روزنامه اصفهان امروز شماره 4210 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4210

روزنامه اصفهان امروز شماره 4210

روزنامه اصفهان امروز شماره 4210

‫‪18‬‬ ‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫پنجشنبه ‪ 20‬ابان ‪ 05 |1400‬ربیع الثانی ‪ |11Nov2021| 1443‬سـال هجدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4210‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫اغاز هجدهمین سال انتشار‬ ‫ما زنده به انیم‬ ‫که ارام نگیریم‬ ‫ابانی که ‪ ٢٠‬ان به نام اصفهان‬ ‫امروز رقم خورده است‬ ‫اصفهان امروز؛ دفتر خاطرات‬ ‫‪ ۱۸‬ساله اصفهان‬ ‫تولد ‪ 18‬سالگی‬ ‫ما امروزی ها‬ ‫تصویب قانون پرداخت به موقع غرامت کشاورزان‬ ‫فرهنگ و هنر | صفحه ‪5‬‬ ‫‪ ۱۲۶‬محصول در استان اصفهان پوشش بیمه ای دارد‬ ‫ضیافت چهارروزه‬ ‫به صرف تئاتر‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫برای حمایت از کشاورزان‪ ،‬دامداران و دام پروران ‪ ۹‬درصد مالیات ارزش افزوده و از پرداختی های حق بیمه ها حذف شده است که این قانون نیز در ماه های‬ ‫اینده اجرایی خواهد شد‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫تشدید دیابت‬ ‫در سایه الودگی هوای‬ ‫اصفهان‬ ‫گام نخست‬ ‫اصفهان امروز در جستجوی‬ ‫فرداییبهتر‬ ‫والدین کالس های‬ ‫مجازی فرزندان را‬ ‫جدی بگیرند‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫تنها بازی معوقه هفته سوم لیگ فردا‬ ‫برگزار می شود‬ ‫مسئله فرونشست اصفهان‬ ‫قابل حل است‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫معرفی مهم ترین برنامه های گرامیداشت‬ ‫حماسه ‪ 25‬ابان‬ ‫رئیس سازمان فرهنگی‪ ،‬تفریحی و ورزشی شهرداری اصفهان‬ ‫با تشریح مهم ترین برنامه های گرامیداشت حماسه ‪ 25‬ابان گفت‪:‬‬ ‫حماسه بزرگ شهری برای خانواده ها به مدت ‪ ۴‬شب در میدان‬ ‫امام برگزار می شود که ترکیبی از هنرنمایی های گروه های هنری‬ ‫شــهر است و در محالت مختلف نیز برنامه های محله محور به‬ ‫مناسبت پاسداشت این روز وجود دارد‪.‬‬ ‫به گــزارش فارس‪ ،‬مجتبی شــاهمرادی رئیس ســازمان‬ ‫فرهنگی‪ ،‬تفریحی و ورزشــی شــهرداری اصفهان صبح امروز‬ ‫در نشســت خبری رویــداد «‪ ۳۷۰‬رود بی پایــان» اظهار کرد‪:‬‬ ‫سیاست های مدیریت جدید شهری و شورای شهر ایجاد شور و‬ ‫ارائه الیحه ‪ 27‬هزار میلیاردی‬ ‫جبران معیشتی دولت به‬ ‫مجلس‬ ‫دولـت برای برنامه حـذف ارز ترجیحی ‪ 4200‬تومانی‬ ‫کاالهـای اساسـی و برنامـه جبرانـی معیشـت اقشـار ‪،‬‬ ‫الیحـه ‪ 27‬هـزار میلیـارد تومانی بـه مجلس ارائـه کرد‪.‬‬ ‫سـید ابراهیم رئیسـی‪ ،‬رئیس جمهـور ‪ 19‬ابـان ‪ 1400‬در‬ ‫نامـه ای بـه قالیبـاف رئیـس مجلس شـورای اسلامی‪،‬‬ ‫الیحـه تامیـن مطمئـن کاالهـای اساسـی‪ ،‬نهاده هـای‬ ‫دامـی‪ ،‬دارو و تجهیزات پزشـکی و سیاسـت های جبرانی‬ ‫بـرای معیشـت اقشـار اسـیب پذیر را کـه بـه پیشـنهاد‬ ‫سـازمان برنامه و بودجه کشـور در جلسـه ‪ 5‬ابـان ‪1400‬‬ ‫هیـات وزیـران بـا قیـد دو فوریـت بـه تصویـب رسـیده‬ ‫اسـت‪ ،‬را بـرای انجام تشـریفات قانونی ارائـه کرد‪.‬دولت‬ ‫در نامـه ای بـه امضای رئیس جمهور خطـاب به قالیباف‬ ‫رئیـس مجلـس شـورای اسلامی‪ ،‬بـرای برنامـه حذف‬ ‫ارز ترجیحـی ‪ 4200‬تومانـی کاالهـای اساسـی و برنامه‬ ‫جبرانی معیشـت اقشـار ‪ ،‬الیحه ‪ 27‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫به مجلـس ارائـه کرد‪.‬‬ ‫جدال پیکان با‬ ‫ذوب اهن؛ دوئل جذاب‬ ‫حسینی با تارتار‬ ‫]عکس‪:‬رسول شجاعی ‪ /‬ایمنا [‬ ‫«اصفهـان امـروز» در اسـتانه ‪ 18‬سـالگی بـه‬ ‫روزگار جوانـی وارد شـده اسـت‪ .‬از سـویی تجربـه‬ ‫زیسـتن در دوره هـای گوناگـون حیـات رسـانه ای‬ ‫کشـور را پشـت سـر گذاشـته و از سـوی دیگـر‬ ‫بـا پیشـرفت های سـریع و روزافـزون فنـاوری و‬ ‫نواوری هـای رسـانه ای و ارتباطـی همـراه بوده اسـت‪.‬‬ ‫سـرمایه مانـدگار اصفهـان امـروز همـواره همراهـی‬ ‫مخاطبان بوده اسـت و از این رهگذر هم زمان با رسـانه‬ ‫اصلـی که بـا رنگ و بـوی کاغذ و چاپ مانند گذشـته‬ ‫منتشر می شـود‪ ،‬پایگاه خبری‪ ،‬رسـانه های اجتماعی و‬ ‫تعاملی نیز به خانه و زندگی شـما مهمان شـده اسـت‪.‬‬ ‫در ایـن سـال ها بـا شـادی و غـم اصفهـان همـراه‬ ‫بوده ایـم و از همـه بیشـتر بـرای زاینده رود نوشـته ایم‪.‬‬ ‫زاینـده رودی کـه ایـن روزها بیش از هـر زمان دیگری‬ ‫ایینـه تمام قـد کم لطفـی بـه اصفهـان و بی تدبیـری‬ ‫مدعیـان اسـت‪ .‬شـاهرگ حیاتـی کـه اصفهـان حول‬ ‫محـور ان بالیـده اسـت‪ ،‬این روزهـا از جریان ایسـتاده‬ ‫و ارام ارام باقی مانـده رمـق اصفهـان خـارج شـده و‬ ‫زندگـی و اینـده اصفهـان دچار فرونشسـت می شـود‪.‬‬ ‫رسـانه در این دوره کارکردی دوسـویه دارد‪ .‬باید گوش‬ ‫شـنوا و زبـان گویـای مخاطـب باشـد و خواسـته های‬ ‫بنیادیـن اسـتان را بـا صـدای بلنـد مطالبـه کنـد‪ .‬چه‬ ‫بسـیار مـواردی کـه اگـر رسـانه ها از جـان ودل مایـه‬ ‫نمی گذاشـتند امـروز تنهـا بـا افسـوس بازخوانـی‬ ‫می شـد‪ .‬شـاید نقش جهـان و چهلسـتونی وجـود‬ ‫نداشـت و شـاید بسـیاری از هدیه هـای بی حسـاب‬ ‫تاریـخ و فرهنـگ بـه دسـت نسـل امـروز نمی رسـید‪.‬‬ ‫شـهر و اسـتان مـا بایـد بیـش از هـر زمـان دیگـری‬ ‫در کنـار سـایر اسـتان های کشـور بـرای اینـده ای‬ ‫بهتـر برنامه ریـزی کنـد‪ .‬اینـده ای کـه در گـرو حفـظ‬ ‫محیـط زیسـت‪ ،‬توجـه بـه فرهنـگ‪ ،‬تاریـخ‪ ،‬میـراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشـگری و همچنین توسـعه پایدار است‪.‬‬ ‫اینـده ای که کشـاورزان اصفهانـی در کنـار هنرمندان‬ ‫صنایـع دسـتی‪ ،‬دانشـمندان دوشـادوش صنعتگـران‪،‬‬ ‫پزشـکان همـراه بـا نـواوران و همـه قشـرهای‬ ‫جامعـه بتواننـد بـه اینـده ای بهتـر امیـدوار باشـند‪.‬‬ ‫در ایـن فراینـد رسـانه تسـهیلگر‪ ،‬هم افـزا و امیدافرین‬ ‫اسـت‪ .‬اصفهـان امروز می خواهـد در این اینـده پرامید‬ ‫نیـز همراه شـما باشـد‪ .‬دوام نسـخه کاغذی نشـانی از‬ ‫دیرپایـی و مجهـز شـدن بـه ابـزار و زبـان روز نشـانه‬ ‫تالش برای پیشـرفت اسـت‪ .‬چـرا که اصفهـان امروز‬ ‫بـه فردایـی بهتر می اندیشـد‪.‬‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫نشاط فضای شهری است و برای تجلی ان در خیابان های شهر‪،‬‬ ‫برنامه ریزی های فرهنگی مختلفی شده که در هر ماه رویداهای‬ ‫گوناگونی داشــته باشیم تا شــهروندان به واسطه ان ها زیست‬ ‫فرهنگی بهتری داشته باشند و به تاریخ‪ ،‬فرهنگ و وقایع اصفهان‬ ‫بپردازیم‪ ،‬پرداختن به نقاط هویتی اصفهان از اولویت هاست‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه گرامیداشت ‪ ۲۵‬ابا ن امسال نیز برقرار است‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬رویکرد شهردار و و مدیریت شهری‪ ،‬محله محوری است و‬ ‫تالش شــده برنامه هایی را هم در دل محالت و هم در سطح‬ ‫شهر داشته باشیم؛ در حوزه محالت تجربه خوبی را سال گذشته‬ ‫در یکی از مناطق شهری داشتیم که خانواده هایی که شهیدی را‬ ‫در ‪ ۲۵‬ابان داشتند‪ ،‬شناسایی کردیم‪.