ -45‬اصلی واقع در لتحربخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)80‬رای شماره ‪ 140160302034000353‬هیات اول‪ 0‬احسان ساجدی فرفرزند محمد بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 1746‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1263495559‬سه دانگ مشاع ازششدانگ‬ ‫یکبابخانه بمساحت ‪92‬متر مربع بشماره‪ 7612‬فرعی مجزی از ‪ 5076‬فرعی از پالک ‪ -45‬اصلی‬ ‫واقع در لتحربخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)81‬رای شماره ‪ 140160302034000351‬هیات اول‪ 0‬فاطمه کافی زاده کاشان فرزند تقی بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 0‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1250215412‬سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه‬ ‫بمساحت ‪92‬متر مربع بشماره‪ 7612‬فرعی مجزی از ‪ 5076‬فرعی از پالک ‪ -45‬اصلی واقع در‬ ‫لتحربخش‪2‬کاشان‬ ‫‪)82‬رای شماره ‪ 140060302034016838‬هیات اول‪ 0‬حسین زراعتی فرزند عباس بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 1668‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1261043261‬سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه‬ ‫بمساحت ‪ 132/08‬متر مربع بشماره‪ 7614‬فرعی مجزی از ‪ 304‬فرعی از پالک ‪ -45‬اصلی واقع در‬ ‫لتحربخش‪2‬کاشان‬ ‫‪)83‬رای شماره ‪ 140060302034016839‬هیات اول‪ 0‬اعظم حسنی فرزند رمضان بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 1848‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1261045068‬سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه‬ ‫بمساحت ‪ 132/08‬متر مربع بشماره‪ 7614‬فرعی مجزی از ‪ 304‬فرعی از پالک ‪ -45‬اصلی واقع در‬ ‫لتحربخش‪2‬کاشان‬ ‫‪)84‬رای شماره ‪ 140160302034001048‬هیات دوم‪0‬علیرضا گلریز فرزند حسین بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 112‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1262346886‬ششدانگ یکبابخانه بمساحت ‪ 145/30‬متر‬ ‫مربع بشماره‪ 7615‬فرعی مجزی از ‪ 457‬فرعی از پالک ‪ -45‬اصلی واقع در لتحربخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)85‬رای شماره ‪ 140060302034016546‬هیات دوم‪ 0‬سید رضا الجوردی فرزنداقا جالل بشماره‬ ‫شناسنامه ‪548‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1261774124‬سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه‬ ‫بمساحت ‪130/80‬متر مربع بشماره‪ 15714‬فرعی مجزی از ‪ 8583‬فرعی از پالک ‪ -49‬اصلی واقع‬ ‫درصفی اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)86‬رای شماره ‪ 140060302034016545‬هیات دوم‪ 0‬مرضیه اصفی فرزند هوشنگ بشماره‬ ‫شناسنامه ‪209‬صادره از تهران به شماره ملی ‪ – 0057544591‬سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه‬ ‫بمساحت ‪130/80‬متر مربع بشماره‪ 15714‬فرعی مجزی از ‪ 8583‬فرعی از پالک ‪ -49‬اصلی واقع‬ ‫درصفی اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)87‬رای شماره ‪ 140060302034016556‬هیات دوم‪0‬علی کاظمی نجف ابادی فرزند یداله بشماره‬ ‫شناسنامه ‪442‬صادره از نجف اباد به شماره ملی ‪– 1091459789‬ششدانگ یکبابخانه بمساحت‬ ‫‪155/23‬متر مربع بشماره‪ 15715‬فرعی مجزی از ‪ 1443‬فرعی از پالک ‪ -49‬اصلی واقع درصفی‬ ‫اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)88‬رای شماره ‪ 140060302034016686‬هیات دوم‪0‬فرحناز حجازی فرزند اقا سید ابراهیم بشماره‬ ‫شناسنامه ‪241‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪– 1262283965‬ششدانگ چهار دیواری محصور‬ ‫مشتمل بر ساختمان بمساحت ‪ 583/40‬متر مربع بشماره‪ 15717‬فرعی مجزی از ‪ 1424‬فرعی از‬ ‫پالک ‪ -49‬اصلی واقع درصفی اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)89‬رای شماره ‪ 140160302034000015‬هیات دوم‪0‬کاظم علیرضائی فرزند صفر علی بشماره‬ ‫شناسنامه ‪0‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪– 1250189365‬سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه‬ ‫بمساحت ‪ 109‬متر مربع بشماره‪ 15720‬فرعی مجزی از ‪ 10452‬فرعی از پالک ‪ -49‬اصلی واقع‬ ‫درصفی اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)90‬رای شماره ‪ 140160302034000018‬هیات دوم‪0‬طیبه علیرضائی فرزند ابوالفضل بشماره‬ ‫شناسنامه ‪0‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪– 1250394031‬سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه‬ ‫بمساحت ‪ 109‬متر مربع بشماره‪ 15720‬فرعی مجزی از ‪ 10452‬فرعی از پالک ‪ -49‬اصلی واقع‬ ‫درصفی اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)91‬رای شماره ‪ 140060302034017084‬هیات دوم‪ 0‬احمد رضا پور فرزند عبداله بشماره شناسنامه‬ ‫‪2244‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1262094119‬ششدانگ یکبابخانه بمساحت ‪ 101/80‬متر‬ ‫مربع بشماره‪ 15721‬فرعی مجزی از ‪ 10639‬فرعی از پالک ‪ -49‬اصلی واقع درصفی اباد بخش‬ ‫‪2‬کاشان‬ ‫‪)92‬رای شماره ‪ 140160302034000437‬هیات اول‪ 0‬سجاد زوار رضا فرزند اصغر بشماره شناسنامه‬ ‫‪0‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1250381460‬ششدانگ یکبابخانه باستثناء ثمن اعیانی بمساحت‬ ‫‪ 100/87‬متر مربع بشماره‪ 15722‬فرعی مجزی از ‪ 615‬فرعی از پالک ‪ -49‬اصلی واقع درصفی اباد‬ ‫بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)93‬رای شماره ‪ 140060302034017242‬هیات اول‪ 0‬سید بهنام موسوی نیشابوری فرزند سید علی‬ ‫اکبر بشماره شناسنامه ‪ 10945‬صادره از تهران به شماره ملی ‪ – 0082003963‬ششدانگ یکبابخانه‬ ‫بمساحت ‪ 163/90‬متر مربع بشماره‪ 15723‬فرعی مجزی از ‪ 1242‬فرعی از پالک ‪ -49‬اصلی واقع‬ ‫درصفی اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)94‬رای شماره ‪ 140060302034017075‬هیات اول‪ 0‬زهرا دوست رضائی فرزندحمید رضا بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 0‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1250477786‬ششدانگ یکبابخانه بمساحت ‪112/55‬‬ ‫متر مربع بشماره‪ 15724‬فرعی مجزی از ‪ 9673‬فرعی از پالک ‪ -49‬اصلی واقع درصفی اباد بخش‬ ‫‪2‬کاشان‬ ‫‪)95‬رای شماره ‪ 140160302034000360‬هیات اول‪ 0‬حجت اله واحدی پورفرزندمحمدبشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 5949‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1263372007‬ششدانگ یکبابخانه بمساحت‬ ‫‪94‬متر مربع بشماره‪ 15725‬فرعی مجزی از ‪ 3586‬فرعی از پالک ‪ -49‬اصلی واقع درصفی اباد‬ ‫بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)96‬رای شماره ‪ 140160302034000046‬هیات دوم‪ 0‬مهدی راحتی بیدگلی فرزندحسین بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 56‬صادره از اران و بیدگل به شماره ملی ‪ – 6199686160‬سه دانگ مشاع ازششدانگ‬ ‫یکبابخانه بمساحت ‪112/77‬متر مربع بشماره‪ 15726‬فرعی مجزی از ‪ 6860‬فرعی از پالک ‪-49‬‬ ‫اصلی واقع درصفی اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)97‬رای شماره ‪ 140160302034000047‬هیات دوم‪ 0‬نرگس سادات پور سیدی فرزند سیدرضا‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 20‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1262997119‬سه دانگ مشاع ازششدانگ‬ ‫یکبابخانه بمساحت ‪112/77‬متر مربع بشماره‪ 15726‬فرعی مجزی از ‪ 6860‬فرعی از پالک ‪-49‬‬ ‫اصلی واقع درصفی اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)98‬رای شماره ‪ 140060302034016550‬هیات دوم‪ 0‬سمیه لوکی فرزند عباس بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 3817‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1262025885‬ششدانگ یکبابخانه بمساحت ‪95/60‬متر‬ ‫مربع بشماره‪ 15729‬فرعی مجزی از ‪ 9994‬فرعی از پالک ‪ -49‬اصلی واقع درصفی اباد بخش‬ ‫‪2‬کاشان‬ ‫‪)99‬رای شماره ‪ 140060302034014284‬هیات دوم‪ 0‬زهرا کاظمی حسنارودی فرزندحسین بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 110‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1262359732‬ششدانگ یکبابخانه بمساحت‬ ‫‪ 84/50‬متر مربع بشماره‪ 15730‬فرعی مجزی از ‪ 4386‬فرعی از پالک ‪ -49‬اصلی واقع درصفی‬ ‫اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)100‬رای شماره ‪ 140160302034000726‬هیات اول‪ 0‬مجتبی جعفری خراسانی فرزندحسین‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 10797‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1263420461‬سه دانگ مشاع‬ ‫ازششدانگ یکبابخانه بمساحت ‪97‬متر مربع بشماره‪ 15733‬فرعی مجزی از ‪ 1773‬فرعی از پالک‬ ‫‪ -49‬اصلی واقع درصفی اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)101‬رای شماره ‪ 140160302034000727‬هیات اول‪ 0‬مهدیه ارمش فرزندمحمد رضا بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 0‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1250188229‬سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه‬ ‫بمساحت ‪97‬متر مربع بشماره‪ 15733‬فرعی مجزی از ‪ 1773‬فرعی از پالک ‪ -49‬اصلی واقع درصفی‬ ‫اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)102‬رای شماره ‪ 140160302034000779‬هیات اول‪ 0‬مدیریت اموزش و پرورش کاشان به شماره‬ ‫ملی ‪– 14002113830‬ششدانگ یکباب مدرسه بمساحت ‪ 2521/69‬متر مربع بشماره‪ 15736‬فرعی‬ ‫مجزی از ‪700‬و‪ 698‬فرعی از پالک ‪ -49‬اصلی واقع درصفی اباد بخش ‪2‬کاشان‬ ‫‪)103‬رای شماره ‪ 139660302034018245‬هیات اول‪ 0‬حسین وکیلی راد فرزند محمود بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 42499‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1260415058‬ششدانگ یکبابخانه بمساحت‬ ‫‪ 101/98‬مترمربع بشماره ‪ 380‬فرعی مجزی از ‪ 13‬فرعی ازپالک‪ –52‬اصلی واقع دراراضی صفی‬ ‫اباد بخش ‪ 2‬کاشان‬ ‫‪)104‬رای شماره ‪ 140160302034001968‬هیات دوم‪ 0‬اکبر قنبری فرزند ماشااهلل بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 45977‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1260449841‬ششدانگ یکدرب دامداری با کاربری‬ ‫کشاورزی بمساحت ‪ 340/30‬مترمربع بشماره ‪ 488‬فرعی ازپالک‪ –52‬اصلی واقع دراراضی صفی‬ ‫اباد بخش ‪ 2‬کاشان‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪)105‬رای شماره ‪ 140160302034001572‬هیات اول‪ 0‬فاطمه شعبانی فرزند علیرضا بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 0‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1250544122‬ششدانگ یکبابخانه بمساحت ‪ 117/30‬مترمربع‬ ‫بشماره ‪ 489‬فرعی ازپالک‪ –52‬اصلی واقع دراراضی صفی اباد بخش ‪ 2‬کاشان‬ ‫‪)106‬رای شماره ‪ 140160302034001461‬هیات اول‪ 0‬مجتبی رضایی فرزند علیرضا بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 0‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1250341094‬ششدانگ یکباب مغازه بمساحت ‪ 18/96‬مترمربع‬ ‫بشماره ‪ 490‬فرعی ازپالک‪ –52‬اصلی واقع دراراضی صفی اباد بخش ‪ 2‬کاشان‬ ‫‪)107‬رای شماره ‪ 140160302034000774‬هیات اول‪ 0‬مرتضی پیران زاده کاشانی فرزند مهدی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 7590‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1260582248‬ششدانگ یکدرب باغ و‬ ‫خانه بمساحت ‪ 1106/80‬مترمربع بشماره ‪ 50‬فرعی مجزی از ‪ 14‬فرعی ازپالک‪ –63‬اصلی واقع دراسد‬ ‫اباد بخش ‪ 2‬کاشان‬ ‫‪)108‬رای شماره ‪ 140060302034017097‬هیات دوم‪ 0‬حمید رضا خراط زاده راوندی فرزندعباس‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 2442‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1261213610‬ششدانگ یکبابخانه بمساحت‬ ‫‪280/25‬متر مربع بشماره‪ 6005‬فرعی مجزی از ‪1846‬فرعی از پالک ‪ -1‬اصلی واقع در راوندبخش‬ ‫‪4‬کاشان‬ ‫‪)109‬رای شماره ‪140160302034000552‬هیات دوم‪ 0‬مهدی زراعتی بیدگلی فرزندحسن بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 2104‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1261873777‬سه دانگ مشاع ازششدانگ‬ ‫یکبابخانه بمساحت ‪230/55‬متر مربع بشماره‪ 6006‬فرعی مجزی از ‪79‬فرعی از پالک ‪ -1‬اصلی واقع‬ ‫در راوندبخش ‪4‬کاشان‬ ‫‪)110‬رای شماره ‪ 140160302034000553‬هیات دوم‪ 0‬امنه غالم زاده فرزندسلطانعلی بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 13714‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1263449621‬سه دانگ مشاع ازششدانگ‬ ‫یکبابخانه بمساحت ‪230/55‬متر مربع بشماره‪ 6006‬فرعی مجزی از ‪79‬فرعی از پالک ‪ -1‬اصلی واقع‬ ‫در راوندبخش ‪4‬کاشان‬ ‫‪)111‬رای شماره ‪ 140160302034000365‬هیات اول‪ 0‬مسعود سلیمانی راوندی فرزندعلی اکبر بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 507‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1263599079‬سه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتی‬ ‫ازیکبابخانه بمساحت ‪ 169/10‬متر مربع بشماره‪ 6009‬فرعی مجزی از ‪ 1888‬فرعی از پالک ‪ -1‬اصلی‬ ‫واقع در راوندبخش ‪4‬کاشان‬ ‫‪)112‬رای شماره ‪ 140160302034000367‬هیات اول‪ 0‬سمانه منصوری راوندی فرزند علی اکبر‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 953‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1263603531‬سه دانگ مشاع ازششدانگ‬ ‫قسمتی ازیکبابخانه بمساحت ‪ 169/10‬متر مربع بشماره‪ 6009‬فرعی مجزی از ‪ 1888‬فرعی از پالک‬ ‫‪ -1‬اصلی واقع در راوندبخش ‪4‬کاشان‬ ‫‪)113‬رای شماره ‪ 140060302034005523‬هیات اول‪ 0‬الهه احمدیان فرزند خیراله بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 1044‬صادره