روزنامه اصفهان امروز شماره 4226 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4226

روزنامه اصفهان امروز شماره 4226

روزنامه اصفهان امروز شماره 4226

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫سه شنبه ‪ 09‬اذر ‪ 24 |1400‬ربیع الثانی ‪ |30Nov2021| 1443‬سـال هجدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4226‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫اصفهان | صفحه ‪2‬‬ ‫اصفهان از ابتدای امسال‬ ‫هوای پاک نداشته است‬ ‫رئیس امور ازمایشگاه های حفاظت محیط زیست استان‬ ‫اصفهان از افزایش ‪ ۴۸‬درصدی روزهای الوده این‬ ‫کالنشهر در هشت ماهه سال جاری خبر داد‪.‬‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫مرکز بررسی های استراتژیک به دانشگاه ها فراخوان داد‬ ‫واکسیناسیون‬ ‫نوجوانان؛ یک وظیفه‬ ‫اجتماعی‬ ‫ضرورت ایجاد گفتگوی ملی برای زاینده رود‬ ‫ایجاد گفتگوی ملی در حوضه ابی زاینده رود و گفتمان سازی در خصوص پیامدهای امنیتی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬اجتماعی و محیط زیستی‬ ‫مربوط به بحران اب ضروری است‬ ‫اخرین وضعیت سد زاینده رود‬ ‫از زاویه ای دیگر‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫فقر ارشیو‬ ‫در عکاسی ایران‬ ‫و اصفهان‬ ‫فرهنگ و هنر | صفحه ‪5‬‬ ‫هنرنماییهنرمندان‬ ‫توان خواه در موزه‬ ‫هنرهای تزئینی‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫ایران‪ ،‬گاز ترکمنستان‬ ‫را به اذربایجان سواپ‬ ‫می کند‬ ‫فرهنگ و هنر | صفحه ‪5‬‬ ‫نمایش «گاوخونی»‬ ‫در فیلم خانه حوزه‬ ‫هنری اصفهان‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫تولد ‪ ۵۴‬نوزاد سالم‬ ‫از مادران مبتال به ایدز‬ ‫در اصفهان‬ ‫ذوب اهن امروز میهمان تیم شگفتی ساز لیگ‬ ‫الومینیوماست‬ ‫ذوب اهن‬ ‫در اوردگاه اراک‬ ‫]عکس‪ :‬حمیدرضا نیکومرام‪/‬فارس [‬ ‫بررسی اخرین وضعیت اب ذخیره شده‬ ‫در پشت سد زاینده رود نشان دهنده افت‬ ‫محسوس ان در سال های اخیر و نشانگر‬ ‫این نکته است که بخش های مرکزی‬ ‫کشورهمچناندرگیرخشکسالیهستند‪.‬‬ ‫اطالعیه‬ ‫نسبت به تشکیل مجمع عمومی انتخاباتی هیات ورزشی والیبال استان اصفهان به منظور انتخاب رئیس هیات‬ ‫به همراه اعضای هیات رئیســه‪( :‬نایب رئیس «از بین بانوان»‪ ،‬دبیر‪ ،‬خزانه دار‪ ،‬خبره ورزشی و دو نفر عضو که‬ ‫حداقل یک نفر از بین بانوان باشد) استان اصفهان اقدام گردد‪ ،‬بدینوسیله از کلیه افراد واجد شرایط عالقمند‬ ‫به احراز پست ریاست هیات دعوت می نمایند جهت ثبت نام‪ ،‬اعالم فهرست پیشنهادی اعضای هیات رئیسه و‬ ‫ارائه مدارک مورد نیاز از روز چهارشــنبه مورخ ‪ 1400/09/10‬لغایت روز چهارشنبه مورخ ‪1400/09/17‬‬ ‫به مدت ‪ 7‬روز کاری از ساعت ‪ 8‬الی ‪ 13‬به دبیرخانه مجمع واقع در دفتر هیات ورزشی والیبال استان اصفهان‬ ‫ادرس خ سعادت اباد بعد از چهار راه فرایبورگ جنب ورزشگاه امین مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫شرایط عمومی احراز رئیس هیات استان‪:‬‬ ‫‪ -1‬التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ‪ -2‬دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی (لیسانس)‬ ‫‪ -3‬دارا بودن ســن حداقل ‪ 30‬ســال و حداکثر ‪ 65‬سال ‪ -4‬ســابقه مدیریت اجرایی حداقل ‪ 5‬سال (طبق‬ ‫دستورالعمل) ‪ -5‬دارا بودن کارت پایان خدمت دوره ضرورت (خدمت سربازی) یا معافیت ‪ -6‬فاقد تابعیت‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫مدارک مورد نیاز‪:‬‬ ‫‪ -1‬اصل و تصویر اخرین مدرک تحصیلی معتبر‬ ‫‪ -2‬یک قطعه عکس پرسنلی جدید‬ ‫‪ -3‬اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه (تمام صفحات)‬ ‫‪ -4‬تکمیل فرم های ثبت نام با توجه به نوع اعالم امادگی داوطلب‬ ‫‪ -5‬ارائه گواهی عدم سوء پیشینه و گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر (حداکثر ده روز پس از اتمام ثبت نام)‬ ‫‪ -6‬اعالم کتبی اسامی داوطلبان پست های هیات رئیسه و ارائه مدارک و تکمیل فرم استعالم اعضای پیشنهادی‬ ‫هیات رئیسه توسط هر یک از داوطلبان احراز پست ریاست هیات استان در زمان ثبت نام‬ ‫‪ -7‬ارائه مدارک و مستندات مدیریتی مورد نیاز‪( .‬طبق دستورالعمل)‬ ‫تبصره‪ :‬حضور داوطلب ریاست هیات یا وکیلی قانونی با ارائه وکالت نامه رسمی جهت ثبت نام الزامی می باشد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت‪« :‬ایین نامه نحوه فعالیت هیات های اســتانی و شهرستانی و دستورالعمل نحوه ثبت نام به‬ ‫انضمام فرم های مربوطه در ســایت اداره کل ورزش و جوانان اســتان و هیات ورزشی مربوطه جهت اطالع‬ ‫داوطلبان قرار داده شده است»‬ ‫نشانی سایت‪www.Isfahan.msy.gov.ir :‬‬ ‫«اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان»‬ ‫هیات ورزشی والیبال استان اصفهان‬ ‫اهدای خون چشم‬ ‫انتظاراستقبال مردم‬ ‫حسنروانشید‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫به اســتناد ایین نامه و دســتورالعمل نحوه ثبت نام انتخابات هیاتهای ورزشی استانی و شهرستانی مقرر است‬ ‫مضاعف بوده و در مرکز استان سکونت داشته باشد‪.‬‬ ‫یادداشت روز‬ ‫شرکت جهاد خانه سازی استان اصفهان در نظر دارد ‪،‬تهیه و‬ ‫اجرای بخشــی از نمای پروژه ارمان ملک شهر‪ ،‬بصورت طرح‬ ‫گره چینی از جنس استیل وکامپوزیت به مناقصه عمومی بگذارد‬ ‫لطف ًا جهت اطالعات بیشــتر و دریافت دعوت نامه شرکت در‬ ‫مناقصه در ســاعت اداری تا مورخ ‪ 1400/09/08‬با شماره‬ ‫‪ 031 -36500001‬واحد بازرگانی تماس حاصل نمایید‪.‬‬ ‫شرکت جهاد خانه سازی استان اصفهان‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سه شنبه | ‪ 09‬اذر ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4226‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫تاکی؟! قسمت ‪1978‬‬ ‫کشور‬ ‫ توجهی‬ ‫کوتاه از‬ ‫بی‬ ‫اهدای خون چشم انتظاراستقبال مردم‬ ‫حسن روانشید| پیشینه ای بس شگرف دارد و مبحث خون خواهی در تعصب قبیله ای‬ ‫که ادامه ان به ارتقای فرهنگی پیوست تا به تدبیر بزرگان قوم جایش را با خون بس‬ ‫عوض کند زیرا می توانستند به جای ان گاو و گوسفند و یا شتری را برای خون خواهی ذبح‬ ‫و گوشت ان را همانند عقیقه بین مستمندان تقسیم نمایند‪ .‬خون‪ ،‬این مایعی که وجود ان‬ ‫حیات موجودات و بخصوص انسان را تضمین می کند که اگر الوده و یا دارای غلظت باال‬ ‫باشد اسباب بیماری های متعدد را فراهم می کند و چون رقیق شود با اشکاالت مختلف‬ ‫ازجمله تاالسمی روبروست تا با نگرانی خونریزی های مداوم روبرو شود‪ .‬کیفیت این سرخ‬ ‫گونه حیاتی با ازمایش هایی ساده به نام ‪ PT‬و ‪ PTT‬و ارتقای تازه ای به نام ‪ INR‬بررسی‬ ‫میدانی تا درنهایت عدد یک را با استفاده از داروهایی ازجمله وارفارین تغییرات موردنظر‬ ‫فرمولی در مصرف برای استاندارد ‪ INR‬ثابت بماند‪ .‬گروه ها و گرایش های خونی در‬ ‫افراد مختلف متفاوت است که ژن هرکس در نوع ان دخالت مستقیم دارد و می تواند‬ ‫در عملی های جراحی سخت و پیچیده جایگاه مهم و گران قیمتی را به خود اختصاص‬ ‫دهد‪ .‬مبحث اهدای خون حدود یک قرنی است که به سرعت جای خود را در کنار دیگر‬ ‫ملزومان و ابزار جراحی باز کرده است تا اگر موجود نبوده و رویت نشود پزشکان دست‬ ‫به تیغ نبرند‪ .‬حوادث غیرمترقبه ازجمله زلزله‪ ،‬سیل‪ ،‬رانش یا فرونشست زمین‪ ،‬تصادفات‬ ‫و درنهایت مخاصمات رودررو که به جنگ معروف است از عوامل نیاز به خون می باشد‬ ‫تا مجروحان و مصدومان به واسطه ان از مرگ نجات یابند‪ .‬در ایران همین روزهاست‬ ‫که باید جشن سالگرد نیم قرنی ایجاد بانک انتقال خون را که بعدها به نام سازمان انتقال‬ ‫خون تغییر یافت بر پا کرد‪ .‬نهادی که در اغاز به یک اتاق چندم تری در میدان خواجوی‬ ‫اصفهان خالصه می شد تا پزشک و چند پرستار‪ .‬داوطلبان را بر روی تخت های معمولی‬ ‫خوابانده و با استفاده از امکانات ساده ای همچون سرنگ‪ ،‬لوله و کیسه های مخصوص‬ ‫پالستیکی چهارصد سی سی از خون ان ها را تخلیه نماید و یا در کنار بیماران بستری‬ ‫در بیمارستان ها به انتقال مستقیم رگ به رگ اقدام نمایند که البته ریسک بزرگی بود‬ ‫تا به مرورزمان و پیشرفت سریع علوم دراین باره نحوه کار مدرن و کام ً‬ ‫ال استریلیزه شود‪.‬‬ ‫امروز این سازمان یکی از تشکیالت معظم و قابل اعتنا در خاورمیانه می باشد که در طول‬ ‫دفاع مقدس نیز خدمات ارزنده ای در دریافت و اهدا داشت‪ .‬چنانکه راوی می گفت‪ :‬سال‬ ‫‪ ۱۳۵۸‬در یکی از بیمارستان های پایتخت به منظور انجام عمل جراحی تعویض دریچه‬ ‫قلب بستری بوده که انزمان با امکانات محدود و عدم پیشرفت چندان در این زمینه عمل‬ ‫جراحی با خونریزی باالیی روبرو می شد و نیاز داشت تا قبل از شروع به نسبت افراد بین‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬کیسه خون از گروه مربوطه اماده باشد‪ .‬ازاین جهت یک روز قبل از عمل توسط‬ ‫پیج بیمارستان موضوع نیاز به ‪ ۱۵‬کیسه خود او از گروه ‪ +O‬بارها اعالم شد که بالفاصله‬ ‫نوجوان و جوانان بسیجی حاضر و مشتاق مالقات با حصرت امام خمینی «ره» در وسعت‬ ‫بیمارستان حاضر بودند ضمن مراجعه به پاویون دریافت با صفی طوالنی در نوبت اهدا‬ ‫ایستادند تا قبل از پایان روز بیش از یکصد کیسه چون از گروه های مختلف به دست اید‬ ‫و عازم نگهداری در سردخانه مخصوص شود‪ .‬این ازخودگذشتگی ها که به صورت انجام‬ ‫یک مراقبت و پیش بینی روتین و دائمی برای سالمتی به حساب می اید همچنان ادامه‬ ‫می یافت تا طی سال های دفاع مقدس همه بیمارستان های کشور بی نیاز از خون برای‬ ‫مجروحان جنگی باشند زیر بازهم همین جوانان بودند که می توانستند در دفعات خون اهدا‬ ‫کنند و جان نیازمندان را نجات دهند اما چرا این حرارت و اشتیاق همراه با افت وصلت ها و‬ ‫بچه دار شدن توانسته است ابزار استراتژیک کار را از دست جراحان خارج کرده و نگرانی ها‬ ‫را روزبه روز افزایش دهد؟! مراکز دریافت سازمان انتقال خون که در سراسر کشور گسترده‬ ‫شده اند این روزها را متاسفانه در نوعی رکود به سر می برند زیرا عالوه بر وجود ترس بیجا‬ ‫از کرونا میزان اهداکنندگان که معمو ًال باید زیر ‪ ۳۵‬سال باشند به میانگین این عدد تا ‪۴۵‬‬ ‫رسیده و اگر اینچنین ادامه یابد در یک چشم به هم زدن از ان نیز فراتر رفته و به ‪ ۵۵‬سال‬ ‫نزدیک می شود که دیگر ازنظر علمی دریافت خون جایگاهی نخواهد داشت! عالوه بر‬ ‫وجود چالش ها و دالیل متعدد در کاهش سنین نوجوانی و جوانی در جامعه موارد دیگری‬ ‫ازجمله انجام عمل های غیربهداشتی همچون تاتو‪ ،‬خالکوبی و سوراخ کردن گوش و بینی‬ ‫که این روزها در گروهی از به جاماندگان نسل جوان رایج شده است را می توان مانعی برای‬ ‫دریافت خون توسط مراکز مذکور دانست تا ذخایر موجود روزشمار گشته و نگرانی ها را‬ ‫دراین باره افزایش دهد و درنهایت اهداء خون به بن بست برسد که همین نزدیکی هاست!‬ ‫ادامه داردین مستمندان تقسیم نمایند‪ .‬خون‪ ،‬این مایعی که وجود ان حیات موجودات‬ ‫و بخصوص انسان را تضمین می کند که اگر الوده و یا دارای غلظت باال باشد اسباب‬ ‫بیماری های متعدد را فراهم می کند و چون رقیق شود با اشکاالت مختلف ازجمله تاالسمی‬ ‫روبروست تا با نگرانی خونریزی های مداوم روبرو شود‪ .‬کیفیت این سرخ گونه حیاتی با‬ ‫ازمایش هایی ساده به نام ‪ PT‬و ‪ PTT‬و ارتقای تازه ای به نام ‪ INR‬بررسی میدانی تا‬ ‫درنهایت عدد یک را با استفاده از داروهایی ازجمله وارفارین تغییرات موردنظر فرمولی در‬ ‫مصرف برای استاندارد ‪ INR‬ثابت بماند‪ .‬گروه ها و گرایش های خونی در افراد مختلف‬ ‫متفاوت است که ژن هرکس در نوع ان دخالت مستقیم دارد و می تواند در عملی های‬ ‫جراحی سخت و پیچیده جایگاه مهم و گران قیمتی را به خود اختصاص دهد‪ .‬مبحث‬ ‫اهدای خون حدود یک قرنی است که به سرعت جای خود را در کنار دیگر ملزومان و ابزار‬ ‫جراحی باز کرده است تا اگر موجود نبوده و رویت نشود پزشکان دست به تیغ نبرند‪ .‬حوادث‬ ‫غیرمترقبه ازجمله زلزله‪ ،‬سیل‪ ،‬رانش یا فرونشست زمین‪ ،‬تصادفات و درنهایت مخاصمات‬ ‫رودررو که به جنگ معروف است از عوامل نیاز به خون می باشد تا مجروحان و مصدومان‬ ‫به واسطه ان از مرگ نجات یابند‪ .‬در ایران همین روزهاست که باید جشن سالگرد نیم قرنی‬ ‫ایجاد بانک انتقال خون را که بعدها به نام سازمان انتقال خون تغییر یافت بر پا کرد‪ .‬نهادی‬ ‫که در اغاز به یک اتاق چندم تری در میدان خواجوی اصفهان خالصه می شد تا پزشک و‬ ‫چند پرستار‪ .‬داوطلبان را بر روی تخت های معمولی خوابانده و با استفاده از امکانات ساده ای‬ ‫همچون سرنگ‪ ،‬لوله و کیسه های مخصوص پالستیکی چهارصد سی سی از خون ان ها را‬ ‫تخلیه نماید و یا در کنار بیماران بستری در بیمارستان ها به انتقال مستقیم رگ به رگ اقدام‬ ‫نمایند که البته ریسک بزرگی بود تا به مرورزمان و پیشرفت سریع علوم دراین باره نحوه کار‬ ‫مدرن و کام ً‬ ‫ال استریلیزه شود‪ .‬امروز این سازمان یکی از تشکیالت معظم و قابل اعتنا در‬ ‫خاورمیانه می باشد که در طول دفاع مقدس نیز خدمات ارزنده ای در دریافت و اهدا داشت‪.‬‬ ‫چنانکه راوی می گفت‪ :‬سال ‪ ۱۳۵۸‬در یکی از بیمارستان های پایتخت به منظور انجام عمل‬ ‫جراحی تعویض دریچه قلب بستری بوده که انزمان با امکانات محدود و عدم پیشرفت‬ ‫چندان در این زمینه عمل جراحی با خونریزی باالیی روبرو می شد و نیاز داشت تا قبل از‬ ‫شروع به نسبت افراد بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬کیسه خون از گروه مربوطه اماده باشد‪ .‬ازاین جهت یک‬ ‫روز قبل از عمل توسط پیج بیمارستان موضوع نیاز به ‪ ۱۵‬کیسه خود او از گروه ‪ +O‬بارها‬ ‫اعالم شد که بالفاصله نوجوان و جوانان بسیجی حاضر و مشتاق مالقات با حصرت امام‬ ‫خمینی «ره» در وسعت بیمارستان حاضر بودند ضمن مراجعه به پاویون دریافت با صفی‬ ‫طوالنی در نوبت اهدا ایستادند تا قبل از پایان روز بیش از یکصد کیسه چون از گروه های‬ ‫مختلف به دست اید و عازم نگهداری در سردخانه مخصوص شود‪ .‬این ازخودگذشتگی ها‬ ‫که به صورت انجام یک مراقبت و پیش بینی روتین و دائمی برای سالمتی به حساب می اید‬ ‫همچنان ادامه می یافت تا طی سال های دفاع مقدس همه بیمارستان های کشور بی نیاز از‬ ‫خون برای مجروحان جنگی باشند زیر بازهم همین جوانان بودند که می توانستند در دفعات‬ ‫خون اهدا کنند و جان نیازمندان را نجات دهند اما چرا این حرارت و اشتیاق همراه با افت‬ ‫وصلت ها و بچه دار شدن توانسته است ابزار استراتژیک کار را از دست جراحان خارج کرده‬ ‫و نگرانی ها را روزبه روز افزایش دهد؟! مراکز دریافت سازمان انتقال خون که در سراسر‬ ‫کشور گسترده شده اند این روزها را متاسفانه در نوعی رکود به سر می برند زیرا عالوه بر‬ ‫وجود ترس بیجا از کرونا میزان اهداکنندگان که معمو ًال باید زیر ‪ ۳۵‬سال باشند به میانگین‬ ‫این عدد تا ‪ ۴۵‬رسیده و اگر اینچنین ادامه یابد در یک چشم به هم زدن از ان نیز فراتر‬ ‫رفته و به ‪ ۵۵‬سال نزدیک می شود که دیگر ازنظر علمی دریافت خون جایگاهی نخواهد‬ ‫داشت! عالوه بر وجود چالش ها و دالیل متعدد در کاهش سنین نوجوانی و جوانی در‬ ‫جامعه موارد دیگری ازجمله انجام عمل های غیربهداشتی همچون تاتو‪ ،‬خالکوبی و سوراخ‬ ‫کردن گوش و بینی که این روزها در گروهی از به جاماندگان نسل جوان رایج شده است‬ ‫را می توان مانعی برای دریافت خون توسط مراکز مذکور دانست تا ذخایر موجود روزشمار‬ ‫گشته و نگرانی ها را دراین باره افزایش دهد و درنهایت اهداء خون به بن بست برسد که‬ ‫همیننزدیکی هاست!‬ ‫ادامه دارد‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫ضرورت ایجاد گفتگوی ملی در حوضه ابی زاینده رود‬ ‫رئیس پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان با بیان‬ ‫اینکه دفتر مطالعات زاینده رود دانشگاه اصفهان می تواند‬ ‫مقدمات ستادی هم اندیشی را فراهم کند‪ ،‬راهکارهای‬ ‫دانشگاه اصفهان برای احیای زاینده رود و حل مسائل این‬ ‫حوضه ابریز را مطرح کرد‪ .‬طی دو دهه گذشته خشکی‬ ‫زاینده رود و برداشت های بی رویه از ابخوان دشت اصفهان‪-‬‬ ‫برخوار منجر به خالی شدن ان و ایجاد بحران در حوضه این‬ ‫رود که روزگاری زنده رود نام داشت‪ ،‬شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬با توجه به امار ارائه شده از سوی‬ ‫وزارت نیرو میزان حجم اب موجود در مخزن سد کمتر‬ ‫از ‪ ۱۷۰‬میلیون مترمکعب بوده که معادل کمتر از ‪۱۵‬‬ ‫درصد حجم مخزن است‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬عمده ترین‬ ‫چالش های حوضه ابریز زاینده رود شامل خشکسالی‪ ،‬بروز‬ ‫پدیده فرونشست‪ ،‬فقدان اب شرب برای جمعیت ساکن‬ ‫در این منطقه‪ ،‬مشکل در تامین اب موردنیاز صنایع‪،‬‬ ‫کشاورزی و خشکی تاالب گاوخونی و تبدیل شدن ان به‬ ‫کانون ریزگرد است‪ .‬رئیس مرکز بررسی های استراتژیک‬ ‫ریاست جمهوری در نامه ای به روسای دانشگاه های‬ ‫اصفهان‪ ،‬ازاد اسالمی‪ ،‬تهران‪ ،‬شهرکرد‪ ،‬صنعتی امیرکبیر‪،‬‬ ‫صنعتی اصفهان‪ ،‬صنعتی شریف‪ ،‬علم و صنعت ایران و‬ ‫یزد‪ ،‬از این دانشگاه ها خواست که نظرات‪ ،‬پیشنهاد های‬ ‫و راهکارهای خود را در خصوص «احیای زاینده رود و‬ ‫حل مسائل این حوضه ابریز» به این مرکز ارسال کنند‪ .‬در‬ ‫نامه محمدصادق خیاطیان عنوان شده است که ماموریت‬ ‫تدوین و برنامه ریزی راهبردی «احیای زاینده رود و ارائه‬ ‫راهکارهای عملیاتی حل مسائل این حوضه ابریز» از‬ ‫سوی رئیس جمهور به مرکز بررسی های استراتژیک‬ ‫ریاست جمهوری محول شده است‪ .‬در این خصوص‬ ‫مهراد فرهادیان‪ ،‬رئیس پژوهشکده محیط زیست دانشگاه‬ ‫اصفهان با بیان اینکه دانشگاه اصفهان در نقش دانشگاه‬ ‫جامع و معین استان اصفهان به همراه سایر موسسات‬ ‫علمی کشور‪ ،‬سال ها است که بررسی مسئله زاینده رود را‬ ‫به عنوان وظیفه ملی و منطقه ای‪ ،‬در قالب پژوهش های‬ ‫متنوع کاربردی و بنیادی‪ ،‬موردتوجه ویژه قرار داده‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در کنار پژوهش های مستقل‪ ،‬به طور‬ ‫ویژه طرح ها و اقداماتی همچون تاسیس پژوهشکده‬ ‫محیط زیست‪،‬راه اندازیکنسرسیوممراکزعلمی‪-‬پژوهشی‬ ‫استان در حوزه محیط زیست‪ ،‬استفاده از فناوری های بومی‬ ‫در بهینه سازی مصرف اب در محیط دانشگاه اصفهان‬ ‫و طرح های پژوهشی برون دانشگاهی متعدد در زمینه‬ ‫بهینه سازی مصرف اب در صنایع بزرگ اصفهان انجام‬ ‫شده است‪ .‬او با بیان اینکه ظرفیت های علمی مناسبی در‬ ‫دانشگاه در راستای راه های علمی برای ارائه برنامه های‬ ‫عملیاتی فراهم شده است‪ ،‬گفت‪ :‬مسئله زاینده رود به‬ ‫علت تنوع مسائل‪ ،‬چندوجهی محسوب می شود و علوم‬ ‫مختلف شامل هیدرولوژی و منابع اب‪ ،‬زمین شناسی‪،‬‬ ‫اقتصاد‪ ،‬حقوق‪ ،‬جامعه شناسی‪ ،‬علوم سیاسی‪ ،‬محیط زیست‪،‬‬ ‫مهندسی‪ ،‬مدیریت و حکمرانی در ان دخیل است‪ .‬عضو‬ ‫هیئت علمی دانشگاه اصفهان با تاکید بر اینکه حل هر‬ ‫مسئله اجتماعی از جمله مسئله زاینده رود باید با حضور‪،‬‬ ‫مشارکت و لحاظ نقطه نظرات متنوع مدیران و بهره برداران‬ ‫انجام شود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬دفتر مطالعات زاینده رود دانشگاه‬ ‫اصفهان می تواند مقدمات ستادی هم اندیشی را فراهم کند‪.‬‬ ‫فرهادیان مهمترین راهکارها برای رفع مشکالت این حوزه‬ ‫را تشکیل یک کمیته نجات ملی اب زاینده رود متشکل‬ ‫از نمایندگان مدنی مردم‪ ،‬کارشناسان مستقل و نمایندگان‬ ‫دولت دانست و اظهار کرد‪ :‬ایجاد گفتگوی ملی در حوضه‬ ‫ابی زاینده رود و گفتمان سازی در خصوص پیامدهای‬ ‫امنیتی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬اجتماعی و محیط زیستی مربوط به بحران‬ ‫اب ضروری است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬ایجاد اجماع برای پذیرش‬ ‫عمومی دیدگاه های کمیته ملی نجات اب در حوضه ابی‬ ‫زاینده رود‪ ،‬تدوین یک سند جامع مدیریت اب حوضه ابی‬ ‫زاینده رود توسط کمیته نجات اب زاینده رود‪ ،‬ایجاد دفاتر‬ ‫زاینده رود در دانشگاه های حوضه ابی زاینده رود و ایجاد‬ ‫تنوع شغلی به ویژه مشاغل کم تر وابسته به اب باید مدنظر‬ ‫قرار گیرد‪ .‬این استاد دانشگاه در حوزه محیط زیست‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مکلف کردن بهره برداران (کشاورزی‪ ،‬صنعت و‬ ‫خانگی) اب به افزایش راندمان اب در حوضه ابی زاینده رود‪،‬‬ ‫رونق انواع گردشگری برای تنوع بخشی به مشاغل و‬ ‫به حرکت افتادن چرخ اقتصاد حوضه ابی‪ ،‬تکمیل سد و‬ ‫تونل ‪ ۳‬کوهرنگ و تکمیل طرح انتقال اب بهشت اباد‬ ‫از دیگر راهکارهایی است که در دانشگاه اصفهان به ان‬ ‫تاکید شده است‪ .‬به گفته فرهادیان‪ ،‬دعوت از سازمان های‬ ‫مردم نهاد استان های مرتبط برای زمینه سازی گفتگوهای‬ ‫اب میان استانی و ایجاد میز گفتگو بین استان های‬ ‫هم جوار‪ ،‬حمایت از شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر‬ ‫و شتاب دهنده های مرتبط با حوزه اب برای مشارکت در‬ ‫تامین منابع مالی استارت اپ ها فعال در حوزه اب رو ایجاد‬ ‫پارک علم و فناوری در حوضه اب زاینده رود و تاسیس‬ ‫صندوق پرداخت خسارات ناشی از عدم تخصیص اب به‬ ‫کشاورزان با محوریت صنایع بزرگ در استان های اصفهان‪،‬‬ ‫چهارمحال و بختیاری و یزد از دیگر راهکارهایی است که‬ ‫باید مدنظر قرار داده شود‪ .‬او همچنین به تشکیل اتاق‬ ‫فکر اب در استان های حوضه ابی زاینده رود تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬استخراج داده های قابل اتکا از مصرف اب به صورت‬ ‫مستقیم و غیرمستقیم (چاه های حفرشده) همچنین به‬ ‫تفکیک قانونی و غیرقانونی بودن ان و نصب کنتورهای‬ ‫هوشمند بر روی چاه ها و پمپ های نصب شده بر روی‬ ‫رودخانه زاینده رود به منظور تعیین برداشت اب و ایجاد یک‬ ‫نهاد اجرایی و نظارتی قوی ب ه منظور ضمانت بخشی اجرای‬ ‫دقیق مصوبات در قالب مشارکت ذی نفعان و یا استفاده‬ ‫از تشکل های مردم نهاد ضروری است‪ .‬رئیس پژوهشکده‬ ‫محیط زیستدانشگاهاصفهان‪،‬شفاف سازیحقوقمالکیت‬ ‫اب در حوضه ابی زاینده رود و تضمین حقوق حقابه داران‬ ‫و اطالع رسانی عمومی و ایجاد تصفیه خانه های غیرمتمرکز‬ ‫فاضالب شهری و روستایی در حوضه ابی زاینده رود با‬ ‫رویکرد بازیافت و بازچرخانی اب و جلوگیری از الودگی‬ ‫منابع اب و خاک را به عنوان دیگر راهکارهای معرفی‬ ‫شده از سوی دانشگاه اصفهان معرفی کرد و افزود‪:‬‬ ‫شفاف سازی وضعیت مصارف در سرتاسر حوضه ابی‬ ‫زاینده رود و اطالع رسانی عمومی ضروری است و بازار‬ ‫اب در حوضه ابی زاینده رود راه اندازی شود‪ .‬فرهادیان‬ ‫ادامه داد‪ :‬قوانین موجود و نقض مصوبات خارج از قوانین‬ ‫باالدستی باید اجرا شود و تقسیم بندی اب حوزه بر اساس‬ ‫درصد اب موجود نه حجم ثابت تخصیص داده شده انجام‬ ‫گیرد‪ .‬همچنین اجرای طرح های فناورانه برای مدیریت‬ ‫برداشت اب از چاه های موجود در ابخوان های حوضه‬ ‫ابریز با هدف جلوگیری از کاهش بیش تر سطح تراز اب‬ ‫زیرزمینی و اجرای طرح های توسعه ابخوان داری برای‬ ‫تغذیه ابخوان های حوضه زاینده رود با استفاده از سیالب ها‬ ‫از دیگر راهکارهاست‪ .‬به گفته او‪ ،‬باید از طرح های فناورانه‬ ‫ارتقاء بهره برداری اب مصرفی در بخش های مختلف‬ ‫شرب‪ ،‬صنعت و کشاورزی حمایت شود و الزم است‬ ‫طرح ملی احیاء و تعادل بخشی حوضه ابی زاینده رود با‬ ‫همکاری وزارت نیرو و کشاورزی به طور دقیق اجرا شود‪.‬‬ ‫رئیس پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان بر اعمال‬ ‫سیاست جلوگیری از برداشت بی رویه از اب زیرزمینی از‬ ‫طریق جلوگیری از اضافه برداشت چاه های مجاز‪ ،‬انسداد‬ ‫چاه های غیرمجاز و اصالح و تعدیل پروانه و اصالح‬ ‫رویه برداشت منابع اب زیرزمینی از طریق اصالح الگوی‬ ‫کشت مانند کشت گلخانه ای و کاهش سطح اراضی و‬ ‫صرفه جویی در مصرف اب تاکید و اظهار کرد‪ :‬ثبت‬ ‫اطالعات جغرافیایی و برداشت های مختلف از زاینده رود‬ ‫و تشکیل الیه های مختلف اطالعاتی در محیط ‪،GIS‬‬ ‫توجه به معیشت کشاورزان از طریق راه کارهای غیرابی‬ ‫باید اجرایی شود‪ .‬فرهادیان افزود‪ :‬اعمال سیاست های‬ ‫تشویقی در خصوص بهینه سازی مصرف اب در صنایع از‬ ‫طریق اصالح فرایندهای اب بر با کاهش هدر رفت اب در‬ ‫برج های خنک کن با تصفیه و بازیافت و بازچرخانی اب در‬ ‫صنایع مطابق با ضوابط و استانداردهای زیست محیطی را‬ ‫نیز می توان در دستور کار قرار داد‪.‬‬ ‫امام جمعه موقت اصفهان مطرح کرد‬ ‫پرهیز از سخنان دوپهلو در مذاکرات وین‬ ‫به گفته امام جمعه موقت اصفهان دولت سیزدهم‬ ‫طبق منویات مقام معظم رهبری حرکت می کند و به‬ ‫همین دلیل باید از گفتن سخنان دوپهلو در مذاکرات‬ ‫وین پرهیز شود تا بهانه ای به دست دشمن ندهیم‪.‬‬ ‫محمدتقی رهبر درباره مذاکرات هسته ای که از‬ ‫امروز ‪ 8‬اذر در وین‪ ،‬اغاز می شــود‪ ،‬به ایســنا گفت‪:‬‬ ‫نتیجه مذاکرات قابل پیش بینی نیســت‪ ،‬سیاســت‬ ‫جمهوری اسالمی ایران کام ً‬ ‫ال روشن است و همواره‬ ‫بر این مواضع تاکید دارد که نباید به دشــمنان ملت‬ ‫ایران بــاج دهیم به طوری که دشــمن نتواند از این‬ ‫مذاکرات سوءاســتفاده کند‪ .‬او افــزود‪ :‬باوجودی که‬ ‫به نتایج این مذاکرات خوش بین نیســتم‪ ،‬اما از هر‬ ‫نتیجه ای که به نفع منافع ایران و ملت باشد استقبال‬ ‫می کنیم و تیم دیپلماتیک ایران هم بدون شک این‬ ‫موارد را رعایت می کنند‪ .‬دولت سیزدهم طبق منویات‬ ‫مقام معظم رهبری حرکت می کند و به همین دلیل‬ ‫باید از گفتن سخنان دوپهلو در این مذاکرات پرهیز‬ ‫شود تا بهانه ای به دســت دشمن ندهیم‪ .