روزنامه اصفهان امروز شماره 4213 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4213

روزنامه اصفهان امروز شماره 4213

روزنامه اصفهان امروز شماره 4213

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫دوشنبه ‪ 24‬ابان ‪ 09 |1400‬ربیع الثانی ‪ |15Nov2021| 1443‬سـال هجدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4213‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫افزایش ‪ ۵‬برابری مصرف اینترنت‬ ‫اصفهان در دو سال گذشته‬ ‫مدیر مخابرات منطقه اصفهان در جمع خبرنگاران‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تا قبل از سال ‪ ۷۲‬مخابرات تنها ارائه خدمات تلفن ثابت‬ ‫بود‪ ،‬اما بعد از ان با ایجاد شبکه های ارتباط سیار خدمات‬ ‫این شرکت توسعه یافت‪.‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر‪:‬‬ ‫مدل برداشت از زاینده رود باید تغییر کند‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫معلوالن نیازمند‬ ‫حمایت های قانونی و‬ ‫اجرایی‬ ‫ستاد احیای زاینده رود که به دستور رئیس جمهور تشکیل شده‪ ،‬باید به معنای واقعی کلمه با فعالیت جهادی و ستادی تشکیل شود و با ارائه برنامه مشخص و‬ ‫هدفمند برای حیات دوباره زاینده رود تالش کند‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫تکمیل موزه دفاع‬ ‫مقدس اصفهان نیازمند‬ ‫‪ ۷۰‬میلیارد تومان‬ ‫اعتبار‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫اصفهان نقطه قرمز‬ ‫کرونایی ندارد‬ ‫بازگشت پیگیری مطالبات زاینده رود به مسیر درست‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫تشدید مهاجرت‬ ‫از اصفهان به دیگر‬ ‫استان ها در پی خشکی‬ ‫زاینده رود‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫ابالغ محدودیت‬ ‫تحویل سوخت به‬ ‫صنایع در اصفهان‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫روایت جذاب ابراهیم عالمه از زمان حضورش‬ ‫درون دروازه سپاهان‬ ‫بهترین دوران را در‬ ‫اصفهان گذراندم‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫]عکس‪:‬رسول شجاعی‪ /‬ایمنا [‬ ‫اصفهان پایلوت‬ ‫طرح های نواور در‬ ‫صنعت برق‬ ‫یادداشت روز‬ ‫به عمل کار براید‬ ‫حسنروانشید‬ ‫« سرعت غیر مجاز یکی از عوامل اصلی ایجاد حوادث رانندگی و بروز تلفات جبران ناپذیر ناشی از ان است‪».‬‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان اصفهان در نظــر دارد پروژه های زیــر را از طریق‬ ‫مزایده عمومی یک مرحله ای واگذار نماید‪ .‬بدینوســیله از اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط مطابق اسناد‬ ‫مزایده پیوست سامانه ستاد ایران برای شرکت در مزایده زیر دعوت بعمل می اید‪.‬‬ ‫‪ -۱‬واگذاری یک باب غرفه با کاربری فعالیت حمل و نقلی کاال در پایانه بار امیرکبیر (غرفه شــماره ‪ ۲۸‬پالک اموال ‪)۱۰۹‬‬ ‫به منظور استقرار و مکان فعالیت حمل و نقلی کاال به شرکت حمل و نقلی واجد شرایط در قالب قرارداد اجاره بدون اخذ سرقفلی‬ ‫(شماره مزایده‪)2/40022610 :‬‬ ‫‪ -2‬واگذاری یک باب غرفه با کاربری فعالیت تاکســی ســرویس یا ســوپر مارکت یا خدماتی ‪ -‬اداری (پالک اموال ‪)۱۴۵‬‬ ‫در پایانه بار امیرکبیر به شرکت کننده واجد شرایط در قالب قرارداد اجاره بدون اخذ سرقفلی (شماره مزایده‪)2/40022611 :‬‬ ‫تاریخ انتشار فایل اسناد مزایده از چاپ دوم اگهی از ساعت ‪ ۸:۰۰‬مورخ ‪ 1400/08/25‬تا ساعت ‪ 14:00‬مورخ ‪1400/09/07‬‬ ‫از طریق کارتابل اجاره سامانه ستاد ایران به نشانی الکترونیکی ‪ setadiran.ir‬و مهلت بازدید از مکانهای مورد نظر از ساعت‬ ‫‪ 8:00‬مورخ ‪ 1400/08/25‬تا ساعت ‪ 14:00‬مورخ ‪ 1400/09/17‬و مهلت دریافت اسناد تا تاریخ ‪ 1400/09/07‬و مهلت‬ ‫ارائه پیشنهادات و تحویل پاکات مزایده از جمله پاکت تضمین فرایند ارجاع کار یا ودیعه (شرکت در مزایده) و سایر اسناد‬ ‫از طریق ســامانه ســتاد ایران و ارائه پاکات به صورت فیزیکی به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان اصفهان‪،‬‬ ‫طبقه ششم‪ ،‬دبیرخانه اداره حراست از ساعت ‪ ۸:۰۰‬مورخ ‪ 1400/08/25‬تا ساعت ‪ 14:00‬مورخ ‪ 1400/09/17‬می باشد‪.‬‬ ‫زمان گشایش فایلهای پاکات مزایده از طریق سامانه ستاد ایران و به صورت فیزیکی در ساعت ‪ ۸:۰۰‬صبح ‪1400/09/18‬‬ ‫در محل سالن جلسات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان انجام می شود‪.‬‬ ‫(تصمیم گیری در خصوص برنده مزایده صرفا بر اساس نتایج مندرج در سامانه ستاد انجام خواهد شد)‬ ‫نشانی‪ :‬بلوار میرزا کوچک خان‪ ،‬بین پل وحید و ترمینال زاینده رود‪ ،‬کدپستی‪ ، ۸۱۷۶۶- 33743 :‬تلفن گویا ‪031-۳۵۰۵۹‬‬ ‫م الف‪1222924 :‬‬ ‫مهدی خضری‪ -‬مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان‬ ‫اصالحیه شماره ‪ ۱‬فراخوان اجرای سازه مجموعه ورزشی خانوادگی بهارستان‬ ‫(مناقصه یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی) شهر جدید بهارستان به شماره‪:‬‬ ‫‪۲۰۰۰۰۰۱۳۵۲۰۰۰۰۰۳۱‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫پیرو اگهی فراخوان اجرای ســازه مجموعه ورزشی خانوادگی بهارســتان (مناقصه یک مرحله ای‬ ‫همراه با ارزیابی کیفی) شــهر جدید بهارستان به شماره ‪ 20000013520000031 :‬منتشره در‬ ‫روزنامه های کثیراالنتشار و سامانه ســتاد توسط این شرکت و با توجه به تغییر انجام شده در پایه‬ ‫صالحیت مناقصه فوق الذکر (تغییر پایه ‪ ۴‬به پایه ‪ ۵‬در رشته ابنیه) به اطالع کلیه متقاضیان و مناقصه گران می رساند‬ ‫اصالحیه فوق در سامانه ستاد بارگذاری شده است‪.‬‬ ‫لذا اصالح فوق (رتبه مورد نیاز برای پروژه فوق ‪ ،‬پایه ‪ ۵‬و باالتر رشته ابنیه می باشد‪ .‬مشروط به دارای ظرفیت بودن‬ ‫جهت ارجاع کار) در تمامی اسناد نافذ و الزم االجرا است‪.‬‬ ‫لذا زمان دریافت اسناد و تسلیم پیشنهاد و گشایش پاکت ها به شرح زیر تغییر می یابد‪:‬‬ ‫زمان تسلیم پیشنهاد ‪ 1400/09/17:‬ساعت ‪۱۳‬‬ ‫زمان مهلت دریافت اسناد ‪ 1400/08/30:‬ساعت ‪۱۷‬‬ ‫زمان گشایش پاکت اسناد ارزیابی کیفی ‪ 1400/09/22 :‬ساعت ‪۱۰‬‬ ‫اصالحات انجام شده بارگذاری گردیده در سامانه ستاد به شرایط فراخوان اضافه وجزء الینفک شرایط محسوب و‬ ‫جزء اسناد تلقی می گردد و می بایست اصالحات بارگذاری شده در سامانه ستاد به همراه سایر اسناد (با مهر و امضاء‬ ‫الکترونیکی صاحبان مجاز ‪ -‬مناقصه گر ‪ -‬رسیده) و در موعد مقرر در سامانه بارگذاری گردد‪.‬‬ ‫مجددا تاکید میگردد کلیه اسناد می بایست با مهر و امضا الکترونیکی ( دیجیتال ) در سامانه ستاد بارگذاری گردد‪.‬‬ ‫در غیر اینصورت پیشنهاد و اسناد مناقصه گر باطل شده تلقی خواهد شد‪.‬‬ ‫‪1222530‬‬ ‫الف ‪862030:‬‬ ‫م مالف‪:‬‬ ‫شرکت عمران شهر جدید بهارستان‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫تاکی؟! قسمت ‪1965‬‬ ‫کشور‬ ‫ توجهی‬ ‫کوتاه از‬ ‫بی‬ ‫به عمل کار براید‬ ‫حســن روانشــید| شــاید یکــی از معضــات‬ ‫جبران ناپذیــر در دامنــه مدیریــت اداری همــان باشــد‬ ‫کــه ایــن روزهــا وزیــر کشــور را ناچار بــه نقــد ان نماید‬ ‫و معتــرف باشــد انچــه از دهه هــای بیســت و ســی‬ ‫شمســی میــراث نس ـل های بعــدی اســت پدیده هــای‬ ‫عــدم پیشــرفت در اصــاح قوانیــن مدنیتــی به جامانــده‬ ‫از حضــور اســتعمار غــرب در ان زمــان اســت کــه‬ ‫یکــی از پرمخاطره تریــن ان هــا بسترســازی دولت هــا‬ ‫به منظــور انتخــاب افــرادی اســت کــه قبــل از هــر‬ ‫ویژگــی در ارتبــاط بــا مسئولیتشــان ســخنرانان و وعده‬ ‫دهنــدگان چیره دســتی باشــند! حــاال اگرچــه هنــری‬ ‫ندارنــد امــا بازهــم می تواننــد به گونــه ای مخاطبــان‬ ‫را فتیله پیــچ کــرده و بــا چنــد اصطــاح علمــی یــا‬ ‫بیگانــه قانــع نماینــد و بــا ایــن ابــزار زمــان بخرنــد‪.‬‬ ‫امــروز متاســفانه علی رغــم همــه تالش هایــی کــه در‬ ‫دولــت ســیزدهم به منظــور اصــاح اینگونــه معضــات‬ ‫صــورت گرفتــه امــا هنــوز هم هســتند کســانی کــه بر‬ ‫بســتر حــرف حرکــت می کننــد و اصــو ً‬ ‫ال پیشــنهادی‬ ‫به منظــور عملیاتــی کــردن رفــع مشــکالت ندارنــد‪.‬‬ ‫ســتاد مقابلــه بــا بحــران در کشــور مجموعــه عریــض‬ ‫و طویلــی اســت تــا ضمــن دارا بــودن تشــکیالتی‬ ‫گســترده در پایتخــت در اســتانداری ها نیــز مدیــران‬ ‫کلــی بــه همــراه کارکنــان متعــدد پشت میزنشــین‬ ‫داشــته باشــند تــا بــه جمــع اوری امارهــا و تنظیــم‬ ‫نمودارهــای روزانــه‪ ،‬هفتگــی‪ ،‬ماهانــه و ســاالنه‬ ‫بپردازنــد درحالی کــه می تــوان ایــن هزینــه زمانــی‬ ‫و ریالــی را صــرف پیــدا کــردن راهکارهــا به منظــور‬ ‫پیشــگیری از بحــران نمــود زیــرا وقتــی اتفــاق افتــاد‬ ‫به هرحــال گروه هایــی همچــون بســیج پیــدا‬ ‫می شــوند تــا بــه جمع کــردن ان بپردازنــد و دیگــر‬ ‫نیــازی بــه وجــود افتابه لگن هــای بــدون شــام و‬ ‫ناهــار نخواهــد بــود و ایــن روزهــا در هــر جمعــی‬ ‫ســخنران به انــدازه کافــی به منظــور تشــریح رونــد‬ ‫اتفاقــات ناخواســته در کشــور و دســتگاه های مــوازی‬ ‫وجــود دارد کــه ایــن پراکندگی هــای فاقــد وجاهــت از‬ ‫عــاج واقعــه قبــل از وقــوع را نمی تــوان مثمــر ثمــر‬ ‫دانســت زیــرا بــه عمــل کار برایــد و بــه ســخنرانی و‬ ‫یــا ســخندانی نیســت! فرونشســت زمیــن در کشــور و‬ ‫بخصــوص منطقــه بحرانــی ان یعنــی اســتان اصفهان‬ ‫پدیــده تــازه ای نمی باشــد کــه بــه نیم قــرن گذشــته‬ ‫و بخصــوص دو دهــه اخیــر برمی گــردد و حاصــل‬ ‫سوءاســتفاده مطلــق از منابــع اب زیرزمینــی و حفــر‬ ‫چاه هــای متعــدد قانونــی و غیرقانونــی اســت کــه‬ ‫بایــد طــی ایــن ســال ها از انجــام ان پیشــگیری و از‬ ‫صــدور پروانه هــای تــازه ممانعــت می شــد کــه شــاید‬ ‫براثــر بی توجهــی و به نوعــی تــرک فعــل از جانــب‬ ‫متولیانــش یعنــی ســتاد مدیریــت بحــران باشــد کــه‬ ‫پــس از هــر حادثــه غیرمترقبــه مســئوالن ان پشــت‬ ‫میکروفــون می رونــد تــا گــزارش کار را بدهنــد امــا‬ ‫اقــدام عاجــل پیشــگیرانه و حتــی پیش بینــی دراین باره‬ ‫وجــود نــدارد‪ .‬شــاید بــد نباشــد تــا به عنــوان مســطوره‬ ‫ســخنان اخریــن نشســت بررســی فرونشســت زمیــن‬ ‫در جهــان و ایــران کــه دوشــنبه ‪ ۱۷‬ابــان مــاه جــاری‬ ‫توســط متولــی اســتان در امــر مدیریــت بحــران‬ ‫ایــراد شــده را نقــل کنیــم و بــه قضــاوت جمعــی‬ ‫بنشــینیم کــه ابــراز اینگونــه نظرهــا در زمــان وقــوع‬ ‫یــا پــس ازان چــه کمکــی در پیشــگیری از اتفاقــات‬ ‫مشــابه در اینــده خواهــد کرد؟«اســتان مــا در ‪ 20‬ســال‬ ‫گذشــته درگیــر بحــران کم ابــی و تغییــر بارش هــا از‬ ‫بــرف بــه بــاران تامل برانگیــز شــده اســت و میــزان‬ ‫بارش هــا در ســال گذشــته ‪ 40‬درصــد کاهــش یافتــه‬ ‫و زاینــده رود از ‪ 13‬مــاه پیــش خشــک شــده اســت کــه‬ ‫تشــدید کانون هــای گردوغبــار را بــه همــراه داشــته و‬ ‫در فصــل تابســتان نیــز الودگــی هــوا به خاطــر خیزش‬ ‫کانون هــای گردوغبــار را شــاهد بودیــم‪ .‬البتــه مطالعات‬ ‫خطرپذیــری انجــام و مشــخص شــده کــه ‪ 43‬حادثــه‬ ‫و مخاطــره در ایــن اســتان ســابقه وقــوع داشــته اســت‬ ‫کــه حــوزه مدیریــت بحــران در شــهرها بــه عهــده‬ ‫شــهردار و در روســتاها دهیــار و در شهرســتان ها بــه‬ ‫عهــده فرمانــدار به عنــوان رئیــس شــورای مدیریــت‬ ‫ص شــده اند‪ .‬بــر اســاس قانونــی کــه‬ ‫بحــران مشــخ ‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی تصویــب شــده هــر‬ ‫دســتگاه ازجملــه شــهرداری مکلــف اســت بــر اســاس‬ ‫قانــون مخاطــرات پیرامــون را شناســایی و ضریــب‬ ‫اســیب پذیری را مشــخص و اســتراتژی کوتــاه و‬ ‫بلندمــدت بــرای گــذر از شــرایط را تعییــن می کنــد‪.‬‬ ‫قانــون درباره فرونشســت زمین وزارت راه و شهرســازی‬ ‫و شــهرداری ها را مکلــف کــرده تــا ارزیابــی خطــر و‬ ‫برنامه ریــزی الزم را انجــام دهنــد کــه در شــرایط‬ ‫کرونایــی محــور و فرماندهــی میــدان بــر عهــده‬ ‫وزارت بهداشــت بــود امــا ســایر دســتگاه ها کمــک‬ ‫کردنــد تــا از شــرایط ســخت عبــور کنیــم در موضــوع‬ ‫فرونشســت زمیــن نیــز دســتگاه های متولی شناســایی‬ ‫شــده اند و بایــد اســتراتژی و دســتورالعمل هایی‬ ‫ارائــه کننــد و ســایر دســتگاه ها نیــز در ایــن مســیر‬ ‫همــکاری الزم را داشــته باشــند‪ .‬طــرح هدایــت و‬ ‫جم ـع اوری روان اب هــا هــم در حــال مطالعــه اســت‬ ‫و جلســه امــروز بــرای اســتراتژی تــاب اوری شــهری‬ ‫در برابــر فرونشســت زمیــن برگــزار شــده کــه تمــام‬ ‫دســتگاه ها بــه خدمــت گرفتــه شــوند تــا از ظرفیــت‬ ‫ان هــا اســتفاده شــود کــه می تــوان بــا برنامه ریــزی‬ ‫مســائل را حــل کــرد»‪ .‬حــاال معلــوم نیســت در ایــن‬ ‫میــان وظیفــه اجرایــی ســتاد بحــران و مدیــران کل ان‬ ‫در اســتان ها چــه می توانــد باشــد به جــز اینکــه همــه‬ ‫یــاری نماینــد تــا مدیــران بحــران بتواننــد ســخنرانی‬ ‫کنند!‬ ‫ادامه دارد‬ ‫دوشنبه | ‪ 24‬ابان ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4213‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫اصفهان نقطه قرمز کرونایی ندارد‬ ‫به گفته ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان‪،‬‬ ‫پوشــش رنگ امیزی نقشه استانی شرایط خوبی پیدا کرده‬ ‫است و نقطه قرمز در استان نداریم‪ ،‬در حال حاضر تنها ‪۲۵‬‬ ‫درصد جمعیت استان واکسن نزده اند و قانع کردن این افراد‬ ‫سخت تر است‪.‬‬ ‫پژمان عقدک در خصوص روند واکسیناســیون کرونا‬ ‫برای گروه های هدف در اســتان اصفهان‪ ،‬به ایمنا گفت‪:‬‬ ‫پوشش واکسیناســیون جمعیت باالی ‪ ۱۲‬سال در استان‬ ‫بــرای دوز اول ‪ ۷۴‬درصد و پوشــش نوبت دوم ‪ ۵۷‬درصد‬ ‫است و پوشش تزریق واکسن کرونا برای گروه سنی ‪ ۱۲‬تا‬ ‫‪ ۱۸‬سال نوبت اول ‪ ۶۷‬و نوبت دوم ‪ ۴۰‬درصد است‪.‬‬ ‫تزریق دوز اول واکسن روبه پایان است‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬روزانه قریب به ‪ ۷۰‬هزار واکسن کرونا در‬ ‫اســتان برای جمعیت هدف تزریق صورت می گرفت و در‬ ‫حــال حاضر این امار کاهش پیدا کرده و روزانه به ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫دوز تزریق واکســن رسیده است‪ .‬سخنگوی دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی اصفهان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬استقبال مردم استان از مراکز‬ ‫واکسیناسیون خوب بوده است اما در یک هفته گذشته در‬ ‫تعداد مراجعه کننده ها کاهش داشــتیم و به دلیل این است‬ ‫که تزریق دوز اول واکسن کرونا برای جمعیت مورد هدف‬ ‫در اســتان رو به پایان اســت قب ً‬ ‫ال هجوم بیشــتری برای‬ ‫واکسیناســیون بود در حال حاضر تنها ‪ ۲۵‬درصد جمعیت‬ ‫استان واکسن نزده اند و قانع کردن این افراد سخت تر است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬از ورود پیک ششم خبری نیست‬ ‫عقدک در مــورد پیش بینی پیک ششــم کرونا برای‬ ‫اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر برای استان اصفهان از ورود‬ ‫پیک ششم خبری نیست به دلیل اینکه پوشش رنگ امیزی‬ ‫نقشه استانی شرایط خوبی پیدا کرده است و نقطه قرمز در‬ ‫استان نداریم‪ ،‬در حال حاضر دو شهرستان در وضعیت ابی‬ ‫و سه شهرستان در وضعیت نارنجی و مابقی شهرستان ها‬ ‫زرد اســت و از نظر رنگ بندی شرایط خوبی داریم‪ ،‬عالئم‬ ‫و نشــانه وارد شدن به پیک ششــم کرونا در استان وجود‬ ‫نــدارد‪ .‬او در مــورد نوع واکســن های تزریــق در مراکز‬ ‫تجمیعی واکسیناســیون‪ ،‬افزود‪ :‬واکسن های «سینوفارم»‪،‬‬ ‫«پاستور»‪« ،‬برکت»‪« ،‬استرازنکا» و «اسپوتنیک» در مراکز‬ ‫واکسیناســیون به همشــهریان تزریق می شود و واکسن‬ ‫«فخرا» به عنوان فاز سوم بالینی در استان است و به عنوان‬ ‫واکسن قطعی نیست‪ ،‬در حال حاضر در دو یا سه مورد مرکز‬ ‫واکسیناسیون منتخب این واکسن تزریق می شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تزریق ‪ ۱۸‬هزار واکسن دوز سوم کرونا‬ ‫سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار کرد‪ :‬بر‬ ‫مبنای سامانه سیب روند واکسیناسیون نوجوانان گروه سنی‬ ‫‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۸‬امار خوبی دارد و امارهای اموزش وپرورش از تعداد‬ ‫واکسیناسیون دانش اموزان از این رقم هم باالتر و شرایط‬ ‫مطلوب است‪ ،‬برای زیر ‪ ۱۲‬سال هنوز واکسنی برای تزریق‬ ‫توصیه نشده است‪ .‬عقدک در مورد تزریق دوز سوم واکسن‬ ‫کرونا تاکید کرد‪ :‬دوز سوم واکســن کرونا ابتدا برای کادر‬ ‫بهداشت و درمان در اولویت بوده است و بعدازان اعالم شد‬ ‫انفلوانزا در سیستم دولتی و تعدادی هم در داروخانه ها برای‬ ‫شهروندان توزیع می شود‪ ،‬امسال در سیستم دولتی از یک‬ ‫ماه قبل قریب به ‪ ۳۰‬الی ‪ ۳۵‬هزار واکسن انفلوانزا در سیستم‬ ‫بهداشت و درمانی توزیع شده است و معادل همین تعداد هم‬ ‫در بخش خصوصی توزیع صورت گرفت‪ .‬او خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بخش خصوصی برای اوردن میزان واکسن بیشتر انفلوانزا‬ ‫ازاد اســت‪ ،‬به دلیل شــرایط کرونایی که وجود دارد برخی‬ ‫افراد که ســال های قبل تمایلی به تزریق واکسن انفلوانزا‬ ‫نداشته اند‪ ،‬احتمال دارد امسال تمایل به تزریق این واکسن‬ ‫داشته باشند و شهروندان می توانند از بخش خصوصی این‬ ‫واکســن را برای تزریق تهیه کنند‪ .‬عقدک در مورد شیوع‬ ‫بیماری انفلوانزا در استان اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬امسال نسبت به‬ ‫سال قبل پیکی در مورد شیوع بیماری انفلوانزا نداریم و امار‬ ‫کمتر از سال های قبل است‪.‬‬ ‫که برای افراد باالی ‪ ۶۰‬سال و کسانی که بیماری زمینه ای‬ ‫و نقض سیستم ایمنی در بدن دارند هم تزریق شروع شود و‬ ‫اطالع رسانی ها در این زمینه صورت گرفته است‪ .‬او تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در حال حاضر قریب به ‪ ۱۸‬هزار واکســن کرونا برای‬ ‫نوبت ســوم تزریق شده اســت‪ ،‬به تدریج که این گروه ها‬ ‫واکسینه شــدند در همان افرادی که تزریق واکسیناسیون‬ ‫شروع شده است که گروه های ســنی و اسیب پذیر بودند‬ ‫اطالع رسانی ها انجام می گیرد تا بقیه افراد هم مراجعه کرده‬ ‫و واکسن کرونا را تزریق کنند‪ ،‬اکنون روزانه حدود پنج درصد‬ ‫واکسنی که در مراکز واکسیناسیون تزریق می شود برای دوز‬ ‫سوم واکسن کرونا است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬پیک انفلوانزا نداریم‬ ‫سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مورد تزریق‬ ‫واکســن انفلوانزا در استان گفت‪ :‬هر سال تعدادی واکسن‬ ‫بازگشتپیگیریمطالباتزاینده رودبهمسیردرست‬ ‫بــه گفتــه نماینــده اصفهان در مجلس شــورای اســامی‬ ‫ریــل مطالبــات زاینــده رود بــه مســیر درســت خــود برگشــته‬ ‫اســت و هم اکنــون اســتاندار اصفهــان و مدیــران اســتانی‬ ‫در کنــار وزیــر و مدیــران وزارتخانــه متولــی پیگیــری اب‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫عبــاس مقتدایــی دربــاره مشــکالت کشــاورزان شــرق‬ ‫اصفهــان و نشســت وزیــر نیــرو بــا انــان‪ ،‬بــه ایســنا گفــت‪:‬‬ ‫جلســه کشــاورزان بــا وزیر نیــرو در نتیجه جلســه نمایندگان‬ ‫مجلــس بــا رئیس جمهــور بــود کــه در ایــن جلســه بــه وزیر‬ ‫نیــرو تکلیــف شــد تــا ضمــن حضــور موثــر در اســتان های‬ ‫مرتبــط بــا زاینــده رود بــه فهــم عمیق تــر دولــت و وزارت‬ ‫نیــرو بــرای حــل مشــکل زاینــده رود کمــک کنــد‪ .‬او‬ ‫افــزود‪ :‬در جلسـه ای کــه روز جمعــه پــس از بازدیــد میدانــی‬ ‫وزیــر نیــرو از مناطــق شــرقی و برخــی مناطــق حاشــیه ای‬ ‫زاینــده رود برگــزار شــد بیــش از ‪ ۴‬ســاعت نماینــدگان‬ ‫مجلــس‪ ،‬کشــاورزان منتخــب‪ ،‬برخــی از روســتاییان‪ ،‬صنــف‬ ‫کشــاورزی و اب بــران زاینــده رود در مناطــق شــرقی و غربی‬ ‫اصفهــان حرف هــای یکدیگــر را شــنیدند‪ .‬نایب رئیــس‬ ‫کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن جلســه کــه اســتاندار اصفهــان و وزیــر‬ ‫نیــرو حضــور داشــتند بــا صراحــت مطالبــات مــردم مطــرح‬ ‫شــد و در نتیجــه قــرار شــد وزیــر نیــرو بــه اجــرای عدالــت‬ ‫در موضــوع اب و ایســتادگی در برابــر تخلفاتــی کــه انجــام‬ ‫می شــود متعهــد باشــد و مفاهیمــی نظیــر اتــاف اب یــا‬ ‫تخصیص هــای غلــط و مشــکالت ناشــی از بی قانونــی را‬ ‫پیگیــری کنــد‪ .‬مقتدایــی ادامــه داد‪ :‬وزیــر نیــرو بــه صراحت‬ ‫اعــام کــرد کــه اگــر تخلفــی در حوضــه ابریــز زاینــده رود‬ ‫اتفــاق افتــاده اســت بایــد اصــاح و جلــوی رانت هــا گرفتــه‬ ‫شــود‪ .‬همچنیــن مقــرر شــد وزیــر نیــرو یکــی از معاونــان‬ ‫ارشــد خــود را بــه عنــوان معــاون معیــن بــرای حوضــه‬ ‫ابریــز زاینــده رود انتخــاب کنــد تــا اب از مبــدا تــا مقصــد‬ ‫بــه نحــو شایســته مدیریــت شــود‪ .‬او‪ ،‬گفت‪ :‬همچنیــن مقرر‬ ‫شــد موضــوع کارگــروه ملــی ســتاد زاینــده رود مجــددًا بــه‬ ‫صــورت عملــی تشــکیل شــود و وزارتخانه هــای اقتصــاد‪،‬‬ ‫جهــاد کشــاورزی‪ ،‬صمــت و ســازمان محیط زیســت کــه‬ ‫در ان عضــو هســتند مجــددا وارد میــدان شــوند تــا بتوانیــم‬ ‫احیــای زاینــده رود را بــا شــیوه ای عملی تــر دنبــال کنیــم‪.‬‬ ‫نماینــده اصفهــان در مجلــس تصریــح کــرد‪ :‬موضوعــات‬ ‫فرعــی ماننــد کشــت گلخانـه ای و یــا موضوعــات مرتبــط‬ ‫بــا ســلول های خورشــیدی کــه در مناطــق شــرق و غــرب‬ ‫اصفهــان زمینــه نصــب دارد و همچنیــن پیگیری هــای‬ ‫مطالبــات کشــاورزان از دســتاوردهای جلســه روز جمعــه‬ ‫بــود کــه امیدواریــم در روزهــای اینــده بــا جلســه ای‬ ‫کــه در دفتــر وزیــر نیــرو در تهــران تشــکیل می شــود و‬ ‫جمع بندی هــای جلســه اصفهــان کــه در ان جلســه‬ ‫مطــرح می شــود تصمیم گیری هــای درســتی در رابــط‬ ‫بــا زاینــده رود اتخــاذ شــود‪ .‬مقتدایــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــه‬ ‫وزیــر نیــرو اعــام کردیــم «نماینــدگان مجلــس کار خــود‬ ‫را در زمینــه مصوبــات و قوانیــن انجــام دادنــد و انچــه بایــد‬ ‫بــرای حــل مشــکل زاینــده رود انجــام شــود عمــل و اجــرای‬ ‫مصوبــات شــورای عالــی اب اســت‪ ».‬بــه نظــر می رســد‬ ‫ریــل مطالبــات زاینــده رود بــه مســیر درســت خــود برگشــته‬ ‫اســت و هم اکنــون اســتاندار اصفهــان و مدیــران اســتانی‬ ‫در کنــار وزیــر و مدیــران وزارتخانــه متولــی پیگیــری اب‬ ‫هســتند و مســئولیت پذیری بیشــتری را دراین بــاره شــاهد‬ ‫خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫برخیکالس هایدانشگاه هاهمچنانمجازی اند‬ ‫در پی تصمیم وزارت علوم مبنی بر بازگشایی مجدد دانشگاه ها‬ ‫و مراکز اموزش عالی کشور‪ ،‬تکلیف بازگشایی دانشگاه های‬ ‫کشور مشخص شد‪.‬‬ ‫اواسط مهرماه سال جاری بود که ستاد ملی مقابله با کرونا‬ ‫با صدور مصوبه ای اجازه بازگشت به اموزش حضوری‬ ‫دانشجویان را از ‪ ۱۵‬ابان ماه جاری به وزارت علوم و‬ ‫بهداشت ابالغ کرد‪ .‬بر این اساس مقرر شد دانشجویان مقطع‬ ‫تحصیالت تکمیلی از روز ‪ ۱۵‬مهرماه و مقطع کارشناسی از‬ ‫روز شنبه به صورت حضوری در کالس های درس فعالیت‬ ‫داشته باشند‪ .‬این تصمیم در حالی ابالغ شد که به نظر می رسد‬ ‫مسئوالن دانشگاه ها به دالیلی از جمله مشکالت بودجه ای‪،‬‬ ‫عدم واکسیناسیون صددرصدی دانشجویان و همچنین‬ ‫نداشتن برنامه دقیق عملی برای رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫در مراکز خوابگاهی و غیره‪ ،‬تمایلی به شروع اموزش های‬ ‫حضوری را ندارند و ترجیح می دهند همچنان دانشجویان در‬ ‫بستر مجازی‪ ،‬اموزش های خود را دریافت کنند‪.‬‬ ‫پس از ابالغ این تصمیم‪ ،‬محمدعلی زلفی گل‪ ،‬وزیر علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری طی گفت وگویی با ایسنا در خصوص‬ ‫اخرین تصمیمات وزارت علوم برای بازگشایی دانشگاه ها‬ ‫از ‪ ۱۵‬ابان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اختیار بازگشایی مراکز اموزش‬ ‫عالی و اغاز اموزش حضوری دانشجویان به دانشگاه ها‬ ‫و موسسات اموزشی داده شده تا این مراکز بر اساس‬ ‫امکاناتی که دارند برای حضور دانشجویان اولویت بندی‬ ‫کنند و مشخص شود کدام گروه ها می توانند در دانشگاه ها‬ ‫حضور فیزیکی داشته باشند‪ .‬بنا به گفته وزیر علوم‪ ،‬نگاه‬ ‫و سیاست وزارت علوم در مورد بازگشایی دانشگاه ها و‬ ‫موسسات اموزش عالی این است که به مرور دانشجویان‬ ‫در این مراکز حضور فیزیکی داشته باشند‪ .‬وزیر علوم‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در حال حاضر ستاد ملی مقابله با کرونا اجازه‬ ‫بازگشایی دانشگاه ها و اغاز اموزش حضوری دانشجویان‬ ‫را صادر کرده است‪ ،‬اما همان طور که عنوان شده دانشگاه ها‬ ‫بر اساس شرایط و امکانات خود‪ ،‬حضور دانشجویان را‬ ‫اولویت بندی می کنند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬دانشگاه صنعتی اصفهان‬ ‫در این راستا معاونت اموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان‬ ‫در اطالعیه ای به دانشجویان تحصیالت تکمیلی اعالم‬ ‫کرد‪ :‬بر اساس پیشنهاد شورای تحصیالت تکمیلی و تائید‬ ‫هیئت رئیسه دانشگاه‪ ،‬از روز شنبه‪ ۲۹ -‬ابان تمام کالس هایی‬ ‫که طبق مصوبات‪ ،‬خاص مقطع دکتری است‪ ،‬اعم از این که‬ ‫دانشجوی دکتری یا کارشناسی ارشد در انها ثبت نام کرده‬ ‫باشد صرفا به صورت حضوری و با رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی برگزار خواهد شد‪ .‬در این اطالعیه گفته شده که‬ ‫لیست دروس از طرف دانشکده ها اعالم خواهد شد و سایر‬ ‫کالس های تحصیالت تکمیلی همچنان تا پایان نیمسال‬ ‫جاری به صورت مجازی برگزار خواهند شد‪ .‬همچنین تمام‬ ‫ازمون های پایانی نیمسال جاری مقاطع تحصیالت تکمیلی‬ ‫(کارشناسی ارشد و دکتری) به صورت حضوری برگزار خواهد‬ ‫شد‪ .‬در این اطالعیه در خصوص اقامت در خوابگاه ها‪ ،‬حضور‬ ‫در کالس ها و ازمایشگاه ها و سایر بخش های دانشگاه اعالم‬ ‫شد که منوط به تکمیل واکسیناسیون با ارائه گواهی مربوطه‬ ‫و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی است‪ .