روزنامه اصفهان امروز شماره 4211 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4211

روزنامه اصفهان امروز شماره 4211

روزنامه اصفهان امروز شماره 4211

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫شنبه ‪ 22‬ابان ‪ 07 |1400‬ربیع الثانی ‪ |13Nov2021| 1443‬سـال هجدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4211‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫ثبت ‪ 31‬مهارت پخت و غذای‬ ‫اصفهانی در فهرست میراث‬ ‫ناملموس کشور‬ ‫‪ ۱۹‬غــذا و ‪ ۱۲‬مهارت پخت غذای این اســتان در‬ ‫فهرست میراث ناملموس کشورمان ثبت شده است‪.‬‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫اب محور مشترک صحبت نمایندگان با رئیس جمهور بود‬ ‫مهم ترین خواسته های اصفهان از وزیر نیرو‬ ‫دولت به مسئله‬ ‫فرونشست اصفهان‬ ‫ورود کند‬ ‫تشکیل کمیته اجرایی برای احیای زاینده رود‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫کمیته و کارگروه فعالی برای رسیدگی به مسئله زاینده رود تشکیل خواهد شد تا احیای زاینده رود و رفع مشکل مربوط به ان مثل فرونشست زمین در‬ ‫مناطق مرکزی کشور به طور دقیق موردبررسی قرارگرفته و یک طرح علمی و عملیاتی برای رفع ان تهیه شود‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫وزیر نیرو در اصفهان وعده داد‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫سامانه بارشی جدید‬ ‫در اصفهان فعال شد‬ ‫محدودیت های‬ ‫هوشمند کرونایی از‬ ‫ابتدای اذرماه اجرا‬ ‫می شود‬ ‫فعال شدن طرح های ابی تعطیل شده زاینده رود ‬ ‫در دولت سیزدهم‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫رفع خطر از خانه‬ ‫تاریخی امام جمعه‬ ‫اصفهان‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫اجرای برنامه یاری گران‬ ‫زندگی در ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫مدرسه اصفهان‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫انتقاد رسول کربکندی از تاکتیک تیم ملی‬ ‫مقابللبنان‬ ‫باید کم اشتباه تر بازی‬ ‫کنیم‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫‪ ÁÁ‬همزمان با حضور وزیر نیرو در اصفهان‪ ،‬تعدادی از شهروندان با حضور در کنار کشاورزان ضمن حمایت از حقابه ها خواستار جاری شدن زاینده رود شدند‬ ‫فراخوان جذب نیرو‬ ‫اصفهان‪ ،‬جهت تکمیل کادر واحدهای مالی‪ ،‬اموزش و پژوهش‪،‬‬ ‫ ‬ ‫کانون کارشناســان رسمی دادگستری استان‬ ‫روابط عمومی‪ ،‬فناوری اطالعات‪،‬کارپردازی و خدماتی خود نیاز به تعدادی نیروی مرد با شرایط ذیل دارد‪:‬‬ ‫ ایمان و اعتقاد کامل به مبانی جمهوری اسالمی ایران‬‫ داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم‬‫ داشتن سالمت جسمی و روانی‬‫ عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر‬‫ نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر‬‫ داشتن حسن شهرت‬‫ عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاه های اجرائی توسط اراء مراجع قضایی و ذیصالح‬‫ داشتن حداقل ‪ 25‬و حداکثر ‪ 35‬سال سن‬‫ داشتن حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مفید و مرتبط‬‫ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی از دانشگاه معتبر‬‫ تسلط بر نرم افزاری های افیس‬‫ کسب نمره قبولی در ازمون و مصاحبه حضوری‬‫همچنین‬ ‫مشابه و‪862030‬‬ ‫* مدرک کارشناسی در رشته های هنری‪ ،‬رسانه‪ ،‬علوم ارتباطی‪ ،‬خبرنگاری‪ ،‬روزنامه نگاری و یا م الف‪:‬‬ ‫تسلط به یکی از نرم افزارهای ‪ Photoshop ، Premiere‬برای متقاضیان واحد روابط عمومی الزامی است‪.‬‬ ‫* مدرک کارشناسی ارشد برای متقاضیان واحد اموزش و پژوهش الزامی است‪.‬‬ ‫* مدرک کارشناســی نرم افزار‪ ،‬تسلط به یکی از زبان های برنامه نویسی وب و ویندوز (ترجیح ًا ‪،PHP ، C #‬‬ ‫ابزار ‪ MVC، JQuery‬و ‪ )HTML‬و پایگاه داده ‪ My SQL‬و ‪ SQL Server‬و نیز اشــنایی با شــبکه برای‬ ‫متقاضیان واحد انفورماتیک الزامی است‪.‬‬ ‫* مدرک کارشناسی حسابداری برای متقاضیان واحد مالی الزامی است‪.‬‬ ‫* برای کادر خدماتی و ترابری حداقل مدرک دیپلم مورد نیاز است‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند جهت ثبت نام حداکثر تا ‪ 7‬روز از زمان انتشار این اگهی با مراجعه به سایت کانون به نشانی‬ ‫‪ www.kkrdi.ir‬فرم اطالعات متقاضی اســتخدام را از بخش میز خدمت دریافت نموده‪ ،‬تکمیل کرده و تصویر‬ ‫فرم را به همراه تصویر مدارک زیر در قالب یک فایل ‪ PDF‬به ادرس ‪estekhdamkanoon@gmail.com‬‬ ‫ارسالنمایند‪.‬‬ ‫مدارک‪:‬‬ ‫* تصویر فرم تکمیل شده اطالعات متقاضی استخدام‬ ‫* تصویر تمام صفحات شناسنامه‬ ‫* تصویر کارت ملی‬ ‫* عکس پرسنلی ‪3×4‬‬ ‫* تصویر مدرک تحصیلی یا نامه فراغت از تحصیل‬ ‫متقاضیان واجد شرایط پس از بررسی مدارک ارسالی حداکثر تا ‪ 30‬روز از زمان انتشار این اگهی به منظور مصاحبه‬ ‫حضوری مطلع خواهند شد‪.‬‬ ‫روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان‬ ‫]عکس‪:‬علیرضا وثیق انصاری ‪ /‬ایمنا [‬ ‫توسعه صنعتی اصفهان‬ ‫باید به سمت‬ ‫صنایع دانش بنیان‬ ‫هدایت شود‬ ‫یادداشت روز‬ ‫خانه تکانی برای تحول‬ ‫حسنروانشید‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫تاکی؟! قسمت ‪1963‬‬ ‫کشور‬ ‫ توجهی‬ ‫کوتاه از‬ ‫بی‬ ‫خانه تکانیبرایتحول‬ ‫حســن روانشید|درســت اســت کــه نظــام هزینــه‬ ‫ســنگینی را صــرف نیروهــای خــود می کنــد تــا‬ ‫باتجربــه شــوند و ایــن ســرمایه ها را در انجــام وظایــف‬ ‫و پیــدا کــردن راهکارهــای مثبــت بــرای ارتقــاء‬ ‫وظیفــه و تعهــدی کــه دارنــد صــرف نماینــد امــا عقل‬ ‫حکــم می کنــد پــس از ســپری شــدن دوران رســمی‬ ‫بازنشســتگی‪ ،‬نیروهــا اگــر قــرار شــد بماننــد نقــش‬ ‫مشــاور را بــه عهــده گرفتــه و هیچگونه مســئولیتی در‬ ‫تصمیم گیری هــا و اجــرا نداشــته باشــند زیــرا ممکــن‬ ‫اســت معــدودی ناچــار شــوند نمک خــورده و نمکــدان‬ ‫بشــکنند و از ان بــه بعــد اندوخته هــای به دس ـت امده‬ ‫را بــه ســود خــود مدیریــت و یــا مصــادره کننــد زیــرا‬ ‫می داننــد افتــاب لــب بامــی هســتند کــه هرلحظــه‬ ‫ممکــن اســت عذرشــان را بخواهنــد‪ ،‬ازاین جهــت‬ ‫اگــر دوران فرهیختگــی را بــه اســتراحت پرداختــه و یا‬ ‫درنهایــت نقــش مشــاور پاره وقــت بــدون مســئولیتی‬ ‫را بــه عهــده گیرنــد ارزش بیشــتری خواهــد داشــت‬ ‫کــه قــدرت جســمی هــم در ایــن ســنین بیــش از این‬ ‫اقتضــا نمی کنــد‪ .‬امــروز تمامــی نهادهــای امــاری‬ ‫متفق القــول معتقدنــد حجــم دولــت بیــش از انــی‬ ‫اســت کــه جامعــه هشــتادمیلیون نفری کشــور نیازمنــد‬ ‫می باشــد‪ ،‬بنابرایــن بایــد دیــد درحالی کــه اکثــر امــور‬ ‫به واســطه نظــام الکترونیــک اداره می شــود کــه‬ ‫هــرروز بــر وســعت ان افــزوده می گــردد چــه نیــاز‬ ‫اســت کــه ازاین پــس اســتخدام صــورت گیــرد زیــرا‬ ‫نه تنهــا بخــش خدماتــی جامعــه بلکــه قــوای مقننــه و‬ ‫قضائیــه هــم به ســوی دیجیتــال می رونــد و اقتصــاد‬ ‫نیــز یکــی از بارزتریــن دســتگاه های مطــرح اســت که‬ ‫بیــش از هشــتاد درصــد از امــور خــود را الکترونیــک‬ ‫کــرده اســت تــا روزبــه روز میــزان کار فیزیکــی‬ ‫بانک هــا کاهــش یافتــه و بالطبــع نیــاز بــه اســتخدام‬ ‫جدیــد نداشــته باشــند‪ .‬شــاید یکــی از مزیت هــای‬ ‫ویــروس کرونــا همیــن بــود کــه دولت هــا را ناچــار‬ ‫ســازد علی رغــم مقاومت هایــی کــه می شــد امــا‬ ‫امــور خــود را به ســرعت بــا دیگــر کشــورهای جهــان‬ ‫هماهنــگ نمــوده تــا ب ـه روز باشــند‪ ،‬اگرچــه نگــران‬ ‫هکرهایــی کــه هرلحظــه ممکــن اســت ضمــن‬ ‫ورود بــه ســایت ها دردســرهایی را بــه وجــود اورنــد‬ ‫خواهنــد بــود امــا ایــن چالــش هــم مختــص ایــران‬ ‫نیســت بلکــه جنبــه جهانــی دارد‪ .‬همــه مظلمه هایــی‬ ‫کــه پیرامــون ایــن پروســه صــورت می گیــرد را‬ ‫نمی تــوان حاصــل ضعــف مدیریــت دانســت کــه ان‬ ‫ هــم به خودی خــود نوعــی تــرک فعــل افــراد اســت‬ ‫امــا مهــم اینجاســت کــه گوشـه ای از جفاها زاده ســوء‬ ‫مدیریت هــا بــوده و بعضــی نیــز توســط کســانی بــه‬ ‫انجــام می رســد کــه همچــون اب هــای راکــد بــه‬ ‫مــرداب تبدیــل شــده و انقــدر تجربــه و تخصــص‬ ‫منفــی پیــدا کرده انــد کــه جــای پایــی از خــود‬ ‫باقــی نگذارنــد‪ .‬انچــه در زیــر می ایــد خالصــه ای‬ ‫کوتــاه شــده از چنــد خبــر ایــن روزهــای رســانه ها‬ ‫و اظهارنظــر مدیــران و مســئوالنی اســت کــه بــه‬ ‫نظــر می رســد می توانــد راهگشــایی متقــن بــرای‬ ‫تصمیــم گیــران بــه خانه تکانی هــا باشــد‪« .‬به جــز‬ ‫بانک هــا هســتند ارگان هــای اقتصــادی دیگــری‬ ‫همچــون ســازمان امــور مالیاتــی کــه به جــای تفکــر‬ ‫دریافــت مطالبــات و حقــوق بیت المــال از بدهــکاران‬ ‫در اندیشــه انتقام جویــی بــا تعطیــل کــردن واحدهــای‬ ‫اقتصــادی هســتند»‪« ،‬ایــن طــرح دوروی ســکه اســت‬ ‫کــه یک طــرف ان محــدود کــردن و در تنگنــا قــرار‬ ‫دادن طبقــه ضعیــف جامعــه و ســوی دیگــر باز شــدن‬ ‫فضــای خوشــگذرانی پولــداران بــی درد کــه هــر‬ ‫شــب بــا پرداخــت جریمــه ‪ 200‬هزارتومانــی بــدون‬ ‫مزاحمت هــای ترافیکــی در ســطح کالن شــهرها‬ ‫بــه دور دور بپردازنــد»‪« ،‬ایــران پــس از اســپانیا و‬ ‫مکزیــک ســومین صادرکننــده هندوانـه ای اســت کــه‬ ‫بــرای بــه ثمــر رســیدن هــر کیلــوی ان ‪ 268‬لیتــر‬ ‫اب هــدر مــی رود تــا سال به ســال میــزان تولیــد و‬ ‫صادراتــش افزایــش یابــد»‪« .‬از اغــاز هجــوم ویــروس‬ ‫کرونــا تــا بــه امــروز بیــش از ‪ 5‬هــزار میلیــارد تومــان‬ ‫رمدســیویر در کشــور فروختــه شــده کــه بســیاری‬ ‫از ان هــا ســوءمصرف بــوده اســت»‪« ،‬مگــر یــک‬ ‫پزشــک فــوق تخصــص یــا جــراح قلــب و مغــز چــه‬ ‫مبلغــی دســتمزد می گیــرد کــه یــک دالل و واســطه‬ ‫بی ســواد ملــک بابــت نوشــتن یــک مبایعه نامــه‬ ‫دوخطــی انتقــال ملــک بعضــی وقت هــا صــد میلیــون‬ ‫تومــان حق الزحمــه دریافــت می کننــد درحالی کــه‬ ‫هیچگونــه مــدرک تحصیلــی و تخصیصــی دراین بــاره‬ ‫نــدارد»‪« ،‬دادســتان تهــران می گویــد‪ :‬کارت ملــی‬ ‫اجــاره ای بــرای دریافــت ‪ 2000‬دالر از بانــک بــه درد‬ ‫کســانی می خــورد کــه بــا رقــم پایینــی ان را اجــاره‬ ‫کــرده و ‪ 5‬نفــر در کشــور بتواننــد میلیون هــا ارز از‬ ‫قبــل ان بــه جیــب بزننــد»! پیرامــون اینگونــه مــوارد‬ ‫ریزودرشــت صدهــا و بلکــه هــزاران نمونــه به صــورت‬ ‫پراکنــده در رســانه ها موجــود اســت امــا بایــد توجــه‬ ‫داشــت بــرای موفقیــت در انجــام هریــک از ان هــا نیاز‬ ‫اســت تــا کســانی در دســتگاه های مســئول راهگشــا‬ ‫باشــند و تســهیالت الزم را فراهــم کننــد کــه شــاهد‬ ‫بوده ایــم تنهــا طــی ایــن ســال ها چنــد مدیــر ارشــد‬ ‫در بانک هــا اینگونــه عمــل کرده انــد و اخریــن ان هــا‬ ‫نیــز بــه ‪ 12‬ســال زنــدان محکــوم گردیــد تــا دو برابــر‬ ‫حکــم ســرقت های پیش پاافتــاده باشــد و شــاید‬ ‫در طــول ایــن مــدت بــه دلیــل مــودب بــودن چنــد‬ ‫مــورد عفــو و بخشــودگی شــامل حالش شــود کــه ان‬ ‫دلـه دزد همچنــان دوران محکومیــت خــود را بگذرانــد‬ ‫کــه قطعــً اگــر خانه تکانی هــا همچنــان ادامــه نیابــد‬ ‫تحولــی در کار نخواهــد بــود!‬ ‫ادامه دارد‬ ‫شنبه | ‪ 22‬ابان ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4211‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫اب محور مشترک صحبت نمایندگان با رئیس جمهور بود‬ ‫تشکیل کمیته اجرایی برای احیای زاینده رود‬ ‫رئیس جمهور دستور فعال شدن کارگروه احیای زاینده رود را صادر کرد‬ ‫رئیس جمهور درباره مسئله احیای زاینده رود گفت‪ :‬به رئیس‬ ‫مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری ماموریت دادم‬ ‫مطالعات علمی در این زمینه را اغاز کنند‪ .‬کمیته و کارگروه فعالی‬ ‫برای رسیدگی به این مسئله تشکیل خواهد شد تا احیای زاینده رود‬ ‫و رفع مشکل مربوط به ان مثل فرونشست زمین در مناطق‬ ‫مرکزی کشور به طور دقیق موردبررسی قرارگرفته و یک طرح‬ ‫علمی و عملیاتی برای رفع ان تهیه شود‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی رئیس جمهور‪ ،‬ایت ا‪ ...‬سید‬ ‫ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در ادامه نشست با مجامع استانی‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی در دیدار نمایندگان استان های‬ ‫اصفهان‪ ،‬سمنان و قم‪ ،‬گفت‪ :‬مهم ترین مسئله ای که در این‬ ‫دیدار مطرح شد ابراز نگرانی نسبت به کمبود اب بود که دولت‬ ‫در دو سطح کوتاه مدت و بلندمدت اقدامات و برنامه هایی برای‬ ‫رفع ان تدارک دیده است‪ .‬او همچنین درباره مسئله احیای‬ ‫زاینده رود اظهار داشت‪ :‬به رئیس مرکز بررسی های استراتژیک‬ ‫ریاست جمهوری ماموریت دادم مطالعات علمی در این زمینه را‬ ‫اغاز کنند‪ .‬کمیته و کارگروه فعالی برای رسیدگی به این مسئله‬ ‫تشکیل خواهد شد تا احیای زاینده رود و رفع مشکل مربوط به‬ ‫ان مثل فرونشست زمین در مناطق مرکزی کشور به طور دقیق‬ ‫موردبررسی قرارگرفته و یک طرح علمی و عملیاتی برای رفع ان‬ ‫تهیه شود‪ .‬رئیسی با تاکید بر اینکه هرگونه توسعه در کشور فرع‬ ‫بر حفظ محیط زیست خواهد بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬موضوع االیندگی‬ ‫حتما باید مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد‪ .‬رئیس جمهور در ادامه‬ ‫با بیان اینکه نظام پیچیده اداری کشور باعث ایجاد تردید در‬ ‫سرمایه گذاران می شود‪ ،‬گفت‪ :‬بهترین راهکار برای رفع موانع‬ ‫کسب وکار این است که موضوع به شکل مصداقی مطرح شده‬ ‫و مشکالت برطرف شوند‪ .‬برای تسهیل راه اندازی کسب وکار‬ ‫به اندازه کافی قانون وجود دارد و مشکل عدم اجرای قوانین است‪.‬‬ ‫او به تصویب قانون حمایت از خانواده در مجلس اشاره و اضافه‬ ‫کرد‪ :‬دولت حتما این قانون جدید را اجرا خواهد کرد‪ .‬رئیسی در‬ ‫بخش دیگری از سخنانش نگاه حاکم بر تنظیم بودجه سال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬را اصالح ساختار و نظام بودجه ریزی کشور با هدف اجرای‬ ‫عدالت و مبتنی بر سند امایش سرزمینی کشور و فارغ از چانه زنی‬ ‫برای تخصیص بودجه عنوان کرد‪ .‬رئیس جمهور با بیان اینکه‬ ‫شرایط کشور حساس اما رو به بهبود است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دشمن‬ ‫اقرار می کند که باوجوداین مجلس و دولت در پیشبرد اهداف خود‬ ‫ناکام مانده است و با هماهنگی و هم افزایی دستگاه های مختلف‬ ‫می توانیم بر همه مشکالت غلبه کنیم‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬همه‬ ‫باید تالش کنیم در ماه های باقیمانده از سال ‪ ۱۴۰۰‬از افزایش‬ ‫هزینه ها جلوگیری شود‪ .‬بودجه سال ‪ ۱۴۰۱‬به شکلی در حال‬ ‫تنظیم است که کسری بودجه نداشته باشیم تا تورم مهارشده و‬ ‫در نتیجه فشارهای اقتصادی کاهش یابد‪ .‬رئیسی تاکید کرد‪ :‬رنج‬ ‫مردم‪ ،‬رنج ماست و بنده هیچ شبی را فارغ از دغدغه گزارش هایی‬ ‫که در طول روز دریافت می کنم‪ ،‬نگذرانده ام‪.‬پیش از سخنان‬ ‫رئیس جمهور نمایندگان استان های اصفهان‪ ،‬سمنان و قم نیز‬ ‫به بیان دغدغه های خود در زمینه مشکالت معیشتی‪ ،‬کم ابی‪،‬‬ ‫اشتغال‪ ،‬مشکالت زیست محیطی و ضرورت اجرای عدالت در‬ ‫نظام پرداخت حقوق پرداختند‪ .‬تسریع در تعیین تکلیف و تثبیت‬ ‫مدیران کشور‪ ،‬کنترل قیمت ها‪ ،‬استفاده از ظرفیت های اقتصادی‬ ‫روستاها‪ ،‬تامین زیرساخت های الزم برای استفاده از ظرفیت های‬ ‫معدنی در مناطق کویری‪ ،‬نظارت دقیق تر بر اجرای قانون به ویژه‬ ‫در پرداخت حقوق در موسسات عمومی غیردولتی و ضرورت‬ ‫اصالح نظام اداری از دیگر مسائلی بود که نمایندگان در این‬ ‫جلسه به انها اشاره کردند‪ .‬استانداران قم‪ ،‬سمنان و اصفهان نیز در‬ ‫این جلسه یکی از راهکارهای تسریع در حل مشکالت استان ها را‬ ‫تفویض بیش ازپیش اختیار به استانداری ها عنوان کردند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬کمیته اجرایی احیای زاینده رود تشکیل‬ ‫می شود‬ ‫رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان از تشکیل کمیته‬ ‫احیای زاینده رود‪ ،‬خبر داد و گفت‪ :‬کمیته ای برای احیای زاینده رود‬ ‫البته نه کمیته اسمی بلکه اجرایی و عملیاتی برای ارائه راهکارهای‬ ‫زاینده رود و جاری شدن اب در رودخانه تشکیل خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬مشکل کمبود اب بزرگ ترین مشکالت‬ ‫استان محسوب می شود‬ ‫سید ناصر الرگانی با اشاره به برگزاری جلسه مجمع نمایندگان‬ ‫استان اصفهان‪ ،‬قم و سمنان با حضور رئیس جمهور‪ ،‬به تسنیم‬ ‫گفت‪ :‬بنده از رئیس جمهور برای برگزاری جلسه تشکر می کنم‬ ‫چون در دولت یازدهم و دوازدهم چندین مرتبه درخواست کتبی‬ ‫برای برگزاری جلسه دادیم و با توجه به اینکه ‪ 5‬سال پی درپی از‬ ‫ایشان درخواست کردیم ولی وقت ندادند و هیچ مجمعی نتوانست‬ ‫با رئیس جمهور جلسه برگزار کند‪ .‬او افزود‪ :‬در دولت مردمی اقای‬ ‫رئیسی این سنت شکسته شد و اکنون تعدادی از مجامع استانی‬ ‫با ایشان دیدار داشتند و مشکالت استان ها و شهرستان های تابعه‬ ‫را مطرح و نتایج خوبی از جلسات به دست امد‪ .‬رئیس مجمع‬ ‫نمایندگان استان اصفهان با بیان موضوعات مطرح شده در جلسه‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مباحثی در جلسه مطرح شد و نمایندگان اصفهان موضوع‬ ‫مشکل کمبود اب در استان را که حقیقتا یکی از بزرگ ترین‬ ‫مشکالت استان اصفهان محسوب می شود و همچنین اینکه‬ ‫بیشتر شهرستان های استان اصفهان با کمبود اب اشامیدنی و‬ ‫کشاورزی مواجه هستند را عنوان کردند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬فرونشست‬ ‫شهر اصفهان و شهرستان های استان هم از دیگر موضوعات‬ ‫مطرح شده در جلسه بود که ضربه بزرگی به کشور می زند و‬ ‫نه تنها مشکالتی که در اثر فرونشست برای مردم اصفهان پیش‬ ‫می اید بلکه هویت ایران اسالمی در استانه نابودی است و اثار‬ ‫باستانی ارزشمندی از جمله مسجد شیخ لطف ا‪ ،...‬مسجد امام‪،‬‬ ‫عالی قاپو‪ ،‬چهلستون‪ ،‬میدان امام و میدان نقش جهان که در استان‬ ‫اصفهان است از اثاری است که در دنیا نظیر ندارد و فرونشست‬ ‫انها را تهدید می کند‪ .‬الرگانی تصریح کرد‪ :‬در شهرستان های‬ ‫مختلف استان از جمله فالورجان اثر ارزشمند مسجد اشترجان‪،‬‬ ‫بقعه پیربکران‪ ،‬پل دو قوسی فالورجان معروف به پل ورگان که‬ ‫یکی از اثار ارزشمند و در نوع خودش کم نظیر است‪ ،‬پل بابا محمود‬ ‫و اثار باستانی دیگری که هویت ملت ایران را نشان می دهد‬ ‫جدای از اینکه سرمایه ارزشمندی است در معرض فرونشست‬ ‫است‪ .‬رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان با اشاره به ضرورت‬ ‫توسعه صنعت گردشگری‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬اگر صنعت گردشگری‬ ‫حتی صنعت گردشگری داخلی توسعه پیدا کند ما درامد کالنی‬ ‫از این صنعت به دست می اوریم که متاسفانه همه به مشکل‬ ‫اب‪ ،‬االیندگی و مسائل زیست محیطی برخورد می کند‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫مسائل جزی تر و مشکالت شهرستان ها هم در این جلسه مطرح‬ ‫و تصمیماتی گرفته شد تا کمیته ای برای احیای زاینده رود تشکیل‬ ‫شود البته نه کمیته اسمی بلکه اجرایی و عملیاتی باشد و مقرر‬ ‫شد جلساتی با جمعی از نمایندگان مجلس با مرکز پژوهش های‬ ‫دولت با اقای خیاطان داشته باشند و اقای رئیسی دستور دادند که‬ ‫برای ارائه راهکارهای زاینده رود و جاری شدن اب در رودخانه‬ ‫این جلسات ادامه دار باشد‪ .‬الرگانی خاطرنشان کرد‪ :‬همچنین در‬ ‫بحث زیست محیطی و مسائل و مشکالت صنعت‪ ،‬صنعت گران‬ ‫و تولیدکنندگان استان اصفهان مطرح شد و دستور ویژه ای برای‬ ‫برطرف شدن یکسری بوروکراسی های اداری که بر ادارات حاکم‬ ‫است داده شد‪ .‬او با بیان اینکه مقرر شد مسائل بیمه‪ ،‬تامین‬ ‫اجتماعی و امور مالیاتی که مشکالتی را برای تولیدکنندگان و‬ ‫کارافرینان ایجادشده پیگیری شود‪ ،‬گفت‪ :‬درمجموع جلسه امروز‬ ‫بسیار ارزشمند بود که با حضور استانداران سه استان اصفهان‪ ،‬قم‬ ‫و سمنان و همچنین معاون امور مجلس ریاست جمهوری‪ ،‬معاون‬ ‫اجرایی و رئیس دفتر رئیس جمهور تشکیل شده بود که دستورات‬ ‫ویژه ای را برای پیگیری دادند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬معضل اب و زاینده اولویت نخست درخواست‬ ‫از وزیر نیرو‬ ‫به گفته دبیر مجمع نمایندگان استان اصفهان تشکیل کمیته‬ ‫کاربردی و علمی برای بررسی همه جانبه معضالت استان‬ ‫اصفهان مهم ترین بحث رئیس جمهور بود که تحقق ان در‬ ‫دستان وزیر نیرو است‪ .‬الهام ازاد با اشاره به دیدار نمایندگان استان‬ ‫اصفهان با رئیس جمهور در خصوص بررسی و پیگیری مشکالت‬ ‫استان به مهر گفت‪ :‬اولویت اول مباحث رفع معضل کمبود اب‬ ‫و احیای زاینده رود بود که قرار شد وزیر نیرو طی سفر به استان‬ ‫اصفهان ضمن تشکیل کارگروه کاربردی و علمی برای حل این‬ ‫معضل نسبت به حل این مشکل به صورت همه جانبه بپردازد‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬گردشگری از دیگر مسائل موردبحث در این نشست بود‬ ‫که باید اقای ضرغامی عنایت ویژه ای را به گردشگری اصفهان و‬ ‫شهرستان هایی که ظرفیت بوم گردی و گردشگری دارند‪ ،‬داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ارجحیت محیط زیست مقابل توسعه یافتگی‬ ‫در اصفهان‬ ‫دبیر مجمع نمایندگان استان اصفهان با بیان اینکه‬ ‫رئیس جمهور به اهمیت مباحث زیست محیطی و گردشگری‬ ‫استان اصفهان تاکید داشتند‪ ،‬گفت‪ :‬رئیس جمهور معتقدند که‬ ‫توسعه یافتگی در پرتو محیط زیست حاصل می شود و نباید تنها‬ ‫به توسعه یافتگی صرف توجه شود بلکه باید مسائل محیط زیستی‬ ‫را به ویژه در استان اصفهان در نظر گرفت‪ .‬او با اشاره به‬ ‫معضل فرونشست در پی بی ابی استان اصفهان صحبت های‬ ‫رئیس جمهور را این گونه توضیح داد‪ :‬به همین منظور حتمًا‬ ‫کمیته کاربردی‪ ،‬علمی و کارشناسی در خصوص ظرفیت ها و‬ ‫چالش های استان اصفهان تشکیل و روند ان را پیگیری خواهند‬ ‫کرد و زاینده رود یک موضوع منطقه ای نیست و باید برای سایر‬ ‫استان ها که معضل کمبود اب دارند حل شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ضمانت اجرایی در دستان وزیر نیرو‬ ‫ازاد در خصوص ضمانت اجرایی این قول ها و کارایی کمیته‬ ‫بررسی مشکالت استان اصفهان گفت‪ :‬بعد از بازدید وزیر نیرو باید‬ ‫در این خصوص به جمع بندی برسند و در واقع بعد از این سفر‬ ‫این سوال را پرسید‪ ،‬البته نظارت نمایندگان مجلس نیز باید برای‬ ‫پیگیری این موضوع وجود داشته باشد‪ .‬او همچنین اشاره کرد که‬ ‫رئیس جمهور در خصوص اب های ژرف‪ ،‬اب های قطره ای و تغییر‬ ‫الگوی کشت کشاورزان راه کارهایی را ارائه دادند‪.‬‬ ‫لزوم تغییر نگاه دولت بر تمرکززدایی از شهرهای بزرگ‬ ‫نماینده نائین‪ ،‬خور و بیابانک در مجلس با اشاره به اولویت های‬ ‫دولت در بخش سالمت و واکسیناسیون مردم و معیشت‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬امیدواریم که در زمینه معیشت نیز اتفاقات‬ ‫خوبی در اینده رقم بخورد‪ .‬او با اشاره به لزوم تغییر نگاه دولت‬ ‫در زمینه تمرکززدایی از شهرهای بزرگ و توسعه شهرستان ها‬ ‫و روستاها گفت‪ :‬در این نشست نیز به بیان مسائل و مشکالت‬ ‫شهرستان های نائین و خوروبیابانک پرداخته شده که با توجه‬ ‫به وسعت زیاد این شهرستان ‪ ،‬ظرفیت ها و پتانسیل های بسیار‬ ‫ویژه ای در زمینه های صنایع‪ ،‬معادن و گردشگری وجود دارد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬عدم وجود زیرســاخت های توســعه در‬ ‫شهرستان هایاصفهان‬ ‫ازاد عدم وجود زیرساخت های الزم جهت توسعه صنعتی‬ ‫و اقتصادی را بزرگترین مانع عنوان کرد و افزود‪ :‬مصوبه سفر‬ ‫استانی هیئت دولت در سال ‪ ۸۶‬در خصوص احداث بندر خشک‬ ‫در شهرستان نائین بوده است که این مهم به سبب نگاه های‬ ‫غیرمنصفانه و سیاسی تحقق نیافته است خواستار پیگیری ویژه ای‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬شبی نیست که برای معیشت مردم ناراحت‬ ‫نباشم‬ ‫نماینده برخوار‪ ،‬شاهین شهر و میمه با اشاره به اینکه ایت ا‪...‬‬ ‫رئیسی اولویت اول دولت برای اصفهان را موضوع اب بیان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬رئیس جمهور در خصوص احیای زاینده رود گفت هرکاری‬ ‫هست ارائه شود و روی میز بیاید و دستور فعال شدن کارگروهی‬ ‫برای احیای زاینده رود را صادر کرد‪.