‬امام جمعه‬ ‫موقت اصفهان‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬تحریم ها برای ملت‬ ‫ایران کمرشــکن بوده است و بی قیدوشرط باید این‬ ‫تحریم های ظالمانه لغو شود و باید به گونه ای رفتار‬ ‫کنند که حــق ایران کام ً‬ ‫ال حفظ شــود‪ .‬طرف های‬ ‫برجام به خوبی می دانند که ایران به تعهدات برجامی‬ ‫خود عمل کرد و این امریکا بود که از این توافقنامه‬ ‫خارج شد‪ .‬رهبر گفت‪ :‬به هر حال خواسته های ایران‬ ‫برای طرف های مقابل مطرح می شود که طرف های‬ ‫مذاکره کشورمان باید با حسن نیت در مذاکرات وین‬ ‫حاضر شوند‪.‬‬ ‫حاکمیت از ایجاد کینه بین استانی جلوگیری کند‬ ‫به گفته ســخنگوی جمعیت پیشرفت و عدالت‬ ‫ایــران اســامی در اصفهان تفرقــه بدترین اتفاق‬ ‫ممکن بین مردم یک کشــور است و باید مراقب بود‬ ‫کفتارصفت های بیرون از مرز از این فرصت استفاده‬ ‫نکنند‪.‬‬ ‫مهدی شاکران با اشاره به اتفاقات اخیر در استان‬ ‫اصفهان به مهر گفت‪ :‬در یک نگاه کالن‪ ،‬عده ای از‬ ‫کشاورزان اسیب دیده پس از امتحان راه های مختلف‬ ‫برای فریاد مظلومیتشــان‪ ،‬تحصن در بستر رودخانه‬ ‫را برگزیدنــد و موردحمایت مردم هــم قرار گرفتند‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬تقریبا ‪ ۲۰‬روز تجمــع و تحصن ارام و‬ ‫پیگیری هم زمان مســئوالن‪ ،‬به یک توافق موقت و‬ ‫مهلت سه ماهه منجر شــد و در لحظاتی که شرایط‬ ‫در حال عادی شدن بود‪ ،‬عده ای فتنه انگیزی کردند‪.‬‬ ‫سخنگوی جمعیت پیشرفت و عدالت اصفهان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬به عبارتی عده ای هســتند که نمی خواهند یک‬ ‫مطالبه به ارامی ختم شود و این قشر ظالم ترین افراد‬ ‫در حق مردم و کشاورزان هستند که خواسته به حق‬ ‫انــان را منحرف کردند و لباس عناد و اغتشــاش به‬ ‫انها پوشاندند‪ .‬او با بیان اینکه مردم اصفهان در اندک‬ ‫زمانی صف خود را از این جماعت جدا کردند‪ ،‬گفت‪ :‬اما‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫در نگاه جزئی تر‪ ،‬سوال اینجاست که چرا سازوکارهای‬ ‫مطالبه گری قانونی و اصولی مردم ان چنان مســدود‬ ‫شده اســت که عده ای ستم دیده جز تحصن گزینه‬ ‫دیگری ندارند‪ .‬شــاکران ادامه داد‪ :‬چرا فریادهای انها‬ ‫توسط نمایندگان درست منتقل نشده و یا اگر منتقل‬ ‫شــده چرا در بدنه اجرایی دولت در سال های گذشته‬ ‫مثمر ثمر نبوده است؟‬ ‫‪ÁÁ‬ترک فعل ها را حکومت مشخص کند‬ ‫ســخنگوی جمعیت پیشرفت و عدالت اصفهان‬ ‫با اشــاره به عملکرد دولت خاطرنشــان کرد‪ :‬اول‬ ‫باید ترک فعل ها بررســی شــود‪ ،‬تمام کسانی که‬ ‫تصمیمات غلط انها در طول ‪ ۲۰‬ســال اخیر منجر‬ ‫به فاجعه کنونی شــده اســت‪ ،‬باید به پاسخگویی‬ ‫خوانده شــوند‪ .‬او افــزود‪ :‬دوم اینکه حاکمیت باید‬ ‫با قاطعیت انچه بر مبنای عقل و کار کارشناســی‬ ‫تعیین می شود را اجرا کند‪ ،‬نمی شود همه را راضی‬ ‫نگه داشــت‪ ،‬بلکه رعایت عدالت‪ ،‬رضایت عمومی‬ ‫را به همراه خواهد داشت‪ .‬شــاکران با بیان اینکه‬ ‫تصمیمات کارشناسی باید در قبال صنایع‪ ،‬مناطق‬ ‫و… تمام پارامترهای مرتبط به این رودخانه حیاتی‬ ‫را به طور صحیح گرفته و به سرعت و قاطعیت اجرا‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪ :‬حاکمیت باید مراقبت کند که کینه بین‬ ‫استانی بین مردم ایجاد نشود چرا که تفرقه بدترین‬ ‫اتفاق ممکن بین مردم یک کشــور است و کفتار‬ ‫صفت های بیرون مرزها هــم تمام تالش خود را‬ ‫برای دمیدن در این اتش کینه به کار می گیرند‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬مردم تمام اســتان ها جان مردم اصفهان‬ ‫هستند‪ ،‬هیچ اصفهانی راضی نیست که هم وطنش‬ ‫تشنه بماند یا دچار مشکل شود‪ ،‬بنابراین حاکمیت‬ ‫در تصمیم گیــری و اعمال تصمیم باید در این امر‬ ‫مهم مراقبت کند‪.‬‬ ‫اگهی انتخابات مجمع عمومی انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان برخوار‬ ‫بدینوسیله از کلیه اعضای محترم انجمن صنفی کارگران شهرستان برخوار دعوت به عمل می اید در ساعت ‪ 9:30‬روز چهارشنبه ‪1400/10/01‬‬ ‫واقع در دولت اباد خیابان شهدا حسینیه چهارده معصوم (ع) با همراه داشتن کارت ملی حضور بهم رسانید‪ .‬ضمن ًا داوطلبان عضویت در ( هیات مدیره‬ ‫و بازرس ) می توانند تا تاریخ ‪ 1400/09/30‬در ساعات کاری انجمن جهت ثبت نام مراجعه نمایید‪.‬‬ ‫دستورکارجلسه ‪ )1 :‬گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرسین ‪ )2‬ارائه گزارش مالی ‪ )3‬انتخابات اعضاء هیات مدیره و بازرس‬ ‫انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان برخوار‬ ‫خبر از اصفهان‬ ‫کوتاه‬ ‫ساکنان شهرک نیروی هوایی‬ ‫اصفهان تخلیه این مکان را‬ ‫تکذیبکردند‬ ‫پیشــروی فرونشســت زمین در مناطق شهری‬ ‫اصفهان و به خصوص در شــمال این شهر‪ ،‬منجر به‬ ‫انتشار اخباری از تخلیه اهالی یکی از شهرک های ان‬ ‫بر اثر این پدیده شد‪ ،‬اما ساکنان و صاحبان خانه های‬ ‫این شهرک با تکذیب این خبر‪ ،‬روایت دیگری دارند‪.‬‬ ‫طـی دو دهـه گذشـته بـا خشـکی زاینـده رود و‬ ‫برداشـت های بی رویـه از ابخـوان دشـت اصفهـان‪-‬‬ ‫برخوار و خالی شـدن ان‪ ،‬سـرطان فرونشسـت زمین‬ ‫به مغز اسـتخوان اصفهان رسـیده و امـروز ترک های‬ ‫فرونشسـت در جای جـای مناطـق مسـکونی شـهر‬ ‫همچـون خانـه اصفهـان‪ ،‬ملـک شـهر‪ ،‬خوراسـگان‪،‬‬ ‫رهنـان‪ ،‬مهرابـاد‪ ،‬الهـور‪ ،‬حمـزه‪ ،‬فلکـه فیـض و ‪...‬‬ ‫رسـیده و هم چنیـن در مناطـق ‪،۱۰ ،۱۱ ،۱۲ ،۱۵‬‬ ‫‪ ۷‬و ‪ ۱۴‬شـهرداری اصفهـان و تاسیسـات و بناهـای‬ ‫خدماتـی همچـون پایانـه امیرکبیـر‪ ،‬سـاختمان اتاق‬ ‫بازرگانـی و ‪ ...‬بـه وضـوح قابل مشـاهده اسـت و این‬ ‫ترک هـا‪ ،‬به خصـوص طی دو سـال گذشـته بیش از‬ ‫هـر زمـان دیگـری نمایـان شـده اسـت‪ .‬اگرچه طی‬ ‫چنـد مـاه گذشـته برخـی اخبـار حکایـت از ان دارد‬ ‫کـه شـهرک نیـروی هوایـی واقـع در منطقـه خانـه‬ ‫اصفهـان‪ ،‬بـه دلیـل پیشـروی فرونشسـت مخروبه و‬ ‫خالی از سـکنه شـده است‪ ،‬اما سـاکنان و مالکان این‬ ‫شـهرک روایت دیگـری از این شـهرک دارند و دلیل‬ ‫تخلیـه منـازل ایـن شـهرک را تخریب سـاختمان ها‬ ‫بـر اثر فرونشسـت نمی دانند‪ .‬شـهرک نیـروی هوایی‬ ‫واقـع در منطقـه خانـه اصفهان در شـمال این شـهر‬ ‫بـه مسـاحت ‪ ۳۲۰‬هزار مترمربع فضـای کلی و حدود‬ ‫‪ ۲۳۰‬هـزار مترمربـع شـامل ‪ ۴۱۲‬پلاک مسـکونی‬ ‫اسـت کـه مسـاحت هر پلاک ان بیـن ‪ ۴۰۰‬تا بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰۰‬متـر مربـع اسـت‪ .‬از این تعـداد پالک حدود‬ ‫‪ ۳۰‬پلاک املاک شـخصی اسـت که هنوز سـاکن‬ ‫ان هسـتند و سـایر پالک هـا در اختیـار کارکنـان‬ ‫نیـروی هوایی بـود که تـا اوایل امسـال در خانه های‬ ‫سـازمانی ایـن شـهرک سـاکن بودند‪ .‬در حـال حاضر‬ ‫تعـدادی اپارتمـان و مجموعـه مسـکونی (حـدود ‪۳۰‬‬ ‫واحـد مسـکونی) در ایـن شـهرک وجـود دارد کـه‬ ‫سـاخت انهـا عمدتـا مربـوط به دهـه ‪ ۶۰‬اسـت‪ .‬این‬ ‫شـهرک با داشـتن فروشـگاه‪ ،‬پارک بازی و هم چنین‬ ‫چنـد مدرسـه‪ ،‬حـدود ‪ ۱۰۰‬نفر سـاکن دارد و به نوعی‬ ‫رفت و امد سـاکنان در شـهرک نیـروی هوایی برقرار‬ ‫و زندگـی در ان جریـان دارد‪.‬‬ ‫رئیـس هیئت امنـای شـهرک نیروی هوایـی واقع‬ ‫در منطقـه خانـه اصفهـان دربـاره وضعیـت فعلی این‬ ‫شـهرک بـه ایسـنا‪ ،‬توضیـح داد‪ :‬اگرچـه مـا منکـر‬ ‫موضـوع فرونشسـت زمیـن در اصفهـان نیسـتیم‪،‬‬ ‫امـا موضـوع مطـرح شـده دربـاره تخلیـه اهالـی این‬ ‫شـهرک بـه دلیـل فرونشسـت را تکذیـب می کنیم و‬ ‫ایـن مطلب نادرسـت اسـت‪ .‬قاسـم مکتوبیـان گفت‪:‬‬ ‫بـر اسـاس مـدارک موجـود از سـال ‪ ۱۳۵۲‬مالکیـت‬ ‫مجموعـه خانه هـای شـهرک نیـروی هوایـی خانـه‬ ‫اصفهـان با وزارت دفاع بود و از سـال ‪ ۱۳۵۷‬کارکنان‬ ‫نیـروی هوایـی در منـازل ایـن شـهرک مسـتقر و تا‬ ‫سـال ‪ ۱۳۹۷‬در ایـن منـازل مسـتاجر بودنـد‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬مطابـق تفاهم نامـه ای از سـوی فرمانـده ارتش و‬ ‫وزارت دفاع‪ ،‬دسـتور رهاسـازی و فـروش این امالک‬ ‫بـه عنـوان املاک مـازاد ابلاغ و قرار شـد پـول ان‬ ‫بـه خزانـه واریـز شـود‪ .‬بـه گفتـه عضـو هیئت امنای‬ ‫شـهرک نیـروی هوایی‪ ،‬سـازوکار اجـرای واگذاری و‬ ‫زمان بنـدی تخلیـه ایـن خانه هـا توسـط کارکنـان بر‬ ‫اسـاس نامه ای رسـمی اعلام و قـرار شـد ایـن کار از‬ ‫سـال ‪ ۱۳۹۷‬انجام شـود‪ ،‬اما به دالیلی تخلیه مطابق‬ ‫برنامـه زمان بنـدی انجـام نشـد و در پـی مشـکالتی‬ ‫کـه در ایـن راه وجـود داشـت‪ ،‬تخلیه سـاکنان که به‬ ‫نوعـی پرسـنل نیـروی هوایـی ارتـش بودند تا سـال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بـه طـول انجامیـد تـا ایـن پرسـنل بـه طـور‬ ‫کامـل ایـن شـهرک را تـرک کنند‪.‬‬ ‫مکتوبیـان بـا بیـان اینکـه وزارت دفـاع ایـن‬ ‫خانه هـا را بـه تعاونی هـای مسـکن واگـذار کـرد و‬ ‫برخـی صاحبـان ایـن خانه هـا در نهایـت ملـک خود‬ ‫را بـه دیگـران فروختنـد‪ ،‬توضیـح داد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫مالـکان جدیـد این خانه هـا بعد از گرفتـن مجوزهای‬ ‫الزم از شـهرداری و ‪...‬مشـغول ساخت وسـاز هسـتند‪.‬‬ ‫او تصریـح کـرد‪ :‬مـا منکـر فرونشسـت در اصفهـان‬ ‫نیسـتیم‪ ،‬امـا دلیـل رفتـن سـاکنان ایـن شـهرک از‬ ‫منـازل خـود فرونشسـت نبـوده و ترک هـای عمیـق‬ ‫خانه هـای ایـن شـهرک بـه دلیـل بازسـازی نشـدن‬ ‫سـاختمان های ان و قدمـت حـدود ‪ ۵۰‬سـاله ایـن‬ ‫منـازل اسـت‪ ،‬چـرا کـه سـاکنان ان بـه نوعـی‬ ‫مسـتاجر بودنـد و هیـچ گاه بـرای بازسـازی و تعمیـر‬ ‫ان اقـدام نکردنـد‪ .‬بـه اعتقـاد مکتوبیـان‪ ،‬بـا برخـی‬ ‫اخبـار نادرسـت‪ ،‬مالـکان جدیـد امالک این شـهرک‬ ‫کـه بـه نوعی بـا ساخت وسـاز بـه دنبال نوسـازی ان‬ ‫هسـتند‪ ،‬متضـرر می شـوند و نبایـد بـا زدن برچسـب‬ ‫فرونشسـت تنهـا بـه منطقـه ای خاص مشـکالتی را‬ ‫بـرای صاحبـان و مالـکان ان ایجـاد کنیـم‪.‬‬ ‫اصالحیه‬ ‫به اطالع می رســاند در اگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) اجرای بخشــی از‬ ‫خدمات شهری شــامل نظافت معابر‪ ،‬نگهداری فضای سبز‪ ،‬انجام امور خودرویی و‬ ‫اکیپ عملیات عمرانی اضطراری شهر نایین که در تاریخ ‪ 1400/09/02‬در روزنامه‬ ‫اصفهان امروز چاپ شده است‪ ،‬براورد اولیه اجرای پروژه از محل اعتبارات شهرداری‬ ‫با مبلغ ‪( 116/000/000/000‬یکصد و شانزده میلیارد) ریال صحیح است‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫تعیین تکلیف اراضی حریم‬ ‫شهر با تهیه سند پهنه بندی‬ ‫معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با اشاره‬ ‫به تهیه سند پهنه بندی حریم قانونی شهر گفت‪ :‬این سند‬ ‫تکلیف اراضی واقع در حریم قانونی شهر را تعیین می کند‪،‬‬ ‫زیرا نحوه بارگذاری اراضی در ان مشخص شده است‪.‬‬ ‫وحید مهدویان به ایمنا گفت‪ :‬همه شــهرها محدوده‬ ‫قانونی و حریم قانونی دارد که محدوده قانونی شهر اصفهان‬ ‫حــدود ‪ ۲۴‬هزار هکتار و حریم قانونــی ان نیز حدود ‪۳۲‬‬ ‫هزار هکتار اســت که مجموع این دو مورد مساحت شهر‬ ‫اصفهان را تشکیل می دهد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در محدوده اصفهان‬ ‫از سال های گذشته طرح جامع و طرح تفصیلی داریم که‬ ‫در ان کاربری ها‪ ،‬گذربندی ها‪ ،‬نحوه بارگذاری‪ ،‬نوع خدمات‬ ‫و نوع کاربری اراضی داخل محدوده مشخص شده است‪.‬‬ ‫معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان افزود‪ :‬مالکان‬ ‫با اســتناد به همان طرح ها درخواست خود را به شهرداری‬ ‫ارائه کرده و شــهرداری در چارچوب طرح تفصیلی پروانه‬ ‫ساختمانی را صادر می کند‪ .‬مهدویان با بیان اینکه اقدامی‬ ‫که اخیرًا در شهرداری انجام شده‪ ،‬طراحی و تصمیم گیری‬ ‫در خصوص اراضی خارج از محدوده قانونی و داخل حریم‬ ‫قانونی شهر اصفهان است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬سال هاست اراضی‬ ‫حریم قانونی شهر به عنوان اراضی غیر قابل استفاده و غیر‬ ‫قابل بارگذاری خدمات روی ان‪ ،‬عنوان می شود‪ ،‬در این راستا‬ ‫سند پهنه بندی حریم تهیه شده که در اختیار شهرداری قرار‬ ‫دارد و در حال طی مراحل تصویب قانونی ان است‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫این سند تکلیف اراضی واقع در حریم قانونی شهر را تعیین‬ ‫می کند و برای شهرداری و مالکان به عنوان حکم تعیین‬ ‫تکلیف است‪ ،‬زیرا نحوه بارگذاری اراضی در ان مشخص‬ ‫شده است‪ .‬معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬کاربری هایی که در این ‪ ۳۲‬هزار هکتار‬ ‫در سند پهنه بندی حریم مشخص شده تمامًا غیرمسکونی‬ ‫بوده و کاربری هایی مانند مجتمع خدمات رفاهی بین راهی‪،‬‬ ‫مجتمع خدمات خودرویی‪ ،‬خدمات رفاهی و اجتماعی مانند‬ ‫پارک های علم‪-‬فناوری‪ ،‬ازمایشگاه ها و مجموعه خدمات‬ ‫فراغتی ماننــد باغات تفریحی‪ ،‬مجموعه های ورزشــی‪،‬‬ ‫مجموعه های گردشگری‪ ،‬هتل های بین المللی‪ ،‬سردخانه‪،‬‬ ‫بیمارستان‪ ،‬باغ تاالر‪ ،‬باغ رستوران و کمپینگ ها را می توان‬ ‫در محدوده حریم قانونی شــهر اصفهان به کار بســت‪.‬‬ ‫مهدویان اظهار کرد‪ :‬اینکه کدام کاربری را می توان در کجا‬ ‫جانمایی کرد در نقشه پهنه بندی حریم قانونی مشخص شده‬ ‫است؛ نقشه ‪ ۳۲‬هزار هکتاری محدوده حریم قانونی شهر‬ ‫اصفهان رنگ بندی شده و بر اساس این رنگ بندی جدول‬ ‫بندی شده است‪ .‬او در رابطه با سلسله مراتب دریافت مجوز‬ ‫بهره برداری برای اراضی داخل حریم شهر اصفهان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مالکان با دانســتن نوع کاربری مشخص شده ملک‬ ‫در سند پهنه بندی حریم قانونی در چارچوب نوع کاربری‪،‬‬ ‫درخواست خود را برای دریافت مجوز به شهرداری ارسال‬ ‫می کنند؛ سپس شهرداری با تایید درخواست پس از بررسی‪،‬‬ ‫مدارک را برای تایید نهایی به مراجع قانونی ارســال کرده‬ ‫و با تایید نهایی مجوز صادر می شود‪ .‬معاون شهرسازی و‬ ‫معماری شهردار اصفهان تاکید کرد‪ :‬مجوز ساخت وساز طبق‬ ‫ســند پهنه بندی حریم قانونی اصفهان صادر شده و نقشه‬ ‫راهی برای اراضی درون حریم قانونی شهر اصفهان است تا‬ ‫سرمایه گذاران و شهرداری بدانند که چه اقداماتی را می توان‬ ‫روی این اراضی انجام داد‪.‬‬ ‫سالن مطالعه سپاهان شهر‪85‬‬ ‫درصد پیشرفت کرد‬ ‫مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان از پیشرفت ‪ ۸۵‬در‬ ‫صدی سالن مطالعه سپاهان شهر خبر داد‪.‬‬ ‫احمد رضایی به ایمنا گفت‪ :‬این ســالن مطالعه که به‬ ‫نام میرعماد نام گذاری شــده شامل دو سالن مطالعه مجزا‬ ‫بــرای خواهران و بــرادران با ظرفیــت ‪ ۱۰۰‬نفر و یک‬ ‫مخزن کتاب است‪ ،‬همچنین یک ســالن بازی کودکان‬ ‫بر اســاس سیاســت ها و برنامه های اصفهان اولین شهر‬ ‫کاندید دوســتدار کودک طراحی و در حال اجرا اســت‪ .‬او‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این سالن مطالعه ‪ ۱۱۰۰‬مترمربع زیربنا دارد‬ ‫و با اعتباری بالغ بر ‪ ۷۵‬میلیارد ریال در حال اجرا اســت و‬ ‫بر اساس زمان بندی انجام شده در بهمن ماه ‪ ۱۴۰۰‬افتتاح‬ ‫می شود‪ .‬مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان تصریح کرد‪:‬‬ ‫ساماندهی معابر فرعی سپاهان شهر و اصالح جداول بلوار‬ ‫الوند ســپاهان شــهر با اعتبار بالغ بر ‪ ۵‬میلیارد ریال انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪ ۴۸‬هزار اصفهانی ُدز سوم‬ ‫واکسن کرونا را دریافت کردند‬ ‫به گفته سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ‪۴۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۷۶‬نفر در شهرستان های تحت پوشش دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی اصفهان ُدز ســوم واکسن کرونا را دریافت‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫پژمان عقدک بــا اشــاره بــه اخریــن وضعیــت‬ ‫واکسیناســیون کرونا در اصفهان به مهر گفت‪ :‬از ابتدای‬ ‫اجرای طرح واکسیناسیون کرونا در شهرستان های تحت‬ ‫پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تاکنون ‪ ۶‬میلیون‬ ‫و ‪ ۳۶۱‬هزار و ‪ُ ۴۲۵‬دز واکســن کرونا در اســتان اصفهان‬ ‫استفاده شده است‪ .‬او با بیان اینکه از این میزان سه میلیون‬ ‫و ‪ ۴۵۳‬هــزار و ‪ ۴۱۹‬نفــر ُدز اول‪ ،‬دو میلیون و ‪ ۸۵۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۳۰‬نفــر ُدز دوم و ‪ ۴۸‬هــزار و ‪ ۷۷۶‬نفر ُدز ســوم انواع‬ ‫واکسن های کرونا را دریافت کرده اند‪ .‬سخنگوی دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه طی ‪ 48‬ساعت اخیر‬ ‫نیز ‪ ۲۷‬هزار و ‪ُ ۷۶۲‬دز واکسن کرونا در مراکز واکسیناسیون‬ ‫کرونا در شهرستان های تحت پوشش این دانشگاه مصرف‬ ‫شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از این میزان ‪ ۹‬هزار و ‪ ۸۶۳‬نفر ُدز‬ ‫اول‪ ۱۵ ،‬هزار و ‪ ۹۷۳‬نفر ُدز دوم و هزار و ‪ ۹۲۶‬نفر ُدز سوم‬ ‫را دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 09‬اذر ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4226‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫در نشست کمیسیون فرهنگی شورا مطرح شد؛‬ ‫لزوم افزایش تعامل مجموعه فرهنگی‬ ‫شهرداری با مساجد‬ ‫نشست تخصصی اعضای کمیسیون فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و ورزشــی شورای اسالمی شــهر اصفهان با روسای ادارات و‬ ‫کارشناســان فرهنگی و اجتماعی مناطق ‪ ۱۵‬گانه شهرداری‬ ‫اصفهان برگزار شد‪.‬‬ ‫به گــزارش ایمنا‪ ،‬منوچهر مهروی پور رئیس کمیســیون‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشــی شورای اسالمی شهر اصفهان‬ ‫در این نشســت ضمن ابراز خرســندی از برگــزاری این نوع‬ ‫جلسات اظهار کرد‪ :‬وظیفه شورای اسالمی شهر قانون گذاری‬ ‫بوده و اجرای مصوبات و قوانین و عملیاتی کردن خروجی این‬ ‫جلســات به عنوان خط مقدم عرصه فعالیت های فرهنگی در‬ ‫شهرداری و شورای اسالمی شهر اصفهان بر عهده مدیران و‬ ‫کارشناسان فرهنگی است‪ .‬او افزود‪ :‬تاکید دوره ششم شورای‬ ‫شهر بر مسائل فرهنگی و اجتماعی بوده است‪ ،‬اما این به ان معنا‬ ‫نیست که به مسائل دیگر توجه نشود بلکه این رویکرد را حتی‬ ‫در انتخاب شهردار اصفهان که یک شخصیت فرهنگی است‪،‬‬ ‫به کار گرفتیم‪ .‬رئیس کمیسیون فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی‬ ‫شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به سخنان رهبر معظم‬ ‫انقالب تصریح کرد‪ :‬ایشــان اولویت اول حال حاضر کشور را‬ ‫مسائل فرهنگی می دانند و معتقدند فرهنگ به معنای هوایی‬ ‫است که تنفس می کنیم و هرچقدر هوا سالم تر باشد قطعا اثار‬ ‫مطلوب تری در زندگی هایمان خواهد داشت‪ .‬او خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫دشــمن با نهایت قدرت در پی مسموم سازی فضای فرهنگی‬ ‫کشور است؛ دشمنان می دانند اگر بخواهند اقتصاد‪ ،‬اجتماع و حتی‬ ‫خانواده را از بین ببرند باید از موضوع فرهنگ ورود کنند و ما به‬ ‫عنوان متولیان این موضوع وظیفه داریم‪ ،‬نسبت به موضوعات‬ ‫فرهنگی حساس باشیم‪ .‬مهروی پور با تاکید بر رویکرد کمیسیون‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی برای بهبود اوضاع فرهنگی شهر‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تعریف ما برای فرهنگ یک تعریف کلی از ادبیات هنر‬ ‫و ســبک زندگی با فرهنگ عمومی و رفتار اجتماعی است لذا‬ ‫امیدواریم با همراهی و همکاری روســای ادارات و کارشناسان‬ ‫فرهنگی اجتماعی مناطق بتوانیم اتفاقات مناسبی را در شهر رقم‬ ‫بزنیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬فرهنگ ایرانی اســامی در برنامه اصفهان‬ ‫‪ ۱۴۰۵‬رعایت شود‬ ‫رسول میرباقری‪ ،‬دیگر عضو شورای اسالمی شهر اصفهان‬ ‫نیز گفت‪ :‬امیدوار هســتیم در این دوره دغدغه شما به عنوان‬ ‫سرلشکران فرهنگی جامه عمل بپوشد و اتفاقات مناسبی برای‬ ‫فرهنگ و فرهنگیان شهر در دوره ششم شورای اسالمی شهر‬ ‫اصفهان به وقوع بپیوندد‪ .‬او با بیان اینکه ما در شورای اسالمی‬ ‫شــهر وظیفه داریم به صحبت های تمامی شهروندان به ویژه‬ ‫فرهنگیان توجه کنیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تحقق فرهنگ ایرانی اسالمی‬ ‫مد نظر این دوره شــورا بوده و فرهنگ صرف مالک نیســت‬ ‫درحالی که برنامه اصفهان ‪ ۱۴۰۵‬نکات فرهنگی بسیار کمی در‬ ‫حدود سه درصد را در خود جای داده و بیشتر مسائل عمرانی را در‬ ‫اولویت قرار داده است‪ .‬این عضو شورای اسالمی شهر اصفهان‬ ‫افزود‪ :‬این ســه درصد در زمینه گردشگری بوده و به فرهنگ‬ ‫ایرانی اســامی مربوط نمی شود تا حدی که در پروژه چهارباغ‬ ‫می بینیم هرچند که اجرای پروژه به شــکل فعلی زیباست‪ ،‬اما‬ ‫باید در ســاخت ان از نمادهای ایرانی اسالمی استفاده می شد‪.‬‬ ‫او با تاکید بر لزوم تعامل بیشتر مجموعه فرهنگی شهرداری با‬ ‫مساجد و ارائه گزارش ان‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬باید مانند یک سرلشکر‬ ‫عمل شــود؛ یک منطقه که ‪ ۲۰‬مجموعه فرهنگی را پوشش‬ ‫می دهد‪ ،‬با منطقه ای که ‪ ۴۰‬مجموع فرهنگی را پوشش می دهد‬ ‫متفاوت است؛ چرا که به انرژی مدیران و مسئوالن اضافه نشده‬ ‫بلکه از انرژی بی نهایت مردم استفاده شده است‪ .‬میرباقری یاداور‬ ‫شد‪ :‬هیچ شــهری به اندازه شهر اصفهان مجموعه فرهنگی‬ ‫ندارد بنابراین باید با مســاجد‪ ،‬حسینیه ها‪ ،‬پایگاه های بسیج و‬ ‫مجموعه های فرهنگی ارتباط برقرار کرده و راهنمایی شوند تا‬ ‫بتوان از انرژی مردمی درون ان ها استفاده کرد‪ .‬این عضو شورای‬ ‫اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه یکی از دغدغه های این دوره‬ ‫شناسایی نقاط تاریک شهر از نظر فرهنگی است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید‬ ‫پس از شناسایی این نقاط تاریک‪ ،‬ایجاد بنیان های فرهنگی و‬ ‫مذهبی را در دستور کار قرار دهیم‪ .‬او با بیان اینکه نقطه تاریک‬ ‫فرهنگی به مکانی گفته می شود که هزار واحد مسکونی ساخته‬ ‫شده باشــد‪ ،‬اما مجموعه فرهنگی مذهبی ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬من به‬ ‫عنوان رئیس کمیسیون عمران‪ ،‬معماری و شهرسازی شورای‬ ‫اســامی شهر بیشتر از هرکسی این موضوع را رصد و لیستی‬ ‫از این نقاط تهیه کردم‪ .‬میرباقری با اشــاره به در اولویت بودن‬ ‫هفت سرانه شهرسازی اضافه کرد‪ :‬در نظام مقدس جمهوری‬ ‫اسالمی فقط ساختیم و سرانه های شهرسازی مثل سرانه فضای‬ ‫سبز‪ ،‬بهداشت و مدرسه مهم بود‪ ،‬اما برای فرهنگ و دین ان ها‬ ‫اقدامات بسیار کمی انجام داده ایم‪.‬‬ ‫این عضو شــورای اسالمی شــهر اصفهان ضمن خطاب‬ ‫به روســای ادارات و کارشناســان فرهنگی اجتماعی مناطق‬ ‫‪ ۱۵‬گانه ادامه داد‪ :‬باید همکاری کنید تا یادگارهای مناســبی‬ ‫در زمینه فرهنگ شهر باقی بماند؛ امروز با تشکیل این جلسه‬ ‫مشخص شد تاکنون چه اندازه مورد بی توجهی قرار گرفته اید که‬ ‫امیدواریم بتوانیم مدافع حقوق این افراد باشیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬زنان در رویکرد محله محوری نقش بسیار‬ ‫مهمی دارند‬ ‫فرزانه کالهدوزان عضو دیگر شورای اسالمی شهر اصفهان‬ ‫نیــز اظهار کرد‪ :‬معضالت بودجه ای در مرکز فرهنگی به دلیل‬ ‫نوپا بودن معاونت فرهنگی است بنابراین با ایجاد ارتباط موثر‬ ‫با شــهردار یا تغییر فرایندهایی مانند امضای معاون فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی و ورزشی شهرداری در سندهای هزینه ای می توان به‬ ‫این موضوع کمک کرد و معتقدم بسیاری از مشکالت بودجه ای‬ ‫با اصالح این ارتباط رفع می شــود‪ .‬عضو شورای اسالمی شهر‬ ‫اصفهان اضافه کرد‪ :‬اثربخشی اقدامات فرهنگی قابل مشاهده‬ ‫نبوده و باید توســط شما نشان داده شود و مسائل مهمی مانند‬ ‫اقتصاد فرهنگ باید موردتوجه قرار گیرد و هیچ کس مثل شما‬ ‫نمی تواند این اثربخشی را تحلیل کند تا دیدگاه شهردار یا مدیر‬ ‫منطقه نسبت به اقدامات فرهنگی شفاف شود‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫زنان در رویکرد محله محوری و مسجدمحوری‪ ،‬نقش بسیار مهم‬ ‫و اثربخشی زیادی دارند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬برای اینکه اثربخشی‬ ‫اقدامات فرهنگی مشــخص شود گروه های ارزیاب هر منطقه‬ ‫می توانند با دیگر مناطق تعامل و تبادل داشته باشند که یقینًا‬ ‫اثرات مثبتی در تصمیم گیری ها از خود نشان خواهد داد‪.‬‬ ‫فرمانده فرهنگی منطقه باید از موازی کاری جلوگیری کند‬ ‫همچنین محمدرضا فالح عضو شــورای اســامی شهر‬ ‫اصفهان اظهار کرد‪ :‬معاونت فرهنگی مناطق‪ ،‬مانند یک فرزند‬ ‫ناتنی اســت و حتی در زمینه ارائه برنامه ها نیز‪ ،‬مدیران مناطق‬ ‫بیش از اقدامات فرهنگی از اقدامات عمرانی و خدماتی صحبت‬ ‫می کنند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬رویکرد این دوره شورای اسالمی شهر بر‬ ‫اساس شعار «اصفهان من‪ ،‬شهر زندگی» تعیین شده و با توجه به‬ ‫لزوم تاکید بر وجود زندگی در روح شهر‪ ،‬اقدامات فرهنگی نیز مانند‬ ‫روح شهر است لذا در زمینه فرهنگی اینده این شورا و شهرداری‬ ‫را روشن می بینم اما موازی کاری مسائل فرهنگی ممکن است‬ ‫به این جریان ضربه بزند و اقدامات باید یکپارچه ســازی شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬فرمانده فرهنگی منطقه باید از موازی کاری جلوگیری‬ ‫کند و مساجد‪ ،‬کانون های فرهنگی‪ ،‬بسیج‪ ،‬حوزه علمیه‪ ،‬سازمان‬ ‫تبلیغات اســامی و دانشگاه های منطقه را تحت مشارکت در‬ ‫یک خط حرکت دهد زیرا مشارکت می تواند با هزینه ای اندک‪،‬‬ ‫اقدامات بسیار را رقم بزند‪ .