‬تبعات ناشی از‬ ‫عدم اقدام الزم به عهده دانشجویان خواهد بود‪ .‬با معدود‬ ‫دانشجویان دارای معذوریت پزشکی بر اساس شیوه نامه های‬ ‫خاص رفتار خواهد شد و تا زمان اعالم تصمیم جدید دانشگاه‬ ‫در خصوص نحوه برگزاری دفاعیه ها و امتحانات جامع‪ ،‬روال‬ ‫قبلی ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬دانشگاه اصفهان‬ ‫معاونت اموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه اصفهان‬ ‫نیز در اطالعیه ای برای ازسرگیری اموزش حضوری در‬ ‫نیم سال اول سال ‪ ۱۴۰۰-۱۴۰۱‬اعالم کرد‪ :‬کالس های‬ ‫مقطع دکتری از ابتدای ابان ماه به صورت حضوری تشکیل‬ ‫خواهد شد‪ .‬کالس های مقاطع تحصیالت تکمیلی مشترک‬ ‫بین دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد همچنان به‬ ‫صورت غیرحضوری تداوم خواهد یافت‪ .‬روسای دانشکده ها‬ ‫مسوولیت برنامه ریزی و نظارت بر تشکیل کالس های‬ ‫حضوری در دانشکده را بر عهده داشته و انتظار می رود‬ ‫هماهنگی های الزم را با سایر بخش های ستادی جهت‬ ‫رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی از جمله اطمینان‬ ‫از سالمت اعضای هیئت علمی و دانشجویان انجام دهند‪.‬‬ ‫محل تشکیل کالس های حضوری در سامانه گلستان‬ ‫مشخص شده است‪ .‬تدابیر و تمهیدات الزام برای رعایت‬ ‫دستورالعمل های بهداشتی و پیشگیری از شیوع بیماری‬ ‫در کالس ها‪ ،‬ازمایشگاه ها‪ ،‬کارگاه ها‪ ،‬وسایل حمل ونقل‪،‬‬ ‫سالن های غذاخوری‪ ،‬خوابگاه ها و سایر مکان های جمعی‬ ‫دانشگاه اندیشیده شده و بخش های پشتیبانی اماده ارائه‬ ‫خدمات الزم هستند‪ .‬در این اطالعیه همچنین اعالم شده‬ ‫هرگونه حضور دانشجویان در محیط دانشگاه (حضور در‬ ‫کالس‪ ،‬ازمایشگاه‪ ،‬خوابگاه‪ ،‬رستوران ها و ‪ )...‬مستلزم‬ ‫ارائه کارت الکترونیک مبنی بر تزریق دو دوز واکسن‬ ‫کرونا است‪ .‬در صورت اثبات عدم انجام واکسیناسیون و‬ ‫یا مخدوش بودن مدارک طبق مقررات رفتار خواهد شد‬ ‫و مسئولیت تبعات ان به عهده دانشجو است‪ .‬دانشجویان‬ ‫غیر ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه نیز جهت دریافت‬ ‫هر نوع خدمات‪ ،‬الزم است عالوه بر ارائه مدارک انجام‬ ‫واکسیناسیون کرونا‪ ،‬مدارک پوشش بیمه سالمت خود را‬ ‫نیز ارائه کنند‪ .‬همچنین دانشجویان مقطع دکتری متقاضی‬ ‫و واجد شرایط اسکان دانشجویی با مراجعه به سامانه‬ ‫پیشخوان گلستان‪ ،‬درخواست اسکان خود را در اسرع وقت‬ ‫ارسال کنند‪ .‬دانشجویانی که اسکان داده می شوند‪ ،‬الزامًا‬ ‫باید در پایش های بهداشتی شبانه مجموعه سراها شرکت و‬ ‫هرگونه عالئم ناشی از احتمال ابتال به کرونا را به مسئوالن‬ ‫اطالع رسانی کنند‪ .‬همچنین رعایت دستورالعمل های‬ ‫بهداشتی مندرج در ابالغیه های وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشکی در دوران کرونا در محیط دانشگاه الزامی‬ ‫است و در صورت عدم توجه به دستورالعمل ها مطابق‬ ‫مقررات برخورد خواهد شد‪ .‬در صورت کاهش پاندمی و‬ ‫ثبات وضعیت و شرایط ایمن و بهداشتی‪ ،‬در هفته های‬ ‫اینده برنامه ریزی جهت تشکیل کالس های عملی و‬ ‫ازمایشگاهی‪ ،‬برگزاری ازمون های پایان ترم به صورت‬ ‫حضوری و بازگشت به روال حضوری دانشگاه در مقاطع‬ ‫کارشناسی ارشد و کارشناسی نیز در دستور کار خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬دانشگاه جامع علمی کاربردی‬ ‫دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور از حضوری شدن‬ ‫کالس های درس دانشگاه های علمی کاربردی سراسر کشور‬ ‫از روز شنبه ‪ ۱۵-‬ابان ماه خبر داد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬دانشگاه پیام نور‬ ‫کالس های درسی دانشگاه پیام نور همچنان به شیوه‬ ‫غیرحضوری برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫به تازگی محمدمهدی طهرانچی‪ ،‬رئیس دانشگاه ازاد اسالمی‪،‬‬ ‫از اغاز کالس های اموزش حضوری این دانشگاه در چند شهر‬ ‫کشور با وضعیت ابی کرونایی خبر داد و گفت‪ :‬اموزش های‬ ‫مجازی موقتی هستند و با بازگشت به شرایط عادی از لحاظ‬ ‫شیوع بیماری کرونا به اموزش های حضوری بازخواهیم‬ ‫گشت‪ .‬بنا بر تصمیم دانشگاه ازاد اسالمی مرکز مقرر شده‬ ‫کالس های تمام مقاطع تحصیلی در شهرهای با رنگ بندی‬ ‫ابی و مقاطع تحصیالت تکمیلی در شهرهای با رنگ بندی‬ ‫زرد از ‪ ۱۵‬ابان ماه به صورت حضوری برگزار می شود‪ .‬در حال‬ ‫حاضر تنها شهرستان های خور و برخوار در استان اصفهان‬ ‫در وضعیت ابی قرار دارند و شهرستان های اردستان‪ ،‬شهرضا‬ ‫و مبارکه نارنجی هستند و بقیه شهرستان های استان نیز‬ ‫به رنگ زرد هستند‪ .‬در خصوص رشته های علوم پزشکی‬ ‫دانشگاه های ازاد نیز تاریخ و نحوه حضوری شدن کالس ها‬ ‫اعالم می شود‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر از اصفهان‬ ‫کوتاه‬ ‫تشدید مهاجرت از اصفهان به‬ ‫دیگر استان ها در پی خشکی‬ ‫زاینده رود‬ ‫به گفته استاد گروه مهندسی اب دانشگاه صنعتی اصفهان‬ ‫با خشک شدن زاینده رود‪ ،‬مهاجرت های بی رویه از اصفهان‬ ‫به شمال کشور و استان هایی که وضعیت بهتر دارند اتفاق‬ ‫خواهد افتاد‪.‬‬ ‫جهانگیر عابدی کوپایی‪ ،‬به ایرنا گفت‪ :‬با ادامه این وضعیت‬ ‫مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها به دلیل خالی شدن‬ ‫کانون های تولید از سکنه ممکن است مخاطره امیز باشد‪.‬‬ ‫استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه اب اضافه کرد‪ :‬کاهش‬ ‫بارندگی‪ ،‬اختالل در بارش ها‪ ،‬تغییر اقلیم و نبود ذخیره برف‬ ‫کافی در مناطق کوهستانی در خشک شدن زاینده رود تاثیر‬ ‫دارد‪ .‬به گفته او در ‪ ۱۵‬سال اخیر به دنبال پدیده گرمایش‬ ‫زمین‪ ،‬دمای اصفهان نیز ‪ ۶‬دهم درجه سانتی گراد افزایش‬ ‫پیدا کرده که خود علت بیشتر شدن مصرف اب در همه‬ ‫بخش ها است‪ .‬استاد دانشگاه افزود‪ :‬بارش ها در اصفهان سال‬ ‫گذشته ‪ ۵۰‬درصد کمتر شده است‪ .‬عابدی با اشاره به تامین‬ ‫اب زاینده رود از سه تونل اول و دوم کوهرنگ و تونل های‬ ‫چشمه لنگان و خدگستان‪ ،‬افزود‪ :‬تخصیص طرح های‬ ‫ابی مختلف از موضوع های دیگر خشکی زاینده است‪ .‬او‬ ‫برداشت های بی رویه در باالدست زاینده رود در استان اصفهان‬ ‫و چهارمحال و بختیاری را از دیگر دالیل خشک شدن این‬ ‫رودخانه عنوان کرد‪ .‬استاد دانشگاه افزود‪ :‬کشاورزان اصفهان‪،‬‬ ‫محیط زیست (تاالب گاوخونی) و میراث فرهنگی (سازه های‬ ‫تاریخی) سه بخش مهم متضرر از خشکی زاینده رود هستند‪.‬‬ ‫او گسترش پدیده فرونشست زمین در اصفهان به دنبال‬ ‫برداشت بی رویه از ابخوان ها را تهدید جدی برای این استان‬ ‫برشمرد و افزود‪ :‬نتیجه پژوهش های علمی درباره فرونشست‬ ‫زمین در اصفهان از حدود ‪ ۶‬سال پیش در رسانه ها هشدار‬ ‫داده شده بود‪ ،‬این چالش‪ ،‬بسیاری از ظرفیت های شاخص‬ ‫اصفهان مانند گردشگری را نیز تحت شعاع قرار می دهد چرا‬ ‫که بسیاری از بناهای تاریخی در معرض تخریب است‪ .‬به‬ ‫گفته او‪ ،‬فرونشست زمین پدیده ای غیرقابل برگشت است و‬ ‫با اجرای طرح تغذیه مصنوعی نیز این زمین ها به حالت اول‬ ‫برنمی گردند‪ .‬استاد دانشگاه‪ ،‬پمپاژهای باالتر از مجوز تعیین‬ ‫شده در سرشاخه های زاینده رود را از دیگر دالیل خشک شدن‬ ‫این رودخانه بیان کرد‪ .‬به گفته او‪ ،‬توسعه بی رویه شهرنشینی‪،‬‬ ‫کشاورزی و صنعت در حوضه زاینده رود این خشکی را‬ ‫تشدید کرده است‪ .‬عابدی کوپایی افزود‪ :‬تاسیس صنایع در‬ ‫مناطق خشک و کویری توصیه نمی شود و این صنایع باید‬ ‫در جوار اب های ازاد تاسیس شود‪ .‬او به هدررفت اب در‬ ‫شبکه های اب رسانی و شهرهای مستقر در مسیر زاینده رود‬ ‫اشاره و بیان کرد‪ :‬این مشکل با وجود اقداماتی که انجام شده‬ ‫است همچنان وجود دارد‪ .‬استاد گروه مهندسی اب دانشگاه‬ ‫صنعتی اصفهان‪ ،‬هشدار داد‪ :‬هرگونه طرح انتقال جدید اب به‬ ‫اصفهان‪ ،‬هجوم جمعیتی و صنعتی را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬تنها راه این است که طرح های انتقال اب تنها‬ ‫برای مصرف شرب و بهداشت استفاده شود‪ .‬او افزود‪ :‬راهکار‬ ‫دیگر این است که صنایع دیگر در اصفهان توسعه پیدا نکند و‬ ‫روش های صرفه جویی اب در بخش صنعت با جدیت دنبال‬ ‫شود‪ .‬عابدی کوپایی افزود‪ :‬جریان مستمر و دائمی زنده رود‬ ‫راهکار بعدی است‪ ،‬چرا که به طور یقین وضع را بدتر از این‬ ‫نخواهد کرد از طرفی حقابه تاالب گاوخونی نیز تامین شود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه محافظت از منابع اب های زیرزمینی استان‬ ‫که تنها منبع قابل اتکا هستند ضروری است‪ ،‬افزود‪ :‬اثرات‬ ‫گازهای گلخانه ای و افزایش دمای حاصل از ان باعث وقوع‬ ‫سیل های ناگهانی و وقوع خشک سالی های مکرر شده که‬ ‫باید برای تقویت و تغذیه ابخوان ها‪ ،‬این سیالب ها را کنترل و‬ ‫هدایت کرد‪ .‬منابع اب های زیرزمینی کشور با افزون بر ‪۱۳۳‬‬ ‫میلیارد مترمکعب کسری مواجه است؛ همچنین فشار به منابع‬ ‫اب زیرزمینی کشور جهت تامین اب موردنیاز بخش های‬ ‫مختلف کشاورزی‪ ،‬اشامیدنی‪ ،‬بهداشت‪ ،‬فضای سبز‪ ،‬صنایع‬ ‫و خدمات بویژه در استان اصفهان فزونی یافته است‪ .‬وزیر‬ ‫نیرو در سفر اخیر خود به اصفهان در گفت وگو با خبرنگاران‬ ‫اعال م کرد‪ :‬طرح های نیمه تمام انتقال اب‪ ،‬از میزان ورودی‬ ‫به حوضه ابریز زاینده رود در سال های اخیر کاسته است و‬ ‫باید در تخصیص منابع اب در این حوضه بازنگری شود‪.‬‬ ‫محرابیان افزود‪ :‬بارگذاری زیاد روی این حوضه نیز موجب‬ ‫بروز بحران ابی شده که بازنگری در تخصیص ها و اعمال‬ ‫روش های دیگر برای افزایش ورودی اب الزم است‪ .‬او رکود‬ ‫در پروژه های اب را جزو دغدغه های وزارت نیرو دانست و‬ ‫گفت‪ :‬برخی از این پروژه ها ‪ ۱۰‬سال است که متوقف شده‬ ‫که اغاز عملیات انها برای رفع نیازهای مردم ضروری است‪.‬‬ ‫وزیر نیرو در جلسه سازگاری با کم ابی اصفهان نیز تصریح‬ ‫کرد‪ :‬وزارت نیرو خود را متعهد به پرداخت حقابه ها طبق‬ ‫قوانین جاری کشور می داند‪ .‬محرابیان‪ ،‬تشکیل کارگروه ملی‬ ‫ستاد احیای زاینده رود با حضور نهادهای مرتبط را ضروری‬ ‫دانست و افزود‪ :‬مشکالت اب در اصفهان ثمره چند دهه‬ ‫بی برنامگی و بارگذاری های بیجا و بر اساس بلندپروازی های‬ ‫غیرواقعی بوده است بنابراین نمی توان انتظار داشت که این‬ ‫چالش نیز به سرعت برطرف شود‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬قرار نیست‬ ‫تخصیص های نادرست اب به صنایع ادامه یابد بلکه پساب‬ ‫و اب های نامتعارف را جایگزین منابع حیاتی در واحدهای‬ ‫صنعتی خواهیم کرد‪ .‬خشک سالی بی سابقه در استان اصفهان‬ ‫و چالش در تامین اب حتی در بخش اشامیدنی و بهداشت‪،‬‬ ‫تاکیدی دوباره بر اجرای طرح های انتقال اب به حوضه ابریز‬ ‫زاینده رود و احیای این رودخانه به عنوان اصلی ترین منبع اب‬ ‫مرکز کشور است‪ .‬زاینده رود به طول افزون بر ‪ ۴۰۰‬کیلومتر‬ ‫بزرگ ترین رودخانه منطقه مرکزی ایران در دهه های اخیر‬ ‫به یک رودخانه با جریان دوره ای تبدیل و در پایین دست‬ ‫با خشکی مواجه شده است‪ .‬اکنون ‪ ۷۹‬درصد از مساحت‬ ‫استان اصفهان درگیر خشک سالی و تنها ‪ ۲۱‬درصد از ان‬ ‫واجد شرایط نرمال تا ترسالی است‪ .‬کمبود بارش ها در مناطق‬ ‫سرشاخه های زاینده رود نیز به طور محسوس احساس می شود‬ ‫به طوری که کاهش ‪ ۴۰‬درصدی بارندگی ها در این مناطق‬ ‫سبب کمبود منابع ابی سطحی و زیرسطحی شده است‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫لزوم استفاده از فناوری های‬ ‫نوین در تبدیل پسماندها‬ ‫معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با اشاره به‬ ‫ضرورت تحول در مدیریت پسماندهای شهری‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باید در «جمع اوری و تبدیل پسماندها» و «نظافت و‬ ‫رفت و روب شهر» از فناوری های نوین استفاده کنیم‪.‬‬ ‫مهدی بقایی به ایمنا گفت‪ :‬از سال ها پیش جمع اوری‬ ‫پســماندها و تبدیل ان ها به کمپوســت با روش های‬ ‫سنتی انجام می شود که این مسئله هزینه های بسیاری‬ ‫را به شهر تحمیل کرده و می تواند در اینده‪ ،‬مشکالت‬ ‫کارگری و مالی زیادی را ایجاد کند‪ .‬او افزود‪ :‬استفاده از‬ ‫فناوری های نوین در جمع اوری و مدیریت پسماندها‪،‬‬ ‫یک ضرورت اســت که باید با برنامه ریزی درست و‬ ‫بهره گیری از دانش متخصصان دانشگاهی و ظرفیت‬ ‫شرکت های دانش بنیان به ان دست پیدا کنیم‪ .‬معاون‬ ‫خدمات شهری شهردار اصفهان تصریح کرد‪ :‬در کنار‬ ‫توســعه فناورانه‪ ،‬به فرهنگ ســازی مستمر‪ ،‬خالق و‬ ‫اثربخش نیاز داریم که اداره توسعه فرهنگ شهروندی‬ ‫که پیش از این‪ ،‬مردم با عنوان کمیته شــهروندی ان‬ ‫را می شــناختند‪ ،‬می تواند بسیار کمک کننده و راهگشا‬ ‫باشــد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬سالیان گذشته با استمرار تبلیغات‬ ‫شهروندی‪ ،‬ارسال پیام های اموزشی و گفتگوی موثر با‬ ‫شهروندان توانستیم شاخص هایی نظیر کاهش میزان‬ ‫تولید شــیرابه‪ ،‬تفکیک پســماندها از مبدا و پرهیز از‬ ‫زباله ی خارج نوبت را در شهر اصفهان ارتقا ببخشیم‪.‬‬ ‫بقایی گفت‪ :‬توقعات شهروندان از شهرداری در حوزه‬ ‫خدمات‪ ،‬افزایش یافته است در این راستا هم باید نیازها‬ ‫و خواســته های جدید مردم را شناسایی کنیم و نحوه‬ ‫ارائه خدمات را مورد اصالح و تکمیل قرار دهیم و هم‬ ‫مشارکت و همدلی را بین مدیریت شهری و شهروندان‬ ‫تقویت کنیم تا اصفهان زیبایمان در مسیر پیشرفت و‬ ‫ترقی قرار بگیرد‪.‬‬ ‫امادگی ‪ ۳‬هزار خودرو برای‬ ‫سرویس دهی به دانش اموزان‬ ‫به گفته مدیرعامل ســازمان تاکسیرانی شهرداری‬ ‫اصفهان با اعالم ستاد کرونا و اموزش وپرورش‪ ،‬فعالیت‬ ‫سرویس های مدارس با مجوز کارگروه ماده ‪ ۱۸‬از سر‬ ‫گرفته می شود‪.‬‬ ‫هادی منوچهری به ایمنا گفت‪ :‬طی دو سال گذشته‬ ‫و در دوران کرونا فعالیت سرویس های مدارس تعطیل‬ ‫شده است‪ ،‬اگرچه شاید به صورت استثنا برخی والدین‬ ‫اقدام به سرویس گیری شخصی ان هم به صورت بسیار‬ ‫محدود کنند‪ ،‬اما به طورکلی در این مدت سرویس دهی‬ ‫نداشــته ایم‪ .‬او با بیان اینکه پیش از شروع همه گیری‬ ‫کرونا حدود ‪ ۷۴‬هزار دانش اموز در شــهر اصفهان از‬ ‫سرویس مدرسه استفاده می کردند‪ ،‬افزود‪ :‬بیش از ‪۵۰‬‬ ‫شرکت حمل ونقل دانش اموزی با بیش از ‪ ۸۵۰۰‬راننده‪،‬‬ ‫این ‪ ۷۴‬هزار دانش اموز را جابه جا می کردند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫سازمان تاکسیرانی شــهرداری اصفهان تصریح کرد‪:‬‬ ‫کارگروه ماده ‪ ۱۸‬متشکل از نمایندگانی از فرمانداری‪،‬‬ ‫شهرداری‪ ،‬ســازمان تاکســیرانی و اموزش وپرورش‬ ‫اصفهان مســئولیت مصوبات و نظــارت بر مصوبات‬ ‫مرتبط با نوع فعالیت سرویس های مدارس و سازمان‬ ‫تاکسیرانی شــهرداری اصفهان نیز مسئولیت اجرایی‬ ‫حمل ونقل دانش اموزی را بــه عهده دارد‪ .‬منوچهری‬ ‫تاکیــد کرد‪ :‬منتظریم به محض اعالم ســتاد کرونا و‬ ‫اموزش وپرورش‪ ،‬با مجوز کارگــروه ماده ‪ ۱۸‬فعالیت‬ ‫ســرویس های مدارس از سر گرفته شود‪ .‬او از امادگی‬ ‫سازمان تاکسیرانی و اموزش وپرورش برای اغاز به کار‬ ‫سرویس های مدارس با وجود مشکالت متعدد خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬در مرحله اول بیش از ســه هــزار خودرو در‬ ‫اصفهان امادگی سرویس دهی به مدارس را دارند‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان‬ ‫با اشــاره به اینکــه اموزش وپرورش و ســتاد کرونا‬ ‫حضور دانش اموزان در مــدارس را به صورت حداقلی‬ ‫برنامه ریزی کرده اند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬درصورتی که اعالم‬ ‫شــود دانش اموزان باید به صورت حضوری و حداقلی‬ ‫سر کالس های درس حاضر شوند‪ ،‬سرویس دهی نیز‬ ‫به همین شــکل انجام خواهد شــد‪ .‬او در مورد تعرفه‬ ‫سرویس های مدارس افزود‪ :‬هرسال با مصوبه کارگروه‬ ‫ماده ‪ ،۱۸‬پیشــنهاد و الیحه نرخ کرایه سرویس های‬ ‫مدارس به شــورای اســامی شــهر ارائه می شود و‬ ‫بعد از تصویب شــورا اجرا می شود‪ .‬امسال نرخ کرایه‬ ‫سرویس های مدارس در اصفهان نسبت به سال قبل‬ ‫‪ ۲۵‬درصد افزایش خواهد داشــت‪ .‬منوچهری با بیان‬ ‫اینکه نحوه محاســبه و هزینه ای کــه خانواده ها باید‬ ‫برای سرویس مدارس دانش اموزان پرداخت کنند در‬ ‫قــراردادی که بین والدین و شــرکت های حمل ونقل‬ ‫دانش اموزی منعقد می شود به صورت شفاف و با جزئیات‬ ‫کامل در اختیار والدین قرار می گیرد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫والدین با مراجعه به سایت سازمان تاکسیرانی می توانند‬ ‫در بخش مربوط به محاســبه نرخ سرویس مدارس‪،‬‬ ‫بر اســاس کیلومتر‪ ،‬موقعیــت جغرافیایی و موقعیت‬ ‫مکانی میزان دقیق هزینه حمل ونقل را محاسبه کنند‪،‬‬ ‫ضمن اینکه نظارت الزم از سوی سازمان تاکسیرانی‬ ‫و اموزش وپرورش بر روی دریافتی های شــرکت های‬ ‫حمل ونقل از خانواده ها در طول ســال وجود دارد‪ .‬او با‬ ‫بیان اینکه با توجه به برنامه ریزی برای شروع اموزش‬ ‫حضوری در مدارس حتمًا رانندگانی برای سرویس های‬ ‫مدارس به کار گرفته می شــوند که واکســینه شــده‬ ‫باشــند‪ ،‬گفت‪ :‬تعداد قابل توجهــی از رانندگان ما در‬ ‫حوزه سرویس مدارس در این مدت واکسینه شده اند‪،‬‬ ‫همچنین رعایت پروتکل های بهداشتی مثل استفاده از‬ ‫ماسک و فاصله گذاری اجتماعی با بازگشایی مدارس‬ ‫مدنظر قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫دوشنبه | ‪ 24‬ابان ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4213‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر‪:‬‬ ‫مدل برداشت از زاینده رود باید تغییر کند‬ ‫رئیس شــورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه‬ ‫اســتان اصفهان امروز در مقابــل تهدیدها و بحران های‬ ‫فراوان فریادرســی ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬سال هاســت که با شعار‬ ‫برخــورداری‪ ،‬محرومیت های متعدد اســتان از ســوی‬ ‫مسئوالن کشوری نادیده گرفته شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬محمد نورصالحی در هفدهمین جلسه‬ ‫علنی شورای اسالمی شهر اصفهان با تبریک میالد امام‬ ‫حسن عسکری (ع) و گرامیداشت روز ایثار و حماسه مردم‬ ‫اصفهان‪ ،‬اظهار کرد‪ ۳۹ :‬ســال پیــش در چنین روزهایی‬ ‫مردم شهر گنبدهای فیروزه ای با بدرقه باشکوه فرزندانشان‬ ‫حماسه ساز شده و گوشــه گوشه این شهر با حجله ‪۳۷۰‬‬ ‫شهید تزئین شد‪ .‬او افزود‪ :‬مردم در ‪ ۲۵‬ابان ‪ ،۶۱‬پیکر ‪۳۷۰‬‬ ‫شــهید عملیات محرم را با شکوهی مثال زدنی و بی نظیر‬ ‫بر دوش خود تا گلســتان شــهدا همراهی کردند که این‬ ‫تشییع بی مانند گواه استقامت و مرد روزهای سخت بودن‬ ‫مردم این دیار است‪ .‬رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬عملیات محرم بــرگ زرینی در دفتر قطور‬ ‫مبارزات‪ ،‬مقاومت و ایثارگری مردم اصفهان است‪ ،‬استانی‬ ‫که در طول جنگ هم بیشــترین شــهید را تقدیم نظام‬ ‫اسالمی کرد‪ .‬او به جایگاه حماسه ‪ ۲۵‬ابان ‪ ۱۳۶۱‬در بیان‬ ‫امام خمینــی (ره) و رهبر معظم انقالب پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫از ‪ ۲۰۰‬هزار شــهید جنگ تحمیلــی ‪ ۲۳‬هزار تن متعلق‬ ‫به اســتان اصفهان بوده و تاریخ گواهی می دهد که مردم‬ ‫این خطه از جغرافیای ایران زمین‪ ،‬هرگز در برابر مشکالت‬ ‫و بحران هایی که کشــور با ان مواجه بوده دســت روی‬ ‫دست نگذاشــته اند‪ .‬رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬مردم اصفهان همواره فریادرس بوده اند و چه‬ ‫ان زمان که از جانشان برای دفاع از تمامیت ارضی کشور‬ ‫گذشــتند چه در ســال های بعد و در عرصه های مختلف‬ ‫همواره نگینی بر انگشــتر ایران بوده انــد‪ .‬نورصالحی با‬ ‫بیان اینکه اســتان اصفهان امــروز در مقابل تهدیدها و‬ ‫بحران های فراوان فریادرســی ندارد‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫سال هاست که با شعار برخورداری‪ ،‬محرومیت های متعدد‬ ‫استان از سوی مسئوالن کشوری نادیده گرفته شده است‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬کشاورزان استان برای مطالبه حقابه خود‬ ‫به بســتر خشــک زاینده رود پناه اورده اند و با مسالمت و‬ ‫نجابت پیگیر مطالبه به حق خود هستند‪ .‬کاهش بارندگی‬ ‫و کم شــدن حجم سد زاینده رود به دلیل تغییرات اقلیمی‬ ‫بر سر جای خود اما نمی توان منکر نظام ناعادالنه تقسیم‬ ‫اب در حوضه ابریز زاینده رود شــد‪ .‬نورصالحی گفت‪ :‬در‬ ‫کل مسیر زاینده رود ســاکنان هر منطقه می خواهند اب‬ ‫بیشــتری برای خود برداشــت کنند که در نتیجه نابودی‬ ‫این سرمایه جمعی را سبب می شود‪ .‬این مدل برداشت را‬ ‫باید تغییر دهیم و ان را تبدیل به یک مدل مشــارکتی و‬ ‫شفاف کنیم‪ .‬او با تاکید بر اینکه باید دقیقا مشخص شود‬ ‫که چه کسی در کل مسیر چه میزان اب برداشت می کند‬ ‫که این امر قابل مدیریت اســت‪ ،‬افزود‪ :‬هزاران سال بود‬ ‫کــه مردم این منطقه با نظارت خــود بر قنات ها مصرف‬ ‫اب را کنتــرل می کردند‪ ،‬اما در دهه های اخیر با مدیریت‬ ‫دولتی شاهد این بحران ها هستیم‪ .‬نورصالحی اضافه کرد‪:‬‬ ‫رئیس جمهوری در دیدار با مجمع نمایندگان اســتان قول‬ ‫پیگیری مســئله اب را داد و روز جمعه به دستور او وزیر‬ ‫نیرو به اصفهان سفر کرد و از نزدیک با بحران خشکسالی‬ ‫و تاثیر ان بر اکوسیستم منطقه اشنا شد‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫استاندار‪ ،‬فرماندار‪ ،‬شــهردار و نمایندگان پارلمان شهری‬ ‫اصفهــان بارها بر پیگیری حق کشــاورزان و به طورکلی‬ ‫مطالبات مردم اســتان در این زمینه تاکید کرده اند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬ســتاد احیای زاینده رود که به دســتور رئیس جمهور‬ ‫تشکیل شده‪ ،‬باید به معنای واقعی کلمه با فعالیت جهادی‬ ‫و ستادی تشکیل شود و با ارائه برنامه مشخص و هدفمند‬ ‫برای حیات دوباره زاینده رود تالش کند‪ .‬رئیس شــورای‬ ‫اســامی شهر اصفهان گفت‪ :‬زمان وعده و وعیدها برای‬ ‫احیای زاینده رود یــا بهتر بگوییم نجات زندگی در فالت‬ ‫مرکزی ایران گذشته و اگر دیر بجنبیم و دست روی دست‬ ‫بگذاریم روزی می رســد که برای جبــران فرصتی باقی‬ ‫نمانده است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تهیه پیش نویس منشور شورای ششم‬ ‫او با اشــاره به دغدغه اعضای شــورای شــهر ششم‬ ‫برای تحقق شــعار «اصفهان‪ ،‬شهر زندگی»‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫جامه عمل پوشــاندن به وعده ای که به مــردم داده ایم‬ ‫و به پشــتوانه ‪ ۱۲۰‬ســاعت کار کارشناسی و اعالم نظر‬ ‫تخصصی نخبگان و مدیران شهری در مرکز پژوهش های‬ ‫شورا پیش نویس منشور شورای شهر تهیه و تنظیم شده‬ ‫است‪ .‬نورصالحی خاطرنشان کرد‪ :‬در چهار سال اینده تمام‬ ‫اقدامات‪ ،‬برنامه ها‪ ،‬طرح ها و پروژه هایی که در سطح شهر‬ ‫اصفهان اجرا می شــود با انطباق و هماهنگی این سند در‬ ‫قالب لوایح در شورا تصویب و توسط مدیریت شهری اجرا‬ ‫خواهد شد‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬در حال حاضر پیش نویس تهیه‬ ‫شــده در اختیار مدیران اجرایی استان قرار گرفته و امید‬ ‫اســت که با همکاری و مشــارکت مردم شاهد تحقق و‬ ‫اجرای مفاد این سند برای تبدیل کردن اصفهان به شهری‬ ‫زیست پذیرتر باشیم‪ .‬رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان‬ ‫از نخبگان شــهر درخواســت کرد که با مطالعه منشور‬ ‫شــورای ششم در درگاه شورا و با اعالم نظر به تکمیل و‬ ‫غنای ان بیفزایند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تغییرات در نظافت شهر اصفهان محسوس و‬ ‫قابل تقدیراست‬ ‫همچنین نایب رئیس شــورای اسالمی شهر اصفهان‬ ‫وضعیت نظافت شــهر را در این مــدت با جزئیات دنبال‬ ‫می کردم که تغییرات محسوس و قابل تقدیر است‪.‬‬ ‫ابوالفضل قربانی اظهار کرد‪ :‬اقدامات مجموعه خدمات‬ ‫شهری برای نظافت شهر به نحو مطلوبی بوده و وضعیت‬ ‫تمیزی شهر نسبت به گذشته بهبود یافته است‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه این تغییر وضعیت حاصل زحمت پاکبانان‪ ،‬کارگران‬ ‫و سرکارگرانی است که برای نظافت شهر اصفهان زحمت‬ ‫می کشــند‪ ،‬افزود‪ :‬وضعیت نظافت شهر را در این مدت با‬ ‫جزئیات دنبال می کردم که تغییرات محسوس و قابل تقدیر‬ ‫است؛ هرچند با وضعیت ایدئال فاصله داریم اما از شهردار‬ ‫اصفهان درخواســت می کنم که از پاکبانان شهر به خاطر‬ ‫این قبیل اتفاقات قدردانی ویژه شود‪ .‬نایب رئیس شورای‬ ‫اسالمی شــهر اصفهان با اشــاره به روز کتاب خوانی از‬ ‫شهرداری درخواست کرد که اطالعات درباره برداشت های‬ ‫مالی برای سازمان کتابخانه ها در سال جاری و سال قبل‬ ‫و اقدامات کتابخانه های زیر نظر شــهرداری نســبت به‬ ‫سال های قبل ارائه شود‪.‬‬ ‫مجید نادراالصلی ‪-‬عضوشورایشهر‪:‬‬ ‫عملکرد مدیران شهرداری اصفهان مورد مداقه جدی قرار گیرد‬ ‫نگاه ارزشی جامعه اسالمی یکی از عظیم ترین مطالبات‬ ‫از مدیریت شــهری است‪ ،‬مســئله مهم در امر تبلیغات‪،‬‬ ‫فرهنگ ســازی و تالش برای حفظ شئون جامعه ایرانی‬ ‫اســامی است تا جریان سازی ها همسو با اساتید حوزه و‬ ‫دانشگاه و احاد مردم فرهنگ دوست اصفهان محقق شود‪.‬‬ ‫اصفهان بااینکه در کشور به عنوان «شهر شهادت» معرفی‬ ‫می شود اما این امر در این شهر کم رنگ بوده و تبلیغات و‬ ‫اقدامات در راستای جایگاه شهید و شهادت بروز و ظهوری‬ ‫کمی دارد لذا باید به اثار شهدا و تاریخ ماندگاری که ان ها‬ ‫خلق کردند توجه کنیم تا مردم بیش از گذشته از ان بهره‬ ‫ببرند‪ .‬باید پاسدار شایسته ای برای ارزش های دفاع مقدس‬ ‫باشیم‪ ،‬نیاز است مدیریت شهری کمک ویژه ای به حوزه‬ ‫دفاع مقدس داشــته باشد و از ظرفیت های در اختیار خود‬ ‫برای انتشــار خاطرات و ارزش های دفاع مقدس استفاده‬ ‫کند‪ .‬باید در شهر شهیدپرور اصفهان به شهدا و نام گذاری‬ ‫معابر به نام ان ها دقت بیشــتری شده و با اقدام شورای‬ ‫نام گذاری در این خصوص هرچه سریع تر نام هایی که در‬ ‫شــان اصفهان نیست‪ ،‬پاک شده و نام شهدا و هنرمندان‬ ‫ارزشمند اصفهان بر خیابان گذاشته شود‪ ۱۰۰.‬روز از اغاز‬ ‫کار شورای ششم گذشــته است و باید واکاوی کنیم که‬ ‫چــه اقداماتی برای شــهر انجام داده ایــم‪ ،‬حفظ حقوق‬ ‫همــکاران و توجه به احصای حقوق ان ها باید موردتوجه‬ ‫باشد؛ کارگران خدمات شهری ضعیف ترین اما پرکارترین‬ ‫نیروی شهرداری هستند‪ ،‬انسان هایی قانع و با مناعت طبع‬ ‫که شورا باید وظیفه خود را استیفای حقوق ان ها و حفظ‬ ‫شخصیت و حرمتشــان بداند‪ .‬هنوز پیمانکاران و مدیران‬ ‫مربوطه در شــرکت های خدماتی تغییر نکرده و پرداخت‬ ‫حقوق و مزایای کارگران دســتخوش تاخیر قابل توجهی‬ ‫است‪ ،‬خیل عظیم نیروی انسانی که شغل مقدسی دارند‬ ‫گرفتار مشــکل نهادینه شــده تاخیر در پرداخت حقوق‬ ‫هســتند؛ ما به عنوان عضو شورای شهر در این خصوص‬ ‫متوقع هســتیم که مطالبات ان هــا‪ ،‬حداکثر تا پایان ماه‬ ‫پرداخت شــود‪ .