‬‬ ‫حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای‬ ‫اسالمی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره‬ ‫به جلسه امروز مجمع نمایندگان اصفهان با رئیس جمهور اظهار‬ ‫داشت‪ :‬جلسه بسیار خوبی برگزار شد و اولین بحثی که نمایندگان‬ ‫استان اصفهان مطرح کردند موضوع اب و ضرورت تامین اب‬ ‫بود‪ .‬او افزود‪ :‬نمایندگان استا ن عالوه بر بحث اب مسائل مربوط‬ ‫به حوزه انتخابیه خودشان را مطرح کردند که باز هم بی ارتباط با‬ ‫موضوع اب نبود؛ مباحثی از جمله اب شرب ‪ ،‬اب کشاورزی‪ ،‬پساب‪،‬‬ ‫اشتغال‪ ،‬بافت فرسوده و مسائل مشابه مطرح شد‪ .‬حاجی دلیگانی‬ ‫با اشاره به اینکه بنده هم چند نکته از جمله ارتقای بخش میمه‪،‬‬ ‫تکمیل بیمارستان برخوار‪ ،‬فرونشست را مطرح کردم تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در ادامه صحبتی در خصوص اصالح نگاه همه مسئوالن‬ ‫به استان را مطرح کردم که این موضوع اولین ضرورت است‪.‬‬ ‫نماینده برخوار‪ ،‬شاهین شهر و میمه خاطرنشان کرد‪ :‬همچنین‬ ‫مباحثی از جمله عدالت‪ ،‬توزیع امکانات کشور و جلوگیری از‬ ‫پرداخت های حقوق نجومی و توجه به کارکنان کف دستگاه های‬ ‫اداری‪ ،‬مشکالت مربوط به اتباع و اینکه بخشی از کارگران ایرانی‬ ‫بیکار هستند اما کارگران اتباع جای ان ها را گرفته اند مطرح شد‪.‬‬ ‫او در خصوص دیگر مباحث مطرح شده در جلسه با رئیس جمهور‬ ‫گفت‪ :‬موضوع قطع بیمه کشاورزان‪ ،‬قالیبافان و افرادی که به‬ ‫کارگاه های جدید می روند و بیمه شان قطع می شود‪ ،‬موضوعاتی‬ ‫از جمله مسکن و عدم ثبت نام در برخی شهرها‪ ،‬اجازه برای‬ ‫اکتشاف اب های ژرف‪ ،‬وضعیت بورس و ضرورت توزیع سهام‬ ‫عدالت برای افراد واجد شرایط از دیگر مواردی بود که مطرح‬ ‫شد‪ .‬حاجی دلیگانی با بیان اینکه در ادامه جلسه استاندار اصفهان‬ ‫صحبت کرد و نکاتی توسط ایشان بیان شد و در انتها نیز ایت ا‪...‬‬ ‫رئیسی جمع بندی خوبی را داشتند خاطرنشان کرد‪ :‬رئیس جمهور‬ ‫در این جلسه با ابراز نگرانی برای معیشت مردم گفت شبی نیست‬ ‫که برای معیشت مردم ناراحت نباشم و زمانی که می خواهم غذا‬ ‫بخورم نگرانم که بقیه مردم این غذا را دارند یا خیر‪ .‬نماینده برخوار‪،‬‬ ‫شاهین شهر و میمه با اشاره به سخنان رئیس جمهور گفت ‪ :‬ایت ا‪...‬‬ ‫رئیسی در خصوص احیای زاینده رود گفت هرکاری هست ارائه‬ ‫شود و روی میز بیاید و دستور فعال شدن کارگروهی برای احیای‬ ‫زاینده رود را صادر کرد؛ همچنین در بحث اب کشاورزی نیز‬ ‫اشاره ای داشتند تا به اصالح الگوی کشت و استفاده از روش های‬ ‫نوین ابیاری بپردازیم‪ .‬او با بیان اینکه در خصوص موضوع اب و‬ ‫فرونشست راهکارهایی مطرح شد‪ ،‬تصریح کرد ‪ :‬مطرح شد که‬ ‫ماموریت اول مرکز استراتژیک ریاست جمهوری این باشد که‬ ‫بر این موضوع کار کند و ببینیم نیاز است چه کاری برای اب در‬ ‫اصفهان و استان های همجوار صورت بگیرد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬دستور رئیسی به وزیر میراث برای بررسی‬ ‫مسائلگردشگریاصفهان‬ ‫حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه رئیسی اولویت اول دولت برای‬ ‫اصفهان را موضوع اب بیان کرده توضیح داد‪ :‬همچنین به موضوع‬ ‫گردشگری نیز اشاره شد و به وزیر گردشگری دستور داده شد‬ ‫که به اصفهان بیاید و برنامه ریزی دراین باره انجام دهد‪ .‬نماینده‬ ‫مردم برخوار‪ ،‬شاهین شهر و میمه یاداور شد‪ :‬در بحث بودجه نیز‬ ‫اشاره شد که نیاز است هزینه ها اضافه نشود اما تورم کنترل‬ ‫شود؛ همچنین اشاره ای به موضوع عفاف و حجاب شد و اینکه‬ ‫نیاز است این موضوع طبق قوانین کشور دنبال شود‪ .‬او عنوان‬ ‫کرد ‪ :‬همچنین بیان شد که از موضوع سرمایه گذاری در اصفهان‬ ‫حمایت خواهند کرد و از نمایندگان درخواست شد که به دولت‬ ‫کمک کنند و نمایندگان نیز اعالم امادگی کردند تا از برنامه های‬ ‫عدالت محورانه و توسعه های استان حمایت کنند‪ .‬حاجی دلیگانی‬ ‫در پایان خبر داد‪ :‬ایت ا‪ ...‬رئیسی در انتها اعالم کرد که سفر به‬ ‫اصفهان صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬نیاز به جراحی اساســی دولــت برای رفع‬ ‫خشک سالی‬ ‫همچنین نماینده مبارکه در مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫ن کمیته تخصصی احیای‬ ‫رئیس جمهور دستور بر فعال شد ‬ ‫زاینده رود را داد و تاکید کرد که راه کارهای خاصی برای احیای‬ ‫زاینده و رفع مشکالت اب در استان اصفهان و فالت مرکزی‬ ‫وجود دارد که باید در این کمیته تخصصی مطرح و تصمیم گیری‬ ‫شود‪ .‬پروین صالحی با توضیح اینکه رفع مشکالت خشک سالی‬ ‫فالت مرکزی نیازمند ورود جدی حاکمیت و نیازمند جراحی‬ ‫اساسی است‪ ،‬به فارس گفت‪ :‬خشک سالی و کمبود اب در بخش‬ ‫شرب و کشاورزی ضررهای زیادی به استان اصفهان وارد کرده‬ ‫و خشکی های زاینده رود باعث بحران فرونشست شده است‬ ‫و تاریخ چند هزارساله اصفهان را تحت الشعاع قرار داده است‪.‬‬ ‫نماینده مبارکه در مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬گرانی کود و‬ ‫بذر در کنار خشک سالی فشار زیادی را به کشاورزان شهرستان‬ ‫مبارکه و استان اصفهان وارده کرده است؛ ان ها را مجبور کردند‬ ‫که با هزینه ‪ ۳۰‬میلیون تومانی برای چاه های اب کنتور اضافه‬ ‫کنند‪ .‬او با اشاره به مشکالت صنایع در شهرستان مبارکه‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬شهرستان مبارکه بیش از ‪ ۴۰۰‬واحد صنعت‬ ‫کوچک و بزرگ دارد و صنایع بزرگ به دلیل اینکه مدیران ارشد‬ ‫غیربومی دارند توجه ای به جذب نیرو و مدیران بومی ندارند که‬ ‫این بحث در شهرستان مشکل ساز شده است‪ .‬صالحی مبارکه‬ ‫اضافه کرد‪ :‬مواد اولیه‪ ،‬تسهیالت بانکی‪ ،‬بروکراسی شدید اداری‬ ‫برای توسعه‪ ،‬عدم وجود زمین صنعتی برای بخش های فعال‬ ‫علی رغم اینکه دالالن و سوداگران طی سال های گذشته وارد‬ ‫شدند و زمین های صنعتی را با سود گزاف معامله می کنند و‬ ‫این موارد ازجمله مهم ترین مشکالت صنایع کوچک شهرستان‬ ‫مبارکه است‪ .‬نماینده مبارکه در مجلس شورای اسالمی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬قوانین سخت و دست و پاگیر تامین اجتماعی و مالیات‬ ‫و محیط زیست توان صنایع کوچک را بسیار کم کرده است‪.‬‬ ‫او بابیان اینکه روابط متعدد کار در شرکت ها و انواع قراردادها با‬ ‫حقوق و دست مزد مختلف باعث اعتراضات کارگری شده است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بی ثباتی در بیمه کارگران‪ ،‬عدم امنیت شغلی‪ ،‬عدم‬ ‫سرویس دهی مناسب به کارگران‪ ،‬در بخش های خدماتی باعث‬ ‫نگرانی این قشر زحمت کش در شهرستان مبارکه شده است‪.‬‬ ‫صالحی مبارکه با تاکید کرد‪ :‬صنایع بزرگ االیندگی های مختلف‬ ‫را در اب‪ ،‬خاک و هوای شهرستان مبارکه ایجاد کرده و سالمتی‬ ‫مردم را تحت تاثیر قرار داده است اما وضعیت اشتغال و وضعیت‬ ‫جاده های مواصالتی خوب نیست و به دلیل تردد ماشین های‬ ‫سنگین‪ ،‬عمر اسفالت و تاسیسات شهرستان حداکثر شش‬ ‫ماه و یک سال شده است‪ .‬نماینده مبارکه در مجلس شورای‬ ‫اسالمی بابیان کرد‪ :‬به ایت ا‪ ...‬رئیسی تاکید شد که مطالبات‬ ‫کارگری در منطقه صنعتی شهرستان مبارکه را جدی بگیرد که‬ ‫عدم رسیدگی به مشکالت ان ها باعث تجمعات و اعتراضات‬ ‫شده است و ممکن است به بخش های دیگر کشور تسری‬ ‫پیدا کند‪ .‬نماینده مبارکه در خصوص دستور رئیس جمهور برای‬ ‫ن کمیته‬ ‫احیای زاینده رود‪ ،‬گفت‪ :‬رئیس جمهور دستور بر فعال شد ‬ ‫تخصصی احیای زاینده رود را داد و تاکید کرد که راه کارهای‬ ‫خاصی برای احیای زاینده و رفع مشکالت اب در استان اصفهان‬ ‫و فالت مرکزی وجود دارد که باید در این کمیته تخصصی‬ ‫مطرح و تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬دستور رئیس جمهور به وزارت نیرو برای‬ ‫پیگیری موضوع اب اصفهان‬ ‫در ادامه دیگر نماینده اصفهان در مجلس گفت‪ :‬رئیس جمهور‬ ‫به مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری دستور داد به‬ ‫عنوان اولین ماموریت خود‪ ،‬موضوع اب در کشور و بخصوص‬ ‫استان های مرکزی و بویژه اصفهان را در دستور کار خود قرار داده‬ ‫و راهکارهای مقابله با این بحران را بررسی کنند‪ .‬مهدی طغیانی در‬ ‫ارتباط با جلسه نمایندگان اصفهان با رئیس جمهور به فارس گفت‪:‬‬ ‫در این جلسه سه استان اصفهان‪ ،‬سمنان و قم با حضور استانداران‬ ‫و نمایندگان استان با رئیس جمهور جلسه داشتند‪ ،‬از دولت هم‬ ‫اقای اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور‪ ،‬اقای حسینی‪ ،‬معاون‬ ‫پارلمانی و اقای مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور حضور‬ ‫داشتند‪ .‬او با بیان اینکه همکاران در زمینه های مختلفی صحبت‬ ‫کردند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بحث مربوط به اب را چندین نفر از نمایندگان‬ ‫مطرح کردند و به این موضوع به عنوان مشکل مشترک و کالن‬ ‫استان در این جلسه اشاره شد‪ .‬طغیانی افزود‪ :‬نمایندگانی که درباره‬ ‫موضوع اب صحبت کردند‪ ،‬بر مشکالت کشاورزان‪ ،‬فرونشست‬ ‫زمین و تبدیل شدن این مشکل به یک چالش کشوری تاکید‬ ‫کردند‪ .‬نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به نگاه‬ ‫ویژه رئیس جمهور به استان اصفهان گفت‪ :‬اقای رئیسی نگرانی‬ ‫نمایندگان در ارتباط با مسئله اب را مورداشاره قراردادند و وزیر‬ ‫نیرو را موظف به پیگیری موضوع در اسرع وقت کردند‪ ،‬همچنین‬ ‫ایشان به موضوع تخصیص عادالنه هم اشاره و تاکید کردند که‬ ‫اب باید بر اساس قانون به صورت عادالنه تخصیص پیدا کند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬رئیس جمهور همچنین به مرکز تحقیقات استراتژیک‬ ‫ریاست جمهوری دستور داد به عنوان اولین ماموریت خود‪،‬‬ ‫موضوع اب در کشور و بخصوص استان های مرکزی و بویژه‬ ‫اصفهان را در دستور کار خود قرار دهد و راهکارهای مقابله با این‬ ‫بحران را بررسی کنند‪ .‬طغیانی ادامه داد‪ :‬رئیس جمهور همچنین‬ ‫به بحث اصالح الگوی کشت هم اشاره کردند و تاکید کردند باید‬ ‫به سمت کشت های ک م اب بر پیش برویم‪ ،‬همچنین بر ابرسانی‬ ‫زیرسطحی برای کشاورزی نیز تاکید کردند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬برنامه های توسعه و ساخت مسکن باید با در‬ ‫نظر گرفتن مسائل تامین اب باشد‬ ‫نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی با اشاره‬ ‫به مسئله محیط زیست نیز بیان کرد‪ :‬رئیس جمهور بر این‬ ‫مسئله خیلی تاکید کردند و گفتند بر اساس قانون اساسی‪،‬‬ ‫هر توسعه ای در کشور فرع بر محیط زیست است و جان‬ ‫مردم در اولویت است‪ ،‬اگر در اصفهان صنایع االینده ای در‬ ‫حال فعالیت هستند‪ ،‬محیط زیست باید برخورد کند و برای‬ ‫ان راهکارهای ضد االینده بیندیشد‪ .‬او ضمن اشاره به برنامه‬ ‫دولت برای ساخت مسکن برای ‪ ۵۰۰‬هزار نفر خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در این رابطه یک نگرانی وجود داشت که ناشی از تامین اب‬ ‫برای این میزان از بارگزاری جمعیتی بود که البته رئیس جمهور‬ ‫هم به این نگرانی اشاره کردند و گفتند هر برنامه توسعه و‬ ‫ساخت مسکن باید با در نظر گرفتن مسائل تامین اب همراه‬ ‫باشد‪ .‬طغیانی همچنین مطرح کرد‪ :‬رئیس جمهور در ارتباط با‬ ‫مسائل گردشگری در استان اصفهان‪ ،‬وزیر میراث فرهنگی و‬ ‫گردشگری را مامور کرد تا به این مسئله به صورت میدانی و‬ ‫در محل رسیدگی کند‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر از اصفهان‬ ‫کوتاه‬ ‫کشف انبار با ‪ ۲۵‬میلیارد ریال‬ ‫لوازم خانگیقاچاق‬ ‫در اصفهان‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف‬ ‫محمولــه ای لوازم خانگــی قاچــاق بــه ارزش ‪۲۵‬‬ ‫میلیــارد ریــال خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ‬ ‫محمدرضــا هاشــمی فر اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران‬ ‫پلیــس امنیــت اقتصــادی اســتان اصفهــان از دپوی‬ ‫محمولــه ای لوازم خانگــی خارجــی در یــک انبــار‬ ‫مطلــع و وارد عمــل شــدند‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬پــس از‬ ‫هماهنگی هــای الزم از محــل موردنظــر بازرســی‬ ‫شــد کــه ‪ 373‬قلــم انــواع لوازم خانگــی خارجــی‬ ‫فاقــد مــدارک قانونــی و گمرکــی مربوطــه کشــف‬ ‫شــد‪ .‬جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬کارشناســان مربوطــه ارزش محمولــه‬ ‫کشــف شــده را ‪ 25‬میلیــارد ریــال اعــام کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ هاشــمی فر بــا اشــاره بــه دســتگیری‬ ‫یــک نفــر در ایــن رابطــه و تحویــل او بــه مراجــع‬ ‫قضائــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬نیــروی انتظامــی بــا‬ ‫قاچاقچیــان کاال و برهــم زننــدگان نظــم اقتصــادی‬ ‫کشــور برخــورد قاطــع و قانونــی می کنــد و هرگــز‬ ‫اجــازه فعالیــت بــه انــان نخواهــد داد‪.‬‬ ‫جریمه خودروهای شیشه‬ ‫دودی پابرجاست‬ ‫بــه گفتــه رئیــس پلیــس راهــور اســتان‬ ‫اصفهــان از مصوبــه هیــات عمومــی دیــوان نبایــد‬ ‫سوءبرداشــت شــود‪ ،‬دیــوان تاکیــد کــرده کــه‬ ‫فاصلــه ســه متــری برای تشــخیص درســت نیســت‬ ‫و عــدد ســه متــر باطــل شــده و جریمــه ان بــه‬ ‫تشــخیص افســر اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا محمــدی بــا اشــاره بــه مصوبــه‬ ‫دیــوان عدالــت اداری بــرای خودروهــا بــا شیشــه‬ ‫دودی بــه فــارس گفــت‪ :‬مصوبــه ناجــا مقــرر‬ ‫کــرده بــود کــه معیــار مجــاز دودی کــردن شیشــه‬ ‫خــودرو و تشــخیص راننــده و سرنشــین های‬ ‫خــودرو بایــد از فاصلــه ســه متــری قابل رویــت‬ ‫باشــد و درصورتی کــه مطابــق نظــر افســر‬ ‫کارشــناس‪ ،‬راننــده و سرنشــین از فاصلــه ســه‬ ‫متــری قابل تشــخیص نباشــد‪ ،‬ضمــن صــدور‬ ‫قبــض جریمــه ملــزم بــه رفــع اثــر شیشــه دودی‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راهــور اســتان اصفهــان بــا‬ ‫بیــان اینکــه دیــوان عدالــت اداری مصوبــه ناجــا‬ ‫دربــاره شیشــه دودی خودروهــا را ابطــال کــرد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬از مصوبــه هیــات عمومــی دیــوان نبایــد‬ ‫سوءبرداشــت شــود‪ ،‬دیــوان تاکیــد کــرده کــه‬ ‫فاصلــه ســه متــری بــرای تشــخیص درســت‬ ‫نیســت و عــدد ســه متــر باطــل شــده و جریمــه ‬ ‫ان بــه تشــخیص افســر اســت‪ .‬او بــا بیــان اینکــه‬ ‫انچــه دیــوان باطــل کــرده‪ ،‬مربــوط بــه رفــع اثــر‬ ‫اســت‪ ،‬یعنــی اینکــه دیگــر در همــان محــل نبایــد‬ ‫برچســب برداشــته شــود کــه مــا هــم موافــق‬ ‫هســتیم‪ ،‬گفــت‪ :‬اگــر خــودرو بــه هــر دلیلــی بــه‬ ‫پارکینــگ هدایــت شــود‪ ،‬بایــد هنــگام ترخیــص‬ ‫شیشــه را درصورتی کــه دودی بــود‪ ،‬اصــاح‬ ‫کنــد‪ ،‬حتــی هنــگام تعویــض پــاک اگــر شیشــه‬ ‫خــودرو دودی باشــد پلیــس خدمــات نمی دهــد‬ ‫و راننــده موظــف اســت شیشــه را بــه حالــت‬ ‫اســتاندارد کارخانــه دربیــاورد تــا خدمــات بگیــرد‪.‬‬ ‫محمــدی بــا بیــان اینکــه مبلــغ جریمــه شیشــه‬ ‫دودی خــودرو ‪ ۵۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومــان اســت‪ ،‬بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬معیــار تشــخیص شیشــه دودی مامــور اســت‬ ‫و البتــه شیشــه های دودی اســتاندارد و متعــارف‬ ‫کــه تولیــد کارخانــه باشــد مشــکلی نــدارد‪ .‬رئیــس‬ ‫پلیــس راهــور اســتان اصفهــان در پاســخ بــه ایــن‬ ‫ســوال کــه چــه افــرادی می تواننــد از شیشــه‬ ‫دودی اســتفاده کننــد‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬مقامــات و‬ ‫افــراد دارای رده حفاظتــی می تواننــد در شــرایط‬ ‫خــاص بــا مجــوز از شیشــه دودی اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫او بــا تاکیــد بــر اینکــه بســیاری از جرائــم امنیتــی‬ ‫در داخــل خودروهــای دارای شیشــه دودی اتفــاق‬ ‫می افتــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬بســیاری از جرائــم از جملــه‬ ‫ســرقت ها‪ ،‬مزاحمت هــا در حــوزه اخالقــی بــا‬ ‫اســتفاده از خودروهــای بــا شیشــه دودی اتفــاق‬ ‫می افتــد و بســیاری از شــکایات شــهروندان‬ ‫نســبت بــه ایــن تخلــف اســت کــه خودرویــی کــه‬ ‫ایجــاد مزاحمــت کــرده بــا شیشــه دودی بــوده و‬ ‫مشــخص نبــوده چــه کســی در داخــل خــودرو‬ ‫نشســته اســت‪ .‬محمــدی اضافــه کــرد‪ :‬بســیاری‬ ‫از مصوبــه دیــوان عدالــت اداری سوءبرداشــت‬ ‫کرده انــد و فکــر می کننــد شیشــه دودی مشــکلی‬ ‫نــدارد و ازاد شــده اســت‪ ،‬درصورتی کــه ممنوعیــت‬ ‫شیشــه دودی عیــن قانــون اســت‪ .‬رئیــس پلیــس‬ ‫راهــور اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه طبــق‬ ‫قانــون شیشــه دودی خــودرو ممنــوع اســت‪،‬‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬دســتورالعمل ناجــا بــه نفــع مــردم‬ ‫بــود‪ ،‬دیــوان عدالــت اداری فاصلــه ‪ ۳‬متــری‬ ‫مصوبــه ناجــا و اینکــه پلیــس نبایــد راننــده را‬ ‫ملــزم بکنــد کــه هنــگام جریمــه برچســب را بکنــد‬ ‫را باطــل کــرده اســت‪ .‬او بــا بیــان اینکــه دودی‬ ‫کــردن خودروهــای تاکســی اینترنتــی هــم ممنــوع‬ ‫اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬شــهروندان تصــور نکننــد بــا‬ ‫مصوبــه دیــوان عدالــت اداری شیشــه دودی ازاد‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫شهر‬ ‫مهم ترین خواست ه اصفهان از وزیر نیرو‬ ‫دولت به مسئله فرونشست اصفهان ورود کند‬ ‫انتصاب مدیرعامل سازمان‬ ‫نوسازی و بهسازی‬ ‫شهرداری‬ ‫شــهردار اصفهــان طــی حکمــی محمدعلــی‬ ‫ایــزد خواســتی را به عنــوان مدیرعامــل ســازمان‬ ‫نوســازی و بهســازی شــهرداری اصفهــان منصــوب‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایمنــا‪ ،‬در متــن حکم علی قاسـم زاده‬ ‫خطــاب بــه مدیرعامــل جدیــد ســازمان نوســازی‬ ‫و بهســازی شــهرداری امــده اســت‪ :‬در فصلــی نــو‬ ‫از حکمروایــی شــهری و در اغازیــن ســال های‬ ‫گام دوم انقــاب اســامی بــا توجــه بــه پیشــنهاد‬ ‫معــاون محتــرم شهرســازی و معمــاری و بــا عنایــت‬ ‫بــه شــناختی کــه از تخصــص و خالقیــت شــما‬ ‫دارم جنابعالــی را بــه ســمت مدیرعامــل ســازمان‬ ‫نوســازی و بهســازی شــهرداری اصفهــان منصــوب‬ ‫می نمایــم‪ .‬در ایــن مســیر از شــما می خواهــم در‬ ‫افــق نــگاه و اندیشــه رهبــر حکیــم انقــاب بــا‬ ‫نگاهــی تحول افریــن نســبت بــه بازافرینــی پایــدار‬ ‫بافت هــای فرســوده و احیــای بناهــای هویتــی‬ ‫همــت گماریــد تــا اصفهــان بیــش از پیــش شــهر‬ ‫زندگــی باشــد‪ .‬امیــد اســت صرفــا رضایــت خداونــد‬ ‫متعــال را در امــور و تصمیم هایتــان در نظــر بگیریــد‬ ‫و بــا بهره گیــری از تجــارب همــکاران و بــا اســتفاده‬ ‫از ظرفیــت متخصصــان و کارشناســان ان ســازمان‬ ‫در انجــام وظایــف محولــه موفــق و پیــروز باشــید‪.‬‬ ‫محمدعلــی ایــزد خواســتی کارشناســی عمــران و‬ ‫کارشناســی ارشــد تاریــخ تمــدن دارد کــه مدیــر‬ ‫دفتــر کمیســیون ملــی یونســکو در اســتان اصفهان‪،‬‬ ‫مشــاور شــهردار اصفهــان و مدیــر مرکــز خالقیــت‬ ‫و نــواوری شــهرداری اصفهــان و مدیــر کمیتــه‬ ‫گردشــگری شــهرداری اصفهــان از جملــه ســوابق‬ ‫اجرایــی اوســت‪.‬‬ ‫انتصاب مدیرعامل سازمان‬ ‫اتش نشانی و خدمات‬ ‫ایمنی شهرداری‬ ‫شــهردار اصفهــان طــی حکمــی ابراهیــم مطلبی‬ ‫را به عنــوان مدیرعامــل ســازمان اتش نشــانی و‬ ‫خدمــات ایمنــی شــهرداری اصفهــان منصــوب کرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایمنــا‪ ،‬در متــن حکــم علــی‬ ‫قاس ـم زاده خطــاب بــه مدیرعامــل جدیــد ســازمان‬ ‫اتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری امــده‬ ‫اســت‪ :‬در فصلــی نــو از حکمروایــی شــهری و در‬ ‫اغازیــن ســال های گام دوم انقــاب اســامی بنــا‬ ‫بــه پیشــنهاد معــاون محتــرم خدمات شــهری و بــا‬ ‫عنایــت بــه تخصــص و ســوابق جنابعالــی در حــوزه‬ ‫اتش نشــانی‪ ،‬جنابعالــی را بــه ســمت مدیرعامــل‬ ‫ســازمان اتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری‬ ‫اصفهــان منصــوب می نمایــم‪ .‬در ایــن مســیر از‬ ‫شــما می خواهــم در افــق نــگاه و اندیشــه رهبــر‬ ‫حکیــم انقــاب بــا نگاهــی تحول افریــن و بــا‬ ‫تــاش هرچــه بیشــتر بــرای تامیــن ســامت و‬ ‫امنیــت شــهروندان و ایجــاد فضایــی ایمــن و ارام در‬ ‫شــهر همــت گماریــد تــا اصفهــان بیــش از پیــش‬ ‫شــهر زندگــی باشــد‪ .‬امیــد اســت صرفــا رضایــت‬ ‫خداونــد متعــال را در امــور و تصمیم هایتــان در نظــر‬ ‫بگیریــد و بــا بهره گیــری از تجــارب همــکاران و‬ ‫بــا اســتفاده از ظرفیــت متخصصــان و کارشناســان‬ ‫در انجــام وظایــف محولــه موفــق و پیــروز باشــید‪.‬‬ ‫ابراهیــم مطلبــی پیــش از ایــن رئیــس اداره‬ ‫فرماندهــی ســازمان اتش نشــانی بــود؛ او کارشــناس‬ ‫مدیریــت امــداد در ســوانح طبیعــی اســت و از ســال‬ ‫‪ ۱۳۸۲‬بــا عنــوان اتش نشــان در ســازمان اســتخدام‬ ‫و شــروع بــه کار کــرده و از ســوابق او فعالیــت در‬ ‫ســتاد فرماندهــی‪ ،‬رئیــس ایســتگاه‪ ،‬فرمانــده بســیج‬ ‫ســازمان‪ ،‬رئیــس هیئت مدیــره قرض الحســنه و‬ ‫رئیــس اداره فرماندهــی عملیــات اســت‪.‬‬ ‫شنبه | ‪ 22‬ابان ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4211‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با تاکید بر‬ ‫اینکه پدیده فرونشست زمین معضل ویژه این کالنشهر‬ ‫بوده و الزم به پیگیری اســت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر دولت به رفع‬ ‫این معضل ورود نکند‪ ،‬اصفهان تا ‪ ۱۰‬ســال اینده خالی‬ ‫از سکنه می شود‪.‬‬ ‫ابوالفضل قربانی‪ ،‬با اشــاره به سفر روز گذشته وزیر‬ ‫نیرو برای رفع مشکالت ابی اســتان اصفهان‪ ،‬به ایمنا‬ ‫گفت‪ :‬مشــکالت فعلی در حوضه ابریز زاینده رود ناشی‬ ‫از سیاســت های غلط در سال های گذشــته است لذا از‬ ‫وزیر نیرو درخواســت داریم که این سیاســت های غلط‬ ‫اصالح شده و رســیدگی به مشکالت این حوضه ابریز‬ ‫در اولویت قــرار گیرد‪ .‬او افزود‪ :‬با توجه به مشــکالت‬ ‫زیســت محیطی فالت مرکزی و درصورتی که زاینده رود‬ ‫به شــکل فعلی باقی بماند‪ ،‬در اینــده یک تمدن نابود‬ ‫می شــود‪ .‬نایب رئیس شورای اسالمی شــهر اصفهان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬الزم است مدیریت واحد حوضه های ابریز‬ ‫پیگیری شــده و تصمیم گیری در این خصوص از حالت‬ ‫منطقه ای خارج شــود‪ .‬او با تاکید بر لزوم تسریع اجرای‬ ‫طرح های انتقال اب برای مصارف ضروری شهر و استان‬ ‫اصفهان‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باید به درخواست کشاورزان اصفهان‬ ‫توجه شــده و طرح ‪ ۹‬ماده ای شــورای عالی اب کشور‬ ‫اجرا شــود‪ .‬همچنین الزم اســت برداشت اب از حوضه‬ ‫زاینده رود متوقف و بارگذاری جدیدی نیز در بســتر این‬ ‫رودخانه اتفــاق نیفتد‪ .‬قربانی با تاکید بــر اینکه پدیده‬ ‫فرونشســت زمین معضل ویژه کالنشهر اصفهان بوده و‬ ‫الزم به پیگیری اســت‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬اگر دولت به‬ ‫رفع این معضل ورود نکند‪ ،‬اصفهان تا ‪ ۱۰‬ســال اینده‬ ‫خالی از ســکنه می شــود بنابراین وزیر نیرو باید با رصد‬ ‫تبعات این معضل‪ ،‬رسیدگی به ان را در اولویت اقدامات‬ ‫وزارتخانه قرار دهد‪.‬‬ ‫پیشنهاداستفادهسازمانخدماتموتوریازظرفیتشرکت هایدانش بنیان‬ ‫به گفتـه معاون خدمات شـهری شـهردار اصفهان‬ ‫سـازمان خدمـات موتـوری به خوبـی می توانـد از‬ ‫ظرفیـت و بسـتر شـرکت های دانش بنیـان اسـتفاده‬ ‫کند ‪.‬‬ ‫مهـدی بقایـی بـا اشـاره بـه لـزوم اولویت بنـدی‬ ‫فعالیت هـا در سـازمان خدمـات موتـوری شـهرداری‬ ‫اصفهـان‪ ،‬بـه ایمنـا گفـت‪ :‬انجـام فعالیـت در یـک‬ ‫سـازمان را باید بر اسـاس برنامه ریـزی و اولویت بندی‬ ‫مشـخص کـرد‪ ،‬بـه طـور مثـال در خصوص سـازمان‬ ‫خدمـات موتـوری در ابتـدا بایـد مشـخص شـود‬ ‫کـه همـراه بـا ارتقـای فنـاوری در جهـت کمـک بـه‬ ‫شـهرداری قـدم بـردارد و یـا به منظـور جلوگیـری از‬ ‫بـروز بحـران نقش خـود را ایفا کند و یـا اینکه در این‬ ‫دو موضـوع همـگام بـا یکدیگـر قـدم بـردارد‪.