‬عضو شورای اسالمی شهر اصفهان‬ ‫یاداور شــد‪ :‬در دوره چهارم شــورای اسالمی شهر یک طرح‬ ‫مطالعه جامع فرهنگی انجام شد و متوجه شدیم در کدام محله‬ ‫چه معضلی وجود دارد؛ باید طبق معضالت راهکار بیندیشــیم‬ ‫زیرا به طور مثال اقدامی که در محله حصه انجام می شــود با‬ ‫اقدامات الزم در محله جلوان متفاوت است‪ .‬او با بیان اینکه باید‬ ‫در راستای شهر هوشمند قدم برداریم و مباحث فرهنگی نباید‬ ‫از شهر هوشمند دور شود‪ ،‬گفت‪ :‬می توان گفت یکی از محاسن‬ ‫کرونا در زمینه فرهنگی نفوذ بعضی خدمات به داخل خانه ها بود؛‬ ‫مباحث فرهنگی این نیســت که در یک پارک جمع پنج هزار‬ ‫نفری حضور یابند‪ ،‬برنامه های مجازی هم باید در زمینه فرهنگی‬ ‫انجام شــود‪ .‬فالح با بیان اینکه برگزاری اموزش های مجازی‬ ‫در زمان شــیوع ویروس کرونا توسط شهرداری اصفهان اقدام‬ ‫مناسبی بود‪ ،‬افزود‪ :‬باید نخبگان فرهنگی مناطق دعوت شده و با‬ ‫ان ها همکاری شود زیرا اگر هنرمند ببیند که معاونت فرهنگی به‬ ‫اقدامات فرهنگی توجه می کند خود را نشان می دهد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬لزوم تجدیدنظر در حوزه فرهنگی اصفهان‬ ‫‪۱۴۰۵‬‬ ‫علی صالحی‪ ،‬عضو شورای اسالمی شهر اصفهان در این‬ ‫جلسه با بیان اینکه تجدیدنظر ویژه در بخش فرهنگی اجتماعی‬ ‫در برنامه اصفهان ‪ ۱۴۰۵‬در دســتور کار شورای اسالمی شهر‬ ‫اصفهان است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در موعد بودجه ریزی برای سال اتی‬ ‫هستیم؛ یقینًا بودجه فرهنگی شهرداری با پیشنهاد های روسای‬ ‫ادارات و کارشناسان فرهنگی می تواند مفیدتر باشد‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫شهرداری در بخش عمومی تعریف می شود و اگر می خواهیم‬ ‫بخش عمومی مناسبی داشته باشیم‪ ،‬باید ارتباط بین حوزه اجرا‬ ‫و سرپنجه های اجرایی که روسای ادارات و کارشناسان فرهنگی‬ ‫اجتماعی هستند با حوزه سیاست گذاری که شورای اسالمی شهر‬ ‫است تقویت شود‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬بسیار خرسندم که بیشتر مسائل‬ ‫منابع انسانی‪ ،‬مربوط به برنامه ریزی‪ ،‬هماهنگی سازمانی‪ ،‬تعیین‬ ‫خط مشــی‪ ،‬نشاط سازمانی و حدود اختیارات است و این نشان‬ ‫می دهد که فعاالن عرصه فرهنگی شهر انگیزه و امادگی الزم‬ ‫برای پذیرش مسئولیت را دارند‪ .‬صالحی خاطرنشان کرد‪ :‬اولویت‬ ‫ما در ســازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری برنامه‬ ‫محوری است؛ برنامه ای که باید شاخص و قابلیت ارزیابی داشته‬ ‫باشد و صف و ستاد هر دو در ان نقش ایفا کنند‪ .‬عضو شورای‬ ‫اسالمی شهر اصفهان در رابطه با رویکردهای شورای اسالمی‬ ‫شهر اصفهان یاداور شد‪ :‬در حوزه های فرهنگی و غیرفرهنگی‬ ‫عدالت توزیعی و عدالت تخصیصی در اولویت است؛ یعنی هم‬ ‫در توزیع خدمات و هم در تخصیص منابع باید عدالت رعایت‬ ‫شود‪ ،‬اگر از درون اقدام را نکنیم‪ ،‬نمی توانیم در قبال مردم هم این‬ ‫اقدام را انجام دهیم‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬ما معتقدیم فضای فرهنگی‬ ‫و اجتماعی تحت عنوان ماموریت ویژه و تخصصی شهرداری‬ ‫نیست؛ از سال های قبل شهرداری در حوزه های دیگر فعالیت‬ ‫داشته است و االن نباید در جایگاه تصدی گری یا پول پاشی قرار‬ ‫بگیرد؛ ما باید مسئله نظارت و پشتیبانی در حوزه های فرهنگی را‬ ‫به عنوان یک ستاد در تعامل با مردم انجام دهیم‪ .‬صالحی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اجرا و برنامه ریزی باید در اختیار قطب های فرهنگی مردمی‬ ‫باشد چرا که کم هزینه تر و باکیفیت تر کار می کنند اما نگاه نظارتی‬ ‫و پشتیبانی شما بر ان ها باید وجود داشته باشد که در مجموعه‬ ‫کمیته مراکز فرهنگی و مســاعدت مساجد‪ ،‬این رویکرد وجود‬ ‫دارد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬مبنای این اقدامات این است که هر مجموعه‬ ‫فرهنگی باید یک معضل شهر را حل کند نه اینکه صورت مسئله‬ ‫یا ساختار دیگری وارد شود چرا که هدف گذاری شهرداری این‬ ‫است بدین سبب مانند نمودار عرضه و تقاضا باید در یک جا به‬ ‫اشتراک برسیم‪ .‬عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه‬ ‫ما در حال بازنگری این ساختار هستیم و امیدواریم کارامد باشد‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬الزم است رویکردهای نرم و نوین در حوزه های‬ ‫فرهنگی به انضمام پیوست های رسانه ای برای سازمان تعریف‬ ‫شود‪ .‬صالحی با بیان اینکه فرهنگ سرمایه گذاری است‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬اگر قرار است امروز اسیب های اجتماعی مناطق ‪ ۱۰‬و ‪ ۱۴‬را‬ ‫حل کنیم سرمایه گذاری ان باید ‪ ۱۰‬سال قبل انجام می شد که‬ ‫نشده است‪ ،‬بنابراین افراد منصوب شده در شهرداری بر اساس‬ ‫فهم از مســئله فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی است و ان ها باید‬ ‫بدانند که در این حوزه در حال ســرمایه گذاری هستیم‪ .‬عضو‬ ‫شورای اسالمی شهر اصفهان افزود‪ :‬ما نقشه توزیع خدمات و‬ ‫کاربری ها را در کمیســیون ویژه اب و مناطق کمتر برخوردار‬ ‫بررسی کردیم‪ ،‬نقاط قرمز شناسایی شد و در اولویت بودجه سال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬بر اســاس نقشه ای که سه معاونت شهرسازی‪ ،‬خدمات‬ ‫شهری و فرهنگی می دهند قرار می گیرد‪ .‬او ابراز امیدواری کرد‬ ‫که با به کارگیری خزانه واحد درامدهای حوزه ساختمان سازی از‬ ‫مناطق برخوردار به مناطق کم برخوردار انتقال یابد تا عدالت در‬ ‫تخصیص اعتبارات نیز اجرایی شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬مهم ترین چالش های ادارات فرهنگی مناطق‬ ‫امیرحسین ستوده فر مدیر هماهنگی امور مناطق معاونت‬ ‫فرهنگی و اجتماعی شهرداری اصفهان در این جلسه اظهار کرد‪:‬‬ ‫تمامی همکاران از پایین ترین حد مشکالت صحبت کردند؛ ما‬ ‫برای کاهش این مشکالت جلسات متعددی به ویژه در این دو‬ ‫سال برگزار کردیم و حتی از شهرداری برای تامین منابع انسانی‬ ‫دعوت شــد‪ .‬او افزود‪ :‬با توجه به شناختی که از اعضا دارم اهل‬ ‫گفت وگو هستند و درخواست دارم در یک جلسه به طور مفصل‬ ‫این مسائل را توضیح دهیم؛ عالوه بر گزارش مسائل پیش رو‬ ‫راهکارهای ان را نیز با اعضای شورا در میان می گذاریم تا فضای‬ ‫بهتری برای کار فرهنگی در شهر فراهم شود‪.‬‬ ‫در این جلسه روسای ادارات و کارشناسان فرهنگی اجتماعی‬ ‫مناطق ‪ ۱۵‬گانه شهرداری اصفهان درخواست هایی همچون‬ ‫تدوین ردیف بودجه های مناســب‪ ،‬تغییر فرایندهای اموزشی‬ ‫در فرهنگسراها‪ ،‬یکپارچه ســازی بودجه با اهداف‪ ،‬به کارگیری‬ ‫نیروی انســانی در محل مرتبط و صحیح‪ ،‬افزایش ارتباط بین‬ ‫مدیــران فرهنگی مناطق‪ ،‬لزوم ایجاد کمیته هــای واگذاری‪،‬‬ ‫تصحیح قــرارداد مراکز واگذاری و طراحــی مراکز فرهنگی‬ ‫متناســب با کاربری الزم را به عنــوان مهم ترین دغدغه های‬ ‫خود مطرح کردند‪.‬‬ ‫اصفهان از ابتدای امسال هوای پاک نداشته است‬ ‫رئیس امور ازمایشــگاه های حفاظت محیط زیست‬ ‫اســتان اصفهان از افزایش ‪ ۴۸‬درصدی روزهای الوده‬ ‫این کالنشهر در هشت ماهه سال جاری خبر داد‪.‬‬ ‫به گــزارش مهر‪ ،‬بر پایه امــار اداره کل حفاظت‬ ‫محیط زیست اســتان اصفهان این کالنشهر از ابتدای‬ ‫ســال جاری تا دیروز دوشنبه هشــتم اذرماه هیچ روز‬ ‫پاکی نداشته اما در این مدت ‪ ۱۵۶‬روز هوای قابل قبول‬ ‫(ســالم)‪ ۹۱ ،‬روز ناســالم برای گروه های حســاس و‬ ‫هفت روز ناســالم برای عموم شــهروندان را تجربه‬ ‫کرده اســت‪ .‬این در حالی است که بررسی های روزانه‬ ‫و ساعتی شــاخص هوای اصفهان تاکنون نشان داده‬ ‫که هوای این شــهر در بسیاری از ساعات شبانه روز بر‬ ‫مدار ناســالم قرار دارد و شــاخص روزهای سالم ثبت‬ ‫شده نیز در سال جاری بین میانگین ‪ ۸۰‬تا ‪AQI ۱۰۰‬‬ ‫بوده اســت که نزدیک به مرز شاخص ناسالم به شمار‬ ‫مــی رود‪ .‬بابک صادقیان رئیس امور ازمایشــگاه های‬ ‫حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان با بیان اینکه‬ ‫روزهای ناســالم این کالنشهر از ابتدای سال تا پایان‬ ‫ابان ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫‪ ۴۸‬درصد افزایش یافته اســت‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬شرایط‬ ‫کیفی هوا امســال نسبت به ســال پیش نامناسب تر‬ ‫اســت و در هشت ماهه ســال جاری ‪ ۱۵۴‬روز هوای‬ ‫سالم ثبت شده است‪ .‬او با بیان اینکه در طول سال بر‬ ‫اســاس قانون هوای پاک برنامه های کاهش الودگی‬ ‫هوا را در دستگاه های مختلف پیگیری می کنیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اقداماتی که محیط زیســت در یکــی دو ماه اخیر و در‬ ‫شرایط خاص داشــته به طور عمده سلبی و بازدارنده‬ ‫اســت و همکاران ما در یک هفتــه اخیر ‪ ۹۷۶‬پایش‬ ‫شــبانه روزی از واحدهای تولیدی و صنعتی داشتند که‬ ‫به صــدور ‪ ۱۷۲‬اخطار‪ ۳۳ ،‬پیگیــری قضائی و پلمپ‬ ‫‪ ۱۲‬واحد صنعتی و تولیدی االینده منجر شــد‪ .‬رئیس‬ ‫امور ازمایشــگاه های حفاظت محیط زیســت استان‬ ‫اصفهان اضافه کرد‪ :‬همچنیــن پلیس راهور اصفهان‬ ‫برای مدیریت حمل ونقــل و ترافیک و تردد خودروها‬ ‫در مناطق ‪ ۱۵‬گانه شــهرداری اصفهــان بیش از ‪۲‬‬ ‫هزار پایش و اعمال قانون در این مدت داشــته است‪.‬‬ ‫صادقیان با اشــاره به حمایت و پیگیری دستگاه قضا‬ ‫در برخورد با واحدهای االینده‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬در شرایط‬ ‫خاص الودگی هوا راه دیگری جز اقدامات سلبی برای‬ ‫کاهش منابع االینده نداریم‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫‪3‬‬ ‫رضایت دانش اموزان اردستان‬ ‫از کالس های حضوری‬ ‫به گفته مدیر اموزش وپرورش شهرستان اردستان‬ ‫با نظرخواهی که از دانش اموزان انجام شده همه انها‬ ‫از نحوه برگزاری کالس های درس به صورت حضوری‬ ‫رضایت دارند‪.‬‬ ‫احمد خاکسار اظهار کرد‪ :‬سیاست اموزش وپرورش‬ ‫در بازگشــایی مدارس به دو صورت ارام و تدریجی و‬ ‫بدون تنش و همچنین سیاســت مرکــز زدایی بود‪ .‬با‬ ‫تصمیم ســتاد ملی کرونا بازگشــایی مدارس باید از‬ ‫ابتدای اذرماه صورت می گرفت‪ ،‬اما نحوه بازگشــایی‬ ‫با توجه به معیارهای موجود به شــورای سالمت هر‬ ‫مدرســه واگذار شــد‪ .‬او با بیان اینکه تاکنون چندین‬ ‫جلســه توجیهی با مدیران مدارس در خصوص نحوه‬ ‫بازگشــایی مدارس به صورت حضوری برگزار شــده‬ ‫اســت‪ ،‬افزود‪ :‬بازگشــایی مدارس به صورت حضوری‬ ‫در ســطح شهرســتان به یک مطالبه عمومی تبدیل‬ ‫شــده بود‪ ،‬زیرا برگزاری کالس های درس به صورت‬ ‫مجازی اســیب های قابل توجهی بــه دانش اموزان‬ ‫وارد کرده بود‪ .‬مدیر اموزش وپرورش اردستان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بــا نظرخواهی که از دانش اموزان انجام شــده‬ ‫همه انها از نحوه برگزاری کالس های درس به صورت‬ ‫حضوری رضایت دارند‪ .‬خاکســار با اشاره به وضعیت‬ ‫واکسیناســون دانش اموزان‪ ،‬گفت‪ :‬با همکاری شبکه‬ ‫بهداشــت و درمان حدود ‪ ۹۰‬درصــد از دانش اموزان‬ ‫شهرستان برضد بیماری کرونا واکسینه شدند‪ .‬به طور‬ ‫حتم نمی توانیم اعالم کنیــم دانش اموزی در فضای‬ ‫اموزشــی به کرونا مبتال شده است‪ ،‬زیرا دانش اموزان‬ ‫تنها در مدرسه حضور ندارند‪ .‬او به والدین اطمینان داد‬ ‫که نگران حضور فرزندان خود در فضاهای اموزشــی‬ ‫سال تحصیلی نباشند‪ ،‬زیرا تمهیدات الزم برای حضور‬ ‫دانش اموزان در مدارس در نظر گرفته شده تا با رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی و امکانات مناسب دانش اموزان‬ ‫ســال تحصیلی ادامه دهند‪ .‬مدیــر اموزش وپرورش‬ ‫اردستان با بیان اینکه تالش اموزش وپرورش بر اجرای‬ ‫وضعیت عادی ســازی تحصیلی در مدارس با رعایت‬ ‫دستورالعمل های بهداشــتی است‪ ،‬افزود‪ :‬با تمهیداتی‬ ‫که انجام شده وضعیت مدارس شهرستان برای حضور‬ ‫دانش اموزان کامال اماده است و دانش اموزان نیز باید‬ ‫یادبگیرند تا با وجود کرونا به مدرســه بروند‪ .‬خاکسار‬ ‫گفــت‪ :‬باوجود تمام محدودیت هایی که در دوســال‬ ‫گذشــته به دلیل وجود ویروس کرونــا متوجه دانش‬ ‫اموزان شده اســت‪ ،‬اما تالش کرده ایم هیچ کدام از‬ ‫دانش اموزان کمبودی برای تحصیل مجازی نداشته‬ ‫باشند و خوشبختانه براســاس تحلیل ها و بررسی به‬ ‫عمل امده در بین مدارس برای ســال تحصیلی جدید‬ ‫هیچ دانش اموزی به خاطر کرونا رها شده از تحصیل‬ ‫نداریم‪ .‬او با بیان اینکــه کالس هایی که تعداد دانش‬ ‫اموزان زیاد باشــد در فضایی بزرگتر تشکیل می شود‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬اگــر دانش اموز و یا یکی از اعضای خانواده‬ ‫انها دچار بیماری کووید باشد اجباری به حضور نیست‬ ‫و قطعا بعد از سالمتی معلمان نسبت به ارائه برنامه های‬ ‫اموزشــی اقدام خواهند کرد‪ .‬همچنین مدیر شــبکه‬ ‫بهداشت و درمان اردستان در این نشست گفت‪ :‬رسانه‬ ‫ها به عنوان یکی از ارکان شــبکه بهداشت و درمان‬ ‫در طول دوران اپبدمــی ویروس کرونا همواره کمک‬ ‫حال کادر درمان و بهداشــت بودنــد و در حال حاضر‬ ‫یکی از مهمترین وظایف انها رفع نگرانی خانواده ها از‬ ‫نگرانی فرزندانشان در مدارس است‪ .‬حسن ذبیحی با‬ ‫بیان اینکه به طور حتم نمی توانیم اعالم کنیم مدارس‬ ‫یکی از اماکنی است که نوجوانان حتما دچار کرونا می‬ ‫شوند‪ ،‬گفت‪ :‬از کادر اموزش وپرورش درخواست داریم‬ ‫نســبت به اجرای پروتکل های بهداشتی در مدارس‬ ‫شهرستان نهایت حساسیت را نشان دهند و از حضور‬ ‫دانش اموزانی که کوچک ترین عالئم کرونا را دارند به‬ ‫مدرسه جلوگیری شود‪ .‬او با اشاره به امار واکسیناسون‬ ‫دانش امــوزان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با اماری که همکاران ما‬ ‫از مدرسه ها دریافت کردند‪ ،‬در بخش مهاباد ‪ ۱۱‬نفر و‬ ‫شــهر و روستاهای اردستان ‪ ۱۳۵‬نفر دانش اموز هنوز‬ ‫واکســن کرونا نزده اند که اموزش وپرورش باید برای‬ ‫اغناسازی مابقی انها اقدام کنند‪ .‬مدیر شبکه بهداشت‬ ‫و درمان اردستان با بیان اینکه از ابتدای شیوع ویروس‬ ‫کرونا در شهرســتان اردســتان تاکنون حدود ‪۱۴۰۳‬‬ ‫نفر در گروه ســنی ‪ ۵‬تا ‪ ۱۸‬ســال مشکوک به کرونا‬ ‫بودند‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬از این تعداد ‪ ۳۱۰‬نفر تســت‬ ‫انها مثبت و ‪ ۳۱‬نفر انها در بیمارستان بستری شدند و‬ ‫هیچ گونه فوتی در این گروه ســنی نداشتیم‪ .‬به گفته‬ ‫ذبیحی دانش اموزانی که بیماری زمینه ای مانند قلبی‬ ‫و عروقی‪ ،‬فشــارخون‪ ،‬چاقی مفــرط‪ ،‬بیماری کلیوی‬ ‫دارند باید حتما در کالس های غیرحضوری شــرکت‬ ‫کنند‪ ،‬زیرا اینگونه افراد بیشتر از دیگر دانش اموزان در‬ ‫خطر درگیری کرونا هســتند‪ .‬او با اشاره به بازدیدهای‬ ‫دوره ای از مدارس شهرســتان‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۶۷‬بار‬ ‫از مدارس شهرســتان بازدید انجام شده که ‪ ۶۳‬مورد‬ ‫انها نمره قابل قبولی از دستورالعمل های بهداشتی را‬ ‫گرفتند و بیشــترین موضوعی که در بازدید از مدارس‬ ‫تذکر داده شده موضوع کمبود تهویه و رعایت فاصله‬ ‫گذاری اجتماعی بوده اســت‪ .‬مدیر شبکه بهداشت و‬ ‫درمان اردســتان با تاکید بر اینکه خانواده ها فرزندان‬ ‫خود را برای تزریق واکسن تشویق کنند‪ ،‬گفت‪ :‬دانش‬ ‫اموزانی که به هر دلیلی موفق نشــدند واکسن کرونا‬ ‫بزنند نقطه اسیب هر مدرســه هستند که باید هرچه‬ ‫زودتر نســبت به دریافت واکسن اقدام کنند‪ .‬ذبیحی با‬ ‫بیان اینکه نگرانی بخش بهداشت و درمان در خصوص‬ ‫مدارس شهرســتان‪ ،‬واکســن نزدن تعدادی از دانش‬ ‫اموزان است‪ ،‬گفت‪ :‬مدارســی که به هر عنوان شیوه‬ ‫نامه های بهداشــتی را رعایــت نکنند می توانند یک‬ ‫بحران در شیوع کرونا ایجاد کنند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫کشور‬ ‫کوتاه‬ ‫کرونا شناسایی مبتالیان به‬ ‫ایدز را کاهش داد‬ ‫رییس مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزشکی با بیان اینکه اکنون در کشور ‪ ۵۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۵۰‬مبتال به عفونت اچ ای او و ایدز در کشور تخمین‬ ‫زده شد‪ ،‬گفت‪ ۴۲ :‬هزار و ‪ ۹۳۳‬مورد مبتال به این بیماری‬ ‫در کشور شناسایی شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمد مهدی گویا در نشســت خبری‬ ‫انالین به مناسبت روز جهانی ایدز (‪ ۱۰‬اذر) افزود‪ :‬افزایش‬ ‫درصد ابتالی زنان به ایدز یک مسئله جدی است و روند‬ ‫همه گیری این بیماری در مردان یک تفاوت چشمگیر با‬ ‫زنان دارد و اگر مراقبت و درمان را به دقت دنبال نکنیم و‬ ‫دستورات بهداشتی را رعایت نشود‪ ،‬عواقب جبران ناپذیری‬ ‫بوجود می اید‪ .‬او با بیان اینکه ‪ ۸۱‬درصد موراد ابتال به ایدز‬ ‫در مردان است‪ ،‬گفت‪ :‬در ابتدای شیوع ایدز در کشور دو تا‬ ‫پنج درصد موارد ابتال به این بیماری در زنان ایرانی داشتیم‬ ‫که امروز به ‪ ۳۲‬درصد افزایش یافته است‪ .‬او اظهار داشت‪:‬‬ ‫اکنون در کشور ‪ ۵۴‬هزار و ‪ ۸۵۰‬نفر مبتال به عفونت اچ‬ ‫ای او در کشــور تخمین زده می شود و ‪ ۴۲‬هزار و ‪۹۳۳‬‬ ‫مورد ابتال به این عفونت را شناسایی کردیم و تاکنون ‪۲۰‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۸۴‬نفر جان خود را از دست داند و ‪ ۶‬هزار و ‪۸۸۵‬‬ ‫نفر به مرکز مراقبت درمان مراجعه نکردند‪ .‬گویا تصریح‬ ‫کرد‪ :‬همچنین ‪ ۲۲‬هزار و ‪ ۶۸۴‬مبتال به عفونت «اچ ای‬ ‫او» اکنون زنــده و ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۸۰۰‬نفر نیز تحت درمان‬ ‫هســتند‪ ۱۴ ،‬هزار نفر از انها نیز درمانشان موفقیت امیز‬ ‫بوده و تعداد سلول های دفاعی بدن انها به اندازه کافی‬ ‫اســت و این اطمینان خاطر را به ما می دهد که درمان‬ ‫مناسب دریافت کردند‪ .‬رییس مرکز مدیریت بیماری های‬ ‫وزارت بهداشت اظهار داشت‪ :‬ظرف یک ماه گذشته ‪۴۰‬‬ ‫هزار مورد ازمایش رفتارهای پرخطر با اموزش و اطالع‬ ‫رسانی به مردم انجام دادیم تا کسانی که در معرض ابتال‬ ‫به این عفونت «اچ ای او» و ایدز هستند‪ ،‬زودتر شناسایی‬ ‫و تحت مراقبت و درمان قرار بگیرند‪ .‬به گفته گویا‪ ،‬همه‬ ‫گیری کووید ‪ ۱۹‬باعث شده شناسایی این بیماران و درمان‬ ‫انها دستخوش اسیب شود سال گذشته سال خوبی برای‬ ‫کنترل ایدز در دنیا و ایران نبود‪ ،‬نتوانستیم «اچ ای او» را‬ ‫کنترل کنیم و شناسایی این بیماران کاهش یافت‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫برنامه های مراقبت و درمان ایدز به دلیل سیاست هایی‬ ‫که در رابطه با کووید ‪ ۱۹‬بود در مراکز بهداشتی و درمانی‬ ‫در دنیا برقرار نشــد در حالی که با شناسایی و درمان به‬ ‫موقع بیماران مبتال بــه «اچ ای او» و ایدز این افراد می‬ ‫توانند عمر طوالنی تر توام با سالمتی داشته باشند‪ .‬رییس‬ ‫مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬باید برنامه های اموزشــی و اطالع رسانی را شدت‬ ‫بخشیم و ذخیره دارویی و تشخیصی را برای این بیماری‬ ‫فراهم کنیم همچنین ازمایش های الزم برای مبتالیان‬ ‫به ایدز و عفونت «اچ ای او» انجام شود‪ .‬گویا تصریح کرد‪:‬‬ ‫برنامه پنجم استراتژی ایدز در کشور تدوین شده و مراحل‬ ‫پایانی تصویب ان در حال طی شدن است‪ ،‬همه سازمان‬ ‫هایی که این برنامه را تهیه کردند باید با حمایت های همه‬ ‫جانبه اقدام به اجرای این برنامه کنند تا خالها را در این‬ ‫زمینه جبران کنیم و به دستاوردهای خوبی دست یابیم‪ .‬او‬ ‫با بیان اینکه هنوز با بیمار یابی ایدز فاصله داریم‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬برای مبارزه با ایدز برنامه یک ماهه تدارک دیده‬ ‫ایم‪ ،‬اموزش و اطالع رسانی را به حداکثر ممکن رسانده‬ ‫و ســعی داریم افراد مبتال را شناسایی و اقدامات اساسی‬ ‫را زودتر انجام دهیــم‪ .‬گویا افزود‪ :‬هنوز هیچ دارویی که‬ ‫ویروس های ایدز را از بدن دفع کند در دنیا وجود ندارد و‬ ‫داروهای تولید شده وظیفه افزایش سیستم ایمنی بدن را‬ ‫در برابر ایدز دارند‪ .‬او با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان‬ ‫در کشور تولید داروهای ایدز را بر عهده دارند‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫در سال های گذشته به دلیل تحریم کمبود داروهای ایدز‬ ‫در کشور وجود داشت که با مذاکرات انجام شده با سازمان‬ ‫جهانی بهداشــت و ملل متحد‪ ،‬اکنون این داروها بطور‬ ‫مرتب وارد شده و کمبودی نداریم‪ .‬رئیس مرکز مدیریت‬ ‫بیماری های وزارت بهداشت تاکید کرد‪ :‬تاثیر داروهای‬ ‫کرونا روی ایدز هنوز تایید نشده و موارد منفی در این زمینه‬ ‫مشاهده نشــده است‪ ،‬افرادی که ایدز دارند اگر داروهای‬ ‫خود را دریافت نکرده و به کرونا مبتال شوند شدت هر دو‬ ‫بیماری در انها زیاد خواهد بود‪ .‬گویا در مورد ارتباط قانون‬ ‫افزایش جمعیت با بیماری ایدز گفت‪ :‬این قانون در کشور‬ ‫در حال انجام اســت و ارتباط منفی با ایدز ندارد‪ ،‬هر چه‬ ‫جامعه به سمت ازدواج پیش رود موارد ابتال به این بیماری‬ ‫کمتر خواهد شــد و ارتباط جنسی افراد بهداشتی تر می‬ ‫شود‪ .‬رئیس مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت‬ ‫در مورد اومیکرون سویه جدید کرونایی گفت‪ :‬تحقیقات‬ ‫در مورد این سویه هنوز کامل نشده و اگر در کشور شیوع‬ ‫یابد محدودیت ها دوباره اعمال و مدارس تعطیل خواهد‬ ‫شد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬اکنون سخت گیری های الزم در جهت‬ ‫جلوگیری از ورود اومیکرون در رابطه با ورود افراد به کشور‬ ‫انجام می شــود‪ .‬گویا با تاکید براینکه مردم برای تزریق‬ ‫دز سوم اقدام کنند‪ ،‬گفت‪ :‬برای تزریق این دز بیشترین‬ ‫هدفمان بر روی واکسن های ایرانی است و کمبود واکسن‬ ‫وجود ندارد‪ .‬او اظهار داشت‪ :‬تمامی گروه های سنی واجد‬ ‫شرایط بر اساس تقسیم بندی اعالم شده دز سوم واکسن‬ ‫را دریافت می کنند‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 09‬اذر ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4226‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫واکسیناسیوننوجوانان؛یکوظیفهاجتماعی‬ ‫بـا تغییر چهـره ویـروس کرونـا و افزایش ابتلای کودکان‬ ‫و نوجوانـان بسـیاری از ویروس شناسـان تزریق واکسـن به‬ ‫افـراد زیـر ‪ ۱۸‬سـال را توصیـه کردنـد و تزریق واکسـن به‬ ‫این گروه سـنی از اواخر شـهریورماه در کشـور شـروع شد و‬ ‫تاکنـون ادامـه دارد‪ ،‬اما همچنان برخـی والدین برای تزریق‬ ‫واکسـن بـه نوجوانان دچـار تردید و نگرانی هسـتند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایمنـا‪ ،‬درحالی کـه واکسیناسـیون جمعیـت‬ ‫بزرگسـال اغلـب کشـورها در مقابـل کوویـد_ ‪ ۱۹‬در حال‬ ‫انجـام اسـت و در برخـی از کشـورها جمعیـت قابـل قبولی‬ ‫تاکنـون واکسـینه شـده اند‪ ،‬در اسـتانه بازگشـایی مـدارس‬ ‫تزریـق واکسـن به کـودکان زیـر ‪ ۱۸‬سـال نیز در ایـران و‬ ‫برخـی کشـورها اغـاز شـد و ایـن سـوال کـه ایا به راسـتی‬ ‫واکسـینه کـردن کـودکان یـک امتیـاز در مقابلـه بـا ایـن‬ ‫بیمـاری همه گیـر خواهـد بـود؟ مطـرح می شـود‪ .‬واکسـن‬ ‫سـینوفارم توسـط وزارت بهداشـت بـرای سـنین ‪ ۱۲‬تـا‬ ‫‪ ۱۸‬سـال پذیرفتـه شـده و واکسـن پاسـتوکووک (واکسـن‬ ‫مشـترک ایـران و کوبـا) هم بـرای کـودکان زیر ‪ ۱۲‬سـال‬ ‫تاییـد شـده اسـت کـه در چنـد مـاه اینـده تزریـق ان اغاز‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬متخصصـان در رابطه بـا مراقبت هـای بعد از‬ ‫تزریـق واکسـن تاکید دارنـد‪ ،‬معموال بعد از تزریق واکسـن‬ ‫کـودکان دچـار تـب خفیـف‪ ،‬بی حالـی یـا کاهـش اشـتها‬ ‫خواهنـد شـد و توقـع داریم ایـن عالئم یک تـا دو روز پس‬ ‫از تزریق واکسـن رفع شـود‪ .‬خانواده ها توجه داشـته باشـند‪،‬‬ ‫در صورتـی کـه عالئمـی ماننـد تـب بیـش از سـه روز در‬ ‫کـودکان طول کشـید برای بررسـی عالئم ازمایشـگاهی و‬ ‫بالینـی حتماً به پزشـک مراجعـه کنند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬لزوم ارائه اطالعات صحیح به والدین‬ ‫مسـعود یونسـیان اسـتاد دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران‬ ‫و متخصـص اپیدمیولـوژی دراین بـاره می گویـد‪ :‬نگرانـی‬ ‫والدیـن در مورد واکسیناسـیون کـودکان و نوجوانان طبیعی‬ ‫اسـت‪ ،‬یکـی از راه هـای کاهـش نگرانـی ایـن اسـت کـه‬ ‫اطالعـات متناقـض منتشـر نشـود و رسـانه ها اطالعـات‬ ‫صحیحـی در اختیـار والدین قـرار دهند تا اسـترس کمتری‬ ‫را تجربـه کننـد‪ ،‬تزریـق واکسـن بـا اجبـار موضـوع را رفع‬ ‫نمی کنـد باید توضیحـات کامل و کافی باشـد‪ ،‬دغدغه های‬ ‫مردم شـنیده شـود و اموزش هـای الزم را دریافـت کنند‪ .‬او‬ ‫ادامـه می دهـد‪ :‬انتشـار اطالعـات نادرسـت از کمپین هـای‬ ‫ضـد واکسـن و افـرادی کـه اطالعـات دقیقـی ندارنـد‬ ‫جامعـه را نگران تـر می کنـد دانش اموزانـی کـه بـه هـر‬ ‫دلیلـی نمی تواننـد واکسـن دریافـت کنند و ترس شـدیدی‬ ‫دارنـد و خانـواده همچنـان نگـران انهـا هسـتند می تواننـد‬ ‫از اموزش هـای مجـازی اسـتفاده کننـد‪ ،‬اما دانش امـوزان‪،‬‬ ‫معلمـان و کادر امـوزش مدرسـه کـه بـه کرونـا مبتلا‬ ‫می شـوند بایـد در خانـه بماننـد تـا دوره درمان انها سـپری‬ ‫شـود‪ .