روزنامه اصفهان امروز شماره 4212 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4212

روزنامه اصفهان امروز شماره 4212

روزنامه اصفهان امروز شماره 4212

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫یکشنبه ‪ 23‬ابان ‪ 08 |1400‬ربیع الثانی ‪ |14Nov2021| 1443‬سـال هجدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4212‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫ماموریترئیس جمهوربه‬ ‫مرکزبررسی هایاستراتژیک‬ ‫برای احیای زاینده رود‬ ‫رئیس جمهور به رئیس مرکز بررسی های استراتژیک‬ ‫ریاست جمهوری برای مطالعات علمی درزمینه احیای‬ ‫زاینده رود ماموریت داد‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه در جمع اعضای هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران تاکید کرد‬ ‫لزوم برقراری تعادل در زنجیره فوالد‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫جای خالی را با کتاب‬ ‫خوب پرکنیم‬ ‫از ‪ ۳۰‬میلیون تن تولید فوالد‪ ۱۷ ،‬میلیون تن در داخل مصرف می شود‪ ،‬درحالی که بالغ بر ‪ ۴۰‬میلیون تن ظرفیت وجود دارد و طرح های توسعه در دست اجرا به‬ ‫سمتی حرکت می کند که در ‪ 4‬تا ‪ 5‬سال اینده‪ ،‬باالتر از برنامه ‪ ۵۵‬میلیون تن ظرفیت احداث شده خواهیم داشت‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫تکمیل تدوین برند‬ ‫گردشگری اصفهان‬ ‫تا پایان امسال‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫یکی از اجساد‬ ‫مومیایی در اردستان‬ ‫زن است‬ ‫وزیر نیرو‪ :‬مدیریت اب در اصفهان‬ ‫به استان واگذار می شود‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫فناوری حمل ونقل‬ ‫هوشمند اشتراکی‬ ‫بومی شد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫چالش های تغذیه ای‬ ‫برای پیشگیری از‬ ‫سقط جنین‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫قاسم حدادی فرهمچنان ناراحت‬ ‫از زمین و زمان‬ ‫نیازی به بازی‬ ‫خداحافظی ندارم‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫نمایشگاهاصفهان‬ ‫میزبان عطر و طعم‬ ‫قهوه‪ ،‬نان‪ ،‬شیرینی و‬ ‫شکالت می شود‬ ‫یادداشت روز‬ ‫]عکس‪:‬فارس [‬ ‫قمر در عقرب‬ ‫حسنروانشید‬ ‫اگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫شماره ‪ ۱۷۷۲۸‬مورخ ‪1400/08/10‬‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫‪ -١‬دستگاه مناقصه گزار‪ :‬اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان‬ ‫‪ -٢‬موضوع مناقصه‪ :‬خرید تجهیزات به شرح جدول ذیل ‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫تبلت دانش اموزی‬ ‫تعداد‬ ‫نوع تضمین‬ ‫شماره مناقصه سامانه ستاد‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫نوبت مناقصه‬ ‫‪900‬‬ ‫ضمانتنامه ‪ /‬سپرده‬ ‫‪2000004038000024‬‬ ‫‪1/500/000/000‬‬ ‫اول‬ ‫‪ -۳‬نشانی دریافت و تحویل اسناد مناقصه‪:‬‬ ‫اصفهان ‪ -‬خیابان باغ گلدسته ‪ -‬مقابل درب شرقی بازار هنر ‪ -‬واحد پشتیبانی طرحها اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان (تلفن تماس ‪)32222091-۲‬‬ ‫‪ -۴‬تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه‪:‬‬ ‫الف) مهلت دریافت اسناد مناقصه به مدت ‪ ۷‬روز از‬ ‫انتشار‬ ‫اگهی‬ ‫از‬ ‫تاریخ‬ ‫‪1400/08/23‬‬ ‫لغایت‬ ‫ساعت‬ ‫‪۱۹‬‬ ‫مورخ‬ ‫‪1400/08/30‬‬ ‫و‬ ‫بصورت الکترونیکی از طریق‬ ‫درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ‪ www.setadiran.ir‬می باشد‪.‬‬ ‫ب) مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و ارسال پاکت الف و زونکن ارزیابی کیفی تا پایان وقت اداری مورخ ‪ 1400/09/20‬می باشد‪.‬‬ ‫ج) زمان گشایش پاکت الف و ب‪ ،‬ساعت ‪ 8:30‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪ 1400/09/23‬در محل سالن اجتماعات اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان می باشد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه‪ :‬الف) سپرده (واریز به حســاب ‪ IR780100004061030607670085‬به نام تمرکز وجوه سپرده نوسازی‬ ‫مدارس استان اصفهان بانک مرکزی) ب) ضمانتنامه معتبر بانکی به نفع کارفرما به مدت ‪ ۳‬ماه‬ ‫‪ -۶‬مدت اعتبار پیشنهادها‪ :‬یک ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی می باشد‪.‬‬ ‫ضمنا متن ایــن فراخوان در پایگاه اینترنتــی ‪ www.nosazimadaresisf.ir‬و ‪ iets.mporg.ir‬قابل رویت می باشــد و کلیه مراحل برگزاری‬ ‫مناقصه اعم از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشــائی پاکات ها از طریق درگاه سامانه تدراکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان‬ ‫‪862030‬‬ ‫م م‬ ‫الف‪:‬الف‪:‬‬ ‫‪1222207‬‬ ‫نوبت دوم‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫تاکی؟! قسمت ‪1964‬‬ ‫کشور‬ ‫ توجهی‬ ‫کوتاه از‬ ‫بی‬ ‫قمر در عقرب‬ ‫حسـن روانشـید| قطعاً ایـن اصطلاح را‬ ‫شـنیده ایم کـه حاصـل انداختـن اسـطرالب به منظـور‬ ‫جسـتجو در وضعیـت اقمـار بـوده تـا پس از پیشـرفت‬ ‫علـم و دسترسـی به قوانیـن متقن اکوسیسـتم ها بتوان‬ ‫تـا حدودی از ان دوری کرد اما نمی شـود برای همیشـه‬ ‫ایـن روش هـای به ظاهـر قدیمـی را نادیده گرفـت زیرا‬ ‫بعضـی از ان ها همچنان جانبه علمی خودشـان را حفظ‬ ‫کرده انـد‪ .‬مفهـوم قمر در عقـرب به نوعی به هم ریختگی‬ ‫در نظم هـای جـاری گفته می شـد کـه بالطبـع اب وهوا‬ ‫هـم جزئـی از ان اسـت تـا بـرای انجـام هـر کاری بـه‬ ‫کسـانی مراجعـه شـود که دسـتی بـر اتش طالـع بینی‬ ‫و اسـتفاده از ابزارهـای ان کـه امروز بـر طاقچه موزه ها‬ ‫خودنمایـی می کنـد داشـته باشـند‪ .‬شـاید اگـر حـوادث‬ ‫جـاری و انقالب هایی که در اکوسیسـتم ها و بخصوص‬ ‫پـاره شـدن الیـه اوزون انجام پذیرفته در قرون گذشـته‬ ‫پیشـامد می کـرد ان را نوعـی قمـر در عقـرب فـرض‬ ‫می کردنـد درحالی کـه اینگونه نیسـت و همگی حاصل‬ ‫بی حرمتی هـا بـه اب وهـوا و اصـو ً‬ ‫ال محیط زیسـت‬ ‫می باشـد‪ .‬همیـن چنـد روز پیـش بـود کـه شـاهد حفر‬ ‫چـاه توسـط متولیان تامیـن اب شـرب در گوشـه ای از‬ ‫کالن شـهری بـودم کـه روزگاری با کندن یـک گودال‬ ‫در سـه متری بـه اب می رسـیدند اما امـروز ناچارند این‬ ‫نیـاز را در عمق هـای چنـد صد متری جسـتجو کنند تا‬ ‫به نوعـی حفـر چاه هـای ژرف که در اسـتان سیسـتان و‬ ‫بلوچسـتان موفق بـوده برای تمام کشـور عمومیت پیدا‬ ‫کنـد‪ .‬امـا دالیـل محـرز پیرامـون افت سـطح اب های‬ ‫زیرزمینـی در کره زمین و بخصوص قاره اسـیا چیسـت‬ ‫کـه طی نیم قرن گذشـته همـه جوامع را بـه این چالش‬ ‫کشـیده اسـت تا اوضاع ان ها را قمر در عقرب کند و دنیا‬ ‫را به سـوی جنـگ جهانی سـوم کـه پـس از انرژی های‬ ‫فسـیلی نوبـت به اب می رسـد‪ ،‬بکشـاند که ایـن روزها‬ ‫کشـورهایی همچـون مصر‪ ،‬سـودان و اتیوپـی به دلیل‬ ‫ایجاد سـد النهضـه توسـط سـودان رو در روی هم قرار‬ ‫گرفته انـد‪ .‬شـاید اختالفـات میان ایـران و افغانسـتان را‬ ‫هـم تـا حـدودی بتوان به مسـئله رود هیرمنـد و احداث‬ ‫سـد توسـط افغانسـتان بر روی ان فرض کرد تا سـهم‬ ‫ایـران دراین بیـن مفقود شـده باشـد و مردم سیسـتان و‬ ‫بلوچسـتان را بـه چالش بکشـد و از سـوی دیگر ترکیه‬ ‫نیـز دامنه سـاخت بند و سـد بر روی اب های مشـترک‬ ‫را افزایـش دهد و کشـورهای خاورمیانه ازجمله سـوریه‪،‬‬ ‫عـراق و ایـران را نگران کند‪ .‬در فصـل دوم ماده چهارم‬ ‫قواعد هلسـینکی مصوبـه ‪ 1996‬میلادی اینگونه بیان‬ ‫شـده کـه هـر دولـت در قلمـرو خـود می تواند سـهمی‬ ‫معقـول و منصفانـه از اب هـای حـوزه بین المللـی برای‬ ‫اسـتفاده های مفید داشـته باشـد که ماده دو کنوانسیون‬ ‫اب اروپـا در سـال ‪ 1922‬نیـز بـه اصل اسـتفاده معقول‬ ‫تاکیـد دارد و در کنوانسـیون ‪ ۱۹۹۷‬سـازمان ملل متحد‬ ‫هـم ایـن اصل هـا موردحمایت قـرار گیرد‪ .‬پـس ازان در‬ ‫مـاده ‪ ۱۲‬قواعد برلیـن مصوبه سـال ‪ 2004‬درباره منابع‬ ‫اب بـه بهره برداری معقول اشـاره شـده کـه در ماده ‪۱۶‬‬ ‫ان بیان می شـود‪ :‬کشـورهای حـوزه مدیریـت اب های‬ ‫بین المللـی در قلمـرو خـود بایـد از فعـل یا تـرک فعلی‬ ‫کـه باعـث اسـیب قابل توجه به کشـورها دیگـر در این‬ ‫حوزه اسـت‪ ،‬خـودداری کنند‪ .‬انچـه از این مـواد قانونی‬ ‫در سـطح بین المللـی می توان تفسـیر نمود اینسـت که‬ ‫رودخانه هـا یا دریاچه های مشـترک توسـط کشـورهای‬ ‫شـریک در ان بایـد به طـور منصفانه مـورد بهره برداری‬ ‫قـرار گیرنـد کـه متاسـفانه در حـال حاضر کشـورهای‬ ‫باالدسـت از ایـن حربـه به منظـور فشـار به کشـورهای‬ ‫پایین دسـت اسـتفاده می کننـد‪ ،‬اگرچـه سـازمان ملـل‬ ‫متحد انقدر قدرتمند نیسـت که بتواند این مسـئله مهم‬ ‫را هماننـد دیگـر زورگویی های جهانـی مدیریت نماید و‬ ‫اجـازه تعهـد و تجاوز به بعضـی کشـورها پیرامون عدم‬ ‫رعایـت حـق دیگـر نقـاط را ندهد امـا می تـوان حداقل‬ ‫داشـته های درون سرزمینی را بشدت مدیریت نمود زیرا‬ ‫انچـه در خصـوص رودخانه هـا و منابـع ابی کشـورمان‬ ‫در حـال رخ دادن اسـت وضعیـت مطلوبـی نیسـت که‬ ‫بـا برداشـت های بی رویـه اب هـای زیرزمینـی به منظور‬ ‫گسـترش کشـاورزی و توسـعه شـهرک های صنعتی و‬ ‫شهرنشـینی در مناطق کم برخـوردار از این مایع حیاتی‬ ‫سـبب بـروز حوادثی همچـون پدیده فرونشسـت زمین‬ ‫شـویم و ایـن موضوع نیز بتوانـد در اینـده نگرانی هایی‬ ‫را پیرامـون ایجـاد بحرانـی اساسـی بـه همـراه داشـته‬ ‫باشـد‪ .‬بر اسـاس مواد یـک و دو قانـون اب و نحوه ملی‬ ‫شـدن ان در سـال ‪ 1347‬کـه اختیـار ان را بـه دولـت‬ ‫داده اسـت و اصـل ‪ ۴۵‬قانون اساسـی انقالب اسلامی‬ ‫هـم ان را تاییـد و بـر اجـرا تاکیـد کـرده اسـت دولـت‬ ‫و بخصـوص وزارت نیـرو را موظـف می کنـد قاطعانـه‬ ‫بـا ایـن موضـوع برخـورد داشـته باشـند و اجـازه ندهند‬ ‫حقابـه ها به صورتی مصادره شـوند تـا وقایعی همچون‬ ‫خشـکیدن چشـمه کوهرنـگ نگرانی ها را بـر ادامه قمر‬ ‫در عقرب هـا مضاعـف نماید‪.‬‬ ‫ادامه دارد‬ ‫یکشنبه | ‪ 23‬ابان ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4212‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫یکی از اجساد مومیایی در اردستان زن است‬ ‫بررسی های اولیه از دو جسد ظاهرا مومیایی یافته شده از‬ ‫معدن «الپلنگ» اردستان نشان می دهد که احتماال یکی از‬ ‫این اجساد‪ ،‬بالغ و دیگری نابالغ بوده و جنسیت یکی از ان ها‬ ‫مونث است‪ .‬قدمت این دو اسکلت هنوز مشخص نشده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬جمعه ‪ ۷‬ابان ماه ‪ ۱۴۰۰‬کارگران معدنی‬ ‫در کوه های جنوبی شهرستان اردستان به یگان حفاظت میراث‬ ‫فرهنگی خبر می دهند که دو جسد قدیمی پیدا کرده اند‪ .‬در‬ ‫گزارش اولیه یگان امده که این دو جسد در عمق حدود ‪۳۰‬‬ ‫متری معدن «الپلنگ» روستای چاهریسه اردستان‪ ،‬احتماال‬ ‫بر اثر ریزش معدن‪ ،‬دفن شده اند‪ .‬در بررسی های سطحی و‬ ‫مشاهدات اولیه نیز مشخص شد معدن «الپلنگ» که محل‬ ‫پیدایش این دو جسد است‪ ،‬قدیمی بوده و از سال های بسیار‬ ‫دور‪ ،‬ایرانی ها به ویژه مردمان قدیم روستاهای چاهریسه‪،‬‬ ‫باقراباد و دیگر روستاهای مجاور از ان روی و سرب استخراج‬ ‫می کردند‪ .‬در گزارش های نخستین میراث فرهنگی نیز امده‬ ‫که این دو اسکلت مومیایی هستند‪ ،‬اما رئیس اداره میراث ‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی اردستان گمانه زنی‬ ‫کرده که «احتماال این اسکلت ها مومیایی طبیعی هستند‬ ‫که می تواند نشان از دوره جدیدی در تاریخ و تمدن چند‬ ‫هزارساله این منطقه باشد‪ ».‬این دو اسکلت اکنون در موزه‬ ‫زواره اصفهان نگهداری می شوند تا جزئیات بیشتر از مومیایی‬ ‫یا اسکلت بودن‪ ،‬سن‪ ،‬قدمت و مشخصات دیگر اجساد معلوم‬ ‫شود‪ .‬مهدی مشهدی‪ ،‬رئیس اداره میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دستی شهرستان اردستان ـ اینک در گزارش تازه ای‬ ‫که به وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی داده‬ ‫است‪ ،‬با استناد به بررسی های اولیه‪ ،‬درباره جنسیت و سن‬ ‫اجساد و همچنین قدمت تاریخی ان ها اعالم کرد که احتماال‬ ‫یکی از این اجساد متعلق به فردی بالغ و دیگری فردی نابالغ‬ ‫بوده است که یکی از ان ها جنسیت مونث دارد و قدمت‬ ‫اسکلت ها نیز پس از بررسی های دقیق کارشناسی مشخص‬ ‫می شود‪ .‬در ادامه این گزارش به مشاهدات اولیه از محل‬ ‫کشف این دو جسد اشاره شده که دو کوره فراوری و ذوب‬ ‫شناسایی شده است‪ .‬قدمت این کوره ها به دوره صفویه مربوط‬ ‫است و با بررسی کارشناسان باستان شناسی اصفهان مشخص‬ ‫شد مصالحی که برای ساخت این دو کوره در جداره های‬ ‫بیرونی استفاده شده‪ ،‬از سرباره (مواد ضایعاتی و یا کم عیار)‬ ‫کوره های قدیمی تر بوده که نشان از قدمت باالی این محل‬ ‫و وجود حیاتی ارزشمند است‪ .‬رئیس اداره میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی اردستان همچنین در گزارش نوشته‬ ‫است‪ :‬در بازدیدهای مکرر از محل پیدایش اجساد که در ارتفاع‬ ‫حدودا ‪ ۳۵‬متری تا قله کوه بود‪ ،‬به کانال های دست کن و یا‬ ‫طبیعی برخورد کردیم که وجود فضوالت حیوانی مربوط به‬ ‫سال های گذشته و همچنین وجود اشکال هندسی بسیار زیبا‬ ‫از جنس نمک یا رسوب اهکی کربنات کلسیت که در سقف‬ ‫این کانال ها وجود داشت مربوط به چند میلیون سال قبل‪،‬‬ ‫قابل مشاهده بود که متاسفانه به دلیل کار کردن ماشین االت‬ ‫سنگین و برداشت ها‪ ،‬تعدادی از کانال ها به طور کامل تخریب‬ ‫شده و از بین رفته است و حتی کانالی که اجساد از ان محل‬ ‫کشف شده‪ ،‬به صورت کامل از بین رفته و اجساد با هوشیاری‬ ‫تکنسین معدن و راننده بیل مکانیکی نجات پیدا کرده است‬ ‫که پس از تحویل ب ه عوامل نیروی انتظامی شهرستان‪ ،‬این‬ ‫اجساد با احتیاط کامل توسط کارشناسان اداره میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی شهرستان اردستان به موزه شهر‬ ‫زواره برای بررسی و نظرات کارشناسی منتقل شد‪ .‬در ادامه‬ ‫مشاهدات اولیه به اتاق هایی برخوردیم که هندسه مهندسی‬ ‫جالبی دارد؛ تعدادی اتاق از جنس سنگ‪ ،‬گِل و مقداری اجر‬ ‫بدون داشتن سقف که به احتمال قوی سقف این اتاق ها از‬ ‫تیرهای چوبی پوشانده شده بوده و برای اسکان کارگران‬ ‫معدن استفاده می شد‪ .‬با فاصله از این اتاق ها‪ ،‬اتاق دیگری که‬ ‫مربوط به بزرگ و یا رئیس مجموعه بوده وجود دارد‪ ،‬همچنین‬ ‫اتاقی به عنوان مطبخ و محلی به عنوان سرویس بهداشتی‬ ‫شناسایی شده که به نظر کارشناسان‪ ،‬این ساختمان ها حداقل‬ ‫به دوره قاجار مربوط است‪ .‬اظهارات مهندس مسئول معدن‬ ‫و بررسی های انجام شده‪ ،‬حکایت از این دارد که از معدن‬ ‫«الپلنگ» طی هزاران سال قبل‪ ،‬توسط ایرانی ها مواد معدنی‬ ‫همچون روی و سرب برداشت می شد‪ .‬در ان زمان ها معادن‬ ‫به صورت زیرزمینی بوده و کار استخراج توسط کارگران که‬ ‫بیشتر از بومیان محلی و از روستاهای چاهریسه و باقراباد و‬ ‫دیگر روستاها بوده اند استفاده می شد که به صورت دستی کار‬ ‫انتقال ان از کوه به پایین توسط چهارپایان و یا به صورت‬ ‫شوتینگ (به صورت پایین انداختن) انجام می شده است‪،‬‬ ‫بنابراین فقط رگه های اصلی که دارای عیار باالیی بوده‬ ‫استخراج می شده و از برداشت سایر مواد با عیار کمتر خودداری‬ ‫شده است‪ .‬حتی صحبت هایی از حضور روس ها و انگلیسی ها‬ ‫از زمان جنگ جهانی دوم در معادن ایران و معدن روی‬ ‫«الپلنگ» نیز در میان مردم محل به گوش می رسد‪ .‬همچنین‬ ‫شواهد نشان از این دارد که این معدن در دوره پهلوی اول هم‬ ‫فعال بوده و تا شش سال گذشته در ان به شیوه های قدیمی‪،‬‬ ‫فعالیت های کمی در جریان بوده است‪ .‬در ادامه گزارش رئیس‬ ‫اداره میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی اردستان‬ ‫امده است که با توجه به افزایش قیمت فلزات به ویژه فلزات‬ ‫گرانبها‪ ،‬وزارت صنعت و معدن به مزایده معادن قدیمی اقدام‬ ‫کرده و کار استخراج این معدن از حدودا شش سال قبل به‬ ‫شکل امروزی و با دستگاه ها و ماشین االت سنگین معدنی و‬ ‫با روش انفجاری از سر گرفته شده است‪ .‬مشهدی با اشاره‬ ‫به غنای علمی و دیرینه شناختی و زیست محیطی منطقه و‬ ‫تخریب معدن کاوی ها پیشنهاد کرده است‪ :‬عنوان اثر طبیعی‬ ‫به این منطقه داده شود و محیط زیست در قالب هر چهار‬ ‫گروه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست‪،‬‬ ‫یعنی پارک ملی‪ ،‬اثر طبیعی ملی‪ ،‬پارک حیات وحش و منطقه‬ ‫حفاظت شده قرار گیرد‪ .‬همچنین یاداور شده که این منطقه به‬ ‫سبب وجود اثار تاریخی‪ ،‬بوم شناختی و جاذبه های طبیعی طبق‬ ‫تعریف سازمان یونسکو قابلیت تبدیل به ژئوپارک جهانی را‬ ‫دارد‪ .‬رئیس اداره میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫اردستان متذکر شده که صدور مجوزها و پروانه های متعدد و‬ ‫گوناگون صنعتی و معدنی در منطقه‪ ،‬خسارات و اسیب های‬ ‫فراوانی را به طبیعت‪ ،‬گونه های گیاهی و جانوری‪ ،‬اثار‬ ‫طبیعی و دیرینه شناسی و بوم شناختی وارد کرده که سبب‬ ‫بروز الودگی های زیست محیطی و اخالل در زندگی طبیعی‬ ‫روستایی خواهد شد‪.‬‬ ‫ماموریترئیس جمهوربهمرکزبررسی هایاستراتژیکبرایاحیایزاینده رود‬ ‫رئیس جمهــور بــه رئیــس مرکــز بررســی های‬ ‫اســتراتژیک ریاســت جمهوری بــرای مطالعــات علمــی‬ ‫درزمینــه احیــای زاینــده رود ماموریــت داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز بررســی های‬ ‫اســتراتژیک رئیس جمهــور‪ ،‬در پــی ماموریــت ســید ابراهیــم‬ ‫رئیســی بــه مرکــز بررســی های اســتراتژیک بــرای تهیــه‬ ‫یــک طــرح علمــی و عملیاتــی بــرای احیــای زاینــده رود‪،‬‬ ‫رئیــس ایــن مرکــز اظهــار کــرد‪ :‬بنــا داریــم با کمــک تمامی‬ ‫صاحب نظــران و اســاتید دانشــگاهی و مراکــز علمــی کشــور‬ ‫بــه صــورت علمــی و عملیاتــی بــه ایــن موضــوع بپردازیــم‪.‬‬ ‫رئیســی طــی روزهــای گذشــته در جمــع نماینــدگان‬ ‫اســتان های ســمنان‪ ،‬قــم و اصفهــان گفتــه بودنــد‪« :‬بــه‬ ‫رئیــس مرکــز بررســی های اســتراتژیک ریاســت جمهوری‬ ‫ماموریــت دادم مطالعــات علمــی در زمینــه احیــای زاینده رود‬ ‫را اغــاز کننــد‪ .‬کمیتــه و کارگــروه فعالــی بــرای رســیدگی‬ ‫بــه این مسئله تشــکیل خواهــد شــد تــا احیــای زاینــده رود‬ ‫و رفــع مشــکل مربــوط بــه ان مثــل فرونشســت زمیــن در‬ ‫مناطــق مرکــزی کشــور بــه طــور دقیــق موردبررســی قــرار‬ ‫تشکیل کمیته حقابه بران قانونی‬ ‫زاینده رود در اصفهان‬ ‫به گفته رئیس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان کمیته‬ ‫حقابه بران قانونی زاینده رود طی هفته جاری با ریاست استاندار‬ ‫اصفهان تشکیل می شود‪.‬‬ ‫عباس مقتدایی با اشاره به برگزاری جلسه مجمع نمایندگان‬ ‫استان اصفهان‪ ،‬استاندار و معاونان او‪ ،‬فرماندار اصفهان‪ ،‬مدیران‬ ‫مرتبط با کشــاورزان و نمایندگانی از کشاورزان به مهر گفت‪:‬‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰‬نفر در این جلسه حضور داشتند و تمام برنامه های‬ ‫یک روزه وزیر در اصفهان موردبررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫انتخــاب معاون وزیــر نیرو به عنوان معیــن حوضه ابریز‬ ‫زاینده رود‬ ‫او افزود‪ :‬در این جلســه مقرر شد یکی از معاونان وزیر نیرو‬ ‫که متخصص و امین باشد را به عنوان معین برای حوضه ابریز‬ ‫زاینده رود انتخاب شود‪ .‬رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان‬ ‫گرفتــه و یــک طــرح علمــی و عملیاتــی بــرای رفــع ان‬ ‫تهیــه شــود‪ ».‬در همیــن زمینــه رئیــس مرکــز بررســی های‬ ‫اســتراتژیک ریاســت جمهوری در صفحــه اینســتاگرام خــود‬ ‫نوشــت‪ :‬ایــن اولیــن ماموریــت ویــژه رئیس جمهــوری بــه‬ ‫مرکــز بررســی های اســتراتژیک ریاســت جمهوری اســت‬ ‫و بنــا داریــم بــا کمــک تمامــی صاحب نظــران و اســاتید‬ ‫دانشــگاهی و مراکــز علمــی کشــور بــه صــورت علمــی و‬ ‫عملیاتــی بــه این موضــوع بپردازیــم‪ .‬محمدصــادق خیاطیان‬ ‫در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬مناطــق مختلــف کشــور از چالــش‬ ‫اب رنــج می برنــد و رفــع ایــن چالــش در کشــور یکــی از‬ ‫اولویت هــای اساســی دولــت ســیزدهم اســت‪ .‬رئیــس مرکــز‬ ‫بررســی های اســتراتژیک ریاســت جمهوری اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫مردمــان شــریف و نجیــب اســتان های اصفهــان‪ ،‬قــم‪،‬‬ ‫ســمنان و یــزد در طــول ســال های گذشــته‪ ،‬رنج هــای‬ ‫فراوانــی را در پــی بی ابــی و خشکســالی کشــیده اند‪.‬‬ ‫خیاطیــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬مــا از مطالعــات پیشــین و‬ ‫ظرفیــت نخبــگان اســتفاده خواهیــم کــرد تــا راه حل هــای‬ ‫مناســبی بــرای برون رفــت از ایــن مشــکالت فراهــم کنیــم‪.‬‬ ‫هشدار پلیس فتا برای کالهبرداری‬ ‫مجرمان به بهانه حراج های پاییزی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬همچنین مقرر شــد تا همه برنامه های قبلی در‬ ‫خصوص حوضه ابریز زاینده رود موردبررسی قرار گیرد و همه‬ ‫اشــکاالت و نقصان های انها موردبررسی و اصالح قرار گیرد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه تشــکیل کمیته حقابه بران قانونی زاینده رود‬ ‫در اصفهان با ریاســت اســتاندار از دیگر مصوبات این جلسه‬ ‫بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این کمیته نهایت تا چهارشــنبه هفته جاری‬ ‫تشکیل خواهد شــد‪ .‬مقتدایی افزود‪ :‬در این کمیته قرار است‬ ‫جمع بندی های فنی در خصوص زمان بازگشــایی زاینده رود با‬ ‫حضور همه حقابه داران مشخص شــود و برنامه ریزی الزم‬ ‫صورت گیرد‪ .‬او با تاکید بر اینکه در این جلسه همه با صراحت‬ ‫صحبت کردند و همه کم کاری ها و سو مدیریت ها اعالم شد‪،‬‬ ‫ابراز داشت‪ :‬این جلسه چهار ساعت به طول انجامید و امیدواریم‬ ‫حاصل ان بازگشت حقابه ها به زاینده رود باشد‪.‬‬ ‫رئیس پلیس فتای اســتان اصفهان در خصوص ارسال‬ ‫لینک های جعلی در شبکه های اجتماعی تحت عنوان حراج‬ ‫پاییزی به شهروندان هشدار داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬ســرهنگ ســید مصطفی مرتضوی‬ ‫گفت‪ :‬مجرمان ســایبری با تبلیغات گســترده در فضای‬ ‫مجازی‪ ،‬با ارائه فروش کاالهــای ارزان قیمت و طرح های‬ ‫وسوسه انگیز و تخفیفات چشمگیر پوشاک‪ ،‬کیف‪ ،‬کفش‪ ،‬در‬ ‫شــبکه های اجتماعی قصد تطمیع شهروندان را داشته و از‬ ‫این طریق کالهبرداری می کنند‪ .‬او عنوان داشت‪ :‬مجرمان‬ ‫سایبری با مهندسی اجتماعی و چرب زبانی اعتماد خریدار را‬ ‫جلب کرده و از او می خواهند نیمی از پول کاالی سفارشی‬ ‫خــود را واریز کرده و پس از دریافــت کاال مابقی وجوه را‬ ‫واریــز کنند‪ .‬این مقام انتظامی تاکید کرد‪ :‬شــهروندان بعد‬ ‫از واریز وجوه به حساب کالهبردار هیچ گونه کاالیی دریافت‬ ‫نکرده و شخصی پاسخگو نبوده و یا کاالی تحویلی به انها‬ ‫تقلبی و متفاوت با کاالی انتخابی است‪ .‬او خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در پی تبلیغات حراج های پاییزی شــاهد ارسال درگاه های‬ ‫جعلی و فیشــینگ در شــبکه های اجتماعی هستیم که با‬ ‫ســرقت اطالعات بانکی شهروندان حســاب انها را خالی‬ ‫می کنند‪ .‬سرهنگ مرتضوی توصیه کرد‪ :‬شهروندان فریب‬ ‫برخی از پیام ها و اگهی های منتشر شده در فضای مجازی‪،‬‬ ‫کانال ها و گروه های شــبکه های اجتماعــی با وعده های‬ ‫حــراج انالین‪ ،‬تخفیف ویــژه اخر فصــل و قیمت هایی‬ ‫باورنکردنــی را نخورند و اگر قصد خریــد انالین را دارند‬ ‫حتما از فروشگاه های اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیک‬ ‫خرید کنند‪.‬‬ ‫شهرداراصفهان‪:‬‬ ‫مدیریت شهری بر حل مسئله کارتن خوابی تمرکز دارد‬ ‫به گفته شهردار اصفهان در هفته گذشته تمرکز مدیریت‬ ‫شهری روی حل مسئله کارتن خوابی و معضالت حاشیه‬ ‫شهر بوده است تا در پاییز و زمستان امسال شاهد شهر بدون‬ ‫کارتن خواب باشیم‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شهرداری اصفهان‪ ،‬علی قاسم زاده‬ ‫شهردار اصفهان در گفت وگویی با اشاره به اینکه در روزهای‬ ‫گذشته مهمترین مسئله شهری ما‪ ،‬حضور کشاورزان عزیز‬ ‫در سطح شهر و کنار پل خواجو بود که به نوعی مدیریت‬ ‫شهری را نیز درگیر این قصه کرده است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫امیدوارم با همت مدیران که پیگیر حل مسئله هستند‪،‬‬ ‫هرچه زودتر دغدغه کشاورزان کاهش پیدا کند‪ ،‬این اتفاق‬ ‫نشان می دهد مردم خواهان حل مسئله و نگران شهر و‬ ‫اینده ان هستند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬خواست مدیریت شهری‬ ‫همان خواسته مردم و کشاورزان است؛ خوشبختانه ما‬ ‫به بلوغی رسیده ایم که می توانیم مسائل را از طریق‬ ‫گفت وگو حل کنیم‪ .