‬‬ ‫شــاهمرادی در ادامه ضمن اشاره به این موضوع که تکریم‬ ‫خانواده شــهید‪ ،‬جدای از تاکیدات دینی‪ ،‬ازاین جهت که ساکنان‬ ‫محله‪ ،‬خانواده شهید را پناهگاه و مرجعی می شناسند‪ ،‬مهم است‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬شناخت جوانان و نوجوانان از شهدای ان محل از‬ ‫جمله اهدافی است که امسال در برنامه ها دنبال می شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬برگزاری رویداد «شــهید کوچه ما روشنایی‬ ‫شهر است» در محالت اصفهان‬ ‫رئیس ســازمان فرهنگی‪ ،‬تفریحی و ورزشــی شهرداری‬ ‫اصفهان با بیان این نکته که رویداد ‪ ۲۵‬ابان که در مکان تاریخی‬ ‫و جهانی میدان امام رخ داده به گمان بســیاری از کارشناســان‬ ‫می تواند در تاریخ بدرخشد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با همکاری بنیاد شهید و‬ ‫امور ایثارگران‪ ،‬خانواده های شهدا که در قید حیات بودند‪ ،‬شناسایی‬ ‫شــدند و رویداد «شهید کوچه ما‪ ،‬روشنایی شهر است» طراحی‬ ‫شــده که اذین بندی و مراسم تجلیل از خانواده شهدا با رضایت‬ ‫خودشان برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با ابراز امیــدواری از اینکه حداقل ‪ ۳۷۰‬چراغ در مناطق‬ ‫مختلف شهری به این واسطه روشن شود‪ ،‬بیان کرد‪ ۲۵ :‬ابان روز‬ ‫حماسه و ایثار اصفهان است‪ ،‬ولی تمرکز فقط روی ‪ ۳۷۰‬شهید‬ ‫نیست و اگر شهید شــاخصی در محالت بوده بسته به توان و‬ ‫فضای محله‪ ،‬تجلیل از خانوده شهدا‪ ،‬سر زدن به ان ها با حضور‬ ‫مدیران منطقه و شواری شهر در این ایام صورت می گیرد‪.‬‬ ‫شاهمرادی با اشاره به اینکه با پس زمینه ای واحد‪ ،‬پل ‪ ۲۵‬ابان‬ ‫و معابر شــهری ازین بندی خواهد شد و تالش بر این است این‬ ‫حماسه در سطح شهر احساس شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از جمله اقدامات انجام شــده برای این روز‪،‬‬ ‫تولید تندیسی برای تقدیم به خانواده شهدا‪،‬‬ ‫تولید کتابچه معرفی حماسه ‪ ۲۵‬ابان و تولید‬ ‫سرودهای مناسب این روز است که در این‬ ‫ایام رونمایی خواهد شد تا نسل جوان بهتر‬ ‫با این حماسه اشنا شــوند و در ذهن انها‬ ‫ماندگار شود‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی شهردار اصفهان با بیان‬ ‫اینکه مرکز ثقل این اتفاق میدان امام(ره)‬ ‫است‪ ،‬به رویداد بزرگ شهری اشاره کرد و‬ ‫توضیح داد‪ :‬رویداد شهری بزرگ به مدت‬ ‫‪ ۴‬شــب در میدان امام طراحی شده و با همت گروه های هنری‬ ‫مختلف برگزار می شود‪ ،‬فضاسازی خاصی در میدان امام شده و‬ ‫میدان امام رخت حماسه بر تن می کند و تالش می شود اسیبی به‬ ‫اثار تاریخی وارد نشود‪ ،‬نورپردازی به کمک نور و صوت و نمایش‬ ‫هر شــب به مدت یک ســاعت در میدان امام برپا خواهد شد و‬ ‫خانواده محور است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این برنامه از ساعت ‪ ۱۸‬تا ‪ ۱۹‬در میدان امام‬ ‫برگزار می شــود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬زمان برنامه به دلیل محدودیت های‬ ‫شبانه و ســردی هوا کوتاه است‪ ،‬مخاطب اصلی رویداد به طور‬ ‫ویژه جوانان و نوجوانان است‪ .‬شاهمرادی با اشاره به رونمایی از‬ ‫تولید دو اثر از هنرمندان شهر با موضوع حماسه و ایثار اصفهان‬ ‫گفت‪:‬باید برای اتفاقات این چنینی هر سال برنامه و اثار هنری‬ ‫برای ماندگاری انها داشته باشیم‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی شــهردار اصفهان بیان کــرد‪ :‬اولین بار در‬ ‫اصفهان اســت که رویدادی به این وسعت در مناطق شهری و‬ ‫محالت شکل می گیرد و از روح بلند شهدا مدد می طلبیم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به رونمایی و ثبت تمبر یادبود حماســه ‪۲۵‬‬ ‫ابان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اثار هنری می تواند بازتاب خوبی داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬این رویداد باید تبدیل به رویداد ســاالنه شــود‪ ،‬در‬ ‫کشــورهای دنیا رویدادهای هویتی وجــود دارد که برایش‬ ‫مهمان دعوت می کنند و الزمه این کار این است که ما از ابزار‬ ‫هنر برای ماندگاری این حماسه عظیم در اصفهان بهره ببریم‪.‬‬ ‫در پایان این مراســم از پوســتر رویــداد ‪ ۳۷۰‬رود بی پایان‬ ‫رونمایی شد‪.‬‬ ‫اگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده‬ ‫و مجمع عمومی فوق العاده شرکت هم افزا طرح فاوا (سهامی خاص)‬ ‫به شماره ثبت ‪ ۵۰۴۳۳‬و شناسه ملی ‪( ۱۰۲۶۰۶۸۹۳۱۰‬نوبت دوم)‬ ‫یادداشت روز‬ ‫گنه کرد در بلخ اهنگری‬ ‫حسنروانشید‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی انان دعوت می نماید در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت ‪ ۱۵‬و مجمع عمومی فوق العاده‬ ‫که در ساعت ‪ 17‬مورخ ‪ 1400/09/09‬در سالن سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان واقع در اصفهان‪ ،‬سه راه حکیم نظامی‪ ،‬ابتدای بلوار دانشگاه‪،‬‬ ‫خیابان سلمان‪ ،‬کوچه شهید فدایی‪ ،‬پالک ‪ ۱۰۸‬تشکیل می گردد‪ ،‬شرکت فرمایند‪.‬‬ ‫دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده‪:‬‬ ‫‪ -1‬ارائه گزارش هیئت مدیره (فعالیتهای صورت گرفته)‬ ‫‪ -۲‬ارائه گزارش بازرس‬ ‫‪ - 3‬بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به‪1399/12/30‬‬ ‫‪ -4‬انتخاب بازرس اصلی و علی البدل‬ ‫‪ -۵‬انتخاب روزنامه کثیراالنتشار‬ ‫‪ -۶‬انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره‬ ‫‪ -7‬سایر موارد‬ ‫دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده‪:‬‬ ‫‪ -١‬تصمیم گیری در خصوص ابقاء یا انحالل شرکت‬ ‫‪ -۲‬سایر موارد‬ ‫هیئت مدیره شرکت هم افزا طرح فاوا‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫شرکتسیماناردستان(سهامیعام)درنظرداردنسبتبهفروش‬ ‫سه دستگاه خودروی سواری مازاد بر نیاز خود به شرح ذیل‪:‬‬ ‫‪ -1‬پژو ‪ GLX‬مدل ‪( ۱۳۸۷‬دو دستگاه)‬ ‫‪ -2‬پژو ‪ GLX‬مدل ‪( ۱۳۸۲‬یک دستگاه)‬ ‫از طریق مزایده اقدام نماید‪.‬‬ ‫لــذا متقاضیان می تواننــد جهت بازدیــد و ارائه قیمت در روز یکشــنبه‬ ‫‪ 1400/08/23‬از ساعت ‪ 9‬الى ‪ ۱۳‬به ادرس دفتر مرکزی این شرکت واقع‬ ‫در خیابان ازادی نبش فرایبورگ پالک ‪ ۲۳‬مراجعه فرمایند‪.‬‬ ‫این شرکت در قبول و رد پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫شرکت سیمان اردستان‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫تاکی؟! قسمت ‪1962‬‬ ‫کشور‬ ‫ توجهی‬ ‫کوتاه از‬ ‫بی‬ ‫گنه کرد در بلخ اهنگری‬ ‫حســن روانشــید|تا همیــن چنــد ســال پیــش‬ ‫بودنــد و شــاید هنــوز هــم باشــند ســرویس های‬ ‫بهداشــتی در مســیرهای برون شــهری و بین راهــی‬ ‫کــه یــک نفــر خــارج از ان هــا در کنــار تعــدادی افتابــه‬ ‫نشســته تــا مســافران گــذری و بخصــوص کســانی که‬ ‫بــا اتوبــوس در حــال ســفرند در صــورت نیــاز از ایــن‬ ‫امکانــات اســتفاده کننــد‪ .‬می گفــت‪ :‬زمانــی کــه در یکی‬ ‫از مراکــز مذکــور از اتوبــوس پیــاده شــدم بــه دنبــال‬ ‫ایــن مــکان می گشــتم کــه نشــانه ان نیــز همیــن‬ ‫افتابه هــای پالســتیکی رنگارنــگ بــود‪ .‬به ســرعت‬ ‫خــود را بــه انجــا رســانده و یکــی از ان هــا را برداشــتم تا‬ ‫بــه دستشــویی بــروم امــا پیرمــردی کــه روی صندلــی‬ ‫در کنــار ان هــا نشســته بــود فریــاد زد برگــرد و چــون‬ ‫مــن عجلــه داشــتم بــه راهــم ادامــه دادم‪ ،‬امــا ایــن بــار‬ ‫صدایــش را کــه بــه جیــغ بیشــتر شــبیه بــود بــاال بــرد‬ ‫بنابرایــن ناچــار شــدم برگــردم و بپرســم چــرا؟ جــواب‬ ‫داد ان افتابــه زرد را زمیــن بگــذارم و قرمــز را بــردارم‪.‬‬ ‫فرصــت بحــث کــردن نداشــتم‪ .‬حرفــش را گــوش دادم‬ ‫و پــس از بیــرون امــدن درحالی کــه اسکناســی داخــل‬ ‫جعبــه روبرویــش می انداختــم پرســیدم‪ :‬چــرا افتابه هــا‬ ‫را عــوض کــردی؟ جــواب داد‪ :‬می خواســتم بدانــی کــه‬ ‫اینجــا هــم بــرای خــود مســئول دارد! پرواضــح اســت‬ ‫کــه هــر مکانــی را بــه دســت فــردی می ســپارند تــا‬ ‫نظــم و نســخ داشــته باشــد و اوضــاع جــاری در امــور ان‬ ‫بلبشــو نشــود امــا دســتگاه های نظارتــی بــر هــر مکان‬ ‫اگــر قصــد و نیــت دارنــد وظیفــه خــود را انجــام بدهنــد‬ ‫ناچارنــد ضمــن رعایــت مقــررات و قوانیــن حقــوق‬ ‫دیگــران را هــم در نظــر داشــته باشــد تــا بتواننــد دوام‬ ‫بیاورنــد‪ ،‬زیــرا بســیاری از ایــن موسســات کــه اکثــر‬ ‫ان هــا از محــل بیت المــال بهــره می برنــد همچنــان‬ ‫به صــورت یــک اداره مدیریــت می شــوند درحالی کــه‬ ‫نــوع هرکــدام متفــاوت اســت تــا بــر اســاس تکلیفی که‬ ‫بــرای ان هــا تبییــن شــده انجام وظیفه کننــد‪ .‬همانگونه‬ ‫کــه می بینیــم نیروهــای راهــداری شــبانه روز و ســرما‬ ‫و گرمــا نمی شناســند تــا مســیرها را بــرای تــردد‬ ‫خودروهــای ســبک و ســنگین مهیــا و پلی ـس راه نیــز‬ ‫امنیــت ایــن رفت وامدهــا را بــا شــرایطی ســخت تر‬ ‫تامیــن می کننــد و فوریت هــای پزشــکی تحــت‬ ‫هــر شــرایطی امــاده کمک رســانی بــوده و جمعیــت‬ ‫هالل احمــر نقــش همــراه بــا تمامــی ایــن گروه هــا را‬ ‫بــه عهــده دارد ولــی ایــا بــرای نمونــه شــرکت شــیالت‬ ‫کشــور هــم کــه یکــی از زیرشــاخه های وزارت جهــاد‬ ‫ســازندگی اســت طــی تمامــی نیم قــرن گذشــته‬ ‫اینگونــه عمــل کــرده تــا ضمــن مراقبــت از ثروت هــای‬ ‫نهفتــه در دریاهــا و رودخانه هــای کشــور نســبت بــه‬ ‫افزایــش تولیــد و تامیــن ابزیــان در دریاهــا‪ ،‬رودخانه هــا‪،‬‬ ‫اســتخرها‪ ،‬ابراه هــا‪ ،‬برکه هــا و اصــو ً‬ ‫ال هریــک از‬ ‫مکان هایــی کــه می توانــد خدمــت و اقدامــی عاجــل و‬ ‫موثــر نمــوده پیش قــدم باشــد یــا همچنــان به صــورت‬ ‫یــک مجموعــه اداری طــی طریــق می کنــد؟! ایــن‬ ‫ســازمان اگرچــه موظــف بــه رعایــت تــراز برداشــت و‬ ‫تکثیــر در منابــع تولیــد ابزیــان اســت امــا هــدف نهایی‬ ‫ان از یک ســو چیــزی به جــز حفــظ حقــوق صیــادان‬ ‫و از ســوی دیگــر مصرف کننــدگان ایــن پروتئیــن‬ ‫اساســی نیســت تــا تعــادل برقــرار باشــد و نه تنهــا‬ ‫زیانــی بــه زحمــت کشــان در تولیــد و برداشــت نرســد‬ ‫بلکــه جامعــه نیــز بتوانــد از ایــن نعمــت الهــی در وســع‬ ‫خــود بهره منــد شــود کــه امــروز اینچنیــن نیســت تــا‬ ‫دالالن مســیر را از دیگــر میادیــن بــه این ســو ســوق‬ ‫دهنــد و ظــرف یکســال گذشــته قیمــت ماهــی تــا‬ ‫پانصــد درصــد افزایــش یابــد! ترقــی بهــای گوشــت‬ ‫قرمــز‪ ،‬مــرغ و ماکیــان شــاید تــا حــدودی بــه دلیــل‬ ‫حضــور واســطه ها و حــذف مراتــع و کمبــود اب‬ ‫باشــد امــا مهم تــر از ان چالش هایــی اســت کــه‬ ‫بــرای تولیدکننــده ازجملــه کمبــود‪ ،‬گرانــی نهاده هــا‪،‬‬ ‫مشــکالت تامیــن ســم و کــود شــیمیایی و غیــره‬ ‫پیش امــده کــه صیــد ماهــی هیچ یــک از این هــا را‬ ‫شــامل نمی شــود و تولیــد ان در خــارج از دریــا همچون‬ ‫کشــت و زرع و ایجــاد مرغداری هــای پرهزینــه دردســر‬ ‫نــدارد و حلقــه گمشــده در ایــن میــان تنهــا بی کفایتــی‬ ‫ســازمانی بــه نــام شــیالت در تمامــی ایــن سال هاســت‬ ‫تــا نتوانــد ایــن فاصلــه را بین صیــادان‪ ،‬تولیدکننــدگان و‬ ‫مصرف کننــدگان پــر نمــوده و اجــازه ندهــد واســطه ها‬ ‫یــا همــان دالالن ضمن ســلف خریــدن و پرداخت پول‬ ‫پیــش قبــل از بــه ثمــر رســیدن ماهــی در اســتخرها‪،‬‬ ‫محموله هــای پیش خریــد شــده را در ســردخانه ها و‬ ‫حوضچه هــا دپــو کــرده و به صــورت قطره چکانــی‬ ‫عــازم بــازار کننــد تــا ســیاه بــازار ماهــی هــم در کنــار‬ ‫دیگــر اقــام رونــق گیــرد‪ .‬در حــال حاضــر ‪ 13‬هــزار‬ ‫پرورش دهنــده ماهی در ســطح کشــور مشــغول بــه کار‬ ‫هســتند کــه هرکــدام به نوبــه خــود طعمــه ایــن دالالن‬ ‫و واســطه ها می باشــند تــا ایــن نیــاز جامعــه را هــم‬ ‫بــه انحصــار خــود دراورنــد کــه در ســه ماهه امســال‬ ‫بیست وهشــت هــزار تــن از ان صــادر شــود و ماجــرای‬ ‫قاچــاق گوشــت‪ ،‬تخم مــرغ و مــرغ بــار دیگــر تکــرار‬ ‫گــردد! و در ایــن میــان صیــادان و پرورش دهنــدگان از‬ ‫یک ســو بــا مشــکالت اقتصــادی خــود روبــرو باشــند و‬ ‫مصرف کننــده ناچــار شــود نیــاز خــود را از عوامــل ان ها‬ ‫بــا پانصــد درصــد افزایــش قیمــت بــه دســت اورد! و‬ ‫مدیــران شــیالت همچنــان بــر صندلی هــای تنبلــی‬ ‫تکیــه بزننــد و اســتدالل و توجیــه نماینــد کــه چــون‬ ‫گوشــت قرمــز و ســفید و ســویا و اصــو ً‬ ‫ال دام و طیــور‬ ‫گــران شــده اســت بایــد ابزیــان هــم کــه هزینه هــای‬ ‫کمتــری را در تولیــد می طلبنــد بــه همــان نســبت‬ ‫افزایــش قیمــت یابنــد‪ .‬حــاال اگــر گناهــی در بلــخ بــه‬ ‫وقــوع بپیونــدد بایــد در شوشــتر گــردن مســگری را زد!‬ ‫ادامه دارد‬ ‫پنجشنبه | ‪ 20‬ابان ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4210‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی‪:‬‬ ‫تشدیددیابت‬ ‫در سایه الودگی هوای اصفهان‬ ‫عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تاکید‬ ‫بر اموزش و اصالح سبک زندگی برای پیشگیری از ابتال‬ ‫به دیابت گفت‪ :‬الودگی هوای این منطقه زمینه ابتال به این‬ ‫بیماری را تشدید می کند‪.‬‬ ‫علی کچویی به مناسبت روز جهانی دیابت در جمع‬ ‫خبرنگاران در مجتمع مطبوعاتی اصفهان افزود‪ :‬حدود‬ ‫یک سوم افراد باالی ‪ ۳۰‬سال در استان اصفهان به دیابت‬ ‫مبتال هستند یا در معرض خطر ابتال به این بیماری قرار دارند‪.‬‬ ‫این فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم اظهار‬ ‫داشت‪ :‬حدود یک چهارم افراد مبتالبه دیابت نوع یک به دلیل‬ ‫هزینه های باال‪ ،‬نمی توانند از انسولین استفاده کنند و دچار‬ ‫عوارض شدید این بیماری می شوند‪.‬‬ ‫کچویی تصریح کرد‪ :‬هزینه های درمان دیابت بسیار‬ ‫باالست و اگر هزاران تخت دیالیز نیز در کشور ایجاد شود‬ ‫بازهم از عهده درمان کامل این بیماری برنمی اییم اما با‬ ‫اموزش می توانیم از ابتال و پیشرفت این بیماری پیشگیری‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه افراد دارای چربی خون‪ ،‬تنبلی تخمدان‪،‬‬ ‫سابقه دیابت بارداری و سقط مکرر در معرض ابتال به دیابت‬ ‫هستند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬با غربالگری می توانیم افراد در معرض‬ ‫خطر ابتال به دیابت را شناسایی کنیم‪.