‬بخش زیادی از چیدمــان و انتصابات در‬ ‫شهرداری به پایان رسیده اســت بنابراین باید زین پس‬ ‫عملکرد مدیــران و معاونان مورد مداقه جدی قرار گرفته‬ ‫و از بــروز نواقص و کج روی ها جلوگیری شــود باید کار‬ ‫جهــادی و انقالبــی و مردمی بودن و مردمی زیســتن‬ ‫برای رفع مشــکالت شــهروندان مالک کار باشد‪ ،‬زیرا‬ ‫همه در پیشــگاه خداوند مسئول هســتیم و جوازی بر‬ ‫معصیت نداریم‪.‬‬ ‫رسول میرباقری‪-‬عضو شورای اسالمی شهر اصفهان‬ ‫زاینده رود دیگر زاینده رود نیســت‪ ،‬غم رود و اشک رود‬ ‫است؛ بستر ان دیگر حیات بخش نیست‪ ،‬نفس گیر است؛‬ ‫دیگر خواجو یکی از زیباترین پل های جهان نیست بلکه‬ ‫حزن انگیزترین منظره جهان است؛ دیگر پیاده روی در کنار‬ ‫زاینده رود لذت بخش نیســت چون این روزها انسان های‬ ‫ستمدیده ای را در عرصه زاینده رود می بینیم که هیچ کس‬ ‫برایشــان کاری نمی کند‪ .‬زنده رودی کــه روزی زندگی‬ ‫می بخشــید‪ ،‬اکنون تنها نــام زنده رود را بــا خود یدک‬ ‫می کشــد و پیکر بی جانش مدت هاســت وسط شهر رها‬ ‫شده و هر رهگذری زمان عبور از کنار ان خاطرات خوش‬ ‫روزهای جاری بودن زاینده رود را در قاب چشمانش مرور‬ ‫کرده و با بغضی در گلو از کنار ان می گذرد‪ .‬متاسفیم وقتی‬ ‫احقاق سند حقابه زاینده رود‬ ‫شاهد غم همشهریان و گریه و ناله مردم شهرمان هستیم‪.‬‬ ‫همه باید به داد کشاورزان برسند؛ از صنعتگران و اصناف‬ ‫گرفتــه تا علما و ذاکران اهل بیت زیــرا به فرموده پیامبر‬ ‫اســام کسی که ندای مظلومیت مســلمانی را بشنود و‬ ‫کاری نکند‪ ،‬یقینا مسلمان نیست پس چگونه می توانیم در‬ ‫روزهایی که کشاورزان اصفهان مقابل پل خواجو چادر برپا‬ ‫کرده اند‪ ،‬ارامش داشته باشیم و ان ها را در شب های سرد‬ ‫اصفهان تنها بگذاریم؟‬ ‫خطاب به رئیس جمهور عــرض می کنم امروز نوبت‬ ‫شماست که به شــعارهای عدالت گستر و رفع محرومیت‬ ‫هنگام انتخابات جامع عمل بپوشانید‪ ،‬از دستورهای اخیر‬ ‫رئیس جمهور و اقدامات میدانی وزیر نیرو تشکر می کنم و‬ ‫امیدوارم تصمیمات نابخردانه روســای جمهور گذشته در‬ ‫بذل و بخشــش بیجا که باعث تضییع حقابه شهروندان‬ ‫اصفهان و کشاورزان شهیدپرور و انقالبی این شهرستان‬ ‫شــده جبران شــود‪ .‬خطاب به رئیس قوه قضائیه عرض‬ ‫می کنم‪ ،‬اقای محسنی اژه ای؛ شــما امروز محور عدالت‬ ‫در ایران هســتید لذا نیاز اســت در دســتگاه قضا کمیته‬ ‫ویژه ای برای بررســی چگونگی احقاق سند حقابه مردم‬ ‫اصفهان تشــکیل شــده و اقدامات عملی به دور از شعار‬ ‫و هیاهو برای ان تبیین شــود‪ .‬از رئیس مجلس شورای‬ ‫اســامی درخواســت دارم که در ایام مصــادف با روز‬ ‫حماســه و ایثار اصفهان‪ ،‬نگاهی به همشهریان ‪ ۳۷۰‬رود‬ ‫بیکران که در سال ‪ ۶۱‬بردســتان مردم این شهر تشییع‬ ‫شــدند داشته و صدای انان را بشنود چراکه یقینًا شهدای‬ ‫اصفهان در غم همشهریان ستمدیده خود شریک هستند‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس جمهوری اسالمی به ویژه خوزستان و‬ ‫چهارمحال و بختیاری‪ ،‬شــما نمایندگان همه مردم ایران‬ ‫هستید لذا درخواست می کنم در خلوت خود با خدای خود‬ ‫بیندیشید اگر همشهریان خودتان نیز در این شرایط بودند‬ ‫این چنین عمل می کردید؟ ایا در قبال کشــاورزان مظلوم‬ ‫اصفهــان وظیفه ای ندارید؟ خطاب به مســئوالن وزارت‬ ‫میــراث فرهنگی‪ ،‬عرض می کنم اصفهان‪ ،‬مردم اصفهان‬ ‫و ســرمایه های تاریخی ان در چنگال فرونشست است و‬ ‫مردم جهان شما را به خاطر رها کردن این میراث بزرگ‬ ‫بشریت نخواهند بخشید‪.‬‬ ‫تزیین دیوارنگار ه ارگ جهان نما با شعار ‪ 370‬رود بی پایان‬ ‫به گفته دبیر ستاد اذین بندی شهرداری اصفهان هم زمان‬ ‫با ‪ ۲۵‬ابان ماه سالروز حماسه و ایثار مردم اصفهان‪ ،‬دیوار نگاه ‬ ‫ارگ عظیم جهان نما در میدان امام حسین (ع) به تصویری با‬ ‫شعار «‪ ۳۷۰‬رود بی پایان» مزین می شود‪.‬‬ ‫محمدجواد شمس ارا به ایمنا گفت‪ ۲۵ :‬ابان روزی بزرگ‬ ‫و به یادماندنی برای تمام اصفهانی ها است‪ ،‬روزی که ‪ ۳۷۰‬نفر‬ ‫از شهدای عملیات محرم بر شانه های مردم اصفهان تشییع‬ ‫شدند؛ در این روز حماسه ای بی نظیر رقم خورد‪ .‬در این راستا‬ ‫و برای گرامیداشت این روز دیوار نگاه ارگ عظیم جهان نما‬ ‫در میدان امام حســین (ع) به تصویری با شعار «‪ ۳۷۰‬رود‬ ‫بی پایان» مزین خواهد شــد‪ .‬او افزود‪ :‬این طرح در فضایی‬ ‫نمادین‪ ،‬موقعیت پل خواجوی اصفهان را به تصویر کشیده‬ ‫و تابوت ‪ ۳۷۰‬شهید عملیات محرم را به ستون های سنگی‬ ‫این پل تاریخی تشبیه کرده است که امواج خروشان ایثار و‬ ‫شــهامت‪ ،‬از سین ه انها جاری می شود‪ .‬دبیر ستاد اذین بندی‬ ‫شــهرداری اصفهان تصریح کرد‪ :‬این دیوارنگاره که حدود‬ ‫‪ ۷۵۰‬مترمربع مســاحت دارد‪ ،‬به همت ســتاد اذین بندی‬ ‫شهرداری اصفهان در مناسبت های مختلف ملی و مذهبی‪،‬‬ ‫طراحی و نصب شــده و به میدان امام حسین (ع) و محور‬ ‫تاریخی چهارباغ‪ ،‬جلوه ای متفاوت می بخشد‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫‪3‬‬ ‫برداشت به در نطنز ‪15‬‬ ‫درصد افزایش یافت‬ ‫به گفته مسئول امور باغبانی جهاد کشاورزی نطنز‬ ‫برداشــت ‪ ۱۵‬هزار تن بِه در نطنز اغاز شد که نسبت‬ ‫به سال گذشته افزایش ‪ ۱۵‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫اســفندیار حاجی زاده به ایسنا گفت‪ :‬برداشت ‪۱۵‬‬ ‫هزار تن به در باغات شهرســتان نطنز اغاز شــد که‬ ‫این رقم در ســال گذشته نزدیک به ‪ ۱۳‬هزار تن بود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬یک ششــم از سطح زیر کشت بِه کشور در‬ ‫نطنــز قرار دارد که این شهرســتان‪ ۶۰ ،‬درصد از بِه‬ ‫استان اصفهان را تولید می کند‪ .‬مسئول امور باغبانی‬ ‫جهاد کشــاورزی نطنز‪ ،‬گفت‪ :‬بالغ بــر ‪ ۲‬هزار تن از‬ ‫محصول بِه در شهرســتان نطنز متعلــق به باغات‬ ‫رحمت اباد است که بزرگترین باغات شهرستان نطنز‬ ‫را در اختیــار دارد‪ .‬او تصریح کــرد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫محصول بِه ســال اور اســت و با وجود اینکه سال‬ ‫گذشــته دچار یخ زدگی نیز شــده بود‪ ،‬امسال با ‪۱۵‬‬ ‫درصد افزایش برداشــت این محصول روبرو هستیم‪.‬‬ ‫حاجی زاده خاطرنشــان کرد‪ :‬با توجه به اســتفاده از‬ ‫عوامل اجرایی قوی‪ ،‬شــرایط مساعد اب و هوایی و‬ ‫بهره گیری از دانش روز‪ ،‬این محصول مورد استقبال‬ ‫مشتریان قرار گرفته است‪ .‬گفت‪ :‬رقم کشت شده به‬ ‫در نطنز‪ ،‬رقم اصفهانی بوده که مرغوب ترین کیفیت‬ ‫را دارا است‪.‬‬ ‫پیش بینی بارش برف در‬ ‫اصفهان‬ ‫کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان‬ ‫اصفهــان از بارش بــاران در روزهای سه شــنبه و‬ ‫چهارشنبه این هفته در استان خبر داد و گفت‪ :‬در شهر‬ ‫اصفهان احتمال بارش برف وجود دارد‪.‬‬ ‫ابراهیم هنرمند با اعالم اینکه نقشه های هواشناسی‬ ‫بیانگر جوی پایدار طی امروز بر روی استان است‪ ،‬به‬ ‫ایسنا گفت‪ :‬بر این اساس در بیشتر مناطق استان طی‬ ‫این مدت اسمانی صاف تا قسمتی ابری‪ ،‬گاهی وزش‬ ‫باد و در مناطق مرکزی و کالنشهر اصفهان کاهش‬ ‫کیفیت هوا و غبار محلی پیش بینی می شود‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه امروز در شهر اصفهان و مناطق مرکزی استان‬ ‫افزایش غلظت االینده ها را داریم و هوا الوده اســت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از اواسط وقت فردا سامانه بارشی به استان نفوذ‬ ‫کرده و منجر به افزایش ابر در ســطح استان خواهد‬ ‫شــد‪ .‬بر اثر نفوذ این سامانه بارشی روزهای سه شنبه‬ ‫و چهارشــنبه در بیشتر مناطق استان وضعیت جوی‬ ‫به صورت ابری‪ ،‬گاهی وزش باد نســبتا شدید‪ ،‬بارش‬ ‫برف و باران به ویژه در مناطق غربی و شمالی استان‬ ‫پیش بینی می شود‪ .‬کارشــناس پیش بینی اداره کل‬ ‫هواشناسی اســتان‪ ،‬افزود‪ :‬بارش ها در مناطق غربی‬ ‫و شمالی اســتان به صورت برف همراه با مه الودگی‬ ‫خواهد بود‪ ،‬بنابرایــن اختالل در تردد جاده ای به ویژه‬ ‫در غــرب اســتان پیش بینی می شــود‪ .‬او از کاهش‬ ‫محســوس دما از روز سه شنبه تا صبح پنجشنبه خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬دمای هوا بین ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬درجه ســانتی گراد‬ ‫کاهش می یابد‪.‬‬ ‫‪ ۷۳‬درصد دانش اموزان‬ ‫شهرضا واکسینه شدند‬ ‫به گفته مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان‬ ‫شهرضا ‪ ۵۸‬درصد از افراد واجد شرایط در شهرضا‪ ،‬دو‬ ‫دز واکسن کرونا را دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫حجت ا‪ ...‬تنهایی با اشــاره بــه اخرین وضعیت‬ ‫کرونایی شهرضا‪ ،‬به مهر گفت‪ :‬در حال حاضر وضعیت‬ ‫شــهرضا همچنان نارنجی اســت‪ ،‬یک پیش بینی‬ ‫می شود که در شرف موج جدید هستیم اما هر شهری‬ ‫بســته به مدیریت هوشمند خود می تواند وضعیت را‬ ‫کنترل کند‪ .‬او افزود‪ :‬امار بستری در بیمارستان حدود‬ ‫‪ ۱۰‬روز است که ثابت مانده و کاهشی نداشته ایم‪ .‬مدیر‬ ‫شبکه بهداشــت و درمان شهرستان شهرضا با توجه‬ ‫به میانگین بستری بیمارستانی‪ ،‬بیان داشت‪ :‬میانگین‬ ‫بستری در بیمارستان امیرالمومنین (ع) تعداد ‪ ۵۵‬نفر‬ ‫است که نسبت به هفته های گذشته قابل قبول است‪ .‬او‬ ‫در ادامه گفت‪ :‬میزان مراجعه به مرکز درمانی منتخب‬ ‫سرپایی روزانه تعداد ‪ ۵۵‬نفر است و تست کرونای ‪۵۰‬‬ ‫درصد از مراجعه کنندگان در شهرضا مثبت می شود‪،‬‬ ‫بر این اســاس همه مردم رعایت دستورالعمل های‬ ‫بهداشتی را به طورجدی موردتوجه قرار دهند‪ .‬تنهایی‬ ‫عنوان کــرد‪ :‬چرخش ویروس به میــزان زیادی در‬ ‫شهرستان گسترش پیدا کرده است که نگران کننده‬ ‫است‪ .‬او با اشــاره به روند واکسیناسیون در شهرضا‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬پوشش واکسیناسیون در افراد باالی ‪۱۲‬‬ ‫سال در نوبت اول ‪ ۱۰۷‬هزار و ‪ ۳۱۰‬نفر واکسینه شدند‬ ‫که یعنی ‪ ۷۶.۱۸‬درصد جمعیت شــهرضا و در نوبت‬ ‫دوم تعداد ‪ ۸۴‬هزار و ‪ ۳۶۷‬نفر یعنی ‪ ۵۸.۱۵‬درصد در‬ ‫شــهرضا دو دز واکسن خود را دریافت کرده اند‪ .‬مدیر‬ ‫شبکه بهداشت شهرضا با توجه به واکسیناسیون سنین‬ ‫‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۸‬سال‪ ،‬افزود‪ :‬دانش اموزان ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۸‬سال در‬ ‫نوبــت اول ‪ ۷۳.۲۸‬درصد و در نوبت دوم ‪ ۴۰.۱‬درصد‬ ‫واکسینه شده اند‪ .‬او همچنین از تزریق ُدز سوم واکسن‬ ‫به ‪ ۱۷۹‬نفر در شــهرضا خبر داد و گفت‪ :‬افرادی که‬ ‫‪ ۶‬ماه از نوبت دوم تزریق واکســن گذشته باشد واجد‬ ‫شرایط دریافت دز سوم هستند‪ .‬تنهایی تصریح کرد‪:‬‬ ‫ضرورت دارد همه مردم در این شــرایط برای حفظ‬ ‫ســامت خود و عزیزانشــان توصیه های بهداشتی‬ ‫را همچنــان رعایت کنند و از حضــور در تجمعات‬ ‫خودداری کنند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫دوشنبه | ‪ 24‬ابان ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4213‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫کودک همسری و چالش های ان‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫نرم افزارهای جعلی ‪ ۸‬بانک‬ ‫ایرانی از گوگل پلی حذف شد‬ ‫معاون اجتماعی پلیس فتــای ناجا از حذف نرم افزارهای‬ ‫جعلی هشت بانک ایرانی از بستر گوگل پلی خبر داد‪.‬‬ ‫سرهنگ رامین پاشایی از انتشــار نسخه جعلی موبایل‬ ‫بانک هشت بانک در گوگل پلی خبر داد و به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫مجرمان ســایبری در اقدامی جدید با طراحی و ارســال‬ ‫نرم افزارهای جعلی بانک های صادرات‪ ،‬کشاورزی و سپه‬ ‫و پنج بانک دیگر در نرم افزار گوگل پلی‪ ،‬قصد سوءاستفاده‬ ‫از حساب بانکی شهروندان را داشتند که کارشناسان پلیس‬ ‫فتا در جریان رصدهــای خود و نیز دریافت گزارش های‬ ‫مردمی متوجه ان شدند‪.‬‬ ‫او بــا بیان اینکــه این اقدامات منجر به سوءاســتفاده و‬ ‫برداشت غیرمجاز از حساب شــهروندان می شود‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬با پیگیری ها و مکاتبات انجام شــده از سوی پلیس‬ ‫فتا‪ ،‬در حال حاضر نرم افزارهای جعلی این هشــت بانک‬ ‫از بستر گوگل پلی حذف شــده است‪ .‬معاون اجتماعی‬ ‫پلیس فتای ناجا با درباره دســتگیری عامالن طراحی و‬ ‫انتشار این نرم افزارها نیز به ایسنا گفت ‪ :‬اقدامات پلیس فتا‬ ‫برای شناسایی و دستگیری سودجویان در حال انجام است‪.‬‬ ‫پاشایی از شهروندان خواست که برای نصب نرم افزارهای‬ ‫مالی و بانکی خود از نرم افزارهای خدماتی داخل استفاده‬ ‫کنند‪ ،‬چرا که پلیس فتا راحت تر می تواند به نرم افزارهای و‬ ‫اپ استورهای ایرانی دسترسی پیدا کند‪ ،‬از این رو برای دور‬ ‫شدن ازاین گونه خطرها توصیه می شود مردم از نرم افزارها‬ ‫و اپ استورهای داخلی استفاده کنند‪ .‬معاون اجتماعی پلیس‬ ‫فتا ناجا خاطرنشان کرد‪ :‬همچنین الزم است کاربران برای‬ ‫نصب این نرم افزارها نشانی اینترنتی بانک ها را به صورت‬ ‫کامل در مرورگــر خود وارد کنند‪ ،‬چرا کــه این اقدام تا‬ ‫حدی زیادی می تواند از ترفندهای سودجویان جلوگیری‬ ‫کند‪ .‬عالوه بر ان کاربران باید توجه داشــته باشند که از‬ ‫نصب نرم افزارهایی که در کانال ها و ‪ ...‬جابجا می شود هم‬ ‫خودداری کنند‪.‬‬ ‫طرح زمستانی سازمان امداد‬ ‫و نجات از اول اذرماه اغاز‬ ‫می شود‬ ‫رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر اعالم کرد‬ ‫که طرح زمستانی این سازمان در جاده های سراسر کشور از‬ ‫ابتدای اذرماه اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫مهــدی ولیپور درباره زمان اجرای طــرح امداد و نجات‬ ‫زمستانی این سازمان در جاده های کشور به ایسنا گفت‪ :‬‬ ‫برابر هماهنگی های انجام شــده‪ ،‬بنا شد تا امسال طرح‬ ‫زمستانی در جاده های کشور که همه ساله از ‪ ۲۰‬اذرماه اغاز‬ ‫می شد‪ ،‬از ابتدای اذرماه اغاز شود؛ بنابراین طرح زمستانی‬ ‫سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر در جاده ها نیز‬ ‫هم زمان با دیگر سازمان ها و دستگاه های مرتبط ازجمله‬ ‫پلیــس از ابتدای اذرمــاه اغاز خواهد شــد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬‬ ‫البته در حال حاضر نیــز امدادگران جمعیت هالل احمر‬ ‫به خصوص در استان های سردسیر و مناطق برف گیر در‬ ‫اماده باش هســتند و عالوه بر ماموریت در حوزه امداد و‬ ‫نجات جاده ای‪ ،‬در دیگر حوادث نیز اقدام به امدادرســانی‬ ‫می کنند‪ .‬رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر‬ ‫درباره امکانات و تجهیزات این سازمان در طرح زمستانی‬ ‫نیز اظهار کرد‪ :‬بیش از ‪ ۱۲‬هزار امدادگر جمعیت هالل احمر‬ ‫با استقرار در ‪ ۵۶۷‬پایگاه ثابت‪ ۹۰ ،‬پست موقت‪ ۴۳۳ ،‬شعبه‬ ‫هالل احمر در شهرستان ها‪ ۳۳ ،‬مرکز پشتیبانی در مراکز‬ ‫اســتان ها و ‪ ۲۰‬پایگاه امداد هوایی در این طرح مشارکت‬ ‫دارند‪ .‬ولیپور با بیان اینکه بیش از ‪ ۳۰۰۰‬دستگاه خودروی‬ ‫سبک و سنگین امدادی نیز در این طرح به کار گرفته شده‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد ‪ :‬اجرای طرح زمستانی تا پایان زمستان‬ ‫و اغاز طرح امداد و نجات نوروزی در سراسر کشور ادامه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫تاکید وزیر بهداشت بر‬ ‫حمایت از درمان بیماران‬ ‫دیابتی‬ ‫وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی بــر لزوم‬ ‫اطالع رسانی و اگاه سازی گسترده در جهت خود مراقبتی در‬ ‫حوزه بهداشت و فراهم اوردن داروهای موردنیاز و امکانات‬ ‫حمایتی برای درمان بیماران دیابتی تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش وبدا‪ ،‬بهرام عین اللهی در پیامی به مناســبت‬ ‫فرارسیدن ‪ ۱۴‬نوامبر (‪ ۲۳‬ابان) روز جهانی دیابت تصریح‬ ‫کرد‪ :‬از میان بیماری هایی که به شیوه و سبک زندگی و‬ ‫برنامه غذایی افراد جامعه مربوط است‪ ،‬دیابت را می توان‬ ‫تلخ ترین و دردناک ترین انها برشمرد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بیش از‬ ‫‪ ۴۶‬میلیون نفر در سراسر جهان با این بیماری و عوارض‬ ‫ان مبارزه می کنند و میلیون ها نفر دیگر در معرض خطر‬ ‫ابتال به این بیماری هستند‪ .‬اطالع و اگاهی‪ ،‬باور و اعتقاد و‬ ‫تغییر نگرش و رفتار مردم‪ ،‬مهم ترین عوامل در پیشگیری‬ ‫از بیماری های غیر واگیری هستند که می توانند اسیب های‬ ‫جدی و پرهزینه به ســامت مردم وارد کنند‪ .‬عین اللهی‬ ‫ادامه داد‪ ۱۴ :‬نوامبر هم زمان با کشف انسولین که به عنوان‬ ‫روز جهانی دیابت نام گذاری شده‪ ،‬فرصتی مغتنم است تا‬ ‫با استفاده از تمام ظرفیت ها‪ ،‬زمینه اشنایی و اگاهی مردم‬ ‫در مورد دیابت‪ ،‬عوارض و درمان ان و خطرات ناشــی از‬ ‫این بیماری خاموش فراهم شده و از نقص عضو و مرگ‬ ‫انسان ها پیشگیری شود‪ .‬او افزود ‪ :‬شعار روز جهانی دیابت‬ ‫در سال جاری‪« ،‬دسترسی به مراقبت های دیابت» است و‬ ‫این شعار لزوم اطالع رسانی و اگاه سازی گسترده در جهت‬ ‫خود مراقبتی در حوزه بهداشــت و فراهم اوردن داروهای‬ ‫موردنیاز و امکانات حمایتی برای درمان بیماران دیابتی را‬ ‫مورد تاکید قرار می دهد‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫بارداری زیر ‪ ۱۸‬سال در تمام دنیا پرخطر است‬ ‫کــودک همســری موضوعــی مختــص ایــران نیســت و‬ ‫موضوعــی جهانــی اســت یونیســف در ایــن خصــوص‬ ‫فعالیت هــای زیــادی انجــام می دهــد‪ .‬شــیوع کرونــا‬ ‫و دامــن زدن بــه گســترش فقــر و امــوزش از راه دور‬ ‫موجــب انــزوای کــودکان و کاهــش دسترســی به شــبکه‬ ‫نهادهــای پشــتیبان شــده و ‪ ۱۰‬میلیــون دختــر دیگــر را‬ ‫بــرای تــن دادن بــه ازدواج در ســن کودکــی تحت فشــار‬ ‫قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایمنــا‪ ،‬مطابــق امــار منتشرشــده مرکــز امــار‬ ‫ایــران‪ ،‬در ســال گذشــته ‪ ۳۱‬هــزار و ‪ ۳۷۹‬دختــر ‪ ۱۰‬تــا‬ ‫‪ ۱۴‬ســاله ازدواج کرده انــد و در حالــی ایــن امــار در قیــاس‬ ‫بــا امــار ســال ‪ ۹۸‬بیانگــر رشــد ‪ ۱۰.۵‬درصــدی ازدواج‬ ‫دختــران در ایــن رده ســنی اســت کــه امــار منتشرشــده‬ ‫تنهــا معطــوف بــه ازدواج هــای ثبت شــده در ســازمان‬ ‫ثبت احــوال کشــور اســت‪ .‬نســبت ازدواج هــای ثبت شــده‬ ‫کــودکان زیــر ‪ ۱۵‬ســال در ســال ‪ ۹۹‬بــه تعــداد کل‬ ‫ازدواج هــای ثبت شــده در همیــن ســال (‪ ۵۵۶‬هــزار و‬ ‫‪ ۷۳۱‬رویــداد) حــدود پنــج درصــد اســت و ایــن بــه ان‬ ‫معناســت کــه حــدود پنــج درصــد از کل ازدواج هــای‬ ‫ثبت شــده در ســال ‪ ۹۹‬مربــوط بــه ازدواج کــودکان‬ ‫زیــر ‪ ۱۵‬ســال اســت‪ .‬هرچنــد پدیــده کودک همســری‬ ‫پدیــده ای جهانــی و شــامل دو جنــس دختــر و پســر‬ ‫می شــود امــا امــار ازدواج دختــران بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫یونیســف تصریــح کــرده اســت کــه کــودک همســری‪،‬‬ ‫ضمــن انکــه مانــع ادامــه تحصیــل دختــران می شــود‪،‬‬ ‫ان هــا را بــا تجربــه زودهنــگام خشــونت خانگــی و‬ ‫بــارداری مواجــه می کنــد؛ تجربــه ای کــه اثــار منفــی‬ ‫ان بــر جســم و روان دختــران قابــل جبــران نیســت‪.‬‬ ‫ایــن کــودکان بــه جــای کودکــی کــردن یک شــبه از‬ ‫دنیــای بچگــی بــه دنیــای بزرگ ســاالن پــا می گذارنــد‪،‬‬ ‫دختــران کفگیــر و قابلمــه بــه دســت می گیرنــد و‬ ‫پســرانی کــه تــا دیــروز دستشــان تــوی جیــب پدرشــان‬ ‫بــود بایــد برونــد و بــرای زندگــی کودکانه شــان‬ ‫پول دربیاورند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬مشــکالت اقتصــادی خانــواده و کــودک‬ ‫همســری‬ ‫پرویــن رحمانــی مــددکار اجتماعــی در مــورد ازدواج‬ ‫زودهنــگام دخترانــی کــه بــه بلــوغ ذهنــی و روانــی‬ ‫مناســب بــرای ازدواج نرســیدند‪ ،‬اظهــار می کنــد‪ :‬ایــن‬ ‫نکتــه را بایــد در نظــر گرفــت کــه ایــن اتفــاق اغلــب‬ ‫در خانواده هایــی رخ می دهــد کــه شــرایط اقتصــادی‬ ‫نامطلوبــی دارنــد و روزهــای بــدی را تجربــه می کننــد‬ ‫ایــن دختــران بــرای رهایــی از وضعیــت موجــود تــن بــه‬ ‫ازدواج بــا مــردی مســن می دهنــد‪ .‬او ادامــه می دهــد‪:‬‬ ‫از ســوی دیگــر در برخــی خانواده هــا‪ ،‬والدیــن نگــران‬ ‫روابــط اجتماعــی فرزنــدان خــود هســتند و اســترس‬ ‫دارنــد بنابرایــن کنتــرل کــردن شــدید حــس ازادی‬ ‫و اســتقالل طلبی را از نوجــوان ســلب می کنــد‪ .‬بــه‬ ‫همیــن دلیــل ازدواج هایــی صــورت می گیــرد کــه‬ ‫شــاهد شــکاف نســلی در ان هســتیم و تفــاوت بیــن‬ ‫انتظــارات و واقعیت هــا ســبب ناکامــی در ازدواج‬ ‫می شــود و طالق هــای تلخــی را ثبــت می کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫مــددکار اجتماعــی می افزایــد‪ :‬تــرک تحصیــل‪ ،‬بــارداری‬ ‫زودهنــگام‪ ،‬تولــد کــودکان نــارس‪ ،‬فــرار از خانــه و اقــدام‬ ‫بــه خودکشــی‪ ،‬محرومیت هــای اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی و‬ ‫افزایــش خشــونت خانوادگــی از تبعــات کودک همســری‬ ‫اســت‪ .‬نکتــه دیگــر کــه بایــد ان را مدنظــر قــرار داد‬ ‫اینکــه تــاب اوری و ســازگاری در ســنین پاییــن کمتــر‬ ‫اســت و افــراد تحمــل کمتــری در برابــر مشــکالت و‬ ‫شــرایط نامطلــوب دارنــد و ایــن امــر ســبب افســردگی و‬ ‫اضطــراب می شــود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬اهمیت بلوغ فکری برای ازدواج‬ ‫او تصریــح می کنــد‪ :‬در دهــه ‪ ۶۰‬ســبک زندگــی‬ ‫مــردم متفــاوت بــود و نوجوانــان در ســنین پایین تــر‬ ‫مســئولیت پذیر می شــدند و شــرایط اقتصــادی‬ ‫نقــش موثــری در ورود زودهنــگام انهــا بــه بــازار کار‬ ‫داشــت و بــه تبــع ان افــراد در ســنین کــم بــه بلــوغ‬ ‫فکــری و عقلــی می رســیدند در ان دوران دختــران‬ ‫در رده ســنی زیــر ‪ ۱۸‬ســال ازدواج می کردنــد چــون‬ ‫از لحــاظ ذهنــی و روانــی بــه بلــوغ الزم بــرای اداره‬ ‫کــردن زندگــی مشــترک رســیده بودنــد‪ .‬رحمانــی‬ ‫اضافــه می کنــد‪ :‬در حــال حاضــر دختــران در ســنین‬ ‫‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۲‬ســال هنــوز کــودک محســوب می شــوند‬ ‫و برخــی حتــی باوجــود ظاهــر شــدن عالئــم بلــوغ‬ ‫جســمی هنــوز از لحــاظ بلــوغ فکــری نمی تــوان‬ ‫از ان هــا انتظــار قبــول مســئولیت زندگــی مشــترک‬ ‫را داشــت‪ ،‬عــاوه بــر ایــن افــراد در ایــن ســنین‬ ‫مهارت هــای الزم بــرای اداره زندگــی مشــترک را‬ ‫امــوزش ندیده انــد‪.‬‬ ‫او اظهــار می کنــد‪ :‬حقیقــت مهمــی کــه نمی تــوان ان را‬ ‫نادیــده گرفــت ایــن اســت کــه وجود چنیــن شــرایطی در‬ ‫جامعــه نبایــد ســبب شــود تــا ان دســته از جوانانــی کــه‬ ‫زیــر ‪ ۱۸‬ســال قــرار دارنــد و به توانایــی و بلــوغ الزم برای‬ ‫ازدواج رســیدند و امادگــی اداره زندگــی مشــترک را دارند‪،‬‬ ‫نادیــده گرفتــه شــوند‪ .‬چــرا کــه ایــن موضــوع نیــز تبعات‬ ‫خاصــی نظیــر افزایــش ازدواج هایــی کــه بــه ثبــت قانونی‬ ‫نمی رســند و یــا رشــد ناهنجاری هــای روانــی و اجتماعــی‬ ‫دارد‪ ،‬بنابرایــن بــرای بررســی کــودک همســری باید همه‬ ‫جوانــب را بررســی کــرد چــون ایــن موضــوع تک بعــدی‬ ‫نیســت‪ .‬ایــن مــددکار اجتماعــی ادامــه می دهــد‪ :‬اگــر‬ ‫دختــران پیــش از انکــه بــه بلــوغ فکــری و روانــی‬ ‫مناســب بــرای ازدواج برســند اقــدام بــه تشــکیل خانــواده‬ ‫کننــد بــه دلیــل اینکــه یــک فــرد نابالــغ بــا فــردی کــه‬ ‫بــه بلــوغ فکــری رســیده اســت ازدواج کــرده اســت‪،‬‬ ‫نمی تواننــد بــا یکدیگــر گفت وگــوی موثــری داشــته‬ ‫باشــند و در زندگــی بــه تفاهــم برســند زیــرا دیدگاه هــای‬ ‫متفــاوت دارنــد و نمی تواننــد نظــرات یکدیگــر را درک‬ ‫کننــد‪ ،‬از ســوی دیگــر بحــث اموزش هــای پیــش از‬ ‫ازدواج و مهارت هــای ارتباطــی همســران در همــه ســنین‬ ‫امــری مهــم و غیرقابــل اجتنــاب اســت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬کودک همسری یا کودک ازاری؟‬ ‫مهدیــه شــادمانی‪ ،‬عضــو هیئت علمــی دانشــگاه‬ ‫تهران دربــاره کــودک همســری می گویــد‪ :‬کــودک‬ ‫همســری از ناهنجاری هــای اجتماعــی اســت کــه بــه‬ ‫نوعــی کــودک ازاری تلقــی می شــود و دختــر بــدون‬ ‫امــوزش مهارت هــای الزم زندگــی مشــترک را اغــاز‬ ‫می کنــد‪ .‬قانون گــذار ســن ازدواج را در مــاده ‪۱۰۴۱‬‬ ‫قانــون مدنــی اعــام کــرده اســت‪ :‬عقــد و نــکاح دختــر‬ ‫قبــل از رســیدن بــه ســن ‪ ۱۳‬ســالگی و پســر قبــل از‬ ‫رســیدن بــه ‪ ۱۵‬ســالگی شمســی منــوط بــه اذن ولــی‬ ‫به شــرط مصلحــت بــا تشــخیص دادگاه صالــح اســت‪ .‬او‬ ‫می افزایــد‪ :‬قانــون بلــوغ عقلــی‪ ،‬روانــی و جســمی را در‬ ‫دختــران موردتوجــه قــرار نــداده اســت و صرفــً رضایــت‬ ‫پــدر را بــا توجــه بــه مصلحت اندیشــی ارجح تلقی‬ ‫می کنــد‪ ،‬طــرح افزایــش ســن ازدواج دختــران در ‪۱۶‬‬ ‫ســالگی و پســران در ‪ ۱۸‬ســالگی در کمیســیون قضائــی‬ ‫مجلــس دهــم رد شــده اســت‪ .‬عضــو هیئت علمــی‬ ‫دانشــگاه تهــران ادامــه می دهــد‪ :‬فقــر یکــی از‬ ‫عوامــل کــودک همســری اســت‪ ،‬پــدر بــرای رهایــی‬ ‫از هزینه هــای خــوراک و پوشــاک بــه ازدواج دختــر‬ ‫رضایــت می دهــد و کــودک همســری معاملــه اقتصــادی‬ ‫در خانواده هــای فقیــر اســت‪ ،‬بــه خانــواده دختــر مهریــه‬ ‫و شــیربها تعلــق می گیــرد‪ ،‬ارزش هــای فرهنگــی و‬ ‫مذهبــی در مناطــق خــاص حتــی اگــر قانون گــذار‬ ‫هــم ســن ازدواج را افزایــش دهــد بــه دلیــل حاکمیــت‬ ‫نظــام پدرســاالری ســبب می شــود شــاهد کــودک‬ ‫همســری باشــیم‪ .‬او می افزایــد‪ :‬عوامــل اجتماعــی در‬ ‫کــودک همســری اثرگــذار اســت دختــر بایــد زود ازدواج‬ ‫کنــد تــا معضــات و فســاد اجتماعــی کاهــش یابــد کــه‬ ‫ایــن نگــرش از منظــر قانون گــذار جمهــوری اســامی‬ ‫هــم تاییــد نشــده اســت‪ ،‬ازنظــر حقوقــی اگــر دختــر و‬ ‫پســر سنشــان کمتــر از ســن قانونــی باشــد ازدواج ثبــت‬ ‫نمی شــود و در اینــده بــا مشــکالت حقوقــی روبــه رو‬ ‫می شــوند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬سیاه نمایی رسانه های غربی‬ ‫شــادمانی خاطرنشــان می کنــد‪ :‬قانون گــذار بایــد در ایــن‬ ‫زمینــه وارد عمــل شــود و بــا توجــه بــه اســیب های‬ ‫اجتماعــی و فرهنگــی در ایــن نــوع ازدواج‪ ،‬ســن ازدواج‬ ‫را اصــاح کنــد رســانه های غربــی بــرای دفــاع از‬ ‫حقــوق زنــان از ایــن موضــوع اســتفاده و ســیاه نمایــی‬ ‫می کننــد‪ .