روزنامه اصفهان امروز شماره 4232 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4232

روزنامه اصفهان امروز شماره 4232

روزنامه اصفهان امروز شماره 4232

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫سه شنبه ‪ 16‬اذر ‪ 2 |1400‬جمادی االول ‪ |07Dec2021| 1443‬سـال هجدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4232‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫باید از محدودیت ها‬ ‫فرصت طالیی ساخت‬ ‫توسعه کمی‪ ،‬کیفی و متوازن‪ ،‬حاکمیت نگاه تحول گرا و‬ ‫توسعه محور در جای جای شرکت‪ ،‬الگو بودن و پیشران‬ ‫بودن در صنعت در راستای رشد اقتصادی کشور ازجمله‬ ‫مهم ترین اهداف فوالد مبارکه است که برای رسیدن به این‬ ‫اهداف باید نگاهی جهان تراز داشته باشیم‪.‬‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫فناوری ارتباطات به اقتصاد استان کمک می کند‬ ‫وقتیسرمربیسپاهانمسئولیت‬ ‫شکست تیمش را برعهده می گیرد‬ ‫گردشگری راهکار توسعه روستاهای اصفهان‬ ‫محرم همچنان وفادار‬ ‫به قول و قرارهستیم‬ ‫درصورتی که متقاضی ایجاد مرکز بوم گردی روستایی‪ ،‬پیگیر روال اخذ مجوز خود باشد و طبق ایین نامه‪ ،‬مراحل و اقدامات الزم را انجام دهد درزمانی‬ ‫کمتر از یک ماه می تواند مجوز بوم گردی خود را دریافت کند‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫گذرفرهنگیچهارباغمیزبان‬ ‫نمایشگاهتولیدمعلوالن‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫شهرداراصفهان‪:‬‬ ‫انبوه سازان ابادگران‬ ‫شهر هستند‬ ‫اجرای ‪ ۷۰‬هزار هکتار‬ ‫طرح ابخیزداری در‬ ‫اصفهان‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫غلظت االینده ها در‬ ‫اصفهان افزایش یافت‬ ‫صفحه ‪5‬‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫پذیرش اختالالت‬ ‫روان پزشکی در مردان‬ ‫کمتر است‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‪:‬‬ ‫به دنبال توسعه فضای‬ ‫رسانه ای و خبری‬ ‫هستیم‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫عملکرد ‪ ۱۲۰‬روزه شورای ششم‬ ‫تشریح شد‬ ‫]عکس ‪ :‬رسول شجاعی‪ /‬ایمنا [‬ ‫رونمایی از منشور‬ ‫شورای ششم در اینده‬ ‫نزدیک‬ ‫اگهی مزایده فروش زمین (نوبت اول)‬ ‫چاپ دوم‬ ‫شهرداری شاپور اباد به استناد صورت جلسه شماره ‪ 6‬به شماره ‪ 6/69‬مورخ ‪1400/07/19‬وصورت جلسه شماره ‪ 9‬به شماره ‪6/83‬‬ ‫مورخ ‪ 1400/08/25‬شــورای محترم اسالمی شــهر در نظر دارد ساختمان شــهرداری واقع در خیابان امام رضا (ع) شهر شاپور اباد و‬ ‫تعــداد ‪ 5‬پالک زمین با کاربری مســکونی واقع در مجموعه الحاقی غدیر (پرلنگان) و را از طریق مزایده عمومی به شــرح زیر به فروش‬ ‫برساند بنابراین از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت بازدید ازمحل و ارائه قیمت بر مبنای قیمت هر متر مربع برای پالکهای مسکونی و قیمت کلی برای‬ ‫ساختمان شهرداری از طریق سامانه تدارکات الکترونیک (ستاد ) در مدت زمان تعیین شده به شهرداری شاپور اباد مراجعه نمایند ‪.‬‬ ‫‪ -1‬برنده مزایده می بایست مبلغ زمین و ساختمان را به صورت نقدی به حساب شماره ‪ 0110691092004‬نزد بانک ملی شعبه دولت اباد واریز و فیش‬ ‫ان را به شهرداری تحویل نماید ‪.‬‬ ‫‪ -2‬متقاضیان می بایســت مبلغ ‪ %5‬قیمت کل زمین و ساختمان شهرداری را (قیمت پایه ) به صورت وجه نقد به حساب شماره ‪ 0107677558008‬نزد‬ ‫بانک ملی شعبه دولت اباد به عنوان سپرده شرکت در مزایده واریز و یا معادل ان ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند ‪.‬‬ ‫‪ -3‬متقاضیان باید قیمتهای پیشــنهادی خود را بر اســاس شــرایط مزایده تا پایان وقت اداری روز شــنبه مورخ ‪ 1400/09/27‬با مراجعه به ســامانه‬ ‫تدارکات الکترونیک (سامانه ستاد) در مزایده شرکت نماید‪.‬‬ ‫‪ -4‬شرکت کنندگان باید منع مداخله کارمندان دولت را رعایت بنمایند‪ .‬کمیسیون دررد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬پیشنهادات رسیده در راس ساعت ‪ 9‬صبح روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/09/28‬با حضور کلیه اعضای کمیسیون عالی معامالت شهرداری شاپوراباد که‬ ‫در محل شهرداری تشکیل می گردد مورد بررسی قرارخواهد گرفت ‪ .‬ضمنا شرکت متقاضیان در جلسه کمیسیون بالمانع می باشد ‪.‬‬ ‫‪ -6‬سپرده نفر اول ‪،‬دوم و سوم در صورت حاضر نشدن به عقد قرار داد به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد ‪.‬‬ ‫‪ -7‬هزینه اگهی روزنامه در مرحله اول و دوم‪ ،‬هزینه های مربوط به شرکت در مزایده شامل ثبت نام در سامانه ستاد و خرید توکن و همچنین کلیه هزینه های‬ ‫مربوط به نقل و انتقال سند ساختمان شهرداری بر عهده برنده مزایده می باشد ‪.‬‬ ‫‪ -8‬به پیشنهادات مشروط و مخدوش یا خارج از زمان تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -9‬طبق صورت جلســه شماره ‪ 9‬شورای محترم اسالمی شهر شاپور اباد به شــماره ‪ 6/69‬مورخ ‪1400/07/19‬ساختمان شهرداری پس از اعالم برنده و‬ ‫انعقاد قرار داد به مدت ‪ 2‬سال بر اساس قیمت کارشناسی رسمی دادگستری به صورت رهن و اجاره در اختیار شهرداری می باشد ‪.‬‬ ‫‪-10‬ساختمان شهرداری صرفا با امتیازات اب ‪ ،‬برق و گاز(بدون خط تلفن) بفروش می رسد و کولر گازی‪ ،‬کولر ابی ‪ ،‬دوربینهای نصب شده در ساختمان و‬ ‫‪ ...‬جزء اموال شهرداری بوده و به ساختمان جدید منتقل می گردند‪ .‬ضمناجهت زمین های مسکونی مورد مزایده صرفا ساکنین شهر شاپور اباد و پیمانکاران و‬ ‫مشاوران شهرداری می توانند در مزایده شرکت نمایند‪.‬‬ ‫‪862030‬‬ ‫الف‪:‬‬ ‫‪1233136‬‬ ‫الف‪:‬‬ ‫م م‬ ‫فرید شریعت زاده ‪ -‬شهردار شاپور اباد‬ ‫فراخوان اگهـی مناقصه عمومی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫یادداشت روز‬ ‫دیگران چه دارند که ما‬ ‫نداریم؟‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫حسنروانشید‬ ‫اطالعیه استخدام‬ ‫شرایط‪،‬‬ ‫واجداول‬ ‫یک شرکت فوالدسازی در محدوده شهرستان مبارکه در نظر دارد از میان داوطلبیننوبت‬ ‫بانک اطالعات استخدامی خود را تکمیل نماید‪ .‬عالقمندان می توانند جهت کسب اطالعات تکمیلی و ثبت نام به‬ ‫سایت این شرکت به نشانی ‪ www.sfae.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مهلت ثبت نام‪1400/10/30 :‬‬ ‫اگهی تجدید مزایده‬ ‫نوبت اول‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ‪ ۳۵۸‬مورخ ‪ 1400/06/23‬شورای‬ ‫اسالمی شهر مجموعه بازار روز ولیعصر شهرداری را بصورت یکساله به شرح ذیل به متقاضیان‬ ‫واجد شرایط به صورت اجاره واگذار نماید‪.‬‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫‪ )1‬مهلت دریافت اسناد مزایده‪ :‬تا پایان وقت اداری ساعت ‪ 13/30‬روز پنجشنبه مورخ ‪1400/10/02‬‬ ‫‪ )2‬مبلغ پایه کارشناسی اجاره ماهیانه ‪ 33/333/333‬ریال جمعا یکسال شمسی ‪ 400/000/000‬ریال‬ ‫‪ )3‬نشانی محل دریافت اسناد‪ :‬طالخونچه ابتدای بلوار امام (ره) ساختمان شهرداری‪ -‬امور مالی‬ ‫‪ )4‬متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره ‪ ۰۳۱- ۵۲۵۳۳۳۱۱‬تماس برقرار کنند‪.‬‬ ‫م الف‪1236667 :‬‬ ‫مجید زمانی‪ -‬شهردار طالخونچه‬ ‫مزایده‬ ‫واگذاری تعداد ‪ ۱۵‬واحد تجاری و مسکونی‬ ‫شرکت گازاستان اصفهان‪ ،‬درنظر دارد جهت موضوع زیر ‪:‬‬ ‫موضوع ‪ :‬انجام خدمات امور دفتری ‪،‬تنظیفات ‪ ،‬فضای سبز ‪ ،‬بارگیری و‬ ‫تخلیه‬ ‫کاال‬ ‫درمجموعه‬ ‫انبار‬ ‫شهید فلسفی و دپوی شـماره ‪ 2‬لوله (جنب ایستگاه‬ ‫تقلیل فشار نیروگاه شهید منتظری)‬ ‫به شماره فراخوان (‪ ) 2000091138000172‬مورخ(‪ )1400/09/ 10‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید ‪ .‬کلیه مراحل‬ ‫برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫(ســتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت‬ ‫مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شــرکت در مناقصه را محقق سازند‪ .‬الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات‬ ‫‪ 53102769‬می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه درسامانه ‪ :‬از ساعت ‪ 11:00‬تاریخ ‪ 1400/09/10‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬تا ساعت ‪ 19:00‬تاریخ ‪ 1400/09/24‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ‪ :‬تا ساعت ‪ 19:00‬روز شنبه تاریخ ‪ 1400/10/04‬می باشد‪.‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها ‪ :‬ساعت ‪ 11:00 :‬روز یکشنبه تاریخ ‪ 1400/010/05‬می باشد‪.‬‬ ‫مبلغ تضمین مناقصه‪ 1,599,000,000:‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫به منظور شرکت در این مناقصه‪ ،‬داشتن کد ‪ 4‬از سازمان تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد‪.‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و‬ ‫ارائه‬ ‫پاکت‬ ‫های‬ ‫الف‬ ‫‪:‬‬ ‫ادرس‬ ‫شرکت‬ ‫گاز استان‬ ‫اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال‪ -‬روبروی مجتمع پارک‪ -‬امور قراردادها و تلفن (داخلی ‪3764‬و یا‪031-38132 )3763‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬مرکز تماس ‪021 41934 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام ‪ 33999818 :‬و ‪33191893‬‬ ‫تعداد ‪ ۱۵‬واحد تجاری و مسکونی واقع در ملک شهر‪ ،‬اطشاران و شاهین شهر‬ ‫از طریق مزایده واگذار می گردد‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند به منظور کســب اطالعات بیشتر‪ ،‬اخذ برگ مشخصات‬ ‫واحدها و شــرایط شــرکت در مزایده از ساعت ‪ ۸‬صبح روز سه شنبه مورخ‬ ‫‪ 1400/09/16‬لغایت ســاعت ‪ ۱۴‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1400/09/23‬به‬ ‫ادرس‪ :‬ســپاهان شهر‪ ،‬بلوار شــاهد‪ ،‬روبروی بوستان سپاهان‪ ،‬شرکت جهاد‬ ‫خانه ســازی طبقه اول مراجعه و یا با شــماره هــای ‪ ۰۳۱-۳۶۵۰۰۰۰۱‬و‬ ‫‪ ۰۹۳۹۲۳۵۷۵۱۱‬تماس حاصل نمایند ‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گازاستان اصفهان‬ ‫شرکت جهاد خانه سازی‬ ‫م الف‪۱۲۳۵۵۴۵ :‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫تاکی؟! قسمت ‪1985‬‬ ‫کشور‬ ‫ توجهی‬ ‫کوتاه از‬ ‫بی‬ ‫دیگران چه دارند که ما‬ ‫نداریم؟‬ ‫حسن روانشید| سوال سختی نیست که با اندک‬ ‫مطالعه و کنکاش در جای جای وطن می توان به ان‬ ‫پاسخ قانع کننده داد زیرا هر انچه پیرامون جایگاه‬ ‫پرعظمت ایران بدانیم بازهم کم است که باید به‬ ‫فرمایش ان دانشمند و فیلسوف بزرگ که فرمود‬ ‫انقدر می دانم که هیچ نمی دانم تمکین نمود و تعظیم‬ ‫کرد چون اگرچه در کشوری به وسعت یک میلیون‬ ‫و ششصد و پنجاه هزار کیلومتر زندگی می کنیم اما‬ ‫اینگونه عمر تلف کردنی بیش نیست که اگر اوقات‬ ‫فراغت خود را صرف جستجو در واپسین اماکن‬ ‫ناشناخته ان کنیم خواهیم فهمید همه چیز را حتی‬ ‫ایمان از بهترینش داریم و انچه نداریم اطالعات‬ ‫است تا به بیگانگان فرصت دهد بر نادانسته های‬ ‫ما بارگذاری کنند و ضمن مدیریت‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫و لطایف الحیل از چنگمان خارج سازند‪ .‬اگاهیم که‬ ‫جهان پزشکی با گذشت یک قرن مسیر خود را‬ ‫به سوی داروهای گیاهی سوق داده تا با چراغ خاموش‬ ‫به بررسی دیرینه های ان بپردازد و در جستجوی‬ ‫نتایج اعجاب اور این عصاره های وجودی باشد تا اگر‬ ‫بتوانند ژنتیک های ان را انتقال داده و در غیر این‬ ‫صورت پس از تکنولوژی صنعتی انحصار سنتی را‬ ‫نیزه در سیطره خود قرار دهند‪ .‬امروز ایران یکی از‬ ‫معدود کشورهای جهان است تا بسیاری از جوانان‬ ‫ان شیفته اموختن پزشکی سنتی شوند که دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی ایران را بار دیگر این تاسیس نموده و‬ ‫طی ان بسیاری از شیفتگان توانسته اند مدارج عالی‬ ‫را طی نمایند که ادامه کار ان ها به صورت گسترده‬ ‫نیازمند چراغ سبز سازمان بهداشت جهانی است اما‬ ‫از سوی دیگر پشت پرده این نهاد اتفاقاتی در گذر‬ ‫می باشد تا ضمن دستیابی به اسرار این معالجات که تا‬ ‫به امروز سینه به سینه به دست نسل های جدید رسیده‬ ‫و در این میان تعداد قابل توجهی از ان ها نیز فدای‬ ‫مطامع و بی فرهنگی ها شده اند اقتصاد و منافع حاصل‬ ‫از ان را نیز در اینده مصادره و روش و فرمول و‬ ‫فناوری داروهای گیاهی موثر ان را نیز که اکثرًا در‬ ‫فالت مرکزی ایران به وفور یافت می شود‪ ،‬به دست‬ ‫اورند‪ .‬غفلت های خام فروشی در این دوران راه را‬ ‫برای سارقان علم که قبل از این هم دستبردهایی به‬ ‫کشفیات دانشمندانی چون زکریای رازی و ابوعلی سینا‬ ‫زده اند هموار ساخته تا هر انچه را می توانند خریداری‬ ‫و انتقال داده تا تبدیل به احسن و ارزش افزوده نمایند‪.‬‬ ‫یکی از اقالم خاص صادراتی دارای مزیت نسبی سیر‬ ‫است که عالوه بر مصرف مستقیم توسط خانواده ها‪،‬‬ ‫در موارد صنعتی ازجمله مواد نگه دارنده و تولید دارو‬ ‫کاربرد ویژه ای دارد‪ ،‬در این سال ها مهم ترین قطب‬ ‫تولید سیر دشت مغان بوده که ‪ 62‬درصد تولید انبوه‬ ‫را به خود اختصاص داده و دارای سهم ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫از سطح زیر کشت به این محصول می باشد‪ .‬تا امروز‬ ‫باالترین میزان صادرات سیر به کشور روسیه بوده که‬ ‫سهمی در حدود ‪ ۸۲‬درصد را به خود اختصاص داده‬ ‫است‪ .‬استان های اردبیل‪ ،‬همدان‪ ،‬اذربایجان شرقی و‬ ‫گیالن قطب های تولید این محصول هستند که به‬ ‫دلیل نبودن امکانات فراوری و استفاده های بهینه‬ ‫علمی و فرصت کم در صادرات باعث کاهش قیمت و‬ ‫رقابت پذیری در بازارها بین المللی شده است‪ .‬بنابراین‬ ‫با توجه به اینکه صادرات سیر با سهم باالیی منحصرًا‬ ‫به یک کشور در همسایگی صورت می گیرد می توان‬ ‫به ایجاد زیرساخت ها به منظور بهره وری بهینه از ان‬ ‫اندیشید تا ریسک صادرات را کاهش دهد اما انچه که‬ ‫تا رسیدن به اهداف زیرساختی به منظور حمایت از سیر‬ ‫کاران می شود انجام داد عبارتست از کاهش هزینه‬ ‫حمل ونقل در امر صادرات‪ ،‬افزایش مشتریان هدف در‬ ‫سطح دنیا برای گریز از ریسک های باال‪ ،‬انجام بیمه ها‬ ‫برای ان و تهیه هواپیماهای باری «کارگو» به منظور‬ ‫ایجاد سرعت عمل در امر صادرات محصوالت‬ ‫کشاورزی و گسترش زیرساخت های حمل ونقل‬ ‫جهت افزایش حجم مراودات می باشد‪ .‬پرواضح‬ ‫است نباید اینگونه اقالم استراتژیک را که عالوه بر‬ ‫مصارف غذایی و بهداشتی می تواند در امر ساخت‬ ‫داروها هم نقش داشته باشد تنها از طریق عرضه‬ ‫محور پایدار صادر نمود بلکه نیازهای مصرف کننده‬ ‫را در نظر داشت تا همیشه در جبهه متقاضی باقی‬ ‫بماند و اهداف را بر حذف خام فروشی استوار نمود‪،‬‬ ‫امروز مشتریان شناخته شده سیر به دست امده از کشت‬ ‫در ایران را جمهوری اذربایجان‪ ،‬عراق‪ ،‬افغانستان‪،‬‬ ‫گرجستان‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬امارات‪ ،‬قطر و‬ ‫عمان تشکیل می دهد که البته رقابت های تنگاتنگی‬ ‫هم در امر صادرات وجود دارد تا دیگر کشورها طی‬ ‫سال ‪ 2016‬مجموعًا ‪ 98/2‬درصد صادرات جهانی سیر‬ ‫را به خود اختصاص دهند و مجموع ارزش ان را به‬ ‫‪ 4‬میلیارد دالر برسانند که در این میان کشورهای‬ ‫اسیایی ‪ 74/4‬درصد به ارزش ‪ 2/7‬میلیارد دالر مقام‬ ‫اول و چین و اسپانیا و ارژانتین مشترکا مقام های دوم‬ ‫و سوم صادرات را به خود اختصاص داده اند که در‬ ‫این میان رقم ‪ 2/6‬میلیارد دالر از ان متعلق به چین‬ ‫بوده تا ‪ ۷۳‬درصد از صادرات کل جهان برای این‬ ‫محصول را در دست داشته باشد و ایران در قعر جدول‬ ‫واقع قرار گیرد تا شاید روزی متولیان امر بیدار شوند‬ ‫و این مقدار محصول کم را هم به سوی صادرات خام‬ ‫فروشی اعزام نکند‪ ،‬بلکه با کمک دانش بنیان ها به‬ ‫تهیه فراورده های دیگری ازجمله دارو‪ ،‬عطر‪ ،‬اودکلن‬ ‫و اسانس بپردازند تا ضمن کارافرینی برای نسل های‬ ‫فعلی و اینده‪ ،‬ارزش افزوده محصوالت خود را به دست‬ ‫اورده و ثابت کنند دنیا چه کم دارد که ما نمی توانیم‬ ‫داشته باشیم؟‬ ‫ادامه دارد‬ ‫سه شنبه | ‪ 16‬اذر ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4232‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫عملکرد ‪ ۱۲۰‬روزه شورای ششم تشریح شد‬ ‫رونمایی از منشور شورای ششم در اینده نزدیک‬ ‫به گفته رئیس شـورای اسلامی شـهر اصفهان با تشـریح‬ ‫عملکـرد ‪ ۱۲۰‬روزه شـورای ششـم‪ ،‬در طول چهـار ماه اخیر‬ ‫‪ ۲۰‬جلسـه علنی و ‪ ۲۰‬جلسـه کمیسـیون تلفیق در شورای‬ ‫ششـم تشـکیل شـده و مهم تریـن اقـدام مثـل انتخـاب‬ ‫شـهردار در همان ‪ ۲۰‬روز ابتدایی فعالیت شـورا انجام شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایمنا‪ ،‬محمد نـور صالحی در برنامـه تلویزیونی‬ ‫«اینجـا اصفهـان» اظهـار کـرد‪ :‬فعالیت دوره ششـم شـورا‬ ‫از ‪ ۱۴‬مردادمـاه سـال جـاری به طـور رسـمی اغـاز و هفت‬ ‫کمیسـیون مختلـف در ایـن دوره تشـکیل شـد کـه در هر‬ ‫کمیسـیون حداقل پنج عضو از شـورا حضور دارند و هفته ای‬ ‫یک بـار جلسـاتی را مرتبط بـا موضوع کمیسـیون های خود‬ ‫برگـزار می کننـد‪ .‬او بـا بیان اینکـه بعدازظهر یکشـنبه های‬ ‫هـر هفتـه پـس از اتمام جلسـه صحن علنی‪ ،‬چهـار کمیته‬ ‫نظارتـی شـورا در چهار منطقه مختلف از شـهرداری حضور‬ ‫پیـدا می کننـد تـا بـه مشـکالت و معضلات شـهروندان‬ ‫رسـیدگی کننـد‪ ،‬افـزود‪ :‬شـهروندان نیـز در هفتـه و در‬ ‫وقـت مالقـات مردمی بـه شـورا مراجعه می کننـد و پیگیر‬ ‫مطالبـات خود هسـتند‪.‬‬ ‫رئیـس شـورای اسلامی شـهر اصفهـان بـا بیـان اینکه از‬ ‫همـان روزهـای ابتدایی فعالیت با همکاری نخبگان شـهر‪،‬‬ ‫مجموعـه ای تحت عنوان «منشـور شـورای ششـم» تهیه‬ ‫شـد کـه تا به امـروز ارکان و اولویت های ان مشخص شـده‬ ‫و در جلسـات اینـده از صحن علنـی شـورا رونمایی خواهد‬ ‫شـد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در این منشـور عمده خواسـته ها‪ ،‬نظرات و‬ ‫ارمان های شـورای ششـم برای شـهر تشـریح شـده است‪.‬‬ ‫او ادامـه داد‪ :‬مرکـز پژوهش های شـورای اسلامی شـهر با‬ ‫انبوهی از فعالیت های کارشناسـی از گذشـته و در این مدت‬ ‫تشـکیل شـده اسـت؛ در این مرکـز فعالیت های پژوهشـی‬ ‫بررسـی و ازمون وخطـا می شـود تـا بـه پختگی و انسـجام‬ ‫فعالیت های شـورا در کمیسـیون های مختلـف کمک کند‪.‬‬ ‫نـور صالحـی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه ایـا شـورا بـه‬ ‫اهدافـی کـه در برنامـه عملکـرد خـود داشـته در این مدت‬ ‫چهارماهه رسـیده اسـت؟ گفت‪ :‬بعضـی از برنامـه و اهداف‬ ‫بلندمـدت اسـت‪ ،‬اما اهـداف کوتاه مدت به نتیجه رسـیده و‬ ‫قطعـا شـهروندان منتظر اقدامـات و نتایجی هسـتند که به‬ ‫زمـان بیشـتری نیـاز دارد و ممکـن اسـت دو سـال از عمر‬ ‫شـورا بگـذرد تـا به این نتایج دسـت پیـدا کنیم‪ .‬او با اشـاره‬ ‫بـه مناسب سـازی فضـای شـهری بـرای تـردد معلـوالن‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬قطعاً وظیفـه کل جامعه به ویژه مسـئوالنی‬ ‫کـه وظیفه ابادانی شـهر را بـه عهده دارند‪ ،‬متعادل سـاختن‬ ‫شـرایط بـرای افراد دارای محدودیت جسـمی اسـت و تمام‬ ‫مراکـز تجمعـی اعـم از تفریحـی‪ ،‬فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و‬ ‫مراکـز خریـد وابسـته بایـد بـه نحوی باشـد تا شـهروندان‬ ‫معلـول نیـز بتواننـد از ان محیط بـه خوبی اسـتفاده کنند و‬ ‫حضـور انـان در جامعـه پررنگ تر از همیشـه باشـد‪ .‬رئیس‬ ‫شـورای اسلامی شـهر اصفهان تاکیـد کـرد‪ :‬در این زمینه‬ ‫همـه مسـئوالن اجتماعـی و شـهری به ویـژه شـهرداری‬ ‫مسـئولیت سـنگین تری را بـه عهده دارنـد و امیدواریم تا در‬ ‫اینـده مناسب سـازی فضاهـای عمومی و خصوصـی ادامه‬ ‫یابـد و بهتـر از قبـل ایجـاد شـود‪ .‬او با بیان اینکـه اصفهان‬ ‫یکی از سرشـناس ترین شـهرها در میان ‪ ۱۰‬شـهر تاریخی‬ ‫دنیا و مقصد بسـیاری از گردشـگران فرهنگـی و تاریخی از‬ ‫گذشـته تاکنون بوده اسـت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در دو سـال گذشته‬ ‫محدودیت هـای کرونـا در صنعـت گردشـگری بـه تمـام‬ ‫شـهرهای دنیا تحمیل شـده که امیدواریم با واکسیناسـیون‬ ‫همگانـی کـه شـکل گرفت کم کـم از بیـن رود و اثـری از‬ ‫ان باقـی نماند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬توسعه شــهر بر محور گردشگری و ارتقای‬ ‫موقعیتشهراصفهان‬ ‫نـور صالحـی ادامـه داد‪ :‬بـا توجـه بـه برخی از مشـکالت‬ ‫موجـود در شـهر در زمینه های خاصی توسـعه برای شـهر‬ ‫مضـر اسـت‪ ،‬امـا توسـعه در حـوزه گردشـگری و ارتقـای‬ ‫موقعیـت شـهر اصفهـان بـرای حضـور گردشـگران و‬ ‫پذیـرش انهـا در شـهر می توانـد نویـد خوبی بـرای اینده‬ ‫روشـن توسـعه کسـب وکارهای ارائـه دهنـده خدمـات به‬ ‫گردشـگران باشـد‪ .‬او افزود‪ :‬در این زمینه کمیسـیون هایی‬ ‫از قبـل فعالیـت داشـته و افـراد در مجموعه هـای‬ ‫خصوصـی و عمومـی عملکـرد خوبـی را رقـم زده انـد و‬ ‫بـه همیـن مناسـبت شـورای شـهر عناویـن اصلـی یکی‬ ‫از کمیسـیون های خـود را بـا نـام «کمیسـیون اقتصادی‪،‬‬ ‫حقوقـی و گردشـگری» قـرار داد کـه بیانگـر توجـه ویژه‬ ‫بـه ایـن حـوزه بـوده اسـت؛ البتـه بایـد تسـهیلگری نیـز‬ ‫موردتوجـه قـرار گیـرد زیـرا این عوامـل می تواند به رشـد‬ ‫ایـن صنعـت در اصفهـان کمـک کنـد‪ .‬رئیـس شـورای‬ ‫اسلامی شـهر اصفهان با اشـاره بـه تاثیر گردشـگری بر‬ ‫دیگـر صنایـع اصفهـان‪ ،‬اظهار کـرد‪ :‬در کنار رشـد صنعت‬ ‫گردشـگری در اصفهان‪ ،‬صنایع دسـتی نیـز می تواند رونق‬ ‫بیشـتری پیـدا کنـد و موردتوجه قـرار گیرد‪ ،‬زیـرا اصفهان‬ ‫یکـی از شـهرهای کم نظیـر دنیـا در زمینـه صنایع دسـتی‬ ‫اسـت‪ .‬او بـا اشـاره بـه اقدامـات ‪ ۱۲۰‬روزه شـورا در حوزه‬ ‫کارافرینـی‪ ،‬گفـت‪ :‬نمی توان مشـکالت حـاد اقتصادی به‬ ‫وجود امده در شـهر و کشـور را به ویژه در موضوع اشـتغال‬ ‫انـکار کـرد‪ ،‬ازایـن رو اقدامـی کـه دسـتگاه های عمومی و‬ ‫دولتـی در ایـن زمینـه موظف بـه انجام ان هسـتند‪ ،‬رونق‬ ‫اشـتغال زایی بـرای جوانـان اسـت کـه البتـه هنگامی کـه‬ ‫فعالیـت و کسـب وکار در بخـش خصوصی پیشـرفت کند‬ ‫قطعاً ایـن مشـکل قابل حـل شـدن اسـت‪ .‬نـور صالحی‬ ‫ادامـه داد‪ :‬عـده ای از جوانـان نیـاز دارنـد در محیطـی که‬ ‫قـرار می گیرنـد اموزش هـای الزم را از پیـش داشـته‬ ‫باشـند و بـه روش هـای مختلـف کسـب وکار اگاه شـوند‪،‬‬ ‫در همیـن راسـتا می تـوان مراکـز تجمعـی و اموزشـی که‬ ‫جوانـان و شـهروندان مشـتاق بـه تجمـع و رفت وامـد در‬ ‫ان هسـتند را راه انـدازی کـرد‪ .‬او تصریـح کـرد‪ :‬صنایـع‬ ‫بـزرگ بـا اشـتغال زایی بـاال از گذشـته تاکنون در کشـور‬ ‫سـوداوری مطلوبی داشـته اسـت‪ ،‬اما بعضی از این صنایع‬ ‫به مشـکالتی اعم از مشـکالت زیسـت محیطی و الودگی‬ ‫هـوا دامن زدنـد‪ ،‬به ویژه اصفهان با شـرایطی کـه در حال‬ ‫حاضـر یکـی از الوده تریـن شـهرهای کشـور بـه شـمار‬ ‫مـی رود؛ البتـه توسـعه صنایع بزرگـی که خطـر االیندگی‬ ‫را بـه همـراه دارد و باوجود معضلات و بحران کمبود اب‪،‬‬ ‫اب بـر هسـتند به صلاح نیسـت و جامعـه توسـعه چنین‬ ‫صنایعـی را نمی پذیـرد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬لزوم توجه به کسب وکارهای نخبه پرور‬ ‫رئیـس شـورای اسلامی شـهر اصفهـان بـا بیـان اینکـه‬ ‫حـدود ‪ ۱۰‬درصـد از نخبـگان علمـی‪ ،‬صنعتـی و اقتصادی‬ ‫در اصفهـان حضـور دارند‪ ،‬گفت‪ :‬باید بـرای جامعه نخبگان‬ ‫بـه فکـر کسـب کارهایی باشـیم کـه متناسـب با شـرایط‬ ‫و اسـتعداد انـان باشـد و بـه اشـتغال مناسـب این گـروه از‬ ‫افـراد کمـک کنـد‪ ،‬البتـه کسـب وکارهای دانش بنیـان و‬ ‫اسـتارتاپ هـا از بهتریـن روش های دانش بنیان برای رشـد‬ ‫ایـن صنعـت بـوده اسـت‪ .‬او بـا اشـاره بـه کسـب وکارهای‬ ‫نخبه پـرور‪ ،‬گفـت‪ :‬ویژگـی ایـن نـوع فعالیت هـا در صنایـع‬ ‫ایـن اسـت کـه اب بـر نیسـتند و مشـکالت االیندگـی و‬ ‫زیسـت محیطی را ایجاد نمی کنند‪ ،‬بااین وجـود ارزش افزوده‬ ‫باالیـی دارنـد و گامـی موثـر در راسـتای اشـتغال زایی بـه‬ ‫شـمار می روند و چه بسـا با توسـعه این قبیل کسـب وکارها‬ ‫بتوانیـم مهاجـر نخبـه پذیـر شـویم و اصفهـان را به عنوان‬ ‫بسـتری بـرای توسـعه کسـب وکارهای دانش بنیـان امـاده‬ ‫کنیـم‪ .‬نـور صالحـی با اشـاره بـه فعالیت هـای انجام شـده‬ ‫حـوزه هوشـمند سـازی در اصفهـان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از گذشـته‬ ‫در همه شـهرهای کشـور از جمله اصفهـان در زمینه دولت‬ ‫الکترونیک و شـهرداری الکترونیک اقداماتی صورت گرفته‬ ‫و الزامـات قانونـی در ایـن راه وجـود دارد‪ ،‬امـا بازهـم ایـن‬ ‫موضوع با معنا و مفهوم شـهر هوشـمند فاصله دارد و شـهر‬ ‫هوشـمند بایـد بتوانـد تـا عمـده فعالیت هـا را بـدون نیاز به‬ ‫مراجعـه شـهروندان و از طریق سـامانه های مرتبـط‪ ،‬انجام‬ ‫دهـد کـه در این زمینـه امیدواریـم بتوانیم فعالیتـی بهتر از‬ ‫قبل داشـته باشـیم تا شـهروندان برای رفع مشـکالت خود‬ ‫دیگـر نیـاز بـه حضـور فیزیکـی در مجموعه هـای مختلف‬ ‫را نداشـته باشـند‪ .‬او در خصـوص شـرایط الودگـی هـوای‬ ‫اصفهـان‪ ،‬گفـت‪ :‬بـا توجـه بـه گزارش هـای اعلام شـده‪،‬‬ ‫شـهر اصفهـان در هیـچ یـک از روزهـای گذشـته امسـال‬ ‫هوای سـالم نداشـته چراکـه ذرات معلق در هـوای اصفهان‬ ‫بیش ازحـد مجـاز اسـت و متاسـفانه در این راسـتا نمی توان‬ ‫بعضـی صنایـع بـزرگ را به واسـطه اشـتغال زایی زیادی که‬ ‫دارنـد تعطیل کرد‪ .‬رئیس شـورای اسلامی شـهر اصفهان‬ ‫بـا بیـان اینکـه دسـتگاه های نظارتـی کـه بـرای بهبـود‬ ‫وضعیـت جوی هـوا موظف شـده اند‪ ،‬اگر فعالیـت و وظایف‬ ‫خـود را به درسـتی عمل نکننـد باید مـورد بازخواسـت قرار‬ ‫گیرنـد‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن بحـران واقعیتی اسـت که در شـهر ما‬ ‫وجود دارد که کم رنگ شـدن ان وابسـته به نیاز مسـئوالن‬ ‫و رعایـت وظایف شـهروندی در خصوص ایجـاد االیندگی‬ ‫بـا تـردد بیش ازحـد وسـایل نقلیـه اسـت‪ .‬او بـا اشـاره بـه‬ ‫فعالیت هـای دوره ششـم شـورای شـهر در راسـتای مبارزه‬ ‫با فسـاد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در شـهرداری با کارمندان پاکدسـت و‬ ‫خدمت گـزار مواجـه هسـتیم که عالقـه انها خدمت رسـانی‬ ‫و رفـع مشـکالت شـهروندان اسـت‪ ،‬امـا افرادی نیـز وجود‬ ‫دارنـد کـه در ایـن زمینـه نقطه ضعف هایـی از خودشـان‬ ‫نشـان داده اند و به نوعی می توانند فسـاد را در دسـتگاه های‬ ‫عمومـی ترویـج دهند که بـا مرتفع کـردن گلوگاه ها‪ ،‬حذف‬ ‫امضاهـای طالیـی و رفـع فرایندهای نامناسـب و طوالنی‬ ‫می توانیـم از فسـاد جلوگیری کنیـم‪ ،‬در این دوره از شـورا با‬ ‫پدیـده فسـاد به شـدت برخورد می شـود‪.