از کرج به شماره ملی ‪ – 0321356950‬ششدانگ یکباب انباربمساحت ‪ 108/10‬متر مربع‬ ‫بشماره‪ 6010‬فرعی مجزی از ‪ 1830‬فرعی از پالک ‪ -1‬اصلی واقع در راوندبخش ‪4‬کاشان‬ ‫‪)114‬رای شماره ‪ 140160302034000388‬هیات اول‪ 0‬عالم حسنی فوالدوند فرزند علیشاه بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 1310‬صادره از الیگودرز به شماره ملی ‪ – 4170580001‬ششدانگ یکبابخانه بمساحت‬ ‫‪ 128/40‬متر مربع بشماره‪ 6011‬فرعی مجزی از ‪ 2504‬فرعی از پالک ‪ -1‬اصلی واقع در راوند بخش‬ ‫‪4‬کاشان‬ ‫‪)115‬رای شماره ‪ 140160302034000733‬هیات اول‪ 0‬ابوالفضل خدایارفرزند غالمرضا بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 1916‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1261208269‬ششدانگ قطعه زمین محصورمشتمل‬ ‫بر ساختمان و استخر بمساحت ‪ 761/49‬متر مربع بشماره‪ 6012‬فرعی مجزی از ‪ 1846‬فرعی از پالک‬ ‫‪ -1‬اصلی واقع در راوند بخش ‪4‬کاشان‬ ‫‪)116‬رای شماره ‪ 140160302034000738‬هیات اول‪ 0‬ارزو صادقی علوی فرزند سیف اله بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 0‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1250239079‬ششدانگ یکبابخانه بمساحت ‪120/04‬‬ ‫متر مربع بشماره‪ 6015‬فرعی مجزی از ‪ 1825‬فرعی از پالک ‪ -1‬اصلی واقع در راوند بخش ‪4‬کاشان‬ ‫‪)117‬رای شماره ‪ 140160302034000206‬هیات دوم‪ 0‬بتول انباری ارانی فرزنداقا جان بشماره‬ ‫شناسنامه ‪71‬صادره از اران و بیدگل به شماره ملی ‪ – 6199486511‬ششدانگ یکبابخانه بمساحت‬ ‫‪212/70‬متر مربع بشماره‪ 3661‬فرعی مجزی از ‪16‬فرعی از پالک ‪ -3‬اصلی واقع در طاهر اباد بخش‬ ‫‪4‬کاشان‬ ‫‪)118‬رای شماره ‪ 140060302034015965‬هیات دوم‪ 0‬سید محمد ساداتی خزاقی فرزند سید علی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪20‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1263593593‬ششدانگ یکبابخانه بمساحت‬ ‫‪174/35‬متر مربع بشماره‪ 1797‬فرعی مجزی از ‪ 922‬فرعی از پالک ‪ -4‬اصلی واقع در خزاق بخش‬ ‫‪4‬کاشان‬ ‫‪)119‬رای شماره ‪ 140060302034015833‬هیات دوم‪ 0‬زهرا سلمانی یزدلی فرزند عباس بشماره‬ ‫شناسنامه ‪17‬صادره از اران و بیدگل به شماره ملی ‪ – 6199851341‬ششدانگ یکبابخانه بمساحت‬ ‫‪ 862/80‬متر مربع بشماره‪ 1798‬فرعی مجزی از ‪ 922‬فرعی از پالک ‪ -4‬اصلی واقع در خزاق بخش‬ ‫‪4‬کاشان‬ ‫‪)120‬رای شماره ‪ 1401603020364000769‬هیات دوم‪ 0‬حسین قنبری فرزند ماشاءاله بشماره‬ ‫شناسنامه ‪1981‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1261788451‬ششدانگ یکباب ساختمان با کاربری‬ ‫کشاورزی بمساحت ‪ 772/05‬متر مربع بشماره‪ 1799‬فرعی مجزی از ‪ 1265‬فرعی از پالک ‪ -4‬اصلی‬ ‫واقع در خزاق بخش ‪4‬کاشان‬ ‫‪)121‬رای شماره ‪ 140160302034000369‬هیات اول‪ 0‬بهروز اشرفی فرزند مرتضی بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 46‬صادره از سراب به شماره ملی ‪ – 1652588299‬ششدانگ یکباب کارگاه با کاربری کشاورزی‬ ‫بمساحت ‪ 1224/8‬متر مربع بشماره‪ 1800‬فرعی مجزی از ‪ 1264‬فرعی از پالک ‪ -4‬اصلی واقع در‬ ‫خزاق بخش ‪4‬کاشان‬ ‫‪)122‬رای شماره ‪ 140160302034000526‬هیات اول‪ 0‬فهیمه کربالئی مشکانی فرزند حسن بشماره‬ ‫شناسنامه ‪0‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1250223725‬ششدانگ یکبابخانه بمساحت ‪187/80‬‬ ‫متر مربع بشماره‪ 701‬فرعی مجزی از ‪508‬و‪ 648‬فرعی از پالک ‪ -55‬اصلی واقع در مشکات بخش‬ ‫‪4‬کاشان‬ ‫‪)123‬رای شماره ‪ 140060302034017086‬هیات اول‪ 0‬فتح اله ابوالفضلی فرزند علی بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 4‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1262808952‬سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت‬ ‫‪ 352/60‬متر مربع بشماره‪ 3582‬فرعی مجزی از ‪ 384‬فرعی از پالک ‪ -167‬اصلی واقع در روستای‬ ‫مرق بخش ‪6‬کاشان‬ ‫‪)124‬رای شماره ‪ 140060302034017090‬هیات اول‪ 0‬فاطمه سازوری فرزند علی اکبر بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 302‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ – 1262838071‬سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه‬ ‫بمساحت ‪ 352/60‬متر مربع بشماره‪ 3582‬فرعی مجزی از ‪ 384‬فرعی از پالک ‪ -167‬اصلی واقع در‬ ‫روستای مرق بخش ‪6‬کاشان‬ ‫اگهی اصالحی)رای شماره ‪ 140060302034014610‬هیات اول ‪ 0‬امیر بمانی زاده فرزند جعفربشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 1355‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ –1262001277‬ششدانگ قطعه زمین محصور‬ ‫مشتمل بر اعیان بمساحت ‪ 125/03‬مترمربع بشماره ‪ 26472‬فرعی ازپالک ‪ –15‬اصلی واقع در ناجی‬ ‫اباد بخش ‪ 2‬کاشان‬ ‫اگهی اصالحی)رای شماره ‪ 140060302034012276‬هیات اول ‪ 0‬مریم عبدلی لتحری فرزند اقا‬ ‫ماشااهلل بشماره شناسنامه ‪ 137‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ –1263011446‬سه دانگ مشاع‬ ‫ازششدانگ یکبابخانه بمساحت ‪ 92/65‬مترمربع بشماره ‪ 7495‬فرعی مجزی از ‪ 1297‬فرعی ازپالک‬ ‫‪ –45‬اصلی واقع در لتحربخش ‪ 2‬کاشان‬ ‫اگهی اصالحی)رای شماره ‪ 140060302034012275‬هیات اول ‪ 0‬ماشااله ابوالحسنی لتحری فرزند‬ ‫احمد بشماره شناسنامه ‪ 94‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ –1262956811‬سه دانگ مشاع ازششدانگ‬ ‫یکبابخانه بمساحت ‪ 92/65‬مترمربع بشماره ‪ 7495‬فرعی مجزی از ‪ 1297‬فرعی ازپالک ‪ –45‬اصلی‬ ‫واقع در لتحربخش ‪ 2‬کاشان‬ ‫اگهی اصالحی)رای شماره ‪ 140060302034015654‬هیات اول ‪ 0‬سید حسین کاظم زاده قصاب‬ ‫فرزند سید عباس بشماره شناسنامه ‪ 482‬صادره از کاشان به شماره ملی ‪ –1261587464‬ششدانگ‬ ‫یکبابخانه بمساحت ‪ 58/95‬مترمربع بشماره ‪ 7503‬فرعی مجزی از ‪ 2306‬فرعی ازپالک ‪ –45‬اصلی‬ ‫واقع در لتحربخش ‪ 2‬کاشان‬ ‫بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادرخواهد شد‪0‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/3/16 :‬تاریخ انتشارنوبت دوم‪ 1401/3/31 :‬رییس اداره ثبت اسناد‬ ‫وامالک کاشان ‪ -‬مهدی اسماعیلی طاهری ‪/1329163‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-598‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود‬ ‫را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1401/11/27 -14125‬هیات دوم اقای مهرداد شفائی به شناسنامه شماره ‪351‬‬ ‫کدملی ‪ 1286962900‬صادره اصفهان فرزند علی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪197/62‬‬ ‫مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 481‬فرعی از ‪ 5‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب‬ ‫اصفهان از مورد ثبت صفحه ‪ 81‬دفتر ‪ 781‬امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/16:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/03/31:‬شهریاری‪ -‬رئیس منطقه‬ ‫ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان‪/1320254‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ و احضار‬ ‫‪ -1 -777‬شماره‪ 23/3 :‬تاریخ‪ 1401/3/8 :‬اقای سید لطیف موسوی فرزند سید موسی مجهول‬ ‫المکان همسر شما برابر دادنامه شماره ‪ 140109990005828949‬شعبه اول دادگاه خانواده‬ ‫شهرستان مبارکه با بذل بخشی از مهریه تقاضای ثبت طالق نموده لذا الزم است ظرف مدت ‪7‬‬ ‫روز پس از انتشار این اگهی در این دفترخانه به ادرس‪ :‬زیباشهر ‪ -‬بلوار امام (ره ) ‪ -‬خیابان شریعتی‬ ‫ پشت بانک کشاورزی حاضر در غیر اینصورت طبق مقررات اقدام به ثبت خواهد شد و اعتراض‬‫بعدی مسموع نخواهد شد‪ .‬دفتر ازدواج ‪ 203‬و طالق ‪ 154‬زیباشهر ‪/1326695‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-635‬برابر اراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی ذیل محرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضی و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز در روزنامه های تعیین شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی لنجان‬ ‫اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت ‪ ۲‬ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک لنجان تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۱۵۰۰۰۰۸۵‬مورخ ‪ 1401/02/31‬اقای رضا مهدی زاده فرزند حسین‬ ‫نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 134/44‬مترمربع مفروز از پالک ‪ - ۱۰۷‬اصلی واقع‬ ‫در زرین شهر بخش ‪ ۹‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز یک شنبه مورخ ‪ 1401/03/01‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز دوشنبه‬ ‫مورخ ‪ 1401/03/16‬مصطفی شمسی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان ‪/1321519‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-621‬برابر اراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی ذیل محرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضی و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز در روزنامه های تعیین شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی لنجان‬ ‫اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت ‪ ۲‬ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک لنجان تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -۱‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۱۵۰۰۰۰۷۷‬مورخ ‪ 1401/02/28‬عباس سلیمیان ریزی فرزند امیر‬ ‫نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 226/35‬مترمربع مفروز از پالک ‪ -۱۰۷‬اصلی واقع‬ ‫در زرین شهر بخش ‪ ۹‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز یک شنبه مورخ ‪ 1401/03/01‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز دوشنبه‬ ‫مورخ ‪ 1401/03/16‬مصطفی شمسی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان ‪/1320370‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -597‬برابر رای شماره ‪ ۳۶۴۵‬مورخ ‪ 1400/11/18‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت خانم عزت متقی دستجردی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۶‬کدملی ‪ ۱۲۸۸۶۲۵۴۲۱‬صادره اصفهان فرزند عباس بر سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 220/30‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۷۴‬فرعی از ‪ ۴۳۴۸‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز‬ ‫ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۳۶۳۱‬مورخ ‪ 1400/11/16‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای یداهلل توکل دستجردی به شناسنامه شماره ‪ ۹‬کدملی‬ ‫‪ ۱۲۸۸۵۳۰۳۰۷‬صادره اصفهان فرزند محمود در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 220/30‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۷۴‬فرعی از ‪ ۴۳۴۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه‬ ‫ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/03/16 :‬مهدی شبان‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪/1320152‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ - 1 -590‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪-۱‬رای شماره ‪ 1400/11/19 -۱۳۹۲۴‬هیات دوم خانم مرضیه بابایی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۵۵۶۰۸‬کدملی ‪ ۱۲۸۰۹۸۲۶۳۲‬صادره اصفهان فرزند اکبر در ششدانگ یک باب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 119/43‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۲۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه‬ ‫ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت غالمرضا خدادادی از سند شماره ‪ ۳۶۲۷۸‬مورخ ‪1347/8/20‬‬ ‫دفترخانه شماره ‪ ۸۶‬اصفهان از مورد ثبت صفحات ‪ ۲۶۸‬الی ‪ 271‬دفتر ‪ ۵۴‬امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/03/16 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1319697‬م الف‬ ‫اگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان‬ ‫‪-1 -828‬به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ -521‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شهربانو سلسله فرزند عرب علی بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 7‬صادره ازخمین در ششدانگ ساختمان به مساحت ‪ 876.96‬مترمربع مجزی شده از پالک‬ ‫‪ 11‬اصلی واقع دربخش‪ 3‬خریداری از ورثه مالک رسمی اقای محمد ولی سرلک محرز گردیده است‪.