‬ان هــا ســن ‪ ۱۷‬ســالگی را در دختــران کــودک‬ ‫همســری تلقــی می کننــد امــا زمانــی کــه قانون گــذار‬ ‫موضــوع را بررســی کنــد و ســن را مطابــق بــا بلــوغ‬ ‫جســمی‪ ،‬روانــی‪ ،‬جنســی تعییــن کند مشــکالت بررســی‬ ‫می شــود و نقطــه مثبــت و مفیــدی اســت‪ .‬او می افزایــد‪:‬‬ ‫شــاهد کــودک همســری در مناطــق مــرزی کشــور‬ ‫هســتیم و در ایــن مناطــق دختــران را مجبــور بــه ازدواج‬ ‫می کننــد‪ .‬نیازمنــد فعالیــت در زمینه هــای مختلــف‬ ‫فرهنگــی و رســانه ای هســتیم تــا خانواده هــا اگاه شــوند‬ ‫و ازدواج هــای نادرســت بــدون شــکل گیری بلــوغ فکــری‬ ‫در ســنین پاییــن کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬سن در ازدواج امری نسبی است‬ ‫عضــو هیئت علمــی دانشــگاه تهــران اضافــه می کنــد‪:‬‬ ‫البتــه بایــد ایــن موضــوع را در نظــر بگیریــم کــه ســن‬ ‫امــری نســبی اســت و دختــران و پســران نوجوانــی در‬ ‫جامعــه وجــود دارنــد کــه بــه بلــوغ رســیدند و توانایــی‬ ‫اداره زندگــی مشــترک را دارنــد‪ ،‬در ایــن مــوارد خانــواده‬ ‫نبایــد مخالفــت کنــد و مانــع ازدواج شــود‪ .‬ازدواج در‬ ‫ســن پاییــن زن و مــرد را مســئولیت پذیر می کنــد‪،‬‬ ‫امــا بــا توجــه بــه تغییــرات جامعــه کــه در حــال گــذار‬ ‫از ســنت بــه مدرنیتــه هســتیم شــاخص های جدیــد‬ ‫بایــد در ازدواج موردبررســی قــرار بگیــرد‪ .‬ایــن فعــال‬ ‫حقــوق زنــان اظهــار می کنــد‪ :‬درگذشــته دختــران در‬ ‫خانــه و کنــار مــادر خانــه داری می کردنــد و قوانیــن‬ ‫زندگــی مشــترک را امــوزش می دیدنــد و در ســنین ‪۹‬‬ ‫ســالگی ازدواج می کردنــد‪ ،‬در ان زمــان بــا توجــه بــه‬ ‫شــرایط جامعــه ازدواج بــه ایــن صــورت بــود امــا در حــال‬ ‫حاضــر دختــران در مدرســه و بــا حضــور در اجتمــاع‬ ‫مهارت هــای زندگــی را امــوزش می بیننــد بنابرایــن‬ ‫اگــر دختــر در ایــن ســن ازدواج کنــد دچــار افســردگی‬ ‫و اضطــراب می شــود چــون اگاهــی و اطالعــات‬ ‫الزم را ندارد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬کــودک همســری ماننــد گذشــته کارکرد‬ ‫مثبتی نــدارد‬ ‫راحلــه کاردان روانشــناس و مشــاور خانواده بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکــه ازدواج موفــق مراحــل خــاص خــود را دارد‬ ‫می گویــد‪ :‬بــرای داشــتن یــک ازدواج موفــق گــذر‬ ‫از مرحلــه رشــد و بلــوغ جســمی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬فکــری و‬ ‫اقتصــادی ضــروری اســت ایــن مراحــل در شــرایط‬ ‫ســنی خــاص بــا حضــور فــرد در بســتر خانــواده و در‬ ‫موقعیت هــای اجتماعــی مختلــف ماننــد دانشــگاه رخ‬ ‫می دهــد کــودک همســری در شــرایطی اتفــاق می افتــد‬ ‫کــه فــرد هیچ کــدام از ایــن مراحــل را کــه الزمــه ازدواج‬ ‫ســالم و موفــق اســت را طــی نکــرده اســت‪ .‬او ادامــه‬ ‫می دهــد‪ :‬ازدواج زودهنــگام و قبــل از بلــوغ فکــری‬ ‫کــودک را بــا دنیایــی از نیازهــا و انتظــارات بــراورده‬ ‫نشــده مواجــه می کنــد کــه به مــرور اثــرات روحــی و‬ ‫روانــی منفــی در فــرد می گــذارد‪ .‬اواخــر دوران کودکــی‬ ‫و اغــاز نوجوانــی دوران پرالتهــاب و بحرانــی اســت کــه‬ ‫فــرد را تحت فشــارهای روانــی و عاطفــی شــدیدی‬ ‫قــرار می دهــد گــذر از ایــن دوران نیــاز بــه مراقبــت‪،‬‬ ‫امــوزش و اگاهــی دارد کودکــی کــه در ســن کــم ازدواج‬ ‫می کنــد بــه دلیــل اینکــه نتوانســته اســت دوران کودکــی‬ ‫و نوجوانــی را به درســتی طــی کنــد بــا مشــکالتی مواجــه‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫ایــن روانشــناس خانــواده تصریــح می کنــد‪ :‬نداشــتن‬ ‫اگاهــی و مهــارت الزم بــرای زندگــی مشــترک‪ ،‬نداشــتن‬ ‫توانایــی در پذیــرش مســئولیت در نقــش همســری‪،‬‬ ‫مــادر بــودن و جــدا شــدن نابهنــگام از خانــواده پــدری‬ ‫و دنیــای کودکــی اســیب های بســیاری بــه دنبــال دارد‬ ‫و ســامت روان فــرد را تهدیــد می کنــد‪ .‬اختــاالت‬ ‫خلقــی‪ ،‬افســردگی‪ ،‬اختــاالت اضطرابــی و خودکشــی‪،‬‬ ‫روســپیگری و افزایــش کــودکان مطلقــه از تبعــات‬ ‫کــودک همســری اســت‪ .‬برخــی افــراد بــا گذشــت زمــان‬ ‫و بلــوغ فکــری معیارهــای انتخاب همســر و دیدگاهشــان‬ ‫بــه زندگــی مشــترک تغییــر می کنــد و ایــن موضــوع‬ ‫ســبب می شــود امــار طــاق افزایــش یابــد و بــه پیکــر‬ ‫خانــواده ضربــه می زنــد‪ .‬کاردان اظهــار می کنــد‪ :‬کــودک‬ ‫همســری یکــی از معضــات اجتماعی اســت و این پدیده‬ ‫درگذشــته دارای کارکــرد مثبــت بــوده اســت امــا بــا توجه‬ ‫بــه تغییراتــی کــه در الیه هــای اجتمــاع ایجــاد شــده‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫اســت نقــش زنــان در جامعــه عــاوه بــر نقــش مــادری‬ ‫و همســری‪ ،‬افزایــش اگاهــی زنــان نســبت بــه حقــوق‬ ‫خــود‪ ،‬اســتقالل مالــی و فکــری موجــب شــده اســت‬ ‫کــودک همســری ماننــد گذشــته دارای کارکــرد مثبــت‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬شــکاف بیــن نســلی و ســرعت تغییــر در‬ ‫دوران پســامدرن‬ ‫وحیــد احســانی جامعه شــناس اظهــار می کنــد‪ :‬یکــی از‬ ‫مــواردی کــه در اموزش هــای پیــش از ازدواج در نظــر‬ ‫گرفتــه می شــود‪ ،‬مهــارت تصمیم گیــری و اســتقالل‬ ‫اســت و فــرد بایــد بتوانــد مســئولیت و نقش هــای‬ ‫جدیــد را در رابطــه بــر عهــده بگیــرد‪ ،‬کودک همســری‬ ‫بــر اســاس دو عامــل شــکل می گیــرد ازدواج اجبــاری‬ ‫و تحمیلــی کــه کــودک نقشــی در ان نــدارد و بــر‬ ‫اســاس ســنت ها رقــم می خــورد و یکــی از عوامــل‬ ‫مهــم طــاق بــه شــمار مــی رود‪ .‬او ادامــه می دهــد‪:‬‬ ‫عشــق های نوجوانــی کــه بــر اســاس هیجانــات ایــن‬ ‫دوران اتفــاق می افتــد و منجــر بــه ازدواج می شــود کــه‬ ‫خانــواده مجبــور اســت بــا ازدواج نوجــوان موافقــت کنــد‬ ‫کــه بــر اســاس هیجانــات زودگــذر اســت و بلــوغ عاطفی‬ ‫و هیجانــی به درســتی شــکل نگرفتــه اســت‪ ،‬از طرفــی‬ ‫دختــران در ســنین پاییــن بــرای پذیــرش نقش همســری‬ ‫امــاده نیســتند و اگاهــی الزم را ندارنــد زمانــی کــه وارد‬ ‫زندگــی مشــترک می شــوند بســیار رنــج می کشــند‬ ‫چــون اطالعــات و درک الزم را ندارنــد‪.‬‬ ‫ایــن جامعه شــناس اضافــه می کنــد‪ :‬نوجوانــی‬ ‫بحران هــای متعــددی بــه همــراه دارد و فــرد بایــد ایــن‬ ‫دوران را طــی کنــد امــا زمانــی کــه وارد زندگی مشــترک‬ ‫بــا ســاختار جدیــد می شــود و اســترس و اضطــراب را‬ ‫تجربــه می کنــد ایــن موضــوع معضــات اجتماعــی‬ ‫بســیاری دارد و پســران در ســنین کــم امادگــی و پذیرش‬ ‫نقــش همســری را ندارنــد و می تواننــد بــه اعتیــاد‪ ،‬خیانت‬ ‫و حتــی طــاق عاطفــی دچــار شــوند و تنهــا دختــران‬ ‫اســیب نمی بیننــد‪ .‬او خاطرنشــان می کنــد‪ :‬در دیــن‬ ‫اســام ‪ ۹‬تــا ‪ ۱۳‬ســال بــرای دختــران و ‪ ۱۵‬ســالگی برای‬ ‫پســران ســن بلــوغ در نظــر گرفتــه شــده اســت کــودک‬ ‫همســری در زمــان و دوران خــودش مفیــد بــوده اســت و‬ ‫مختــص جامعــه ســنتی اســت کــه باورهــا و هنجارهــا از‬ ‫نســلی بــه نســل بعــدی منتقــل می شــد امــا در جامعــه‬ ‫امــروزی شــکاف بیــن نســلی وجــود دارد‪ .‬احســانی ادامــه‬ ‫می دهــد‪ :‬نظریه پــردازان علــوم ارتباطــات بــر ایــن‬ ‫باورنــد کــه ســرعت تغییــر و تحــول جوامــع بــا امــدن‬ ‫رســانه های نوظهــور ‪ ۱۵‬ســال یک بــار رخ می دهــد و در‬ ‫اینــده ایــن زمــان کمتــر می شــود امــا در جامعــه ســنتی‬ ‫ســال های زیــادی طــول می کشــید کــه ایــن تغییــرات‬ ‫اتفــاق بیفتــد و جامعــه در حــال گــذار از ســنت بــه‬ ‫مدرنیتــه اســت و پســامدرن را تجربــه می کنــد‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫بــا دوران گذشــته تفاوت هــای بســیاری دارد کــه ایــن‬ ‫موضــوع در ازدواج هــم اثرگذاراســت‪ .‬فرزانــه زارعــان‬ ‫متخصــص زنــان و زایمــان در خصــوص خطــرات زایمان‬ ‫زیــر ‪ ۱۸‬ســال می گویــد‪ :‬بــارداری در ایــن ســن بــرای‬ ‫مــادر خطــرات بســیاری بــه دنبــال دارد‪ ،‬بــدن مــادر در‬ ‫حــال رشــد اســت و بــارداری ســبب می شــود رشــد‬ ‫طبیعــی مــادر متوقــف شــود‪ .‬او می افزایــد‪ :‬احتمــال‬ ‫مســمومیت بــارداری و زایمــان زودرس در چنیــن‬ ‫افــرادی افزایــش می یابــد‪ ،‬بــدن مــادر بــه ویتامیــن و‬ ‫مــواد معدنــی نیــاز دارد و تامیــن کلســیم بســیار ضــروری‬ ‫اســت‪ .‬در ســن زیــر ‪ ۱۸‬ســال رشــد اســتخوان ها‬ ‫کامــل نشــده اســت بنابرایــن فــرد دچــار پوکــی‬ ‫استخوان می شود‪.‬‬ ‫وجود ‪ ۱۲۰‬هزار معتاد در‬ ‫اصفهان‬ ‫به گفته معاون پیشگیری بهزیستی استان اصفهان از‬ ‫امار معتادان کشور حدود ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۲۰‬هزار نفر مربوط‬ ‫به استان اصفهان است و حدود هشت تا ‪ ۱۰‬هزار نفر‬ ‫مصرف کنندگان مواد مخدر در کشــور زنان هستند‪،‬‬ ‫تمایل زنان معتاد برای درمان کمتر و احتمال بازگشت‬ ‫به ســمت مواد مخدر پس از درمان در انها ‪ ۱۹‬درصد‬ ‫بیش از مردان است‪.‬‬ ‫علی اکبر ابراهیمی با اشاره به جمعیت معتادان استان‬ ‫اصفهان‪ ،‬به ایمنا گفت‪ :‬با توجه به امار مطرح شده در‬ ‫کشــور دو میلیون و ‪ ۸۰۸‬هزار نفر مصرف کننده مواد‬ ‫وجــود دارد کــه از این امار حــدود ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۲۰‬هزار‬ ‫نفر مربوط به اســتان اصفهان است‪ .‬او افزود‪ :‬جوانان‬ ‫معمو ًال اعتیاد خود را با ســیگار‪ ،‬حشیش و گل شروع‬ ‫کرده و افــرادی که تبدیل بــه مصرف کننده دائمی‬ ‫شــده اند هروئین‪ ،‬تریاک و شیشــه مصرف می کنند‪.‬‬ ‫نوع مــواد مخدر مصرفی در افراد بســته بــه بازار و‬ ‫قیمت متفاوت اســت‪ .‬بر اســاس تخمین های اماری‬ ‫یا کســانی که برای درمان مراجعــه می کنند‪ ،‬تقریبًا‬ ‫حدود هشــت تا ‪ ۱۰‬هزار جمعیت مصرف کننده مواد‬ ‫مخدر در کشور از زنان هســتند‪ .‬معاون پیشگیری از‬ ‫اسیب های اجتماعی بهزیستی استان اصفهان با اشاره‬ ‫به اسیب زننده تر بودن اعتیاد زنان تصریح کرد‪ :‬اعتیاد‬ ‫زن به شدت اســیب زننده تر از اعتیاد مرد است وقتی‬ ‫یــک خانم در خانواده درگیر اعتیاد شــود‪ ،‬ابتدا کانون‬ ‫خانواده دچار فروپاشــی می شود و نمی تواند به وظایف‬ ‫مادری و همسری خود عمل کند‪ ،‬انگ اجتماعی اعتیاد‬ ‫زنان بیشتر از مردان است و خانواده معموال سریعا زن‬ ‫معتاد را ترد می کند‪ .‬او خاطرنشــان کرد‪ :‬ســپس زن‬ ‫معتاد به خیابان پناه برده و به اسیب های دیگر به ویژه‬ ‫‪ HIV‬دچار می شــود و در نتیجه باعث اسیب بیشتر‬ ‫برای جامعه می شــود‪ .‬تمایل زنان معتاد برای درمان‬ ‫کمتر و احتمال بازگشــت به ســمت مواد مخدر پس‬ ‫از درمــان در انها ‪ ۱۹‬درصد بیشــتر از مردان اســت‪.‬‬ ‫ابراهیمی ادامه داد‪ :‬بهزیستی استان اصفهان در حوزه‬ ‫پیشــگیری اعتیاد شامل ‪ ۱۳۴‬موسسه مردم نهاد است‬ ‫که در جهت پیشــگیری از اعتیاد‪ ،‬ارتقا سالمت روان‬ ‫اجتماعی‪ ،‬درمان اعتیاد و کاهش اسیب های اجتماعی‬ ‫فعالیت می کنند‪ .‬بهزیستی‪ ،‬معاونت درمان دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی‪ ،‬شورای هماهنگی مواد مخدر‪ ،‬دادگستری و‬ ‫نیروی انتظامی به طور مستقیم با اعتیاد درگیر هستند‬ ‫و دستگاه هایی مانند شــهرداری‪ ،‬اداره ارشاد اسالمی‪،‬‬ ‫حوزه های علمیه و سپاه نیز غیرمستقیم به کمک سایر‬ ‫دستگاه ها برای جلوگیری از پیشرفت پدیده اعتیاد امده‬ ‫و همین هم افزایی منجر به جلوگیری از رشــد اسیب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫معلوالن نیازمند حمایت های‬ ‫قانونی و اجرایی‬ ‫به گفتــه مدیرعامل انجمن خیریه نور امید کاشــان‬ ‫معلــوالن کم تــوان ذهنی و جســمی بــرای انجام‬ ‫فعالیت های شغلی و اجتماعی مشکلی ندارند‪ ،‬اما نیازمند‬ ‫حمایت های قانونی و اجرایی هستند‪.‬‬ ‫فخری سادات هاشــمی به ایسنا گفت‪ :‬این انجمن با‬ ‫هدف حمایت از معلوالن کم توان ذهنی و جســمی با‬ ‫مشــارکت ‪ ۶۰‬نفر از بانوان این شــهر در سال ‪۱۳۹۲‬‬ ‫تشکیل شــد و تاکنون ‪ ۱۸۰‬نفر در گروه سنی شش‬ ‫تا ‪ ۴۵‬ســال را تحت پوشــش خود قرار داده است‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬یکی از مســائلی که کمتر موردتوجه قرارگرفته‬ ‫اســت‪ ،‬ازدواج و اشتغال این گروه از معلوالن است که‬ ‫نیازمند پذیرش و برخورد منطقی است و در این زمینه‬ ‫باید فرهنگ سازی شود‪ .‬مدیرعامل انجمن خیریه نور‬ ‫امید کاشــان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برخــی از معلوالن دارای‬ ‫تحصیالت عالی و شــغل مناسب هستند‪ ،‬اما به علت‬ ‫شرایط فرهنگی جامعه و خانواده ها‪ ،‬موردپذیرش قرار‬ ‫نگرفته و در پیله تنهایی خود فرو می روند‪ ،‬بنابراین باید‬ ‫شــرایط این گروه از شهروندان را درک کنیم‪ .‬او تاکید‬ ‫کرد‪ :‬بچه های معلول در خانواده ها‪ ،‬افراد مستقل تربیت‬ ‫نمی شوند و فرایند شناسایی و پیدا کردن راه حل مشکل‬ ‫خود را یاد نمی گیرند و در این شــرایط اســت که باید‬ ‫نهادهای حمایتی به یاری خانواده ها بیایند‪ .‬هاشــمی‬ ‫موحد تاکید کرد‪ :‬تجربه هــای موفقیت امیز معلوالن‬ ‫در خانه و جامعه‪ ،‬معاشــرت با دیگــران‪ ،‬بازخوردهای‬ ‫تشویقی اطرافیان و تکریم شخصیت انها موجب تقویت‬ ‫اعتمادبه نفس انها شده و ناکامی در این موقعیت‪ ،‬عامل‬ ‫بازدارنده جرئت مندی و نقش افرینی انها می شود‪ .‬دبیر‬ ‫جشنواره وصال مقدس گفت‪ :‬توان خواهان ما‪ ،‬فراتر از‬ ‫نگاه ترحم امیز شــهروندان‪ ،‬در شرایط عادی به علت‬ ‫کاستی های موجود در جامعه‪ ،‬نیازمند چتر حمایتی در‬ ‫کنار خود هســتند‪ .‬او همچنین برپایی نمایشگاه های‬ ‫توانمندی و اثار دستی معلوالن کم توان ذهنی‪ ،‬برگزاری‬ ‫جشنواره های خیریه با هدف جلب کمک های مادی و‬ ‫مالی داوطلبانه برای حمایت از تحصیل‪ ،‬خدمات پزشکی‬ ‫و درمانی‪ ،‬اشــتغال و مشاوره این گروه از شهروندان را‬ ‫ازجمله برنامه های خیریه نورامید کاشان برشمرد‪ .‬حسن‬ ‫نبــوی زاده اظهار کرد‪ :‬دغدغه معلوالن و خانواده انها‪،‬‬ ‫فرهنگ حاکم بر جامعه است که نگاهی تردیدامیز به‬ ‫نقش افرینــی و پذیرش انها در فعالیت اجتماعی دارند‬ ‫و در برخی موارد توان خواهان را از حقوق شــهروندی‬ ‫خود محــروم می کنند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬جامعه باید باور‬ ‫کند که فرهنگ مقدم بر اقتصاد اســت‪ ،‬زیرا فرهنگ‬ ‫به مثابه هوایی است که تنفس می کنیم و با تمام شرایط‬ ‫خاص ان به عنوان ضرورت جامعه امروز باید گسترش‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫هفته کتاب‬ ‫اجرای بیش از ‪ 80‬عنوان برنامه‬ ‫ویژه هفته کتاب و کتابخوانی‬ ‫برنامه های ویژه هفته کتاب و کتابخوانی در قالب بیش از‬ ‫‪ 80‬عنوان از سوی معاونت فرهنگی شهرداری اصفهان اعالم‬ ‫شد‪.‬ایین اختتامیه تالیف و تدوین مجموعه فرهنگنامه بزرگ‬ ‫شهروندی و رونمایی از ‪ 4‬جلد اخر و ایین رونمایی از مجموعه‬ ‫کتاب کنشگری شهروندی (‪ 21‬جلد)‪ ،‬توزیع ‪ 1000‬جلد‬ ‫کتاب های تولیدی اداره شهروندی بین مدارس شهر اصفهان‪،‬‬ ‫چاپ و توزیع ‪ 70000‬کتاب (کالس شهر) سبک زندگی و‬ ‫اداب شهروندی ویژه دانش اموزان کالس ششم ابتدایی و‬ ‫چاپ و توزیع ‪ 30000‬جلد کتاب کار کالس شهر (اموزش‬ ‫مهارت های شهروندی) ویژه دانش اموزان کالس اول ابتدایی‬ ‫ازجمله برنامه های معاونت اجتماعی و مشارکت های مردمی‬ ‫است که در هفته کتاب و کتابخوانی اجرا می شود‪ .‬برنامه هایی‬ ‫با عناوینی شامل اجرای موسیقی دو نوازی‪ ،‬یک دقیقه یک‬ ‫کتاب یک مسابقه‪ ،‬رونمایی از کتاب زیر اسمان اصفهان‪،‬‬ ‫کارگاه اموزشی روش های ترویج مطالعه ویژه کتابداران‪ ،‬جشن‬ ‫هفته کتاب‪ ،‬ارائه ‪ 15‬عدد موشن های ترویج فرهنگ مطالعه‪،‬‬ ‫ارائه ‪ 2‬عدد کلیپ کارتن (دیرین دیرین) با موضوع طرح های‬ ‫ترویجمطالعه‪،‬تبلیغاتشهریطرح هایترویجمطالعه‪،‬باشگاه‬ ‫مبادله کتاب شهروند‪ ،‬رونمایی از تفاهم نامه همکاری مشترک‬ ‫با معاونت اجتماعی نیروی انتظامی و رونمایی از تفاهم نامه‬ ‫همکاری مشترک با کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران‪ ،‬مسابقه‬ ‫کتابخوانی ده فرمان در باب خودشناسی «سلسله مباحث»‬ ‫راه من‪ ،‬کتاب من «گفتگو درباره کتاب» اخبار و یکپارچه‬ ‫اب نیز از سوی مراکز زیرمجموعه معاونت فرهنگی هنری‬ ‫ویژه هفته کتاب و کتابخوانی برگزار می شود‪.‬ادارات فرهنگی‬ ‫اجتماعی ورزشی مناطق ‪ 15‬گانه شهرداری اصفهان نیز به‬ ‫برگزاری برنامه هایی شامل چلچراغ دانایی‪ ،‬جادوی کتاب‪،‬‬ ‫ویژه برنامه اهدای کتاب به عموم شهروندان‪ ،‬پادکست گنجه‪،‬‬ ‫طاقچه دانش‪ ،‬بلندخوانی کتاب توسط نویسندگان و شاعران‪،‬‬ ‫مسابقه شهد شیرین کتاب‪ ،‬نشست کتابخوانی کتابخوان‪،‬‬ ‫دوره خوانش و تفسیر شاهنامه‪ ،‬موشن گرافی مطالعه‪ ،‬تجلیل‬ ‫از کتابخوانان برتر‪ ،‬اجرای طرح تشویقی «عضویت ویژه»‪،‬‬ ‫مسابقه «دوستی با کتاب»‪ ،‬اینده روشن کودکان کتابخوان‪،‬‬ ‫یک جرعه دانش‪ ،‬کتابواره کودک من و ‪ ...‬اقدام کرده اند‬ ‫که زمان و مکان برگزاری انها در جدول اعالم شده است‪.‬‬ ‫برگزاری مسابقه کتابخوانی در صفحه اینستاگرام تفریح شهر‬ ‫نیز از جمله برنامه های معاونت ورزشی تفریحی است‪.‬گفتنی‬ ‫است؛ عالقه مندان برای کسب اطالع از برنامه های ویژه هفته‬ ‫کتاب و کتابخوانی می توانند جدول اعالم برنامه ها را از سایت‬ ‫‪ esfahanfarhang.ir‬دریافت کنند‪.‬‬ ‫پای دغدغه های کتابداران‬ ‫کتابداران کتابخانه های شهرداری اصفهان در نشستی‬ ‫با اعضای کمیسیون فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شورای‬ ‫اسالمی شهر دغدغه های خود درباره کتاب و کتابخوانی را‬ ‫بازگو کردند‪.‬نشست اعضای کمیسیون فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان و معاون فرهنگی‬ ‫شهردار اصفهان با کتابداران که به مناسبت هفته کتاب‬ ‫و کتابخوانی در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی برگزار‬ ‫شد‪ ،‬فرصتی فراهم اورد تا کتابداران دغدغه ها و مسائل‬ ‫خود را با مسئوالن فرهنگی شهر در میان بگذارند‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شورای‬ ‫اسالمی شهر اصفهان در ابتدای این نشست کتابداری‬ ‫را فرهنگی ترین شغل دانست و ابراز امیدواری کرد این‬ ‫جلسات به صورت فصلی برگزار شود‪.‬حجت االسالم‬ ‫مهروی پور با بیان اینکه اگر به دنبال ارتقای سرانه‬ ‫مطالعه هستیم باید اقدامات زیادی ازنظر سخت افزاری‬ ‫و نرم افزاری انجام دهیم‪ ،‬افزود‪ :‬کتابداران نقش پررنگی‬ ‫در افزایش سرانه کتابخوانی و توسعه فرهنگ ان دارند‬ ‫لذا امیدوارم در پایان دوران خدمت خود و با هم افزایی با‬ ‫بخش های گوناگون قدم های خوبی در راستای افزایش‬ ‫سرانه مطالعه برداشته باشیم‪.‬‬ ‫دوشنبه | ‪ 24‬ابان ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4213‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫اعالم اثار راه یافته به مرحله نهایی جشنواره خندستان‬ ‫فهرسـت اثار راه یافته به بخش نهایی جشـنواره خندسـتان‬ ‫پـس از خوانـش و بررسـی اثار از سـوی هیئت انتخـاب داوران‬ ‫اعالم شـد‪.‬‬ ‫سـومین جشنواره سراسری نمایشـنامه نویسی خندستان در‬ ‫دو محـور نمایشـنامه نویسـی و پژوهـش بـه همت تـاالر هنر‬ ‫سـازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شـهرداری اصفهان و حوزه‬ ‫هنری اسـتان اصفهـان در حال برگزاری اسـت‪.‬‬ ‫طبق اعالم سـتادخبری و بخش رسـانه این جشـنواره‪533 ،‬‬ ‫اثر به دبیرخانه ارسـال شـده کـه از این میـان ‪ 360‬اثر در بخش‬ ‫نمایشـنامه نویسـی تالیفی‪ 115 ،‬اثر در بخش نمایشنامه نویسی‬ ‫اقتباسـی‪ 41 ،‬اثر در بخش مقاله‪ ،‬جسـتار و تجربه نـگاری و ‪17‬‬ ‫اثـر در بخـش زنده یـاد مهدی ممیزان به دبیرخانه ارسـال شـده‬ ‫اسـت‪.‬پس از خوانش و بررسـی اثار‪ ،‬فهرسـت کارهای راه یافته‬ ‫بـه بخـش نهایی جشـنواره از سـوی هیئـت انتخاب جشـنواره‬ ‫«خندسـتان» در بخش های مختلف اعالم شـد‪.‬‬ ‫گروه انتخاب بخش نمایشـنامه نویسی سـومین دوره جایزه‬ ‫سراسـری «خندسـتان» بـا حضـور دبیر جایـزه سـعید امامی و‬ ‫دبیـر علمـی بخش نمایشـنامه نویسـی و داوران ایـن بخش از‬ ‫جمله جمشـید خانیان‪ ،‬مریم موحدیان و محسـن رهنما پس از‬ ‫شـور و نظـر به اتفـاق اراء از میان ‪ 360‬نمایشـنامه تالیفی و ‪115‬‬ ‫نمایشـنامه اقتباسـی‪ 53 ،‬اثر انتخاب و شایسته حضور در مرحله‬ ‫داوری نهایی تشـخیص داده شـدند‪.‬‬ ‫اپـرکات‪ ،‬اتول سـورون‪ ،‬احتمـاالت‪ ،‬ارتفاع پسـت‪ ،‬اعترافات‬ ‫شـهری‪ ،‬اقـا ذبیـح‪ ،‬ایسـتگاه ملـی ‪ ،۱۴۴۴‬بعدی لطفـا‪ ،‬به وقت‬ ‫نسـکافه‪ ،‬پـا‪ ،‬تـاالر عجایب‪ ،‬تصمیـم کبری و همسـرش‪ ،‬تک‬ ‫چـرخ‪« ،‬جن هـا‪ ،‬جـان جـان‪ ،‬ابـی فخـو و دیگـران»‪ ،‬چمـدان‪،‬‬ ‫«خواسـتگاران مهری ناز‪ ،‬شاهدخت دیار سختسـتان!»‪ ،‬دوشان‬ ‫تپـه‪ ،‬روزی روزگاری جنـوب شـرق‪ ،‬زور ابـاد‪ ،‬زیرخـط زندگـی‪،‬‬ ‫لک‬ ‫سـلطنت بگوم و سـریر خون‪ ،‬سوپ بوقلمون‪ ،‬شـ ‬ ‫ب بازی ُم ِ‬ ‫دارا‪ ،‬شـرح شیدایی پیشکار نمایش‪ ،‬قرنطینه‪ ،‬کشکاب‪ ،‬البه الی‬ ‫زمان هـای به دسـت امده‪ ،‬لیلا و دیگـران‪ ،‬مـام‪ ،‬ماموریت جدی‬ ‫اقـای چرچیـل بـه همـراه مقادیـری ناخونـک ازاینجـا و اونجا‪،‬‬ ‫مجلسـی ها‪ ،‬محسـن؛ اثـر پروانه‪ ،‬مـرده مالیاتی‪ ،‬هـر کلید‪ ،‬یک‬ ‫قصـه و همسـایه ها از جمله اثـار تالیفی بوده اسـت‪.‬‬ ‫اثـار منتخب بخش اقتباسـی نیز شـامل اسـکندر نه چندان‬ ‫کبیـر‪ ،‬انتیگونه‪ ،‬اویلت‪ ،‬باسـلوق اباد‪ ،‬بحـران‪ ،‬برخوانی مضحکه‬ ‫لیـر نـوروزی‪ ،‬پشـت دیوارهـا‪ ،‬پیـر اره ماهـی و دریـا‪ ،‬جیم جام‬ ‫جسـی‪ ،‬حسـن ِچ َپـل‪ ،‬در همسـایگی روس هـا‪ ،‬سـندباد نامـه‪،‬‬ ‫شـهرزاد‪ ،‬عاشـقانه ای نه چنـدان ارام با مـادام بـوواری در همین‬ ‫حوالـی‪ ،‬غبارروبـی از خاطرات ماه سـیما در بایگانی عدلیه‪ ،‬فروید‬ ‫ُمـرد‪ ،‬گالیله‪ ،‬لوبیا اسـت‪.‬‬ ‫گـروه انتخـاب بخـش پژوهش این جشـنواره نیـز با حضور‬ ‫داوران اسـداله اسـدی‪ ،‬لیلا پرویزی و فهیمه سـیاحیان پس از‬ ‫شـور و نظـر به اتفـاق اراء از میـان ‪ 41‬مقاله پژوهشـی ‪ 15‬اثر را‬ ‫اعلام کردنـد و یک پژوهش را شایسـته تقدیر دانسـتند‪.‬‬ ‫اجـرا به مثابـه متـن‪ ،‬اقتبـاس نمایشـی کمیـک از لطایـف‬ ‫مالنصرالدیـن با نگاهی بـه نظریه اقتباس لیندا هاچن و شـش‬ ‫عنصـر کمیـک ملوین هلیتـزر‪ ،‬اق حسـین کاشـی‪ ،‬بهره گیری‬ ‫از ویژگی هـای اجرایـی کمـدی سـنتی ایرانـی در کمدی هـای‬ ‫مردمـی در تئاتـر اصفهـان (بـا تاکیـد بر تجربیـات رضـا ارحام‬ ‫صـدر) از سـال ‪ 1343‬تـا ‪ 1357‬هجری شمسـی‪ ،‬تجددخواهی‬ ‫و انتقـاد بـه اسـتبداد حاکـم بـا ترجمـه و اجـرای کمدی هـای‬ ‫مولیـر‪ ،...‬تحلیـل مولفه هـای کمیـک در نمایشـنامه دروغ های‬ ‫هنـری عاشـق نوشـته جـرج برناردشـاو بـر مبنـای اراء هانری‬ ‫برگسـون‪ ،‬تقلیدهـای ضبط شـده بـر روی پرامافـون بـا لهجـه‬ ‫کاشـی‪ ،‬سنجشـگری جلوه هـای عنصر طنـز در ادب فارسـی و‬ ‫ادبیات دراماتیک شـیوه های ایجاد طنز کالمی در نمایشـنامه ی‬ ‫فارسـی‪ ،‬طنـز فلسـفی در نمایش های شـادی اور زنانـه‪ ،‬کارکرد‬ ‫عناصـر گروتسـک در دو نمایشـنامه کمـدی «روایت هایـی از‬ ‫مـرگ تروتسـکی» و «حـرف‪ ،‬حـرف‪ ،‬حـرف»‪ ،‬بـر اسـاس اراء‬ ‫باختیـن‪ ،‬کارکـرد لهجـه در نمایش خنـده اور اصفهانـی‪ ،‬مبانی‬ ‫تئاتـر سـیاه بازی‪ ،‬نسـبت اجرایـی اسـتنداپ کمدی بـا وان من‬ ‫ شـو و مونودرام‪،‬‬ ‫واکاوی عناصر تقلید و قراردادهای اجرایی نمایش سیاه بازی‬ ‫بـا تکیه بر اصـول سـایکودرام (مطالعه موردی نمایشـنامه های‬ ‫قصـه بـاغ زالزالـک و بـازی نامه حکایت مـرده بی صاحـب) از‬ ‫جملـه عناوین پژوهش های انتخاب شـده اسـت‪.‬‬ ‫همچنین اثر «نمایش و نمایشـنامه نویسـی طنز در اسـتان‬ ‫بوشـهر» توسـط هیئت انتخاب شایسـته تقدیر شناخته شـده و‬ ‫جهـت تصمیم گیری نهایـی به هیئـت داوران معرفـی گردید‪.‬‬ ‫گـروه انتخـاب بخـش ممیـزان بـا حضـور داوران خسـرو‬ ‫ثقفیـان‪ ،‬لیلا پرویـزی‪ ،‬علیرضـا ارواحـی و نماینـدگان دفتـر‬ ‫تخصصـی هنرهـای تجسـمی و دفتر تخصصی سـینما در این‬ ‫بخـش پـس از شـور و نظـر به اتفـاق اراء از میان ‪ 17‬اثر رسـیده‬ ‫‪ 11‬اثر به شـرح زیر انتخاب و شایسـته حضور در مرحله داوری‬ ‫نهایی تشـخیص داده شـدند‪.‬‬ ‫تایپوگرافـی‪ :‬نـام اسـتاد ممیـزان (کـد ‪ 4‬دبیرخانـه)‪ ،‬فیلم‪ :‬با‬ ‫موضـوع اسـتاد ممیزان‪ ،‬فیلـم‪ :‬راه هـا ادامه ی خـود را در تیرگی‬ ‫گـم کردنـد‪ ،‬فیلم‪ :‬شب نشـینی در بهشـت بـا ممیـزان‪ ،‬صوت‪:‬‬ ‫با موضوع اسـتاد ممیـزان (کد ‪ 16‬دبیرخانـه)‪ ،‬کاریکاتور‪ :‬تصویر‬ ‫اسـتاد ممیزان (کد ‪ 2‬دبیرخانه)‪ ،‬کاریکاتور‪ :‬تصویر اسـتاد ممیزان‬ ‫(کـد ‪ 3‬دبیرخانـه)‪ ،‬مقاله‪ :‬تاریخ نـگاری تئاتر کمـدی اصفهان با‬ ‫تمرکـز بر مهدی ممیزان‪ ،‬مقاله‪ :‬شـناخت نامـه مهدی ممیزان‪،‬‬ ‫مقالـه‪ :‬جسـتاری در بازشناسـی ادبیـات نمایشـی عامه پسـند با‬ ‫تمرکـز بـر برخـی اثار مهـدی ممیـزان و مقالـه‪ :‬نقـش و تاثیر‬ ‫مهـدی ممیزان در تئاتـر اصفهان از جمله عناوین انتخاب شـده‬ ‫است‪.‬‬ ‫هیئـت داوران ایـن بخـش نیـز بـه تصمیـم شـورای‬ ‫سیاسـت گذاری جشـنواره‪ ،‬همان هیئـت انتخاب بـوده که رای‬ ‫نهایـی خـود را در اختتامیـه جشـنواره اعلام می دارنـد‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت؛ اسـامی اثـار برگزیـده مرحله ی نهایـی این‬ ‫جایـزه‪ 18 ،‬اذرمـاه اعلام و به نویسـندگان انها بـا توجه به رتبه‬ ‫انتخابی شـان‪ ،‬گواهی حضـور‪ ،‬لوح تقدیر‪ ،‬دیپلم افتخـار و جایزه‬ ‫نقـدی اهداء خواهد شـد‪.‬‬ ‫مدیر مرکز افرینش های ادبی حوزه هنری کشور‪:‬‬ ‫حوزه هنری خانه امن هنرمندان است‬ ‫نشست صمیمانه عباس محمدی مدیر مرکز افرینش های‬ ‫ادبی حوزه هنری کشــور با برخی از فعاالن عرصه شــعر و‬ ‫ادبیات اصفهان برگزار شــد‪.