‬‬ ‫عضو شورای شهر‪:‬‬ ‫دغدغه های منطقه ‪ 8‬مربوط به مسائل عمومی محله است‬ ‫بــه گفته رئیس کمیســیون اب و مناطق کم برخوردار‬ ‫شورای اسالمی شهر اصفهان شورای ششم خود را از جنس‬ ‫مــردم می داند و برای رفع مشــکالت ان ها راه حل هایی را‬ ‫مدنظر دارد که به زودی عملیاتی خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬مجید نادر االصلی در دیدار با شهروندان‬ ‫منطقه هشت شهرداری اصفهان اظهار کرد‪ :‬شورای اسالمی‬ ‫شهر در دوره ششــم برنامه مستمر و منسجمی برای دیدار‬ ‫با اهالی مناطق مختلف شهر ترتیب داده است و مقرر شده‬ ‫که روزهای یکشــنبه هر هفته‪ ،‬به فاصله یک ماه تعدادی‬ ‫از اعضای شورای اسالمی شــهر به مناطق مختلف بروند‬ ‫و دیداری با اهالی محله ها داشــته باشند‪ .‬او افزود‪ :‬در حال‬ ‫حاضر سعی داریم برنامه ای تدوین کنیم تا مدیران مناطق و‬ ‫مسئوالن با مردم دیدار داشته باشند تا برخی از خواسته های‬ ‫انها زودتر به نتیجه برســد‪ .‬رئیس کمیسیون اب و مناطق‬ ‫کم برخوردار شورای اسالمی شــهر اصفهان تصریح کرد‪:‬‬ ‫سعی داریم ان دسته از مسائل و مشکالت شهروندان را که‬ ‫قابل رفع بوده و مشکل قانونی ندارد را به نتیجه برسانیم‪ ،‬البته‬ ‫اگر در مسئله ای با مشکالت قانونی مواجه بودیم شورای شهر‬ ‫تالش خواهد کرد تا در این راستا گام مفیدی را برای مردم‬ ‫بردارد‪ .‬او با بیان اینکه شورای اسالمی شهر اصفهان به جز‬ ‫خدمت وظیفه دیگری نــدارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باید از این فرصتی‬ ‫که در اختیار ما قرارگرفته اســتفاده کرده و بتوانیم به درستی‬ ‫بــه وظایف خود عمل و رضایت شــهروندان را به دســت‬ ‫اوریم چراکه اعضای شــورای شهر نمایندگان مردم هستند‬ ‫و باید برای بهبود شــرایط هرچه در توان دارند را به نمایش‬ ‫بگذارند‪ .‬نادراالصلی خاطرنشان کرد‪ :‬شهرداری منطقه هشت‬ ‫اصفهان تاکنون اقدامــات خوبی را انجام داده‪ ،‬اما همچنان‬ ‫پتانسیل ارائه خدمات بهتر را دارد؛ باید از ظرفیت های مناطق‬ ‫مختلف استفاده کرد تا به اهداف اصلی خود دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه مســئله اب موضوع مهمی است و درزمانی‬ ‫که باید به ان توجه می کردیم اقدامات الزم برای جلوگیری‬ ‫از بروز مشــکالت انجام نشد‪ ،‬گفت‪ :‬درگذشته باید اقداماتی‬ ‫همچون صرفه جویــی اب صورت می گرفت تا اکنون دچار‬ ‫چنین وضعیتی نباشــیم‪ .‬رئیس کمیسیون اب و مناطق کم‬ ‫برخوردار شورای اسالمی شهر اصفهان تاکید کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر تغییراتی ایجادشــده که سرچشمه زاینده رود نیز تهی‬ ‫از اب شــده است‪ ،‬اما شورای شــهر خود را مسئول می داند‬ ‫که وضعیــت را برای مردم بهتر کنــد‪ .‬او با تاکید بر اینکه‬ ‫کشــاورزان برای حق خود اقداماتی را انجام دادند‪ ،‬اما برخی‬ ‫از افراد ســودجو سوار بر این موج شــدند و از این حق سو‬ ‫استفاده کردند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬انقالب نهالی است که توسط امام‬ ‫خمینی (ره) کاشته شد و اکنون به درختی تنومند تبدیل شده‬ ‫است‪ ،‬بنابراین اقداماتی که توسط افراد سودجو انجام می شود‬ ‫ضربــه ای به پیکر این درخت وارد نخواهد کرد‪ .‬نادراالصلی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬محلــه فردوان در منطقه هشــت از قدیم با‬ ‫مشکالت زیادی روبه رو بوده‪ ،‬اما هرچه در توان داریم برای‬ ‫بهبود وضعیت این محله به نمایش خواهیم گذاشــت؛ البته‬ ‫تعریض برخی معابر منطقه نیازمند طراحی خود افراد است‬ ‫چراکه گاهی در کنار ان ها مســاجد و فضای عمومی وجود‬ ‫دارد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬مردم منطقه هشــت دغدغه های خود را‬ ‫اعالم کردند که بیشتر مربوط به مسائل عمومی محله است؛‬ ‫تعریض ضلع شمالی مســجد صاحب الزمان (عج)‪ ،‬تعریض‬ ‫کوچه های محله‪ ،‬زمین های اطراف مسجد‪ ،‬نظافت محله ها‬ ‫و پل عابر پیاده از جمله خواســته های مردم این منطقه بود؛‬ ‫شــورای ششم خود را از جنس مردم می داند پس برای رفع‬ ‫مشــکالت ان ها راه حل هایی را مدنظــر دارد که به زودی‬ ‫عملیاتی خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬لزوم تقویت زیرســاخت های شهری در‬ ‫منطقه ‪۸‬‬ ‫در ادامه این دیدار محمد کیهانی‪ ،‬مدیر منطقه هشــت‬ ‫شــهرداری اصفهان گفت‪ :‬ادامه خیابــان ایت ا‪ ...‬صادقی با‬ ‫مشکالتی روبه رو است و مالک زمین موجود در این خیابان‪،‬‬ ‫اســتان قدس اســت که حدود ‪ ۱۲۷‬هکتار از این زمین را‬ ‫در اختیــار دارد‪ ،‬البته برای بهبود وضعیت محله پرتمان نیز‬ ‫اقدامات الزم انجام شده و تا چند ماه اینده نیز مشکالت این‬ ‫محله نیز رفع خواهد شد‪ .‬او افزود‪ :‬تمام کاربری اراضی موجود‬ ‫در منطقه وظیفه شهرداری نیست و بخشی از ان ها مالکان‬ ‫متعددی دارد‪ ،‬اما شهرداری تاکنون هرچه در توان داشته را‬ ‫برای رفع موضوعات انجام داده و زمین های مربوط به خود را‬ ‫ساماندهی کرده است‪ .‬مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان‬ ‫با اشاره به نظافت معابر شــهری‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬نظافت‬ ‫معابر منطقه به شرکت های پیمانکاری سپرده شده که ان ها‬ ‫بابت اجرای این کار از شهرداری هزینه دریافت می کنند؛ اگر‬ ‫در معابری نظافت به درستی انجام نمی شود شهروندان باید‬ ‫از طریق سامانه ‪ ۱۳۷‬این مشکل را با ما به اشتراک بگذارند‬ ‫تا شــهرداری با افراد متخلف برخورد قانونی داشته باشد‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬منطقه هشــت با ‪ ۲۸۰‬هــزار نفر‪ ،‬پرجمعیت ترین‬ ‫منطقه شهر اصفهان است‪ ،‬اما زیرساخت خوبی ندارند البته‬ ‫معابر در دو ســال اخیر در ‪ ۱۵‬نقطه مختلف با مساحت ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار مترمربع ساخته شده است تا وضعیت برای شهروندان‬ ‫مناسب باشد‪.‬‬ ‫کیهانی با بیان اینکه تقاضا برای بهبود وضعیت اسفالت‬ ‫در معابر زیاد اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای بهبود این وضعیت‬ ‫تا حد توان و بیــش از ظرفیت خود اقداماتی انجام داده ایم‪،‬‬ ‫ما تقاضاهای مربوط به اســفالت معابر را ردیف کرده ایم و‬ ‫بر اســاس نوبت و اولویت انهــا را انجام می دهیم که دلیل‬ ‫اصلی این کار افزایش قیمت اســفالت در ســال های اخیر‬ ‫بوده اســت‪ .‬او با بیان اینکه زمین های بایر موجود در سطح‬ ‫منطقه زیاد اســت‪ ،‬اما مالک این زمین ها شهرداری نیست‬ ‫چراکه اگر شــهرداری مالک این زمین های بایر باشد ان ها‬ ‫را ســاماندهی خواهد کرد‪ ،‬گفت‪ :‬شــهرداری زمانی برای‬ ‫ســاماندهی زمین های بایر پا به میدان می گذارد که مالکان‬ ‫توافق های الزم را انجام دهند‪ .‬مدیر منطقه هشت شهرداری‬ ‫اصفهان افزود‪ :‬اهالی منطقه برخی از مشکالت خود را با ما‬ ‫در میان گذاشــتند که به برخی از این مشکالت در لحظه‬ ‫پاسخ داده و برای مشــکالت بزرگ تر نیز به اهالی منطقه‬ ‫نوبت هایی داده شد تا برای رفع موضوعات خود به شهرداری‬ ‫مراجعه کنند و معتقدیم این دیدارها نتیجه خوبی را به همراه‬ ‫دارد‪ ،‬زیرا ما می توانیم مشــکالت مــردم را رفع کنیم‪ .‬او با‬ ‫بیان اینکــه در این بازدیدها می توانیم در کنار رفع برخی از‬ ‫مشــکالت افراد‪ ،‬گزارش عملکرد منطقه را به گوش افراد‬ ‫برسانیم‪ ،‬گفت‪ :‬برگزاری چنین جلساتی خیروبرکت هایی را به‬ ‫همراه دارد که امیدواریم با چنین اقداماتی مردم بیش ازپیش‬ ‫از شهرداری راضی باشند‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر از اصفهان‬ ‫کوتاه‬ ‫اجرای ‪ ۷۰‬هزار هکتار طرح‬ ‫ابخیزداری در اصفهان‬ ‫اجــرای ‪ ۷۰‬هــزار هکتــار عملیــات ابخیــزداری در ســال‬ ‫جــاری در اصفهــان و مطالعــه بــرای ادامــه تکمیــل‬ ‫طرح هــا‪ ،‬خدمــات اثربخــش و مفیــد دولــت بــرای‬ ‫اســتان بخصــوص در کنتــرل ســیالب و حفــظ خــاک‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬ابخیــزداری علــم و هنــر برنامه ریزی‬ ‫مســتمر و اجــرای اقدامــات الزم بــرای مدیریــت منابــع‬ ‫عرصه هــای ابخیــز اعــم از طبیعــی‪ ،‬کشــاورزی‪،‬‬ ‫اقتصــادی و انســانی بــدون ایجــاد اثــرات منفــی در‬ ‫منابــع اب وخــاک اســت کــه می توانــد به صــورت‬ ‫مکانیکــی یــا بیولوژیکــی باشــد‪ .‬بــر اســاس اطالعــات‬ ‫موجــود مرتبــط بــا اجــرای طرح هــای مرتبــط بــا منابع‬ ‫طبیعــی‪ ،‬پروژه های توســعه ابخیــزداری و ابخــوان داری‬ ‫تاکنــون در بیــش از ‪ ۲۵‬میلیــون هکتــار از اراضــی ملی‬ ‫کشــور انجــام شــده اســت و بایــد بیــش از ‪ ۱۲۵‬میلیون‬ ‫هکتــار نیــز بایــد طــرح ابخیــزداری در کشــور انجــام‬ ‫شــود تــا بتــوان از حرکــت روان اب هــا و ســیالب ها و‬ ‫اثــار منفــی ان هــا جلوگیــری کــرد‪ .‬در اســتان اصفهان‬ ‫بــه عنــوان یکــی از اســتان های بــزرگ کشــور بــا‬ ‫مناطــق مختلــف اجــرای طرح هــای ابخیــزداری‬ ‫اهمیــت دارد به ویــژه اینکــه ایــن اســتان دارای نواحــی‬ ‫بیابانــی و کوهســتانی اســت و خطــر وقــوع ســیالب بر‬ ‫اثــر بارش هــا در ان به دفعــات مطرح شــده اســت‬ ‫و ســیالب ها بهــار ســال ‪ ۹۸‬بــر ایــن فرضیــه صحــه‬ ‫می گــذارد‪ .‬ان چنان کــه تحقیقــات نشــان می دهــد‬ ‫مناطقــی ماننــد کاشــان و اران و بیــدگل‪ ،‬اردســتان‪،‬‬ ‫شــرق اصفهــان‪ ،‬خــور و بیابانــک‪ ،‬تودشــک‪ ،‬ســگزی‪،‬‬ ‫حاشــیه تــاالب بین المللــی گاوخونــی و ناییــن در اواخر‬ ‫زمســتان و اوایــل بهــار مســتعد وقوع ســیل و ســیالب‬ ‫هســتند و اجــرا و افزایــش پروژه هــای ابخیــزداری در‬ ‫ان هــا ضــروری اســت‪ .‬معــاون ابخیــزداری ادار ه کل‬ ‫منابــع طبیعــی و ابخیــزداری اصفهــان در ایــن پیونــد‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــرای امســال بالغ بــر ‪ ۷۰‬هــزار هکتــار‬ ‫طــرح ابخیــزداری در اســتان پیش بینی شــده اســت‬ ‫کــه در نواحــی مختلــف شــامل ‪ ۱۰‬شهرســتان قــرار‬ ‫دارد‪ .‬ابوطالــب امینــی افــزود‪ :‬ایــن پروژه هــا بیشــتر‬ ‫در شهرســتان های کاشــان‪ ،‬ســمیرم‪ ،‬فریدون شــهر و‬ ‫شــرق اصفهــان اجــرا می شــود و بیشــتر شــامل بنــد‬ ‫ســنگی مالتــی‪ ،‬پخــش ســیالب‪ ،‬بنــد خاکــی اســت‪.‬‬ ‫امینــی بــا اشــاره بــه اهمیــت کنتــرل ســیالب در‬ ‫ایــن نواحــی اضافــه کــرد‪ :‬ایــن پروژه هــای توســعه‬ ‫ابخیــزداری و ابخــوان داری بــه کنتــرل و مهــار ‪۱۰‬‬ ‫تــا ‪ ۱۲‬میلیــون مترمکعــب ســیالب می انجامــد و‬ ‫شــمار زیــادی از شــهرها و روســتاها را از خطــر ســیل‬ ‫در امــان م ـی دارد‪ .‬معــاون ابخیــزداری ادار ه کل منابــع‬ ‫طبیعــی و ابخیــزداری اصفهــان بــا بیــان اینکــه ‪۵۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای طرح هــا مصــوب شــده‬ ‫اســت تصریــح کــرد‪ :‬بــرای اجــرای کامــل ان هــا بــه‬ ‫تخصیــص کامــل نیــاز داریــم زیــرا اکنــون حــدود ‪۳۰‬‬ ‫درصــد از اعتبــار تخصیــص داده شــده اســت‪ .‬امینــی‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬در ســال های اخیــر انــواع مطالعــات‬ ‫ابخیــزداری و ابخــوان داری در ســطح ‪ ۲.۵‬میلیــون‬ ‫هکتــار از عرصه هــای طبیعــی اســتان انجــام شــده‬ ‫و عملیــات اجرایــی و اتمــام پروژه هــای ان هــا بــه‬ ‫اعتبــار کافــی نیازمنــد اســت‪ .‬در جدیدتریــن طرح هــای‬ ‫ابخیــزداری اســتان اصفهــان تکمیــل مرحلــه دوم ‬ ‫پــروژه پخــش ســیالب شــهید طباطبایــی نســب در‬ ‫روســتای نیســیان شهرســتان اردســتان در کمتریــن‬ ‫زمــان ممکــن انجــام شــد و ‪ ۱۲‬اذر در پــی ســفر‬ ‫مســعود منصــور معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان‬ ‫جنگل هــا‪ ،‬مراتــع و ابخیــزداری کشــور بــه ایــن خطــه‬ ‫افتتــاح شــد‪ .‬اثربخشــی ایــن طــرح کنتــرل و کاهــش‬ ‫خســارت های ناشــی از ســیالب‪ ،‬افزایــش و توســعه‬ ‫پوشــش گیاهــی و تغذیــه هفــت رشــته قنــات در‬ ‫زیردســت خواهــد بــود‪ .‬بــر مبنــای اعــام مســئوالن‬ ‫ادار ه کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری اصفهــان اعتبــار‬ ‫قــرارداد طــرح یــک میلیــارد و ‪ ۸۰۰‬میلیــون تومــان از‬ ‫صنــدوق توســعه ملــی‪ ،‬زمــان اغــاز عملیــات تیر ســال‬ ‫جــاری و حجــم خاک بــرداری در حوضچه هــا ‪ ۳۰‬هــزار‬ ‫مترمکعــب بــوده اســت‪ .‬حجــم ســنگ کاری ‪ ۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬مترمکعــب‪ ،‬افزایــش حجــم کنتــرل ســیالب و‬ ‫بهره بــرداری ‪ ۴۰‬هــزار مترمکعــب‪ ،‬طــول حوضچــه‬ ‫‪ ۴۶۰‬متــر‪ ،‬عــرض پاییــن هفــت متــر‪ ،‬عــرض بــاال‬ ‫‪ ۱۹‬متــر و میانگیــن ارتفــاع ســه و نیــم متــر اعــام‬ ‫شــده اســت‪ .‬نگاهــی بــه وضعیــت عرصه هــای‬ ‫طبیعــی اصفهــان حاکــی اســت کــه ایــن خطــه بــا ‪۲۴‬‬ ‫شهرســتان‪ ،‬مســاحتی معــادل ‪ ۱۰.۷‬میلیون هکتــار دارد‬ ‫کــه بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد از ان را معــادل حــدود ‪۹.۸‬‬ ‫میلیــون هکتــار عرصه هــای منابــع طبیعــی و ملــی‬ ‫و از ایــن میــزان حــدود ‪ ۴۰۳‬هــزار هکتــار را جنــگل‬ ‫معــادل (‪ ۴‬درصــد)‪ ۶ ،‬میلیــون هکتــار مرتــع معــادل‬ ‫(‪ ۶۴‬درصــد) و ســه میلیــون هکتــار بیابــان معــادل‬ ‫(‪ ۳۲‬درصــد) در برگرفتــه اســت‪ .‬جنگل هــای اســتان‬ ‫اصفهــان به طــور عمــده در ‪ ۲‬شهرســتان فریدون شــهر‬ ‫بــا ‪ ۴۰‬هــزار هکتــار و ســمیرم بــا ‪ ۲۵‬هــزار هکتــار قرار‬ ‫دارنــد‪ .‬اســتان اصفهــان ازنظــر تقســیم بندی نواحــی‬ ‫رویشــی در ‪ ۲‬ناحیــه رویشــی زاگرســی و ایــران تورانــی‬ ‫قرارگرفتــه اســت کــه ناحیــه رویشــی زاگرســی غــرب‬ ‫و جنــوب اســتان را شــامل می شــود و بقیــه مناطــق‬ ‫جــزو ناحیــه رویشــی ایرانــی تورانــی به شــمار مـی رود‪.‬‬ ‫ایــن اســتان واقــع در مرکــز کشــور اقلیــم خشــک و‬ ‫نیمه خشــک دارد و از ایــن پهنــه ‪ ۳.۲‬میلیــون هکتــار‬ ‫معــادل ‪ ۳۲‬درصــد ســطح اســتان را اراضــی بیابانــی‬ ‫و شــنزار تشــکیل می دهــد کــه به طــور عمــده در‬ ‫بخش هــای شــمالی و شــرقی ان پراکنــده اســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫راه اندازی مرکز هوشمند‬ ‫اموزش مدیریت پسماند‬ ‫بزودی‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان‬ ‫از عزم جدی این سازمان برای پایان پروژه راه اندازی مرکز‬ ‫هوشــمند اموزش مدیریت پسماند و بهره برداری هرچه‬ ‫سریع تر در راستای اغاز برنامه های اموزشی و فرهنگی در‬ ‫این محل خبر داد‪.‬‬ ‫غالمرضا ساکتی به ایمنا گفت‪ :‬مرکز هوشمند اموزش‬ ‫مدیریت پســماند‪ ،‬محل مناسبی برای ارائه اموزش های‬ ‫تخصصــی به کــودکان و نوجوانان اســت و در جریان‬ ‫ایده های طراحی شده در بخش های مختلف نمایشگاه‪،‬‬ ‫مخاطبان در قالب تکنیک های مختلف اموزشی‪ ،‬اطالعات‬ ‫گوناگونی را دریافت می کنند‪ .‬او با اشــاره به تکمیل فاز‬ ‫عمرانی این پروژه‪ ،‬افزود‪ :‬بخشی از تجهیزات الزم برای‬ ‫این مرکز خریداری شــده و مابقی نیز در مرحله بررسی‬ ‫و خرید اســت و در کنار این‪ ،‬فاز تجهیز را هم به صورت‬ ‫مــوازی پیش می بریم تا بتوانیم در ‪ ۲۲‬بهمن ماه ســال‬ ‫جاری مصادف با پیروزی انقالب شــکوهمند اســامی‬ ‫ایران‪ ،‬این پروژه را به بهره برداری برســانیم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان اموزش و‬ ‫فرهنگ سازی را از اولویت های راهبردی این سازمان برای‬ ‫رســیدن به اهداف زیست محیطی دانست و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬به این منظور برنامه های مشــخصی برای اموزش‬ ‫شهروندی در نظر گرفته شده که تولید محصوالت مکتوب‬ ‫و دیجیتال‪ ،‬راه اندازی مرکز هوشــمند اموزش‪ ،‬برگزاری‬ ‫کارگاه های تخصصی و اجرای رویدادهای شهری‪ ،‬ازجمله‬ ‫این برنامه هاســت و انتظار می رود بــا بهره مندی از این‬ ‫ظرفیت ها و مشارکت شهروندان بتوانیم از جانب شهروندان‬ ‫شــاهد بروز رفتارهای صحیح در حیطه مدیریت پسماند‬ ‫باشیم‪ .‬ساکتی خاطرنشان کرد‪ :‬این مرکز در مکان موزه‬ ‫علوم و فنون اداره کل اموزش وپرورش استان اصفهان به‬ ‫بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫درختان شهر هرس می شوند‬ ‫مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری‬ ‫اصفهان با اشاره به هرس زمستانه درختان گفت‪ :‬در گذشته‬ ‫بقایای هرس گیاهان به عنوان ضایعات فضای سبز دور‬ ‫ریخته می شد‪ ،‬اما در اقدامی جدید بقایای هرس گیاهان‬ ‫در اختیار تولیدکنندگان گل و گیاهان زینتی کشــور قرار‬ ‫می گیرد تا از هدر رفت این منابع ارزشمند جلوگیری شود‪.‬‬ ‫مجید عرفان منش به ایمنا گفت‪ :‬هر ساله با فرارسیدن‬ ‫فصل زمســتان‪ ،‬هرس زمستانه درختان و درختچه های‬ ‫زینتی و گیاهان بوته ای مثل ارقام مختلف رز‪ ،‬پیراکانتا و‬ ‫ســروهای خزنده در فضای سبز انجام می شود‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫طی سال های گذشته بقایای هرس این گیاهان به عنوان‬ ‫ضایعات فضای ســبز دور ریخته می شــد‪ ،‬اما در اقدامی‬ ‫جدید با توجه به حجم قابل توجه ضایعات‪ ،‬بقایای هرس‬ ‫گیاهــان در اختیار تولیدکننــدگان گل و گیاهان زینتی‬ ‫کشور قرار می گیرد تا عالوه بر استفاده از بقایای حاصل‬ ‫از هرس جهت قلمه زنــی و تولید گیاهان زینتی‪ ،‬از هدر‬ ‫رفت این منابع ارزشمند جلوگیری شود و درامد متناسبی‬ ‫نیز به چرخه اقتصادی حفظ و نگهداری فضای سبز شهر‬ ‫افزون شود‪ .‬مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز‬ ‫شهرداری اصفهان تصریح کرد‪ :‬هرس درختان‪ ،‬درختچه ها‬ ‫و پرچین های فضای سبز شهر اصفهان هر ساله از اواسط‬ ‫اذرماه اغاز و تا اواســط اسفندماه ادامه دارد‪ .‬عرفان منش‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬بر اساس برنامه ریزی های به عمل امده‬ ‫به منظور صرفه جویی در هزینه های ایجاد فضای سبز و‬ ‫کاهش هزینه های مربوط به تامین نهاده ها‪ ،‬بذر گل های‬ ‫فصلی و دائمی موجود در فضای ســبز نیز جهت تولید و‬ ‫تکثیر این گیاهان در اختیار مراکز تولید گل و گیاه سازمان‬ ‫پارک ها قرار خواهد گرفت‪ .‬او خاطرنشــان کرد‪ :‬سازمان‬ ‫پارک ها و فضای ســبز شــهرداری اصفهــان دارای دو‬ ‫مرکز تولید و تحقیقات اســت که در نظر دارد از مساحت‬ ‫حدود ‪ ۱۶‬هزار مترمربع فضای گلخانه ای ان برای تولید‬ ‫و تکثیر بذرهــای ‪ F1‬و ‪ F2‬انواع گل ها و گیاهان زینتی‬ ‫استفاده کند؛ همچنین این دو مرکز دارای حدود سه هکتار‬ ‫نهالستانشاملنهال هایپیوندی‪،‬سوزنی برگ هایمقاوم‪،‬‬ ‫کلکسیون های رز و گونه های چوبی بومی‪ ،‬چهار هکتار‬ ‫چمن گرمسیری و سردسیری مقاوم به خشکی با نیاز ابی‬ ‫کم باقابلیت افزایش سطح به شش هکتار و نیز یک هکتار‬ ‫بانک ژن جهت بذرگیری انواع گونه ها است‪.‬‬ ‫دز سوم واکسن کرونا در مدار‬ ‫تزریق به واجدان شرایط‬ ‫‪ ۷۵‬هزار و ‪ ۵۳۳‬نفر در شهرستان های تحت پوشش‬ ‫دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان ُدز سوم واکسن کرونا را‬ ‫دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوسیما‪ ،‬سخنگوی دانشگاه‬ ‫علوم پزشــکی اصفهان گفت‪ :‬از ابتــدای اجرای طرح‬ ‫واکسیناســیون کرونا در شهرســتان های تحت پوشش‬ ‫این دانشــگاه تاکنون ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۷۳۱‬هــزار و ‪ُ ۲۴۰‬دز‬ ‫واکســن کرونا در استان اصفهان اســتفاده شده است‪.‬‬ ‫پژمــان عقدک افــزود‪ :‬از ایــن میزان ســه میلیون و‬ ‫‪ ۶۲۵‬هــزار و ‪ ۶۱۲‬نفــر ُدز اول‪ ،‬ســه میلیون و ســی‬ ‫هــزار و ‪ ۹۵‬نفــر ُدز دوم و ‪ ۷۵‬هــزار و ‪ ۵۳۳‬نفــر ُدز‬ ‫ســوم انواع واکســن های کرونــا را دریافــت کرده اند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه در ‪ ۲۴‬ســاعت گذشته ‪ ۳۶‬هزار و ‪ُ ۸۳۲‬دز‬ ‫واکسنکرونادرمراکزواکسیناسیونکرونادرشهرستان های‬ ‫تحت پوشــش این دانشگاه مصرف شده است‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫ایــن میزان ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۶۸۰‬نفــر ُدز اول‪ ۱۴ ،‬هزار و ‪۷۴۷‬‬ ‫نفــر ُدز دوم و هفت هزار و ‪ ۴۰۵‬نفر ُدز ســوم را دریافت‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 16‬اذر ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4232‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫شهرداراصفهان‪:‬‬ ‫انبوه سازان ابادگران شهر هستند‬ ‫شهردار اصفهان گفت‪ :‬به این باور رسیده ایم که جز با‬ ‫مشارکت مردم در همه حوزه ها مسائل کشور رفع نخواهد‬ ‫شــد در این راســتا باید به مردم اعتماد داشت و به ان ها‬ ‫احترام گذاشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬علی قاسم زاده در جمع سرمایه گذاران‬ ‫و انبوه سازان شــهر اصفهان در قالب نشست هم اندیشی‬ ‫بــا بیان اینکه معتقدیــم بدون کمک انبوه ســازان هیچ‬ ‫اتفاق خوبی در شــهر نخواهد افتاد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دو تصور‬ ‫عمده در میان خدمتگــزاران به مردم وجود دارد‪ ،‬گروهی‬ ‫اعتقاددارند که باید شبانه روز به مردم خدمت کنیم و گروه‬ ‫دوم معتقدند در کنار کار جهــادی‪ ،‬فهم‪ ،‬ارتباط‪ ،‬درک و‬ ‫گفت وگو با مردم باید وجود داشــته باشد‪ .‬او درک‪ ،‬فهم و‬ ‫تکریم مردم را در کنار کار جهادی راه حل مشکالت کشور‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬باید به مردم اعتماد داشت و به ان ها‬ ‫احترام گذاشت که در این راستا شهرداری عرصه ای برای‬ ‫حضور هرچه بیشتر مردم مدنظر دارد و می خواهیم از این‬ ‫شیوه استفاده کنیم‪ .‬شــهردار اصفهان با بیان اینکه باید‬ ‫تصدی گری شــهرداری در امور مختلف به تدریج کاهش‬ ‫یابد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این باور ما باید به عزم و اراده جدی تبدیل‬ ‫شــود؛ در دو ماه اخیر نیز در ایــن زمینه اتفاقات خوبی را‬ ‫رقم زده ایم و در اینده موانع بیشتر رفع می شود‪ .‬او اضافه‬ ‫کرد‪ :‬همه مشکالت مربوط به شهرداری نیست‪ ،‬کمیسیون‬ ‫ماده پنج‪ ،‬استانداری‪ ،‬مسکن و شهرسازی و دستگاه های‬ ‫دیگر نیز باید به کمک شــهرداری بیایند تا مشــکالت‬ ‫کاهش یابد‪ .‬قاسم زاده تاکید کرد‪ :‬باید ظرف دو ماه اینده‬ ‫به وحدت رویه برســیم تا انبوه ســازان با اطمینان خاطر‬ ‫مســائل خود را پیگیری کنند در این راستا تصمیماتی که‬ ‫در ستاد مربوط به انبوه سازان گرفته شد به شهرداری های‬ ‫مناطق ابالغ شــده است که در این زمینه انبوه سازان باید‬ ‫نســبت به حســن اجرای این تصمیمات در شــهرداری‬ ‫گواهی و شــهادت بدهند‪ .‬محســن رنجبر‪ ،‬معاون مالی‬ ‫اقتصادی شهردار اصفهان نیز در این نشست با بیان اینکه‬ ‫انبوه سازان ابادگران شهر اصفهان هستند که می توانند با‬ ‫اقدامات زیربنایی خود زیرســاخت های شهری را توسعه‬ ‫و کیفیت زندگی شــهروندان را ارتقا ببخشند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫شــهردار اصفهان با شعار «اصفهان شــهر زندگی» کار‬ ‫خود را اغاز کرد که این ادبیات مبانی کاربردی در شــهر‬ ‫اسالمی اســت؛ ما می خواهیم اصفهان به فضای شهری‬ ‫مناســب زندگی باکرامت برای شــهروندان اصفهانی با‬ ‫شاخصه های شهر اسالمی تبدیل شــود‪ .‬او افزود‪ :‬نحوه‬ ‫مشارکت در شهر باید توسعه پیدا کند‪ ،‬شهرداری در نظر‬ ‫دارد از مســائل کالن شهر به مســائل جزئی ان برسد تا‬ ‫مشــارکت مردم در محالت و گوشه گوشه شهر افزایش‬ ‫یابد‪ .‬معاون مالی اقتصادی شهردار اصفهان با بیان اینکه‬ ‫قسمت مشــارکت های اقتصادی در شهرداری از اهمیت‬ ‫ویژه ای برخوردار اســت‪ ،‬اضافه کــرد‪ :‬هدف از نگهداری‬ ‫شــهر اســتفاده از مشــارکت مردم و فناوری های نوین‬ ‫شهری است‪ .‬او با بیان اینکه باید اجرای پروژه ها به مردم‬ ‫برسد‪ ،‬زیرا دلسوزانه تر از قبل‪ ،‬از سرمایه های خود استفاده‬ ‫و نگهداری می کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬توســعه شهر به اقدامات‬ ‫مشارکتی از جنس جدید نیاز دارد‪ ،‬هم اکنون مشارکت ما‬ ‫به ســمت مشارکت مدنی سوق پیداکرده است‪ ،‬اما باید از‬ ‫این قالب نیز فراتر برویم و برخی زیرساخت های شهر را به‬ ‫مشارکت بگذاریم‪ .‬رنجبر افزود‪ :‬زمانی که زیرساخت های‬ ‫شهر این گونه توسعه پیدا کند‪ ،‬سرعت شهر به سمت شهر‬ ‫زندگی بیشتر خواهد بود‪ ،‬باید ظرفیت های سرمایه گذاران‬ ‫به ســمت محالت سوق پیدا کند‪ ،‬زیرا محالتی داریم که‬ ‫به لحاظ کالبدی کم برخوردار هستند و نیاز به سرمایه های‬ ‫بیشتر برای ســرمایه گذاری دارند‪ .‬معاون مالی اقتصادی‬ ‫شــهردار اصفهان با بیان اینکه ممکن اســت بسته های‬ ‫تشویقی به سمت محالت کم برخوردار برود‪ ،‬گفت‪ :‬باید از‬ ‫این قالب تک بعدی خارج شده و به سمت محالتی برویم‬ ‫که کمتر برخوردار هستند تا باعث رشد این محالت شویم‪.‬‬ ‫رنجبر تاکید کرد‪ :‬ما اماده ایم با مشارکت سرمایه گذاران‬ ‫و انبوه ســازان قدم به قدم وضعیت شهر را بهتر از گذشته‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬امتیاز ویژه ای از شــهرداری درخواست‬ ‫نکرده ایم‬ ‫در ادامه این جلسه انبوه سازان نظرات خود را با شهردار‬ ‫اصفهان و معاونان او مطرح کردند‪ .‬مهدی جعفر پیشــه‪،‬‬ ‫رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه ســازان مسکن و‬ ‫ساختمان اصفهان با بیان اینکه قسمت کوچکی از انجمن‬ ‫انبوه سازان اســتان از سال ‪ ۸۱‬شورایی را تشکیل دادند و‬ ‫هم اکنون بالغ بــر ‪ ۲۰۰‬عضو دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این انجمن‬ ‫حدود شش دوره مدیریت های مختلفی داشته است‪ .‬این ها‬ ‫شــرکای بدون حقوق شهرداری اصفهان هستند که باید‬ ‫موردتوجه بیشتری قرار بگیرند‪ .‬او افزود‪ :‬دل ما برای شهر‬ ‫خودمان می ســوزد‪ .‬مشــکالت زیادی را در ادوار گذشته‬ ‫داشته ایم؛ در زمان تصدی شهرداری توسط سقاییان نژاد‬ ‫‪ ۱۴۳‬مشــکل با شــهرداری را احصا کردیم که در ادوار‬ ‫مختلف بســیاری از ان ها رفع شده اســت‪ .‬این انبوه ساز‬ ‫ادامــه داد‪ :‬این جمعیت عظیم انبوه ســاز در ادوار مختلف‬ ‫فقط تکریم‪ ،‬تسهیل و تســریع را از شهرداری خواسته و‬ ‫هیچ انبوه ســازی تخفیف اضافه و امتیاز ویژه و زیادی از‬ ‫شهرداری درخواست نکرده است‪ .‬جعفر پیشه اضافه کرد‪:‬‬ ‫مشکل ما در تسهیل و تسریع این است که پیش پروانه‪،‬‬ ‫اخذ پروانه و پایان ســاخت باید سریع تر انجام بگیرد‪ .‬ما‬ ‫اماده ایم که شعارهای شهرداری را در هر زمینه ای تحقق‬ ‫ببخشیم؛ اما به عنوان ســکان داران مدیریت شهری باید‬ ‫خودتان اعالم نیاز کنید‪ .