‬قاسم زاده با اشاره به حضور وزیر نیرو‬ ‫در شهر اصفهان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬حضور یک مقام عالی رتبه‬ ‫و شنیدن حرف مردم و کشاورزان و انتقال این دغدغه ها‬ ‫به دولت‪ ،‬حل مسئله را تسریع و تسهیل می کند‪ .‬شهردار‬ ‫اصفهان با اشاره به اقدامات در حوزه شهرداری اصفهان طی‬ ‫هفته گذشته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تمرکز مدیریت شهری‪ ،‬روی حل‬ ‫مسئله کارتن خوابی و حاشیه شهر و نقاط محروم است و‬ ‫امیدوارم پاییز و زمستانی که در پیش داریم شاهد هیچ گونه‬ ‫کارتن خوابی در شهر نباشیم‪ .‬او بیان کرد‪ :‬در این راستا‬ ‫جلساتی با مسئوالن استانداری‪ ،‬معتمدان و منتخبان محالت‬ ‫محروم برگزار کردیم تا با مشارکت مردم و همگرایی بین‬ ‫دستگاه های مسئول در سطح شهر این نوع مشکالت را‬ ‫حل وفصل کنیم‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر از اصفهان‬ ‫کوتاه‬ ‫وزیر نیرو‪ :‬مدیریت اب در‬ ‫اصفهان به استان واگذار‬ ‫می شود‬ ‫در جلسه سازگاری با کم ابی استان اصفهان واگذاری‬ ‫مدیریت اب استان اصفهان با مسئولیت استاندار اصفهان‬ ‫مشخص شد و وزیر نیرو از تمام مسئوالن و مدیران استان‬ ‫خواست در این زمینه مطابق با نظر استاندار عمل کنند‪.‬‬ ‫علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در «جلسه سازگاری باکم ابی‬ ‫استان اصفهان» خواهان ارائه سازوکار برای اعمال مدیریت‬ ‫استانی اب در اصفهان شد‪.‬‬ ‫وی همچنین کشاورزان را تشویق به معیشت جایگزین‬ ‫کشاورزی کرد و گفت‪ :‬به سه روش این امر امکان پذیر است‬ ‫در گام اول کشت گلخانه ای است که اعتبار ویژه ای را برای‬ ‫استان در نظر گرفتیم و سپس استفاده از ظرفیت انرژی‬ ‫خورشیدی برای تولید برق در مزارع شرق و غرب اصفهان‬ ‫است که بتوان درامد پایدار و مطمئن را فراهم کرد‪.‬‬ ‫محرابیان با اشاره به اینکه این اقدام به معنای حذف‬ ‫کشاورزی نیست‪ ،‬افزود‪ :‬وزارت نیرو با تخصیص اعتبارات‬ ‫ویژه طرح را عملیاتی کند تا کشاورز با اورده کم از محل‬ ‫فروش برق بتواند حداقل های یک زندگی سالم را فراهم سازد‪.‬‬ ‫وزیر نیرو با بیان اینکه عمده خواسته کشاورزان این است‬ ‫که چرا وزارت نیرو به مصوبات خود عمل نمی کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مصوباتی روی میز می گذاریم و مورد بررسی و بازنگری‬ ‫مجدد قرار داده و انچه قانون بوده است را اجرایی و انچه مانع‬ ‫اجراست را رفع خواهیم کرد‪.‬وی با بیان اینکه تاکنون اقدامی‬ ‫در راستای ساماندهی رودخانه زاینده رود صورت نگرفته است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬عملکرد دولت های گذشته را زیر سوال نمی بریم‬ ‫اما اگر هم کار جزئی انجام شده خرابکاری های بسیاری هم‬ ‫شاهد بودیم‪.‬‬ ‫محرابیان ادامه داد‪ :‬حفظ بستر اب در دستور قرار گرفته‬ ‫است که نیازمند سازوکار جدیدی است و تنها در سایه‬ ‫مشارکت مردم امکان پذیر است‪.‬وزیر نیرو گفت‪ :‬همچنین‬ ‫وزارت نیرو خود را متعهد به پرداخت حقابه مطابق با قوانین‬ ‫جاری کشور می داند‪.‬‬ ‫وی اصالح تخصیص های اب را تنها راه حل بحران اب‬ ‫و رسیدن کشاورزان به حقابه انان دانست و گفت‪ :‬یکی از‬ ‫معاونان ارشد خود را معین خود برای رفع مشکالت ابی استان‬ ‫اصفهان تعیین خواهم کرد که از مبدا تا مقصد را نظارت دقیق‬ ‫داشته و اگر فراموشی یا تخلفی باشد در لحظه کشف و با‬ ‫ان برخورد شود که برای این امر نیازمند فردی متخصص‬ ‫و امین هستیم‪.‬‬ ‫محرابیان تشکیل کارگروه ملی ستاد احیای زاینده رود‬ ‫با حضور دستگاه های مختلف از جمله جهاد کشاورزی‪،‬‬ ‫محیط زیست‪ ،‬صمت و مسئوالن عالی رتبه اقتصادی را یک‬ ‫ضرورت خواند و گفت‪ :‬مشکالت اب در اصفهان ماحصل چند‬ ‫دهه بی برنامگی و بارگذاری های بی جا و بی مورد و بر اساس‬ ‫بلندپروازی های غیرواقعی بوده است که اگر هم معجزه ای‬ ‫رخ دهد نمی توان گفت فردا صبح مشکل بی ابی استان حل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وزیر نیرو گفت‪ :‬تعادل بین منابع و مصارف در دستور‬ ‫کار است و این به معنای مصرف کم یا زیاد کردن برخی‬ ‫از بخش ها نیست بلکه مث ً‬ ‫ال صنعتی مثل ذوب اهن که ‪۸۰‬‬ ‫سال پیش با منابع تعیین شده اب شکل گرفته و از زمانی شاهد‬ ‫توسعه بی رویه ان بودیم و قرار نیست تخصیص های غلط‬ ‫به صنایع ادامه یابد و پساب و اب های نامتعارف را جایگزین‬ ‫اب شرب و خام خواهیم کرد‪ .‬وی از اتالف اب شرب در‬ ‫برخی از شهرها ابراز نگرانی کرد و گفت‪ :‬تا زمانی که حقابه‬ ‫کشاورزان تعیین تکلیف نشود‪ ،‬اقدامی در خصوص اصالح‬ ‫مصارف نمی توان صورت داد‪.‬‬ ‫محرابیان تاکید کرد‪ :‬پای اجرای عدالت روی موضوع اب‬ ‫در حوضه زاینده رود که شاید بین ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬استان را شامل‬ ‫شود ایستادم و هر کس می خواهد ناراحت یا خوشحال شود‪،‬‬ ‫اهمیت ندارد؛ مشکالت امروز از بی قانونی و عدم اجرای‬ ‫قانون است و اگر تخلفی صورت گرفته را رفع می کنیم و تمام‬ ‫صاحبان حقابه را به حق قانونی خود می رسانیم‪ .‬در این جلسه‬ ‫واگذاری مدیریت اب استان اصفهان با مسئولیت استاندار‬ ‫اصفهان مشخص شد و وزیر نیرو از تمام مسئوالن و مدیران‬ ‫استان خواست در این زمینه مطابق با نظر استاندار عمل کنند‪.‬‬ ‫نشستی برای گفت وگو درباره‬ ‫اخبار‬ ‫فرهنگسرای تخصصی رسانه و انتشارات جهاد دانشگاهی‬ ‫اصفهان‪ ،‬به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی‪ ،‬نشست‬ ‫گفت وگو دربارۀ کتاب اخبار را برگزار می کنند‪.‬‬ ‫مدیر انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان به ایسنا می گوید‪:‬‬ ‫مدتی است که برخی از نویسندگان‪ ،‬در کتاب ها و مقاالت‬ ‫خود‪ ،‬با هدف پرهیز دادن از اخبار زدگی یا کمک به بهبود‬ ‫سالمت روان‪ ،‬به مخاطبان توصیه می کنند که به طور کل‬ ‫پیگیر اخبار نباشند‪ .‬او ادامه می دهد‪ :‬این توصیه ها در زمانه ای‬ ‫که خبر‪ ،‬درست مثل یک خوراک ذهنی متنوع و جذاب‪،‬‬ ‫لحظه به لحظه از دریچه ها و روزنه های مختلفی فراروی‬ ‫مخاطب قرار می گیرد و کل پهنۀ عالم به یک رسانۀ‬ ‫بزرگ بدل شده که زیستن در ان‪ ،‬مساوی با زیستن در‬ ‫مجاورت اخبار است‪ ،‬بی فایده به نظر می رسد‪ .‬مدیر انتشارات‬ ‫جهاد دانشگاهی اصفهان می افزاید‪ :‬الن دوباتن‪ ،‬برخالف این‬ ‫نویسندگان‪ ،‬در کتاب «اخبار» که نشر ققنوس ان را با ترجمۀ‬ ‫مریم تقدیسی منتشر کرده‪ ،‬با بررسی اخبار سیاسی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫فرهنگی و اقتصادی‪ ،‬پرده ای که برای مدت ها مکانیسم تولید‬ ‫خبر را از مخاطب پنهان نگه می داشت کنار زده و توضیح داده‬ ‫که در ارمان شهر ذهنی او‪« ،‬اخبار» به چه مواردی می پردازد‪.‬‬ ‫قاسمی تصریح می کند‪ :‬انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان با‬ ‫همکاری فرهنگسرای تخصصی رسانه‪ ،‬این کتاب را در اختیار‬ ‫جمعی از اهالی رسانه قرار داده تا پس از خوانش‪ ،‬در نشستی‬ ‫که با حضور مهدی ژیان پور‪ ،‬محقق رسانه‪ ،‬عضو هیئت علمی‬ ‫دانشگاه و رئیس جهاد دانشگاهی اصفهان برگزار می شود‪،‬‬ ‫شرکت کرده و دربارۀ این کتاب با یکدیگر گفت وگو کنند‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫شهر‬ ‫شهر به مناسبت روز ایثار‬ ‫مردم اذین بندی می شود‬ ‫مدیرعامل سـازمان زیباسازی شـهرداری اصفهان از‬ ‫فضاسـازی گلسـتان شـهدا و اذین بنـدی بـا المان های‬ ‫دفـاع مقـدس و نصب نماد دائمـی ‪ ۲۵‬ابان بـه یاد ‪۳۷۰‬‬ ‫شـهید تشـییع شـده در ایـن روز‪ ،‬در شـهر اصفهان خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫حسـن موذنی بـه ایمان گفت‪ :‬محیط گلزار شـهدای‬ ‫شـهر اصفهـان و قطعـه شـهدای عملیات محـرم نیز با‬ ‫اسـتفاده از المان های دفاع مقدس به مناسب روز حماسه‬ ‫و ایثار مردم اصفهان فضاسـازی می شـود‪ .‬او با اشـاره به‬ ‫اذین بنـدی چهـارراه ‪ ۲۵‬ابـان بـا اسـتفاده از المان هـای‬ ‫سـربند‪ ،‬افـزود‪ :‬دیوارنگاره جهان نما نیز با شـعار ‪ ۳۷۰‬رود‬ ‫بی پایان نصب می شـود‪ .‬مدیرعامل سـازمان زیباسـازی‬ ‫شـهرداری اصفهـان با بیان اینکـه پرچم هایی با موضوع‬ ‫‪ ۲۵‬ابـان در مناطـق پانزده گانه شـهر نصب خواهد شـد‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬میـدان نقش جهـان و مسـیرهای منتهی‬ ‫بـه ان نیـز بـا المان هـای موقـت به مناسـبت ایـن روز‬ ‫فضاسـازی می شـود‪ .‬او درباره نماد ‪ ۲۵‬ابان‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬ایـن نمـاد از جنس اهن به سـبک انتزاعی شـامل‬ ‫‪ ۳۷۰‬المـان سـتونی کـه بـه سـمت اسـمان حرکـت‬ ‫می کنـد‪ ،‬طراحی شـده اسـت‪ .‬موذنی با بیـان اینکه ابعاد‬ ‫ایـن اثر شـهری به طـول و عرض ‪ ۳‬متـر و ارتفاع ‪ ۵‬متر‬ ‫اسـت‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬این نماد دائمی توسـط منطقه هشـت‬ ‫شـهرداری و بـا طراحـی و نظـارت سـازمان زیباسـازی‬ ‫سـاخته شـده و هم زمـان با ‪ ۲۵‬ابـان مـاه در این منطقه‬ ‫نصب خواهد شـد‪.‬‬ ‫توجه به رویکرد شهر همگرا‬ ‫در منطقه ‪۱۳‬‬ ‫بـه گفتـه مدیـر منطقـه ‪ ۱۳‬شـهرداری اصفهـان‬ ‫رویکـرد اجرایی این منطقه در راسـتای رویکرد مدیریت‬ ‫شـهری کـه همـان شـهر همگـرا و حکمروایـی خوب‬ ‫شـهری اسـت‪ ،‬جریـان دارد‪.‬‬ ‫نـادر اخونـدی بـه ایمنا گفـت‪ :‬رویکرد شـهر همگرا‬ ‫رویکردی جامع و یکپارچه در قبال توسـعه پایدار شهری‬ ‫دارد کـه در ابعاد زیسـت محیطی‪ ،‬اقتصـادی و اجتماعی‬ ‫عنـوان می شـود‪ .‬او افـزود‪ :‬ایـن مهـم فرصت هایـی را‬ ‫فراهـم می اورد تـا اسـتانداردهای زندگی و رفـاه‪ ،‬ایمنی‬ ‫و اسـایش و کیفیت زندگی برای همه شـهروندان بهبود‬ ‫یابـد و همـگان در سـطوح مختلـف اجتماعـی بتوانند از‬ ‫انهـا بهـره ببرنـد‪ .‬مدیر منطقـه ‪ ۱۳‬شـهرداری اصفهان‬ ‫تصریـح کرد‪ :‬هدف نهایی رویکرد شـهر همگرا ترویج و‬ ‫تشـویق توسـعه پایدار شهری با بهبود شـرایط زندگی با‬ ‫همراهـی محالت و مناطق مختلف شـهری‪ ،‬معتمدین‪،‬‬ ‫صاحبـان اثـر‪ ،‬تفکر و عقیـده با در نظر گرفتن شـرایط و‬ ‫خواسـت ذی نفعان که همان شـهروندان اسـت‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬رویکـرد اجرایـی در منطقـه ‪ ۱۳‬شـهرداری اصفهان‬ ‫در راسـتای رویکـرد مدیریـت شـهری که همان شـهر‬ ‫همگـرا و حکمروایـی اسـت جریـان دارد و بدین منظور‬ ‫نخسـتین گام را از مجموعه شـهرداری منطقـه ‪ ۱۳‬اغاز‬ ‫کرده ایـم و با برگزاری مسـابقه «شـهر همگرا‪ ،‬شـهروند‬ ‫همراه» جهت پرسـنل این منطقه در راسـتای شناساندن‬ ‫هـر چه بیشـتر ایـن مهـم در منطقـه به منظـور اجرایی‬ ‫شـدن اصول ان به نفع شـهروندان و تشویق شهروندان‬ ‫به حکمروایـی اقدام کردیم‪ .‬اخونـدی تاکید کرد‪ :‬تالش‬ ‫مـا بر ان اسـت تا در محالت ‪ ۹‬گانه منطقـه ‪ ۱۳‬با الهام‬ ‫گرفتن و حرکت متقابل شـهروندان به عنـوان ذی نفعان‪،‬‬ ‫تصمیم سـازان‪ ،‬مشـارکت کنندگان و مساعدت کنندگان‬ ‫و شـهرداری به عنـوان متولـی در راسـتای همگرایـی و‬ ‫توسـعه پایدار موفق و پیشـرو باشیم‪.‬‬ ‫بررسی اخرین وضعیت‬ ‫پروژه های شهرداری در‬ ‫سامانهسیگما‬ ‫رئیـس اداره کنتـرل عملیـات و مدیریـت پروژه های‬ ‫معاونت برنامه ریزی و توسـعه سـرمایه انسانی شهرداری‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬در سلسـله جلسات پیشـرفت هفت ماهه‬ ‫پروژه های عمرانی شـهرداری اصفهـان‪ ،‬اخرین وضعیت‬ ‫پروژه هـا بـر اسـاس اخریـن به روزرسـانی در سـامانه‬ ‫یکپارچـه گـردش اطالعـات و مدیریـت پروژه هـای‬ ‫شـهرداری (سـیگما) بررسی شد‪.‬‬ ‫رسـول باقـری بـه ایمنـا گفت‪ :‬در جلسـات بررسـی‬ ‫پروژه هـای عمرانـی شـهر ضمـن تحلیـل علـل تاخیر‬ ‫پروژه هـا‪ ،‬تصمیمـات موثـر جهـت رفـع مشـکالت و‬ ‫جبـران تاخیرهـای بـه وجـود امده اتخـاذ و جهـت اجرا‬ ‫ابلاغ شـد‪ .‬او افـزود‪ :‬از جملـه دسـتاوردهای برگـزاری‬ ‫ایـن جلسـات تحلیل کارشناسـی عوامل تاخیـر پروژه ها‬ ‫به منظـور اصلاح فرایندهـای تعریف و مدیریـت پروژه‬ ‫در شـهرداری اصفهـان اسـت‪ .‬رئیـس اداره کنتـرل‬ ‫عملیـات و مدیریـت پروژه هـای معاونـت برنامه ریزی و‬ ‫توسعه سـرمایه انسـانی شـهرداری اصفهان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬بررسـی پروژه ها در شـهرداری اصفهان با محوریت‬ ‫ادارات برنامه ریـزی و توسـعه سـرمایه انسـانی مناطـق‬ ‫به صـورت دوره های هفتگی و ماهیانه در سـطح مناطق‬ ‫و به صـورت سـه ماهه بـا محوریت معاونـت برنامه ریزی‬ ‫و حضـور کلیـه ذی نفعـان پـروژه انجـام و در نهایـت‬ ‫نتایـج ایـن بررسـی ها هر سـه مـاه یک بـار به شـورای‬ ‫اسالمی شـهر اصفهان ارائه می شـود‪ .‬وضعیت پیشرفت‬ ‫هفت ماهـه پروژه هـای عمرانی شـهرداری اصفهـان‪ ،‬با‬ ‫حضور معاونان شـهردار یـا نماینـدگان او‪ ،‬مدیرکل دفتر‬ ‫فنـی و طراحـی شـهرداری‪ ،‬مدیـران معاونـان ذی ربـط‬ ‫مناطـق ‪ ۱۵‬گانه شـهرداری اصفهان طی جلسـاتی از ‪۹‬‬ ‫ابـان لغایـت ‪ ۱۶‬ابـان برگزار شـد‪.‬‬ ‫یکشنبه | ‪ 23‬ابان ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4212‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫استان‬ ‫شهردار اصفهان اعالم کرد‬ ‫برقراری اشتراک رویه در این دوره مدیریت شهری‬ ‫شـهردار اصفهـان در ادامه جلسـات و بازدیدهای هفتگی‬ ‫خـود از مناطـق شـهرداری شـنبه گذشـته در منطقـه ‪۴‬‬ ‫شـهرداری حضور پیـدا کرد تا از نزدیک با مسـائل‪ ،‬دغدغه ها‬ ‫و مشـکالت ایـن منطقه اشـنایی پیـدا کند‪.‬‬ ‫بـه گزارش ایمنـا‪ ،‬علـی قاسـم زاده در این جلسـه با بیان‬ ‫اینکـه قـرار بـر ایـن اسـت به سـمت اداره شـهر بـه صورت‬ ‫متمرکـز بـر مبنای الگوی شـهر همگرا حرکت کنیـم‪ ،‬اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬یکی از انتقاداتی که همواره به شـهرداری می شـده این‬ ‫اسـت که در هر منطقه یک نوع سـبک مدیریت به اقتضای‬ ‫شـخص مدیـر حاکم بـوده و هـر منطقه با سـایر مناطق نوع‬ ‫مدیریـت متفاوتی داشـته اسـت‪ .‬او تصریح کـرد‪ :‬در این دوره‬ ‫مدیریـت شـهری قـرار اسـت به یک اشـتراک رویه برسـیم‪،‬‬ ‫اما این اشـتراک رویه قرار نیسـت خالقیت هـا را در مناطق از‬ ‫بین ببرد‪ .‬الزم اسـت یک نوع ادبیات که همان الگوی شـهر‬ ‫همگرا اسـت در مناطق حاکم شـود‪ .‬شـهردار اصفهان با بیان‬ ‫اینکـه الگوی شـهر همگرا جـز جدیدترین تجـارب مدیریت‬ ‫شـهری محسـوب می شـود کـه در اصفهـان به راحتـی قابل‬ ‫پیاده سـازی اسـت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬کلیدواژه شهر همگرا‪ ،‬همگرایی‬ ‫اسـت و اولیـن نقطـه ان نیز مناطق شـهرداری هسـتند‪ .‬این‬ ‫همگرایـی از فیزیکـی و سـطحی اغـاز شـده و می توانـد تـا‬ ‫سـطح همدلی پیـش رود‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬پس از شـکل گیری‬ ‫همگرایـی در مناطـق‪ ،‬الزم اسـت همگرایی بیـن معاونت ها‬ ‫و سـازمان ها و در نهایـت شـهرداری اصفهـان در مرکـز نیـز‬ ‫شـکل بگیـرد‪ .‬قاسـم زاده با بیان اینکـه پـس از همگرایی در‬ ‫مجموعـه مدیریـت شـهری همگرایـی بایـد با مردم شـکل‬ ‫بگیـرد‪ ،‬افزود‪ :‬الگـوی همگرایی مردم را بـه نخبگان منطقه‪،‬‬ ‫سـرمایه گذاران و عمـوم مـردم تقسـیم بندی کـرده اسـت؛‬ ‫هم اکنـون بارقه هایـی از ایـن موضـوع را در منطقـه چهـار‬ ‫مشـاهده کـردم کـه برخی مشـکالت محلی با کمـک مردم‬ ‫حـل شـده اسـت‪ .‬او تاکیـد کـرد‪ :‬پیش نیـاز ایـن تحـول در‬ ‫شـهرداری بـه یک نـگاه و جهان بینی جدید‪ ،‬اعتمـاد‪ ،‬احترام‪،‬‬ ‫قـدرت برقراری ارتبـاط و فهمیدن مردم نیاز دارد‪ ،‬الزم اسـت‬ ‫بخـش خصوصـی و شـهرداری بـه یکدیگـر اعتمـاد داشـته‬ ‫باشـند و حتـی در نوع قراردادهـا با بخش خصوصی بازتعریف‬ ‫صـورت بگیـرد‪ .‬شـهردار اصفهـان با بیـان اینکه شـهرداری‬ ‫نبایـد با بخش خصوصـی قراردادهای یک سـویه تعریف کند‬ ‫تا سـرمایه گذار احسـاس ناامنی کند‪ ،‬گفـت‪ :‬به طورمعمول در‬ ‫قـرارداد بـا بخش خصوصی باید سـمت بخـش خصوصی را‬ ‫گرفت تا سـرمایه گذار منافـع خود را در این قـرارداد دیده و به‬ ‫سـمت سـرمایه گذاری در شـهر برای عمران و ابادانی حرکت‬ ‫کنـد‪ .‬او خاطرنشـان کـرد‪ :‬ناگزیر به حرکت به سـمت تحول‬ ‫اداری هسـتیم و ایـن تحـول صرفاً تغییـر چارت و سـاختار‬ ‫نیسـت‪ ،‬مقدم بر ایـن تغییر‪ ،‬تغییر و اصالح نگاه ها به سـمت‬ ‫شـهرداری‪ ،‬مـردم و بخـش خصوصی و نخبگان اسـت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬مشکالت و دغدغه های منطقه ‪۴‬‬ ‫مدیـر منطقه چهار شـهرداری اصفهان نیز در این جلسـه‬ ‫ضمن تشـریح مشـخصات کلی منطقه‪ ،‬محالت‪ ،‬ظرفیت ها‪،‬‬ ‫مسـائل و اقدامـات مهم منطقـه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬منطقـه چهار در‬ ‫شـرق کالنشـهر اصفهـان واقـع شـده و با مسـاحتی بیش از‬ ‫‪ ۷۵‬کیلومترمربع‪ ،‬بیش از ‪ ۱۳.۵‬درصد از مسـاحت کالن شـهر‬ ‫اصفهـان را بـه خـود اختصاص داده اسـت‪ .‬این منطقـه با دارا‬ ‫مدیرعامل سازمان ارامستان های شهرداری اصفهان‬ ‫«ترویج فرهنگ وقف»‪« ،‬احیای ارامستان های محلی» و‬ ‫«نرم افزاری شدن ارائه خدمات به شهروندان» را سه رویکرد‬ ‫جدید در این سازمان برشمرد‪.‬‬ ‫علی حاجیان به ایمنا گفت‪ :‬در حال حاضر ارامستان ها به‬ ‫بیرون از شهر منتقل شده اند و همین امر باعث شده است‬ ‫در اطراف خود‪ ،‬ارامگاه افراد رحلت شده را کمتر ببینیم و‬ ‫از یاد معاد دور باشیم؛ درحالی که در روایات معصومین‬ ‫علیهم السالم بر حضور در ارامستان ها و یاد مرگ‪ ،‬بسیار‬ ‫سفارش شده است‪ .‬او با بیان اینکه در گذشته تاریخی‬ ‫اصفهان‪ ،‬ارامستان ها در نزدیکی شهر و دل محالت وجود‬ ‫داشتند و مردم با یاد مرگ‪ ،‬بیشتر عجین بودند‪ ،‬افزود‪ :‬تالش‬ ‫می کنیم به کمک معتمدان محلی و بزرگان مناطق مختلف‬ ‫شهر اصفهان‪ ،‬ارامستان های محلی و قدیمی را دوباره احیا‬ ‫کنیم‪ .‬مدیرعامل سازمان ارامستان های شهرداری اصفهان‪،‬‬ ‫توسعه نرم افزاری و تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان را‬ ‫بـودن جمعیتـی بیـش از ‪ ۱۳۹‬هزار نفر‪ ،‬حدود هفـت درصد از‬ ‫جمعیت شهر اصفهان را در خود جای داده است‪ .‬محمدحسین‬ ‫جعفری فشـارکی روند رشـد جمعیت منطقه چهار را در سال‬ ‫‪ ۹۸‬نسـبت به سـال ‪ ۷۵‬بیـش از ‪ ۲۷‬درصد ذکر کـرد و افزود‪:‬‬ ‫جمعیـت منطقه چهار طبق براورد سـال ‪ ۱۴۰۰‬بیـش از ‪۱۴۱‬‬ ‫هزار نفر اسـت که ‪ ۷۳‬هکتار نیز بافت فرسـوده دارد و سـرانه‬ ‫فضـای سـبز ان بـا ‪ ۶۷‬مترمربـع رتبـه اول را در میان سـایر‬ ‫مناطـق اصفهـان دارد‪ .‬او با بیان اینکه منطقه چهـار از لحاظ‬ ‫وسـعت محـدوده و حریـم در بیـن مناطـق پانزده گانـه رتبـه‬ ‫دوم را دارا اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬ایـن موضـوع بیانگر سـطح‬ ‫گسـترده خدمات رسـانی اسـت‪ .‬درحالی کـه از لحاظ وسـعت‬ ‫محـدوده قانونـی در رتبـه دهم قرار گرفته اسـت‪ .‬بـا توجه به‬ ‫وسـعت کم محـدوده قانونی و شـکل گیری بخـش عمده ای‬ ‫از ان عم ً‬ ‫ال کسـب درامد از مسـاحت باقیمانده کار دشـواری‬ ‫اسـت‪ .‬مدیـر منطقـه چهـار شـهرداری اصفهان اضافـه کرد‪:‬‬ ‫منطقـه چهـار دارای ‪ ۱۷‬محله اسـت کـه پرجمعیت ترین ان‬ ‫مهرابـاد و متراکم تریـن محلـه نیز رکن الدوله شـرقی اسـت‪.‬‬ ‫او در ادامـه بـا اشـاره وضعیـت بافت فرسـوده منطقـه‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫از حـدود ‪ ۷۳‬هکتـار بافـت فرسـوده منطقـه چهار‪ ،‬حـدود ‪۶۵‬‬ ‫درصـد ان معـادل بـا ‪ ۴۷‬هکتـار در محلـه کردابـاد و مابقـی‬ ‫ان در محلات کلمان‪ ،‬شـهرک فاضـل‪ ،‬رکن الدوله شـرقی‪،‬‬ ‫مفتـح و شـاه زید قـرار گرفته اسـت‪ .‬جعفری فشـارکی ادامه‬ ‫داد‪ :‬وجـود بـاغ غدیـر به عنوان مهمترین شـاخص این محله‬ ‫و منطقه تمامی مسـائل ایـن محله را تحت الشـعاع خود قرار‬ ‫داده اسـت‪ .‬وجـود مـوزه دفـاع مقـدس‪ ،‬مجموعـه فـردوس‪،‬‬ ‫مجموعـه پردیـس و هم جـواری ان با محله کردابـاد از جمله‬ ‫مسـائلی اسـت که در این محلـه باید مورد توجه قـرار بگیرد‪.‬‬ ‫او گفـت‪ :‬بـا توجه بـه اینکه باغ غدیر شـاخص ترین مجموعه‬ ‫فرهنگـی تفریحـی در منطقـه ‪ ۴‬و بـه نوعی شـهر اصفهان‬ ‫بـوده و حـدود سـه دهـه از سـاخت ان می گـذرد‪ ،‬علاوه بـر‬ ‫انکـه نیـاز بـه تعمیـرات اساسـی و سـاماندهی اماکـن فعلی‬ ‫ماننـد سـاختمان الغدیر‪ ،‬مجموعـه فرهنگی و سـردر ورودی‬ ‫دارد‪ ،‬در مـوارد دیگـر نیز مانند سـاماندهی فضاهای ورزشـی‬ ‫و فرهنگـی‪ ،‬ایجاد بسـترهای مناسـب بـرای بازی کـودکان‪،‬‬ ‫اصلاح سـاختار نورپـردازی‪ ،‬المان هـای نـوری‪ ،‬طراحـی و‬ ‫سـاخت مجـدد نیمکت هـای باغ‪ ،‬اصلاح و افزایش پوشـش‬ ‫گیاهـی و اصلاح سـاختار پیاده روهـا‪ ،‬اصلاح یا سـاماندهی‬ ‫ورودی هـای بـاغ و … نیـاز به کارهـای اساسـی دارد‪ .‬مدیر‬ ‫منطقـه چهـار شـهرداری اصفهـان یکـی از چالش های مهم‬ ‫منطقـه را وجـود محالت کرداباد و سـوار دز ذکر کرد و گفت‪:‬‬ ‫بخـش عمـده ای از این محالت در حریم قـرار گرفته و عم ً‬ ‫ال‬ ‫منطقـه هیچ گونـه کار خاصی بـر روی این بخـش نمی تواند‬ ‫انجـام دهـد‪ ،‬همچنیـن نبـود دسترسـی مناسـب به سـمت‬ ‫مرکز شـهر که مشـکل همیشـگی اهالی این محلات بوده‬ ‫اسـت‪ ،‬بافـت فرسـوده و متراکم و عدم وجود زیرسـاخت های‬ ‫مناسـب نظیر اسـفالت و دفع اب های سـطحی‪ ،‬سـاماندهی‬ ‫معابـر محلـه کردابـاد و سـوار دز‪ ،‬معضـل کارگاه هـای‬ ‫ریسـندگی و بافندگـی موجود در محلـه‪ ،‬ازادسـازی و احداث‬ ‫خیابـان کردابـاد و عدم همـکاری و همراهی سـاکنان جهت‬ ‫ازادسـازی از دیگر معضالت و مشـکالت این منطقه اسـت‪.‬‬ ‫او بـا اشـاره بـه اقدامات مربـوط به محلات کرداباد و سـوار‬ ‫دز کـه در سـال جـاری انجـام شـده‪ ،‬گفت‪ :‬سـاماندهی معابر‬ ‫ایـن محلات و گـذر مجاور پشـت ورزشـگاه‪ ،‬سـاماندهی و‬ ‫تعمیرات اساسـی در ورزشـگاه کرداباد‪ ،‬اجرای پاتوق فرهنگی‬ ‫جنب مسـجد نـوراهلل‪ ،‬تملک و احـداث خیابان کرداباد (سـال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬تـا ‪ ،)۱۴۰۲‬احـداث منبـع اب پـارک کردابـاد‪ ،‬احـداث‬ ‫خیابـان شـهد رضایـی تـا سـال ‪ ۱۴۰۱‬از جمله ایـن اقدامات‬ ‫اسـت‪ .‬جعفـری با اشـاره به اقدامـات در حال انجـام محالت‬ ‫کلمـه خواران‪ ،‬زوان‪ ،‬پینـارت و روشـن دشـت‪ ،‬ادامـه داد‪:‬‬ ‫پیاده روسـازی در محله روشـن دشـت‪ ،‬اصالح مکانیزه شدن‬ ‫پـل عابـر پیـاده مقابـل بیمارسـتان شـهید چمـران‪ ،‬احـداث‬ ‫ورودی محلـه کلمـه خـواران کـه در دسـت اقـدام اسـت‪،‬‬ ‫تملک و احداث کندرو ضلع شـمالی خیابان سـلمان فارسـی‬ ‫و احـداث میـدان شـهدای هسـته ای‪ ،‬خیابان هـای ارغوانیـه‪،‬‬ ‫احیایارامستان هایاصفهان‬ ‫سـلمان فارسـی و روشـن دشـت کـه بخشـی انجام شـده و‬ ‫ادامه ان در برنامه ‪ ۱۴۰۱‬انجام می شـود از جمله این اقدامات‬ ‫در ایـن محلات اسـت‪ .‬او گفـت‪ :‬یکـی دیگر از مسـائلی که‬ ‫منطقـه چهار سال هاسـت بـا ان مواجه اسـت بحث چشـمه‬ ‫باقرخان اسـت‪ ،‬مسـیر این چشـمه از منطقه سه شـروع شده‬ ‫و از خیابـان بزرگمهـر وارد منطقـه چهـار شـده و بـا عبـور از‬ ‫خیابان های بزرگمهر‪ ،‬بزرگراه شـهید صیاد شـیرازی‪ ،‬الهور و‬ ‫خیابان همدانیان به سـوی کرداباد و خوراسـگان و خاتون اباد‬ ‫ادامـه مسـیر می دهد‪ .‬مدیـر منطقه چهار شـهرداری اصفهان‬ ‫تاکیـد کـرد‪ :‬باوجـود ازادسـازی ها و سـاماندهی بخش هـای‬ ‫زیـادی از مسـیر این چشـمه همچنـان بخش هـای دیگری‬ ‫از حریـم این چشـمه نیاز به ازادسـازی و سـاماندهی داشـته‬ ‫کـه طـی سـالیان گذشـته اعتبـارات قابل توجهـی در بودجه‬ ‫منطقـه چهـار به این امـر اختصاص یافتـه اسـت‪ .‬او در ادامه‬ ‫بـا اشـاره به بـازار گل و گیـاه‪ ،‬بـازار روز کوثر پنـج و ترمینال‬ ‫جـی‪ ،‬افـزود‪ :‬در اواسـط خیابـان همدانیـان ایـن مجموعه ها‬ ‫قـرار گرفتـه اسـت‪ .‬همچنین تعـداد زیـادی از انـواع مختلف‬ ‫کسـب وکار از جمله میوه فروشـان و فروشـندگان محصوالت‬ ‫پروتئینـی و گل فروشـان در ایـن بخش مسـتقر هسـتند‪ .‬در‬ ‫ضلع شـرقی خیابان همدانیان نیز مجموعه مسـکونی بزرگ‬ ‫فـدک قـرار دارد کـه جمعیـت زیادی در ان سـاکن هسـتند‪.‬‬ ‫وجـود بخـش دیگـری از چشـمه باقرخـان در ایـن محلـه از‬ ‫ظرفیت هـای ان بـه شـمار مـی رود‪ .‬جعفـری افـزود‪ :‬از جمله‬ ‫چالش هـای پیـش رو در ایـن خیابـان ترافیـک بیش ازحـد و‬ ‫عـدم وجـود پارکینگ مناسـب و بارگـذاری بیـش از ظرفیت‬ ‫در ان اسـت‪ .