‬به گزارش روابط عمومی حوزه‬ ‫هنری اســتان اصفهان‪ ،‬در این نشست که روز گذشته شنبه‬ ‫‪ 22‬ابــان ماه در خانه هنرمندان اصفهان برگزار شــد عالوه‬ ‫بر دکتر محمدی‪ ،‬علی داوودی مدیر دفتر شــعر حوزه هنری‬ ‫کشور‪ ،‬احمدنوری سرپرســت حوزه هنری استان اصفهان‪،‬‬ ‫محمداســماعیل حاجی علیان مدیر مرکز افرینش های ادبی‬ ‫حوزه هنری اصفهان‪ ،‬عباس شاه زیدی متخلص به خروش‪،‬‬ ‫مهدی جهاندارمســئول انجمن دیدار‪ ،‬ابراهیم شــایان‪ ،‬الهه‬ ‫رضایی مدیر مرکز افرینش های ادبی قلمســتان ســازمان‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان و غالم‬ ‫عباس حسینی مدیرخانه ادبیات مستقل افغانستان و جمعی از‬ ‫کارشناسان حوزه هنری اصفهان و نویسندگان و شعرا حضور‬ ‫داشتند‪.‬مهدی جهاندار به بیان مطالبی در خصوص چگونگی‬ ‫تشکیل انجمن دیدار و ایده ان برای ایجاد تعامل بیشتر میان‬ ‫شاعران و اهالی ادبیات شهرستان ها با مرکز اصفهان پرداخت‪.‬‬ ‫استاد شاه زیدی از عدم چاپ برخی از کتاب های شعری‬ ‫گفت و از ادامه دار بودن برخی از جلســات اموزشی ادبیات در‬ ‫حوزه هنری اصفهان و خواستار تشکیل جلسات و نشست های‬ ‫صمیمانه شبیه این نشست برای بیان دغدغه های اهالی ادب‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-2033‬برابر رای شماره ‪ 2169‬مورخ ‪ 1400/7/22‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای سید جواد شجاعت الحسینی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 440‬کدملی ‪ 0069806896‬صادره تهران فرزند سید شکراله در ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 169/54‬مترمربع پالک شماره ‪ 1988‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‬ ‫در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/08/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/08/24 :‬مهدی شبان‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪ /1213887‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-2035‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند‬ ‫مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/07/25-8962‬هیات اول خانم فاطمه نصر اصفهانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1961‬کدملی ‪ 1283491982‬صادره اصفهان فرزند علی در ‪ 31/47‬حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ‬ ‫یک باب ساختمان به مساحت ‪ 195/80‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 1879‬فرعی از ‪ 5‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه ‪ 191‬و ‪ 197‬و ‪188‬‬ ‫دفتر ‪ 411‬امالک‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -2‬رای شماره ‪ 1400/07/24-8880‬هیات اول خانم عزت رفسنجانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 27382‬کدملی ‪ 1280271930‬صادره اصفهان فرزند حسین در ششدانگ یک باب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 599/21‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 352‬فرعی از ‪ 13‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪14‬‬ ‫حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضی و حسین جان نثاری از مورد ثبت صفحه ‪ 595‬دفتر‬ ‫‪ 56‬و صفحه ‪ 268‬دفتر ‪ 442‬امالک‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -3‬رای شماره ‪ 1400/07/25-8963‬هیات اول اقای سیف اله شیخی نصرابادی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 94‬کدملی ‪ 1289855749‬صادره اصفهان فرزند محمود در ‪ 40/53‬حبه مشاع از ‪ 72‬حبه‬ ‫اصفهان شد‪.‬ابراهیم شایان عالوه بر ابراز نگرانی در خصوص‬ ‫کنسل شدن برنامه های خوب ادبیات درگذشته در سازمان ها‬ ‫نیز خواســتار اطالع رسانی گسترده تر فعالیت های ادبی حوزه‬ ‫هنری اصفهان به عموم شد‪.‬دکتر عباس محمدی در خصوص‬ ‫اینکه برخی از شاعران نگران کنسل شدن نشست ها و جلسات‬ ‫خود بودند گفت‪ :‬حوزه هنری معموال خانه امن هنرمندان بوده‬ ‫است من به عنوان یک عضو از اعضای حوزه هنری می گویم‬ ‫که هرکس از حوزه هنری رفته است به میل خودش رفته و‬ ‫هرگز هیچ قبض یا بستی در حوزه هنری صورت نمی گیرد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اهمیت کیفیت در تولید و انتشار اثار توسط‬ ‫حوزه هنری کشور افزود‪ :‬ما محدودیتی در انتشار اثار نداریم‬ ‫ولی برایمان مهم است که کیفیت اثار منتشر شده باال باشد‪.‬‬ ‫مدیرمرکز افرینش های ادبی حوزه هنری کشــور ادامه داد‪:‬‬ ‫متاســفانه بودجه خود حوزه هنری نسبت به سایر دستگاه ها‬ ‫بسیار پایین است و متاسفانه ما بودجه حمایتی نداریم و کال‬ ‫بخش فرهنگی بودجه ضعیفی دارد‪.‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬شهر‬ ‫اصفهان و حوزه هنری این شهر نیز در زمینه ادبیات یکی از‬ ‫قطب های شعری کشور است و ادبیات مدیون شهر اصفهان‬ ‫است‪.‬وی عمر برنامه های ادبی موفق مانند به ساعت اصفهان‬ ‫را بــه دلیل برخی از تنگ نظریهایی کــه در گروه ها وجود‬ ‫دارد کوتاه خواند و گفت‪ :‬بســیاری از برنامه ها به دلیل تنگ‬ ‫ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 165/80‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 1879‬فرعی از‬ ‫‪ 5‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه ‪ 191‬و ‪197‬‬ ‫و ‪ 188‬دفتر ‪ 411‬امالک‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/08/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/08/24 :‬شهریاری‪ -‬رئیس منطقه‬ ‫ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪ /1213983‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1-2031‬رای شماره ‪ 140060302026008059‬مورخ ‪ 1400/06/18‬هیات یک اقای حامد‬ ‫اسدی به شناسنامه شماره ‪ 4953‬کدملی ‪ 1293086691‬صادره اصفهان فرزند علیرضا نسبت به‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 118/81‬مترمربع از پالک شماره ‪ 1‬فرعی از‬ ‫‪ 14928‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی‬ ‫مالک رسمی میباشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬رای شماره ‪ 140060302026008065‬مورخ ‪ 1400/06/18‬هیات یک اقای محمد اسدی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 5488‬کدملی ‪ 1287396216‬صادره اصفهان فرزند علیرضا نسبت به سه دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 118/81‬مترمربع از پالک شماره ‪ 1‬فرعی از ‪ 14928‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش ‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان‬ ‫پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/08/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/08/24 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1213890‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-2029‬رای شماره ‪ 140060302026006970‬مورخ ‪ 1400/06/01‬هیات یک خانم عصمت‬ ‫زارعی شمس ابادی به شناسنامه شماره ‪ 1225‬کدملی ‪ 1283965224‬صادره اصفهان فرزند عباس‬ ‫بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 82/10‬مترمربع از پالک شماره ‪ 42‬فرعی از ‪13900‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه‬ ‫عادی مع الواسطه از مالکیت رسمی کاظم خدادادی موضوع مورد ثبت صفحه ‪ 510‬دفتر ‪ 26‬امالک‬ ‫جنوب(انتقالی به ص ‪ 386‬جلد ‪ 42‬خروجی)‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫نظری که در خود ان گروه ها وجود دارد کنســل می شــود‪.‬‬ ‫دکتر احمد نوری سرپرســت حوزه هنری اصفهان نیز ضمن‬ ‫خیرمقدم به حضار و اهالی ادبیات اصفهان‪ ،‬اظهار امیدواری‬ ‫کرد که این نشست ها ادامه دار باشند و اهالی ادب و هنر این‬ ‫شهر بتوانند دغدغه ها و مشکالت خود را بیان کنند‪ .‬ادبیات‬ ‫اصفهان انچنان که باید دیده نشده است و این با همکاری و‬ ‫کمک حوزه هنری کشور موثر است همچنان که تاکنون نیز‬ ‫حمایت های این عزیزان را داشته ایم‪.‬وی همچنان با اشاره‬ ‫به انتشارات موفق حوزه هنری استان اصفهان در سال جاری‬ ‫خواســتار کمک در زمینه توزیع کتابهای این مرکز به وسیله‬ ‫سوره مهر شد‪.‬‬ ‫ســارا ســیامکی کارشــناس ادبیات حوزه هنری استان‬ ‫اصفهان نیز در خصوص برگزاری کالس های مداد جادویی‬ ‫برای شناســایی نوجوانان و جوانان و ســمت و سو دادن به‬ ‫استعداد انان برای نوشتن بهتر و همچنین برگزاری جلسات‬ ‫موفق گلستان خوانی در حوزه هنری اصفهان خبرداد‪.‬‬ ‫در ادامه الهام متفکر مدیر واحد چاپ ونشــر حوزه هنری‬ ‫اصفهــان نیز از اماده چاپ شــدن ‪ 22‬کتاب در حوزه هنری‬ ‫استان اصفهان تا پایان سال جاری خبر داد و گفت‪ :‬از اول سال‬ ‫‪ 1400‬تاکنون کتابهای علو‪ ،‬فخرکانون‪ ،‬نذرسقا‪ ،‬شهود زیبایی‬ ‫و خلق اثرهنری‪ ،‬تاریخ سینمای سیار در ایران به چاپ رسیده‬ ‫است و امرزو رونمایی کتاب شعر نذرسقا را خواهیم داشت‪.‬‬ ‫دکتر الهه رضایی مدیر مرکز افرینش های ادبی قلمستان‬ ‫سازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشــی شهرداری اصفهان‪،‬‬ ‫ضمن ابراز خوشنودی از مشارکت و همکاری با حوزه هنری‬ ‫استان اصفهان گفت‪ :‬مشکل تمام شهرستان ها و اصفهان‪،‬‬ ‫تمرکز مالی در پایتخت است و دیگر وقت ان رسیده است که‬ ‫به تمامی شهرستانهایی که در عرصه فرهنگ و هنر با بضاعت‬ ‫کم مالی تالش می کنند توجه شــود‪ ،‬به ویژه حوزه هنری‬ ‫استان اصفهان که همیشه دغدغه های مهمی برای گردهم‬ ‫ایی هنرمندان داشته است و کم ترین دغدغه انسان هایی که‬ ‫برای فرهنگ و هنر تالش می کنند باید مشکالت مالی باشد‪.‬‬ ‫غالم عباس حسینی مدیرخانه ادبیات مستقل افغانستان‬ ‫با اشــاره به برگزاری برنامه های موفقی چون غم شریکی‪،‬‬ ‫فراخــوان جانتان جور و ‪ ...‬بــا حمایت حوزه هنری اصفهان‪،‬‬ ‫خواستار حمایت بیشتر از فارســی زبانان افغانستان در ایران‬ ‫شد و گفت‪ :‬بسیاری از هنرمندان افغانستانی برای امرار معاش‬ ‫به کارهای دیگر می پردازند در حالیکه هنرمندان باید با فراغ‬ ‫بال به خلق اثار هنری بپردازند‪.‬گفتنی است‪ ،‬در این برنامه با‬ ‫خواندن شعری از کتاب «نذرسقا» توسط سارا سیامکی‪ ،‬این‬ ‫کتاب که از انتشارات اخیر حوزه هنری استان اصفهان است‬ ‫رونمایی شد‪.‬‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان‬ ‫پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/08/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/08/24 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1213900‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-2027‬برابر اراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی ذیل محرز گردیده‬ ‫است‪ .‬لذا مشخصات متقاضی و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ ۱۵‬روز در روزنامه های تعیین شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی لنجان اگهی می شود‬ ‫در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت ‪ ۲‬ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک لنجان تسلیم و پس از‬ ‫اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ 140060302015001323‬مورخ ‪ 1400/07/22‬خانم رضوان سعیدی ریزی فرزند‬ ‫صفرعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 246‬مترمربع مفروز از پالک ‪ -107‬اصلی واقع‬ ‫در زرین شهر بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز یکشنبه ‪ 1400/08/09‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ :‬روز دوشنبه ‪1400/08/24‬‬ ‫مصطفی شمسی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان ‪ /1214373‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -1-2175‬شماره نامه‪ 140085602033003126 :‬نظر به این که تمامی ششدانگ دو قطعه زمین‬ ‫بائره در پشت دکان های شماره ‪ ۵۱۹‬و ‪ ۵۲۳‬فرعی در محله کهنو پالک ثبتی ‪ 675‬مکرر فرعی از‬ ‫‪-۳۳‬اصلی واقع در شهر نطنز که در راستای استاندارد سازی به پالک ‪ ۴۰۲۸‬فرعی از ‪ -۳۳‬اصلی‬ ‫تبدیل گردیده است جزء بخش ‪ ۹‬حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام اقای عباس‬ ‫عبادالهی نطنزی فرزند حسین و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی ان به‬ ‫عمل نیامده است‪ .‬اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ‪ ۱۵‬قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید‬ ‫حدود پالک مرقوم در روز یک شنبه مورخ ‪ 1400/10/05‬ساعت ‪ ۱۰‬صبح در محل شروع و به عمل‬ ‫خواهد امد‪ ،‬لذا به موجب این اگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در‬ ‫این اگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ‬ ‫تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ‪ ۳۰‬روز پذیرفته خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/08/24 :‬رحمت اله‬ ‫شاهدی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز ‪/1221540‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ اخطاریه ماده ‪۱۰۱‬‬ ‫‪ -1-2181‬شماره پرونده‪ 139804002003003353/1 :‬شماره بایگانی پرونده‪ 9804723/1 :‬شماره‬ ‫اگهی ابالغیه‪ 140003802003000083 :‬تاریخ صدور‪ 1400/08/19 :‬بموجب پرونده اجرایی کالسه‬ ‫گیشهاز اصفهان‬ ‫کوتاه‬ ‫‪5‬‬ ‫«گشت ‪ »۳‬از چهارشنبه‬ ‫اکران می شود‬ ‫شـورای صنفـی نمایـش زمان اکـران فیلم «گشـت‬ ‫‪ »۳‬بـه کارگردانـی سـعید سـهیلی را اعلام کرد‪.‬‬ ‫در جلسـه روز یکشـنبه ‪ ۲۳‬ابـان مـاه شـورای صنفی‬ ‫نمایـش سـرانجام پس از گذشـته حـدود ‪ ۲۰‬روز از تغییر‬ ‫زمـان اکـران فیلـم «گشـت ‪ »۳‬تاریخ جدیـد نمایش ان‬ ‫مشـخص شد‪.‬‬ ‫بـر اسـاس مصوبـه ایـن جلسـه‪ ،‬فیلـم «گشـت ‪»۳‬‬ ‫از چهارشـنبه ‪ ۲۶‬ابـان مـاه در سـینماهای کشـور اکران‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬پیش تـر قـرار بـود ایـن فیلـم همـراه بـا‬ ‫«قهرمـان» از پنجـم ابـان روی پـره رود ولـی بنـا بـه‬ ‫مالحظاتـی کـه به طـور رسـمی اعلام نشـد اکـران ان‬ ‫بـه تعویـق افتاد‪.‬‬ ‫در ایـن جلسـه همچنیـن مصـوب شـد کـه از همین‬ ‫تاریـخ ‪ ۲۶‬ابـان فیلم هـای «حکـم تجدیدنظـر» و‬ ‫«اباجـی» روی پـرده رونـد‪.‬‬ ‫فیلم های «زاواال» سـاخته ارسلان امیـری از ‪ ۲۴‬اذر‬ ‫و «عاشـق پیشـه» داود موثقـی نیـز از هشـتم دی ماه در‬ ‫سـینماهای کشـور اکران خواهند شـد‪.‬‬ ‫فیلمی با بازی ترانه‬ ‫علیدوستی بهترین فیلم از‬ ‫نگاه تماشاگران دوحه‬ ‫فیلـم سـینمایی «اورکا» به کارگردانی سـحر مصیبی‬ ‫جایـزه بهتریـن فیلـم از نـگاه تماشـاگران را از جشـنواره‬ ‫بین المللـی فیلـم اجیـال در دوحـه قطر کسـب کرد‪.‬‬ ‫به گـزارش روابـط عمومـی فیلـم‪« ،‬اورکا» علی رغم‬ ‫نمایـش در بخـش خـارج از مسـابقه ی ایـن رویـداد‬ ‫سـینمایی بـه منظـور نمایـش در یکـی از کشـورهای‬ ‫تولیدکننـده اش‪ ،‬توانسـت نظر مخاطبان این جشـنواره را‬ ‫بـه خود جلـب کرده و برنـده جایزه بهترین فیلـم از نگاه‬ ‫تماشـاگران شود‪.‬‬ ‫رای گیـری از تماشـاگران این جشـنواره از میان تمام‬ ‫فیلم هـای مسـابقه و خـارج از مسـابقه انجـام می شـود‪.‬‬ ‫طهورا ابوالقاسـمی و مهتـاب کرامتی تهیه کننـدگان این‬ ‫فیلـم سـینمایی و طلا معتضـدی نویسـنده فیلمنامـه‬ ‫«اورکا» هسـتند‪.‬‬ ‫ترانه علیدوسـتی‪ ،‬مسـعود کرامتی‪ ،‬مهتـاب نصیرپور‪،‬‬ ‫محمـد رشـنو‪ ،‬حسـن زارعـی‪ ،‬سـپیده عالیـی‪ ،‬ارمیـک‬ ‫قریبیـان‪ ،‬فاطمـه نیشـابوری‪ ،‬حمیـده حمیـدی‪ ،‬کاظـم‬ ‫ابراهیم زاده‪ ،‬شـکوفه موسـوی‪ ،‬مبین رسـتگار و با حضور‬ ‫مهتـاب کرامتـی بازیگـران ایـن فیلم سـینمایی هسـتند‬ ‫کـه بـه طـور مشـترک توسـط ایـران و قطر تهیه شـده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عوامـل این فیلـم سـینمایی عبارتنـد از‪ :‬تهیه کننده‪:‬‬ ‫طهـورا ابوالقاسـمی‪ ،‬مهتـاب کرامتی‪ ،‬کارگردان‪ :‬سـحر‬ ‫مصیبـی‪ ،‬نویسـنده‪ :‬طال معتضـدی‪ ،‬مدیر تولید‪ :‬سـمیرا‬ ‫عالیـی‪ ،‬مدیـر فیلمبـرداری‪ :‬روزبـه رایـگا‪ ،‬تدویـن‪:‬‬ ‫محمدرضـا مویینـی‪ ،‬مشـاور کارگـردان‪ :‬سـامان مقدم‪،‬‬ ‫دسـتیار اول کارگـردان و برنامه ریـز‪ :‬آاللـه هاشـمی‪،‬‬ ‫منشـی صحنـه‪ :‬آذر تجلـی‪ ،‬صدابـردار‪ :‬مهـدی‬ ‫ابراهیـم زاده‪ ،‬طراحـی صـدا و صداگـذاری‪ :‬حسـین‬ ‫ابوالصدق‪ ،‬طـراح گریـم‪ :‬عباس عباسـی‪ ،‬طـراح صحنه‪:‬‬ ‫امیرحسـین حـداد‪ ،‬مهتاب کرامتی‪ ،‬طـراح لباس‪ :‬مهتاب‬ ‫کرامتـی‪ ،‬علـی عابدینـی‪ ،‬عـکاس‪ :‬مریم مجد‪ ،‬مشـاور‬ ‫رسـانه ای و امور بین الملـل‪ :‬ثمیـن مهاجرانی‪ ،‬جلوه های‬ ‫ویـژه میدانـی‪ :‬آرش آقابیـک‪ ،‬جلوه هـای ویـژه‬ ‫بصـری‪ :‬مرتضـی مشـهودی‪ ،‬مدیـر تـدارکات‪ :‬بهمـن‬ ‫صدیـق جشـنواره فیلـم اجیـال قطـر از تاریـخ ‪ ۷‬تـا ‪۱۳‬‬ ‫نوامبـر (‪ ۱۶‬تـا ‪ ۲۲‬ابـان) از سـوی موسسـه فیلـم دوحه‬ ‫برگزار شـد‪.‬‬ ‫‪ ۹۸۰۰۵۸۷‬واحد اجرای اسناد رسمی فالورجان و پرونده کالسه ‪ ۹۸۰۴۷۲۳‬اداره اجرای اسناد رسمی‬ ‫اصفهان موضوع سند ازدواج شماره ‪ ۴۹۶۵‬مورخ ‪ 1374/12/27‬تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی‬ ‫‪ ۱۸۲‬شهر اصفهان و پیرو اجرائیه و اخطاریه صادره بدینوسیله به خانم ها تینا فتوحی فرزند محمد‬ ‫حسن و ایران ایوبی فرزند حسینعلی همگی به نشانی اصفهان خ مسرور مجتمع ابشار سپید واحد ‪۳۱‬‬ ‫که بنا بر گواهی مامور مربوطه ابالغ واقعی اخطاریه به دلیل عدم حضور در ادرس اعالمی به شما‬ ‫امکانپذیر نگردیده‪ ،‬اعالم می گردد‪ :‬مورد بازداشت که عبارتست از ششدانگ پالک ثبتی شماره ‪۲۱۷‬‬ ‫فرعی از ‪ ۵۳‬اصلی بخش ‪ ۹‬ملکی مدیون (مرحوم محمد حسن فتوحی) به مبلغ ‪47/600/000/000‬‬ ‫ریال و بهای ثمنیه اعیانی به مبلغ ‪ 5/950/000/000‬ریال ارزیابی گردیده است لذا برابر مواد ‪ ۱۸‬و ‪۱۹‬‬ ‫ائین نامه اجرا این اگهی فقط یکبار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی منتشر و تاریخ انتشار‬ ‫تاریخ ابالغ محسوب خواهد شد لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی معترض می باشید‪ ،‬اعتراض کتبی خود‬ ‫را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناسان تجدید نظر بمبلغ‬ ‫‪ 75/000/000‬ریال به حساب کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان نزد بانک ملی‬ ‫بشماره حساب ‪ ۰۱۰۲۷۲۳۴۱۱۰۰۵‬واریز شده باشد به دفتر این اجرا تسلیم نمایید‪ .‬ضمنا به اعتراضی‬ ‫که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و‬ ‫طبق قیمت ارزیابی شده مزایده انجام خواهد شد و فقط اگهی مزایده منتشر خواهد شد‪ .‬الزم به ذکر‬ ‫است جهت اطالع از اخطاریه های بعدی ثبت نام در سامانه ثنا الزامیست‪ .‬اداره اجرای اسناد رسمی‬ ‫اصفهان ‪ /1222203‬م الف‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت اباد برخوار‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-2185‬برابر ارای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت اباد برخوار بخش ‪ 16‬ثبت‬ ‫اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ‪ 15‬روز‬ ‫اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند‬ ‫می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ‬ ‫رسید ‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‬ ‫‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪ .‬صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ 13996030201800871‬کالسه پرونده ‪ 1400114402018000052‬اقای علی‬ ‫رفیعی فرزند عبدالرحیم بشماره شناسنامه ‪ 10265‬صادره از برخوار نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه‬ ‫به مساحت ‪ 2202/60‬متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک ‪ 394‬اصلی واقع در بخش ‪ 16‬اصفهان‬ ‫خریداری طی سند شماره ‪ 562‬مورخ ‪ 1400/03/27‬دفترخانه ‪ 451‬دولت اباد‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/08/24 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/09/09 :‬ابراهیم غفاری رئیس‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک برخوار ‪/1211843‬م الف‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫امادگی کامل برای انتقال پایدار‬ ‫گاز در فصل سرما‬ ‫مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران از امادگی کامل این‬ ‫مجموعه برای انتقال پایدار گاز در فصل سرما خبر داد و بر‬ ‫ضرورت صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی توسط مردم‬ ‫تاکید کرد‪ .‬به گزارش ایسنا به نقل از شرکت ملی گاز‬ ‫ایران‪ ،‬مهدی جمشیدی دانا اظهار کرد‪ :‬با توجه به اهمیت‬ ‫پایداری انتقال گاز‪ ،‬تعمیرات اساسی تاسیسات تقویت فشار‪،‬‬ ‫مراکز بهره برداری خطوط لوله‪ ،‬پیگرانی هوشمند‪ ،‬تعویض‬ ‫پوشش و بازدیدهای دوره ای به موقع انجام شده تا خللی در‬ ‫فرایند انتقال بهینه گاز طبیعی به هموطنان در فصل سرد‬ ‫سال به وجود نیاید‪ .‬وی افزود‪ :‬شرکت انتقال گاز ایران و‬ ‫همه مناطق عملیاتی ان اکنون با تکمیل این اقدام ها برای‬ ‫گذر موفق از فصل سرما اماده هستند‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫انتقال گاز ایران با بیان اینکه این شرکت همه توان خود را‬ ‫برای انتقال پایدار گاز به کار بسته‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به افزایش‬ ‫مقدار مصرف گاز در اوج مصرف‪ ،‬همه مناطق عملیاتی با‬ ‫حداکثر امادگی و استفاده از واحدهای یدکی در پایداری‬ ‫انتقال گاز در تالش هستند تا هیچ گونه خللی در تامین‬ ‫این انرژی طبیعی به مصارف خانگی‪ ،‬تجاری و نیروگاهی‬ ‫نداشته باشیم‪ .‬جمشیدی دانا با اشاره به گستردگی خطوط‬ ‫لوله در اقلیم های مختلف کشور‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای‬ ‫مجموع خطوط فشار قوی‪ ۸۶ ،‬تاسیسات تقویت فشار نیز‬ ‫وجود دارد که هر کدام از سه‪ ،‬چهار یا پنج توربوکمپرسور‬ ‫تشکیل شده و در مجموع‪ ۳۲۰ ،‬توربوکمپرسور می توانند‬ ‫عملیاتی شوند‪ .‬این اتفاق گاهی در فصل زمستان رخ‬ ‫می دهد که با افزایش مصرف‪ ،‬حتی واحدهای یدک نیز‬ ‫در جهت فشارافزایی به کار گرفته می شوند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫از مهم ترین اقدام هایی که برای عبور موفق از فصل سرما‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۰‬انجام شده است‪ ،‬تکمیل تعمیرات اساسی و‬ ‫بازدیدهای دوره ای تا حدود ‪ ۷۵۰‬هزار نفرساعت کارکرد در‬ ‫کل شرکت انتقال گاز بود که بر اساس برنامه زمان بندی‪،‬‬ ‫انجام شد تا برای ورود به زمستان دغدغه ای وجود نداشته‬ ‫باشد‪ .‬مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران در پایان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬انتظار می رود هموطنان در استفاده از این انرژی‬ ‫خدادادی صرفه جویی و مصرف را مدیریت کنند تا ماه های‬ ‫سرد امسال را نیز با سربلندی سپری کنیم‪.‬‬ ‫ابالغ محدودیت تحویل‬ ‫سوخت به صنایع در اصفهان‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به‬ ‫افزایش ‪ ۷۶‬میلیون مترمکعبی گاز در استان طی شبانه‬ ‫روز گذشته‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به کاهش دمای هوا و افزایش‬ ‫مصرف بخش خانگی محدودیت تحویل سوخت به‬ ‫صنایع به صورت کم در سطح استان ابالغ شده است‪ .‬سید‬ ‫مصطفی علوی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به مصرف‬ ‫باالی گاز استان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬طی شبانه روز گذشته مصرف‬ ‫گاز استان به ‪ ۷۶‬میلیون مترمکعب افزایش یافته که عمده‬ ‫مصرف مربوط به بخش خانگی است‪ .‬وی افزود‪ :‬از این‬ ‫میزان حدود ‪ ۴۱‬میلیون مترمکعب مربوط به بخش خانگی‬ ‫و بقیه مربوط به بخش صنعت است‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫گاز استان اصفهان درباره شرق استان نیز‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫مصرف گاز شرق استان نیز به حدود ‪ ۶۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫گاز فشرده ‪ CNG‬افزایش یافته که عدد باالیی است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به نگرانی از تامین گاز شرق استان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه گاز برای شرق استان باید فشرده و طی‬ ‫کیلومترها به این منطقه حمل شود‪ ،‬این موضوع موجب‬ ‫نگرانی برای شرکت گاز شده است‪ ،‬بنابراین از مردم به‬ ‫خصوص شرق استان خواستار صرفه جویی در مصرف گاز‬ ‫هستیم‪ .‬علوی ادامه داد‪ :‬همچنین مردم شرق استان باید‬ ‫نسبت به تهیه سوخت دوم برای موارد احتمالی قطع انتقال‬ ‫گاز‪ ،‬اقدام کنند‪ .‬وی درباره نگرانی بابت تحویل گاز صنایع‬ ‫و نیروگاه ها‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه تا این لحظه مشکلی بابت‬ ‫تامین گاز صنایع وجود ندارد‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز استان‬ ‫اصفهان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با توجه به کاهش دمای هوا و‬ ‫افزایش مصرف بخش خانگی محدودیت تحویل سوخت‬ ‫به صنایع به صورت کم در سطح استان ابالغ شده و این‬ ‫زنگ خطری است که باید بخش خانگی در مصرف گاز‬ ‫صرفه جویی کنند‪ .‬وی گفت‪ :‬اگر همه مردم به خصوص‬ ‫شرق استان مصرف بهینه گاز داشته باشند می توانیم‬ ‫زمستان امسال را پشت سر بگذاریم‪.‬‬ ‫پیش بینی رئیس بانک مرکزی‬ ‫از اینده بازار ارز‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه وضعیت‬ ‫درامدهای ارزی کشور و ورود ارز حاصل از صادرات به‬ ‫چرخه تجاری کشور نسبت به قبل بهبود پیدا کرده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬رفع تعهد ارزی از واردکنندگان برای ما بسیار اهمیت‬ ‫دارد و جزو سیاست های بانک مرکزی است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬علی صالح ابادی با بیان اینکه اکنون خوشبختانه در‬ ‫حوزه بازار ارز از یک ثبات نسبی برخوردار هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫برنامه های جدی بانک مرکزی بحث برگشت ارز حاصل‬ ‫از صادرات غیرنفتی و عرضه ان در سامانه نیماست که‬ ‫در حال انجام است‪ .‬طبق اعالم بانک مرکزی‪ ،‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در هفت ماه و نیم ابتدایی امسال نسبت به کل سال‬ ‫گذشته‪ ،‬عرضه ارز در سامانه نیما بیشتر انجام شده و این‬ ‫موضوع حاکی از ان است که وضعیت درامدهای ارزی‬ ‫کشور و ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور‬ ‫نسبت به قبل بهبود پیدا کرده است‪ .