‬‬ ‫دوشنبه | ‪ 16‬خرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4365‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪ -2‬رای شماره ‪ -540‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حمید یاوری فرزند محمد بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 4435‬صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان به مساحت ‪ 388.98‬مترمربع مجزی‬ ‫شده از پالک ‪ 8‬فرعی از ‪ 2576‬اصلی واقع در بخش‪ 1‬خریداری از مالک رسمی خانم اکرم منتظری‬ ‫محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -3‬رای شماره ‪ -540‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی حسنی فرزند ناصر بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 44‬صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان به مساحت ‪ 141.46‬مترمربع مجزی شده‬ ‫از پالک ‪ 7‬فرعی از‪ 2492‬اصلی واقع در بخش‪ 1‬محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -4‬رای شماره ‪ 542‬و ‪ -543‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد رضا صبری فرزند‬ ‫مصطفی بشماره شناسنامه ‪ 1210013347‬صادره از گلپایگان در سه دانگ مشاع و خانم فاطمه‬ ‫مسیبی فرزند ولی اله بشماره شناسنامه ‪ 5‬صادره از گلپایگان در سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫به مساحت ‪ 190‬مترمربع مجزی شده از پالک ‪ 46‬فرعی از ‪ 3961‬اصلی واقع دربخش‪ 1‬محرز‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -5‬رای شماره ‪ -545‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اکرم میرمهدی فرزند سید عبداله‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 4619‬صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان به مساحت ‪ 275.03‬مترمربع‬ ‫مجزی شده از پالک ‪ 1193‬فرعی از ‪ 5‬اصلی واقع در بخش‪ 4‬خریداری از مالک رسمی اقای‬ ‫علیرضا میرمهدی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -6‬رای شماره ‪ -546‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای صدراله ابراهیمی فرزند محمدتقی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 13‬صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان به مساحت ‪ 152.89‬مترمربع‬ ‫مجزی شده از پالک‪ 342‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در بخش‪ 2‬خریداری از مالک رسمی اقای محمد‬ ‫صالحی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -7‬رای شماره ‪ -547‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای شمس اله خواموشی فرزند علی‬ ‫اکبر بشماره شناسنامه ‪ 474‬صادره از ازنا در ششدانگ ساختمان به مساحت ‪ 215.70‬مترمربع‬ ‫مجزی شده از پالک‪ 2740‬اصلی واقع در بخش‪ 1‬محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -8‬رای شماره‪ -544‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محسن سهراب پور فرزند اکبر‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 43‬صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان به مساحت ‪ 183.86‬مترمربع مجزی‬ ‫شده از پالک ‪ 219‬فرعی از ‪ 4‬اصلی واقع در بخش‪ 2‬محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -9‬رای شماره ‪ 534‬و ‪ - 535‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقایان مهرداد اله یاری بیک‬ ‫فرزند محمد جواد بشماره شناسنامه ‪ 1210024731‬صادره از گلپایگان درسه دانگ مشاع و میثم‬ ‫ربیعی فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه ‪ 1210041073‬صادره از گلپایگان در سه دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ ساختمان به مساحت ‪ 234.71‬مترمربع مجزی شده از پالک‪ 2552‬اصلی واقع در‬ ‫بخش‪ 1‬محرز گردیده است‬ ‫‪ -10‬رای شماره ‪ -524‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای غالمحسین گنجی فرزند حاجی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 3‬صادره از گلپایگان در ششدانگ زمین مزروعی به مساحت ‪ 1581‬مترمربع‬ ‫مجزی شده از پالک ‪ 58‬فرعی از ‪ 8‬اصلی واقع در بخش‪ 2‬خریداری مع الواسطه از مالک رسمی‬ ‫خانم صفورا سعادتی و اقای رضا گنجی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -11‬رای شماره‪ -523‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای غالمحسین گنجی فرزند حاجی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 3‬صادره ازگلپایگان درششدانگ زمین مزروعی به مساحت ‪ 1389.63‬مترمربع‬ ‫مجزی شده از پالک ‪ 125‬فرعی از ‪ 8‬اصلی واقع در بخش‪ 2‬خریداری مع الواسطه از مالک رسمی‬ ‫اقای رضا گنجی و خانم رقیه سلطان گنجی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -12‬رای شماره‪ -231‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بنت الهدی نادری فرزند قنبرعلی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 5952‬صادره از اراک در ششدانگ ساختمان به مساحت ‪ 186.09‬مترمربع مجزی‬ ‫شده از پالک‪ 4‬فرعی از ‪ 2266‬اصلی واقع در بخش‪ 1‬محرز گردیده است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/03/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1401/03/31 :‬محمد سلمانی‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک گلپایگان ‪/1329620‬م الف‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت اباد برخوار‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -838‬برابر ارای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت اباد برخوار بخش ‪ 16‬ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی‬ ‫مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است‬ ‫لذا طبق ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتب در دونوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید ‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند ‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد‪ .‬صدور‬ ‫سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160302018000180‬کالسه پرونده ‪ 1399114402018000093‬مورخ ‪ 1401/03/08‬بنام‬ ‫علی فضیله فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه ‪ 53609‬و کدملی ‪ 1281633054‬نسبت به ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمین مزروعی به مساحت ‪ 3038035‬متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک ‪ 39‬اصلی واقع در اصفهان مزرعه‬ ‫نو درمیان بخش ‪ 16‬حوزه ثبت دولت اباد برخوار در ازای مبایعه نامه های عادی از مالکین رسمی به شماره سندهای‬ ‫‪92392‬مورخ ‪ 1352/09/21‬دفترخانه دو اصفهان به نام اصغر و عباسعلی ابراهیمی و شماره سند ‪ 87185‬مورخ‬ ‫‪ 1351/04/20‬دفترخانه دواصفهان به نام رستم حق شناس و شماره سند ‪ 87167‬مورخ ‪ 1351/04/20‬دفترخانه‬ ‫دواصفهان بنام علی رنجکش و شماره سند ‪ 87175‬مورخ ‪ 1351/04/20‬دفترخانه دو اصفهان به نام صمد حق‬ ‫شناس و شماره سند ‪ 87170‬مورخ ‪ 1351/04/20‬دفترخانه دو اصفهان بنام رمضان رنجکش فرزند اسماعیل و‬ ‫سندشماره ‪ 87178‬مورخ ‪ 1351/04/20‬دفترخانه دواصفهان بنام احمد حق شناس و سندشماره ‪ 92293‬مورخ‬ ‫‪ 1352/09/21‬دفترخانه دو اصفهان بنام نعمت اله ابراهیمی و سندشماره ‪ 87182‬مورخ ‪ 1351/04/20‬دفترخانه دو‬ ‫اصفهان بنام محمود حق شناس‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1401/03/31 :‬محمدرضا بیکیان‪ -‬رئیس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک برخوار ‪/1329285‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -844‬برابر رای شماره ‪ ۵۵۴‬مورخ ‪ 1401/2/31‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای محمدابراهیم گلستانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۷‬کدملی ‪ ۵۶۵۹۵۰۲۶۴۴‬صادره فرزند اسداله در ششدانگ یکباب مغازه و‬ ‫تحتانی ان به مساحت ‪ 32/14‬متر مربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۴‬فرعی از ‪ ۳۱۰‬اصلی و ‪۳۰۹‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب سند شماره ‪۱۷۹۹۷‬‬ ‫مورخ ‪ 1398/۶/26‬دفترخانه ‪ ۲۳۳‬اصفهان مورد ثبت در صفحه ‪ ۳۲۳‬دفتر ‪ ۹۰۲‬امالک مقدار‬ ‫‪ ۸‬حبه مشاع از ‪ ۷۲‬حبه شش دانگ پالک ‪ 310/4‬بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان از طرف اقای حمید‬ ‫منشئی به اقای محمد ابراهیم گلستانی منتقل شده و سابقه ثبت و مالکیت دارد و در خصوص‬ ‫پالک ثبتی ‪ ۳۰۹‬اصلی واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان به موجب صفحه ‪ ۳۴۳‬دفتر ‪ ۴۵‬امالک‬ ‫تمامت ششدانگ پالک مذکور سند مالکیت صادر و تسلیم شده است‪ ،‬سپس به موجب سند‬ ‫انتقال شماره ‪ ۵۴۳۹۷‬مورخ ‪ 1327/5/31‬دفتر ‪ ۷۱‬اصفهان تمامت ششدانگ به اقای هرانه‬ ‫یعقوبیان مقدم فرزند برقوز انتقال قطعی گردیده است سپس نامبرده به موجب دادنامه انحصار‬ ‫وراثت شماره ‪ ۱۳۵‬مورخ ‪ 1366/2/16‬شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان و فرم‬ ‫مالیاتی ‪ ۷۷۲۶‬مورخ ‪ 1367/8/24‬دارائی اصفهان فوت نموده و ورثه حین الفوت وی به موجب‬ ‫سند انتقال ‪ ۱۲۲۲۳‬مورخ ‪ 1373/12/3‬دفتر ‪ ۹۲‬اصفهان تمامت ششدانگ را به غیر انتقال‬ ‫قطعی داده اند و با توجه به نقشه های موجود در پرونده ثبتی مربوطه و گزارشات ان‪ ،‬قسمتی‬ ‫از ابتدای حد غرب به پالک ‪ ۳۱۰‬اصلی ضمیمه شده که بایستی تفکیک و به ان الحاق گردد‬ ‫و پالک ‪ ۳۰۹‬اصلی بعدا تفکیک اعیانی شده و قسمت مذکور به مساحت تقریبی ‪ ۱۰‬متر‬ ‫مربع می باشد که از پالک مذکور خارج شده است و برابر توافقنامه عادی مورخ ‪1361/3/24‬‬ ‫مابین اقایان هرانه یعقوبیان (مالک خانه پالک شماره ‪ )۳۰۹‬و سید علی عبدالهی (مالک خانه‬ ‫پالک شماره ‪ )۳۱۰‬مبنی بر اینکه دیوار اشتراکی قدیمی بین دو پالک بطول تقریبی ‪ ۱۰‬متر‬ ‫تخریب و در تصرف اقای هرانه یعقوبیان قرار گیرد و دیوار اشتراکی بطول ‪ 4/5‬متر و عرض‬ ‫‪ ۴۰‬سانتیمتر از ضلع غربی گاراژ (راه ورودی) از خیابان مربوط به پالک شماره ‪ ۳۰۹‬از اقای‬ ‫هرانه یعقوبیان تخریب و در تصرف اقای سید علی عبدالهی مالک خانه پالک ‪ ۳۱۰‬قرار گیرد‬ ‫و متقاضی به موجب مشروحه مورخ ‪ 1400/۷/24‬که به شماره ‪ 1400/017574‬ثبت گردیده‪،‬‬ ‫اعالم نموده است مقداری از دیوار اشتراکی بین دو پالک ‪ ۳۰۹‬و ‪ ۳۱۰‬که تخریب گردیده‪،‬‬ ‫مع الواسطه به تصرف نامبرده در امده است و با توجه به گزارش کارشناسان پرونده‪ ،‬مورد‬ ‫تقاضا بصورت ششدانگ یکباب مغازه و تحتانی ان به مساحت ‪ 32/14‬متر مربع قسمتی از‬ ‫پالک های ‪ 310/4‬و ‪ ۳۰۹‬اصلی واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان می باشد که میزان ‪26/85‬‬ ‫متر مربع ان در پالک ‪ 310/4‬و مقدار ‪ 5/29‬متر مربع ان در پالک ‪ ۳۰۹‬اصلی قرار دارد‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫اطالع رسانی‬ ‫‪5‬‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/03/31 :‬مهدی شبان‪ -‬رئیس ثبت‬ ‫اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪/1330040‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ - 1 -842‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم‬ ‫مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که‬ ‫به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم‬ ‫نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه‬ ‫خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‬ ‫و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -١‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۲۳۶۶‬مورخ ‪ 1401/03/03‬علیرضا چیت ساززاده فرزند مهدی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ ۶۶۲۰‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ ۱۲۸۲۸۵۱۰۸۱‬در سه دانگ یک قطعه زمین‬ ‫با کاربری کشاورزی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۱۱۵۴۸‬اصلی واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ ۱۵۶۵‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‬ ‫‪ -۲‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۲۳۶۷‬مورخ ‪ 1401/03/03‬محمد رضا چیت ساز زاده فرزند مهدی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ ۵۴۸۸۷‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ ۱۲۸۰۹۷۴۷۹۶‬در سه دانگ یک قطعه زمین‬ ‫با کاربری کشاورزی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۱۱۵۴۸‬اصلی واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ ۱۵۶۵‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/03/31 :‬رییس منطقه ثبت اسناد و‬ ‫امالک شرق اصفهان‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪/1330030‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -840‬برابر رای شماره ‪ ۴۵۵‬مورخ ‪ 1401/2/21‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای محمد حیدری به شناسنامه شماره ‪ ۲۳۳۸۸‬کدملی‬ ‫‪ ۱۲۸۲۷۰۳۲۵۰‬صادره اصفهان فرزند حسینعلی در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 194/48‬مترمربع‬ ‫مفروزی از پالک شماره ‪ ۴۷۸۶‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‪،‬‬ ‫بموجب بیع نامه عادی مورخ ‪ 1386/3/30‬از طرف مرحوم حسینعلی حیدری دنبه (مالک رسمی و پدر‬ ‫متقاضی) به متقاضی واگذار شده است و ورثه ی مرحوم حسینعلی حیدری دنبه به موجب مشروحه‬ ‫مورخ ‪ 1401/1/30‬در جلسه هیات حاضر و فروش مورث خود را تایید و حق هر گونه اعتراضی را از‬ ‫خود سلب و ساقط نموده اند‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/03/31 :‬مهدی شبان‪ -‬رئیس ثبت‬ ‫اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪/1329965‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -820‬برابر رای شماره ‪ ۵۵۲‬مورخ ‪ 1401/2/31‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای سید رضا حسینی تشنیزی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۱۸۶۲‬کدملی ‪ ۴۶۲۱۸۱۸۶۴۳‬صادره شهرکرد فرزند سید مرتضی در سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکباب خانه (متن شرط‪ :‬منافع و حق سکونت مادام الحیات مصالح خانم سنمبر میرزایی با خود‬ ‫مصالح است و خیار فسخ مادام الحیات با خود مصالح است و چنانچه مصالح بخواهد مورد صلح را‬ ‫فسخ نماید باید در دفتر اسناد رسمی و به موجب سند رسمی صورت گیرد و پس از فوت مصالح‬ ‫خیار فسخ ساقط و منافع تابع عین و تعلق به متصالح دارد) به مساحت ‪ ۲۱۱‬مترمربع مفروزی از‬ ‫پالک شماره ‪ ۵۹۶‬فرعی از ‪ ۴۴۷۳‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‪،‬‬ ‫در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است (حقوق ارتفاقی‪ :‬عبور جوی سیاه از‬ ‫مورد ثبت گواهی شده است)‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۵۵۱‬مورخ ‪ 1401/2/31‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای سید سعید حسینی تشنیزی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۱۶۲۲‬کدملی ‪ ۶۳۳۹۳۵۷۰۱۶‬صادره فرزند سید مرتضی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب‬ ‫خانه (متن شرط‪ :‬منافع و حق سکونت مادام الحیات مصالح خانم سنمبر