‬کاهـش حجـم مراجعات بـه بـازار گل و گیاه با‬ ‫سـاخت مجموعه جدید گل و گیاه واقـع در گردنه زینل یکی‬ ‫از راه حل هـای کاهـش حجم ترافیک در این خیابان اسـت‪ .‬او‬ ‫بـا اشـاره به پروژه های شـاخص منطقه‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬سـایت‬ ‫جذب سـرمایه گذار شـرق‪ ،‬میـدان عالمه امینـی‪ ،‬تقاطع غیر‬ ‫همسـطح شـهید فخـری زاده و رینـگ چهـارم حفاظتـی از‬ ‫جملـه این پروژه هاسـت‪.‬‬ ‫از دیگر برنامه های پیش روی این سازمان برشمرد و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با راه اندازی این نرم افزار‪ ،‬از یک سو شفافیت در نرخ و‬ ‫عدالت و قانون محوری در انتخاب قبور‪ ،‬نهادینه می شود و از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬حضور مردم در بخش اداری سازمان ارامستان ها‬ ‫کاهش می یابد‪ .‬او ترویج فرهنگ وقف را از جمله اهداف‬ ‫مهم این سازمان دانست و اظهار کرد‪ :‬مردم اصفهان نگاه‬ ‫ویژه ای به وقف دارند و شهر اصفهان سرشار از موقوفات‬ ‫مختلف و متنوع است ازاین رو باید تالش کنیم فرهنگ وقف‬ ‫به عنوان صدقه ای جاریه‪ ،‬پس از رحلت افراد در میان مردم و‬ ‫بازماندگان متوفیان نهادینه شود‪ .‬حاجیان گفت‪ :‬هم اکنون در‬ ‫سازمان ارامستان ها این نگاه در قالب وقف نیمکت‪ ،‬سقاخانه‪،‬‬ ‫سایه بان و سایر امکانات وجود دارد‪ ،‬اما الزم است این‬ ‫سنت نیکو‪ ،‬بیشتر ترویج شود و به کمک سایر دستگاه ها و‬ ‫سازمان های متولی در شهر اصفهان شاهد موقوفات متعددی‬ ‫نظیر احداث کتابخانه یا اهدای کتاب‪ ،‬ساخت و تجهیز مراکز‬ ‫درمانی و احداث اماکن تفریحی باشیم‪.‬‬ ‫کمیتهویژهکنترلبیماریسالکدرجرقویهتشکیلمی شود‬ ‫به گفتـه مدیرکل مدیریت بحران اسـتانداری اصفهان‬ ‫کمیتـه ویـژه کنتـرل و پیگیـری از بیمـاری سـالک در‬ ‫شهرسـتان جرقویه تشـکیل می شـود‪.‬‬ ‫منصـور شیشـه فروش بـا اشـاره بـه تشـکیل جلسـه‬ ‫مدیریـت بحـران در شهرسـتان جرقویه به مهـر گفت‪ :‬در‬ ‫این جلسـه قانون مدیریت بحران تبیین شـد و مسـئولیت‬ ‫هـر بخـش به صورت شـفاف اعالم شـد‪ .‬او بـا بیان اینکه‬ ‫بیمـه کـردن زیرسـاخت ها یکـی از تاکیدات مطرح شـده‬ ‫در ایـن جلسـه بـود‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬موضوع سـیل بـه صورت‬ ‫ویژه در این جلسـه مطرح شـد چرا که در این شهرسـتان‬ ‫برخی از مناطـق به ویژه محور حسن اباد‪ -‬رامشـه‪ ،‬مناطق‬ ‫محمدابـاد‪ ،‬نصرابـاد‪ ،‬نیک ابـاد و حسـن اباد تحـت تاثیـر‬ ‫سـیل بـوده و قـرار شـد طرح های ابخیـزداری با سـرعت‬ ‫بیشـتری در این شهرسـتان اجرا شـود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬لــزوم اســتحصال اب های ســطحی در‬ ‫شهرستان جرقویه‬ ‫مدیـرکل مدیریت بحران اسـتانداری اصفهـان با بیان‬ ‫اینکـه شـهرداران نیـز موظـف بـه تکمیـل و اسـتحصال‬ ‫اب هـای سـطحی شـدند‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬دهیـاران نیـز باید از‬ ‫ظرفیـت دسـتگاه های اجرایـی از ظرفیت هـای اموزشـی‬ ‫دسـتگاه های مختلف بـرای کاهش ایجاد بحران اسـتفاده‬ ‫کننـد‪ .‬او بـا بیان اینکه تشـکیل کمیته ویژه پیشـگیری و‬ ‫کنتـرل بیمـاری سـالک نیز در دسـتور کار مسـئوالن این‬ ‫شهرسـتان قـرار گرفتـه اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬قـرار اسـت در این‬ ‫کمیتـه از تجربیـات خوب دیگر شهرسـتان ها بـرای مهار‬ ‫ایـن بیمـاری اسـتفاده شـود‪ .‬شیشـه فروش با بیـان اینکه‬ ‫شـهرداری ها نیـز موظـف بـه کنتـرل کانون هـای جذاب‬ ‫پشـه سـالک شـدند‪ ،‬گفـت‪ :‬مراکـز بهداشـت نیـز بـرای‬ ‫امـوزش همگانـی اماده باش خواهند بود‪ .‬او بـا بیان اینکه‬ ‫برای جابجایی عشـایر در اسـتان نیز اداره راهداری موظف‬ ‫بـه همـکاری شـد‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬پایـگاه امـداد جـاده ای‬ ‫هالل احمـر نیز باید هـر چه زودتر در شهرسـتان جانمایی‬ ‫و احـداث شـود ضمـن اینکه دو پد بالگـرد امـداد و نجات‬ ‫نیز در شهرسـتان راه اندازی خواهد شـد‪ .‬مدیرکل مدیریت‬ ‫بحـران اسـتانداری اصفهان افـزود‪ :‬سـاماندهی و الیروبی‬ ‫مسـیل ها و رودخانه های موجود در شهرسـتان جرقویه نیز‬ ‫اصفهان‬ ‫از دیگر مصوبات این جلسـه بود که قرار اسـت توسـط اب‬ ‫منطقـه ای اسـتان هر چـه زودتر اجرایی شـود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 2‬موقوفه جدید در تیران و‬ ‫کرون ثبت شد‬ ‫به گفته سرپرسـت اداره اوقاف و امور خیریه شهرسـتان‬ ‫تیـران و کـرون از ابتدای سـال جـاری تاکنـون دو موقوفه‬ ‫جدیـد در تیـران و کرون به ثبت رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گزارش پایـگاه اطالع رسـانی اداره کل اوقاف و امور‬ ‫خیریـه اسـتان اصفهـان‪ ،‬علی مبشـری بـا اشـاره به ثبت‬ ‫موقوفـات جدیـد در تیـران و کرون اظهـار کـرد‪ :‬دو وقـف‬ ‫جدیـد در سـال جـاری در ایـن منطقـه بـه ثبـت رسـیده‬ ‫اسـت‪ .‬او بـا بیـان اینکـه خانم خدیجـه قاسـمی الوری در‬ ‫روسـتای الور منزل مسـکونی خـود را بـرای خانـه عالـم‬ ‫مسـجد ولی عصـر ایـن روسـتا وقـف کرده اسـت‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫عرصـه و اعیـان ایـن خانه ‪ ۶۵‬متر اسـت کـه ‪ ۲۱۰‬میلیون‬ ‫تومـان ارزش گـذاری شـده اسـت‪ .‬سرپرسـت اداره اوقـاف‬ ‫و امـور خیریـه شهرسـتان تیـران و کرون بـا بیـان اینکـه‬ ‫اقای حـاج اسداهلل موسـیائیان و حاجیه منور محسـنی نیز‬ ‫زمینـی را بـه مسـاحت ‪ ۱۱۹.۵‬مترمربـع واقع در روسـتای‬ ‫میرابـاد وقـف کردنـد‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن زمیـن موقوفـه بـرای‬ ‫تامیـن هزینه هـای مسـجد جامع میرابـاد به ثبت رسـیده‬ ‫اسـت‪ .‬او افـزود‪ :‬ارزش ریالـی ایـن زمین نیـز ‪ ۲۴۰‬میلیون‬ ‫تومان براورد شـده اسـت‪ .‬همچنین سـه سـند جدید برای‬ ‫موقوفـات تیـران و کرون صادر شـد که دو سـند متعلق به‬ ‫مسـاجد منطقـه بـوده اسـت‪ .‬مبشـری گفت‪ :‬یکـی از این‬ ‫اسـناد بـه نـام مسـجد اعظـم روسـتای هومـان و دیگری‬ ‫بـه نـام مسـجد امـام حسـن (ع) روستای ورپشـت بوده‬ ‫اسـت‪ .‬سرپرسـت اداره اوقـاف و امـور خیریـه شهرسـتان‬ ‫تیـران و کرون همچنین به دریافت سـند منزل مسـکونی‬ ‫موقوفـه کـه سـال گذشـته توسـط خانـم ربابـه مظاهری‬ ‫وقـف هزینه های امامـزاده احمدرضا شـده بود‪ ،‬اشـاره کرد‬ ‫و افـزود‪ :‬مسـاحت ایـن خانـه ‪ ۲۵۰‬مترمربع بوده اسـت‪ .‬او‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬ارزش کلـی اسـناد دریافـت شـده در سـال‬ ‫جـاری چهـار میلیـارد و ‪ ۵۹۱‬میلیـون ریـال بـراورد شـده‬ ‫اسـت‪ .‬مبشـری بـا بیان اینکـه نیـات موقوفاتی که اسـناد‬ ‫انها در سـال جاری دریافت شـده اسـت مذهبی و فرهنگی‬ ‫بوده اسـت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬درخواسـت صدور شـش سند دیگر را‬ ‫نیـز برای اداره ثبـت منطقه تیران و کرون اعلام کرده ایم‬ ‫و بـر اسـاس قولی که داده اند این اسـناد نیز تـا پایان هفته‬ ‫جـاری دریافت خواهند شـد‪.‬‬ ‫ثبت بیشترین بارندگی استان‬ ‫اصفهان در فریدون شهر‬ ‫بـه گفتـه کارشـناس مسـئول پیش بینـی اداره کل‬ ‫هواشناسـی اصفهـان بیشـترین بارندگـی اسـتان در ‪۲۴‬‬ ‫سـاعت گذشـته در شهرسـتان فریدون شـهر بـا ‪۱۲.۱‬‬ ‫میلی متر ثبـت و گـزارش شـده اسـت‪.‬‬ ‫حجـت ا‪ ...‬علـی عسـگریان‪ ،‬بـه ایرنـا گفـت‪ :‬پـس از‬ ‫فریدون شـهر‪ ،‬خوانسـار با ‪ ۴.۴‬میلی متـر دارای بیشـترین‬ ‫بارندگـی بـود‪ .‬او با بیان اینکه بیشـتر بارندگی ها در مناطق‬ ‫غرب و جنوب اسـتان رخ داده اسـت‪ ،‬از بارش بـاران در ‪۲۴‬‬ ‫سـاعت گذشته در شـهرهای بویین میاندشت و سمیرم نیز‬ ‫خبر داد‪ .‬کارشـناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی‬ ‫اصفهـان ادامـه داد‪ :‬دمای امروز صبح اصفهـان به ‪ ۶‬درجه‬ ‫سانتی گراد رسـید کـه نسـبت بـه روز گذشـته تغییـری‬ ‫نداشـت‪ .‬علـی عسـگریان اظهـار داشـت‪ :‬دمای هـوای‬ ‫اصفهـان در گرمترین سـاعت روز گذشـته بـه ‪ ۲۰‬درجه و‬ ‫صبح امروز (شـنبه) هم در سـردترین ساعت به چهار درجه‬ ‫سانتی گراد رسـید‪ .‬او گرمتریـن نقطـه اسـتان را چوپانان با‬ ‫‪ ۲۲‬درجـه و سـردترین نقطه را میمه و بویین میاندشـت با‬ ‫یک درجـه سـانتی گراد زیـر صفر اعلام کرد‪ .‬کارشـناس‬ ‫مسـئول پیش بینـی اداره کل هواشناسـی اصفهـان با بیان‬ ‫اینکـه نقشـه های هواشناسـی بیانگـر جو پایـدار اسـتان‬ ‫برای امـروز و فرداست‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪ :‬وضعیـت جـوی‬ ‫امـروز در بیشـتر مناطـق اسـتان‪ ،‬صاف تا قسـمتی ابری و‬ ‫بعـداز ظهـر گاهـی وزش باد پیش بینی می شـود‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫دمـای هـوا امشـب کمی سـردتر می شـود امـا در طـول‬ ‫روز‪ ،‬دمـای هـوا تغییـرات چندانـی نخواهـد داشـت‪ .‬علـی‬ ‫عسـگریان بیان کرد‪ :‬با نفوذ سـامانه ناپایدار از اواسط هفته‬ ‫جـاری (سه شـنبه) به اسـتان‪ ،‬افزایـش ابـر و وزش بـاد به‬ ‫نسبت شـدید و در مناطـق غربـی بارش برف و بـاران و در‬ ‫سـایر مناطق و مرکز اسـتان‪ ،‬بارش های پراکنده پیش بینی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪ ۸۰‬درصد دانش اموزان‬ ‫کاشانی علیه کرونا واکسینه‬ ‫شدند‬ ‫بیـش از ‪ ۸۰‬درصـد دانـش اموزان شهرسـتان کاشـان‬ ‫واکسـن کرونـا دریافـت کرده اند‪.‬‬ ‫بـه گزارش خبرگـزاری صـدا و سـیما‪ ،‬حسـین مقنـی‬ ‫رئیـس اموزش وپـرورش کاشـانی در جلسـه شـورای‬ ‫اموزش وپـرورش بـا بیـان اینکـه واکسیناسـیون دانـش‬ ‫امـوزان باقیمانـده نیز تـا دو هفتـه اینده به پایان می رسـد‬ ‫گفت‪ ۵۴۵ :‬مدرسـه با ‪ ۲۵۸۹‬کالس درس در کاشـان وجود‬ ‫دارد کـه ‪ ۶۳‬هـزار و ‪ ۱۸۶‬دانش امـوز در ایـن کالس هـا‬ ‫مشـغول تحصیل هسـتند‪ .‬فرماندار کاشـان نیـز گفت‪ :‬امر‬ ‫واکسیناسـیون فرهنگیـان‪ ،‬معلمان و دانش امـوزان یکی از‬ ‫اقدامـات بسـیار ضـروری اسـت و مدیران مـدارس موظف‬ ‫هسـتند از حضـور معلمانـی کـه واکسـن کرونـا نزده انـد‪،‬‬ ‫در محـل کار جلوگیـری کننـد‪ .‬علی اکبـر مرتضایی تاکید‬ ‫کـرد‪ :‬از ظرفیـت بهداشـت یاران و مربیـان بهداشـت در‬ ‫زمینـه نظارت بـر رعایت شـیوه نامه های بهداشـتی مقابله‬ ‫بـا کرونـا در مـدارس و فضا های اموزشـی اسـتفاده شـود‪.‬‬ ‫او همچنیـن افـزود‪ :‬تـا پایان امسـال جشـن شـکرگزاری‬ ‫پایـان بی سـوادی در ‪ ۵۶‬روسـتای شهرسـتان کاشـان‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫انجام ‪ ۱۷۳‬عملیات توسط‬ ‫هالل احمر در چهار روز‬ ‫گذشته‬ ‫دبیـر کل جمعیـت هالل احمـر از انجـام ‪ ۱۷۳‬عملیات‬ ‫نجـات در ‪ 4‬روز اخیـر از سـوی نیروهای این جمعیت خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گـزارش پایگاه اطالع رسـانی جمعیـت هالل احمر‪،‬‬ ‫محمدحسـن قوسـیان مقدم در خصوص عملیـات امداد و‬ ‫نجـات در سـطح کشـور طـی ‪ ۷۲‬سـاعت گذشـته گفت‪:‬‬ ‫‪ ۱۷۳‬مورد عملیات از روز ‪ ۱۹‬ابان تاکنون در سـطح کشـور‬ ‫انجام و به یک هزار و ‪ ۲۱۶‬نفر امدادرسـانی شـد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫در ایـن بـازه زمانی ‪ ۱۲۲‬نفـر از مصدومان حوادث مختلف‬ ‫بـه مراکز درمانی منتقل و برای ‪ ۹۵‬نفر اسـکان اضطراری‬ ‫فراهم شـد‪ .‬همچنین ‪ ۱۸‬نفر از شـهروندان از اب گرفتگی‬ ‫و سـیالب نیـز نجـات داده شـدند‪ .‬دبیـر کل جمعیـت‬ ‫هالل احمـر در خصـوص عملیات جهـت امدادرسـانی به‬ ‫شـهروندان سـیل زده اظهار داشـت‪ ۱۱ :‬اسـتان اذربایجان‬ ‫غربـی‪ ،‬اذربایجان شـرقی‪ ،‬اردبیل‪ ،‬زنجان‪ ،‬فـارس‪ ،‬قزوین‪،‬‬ ‫قـم‪ ،‬کردسـتان‪ ،‬گیلان‪ ،‬مازنـدران و مرکـزی تحت تاثیر‬ ‫سـوانح جوی قـرار گرفته اند و بـه ‪ ۷۳۴‬نفر از سـیل زدگان‬ ‫امدادرسـانی شـد‪ .‬دو نفـر از مجروحین گرفتار در سـیالب‬ ‫به مراکز درمانی منتقل و تخلیه اب از ‪ ۳۱‬واحد مسـکونی‬ ‫با موفقیت انجام شـد‪ .‬قوسـیان مقـدم ادامـه داد‪ ۴۳ :‬نفر از‬ ‫شـهروندان نیـز کـه درخطر سـیل بودنـد به مناطـق امن‬ ‫منتقـل و ‪ ۵۴‬دسـتگاه خـودرو گرفتـار در سـیل و کوالک‬ ‫نیـز رهاسـازی شـدند‪ .‬سـخنگوی جمعیـت هالل احمـر‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ ۲۳۰ :‬نفـر در قالب ‪ ۵۸‬تیـم عملیاتی در‬ ‫ماموریت هـای هالل احمـر شـرکت داشـته اند و سـایر‬ ‫پرسـنل هالل احمـر نیـز در اماده باش کامـل بـه سـر‬ ‫می برنـد‪ .‬او در خصـوص وضعیـت راه های کشـور تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بر اسـاس اعالم سـازمان راهداری کل کشـور محور‬ ‫چالـوس و ازادراه تهـران – شـمال (قطعـه یـک و چهـار)‬ ‫مسـیر (رفت وبرگشـت) تـا اطلاع بعدی مسـدود اسـت‪.‬‬ ‫قوسـیان مقـدم در خصوص اخرین وضعیت جوی کشـور‬ ‫نیـز گفـت‪ :‬بـارش بـرف و بـاران در برخـی از محورهـای‬ ‫اسـتان های اذربایجـان شـرقی‪ ،‬اردبیـل‪ ،‬البـرز‪ ،‬زنجـان‪،‬‬ ‫قزویـن‪ ،‬مازنـدران‪ ،‬همدان‪ ،‬کردسـتان‪ ،‬اذربایجـان غربی‪،‬‬ ‫بوشـهر‪ ،‬تهران‪ ،‬فـارس‪ ،‬مرکزی‪ ،‬کهگیلویـه و بویراحمد و‬ ‫گیلان همچنان ادامـه دارد‪.‬‬ ‫افزایش الودگی شهرهای‬ ‫پرجمعیت طی امروز و فردا‬ ‫رئیـس مرکـز ملـی پیش بینـی و مدیریـت بحـران‬ ‫مخاطـرات وضـع هـوا از افزایـش غلظـت االینده هـا در‬ ‫شـهرهای صنعتـی و پرجمعیت طی امروز و فـردا خبر داد‪.‬‬ ‫صـادق ضیاییـان بـه ایسـنا گفـت‪ :‬روز گذشـته در‬ ‫اسـتان های خراسـان شـمالی و رضـوی بـارش پراکنـده‬ ‫رخ داد‪ .‬امـروز و فـردا جوی ارام در کشـور خواهیم داشـت‬ ‫و در شـهرهای صنعتـی و پرجمعیـت بـا افزایـش غلظت‬ ‫االینده هـا مواجـه می شـویم‪ .‬او افـزود‪ :‬دوشـنبه (‪ ۲۴‬ابان‬ ‫مـاه) وزش بـاد گـرم جنوبـی در اسـتان گیلان و اردبیـل‬ ‫پیش بینـی می شـود‪ .‬ضیاییـان در ادامـه گفـت ‪ :‬بـا ورود‬ ‫سـامانه بارشی به کشـور در روزهای سه شنبه و چهارشنبه‬ ‫(‪ ۲۵‬و ‪ ۲۶‬ابـان ماه) در نیمه شـمالی کشـور بـارش برف و‬ ‫باران‪ ،‬وزش باد شـدید و کاهش محسـوس دما پیش بینی‬ ‫می شـود‪ .‬دریای خـزر هم در ایـن مدت مـواج خواهد بود‪.‬‬ ‫خلیج فـارس نیـز در دو روز اینده مواج پیش بینی می شـود‪.‬‬ ‫رئیـس مرکز ملی پیش بینی و مدیریـت بحران مخاطرات‬ ‫وضـع هـوا درباره وضعیت جـوی تهران طـی دو روز اینده‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬اسـمان تهـران امـروز صـاف همراه بـا غبار‬ ‫محلـی بـا حداقـل دمـای ‪ ۷‬و حداکثـر دمـای ‪ ۱۶‬درجـه‬ ‫سـانتی گراد و طی دوشـنبه (‪ ۲۴‬ابان ماه) قسـمتی ابری و‬ ‫غبارالـود در بعدازظهر نیمه ابری گاهـی وزش باد با حداقل‬ ‫دمـای ‪ ۸‬و حداکثر دمای ‪ ۱۵‬درجه سـانتی گراد پیش بینی‬ ‫می شـود‪ .‬ضیاییـان در پایـان گفـت‪ :‬طـی امـروز اهـواز با‬ ‫دمـای ‪ ۲۷‬و ‪ ۲۸‬درجـه سـانتی گراد گرم تریـن و زنجان با‬ ‫دمـای ‪ ۶‬و ‪ ۹‬درجه سـانتی گراد سـردترین مراکز اسـتان ‬ ‫کشور هستند‪.‬‬ ‫پروژهنسخهالکترونیک‬ ‫ذینفعان متعددی دارد‬ ‫مدیرعامل سـازمان بیمه سلامت ایـران با بیان اینکه‬ ‫پروژه نسـخه الکترونیک پـروژه ای در ابعاد ملی اسـت که‬ ‫ذینفعـان متعـددی دارد‪ ،‬گفـت‪ :‬وزارت بهداشـت از ابتدای‬ ‫ابلاغ قانـون مربوطـه کلیه تمهیـدات الزم جهـت اجرا و‬ ‫عملیاتی سـازی پروژه را در دسـتور کار قرار داده و حمایت‬ ‫ویـژه ای در همه ابعاد کار داشـته اسـت‪.‬‬ ‫بـه گزارش وبـدا‪ ،‬محمدمهدی ناصحـی در خصوص‬ ‫اظهـارات عنـوان شـده مبنـی بـر بهانه تراشـی وزارت‬ ‫بهداشـت برای فـرار از انجام تکالیف قانونـی افزود‪ :‬پروژه‬ ‫نسـخه الکترونیـک یـک پـروژه در ابعـاد ملـی بـوده که‬ ‫ذینفعـان متعـددی دارد و هرکدام با توجـه به قانون بودجه‬ ‫ابالغـی ‪ ۱۴۰۰‬تکالیـف خاصـی را بـر عهده دارنـد که در‬ ‫زنجیرۀ تکمیل پروسـه مذکـور باید بطور سلسـله مراتبی‬ ‫اقدامـات الزم را انجـام داده و زیرسـاخت های موردنیـاز را‬ ‫فراهـم نماینـد‪ .‬او اظهـار داشـت‪ :‬با توجـه بـه همه گیری‬ ‫ویـروس منحوس کرونا و تشـدید ان در ماه های گذشـته‬ ‫و در اولویـت قـرار گرفتـن ارائه خدمات به بیمه شـدگان و‬ ‫مـردم عزیـز کشـورمان و در نظر گرفتن ایـن موضوع که‬ ‫اسـتقرار این پروژه در سـطح ملی ممکن است مخاطراتی‬ ‫در ارائه خدمات ازنظر زیرسـاخت شـبکه موجود و احتمال‬ ‫بـروز خطـا در ایـن سـامانه نوپا‪ ،‬ایجـاد نماید لـذا تاخیر در‬ ‫اجـرای ایـن موضـوع در این برهه زمانـی امری منطقی و‬ ‫عقالیی اسـت‪.‬‬ ‫یکشنبه | ‪ 23‬ابان ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4212‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫در بررسی وضعیت نوجوانانی که در معرض اسیب های اجتماعی بستر خانواده و جامعه قرار دارند مطرح شد‬ ‫نوجوانان امروز بزهکاران اینده‬ ‫کودکان و نوجوانان به سبب رشد نیافتن عاطفی و هیجانی‬ ‫نسبت به سایر گروه ها بیشتر در معرض اسیب های ناشی‬ ‫از خشــونت هستند‪ ،‬به همان نسبت وجود شرایط مطلوب‬ ‫در خانواده رشد ذهنی‪ ،‬عاطفی‪ ،‬روانی و اجتماعی نوجوان‬ ‫را امکان پذیر می کند‪ ،‬شرایط نامطلوب خانواده می تواند در‬ ‫بزهکاری نوجوان موثر باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬کودکان و نوجوانان و زنان بیشتر قربانی‬ ‫خشونت خانگی هســتند‪ .‬وقتی یک عضو خانواده‪ ،‬رفتار‬ ‫خشونت امیز و ناراحت کننده ای علیه عضو یا اعضای دیگر‬ ‫همان خانواده دارد‪ ،‬خشــونت خانگی شــکل می گیرد‪ ،‬بر‬ ‫اســاس امار افراد معتاد‪ ،‬بزهکار و کسانی که سابقه زندان‬ ‫دارند‪ ،‬بیشتر علیه همسران و کودکان خود خشونت اعمال‬ ‫می کنند‪ .‬عمده ترین دلیل خشــونت های خانگی‪ ،‬نداشتن‬ ‫مهارت های ارتباطی است اما علت های دیگری همچون‬ ‫عوامل فرهنگــی‪ ،‬اجتماعی و حتــی جغرافیایی می تواند‬ ‫زمینه ساز خشونت باشد و به رفتارهایی مانند سوءظن دامن‬ ‫می زند‪ .‬رابطه میان بزهــکاری و زندگی خانوادگی منجر‬ ‫به پژوهش های گســترده شده و بســیاری از پژوهش ها‬ ‫نشــان از وجود خشــونت های خانوادگی دارد که در تمام‬ ‫ســطوح و الیه های اجتماعی وجود دارد و پیامدهای ان‬ ‫طیفی گســترده از مشــکالت رفتاری‪ ،‬اختالالت روانی‪،‬‬ ‫مشکالت جسمانی‪ ،‬فرار‪ ،‬خودکشی‪ ،‬اعتیاد تا بزهکاری را‬ ‫تشــکیل می دهد‪ .‬به عالوه کودکان گرفتار این مشکالت‬ ‫غالبا فرصت هــای جبران ناپذیری از نظر تحصیل و کار و‬ ‫زندگی را از دست می دهند و نه تنها خود متحمل مشکل‬ ‫می شــوند بلکه هزینه های ســنگینی نیز بر دوش جامعه‬ ‫تحمیل می کنند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬نوجوانان در معرض خشونت دچار اسیب‬ ‫می شوند‬ ‫سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری اجتماعی‬ ‫ایران در خصوص تاثیر خشــونت خانگــی بر بزهکاری‬ ‫نوجوانان‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬خشــونت یکــی از موضوعاتی‬ ‫است که بشر از ابتدای خلقت در قالب قتل و داستان هایی‬ ‫مثل هابیل و قابیل با ان ســر و کار داشــته است‪ .‬اشکال‬ ‫دیگــری از خشــونت های اجتماعی ماننــد ضرب وجرح‪،‬‬ ‫دعواها و وندالیسم در اجتماع وجود دارد‪ ،‬همچنین احتمال‬ ‫دارد خشونت ها به شکل های مختلفی مانند همسرازاری‪،‬‬ ‫معلول ازاری و کودک ازاری در درون خانواده اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫او اضافه می کند‪ :‬افرادی که نظاره گر خشــونت هستند یا‬ ‫خشــونت بر انها اعمال می شــود‪ ،‬معمو ً‬ ‫ال تاثیرات منفی‬ ‫از این وضعیت می گیرند‪ ،‬حال اگر این اتفاق در شــرایط‬ ‫بحرانی مانند کرونا‪ ،‬زلزله و ســیل باشد یا در شرایط غیر‬ ‫بحرانــی اتفاق بیفتد وضعیت بدتــر خواهد بود نکته حائز‬ ‫اهمیت این است که وقتی خشونتی نسبت به فردی اعمال‬ ‫می شــود بدون تردید ان فرد دچار اسیب می شود‪ .‬رئیس‬ ‫انجمن مــددکاری اجتماعی ایران‪ ،‬تاکید می کند‪ :‬با دیدن‬ ‫نزاع و درگیری در اجتماع به طور یقین ازرده خاطر شــدن‬ ‫اولین واکنشی است که نسبت به ان اتفاق نشان می دهیم‪،‬‬ ‫به طــور طبیعی کودکان و نوجوانــان هم جزو گروه هایی‬ ‫هســتند که وقتی نظاره گر خشــونتی در خانواده هستند‬ ‫تحت تاثیر این فضا قرار می گیرند خشونت می تواند برای‬ ‫انها پیامدهای منفی داشــته باشد‪ .‬موسوی چلک‪ ،‬تصریح‬ ‫می کند‪ :‬خشونت ها گاهی جسمی‪ ،‬برخی اوقات عاطفی و‬ ‫گاهی خشونت های جنسی هستند‪ .‬در دوران شیوع کرونا‬ ‫افراد در یک تجربه قریب به دو سال مجبور شدند در خانه‬ ‫بمانند‪ ،‬درحالی که افــراد خانواده امادگی ذهنی مواجهه با‬ ‫این اتفاق و مهارت های الزم را برای عبور از خطرات این‬ ‫بحران را نداشتند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ضعف مهارت ها در بحران بیشتر نشان داده‬ ‫می شود‬ ‫او می افزاید‪ :‬مهارت هایــی مانند تاب اوری‪ ،‬خود مراقبتی‪،‬‬ ‫حل تعارض‪ ،‬شــاد زیستن‪ ،‬مهارت های ارتباطی‪ ،‬خالقیت‬ ‫بخشــی از مهارت هایی است که اگر افراد برخوردار از این‬ ‫مهارت ها بودند در دوران کرونا می توانســتیم عوارض این‬ ‫بخش را کمتر شــاهد باشیم‪ ،‬کودکان و نوجوان ‪ ۱۲‬تا ‪۱۸‬‬ ‫ساله معمو ً‬ ‫ال اسیب پذیر هستند و از خشونت خانگی تاثیر‬ ‫می پذیرند و به همین دلیل نوجوان مهارت الزم برای عبور‬ ‫از این شــرایط را ندارد چرا که امــوزش الزم برای عبور‬ ‫به ســامت از بحران را ندارد‪ .‬رئیــس انجمن مددکاری‬ ‫اجتماعی ایــران اظهــار می کند‪ :‬برخــی خانواده ها هم‬ ‫مهارت های الزم را به نوجوان اموزش نمی دهند به همین‬ ‫دلیل گزارش هایی که مسئوالن سازمان های مختلف ارائه‬ ‫می دهند عمدتًا حاکی از این اســت کــه در دوران کرونا‬ ‫تقاضای کمک یا تمــاس با خط های تلفنی مرتبط مراکز‬ ‫ارائه کننده خدمات در حوزه خشــونت بسیار بیش از قبل‬ ‫شده و امار پزشکی قانونی هم این موضوع را تائید می کند‪.‬‬ ‫موســوی چلک تاکید می کند‪ :‬البته نمی توانیم همه این‬ ‫موارد را به صورت الزامی به دوران کرونا ربط دهیم‪ ،‬اینکه‬ ‫افراد مهارت های الزم را نداشــته اند ربطی به کرونا ندارد‪،‬‬ ‫ضعف ها و محدودیت ها در بحران ها بیشــتر خود را نشان‬ ‫می دهند و هر چه قدر مهارت ها بیشتر باشد به طور طبیعی‬ ‫حل تعارض بهتر انجام می شود و وقتی حل تعارض بهتر‬ ‫انجام شود بروز پدیده ای مانند خشونت نسبت به نوجوانان‬ ‫در خانواده برای جلوگیــری از بزهکاری نوجوان در اینده‬ ‫نیز کمتر می شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اثرات منفی خشونت خانگی بر نوجوانان‬ ‫سعید رحیمی روانشــناس کودک و نوجوان‪  ‬در خصوص‬ ‫تاثیر خشونت خانگی بر بزهکاری نوجوانان‪ ،‬اظهار می کند‪:‬‬ ‫خشــونت خانگی تاثیر منفی بر نوجوانــان می گذارد و در‬ ‫دوران کرونا این مسئله شــدت پیدا کرده است‪ ،‬خشونت‬ ‫خانگی در قالب مشــکالت پرخاشگری یکی از مصادیق‬ ‫ازار روانی کودکان در خانواده ها محسوب می شود و باعث‬ ‫اسیب های جسمی‪ ،‬روانی‪ ،‬هیجانی و شناختی به فرزندان‬ ‫نوجوان می شــود عوامل سبب ساز خشــونت خانگی ابعاد‬ ‫زیســتی‪ ،‬روانی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و فرهنگی است در‬ ‫برخی موارد مشکالت اقتصادی طور طبیعی فقر فرهنگی‬ ‫را هــم به همراه دارد‪ .‬او اضافــه می کند‪ :‬در خانواده هایی‬ ‫که اختالل روانی والدین باعث خشــونت خانگی می شود‬ ‫معمو ً‬ ‫ال این نوع والدین اعتیاد بــه انواع مواد مخدر مانند‬ ‫هروئین و شیشــه را دارنــد برخی والدین این دســته از‬ ‫خانواده ها که معتاد هستند شرایط را برای زندگی نوجوان‬ ‫خود بسیار سخت می کنند‪ ،‬خانواده هایی که سابقه طالق‬ ‫دارنــد‪ ،‬خانواده هایی که والدین هر دو یا یکی از انها دچار‬ ‫اختالل شــخصیت ضداجتماعی هستند بسیار با فرزندان‬ ‫نوجوان درگیر می شوند‪ .‬این روانشناس کودک و نوجوان‪،‬‬ ‫تصریح می کند‪ :‬این گروه از خانواده ها سبک های تربیتی‬ ‫نادرســت مانند والدگری یا فرزندپروری ســخت گیرانه و‬ ‫اغلــب همراه با تهدید‪ ،‬تنبیه و کتک کاری دارند‪ ،‬مســئله‬ ‫دیگر گرایش به فضای مجازی بوده که ســبب شــکاف‬ ‫نسلی می شود‪ ،‬برخی از این خانواده ها به دلیل اینکه والدین‬ ‫انها معتاد هستند فرزندان نوجوان هم در معرض اعتیاد قرار‬ ‫می گیرند و اعتیاد به فضای مجازی و اعتیاد به مواد مخدر‬ ‫را با هم دارند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬استرس از عوامل سبب ساز خشونت خانگی‬ ‫است‬ ‫رحیمی می افزاید‪ :‬یکی دیگر از عوامل سبب ساز خشونت‬ ‫خانگی استرس است و اســترس ناشی از کرونا خشونت‬ ‫را تشــدید کرده است‪ ،‬شــاید علل اصلی بزهکاری یک‬ ‫عامل تشدیدکننده باشــد و به طور طبیعی برای این گروه‬ ‫از فرزنــدان کــه خانواده های انها ازار روانی و خشــونت‬ ‫خانگی دارند این مســئله در خور توجه اســت‪ .