‬‬ ‫او افـزود‪ :‬در ابتـدا باید سـاختار سـازمان مشـخص‬ ‫شـود و اگـر قـرار اسـت هزینـه کـم از شـهروندان‬ ‫دریافـت شـود‪ ،‬نحـوه تامیـن بودجـه و به روزرسـانی‬ ‫تجهیـزات مشـخص و تامیـن شـود تـا به صـورت‬ ‫رایـگان و یـا کم هزینـه امـور را انجـام دهیـم‪ ،‬امـا‬ ‫اگـر تامیـن درامـد بر عهـده خود سـازمان اسـت باید‬ ‫منبـع درامـدی ان مشـخص شـود‪ .‬معـاون خدمـات‬ ‫شـهری شـهردار اصفهان تصریـح کرد‪ :‬به روزرسـانی‬ ‫و خریـداری تجهیـزات ارتقـا یافتـه بایـد انجـام شـود‬ ‫زیـرا برخـی تجهیـزات بخـش خصوصـی به روزتـر‬ ‫هسـتند و ایـن ضعـف سـازمان خدمـات موتـوری‬ ‫اسـت کـه اصلاح ان بایـد انجـام شـود‪ .‬بقایـی‬ ‫افـزود‪ :‬شـرکت های دانش بنیـان می تواننـد نیـاز‬ ‫فناوری هـای جدیـد در خدمـات موتـوری را رفع کنند؛‬ ‫بـه طور مثـال نظافـت مسـیرهای دوچرخه سـواری با‬ ‫هیچ کـدام از روش هـای ماشـینی و دسـتی امکان پذیر‬ ‫نیسـت و در ایـن خصـوص شـرکت های دانش بنیـان‬ ‫می تواننـد کمـک بسـیاری بـه مجموعـه شـهرداری‬ ‫کننـد‪ .‬او بـا تاکید بر اینکه سـازمان خدمـات موتوری‬ ‫به خوبـی می توانـد از ظرفیت هـا و بسـتر شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان اسـتفاده کند‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬جنـس مطالبات‬ ‫بایـد به گونـه ای باشـد کـه بتوانیـم به سـرعت ان را‬ ‫دریافـت کنیـم و به روزرسـانی و خریـداری تجهیـزات‬ ‫جدیـد بایـد بـا تعرفـه منطقـی انجام شـود‪.‬‬ ‫سامانه بارشی جدید در اصفهان فعال شد‬ ‫به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان شدت‬ ‫ســامانه بارشــی در روز جمعه بود و در مناطق غرب و شمال‬ ‫استان اب گرفتگی معابر‪ ،‬لغزندگی جاده ها‪ ،‬کاهش میدان دید‬ ‫به ویژه در گذرگاه های کوهســتانی و اختالل در مســیرهای‬ ‫مواصالتی وجود دارد‪.‬‬ ‫منصور شیشه فروش با اشــاره به ورود سامانه بارشی در‬ ‫پنجشنبه گذشته به استان‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬از اواسط روز پنج شنبه‬ ‫تا اواخر روز جمعه بارش باران در مناطق غرب و شمال و بارش‬ ‫برف‪ ،‬مه الودگی و کاهش دید در ارتفاعات و مناطق سردسیر‬ ‫پیش بینی شد‪ .‬او افزود‪ :‬شــدت فعالیت این سامانه بارشی در‬ ‫روز جمعه بود و در مناطق غرب و شــمال استان اب گرفتگی‬ ‫معابر‪ ،‬لغزندگی جاده ها‪ ،‬کاهش میدان دید بویژه در گذرگاه های‬ ‫کوهســتانی و اختالل در مسیرهای مواصالتی وجود داشت‪.‬‬ ‫مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با بیان اینکه‬ ‫توصیه هایی در این شــرایط به مردم می شود‪ ،‬گفت‪ :‬رانندگان‬ ‫حتما هنگام تردد در جاده ها دقت داشته باشند و نکات ایمنی‬ ‫در رانندگــی را برای حفظ جان خــود و دیگران حتما رعایت‬ ‫کنند و در مسیل و حاشــیه رودخانه های فصلی تردد نداشته‬ ‫باشــند و در فعالیت های کوهنوردی احتیاط الزم را به عمل‬ ‫بیاورند‪ .‬شیشــه فروش تصریح کرد‪ :‬این سامانه دومین سامانه‬ ‫بارشی اســت که در ابان ماه امسال داریم و دو هفته گذشته‬ ‫شاهد سامانه ای بودیم که بیشــتر شمال و شرق استان را در‬ ‫برگرفت و بیشترین بارش ها متعلق به اردستان‪ ،‬کاشان‪ ،‬نطنز‬ ‫همکار ارجمند‪ ،‬سرکار خانم مریم ایزدی ‬ ‫درگذشت غمبار پیشکسوت رسانه ای‪ ،‬مرحوم مغفور‬ ‫سعید عرفان منش را تسلیت گفته‪ ،‬برای ان عزیز سفر‬ ‫کرده رحمت و مغفرت و برای سرکار عالی‪ ،‬فرزندان‬ ‫گرامی و سایر بازماندگان داغدار صبر و شکیبایی‬ ‫ارزومندیم‪.‬‬ ‫عبدالمحمد اکبری ‪ -‬امیر اکبری‬ ‫اگهی دعوت از بستانکاران احتمالی شرکت تعاونی مسکن کارکنان کیمیای‬ ‫ایران شهرضا به شماره ثبت ‪569‬‬ ‫و شناسه ملی ‪10260112343‬درحال تصفیه (نوبت اول )‪ -‬کد اقتصادی ‪:‬‬ ‫‪411177191736‬‬ ‫پیرو اگهی انحالل درج شده در روزنامه رسمی شماره ‪21995‬مورخ‪1399/6/30‬و به استناد مفاد ماده‬ ‫‪ 215‬و ماده ‪ 225‬قانون تجارت از کلیه بستانکاران احتمالی اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعایی علیه‬ ‫شرکت منحله فوق دارند دعوت بعمل می اید ظرف مدت حداکثر ‪6‬ماه ازتاریخ انتشار اگهی نوبت اول با‬ ‫ارائه مدارک مثبته به ادرس هیئت تصفیه شرکت به نشانی‪ :‬شهرضاخیابان امیرکبیرفرعی‪20‬کوی مسجد‬ ‫شهدای کربال پالک ‪ 24‬وکدپستی‪ 8614947438‬مراجعه نمایند‪ .‬این اطالعیه در سه نوبت هر یک به‬ ‫فاصله یکماه در اصفهان امروز انتشار و اعالم میدارد که پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی‬ ‫پذیرفته نخواهد شد و ختم تسویه شرکت اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫هیئت تصفیه شرکت ‪ -1‬حمیدرضا یوسفیان ‪-2‬فیروز عباسی ‪ -3‬جعفرعلی اطلسی‬ ‫و اران و بیدگل بود و در شــهر اصفهان نیز شاهد بارش باران‬ ‫خوبی بودیم‪ .‬مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با‬ ‫اشاره به اینکه سامانه دوم بیشتر غرب و شمال را در برمی گیرد‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬در این راستا توصیه های الزم به دستگاه های‬ ‫ذی ربط داده شــده و هرکدام از انها موظــف به رعایت انها‬ ‫هستند و تمهیدات الزم را برای پیشگیری از اب گرفتگی داشته‬ ‫باشــند‪ .‬او افزود‪ :‬دو هفته گذشته شاهد اب گرفتگی هایی در‬ ‫شهرستان های اصفهان‪ ،‬کمشچه و شهرضا بودیم که بعضی‬ ‫از معابر‪ ،‬زیرگذرها و اماکن مسکونی دچار اب گرفتگی شدند‪.‬‬ ‫شیشه فروش خاطرنشان کرد‪ :‬با استفاده از تجارب سیالب های‬ ‫شهری به شهرداری ها دستوراتی ابالغ شد و انها مکلف هستند‬ ‫طرح های جمع اوری و هدایت اب های ســطحی و روان اب ها‬ ‫را در مناطق اجرایی کنند و به هشــدارهای هواشناسی دقت‬ ‫کننــد و تمامی بنیه امدادی و تجهیزات خودشــان را تقویت‬ ‫کنند‪ .‬مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه‬ ‫شهرداری ها باید ســیل بند اطراف سکونت گاه های شهری را‬ ‫تقویت کنند‪ ،‬گفت‪ :‬استحصال و جمع اوری روان اب در پشت‬ ‫شهرها مورد تاکید قرارگرفته است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬به بنیاد مسکن‬ ‫و اداره کل راه و شهرســازی ابالغ شــده تا سکونت گاه های‬ ‫مســکن مهر را با همکاری شــهرداری ها در برابر مخاطرات‬ ‫اب گرفتگی و رفع اتفاقات احتمالی همکاری کنند‪ .‬شیشه فروش‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اداره کل راهــداری و حمل ونقل جاده ای در ‪42‬‬ ‫راهدارخانه ‪ 25‬هزار تن نمک و شــن و ماشــین االت توسط‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫‪3‬‬ ‫پاک سازیزیستگاه های‬ ‫طبیعی ونک سمیرم‬ ‫پســماندهای رها شده در زیســتگاه های طبیعی و‬ ‫محوطه گردشگری شمس اباد منطقه شکارممنوع ونک‬ ‫شهرستان سمیرم پاک سازی و جمع اوری شد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل محیط زیست‬ ‫اســتان اصفهان‪ ،‬انجمن پیام اوران سبز سمیرم با حضور‬ ‫در محل زیســتگاه های طبیعی و گردشگری شمس اباد‬ ‫موسوم به چشمه ناز به جمع اوری پسماندهای رها شده‬ ‫در عرصه های جنگلی طبیعی منطقه اقدام کردند‪ .‬منطقه‬ ‫گردشگری چشمه ناز سمیرم از جمله تفرجگاه ها طبیعی‬ ‫بسیار زیبای شهرستان ســمیرم بوده که در طول سال‬ ‫پذیرای تعداد زیادی گردشگر از سراسر کشور است‪.‬‬ ‫سرشماری حیات وحش در‬ ‫مناطقحفاظت شدهاستان‬ ‫اغاز شد‬ ‫سرشــماری حیات وحش شــاخص اســتان شامل‬ ‫گونه های کل و بز‪ ،‬قوچ و میش‪ ،‬اهو و جبیر در ســطح‬ ‫مناطق تحت مدیریت اســتان اصفهان از روز گذشته به‬ ‫طور رسمی اغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل محیط زیست‬ ‫استان اصفهان‪ ،‬حســین اکبری اظهار کرد‪ :‬برنامه ریزی‬ ‫مقدماتی در این زمینه شامل برگزاری جلسات تخصصی‪،‬‬ ‫پیش بینی تدارکات الزم‪ ،‬بررســی میدانی اولیه و تعیین‬ ‫اخرین وضعیت مســیرها‪ ،‬تعیین تعداد اکیپ ها برای هر‬ ‫منطقه متناسب با وسعت و شــرایط توپوگرافی از تاریخ‬ ‫‪ ۱۵‬مهرماه سال جاری اغاز شد‪ .‬او افزود‪ :‬پس از تکمیل‬ ‫مراحل مقدماتی در یک ماه گذشــته‪ ،‬طرح سرشماری‬ ‫پاییزه عم ً‬ ‫ال از امروز ‪ ۱۹‬ابان ماه از پارک ملی و پناهگاه‬ ‫حیات وحش قمیشلو اغاز شــد‪ .‬معاون نظارت و پایش‬ ‫حفاظت محیط زیست استان اصفهان تصریح کرد‪ :‬طرح‬ ‫سرشــماری حیات وحش استان به منظور بررسی اخرین‬ ‫وضعیت جمعیت شــناختی حیات وحش و زیســتگاه ها‪،‬‬ ‫بررســی اخرین وضعیــت عوامل تهدید بویــژه اثرات‬ ‫خشکســالی‪ ،‬تدوین برنامه مدیریت و سیاستگذاری در‬ ‫زمینه حفاظت انجام می شــود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬این طرح در‬ ‫ســطح ‪ ۱۰‬منطقه تحت مدیریت استان اصفهان شامل‬ ‫مناطق قمیشــلو‪ ،‬موته‪ ،‬عباس اباد‪ ،‬کاله قاضی‪ ،‬کرکس‪،‬‬ ‫قمصر و برزک‪ ،‬کهیاز‪ ،‬یخاب‪ ،‬داالنکوه‪ ،‬کوه بزرگی و خارو‬ ‫و با مجموع مســاحت یک میلیون و هفتصد هزار هکتار‬ ‫متناسب با شــرایط اب و هوایی و بازه های زمانی اعالم‬ ‫شده از سوی روسای مناطق تا اواخر اذرماه انجام خواهد‬ ‫شد و نتایج اولیه در اسفند ماه اطالع رسانی می شود‪.‬‬ ‫گازگرفتگی ‪ ۵‬نفر در باغ تاالر‬ ‫شهرابریشم‬ ‫راهداری تهیه شــده و از ‪ 550‬ماشــین االت‪ ،‬نیمی از انها را‬ ‫اماده باش اعالم کردند‪ .‬مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری‬ ‫اصفهان اظهار داشت‪ :‬به دستگاه های امدادی برای برف روبی‬ ‫در مناطق مذکور حضور داشــته باشند و ‪ 160‬پایگاه اورژانس‬ ‫جاده ای و ‪ 42‬پایگاه هالل احمر اســتقرار دارند و همچنین دو‬ ‫فروند بالگرد از اورژانس پیش بیمارستانی و هالل احمر برای‬ ‫کمک رســانی در حوادث مستقر هستند‪ .‬او افزود‪ :‬شرکت اب‬ ‫منطقه ای مکلف شد در ادامه الیروبی و بازگشایی مسیل ها و‬ ‫رودخانه های فصلی را دنبال کند و ‪ 3‬هزار کیلومتر رودخانه در‬ ‫استان اصفهان وجود دارد که ‪ 600‬کیلومتر ان را اب منطقه ای‬ ‫ســاماندهی و الیروبی کرده و تاکید شده بازگشایی مسیل ها‬ ‫پیگیری شود‪ .‬شیشه فروش خاطرنشان کرد‪ :‬به شهرداری ها و‬ ‫دهیاری ها توصیه شده مسیرهای داخل شهرستان ها و روستاها‬ ‫را از نخاله ها خالی کنند و دهانه پل ها را از رسوبات اب گرفتگی‬ ‫هفته گذشــته تخلیه کند و اداره راهداری پل ها را در مناطق‬ ‫اصالح کند و به جهاد کشــاورزی هم گفته شده امادگی الزم‬ ‫را به کشاورزان برای حفظ گلخانه ها‪ ،‬محصوالت و دام و طیور‬ ‫را بدهند‪.‬‬ ‫اگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار‬ ‫تکمیل بخشی از تاسیسات جمع اوری و تصفیه فاضالب شهر شهرضا به روش بیع متقابل‬ ‫(مزایده ‪)400-3-150/2‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شــرکت اب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد بر اســاس ماده ‪ 37‬قانون برنامه ششم توسعه و ماده ‪ 2‬قانون تشکیل شرکت های اب و‬ ‫فاضالب مصوب سال ‪ ،۱۳۶۹‬تکمیل بخشی از تاسیسات جمع اوری و تصفیه فاضالب شهر شهرضا را در ازای تخصیص پساب تصفیه شده به‬ ‫منظور کاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زمانی محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل‪ ،‬به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫ شرح مختصری از پروژه‪:‬‬‫ موضوع پروژه‪ :‬تامین منابع مالی جهت تکمیل شبکه جمع اوری‪ ،‬خطوط انتقال‪ ،‬تصفیه خانه فاضالب‪ ،‬بهره برداری‪ ،‬راهبری‪ ،‬تعمیر و نگهداری تاسیسات فاضالب‬‫شهرضا به تفکیک‪:‬‬ ‫الف‪ :‬احداث ‪ ۲۰۲‬کیلومتر شبکه جمع اوری و خطوط انتقال فاضالب می باشد‪.‬‬ ‫ب‪ :‬تامین منابع مالی شبکه جمع اوری فاضالب موجود معادل ‪ ۲۱۶‬کیلومتر می باشد‪.‬‬ ‫ج‪ :‬احداث تصفیه خانه فاضالب ‪ ۲۲۴۴۰‬متر مکعب در شبانه روز شهر شهرضا‬ ‫د‪ :‬تامین منابع مالی تصفیه خانه فاضالب موجود شهر شهرضا به ظرفیت ‪ ۴۱۰۰۰‬نفری می باشد‪.‬‬ ‫ج‪ :‬بهره برداری‪ ،‬راهبری‪ ،‬تعمیر و نگهداری تاسیسات احداث شده در دوره واگذاری امتیاز استفاده از پساب تا سقف ‪ ۲۵‬سال می باشد‪.‬‬ ‫ سرمایه پذیر‪ :‬شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬‫ دوره احداث‪ ۳ :‬سال‬‫ دوره بهره برداری تجاری‪ :‬با ارائه مدل مالی تا سقف ‪ ۲۵‬سال می باشد‪.‬‬‫ محل اجرا‪ :‬شهر شهرضا‬‫ب‪ -‬شرایط کلی برای سرمایه گذاری‪:‬‬ ‫ سرمایه گذار به صورت شخص حقیقی یا حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول‪ ،‬تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت‪.‬‬‫ محل و زمان تحویل مدارک درخواستی‪ :‬مهلت تحویل اسناد تکمیل شده‪ ،‬تا ساعت ‪۱۳‬روز شنبه مورخ ‪ 1400/09/06‬و محل تحویل دبیرخانه معامالت شرکت‬‫واقع در اصفهان‪ ،‬خیابان هزار جریب‪ ،‬خیابان شیخ کلینی‪ ،‬خیابان جابر ابن حیان‪ ،‬شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‪ ،‬اتاق ‪ ۲۹۲‬تحویل و رسید دریافت نماید‪.‬‬ ‫ بدیهی اســت پس از بررســی مدارک ارزیابی که توسط شرکت کنندگان تکمیل و تحویل می شود‪ ،‬از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت مذاکرات قراردادی‬‫دعوت بعمل خواهد امد‪.‬‬ ‫ سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد‪.‬‬‫نام روزنامه‪ :‬اصفهان امروز‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/08/22 :‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫سخنگوی اورژانس اصفهان از مسمومیت پنج نفر در‬ ‫حادثه گازگرفتگی یک باغ تاالر در شهر ابریشم به دلیل‬ ‫نقص در دودکش خبر داد‪.‬‬ ‫عباس عابدی به ایرنا گفت‪ :‬در ســاعت یک دقیقه‬ ‫بامداد امروز‪ ،‬مســمومیت با گاز ‪ CO‬ناشی از نقص در‬ ‫دودکش به اورژانــس اصفهان گزارش شــد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫این حادثه در باغ تاالری در شــهر ابریشــم واقع شد که‬ ‫بالفاصله یک دستگاه امبوالنس ‪ ۱۱۵‬به محل اعزام شد‪.‬‬ ‫ســخنگوی اورژانس اصفهان تصریح کرد‪ :‬در این حادثه‬ ‫پنج نفر پرســنل تاالر دچار مسمومیت شدند که همگی‬ ‫پس از اقدامات اولیه برای ادامه درمان به بیمارستان شفای‬ ‫شهر کلیشاد منتقل شدند‪.‬‬ ‫صنعتگاوداریفریدونشهر‬ ‫دچار چالش های مالی‬ ‫حمایت نشدن دامداران و تامین سخت با هزینه های‬ ‫بــاالی نهاده های دامی و بدهــی بانکی از جمله دالیل‬ ‫تعطیلی واحد های گاوداری در شهرســتان فریدونشــهر‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوســیما‪ ،‬مسئول امور دام‬ ‫جهاد کشاورزی شهرستان فریدونشــهر با اشاره به ‪۱۱‬‬ ‫واحد گاوداری این شهرستان گفت‪ :‬از این تعداد‪ ۷ ،‬واحد‬ ‫گاوداری کامال تعطیل شــده‪ ۲ ،‬واحد فعال و دو واحد نیز‬ ‫نیمه فعال اســت‪ .‬حســین رفیعی افزود‪ :‬تامین نشدن و‬ ‫هزینه های باالی نهاده های دامی‪ ،‬سود باالی تسهیالت‬ ‫بانکی و پرداخت نشدن به موقع ان از جمله علل تعطیلی‬ ‫واحد های گاوداری در این شهرســتان اســت‪ .‬او میزان‬ ‫اشتغال بخش دام شهرســتان را ‪ ۸۰۰‬نفر عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در صورت حمایت واقعی از دامداران و فعالیت دوباره‬ ‫واحد های تعطیل و نیمه تعطیل‪ ،‬میزان اشتغال به بیش‬ ‫از هــزار و ‪ ۳۰۰‬نفر افزایش می یابد‪ .‬رفیعی با بیان اینکه‬ ‫تســهیالت اختصاص یافته برای تولیدکنندگان با سود‬ ‫‪ ۱۸‬درصد است گفت‪ :‬بازپرداخت این تسهیالت در توان‬ ‫دامدار نیست‪ .‬سید احمد باقری از فعاالن صنعت دامداری‬ ‫شهرستان فریدونشهر هم که از سال ‪ ۱۳۸۶‬با ‪ ۵۰‬راس‬ ‫دام فعالیتــش را اغاز کرده به علت بی مهری بانک ها در‬ ‫همان ابتدای راه تعطیل شــده و در حال حاضر نیز بانک‬ ‫این واحد دامداری را به علت بدهی‪ ،‬مصادره کرده است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه سال ‪ ۱۳۸۶‬درخواست پرداخت ‪۳۵۰‬‬ ‫میلیون تومان تسهیالت کرده‪ ،‬اما در نهایت بانک عامل‬ ‫‪ ۱۴۰‬میلیون تومان تسهیالت در اختیارش قرار داده افزود‪:‬‬ ‫به دلیل پرداخت نشدن کامل تسهیالت و تکمیل نشدن‬ ‫واحد دامداری‪ ،‬بدهی بانکی ایــن واحد به ‪ ۷۰۰‬میلیون‬ ‫تومان رســیده و بانک در ازای بدهــی‪ ،‬این گاوداری را‬ ‫مصادره کرده است‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫دوره های اموزشی‬ ‫اعتباربخشی بیمارستان های‬ ‫کشور برگزار شد‬ ‫ رئیـس مرکـز نظـارت و اعتباربخشـی امـور درمـان‬ ‫وزارت بهداشـت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی از برگزاری‬ ‫دوره هـای غیرحضـوری اموزشـی اعتباربخشـی برای‬ ‫بیمارسـتان های کشـور خبـر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش بـودا‪ ،‬حبیـب ملک پـرور در تشـریح‬ ‫ایـن خبـر افـزود‪ :‬بـا توجه بـه اهمیـت اسـتقرار نظام‬ ‫اعتباربخشـی و در راسـتای نهادینه سـازی و اجـرای‬ ‫اسـتانداردهای ان در سـطح بیمارسـتان های کشـور‪،‬‬ ‫مرکـز نظـارت و اعتباربخشـی امـور درمـان وزارت‬ ‫بهداشـت با همـکاری گروه امـوزش و توانمندسـازی‬ ‫اداره کل منابـع انسـانی وزارت بهداشـت‪ ،‬دوره هـای‬ ‫اموزشـی به صـورت غیرحضـوری برگـزار می کند‪ .‬او‬ ‫هدف از برگزاری این دوره ها را تسـلط به اسـتانداردها‬ ‫و سـنجه های اعتباربخشـی و ایجـاد مهارت هـای‬ ‫ارتباطـی و تفکر سیسـتمی در خصوص نحـوه ارزیابی‬ ‫بیمارسـتان ها اعالم کـرد و گفت‪ :‬سـال ‪ ۸۸‬و از زمان‬ ‫پایلـوت اعتباربخشـی در بیمارسـتان ها اموزش هـا‬ ‫بـه ارزیابـان و مسـئوالن ایـن حـوزه انجام شـده و تـا‬ ‫پیـش از پاندمـی کوویـد ‪ ۱۹‬بـه صورت مسـتمر ادامه‬ ‫یافتـه اسـت‪ .‬رئیـس مرکـز نظـارت و اعتباربخشـی‬ ‫امـور درمـان وزارت بهداشـت ادامـه داد‪ :‬در حـال‬ ‫حاضـر بـه خاطـر شـرایط همه گیـری کرونـا امـکان‬ ‫امـوزش حضـوری وجـود نـدارد و بنابرایـن تصمیمی‬ ‫اتخـاذ شـد تـا بـا همـکاری معـاون اجرایـی و رئیس‬ ‫اداره اعتباربخشـی و کارشناسـان اعتباربخشی معاونت‬ ‫درمـان و گـروه امـوزش و توانمندسـازی اداره کل‬ ‫منابـع انسـانی وزارت بهداشـت‪ ،‬برگـزاری دوره هـای‬ ‫اموزشـی مجـازی بـه صـورت افالین ایـن اموزش ها‬ ‫اسـتمرار یابـد‪ .‬بـه گفتـه ملـک پور گـروه هـدف این‬ ‫دوره هـای اموزشـی حدود ‪ ۳‬تـا ‪ ۴‬هزار شـرکت کننده‬ ‫متشـکل از ارزیابان اعتباربخشی‪ ،‬روسـا و کارشناسان‬ ‫ادارات اعتباربخشـی دانشـگاه های علـوم پزشـکی‬ ‫کشـور‪ ،‬روسـا و مدیـران پرسـتاری و بهبـود کیفیـت‬ ‫بیمارسـتان ها و دیگـر کارشناسـان سـتادی در وزارت‬ ‫بهداشـت و سـایر فراگیرانـی کـه در ایـن خصـوص‬ ‫نقـش دارنـد‪ ،‬هسـتند‪ .‬او افـزود‪ :‬هم اکنـون از تاریـخ‬ ‫‪ ۱۰‬تـا ‪ ۳۰‬ابـان مـاه دوره اموزشـی مهارت هـای‬ ‫خودارزیابـی اعتباربخشـی بیمارسـتان های کشـور‬ ‫بـه صـورت غیرحضـوری در سـامانه امـوزش و‬ ‫توانمندسـازی وزارت بهداشـت و درمـان‪ ،‬در حـال‬ ‫برگـزاری و در دسـترس گـروه هـدف قـرار دارد‪ .‬او‬ ‫بـا بیـان اینکـه دوره اموزشـی اصـول و مبانـی تعیین‬ ‫سـنجه های غیرقابـل ارزیابی اعتباربخشـی (‪ )NA‬نیز‬ ‫در حـال انجام اسـت‪ ،‬اعلام کرد‪ :‬دوره های اموزشـی‬ ‫اتـی نیـز در سـال جـاری متعاقبا از سـوی ایـن مرکز‬ ‫بـه معاونت های محترم سراسـر کشـور اطالع رسـانی‬ ‫خواهد شـد‪ .‬رئیس مرکـز نظارت و اعتباربخشـی امور‬ ‫درمـان وزارت بهداشـت در پایـان بـا تاکیـد بـر اینکه‬ ‫اعتباربخشـی بیمارسـتان ها نقش به سـزایی در ارتقاء‬ ‫کیفیـت‪ ،‬ایمنی و اثربخشـی خدمـات ارائه شـده دارد‪،‬‬ ‫نسـبت بـه تحقـق ایـن امـر بـا برگـزاری دوره هـای‬ ‫اموزشـی مفیـد ابـراز امیـدواری کرد‪.‬‬ ‫توسعه دانش پلیس از‬ ‫اهداف مهم معاونت اموزش‬ ‫ناجاست‬ ‫معـاون تربیـت و امـوزش ناجـا توانمنـدی پلیـس را‬ ‫درگـرو امـوزش مسـتمر و صحیـح دانسـت و گفـت‪:‬‬ ‫بـدون شـک توسـعه دانـش و توانمنـدی پلیـس از‬ ‫اهـداف مهـم معاونـت تربیـت و امـوزش ناجاسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه خبـری پلیـس‪ ،‬سـردار حبیب اله‬ ‫جانثـاری در دیدار با سـرهنگ احمـد نورعلی فرمانده‬ ‫تیـپ ویـژه تهـران بـزرگ ضمـن تبریـک و ارزوی‬ ‫موفقیـت بـرای او در سـمت جدید‪ ،‬اظهار کـرد‪ :‬یگان‬ ‫ویـژه در موضـوع مهـم امـوزش همیشـه بـه عنوان‬ ‫سـرلوحه و الگـو بـوده اسـت‪ ،‬امیدواریـم اموزش های‬ ‫نویـن و پیشـرفته در مرتفـع کردن موانـع پیش روی‬ ‫ایـن نیروی ارزشـی مثمرثمر قـرار بگیرد‪ .‬او با اشـاره‬ ‫بـه اینکـه دشـمنان از هـر فرصتـی بـرای خدشـه دار‬ ‫کـردن نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی ایـران‬ ‫اسـتفاده می کننـد‪ ،‬بیـان داشـت‪ :‬نیـروی انتظامی در‬ ‫سراسـر کشـور توانسـته بااقتدار کامل و بـا جدیت در‬ ‫مقابـل کسـانی کـه بـا تفکـر ضربـه زدن به نظـام و‬ ‫انقلاب دسـت بـه فعالیـت می زننـد ایسـتادگی کند‪،‬‬ ‫ایـن ایسـتادگی مرهـون ایثـار و فـداکاری نیـروی‬ ‫همیشـه درصحنـه انتظامـی اسـت‪ .‬معـاون تربیت و‬ ‫امـوزش ناجـا اظهـار داشـت‪ :‬امـوزش صحیـح رکن‬ ‫اساسـی در کسـب موفقیت هاسـت و بـدون شـک‬ ‫اسـتمرار در امـر امـوزش ضریـب موفقیـت و اعتمـاد‬ ‫بـه نفـس در نیروها را باالتـر می برد‪ .‬سـردار جانثاری‬ ‫در ادامـه توانمنـدی پلیـس را درگرو اموزش مسـتمر‬ ‫و صحیـح عنـوان و تاکیـد کرد‪ :‬بدون شـک توسـعه‬ ‫دانـش و توانمنـدی پلیـس از اهـداف مهـم معاونـت‬ ‫امـوزش اسـت‪ ،‬امـوزش صحیـح نقـش موثـری در‬ ‫رسـیدن و بـراورده شـدن شـعار «پلیـس هوشـمند‪،‬‬ ‫امنیـت پایـدار» خواهـد داشـت‪ .‬او تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫یگان هـای ویـژه بـا توجـه بـه اموزش هـای خـاص‬ ‫خـود در شـرایط بحرانـی به موقـع حضـور پیـدا‬ ‫کـرده و ان صحنـه را به خوبـی مدیریـت می کنـد‪،‬‬ ‫ایـن مهـم نشـان می دهـد کـه نیروهـای یـگان‬ ‫ویـژه همیشـه و در همـه حـال در شـرایط امـوزش‬ ‫قرار دارند‪.‬‬ ‫شنبه | ‪ 22‬ابان ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4211‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫جشنواره تجارب اثربخش تدریس در فضای مجازی‬ ‫در اصفهان برگزار شد‬ ‫مجتمع اموزشــی مدارس دانشگاه اصفهان جشنواره ای با‬ ‫نام «تجــارب اثربخش تدریس در فضای مجازی» برگزار‬ ‫کرد که این جشنواره با معرفی ‪ ۶‬طرح برگزیده در دو مقطع‬ ‫ابتدایی و متوسطه به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬تجربه اموزش غیرحضوری و ابزارهای‬ ‫مربوط به فنــاوری اطالعات برای تدریس دانشــجویان‬ ‫و دانش اموزان یکی از اهداف اموزشــی اســت که در ایام‬ ‫کرونا نقش موثری را ایفا کرده است و می توان گفت پس‬ ‫از گذشــت حدود دو سال از زمان شــیوع ویروس کرونا‪،‬‬ ‫اموزش الکترونیکی مهم ترین وجه اموزشــی در شــرایط‬ ‫کنونی به حســاب امد و در این دوران تجربیات بسیاری از‬ ‫این شیوه اموزشی کسب شد‪ .‬به گفته کارشناسان اموزشی‬ ‫کشــور‪ ،‬روی اوردن به اموزش غیرحضوری که به عنوان‬ ‫تهدید ایجاد شده در پی همه گیری کرونا محسوب می شود‬ ‫را بایــد به فال نیک گرفــت و از ان به مثابه فرصت بهره‬ ‫جست؛ دراین بین اســتفاده از تجارب اثربخش تدریس در‬ ‫فضای مجازی در دوران پساکرونا کاربردی است و نباید از‬ ‫ان غفلت کرد‪ .‬مجتمع اموزشی مدارس دانشگاه اصفهان‬ ‫جشــنواره ای با نام «تجارب اثربخــش تدریس در فضای‬ ‫مجازی» برگزار کرد‪ .‬این جشــنواره که از بهمن ماه سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬اغاز به کار کرد‪ ،‬در نهایت پنجشنبه گذشته با معرفی‬ ‫‪ ۶‬طرح برگزیده در دو مقطع ابتدایی و متوســطه با حضور‪،‬‬ ‫معاون اموزشــی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه اصفهان‪،‬‬ ‫معاونان اموزش ابتدایی و متوســطه امــوزش و پرورش‬ ‫استان اصفهان‪ ،‬رئیس اموزش و پرورش ناحیه ‪ ۳‬اصفهان و‬ ‫معلمان و کارکنان مجتمع مدارس دانشگاه اصفهان به کار‬ ‫خود پایان داد‪ .‬لیال سادات ابطحی‪ ،‬معاون اموزش ابتدایی‬ ‫اداره کل اموزش و پرورش استان اصفهان در این برنامه با‬ ‫بیان اینکه نباید فرصت طالیی اموزش مجازی را از دست‬ ‫بدهیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬معلمان در شــرایط خاص کرونا نشان‬ ‫دادند که همیشه حرف اول و اخر را معلم می زند‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه اکنون در شرایط تغییر نحوه اموزش و تغییر امکانات‬ ‫مخاطبان روبرو هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬کودکان ما کودکان گذشته‬ ‫نیستند و انچه معلمان انجام می دهند در دست کسانی قرار‬ ‫می گیرد که نگرش انها نسبت به اینده تغییر کرده و معلمان‬ ‫بــه این موضوع اگاه اند‪ .‬معاون امــوزش ابتدایی اداره کل‬ ‫اموزش و پرورش استان اصفهان تاکید کرد‪ :‬ورود به فضای‬ ‫چندرسانه ای ما را در تعامالت جدید قرار می دهد که البته‬ ‫کشورهای پیشــرفته از سال های گذشته به این فضا ورود‬ ‫کرده اند‪ .