‬‬ ‫کچویی با تاکید بر اینکه اموزش درباره بیماری دیابت‬ ‫باید وارد دروس مدارس و دانشگاه ها شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫دیابت نوع ‪ ۲‬در میان دانش اموزان به دلیل تغذیه نامناسب‬ ‫و بی تحرکی ان ها در حال افزایش و حتی چاقی در میان‬ ‫کودکان زیر ‪ ۲‬سال بیشتر شده است‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه در صورت بی توجهی به اصالح سبک‬ ‫زندگی‪ ،‬فاجعه بزرگی درزمینهگسترش دیابت درراه است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این بیماری چند عامل اصلی شامل ارث‪ ،‬چاقی‪،‬‬ ‫کم تحرکی و اضطراب دارد و به طور تدریجی شروع می شود‪.‬‬ ‫رئیس هیئت مدیره خیریه دیابت اصفهان نیز در این‬ ‫نشست گفت‪ :‬سبک زندگی مردم در کشور به سمت بدتر‬ ‫شدن و ابتالی بیشتر به بیماری دیابت در حال حرکت است‬ ‫که باید با اموزش مناسب درباره ان اطالع رسانی کرد‪.‬‬ ‫محمدعلی عطاری دیابت افزود‪ :‬دیابت بیماری بسیار‬ ‫پرهزینه ای است و امروزه تعداد قابل توجهی از خانواده ها‬ ‫از عهده مخارج ان برنمی ایند بنابراین اگاهی سازی و‬ ‫شفاف سازی درباره این بیماری و تبعات ان در جامعه ضروری‬ ‫است و رسانه ها باید در این زمینه کار بیشتری انجام دهند‪.‬‬ ‫وی ازجمله عوامل ابتال به دیابت را ارث‪ ،‬مواد غذایی‬ ‫نامناسب‪ ،‬بی تحرکی‪ ،‬استعمال دخانیات و اضطراب دانست‬ ‫و گفت‪ :‬دیابت درمان قطعی ندارد و فقط می توان با انسولین‬ ‫ان را کنترل کرد بنابراین اتخاذ روش ها و تدابیر مناسب برای‬ ‫پیشگیری از گسترش این بیماری در جهت اعتالی سالمت‬ ‫مردم و کاهش هزینه های درمان ضروری است‪.‬‬ ‫این پزشک متخصص با تاکید بر اینکه بیماری دیابت‬ ‫مانند کرونا نیست‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬ابتال به کرونا به طورمعمول‬ ‫حدود ‪ ۲‬هفته طول می کشد اما دیابت تا پایان عمر همراه‬ ‫بیماران است و باید هزینه های درمان ان را پرداخت‪.‬‬ ‫عطاری تصریح کرد‪ :‬این بیماری به صورت تکه تکه‬ ‫بخش های مختلف بدن انسان را درگیر و نابود می کند‪.‬‬ ‫رئیس هیئت مدیره خیریه دیابت اصفهان با تاکید بر لزوم‬ ‫اموزش سبک زندگی سالم به مردم در جهت پیشگیری از‬ ‫ابتال به بیماری های مختلف به ویژه دیابت‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫توسعه ورزش همگانی‪ ،‬تغذیه سالم و عدم استعمال دخانیات‬ ‫باید مورد تاکید قرار گیرد‪.‬به گفته وی‪ ،‬هزینه برگزاری‬ ‫دوره های اموزشی برای مردم در این زمینه بسیار کمتر از‬ ‫هزینه های سنگین درمان و خرید تجهیزات پزشکی مانند‬ ‫دستگاه و تخت های دیالیز است‪.‬‬ ‫عطاری درباره استفاده از موادی مانند سرکه برای‬ ‫سوزاندن کالری در بدن‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این موارد درست‬ ‫نیست بلکه باید با تحرک داشتن مانند دوچرخه سواری و‬ ‫پیاده روی روزانه مصرف انرژی داشته باشیم تا به سوزاندن‬ ‫کالری منجر شود‪.‬‬ ‫عضو هیئت مدیره خیریه دیابت اصفهان نیز در این نشست‬ ‫با اشاره به اینکه الودگی هوا تشدیدکننده ابتال به دیابت و سایر‬ ‫بیماری هاست‪ ،‬گفت‪ :‬اصفهان با سه معضل اصلی خشکی‬ ‫زاینده رود‪ ،‬الودگی هوا و فرونشست زمین مواجه است و وجود‬ ‫االینده ها در هوا باعث تنگی ُخلق مردم و تاثیرگذاری بر روی‬ ‫تغذیه ان ها شده است‪.‬‬ ‫سید مرتضی میر لوحی‪ ،‬دیابت را سومین بیماری مهم‬ ‫کشور پس از اضافه وزن و سکته دانست و افزود‪ :‬الزم است‬ ‫خبرنگاران در این زمینه بیشتر اطالع رسانی کنند و ُکنشگر‬ ‫باشند‪.‬دیابت یا بیماری قند (‪ )Diabetes Mellitus‬یک‬ ‫اختالل سوخت و سازی (متابولیک) در بدن است و توانایی‬ ‫تولید هورمون انسولین در بدن از بین می رود یا بدن در برابر‬ ‫انسولین مقاوم می شود؛ ‪ ۴۶۰‬میلیون نفر در دنیا به دیابت‬ ‫مبتال هستند و ساالنه چهار میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار نفربر اثر این‬ ‫بیماری جان خود را از دست می دهند‪.‬‬ ‫سازمان بهداشت جهانی باهدف توجه بیشتر به پیشگیری‬ ‫از این بیماری‪ ۱۴ ،‬نوامبر مصادف با ‪ ۲۳‬ابان را به روز جهانی‬ ‫دیابت نام گذاری کرد‪.‬‬ ‫بر اساس امار وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪،‬‬ ‫‪ ۱۱‬درصد افراد باالی ‪ ۲۵‬سال در کشور به دیابت مبتال‬ ‫هستند که معادل ‪ ۵.۵‬میلیون نفر است و شیوع این بیماری‬ ‫روند افزایشی دارد‪.‬‬ ‫میزان شیوع این بیماری در استان اصفهان نسبت به‬ ‫میانگین کشوری باالتر و حدود ‪ ۱۲‬درصد است‪.‬‬ ‫ثبــات بــازار و پاییــن امــدن نــرخ قیــر خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬نماینــده چــادگان و فریــدن در مجلــس‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬هم اکنــون برخــی جاده هــا در‬ ‫حــال اســفالت هســتند کــه کارفرمایــان چــون‬ ‫احتمــال می دهنــد قیــر ب ـه زودی در اختیــار انــان‬ ‫قــرار می گیــرد بــا پیمانــکار قــرارداد می بندنــد و‬ ‫شــرکت هایی کــه توانایــی دارنــد قیــر موردنیــاز‬ ‫را از بــورس تامیــن می کننــد‪ ،‬امــا در بســیاری‬ ‫از مناطــق کــه پیمانــکاران بضاعــت کافــی ندارنــد‬ ‫منتظــر هســتند کــه قیــر رایــگان از ســوی دولــت‬ ‫بــه انــان اختصــاص پیــدا کنــد تــا بعــد کار را اغــاز‬ ‫کننــد‪ .‬محمــد صالحــی دربــاره قیمــت ســیمان‬ ‫گفــت‪ :‬قیمــت ســیمان در مقطعــی بــه دلیــل‬ ‫کمبــود بــرق و کــم شــدن شــیفت کارخانه هــا‬ ‫رونــد افزایشــی بــه خــود گرفــت کــه وزارت صمت‬ ‫قیمــت ان را تعدیــل کــرد؛ امــا بــه دلیــل تقاضاهــا‬ ‫و ثبت نام هایــی کــه دربــاره مســکن بــه وجــود‬ ‫امــد ساخت وســازها را افزایــش می دهــد کــه‬ ‫ایــن امــر ســبب ایجــاد جــو روانــی در بــازار و‬ ‫گــران شــدن دوبــاره ســیمان شــده اســت‪ .‬وزارت‬ ‫صمــت و ســازمان تعزیــرات بایــد بــازار را کنتــرل‬ ‫کننــد تــا قیمــت واقعــی ســیمان در بــازار تثبیــت‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫مشارکت‪ ۱۵‬هزار نفر در پویش سفیران حسینی دانشگاه فرهنگیان‬ ‫بـه گفتـه معـاون فرهنگـی و اجتماعـی دانشـگاه‬ ‫فرهنگیـان افـزون بـر ‪ ۱۵‬هزار دانشـجو‪ ،‬همکار و اسـتاد‬ ‫در دومیـن پویـش سـفیران حسـینی (ع) این دانشـگاه در‬ ‫ماه هـای محـرم و صفـر امسـال مشـارکت کردنـد‪ .‬علی‬ ‫محمدی در ایین اختتامیه دومین پویش سـفیران حسینی‬ ‫(ع) دانشـگاه فرهنگیـان کشـور کـه در اصفهـان برگـزار‬ ‫شـد‪ ،‬افـزود‪ :‬بنـا بـر گفته مقـام معظـم رهبری دانشـگاه‬ ‫فرهنگیـان مرکـز ثقـل تعلیـم و تربیت معلمـان اسـت‪ .‬او‬ ‫بـا بیـان اینکـه وجـه تمایـز دانشـگاه فرهنگیان بـا دیگر‬ ‫دانشـگاه ها خالقیـت و نـواوری اسـت ادامـه داد‪ :‬شـیوع‬ ‫کرونـا نـه تنها عامـل محدودیت و مانع گسـترش فعالیت‬ ‫دانشـجویان معلم نشـد بلکه شـاهد توسـعه عملکرد انها‬ ‫در رشـته های عمومی و سـواد رسـانه ای بودیم‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکـه دومین پویش سـفیران حسـینی (ع) در سـه محور‬ ‫برگـزار شـد و اصفهان میزبـان چهارمین سـوگواره اربعین‬ ‫حسـینی (ع) شـد‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬بالغ بـر ‪ ۷۰‬رتبـه برتـر اول تا‬ ‫سـوم و ‪ ۱۱‬رتبـه شایسـته تقدیـر در ایـن پویـش معرفی‬ ‫شـد‪ .