‬او تاکید‬ ‫می کنــد‪ :‬بزهکاری یکــی از پیام های خشــونت خانگی‬ ‫در خانواده ها اســت‪ ،‬بزهکاری در فرزنــدان نوجوانی که‬ ‫خانواده هــای انها پرخاشــگری‪ ،‬خشــونت خانگی و ازار‬ ‫روانی دارند به طور طبیعی باعث نقض قوانین شــهروندی‬ ‫می شود‪ ،‬معمو ً‬ ‫ال این گروه از نوجوانان سابقه دار می شوند و‬ ‫از ندامتگاه ها و زندان ها سر درمی اورند‪ ،‬در بین نوجوانانی‬ ‫که در خانواده درگیر خشونت خانگی هستند بحث هویتی‬ ‫اســت‪ ،‬اولین خشونت و پرخاشــگری که این والدین به‬ ‫فرزنــدان نوجوان بــه بهانه های متفــاوت وارد می کنند‬ ‫باعث اشــفتگی هویت انها می شود و نوجوان سردرگمی‬ ‫در هویت پیدا می کند‪ .‬این روانشــناس کودک و نوجوان‬ ‫اظهار می کند‪ :‬این اتفاق یک به هم ریختگی و اشــفتگی‬ ‫به وجود می اورد که حاصل اســترس است‪ ،‬به طور طبیعی‬ ‫نوجوان در پاسخ به این استرس از همان ابتدا قوانین خانه‬ ‫را نقض می کند و این روند به نقض قوانین جامعه و نقض‬ ‫حقوق شــهروندی هم تعمیم پیدا می کند‪ .‬در سوابقی که‬ ‫معمو ً‬ ‫ال این دســته از نوجوانان دارنــد؛ می بینیم که این‬ ‫گروه از نوجوانان مرتب نزاع دارند و یا دســت به ســرقت‬ ‫می زنند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬راهکارهای کاهش خشونت خانگی‬ ‫رحیمی در مــورد راهکارهای کاهش خشــونت‪ ،‬تصریح‬ ‫می کنــد‪ :‬پرداختن به مســائل اقتصــادی و فقر حاکم بر‬ ‫خانواده ها مهم است و باید مشکل اقتصادی این خانواده ها‬ ‫حل شــود‪ .‬نکته دوم مداخالت بهنگام روان شناختی برای‬ ‫خانواده های در معرض خطر اســت و احتمال دارد سابقه‬ ‫زیادی در ارتباط با این خشونت خانگی نباشد اما در برخی‬ ‫موارد‪ ،‬گزارش های همسایه ها یا تحقیق در مدرسه از سابقه‬ ‫این فرزندان حاکی از ان است که خانواده ها با توجه به نوع‬ ‫کنــش منفی ای که فرزند نوجوان انها در کوچه‪ ،‬خیابان و‬ ‫در مدرســه دارد باید حتمًا مداخالت روان شناختی را برای‬ ‫انها انجام دهند تا از میزان و شــدت خشــونت خانگی و‬ ‫پیامدهای ان از جمله بزهکاری کاهش یابد‪ .‬او می افزاید‪:‬‬ ‫خانواده هایی که والدین ان معتاد هستند‪ ،‬سابقه درگیری و‬ ‫نزاع دارند‪ ،‬فقر اقتصادی بر انها حاکم است یا سبک های‬ ‫نادرســت فرزندپروری سخت گیرانه دارند و مزاحمت هایی‬ ‫برای افراد محلــه و کوچه ایجاد می کنند انجام مداخالت‬ ‫برای انها به وســیله اکیپ هایــی در قالب طرح مداخالت‬ ‫جامعه محــور در بهزیســتی و در ســازمان های مربوطه‬ ‫تعریف شــده و ضروری اســت این اقدام صورت بگیرد‪.‬‬ ‫این روانشــناس کودک و نوجوان تاکید می کند‪ :‬اموزش‬ ‫مهارت های اجتماعی به نوجوانان این خانواده ها الزم است‪.‬‬ ‫اگر رفتارهای نقض قوانین‪ ،‬مقررات و حقوق شهروندی در‬ ‫این خانواده ها مشاهده می شود باید توسط متخصصان در‬ ‫قالب کارگاه های تخصصی برای کمک به ان ها و اموزش‬ ‫مهارت های کافی در اختیار این دسته از نوجوانان قرار داده‬ ‫شود‪ .‬مداخالت قانونی هم باید برای این خانواده ها زمانی‬ ‫که خشونت خانگی باعث اسیب به نوجوان می شود‪ ،‬انجام‬ ‫شــود چرا که در این زمان ممکن اســت سایر اعضا هم‬ ‫اسیب ببینند یا احتمال دارد اسیب هایی را برای همساالن‬ ‫نیز به دنبال داشته باشــد‪ .‬رحیمی اظهار می کند‪ :‬مواقعی‬ ‫نیاز اســت برای مقابله با این گــروه از خانواده ها قوانین‬ ‫سخت گیرانه تر از طریق نیروی انتظامی و دستگاه قضائی‬ ‫اعمال شود تا اگر نیاز به دستگیری فرد خاطی (پدر یا مادر‬ ‫نوجوان) است با همکاری بهزیستی این کار صورت بگیرد‬ ‫و در شــرایط خاصی اموزش هایی با برگزاری کالس های‬ ‫خاص برای انها فراهم شود و از این گروه از والدین تعهد‬ ‫بگیرند که میزان خشــونت با نوجوان را کاهش دهند‪ .‬او‬ ‫تصریح می کند‪ :‬نیاز است فرد عامل خشونت علیه نوجوان‬ ‫در خانواده که پدر‪ ،‬مادر یا برادر بزرگ تر است به طورجدی‬ ‫تحت درمان دارویی و بستری در مراکز درمانی قرار گیرد تا‬ ‫با فراهم شدن این شرایط میزان خشونت و تعداد بزهکاران‬ ‫در اجتماع هم کاهش پیدا کند‪ .‬در نهایت اموزش مهارت‬ ‫مدیریت اســترس به خصوص در دوران کرونا می تواند به‬ ‫خانواده ها کمک کند تا از شــدت خشونت و پرخاشگری‬ ‫علیه فرزندان کم کنند و این روند به کاهش بزهکاران در‬ ‫جامعه کمک می کند‪ ،‬بنابراین اموزش کنترل اســترس به‬ ‫نوجوانان از طریق مدارس‪ ،‬مراکز بهزیستی‪ ،‬مراکز خدماتی‬ ‫تخصصی روانشناسی می تواند به کاهش خشونت خانگی‬ ‫کمک کند و هر چه خشونت خانگی کمتر شود بزهکاران‬ ‫کمتری در اجتماع خواهیم داشت‪.‬‬ ‫بستر اجرای برنامه پزشکی خانواده فراهم است‬ ‫به گفته معاون بهداشت وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشکی بستر اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در‬ ‫دولت سیزدهم فراهم است‪.‬‬ ‫به گزارش وبدا‪ ،‬کمال حیدری در نخستین کارگروه مدیران‬ ‫ارشــد نظام ســامت ارزیابی و بازنگری نسخه ‪ ۰۲‬پزشکی‬ ‫خانواده در دولت ســیزدهم ضمن بیان این مطلب گفت‪ :‬این‬ ‫کارگاه در راستای چندین سال کار انجام شده پیرامون برنامه‬ ‫پزشکی خانواده است و قرار نیست کار از صفر شروع شود‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬همه مــا در تدوین‪ ،‬اجرا و نظارت بر این برنامه حضور‬ ‫داشــته ایم و اکنون باید قدم محکم تری برداریم‪ .‬باید حضور‬ ‫فعالی در این عرصه داشــته باشیم چون اکنون بستر اجرای‬ ‫برنامه فراهم است‪ .‬حیدری ادامه داد‪ :‬بخش خصوصی‪ ،‬دولتی‪،‬‬ ‫بیمه ها‪ ،‬انتظارات صندوق های بیمه‪ ،‬پیگیری ها و حمایت ها از‬ ‫برنامه پزشکی خانواده نمای کلی کار را برای ما ترسیم می کند‪.‬‬ ‫معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت‪ :‬اکنون فرصت خوبی برای‬ ‫رفع چالش ها و اصالح نســخه ‪ ۰۲‬پزشک خانواده است‪ .‬در‬ ‫اواخر دولت دهم ‪ ۳۰‬ایراد بر این برنامه گرفته شد و در نهایت‬ ‫برنامه شهری پزشکی خانواده در دو استان فارس و مازندران‬ ‫اجرایی شــد‪ .‬حیدری با بیان این کــه راه برون رفتی از اجرای‬ ‫برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع نداریم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫به همین دلیل همه ذینفعان را به این جلسه دعوت کرده ایم‬ ‫چون اجرای این برنامه فقط کار وزارت بهداشت نیست‪ .‬معاون‬ ‫بهداشت با تاکید اینکه نباید با شعارزدگی پیش برویم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باید پوشش حداکثری به ویژه اقشار اسیب پذیر را مدنظر قرار‬ ‫دهیم‪ .‬حیدری افزود‪ :‬در بحث اصالح ساختار و روش های ارائه‬ ‫خدمت باید شــرایط موجود کشور که به سمت ان می رود را‬ ‫مدنظر قرار داد مانند سالمندی‪ ،‬رشد بیماری های غیر واگیر و‬ ‫در بخش هایی نظیر سالمت روان و تغذیه چالش هایی وجود‬ ‫دارد که توجه به ان ضروری است‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬در سطوح ‪۲‬‬ ‫و ‪ ۳‬باید جلوی نیازهای القایی گرفته شود‪ .‬در بخش اموزشی‬ ‫هم باید کریکولوم اموزشی پزشکی خانواده تدوین و نیازهای‬ ‫مربوطبهبیماری های غیرواگیر لحاظشود‪.‬حیدریبهره مندی‬ ‫مردم از برنامه و پایبندی مدیران ارشد به برنامه را بهترین منابع‬ ‫پزشــک خانواده دانســت و گفت‪ :‬پویا کردن سامانه سیب و‬ ‫چهار سامانه موجود اصل مهمی است؛ زیرا ای تی در ارتقای‬ ‫شاخص ها و پرداخت مبتنی بر عملکرد جایگاه مهمی دارد‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬باید کاستی های پزشک خانواده را با استفاده از تجربیات‬ ‫قبلی در جهت ارتقای کیفیت که کســب رضایت مردم را به‬ ‫دنبال دارد‪ ،‬شناسایی کرد‪ .‬حیدری به توزیع نیروی متخصص‬ ‫در برنامه پزشــک خانواده اشــاره کرد و گفت‪ :‬توزیع نیروی‬ ‫تخصصی در تمام ســطوح باید مدیریت شود‪ .‬گاهی توزیع‬ ‫نیرو در ســطح یک خوب است ولی در سطوح دیگر این گونه‬ ‫نیست‪ .‬همچنین بحث ساختار و نظام ارائه خدمت و بسته های‬ ‫خدمتی نظام پرداخت و شرح وظایف را باید موردبررسی قرار‬ ‫دهیم‪ .‬معاون بهداشت وزیر بهداشت افزود‪ :‬ازانجایی که شعار و‬ ‫دغدغه دولت سیزدهم در پوشش خدمات به مردم عزیز است‪،‬‬ ‫الزم است در ابتدای کار این دولت به بررسی این موضوعات‬ ‫بپردازیم تا فرصت الزم برای اجرای برنامه پزشکی خانواده و‬ ‫نظام ارجاع را داشته باشیم‪ .‬بر اساس نظام ارجاع‪ ،‬بیماران ابتدا به‬ ‫پزشک خانواده که یک پزشک عمومی است مراجعه می کنند‬ ‫و در صورت نیاز به اســتفاده از خدمات تشخیصی یا درمانی‬ ‫پزشک متخصص یا فوق تخصص ارجاع داده می شوند‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫راه اندازی سامانه نظام‬ ‫پیشنهادها در کمیته امداد‬ ‫استان‬ ‫سـامانه نظام پیشـنهادها برای ثبت و ارائـه نظرات و‬ ‫پیشـنهادهای سـازنده و اثربخش عموم مـردم‪ ،‬خیران و‬ ‫مددجویـان تحت حمایت کمیتـه امداد اسـتان اصفهان‬ ‫راه اندازی شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی کمیتـه امـداد‪،‬‬ ‫سـامانه نظام پیشـنهادها برای دریافت نظرات سـازنده و‬ ‫پیشـنهادهای اثربخش از سـوی عموم مـردم‪ ،‬راه اندازی‬ ‫شـد‪ .‬هـم اسـتانی های عزیـز‪ ،‬نیک اندیشـان خیـر و‬ ‫مددجویـان می تواننـد در همیـن راسـتا‪ ،‬بـرای بهبـود‬ ‫سیاسـت ها و فرایندهـای خدمت رسـانی بـه نیازمندان‪،‬‬ ‫بـا ورود بـه بخـش ارائـه پیشـنهادهای خارج سـازمانی‪،‬‬ ‫پیشـنهادهای خود را ارائه کنند‪ .‬پس از ورود به سـامانه؛‬ ‫(بـه ادرس‪ Pishnahadat.emdad.ir :‬در صفحـه‬ ‫اصلـی پورتال امداد) در قسـمت ثبت پیشـنهاد باید ابتدا‬ ‫کد ملی و سـپس نام و نام خانوادگی‪ ،‬شـماره تماس وارد‬ ‫و رمـز عبور انتخـاب و در فرم ثبت پیشـنهاد‪ ،‬اطالعاتی‬ ‫از قبیـل عنـوان پیشـنهاد‪ ،‬تشـریح وضـع موجـود‪ ،‬ارائه‬ ‫پیشـنهاد بهبـود‪ ،‬فایل هـای ضمیمـه تکمیل و سـپس‬ ‫گزینه «ثبت پیشـنهاد» انتخاب شـود‪ .‬شـایان ذکر است؛‬ ‫پس از ثبت پیشـنهاد در سامانه‪ ،‬کد پیگیری به پیشنهاد‬ ‫دهنـده تخصیـص می یابـد کـه می توانـد کلیـه مراحل‬ ‫بررسـی پیشـنهاد خود را در سامانه پیگیری نماید‪ .‬عالوه‬ ‫بر ان‪ ،‬مراحل بررسـی پیشنهادها در قالب ارسال پیامک‬ ‫نیـز اطالع رسـانی می شـود‪.‬‬ ‫‪ ۲۹‬مصدوم در تصادف تریلی‬ ‫با اتوبوس کارگران معدن‬ ‫چادرملو‬ ‫سـخنگوی اورژانـس اصفهـان از تصـادف یـک‬ ‫دسـتگاه تریلـی بـا اتوبـوس سـرویس کارگـران معدن‬ ‫چادرملـوی یـزد در محـل گردنـه مالاحمـد خبـر داد‪.‬‬ ‫عبـاس عابدی بـه ایمنا گفـت‪ :‬حادثه تصـادف یک‬ ‫دسـتگاه تریلـی بـا اتوبـوس سـرویس کارگـران معدن‬ ‫چادرملـو یـزد در سـاعت ‪ ۲:۴‬بامـداد امـروز بـه اورژانس‬ ‫اصفهـان گـزارش شـد‪ .‬او افـزود‪ :‬ایـن حادثـه در محل‬ ‫گردنه مالاحمد بـه سـمت همت ابـاد رخ داد کـه‬ ‫بالفاصلـه چهار امبوالنـس ‪ ۱۱۵‬و یک کـد هالل احمر‬ ‫بـه محـل حادثـه اعـزام شـدند‪ .‬سـخنگوی اورژانـس‬ ‫اصفهـان تصریح کرد‪ :‬ایـن تصادف ‪ ۲۹‬مصدوم داشـت‬ ‫که مصدومـان به بیمارستان حشمتیه شهرسـتان نائین‬ ‫منتقل شـدند‪.‬‬ ‫عابـدی اظهار کرد‪ :‬حـال دو نفـر از مصدومان وخیم‬ ‫است‪.‬‬ ‫بهبود وضعیت استان در‬ ‫رنگ بندیکرونا‬ ‫سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان بـا‬ ‫تاکیـد بـر بهبـود وضعیت اسـتان در اخریـن رنگ بندی‬ ‫همه گیـری بیمـاری کوویـد‪ ۱۹-‬گفت‪ :‬در زمـان حاضر‬ ‫هیـچ شهرسـتان قرمز و بسـیار پرخطر در اسـتان وجود‬ ‫نـدارد و بیشـتر انهـا در وضعیـت زرد (خطـر متوسـط)‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫پژمـان عقدک‪ ،‬به ایرنـا گفت‪ :‬شهرسـتان مبارکه از‬ ‫وضعیت قرمز و بسـیار پرخطر خارج شـده اسـت و فقط‬ ‫سـه شهرسـتان در وضعیـت نارنجـی (پرخطر) و سـایر‬ ‫شهرسـتان ها از جملـه اصفهـان در وضعیـت زرد قـرار‬ ‫دارنـد‪ .‬او بـا بیان اینکه اسـتان اصفهـان در زمان حاضر‬ ‫از نظـر رنگ بنـدی همه گیـری بیمـاری کوویـد‪۱۹-‬‬ ‫نسـبت بـه یـک مـاه گذشـته در وضعیـت خوبـی قرار‬ ‫دارد‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬میزان بسـتری بیماران دارای عالئم‬ ‫کرونـا در بیمارسـتان ها نیـز کاهش یافتـه و به زیـر هزار‬ ‫نفـر رسـیده اسـت‪ .‬عقـدک گفت‪ :‬بـا توجه بـه کاهش‬ ‫امـار افـراد بسـتری و مراجعه بیمـاران‪ ،‬بیمارسـتان های‬ ‫اسـتان هم اکنـون در وضعیـت خوبی بسـر می برنـد‪ .‬او‬ ‫درعین حال اظهـار امیـدواری کـرد که با همـت مردم و‬ ‫مسـئوالن در رعایت شـیوه نامه های بهداشتی و پوشش‬ ‫حداکثـری واکسیناسـیون‪ ،‬ایـن رونـد نزولی امـار کرونا‬ ‫ادامـه یابـد‪ .‬او یکی از شـاخص های مهم در امـار کرونا‬ ‫را نسـبت ترخیص بیماران به بسـتری های جدید روزانه‬ ‫اعلام و اضافـه کرد‪ :‬در یـک ماه اخیر‪ ،‬تعـداد ترخیص‬ ‫بیمـاران کرونایی از بیمارسـتان نسـبت به بسـتری های‬ ‫جدیـد روزانـه بیشـتر شـده اسـت کـه همیـن امـر بـه‬ ‫کاهش میزان کل بسـتری منجر می شـود‪ .‬سـخنگوی‬ ‫دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان تاکیـد کـرد‪ :‬بـرای‬ ‫پیشـگیری از ابتال به کرونا باید چهار کار اصلی را انجام‬ ‫داد که شـامل واکسیناسـیون‪ ،‬فاصله گـذاری اجتماعی و‬ ‫حضـور نیافتـن در تجمـع و مکان های شـلوغ‪ ،‬اسـتفاده‬ ‫از ماسـک به ویـژه ‪ ۲‬عـدد در اماکـن پرخطـر و شسـت‬ ‫و شـوی مـداوم دست هاسـت‪ .‬عقدک درباره اثربخشـی‬ ‫واکسـن کرونا تصریـح کرد‪ :‬هیچ گاه نمی تـوان ادعا کرد‬ ‫کـه تزریـق واکسـن کرونا از هـر نوعی‪ ،‬به ایمن سـازی‬ ‫کامـل در برابـر بیمـاری کوویـد‪ ۱۹-‬منجـر می شـود‬ ‫امـا ایـن موضـوع را بـا قاطعیـت می تـوان گفـت که تا‬ ‫حـد زیـادی از ابتلا بـه ان به ویـژه از نـوع حاد و شـدید‬ ‫جلوگیـری می کنـد و میـزان بسـتری بیمـاران بدحال و‬ ‫مرگ ومیـر را کاهـش می دهد‪ .‬او دربـاره اخرین وضعیت‬ ‫واکسیناسـیون کرونـا در اسـتان نیـز خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫تاکنـون حـدود ‪ ۷۴‬درصـد از جمعیـت بـاالی ‪ ۱۲‬سـال‬ ‫اسـتان یک نوبـت و ‪ ۵۷‬درصد ‪ ۲‬نوبت واکسـن کرونا را‬ ‫دریافـت کرده اند که این شـاخص در میـان نوجوانان ‪۱۲‬‬ ‫تـا ‪ ۱۸‬سـال بـه ترتیـب ‪ ۶۷‬و ‪ ۴۰‬درصد اسـت‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سینما‬ ‫بیش از ‪ ۹۰‬کشور در اسکار‬ ‫بینالمللی‬ ‫ ‬ ‫اصغـر فرهادی بـا «قهرمـان » یکی از شـانس های‬ ‫اصلـی دریافت جایـزه اسـکار بین المللی ‪ ۲۰۲۲‬اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ورایتـی‪ ،‬اکادمـی اسـکار هنـوز لیسـت‬ ‫نهایـی تمـام شـرکت کنندگان در بخـش جایـزه‬ ‫بین المللـی خـود را منتشـر نکرده امـا تابه حـال بیش از‬ ‫‪ ۹۰‬کشـور ثبت نـام خـود بـرای رقابت در ایـن بخش را‬ ‫اعلام کرده انـد کـه یکـی از جدیدتریـن انها چیـن بود‬ ‫کـه یک بار دیگر فیلمـی از کارگردان مشـهورش ژانگ‬ ‫ییمـو را بـرای رقابت برگزیـد‪ .‬او با فیلـم «صخره روها»‬ ‫که یک تریلر جاسوسـی اسـت به عنوان نماینده رسـمی‬ ‫چیـن در اسـکار بین المللـی حضـور خواهد داشـت‪.‬‬ ‫ژانـگ پیمو یکی از شناخته شـده ترین کارگردان های‬ ‫چینـی در سـطح جهانـی اسـت و تابه حـال بزرگ ترین‬ ‫نماینده این کشـور در بخش بین المللی اسـکار هم بوده‬ ‫اسـت‪ .‬طی بیش از سـه دهه گذشـته هشـت فیلم از او‬ ‫بـرای رقابـت در اسـکار انتخاب شـده اند کـه اخرین انها‬ ‫«گل های جنـگ» محصول سـال ‪ ۲۰۱۱‬بود‪.‬‬ ‫چیـن تابه حـال ‪ ۳۴‬بـار بـرای رقابـت در اسـکار‬ ‫بین المللـی ثبت نـام کرده اما ‪ 2‬بار نامزد شـده اسـت‪ .‬هر ‪2‬‬ ‫نامـزدی را هم ییمو کسـب کـرده؛ یک بار بـرای «جو دو»‬ ‫در سـال ‪ ۱۹۹۰‬و یک بـار هـم برای «قهرمـان» در ‪.۲۰۰۲‬‬ ‫فیلـم «صخره روهـا» داسـتان گروهـی از مامـوران‬ ‫چینـی را تعریـف می کنـد کـه در دهـه ‪ ۱۹۳۰‬مخفیانه‬ ‫وارد منطقه ای در شـمال شـرق چین که ان موقع تحت‬ ‫کنتـرل ژاپن بود می شـوند تا یک زندانـی را خارج کنند‪،‬‬ ‫اما متوجه می شـوند که به انها خیانت شـده اسـت‪ .‬این‬ ‫فیلـم اوایل امسـال ‪ ۱۸۰‬میلیـون دالر در چین فروخت‪.‬‬ ‫پیـش از چین‪ ،‬بریتانیا فیلم «می میـرم برای طالق»‬ ‫سـاخته کلویـی فـرودر را به عنـوان نماینده رسـمی اش‬ ‫معرفـی کـرد‪ .‬این فیلم مسـتند سـینمایی کـه طی پنج‬ ‫سـال فیلمبرداری شـده‪ ،‬به مسـئله خشـونت علیه زنان‬ ‫در ترکیه می پـردازد‪.‬‬ ‫منتقـدان از فیلم «قهرمان» اصغـر فرهادی به عنوان‬ ‫یکـی از رقبـای اصلی رقابت اسـکار بین المللی امسـال‬ ‫نـام می برنـد‪ .‬فرهـادی بـا ایـن فیلـم موفق به کسـب‬ ‫جایزه بزرگ هیئت داوران فسـتیوال فیلم کن شـد و روز‬ ‫جمعه جایزه بهترین کارگردان جوایز اسـیا پاسـیفیک را‬ ‫از ان خـود کرد‪.‬‬ ‫فیلم های «تیتان» از فرانسـه‪« ،‬بدتریـن ادم دنیا» از‬ ‫نـروژ‪« ،‬بگریز» از دانمارک‪« ،‬بره» از ایسـلند‪« ،‬ماشـینم‬ ‫را بران» از ژاپن‪« ،‬دسـت خدا» از ایتالیا و «کوپه شـماره‬ ‫‪ »۶‬از فنالند ازجمله دیگر فیلم هایی هسـتند که شانس‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫زمـان ثبت نـام فیلم هـا بـرای رقابـت روز اول نوامبر‬ ‫بـه پایـان رسـید و لیسـت کوتاهـی از ‪ ۱۵‬فیلـم روز‬ ‫بیسـت ویکم دسـامبر توسـط اکادمـی اسـکار منتشـر‬ ‫خواهد شـد‪ .‬نامزدهـای نهایی روز هشـتم فوریه معرفی‬ ‫می شـوند و نـود و چهارمیـن دوره جوایـز اکادمـی روز‬ ‫بیسـت وهفتم مـارس برگـزار خواهـد شـد‪.‬‬ ‫یکشنبه | ‪ 23‬ابان ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4212‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫اصفهان‬ ‫کتاب‬ ‫کوتاه از‬ ‫هفته‬ ‫معرفی برگزیدگان جشنواره تئاتر اصفهان‪:‬‬ ‫دویچلند و یک اتفاق ساده به چهلمین جشنواره تئاتر فجر می روند‬ ‫برگزیـدگان بخش های مختلف سـی و سـومین جشـنواره‬ ‫تئاتـر اسـتانی اصفهـان‪ ،‬بـا برگـزاری مراسـم اختتامیـه معرفی‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫ایین اختتامیه سـی و سومین جشنواره تئاتر استانی اصفهان‬ ‫شـامگاه گذشـته (جمعـه_‪ ۲۱‬ابـان مـاه) بـا حضـور گروه های‬ ‫نمایشـی و عالقه مندان حوزه تئاتر در محـل تاالر هنر اصفهان‬ ‫برگزار شـد و قطب الدیـن صادقی‪ ،‬توحید معصومی و سـیروس‬ ‫همتـی‪ ،‬اعضـای هیئـت داوران ایـن جشـنواره‪ ،‬نـام برگزیدگان‬ ‫بخش هـای مختلـف ان را بـه این شـرح اعلام کردند‪:‬‬ ‫‪ ÁÁ‬گریم‪:‬‬ ‫ماهـی اقابابایـی بـرای نمایش مرثیـه ای بـر بهارنارنج های‬ ‫پالسیده‬ ‫‪ ÁÁ‬طراحی نور‪:‬‬ ‫قـادر طباطبایـی بـرای نمایش مرثیـه ای بـر بهارنارنج های‬ ‫پالسیده‬ ‫‪ÁÁ‬پوستر و بروشور‪:‬‬ ‫علیرضا عسکری فر برای نمایش خط قرمز‬ ‫لباس‪:‬‬ ‫هستی خان دایی برای نمایشی بانو ائوئی‬ ‫‪ÁÁ‬طراحیصحنه‪:‬‬ ‫رتبـه اول‪ :‬مهـدی سـدهی و مهـدی رضایی بـرای نمایش‬ ‫غالمرضـا لبخندی‬ ‫رتبـه دوم‪ :‬قـادر طباطبایـی بـرای نمایـش مرثیـه ای بـرای‬ ‫بهارنارنج هـای پالسـیده‬ ‫رتبه سوم‪ :‬علی کج باف برای نمایش بانو ائویی‬ ‫‪ ÁÁ‬موسیقی‬ ‫رتبـه اول‪ :‬محمـد نادری برای نمایش در سـوگ شـب هزار‬ ‫و یکم‬ ‫رتبه دوم‪ :‬مهدی بهبودی برای نمایش بانو ائویی‬ ‫رتبـه سـوم‪ :‬نیمـا شـهبازی بـرای نمایـش مرثیـه ای برای‬ ‫بهارنارنج هـای پالسـیده‬ ‫‪ÁÁ‬نویسندگی‪:‬‬ ‫رتبه اول‪ :‬هیئت داوران در این بخش گزینه ای نداشت‪.‬‬ ‫رتبه دوم‪ :‬هومن حیدری برای نمایش دویچلند‬ ‫رتبه سوم‪ :‬فاطمه کاظمی برای نمایش یک اتفاق ساده‬ ‫‪ ÁÁ‬بازیگری زن‪:‬‬ ‫رتبه اول‪ :‬فائزه بختیار برای نمایش بانو ائویی‬ ‫رتبه دوم‪ :‬در این بخش هیئت داوران دو انتخاب داشت‪:‬‬ ‫الف رادنوش مقدم برای نمایش پک‬ ‫ب سمیه جعفری منش برای نمایش دویچلند‬ ‫رتبـه سـوم‪ :‬در ایـن بخـش نیـز هیئـت داوران دو انتخـاب‬ ‫داشـت‪:‬‬ ‫ساناز نوربخش برای نمایش در سوگ شب هزار و یکم‬ ‫الهـام زنجانـی بـرای نمایـش مرثیـه ای بـر بهارنارنج هـای‬ ‫پالسیده‬ ‫‪ ÁÁ‬بازیگری مرد‪:‬‬ ‫هیئت داوران در این بخش چهار فرد برتر را معرفی کرد‪:‬‬ ‫رتبه اول‪ :‬سام کوراوند برای نمایش دویچلند‬ ‫رتبه دوم‪ :‬فرزاد قاسمی برای نمایش پک‬ ‫رتبه سوم‪ :‬رضا صالحی برای نمایش غالمرضا لبخندی‬ ‫رتبه چهارم‪ :‬پیام میرکی برای نمایش ترانه ای برای ایدا‬ ‫‪ ÁÁ‬کارگردانی‪:‬‬ ‫رتبه اول‪ :‬هومن حیدری برای نمایش دویچلند‬ ‫رتبه دوم‪ :‬در این بخش داوران دو انتخاب داشتند‪:‬‬ ‫الف فاطمه کاظمی برای نمایش یک اتفاق ساده‬ ‫ب قـادر طباطبایـی برای نمایش مرثیه ای بـر بهارنارنج های‬ ‫پالسیده‬ ‫رتبه سوم‪ :‬فاطمه بختیار برای نمایش بانو ائویی‬ ‫هیئت داوران سـی و سومین جشـنواره تئاتر استانی اصفهان‬ ‫همچنین از میان اثار شـرکت کننده در ایـن رویداد‪ ،‬نمایش های‬ ‫زیـر را بـدون ترتیـب اولویـت بـه دبیرخانـه چهلمین جشـنواره‬ ‫بین المللـی فجر معرفـی کردند‪:‬‬ ‫نمایش دویچلند به کارگردانی هومن حیدری‬ ‫نمایش یک اتفاق ساده به کارگردانی فاطمه کاظمی‪.‬‬ ‫حاشیه جدید برای قهرمان اصغر فرهادی‬ ‫ماجرای استفاده از طرح فردی برای ساخت فیلم سینمایی‬ ‫بدون اجازه از او در امور فرهنگی مسبوق به سابقه است‪ ،‬حاال در‬ ‫تازه ترین نوع از این ماجراها ادعای استفاده از یک مستند برای‬ ‫فیلم جدید اصغر فرهادی مطرح شده و انجمن مستندسازان در‬ ‫بیانیه ای طرفین را به گفت وگو خوانده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬در تازه ترین دعواهای فرهنگی مهم ترین‬ ‫فیلم در حال نمایش سینمای ایران در مظان اتهام قرارگرفته‬ ‫است؛ فیلم سینمایی قهرمان به کارگردانی اصغر فرهادی‪ .‬این‬ ‫فیلم که توانسته جوایز مطرح بین المللی را دریافت کند به ادعای‬ ‫یک مستندســاز برداشتی ازاد از مستند او با عنوان دو سر برد‪،‬‬ ‫دو سر باخت (‪ )۱۳۹۷‬است‪ .‬ماجرایی که به گفته هیئت مدیره‬ ‫انجمن مستندســازان وقتی در گفت وگوی دو طرفه برطرف‬ ‫نشده‪ ،‬حاال رسانه ای شده است‪.‬‬ ‫ی است که‬ ‫اینکه این ادعا چقدر درســت است یا خیر بحث ‬ ‫حتما باید روشن شود اما انتظاری که همواره از قشر فرهنگی و‬ ‫هنری وجود دارد اینکه دعواهای فرهنگی در فضایی متفاوت تر‬ ‫از بحث های دیگری پیگیری شــود زیرا دو ســر دعوا افرادی‬ ‫فرهنگیهستند‪.‬‬ ‫انجمن مستندسازان با درنظر داشتن این مقدمه‪ ،‬بیانیه ای‬ ‫صادر کرده اســت‪ :‬اگر در ساخت یک فیلم داستانی از مصالح‬ ‫مختلف یک فیلم مستند استفاده شده باشد‪ ،‬حق وحقوق صاحب‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1999‬رای شماره ‪ 140060302026008290‬مورخ ‪ 1400/06/18‬هیات یک اقای سید رضا‬ ‫حسنی به شناسنامه شماره ‪ 27736‬و کدملی ‪ 1282746650‬صادره اصفهان فرزند سید ابوالقاسم‬ ‫بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 245/31‬مترمربع از پالک ‪ 13900‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان‬ ‫الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/08/08 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/08/23 :‬رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1213831‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-2003‬برابر رای شماره ‪ 1641‬مورخ ‪ 1400/05/26‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای حسین وحیدا به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 6‬کدملی ‪ 1288856407‬صادره اصفهان فرزند غالمرضا بر ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 187/15‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ 4534‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت‬ ‫ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف بانو ملکه اغا سعیدی زاده‬ ‫اصفهانی و اقای عزیزاله بی تقصیر (که به موجب سند شماره ‪ 6626‬مورخ ‪ 1350/7/25‬دفترخانه‬ ‫‪ 103‬اصفهان‪ ،‬بانو ملکه اغا سعیدی زاده اصفهانی مقدار ‪ 211‬متر از پالک فوق الذکر را به اقای‬ ‫عزیزاله بی تقصیر انتقال قطعی داده است) خریداری شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/08/08 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/08/23 :‬مهدی شبان‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪ /1213417‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-2001‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر‬ ‫به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت‬ ‫به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫فیلم مستند چگونه باید تامین شود؟‬ ‫اگر کسی در مسیر ساخت یک فیلم به عنوان راهنما‪ ،‬مشاور‬ ‫یا اســتاد حضورداشته باشــد چه حقی نسبت به ان فیلم پیدا‬ ‫می کند؟