‬او خاطرنشــان کرد‪ :‬بسیاری از‬ ‫انبوه سازان سرمایه های خود را به شهرهای دیگر برده اند‪،‬‬ ‫اما اولویت ما باید اصفهان باشــد‪ .‬عمده شــرکت های ما‬ ‫شــرکت های دارای تراز باال هســتند که می توانند به جز‬ ‫واحدهای مسکونی‪ ،‬بخشی از شهر را در حوزه های دیگر‬ ‫نیز بسازند و این امادگی به صورت صد در صد وجود دارد‪.‬‬ ‫زمین های حریم اصفهان سال هاســت که رهاشده و باید‬ ‫در این دوره همت کنیم تا این پهنه با شرایط و مشارکت‬ ‫جدید ســاماندهی شــود تا از ناهنجاری های اجتماعی و‬ ‫محالت کم برخوردار کاسته شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬رکود همراه با تورم‪ ،‬مشکالت زیادی را برای‬ ‫انبوه سازان ایجاد کرده است‬ ‫سعید محکم کار‪ ،‬یکی دیگر از انبوه سازان پیشکسوت‬ ‫در این نشست‪ ،‬گفت‪ :‬رکود همراه با تورم فعلی در کشور‬ ‫مشکالت زیادی را برای انبوه سازان ایجاد کرده است‪ ،‬اما‬ ‫به خاطر عشقی که این صنف نسبت به اصفهان و توسعه‬ ‫این شــهر دارند همواره تالش کرده اند در ســخت ترین‬ ‫شرایط کار خود را انجام دهند‪ ،‬بنابراین شهرداری نیز باید‬ ‫خودش را کنار این سازندگان شهر ببیند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬او تصریح کــرد‪ :‬الزم اســت رقم های‬ ‫شهرداری روی یک قاعده و قانونی باشد‪.‬‬ ‫فرونشست در اصفهان باعث فرار سرمایه ها می شود‬ ‫سید کریم داوودی یکی دیگر از نماینده های انبوه ساز‬ ‫در این نشســت با بیان اینکه بیشترین تنش و مشکل در‬ ‫کشور ناشی از بها ندادن به نیروی انسانی بوده است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬از اقای قاسم زاده شهردار اصفهان تشکر می کنم که‬ ‫ســعی کردند نیروهای قبلی که از بدنه شهرداری بوده اند‬ ‫را در انتخاب مدیران خود لحاظ کنند‪ .‬این انبوه ساز ادامه‬ ‫داد‪ :‬متاســفانه بحث اب و فرونشســت هم اکنون وجود‬ ‫دارد اما هم اکنون یک خودکشی در اصفهان داریم انجام‬ ‫می دهیم که می گوییم فرونشست در اصفهان یک بحث‬ ‫جدی است و این موضوع باعث فرار سرمایه ها شده است‪،‬‬ ‫درحالی که این مشکل در اصفهان ان قدرها نیز حاد نیست‬ ‫و مشکلی است که از سالیان قبل نیز وجود داشته است‪ .‬او‬ ‫با بیان اینکه اصفهان هنوز هم زیباترین شهر کشور است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬با شعارهایی که علیه اصفهان می دهند گردشگران‬ ‫و سرمایه گذاران از ورود به این شهر هراس دارند‪ .‬داوودی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬باید در این خصوص اطالع رســانی های الزم‬ ‫صورت بگیرد تا از این کار جلوگیری شود‪ .‬نباید خودمان‬ ‫به دست خودمان این شهر را نابود کنیم که باعث کسادی‬ ‫و کاهش درامدهای شــهرداری نیز می شود و الزم است‬ ‫شــعارها در این خصوص عوض شــود‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫ان قدر قیمت ها زیاد شده که خریداری وجود ندارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این موضوع باعث به وجــود امدن وضعیت حادی برای‬ ‫انبوه سازان شــده است‪ .‬توجه به انبوه ســازان و حمایت‬ ‫از ان ها باعث توســعه شــهر‪ ،‬کاهش بیــکاری و رونق‬ ‫کسب وکار می شود‪ .‬این انبوه ساز خاطرنشان کرد‪ :‬گرفتن‬ ‫یک پروانه از چهار ماه تا یک ســال طول می کشــد که‬ ‫الزم است این زمان کاهش یابد‪ ،‬زیرا باعث خواب سرمایه‬ ‫و افزایش روزافزون قیمت ها می شــود کــه بزرگ ترین‬ ‫معضل است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬امادگی همه جانبه انبوه سازان برای کمک‬ ‫به شهرداری‬ ‫علی مدرس هاشمی‪ ،‬مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری‬ ‫مســکن زاینده رود نیز در این جلســه با بیان اینکه افراد‬ ‫شایسته در مسندهای مختلف شهرداری در حال فعالیت‬ ‫هستند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬انبوه سازان همه اماده و مجهز هستند‬ ‫تا به شــهرداری در همه زمینه ها کمک کنند‪ .‬او تصریح‬ ‫کرد‪ :‬شــهرداری نیز بایــد همین گونه باشــد‪ ،‬زمانی که‬ ‫مشارکت انجام می شود اگر منافع سازنده تامین نشود این‬ ‫پروژه ها با شکست مواجه می شود؛ باید اختیارات شهردار‬ ‫در اختیار سایر مدیران شهرداری نیز قرار بگیرد تا کارها با‬ ‫سرعت بیشتری انجام گیرد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬برای بافت فرسوده فکر شود‬ ‫رحمانی یکی دیگر از انبوه سازان حاضر در این جلسه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مشــکل عمده انبوه سازان با اتش نشانی است‬ ‫که قوانین بسیار سختی برای این موارد در اصفهان وجود‬ ‫دارد و الزم است این مشــکل با سایر استان های کشور‬ ‫که قوانین ساده تری دارند‪ ،‬همسان شود‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫مشــکل دیگر‪ ،‬موضوع تراکم در اصفهان است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در بافت قدیم شهر اصفهان اجازه ساخت وساز چندانی‬ ‫وجود ندارد و الزم اســت برای این بافت فکری شود زیرا‬ ‫در حال تبدیل شدن به حلبی اباد است‪ .‬باید سرمایه گذاران‬ ‫تشویق شوند تا در این بافت نیز سرمایه گذاری انجام شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬شــروع خاک برداری از خود ساخت مسکن‬ ‫سخت تر شده است‬ ‫رفیعیان از دیگر انبوه ســازان حاضر در این نشســت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با باال رفتن قیمت زمین امکان ازادســازی ها‬ ‫کمتر می شود که باید فکری به حال ان ها شود‪ .‬او تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اگر برای اپارتمان کدهای ارتفاعی تا نیم متر افزایش‬ ‫یابد اتفاق بدی برای شــهر نمی افتد‪ ،‬اما باعث می شــود‬ ‫چندین خانواده ای کــه در این مجتمع ها زندگی می کنند‬ ‫وضعیت بهتری داشــته باشند‪ .‬این انبوه ساز با بیان اینکه‬ ‫شــروع خاک برداری از خود ساخت مسکن سخت تر شده‬ ‫است که نباید این گونه باشد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دیدار شهرداران‬ ‫باید اســان شــود‪ .‬همچنین اگر برای زمین های اطراف‬ ‫شــهرها‪ ،‬طرح های کالن دیده شود می تواند به ابادانی و‬ ‫توسعه شهر کمک بسیار بیشتری کند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬نباید زمان زیادی بــرای گرفتن مجوزها‬ ‫بگذرانیم‬ ‫یکی دیگر از انبوه ســازان در این نشست با بیان اینکه‬ ‫جذب سرمایه مانند جذب مشتری برای یک مغازه است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬باید دنبال جذب سرمایه برای ساخت وساز در‬ ‫شهر اصفهان باشیم‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬با شرکتی چینی برای‬ ‫ساخت وساز در شهر اصفهان مذاکره کرده ایم و ان ها نیز از‬ ‫این موضوع استقبال زیادی داشته اند اما شروطی هم دارند‬ ‫که نباید اغاز برگشــت سرمایه بیش از دو سال باشد‪ .‬این‬ ‫انبوه ساز تاکید کرد‪ :‬این شرکت می گوید طی ‪ ۱۸‬ماه برج‬ ‫‪ ۵۰‬طبقه می سازم اما ایا چنین امکانی برای شهر اصفهان‬ ‫وجود دارد یا خیر‪ .‬اگر پاســخ مثبت است باید مکانیزم ان‬ ‫طوری طراحی شود که این شرکت بتواند کارش را انجام‬ ‫دهد‪ .‬این شرکت چینی می گوید طراحی را همزمان با اجرا‬ ‫انجام می دهیم و ما نیز نبایــد زمان زیادی برای گرفتن‬ ‫مجوزها بگذرانیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬مشکالت طرح تفصیلی باید برطرف شود‬ ‫محمدرضا لبافان یکــی دیگر از انبوه ســازان بزرگ‬ ‫اصفهان نیز در این نشســت با بیان اینکه مشکالتی در‬ ‫طرح تفصیلی وجود دارد که باید تغییراتی در ان به وجود‬ ‫بیایــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برنامه ســرای ‪ ۸‬کار ارباب رجوع را دو‬ ‫برابر کرده که الزم اســت اصالحاتی در این ســاختار به‬ ‫وجود بیاید‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬سرمایه ها از اصفهان در حال فرار است‬ ‫عباس اقا رضایی انبوه ســاز دیگر نیز بــا بیان اینکه‬ ‫طرح تفصیلی اصفهان‪ ،‬نظام مهندســی و بیمه اجتماعی‬ ‫بایــد اصالح شــود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر این ها اصالح شــود‬ ‫ساخت وســازها خودبه خود انجام می شود؛ باید مشکالت‬ ‫عامه مردم برطرف شــود تا مشکالت ما انبوه سازان هم‬ ‫برطرف شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬الزم است کارها در مناطق رصد و مشکالت‬ ‫شناسایی شود‪ ،‬زیرا ســرمایه ها در حال فرار است و باید‬ ‫زودتر فکری به حال ان شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬باید حیطه اختیارات شهرداران منطقه زیاد‬ ‫شود‬ ‫حسین گیاهچین مدیرعامل شرکت اسکان فراز در این‬ ‫نشســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در شهرداری ها باید حیطه اختیارات‬ ‫شــهرداران منطقه زیاد شــود تا ما به اصل کار خودمان‬ ‫برســیم‪ .‬باید به سمت ساخت با ارتفاع های بیشتر حرکت‬ ‫کرد‪ .‬او افزود‪ :‬برای یک نمای ســاختمان شش ماه باید‬ ‫رفت وامد کنیم که باید به حــال این موضوع نیز فکری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬فرایندهای اداری پیچیده تسهیل شود‬ ‫لطفی یکی دیگر از انبوه ســازان در این نشست اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تعداد ساخت وسازها زیاد نیست و مشکل اجتماعی را‬ ‫رفع نمی کند‪ .‬شهرداری بروکراسی های سنگین دارد که به‬ ‫دلیل وجود دستگاه های نظارتی است اما باید این فرایندها‬ ‫تسهیل شود‪ .‬او افزود‪ :‬تیم های انبوه ساز همگی حرفه ای‬ ‫هســتند اما باید گره کار ان ها باز شــود‪ .‬امکانات و منابع‬ ‫زیادی در اختیار شــهرداری اســت و کارگشایی بیشتری‬ ‫می تواند داشــته باشد‪ .‬باید اعتماد بیشتر باشد تا پاسخ ان‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬باید به سمت ساخت محله های پایدار برویم‬ ‫امامــی‪ ،‬دیگر انبوه ســاز اظهار کرد‪ :‬باید به ســمت‬ ‫ســاخت محله های پایدار برویم تا اگر اتفاقی برای شهر‬ ‫افتاد معضالت گریبان اصفهــان را نگیرد و به طور مثال‬ ‫اگر زلزله ای امد باعث تخریب زیاد نشــود‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫انبوه سازان باید دست به دست هم بدهند تا محله های پایدار‬ ‫بسازند و شهر نظام خوبی پیدا کند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اصفهان در جذب سرمایه ضعیف و با فرار‬ ‫سرمایه مواجه است‬ ‫روح ا‪ ...‬میرزا امیری از اتاق بازرگانی اصفهان نیز موتور‬ ‫توســعه و حرکت اقتصادی کشور را ساخت وساز ذکر کرد‬ ‫و افزود‪ :‬اصفهان باید در جذب سرمایه بیشتر فعالیت کند‪،‬‬ ‫زیرا در کنار بخــش حاکمیت‪ ،‬اتاق های بازرگانی رویکرد‬ ‫جدیدی را در حوزه ساخت مسکن ایجاد کرده اند‪ .‬او تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اتاق بازرگانی می تواند به عنوان یک تسهیلگر و عامل‬ ‫سوم در این موضوع ایفای نقش کند‪ .‬در صورت موافقت‬ ‫مدیریت شهری مکان هایی که می تواند پروژه های بزرگ‬ ‫در ان بــه اجرا دربیاید در قالب یک پکیج به کلیه فعاالن‬ ‫اقتصادی ارجاع می شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬روش های نوین جذب ســرمایه در بازار‬ ‫سرمایه موردتوجه قرار بگیرد‬ ‫شــیخ صراف دیگر انبوه ســاز بــا بیان اینکــه باید‬ ‫کمیته ای تشکیل و مشکالت انبوه سازان در ان رسیدگی‬ ‫شــود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اســتان اصفهان نیاز به جذب سرمایه‬ ‫دارد زیرا حق مطلب در ان ادا نشــده اســت‪ .‬ســازمان‬ ‫مشارکت های شــهرداری به عنوان حلقه مفقوده می تواند‬ ‫نقــش خوبی در این مســیر داشــته باشــد‪ .‬او تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬روش های نوین جذب ســرمایه در بازار ســرمایه‬ ‫موردتوجــه قــرار بگیرد تــا پروژه های بــزرگ را بتوان‬ ‫اجرا کرد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬بیش از ‪ ۵۰‬درصد سرمایه گذاران‪ ،‬سرمایه های‬ ‫خود را از شهر خارج کرده اند‬ ‫یکی دیگر از انبوه ســازان حاضر در این نشست اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬اگر کمک های الزم به ســرمایه گذاران نشــود از‬ ‫اصفهان می روند همان گونه که تاکنون باالی ‪ ۵۰‬درصد از‬ ‫ان ها سرمایه های خود را از اصفهان برده اند‪ .‬باید برای این‬ ‫موضوع فکری شــود زیرا در شهرهای دیگر کارها بسیار‬ ‫راحت تر انجام می شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬سرمایه گذاران ارزش افزوده به شهر اضافه‬ ‫می کنند‬ ‫علیرضــا برهانی‪ ،‬معاون ســازمان ســرمایه گذاری و‬ ‫مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان نیز در این نشست‬ ‫با بیان اینکه انبوه ســازان به توسعه شهر کمک می کنند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ارزش ذاتی این سرمایه گذاران را زمانی متوجه‬ ‫می شویم که این سرمایه ها شعار اصفهان شهر زندگی را‬ ‫فراهم می کنند و ما به عنوان شهرداری باید زمینه الزم را‬ ‫برای فعالیت انان و توســعه شهر فراهم کنیم‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه باید اعتماد کافی به بخش خصوصی داشته باشیم‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اگر بستر را به شکل درستی فراهم کنیم ان ها‬ ‫بهتر از ما می توانند برای شهر ارزش افزوده ایجاد کرده و‬ ‫نسبت به جذب سرمایه های فرار کرده اقدام کنند‪ .‬معاون‬ ‫سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری‬ ‫اصفهان خاطرنشــان کرد‪ :‬احترام به انبوه سازان برداشتن‬ ‫موانع و فراهم کردن بســتر کارهایی است که باید برای‬ ‫ان ها انجام شود‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫‪3‬‬ ‫واکسیناسیون‪ 90‬درصدی‬ ‫مردم خور و بیابانک علیه‬ ‫کرونا‬ ‫به گفته سرپرســت شــبکه بهداشت و درمان‬ ‫شهرســتان خور و بیابانک در شرق استان اصفهان‬ ‫تاکنــون ‪ ۹۱‬درصد از جامعه هــدف این منطقه ُدز‬ ‫اول و ‪ ۸۵‬درصد نیز ُدز دوم واکسن کرونا را تزریق‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫مجتبــی حجــی زاده بر تداوم واکسیناســیون‬ ‫فراگیر همراه بــا رعایت پروتکل های بهداشــتی‬ ‫برای پیشــگیری موج جدید طغیان ویروس کرونا‬ ‫ششــم کرونا تاکید کــرد و به ایرنــا گفت‪ :‬طرح‬ ‫شهدای ســامت با هدف تســریع واکسیناسیون‬ ‫از اول تا ‪ ۲۰‬اذر در کشــور و شهرســتان در حال‬ ‫انجام اســت که حدود افزایش چهار درصد پوشش‬ ‫در نوبت اول و ســه درصد در نوبت دوم‪ ،‬دستاورد‬ ‫این طرح در این شهرستان است‪ .‬سرپرست شبکه‬ ‫بهداشــت و درمان شهرستان خور و بیابانک افزود‪:‬‬ ‫در هفتــه دوم اذر همچنان شــاهد افزایش موارد‬ ‫نمونه گیــری و کاهــش مــوارد مثبــت بوده ایم‪.‬‬ ‫او با اشاره رعایت پروتکل ها در مدارس گفت‪ :‬الزم‬ ‫اســت پروتکل ها در مدارس بیش از بیش رعایت‬ ‫شود تا کمترین دغدغه برای والدین و اولیا را شاهد‬ ‫باشــیم‪ .‬فرماندار خور و بیابانک هم در گفت وگو با‬ ‫ایرنا اظهار داشــت‪ :‬امروز هیــچ موضوعی مهم تر‬ ‫از کرونا و ســامت مردم نیســت و در این مسیر‬ ‫از ظرفیت تمام اداره هــا ‪ ،‬اصناف‪ ،‬ســازمان های‬ ‫مردم نهاد‪ ،‬روحانیان و بســیج باید اســتفاده شود‪.‬‬ ‫عبــاس نظام االســامی بــر پوشــش حداکثری‬ ‫واکسیناســیون کرونا در این شهرستان با شناسایی‬ ‫افرادی که واکســن تزریــق نکرده اند تاکید کرد و‬ ‫افزود‪ :‬شناســایی نقطه به نقطــه و محله ای افرادی‬ ‫که واکســن تزریــق نکرده اند امری مهم اســت‪.‬‬ ‫او خاطرنشــان کرد‪ :‬باید برای تحقــق این مهم‪،‬‬ ‫گروه های ســیار واکسیناسیون کرونا در شهرستان‬ ‫تقویت شــوند و در این راستا اســتفاده از ظرفیت‬ ‫بهداشت و درمان‪ ،‬بســیج و امدادگران هالل احمر‬ ‫ضــروری اســت‪ .‬فرمانــدار خــور و بیابانک بیان‬ ‫داشــت‪ :‬الزم اســت با اهتمام عمومی نســبت به‬ ‫رعایــت شیوه نامه های بهداشــتی و فاصله گذاری‬ ‫اجتماعی و اســتفاده از ماسک تبعات این ویروس‬ ‫را کاهــش دهیم تا شــاهد موج ششــم شــیوع‬ ‫کرونــا نباشــیم‪ .‬بر اســاس اخریــن رنگ بندی‬ ‫ن خور و‬ ‫همه گیری بیماری کووید‪ ،۱۹-‬شهرســتا ‬ ‫بیابانــک در وضعیت ابی (خطر پاییــن) قرار دارد‪.‬‬ ‫شهرستان ‪ ۲۰‬هزارنفری شهرستان خور و بیابانک‬ ‫با ‪ ۱۲‬هزار کیلومتر وسعت در ‪ ۴۲۰‬کیلومتری شرق‬ ‫مرکز اصفهان قرار دارد‪.‬‬ ‫اختصاص‪ ۵‬هزار مترمربع‬ ‫زمین به باغ موزه دفاع مقدس‬ ‫کاشان‬ ‫فرماندار کاشان از اختصاص پنج هزار مترمربع‬ ‫زمین برای باغ موزه دفاع مقدس کاشان خبر داد‪.‬‬ ‫به گــزارش مهر‪ ،‬علی اکبر مرتضایی با اشــاره‬ ‫به اینکه وضعیت واکســن در شهرســتان کاشان‬ ‫مطلوب نیســت‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬با توجه به احتمال‬ ‫شــیوع نوع جدید ویروس کرونا الزم اســت همه‬ ‫مردم به خصوص اقشار اسیب پذیر نسبت به تزریق‬ ‫واکســن اقدام کنند‪ .‬او با بیان اینکه کارمند ادارات‬ ‫دولتی باید همه واکسن کرونا را تزریق کنند‪ ،‬ابراز‬ ‫داشت‪ :‬درصورتی که طبق بازرسی ها مشخص شود‬ ‫کارمندی واکسن تزریق نکرده‪ ،‬شخص رئیس ان‬ ‫اداره باید پاســخگو باشد‪ .‬فرماندار کاشان در بخش‬ ‫دیگری از سخنان خود با اشاره به سابقه بسیجیان‬ ‫و رزمندگان شهرستان کاشان در هشت سال دفاع‬ ‫مقــدس تصریح کــرد‪ :‬به منظور احــداث باغ موزه‬ ‫دفاع مقدس در کاشــان حدود پنــج هزار مترمربع‬ ‫زمین اختصاص داده شده اســت‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬با‬ ‫پیگیری های انجام شده توسط مسئولین و مدیران‬ ‫شهرســتان و همچنین جمعی از یادگاران هشــت‬ ‫سال دفاع مقدس نظر استاندار برای احداث باغ موزه‬ ‫دفاع مقدس در کاشان جلب و عملیات اجرایی این‬ ‫مجموعه فرهنگی به زودی اغاز می شود‪ .‬مرتضایی‬ ‫با اشــاره به برخی از اختالفات در بیــن ادارات و‬ ‫دستگاه های اجرایی کاشــان گفت‪ :‬این اختالفات‬ ‫ابتــدا باید در فرمانداری مطــرح و در صورت حل‬ ‫نشدن موضوع باید مراتب از طریق استان پیگیری‬ ‫شود‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬در شهرستان هیچ دستگاه‬ ‫اجرایی حق شکایت از دســتگاه و یا اداره دیگری‬ ‫ندارد چراکه این موضوع هیچ وجاهت قانونی ندارد‪.‬‬ ‫فرماندار کاشــان با اشــاره به برخی از اعتراضات‬ ‫در شهر برزک نســبت به پرداخــت اب بها افزود‪:‬‬ ‫کارگروهــی با حضور امام جمعــه‪ ،‬نیروی انتظامی‪،‬‬ ‫رئیس شورای شــهر و نمایندگان ابفا و فرمانداری‬ ‫برای حل این مشــکل تشــکیل شــده است تا به‬ ‫این اعتراضات رســیدگی کنــد‪ .‬او با بیان اینکه در‬ ‫زمینه سالمت جامعه و شاخص های ان برنامه های‬ ‫فرهنگی و اموزشی به صورت مداوم و پیوسته انجام‬ ‫شود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬متاســفانه کاشان رتبه نخست‬ ‫چاقی و یکی از شهرهایی است که در مورد دیابت‬ ‫امار باالیی دارد ازاین رو باید با نهادینه کردن تغییر‬ ‫سبک زندگی به خصوص در بین کارمندان و پرسنل‬ ‫ادارات و ســازمان های اجرایــی و خدماتی بیش از‬ ‫پیش در راستای سالمت جامعه تالش کرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫شهادت ‪ ۶۶‬پرستار در دوران‬ ‫کرونا‬ ‫معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به تعیین تکلیف‬ ‫پرونده ‪ ۶۶‬شــهید پرستار مدافع سالمت در حوزه کرونا‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬علت تفاوت امار ارائه شــده از سوی ما و سازمان‬ ‫نظام پرســتاری‪ ،‬طوالنی شــدن پروسه تعیین مصادیق‬ ‫شهداست که این انتقاد وارد است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دکتر عباس عبادی در نشست خبری با‬ ‫خبرنگاران به مناسبت روز پرستار با درود بر روح شهدای‬ ‫مدافع ســامت‪ ،‬گفــت‪ :‬اگر در هر حــوزه به ویژه حوزه‬ ‫سالمت نتوانیم از مشــارکت مردم استفاده کنیم ممکن‬ ‫است به اهداف از پیش تعیین شده نرسیم‪ .‬کار ما به عنوان‬ ‫یک کار تیمی به سالمت مردم کمک می کند‪ .‬امیدواریم‬ ‫در دولت جدید مردم را بیشتر در تصمیم گیری های مرتبط‬ ‫با ســامت و اشنایی با حقوق دخالت دهیم‪ .‬بدون شک‬ ‫اگاهی بخشی و مشــارکت انان در بهبود شاخص های‬ ‫مرتبط با نظام سالمت موثر اســت‪ .‬او افزود‪ :‬امیدواریم‬ ‫بتوانیم طی روزهای پیش رو رویکرد نظام ســامت را‬ ‫تغییر دهیم ‪ .‬به اذعان متخصصان ما نظام سالمت را گران‬ ‫کنترل می کنیم که شاید بخشی از ان به مدیریت منابع‬ ‫انســانی بازمی گردد‪ .‬تاکید بر استفاده از تکنولوژی های‬ ‫های تک و شــاید توزیع نامناســب این موضوع ســبب‬ ‫افزایش قیمت ها شــده اســت ‪ .‬همکاران پرســتار ما با‬ ‫توجه به دوره های اموزشــی خود ایــن مهارت‪ ،‬دانش و‬ ‫امکان برایشــان میسر است که نقش افرینی بیشتری در‬ ‫توســعه سالمت مردم داشته باشــند‪ .‬این نقد به ما وارد‬ ‫اســت که ما تنها بخش اندک توانایی همکاران پرستار‬ ‫را اســتفاده می کنیم‪ ،‬درحالی که اگر در کنار مردم باشیم‬ ‫و نقش پیشگیری و توان بخشی را افزایش دهیم‪ ،‬نیاز به‬ ‫این تعداد تخت بستری نخواهیم داشت چون پیشگیری‬ ‫کردیــم‪ .‬در دو دهه اینده با چالش پیری جمعیت مواجه‬ ‫می شویم که یکی از راهکارهای برون رفت از این موضوع‬ ‫توجه به نقش های دیگر پرستار است‪ .‬عبادی درخصوص‬ ‫تعیین مصداق شهدای مدافع سالمت در حوزه پرستاری‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اماری که به شکل قطعی از شهدای پرستاری‬ ‫در کمیته ‪ ۳‬نفره تعیین مصداق شدند تعداد ‪ ۶۶‬نفر پرونده‬ ‫شهادتشــان قطعی شده اســت ‪ .‬همکارانی که در دوران‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬مرحوم می شــوند و بحث شــهادت برایشان‬ ‫مطرح می شود یک فرایندی برایشان پیش بینی می شود‬ ‫که مصادیق ان در کمیته ‪ ۳‬نفره انجام می شــود‪ .‬علت‬ ‫تفاوت امار ارائه شده از سوی ما و سازمان نظام پرستاری‪،‬‬ ‫طوالنی شدن پروسه تعیین مصادیق شهدا است که این‬ ‫انتقاد وارد است‪ .‬او همچنین در پاسخ به سوال دیگر ایسنا‬ ‫درباره وضعیت تبدیل قرارداد پرستاران‪ ،‬بیان کرد‪ :‬نسبت‬ ‫تخت به پرســتار دارای دو بخش پرســتاران حرفه ای و‬ ‫غیرحرفه ای اســت‪ .‬یک تخت به ازای پرستار حرفه ای‬ ‫ت‬ ‫‪ ۱.۸‬است و در مجموع یک تخت به ازای ‪ ۲.۵‬نفر اس ‬ ‫انچه در شرایط موجود فراهم است نصف این عدد است و‬ ‫اکنون میانگین کشوری تخت به پرستار حدود ‪ ۰.۹‬است‬ ‫و در برخی مناطق کمتر هم است‪ .‬اگر همه کارکنان حوزه‬ ‫نظام ســامت با رابط های استخدامی متفاوت را بتوانیم‬ ‫تبدیل وضعیت دهیــم بازهم با عدد اســتاندارد تفاوت‬ ‫داریم‪ .‬در بسته حمایتی اماده شده وزارت بهداشت شامل‬ ‫‪ ۶‬بند اســت و یکی از بندها این بود که همه همکارانی‬ ‫که در حوزه کرونــا داوطلبانه کنار مردم ماندند را تبدیل‬ ‫وضعیت کنیم‪ ،‬با دو هدف رفع کمبود و دوم حرمت نهادن‬ ‫به کســانی که کنار مردم خود ایســتادند‪ .‬او افزود‪ :‬البته‬ ‫ســازمان های خارج از وزارتخانه که تصمیم گیر هستند‬ ‫موانع قانونی مانند ازمون استخدامی را مطرح می کنند که‬ ‫در حال پیگیری اســت و نظام پرستاری هم کنار ما بوده‬ ‫است و امیدواریم به یک زبان مشترک برسیم‪ .‬همکاران‬ ‫خارج از وزارت بهداشت باید اهمیت موضوعات مرتبط با‬ ‫ســامت را درک کنند‪ .‬شاید بتوان از برخی اقالم حیاتی‬ ‫چشم پوشــی کرد؛ اما حوزه سالمت چنین نیست‪ .‬نظام‬ ‫سالمت حقوق اولیه شــهروندی است‪ .‬عبادی ادامه داد‪:‬‬ ‫بحث تعرفه گــذاری و فوق العاده خــاص با ضریب ‪،۳‬‬ ‫تبدیل وضعیت و‪ ...‬را پیگیری می کنیم‪ .‬باید همت کنیم‬ ‫و پیگیر امور باشــیم اما بخش دوم مربــوط به خارج از‬ ‫وزارت بهداشت است که امیدواریم پیگیری صورت گیرد‪.‬‬ ‫پرستاران ظرفیت زیادی دارند و باید از تمام این ظرفیت‬ ‫استفاده شود‪ .‬او درباره جلســه معاونت پرستاری با نهاد‬ ‫ریاســت جمهوری‪ ،‬افزود‪ :‬در این جلسه از شورای عالی‬ ‫بیمه‪ ،‬سازمان اداری اســتخدامی‪ ،‬نظام پرستاری حضور‬ ‫داشتند ولی متاسفانه نماینده سازمان برنامه وبودجه حضور‬ ‫نداشتند‪ .‬در جلسه چالش ها مطرح شد ولی چون نماینده‬ ‫برنامه وبودجه نبود‪ ،‬کســی نبود تا بــرای اعتبار خاص‬ ‫حوزه تعرفه گذاری صحبت کند‪ .‬البته همکاران سازمان‬ ‫اســتخدامی هم به موانع قانونی اشاره کردند‪ .‬مقرر شد‬ ‫خالصه مذاکرات به اطالع معاون اول ریاست جمهوری‬ ‫برســد تا قبل از روز پرستار دستور ویژه بگیریم‪ .‬وقتی از‬ ‫مدافعان ســامت صحبت میکنیم بحث جنگ متفاوتی‬ ‫است که جان برکف از سالمت انسان ها دفاع کردند‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 16‬اذر ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4232‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫پذیرش اختالالت روان پزشکی در مردان کمتر است‬ ‫یک روان پزشــک با بیان اینکه میزان بروز اختالالت روانی‬ ‫میان زنان و مردان تقریبا یکسان است‪ ،‬اما مراجعه زنان برای‬ ‫درمان همیشه بیشتر از مردان است‪ ،‬گفت‪ :‬پذیرش اختالالت‬ ‫روان پزشــکی در مردان کمتر از زنان است که این موضوع‬ ‫ریشه در فرهنگ جامعه ما دارد‪.‬‬ ‫دکتر ســعید انصاری با اشاره به این که سالمت روان یکی از‬ ‫سه جزو اساسی تعریف سازمان بهداشت جهانی از سالمتی‬ ‫است‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬سالمتی به معنای تندرستی جسمانی‪،‬‬ ‫روانــی و اجتماعی اســت‪ .‬او گفت‪ :‬مفهوم ســامت روان‬ ‫این اســت که فرد باید توانایی های خود را بشناســد‪ ،‬بتواند‬ ‫با اســترس های معمول زندگی خود کنــار بیاید‪ ،‬کار مفید و‬ ‫ســازنده ای انجام دهد و بتواند با جامعه خود تعامل داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬به عبارت دیگر ســامت روان یک تعریف کلی است‬ ‫که نشــان می دهد فرد چقدر توانایی هــای جمعی و فردی‬ ‫دارد‪ ،‬چقدر هیجانات خود را می شناســد‪ ،‬چقدر برای بهبود‬ ‫حال خود تالش می کنــد و چقدر می تواند با دیگران ارتباط‬ ‫برقرار کند‪ .‬این روان پزشــک با اشاره به این که در بسیاری از‬ ‫مواقع مردم به دلیل رویارویی با چالش های روزمره زندگی‪،‬‬ ‫اهمیت کمتری به سالمت جســمی و روانی خود می دهند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در این شــرایط افراد از مســائل مربوط ب ه ســامت‬ ‫خود مثل اندازه گیری قند‪ ،‬فشــارخون‪ ،‬مشکالت دندان و در‬ ‫نهایت مسائل مربوط به سالمت روان خود غافل می شوند‪ .‬او‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬به عنوان یک روان پزشک که سال ها است‬ ‫مشغول طبابت در این حوزه هســتم اصلی ترین درسی که‬ ‫گرفته ام این اســت که هیچ کسی مطلقا در برابر چالش های‬ ‫ســامت روان مصون نیســت‪ .