‬ابطحی با بیان اینکه فضا از ما جدا نخواهد شــد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬معلمان پرچم دارانی هستند که عالوه برداشتن‬ ‫تجارب بســیار‪ ،‬ارتقای خود را نیز در نظر دارند‪ .‬این تغییر‬ ‫فضا ســبب تغییر نگاه معلمان شــد و این تغییر رشد را به‬ ‫همراه دارد‪ .‬به گفته او‪ ،‬جوهره معلم ایستایی و سکون ندارد‬ ‫و برگزاری این دست جشنواره ها صحنه هنرمندی معلمان‬ ‫اســت‪ .‬معاون اموزش ابتدایی اداره کل اموزش و پرورش‬ ‫اســتان اصفهان با اشــاره به نتایج تحقیقات جدید در این‬ ‫حوزه از رابطه مثبت و معنادار بین مهارت‪ ،‬تعهد و پیشرفت‬ ‫فراگیر خبر داد و گفت‪ :‬اینکه معلمان حمایت سازمانی ببینند‬ ‫در تغییر نگرش انها نقش دارد‪ .‬زمانی که معلم احساس کند‬ ‫فعالیت های هدفمندش دیده می شود بهتر گام برمی دارد و‬ ‫جشنواره های تدریس این فضا را بیشتر ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫ابطحی به مسئوالن کشور گفت‪ :‬از این فضا غفلت نکنند‬ ‫و حمایت داشته باشــند چراکه در این جشنواره ها فرصت‬ ‫مشــاهده‪ ،‬ترویج و ظهور خالقیت فراهم اســت‪ .‬به گفته‬ ‫او‪ ،‬معلمان باید بداننــد در روش های نوین تدریس در دنیا‬ ‫چــه اتفاقی افتاده و با بومی ســازی انها در جهت موفقیت‬ ‫گام بردارند‪ .‬محمدرضا نظریــان‪ ،‬مدیر اموزش و پرورش‬ ‫ناحیــه ‪ ۳‬اصفهان نیز در این برنامه با اشــاره به اینکه در‬ ‫عصر کرونا فرصت ها و تهدیدهای بسیاری داشتیم؛ یکی از‬ ‫فرصت های خوب این دوران را که شوکی به نظام اموزش‬ ‫بود‪ ،‬تســریع تحوالت اموزشی و ارتقای مهارت های فناور‬ ‫دانست و گفت‪ :‬این تحوالت را دانش اموز‪ ،‬خانواده و معلم‬ ‫تجربه کردند و منجر به تحولی شد که جریان یادگیری را‬ ‫به ســمت اموزش تغییر داد‪ .‬او با بیان اینکه واژه تدریس‬ ‫در ذهن با واژه اثربخشــی همراه است و نشان دهنده این‬ ‫اســت که اموزش دهندگان باید با ایجــاد انگیزه به یک‬ ‫فهم مشــترک بین یادگیرنده و خود برســند‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫این موضوع به معنی این اســت کــه تدریس اثربخش در‬ ‫شیوه اموزش غیرحضوری بیشــتر باید مدنظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫مدیر اموزش و پرورش ناحیه ‪ ۳‬اصفهان‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اکنون که پس از دو ســال اموزش غیرحضوری به سمت‬ ‫حضوری شدن کالس های درس می رویم‪ ،‬معلمان و کادر‬ ‫اموزش نیــاز به شایســتگی ها و صالحیت های حرفه ای‬ ‫بیشــتری دارند‪ .‬معلم بســا کرونا به شایستگی در علم و‬ ‫هنر و اموزش و توانمندی هــای تکنولوژیکی باید تجهیز‬ ‫شود‪ .‬نظریان گفت‪ :‬به سمت اموزش های ترکیبی حرکت‬ ‫خواهیم کرد و قدم موثر در اموزش های ترکیبی اثرگذاری‬ ‫ان است‪ .‬اگر بخواهیم در اموزش مجازی به فهم مشترک‬ ‫بین اموزش حضوری و مجازی برسیم‪ ،‬زیرساخت بیشتری‬ ‫می طلبد و در وهله نخست در اموزش مجازی باید فرصت‬ ‫تعامل را تقویت کنیم و در اموزش مجازی باید حس و حال‬ ‫خوب را انتقال دهیم‪ .‬به گفته او‪ ،‬برای داشتن یک تدریس‬ ‫موفقیت امیز شروع خوب مهم است‪ .‬امیر پویان فر‪ ،‬رئیس‬ ‫مجتمع اموزشی مدارس دانشگاه اصفهان نیز در این برنامه‬ ‫با بیان اینکه امــوزش و ارتقای معلمان در دوران کرونا از‬ ‫اهمیت باالیی برخوردار است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به همین منظور‬ ‫در مجتمع مدارس دانشــگاه اصفهــان‪ ،‬برنامه هایی برای‬ ‫اموزش بهتر معلمان انجام شد‪ .‬جشنواره تجارب اثربخش‬ ‫تدریس در فضای مجازی نیز از همین دست برنامه ها برای‬ ‫ارتقای بهتر معلمان این مرکز است‪ .‬او استفاده از شیوه های‬ ‫نویــن در اموزش مجــازی را ضروری دانســت و گفت‪:‬‬ ‫چاره ای جز حرکت به سمت اموزش صددرصدی مجازی‬ ‫نداشتیم‪ .‬بسیاری از کشورها همچون امریکا از دهه ‪۱۹۷۰‬‬ ‫به این نوع اموزش ورود کرده اند و در گذشــته های بسیار‬ ‫دور اموزش از راه دور به شــکل پستی مرسوم بوده است‪.‬‬ ‫پویان فر با تاکید بر مزایای این شــیوه اموزشــی‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در دوران بســا کرونا باید از تجارب به دست امده در‬ ‫این حوزه به خوبی استفاده کرد‪ .‬از این ظرفیت نباید غافل‬ ‫شــویم؛ چراکه اکنون دانش اموزان یاد گرفته اند لب تاب و‬ ‫گوشی فقط برای بازی نیست و از ان می توان استفاده های‬ ‫بهتر و علمی تری داشــت‪ .‬مریم فتاحی از دبستان دخترانه‬ ‫عدالت با طرح «خالقیت و جــذب دانش اموز در هنر» از‬ ‫دبستان دخترانه عدالت توانست رتبه اول برگزیدگان مقطع‬ ‫ابتدایی را از ان خود کند‪ .‬همچنین اسرا جعفری از دبستان‬ ‫پسرانه عدل دوره دوم با طرح «ارزشیابی شفاهی در فضای‬ ‫مجازی» و مژده وطنی از دبســتان دخترانه عدالت با طرح‬ ‫«تکالیف مهارت محــور در دروس مختلف» نفرات دوم و‬ ‫ســوم برگزیدگان مقطع ابتدایی انتخاب شدند‪ .‬همچنین‬ ‫در مقطع متوســطه نیز حدیث جعفری از متوسطه عدالت‬ ‫دوره اول با طرح «ارزشیابی مجازی اثربخش» رتبه اول و‬ ‫زینب نجاتی از متوسطه عدالت دوره اول با طرح «تدریس‬ ‫شــاد و جذاب به کمک امکانات کالس» و زهرا هاشمی‬ ‫از متوســطه عدالت دوره اول با طرح «تبدیل چالش ها به‬ ‫فرصت ها در فضای مجازی» به ترتیب نفرات اول تا سوم‬ ‫شناخته شدند‪.‬‬ ‫اجرای برنامه یاری گران زندگی در ‪ ۵۰‬درصد مدرسه اصفهان‬ ‫رئیس امــور تربیتی‪ ،‬مشــاوره و مراقبــت در برابر‬ ‫اســیب های اجتماعــی اداره کل امــوزش و پرورش‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬در ســال تحصیلی جــاری و هم زمان با‬ ‫اغاز هفته مبارزه با اعتیاد و اسیب های اجتماعی‪ ،‬برنامه‬ ‫کانون یاریگران زندگی در ‪ ۵۰‬درصد مدارس استان اجرا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گــزارش ایرنا‪ ،‬هفتمین دوره هفته مبارزه با اعتیاد‬ ‫و اســیب های اجتماعی ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۸‬ابان ماه‪ ،‬در مدارس‬ ‫کشور برگزار می شــود‪.‬برنامه یاری گران زندگی‪ ،‬اقدامی‬ ‫فرهنگی و پیشگیرانه از مواد مخدر در جامعه و با اولویت‬ ‫اموزش و پرورش است که تمام مقاطع تحصیلی از پایه‬ ‫اول ابتدایی تا اخر متوسطه را شامل می شود‪.‬‬ ‫مری م ژاله با توجه به بازگشــایی مدارس متوســطه‬ ‫دوم از ‪ ۱۵‬ابان و ســایر دوره هــای تحصیلی از اول اذر‬ ‫ابراز امیدواری کرد که این برنامه با مشــارکت حضوری‬ ‫دانش اموزان و با شــعار خود مراقبتی برابر اســیب های‬ ‫اجتماعی در دوره شیوع بیماری کرونا به خوبی اجرا شود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه یکی از دغدغه های ‪ ۲‬سال گذشته برای‬ ‫اجرای برنامه های کانون یاری گران زندگی در مدارس‪،‬‬ ‫نبود دانش امــوزان در مدارس و تعامل غیرحضوری بود‬ ‫گفت‪ :‬این دغدغه امســال تا حدودی رفع شده است و‬ ‫ظرفیت ســازی و توسعه شــبکه همکاری های کانون‬ ‫یاری گران زندگی در سطح مدارس استان از سیاست های‬ ‫اجرایی این دوره اســت‪ .‬او با اشــاره به اینکه در ســال‬ ‫تحصیلی گذشته این برنامه در ‪ ۳۰‬درصد مدارس استان‬ ‫اصفهان با بهره گیری از ظرفیت فضای مجازی و به ویژه‬ ‫شبکه شاد برگزار شد گفت‪ :‬از مهمترین چالش ها و نقاط‬ ‫ضعف اجرای غیرحضــوری برنامه یاری گران زندگی در‬ ‫سال تحصیلی گذشته می توان به کاهش تعامل اعضای‬ ‫کانون یاری گران زندگی با توجه به ماهیت مشــارکتی‬ ‫بودن برنامه یاریگران زندگی نام برد‪ .‬رئیس امور تربیتی‪،‬‬ ‫مشاوره و مراقبت برابر اســیب های اجتماعی اداره کل‬ ‫اموزش و پــرورش اصفهان افزود‪ :‬در ســال تحصیلی‬ ‫گذشته با وجود محدودیت های اجرایی شاهد درخشش‬ ‫و کســب رتبه کشــوری فعالیت های کانون یاری گران‬ ‫زندگی مدارس اســتان بودیم‪ .‬او خاطرنشــان کرد‪ :‬در‬ ‫این راستا کوشــش برای حمایت از اجرا و مستندسازی‬ ‫پروژه هــای کوچک کانون های یاری گــران زندگی در‬ ‫دســتور کار این اداره قرار گرفته اســت‪ .‬به گفته او بر‬ ‫اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در سال تحصیلی‬ ‫جاری تالش می شــود تا با تشــکیل و شبکه ســازی‬ ‫همیاری های دانش اموزان و ذینفعان مدرســه و محله و‬ ‫همچنین با توانمندســازی انها‪ ،‬زمینه پیشگیری اولیه از‬ ‫اعتیاد و رفتارهای پرخطر فراهم شــود‪ .‬ژاله یاداور شد‪:‬‬ ‫زمینه ای فراهم خواهد شــد تا دانش امــوزان به همراه‬ ‫والدین‪ ،‬مدرسه و ذینفعان محلی‪ ،‬تمامی فرایند شناسایی‬ ‫رفتارهــای پرخطر را تا تدوین راهکارهای پیشــگیرانه‪،‬‬ ‫طراحی‪ ،‬حمایت جویی‪ ،‬اجرا و مستندســازی طرح های‬ ‫کوچک مدرســه ای را خود برنامه ریزی و مدیریت کنند‪.‬‬ ‫برنامه پیشــگیرانه کانون یاری گــران زندگی‪ ،‬به منظور‬ ‫کاهش اسیب های اجتماعی‪ ،‬رفتارهای پرخطر و مبارزه‬ ‫با اعتیــاد به صورت هم زمان برای ســه گروه تاثیرگذار‬ ‫در نظام اموزشی شــامل دانش اموزان‪ ،‬والدین و اولیای‬ ‫مدارس و با همکاری شــورای هماهنگی مبارزه با مواد‬ ‫مخدر برای ســومین ســال در مدارس استان اصفهان‬ ‫اجرا می شــود‪ .‬در سال تحصیلی جاری حدود ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫دانش اموز در ‪ ۶‬هزار واحد اموزشی در استان مشغول به‬ ‫تحصیل شدند‪.‬‬ ‫محدودیت های هوشمند کرونایی از ابتدای اذرماه اجرا می شود‬ ‫عضو کمیته علمی کشــوری کرونا با بیــان اینکه در حال‬ ‫حاضــر پایه تحلیــل داده هــا در ســامانه محدودیت های‬ ‫هوشمند بر اساس واکسیناسیون است‪ ،‬گفت‪ :‬بر این اساس‬ ‫محدودیت هایی برای افرادی که واکســن تزریق نکرده اند‪،‬‬ ‫اعمال می شود‪.‬‬ ‫دکتر مصطفی قانعی درباره اخریــن خبرها از اجرای طرح‬ ‫محدودیت های هوشــمند کرونایی که اعالم شده از ابتدای‬ ‫اذرماه در حوزه ســفرها و تردد اجرا می شود‪ ،‬به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫اعالم شد که ســامانه امید اجرایی می شود و قبال هم این‬ ‫موضوع در ستاد ملی کرونا تصویب شده است‪ .‬البته کار در‬ ‫این ســامانه روز بروز که پیش می رود‪ ،‬تقویت هم می شود‪.‬‬ ‫این سامانه در سه استان قزوین‪ ،‬کردستان و اذربایجان غربی‬ ‫پایلوت شد و بجای اینکه در زمینه محدودیت های کرونایی‪،‬‬ ‫کل مردم شــامل محدودیت شــوند‪ ،‬تنها گروه های هدف‬ ‫شامل می شوند‪ .‬او افزود‪ :‬فرایند کار در این سامانه و در طرح‬ ‫محدودیت های هوشمند‪ ،‬بر اساس تحلیل و پایش اطالعات‬ ‫جمعی از تمام دستگاه های کشور است؛ یعنی همه اطالعات‬ ‫از همه دستگاه های موجود است و بر اساس رصد هوشمند‬ ‫در همان جایی که باید بــرای اعمال محدودیت ورود کنند‪،‬‬ ‫کار را پیش می برند‪ .‬در حــال حاضر پایه تحلیل داده ها در‬ ‫این سامانه بر اساس واکسیناسیون است؛ به طوری که برای‬ ‫افرادی که واکسن تزریق نکرده اند‪ ،‬محدودیت هایی اعمال‬ ‫می شود‪ .‬او افزود‪ :‬در عین حال در زمینه تشخیص افراد کرونا‬ ‫مثبت هنوز بخش خصوصی را برای انجام تست در استان ها‬ ‫فراخوان نکرده اند که باید منتظر باشیم که مسئوالن استان ها‬ ‫و روســای دانشگاه ها تثبیت شوند و این کار هم انجام شود‪.‬‬ ‫قانعی با بیان اینکه در این مرحله از اجرای طرح که بر اساس‬ ‫واکسیناسیون انجام می شود‪ ،‬فعال افرادی که واکسن تزریق‬ ‫کرده اند‪ ،‬ازادتر هستند‪ ،‬افزود‪ :‬حال افرادی که واکسن تزریق‬ ‫نکرده اند‪ ،‬محدودیت هایی دارند‪ .‬به عنوان مثال اگر می خواهند‬ ‫با هواپیما ســفر کنند‪ ،‬باید حتما واکسن تزریق کرده باشند‪.‬‬ ‫قانعــی ادامه داد‪ :‬در عین حال بــه تدریج این محدودیت ها‬ ‫عالوه بر حوزه تردد و سفر‪ ،‬سایر حوزه ها و اقدامات را هم اعم‬ ‫از حوزه هــای حمل ونقل‪ ،‬فرهنگی و‪ ...‬در برمی گیرد‪ .‬اعمال‬ ‫محدودیت ها در قالب این سامانه به تدریج عالوه بر تردد و‬ ‫ســفرها؛ اتوبوس و تاکسی و‪ ...‬را هم در برمی گیرد‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫اکنون ســامانه محدودیت های هوشمند برای اجرا از ابتدای‬ ‫اذرماه اماده است و زیرساخت ها تا حد ممکن متصل شدند‪.‬‬ ‫البته کار در قالب این سامانه پیش رونده است و به تدریج روز‬ ‫بروز در حوزه های مختلف توسعه پیدا می کند‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫هشداراز اصفهان‬ ‫کوتاه‬ ‫هشدار نسبت به دریافت‬ ‫خدمات از روانشناسان زرد‬ ‫مدیرکل مشاوره و امور روان شناختی سازمان بهزیستی‬ ‫کشور ضمن هشدار نسبت به عواقب استفاده از خدمات‬ ‫روانشناســان زرد‪ ،‬در خصوص شناسایی روانشناسانی‬ ‫که تحت نظر سازمان بهزیستی ارائه خدمت می کنند‪ ،‬‬ ‫گفت‪ :‬در ســامانه مشاوره سازمان بهزیستی به ادرس‬ ‫‪ moshavereh.behzisti.ir‬مراکــزی کــه مجوز‬ ‫فعالیت از سازمان بهزیســتی را دارند و تحت نظارت‬ ‫دولت مجاز به ارائه خدمات هستند‪ ،‬معرفی شده است‪.‬‬ ‫بهزاد وحیدنیا با بیان اینکه روانشناسان زرد راهکارهایی‬ ‫را به صورت کلی‪ ،‬غیرعلمی و عامه پســند برای مردم‬ ‫مطرح می کنند و مدعی هســتند که می توان تغییرات‬ ‫اساسی و فوری را در زندگی افراد ایجاد کنند‪ ،‬به ایسنا‬ ‫گفت‪ :‬عناوینی مانند «حل مشکالت به صورت خیلی‬ ‫سریع»‪« ،‬به دست اوردن اعتماد به نفس در چند روز»‪،‬‬ ‫«مدیر موفق در چند روز»‪« ،‬چگونه پولدار شــویم؟»‬ ‫و‪ ...‬از جمله عناوین در روانشناســی زرد است و حتی‬ ‫محتواها و کتاب هایی هم به چاپ رسیده است؛ باورهای‬ ‫غلطی که می تواند در مورد کارکرد خدمات روان شناختی‬ ‫منتقل شود و در زمره روانشناسی زرد قرار گیرد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫ممکن است افراد مختلفی که عمال روانشناس نیستند‬ ‫و در ســایر رشــته ها تحصیل کرده باشند و یا افرادی‬ ‫که دانش و صالحیت تخصصی کافی ندارند‪ ،‬دســت‬ ‫به این کار بزنند و مدعیــان تغییرات فردی و تحولی‬ ‫باشند؛ عمدتا این افراد به دنبال بازاریابی و جلب منافع‬ ‫مادی برای خودشــان هستند‪ .‬مدیرکل مشاوره و امور‬ ‫روان شناختی سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر اینکه‬ ‫روانشناســی زرد «عامه پسند» است‪ ،‬گفت‪ :‬افرادی در‬ ‫وبالگ ها و ســایت های خاصی از کلمه روانشناسی و‬ ‫واژه های ایدئالی استفاده می کنند و تفکرات خود را به‬ ‫اشتراک می گذارند‪ .‬این افراد به دنبال انتقال تفکرات و‬ ‫ایده هایی هستند که ازموده نیست و می تواند مشکالت‬ ‫زیادی را ایجاد کند‪ .‬وحیدنیا ضمن هشــدار نسبت به‬ ‫عواقب استفاده از خدمات روانشناسان زرد‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫ممکن اســت روش هایی که منسوخ یا کارامد نیستند‬ ‫یا از رویکردهای علمی برخوردار نیستند‪ ،‬توصیه شود‬ ‫و متناســب با نیاز افراد و اشخاص نباشد؛ به این معنی‬ ‫که از ســوی روانشناســان زرد به افراد توصیه هایی‬ ‫می شــود که ممکن است درست به نظر برسد‪ ،‬اما این‬ ‫در حالی اســت که در حوزه علوم رفتاری‪ ،‬متناسب با‬ ‫نیازهــا و ویژگی های افراد راهکارهای ویژه و متفاوتی‬ ‫باید در نظر داشت‪ ،‬لذا بسیار محتمل است ان راهکاری‬ ‫که روانشناســان زرد ارائه می کننــد راهکار صحیح و‬ ‫مناسبی نباشد‪ .‬از دیگر عوارض استفاده از روانشناسان‬ ‫زرد‪ ،‬ســودمحوری است که به نظر در روانشناسی زرد‬ ‫عمدتا نگاه تجاری به روانشناســی حاکم است و افراد‬ ‫به دنبال پر کردن جیب خود هستند و از دردهای مردم‬ ‫سودجویی می کنند‪ .‬او در ادامه به اثرات دارونمایی موقت‬ ‫هم اشاره کرد و یاداور شد‪ :‬ممکن است با شنیدن چند‬ ‫جمله از سوی روانشناسان زرد حال فردی به طور موقت‬ ‫بهبود یابد‪ ،‬اما اگر به مشــکالت به صورت ریشــه ای‬ ‫پرداختــه نشــود و در چارچــوب پروتکل های علمی‬ ‫مداخالت صورت نگیرد‪ ،‬اثرات ان نیز موقت خواهد بود‬ ‫و طبیعتــا درمانی اتفاق نمی افتد و همین روند موجب‬ ‫خواهد شــد نگاه افراد به روانشناسی هم منفی شود‪.‬‬ ‫مدیرکل مشاوره و امور روان شناختی سازمان بهزیستی‬ ‫کشــور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه‬ ‫استفاده از خدمات روانشناســی زرد موجب دور شدن‬ ‫افراد از درمان های اساسی و واقعی می شود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫ما به دنبال درمان یا تغییر هستیم روش های کپسولی‬ ‫و فوری روش های موثر و مناســبی نیستند‪ .‬در این‬ ‫راستا وحیدنیا در خصوص شناسایی روانشناسان زرد و‬ ‫همچنین روانشناسانی که تحت نظر سازمان بهزیستی‬ ‫ارائه خدمت می کنند ‪ ،‬توضیحاتی ارائه داد و افزود‪ :‬مردم‬ ‫برای اینکه بدانند از چه مراجع و مراکزی خدمت بگیرند‬ ‫مشخصا قبل از مراجعه به مرکز‪ ،‬در سامانه شفاف سازی‬ ‫سایت سازمان بهزیستی لیست مراکز خدمات سازمان‬ ‫و مراکز ارائه دهنده خدمات روان شناختی را پیدا کرده و‬ ‫متناسب با محل زندگی شان مرکز را انتخاب و سپس به‬ ‫ان مراجعه کنند‪ .‬مدیرکل مشاوره و امور روان شناختی‬ ‫سازمان بهزیستی کشــور گفت‪ :‬همچنین در سامانه‬ ‫مشاوره سازمان بهزیستی به ادرس ‪moshavereh.‬‬ ‫‪ behzisti.ir‬نیز مراکزی که مجوز فعالیت از سازمان‬ ‫بهزیســتی را دارند و تحت نظارت دولت مجاز به ارائه‬ ‫خدمات هســتند‪ ،‬معرفی شده اســت‪ .‬در این سامانه‬ ‫افراد می توانند متناســب با نیاز خود به صورت انالین‬ ‫مراکز را انتخاب و بــه صورت حضوری مراجعه کنند‬ ‫یا به مشــاوره های تلفنی متصل شوند‪ .‬وحیدنیا گفت‪:‬‬ ‫درصورتی که مردم به مرکز مشاوره و روانشناسی که در‬ ‫ان مرکز مشغول است مراجعه کردند و شکایتی از مرکز‬ ‫یا روانشناس دارند یا مرکز فاقد مجوز بود‪ ،‬می توانند از‬ ‫طریق سامانه دیده بان (‪ )۱۴۸۲‬ان را به سازمان گزارش‬ ‫دهند‪ .‬او با اشاره به کنترل مجوز اظهار کرد‪ :‬همچنین‬ ‫باید مجوز فعالیت مرکز شامل موافقت اصولی مرکز‪،‬‬ ‫پروانه فعالیت مرکز و پروانه مســئول فنی که از سوی‬ ‫سازمان بهزیستی صادر شده به همراه لیست مشاوران‬ ‫در معرض دید نصب شده باشد‪ .‬مدیرکل مشاوره و امور‬ ‫روان شناختی سازمان بهزیســتی کشور با بیان اینکه‬ ‫افراد می توانند با شماره گیری ‪ ۱۴۸۰‬مشاوره های تلفنی‬ ‫سازمان بهزیستی را دریافت کنند که در کل کشور و از‬ ‫همه مناطق قابل بهره برداری است‪ ،‬در مورد مجوزهای‬ ‫مشاوره های تلفنی نیز گفت‪ :‬بر اساس ماده ‪ ۲۶‬قانون‬ ‫تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت در حال حاضر‬ ‫سازمان بهزیستی مجوز مراکز مشاوره تلفنی را برای هر‬ ‫فردی که در مراکز مشاوره فعالیت می کند و هر فردی‬ ‫که می خواهد مشاوره تلفنی ارائه دهد‪ ،‬صادر می کند‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫سینما‬ ‫اصغر فرهادی بهترین‬ ‫کارگرداناسیاپاسیفیکشد‬ ‫درحالی که فیلم ژاپنی «ماشین مرا بران» بهترین فیلم‬ ‫این دوره از جوایز اسیاپاسیفیک شد‪ ،‬فیلم «قهرمان» جایزه‬ ‫بهترین کارگردانی را برای اصغر فرهادی به ارمغان اورد‪،‬‬ ‫به گزارش خبرانالین‪ ،‬ریوسوکه هاماگوچی با فیلم‬ ‫«ماشین مرا بران» جایزه بهترین فیلم و بهترین فیلمنامه‬ ‫جوایز سینمایی اسیاپاسیفیک را از ان خود کرد‪.‬‬ ‫در این دوره از جوایز اسیاپاسیفیک اصغر فرهادی با فیلم‬ ‫«قهرمان» درنهایت جایزه بهترین کارگردانی را از ان خود‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫امیر جدیدی که نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد‬ ‫بود‪ ،‬جایزه نگرفت‪« .‬قهرمان» در رشته های بهترین فیلم و‬ ‫بهترین فیلمنامه نیز نامزد دریافت جایزه بود‪.‬‬ ‫«قهرمان» و «ماشین مرا بران» هر دو برای نخستین بار‬ ‫در جشنواره فیلم کن به نمایش درامدند و به ترتیب جایزه‬ ‫بزرگ هیئت داوران و جایزه بهترین فیلمنامه را از ان خود‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫این دو فیلم در نودوچهارمین دوره اسکار هم در رشته‬ ‫بهترین فیلم بین المللی رقیب یکدیگرند‪« .‬قهرمان» از‬ ‫ایران و «ماشین مرا بران» از ژاپن در این رقابت حضور پیدا‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫فیلم «ریحانه» به کارگردانی عبداهلل محمد سعد نیز در‬ ‫چهاردمین دوره جوایز اسیاپاسیفیک جایزه ویژه هیئت داوران‬ ‫را از ان خود کرد‪ .‬این فیلم نماینده بنگالدش در اسکار است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سید جواد هاشمی‪:‬‬ ‫سینما رفتن برای کودکان باید فرهنگسازی شود‬ ‫سید جواد هاشمی در گفت وگو با میزان پیرامون استقبال‬ ‫مخاطبان از سینما گفت‪ :‬سینما برای مورد استقبال قرار گرفتن‬ ‫نیازمند حمایت و کمک های همه جانبه از سوی دولت و مردم‬ ‫است و فرهنگ سینما رفتن باید بیشتر مورد تبلیغ قرارگیرد‪ ،‬من‬ ‫با ساختن کارهای کودک که مخاطب پسند هم باشد به نوعی‬ ‫به اینده این عرصه نمایشی فکر می کنم اینده ای که می طلبد‬ ‫کودکان امروز به سینما رفتن ترغیب و عالقه مند شوند‪.‬‬ ‫این بازیگر و کارگردان سینما در همین راستا بیان کرد‪ :‬تنها در‬ ‫این صورت است که فردا کودکان امروز بچه های خود را به‬ ‫سینما خواهند برد و کودکان دهه ‪ ۶۰‬نمونه بارز ی ازسینمادوستان‬ ‫هستند چون در دوره انان اثار خوبی تولید و اکران شد و اگر‬ ‫عرصه سینما موردتوجه کافی و وافی متولیان قرار نگیرد قطعا‬ ‫استقبال از این عرصه هرروز کم و کمتر می شود‪ ،‬مگر اینکه‬ ‫سینمای کودک بتواند این استقبال و عادت به تماشای اثار‬ ‫نمایشی در سالن ها را احیا کرده و جانی دوباره ببخشد‪.‬‬ ‫هاشمی با اشاره به ادغام جشنواره ملی و جهانی فجر گفت‪ :‬این‬ ‫ادغام امری مطلوب و متعالی است که حتی معتقدم جشنواره‬ ‫کودک و نوجوان را نیز باید در برگیرد و به صورت یکپارچه در‬ ‫بخش های مختلف برگزار شود‪.‬‬ ‫کارگردان فیلم سینمایی «شهر گربه ها» ابراز کرد‪ :‬این روز ها‬ ‫«فرمول جاذبه» اسم برنامه ای تلویزیونی است که با ارائه‬ ‫روایت های کمتر شنیده شده از مشاهیر تخت فوالد روی انتن‬ ‫شبکه دو رسانه ملی می رود‪.‬‬ ‫چهار پژوهشگر و کارشناس برنامه «فرمول جاذبه»‪،‬‬ ‫در هر یک از سیزده قسمت برنامه‪ ،‬ماجرای زندگی یکی از‬ ‫مشاهیر ارمیده در تخت فوالد‪ ،‬گورستان تاریخی ثبت شده در‬ ‫فهرست میراث ملی ایرانیان را روایت می کنند‪.‬‬ ‫وحید ملتجی‪ ،‬کارگردان «فرمول جاذبه» درباره این‬ ‫برنامه و ویژگی های ان به خبرنگار مهر بیان کرد‪ :‬اعالم کرد‬ ‫که در جریان تولید فرمول جاذبه یکی از بزرگ ترین استودیو‬ ‫بلک باکس های ایران با متراژ ‪ ۲۷۰۰‬متر مربع به طور موقت با‬ ‫تجهیزات حرفه ای اماده شد‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬این برنامه برای اولین بار با نگاهی نو‬ ‫شخصیت های اصفهانی را به کشور معرفی می کند‪ .‬همچنین‬ ‫فرمول جاذبه از شکل گیری ایده تا تولید به طور کامل در‬ ‫اصفهان تهیه شده است‪.‬‬ ‫ملتجی با اشاره به پرداخت «فرمول جاذبه» به‬ ‫داشته های ملی در حوزه های فرهنگ و هویت عنوان‬ ‫کرد‪ :‬مخاطب برنامه فرمول جاذبه‪ ،‬عموم مردم به‬ ‫ویژه جوان ها هستند‪ .‬روال کار هم اینگونه بود که در‬ ‫کارگاه های خلق ایده که پیش از برنامه برگزار شد‬ ‫به این مدل از روایت رسیدیم که چهار نفر کارشناس‬ ‫محتوای برنامه را ارائه دهند‪ .‬هرکدام از کارشناسان هم‬ ‫با توجه به عالقه و تخصصشان و اینکه به تخت فوالد‬ ‫عالقه و نسبت به ان شناخت دارند‪ ،‬صحبت می کنند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر تالش برای متفاوت بودن برنامه در‬ ‫بیان و روایت و دکور افزود‪ :‬کارشناسان برنامه در بخش‬ ‫مرکزی جایی شبیه به یک خانه حضور دارند؛ خانه ای‬ ‫که دیواری ندارد چون دارند درباره تخت فوالد صحبت‬ ‫می کنند که مرز مشخصی ندارد و افرادی که موضوع‬ ‫برنامه هستند هم هرکدام یک قله محسوب می شوند‪.‬‬ ‫نام اورانی که در این برنامه معرفی می شوند هر یک‬ ‫شخصیت های جهانی هستند‪.‬‬ ‫در حال اماده سازی مراحل شروع پیش تولید مجموعه «پیشونی‬ ‫سفید» هستم و امیدوارم با سرمایه گذاران این کار به نتیجه برسم‬ ‫و بتوانم ان را پس از تولید توسط یکی از پلتفرم ها به نمایش‬ ‫دراورم چراکه تاکنون استقبال زیادی از سوی بچه ها و والدین‬ ‫ان ها برای ساخت مجموعه «پیشونی سفید» صورت گرفته‬ ‫و «پیشونی سفید» همچنان در قلب بچه ها جای دارد و ان‬ ‫را دوست دارند و نمی دانم چرا اثاری‪ ،‬چون «گلنار»‪« ،‬دزد‬ ‫عروسک ها» و «شهر موش ها» که در گذشته در عرصه کودک‬ ‫ساخته شدند در حین موفق بودن مورد استقبال قرار نگرفتند و‬ ‫بعد ها ارزش ان ها درک شد که دیگر فایده ای نداشته و ندارد‬ ‫ازاین رو دوست ندارم برای «پیشونی سفید» هم چنین ماجرایی‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی در همین رابطه بیان کرد‪ :‬من امروز دوست دارم برای ساخت‬ ‫اثار مختلف در عرصه کودک ترغیب و تشویق شوم مثال من در‬ ‫دهه ‪ ،۹۰‬هفت فیلم سینمایی ساختم که ‪ ۳‬تا از ان ها هنوز اکران‬ ‫نشده و به دلیل عدم حمایت از سوی مدیر و مسئوالن فرهنگی‬ ‫هنری فکر می کنم اگر کار جدید دیگری بسازم بازهم مورد لطف‬ ‫قرار نخواهد گرفت‪.