‬ورود ارز به کشور‬ ‫یک نقطه مثبت بوده و این سیاست را حتما تداوم خواهیم‬ ‫داد‪ .‬صالح ابادی با تاکید براینکه ارز حاصل از صادرات‬ ‫نفت‪ ،‬میعانات و گاز نیز در بازار عرضه می شود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫مشکالت و موانع یک سری از وجوهی که در خارج از‬ ‫کشور محدودیت استفاده داشت‪ ،‬رفع می شود و تا کنون‬ ‫وضعیت خوبی در این زمینه وجود دارد‪.‬‬ ‫دوشنبه | ‪ 24‬ابان ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4213‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫مدیر برق منطقه ‪ ۵‬شرکت توزیع شهرستان اصفهان عنوان کرد‬ ‫اصفهان پایلوت طرح های نواور در صنعت برق‬ ‫محمدرضا اریان پور‪ ،‬مدیر برق منطقه ‪ ۵‬شرکت توزیع‬ ‫شهرستان اصفهان گفت‪ :‬با توجه به مشکالت ابی و باال رفتن‬ ‫مصرف برق سال ‪ ۱۴۰۰‬سخت ترین سال در تولید و توزیع برق‬ ‫بود‪.‬مدیر منطقه ‪ ۵‬شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در‬ ‫نشست تعاملی با فرماندهان ارشد نیروی انتظامی که به میزبانی‬ ‫برق منطقه ‪ ۵‬شرکت توزیع برق اصفهان برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬طیف‬ ‫وسیعی از انواع نیروگاه ها در سطح کشور وجود داشته که شامل‬ ‫نیروگاه های حرارتی؛ سیکل ترکیبی؛ تجدیدپذیر؛ اتمی و ابی است‬ ‫که ظرفیت اسمی تولید این نیروگاه ها ‪ ۸۳‬هزار مگاوات می باشد‬ ‫و در بهترین شرایط حداکثر ‪ ۶۵‬هزار مگاوات انرژی برق تولید‬ ‫می کنند که سهم نیروگاه های ابی؛ تولید ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مگاوات‬ ‫می باشد که البته با کم ابی های اخیر این میزان تولید بسیار متغیر‬ ‫بوده است‪.‬اریان پور اذعان کرد‪ :‬متاسفانه از اواسط مرداد به دلیل‬ ‫کاهش حجم اب پشت سدها تولید برق میسر نشد و تابستان‬ ‫امسال با کاهش ‪ ۱۵‬هزار مگاواتی تولید برق سال بسیار سختی‬ ‫بود‪.‬این مقام مسئول با اشاره به اینکه در سال گذشته تفاهم‬ ‫نامه های بسیاری در خصوص احداث نیروگاه های مقیاس کوچک‬ ‫و بزرگ داشتیم‪ ،‬گفت‪ :‬تفاهم نامه های بسیاری سال گذشته با‬ ‫بخش های مختلف در خصوص تاسیس نیروگاه ها امضا شد که‬ ‫این مساله باز هم نتوانست کمبود ظرفیت تولید را تامین کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با کاهش منابع ابی اکثر مشترکانی که از کولرهای‬ ‫ابی قبل از این استفاده می کردند به استفاده از کولرهای گازی‬ ‫روی اوردند که این امر مصرف برق باالیی را به همراه داشت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬استخراج رمز ارزها افت مصرف برق‬ ‫وی در ادامه صحبت های خود با اشاره به ورود ماینرها و‬ ‫استخراج رمز ارزها به چرخه مصرف گفت‪ :‬یکی از معضالت‬ ‫اساسی که امسال به صورت جدی با ان روبرو بودیم ورود رمز‬ ‫ارزها بود که مشکالت عدیده ای را در تولید و توزیع به وجود اورد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول تاکید کرد‪ :‬ورود رمز ارزها و مصرف‬ ‫غیرقانونی برق با توجه به پر مصرف بودن این دستگاه ها باعث‬ ‫شد تا بیشترین توان توزیع در این بخش هدر رود و دچار‬ ‫مشکالت کمبود برق در اصفهان و حتی کشور شویم‪.‬وی با اشاره‬ ‫به همکاری نیروی انتظامی در احکام صادره از مراجع قضایی و‬ ‫امنیتی و همچنین همکاری دستگاه های ذیربط برای جمع اوری‬ ‫رمزارزهای غیرمجاز در سطح شهر گفت‪ :‬در بخش رمز ارزها که‬ ‫یکی از مشکالت جدی شرکت توزیع بود با احکامی که از مراجع‬ ‫قضایی و امنیتی گرفتیم کشفیات بسیار بزرگی انجام شد‪.‬اریان پور‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬یک دستگاه ماینر (استخراج رمزارز) در هرساعت‬ ‫‪ 1/5‬الی ‪ ۳‬کیلو وات برق مصرف می کند به عبارتی هر شبانه‬ ‫روز بین ‪ ۳۶‬تا ‪ ۷۲‬کیلووات و ماهانه ‪ ۱۰۸۰‬تا ‪ ۲۱۶۰‬کیلووات‬ ‫برق مصرف می کند که این میزان تعریفی از مشترک پر مصرف‬ ‫می باشد که به طور شبانه روز برق شبکه ها را می بلعد‪.‬وی در پاسخ‬ ‫به این سوال که ایا مصرف برق باال قابل تشخیص است‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬این مصرف برای شرکت توزیع برق قابل تشخیص است‪.‬وی‬ ‫درباره ماینرهای خانگی گفت‪ :‬عمده این رمزارزها از برق غیرمجاز‬ ‫استفاده می شود که از پشت کنتور خانگی برق گرفته می شود البته‬ ‫این مساله به راحتی از سوی شرکت توزیع قابل تشخیص نیست‬ ‫و باید تحقیقات محلی پس از مشخص شدن مصرف باالتر از‬ ‫حد نرمال انجام شود‪.‬مدیر امور برق منطقه ‪ ۵‬متذکر شد‪ :‬یکی از‬ ‫راه های تشخیص استفاده از رمز ارزها استفاده از اینترنت است که‬ ‫این مقوله با همکاری شرکت مخابرات اصفهان خوشبختانه انجام‬ ‫می شود‪.‬وی یاداور شد‪ :‬کشفیات رمز ارز یا همان ماینرها در منازل‬ ‫رقم باالیی نیست که می توان سریع تر به وجود انها پی برد اما‬ ‫انچه که مهم است کشف مزارع رمز ارز است که بایستی همکاری‬ ‫بیشتر و جدی تری در خصوص شناسایی این مزارع انجام شود‪.‬‬ ‫*سند چشم انداز ‪ ۱۴۰۵‬تکلیف خاموشی ها را مشخص کرد‬ ‫اریان پور خاطرنشان کرد‪ :‬سال ‪ ۱۳۹۳‬الی ‪ ۱۳۹۴‬میزان‬ ‫خاموشی در اصفهان به ازای هر مشترک حدود ‪ ۹۰۰‬دقیقه بود که‬ ‫این امار در چشم انداز سال ‪ ۱۴۰۵‬به ازای هر مشترک ‪ ۳۰‬دقیقه‬ ‫دیده شده است‪.‬وی ابراز داشت‪ :‬میزان خاموشی دربرق منطقه ‪۵‬‬ ‫در سال ‪ ۶۰۰ ,۱۳۹۴‬دقیقه بود که این امار در سال جاری (‪)۱۴۰۰‬‬ ‫در این منطقه به ‪ ۴۰‬دقیقه رسیده است‪.‬‬ ‫مدیر برق منطقه ‪ ۵‬اصفهان گفت‪ :‬هم اکنون ‪ ۶‬درصد تلفات‬ ‫برق داریم که در سال ‪ ۱۴۰۵‬امید است به ‪ ۵‬درصد برسد‪.‬‬ ‫به گفته وی میانگین تلفات کشور ‪ ۹‬درصد است که اصفهان‬ ‫در این خصوص تلفات پایین تری نسب به دیگر شرکت ها در‬ ‫سطح کشور دارد‪.‬‬ ‫وی به نقل از گفته های مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬امسال تنگناهای بسیاری در خصوص منابع مالی داشتیم که‬ ‫توانستیم با درایت انها را تا حد باالیی از سر راه برداریم‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬بیشترین تامین منابع مالی برای ارائه انشعاب‬ ‫به مشترکین از محل منابع مالی وزارت نیرو است تا با توجه به‬ ‫مشکالت اقتصادی فشاری به مشترکین وارد نشود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اصفهان پایلوت طرح های نواور در صنعت‬ ‫برق‬ ‫مدیر امور برق منطقه ‪ ۵‬شرکت توزیع برق شهرستان‬ ‫اصفهان با اشاره بر اینکه بسیاری از طرح های در شرکت توزیع‬ ‫برق شهرستان اصفهان برای اولین بار در کشور کلید خورده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به استقبال شرکت توزیع برق از ایده های خالقانه‬ ‫و فناورانه به کارگیری طرح های جدید برای اولین بار در کشور‬ ‫به صورت پایلوت در این شرکت اجرا شده است که به عنوان‬ ‫نمونه روش هایی برای پیشگیری از سرقت سیم های برق و‬ ‫ترانسفورماتورها می توان اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی در خصوص دستگاه های ضد سرقت روی ترانسفورماتورها‬ ‫متذکر شد‪ :‬این طرح برای اولین بار در کشور توسط اصفهان‬ ‫طراحی و اجرا شده است که در زمان سرقت ترانسفورماتورها‬ ‫پیامک برای مشترک ارسال می شود تا از این مساله پیشگیری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در خصوص کابل های خودنگهدار در منطقه‬ ‫گفت‪ :‬از دو سال گذشته حدود ‪ ۱۷۰‬کیلومتر از شبکه های فشار‬ ‫ضعیف محدوده برق منطقه ‪ ۵‬به کابل خود نگهدار تبدیل شده‬ ‫است که می تواند به طور چشمگیری از سرقت کابل ها پیشگیری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬حوزه انرژی مقصد جدید مجرمین و سارقان‬ ‫رئیسپلیسپیشگیریجرائمفرماندهینیرویانتظامیاستان‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬با بروزرسانی در قانون های برخورد با متخلفین و‬ ‫مجرمین می توان به دستاورد بهتری در خصوص وقوع جرام حوزه‬ ‫انرژی پرداخت‪.‬سرهنگ عزیزاله سپهوند‪ ،‬رئیس پلیس پیشگیری‬ ‫جرائم فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان در نشست‬ ‫مشترک با برق منطقه ‪ ۵‬شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬همکاری سازمان ها به طور قطع می تواند جامعه ای سالم تر و‬ ‫محیطی پاک تر را به ارمغان اورد و میزان تعامل و همکاری سایر‬ ‫حوزه ها می تواند موفقیت را ایجاد کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه صحبت های خود تصریح کرد‪ :‬معموال سخن‬ ‫از نهادها به عمل می اید اما نهادینه شدن مقوله دیگری است‬ ‫که متاسفانه عمل نمی شود و بیشتر عملکردها به صورت ارگانی‬ ‫و سازمانی جلو می رود به عبارتی ماموریت های به صورت‬ ‫برنامه ریزی شده تک محوری است که با قوانین از پیش نوشته‬ ‫حرکتمی کند‪.‬‬ ‫سرهنگ سپهوند همچنین افزود‪ :‬انچه به ناجا برمی گردد‬ ‫پیشگیری از وقوع جرم است تا با استفاده از سیاست مداخله گری‬ ‫از وقوع جرم جلوگیری کند‪ .‬پیشگیری از جرم بسیار وسیع است و‬ ‫ما باید بتوانیم بسترهای وقوع جرم را شناسایی کنیم و به کاهش‬ ‫تخلفات با همکاری نهادهایی که نشان گاه مجرمان است‪،‬‬ ‫بپردازیم‪.‬وی ادامه داد‪ :‬پیشگیری از جرم با کاهش جذابیت ها برای‬ ‫مجرمین همراه است و بایستی نهادها و سازمانها با همکاری پلیس‬ ‫پیشگیری جرائم فرماندهی نیروی انتظامی به مرتفع کردن این‬ ‫بسترها اقدام کنند‪.‬‬ ‫سرهنگ سپهوند متذکر شد‪ :‬امروز بزرگترین دغدغه ناجا‬ ‫تاسیسات شرکت برق است تا بتوانیم از ان حفاظت و حراست‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متاسفانه بیشتر قوانین ما هنوز بروزرسانی نشده‬ ‫است و دست ما را برای شناسایی و بازداری از وقوع جرم کوتاه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫رئیسپلیسپیشگیریجرائمفرماندهینیرویانتظامیاستان‬ ‫اصفهان خاطرنشان کرد‪ :‬امروز سبک زندگی مردم خواستگاه‬ ‫اجتماعی و اقتصادی انها را مورد تغییر قرار داده است و می توان‬ ‫گفت شبکه انرژی نقش بسیار تاثیر گذاری در راهبردهای زندگی‬ ‫اجتماعی دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تخلفات گسترده مجرمین در حوزه انرژی گفت‪:‬‬ ‫سرقت از شبکه برق و انرژی باعث می شود تا زندگی مردم به‬ ‫مخاطره بیافتد و پلیس پیشگیری از جرائم با همکاری نهادهایی‬ ‫همچون شرکت توزیع برق باید به کاهش این تخلفات بپردازد‪.‬‬ ‫سرهنگ سپهوند تاکید کرد‪ :‬باید امروز با اصالح قوانین‬ ‫و حضور دستگاه های نظارتی و اجرایی برخوردهای جدی با‬ ‫مجرمین صورت بگیرد تا با این روش نقاط ضعف را برطرف‬ ‫کنیم و با استفاده از بستن روزنه های ایجاد جرم به ناهنجاری های‬ ‫حوزه های مختلف از جمله انرژی پایان دهیم‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگر صحبت های خود عنوان کرد‪ :‬جامعه‬ ‫امروزی در مواجهه با حکومت های سایبری قرار گرفته که اثرات‬ ‫منفی از خود بر جای گذاشته است به طوریکه این حکومت ها‬ ‫با ایجاد ناهنجاری ها و بحران های اجتماعی و اقتصادی در حال‬ ‫حکمرانی در جامعه هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شما بر اساس هوش سازمانی می توانید‬ ‫اینده نگری داشته باشید تا در تدوین سیاست های کالن گنجانده‬ ‫شود تا با این روش بتوانیم به مقصد های موثر و مورد رضایت‬ ‫احاد جامعه برسیم‪.‬‬ ‫سرهنگ سپهوند در صحبت های خود اذعان داشت‪ :‬اداره‬ ‫پیشگیری جرائم فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان درصدد‬ ‫است تا با جرم شناسی به تخلفات در حوزه های مختلف از جمله‬ ‫انرژی پایان دهد ولی به دلیل نبود قانون منسجم در بیشتر موارد‬ ‫از جمله ماینرها هنوز نتوانستیم به دستاورد مشخص و قابل قبولی‬ ‫در کشور برسیم‪.‬وی در پایان صحبت های خود ابراز کرد‪ :‬امروز با‬ ‫بهم ریختگی سطح مطالبات روبرو هستیم و با رشد مطالبات و‬ ‫توقعات مردم سطح امکانات پایین امده است که این مساله باعث‬ ‫ایجاد بروز اعتراضات در حوزه های اجتماعی شده است‪.‬در پایان‬ ‫این مراسم از کادر زحمت کش نیروی انتظامی تقدیر شایسته ای‬ ‫صورت گرفت‪.‬‬ ‫مدیر مخابرات منطقه اصفهان خبر داد‬ ‫افزایش ‪ ۵‬برابری مصرف اینترنت اصفهان‬ ‫در دو سال گذشته‬ ‫مدیر مخابرات منطقه اصفهان در جمع خبرنگاران‪ ،‬گفت‪ :‬تا‬ ‫قبل از سال ‪ ۷۲‬مخابرات تنها ارائه خدمات تلفن ثابت بود‪ ،‬اما‬ ‫بعد از ان با ایجاد شبکه های ارتباط سیار خدمات این شرکت‬ ‫توسعهیافت‪.‬‬ ‫به گزارش اصفهان امروز‪ ،‬اسماعیل قربانی درنشست خبری‬ ‫با اصحاب رسانه گفت‪ :‬در حال حاضر حوزه ارتباطات توسعه و‬ ‫اینترنت در تمام سطوح گسترش یافته است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬امروز‬ ‫وابستگی جامعه به مخابرات بیشتر شده و حتی یک روز بدون‬ ‫اینترنت و مخابرات امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫مدیر مخابرات منطقه اصفهان‪ ،‬افزود‪ :‬از سال ‪ ۸۸‬به این‬ ‫طرف خصوصی شدن مخابرات صورت گرفت و ‪ ۵۱‬درصد‬ ‫سهم این شرکت به بخش خصوصی واگذار شد‪ ،‬در این فضا‬ ‫انتظارات از یک شرکت خصوصی بیشتر و جامع تر نسبت به‬ ‫ساختار دولتی است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اگرچه مخابرات خصوصی شده‪ ،‬اما یک وظیفه‬ ‫مهم بر عهده این شرکت است‪ ،‬باید توجه داشت که بستر‬ ‫ارتباطی چه برای مردم و چه برای سایر اپراتور ها بدون استفاده‬ ‫از زیرساخت ها و خدمات پایه ای مخابرات امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫قربانی یاداور شد‪ :‬از سال ‪ ۹۵‬شرکت های مخابراتی استانی‬ ‫حذف و مخابرات ایران به صورت متمرکز با ‪ ۳۱‬منطقه مخابراتی‬ ‫شکل گرفت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به روند و فرایند توسعه ُکند مخابرات طی‬ ‫سال های گذشته‪ ،‬گفت‪ :‬در هر فعالیت اقتصادی و تجارتی‪ ،‬اگر‬ ‫درامد و هزینه ها تعادل نداشته نباشد‪ ،‬ابتدا توسعه متوقف و در‬ ‫یک بازه زمانی‪ ،‬احتمال حذف ان فعالیت وجود دارد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬تعرفه های مخابراتی همچون تلفن ثابت‬ ‫و اینترنت طی سال های گذشته نه تنها افزایش نداشته بلکه‬ ‫کاهش داشته است‪ ،‬به نوعی که امروز هزینه یک دقیقه مکالمه‬ ‫داخل استان ‪ ۴۵‬ریال است و هزار دقیقه مکالمه تلفن ثابت‬ ‫به ثابت در استان ‪ ۴۵۰۰‬تومان می شود که این عدد جوابگوی‬ ‫هزینه هایمخابراتنیست‪.‬‬ ‫مدیر مخابرات منطقه اصفهان تصریح کرد‪ :‬مخابرات وظیفه‬ ‫دارد در راستای حفظ و توسعه خدمات مخابرات تالش کند‪،‬‬ ‫اما به دلیل اینکه از بودجه دولت استفاده نمی کنیم و متکی بر‬ ‫درامد های داخل سازمان هستیم‪ ،‬درامد باید به گونه ای باشد که‬ ‫فعالیت جاری و توسعه ای شرکت را تضمین کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امروز انتظار همه مردم از مخابرات تلفن‬ ‫ثابت نیست بلکه ان ها نیازمند یک سرویس اینترنت پرسرعت‬ ‫برای انجام فعالیت های اموزشی‪ ،‬اقتصادی و ‪ ...‬هستند‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬امروز مخابرات به پیشران‪ ،‬تسهیل گر‪ ،‬ظرفیت مدیریت‬ ‫کننده سازمان های مختلف و بستر کسب و کار برای سایر‬ ‫فعالیت های جامعه تبدیل شده است‪.‬‬ ‫قربانی گفت‪ :‬تقاضای مردم از مخابرات موجب شده که‬ ‫نیاز های ان ها را متناسب با فعالیت شان توسعه دهیم‪ ،‬اما توسعه‬ ‫فعالیت ها در حوزه همراه نیست بلکه باید در حوزه زیرساخت ها‬ ‫نیز صورت گیرد‪ ،‬به عنوان نمونه مخابرات به دلیل نبود سرمایه‬ ‫کافی نتوانسته سوییچ های خود را که ‪ ۲۵‬سال پیش وارد گردونه‬ ‫مخابرات شده را‪ ،‬حذف کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اگر مبنای هزینه ها بر اساس نرخ ارز باشد‪،‬‬ ‫هزینه های مخابرات طی ‪ ۱۰‬سال گذشته ‪ ۲۰‬برابر افزایش یافته‬ ‫است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با بازنگری در طرح های مخابراتی می توان‬ ‫شاهد نقدینگی بیشتر برای طرح های توسعه ای مخابراتی باشیم‪.‬‬ ‫قربانی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر بیش از سه میلیون خط‬ ‫تلفن ثابت وجود دارد که از این تعداد حدود دو میلیون و ‪٥٠٠‬‬ ‫هزار خط تلفن ثابت مشغول به کار است و حدود ‪ ٦٠٠‬هزار خط‬ ‫تلفن ثابت کارکرد ماهانه ندارد‪ ،‬ضریب نفوذ تلفن ثابت در استان‬ ‫انتقاد از بالتکلیفی قیمت خودرو ادامه دارد‬ ‫فعاالن صنعت قطعه سازی معتقدند که دولت بایستی‬ ‫قیمت گذاری را رها کند؛ در غیر این صورت بایستی بودجه‬ ‫مورد نیاز را هم تعیین کند؛ چراکه منابع مالی صنایع نامتناهی‬ ‫نیست‪ .‬انها همچنین این سوال را مطرح می کنند که در شرایط‬ ‫زیان دهی صنعت‪ ،‬چنانچه قیمت ثابت بماند‪ ،‬راه حل نجات از‬ ‫بحران چیست و با کدام شیوه می توان افزایش تولید را رقم زد؟‬ ‫محمدرضا نجفی منش – رئیس انجمن صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازان ‪ -‬در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬ضمن‬ ‫تاکید براینکه اگر دولت قصد دارد در صنعت خودرو همچون‬ ‫صنعت برق و‪ ...‬به پرداخت یارانه بپردازد باید بودجه ان را‬ ‫تعیین کند؛ چرا که تاثیر مستقیم بر مجموعه صنعت خودرو‬ ‫و قطعه سازی دارد‪ .‬چنانچه محل تامین این بودجه مشخص‬ ‫نباشد‪ ،‬میزان بدهی به قطعه سازان باالتر خواهد رفت‪.‬وی با‬ ‫بیان اینکه تصمیم گیری برای قیمت خودرو به ستاد تنظیم‬ ‫بازار محول شده است‪ ،‬ابراز امیدواری کرد که ستاد تنظیم بازار‬ ‫هرچه سریعتر به موضوع ورود کند و مصوبه اصالح قیمت‬ ‫خودرو صادر شود‪ .‬اگر دولت می خواهد این رویه را ادامه دهد‪،‬‬ ‫باید رقمی را در بودجه ساالنه برای پرداخت مبلغ مابه التفاوت‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر‬ ‫وعده وزیر راه و شهرسازی‬ ‫برای کاهش قیمت بلیت‬ ‫هواپیما‬ ‫وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد‪ :‬در جلسه ای که با‬ ‫حضور نمایندگان ایرالین های مختلف برگزار می شود به‬ ‫دنبال متقاعد کردن انها و کاهش قیمت بلیت هواپیما‬ ‫هستیم‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬رستم قاسمی در حاشیه مراسم‬ ‫تودیع و معارفه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ‬ ‫به سوالی درباره قیمت بلیت هواپیما و اینکه چرا تکلیف ان‬ ‫روشن نمی شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬جلسه ای با حضور نمایندگان‬ ‫شرکت های هواپیمایی داریم که در ان جلسه تکلیف قیمت‬ ‫بلیت هواپیما را روشن خواهیم کرد‪ .‬وی در پاسخ به سوال‬ ‫دیگری مبنی بر اینکه ایا قیمت بلیت هواپیما کاهش پیدا‬ ‫می کند یا خیر؟ گفت‪ :‬در این جلسه به دنبال متقاعد کردن‬ ‫ایرالین ها برای کاهش قیمت بلیت هواپیما هستیم‪ .‬وزیر‬ ‫راه و شهرسازی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر برجام‬ ‫به نتیجه برسد ایا قرارداد با بوئینگ و ایرباس احیا خواهد‬ ‫شد یا خیر؟ گفت‪ :‬این مسئله چندان مشخص نیست و‬ ‫نمی توان پیش بینی درباره ان کرد‪ .‬چرا که باید ببینیم که‬ ‫برجام به کجا خواهد رسید؟ اما در حوزه هوایی و دیگر‬ ‫بخش ها جمهوری اسالمی ایران به دنبال رفع تحریم ها‬ ‫و استفاده از تکنولوژی روز خواهد بود‪ .‬قاسمی ادامه داد‪ :‬هر‬ ‫کسی بتواند با ساز و کاری مناسب صنعت هوایی ایران را‬ ‫تقویت کند از ان استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره ثبت نام مجردها در سامانه نهضت‬ ‫ملی مسکن گفت‪ :‬اخر همین هفته شورای عالی مسکن‬ ‫جلسه ای با حضور رئیس جمهور خواهد داشت و بعد از ان‬ ‫سامانه ای را برای ثبت نام مجردها باز می کنیم‪ .‬وزیر راه‬ ‫و شهرسازی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه‬ ‫کنترل هوشمند کرونا و سفرها از ابتدای اذر ماه اغاز خواهد‬ ‫شد یا خیر؟ اظهار کرد‪ :‬جلسات متعددی در این زمینه‬ ‫داشتیم و امیدواریم در اینده نزدیک بتوانیم کنترل هوشمند‬ ‫کرونا را در بخش های مختلف حمل و نقل مانند سفرها‬ ‫اجرا کنیم‪ .‬قاسمی همچنین در جلسه تودیع و معارفه رئیس‬ ‫سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد‪ :‬خیلی ها انتظار‬ ‫داشتند با شروع تحریم ها ایران دیگر پرنده ای نداشته باشد‬ ‫اما امروز بخش هوایی در حوزه داخلی و خارجی به خوبی‬ ‫کار می کند و توان و قابلیت ساخت بسیاری از تجهیزات را‬ ‫که به ان نیاز داریم دارد‪ .‬صنعت هوایی به لحاظ تکنیکالی‬ ‫بودن نیازمند اقدامات موثرتر و توجه به دانش فنی داخلی‬ ‫است و باید ناوگان هوایی ایران تقویت شود‪ .‬وی عنوان‬ ‫کرد‪ :‬حمل و نقل از مولفه های مهم در وزارت راه و‬ ‫شهرسازی است که در حوزه های زمینی‪ ،‬ریلی‪ ،‬دریایی‬ ‫و هوایی نیازمند اقدامات مهمی هستیم‪ .‬چرا که با وجود‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬کیلومتر راه اهن متاسفانه وضعیت صنعت ریلی‬ ‫ما مناسب نیست و در حوزه های اتصال به کوریدورهای‬ ‫بین المللی و ناوگان با مشکالتی مواجه هستیم‪ .‬همچنین‬ ‫در حوزه ناوگان زمینی و باری و مسافری نیز مشکالتی‬ ‫داریم که می توان به باال بودن متوسط عمر ناوگان اشاره‬ ‫کرد‪ .‬البته جلسات متعددی در این زمینه با وزارتخانه های‬ ‫مرتبط مانند وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت داشته ایم تا‬ ‫بتوانیم ناوگان حمل و نقل کشور را در حوزه های مختلف‬ ‫نوسازیکنیم‪.‬‬ ‫دعوت جامعه کارگری برای‬ ‫بزرگداشت روز تصویب قانون‬ ‫کار‬ ‫اصفهان ‪ ۳۳/۴۶‬درصد است؛ یعنی به ازای هر ‪ ١٠٠‬نفر شهروند‬ ‫اصفهانی ‪ ٤٦‬خط تلفن ثابت وجود دارد‪ ،‬علی رغم مشکالت‬ ‫مخابرات وظیفه دارد به سرعت خرابی های ایجاد شده در سطح‬ ‫مدار را برطرف کنند و در این راستا میانگین زمان رفع خرابی سه‬ ‫ساعت و ‪ ۱۸‬دقیقه محاسبه شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سرویس دیتا و اینترنت یکی از سرویس هایی‬ ‫که طی ‪ ۱۰‬سال گذشته رو به توسعه بوده است که به دلیل‬ ‫شیوع بیماری کرونا طی سال گذشته شاهد افزایش پنج برابری‬ ‫از این سرویس بودیم‪ .‬در این راستا سرعت مصرف اینترنت‬ ‫استان اصفهان در سال ‪ ٩٨‬حدود ‪ ٣٣‬گیگابیت بر ثانیه بود اما در‬ ‫حال حاضر سرعت مصرف اینترنت استان به ‪ ١٥٥‬گیگابیت بر‬ ‫ثانیه است‪ ،‬متناسب با این موضوع حدود ‪ ٤٠‬گیگابیت بر ظرفیت‬ ‫اینترنت استان در هفته گذشته افزود شده است‪ ،‬این موضوع‬ ‫سرعت اینترنت را در استان به ‪ ٢٥٠‬گیگابیت ارتقا بخشیده است‪.‬‬ ‫مدیر مخابرات منطقه اصفهان تاکید کرد‪ :‬حدود ‪٩٣٣‬هزار‬ ‫پورت ‪ ADSL‬در استان وجود دارد که ‪ ٧٢١‬هزار پورت مشغول‬ ‫به کار است‪ VDSL ،‬یکی از سرویس های جدیدی است که‬ ‫سرعت باالتری نسبت به ‪ ADSL‬دارد و حدود ‪ ٩‬هزار پورت‬ ‫‪ VDSL‬در حال حاضر در استان وجود دارد‪.‬‬ ‫قربانی ادامه داد‪ :‬سرویس مبتنی بر فیبر نوری یکی از‬ ‫موضوعاتی است که طی سال های گذشته استان اصفهان به‬ ‫یکی از استان های پیشران این سرویس تبدیل شده است‪ ،‬زیرا‬ ‫اینده تلفن ثابت در بستر این سرویس تعریف خواهد شد و در‬ ‫طی پنج سال اینده همه مشترکین تلفن ثابت به سرویس فیبر‬ ‫قیمت خودرو در کارخانه و بازار در نظر بگیرد تا خودروسازان نیز‬ ‫بتوانند بدهی خود به قطعه سازان را به موقع پرداخت کنند‪.‬رئیس‬ ‫انجمن صنایع همگن قطعه سازی اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫چند مشکل عمده از جمله ارز دولتی‪ ،‬قیمت خودرو‪ ،‬قیمت سایر‬ ‫نهاده ها و نظایر ان در اقتصاد وجود دارد که دولت به ان ها‬ ‫ورود کرده است اما تاخیر در اتخاذ تصمیم درست برای ان ها‬ ‫منجر به نتایج مطلوب نخواهد بود‪.‬به گفته وی‪ ،‬پس از انکه‬ ‫تصمیم به اصالح قیمت ها و خروج خودروسازان از زیان گرفته‬ ‫شد‪ ،‬برنامه ریزی ها برای افزایش تولید تنظیم و ارائه شد‪ .‬قطعا‬ ‫افزایش تولید می تواند تاثیر قابل توجهی در روند کاهشی قیمت‬ ‫خودرو در بازار ازاد داشته باشد‪.‬در این رابطه سیامک مقتدری‪-‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی ‪ -‬نیز‬ ‫نوری مجهز خواهند شد‪.‬‬ ‫مدیر مخابرات منطقه اصفهان ادامه داد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫استان اصفهان حدود ‪ ۶۷‬هزار پورت پرسرعت قابل واگذاری‬ ‫وجود دارد که از این تعداد حدود ‪ ۲۸‬هزار پورت فعال است‪.‬‬ ‫امیدواریم این امار در طی سال های اینده افزایش یابد زیرا پورت‬ ‫پر سرعت به دلیل کاهش هزینه ها برای مخابرات مطلوب‬ ‫است همچنین برای حاکمیت نیز قطعًا در راستای ارتقا کسب‬ ‫و کارهای دیجیتال و خدمات الکترونیک از افزایش پورت پر‬ ‫سرعت بهرمند خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬با پیگیری های چند ماه گذشته ‪ ۴۰‬گیگابیت‬ ‫سرعت اینترنت استان افزایش یافت‪.‬‬ ‫مدیر مخابرات منطقه اصفهان گفت‪ :‬در برنامه هفتم توسعه‬ ‫افزایش سرعت اینترنت باید به‪ ۱۰۰‬مگابیت بر ثانیه افزایش یابد‬ ‫که این مهم تنها در بستر فیبر نوری مهیا خواهد شد که رسیدن‬ ‫به ان نیازمند حمایت دولت‪ ،‬مجلس و مدیریت شهری است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به اینکه اصفهان در حوزه تلفن همراه‬ ‫یکی از استان های برتر کشور هستیم‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در استان‬ ‫اصفهان ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۴۲۰‬هزار تلفن همراه اول وجود دارد و‬ ‫ضریب نفوذ ان در استان ‪ ۱۳۸.۳۸‬درصد است‪.‬‬ ‫مدیر مخابرات منطقه اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر‬ ‫تمام شهر های استان تحت پوشش نسل چهارم تلفن همراه‬ ‫قرار دارند‪ ،‬گفت‪ :‬از مجموع ‪ ۱۶۹۵‬روستای استان‪ ۱۴۳۱ ،‬روستا‬ ‫دارای ارتباط هستند که از ‪ ۹۳۱‬روستای باالی ‪ ۲۰‬خانوار‪۹۲۱ ،‬‬ ‫روستا دارای تلفن خانگی هستند‪.‬‬ ‫ت فعلی خودروها در بازار اظهار کرد‪ :‬بازار‬ ‫ضمن اشاره به قیم ‬ ‫نیز متوجه شده است که چنانچه خودروساز با زیان پیش رود‪،‬‬ ‫تولید افت پیدا خواهدکرد‪.‬به ادعای وی‪ ،‬باتوجه به اینکه تقاضا‬ ‫در بازار از میزان عرضه بیش است‪ ،‬افزایش تیراژ تولید همراه با‬ ‫افزایش قیمت محقق می شود‪ .‬از سوی دیگراینکه بهای تمام‬ ‫شده خودرو بسیار بیشتر از نرخ هایی است که کارخانه ها عرضه‬ ‫می کنند؛ لذا با زیان خودروساز‪ ،‬به تبع مشکالت نقدینگی بیشتر‬ ‫خواهد شود و در نتیجه ان به روزاوری محصوالت به تاخیر می‬ ‫افتد؛ بنابراین قطعه ساز نیز نمی تواند همچون سابق به فعالیت‬ ‫خود ادامه دهد و مقاومت در برابر افزایش قیمت خودرو‪ ،‬ضرر را‬ ‫به قطعه سازان هم منتقل می کند و بدین ترتیب زنجیره تامین‬ ‫دچار مشکل خواهد شد‪.‬‬ ‫دبیرکل خانه کارگر ضمن دعوت از همه کارگران‪،‬‬ ‫تشکل های کارگری‪ ،‬انجمن های صنفی‪ ،‬شوراهای‬ ‫اسالمی کار و خانه های کارگر برای بزرگداشت سالروز‬ ‫تصویب قانون کار اعالم کرد‪ :‬دست کسانی که نیتشان‬ ‫از اصالح قانون کار‪ ،‬بهبود حقوق نیروی کار و حمایت‬ ‫بیشتر از کارگر باشد را می فشاریم ولی اگر غیر از این‬ ‫باشد‪ ،‬قانون کار به اصالح نیاز ندارد‪ .