میرزایی با خود مصالح‬ ‫است و خیار فسخ مادام الحیات با خود مصالح است و چنانچه مصالح بخواهد مورد صلح را فسخ‬ ‫نماید باید در دفتر اسناد رسمی و به موجب سند رسمی صورت گیرد و پس از فوت مصالح خیار‬ ‫فسخ ساقط و منافع تابع عین و تعلق به متصالح دارد) به مساحت ‪ ۲۱۱‬مترمربع مفروزی از پالک‬ ‫شماره ‪ ۵۹۶‬فرعی از ‪ ۴۴۷۳‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در‬ ‫ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است (حقوق ارتفاقی‪ :‬عبور جوی سیاه از‬ ‫مورد ثبت گواهی شده است)‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/03/31 :‬مهدی شبان‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪/1328931‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-830‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود‬ ‫را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1398/09/13 -۱۳۱۹۲‬هیات دوم خانم زهره افشاری اصل به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۲۱۴‬کدملی ‪ ۱۲۸۳۵۹۴۷۶۵‬صادره اصفهان فرزند نصراله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب‬ ‫ساختمان با قید به اینکه منافع و حق سکونت مالکیت متقاضی مادام الحیات با محمد حسین بالغت می‬ ‫باشد‪ ،‬به مساحت ‪ 218/24‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۳۳۱۵‬فرعی از ‪ ۱۸‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره ‪ ۴۰۳۲۱‬مورخ ‪ 1374/5/9‬دفترخانه شماره ‪۹۱‬‬ ‫اصفهان و سند ‪ ۱۴۱۷‬مورخ ‪ 1378/8/11‬دفترخانه ‪ ۱۰۶‬اصفهان‬ ‫ردیف ‪- ۲‬رای شماره ‪ 1398/09/12 -۱۳۱۹۳‬هیات دوم اقای محمد حسین بالغت به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۶۷۷‬کدملی ‪ ۲۳7۱۷۷۵۲۶۶‬صادره کازرون فرزند محمد علی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک‬ ‫باب ساختمان به مساحت ‪ 218/24‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۳۳1۵‬فرعی از ‪ 18‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره ‪ ۴۰۳۲۱‬مورخ ‪ 1374/5/9‬دفترخانه‬ ‫شماره ‪ ۹۱‬اصفهان و سند ‪ ۱۴1۷‬مورخ ‪ 1378/۸/11‬دفترخانه ‪ ۱۰۶‬اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/16:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/03/31:‬شهریاری‪ -‬رئیس منطقه‬ ‫ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1329693‬م الف‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۱۶‬هزار میلیارد تومان به‬ ‫حساب سازندگان طرح نهضت‬ ‫ملی مسکن واریز شد‬ ‫مالیات خانه های خالی به بن بست خورد‬ ‫دور زدن مصوبه افزایش ‪ ۲۵‬درصدی اجاره بها‬ ‫بررسی اگهی های خرید و فروش و رهن و اجاره مسکن در‬ ‫سایت ها حاکی از ان است که میانگین قیمت رهن کامل واحدهای‬ ‫نوساز در پایتخت ‪ ۵۳۹‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫بنابر گزارش های بانک مرکزی از تحوالت بازار مسکن‪ ،‬نرخ‬ ‫تورم ماهانه این بخش در حال افزایش است به طوری که نرخ تورم‬ ‫ماهانه بخش اجاره مسکن از ‪ ۲‬درصد در فروردین ماه به ‪ ۲.۵‬درصد‬ ‫در اردیبهشت ماه رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبر انالین‪ ،‬بازار مسکن مانند سایر بازارهای خودرو‬ ‫و ارز هدف اقدامات گسترده کنترلی از سوی دولت و مجلس قرار‬ ‫گرفت اما بررسی های میدانی حاکی از ان است که هیچ یک از‬ ‫این اقدامات در افسارگسیختگی نرخ اجاره بها کارساز واقع نشد‪.‬‬ ‫در اواخر اردیبهشت ماه ستاد تنظیم بازار سقف افزایش اجاره بها‬ ‫در تهران و شهرستان ها را تعیین کرد؛ در این جلسه که به ریاست‬ ‫معاون اول رییس جمهور برگزار شد‪ ،‬سقف افزایش اجاره بهای‬ ‫مسکن نسبت به اجاره بهای سال ‪ ، ۱۴۰۰‬در تهران حداکثر ‪۲۵‬‬ ‫درصد‪ ،‬کالنشهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت ‪ ۲۰‬درصد و‬ ‫سایر شهرها ‪ ۱۵‬درصد به تصویب رسید‪.‬‬ ‫به گفته مشاوران امالک اما دور زدن این مصوبه به راحتی و در‬ ‫بین مالکان و مستاجران اتفاق می افتد به این شکل که مستاجران‬ ‫برای اجاره قراردادی را با مالک و از سوی دیگر نیز قراردادی را با‬ ‫مشاوران امالک می بندند و در قراردادی که با مالک بسته می شود‬ ‫افزایش اجاره بها از سقف ‪ ۲۵‬درصدی گذر کرده است‪.‬‬ ‫بر اساس این مصوبه‪ ،‬سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا‬ ‫با مشاوران امالک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند‪،‬‬ ‫برخوردنماید‪.‬‬ ‫به گفته مشاوران امالک اما بیش از نیمی از مالکان اجاره بها‬ ‫خود را در سال ‪ ۱۴۰۱‬تا دوبرابر افزایش داده اند و در این بین مبلغ‬ ‫رهن را افزایش نداده اند و گویا به این نتیجه رسیده اند که از ارزش‬ ‫مبلغ رهن تا پایان قرارداد به دلیل فشارهای تورمی کاسته خواهد‬ ‫شد و در این بین اقبال برای اخذ اجار ه ماهانه افزایش پیدا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر دولت و مجلس برای کنترل بازار مسکن اقدامات‬ ‫مالیاتی گسترده ای انجام دادند؛ این اقدامات مالیاتی از مالیات دهی‬ ‫افزایش مستمری سازمان‬ ‫تامین اجتماعی تصویب شد‬ ‫مالکان خانه های خالی اغاز شد که فهرست نهایی این خانه ها در‬ ‫زمستان سال ‪ ۱۴۰۰‬به سازمان امور مالیاتی ارسال شد‪.‬‬ ‫بر اساس قانون مالیات خانه های خالی مصوب اذرماه سال‬ ‫‪ ،۱۳۹۹‬اگر واحد مسکونی در شهرهای باالی ‪ ۱۰۰‬هزار نفر بیش‬ ‫از ‪ ۱۲۰‬روز خالی از سکنه باشد‪ ،‬مشمول مالیات می شود و به ازای‬ ‫هر ماه بیش از زمان مذکور‪ ،‬ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات‬ ‫بر درامد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات‬ ‫متعلقه‪ ،‬سال دوم معادل ‪ ۱۲‬برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد‬ ‫معادل ‪ ۱۸‬برابر مالیات متعلقه خواهد شد‪.‬‬ ‫براساس گفته های جهانگیر رحیمی‪ ،‬مدیرکل دفتر طراحی‬ ‫و تحلیل فرایندهای مالیاتی سازمان مالیات «از ‪ ۵۶۸‬هزار واحد‬ ‫مسکونی خالی شناسایی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬بین‬ ‫‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬مالک مالیات خود را پرداخت کرده اند‪».‬‬ ‫بررسی های صورت گرفته حاکی از ان است که در سال های‬ ‫‪ ۱۳۹۰‬تا ‪ ۱۳۹۵‬تعداد خانه های خالی در کشور نزدیک به ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫رشد کرده است و در بازه زمانی ‪ ۱۳۹۵‬تا ‪ ۱۴۰۰‬نیز اعداد و ارقام‬ ‫این رشد نباید از ‪ ۵۰‬درصد کمتر باشد؛ کارشناسان بر این باورند که‬ ‫افزایش تعداد خانه های خالی از نبود اینده روشن اقتصادی است‬ ‫و مالکان بر این باورند که قیمت مسکن در سال های اینده بیشتر‬ ‫افزایش پیدا خواهد کرد در نتیجه از خرید و فروش ان خودداری‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫مطابق اصول حقوقی (اصل ازادی قراردادها) و فقهی (اصل‬ ‫تسلیط‪ )۱‬مداخله اشخاص ثالث از جمله حاکمیت در حوزه توافقات‬ ‫خصوصی افراد از قبیل تعیین میزان ثمن معامله‪ ،‬میزان اجاره بها‪،‬‬ ‫میزان مهریه و نحوه پرداخت انها ممنوع شمرده میشود‪ .‬لذا دخالت‬ ‫قانونگذار یا دولت در زمینه تعیین موارد مذکور و نحوه توافقات‬ ‫اشخاص در عقود و معامالت خصوصی‪ ،‬از نظر شرع و قانون‬ ‫اساسی مورد ایراد شورای محترم نگهبان واقع خواهد شد‪.‬‬ ‫با عنایت به اینکه وصول اجاره بها توسط موجران‪ ،‬یکی از‬ ‫راههای درامدزایی توسط انان محسوب میگردد‪ ،‬حاکمیت میتواند‬ ‫در راستای ساماندهی و تنسیق این موضوع‪ ،‬مبادرت به اتخاذ‬ ‫سیاستهای تشویقی و تنبیهی نماید تا بدین ترتیب موجران به اخذ‬ ‫اجاره بهای کمتر تشویق و از دریافت اجاره بهای غیرمتعارف بر‬ ‫حذر داشته شوند‪ .‬در این راستا در طرح مجلس پیشنهاد شده که‬ ‫ان دسته از موجران که قرارداد اجاره خود را در دفتر اسناد رسمی‬ ‫یا در سامانه امالک و اسکان موضوع ماده (‪ )۱۸‬قانون جهش‬ ‫تولید مسکن ثبت نموده و میزان اجاره بهای انها به میزان افزایش‬ ‫شاخص ساالنه کاالها اعالمی از سوی بانک مرکزی به ترتیب‬ ‫مذکور در ماده (‪ )۵۲۲‬قانون ایین دادرسی مدنی باشد‪ ،‬از امتیاز‬ ‫دریافت تسهیالت خرید و بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت‬ ‫و با تضامین و نحوه بازپرداخت اسان تر از سایر داوطلبان بهره مند‬ ‫شده و عوارض و مالیات وصولی از انها کاهش یابد‪.‬‬ ‫در نقطه مقابل‪ ،‬موجرانی که در قرارداد اجاره خود‪ ،‬اجاره بها‬ ‫را به میزان بیش از شاخص فوق الذکر افزایش داده باشند‪ ،‬در‬ ‫خصوص مبلغ مازاد‪ ،‬مکلف به پرداخت مالیات بر درامد اجاره به‬ ‫نحو مضاعف گردند‪.‬‬ ‫بنابر تخمین سایت های خرید و فروش مسکن میانگین قیمت‬ ‫هر مترمربع خانه در شهر تهران ‪ ۳۸‬میلیون تومان است و قیمت‬ ‫تخمینی یک واحد مسکونی متوسط ‪ ۴‬میلیارد تومان براورد شده‬ ‫است و قیمت رهن کامل یک واحد مسکونی نوساز نیز براساس‬ ‫اگهی ها ‪ ۵۳۹‬میلیون تومان تخمین زده شده است‪.‬‬ ‫سرپرست شرکت اب و فاضالب استان اصفهان عنوان کرد‬ ‫افزایش تالش برای بازگشت‬ ‫اعتماد مردم به بازار سهام‬ ‫ورود چاه ها برای تامین اب شرب اصفهان‬ ‫سرپرسـت شـرکت اب و فاضلاب اسـتان اصفهـان با‬ ‫تاکید بر اینکه سـعی داریم تابسـتان امسـال ابرسـانی سیار‬ ‫نداشـته باشـیم‪ ،‬گفـت‪ :‬مـا ناچـار بـه ورود چاه هـا بـه مدار‬ ‫تامیـن اب شـرب اصفهـان هسـتیم‪ ،‬البتـه سـعی می کنیم‬ ‫اب چاه ها با اب سـامانه اول ابرسـانی اختالط داشـته باشند‬ ‫تـا طعـم و مـزه اب برای تمام نقاط شـهر یکسـان باشـد‪.‬‬ ‫ناصـر اکبـری در گفـت و گـو بـا ایسـنا‪ ،‬دربـاره اخریـن‬ ‫وضعیـت تامیـن اب شـرب اصفهـان بـا توجـه بـه افزایش‬ ‫دمـای هـوا‪ ،‬اظهـار کرد‪ :‬تمام تالش شـرکت این اسـت که‬ ‫در اصفهان قطعی اب نداشـته باشـیم و بتوانیم اب شـرب را‬ ‫در شـبکه به صـورت پایـدار و بـا عدالت‪ ،‬یکسـان بین مردم‬ ‫توزیـع کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬بـه طـور قطـع شـرکت ابفا سـاختار فنی‬ ‫خـود را بـا همیـن نـگاه پیاده سـازی کـرده اسـت تـا مردم‬ ‫تابسـتان امسـال دغدغـه ای بـرای تامیـن اب شـرب خود‬ ‫نداشـته باشـند و اولویت نخست ما ابرسـانی حداقل طبقات‬ ‫همکـف اسـت‪ ،‬البته در صورت شـرایط بهتر طبقـات باالتر‬ ‫نیـز اب خواهند داشـت‪.‬‬ ‫عکس ‪ :‬ایسنا‬ ‫نایـب رییـس هیـات مدیـره سـازمان بـورس و اوراق‬ ‫بهـادار بـا بیـان اینکه مشـکالت موجود صنایـع مختلف‬ ‫در بـورس بـا نامه نگاری هـا از سـوی رییـس سـازمان‬ ‫بـورس منعکـس می شـود‪ ،‬گفـت‪ :‬تلاش مسـووالن‬ ‫بـرای بازگردانـدن اعتمادهـای از دسـت رفتـه در بورس‬ ‫دو چندان شـده اسـت‪ .‬محسـن خدابخش در گفت وگو با‬ ‫ایرنـا بـا اشـاره به اینکـه صدور برخـی مجوزها در سـال‬ ‫گذشـته‪ ،‬قابل مقایسـه با ‪ ١٠‬سـال گذشته نیسـت‪ ،‬اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬در مـورد مشـکالت روزانـه بـازار سـرمایه یک دید‬ ‫کوتاه مـدت و همچنیـن اتفاقـات بلندمـدت وجـود دارد‬ ‫کـه بایـد ان هـا را در کنـار یکدیگـر و در راسـتای ایجاد‬ ‫بهبـود وضعیـت بـازار پیـش بـرد‪ .‬وی افزود‪ :‬مشـکالت‬ ‫موجـود صنایـع مختلـف در بـورس بـا نامه نگاری هـا از‬ ‫سـوی رییـس سـازمان‪ ،‬منعکـس و اعلام می شـود و تا‬ ‫بـه سـرانجام رسـیدن ان نیز مـورد پیگیری قـرار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫خدابخـش در مـورد این سـوال که اکنون زمان مناسـبی‬ ‫بـرای ورود سـرمایه گذاران بـه بـازار سـهام اسـت یـا‬ ‫خیـر‪ ،‬پاسـخ داد‪ :‬اظهارنظـر سـازمان بـورس بـرای ورود‬ ‫یـا خـروج سـهامداران از بـازار درسـت نیسـت‪ ،‬امـا ارایه‬ ‫امـار از میـزان بازدهـی بورس و دیگـر بازارها بـرای بازه‬ ‫زمانـی مشـخص و در دوران تورمی بالمانع اسـت‪ .‬نایب‬ ‫رییـس هیات مدیره سـازمان بورس و اوراق بهـادار ادامه‬ ‫داد‪ :‬سـهام شـرکت های حاضـر در بـازار دارای بازدهـی‬ ‫یکسـانی نیسـتند‪ ،‬بنابرایـن ایـن امـکان وجـود دارد کـه‬ ‫فـردی سـهامی را انتخاب و پس از ‪ ۶‬ماه به سـود برسـد‬ ‫یـا فـردی دیگـر بـا ضـرر از این بـازار خـارج شـود‪ .‬وی‬ ‫گفـت‪ :‬سـرمایه گذاران در صورت خریـداری صندوق های‬ ‫سـرمایه گذاری بـا درامد ثابت‪ ،‬همان سـود اعالم شـده را‬ ‫به طـور ثابـت دریافـت می کننـد‪ .‬خدابخش اضافـه کرد‪:‬‬ ‫ابزارهـای جدیـدی هماننـد صندوق هـای اهرمـی نیـز‬ ‫طراحـی شـده اسـت؛ این صندوق هـا هـم دارای بازدهی‬ ‫ثابتـی بـوده و از طرفـی امـکان پذیـرش ریسـک در‬ ‫صندوق هـای اهرمـی باعث شـده تا دارنـدگان واحدهای‬ ‫ایـن صندوق ها سـود یا زیان بیشـتری را متحمل شـوند‪.‬‬ ‫نایـب رییـس هیـات مدیـره سـازمان بـورس در ادامه بر‬ ‫توسـعه نهادهـا در بـازار سـرمایه و به کارگیـری ابزارهای‬ ‫مالـی جدیـد تاکید کـرد‪ .‬وی با بیان اینکه تلاش برای‬ ‫بازگردانـدن اعتمادهـای از بیـن رفتـه دو چنـدان شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬شـاید ایـن اقدامـات خیلی به چشـم نیاید‪،‬‬ ‫امـا در واقعیت‪ ،‬اقدامات سـازمان بورس در جهت توسـعه‬ ‫نهادهـا‪ ،‬ابزارهـا و تخصصـی شـدن بـازار و توسـعه بازار‬ ‫اولیـه بسـیار قابل توجه اسـت‪.‬‬ ‫خدابخش تاکید کرد‪ :‬دسـتورالعمل شـرکت های سـهامی‬ ‫عـام پروژه نوشـته شـده و امیدواریـم افـراد از طریق بازار‬ ‫سـرمایه در سـهام شـرکت های جدیـد سـرمایه گذاری‬ ‫کننـد‪ .‬نایـب رییس هیـات مدیره سـازمان بـورس افزود‪:‬‬ ‫اکنون سـهام شـرکت های موجـود در حال معامله اسـت‬ ‫و نمی توانـد کمک کننـده بـرای تشـکیل سـرمایه زیـاد‬ ‫باشـند‪ ،‬هرچنـد وجود بـازار اولیه قـوی باید در کنـار بازار‬ ‫ثانویه شـکل بگیرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬یکـی از سیاسـت گذاری های‬ ‫سـازمان بـورس شـکل گیری نهادهـا و ابزارهـای‬ ‫تخصصـی اسـت تا ضمـن صـدور مجوزهای بیشـتر به‬ ‫تشـکیل سـرمایه کمـک شـود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عکس ‪ :‬ایرنا‬ ‫ک مسـکن گفـت‪ :‬در طـرح نهضت ملی‬ ‫مدیرعامـل بانـ ‬ ‫مسـکن در مجمـوع ‪ ۱۶‬هـزار و ‪ ۲۳۸‬میلیـارد تومـان بـه‬ ‫حسـاب سـازندگان واریز شـده اسـت که از این میزان ‪۸‬‬ ‫هـزار و ‪ ۸۰۰‬میلیـارد تومان از محـل اورده متقاضیان و ‪۷‬‬ ‫هـزار و ‪ ۴۳۸‬میلیاردتومـان از محل تسـهیالت اسـت‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسـازی‪« ،‬محمود شایان»‬ ‫تازه تریـن وضعیت افتتاح حسـاب و واریز وجوه متقاضیان‬ ‫طـرح نهضـت ملـی مسـکن و پرداخـت تسـهیالت بـه‬ ‫سـازندگان را اعلام کـرد و گفـت‪ :‬تاکنـون‪ ۴۷۴‬هـزار و‬ ‫‪۱۴‬نفـر متقاضـی طـرح نهضـت ملـی مسـکن در بانک‬ ‫افتتـاح حسـاب کرده انـد کـه از ایـن میـزان ‪ ۲۸۱‬هـزار‬ ‫و ‪ ۴۰۳‬نفـر اورده خـود را بـه حسـاب طـرح نهضت ملی‬ ‫مسـکن واریـز کرده انـد‪ .