‬‬ ‫هاشمی با اشاره به حضور خود در فیلم سینمایی «منصور»‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬ازانجاکه به نقش های کوتاه و تاثیرگذار‬ ‫عالقه مند هستم بنابراین با خواندن فیلمنامه فیلم سینمایی‬ ‫«منصور» احساس کردم نقشی که قرار است داشته باشم اگرچه‬ ‫کوتاه است‪ ،‬اما در روند فیلمنامه موثر واقع می شود و شخصیتی‬ ‫است که سعی دارد حرکتی خالف جریان جاری داشته باشد و با‬ ‫نگاهی عمیق به این کاراکتر می توان مدعی شد این شخصیت‬ ‫جزو نقش های ماندگار فیلم «منصور» خواهدبود‪.‬‬ ‫هالیوود را فراموش کنید‪ ،‬سینمای اینده متعلق به اسیاست‬ ‫قاب جادویی‬ ‫مشاهیر «تخت فوالد» در‬ ‫شبکه دو‬ ‫شنبه | ‪ 22‬ابان ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4211‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫شادمهر راســتین معتقد است جشنواره جهانی فیلم‬ ‫فجــر‪ ،‬اقدامات و خدمــات زیادی ارائه داده اســت اما‬ ‫به گونه ای با ان برخورد می شود که انگار هیچ کارکردی‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫در کالب هاوســی کــه یک شــنبه (‪ ۱۶‬ابان) با‬ ‫حضور موافقان و مخالفان ادغام جشــنواره جهانی فجر‬ ‫با جشــنواره ملی فجر برگزار شد و چهار ساعت هم به‬ ‫درازا کشید‪ ،‬هنرمندان‪ ،‬منتقدان و روزنامه نگارانی چون‬ ‫سیدامیر ســیدزاده (تهیه کننده)‪ ،‬محمود گبرلو (منتقد)‪،‬‬ ‫شادمهر راستین (منتقد و فیلمنامه نویس)‪ ،‬مسعود اطیابی‬ ‫(کارگــردان)‪ ،‬محمدرضا لطفی (کارگــردان)‪ ،‬ابراهیم‬ ‫اصغری (تهیه کننده)‪ ،‬کامیار محســنین (پژوهشــگر‪،‬‬ ‫نویسنده و مترجم)‪ ،‬سمیه علیپور (روزنامه نگار)‪ ،‬مصطفی‬ ‫احمدی (نویسنده و کارگردان)‪ ،‬حسین سلطان محمدی‬ ‫(منتقــد) و کیوان مهرگان (مستندســاز و روزنامه نگار)‬ ‫حضور داشتند‪.‬‬ ‫این مناظــره با موضوع ادغام دو جشــنواره ملی و‬ ‫جهانی فجر برگزار شــد و شــادمهر راستین از عوامل‬ ‫برگزارکنندگان سی ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر‪،‬‬ ‫منتقد سینما و نویســنده به عنوان مخالف این ادغام در‬ ‫این مناظره حاضر شــد و درباره اقدامات انجام شــده و‬ ‫فعالیت های نادیده گرفته شده در جشنواره جهانی فیلم‬ ‫فجر صحبت کرد‪.‬‬ ‫راستین درباره پیشنهاد اولیه برگزاری جشنواره جهانی‬ ‫فیلم فجر گفت‪« :‬نیاز به برگزاری جشنواره جهانی فیلم‬ ‫فجر در دوره ســیف اهلل داد مطرح شد‪ ،‬قرار بود اسم این‬ ‫جشنواره را «فردوسی» بگذارند‪ ،‬اما این اتفاق رخ نداد و‬ ‫نام جشنواره همان فجر ماند‪ .‬این نیاز هم زمانی مطرح‬ ‫شد که متوجه شدیم بخش فرهنگی و هنری سینمای‬ ‫ایران فاصله زیادی از بخش صنعتی سینما دارد‪».‬‬ ‫این هنرمنــد درباره عــدم حضور هنرمنــدان در‬ ‫جشنواره های ایران گفت‪« :‬در سال های اخیر شنیده ایم‬ ‫که می گویند سینماگر خوب و هنرمند خوب‪ ،‬به جشنواره‬ ‫نمی اید‪ ،‬منظورشــان هم بازیگران و هنرمندان اروپایی‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-2166‬شماره نامه‪ 140085602024009541 :‬نظر به اینکه پانزده حبه مشاع از هفتاد و‬ ‫دو حبه ششدانگ پالک ثبتی ‪ 1167/3‬واقع در بخش پنج ثبت اصفهان ذیل ثبت ‪ ۱۷۳۸۳۵‬در‬ ‫صفحه ‪ ۴۷۲‬دفتر امالک جلد ‪ ۹۳۳‬به نام فاطمه فداء تحت شماره چاپی مسلسل ‪ ۰۷۰۸۴۵‬ثبت‬ ‫و سند مالکیت دفترچه ایی صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی‬ ‫به شماره وارده ‪ ۲۳۸۹۳‬مورخ ‪ 1400/07/25‬به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء‬ ‫شهود ان ذیل شماره ‪ ۷۹۴۳۸‬و رمز تصدیق ‪ ۴۱۷۰۱۹‬مورخ ‪ 1400/07/25‬به گواهی دفترخانه‬ ‫‪ ۷۱‬اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت ان به علت جابجایی مفقود گردیده است‬ ‫و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره‬ ‫یک اصالحی ذیل ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شود چنانچه کسی‬ ‫مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار‬ ‫این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله‬ ‫به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده‬ ‫سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل‬ ‫سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد‬ ‫شد‪ .‬مهدی شبان‪ -‬سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان ‪ /1221195‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-2164‬شماره نامه‪ 140085602024009533 :‬نظر به اینکه سه حبه مشاع از هفتاد و دو حبه‬ ‫ششدانگ پالک ثبتی ‪ 1167/3‬واقع در بخش پنج ثبت اصفهان ذیل ثبت ‪ ۱۷۳۸۳۷‬در صفحه‬ ‫‪ ۴۷۵‬دفتر امالک جلد ‪ ۹۳۳‬به نام مهناز فروزانی سیچانی تحت شماره چاپی مسلسل ‪ ۰۷۰۱۴۶‬ثبت‬ ‫و سند مالکیت دفترچه ایی صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به‬ ‫شماره وارده ‪ ۲۳۸۹۳‬مورخ ‪ 1400/07/25‬به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود ان‬ ‫ذیل شماره ‪ ۷۹۴۴۰‬و رمز تصدیق ‪ ۴۵۷۳۸۵‬مورخ ‪ 1400/07/25‬به گواهی دفترخانه ‪ ۷۱‬اصفهان‬ ‫رسیده است مدعی است که سند مالکیت ان به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست‬ ‫صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل‬ ‫ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله‬ ‫نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت‬ ‫ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید‬ ‫اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است‬ ‫اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه‬ ‫نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد‪ .‬مهدی شبان‪ -‬سرپرست واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان ‪ /1221187‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-2162‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫و هالیوودی اســت‪ .‬این دوستان فراموش کردند که ‪۴۳‬‬ ‫سال پیش‪ ،‬با شعار مرگ بر امریکا انقالب کرده ایم اما‬ ‫نمی دانــم چرا هنوز هم هالیوود تا این اندازه ســرلوحه‬ ‫اســت‪ .‬فکر می کنم همان گونه که اقای گبرلو گفتند‪،‬‬ ‫جشــنواره ملی اعتبارش کمرنگ شده و به نظرم حاال‬ ‫با این ادغام می خواهند از اعتبار جشــنواره جهانی بهره‬ ‫ببرند و دوستانی که از این ادغام دفاع می کنند متاسفانه‬ ‫در این سال ها حتی یکبار هم در جشنواره جهانی حضور‬ ‫پیدا نکردند‪».‬‬ ‫این منتقد درباره محفلی بودن جشنواره جهانی فیلم‬ ‫فجر گفت‪« :‬می گویند جشنواره جهانی فیلم فجر محفلی‬ ‫بود‪ .‬بله کامال محفلی از تماشاگران عالقه مند به شکل‬ ‫جدیدی از ســینما بود و نمی توان این موضوع را انکار‬ ‫کرد‪ .‬به طور مثال در ســالی که «تنور دیو» ساخته شد‪،‬‬ ‫کارگردانان با شکل جدیدی از فیلمسازی مواجه شدند‪،‬‬ ‫از ان ایده گرفتند و بعد «هامون» و «مهاجر» ســاخته‬ ‫شد و همین گونه سینمای هنری رشد پیدا کرد وگرنه ما‬ ‫همچنان در فیلم فارسی مانده بودیم‪».‬‬ ‫ما ‪ ۴۳‬ســال پیش با شــعار مرگ بر امریکا انقالب‬ ‫کرده ایم اما نمی دانم چرا هنوز هم معیار برخی هالیوود‬ ‫است‬ ‫او درباره حضور گسترده مردم در این جشنواره گفت‪:‬‬ ‫«دوســتان می گویند مردم در ســینما حضور ندارند‪ .‬ما‬ ‫باشــگاه جشنواره جهانی را تاسیس کردیم که ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫عضو دارد و اولین جایــی هم که این اطالعات را از ما‬ ‫گرفت تا با اســتفاده از ان بتواند بلیت هایش را بفروشد‪،‬‬ ‫جشنواره ملی فجر بود‪ .‬این ‪ ۱۰‬هزار نفر ثروت سینمای‬ ‫ایران اســت که باید به ان ها توجــه کنیم و ان ها ارتقا‬ ‫دهیم‪ .‬رودربایستی با خودمان را کنار بگذاریم بخشی از‬ ‫سینمای ما از جهان فرهنگی سهم می خواهد و عالقه ای‬ ‫هم ندارد که تالش کند‪ .‬دقیقا ادغام دو جشنواره هم به‬ ‫این موضوع ارتباط دارد و در اینده متوجه می شویم که‬ ‫چه سرمایه ای را ازدست داده ایم‪».‬‬ ‫او که سابقه حضور در کادر اجرایی برگزاری جشنواره‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/07/08 -۸۳۷۴‬هیات چهارم خانم اشرف فریدی زاده به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۹۹۳‬کدملی ‪ ۱۲۸۵۴۶۱۴۴۴‬صادره اصفهان فرزند رضا در ششدانگ یک باب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ 151/78‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۴۸۰‬فرعی از ‪ ۵‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه ‪ ۴۵۰‬دفتر ‪ ۶۴۵‬امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/08/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/09/07 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪ /1220646‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-2159‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/08/18 -۹۸۰۸‬هیات اول اقای سعید عقیلی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۵۶۷۹۷‬کدملی ‪ ۱۲۸۰۹۹۵۸۵۸‬صادره اصفهان فرزند نصراله در ششدانگ یک باب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ 263/51‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۶۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪۱۴‬‬ ‫حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عباس محبی دهنوی از سند شماره ‪ ۳۶۳۰۷‬مورخ‬ ‫‪ 1350/2/9‬دفترخانه شماره ‪ ۶۵‬اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/08/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/09/07 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪ /1220388‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-2165‬شماره نامه‪ 140085602024009546 :‬نظر به اینکه سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫(به استثناء بهای ثمنیه اعیانی پنج و سه پنجم حبه مشاع ان و با قید به اینکه منافع و حق‬ ‫سکونت مورد معامله مادام الحیات با فاطمه فداء می باشد) پالک ثبتی ‪ 1167/3‬واقع در بخش‬ ‫پنج ثبت اصفهان ذیل ثبت ‪ ۱۷۳۸۳۷‬در صفحه ‪ ۴۷۵‬دفتر امالک جلد ‪ ۹۳۳‬به پالک ثبتی‬ ‫‪ 1167/3‬واقع در بخش پنج ثبت اصفهان ذیل ثبت ‪ ۵۷۶۷‬در صفحه ‪ ۴۷۰‬دفتر امالک جلد ‪۵۱‬‬ ‫به نام محمد فروزانی سیچانی تحت شماره چاپی مسلسل ‪ ۷۵۶۱۰۱‬ثبت و سند مالکیت دفترچه‬ ‫را دارد‪ ،‬درباره ناگهانی بودن تصمیم برای ادغام جشنواره‬ ‫گفت‪« :‬زمانی که من با کامیار محسنین یا سمیه علیپور‪،‬‬ ‫درباره اقدامات انجام شده در جشنواره جهانی فیلم فجر‬ ‫صحبت می کنیم‪ ،‬هدفمان ثبت شدن این اقدام ها است‪.‬‬ ‫چــون یکی از اعتراض های ما این اســت که هیچ یک‬ ‫از دبیران یا دســت اندرکاران جشــنواره طرف مشورت‬ ‫قرار نگرفتند و فکر می کنم شــرط گرفتن پست رئیس‬ ‫ســازمان سینمایی این بود که چه کسی حاضر می شود‬ ‫این دو جشــنواره را ادغام کند‪ .‬این موضوع حتی قبل از‬ ‫دبیری محمدمهدی عسگرپور هم مشخص بود‪ ،‬چون‬ ‫بسیاری از افراد این موضوع را ازنظر فرهنگی و عقیدتی‬ ‫برنمی تابیدند‪».‬‬ ‫او درباره تعداد کارگاه های برگزارشــده در سال های‬ ‫برگزاری جشنواره گفت‪« :‬در پنج دوره جشنواره جهانی‬ ‫فیلم فجر‪ ،‬تعداد کارگاه های برگزارشده‪ ،‬چه با کارگردانان‬ ‫داخلی و چه با کارگردانان خارجی به باالتر از ‪ ۳۵۰‬عنوان‬ ‫رسیده بود‪ .‬فکر نمی کنم جشنواره ای وجود داشته باشد‬ ‫که سه برنده اسکار را به عنوان مهمان دعوت کرده باشد‪.‬‬ ‫بحث کارگاه های اموزشــی هم جای خود را داشت‪ .‬ما‬ ‫نزدیک به شش هزار ثبت نام داشتیم که هم به صورت‬ ‫حضوری و هم به صورت انالین شرکت کردند و بازنشر‬ ‫این اموزش ها خیلی بیش تر از این رقم است‪».‬‬ ‫راستین درباره نادیده گرفتن بخش اموزشی جشنواره‬ ‫جهانی ادامه داد‪« :‬ما دائم درباره فیلم ها صحبت می کنیم‬ ‫اما بخش اموزش و اثرگذاری را کامال فراموش کرده ایم‪.‬‬ ‫در دوره ما مدرسه صداوسیما‪ ،‬دانشکده هنر و دانشکده‬ ‫هنرهای زیبا‪ ،‬در یک روز ســه کارگاه برگزار می کردند‪،‬‬ ‫چنین اتفاقی را در هیچ جشنواره ای نداشتیم‪ .‬نکته بعدی‬ ‫دارالفنون اســت و مطمئنم این موضوع تبدیل به یک‬ ‫جریان می شــود‪ ،‬همان طور که خیلی از افراد می گویند‬ ‫ما هم عضو جریان کانونــی بودیم و در مقطعی عضو‬ ‫بخشی سینما یا تئاتر ان بودیم به زودی هم با نسلی از‬ ‫دانشــجویان مواجه خواهیم شد که متعلق به دارالفنون‬ ‫هســتند و قطعا این افراد تاثیرگــذار خواهند بود‪ ،‬چون‬ ‫مهم ترین چیزی که یاد گرفتند‪ ،‬این است که بین المللی‬ ‫فکر کنند و متوجه شــدند وقتــی می گوییم بین المللی‬ ‫منظورمان اروپای غربی و یا افراد چشم ابی نیست‪».‬‬ ‫او درباره داشــتن تفکر بین المللی ادامه داد‪« :‬شاید‬ ‫مدیران ما ندانند اما ما می دانیم که سینمای اینده متعلق‬ ‫به اسیاســت و اگر نتوانیم ما با ان ها دوستی کنیم قطعا‬ ‫دچار بحران خواهیم شــد‪ .‬غیر از جنبه اموزشــی برای‬ ‫دانشــجویان دارالفنون بحث نمایش فیلم های خارجی‬ ‫هم مطرح اســت که انتخــاب ان را برعهده مخاطب‬ ‫می گذاشتیم‪ ،‬هر فرد می توانست فیلم موردعالقه خود‬ ‫همــراه با سانســش را انتخاب کند و تمام این اســناد‬ ‫موجود است اما به گونه ای رفتار شد که انگار هیچ کاری‬ ‫انجام نشــده اســت و زحمت دیگر دوستان به طورکلی‬ ‫فراموش شد‪».‬‬ ‫این نویسنده ادامه داد‪« :‬تنها چیزی که گاهی اوقات‬ ‫من را ارام می کند این است که یک بار به اقای مهندس‬ ‫محمد بهشتی گفتم از اینکه نمی توانید مانند ان زمان‬ ‫جشــنواره برگزار کنید ناراحت نیستید؟ گفت ما چیزی‬ ‫را کاشــتیم که ‪ ۲۰‬سال بعد ثمره اش را دیدیم‪ ،‬بنابراین‬ ‫اصال نگران نیستم‪ .‬من هم مطمئنم که توانستم چنین‬ ‫اتفاقی را رقم بزنم و این دوره ای که در جشنواره جهانی‬ ‫فیلم فجر خدمت کردم‪ ،‬یکی از بهترین دوره های زندگی‬ ‫خودم است‪».‬‬ ‫این منتقد درباره ســازوکار برگزاری مجدد جشنواره‬ ‫جهانی با یــک نام دیگر گفــت‪« :‬بخش خصوصی و‬ ‫شهرداری حاضر بود هزینه کند تا نام این جشنواره تغییر‬ ‫کند‪ ،‬اما نکته ای که وجود دارد این اســت که هنوز نگاه‬ ‫وزارت ارشــادی تغییر پیدا نکرده است‪ .‬ظاهرا یکسری‬ ‫ادم به عنوان وزیر یا معاونت ســازمان سینمایی فعالیت‬ ‫دارند‪ ،‬اما یک تفکر غالبی وجود دارد که می گوید بااینکه‬ ‫هزینه هایش را یک سازمان دیگر برعهده می گیرد‪ ،‬اما‬ ‫بازهم نمی دهم که جای دیگر این جشــنواره را برگزار‬ ‫کند‪ .‬دلیلشان هم این است که بحث استراتژیکی است و‬ ‫بخش خصوصی نباید ان را برگزار کند‪».‬‬ ‫ایی صادر و تسلیم گردیده است و طی سند انتقال ‪ ۱۱۹۹۷۷‬مورخ ‪ 1375/12/25‬دفترخانه ‪۷۱‬‬ ‫اصفهان به میزان شش حبه انتقال قطعی شده و سپس نامبرده (محمد فروزانی سیچانی) با ارائه‬ ‫درخواست کتبی به شماره وارده ‪ ۲۳۸۹۳‬مورخ ‪ 1400/07/25‬به انضمام دو برگ استشهادیه‬ ‫محلی که امضاء شهود ان ذیل شماره ‪ ۷۹۴۳۹۰‬و رمز تصدیق ‪ ۸۸۷۲۰۲‬مورخ ‪1400/07/25‬‬ ‫به گواهی دفترخانه ‪ ۷۱‬اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت ان به علت جابجایی‬ ‫مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده است لذا مراتب‬ ‫به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می‬ ‫شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود‬ ‫میباشد از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند‬ ‫مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند‬ ‫مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا‬ ‫در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت‬ ‫المثنی طبق مقررات خواهد شد‪ .‬مهدی شبان‪ -‬سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان ‪ /1221190‬م الف‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت اباد برخوار‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-2157‬برابر ارای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت اباد برخوار بخش ‪ 16‬ثبت‬ ‫اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ‪ 15‬روز‬ ‫اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم‬ ‫و پس از اخذ رسید ‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد‪ .‬صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140060302018000611‬کالسه پرونده ‪ 1398114402018000038‬اقای‬ ‫کوشا بنیاد دستگردی نسبت در ششدانگ یک باب سوله به مساحت ‪ 247/40‬متر مربع احداثی‬ ‫بر روی قسمتی از پالک ‪ 313‬اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت اباد بخش ‪ 16‬ثبت اصفهان‬ ‫در ازای سهام مشاعی اولیه خود‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/08/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/09/07 :‬ابراهیم غفاری‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار ‪/1220342‬م الف‬ ‫اکراناز اصفهان‬ ‫کوتاه‬ ‫‪5‬‬ ‫فیلم نیکی کریمی از سوم اذر‬ ‫می اید‬ ‫فیلم سینمایی «اتابای» از ‪ ۳‬اذرماه اکران خود را در‬ ‫سینماهای سراسر کشور اغاز خواهد کرد‪.‬‬ ‫«اتابای» جدیدترین ساخته «نیکی کریمی» که در سی‬ ‫و هشتمین جشنواره فیلم فجر نامزد سیمرغ پنج رشته و فیلم‬ ‫برگزیده منتقدان ماهنامه فیلم شده‪ ،‬به تازگی در اولین حضور‬ ‫بین المللی خود در رقابت اسیا پاسیفیک حضور داشت و هفته‬ ‫اینده در بخش مسابقه جشنواره کمبریج به رقابت می پردازد‪.‬‬ ‫ن سبز‪ ،‬اکران خواهد شد‪.‬‬ ‫این فیلم توسط موسسه پخش بهم ‬ ‫گروه بازیگران فیلم را هادی حجازی فر‪ ،‬سحر دولتشاهی‪،‬‬ ‫جواد عزتی‪ ،‬دانیال نوروش‪ ،‬یوسفعلی دریادل‪ ،‬مه لقا می نوش‪،‬‬ ‫معصومه ربانی نیا و میرمجید حسینی تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫جشن حافظ‬ ‫معرفی نامزدهای بهترین چهره‬ ‫تلویزیونیجشنحافظ‬ ‫نامزدهای بهترین چهره تلویزیونی بیست و یکمین‬ ‫جشن سینمایی و تلویزیونی دنیای تصویر (جشن حافظ)‬ ‫اعالم شدند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی جشن حافظ‪ ،‬نامزدهای بهترین‬ ‫چهره تلویزیونی امسال جشن حافظ از میان برنامه هایی‬ ‫انتخاب شده اند که پس از نوروز ‪ ۹۹‬تا نیمه ابان ‪ ۱۴۰۰‬در‬ ‫شبکه های تلویزیونی صداوسیما یا در سامانه های انالین‬ ‫انتشاریافته اند‪.‬‬ ‫نامزدهای بهترین چهره تلویزیونی عبارتند از‪:‬‬ ‫‪-۱‬حامد اهنگی (شب اهنگی)‬ ‫‪-۲‬محمد دالوری (تهران ‪)۲۰‬‬ ‫‪-۳‬سروش صحت (کتاب باز)‬ ‫‪-۴‬پیمان طالبی (طبیب)‬ ‫‪-۵‬مژده لواسانی (بسته پیشنهادی)‬ ‫‪ -۶‬مهران مدیری (دورهمی)‬ ‫بیست و یکمین جشن حافظ روز ‪ ۲۹‬ابان ماه برگزار‬ ‫ی شود‪.‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫دیدار شمس و موالنا به‬ ‫فهرستمناسبت هاییونسکو‬ ‫افزوده شد‬ ‫دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو‪ -‬ایران از تصویب‬ ‫سالروز تولد شیخ خرقانی و دیدار شمس و موالنا در فهرست‬ ‫بزرگداشت های یونسکو در سال ‪ ۲۰۲۲‬و ‪ ۲۰۲۳‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو‪-‬ایران‪-‬‬ ‫حجت اهلل ایوبی با اشاره به برگزاری جلسه روز پنجشنبه‬ ‫یونسکو اظهار کرد‪ :‬برای من باعث خوشحالی و افتخار است‬ ‫که پرونده ای که از مدت ها قبل به مناسبت هزار و پنجاهمین‬ ‫سالگرد تولد شیخ حسن خرقانی و هشتصدمین سالگرد دیدار‬ ‫شمس تبریزی و موالنا اماده شده بود تا برای سال ‪۲۰۲۲‬‬ ‫و ‪ ۲۰۲۳‬در فهرست بزرگداشت های یونسکو قرار بگیرند‪،‬‬ ‫به ثمر نشست‪.‬او ادامه داد‪ :‬این اتفاق بزرگ مسیر خود را‬ ‫به خوبی طی کرد و در جلسه روز پنجشنبه در پاریس این‬ ‫پرونده جمهوری اسالمی ایران مطرح و بدون هیچ مخالفتی‬ ‫به تصویب رسید‪ .‬برای ما باعث خوشبختی است که هزار‬ ‫و پنجاهمین سالگرد تولد شیخ حسن خرقانی شخصیت‬ ‫بی مانند ادبیات و فرهنگ و عرفان ایرانی اسالمی و از سویی‬ ‫دیدار شمس تبریزی و موالنا در فهرست بزرگداشت های‬ ‫یونسکو قرار گرفت‪.‬دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو‪-‬ایران‬ ‫تاکید کرد‪ :‬این کار هوشمندانه ای بود که ما به جای والدت و‬ ‫درگذشت‪ ،‬یک رویداد تاریخی (دیدار شمس و موالنا) که در‬ ‫حقیقت تولد اصلی موالنای امروز ما است را مطرح کردیم‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-2161‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۷۰۰۳۲۲۰‬مورخ ‪ 1400/7/24‬هیات اول موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای نصراله جعفری‬ ‫قهدریجانی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه ‪ ۲۱۴‬و کدملی ‪ ۱۱۱۱۰۳۷۰۴۳‬صادره از فالورجان‬ ‫در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ‪ 34/60‬متر مربع پالک ‪ ۲۶۴‬فرعی از ‪ ۳۸۷‬اصلی واقع‬ ‫در قهدریجان خریداری رسمی از مالک رسمی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/08/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/07 :‬محمدعلی ناظمی‬ ‫اشنی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان ‪ /1220091‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند‬ ‫‪ -1-2167‬شماره نامه‪ 140085602025009974 :‬نظر به اینکه اقای محمد رضا‬ ‫معتمدی فرزند حبیب اله با تسلیم دو برگ استشهاد شهود شماره رمز تصدیق‪:‬‬ ‫‪ ۹۸۶۶۴۱‬مورخ ‪ 1400/7/22‬دفترخانه اسناد رسمی شماره ‪ ۴۳۱‬شهر اصفهان‪ ،‬مدعی‬ ‫مفقود شدن سند مالکیت ‪ 7/2‬حبه مشاع از ‪ ۷۲‬حبه ششدانگ پالک ‪ 80‬فرعی از‬ ‫‪ ۱‬اصلی مورد ثبت ‪ ۲۴۱۷۰۲‬صفحه ‪ ۱۲۲‬دفتر ‪ 1090‬بخش چهارده اصفهان تحت‬ ‫شماره چاپی ‪ ۹۹۹۳۸۱‬سری ب سال ‪ ۹۳‬صادر و تسلیم گردیده سند مالکیت مرقوم‬ ‫در اثر جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است‪.‬‬ ‫لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت در‬ ‫یک نوبت اگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم‬ ‫یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز‬ ‫اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم‬ ‫و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند‬ ‫مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض‬ ‫اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق‬ ‫مقررات خواهد شد‪ .‬ابوالفضل شهریاری نائینی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫غرب اصفهان ‪/1221452‬م الف‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫زیان بانک دی به صفر خواهد‬ ‫رسید‬ ‫الکترونیکیشدنعملیات‬ ‫بانکی ناگزیر است‬ ‫مدیرعامل بانک مهر ایران معتقد است‪ :‬مشتریان امروز‬ ‫فرصتی برای مراجعه به شعب ندارند و بنابراین الکترونیکی‬ ‫شدن عملیات بانکی و قراردادهای تسهیالت‪ ،‬گریزناپذیر‬ ‫است‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی‬ ‫در نامه ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی خواستار‬ ‫اجرای کامل و تسریع روند اجرای الکترونیکی شدن‬ ‫قراردادهای تسهیالت بانکی به عنوان یکی از اولویت های‬ ‫اصلی تیم اقتصادی دولت شد‪ .‬موضوعی که از اهمیت‬ ‫باالیی برخوردار است چرا که به اعتقاد کارشناسان پولی‬ ‫و بانکی‪ ،‬هم به نظارت بیشتر و بهتر بر بانک ها کمک‬ ‫می کند و هم عالوه بر شفاف سازی‪ ،‬باعث کاهش تشکیل‬ ‫پرونده های تخلفات نیزخواهد شد؛ به عبارت دیگر این اقدام‬ ‫را می توان به عنوان تحولی بزرگ در نظام بانکی کشور‬ ‫دانست که بسیاری از دعاوی بین وام گیرندگان و بانک ها‬ ‫را نیز حل خواهد کرد‪ .‬در همین باره مرتضی اکبری‪،‬‬ ‫مدیرعامل بانک مهر ایران اظهار کرد‪ :‬مشتریان بانک ها‬ ‫اکنون فرصتی برای مراجعه به شعبه و دریافت خدمات‬ ‫بانکی ندارند بنابراین باید خدمات بانکی را در فضایی ارائه‬ ‫کنیم که مشتری بتواند به راحتی دسترسی داشته باشد نه‬ ‫اینکه او مجبور باشد برای دریافت خدمات بانکی حتما به‬ ‫شعبه مراجعه کند‪ .‬وی با بیان اینکه خوشبختانه توسعه‬ ‫ابزارهای مبتنی بر فناوری اطالعات این امکان را در اختیار‬ ‫ما گذاشته و الزم است به این سو حرکت کنیم‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬شیوع بیماری کووید ‪ ۱۹‬هر چند مشکالت بسیاری‬ ‫ایجاد کرد‪ ،‬اما یکی از موارد مثبت ان گسترش فرهنگ‬ ‫استفاده از ابزارهای الکترونیکی بود؛ به نحوی که حتی‬ ‫برخی افراد و سازمان هایی که در برابر این مهم‪ ،‬مقاومت‬ ‫می کردند نیز ناگزیر به تغییر رویه شدند‪ .‬مدیرعامل بانک‬ ‫مهر ایران گفت‪ :‬خوشبختانه شبکه بانکی کشور به طور کلی‬ ‫در حوزه ابزارهای غیرحضوری و بانکداری نوین موفق‬ ‫عمل کرده و در حال حاضر بسیاری از خدمات به صورت‬ ‫غیرحضوری به مشتریان ارائه می شود‪ .‬با این حال ضروری‬ ‫است این ابزارها بیش از پیش گسترش یابند‪ .‬الکترونیکی‬ ‫شدن عملیات بانکی و قراردادهای تسهیالت که به تازگی‬ ‫مورد تاکید وزیر محترم اقتصاد نیز بوده‪ ،‬امری گریزناپذیر‬ ‫است و بانک ها باید به این سو حرکت کنند‪ .