‬علیرضا محجوب در‬ ‫گفت وگو با ایسنا ضمن گرامیداشت ‪ ۲۹‬ابان روز تصویب‬ ‫قانون کار اظهار کرد‪ :‬سالروز تصویب قانون کار روزی بوده‬ ‫که قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از‬ ‫ماهها مورد بررسی قرار گرفت و تصویب نهایی ان اعالم‬ ‫شد‪ ،‬به این جهت همه ساله از ان تاریخ تا امروز که حدود‬ ‫‪ ۴۱‬سال می گذرد همه ساله مراسم ها‪ ،‬گردهمایی ها و‬ ‫اجتماعاتی در حمایت از استمرار قانون‪ ،‬حمایت از اجرای‬ ‫صحیح و دقیق قانون و جلوگیری از لطماتی که حتی این‬ ‫روزها تحت عنوان قالبهایی مثل تفاوت بین دستمزد کارگر‬ ‫روستایی و شهری در جریان است‪ ،‬برگزار شده است‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬امسال هم در ‪ ۲۹‬ابان‪ ،‬سالروز تصویب قانون کار‬ ‫را گرامی خواهیم داشت و مراسم خاص سالروز قانون کار‬ ‫در بیشتر مراکز استانها و شهرهای کارگرنشین و حدود‬ ‫پنجاه نقطه برگزار خواهد شد‪ .‬محجوب افزود‪ :‬نگرانی ما‬ ‫راجع به کارگران و اجرای قانون کار که که حقوق انها‬ ‫توسط قانون تضمین می شود و اجرای غیر دقیق قانون‬ ‫و عدم توجه به این نکته است که قانون کار یک قانون‬ ‫حمایتی برای حمایت از کارگر و نیروی کار است و قانون‬ ‫بین کارگر و کارفرما نیست‪ ،‬اگر در ان روابط کار هست‬ ‫غرض این است که روابط کار طوری نوشته شود که‬ ‫چگونه از کارگری که کار می کند حمایت شود‪ ،‬توجیهش‬ ‫هم مشخص است در همه قوانین و مقررات که جنبه‬ ‫ک طرف ضعیف یک طرف قوی‬ ‫حمایتی دارند چون ی ‬ ‫است قانون نوشته شده است لذا نباید انگاره ای به وجود‬ ‫بیاید که چرا قانون دوطرفه نوشته نشده و به یک طرف‬ ‫توجه داشته است‪ .‬دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد‪ :‬اگر‬ ‫ما به عبارت ‪ labour‬که قوانین کار ترجمه این عبارت‬ ‫است‪ ،‬توجه کنیم به دو معنا است‪ :‬یکی کار و یکی کارگر‪.‬‬ ‫برخی حزب کار ترجمه می کنند ولی در انگلستان می‬ ‫گویند حزب کارگر نه حزب کار‪ ،‬چون کارگر صنعتی را با‬ ‫این عنوان صدا می کنند‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫دوشنبه | ‪ 24‬ابان ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4213‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫‪7‬‬ ‫پنالتی ذوب اهن نباید‬ ‫برمی گشت‬ ‫سرمربی گیتی پسند مربی‬ ‫برتر ماه شد‬ ‫هافبک ذوب اهن معتقد اســت داور نباید تصمیم خود‬ ‫برای اعالم پنالتی مقابل پیکان را تغییر می داد‪ .‬حســین‬ ‫ابراهیمی پس از شکست ذوب اهن مقابل پیکان اظهار کرد‪:‬‬ ‫قبل از اینکه بگویم مسابقه سختی بود‪ ،‬باید عنوان کنم که‬ ‫زمین سخت بود‪ .‬زمین کیفیت افتضاحی داشت و کارمان را‬ ‫دشوارتر می کرد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬تیم ما روی زمین بازی می کند‬ ‫ولی متاسفانه کیفیت ان مناسب نبود‪ .‬البته موقعیت خاصی‬ ‫هم به پیکان ندادیم و روی یک اشتباه ان ها صاحب پنالتی‬ ‫شدند و متاسفانه بازی را واگذار کردیم‪ .‬هافبک ذوب اهن‬ ‫با اشاره به تغییر تصمیم داور در اعالم پنالتی به سود ان ها‬ ‫مقابل پیکان گفت‪ :‬وقتی داور پنالتی را می گیرد‪ ،‬درســت‬ ‫نیست برگرداند‪ .‬وقتی خطا را گرفتند‪ ،‬باید کار را انجام بدهند‬ ‫ولــی نمی دانم از بیرون یا باال به ان ها گفتند که پنالتی را‬ ‫نگیرند ولی هرچه بود ان را برگرداندند‪ .‬ابراهیمی اضافه کرد‪:‬‬ ‫به نظرم داوری به ضررمان بود و تمام صحنه های ‪۵۰ -۵۰‬‬ ‫را برای ان ها ســوت زد‪ .‬متاسفانه بازی را واگذار کردیم و‬ ‫من هم دوباره همسترینگم کش امد و نتوانستم بازی کنم‪.‬‬ ‫محمد کشاورز سرمربی تیم گیتی پسند اصفهان از سوی‬ ‫کمیته مربیان فوتبال و فوتســال به عنوان مربی برتر ماه‬ ‫انتخاب شد‪ .‬محمد کشاورز سرمربی تیم گیتی پسند اصفهان‬ ‫از سوی کمیته مربیان فوتبال و فوتسال به عنوان مربی برتر‬ ‫ماه انتخاب شد‪ .‬کانون مربیان فوتبال و فوتسال در اقدامی‬ ‫قابل توجه امسال بعد از هر چهار هفته از برگزاری مسابقات‬ ‫لیگ برتر فوتسال اقدام به انتخاب مربی برتر ماه می کند‪ .‬از‬ ‫همین رو بعد از انجام هفته هشتم مسابقات لیگ برتر فوتسال‬ ‫کانون مربیان فوتبال و فوتسال اقدام به انتخاب دومین مربی‬ ‫برتر ماه کرد که این بار قرعه به نام محمد کشاورز سرمربی‬ ‫جوان تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان افتاد‪ .‬جایزه محمد‬ ‫کشاورز قرار اســت طی مراسمی در اصفهان قبل از شروع‬ ‫بازی گیتی پسند برابر شهروند ساری در هفته دهم لیگ برتر‬ ‫به او اهدا شــود‪ .‬او این فصل عملکرد بسیار خوبی در گیتی‬ ‫پسند از خود نشان داده است‪ .‬به طوری که در چهار دیدار اخیر‬ ‫خود موفق شد حریفان خود را با نتایج پر گل شکست دهد‪.‬‬ ‫تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان در هفته دهم مسابقات لیگ‬ ‫برتر روز چهارشنبه ‪ ۲۶‬ابان ماه از ساعت ‪ ۱۶‬در سالن بدون‬ ‫تماشاگر پیروزی اصفهان به مصاف شهروند ساری می رود‪.‬‬ ‫احتمال غیبت مدافع‬ ‫شهرخودرو مقابل ذوب اهن‬ ‫شهرخودرو مشهد در دیداری دوستانه مقابل پرسپولیس‬ ‫به تساوی بدون گل رسید‪ .‬تیم فوتبال شهرخودرومشهد در‬ ‫دیداری دوستانه مقابل پرسپولیس به تساوی بدون گل رسید‪.‬‬ ‫طبق برنامه قرار است شهرخودرواخرین تمرین خود را پیش‬ ‫از سفر به مشهد در مجموعه پاالیشگاه نفت برگزار کند‪ .‬خبر‬ ‫دیگر در مورد شهرخودرو اینکه احسان حسینی مدافع این‬ ‫تیم از ناحیه کشاله دچار اسیب دیدگی شده و احتمال دارد‬ ‫دیدار این هفته مقابل ذوب اهن اصفهان را از دست بدهد‪.‬‬ ‫دشت سه امتیازی ذوب اهن‬ ‫در لیگ فوتبال بانوان‬ ‫تیم فوتبال ذوب اهن فصل جدید لیگ برتر فوتبال بانوان‬ ‫را با پیروزی برابر پاالیش گاز ایالم اغاز کرد‪ .‬فصل جدید‬ ‫لیگ برتر فوتبال بانوان باشگاه های کشور امروز با انجام پنج‬ ‫دیدار اغاز شد‪ .‬در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان تیم فوتبال‬ ‫ذوب اهن میزبان پاالیش گاز ایالم بود که موفق شد لیگ‬ ‫امسال را با پیروزی دو بر صفر اغاز کند‪ .‬سبزپوشان اصفهانی‬ ‫ایــن دیدار را با ترکیب زهره کودایــی‪ ،‬مینا داوودی‪ ،‬الهام‬ ‫فرهمند‪ ،‬فاطمه اردستانی‪ ،‬سمیه فیضی‪ ،‬هانیه علیمردانی‪،‬‬ ‫مرضیه فیضی‪ ،‬سمیه خرمی‪ ،‬معصومه همتی‪ ،‬شیوا فاضلی‬ ‫و انیس دشــتیان پور اغاز کردند‪ .‬در ان ســوی میدان نیز‬ ‫تیم پاالیش گاز ایالم بــا ترکیب هالله عبدالهی‪ ،‬روژین‬ ‫تمریان‪ ،‬اسما نظری پاکدل‪ ،‬طاهره ازادی‪ ،‬سانیا نقی زاده‪،‬‬ ‫فاطمه حسینی نژاد‪ ،‬سپیده حاجی نسب‪ ،‬مریم نامی‪ ،‬روناک ‬ ‫جعغرزاده‪ ،‬ســوگل یاسمی و فاطمه یوسفی به میدان امد‪.‬‬ ‫در دقیقه ‪ 12‬این مســابقه داور یک ضربه پنالتی به سود‬ ‫ذوب اهن اعالم کرد اما فاطمه اردســتانی این ضربه را به‬ ‫تیرک دروازه پاالیش گاز ایالم زد تا سبزپوشان اصفهانی‬ ‫این فرصت گلزنی را از دســت بدهند‪ .‬نیمه نخســت این‬ ‫مسابقه با تساوی بدون گل به پایان رسید اما ذوبی ها در نیمه‬ ‫دوم و به فاصله یک دقیقه توسط سالله شاطری و سمیه‬ ‫فیضی به دو گل رسیدند‪ .‬در وقت های اضافه این دیدار نیز‬ ‫هالله عبدالهی از پاالیش گاز ایالم با دریافت دومین کارت‬ ‫زرد خود از زمین مســابقه اخراج شد‪ .‬این دیدار درنهایت با‬ ‫پیروزی دو بر صفر ذوب اهن به پایان رسید تا این تیم لیگ‬ ‫امسال را با کسب سه امتیاز این مسابقه اغاز کند‪.‬‬ ‫اوت انداز لیگ و سه کاپیتانی‬ ‫با سه پیروزی‬ ‫اوت انداز رقابت های لیگ برتر رکورد جالبی را ثبت کرده‬ ‫است‪ .‬نادر محمدی یکی از چهره های ویژه تیم موفق پیکان‬ ‫تهران است؛ این ستاره که با اوت دستی های بلند خود در‬ ‫لیگ ایران معروف است‪ ،‬در خط دفاعی خودروسازان این‬ ‫روزها به صورت ثابت به میــدان می رود و عملکرد خوبی‬ ‫دارد‪ .‬محمدی در ســه بازی گذشته پیکان هم از ابتدا در‬ ‫ترکیب این تیم قرارگرفته و البته یک اتفاق جالب برایش‬ ‫رخ داده اســت‪ .‬او در بازی با هوادار در هفته دوم لیگ برتر‬ ‫بعد از تعویض ابراهیم صالحی بازوبند کاپیتانی پیکان را بر‬ ‫دست بست‪ .‬در دو بازی گذشته پیکان مقابل تراکتور تبریز‬ ‫و ذوب اهن اصفهان هم با توجه به غیبت حسین پورامینی‬ ‫و ابراهیــم صالحی در ترکیب اولیه نادر محمدی به عنوان‬ ‫کاپیتان تیمش در سومین بازی به زمین رفت‪ .‬نکته مهم‬ ‫این است که پیکان در ســه بازی گذشته سه برد متوالی‬ ‫کسب کرده و به نظر می رسد کاپیتانی نادر محمدی برای‬ ‫خودروســازان خوش یمن بوده است‪ .‬قطعا رخ دادن چنین‬ ‫موضوعی انگیزه نادر محمدی را در رقابت های اینده پیکان‬ ‫افزایش می دهد و ســبب خواهد شــد تا او بتواند باروحیه‬ ‫باالتری دربازی های بعدی تیمش به میدان برود‪.‬‬ ‫بازدید سرمربی جدید تراکتور‬ ‫از امکانات باشگاه‬ ‫زوونیمیر سولدو از امکانات باشگاه تراکتور بازدید کرد‪.‬‬ ‫ســرمربی کروات که به همراه دستیارش وارد تبریز شد و‬ ‫بالفاصله با حضور در باشگاه تراکتور قرارداد خود را به امضا‬ ‫رســاند‪ ،‬دیروز برای بازدید از امکانات تراکتور دوباره راهی‬ ‫بنیان دیزل شد‪ .‬حضور او در حالی اتفاق افتاد که مجموعه‬ ‫بنیان دیزل هم زمان محل برگزاری تمرینات و بازی های‬ ‫رسمی تراکتور است و سرخ پوشان تبریزی حاال مستقل از‬ ‫سایر زمین های ورزشی تبریز‪ ،‬در این مجموعه کار خود را‬ ‫دنبالمی کنند‪.‬‬ ‫روایت جذاب ابراهیم عالمه از زمان حضورش درون دروازه سپاهان‬ ‫بهترین دوران را در اصفهان‬ ‫گذراندم‬ ‫ابراهیم عالمه گلر ‪ ۳۱‬ساله سوریه‪ ،‬یکی از نام اشناترین‬ ‫بازیکنان تیم ملی این کشــور برای هــواداران فوتبال در‬ ‫ایران است‪ .‬به گزارش ورزش سه‪ ،‬عالمه در نیم فصل دوم‬ ‫لیگ چهاردهم‪ ،‬ســنگربان نخست سپاهان بود و علیرغم‬ ‫مدت زمان کوتاه حضورش در این تیم‪ ،‬محبوبیت نســبتا‬ ‫باالیی میــان هواداران این تیم پیدا کرد‪ .‬او که دروازه بان‬ ‫ثابــت ســوریه در مرحله انتخابی بــوده‪ ،‬مقابل عراق به‬ ‫میدان نرفت و مصدومیــت جزئی اش را علت این غیبت‬ ‫می داند‪ .‬این دروازه بان به سواالت مختلف پاسخ داده که‬ ‫صحبت های او را ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬سه شنبه باید با ایران روبرو شوید‪ .‬پیش بینی‬ ‫تو از این بازی چیست؟‬ ‫واقعــا بــازی خیلی حساســی داریم و قعرنشــین و‬ ‫صدرنشین باهم بازی دارد‪ .‬می دانیم این بازی چقدر برای‬ ‫ایران اهمیت دارد و برای ما نیز همین گونه است؛ بنابراین‬ ‫دیدار خیلی دشــواری اســت و ارزوی موفقیت برای تیم‬ ‫خودم دارم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬به عنوان کسی که مدتی در لیگ ایران بازی‬ ‫کرده‪ ،‬ایا این مســابقه اهمیت بیشتری برایت‬ ‫دارد؟‬ ‫برایم هیچ فرقی نمی کند‪ .‬درست است دوستانی در تیم‬ ‫ملی ایران دارم اما این بازی با دیگر مسابقه ها تفاوت نمی کند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬باوجوداینکه حس می شــود خــوب بازی‬ ‫می کنید‪ ،‬اما نتایج خوبی را کسب نکرده اید‪ .‬علت‬ ‫چیست؟‬ ‫بلــه‪ .‬دقیقا همین جور اســت و فوتبــال خوبی بازی‬ ‫می کنیم ولی متاسفانه لحظات پایانی مسابقه با بدشانسی‬ ‫مواجه شده و نتیجه نمی گیریم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬در مرحله قبلی یکی از بهترین تیم ها بودید‬ ‫و هفت مسابقه از هشت دیدارتان را بردید‪ .‬با ان‬ ‫بردها حدس زده می شد خیلی بهتر در مرحله‬ ‫نهایی انتخابی حاضر شوید‪ .‬چه چیزی در تیم‬ ‫شما با ان مرحله فرق کرده است؟‬ ‫مرحله قبلی یک ســرمربی تونسی به نام نبیل معلول‬ ‫داشتیم‪ .‬هرچند ما بازیکن هستیم و وارد حواشی نمی شویم‬ ‫اما با عوض شدن مربی اتفاقاتی رخ داده است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬یک نیم فصــل را در ســپاهان گذراندی و‬ ‫درحالی که هواداران سپاهان عالقه زیادی به تو‬ ‫داشتند‪ ،‬جدا شدی‪ .‬درباره ان نیم فصل و جدایی‬ ‫توضیحبدهید؟‬ ‫یکی از بهترین دوران فوتبالم را در شــهر اصفهان و‬ ‫تیم ســپاهان گذراندم‪ .‬ازنظر مدیرعامل‪ ،‬بازیکن و سایر‬ ‫عوامل سپاهان باشگاه کامال حرفه ای است‪ .‬مردم اصفهان‬ ‫فوق العاده به من لطف داشته و هنوز هم بعد از گذشت چند‬ ‫سال‪ ،‬این لطف را به من دارند‪ .‬درباره جدایی ام نیز مسائلی‬ ‫وجود دارد اما دوست دارم این طور بگویم که قسمت نبود‪.‬‬ ‫‪*ÁÁ‬تو و علیرضا بیرانوند در پرتاب های بلند ویژه‬ ‫باهم شباهت دارید و به نظر او تنها رقیب تو در‬ ‫این پرتاب دست ها است‪ .‬ایا تو بهتری یا علیرضا؟‬ ‫چندین بار این ســوال از من پرسیده شده؛ درحالی که‬ ‫روش من با بیرانوند کامال متفاوت است‪ .‬بیرانوند پرتاب با‬ ‫دست دارد و من‪ ،‬ضربه با دست‪ .‬هر دو روش‪ ،‬شیوه های‬ ‫جدیدی در فوتبال است و به طورکلی روش های جدید در‬ ‫فوتبال موردپسند هستند‪ .‬تا جایی که می دانم روش پرتاب‬ ‫من مشــابهی ندارد اما نمونه های پرتاب دســت بیرانوند‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ایران با هشــت گل زده بهترین عملکرد را‬ ‫در حمله میان تیم های گروه ‪ A‬داشــته‪ .‬ایا این‬ ‫موضوع کار را برایت سخت تر نخواهد کرد؟‬ ‫همان طور که گفتید ایران هشت گل زده و این همان‬ ‫دلیلی اســت که باعث شــده ایران رنک اول اسیا بوده و‬ ‫صدرنشین گروه شود‪ .‬به همین خاطر است که بازی مقابل‬ ‫ایران نه تنها برای ما بلکه برای همه تیم های گروه دشوار‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬برخی شــایعات وجود دارد که ممکن است‬ ‫دوباره به ایران برگردی و برای فوالد بازی کنی‪.‬‬ ‫ایا تایید می کنی؟‬ ‫ترجیح می دهم در حال حاضر دراین باره صحبتی نکنم‪.‬‬ ‫مذاکره ای از سوی باشگاه های ایرانی با من انجام شده اما‬ ‫نمی توانم نام ان را فعال بگویم‪ .‬در شــرایط فعلی بازیکن‬ ‫ازاد هستم و می توانم با خیال راحت تر به پیشنهادها فکر‬ ‫کرده و ببینم کدام یک بهتر اســت تا به ان جواب دهم؛‬ ‫بنابراین مشکلی از این بابت ندارم‪.‬‬ ‫وعدهقهرمانیخلعتبریبههوادارانسپاهان‬ ‫مهاجم تیم فوتبال سپاهان می گوید تیم کاملی هستیم‬ ‫و امســال دربازی هــای داخلی و اســیا حرف های زیادی‬ ‫برای گفتن داریــم‪ .‬محمدرضا خلعتبری درباره ســالگرد‬ ‫نایب قهرمانی ذوب اهن در لیگ قهرمانان اسیا اظهار داشت‪:‬‬ ‫در ابتــدا این روز را به مجموعه ذوب اهن تبریک می گویم‪.‬‬ ‫ان سال شرایط خیلی خوب بود و تیم خیلی خوبی داشتیم‪.‬‬ ‫دو ســه فصل در کنار هم و یک تیم کامل بودیم‪ .‬تیم های‬ ‫بزرگی را شکســت دادیم اما متاسفانه در فینال باختیم‪ .‬ان‬ ‫ســال برای ما رویایی بود‪ .‬امیدوارم تا باشد این روزها تکرار‬ ‫شــوند و تیم های ایرانی بتوانند به فینــال لیگ قهرمانان‬ ‫برســند‪ .‬خلعتبری در مورد گلزنی خودش در فینال ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬گفــت‪ :‬اتفاقی بود که در شــرایط بازی پیش امد و‬ ‫توانستم گلزنی کنم‪ .‬متاســفانه این گل فایده ای نداشت و‬ ‫دردی از تیــم ما دوا نکرد‪ .‬وقتــی فینال را واگذار می کنید‪،‬‬ ‫بعدها متوجه می شوید که چقدر ناراحت کننده و سخت است‪.‬‬ ‫ان زمان جوان بودیم و شــاید زیاد درک نمی کردیم‪ .‬فکر‬ ‫می کردیم همیشه این اتفاق می افتد اما واقعیت این است؛‬ ‫تیم هایی که به فینال اســیا می رسند کار خیلی سختی را‬ ‫انجام می دهند‪ .‬خیلی خوشحالم از کسانی بودم که توانستم‬ ‫در لیگ قهرمانان اســیا گل بزنم ولی متاسفانه نتوانستیم‬ ‫قهرمان شویم‪ .‬وی در مورد اینکه ایا ذوب اهن می توانست‬ ‫در ان بازی به پیروزی برســد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬شــانس ما بود‬ ‫که ان سال فینال تک بازی بود‪ .‬فکر می کنم بعدازان همه‬ ‫فینال ها به صورت رفت وبرگشــت برگزار شد‪ .‬یک بازی در‬ ‫ژاپن بود و سئونگنام (حریف کره ای) شرایط بهتری نسبت‬ ‫به ما داشــت اما در مقایســه با تیم های دیگر قوی تر نبود‪.‬‬ ‫متاسفانه روی اشــتباهات خودمان نتیجه را واگذار کردیم‪.‬‬ ‫می توانستیم ببریم‪ .‬خیلی امیدوار بودیم که قهرمان شویم‬ ‫عابدزاده و نیازمند اماده حضور درون‬ ‫دروازه تیم ملی‬ ‫تغییر در پســت دروازه بانی ان هم در تیم ملی اتفاقی است‬ ‫که کمتر رخ می دهد و مربیان کمتر مرد شماره یک تیم ملی را‬ ‫تغییر می دهند‪ .‬حتی اگر مرد شماره یک تیم ملی مرتکب اشتباه‬ ‫شــود‪ .‬در فوتبال حرفه ای مرد شماره یک تیم یک دروازه بان‬ ‫اســت و اصال از این عبارت که دو سه دروازه بان شماره یک‬ ‫داریم و هر سه می توانند شماره یک باشند و عبارتی ازاین دست‬ ‫بکار نمی برند اما بدون شــک تیمی که دروازه بان دوم و سوم‬ ‫خوبی دارد نســبت به دیگر تیم ها از ضریب موفقیت بیشتری‬ ‫برخوردار است‪ .‬همان طور که اشــاره شد مربیان در روزهای‬ ‫سخت از اشــتباه دروازه بان خود حمایت می کنند و یک یا دو‬ ‫اشتباه هیچ گاه موجب نمی شود سرمربی اعتماد خود را نسبت‬ ‫به مرد شماره یک از دست دهد‪ .‬تیم ملی فوتبال ایران اکنون‬ ‫چنین وضعیتی دارد‪ .‬در حضور علیرضا بیرانوند باتجربه تیم ملی‬ ‫روی نیمکت هم دو دروازه بان باکیفیت دارد‪ .‬سید پیام نیازمند‬ ‫و امیر عابدزاده‪ .‬دو دروازه بان جوان‬ ‫و اینده دار که در ابتدای مســیر به‬ ‫عضویت تیم های اروپایی درامده اند‬ ‫و بــا روندی کــه در پیش گرفته اند‬ ‫به ســرعت بــه دروازه بان هــای‬ ‫قابل اعتماد تبدیل شده اند‪ .‬چارچوب‬ ‫تیم ملــی در اینــده ای نزدیک در‬ ‫انتظــار یکی از ایــن دو دروازه بان‬ ‫خواهد بود چراکه قرار نیست همیشه‬ ‫علیرضا بیرانوند مرد شماره یک تیم‬ ‫ملی باشد‪ .‬به همین بهانه ان ها در‬ ‫تمرینات ســخت کوش هســتند و‬ ‫به اندازه مرد شــماره یک تیم ملی تمرین می کنند تا امادگی‬ ‫بدنی خود را حفظ می کنند‪ .‬کمترین دســتاورد این تفکر این‬ ‫است که در بازگشــت به تمرینات تیم باشگاهی اماده نشان‬ ‫می دهند و دوباره دربازی های لیگ به میدان می روند‪ .‬حضور‬ ‫این دروازه بانان در اردوی تیم ملی موجب شــده تیم ملی در‬ ‫استانه صعود به جام جهانی نگرانی از بابت خط دروازه نداشته‬ ‫باشد‪ .‬از سویی در جام جهانی هم یکی از نقاط قوت تیم ملی‬ ‫قطعا خط دروازه اش خواهد بود‪ .‬پیش بینی می شــود با قطعی‬ ‫شدن صعود تیم ملی به جام جهانی این دروازه بان هم شانس‬ ‫بازی برای تیم ملی پیدا کنند‪.‬‬ ‫و به جام باشــگاه های جهان برسیم که متاسفانه این اتفاق‬ ‫نیفتاد‪ .‬ناراحت کننده بود امــا در کل زیبایی های فوتبال به‬ ‫همین اتفاقات اســت‪ .‬مهاجم ســپاهان در مورد امیدواری‬ ‫به گلزنی برای ســپاهان در اســیا و حتی رسیدن به فینال‬ ‫به همراه زردپوشــان‪ ،‬گفت‪ :‬امیدوارم این اتفاق بیفتد‪ .‬اگر‬ ‫شرایط مهیا شود و بتوانم بازی کنم حتما خوشحال می شوم‬ ‫که این کار را برای ســپاهان انجام بدهم‪ .‬تیم خیلی خوبی‬ ‫داریم‪ .‬مطمئنا امسال هم دربازی های داخلی و هم در اسیا‬ ‫حرف های زیادی برای گفتن داریم‪ .‬تمام تالشمان را برای‬ ‫موفقیت سپاهان چه در جام حذفی‪ ،‬چه در لیگ برتر و چه‬ ‫لیگ قهرمانان اســیا به کار می گیریم‪ .‬هرچند همه تیم ها‬ ‫برای نتیجه گیری به زمین می ایند‪ ،‬اما تیم کاملی داریم و به‬ ‫چیزی جز قهرمانی فکر نمی کنیم‪ .‬امیدوارم اتفاقات فوتبالی‬ ‫هم به نفع ما رقم بخورد تا به موفقیت برسیم و بتوانیم اخر‬ ‫فصل یک قهرمانی به هواداران هدیه بدهیم‪ .‬وی در مورد‬ ‫شرایط ســپاهان پس از گذشت چهار هفته از فصل جدید‬ ‫عنوان کرد‪ :‬ســه بازی را بردیم و متاســفانه در یک بازی‬ ‫باختیم‪ .‬می توانســتیم مقابل ذوب اهن بازنده نباشیم‪ .‬همه‬ ‫دیدند اخراج جالل الدین علی محمدی اشــتباه بود‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه داور یک پنالتــی صد درصد برای ما نگرفت و حتی‬ ‫کرنر هم اعالم نکرد‪ .‬توپ به دست مدافع ذوب اهن خورد‬ ‫و همه کارشناســان گفتند ان صحنه پنالتی بود‪ .‬خلعتبری‬ ‫با اشاره به اشــتباهات داوری تصریح کرد‪ :‬البته اشتباهات‬ ‫داور طبیعی و جزئی از اتفاقات فوتبالی است‪ .‬ما بلد نیستیم‬ ‫مصاحبه کنیم که داوری به ضرر ما بوده‪ .‬این اتفاقات ممکن‬ ‫اســت برای هر تیمی بیفتد‪ .‬چطور ما بعضی اوقات اشتباه‬ ‫می کنیــم و نمی توانیم گل بزنیم‪ ،‬داور هم مثل ما‪ .‬حیدری‬ ‫داور جوان و خوبی است ولی او هم ممکن است‬ ‫حدادی فر همچنان در حسرت فینال‬ ‫لیگ قهرمانان اسیا‬ ‫کاپیتان پیشــین تیــم ذوب اهن همچنــان از ناکامی‬ ‫تیمش در فینال لیگ قهرمانان اســیا حسرت به دل است‪.‬‬ ‫قاســم حدادی فر در مورد سالگرد‬ ‫نایب قهرمانــی ذوب اهــن در‬ ‫لیگ قهرمانان اســیا و اینکه ایا‬ ‫می توانســتند به قهرمانی برسند‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬باعث افتخار من‬ ‫است که در یک نسل طالیی بازی‬ ‫کردم و یکــی از کاپیتان های ان‬ ‫تیم بودم‪ .‬نسل فوق العاده ای بودیم‪.‬‬ ‫حمایت خوبی از کارخانه و مدیریت‬ ‫داشتیم و چند سال به خوبی نتیجه‬ ‫گرفتیــم‪ .‬در گام اخر کمی لغزش‬ ‫کردیم‪ .‬شاید می توانستیم به راحتی‬ ‫قهرمان شــویم اما این اتفاق نیفتاد و حسرت ان به دل ما‬ ‫ماند‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر کمی با تمرکز بیشــتر کار می کردیم و‬ ‫زرنگی های فوتبال را بلد بودیم‪ ،‬راحت تر از بازی های قبلی‬ ‫مانند الهالل و پوانگ می توانستیم پیروز شویم تا خاطره و‬ ‫افتخار خوبی برای ما باشد‪ .‬خودم به شخصه ان لحظات و‬ ‫روزها را خیلی دوست دارم و همیشه هم به ان افتخار کردم‪.‬‬ ‫حدادی فر در مورد شرایط فعلی ذوب اهن عنوان کرد‪ :‬بعد ان‬ ‫فینال‪ ،‬سه چهار سال فوق العاده داشتیم‪ .‬سپس دچار فراز و‬ ‫نشیب زیاد شدیم‪ .‬اوج نشیب ما دو سال گذشته بود که واقعا‬ ‫خطر سقوط را حس کردیم‪ .‬هیچ چیز سرجای خودش نبود‬ ‫و مشکالت زیادی داشتیم اما خداراشکر تیم در لیگ ماند‪.‬‬ ‫امسال شرایط بهتر شده و تیم شکل بهتری گرفته‪ ،‬امیدوارم‬ ‫ستاره های وزنه برداری ایران‬ ‫دربالتکلیفی‬ ‫اگرچه سهراب مرادی و کیانوش رستمی فرصت حضور‬ ‫در مسابقات جهانی را ازدست داده اند اما این روزها نام ان ها‬ ‫برای بازی های اســیایی مطرح شــده که البته فدراسیون‬ ‫تالشی برای حل مشکالت انجام نمی دهد‪ .‬بعد از المپیک‬ ‫توکیو حواشی در فدراســیون وزنه برداری به اوج خود رسید‬ ‫و ســتاره های ایران علیه مدیریت فدراســیون وزنه برداری‬ ‫جبهه گرفته اند‪ .‬البته پیش ازاین بارها کارشناسان این رشته‬ ‫از وضعیت مدیریتی فدراسیون وزنه برداری گالیه داشتند‪ ،‬اما‬ ‫این بار ستاره های وزنه برداری ایران همچون سهراب مرادی‪،‬‬ ‫حافظ قشقایی و کیانوش رستمی انتقادهای جدی به سیستم‬ ‫مدیریتی این فدراســیون وارد کرده اند که درنهایت منجر‬ ‫به حذف ان ها از مســابقات جهانی و کناره گیری از اردوی‬ ‫ملی پوشان شد‪ .‬البته کیانوش رستمی پیش ازاین هم بارها‬ ‫عملکرد سیستم مدیریتی فدراسیون را موردانتقاد قرار داده‬ ‫بود‪ ،‬اما این بار موضوع جدی تر بود و درنهایت ســتاره های‬ ‫وزنه برداری ایران کنار گذاشته شده اند‪ .‬این اتفاق در شرایطی‬ ‫رقم خورد که وزنه برداری ایران مسابقات جهانی و بازی های‬ ‫اســیایی را پیش رو دارد و قطع نبود ستاره ها می تواند روی‬ ‫عملکرد تیم ملی تاثیر بگذارد‪ .‬بااین حال فدراسیون وزنه برداری‬ ‫روی مصوبه خود مبنی بر اینکه هر کس در اردوی تیم ملی‬ ‫حاضر نشود‪ ،‬کنار گذاشته می شود تاکید کرد و متاسفانه هیچ‬ ‫اراده ای هم برای حل وفصل مشــکالت از سوی فدراسیون‬ ‫دیده نشد‪ .‬ماجرای اختالف کیانوش رستمی و سهراب مرادی‬ ‫بعد از المپیک توکیو به گره کور تبدیل شد و با یک دعوت‬ ‫ســاده از سوی ســرمربی تیم ملی حل وفصل نشد؛ پس از‬ ‫المپیک برخواه ملی پوشان را به اردوی تیم ملی دعوت کرد اما‬ ‫کیانوش و سهراب که اختالف عمیقی با فدراسیون پیداکرده ‬ ‫بودند در اردو حاضر نشــده اند و همین بهانه هم به دســت‬ ‫فدراسیون وزنه برداری افتاد تا افرادی را از گردونه مسابقات‬ ‫حذف کند که سال ها برای وزنه برداری ایران در میدان های‬ ‫جهانی و المپیک افتخارافرینی کرده اند‪ .‬البته موضوع اختالف‬ ‫کیانوش رستمی تنها به المپیک توکیو و حواشی که پس ازان‬ ‫به وجود امد منجر نمی شود‪ .‬او سال هاست که با فدراسیون‬ ‫وزنه برداری دچار مشــکل شده و از ســال ‪ ۲۰۱۶‬زیر نظر‬ ‫ســرمربی تیم ملی کار نمی کند‪ .‬نکته جالب توجه اینکه در‬ ‫تمامی این ســال ها فدراسیون همیشه با کیانوش رستمی‬ ‫همــراه بود و به او اجازه می داد تا تمرینات خود را به صورت‬ ‫انفرادی پیگیری کند‪ ،‬اما در جریان المپیک توکیو شــرایط‬ ‫تغییر کرد؛ افت کیانوش رستمی هم بهانه ای خوبی به دست‬ ‫فدراسیون داد تا او را از حضور در المپیک حذف کنند‪ .‬ماجرای‬ ‫حذف سهراب مرادی از المپیک توکیو هم یکی از موضوعات‬ ‫چالشی بود که به صراحت قهرمان وزنه برداری ایران در مورد‬ ‫ان افشاگری کرد و گفت فدراسیون بر سر سهمیه المپیک او‬ ‫معامله کرده است؛ چراکه افرادی در المپیک حضور داشتند‬ ‫که به لحاظ رکوردی پایین تر از ســهراب مرادی بودند اما‬ ‫فدراسیون به خاطر عدم رایزنی با سایر کشورها فرصت حضور‬ ‫در المپیک توکیو را از سهراب مرادی گرفته اند‪ .‬همین مسئله‬ ‫هم باعث شد تا سهراب مرادی بعد از المپیک توکیو‪ ،‬پس از‬ ‫دعوت سرمربی از او در اردوی تیم ملی حاضر نشود‪ .‬با مصوبه‬ ‫جدید فدراسیون هم وزنه بردارانی که در اردوی تیم ملی حاضر‬ ‫نشوند فرصت حضور در مسابقات جهانی را از دست می دهند‬ ‫و به این ترتیب خط قرمز روی ستاره های وزنه برداری ایران‬ ‫کشیده شد‪.‬‬ ‫تقابل لژیونرهای ایرانی در لیگ‬ ‫هندبالرومانی‬ ‫مسئولین‪ ،‬بازیکنان‪ ،‬مربیان و مردم اصفهان دست به دست‬ ‫هم بدهند که ذوب اهن در کنار ســپاهان به روزهای خوب‬ ‫خودش برگردد و یکی از قطب های فوتبال ایران باشــند‪.‬‬ ‫کاپیتان پیشین ذوب اهن درباره روند کیفی این تیم پس از‬ ‫گذشته چهار بازی از فصل جدید گفت‪ :‬به نظرم ذوب اهن‬ ‫نسبت به فصل گذشته واقعا شرایط متفاوتی دارد‪ .‬تیم نسبتا‬ ‫خوبی داریم اما هنوز جای کار دارد‪ .‬ازلحاظ ساختار دفاعی‬ ‫خیلی بهتر شده و در بحث هجومی هم بهتر می شود‪ .‬خیلی‬ ‫امیدواریم که رفته رفته شــرایط خوب گذشــته را به دست‬ ‫بیاورد‪.‬‬ ‫در جریــان لیگ برتر هندبال رومانی یاران حیدری راد و‬ ‫موسوی با ‪ ۱۱‬اختالف امتیاز مقابل یاران باباصفری و نصرتی‬ ‫به برتری رســیدند‪ .‬در هفته دهم لیگ هندبال رومانی تیم‬ ‫دینامو بخارست رومانی که سعید حیدری راد و سید علیرضا‬ ‫موســوی را به خدمت دارد مقابل تیم بوزائو که محســن‬ ‫باباصفری و شــاهو نصرتی را در اختیار دارد‪ ،‬قرار گرفت‪ .‬در‬ ‫پایان این دیدار یاران حیدری راد توانستند با اختالف ‪ ۱۱‬گل‬ ‫و با نتیجه ‪ ۳۵‬بر ‪ ۲۴‬این دیدار را به سود خود به پایان ببرند‪.‬‬ ‫در ایــن دیدار نصرتی برای تیمش دو گل به ثمر رســاند و‬ ‫موسوی هم عملکرد موثری داشت اما موفق به گالنی نشد‬ ‫و یک اخراج دودقیقه ای دریافت کرد‪ .