‬مدیرعامل بانک مسـکن ادامه‬ ‫داد‪ :‬جمـع اورده متقاضیـان طـرح نهضـت ملی مسـکن‬ ‫‪ ۱۶‬هـزار و ‪ ۲۰۰‬میلیـارد تومـان اسـت که از جمـع اورده‬ ‫متقاضیان تاکنون ‪ ۸‬هزار و ‪ ۸۰۰‬میلیاردتومان به حسـاب‬ ‫سـازندگان واریـز شـده و مابقی نیز نزد بانک اسـت تا بنا‬ ‫به درخواسـت دسـتگاه های متولی به سـازندگان پرداخت‬ ‫شـود‪ .‬به گفته شـایان‪ ،‬از محل تسـهیالت نیز تاکنون ‪۷‬‬ ‫هـزار و ‪ ۴۳۸‬میلیاردتومان به حسـاب سـازندگان پرداخت‬ ‫شـده اسـت‪ .‬مدیرعامل بانک مسـکن توضیـح داد‪ :‬تعداد‬ ‫‪ ۲۵۵‬هـزار و ‪ ۴۷۹‬واحـد در قالـب ‪ ۲۱‬هـزار و ‪ ۹۴۹‬پروژه‬ ‫بـه بانـک بـرای انعقـاد قـرار داد معرفی شـده کـه از این‬ ‫تعـداد‪ ۷۹ ،‬هـزار و ‪ ۹۰۰‬واحـد قراردادهایشـان منعقـد‬ ‫شـده اسـت و مبلـغ تسـهیالت منعقـد شـده ‪ ۲۷‬هـزار و‬ ‫‪ ۱۴‬میلیاردتومـان اسـت‪ .‬گفتنی اسـت‪ ،‬طرح نهضت ملی‬ ‫مسـکن یکـی از طرح هـای دولـت سـیزدهم در بخـش‬ ‫مسـکن اسـت که احداث ‪ ۴‬میلیون واحد مسـکونی طی‬ ‫‪ ۴‬سـال دولـت سـیزدهم را در برنامـه قرار داده اسـت‪ .‬به‬ ‫گفتـه وزیـر راه و شهرسـازی تاکنون اراضـی ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۰۰‬هـزار واحـد طرح نهضت ملی مسـکن تامین شـده‬ ‫اسـت کـه یک میلیـون و ‪ ۴۰۰‬هـزار واحد از ایـن اراضی‬ ‫کاربـری مسـکونی دارنـد و مابقـی نیـز در مرحلـه تغییر‬ ‫کاربـری و الحـاق به محدوده هسـتند‪.‬‬ ‫دوشنبه | ‪ 16‬خرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4365‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سرپرسـت شـرکت اب و فاضلاب اسـتان اصفهـان در‬ ‫پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه اصفهـان همانند سـال گذشـته‬ ‫ابرسـانی سـیار خواهـد داشـت یـا خیر؟ گفـت‪ :‬تمـام نقاط‬ ‫ضعف شـبکه ابرسـانی اصفهان را که سـال گذشـته وجود‬ ‫داشـت را‪ ،‬مرتفـع و همچنیـن برخـی منابـع اب خـود را‬ ‫بهسـازی کرده ایم تا امسـال حداقل ابرسـانی سـیار نداشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬در صـورت نیاز به ابرسـانی سـیار‪ ،‬این‬ ‫امادگـی در شـرکت ابفـا وجود دارد‪ ،‬اما سـعی بـر این داریم‬ ‫تا ابرسـانی سیار نداشـته باشیم‪.‬‬ ‫تا پایان امسال‬ ‫شبکه جمع اوری فاضالب شهرک صنعتی شهرستان گلپایگان تکمیل می شود‬ ‫مدیرعامل شـرکت شـهرک های صنعتی اسـتان اصفهان‬ ‫از احـداث و تکمیـل شـبکه جمـع اوری فاضلاب شـهرک‬ ‫صنعتـی گلپایـگان بـا اعتباری بالـغ بـر ‪ ۱۸۰‬میلیـارد ریال تا‬ ‫پایـان سـال جاری خبـر داد‪.‬‬ ‫رسـول سـواری در گفـت و گو بـا ایرنا افزود‪ :‬بـرای اجرای‬ ‫ایـن پـروژه بطـول ‪ ۱۹‬کیلومتر از تمامی ظرفیت هـای داخلی‪،‬‬ ‫اسـتانی و ملی اسـتفاده شده است‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکه تامیـن اب پایـدار از مهمترین نیازهای‬ ‫صاحبـان صنایع مسـتقر در شـهرک صنعتی گلپایگان اسـت‬ ‫کـه بـا تکمیـل طـرح شـبکه جمـع اوری‪ ،‬ایـن مهـم تحقق‬ ‫پیـدا می کنـد ادامـه داد‪ :‬احـداث تصفیه خانه در شـهرک های‬ ‫صنعتـی از جملـه برنامه هـای ایـن شـرکت بـرای کاهـش‬ ‫معضالت زیسـت محیطـی واحدهـای تولیدی اسـت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شـرکت شـهرک های صنعتی اسـتان اصفهان‬ ‫بـا بیان اینکـه توسـعه شـهرک های جدید با مشـکل کم ابی‬ ‫اکبـری همچنین در پاسـخ به این سـوال کـه با افزایش‬ ‫دمـای هـوا تصفیـه خانـه باباشـیخعلی هماننـد سـال های‬ ‫گذشـته جوابگوی تامین اب شـرب مـردم اصفهان نخواهد‬ ‫بـود‪ ،‬دربـاره اخریـن وضعیـت فـاز اضطـراری سـامانه دوم‬ ‫ابرسـانی اصفهـان بـزرگ‪ ،‬گفـت‪ :‬وضعیـت ایـن سـامانه‬ ‫را بایـد از شـرکت اب منطقـه ای جویـا شـویم‪ ،‬بـا ایـن‬ ‫حـال در تالشـیم اب را بـا عدالـت بـه صـورت یکنواخـت‬ ‫در شـهر توزیـع کنیـم‪.‬وی بـا تاکیـد بـر اینکـه فرهنـگ و‬ ‫مدیریـت مصـرف اب توسـط مـردم یکـی از اولویت هـای‬ ‫ایـن شـرکت اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬اصفهـان با واقع شـدن‬ ‫در منطقـه خشـک و نیمه خشـک کشـور همـواره با کمبود‬ ‫و محدودیـت منابـع ابـی مواجه اسـت‪ ،‬بنابرایـن در بهترین‬ ‫شـرایط نیز باید فرهنگ بهینه مصرف اب را داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه ایـا چاه هـا وارد مدار‬ ‫شـده اند یـا خیـر؟ گفت‪ :‬مـا ناچـار بـه ورود چاه ها بـه مدار‬ ‫تامیـن اب شـرب هسـتیم‪ ،‬البته سـعی می کنیـم اب چاه ها‬ ‫با اب سـامانه اول ابرسـانی اختالط داشـته باشـند تا طعم و‬ ‫مـزه اب برای تمام نقاط شـهر یکسـان باشـد‪.‬‬ ‫اصفهـان در تناقـض اسـت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬شـهرک های‬ ‫جدیـد بـر سـه مبنـا ایجـاد می شـود و در ایـن زمینـه‬ ‫شـهرک های صنعتـی جدیـد باید بـرای تامین اب نسـبت به‬ ‫خریـد پسـاب شـهرهای مجـاور اقـدام کنند‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬در ایـن زمینه تا امـروز تفاهم نامه اجرای‬ ‫شـبکه پسـاب درون شـهری و ایجـاد شـبکه تصفیه خانـه و‬ ‫اسـتحصال برای ‪ ۱۲‬شـهرک امضا شده اسـت که این میزان‬ ‫سـرمایه گذاری بـه ارزش سـه هـزار میلیـارد تومـان در بـازه‬ ‫زمانـی پنج سـاله انجام می شـود‪.‬‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫فروش امالک و مستغالت شماره (‪)۴۵28‬‬ ‫‪ 4‬قطعه زمین مسکونی واقع در سطح شهر (نوبت سوم)‬ ‫نوبت‬ ‫اولاول‬ ‫چاپ‬ ‫شهرداری شاهین شهر در نظر دارد امالک و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات‬ ‫مندرج در اسناد مزایده‪ ،‬با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (‪ )setadiran.ir‬و با شماره مزایده‬ ‫‪ 2001094734000004‬به صورت الکترونیکی به فروش برساند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/11 :‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مزایده‪1401/03/28 :‬‬ ‫تاریخ بازدید‪ 1401/03/12 :‬الی ‪1401/04/07‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهاد‪1401/04/07 :‬‬ ‫تاریخ بازگشایی‪ 1401/04/08 :‬و ساعت ‪15:00‬‬ ‫تاریخ اعالم به برنده‪1401/04/09 :‬‬ ‫ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است‪:‬‬ ‫‪ .1‬برگزاری مزایده صرفا از طریق‬ ‫سامانه‬ ‫تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید‬ ‫و دریافت اسناد مزایده‪ ،‬در صورت وجود هزینه مربوطه‪ ،‬پرداخت تضمین شرکت در مزایده‪ ،‬ودیعه‪ ،‬ارسال پیشنهاد قیمت‬ ‫و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد‪.‬‬ ‫‪ .2‬کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات‪ ،‬شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده‪،‬‬ ‫قابل مشاهده‪ ،‬بررسی و انتخاب می باشد‪.‬‬ ‫‪ .3‬عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل‬ ‫تماس حاصل نمایند‪:‬‬ ‫مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه‪۰۲۱-۴۱۹۳۴ :‬‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها‪ ،‬در سایت سامانه (‪ )www.setadiran.ir‬بخش ثبت نام ‪ /‬پروفایل مزایده گر‬ ‫موجود است‪.‬‬ ‫سعید ابریشمی راد‪ -‬شهردار شاهین شهر‬ ‫الف‪862030 :‬‬ ‫‪1330164‬‬ ‫ممالف‪:‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫هیــات دولــت نحــوه افزایــش حقــوق کارگــران‬ ‫بازنشســته را تصویــب و ابــاغ کــرد‪ .‬براســاس ایــن‬ ‫مصوبــه حداقــل مســتمری بــه انــدازه ‪ ۵۷‬درصــد‬ ‫و مســتمری ســایر ســطوح بــه میــزان ‪ ۱۰‬درصــد‬ ‫افزایــش خواهــد یافــت‪ .‬بــه گــزارش خبرانالیــن‪،‬‬ ‫باالخــره هیــات دولــت افزایش مســتمری ســال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫ســازمان تامیــن اجتماعــی را تصویــب کــرد‪ .‬براســاس‬ ‫مــواد ‪ ۹۶‬و ‪ ۱۱۱‬قانــون تامین اجتماعــی‪ ،‬افزایــش‬ ‫مســتمری مســتمری بگیــران ســازمان تامین اجتماعی‬ ‫هــر ســال بــه تصویــب هیئــت وزیــران می رســد‪ ،‬بــه‬ ‫نحــوی کــه حداقــل دریافتــی مســتمری بگیــران از‬ ‫حداقــل حقــوق مصــوب همــان ســال کارگــران کمتــر‬ ‫نباشــد‪ .‬وفــق مصوبــه شــورای عالــی کار مــورخ ‪۱۹‬‬ ‫اســفند ‪ ۱۴۰۰‬حداقــل دریافتــی کارگــران بــرای ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬بــه مبلــغ ‪ ۵‬میلیــون و ‪ ۵۸۰‬هــزار تومــان در‬ ‫مــاه رســید‪ .‬براســاس مصوبــه هیئــت وزیــران مقــرر‬ ‫شــد‪ :‬در خصــوص حداقــل حقــوق بازنشســتگان‪،‬‬ ‫از کار افتــادگان و مجمــوع مســتمری بازمانــدگان‬ ‫ســازمان تامین اجتماعــی کــه بــه موجــب قوانینــی از‬ ‫جملــه مــواد ‪ ۹۶‬و ‪ ۱۱۱‬قانــون تامین اجتماعــی نبایــد‬ ‫از حداقــل مــزد کارگــری کمتــر باشــد‪ ،‬بــا رعایــت‬ ‫قوانیــن مربــوط و لحــاظ مصوبــه شــورای عالــی‬ ‫کار‪ ،‬میــزان دریافتــی انــان معــادل حداقــل حقــوق و‬ ‫دســتمزد کارگــران شــاغل تعییــن و بــا افزایــش ‪۵۷‬‬ ‫ممیــز ‪ ۴‬درصــدی همــراه خواهــد بــود‪ ،‬بــه نحــوی‬ ‫کــه از ‪ ۵‬میلیــون و ‪ ۵۸۰‬هــزار تومــان کمتــر نباشــد‪.‬‬ ‫در خصــوص مســتمری از کارافتــادگان جزئــی و ســایر‬ ‫افــرادی کــه مســتمری انــان بــه نســبت ســنوات‬ ‫پرداخــت حق بیمــه برقــرار شــده اســت بــه همــان‬ ‫نســبت و مبتنــی بــر مصوبــه فــوق افزایــش خواهــد‬ ‫یافــت‪ .‬همچنیــن بــا توجــه بــه حکــم قانــون بودجــه‬ ‫ســال ‪( ۱۴۰۱‬مصــوب مجلــس شــورای اســامی)‬ ‫در خصــوص صندوق هــای مختلــف بازنشســتگی‬ ‫(مبنــی بــر رشــد ‪ ۱۰‬درصــدی حقــوق بازنشســتگان)‬ ‫و در راســتای هماهنــگ ســازی پرداخــت حقــوق در‬ ‫کلیــه صنــدوق هــای بازنشســتگی‪ ،‬بــرای ایــن دســته‬ ‫از مشــمولین کــه دارای دریافتــی بیــش از حداقــل‬ ‫باشــند‪ ،‬افزایــش ‪ ۱۰‬درصــدی اعمــال می شــود‪ .‬نیــز به‬ ‫منظــور کمــک بــه معیشــت مســتمری بگیــران باالتــر‬ ‫از حداقــل‪ ،‬عــاوه بــر ده درصــد مذکــور‪ ،‬مبلــغ ‪۶۵۰‬‬ ‫هــزار تومــان (تاســقف دریافتــی ماهانــه ده میلیــون‬ ‫تومــان) بصــورت ماهانــه پرداخــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تسریع در واردات برنج باعث‬ ‫تنظیم بازار داخلی می شود‬ ‫دبیــر انجمــن واردکننــدگان برنــج ایــران از تنظیــم بازار‬ ‫برنــج در صــورت تســریع در رونــد واردات بــا اجــرای‬ ‫تعهــدات دولــت خبــر داد و گفــت‪ :‬تصمیــم نهایــی‬ ‫بــرای ممنوعیــت فصلــی واردات برنــج قبــل از افزایش‬ ‫مجــدد قیمت هــا اعــام شــود‪« .‬مســیح کشــاورز» در‬ ‫گفت وگــو بــا ایرنــا در خصــوص وضعیــت واردات برنــج‬ ‫و میــزان ذخایــر ان‪ ،‬افــزود‪ :‬واردکننــدگان بــا مشــکل‬ ‫جــدی عــدم اجــرای قانــون بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۱‬در‬ ‫بحــث عــوارض گمرکــی‪ ،‬قیمت گــذاری دســتوری‬ ‫روی برنــج وارداتــی‪ ،‬افزایــش نــرخ جهانــی برنــج‪،‬‬ ‫انحصــار واردات برنــج از هنــد و پاکســتان و همچنیــن‬ ‫ممنوعیــت فصلــی واردات برنــج روبــرو هســتند کــه‬ ‫همیــن عوامــل موجــب کاهــش واردات شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬چنــدی پیــش در جلســه ای امــار‬ ‫کســری برنــج توســط بخــش خصوصــی اعــام شــد‬ ‫و از دولــت خواســتیم تمهیداتــی بــرای رفــع مشــکل‬ ‫واردات بیندیشــد کــه روز دوشــنبه هفتــه گذشــته بــه‬ ‫دفتــر امنیــت غذایــی وزارت جهــاد کشــاورزی دعــوت‬ ‫شــدیم و مشــکالت را مطــرح کردیــم‪ .‬دبیــر انجمــن‬ ‫واردکننــدگان برنــج ایــران بــا اشــاره بــه میــزان‬ ‫کســری برنــج‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه گــذران ایام نــوروز‬ ‫و مــاه مبــارک رمضــان و افزایــش مصــرف طــی ایــن‬ ‫مــدت‪ ،‬نیــاز بــود در دو مــاه گذشــته ‪ ۴۰۰‬هــزار تــن‬ ‫برنــج وارداتــی تامیــن و وارد کشــور شــود‪ ،‬اما متاســفانه‬ ‫بــا وجــود حجــم بــاالی مصــرف تنهــا ‪ ۲۷۰‬هــزار تــن‬ ‫برنــج وارد کشــور شــد کــه بــرای کســری کافــی نبود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن دربــاره اجــرای قانــون بودجه امســال در‬ ‫گمــرکات کشــور‪ ،‬گفــت‪ :‬بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬ابــاغ شــده‪،‬‬ ‫ی کــه‬ ‫امــا در گمــرکات اجرایــی نمی شــد؛ بــ ه طــور ‬ ‫گمــرکات بر اســاس بودجــه ســال گذشــته (‪ )۱۴۰۰‬کار‬ ‫می کردنــد‪ ،‬یعنــی مبنــای محاســبه ارزش گمرکــی از‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬بــه ‪( ETS‬میانگیــن نــرخ نیمایــی و بــازار ازاد)‬ ‫نبــود و اگــر عــوارض گمــرک و ســود بازرگانــی تغییــر‬ ‫نکنــد‪ ،‬تفــاوت ‪ ۲‬تــا ‪ ۳‬هــزار تومانــی در هــر کیلــو برنج‬ ‫مابه التفــاوت را بایــد واردکننــده پرداخــت کنــد کــه‬ ‫همیــن امــر باعــث شــد واردکننــده ریســک نکنــد و‬ ‫برنــج وارد کشــور نشــود‪ .‬دبیــر انجمــن واردکننــدگان‬ ‫برنــج ایــران ادامــه داد‪ :‬اکنــون نزدیــک چنــد روز اســت‬ ‫کــه نرم افزارهــا بروزرســانی شــده و قانــون در گمرکات‬ ‫اجرایــی می شــود کــه همیــن امــر می توانــد رونــد‬ ‫واردات را تســریع دهــد‪ .