‬این متخصـص اپیدمیولـوژی می افزایـد‪ :‬در مدیریت‬ ‫هوشـمند بیماری کرونا افـرادی که واکسـن دریافت نکنند‬ ‫از خدمـات اجتماعی محروم می شـوند در خصـوص تزریق‬ ‫واکسـن برای سـن ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۸‬سـال واکسـن های سینوفارم‬ ‫بی خطـر اسـت بنابرایـن تا سـنین باالتـر واکسـن دریافت‬ ‫نکننـد و اولویت هـا رعایـت نشـود بـرای سـن پایین تـر‬ ‫واکسـن تزریق نمی شـود هر چه سـن باالتر باشـد احتمال‬ ‫ابتلا بـه ویروس بیشـتر اسـت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬واکسن کرونا نمی تواند عامل ابتال باشد‬ ‫او تصریـح می کنـد‪ :‬هـر زمان اطالعـات در مـورد بی خطر‬ ‫بـودن واکسـن بـرای سـن زیـر ‪ ۱۲‬سـال کامـل شـد و‬ ‫اطمینـان الزم بـه عمـل امـد دریافـت واکسـن ایـن گروه‬ ‫سـنی اعلام می شـود‪ ،‬در مـورد عـوارض واکسـن هـم‬ ‫هـر دارویـی عـوارض خـاص خـود را دارد و ممکـن اسـت‬ ‫عارضـه در اثر واکسـن ایجاد شـود‪ ،‬اما احتمـال و اثرات این‬ ‫عارضـه کمتـر از ابتلا بـه کوویـد_ ‪ ۱۹‬اسـت در مطالعات‬ ‫و کارازمایی هـای بالینـی عـوارض واکسـن بسـیار کم بوده‬ ‫اسـت‪ ،‬امـا در صـورت ابتال به بیمـاری عـوارض و خطرات‬ ‫بیشـتر اسـت‪ .‬یونسـیان می گویـد‪ :‬تاکنـون واکسـنی بـا‬ ‫اسـتفاده از ویـروس زنـده یـا ضعیف شـده نداشـتیم برخی‬ ‫افـراد کـه مبتال بـه بیمـاری‪ ،‬اما فاقـد عالمـت بودند پس‬ ‫از تزریـق واکسـن به کرونا مبتال شـدند‪ ،‬اما واکسـن کرونا‬ ‫عامـل ابتلا به بیماری نیسـت‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬خرافـات فاقد‬ ‫شـواهد علمـی و مسـتندات اسـت بـه ایـن مسـائل طـب‬ ‫سـنتی گفته نمی شـود‪ ،‬طب سنتی بر شـواهد علمی استوار‬ ‫اسـت و بایـد کارازمایی های بالینی و مطالعـه روی داروها و‬ ‫واکسـن انجام بگیرد‪ ،‬افراد سـودجو و منفعت طلب همیشـه‬ ‫حضـور دارنـد و مطالـب غیرعلمـی با عنوان طب سـنتی را‬ ‫مطـرح می کننـد و درحالی که متخصصان واقعـی این طب‬ ‫بیانـات نادرسـت را تاییـد نمی کنند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ایرانیان در اسـتفاده از واکسـن پیشـگام‬ ‫بو د ند‬ ‫محمـد مظاهری مدیر گروه طب ایرانی دانشـکده پزشـکی‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهـان دراین باره اظهـار می کند‪:‬‬ ‫تاریخچـه طـب سـنتی یـا طـب ایرانـی مربـوط بـه هفت‬ ‫هـزار سـال پیش اسـت و در عنوان سـرزمین پارس کشـور‬ ‫ایـران بخـش کوچکـی از این سـرزمین پهناور بوده اسـت‪،‬‬ ‫در مقـاالت انگلیسـی از واژه شناخته شـده طـب پارسـی‬ ‫استفاده شـده اسـت‪ ،‬در کتـاب «الجدری و الحصبه» نوشـته‬ ‫محمدبـن زکریـای رازی به واکسـن اشـاره شـده اسـت در‬ ‫برخـی مناطـق ایران دسـت دامـداران و کـودکان را خراش‬ ‫می دادنـد و بـا پسـتان گاو تمـاس برقـرار می کردنـد تـا‬ ‫عوامـل میکروبـی و بیماری زا وارد بدن فرد شـود و سیسـتم‬ ‫ایمنی را بشناسـد و پادتن تولید کند‪ ،‬در ان زمان مهندسـی‬ ‫پزشـکی وجود نداشـته اسـت تا واکسـن به صورت امروزی‬ ‫ابداع شـود‪ ،‬در واقع قبل از «ادواردجنر» (پزشـک انگلیسـی‬ ‫کـه روش موثـری بـرای واکسیناسـیون ابلـه ابـداع کـرد)‬ ‫واکسیناسـیون در ایران وجود داشـته اسـت‪ .‬او ادامه می دهد‪:‬‬ ‫گزاره هـای طـب نویـن بر اسـاس مولکوالر اسـت و افرادی‬ ‫کـه سـواد کمی دارنـد وارد بحـث پاتولـوژی میکروبیولوژی‬ ‫در طـب نویـن نمی شـوند چـرا که اطالعـات کافـی ندارند‪،‬‬ ‫امـا چـون طب سـنتی سـاده تر اسـت و در قالـب چهار خلط‬ ‫بلغـم‪ ،‬صفرا و سـودا کـه «اخلاط اربعه» نامگذاری شـدند‪،‬‬ ‫برخـی از افراد‪ ،‬عقاید ارا و نظرات شـخصی خود را منتسـب‬ ‫بـه طـب سـنتی می کنند‪ .‬چـون در بین احاد مـردم و جامعه‬ ‫مقبولیـت دارد زمانـی کـه اسـتنتاج ذهنی منتسـب به طب‬ ‫سـنتی شـود مـردم می پذیرنـد‪ ،‬امـا در واقـع طـب سـنتی‬ ‫مظلـوم واقـع شـده اسـت و نمی توانـد از خود دفـاع کند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬در منابع طب سـنتی عنوانی بـه نام کرونا‬ ‫وجود ندارد‬ ‫مدیـر گروه طـب ایرانـی دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان‬ ‫می گویـد‪ :‬کتاب هـای ارزنـده ای در طـب سـنتی داریـم که‬ ‫بـه «امهـات متواتـر» طـب سـنتی شـهرت دارنـد مطالعه‬ ‫ایـن منابـع سـخت و دشـوار اسـت و بایـد بـا مفاهیم طب‬ ‫سـنتی اشـنا باشـند و طـب نوین را امـوزش دیده باشـند و‬ ‫معادل سـازی کنند‪ ،‬در ایـن مقاالت عنوانی بـه نام ویروس‬ ‫کرونـا وجـود ندارد بلکـه از برخـی اپیدمـی و همه گیری ها‬ ‫به عنـوان هـوای وبایـی‪ ،‬اب وبایـی یـا عوامـل غریبـه و‬ ‫مـوذی نـام بـرده شـده اسـت‪ .‬او تصریـح می کنـد‪ :‬طـب‬ ‫سـنتی گزاره هـای ارزنـده و حکیمانـه ای دارد کـه در قرون‬ ‫متمـادی و اعصـار مختلـف افـراد از ان بهره منـد شـده اند‬ ‫البتـه بایـد از حـدود ان مطلع باشـیم چرا کـه در اکثر مواقع‬ ‫بزرگنمایی کردن باعث اسـیب در فرایند می شـود‪ ،‬بنابراین‬ ‫در مـورد بیمـاری کرونـا نبایـد بـا قاطعیـت گفت کـه این‬ ‫داروی گیاهـی و فـراورده ترکیبـی قطعًا در ویـروس کرونا‬ ‫اثربخشی دارد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬داروی امـام کاظم تاثیـری در درمان کرونا‬ ‫ندارد‬ ‫مظاهـری می افزایـد‪ :‬کرونـا در ‪ ۹۰‬درصـد مـوارد ریـه را‬ ‫درگیـر و التهابـی می کنـد و در ان زمـان دیگـر گیاهـان‬ ‫دارویـی و فراورده هـای طبیعـی نمی توانـد اثربخشـی‬ ‫داشـته باشـد‪ ،‬در مواقعـی که کرونا بـدن را درگیر می کند‬ ‫باید از درمان های اسـتاندارد و پروتکل های رایج اسـتفاده‬ ‫کـرد و اسـتفاده از طـب مکمـل بـه تنهایـی می توانـد‬ ‫بـرای بیمـار خطرافریـن باشـد در مراحل مقدماتـی اولیه‬ ‫کرونـا اسـتفاده از داروهـای گیاهـی و گیاهـان دارویی و‬ ‫داروهـای رایـج شـیمیایی می توانـد کمک کننده باشـد‪،‬‬ ‫زمانـی کـه ریـه درگیر شـده و به سـمت نارسـایی پیش‬ ‫مـی رود ساده اندیشـی اسـت کـه بگوییم اسـتفاده از یک‬ ‫دمنـوش و سـایر روش هـای طـب سـنتی و مکمـل بـه‬ ‫بیمـار کمـک می کنـد‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬در میـان گیاهـان‬ ‫سـنتی و طبیعـی‪ ،‬محصولـی وجود نـدارد که اثربخشـی‬ ‫واکسـن را داشـته باشـد ممانعت والدین از واکسیناسیون‬ ‫فرزنـد و بـه جـای ان اسـتفاده از فراورده هـای گیاهی و‬ ‫سـنتی راه درسـتی نیسـت اگرچـه ایـن کار شـاید بتواند‬ ‫سیسـتم ایمنـی فـرد را تقویـت کنـد و بتوانـد مصونیـت‬ ‫نسـبی در برابـر کرونـا ایجـاد کنـد‪ ،‬امـا عقالنی نیسـت‪،‬‬ ‫شـواهدی مبنـی بر تاثیرگـذاری داروی امـام کاظم وجود‬ ‫نـدارد صرفًا یـک کارازمایـی بالینی در مورد ایـن داروی‬ ‫گیاهـی انجام شـده کـه نتایـج امیدوارکننده نبوده اسـت‬ ‫بنابرایـن در درمـان کرونـا هـم تاثیری نـدارد و نمی توان‬ ‫بـه ان اسـتناد علمـی کرد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬منافع واکسـن کرونا بر مضـرات ان غالب‬ ‫ا ست‬ ‫مدیـر گروه طـب ایرانـی دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان‬ ‫می گویـد‪ :‬برخـی گیاهـان ماننـد سـرخارگل و الوئـه ورا در‬ ‫طـب سـنتی می تواننـد سیسـتم ایمنـی را تقویـت کننـد‪،‬‬ ‫امـا جایگزین واکسـن نیسـتند و نبایـد والدین تصـور کنند‬ ‫اسـتفاده از این گیاهان اثربخشی واکسـن را دارد در صورتی‬ ‫کـه واکسـن ویژگی های منحصر به فـردی دارد و منافع ان‬ ‫بـر مضـرات ان غالـب اسـت و مانند اقدامـات دیگر ممکن‬ ‫اسـت ریسـک داشـته باشـد‪ ،‬اما باید منافـع را مدنظـر قرار‬ ‫دهیـم‪ .‬ایـن مدیر گروه طب ایرانی دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫اصفهـان اظهـار می کنـد‪ :‬رسـانه ها نقـش بسـیار مهـم و‬ ‫موثـری دارنـد فضـای مجـازی اکنـده از اخبـار درسـت و‬ ‫غلـط اسـت و متاسـفانه در فضـای مجـازی هر فـردی که‬ ‫صالحیـت علمـی نـدارد بـدون اینکـه صالحیـت او مـورد‬ ‫بررسـی قـرار گیـرد در حـال انتشـار مطلب اسـت‪ ،‬بنابراین‬ ‫مـردم بایـد از منابـع رسـمی اطالعـات را دریافـت کننـد و‬ ‫خبرگزاری ها و رسـانه ها باید از کارشناسـان دانشـگاهی که‬ ‫مـورد اطمینـان مراکـز علمی هسـتند اسـتفاده کننـد و هر‬ ‫موضوعـی بـه طب سـنتی و مکمل نسـبت داده نشـود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬لزوم همکاری والدیـن‪ ،‬معلمان و نوجوانان‬ ‫برای واکسیناسیون‬ ‫حامـد نصیـری روانشـناس و مشـاور خانواده اظهـار می کند‪:‬‬ ‫گاهـی اوقـات نوجوانـان در موقعیتـی قـرار می گیرنـد کـه‬ ‫قـدرت انتخـاب و اختیار ندارنـد و والدین بایـد تصمیم گیری‬ ‫کنند بنابراین احسـاس نادیده گرفته شـدن و براورده نشـدن‬ ‫نیازهـا در انهـا ایجـاد می شـود در برخـی کشـورها زیـر ‪۱۶‬‬ ‫سـال و در کشـور ایران زیر ‪ ۱۸‬سـال تصمیم گیری در مورد‬ ‫مسـائل خـاص به عهده والدین اسـت در حـال حاضر تزریق‬ ‫واکسـن در گروه سـنی باالی ‪ ۱۲‬سـال مطرح شـده است و‬ ‫نوجـوان در خصوص ایـن موضوع مورد سـوال قرار می گیرد‬ ‫کـه ماننـد اهرم فشـار عمـل می کنـد و احسـاس می کند از‬ ‫گـروه دوسـتان خـارج شـده اسـت‪ .‬او ادامه می دهـد‪ :‬والدین‬ ‫بـرای تصمیم گیـری در موضوعـات بایـد از شـفاف سـازی‬ ‫و اقنـاع اسـتفاده کننـد و بایـد در مـورد علـت تصمیـم بـا‬ ‫نوجـوان صحبـت کننـد و او را اگاه کننـد‪ ،‬همچنین حرف ها‬ ‫و دغدغه هایـش را بشـنوند و همـدردی کننـد گفت وگـو‬ ‫می توانـد روابـط درون خانـواده را امـن نگـه دارد و نوجـوان‬ ‫احسـاس کند کـه نیازها و احساسـاتش نادیده گرفته نشـده‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن مشـاور تحصیلـی اضافـه می کنـد‪ :‬اسـتفاده از‬ ‫واکسـن یـک وظیفـه اجتماعـی اسـت در ایـن موضـوع‬ ‫صحبت های شـفافی مطرح نشـده اسـت بنابرایـن گفت وگو‬ ‫علاوه بر درون خانواده در رسـانه ها و جامعه هم باید شـکل‬ ‫بگیـرد گفت وگـو و ارائـه اطالعات درسـت سـبب می شـود‬ ‫خانواده هـا موضعـی بـا عقالنیـت و اسـتدالل انتخـاب کنند‬ ‫رسـانه ملی بایـد فضای عقالنی را باز بگـذارد و از موافقان و‬ ‫مخالفان تزریق واکسـن دعوت کند که بر اسـاس اسـتدالل‬ ‫و دالیـل صحبـت کننـد و گفت وگـوی منطقـی‪ ،‬سـالم و‬ ‫شـفافی به مـردم ارائـه دهند‪ .‬نصیـری خاطرنشـان می کند‪:‬‬ ‫چنانچـه مردم احسـاس کنند قدرت انتخـاب و تصمیم گیری‬ ‫ندارنـد اشـفته و کالفـه می شـوند جامعـه بـه دو قطـب‬ ‫موافـق و مخالـف تقسـیم می شـود و هـر دو گـروه نگـران‬ ‫سلامتی هسـتند و بایـد صحبت هـای انها شـنیده شـود تا‬ ‫مـردم بتوانند درسـت تصمیم گیـری کننـد‪ .‬او اضافه می کند‪:‬‬ ‫معلمـان می تواننـد موضوعاتـی در خصوص واکسیناسـیون‬ ‫را بـرای تحقیقـات درون کالسـی بـه دانش امـوزان بدهنـد‬ ‫و در مـواردی کـه والدیـن انهـا بـه واکسیناسـیون رضایـت‬ ‫نمی دهنـد شـاید نوجوانان بتواننـد انها را قانع کننـد‪ ،‬اتفاقات‬ ‫اجتماعـی ظرفیت بـرای گفت وگو و ارتبـاط را ایجاد می کند‬ ‫چـون ارتباط رشـد بـه دنبـال دارد و چنانچه خواهـان جامعه‬ ‫سـالم هسـتیم باید از روابـط اجتماعی حفاظت کـرد بنابراین‬ ‫بایـد بـا پاندمی کرونا و موضوع سلامت بـه صورت منطقی‬ ‫برخـورد کنیـم و ان را به صورت ابزاری برای رشـد عقالنیت‬ ‫در نسـل های اینـده و گفت وگـوی بیـن فـردی در جامعه در‬ ‫نظـر بگیریـم زمانـی کـه گفت وگـو گسـترش پیدا کنـد در‬ ‫جامعـه شـاهد کاهش خشـم خواهیـم بود‪.‬‬ ‫تولد ‪ ۵۴‬نوزاد سالم از مادران مبتال به ایدز در اصفهان‬ ‫کارشــناس برنامه ایدز معاونت بهداشتی دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی اصفهان از شناسایی ‪ ۷۹۵‬بیمار مبتال به ایدز در استان‬ ‫اصفهان تا ابانماه امسال خبر داد‪.‬‬ ‫مرجان مشکوتی به ایمنا گفت‪ ۵۴ :‬زن باردار مبتالبه ایدز‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-2416‬سند مالکیت ‪ ۱۲۰۰‬سهم مشاع از ‪ ۵۰۹۰۰‬سهم ششدانگ پالک ثبتی شماره ‪۱۳‬‬ ‫فرعی از ‪ ۲۲۷۱‬اصلی واقع در بخش ‪ ۶‬ثبت اصفهان که بموجب سند انتقال شماره ‪-۲۲۴۷۲‬‬ ‫‪ 1398/7/20‬تنظیمی دفترخانه ‪ ۴۳۸‬اصفهان به مالکیت احمد ایوبی پور در امده و سند بشماره چاپی‬ ‫‪ - ۵۵۱۲۰۴۲‬الف ‪( ۹۸‬تک برگی)‪ ،‬بشماره دفتر امالک الکترونیکی ‪۱۳۹۸۲۰۳۰۲۲۱۰۰۱۲۸۳۶‬‬ ‫صادر و تسلیم وی شده است و سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه‬ ‫که امضاء شهود ان ذیل شماره یکتا ‪ ۱۴۰۰۰۲۱۵۵۶۳۷۰۰۰۰۶۷‬و رمز تصدیق ‪ ۷۷۰۴۷۸‬مورخ‬ ‫‪ 1400/3/23‬که به گواهی دفتر خانه ‪ ۲۹۶‬اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت ان بعلت‬ ‫سهل انگاری مفقود گردیده و وی درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده لذا‬ ‫مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی‬ ‫تحت مراقبت و درمان مرکز بهداشت اصفهان قرار گرفتند و‬ ‫همه ان ها موفق به تولد نوزادان ســالم شدند‪ .‬او افزود‪ :‬کل‬ ‫موارد شناسایی شده مبتالبه اچ ای او مثبت در استان اصفهان‬ ‫تا ابان امســال ‪ ۷۹۵‬نفر شامل ‪ ۶۴۱‬مرد و ‪ ۱۵۴‬زن است که‬ ‫میشود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود‬ ‫می باشد از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند‬ ‫مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند‬ ‫مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در‬ ‫صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی‬ ‫طبق مقررات خواهد شد‪ .‬ناصر صیادی صومعه‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق‬ ‫اصفهان ‪ /1232716‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-2417‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫تاکنون ‪ ۳۲۹‬نفر از بین ان ها فوت کردند‪ .‬کارشــناس برنامه‬ ‫ایدز معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه‬ ‫داد‪ :‬تاکنون ‪ ۶۰‬درصد از راه های انتقال اچ ای او در اســتان‬ ‫اصفهان اعتیاد تزریقی‪ ۳۲ ،‬درصد رابطه جنسی‪ ،‬پنج درصد‬ ‫نامشــخص‪ ،‬دو درصد مادر به کودک و یک درصد از انتقال‬ ‫خون بوده است‪ .‬مشکوتی خاطرنشان کرد‪ :‬در سال های اخیر‬ ‫اگر امار ساالنه را در نظر بگیریم انتقال از طریق رابطه جنسی‬ ‫نسبت به سایر موارد سهم بیشتری دارد‪.‬‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/08/27-۰۲۲۹‬هیات دوم اقای جالل جانثاری به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۴۹‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۶۸۰۱۸۳‬صادره اصفهان فرزند نعمت اله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک‬ ‫باب ساختمان به مساحت ‪ 184/76‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۳۳‬فرعی از ‪ ۱۳‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حسین جان نثاری و زهرا ترک‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫طرح امداد زمستانه هالل احمر‬ ‫از اول اذرماه اغاز شد‬ ‫معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان‬ ‫از اغاز فعالیت طرح امداد و نجات زمستانه این جمعیت با‬ ‫‪ ۴۱‬پایگاه امداد و نجات در سطح جاده ها و شهرستان ها‪،‬‬ ‫یک پایگاه هوایی و یک واکنش سریع در شهر اصفهان و‬ ‫فعالیت شبانه روزی ‪ ۲۰۰‬نجات گر خبر داد‪.‬‬ ‫داریوش کریمی با اشاره به اغاز طرح زمستانه امداد و‬ ‫نجات جمعیت هالل احمر اصفهان‪ ،‬به ایمنا گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به شروع زودهنگام بارندگی ها طرح امداد و نجات‬ ‫زمستانه امسال از اول اذرماه شروع و امادگی های الزم‬ ‫جهت فعالیت نیروهای امدادی هالل احمر با برخورداری از‬ ‫تجهیزات الزم فراهم شده است‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬با تعمیرات‬ ‫جزئی و کلی پایگاه های امداد و نجات و ارائه اموزش های‬ ‫امدادی برای تیم های عملیاتی در حال حاضر با ‪ ۴۱‬پایگاه‬ ‫امداد و نجات در سطح جاده ها و شهرستان ها‪ ،‬یک پایگاه‬ ‫هوایی و یک واکنش سریع در شهر اصفهان طرح زمستانه‬ ‫هالل احمر اصفهان اغاز به کار کرده است‪ .‬معاون امداد و‬ ‫نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان در خصوص تعداد‬ ‫نجاتگران هالل احمر و امادگی برای پاسخگویی به حوادث‬ ‫جاده های استان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر حدود ‪۲۰۰‬‬ ‫نجات گر به صورت شبانه روزی در پایگاه های امداد و نجات‬ ‫شیفت می دهند‪ ،‬با احتساب پرسنل حدود ‪ ۱۲۰۰‬نفر نیرو‬ ‫برای پاسخگویی شیفت بندی می شوند و برای امدادرسانی‬ ‫به حادثه دیدگان حضور پیدا می کنند‪ .‬او خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫با بارش باران و برف هر سال امار حوادث جاده ای در‬ ‫زمستان افزایش دارد‪ ،‬برای امدادرسانی به موقع امدادگران‬ ‫در حوادث طرح زمستانه جلسات متعددی با هماهنگی‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای برگزار شد و‬ ‫در شهرستان های مختلف این جلسات برای هماهنگی‬ ‫هر چه بهتر تیم های پلیس راهور‪ ،‬راهداری‪ ،‬اورژانس‪،‬‬ ‫جمعیت هالل احمر و اتش نشانی برگزار شده است‪ .‬معاون‬ ‫امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در هماهنگی هایی که در سطح استان بین ‪ EOC‬هالل‬ ‫احمر‪ ،‬اورژانس‪ ،‬اتش نشانی و پلیس ‪ ۱۱۰‬بوده است روند‬ ‫امدادرسانی در شهرستان ها در سطح قابل قبول است و‬ ‫با اعالم درخواست مددجویی برای امدادخواهی که با هر‬ ‫دستگاه امدادرسان تماس می گیرد نیروها سریع فراخوان و‬ ‫به محل حادثه اعزام می شوند و پاسخگویی مناسب را در‬ ‫زمان حادثه دارند‪ .‬کریمی اظهار کرد‪ :‬مطابق پیش بینی های‬ ‫به عمل امده و با تالش هایی که به وسیله دستگاه های‬ ‫امدادرسان صورت می گیرد امیدواریم امسال امار حوادث‬ ‫کاهش یابد‪ ،‬باید موضوع اموزش را جدی بگیریم و در‬ ‫جهت ارتقای سطح اگاهی مردم توصیه های الزم مرتب‬ ‫گوشزد شود تا از بروز حوادث پیشگیری شود‪ .‬او تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در برنامه های ابالغی تاکید بر این بوده که در‬ ‫صورت وقوع بارندگی در مناطق کوهستانی و صعب العبور‪،‬‬ ‫اطالع رسانی به شهروندان و پیش بینی برای امدادرسانی‬ ‫صورت بگیرد و از تردد خودروهای فاقد تجهیزات ایمنی‬ ‫به این مناطق جلوگیری شود‪ .‬معاون امداد و نجات‬ ‫جمعیت هالل احمر استان اصفهان اظهار کرد‪ :‬کریمی در‬ ‫خصوص همکاری نیروهای امدادگر هالل احمر در روند‬ ‫واکسیناسیون شهروندان‪ ،‬گفت‪ :‬نیروهای امدادگر در قالب‬ ‫طرح «شهدای سالمت» از یکم تا ‪ ۱۹‬اذرماه ادامه دارد و‬ ‫با توجه به نیازی که پایگاه های تزریق واکسن از طریق‬ ‫شعب به خصوص شعب شهرستان اصفهان‪ ،‬نجف اباد‬ ‫خمینی شهر‪ ،‬فالورجان و دولت اباد اعالم می کنند برای‬ ‫همکاری فعال هستند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬در این شهرستان ها‬ ‫تیم های نجات گر هالل احمر ساماندهی شدند و روزانه با‬ ‫اعالم نیاز امدادگران به مراکز واکسیناسیون اعزام می شوند‬ ‫و در امر پذیرش و ثبت مشخصات افراد در سامانه کمک‬ ‫می کنند‪ ،‬نجاتگران اموزش دیده هم برای تزریق واکسن‬ ‫کرونا به شهروندان یاری گر نیروهای دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی اصفهان هستند‪.‬‬ ‫فرایند تعویض پالک خودرو‬ ‫‪80‬درصد کاهش یافت‬ ‫رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان زمان‬ ‫مراجعه شهروندان به سامانه اینترنتی تعویض پالک را‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫سرهنگ محمدرضا محمدی به ایمنا گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫استقبال خوب شهروندان از سامانه اینترنتی تعویض‬ ‫پالک شهروندان می توانند جهت دریافت خدمات اینترنتی‬ ‫تعویض پالک در ساعت های هشت و ‪ ۹‬صبح به سایت‬ ‫‪ rahvar۱۲۰‬و یا سایت ‪ Sakha.epolice.ir‬مراجعه‬ ‫کنند‪ .‬او افزود‪ :‬با ارائه این خدمت بیش از ‪ ۷۵‬تا ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫فرایند تعویض پالک خودرو در منزل و از بستر اینترنت‬ ‫انجام گرفته و در وقت و هزینه شهروندان صرفه جویی‬ ‫بسیاری می شود‪ .‬رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬در این طرح بعد از انجام مراحل ثبت نام‬ ‫اینترنتی‪ ،‬شهروندان به مرکز شماره یک تعویض پالک‬ ‫در شهرک ازمایش مراجعه کرده و بدون اینکه از خودروی‬ ‫خود پیاده شوند مراحل بازدید‪ ،‬دریافت اسناد جدید و فک‬ ‫پالک خودرو در مدت زمان کمتر از ‪ ۱۵‬دقیقه انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫الدانی از سند شماره ‪ ۵۱۶۱۳‬مورخ ‪ 1328/6/23‬دفترخانه شماره ‪ ۶‬اصفهان و سند ‪ ۷۲۵۶۶‬مورخ‬ ‫‪ 1344/2/11‬دفترخانه ‪ ۶‬اصفهان‬ ‫ردیف ‪ -۲‬رای شماره ‪ 1400/08/27-۱۰۲۳۰‬هیات دوم خانم سهیال مستاجران گورتانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 1130042863‬کدملی ‪ 1130042863‬صادره خمینی شهر فرزند مهدی در سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 184/76‬مترمربع قسمتی از پالک شماره‬ ‫‪ ۳۳‬فرعی از ‪ ۱۳‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حسین‬ ‫جان نثاری و زهرا ترک الدانی از سند شماره ‪ 51613‬مورخ ‪ 1328/6/23‬دفترخانه شماره ‪ 6‬اصفهان‬ ‫و سند ‪ 72566‬مورخ ‪ 1344/2/11‬دفترخانه ‪ 6‬اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/09/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/24 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪ /1231655‬م الف‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫فرهنگ اصفهان‬ ‫نمایش «گاوخونی» در‬ ‫فیلم خانه حوزه هنری اصفهان‬ ‫نمایـش و تحلیل فیلم های برگزیده سـینمای ایران و‬ ‫جهـان با حضور منتقدین و کارشناسـان مطرح سـینما در‬ ‫فیلم خانـه حـوزه هنری اسـتان اصفهان برگزار می شـود‪.‬‬ ‫فصـل اول از ایـن برنامـه که از سـوی فیلم خانه حوزه‬ ‫هنـری اسـتان اصفهـان و دفتـر تخصصی سـینما برگزار‬ ‫می شـود به تماشـا و تحلیل فیلم گاوخونی بـه کارگردانی‬ ‫بهـروز افخمـی اختصـاص دارد‪ .‬ایـن نشسـت بـا حضور‬ ‫عطیه سـلطانی فیلمسـاز و استاد دانشـگاه سپهر اصفهان‬ ‫برگـزار می شـود و دبیر نشسـت محسـن رهنمـا برگزیده‬ ‫دومیـن همایـش مطالعات فیلـم کوتاه تهران اسـت‪.‬‬ ‫گاوخونـی فیلمی بـه کارگردانـی و نویسـندگی بهروز‬ ‫افخمـی و تهیه کنندگـی علـی معلـم‪ ،‬براسـاس رمـان‬ ‫گاوخونـی نوشـته جعفـر مـدرس صادقی محصول سـال‬ ‫‪ ۱۳۸۱‬اسـت کـه داسـتان ان کابوس هـای جوانـی را‬ ‫حکایـت می کنـد کـه خاطـرات پدر درگذشـته اش‪ ،‬شـهر‬ ‫زادگاهـش یعنی اصفهان و رودخانه زاینـده رود او را به مرز‬ ‫پریشـانی می رسـاند‪ .‬نمایش و تحلیل فیلم هـای برگزیده‬ ‫سـینمای ایـران و جهـان هر هفتـه روزهای سه شـنبه در‬ ‫فیلم خانـه حـوزه هنری اسـتان اصفهـان واقـع در خیابان‬ ‫امـادگاه‪ ،‬روبروی هتل عباسـی‪ ،‬مجتمـع فرهنگی هنری‬ ‫سـوره‪ ،‬برگـزار می شـود‪.‬نمایش و تحلیل فیلـم گاوخونی‬ ‫سه شـنبه نهـم اذرمـاه سـاعت ‪ ۱۸‬برگـزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫کوک‬ ‫برای اغاز کنسرت ها‬ ‫تصمیم گیریمی شود‬ ‫نشسـت نماینـدگان موسسـات موسـیقی و مدیـران‬ ‫سـالن ها بـا حضـور سرپرسـت معاونـت امـور هنـری و‬ ‫سرپرسـت دفتر موسـیقی به منظور تصمیم گیـری نهایی‬ ‫بـرای ازسـرگیری اجراهـای موسـیقی برگـزار می شـود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسـنا‪ ،‬در ادامه جلسـات قبلی و با توجه به‬ ‫پیگیـری وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی و مجوز سـتاد‬ ‫کرونـا بـرای اجراهـای موسـیقی و وعده وزیـر فرهنگ و‬ ‫ارشـاد اسلامی بـرای ازسـرگیری اجراهـای موسـیقی‪،‬‬ ‫نشست موسسـات موسیقی و سـالن ها با هماهنگی دفتر‬ ‫موسـیقی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی برای برطرف‬ ‫کردن مسـائل و تصمیم گیـری درباره اغـاز اجراها در چند‬ ‫روز اینـده برگزار می شـود‪.‬با توجه به کاهش شـیوع کرونا‬ ‫دفتر موسـیقی نشسـت هایی را با موسسـات موسـیقی و‬ ‫سـالن ها بـرای اجراهـای موسـیقی متناسـب بـا شـرایط‬ ‫برگـزار کرده اسـت‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 09‬اذر ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4226‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫هنرنمایی هنرمندان توان خواه در موزه هنرهای تزئینی‬ ‫نمایشگاهی از اثار صنایع دستی معلولین استان اصفهان‬ ‫هم زمان با گرامیداشت هفته افراد دارای معلولیت در موزه‬ ‫هنرهای تزئینی ایران برگزار شده است‪.