‬ ‫ما در انجمن مستندسازان به واسط ه درخواست و چاره جویی‬ ‫خانم ازاده مسیح زاده‪ ،‬کارگردان فیلم مستند‪ ،‬دوباره با این مسئل ه‬ ‫پر تکرار در سینمای مستند مواجه شده ایم‪.‬‬ ‫این بار صورت مسئله چنین است‪ :‬کارگردان یک فیلم مستند‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/06/24-7720‬هیات چهارم اقای اکبر قانعیان سبدانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 1396‬کدملی ‪ 1284835014‬صادره اصفهان فرزند براتعلی در ششدانگ یک باب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ 25/88‬مترمربع از پالک شماره ‪ 140‬فرعی از ‪ 40‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪۱۴‬‬ ‫حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت رضا عسگری لمجیری مورد ثبت صفحه ‪ 73‬دفتر ‪173‬‬ ‫امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/08/08 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/08/23 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪ /1213148‬م الف‬ ‫اگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان‬ ‫‪ -1-2012‬اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‬ ‫طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪-1‬رای شماره ‪ -2298‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم بیاتی فرزند علی اصغر‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 3‬صادره از خوانسار در ششدانگ ساختمان به مساحت ‪ 299.97‬مترمربع مجزی‬ ‫شده از پالک ‪ 34‬فرعی از‪ 1870‬اصلی واقع در بخش‪ 1‬محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪-2‬رای شماره ‪ -2109‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسین ابراهیمی فرزند صدراله‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 11‬صادره از مرکزی در ششدانگ ساختمان به مساحت ‪ 410.86‬مترمربع پالک‬ ‫‪ 63‬فرعی از ‪ 7‬اصلی واقع در بخش‪ 2‬محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪-3‬رای شماره ‪ 2304‬و ‪ 2300‬و ‪ -2305‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسین صدرائی‬ ‫فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪ 417‬صادره از گلپایگان در دو دانگ مشاع وخانم فهیمه امینی فرزند‬ ‫رضا بشماره شناسنامه ‪ 4640‬صادره از گلپایگان در دو دانگ مشاع و خانم فاطمه امینی فرزند‬ ‫رضا بشماره شناسنامه ‪ 3068‬صادره ازگلپایگان در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 97.60‬مترمربع مجزی شده از پالک ‪ 101‬فرعی از‪ 226‬اصلی واقع در بخش‪ 1‬محرز‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫‪-4‬رای شماره ‪ -2290‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مصطفی قندهاری فرزند‬ ‫حیدرعلی بشماره شناسنامه ‪ 371‬صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان به مساحت ‪151.70‬‬ ‫مترمربع مجزی شده از پالک ‪ 2‬فرعی از ‪ 4033‬اصلی واقع در بخش‪ 1‬محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪-5‬رای شماره‪ 2168‬و ‪ -2169‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهناز میرزائی فرزند‬ ‫احمدرضا بشماره شناسنامه ‪ 1159963665‬صادره از داران درسه دانگ مشاع و اقای نبی اله‬ ‫رمضانی فرزند صدیف جان بشماره شناسنامه ‪ 28‬صادره از داران در سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 129.39‬مترمربع مجزی شده از پالک ‪ 221‬اصلی واقع دربخش‪ 1‬محرز‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫‪-6‬رای شماره‪ -2209‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه قانونی فرزند مضفر بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 5210‬صادره از تهران در سه دانگ مشاع و خانم طیبه قانونی فرزند مظفر بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 8923‬صادره از تهران در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک ساختمان به مساحت ‪204.75‬‬ ‫مترمربع مجزی شده از پالک‪ 26‬اصلی واقع در بخش‪ 1‬محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪-7‬رای شماره ‪ 2288‬و ‪ -2289‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای احمد یاری فرزند تقی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 835‬صادره از قره کهریز در سه دانگ مشاع و خانم فاطمه علیمی فرزند احمد‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 2662‬صادره ازتهران در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 578.48‬مترمربع مجزی شده از پالک‪ 129‬فرعی از ‪ 4‬اصلی واقع در بخش‪ 2‬محرز گردیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪-8‬رای شماره ‪ -2296‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهال میسمی فرزند جلیل بشماره‬ ‫(فیلم دو ســر برد‪ ،‬دو سر باخت به کارگردانی ازاده مسیح زاده)‬ ‫ی است که فیلم سینمایی مشهور این روزها (قهرمان ساخته‬ ‫مدع ‬ ‫اصغر فرهادی) با اثرپذیری جدی از فیلم مستند او ساخته شده‬ ‫و در این مســیر نه تنها حق وحقوق مادی و معنوی او هیچ گاه‬ ‫تامین نشده بلکه شاهد برخوردهایی از گونه ای دیگر بوده است‪.‬‬ ‫این اولین بار نیست که چنین گفت وگوهایی در حوزه سینما‬ ‫به صورت پراکنده درمی گیــرد؛ اما غالب چنین جدال هایی در‬ ‫سینمای ایران درنهایت با پادرمیانی و به اصطالح ریش سفیدی‬ ‫رتق وفتق می شود و متاسفانه اصل ماجرا در غالب موارد به زیر‬ ‫فرش رانده می شود‪.‬‬ ‫جامعه هنری ما نیازمند است تا در خصوص منافع و حقوق‬ ‫خود صریح و محترمانه گفت وگو کند و خرد جمعی هنرمندان‬ ‫باید فرصت پیدا کند تا درخصوص مسائل مهم شغلی خود وارد‬ ‫بحث و جدال احسن شود‪.‬‬ ‫انجمن مستند سازان بنا دارد بحث و گفت وگو پیرامون این‬ ‫موضوع را از باب کشف و تنظیم روابط درست حقوقی و هنری‬ ‫در خصوص اثرپذیری فیلم داستانی از یک فیلم مستند شروع‬ ‫و تا رسیدن به داوری خرد جمعی ادامه دهد‪ .‬ما به زودی فضایی‬ ‫برای گفت وگوی ازاد دراین باره فراهم خواهیم کرد‪.‬‬ ‫اما در گام اول الزم است تا همه کسانی که به گفت وگو در‬ ‫این حوزه عالقه مند هستند بتوانند هر دو فیلم را ببینند تا امکان‬ ‫داوری درباره این ادعا اسان تر باشد‪ .‬خوشبختانه فیلم داستانی‬ ‫این روزها در سینماهای کشــور اکران شده و امکان تماشای‬ ‫ان مهیاست‪.‬‬ ‫ما از کارگردان فیلم مستند پرسیدیم ایا امکان دارد تا برای‬ ‫ایجاد امادگی ورود به گفت وگوها‪ ،‬فیلم خود را در فضای مجازی‬ ‫اکران کند؟ ایشان اعالم کردند این فیلم هم اکنون در یکی از‬ ‫شبکه های اجتماعی قابل تماشــا و با جست وجویی در فضای‬ ‫مجازی در دسترس است‪.‬‬ ‫شناسنامه ‪ 1210054396‬صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان به مساحت ‪ 303.48‬مترمربع‬ ‫مجزی شده از پالک ‪ 1801‬فرعی از‪ 3‬اصلی واقع در بخش‪ 2‬خریداری از مالک رسمی اقای‬ ‫حسین شهداد محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪-9‬رای شماره ‪ -2297‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مجید عبیری فرزند‬ ‫اکبر بشماره شناسنامه ‪ 149‬صادره از گلپایگان درششدانگ ساختمان به مساحت ‪193.82‬‬ ‫مترمربع مجزی شده از پالک ‪ 1‬فرعی از ‪ 4183‬اصلی واقع در بخش‪ 1‬محرز گردیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪-10‬رای شماره ‪ -2163‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای عبدالرضا رمضانی فرزند‬ ‫عبدالمجید بشماره شناسنامه ‪ 400‬صادره از داران در ششدانگ ساختمان به مساحت ‪202.94‬‬ ‫مترمربع مجزی شده ازپالک‪ 20‬فرعی از‪ 98‬اصلی واقع در بخش‪1‬محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪-11‬رای شماره‪ -2166‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای اسماعیل رمضانی دره بیدی‬ ‫فرزند عبدالمجید بشماره شناسنامه ‪ 1150178205‬صادره از خوانسار درششدانگ ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 328.38‬مترمربع مجزی شده از پالک ‪20‬فرعی از‪ 98‬اصلی واقع دربخش‪1‬محرز گردیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪-12‬رای شماره‪ 2284‬و ‪ -2285‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شهربانو ابراهیمی فرزند‬ ‫میرزا عبداله بشماره شناسنامه ‪ 286‬صادره از بوئین و میاندشت درسه دانگ مشاع و اقای درویشعلی‬ ‫شمسی فرزند اکبر بشماره شناسنامه ‪ 78‬صادره از بوئین و میاندشت در سه دانگ مشاع ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 274.94‬مترمربع مجزی شده از پالک ‪ 256‬اصلی واقع دربخش‪ 1‬محرز گردیده است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/08/08 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/08/23 :‬محمد سلمانی‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک گلپایگان ‪ /1211992‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-2006‬برابر اراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی ذیل محرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضی و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز در روزنامه های تعیین شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی لنجان‬ ‫اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪،‬‬ ‫می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت ‪ ۲‬ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫لنجان تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را‬ ‫به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -۱‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۵۰۰۱۳۰۲‬مورخ ‪ 1400/07/08‬خانم زهرا اتشی ریزی فرزند‬ ‫حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 119/84‬مترمربع مفروز از پالک ‪ -۱۰۷‬اصلی‬ ‫واقع در زرین شهر بخش ‪ ۹‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح‬ ‫قهرمان‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز شنبه مورخ ‪ 1400/08/08‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز یکشنبه مورخ‬ ‫‪ 1400/08/23‬مصطفی شمسی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان ‪ /1212914‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-2178‬برابر رای شماره ‪ ۲۱۷۰‬مورخ ‪ 1400/7/22‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای حمید بلوچی به شناسنامه شماره ‪۴۸۸‬‬ ‫کدملی ‪ ۱۲۸۶۴۰۴۵۰۹‬صادره اصفهان فرزند مهدی بر دو دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمینی که‬ ‫قبال راهرو بوده و در حال حاضر قسمتی از یکباب ساختمان واقع در شرق پالک ‪ 1075/4‬ملکی‬ ‫‪5‬‬ ‫نقدی سازنده‪ ،‬پیشکشی برای‬ ‫تو‬ ‫گـروه فرهنـگ و هنـر‪ :‬در زندگـی روزمـره بارها با‬ ‫نقـد و انتقـاد توسـط خـود و دیگـران مواجـه می شـویم اما‬ ‫اینکـه تا چـه انـدازه می توانیـم با ایـن پدیده همگام شـده‬ ‫و بیـن انتقـاد و عیب جویـی تمایز قائل شـویم کاری اسـت‬ ‫دشـوار که از عهده هرکسـی برنمی اید‪ .‬درواقع انتقاد از خود‬ ‫و دیگـران و یـا موردانتقـاد واقع شـدن معمـوال مقاومتی در‬ ‫افـراد بـه وجـود می اورد و احسـاس عیـب داشـتن در رفتار‬ ‫و کـردار را القـا می کنـد کـه باعث رنجش خاطـر و کدورت‬ ‫بیـن افـراد می شـود‪ .‬در تازه هـای نشـر مهرسـتان کتابـی‬ ‫تحـت عنوان «پیشکشـی بـرای تو» بـه بازار عرضه شـده‬ ‫اسـت کـه مهارت هـای مواجهـه بـا انتقـاد از سـوی خود و‬ ‫دیگـری را بـه زبانی سـاده بیان مـی دارد‪.‬‬ ‫کتـاب «پیشکشـی برای تو» بـا زیر عنوان نقد سـازنده‬ ‫در خانواده‪ ،‬توسـط دکتر سـید حسـن اصفهانی اردکانی که‬ ‫نویسـنده ای پژوهـش محـور اسـت در ‪ 12‬فصـل به نقـد و‬ ‫انتقـاد در خانـواده می پـردازد و تلاش دارد ایـن مسـئله را‬ ‫بیـن زوج های جوان و همسـران تبیین بـدارد که با نقدهای‬ ‫یکدیگر مواجهی مسـالمت امیز داشـته باشـند و انتقاد را به‬ ‫معنای اعتـراض و عیب جویـی ندانند‪.‬‬ ‫در فصـول دوازده گانـه کتـاب مهارت محور پیشکشـی‬ ‫بـرای تـو به مـواردی نظیـر اینکه معنـای نقد‪ ،‬تفـاوت نقد‬ ‫و عیب جویـی‪ ،‬راهکارهایـی مواجهـه بـا نقد‪ ،‬نقد سـازنده و‬ ‫غیـر سـازنده‪ ،‬موانع انتقادپذیری‪ ،‬خود انتقـادی‪ ،‬اصول انتقاد‬ ‫از خـود و چگونـه دیگـران را نقد کنیم پرداخته شـده اسـت‪.‬‬ ‫بهای کتاب‪ 48.000 :‬تومان‬ ‫روزهای شلوغ کانون پرورش‬ ‫فکری در هفته کتاب‬ ‫برنامه هـای کانون پـرورش فکری کـودکان و نوجوانان‬ ‫بـه مناسـبت بیسـت ونهمین دوره هفتـه کتـاب جمهوری‬ ‫اسلامی ایـران‪ ،‬اعلام شـد‪.‬به گـزارش اداره کل روابـط‬ ‫عمومـی و امـور بین الملل کانـون‪ ،‬برنامه هـای هفته کتاب‬ ‫امسـال از ‪ ۲۴‬ابان تا ‪ ۱‬اذر در سراسـر کشـور با شعار «جای‬ ‫خالـی را بـا کتـاب خـوب پر کنیـد» برگزار می شـود‪.‬‬ ‫کانـون پـرورش فکـری بـا برپایـی نشسـت های‬ ‫تخصصـی فرهنگـی و ادبـی همچنیـن گفت وگوهـای‬ ‫مسـتقیم و زنده با مدیرعامل کانون‪ ،‬نویسـنده ها‪ ،‬شـاعران‪،‬‬ ‫مترجمـان و تصویرگـران نام اشـنا و محبـوب کتاب هـای‬ ‫کـودک و نوجـوان و برگـزاری اییـن اهـدای جایـزه کتاب‬ ‫سـال کـودک و نوجوان‪ ،‬بچه هـا را به کتـاب و کتاب خوانی‬ ‫تشـویق می کند‪.‬بـر همیـن اسـاس سلسله نشسـت های‬ ‫تخصصـی فرهنگـی و ادبـی کانون دوشـنبه (‪ ۲۴‬ابـان) در‬ ‫پ و گفـت صمیمانه‬ ‫پرتـال اینترنتـی کانـون با موضـوع گ ‬ ‫بـا نامزدهـای جایـزه جهانـی اسـترید لیندگـرن ‪ ۲۰۲۱‬و با‬ ‫حضـور هوشـنگ مرادی کرمانـی‪ ،‬فریـدون عموزاده خلیلی‪،‬‬ ‫حمیدرضا شـاه ابادی و جمشـید خانیان از سـاعت ‪ ۱۵‬تا ‪۱۷‬‬ ‫برگـزار می شـود‪.‬‬ ‫متقاضیان به مساحت ‪ 38/50‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۵‬فرعی از ‪ ۱۰۷۵‬اصلی (که بایستی‬ ‫با پالک ‪ 1075/4‬تجمیع گردد) واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب‬ ‫بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف خانم هنوری گابستان (مالک رسمی) خریداری شده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۱۷۶۳‬مورخ ‪ 1400/6/11‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای پیمان پور صبحی به شناسنامه شماره ‪۴۱۷‬‬ ‫کد ملی ‪ ۱۲۹۱۰۱۷۶۶۶‬صادره اصفهان بر دو دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمینی که قبال‬ ‫راهرو بوده و در حال حاضر قسمتی از یکباب ساختمان واقع در شرق پالک ‪ 1075/4‬ملکی‬ ‫متقاضیان به مساحت ‪ 38/50‬متر مربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۵‬فرعی از ‪ ۱۰۷۵‬اصلی (که‬ ‫بایستی با پالک ‪ 1075/4‬تجمیع گردد) واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‬ ‫به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف خانم هنوری گابستان (مالک رسمی) خریداری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۱۷۶۲‬مورخ ‪ 1400/6/11‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت خانم ژینوس اشراقی بروجنی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۱۲۸۸۹۰۷۳۵۴‬کد ملی ‪ ۱۲۸۸۹۰۷۳۵۴‬صادره اصفهان فرزند کیومرث و مالکیت خانم ساناز اشرقی‬ ‫بروجنی به شناسنامه شماره ‪ ۱۲۸۹۱۴۲۹۶۳‬صادره اصفهان فرزند کیومرث و مالکیت اقای فرود‬ ‫اشراقی بروجنی به شناسنامه شماره ‪ ۱۲۸۸۷۹۸۶۳۶‬صادره اصفهان به ترتیب سهم هر یک فرزندان‬ ‫دختر بر ‪ ۶‬حبه مشاع از ‪ ۲۴‬حبه دو دانگ مشاع و سهم فرزند پسر بر ‪ ۱۲‬حبه مشاع از ‪۲۴‬‬ ‫حبه دو دانگ مشاع (به استثناء بهای ثمنیه دو دانگ مشاع که متعلق به خانم فردوس فاتحی‬ ‫می باشد) از ششدانگ قطعه زمینی که قبال راهرو بوده و در حال حاضر قسمتی از یکباب‬ ‫ساختمان واقع در شرق پالک ‪ 1075/4‬ملکی متقاضیان به مساحت ‪ 38/50‬مترمربع مفروزی‬ ‫از پالک شماره ‪ ۵‬فرعی از ‪ ۱۰۷۵‬اصلی (که بایستی با پالک ‪ 1075/4‬تجمیع گردد) واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی (به نام مورث ایشان‪:‬‬ ‫مرحوم کیومرث اشراقی بروجنی) و مع الواسطه از طرف خانم هنوری گابستان (مالک رسمی)‬ ‫خریداری است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/08/23 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/08 :‬مهدی شبان‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪ /1221663‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ‬ ‫‪ -1-2180‬شماره‪ 180/1400 :‬تاریخ‪ 1400/08/19 :‬با عنایت به اینکه خانم شهناز کیامنش‬ ‫دادخواستی به طرفیت شرکت اب منطقه ای اصفهان و اقایان شهرام و شهریار کیامنش و به‬ ‫خواسته تقاضای انتقال پروانه اب به شماره ‪ 3117/2884‬مورخ ‪ 52/7/11‬تقدیم دبیرخانه کمیسیون‬ ‫رسیدگی به امور ابهای زیرزمینی نموده است و خواندگان را مجهول االمکان معرفی نموده است‪.‬‬ ‫لذا خواهشمند است مقرر فرمائید متن زیر در روزنامه کثیراالنتشار محلی و با هزینه خواهان درج‬ ‫گردد‪(( .‬اقایان شهریار و شهرام کیامنش فرزندان اصغر به ادرس مجهول االمکان)) در خصوص‬ ‫دادخواست خانم شهناز کیامنش به طرفیت شما مبنی بر تقاضای انتقال پروانه بهره برداری به‬ ‫شماره ‪ 3117/2884‬مورخ ‪ 53/7/11‬بدینوسیله با توجه به مجهول االمکان ادرس شما به شما‬ ‫ابالغ می گردد در جلسه ای به تاریخ ‪ 1400/9/16‬راس ساعت ‪ ۱۴‬در کمیسیون رسیدگی به امور‬ ‫ابهای زیرزمینی واقع در خیابان ابشار اول شرکت اب منطقه ای طبقه همکف تشکیل می گردد‪.‬‬ ‫جهت دفاع و ادای توضیحات حاضر شوید‪ .‬محمد حیدری‪ -‬دبیر کمیسیون رسیدگی به امور ابهای‬ ‫زیرزمینی ‪/1222080‬م الف‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫افزایش‪ ۳۵۰‬درصدی‬ ‫محصوالت صنعتی ذوب اهن‬ ‫اصفهان در نیمه اول سال‬ ‫سیاوش خواجوی‪ ،‬مدیر فوالدسازی شرکت ذوب‬ ‫اهن به تشریح کیفیت محصوالت تولیدی در این بخش‬ ‫پرداخت‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬خواجوی با بیان این که‬ ‫در راستای رقابت در بازارهای هدف و تامین نیاز مشتریان‪،‬‬ ‫کیفیت محصوالت سرلوحه ذوب اهن اصفهان است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این شرکت با ارتقاء توان علمی متخصصان خود و‬ ‫توسعه کارگاه هایی که در افزایش کیفیت محصول نقش به‬ ‫سزایی دارند به تضمین کیفیت محصوالت خود پرداخته‬ ‫ است‪ .‬مدیر فوالدسازی شرکت ذوب اهن به کیفیت انواع‬ ‫ریل های تولیدی در ذوب اهن پرداخت و گفت‪ :‬با توسعه‬ ‫کارگاهای کیفیت محصول توانستیم انواع ریل مورد نیاز‬ ‫کشور و بازارهای منطقه را بر اساس استانداردهای ملی و‬ ‫جهانی تولید کنیم‪ .‬مدیر فوالدسازی شرکت از افزایش سه‬ ‫و نیم برابری محصوالت صنعتی در نیمه اول سال جاری‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت‪ :‬مبنای تولید‬ ‫برای ما رضایت مشتری است و برای رضایت مشتریان‬ ‫استانداردهای کیفیت را با دقت رعایت می کنیم‪ .‬مدیر‬ ‫فوالدسازی شرکت نقش تعمیرات در تولید محصوالت‬ ‫ل انکار دانست و گفت‪ :‬در این راستا‬ ‫باکیفیت را غیر قاب ‬ ‫تعمیرات اساسی کنورتور های‪ ۲‬و‪ ، ۳‬ایستگاه‪ ۶‬ریخته گری‪،‬‬ ‫جرثقیل ها و بومی سازی تاندیش ها و‪ ...‬از جمله اقداماتی‬ ‫است که برای حفظ کیفیت محصول انجام شده است‪ .‬وی‬ ‫تالش همکاران این مدیریت در تولید شمش های گوناگون‬ ‫و مورد نیاز شرکت را ستودنی دانست و افزود‪ :‬تالشگران‬ ‫این بخش‪ ،‬شمش های مورد نیاز انواع ریل‪ ،‬تیراهن و‬ ‫سایر محصوالت با ارزش افزوده باالتر تولید کردند و اجازه‬ ‫ندادند تحریم ها و تهدیدها بر تولیدات شرکت کوچکترین‬ ‫تاثیری داشته باشد‪.‬‬ ‫نمایشگاهاصفهانمیزبان‬ ‫عطر و طعم قهوه‪ ،‬نان‪،‬‬ ‫شیرینی و شکالت می شود‬ ‫سومین نمایشگاه تخصصی قهوه‪ ،‬نان‪ ،‬شیرینی‪،‬‬ ‫شکالت‪ ،‬تجهیزات هتل‪ ،‬رستوران و فست بود در اصفهان‬ ‫برپا می شود تا مردم این استان به مدت چهار روز میهمان‬ ‫عطرها و طعم های ماندگار باشند‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪،‬‬ ‫این نمایشگاه که از بیست و پنجم ابان ماه در اصفهان‬ ‫اغاز می شود‪ ،‬تا بیست و هشتم ابان ادامه خواهد داشت‬ ‫و میزبان شرکت های فعال و برندهای مطرح در حوزه‬ ‫واردات‪ ،‬تولید و فراوری قهوه‪ ،‬تولیدکنندگان تجهیزات‬ ‫هتل‪ ،‬رستوران‪ ،‬فست فود و کافی شاپ‪ ،‬دستگاه های پخت ‬ ‫نان‪،‬تولیدکنندگانوعرضه کنندگانتجهیزاتشیرینی پزی‬ ‫و تولیدکنندگان نان‪ ،‬شیرینی و شکالت خواهد بود‪ .‬بیش از‬ ‫‪ 90‬شرکت از استان های اصفهان‪ ،‬تهران‪ ،‬فارس‪ ،‬خراسان‬ ‫رضوی‪ ،‬اذربایجان شرقی و البرز در این دوره از نمایشگاه‬ ‫حضور دارند و به عرضه دستاوردها و توانمندی های خود‬ ‫می پردازند‪ .‬همچنین شرکت هایی از کشورهای کلمبیا‪،‬‬ ‫بولیوی و اقلیم کردستان عراق در سومین نمایشگاه‬ ‫تخصصی قهوه‪ ،‬نان‪ ،‬شیرینی‪ ،‬شکالت‪ ،‬تجهیزات هتل‪،‬‬ ‫رستوران و فست فود اصفهان حضور خواهند یافت‪ .‬از جمله‬ ‫ویژگی های نمایشگاه این دوره می توان به افزایش دو‬ ‫برابری فضای نمایشگاه نسبت به سال قبل اشاره کرد؛‬ ‫این نمایشگاه در ‪ 12‬هزار مترمربع فضای نمایشگاهی برپا‬ ‫می شود که در مقایسه با سال گذشته‪ ،‬افزایش کمی و‬ ‫کیفی قابل توجهی داشته است‪ .‬در کنار این نمایشگاه‪،‬‬ ‫سمینارها و دوره های اموزشی متعددی برگزار می شود تا‬ ‫عالقمندان به حوزه قهوه و نوشیدنی ها بتوانند با جدیدترین‬ ‫یافته های این بخش در دو قسمت تخصصی و استفاده‬ ‫روزمره اشنا شوند‪ .‬کارگاه اموزشی مهارت الته ارت‪ ،‬کارگاه‬ ‫اموزشی مهارت های باریستا‪ ،‬سمینار اشنایی با فرصت های‬ ‫تجاری کنیا با تمرکز بر صنعت قهوه و چای‪ ،‬دوره‬ ‫تخصصی چای‪ ،‬کارگاه اموزشی مهارت های بارتندینگ و‬ ‫کارگاه اموزشی مدیریت واحد صنفی از جمله برنامه های‬ ‫جانبی پیش بینی شده برای این نمایشگاه به شمار می روند‪.‬‬ ‫نمایشگاه قهوه و نوشیدنی های اصفهان که اکنون و پس از‬ ‫سه دوره برگزاری‪ ،‬به جایگاه مطلوبی در سطح کشور دست‬ ‫یافته و پیرو ان‪ ،‬استان اصفهان را به پایتخت قهوه ایران‬ ‫تبدیل کرده است طی روزهای ‪ 25‬تا ‪ 28‬ابان ماه ‪1400‬‬ ‫و از ساعت ‪ 10‬تا ‪ 19‬در نمایشگاه بین المللی اصفهان‬ ‫واقع در کمربندی شرق‪ ،‬روبروی منطقه روشن دشت‬ ‫برپا خواهد بود‪.‬‬ ‫بیمارستانشهیدمطهری‬ ‫ذوب اهن اصفهان میزبان‬ ‫خانوادهشهید‬ ‫بیمارستان شهید مطهری ذوب اهن اصفهان‪ ،‬میزبان‬ ‫خانواده شهید کریم ازادیان خیرابادی بود‪ .‬این شهید گمنام‬ ‫در مسکن مهر فوالدشهر در خاک ارامیده و بعد از ‪ ۳۵‬سال‬ ‫هویت ان مشخص شد‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬هویت‬ ‫شهید «عبدالکریم ازادیان» که به عنوان شهید گمنام در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬در مسکن مهر فوالدشهر اصفهان به خاک سپرده‬ ‫شده بود‪ ،‬سرانجام بعد از ‪ ۳۵‬سال با انجام ازمایش ‪DNA‬‬ ‫مشخص شد‪ .‬در همین راستا مراسم تکریم و استقبال از‬ ‫خانواده شهید از میدان بسیج به سمت بهشت شهدای گمنام‬ ‫مسکن مهر شهرستان فوالدشهر برگزار شد و بیمارستان‬ ‫شهید مطهری ذوب اهن میزبان خانواده این شهید گرانقدر‬ ‫بود‪ .‬گفتنی است‪ ،‬شهید «کریم ازادیان» اول فروردین سال‬ ‫‪ ۱۳۴۲‬در روستای خیراباد از توابع شهرستان فسا دیده به‬ ‫جهان گشود‪ .‬این شهید سال ‪ ۶۵‬در عملیات کربالی چهار‬ ‫به فیض شهادت نائل و مفقود الجسد شده بود‪.‬‬ ‫یکشنبه | ‪ 23‬ابان ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4212‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه در جمع اعضای هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران تاکید کرد‬ ‫لزوم برقراری تعادل در زنجیره فوالد‬ ‫محمدیاسر طیب نیا‪ ،‬مدیرعامل فوالد مبارکه در دیدار با رئیس‬ ‫و اعضای هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با اشاره‬ ‫گفتمان توسع ِه ک ّمی به توسعه کیفی و راه اندازی‬ ‫به اینکه اصالح‬ ‫ِ‬ ‫نهضت استفاده از حداکثر ظرفیت های موجود‪ ،‬افزایش بهره وری‬ ‫و رفع موانع تولید از جمله مواردی است که امروز بیش ازپیش باید‬ ‫در دستور کار نهادها و انجمن های صنفی قرارگیرد‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران به عنوان نهادی که شرکت های‬ ‫فوالدی و صنایع پایین دست و باالدست زنجیره فوالد در ان‬ ‫عضو هستند‪ ،‬به خوبی می تواند نقش نمایندگی و گفتمان سازی در‬ ‫جهت برقراری تعادل در زنجیره فوالد را ایفا نماید‪ .