‬در ادامه این مراسـم رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور‬ ‫خبر از اصفهان‬ ‫کوتاه‬ ‫ذخیره سد زاینده رود به ‪۱۷۴‬‬ ‫میلیونمترمکعبرسید‬ ‫اصفهان‪ -‬مدیر روابط عمومی شرکت اب منطقه ای‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬ذخیره سد زاینده رود امروز به ‪ ۱۷۴‬میلیون‬ ‫مترمکعب رسید‪.‬محمد شفائی در گفت وگو با مهر درباره‬ ‫اخرین وضعیت سد مخزنی زاینده رود اظهار داشت‪:‬‬ ‫ورودی به این سد هم اکنون ‪ ۶.۸‬مترمکعب و خروجی‬ ‫از ان ‪ ۱۲.۵‬مترمکعب بر ثانیه و حجم ذخیره سد ‪۱۷۴‬‬ ‫میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار مترمکعب است‪.‬وی بابیان اینکه‬ ‫بارندگی های اخیر تاثیری بر ذخیره سد زاینده رود نداشته‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬میزان ورودی به سد در این مدت تغییری‬ ‫نداشته و هم اکنون تنها ‪ ۱۲‬درصد این سد اب دارد‪ .‬‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت اب منطقه ای اصفهان‬ ‫با اشاره به وضعیت بحرانی سد زاینده رود‪ ،‬ابراز داشت‪:‬‬ ‫مصرف بهینه اب ضروری است و امیدواریم در ماه های‬ ‫پیش رو شاهد بارندگی های مطلوبی باشیم ‪.‬سد زاینده رود‬ ‫با ظرفیت اسمی یک میلیارد و ‪ ۴۵۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫به عنوان یکی از اصلی ترین سدهای مرکز کشور و‬ ‫تامین کننده اب اشامیدنی‪ ،‬محیط زیست‪ ،‬کشاورزی و‬ ‫صنعت در منطقه مرکزی ایران است‪ .‬این سد قوسی‬ ‫شکل که سال ‪ ۱۳۴۹‬به بهره برداری رسید در ‪۱۱۰‬‬ ‫کیلومتری غرب اصفهان در شهرستان چادگان قرار دارد‪.‬‬ ‫هویت هفت شهید گمنام‬ ‫اصفهانی مشخص شد‬ ‫قیر رایگان به زودی در اختیار ادارات مختلف قرار می گیرد‬ ‫بــه گفتــه عضــو کمیســیون شــوراها و امــور‬ ‫داخلــی مجلــس شــورای اســامی بــا پیگیری های‬ ‫مجلــس مقــرر شــد قیــر رایــگان ظــرف ســه روز‬ ‫اینــده در اختیــار ادارات و نهادهــای مربوطــه قــرار‬ ‫گیــرد‪.‬‬ ‫حســین محمــد صالحــی دارانــی بــه ایســنا‬ ‫گفــت‪ :‬طبــق مصوبــه مجلــس بایــد قیــر رایــگان‬ ‫در اختیــار راه و شهرســازی‪ ،‬ســازمان دهیاری هــا و‬ ‫شــهرداری های کشــور‪ ،‬جهــاد ســازندگی و بســیج‬ ‫قــرار گیــرد کــه بــه دالیلــی ایــن امــر بــا تاخیــر‬ ‫مواجــه شــد کــه قطعــً ایــن تاخیــر بــه دلیــل روند‬ ‫مســتقر شــدن دولــت جدیــد بــود کــه بــا صحبتــی‬ ‫کــه وزیــر نفــت انجــام داد و بــا پیگیری هــای‬ ‫مجلــس مقــرر شــد بــه زودی و ظــرف ســه روز‬ ‫اینــده قیــر رایــگان در اختیــار ایــن نهادهــا قــرار‬ ‫بگیــرد‪ .‬او افــزود‪ :‬البتــه رونــد اســفالت و قیرگونــی‬ ‫در برخــی مناطــق بــه دلیــل تغییــرات اب و هوایی‬ ‫هنــوز مناســب نیســت‪ ،‬امــا در برخــی مناطــق‬ ‫می تــوان کار را اغــاز کــرد کــه ایــن امــر ســبب‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫گفـت‪ :‬اتصـال به مکتب عاشـورایی انسـان را از بسـیاری‬ ‫فتنه هـا دور می کنـد‪ .‬حسـن خنیفر افـزود‪ :‬هـر اقدامی که‬ ‫بـرای مرامنامـه امام حسـین (ع) انجـام دهیـم به سـرعت‬ ‫و در همیـن دنیـا پـاداش ان را خواهیـم یافـت‪ .‬رئیـس‬ ‫دانشـگاه فرهنگیان کشـور تاکید کـرد‪ :‬بایـد از دردنامه ها‬ ‫و درس نامه هـای کربلا درس بگیریم و میـراث دار کربال‬ ‫باشـیم نـه میراث خـوار و همـواره حسـینی بمانیـم‪ .‬مدیر‬ ‫امور پردیس های دانشـگاه فرهنگیان اسـتان اصفهان نیز‬ ‫گفـت‪ :‬امـروزه معلمـان حکیم کـه به مرحلـه خوداگاهی‬ ‫رسـیده و از روح ازاد و پرسشـگر برخوردارند و دارای دانش‬ ‫قـوی و اخالق نیک هسـتند و در مسـیر عبودیت و نفس‬ ‫مطمئنـه قـدم برداشـته و بنـده واقعی خدا باشـند بر معلم‬ ‫فکـور و دارای عقالنیـت و بینش غربی برتـری دارد‪ .‬تقی‬ ‫اقا حسـینی افزود‪ :‬دانشـگاه فرهنگیان در مسیر حکمت و‬ ‫عبودیـت با تعلیـم و تربیت معلم انقالبـی و حکیم‪ ،‬پویش‬ ‫سـفیران حسـینی را با تکیه بر علم عاشـورایی برگزار کرد‪.‬‬ ‫دومیـن پویـش سـفیران حسـینی در دانشـگاه فرهنگیان‬ ‫اسـتان اصفهـان در ‪ ۶‬بخـش‪ ،‬اثـار ویدئویـی‪ ،‬صوتـی‪،‬‬ ‫هویت هفت شهید گمنام استان اصفهان که در‬ ‫نقاط مختلف کشور به خاک سپرده شده بودند با استفاده‬ ‫از ازمایش دی ان ای مشخص شد‪.‬پایگاه فرهنگی و‬ ‫اطالع رسانی تفحص شهدا اعالم کرد‪ :‬هویت شهیدان‬ ‫محمدرضا شفیعی‪ ،‬مهدی سلطانی قمبوانی‪ ،‬محسن‬ ‫اسماعیلی پژوه‪ ،‬خلیل فلک رفعت‪ ،‬محمد بدیعی‪ ،‬حسین‬ ‫حاجی زادگان بیدگلی‪ ،‬رسول قاسمی از شهدای استان‬ ‫اصفهان به تازگی با ازمایش ژنتیک (‪ )DNA‬مشخص‬ ‫شد‪.‬پیکر این شهدا در سال های گذشته در تفحص ها‬ ‫یافته شده بود و به رغم تالش برای شناسایی و‬ ‫نامشخص بودن هویت‪ ،‬به عنوان شهید گمنام در شهرها‬ ‫و دانشگاه های کشور به خاک سپرده شده است‪.‬‬ ‫شهید محمدرضا شفیعی‪ ،‬فرزند نعمت اهلل‪ ،‬متولد‬ ‫‪ ،۱۳۴۴‬جمعی لشکر هشت نجف اشرف از فالورجان به‬ ‫جبهه اعزام شد و در تاریخ پنجم دی ‪ ۱۳۶۵‬در عملیات‬ ‫رمضان در پاسگاه زید به فیض شهادت نائل امد و‬ ‫پیکر پاکش در منطقه بر جای ماند‪ .‬پیکر مطهر این‬ ‫شهید به عنوان شهید گمنام در سال ‪ ۱۳۹۹‬در بهداری‬ ‫نیروی زمینی در تهران دفن شد‪.‬شهید مهدی سلطانی‬ ‫قمبوانی‪ ،‬فرزند عبداهلل‪ ،‬متولد ‪ ۱۳۴۰‬از اصفهان در تاریخ‬ ‫پنج دی ‪ ۱۳۶۵‬در عملیات کربالی ‪ ۴‬در ام الرصاص‬ ‫به فیض شهادت نائل امد و پیکر پاکش در منطقه بر‬ ‫جای ماند‪ .‬پیکر مطهر این شهید به عنوان شهید گمنام‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۲‬در چابکسر گیالن دفن شدشهید محسن‬ ‫اسماعیلی پژوه‪ ،‬فرزند کریم‪ ،‬متولد ‪ ۱۳۴۵‬از اصفهان در‬ ‫تاریخ ‪ ۲۳‬تیر ‪ ۱۳۶۱‬در عملیات رمضان به فیض شهادت‬ ‫نائل امد و پیکر پاکش در منطقه بر جای ماند‪ .‬پیکر‬ ‫مطهر این شهید به عنوان شهید گمنام در سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫در قائم شهر دفن شد‪.‬شهید خلیل فلک رفعت‪ ،‬فرزند‬ ‫محمد‪ ،‬متولد ‪ ،۱۳۴۴‬جمعی لشکر ‪ ۱۴‬امام حسین (ع)‬ ‫از اصفهان به جبهه اعزام شد و در تاریخ ‪ ۲۸‬دی ‪۱۳۶۱‬‬ ‫در عملیات رمضان به فیض شهادت نائل امد و پیکر‬ ‫پاکش در منطقه بر جای ماند‪ .‬پیکر مطهر این شهید‬ ‫به عنوان شهید گمنام در سال ‪ ۱۳۹۸‬در دانشگاه دولتی‬ ‫بجنورد دفن شد‪.‬شهید محمد بدیعی‪ ،‬فرزند حبیب اله‪،‬‬ ‫متولد ‪ ،۱۳۵۰‬از کاشان به جبهه اعزام شد و در تاریخ‬ ‫‪ ۲۴‬فروردین ‪ ۱۳۶۷‬در تک دشمن در والفجر ‪ ۸‬به فیض‬ ‫شهادت نائل امد و پیکر پاکش در منطقه بر جای ماند‪.‬‬ ‫پیکر مطهر این شهید به عنوان شهید گمنام در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬در شهر زهکلوت کرمان دفن شد‪.‬شهید حسین‬ ‫حاجی زادگان بیدگلی‪ ،‬فرزند قدرت اله‪ ،‬متولد ‪ ،۱۳۵۰‬از‬ ‫اران و بیدگل به جبهه اعزام شد و در تاریخ ‪ ۲۸‬فروردین‬ ‫‪ ۱۳۶۷‬در تک دشمن در فاو به فیض شهادت نائل امد‬ ‫و پیکر پاکش در منطقه بر جای ماند‪ .‬پیکر مطهر این‬ ‫شهید به عنوان شهید گمنام در سال ‪ ۱۳۹۳‬در هندیجان‬ ‫خوزستان دفن شد‪.