‬‬ ‫راحله یوسفیان دراین باره به ایمنا گفت‪ :‬بعدازاینکه موزه‬ ‫هنرهای تزئینی ایران تصمیم گرفت یک روز در هفته را به‬ ‫قشر معلول اختصاص داده و در همین راستا تالش کرد تا‬ ‫فضای موزه را برای معلولین مناسب سازی کند و موضوع‬ ‫اموزش را نیز با جدیت پیگیری کرده و نمایشگاه های متعددی‬ ‫را برای طیف های متنوع در نظر گرفت‪ ،‬ازاین رو باتوجه به‬ ‫چنین پیشینه ای در موزه‪ ،‬دوستان ما در اداره کل بهزیستی‬ ‫استان اصفهان راغب شدند که همکاری مشترکی با اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری این استان داشته‬ ‫باشند؛ ضمن اینکه اولین برنامه ای که به صورت رسمی با‬ ‫اداره کل بهزیستی انجام شد برگزاری تور بازدید از بناهای‬ ‫تاریخی ازجمله موزه هنرهای تزئینی برای ناشنوایان بود که‬ ‫حدود دو ماه قبل برگزار شد و به این ترتیب تصمیم گرفتیم‬ ‫که همکاری های متقابل را ادامه دهیم که برگزاری نمایشگاه‬ ‫صنایع دستی‪ ،‬دومین همکاری ما با اداره کل بهزیستی استان‬ ‫است و علت تداوم این همکاری به سابقه ای بازمی گردد که‬ ‫موزه هنرهای تزئینی ایران در سه سال اخیر در زمینه توجه به‬ ‫قشر معلول از خود نشان داده و مورد استقبال اداره بهزیستی‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫مدیر موزه هنرهای تزئینی ایران بابیان اینکه در ائین افتتاحیه‬ ‫نمایشگاه صنایع دستی معلولین‪ ،‬این موزه از سوی اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و همچنین اداره‬ ‫کل بهزیستی استان تقطیرشده است‪ ،‬افزود‪ :‬برنامه های‬ ‫متنوعی که در سه سال گذشته برای کارمندان میراث فرهنگی‬ ‫استان در زمینه اموزش و شیوه برخورد با معلولین انجام شد‪،‬‬ ‫همچنین برنامه های فرهنگی مختلف که هر هفته روزهای‬ ‫سه شنبه در موزه برگزارشده و براین اساس فضایی از موزه را‬ ‫دراختیار معلولین قراردادیم و نمایشگاه های متنوع و متعددی‬ ‫برای بیماران مبتال به بیماری اوتیسم و سندروم داون در‬ ‫موزه ارائه شد‪ ،‬همگی این موارد باعث شد که موزه هنرهای‬ ‫تزئینی ایران سال گذشته از سوی شورای ملی موزه ها (ایکوم‬ ‫ایران) رتبه نخست کشوری در زمینه مناسب سازی موزه برای‬ ‫معلولین را دریافت کند‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬امسال تصمیم گرفتیم‬ ‫که تخصصی تر به موضوع معلولین نگاه کنیم و به این ترتیب‬ ‫نمایشگاهی از اثار صنایع دستی معلولین استان در این موزه‬ ‫نمایش داده شده است‪.‬یوسفیان گفت‪ :‬در موزه هنرهای تزئینی‬ ‫ایران‪ ،‬هنرمندان معلول اقا و بانوی باالی چهارده سال از چهارده‬ ‫مرکز وابسته به اداره کل بهزیستی استان اصفهان شامل مرکز‬ ‫پگاه امید اصفهان‪ ،‬مرکز نورالمهدی‪ ،‬انجمن کودکان بهشت‪،‬‬ ‫یاوران حضرت زینب‪ ،‬مرکز سبحان‪ ،‬مرکز فجر‪ ،‬مرکز شکیبا‪،‬‬ ‫انجمن ناشنوایان اصفهان‪ ،‬کارگاه تولیدی حمایتی نیایش‪،‬‬ ‫مرکز اعصاب و روان قائم‪ ،‬انجمن نابینایان‪ ،‬انجمن روشندالن‬ ‫عصای سفید‪ ،‬مرکز اعال و همچنین مرکز اوتیسم فاطمه زهرا‬ ‫که همگی این مراکز زیرنظر سازمان بهزیستی فعالیت دارند اثار‬ ‫خود را که بالغ بر ‪ ۲۰۰‬اثر صنایع دستی فاخر است در نمایشگاه‬ ‫صنایع دستی معلولین در موزه هنرهای تزئین ایران درمعرض‬ ‫نمایش قرار داده اند‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه اثار نمایش داده شده در این نمایشگاه در‬ ‫رشته های قلمزنی‪ ،‬میناکاری‪ ،‬معرق چرم‪ ،‬نقاشی رنگ و‬ ‫روغن‪ ،‬دستبافته‪ ،‬سرمه دوزی‪ ،‬معرق و منبت چوب‪ ،‬کاشیکاری‪،‬‬ ‫شیشه‪ ،‬مشبک‪ ،‬نقره کاری‪ ،‬فیروزه کوبی‪ ،‬خاتم‪ ،‬قلمزنی روی‬ ‫مس‪ ،‬میناکاری و نقاشی روی صدف خلق شده اند‪ ،‬نشان دادن‬ ‫توانمندی های معلولین را مهم ترین هدف این اقدام دانسته و‬ ‫ادامه داد‪ :‬این نمایشگاه ازاین جهت برگزار شد تا ارزش هنری‬ ‫اثار هنرمندان معلول را به منصه ظهور قرار داده و نشان دهیم‬ ‫که انها چقدر می توانند در خلق اثار هنری شبیه یک فرد معلولی‬ ‫باشند و حتی در بعضی زمینه ها بسیار تواناتر هستند‪.‬‬ ‫مدیر موزه هنرهای تزئینی ایران تصریح کرد‪ :‬اثار ارائه شده در‬ ‫این نمایشگاه بسیار شاخص و فاخر هستند و در بعضی موارد‬ ‫قابلیت صادرات دارند همچنان که این امکان پیش ازاین نیز‬ ‫صورت گرفته است؛ ضمن اینکه رایزنی های ما با اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و اداره کل بهزیستی‬ ‫استان برای ایجاد بازارچه ای به منظور فروش اثار صنایع دستی‬ ‫هنرمندان معلول در حال انجام است و اگرچه در این نمایشگاه‬ ‫نیز انها را به لحاظ فروش حمایت خواهیم کرد اما ایجاد این‬ ‫بازارچه نیز ازجمله اهداف ما است‪.‬یوسفیان به تداوم برنامه های‬ ‫موزه هنرهای تزئینی ایران در هفته گرامیداشت معلولین‬ ‫اشاره و اضافه کرد‪ :‬در این هفته برنامه های متعدد دیگری نیز‬ ‫درنظرگرفته شده است مانند نمایش خیابانی که در ورودی‬ ‫موزه برگزار می شود‪ ،‬همچنین روز چهارشنبه نیز تعدادی برنامه‬ ‫متنوع ویژه گروه سنی کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد‬ ‫که شامل بازدید از بناهای تاریخی و برگزاری مانور همراه با‬ ‫اسکورت یگان است‪ .‬درمجموع تالش کرده ایم که در این‬ ‫یک هفته نگاه ها را به سمت قشر اسیب پذیر معلول جلب‬ ‫کنیم و به مردم نشان دهیم که اتفاقًا انها انسان های بسیار‬ ‫توانایی به ویژه در حوزه های مختلف هنری هستند‪.‬نمایشگاه‬ ‫صنایع دستی معلولین استان اصفهان هشتم تا چهاردهم اذرماه‬ ‫در گرامیداشت هم زمان با هفته گرامیداشت معلولین در موزه‬ ‫هنرهای تزئینی ایران برپاست‪ .‬عالقه مندان برای بازدید از این‬ ‫نمایشگاه می توانند همه روزه ساعت ‪ ۸‬تا ‪ ۱۴‬به موزه هنرهای‬ ‫تزئینی ایران‪ ،‬واقع در اصفهان‪ ،‬خیابان استانداری‪ ،‬روبروی پارک‬ ‫توحید خانه مراجعه کنند‪.‬‬ ‫«گشت ارشاد ‪ ۱۱ »۳‬میلیارد تومانی شد‬ ‫مرتضی شایســته پخش کننده فیلم گشــت ارشــاد ‪ ۳‬با‬ ‫اشــاره به اخرین میزان فروش این فیلم گفت‪ :‬فیلم سینمایی‬ ‫«گشــت ارشاد ‪ »۳‬به تهیه کنندگی و کارگردانی سعید سهیلی‬ ‫و نویســندگی حسام سامری زاده باگذشت ده روز از اکران‪ ،‬به‬ ‫فروش بیش از ‪ ۱۱‬میلیارد تومان رسید‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-2419‬برابر رای شماره ‪ ۱۱۳۳‬مورخ ‪ 1395/1/24‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای غالمرضا واسعی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۱۳۴۸‬کدملی ‪ ۱۲۸۷۷۵۰۴۴۳‬صادره اصفهان فرزند خیراتعلی بر ‪ 106/97‬سهم مشاع از ‪187/20‬‬ ‫سهم ششدانگ یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه عرصه و اعیان ‪ 13/37‬سهم ان به مساحت‬ ‫‪ 187/5‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۶۲۵‬فرعی از ‪ ۵۰۰۰‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪۵‬‬ ‫حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه و سهم االرث نامبرده از اقای‬ ‫خیراتعلی واسعی مفروز ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۱۱۳۵‬مورخ ‪ 1395/1/24‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت محسن واسعی به شناسنامه شماره ‪ ۱۰۳۷‬کدملی‬ ‫‪ ۱۲۸۷۹۱۵۶۱۲‬صادره اصفهان فرزند خیراتعلی بر ‪ 13/37‬سهم مشاع از ‪ 187/20‬سهم ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه عرصه و اعیان ان به مساحت ‪ 187/5‬مترمربع مفروزی از‬ ‫پالک شماره ‪ ۶۲۵‬فرعی از ‪ ۵۰۰۰‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‬ ‫در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه (سهم االرث نامبرده از مرحوم خیراتعلی واسعی) مفروز ثبتی‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۱۱۳۸‬مورخ ‪ 1395/1/24‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت خانم مونس واسعی هونجانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۱۳۱۷‬کدملی ‪ ۱۲۸۷۶۵۰۸۲۱‬صادره اصفهان فرزند خیراتعلی بر ‪ 6/69‬سهم مشاع از ‪187/20‬‬ ‫سهم ششدانگ یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه عرصه و اعیان ان به مساحت ‪ 187/5‬مترمربع‬ ‫مفروزی از پالک شماره ‪ ۶۲۵‬فرعی از ‪ ۵۰۰۰‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک‬ ‫جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه (سهم االرث نامبرده از اقای خیراتعلی واسعی)‬ ‫مفروز ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۱۱۳۴‬مورخ ‪ 1395/1/24‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت خانم قمر محسنی هونجانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۱۳۷۷‬کدملی ‪ ۱۱۹۸۷۳۳۸۹۶‬صادره شهرضا فرزند عباسعلی بر ‪ 46/80‬سهم مشاع از ‪187/20‬‬ ‫سهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 187/5‬متر مربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۶۲۵‬فرعی از‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی‬ ‫مشاعی اولیه و سهم االرث نامبرده از مرحوم خیراتعلی واسعی مفروز ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۱۱۳۷‬مورخ ‪ 1395/1/24‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای علیرضا واسعی به شناسنامه شماره ‪ ۹۳۴‬کدملی‬ ‫‪ ۱۲۸۷۷۱۴۱۳۷‬صادره اصفهان فرزند خیراتعلی بر ‪ 13/37‬سهم مشاع از ‪ 187/20‬سهم ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه عرصه و اعیان ان به مساحت ‪ 187/5‬مترمربع مفروزی از‬ ‫پالک شماره ‪ ۶۲۵‬فرعی از ‪ ۵۰۰۰‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‬ ‫در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه (سهم االرث نامبرده از مرحوم خیراتعلی واسعی) مفروز ثبتی‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/09/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/24 :‬مهدی شبان‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪ /1231623‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-2421‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫او ادامه داد‪ :‬گشــت ارشــاد ‪ ۳‬فقط در یک روز به فروشی‬ ‫معــادل ‪ ۱‬میلیــارد و ‪ ۸۰۰‬میلیــون تومانی رســید و رکورد‬ ‫فروش روزانه در ســینمای ایــران را به نام خودش ثبت کرد‪.‬‬ ‫این رکــورد پیش از این با فروش ‪ ۱‬میلیــارد و ‪ ۲۵۰‬میلیون‬ ‫در اختیار «رحمان ‪ »۱۴۰۰‬بود‪.‬ساعد سهیلی‪ ،‬پوالد کیمیایی‪،‬‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/08/26-10197‬هیات چهارم خانم نرگس هاشمی ده چی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 1755‬کدملی ‪ 1284818705‬صادره اصفهان فرزند سید کمال در ششدانگ‬ ‫یک باب ساختمان به مساحت ‪ 272/15‬مترمربع از پالک شماره ‪ 448‬فرعی از ‪ 36‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضی طبق سند انتقالی به شماره‬ ‫های ‪ 106050‬مورخ ‪ 1399/11/15‬و ‪ 108431‬مورخ ‪ 13400/06/27‬دفترخانه ‪ 112‬اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/09/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/09/24 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪ /1231561‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-2423‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا‬ ‫به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/09/01-10320‬هیات اول اقای محمد نامداری به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 3246‬کدملی ‪ 1285936809‬صادره اصفهان فرزند عباس در یک دانگ مشاع از ششدانگ یک‬ ‫باب ساختمان به مساحت ‪ 176/35‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 308‬فرعی از ‪ 27‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت احمد انصاری مورد ثبت صفحه‬ ‫‪ 121‬دفتر ‪ 160‬امالک‬ ‫ردیف ‪ -2‬رای شماره ‪ 1400/09/01-10322‬هیات اول اقای محمدرضا واعظ تهرانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 158‬کدملی ‪ 5499375372‬صادره تیران و کرون فرزند اسکندر در سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 176/35‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 308‬فرعی از‬ ‫‪ 27‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت احمد انصاری مورد‬ ‫ثبت صفحه ‪ 121‬دفتر ‪ 160‬امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/09/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/09/24 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪ /1231513‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-2426‬برابر اراء صادره هیات‪/‬هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند ‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬برابر رای شماره ‪ 140060302023000807‬مورخ ‪ 1400/09/03‬اقای حسن ارفعی‬ ‫نژاد به شماره شناسنامه ‪ 62658‬کدملی ‪ ۱۲۸۱۷۲۳۹۰۸‬صادره از اصفهان فرزند عباس نسبت به‬ ‫ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ‪ 14/39‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۱‬فرعی از ‪-4331‬‬ ‫اصلی واقع در بخش ‪ 4‬ثبت اصفهان که به صورت عادی از طرف وراث مرحوم حبیب طاهری به‬ ‫اقای حسن ارفعی نژاد واگذار گردیده است‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/09/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/24 :‬حسین زمانی ‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان ‪/1231437‬م الف‬ ‫امیر جعفری‪ ،‬بهنام بانــی‪ ،‬میرطاهر مظلومی‪ ،‬نازنین کیوانی‪،‬‬ ‫مبینا رحمتی‪ ،‬اسداهلل منجزی‪ ،‬امیر محاسبتی‪ ،‬اشکان عقیلی‪،‬‬ ‫مهدی دانایی فرد‪ ،‬با معرفی علیرضا خواجه نیا گروه بازیگران‬ ‫«گشت ارشاد ‪ »۳‬را تشکیل می دهند‪ .‬پخش «گشت ارشاد ‪»۳‬‬ ‫را شایسته فیلم بر عهده دارد‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-2428‬برابر رای شماره ‪ ۲۲۳۲‬مورخ ‪ 1400/7/28‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت خانم فرشته یوسفیان اسفرجانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 0‬کدملی ‪ ۱۲۷۱۳۱۱۱۷۸‬صادره اصفهان فرزند ایت اله بر ‪ 13/67‬سهم مشاع از ‪235/53‬‬ ‫سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 235/53‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۳۵۵‬فرعی‬ ‫از ‪ ۴۳۴۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی‬ ‫و مع الواسطه از طرف اقای یداله صابر دستجردی خریداری شده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۲۲۳۶‬مورخ ‪ 1400/7/29‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای سجاد یوسفیان اسفرجانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۱۱۹۰۰۰۵۴۲۵‬کدملی ‪ ۱۱۹۰۰۰۵۴۲۵‬صادره شهرضا فرزند ایت اله بر ‪ 23/415‬سهم مشاع از‬ ‫‪ 235/53‬سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 235/53‬مترمربع مفروزی از پالک شماره‬ ‫‪ ۳۵۵‬فرعی از ‪ ۴۳۴۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع‬ ‫نامه عادی و مع الواسطه از طرف اقای یداله صابر دستجردی (مالک رسمی) خریداری شده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۲۲۳۷‬مورخ ‪ 1400/7/29‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای محمد کریمی هراتمه به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۱۴۲۶‬کدملی ‪ ۱۲۸۹۲۲۱۰۵۷‬صادره اصفهان فرزند جعفر بر ‪ 54/03‬سهم مشاع از ‪235/53‬‬ ‫سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 235/53‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪۳۵۵‬‬ ‫فرعی از ‪ ۴۳۴۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع‬ ‫نامه عادی و مع الواسطه از طرف اقای یداله صابر دستجردی خریداری شده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۲۲۳۹‬مورخ ‪ 1400/7/29‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای محمد جهانبانی فرد به شناسنامه شماره ‪۳۳۴۰‬‬ ‫کدملی ‪ ۱۲۸۹۱۶۶۰۳۱‬صادره اصفهان فرزند حمید بر ‪ 23/415‬سهم مشاع از ‪ 235/53‬سهم‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 235/53‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۳۵۵‬فرعی از‬ ‫‪ ۴۳۴۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و‬ ‫مع الواسطه از طرف اقای یداله صابر دستجردی (مالک رسمی) خریداری شده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۲۲۳۸‬مورخ ‪ 1400/7/29‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت خانم مریم یزدانی گارماسه به شناسنامه شماره ‪۴۳‬‬ ‫کدملی ‪ ۱۱۱۱۴۷۵۴۹۰‬صادره فالورجان فرزند احمد بر ‪ 23/415‬سهم مشاع از ‪ 235/53‬سهم‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 235/53‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۳۵۵‬فرعی از‬ ‫‪ ۴۳۴۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و‬ ‫مع الواسطه از طرف اقای یداله صابر دستجردی (مالک رسمی) خریداری شده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۲۲۳۱‬مورخ ‪ 1400/7/28‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای امیرحسین یوسفیان اسفرجانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۱۱۹۰۱۰۸۱۴۳‬کدملی ‪ ۱۱۹۰۱۰۸۱۴۳‬صادره شهرضا فرزند رحمت اله بر ‪ 27/34‬سهم‬ ‫مشاع از ‪ 235/53‬سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 235/53‬مترمربع مفروزی از پالک‬ ‫شماره ‪ ۳۵۵‬فرعی از ‪ ۴۳۴۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به‬ ‫موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف اقای یداله صابر دستجردی خریداری شده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۲۲۳۵‬مورخ ‪ 1400/7/29‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت خانم محبوبه ابن علیان اسفرجانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۳۷۱‬کدملی ‪ ۱۱۹۹۹۶۴۲۵۵‬صادره شهرضا فرزند علیرضا بر ‪ 23/415‬سهم مشاع از ‪ 235/53‬سهم‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 235/53‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۳۵۵‬فرعی از‬ ‫‪ ۴۳۴۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و‬ ‫مع الواسطه از طرف اقای یداله صابر دستجردی (مالک رسمی) خریداری شده است‪.‬‬ ‫سینمااز اصفهان‬ ‫کوتاه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ ۴‬فیلم تازه به سینماها‬ ‫می ایند‬ ‫در جلسـه شـورای صنفی نمایش مقرر شد چهار فیلم‬ ‫تازه بـه چرخه اکران اضافه شـود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬جلسـه شـورای صنفی نمایـش امروز‬ ‫‪ ۷‬اذرماه تشـکیل شد‪.‬براسـاس این جلسـه مقرر شد فیلم‬ ‫سـینمایی «بندر بند» سـاخته منیژه حکمت از ‪ ۱۰‬اذرماه‪،‬‬ ‫«جنایـت بی دقت» سـاخته شـهرام مکـری از ‪ ۱۷‬اذرماه‪،‬‬ ‫«بی همه چیز» سـاخته محسـن قرایی و «اتومبیل» از ‪۲۴‬‬ ‫اذرمـاه بـه نمایـش دربیایند‪.‬همچنین در این جلسـه مقرر‬ ‫شـد سـینماهای سراسـر کشـور اجازه اکران کمتر از سـه‬ ‫سـانس هر فیلم را نداشـته باشـند مگر سـانس ‪ ۱۰‬شـب‬ ‫به بعد‪.‬در این جلسـه‪ ،‬شـورای صنفی نمایش به سـازمان‬ ‫سـینمایی پیشـنهاد داد تا پایان سـال نسـبت به پرداخت‬ ‫حمایـت کرونایـی حداقـل بـه مبلـغ یـک صـد میلیـون‬ ‫تومـان مسـاعدت کنـد‪.‬در این جلسـه بـر این تاکید شـد‬ ‫کـه فیلم های سـینمایی طبـق ائین نامه اکـران می توانند‬ ‫‪ ۳۰‬ثانیـه تبلیـغ تجاری در ابتدای هر فیلم داشـته باشـند‪.‬‬ ‫«خاندان گوچی»‪ ،‬با لیدی گاگا‬ ‫و ال پاچینو‪ ۲۱ ،‬میلیون دالر‬ ‫ربود‬ ‫فیلـم جدید «خاندان گوچی» سـاخته ریدلی اسـکات‪،‬‬ ‫در نخسـتین هفته نمایش‪ ،‬فروش ‪ ۲۱.۸‬میلیون دالری را‬ ‫در گیشـه رقـم زد‪.‬به گزاش فوربـز‪ ،‬درام جنایـی «خاندان‬ ‫گوچـی» که با نقش افرینـی ادام درایور‪ ،‬لیـدی گاگا‪ ،‬جارد‬ ‫لتـو و ال پاچینـو‪ ،‬مقابـل دوربیـن ریدلی اسـکات سـاخته‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬در نخستین هفته اکران در سینماهای امریکا‬ ‫در نزدیـک بـه ‪ ۳۵۰۰‬سـالن سـینما روی پرده رفـت و در‬ ‫مجمـوع به فروش ‪ ۲۱.۸‬میلیون دالری در گیشـه دسـت‬ ‫یافت‪.‬این فیلم که با بودجه ‪ ۷۵‬میلیون دالر سـاخته شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬بـا بازخورهـای متفاوتی نیـز رو به رو شـده و نمره‬ ‫‪ B+‬را از مخاطبـان سـینما و همچنین نمـره ‪ %۶۱‬را نیز از‬ ‫سـوی منتقـدان در وبسـایت راتـن تومیتوز دریافـت کرده‬ ‫اسـت‪ .‬داسـتان فیلـم «خانـدان گوچـی» دربـاره ماجرای‬ ‫قتـل مائوریزیـو گوچـی بـا بـازی ادام درایور اسـت که در‬ ‫سـال ‪ ۱۹۹۵‬توسـط یک فرد مسلح به ضرب گلوله کشته‬ ‫شـد و بعدها مشـخص شـد این قتل به دسـتور مسـتقیم‬ ‫همسـر سـابقش‪ ،‬پاتریزیا رجیانی انجام شـده کـه در این‬ ‫فیلـم‪ ،‬لیـدی گاگا ایفاگر نقش اوسـت‪.‬این فیلم بر اسـاس‬ ‫کتابـی با عنـوان «خانـه گوچی‪ :‬داسـتانی پرشـور از قتل‪،‬‬ ‫جنون‪ ،‬شـکوه و طمع» نوشـته سـارا فوردن‪ ،‬سـاخته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/09/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/24 :‬مهدی شبان‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪ /1231444‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-2431‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/08/23 -۱۰۰۸۱‬هیات سوم خانم فاطمه جان نثاری به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۱۸۰۵‬کدملی ‪ ۱۲۸۳۴۳۸۶۰۷‬صادره اصفهان فرزند اکبر در نسبت به سه دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ‪ 239/68‬مترمربع از پالک شماره ‪ ۶۴‬و ‪۶۵‬‬ ‫فرعی از ‪ ۱۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضی‬ ‫و حسنعلی عباسی پالک ‪ ۶۴‬فرعی طبق سند الکترونیکی ‪ ۱۳۹۹۲۰۳۰۲۰۲۵۰۲۲۴۱۳‬و قولنامه‬ ‫ای و پالک ‪ ۶۵‬فرعی طبق سند الکترونیکی ‪ ۱۳۹۹۲۰۳۰۲۰۲۵۰۲۲۴۱۲‬و صفحات ‪ ۱۷۳‬و ‪۱۷۹‬‬ ‫و ‪ ۱۸۲‬دفتر ‪۴۸۱‬‬ ‫ردیف ‪ -۲‬رای شماره ‪ 1400/08/23 -10082‬هیات سوم اقای حسنعلی عباسی بهارانچی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۴۹۴۴۸‬کدملی ‪ ۱۲۸۰۳۸۴۳۳۶‬صادره اصفهان فرزند اصغر در نسبت به سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ‪ 239/68‬مترمربع از پالک شماره ‪ ۶۴‬و ‪۶۵‬‬ ‫فرعی از ‪ ۱۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضی‬ ‫و فاطمه جان نثاری پالک ‪ ۶۴‬فرعی طبق سند الکترونیکی ‪ ۱۳۹۹۲۰۳۰۲۰۲۵۰۲۲۴۱۳‬و قولنامه‬ ‫ای و پالک ‪ ۶۵‬فرعی طبق سند الکترونیکی ‪ ۱۳۹۹۲۰۳۰۲۰۲۵۰۲۲۴۱۲‬و صفحات ‪ ۱۷۳‬و ‪۱۷۹‬‬ ‫و ‪ ۱۸۲‬دفتر ‪۴۸۱‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/09/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/09/24 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪ /1232990‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-2415‬شماره نامه‪ 140085602033003287 :‬نظر به اینکه سند مالکیت سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یک درب باغ معروف وژنه بخش ‪ ۱۲‬بشماره پالک ثبتی ‪ 699‬فرعی از‬ ‫‪ -141‬اصلی واقع در باغستان پایین طرق جزء بخش ‪ 11‬حوزه ثبتی نطنز در صفحه ‪ 31‬دفتر‬ ‫‪ 16‬ذیل ثبت ‪ 2245‬بنام ماه سلطان فوالدی طرقی فرزند حبیب بشماره چاپی ‪ 118851‬صادر‬ ‫و تسلیم گردیده‪ ،‬که بموجب سند انتقال قطعی مع الواسطه ‪ 2855‬مورخ ‪ 1387/10/21‬دفتر‬ ‫خانه اسناد رسمی ‪ 168‬نطنز تمامی سه دانگ مشاع از ششدانگ مورد ثبت فوق به غالمرضا‬ ‫فوالدی فرزند محمد انتقال گردیده است‪ ،‬سپس مالک بموجب درخواست وارده شماره‬ ‫‪ 140021702033004300‬مورخ ‪ 1400/07/12‬منضم به دو برگ استشهادیه که امضاء‬ ‫شهود ان به شماره شناسه یکتا ‪ 140002157140000310‬و رمز تصدیق ‪ 424631‬و شماره‬ ‫‪ 10428‬مورخ ‪ 1400/07/12‬که به تایید دفترخانه اسناد رسمی ‪ ۱۳‬نطنز رسیده است است‬ ‫مدعی مفقود شده سند مالکیت ششدانگ پالک مرقوم در اثر اسباب کشی مفقود گردیده‬ ‫است و درخواست سند مالکیت المثنی نموده است ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد‬ ‫تبصره یک اصالحی ذیل ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شود چنانچه‬ ‫کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ‬ ‫انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند‬ ‫معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به‬ ‫ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت‬ ‫اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق‬ ‫مقررات خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار اگهی‪ 1400/09/09 :‬رحمت اله شاهدی‪ -‬سرپرست واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز ‪ /1230614‬م الف‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫تعامل فوالد مبارکه با جبهه‬ ‫فرهنگی انقالب اسالمی استان‬ ‫اصفهان‬ ‫در راستای تعامالت دوجانبه شرکت فوالد مبارکه با فعاالن‬ ‫فرهنگی شهر و استان اصفهان‪ ،‬نمایندگان مناطق جبهه‬ ‫فرهنگی انقالب اسالمی از فوالد مبارکه بازدید کردند‪ .‬به‬ ‫گزارش رویداد امروز‪ ،‬این بازدید با هدف اشنایی بیشتر فعاالن‬ ‫فرهنگی فوالد مبارکه و تبادل نظر در خصوص فعالیت های‬ ‫فرهنگی این شرکت و انجام فعالیت های مشترک با حضور‬ ‫‪ 11‬تن از فعاالن و مسئوالن فرهنگی مناطق مختلف استان‬ ‫اصفهان انجام شد‪ .‬در این بازدید که با حضور در معراج الشهدای‬ ‫فوالد مبارکه و بازدید از خطوط تولید و بخش های دیگر این‬ ‫شرکت انجام شد‪ ،‬اعضای جبهه فرهنگی انقالب اسالمی‬ ‫اصفهان ضمن ابراز خرسندی از رویکردهای فوالد مبارکه در‬ ‫عرصه های فرهنگی‪ ،‬خواستار تداوم ارتباطات مستمر با دیگر‬ ‫فعاالن فرهنگی استان اصفهان شدند‪ .‬در پایان این بازدید‪،‬‬ ‫نشست مشترکی میان مسئوالن فرهنگی فوالد مبارکه‬ ‫و فعاالن فرهنگی استان اصفهان برگزار شد و در ان مقرر‬ ‫شد با توجه به گستردگی فعالیت های فرهنگی این شرکت‪،‬‬ ‫به منظور تبادل نظر فعاالن جبهه فرهنگی انقالب اسالمی‬ ‫با واحد فرهنگی روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬چنین‬ ‫جلساتی برای شکل گیری رویدادهای جدید مشترک فرهنگی‬ ‫به صورت منظم ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫طرفداران مزد توافقی حاضرند‬ ‫حقوقتوافقیبگیرند؟