‬ازاین رو انتظار‬ ‫مجموعه های فوالدی عضو انجمن این است که انجمن اگرچه‬ ‫جایگاه حاکمیتی ندارد‪ ،‬اما با اینده نگری و لحاظ کردن تهدیدها و‬ ‫فرصت هایی که در زنجیره وجود دارد‪ ،‬گفتمان سازی را به خوبی‬ ‫اجرا کند‪ ،‬چراکه در زنجیره فوالد عدم تعادل هایی نیز به چشم‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫به گزارش اصفهان امروز‪ ،‬مدیرعامل فوالد مبارکه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در سال های گذشته و به واسطه نیازی که کشو ِر درحال توسعه‬ ‫به صنعت فوالد داشت‪ ،‬گفتمان توسعه ک ّمی‪ ،‬گفتمان رایج و‬ ‫حاکم بر زنجیره فوالد بود و همه موظف و مکلف بودیم در این‬ ‫گفتمان و پارادایم حرکت کنیم و توسعه های بسیار خوبی که در‬ ‫چند دهه گذشته در همین راستا شکل گرفته‪ ،‬نتیجه این گفتمان‬ ‫است؛ به طوری که در حال حاضر شاهدیم زنجیره فوالد نه تنها‬ ‫پاسخگوی نیاز بازار داخل است‪ ،‬بلکه امکان صادرات نیز در زنجیره‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫طیب نیا افزود‪ :‬از ‪ ۳۰‬میلیون تن تولید فوالد‪ ۱۷ ،‬میلیون تن‬ ‫در داخل مصرف می شود‪ ،‬درحالی که بالغ بر ‪ ۴۰‬میلیون تن ظرفیت‬ ‫وجود دارد و طرح های توسع ِه در دست اجرا به سمتی حرکت‬ ‫می کند که در ‪ 4‬تا ‪ 5‬سال اینده‪ ،‬باالتر از برنامه ‪ ۵۵‬میلیون تن‬ ‫ظرفیت احداث شده خواهیم داشت‪ .‬پر واضح است که در سال های‬ ‫گذشته‪ ،‬گفتمان توسع ِه ک ّمی‪ ،‬برای کشور نیاز بوده‪ ،‬ولی امروز‬ ‫در شرایطی قرار گرفته ایم که زیرساخت ها‪ ،‬منابع و مواد اولیه در‬ ‫زنجیره پاسخگو نیست و این می طلبد که گفتمان امروز تغییر کند‬ ‫و نقش نهادهایی مانند انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در ایجاد‬ ‫این گفتمان نقشی بی بدیل و تعیین کننده است‪ .‬این نهاد باید نقش‬ ‫روشنگری داشته باشد و فعاالن زنجیره را نسبت به توسعه هایی‬ ‫که انجام می دهند هوشیار کند؛ چه بسا بسیاری از توسعه هایی که‬ ‫در شرایط فعلی شکل می گیرد‪ ،‬خود برهم زننده تعادل در زنجیره‬ ‫باشند‪ .‬به همین دلیل باید گفت امروز تبدیل گفتمان توسعه کمی‬ ‫به گفتمان توسعه کیفی با ارزش افزوده باالتر‪ ،‬نخستین نقشی‬ ‫است که انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران می تواند عهده دار ان‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره به سرمایه گذاری های خوبی‬ ‫که در زنجیره فوالد و صنایع مختلف صورت گرفته تصریح کرد‪:‬‬ ‫در حال حاضر می توانیم بگوییم ظرفیت های ایجادشده در بسیاری‬ ‫از حوزه ها بیش از نیاز مصرف کنندگان داخلی است‪ .‬اگرچه در‬ ‫حوزه محصوالت کیفی کمبودها همچنان پابرجاست‪ ،‬اما در‬ ‫حوزه محصوالت تجاری‪ ،‬انرژی‪ ،‬مواد غذایی و دیگر زنجیره ها‪،‬‬ ‫ظرفیت های خوبی در کشور ایجاد شده‪ ،‬ولی به علت مشکالت‬ ‫موجود‪ ،‬از این ظرفیت ها به طور کامل استفاده نمی شود‪ .‬از همین‬ ‫رو‪ ،‬ما نیازمند ایجاد نهضت استفاده حداکثری از ظرفیت های‬ ‫موجود و افزایش بهره وری در کنار رفع موانع تولید هستیم‪.‬‬ ‫طیب نیا با تاکید بر رفع موانع تولید افزود‪ :‬امروز باید نهضت‬ ‫استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود و افزایش بهره وری و رفع‬ ‫موانع تولید‪ ،‬مطابق انچه مقام معظم رهبری فرمودند‪ ،‬در کشور‬ ‫تبدیل به یک نهضت ملی شود و نکته اساسی این است که اگر‬ ‫سرمایه گذاری های انجام شده به بهترین نحو استفاده شود‪ ،‬اگر‬ ‫شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل های ایجادشده در دستور کار قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬نهادهایی مانند انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران به راحتی‬ ‫می توانند در زنجیره فوالد مشخص کنند که کجا ظرفیت داریم‪،‬‬ ‫خالها کجاست و یا با چه حجم سرمایه گذاری و با چه رویکردی‬ ‫می شود از این ظرفیت ها استفاده حداکثری کرد و این رویکرد‬ ‫نشان از نقش بی بدیل این نهاد صنفی دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در جلسه کمیته عالی تحول تاکید کرد‬ ‫ضرورت تدوین برنامه های بلندمدت‬ ‫برای فوالد مبارکه‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت‪ :‬نباید منابع مالی‬ ‫شرکت صرفا به نقدینگی و سوداوری محدود شوند‪ ،‬بلکه‬ ‫سبد سهام داری و سرمایه گذاری نیز باید به منابع مالی اضافه‬ ‫شوند و در این صورت است که ظرف چند ماه می توان به‬ ‫یک استراتژی بلندمدت کارامد رسید‪.‬‬ ‫به گزارش اصفهان امروز‪ ،‬محمدیاسر طیب نیا‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬در جلسه کمیته عالی تحول این شرکت که‬ ‫با موضوع «تدوین جهت گیری های استراتژیک اینده فوالد‬ ‫مبارکه» برگزار شد‪ ،‬با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای‬ ‫پروژه های جاری فوالد مبارکه اظهار کرد‪ :‬پروژه های مرتبط‬ ‫با پایداری‪ ،‬تولید‪ ،‬افزایش بهره وری‪ ،‬کاهش ضایعات‪ ،‬افزایش‬ ‫تاب اوری و توازن در زنجیره تولید در اولویت شرکت قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬لزوم تدوین برنامه های بلندمدت برای فوالد‬ ‫مبارکه‬ ‫وی با تاکید بر ضرورت ترسیم افق چشم انداز ‪1410‬‬ ‫و ‪ 1450‬در فوالد مبارکه افزود‪ :‬از امروز باید برای تدوین‬ ‫برنامه های بلندمدت برای افق ده ساله و پنجاه ساله اقدام کنیم‬ ‫و در پروژه های فوالد مبارکه سهمی برای تبدیل شدن به‬ ‫یک شرکت موفق همچون شرکت های نامدار جهانی داشته‬ ‫باشیم؛ چراکه فوالد مبارکه باید در تراز شرکت های موفق و‬ ‫مشهور جهان همچون پوسکو‪ ،‬ال‪ .‬جی و تویوتا قرار داشته‬ ‫باشد‪.‬مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه اگر قرار‬ ‫است تنها به حفظ سهم ک ّمی فوالد در کشور بیندیشیم‪،‬‬ ‫به طور قطع این جایگاه و سهم را نیز از دست خواهیم داد‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬فوالد مبارکه برای افزایش و حفظ سهم‬ ‫کمی خود از تولید فوالد‪ ،‬تنها نباید به فکر احداث و ایجاد‬ ‫ّ‬ ‫واحد جدید برای تولید باشد؛ چراکه در حال حاضر این‬ ‫شرکت در مجموعه های مختلف صنعتی و معدنی همچون‬ ‫«گل گهر» به عنوان یکی از تولیدکنندگان فوالد‪ ،‬سهام دار‬ ‫عمده است؛ بنابراین بهتر است به ترکیب سهام داران گروه‬ ‫فوالد مبارکه اندیشیده شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬جنبهاستراتژیکمبحثحمل ونقل‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شرکت فوالد مبارکه می تواند با خرید‬ ‫بخشی از سهام یک شرکت جدید‪ ،‬مسائل و برنامه های‬ ‫تعریف شده خو د را پیش ببرد‪ .‬ما باید تمرکز بیشتری بر‬ ‫سهام های موجود در بورس داشته باشیم‪ ،‬زیرا می توانیم‬ ‫سهام یک شرکت را خریداری و چند میلیون تن فوالد را‬ ‫به تملک دراوریم‪ .‬برخی شرکت های کوچک و تولیدکننده‬ ‫فوالد در بورس وجود دارند که می توان ان ها را به عنوان‬ ‫یک بخش جدید برای فوالد مبارکه خریداری و به تولید‬ ‫این مجموعه اضافه کرد‪ .‬در خصوص نیروگاه و تولید‬ ‫انرژی نیز همین مصداق وجود دارد‪.‬طیب نیا با اشاره به‬ ‫مسائل اقتصادی‪ ،‬محدودیت های منابع انرژی و همچنین‬ ‫حمل ونقل در فوالد مبارکه اذعان داشت‪ :‬جنبه استراتژیک‬ ‫مبحث حمل ونقل از جنبه سوداوری ان برای فوالد مبارکه‬ ‫بیشتر است؛ حمل ونقل یک حوزه چالشی است و ممکن‬ ‫است که بخواهیم به صورت مستقیم وارد ان شویم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬توجه به سبد سهام داری برای فوالد مبارکه‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬زمانی که افق بلندمدت برای‬ ‫سال ‪ 1450‬را ترسیم کرده و به نقش افرینی در عرصه‬ ‫بین المللی و استراتژی های خود توجه می کنیم‪ ،‬شاید نیاز‬ ‫به مشارکت دیگر بخش ها برای حوزه های استراتژیک‬ ‫و سوداور وجود داشته باشد؛ برای مثال در حال حاضر‪،‬‬ ‫شرکت معدنی و صنعتی «چادرملو» در بحث معدن‬ ‫حاضر به همکاری با فوالد مبارکه است‪ ،‬اما باید‬ ‫محدودیت ها‪ ،‬ظرفیت ها و منابع مالی نیز در این راستا‬ ‫در نظر گرفته شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه ابراز داشت‪ :‬نباید‬ ‫منابع مالی شرکت صرفا به نقدینگی و سوداوری محدود‬ ‫شوند‪ ،‬بلکه سبد سهام داری و سرمایه گذاری نیز باید به‬ ‫منابع مالی اضافه شود و در این صورت است که ظرف‬ ‫چند ماه می توان به یک استراتژی بلندمدت کارامد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬باید افق فکری موجود در شرکت فوالد‬ ‫مبارکه را از زنجیره فوالد و حفظ سهم فوالد در کشور دور‬ ‫کرد؛ چراکه این شرکت قادر به انجام فعالیت هایی است که‬ ‫بسیاری از شرکت های داخلی توان انجام ان را ندارند‪ .‬پس‬ ‫باید به فکر این باشیم که فوالد مبارکه در افق بعدی‪ ،‬در‬ ‫پله های باالتری از زنجیره فوالد قرار گیرد و مصداق ان‬ ‫حوزه های معدنی است که مکمل زنجیره فوالد هم به شمار‬ ‫می ایند‪.‬‬ ‫سیدمهدی نقوی معاون تکنولوژی شرکت فوالد‬ ‫مبارکه اظهار کرد‪ :‬نخستین جلسه کمیته عالی تحول در‬ ‫دوره مدیریت جدید شرکت فوالد مبارکه با موضوع تدوین‬ ‫جهت گیری های استراتژیک اینده فوالد مبارکه برگزار گردید‬ ‫و گزارشی از وضعیت زنجیره تولید فوالد‪ ،‬از سنگ اهن تا‬ ‫محصوالت نهایی در کشور ارائه شد‪ .‬همچنین متناسب با‬ ‫این گزارش‪ ،‬در مورد وضعیت و جایگاه فوالد مبارکه در میان‬ ‫سایر بازیگران اصلی این زنجیره تبادل نظر صورت گرفت‬ ‫و مفاد کلی طرح جامع توسعه فوالد مبارکه در افق‪،1410‬‬ ‫مطرح و برنامه های اتی این شرکت نیز بررسی شد‪.‬‬ ‫موفقیت در تعمیرات اساسی ایستگاه ریخته گری شماره‪ ۶‬بخش فوالدسازی ذوب اهن‬ ‫محمدرضا یزدان پناه‪ ،‬مدیر نگهداری و تعمیرات و‬ ‫کارگاه های ساخت کارخانه ذوب اهن در خصوص اجرای‬ ‫تعمیرات اساسی ایستگاه ریخته گری شماره (‪ )۶‬فوالدسازی‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به فرسودگی تجهیزات مجموعه سرد کننده‬ ‫ایستگاه ریخته گری شماره (‪ ،)۶‬برنامه ریزی جهت تعویض‬ ‫کلیه قطعات مکانیکی و بازسازی و تعویض سازه های فلزی‬ ‫ان در دستور کار مدیریت مهندسی نت قرار گرفت‪ .‬با‬ ‫بررسی های جامع انجام شده روی فعالیت ها و سوابق مشابه‬ ‫در ایستگاه ریخته گری شماره (‪ ،)۳‬گراف تعمیراتی با در نظر‬ ‫گرفتن کلیه تداخل کاری ها در اجرای فعالیت ها‪ ،‬در نهایت به‬ ‫صورت ‪ ۹‬شبانه روزه تدوین و با موفقیت اجرا و به اتمام رسید‪.‬‬ ‫به گزارش اصفهان امروز‪ ،‬وی در خصوص اهمیت اجرای‬ ‫این تعمیرات گفت‪ :‬با توجه به نقش مهم این ایستگاه در‬ ‫تولید شمش های صادراتی‪ ،‬تمامی ظرفیت ها و امکانات این‬ ‫مهندسی جهت اتمام با کیفیت و سریع فعالیت ها به کارگرفته‬ ‫شده و طبیعتا اطمینان الزم از اماده به کار بودن کلیه‬ ‫تجهیزات مجموعه سرد کننده طی سال های اتی حاصل شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به عدم بازسازی کامل در مجموعه‬ ‫سرد کننده پس از تغییر طرح ایستگاه در سال های گذشته‪،‬‬ ‫عملیات تعویض قطعات مکانیکی و تعویض و بازسازی‬ ‫سازه های فلزی این مجموعه ایستگاه ریخته گری از اهمیت‬ ‫خاصی برخوردار بود‪ .‬رعایت کلیه استانداردها‪ ،‬حفظ همزمان‬ ‫کیفیت و سرعت کاری‪ ،‬رعایت موارد و مسائل ایمنی‬ ‫بخصوص با توجه به تداخل کاری پرسنل این مدیریت با‬ ‫مدیریت های تعمیرات و نوسازی راه و ساختمان و پرسنل‬ ‫تکنولوژی بخش فوالدسازی‪ ،‬به دلیل محدودیت فضای‬ ‫کاری و تراکم فعالیت ها در این ناحیه‪ ،‬مخاطرات متعددی را‬ ‫در این تعمیرات ایجاد کرد که با برنامه ریزی دقیق و روزانه‪،‬‬ ‫کلیه فعالیت ها در تمامی شیفت های کاری طبق گراف‬ ‫پیش بینی شده و بدون حادثه فردی یا تجهیزاتی اجرا و طی‬ ‫‪ ۹‬شبانه روز به اتمام رسید‪.‬‬ ‫وی در انتها ضمن قدردانی از حمایت های معاون‬ ‫بهره برداری و معاون خرید و مدیر امور مهندسی های‬ ‫بهره برداری در اجرای کیفی تعمیرات افزود‪ :‬الزم است از‬ ‫زحمات بی دریغ و شبانه روزی مدیر بخش فوالدسازی و‬ ‫کلیه همکاران سختکوش این بخش در معاونت های مختلف‬ ‫مکانیک‪ ،‬برق‪ ،‬انرژی‪ ،‬اتوماسیون‪ ،‬دفترفنی و‪ .....‬که در‬ ‫تمامی مراحل تعمیرات و در کنار نیروهای اجرایی مدیریت‬ ‫مهندسی نت حضور و مشارکت فعال داشتند و نیز معاونت‬ ‫ساخت مدیریت مهندسی نت و شرکت توسعه صنعت لنجان‬ ‫و همچنین مدیریت های اجرایی و پشتیبانی تعمیرات از جمله‬ ‫مدیریت های تعمیرات و نوسازی راه و ساختمان‪ ،‬راهبری‬ ‫ماشین االت‪ ،‬تولید و توزیع برق‪ ،‬اتوماسیون و ارتباطات‪HSE،‬‬ ‫‪ ،‬خرید تجهیزات‪ ،‬سفارشات و کنترل کاال‪ ،‬بیمارستان شهید‬ ‫مطهری‪ ،‬خدمات و امور رفاهی قدردانی نمود‪.‬‬ ‫خواجوی‪ ،‬مدیر بخش فوالدسازی ذوب اهن در خصوص‬ ‫تعمیرات اساسی ایستگاه ‪ ۶‬ریخته گری گفت ‪ :‬ایستگاه شماره‬ ‫‪ ۶‬ریخته گری وظیفه تولید ‪ ۲۵‬درصد از شمش تولیدی‬ ‫کارخانه و ‪ ۵۰‬درصد از شمش صادراتی را بر عهده دارد و‬ ‫بدلیل اهمیت این ایستگاه‪ ،‬تعمیرات اساسی ان می بایست‬ ‫در کمترین زمان و با باالترین کیفیت ممکن صورت‬ ‫می گرفت که با همت و تالش شبانه روزی کلیه همکاران‬ ‫در مدیریت های مختلف این امر با بهترین کیفیت و در زمان‬ ‫برنامه ریزی شده صورت پذیرفت که بدین وسیله از کلیه‬ ‫همکارانی که در انجام این تعمیرات فعالیت داشتند تشکر‬ ‫و قدردانی می نمایم‪.‬‬ ‫هاشمی‪ ،‬سرپرست کارگاه ریخته گری نیز ضمن تشکر‬ ‫از کلیه همکاران مکانیک‪ ،‬برق‪ ،‬اتوماسیون و انرژی اظهار‬ ‫داشت‪ :‬نکته با اهمیت در این تعمیرات تعویض اکران های‬ ‫قوسی سرد کننده بود که برای اولین بار از زمان بهره برداری‬ ‫از این ایستگاه‪ ،‬با دقت و کیفیت بسیار باال صورت پذیرفت‪.‬‬ ‫محمدی‪ ،‬مهندس تعمیرات مکانیک ایستگاه های‬ ‫ریخته گری فوالدسازی‪ ،‬ضمن اشاره به اهم فعالیت های‬ ‫انجام شده در این تعمیرات مانند تعویض ‪ ۶‬عدد اکران قوسی‪،‬‬ ‫تعویض ‪ ۷‬عدد ستون زیر ریل رام نوسان‪ ،‬تعویض ‪ ۴‬عدد‬ ‫ستون زیر بالک و همچنین تعویض سایر تجهیزات معیوب‬ ‫و سرویس کلیه تجهیزات ایستگاه از زحمات کلیه همکاران‬ ‫قدردانی نمود‪.‬‬ ‫شمس‪ ،‬مهندس ارشد ریخته گری ذوب اهن نیز اظهار‬ ‫داشت‪ :‬این تعمیرات بدون هیچگونه توقفی در روند تولید و با‬ ‫بهره برداری از سایر ایستگاه های ریخته گری و با انجام کلیه‬ ‫تعهدات تولیدی در کمترین زمان ممکن صورت پذیرفت‪.‬‬ ‫محمود شفیعی‪ ،‬معاون تعمیرات تجهیزات مکانیکی‬ ‫مدیریت مهندسی نت در این ارتباط گفت‪ :‬یکی از مهم ترین‬ ‫فعالیت هایی که جهت تعمیرات اساسی ایستگاه ‪ ۶‬پیش بینی‬ ‫شده بود بازسازی یا ‪ Revamping‬سردکننده ایستگاه‬ ‫بود که در زمان تعمیرات کلیه تجهیزات سردکننده شامل‬ ‫تجهیزات مکانیکی‪ ،‬اسکلت فلزی و سقف و دیواره های بتنی‬ ‫به طور کامل تعویض و بازسازی شده وکلیه ضایعات داخل‬ ‫سردکننده اعم از پوسته های فلزی و باقی مانده های ذوب از‬ ‫چند سال گذشته جمع اوری و به بیرون از سرد کننده انتقال‬ ‫داده شد که این حجم از فعالیت ها در تعمیرات اساسی مذکور‬ ‫در نوع خود بی سابقه بوده و با توجه به زمان بسیار محدود‬ ‫یک رکورد محسوب می شود‪.‬‬ ‫الزم به ذکراست که کلیه فعالیت های مکانیکی تعریف‬ ‫شده جهت تعمیرات فوق به مدت ‪۶‬شبانه روز به طور کامل‬ ‫انجام شد و باقی مانده زمان گراف در اختیار مدیریت تعمیرات‬ ‫و نوسازی راه و ساختمان جهت بازسازی سقف و دیواره های‬ ‫سردکننده و جمع اوری و انتقال ضایعات به بیرون و همچنین‬ ‫تست و راه اندازی تجهیزات ایستگاه در زمان راه اندازی بود‪.‬‬ ‫در ضمن تعمیرات مشابه درایستگاه ریخته گری‬ ‫شماره ‪ ۳‬درسال گذشته به مدت ‪ ۱۲‬شبانه روز انجام‬ ‫شد که انجام تعمیرات و بازسازی سردکننده ایستگاه‬ ‫‪ ۶‬به مدت ‪۹‬شبانه روز یک رکورد تعمیراتی محسوب‬ ‫می گردد‪.‬‬ ‫حشمت اهلل جعفری نسب‪ ،‬سرپرست کارگاه تعمیر‬ ‫تجهیزات ذوب اهن در ادامه افزود‪ :‬تعمیرات اساسی‬ ‫ریخته گری ‪ ۶‬از روز سه شنبه مورخ ‪ 27‬مهرماه ‪ 1400‬شروع‬ ‫و در پایان شیفت سوم تاریخ چهارم ابان ماه ‪ 1400‬تحویل‬ ‫نسوز و مکانیک بخش جهت راه اندازی داده شد‪ .‬مدت زمان‬ ‫پیش بینی شده در گراف مصوب ‪۹‬شبانه روز و در حداقل‬ ‫زمان ممکن با کیفیت باال در ‪ ۸‬شبانه روز توسط پرسنل‬ ‫مجرب کارگاه تعمیرتجهیزات (‪ )۵۱‬انجام گردید که در نوع‬ ‫خود رکوردی بی نظیر می باشد‪.‬‬ ‫مدت زمان دمونتاژ تجهیزات در ‪ ۵‬شیفت کاری (یک‬ ‫شیفت زودتر از گراف) انجام گردید‪ ۳.‬روز از گراف در اختیار‬ ‫مدیریت تعمیرات و نوسازی راه و ساختمان جهت بازسازی‬ ‫اسکلت بتنی سرد کننده قرار داده شد‪ .‬مونتاژ تجهیزات در ‪۳‬‬ ‫شبانه روز با سرعت و دقت باال که یک روز زودتر از گراف‬ ‫به اتمام رسید‪ .‬الزم به ذکر است در طول مدت تعمیرات‬ ‫ریخته گری ‪ ۶‬همزمان گراف تعمیرات جاری و فعالیت های‬ ‫مهم کارخانه نیز برنامه ریزی و اجرا گردید‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۱۶۵‬هزار واحد جهش مسکن‬ ‫اماده کلنگ زنی است‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬برای اجرای‬ ‫واحدهای جهش تولید و تامین مسکن‪ ،‬معطل مذاکره‬ ‫با شرکتهای خارجی نمی مانیم و هم اکنون ‪ ۱۶۵‬هزار‬ ‫واحد به مرحله اجرا رسیده است‪ .‬محمود محمودزاده در‬ ‫گفت وگو با ایسنا اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر بیش از در‬ ‫حال حاضر بیش از یک میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار نفر در طرح‬ ‫جهش تولید و تامین مسکن ثبت نام کرده اند و عملیات‬ ‫اجرایی بسیاری از پروژه ها در حال اغاز است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫وزارتخانه معطل مذاکرات با شرکتهای خارجی نمی ماند‪.‬‬ ‫اگر مذاکرات به نتیجه برسد فرصت ایجاد می شود؛ اگر‬ ‫هم نشود با توان داخلی کار را جلو می بریم‪ .‬در همین‬ ‫مدت کوتاه ‪ ۱۶۵‬هزار واحد طرح جهش تولید و تامین‬ ‫مسکن (نهضت ملی مسکن) اماده کلنگ زنی شده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد‪ :‬در سفرهایی‬ ‫که طی دو سه هفته گذشته رییس جمهوری و وزیر‬ ‫راه و شهرسازی به استانها داشتند بیش از ‪ ۵۴۰۰‬واحد‬ ‫کلنگ زنی شد‪ ۱۶۰ .‬هزار واحد دیگر اماده است که روز‬ ‫به روز به این تعداد اضافه می شود و انشاءاهلل با سرعت‬ ‫زیاد مراحل پیشرفت را طی می کند‪ .‬محمودزاده با بیان‬ ‫اینکه چهار گروه در پروژه جهش تولید مسکن حضور‬ ‫دارند گفت‪ :‬یک بخش مربوط به شهرهای کوچک‬ ‫است که به چند خانوار زمین واگذار می کنیم و به صورت‬ ‫پیش فرما خوشان می سازند‪ .‬گروه دوم تعاونی هایی هستند‬ ‫که توانایی ساخت دارند و عملکردشان مثبت بوده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬گروه سوم انبوه سازان و پیمانکاران هستند‬ ‫که در این طرح امکان ورود دارند‪ .‬کما اینکه در حال‬ ‫حاضر با چند هزار پروژه قرارداد بسته شده و در حال‬ ‫کار کردند‪ .‬گروه چهارم شرکتهایی که در صنعتی سازی‬ ‫فعالیت می کنند‪ .‬این گروه‪ ،‬محدودی به خارج یا داخل‬ ‫نیست‪ .‬هدف این است که سهم صنعتی سازی را در حوزه‬ ‫ساخت و ساز کشور افزایش دهیم‪ .‬بنابراین گزارش‪ ،‬از روز‬ ‫‪ ۲۸‬مهرماه به مدت یک ماه ثبت نام اجرای قانون جهش‬ ‫تولید مسکن در سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن‬ ‫به نشانی ‪ saman.mrud.ir‬در ‪ ۳۱‬استان و شهرهایی‬ ‫که زمین برای انها تامین شده‪ ،‬اغاز شده است‪ .‬متقاضیان‬ ‫پس از ورود بر روی گزینه «ثبت نام نهضت ملی‬ ‫مسکن» کلیک کنند‪ .‬عدم استفاده از تسهیالت یارانه ای‬ ‫دولتی در بخش مسکن و سبز بودن فرم «ج»‪ ،‬فقدان‬ ‫مالکیت خصوصی‪ ،‬متاهل یا سرپرست خانوار بودن و‬ ‫سابقه حداقل پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا چهار‬ ‫شرط اصلی خواهد بود‪ .‬درخصوص شرط تاهل‪ ،‬پنج گروه‬ ‫شامل خانم های باالی ‪ ۳۵‬سال‪ ،‬افراد دارای معلولیت‬ ‫باالی ‪ ۲۰‬سال‪ ،‬نخبگان علمی‪ ،‬مردان مجرد باالی ‪۴۵‬‬ ‫سال و بیماران خاص‪ ،‬می توانند ثبت نام کنند‪ .‬درباره‬ ‫نداشتن مالکیت نیز برخی گروه های درامدی در بعضی‬ ‫مناطق بر اساس تشخیص وزارت راه و شهرسازی از این‬ ‫شرط معاف هستند‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪ ۱۶۰۰‬واحد‬ ‫تولیدی جدید در شهرک ها و‬ ‫نواحیصنعتی‬ ‫معاون وزیر صمت گفت‪ :‬از ابتداء امسال تاکنون‬ ‫‪ ۱۶۰۰‬واحد تولیدی جدید در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫کشور به بهره برداری رسیده که از محل بهره برداری‬ ‫این واحدها ‪ ۳۰‬هزار فرصت شغلی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫علی رسولیان در مراسم بهره برداری از دو طرح صنعتی‬ ‫در شهرک صنعتی مشهد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از انجا که تقاضا‬ ‫برای سرمایه گذاری در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور‬ ‫بسیار زیاد است‪ ،‬پس گرفتن زمین از صاحبان صنایعی که‬ ‫در زمین های واگذار شده اقدام صنعتی انجام نداده اند در‬ ‫اولویت قرار گرفته است‪ .‬وی افزود‪ :‬در این راستا از ابتداء‬ ‫امسال تاکنون ‪ ۵۱۰‬هکتار زمین در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی کشور که تا کنون هیچ اقدام صنعتی بر روی‬ ‫انها انجام نگرفته شده بود‪ ،‬پس گرفته شده و به سرمایه‬ ‫گذاران جدید اختصاص یافت‪ .‬معاون وزیر صمت عنوان‬ ‫کرد‪ :‬از این پس زمین های راکدی که در اختیار واحدهای‬ ‫صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی قرار گرفته و هیچ‬ ‫اقدام صنعتی روی ان صورت نگرفته باشد‪ ،‬بدون اغماض‬ ‫پس گرفته خواهد شد‪ .‬رسولیان ادامه داد‪ :‬برای نخستین‬ ‫بار مجوز الزم از مراجع ذیربط برای ایجاد شهرک های‬ ‫صنفی‪ -‬تولیدی اخذ شده و شورای نگهبان ان را مصوب‬ ‫کرده است لذا شهرک های صنفی و تولیدی متعددی‬ ‫در کشور به بهره برداری خواهد رسید‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫ظرفیت های خراسان رضوی در صنوف تولیدی مختلف‬ ‫به ویژه گوهرسنگ ها و سنگهای قیمتی اظهار امیدواری‬ ‫کرد‪ ،‬به زودی شهرک صنفی تخصصی گوهرسنگ ها‬ ‫در این استان ایجاد شود‪ .‬مدیرعامل سازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک‪‎‬های صنعتی ایران بیان کرد‪ :‬سازمان‬ ‫صنایع کوچک ایران الگوی جدیدی را در قالب توسعه‬ ‫کارگاه های کوچک در شهرک ها و نواحی صنعتی اغاز‬ ‫کرده که در این راستا ایجاد ‪ ۱۸۰۰‬واحد کارگاهی در‬ ‫دستور کار قرار گرفته که از این تعداد ‪ ۴۰۰‬واحد در‬ ‫خراسان رضوی ایجاد خواهد شد‪ .‬رسولیان تصریح کرد‪:‬‬ ‫تکمیل اجرای طرح های صنعتی موجود به ویژه طرح هایی‬ ‫که در مرحله نصب ماشین االت هستند یکی از مطالبات‬ ‫جدی ما است‪ ،‬در این راستا از سال گذشته با برنامه ریزی‬ ‫دقیق این مساله مورد توجه قرار گرفته و از ابتداء امسال‬ ‫تاکنون تعداد واحدهایی که در مرحله نصب ماشین االت‬ ‫در شهرک های صنعتی کشور هستند‪ ،‬نسبت به سال‬ ‫گذشته ‪ ۳۰‬درصد افزایش یافته است‪ .‬وی افزود‪ :‬هم‬ ‫اینک ‪ ۴۳۰۰‬واحد تولیدی در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫کشور در مرحله نصب ماشین االت هستند و اگر احساس‬ ‫کنیم هر یک از این واحدها قصد تولید وبهره برداری‬ ‫ندارند بالفاصله زمین از ان ها بازپس گرفته شده و به‬ ‫سرمایه گذار جدید واگذار می شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫یکشنبه | ‪ 23‬ابان ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4212‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫‪7‬‬ ‫دلیل برگرداندن پنالتی ذوب‬ ‫مقابل پیکان مشخص شد‬ ‫والیبال سپاهان به دنبال‬ ‫حضور در رقابت های جهانی‬ ‫مدیر رسانه ای تیم فوتبال پیکان توضیحی درباره لغو‬ ‫تصمیم داور در اعالم پنالتی به سود ذوب اهن ارائه داد‪ .‬تیم‬ ‫فوتبال پیکان در شرایطی موفق شد به برتری یک بر صفر‬ ‫مقابل ذوب اهن دست پیدا کند که در دقیقه ‪ ۸۳‬نزدیک‬ ‫بود نتیجه تغییر پیدا کرده و با اعالم پنالتی به سود ذوب‬ ‫مساوی شود‪ .‬محمدرضا اکبریان‪ ،‬داور مسابقه بنابر اعالم‬ ‫محسن سلطانی‪ ،‬کمک دوم خود در لحظات پایانی این‬ ‫دیدار خطای مدافع پیکان را تشخیص داد و برای ذوب اهن‬ ‫پنالتی گرفت ولی لحظاتی بعد تصمیم اش را عوض کرد‬ ‫و بازی را به جریان انداخت‪ .‬در تصاویر تلویزیونی و بنابر‬ ‫گفته افرادی که ان لحظه در ورزشگاه حضور داشتند‪،‬‬ ‫مشخص نشد داور بر چه مبنایی از تصمیم خود در اعالم‬ ‫پنالتی صرف نظر کرده و اگر کمک دوم او خطا تشخیص‬ ‫داده‪ ،‬چرا مجددا همان کمک پنالتی را برگردانده است‪ .‬امیر‬ ‫صادقی پناه‪ ،‬مدیر رسانه ای تیم فوتبال پیکان در نشست‬ ‫خبری پس از دیدار با ذوب اهن در این باره اظهار کرد‪:‬‬ ‫پس از پایان مسابقه کمک دوم به ما گفت دستم به اشتباه‬ ‫روی ویبره رفت و اقای اکبریان‪ ،‬داور وسط فکر کرد من‬ ‫می گویم باید پنالتی بگیرد‪ ،‬اما بعد به داور گفتم اشتباهی‬ ‫دستم روی ویبره فته و به همین دلیل نظرش را برگرداند‪.