‬شهید رسول قاسمی‪ ،‬فرزند غالمعلی‪،‬‬ ‫متولد ‪ ،۱۳۴۹‬جمعی لشکر ‪ ۸‬نجف اشرف از نجف اباد‬ ‫به جبهه اعزام شد و در تاریخ ‪ ۱۰‬خرداد ‪ ۱۳۶۷‬در تک‬ ‫دشمن در فاو به فیض شهادت نائل امد و پیکر پاکش‬ ‫در منطقه بر جای ماند‪ .‬پیکر مطهر این شهید به عنوان‬ ‫شهید گمنام در سال ‪ ۱۳۹۳‬در ماسوله استان گیالن دفن‬ ‫شد‪ .‬استان اصفهان افزون بر ‪ ۲۳‬هزار شهید در هشت‬ ‫دفاع مقدس تقدیم انقالب اسالمی کرد‬ ‫وزیر نیرو‪:‬اب و برق بعد از‬ ‫ت دولت‬ ‫مقابله با کرونا‪ ،‬اولوی ‬ ‫سیزدهم است‬ ‫مکتـوب‪ ،‬هنـری‪ ،‬پژوهشـی و بخش ویـژه مـورد ارزیابی‬ ‫قـرار گرفـت‪ .‬در مجمـوع ‪ ۷۰‬رتبـه برتر و ‪ ۱۱‬اثر شایسـته‬ ‫تقدیر شناخته شـدند‪ .‬در بخش دانشـجویان‪ ۴۷ ،‬رتبه اول‬ ‫تا سـوم و هفت رتبه شایسـته تقدیر شـناخته شـدند و در‬ ‫بخش اسـاتید و همـکاران نیز ‪ ۲۳‬نفر حائـز رتبه های اول‬ ‫تـا سـوم و هفت نفر شایسـته تقدیر شـدند‪.‬‬ ‫وزیر نیرو گفت‪ :‬طی سه ماه گذشته تالش کردیم اب‬ ‫و برق را در دولت سیزدهم جزو اولویت ها قرار دهیم و‬ ‫امروز نیز بعد از موضوع کرونا‪ ،‬اولویت دوم و سوم به این‬ ‫موضوعات اختصاص دارد‪.‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی‬ ‫وزارت نیرو‪« ،‬علی اکبر محرابیان» امروز (چهارشنبه)‬ ‫در ایین تودیع و معارفه معاون وزیر نیرو در امور اب و‬ ‫ابفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع اب ایران افزود‪:‬‬ ‫مجموعه پروژه های اب و ابفا در سه ماه گذشته بررسی‬ ‫و به طور تقریبی اولویت های اصلی مشخص شده است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬مسوولیت بسیار سنگینی بر دوش ما‬ ‫وجود دارد که باید با همکاری و همدلی تمام توان خود را‬ ‫به کار بگیریم تا بتوان مشکالت را برطرف کرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫اغاز اجرای فاز سوم پروژه‬ ‫مرکزهمایش ها‬ ‫شـهردار اصفهان پروژه مرکـز همایش های بین المللی‬ ‫اصفهـان امـاده تحویـل بـه بهره بـردار اسـت از بخـش‬ ‫خصوصـی دعوت کـرد ضمـن بازدیـد از مجموعه‪ ،‬جهت‬ ‫بهره بـرداری از پـروژه برنامـه خـود را ارائـه و مجموعـه را‬ ‫بـرای برگـزاری اجالس هـا و سـمینارها در سـطح ملـی و‬ ‫بین المللـی تحویـل بگیرند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایمنـا‪ ،‬علی قاسـم زاده در جلسـه بررسـی‬ ‫پروژه هـای مهـم عمرانی شـهر بـا اشـاره به پـروژه مرکز‬ ‫همایش هـای بین المللی اصفهان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فاز نخسـت‬ ‫و دوم ایـن پـروژه بـه سـرانجام رسـیده و امروز مقرر شـد‬ ‫برنامه ریـزی الزم بـرای اجـرای فـاز سـوم در اسـرع زمان‬ ‫انجـام شـود‪ .‬او بـا بیـان اینکه پـروژه مرکـز همایش های‬ ‫بین المللـی اصفهـان امـاده تحویـل بـه بهره بـردار اسـت‪،‬‬ ‫تصریـح کرد‪ :‬پیش بینـی شـده حتی االمکان بهره بـرداری‬ ‫بـه بخش خصوصـی واگذار شـود ازاین رو از تمام کسـانی‬ ‫کـه در سراسـر کشـور اسـتعداد و توانایـی الزم را دارنـد‪،‬‬ ‫دعـوت می کنیـم ضمـن بازدیـد از مجموعـه‪ ،‬جهـت‬ ‫بهره بـرداری از پـروژه برنامـه خـود را ارائـه و مجموعـه را‬ ‫بـرای برگـزاری اجالس هـا و سـمینارها در سـطح ملـی و‬ ‫بین المللـی تحویل بگیرند‪ .‬شـهردار اصفهـان با بیان اینکه‬ ‫پیشـرفت فیزیکـی و کالبـدی پـروژه مرکـز همایش های‬ ‫بین المللـی اصفهـان بـه اتمـام رسـیده و در حـال حاضـر‬ ‫مباحـث نرم افـزاری پـروژه باقـی مانـده اسـت‪ ،‬ادامـه داد‪:‬‬ ‫در ایـن بخـش نیـز بایـد بهره بـردار ایده پـردازی کنـد‪ .‬او‬ ‫خاطرنشـان کرد‪ :‬حـدود ‪ ۹۰‬درصد اقدامـات کالبدی پروژه‬ ‫انجـام شـده و ‪ ۱۰‬درصـد باقی مانـده نیز تا پنج مـاه اینده‬ ‫تکمیل می شـود‪ .‬قاسـم زاده گفت‪ :‬در این جلسـه مقرر شد‬ ‫تمـام اقدامـات الزم تـا قبـل از بهره بـرداری کامـل پروژه‬ ‫مرکـز همایش هـای بین المللـی اصفهان هر چه سـریع تر‬ ‫انجـام و بـرای تحویل به بهره بـردار اماده شـود‪ .‬همچنین‬ ‫معاون عمران شـهری شـهردار اصفهان با اشاره به تجهیز‬ ‫مرکـز همایش هـای بین المللی گفـت‪ :‬امیدواریم با انتخاب‬ ‫مدیریـت بهره بـرداری بتوانیـم از تمـام ظرفیـت این مرکز‬ ‫اسـتفاده کنیـم‪ .‬ایرج مظفـر در جلسـه بررسـی پروژه های‬ ‫مهم عمرانی شـهر اظهار کرد‪ :‬جلسـه پیرو الیحه مصوب‬ ‫شـده‪ ،‬هـر ‪ ۱۵‬روز یکبـار بـا حضـور شـهردار‪ ،‬معاونـان و‬ ‫مدیـران ذی ربـط جهـت بررسـی مشـکالت پروژه هـای‬ ‫بزرگ شـهرداری اصفهان برگزار شـد‪ .‬او افـزود‪ :‬با توجه به‬ ‫سیاسـت شـهرداری مبنی بر تکمیل پروژه هـای نیمه تمام‪،‬‬ ‫تکمیـل پـروژه حلقه حفاظـی و پروژه مرکـز همایش های‬ ‫بین المللی از اولین برنامه های مدیریت جدید شـهر اسـت‪.‬‬ ‫معـاون عمران شـهری شـهردار اصفهـان با بیـان اینکه از‬ ‫روز اغـاز مرکـز همایش هـای بین المللـی اصفهـان حدود‬ ‫‪ ۱۰‬سـال می گـذرد‪ ،‬اما بـه دلیل تامین نشـدن منابع مالی‬ ‫و مشـکالت دیگـر هنـوز بـه بهره برداری نرسـیده اسـت‪،‬‬ ‫تصریـح کرد‪ :‬فازهـای یک و دو این پـروژه صرفًا فیزیکی‬ ‫و فضایـی بـوده کـه در مردادمـاه امسـال بـه بهره بـرداری‬ ‫رسـید و فاز سـوم مربوط بـه بهره برداری مناسـب از مرکز‬ ‫همایش هـا اسـت‪ .‬مظفر بـا بیان اینکـه در نشسـت امروز‬ ‫در خصـوص عملیـات تکمیلـی فـاز یـک و دو و تجهیـز‬ ‫مرکـز همایش هـای بین المللـی تصمیم گیری شـد‪ ،‬اظهار‬ ‫امیـدواری کرد‪ :‬با انتخـاب مدیریت بهره بـرداری بتوانیم از‬ ‫تمـام ظرفیت ایـن مرکز اسـتفاده کنیم؛ مرکـز همایش ها‬ ‫کاربری هـای مختلفـی از جملـه برگـزاری همایش هـای‬ ‫داخلـی و بین المللـی و رویدادهـای کشـوری دارد‪ .‬او بـا‬ ‫اشـاره بـه اینکه مرکـز همایش هـای بین المللـی اصفهان‬ ‫در کشـور بی نظیر اسـت‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪ :‬از امکانات این‬ ‫مرکـز می تـوان بـه یک سـالن اصلی‪ ،‬سـه سـالن جمعی‪،‬‬ ‫‪ ۲۴‬دفتر کار‪ ،‬هشـت ویال‪ ،‬سـینما‪ ،‬سالن های چندمنظوره و‬ ‫تجهیـزات الزم بـرای بازدیدکنندگان اشـاره کرد‪.‬‬ ‫مشکالت محله ولدان اصفهان‬ ‫رفع می شود‬ ‫مدیـر منطقـه دو شـهرداری اصفهـان گفـت‪ :‬کمـک‬ ‫بـه جـا بـه جایـی موزاییک سـازان و رفع مشـکالت ان ها‬ ‫از جملـه مسـائل موردتوجـه در محلـه ولـدان بـه شـمار‬ ‫مـی رود کـه برای رفـع ان باید اقدامـات الزم انجام شـود‪.‬‬ ‫محمـد صیرفی نـژاد بـه ایمنا گفت‪ :‬محلـه ولـدان یکی از‬ ‫محله هـای کـم برخـوردار منطقه دو شـهرداری به شـمار‬ ‫مـی رود کـه باید بـرای ابادانی هـر چه بیشـتر و بازافرینی‬ ‫بافـت فرسـوده ان تلاش شـود‪ .‬او بـا بیـان اینکـه محله‬ ‫ولـدان دارای بافـت کشـاورزی خـارج از محـدوده و حریم‬ ‫زیـاد اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬کمک بـه جابه جایـی موزاییک سـازان‬ ‫و رفـع مشـکالت ان ها از جمله مسـائل موردتوجـه در این‬ ‫محلـه بـه شـمار مـی رود که بـرای رفـع ان بایـد اقدامات‬ ‫الزم انجام شـود‪ .‬مدیر منطقه دو شـهرداری اصفهان ادامه‬ ‫داد‪ :‬توسـعه فضاهـای سـبز و سـرانه فرهنگـی همچنیـن‬ ‫خیابان سـازی و ازادسـازی معابـر از دیگـر مسـائل محلـه‬ ‫ولدان اسـت‪.