‬ ‫یک فعال کارگری با بیان اینکه دوران استثمار کارگران‬ ‫تمام شده و به برکت انقالب شکوهمند اسالمی جلوی فساد‪ ،‬‬ ‫سوء استفاده و بهره کشی از نیروی کار را گرفتیم‪ ،‬نسبت‬ ‫به تالش عده ای برای رواج دستمزدهای توافقی هشدار داد‪.‬‬ ‫رحمت اله پورموسی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬ضمن اشاره به‬ ‫رقم ‪ ۱۱‬میلیون تومانی هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران‬ ‫از تالش برخی نمایندگان مجلس برای افزودن تبصره ای به‬ ‫ماده ‪ ۴۱‬قانون کار انتقاد کرد و گفت‪ :‬متاسفانه این اقدام در‬ ‫جهت منافع برخی کارفرمایان در حال جریان است و به هیچ‬ ‫وجه در حمایت از طبقه کارگر نیست‪ .‬اینکه تصور کنیم این‬ ‫اقدام یک کار اجتماعی و خیرخواهانه است و مشکلی از جامعه‬ ‫کارگری حل می کند‪ ،‬اشتباه است‪ .‬وی افزود‪ :‬عده ای به‬ ‫اسم خیریه نذر اشتغال چند سالی است که می خواهند حداقل‬ ‫حقوق کارگر را از بین ببرند و تالش دارند که این طرح را به‬ ‫ماده ‪ ۴۱‬قانون کار اضافه کنند تا با رواج دستمزدهای توافقی‬ ‫حداقل دستمزد و معیشت نیروی کار را دچار مشکل کنند و ما‬ ‫نسبت به این مساله و عواقب ان هشدار می دهیم‪ .‬این فعال‬ ‫حوزه کار با بیان اینکه دوران استثمار کارگران تمام شده و ما به‬ ‫برکت انقالب شکوهمند اسالمی جلوی فساد‪ ،‬سوء استفاده‬ ‫و بهره کشی از نیروی کار را گرفتیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امروز که‬ ‫هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری به ‪ ۱۱‬میلیون‬ ‫تومان رسیده به جای انکه چتری بر سر کارگران ضعیف و‬ ‫کم درامد و محرومان باشیم شاهد چنین زمزمه هایی هستیم‪.‬‬ ‫پورموسی ادامه داد‪ :‬در شرایطی که بازار کار با مشکل روبه رو‬ ‫است نمی توانیم به بهانه وعده بیمه‪ ،‬کارگر را با حقوق پایین‬ ‫به خدمت بگیریم و ماهی یک میلیون تومان به او بدهیم‪.‬‬ ‫ایا طرفداران مزد توافقی حاضرند حقوق توافقی بگیرند و با‬ ‫یک میلیون تومان در ماه زندگی کنند و هزینه های زندگی‬ ‫خانواده هایشان با چنین ارقامی تامین می شود؟ وی افزود‪:‬‬ ‫امروز وقتی به یک جوان بیکار می گوییم برود در فالن شرکت‬ ‫مشغول کار شود حاضر نیست و می گوید با یک ساعت کار در‬ ‫اینترنت روزی ‪ ۵۰۰‬هزار تومان درامد دارد و وقتی می گوییم‬ ‫بیمه می شود می گوید انقدر درامد دارد که خودش را بیمه‬ ‫خویش فرمایی کند حال با چنین شرایطی یک عده دنبال این‬ ‫هستند که به اسم نذر اشتغال و وعده بیمه به کارگر شغل‬ ‫بدهند و مزد توافقی به او پرداخت کنند‪ .‬این فعال کارگری‬ ‫از نمایندگان فراکسیون کارگری مجلس و دلسوزان جامعه‬ ‫کارگری خواست تا جلوی امضا و تصویب چنین طرحی‬ ‫را بگیرند و اجازه ندهند این تبصره به ماده ‪ ۴۱‬قانون کار‬ ‫افزوده شود و گفت‪ :‬تشکل های کارگری‪ ،‬انجمن های صنفی‬ ‫و مجمع نمایندگان و شوراهای اسالمی کار با این موضوع‬ ‫موافق نیستند و اجازه استثمار کارگران را نمی دهند‪ .‬پورموسی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬قانون کار ایران بعد از قانون اساسی یک‬ ‫قانون مادر است‪ .‬قانون کار قانون حداقل ها و چتر حمایتی سر‬ ‫کارگران است و در شرایط امروز باید دامنه این چتر حمایتی‬ ‫گسترده شود‪.‬‬ ‫ی و نظارت بر‬ ‫وظیفه بازرس ‬ ‫کاالهای اساسی به وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی موکول شد‬ ‫با ابالغ معاون اقتصادی رئیس جمهوری مسئولیت‬ ‫بازرسی و نظارت بر کاالهای اساسی و خوراکی های موضوع‬ ‫قانون انتزاع به طور کامل در اختیار وزارت جهادکشاورزی‬ ‫قرار گرفت‪ .‬به گزارش ایسنا در متن نامه محسن رضایی‬ ‫به معاون اول رئیس جمهوری‪ ،‬وزیر جهادکشاورزی‪ ،‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و وزیر دادگستری امده است‪ :‬بند‬ ‫(‪ )۱‬تصمیمات جلسه بیست و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی‬ ‫دولت در تاریخ ‪ ۱۸‬ابان ‪ ۱۴۰۰‬که به تایید ریاست محترم‬ ‫جمهوری اسالمی ایران رسیده است به شرح ذیل برای اجرا‬ ‫ابالغ می گردد؛ «از تاریخ ابالغ این مصوبه‪ ،‬مسئولیت بازرسی‬ ‫و نظارت بر کاالهای اساسی و خوراکی های موضوع قانون‬ ‫انتزاع‪ ،‬به صورت کامل در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت موظف است کلیه پرسنل‪،‬‬ ‫امکانات و اعتبارات مربوط به این حوزه را در اسرع وقت به‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی منتقل نماید‪ .‬فعالیت های مربوط به‬ ‫بازرسی و نظارت اتاق اصناف در این حوزه نیز با اعالم کتبی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت موظف به هماهنگی با وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی خواهد بود‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 09‬اذر ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4226‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫رئیس واردات و انبارهای فوالد مبارکه عنوان کرد‬ ‫تحقق شفاف سازی با الکترونیکی شدن بارنامه ها‬ ‫در فوالد مبارکه‬ ‫در راستای حذف بروکراسی اداری‪ ،‬الکترونیکی شدن‬ ‫بارنامه های مدیریت کنترل مواد در فوالد مبارکه محقق گردید‪.‬‬ ‫به گزارش اصفهان امروز‪ ،‬محمد یزدانیان‪ ،‬رئیس واردات و‬ ‫انبارهای فوالد مبارکه با اشاره به الکترونیکی شدن بارنامه های‬ ‫مدیریت کنترل مواد در این شرکت اظهار کرد‪ :‬این اقدام منجر‬ ‫به پرداخت به روز دستمزد خودروهای حمل مواد به فوالد‬ ‫مبارکه گردیده و از اتالف زمان‪ ،‬فعالیت های فاقد ارزش افزوده‬ ‫و دارای بهره وری جلوگیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر ضرورت حذف فعالیت های فاقد ارزش افزوده‬ ‫در صنایع بزرگ به خصوص فوالد مبارکه ادامه داد‪ :‬هرچه‬ ‫بتوانیم فعالیت های فاقد ارزش افزوده (فعالیت هایی که برای‬ ‫سازمان مزایایی نداشته و به تولید ثروت در مجموعه کمکی‬ ‫نمی کند) را کاهش دهیم‪ ،‬بهره وری و اثربخشی فعالیت ها‬ ‫افزایش می یابد؛ الکترونیکی شدن بارنامه های مدیریت کنترل‬ ‫مواد در فوالد مبارکه نیز عالوه بر ارتقای بهره وری و اثربخشی‪،‬‬ ‫رضایت رانندگان و پیمانکاران را نیز در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬حذف کاغذ با الکترونیکی شدن بارنامه ها‬ ‫رئیس واردات و انبارهای فوالد مبارکه با اشاره به مشکل‬ ‫تاخیر پرداخت هزینه های انتقال بار به دلیل وجود واسطه‬ ‫(پیمانکار فوالد مبارکه) خاطرنشان کرد‪ :‬این معضل منجر به‬ ‫بروز اختالفاتی میان رانندگان و پیمانکاران مربوطه می شد که‬ ‫با الکترونیکی شدن بارنامه ها برطرف گردید و عالوه بر ان‪،‬‬ ‫بروکراسی و کاغذبازی دراین بین حذف گردید و با جلوگیری‬ ‫از اقدامات فیزیکی‪ ،‬در زمان مدیران‪ ،‬متصدیان و دیگر‬ ‫دست اندرکاران نیز صرفه جویی شد؛ همچنین دقت بررسی‬ ‫مدارک نیز افزایش یافت‪ .‬وی اذعان داشت‪ :‬بررسی حجم‬ ‫زیادی از اسناد فوالد مبارکه (که میزان ان به بیش از ‪200‬‬ ‫سند در روز می رسد) به میزان قابل توجهی از کار دقیق و مداوم‬ ‫نیازمند است که با اقدام انجام شده‪ ،‬بخش زیادی از این فرایندها‬ ‫سیستمی شده و کاغذبازی ها عمال از بین رفته است؛ همچنین‬ ‫در این فرایند الکترونیکی‪ ،‬شفاف سازی نیز حاصل شده است‪.‬‬ ‫یزدانیان با بیان این که الکترونیکی شدن این فرایند‪ ،‬خطای‬ ‫انسانی را به صفر می رساند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در سیستمی شدن‬ ‫هر فرایند به دلیل تعریف شدن اعداد و ارقام‪ ،‬صدور بارنامه‬ ‫با هزینه های غیرمعقول‪ ،‬تعریف نشده است و این سیستم برای‬ ‫پارامترهای مختلف با فرمول های ریاضی که برای ان تعریف‬ ‫شده کامال به صورت هوشمند عمل می کند و حتی اگر اشتباهی‬ ‫در ورود اطالعات انجام شود‪ ،‬سیستم به کاربر هشدار می دهد‬ ‫و در این صورت خطای کاربری به حداقل ممکن می رسد‪.‬‬ ‫وی در پایان عنوان داشت‪ :‬با توجه به شرایط موجود‪ ،‬با‬ ‫به کارگیری این فرایند‪ ،‬برقراری ارتباط با بانک ها نیز به حداقل‬ ‫رسیده و دیگر نیاز به ثبت چک‪ ،‬امضا‪ ،‬مراجعه به بانک‪ ،‬وصول‬ ‫چک و‪ ...‬نخواهد بود؛ همچنین تنخواه ها نیز به مرور استفاده‬ ‫شده و با حذف تنخواه حمل مواد و استفاده از اعتبارات در‬ ‫صورت اتمام مبلغ تنخواه‪ ،‬دیگر تاخیر در صدور چک نیز اتفاق‬ ‫نمی افتد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬افزایش رضایت مندی با الکترونیکی شدن‬ ‫بارنامه ها‬ ‫روح اهلل فدایی اشیانی مسئول حمل ونقل کنترل مواد‬ ‫شرکت فوالد مبارکه نیز اظهار کرد‪ :‬با توجه به افزایش پرداخت‬ ‫بارنامه های وارده و ارسالی از فوالد مبارکه (روزانه حدود ‪200‬‬ ‫عدد بارنامه) که شامل حمل سفارش های خرید‪ ،‬حمل کاال و‬ ‫مواد انتقالی‪ ،‬حمل کاال و قطعات تعمیراتی و تغییر شکلی‪ ،‬حمل‬ ‫کاالهای گمرکی از گمرکات کشور (به جز گمرک بندرعباس)‪،‬‬ ‫حمل کاالهای خرید مستقیم و خرید اضطراری نواحی‪ ،‬حمل‬ ‫مواد معدنی (که مبدا و مقصد فوالد مبارکه نیست‪ ،‬ولی این‬ ‫مواد برای ادامه فرایند به معدن دیگری حمل می شود)‪ ،‬حمل‬ ‫محصوالت بین کارخانه و ‪ ...‬به صورت کاغذی و دستی می شد‪،‬‬ ‫پرداخت این بارنامه ها پس از طی مراحل اداری و تاییدات‬ ‫کاغذی تا پرداخت به شرکت پیمانکار بسیار زمان بر بود که‬ ‫باعث نارضایتی و شکایت رانندگان و کاهش انگیزه انان به‬ ‫حمل کاال می گردید‪.‬وی افزود‪ :‬در فرایند قبلی‪ ،‬اشکاالتی از‬ ‫قبیل عدم دقت‪ ،‬سرعت و احتمال خطا و یا سوءاستفاده مشاهده‬ ‫می شد که واحد واردات و انبارهای کنترل مواد شرکت فوالد‬ ‫مبارکه از نیمه شهریورماه سال جاری در راستای رضایت مندی‬ ‫مشتریان و رانندگان‪ ،‬اقدام به الکترونیکی کردن پرداخت‬ ‫بارنامه ها بدون تغییر فرایند نمود و مدت زمان پرداخت بارنامه‬ ‫را به ‪ 24‬ساعت کاهش داد‪.‬مسئول حمل ونقل کنترل مواد‬ ‫شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد‪ :‬برای عملیاتی کردن فعالیت‬ ‫ذکرشده‪ ،‬جلسات متعددی تشکیل گردید و دیدگاه ها جمع اوری‬ ‫شد و پس از طراحی و تهیه فرم ها توسط واحد ‪ ،ITS‬در مرحله‬ ‫نهایی به صورت ازمایشی در سیستم پیاده سازی گردید و پس از‬ ‫حصول نتیجه مثبت در سیستم ‪ ITS‬به طور کامل عملیاتی شد‪.‬‬ ‫در پی تحقق فرایند جدید‪ ،‬مشکالتی از قبیل تنخواه کنترل‬ ‫مواد‪ ،‬صدور چک بابت پرداخت بارنامه و اتالف وقت کارکنان‬ ‫درگیر حذف شد‪.‬‬ ‫با تکیه بر توانمندی های نیروهای داخلی انجام شد‬ ‫اجرای پروژه بومی سازی بالک های پاتیل بر سرباره در فوالد مبارکه‬ ‫پروژه بومی سـازی بالک های پاتیل بر سـرباره در شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه بـا تکیه بـر دانـش فنـی و توانمندی هـای‬ ‫نیروهـای متخصـص داخلی عملیاتی شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اصفهـان امـروز‪ ،‬حمیـد خلجی سرپرسـت‬ ‫تعمیـرات حمـل و فـراوری سـرباره شـرکت فـوالد مبارکـه‬ ‫درخصـوص اجـرای پـروژه بومی سـازی بالک هـای پاتیل بر‬ ‫سـرباره اظهـار کـرد‪ :‬پاتیل بـر خـودروی سـنگینی اسـت‬ ‫کـه پاتیل هـای ذوب و سـرباره را از کوره هـای هشـت گانه‬ ‫فوالدسـازی بـه حوضچه هـای سـرباره منتقـل می کنـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بالک هـای پاتیل بـر یکـی از قطعـات مهم و‬ ‫اسـتراتژیک و درعین حـال پرمصـرف پاتیل برهـا محسـوب‬ ‫می شـوند کـه سـالیانه تعـداد ‪ ۱۸‬عـدد از ایـن بالک هـا بـه‬ ‫دلیل از شـکل افتادگی ناشـی از فشـار وارده از طرف پاتیل به‬ ‫بالک هـا بایـد تعویض شـوند‪.‬‬ ‫سرپرسـت تعمیـرات حمـل و فـراوری سـرباره شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکه خاطرنشـان کرد‪ :‬بـا اجرای پروژه بومی سـازی‬ ‫بالک هـای پاتیل بـر سـرباره در فـوالد مبارکه‪ ،‬میـزان نیاز به‬ ‫تعویـض و مصـرف قطعـات (بالک هـای پاتیل بـر) به نصف‬ ‫کاهـش می یابـد کـه مهم ترین دسـتاورد این پروژه در سـال‬ ‫«تولیـد‪ ،‬پشـتیبانی ها و مانع زدایی هـا»‪ ،‬صرفه جویی سـالیانه‬ ‫‪ ۳۰‬میلیـارد ریـال اسـت‪ .‬همچنیـن ایـن صرفه جویی منجر‬ ‫بـه کاهـش نیاز بـه خرید قطعـه و کاهش هزینه هـای نفر‪-‬‬ ‫سـاعت تعمیر و تعویض قطعات به میزان قابل توجهی شـده‬ ‫و بی نیـازی کشـور بـه واردات قطعـات از خـارج را بـه دنبال‬ ‫خواهد داشـت‪.‬‬ ‫وی اذعـان داشـت‪ :‬بومی سـازی ایـن پـروژه بـا تکیه بـر‬ ‫دانـش فنـی و توانمندی هـای نیروهـای متخصـص داخلی‬ ‫عملیاتـی شـد‪ ،‬به طوری کـه بـا تقویـت بالک هـا و اسـتفاده‬ ‫از مـواد اولیـه باکیفیـت‪ ،‬بالک هـای پاتیل بر طراحـی و تولید‬ ‫شـدند؛ ازجملـه نقـاط قـوت پـروژه بومی سـازی بالک هـای‬ ‫پاتیل بـر می توان بـه افزایش اسـتحکام‪ ،‬دوام و عمر بالک ها‬ ‫نسـبت به نمونه مشـابه خارجی ان و تسـریع در تامین قطعه‬ ‫بـرای پاتیل برهـا اشـاره کرد‪.‬‬ ‫خلجـی در پایـان اضافـه کـرد‪ :‬ایـن پـروژه مهـم بـا‬ ‫همـکاری و مشـارکت کارکنـان واحـد سـرباره و واحـد دفتر‬ ‫فنـی حمل ونقـل شـرکت فـوالد مبارکـه انجـام شـد که جا‬ ‫دارد از همـکاران‪ ،‬مدیریت و معاونت محترم که در انجام این‬ ‫پـروژه مـا را حمایـت کردنـد‪ ،‬تقدیر و تشـکر کنیم‪.‬‬ ‫ورود تفکر بسیجی در عرصه اقتصاد برای عبور از بحران‬ ‫اصفهان امروز‪ :‬مراسم تجلیل از خانواده معظم شهدا (استان‬ ‫اصفهان) و تقدیر از بسیجیان شرکت نفت سپاهان و ایین‬ ‫رونمایی و افتتاح سالن شهید سپهبد قاسم سلیمانی شرکت‬ ‫نفت سپاهان در این شرکت با حضور مقامات شهری و استانی‬ ‫ازجمله نماینده ولی فقیه و امام جمعه شاهین شهر برگزار شد‪ .‬در‬ ‫این مراسم فرمانده بسیج وزارت نفت گفت‪ :‬شاکله بسیج در همه‬ ‫سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی باید حضورداشته باشد‬ ‫و تفکر ایثار و شهادت را القا کند‪ .‬محمدعلی فالح اضافه کرد‪:‬‬ ‫ادامه دادن راه شهدا کشور و انقالب را باگذشت ‪ 4‬دهه همچنان‬ ‫روی پا نگه داشته است و هرروز نیز شاهد رشد و توسعه در کشور‬ ‫هستیم‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬در ‪ 40‬سال گذشته دشمن همواره تالش‬ ‫خود را در همه عرصه ها ازجمله شبیخون فرهنگی گرفته تا‬ ‫شرایط سخت و ناجوانمردانه تحریم های اقتصادی برای نابودی‬ ‫کشور به کار گرفته است‪ ،‬اما همچنان شاهد رشد و شکوفایی در‬ ‫بخش های مختلفی ازجمله علم و فناوری و اقتصادی هستیم‪.‬‬ ‫فالح اذعان داشت‪ :‬در حال حاضر کشور در بسیاری از عرصه ها‬ ‫به ویژه در حوزه موشک به اوج رسیده و در این زمینه توانایی‬ ‫ساخت موشک نقطه زن با برد دو هزار کیلومتر را داریم‪ .‬این مقام‬ ‫مسئول افزود‪ :‬امروز جنگ اقتصادی در کشور به اوج رسیده است‬ ‫اما ما هنوز ایستاده ایم و تالش شده تا اثرات این جنگ اقتصادی‬ ‫در کشور کمتر احساس شود‪ .‬فرمانده بسیج وزارت نفت گفت‪:‬‬ ‫در این شرایط خبرنگاران سربازان گمنامی هستند که در این‬ ‫جبهه فعالیت می کنند و برای برون رفت از این بحران با قلم خود‬ ‫می توانند راه به همه مردم جامعه اموزش دهند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تغییر نقش بسیج مطابق با نیاز جامعه‬ ‫رئیس هیئت مدیره شرکت نفت سپاهان نیز در این مراسم‬ ‫گفت‪ :‬نقش بسیج در هر دوره ای باید مطابق با نیاز جامعه تغییر‬ ‫کند‪ .‬محمد زین العابدینی‪ ،‬در ائین تجلیل از خانواده شهدا و‬ ‫بسیجیان صنعت نفت سپاهان با اشاره باینکه در هر دوره نقش‬ ‫بسیج باید مطابق با نیاز جامعه تغییر کند‪ ،‬گفت‪ :‬روزی به نانو‬ ‫تکنولوژی و بیوتکنولوژی نیاز است‪ ،‬یک روز در عرصه انرژی‬ ‫هسته ای‪ ،‬یک روز در دفاع از حرم و امنیت‪ ،‬یک روز در سیل و‬ ‫زلزله و برخی ایام نیز در حوزه موشکی بسیجیان باید ورود پیدا‬ ‫کنند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بسیجی بودن و بسیجی ماندن باید در همه‬ ‫فعالیت های روزمره موردتوجه باشد‪ ،‬خیلی افراد بودند که بسیجی‬ ‫بودند اما بسیجی نماندند‪ .‬او بابیان اینکه شرکت نفت سپاهان‬ ‫بزرگترین شرکت روانکار در منطقه غرب اسیا است افزود‪ :‬اکنون‬ ‫اگر در حوزه تولید و بازارهای بین المللی کارکنیم می توانیم افتخار‬ ‫کنیم که بسیجی هستیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ضرورت نهادینه کردن تفکر بسیجی‬ ‫مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان نیز در‬ ‫این مرسم بیان داشت‪ :‬گرامیداشت و پاسداشت خانواده های‬ ‫شهدا درواقع یک نوع امنیت است و با این اقدام تفکر و فرهنگ‬ ‫بسیجی در کشور نهادینه می شود‪ .‬مسعود احمدی نیا گفت‪ :‬کشور‬ ‫امروز در جنگ تمام عیار اقتصادی است و اگر دیروز فرزندان این‬ ‫کشور ازادمنشی را با خون خود به اثبات رساندند امروز در این‬ ‫شرایط بد اقتصادی نسل جوان باید با علم و دانش خود در همه‬ ‫حوزه های تولید ورود کنند‪ .‬او ادامه داد‪ ۴۰ :‬سال است که ملت‬ ‫وفادار ایران با همه سختی ها و تحریم ها مقاومت کرده و دشمن‬ ‫نیز بداند ملتی که هویت و مکتب دارد را نمی تواند از پای دراورد‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر باید از همه ظرفیت های علمی در صنایع استفاده شود و‬ ‫همه باید در این عرصه به میدان بیایند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬موفقیت در جنگ اقتصادی نیازمند تدوین‬ ‫برنامه‬ ‫در ادامه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان شاهین شهر‬ ‫و میمه در ائین تجلیل از خانواده شهدا و بسیجیان صنعت نفت‬ ‫اصفهان بیان کرد‪ :‬همه باید ادامه دهنده راه شهدا باشیم و بتوانیم‬ ‫نام ان ها را زنده نگه داریم‪ .‬سرهنگ حمیدرضا مجیری گفت‪:‬‬ ‫امروز کسی در جامعه اسالمی نیست که قدر شهید و شهادت را‬ ‫نداند و ازاین رو وظیفه سنگینی بر عهده ما است‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫برای پیروز شدن بر دشمن به همتی بلند و تکیه بر راه شهدا‬ ‫و اعتماد بر خداوند نیازمند هستیم و تنها با این رفتار است که‬ ‫می توانیم در همه مسائل مشکل گشا باشیم‪ .‬این مقام مسئول‬ ‫ادامه داد‪ :‬موفقیت در جنگ اقتصادی نیازمند تدوین برنامه‬ ‫بلندمدت و حساب شده است و باید با استفاده از ظرفیت های‬ ‫علمی و شرکت های دانش بنیان این امر را محقق ساخت‪.‬‬ ‫فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان شاهین شهر و میمه بابیان‬ ‫اینکه دشمنان نظام تمام توان خود را با تحریم های اقتصادی‬ ‫برای از پای دراوردن کشور بکار گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬ما تاکنون‬ ‫به خوبی مقاومت کرده ایم و همواره باید این مقاومت را باقدرت و‬ ‫برنامه ریزی بهتری دنبال کنیم‪.‬‬ ‫در پایان این مراسم از خانواده شهدا ازجمله خانواده های‬ ‫شهیدان حججی‪ ،‬همت‪ ،‬میرفندرسکی و عابدینی و همچنین‬ ‫بسیجیان شرکت نفت سپاهان تجلیل شد‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪:‬‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار کارافرین حرفه ای در ایران فعال هستند‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گفت‪ :‬حدود ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫کارافرین حرفه ای در کشور داریم که بار اصلی اقتصادی کشور بر‬ ‫دوش انان است که باید شناسایی و شناسنامه دار شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬حجت اهلل‬ ‫عبدالملکی در چهارمین نشست ستاد اشتغال قرارگاه رفاه مردم‬ ‫و دومین نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال‬ ‫اظهار داشت‪ :‬برای اجرای زیست بوم ملی اشتغال‪ ،‬نیازمند یک‬ ‫هماهنگی هستیم‪ ،‬در قانون‪ ،‬این نظام هماهنگ در شورای عالی‬ ‫اشتغال دیده شده که ریاست ان برعهده رئیس جمهوری و دبیر‬ ‫ان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی است‪.‬‬ ‫این مقام مسوول در خصوص طرح مباحثی پیرامون انتقال‬ ‫دبیرخانه شورای عالی اشتغال به سازمان برنامه که با مخالفت‬ ‫رئیس جمهوری روبرو شد نیز گفت‪ :‬این بحث از ابتدا مبنا و‬ ‫منطقی نداشت‪ ،‬دبیرخانه شورای عالی اشتغال که همه دستگاه ها‬ ‫عضو ان هستند‪ ،‬قرار است هماهنگی ها را در اجرای زیست بوم‬ ‫ملی اشتغال انجام دهد‪.‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬برای اینکه هماهنگی در شورای عالی اشتغال صورت گیرد‬ ‫به یک الگو و نظریه پایه که همان زیست بوم ملی اشتغال است‬ ‫نیاز داریم‪ ،‬در این الگو‪ ،‬اشتغال‪ ،‬تولید و نیروی کار در کنار هم قرار‬ ‫دارند‪.‬عبدالملکی تصریح کرد‪ :‬ما در دبیرخانه شورای عالی اشتغال‪،‬‬ ‫تالش می کنیم این هماهنگی اتفاق بیفتد‪ ،‬در تقسیم کارها و‬ ‫برنامه های دستگاهی نیز دخل و تصرفی نداریم‪ ،‬هر دستگاهی‬ ‫دارای منابع و مخاطبانی است که در کنار هم و در یک نظام واره‬ ‫قرار می گیرند‪.‬وی در خصوص تامین منابع اجرای زیست بوم‬ ‫ملی اشتغال نیز گفت‪ :‬منابع در این حوزه دارای دو بخش منابع‬ ‫داخلی دستگاه ها و منابعی است که از سوی دبیرخانه شورای‬ ‫عالی اشتغال استحصال خواهد شد‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد‪ :‬سامانه ناظر نیز‬ ‫پلتفرم ارزیابی و نظارت در حوزه زیست بوم ملی اشتغال خواهد‬ ‫بود که دستگاه های اجرایی به این سامانه دسترسی دارند‪.‬‬ ‫عبدالملکی در تشریح دیگر فرایندهای زیست بوم اشتغال‬ ‫گفت‪ :‬برای شکل گیری این قالب همکاری در زیست بوم ملی‬ ‫اشتغال‪ ،‬ابزار حقوقی یعنی مصوبات شورای عالی اشتغال وجود‬ ‫دارد که در قالب این مصوبات‪ ،‬توافق نامه هایی با دستگاه های‬ ‫اجرایی به امضا خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی درباره نسبت بخش دولتی‪ ،‬عمومی غیر دولتی و‬ ‫بخش خصوصی در این زیست بوم نیز گفت‪ :‬تقسیم کار در‬ ‫این زیست بوم ملی اشتغال مشخص است‪ ،‬بخش دولتی‪ ،‬کار‬ ‫حاکمیتی انجام می دهد‪ ،‬بخش عمومی غیر دولتی‪ ،‬کار توسعه ای‬ ‫و بخش خصوصی نیز‪ ،‬کار عملیاتی را برعهده خواهد داشت و با‬ ‫ترکیب بازار‪ ،‬سرمایه و مواد اولیه فرایند تولید را پیگیری می کند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬بخش دولتی در حوزه زیست بوم ملی اشتغال‪،‬‬ ‫بسترسازی و تسهیل گری در حوزه های مربوط به صدور مجوزها‬ ‫را برعهده دارد‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر‬ ‫ایران‪ ،‬گاز ترکمنستان را به‬ ‫اذربایجان سواپ می کند‬ ‫وزیر نفت در حاشیه توافق سه جانبه سواپ گازی بین‬ ‫ایران‪ ،‬ترکمنستان و جمهوری اذربایجان گفت‪ :‬در این قرارداد‬ ‫ما تقریبا ساالنه نزدیک به ‪ 1/5‬تا ‪ ۲‬میلیارد مترمکعب گاز را‬ ‫از طرف ترکمنستان و منطقه سرخس دریافت خواهیم کرد‬ ‫و از استارا تحویل اذربایجان می دهیم‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬جواد‬ ‫اوجی در حاشیه توافق سه جانبه سواپ گازی بین ایران‪،‬‬ ‫ترکمنستان و جمهوری اذربایجان که در جریان سفر به عشق‬ ‫اباد ترکمنستان انجام شد‪ ،‬گفت‪ :‬طی یکماه گذشته ما مذاکرات‬ ‫تنگاتنگی با طرف اذربایجانی و کشور ترکمنستان در بحث‬ ‫انتقال گاز از ترکمنستان به اذربایجان که در حقیقت سواپ‬ ‫گازی محسوب می شود داشتیم که خوشبختانه امروز منجر به‬ ‫این قرارداد سه جانبه شد‪ .‬وی افزود‪ :‬در این قرارداد ما تقریبا‬ ‫ساالنه نزدیک به ‪ 1/5‬تا ‪ ۲‬میلیارد مترمکعب گاز را از طرف‬ ‫ترکمنستان و منطقه سرخس دریافت خواهیم کرد و از استارا‬ ‫تحویل اذربایجان می دهیم‪ .‬این قرارداد در حقیقت مناسبات‬ ‫انرژی خوبی است که خوشبخانه امروز این گام برداشته شد‬ ‫و قرارداد بین ایران‪ ،‬ترکمنستان و اذربایجان به امضاء رسید‪.‬‬ ‫وزیر نفت درخصوص بحث تسویه بدهی ایران به ترکمنستان‬ ‫درخصوص قراردادگازی تصریح کرد‪ :‬خوشبختانه با راهکارهای‬ ‫خوب وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران‪ ،‬به زودی اولین‬ ‫قسط پرداخت ما بابت تسویه بدهی به طرف ترکمنستانی انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اهمیت سواپ گازی از زبان‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی گاز‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به اهمیت اقتصادی سواپ‬ ‫گازی بین ایران‪ ،‬ترکمنستان و اذربایجان اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫این قرارداد به پایداری شبکه گاز شمال و شمال شرق کشور‬ ‫تو گویی‬ ‫کمک می کند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬مجید چگنی در گف ‬ ‫تلویزیونی‪ ،‬درخصوص قرداد سواپ گازی بین سه کشور ایران‪،‬‬ ‫ترکمنستان و اذربایجان گفت‪ :‬قرارداد سه جانبه سواپ گاز از‬ ‫ترکمنستان به جمهوری اذربایجان از خاک جمهوری اسالمی‬ ‫ایران با حضور روسای جمهوری سه کشور به امضا رسید‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬این قرارداد از اهمیت اقتصادی و ژئوپلیتیک در تحکیم‬ ‫روابط منطقه ای برخوردار است و بر اساس این قرارداد‪ ،‬قرار‬ ‫است ساالنه ‪ 1/5‬تا ‪ ۲‬میلیارد مترمکعب گاز از ترکمنستان به‬ ‫جمهوری اذربایجان از خاک جمهوری اسالمی ایران انتقال‬ ‫یابد‪ .‬مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد‪ :‬این قرارداد‬ ‫عالوه بر اهمیت اقتصادی بر پایداری شبکه گازی در شمال و‬ ‫شمال شرق ایران کمک می کند‪.‬‬ ‫ثبت نام کارت سوخت المثنی‬ ‫اغاز شد‬ ‫سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی از اغاز‬ ‫دوباره ثبت نام کارت هوشمند سوخت المثنی در دفاتر پلیس‬ ‫‪ ۱۰+‬خبر داد‪ .