‬‬ ‫سرمربی تیم والیبال سپاهان گفت‪ ،‬نگاه این تیم به‬ ‫قهرمانی مسابقات لیگ و اسیا و در ادامه حضور موفق در‬ ‫میادین جهانی است‪ .‬رحمان محمدی راد در مورد شروع‬ ‫تیمش در فصل ‪ 1400‬لیگ برتر والیبال با شش پیروزی‬ ‫متوالی اظهار داشت‪ :‬ما پیش از اغاز فصل‪ ،‬سعی کردیم‪،‬‬ ‫نیازهای تیم را برطرف و بازیکنان موردنظرمان را جذب‬ ‫کنیم‪ .‬البته چند بازیکن هم از تیم جدا شدند که به انتخاب‬ ‫ان ها احترام می گذاریم‪ .‬سرمربی تیم والیبال سپاهان ادامه‬ ‫داد‪ :‬خوشبختانه مدیران باشگاه‪ ،‬شرایط تیم را به خوبی‬ ‫درک کردند و به موقع‪ ،‬کارمان را شروع کردیم‪ .‬بازی های‬ ‫تدارکاتی خوبی هم انجام دادیم و با امادگی وارد لیگ‬ ‫شدیم‪ .‬شرایط ما رفته رفته بهتر شد و شروع خوبی هم‬ ‫داشتیم‪ .‬البته بردوباخت برای ما مالک موفقیت نیست‪.‬‬ ‫ما تالش می کنیم از همه بازیکنان تیم استفاده کنیم تا‬ ‫سالمتی ان ها برای مرحله پلی اف‪ ،‬تضمین شده باشد و‬ ‫با ترکیب کامل در این مرحله حاضر شویم‪ .‬محمدی راد‬ ‫درباره پیروزی تیمش مقابل شهرداری ارومیه گفت‪ :‬بازی‬ ‫خوب ما اجازه بازی کردن به تیم شهرداری ارومیه نداد و‬ ‫بازیکنان ما توانایی های خود را نشان دادند‪ .‬تیم ارومیه تا‬ ‫پیش از بازی با ما‪ ،‬بدون شکست بود و شرایط خوبی داشت‪.‬‬ ‫خیلی ها اعتقاد داشتند که تقابل سپاهان و شهرداری‪ ،‬فینال‬ ‫زودهنگام است‪ ،‬اما من چنین اعتقادی نداشتم‪ .‬ما کیفیت‬ ‫بازی و بازیکنان خود را مقابل یک تیم خوب به نمایش‬ ‫گذاشتیم‪ .‬مربی پیشین تیم ملی در مورد خرید سیستم‬ ‫ویدئوچک توسط باشگاه سپاهان تصریح کرد ‪ :‬هنوز این‬ ‫سیستم را نخریده ایم و قرار شد ابتدا در یک بازی به صورت‬ ‫ازمایشی ان را تست کنیم‪ .‬کار خوبی از سوی متخصصان‬ ‫ایرانی انجام شده است و نیاز به حمایت دارد‪ .‬امیدوارم اولین‬ ‫باشگاهی باشیم که از سیستم ویدئوچک استفاده می کند‪.‬‬ ‫سپاهان‪ ،‬نگاهی حرفه ای به ورزش دارد و تنها تیمی است‬ ‫که قرارداد سه ساله با بازیکنان خود می بندد‪ .‬نگاه ما به‬ ‫قهرمانی لیگ و اسیا و البته حضور موفق در میادین جهانی‬ ‫است‪ .‬محمدی راد در مورد ادامه همکاری با تیم سپاهان‬ ‫در سال های اتی خاطرنشان کرد ‪ :‬باعث افتخار من است‬ ‫که بتوانم بازهم در کنار این تیم با ارامش کارکنم‪ .‬ما سال‬ ‫قبل به فینال نرسیدیم و ادامه حضور من در تیم‪ ،‬بستگی‬ ‫زیادی به نتیجه پایان فصل دارد‪ .‬نظر و رضایت باشگاه‬ ‫همیشه برای من مهم بوده و مورداحترام من است‪ .‬ما‬ ‫مربیان با تغییرات‪ ،‬مشکلی نداریم و به ان عادت کرده ایم‪.‬‬ ‫تیم سپاهان امروز در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر والیبال‬ ‫از ساعت ‪ ،16‬میهمان تیم راه یاب ملل مریوان خواهد بود‪.‬‬ ‫زمین و باران عامل شکست‬ ‫ذوب اهن مقابل پیکان‬ ‫وینگر ذوب اهن معتقد است پنالتی انها مقابل پیکان‬ ‫گرفته نشد و شرایط زمین هم نامساعد بود‪ .‬میالد جهانی‬ ‫پس از باخت ذوب اهن مقابل پیکان اظهار کرد‪ :‬انالیز‬ ‫خیلی خوبی از پیکان داشتیم و کادر فنی ما تمرینات خوبی‬ ‫مناسب این بازی گذاشته بود‪ ،‬اما شرایط باران و زمین‬ ‫طوری بود که نتوانستیم سه امتیاز را بگیریم و اشتباهی‬ ‫صورت گرفت که تبدیل به پنالتی شد و هرچه حمله‬ ‫کردیم‪ ،‬نتوانستیم جبران کنیم‪ .‬او درباره صحبت هایی که‬ ‫مبنی بر جدایی اش از ذوب اهن وجود داشت‪ ،‬ابراز کرد‪:‬‬ ‫قرار بود از ذوب بروم ولی االن که مانده ام‪ ۱۰۰ ،‬درصد از‬ ‫توانم را می گذارم تا تیمم نتیجه بگیرد‪ .‬به هر تیم دیگری‬ ‫هم بروم‪ ،‬همین طور خواهد بود‪ .‬در ابادان و ذوب اهن با‬ ‫همه وجودم کار کردم ولی بستگی به نظر کادر فنی دارد‬ ‫که بازی کنم یا نه‪ .‬تالش می کنم تا بهترین عملکردم را‬ ‫داشته باشم چون برای سال اینده یا نیم فصل خودم اهمیت‬ ‫دارد که چطور باشم‪ .‬شمالی ها همیشه وفادار به کارشان‬ ‫هستند‪ .‬هافبک ذوب اهن درباره تغییر نظر داور در اعالم‬ ‫پنالتی به سود انها ابراز کرد‪ :‬فکر می کنم پنالتی بود‪ ،‬اما‬ ‫نمی دانم چه اتفاقی افتاد که نظرش را برگرداند‪ .‬اعتراض‬ ‫کردن هم در این مواقع فایده ای ندارد چون داور نظرش‬ ‫را برگرداند و جریمه اش هم فقط یک کارت زرد است‪ .‬جر‬ ‫و بحث کردن در ان لحظه هم خوبیت نداشت‪ .‬جهانی‬ ‫یاداور شد‪ :‬هنوز نتوانستم پاس گل بدهم و دو‪ ،‬سه بازی‬ ‫هم بیرون بودم ولی در این دیدار به میدان رفتم‪ .‬فاصله‬ ‫پاسورهای لیگ زیاد نیست و اگر یک پاس گل بدهم‪،‬‬ ‫بقیه اش هم راه می افتد‪.‬‬ ‫سپاهان دیدگاه مدرنی از‬ ‫فوتبال دارد‬ ‫مدافع گرجستانی سپاهان اعتقاد دارد تنها این تیم‬ ‫مدعی قهرمانی لیگ نیست‪ .‬گئورگی ولسیانی در مورد‬ ‫اینکه شاید تصور نمی شد سپاهان بعد از سه برد خوب‪،‬‬ ‫در دربی اصفهان مقابل ذوب اهن شکست بخورد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬بازی را باختیم و از این بابت ناراحت هستیم ولی‬ ‫نکات خوبی هم داشت‪ .‬یک سری مسائل حیاتی وجود‬ ‫دارد که باید حل وفصل شوند و روی ان ها کارکنیم تا‬ ‫مشکالتمان را به حداقل برسانیم‪ .‬ضمن اینکه باید در‬ ‫مورد چند تصمیم ضعیف داور نیز صحبت کنم‪ .‬البته‬ ‫نمی خواهم به خاطر باخت او را سرزنش کنم و بگویم‬ ‫تقصیر اوست ولی واقعیت این است که در فوتبال بعضی‬ ‫تصمیم های نادرست روی نتیجه مسابقه تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫مدافع گرجستانی سپاهان در پاسخ به این پرسش که پس‬ ‫از گذشت چهار هفته از فصل جدید‪ ،‬چه تفاوتی بین تیم‬ ‫امسال و سال گذشته می بیند‪ ،‬گفت‪ :‬زود است که بخواهیم‬ ‫در مورد مقایسه سپاهان امسال و سال گذشته صحبت‬ ‫کنیم‪ .‬ما سال گذشته برخی امتیازهای مهم را از دست‬ ‫دادیم و همان طور که می بینید امسال هم برابر ذوب اهن‬ ‫این اتفاق افتاد‪ .‬در فوتبال موفقیت زمانی می اید که قدم‬ ‫درست را بردارید‪ .‬اگر در زمان طوالنی نتیجه ای نگرفتی‬ ‫به این معنی است که قدم های اشتباه برمی داری‪ ،‬امیدوارم‬ ‫امسال قدم های درست برداریم‪ .‬وی در مورد اینکه بسیاری‬ ‫سپاهان را پرمهره ترین و قوی ترین تیم لیگ می دانند و با‬ ‫این شرایط هواداران ممکن است به چیزی جز قهرمانی‬ ‫راضی نباشند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬تمام تیم های حاضر در لیگ‬ ‫ان قدر قوی هستند که بتوانند از ما امتیاز بگیرند‪ .‬همان طور‬ ‫که ذ وب اهن این کار را انجام داد‪ .‬پس راحت نیست‪.‬‬ ‫البته ما ویژگی های خوبی داریم‪ .‬دیدگاهی که از فوتبال‬ ‫داریم مدرن است که می تواند کمک کند و کلیدی برای‬ ‫موفقیت های ما باشد‪ .‬ولسیانی درباره اینکه سال ها است در‬ ‫ایران بازی می کند و برخالف بسیاری از بازیکنان خارجی‬ ‫در تمام این سال ها ثبات و شرایط خوبی داشته‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تقریبا هرروز روی خودم کار می کنم‪ .‬بازی هایم را نگاه‬ ‫می کنم‪ .‬انالیز عمیقی از تمام حرکات خودم و اتفاقاتی که از‬ ‫طرف من می افتد انجام می دهم‪ .‬حتی با افرادی که دانش‬ ‫الزم رادارند در مورد اشتباهات‪ ،‬کارهایی که می توانم برای‬ ‫بهتر و قوی تر شدن‪ ،‬برای پیشرفت کردن در نقاط مختلف‬ ‫انجام بدهم‪ ،‬مشورت و صحبت می کنم‪ .‬اینجا نیستم که‬ ‫فقط پول بگیرم‪ .‬اینجا هستم که به تیمم کمک کنم‪ ،‬خودم‬ ‫را ارتقا بدهم و تا انجا که می توانم در سطح بهتری قدم‬ ‫بردارم‪.‬‬ ‫قاسم حدادی فرهمچنان ناراحت از زمین و زمان‬ ‫نیازی به بازی خداحافظی ندارم‬ ‫قاســم حدادی فر‪ ،‬کاپیتان تیم فوتبــال ذوب اهن که‬ ‫چنــدی پیش در پــی اختالف با مهدی تارتــار دیگر در‬ ‫تمرینات تیمش حاضر نشد‪ ،‬در حال حاضر بالتکلیف است‬ ‫و برخالف اعالم باشگاه قصد خداحافظی طی برنامه ریزی‬ ‫انجام شــده را ندارد‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬حدادی فر که فصل‬ ‫گذشته تصمیم به خداحافظی از فوتبال گرفته بود به دلیل‬ ‫مصدومیــت از ناحیه رباط صلیبی حــدود یک نیم فصل‬ ‫بیرون نشست و به همین دلیل تصمیم گرفت خداحافظی‬ ‫خود را یک ســال به تاخیر بیاندازد ولــی اختالف نظر با‬ ‫ســرمربی ذوبی ها تا این لحظه مانــع ادامه همکاری او‬ ‫با این تیم شــده است‪ .‬از ســوی دیگر مسئوالن باشگاه‬ ‫در تــدارک خداحافظی او در بازی هفتــه چهارم مقابل‬ ‫ســپاهان بودند که حاال حدادی فر اعالم کرده تصمیمی‬ ‫بــرای خداحافظی در این مقطع ندارد و بــه دنبال ادامه‬ ‫فوتبالش اســت‪ .‬ظاهرا کاپیتان ذوبی ها که پیشنهادهایی‬ ‫برای ادامــه فوتبالش دریافت کرده در نظر ندارد به بازی‬ ‫ادامــه دهد و از همین رو با توجه به صحبت های اخیرش‬ ‫از تصمیــم خود برای کنار رفتن یکباره از فوتبال صحبت‬ ‫کرد‪ .‬تصمیمی که مشــخص نیست در اینده تغییر کند یا‬ ‫نه؛ اما کاپیتان ســابق ذوب اهن اخیرا در مورد شرایط این‬ ‫تیــم و تصمیم خودش برای اینده صحبت کرده اســت‪.‬‬ ‫قاســم حدادی فر دربــاره دیدار ذوب اهــن مقابل پیکان‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬بازی ســختی بود و البته من ‪ ۹۰‬دقیقه را‬ ‫کامل ندیدم و دقایقی را از دســت دادم ولی فکر می کنم‬ ‫بچه ها بدشانســی اوردند و می توانســتند نتیجه بهتری‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫وی در مورد پنالتی جنجالی بازی گفت‪ :‬همان طور که‬ ‫گفتم بازی را کامل ندیدم و در مورد داوری هم کال زمان‬ ‫بازی هم عادت نداشتم اظهارنظر کنم و االن هم این مورد‬ ‫را به کارشناسان واگذار می کنم‪ .‬کاپیتان سابق ذوب اهن‬ ‫در مورد ماجرای خداحافظی اش از فوتبال توضیح داد‪ :‬من‬ ‫ابتدای فصل با نظر مثبت اقای تارتار و باشگاه‪ ،‬قراردادم را‬ ‫به عنوان بازیکن امضا کردم و به گفته اقای تارتار و انچه‬ ‫خودم می دیدم شــرایط خوبی داشتم و در حال رسیدن به‬ ‫امادگــی کامل بودم و حتی اقای تارتار بعد از تمرینات در‬ ‫یک برنامه تلویزیونی از امادگی من تعریف کردند ولی بعد‬ ‫یک ســری صحبت ها با من شد که نتوانستم قبول کنم‪.‬‬ ‫گویــا این صحبت با بازیکنان دیگر در تیم های قبلی هم‬ ‫انجام دادند و برای من اســم بردنــد ولی من با توجه به‬ ‫شــناختی که از خودم داشتم ترجیح دادم چنین چیزی را‬ ‫قبول نکنم و در این شرایط حضور نداشته باشم‪.‬‬ ‫حدادی فر در ادامه گفت‪ :‬من تصمیم داشتم یک فصل‬ ‫دیگر بازی کنم که این اتفاقات رخ داد و بعدازان از چند تیم‬ ‫دیگر پیشنهاد داشتم و محرم نویدکیا هم به من خیلی لطف‬ ‫داشت ولی همه من را بالباس سبز ذوب اهن می شناسند‬ ‫و دوست نداشتم من را بالباس تیم دیگری ببینند و برای‬ ‫همین بالباس ذوب اهن در این شرایط خداحافظی کردم‪.‬‬ ‫خداحافظی من می توانســت در شرایط بهتری باشد ولی‬ ‫قسمت همین بود‪ .‬وی در مورد ادامه فعالیتش در ذوب اهن‬ ‫تحت عناوین دیگر توضیح داد‪ :‬به من لطف داشتند و هم‬ ‫پیشــنهاد حضور در کادرفنی مطرح شد و هم در باشگاه‬ ‫ولی در این شرایط حضور نداشته باشم بهتر است‪ .‬اگر در‬ ‫بخش های دیگر باشــگاه بخواهند در خدمت هستم ولی‬ ‫به مجموعــه تیم فوتبال در حال حاضر نمی توانم کمکی‬ ‫بکنم‪.‬‬ ‫حدادی فر در مورد بازی خداحافظی خودش توضیح داد‪:‬‬ ‫قرار بود در بازی سپاهان برای من بازی خداحافظی برگزار‬ ‫شود ولی درست نبود در شرایطی که عضو تیم نیستم این‬ ‫اتفاق بیافتد و خواستم در دیداری که هواداران حضور دارند‬ ‫پیش از بازی طی مراســمی خداحافظی کنم که این هم‬ ‫لزومی ندارد و اگر به خودم باشــد نمی خواهم برایم بازی‬ ‫خداحافظی بگذارند‪ .‬کاپیتان سابق ذوب اهن در مورد اینکه‬ ‫ایا از کادرفنی و مســئوالن ذوب اهن ناراحت است یا نه‬ ‫گفت‪ :‬من همیشــه صادقانه حرف می زنم و واقعا ناراحتم‬ ‫چون با من صادقانه رفتار نشد‪ .‬حدادی فر در مورد عملکرد‬ ‫تیم ملی فوتبال هم توضیح داد‪ :‬بازی خوبی مقابل لبنان‬ ‫بود و خدا را شکر بچه ها با دست پر از زمین خارج شدند و‬ ‫نصف بیشتر راه صعود را رفتند و امیدوارم همین روند خوب‬ ‫تا یک صعود مقتدرانه ادامه پیدا کند‪ .‬وی در مورد اختالف‬ ‫پیش امده بین طارمی و کادرفنی تیم ملی عنوان کرد‪ :‬این‬ ‫اتفاق ناراحت کننده ای است و امیدوار بودم پیش از اعالم‬ ‫فهرست تیم ملی مسئوالن فدراسیون با مدیریت این ماجرا‬ ‫ان را حل وفصل کنند‪ .‬مهدی طارمی افتخار فوتبال ایران‬ ‫است و از دست دادن چنین ســرمایه ای باعث پشیمانی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫واکنش تارتار به تماس های مشکوک با بازیکنان ذوب اهن‬ ‫مهــدی تارتار می گوید که مثل فصل گذشــته که‬ ‫با پیــکان پنالتی تیم او برگردانده شــد‪ ،‬این بار هم در‬ ‫ذوب اهن چنیــن اتفاقی رخ داد‪ .‬مهــدی تارتار پس از‬ ‫بازی با پیکان اظهار داشــت‪ :‬بازی‪ ،‬بازی نزدیکی بود و‬ ‫متاسفانه ما جوری گل خوردیم که خیلی به بازیکنانمان‬ ‫تاکید کرده بودیم که این اشتباهات را نداشته باشند‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬پنالتی که پیکان از ما گرفت‪ ،‬صحت وســقم‬ ‫ان را نمی دانم و باید کارشناســی شود ولی خیلی تاکید‬ ‫کرده بودیم که در شــرایط عادی بازی پیکان ســخت‬ ‫می تواند به ما گل بزند‪ ،‬مگر اینکه این اتفاقی که افتاد‪،‬‬ ‫رخ بدهد‪ .‬سرمربی ذوب اهن درباره پنالتی های این دیدار‬ ‫اضافه کرد‪ :‬یکی از پنالتی ها برگشــت و یکی زده شد‪.‬‬ ‫شــاید ‪ VAR‬در کشور ما هست و ما نمی دانیم‪ .‬این بار‬ ‫دوم اســت که این اتفاق بــرای تیم هایی که من مربی‬ ‫ان هســتم پیش می اید‪ .‬سال گذشته به اصفهان رفتیم‬ ‫داور یک پنالتی به ســود ما گرفــت و برگرداند و امروز‬ ‫هم من ذوب اهن هســتم و در برابر پیکان این پنالتی‬ ‫بازهم به ضرر ما برگردانده شــد‪ .‬پنالتی گرفته شــد و‬ ‫کمک داور سر جایش رفت و یک دفعه برگشت‪ .‬امیدوارم‬ ‫که عدالت اجراشده باشد و برای من از همه چیز مهم تر‬ ‫اجرای عدالت اســت و اینکه داور اشتباه نکرده باشد‪ .‬او‬ ‫با اشــاره به استاندارد نبودن چمن ورزشگاه گفت‪ :‬بحث‬ ‫من این اســت که ایا این ورزشگاه‪ ،‬استانداردهای الزم‬ ‫برای برگزاری مسابقات لیگ برتر دارد؟ این چمن بلند‬ ‫زمین که بارندگی که وجود داشت هم به ان اضافه شده‬ ‫بود‪ .‬شــاید برای تیمی که می خواهد جمع بازی کند و‬ ‫تکرار دوباره تاریخ در جدال‬ ‫پیکان با ذوب اهن‬ ‫تصمیم داور مسابقه پیکان و ذوب اهن موجب شد تا یک‬ ‫پنالتی برگردانده شود‪ .‬تیم های پیکان و ذوب اهن در حالی‬ ‫مسابقه معوقه هفته سوم لیگ برتر را در ورزشگاه انقالب‬ ‫کرج مقابل هم برگزار کردند که مثل سال گذشته تقابل این‬ ‫دو تیم یک اتفاق جنجالی به همراه داشت‪ .‬درست ‪ ۱۱‬ماه‬ ‫قبل در بازی ذوب اهن و پیکان که در ورزشگاه فوالدشهر‬ ‫اصفهان برگزار شــد و با تساوی یک بر یک در جریان بود‪،‬‬ ‫بیژن مهدوی داور ان بازی در دقیقه ‪ ۸۱‬یک پنالتی به سود‬ ‫پیکان گرفت که پس از مشورت با داور چهارم تصمیم خود‬ ‫را تغییر داد تا دروازه ذوب اهن باز نشــود‪ ،‬اما این اتفاق در‬ ‫تقابل این دو تیم به صورت برعکس رخ داد‪ .‬این بار هم در‬ ‫تقابل پیکان و ذوب اهن چنین اتفاقی افتاد ولی این بار داور‬ ‫به سود تیم اصفهانی پنالتی گرفت‬ ‫و بازی که بــا نتیجه یک بر صفر‬ ‫در جریان بود‪ ،‬در اســتانه تساوی‬ ‫قرار داشــت ولی تیم داوری نظر‬ ‫خود را تغییر داد‪ .‬محسن سلطانی‪،‬‬ ‫کمک داور دوم مســابقه در دقیقه‬ ‫‪ ۸۳‬خطــای علیرضا کوشــکی‪،‬‬ ‫زننده گل پیــکان را روی مهاجم‬ ‫ذوب اهن اعالم کرد که محمدرضا‬ ‫اکبریان‪ ،‬داور وسط هم با مکث در‬ ‫ســوت خود دمید اما لحظاتی بعد‬ ‫از تصمیم خــود صرف نظر کرد‪.‬‬ ‫درحالی که ارمان قاســمی‪ ،‬مدافع‬ ‫ذوب اهن در حال کاشــتن توپ‬ ‫برای زدن ضربه پنالتی و باز کردن دروازه تیم ســابق خود‬ ‫بود‪ ،‬اکبریان داور مسابقه به کنار خط عرضی زمین رفت و‬ ‫پس از مشورتی که با سلطانی‪ ،‬کمک دوم خود داشت اعالم‬ ‫کرد که این پنالتی نباید زده شود و بازی را مجددا به جریان‬ ‫انداخت‪ .‬در زمان اعالم پنالتی به سود پیکان نادر محمدی و‬ ‫غالمرضا ثابت ایمانی‪ ،‬دو بازیکن این تیم با کارت زرد جریمه‬ ‫شدند ولی پس ازاینکه داور تصمیم خود را عوض کرد‪ ،‬این‬ ‫بار ذوبی ها بودند که به تیم داوری معترض شدند‪.‬‬ ‫از اشــتباهات حریف استفاده کند خیلی مهم نباشد ولی‬ ‫تیمی که می خواهد سازندگی کند و موقعیت ایجاد کند‪،‬‬ ‫در زمین نامساعد به مشکل می خورد‪ .‬ناظرین باید خیلی‬ ‫دقت کنند‪ .‬من از مســئولین ســازمان لیگ می خواهم‬ ‫اجازه ندهند در هر ورزشــگاهی بازی برگزار شود‪ .‬تارتار‬ ‫ادامه داد‪ :‬در رختکن ما اب در وسط راهرویی که بچه ها‬ ‫می خواستند بروند و دســت و صورتشان را بشورند و از‬ ‫سرویس ها استفاده کنند‪ ،‬اب جمع شده بود‪ .‬این درست‬ ‫نیســت‪ .‬رختکن ما ســرد بود و بچه ها همه با کاپشن‬ ‫نشســتند و صحبت کردیم‪ .‬باید نظارت بیشــتر باشد‪.‬‬ ‫ســرمربی ذوب اهن عنوان کرد‪ :‬به مجموعه پیکان به‬ ‫خاطر برد ارزشمندی که به دست اوردند تبریک می گویم‪.‬‬ ‫مسئولین باخت با خود من است اما متاسفانه قبل از بازی‬ ‫تماس هایی با بعضی بازیکنان و کادر ما برقرار شد‪ .‬من‬ ‫به هیچ وجه مثل خیلی از مربی ها نمی گویم بازیکن من‬ ‫کم کاری کرده است‪ .‬مسئولیت با من است ولی تمرکز‬ ‫تیم مقابل را به هم زدن درســت نیست‪ .‬او در پاسخ به‬ ‫این ایا تماس ها از طرف تیم حرف بود‪ ،‬گفت‪ :‬من اسم‬ ‫نمی برم اما این تماس ها درســت نیست‪ .‬باید در زمین‬ ‫مبارزه کنیم‪ .‬بازیکن من باشــرافت کارش را انجام داده‬ ‫و هیچ بحثی در ان نیست و مسئولیت با من است ولی‬ ‫تماس گرفتن برای من عجیب است‪ .‬با تیم مقابل چه کار‬ ‫دارید؟ سال گذشــته هم این اتفاقات رخ داده است‪ .‬این‬ ‫درســت نیست که تماس بگیریم و اطالعات بخواهیم‪.‬‬ ‫به شما چه ارتباطی دارد یک تیم کار می کند؟ بیایید مرد‬ ‫و مردانه بجنگیم‪.‬‬ ‫انتقاد کاپیتان ذوب اهن از شرایط‬ ‫زمین ورزشگاه کرج‬ ‫کاپیتان ذوب اهن می گوید قبل از بازی با پیکان به داور‬ ‫گفته بود که به دلیل شــرایط بد هوا و زمین بیشــتر روی‬ ‫قضــاوت این دیــدار دقت کنند‪.‬‬ ‫ذوب اهــن در دیــداری معوقه به‬ ‫مصاف پیکان رفت و بدون امتیاز‬ ‫از این دیدار خارج شــد مســعود‬ ‫ابراهیم زاده دراین باره گفت‪ :‬شرایط‬ ‫هــوا و کیفیت زمیــن خوب نبود‬ ‫زیرا باران امده بود و در کل بازی‬ ‫فیزیکی بود هر دو تیم داشــتند‬ ‫خــوب کار می کردنــد و ما براثر‬ ‫یک اتفاق گل خوردیم و اگر سه‬ ‫بازی دیگر هم انجــام می دادیم‬ ‫فکر نمی کنم گلی ردوبدل می شد‬ ‫چون شــرایط زمین این اجازه را‬ ‫نمی داد‪ .‬درهرصــورت باختیم و‬ ‫امیدوارم دربازی های بعدی جبران کنیم‪ .‬او در مورد تقابل با‬ ‫مجتبی حسینی سرمربی فصل گذشته ذوب اهن ادامه داد‪ :‬با‬ ‫خیلی از مربیان کارکردیم و با ان ها رفاقت داریم و ان گونه‬ ‫حساس نبود و برای اقای حسینی هم همانند مربیان دیگر‬ ‫احترام قائل هستیم‪ .‬امیدوارم که در پیکان موفق باشد و در‬ ‫فوتبال رفاقت جدا اســت ولی در زمین بازی ادم سرش را‬ ‫می دهد‪ .‬کاپیتان سبزپوشان اصفهان در مورد قضاوت داور‬ ‫عنــوان کرد‪ :‬به نظر من داوری خوب بود اگر پنالتی بوده و‬ ‫برگرداند که اشتباه است و اگر هم پنالتی نبوده و نگرفته که‬ ‫دمش گرم‪ .‬ما خوشــحال هستیم که حق تیمی این وسط‬ ‫توقف گیتی پسند در هفته‬ ‫نهم لیگ برتر فوتسال‬ ‫هفته نهم لیگ برتر فوتسال که از پنج شنبه گذشته‬ ‫اغازشده بود‪ ،‬جمعه با انجام چهار مسابقه دیگر پیگیری‬ ‫شد که در حساس ترین بازی تیم گیتی پسند میهمان مس‬ ‫سونگون بود‪ .‬این مسابقه درنهایت با نتیجه تساوی سه بر‬ ‫سه‏‬به پایان رسید‪ .‬در این بازی ابتدا مس با یک گل از‬ ‫گیتی پسند پیش افتاد اما بازیکنان گیتی در ادامه سه گل‬ ‫به میزبان خود زدند‪ .‬مسی که قصد نداشتند بازنده این‬ ‫دیدار شوند‪ ،‬در نیمه دوم به بازی پنج نفره روی اوردند‬ ‫و درنهایت کار را به تساوی کشاندند‪ .‬در این مسابقه‪،‬‬ ‫ابوالقاسم عروجی که دو سال به دلیل مثبت شدن تست‬ ‫دوپینگش محروم بود‪ ،‬برای مس به میدان رفت‪ .‬در دیگر‬ ‫مسابقه تیم سن ایچ ساوه در خانه خود میزبان فرش ارا‬ ‫مشهد بود که این بازی با برتری چهار بر سه سن ایچ به‬ ‫پایان رسید‪ .‬با توجه به نتیجه این دو مسابقه‪ ،‬گیتی پسند‬ ‫صدر جدول را از دست داد و سن ایچ با ‪ ۲۴‬امتیاز دوباره‬ ‫به صدر بازگشت‪.‬‬ ‫شکست سپاهان در هفته‬ ‫هفتم لیگ بسکتبال‬ ‫تیم بسکتبال سپاهان اصفهان‪ ،‬هفته هفتم لیگ را‬ ‫با شکست پشت سر گذاشت‪ .‬در ادامه بازی های هفته‬ ‫هفتم لیگ برتر بسکتبال مردان ایران‪ ،‬دو تیم رعد پدافند‬ ‫هوایی تهران و سپاهان اصفهان به مصاف یکدیگر رفتند‬ ‫که در پایان‪ ،‬رعدی ها حریف خود را شکست دادند‪ .‬در‬ ‫این دیدار که از گروه ب رقابت ها برگزار شد‪ ،‬دو تیم در‬ ‫وقت های معمول با حساب ‪ ۶۷ - ۶۷‬مساوی شدند تا‬ ‫بازی به وقت های اضافه کشیده شود‪ .‬تقابل دو تیم در وقت‬ ‫اضافه اول هم برنده نداشت تا دو تیم به وقت اضافه دوم‬ ‫بروند‪ .‬در پایان وقت اضافه دوم اما این رعدی ها بودند که‬ ‫برتری ‪ ،۱۶ - ۲۳‬درمجموع ‪ ۸۳ - ۹۰‬پیروز بازی شدند‪.‬‬ ‫در انتهای دیدار‪ ،‬فرهاد صبوری با کسب ‪ ۱۵‬امتیاز‪ ،‬هفت‬ ‫ریباند و دو پاس گل‪ ،‬تاثیرگذاری ‪ ۱۸‬را به ثبت رسانده‬ ‫و ستاره زمین شد‪ .‬عماد سلمانی گارد تیم سپاهان نیز با‬ ‫کسب ‪ ۲۷‬امتیاز‪ ،‬امتیازاورترین بازیکن زمین شد‪ .‬عدنان‬ ‫دورقی گارد تیم رعد نیز با کسب ‪ ۲۳‬امتیاز‪ ،‬امتیازاورترین‬ ‫بازیکن تهرانی ها شد‪.‬‬ ‫اردونشینان تیم ملی‬ ‫وزنه برداری معرفی شدند‬ ‫ضایع نشد اقای اکبریان رفت با کمکش صحبت کرد ولی‬ ‫وقتی پنالتی می شود کمک می رود و سر خط می ایستد یعنی‬ ‫این که من نظر داور را برای پنالتی قبول کردم و اگر شک‬ ‫داشته باشــند کمک داور سر جای خودش می ایستد و داور‬ ‫می رود با او صحبت می کند در کل نظر داور را برگرداندند‬ ‫و نمی دانم پنالتی بوده یا خیر؟ حاال هر اتفاقی بوده افتاده و‬ ‫گذشته و این دومین بار است که برای تیم های اقای تارتار‬ ‫این اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫محمدحسین برخواه سرمربی تیم ملی وزنه برداری‬ ‫کشورمان اسامی نفرات دعوت شده به اخرین اردوی‬ ‫اماده سازی برای رقابت های جهانی تاشکند را اعالم کرد‪.‬‬ ‫بر این اساس میرمصطفی جوادی‪ ،‬حسین سلطانی‪ ،‬مرتضی‬ ‫بیگلری‪ ،‬محمد زارعی‪ ،‬رضا دهدار‪ ،‬رسول معتمدی‪،‬‬ ‫سیدایوب موسوی‪ ،‬علیرضا یوسفی‪ ،‬علیرضا سلیمانی‪ ،‬امیر‬ ‫حقوقی‪ ،‬امیر عزیزی و ایت شریفی‪ ۱۲،‬وزنه بردار دعوت شده‬ ‫به اردو هستند‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫یکشنبه ‪ 23‬ابان ‪ / 1400‬سـال هجدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪14Nov2021 | 4212‬‬ ‫ایات نورانی‬ ‫پس کیست‏ستمگرتر از ان کس که بر خدا دروغ بست و سخن راست را چون به سوى او امد دروغ پنداشت ایا جاى‬ ‫کافران در جهنم نیست‬ ‫‪ ۳۲‬زمر‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫زندگی کشف خود نیست‪ ،‬ساختن خود است‪.‬‬ ‫چالش های تغذیه ای برای پیشگیری از سقط جنین‬ ‫برنامه غذایی زنان باردار به دلیل حفظ سالمت جنین و‬ ‫مادر باید با دقت بیشتری تنظیم شود‪ .‬مصرف برخی از مواد‬ ‫غذایی ممکن است باعث سقط جنین شود و نباید در دوران‬ ‫بارداری مصرف شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬ثابت شــده که تغذیه در دوران بارداری‬ ‫موضوع بسیار مهمی اســت و تغذیه مادر به طور مستقیم‬ ‫بر روی ســامت جنین تاثیرگذار خواهد بود‪ .‬تغذیه سالم‪،‬‬ ‫کافــی‪ ،‬متعادل و متنوع در دوران بارداری برای ســامتی‬ ‫مادر و نوزاد ضروری است و تغذیه مناسب برای رشد جنین‬ ‫و تامین ذخایر مادر و همچنین در پیشــگیری از عوارض‬ ‫بارداری در مادر و نوزاد نقش مهمی دارد‪ .‬تغذیه نامناســب‬ ‫دوران بــارداری عالوه بر تاثیر بــر وزن نوزاد هنگام تولد‪،‬‬ ‫خطراتی مانند ســقط جنین را افزایــش می دهد‪ ،‬بنابراین‬ ‫تغذیه صحیح و کامل در بارداری ســامت مادر و نوزاد را‬ ‫به همراه دارد و باید موردتوجه باشــد تا مشکالتی ازجمله‬ ‫ســقط جنین برای مادر باردار به وجود نیاید‪ .‬ســقط جنین‬ ‫ممکن اســت به دالیل مختلف برای هر مادر بارداری رخ‬ ‫دهد که تغذیه در دوران بارداری یکی از این موارد اســت و‬ ‫ممکن است این اتفاق به خاطر ناهنجاری های جنین مانند‬ ‫ناهنجاری های کروموزومی رخ دهد‪ .‬سقط ناخواسته ممکن‬ ‫است به علت های دیگری ازجمله بیماری ها نیز اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫سقط هایی که دیرتر اتفاق می افتد‪ ،‬عفونت ها‪ ،‬بیماری هایی‬ ‫مانند دیابت یا تیروئید‪ ،‬واکنش سیستم ایمنی بدن مادر‪ ،‬رشد‬ ‫نامناســب جفت‪ ،‬ضعیف بودن یا نارسایی دهانه رحم هم‬ ‫می تواند ازجمله علل سقط جنین باشد‪.