‬اکبری ادامه‬ ‫داد‪ :‬برای تسریع توسعه ابزارهای غیرحضوری‪ ،‬الزم است‬ ‫برخی از قوانین و مقررات حاکم بر شبکه پولی و بانکی‬ ‫به روز و دست بانک ها در این حوزه بازتر شود‪ .‬همچنین‬ ‫ممکن است برخی بانک ها در سطح بدنه خود مقاومت هایی‬ ‫برای اجرای تغییرات داشته باشند که این موضوع نیز با‬ ‫گذر زمان حل می شود‪ .‬مدیرعامل بانک مهر ایران با تاکید‬ ‫بر اینکه خوشبختانه بانک مهر ایران در حوزه بانکداری‬ ‫نوین و توسعه ابزارهای غیرحضوری مبتنی بر فناوری‬ ‫اطالعات‪ ،‬پیشتاز شبکه بانکی است‪ ،‬افزود‪ :‬از انجایی که‬ ‫بانک مهر ایران‪ ،‬خدمات بانکداری خرد را به مشتریان‬ ‫خود ارائه می دهد‪ ،‬در راستای برنامه های اصالح ساختار‬ ‫و الکترونیکی کردن عملیات اجرایی شعب و ایجاد یک‬ ‫بانک تمام هوشمند‪ ،‬سامانه جامع میعاد (مدیریت یکپارچه‬ ‫عملیاتی اجرایی دیجیتال شعب بانک) با زیرسامانه های‬ ‫مختلف طراحی و در همه شعب عملیاتی شده است‪.‬‬ ‫وی درباره سامانه میعاد توضیح داد‪ :‬الکترونیکی کردن‬ ‫قراردادها و فرم های افتتاح حساب و تسهیالت‪ ،‬تعریف‬ ‫امضای الکترونیک و حذف هرگونه پرینت کاغذ‪ ،‬با هدف‬ ‫تکمیل عملیات بانکداری سبز و تسریع در انجام امور‬ ‫بانکی مشتریان صورت گرفته است‪ .‬همچنین دیجیتالی‬ ‫کردن اسناد و فرم های قرارداد این امکان را ایجاد می کند‬ ‫تا مراجعان و متقاضیان استفاده از سبد محصوالت بانک‪،‬‬ ‫بدون نیاز به صرف وقت برای تکمیل فرم های کاغذی در‬ ‫سریع ترین زمان ممکن عملیات بانکی خود را با امنیت باال‬ ‫از طریق برخورداری از احراز هویت به وسیله ابزار بیومتریک‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫وزیر نیرو در اصفهان وعده داد‬ ‫خبر‬ ‫فعال شدن طرح های ابی تعطیل شده زاینده رود ‬ ‫در دولت سیزدهم‬ ‫وزیر نیرو گفت‪ :‬دولت طرح های ابی تعطیل شده را در‬ ‫حوضه ابی زاینده رود فعال می کند و این مهمترین عزم و‬ ‫اراده دولت مردان است‪.‬‬ ‫به گزارش اصفهان امروز‪ ،‬علی اکبر محرابیان روز جمعه‬ ‫در دیدار با کشاورزان شرق استان اصفهان در شهرستان ورزنه‬ ‫افزود‪ :‬حتی در ‪ ۲‬ماه گذشته برخی پروژه های ابی تعطیل‬ ‫دوباره پیگیری شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه توزیع اب باید بر مبنای عدالت باشد‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬در حوضه زاینده رود پروژه های متعدد داشتیم که اگر‬ ‫به وقتش اجرا می شد شاهد این میزان رنج در بین کشاورزان‬ ‫و مردم نبودیم‪.‬‬ ‫وزیر نیرو با تاکید بر اینکه وزارتخانه برای اجرای طرح ها‬ ‫ایستاده و مصمم است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬سدهای خالی ارثی هست‬ ‫که به ما رسیده و سوء مدیریت پروژه های تعطیل را رقم‬ ‫زده است‪.‬‬ ‫محرابیان با اشاره به اینکه یکی از راه های حل نشکل‬ ‫اب‪ ،‬اصالح منابع اب در مصارف و تولید است اظهارداشت‪:‬‬ ‫بطور قطع با مشارکت کشاورزان می توان تصمیمات خوبی‬ ‫اتخاذ کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کشور در سال های گذشته به سمت‬ ‫خشکسالی رفته است گفت‪ :‬اگر ‪ ۵۰‬سال پیش خود را ببینیم‪،‬‬ ‫پی می بریم که باید مصارف خود را اصالح کنیم‪.‬‬ ‫وزیر نیرو با اشاره به اینکه کشور ما برخاسته از انقالب‬ ‫اسالمی در مسیر امام و شهدا و خاری در چشم دشمنان‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به هیچ کس اجازه نمی دهیم دشمنان از‬ ‫مشکالت ما خوشحال شوند‪.‬‬ ‫محرابیان ادامه داد‪ :‬حضور ما در تجمع امروز در مسیر رشد‬ ‫انقالب و کشور است ما ایستادی م حق شما را بگیریم که خود‬ ‫بر اساس اجرای عدالت است‪.‬‬ ‫همچنین استاندار اصفهان در این دیدار گفت‪ :‬همت ما‬ ‫برای حل مشکالت زاینده رود و رفع معضالت کشاورزان‬ ‫است‪ .‬سید رضا مرتضوی با بیان اینکه در این ارتباط‬ ‫گفت وگو های زیادی داشتیم افزود‪ :‬سه چهارم وقت ما صرف‬ ‫مساله اب می شود لذا باید دست به دست هم دهیم و تحمل‬ ‫کنیم تا با برنامه ریزی مشکالت حل شود‪.‬‬ ‫استاندار اصفهان با اشاره به حضور پرشور کشاورزان در‬ ‫انتخابات گفت‪ ۸۳ :‬درصد کشاورزان در انتخابات شرکت‬ ‫کردند و بالغ بر ‪ ۹۵‬درصد به اقای رییسی رای دادند‪.‬‬ ‫وزیر نیرو از عوارض‬ ‫فرونشست در اصفهان‬ ‫بازدید کرد‬ ‫‪ÁÁ‬باید با رعایت عدالت‪ ،‬اب توزیع شود‬ ‫وزیر نیرو خطاب به کشاورزان اصفهانی با اشاره به اینکه‬ ‫برای احقاق حق تک تک شما ایستاده ام و این خواسته دولت‬ ‫و رئیس جمهور است‪ ،‬گفت‪ :‬امروز اب کم است و باید با‬ ‫رعایت عدالت‪ ،‬اب توزیع شود‪.‬‬ ‫علی اکبر محرابیان در ادامه بازدید از منطقه شرق‬ ‫اصفهان و در جمع کشاورزان اصفهانی در مسجد وجاره بران‬ ‫شمالی‪ ،‬با اشاره به اینکه امروز شاهد سوء مدیریت در کشور‬ ‫هستیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در حوضه زاینده رود پروژه های متعددی‬ ‫داشته ایم که اگر این پروژه ها در زمان خود اجرا می شد‪ ،‬امروز‬ ‫شاهد این میزان رنج نبودیم‪ .‬وی گفت‪ :‬در نخستین وعده‪،‬‬ ‫می گویم که عزم و اراده دولت این است که پروژه های‬ ‫تعطیل را فعال کند که با بهره برداریشان‪ ،‬سود انها به مردم‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫وزیر نیرو تاکید کرد‪ :‬نمود این وعده این است که طی‬ ‫دو ماه گذشته بسیاری از پروژه های تعطیل کشور‪ ،‬دوباره راه‬ ‫افتاده و فعال شد‪.‬‬ ‫محرابیان اما با اشاره به اینکه طی ‪ ۵۲‬سال گذشته در‬ ‫سالی ابی که پشت سر گذاشتیم‪ ،‬باالترین میزان خشکسالی‬ ‫را تجربه کردیم‪ ،‬گفت‪ :‬اگرچه مطابق اعالم هواشناسی برای‬ ‫پاییز بارش های خوبی پیش بینی نشده بود‪ ،‬اما خدا روشکر‬ ‫متوسط بارش ها در ابان ماه خوب و معادل نرمال بود و ادامه‬ ‫بارش ها نیز مناسب خواهد بود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬با پروژه هایی که اجرا می کنیم و میزان‬ ‫اب حاصل از ان که به شما می رسانیم‪ ،‬می توانید مزارع خود‬ ‫را ابیاری کنید‪.‬‬ ‫وزیر نیرو با نگاهی به وضعیت ‪ ۵۰‬سال پیش منابع ابی‬ ‫کشور‪ ،‬گفت‪ :‬در ان سال ها به ازای هر ایرانی ‪ ۶۵۰۰‬مترمکعب‬ ‫اب بود‪ ،‬اما در طول سال های گذشته خشکسالی حاکم شده‪،‬‬ ‫از سوی دیگر مصرف اب کشور باال رفته است‪ ،‬بنابراین باید‬ ‫میزان مصرف خود را با این وضعیت مطابقت دهیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬امروز اب کم است و باید با رعایت‬ ‫عدالت اب توزیع شود و ما ایستاده ایم و این را اجرا می کنیم‪.‬‬ ‫محرابیان گفت‪ :‬ما با این میزان اب کم باید خود و‬ ‫خانواده های خود را اداره کنیم و با این میزان اب تولید را‬ ‫اضافه کنیم‪.‬‬ ‫کشت‬ ‫محرابیان با اشاره به اینکه امروز در بیشتر استان ها ِ‬ ‫برنج می شود در حالی که این کشت باید در استان های‬ ‫شمالی انجام شود‪ ،‬با ذکر مثالی گفت‪ :‬به ازای هر هکتار‬ ‫تولید برنج در کشور ساالنه بین ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۵‬هزار مترمکعب‬ ‫اب مصرف می شود که میزان تولید برنج دو تن در هکتار‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادامه بعد از اعتراض دوباره کشاورزان شرق‬ ‫اصفهان‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬من برای احقاق حق تک تک شما‬ ‫ایستاده ام و این خواسته دولت و رئیس جمهور است و رئیس‬ ‫جمهور خواست در این سفر مسائل و مشکالت شما را بررسی‬ ‫و برای اصالح انها راهکار ارائه دهیم‪.‬‬ ‫علی اکبر محرابیان وزیر نیرو روز جمعه در جریان سفر‬ ‫به استان اصفهان با حضور در شهرستان َور َزنه در شرق‬ ‫این خطه از حوضه رودخانه زاینده رود و تاالب بین المللی‬ ‫گاوخونی بازدید کرد‪.‬‬ ‫در ایین بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس انجمن روابط عمومی ایران؛‬ ‫مدیریت ناب در روابط عمومی فوالد مبارکه‬ ‫زبانزدشد‬ ‫در ایین بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس انجمن روابط‬ ‫عمومی ایران‪ ،‬شرکت فوالد مبارکه تنها دریافت کننده جایزه‬ ‫مدیریت ناب (‪ )Lean Management‬در حوزه روابط‬ ‫عمومی لقب گرفت؛ این جایزه در عرصه روابط عمومی توسط‬ ‫بزرگان و پیشکسوتان این عرصه در حضور روابط عمومی‬ ‫سازمان ها و دستگاه های مختلف به روابط عمومی این شرکت‬ ‫اهدا شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایراسین‪ ،‬ایین بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس‬ ‫انجمن روابط عمومی ایران در مرکز همایش های سیتی سنتر‬ ‫اصفهان و با حضور بزرگان عرصه روابط عمومی نظیر خسرو‬ ‫رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران‪ ،‬حمید شکری خانقاه‬ ‫معاون برنامه ریزی و مطالعات افکار عمومی مرکز روابط‬ ‫عمومی‪ ،‬غالمرضا کاظمی دینان رئیس شورای سیاست گذاری‬ ‫هفته روابط عمومی ایران و همچنین مدیران روابط عمومی‬ ‫شرکت ها و سازمان های برجسته کشوری و استانی برگزار شد‪.‬‬ ‫در این مراسم عالوه بر سخنرانی بزرگان عرصه روابط عمومی‪،‬‬ ‫از تمبر مخصوص پنجاهمین سالگرد تاسیس انجمن روابط‬ ‫عمومی ایران‪ ،‬چهارمین دوره مدیریت عالی روابط عمومی‬ ‫کشور (‪ DBA‬روابط عمومی)‪ ،‬پوستر کنفرانس رویکردهای‬ ‫نوین روابط عمومی های ایران و دو کتاب «روابط عمومی‬ ‫و ارتباط با رسانه» (به قلم محمدمهدی فرقانی و مهدخت‬ ‫بروجردی علوی) و «روابط عمومی ایران با استاندارد جهانی»‬ ‫(تالیف حمید شکری خانقاه) نیز رونمایی گردید‪.‬‬ ‫ازانجاکه نقش و جایگاه روابط عمومی در سازمان ها بسیار‬ ‫برجسته است‪ ،‬نحوه مدیریت در این بخش نیز اهمیت ویژه ای‬ ‫دارد‪ .‬به همین دلیل هیئت برگزاری سومین کنفرانس بین المللی‬ ‫رویکرد نوین روابط عمومی ایران شاخص هایی را بر اساس‬ ‫پیشرفته ترین متد مدیریتی جهان‪ ،‬مدیریت ناب و به منظور‬ ‫ارزیابی دقیق عملکرد روابط عمومی ها طراحی کرد که پس‬ ‫از انجام ارزیابی های مختلف میان روابط عمومی های موجود‪،‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه پس از ‪ ۶‬ماه بررسی دقیق‪ ،‬در اکثر‬ ‫شاخص ها پیشتاز شد و به همین دلیل تنها دریافت کننده جایزه‬ ‫مدیریت ناب (‪ )Lean Management‬در حوزه روابط‬ ‫عمومی لقب گرفت‪ .‬این جایزه در عرصه روابط عمومی توسط‬ ‫بزرگان و پیشکسوتان این عرصه در حضور روابط عمومی‬ ‫سازمان ها و دستگاه های مختلف به روابط عمومی این شرکت‬ ‫اهدا شد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬چهار شــاخص کلیدی در ارزیابی روابط‬ ‫عمومیبرتر‬ ‫هادی زمانی‪ ،‬رئیس دپارتمان ارتباطات و اطالعات اصفهان‪،‬‬ ‫در همین خصوص گفت‪ :‬در ارزیابی بهترین شیوه مدیریت‬ ‫در حوزه روابط عمومی‪ ،‬مدیریت ناب به عنوان جدیدترین متد‬ ‫مدیریتی روز دنیا محور ارزیابی روابط عمومی ها قرار گرفت‪.‬‬ ‫در همین راستا ‪ ۴‬شاخص اصلی برای ارزیابی ها در نظر گرفته‬ ‫شد که عبارت اند از‪ :‬مسئولیت اقتصادی (نقشی که سازمان در‬ ‫ارزش افرینی و توسعه اقتصادی دارد)‪ ،‬مسئولیت اجتماعی‪ ،‬مبارزه‬ ‫با هدررفت در سازمان و سطح شاخص های ارتباطات‪ .‬در این‬ ‫میان شرکت فوالد مبارکه در یک بررسی دقیق شش ماهه با‬ ‫جدیدترین استانداردهای روز دنیا در اکثر شاخص ها پیشتاز شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬روابط عمومی ها باید در این حوزه از‬ ‫برترین ها الگو بگیرند و برای کسب این جایزه در دوره های‬ ‫بعد تالش کنند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬گام های فوالد مبارکه برای پشــتیبانی از‬ ‫تولید ادامه دارد‬ ‫هادی نباتی نژاد‪ ،‬مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬نیز‬ ‫درباره کسب این جایزه بزرگ اظهار کرد‪ :‬قطعا دستاورد که با‬ ‫همکاری همه پرسنل روابط عمومی شرکت به دست امده‪،‬‬ ‫مایه افتخار ماست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه همواره تالش‬ ‫کرده است تا با انتخاب دو شعار «روابط عمومی ها‪ ،‬پشتیبان‬ ‫تولید» و «این گام ها برای پشتیبانی از تولید ادامه دارد» به شعار‬ ‫سال مقام معظم رهبری جامع عمل بپوشاند‪ .‬در همین راستا‬ ‫هوشمندانه تالش کردیم ضمن تعامل با رسانه ها و به کارگیری‬ ‫تمامی ابزارهای موجود‪ ،‬هنرمندانه در جبهه صنعت ایران پیشتاز‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به جایگاه روابط‬ ‫عمومی در سازمان ها و تاکید رهبر انقالب برای امیدافرینی در‬ ‫جامعه گفت‪ :‬توجه به رویکردهای خالقانه و استفاده از ابزارهای‬ ‫مختلف رسانه ای به منظور انجام تعامالت منطقی و گسترد ه با‬ ‫طیف های مختلف‪ ،‬یکی از موفقیت های فوالد مبارکه در عرصه‬ ‫روابط عمومی است‪.‬‬ ‫نباتی نژاد اضافه کرد‪ :‬با توجه به اینکه دو شعار فوالد مبارکه در‬ ‫عرصه روابط عمومی برگرفته از شعار سال رهبر معظم انقالب‬ ‫است‪ ،‬تمام تالش خود را برای تحقق ان ها به کار می بندیم‪ .‬در‬ ‫همین خصوص برنامه ریزی های الزم صورت گرفته و اقدامات‬ ‫مختلفی در دستور کار دارد که در نهایت منجر به تحقق این‬ ‫دو خواهد شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬ازانجاکه فوالد مبارکه برای دست یابی‬ ‫به این مهم عزم جدی دارد‪ ،‬اماده ایم تا با همفکری همه‬ ‫صاحب نظران عرصه روابط عمومی و رسانه و انجام اقدامات‬ ‫مشترک‪ ،‬در راستای اعتالی میهن اسالمی حرکت کنیم و‬ ‫عالوه بر پشت سر گذاشتن تحریم‪ ،‬توطئه های دشمنان را‬ ‫خنثی کنیم و اقتدار تولید داخل را به رخ بکشیم‪.‬‬ ‫در پایان این همایش از پیشکسوتان عرصه روابط عمومی‬ ‫و همچنین روابط عمومی های شرکت کننده در برنامه گپ‬ ‫ارتباطی‪ ،‬تقدیر شد‪.‬‬ ‫توسعه صنعتی اصفهان باید به سمت صنایع دانش بنیان هدایت شود‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان اصفهـان‬ ‫اظهار داشـت‪ :‬میزان برداشـت اب از سفره های اب زیرزمینی‪،‬‬ ‫متناسـب با میزان بـارش و ورودی حوضه هـای ابریز نبوده و‬ ‫امروز این اسـتان به شـدت با مشـکل فرونشسـت مواجه شده‬ ‫اسـت و نمی تـوان جلـوی ان را گرفت‪.‬‬ ‫بانک ملت به کاربران سامانه همراه بانک در خصوص‬ ‫نصب نرم افزارهای جعلی با اسم همراه بانک ملت هشدار داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت‪ ،‬به اطـالع‬ ‫کاربران سامانه همـراه بانک می رسـاند که بانک ملت هیچگونه‬ ‫نرم افزاری در گوگل پلی «‪ »Google play‬با نام همرا ه بانک ‬ ‫ملت و یا نام های مشابه منتشر نکرده است و نرم افزار منتشر‬ ‫شده در این استور جعلی بوده و زمینه دسترسی غیرمجاز با‬ ‫مقاصد شوم کالهبرداری‪ ،‬اخاذی و الوده سازی گوشی تلفن‬ ‫همراه کاربران و هدایت انها به صفحات جعلی مرسوم به‬ ‫فیشینگ و برداشت غیر مجــاز از حساب بانکی انها را فراهم‬ ‫می سازد‪ .‬بر این اساس تنهـا روش امن برای دانلود نرم افزار‬ ‫همــراه بانک‪ ،‬مراجعه به سایت اصلـی بانک ملت به نشـانی‬ ‫‪ www.bankmellat.ir‬و یا دانلود نرم افزار از بازارچه های‬ ‫اینترنتی معتبر معرفی شده در سایت همرا ه بانک ملت می باشد‬ ‫و کاربران می بایست از جستجوی لینک سامانه در موتورهای‬ ‫جستجو نظیر گوگل خودداری نمایند‪ .‬بانک ملت از مشتریان و‬ ‫مردم خواسته است تا با جـدی گرفتن هشدارها‪ ،‬نقشه هکرها‬ ‫و کالهبـرداران را برای برداشت غیرقانونی از حساب های انان‪،‬‬ ‫خنثیکنند‪.‬‬ ‫اعطای تسهیالت به رانندگان‬ ‫تاکسی در بانک رسالت‬ ‫مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت از پرداخت تسهیالت‬ ‫قرض الحسنه به رانندگان تاکسی در سراسر کشور خبر داد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایبِنا‪ ،‬محمدحسین حسین زاده در مراسم انعقاد تفاهم‬ ‫نامهبانکقرض الحسنهرسالت‪،‬اتحادیهتاکسیرانی هایشهری‬ ‫کشور و شرکت ایساکو گفت‪ :‬رانندگان تاکسی و مصرف‬ ‫کنندگان قطعات ایران خودرو می توانند با عضویت در سامانه‬ ‫اعتماد اجتماعی‪ ،‬از تسهیالت قرض الحسنه در این بانک‬ ‫بهره مند شوند‪ .‬وی سقف این تسهیالت را ‪ ۳۰۰‬میلیون ریال‬ ‫عنوان کرد و اظهار داشت‪ :‬این تسهیالت با بازپرداخت شش‬ ‫ماهه و در صورت عدم تراکنش با تنفس سه ماهه پرداخت‬ ‫خواهد شد‪ .‬مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت با تاکید بر‬ ‫عضویت رانندگان تاکسی در سامانه اعتماد اجتماعی گفت‪:‬‬ ‫تاکسی داران با عضویت در این سامانه هم سواد ینترنتی خود‬ ‫را ارتقا خواهند داد و هم می توانند برای خرید قطعات مورد‬ ‫نیاز تسهیالت قرض الحسنه دریافت کنند‪ .‬حسین زاده بانک‬ ‫قرض الحسنه رسالت را بانکی خرد و اجتماعی برشمرد و افزود‪:‬‬ ‫در این بانک‪ ،‬امکان تامین مالی شرعی‪ ،‬اسان و ارزان توسط‬ ‫مردم و از گردش مالی خود انها امکان پذیر است‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫انعقاد این تفاهم نامه با هدف کمک به معیشت رانندگان تاکسی‬ ‫اظهارداشت‪ :‬توسعه فرهنگ همیاری اجتماعی‪ ،‬قرض الحسنه و‬ ‫بهبود معیشت رانندگان تاکسی در این تفاهم نامه لحاظ شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پرداخت تسهیالت به‬ ‫دانش بنیان هاتوسطبانک‬ ‫توسعه صادرات‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‪:‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان اصفهـان‬ ‫گفـت‪ :‬سیاسـت گذاری توسـعه صنعتـی در ایـن اسـتان باید‬ ‫بـه سـمت صنایـع دانش بنیـان و صنایع فنـاور هدایت شـود‪.‬‬ ‫محمدجـواد بگـی در گفت وگـو بـا ایرنـا بابیـان اینکـه‬ ‫سیاسـت گذاری توسـعه صنعتـی در اصفهـان اشـتباه اسـت‬ ‫افـزود‪ :‬برخـی تصمیمـات اشـتباه گذشـته و بارگـذاری‬ ‫بیش ازحـد روی رودخانـه زاینـده رود‪ ،‬نه تنهـا در اصفهـان‪،‬‬ ‫بلکـه چهارمحـال و بختیـاری و یـزد امـروز گریبـان همه ما‬ ‫را گرفتـه و ایـن اسـتان را بـا بحـران بی ابـی و فرونشسـت‪،‬‬ ‫مواجـه کـرده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه بایـد صنایـع فنـاور و صنایع پاک‪ ،‬سـبز‬ ‫بـا مصـرف کـم اب و انـرژی‪ ،‬جایگزیـن صنایـع االینـده و‬ ‫پرمصـرف شـوند ادامـه داد‪ :‬باید تعریف جدیـدی از صنایع در‬ ‫اسـتان اصفهـان به عنـوان یک محـور در اقتصاد کشـور ارائه‬ ‫کنیـم و دیگـر امـکان اسـتقرار صنایـع مبتنی بـر االیندگی‪،‬‬ ‫مصـرف انـرژی‪ ،‬مصـرف اب و مسـائلی کـه اینـدگان را بـا‬ ‫مخاطـره مواجـه می کنـد‪ ،‬وجود نـدارد‪.‬‬ ‫هشدار بانک ملت درباره‬ ‫نسخه های جعلی همراه بانک‬ ‫]عکس‪:‬زهرا باغبان‪ /‬ایرنا [‬ ‫مدیرعامل بانک دی با ابراز امیدواری نسبت به تداوم‬ ‫روند کاهش زیان انباشته بانک گفت‪ :‬با ادامه مسیر فعلی در‬ ‫اینده ای نزدیک زیان انباشته بانک دی به صفر خواهد رسید‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک دی‪ ،‬نشست‬ ‫هم اندیشی مدیران صف و ستاد بانک دی با موضوع تبیین‬ ‫و تشریح سیاست ها و برنامه های عملیاتی اغاز بکار کرد‪.‬‬ ‫برات کریمی مدیرعامل در سخنرانی اغازین این همایش‬ ‫گفت‪ :‬هر سازمانی برای رشد و دستیابی به موفقیت نیازمند‬ ‫همدلی سازمانی است و بانک دی با تالش و همدلی همه‬ ‫پرسنل خود به موفقیت های بزرگی دست یافته است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬خوشبختانه با برنامه ریزی های انجام شده توانسته ایم‬ ‫‪ ۵۰‬درصد از زیان انباشته خود را کاهش دهیم و مسیر‬ ‫ما برای ادامه این روند فراهم شده است‪ .‬کریمی با اظهار‬ ‫امیدواری نسبت به تداوم روند کاهش زیان انباشته بانک‬ ‫دی گفت‪ :‬با ادامه مسیر فعلی در اینده ای نزدیک زیان‬ ‫انباشته بانک دی به صفر خواهد رسید‪ .‬مدیرعامل بانک‬ ‫دی افزود‪ :‬افزایش سرمایه بانک کاری بزرگ بود که‬ ‫خوشبختانه به سرانجام رسید و موجب شد بانک از شمول‬ ‫ماده ‪ ۱۴۱‬بانک مرکزی خارج شود‪ .‬کریمی با اشاره به‬ ‫برنامه های درحال اجرا گفت‪ :‬تا پایان سال جاری افتخارات‬ ‫بسیار دیگری بدست خواهد امد که باعث سربلندی و رشد‬ ‫جایگاه بانک در نظام بانکی کشور خواهد شد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بانک دی با اشاره به راه اندازی باجه های خدمت بانک در‬ ‫شعب بنیاد شهید در سراسر کشور‪ ،‬از مدیران شعب خواست‬ ‫حداکثر توان و امکانات را برای ارائه خدمات به خانواده‬ ‫معظم شهدا‪ ،‬ایثارگران و جانبازان بکار گیرند‪ .‬کریمی‬ ‫همچنین گفت‪ :‬بانک دی با توسعه خدمات الکترونیک خود‬ ‫تالش دارد عالوه بر گسترش خدمات غیرحضوری خود‪،‬‬ ‫سردمدار بانکداری دیجیتال در کشور باشد‪.‬‬ ‫شنبه | ‪ 22‬ابان ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4211‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫وی بابیـان اینکـه فرونشسـت به شـدت از زلزلـه خطرناک تر‬ ‫اسـت اضافـه کـرد‪ :‬امـکان انجـام اقدامـات پیشـگیرانه در‬ ‫برابـر سـیل‪ ،‬زلزلـه و اتش سـوزی‪ ،‬وجـود دارد امـا در برابـر‬ ‫فرونشسـت امـکان انجـام هیـچ کاری وجـود نـدارد‪.‬‬ ‫بگـی خاطرنشـان کـرد‪ :‬در صورتـی کـه مقاوم سـازی الزم‬ ‫را در برابـر زلزلـه انجـام داده باشـیم‪ ،‬احتمـال خطـر بسـیار‬ ‫کـم و تخریـب بسـیار ناچیـزی وجـود دارد امـا تاسیسـات و‬ ‫سـاختمان های شـهری در صـورت فرونشسـت ‪ ۳۰‬درصـد‬ ‫انحـراف پیـدا می کننـد‪.‬‬ ‫وی بیـان کرد‪ :‬تاسیسـات شـهری همانند راه هـا‪ ،‬فرودگاه ها‪،‬‬ ‫ریل هـای راه اهـن‪ ،‬تاسیسـات زیرسـاختی اب‪ ،‬بـرق و گاز در‬ ‫صورت فرونشسـت زمیـن با مخاطره جدی مواجه می شـوند‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان اصفهـان‬ ‫بابیان اینکه سیاسـت گذاری توسـعه صنعتی ما اشـتباه اسـت‬ ‫تاکیـد کـرد‪ :‬ایران به عنـوان بزرگ تریـن کشـور دارای ذخای ِر‬ ‫هیدروکربـن در دنیاسـت و ازلحـاظ معدنـی هـم ‪ ۶۹‬عنصـر‬ ‫جـدول تناوبـی را در اختیارداریـم و در ایـن شـرایط نبایـد به‬ ‫سـمت صنایعـی کـه اصـل و اسـاس ان را به عنـوان یـک‬ ‫موقعیـت محلـی در کشـور نداریـم‪ ،‬برویم‪.‬‬ ‫بگـی بـا اشـاره بـه ظرفیت هـای سـرمایه گذاری در اسـتان‬ ‫اصفهـان اظهار داشـت‪ :‬بیشـتر فارغ التحصیالن دانشـگاهی‬ ‫بایـد بتوانند به عنـوان کارافریـن وارد بازار کار شـوند و انتظار‬ ‫نداشـته باشـند که دولـت و مراکز اقتصـادی از ان ها به عنوان‬ ‫کارمنـد و کارگر اسـتفاده کند‪.‬‬ ‫وی یـاداور شـد‪ :‬اصفهـان بـا حـدود ‪ ۸۰‬شـهرک صنعتـی‬ ‫مصـوب‪ ،‬به عنـوان یکـی از صنعتی ترین اسـتان های کشـور‬ ‫محسـوب می شـود‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی اصفهـان گفـت‪:‬‬ ‫این اسـتان با حدود ‪ ۸۰‬شـهرک صنعتی مصوب ایجادشـده‪،‬‬ ‫هشـت شـهرک صنعتـی در دسـت اقـدام‪ ،‬هشـت شـهرک‬ ‫صنعتـی خصوصی و پنج شـهرک صنعتی در دسـت مطالعه‪،‬‬ ‫دارای ‪ ۱۰۱‬شـهرک و ناحیـه صنعتی اسـت‪.‬‬ ‫بیـش از ‪ ۱۴۰‬هـزار نفـر در شـهرک ها و نواحـی صنعتـی‬ ‫ُمصـوب و فعـال ایـن اسـتان مشـغول کار هسـتند‪.‬‬ ‫بانک توسعه صادرات ایران از ابتدا تا پایان شهریور ‪۱۴۰۰‬‬ ‫مبلغ یک هزار و ‪ ۷۷۹‬میلیارد ریال به شرکت های دانش بنیان‬ ‫تسهیالت پرداخت کرد‪ .‬به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی‬ ‫بانک توسعه صادرات به نقل از معاونت اعتبارات این بانک‪،‬‬ ‫تسهیالت پرداخت شده به شرکت های دانش بنیان در شش‬ ‫ماه اول سالجاری بیش از ‪ ۲‬درصد کل تسهیالت اعطایی‬ ‫بانک را به خود اختصاص داده است‪ .‬براساس این گزارش‬ ‫رقم تسهیالت بانک توسعه صادرات در پایان سال ‪ ۹۹‬به این‬ ‫شرکتها دو هزار و ‪ ۱۱۷‬میلیارد ریال بوده است که نسبت به‬ ‫سال قبل ان بیش از ‪ ۱۴‬درصد رشد داشته است‪ .‬الزم به ذکر‬ ‫است که شرکت های دانش بنیان در پایان سال ‪ ۱۳۹۸‬توانستند‬ ‫یکهزار و ‪ ۸۵۱‬میلیارد ریال از تسهیالت بانک توسعه صادرات را‬ ‫با رشد ‪ ۲۲‬درصدی نسبت به سال ‪ ۹۷‬به خود اختصاص دهند‪.‬‬ ‫این درحالیست که رقم یاد شده در سال ‪ ،۹۷‬یک هزار و ‪۵۱۴‬‬ ‫میلیارد ریال بود‪.‬‬ ‫توسعه گردشگری سالمت با‬ ‫بخشخصوصی‬ ‫معاون امور بین الملل اتاق بازرگانی ایران می گوید که با‬ ‫توجه به بستر مناسب گردشگری سالمت‪ ،‬بیماران کشورهای‬ ‫همسایه می توانند در قالب توریسم سالمت به ایران سفر‬ ‫کنند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬در سال های گذشته با توجه به توسعه‬ ‫زیرساخت های بهداشتی تعداد زیادی از بیماران کشورهای‬ ‫همسایه برای دریافت خدمات درمانی به ایران سفر کردند‪ .‬در‬ ‫کنار درامد حاصل از سفر این افراد ایجاد بستری برای افزایش‬ ‫تعداد بیمارانی که ایران را به عنوان کشور مقصد گردشگری‬ ‫انتخاب می کنند یکی از برنامه هایی بوده که دولت وبخش‬ ‫خصوصی اجرای ان را در دستور کار قرار داده اند‪ .‬محمدرضا‬ ‫کرباسی معاون بین الملل اتاق بازرگانی ایران در نشست‬ ‫هماهنگی پنجمین کنفرانس گردشگری سالمت کشورهای‬ ‫اسالمی از توان بخش خصوصی برای ارائه خدمات گردشگری‬ ‫سالمت به مسافران خارجی خبر داد و اعالم کرد که برای یک‬ ‫دوره پنج ساله ایران توانسته رشد بسیار خوبی را در این حوزه‬ ‫ثبت کند اما پس از ان این روند با افت مواجه شده است‪ .