‬فاطمه کاهی در گفت وگو با شانا در این باره‬ ‫گفت‪ :‬ثبت نام کارت هوشمند سوخت المثنی به دلیل اختالل‬ ‫به وجود امده در سامانه هوشمند سوخت در هفته ابتدایی‬ ‫ابان ماه به صورت موقت متوقف شده بود که این امکان‬ ‫دوباره برای متقاضیان فراهم شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به نیاز به غیرفعال شدن کارت سوخت پیشین برای ثبت‬ ‫درخواست دریافت کارت سوخت المثنی‪ ،‬نیاز بود ارتباط مرکز‬ ‫ثبت درخواست با سامانه هوشمند سوخت دوباره برقرار شود‬ ‫که هم اکنون این سیستم فعال شده و درخواست متقاضیان‬ ‫در دفاتر پلیس ‪ ۱۰+‬ثبت می شود‪ .‬سخنگوی شرکت ملی‬ ‫پخش فراورده های نفتی اولویت دریافت کارت هوشنمد‬ ‫سوخت المثنی را با توجه به وقفه به وجودامده برای خودروهای‬ ‫نفت گازسوز‪ ،‬خودروهای عمومی بنزین سوز و وانت بارها اعالم‬ ‫و تاکید کرد‪ :‬کارت هوشمند سوخت خودروهای شخصی نیز‬ ‫طبق روال گذشته صادر می شود‪ ،‬اما ممکن است اندکی بیشتر‬ ‫از حد انتظار زمان بر باشد‪ .‬کاهی تصریح کرد‪ :‬زمان انتظار صدور‬ ‫کارت هوشمند سوخت المثنی پیش از این بازه زمانی حدود‬ ‫یک ماهه بود که این زمان با توجه به وقفه به وجودامده و‬ ‫افزایش تعداد درخواست ها ممکن است حداکثر تا ‪ ۴۵‬روز‬ ‫افزایش یابد‪ .‬وی از صبوری و همراهی هموطنان در مراحل‬ ‫ثبت نام تا دریافت کارت سوخت المثنی تشکر و قدردانی کرد‪.‬‬ ‫هوشمندسازیاقتصادرویکرد‬ ‫قطعی دولت است‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هوشمندسازی‬ ‫اقتصاد رویکرد قطعی دولت است‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر از ‪۱۵‬‬ ‫دستگاه ایکس ری کانتینری به ‪ ۱۷‬دستگاه رسیده ایم و در‬ ‫یکی ‪ -‬دو سال اینده نیز بیش از این مقدار به ظرفیت فعلی‬ ‫اضافه می شود که در سه ماه اینده هر سه ماه یکبار یک افتتاح‬ ‫جدید در حوزه ایکس ری های کانتینری با محوریت تولید داخل‬ ‫خواهیم داشت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬احسان خاندوزی به همراه‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و جانشین وزیر دفاع و‬ ‫پشتیبانی نیروهای مسلح از مرکز شبیه سازی سامانه جامع امور‬ ‫گمرکی‪ ،‬کشفیات گمرک و مانیتورینگ سامانه های ایکس ری‬ ‫گمرکات بازدید کرد‪ .‬در این بازدید‪ ،‬با دستور ویدئو کنفرانسی‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی از دو سامانه ایکس ری کانتینری‬ ‫ساخت شرکت دانش بنیان داخلی در گمرکات شهید رجایی‬ ‫استان هرمزگان و اینچه برون استان گلستان رونمایی شد‪ .‬وزیر‬ ‫اقتصاد در این بازدید با بیان اینکه بخشی از این پیشرفت در‬ ‫حوزه ایکس ری های کانتینری تولید داخل به خدمات شهید‬ ‫فخری زاده در گمرک اینچه برون برمی گردد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫هوشمند شدن نظارت گمرکی از طریق دستگاه های ایکس‬ ‫ری کانتینری تولید داخل یکی از نقاط قابل توجه در فرایند‬ ‫نظارت و کنترل گمرکی و ترانزیتی است که اکنون از ‪۱۵‬‬ ‫دستگاه ایکس ری کانتینری به ‪ ۱۷‬دستگاه رسیده ایم و در یکی‬ ‫دو سال اینده بیش از این مقدار به ظرفیت فعلی اضافه می شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫سه شنبه | ‪ 09‬اذر ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4226‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫‪7‬‬ ‫اتفاق جالب برای اسکوچیچ‬ ‫در سفر به اصفهان‬ ‫تعداد بردهای تیم والیبال‬ ‫سپاهان دورقمی شد‬ ‫دراگان اسکوچیچ ســرمربی تیم ملی ایران اخیرا به‬ ‫اصفهان و کاشان سفر کرد‪ .‬دراگان اسکوچیچ دوست دارد‬ ‫نقاط مختلف ایران را ببیند‪ .‬البته او چند ســال در کشور‬ ‫کارکرده و به شهر های مختلف سفر داشته است‪ .‬اسکوچیچ‬ ‫اخیرا به اصفهان و کاشان سفرکرده است‪ .‬در این سفر اما‬ ‫اتفاق جالبی برای سرمربی تیم ملی رخ داد‪ .‬اکثر هوادارانی‬ ‫که او را دیدند‪ ،‬یک درخواست مشترک داشتند؛ «طارمی را‬ ‫به تیم ملی دعوت کن‪ ».‬اسکوچیچ هم با لبخند از کنار این‬ ‫خواسته هواداران می گذشت‪.‬‬ ‫تیم والیبال سپاهان در هفته دهم موفق به شکست‬ ‫شــهداب شــد تا همچنان در صدر جدول باقی بماند‪.‬‬ ‫در ادامــه بازی های هفته دهم مســابقات و دریکی از‬ ‫حساس ترین مســابقات تیم فوالد مبارکه سپاهان که‬ ‫تاکنون شکستی در لیگ برتر سال ‪ 1400‬تجربه نکرده‬ ‫است‪ ،‬با شکست شهداب یزد‪ ،‬بردهای خود را دورقمی‬ ‫کرد‪ .‬سپاهانی ها در این مسابقه خانگی سه بر یک و با‬ ‫امتیازهــای ‪ 25‬بر ‪ 28 ،16‬بر ‪ 25 ،26‬بر ‪ 27‬و ‪ 25‬بر ‪22‬‬ ‫فاتح میدان شــدند تا دهمین برد خود را به دست اورند‬ ‫و همچنان صدرنشین باشند‪ .‬شهداب یزد نیز پنجمین‬ ‫ناکامی فصل خود را تجربه کرد تا تعداد بردوباخت این‬ ‫تیم برابر شود‪ .‬نتایج هفته دهم لیگ برتر به گونه ای رقم‬ ‫خورد تا تنها دو تیم فوالد مبارکه ســپاهان و شهرداری‬ ‫ارومیــه به عنوان مدعیان قهرمانــی در نیم فصل باقی‬ ‫بماننــد‪ .‬نماینده اصفهان که با ‪ 10‬بــرد و ‪ 29‬امتیاز در‬ ‫صــدر جدول قرار دارد‪ ،‬اقبال بیشــتری برای قهرمانی‬ ‫در نیم فصل دارد‪ ،‬اما شــهرداری ارومیه هنوز امیدش را‬ ‫برای کســب این عنوان از دست نداده است‪ .‬شاگردان‬ ‫محمدرضا تندروان سرمربی شهرداری ارومیه در پایان‬ ‫این هفته با هشــت برد و ‪ 24‬امتیاز در جایگاه دوم باقی‬ ‫ماندند‪ .‬تیم های فوالد مبارکه سپاهان و شهرداری ارومیه‬ ‫در هفته حساس یازدهم لیگ برتر در تهران و ورامین به‬ ‫مصاف حریفان خود خواهند رفت که نتیجه این دیدارها‬ ‫برای تعیین قهرمان نیم فصل اهمیت زیادی دارد‪ .‬نماینده‬ ‫صدرنشین اصفهان در هفته یازدهم به مصاف تیم سایپا‬ ‫تهران می رود و شهرداری ارومیه نیز با همنام ورامینی‬ ‫خود روبرو خواهد شد‪.‬‬ ‫دلیل قرار نگرفتن محبی در‬ ‫لیستسانتاکالرا‬ ‫محمد محبی برای ســومین هفته متوالی در لیست‬ ‫ســانتاکالرا قرار نگرفت و در بازی تیمش با استوریل در‬ ‫هفتــه دوازدهم لیگ برتر پرتغال هــم غایب بود‪ .‬بعد از‬ ‫بازی در برابر پورتو در جام حذفی که با برتری سه بر یک‬ ‫سانتاکالرا همراه بود تصور می شد محمد محبی شانس‬ ‫بیشتری برای بازی در ترکیب این تیم پیدا کند اما در سه‬ ‫هفته اخیر حتی فرصت حضور در لیست تیم را پیدا نکرده‬ ‫است که این به خاطر مصدومیت او بوده است‪ .‬سرمربی‬ ‫جدید ســانتاکالرا برای جلوگیری از تشدید مصدومیت‬ ‫محمد محبی از وی خواسته برای این بازی هم استراحت‬ ‫کند و از هفته ســیزدهم با تالش جدی تری در تمرینات‬ ‫برای راه یابی به ترکیب ثابت حاضر شــود‪ .‬محمد محبی‬ ‫در بازی سانتاکالرا با پورتو در جام حذفی یکی از بازیکنان‬ ‫خوب تیمش بود و در گل های به ثمر رسیده تیمش نقش‬ ‫داشت اما بعدازاین بازی در تمرینات تیم دچار مصدومیت‬ ‫جزئی شد و برای همین در سه هفته اخیر در لیست تیمش‬ ‫قرار نگرفته است‪ .‬ســانتا کالرا هم اکنون در قعر جدول‬ ‫رده بندی لیگ برتر پرتغال قرار دارد و کارش برای رهایی‬ ‫از قعر جدول و درنهایت مانــدن در جمع تیم های لیگ‬ ‫برتری ســخت است‪ .‬هرچند این تیم به اندازه کافی برای‬ ‫تغییر فرصت دارد‪.‬‬ ‫رشید مظاهری غایب‬ ‫استقاللمقابلپرسپولیس‬ ‫رشید مظاهری در تمرین تیم فوتبال استقالل از ناحیه‬ ‫زانو دچار مصدومیت شده و نیاز به یک هفته فیزیوتراپی‬ ‫دارد‪ .‬فرهاد مجیدی یک بار دیگر روی نام رشید مظاهری‬ ‫سنگربان این تیم خط قرمز کشید تا گلر باتجربه ابی ها برای‬ ‫سومین دیدار متوالی در فهرست این تیم جایی نداشته باشد‪.‬‬ ‫پس از خط خوردن مظاهری‪ ،‬او با انتشار یک استوری برای‬ ‫تیمش ارزوی موفقیت کرد‪ .‬در برخی از رسانه ها اعالم شد‬ ‫که علت خط خوردن مظاهری‪ ،‬مصدومیت او بوده و برخی‬ ‫نیز مدعی شدند اسیب دیدگی در کار نبوده و این دروازه بان‬ ‫به دالیل فنی از فهرست نفرات تیم کنار گذاشته شده است؛‬ ‫اما باشگاه استقالل با انتشار اطالعیه ای‪ ،‬اسیب دیدگی گلر‬ ‫خود را تایید کرد‪ .‬در متن این بیانیه امده اســت‪ :‬با اعالم‬ ‫پزشکان تیم استقالل خوشبختانه پس از انجام ا م ار ای‬ ‫مشخص شد که این سنگربان تیم استقالل می تواند پس‬ ‫از یک هفته فیزیوتراپی به تمرینات تیم استقالل بازگردد‪.‬‬ ‫بدین ترتیــب مظاهری دیدار هفته بعد اســتقالل برابر‬ ‫پرسپولیس را نیز از دست می دهد‪ .‬البته با توجه به غیبت او‬ ‫در دو دیدار گذشته شانسی برای حضور در ترکیب تیمش‬ ‫در شهراورد پایتخت نداشت‪.‬‬ ‫‪ 32‬تیم نهایی جام حذفی‬ ‫ایران مشخص شدند‬ ‫در ادامه مسابقات جام حذفی در مرحله چهارم دو دیدار‬ ‫دیگر نیز برگزار شــد که دریکی از ان ها شاگردان فرشاد‬ ‫پیوس در دیداری نزدیک برابر حریف خود به برتری دست‬ ‫یافتند‪ .‬رقابت های جــام حذفی در مرحله چهارم با انجام‬ ‫دیدارهایی برگزار شــد که طی ان تیم های خلیج فارس‬ ‫ماهشهر‪ ،‬ویستا توربین‪ ،‬مس کرمان‪ ،‬ارمان گهر سیرجان‪،‬‬ ‫قشقایی شیراز‪ ،‬رایکای بابل‪ ،‬نود ارومیه‪ ،‬شمس اذر قزوین‪،‬‬ ‫شهرداری نوشهر‪ ،‬خیبر خرم اباد‪ ،‬مس شهربابک‪ ،‬شاهین‬ ‫بوشهر‪ ،‬ماشین سازی تبریز و استقالل مالثانی جواز صعود‬ ‫به مرحله بعدی را به دســت اوردند‪ .‬در مرحله بعدی این‬ ‫رقابت ها ‪ 16‬تیم لیگ برتری به قرعه کشی اضافه خواهند‬ ‫شد تا مرحله یک شانزدهم را دنبال کنند‪.‬‬ ‫ذوب اهن امروز میهمان تیم شگفتی ساز لیگ الومینیوم است‬ ‫ذوب اهن در اوردگاه اراک‬ ‫تیم فوتبــال ذوب اهن در هفته هفتم رقابت های لیگ‬ ‫برتر باید به مصاف تیم الومینیــوم اراک برود‪ .‬به گزارش‬ ‫تســنیم‪ ،‬هفته هفتم رقابت های لیگ برتــر فوتبال جام‬ ‫خلیج فارس‪ ،‬امروز با برگزاری سه دیدار پایان می یابد که بر‬ ‫همین اساس‪ ،‬ذوب اهن اصفهان در ورزشگاه امام خمینی‬ ‫(ره) اراک به مصاف تیم الومینیوم خواهد رفت‪ .‬ذوب اهن‬ ‫باید دریکی از مهم ترین بازی های هفته نهم به مصاف تیم‬ ‫الومینیوم اراک برود؛ دیداری سخت و حساس که با توجه‬ ‫به نزدیکی امتیازات تیم های باالی جدول کسب سه امتیاز‬ ‫ان برای هر دو تیم از اهمیت بســیار باالیی برخوردار بوده‬ ‫و نتیجه ان برای سایر مدعیان ازجمله سپاهان‪ ،‬استقالل‬ ‫و پرســپولیس نیز حائز اهمیت است‪ .‬شــاگردان تارتار در‬ ‫شرایطی راهی اراک می شوند که هفته گذشته مقابل فوالد‬ ‫دشواری بازی با ذوب اهن از نگاه مدافع الومینیوم‬ ‫مدافع الومینیوم معتقد است تیمش در مقایسه با هزینه‬ ‫کرد خیلی از باشگاه ها عملکرد خوبی تا هفته ششم داشته‬ ‫و می تواند این رونــد را ادامه دهد‪ .‬میالد فخرالدینی بعد از‬ ‫جدایی از تراکتور و حضور در الومینیوم خیلی زود به ترکیب‬ ‫اصلی اراکی ها برگشت و طی هفته های اخیر عملکرد خوبی‬ ‫داشته اســت‪ .‬بازی هفته هفتم الومینیوم صحنه رویارویی‬ ‫ایــن بازیکن با تیمی خواهد بود که ســابقه بازی در ان را‬ ‫دارد‪ .‬فخرالدینی در مورد شروع خوبش در تیم جدید گفت‪:‬‬ ‫پس از پیوستن به الومینیوم و در همین مدت کوتاه تالش‬ ‫کردم تا بتوانم بهترین نمایش را برای تیمم داشــته باشم‪.‬‬ ‫فرقی نمی کند هر جا که باشم به پیراهن ان تیم تعصب دارم‬ ‫و امســال همه توانم را گذاشته ام تا یکی از ارکان موفقیت‬ ‫الومینیوم باشــم‪ .‬او با اشاره به این موضوع که بازی در تیم‬ ‫یکدست و متحد کارایی بازیکن را باالتر می برد‪ ،‬ابراز کرد‪:‬‬ ‫امسال شرایط بسیار ایده الی در تیم الومینیوم حکم فرماست‪.‬‬ ‫هم ازنظر فنی در سطح خوبی قرار داریم و هم یک مجموعه‬ ‫متحد و یکدســت داریم که در عملکرد فنی بچه ها خیلی‬ ‫موثر بوده اســت‪ .‬جایگاه فعلی تیم هم نتیجه چنین جوی‬ ‫است و امیدوارم که بتوانیم تا پایان ان را حفظ کنیم‪ .‬فاصله‬ ‫تیم ها در لیگ برتر هرسال کمتر می شود و همین جایگاه و‬ ‫نتایج ما نشانگر این موضوع است‪ .‬مدافع راست الومینیوم که‬ ‫در حمالت تیمش حضور موثری دارد و در کارهای دفاعی‬ ‫نیز درخشان ظاهرشده‪ ،‬با اشاره به نمایش خوب خط دفاعی‬ ‫تیمش در این فصل و دریافت تنها یک گل در شش مسابقه‬ ‫گفت‪ :‬معتقدم گل نخوردن و گل زدن تیم یک کار گروهی‬ ‫است و مربوط به یک نفر نمی شود‪ .‬همه بچه ها در کارهای‬ ‫دفاعی و هجومی کمک حال هم هستند و با نکات خوبی که‬ ‫اقای خطیبی عنوان می کنند و شناخت دقیقی که نسبت به‬ ‫تیم های دیگر دارند‪ ،‬توانستیم تا اینجای فصل کمترین گل‬ ‫خورده را داشــته باشیم‪ .‬الومینیوم امروز در هفته هفتم باید‬ ‫مقابل ذوب اهن به میدان برود‪ ،‬تیمی که فخرالدینی سابقه‬ ‫بــازی در ان را دارد‪ .‬او درباره این تقابل گفت‪ :‬از حضور در‬ ‫اصفهــان و ذوب اهن خاطرات خوبی دارم‪ .‬این تیم همواره‬ ‫جزو قابل احترام ترین تیم های ایران بوده و خوشــحالم که‬ ‫فصل گذشته باوجود مشکالتی که داشت در لیگ ماندنی‬ ‫شد‪ .‬ان ها هفته قبل با یک گل مغلوب فوالد شدند و به نوعی‬ ‫زخم خورده هستند ولی ما می خواهیم به روند بردهایمان در‬ ‫خانه ادامه دهیم و این بازی را با هر ســه امتیاز پشت سر‬ ‫بگذاریم‪ .‬مطمئنا ذوب را دست کم نمی گیریم و به دنبال برد‬ ‫خانگی هستیم‪.‬‬ ‫داستان متفاوت محرم و مسعود در‬ ‫استانه ‪ 40‬سالگی‬ ‫محرم نویدکیا و مســعود شــجاعی دو عضو تیم ملی‬ ‫ایران در جام جهانی ‪ 2006‬بودند‪ .‬محرم نویدکیا در اخرین‬ ‫کیش میزبان دائمی تیم های‬ ‫ملی‬ ‫دبیر کل فدراسیون فوتبال تاکید کرد که زمان کافی‬ ‫برای تجهیز کمپ هــای کیش برای میزبانی از تیم های‬ ‫حاضر در جام جهانی قطر وجود ندارد‪ .‬طی سال های اخیر‬ ‫بحث همکاری فدراسیون فوتبال ایران با همتای قطری‬ ‫خود در برگزاری جام جهانی ‪ 2022‬مطرح بود‪ .‬در مقاطع‬ ‫مختلف از جزیره کیش به عنوان مکانی برای برگزاری اردو‬ ‫و کمپ تیم های حاضر یاد شــد و فدراسیون فوتبال هم‬ ‫مکاتباتی در این زمینه داشت اما حسن کامرانی فر‪ ،‬دبیر کل‬ ‫فدراسیون فوتبال معتقد است که زمان کافی برای چنین‬ ‫کاری وجود ندارد و باید واقع بین باشیم‪ .‬دبیرکل فدراسیون‬ ‫از برنامه ویژه این فدراسیون برای کیش گفته و تاکید کرد‪:‬‬ ‫فدراســیون فوتبال در نظر دارد انجا را به پایگاه تیم های‬ ‫ملی تبدیل کند و بتواند از ظرفیت کیش در جهت تقویت‬ ‫تیم های ملی استفاده کند‪ .‬ما دربازی های دوستانه که داریم‬ ‫پیشنهاد دادیم کیش میزبان بعضی از این بازی ها باشد و‬ ‫با توجه به اب وهوای نزدیکش به قطر اردوهایی را هم در‬ ‫ان برگزار کنیم‪.‬‬ ‫تن به یک شکســت خانگی دادند تا روند سینوسی نتایج‬ ‫این تیم همچنان ادامه داشته باشد‪ .‬ذوبی ها در شش بازی‬ ‫قبلی خود سه تســاوی و سه شکست را تجربه کرده و با‬ ‫اندوختن ‪ 9‬امتیاز در رده هشتم جدول ایستاده و برای بهبود‬ ‫جایگاهشان محکوم به شکست الومینیوم اراک هستند‪ .‬در‬ ‫ان سو الومینیوم اراک که در فصل جدید عملکرد درخشانی‬ ‫از خود به جای گذاشته است‪ ،‬هفته گذشته مقابل هوادار با‬ ‫تساوی بدون گل متوقف شد تا صدر جدول را به سپاهان‬ ‫واگذار کند‪ .‬الومینیوم اراک در ‪ 6‬هفته گذشــته ‪ 3‬برد و ‪3‬‬ ‫تساوی به دست اورده و با اندوختن ‪ 12‬امتیاز و با استفاده‬ ‫از تفاضل گل بیشتر نسبت اســتقالل در رده دوم جدول‬ ‫ایستاده اســت‪ .‬ذوب اهن مقابل الومینیوم اراک محکوم به‬ ‫تیم مهدی تارتار فصل جاری را خوب شروع‬ ‫پیروزی است؛ ِ‬ ‫کرده و تا بدین جای فصل نتایج قابل دفاعی کسب کرده‬ ‫اما روند سینوســی نتایج این تیم باعث شده که ذوب اهن‬ ‫جایی در بین تیم های باالنشــین نداشــته و سبزپوشان‬ ‫اصفهانی برای بهبود جایگاهش در جدول به ‪ 3‬امتیاز مقابل‬ ‫الومینیوم نیاز مبرمی دارد‪ .‬از طرف دیگر ناکامی های چند‬ ‫فصل اخیر باعث شده سبزپوشان اصفهانی با کوچک ترین‬ ‫لغزشــی تحت فشــارهای روحی و روانی قــرار بگیرند و‬ ‫شکست هفته گذشــته ذوبی ها باعث افزایش حساسیت‬ ‫نتیجه بازی مقابل الومینیوم اراک شده است‪ .‬ذوب اهن در‬ ‫فصل جاری خوب بازی می کند و ازنظر ساختار و تاکتیک‬ ‫تیمی به انســجام و پختگی الزم رســیده است؛ اما نوع و‬ ‫شــیوه بازی این تیم در هفته های گذشته نشان داده است‬ ‫سبزپوشان اصفهانی در خط حمله با ضعف روبه رو هستند‬ ‫و یکــی از اصلی ترین دالیل نتایج سینوســی ذوب اهن‬ ‫کمبود یک مهاجم تمام کننده در پیکان خط حمله اســت‪.‬‬ ‫ذوبی ها با توجه به داشته هایشان سعی در ارائه یک فوتبال‬ ‫واکنش گرایانــه دارند و تالش می کنند با پرس ســنگین‬ ‫حریف در میانه میدان‪ ،‬اجازه خلق موقعیت خاصی را به تیم‬ ‫مقابل نداده و با حمالت سریع و برق اسا‪ ،‬از خالهای خط‬ ‫دفاعی تیم مقابل ســود ببرند‪ .‬سبزپوشان در خط حمله و‬ ‫میانی از بازیکنان باکیفیتی برخوردار بوده و در فاز تهاجمی‪،‬‬ ‫موقعیت های بســیاری به وجود می اورند اما مشکل عمده‬ ‫این تیم‪ ،‬بی دقتی مهاجمان در زدن ضربات نهایی اســت‪.‬‬ ‫سبزپوشــان اصفهانی در فاز دفاعی عملکرد قابل قبولی از‬ ‫خود نشان داده اند اما مدافعان این تیم هنوز به هماهنگی‬ ‫الزم دست پیدا نکرده و در طول بازی اشتباهات مرگباری‬ ‫را مرتکب می شــوند و همین امر باعث شــده تا باوجود‬ ‫بازی های خوبی که به نمایش می گذارند‪ ،‬در نتیجه گیری‬ ‫ضعیف عمل کنند‪ .‬در ان سو الومینیوم اراک جزو ‪ 3‬تیمی‬ ‫است که تا بدین جای فصل هنوز شکستی نداشته و در خانه‬ ‫به ســختی امتیاز از دست می دهد و در فاز دفاعی عملکرد‬ ‫خوبی دارد‪ .‬شاگردان خطیبی بازی تخریبی و بسته ای را به‬ ‫نمایش گذاشته و سعی می کنند با تجمع در میانه میدان و‬ ‫پرس شدید تیم حریف‪ ،‬ضدحمالت برق اسا به گل برسند‬ ‫و همین امــر می تواند کار را برای ذوبی ها ســخت کند‪.‬‬ ‫الومینیومی ها در فاز هجومی نیز از خطرناک ترین تیم های‬ ‫لیگ به شمار امده و موقعیت های گلزنی متعددی را خلق‬ ‫می کنند‪ .‬درواقع می توان گفت بزرگ ترین معضل تارتار در‬ ‫بازی روز سه شــنبه مهار کردن خط حمله خالق و زهردار‬ ‫تیم الومینیوم اراک است‪ .‬بااین وجود‪ ،‬نیاز هر دو تیم به سه‬ ‫امتیاز بازی و انگیزه بــاالی بازیکنان می تواند نویددهنده‬ ‫ارائه یک بازی جذاب و دیدنی باشد‪.‬‬ ‫مصاحبه خود با احترام زیادی از برانکو ایوانکوویچ یادکرد‬ ‫و تاکید داشــت که این مربی کروات ســبب شده نگاه او‬ ‫به فوتبال دچار تغییر شــود؛ این اتفاق هم درواقع با تغییر‬ ‫پست سرمربی فعلی ســپاهان پیش از جام جهانی ‪2006‬‬ ‫رخ داده و نویدکیا توســط برانکو یک خط جلوتر برده شد‬ ‫و در پست هافبک پشــت مهاجم توانایی هایش بیشتر از‬ ‫گذشــته بروز کرد‪ .‬نویدکیا یک عضو از تیم بسیار مستعد‬ ‫جام جهانی ‪ 2006‬بود؛ تیمی که البته به دلیل مصدومیت‬ ‫برخی بازیکنان کلیــدی و بی تجربگی برانکو ایوانکوویچ‬ ‫نتوانســت به انچه استحقاق داشت‪ ،‬دســت پیدا کند و با‬ ‫یک امتیاز از جام جهانی خداحافظی کرد‪ .‬شــجاعی دیگر‬ ‫عضو ان تیم بود که برخالف نویدکیا در ان تیم پرســتاره‬ ‫برای دقایقی فرصت بازی پیدا کرد و‬ ‫حضور در دو جام جهانی دیگر سبب‬ ‫شده تا شجاعی یکی از پرافتخارترین‬ ‫بازیکنان تاریخ فوتبــال ایران از این‬ ‫حیث لقب بگیــرد‪ .‬ان روزها محرم‬ ‫نویدکیا در تیم بوخوم توانســته بود‬ ‫خودش را به ترکیب اصلی برســاند و‬ ‫در سوی دیگر شجاعی که یک سال‬ ‫از محرم کوچک تر اســت‪ ،‬همچنان‬ ‫ی‪‎‬زد و ماجراجویی‬ ‫در ســایپا توپ مــ ‬ ‫طوالنی مدتش در اروپا را اغاز نکرده‬ ‫بود‪ .‬شجاعی و نویدکیا در ان سال ها‬ ‫تازه وارد دهه سوم زندگی شده بودند‬ ‫و هرکدامشــان ماجراهای متفاوتی‬ ‫را تجربه کردند؛ یکی تبدیل شــد بــه باثبات ترین لژیونر‬ ‫ایران در ســال های که فقر لژیونر داشتیم و محرم که به‬ ‫دلیل مصدومیت خیلی زود به ایران بازگشت‪ ،‬شد اسطوره‬ ‫بی همتای باشگاه سپاهان و بازیکنی تکرار نشدنی در تاریخ‬ ‫این باشــگاه‪ .‬از جام جهانی ‪ 2006‬که بازیکنان بزرگی در‬ ‫ان بازی کردند‪ ،‬تنها مســعود شجاعی است که در استانه‬ ‫‪ 38‬سالگی همچنان به فوتبال ادامه می دهد‪ .‬شجاعی در‬ ‫‪ 37‬سالگی همچنان شوق بازی اما نویدکیای ‪ 38‬ساله که‬ ‫حاال پنج سالی می شود فوتبال را کنار گذاشته‪ ،‬به مربیگری‬ ‫روی اورده است‪.‬‬ ‫نوار پیروزی های گیتی پسند‬ ‫ادامه دارد‬ ‫رقابت های هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال مردان‬ ‫باشگاه های کشور با پیروزی گیتی پسند در مقابل سن‬ ‫ایچ ساوه پیگیری شد‪ .‬هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال‬ ‫مردان باشگاه های کشور با انجام چند دیدار در شهرهای‬ ‫مختلف پیگیری شد‪ .‬در اصفهان تیم صدرنشین گیتی‬ ‫پسند در سالن پیروزی میزبان سن ایچ ساوه بود که در‬ ‫پایان به برتری چهار برسه رسید‪ .‬تیم های مدعی گیتی‬ ‫پسند و سن ایچ ساوه در هفته دهم لیگ برتر رو درروی‬ ‫هم قــرار گرفتند‪ ،‬دو تیم از ابتدای بازی فشــار زیادی‬ ‫روی دروازه یکدیگر اوردند که درنهایت این سعید احمد‬ ‫عباسی بود که توانست اولین گل این بازی را برای گیتی‬ ‫پسند وارد دروازه میهمان کند‪ ،‬بالفاصله پس ازاین گل‬ ‫سن ایچ گل تساوی را زد تا همیشه از اول شروع شود‪.‬‬ ‫در ادامه سعید احمد عباسی یک گل دیگر و میثم خیام‬ ‫و فرهاد توکلی برای گیتی پســند گل زنی کردند‪ .‬علی‬ ‫مروتی‪ ،‬علیرضا جوان و پژمان بهادیوند نیز برای ســن‬ ‫ایچ سه گل وارد دروازه گیتی پسند کردند تا این بازی با‬ ‫نتیجه چهار بر سه به پایان برسد‪.‬‬ ‫حضور دو بازیکن امریکایی‬ ‫در تیم بانوان شیمیدر‬ ‫دوئل حساس تارتار و خطیبی در هفته‬ ‫هفتم لیگ‬ ‫دیدارهای هفته هفتم لیگ برتر امروز با انجام سه مسابقه‬ ‫به پایان می رسد و بعدازان هواداران فوتبال بی صبرانه منتظر‬ ‫شنبه و دیدار اســتقالل و پرسپولیس‬ ‫در هفته هشــتم لیگ برتر خواهند بود‪.‬‬ ‫نخســتین بازی امروز را پدیده و فجر‬ ‫سپاسی برگزار می کنند‪ .‬دو تیمی که در‬ ‫جدول حال وروز خوشی ندارند؛ اما بازی‬ ‫ذوب اهن و الومینیوم دیدار حساس دیگر‬ ‫امروز به شــمار می رود‪ .‬تیم الومینیوم‬ ‫اراک بدون شکست در رده دوم جدول‬ ‫ایستاده است رتبه ای که بسیار فراتر از‬ ‫انتظار هواداران این تیم اراکی محسوب‬ ‫می شود بااین حال خطیبی و شاگردانش‬ ‫همچنان جاه طلب هستند و می خواهند‬ ‫در جمع مدعیان باقــی بمانند‪ .‬هرچند‬ ‫هفته گذشــته دو امتیاز حساس مقابل‬ ‫هوادار از دســت دادند‪ .‬حریف ان ها ذوب اهنی است که نتایج‬ ‫پرنوسانی در لیگ داشته است‪ .‬ذوبی ها هفته گذشته در خانه‬ ‫ســه امتیاز را به فوالد تقدیم کردند‪ .‬مهدی تارتار می داند در‬ ‫اراک امتیاز گرفتن از الومینیوم کار بســیار دشــواری است و‬ ‫حتی پرســپولیس هم در این شهر شکســت خورد‪ .‬باید دید‬ ‫سبزپوشان اصفهانی می توانند قلعه تیم الومینیوم را فتح کنند‬ ‫یا ان ها نیز دست خالی به خانه برمی گردند؛ اما بازی فوالد با‬ ‫تراکتورهــم جذابت های خاص خودش را دارد‪ .‬هر دو تیم در‬ ‫این فصل ســرمربی خود را تغییر دادند و با مربیان جدید خود‬ ‫وضعیت بهتری دارند‪ .‬تراکتور با ســولدو هنوز نباخته و فوالد‬ ‫هم با نکونام خارج از خانه در اصفهان به پیروزی رسیده است‪.‬‬ ‫حاال تقابل این دو تیم دیدنی خواهد بود‪ .‬دو تیم قرمزپوش و‬ ‫سرمربی تیم بســکتبال بانوان شیمیدر قم از اضافه‬ ‫شدن دو بازیکن امریکایی به ترکیب تیمش برای بازی‬ ‫در مرحلــه پلی اف لیگ برتر خبر داد‪ .‬به گزارش ورزش‬ ‫ســه‪ ،‬شایسته متشرعی اظهار داشــت‪ :‬سیاست کاری‬ ‫باشگاه شیمیدر قم به این شکل است که بازیکن خارجی‬ ‫را برای پیشــرفت و ارتقا بسکتبال بانوان به تیم اضافه‬ ‫کند‪ .‬وی افزود‪ :‬داشــتن بازیکن خارجی روی عملکرد‬ ‫تک تک بازیکنان تاثیرگــذار خواهد بود و این موقعیت‬ ‫خیلی خوبی است که شاگردانم در کنار بازیکنان حرفه ای‬ ‫کار کنند‪ .‬ســرمربی تیم بسکتبال بانوان شیمیدر قم با‬ ‫تاکید بر باال رفتن ســطح بسکتبال شاگردانش در کنار‬ ‫بازیکنان خارجی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ازانجایی که فکر‬ ‫می کنم در تمام بازی ها از بازیکنانم استفاده کردم‪ ،‬قطعًا‬ ‫زمان بازی همه شــاگردانم حفظ خواهد شــد‪ .‬فقط در‬ ‫شرایط تمرینی و بازی شاگردانم فرصت بازی با بازیکنان‬ ‫ســطح باالتر و باتجربه تر رادارند که هدف باشگاه روی‬ ‫بانوان بوده اســت‪ .‬متشرعی در پایان یاداور شد‪ :‬هر دو‬ ‫بازیکن خارجی که قرار اســت بــه ترکیب تیم اضافه‬ ‫شــوند‪ ،‬امریکایی هستند و از اخرین بازی دور برگشت‬ ‫به تیم ما ملحق خواهند شد‪.‬‬ ‫تیم ملی فوتسال ایران درراه‬ ‫ایتالیا‬ ‫پرهوادار فوتبال که تالش می کننــد خود را ارام ارام به جمع‬ ‫باالنشینان جدول برسانند‪ .‬نکونام می گوید اگرچه تیم دو برد‬ ‫متوالی داشته اما باید ایرادهای فنی تیم برطرف شود‪ .‬سولدو‬ ‫هم تالش کرده تیم خوبی برای تبریزی ها بسازد اما قطعا به‬ ‫این مربی گفته اند که فوالد با نکونام در اهواز بباز نیست‪ .‬اگرچه‬ ‫فوالدی ها با ویسی در اهواز مقابل پرسپولیس بازنده شدند اما‬ ‫واقعیت این است که اخرین باخت نکونام با فوالد در اهواز به‬ ‫فصل گذشته برمی گردد‪ .‬انتظار می رود یکی از جذاب ترین و‬ ‫فنی ترین بازی های لیگ را بین این دو تیم قرمزپوش شاهد‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫تیم ملی فوتسال ایران طبق برنامه از پیش تعیین شده‬ ‫باید روزهــای ‪ ۲۹‬و ‪ ۳۰‬اذر در دیدارهایی تدارکاتی در‬ ‫کشــور ایتالیا به مصــاف تیم ملی این کشــور برود‪.‬‬ ‫نامشخص بودن وضعیت کمیته فوتسال طی هفته های‬ ‫گذشــته و همچنین بالتکلیفی کادر فنی باعث شد تا‬ ‫ابهاماتی در قطعی بودن سفر ایران به ایتالیا مطرح شود‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که ایتالیا حتی پخش زنده بازی با‬ ‫ایران را هماهنگ کرده و فدراسیون فوتبال هم لیست‬ ‫کلی و ‪ ۲۵‬نفره را برای صدور روادید به ســفارت ایتالیا‬ ‫فرستاده است‪ .‬احسان اصولی که هفته گذشته به عنوان‬ ‫سرپرست کمیته فوتسال انتخاب شــد‪ ،‬درباره اخرین‬ ‫وضعیت این بازی تدارکاتی گفت‪ :‬بازی های تدارکاتی با‬ ‫ایتالیا برقرار و نهایی شده است‪ .