‬‬ ‫تاثیر کمبود ویتامین های گروه ‪ B‬در سقط جنین‬ ‫هتاو قاســمی تهرانی‪ ،‬متخصص زنــان و زایمان در‬ ‫خصوص تاثیر مواد غذایی در سقط جنین‪ ،‬می گوید‪ :‬به پایان‬ ‫حاملگی قبل از هفته بیستم بارداری‪ ،‬پیش از اینکه جنین‬ ‫قدرت زنده ماندن در محیط خارج از رحم را داشــته باشد‪،‬‬ ‫سقط جنین گفته می شود‪ .‬عوامل مختلفی ممکن است باعث‬ ‫ایجاد سقط جنین شــوند که بسیاری از ان ها تحت کنترل‬ ‫مادر باردار نیســت‪ .‬او با اشــاره به علل مختلف در سقط و‬ ‫اهمیت این موضوع ازنظر روحی و روانی‪ ،‬تصریح می کند‪:‬‬ ‫علل اصلی ســقط در زنان باردار‪ ،‬مشکالت کروموزومی و‬ ‫بیماری های سیســتمیک است‪ ،‬اما تغذیه مادر باردار نیز در‬ ‫سقط موثر اســت؛ در این میان مصرف ویتامین های گروه‬ ‫‪ B‬حائز اهمیت اســت‪ ،‬چراکه مطالعات مختلف نشان داده‬ ‫که کمبود ویتامین های ‪ B12 ،B6‬و اســیدفولیک می تواند‬ ‫منجر به سقط جنین شود‪ .‬متخصص زنان و زایمان بابیان‬ ‫اینکــه در زنانی که ســقط مکرر دارند‪ ،‬توصیه می شــود‬ ‫مصــرف ویتامین های گروه ‪ B‬افزایش یابد‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫می کند‪ :‬مصرف مواد غذایی که حاوی اهن است نیز بسیار‬ ‫اهمیت دارد‪ ،‬زیرا خون رسانی به جنین در مادرانی که کمبود‬ ‫اهن دارند‪ ،‬کاهش می یابد و منجر به افزایش سقط خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ایا کمبود فولیک اسید در سقط جنین موثر‬ ‫است؟‬ ‫او بابیان اینکه مصرف میــوه و لبنیات در بارداری باید‬ ‫موردتوجه قرار گیرد‪ ،‬می گوید‪ :‬مصرف ماهی‪ ،‬گوشت قرمز‪،‬‬ ‫تخم مرغ و لبنیات در زنان باردار مفید است‪ ،‬چراکه این مواد‬ ‫غذایی سرشار از ویتامین های ‪ B12‬است و باید برای کاهش‬ ‫احتمال سقط جنین مصرف شود‪ ،‬البته مواد غذایی ازجمله‬ ‫سیب‪ ،‬پرتغال‪ ،‬میگو‪ ،‬سویا‪ ،‬طالبی‪ ،‬شیر‪ ،‬انگور حاوی ویتامین‬ ‫‪ B6‬است و زنان باردار باید این مواد غذایی را مصرف کنند‪.‬‬ ‫تهرانی با تاکید بر اینکه مصــرف اجیل و دانه هایی مانند‬ ‫دانه های کنجــد و افتابگردان حاوی مقدار زیادی ویتامین‬ ‫‪ B6‬است‪ ،‬می افزاید‪ :‬موز‪ ،‬هویج‪ ،‬حبوباتی مانند لوبیا و عدس‬ ‫و … نیز حاوی ویتامین های گروه ‪ B‬است و باید در برنامه‬ ‫غذایــی زنان باردار قرار گیرد تا این ویتامین ضروری برای‬ ‫ان ها تامین شود و احتمال سقط جنین را کاهش دهد‪ .‬او با‬ ‫اشاره به لزوم مصرف سبزی ها حاوی فولیک اسید در دوران‬ ‫بارداری‪ ،‬خاطرنشان می کند‪ :‬مصرف سبزی ها برگ سبز که‬ ‫حاوی اسیدفولیک فراوان است در زنان باردار مفید خواهد‬ ‫بود؛ همچنین مصرف مرکبات و کلم بروکلی نیز تا حدود‬ ‫زیادی می تواند نیاز بدن به فولیک اسید را تامین کند‪ ،‬جوانه‬ ‫گندم نیز سرشار از فولیک اسید است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬محدود کردن مصرف کافئین در بارداری‬ ‫متخصــص زنان و زایمان می افزاید‪ :‬توصیه ها حاکی از‬ ‫این اســت مصرف کافئین در بارداری محدود شود‪ ،‬چراکه‬ ‫افزایش مصرف کافئین در زنان باردار می تواند احتمال سقط‬ ‫را افزایش دهد‪ ،‬البته میزان مصرف نوشــابه و شکالت نیز‬ ‫باید در زنان باردار کاهش یابد‪ ،‬زیرا حاوی کافئین اســت‪.‬‬ ‫او در خصوص مصرف زعفــران در دوران بارداری‪ ،‬اضافه‬ ‫می کند‪ :‬مصرف کم زعفران مشکلی برای زنان باردار ایجاد‬ ‫نخواهد کرد‪ ،‬اما تحقیقات نشان داده‪ ،‬مصرف بیش ازاندازه‬ ‫زعفران ممکن اســت احتمال سقط جنین در زنان باردار را‬ ‫افزایش دهد‪ ،‬بنابراین باید از مصرف دمنوش غلیظ زعفران‬ ‫در دوران بارداری به طورجدی پرهیز شود‪ .‬تهرانی با تاکید بر‬ ‫اینکه برخی از بیماری های عفونی نیز باعث افزایش احتمال‬ ‫سقط جنین می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برخی از مواد غذایی ممکن‬ ‫اســت حاوی باکتری هایی عامل بیماری های عفونی باشد‬ ‫که احتمال ســقط جنین در زنان باردار را افزایش می دهد‬ ‫و ازجمله ان هــا می توان به سالمونال‪ ،‬توکسوپالســما و‬ ‫ای کالی اشــاره کرد‪ .‬بنابراین مواد غذایی باید کامل پخته‬ ‫شود‪ .‬توکسوپالســما موجود در گوشــت می تواند باعث‬ ‫ســقط جنین شود و گوشــت ها باید به خوبی پخته شود‪ .‬او‬ ‫تصریح می کند‪ :‬تغذیه یکی از علل ســقط جنین اســت و‬ ‫سایر عوامل ازجمله مشکالت رحمی‪ ،‬استرس‪ ،‬عفونت ها‪،‬‬ ‫ناهنجاری های کروموزومی و سایر عوامل نیز در سقط جنین‬ ‫موثر است و باید موردتوجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬کدام مواد غذایی باعــث افزایش احتمال‬ ‫سقط جنین می شود؟‬ ‫حسن انتظاری‪ ،‬عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫اصفهان‪ ،‬در خصوص تاثیر تغذیه در سقط جنین‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫مصرف مــواد غذایی حاوی مواد نگهدارنده می تواند باعث‬ ‫سقط جنین شــود‪ ،‬به طورکلی مصرف متعادل پروتئین ها‪،‬‬ ‫قندها‪ ،‬چربی ها و ویتامین ها در بارداری بســیار مهم است‪.‬‬ ‫او ادامه می دهــد‪ :‬رژیم غذایی مادران باردار باید به گونه ای‬ ‫باشــد که دچار فشارخون باال و دیابت بارداری نشوند‪ ،‬زیرا‬ ‫فشارخون باال و دیابت بارداری در سقط جنین نقش اساسی‬ ‫دارد؛ بنابراین داشتن برنامه غذایی کامل و سالم برای تامین‬ ‫مواد غذایی الزم در دوران بارداری بسیار مهم است‪ .‬عضو‬ ‫هیئت علمی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان خاطرنشان‬ ‫می کند‪ :‬کمبود اسیدفولیک در ماه های اول بارداری بیشترین‬ ‫تاثیر را بر رشد جنین دارد؛ باید بدانیم منظور از مکمل های‬ ‫غذایی‪ ،‬انواع ویتامین ها‪ ،‬پروتئین و مواد معدنی است‪ .‬کمبود‬ ‫یا مازاد نیاز بدن مادر نسبت به مکمل ها در دوران بارداری در‬ ‫هر دو حالت برای جنین ایجاد مشکل خواهد کرد؛ پس نیاز‬ ‫اســت تعادل در تغذیه زنان باردار حفظ شــود؛ همچنین‬ ‫اسیدفولیک‪ ،‬ید و روی از مکمل هایی است که الزم است‬ ‫مادر در دوران بارداری اســتفاده کند‪ .‬تمام گیاهان با برگ‬ ‫ســبز و میوه ها به ویژه مرکبات منبع غنی از اســیدفولیک‬ ‫است‪ ،‬کمبود اسیدفولیک در زنان باردار ممکن است باعث‬ ‫ناهنجاری های جنینی و سقط شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬کم خونی مــادر باعث افزایــش احتمال‬ ‫سقط جنین می شود‬ ‫او می افزاید‪ :‬مادران باید از میوه ها و سبزی های متنوع‬ ‫و رنگین که سرشار از انتی اکسیدان ها است‪ ،‬استفاده کنند؛‬ ‫این انتی اکسیدان ها نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی‬ ‫بدن به ویژه در دوران همه گیری ویروس کرونا دارند که به‬ ‫مادران باردار و شــیرده توصیه می شود از هر یک از میوه ها‬ ‫و سبزی های سبز‪ ،‬زرد و قرمز در وعده ها و میان وعده های‬ ‫غذایی روزانــه به صورت متنوع و متعــادل دریافت کنند‪.‬‬ ‫انتظاری تصریح می کند‪ :‬اگر مادر کم خونی شــدید داشته‬ ‫باشــد الزم است مکمل اهن دریافت کند‪ ،‬البته اگر شدت‬ ‫کم خونی خفیف باشد باید از گوشت استفاده شود؛ کم خونی‬ ‫مادر می تواند زمینه ساز سقط جنین شود‪ ،‬اما مصرف هرکدام‬ ‫از انواع مکمل ها و ویتامین ها باید توسط متخصص تجویز‬ ‫شود‪ ،‬چراکه استفاده خودسرانه از مکمل ها به اندازه کمبود ان‬ ‫در بدن می تواند خطرناک باشد‪ .‬او اضافه می کند‪ :‬از مصرف‬ ‫مواد غذایی فراوری شــده‪ ،‬چای ســبز‪ ،‬زعفران‪ ،‬کافئین‪،‬‬ ‫انواع کنســروها‪ ،‬مواد غذایی خام مانند گوشت خام باید در‬ ‫دوران بارداری پرهیز شود تا سالمت جنین به خطر نیفتد‪.‬‬ ‫مادران باردار باید فست فودها‪ ،‬غذاهای پرچرب و سرخ شده‪،‬‬ ‫چربی های جامد‪ ،‬قندهای ساده و شیرینی های ناسالم را از‬ ‫رژیم غذایی روزانه حذف کنند‪.‬‬ ‫فناوری حمل ونقل هوشمند اشتراکی بومی شد‬ ‫محققان در یک تیم اســتارت اپی موفق به طراحی و‬ ‫تولید اجزای موتوربرقی همچون برد الکترونیکی‪ ،‬اپلیکیشن‬ ‫و ف ّناوری قفل موتور شــدند که قرار اســت این پروژه در‬ ‫تهران اجرایی شود‪.‬‬ ‫ســید ســجاد غرضی مدیرعامل اســتارت اپی فعال‬ ‫درزمینه سرویس های حمل ونقل اشــتراکی (موتوربرقی‬ ‫و دوچرخــه برقــی) در کارخانه نــواوری «های وی» در‬ ‫گفتگو با مهر گفت‪ :‬در طول سال های گذشته‪ ،‬استفاده از‬ ‫وسایل حمل ونقل دوچرخ در حوزه میکرومبیلیتی یا همان‬ ‫حمل ونقل مویرگی در سرتاســر دنیا رایج شــده و مدلی‬ ‫که امروزه در بســیاری از شــهرهای بزرگ مورداستفاده‬ ‫قرار می گیرد‪ ،‬اســتفاده از اپلیکیشن های اشتراک گذاری‬ ‫موتورهای برقی و دوچرخه های برقی و اســکوتر است‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬میکرومبیلیتی و حمل ونقل هوشمند از مهم ترین‬ ‫ابزارهای پیشــرو برای مبارزه با ترافیک سنگین شهری و‬ ‫معضل جای پارک در شــهرهای بزرگ است زیرا استفاده‬ ‫از وسایل حمل ونقل دو چرخ برقی تاثیر بسزایی در کنترل‬ ‫الودگی و بهبود کیفیت زندگی در کالن شــهرهای جهان‬ ‫دارد‪ .‬غرضی گفت‪ :‬در این اســتارت اپ موفق شــدیم با‬ ‫بومی ســازی کلیه تجهیزات و فناوری های مورداستفاده‬ ‫در سیستم های اشــتراکی‪ ،‬بردهای الکترونیکی مرتبط با‬ ‫موتورها و دوچرخه های برقی (با استفاده از فناوری اینترنت‬ ‫اشیا)‪ ،‬اپلیکیشن و ف ّناوری قفل را طراحی و تولید کنیم‪ .‬او‬ ‫در خصوص شیوه کار این سیستم گفت‪ :‬در این تیم «برد‬ ‫الکترونیکی» کــه ارتباط بین موتور و دوچرخه های برقی‬ ‫با تلفن همراه را برقرار می کند نیز طراحی و تولید شــد؛ با‬ ‫استفاده از برد الکترونیکی ساخته شده در این تیم‪ ،‬هدایت‪،‬‬ ‫تعیین مســیر‪ ،‬خاموش و روشن شــدن‪ ،‬قفل ‪ ،‬پرداخت‬ ‫هزینــه و ‪ ...‬موتوربرقی و دوچرخه برقی در کمترین زمان‬ ‫ممکن برای کاربر مهیا می شــود‪ .‬مدیر این تیم اســتارت‬ ‫اپــی اضافه کرد‪ :‬تعمیر و نگهداری موتورها و دوچرخه ها‪،‬‬ ‫شــارژ باتری ان ها و طراحی ایستگاه های شهری توسط‬ ‫اعضای این تیم انجام می شود تا در کمترین زمان ممکن‬ ‫موتورها و دوچرخه های برقی ســالم و بــدون نقص در‬ ‫دسترس شــهروندان قرار گیرد‪ .‬به گفته غرضی‪ ،‬موتورها‬ ‫پ به زودی در دسترس‬ ‫و دوچرخه های برقی این استارت ا ‬ ‫می توانند با نرم افزار و‬ ‫عموم قرار خواهند گرفت و همگان ٰ‬ ‫تجهیزاتی که در این تیم اســتارت اپی طراحی کردیم از‬ ‫موتورها و دوچرخه های برقی استفاده کنند‪ .‬مدیر این تیم‬ ‫استارت اپی افزود‪ :‬طی توافقاتی که با شهرداری داشته ایم‪ ،‬با‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰‬موتور و دوچرخه برقی در یک منطقه پروژه خود‬ ‫را اغاز کنیم‪ .‬او با تاکید بر اینکه این موتورها و دوچرخه ها‬ ‫قابلیت جایگزینی وســایل نقلیه عمومی را ندارند و فقط‬ ‫در نقش مکمل حمل ونقل عمومی عمل می کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امیدواریم تا در اینده ای نه چندان دور در مســیر دستیابی‬ ‫به حمل ونقل هوشــمند‪ ،‬تکمیل سفرهای درون شهری با‬ ‫استفاده از وسایل نقلیه عمومی و دوچرخه ها و موتورهای‬ ‫برقی اشتراکی میسر شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬با استقبال و اطمینان‬ ‫شهروندان به سیســتم حمل ونقل عمومی و اشتراکی که‬ ‫با همکاری نهادهای دولتی و خصوصی میسر خواهد شد‬ ‫شاهد استفاده کمتر از وسایل نقلیه شخصی در سطح شهر‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫گروه نشریات‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫جرج برناردشاو‬ ‫یک فنجان‬ ‫شعر‬ ‫شاهدان گر دلبری زین سان کنند‬ ‫زاهدان را رخنه در ایمان کنند‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫مناسبت‬ ‫میالد امام حسن عسکری (ع)‬ ‫حافظ‬ ‫جای خالی را با کتاب خوب پرکنیم‬ ‫اصفهــان امروز‪ :‬نشســت خبری هفتــه کتاب و‬ ‫کتاب خوانــی با حضور مدیرکل اداره فرهنگ و ارشــاد‬ ‫اســامی و مدیر اداره کل کتابخانه های عمومی استان‬ ‫اصفهان برگزار شــد‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫اصفهان در این نشســت با اشاره به اینکه هم اینک ‪۴۷۲‬‬ ‫باب چاپخانه در همه رسته ها و ‪ ۳۵۷‬ناشر کتاب در سطح‬ ‫استان فعال هستند گفت‪ :‬در یک سال اخیر‪  ‬نزدیک به‬ ‫‪ ۲‬هزار عنوان کتاب در اســتان اصفهان چاپ شده که‬ ‫نسبت به سال قبل از ان‪ ۱۰  ‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین رمضانعلی معتمدی اضافه کرد‪:‬‬ ‫در یک ســال گذشته ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۵۷‬عنوان کتاب مجوز‬ ‫چاپ گرفتند که ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۶۵‬عنوان ان چاپ شده است‬ ‫که‪  ‬از این تعداد یک هزار و ‪ ۸۵۲‬عنوان چاپ اول و ‪۴۱۳‬‬ ‫عنوان چاپ دوم هستند‪ .‬معتمدی تعداد کتاب فروشی ها‬ ‫در شــهر اصفهان را ‪ ۱۴۰‬باب عنوان کــرد و گفت‪ :‬در‬ ‫سایر شهرستان ها ‪ ۱۷۵‬باب کتاب فروشی وجود دارد‪ .‬به‬ ‫گفته او اختتامیه پنجمین جشنواره دوره جام باشگاه های‬ ‫کتاب‪ ،‬تجلیل از ناشــران‪ ،‬رونمایی از کتاب در فضای باز‬ ‫و تاریخی شهر‪ ،‬شــاهنامه خوانی‪ ،‬بزرگداشت چهره برتر‬ ‫کودک و نوجوان در امر کتاب‪ ،‬معرفی نویسندگان خارج‬ ‫از کشور که با داخل ایران همکاری دارند‪ ،‬معرفی اثار برتر‬ ‫در حوزه نشر‪ ،‬برگزاری جلسات نقد‪ ،‬برگزاری نمایشگاه‬ ‫کتاب‪ ،‬تجلیل از نویســندگان و ناشــران در حوزه دفاع‬ ‫مقدس از مهم ترین برنامه های پیش بینی شده به مناسبت‬ ‫هفته کتاب در استان اصفهان است‪ .‬معتمدی با اشاره به‬ ‫وجود کتابخانه های متعددی در جامعه‪ ،‬به افزایش سرانه‬ ‫مطالعه در دستگاه های دولتی تاکید کرده و گفت‪ :‬در این‬ ‫راســتا الزم است طرح های مناسبی برای افزایش سرانه‬ ‫مطالعه در دستگاه های دولتی اجراشده و ضرورت دارد که‬ ‫ظرفیت مطالعه در مساجد افزایش یابد چراکه در این فضا‬ ‫اقشار مختلف جامعه حضور دارند و قطعًا با تبیین فرهنگ‬ ‫کتاب خوانی می توانیم شاهد افزایش رسانه مطالعه باشیم‪،‬‬ ‫همچنین الزم است از فضای مجازی و نهادهای نظامی‬ ‫نیز برای تبیین فرهنگ کتاب خوانی استفاده شود‪ .‬معتمدی‬ ‫ادامه داد‪ :‬تعداد ‪ ۵۲‬برنامه برای گرامیداشت هفته فرهنگ‬ ‫در سطح شــهر اصفهان نظر گرفته شده و بیش از ‪٣٠٠‬‬ ‫برنامه در شهرستان های استان اصفهان به مناسبت هفته‬ ‫کتاب برگزار خواهد شد‪ .‬ضمن اینکه با اجرای طرح های‬ ‫متنوع قطعًا افزایش رسانه مطالعه امکان پذیر است که در‬ ‫این راستا هم افزایی دستگاه ها ضروری است چراکه تالش‬ ‫در راستای افزایش مطالعه در جامعه خدمتی معنوی تلقی‬ ‫می شود و مردم نیز باید به طرح های مرتبط با کتاب خوانی‬ ‫توجه کنند‪.‬در ادامه این نشست‪ ،‬امیر هالکویی مدیر اداره‬ ‫کل کتابخانه های عمومی اســتان اصفهان بابیان اینکه‬ ‫امسال (جای خالی را با کتاب خوب پرکنیم) به عنوان شعار‬ ‫هفته کتاب خوانی انتخاب شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بیشترین‬ ‫مشکالت امروز ریشه در نبود اگاهی دارد‪ ،‬و برای تبیین‬ ‫موضوع کتاب خوانی در کتابخانه های عمومی ابتدا سعی‬ ‫شده نسبت به کتاب خوانی ایجاد انگیزه شود که در همین‬ ‫راستا برنامه های متعددی برای ایجاد انگیزه در کتاب خوانی‬ ‫در کتابخانه های عمومی پیش بینی شده است و در سال‬ ‫گذشته تعداد ‪ ٥٠‬باب کتابخانه در سطح استان اصفهان‬ ‫افتتاح شده اســت‪ .‬مدیر اداره کل کتابخانه های عمومی‬ ‫استان اصفهان گفت‪ :‬به مناسبت ‪ ٢٩‬دوره هفته کتاب و‬ ‫کتاب خوانی حدود ‪ ١٠‬هزار برنامه در سطح کشور برگزار‬ ‫می شود که از این تعداد یک هزار برنامه در استان اصفهان‬ ‫پیش بینی شده و امیدواریم در راستای این برنامه بتوانیم از‬ ‫ناشرین و نویسندگان قدردانی کنیم‪.‬‬ ‫عزم دولت در تامین کاغذ موردنیاز مطبوعات‬ ‫نشست هم اندیشی تامین کاغذ موردنیاز مطبوعات کشور‬ ‫با حضور معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و‬ ‫جمعی از مدیران مطبوعات و واردکنندگان کاغذ در محل‬ ‫سالن نشست های معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش ســایت اطالع رســانی معاونت مطبوعاتی‪،‬‬ ‫فرشــاد مهدی پور‪ ،‬معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی در ابتدای این نشست‪ ،‬با اشاره به عزم جدی‬ ‫دولت در تامین کاغذ موردنیاز کشور از طریق تولیدات داخلی‪،‬‬ ‫کاغــذ را از ضروری ترین ملزومات مطبوعات عنوان کرد و‬ ‫افزود‪ :‬معاونت مطبوعاتی تالش می کند زمینه های الزم برای‬ ‫تامین کاغذ مطبوعات به قدر کفایت و بر اساس نیاز بازار تهیه‬ ‫و در اختیار نشــریات کشور قرار دهد‪ .‬مهدی پور به کاهش‬ ‫شدید میزان توزیع کاغذ با ارز دولتی در سال ‪ ۹۹‬اشاره کرد‬ ‫و با اشاره به برنامه ریزی درازمدت برای تامین کاغذ موردنیاز‬ ‫مطبوعات با استفاده از ظرفیت تولید داخل‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به محدودیت تولید کاغذ مطبوعات در مقطع کنونی‪ ،‬همه‬ ‫تمهیدات الزم برای واردات ان اندیشیده شده است‪ .‬معاون‬ ‫مطبوعاتی‪ ،‬چگونگی واردات و توزیع عادالنه و مطابق با نیاز‬ ‫نشریات کشور را به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های خود‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫در این حوزه عنوان و خاطرنشان کرد‪ :‬رسانه ها و مطبوعات‪،‬‬ ‫از حوزه های مهم‪ ،‬راهبردی و موردحمایت دولت است‪ .‬او بر‬ ‫لزوم همکاری و هم افزایی مدیران رسانه ها‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫و واردکنندگان کاغذ و همچنین فعاالن چاپ و نشر کشور‬ ‫برای بهبود شرایط کنونی تاکید کرد و افزود‪ :‬برای ثبات و‬ ‫ایجاد شــرایط مطلوب در بازار‪ ،‬نیازمند یک تدبیر فوری و‬ ‫کوتاه مدت هستیم اما طرح بلندمدت ما این است که دولت‬ ‫به طورکلی از تصدی گری در موضوع کاغذ خارج شــده و‬ ‫تامین و توزیع ان را به بخش خصوصی واگذار کند‪ .‬حمایت‬ ‫از تولید داخلی و کاهش وابســتگی ها در درازمدت‪ ،‬تالش‬ ‫بــرای کاهش تصدی گری دولت و ایجاد رقابت در تولید و‬ ‫واردات کاغذ توسط بخش خصوصی‪ ،‬واردات و توزیع فوری‬ ‫و عادالنه کاغذ با توجه به میزان مصرف واقعی نشــریات‪،‬‬ ‫مدیریت و کنترل بازار با تکیه بر امار و اطالعات موجود در‬ ‫اداره کل مطبوعات داخلی‪ ،‬ارائه تسهیالت به واردکنندگان‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬لزوم بازنگری در ســازوکارهای حمایتی‬ ‫دولت‪ ،‬اتخاذ تدابیر الزم برای کاهش قیمت تمام شده کاغذ‬ ‫تولید داخل و ســاماندهی ســازوکارهای نظارتی در توزیع‬ ‫عادالنه کاغذ ازجمله اهم راه کارهای عنوان شــده از سوی‬ ‫حاضران در این نشست بود‪.‬‬ ‫تکمیل تدوین برند‬ ‫گردشگریاصفهان‬ ‫تا پایان امسال‬ ‫تدوین برند گردشگری استان اصفهان تا پایان‬ ‫امسال تکمیل می شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوســیما‪ ،‬مدیر دفتر‬ ‫مطالعــات و پژوهش اداره کل میــراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به برنامه ریزی ها‪ ،‬طرح برند گردشــگری این‬ ‫استان از سال گذشته بر اساس بودجه های پژوهشی‬ ‫اداره کل و با مشــارکت دانشــگاه هنر اصفهان در‬ ‫حال تدوین است‪.‬‬ ‫وحیدعابدین پــور افزود‪ :‬در ایــن طرح تمامی‬ ‫مناطق اســتان به پنج بخش شمال‪ ،‬جنوب‪ ،‬غرب‪،‬‬ ‫شرق و مرکز تقســیم بندی شده و تیم پژوهشی از‬ ‫استادان‪ ،‬کارشناسان ارشد و دانشجویان گردشگری‪،‬‬ ‫پژوهشــی در خصوص اقلیم‪ ،‬فرهنگ های بومی‪،‬‬ ‫خرده فرهنگ ها‪ ،‬سوغات‪ ،‬صنایع دستی‪ ،‬محصوالت‬ ‫مختلف باغی و کشاورزی را در این محور ها بررسی‬ ‫می کنند‪ .‬او گفت‪ :‬با توجه به تنوع گســترده اقلیمی‬ ‫و فرهنگی در استان تالش می کنیم تا با همکاری‬ ‫مسئوالن و فرهیختگان مناطق مختلف استان به‬ ‫یک شعار واحد در راستای توسعه متوازن گردشگری‬ ‫ویژه تمامی مناطق اســتان از منظر گردشگری که‬ ‫موردتوافق همگان است‪ ،‬دســت یابیم‪ .‬مدیر دفتر‬ ‫مطالعــات و پژوهش اداره کل میــراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی اســتان اصفهان افزود‪:‬‬ ‫تاکنون ‪ ۶۰‬درصد از این طرح پژوهشــی بزرگ به‬ ‫محقق شده و امید می رود ‪ ۴۰‬درصد باقیمانده این‬ ‫طرح تا پایان امسال تکمیل شود تا بتوان در استان‬ ‫اصفهان با تدوین یک برند مشخص گردشگری به‬ ‫استقبال ایام پساکرونا برویم‪.‬‬ ‫اغاز اموزش حضوری‬ ‫دانشجویان تحصیالت‬ ‫تکمیلی دانشگاه‬ ‫صنعتی اصفهان‬ ‫معاونت اموزشــی دانشــگاه صنعتی اصفهان در‬ ‫اطالعیه ای اعالم کرد کــه از ‪ ۲۹‬ابان‪ ،‬کالس های‬ ‫درســی برای دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی‬ ‫به صورت حضوری برگزار می شود‪.‬به گزارش باشگاه‬ ‫خبرنگاران جوان‪ ،‬معاونت اموزشــی دانشگاه صنعتی‬ ‫اصفهان در اطالعیه ای اعــام کرد که کالس های‬ ‫درســی برای دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی‬ ‫به صورت حضوری برگزار می شود‪ .‬بر اساس اطالعیه‬ ‫دانشگاه صنعتی اصفهان ‪ ،‬تصمیم اموزش حضوری‬ ‫دانشــجویان تحصیــات تکمیلی را هیئت رئیســه‬ ‫دانشگاه و بر اساس شورای تحصیالت تکمیلی در این‬ ‫دانشــگاه گرفته و همه کالس هایی که خاص مقطع‬ ‫دکتری باشــند‪ ،‬اعم از اینکه دانشــجوی دکتری یا‬ ‫کارشناســی ارشد در ان ها ثبت نام کرده باشند‪ ،‬صرفا‬ ‫حضــوری خواهد بــود‪ .‬همچنین در ایــن اطالعیه‬ ‫تاکید شده که ســایر کالس های مقطع تحصیالت‬ ‫تکمیلی همچنان تا پایان نیم سال به صورت مجازی‬ ‫برگزار می شود‪ ،‬اما همه امتحانات پایان ترم دانشجویان‬ ‫کارشناســی ارشد و دکتری در این دانشگاه حضوری‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫شهرستان تیران و کرون با مشکل اقامت‬ ‫گردشگران مواجه نیست‬ ‫فرماندار تیران و کرون گفت‪ :‬با ســرمایه گذاری بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬توســعه بوم گردی و احیای خانه های قدیمی‬ ‫مشکل اقامت گردشگران در این شهرستان رفع شده است‪.‬‬ ‫مجید حججی ایرنا افزود‪ :‬زیرساخت های تیران و کرون‬ ‫در منطقه غرب استان اصفهان توسعه یافته و یک صد تخت‬ ‫اقامتی در ســه ســال اخیر به امکانات گردشگری منطقه‬ ‫افزوده شــده است‪ .‬او بیان کرد‪ :‬بخش گردشگری تیران و‬ ‫کرون تا سال ‪ ۹۶‬امکانات اقامتی مناسب نداشت ولی اکنون‬ ‫با راه اندازی ‪ ۱۲‬اقامت بوم گردی رو به بهبود است‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬تیران و کرون به لحاظ قدمت تاریخی و ظرفیت های‬ ‫گردشــگری طبیعــی و میراثی ازجمله قلعــه تاریخی و‬ ‫حیات وحش قمیشلو‪ ،‬درهای ســنگی‪ ،‬کوچه باغ ها‪ ،‬شهر‬ ‫زیرزمینی‪ ،‬روســتاهای تاریخی‪ ،‬ابشــار و طبیعت بکر از‬ ‫ظرفیت باالی گردشگری برخوردار است‪ .‬فرماندار تیران و‬ ‫کرون موقعیت جغرافیایی و ارتباط بین استان های هم جوار‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫اصفهان و نزدیکی به مرکز اســتان را ازجمله فرصت های‬ ‫مهم در رونق گردشگری این خطه بیان کرد‪ .‬او بابیان اینکه‬ ‫باید تمهیدات الزم برای گردشــگری دوران پس از کرونا‬ ‫فراهم شود‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬جلسات کمیته تخصصی‬ ‫گردشــگری برای جذب ســرمایه گذار بخش خصوصی‪،‬‬ ‫رفع موانع پیشــرو‪ ،‬توسعه زیرساخت ها و ارائه برنامه جامع‬ ‫به صورت هفتگی برگزار می شود‪ .‬حججی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫تســهیالت بانکی برای ســرمایه گذاران پیش بینی شده و‬ ‫امکانات الزم برای اجرای طرح های گردشگری در سطح‬ ‫شــهرها و روســتاها در حال انجام است که سنگ فرش‬ ‫بافت های فرسوده و احیای این مناطق ازجمله ان است‪ .‬او‬ ‫از نصب تابلوهای راهنمای گردشگری‪ ،‬تشکیل ستادهای‬ ‫تسهیل برای روستاهای تاریخی و تولید محتوا برای معرفی‬ ‫این شهرستان در راستای پیشرفت صنعت توریسم خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬روستای جاجا‪ ،‬کرد علیا و خمیران دارای ظرفیت‬ ‫گردشگری هستند که متناســب با بافت ان طرح هادی‬ ‫اجرایی می شود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4730

روزنامه اصفهان امروز 4730

شماره : 4730
تاریخ : 1402/07/09
روزنامه اصفهان امروز 4729

روزنامه اصفهان امروز 4729

شماره : 4729
تاریخ : 1402/07/08
روزنامه اصفهان امروز 4727

روزنامه اصفهان امروز 4727

شماره : 4727
تاریخ : 1402/07/05
روزنامه اصفهان امروز 4726

روزنامه اصفهان امروز 4726

شماره : 4726
تاریخ : 1402/07/04
روزنامه اصفهان امروز 4725

روزنامه اصفهان امروز 4725

شماره : 4725
تاریخ : 1402/07/03
روزنامه اصفهان امروز 4723

روزنامه اصفهان امروز 4723

شماره : 4723
تاریخ : 1402/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!