‬لیگ هندبال رومانی‬ ‫ت متمرکز در حال برگزاری اســت‪ .‬اکنون‬ ‫با ‪ ۱۴‬تیم به صور ‬ ‫تیم دیناموبخارســت رومانی با ‪ ۳۰‬امتیاز از ‪ ۱۰‬بازی در رده‬ ‫نخست و تیم بوزائو نیز با ‪ ۱۲‬امتیاز از ‪ ۱۰‬بازی در رده هشتم‬ ‫ایستاده اند‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫دوشنبه ‪ 24‬ابان ‪ / 1400‬سـال هجدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪14Nov2021 | 4212‬‬ ‫ایات نورانی‬ ‫ى ایستند و مردم سخن نگویند مگر کسى که خداى رحمان به او رخصت دهد‬ ‫روزى که روح و فرشتگان به صف م ‏‬ ‫و سخن راست گوید‬ ‫‪ 38‬نبا‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫برای زندگی انسان سه اصل دما‪ ،‬اکسیژن و سرپناه مهم‬ ‫است که در مریخ این سه مورد وجود ندارد و اگر قرار بر رفتن‬ ‫انسان به مریخ است باید این سه موردبررسی شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬ناسا همیشه با پروژه های فضایی خاصی‬ ‫روبه رو اســت؛ یکی از موضوعاتی که از ‪ ۶۰‬ســال گذشته‬ ‫برای ناسا مطرح بوده سکونت انسان درجایی به غیراز سیاره‬ ‫زمین اســت‪ .‬در ابتدا و با پروژه اپولو‪ ،‬ناســا قصد داشــت تا‬ ‫در ماه ســکونتگاهی را ایجاد کند که با توجه به شرایط ماه‬ ‫این کار غیرممکن بود‪ ،‬اما امروزه ایالن ماســک با تالش و‬ ‫ثروتش می خواهد انسان را به مریخ ببرد که این پروژه نیز با‬ ‫چالش های زیادی روبه رو است‪ .‬برای بررسی بیشتر سفر به‬ ‫مریخ با علیرضا بیات‪ ،‬کارشناس ارشد مخابرات و کارشناس‬ ‫فضایی مجموعه اسمان سرای ُسها گفت وگویی انجام داده ایم‬ ‫که مشروح ان در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫‪ÁÁ‬دلیل اینکه ســیاره مریخ به عنوان محل‬ ‫زندگی بعدی انســان ها در نظر گرفته شده‬ ‫چیست؟‬ ‫اگر از دید کلی نگاه کنیم سیاره ها و قمرهایی وجود دارند‬ ‫که به عنوان محل ســکونت بعدی در نظر گرفته شده اند‪ ،‬اما‬ ‫نکته مهمــی که باید به ان توجه کنیم وجود اکســیژن در‬ ‫سیاره موردنظر یا وجود جوی که بتوان در ان اکسیژن تولید‬ ‫کرد‪ ،‬اســت‪ .‬درگذشته و حدود ‪ ۶۰‬سال پیش ماموریت اپولو‬ ‫به دلیل اینکه سیاره ماه را به عنوان محلی برای سکونت در‬ ‫نظر بگیرند‪ ،‬انجام شــد؛ ولی درنهایت متوجه شدند که این‬ ‫کار شدنی نیست زیرا گرانش فوق العاده پایین و نداشتن جو‬ ‫معضلی بود که مــاه را برای ادامه حیات جز یک گزینه قرار‬ ‫نمی داد‪ .‬بعد از گذشــت از ماه باید به نزدیک ترین سیاره به‬ ‫زمین نگاه کنیم که تنها دو سیاره نزدیک به زمین است‪ ،‬یکی‬ ‫زهره و دیگری مریخ؛ سیاره زهره به دلیل گازهای گلخانه ای‪،‬‬ ‫جو بســیار غلیظ و دمای ‪ ۵۰۰‬درجــه ای به هیچ عنوان قابل‬ ‫سکونت نیست‪ ،‬اما مریخ با داشتن مقدار خشکی های برابر با‬ ‫زمین و دارا بودن جو مناسب می تواند یک گزینه مناسب باشد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ایا حیاتی در مریخ کشف شده است؟‬ ‫با توجه به ارسال گزارش های چندین مریخ نورد مختلف‬ ‫نتایجی کسب شده که نشــان می دهد میلیون ها سال قبل‬ ‫امکان حیات در مریخ وجود داشته است؛ اکنون مریخ نوردان‬ ‫می خواهند با توجه به رســوبات و خاک مریخ به این نتیجه‬ ‫برسند که ایا واقعًا درگذشته حیاتی بوده است یا خیر؟‬ ‫‪ÁÁ‬شــرایط جوی مریخ برای زندگی به چه‬ ‫صورت است؟‬ ‫سیاره مریخ نســبت به زمین جو رقیق تری دارد و بعضًا‬ ‫می گویند نسبت به جو زمین صدبار رقیق تر است‪ .‬دارا بودن‬ ‫جو یکی از نکات مثبت مریخ است که البته ‪ ۹۶‬درصد ان را‬ ‫دی اکسید کربن تشکیل داده‪ ،‬ولی امکان اینکه توسط برخی‬ ‫دستگاه ها مانند دستگاه ماکسی دی اکسید کربن را به اکسیژن‬ ‫تبدیل کنیم وجود دارد‪ .‬ما می توانیم با استفاده از درصد بسیار‬ ‫این سیستم در مریخ یک منبع اکسیژن برای اینده ایجاد کنیم‬ ‫تا انسان ها به مریخ بروند و راهی برای بازگشت داشته باشند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ازلحــاظ دوری یا نزدیکی ســیارات به‬ ‫خورشید؛ مریخ در چه مرحله ای قرار دارد؟‬ ‫خورشید منظومه شمسی حدود پنج میلیون سال سن دارد‬ ‫و ستاره ای میان سال محسوب می شود‪ .‬سیاره زمین با توجه‬ ‫به شرایط فعلی خورشید به عنوان تنها سیاره ای که در کمربند‬ ‫حیات قرار دارد‪ ،‬شناخته می شــود و ازلحاظ دما نیز متعادل‬ ‫است؛ درنتیجه با افزایش نیرو و حجم خورشید سیاره زمین نیز‬ ‫از کمربند حیات خارج شــده و جایگزین سیاره زهره می شود‪.‬‬ ‫با افزایش سن خورشید و خارج شدن سیاره زمین از کمربند‬ ‫حیات پس از هزاران سال‪ ،‬سیاره مریخ جایگزین زمین شده‬ ‫و در کمربند حیات قرار می گیرد که این نیز از دیگر مسائلی‬ ‫اســت که دانشمندان این سیاره را برای محل سکونت اینده‬ ‫بشر انتخاب کرده اند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬با توجه به کوچکی مریخ نسبت به زمین‪،‬‬ ‫ایا تمام بشر در مریخ جای می گیرد؟‬ ‫اندازه سیاره مریخ حدود یک سوم سیاره زمین است‪ ،‬اما با‬ ‫توجه به اینکه اکثریت سیاره زمین را اب تشکیل داده است‬ ‫خشکی ان نسبت به ســیاره مریخ کمتر است‪ .‬در زمین نیز‬ ‫تمامی بخش خشکی را انسان ها تشکیل نمی دهند و انسان ها‬ ‫فقط در بخش های معتدل زمین زندگی می کنند‪ .‬هنگامی که‬ ‫قرار اســت بشر به مریخ ســفر کند جمعیت نامعلوم است از‬ ‫طرف دیگر اینکه چند درصد انسان ها می توانند به مریخ سفر‬ ‫کنند یا قابلیت ســفر به مریخ را دارند نیز نامشخص است؛‬ ‫درحالی که تمامی این ها در چگونگی سفر موثر است‪ ،‬اما اگر‬ ‫جمعیت فعلی زمین را در نظر بگیریم شــرایط برای سفر به‬ ‫مریخ دشوار است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬به طورکلی پروژه ســفر انســان به مریخ‬ ‫موفقیت امیز خواهد بود؟‬ ‫در حال حاضرسفر به مریخ بدون بازگشت است زیرا برای‬ ‫رها شدن موشک از گرانش یک سیاره به اکسیژن نیاز است‬ ‫که در مریخ وجود ندارد‪ ،‬به همین دلیل تاکنون مریخ نوردان‬ ‫و مدارگردانی اعزام شده اند‪ ،‬اما انسانی به مریخ فرستاده نشده‬ ‫است‪ .‬برای بازگشــت از مریخ باید به دستاوردهایی رسید تا‬ ‫بتوان در سیاره مریخ اکسیژن تولید و برای بازگشت به فضا‬ ‫استفاده شود؛ تا به امروز تمامی سفرهای مریخ بدون بازگشت‬ ‫بوده و به گفته ایالن ماسک شاید در سال ‪ ۲۰۳۰‬اولین انسان‬ ‫بتواند بر مریخ قدم بگذارد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬شرایط زندگی در سیاره مریخ به چه صورت‬ ‫است؟‬ ‫شــرایط زندگی در مریخ برای انسان اص ً‬ ‫ال خوب نیست‬ ‫و انســان نمی تواند در ان زندگی کند زیرا این سیاره دارای‬ ‫جوی بســیار رقیق‪ ،‬گرانشی یک سوم زمین و اختالف دمای‬ ‫شــدید است؛ انســان برای زندگی در یک محیط حداقل به‬ ‫دمایــی باالی صفر نیاز دارد که دمــا مریخ منفی ‪ ۶۲‬درجه‬ ‫اســت و برای انسان دمای مناسبی نیست‪ .‬برای ادامه حیات‬ ‫یک فنجان‬ ‫شعر‬ ‫رسالت ترویج فرهنگ مقاومت و حفاظت اثار و ارزش های‬ ‫مقدس‪ ،‬ثبت اثار و جلوگیری از نابودی ان‪ ،‬کمرنگ نشدن‬ ‫فرهنگ ایثارگری و دستاوردهای دفاع مقدس را بر عهده‬ ‫دارد‪ .‬او از رونمایی از ‪ ۲۵‬عنوان کتاب در اصفهان به مناسبت‬ ‫‪ ۲۵‬ابان خبر داد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬بودجه محرومیت زدایی مناطق شهری در‬ ‫بودجه ‪ ۱۴۰۵‬لحاظ شود‬ ‫حجت االســام منوچهر مهروی پور‪ ،‬در نظر گرفتن‬ ‫بودجــه محرومیت زدایی و ردیف بودجــه اختصاصی در‬ ‫ابالغ بودجه ‪ ۱۴۰۵‬را یکی از مهمترین اقدامات برشــمرد‬ ‫و گفت‪ :‬این در حالی اســت کــه مبلغ بودجه اختصاصی‬ ‫نقاط محروم شــهر اصفهان با انچه پرداخت شــده است‬ ‫همخوانی ندارد و در بسیاری از مناطق شهری بین بودجه‬ ‫مصــوب محرومیت زدایی و مبلغ دریافت شــده اختالف‬ ‫وجود دارد‪ .‬مهروی پور تاکید کرد‪ :‬بسیاری از پروژه های‬ ‫مناطق محروم درگرو همین اختصاص بودجه هایی است‬ ‫ن مسئله باید‬ ‫که به درســتی تحقق پیدا نکرده است و ای ‬ ‫موردتوجه شــهرداری قرار گیرد‪ .‬عضو شــورای اسالمی‬ ‫شهر اصفهان تصریح کرد‪ :‬شــورا و شهردار این دوره به‬ ‫درامد پایدار اعتقاد و تاکیددارند‪ ،‬ازاین رو سهم درامد ناپایدار‬ ‫باید مشــخص و برمبنای ان و بودجه پاک و حالل باید‬ ‫کار شــود‪ .‬او افزود‪ :‬دریافت های غیرقانونی خودیاری ها با‬ ‫نظارت حراست شهرداری حذف شود‪ .‬مهروی پور با اشاره‬ ‫به مناسبت ‪ ۲۴‬ابان؛ روز کتاب و کتاب خوانی افزود‪ :‬شاهد‬ ‫کم شــدن کتاب و کتاب خوانی در سطح خانواده هستیم‬ ‫بنابراین افزایش سرانه کتاب خوانی ضروری است‪ .‬مهروی‬ ‫پور افزود‪ :‬در دوره مدیریت شهری گذشته بودجه ای برای‬ ‫توسعه کتابخانه مرکزی و مخزن کتاب و تجهیز و تقویت‬ ‫کتابخانه در نظر گرفته شــد و انتظار داریم این دوره نیز‬ ‫اعتبار موردتوجه اعطا شــود‪ .‬عضو شورای اسالمی شهر‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬نگاه به مناطق محروم شهری و ترویج و‬ ‫تبلیغ کتاب و کتاب خوانی در کاهش اسیب های اجتماعی‪،‬‬ ‫حاشیه نشینی‪ ،‬طالق و کودکان کار بسیار موثر است‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد حفظ اثار و نشر ارزش های دفاع مقدس‬ ‫استان اصفهان گفت‪ :‬تکمیل موزه دفاع مقدس نیازمند ‪۷۰‬‬ ‫میلیارد تومان اعتبار اســت که تا اکنون مقدار کمی از ان‬ ‫تخصیص یافتهاست‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمدرضایی پیشــرفت فیزیکی موزه‬ ‫را ‪ ۹۰‬درصد بیان کرد و افزود‪ :‬برای تکمیل و افتتاح موزه‬ ‫دفاع مقدس اصفهــان ‪ ۷۰‬میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم‪،‬‬ ‫ایــن در حالی اســت که تنها حدود ‪ ۱۵‬میلیــارد تومان تا‬ ‫اردیبهشت سال اینده برای تجهیزات‪ ،‬ای تی و تولید محتوا‬ ‫تخصیص یافته است‪ .‬به گفته او‪ ،‬این مجموعه در ‪ ۲۲‬هزار‬ ‫مترمربع در سه بخش طراحی شده که هشت هزار مترمربع‬ ‫محوطه باز‪ ،‬سالن چندمنظوره و سالن های چندبعدی اسناد‬ ‫دفاع مقدس و کتابخانه است‪ .‬رضایی با اشاره به ایین نامه‬ ‫نحوه اداره و شــرح وظایف موزه با محوریت شــهرداری‬ ‫مرکزی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬قرار بوده راســت گرد خیابان‪ ،‬برای‬ ‫دسترســی به ورودی موزه دفاع مقدس در چهارراه عالمه‬ ‫امینی احداث شــود که در دوره قبلی به تصویب رسید اما‬ ‫اجرایی نشد‪ .‬او موزه دفاع مقدس‪ ،‬مسجد و حسینیه‪ ،‬قبور‬ ‫شــهدا و پارک غدیر را یک مجموعه کامل عنوان کرد و‬ ‫افزود‪ :‬ایجاد دوگانگی نظر و ســلیقه در این مجموعه برای‬ ‫شهروندان درست نیست بلکه باید همگی نگاه یکسان به‬ ‫فضا و مبلمان شهری و پیاده روهای این مکان داشته باشیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬نباید از نقش زنان در دوران دفاع مقدس‬ ‫غافل شد‬ ‫مدیرکل بنیاد حفظ اثار و نشر ارزش های دفاع مقدس‬ ‫استان اصفهان به نام گذاری معابر شهری اصفهان اشاره و‬ ‫بیــان کرد‪ :‬نباید از نقش زنان در دوران دفاع مقدس غافل‬ ‫شد و زنده نگه داشتن نام ان ها در فضای شهری الزم است‪.‬‬ ‫او با اشاره به در پیش بودن مناسبت ‪ ۲۵‬ابان روز حماسه و‬ ‫ایثار اظهار داشــت‪ :‬بسیاری از جوانان از تشییع ‪ ۳۷۰‬شهید‬ ‫اصفهان در یک روز بی اطالع هستند و حتی این مناسبت‬ ‫را منتسب به ابان سال ‪ ۹۸‬می دانند‪ ،‬ازاین رو باید برای مردم‬ ‫اصفهان و نسل جوان تبیین شود‪ .‬رضایی ادامه داد‪ :‬این بنیاد‬ ‫نوبت اول‬ ‫نوبت اول‬ ‫پیرو اگهی انحالل درج شده در روزنامه رسمی شماره ‪ 20584‬مورخ ‪1394/8/13‬و به استناد مفاد ماده ‪ 215‬و ماده ‪ 225‬قانون تجارت از کلیه بستانکاران‬ ‫احتمالی اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعایی علیه شرکت منحله فوق دارند دعوت بعمل می اید ظرف مدت حداکثر ‪ 6‬ماه ازتاریخ انتشار اگهی نوبت اول‬ ‫با ارائه مدارک مثبته به ادرس هیئت تصفیه شرکت به نشانی استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان شهرضا ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬شهر شهرضا‪ ،‬محله مسکن مهر ‪ ،‬خیابان‬ ‫استاد اشفته ‪ ،‬کوچه ((فرعی ‪ ، ))28‬کوچه ((فرعی ‪ ، ))29‬پالک ‪ ، 3‬طبقه اول ‪ ،‬واحد ‪ 1‬کد پستی ‪ 8615767924‬مراجعه نمایند‪ .‬این اطالعیه در سه نوبت هر یک‬ ‫به فاصله یکماه در اصفهان امروز انتشار و اعالم میدارد که پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد و ختم تسویه شرکت اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫هیئت تصفیه شرکت‪ -1 :‬علیرضا اقابابایی‪-2‬سیدعالءالدین موسوی ‪ -3‬غالمحسن گلی‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫مناسبت‬ ‫سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫توسط مجلس خبرگان‬ ‫رشد صنایع دستی درگرو‬ ‫تولید انبوه و استفاده از‬ ‫ماشین االت‬ ‫عضو هیئت علمی دانشــگاه کاشان گفت‪ :‬برای‬ ‫رشد و پیشرفت صنایع دســتی باید به سمت تولید‬ ‫انبوه‪ ،‬ابزار و ماشین االت برویم همچنین به سمت‬ ‫کاربردی شدن صنایع دستی پیش برویم‪.‬‬ ‫به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬فتحعلی‬ ‫قشــقایی فر عضو هیئت علمی دانشــگاه کاشان با‬ ‫اشــاره به اینکه درزمینــهٔ کارافرینی دو مبحث‬ ‫کلی وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در نگاه نخســت‪ ،‬کارافرینی‬ ‫محصولی برای بــازار داخلی و دوم محصولی برای‬ ‫صادرات اســت‪ .‬او بــا تاکید بر اینکه بــا توجه به‬ ‫وضعیت معیشــت مردم باید برای بازار برنامه ریزی‬ ‫کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬در مباحث فرهنگی همواره اســتقبال‬ ‫از محصوالتی می شــود که با ایده پردازی در بازار‬ ‫جایگاه ویژه ای ازنظر اقتصادی داشــته باشد‪ .‬عضو‬ ‫هیئت علمی دانشــگاه کاشان بابیان اینکه امروز در‬ ‫بازار داخلی به واســطه تورم تنها عمده محصوالتی‬ ‫مورد اهمیت اســت که با غذا و ســامت مردم در‬ ‫ارتباط اســت‪ ،‬افزود‪ :‬از سوی دیگر با توجه به اینکه‬ ‫افراد به شــدت درگیر نیازهای روزمره خود هستند‬ ‫تولیدکننــدگان اصال به ســراغ محصوالت خاص‬ ‫نمی روند‪ .‬قشقایی فر به خصوص درباره صنایع دستی‬ ‫و فرش کــه جزو ملزومات ضــروری زندگی افراد‬ ‫نیست‪ ،‬گفت‪ :‬امروز صنایع دستی موردتوجه اقشاری‬ ‫است که نیازهای اولیه ان ها برطرف شده و به دنبال‬ ‫تجمل‪ ،‬زیبایی و کیفیت بیشــتری هستند‪ .‬او بابیان‬ ‫اینکه در حال حاضر زیاد بر حوزه صنایع دســتی در‬ ‫بازار داخلی سرمایه گذاری نمی شــود‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫رویکرد جامعه از صنایع دســتی این گونه اســت که‬ ‫این محصوالت باید ارزان و باقیمت پایین باشــد‪،‬‬ ‫درحالی که صنایع دســتی همواره تک تولیدی و با‬ ‫دست انجام می شــود و قیمت تمام شده ان ها باال‬ ‫است و ازنظر ارزش افزوده به نوعی برای افراد گران‬ ‫تمام می شود‪ ،‬در این شــرایط مردم توانایی پایینی‬ ‫برای خرید دارند‪.‬‬ ‫اگهی دعوت از بستانکاران احتمالی شرکت تعاونی مسکن محلی مهر اسالم اباد شهرضا به شماره ثبت ‪982‬‬ ‫و شناسه ملی ‪ 10260158810‬درحال تصفیه (نوبت سوم )‪ -‬کد اقتصادی ‪411177398810 :‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫پیرو اگهی انحالل درج شده در روزنامه رسمی شماره ‪ 20535‬مورخ ‪1394/06/15‬و به استناد مفاد ماده ‪ 215‬و ماده ‪ 225‬قانون تجارت از کلیه بستانکاران‬ ‫احتمالی اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعایی علیه شرکت منحله فوق دارند دعوت بعمل می اید ظرف مدت حداکثر ‪ 6‬ماه ازتاریخ انتشار اگهی نوبت اول‬ ‫با ارائه مدارک مثبته به ادرس هیئت تصفیه شرکت به نشانی استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان شهرضا ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬شهر شهرضا‪ ،‬محله مسکن مهر ‪ ،‬خیابان‬ ‫استاد اشفته ‪ ،‬کوچه ((فرعی ‪ ، ))28‬کوچه ((فرعی ‪ ، ))29‬پالک ‪ ، 3‬طبقه اول ‪ ،‬واحد ‪ 1‬کد پستی ‪ 8615767924‬مراجعه نمایند‪ .‬این اطالعیه در سه نوبت هر یک‬ ‫به فاصله یکماه در اصفهان امروز انتشار و اعالم میدارد که پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد و ختم تسویه شرکت اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫هیئت تصفیه شرکت‪ -1 :‬اکبرشیرعلی‪-2‬محمد طاهری ‪ -3‬حیدرعلی اقایی قرخلو‬ ‫اگهی دعوت از بستانکاران احتمالی شرکت تعاونی مسکن محلی مهر امیرکبیر شهرضا به شماره ثبت ‪976‬‬ ‫و شناسه ملی ‪ 10260158220‬درحال تصفیه (نوبت سوم )‪ -‬کد اقتصادی ‪411177395489 :‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫پیرو اگهی انحالل درج شده در روزنامه رسمی شماره ‪ 20944‬مورخ ‪1395/11/12‬و به استناد مفاد ماده ‪ 215‬و ماده ‪ 225‬قانون تجارت از کلیه بستانکاران‬ ‫احتمالی اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعایی علیه شرکت منحله فوق دارند دعوت بعمل می اید ظرف مدت حداکثر ‪ 6‬ماه ازتاریخ انتشار اگهی نوبت اول‬ ‫با ارائه مدارک مثبته به ادرس هیئت تصفیه شرکت به نشانی استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان شهرضا ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬شهر شهرضا‪ ،‬محله مسکن مهر ‪ ،‬خیابان‬ ‫استاد اشفته ‪ ،‬کوچه ((فرعی ‪ ، ))28‬کوچه ((فرعی ‪ ، ))29‬پالک ‪ ، 3‬طبقه اول ‪ ،‬واحد ‪ 1‬کد پستی ‪ 8615767924‬مراجعه نمایند‪ .‬این اطالعیه در سه نوبت هر یک‬ ‫به فاصله یکماه در اصفهان امروز انتشار و اعالم میدارد که پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد و ختم تسویه شرکت اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫هیئت تصفیه شرکت‪ -1 :‬محمدمهدی کاظمی‪-2‬شهال افشاری‪ -3‬سیدابوذر میرنیام‬ ‫اگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫شماره ‪ ۱۷۷۲۸‬مورخ ‪1400/08/10‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫‪ -١‬دستگاه مناقصه گزار‪ :‬اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان‬ ‫‪ -٢‬موضوع مناقصه‪ :‬خرید تجهیزات به شرح جدول ذیل ‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫پیرو اگهی انحالل درج شده در روزنامه رسمی شماره ‪ 20513‬مورخ ‪1394/05/19‬و به استناد مفاد ماده ‪ 215‬و ماده ‪ 225‬قانون تجارت از کلیه بستانکاران‬ ‫احتمالی اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعایی علیه شرکت منحله فوق دارند دعوت بعمل می اید ظرف مدت حداکثر ‪ 6‬ماه ازتاریخ انتشار اگهی نوبت اول‬ ‫با ارائه مدارک مثبته به ادرس هیئت تصفیه شرکت به نشانی استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان شهرضا ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬شهر شهرضا‪ ،‬محله مسکن مهر ‪ ،‬خیابان‬ ‫استاد اشفته ‪ ،‬کوچه ((فرعی ‪ ، ))28‬کوچه ((فرعی ‪ ، ))29‬پالک ‪ ، 3‬طبقه اول ‪ ،‬واحد ‪ 1‬کد پستی ‪ 8615767924‬مراجعه نمایند‪ .‬این اطالعیه در سه نوبت هر یک‬ ‫به فاصله یکماه در اصفهان امروز انتشار و اعالم میدارد که پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد و ختم تسویه شرکت اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫هیئت تصفیه شرکت‪ -1 :‬حجت اله سلیمانی پور‪-2‬پیمان اقایی ‪ -3‬علی حمزوی‬ ‫اگهی دعوت از بستانکاران احتمالی شرکت تعاونی مسکن محلی مهر بوستان شهرضا به شماره ثبت ‪973‬‬ ‫و شناسه ملی ‪ 10260157954‬درحال تصفیه (نوبت سوم )‪ -‬کد اقتصادی ‪411177395144 :‬‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫ای خوشا مستانه سر در پای دلبر داشتن‬ ‫دل تهی از خوب و زشت چرخ اخضر داشتن‬ ‫پرویناعتصامی‬ ‫نوبت اول‬ ‫پیرو اگهی انحالل درج شده در روزنامه رسمی شماره ‪ 20990‬مورخ ‪1396/1/15‬و به استناد مفاد ماده ‪ 215‬و ماده ‪ 225‬قانون تجارت از کلیه بستانکاران‬ ‫احتمالی اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعایی علیه شرکت منحله فوق دارند دعوت بعمل می اید ظرف مدت حداکثر ‪ 6‬ماه ازتاریخ انتشار اگهی نوبت اول‬ ‫با ارائه مدارک مثبته به ادرس هیئت تصفیه شرکت به نشانی استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان شهرضا ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬شهر شهرضا‪ ،‬محله مسکن مهر ‪ ،‬خیابان‬ ‫استاد اشفته ‪ ،‬کوچه ((فرعی ‪ ، ))28‬کوچه ((فرعی ‪ ، ))29‬پالک ‪ ، 3‬طبقه اول ‪ ،‬واحد ‪ 1‬کد پستی ‪ 8615767924‬مراجعه نمایند‪ .‬این اطالعیه در سه نوبت هر یک‬ ‫به فاصله یکماه در اصفهان امروز انتشار و اعالم میدارد که پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد و ختم تسویه شرکت اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫هیئت تصفیه شرکت‪ -1 :‬سیدجالل میربد ‪-2‬سیدابوذر میرنیام ‪ -3‬جمال لطفی‬ ‫اگهی دعوت از بستانکاران احتمالی شرکت تعاونی مسکن محلی مهر حکیم صهبا شهرضا به شماره ثبت ‪987‬‬ ‫و شناسه ملی ‪ 10260159289‬درحال تصفیه (نوبت سوم )‪ -‬کد اقتصادی ‪411177396383 :‬‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫تکمیل موزه دفاع مقدس اصفهان نیازمند‬ ‫‪ ۷۰‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫انسان ســه موضوع دما‪ ،‬اکسیژن و سرپناه مهم است که در‬ ‫مریخ این ســه مورد وجود ندارد و اگر قرار بر رفتن انسان به‬ ‫مریخ است باید این ســه موردبررسی شود؛ البته پروژه هایی‬ ‫تنها در حد نظریه وجود دارد که محموله ای در مریخ منفجر‬ ‫کنند تا دمای ان تغییر کند‪ .‬برای تامین اکسیژن نیز استفاده‬ ‫از ماکســی که به اصطالح درخت کوچک ناسا به ان گفته‬ ‫می شود‪ ،‬انجام می شود‪ .‬ایجاد کلونی و سرپناهی که انسان ها‬ ‫بتوانند در ان زندگی کنند و کارهای روزمره خود را انجام دهد‬ ‫نیز الزم است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ایا به غیراز مریخ ســیارات دیگری برای‬ ‫سکونت انسان ها وجود دارد؟‬ ‫با توجه به اینکه سیارات منظومه شمسی از دودسته خاکی‬ ‫و گازی تشکیل شده است و سیارات گازی هیچ حجم دیگری‬ ‫ندارد؛ تنها چهار ســیاره خاکی وجود دارد که زهره‪ ،‬عطارد‪،‬‬ ‫زمین و مریخ جز این چهار سیاره هستند‪ .‬سیاره زهره به دلیل‬ ‫گازهای گلخانه ای قابل سکونت نیست‪ ،‬عطارد نیز به دلیل‬ ‫فاصله بسیار کم نسبت به خورشید گزینه خوبی نیست و به‬ ‫غیر زمین تنها سیاره خاکی مناسب در منظومه شمسی مریخ‬ ‫است؛ البته قمر سیاره زحل نیز به دلیل دارا بودن جو احتمال‬ ‫حیات را دارد‪ ،‬اما این قمر هدف قرار داده نشده و تحقیقی نیز‬ ‫روی ان انجام نشده است‪ .‬سیاره مریخ نیز به دلیل نزدیکی به‬ ‫زمین‪ ،‬داشتن جو و شبانه روزی تقریبًا برابر با زمین تنها گزینه‬ ‫فعلی محسوب می شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬به طورکلی در اینده شاهد سفر انسان به‬ ‫مریخ خواهیم بود؟‬ ‫بله؛ ســفر انســان به مریخ قطعی اســت‪ ،‬اما زمان ان‬ ‫نامشخص است‪ ،‬با توجه به اینکه اولین مرحله پروژه ارتمیس‬ ‫طی روزها یا هفته های اتی انجام می شود‪ ،‬موفقیت امیز بودن‬ ‫ان و دو پــروژه بعدی یعنی ارتمیس دو و ســه که درنهایت‬ ‫اولین زن فضانورد توســط ان به ماه قدم خواهد گذاشــت‪،‬‬ ‫می تواند پلی به سمت مریخ باشد تا بین سال های ‪ ۲۰۳۰‬الی‬ ‫‪ ۲۰۴۰‬شاهد قدم گذاشتن انسان بر مریخ باشیم‪.‬‬ ‫اگهی دعوت از بستانکاران احتمالی شرکت تعاونی مسکن محلی مهر حکیم نصراله شهرضا به شماره ثبت ‪977‬‬ ‫و شناسه ملی ‪ 10260158347‬درحال تصفیه (نوبت سوم )‪ -‬کد اقتصادی ‪411177395513 :‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫هر فردی که بسیار کتاب می خواند و از مغز خود استفاده می کند‬ ‫خیلی کم به عادات تنبلی فکر می کند‪.‬‬ ‫البرتانیشیتین‬ ‫تحقق زندگی در مریخ‬ ‫گروه نشریات‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫‪1‬‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫تبلت دانش اموزی‬ ‫تعداد‬ ‫‪900‬‬ ‫نوع تضمین‬ ‫ضمانتنامه ‪ /‬سپرده‬ ‫شماره مناقصه سامانه ستاد‬ ‫‪2000004038000024‬‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫‪1/500/000/000‬‬ ‫نوبت مناقصه‬ ‫اول‬ ‫‪ -۳‬نشانی دریافت و تحویل اسناد مناقصه‪:‬‬ ‫اصفهان ‪ -‬خیابان باغ گلدسته ‪ -‬مقابل درب‬ ‫شرقی‬ ‫بازار‬ ‫هنر‬ ‫‬‫واحد‬ ‫پشتیبانی‬ ‫طرحها‬ ‫اداره‬ ‫کل‬ ‫نوسازی‬ ‫مدارس‬ ‫استان اصفهان (تلفن تماس ‪)32222091-۲‬‬ ‫‪ -۴‬تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه‪:‬‬ ‫الف) مهلت دریافت اسناد مناقصه به مدت ‪ ۷‬روز از انتشار اگهی از تاریخ ‪ 1400/08/23‬لغایت ساعت ‪ ۱۹‬مورخ ‪ 1400/08/30‬و بصورت الکترونیکی از طریق‬ ‫درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ‪ www.setadiran.ir‬می باشد‪.‬‬ ‫ب) مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و ارسال پاکت‬ ‫الف‬ ‫و‬ ‫زونکن‬ ‫ارزیابی‬ ‫کیفی‬ ‫تا پایان وقت اداری مورخ ‪ 1400/09/20‬می باشد‪.‬‬ ‫ج) زمان گشایش پاکت الف و ب‪ ،‬ساعت ‪ 8:30‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪ 1400/09/23‬در محل سالن اجتماعات اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان می باشد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه‪ :‬الف) سپرده (واریز به حســاب ‪ IR780100004061030607670085‬به نام تمرکز وجوه سپرده نوسازی‬ ‫مدارس استان اصفهان بانک مرکزی) ب) ضمانتنامه معتبر بانکی به نفع کارفرما به مدت ‪ ۳‬ماه‬ ‫‪ -۶‬مدت اعتبار پیشنهادها‪ :‬یک ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی می باشد‪.‬‬ ‫ضمنا متن ایــن فراخوان در پایگاه اینترنتــی ‪ www.nosazimadaresisf.ir‬و ‪ iets.mporg.ir‬قابل رویت می باشــد و کلیه مراحل برگزاری‬ ‫مناقصه اعم از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشــائی پاکات ها از طریق درگاه سامانه تدراکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان‬ ‫‪862030‬‬ ‫م م‬ ‫الف‪:‬الف‪:‬‬ ‫‪1222207‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

شماره : ۴۴۱۲
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه اصفهان امروز 4415

روزنامه اصفهان امروز 4415

شماره : 4415
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه اصفهان امروز 4414

روزنامه اصفهان امروز 4414

شماره : 4414
تاریخ : 1401/05/13
روزنامه اصفهان امروز 4113

روزنامه اصفهان امروز 4113

شماره : 4113
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه اصفهان امروز 4411

روزنامه اصفهان امروز 4411

شماره : 4411
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه اصفهان امروز 4410

روزنامه اصفهان امروز 4410

شماره : 4410
تاریخ : 1401/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!