‬تیم ملی ‪ ۲۸‬اذر به ایتالیا‬ ‫اعزام می شــود‪ .‬اصولی افزود‪ :‬ما با اقای ناظم الشریعه‬ ‫قرارداد داریم‪ ،‬تیم برای این بازی ها با ناظم الشریعه به‬ ‫ایتالیا اعزام می شــود‪ .‬حتی لیست تیم اعالم شده و کار‬ ‫رجیستر در حال انجام است‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫سه شنبه ‪ 09‬اذر ‪ / 1400‬سـال هجدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪30Nov2021 | 4226‬‬ ‫ایات نورانی‬ ‫انان کسانی هستند که گمراهی را به جای هدایت خریدند‪ ،‬پس تجارتشان سود نکرد و از راه یافتگان به سوی حق‬ ‫نبودند‪.‬‬ ‫‪ 16‬بقره‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫رئیس هیئت مدیره انجمن عکاسان ایران در نشست نمایش‬ ‫مستند «ظهور و ثبوت» به موضوع فقر ارشیو در عکاسی ایران‬ ‫و اهمیت ایجاد موزه عکس پرداخت‪.‬‬ ‫اخرین برنامه «قاب در قاب به روایت سینما» که از سوی‬ ‫دفتر تخصصی سینما وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی‬ ‫ورزشی شهرداری اصفهان به مناسبت نکوداشت روز اصفهان‬ ‫تدارک دیده شده بود‪ ،‬به نمایش و گفت وگو درباره مستند «ظهور‬ ‫و ثبوت» (تکه هایی از تاریخ عکاسی اصفهان) اثر حامد قصری‬ ‫اختصاص داشت‪ .‬در این برنامه که با حضور عالقه مندان به‬ ‫سینما و عکاسی در کتابخانه مرکزی اصفهان برگزار شد‪،‬‬ ‫مصطفی حیدری رئیس دفتر تخصصی سینما سازمان فرهنگی‬ ‫اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با اشاره به نمایش این‬ ‫مستند در خانه هنرمندان ایران در اول اذرماه اظهار داشت‪:‬‬ ‫برای ساخت مستند ظهور و ثبوت ‪ 150‬ساعت مصاحبه با ‪50‬‬ ‫نفر انجام شده که قرار بود به صورت مجموعه تدوین شود که‬ ‫درنهایت در ‪ 50‬دقیقه تدوین شد‪ .‬متاسفانه برخی اساتیدی که‬ ‫در این مستند با ان ها صحبت شده در این سال ها از دنیا رفته اند‪.‬‬ ‫محمدمهدی رحیمیان دانش اموخته و مدرس عکاسی و رئیس‬ ‫هیئت مدیره انجمن عکاسان ایران که دبیری و عضویت در‬ ‫شورای سیاست گذاری جشنواره های مختلف عکاسی را در‬ ‫کارنامه خود دارد به بیان نکاتی درباره ایجاد موزه های عکاسی‬ ‫و اهمیت ارشیو عکس پرداخت‪ .‬رحیمیان نداشتن موزه عکس‬ ‫را فقدانی تاریخی برای شهری همچون اصفهان دانست و‬ ‫اظهار داشت‪ :‬تهران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬تبریز‪ ،‬مشهد و شیراز قطب های‬ ‫تاریخ عکاسی ایران در ‪ 180‬سال گذشته بوده و هستند که‬ ‫البته شهر رشت نیز در ادامه به این فهرست اضافه می شود‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬فقدان موزه عکس با توجه به گنجینه هایی که در سطوح‬ ‫مختلف در استان اصفهان و مرکز ایران با محوریت اصفهان‬ ‫وجود دارد‪ ،‬واقعًا به چشم می اید‪ .‬به گفته این استادیار دانشگاه‪،‬‬ ‫در اصفهان مانند دیگر شهرهای ایران ارشیوهای عکاسی‬ ‫به صورت غیرمتمرکز‪ ،‬پراکنده و حتی پنهان در خانه ها‪ ،‬مراکز‬ ‫پژوهشی و دانشگاهی و سازمان های مختلف وجود دارد و برخی‬ ‫مجموعه های شخصی نیز با مهاجرت صاحبان ان ها‪ ،‬به خارج‬ ‫از کشور منتقل شد ه است‪ .‬رحیمیان عکس ها را بیانگر عواطف‪،‬‬ ‫نگاه و قابلیت های پدید اورندگان ان ها دانست و ادامه داد‪ :‬یک‬ ‫ارشیو درواقع یک نهاد است که نقش اساسی در سازمان دهی‪،‬‬ ‫تصمیم سازی و تصمیم گیری دارد‪ ،‬درحالی که تا همین امروز در‬ ‫ایران نهادی برای ارشیو نداریم‪ .‬او وزارت امور خارجه ایران را‬ ‫یکی از قوی ترین مراکز جمع اوری و نگهداری اسناد دیپلماسی‬ ‫و عکس دانست و گفت‪ :‬شاید پس از وزارت خارجه‪ ،‬کاخ موزه‬ ‫گلستان دومین مرکزی باشد که اسناد تصویری دوره قاجار‬ ‫شامل عکس‪ ،‬نقاشی و تصویرسازی را نگهداری می کند‪ .‬رئیس‬ ‫هیئت مدیره انجمن عکاسان ایران ناصرالدین قاجار را نخستین‬ ‫شخصی دانست که در ایران عکس ها را پشت نویسی کرده و‬ ‫برای ان ها شرح می نویسد و اضافه کرد‪ :‬این شرح نویسی از‬ ‫اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و این اقدام ناصرالدین شاه‬ ‫ریشه در عالقه وافر او به عکاسی داشته است‪.‬‬ ‫ضررهای تاریخی حاصل بی توجهی به شرح نویسی عکس‬ ‫رحیمیان با انتقاد از اینکه امروزه عکاسان خبری به شرح‬ ‫نویسی برای گزارش های تصویری خود بی توجه هستند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬متاسفانه اغلب تعدادی عکس با یک عنوان در‬ ‫خبرگزاری ها و سایت های خبری منتشر می شود که برای‬ ‫هیچ کدام از عکس ها شرح نویسی نشده و افراد حاضر در‬ ‫تصاویر و تاریخ و مکان ان واقعه درج نشده است‪ .‬عکاسی را‬ ‫خوب نشناخته ایم و تنها مهارت عکاسی را به دست اورده ایم‬ ‫بدون اینکه با تمام وجوه فرهنگی ان اشنا شویم که موجب‬ ‫این ضررهای تاریخی می شود‪ .‬او بابیان اینکه بسیاری از‬ ‫عکس های دوران انقالب و دفاع مقدس را به دلیل نداشتن‬ ‫شناسنامه ازدست داده ایم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬ارشیوهای بزرگی از‬ ‫این عکس ها در حال نابودی بود‪ .‬جالب است که در سال های‬ ‫اخیر کتاب های انگشت شماری با استفاده از این عکس ها و‬ ‫اسناد به چاپ رسیده و دچار فقر ارشیو عکس هستیم‪ .‬این‬ ‫دانش اموخته و مدرس عکاسی با تمجید از مصاحبه شفاهی با‬ ‫کارشناسان و متصدیان صنعت و هنر عکاسی در اصفهان در‬ ‫مستند ظهور و ثبوت گفت‪ :‬تولید این مستند ‪ 50‬دقیقه ای تنها‬ ‫یکی از نتایج انجام این گفت وگوها است اما این مطالعات به‬ ‫یادگار باقی می ماند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬برای ایجاد یک موزه عکس‬ ‫باید به کانسپت ان و اتاق فکری که قرار است موزه را بسازد‬ ‫بسیار اهمیت دهیم‪ .‬باید بدانیم موزه عکس قرار است بر اساس‬ ‫چه رویکردی ساخته شود‪ ،‬چه بخش هایی داشته باشد و نیرویی‬ ‫که ان را می سازد از اموزش کافی برخوردار است یا نه؟ رئیس‬ ‫هیئت مدیره انجمن عکاسان ایران بابیان اینکه نباید عکس های‬ ‫قدیمی را مانند انچه در کاخ موزه گلستان انجام می شود اصالح‬ ‫رنگ کنیم چون مواجهه تاریخی با ان اثر از بین می رود‪،‬‬ ‫تاکید کرد باید اسناد تاریخی را جمع اوری‪ ،‬نگهداری و برای‬ ‫پژوهشگران دسترسی پذیر کنیم‪ .‬رحیمیان بابیان اینکه برای‬ ‫شکل گیری موزه عکس اصفهان ابتدا اتاق فکر ان باید شکل‬ ‫بگیرد‪ ،‬افزود‪ :‬همچنین چون شهرهایی در ایران در معرض خطر‬ ‫زلزله هستند باید موزه های منطقه ای و ناحیه ای هم ایجاد کنیم‬ ‫تا تمام ذخایر ما در یک روز به وسیله زلزله یا هر تخریب دیگری‬ ‫نابود نشود‪ .‬او بابیان اینکه متاسفانه دستاوردهای عکاسی‬ ‫ایران در ‪ 50‬سال اخیر در حال از بین رفتن است‪ ،‬تاکید کرد‬ ‫باید برای حفظ این گنجینه برای ایندگان تالش کنیم‪ ،‬چون‬ ‫با نداشتن ارشیو و موزه عکس‪ ،‬براوردی از وضعیت موجود‬ ‫عکاسی ایران برای مسیر اینده هم نداریم‪ .‬در ادامه مستند‬ ‫ظهور و ثبوت به تهیه کنندگی دفتر تخصصی سینمای سازمان‬ ‫فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان و حامد قصری به‬ ‫نمایش در امد‪ .‬در این مستند با چهره هایی همچون فخرالدین‬ ‫فخرالدینی‪ ،‬امان اهلل طریقی‪ ،‬رضانور بختیار‪ ،‬اکبر امامی‪ ،‬پریسا‬ ‫دمندان‪ ،‬مرتضی بخردی‪ ،‬اشرف سادات مقصودی‪ ،‬مصطفی‬ ‫و محمدعلی شیردره‪ ،‬مجید کورنگ بهشتی‪ ،‬عبداهلل هاشمی‬ ‫نسب‪ ،‬اصغر شیرازی گفتگو صورت گرفته است‪.‬‬ ‫اگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان طال‪ ،‬نقره‪ ،‬جواهر و سنگ های قیمتی استان اصفهان‬ ‫نوبت اول‬ ‫بدینوسیلهازکلیهاعضایمحترمکهدارایکارتعضویتویاکارتبازرگانیمعتبریکیازاتاقهایبازرگانی‪،‬صنایع‪،‬معادنوکشاورزیاستاناصفهان‬ ‫(شهراصفهانیاکاشان)میباشند‪،‬دعوتمیگردددرجلسهمجمععمومیعادیبهطورفوقالعادهاینانجمنکهروزچهارشنبهمورخ‪۱۴۰۰/۰۹/۲۴‬از‬ ‫ساعت ‪ ۱۵‬الی ‪ ۱۷‬در محل اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی اصفهان به ادرس اصفهان‪ ،‬میدان فیض برگزار می گردد‪ ،‬حضور به هم رسانند‪.‬‬ ‫در ضمن اعضایی که داوطلب کاندیداتوری انتخابات هیئت مدیره و بازرس هستند‪ ،‬درخواست خود را حداکثر تا تاریخ ‪ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱‬به‬ ‫ادرس‪ anjomantalla@gmail.com‬ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫دستور جلسه‬ ‫‪ .2‬ارائه گزارش مالی و تصویب ان‬ ‫ ‬ ‫‪ .1‬ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره و تصویب ان‬ ‫‪.4‬انتخاب روزنامه کثیراالنتشار‬ ‫ ‬ ‫‪ .3‬ارائه گزارش سالیانه بازرس‬ ‫‪.6‬انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره‬ ‫ ‬ ‫‪.5‬تصویب مبلغ حق ورودی و حق عضویت سالیانه‬ ‫‪.8‬سایر مواردی که در صالحیت مجامع عمومی باشد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪.7‬انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل‬ ‫اعضای انجمن می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر با دبیرخانه انجمن به شماره تماســهای ‪ 09358003900 - 32104512‬تماس‬ ‫حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال‪ ،‬نقره‪ ،‬جواهر‬ ‫و سنگهای قیمتی استان اصفهان‬ ‫اگهی مناقصه ایجاد زیر ساخت های گردشگری شهدای گمنام‬ ‫شهر بویین میاندشت ( نوبت اول )‬ ‫شهرداری بویین میاندشت در نظر دارد به استناد مجوز شماره‬ ‫‪ 752‬مورخ ‪ 1400/09/02‬شــورای محترم اسالمی شهر نسبت به انجام مناقصه زیر‬ ‫ســاخت های گردشگری شــهدای گمنام شهر بویین میاندشــت را از محل اعتبارات‬ ‫شهرداری از طریق اگهی مناقصه طبق شرایط ذیل اقدام نماید ‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان مناقصه‬ ‫ایجاد زیر ساخت های‬ ‫گردشگری شهدای گمنام‬ ‫شهر بویین میاندشت‬ ‫‪1‬‬ ‫زیر سازی و اسفالت‬ ‫جدول گذاری‬ ‫ازاد سازی قسمتی از مسیر‬ ‫با عملیات پیکور زنی‬ ‫محل‬ ‫اجرا‬ ‫شهدای‬ ‫گمنام‬ ‫شهر‬ ‫مبلغ مناقصه‬ ‫‪10/000/000/000‬‬ ‫ریال‬ ‫محل تامین‬ ‫اعتبار‬ ‫شهرداری‬ ‫‪ - 1‬شرکت در مناقصه ی نیاز به صالحیت فنی و یا رتبه ی حد اقل ‪ 5‬راه و باند و شرکت‬ ‫ثبت شده می باشد ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله ی کارکنان دولت را بنمایند ‪.‬‬ ‫‪- 3‬پیشنهاد دهندگان باید جهت اخذ نقشه و مشخصات فنی پروژه ‪ ،‬به شهرداری مراجعه‬ ‫و اسناد شرکت در مناقصه را خریداری نمایند ‪.‬‬ ‫‪- 4‬پیشــنهاد دهندگان باید معادل ‪ %5‬اعتبار پروژه را به عنوان ســپرده ی شرکت در‬ ‫مناقصه به حســاب سپرده ی شــهرداری بویین میاندشت به شــماره سیبا بانک ملی‬ ‫‪ 0107318328000‬واریز و یا ضمانتنامه بانکی ارائه نمایند ‪.‬‬ ‫یک فنجان‬ ‫شعر‬ ‫بیا ای روشن‪ ،‬ای روشن تر از لبخند‬ ‫شبم را روز کن در زیر سرپوش سیاهی ها‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪862030‬‬ ‫م م‬ ‫الف‪:‬الف‪:‬‬ ‫‪1233302‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫مناسبت‬ ‫روز بزرگداشت شیخ مفید‬ ‫اخوان ثالث‬ ‫بیهوشی دندانپزشکی در کودکان‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد از مردم در مورد درد ناشی از اقدامات‬ ‫دندانپزشکی اضطراب و نگرانی دارند؛ اضطرابی که گاهی‬ ‫ان قدر باال می رود که درمان را به تاخیر می اندازد و این تاخیر‬ ‫مشکل را بدتر می کند‪ .‬در همین راستا در برخی دندانپزشکان‬ ‫اقدام به بیهوشی در حین انجام اقدامات دندانی خصوصا در‬ ‫کودکان می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬داروهای بیهوشی بیش از ‪ ۱۷۵‬سال است‬ ‫که وجود دارند و ســابقه نخستین روش ثبت شده با داروی‬ ‫بیهوشی به ســال ‪ ۱۸۴۶‬با استفاده از اِتر برمی گردد؛ از ان‬ ‫زمان تاکنون راه طوالنی طی شده و بیهوشی ها ابزار مهمی‬ ‫برای کمک به بیمــاران در حین انجام عمل های جراحی‬ ‫مختلف و جراحی های دندانپزشــکی هستند‪ .‬بیهوشی به‬ ‫معنای فقدان یا از دســت دادن حس است که می تواند با‬ ‫اگاهی یا بدون اگاهی باشد‪ .‬امروزه گزینه های زیادی برای‬ ‫بی حســی دندان وجود دارد‪ .‬داروها را می توان به تنهایی یا‬ ‫ترکیبــی برای تاثیرگذاری بهتر اســتفاده کرد‪ .‬نوع داروی‬ ‫بیهوشــی مورداستفاده نیز به سن فرد‪ ،‬وضعیت سالمتی و‬ ‫هرگونه واکنش منفی نسبت به داروهای بیهوشی درگذشته‬ ‫فرد بستگی دارد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬انواع بی حس کننده های دندان چیست؟‬ ‫در انجام اقدامات دندانپزشکی سه نوع بیهوشی اصلی وجود‬ ‫دارد که شامل موضعی‪ ،‬ارام بخش و عمومی است و هرکدام‬ ‫کاربرد خاصی دارند‪ .‬بی حســی موضعــی برای روش های‬ ‫ساده تری مانند پر کردن حفره های دندانی استفاده می شود‬ ‫که تکمیل ان به زمان کوتاه تری نیاز دارد و عمومًا پیچیدگی‬ ‫کمتری دارد‪ .‬هنگامی که یک بی حس کننده موضعی دریافت‬ ‫می کنید‪ ،‬هوشیارید و قادر به برقراری ارتباط هستید و صرفا‬ ‫یک ناحیه بی حس خواهد شــد‪ ،‬بنابراین دردی احســاس‬ ‫نخواهید کرد‪ .‬بیشتر بی حس کننده های موضعی به سرعت‬ ‫(در عرض ‪ ۱۰‬دقیقــه) اثر می کنند و ‪ ۳۰‬تا ‪ ۶۰‬دقیقه دوام‬ ‫می اورند‪ .‬گاهی اوقــات دارویی مانند اپی نفِرین به داروی‬ ‫بیهوشی اضافه می شود تا اثر بیهوشــی را افزایش دهد و‬ ‫از انتشار اثر بی حســی به سایر نواحی بدن جلوگیری کند‪.‬‬ ‫بی حس کننده های موضعــی در قالب های ژل‪ ،‬پماد‪ ،‬کرم‪،‬‬ ‫اســپری‪ ،‬مایع و تزریقی در دسترس هستند‪ .‬ارام بخش ها‬ ‫چندین ســطح دارد و برای ارام کردن فرد دچار اضطراب‬ ‫کاربرد دارد‪ .‬این نوع داروها برای کمک به درد یا بی حرکت‬ ‫نگه داشــتن بیمار برای انجام عمل اســتفاده می شود‪ .‬در‬ ‫صــورت دریافت داروهای ارامبخش ممکن اســت کامال‬ ‫هوشــیار باشــید و بتوانید به دستورات پاســخ دهید و یا‬ ‫ممکن است نیمه خوداگاه یا به سختی هوشیار باشید‪ .‬دارو‬ ‫ممکن است به صورت خوراکی (قرص یا مایع)‪ ،‬استنشاقی‪،‬‬ ‫عضالنی یا داخل وریدی داده شود‪ .‬بیهوشی عمومی برای‬ ‫انجام عمل های طوالنی تر اســتفاده می شود‪ .‬در این روش‬ ‫کام ً‬ ‫ال بی هوش خواهید شــد‪ ،‬هیچ دردی نخواهید داشت‪،‬‬ ‫ماهیچه های شما شل خواهند شد و فراموشی ناشی از این‬ ‫عمل خواهید داشت‪ .‬دارو از طریق ماسک صورت یا وریدی‬ ‫داده می شود‪ .‬سطح بیهوشی به روش عمل و بیمار بستگی‬ ‫دارد و خطرات مختلفی در بیهوشی عمومی وجود دارد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬عوارض بی حسی دندان چیست؟‬ ‫عوارض جانبی بی حسی دندان به نوع بی حسی مورداستفاده‬ ‫بســتگی دارد‪ .‬بیهوشــی عمومی در مقایســه با بیهوشی‬ ‫موضعی یا ارامبخش خطرات بیشتری دارد‪ .‬البته واکنش ها‬ ‫نیز بر اســاس عوامل فردی متفاوت است‪ .‬برخی از عوارض‬ ‫جانبی گزارش شده با داروهای ارامبخش و بیهوشی عمومی‬ ‫عبارت اند از حالت تهوع یا اســتفراغ‪ ،‬سردرد‪ ،‬عرق کردن یا‬ ‫لرزیدن‪ ،‬توهم‪ ،‬هذیان‪ ،‬یا گیجی‪ ،‬لکنت زبان‪ ،‬خشکی دهان یا‬ ‫گلودرد‪ ،‬درد در محل تزریق‪ ،‬سرگیجه‪ ،‬خستگی‪ ،‬بی حسی و‬ ‫قفل فک‪ .‬منقبض کننده های عروقی مانند اپی نفرین که به‬ ‫داروهای بیهوشی اضافه می شود نیز می تواند باعث مشکالت‬ ‫قلبی و فشــارخون شــود‪ .‬این ها برخی از عــوارض جانبی‬ ‫گزارش شــده داروهای بیهوشی هستند و در هنگام دریافت‬ ‫دارو از تیم مراقبت دندانپزشــکی خود در مورد داروهایی که‬ ‫مصرف می کنید‪ ،‬بپرسید‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬خطرات بیهوشی دندان چیست؟‬ ‫رضایــت درمان بخش مهمی از بحث قبل از درمان اســت‪.‬‬ ‫حتما درباره خطرات و اقدامات احتیاطی ایمنی سوال بپرسید‪.‬‬ ‫اگر باردار هســتید‪ ،‬دندان پزشــک یا جراح در مورد خطرات‬ ‫داروهای بیهوشی برای شما و کودکتان صحبت خواهد کرد‪.‬‬ ‫کودکان و افراد بــا نیازهای ویژه نیاز به ارزیابی دقیق نوع و‬ ‫ســطح بیهوشــی موردنیاز خوددارند‪ .‬کودکان ممکن است‬ ‫برای جلوگیری از عوارض جانبی یا مصرف بیش ازحد نیاز به‬ ‫تنظیم دوز داشته باشند‪ .‬سازمان غذا و داروی امریکا در مورد‬ ‫عوامل بی حس کننده ای که معموال برای دندانپزشکی استفاده‬ ‫می شود‪ ،‬هشدار داده است‪ .‬این محصوالت برای استفاده در‬ ‫کودکان زیر ‪ ۲‬سال بی خطر نیستند و حتما به این نکته توجه‬ ‫داشته باشید که از این داروها بدون مشورت با یک متخصص‬ ‫مراقبت های بهداشتی استفاده نکنید‪ .‬کودکان و بزرگساالن‬ ‫با نیازهای ویژه نیز ممکن اســت عوارض پزشکی دیگری‬ ‫داشته باشند که خطرات ناشــی از بیهوشی را افزایش دهد‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬یک مطالعه معتبر نشان داد که کودکان مبتالبه‬ ‫فلج مغزی بیشــترین تعداد واکنش های جانبی را نسبت به‬ ‫بیهوشی عمومی داشته اند‪ .‬افراد مسن با مشکالت سالمتی‬ ‫خاص نیز ممکن است نیاز به تنظیم دوز و نظارت دقیق در‬ ‫حین و بعد از عمل جراحی داشــته باشــند تا از ایمنی ان ها‬ ‫اطمینان حاصل شود‪ .‬افراد مبتالبه مشکالت کبد‪ ،‬کلیه‪ ،‬ریه یا‬ ‫قلب ممکن است نیاز به تنظیم دوز داشته باشند‪ ،‬زیرا ممکن‬ ‫است مدت بیشتری طول بکشد تا دارو از بدن خارج ان ها شود‬ ‫و اثر قوی تری داشته باشد‪ .‬اگر سابقه سکته مغزی‪ ،‬بیماری‬ ‫الزایمر‪ ،‬پارکینسون‪ ،‬تیروئید یا بیماری روانی وجود داشته باشد‪،‬‬ ‫ممکن است با بیهوشی عمومی خطر افزایش یابد‪ .‬افراد باسابقه‬ ‫اختالالت خونریزی یا داروهایی که خطر خونریزی را افزایش‬ ‫می دهند مانند اســپرین‪ ،‬در صورت استفاده از برخی داروها‬ ‫ممکن است خطر افزایش یابد‪ .‬البته توجه به این نکته مهم‬ ‫است که اکثر افراد با بی حسی موضعی واکنش های نامطلوب‬ ‫را تجربه نمی کنند‪ ،‬اما ارام بخش و بیهوشی عمومی خطرات‬ ‫بیشتری نسبت به بی حسی موضعی دارد‪ ،‬به ویژه در افراد مسن‬ ‫و افرادی که مشــکالت ســامتی خاصی دارند و یا داروی‬ ‫خاصی مصرف می کنند‪.‬‬ ‫اگهی مزایده فروش زمین (نوبت اول)‬ ‫چاپ اول‬ ‫شهرداری شاپور اباد به استناد صورت جلسه شماره ‪ 6‬به شماره ‪ 6/69‬مورخ ‪1400/07/19‬وصورت جلسه شماره ‪ 9‬به شماره ‪6/83‬‬ ‫مورخ ‪ 1400/08/25‬شــورای محترم اسالمی شــهر در نظر دارد ساختمان شهرداری واقع در خیابان امام رضا (ع) شهر شاپور اباد و‬ ‫تعداد ‪ 5‬پالک زمین با کاربری مســکونی واقع در مجموعه الحاقی غدیر (پرلنگان) و را از طریق مزایده عمومی به شــرح زیر به فروش‬ ‫برساند بنابراین از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت بازدید ازمحل و ارائه قیمت بر مبنای قیمت هر متر مربع برای پالکهای مسکونی و قیمت کلی برای‬ ‫ساختمان شهرداری از طریق سامانه تدارکات الکترونیک (ستاد ) در مدت زمان تعیین شده به شهرداری شاپور اباد مراجعه نمایند ‪.‬‬ ‫‪ -1‬برنده مزایده می بایست مبلغ زمین و ساختمان را به صورت نقدی به حساب شماره ‪ 0110691092004‬نزد بانک ملی شعبه دولت اباد واریز و فیش‬ ‫ان را به شهرداری تحویل نماید ‪.‬‬ ‫‪ -2‬متقاضیان می بایســت مبلغ ‪ %5‬قیمت کل زمین و ساختمان شهرداری را (قیمت پایه ) به صورت وجه نقد به حساب شماره ‪ 0107677558008‬نزد‬ ‫بانک ملی شعبه دولت اباد به عنوان سپرده شرکت در مزایده واریز و یا معادل ان ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند ‪.‬‬ ‫‪ -3‬متقاضیان باید قیمتهای پیشــنهادی خود را بر اســاس شــرایط مزایده تا پایان وقت اداری روز شــنبه مورخ ‪ 1400/09/27‬با مراجعه به ســامانه‬ ‫تدارکات الکترونیک (سامانه ستاد) در مزایده شرکت نماید‪.‬‬ ‫‪ -4‬شرکت کنندگان باید منع مداخله کارمندان دولت را رعایت بنمایند‪ .‬کمیسیون دررد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬پیشنهادات رسیده در راس ساعت ‪ 9‬صبح روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/09/28‬با حضور کلیه اعضای کمیسیون عالی معامالت شهرداری شاپوراباد که‬ ‫در محل شهرداری تشکیل می گردد مورد بررسی قرارخواهد گرفت ‪ .‬ضمنا شرکت متقاضیان در جلسه کمیسیون بالمانع می باشد ‪.‬‬ ‫‪ -6‬سپرده نفر اول ‪،‬دوم و سوم در صورت حاضر نشدن به عقد قرار داد به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد ‪.‬‬ ‫‪ -7‬هزینه اگهی روزنامه در مرحله اول و دوم‪ ،‬هزینه های مربوط به شرکت در مزایده شامل ثبت نام در سامانه ستاد و خرید توکن و همچنین کلیه هزینه های‬ ‫مربوط به نقل و انتقال سند ساختمان شهرداری بر عهده برنده مزایده می باشد ‪.‬‬ ‫‪ -8‬به پیشنهادات مشروط و مخدوش یا خارج از زمان تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -9‬طبق صورت جلســه شماره ‪ 9‬شورای محترم اسالمی شهر شاپور اباد به شــماره ‪ 6/69‬مورخ ‪1400/07/19‬ساختمان شهرداری پس از اعالم برنده و‬ ‫انعقاد قرار داد به مدت ‪ 2‬سال بر اساس قیمت کارشناسی رسمی دادگستری به صورت رهن و اجاره در اختیار شهرداری می باشد ‪.‬‬ ‫‪-10‬ساختمان شهرداری صرفا با امتیازات اب ‪ ،‬برق و گاز(بدون خط تلفن) بفروش می رسد و کولر گازی‪ ،‬کولر ابی ‪ ،‬دوربینهای نصب شده در ساختمان و ‪...‬‬ ‫جزء اموال شهرداری بوده و به ساختمان جدید منتقل می گردند‪.‬‬ ‫م الف‪1233136 :‬‬ ‫فرید شریعت زاده ‪ -‬شهردار شاپور اباد‬ ‫اگهی دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده‬ ‫انجمن صنفی کارفرمائی درمانگاه های دندانپزشکی استان اصفهان‬ ‫‪ - 5‬متقاضیان الزم است از توان مالی کافی برخوردار باشند ‪.‬‬ ‫‪- 6‬متقاضیان می توانند با مراجعه به شهرداری از روز چهارشنبه مورخ ‪ 1400/09/10‬و‬ ‫دریافت اسناد مناقصه ‪ ،‬پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ‬ ‫‪ 1400/09/18‬در ‪ 2‬پاکت شامل ‪:‬‬ ‫پاکت الف ‪ :‬فیش واریزی ســپرده یــا ضمانتنامه بانکی ‪ -‬پاکت ب ‪ :‬پیشــنهاد قیمت‬ ‫به صورت سربســته و الک و مهر شده به دبیرخانه ی محرمانه شهرداری تسلیم و رسید‬ ‫دریافت نمایند ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬به پیشنهادات قلم خورده ‪ ،‬مبهم و فاقد فیش سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد ‪.‬‬ ‫‪ - 8‬کلیه ی کسورات قانونی طبق مقررات بر عهده ی پیمانکار خواهد بود ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬شهرداری به استناد ماده ‪ 5‬ائین نامه های مالی شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه ی‬ ‫پیشنهادات مختار است ‪.‬‬ ‫‪- 10‬کلیه ی هزینه های چاپ اگهی در روزنامه بر عهده ی برنده مناقصه می باشد ‪.‬‬ ‫‪ - 11‬سپرده ی نفرات اول تا سوم ‪ ،‬تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد مسترد‬ ‫نخواهد شــد و هرگاه هر یک از برندگان حاضر به عقد قرارداد در موعد مقرر نشوند ‪،‬‬ ‫سپرده ی انان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد ‪.‬‬ ‫‪ - 12‬کلیه ی پیشنهادات رسیده در روز شنبه مورخ ‪ 1400/09/20‬راس ساعت ‪14:30‬‬ ‫در دفتر شهردار باز و قرائت خواهد شد ‪.‬‬ ‫ادرس ‪ :‬اصفهان ‪ -‬شهرستان بویین میاندشت ‪ -‬بلوار امام حسین (ع) ‪ -‬خیابان بهارستان‬ ‫ساختمان شهرداری بویین میاندشت‬ ‫کد پســتی ‪8565161477 :‬‬ ‫تلفن های تمــاس ‪- 03157522440 :‬‬ ‫‪ 03157522250‬فاکس ‪03157523744 :‬‬ ‫وب سایت ‪www.bouinmiandasht.ir :‬‬ ‫کانال های اطالع رســانی ‪ :‬ســروش ‪sapp.ir/sh_bouinmiyandasht :‬‬ ‫تلگرام ‪@sh_bouinmiyandasht :‬‬ ‫عبـداللهی ‪ -‬شـهردار بویین میاندشت‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫قدم تازه ای برداشتن‪ ...‬این چیزی است که مردم بیشتر از ان‬ ‫میترسند‪.‬‬ ‫داستایوسکی‬ ‫فقر ارشیو در عکاسی ایران و اصفهان‬ ‫گروه نشریات‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪:‬‬ ‫‪1400/09/09‬‬ ‫بدینوســیله از کلیه اعضای محترم انجمن یا نمایندگان تام االختیار انان دعوت بعمل می اید تا در مجمع عمومی عادی‬ ‫و فوق العاده انجمن صنفی کارفرمائی درمانگاه های دندانپزشــکی استان اصفهان که به ترتیب روز چهارشنبه اول‬ ‫دیماه ‪ 1400‬ساعت ‪ 8‬صبح (مجمع عمومی عادی) و ساعت ‪ 10‬صبح همان روز (مجمع عمومی فوق العاده) در محل سالن‬ ‫اجتماعات خانه پزشک واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق جنوبی میدان برج برگزار می گردد حضور بهم رسانید‪.‬‬ ‫الف) دستور جلسه مجمع عمومی عادی ‪:‬‬ ‫‪ .1‬گزارش عملکرد انجمن‬ ‫‪ .2‬گزارش مالی انجمن منتهی به پایان سال مالی ‪1399‬‬ ‫‪ .3‬انتخاب بازرس اصلی و علی البدل انجمن‬ ‫‪ .4‬سایر موارد که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد‬ ‫ب) دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اصالح بند ‪ 12‬از ماده ‪ 3‬اساســنامه (تفویض اختیار پیوســتن انجمن به کانون ها و انجمن های دیگر از مجمع عمومی‬ ‫به هیئت مدیره)‬ ‫‪ .2‬سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد‪.‬‬ ‫هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی درمانگاه های‬ ‫دندانپزشکی استان اصفهان‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4508

روزنامه اصفهان امروز 4508

شماره : 4508
تاریخ : 1401/09/12
روزنامه اصفهان امروز 4499

روزنامه اصفهان امروز 4499

شماره : 4499
تاریخ : 1401/09/01
روزنامه اصفهان امروز 4495

روزنامه اصفهان امروز 4495

شماره : 4495
تاریخ : 1401/08/26
روزنامه اصفهان امروز 4492

روزنامه اصفهان امروز 4492

شماره : 4492
تاریخ : 1401/08/24
روزنامه اصفهان امروز 4491

روزنامه اصفهان امروز 4491

شماره : 4491
تاریخ : 1401/08/22
روزنامه اصفهان امروز 4490

روزنامه اصفهان امروز 4490

شماره : 4490
تاریخ : 1401/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!