‬کشــاورز مشــکل بعــدی را‬ ‫قیمــت گــذاری دســتوری برنــج وارداتــی توســط وزارت‬ ‫جهــاد کشــاورزی عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬در ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫قیمــت دســتوری بــرای برنــج وارداتــی تعییــن شــده‬ ‫بــود و واردکننــدگان همــکاری کردنــد‪ ،‬امــا اکنــون‬ ‫مــا بــا افزایــش قیمــت جهانــی برنــج و هزینه هــای‬ ‫واردات ازجملــه افزایــش عــوارض گمرکــی روبــرو‬ ‫هســتیم‪ ،‬بنابرایــن ثبــت ســفارش ها بایــد بــر اســاس‬ ‫قیمت هــای جدیــد اعمــال شــود‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫اولتیماتوم جدی محرم به‬ ‫ستاره های سپاهان‬ ‫سرمربی تیم فوتبال سپاهان تاکید کرد هیچ بازیکنی‬ ‫را در این تیم به زور حفظ نخواهد کرد‪ .‬سرمربی تیم‬ ‫فوتبال سپاهان که یک فصل دیگر از قراردادش با این‬ ‫باشگاه باقی مانده است در حال مذاکره و رایزنی با باشگاه‬ ‫برای بستن تیم فصل اینده است‪ .‬یکی از معضالتی که‬ ‫سپاهانی ها با ان دست وپنجه نرم می کنند اتمام قرارداد‬ ‫تعداد زیادی از بازیکنان کلیدی این تیم و درخواست خروج‬ ‫چند بازیکن باوجود داشتن قرارداد است‪ .‬این موضوع در‬ ‫نشست نویدکیا با مسئوالن باشگاه موردبررسی قرارگرفته‬ ‫و سرمربی طالیی پوشان تاکید کرده هر بازیکنی تمایل‬ ‫به ادامه همکاری با باشگاه ندارد مانع جدایی او نشوند‪.‬‬ ‫به احتمال زیاد سپاهان فصل پر رفت وامدی در نقل و‬ ‫انتقاالت خواهد داشت و نفرات زیادی در این تیم جابجا‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫ورزش‬ ‫دوشنبه | ‪ 16‬خرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4365‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫حسین چرخابی به فوتبال ایران و اصفهان نمره قبولی نمی دهد‬ ‫مردودی‬ ‫فوتبال اصفهان‬ ‫اصفهانپتانسیلجذب‬ ‫گردشگر ورزشی را دارد‬ ‫اصفهان استعدادهای سرشاری دارد‬ ‫که از ان ها استفاده نمی کنیم‬ ‫تارتار سطح فنی ذوب اهن را‬ ‫باال برد‬ ‫مربیان سپاهان در دوره‬ ‫دانش افزایی مدرسان روسی‬ ‫یک دوره دانش افزایی فوتبال با همکاری دو باشگاه‬ ‫سپاهان و زنیت برگزار شد‪ .‬در راستای تفاهم نامه‬ ‫همکاری دو باشگاه سپاهان و زنیت سن پترزبورگ‪ ،‬دوره‬ ‫جامع اموزش مربیان اکادمی فوتبال سپاهان با حضور‬ ‫مدرسانی از باشگاه روسی برگزار شد‪ .‬در این دوره ‪۲۵‬‬ ‫مربی شامل چهار خانم‪ ،‬در دو بخش تئوری و عملی‬ ‫برگزار شد‪ .‬مباحث علمی در خصوص امادگی جسمانی‬ ‫رده های مختلف‪ ،‬تاکتیکی‪ ،‬فیزیولوژی و همچنین مباحث‬ ‫مرتبط با توسعه رشد فوتبال در اکادمی ها موردبحث و‬ ‫تبادل نظر قرار گرفت‪ .‬بخش تئوری این دوره به صورت‬ ‫وبینار از تاریخ دوم تا هفتم خرداد و بخش عملی ان از‬ ‫تاریخ دهم تا چهاردهم خرداد در کمپ صفائیه باشگاه‬ ‫سپاهان برگزار شد‪.‬‬ ‫واکنش اسماعیلی فر به شایعه‬ ‫توافق با پرسپولیس‬ ‫لیگ بیست و یکم در حالی هفته گذشته‬ ‫یادمان باشد که ان ها هنگام دفاع کردن پنج دفاعه می شدند و‬ ‫‪ 10‬بازیکن غایب دارد و شما هم نفر یازدهم غایب باشی‪ .‬به‬ ‫می کند؟‬ ‫با قهرمانی استقالل به پایان رسید که دو تیم‬ ‫میانه میدان و کناره ها را می بستند‪ .‬استقاللی ها همچنین چندان‬ ‫نظر من باید به این نکات ریز در همان قراردادها توجه و ان ها‬ ‫برای نقل و انتقاالت یک صحبتی مطرح می شود که‬ ‫اصفهانی حاضر در این مسابقات به رتبه های‬ ‫وارد حاشیه ها نشدند و از طرف دیگر کم شدن هفت امتیاز از‬ ‫را پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫می گوید همین امروز هم دیر است‪ .‬به نظر من تیمی می خواهد‬ ‫بهتر از سومی و هفتمی نرسیدند‪ .‬سپاهانی ها‬ ‫گل گهر که دو امتیازش نصیب استقاللی ها شد موجب تضعیف‬ ‫‪ÁÁ‬با توجه به رتبه سومی و هفتمی سپاهان و‬ ‫مدعی باشد باید خیلی سریع کارش را اغاز کند‪ .‬البته احتمال‬ ‫که یکی از جدی ترین مدعیان قهرمانی‬ ‫روحیه تیم کرمانی و تقویت تیم استقالل شد تا ان ها به انچه‬ ‫ذوب اهن در لیگ بیست و یکم ایا این دو رتبه‬ ‫دارد که باشگاه هایی همچون سپاهان و ذوب اهن برنامه هایشان‬ ‫امیرحسیناحتشامی به شمار می رفتند نه تنها گوی رقابت را به‬ ‫لیاقتش را داشتند‪ ،‬برسند‪.‬‬ ‫نشانگر همه داشته های فوتبال اصفهان است؟ به‬ ‫را اجرا می کنند و حتی با بازیکنانی هم به توافق رسیده باشند‬ ‫استقالل واگذار کردند بلکه در کورس رقابت با پرسپولیس برای‬ ‫‪ÁÁ‬ذوب اهن در فصل جاری روندی سینسوسی‬ ‫نظر شما فوتبال نصف جهان نیاز به چه تغییر و‬ ‫اما تا نهایی نشود دست خودشان را رو نمی کنند که به نظر من‬ ‫عنوان نایب قهرمانی هم کم اوردند تا این فصل فوتبال را هم‬ ‫قابل‬ ‫نتایج‬ ‫هفته‬ ‫چند‬ ‫گاهی‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫سر‬ ‫پشت‬ ‫را‬ ‫تحولی دارد تا خود واقعی اش را عرضه کند؟‬ ‫کار خیلی خوبی است؛ اما من به طورکلی می خواهم صحبت‬ ‫من سوال را با این پرسش جواب می دهم که فوتبال اصفهان‬ ‫بدون کسب جام به پایان برسانند‪ .‬ذوبی ها هم که با مهدی‬ ‫دور‬ ‫هم‬ ‫ ها‬ ‫ه‬ ‫هفت‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ کرد‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫کسب‬ ‫قبولی‬ ‫کنم چون اطالعی از باشگاه سپاهان و ذوب اهن ندارم‪.‬‬ ‫چه چیزی دارد که بخواهیم از ان تعریف و تمجید کنیم‪ .‬شما‬ ‫تارتار به دنبال رتبه ای شایسته در لیگ بیست و یکم بودند‬ ‫ های‬ ‫ن‬ ‫پایی‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫این‬ ‫دالیل‬ ‫ شد‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ظاهر‬ ‫انتظار‬ ‫از‬ ‫باشگاه های بزرگ دنیا کمیته فنی دارند که متاسفانه باشگاه های‬ ‫به کرمان نگاه کنید که دو تیم در لیگ یک داشت که مس‬ ‫و با کسب جایگاه هفتمی به کارشان خاتمه دادند و روندی‬ ‫ذوب اهن را در چه می دانید؟‬ ‫ما از ان بی بهره اند‪ .‬کمیته فنی متشکل از پیشکسوتان بزرگ‬ ‫کرمان به لیگ برتر صعود کرد‪ .‬از طرف دیگر دو تیم گل‬ ‫سینوسی را پشت سرگذاشتند‪ .‬گاندوها گاهی چند هفته متوالی‬ ‫ذوب اهن زمانی تکلیفش را با فوتبال اصفهان و ایران‬ ‫باشگاه هستند که عضو همان باشگاه بوده اند و به دنبال‬ ‫گهرسیرجان و مس رفسنجان را در لیگ برتر دارند‪ .‬کرمانی ها‬ ‫برنده می شدند و زمانی ها هفته ها در کسب پیروزی توفیقی به‬ ‫زمانی مشخص کرد که چند فصل پیش پس از صعود از مرحله‬ ‫مدارک مربیگری رفته اند‪ .‬از سوی دیگر به نظر من باید همه‬ ‫در لیگ دسته دوم هم دو تیم دارند‪ .‬این فوتبال استان کرمانی‬ ‫دست نمی اوردند‪ .‬به بهانه پایان لیگ بیست و یکم با حسین‬ ‫گروهی لیگ قهرمانان اسیا به جای این در فکر تقویت تیمش‬ ‫باشگاه ها دارای دپارتمان انالیز باشند که بازی تک به تک‬ ‫است که هم ازنظر جمعیت و هم ازنظر تاریخ فوتبال خیلی‬ ‫چرخابی کارشناس تیزبین و خبره فوتبال ایران و اصفهان به‬ ‫و برنامه ریزی برای حضور در مرحله نیمه نهایی‪ ،‬فینال و حتی‬ ‫بازیکنان را چه با توپ و چه بی توپ زیر نظر بگیرند‪ .‬این‬ ‫کمتر از استان اصفهان است‪ .‬از ان طرف خوزستان وضعیت‬ ‫گفتگو نشستیم تا کنکاشی پیرامون عملکرد دو تیم اصفهانی‬ ‫قهرمانی در این مسابقات باشد سه بازیکن شاخص خودش را از‬ ‫دپارتمان بدون کوچک ترین دخالت احساسی کار بازیکنان را‬ ‫خیلی جالبی دارد‪ .‬ان ها ‪ 12‬تیم در لیگ های مختلف دارند‪.‬‬ ‫لیگ برتر و فوتبال اصفهان داشته باشیم‪ .‬مشروح این مصاحبه‬ ‫دست داد‪ .‬رشید مظاهری‪ ،‬محمدرضا حسینی و ماریون سیلوا از‬ ‫ازنظر انالیز تجزیه وتحلیل می کنند‪ .‬ان زمان مشخص می شود‬ ‫به طور مثال در گروه ج لیگ دسته سوم پنج تیم خوزستانی‬ ‫را در ادامه می خوانیم‪.‬‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫عربستانی‬ ‫حریف‬ ‫مقابل‬ ‫تیم‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫شدند‬ ‫جدا‬ ‫تیم‬ ‫این‬ ‫که عملکرد هر بازیکن چگونه بوده و ایا به درد تیم خورده یا‬ ‫تیم سپاهان نوین را محاصره کرده اند‪ .‬همچنین دو تیم در‬ ‫پایان‬ ‫به‬ ‫گذشته‬ ‫هفته‬ ‫یکم‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫‪ ÁÁ‬لیگ‬ ‫همان‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫کنار‬ ‫مسابقات‬ ‫گردونه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫خورد‬ ‫شکست‬ ‫اف‬ ‫پلی‬ ‫نخورده است‪ .‬باشگاه باید با بازیکنانی که در این انالیزها نمرات‬ ‫لیگ دسته اول دارند و سه تیم هم‬ ‫لیگ‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫ارزیابی‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫عالقه‬ ‫ اهن‬ ‫ب‬ ‫ذو‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫معلوم‬ ‫زمان‬ ‫ضعیفی به دست اورده اند یا قطع همکاری‬ ‫در لیگ برتر فعالیت می کنند‪ .‬در لیگ‬ ‫چگونه است؟‬ ‫چندانی به تیم داری ندارد؛ یعنی اگر‬ ‫کند و به فکر جانشین برای ان ها باشد و‬ ‫اگر فردا به باشگاه‬ ‫به نظرم بی نظمی ‬ ‫دسته دو هم دو تیم خوزستانی حضور‬ ‫به نظر من در مورد لیگ ایران می توان‬ ‫فردا به باشگاه ذوب اهن از سوی صمت‬ ‫یا در قراردادشان ازنظر مالی تجدیدنظر‬ ‫کند‪ .‬به این صورت می شود در نقل و ذوب اهن از سوی صمت دارند تا مجموع تیم های خوزستانی‬ ‫یک سری مسائل را حتی در گینس هم‬ ‫اجازه دهند که تیم داری نکند خیلی هم‬ ‫لیگ فوتبال ایران‬ ‫انتقاالت شرکت کرد و بازیکنان مستعد اجازه دهند که تیم داری لیگ های مختلف فوتبال ایران به عدد‬ ‫وارد کرد‪ .‬لیگ پایان یافته است اما تکلیف‬ ‫خوشحال خواهند شد‪ .‬منظورم کارکنان‬ ‫سه بازی هنوز مشخص نیست‪ .‬شما فرض قابلیت ثبت در کتاب‬ ‫‪ 12‬برسد‪ .‬این امار خیر کننده ای مقابل‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫ ای‬ ‫ه‬ ‫عد‬ ‫اما‬ ‫نیستند‬ ‫باشگاه‬ ‫ شده‬ ‫م‬ ‫تما‬ ‫قراردادشان‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ ها‬ ‫م‬ ‫تی‬ ‫دیگر‬ ‫نکند خیلی هم خوشحال‬ ‫تنها سه نماینده اصفهان در لیگ های‬ ‫بگیرید همان گونه که ما طرفدار تیم های‬ ‫اندارکاران باشگاه چندان عالقه ای به‬ ‫را با نظر نهایی سرمربی جذب کرد‪ .‬به‬ ‫گینس را دارد‬ ‫خواهند شد‬ ‫فوتبال ایران محسوب می شود‪ .‬به طور‬ ‫اللیگایی مانند رئال مادرید و بارسونا هستیم‬ ‫تیم داری ندارند‪ .‬این تیم به جای این که‬ ‫نظر من باشگاه سپاهان باید لیگ یک و‬ ‫طبیعی این امارها نشان دهنده شرایط‬ ‫یک اسپانیایی هم از لیگ ایران خوشش امده‬ ‫اول‬ ‫طراز‬ ‫بازیکنان‬ ‫شود‬ ‫ تر‬ ‫ی‬ ‫قو‬ ‫هرسال‬ ‫لیگ برتر را با دقت زیر نظر داشته باشد تا‬ ‫فوتبال اصفهان نسبت به دیگر استان ها است‪ .‬بر این اساس‬ ‫جدول‬ ‫اگر‬ ‫فرد‬ ‫این‬ ‫ کند‪.‬‬ ‫باشد و لیگ ایران را از اسپانیا تعقیب می‬ ‫استخدام‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫ ها‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ فروشد‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ های‬ ‫م‬ ‫تی‬ ‫دیگر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خودش‬ ‫بتواند در بازار نقل و انتقاالت موفق ظاهر شود‪ .‬باشگاه سپاهان‬ ‫باید گفت که حال وروز فوتبال شهرمان خوب نیست‪ ،‬چراکه‬ ‫جام‬ ‫و‬ ‫ یافته‬ ‫ن‬ ‫پایا‬ ‫لیگ‬ ‫ بینید‬ ‫رده بندی لیگ برتر را نگاه کند می‬ ‫سه‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫مرتکب‬ ‫را‬ ‫فاحشی‬ ‫اشتباهات‬ ‫هم‬ ‫سرمربی‬ ‫تنها باشگاهی در فوتبال ایران محسوب می شود که هیچ گاه‬ ‫تمام فوتبالمان را بر اساس دو تیم دولتی فوالد مبارکه سپاهان‬ ‫قهرمانی هم به تیم استقالل اهداشده اما تکلیف نهایی سه بازی‬ ‫سال گذشته به مسئوالن باشگاه تاکید می کردم که حتما مهدی‬ ‫صحبت از بسته شدن پنجره در مورد این تیم نشده است؛‬ ‫و ذوب اهن بنانهاده ایم‪ .‬متاسفانه تیم دیگری نداریم و تنها دو‬ ‫هنوز نامشخص است و کمیته انضباطی باید رای نهایی را صادر‬ ‫تارتار را بیاورید چراکه این مربی هرجایی کارکرده موفق‬ ‫بنابراین اگر بخواهیم یک باشگاه خوش حساب را در فوتبال‬ ‫تیم در لیگ دسته سه داریم‪ .‬تا وقتی که تنها تفکرمان این‬ ‫کند‪ .‬ایا این موضوع نباید در کتاب گینس ثبت شود؟ به نظر من‬ ‫بوده است‪ .‬شما که دنبال جذب بازیکنان درجه یک نیستید‬ ‫ایران پیدا کنیم فوالد مبارکه سپاهان است‪ .‬بر این اساس‬ ‫باشد که تیم های سپاهان و ذوب اهن برای ما کار کنند همین‬ ‫حتما باید این کار را کرد‪ .‬تیم های سپاهان و پرسپولیس همواره با‬ ‫و می خواهید با بازیکنانی متوسط به کارتان ادامه دهید پس‬ ‫بسیاری از ستاره های فوتبال ایران ارزو دارند تا در این تیم‬ ‫اش و همین کاسه خواهد بود‪ .‬درحالی که می دانیم اصفهان‬ ‫هم چالش هایی داشته اند و بر این اساس بازی رفت وبرگشت این‬ ‫چه بهتر که هدایت تیمتان را به مربی کارکشته ای چون تارتار‬ ‫توپ بزنند‪ .‬شما نگاه کنید باشگاه هایی همچون پرسپولیس و‬ ‫استعدادهای سرشاری دارد که از ان ها استفاده نمی کنیم‪.‬‬ ‫دو تیم را در شهر بی طرف و بدون حضور تماشاگر برگزار می کنند‪.‬‬ ‫بدهید‪ .‬اتفاقی که سرانجام فصل پیش‬ ‫استقالل چقدر دردسرهای مالی داشتند‬ ‫ما اکادمی های خوبی نداریم و حتی اکادمی های سپاهان و‬ ‫خب اگر قرار بر برگزاری بازی بدون تماشاگر است چرا بازی این‬ ‫روی داد و هواداران ذوب اهن حداقل‬ ‫و پنجره هایشان باز و بسته شده است‪.‬‬ ‫شنیده ام و امیدوارم‬ ‫ذوب اهن با این که در ایران جایگاه خوبی دارند اما اصال معنای‬ ‫دو تیم در شهرهای خودشان برگزار نمی شود؟ یعنی شما قادر به‬ ‫یک‬ ‫دست‬ ‫لیگ‬ ‫به‬ ‫سقوط‬ ‫دغدغه‬ ‫دیگر‬ ‫به نظر من نباید قراردادهای بازیکنان‬ ‫اکادمی را ندارند‪ .‬شما در نظر بگیرید برای انتخاب بازیکنان‬ ‫کنترل ‪ 22‬بازیکن نیستید؟ در کدام لیگی در دنیا چنین اتفاقی‬ ‫نداشتند‪.‬‬ ‫را‬ ‫محرم‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫اشتباه‬ ‫در یک صفحه و دو صفحه بسته شود‪.‬‬ ‫مستعد برای سه جلسه تست ‪ 250‬هزارتومان دریافت می کنند‪.‬‬ ‫می افتد؟ ایا تیمی مانند نساجی در کل جهان پیدا می کنید که مانند‬ ‫و‬ ‫ اکنون‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫از‬ ‫ ها‬ ‫م‬ ‫تی‬ ‫برخی‬ ‫‪Á‬‬ ‫‪Á‬‬ ‫قراردادها مانند قراردادهای فوتبال‬ ‫به‬ ‫اعتقادی‬ ‫زیادی‬ ‫برفرض پسر فالن کارگر که روزی ‪ 220‬هزارتومان درامد دارد‪،‬‬ ‫مارکوپولو در تمام شهرهای ایران از تیم های مقابل میزبانی کرده‬ ‫حتی پیش از پایان لیگ بیست‬ ‫حرفه ای جهان باید ‪ 40‬تا ‪ 45‬صفحه‬ ‫چگونه می تواند ‪ 250‬هزارتومان بدهد تا پسرش در تست این‬ ‫باشد؟ من حاضرم قسم بخورم که مجموعه این دویدن های داور‬ ‫و یکم برای قهرمانی در لیگ‬ ‫مشاوره ندارد‬ ‫باشد و موبه مو به جزئیات توجه شود‪.‬‬ ‫دو باشگاه حاضر شود؟ فرض یک در یک میلیارد پسر این‬ ‫به سمت نیمکت های دو تیم در ایران سه برابر کل جهان است‪.‬‬ ‫فصل اینده خیز برداشته اند‬ ‫اقای عزیز شما همسرتان زایمان دارد‬ ‫کارگر استعدادی مانند مسی باشد ایا این استعداد هدر نخواهد‬ ‫به نظر من لیگ ما به اندازه یک نیمه وقت زنده ندارد‪ .‬وقتی وقت‬ ‫ازجمله پرسپولیس که گفته‬ ‫قدم نورسیده مبارک اما شما در طول‬ ‫رفت؟ بر این اساس بازهم تاکید می کنم که بدون توجه به‬ ‫زنده در لیگ ما تا این اندازه پایین باشد چه امتیازی می توانیم به‬ ‫می شود به دنبال جذب چند ستاره سپاهان است‪.‬‬ ‫رقابت ها حق ندارید ‪ 10‬تا ‪ 15‬روز تیم را ترک کنید و در دو‬ ‫جایگاه دو تیم اصفهانی در لیگ برتر فوتبال اصفهان نمره‬ ‫این لیگ بدهیم؟ با توجه به این مشاهدات من می توان به لیگ‬ ‫ایا این انفعال باشگاه سپاهان اسیب زا است یا‬ ‫بازی حساس غایب باشید‪ .‬اقای عزیز شما زمان ازدواجت را‬ ‫قبولی نمی گیرد و ازنظر من مردود است‪.‬‬ ‫برتر و به ویژه فصل جاری نمره قبولی بدهم‪.‬‬ ‫این تیم بر اساس برنامه ریزی و سیاست حرکت‬ ‫برای بعد از مسابقات تعیین کن نه در یک بازی که تیم ‪ 9‬تا‬ ‫‪ ÁÁ‬استقالل از چند هفته پیش قهرمانی اش را در‬ ‫این رقابت ها مسجل کرد به نظر شما این تیم چه‬ ‫پارامترهایی داشت که توانست بدون دردسر به‬ ‫این مهم برسد؟‬ ‫استقالل فصل گذشته یک مربی جوان داشت و البته‬ ‫باسابقه بیشتری نسبت به محرم نوید کیا‪ .‬کاری خوبی که‬ ‫باشگاه استقالل انجام داد این بود که یک دستیار حرفه ای‬ ‫از ایتالیا اوردند که تخصصش فقط دستیاری است‪ .‬در اینجا‬ ‫باید توضیحاتی پیرامون تفاوت های سرمربی و دستیار ارائه‬ ‫کنم‪ .‬بعضی ها سرمربیان شاخصی هستند اما هرگز نمی توانند‬ ‫دستیاران خوبی باشند‪ .‬برعکس بعضی دستیاران خوبی هستند‬ ‫که هرگز نمی توانند دستیاران موفقی باشند‪ .‬گابریل پین‬ ‫ایتالیایی در تیم ملی ایتالیا و پارما دستیار بوده و همه می دانند‬ ‫که ایتالیایی ها همیشه در کار دفاعی زبانزد خاص و عام بوده اند‪.‬‬ ‫فرق مجیدی با محرم نوید کیا این بود که او به توصیه های‬ ‫دستیار ایتالیایی خودش عمل می کرد؛ یعنی واقعا از گابریل پین‬ ‫مشاوره می گرفت؛ اما شنیده ام و امیدوارم اشتباه باشد؛ این که‬ ‫محرم زیادی اعتقادی به مشاوره ندارد‪ .‬به نظر من گابریل پین‬ ‫به تیم استقالل و مجیدی کمک فراوانی کرد‪ .‬تیمی که در‬ ‫طول مسابقات تنها ‪ 10‬گل دریافت می کند مشخص است که‬ ‫یک کار دفاعی تیمی خیلی عالی داشته که به همین دستیار‬ ‫ایتالیایی و تمرینات ویژه او بازمی گردد‪ .‬استقاللی ها سیستمی‬ ‫مدرنی را پیاده کردند با سه دفاع‪ ،‬پنج هافبک و دو مهاجم‪.‬‬ ‫عکس‪:‬تسنیم‬ ‫درحالی که ساعتی پس از بازی های لیگ بیست و‬ ‫یکم‪ ،‬خبر جدایی دانیال اسماعیلی فر از سپاهان و پیوستن‬ ‫به پرسپولیس در فضای رسانه ای منتشر شد او حاال با‬ ‫انتشار یک استوری به این خبر واکنش نشان داده است‪.‬‬ ‫او در این استوری نوشت که مذاکره ای با تیمی غیر از‬ ‫سپاهان نداشته و تصمیمی برای اینده نگرفته است‪.‬‬ ‫عکس ‪ :‬اصفهان امروز‬ ‫مدافع تیم ذوب اهن می گوید این تیم با هدایت مهدی‬ ‫تارتار شخصیت ازدست رفته اش را به دست اورده و از سال‬ ‫اینده می تواند برای کسب سهمیه بجنگد‪ .‬امیرحسین‬ ‫صدقی درباره دیدار هفته سی ام این تیم برابر گل گهر‬ ‫اظهار داشت‪ :‬قطعا هر کسی که مسابقه را دیده باشد به‬ ‫این مسئله اذعان دارد که بازی زیبایی بود‪ .‬ما زود به گل‬ ‫رسیدیم و با برد به رختکن رفتیم اما همین گل زودهنگام‬ ‫باعث شد تا فشار روی تیم ما باال برود‪ .‬به هرحال گل گهر‬ ‫در زمین خودش بازی می کرد و بازی در ان استادیوم هم‬ ‫کمی سخت و سنگین است‪ .‬وی افزود‪ :‬در شروع نیمه دوم‬ ‫تیم ما خالی کرده بود و بازی مساوی شد‪ .‬بازهم توانستیم‬ ‫به بازی برگردیم و گل بزنیم اما دوباره یک گل بچگانه و‬ ‫بد خوردیم که باعث شد تیم ما به هم بریزد و در ‪ ۱۵‬دقیقه‬ ‫پایانی هم گل گهر فشار اورد و موفق شدند گل سوم را‬ ‫بزنند‪ .‬صدقی در مورد اعتراضات اعضای تیم ذوب اهن به‬ ‫داوری این بازی گفت‪ :‬قبل از گل سوم در یک صحنه‬ ‫بازیکن حریف مسعود ابراهیم زاده را زد و صد در صد‬ ‫پنالتی بود اما داور اشتباه کرد و خطا نگرفت؛ درصورتی که‬ ‫اگر پنالتی ما اعالم می شد قطعا نتیجه بازی تغییر می کرد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬چندین هفته اشتباهات داوری علیه ما تکرار‬ ‫شد؛ گل سالم ما را افساید گرفتند‪ ،‬پنالتی مان را نگرفتند‪.‬‬ ‫این هفته هم همین اتفاق افتاد و در شرایطی که بازی‬ ‫مساوی بود‪ ،‬پنالتی ما را نگرفتند‪ .‬طبیعتا با این شرایط تیم‬ ‫تحت فشار قرار می گیرد و گل می خورد‪ .‬بازیکن ذوب اهن‬ ‫با تاکید بر اینکه این تیم می توانست در رتبه باالتری قرار‬ ‫بگیرد گفت‪ :‬ما هفتم شدیم اما اگر اشتباهات داوری وجود‬ ‫نداشت می توانستیم امتیازات بیشتری بگیریم‪ .‬انتظار‬ ‫نداشتیم داوری ها به نفع ما باشد اما ای کاش حداقل‬ ‫حقمان را می دادند تا رتبه بهتری در جدول داشته باشیم‪.‬‬ ‫صدقی در ارزیابی از عملکرد ذوب اهن در لیگ بیست و‬ ‫یکم عنوان کرد‪ :‬درمجموع فصل خوبی بود اما کمی فراز‬ ‫و نشیب داشتیم‪ .‬در نیم فصل نخست در بعضی از پست ها‬ ‫ضعف داشتیم ولی در نیم فصل دوم با بازیکنانی که اضافه‬ ‫شدند شرایط بهتر شد و توانستیم بهتر و روبه جلوتر بازی‬ ‫کنیم‪ .‬این بازیکن در مورد علت کم بازی کردنش در این‬ ‫فصل توضیح داد‪ :‬من امسال با بدشانسی چهار بار دچار‬ ‫مصدومیت شدم‪ .‬هر بار با کشیدگی مواجه می شدم و‬ ‫برگشتم به میادین یک تا یک ماه و نیم طول می کشید‬ ‫اما هرزمانی که از مصدومیت برمی گشتم اقای تارتار به‬ ‫من اعتماد می کردند و بازی می دادند‪ .‬صدقی در پایان‬ ‫ضمن تمجید از مهدی تارتار گفت‪ :‬امسال فصل خیلی‬ ‫سختی داشتیم و فشار زیادی روی ما بود؛ ذوب اهن تیم‬ ‫بزرگی است اما قطعا اگر این رتبه را کسب کردیم به خاطر‬ ‫شخص اقای تارتار است‪ .‬ایشان زحمات زیادی برایمان‬ ‫کشیدند و سطح فنی تیم را باال بردند و نتیجه اش هم این‬ ‫شد که تیم از رده چهاردهم با ان شخصیت ازدست رفته‪،‬‬ ‫به رتبه هفتم رسید؛ شخصیت خودش را به دست اورد و‬ ‫حاال می تواند به ذوب اهن سال های قبل تبدیل شود و‬ ‫برای کسب سهمیه بجنگد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫یک ملی پوش پرتاب وزنه و نایب قهرمان این رشته در‬ ‫مسابقات پارالمپیک توکیو ‪ ،۲۰۲۰‬ورزش را جزئی از سالمت‬ ‫مردم می داند که با برپایی نمایشگاه های ورزشی می توان‬ ‫بیشتر به ان پرداخت‪ .‬علیرضا مختاری‪ ،‬در حاشیه بازدید از‬ ‫نمایشگاه تخصصی ورزش اصفهان در گفت وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نمایشگاه خوبی بود‪ ،‬اما ای کاش تمام هیئت های‬ ‫ورزشی استان اصفهان در ان شرکت می کردند‪ .‬هر هیئت با‬ ‫حضور در این نمایشگاه می توانست رشته ورزشی‪ ،‬اقدامات و‬ ‫قهرمانانش را به مردم معرفی کند‪ .‬وی بابیان اینکه ورزش‬ ‫تنها وجه قهرمانی ندارد و جزئی از سالمت جامعه است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫باید مردم را به خوبی با ورزش اشنا و پیوند زد‪ .‬تجربه تلخ‬ ‫ی دو سال اخیر نشان داد که ورزش مکمل زندگی هر‬ ‫بیمار ‬ ‫انسانی است‪ .‬مختاری ادامه داد‪ :‬قطعا این گونه نمایشگاه ها در‬ ‫باال بردن توجه مردم به ورزش و اشنایی بیشتر با انواع ان‬ ‫کمک می کند‪ ،‬به شرطی که اطالع رسانی بیشتر و بهتری‬ ‫در شهر انجام شود‪ .‬این ملی پوش پارالمپیکی گالیه کرد‪ :‬در‬ ‫بازدیدی که از نمایشگاه داشتم‪ ،‬غیر از دو یا سه هیئت‪ ،‬هیئت‬ ‫ورزشی دیگری ازجمله جانبازان و معلوالن در این نمایشگاه‬ ‫غرفه ندارند‪ .‬این در حالی است که این گونه رویدادها یکی از‬ ‫بهترین اماکن برای معرفی قهرمانان هر رشته و شناسایی‬ ‫بازیکن است‪ .‬متاسفانه کسی نمی داند چند لژیونر بسکتبال‬ ‫با ویلچر کشورهای اروپایی داریم‪ .‬مختاری با اشاره به ثبت‬ ‫اختراعش در سال ‪ ۹۰‬در حوزه دیسک های ورزشی دوومیدانی‬ ‫با روش و مواد جدید در ایران‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬سالن ورزشگاه یا‬ ‫زمین چمن زمانی ارزش دارد که ورزشکارش حضورداشته‬ ‫باشد‪ .‬پس باید در گام اول زیرساخت ها درست شده و هیئت ها‬ ‫شرکت کنند تا در کنار ان بتوان تجهیزات موردنیاز هر رشته را‬ ‫عرضه کرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬درواقع هر هیئت با ورزشکار و لوازم‬ ‫رشته اش یک مجموعه هستند‪ .‬به عنوان مثال برای حضور‬ ‫غرفه تولیدکننده تور یا توپ بسکتبال‪ ،‬باید هیئت بسکتبال‬ ‫نیز حاضر باشد‪ .‬این ملی پوش صاحب مدال نقره پارالمپیک‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬ورزش یک صنعت و درامدزایی هنگفت‬ ‫است‪ ،‬اما در ایران از این پتانسیل استفاده نمی شود‪ .‬اصفهان‬ ‫یک شهر تاریخی است و با پتانسیل هایی که داریم می توانیم‬ ‫گردشگر ورزشی جذب کنیم‪ .‬میدان نقش جهان به عنوان اولین‬ ‫اوردگاه چوگان از موقعیت های مهم اصفهان است پس باید‬ ‫از تمام ظرفیت هایمان استفاده کنیم‪ .‬مختاری برای برگزاری‬ ‫بهتر نمایشگاه ورزش در سال های بعد توصیه کرد‪ :‬این‬ ‫نمایشگاه باید ملی باشد و شرکت کنندگان و مشارکت کنندگان‬ ‫از سراسر کشور باشند که اطالع رسانی قوی تری را می طلبد‪.‬‬ ‫حتی می توان از شرکای تجاری مانند چین نیز برای شرکت‬ ‫در این رویداد ورزشی دعوت کرد‪ .‬به این ترتیب رقابت سازی‬ ‫شده و اصفهان می تواند به یک برند در این زمینه تبدیل شود‪.‬‬ ‫صعود و نزول تیراندازان ایرانی‬ ‫در رده بندی جهانی‬ ‫در اخرین رده بندی فدراسیون جهانی تیراندازی هانیه‬ ‫رستمیان در تپانچه ‪ ۲۵‬متر ‪ ۴۰‬پله صعود داشت‪ .‬در جریان‬ ‫مسابقات تیراندازی جام جهانی باکو فدراسیون جهانی اخرین‬ ‫رتبه بندی تیراندازان را به روزرسانی کرد که بر اساس ان‬ ‫رده بندی تیراندازان ایرانی نسبت به قبل تغییراتی داشت‪ .‬جواد‬ ‫فروغی که در سال ‪ ۲۰۲۱‬در رده نخست تپانچه بادی قرار‬ ‫داشت در اخرین رده بندی فدراسیون جهانی در سال ‪۲۰۲۲‬‬ ‫با ‪ ۱۸‬پله صعود در رده بیست و نهم ایستاد‪ .‬در همین ماده‬ ‫سجاد پورحسینی در رده بیست و پنجم و باالتر از فروغی قرار‬ ‫دارد‪ .‬هانیه رستمیان در تپانچه ‪ ۲۵‬متر زنان با ‪ ۴۰‬پله صعود‬ ‫نسبت به ماه قبل در رده سیزدهم قرارگرفته است‪ .‬فاطمه‬ ‫کرم زاده نیز در تفنگ بادی با ‪ ۱۹‬پله صعود نسبت به ماه‬ ‫قبل در رده بیست و دوم رنکینگ جهانی جای دارد‪ .‬نجمه‬ ‫خدمتی در تفنگ بادی با ‪ ۳‬پله صعود در رده ‪ ۴۲‬ولی در تفنگ‬ ‫سه وضعیت با یک پله سقوط در رده شصتم قرار دارد‪ .‬الهه‬ ‫احمدی هم که در جام جهانی باکو حضور نداشت در تفنگ‬ ‫سه وضعیت ‪ ۲۶‬پله و در تفنگ بادی ‪ ۲۲‬پله سقوط داشت‪.‬‬ ‫در اخرین رده بندی فدراسیون جهانی بعد از ماه های زیاد‬ ‫تیراندازان ایرانی در ماده تراپ به رنکینگ فدراسیون جهانی‬ ‫اضافه شدند‪ .‬همچنین تیراندازان جوان و نوجوانی که به جام‬ ‫جهانی باکو اعزام شده بودند به رنکینگ جهانی اضافه شدند‪.‬‬ ‫مسابقات جام جهانی باکو سومین دوره مسابقات سال ‪۲۰۲۲‬‬ ‫است که از ‪ ۶‬تا ‪ ۱۷‬خرداد در باکوی اذربایجان در حال انجام‬ ‫است‪ .‬تیم ملی تیراندازی ایران تنها با یک مدال طال در تیمی‬ ‫تپانچه مردان به کار خود در این مسابقات پایان داد‪ .‬رتبه بندی‬ ‫ورزشکاران در رنکینگ جهانی با توجه به نتایج ان ها در طول‬ ‫یک سال تقویمی (از اول ژانویه) انجام می شود‪.‬‬ ‫ستاره والیبال هلند در راه لیگ‬ ‫ترکیه‬ ‫ستاره هلندی تیم والیبال مودنا ایتالیا در استانه‬ ‫حضور در لیگ ترکیه قرار دارد‪ .‬درحالی که تیم مودنا در‬ ‫حال تغییر مالکیت است‪ ،‬نیمیر عبدالعزیز‪ ،‬ستاره هلندی‬ ‫این تیم را از دست داد‪ .‬به نوشته رسانه های ایتالیایی‪،‬‬ ‫جدایی عبدالعزیز از تیم مودنا‪ ،‬پرطرفدارترین تیم ایتالیایی‬ ‫قطعی شده و قرارداد او با تیم هالک بانک ترکیه در حال‬ ‫نهایی شدن است‪ .‬عدم پیشرفت مذاکرات انتقال مالکیت‬ ‫باشگاه در جهت درست خود‪ ،‬باعث شد تا عبدالعزیز‪،‬‬ ‫بند فسخ قرارداد ‪ 150‬هزار یورویی خود را فعال کند و‬ ‫با پرداخت این مبلغ به قراردادش با مودنا پایان دهد‪.‬‬ ‫دومین بازیکن امتیازاور فصل ‪ 2021-22‬سری ا ایتالیا‬ ‫با افزایش دستمزد ‪ 50‬درصدی برای هالک بانک بازی‬ ‫خواهد کرد‪ .‬عبدالعزیز‪ ،‬مدتی قبل به همراه تیم پیکان‬ ‫به عنوان قهرمانی باشگاه های اسیا رسید‪ .‬یواندری لئال‪،‬‬ ‫ستاره کوبایی برزیلی تیم مودنا نیز در استانه جدایی از‬ ‫مودناست‪ .‬این تیم توانایی پرداخت دستمزد باالی این‬ ‫بازیکن را نیز ندارد‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه | ‪ 16‬خرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4365‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫دوشنبه ‪ 16‬خرداد ‪ / 1401‬سـال هجدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪06Jun2022 | 4365‬‬ ‫ایمنی سازی بازار بزرگ اصفهان‬ ‫نیازمند هزار میلیارد تومان است‬ ‫اصالح و ایمنی مغازه را به کسبه در بازار بزرگ نمی دهد‪،‬‬ ‫نادرست است و مشارکت بازاریان در ایمن سازی مغازه ها‬ ‫باید افزایش یابد‪ .‬او در پاسخ به این سوال که چرا سازمان‬ ‫میراث فرهنگی برای ایمن سازی بازار ورود نمی کند‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫اگر کسی بخواهد در خانه خودش تغییری یا مرمتی کند‬ ‫شهرداری محله باید اقدام کند بازاریان برای مرمت مغازه‬ ‫خود که جزو امالکشان هست باید خود اقدام کنند‪ .‬مدیرکل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان‬ ‫همچنین در ارتباط به سرای توتی که بیش از ‪ ۳۰۰‬سال‬ ‫سابقه دارد و به مخروبه مبدل شده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬سرای‬ ‫توتی از دغدغه های میراث فرهنگی است اما اعتباری در‬ ‫اختیار نداریم‪.