‬اصال مهم نیســت فرد چه‬ ‫پس زمینه ای دارد‪ ،‬چقدر ثروتمند اســت‪ ،‬شــغلش چیست‪،‬‬ ‫سنش چقدر است و جنسش چیست‪ ،‬بیماری روانی تبعیض‬ ‫قائل نمی شــود و به سراغ همه ما می اید‪ ،‬اما خبر خوب این‬ ‫است که می توانیم با تکنیک ها و ابزارهایی که برای مدیریت‬ ‫ســامت روان وجود دارد به نحوی به بهبود کیفیت زندگی‬ ‫خود کمک کنیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬مراجعه بیشــتر زنان برای درمان اختالالت‬ ‫روانی‬ ‫انصاری با بیان اینکه شیوع اختالالت روان پزشکی در جامعه‬ ‫در حال افزایش اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬میزان بروز اختالالت‬ ‫روانی میان زنان و مردان تقریبًا یکســان اســت‪ ،‬اما میزان‬ ‫مراجعات زنان برای درمان همیشه بیشتر از مردان است‪ .‬این‬ ‫مسئله شاید بیش از اینکه به ژنتیک مرتبط باشد‪ ،‬به فرهنگ‬ ‫ارتباط دارد‪ .‬او با بیان اینکه مردان در مقایسه با زنان‪ ،‬بیشتر‬ ‫اختــاالت روانی را برون ســازی می کنند‪ ،‬درحالی که زنان‬ ‫بیشتر این اختالالت را درون سازی می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس‬ ‫اماری که از سوی سازمان بهداشت جهانی ارائ ه شده میزان‬ ‫پرخاشــگری‪ ،‬رفتارهای ضد اجتماعی و خودکشی در مردان‬ ‫ی که زنان بیشتر به‬ ‫بیشتر از زنان گزارش شده است‪ ،‬در حال ‬ ‫اضطراب و افسردگی مبتال می شوند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬پذیرش کمتر اختالالت روانــی در مردان‬ ‫نسبت به زنان‬ ‫این روان پزشــک پذیرش اختالالت روان پزشکی در مردان‬ ‫را کمتر از زنان دانســت و توضیح داد‪ :‬این موضوع ریشــه‬ ‫در فرهنــگ جامعه ما دارد که از بــدو تولد مردان را قوی و‬ ‫پشتیبان معرفی می کنند و اجازه بیان رنج ها و شکست ها را‬ ‫بــه مردان نمی دهند‪ .‬حتمًا در روابــط خودمان به طور مکرر‬ ‫با این جمله از ســمت مردان روبرو شــده ایم که حرف زدن‬ ‫برایمان سخت است‪ ،‬یا االن چه باید بکنم؟! سرچشمه این‬ ‫جمالت فرهنگ است؛ فرهنگی که از طرف خانواده و جامعه‬ ‫از دوران کودکی به ما القا می شــود‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫نقش مهم مردان در خانواده و جامعه می بایســت ســامت‬ ‫روان ایــن بخش مهم از جامعه به طورجدی مورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬راهکارهایی برای بهبود سالمت مردان‬ ‫انصاری با اشــاره به روزهایی که به ســختی در حال سپری‬ ‫شدن است و فشارهایی که به همه افراد جامعه وارد می شود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در این شــرایط خوب است همه ما به یاد داشته‬ ‫باشیم که همه زندگی ما شغل ما نیست‪ ،‬پس باید خودمان را‬ ‫از موقعیت های غیرواقعی جدا کنیم و درک کنیم که هویت‬ ‫ما را شــغل ما تعیین نمی کند‪ .‬او با یاداوری این که در دوران‬ ‫قرنطینه همه گیری کرونا فهمیدیم باید تاکید کمتری بر روی‬ ‫شــغلمان داشته باشــیم‪ ،‬گفت‪ :‬این دوران به ما یاد داد باید‬ ‫بــر حوزه های دیگر زندگی مانند خانواده و دوســتان تمرکز‬ ‫بیشتری کنیم‪ ،‬درعین حال که باید بتوانیم به نحوی با تنهایی‬ ‫خودمان کنار بیاییم و خودمان را بیشتر دوست داشته باشیم‪.‬‬ ‫این روان پزشک ادامه داد‪ :‬یکی دیگر از راهکارهایی که برای‬ ‫بهبود سالمت روان وجود دارد این است که به برنامه روزانه‬ ‫خود نظم دهید و توصیه می شــود همه افــراد برنامه ریزی‬ ‫روزانه داشــته باشند‪ .‬او هم چنین پیشــنهاد کرد افراد درباره‬ ‫اتفاقات روزانه خود یادداشــت برداری کننــد و افزود‪ :‬خیلی‬ ‫وقت ها احساسات‪ ،‬اتفاقات و رویدادهای روزانه را می توانیم‬ ‫یادداشت کنیم و حسمان را روی کاغذ بیاوریم‪.‬‬ ‫ق داریم غمگین باشیم‬ ‫‪ÁÁ‬خیلی وقت ها ح ‬ ‫انصاری با بیــان اینکه گاهی اوقــات می توانیم با اعضای‬ ‫خانواده و دوســتانی که ارتباط خوبی بــا ان ها داریم درباره‬ ‫خیلی از مسائل صحبت کنیم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬قرار نیست زندگی‬ ‫ما همیشــه عالی و بدون مشکل باشــد و خیلی وقت ها ما‬ ‫هم حق داریم غمگین باشیم‪ .‬این روان پزشک به افراد توصیه‬ ‫کرد‪ ،‬اگر احساساتی مبنی بر غمگینی و اضطراب زیاد دارند‪،‬‬ ‫به طوری که موجب اختالل در عملکرد روزمره ان ها شــده و‬ ‫موجب اختالل در ارتباط خانواده و همکاران‪ ،‬حافظه‪ ،‬خواب‬ ‫و خوراک ان ها شــده حتما با یک روانشناس یا روان پزشک‬ ‫مشــورت کنند‪ ،‬چراکه درمان ان فــرد می تواند درمان یک‬ ‫جامعه باشد‪.‬‬ ‫عادی انگاری تقلب دانش اموزان در پی اموزش مجازی‬ ‫یک روانشــناس با اشــاره به حضوری شدن اموزش ها و‬ ‫کاهش امکان تقلــب دانش اموزان‪ ،‬گفــت‪ :‬دانش اموزان در‬ ‫امــوزش مجازی به راحتی تقلب کردن را از یکدیگر اموختند‬ ‫و به نوعی می توان گفت این امر برایشــان عادی شد و اکنون‬ ‫حضوری شدن کالســها و کاهش امکان تقلب منجر به افت‬ ‫تحصیلی ان ها و در نهایت ایجاد خود پنداره ضعیف و کاهش‬ ‫اعتمادبه نفس در دانش اموزان شده است‪ ،‬به طوری که بعضا به‬ ‫غلط تصور می کنند از هوش خوبــی برای تحصیل برخوردار‬ ‫نیستند و نمی توانند از پس دروس برایند‪.‬‬ ‫گوهر یسنا انزانی با بیان اینکه دانش اموزان پس از حدود‬ ‫دو ســال اموزش مجازی و شــرایطی که برای ان ها امکان‬ ‫تقلب کــردن را راحت تر کرده بود اکنون با حضوری شــدن‬ ‫اموزش ها در شــرایط حادی به ســر می برند‪ ،‬به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫در طول اموزش مجازی بعضــا دانش اموزان به راحتی تقلب‬ ‫می کردند و متوجه نبودند که دلیل امتحان دادن سنجش ان ها‬ ‫اســت‪ ،‬ازاین رو اکنون با حضوری شدن کالسها دانش اموزان‬ ‫در شــرایط ناایمن روانی قــرار دارند‪ .‬او افــت تحصیل را با‬ ‫افزایش تقلب‪ ،‬افسردگی‪ ،‬اضطراب‪ ،‬گرایش به اعتیاد‪ ،‬حقارت‬ ‫و درماندگی در ارتباط دانســت و ادامه داد‪ :‬در چنین شرایطی‬ ‫فرد خود را حقیر می بیند و تصمیم گیری برایش سخت می شود‪.‬‬ ‫در عین حال این امکان وجود دارد که این افراد تحت ســلطه‬ ‫هم ســاالن خود قرار گیرند و گوشه گیر شوند چراکه در چنین‬ ‫شرایطی مضطرب شده و از شکست خوردن و دوست داشتنی‬ ‫نبودن می ترســند‪ .‬انزانی بــا بیان اینکه اکثــر دانش اموزان‬ ‫نوعی بی صداقتی تحصیلی یا همــان تقلب کردن که نوعی‬ ‫جعل دانش اســت را در دوران تحصیل خود نشان می دهند‪،‬‬ ‫تصریح کــرد‪ :‬تقلب یعنی تخلــف از هنجارها و تقلب کردن‬ ‫یک موضوع مهم اجتماعی است که می تواند منجر به کاهش‬ ‫اعتماد اجتماعی شود‪ .‬از جمله عمده دالیل تقلب کردن ضعف‬ ‫تحصیلی‪ ،‬نداشتن اگاهی‪ ،‬ارتقاء نمره‪ ،‬ترس از شکست خوردن‪،‬‬ ‫ترس از قضاوت شدن‪ ،‬ترس از دوست داشتنی نبودن‪ ،‬احساس‬ ‫عدم امنیت نســبت به نوع برخورد والدین با نمره پایین و نیاز‬ ‫به جلب توجه است‪ .‬درواقع گرایش به تقلب می تواند دو حالت‬ ‫داشته باشد؛ یا این تقلب تحت تاثیر عوامل درونی نظیر ترس‬ ‫از تحقیر و احساس لذت از غرور پس از تقلب و یا تحت تاثیر‬ ‫عوامل بیرونی نظیر سخت بودن تکلیف و فشارهای والدین و‬ ‫مقایسه دانش اموزان با هم ساالن است‪ .‬از سوی دیگر این نکته‬ ‫را هم باید در نظر گرفت که والدین متقلب می توانند فرزندان‬ ‫متقلبی داشــته باشــند و نوع رفتار والدین نیز در بروز چنین‬ ‫رفتارهایی در فرزندان بسیار موثر است‪ .‬او همچنین این را هم‬ ‫گفت که افت تحصیلی احساســات ناخوشایند روحی و روانی‬ ‫را در دانش اموزان ایجاد کــرده و منجر به برقراری ارتباطات‬ ‫نامناسب با محیط‪ ،‬کاهش اعتمادبه نفس‪ ،‬افسردگی‪ ،‬اختالالت‬ ‫شخصیت‪ ،‬اســترس و اضطراب می شود‪ .‬انزانی با بیان اینکه‬ ‫دانش اموزانی که برای کســب نمره مطالب درســی را حفظ‬ ‫می کنند‪ ،‬در نهایت با ضعف در قدرت تفکر‪ ،‬استدالل و نواوری‬ ‫مواجه شــده و خیلی زود از درس خسته می شوند‪ ،‬به سرزنش‬ ‫و مقایســه دانش اموزان از سوی والدین نیز اشاره کرد و ادامه‬ ‫داد‪ :‬بسیاری از اوقات والدین برای تحقق ارزوهای دست نیافت ه‬ ‫خود به سرزنش و مقایسه فرزندانشان روی می اورند‪ .‬همچنین‬ ‫ترس از قضاوت دیگران و اینکه اطرافیان درباره فرزندان ان ها‬ ‫چه فکر می کنند نیز باعث می شود بسیاری از والدین فرزندان‬ ‫خود را با هم ساالنشان مقایسه کنند‪ .‬بعضا اگاهی و اطالعات‬ ‫والدین نسبت به استعداد بچه ها پایین است و همین امر باعث‬ ‫می شود توانایی های منحصربه فرد بچ ه را نبینند ازاین رو همواره‬ ‫توصیه می کنیم والدین با مراجعه به مشاور اگاه‪ ،‬فرزند خود را‬ ‫استعدادیابی کرده و متوجه شوند او در چه حوزه ای توانایی دارد‪.‬‬ ‫این روانشــناس خطاب به والدین ادامه داد‪ :‬کمبود و ارزوهای‬ ‫خود را بر روی فرزندانتان فرافکنی نکنید چراکه این مقایسه ها‬ ‫منجر به ایجاد ترس از دوست داشتنی نبودن‪ ،‬ترس بی ارزش‬ ‫بودن‪ ،‬ترس از قضاوت شــدن‪ ،‬ترس از اشتباه کردن‪ ،‬ترس از‬ ‫شکســت خوردن و از سوی دیگر افزایش عقده حقارت‪ ،‬حس‬ ‫افسردگی‪ ،‬اضطراب و اختالالت روحی شدید در ان ها می شود‬ ‫کــه در صورت عدم درمان تا اخر عمــر به همراه فرزند باقی‬ ‫خواهد ماند‪ .‬به گفته این رواشــناس‪ ،‬طی دو ســال اخیر و با‬ ‫پاندمی کوویــد ‪ ،۱۹‬اختالالت روحی و روانی در دانش اموزان‬ ‫افزایش داشته و الزم است در این شرایط والدین مهارت های‬ ‫اجتماعــی را اموخته و این مهارت ها را بــه فرزندان خود نیز‬ ‫بیاموزند‪ .‬او در پایان ســخنان خود مهارت مدیریت خشــم‪،‬‬ ‫ارتباط موثر‪ ،‬مدیریت زمان‪ ،‬عادات مطالعه و ارتباطات موثر را‬ ‫از جملــه مهارت های اجتماعی موردنیاز فرزندان عنوان کرد و‬ ‫این را هم گفت که تا هراندازه مهارت های اجتماعی فرزندان‬ ‫افزایش پیدا کند ان ها با قرار گرفتن در موقعیت های مختلف‬ ‫می توانند از پس مســائل برایند‪ ،‬ازاین رو در ابتدا الزم اســت‬ ‫والدین مهارت های اجتماعی خود را افزایش داده و سپس این‬ ‫مهارت ها را به فرزندان نیز منتقل کنند‪.‬‬ ‫تعطیلی دوهفته ای کالس دانش اموزان مبتال به کرونا‬ ‫معاون تربیت بدنی و سالمت اموزش وپرورش استان اصفهان‬ ‫از تعطیلی دوهفته ای کالس های درس حضوری در صورت‬ ‫ابتالی دانش اموز به کرونا خبر داد‪.‬‬ ‫اذر کیــوان امیرپور در خصوص واکسیناســیون کرونا برای‬ ‫دانش اموزان در اســتان اصفهان به مهــر گفت‪ :‬طبق امار‬ ‫کشــوری وزارت خانه پوشــش باالی ‪ ۹۰‬درصد را نشــان‬ ‫می دهد که امار بســیار خوبی تلقی می شود‪ .‬او در خصوص‬ ‫ایجاد محدودیت برای دانش اموزان واکسن نزده ابراز داشت‪:‬‬ ‫ما فع ً‬ ‫ال محدودیت برای حضور در مدرسه نداریم‪ ،‬این رویه تا‬ ‫وقتی ادامه دارد که دستورالعمل جدید برای محدودیت های‬ ‫هوشــمند از سمت وزارت ابالغ شــود‪ .‬معاون تربیت بدنی و‬ ‫ســامت اموزش وپرورش استان اصفهان با اشاره به اجرای‬ ‫طرح شهدای ســامت افزود‪ :‬برای ایجاد پوشش حداکثری‬ ‫واکسیناســیون با همکاری دانشــگاه علوم پزشکی تزریق‬ ‫واکســن در مدارس به صورت مدرســه به درسه و در محل‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-2521‬چون افشین رضائی همامی فرزند مهدی با تسلیم ‪ ۲‬برگ استشهاد محلی‬ ‫که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر ‪ ۱۶۳‬اصفهان رسیده‬ ‫مدعی است که سند مالکیت تمامت ششدانگ پالک ‪ 14457/3017‬واقع در بخش‬ ‫‪ ۵‬ثبت اصفهان به شماره چاپی ‪ 865182‬سری الف که طبق دفتر الکترونیک شماره‬ ‫‪ ۱۳۹۷۲۰۳۰۲۰۲۶۰۲۵۹۰۰‬به نامش ثبت و سند صادر گردیده و طبق گواهی دفتر امالک‬ ‫معامله دیگری انجام نشده و در رهن و وثیقه نمی باشد‪ .‬به علت جابجایی سند مالکیت‬ ‫مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک‬ ‫اصالحی ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی می شود که هر کس مدعی انجام‬ ‫معامله (غیر از انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا سند مالکیت مزبور نزد خود‬ ‫باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن‬ ‫ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند‬ ‫به ارایه کننده مستردد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض‬ ‫اصل سند ارایه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1235736‬م الف‬ ‫انجام می شــود‪ .‬او در خصوص ابتالی چنــد دانش اموز به‬ ‫کرونا تصریح کرد‪ :‬مدارس از ابتدای مهر به صورت تدریجی‬ ‫بازگشایی شده‪ ،‬از ابتدای مهر هنرستان ها و مدارس روستایی‪،‬‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -1-2284‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر‬ ‫تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز‬ ‫اگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار‬ ‫ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی‬ ‫مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد‬ ‫بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -۱‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۹۶۲۹‬مورخ ‪ 1400/08/19‬علی کشاورزهفدانی‬ ‫فرزند احمد بشماره شناسنامه ‪ ۵۰۱۹۰‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ ۱۲۸۲۴۲۲۸۹۸‬در‬ ‫ششدانگ یکباب مرغداری احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۲۳‬واقع در بخش‬ ‫‪ ۱۸‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 8009/80‬متر مربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‬ ‫از ‪ ۱۵‬ابــان متوســطه دوم و از ابتــدای اذر تمامی مدارس‬ ‫بازگشــایی شــد که در ان هر دانش اموزان با کوچک ترین‬ ‫عالئم بیماری از حضور در مدرسه منع می شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬هنوز اموزش ها کامال حضوری نشده است‬ ‫امیرپور ادامه داد‪ :‬اگر فرد مبتال یا مشکوک در مدرسه حاضر‬ ‫شــود و بیماری ان محرز شود ان کالس به مدت دو هفته‬ ‫به طور کامل تعطیــل و اموزش ها به صورت مجازی انجام‬ ‫خواهد شــد‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬تعطیلی دوهفته ای کالس ها در‬ ‫چند مورد در ابتدای بازگشــایی مدارس متوسطه دوم انجام‬ ‫شد که با این مداخله از سرایت ویروس به سایر کادر مدرسه‬ ‫و دانش اموزان جلوگیری شــد‪ .‬معاون تربیت بدنی و سالمت‬ ‫اموزش وپرورش استان اصفهان تاکید کرد‪ :‬هنوز اموزش ها‬ ‫به طور کامل حضوری نشــده است‪ ،‬زیرا ما همچنان سقف‬ ‫ظرفیت ‪ ۱۵‬نفری کالس را داریم که موجب می شود بسیاری‬ ‫از کالس ها به صورت دو نوبت برگزار شــود‪ .‬او خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬از خانواده دانش اموزان درخواست داریم اگر خودشان یا‬ ‫دانش اموز هنوز واکسن نزده برای سالمتی جامعه و خانواده‬ ‫هر چه زودتر اقدام کنند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/09/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/16 :‬رییس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪ /1227335‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-2281‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات‬ ‫مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک‬ ‫مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می‬ ‫شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند‬ ‫می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره‪ 1400/06/11 -۶۸۰۰‬هیات اول اقای محمدعلی علی بابائی رنانی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ ۳۰۰‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۰۴۷۳۶۷‬صادره اصفهان فرزند تقی در ششدانگ‬ ‫یک باب مغازه به مساحت ‪ 55/74‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۳۲۲۶‬فرعی از ‪۱۸‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫سربازان باید کارت واکسن‬ ‫داشته باشند‬ ‫معـاون وظیفـه عمومـی فرماندهـی انتظامـی اسـتان‬ ‫اصفهان ارائه کارت واکسـن برای پذیرش مشـموالن‬ ‫خدمـت مقدس سـربازی را ضروری دانسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایگاه خبـری پلیـس‪ ،‬سـرهنگ مهرداد‬ ‫پناهپوریـان اظهـار کـرد‪ :‬ارائـه کارت تزریـق دو دوز‬ ‫کامل واکسـن کرونـا برای پذیـرش در مراکز اموزش‬ ‫نیروهـای مسـلح اجبـاری بـوده و در صـورت ارائـه‬ ‫نـدادن کارت واکسـن‪ ،‬از پذیـرش ان هـا در مراکـز‬ ‫امـوزش نیروهـای مسـلح خـودداری خواهـد شـد‪ .‬او‬ ‫افـزود‪ :‬موضـوع ضـرورت ارائـه کارت واکسـن بـرای‬ ‫پذیـرش مشـموالن خدمـت مقـدس سـربازی از‬ ‫طریـق سـازمان وظیفـه عمومـی به کلیه مشـموالن‬ ‫اعزامـی از یکـم دی مـاه بـه بعد‪ ،‬به صـورت تمرکزی‬ ‫یـا پیامـک اطالع رسـانی خواهد شـد‪ .‬معـاون وظیفه‬ ‫عمومـی فرماندهی انتظامی اسـتان اصفهـان تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬در صورت عدم واکسیناسـیون‪ ،‬مسـئولیت اعزام‬ ‫نشـدن مشـموالن فاقـد کارت واکسـن و یـا عـدم‬ ‫پذیـرش در مراکـز امـوزش‪ ،‬متوجـه خود مشـموالن‬ ‫بـوده و موجـب غیبـت و اضافه خدمت ان ها می شـود‪.‬‬ ‫برگزاری پویش دانشجویی‬ ‫اهدای خون ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۹‬اذرماه‬ ‫بـه گفته رئیس روابـط عمومـی اداره کل انتقال خون‬ ‫اسـتان اصفهـان دومیـن پویـش دانشـجویی اهـدای‬ ‫خـون از ‪ ۱۵‬تـا ‪ ۱۹‬اذرمـاه‪ ،‬مراکز اهدای خون اسـتان‬ ‫اصفهان پذیرای دانشـجویان اسـت‪ .‬ائیـن افتتاح این‬ ‫پویـش روز چهارشـنبه در پایـگاه اهـدای خـون پـل‬ ‫خواجـو اسـتان اصفهـان برگزار می شـود‪.‬‬ ‫لطفعلـی جعفری بـا دعـوت از دانشـجویان به پویش‬ ‫دانشـجویی اهـدای خـون‪ ،‬بـه ایمنـا گفت‪ :‬با شـروع‬ ‫دومیـن پویـش دانشـجویی اهـدای خـون از ‪ ۱۵‬تـا‬ ‫‪ ۱۹‬اذرمـاه‪ ،‬مراکـز اهـدای خـون اسـتان اصفهـان‬ ‫پذیـرای دانشـجویان اسـت‪ .‬ائیـن افتتاح ایـن پویش‬ ‫روز چهارشـنبه _‪ ۱۷‬اذرماه_ از سـاعت ‪ ۱۳‬در پایگاه‬ ‫اهـدای خون پـل خواجـو در اسـتان اصفهـان برگزار‬ ‫می شـود و امیـد اسـت دانشـجویان هماننـد پویـش‬ ‫سـابق‪ ،‬فعاالنـه شـرکت داشـته باشـند‪ .‬او ادامـه داد‪:‬‬ ‫ذخیـره خـون اسـتان اصفهـان در حال حاضـر حدود‬ ‫چهـار روز اسـت‪ .‬وضعیـت ذخیـره خـون اسـتان‬ ‫اصفهـان بحرانی نیسـت امـا در وضعیـت مطلوب نیز‬ ‫بـه سـر نمی بـرد‪ ،‬بـا توجـه بـه فصـل سـرد سـال و‬ ‫کوتاهـی روز بـا کاهـش مراجعـه اهداکننـدگان خون‬ ‫روبـه رو هسـتیم‪ .‬رئیـس روابـط عمومـی اداره کل‬ ‫انتقـال خـون اسـتان اصفهـان نیاز بـه مراجعـه افراد‬ ‫بیشـتر را متذکـر شـد و افـزود‪ :‬بـا توجـه بـه مصرف‬ ‫روزانـه خـون و فراورده های خونـی در مراکز درمانی‪،‬‬ ‫تعـداد اهداکننـدگان خـون اسـتان اصفهـان تقریباً‬ ‫بـا مصرف کننـدگان ان برابـر اسـت‪ ،‬بنابرایـن بـرای‬ ‫رسـیدن به وضعیت مطلوب نیازمند مراجعه بیشـتری‬ ‫هستیم ‪.‬‬ ‫غلظت االینده ها در اصفهان‬ ‫افزایش یافت‬ ‫بـه گفتـه کارشـناس پیش بینـی هواشناسـی اسـتان‬ ‫اصفهـان جـوی نسـبتا ناپایـدار در سـطح اسـتان‬ ‫اصفهـان مسـتقر اسـت‪ .‬دمـای هـوای امـروز یک تا‬ ‫سـه درجـه کاهـش می یابـد‪.‬‬ ‫ابراهیـم هنرمنـد بـا اشـاره بـه اسـتقرار جوی نسـبتا‬ ‫ناپایـدار طـی سـاعات امـروز در اسـتان اصفهـان‪ ،‬به‬ ‫ایمنـا گفـت‪ :‬بـر ایـن اسـاس در اکثـر مناطق اسـتان‬ ‫اسـمان قسـمتی ابـری‪ ،‬گاهـی افزایـش ابـر و وزش‬ ‫بـاد نسـبتا شـدید تـا شـدید پیش بینـی می شـود‪ .‬او‬ ‫افـزود‪ :‬در اکثـر مناطـق بـارش پراکنـده و در نیمـه‬ ‫غربـی و شـمالی بارش هـا بـه صـورت بـاران و برف‬ ‫و در گردنه هـا کـوالک بـرف و مـه الودگـی دور از‬ ‫انتظار نیسـت‪ .‬کارشـناس هواشناسی اسـتان اصفهان‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬در ادامـه امـروز شـرایط جـوی نسـبتا‬ ‫پایدار در سـطح اسـتان اصفهان مسـتقر خواهد شـد‪.‬‬ ‫او بـا اشـاره بـه اینکـه دمـای هـوا در اکثـر مناطـق‬ ‫یـک تـا سـه درجـه کاهـش می یابـد‪ ،‬گفت‪ :‬بیشـینه‬ ‫و کمینـه دمـای هوا در کالنشـهر اصفهـان بین ‪ ۱۷‬و‬ ‫یـک درجه سـانتی گراد باالی صفر در نوسـان اسـت‪.‬‬ ‫هنرمنـد ادامـه داد‪ :‬خـور و بیابانک با دمـای ‪ ۱۸‬درجه‬ ‫سـانتی گراد بـاالی صفر و فرودگاه شـهید بهشـتی با‬ ‫دمای هشـت درجـه سـانتی گراد به ترتیـب گرم ترین‬ ‫و سـردترین مناطـق اسـتان پیش بینـی می شـود‪.‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت رمضان تقی‬ ‫یار رنانی از مورد ثبت دفتر امالک الکترونیکی ‪۱۳۹۵۲۰۳۰۲۰۲۵۰۰۰۹۱۰‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/09/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/16 :‬شهریاری‪-‬‬ ‫رئیس منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪ /1227285‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -1-2518‬چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین تحت پالک شماره ‪445/2627‬‬ ‫واقع در بخش ‪ 16‬ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام محمدحسن حاتم پور در‬ ‫جریان ثبت است و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور‬ ‫قسمت اخیر ماده ‪ 15‬قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز‬ ‫چهار شنبه مورخ ‪ 400/10/08‬ساعت ‪ 9‬صبح در محل شروع و به عمل خواهد امد لذا‬ ‫به موجب این اگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این‬ ‫اگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ‪ 20‬و ‪ 56‬قانون‬ ‫ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ‪ 30‬روز پذیرفته خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪:‬‬ ‫‪ 400/09/16‬ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان برخوار ‪ -‬شناسه‬ ‫م الف‪1235794 :‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‪:‬‬ ‫فرهنگ اصفهان‬ ‫اجرای نمایشنامه ای که‬ ‫اصغر فرهادی ‪ ۲۸‬سال پیش‬ ‫کارگردانی کرد‬ ‫نمایش «ماشـین نشین ها» به نویسـندگی و کارگردانی‬ ‫«علی خودسـیانی» پس از بیسـت و هشت سال‪ ،‬دوباره‬ ‫بـه صحنه رفت‪.‬به گـزارش روابط عمومی نمایش‪ ،‬ایین‬ ‫افتتاحیه ی نمایش «ماشـین نشـین ها» به نویسندگی و‬ ‫کارگردانی «علی خودسـیانی» در خانه نمایش مهرگان‬ ‫با حضور جمعی از هنرمندان سـینما و تئاتر برگزار شـد‪.‬‬ ‫علـی خودسـیانی دربـاره ی ایـن نمایـش عنـوان کـرد‪:‬‬ ‫بیسـت و هشـت سـال پیـش اصغـر فرهـادی نمایـش‬ ‫«ماشین نشـین ها» را کارگردانی کرد و من نمی خواستم‬ ‫خاطره ی خوب اجرای درخشـان و هنرنمایی فرهادی در‬ ‫بحث کارگردانی این نمایش به فراموشـی سـپرده شـود‬ ‫و بـه همیـن دلیل تاکنـون سـراغ این متن نرفتـه بودم‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫جشنواره‬ ‫کوتاه از‬ ‫به دنبال توسعه فضای رسانه ای و خبری هستیم‬ ‫حکایت جوالن یک بیماری‬ ‫خاص در اصفهان‬ ‫مسـتند «ناگهان ذهنـم ایسـتاد» بـه کارگردانی مهدی‬ ‫باقـری و تهیه کنندگی محسـن اسـتادعلی در جشـنواره‬ ‫سـینما حقیقت نمایـش داده خواهد شـد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرانالین‪ ،‬مسـتند «ناگهان ذهنم ایسـتاد»‬ ‫در بخش مسـابقه نیمـه بلند پانزدهمین جشـنواره فیلم‬ ‫سـینما حقیقت حضور دارد‪.‬‬ ‫در اسـتانه نمایـش فیلـم در جشـنواره پوسـتر «ناگهان‬ ‫ذهنم ایسـتاد» که توسـط کژال ملک زاده طراحی شـده‪،‬‬ ‫رونمایی و منتشـر شد‪.‬‬ ‫در خالصـه داسـتان فیلـم امـده اسـت‪ :‬شـهر اصفهان‬ ‫سـال ها به عنوان شـهری با بیشـترین امار بیمـار ام اس‬ ‫شـناخته می شـد‪ .‬با سـه کاراکتر همراه شـدیم تا تجربه‬ ‫مواجهـه انهـا را با بیمـاری دریابیم‪ .‬یکـی از این کاراکتر‬ ‫هـا غایب اسـت‪ .‬کاراکتری کـه قدرت حرکت خـود را از‬ ‫دسـت داده اسـت وسـعی می کنـد تا شـهر و مـادرش را‬ ‫به یـاد اورد‪.‬‬ ‫عوامل این فیلم مستند عبارتند از‪ :‬نویسنده و کارگردان‪:‬‬ ‫مهدی باقری‪ ،‬فیلمبـردار‪ :‬محمدرضا جهان پناه‪،‬صدابردار‪:‬‬ ‫احمدرضـا طائـی‪ ،‬صداگـذار‪ :‬مهرشـاد ملکوتی‪،‬تدویـن‪:‬‬ ‫طاهره حسـینی‪ ،‬گوینده گفتار متن‪ :‬مژگان خالقی‪،‬توازن‬ ‫رنـگ‪ :‬رضا تیموری‪،‬پژوهش‪ :‬مهدی باقری‪ ،‬امیرحسـین‬ ‫صالحی‪ ،‬انتخاب موسـیقی‪ :‬شـهاب بلوکی‪،‬مدیـر تولید‪:‬‬ ‫محسـن عسگری زاده‪،‬مجری طرح‪ :‬کارگاه فیلم مستند‪،‬‬ ‫روابـط عمومی‪ :‬سـپیده حیدرابادی‪ ،‬تهیه کننده‪ :‬محسـن‬ ‫اسـتادعلی‪ ،‬محصول شبکه مستند سیما‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 16‬اذر ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4232‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫وزیـر فرهنگ و ارشـاد اسلامی‪ ،‬نـگاه تحول گرایانـه در حوزه‬ ‫رسـانه را از برنامه هـای ایـن دوره ایـن وزارتخانـه عنـوان کرد‬ ‫و از تلاش بـرای فراهم شـدن توسـعه کمـی و کیفی فضای‬ ‫رسـانه ای در کشـور خبر داد‪.‬‬ ‫محمدمهدی اسـماعیلی با حضور در خبرگزاری تسـنیم ضمن‬ ‫بازدیـد از تحریریـه و بخش هـای مختلـف این خبرگـزاری از‬ ‫نزدیـک در جریـان فعالیت هـای این رسـانه قـرار گرفت‪.‬‬ ‫وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسلامی در ایـن بازدیـد علاوه بـر‬ ‫گفت وگو با مجیـد قلی زاده مدیرعامل و سـردبیران خبرگزاری‬ ‫تسـنیم‪ ،‬از نزدیـک با خبرنـگاران این مجموعه درباره مسـائل‬ ‫مختلـف حـوزه فرهنـگ و هنر بـه گفت وگو نشسـت‪.‬‬ ‫اسـماعیلی گفـت‪ :‬خبرگـزاری تسـنیم بیـش از ان کـه متکی‬ ‫بـه امکانـات باشـد‪ ،‬حاصـل اتـاق فکـر پویاسـت کـه در کنار‬ ‫نیروهـای جـوان و پرانگیـزه فعالیـت می کننـد‪ .‬نـگاه مـا این‬ ‫اسـت خبرگـزاری تسـنیم‪ ،‬تـراز کار رسـانه ای را بـاال بـرده و‬ ‫این کام ً‬ ‫ال مشـهود اسـت‪.‬وی استفاده از کارشـناس خبرنگاران‬ ‫را موجب تحول سـبک خبرنویسـی دانسـت و ابـراز امیدواری‬ ‫کـرد تـا رسـانه های دیگـر نیـز نگاه شـان همین باشـد‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشـاد اسلامی اضافه کرد‪ :‬در وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشـاد اسلامی نگاه ما تحول در حوزه رسـانه اسـت و بنای‬ ‫خـود را بـر ایـن نهاده ایـم کـه توسـعه کمـی و کیفـی فضای‬ ‫رسـانه ای و خبری را فراهـم اوریم‪.‬‬ ‫عضـو شـورای عالی انقالب فرهنگی افـزود‪ :‬یکی از مهمترین‬ ‫سـخنان رهبـر معظـم انقلاب در مراسـم تنفیـذ ریاسـت‬ ‫جمهـوری «بازارایـی رسـانه ای» بـود کـه انجـام ایـن امـر‬ ‫به عنـوان تکلیف جدی ما در وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫در دوره حاضـر موردتوجـه اسـت‪.‬‬ ‫ایشـان یـاداور شـد‪ :‬در ایـن زمینـه تاکنون هشـت نشسـت با‬ ‫پیشکسـوتان حوزه رسـانه برگزار شـده اسـت و تعامل خود را‬ ‫بـرای انجـام این ماموریـت ادامه خواهیـم داد‪.