‬به‬ ‫گفته وی‪ ،‬از سال ‪ ۱۳۹۳‬و همزمان با افزایش اختالفات سیاسی‬ ‫میان ایران و عربستان سعودی برگزاری کنفرانس های سالمت‬ ‫از سوی اتاق بازرگانی متوقف شد‪ ،‬زیرا خطر برخی شیطنت ها‬ ‫و مشکالت اجرایی وجود داشت‪ .‬معاون بین الملل اتاق بازرگانی‬ ‫ایران اضافه کرد‪ :‬امروز که خوشبختانه نشانه هایی از بازگشت‬ ‫همکاری ها میان ایران و عربستان سعودی مشاهده می شود‬ ‫و فضای منطقه ارام تر شده امکان انکه یک سند جدید تنظیم‬ ‫شود و پنجمین کنفرانس گردشگری سالمت برگزار شود وجود‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شنبه | ‪ 22‬ابان ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4211‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫‪7‬‬ ‫بازدید نمایندگان ‪ AFC‬از‬ ‫زیرساخت هایباشگاهسپاهان‬ ‫سپاهان برنده بازی بزرگ لیگ‬ ‫برتروالیبال‬ ‫نماینــدگان ‪ AFC‬با حضور در اصفهــان از امکانات‬ ‫و زیرســاخت های باشگاه فوالد مبارکه ســپاهان بازدید‬ ‫کردند‪ .‬نمایندگان ‪ AfC‬با حضــور در کمپ تمرینی تیم‬ ‫فوتبال باشگاه ســپاهان از مرکز فنی ورزشی‪ ،‬زمین های‬ ‫تمرین‪ ،‬استخر و سایر امکانات تمرینی این تیم و ورزشگاه‬ ‫نقش جهان بازدید کردند‪ .‬مدیر کمیته مسابقات کنفدراسیون‬ ‫فوتبال اسیا در بازدید از ورزشگاه نقش جهان گفت‪ :‬ورزشگاه‬ ‫نقش جهان از جنبه های مختلف بسیار کامل است‪ .‬لوزانوف‬ ‫پاول افزود‪ :‬زمین چمن ورزشگاه کیفیت بسیار باالیی دارد و‬ ‫این امکانات شخصیت و ارزش باشگاه را بیش ازپیش نشان‬ ‫می دهد‪ .‬هومن فیروزی معاون اجرایی باشگاه فوالد مبارکه‬ ‫سپاهان هم در این بازدید گفت‪ :‬در یک سال گذشته شرایط‬ ‫بســیار بهتر شده و این حاصل مدیریت میدانی مدیرعامل‬ ‫باشــگاه و حمایت های هیئت مدیره و تالش سایر اعضای‬ ‫باشگاه است‪.‬‬ ‫تیم سپاهان با شکست شهرداری ارومیه به عنوان تنها تیم‬ ‫بدون باخت لیگ برتر والیبال صدرنشین باقی ماند‪ .‬هفته ششم‬ ‫لیگ برتر والیبال در شرایطی با برگزاری هفت دیدار در شهرهای‬ ‫مختلف پیگیری شد که جدال صدرنشینان جدول‪ ،‬مهم ترین و‬ ‫حساس ترین مسابقه این هفته بود‪ .‬این دیدار به میزبانی سالن‪25‬‬ ‫ابان مجموعه نقش جهان اصفهان اغاز شد و شاگردان رحمان‬ ‫محمدی راد در تیم سپاهان میزبان شهرداری ارومیه بودند‪.‬‬ ‫سپاهان و شهرداری ارومیه پیش از شروع این دیدار بدون باخت‬ ‫و با پنج برد و ‪ 14‬امتیاز در رتبه های اول و دوم جدول قرار داشتند‬ ‫که نماینده اصفهان با شکست سه بر صفر حریف به ششمین‬ ‫برد خود دست یافت و تنها تیم بدون باخت رقابت ها باقی ماند‪.‬‬ ‫شاگردان محمدرضا تندروان در تیم شهرداری ارومیه در سه ست‬ ‫این مسابقه با امتیازهای ‪ 25‬بر ‪ 25 ،22‬بر ‪ 19‬و ‪ 25‬بر ‪ 12‬مغلوب‬ ‫سپاهان شدند تا نخستین شکست خود را تجربه کنند‪.‬‬ ‫دریافتی شاگردان تارتار به ‪۲۰‬‬ ‫درصد رسید‬ ‫شاگردان تارتار به دلیل پیروزی مقابل سپاهان از سوی‬ ‫باشگاه پاداش دریافت می کنند‪ .‬ان ها به دلیل عملکرد خوب‬ ‫و کسب سه امتیاز مقابل سپاهان قرار است از سوی باشگاه‬ ‫پاداش دریافت کنند‪ .‬همچنین اعضای تیم فوتبال ذوب اهن‬ ‫تاکنــون ‪ ۲۰‬درصد از مطالبات مالی قرارداد خود را دریافت‬ ‫کرده اند و در شرایط خوبی قرار دارند‪.‬‬ ‫شادی عجیب حاج صفی کار‬ ‫دستش داد‬ ‫احسان حاج صفی بعد از گل دوم ایران وارد زمین چمن‬ ‫شد و به خوشحالی پرداخت‪ .‬احسان حاج صفی باتجربه ترین‬ ‫بازیکنان تیم ملی ایران که اگر در زمین مســابقه باشــد‪،‬‬ ‫بازوبند کاپیتانی را نیز بر دست می بندد‪ ،‬در بازی مقابل لبنان‬ ‫به عنوان نیمکت نشــین بازی را دنبال کرد‪ .‬او اما باوجود‬ ‫نیمکت نشینی اســترس زیادی در طول بازی داشت و با‬ ‫هر موقعیت تیم ملی از جایش بلند می شد‪ .‬حاج صفی حتی‬ ‫موقع گرم کردن در نیمه دوم نیز مشــخص بود که چقدر‬ ‫استرس دارد و نگران نتیجه بازی است‪ .‬درنهایت اما وقتی‬ ‫تیم ملی گل دوم را در ثانیه های پایانی مسابقه با لبنان به‬ ‫ثمر رساند‪ ،‬کاپیتان احسان نتوانست جلوی خودش را بگیرد‬ ‫و از شدت خوشحالی وارد زمین چمن شد‪ .‬درحالی که طبق‬ ‫مقررات ورود نیمکت نشینان به زمین بازی بدون اجازه داور‬ ‫ممنوع است‪ ،‬حاج صفی از شدت خوشحالی بعد از گل برای‬ ‫انکه احمد نوراللهی را در اغوش بگیرد‪ ،‬به داخل زمین چمن‬ ‫رفت و خودش را به گلزن ایران رســاند‪ .‬حاج صفی بعد از‬ ‫تبریک گفتن به نوراللهی و سایر بازیکنان سعی کرد سریعا‬ ‫زمین بازی را ترک کند اما این صحنه از چشــم داور پنهان‬ ‫نماند و باعث شد تا این بازیکن را باکارت زرد جریمه کند‪.‬‬ ‫حاج صفی نیز بدون اینکه اعتراضی بکند چون می دانست‬ ‫کارش مستحق کارت زرد بوده‪ ،‬زمین بازی را ترک کرد و به‬ ‫جمع نیمکت نشینان پیوست‪.‬‬ ‫استقبال گرم هواداران فوالد از‬ ‫نکونام‬ ‫هواداران فوالد با حضور در فرودگاه اهواز‪ ،‬از جواد نکونام‬ ‫سرمربی این تیم به گرمی استقبال کردند‪ .‬پس از تساوی‬ ‫فوالد برابر نفت مسجدســلیمان بود کــه مدیران این تیم‬ ‫تصمیم گرفتند تا به همکاری با عبداهلل ویســی پایان داده‬ ‫و یک بار دیگر جواد نکونام را به عنوان ســرمربی تیم خود‬ ‫انتخاب کنند‪ .‬مربی دو فصل قبل خوزستانی ها که پس از‬ ‫فینال جام حذفی و با پایان قراردادش از این تیم جداشــده‬ ‫بود‪ ،‬یک بــار دیگر هدایت فوالد را برعهده گرفت‪ .‬نکونام‬ ‫که به تمرینات فوالد در تهران اضافه شــده بود‪ ،‬به همراه‬ ‫کاروان این تیم به اهواز بازگشت و مورد استقبال هواداران‬ ‫خوزستانی قرار گرفت‪ .‬تعدادی از هواداران فوالد به صورت‬ ‫خودجوش و هماهنگی با باشگاه‪ ،‬راهی فرودگاه اهواز شده و‬ ‫از سرمربی تیمشان استقبال کردند‪ .‬این هواداران با در دست‬ ‫داشــتن بنرهایی نظیر «جواد اللیگایی‪ ،‬فوالد اسیایی» و‬ ‫«اقای نکونام خوش امدید»‪ ،‬به سرمربی تیمشان خوش امد‬ ‫گفتند‪ .‬ان ها همچنین بابت قهرمانی فوالد در جام حذفی‬ ‫از نکونام تشکر کردند چراکه پس از قهرمانی خوزستانی ها‬ ‫و پیروزی برابر اســتقالل‪ ،‬نکونام راهی اهواز نشده بود و‬ ‫این نخستین بازگشت سرمربی فوالد به خوزستان پس از‬ ‫قهرمانی در فصل گذشته بود‪.‬‬ ‫انتقاد رسول کربکندی از تاکتیک تیم ملی مقابل لبنان‬ ‫بایدکم اشتباه تربازیکنیم‬ ‫پیشکسـوت اصفهانـی فوتبـال ایران معتقد اسـت که‬ ‫باوجـود پیـروزی ملی پوشـان‪ ،‬تاکتیـک تیـم ملـی ایران‬ ‫برابـر لبنـان خـوب نبـود‪ .‬رسـول کربکندی معتقد اسـت‬ ‫کـه تیمـی کـه می خواهد به جـام جهانی بـرود باید قوی‬ ‫و کم اشـتباه باشـد چون حریف یک شـوت سـمت دروازه‬ ‫مـا زد و مـا هرچقـدر می زدیـم بـه دربسـته می خـورد‪.‬‬ ‫رسـول کربکنـدی دربـاره پیـروزی ایـران مقابـل لبنـان‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬از لبنـان یک بازی دفاعی سـراغ داشـتیم و‬ ‫ایـن خطرنـاک بـود که یـک گل جلو باشـد‪ .‬ایـن برنامه‬ ‫ان هـا بـود کـه بـا یـک بـازی بسـته ازگلشـان حفاظت‬ ‫کننـد‪ .‬روی یک اشـتباه محاسـباتی گل بـدی خوردیم و‬ ‫ان هـا به راحتـی به ما گل زدنـد‪ .‬این تنهـا موقعیت ان ها‬ ‫بـود کـه بـه گل رسـیدند و بعـدازان ما شـروع به سـانتر‬ ‫از جناحیـن کردیـم کـه ان هـا همـه حمالت مـا را قطع‬ ‫کردنـد‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬در پنج دقیقـه اخر روی بازی زمینی‬ ‫همهبایدتمام قدازاسکوچیچحمایتکنند‬ ‫ســرمربی ذوب اهــن می گوید همه بایــد به تصمیم‬ ‫اســکوچیچ احترام بگذارند‪ .‬مهدی تارتــار در مورد اینکه‬ ‫ذوب اهن امســال عملکرد متفاوت تری نســبت به فصل‬ ‫گذشته داشته اســت‪ ،‬گفت‪ :‬به هرحال ما از روز اول قرار را‬ ‫بر این گذاشــتیم که سخت تالش کنیم‪ .‬با توجه به قرعه‬ ‫سختی که داشتیم تا اینجای کار نسبتا خوب عمل کردیم‪.‬‬ ‫نباید کار را تمام شــده بدانیم‪ .‬هر بازی حکم یک فینال را‬ ‫بــرای مــا دارد‪ .‬باید بازی به بازی پیــش برویم‪ .‬هدف ما‬ ‫این اســت که در پایان فصل جایگاه مناسبی داشته باشیم‪.‬‬ ‫سرمربی ذوب اهن درباره اینکه این تیم پیش فصل خوبی‬ ‫را گذرانده و اعالم کرده است عالقه مند است در هفته های‬ ‫نخست با تیم های بزرگ دیدار کند‪ ،‬گفت‪ :‬معموال تیم ها در‬ ‫شروع فصل‪ ،‬خیلی هوشیار نیستند‪ .‬فصل شروع شده و ان‬ ‫هارمونی الزم را به دست نیاورده اند‪ .‬در کورس رقابت پایان‬ ‫فصل نیستند که دنبال تمام امتیازها باشند‪ .‬این کار را برای‬ ‫تیم های غیر مدعی راحت تر می کند‪ .‬در ســال های گذشته‬ ‫نیز در ابتدای لیگ به تیم های مدعی خورده ایم و ســربلند‬ ‫بیــرون امده ایم‪ .‬او درباره ضعف ذوب اهن در بخش گلزنی‬ ‫نیز این گونه پاسخ داد‪ :‬شما ببینید که ما با چه قرعه ای روبرو‬ ‫شده ایم‪ .‬ما با تیم های اول و دوم جدول دیدار کرده ایم و یک‬ ‫بازی ما نیز در ابادان برگزار شد‪ .‬ضمن اینکه موقعیت های‬ ‫خوبی را ایجاد کردیم‪ .‬حتی در برابر استقاللی که شکست‬ ‫خوردیم‪ ،‬می توانستیم بازنده نباشیم‪ .‬ولی به هرحال فوتبال‬ ‫ما االن این مشــکل را دارد چون که معموال بازیکنانی که‬ ‫خوب گل می زنند‪ ،‬به خاطر شرایط اقتصادی که وجود دارد‬ ‫سریعا ترانسفر می شوند و از کشور می روند‪ .‬ما باید بازیکن‬ ‫سپاهان برای شکست تراکتور اماده‬ ‫می شود‬ ‫وینگر باتجربه سپاهان مدعی است این تیم قادر خواهد بود‬ ‫شکست در دربی اصفهان را با کسب نتایج موفق در ادامه مسیر‬ ‫خرید جدید گل گهر نیامده‬ ‫گل زد‬ ‫مهاجم جوان اهل گابن تیــم گل گهر که به تازگی به‬ ‫جمع شاگردان امیر قلعه نویی اضافه شده‪ ،‬توانست در بازی‬ ‫تدارکاتی تیمش گل بزند‪ .‬یکی از خریدهای پر سر و صدا در‬ ‫بازار نقل و انتقاالت تابستانی‪ ،‬اریک بانیاما مهاجم تیم امید‬ ‫گابن بود؛ مهاجمی که رزومه چندانی از او در دسترس نبود‬ ‫و حتی بسیاری جذب او را از سوی باشگاه سیرجانی خالف‬ ‫ایین نامه نقل و انتقاالت می دانستند اما باشگاه گل گهر اثبات‬ ‫کرد که بانیاما ســابقه بازی در تیم ملی امید و بزرگساالن‬ ‫گابن را دارد و مشــکلی برای همراهی این تیم ندارد‪ .‬این‬ ‫مهاجم گابنی که حاال با توجه به مصدومیت دوماهه یونس‬ ‫شــاکری‪ ،‬می تواند به مهره کلیــدی گل گهر دربازی های‬ ‫اتی لیگ برتر تبدیل شود‪ ،‬برای نخستین بار از سوی امیر‬ ‫قلعه نویی مورد ازمایش قرار گرفت و نخستین تجربه بازی‬ ‫خود برای تیم جدیدش را در مصافی تدارکاتی مقابل شهر‬ ‫خودرو به دست اورد‪.‬‬ ‫و حفـظ تـوپ در عمق دفـاع حریف توانسـتیم گل بزنیم‬ ‫و به تسـاوی برسـیم ولی بعـدازان نه تیم ایـران و نه تیم‬ ‫لبنـان فکـر نمی کردنـد کـه بتواننـد گل برتـری را بزنند‪.‬‬ ‫روی یـک پـاس خیلـی خـوب از سـمت چپ بـه بیرون‬ ‫پـاس دادیـم و تـوپ بـه نوراللهـی رسـید و باوجوداینکه‬ ‫تاکتیـک مناسـبی بـرای گلزنـی انتخـاب نکـرده بودیم‪،‬‬ ‫سـه امتیـاز بـاارزش را بـه دسـت اوریـم‪ .‬پیشکسـوت‬ ‫فوتبـال دربـاره تاکتیک تیم ملـی ایران گفـت‪ :‬بی برنامه‬ ‫نبودیـم امـا مسـیر و تاکتیـک خوبـی را انتخـاب نکـرده‬ ‫بودیـم چـون ان هـا تجمع بازیکنانشـان بسـیار زیـاد بود‬ ‫و مـا نتوانسـتیم روی ارسـال ها و برنامـه تاکتیکی مـان‬ ‫بـه گل برسـیم‪ .‬به هرحـال حیـف بـود کـه این بـازی را‬ ‫ببازیـم امـا بـازی قدرتمندانه ای نبـود‪ .‬او دربـاره عملکرد‬ ‫بیرانونـد در ایـن دیـدار بیـان کـرد‪ :‬بیرانونـد یک اشـتباه‬ ‫محاسـباتی داشـت و باعـث شـد حریـف بـه گل برسـد‪.‬‬ ‫روی شـوت هـم خیلـی زود روی زمیـن افتـاد و مهاجـم‬ ‫حریـف بـا خونسـردی تـوپ را وارد دروازه کـرد‪ .‬تیمـی‬ ‫کـه می خواهـد بـه جـام جهانـی بـرود بایـد قوی تـر و‬ ‫کم اشـتباه تر باشـد چـون ان ها یک شـوت سـمت دروازه‬ ‫مـا زدنـد و مـا هرچقـدر می زدیـم بـه دربسـته می خورد‪.‬‬ ‫کربکنـدی در رابطـه با بـازی بعدی ایران با سـوریه بیان‬ ‫کـرد‪ :‬ان بازی هم بسـیار بسـته و خطرنـاک خواهد بود‪.‬‬ ‫ان هـا وقتـی از مـا ضعیف تـر هسـتند‪ ،‬طبیعی اسـت که‬ ‫می اینـد تـا پرتعـداد دفـاع کننـد‪ .‬ما نبایـد از ایـن تیم ها‬ ‫گل بخوریـم چـون وقتی گلـی دریافت کنیم‪ ،‬کار بسـیار‬ ‫سـخت می شـود و مشـکالت این چنینـی بـرای مـا بـه‬ ‫وجـود می ایـد‪ .‬مـا بایـد گل بزنیم تـا ان هـا مطابق میل‬ ‫مـا بـازی کننـد‪ .‬سـرمربی پیشـین ذوب اهـن اصفهـان‬ ‫در بخشـی دیگـر از اظهاراتـش دربـاره درگشـت هـوادار‬ ‫سـپاهان در مسـیر ورزشـگاه فوالدشـهر‪ ،‬گفـت‪ :‬بخـش‬ ‫مهمـی از ایـن موضـوع بـه مسـائل فرهنگـی مربـوط‬ ‫می شـود‪ .‬متاسـفانه خانواده هـای مـا احاطـه کاملـی بـر‬ ‫جوانـان احساسـی خـود ندارنـد‪ .‬ایـن اتفاقـات بایـد یک‬ ‫هشـدار بـزرگ باشـد تا خیلـی چیزها در زمینـه فرهنگی‬ ‫تغییـر کنـد و مـردم بداننـد که اسـتفاده از موتورسـیکلت‬ ‫و رعایـت نکـردن شـرایط ایمنـی‪ ،‬چقـدر می توانـد‬ ‫خطرناک باشـد‪ .‬رسـول کربکنـدی در بخـش دیگری از‬ ‫صحبت هایـش بابیـان اینکـه بسـیاری از اسـتانداردها در‬ ‫کشـورمان رعایت نمی شـود‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪ :‬در فوتبال‬ ‫اروپـا حضور هواداران در ورزشـگاه ها بسـیار راحت اسـت‬ ‫و درهـای ایسـتگاه متـرو کنـار درهـای ورزشـگاه بـاز‬ ‫می شـوند و هـواداران هیـچ مشـکلی بابـت ایـن موضوع‬ ‫ندارنـد‪ .‬البته سـال ها طول می کشـد که این اسـتانداردها‬ ‫را در ایـران رعایت کنیم و حاال حتی نمی توانیم سیسـتم‬ ‫‪ VAR‬را بـه ایـران بیاوریم‪ .‬وی همچنیـن پیرامون عدم‬ ‫دعـوت از مهـدی طارمـی بـه تیـم ملـی ایـران عنـوان‬ ‫کـرد‪ :‬ان طـور کـه در رسـانه ها خوانـده ام‪ ،‬اسـکوچیچ در‬ ‫مـورد شـرایط تاکتیک پذیـری بازیکنـان ایرانـی صحبت‬ ‫کـرده بـود کـه فکـر می کنم حـرف بیراهـی نـزد‪ .‬چون‬ ‫فوتبـال مـا ازلحـاظ تاکتیک پذیـری نسـبت به بسـیاری‬ ‫از کشـورها عقب تـر اسـت‪ .‬به نظـرم طارمی نباید پاسـخ‬ ‫سـرمربی تیـم ملی را مـی داد‪ .‬گاهی اوقات ممکن اسـت‬ ‫یـک پدر اشـتباه کنـد‪ ،‬امـا این دلیل نمی شـود که پسـر‬ ‫بخواهـد جوابـش را بدهـد‪ .‬کربکندی با تمجید از سـتاره‬ ‫ایرانـی پورتو بیـان کرد‪ :‬طارمـی یک فوتبالیسـت بزرگ‬ ‫اسـت و در شـرایط حرفـه ای بـازی می کنـد‪ ،‬امـا فکـر‬ ‫می کنـم بازیکـن تیم ملی که پاسـخ تماس هـای مربیان‬ ‫ایـن تیـم را نمی دهـد‪ ،‬حتمـا دچـار خودبزرگ بینی شـده‬ ‫اسـت‪ .‬دعـوت نشـدن طارمـی می تواند یک تلنگـر برای‬ ‫او و دیگـر بازیکنـان تیم ملی باشـد که مسـائل حرفه ای‬ ‫را رعایـت کنند‪.‬‬ ‫جبران کنند‪ .‬ســپاهان در شرایطی که مدعی اصلی این فصل‬ ‫محسوب می شــود‪ ،‬در هفته گذشته مقابل ذوب اهن در دربی‬ ‫اصفهان شکســت خورد‪ .‬محمدرضا خلعتبری وینگر باتجربه‬ ‫طالیی پوشــان درباره این بازی و شرایط تیمش گفت‪ :‬بازی‬ ‫ســختی بود و ما از قبل این را می دانســتیم که دیدار حساس‬ ‫و دشواری در پیش داریم‪ .‬متاسفانه از فرصت هایی که داشتیم‬ ‫به درســتی اســتفاده نکردیم و حریف هم بازی خیلی خوبی‬ ‫از خودش به نمایش گذاشــت و این بــرد را به ان ها تبریک‬ ‫می گویم‪ .‬دربی های اصفهان همیشه حساس و دشوار هستند‬ ‫و این بازی هم همین طور بود‪ .‬وی در مورد پنالتی ازدست رفته‬ ‫و اخراج بازیکن سپاهان در این دیدار‬ ‫گفت‪ :‬در مورد پنالتی ما بدشــانس‬ ‫بودیم و به هرحال این اتفاق بعضی‬ ‫وقت ها رخ می دهد‪ .‬سجاد شهباززاده‬ ‫بازیکــن خوبی اســت و گل های‬ ‫زیادی برای سپاهان به ثمر رسانده‬ ‫و از این اتفاقات در فوتبال برای هر‬ ‫تیمی رخ می دهد‪ .‬در مورد اخراج هم‬ ‫قبال گفته بودم که به نظرم تصمیم‬ ‫داور در ان صحنه ســختگیرانه بود‪.‬‬ ‫وینگر سپاهان در مورد تعطیلی لیگ‬ ‫توضیح داد‪ :‬بــرای تیم ملی ارزوی‬ ‫موفقیــت دارم و باید از این فرصت‬ ‫ایجادشده استفاده کنیم تا اگر نقاط‬ ‫ضعفی وجود دارد برطرف کنیم و با شرایط بهتری به مسابقات‬ ‫برگردیم‪ .‬خلعتبری در مورد تقابل با تراکتور بعد از تعطیلی لیگ‬ ‫گفت‪ :‬تراکتور تیم خوب و پر هواداری است‪ .‬فعال فرصت داریم‬ ‫تا روی این بازی کارکنیم و در این بازی می رویم تا سه امتیاز‬ ‫را بگیریم و بازی با ذوب اهن و اتفاقات ان را فراموش کنیم و‬ ‫شکستی که خوردیم را جبران کنیم‪ .‬خوشبختانه در هفته ای که‬ ‫ما شکســت خوردیم سایر تیم های مدعی هم نتوانستند نتایج‬ ‫خوبی بگیرند و اختالفی به ان صورت ایجاد نشد‪.‬‬ ‫بسازیم‪ .‬ساختن بازیکن زمان می برد‪ .‬جوانان باید کار کنند‪.‬‬ ‫اول فصــل نیز هســتیم‪ .‬هرچقدر که بیشــتر بازی کنیم‪،‬‬ ‫بازیکنان نیز بیشتر با همدیگر هماهنگ می شوند ولی کال‬ ‫از خط حمله تیم راضی هستم‪ .‬وی در مورد اینکه در قضیه‬ ‫اسکوچیچ و طارمی حق را به کدام طرف می دهد‪ ،‬گفت‪ :‬من‬ ‫خیلی کوتاه صحبت کرده بودم‪ .‬االن زمان این نیست که ما‬ ‫درباره این مسائل صحبت کنیم‪ .‬ما نباید کاری کنیم که نفر‬ ‫اول کادر فنی تمرکزش را از دســت بدهد‪ .‬درست است که‬ ‫اقای اسکوچیچ خارجی است‪ ،‬ولی در حال حاضر سرمربی‬ ‫تیم ملی ماست‪ .‬ما باید تمام قد حمایت کنیم‪ .‬اقای طارمی‬ ‫واقعا بازیکن باارزشی است‪ .‬من خیلی به ایشان اعتماد دارم‬ ‫ولی بحث تیم فرق می کند‪ .‬همیشه باید اولویت تیم باشد‪.‬‬ ‫در حال حاضر همه باید به تصمیم اقای اســکوچیچ احترام‬ ‫بگذاریم و برای تیم ملی کشــورمان ارزوی موفقیت کنیم‪.‬‬ ‫سرمربی ذوب اهن درباره تغییرات فراوان مربیان در ابتدای‬ ‫لیگ بیســت و یکم و قانون حضور هــر مربی تنها در دو‬ ‫تیم طی یک فصل پاســخ داد‪ :‬شــرایط واقعا فرق می کند‪.‬‬ ‫یک زمانی مربی کارش را انجام می دهد و باشــگاه عذرش‬ ‫را می خواهد‪ .‬یک زمانی نیز کامال برعکس اســت و مربی‬ ‫می بیند که شــرایط تیم بهتر است و قصد دارد به تیم بهتر‬ ‫دیگری برود‪ .‬به هرحال باید قانون جوری باشــد که عدالت‬ ‫اجرا شــود‪ .‬اینکه با مربی که دنبال ترک تیم است برخورد‬ ‫شود و نتواند به راحتی تیم عوض کند‪ ،‬نمی شود‪ .‬باید قوانین‬ ‫به گونه ای باشد که زمانی یک باشگاه مربی را کنار می گذارد‪،‬‬ ‫حق ان مربی ضایع نشــود‪ .‬باید در همه موارد عدالت را در‬ ‫نظر بگیریم‪.‬‬ ‫سپاهان همچنان مدعی جدی قهرمانی‬ ‫لیگ است‬ ‫مربی سپاهان اعتقاد دارد باید همه تیم ها شرایط ویژه فوتبال‬ ‫ایران را قبول کنند‪ .‬علیرضا مرزبان در مورد تعطیلی لیگ برتر پس‬ ‫از گذشــت چهار هفته از رقابت های‬ ‫لیگ برتــر اظهار داشــت‪ :‬در همه‬ ‫جای دنیا به همین شــکل است و‬ ‫وقتی بازی های ملی اســت تیم ها‪،‬‬ ‫ملی پوشان را به فدراسیون می دهند‪.‬‬ ‫در ایران‪ ،‬اما شرایط کمی حاد تر است‪.‬‬ ‫قاره اســیا پهناور است درحالی که در‬ ‫اروپا کشور ها به هم نزدیک و سفر ها‬ ‫کوتاه است‪ .‬به این ترتیب ان ها نیاز به‬ ‫ریکاوری خاصی ندارید‪ ،‬اما بازیکنان‬ ‫ما باید از اروپــا به ایران بیایند و نیاز‬ ‫به ریکاوری دارند‪ .‬این شــرایط برای‬ ‫همه تیم ها مشکالتی ایجاد می کند‪.‬‬ ‫بااین حال تیم ملی در اولویت است و‬ ‫باید خود را با این شرایط هماهنگ کنیم‪ .‬وی با اشاره به این که‬ ‫«باید شرایط فوتبال ایران را بپذیریم» تصریح کرد‪ :‬ما دیگر به این‬ ‫شرایط عادت کردیم و به جای اعتراض های تکراری تیم خود را‬ ‫بر اساس شرایط‪ ،‬سازماندهی می کنیم‪ .‬ما شرایط فوتبال ایران را‬ ‫پذیرفتیم و در ان شاغل هستیم درنتیجه نسبت به تغییراتی که‬ ‫ممکن اســت صورت گیرد واقع بین بوده و بر اساس این شرایط‬ ‫برنامه ریزی می کنیم‪ .‬در این مدت به فکر ان هســتیم تا نقاط‬ ‫ضعف تیم را شناسایی و ان را برطرف کنیم‪ .‬به خوبی از شرایط‬ ‫تیم خود باخبر هستیم و ان را اصالح می کنیم‪ .‬مربی تیم سپاهان‬ ‫با اشــاره به دو بازی اخیر تیمش خاطرنشــان کرد‪ :‬ما هنوز هم‬ ‫پیروزیاسانبسکتبال‬ ‫ذوب اهن مقابل حریف‬ ‫خوزستانی‬ ‫تیم بسکتبال ذوب اهن در اخرین دیدار دور رفت لیگ برتر‬ ‫مقابل خانه بسکتبال خوزستان به پیروزی رسید‪ .‬سبزپوشان‬ ‫اصفهانی در کوارتر نخست موفق شدند با نتیجه ‪ ۱۷‬بر ‪ ۱۱‬به‬ ‫برتری برسند؛ در کوارتر دوم نیز ذوب اهن با نتیجه ‪ ۲۱‬بر ‪ ۹‬برنده‬ ‫از زمین خارج شد‪ .‬در کوارتر سوم و چهارم نیز شاگردان فرزاد‬ ‫کوهیان در ذوب اهن به ترتیب با نتایج ‪ ۱۹‬بر ‪ ۱۷‬و ‪ ۲۳‬بر ‪ ۲۱‬به‬ ‫سود خود پایان دادند و این بازی را با نتیجه ‪ ۸۰‬بر ‪ ۵۸‬از سد خانه‬ ‫بسکتبال خوزستان بردند‪ .‬ذوب اهن با کسب پنجمین برد خود در‬ ‫لیگ برتر بسکتبال ‪ ۱۲‬امتیازی شد و در پایان دور رفت‪ ،‬در رده‬ ‫دوم جدول رده بندی گروه الف لیگ برتر بسکتبال قرار گرفت‪.‬‬ ‫حضور ‪ ۱۸‬تیم در مسابقات‬ ‫هندبالقهرمانیاسیا‬ ‫در مسابقات هندبال قهرمانی مردان اسیا ‪ ۱۸‬کشور‬ ‫شرکت می کنند و قرعه کشی این مسابقات اذر برگزار خواهد‬ ‫شد‪ .‬بیستمین دوره رقابت های قهرمانی مردان اسیا و انتخابی‬ ‫مسابقات قهرمانی جهان لهستان از ‪ ۲۸‬دی تا ‪ ۱۱‬بهمن به‬ ‫میزبانی عربستان برگزار خواهد شد‪ .‬برای این مسابقات ‪۱۸‬‬ ‫کشور اعالم امادگی کرده اند که مراسم قرعه کشی این مسابقات‬ ‫روز شنبه ‪ ۴‬دسامبر برابر سیزدهم اذر ‪ ۱۴۰۰‬برگزار خواهد‬ ‫شد‪ .‬مراسم قرعه کشی این مسابقات در سالن عبدالعزیز شهر‬ ‫ظهران عربستان سعودی برگزار می شود و ‪ ۱۸‬تیم حاضر در‬ ‫این مسابقات رقبای خود را خواهند شناخت‪ .‬تیم های عربستان‪،‬‬ ‫بحرین‪ ،‬کویت‪ ،‬عمان‪ ،‬امارات‪ ،‬قطر‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬ژاپن‪ ،‬استرالیا‪،‬‬ ‫اردن‪ ،‬عراق‪ ،‬تایلند‪ ،‬هند‪ ،‬ازبکستان‪ ،‬سنگاپور‪ ،‬هنگ کنگ‪ ،‬ویتنام‬ ‫و جمهوری اسالمی ایران ‪ ۱۸‬تیم حاضر در این دوره از رقابت ها‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫تیم ملی جوجیتسو در‬ ‫رقابت هایجهانیحاضر‬ ‫می شود‬ ‫اعضای تیم ملی جوجیتسو «برزیلی» ایران برای حضور‬ ‫در رقابت های قهرمانی جهان صبح فردا شنبه راهی امارات‬ ‫می شوند‪ .‬رقابت های جوجیتسو قهرمانی جهان از روز ‪ ۲۴‬ابان‬ ‫ماه به مدت چهار روز به میزبانی امارات در شهر ابوظبی برگزار‬ ‫خواهد شد و تیم ملی ایران برای حضور در این مسابقات راهی‬ ‫امارات شد‪ .‬این مسابقات در بخش های مختلف برگزار می شود و‬ ‫این برای اولین بار است که تیم ملی جوجیتسو برزیلی ایران که‬ ‫زیر نظر فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی فعالیت می کند‬ ‫تشکیل شده و در این رقابت های به دیدار رقبای خود می رود‪.‬‬ ‫علیرضا رزاقی کمچی از اذربایجان غربی‪ ،‬ابوالفضل مبارک‪،‬‬ ‫مهدی اسماعیلی زاده‪ ،‬سینا مصلی‪ ،‬بهنام پور شعبانی‪ ،‬امیرحسین‬ ‫اندیشناک‪ ،‬مجید اهنی‪ ،‬علیرضا لفظی‪ ،‬حسن جهانگیری‪ ،‬علی‬ ‫کمالیان و مصطفی اجاقی از تهران‪ ،‬کریم نژاد پورحسین‪،‬‬ ‫امیرحسین جینور از گیالن‪ ،‬محمدجعفر انصاری‪ ،‬بهزاد و بهراد‬ ‫رشیدی قائدی از مازندران ترکیب تیم اعزامی کشورمان را به‬ ‫این مسابقات تشکیل می دهند‪ .‬امیرهوشنگ همسایه به عنوان‬ ‫سرمربی‪ ،‬سیروان قصیری به عنوان مربی‪ ،‬امیرعباس انوری‬ ‫به عنوان مربی بدنساز و علی کریم پور به عنوان داور این تیم را‬ ‫همراهی خواهند کرد‪.‬‬ ‫دخترانتکواندوکارانایرانی‬ ‫درراه ریاض‬ ‫مدعی هستیم؛ تیم های دیگر برای امتیاز گرفتن از ما برنامه دارند‪.‬‬ ‫بااین حال ما هنوز تیم های باالی جــدول را رقبای اصلی خود‬ ‫می دانیم‪ .‬هرچند هنوز برای قضاوت زود اســت و ممکن است‬ ‫برخی تیم های دیگر رشد کنند‪ .‬فکر می کنم فوالد می تواند یکی‬ ‫از تیم هایی باشد که تغییر کند و خود را باال بکشد و شاید تیم هایی‬ ‫در اینده به مدعی تبدیل شوند که اصال فکرش را نمی کنید‪ .‬هر‬ ‫تیمی می تواند به لحاظ ساختاری و ازنظر روانی‪ ،‬با رعایت اصل‬ ‫همبستگی به مدعیان اضافه شوند‪.‬‬ ‫دختران هوگوپوش ایران با ترکیبی هشت نفره به زودی‬ ‫راهی رقابت های ازاد جهانی ریاض خواهند شد‪ .‬تیم ملی‬ ‫تکواندوی زنان ایران قرار است در روزهای اینده در مسابقات‬ ‫ازاد قهرمانی جهان به میزبانی ریاض عربستان شود و حاال‬ ‫زهرا سروی‪ ،‬نایب رئیس بانوان فدراسیون تکواندو درباره‬ ‫تیم اعزامی به این دوره از رقابت ها توضیحی را ارائه کرده‬ ‫است‪ .‬سروی دراین باره به سایت فدراسیون تکواندو گفت‪:‬‬ ‫رقابت های انتخابی تیم ملی با حضور مدال اوران طالیی سی‬ ‫و یکمین دوره مسابقات بین المللی جام فجر و سومین دوره‬ ‫رقابت های بین المللی ازاد اسیا‪ ،‬مدال اوران بیست و چهارمین‬ ‫دوره مسابقات قهرمانی اسیا و منتخبین کمیته فنی برگزار‬ ‫شد‪ .‬وی افزود‪ :‬ترکیبی در همان مقطع زمانی اعالم شد‬ ‫اما با توجه به شرایط‪ ،‬برخی تغییرات داشتیم و درنهایت با‬ ‫ترکیبی از جوانان و باتجربه ها در مسابقات ازاد قهرمانی‬ ‫جهان ریاض حضور پیدا می کنیم تا تکواندوکاران توانمند‬ ‫کشورمان با کسب امتیاز این رویداد بتوانند جایگاه خود را‬ ‫در رنکینگ ارتقا داده و کار راحت تری در رویدادهای پیش‬ ‫رو داشته باشند‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫شنبه ‪ 22‬ابان ‪ / 1400‬سـال هجدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪13Nov2021 | 4211‬‬ ‫ایات نورانی‬ ‫کسانی که دوست دارند کارهای بسیار زشت [مانند ان تهمت بزرگ] در میان اهل ایمان شایع شود‪ ،‬در دنیا و اخرت‬ ‫عذابی دردناک خواهند داشت‪ ،‬و خدا [انان را] می شناسد و شما نمی شناسید‪.