‬‬ ‫پنجشنبه | ‪ 20‬ابان ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4210‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سخنگوی شورای شهر‪:‬‬ ‫مسئلهفرونشستاصفهانقابل حلاست‬ ‫اصفهان امروز‪-‬مینا عباسپور| «با توجه به تاکیدات‬ ‫شــورا در حوزه فرونشست‪ ،‬موضوع پهنه بندی زمین ها در‬ ‫معاونت شهرســازی در حال پیگیری اســت ؛ البته خود‬ ‫مسئله فرونشست در اصفهان موضوع قابل حلی است و با‬ ‫یک نگاه کارشناسی و یک هم افزایی علمی و عملی هم‬ ‫بواســطه نیازهایی که باید در شهر رفع شود مانند مسئله‬ ‫زاینده رود و هم در نوع پیشــرفت و حکت رشــد کالبدی‬ ‫شــهر قابل کنترل اســت و موضوعی اســت که باید در‬ ‫چهارچوب های تخصصی خودش دنبال شود‪».‬‬ ‫سخنگوی شورای شــهر اصفهان در دومین نشست‬ ‫فصلی خود ابا اصحاب رسانه ضمن بیان این مطلب بیان‬ ‫داشت‪ :‬در شرایطی به حوزه مدیریت شهری ورود کردیم‬ ‫کــه دنباله یک دوی امدادی را ادامه دادیم و تالش هایی‬ ‫کــه پیش از این صورت گرفت ادامــه پیدا کرد تا اکنون‬ ‫فرصت خدمت به ما رســیده شــود که طبیعتا باید ما نیز‬ ‫این وظیفه را به مسئوالن دوره بعد تحویل دهیم؛ بنابراین‬ ‫تالش کردیم بالفاصله بعد از انتخابات در خردادماه سال‬ ‫جاری کار را ولو به صورت غیررســمی اغاز کنیم و در این‬ ‫مسیر با همکاری مسئوالن و شورای سابق موضوع انتقال‬ ‫تجربیات جهت ارائه گزارش های فصلی صورت گرفت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تخمین ‪ 3‬تا ‪7‬هزار میلیاردی بدهی شهرداری‬ ‫او افزود‪ :‬شــرایط شهر به طبع شرایط اقتصادی کشور‬ ‫خوب نیست و در خصوص بدهی های شهرداری در حال‬ ‫حاضر صورت جلسه ای قرار به ارائه بود که اکنون در حال‬ ‫تدوین است اما به صورت تخمینی عددی بین ‪ 3‬تا ‪ 7‬هزار‬ ‫میلیارد تومان براورد این بدهی را داریم‪ .‬صالحی افزود‪ :‬در‬ ‫خصوص فرایندها و منابع انســانی مشکالتی داشتیم که‬ ‫الزم بود ساماندهی هایی صورت گرفته و نظم دهی هایی‬ ‫شــکل پذیرد‪ .‬در شــرایط فعلی یک اشکال عمده وجود‬ ‫داشــت و انهم ابطال ائین نامه استخدام شهرداری ها بود‬ ‫که با وجود جذب های دوره گذشــته‪ ،‬در این دوره امکان‬ ‫اســتقرار نیروها حتی نخبگان وجود ندارد‪ .‬این مهم را از‬ ‫مســیر قانونی پیگیری خواهیم کــرد و معتقدیم اگر قرار‬ ‫اســت اتفاقی رخ دهد از راه قانونی و نه مسیرهای فرعی‬ ‫باشد چرا که هدف وسیله را توجیه نمی کند‪ .‬معضل بعدی‬ ‫مشــکالتی بود که در فرایندها وجود داشت و پدیده شوم‬ ‫داللی را ایجاد کرده بــود که باوجود تالش همکاران در‬ ‫شــهرداری و با وجود همه همتی که در راســتای اجرای‬ ‫وظیفه خود داشتند بازهم از بیرون با این پدیده مواجهیم و‬ ‫در چهار سال قبلی از معضالتی بزرگ بوده و افزایش نیز‬ ‫یافته که خدمت رسانی را به مردم دچار اختالل کرده است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ترکیب متخصص شــورای شــهر به دنبال‬ ‫همگرایی‬ ‫سخنگوی شــورای شهر اصفهان ابراز داشت‪ :‬از میان‬ ‫‪ 13‬عضو شورا ‪ 9‬نفر در حوزه تخصصی امور شهری مسلط‬ ‫و دارای تجربه هستند و این تخصص به طرز محسوسی در‬ ‫تصمیمات شورا تاثیر دارد‪ .‬تجربه و سوابق دیگر اعضا نیز‬ ‫به طور ویژه در حوزه های خود بی ارتباط با حوزه شهر نبوده‬ ‫و همین امر زمینه ساز شکل گیری یک مجموعه تخصصی‬ ‫با اشــراف نسبت به مسائل شهری است‪ .‬در همین راستا‬ ‫سعی کردیم مسیر الزم برای اشنایی با فرایندها تا کسب‬ ‫یک اشراف مناسب خیلی ســریع طی شود و این امر در‬ ‫کنار وحدت و همگرایی اعضای شــورای شهر باعث شد‬ ‫اعضا بتوانند نظرات ازادانه خود را به صورت تخصصی در‬ ‫فضای فنی مطرح کنند که همگرایی شکل گرفته در این‬ ‫راستا مثال زدنی اســت؛ ماحصل این دیدگاه مشترک نیز‬ ‫در منشور شــورای ششم شکل گرفته است که عن قریب‬ ‫رونمایی خواهد شد و در این زمینه نقشه راهی خواهد بود‪.‬‬ ‫به مجمع نیروهای انقالب گزارش عملکرد ارائه دادیم‬ ‫صالحی اشــاره کــرد‪ :‬به تازگی با مجمــع نیروهای‬ ‫انقــاب کــه در دوره انتخابات حمایتگر لیســت ما بود‬ ‫نشستی داشــتیم و اکنون به عنوان یک نیروی کنشگر‬ ‫که منتخب همه مردم هســتیم این مجمع به عنوان یک‬ ‫نیروی کنشگر و مطالبه گر نخبگانی قرار گرفته است که‬ ‫به ایشــان گزارش ‪ 3‬ماهه ای از شرح فعالیت هایمان ارائه‬ ‫کردیــم‪ .‬او افزود‪ :‬همچنین با امام جمعه موقت اصفهان و‬ ‫عضو مجلس خبرگان‪ ،‬ایت ا‪ ...‬مهدوی نیز دیداری داشتیم‬ ‫و ایشــان برای موضوعات شهری بر وحدت و همگرایی‬ ‫تاکید داشتند و این امر را راز موفقیت در حل کهنه مسائل‬ ‫اصفهان و انچه برای تحصیل شرایط کیفی زندگی مردم‬ ‫الزم است عنوان کردند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬نخستین گام همگرایی با مسئوالن شهری را‬ ‫برداشتیم‬ ‫او در خصوص همگرایی با مســئوالن و دستگاه های‬ ‫شــهر به نخســتین گام این همگرایی و نامه مشــترک‬ ‫اعضای شــورای شــهر به همراه نمایندگان مجلس در‬ ‫خصوص مصرف مازوت در شهر اشاره کرد و گفت انچه‬ ‫از گذشــته ریل گذاری شــده را ادامه داده و در ادامه باید‬ ‫سازوکارهای فعلی شهر تغییر ریل گذاری دهد که در توجه‬ ‫به مســائل مردم با همین الزامات و گفتمان همه مدیران‬ ‫شهری با شعار اصفهان شهر زندگی است در خدمت مردم‬ ‫خواهیم بود‪ .‬صالحی بیان داشــت‪ :‬این مصادیق در حوزه‬ ‫شفافیت و روان ســازی فعالیت های اداری‪ ،‬صدور پروانه‪،‬‬ ‫تفکیک فیزیکی و تراکم نیاز به بازنگری داشته و تاکیدات‬ ‫جدی در زمینه هوشمند ســازی و اصالح فرایندها برای‬ ‫مراجعــات مردمی وجود دارد تا در همه ابعاد ارامش را در‬ ‫مســائل و موضوعات زندگی مردم به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫در مســائل و موضوعات موردتوجه که در افکار عمومی‬ ‫جاری و ســاری است اساس این اتفاق را حضور منظم و‬ ‫او بیان داشــت‪ :‬موضوع دبیرخانــه ‪ 13+5‬را پیگیری‬ ‫کردیم که ثبت شده اما به دنبال این موضوع هستیم که‬ ‫‪ 13+5+1+1‬یعنی ترکیبی از اعضای شــورا‪ ،‬نمایندگان‬ ‫مردم در مجلس‪ ،‬شــهردار و استاندار را برای شکل گیری‬ ‫گفتمان مشترک در فریاد زدن مشکالت اصفهان گرد هم‬ ‫اوریم‪ .‬چرا که معتقدیم اگرچه در مسائل اصفهان معضالتی‬ ‫مانند اب درد مشترک همه ماست اما اگر رئیس جمهور به‬ ‫اصفهان بیاید قادر نخواهیم بود ‪ 5‬صورت مسئله مشترک‬ ‫در ایــن خصوص را روی میــز بگذاریم و ارائه دهیم این‬ ‫مســئله در خصوص الودگی هوا نیز صدق می کند و این‬ ‫تفاوت در بیان و شیوه مطرح کردن مسائل باعث می شود‬ ‫در خارج از اســتان توجه و حمایت الزم را کسب نکنیم‪.‬‬ ‫صالحی در حوزه اصــاح بودجه اظهار کرد‪ :‬پیش از این‬ ‫عدالت در توزیع بودجه مطرح شده بود اما برخی تغییرات‬ ‫منافــی این عدالت بود که باعث شــد تجدیدنظر کرده و‬ ‫نسبت به اصالح این امر اقداماتی را صورت دهیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬مالقات هایمردمیهفتگی‬ ‫او در خصوص تعامل اعضای شورا با مردم شهر اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬به جز مالقات های حضوری در محل ساختمان‬ ‫شورا هر هفته روزهای یکشنبه در مناطق مختلف شهری‬ ‫بازدیدهای صورت می گیرد و تا امروز ‪ 10‬جلســه از این‬ ‫موارد برگزارشده و حدود ‪ 348‬نفر در کمیته های نظارتی‬ ‫مناطق حضور یافته اند و مسائل پیگیری و حل وفصل شده‬ ‫است‪ .