‬‬ ‫در جریـان ایـن بازدید مجیـد قلی زاده‪ ،‬مدیرعامـل خبرگزاری‬ ‫تسـنیم با تشـریح فعالیت هـا و سیاسـت های ایـن خبرگزاری‪،‬‬ ‫نیروهـای جـوان و انقالبی این مجموعه را مهمترین سـرمایه‬ ‫سومین جشنواره خندستان با‬ ‫اختتامیه ای متفاوت و جذاب‬ ‫تسـنیم دانسـت‪ .‬مهدی نورعلیشـاهی سرپرسـت مرکز روابط‬ ‫عمومـی و اطالع رسـانی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی و‬ ‫ایمان شمسـایی مدیـرکل مطبوعـات و خبرگزاری های داخلی‬ ‫در ایـن بازدیـد وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسلامی را همراهـی‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫گذر فرهنگی چهارباغ میزبان نمایشگاه تولید معلوالن‬ ‫گــذر فرهنگی چهارباغ به مناســبت روز جهانی معلولین‪،‬‬ ‫به مدت دو روز میزبان نمایشــگاهی از اثار و هنرمندی های‬ ‫معلولین شد‪.‬‬ ‫ به گــزارش ایمنا‪ ،‬فرینــاز توالئیان‪ ،‬رئیس اداره توســعه‬ ‫فرهنگ ســامت با اشــاره به اقدامات انجام شده برای روز‬ ‫جهانی معلولین گفت‪ :‬در نشستی که با فعاالن جامعه معلولین‬ ‫و شــهردار اصفهان برگزار شــد‪ ،‬معلولین توانستند به صورت‬ ‫مستقیم مشکالتی که در سطح شهر با ان روبه رو هستند را به‬ ‫گوش مسئوالن برسانند‪.‬‬ ‫وی در خصوص برپایی نمایشگاه درگذر فرهنگی چهارباغ‬ ‫اظهار کرد‪ :‬پس از نشســت با مسئوالن‪ ،‬یک نمایشگاه درگذر‬ ‫فرهنگی چهارباغ برپا شد تا تمامی گروه های معلوالن بتوانند‬ ‫محصــوالت و توانمندی های خود را عرضه کنند و حتی بازار‬ ‫فروش داشته باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هدف ایجاد این نمایشگاه‪ ،‬عرضه توانمندی های‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-2500‬نظر به اینکه سند مالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه بشماره پالک‬ ‫ثبتی ‪۷۱۹۶‬و‪ ۷۲۰۴‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ ۹۶۹‬و ‪ ۹۶۸‬فرعی از ‪ - ۱۵۹‬اصلی بمساحت‬ ‫‪ 437/70‬مترمربع واقع در بادرود جز بخش نه حوزه ثبتی بادرود بنام على ذاکری بشماره چاپی‬ ‫‪ 0114346‬الف ‪ ۸۷‬در صفحه ‪ ۱۱۵‬دفتر ‪ -۱۸‬امالک بادرود ذیل ثبت ‪ ۳۲۸۷‬ثبت و صادر‬ ‫و تسلیم گردیده و برابر سند شماره ‪ 1388/08/04 -۱۷۰۹۸‬دفترخانه ‪ ۲۳‬بادرود به مهدی‬ ‫ابراهیمی بادی انتقال قطعی گردیده و برابر سند رهنی شماره ‪ 1388/08/04- ۱۷۰۹۹‬همان‬ ‫دفترخانه بمدت ‪ ۱۴۴‬ماه در رهن بانک مسکن بادرود می باشد سپس نامبرده با ارائه درخواست‬ ‫کتبی بشماره وارده ‪ 1400/08/12 -۱۴۰۰۲۱۷۰۲۰۲۲۰۰۲۱۴۰‬بانضمام دو برگ استشهادیه‬ ‫محلی که امضاء شهود ان ذیل شماره ‪ ۴۶۸۴۶‬و شناسه یکتا ‪ 140002155818000540‬مورخ‬ ‫‪ 1400/09/08‬به گواهی دفترخانه ‪ ۲۳‬بادرود رسیده مدعی است که سند مالکیت ان بعلت اسباب‬ ‫کشی مفقود گردیده و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده است‪ ،‬لذا مراتب‬ ‫به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شود‬ ‫چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد‬ ‫از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت‬ ‫یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت‬ ‫به ارائه کننده سند مسترد گردد‪ .‬بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت‬ ‫اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق‬ ‫مقررات خواهد شد‪ .‬در راستای بخشنامه استاندارد سازی پالکهای ‪ ۷۱۹۶‬و ‪ ۷۲۰۴‬فرعی از ‪۱۵۹‬‬ ‫اصلی به پالک ‪ ۹۹۴۹‬فرعی از ‪ ۱۵۹‬اصلی تبدیل گردیده است ‪.‬تاریخ انتشار‪1400/09/16 :‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک بادرود‪ -‬رضا طویلی ‪/1235346‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -1-2519‬شماره نامه‪ 140085602025010961 :‬چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین‬ ‫بدون حق الشرب پالک شماره ‪ 18/2008‬واقع در رهنان بخش ‪ 14‬ثبت اصفهان که طبق‬ ‫پرونده ثبتی بنام سید مهدی حسینی رنانی فرزند سید کریم به شماره شناسنامه ‪ 86‬و شماره ملی‬ ‫‪ 1290212570‬صادره از اصفهان و غیره در جریان ثبت است و با توجه به اینکه تحدید حدود‬ ‫اولیه پالک مذکور تاکنون به عمل نیامده است اینک بنا به دستور ماده ‪ 14‬قانون ثبت تقاضای‬ ‫نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ روز یکشنبه مورخه ‪ 1400/10/12‬ساعت ‪ 9‬صبح در‬ ‫محل شروع و به عمل خواهد امد‪ .‬لذا به موجب این اگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار‬ ‫می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند‪ .‬اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک‬ ‫مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته‬ ‫خواهد شد و طبق ماده ‪ 86‬ائین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی‬ ‫خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می‬ ‫تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم‬ ‫نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬روز سه شنبه مورخه ‪ 1400/09/16‬ابوالفضل شهریاری نائینی‪ -‬مدیر واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ‪/1233361‬م الف‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه)‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول‬ ‫‪ -1-2520‬شماره اگهی‪ 140003902003000276 :‬تاریخ اگهی‪ 1400/09/13 :‬شماره پرونده‪:‬‬ ‫‪ 139904002003002393‬به موجب پروندهای اجرائی شماره ‪ ۱۳۹۹۰۴۰۰۲۰۰۳۰۰۲۳۹۳‬و‬ ‫شماره بایگانی ‪ ۹۹۰۳۲۰۴‬تمامت سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان پالک ‪ ۱۱‬فرعی‬ ‫از ‪ ۳۱۶۳‬اصلی واقع در بخش ‪ ۰۵‬ثبت اصفهان مالکیت خانم فاطمه ملکی دیزیچه نام پدر‪:‬‬ ‫اکبر تاریخ تولد‪ 1347/12/01 :‬شماره ملی‪ ۵۴۱۸۸۵۲۵۰۷ :‬شماره شناسنامه‪ ۲۵۲۹ :‬که با شماره‬ ‫دفتر بازداشتی الکترونیکی ‪ ۱۳۹۹۰۵۸۰۲۰۲۴۰۰۱۶۰۵‬و تمامت سه دانگ مشاع از شش دانگ‬ ‫عرصه و اعیان پالک ‪ ۱۱‬فرعی از ‪ ۳۱۶۳‬اصلی واقع در بخش ‪ ۰۵‬ثبت اصفهان مالکیت اقای‬ ‫حمیدرضا ملکی دیزیچه نام پدر‪ :‬عباس تاریخ تولد‪ 1351/03/03 :‬شماره ملی‪۵۴۱۸۸۵۳۴۵۷ :‬‬ ‫شماره شناسنامه‪ ۲۶۱۳ :‬که با شماره دفتر بازداشتی الکترونیکی ‪ ۱۳۹۹۰۵۸۰۲۰۲۴۰۰۱۶۰۲‬ثبت‬ ‫گردیده است با حدود و مشخصات شماال‪ :‬در دو قسمت اول دیواریست بطول(‪ )9/20‬نه متر و‬ ‫بیست سانتیمتر به شماره چهار فرعی از سه هزار و یکصد و شصت و سه اصلی دوم دیواریست‬ ‫بطول(‪ )1/40‬یک متر و چهل سانتیمتر به شماره هشت فرعی از سه هزار و یکصد و شصت و‬ ‫سه اصلی شرقا‪ :‬دیوار بدیوار بطول (‪ )15/30‬پانزده متر و سی سانتیمتر به شماره ده فرعی از سه‬ ‫هزار و یکصد و شصت و سه اصلی جنوبا‪ :‬درب و دیوار بطول(‪ )9/00‬نه متر به کوچه به عرض‬ ‫سه متر غربا‪ :‬دیوار بدیوار بطول (‪ )15/30‬پانزده متر و سی سانتیمتر به شماره دوازده فرعی‬ ‫از سه هزار و یکصد و شصت و سه اصلی و به نشانی اصفهان خیابان رودکی خیابان عالمه‬ ‫جعفری بن بست تیرگان پالک ‪ ۱۲‬که در قبال طلب مدیریت شعب بانک صادرات اصفهان‬ ‫و ‪ %5‬حقوق دولتی که طبق بخشنامه شماره ‪ 139985602024006101 - 1399/06/24‬و‬ ‫معلولین بود‪ ،‬ضمن اینکــه اگر معلولین راضی بودند با کمک‬ ‫شهردار و معاونان‪ ،‬بتوانیم نمایشــگاه های طوالنی تر و حتی‬ ‫دائمی برگزار کنیم‪.‬‬ ‫توالئیــان تصریح کرد‪ :‬اعضای نمایشــگاه از برپایی این‬ ‫رویداد بسیار خوشحال بوده و از نمایشگاه بسیار خوب استقبال‬ ‫‪ 1399/06/26 – 139985602024006107‬صادره از حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان توقیف‬ ‫گردیده است و که شش دانگ پالک مذکور طبق نظر هیات کارشناسان رسمی دادگستری با‬ ‫وارده شماره ‪ 1400/08/08-3040431‬به مبلغ پنجاه و هفت میلیارد (‪ )۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰‬ریال‬ ‫ارزیابی شده است و پالک فوق بصورت منزل مسکونی سه طبقه درب به حیاط (شمالی) است‬ ‫و این ساختمان دارای اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوک است‪ .‬طبقه مسکونی همکف (‪،)-۶۰‬‬ ‫دارای یک سالن و یک اتاق خواب با کف سرامیک و دیوار سفید کاری و نقاشی و اشپزخانه‬ ‫کاشی و سرامیک شده است و همچنین طبقات اول و دوم هر کدام دارای یک سالن و دو خواب‬ ‫با کف سرامیک و دیوارهای است که در پاره ایی موارد کاغذ دیواری و یا سفید کاری و نقاشی‬ ‫شده است‪ .‬اشپزخانه دارای بدنه و کف سرامیک شده و اپن جلوی اشپزخانه و کابینت بدنه‬ ‫ان بصورت ‪ MDF‬است‪ .‬درب و پنجره های بیرونی الومینیوم تک جداره است و درب های‬ ‫داخلی چوبی است و این ساختمان دارای سه عدد کنتور برق مجزا و کنتور گاز و اب مشترک‬ ‫می باشد‪ .‬سیستم گرمایش بخاری گازی و سیستم سرمایش ان کولر ابی می باشد‪ .‬میزان ‪۱۴‬‬ ‫حبه و ‪ ۸۹۵‬هزارم حبه (‪14/895‬حبه) عرصه و اعیان از ‪ ۳۶‬حبه مالکیت خانم فاطمه ملکی‬ ‫دیزیچه در قبال مبلغ یازده میلیارد و هفتصد و نود و یک میلیون چهار صد و چهل و دو هزار و‬ ‫دویست و سی و دو (‪ )۱۱۷۹۱۴۴۲۲۳۲‬ریال و میزان ‪ ۱۴‬حبه و ‪ ۸۹۵‬هزارم حبه (‪ 14/895‬حبه)‬ ‫عرصه و اعیان از ‪ ۳۶‬حبه مالکیت اقای حمیدرضا ملکی دیزیچه در قبال مبلغ یازده میلیارد و‬ ‫هفتصد و نود و یک میلیون چهارصد و چهل و دو هزار و دویست و سی و دو (‪)۱۱۷۹۱۴۴۲۲۳۲‬‬ ‫ریال و مجموعا به مبلغ بیست و سه میلیارد و پانصد و هشتاد و دو میلیون و هشتصد و هشتاد‬ ‫و چهار هزار و چهارصد و شصت و چهار (‪ )۲۳۵۸۲۸۸۴۴۶۴‬ریال از ساعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۲‬روز سه‬ ‫شنبه مورخ ‪ 1400/9/30‬در اداره شعبه اول اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در اصفهان خیابان‬ ‫هشت بهشت شرقی ابتدای خیابان الهور اداره اجرای اسناد رسمی طبقه چهارم از طریق مزایده‬ ‫به فروش می رسد‪ .‬مزایده از مبلغ پایه بیست و سه میلیارد و پانصد و هشتاد و دو میلیون و‬ ‫هشتصد و هشتاد و چهار هزار و چهارصد و شصت و چهار (‪ )۲۳۵۸۲۸۸۴۴۶۴‬ریال شروع که‬ ‫خریداران جهت شرکت در مزایده با ارائه ‪ ۱۰‬درصد مبلغ پایه مزایده به حساب ساتنا به شماره‬ ‫‪ IR090100004061013207670192‬بنام وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و امالک اصفهان‬ ‫نزد بانک مرکزی با شناسه واریز ‪ ۹۹۸۱۰۸۵۶۱۱۶۱۰۷۰۰۷۰۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‬امکان حضور‬ ‫در جلسه مزایده را دارند‪ .‬ضمنا طبق ماده ‪ ۱۳۶‬ائین نامه اصالحی (شرکت در مزایده منوط به‬ ‫پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی‬ ‫او در جلسه مزایده است‪ .‬برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج‬ ‫روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده‬ ‫فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز‬ ‫خواهد شد‪ .‬در این صورت‪ ،‬عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد) الزم‬ ‫به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و‬ ‫مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای انها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری‬ ‫و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده‬ ‫است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد‪،‬‬ ‫مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد و این اگهی‬ ‫یک مرتبه در روزنامه اصفهان امروز در تاریخ چاپ و منتشر می گردد‪ .‬تاریخ انتشار‪ :‬روز سه شنبه‬ ‫‪ 1400/09/16‬اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان ‪/1235384‬م الف‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه)‬ ‫اگهی مزایده پرونده اجرائی به شماره بایگانی ‪۹۹۰۴۶۳۶‬‬ ‫‪ -1-2524‬شماره اگهی‪ 140003902003000277 :‬تاریخ اگهی‪ 1400/09/14 :‬شماره‬ ‫پرونده‪ 139904002003003598 :‬ششدانگ عرصه و اعیان ملک پالک ثبتی شماره ‪۲۷‬‬ ‫(بیست و هفت) فرعی از ‪( ۵۵۴‬پانصد و پنجاه و چهار) اصلی مفروز و مجزا شده از اصلی‬ ‫مذکور قطعه ‪ ۲۷‬واقع در بخش ‪ ۱‬اصفهان ناحیه ‪ ۰۰‬اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان‬ ‫واقع در همکف به مساحت (‪ )25/48‬بیست و پنج متر و چهل و هشت دسیمتر مربع با شماره‬ ‫دفتر بازداشتی الکترونیک ‪ ۱۳۹۹۰۵۸۰۲۰۲۳۰۰۲۷۳۹‬مورد ثبت شماره ‪ ۹۳۳۶۸‬در صفحه‬ ‫‪ ۱۵۲‬دفتر ‪ ۲۳۴‬بنام اقای افشین اعلمی نام پدر‪ :‬ماشاءاله تاریخ تولد‪ 1357/06/12 :‬شماره ملی‬ ‫‪ ۱۲۸۷۰۷۳۳۴۴‬شماره شناسنامه‪ ۲۷۳۲ :‬به نشانی اصفهان خیابان شمس ابادی کوچه نیک‬ ‫پی کوچه کازرونی پاساژ مدائن طبقه همکف ضلع جنوبی پالک ‪ ۲۶‬کدپستی ‪۸۱۳۵۶۱۴۱۹۵‬‬ ‫ثبت گردیده است‪ ،‬که به موجب سند ازدواج ‪ ، ۱۹۳ :‬تاریخ سند‪ ، 1385/09/11 :‬دفترخانه‬ ‫ازدواج شماره ‪ ۶۵‬و طالق شماره ‪ ۳۹‬شهر اصفهان استان اصفهان قبال مهریه (هدیه یک جلد‬ ‫کالم اهلل مجید به مبلغ پانصد هزار ریال مهرالسنه حضرت زهرا ‪ 262/5‬ریال ایینه و شمعدان‬ ‫یک سرویس به مبلغ پانزده میلیون ریال طالی ساخته شده به ارزش پانزده میلیون ریال‬ ‫تعداد دویست و بیست عدد سکه تمام بهار ازادی و یک سفر حج تمتع) و همچنین پنج درصد‬ ‫اجرایی صندوق دولت بازداشت گردید و در پرونده ثبتی و دفتر بازداشتی منعکس گردید و‬ ‫حدود شش دانگ ان به شرح ذیل اعالم می گردد‪ :‬شماال‪ :‬در دو قسمت اول درب و دیوار است‬ ‫بطول سه متر و پنجاه سانتیمتر به راهرو دوم دیواریست مشترک بطول پنجاه و چهار سانتیمتر‬ ‫کردند و همگی پیرو این موضوع بودند که بتوانند این مسیر را‬ ‫ادامه داده و توانایی های خودشان را عرضه کنند‪.‬‬ ‫همچنین زهرا زهرانی‪ ،‬کارشناس فرهنگی و هنری افراد‬ ‫دارای معلولیت در خصوص مکان این نمایشــگاه گفت‪ :‬گذر‬ ‫چهارباغ‪ ،‬بهترین مکان برای برپایی نمایشــگاه بود زیرا این‬ ‫مــکان بازخورد مردمی زیادی دارد و می تواند در تغییر نگرش‬ ‫افــراد موثر باشــد‪.‬زهرا پلویان‪ ،‬کارشــناس تربیت بدنی اداره‬ ‫استثنایی اســتان اصفهان نیز با اشــاره به شرکت گروه های‬ ‫مختلف در نمایشگاه گفت‪ :‬در این نمایشگاه جامعه معلولین و‬ ‫هر هفت گروه دانش اموزان با نیازهای ویژه همچون اوتیسم‪،‬‬ ‫ســندرم دان‪ ،‬اسیب دیده بینایی و اسیب دیده شنوایی اثار خود‬ ‫را به نمایش گذاشتند‪.‬‬ ‫وی در خصــوص فعالیت دانش امــوزان با نیازهای ویژه‬ ‫در نمایشگاه خاطرنشــان کرد‪ :‬دانش اموزان در هر ‪ ۱۰‬گروه‬ ‫مدارس‪ ،‬در طبقه بندی های متوسط‪ ،‬حرفه ای و پیش حرفه ای‪،‬‬ ‫اثار پرورشــی و اثار دستی و هنری خود را در نمایشگاه مورد‬ ‫بازدید عموم شهروندان قرار دادند‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایمنا‪ ،‬گذر فرهنگی چهارباغ به مناســبت روز‬ ‫جهانی معلولین‪ ۱۴ ،‬و ‪ ۱۵‬اذرماه میزبان نمایشــگاهی از اثار و‬ ‫هنرمندی های معلولین شد‪.‬‬ ‫به واحد تجاری قطعه ‪ ۲۸‬شماره ‪ ۲۸‬فرعی شرقا‪ :‬در دو قسمت اول دیواریست مشترک بطول‬ ‫چهار متر و دو سانتیمتر به واحد تجاری قطعه ‪ ۲۸‬شماره ‪ ۲۸‬فرعی دوم دیوار و پنجره است‬ ‫بطول دو متر و بیست و چهار سانتیمتر به فضای نورگیر مشاعی قطعه ‪ 1‬جنوبا‪ :‬دیوار به دیوار‬ ‫است بطول چهار متر و هشت سانتیمتر به ملک مجاور از شماره ‪ ۵۴۶‬اصلی غربا‪ :‬دیواریست‬ ‫مشترک بطول شش متر و بیست و نه سانتیمتر به واحد تجاری قطعه ‪ ۲۶‬شماره ‪ ۲۶‬فرعی‬ ‫طبق نظر هیات کارشناسان‪ :‬یک باب واحد تجاری پاساژ مدائن دارای قدمت بیش از چهل‬ ‫سال می باشد سقف ملک طاق ضربی است دارای سقف کاذب و دیوار کوب ‪ PVC‬و کف‬ ‫پوش سنگ است‪ .‬سیستم سرمایش اسپیلیت دارد ملک در ضلع شمالی دارای درب و پنجره به‬ ‫صورت پاچالقی از جنس شیشه سکوریت است در مغازه یک سینک ظرفشویی نصب گردیده‬ ‫و دارای اشتراک برق است و فاقد پارکینگ می باشد ارزش شش دانگ عرصه و اعیان پالک‬ ‫مذکور به صورت کامل شامل ارزش مالکیت و ارزش تجاری (سرقفلی و کسب و پیشه) به‬ ‫صورت یکجا به مبلغ ‪ 12/548/000/000‬ریال (دوازده میلیارد و پانصد و چهل و هشت میلیون‬ ‫ریال) جهت پایه مزایده ارزیابی میگردد ‪ ۶‬دانگ عرصه و اعیان ملک پالک ثبتی شماره ‪۲۷‬‬ ‫فرعی از ‪ ۵۵۴‬اصلی واقع در بخش ‪ ۱‬اصفهان پالک فوق الذکر از ساعت ‪ ۹‬الى ‪ ۱۲‬روز سه‬ ‫شنبه مورخ ‪ 1400/9/30‬در شعبه مهریه اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در اصفهان‬ ‫خیابان جی خیابان تاالر میدان هفت تیر شعبه مهریه اداره اجرای اسناد رسمی از طریق مزایده‬ ‫به فروش میرسد‪ .‬مزایده از مبلغ ‪ 12/548/000/000‬ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به‬ ‫باالترین قیمت پیشنهادی فروخته میشود‪ .‬این اگهی یک مرتبه در سایت سازمان ثبت اسناد‬ ‫و امالک کشور و روزنامه اصفهان امروز در تاریخ ‪ 1400/9/16‬چاپ و منتشر می گردد و درج‬ ‫در سایت سازمان به منزله انتشار در روزنامه کثیراالنتشار محلی می باشد الزم به ذکر است‬ ‫پرداخت بدهی های مربوط به اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در‬ ‫صورتی که مورد مزایده دارای انها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره‬ ‫تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است‬ ‫ضمن انکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل‬ ‫مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد‪ .‬توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده ده درصد از مبلغ‬ ‫پایه مزایده را به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و امالک اصفهان و شناسه‬ ‫واریز (دریافت از حسابداری اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان) بابت پرونده کالسه فوق واریز‬ ‫و به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است‪ .‬برنده مزایده مکلف است‬ ‫مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع‬ ‫نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ‬ ‫مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬رئیس اداره اجرای اسناد رسمی‬ ‫اصفهان‪ -‬امیر امیری ‪ /1235641‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-2525‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/04/05 -۱۶۹۳‬هیات سوم اقای قاسم محمدی کوجانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۷‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۴۱۵۰۲۱‬صادره فرزند حسین در ششدانگ یکباب کارگاه به‬ ‫مساحت ‪ 440/97‬مترمربع پالک شماره ‪ ۸۳۹‬فرعی از ‪ ۴۰‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪۱۴‬‬ ‫حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک های رسمی غالمرضا و محمد و بتول و‬ ‫صدیقه و هاجر و طاهره و طیبه شهرت همگی جمشیدی و دفاتر الکترونیکی ‪ ۲۵۰۰۶۷۹۳‬و‬ ‫‪ ۲۵۰۰۲۶۱۹‬و ‪ ۲۵۰۰۶۷۹۱‬و ‪ ۲۵۰۱۵۸۸۷‬و ‪ ۲۵۰۱۶۸۵۳‬و ‪ ۲۵۰۱۶۸۵2‬و ‪ ۲۵۰۰۶۷۹۲‬را تایید‬ ‫و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شماال‪ :‬بطول ‪ 16‬متر درب و دیواریست به گذر‬ ‫شرقا‪ :‬در دو قسمت اول بطول ‪ 22/03‬متر دیوار به دیوار پالک ‪ 40/4305‬دوم بطول ‪6/65‬‬ ‫متر دیوار بدیوار پالک ‪ 40/1780‬جنوبا‪ :‬در دو قسمت اول به طول ‪ 7/46‬متر دیوار به دیوار‬ ‫پالک ‪ 40/839‬باقیمانده دوم به طول ‪ 6/04‬متر دیوار بدیوار پالک ‪ 40/839‬باقیمانده ‪40/1727‬‬ ‫حقوق ارتفاقی ندارد که در رای شماره ‪ 1400/02/26 -۲۱۹۷‬هیات سوم اقای قاسم محمدی‬ ‫کوجانی به شناسنامه شماره ‪ ۷‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۴۱۵۰۲۱‬صادره فرزند حسین در ششدانگ یکباب‬ ‫به مساحت ‪ 440/97‬مترمربع پالک شماره ‪ ۸۳۹‬فرعی از ‪ ۴۰‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪۱۴‬‬ ‫حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک های رسمی غالمرضا و محمد و بتول و‬ ‫صدیقه و هاجر و طاهره و طیبه شهرت همگی جمشیدی و دفاتر الکترونیکی ‪ ۲۵۰۰۶۷۹۳‬و‬ ‫‪ ۲۵۰۰۲۶۱۹‬و ‪ ۲۵۰۰۶۷۹۱‬و ‪ ۲۵۰۱۵۸۸۷‬و ‪ ۲۵۰۱۶۸۵۳‬و ‪ ۲۵۰۱۶۸۵۲‬و ‪ ۲۵۰۰۶۷۹۲‬امده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دبیر سـومین جایزه سراسـری نمایشنامه نویسی کمدی‬ ‫خندسـتان از برگـزاری اختتامیـه این جشـنواره و معرفی‬ ‫برگزیـدگان نهایـی ان در تـاالر هنر اصفهـان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش سـتاد خبری سومین دوره جشنواره نمایشنامه‬ ‫نویسـی کمدی خندسـتان؛ سـعید امامـی با اعلام این‬ ‫خبر گفت‪ :‬خوشـبختانه جشنواره خندسـتان تا امروز روند‬ ‫اسـتاندارد و قابـل قبولی را طـی کرد و با وجود نداشـتن‬ ‫بخش اجرا به دلیل شـرایط کرونایی با اسـتقبال شـایان‬ ‫توجـه و چشـمگیر اهالی نوشـتن روبه رو شـد‪ .‬اکنون در‬ ‫پایانی برگزاری این دوره جشـنواره در تالشـی‬ ‫گام هـای ِ‬ ‫هسـتیم که کیفیت و محبوبیت را همچنان در کار حفظ‬ ‫کنیم و جشـنواره را در کالسـی حرفه ای و در شان اهالی‬ ‫خـوب تئاتر اصفهـان و ایران به نقطه پایان برسـانیم‪.‬‬ ‫وی بـه تلاش بـرای برگـزاری مراسـم اختتامیـه در‬ ‫شـکل و شـمایلی متفاوت و جذاب اشـاره کرده و افزود‪:‬‬ ‫کارگردانـی مراسـم اختتامیـه را به اسـماعیل موحدی از‬ ‫کارگردان های خوب تئاتر اصفهان سـپرده ایم که سـابقه‬ ‫اجراهـای کمـدی را نیـز دارد تـا بـه جـای یـک اجرای‬ ‫تخت و خسته کننده‪ ،‬از ظرفیت تئاتر در برگزاری مراسم‬ ‫کمال بهره را ببریم و امیدواریم نتیجه ی کار مورد پسـند‬ ‫تماشـاگران و مخاطبان نکته سـنج و سـختگیرمان قرار‬ ‫بگیـرد که عمومًا اهالـی خانواده تئاتر اصفهان هسـتند‪.‬‬ ‫به جز چند سـخنرانی کوتاه درباره جشـنواره‪ ،‬پخش تیزر‬ ‫کوتاهـی از فیلـم مـردی در سـایه سـاخته حامد قصری‬ ‫دربـاره مهدی ممیزان به سـفارش جشـنواره خندسـتان‬ ‫و بـا همکاری دفتر تخصصی سـینما و همچنین اجرای‬ ‫گـروه موسـیقی و نورپـردازی متفاوت و طناز ولشـدگان‬ ‫از دیگـر بخش هـای ایـن مراسـم اسـت کـه امامـی به‬ ‫ان اشـاره کرد‪.‬‬ ‫دبیر سـومین جایزه سراسـری نمایشنامه نویسی کمدی‬ ‫خندسـتان بـه بزرگداشـت مهـدی ممیـزان بـا حضـور‬ ‫خانواده او و تجلیل از دو پیشکسـوت دیگر تئاتر اصفهان‬ ‫در ایـن برنامـه و حضور مهمانانی چون حسـین مسـافر‬ ‫اسـتانه‪ ،‬کوروش نریمانی‪ ،‬سـعید اسـدی‪ ،‬شـهرام زرگر‪،‬‬ ‫بهـزاد صدیقی‪ ،‬بهروز محمودی بختیاری و محمد منعم‬ ‫بـه عنوان مهمان در ائین اختتامیه جشـنواره خندسـتان‬ ‫اشـاره کرد‪.‬‬ ‫سـومین جایـزه سراسـری نمایشـنامه نویسـی کمـدی‬ ‫خندسـتان بـه همـت دفتر تخصصـی تئاتر (تـاالر هنر)‬ ‫وابسـته به سـازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی اصفهان‬ ‫و حوزه هنری اسـتان در حال برگزاری اسـت و اختتامیه‬ ‫ان روز پنجشـنبه _‪ ۱۸‬اذرماه_ سـاعت ‪ ۱۸‬در تاالر هنر‬ ‫اصفهـان برگزار می شـود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/09/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/10/01 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1235623‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -2527‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/09/01-۱۰۳۶۴‬هیات سوم اقای هوشنگ نصری به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۳۳‬کدملی ‪ ۵۷۵۹۸۳۲۲۷۱‬صادره چادگان فرزند ابوالقاسم در ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ 151/28‬متر مربع از پالک شماره ‪ ۱۰۸۵‬فرعی از ‪ ۱۵‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضی مورد ثبت صفحه ‪ ۳۷۳‬دفتر ‪ ۱۰۳۲‬امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/9/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/10/01 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان‪/1235658‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ - 1-2522‬برابر رای شماره ‪ ۲۶۵۰‬مورخ ‪ 1400/8/29‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای محمدعلی ملک محمددستجردی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ ۵۸۷۵‬کدملی ‪ ۱۲۹۲۷۶۸۵۱۷‬صادره اصفهان فرزند اصغر در ششدانگ‬ ‫یکباب انبار به مساحت ‪ 258/70‬متر مربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۱۲۰‬فرعی از ‪ ۴۴۸۳‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه‬ ‫از طرف اقای سید اکبر فیاض دستگردی (مالک رسمی) خریداری شده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/09/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/10/01 :‬مهدی شبان‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪/1235784‬م الف‬ ‫اگهی اصالحی ایین نامه قانون ثبت‬ ‫‪ -1-2529‬بر اساس تقاضای اقای محمد مهوری حبیب ابادی فرزند علی مبنی بر تعیین بهاء‬ ‫ثمنیه اعیانی ششدانگ پالک های ‪ 1244‬و ‪ 1288‬مجزی شده از ‪ 653‬فرعی از ‪ 2‬اصلی واقع‬ ‫در بخش ‪ 16‬ثبت اصفهان که طبق سوابق متعلق است به خانم سکینه مهوری حبیب ابادی‬ ‫فرزند علی به شناسنامه ‪ 1495‬که در اجرای تبصره یک ماده ‪ 105‬اصالحی ایین نامه قانون‬ ‫ثبت کارشناسی رسمی دادگستری در خصوص سند شماره ‪ 89/05/25-5768‬دفترخانه ثبت‬ ‫اسناد رسمی شماره ‪ 191‬حبیب اباد با توجه به نامه شماره ‪1400/09/10-2407-20-1400‬‬ ‫مرکز کارشناسان رسمی دادگستری با توجه به اینکه پالک مذکور فاقد هرگونه اعیانی می باشد‬ ‫لذا ملک فاقد ارزش ثمنیه اعیانی می باشد و چون متقاضی مزبور اعالم داشته مالک فاقد نشانی‬ ‫است لذا با توجه به مقاد تبصره یک ایین نامه فوق الذکر مراتب را فقط یک بار در روزنامه‬ ‫کثیراالنتشار اگهی می شود تا در صورتیکه مدعی تضییع حقی وجود داشته باشد از تاریخ انتشار‬ ‫این اگهی به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضایی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این‬ ‫اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم مراجعه ذینفع به مراجع قضایی در مدت تعیین‬ ‫شده و عدم ارائه گواهی طرح دعوی سند مالکیت متقاضی بدون استثناء تمینه اعیانی صادر و‬ ‫تسلیم خواهد شد‪ .‬ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار شناسه‪1236522 :‬‬ ‫اجراییه طالق‬ ‫‪ -1-2530‬سرکارخانم مریم شاخی به موجب دادنامه ‪ 140009390007053292‬تاریخ‬ ‫‪ 1400/06/31‬شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان برخوار به شما اخطار می گردد ظرف‬ ‫مدت یک هفته با در دست داشتن مدارک شناسایی‪ ،‬شناسنامه و کارت ملی و گواهی عدم‬ ‫بارداری جهت اجرای دادنامه فوق ذکر به دفترخانه طالق مراجعه نمائید بدیهی است در صورت‬ ‫استنکاف و عدم مراجعه دادنامه مذکور اجرا و مراتب به مقام قضایی اعالم می گردد‪ .