‬‬ ‫نور ‪19‬‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫عرضه ســبک زندگی و تبادل فرهنگ ها‪ ،‬احترام متقابل‬ ‫به تفاوت فرهنگی و شــیوه های گوناگــون زندگی افراد‬ ‫برشمرد‪ .‬کارشناس گردشگری اداره کل میراث فرهنگی‬ ‫اصفهان بابیان اینکه غذا شاخصه هویت ایرانی و بخشی‬ ‫از فرهنگ اســت افزود‪ :‬در حوزه روســتایی و عشایری‬ ‫غذاهای سنتی با شــیوه های پخت قدیمی نقش مهمی‬ ‫در توسعه گردشــگری دارد و نشان دهنده تنوع فرهنگی‬ ‫ماست‪ .‬او درباره اقدامات گذشته در حوزه گردشگری غذا‬ ‫گفت‪ :‬پیش از شیوع کرونا برگزاری جشنواره های مختلف‬ ‫بــرای معرفی غذاهای بومی و محلی‪ ،‬محصوالت غذایی‬ ‫و خوراکــی مختلف‪ ،‬ســوغات های محلی و نمایش های‬ ‫ایینی مرتبط با غذا در دســتور کار اداره میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی بود‪ .‬تاجداری هدف از برگزاری‬ ‫این جشنواره ها را برندســازی غذاهای ایرانی در صنعت‬ ‫گردشــگری‪ ،‬معرفی اشپزهای برتر و پیوند ان ها با مراکز‬ ‫پذیرایی مانند هتل ها‪ ،‬توجه به غذاهای ســنتی و هدایت‬ ‫ان ها به ســمت واحدهای پذیرایی جهــت ارائه غذاهای‬ ‫بومی و محلی‪ ،‬معرفی و ترویج فرهنگ غذای سنتی سالم‪،‬‬ ‫مفید‪ ،‬کم هزینه و حالل ایرانی‪ ،‬کشف طعم های جدید غذا‬ ‫و حمایت از غذای ایرانی و هنر اشــپزی بومی‪ ،‬تشــویق‬ ‫خانواده ها به اســتفاده از غذای ســنتی و نیز نشان دادن‬ ‫فرهنگ و سنت غذایی استان اصفهان دانست‪ .‬او عنوان‬ ‫کرد‪ :‬اصفهان پیشرو و پیشنهاددهنده تدوین اطلس غذایی‬ ‫مکتوب و دیجیتال در کشور اســت که در این دانشنامه‬ ‫مشخصات غذا شــامل دستور پخت‪ ،‬پیشــینه تاریخی‪،‬‬ ‫تفاوت ها و تنوع غذایی نقاط مختلف‪ ،‬طبخ غذا‪ ،‬برندسازی‬ ‫و اداب اشــپزی و ســفره ارایی ذکرشده است‪ .‬کارشناس‬ ‫گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی اصفهان ادامه داد‪:‬‬ ‫فیلم و عکس درزمینهٔ گردشگری غذا نیز تهیه و منتشر‬ ‫می شود که به توسعه این نوع گردشگری کمک می کند‪.‬‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫یک فنجان‬ ‫شعر‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫کسی از اهوال و شدائد قیامت در امان نمی باشد‪ ،‬مگر ان که در‬ ‫دنیا ترس از خدا داشته باشد‪.‬‬ ‫امام حسین (ع)‬ ‫ثبت ‪ 31‬مهارت پخت و غذای اصفهانی در فهرست میراث‬ ‫ناملموسکشور‬ ‫کارشــناس گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی اصفهان گفــت‪ ۱۹ :‬غذا و‬ ‫‪ ۱۲‬مهارت پخت غذای این اســتان در فهرســت میراث‬ ‫ناملموس کشورمان ثبت شده است‪.‬‬ ‫مریم تاجداری در گفت وگو بــا ایرنا بابیان اینکه این‬ ‫تعداد غذا و مهارت پخت تا پایان ســال ‪ ۹۹‬در فهرســت‬ ‫میراث ناملموس ثبت شده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬این خوراک ها‬ ‫شامل انواع غذاهای سنتی‪ ،‬نوشــیدنی های سرد و گرم‪،‬‬ ‫اش و ســوپ‪ ،‬ترشیجات‪ ،‬دمنوش ها و محصوالت محلی‬ ‫اســت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬مهارت پخت کباب گلپایگان‪ ،‬کلوچه‬ ‫سنتی کاشان‪ ،‬بریانی و خورشــت ماست اصفهان‪ ،‬ایین‬ ‫سنتی سمنوی نذری شهرضا‪ ،‬اش حلیم گلشهر و شیرینی‬ ‫ازجمله برخی از این مهارت های پخت اســت‪ .‬کارشناس‬ ‫گردشــگری اداره کل میراث فرهنگــی اصفهان‪ ،‬غذا یا‬ ‫خوراک را یکی از محورهای مهم جذب گردشگر دانست‬ ‫و بیان کرد‪ :‬غذا به عنوان زبان مشــترک مردم دنیاست و‬ ‫گردشگر در هر وضعیت و شــرایط اقتصادی که باشد از‬ ‫غذا اســتفاده می کند‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬گردشگری غذا یکی‬ ‫از انواع گردشــگری است که انگیزه اصلی ان تجربه غذا‬ ‫و سبک های اشپزی منحصربه فرد در مقصدهای خاص‪،‬‬ ‫اشنایی بافرهنگ میزبان و ثبت خاطره به یادماندنی برای‬ ‫گردشگر است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬غذا عاملی در راســتای توسعه گردشگری‬ ‫است‬ ‫تاجداری با اشاره به اینکه غذا و خوراک موجب رونق‬ ‫گردشگری می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در کشور ایران ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬نوع غذای سنتی دارد که می تواند یکی از غنی ترین‬ ‫ســفره های غذایی باشد‪ .‬او یاداور شد‪ :‬شیوه طبخ غذا در‬ ‫ایران پس از ســبک طبخ چینی و رومی‪ ،‬سومین سبک‬ ‫شناخته شده در جهان اســت‪ .‬کارشناس گردشگری اداره‬ ‫کل میراث فرهنگــی اصفهان گفت‪ :‬در مکتب غذایی ما‬ ‫خوراک های بســیار زیادی هستند که قابلیت ثبت شدن‬ ‫به عنوان میــراث معنوی را دارد‪ .‬او بابیان اینکه اســتان‬ ‫اصفهان در حوزه گردشگری غذا ظرفیت های باال و تنوع‬ ‫خوبی دارد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬دالیل این تنوع غذایی‪ ،‬شرایط‬ ‫جوی متنوع در نقاط مختلف استان‪ ،‬تنوع قومی و نژادی‬ ‫و خرده فرهنگ هــا و تنوع گیاهان دارویــی در اصفهان‬ ‫است‪ .‬تاجداری اشــاره کرد‪ :‬گردشگری خوراک در رونق‬ ‫اقتصادی و تجاری مردم مناطق مختلف بسیار موثر است‬ ‫و به عنوان یک شــاخصه مهم برای معرفی شهرستان به‬ ‫کار می رود که به ظرفیت سازی در صنعت گردشگری هر‬ ‫منطقه منجر می شود‪ .‬او گردشگری غذا را فرصتی برای‬ ‫گروه نشریات‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫‪ÁÁ‬هنوز برخی ســنت های اشــپزی اصفهان‬ ‫ناشناخته مانده است‬ ‫او خاطرنشــان کرد‪ :‬باوجوداین تالش هــا‪ ،‬اما هنوز‬ ‫بسیاری از سنت های اشپزی در روستاها و شهرستان های‬ ‫اصفهان ناشــناخته مانده انــد‪ .‬تاجداری اضافــه کرد‪ :‬با‬ ‫برگزاری جشنواره های مختلف و گسترش گردشگری غذا‬ ‫می توانیم این نوع گردشــگری را احیا کنیم‪ .‬او با اشاره به‬ ‫توجه ویژه به کشــورهای بازار هدف اظهار داشت‪ :‬مردم‬ ‫امروزه بــرای انتخاب مقصد ســفرهای خود به موضوع‬ ‫غذا توجه زیادی دارند و این موضوع درباره گردشــگران‬ ‫چینی بیشــتر صدق می کند بنابراین به اموزش در بخش‬ ‫خصوصی درباره ذائقه کشــورهای هــدف اقدام کرده و‬ ‫غذاهای محلی را در فهرست غذاهای هتل ها قراردادیم‪.‬‬ ‫این کارشناس گردشگری گفت‪ :‬بخشی از درامد صنعت‬ ‫گردشــگری به صنعت غذا بازمی گردد بنابراین باید میان‬ ‫این دو صنعت ارتباط خوبی برقرار شود زیرا حدود یک سوم‬ ‫از هزینه گردشــگران برای غذا هزینه می شود‪ .‬او بابیان‬ ‫اینکــه قرار دادن خوراک های ایرانی در فهرســت غذای‬ ‫هتل ها سبب اشــتغال زایی می شــود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اگر در‬ ‫روســتاها نیز باتدبیر و برنامه ریزی به سمت اشپزی اقوام‬ ‫پیش برویم شاهد رشد و بهبود شرایط اقتصادی خواهیم‬ ‫بود و از مهاجرت از روســتاها به شهرها جلوگیری خواهد‬ ‫شد‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬گردشگری غذا به تنهایی می تواند‬ ‫ســکوی پرتاب یک منطقه به سمت رونق گردشگری و‬ ‫رشــد اقتصادی شود‪ .‬این کارشــناس گردشگری درباره‬ ‫اقدامــات صورت گرفته در حوزه گردشــگری غذا افزود‪:‬‬ ‫استانداردســازی واحدهای پذیرایی و دریافت گواهینامه‪،‬‬ ‫خوراک های ســنتی و بومی‪ ،‬بازرسی مستمر از تاسیسات‬ ‫پذیرایی‪ ،‬رعایت اداب پذیرایی‪ ،‬ارتباط با گردشگران برای‬ ‫جویا شدن میزان رضایت‪ ،‬اموزش راهنمایان گردشگری‬ ‫ی و طرز پخت ان ها و تنوع بخشی‬ ‫با انواع غذا و نوشــیدن ‬ ‫غذا با توجه به ذائقه گردشــگران از این اقدامات است‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬در حوزه گردشــگری غذا‪ ،‬چالش هایی ازجمله‬ ‫کمبود نیروی متخصص از ارائه خدمات گردشگری‪ ،‬کم‬ ‫بودن تنوع غذایی‪ ،‬غیراستاندارد بودن دستور پخت برخی‬ ‫از غذاها‪ ،‬کمبود اســاتید برجسته در حوزه اشپزی و طبخ‬ ‫غذاهای محلی و سنتی وجود دارد‪ .‬تاجداری عنوان کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه میراث فرهنگی به عنوان یکی از متولیان و‬ ‫حمایتگر در امر رونق گردشگری خوراک است باید تالش‬ ‫کرد در دوران پساکرونا از فرصت ها برای رونق این بخش‬ ‫استفاده و برای سرمایه گذاری و بسترسازی مناسب اقدام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫گر بیدل و بی دستم وز عشق تو پابستم‬ ‫بس بند که بشکستم ‪ ،‬اهسته که سرمستم‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫زادروز گالب ادینه‬ ‫پیام رسان های محبوب مانند تلگرام و واتساپ توزیع شد‪.‬‬ ‫درمجموع ‪ 21‬هزار و ‪ ۲۹۰‬خانوار از تمام استان های کشور‬ ‫پرسش نامه را تکمیل کرده و وارد مطالعه شدند‪ .‬میانگین‬ ‫سنی سرپرست خانوار ‪ 44/7‬سال و اندازه خانوار در بیش از‬ ‫‪ 80‬درصد از شرکت کنندگان سه نفر یا بیشتر بود‪ .‬بیشترین‬ ‫و کمترین تعداد مشاغل سرپرستان خانوار به ترتیب شغل‬ ‫ازاد ( حدود ‪ 34‬درصد) و بهورز (نزدیک به سه درصد) بود‪.‬‬ ‫بررسی ها در خصوص سطح تحصیالت سرپرست خانوار‬ ‫نشان داد که تحصیالت زیر دیپلم و کاردانی به ترتیب‬ ‫بیشترین (‪ 33‬درصد) و کمترین (‪ 7/3‬درصد) فراوانی را‬ ‫داشتند‪ .‬یافته های این مطالعه حاکی از این بود که تغییر‬ ‫قابل توجه در دفعات مصرف فست فودها در طول قرنطینه‬ ‫کووید‪ ،۱۹-‬توسط حدود ‪ 76/2‬درصد از شرکت کنندگان‬ ‫گزارش شده است که از این تعداد ‪ 74/8‬درصد کاهش یافته‬ ‫و تنها دو درصد از خانوارها مصرف فست فودها را افزایش‬ ‫داده اند‪ .‬در این تحقیق مشخص شد که خانوارهایی که‬ ‫حداقل یک کودک زیر پنج سال داشتند‪ ،‬کمتر احتمال‬ ‫داشت مصرف فست فودها را کاهش دهند‪ .‬درحالی که‬ ‫خانوارهایی که درامدشان در طول قرنطینه به طور‬ ‫چشم گیری کاهش یافته بود و در استان های محروم‬ ‫زندگی می کردند‪ ،‬احتمال بیشتری داشت که فست فودها‬ ‫را کاهش داده یا از سبد غذایی شان حذف کنند‪ .‬طبق این‬ ‫بررسی؛ در میان افرادی که مصرف فست فود خود را‬ ‫کاهش داده بودند‪ ،‬حدود ‪ 82‬درصد از ان ها فست فود را‬ ‫به طور کامل از سبد غذایی خود حذف کرده بودند‪ .‬ترس‬ ‫از الوده شدن فست فودها به ویروس کرونا و افزایش‬ ‫تعداد افراد در خانه‪ ،‬به ترتیب بیشترین و کم ترین دلیل‬ ‫کاهش مصرف فست فودها بوده است‪ .‬برخالف یافته ها‬ ‫این تحقیق؛ در مطالعه ای در لهستان‪ ،‬خانواده های‬ ‫دارای فرزند و ان هایی که در منطقه ای با تولید ناخالص‬ ‫داخلی (‪ )GDP‬باالتر زندگی می کنند‪ ،‬شانس بیشتری‬ ‫برای تبعیت از الگوی غذایی ناسالم داشتند‪ .‬همچنین‬ ‫بررسی های گذشته نشان داده است که از دست دادن‬ ‫شغل و درامد درنتیجه تعطیلی های دولتی‪ ،‬منجر به اثرات‬ ‫نامطلوب بر امنیت غذایی افراد اسیب پذیر در کشورهای‬ ‫کم درامد و متوسط می شود‪ .‬به این صورت که افراد فقیر با‬ ‫صرف بیشتر درامد برای غذاها‪ ،‬به سمت خرید ارزان ترین‬ ‫کالری ها مانند فست فودها می روند که عمومًا سرشار از‬ ‫کالری‪ ،‬چربی و قند هستند؛ اما ازنظر مواد مغذی ضعیف‬ ‫هستند‪ .‬ولی در بررسی کشور ما مشخص شد که کاهش‬ ‫درامد‪ ،‬با کاهش مصرف فست فودها مرتبط است‪.‬‬ ‫اگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫سازمان جنگلها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری کشور‬ ‫مناسبت‬ ‫موالنا‬ ‫قرنطینه کرونا‪ ،‬مصرف فست فود‬ ‫در کشور را کاهش داد‬ ‫بررسی های یک مطالعه بر روی بیش از ‪ ۲۱‬هزار‬ ‫خانوار ایرانی نشان داده که مصرف فست فود در دوران‬ ‫قرنطینه در خانوارهای ایرانی به شدت کاهش یافته است‪.‬‬ ‫اگرچه ممکن است که این اتفاق را خوشایند بدانیم؛ اما‬ ‫این که چه غذاهایی جایگزین فست فودها در خانوارهای‬ ‫ایرانی شدند و همچنین پیامدهای کلی سالمتی ان‪،‬‬ ‫نیازمند مطالعات بیشتری است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬همه گیری بیماری کووید‪۱۹-‬‬ ‫بسیاری از کشورها را مجبور کرد تا برای کنترل شیوع‬ ‫بیماری‪ ،‬قرنطینه جزئی یا کامل برقرار کنند‪ .‬این‬ ‫قرنطینه ها‪ ،‬باعث محدودیت فعالیت بدنی در فضای‬ ‫باز و دسترسی به غذاهای تازه شده و استرس روانی را‬ ‫افزایش داده است‪ .‬همین موارد می تواند بر عادات غذایی‬ ‫روزانه افراد تاثیر بگذارد‪ .‬همچنین افراد ممکن است‬ ‫به دلیل بیماری و استرس‪ ،‬میل به مصرف «غذاهای‬ ‫راحت» داشته باشند‪ .‬اخبار ناخوشایند و برخی شایعات‬ ‫در مورد کووید‪ ۱۹-‬می تواند اضطراب‪ ،‬ترس و وحشت‬ ‫را در افراد تشدید کرده و ممکن است افراد برای مقابله با‬ ‫استرس‪ ،‬افسردگی و اضطراب و همچنین ایجاد احساس‬ ‫کاذب شادی‪ ،‬به سمت پرخوری و مصرف بیشتر غذاهای‬ ‫پرکالری و قندی بروند‪ .‬از سوی دیگر همه گیری ممکن‬ ‫است عادات غذایی مثبتی ازجمله صرف زمان بیشتر برای‬ ‫پخت وپز و کاهش مصرف فست فودهای ناسالم نیز به‬ ‫همراه داشته باشد‪ .‬ازانجاکه تاثیر همه گیری بر رفتارهای‬ ‫غذایی و انتخاب های غذایی افراد در جمعیت های مختلف‬ ‫می تواند متفاوت باشد‪ ،‬پژوهشگران با انجام یک مطالعه‬ ‫تغییرات فراوانی مصرف فست فود را در خانوارهای ایرانی‬ ‫ِ‬ ‫در دوران قرنطینه‪ ،‬نسبت به قبل از همه گیری موردبررسی‬ ‫قراردادند و همچنین دالیل این تغییرات را نیز در یک‬ ‫نمونه از کل کشور‪ ،‬ارزیابی کردند‪ .‬این مطالعه بخشی از‬ ‫یک پیمایش توصیفی‪-‬تحلیلی مقطعی در سراسر کشور‬ ‫بود که با استفاده از پرسش نامه الکترونیکی انالین انجام‬ ‫شد‪ .‬این پرسش نامه از ‪ ۱۶‬فروردین تا ششم اردیبهشت‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬که ایران در قرنطینه قرار داشت‪ ،‬تکمیل شد‪.‬‬ ‫نامه ای رسمی از سوی اداره تغذیه جامعه وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫به معاونت های بهداشتی و درمانی و دفاتر تغذیه جامعه‬ ‫دانشگاه های علوم پزشکی کل استان های کشور ارسال شد‬ ‫و از ان ها درخواست شد که لینک پرسش نامه را از طریق‬ ‫کارکنان بهداشت و تغذیه استان در میان جامعه تحت‬ ‫پوشش خدمات خود به اشتراک بگذارند‪ .‬همچنین لینک‬ ‫پرسش نامه به صورت گسترده در شبکه های اجتماعی و‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫رفع خطر از خانه‬ ‫تاریخیامام جمعه‬ ‫اصفهان‬ ‫برچیدن دیــوار خانه تاریخــی امام جمعه‬ ‫اصفهان برای رفع خطر بوده و هیچ گونه اسیبی‬ ‫جدی به اصل بنا وارد نشده است‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دســتی استان با اشاره به‬ ‫برچیدن قســمتی از دیوار هــای خانه تاریخی‬ ‫امام جمعه که شب گذشته انجام شده بود گفت‪:‬‬ ‫این اتفاق رفع خطر از این بنای تاریخی است‪.‬‬ ‫علی کامیابی افــزود‪ :‬پس از واگذاری این خانه‬ ‫تاریخی به حوزه علمیــه‪ ،‬دفتر فنی این حوزه‬ ‫بــرای مرمت در این خانه تاریخی مســتقر و‬ ‫مشــغول به کار شــدند که قســمتی از دیوار‬ ‫ضلع شــمالی این خانه تاریخی که رو به معبر‬ ‫عبوری کوچه اســت به دلیل خطر واژگونی بر‬ ‫روی این معبر‪ ،‬شب گذشته برچیده شده است‪.‬‬ ‫او با اشاره به اســیب و فرسودگی شدید خانه‬ ‫تاریخــی امام جمعه گفت‪ :‬بــه زودی با مرمت‬ ‫کامل این خانه و تغییر کاربری ان‪ ،‬یکی دیگر‬ ‫از خانه هــای تاریخی شــهر اصفهان از خطر‬ ‫خرابی حفظ می شــود‪ .‬خانه امام جمعه از دیگر‬ ‫جاذبه های گردشــگری اصفهان و یکی از اثار‬ ‫ملی ثبت شده ایران در اصفهان است که قدمت‬ ‫ان مربوط به سده سیزدهم هجری قمری بوده‬ ‫و در ‪ ۱۸‬دی ماه ‪ ۱۳۴۵‬به شــماره ثبت ‪۱۱۵۱‬‬ ‫درمجموعه اثار تاریخی ایران ثبت شده است‪.‬‬ ‫شماره ‪1400/301/5642/6 :‬‬ ‫تاریخ ‪1400/8/18 :‬‬ ‫اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان اصفهان در اجرای ماده ‪ 2‬قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب ‪1371/07/12‬و تبصره یک ماده ‪ 3‬ائین نامه اجرائی ان مصوب ‪ 71/12/16‬هیات وزیران بر اساس تفویض اختیار شماره ‪-704/100/90‬‬ ‫‪ 72/4/27‬سازمان جنگلها و مراتع کشور محدوده اراضی ملی شده و مستثنیات قانونی پالکهای اعالم شده بشرح ذیل‪:‬‬ ‫اران و بیدگل‬ ‫خوانسار‬ ‫مستثنیات‬ ‫‪44/9997‬‬ ‫‪5/3100‬‬ ‫منابع ملی‬ ‫‪62/8977‬‬ ‫‪30/3240‬‬ ‫متعدد‬ ‫برخوار‬ ‫اران وبیدگل‬ ‫اصفهان‬ ‫از ‪ E‬تا ‪ A‬حدی است به اجرای قانون چم موضوع اگهی شماره‬ ‫‪70/6/26- 17802‬‬ ‫‪626/7962‬‬ ‫سمیرم‬ ‫‪164/8011‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪72‬‬ ‫از ‪E‬تا ‪ F‬محدود است به پالک ‪ 116‬اصلی موسوم به مرتع و مزرعه‬ ‫قنات محمد حسن و از نقطه ‪ F‬تا ‪ A‬محدود است به حد پالک ‪117‬‬ ‫موسوم به مرتع و مزرعه صنوقلو پالک ‪117‬‬ ‫‪85/7806‬‬ ‫از نقطه ‪ G‬تا ‪ A‬محدود است به اراضی پالک ‪ 85‬اصلی بخش ‪4‬‬ ‫موسوم به قالویجان اگهی شماره ‪ 26492‬مورخ ‪1356/12/23‬‬ ‫‪400‬‬ ‫از ‪A‬تا ‪ B‬محدود است به جوی کوشک و مرتع و‬ ‫مزرعه ولدره پالک ‪ 118‬موضوع اگهی شماره ‪3282‬‬ ‫– ‪48/2/31‬‬ ‫از ‪B‬تا ‪ C‬محدود است به رودخانه ولدره و مرتع و مزرعه‬ ‫چات علی بیک پالک ‪ 110‬موضوع اگهی ‪-16422‬‬ ‫‪64/7/17‬‬ ‫از ‪C‬تا ‪ D‬محدود است به اجرای قانون پالک‬ ‫‪ 113‬اصلی موسوم به قنات حسین و از ‪D‬تا ‪E‬‬ ‫محدود است به قنات حاج علی قلی پالک ‪115‬‬ ‫‪29/6441‬‬ ‫از ‪A‬تا ‪ B‬حدی است به رودخانه زاینده رود‬ ‫از ‪B‬تا ‪ C‬حدی است به اجرای قانون شرق شاهکرم موضوع‬ ‫اگهی شماره ‪67/7/5-15966‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫‪423/6038‬‬ ‫از نقطه ‪A‬تا ‪ B‬محدود است به اراضی پالک ‪ 1‬فرعی‬ ‫از‪ 131‬اصلی بخش ‪ 3‬موسوم به مراتع شمال اران و‬ ‫مزرعه جعفر اباد موضوع اگهی شماره ‪ 29331‬مورخ‬ ‫‪1375/8/23‬‬ ‫در دو قسمت ‪:‬اول از نقطه ‪B‬تا ‪ C‬محدود است به اراضی‬ ‫پالک ‪ 2674‬اصلی بخش ‪ 3‬موسوم به مرتع و مزرعه محمد‬ ‫اباد اران موضوع اگهی شماره ‪ 21820‬مورخ ‪1398/5/6‬‬ ‫و دوم ‪ :‬از نقطه ‪C‬تا ‪ D‬محدود است به اراضی پالک ‪2675‬‬ ‫اصلی بخش ‪ 3‬موسوم به کریم اباد‬ ‫در سه قسمت ‪ :‬اول از نقطه ‪D‬تا ‪ E‬محدود است‬ ‫به اراضی پالک ‪ 2677‬اصلی بخش ‪ 3‬موسوم به‬ ‫خواجه منصور و فاقد اجرای قانون دوم از نقطه‬ ‫‪E‬تا ‪ F‬محدود است به اراضی باقیمانده پالک‬ ‫‪ 2658‬اصلی بخش ‪ 3‬موسوم به شعیب اباد و فاقد‬ ‫اجرای قانون ‪ .‬سوم از نقطه ‪F‬تا ‪ G‬محدود است‬ ‫به اراضی پالک ‪ 2657‬اصلی بخش ‪ 3‬موسوم به‬ ‫مرتع فتح اباد موضوع اگهی شماره ‪ 21820‬مورخ‬ ‫‪1398/5/6‬‬ ‫از ‪C‬تا ‪ D‬حدی است به اجرای قانون شرق‬ ‫شاهکرم موضوع اگهی شماره ‪67/7/5 -15966‬‬ ‫و از ‪ C‬تا ‪ E‬حدی است به اجرای قانون شرق‬ ‫شاهکرم موضوع اگهی اصالحی ‪-33755‬‬ ‫‪82/8/13‬‬ ‫جمع کل‬ ‫‪107/8974‬‬ ‫‪35/6340‬‬ ‫از ‪ G‬تا ‪ A‬به طول ‪2812/71‬محدود به اجرای ماده ‪ 20‬موسوم به‬ ‫شمال حبیب اباد موضوع اگهی ‪ 11320‬مورخ ‪1349/6/23‬‬ ‫‪1050/4‬‬ ‫از نقطه ‪A‬تا ‪ B‬به طول ‪ 465/1‬متر محدود است به حد‬ ‫اجرای ماده ‪ 56‬پالک شماره ‪ 41‬اصلی موسوم به کمال‬ ‫اباد موضوع اگهی شماره ‪1356/7/16- 11435‬‬ ‫در سه قسمت ‪ ،‬اول از نقطه ‪B‬تا ‪ C‬به طول ‪ 1322/12‬متر‬ ‫محدود است به حد اجرای ماده ‪ 56‬پالک شماره ‪ 17‬اصلی‬ ‫موضوع اگهی ‪1368/7/1 – 14221‬موسوم به کل اباد‬ ‫دوم ‪ ،‬از نقطه ‪C‬تا ‪ D‬به طول ‪ 861/69‬متر محدود است‬ ‫به حد اجرای ماده ‪ 2‬پالک شماره ‪ 10‬و قسمتی فاقد پالک‬ ‫موضوع اگهی ‪ 97/10/3- 52491‬موسوم به قسمتی از‬ ‫مناباد چی و اراضی فاقد پالک و سوم از نقطه ‪ D‬تا ‪ E‬به طول‬ ‫‪ 6/86‬متر محدود است به جاده ورتون‬ ‫در دو قسمت ‪ :‬اول از نقطه ‪E‬تا ‪ F‬به طول ‪940/74‬‬ ‫متر محدود است به حد اجرای ماده ‪ 2‬پالکهای‬ ‫شماره ‪ 10‬و‪1‬و‪ 4‬و اراضی فاقد پالک اصلی موسوم‬ ‫به حریم شهر حبیب اباد و خارج حریم موضوع‬ ‫اگهی شماره ‪ 5014‬مورخ ‪ 1398/2/9‬و دوم از‬ ‫نقطه ‪ F‬تا ‪ G‬به طول ‪ 1599/67‬متر محدود است‬ ‫به محدوده قانون شهر حبیب اباد‬ ‫‪485/7806‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مزرعه کوشک‬ ‫‪114‬‬ ‫‪-‬‬ ‫یک‬ ‫محدود است به اراضی پالک ‪ 48‬اصلی موسوم به‬ ‫استخرپائین‬ ‫محدود است به اراضی پالک ‪ 51‬اصلی موسوم به قلعه عطا‬ ‫محدود است به اراضی پالک ‪66‬اصلی موسوم به‬ ‫چشمهتخت‬ ‫‪1400-55-357‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مزارع و مراتع‬ ‫شاهکرم و خارج‬ ‫از پالک‬ ‫‪26‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18‬‬ ‫از نقطه ‪Q‬تا ‪ H‬محدود است به اراضی ملی پالک‬ ‫‪ 1080‬فرعی اتز ‪ 2875‬اصلی بخش ‪ 3‬سند تک‬ ‫برگ اداره راه و شهرسازی‬ ‫‪1400-44-16‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مرتع فرح اباد‬ ‫‪2659‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫محدود است به اراضی پالک ‪ 53‬اصلی موسوم به چشمه ونک‬ ‫در سه قسمت اول از نقطه ‪A‬تا ‪ B‬محدود است به اراضی‬ ‫پالک ‪ 3103‬اصلی بخش ‪ 3‬موسوم به مزرعه کناره‬ ‫دستجرد وغیاثیه دو م از نقطه ‪B‬تا ‪ C‬محدود است به‬ ‫اراضی پالک ‪ 2701‬و ‪ 2804‬اصلی بخش ‪ 3‬موسوم به‬ ‫مرتع و مزرعه محمد اباد بیدگل موضوع اگهی شماره‬ ‫‪ 40642‬مورخ ‪ . 96/9/18‬سوم از نقطه ‪C‬تا ‪D‬‬ ‫محدود است به اراضی ملی پالک ‪ 441‬فرعی از ‪2875‬‬ ‫اصلی سند تک برگ اداره راه و شهر سازی‬ ‫در سه قسمت اول ‪ :‬از نقطه ‪ D‬تا ‪ E‬محدود است به اراضی‬ ‫ملی پالک ‪ 441‬فرعی از ‪ 2875‬اصلی بخش ‪ 3‬سند تک‬ ‫برگ اداره راه و شهر سازی دوم از نقطه ‪E‬تا ‪ F‬محدود‬ ‫است به اراضی ملی پالک ‪ 437‬فرعی از ‪ 2875‬اصلی بخش‬ ‫‪ 3‬سند تک برگ اداره راه و شهرسازی ‪ .‬سوم از نقطه ‪F‬تا ‪Q‬‬ ‫محدود است به اراضی ملی پالک ‪ 1‬فرعی از ‪ 2695‬اصلی‬ ‫موسوم به مراتع قاضی بیدگل ( سند تک برگ )‬ ‫‪64-11-18‬‬ ‫‪،41،1،10،17‬‬ ‫‪16‬‬ ‫در چهار قسمت اول از نقطه ‪ H‬تا ‪ I‬محدود است به اراضی پالک‬ ‫‪ 5‬اصلی بخش ‪ 3‬موسوم به مرتع و مزرعه حسن اباد بیدگل موضوع‬ ‫اگهی اصالحی ‪ 2329‬مورخ ‪ 98/5/13‬دوم از نقطه ‪I‬تا ‪ j‬محدود‬ ‫است به اراضی ‪ 6‬اصلی بخش ‪ 3‬موسوم به مرتع و مزرعه حسین‬ ‫اباد بیدگل موضوع اگهی شماره ‪ 4451‬مورخ ‪ 65/4/14‬سوم از‬ ‫نقطه ‪ j‬تا ‪ K‬محدود است به محدوده قانونی شهر اران وبیدگل ‪.‬‬ ‫چهارم از نقطه ‪K‬تا ‪ A‬محدود است به اراضی پالک ‪ 2700‬اصلی‬ ‫بخش ‪ 3‬موسوم به مهدی اباد موضوع اگهی شماره ‪ 45742‬مورخ‬ ‫‪96/10/13‬‬ ‫شمال‬ ‫مشرق‬ ‫جنوب‬ ‫‪194/4452‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مراتع و مزارع‬ ‫شماب جاده‬ ‫ورتون حبیب اباد‬ ‫برخوار‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مغرب‬ ‫‪99-55-347‬‬ ‫‪2‬‬ ‫هلو قرد‬ ‫‪52‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کالسه‬ ‫پرونده‬ ‫‪-54-160‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1‬‬ ‫قسمتی از مراتع‬ ‫و مزارع دوالب و‬ ‫دستجرد و غیاثیه و‬ ‫اراضی اطراف ان‬ ‫‪2704‬و‪2805‬و‪2703‬‬ ‫پالک‬ ‫اصلی‬ ‫پالک‬ ‫فرعی‬ ‫بخش‬ ‫حدود اربعه‬ ‫‪1400-42-117‬‬ ‫ردیف‬ ‫نام رقبه‬ ‫شهرستان‬ ‫مشخصات ثبتی‬ ‫مساحت به هکتار‬ ‫به استثنای مستثنیات تبصره‪ 3‬پالکهای فوق موضوع ماده‪ 2‬قانون ملی شدن جنگلها ی کشورکه بوسیله رئیس اداره شهرستان وکارشناس ذیصالح اداره کل بازدید و مشخصات این رقبات در متن اگهی قید و سوابق مربوطه دراداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرستان مربوطه و اداره کل موجود است جزء منابع ملی شده موضوع ماده‬ ‫‪ 1‬قانون ملی شدن جنگلها تشخیص و مراتب به اطالع عموم رسانیده می شود تا چنانچه به تشخیص منابع ملی این رقبات معترض می باشند تا شش ماه پس از انتشار این اگهی درروزنامه سراسری و محلی اعتراض خود را کتباً» همراه با مدارک و مستندات قانونی به دبیرخانه کمیسیون ماده واحده شهرستان مربوطه تحویل تا مورد‬ ‫رسیدگی قرار گیرد ‪.‬‬ ‫محمد علی کاظمی ‪-‬مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری استان اصفهان‬ ‫م الف‪1221619 :‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

شماره : ۴۴۱۲
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه اصفهان امروز 4415

روزنامه اصفهان امروز 4415

شماره : 4415
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه اصفهان امروز 4414

روزنامه اصفهان امروز 4414

شماره : 4414
تاریخ : 1401/05/13
روزنامه اصفهان امروز 4113

روزنامه اصفهان امروز 4113

شماره : 4113
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه اصفهان امروز 4411

روزنامه اصفهان امروز 4411

شماره : 4411
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه اصفهان امروز 4410

روزنامه اصفهان امروز 4410

شماره : 4410
تاریخ : 1401/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!