‬‬ ‫فیلتر شنی ‪ 99/9‬درصد نانو پالستیک ها را‬ ‫از اب اشامیدنی حذف می کند‬ ‫فناوری هـای فیلتراسـیون نقـش مهمـی در جهـت تولید اب‬ ‫اشـامیدنی انجـام می دهنـد و محققـان سوئیسـی به تازگـی‬ ‫از فیلتر پیشـرفته شـنی بـرای تصفیه انـواع پالسـتیک از اب‬ ‫اسـتفاده کرده اند‪.‬بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر‪ ،‬گسـترش‬ ‫زباله های پالسـتیکی در سراسـر محیط زیسـت بـه این معنی‬ ‫اسـت کـه بایـد بـه روش هـای جدیـدی بـرای مقابله بـا ان‬ ‫متوسـل شـد‪ .‬در یـک مطالعـه جدیـد عملکـرد فناوری های‬ ‫مختلـف بـرای حـذف نانـو پالسـتیک ها از اب بررسـی و‬ ‫مشخص شـد سیسـتم های فعال بیولوژیکی به نام فیلترهای‬ ‫شـنی اهسـته می تواننـد ذرات ریـز پالسـتیکی را بـا کارایـی‬ ‫‪ ۹۹.۹‬درصـدی حـذف کننـد‪ .‬مقابله با میکروپالسـتیک های‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک ‪«-‬درباره‬ ‫ما‪ «-‬سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫فیبرهایی که جایگزین عضالت‬ ‫می شوند‬ ‫عکس ‪ :‬ایمنا‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬برای مرمت و ایمنی سازی بازار بزرگ شهر‬ ‫تاریخی اصفهان به یک هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است‬ ‫که در زمان حاضر این بودجه را در اختیار نداریم‪.‬‬ ‫علیرضا ایزدی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت‪ :‬نگاه دولت‬ ‫به بازسازی و مرمت اثار تاریخی مشارکت مردمی است و‬ ‫الزم است که برای ایمنی سازی بازار بزرگ‪ ،‬کسبه همکاری‬ ‫جدی داشته باشند‪ .‬او افزود‪ :‬دست بازاریان را در ایمن کردن‬ ‫مغازه های خود باز گذاشتیم و تاکنون هران کس به دنبال‬ ‫دریافت نامه برای اصالح مغازه خود بوده‪ ،‬صادر شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان‬ ‫اصفهان تصریح کرد‪ :‬اینکه سازمان میراث فرهنگی اجازه‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫امتیاز در رتبه بندی روزنامه های سراسر کشور‬ ‫ضریب کیفی‪ 63/35 :‬رتبه اگهی‪2 :‬‬ ‫مشکل سـاز بـا ابعـاد کمتر از ‪ ۵‬میلی متر بسـیار دشـوار اسـت‬ ‫و حیـات موجوداتـی ماننـد انـواع جانـداران دریایـی را تهدیـد‬ ‫می کنـد‪ ،‬واضـح اسـت کـه نانـو پالسـتیک ها ممکن اسـت‬ ‫مجموعـه ای از مشـکالت منحصربه فـرد را بـرای سلامت‬ ‫انسـان نیـز ایجـاد کننـد‪ .‬مطالعـات نشـان داده انـد کـه ایـن‬ ‫رگه هـای ریـز پالسـتیکی ظرفیـت رشـد گیاهـان را متوقف‬ ‫کـرده و باعـث مرگ و ناهنجاری هایـی در انواع میگو و ماهی‬ ‫می شـوند‪ .‬بـرای کمـک بـه حـل ایـن مشـکل دانشـمندان‬ ‫موسسـه فـدرال علـوم و فنـاوری ابزیان سـوئیس فرایندهای‬ ‫مختلـف تصفیـه موثـر برای حـذف نانـو پالسـتیک ها از اب‬ ‫اشـامیدنی را بررسـی کردند‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫پژوهشگران امریکایی‪ ،‬انواعی از فیبر را ابداع کرده اند که‬ ‫می توانند حرکت عضالت بدن را کنترل کنند و اندام های‬ ‫مصنوعی را بهبود ببخشند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس دیلی‪ ،‬تقلید از بدن‬ ‫انسان به ویژه توسط محرک هایی که حرکت عضالت را‬ ‫کنترل می کنند‪ ،‬در سراسر جهان بسیار موردتوجه است‪.‬‬ ‫در سال های اخیر‪ ،‬نواوری های بسیاری برای بهبود فناوری‬ ‫رباتیک‪ ،‬اندام های مصنوعی و موارد دیگر انجام شد ه است‬ ‫اما ایجاد این محرک ها معمو ًال فرایندهای پیچیده ای را با‬ ‫استفاده از مواد گران قیمت شامل می شود‪ .‬پژوهشگران‬ ‫دانشگاه تگزاس در استین و دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا‪،‬‬ ‫نوع جدیدی از فیبر را ابداع کرده اند که می تواند مانند یک‬ ‫محرک عضالنی عمل کند و از بسیاری جهات بهتر از سایر‬ ‫گزینه های موجود باشد‪ .‬مهم تر از همه این که ساختن و‬ ‫بازیافت این فیبرهای شبیه به عضله‪ ،‬ساده است‪ .‬این گروه‬ ‫پژوهشی در یک پروژه جدید نشان دادند که این فیبر در‬ ‫مقایسه با گزینه های موجود‪ ،‬کارامدتر و انعطاف پذیرتر است و‬ ‫می تواند فشار بیشتری را تحمل کند‪ .‬از این فیبر می توان در‬ ‫حوزه های گوناگونی از جمله پزشکی و رباتیک استفاده کرد‪.‬‬ ‫مان کومار‪ ،‬از پژوهشگران این پروژه گفت‪ :‬می توان به جای‬ ‫استفاده از موتور مکانیکی‪ ،‬اندامی را از این فیبرها ساخت که‬ ‫به محرک ها پاسخ می دهد و به بازیابی قدرت کمک می کند‪.‬‬ ‫بازوی رباتیک ساخته شده از این فیبر را می توان در یک‬ ‫اسکلت بیرونی به کاربرد تا کمکی برای افراد دارای بازوهای‬ ‫ضعیف باشد و به بازیابی حرکت و قدرت انها کمک کند‪ .‬به‬ ‫گفته پژوهشگران‪ ،‬یکی دیگر از کاربردهای بالقوه این فیبر‬ ‫می تواند ارائه نوعی بانداژ باشد که قابلیت بسته شدن خودکار‬ ‫دارد و می توان از ان در جراحی استفاده کرد‪ .‬این بانداژ به‬ ‫طور طبیعی پس از بهبود زخم‪ ،‬در بدن از بین می رود‪ .‬رابرت‬ ‫هیکی‪ ،‬از پژوهشگران این پروژه گفت‪ :‬عملگرهای مکانیکی‪،‬‬ ‫موادی هستند که تحت تاثیر هر محرک بیرونی‪ ،‬تغییر شکل‬ ‫می دهند‪ .‬از جمله انها می توان به قطعاتی از یک دستگاه‬ ‫اشاره کرد که منقبض یا منبسط می شوند‪ .‬برای فناوری هایی‬ ‫مانند فناوری های رباتیک‪ ،‬باید نسخه های نرم و سبک وزن‬ ‫این مواد را توسعه دهیم که می توانند مانند عضالت‬ ‫مصنوعی عمل کنند‪ .‬کار ما در واقع یافتن روش جدیدی‬ ‫برای انجام دادن این کار است‪ .‬فیبرهای موجود برای تحریک‬ ‫واکنش هایی که قطعات را به یکدیگر متصل می کنند‪ ،‬به‬ ‫دوم‬ ‫نوبتاول‬ ‫نوبت‬ ‫دهیاری روستای حسن اباد تنگ بیدکان در نظر دارد پروژه عمرانی‬ ‫زیرســازی و جدول و کانیو و ‪ ...‬خیابان فوالد را از طریق مناقصه با اعتبار بالغ بر‬ ‫‪۱۱۹۷۰۰۰۰۰۰۰‬ریالبهپیمانکارواجدشرایطواگذارنماید‪.‬لذاازکلیهپیمانکاران‬ ‫واجد شــرایط دعوت بعمل می اید با ارائه فیش واریــزی به مبلغ ‪۲۵۰۰۰۰۰‬‬ ‫ریال به حساب شماره ‪ 0105326250009‬بانک ملی به نام دهیاری روستای‬ ‫حسن اباد تنگ بیدکان جهت خرید اسناد مناقصه از تاریخ ‪ 1401/03/07‬تا‬ ‫‪ 1401/03/20‬به دهیاری روستا مراجعه و تا پایان وقت اداری ‪1401/03/23‬‬ ‫پیشنهادات خود را در پاکت ممهور به مهر و پلمپ به دبیرخانه حراست فرمانداری‬ ‫مبارکهتحویلنمایند‪.‬‬ ‫هزینه درج اگهی طی دو نوبت بر عهده برنده مناقصه میباشد‪.‬‬ ‫تلفن تماس‪ ۰۳۱۵۲۵۱۱۱۱ :‬و ‪۰۳۱۵۲۵۱۰۰۰۰‬‬ ‫دهیاری روستای حسن اباد تنگ بیدکان‬ ‫م الف‪1325138 :‬‬ ‫اگهی دعوت به همکاری‬ ‫یک شــرکت معتبــر بازرگانی جهت تکمیل کادر خود در اســتان اصفهــان از یک نفر‬ ‫کارشناس بازرگانی (اقا) با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫ داشتن حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار در زمینه بازاریـابی و فروش‬‫ تسلط به زبان انگلیسی و اصول نامه نگاری و مکاتبـات خارجی‬‫ تسلط به نرم افـزارهای ‪OFFICE‬‬‫ تسلط به امور بازرگانی داخلی و خارجی و قوانین مربوطه‬‫ دارای مدرک تحصیلی لیسانس و باالتـر (رشتـه های مرتبط)‬‫ تسلط به مذاکرات تجاری و تنظیم قراردادهای بین المللـی‬‫ اشنایی به قوانین و روال ترخیص امور گمرکی و ثبت سفارش و سامـانه های مربوطه‬‫ اشنایی با اصول و فنـون برقراری ارتباط موثر و مذاکره موفق‬‫ متعهد و مسئولیت پذیـر و دارای روحیه فعالیت گروهی‬‫واجـدین شرایط لطف ًا رزومـه خود را به ادرس ‪jobcv.cps@gmail.com‬‬ ‫ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫جعبهسیاه‬ ‫جریان الکتریکی نیاز دارند‪ .‬این اتصال در مقایسه با اتصال‬ ‫فیبر جدید این گروه پژوهشی‪ ،‬دشوارتر است‪ .‬این بدان‬ ‫معناست که در این فناوری جدید‪ ،‬بیشتر کار را خود قطعات‬ ‫انجام می دهند‪ .‬یکی دیگر از مزایای موردتوجه این است که‬ ‫به راحتی می توان فرایند را معکوس کرد و قطعات فیبر را به‬ ‫حالت اولیه خود بازگرداند‪ .‬کومار گفت‪ :‬سهولت ساخت این‬ ‫فیبرها از پلیمر و قابلیت بازیافت انها بسیار مهم است و این‬ ‫جنبه ای است که بسیاری از پژوهش های انجام شده در مورد‬ ‫عضالت مصنوعی‪ ،‬ان را پوشش نمی دهند‪ .‬پژوهشگران‬ ‫دریافتند که فیبرهای انها از نظر تبدیل انرژی به حرکت‪،‬‬ ‫تا ‪ ۷۵‬درصد کارامدتر هستند‪ ،‬می توانند تا ‪ ۸۰‬درصد فشار‬ ‫بیشتری را تحمل کنند و با سرعت و نیروی بیشتری نسبت‬ ‫به محرک های موجود بچرخند‪ .‬این کشف زمانی اتفاق‬ ‫افتاد که پژوهشگران سعی داشتند از این پلیمرها در ساخت‬ ‫غشاهایی برای تصفیه اب استفاده کنند‪ .‬ساختارهایی که‬ ‫انها ابداع کردند‪ ،‬تا پنج برابر طول اولیه خود کشیده شدند‬ ‫و ان طول را حفظ کردند‪ .‬پژوهشگران متوجه شدند که این‬ ‫ویژگی ها مشابه بافت عضالنی است؛ بنابراین تصمیم گرفتند‬ ‫تا مرکز توجه خود را تغییر دهند‪ .‬پژوهشگران هنوز در مراحل‬ ‫اولیه این پروژه هستند و در مرحله بعدی قصد دارند در مورد‬ ‫تغییرات ساختاری پلیمر بیشتر بیاموزند و برخی از خواص ان‬ ‫مانند میزان انرژی و سرعت را بهبود ببخشند‪ .‬همچنین انها‬ ‫ممکن است از همین روش برای ایجاد عملگرهای مکانیکی‬ ‫استفاده کنند که به محرک های گوناگون مانند نور پاسخ‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬ایت نادری‪ /‬اصفهان امروز‬ ‫ ‬ ‫رکود ورود گردشگران خارجی به اصفهان‬ ‫دارویی که ماالریا را ضربه فنی می کند‬ ‫محققان دارویی طراحی کردند که باعث خودتخریبی انگل‬ ‫ماالریا می شود‪.‬درحالی که پیشرفت ها در داروها و واکسن های‬ ‫ضد ماالریا همچنان ادامه دارد‪ ،‬توانایی انگل هایی که باعث‬ ‫جهش بیماری و ایجاد مقاومت در برابر درمان می شوند‪،‬‬ ‫نگرانی اصلی مقامات بهداشت عمومی است‪.‬به گزارش‬ ‫باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬دانشمندان یک سالح جدید بسیار‬ ‫امیدوارکننده را کشف کرده اند که می تواند به مقابله با این‬ ‫مشکل کمک کند و نشان می دهد که چگونه یک ترکیب‬ ‫جدید به طور مخفیانه به انگل های ماالریا نفوذ می کند‪ .‬این‬ ‫ترکیب می تواند باعث خودتخریبی ان ها شود‪ ،‬مهم تر از همه‪،‬‬ ‫انجام این کار در انواع با مقاومت در برابر داروهای موجود است‪.‬‬ ‫این مطالعه توسط دانشمندان دانشگاه ملبورن انجام شده است‪.‬‬ ‫این دانشگاه نیاز به درمان های جدید برای کمک به مهار صد ها‬ ‫هزار مرگ ومیر ناشی از ماالریا را در سال اشاره کرده است‪.‬‬ ‫مناقصه عمومی دو مرحله ای (نوبت دوم)‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/16 :‬‬ ‫شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران در نظر دارد‪:‬‬ ‫خدمـات حمـل و نقـل خـود را اعم از درون شـهری و برون شـهری و سـرویس ایـاب و ذهاب‬ ‫کارکنـان را بـرای مـدت ‪ 12‬مـاه از طریـق مناقصـه عمومـی دو مرحلـه ای به پیمانـکار واجد‬ ‫شـرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫لـذا از متقاضیـان محتـرم درخواسـت مـی گـردد جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه حداکثر تا‬ ‫پایـان وقـت اداری مورخ ‪ 1401/03/17‬از سـاعت ‪ 8‬الی ‪ 16‬به نشـانی اصفهـان خیابان کاوه‬ ‫جنـب خیابـان فالطـوری (جنـب بانـک ملـت) مراجعـه و یا جهـت کسـب اطالعات بیشـتر با‬ ‫شماره تلفن ‪ 031-34922066‬تماس حاصل فرمائید‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران‬ ‫اگهی مزایده (نوبت سوم)‬ ‫چاپ دوم‬ ‫شـهرداری نجف اباد در نظر دارد به اسـتناد بند ‪ 24‬از مصوبه شـماره ‪ 1400/1387‬مورخ ‪1400/07/11‬‬ ‫شـورای محترم اسلامی شـهر نسـبت بـه فروش عرصـه پنج پالک بـا کاربری مسـکونی (از محـل منابع داخلـی)‪ ،‬واقع‬ ‫در منطقـه سـه نجـف ابـاد (ویالشـهر) و جمعا بـه مسـاحت کل ‪ 1341/97‬مترمربع با قیمـت پایه کارشناسـی کل به‬ ‫مبلـغ ‪ 109/369/300/000‬ریـال بصـورت پلاک بنـدی جداگانه و حسـب مشـخصات موجـود در مـدارک مزایده‬ ‫اقدام نماید‪.‬‬ ‫متقاضیـان جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر و دریافـت اسـناد مزایـده تـا پایـان وقـت اداری روز چهارشـنبه مـورخ‬ ‫‪ 1401/03/25‬بـه امـور قراردادهـای شـهرداری نجف اباد مراجعـه نمایند‪ .‬برنـدگان اول‪ ،‬دوم و سـوم مزایده هر گاه‬ ‫حاضـر بـه انعقـاد قـرارداد نشـوند سـپرده انها بـه ترتیـب ضبط خواهد شـد‪.‬‬ ‫سـایر اطالعـات و جزئیـات مربوط به مزایده در اسـناد مزایده مندرج اسـت و شـهرداری نجف ابـاد در رد یا قبول یک‬ ‫یا کلیه پیشـنهادات مختار می باشـد‪.‬‬ ‫م الف‪1325116 :‬‬ ‫عبد الرسول امامی‪ -‬شهردار نجف اباد‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شـهرداری گـز برخـوار در نظر دارد‪ :‬بـه اسـتناد بنـد ‪ ۳‬ائین نامـه مالـی شـهرداری هـا و از محـل اعتبارات‬ ‫تملـک دارایـی سـرمایه ای سـال ‪ ،۱۴۰۰‬پـروژه ادامـه تکمیـل عملیات سـفت کاری‪ ،‬نمـا کاری و گـچ و خاک و‬ ‫محوطـه سـازی سـاختمان مجموعـه فرهنگی و کتابخانه شـهر گـز برخـوار را از طریق مناقصه عمومی به شـرکت‬ ‫واجـد شـرایط واگـذار نمایـد‪ .‬متقاضیـان می توانند جهـت دریافت اسـناد و مدارک مناقصـه‪ ،‬تا پایان وقـت اداری‬ ‫روز دوشـنبه به تاریخ ‪1401/03/30‬به سـامانه سـتاد ایـران مراجعه نمایند‪ .‬ضمنا اطالعـات تکمیلی مناقصه فوق‬ ‫از طریق وب سـایت شـهرداری به نشـانی ‪ www.gazborkhar.ir‬در دسـترس می باشـد‪ .‬همچنین امور مالی‬ ‫شـهرداری بـا شـماره تلفـن ‪ ۰۳۱-۴۵۷۲۱۹6۱‬داخلـی ‪ ۱۱۹‬در سـاعات اداری امـاده پاسـخ گویی به سـواالت‬ ‫احتمالی می باشـد‪.‬‬ ‫روابط عمومی شهرداری گز برخوار‬ ‫م الف‪1328053 :‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4730

روزنامه اصفهان امروز 4730

شماره : 4730
تاریخ : 1402/07/09
روزنامه اصفهان امروز 4729

روزنامه اصفهان امروز 4729

شماره : 4729
تاریخ : 1402/07/08
روزنامه اصفهان امروز 4727

روزنامه اصفهان امروز 4727

شماره : 4727
تاریخ : 1402/07/05
روزنامه اصفهان امروز 4726

روزنامه اصفهان امروز 4726

شماره : 4726
تاریخ : 1402/07/04
روزنامه اصفهان امروز 4725

روزنامه اصفهان امروز 4725

شماره : 4725
تاریخ : 1402/07/03
روزنامه اصفهان امروز 4723

روزنامه اصفهان امروز 4723

شماره : 4723
تاریخ : 1402/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!