‬سیدعلی‬ ‫خادمی ‪ ،‬سردفتر ازدواج ‪ 98‬و طالق ‪ 137‬برخوار شناسه ‪1236547 :‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫ارائه اخرین دستاوردهای فوالد‬ ‫مبارکهدرهجدهمیننمایشگاه‬ ‫ایرانمتافو‬ ‫گروه فوالد مبارکه با حضور فعال در هجدهمین نمایشگاه‬ ‫بین المللی متالورژی (ایران متافو) که از ‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۷‬اذرماه ‪ ،۱۴۰۰‬در‬ ‫محلدائمینمایشگاه هایبین المللیتهرانمیزبانبازدیدکنندگان‬ ‫و عالقه مندان به حوزه های مرتبط با صنعت و معدن خواهد بود‪،‬‬ ‫به ارائه اخرین دستاوردهای صنعتی خود می پردازد‪ .‬به گزارش‬ ‫رویداد امروز‪ ،‬نمایشگاه ایران متافو شامل ‪ ۷‬بخش اهن و فوالد‬ ‫(تمام مواد اولیه فوالدی‪ ،‬الیاژهای اهنی و معدنی‪ ،‬فناوری های‬ ‫ساخت فوالد‪ ،‬فوالدسازان‪ ،‬تجهیزات و ماشین االت و …)‪،‬‬ ‫ریخته گری‪ ،‬قالب سازی‪ ،‬اهنگری و ماشین کاری (روش های‬ ‫مختلف ریخته گری‪ ،‬قالب سازی‪ ،‬اهنگری‪ ،‬کوره های صنعتی‪،‬‬ ‫دستگاه های ماشین کاری‪ ،‬جوشکاری و…)‪ ،‬فلزات غیر اهنی‬ ‫(مانند الومینیوم‪ ،‬مس و سرب‪ ،‬فلزات باارزش چون طال و نقره‪،‬‬ ‫استخراج‪ ،‬اکتشاف و فراوری فلزات غیراهنی و…)‪ ،‬معدن و‬ ‫صنایع معدنی (تمامی مواد معدنی فلزی و غیرفلزی‪ ،‬تجهیزات‬ ‫کاربردی صنعت معدن‪ ،‬ماشین االت صنعتی سنگین‪ ،‬حفاری‪،‬‬ ‫اکتشاف‪ ،‬استخراج و…)‪ ،‬نسوزها و سرامیک های صنعتی‬ ‫(انواع نسوزهای شک لدار و بی شکل‪ ،‬انواع عایق و مواد الیافی‪،‬‬ ‫سرامیک های صنعتی و…)‪ ،‬کوره های صنعتی و عملیات‬ ‫حرارتی (انواع کوره های صنعتی‪ ،‬القایی‪ ،‬گازی‪ ،‬مشعلی‪ ،‬عملیات‬ ‫حرارتی و…) و پروژه های صنعت و معدن (پروژه های صنعت‬ ‫مس‪ ،‬سرب‪ ،‬طرح های تکمیل و توسعه‪ ،‬اکتشافی و…) است‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان و صنعت گران در ‪ ۷‬بخش ذکرشده‪ ،‬محصوالت‬ ‫خود را طی ‪ ۴‬روز برای شرکت کنندگان ارائه می کنند‪ .‬معرفی‬ ‫توانمندی ها و محصوالت‪ ،‬برقراری ارتباط مستقیم با مشتریان‪،‬‬ ‫شناخت رقبا و محصوالت انان‪ ،‬ارتباط با تامین کنندگان مواد خام‪،‬‬ ‫به روزرسانی دانش تخصصی‪ ،‬فرصت جذب سرمایه گذار و انعقاد‬ ‫قراردادهای متعدد ازجمله فرصت هایی است که این نمایشگاه‬ ‫برای شرکت کنندگان فراهم می اورد‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه به همراه شرکت های زیرمجموعه خود در‬ ‫هجدمین نمایشگاه متالورژی تهران از ‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۷‬اذرماه در محل‬ ‫نمایشگاه های بین المللی از ساعت ‪ ۹‬تا ‪ ۱۷‬پذیرای بازدیدکنندگان‬ ‫و عالقه مندان داخلی و خارجی است‪.‬‬ ‫افزایش راندمان نیروگاه فوالد‬ ‫مبارکه با اجرای پروژه های‬ ‫بهینه سازیانرژی‬ ‫احداث نیروگاه‪ ،‬سرمایه گذاری سنگینی را نیاز دارد و اگر‬ ‫بازگشت سرمایه معقولی به همراه داشته باشد‪ ،‬تمامی شرکت ها‬ ‫به دنبال تولید برق هستند‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬مدیر انرژی‬ ‫و سیاالت فوالد مبارکه در مورد اقدامات انجام شده برای تامین‬ ‫انرژی پایدار در این شرکت گفت‪ :‬این شرکت از ابتدای راه اندازی‪،‬‬ ‫سیستم های مدیریت پایش انرژی را همواره مورد پیگیری قرار‬ ‫داده و کمیته عالی انرژی در سطح شرکت نیز از سال ‪ ۷۶‬تشکیل‬ ‫شده است تا بهینه سازی های مرتبط با انرژی را راهبری کند‪ .‬سید‬ ‫امیر طباطبائیان افزود‪ :‬طی سال های اخیر استاندارد ملی صنایع‬ ‫فوالدی با کمک تیم انرژی فوالد مبارکه و به کمک استادان‬ ‫دانشگاه های مختلف کشور تدوین شده که تمامی شرکت های‬ ‫فوالدی در سطح مجموعه های خود‪ ،‬ملزم به رعایت استانداردهای‬ ‫ان هستند‪ .‬طباطبائیان تصریح کرد‪ :‬ازجمله اقداماتی که انجام‬ ‫ ترین ان افزایش‬ ‫شده‪ ،‬پروژه های بهینه سازی انرژی بوده که بزرگ ِ‬ ‫راندمان نیروگاه فوالد مبارکه است؛ به نحوی که راندمان این‬ ‫نیروگاه‪ ،‬از ‪ ۳۰‬به ‪ ۳۶‬درصد رسیده و در سال های اینده نیز این‬ ‫عدد به ‪ ۴۲‬درصد خواهد رسید‪ .‬مدیر انرژی و سیاالت فوالد مبارکه‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬پروژه هایی نظیر تولید برق از طریق نیروگاه های‬ ‫سی‪.‬اچ‪.‬پی نیز در نظر گرفته شد که بر این اساس یک نیروگاه ‪۲۸‬‬ ‫مگاواتی در فوالد سبا ساخته شده و مورد بهره برداری قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬ضمن اینکه به موازات ان‪ ،‬پروژه های بهینه سازی مصرف‬ ‫انرژی را نیز به ثمر رسانده ایم؛ به نحوی که از داخل فرایندهای‬ ‫فوالدسازی‪ ،‬این عملیات انجام می شود و در اینده نیز ادامه خواهد‬ ‫یافت‪ .‬طباطبائیان در مورد چالش انرژی در کشور افزود‪ :‬در حوزه‬ ‫برق‪ ،‬با توجه به اینکه وزارت نیرو نتوانست به موقع دیماندی را که‬ ‫بر اساس قراردادهایی که تولیدکنندگان با این وزارتخانه داشته اند‪،‬‬ ‫تامین کند‪ ،‬بنا شد وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و سازمان‬ ‫توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)‪ ،‬به کمک‬ ‫شرکت های معدنی‪ ،‬به موضوع تامین برق ورود کنند و به کمک‬ ‫وزارتنیروبیایند؛به نحوی کهتولیدکنندگانبخشیازبرقموردنیاز‬ ‫خود را تامین کنند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬فوالد مبارکه در سال ‪ ۹۰‬نیز‬ ‫برای احداث یک نیروگاه هزارمگاواتی اقدام کرده و قراردادی را نیز‬ ‫منعقد کرده بود؛ اما در همان سال‪ ،‬وزارت نیرو اعالم کرد که فوالد‬ ‫مبارکه به هر میزان برقی که نیاز داشته باشد‪ ،‬این وزارتخانه ان را‬ ‫تامین خواهد کرد؛ بر همین اساس بود که احداث نیروگاه عملیاتی‬ ‫نشد و فرصت از دست رفت‪ .‬مدیر انرژی و سیاالت فوالد مبارکه‬ ‫افزود‪ :‬هم اکنون مجددا وزارت صمت بر اساس تفاهم نامه ای که‬ ‫هفته های قبل با وزارت نیرو منعقد کرده‪ ،‬این تعهد را ایجاد کرده‬ ‫که ‪ ۱۰‬هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر یا حرارتی با مشارکت‬ ‫شرکت های فوالدی و معدنی احداث کند و اقدامات خوبی نیز در‬ ‫این زمینه انجام شده است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬فوالد مبارکه در حال‬ ‫انتخاب پیمانکار است؛ ضمن اینکه اسناد مناقصه نیز تهیه شده و‬ ‫مجوزهای باقی مانده نیز اخذ خواهد شد‪ .‬موافقت نامه اصولی نیز‬ ‫ارائه شده است؛ اما نیازمند اخذ مجوزهای احداث و زیست محیطی‬ ‫است که این کار باید به کمک وزارت نیرو و سایر ارگان هایی‬ ‫که در این قضیه درگیرند‪ ،‬به سرانجام برسد‪ .‬طباطبائیان ادامه‬ ‫داد‪ :‬نکته حائز اهمیت ان است که اگر ما این نیروگاه را احداث‬ ‫کنیم‪ ،‬نیاز انرژی شرکت فوالد مبارکه در حد قابل توجهی یعنی‬ ‫حدود ‪ ۹۰‬درصد تامین خواهد شد؛ به خصوص اینکه می توان از‬ ‫تکنولوژی های روز دنیا با احداث نیروگاه های راندمان باال در این‬ ‫پروژه ها استفاده کرد‪ .‬وی گفت‪ :‬هم اکنون نیروگاه هایی هستند‬ ‫که در دنیا راندمان باالی ‪ ۶۰‬درصد هم دارند؛ درحالی که متوسط‬ ‫راندمان نیروگاه های کشور ‪ ۴۷‬درصد است‪ ،‬بنابراین اگر بتوانیم از‬ ‫تکنولوژی های روز دنیا برای احداث نیروگاه استفاده کنیم‪ ،‬مصرف‬ ‫سوخت نیز بهینه می شود و اثرات ان روی شبکه سراسری نمایان‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 16‬اذر ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4232‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫مدیر عامل فوالد مبارکه‪:‬‬ ‫باید از محدودیت ها فرصت طالیی ساخت‬ ‫محمدیاسر طیب نیا‪ ،‬مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه‬ ‫کمیته مدیریت که با حضور معاونین و مدیران این شرکت‬ ‫برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬توسعه کمی‪ ،‬کیفی و متوازن‪ ،‬حاکمیت‬ ‫نگاه تحول گرا و توسعه محور در جای جای شرکت‪ ،‬الگو بودن و‬ ‫پیشران بودن در صنعت در راستای رشد اقتصادی کشور ازجمله‬ ‫مهم ترین اهداف فوالد مبارکه است که برای رسیدن به این‬ ‫اهداف باید نگاهی جهان تراز داشته باشیم‪.‬‬ ‫به گزارش اصفهان امروز‪ ،‬وی با بیان اینکه اصلی ترین‬ ‫عامل تحقق تحول در هر سازمان‪ ،‬پیشران بودن ان سازمان‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬سرمایه های انسانی رکن اصلی هر سازمان است‬ ‫و مدیریت سرمایه های انسانی به معنای مدیریت اذهان و‬ ‫یکپارچه سازی دغدغه های مدیران و کارکنان ان سازمان است؛‬ ‫ذهنیت و طرز تفکر کارکنان هر سازمان نتیجه مستقیمی بر‬ ‫اینده کسب وکار ان سازمان خواهد داشت و به عبارت دیگر‬ ‫انچه امروز در ذهن کارکنان کاشته می شود‪ ،‬همان چیزی‬ ‫خواهد بود که فردا از ان برداشت خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬می توانیم تهدیدها را به فرصت هایی طالیی‬ ‫مبدلکنیم‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تاکید بر ضرورت‬ ‫هم افزایی و همگرایی میان مدیران و کارکنان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬شرط تحقق اهداف در شرکت فوالد مبارکه همراهی‬ ‫در راستای پیشبرد فعالیت هاست به طوری که علی رغم وجود‬ ‫فشارها به صنعت‪ ،‬می توانیم تهدیدها را به فرصت هایی طالیی‬ ‫مبدل کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مشکل انرژی برای همه در کشور وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اذعان داشت‪ :‬کدام یک از بخش های صنعتی و اقتصادی‬ ‫کشور بهتر از فوالد مبارکه می تواند در رفع مشکل انرژی پیشرو‬ ‫باشد؟ اگر امروز درک صحیحی از مسائل داشته باشیم و برای‬ ‫رفع موانع درست تصمیم بگیریم قطعا می توانیم بر مشکالت‬ ‫فائق بیاییم‪.‬‬ ‫طیب نیا با تاکید بر ضرورت تغییر فرهنگ مصرف انرژی‬ ‫و برنامه ریزی برای ان تصریح کرد‪ :‬گفتمان صرفه جویی در‬ ‫مصرف انرژی را باید ابتدا در شرکت فوالد مبارکه و سپس در‬ ‫جامعه تسری داد که در همین راستا نیز در حال انجام عملیات‬ ‫گسترده ای در حوزه صرفه جویی در مصرف انرژی هستیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هنوز فرصت های بسیار زیادی در باالدست‬ ‫برای ما وجود دارد که شاید تا چند سال دیگر همین فرصت ها‬ ‫وجود نداشته باشند که الزم است تا در این خصوص سرعت‬ ‫خود را افزایش داده و نفوذمان را در حوزه پایین دست گسترش‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬چابک ســازی برنامه های تولید متناسب با‬ ‫شرایط موجود‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تاکید بر ضرورت‬ ‫تسریع در اجرای پروژه های انتقال انرژی اضافه کرد‪ :‬تغییر و‬ ‫چابک سازی برنامه های تولید متناسب با شرایط موجود‪ ،‬امری‬ ‫قابل اجرا و شدنی است؛ در بحث زیرساخت ها نیز معاونت های‬ ‫مختلف باید برنامه داشته باشند و در موضوعات مختلف‬ ‫کمیته های عملیاتی تشکیل دهند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اهمیت حمل ونقل مواد اولیه و محصوالت‬ ‫در شرکت فوالد مبارکه عنوان داشت‪ :‬امکان افزایش ظرفیت‬ ‫ناوگان حمل ونقل مواد اولیه برای فوالد مبارکه وجود دارد و این‬ ‫امر باید هرچه سریع تر تحقق پیدا کند؛ همچنین برای تامین‬ ‫منابع انرژی‪ ،‬به خصوص اب باید سرمایه گذاری های بیشتری‬ ‫صورت گیرد‪.‬‬ ‫طیب نیا با تاکید بر ضرورت رعایت دستورالعمل های ایمنی‬ ‫در خطوط تولید شرکت فوالد مبارکه بیان کرد‪ :‬ایمنی در صنعت‬ ‫از اهمیت زیادی برخوردار است و ضرورت دارد که در خصوص‬ ‫ارتقای سطح ایمنی در فوالد مبارکه برنامه ریزی مدونی انجام‬ ‫شود؛ همچنین سرمایه گذاری ها و بهره برداری ها در این شرکت‬ ‫باید به سمت ارتقای کیفیت سوق پیدا کنند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر ضرورت ارائه پیشنهاد ها برای رفع چالش های‬ ‫فوالد مبارکه ابراز داشت‪ :‬در کنار ارائه گزارش های عملکرد‬ ‫معاونت های مختلف‪ ،‬نیازمند پیشنهاد ها برای رفع چالش ها و‬ ‫بهبود فرایندها هستیم‪ .‬برای تامین انرژی موردنیاز فوالد مبارکه‬ ‫راهکارهایی وجود دارد که با برنامه ریزی های منظم می توان‬ ‫ان ها را به کار گرفت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬فضای رسانه و اطالع رسانی نیازمند تبیین‬ ‫علمی است‬ ‫خبر‬ ‫عرضه ‪۳۶‬میلیارد دالر ارز از‬ ‫ابتدای امسال‬ ‫رییس کل بانک مرکزی با اشاره به عرضه ‪ ۳۶‬میلیارد دالر‬ ‫ارز از ابتدای امسال تاکنون‪ ،‬گفت‪ :‬در سال جاری دسترسی‬ ‫این بانک و سیستم اقتصادی کشور به منابع ارزی بهبود قابل‬ ‫مالحظه ای داشته است‪ .‬علی صالح ابادی در جمع خبرنگاران‬ ‫افزود‪ :‬از نظر ورود ارز به کشور در شرایط بسیار خوبی هستیم‬ ‫و پیش بینی من این است که در اینده نزدیک اوضاع روبه‬ ‫بهبود خواهد رفت‪ .‬رییس کل بانک مرکزی گفت‪ :‬از ابتدای‬ ‫سال تاکنون ‪ ۳۶‬میلیارد دالر ارز عرضه شده است که برابر کل‬ ‫عرضه ارز در سال گذشته بود‪ .‬وی با بیان اینکه ما دو بازار مهم‬ ‫نیما و متشکل ارزی در حوزه ارز داریم‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در سامانه‬ ‫نیما صادرکنندگان ارز خود را عرضه می کنند‪ .‬رییس کل بانک‬ ‫مرکزی گفت‪ :‬از ابتدای سال تا روز ‪ ۱۵‬اذرماه برگشت ارز‬ ‫حاصل از صادرات غیرنفتی در سامانه نیما ‪ 22/4‬میلیارد دالر‬ ‫و عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نیما ‪ ۲۰‬میلیارد دالر‬ ‫بوده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از ابتدای سال تاکنون در مجموع‬ ‫‪ ۳۶‬میلیارد دالر ارز برای کل کاالها بخشی در سامانه نیما و‬ ‫بخشی در شبکه بانکی تامین شده که نسبت به سال گذشته‬ ‫افزایش داشته است‪ .‬صالح ابادی گفت‪ :‬سال گذشته کمتر‬ ‫از ‪ ۳۶‬میلیارد دالر ارز عرضه شده است در حالی که امسال‬ ‫در کمتر از ‪ ۹‬ماه ‪ ۳۶‬ملیارد دالر عرضه ارز بانکی‪ ،‬نیما و ارز‬ ‫اشخاص توسط بانک مرکزی عرضه شده است‪.‬‬ ‫پایداری شغلی شبکه فروش با‬ ‫رفتارمسووالنهنمایندگانبیمه‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه با تاکید بر ضرورت اگاه سازی در‬ ‫خصوص جایگاه فوالد مبارکه در اقتصاد‪ ،‬رشد و تعالی کشور‬ ‫یاداور شد‪ :‬باید درصدد افزایش روشن گری در فضای رسانه‬ ‫و اطالع رسانی برای فراهم سازی شرایط توسعه کیفی برای‬ ‫فوالد مبارکه باشیم؛ فوالد مبارکه باید برای به کارگیری گفتمان‬ ‫منطقی و مبتنی بر دانش برنامه داشته باشد؛ چراکه موضوعات‬ ‫مرتبط با فضای رسانه و اطالع رسانی نیازمند تبیین علمی است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اهمیت جذب نخبگان علمی و فنی به‬ ‫شرکت فوالد مبارکه افزود‪ :‬افزایش اشتیاق شغلی و امکان‬ ‫ارتقای شغلی برای کارکنان‪ ،‬فراهم سازی زمینه های عادالنه‬ ‫پیشرفت شغلی‪ ،‬ارتقای سطح دانش کارکنان و پیمانکاران بسیار‬ ‫مهم است و اگر بخواهیم صنعتی پیشرو باشیم‪ ،‬باید برای ارتقای‬ ‫سطح دانش سرمایه های انسانی خود برنامه داشته باشیم؛ چراکه‬ ‫اموزش جزو اولویت های فوالد مبارکه محسوب می شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تولید محصوالت کیفی با ارزش افزوده باالتر‬ ‫عباس اکبری محمدی معاون بهره برداری شرکت فوالد‬ ‫مبارکه در ادامه این جلسه اظهار کرد‪ :‬وضعیت ایمنی فوالد‬ ‫مبارکه نسبت به سال های گذشته روند روبه رشدی داشته و‬ ‫امیدوارم که امار حوادث کاری همواره در پایین ترین سطح‬ ‫ممکن قرار داشته باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تولید ‪ 8‬ماه اخیر فوالد مبارکه روند‬ ‫روبه رشدی داشته است‪ ،‬افزود‪ :‬برنامه تولید در نواحی نورد سرد‬ ‫و نورد گرم فوالد مبارکه بیش از برنامه پیش بینی شده محقق‬ ‫شده است و خوشبختانه طی ماه های اخیر ‪ 8‬محصول جدید‬ ‫در این شرکت طراحی و تولیدشده که اخرین محصول گرید‬ ‫‪ APIX80‬موردنیاز صنایع نفت و گاز بوده و در روزهای اخیر در‬ ‫شرکت فوالد اکسین با موفقیت نورد شده و مورد ازمایش قرار‬ ‫گرفته که نتایج ان نیز مثبت بوده است‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری فوالد مبارکه نتایج پروژه های مرتبط‬ ‫با اب و پساب در این شرکت را مثبت ارزیابی کرد و گفت‪:‬‬ ‫سهم استفاده فوالد مبارکه از پساب شهرهای اطراف نسبت‬ ‫به میزان مصرف این شرکت از اب تازه بسیار بیشتر است و‬ ‫این نشان دهنده این است که برای مصرف اب برنامه ریزی‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬میزان مصرف اب فوالد مبارکه نسبت‬ ‫به تولید و ارزش افزوده ای که برای کشور دارد‪ ،‬میزان بسیار‬ ‫ناچیزی است؛ چراکه این شرکت توانسته نسبت به سال گذشته‬ ‫‪ 30‬درصد از مصرف اب خود را کاهش دهد؛ توسعه پروژه های‬ ‫کاهش مصرف اب در فوالد مبارکه‪ ،‬این شرکت را ازنظر‬ ‫استراتژیک مستقل خواهد کرد‪.‬‬ ‫اکبری با بیان اینکه محدودیت انرژی ضربات زیادی را‬ ‫به تولید در کشور وارد کرده است‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬میزان تولید‬ ‫ازدست رفته فوالد مبارکه به دلیل محدودیت برق در سال جاری‬ ‫به میزان ‪ 135‬هزار تن گندله اهن‪ 500 ،‬هزار تن اهن اسفنجی‬ ‫و ‪ 250‬هزار تن تختال بوده است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تامیــن کامل نیاز تولیدکننــدگان داخلی‬ ‫لوازم خانگی‬ ‫طهمورث جوانبخت معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه‬ ‫با ارائه گزارش عملکرد فروش این شرکت تا پایان ابان ماه‬ ‫‪ 1400‬اظهار داشت‪ :‬روند فروش فوالد مبارکه در سال ‪99‬‬ ‫رکورد تحویل و حمل را شکست و در سال ‪ 1400‬از فروش‬ ‫‪ 125‬هزار تن عبور کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه عملکرد فروش شرکت های زیرمجموعه‬ ‫فوالد مبارکه طی ‪ 8‬ماه گذشته قابل قبول بوده است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫با توجه ممنوعیت واردات لوازم خانگی‪ ،‬نیاز تولیدکنندگان داخلی‬ ‫در این بخش به ورق های رنگی افزایش یافته و فوالد مبارکه‬ ‫نیاز این تولیدکنندگان را به طور کامل تامین می کند‪.‬‬ ‫مهدی کفایت‪ ،‬معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی‬ ‫فوالد مبارکه نیز در این جلسه از اخرین امار و وضعیت نیروی‬ ‫انسانی این شرکت خبر داد و اظهار کرد‪ :‬تعداد نفرات شاغل در‬ ‫این شرکت به ازای تولید هر تن فوالد ‪ 682‬نفر است و استخدام‬ ‫در رده های مختلف شغلی بر مبنای میزان بازنشستگی کارکنان‬ ‫فوالد مبارکه برنامه ریزی می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه میانگین رضایت و اشتیاق شغلی کارکنان‬ ‫شرکت فوالد مبارکه براساس میانگین شرکت های برتر به‬ ‫بیش از ‪ 73‬درصد رسیده است‪ ،‬اذعان داشت‪ :‬تدوین طرح جامع‬ ‫ساختار سازمانی گروه‪ ،‬طراحی و پیاده سازی نظام شفاف جهت‬ ‫برون سپاری فعالیت شرکت‪ ،‬معرفی نیروهای جدیداالستخدام‬ ‫پذیرفته شده در ازمون استخدامی به منظور تامین نیاز ساختار‬ ‫سازمانی واحدها‪ ،‬برگزاری کانون ارزیابی کلیه کارکنان رده های‬ ‫با ماهیت سرپرستی و کارشناسان شرکت در جهت تکمیل‬ ‫و پیاده سازی نظام شایستگی و جانشین پروری‪ ،‬توسعه و‬ ‫ترویج اخالق ارزش ها و فرهنگ سازمانی و استقرار سیستم‬ ‫مدیریت کرونا و استاندارد کار ایمن در زمان پاندمی کووید‬ ‫‪ ISO45005:2020 19‬ازجمله مهم ترین برنامه ها و اقدامات‬ ‫معاونت سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه‬ ‫در سال ‪ 1400‬است‪.‬‬ ‫معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه تاکید‬ ‫کرد‪ :‬همچنین طراحی و اجرای اقدامات کنترلی در مواجهه با‬ ‫شرایط کرونایی‪ ،‬طراحی و استقرار سیستم جامع خدمات ایاب‬ ‫و ذهاب کارکنان‪ ،‬پیگیری زیباسازی فضاهای عمومی و محیط‬ ‫کار کارکنان‪ ،‬پرداخت سنوات تجمیعی به پرسنل پیمانکار با‬ ‫تایید امور قراردادها و راه اندازی ‪ 3‬فاز از پروژه ‪ 15‬فازی ‪HR‬‬ ‫پیمانکاران (سیستم یکپارچه اطالعاتی منابع انسانی پیمانکاران)‬ ‫از دیگر اقدامات معاونت سرمایه های انسانی و سازماندهی فوالد‬ ‫مبارکه در ماه های اخیر بوده است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬واکسیناسیون در فوالد مبارکه به بیش از ‪98‬‬ ‫درصد رسید‬ ‫حسین مدرسی فر مدیر ایمنی‪ ،‬بهداشت و محیط زیست‬ ‫فوالد مبارکه در ابتدای این جلسه با اشاره به اخرین امار تزریق‬ ‫واکسن کرونا به کارکنان و پیمانکاران این شرکت اظهار کرد‪:‬‬ ‫گستردگی واکسیناسیون در شرکت فوالد مبارکه به ‪ 98.7‬درصد‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تاکنون ‪ 70‬هزار ازمایش ‪ PCR‬از کارکنان‬ ‫و پیمانکاران شرکت فوالد مبارکه گرفته شده است‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫این پاالیش‪ 7 ،‬درصد از ازمایش ها در میان پیمانکاران و ‪8‬‬ ‫درصد از ازمایش ها در میان کارکنان فوالد مبارکه مثبت بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیر ایمنی‪ ،‬بهداشت و محیط زیست فوالد مبارکه با تاکید‬ ‫بر ضرورت تداوم بازرسی ها برای دستورالعمل های بهداشتی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬مواردی همچون فاصله گذاری اجتماعی‪،‬‬ ‫کنترل کارکنان برای رعایت نکات بهداشتی ازجمله استفاده از‬ ‫ماسک در فوالد مبارکه همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پیش بینی های الزم برای تزریق دوز یاداور‬ ‫واکسن کرونا با هماهنگی وزارت بهداشت برای متقاضیان‬ ‫صورت گرفته است‪ ،‬اذعان داشت‪ :‬ضریب ایمنی در فوالد‬ ‫مبارکه با توجه به محدودیت ها و عدم قطعیت ها (در رفتارهای‬ ‫انسانی) روند امیدوارکننده ای داشته و ضریب تکرار حوادث طی‬ ‫‪ 20‬سال گذشته در شرکت فوالد مبارکه به صورت نزولی بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ارتقایکیفیتمحصولموردنیازخودروسازان‬ ‫در ادامه این جلسه علیرضا کی یگانه مدیر کنترل کیفی‬ ‫فوالد مبارکه با ارائه گزارشی از کنترل کیفیت این شرکت‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بازده کیفی فوالد مبارکه ‪ 3‬درصد رشد داشته و‬ ‫مقدار محصول نامنطبق (درجه ‪ 1‬و ‪ )2‬بدون قراضه نیز در این‬ ‫شرکت بسیار مطلوب بوده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بازده عمودی (کمی در کیفی) فوالد‬ ‫مبارکه طی ‪ 3‬ماه اخیر روند مثبتی داشته است‪ ،‬بیان داشت‪:‬‬ ‫کیفیت مواد اولیه و تولید در ناحیه اهن سازی فوالد مبارکه‬ ‫شرایط نسبی و متعادلی داشته و کیفیت محصول موردنیاز‬ ‫خودروسازی علی رغم اینکه نسبت به سال گذشته وضعیت‬ ‫قابل قبولی داشته اما همچنان نیاز به ارتقا دارد‪.‬‬ ‫در پایان این جلسه‪ ،‬ابراهیم کاظمی مدیر اموزش و توسعه‬ ‫سرمایه های انسانی شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد‪ :‬تهیه سند‬ ‫توسعه رهبران‪ ،‬اجرای فرایند جانشین پروری‪ ،‬اجرای پلتفرم‬ ‫کانون ارزیابی شایستگی و عملکرد و نظام مربی گیری ازجمله‬ ‫برنامه های اموزش در فوالد مبارکه است؛ توسعه فردی‪ ،‬توسعه‬ ‫نگرش جمعی و توسعه دانش کسب وکار نیز از اهداف واحد‬ ‫اموزش و توسعه سرمایه های انسانی این شرکت است‪.‬‬ ‫در بخش دوم این جلسه نشست اموزشی رهبران سازمان‬ ‫با حضور دکتر عالمه ویژه کلیه مدیران شرکت فوالد مبارکه‬ ‫اجرا گردید‪.‬‬ ‫اجرای موفقیت امیز نظام بهینه سازی نگهداری پیشگیرانه در فوالد مبارکه‬ ‫امین ابوعطا‪ ،‬کارشناس برنامه ریزی و تعالی سیستم های‬ ‫نت از اجرای موفقیت امیز نظام بهینه سازی نگهداری‬ ‫پیشگیرانه در سطح شرکت فوالد مبارکه خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش اصفهان امروز‪ ،‬وی تصریح کرد‪ :‬سازمان ها‬ ‫زمان قابل توجهی را برای طراحی یک برنامه نت پیشگیرانه‬ ‫صرف می کنند‪ .‬برنامه ای که قدمی روبه جلو برای جلوگیری‬ ‫از خرابی های اضطراری‪ ،‬کاهش هزینه های نگهداری و‬ ‫تعمیرات‪ ،‬بهبود وضعیت نگهداری تجهیزات و اهدافی از‬ ‫این قبیل است‪ .‬وقتی یک برنامه نت پیشگیرانه به کار گرفته‬ ‫می شود معموال سازوکار مشخصی برای مرور و ارزیابی مجدد‬ ‫فعالیت های فاقد ارزش افزوده که حتی ممکن است در کارها‬ ‫اختالل ایجاد کنند‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬بسیاری از سازمان ها علی رغم‬ ‫داشتن یک برنامه نت پیشگیرانه همان مسیرهای گذشته‬ ‫خود را دنبال می کنند و وقتی یک خرابی در تجهیزاتشان رخ‬ ‫می دهد غافل گیر می شوند‪.‬‬ ‫کارشناس برنامه ریزی و تعالی سیستم های نت تاکید کرد‬ ‫‪:‬تحقیقات نشان داده است‪ 40‬تا ‪ 60‬درصد استانداردهای‬ ‫تعمیراتی نه تنها هدف مشخصی را دنبال نمی کنند و نمی توانند‬ ‫جلو خرابی ها را بگیرند‪ ،‬بلکه ممکن است خود باعث بروز‬ ‫توقفات و عدم تولید شوند‪ .‬بنابر این به منظور ایجاد توازن‬ ‫میان ریسک خرابی و هزینه های نگهداری و تعمیرات‪ ،‬باید بر‬ ‫اساس پارامترهای تاریخچه خرابی ها‪ ،‬تجزیه وتحلیل عملکرد‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫پرسنل نظام نت‪ ،‬به صورت دوره ای‬ ‫برنامه نگهداری و خبرگی‬ ‫ِ‬ ‫برنامه نت پیشگیرانه را مورد بررسی قرار داد که به این عمل‬ ‫تعمیرات پیشگیرانه یا ‪PM-‬‬ ‫«بهینه سازی نگهداری و‬ ‫ِ‬ ‫‪ »Optimization‬اطالق می شود‪.‬‬ ‫امین ابوعطا یاداور شد‪ :‬با توجه به اینکه شرکت فوالد‬ ‫مبارکه از ابتدای راه اندازی‪ ،‬نظام نگهداری پیشگیرانه را‬ ‫با تعریف نزدیک به ‪ 240‬هزار استاندارد تعمیراتی بر روی‬ ‫تجهیزات و انتقال ان به سیستم های مدیریت اطالعات‬ ‫نت (‪ MIS‬سابق و ‪ EIS‬فعلی) استقرار داده است‪ ،‬در حال‬ ‫حاضر نیاز به بازنگری و ویرایش این استانداردهای تعمیراتی‬ ‫بیش ازپیش احساس می شود؛ بنابراین پیاده سازی نظام‬ ‫بهینه سازی نت پیشگیرانه یا ‪ PMO‬در دستور کار واحد‬ ‫برنامه ریزی و تعالی سیستم های نت در مجموعه دفتر فنی‬ ‫تعمیرات شرکت قرار گرفت‪.‬‬ ‫حمیدرضا عبدیان کارشناس برنامه ریزی و تعالی‬ ‫سیستم های نت نیز در این خصوص تصریح کرد‪ :‬اجرای‬ ‫این پروژه ها با حذف استانداردهای تعمیراتی غیرضروری و‬ ‫ویرایش اطالعات استانداردها نظیر بازه زمانی تکرار‪ ،‬تخصص‬ ‫و محتوای فنی‪ ،‬نقش بسزایی در بهینه سازی منابع انسانی‪،‬‬ ‫قطعات یدکی‪ ،‬مواد مصرفی و هزینه های برون سپاری‬ ‫تعمیرات دارد و موجب افزایش قابلیت دسترسی تجهیزات و‬ ‫اماده به کاری خطوط تولید می گردند‪.‬‬ ‫عبدیان یاداور شد‪ :‬از ابتدای سال ‪ 1399‬با برگزاری‬ ‫دوره های اموزشی بهینه سازی نت پیشگیرانه با حضور اساتید‬ ‫مطرح کشوری برای کارشناسان فرایند نت دفاتر برنامه ریزی‬ ‫و کنترل نگهداری و تعمیرات نواحی تولیدی و پشتیبانی‪،‬‬ ‫پروژه های‪ PMO‬روی تجهیزات بحرانی و نیمه بحرانی‬ ‫خطوط تولید تعریف گردید‪.‬‬ ‫کارشناس برنامه ریزی و تعالی سیستم های نت افزود‪ :‬با‬ ‫تشکیل تیم های پروژه متشکل از کارشناسان‪ ،‬تکنسین ها‬ ‫و بازرسین حوزه تعمیرات نواحی تولیدی و پشتیبانی با‬ ‫تسهیل گری همکاران واحد برنامه ریزی و تعالی سیستم های‬ ‫نت (بیش از ‪ 250‬نفر عضو ثابت)‪ ،‬جلسات اجرایی پروژه ها‬ ‫برگزار گردید و تا به امروز حدود ‪ 300‬پروژه به اتمام رسیده‬ ‫است که در طی این مدت ‪ 4‬دوره اموزشی با اساتید خارجی‬ ‫و ‪ 12‬دوره اموزشی با مدرسین داخلی نیز برگزار شده است‪.‬‬ ‫وی در پایان از همه کسانی که در اجرای نظام بهینه سازی‬ ‫نگهداری پیشگیرانه در فوالد مبارکه تالش کرده اند‪ ،‬خصوصا‬ ‫حمایت های مدیریت دفتر فنی تعمیرات و رئیس اسبق واحد‬ ‫برنامه ریزی و تعالی سیستم های نت‪ ،‬تشکر و قدردانی نمود‪.‬‬ ‫رئیس کل بیمه مرکزی گفت‪ :‬وقتی نماینده شبکه فروش‬ ‫در نقش مشاور امین بیمه گذاران ظاهر شود‪ ،‬نوعی پایداری‬ ‫شغلی ایجاد خواهد شد‪ .‬به گزارش ایرنا از بیمه مرکزی‪،‬‬ ‫غالمرضا سلیمانی در جمع اعضای شورای هماهنگی تشکل‬ ‫های صنفی اظهار داشت‪ :‬صدای نمایندگان‪ ،‬کارگزاران‪،‬‬ ‫بازاریابان و شبکه فروش باید بی واسطه و شفاف به گوش‬ ‫نهاد ناظر صنعت بیمه برسد‪ .‬وی افزود‪ :‬رابطه اصلی شبکه‬ ‫فروش با شرکت های بیمه است‪ ،‬اما نهاد ناظر همواره برای‬ ‫رفع مشکالت و شنیدن دیدگاه های بازیگران خط مقدم‬ ‫صنعت بیمه امادگی دارد‪ .‬رییس کل بیمه مرکزی تصریح کرد‪:‬‬ ‫اولویت نهاد ناظر صنعت بیمه در تدوین ایین نامه ها و همچنین‬ ‫بازنگری قوانین بیمه ای‪ ،‬ایفای حقوق و منافع شبکه فروش‬ ‫است‪ .‬وی از اراده بیمه مرکزی برای برطرف کردن مشکالت‬ ‫شبکه فروش سخن گفت و اظهار داشت‪ :‬تجهیز نمایندگی ها‬ ‫و سایر ارکان شبکه فروش به ابزار الکترونیکی و دیجیتالی‬ ‫یک ضرورت است که نهاد ناظر و شرکت های بیمه از ان‬ ‫حمایت می کنند‪ .‬رییس شورای عالی بیمه از رصد دقیق‬ ‫استارت اپ های بیمه ای خبر داد و گفت‪ :‬رسیدگی به تخلفات‬ ‫در شبکه فروش سنتی و استارتاپ ها هیچ گونه تفاوتی ندارد‬ ‫و هر خالفی که با حقوق بیمه گران و بیمه گذاران منافات‬ ‫داشته باشد‪ ،‬از نظر بیمه مرکزی قابل پیگیری و برخورد است‪.‬‬ ‫سلیمانی از نمایندگان شبکه فروش خواست تا با حساسیت‬ ‫بیشتری در مسیر اعتمادسازی قدم بردارند و مسووالنه از‬ ‫مرحله صدور تا پرداخت خسارت در کنار انان باشند‪.‬‬ ‫نظارت مالی اولویت وزارت‬ ‫اقتصاد است‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت‪ :‬نظارت مالی یکی از‬ ‫ارکان اداره درست اقتصاد است و وزارت اقتصاد در دوره جدید‬ ‫مسر است بهتر از گذشته نظارت مالی را پیگیری کند‪ .‬به‬ ‫ّ‬ ‫ایرنا‪ ،‬سید احسان خاندوزی در ائین بزرگداشت روز حسابدار و‬ ‫حرف ه حسابداری اظهار داشت‪ :‬نظارت مالی یکی از ارکان اداره‬ ‫صحیح اقتصاد است و بخش زیادی از کیفیت نظارت مالی‬ ‫توسط حسابداران حرفه ای راهبری می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬از منظر‬ ‫سیاست های انقباض و کارایی و سیاست های عدالت و مبارزه‬ ‫با فساد‪ ،‬مساله نظارت مالی و نقش حسابداری و حسابرسی‬ ‫بی بدیل است‪ ،‬اما کمتر به این موضوع توجه شده است‪ .‬وزیر‬ ‫اقتصاد با بیان اینکه بسیاری از مواقع استانداردهای حسابداری‬ ‫رعایت نمی شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬گاهی استانداردهای حسابداری‬ ‫تحت فشارها مختلف اداری مورد بی توجهی قرار می گیرد و‬ ‫مغفول می ماند که اثار ان در سال های بعد وقتی مشکالتی‬ ‫برای شرکت ها و سازمان ها رخ می دهد و دیگر کاری نمی توان‬ ‫انجام داد‪ ،‬قابل مشاهده است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در دوره جدید‬ ‫مسر است بهتر از گذشته نظارت مالی را پیگیری‬ ‫وزارت اقتصاد ّ‬ ‫کند‪ .‬خاندوزی بیان داشت‪ :‬تاکنون اقدام های خوبی در موضوع‬ ‫نظارت مالی انجام شده است و گزارش صورت حساب سابقه‬ ‫بودجه ماه ها زودتر از زمان مقرر توسط خزانه داری اماده شد‬ ‫و از اوایل اذرماه صورت های مالی‪ ۹۹‬دولت را به ریاست‬ ‫جمهوری ارسال کردیم‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬مطالبه بنده تسریع‬ ‫و اعمال استانداردهای تبعیض به نحوی است که بتوان در‬ ‫صورت وقوع سوء مدیریت در مسائل مالی‪ ،‬نظارت مالی را احیا‬ ‫کرد‪ .‬وزیر اقتصاد گفت‪ :‬بخشی از نظارت مالی‪ ،‬به انجام کمک‬ ‫از سوی وزارت اقتصاد به حسابداران و ذی حسابان مربوط و با‬ ‫بهبود سامانه های گزارشگری و یکپارچگی انان انجام می شود‪.‬‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار واحد مسکونی در‬ ‫محالت فرسوده‪ ،‬بازافرینی‬ ‫می شود‬ ‫وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طرح بازافرینی در‬ ‫دوگام ‪ ۲‬ساله انجام خواهد شد‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬شرکت بازافرینی‬ ‫شهری ایران طی دو سال ‪ ۳۰۰‬هزار واحد مسکونی را در‬ ‫محالت هدف بازافرینی با زمانبندی اجرایی و عملیاتی‬ ‫خواهد کرد‪ .‬به گزارش ایرنا از وزارت راه وشهرسازی‬ ‫«رستم قاسمی» در مراسم تکریم و معارفه سرپرست و‬ ‫مدیرعامل شرکت بازافرینی شهری ایران‪ ،‬افزود‪ :‬وزارت‬ ‫راه و شهرسازی دو ماموریت عمده در حوزه حمل و نقل و‬ ‫همچنین مسکن دارد‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫سه شنبه | ‪ 16‬اذر ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4232‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫‪7‬‬ ‫سپاهان شاکی جدید گل گهر‬ ‫و باگناما‬ ‫دختر تاریخ ساز اصفهانی به‬ ‫دنبال مدال طالی جهانی‬ ‫گفته می شود باشــگاه سپاهان هم نسبت به حضور‬ ‫مهاجم گابنی در ترکیب گل گهر موضع گیری داشته است‪.‬‬ ‫اریک باگناما مهاجم گابنی تیم فوتبال گل گهر که در سه‬ ‫بازی گذشته برای این تیم به میدان رفته‪ ،‬بسیار خبرساز‬ ‫شده است‪ .‬این بازیکن در سه بازی مقابل استقالل‪ ،‬پیکان‬ ‫و ســپاهان بازی کرده و عملکرد خوبی هم داشته اما با‬ ‫توجه به قوانین جدید حضور بازیکن خارجی در لیگ برتر‬ ‫خیلی ها حضور او در گل گهر را غیرقانونی می دانند‪ .‬حاال‬ ‫اما شنیده می شود بعد از باشگاه استقالل که از این بازیکن‬ ‫و باشگاه گل گهر شکایت کرد و پیگیر حضور این بازیکن‬ ‫در ترکیب تیم سیرجانی است‪ ،‬امروز باشگاه سپاهان نیز‬ ‫دراین باره شکایت نامه ای را تنظیم و به سازمان لیگ ارسال‬ ‫کرده است‪ .‬اســتقاللی ها مدعی هستند که با توجه به‬ ‫غیرمجاز بودن باگناما در ترکیب گل گهر نتیجه بازی این‬ ‫تیم با نماینده سیرجان باید سه بر صفر شود‪ .‬ازاین رو گفته‬ ‫می شود سپاهانی ها نیز که شنبه گذشته مغلوب گل گهر‬ ‫شدند‪ ،‬با همین ادعا شکایت نامه خود را تنظیم کردند و به‬ ‫فدراسیون فوتبال ارسال کردند‪ .‬گفتنی است؛ بیژن طاهری‬ ‫سرپرست استقالل در مصاحبه خود گفته بود دو باشگاه‬ ‫دیگر هم غیر از استقالل نسبت به حضور باگناما معترض‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫وزنه برداری زنان این ســال ها و باوجود نوپا بودن‪ ،‬شاهد‬ ‫تاریخ سازی دخترانی بود که امید به اینده را روشن کرده اند‪،‬‬ ‫دخترانی که از ســال ‪ ۹۶‬بــا راه اندازی این رشــته گام بر‬ ‫تخته هایی گذاشتند تا با باال بردن پوالد اهنین و قرار گرفتن‬ ‫بر روی سکوهای قهرمانی یکی پس از دیگری افتخارافرین‬ ‫باشند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬یکی از وزنه بردارانی که در این مدت‬ ‫توانست برای ایران نخســتین مدال جهانی را کسب کند‪،‬‬ ‫یکتا جمالی بود‪ .‬نوجوان ‪ ۱۶‬سال ه اصفهانی که در مسابقات‬ ‫قهرمانی جوانان جهان به مدال برنز رســید و شگفتی ساز‬ ‫شد‪ .‬وی در مسابقات قهرمانی سال ‪ ۲۰۲۱‬جوانان جهان در‬ ‫ازبکستان در دســته ‪ ۸۷‬کیلوگرم با مهار وزنه ‪ ۹۲‬کیلوگرم‬ ‫در یک ضــرب و ‪ ۱۱۶‬کیلوگرم در دوضــرب به مدال نقره‬ ‫رسید تا نخستین دختر ایرانی باشد که سکوهای مسابقات‬ ‫قهرمانی جهان را در این رده ســنی فتح می کند‪« .‬اورسال‬ ‫پاپاندرا» سرپرست سابق فدراسیون بین المللی وزنه برداری با‬ ‫اشــاره به اینکه کار یکتا جمالی بسیار عالی بود‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫حرکت قابل تقدیر و چشمگیر است‪ .‬به نظر می رسد اقدامی که‬ ‫فدراسیون ایران برای توسعه این رشته در بین زنان در دستور‬ ‫کار قرار داده نتیجه بخش بود وزنان ایران در رشته وزنه برداری‬ ‫به سرعت در حال رشد و رسیدن به عناوین اسیایی و جهانی‬ ‫هســتند؛ اما این مدال‪ ،‬اغازی برای رســیدن به سکوهای‬ ‫باالتر بود‪ .‬جمالی که پیش ازاین در رده جوانان در پیکارهای‬ ‫جهانی سال ‪ ۲۰۲۱‬به برنز رسیده بود‪ ،‬برای رسیدن به مدالی‬ ‫خوش رنگ تر از برنز راهی مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان‬ ‫عربستان شد تا برای ایران تاریخ سازی دیگری داشته باشد‪.‬‬ ‫وی در دسته ‪ ۸۱‬کیلوگرم با رکورد ‪ ۹۰‬کیلوگرم یک ضرب‪،‬‬ ‫‪ ۱۱۵‬کیلوگرم دوضرب و مجموع ‪ ۲۰۵‬کیلوگرم یک مدال‬ ‫برنز و دو مدال نقره گرفت و نایب قهرمان نوجوانان جهان شد‬ ‫تا نام خود را به عنوان یکی دیگر از افتخارافرینان رده نوجوانان‬ ‫ثبت کند‪ .‬هرچند جمالی پس ازاین تاریخ سازی عنوان کرد‬ ‫که توقع بیشتری از خود داشت و باید به مدال طال می رسید‬ ‫و تصور نمی کرد که به نقره این رقابت ها دست یابد‪ .‬بعد از‬ ‫افتخارافرینی یکتا جمالی و برنزی شدن غزاله حسینی در این‬ ‫رقابت ها‪ ،‬اکبر خورشیدی مشاور فنی تیم ملی وزنه برداری‬ ‫زنان گفت‪ :‬وزنه برداری زنان نیازمند زمان است و خوشحالیم‬ ‫که باگذشت چهار سال نتیجه تالش های دختران وزنه بردار را‬ ‫با کسب مدال در مسابقات جهانی عربستان دیدیم‪ .‬ایستادن‬ ‫بر روی سکوی رقابت های جهانی اسان نیست و کشورهای‬ ‫روسیه و امریکا سرمایه گذاری زیادی در این زمینه کرده اند و‬ ‫عملکرد خوبی در این رقابت ها داشتند‪ .‬با توجه به این شرایط‬ ‫باید در این زمینه سرمایه گذاری خوبی داشته باشیم‪ .‬پیکارهای‬ ‫وزنه برداری قهرمانی بزرگســاالن جهان چند روز دیگر در‬ ‫ازبکستان اغاز می شود و جمالی در کنار سیده الهام حسینی‪،‬‬ ‫الناز باجالنی و فاطمه یوسفی راهی این رقابت ها خواهد شد‪.‬‬ ‫حسینی که عنوان نخستین مدال اور تاریخ وزنه برداری زنان‬ ‫را در مسابقات بین المللی ترکیه به عنوان یکی از گزینشی های‬ ‫المپیک توکیو در سال ‪ ۹۸‬کســب کرده است‪ ،‬می تواند در‬ ‫کنار ســایر نفرات از شانس های کسب مدال جهانی باشد‪.‬‬ ‫مسابقات قهرمانی ‪ ۲۰۲۱‬جهان در دو بخش زنان و مردان از‬ ‫شانزدهم تا بیست و ششم اذرماه در شهر تاشکند ازبکستان‬ ‫برگزار می شود‪ .‬الناز باجالنی در دسته ‪ ۷۶‬و فاطمه یوسفی در‬ ‫دسته به اضافه ‪ ۸۷‬کیلوگرم در گروه ‪ B‬وزنه خواهند زد‪ .‬رکورد‬ ‫ورودی یکتا جمالی نیز ‪ ۲۲۱‬کیلوگرم است‪.‬‬ ‫ذوب اهن حریف دلخواه مس‬ ‫در لیگ برتر‬ ‫تیم فوتبال مس رفسنجان از سه مسابقه برابر ذوب اهن‬ ‫به سه پیروزی دســت پیداکرده است‪ .‬یکی از سه دیدار‬ ‫روز دوم هفته هشــتم رقابت های لیگ برتر در ورزشگاه‬ ‫فوالدشهر برگزار شد و شاگردان محمد ربیعی موفق شدند‬ ‫با نتیجه سنگین سه بر صفر ذوب اهن را در خانه شکست‬ ‫دهند تا در جدول رده بندی صعود معنی داری را تجربه کنند‬ ‫و باالتر از استقالل به دلیل تفاضل گل بهتر با ‪ 14‬امتیاز‬ ‫رتبه پنجم را در اختیار بگیرند‪ .‬دیدار برابر ذوب اهن البته‬ ‫برای مس رفسنجان که پس از ‪ 18‬سال فعالیت در لیگ‬ ‫بیستم به لیگ برتر رسید‪ ،‬تاکنون خوش یمن بوده و ان ها‬ ‫موفق شده اند از سه مصاف برابر این تیم به سه پیروزی با‬ ‫محمد ربیعی دست پیدا کنند‪ .‬نخستین پیروزی این تیم در‬ ‫هفته های واپسین نیم فصل لیگ بیستم به دست امد که‬ ‫مس موفق شد با نتیجه سه بر یک ذوب اهنی که رحمان‬ ‫رضایی را اخراج کرده بود و با دستیارش به رفسنجان رفته‬ ‫بود‪ ،‬شکست دهد‪ .‬در نیم فصل دوم هم اگرچه ذوبی ها با‬ ‫مجتبی حسینی برای ماندن در لیگ به شدت نیاز به سه‬ ‫امتیاز بازی داشتند ولی این شاگردان ربیعی بودند که با یک‬ ‫گل سبزپوشان اصفهانی را شکست دادند و موجبات پایان‬ ‫دوباره حسینی در ذوب اهن را فراهم کردند‪.‬‬ ‫کادر فنی و بازیکنان‬ ‫ذوب اهن پنج درصد جریمه‬ ‫شدند‬ ‫اعضای تیم ذوب اهن اصفهان با جریمه پنج درصدی‬ ‫مواجه شــدند‪ .‬تیم فوتبال ذوب اهن اصفهــان امروز در‬ ‫چارچوب رقابت های هفته هشتم لیگ برتر مقابل مس‬ ‫رفسنجان تن به شکســت خانگی سه بر صفر داد‪ .‬این‬ ‫شکســت اگرچه با اعتراض کادر فنی ذوب اهن به داور‬ ‫مســابقه همراه بود و مهدی تارتار سرمربی ان ها نیز در‬ ‫نشست خبری به ضعف داور اشاره کرد اما به مذاق مدیران‬ ‫باشگاه خوش نیامده است‪ .‬با اعالم روابط عمومی باشگاه‬ ‫ذوب اهن مدیران این باشــگاه به دلیل شکست سنگین‬ ‫در هفته هشتم لیگ برتر اعضای تیم را جریمه کرده اند‪.‬‬ ‫پس از باخت ســه بر صفر مقابل مس رفسنجان‪ ،‬بنا بر‬ ‫تصمیم هیئت مدیره و مدیرعامل‪ ،‬کلیه اعضای کادر فنی‬ ‫و بازیکنــان تیم ذوب اهن به میــزان پنج درصد از مبلغ‬ ‫قراردادشان را جریمه شدند‪.‬‬ ‫وقتی سرمربی سپاهان مسئولیت شکست تیمش را برعهده می گیرد‬ ‫محرم همچنان وفادار به قول و قرار‬ ‫سرمربی تیم فوتبال سپاهان یک بار دیگر در بزنگاهی‬ ‫ســخت توانست رفتارش را زیر فشــار زیادی که تحمل‬ ‫می کــرد‪ ،‬به خوبی کنتــرل کند‪ .‬به گزارش ورزش ســه‪،‬‬ ‫«خوردن چهار گل برای تیم فوتبال سپاهان خیلی سخت‬ ‫است‪ .‬شب خیلی سختی داشتیم‪ .‬شرمنده هواداران هستیم‬ ‫و سعی می کنیم تا جایی که می شود در اینده نتایج را جبران‬ ‫کنیم»‪ .‬این ها حرف های سرمربی تیم فوتبال سپاهان پس‬ ‫از شکست ســنگین چهار گله در دیداری حیثیتی مقابل‬ ‫گل گهر در ســیرجان است که یکی از تلخ ترین شب های‬ ‫تقریبا یک و نیم ســاله دوران مربیگــری محرم نویدکیا‬ ‫را رقم زد‪.‬احتماال پس از شکســت راحت ترین کار همان‬ ‫چیزی است که این روزها به وفور در فوتبال ایران شاهدش‬ ‫تارتار به اینده ذوب اهن در لیگ خوش بین است‬ ‫سرمربی تیم فوتبال ذوب اهن معتقد است عملکرد‬ ‫داوری تاثیری زیادی در شکست سه بر صفر تیمش‬ ‫داشته است‪ .‬مهدی تارتار که تیمش با سه گل مقابل‬ ‫مس رفسنجان شکست خورد در مورد اتفاقات بازی‬ ‫صحبت هایش را این طور اغــاز کرد‪ :‬جا دارد تبریک‬ ‫بگویم به مس رفسنجان به خاطر پیروزی ارزشمندی‬ ‫که به دســت اوردند‪ .‬در نیمــه دوم با توجه به اینکه‬ ‫نیاز به گل داشتیم‪ ،‬باید باز می کردیم و در ضد حمله‬ ‫خیلی خوب عمل کردند و توانستند سه گل بزنند‪ .‬او‬ ‫با اشاره به عملکرد تیمش در نیمه نخست اضافه کرد‪:‬‬ ‫در نیمه اول بازی خوبی انجام دادیم و می توانســتیم‬ ‫در همان نیمه اول به گل برســیم که نشد‪ .‬خواهش‬ ‫می کنم از مســئوالن دپارتمان داوری به این سوال‬ ‫پاســخ بدهند که چرا پنالتی میهمان را به درســتی‬ ‫می گیرند ولی پنالتی میزبان را نمی گیرند‪ .‬برایم عجیب‬ ‫است و شائبه ایجاد می کند‪ .‬نمی دانم چرا ولی امیدوارم‬ ‫پاسخگو باشند‪ .‬تارتار در ادامه صحبت هایش بار دیگر‬ ‫به سوت های داور مســابقه اشاره کرد و در این مورد‬ ‫افزود‪ :‬وقتی نتیجه ســه هیچ می شــود‪ ،‬صحبت در‬ ‫مورد ان با مردم عامی بی معنی است ولی برای ان ها‬ ‫که اهل فن هســتند به خوبی می دانند که اگر تیم در‬ ‫نیمه اول به بازی برگردد‪ ،‬در نیمه دوم الزم نیســت‬ ‫هجومی و باز بازی کند‪ .‬به هرحال داور درصحنه پنالتی‬ ‫تاثیرگذار بود و در چند صحنه دیگر‪ .‬ذوب اهن در حال‬ ‫حاضر ‪ 10‬امتیاز کسب کرده و در رتبه نهم قرار دارد‪.‬‬ ‫تارتار از هواداران تیمش خواســت صبور باشند و در‬ ‫بخش دیگــری از حرف هایش قول داد تا فصل را با‬ ‫رتبه خوبی تمام کند‪ :‬به هرحال این بازی برایمان تمام‬ ‫شــد‪ .‬من همان روز اول هم گفتــم که این تیم کار‬ ‫دارد‪ .‬اصال نگرانی در مــورد تیم ما وجود ندارد‪ .‬قبال‬ ‫هم گفته ام ولی باید کار و تالش کنیم‪ .‬مطمئن هستم‬ ‫با بچه هایی که گرفتیم‪ ،‬سربلند بیرون می ائیم و باید‬ ‫صبور باشــیم‪ .‬ضمن اینکه شش تا از هشت بازی با‬ ‫تیم های باالی جدول بوده است‪ .‬در چند سال گذشته‬ ‫شرایط خوبی نداشته ایم‪ .‬هواداران صبور باشند‪ .‬قول‬ ‫می دهم در پایان این فصل جایگاه خوبی داشته باشیم‪.‬‬ ‫بیانیه باشگاه ذوب اهن در واکنش به‬ ‫اتفاقات داوری‬ ‫باشگاه ذوب اهن معتقد است عملکرد تیم داوری دیدار تیم‬ ‫فوتبال این باشگاه مقابل مس رفسنجان به رهبری کوپال ناظمی‬ ‫نقش متفاوت اقای گل لیگ‬ ‫بیستم در سپاهان‬ ‫ســتاره خط حمله ســپاهان حاال در نقشی متفاوت‬ ‫انجام وظیفه می کند و بار دیگر در نقش گلساز حاضر شد‪.‬‬ ‫سوپرایز محرم نویدکیا برای دوئل با امیر قلعه نویی‪ ،‬نیمکت‬ ‫نشین شدن سجاد شهباززاده بود؛ اقای گل لیگ بیستم‬ ‫بعد از پنج بازی متوالی ناکامی در گلزنی با نظر سرمربی‬ ‫سپاهان به نیمکت رفت تا یاسین سلمانی جوان در ترکیب‬ ‫طالیی پوشــان اصفهانی قرار بگیرد و فرصت درخشش‬ ‫برای این پدیده جوان فراهم شود؛ اما اوضاع مطابق انتظار‬ ‫نویدکیا پیش نرفت و شکست دو گله در نیمه اول باعث‬ ‫شد تا در بین دونیمه‪ ،‬با انجام یک تعویض تهاجمی سجاد‬ ‫شهباززاده به جای محمد کریمی وارد ترکیب سپاهان شود؛‬ ‫با ورود شهباززاده مثلث تهاجمی سپاهان تکمیل شد و او‬ ‫نیز در کنار محمدرضا حسینی و شهریار مغانلو در سودای‬ ‫جبران شکست سنگین در سیرجان بودند‪ .‬بعدازان گل سوم‬ ‫را هم سپاهان دریافت کرد‪ ،‬سجاد شهباززاده نفوذی عالی‬ ‫از سمت چپ خط حمله سپاهان داشت و پاس کات بک‬ ‫تماشایی را به درون محوطه جریمه گل گهر ارسال کرد که‬ ‫با دامپ شهریار مغانلو توپ به دانیال اسماعیلی فر رسید و‬ ‫او نیز با ضربه ای دقیق گل اول سپاهان را به ثمر رساند‪.‬‬ ‫شهباززاده در شرایطی توانست سازنده گل اول تیمش باشد‬ ‫که در دیدار هفته ششم مقابل فجرسپاسی هم یکی از دو‬ ‫گل برتری تیمش را برای محمدرضا حسینی به شکلی‬ ‫مشــابه ســاخته بود تا اقای گل لیگ بیستم بعد از دبل‬ ‫گلزنی مقابل نفت ‪ MIS‬در هفته دوم‪ ،‬حاال در سه هفته‬ ‫دو پاس گل بدهد و در نقشی متفاوت در ترکیب سپاهان‬ ‫حاضر شود‪.‬‬ ‫ی شکست خورده ای است که در نشست‬ ‫هستیم و کمتر مرب ‬ ‫خبری باخت تیمش را به گردن بگیرد (به اســتثنای دیدار‬ ‫ســپاهان و نساجی که شاهرخ بیانی تاکید داشت بهانه ای‬ ‫برای باخت ندارند)‪ .‬معموال این روزها پس از شکست های‬ ‫سنگین و خفیف تیم های مختلف‪ ،‬شاهد انتشار بیانی ‪‎‬ه هایی‬ ‫تند علیه داور یا تیم داوری مســابقه هســتیم و از کمیته‬ ‫داوران انتقاد می شــود؛ البته که این بیانیه ها و اعتراضات‬ ‫پس از پایان مســابقه و با مرور صحنه های بازی نوشــته‬ ‫می شوند و بخشــی از ان ها درست است اما حتی با تایید‬ ‫ی توان به طورقطع گفت که نتیجه‬ ‫اشتباهات داوری هم نم ‪‎‬‬ ‫مسابقه حتما می توانست چیز دیگری باشد؛ در این استدالل‬ ‫قانون نانوشته ای وجود دارد و ان هم اینکه تیم برتری طلب‬ ‫سعی می کند علی رغم تمام نامالیمات و محدودیت هایی‬ ‫که وجود دارد‪ ،‬به هدف خود دســت پیدا کند و نمونه ان‬ ‫ی‪‎‬توان دید؛‬ ‫را در دیدار پرســپولیس و صنعت نفت ابادان م ‬ ‫ل‪‎‬محمدی علی رغم اینکه یک‬ ‫جایی که شاگردان یحیی گ ‬ ‫گل سالم به ثمر رساندند و مردود شد‪ ،‬در ادامه حمالتشان‬ ‫دوباره گل زدند و سه امتیاز مسابقه را از ان خودشان کردند‪.‬‬ ‫محرم نویدکیا در کنفرانس خبری پیش از دیدار برابر مس‬ ‫رفسنجان در چارچوب هفته هشتم رقابت های لیگ بیستم‬ ‫در مصاحبه ای عجیب و تاریخی قــول داد تا می تواند در‬ ‫مورد اتفاقات داوری مسابقه حرف زند و در نشست خبری‬ ‫به مســائل فنی تیمش بپردازد؛ عهدی که حداقل تا امروز‬ ‫که محرم نویدکیا وارد دومین ســال مربیگری اش شده و‬ ‫شکستی سنگین را در هفته هشتم رقابت های لیگ بیست‬ ‫و یکم مقابل امیر قلعه نویی تجربه کرده‪ ،‬پایدار مانده است‪.‬‬ ‫اگرچه در ادامه مدیران باشــگاه سپاهان به نکات فنی ای‬ ‫که سرمربی تیم در مورد ضعف تیمش در به ثمر نشاندن‬ ‫موقعیت های ایجادشده و همین طور مشکل سازماندهی در‬ ‫ضدحمالت حریف به زبــان اورده بود‪ ،‬توجهی نکردند و‬ ‫مقصر اصلی شکســت چهار بر دو مقابل گل گهر را داور‬ ‫ی‪‎‬ها‬ ‫معرفــی کردند؛ این در حالی اســت که اگر ســپاهان ‬ ‫می توانستند با پنالتی شهریار مغانلو در دقایق پایانی نیمه‬ ‫اول به گل برسند‪ ،‬شرایط بازی به کلی متفاوت می شد‪ ،‬ولی‬ ‫فروزان که پنالتی گیر قهاری است‪ ،‬دست مهاجم سپاهان‬ ‫را خوانــد و در ادامه نیز همــان دو ضعفی که نویدکیا در‬ ‫نشست خبری به ان ها اشاره داشت‪ ،‬پاشنه اشیل سپاهان‬ ‫در شکست سنگین برابر گل گهر شد تا نتیجه پایان نیمه‬ ‫نخست که دو بر صفر بود‪ ،‬در پایان بازی به نتیجه چهار بر‬ ‫دو تغییر کند‪ .‬نکته جالب اینکه اگرچه طبق نظر کارشناسان‬ ‫پنالتی سپاهان در وقت های اضافی نیمه دوم مسابقه گرفته‬ ‫نشد‪ ،‬اما چند ثانیه بعد حمله بعدی شاگردان محرم به گل‬ ‫نشست‪ .‬حاال اما اگرچه باشگاه سپاهان برای اینکه از قافله‬ ‫تیم هــای معترض جا نماند و حقش خورده نشــود‪ ،‬رفتار‬ ‫مشابهی را در پیش گرفت و با انتشار مصاحبه ای تند نسبت‬ ‫بــه عملکرد داوری اعتراض کرد‪ ،‬اما نباید یادمان برود که‬ ‫مسئولیت اصلی این شکست با محرم نویدکیا بود و او در‬ ‫نشســت خبری علی رغم تمام فشاری که تحمل می‪‎‬کرد‪،‬‬ ‫به مسائل داوری اشــاره نکرد و شکست سنگین تیمش‬ ‫را بــا دالیل فنی توجیه کرد؛ رفتاری که امیدواریم مربیان‬ ‫دیگر هم ان را الگو کنند و حتی یک بار هم که شده دلیل‬ ‫باختشان را به غیراز مسائل داوری در فاکتورهای فنی هم‬ ‫جستجو کنند و شکست را به گردن بگیرند‪ .‬برای پیشرفت‬ ‫فوتبال به این نگرش نیازمندیم‪.‬‬ ‫درنتیجه تاثیرگذار بوده اســت‪ .‬دیــدار دو تیم ذوب اهن و مس‬ ‫رفسنجان در شرایطی با نتیجه سه بر صفر در فوالدشهر به پایان‬ ‫رسید که مدیر رسانه ای تیم فوتبال باشگاه در کنفرانس خبری‬ ‫پس از پایان این مسابقه معتقد بود یک پنالتی تیمش گرفته نشده‬ ‫و همچنین خطای بازیکن مس رفسنجان قبل از به ثمر رسیدن‬ ‫گل سوم دیده نشده است‪ .‬نه نظمی داشت و نه کوپالی تنها چیزی‬ ‫که داشت اغماض بود اغماض‪ .‬سراغاز بیانیه باشگاه ذوب اهن‬ ‫اســت که در ادامه می توانید در جریان جزئیات ان قرار بگیرید‪.‬‬ ‫«علیرغم همه فریادها و درخواســت هایی که در فصل گذشته‬ ‫انتقاد حسین چرخابی از سبک بازی‬ ‫سپاهان‬ ‫نســبت به نحوه قضاوت دیدارهای ذوب اهــن نمودیم و با ‪۱۶‬‬ ‫امتیاز ازدست رفته‪ ،‬هواداران عزیز و ما زجرها کشیدیم ظاهرا انچه‬ ‫به جایی نرسد فریاد است‪ .‬این دایره اشتباهات را س ِرباز ایستادن‬ ‫نیست‪ ،‬مشکالت داوری در هشتمین هفته لیگ گویی تمامیت‬ ‫فوتبال اصفهان را نشــانه گرفته است‪ ،‬اغماض فاحش در دیدار‬ ‫ذوب اهن و مس رفسنجان بر خطای اشکار پنالتی بازیکن مس‬ ‫رفسنجان بر روی بازیکن ذوب اهن و خطایی که منجر به پاس‬ ‫گل‪ ،‬تیم مس قبل از گل سوم شد به راحتی روال بازی را عوض‬ ‫نمود‪ .‬این را ما نمی گوییم بلکه همه کارشناسان داوری می گویند‪.‬‬ ‫چه کسی پاسخگویی زحمات و هزینه های باشگاه هاست‪ .‬چرا‬ ‫کمک داوری که از صبح به علت بیماری در بیمارستان بوده است‬ ‫باید در قضاوت دیدار نقش افرینی کند؟ چرا داور چهارم به جای‬ ‫کمک به روند صحیح داوری‪ ،‬نقش ناظم مدرسه را ایفا می کند؟‬ ‫و ده ها چرای دیگر که ظاهرا پاسخگویی ندارد‪ .‬تا انتهای لیگ ‪22‬‬ ‫هفته باقی است برای چندمین بار از متولیان محترم فوتبال کشور‬ ‫درخواست می نماییم که نسبت به نحوه قضاوت دیدارهای پیش‬ ‫روی لیگ فوتبال باشگاه های کشور دقت نظر بیشتری بنمایند تا‬ ‫طی مسیر پر مرارت باشگاه داری برای تیم های که علیرغم همه‬ ‫سختی ها مظلومانه ایستادگی نموده و چراغ فوتبال کشور را روشن‬ ‫نگاه داشته اند اسان تر گردد‪».‬‬ ‫یک پیشکســوت فوتبال اصفهان با انتقاد از ســبک بازی‬ ‫سپاهان می گوید خط دفاع این تیم کند است و مشکالت زیادی‬ ‫دارد‪ .‬حسین چرخابی درباره شکست سپاهان و عملکرد این تیم‬ ‫مقابل گل گهر اظهار کرد‪ :‬من سپاهان را هنوز مدعی درجه یک‬ ‫قهرمانی می دانم اما مشکالت تیم باید گفته شود‪ .‬سپاهان هیچ‬ ‫فرقی بین حریفانش نمی گذارد و با همان سبک بازی مقابل فجر‪،‬‬ ‫در مقابل گل گهر هم بــازی می کند‪ .‬هر تیمی وقتی به مصاف‬ ‫حریفش می رود شــرایط ان تیم و نقاط قوت و ضعف را در نظر‬ ‫می گیرد و حتی ممکن است تغییر شیوه دهد اما سپاهان اصال‬ ‫این کار را نمی کند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬دانیال اسماعیلی فر همیشه نمره‬ ‫قبولی می گیرد ولی در این بازی سعید صادقی نیز به همان اندازه‬ ‫اسماعیلی فر‪ ،‬سپاهان را اذیت کرد‪ .‬به نظرم باید بین تیم ها تفاوت‬ ‫گذاشت و اگر مقابل تیمی مثل گل گهر که مدعی قهرمانی است‪،‬‬ ‫به همان سبک قبلی بازی کند‪ ،‬اتفاق غیرمنتظره ای خواهد دید‪.‬‬ ‫ارایش تیمی دست مربی است اما از شیوه و سبک بازی سپاهان‬ ‫انتقاد دارم‪ .‬ما می توانیم درباره روش بازی ها نظر دهیم و به نظر‬ ‫من ســپاهان اصال قبول نداشته بازی را به تیمی مثل گل گهر‬ ‫ببازد‪ .‬در این بازی نورافکن و اسماعیلی فر مثل دو هافبک چپ‬ ‫و راســت‪ ،‬همیشه جلو بودند‪ .‬حریف هم سپاهان را خیلی خوب‬ ‫انالیز کرده بود‪ .‬سرمربی پیشین سپاهان بابیان این که عزت پورقاز‬ ‫پاسگلخلعتبریبراینباختنسپاهانکافینبود‬ ‫وینگر سرعتی سپاهان در فرصت کوتاهی که به‬ ‫دســت اورد‪ ،‬مثمرثمر بود و سازنده یکی ازگل های‬ ‫تیمش شد‪ .‬ســپاهان در شــرایطی در سیرجان با‬ ‫شکســتی چهار گله مغلوب گل گهر شد که در روز‬ ‫کم فــروغ مهاجمــان طالیی پوش‪ ،‬جــور ان ها را‬ ‫دانیال اسماعیلی‪‎‬فر پیش تاخته کشید و توانست هر‬ ‫دو گل تیمش را بزند‪ ،‬هرچند که درخشــش او نیز‬ ‫مانع شکست سپاهان نشد‪ .‬بعد از ان که اسماعیلی‪‎‬فر‬ ‫نخســتین گل خود را به ثمر رســاند و نتیجه بازی‬ ‫سه بر یک به ســود گل گهر در جریان بود‪ ،‬محرم‬ ‫نویدکیا تصمیم بــه انجام تعویضی تهاجمی گرفت‬ ‫و محمدرضــا خلعتبری باتجربه را به جای یاســین‬ ‫ســلمانی جوان به میدان فرســتاد تا شاید با تزریق‬ ‫تجربــه‪ ،‬خلعتبــری بتوانــد ورق بازی را به ســود‬ ‫ســپاهان بازگرداند‪ .‬با حضور این وینگر ســرعتی‬ ‫و کهنه کار ســپاهانی ها‪ ،‬خط حمله طالیی پوشــان‬ ‫جان تازه ای گرفــت و ان ها حمالت مداومی روی‬ ‫دروازه گل گهر داشــتند که درخشش فروزان مانع‬ ‫کم کردن اختالف شــد اما سرانجام روی یک توپ‬ ‫برگشتی و ضد حمله‪ ،‬در شرایطی دانیال اسماعیلی‬ ‫فر بازهم گلزنی کرد که محمدرضا خلعتبری سازنده‬ ‫ان بود‪ .‬پــس از گل دوم دانیال بار دیگر به عدد دو‬ ‫رســید ولی در ثانیه های باقی مانــده دیگر فرصتی‬ ‫بــرای جبــران دو گل باقی نمانده بــود تا طالیی‬ ‫پوشان اصفهانی دومین شکست فصل را برخالف‬ ‫انتظارات خیلی زود در پایان هفته هشتم تجربه کرده‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫خلعتبری فصل گذشــته در برخی بازی ها نظیر‬ ‫دیدار برگشت برابر ماشین سازی باتجربه مثال زدنی و‬ ‫تبحری که دارد‪ ،‬موفق شد به تیمش برای کسب سه‬ ‫امتیاز کمک کند و محرم نویدکیا امیدوار است این‬ ‫بازیکن باتجربه در فصل جدید هم بتواند چنین نقشی‬ ‫را درراه قهرمانی تیمش ایفا کند‪.‬‬ ‫جای دانیال اسماعیلی فر را اصال پوشش نمی داد‪ ،‬گفت‪ :‬می خواهم‬ ‫این را بگویم که باید بین تیم ها تفاوت گذاشت چون هر تیمی‬ ‫خواسته خودش را دارد‪ .‬من اعتقاددارم خط دفاع سپاها ن هم بسیار‬ ‫کند اســت و در این خط حفره های بسیار بزرگی می توان دید‪.‬‬ ‫دیدید که دو گل حریف روی ضد حمله بود و روی گل سومشان‬ ‫نیز بازیکن گل گهر مدافعان ســپاهان را جا گذاشت‪ .‬مشخص‬ ‫است که سپاهان ازنظر دفاع واقعا مشکل دارند و اگر مشکالت‬ ‫را برطرف نکنند‪ ،‬مقابل دیگر تیم های مدعی هم به مشــکل‬ ‫می خورند‪ .‬این پیشکسوت فوتبال اصفهان اضافه کرد‪ :‬این اولین‬ ‫بازی سخت مقابل گل گهر بود که انصافا با حساب وکتاب بازی‬ ‫کردند و بازی را بردند‪.‬‬ ‫پیروزی سپاهان در شهراورد‬ ‫هندبالاصفهان‬ ‫تیم هندبال فوالد ســپاهان در دیــدار مقابل ذوب اهن‬ ‫اصفهان به پیروزی رسید‪ .‬از دور چهارم مرحله رفت لیگ برتر‬ ‫هندبال دو تیم اصفهانی ذوب اهن و فوالد سپاهان به مصاف‬ ‫هم رفتند که فوالد در ثانیه های بازی توانست نتیجه تساوی‬ ‫را با پیروزی عــوض کند‪ .‬در این دیدار نزدیک فوالد خوب‬ ‫بازی را شروع کرد و در همان دقایق اولیه سه امتیاز از حریف‬ ‫پیش افتاد اما پس ازان ذوب اهن بر بازی مسلط شد و توانست‬ ‫نتیجه را در نیمه نخست ‪ 13-13‬مساوی کند‪ .‬بازی در نیمه‬ ‫دوم نیز نزدیک و نفس گیر دنبال شــد طوری که ‪ 13‬ثانیه‬ ‫مانده به پایان بازی اعالم خطای پنالتی به سود فوالد باعث‬ ‫شد هیجان این مسابقه که با نتیجه مساوی ‪ 24‬دنبال می شد‬ ‫به اوج خود برســد‪ .‬محمدرضا اورعی پشت پنالتی ایستاد و‬ ‫توانست توپ خود را گل کند‪ .‬در ادامه شاگردان صادقی در‬ ‫‪ 10‬ثانیه پایانی بازی موقعیت حمله خود را از دست دادند و‬ ‫توپ باداورده به محمد سیاوشی دروازه بان فوالد رسید و وی‬ ‫دروازه خالی ذوب اهن را برای بیست و ششمین بار باز کرد‬ ‫تا نتیجه پایانی ‪ 26-24‬به سود طالیی پوشان رقم بخورد‪.‬‬ ‫مرحله چهارم دور رفت لیگ برتر هندبال تا روز جمعه‪ 19 ،‬اذر‬ ‫ادامه دارد‪ .‬در این مرحله ‪ 15‬مسابقه برگزار می شود‪.‬‬ ‫دعوت پنج بازیکن گیتی پسند‬ ‫به اردوی تیم ملی فوتسال‬ ‫اســامی بازیکنان دعوت شــده به اردوی تدارکاتی تیم‬ ‫ملی فوتســال اعالم شد‪ .‬به منظور اماده ســازی تیم ملی‬ ‫فوتسال ایران برای مسابقات دوستانه ایتالیا در روزهای ‪۲۹‬‬ ‫و ‪ ۳۰‬اذر‪ ،‬اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتســال با حضور ‪۲۰‬‬ ‫بازیکن از روز چهارشنبه ‪ ۱۷‬اذرماه در هتل اکادمی فوتبال‬ ‫اغاز می شــود‪ .‬این اردو تا روز ‪ ۲۰‬اذرماه ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫سیدمحمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی اسامی بازیکنان‬ ‫دعوت شده به اردوی تدارکاتی را اعالم کرد‪ .‬مهدی کریمی‪،‬‬ ‫مسعود یوسف‪ ،‬سعید احمدعباسی‪ ،‬سپهر محمدی‪ ،‬علی اصغر‬ ‫حســن زاده از باشگاه گیتی پسند به این اردو دعوت شده اند‪.‬‬ ‫در این لیســت نام نفراتی چون علی اصغر حسن زاده‪ ،‬سپهر‬ ‫محمدی‪ ،‬باقر محمدی‪ ،‬سعید احمدعباسی‪ ،‬طاها نعمتیان‪،‬‬ ‫علیرضا رفیعی پور و محمد شــجری کــه در جام جهانی‬ ‫لیتوانی حضور داشتند دیده می شــود ولی مسلم اوالدقباد‬ ‫غایب است‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫سه شنبه ‪ 16‬اذر ‪ / 1400‬سـال هجدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪07Dec2021 | 4232‬‬ ‫ایات نورانی‬ ‫خدا فرمود‪ :‬نترسید که من بی تردید با شما هستم سخن او و شما را می شنوم و اعمالتان را می بینم‪.‬‬ ‫‪ 46‬طه‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫گردشگری راهکار توسعه روستاهای اصفهان‬ ‫اکنون کـه شـاید بـرای خشکسـالی و بی ابـی در خطـه‬ ‫پهنـاور اصفهـان پایانـی متصـور نیسـت‪ ،‬توسـعه صنعـت‬ ‫گردشـگری ان هم با بهره گیـری از فنـاوری جدید ارتباطی‬ ‫و اطالعاتـی را می تـوان راهـکاری بـرای توسـعه مناطـق‬ ‫روسـتایی و کمتـر برخـوردار در نظـر گرفت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنـا‪ ،‬توسـعه روسـتایی یکـی از پایه های‬ ‫مهم توسـعه پایدار به شـمار می رود‪ ،‬شـرایط خاص اقلیمی‬ ‫اسـتان اصفهـان و به ویـژه کم ابـی و خشک سـالی های‬ ‫متعـدد سـالیان اخیر باعث شـده اسـت توسـعه روسـتاهای‬ ‫اسـتان نتوانـد تنهـا بـر پایـه توسـعه بخـش کشـاورزی‬ ‫تـداوم یابـد‪ .‬در سـال های اخیـر تنهـا ‪ ۳۰‬مجـوز بوم گردی‬ ‫در روسـتاهای شـرق اسـتان کـه از بحـران بی ابی بیشـتر‬ ‫رنـج می برنـد صادرشـده اسـت کـه تکاپـوی صنعـت‬ ‫گردشـگری و بوم گـردی روسـتایی این مناطـق را نمی دهد‬ ‫و زیرسـاخت های دیجیتـال‪ ،‬توسـعه صنعـت بوم گـردی‬ ‫روسـتایی نیـز در اسـتان نیـز هنـوز مهیا نشـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬اعطای مجـوز بوم گـردی در روسـتاهای‬ ‫اصفهان تسـهیل می شـود‬ ‫کارشـناس طبیعت گـردی اداره کل میـراث فرهنگـی‪،‬‬ ‫صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان اصفهان گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫‪ ۳۰‬مجـوز بوم گـردی روسـتایی‪ ،‬در محـور شـرق اسـتان‬ ‫اصفهـان‪ ،‬صادرشـده اسـت و ایـن اداره کل امادگـی صدور‬ ‫مجوز برای روسـتاییان سراسـر اسـتان را دارد‪ .‬مهدیه لطفی‬ ‫افـزود‪ :‬درصورتی کـه متقاضـی ایجـاد مرکـز بوم گـردی‬ ‫روسـتایی‪ ،‬پیگیـر روال اخـذ مجـوز خـود باشـد و طبـق‬ ‫ایین نامـه‪ ،‬مراحـل و اقدامـات الزم را انجـام دهـد درزمانی‬ ‫کمتـر از یـک مـاه می توانـد مجـوز بـوم گـردی خـود را‬ ‫دریافـت کند‪ .‬لطفـی ادامـه داد‪ :‬اداره کل میـراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان هیـچ سـامانه ای برای‬ ‫معرفـی و رزرواسـیون مراکـز بوم گـردی روسـتایی اسـتان‬ ‫نـدارد و رسـالت اداره کل‪ ،‬تبلیـغ بـرای ایـن مراکز نیسـت‬ ‫و مدیـران ایـن مراکـز‪ ،‬باید خودشـان اقـدام بـه بازاریابی و‬ ‫معرفـی خدمـات گردشـگری خـود اقـدام کنند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬صنعـت گردشـگری می توانـد منجـر به‬ ‫توسـعه روسـتایی شود‬ ‫مهـران رهنمـا فعـال صنعت گردشـگری در ایـن پیوند‬ ‫گفـت‪ :‬راهـکار ابتدایـی و مطمئـن بـرای حـل مشـکالت‬ ‫معیشـتی روسـتاییان اسـتان اصفهـان کـه توسـعه و حتی‬ ‫ادامـه کشـاورزی را در روسـتاها غیرممکـن کـرده اسـت‪،‬‬ ‫توجـه بـه صنعـت و به ویژه صنعت گردشـگری اسـت‪ .‬این‬ ‫فعال صنعت گردشـگری افزود‪ :‬اصفهان قطب گردشـگری‬ ‫کشـور محسـوب می شـود و سـاالنه پذیـرای میلیون هـا‬ ‫مسـافر داخلـی و خارجـی اسـت و از ایـن مزیـت می تـوان‬ ‫برای توسـعه صنعت جهانگردی در روسـتاهای استان بهره‬ ‫بـرد‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬اسـتان اصفهـان با بیـش از ‪ ۲۲‬هـزار اثر‬ ‫تاریخـی شـامل یک هـزار و ‪ ۸۵۰‬اثر ملـی و هفت اثر ثبت‬ ‫جهانـی و افـزون بـر ‪ ۶۰۰‬خانـه تاریخـی در کانـون توجـه‬ ‫عالقه منـدان حـوزه گردشـگری تاریخـی‪ ،‬باستان شناسـی‪،‬‬ ‫معمـاری و هنـر قرار دارد و بسـیاری از روسـتاهای تاریخی‬ ‫اسـتان به خصـوص در شـرق از جاذبه هـای جهانگـردی‬ ‫تاریخـی برخوردارنـد‪ .‬رهنمـا تاکیـد کـرد‪ :‬در تعـداد زیادی‬ ‫از روسـتاهای تاریخـی اصفهـان که در شـرق اسـتان و در‬ ‫خـط مقـدم مواجـه با بحـران کم ابـی قـرار دارند‪ ،‬اسـتفاده‬ ‫از جاذبه هـای جهانگـردی تاریخی می توانـد‪ ،‬منبع درامدی‬ ‫مطمئـن بـرای سـاکنان ان مناطـق ایجـاد کنـد‪ .‬او یـاداور‬ ‫شـد‪ :‬اصفهان عالوه بـر جاذبه های جهانگـردی تاریخی‪ ،‬از‬ ‫ظرفیـت زیادی درزمینـه پذیرش گردشـگران عالقه مند به‬ ‫طبیعت برخوردار اسـت و روسـتاییان غرب و جنوب اسـتان‬ ‫می تواننـد از ایـن موضـوع بهره ببرنـد و روسـتاهای خود را‬ ‫بـه مراکز مهم بوم گـردی برای جهانگـردان و ایران گردان‬ ‫عالقه منـد بـه طبیعت تبدیـل کنند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬صنعت گردشـگری وابسـتگی زیـادی به‬ ‫زیرسـاخت های ارتباطی و فنـاوری دارد‬ ‫فعـال صنعـت گردشـگری دربـاره اسـتفاده از فنـاوری‬ ‫اطالعاتـی بـرای توسـعه گردشـگری گفـت‪ :‬گردشـگری‬ ‫وابسـتگی زیـادی به زیرسـاخت های فناوری هـای ارتباطی‬ ‫و اطالعاتی و سـامانه های مبتنی بر اینترنت دارد؛ بسـیاری‬ ‫از ایران گـردان و جهـان گـردان وقتـی وارد یـک منطقـه‬ ‫توریسـتی می شـوند‪ ،‬از همان ابتـدا اقدام بـه عکس برداری‬ ‫و ارسـال ان در شـبکه های اجتماعـی می کننـد و یـا بـه‬ ‫دوسـتان و بسـتگان خویـش تمـاس صوتـی و تصویـری‬ ‫برقـرار می کننـد‪ .‬رهنمـا افـزود‪ :‬در صنعـت گردشـگری‬ ‫اطالعـات نقـش محـوری در برنامه ریـزی دارد و بایـد‬ ‫سـامانه هایی بـرای جمـع اوری و پـردازش مکان هـای‬ ‫اقامتـی روسـتایی و مکان هـای توریسـتی ایجـاد شـود و‬ ‫جمـع اوری و نمایـش ایـن اطالعـات نیـاز به سـامانه های‬ ‫نرم افـزاری یکپارچـه‪ ،‬جامع‪ ،‬مطمئن‪ ،‬پاسـخگو و کارامد در‬ ‫بسـترهای مطمئـن و پایـدار ارتباطـی نیـاز دارد‪ .‬ایـن فعال‬ ‫صنعت گردشـگری تاکید کـرد‪ :‬راه اندازی سـامانه های رزرو‬ ‫مراکـز بوم گـردی و اقامـت موقـت گردشـگران در مناطق‬ ‫روسـتایی ازجملـه مواردی اسـت که به گردشـگران کمک‬ ‫خواهـد کرد تـا با کمترین هزینه‪ ،‬محل مطمئن و مناسـبی‬ ‫برای اقامت در طول سـفر در اختیار داشـته باشـند‪ .‬او تاکید‬ ‫کـرد‪ :‬این سـامانه ها به روسـتاییان این اطمینـان را می دهد‬ ‫کـه بـا خیـال اسـوده منـازل خـود را در اختیار گردشـگران‬ ‫و مسـافران احـراز هویـت شـده قـرار دهنـد و بـه بخـش‬ ‫مدیریـت برمگـردی‪ ،‬نیـز امـکان برنامه ریـزی دقیق تـر را‬ ‫می دهـد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬زیرسـاخت های ارتباطـی پایه در اسـتان‬ ‫اصفهان مهیاسـت‬ ‫از سـوی دیگر اسـماعیل قربانی مدیر مخابرات منطقه‬ ‫اصفهـان گفـت‪ :‬زیرسـاخت های ارتباطی پایـه ای در همه‬ ‫روسـتاهای اسـتان مسـتقر اسـت و از مجمـوع یـک هزار‬ ‫و ‪ ۶۹۵‬روسـتای اسـتان‪ ،‬یـک هـزار و ‪ ۴۳۱‬روسـتا دارای‬ ‫ارتبـاط تلفنـی هسـتند کـه از ‪ ۹۳۱‬روسـتای بـاالی ‪۲۰‬‬ ‫خانـوار جمعیـت دارنـد‪ .‬او افـزود‪ ۹۲۱ :‬روسـتای اسـتان‬ ‫اصفهـان دارای تلفـن خانگـی هسـتند و تمام روسـتاهای‬ ‫بـاالی ‪ ۲۰‬خانـوار اسـتان اصفهـان داری پورت پرسـرعت‬ ‫هسـتند‪ .‬قربانـی گفـت‪ :‬توسـعه تلفـن همـراه می توانـد‬ ‫کمک بسـزایی در توسـعه خدمـات ارتباطی در روسـتاها و‬ ‫جاده هـای ارتباطـی ان ها کند و اسـتان اصفهـان در حوزه‬ ‫تلفن همراه یکی از اسـتان های برتر کشـور اسـت و در ان‬ ‫تنهـا هفـت میلیـون و ‪ ۴۲۰‬هـزار تلفـن همـراه اول وجود‬ ‫دارد کـه ضریب نفـوذ ‪ ۱۳۸.۳۸‬درصد را ایجاد کرده اسـت‪.‬‬ ‫مدیـر مخابـرات منطقـه اصفهـان یـاداور شـد‪ :‬در ‪ ۲‬سـال‬ ‫گذشـته کـه همه گیـری کرونا منجـر به ان شـد که نقش‬ ‫ارتباطـات و فنـاوری اطالعات ملموس تر از گذشـته شـود‪،‬‬ ‫بسـیاری از فعالیت هـای مـردم بـه سـمت بسـتر مجـازی‬ ‫رفـت و ایـن می توانـد زمینه سـاز «اکوسیسـتم دیجیتال»‬ ‫شـود‪ .‬او تصریـح کـرد‪ :‬ایـن بدین معنی اسـت کـه امروزه‬ ‫مخابـرات و اینترنـت به یک «اکوسیسـتم دیجیتال» برای‬ ‫کشـور تبدیل شـده اسـت و اگـر «مخابـرات» را از توسـعه‬ ‫هـر منطقـه ای چـه روسـتایی و چـه شـهری حـذف کنیم‬ ‫امـکان حیـات «اکوسیسـتم دیجیتـال» وجـود نخواهـد‬ ‫داشـت‪ .‬مدیـر مخابرات منطقـه اصفهان خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫در ‪ ۲‬سـال گذشـته به دلیل شـیوع کرونا و افزایش استفاده‬ ‫از اینترنـت‪ ،‬مصـرف اینترنـت اسـتان چه در شـهرها و هم‬ ‫در روسـتاها پنـج برابر شـده اسـت کـه مخابرات متناسـب‬ ‫بـا ان ظرفیـت اینترنت اسـتان را افزایش داده اسـت‪ .‬او در‬ ‫انتهـا گفت‪ :‬مخابرات در هر منطقه از اسـتان بخصوص در‬ ‫مناطق سـیاحتی و توریسـتی که درخواست توسعه خدمات‬ ‫تلفـن ثابت و یا همراه موردنیاز باشـد‪ ،‬اماده خدمت رسـانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫((اگهی مناقصه عمومی))‬ ‫یک فنجان‬ ‫شعر‬ ‫گر بیدل و بی دستم وز عشق تو پابستم‬ ‫بس بند که بشکستم ‪ ،‬اهسته که سرمستم‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫شـکل گرفته‪ ،‬توضیـح داد‪ :‬در ابتـدا قرار بـود در این دوره‬ ‫جشـنواره خندسـتان هـم اجـرای نمایش داشـته باشـیم‬ ‫امـا بـا توجه بـه شـرایط کرونـا این امـکان فراهم نشـد‬ ‫و بنابرایـن تمرکز را بر روی نمایشنامه نویسـی قراردادیم‪.‬‬ ‫هرچنـد کـه بی شـک تئاتـر خوب محصـول نمایشـنامه‬ ‫خـوب اسـت و امسـال این فرصت فراهم شـد تـا تمرکز‬ ‫این دوره جشـنواره خندسـتان بر حوزه نمایشنامه نویسـی‬ ‫باشـد‪ .‬شـاه مرادی اضافـه کـرد‪ :‬جشـنواره خندسـتان از‬ ‫حیـث تعـداد اثـار دریافتی رکـورد اغلـب جشـنواره های‬ ‫معتبـر ملـی را شکسـت و ‪ ۵۳۳‬اثر به دبیرخانه جشـنواره‬ ‫ارسـال شـد‪ .‬او بـا بیـان اینکـه سـومین دوره جشـنواره‬ ‫خندسـتان در اسـتانه برگزاری مراسـم اختتامیه قرار دارد‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬امیـدوارم بـا اعلام نتایـج‪ ،‬گروه هـای نمایشـی‬ ‫خودشـان را بـرای سـال اینـده امـاده کنند تـا در عرصه‬ ‫اجـرا در ایـن جشـنواره حضـور یابنـد‪ .‬رئیـس سـازمان‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری اصفهـان‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬ایـن عـزم وجـود دارد کـه سـال اینده‬ ‫هـم این جشـنواره باقـوت برگزار شـود و به مرحلـه اجرا‬ ‫برسـد تا شـاهد اجراهای تئاتـر کمدی باشـیم‪ .‬امیدواریم‬ ‫بتوانیـم جایگاه واقعـی تئاتر اصفهان را اعتال ببخشـیم و‬ ‫اصفهـان به عنـوان یکـی از بت هـای تئاتر کشـور به طور‬ ‫خـاص در حـوزه کمـدی رشـد پیدا کنـد‪ .‬سـومین جایزه‬ ‫سراسـری نمایشنامه نویسـی کمدی خندسـتان به همت‬ ‫دفتـر تخصصـی تئاتـر (تـاالر هنـر) وابسـته به سـازمان‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی اصفهـان و حـوزه هنری‬ ‫اسـتان در حال برگزاری اسـت و روز پنجشـنبه ‪ ۱۸‬اذرماه‬ ‫برگزیـدگان نهایـی خـود را طـی مراسـمی در تـاالر هنر‬ ‫اصفهـان خواهد شـناخت‪.‬‬ ‫کاهش افسردگی پس از زایمان با درمان‬ ‫بی خوابی هایبارداری‬ ‫م الف‪1236545 :‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫بر اســاس نتایج یک مطالعه جدید‪ ،‬نسخه دیجیتال درمان‬ ‫شــناختی رفتاری یا ‪ dCBT‬ممکن است از افسردگی پس‬ ‫از زایمــان جلوگیری کرده و بی خوابی و اضطراب را در زنان‬ ‫تا شــش ماه پس از زایمان کاهش دهد‪ .‬این مطالعه که در‬ ‫شماره فعلی مجله ‪ Sleep‬منتشرشده‪ ،‬نشان می دهد زنان‬ ‫غیر افســرده که از ‪ dCBT‬برای درمان بی خوابی در دوران‬ ‫بارداری استفاده کرده اند بهتر می خوابیدند و چند ماه پس از‬ ‫زایمان افسردگی کمتری داشتند‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬این مطالعه ادامه تحقیقاتی است که در‬ ‫ژانویه ‪ ۲۰۲۰‬در ‪ JAMA Psychiatry‬منتشــر شــد و‬ ‫نشان داد این درمان‪ ،‬عالئم بی خوابی‪ ،‬افسردگی و اضطراب‬ ‫را در دوران بارداری کاهــش می دهد‪ .‬بی خوابی در بارداری‬ ‫شایع است و حدود ‪ ۳۸‬درصد از زنان در دوران بارداری دچار‬ ‫بی خوابی می شوند که به نوبه خود با افزایش ‪ ۳۰‬درصدی خطر‬ ‫زایمان زودرس همراه است‪ .‬بااین حال‪ ،‬تحقیقات زیادی در‬ ‫مورد اینکه ایا مداخالت خواب برای زنان باردار موثر است یا‬ ‫خیر‪ ،‬انجام نشده است‪ .‬مطالعات در مورد چگونگی پیشگیری‬ ‫از افســردگی پس از زایمان کــه ‪ ۱۵‬درصد از زنان را تحت‬ ‫تاثیر قرار می دهد‪ ،‬بر روی زنان باسابقه افسردگی یا عالئم‬ ‫افسردگی تحت بالینی متمرکزشــده است‪ .‬هیچ تحقیقی‬ ‫بررســی نکرده که ایا درمان بی خوابی می تواند از افسردگی‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫مناسبت‬ ‫موالنا‬ ‫گروه های نمایشی برای دور بعدی‬ ‫جشنواره خندستان اماده باشند‬ ‫معـاون فرهنگـی شـهردار و رئیـس سـازمان فرهنگـی‪،‬‬ ‫اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری اصفهـان از عـزم جدی‬ ‫ایـن سـازمان بـرای برگـزاری دوره های بعدی جشـنواره‬ ‫کمدی خندسـتان خبـر داد و از برگزیدگان سـومین دوره‬ ‫جشـنواره نمایشنامه نویسی کمدی خندسـتان خواست تا‬ ‫بـرای ورود بـه عرصـه اجـرای نمایـش کمـدی در دوره‬ ‫بعـدی این جشـنواره مهیا شـوند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش سـتاد خبـری سـومین دوره جشـنواره‬ ‫نمایشنامه نویسـی کمدی خندسـتان‪ ،‬مجتبی شـاه مرادی‬ ‫گفت‪ :‬بر همه عیان اسـت که اصفهان پیشـینه ای بسـیار‬ ‫غنـی در زمینه تئاتـر و به ویژه تئاتر کمدی در ایران دارد و‬ ‫تئاتر کمدی این شـهر بسـیار شناخته شده اسـت‪ .‬او برای‬ ‫تئاتـر کمـدی جنبه هـای مختلفـی را برشـمرده و افزود‪:‬‬ ‫اگر قرار اسـت شـهر‪ ،‬شـهر زندگی باشد خوشـی و خنده‬ ‫از ارکان زندگـی شـهروندان خواهـد بـود‪ ،‬بنابرایـن تئاتر‬ ‫کمـدی در نـگاه نخسـت قادر اسـت به شـهروندان حال‬ ‫خوش ببخشـد‪ .‬دومین جنبه این اسـت کـه تئاتر کمدی‬ ‫همـواره حاوی نکات اجتماعی و مسـائلی بـوده که مردم‬ ‫در زندگـی روزمـره و یـا در شـهر خودشـان بـا ان درگیر‬ ‫بوده انـد‪ .‬تئاتـر کمـدی ماننـد کاریکاتـور بازتاب دهنـده‬ ‫مشـکالت و اسـیب های اجتماعـی بـوده و از ایـن منظر‬ ‫بـرای مـا خیلی مهم اسـت‪ .‬معـاون فرهنگی شـهرداری‬ ‫اصفهان سـومین جنبه تئاتر کمدی را جنبه اموزشـی ان‬ ‫دانسـت و تاکیـد کرد‪ :‬مـا مسـائل زیـادی را از تئاترهای‬ ‫کمـدی می اموزیـم و می توانیـم بـه نحـو غیرمسـتقیم‬ ‫مطالبـی کـه مدنظـر داریـم را در حوزه هـای مختلـف‬ ‫بیـن مـردم منتشـر کنیـم‪ .‬او بـا بیـان اینکـه جشـنواره‬ ‫تئاتـر کمـدی خندسـتان نیـز بـر مبنـای همیـن دالیل‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫روز دانشجو‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری عسگران بــه استناد مصوبه شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به‬ ‫واگذاری عملیات رفت و روب معابر و نگهداری فضای سبز شهر عسگران از طریق برگزاری‬ ‫مناقصه عمومی با مبلغ پایه ‪ 13/865/814/250‬ریال برای مدت یکســال اقدام نماید‪ ،‬لذا‬ ‫متقاضیان و پیمانکاران واجد شــرایط می توانند جهت خرید و دریافت اســناد مناقصه از روز‬ ‫چهارشــنبه مورخ ‪ 1400/09/17‬تا پایان وقت اداری روز پنجشــنبه مورخ ‪1400/10/02‬‬ ‫به دبیرخانه شــهرداری عســگران مراجعه و یا جهت کســب اطالعات بیشتر با شماره تلفن‬ ‫‪ ۰۳۱-۴۲۷۵2061‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫‪ -١‬شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫‪ -٢‬واریز ‪ 5‬درصد از کل مبلغ پایه مناقصه به حساب شماره ‪ ۱۰۰۰۱۸۱۸۲۵۰۵۹‬نزد پست‬ ‫بانک بعنوان سپرده شرکت در مناقصه‪.‬‬ ‫‪ -۳‬برندگان اول تا سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب‬ ‫ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬سایر شرایط مناقصه در اسناد مربوطه ذکر گردیده است‪.‬‬ ‫داود گودرزی‪ -‬شهردار عسگران‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫مصمم شوید که کارى باید صورت گیرد‪ ،‬سپس راه انجام ان را‬ ‫خواهیدیافت‪.‬‬ ‫ابراهاملینکلن‬ ‫فناوری ارتباطات به اقتصاد استان کمک می کند‬ ‫گروه نشریات‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫پس از زایمان جلوگیری کند یا خیر؟ مطالعه حاضر شامل ‪۲۰۸‬‬ ‫شرکت کننده بود که ‪ ۱۰۵‬نفر از ان ها به طور تصادفی تحت‬ ‫درمان ‪ dCBT‬قرار گرفتند‪ .‬یک برنامه خواب خودگام به نام‬ ‫‪ Sleepio‬که بیماران به مدت ‪ ۲۰‬دقیقه در هرروز و حداکثر‬ ‫تا شش جلسه از ان استفاده کردند‪ .‬در سه ماه پس از زایمان‪،‬‬ ‫‪ ۴‬درصد از زنانی که از این برنامه استفاده کردند‪ ،‬در مقایسه با‬ ‫‪ ۱۸‬درصد از زنانی که مراقبت های معمول را دریافت کردند‪،‬‬ ‫ازنظر شرایط افسردگی ارزیابی شدند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬دیجیتالدرمانی؛درمانیمقرون به صرفه‬ ‫پژوهشگران این تحقیق معتقدند که روش درمانی ان ها بهتر‬ ‫عمل می کند‪ ،‬زیرا بیشتر فردی است و به عواملی که باعث‬ ‫تداوم بی خوابی می شوند را بررسی می کند‪ .‬شرکت کنندگان‬ ‫می توانند اهداف خــود را تعیین کنند و توصیه های درمانی‬ ‫ان ها بر اساس شباهت خواب هفته قبل ان ها تنظیم می شود‪.‬‬ ‫این پژوهشگران قصد دارند در اینده نزدیک یک مطالعه در‬ ‫مقیاس بزرگ انجام دهند تا به طور قطعی تعیین کنند که ایا‬ ‫‪ dCBT‬برای درمان بی خوابی از افســردگی پس از زایمان‬ ‫جلوگیری می کند یا خیر؟ عالوه بر این‪ ،‬ان ها در حال حاضر‬ ‫در حال اجرای ازمایشی یک مداخله مبتنی بر ذهن اگاهی‬ ‫هستند تا به افراد باردار کمک کند تا با اختالالت خواب ناشی‬ ‫از ناراحتی‪ ،‬درد یا ذهن فعال کنار بیایند‪.‬‬ ‫اجرای موسیقی خیابانی‬ ‫خالف قانون است‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬اجرای موسیقی خیابانی در قانون پیش بینی نشده‬ ‫است و برای این امر در حال مکاتبه با دفتر موسیقی وزارت‬ ‫ارشادهستیم‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬اجرای موسیقی های خیابانی در‬ ‫اصفهان و به ویژه درگذر فرهنگی چهارباغ عباسی چند‬ ‫روزی است که در این شهر چالش هایی را ایجاد کرده‬ ‫است‪ ،‬در این راستا باید یاداور شویم که کمیسیون فرهنگی‬ ‫مجلس شورای اسالمی از سال ‪ ۹۷‬تاکنون طرح صدور‬ ‫مجوز برای اجرای موسیقی خیابانی را در دستور کار قرار‬ ‫داده اما هنوز در این زمینه مصوبه ای را نداشته است‪.‬‬ ‫دراین ارتباط رمضانعلی معتمدی‪ ،‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی استان اصفهان نیز اجرای موسیقی خیابانی را‬ ‫خالف قانون اعالم کرده و دراین ارتباط گفت‪ :‬قانون برای‬ ‫موسیقی ضوابط‪ ،‬دستورالعمل و قوانین خاصی دارد مبنی‬ ‫بر اینکه اجرای موسیقی حتمًا باید با گروه های شناسنامه دار‬ ‫و ثبت شده باشد و این گروه در محل مشخص اجرا داشته‬ ‫باشند‪ .‬او افزود‪ :‬اجرای موسیقی صحنه ای و یا اجرا در‬ ‫سفره خانه ها توسط قانون گذار پیش بینی شده است‪،‬‬ ‫تئاتر خیابانی نیز توسط قانون گذار پیش بینی شده است‬ ‫اما موسیقی خیابانی در قانون پیش بینی نشده است و بر‬ ‫این اساس اجرای این نوع موسیقی خالف قانون است‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان موسیقی‬ ‫خیابانی را پدیده نوظهوری دانست که باید برای ساماندهی‬ ‫ان برنامه ریزی داشته باشیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگر بخواهیم بدون‬ ‫تصویب قانون و ساماندهی شده اجرای موسیقی خیابانی‬ ‫را داشته باشیم در هر کوچه و خیابانی امکان این امر برای‬ ‫همه فراهم می شود و ازاین رو برای نظارت ان دچار مشکل‬ ‫خواهیم شد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬منتظر تعیین تکلیف از سوی دفتر‬ ‫موسیقی وزارت ارشاد هستیم‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬در حال حاضر که بحث این نوع موسیقی‬ ‫در اصفهان و چند شهر دیگر بازشده است و رسانه ملی‬ ‫نیز به این موضوع پرداخته است‪ ،‬در حال مکاتبه با دفتر‬ ‫موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد هستیم که این دفتر‬ ‫در زمینه این نوع موسیقی برای ما تعیین تکلیف کند‪.‬‬ ‫حجت االسالم معتمدی ابراز داشت‪ :‬در حال حاضر اجرای‬ ‫موسیقی خیابانی خالف قانون است‪ ،‬در حال حاضر شاهد‬ ‫اجرای این امر هستیم و ازانجایی که این افراد قصد کسب‬ ‫درامد دارند باید ثبت شده باشند‪ ،‬البته ما می دانیم که این‬ ‫افراد هنرمند هستند و برای ارتقای هنر تالش می کنند‬ ‫اما باید در چارچوب قانون قرار گیرند و مجوز الزم برای‬ ‫فعالیت خود را داشته باشند‪ .‬او در خصوص تعیین فضایی‬ ‫برای اجرای موسیقی های خیابانی در اصفهان نیز ابراز‬ ‫داشت‪ :‬تا در زمینه صدور مجوز برای این گروه ها برای‬ ‫ما تعیین تکلیف نشده است نمی توانیم در این زمینه‬ ‫تصمیم گیریکنیم‪.‬‬ ‫فناوری های شناختی‪،‬‬ ‫تکمیل نسل نخست‬ ‫سیستم های کاشتنی در‬ ‫مغز‬ ‫یکی از اهداف ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی‬ ‫در بخش توسعه ابزار های خواندن و نوشتن در مغز‪ ،‬تشویق‬ ‫محققان برای فعالیت در حوزه پژوهشی ایمپلنت های مغزی‬ ‫است‪.‬به گزارش صداوسیما؛ از سال ‪ ۱۳۹۳‬تاکنون‪ ،‬عالوه‬ ‫بر ‪ ۱۰‬عنوان طرح مدوالر که در ابتدای فعالیت کارگروه‬ ‫ایمپلنت مغزی ستاد تصویب شد‪ ،‬چندین عنوان طرح‬ ‫مطالعاتی و پژوهشی دیگر نیز در سال های ‪ ۱۳۹۶‬تا ‪۱۳۹۸‬‬ ‫به این مقوله افزوده شد‪ .‬این رخداد سبب شد تا درمجموع‪،‬‬ ‫با احتساب طرح های پیشین مصوب ستاد‪ ۱۸ ،‬عنوان طرح‬ ‫با حدود ‪ ۱۵۶‬محقق در ‪ ۱۳‬دانشگاه کشور در حال اجرا و یا‬ ‫اتمام یافته باشد‪ .‬از برنامه های مهم کارگروه ایمپلنت مغزی‬ ‫ستاد که از مدتی پیش توسط کارگروه توسعه فناوری ها و‬ ‫ابزار های نوین برای ارتباط دوسویه بامغز پیگیری می شود‪،‬‬ ‫می توان به تامین خدمات ساخت مدار مجتمع‪ ،‬ارائه اطالعات‬ ‫و مشخصات فنی مربوطه و همچنین تامین دسترسی به‬ ‫کتابخانه سلول های دیجیتال موردنیاز برای انجام طرح های‬ ‫ایمپلنت مغزی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اشاره کرد‪.‬‬ ‫اکنون این فعالیت منجر به انعقاد قرارداد بین ستاد توسعه‬ ‫علوم و فناوری های شناختی و یکی از شرکت های فعال‬ ‫در حوزه میکروالکترونیک کشور شده است که با توجه به‬ ‫برنامه ریزی انجام شده‪ ،‬نخستین مرحله ساخت مدار های‬ ‫مجتمع در اواسط پاییز ‪ ۱۳۹۸‬اغاز شد و انتظار می رود در‬ ‫ابتدای زمستان سال ‪ ،۱۴۰۰‬نتایج ازمایش های موردنظر بر‬ ‫روی تراشه های ساخته شده‪ ،‬اماده انتشار شود تا پس از رفع‬ ‫ایراد های احتمالی‪ ،‬مرحله دوم ساخت تراشه های مدنظر در‬ ‫دستور کار قرار گیرد‪ .‬در این خصوص‪ ،‬برنامه ریزی برای‬ ‫طراحی نسل دوم و تشکیل جلسات کارگروه با حضور‬ ‫استادان شناخته شده در این حوزه در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫میانگین اخرین میزان پیشرفت تاییدشده توسط ناظران‬ ‫طرح های مصوب در طرح مدوالر ایمپلنت مغزی تا پایان‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۹‬برابر با ‪ ۷۰‬درصد بود و انتظار می رود در زمستان‬ ‫سال ‪ ،۱۴۰۰‬این میزان تا ‪ ۹۰‬درصد افزایش یابد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4443

روزنامه اصفهان امروز 4443

شماره : 4443
تاریخ : 1401/06/20
روزنامه اصفهان امروز 4441

روزنامه اصفهان امروز 4441

شماره : 4441
تاریخ : 1401/06/17
روزنامه اصفهان امروز 4336

روزنامه اصفهان امروز 4336

شماره : 4336
تاریخ : 1401/06/12
روزنامه اصفهان امروز 4418

روزنامه اصفهان امروز 4418

شماره : 4418
تاریخ : 1401/05/22
روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

شماره : ۴۴۱۲
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه اصفهان امروز 4415

روزنامه اصفهان امروز 4415

شماره : 4415
تاریخ : 1401/05/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!