‬همچنین رئیس شــورا هر چهارشنبه مالقات های‬ ‫مردمی دارد که تاکنون ‪ 7‬جلسه مالقات مردمی با حضور‬ ‫‪ 87‬نفر بی واسطه برگزارشده است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬سامانه سوت زنی شورا رونمایی می شود‬ ‫او با اعالم این خبر که سامانه سوت زنی شورای شهر‬ ‫اصفهان به زودی امــاده رونمایی خواهد بود گفت‪ :‬بعد از‬ ‫تصویب طرح شفافیت در شورای شهر این سامانه رونمایی‬ ‫شده و در سطح نظارتی فعالیت خواهد داشت‪ .‬تالش داریم‬ ‫با کمک و مداخله مردم به جای ســاختارهای هیجانی و‬ ‫مداخالت غیر عقالن که فرایندهای شهری را دچار نوسان‬ ‫می کند با کمک سوت زن ها در گزارشگری فساد به مرحله‬ ‫نظارت و شفافیت برسیم‪.‬‬ ‫پاسخگویی به مردم و اصحاب رسانه می دانیم و معتقدیم‬ ‫در محدودیت منابع موجود راهی جز گفتگو برای رسیدن‬ ‫به گفتمان مشترک نداریم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬درخواســت از کارافرینان در حل مسائل‬ ‫شهری‬ ‫ســخنگوی شــورای شــهر در ادامه بیان داشت‪ :‬در‬ ‫زمینه مســائل اقتصاد شهری به طورجدی به دنبال تغییر‬ ‫و تحوالت هستیم و توجه به موثرترین حوزه یعنی مردم‬ ‫و بخش خصوصی در مســائلی مانند محیط زیست داریم‬ ‫چرا که کهنه مســائل اصفهان یک شــبه به وجود نیامده‬ ‫و شبه نیز قابل رفع و رجوع نیســت بنابراین باید از همه‬ ‫ظرفیت های کارافرینی و بخش خصوصی به همراه صبر‬ ‫و تحمل بســیار تالش کنیم بار را از دوش مردم برداریم‪.‬‬ ‫او اعالم کرد تاکنون ‪ ۵۵‬الیحه در شورا بررسی شده‪۶۲ ،‬‬ ‫مصوبه داشــته ایم و دو الیحه رد شده است‪ .‬از تعداد ‪۶۲‬‬ ‫مصوبه‪ ۳۹ ،‬مورد لوایح شــهرداری‪ ،‬هشت مورد پاسخ به‬ ‫فرمانداری و دو مورد ابطال مصوبه بوده است‪ .‬همچنین‬ ‫در جهــت تقویت حمل ونقل عمومــی و کاهش الودگی‬ ‫هــوا‪ ،‬موافقت با وام ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومانی برای نوســازی‬ ‫ناوگان اتوبوسرانی‪ ،‬وام ‪ ۲۵۰‬میلیاردی برای تکمیل رینگ‬ ‫ترافیکی و وام ‪ ۲۰۰‬میلیاردی برای تامین مالی توسعه خط‬ ‫دوم قطار شــهری صورت گرفت‪ ،‬همچنین توافقنامه ای‬ ‫با یک شــرکت دانش بنیان در زمینه پسماندهای شهری‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ورود جشنواره کودک به محالت کم برخودار‬ ‫او ضمــن قدردانی از تالش و زحمــات همکاران در‬ ‫برگزاری جشــنواره کودک بیان داشت‪ :‬برگزاری امسال‬ ‫جشــنواره کودک منجر به یــک خروجی خیلی جدی در‬ ‫ورود بــه محالت کم برخوردار اصفهــان بود که اگرچه‬ ‫راضی کننده نیست اما در عدالت دسترسی به جشنواره گام‬ ‫بلندی برداشته شــد‪ .‬این تغییر فرایند اجرایی که امسال‬ ‫حاشیه برگزاری بود در سال اینده به اصل موضوع تبدیل‬ ‫خواهد شد تا عدالت دسترسی جشنواره برای همه کودکان‬ ‫اصفهان برقرار شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬دبیرخانه ‪ 13+5+1+1‬در حال پیگیری است‬ ‫زیرساخت هایتفریحیاصفهانتوسعهمی یابد‬ ‫عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت‪ :‬حوزه‬ ‫دختران و نوجوانان نیاز به یک فکر اساسی و تحول دارد‬ ‫چون دختران نوجوان در دو سال اخیر که کرونا گسترش‬ ‫پیدا کرد‪ ،‬با محدودیت هایی روبرو شدند و نیاز به نشاط‬ ‫اجتماعی برای بازگشت به جامعه دارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬فرزانه کالهدوزان در یک برنامه زنده‬ ‫رادیویی اظهار کرد‪ :‬حوزه زنان و خانواده یکی از مهمترین‬ ‫مسائل اجتماعی است‪ ،‬یک جامعه سالم به یک خانواده‬ ‫سالم که بنیان اساسی ان است نیاز دارد که اتفاقات بزرگ‬ ‫در این خصوص مستلزم نگاه ویژه به نقش زنان و دختران‬ ‫است‪ .‬او افزود‪ :‬مدیریت شهری نیز برای مسائل مربوط به‬ ‫زنان اهمیت ویژه ای قائل است و یکی از چالش های من‬ ‫به عنوان یک بانو که عضو شورا هستم‪ ،‬پرداختن به این‬ ‫مسائل خواهد بود‪ .‬عضو شورای اسالمی شهر اصفهان‬ ‫ادامه داد‪ :‬در زمان تصویب یک پروژه با نگاه یک بانو و‬ ‫مادر به ان نگاه می کنم و به دنبال لحاظ پیوست خانوادگی‬ ‫در پروژه ها هستیم زیرا توجه به امر خانواده چتری است‬ ‫که همه افراد را در برمی گیرد‪ .‬او با بیان اینکه بنیان خانواده‬ ‫می تواند‪ ،‬مسائل کالبدی و فرهنگی را پوشش دهد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اصفهان شهر دوستدار کودک‪ ،‬سالمند و معلول است که‬ ‫تمامی این مفاهیم می تواند تحت عنوان شهر دوستدار‬ ‫خانواده قرار گیرد‪ .‬کالهدوزان تصریح کرد‪ :‬شهرها باید‬ ‫برای اعضای خانواده از جمله کودک‪ ،‬سالمند و معلول‬ ‫مناسب سازی شود تا یک مادر بتواند به راحتی با کالسکه‬ ‫کودک خود در شهر تردد کند؛ به عبارتی همه اقشار جامعه‬ ‫از جمله زنان باردار‪ ،‬معلوالن و زنان سالمند باید بتوانند‬ ‫در شهر به راحتی رفت وامد کنند‪ .‬در پروژه های شهری‬ ‫که در حال اجرا است نیز به این مسائل توجه می شود‪.‬‬ ‫عضو شورای اسالمی شهر اصفهان تاکید کرد‪ :‬در حوزه‬ ‫فرهنگی و تفریحی باغ های بانوان در شهر وجود دارد که‬ ‫به دنبال توسعه‪ ،‬ارتقا و گسترش انها و ایجاد مجموعه و‬ ‫ساختار جدید هستیم بدین سبب با توجه به اینکه شورا‬ ‫با دید خانواده محوری به مسائل نگاه می کند‪ ،‬پرداختن‬ ‫به تفریح خانواده ها نیز جز اولویت ها است‪ .‬کالهدوزان‬ ‫با بیان اینکه برخی از مراکز را می توان با بهینه سازی و‬ ‫جداسازی اماده استفاده در زمینه ورزش بانوان کرد‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬دفاتر تخصصی زمینه هایی برای مهارت اموزی‬ ‫شهروندان با هدف پایداری زندگی مشترک‪ ،‬کاهش‬ ‫طالق‪ ،‬میل و رغبت به فرزند اوری و ارتقا کیفیت زندگی‬ ‫در شهر عاری از اسیب های اجتماعی به وجود اورده است‪.‬‬ ‫عضو شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد‪ :‬حوزه‬ ‫دختران و نوجوانان نیاز به یک فکر اساسی و تحول دارد‬ ‫چون دختران نوجوان در دو سال اخیر که کرونا گسترش‬ ‫پیدا کرد‪ ،‬با محدودیت هایی روبرو شدند و نیاز به نشاط‬ ‫اجتماعی برای بازگشت به جامعه دارند‪ .‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫مکان های تفریحی و ورزشی بانوان به نسبت مکان‬ ‫تفریحی اقایان کمتر است‪ ،‬اما باید اکنون را با گذشته‬ ‫مقایسه کرد و متوجه توسعه در این زمینه شد‪ .‬مکان های‬ ‫تفریحی و ورزشی نسبت به گذشته افزایش یافته و نرخ‬ ‫رشد ان نیز افزایش پیدا می کند‪ .‬همه مناطق به ویژه‬ ‫مناطق اولویت دار به سمت توسعه‪ ،‬ارتقا‪ ،‬ساخت و یا حتی‬ ‫تغییر کاربری در این زمینه حرکت می کند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تشکیل کمیته الودگی هوا در استانداری‬ ‫او افزود‪ :‬محیط زیست و الودگی هوا بعد از خشکی‬ ‫زاینده رود‪ ،‬یکی از مشکالت اساسی شهر اصفهان بوده و‬ ‫با گذر زمان تعداد روزهای هوای پاک کاهش پیدا کرده‬ ‫است‪ .‬با اغاز فصل پاییز وارونگی هوا رخ می دهد؛ در‬ ‫مطالعات و تحقیقات دانشگاهی سهم و نقش هرکدام از‬ ‫ادارات و سازمان های مسئول در الودگی هوا بررسی شده‬ ‫و ان ها باید در کاهش االینده ها تالش کنند‪ .‬کالهدوزان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با توجه به اهمیت مسئله الودگی هوا در‬ ‫جلساتی با نمایندگان اصفهان پیگیری هایی شده و قرار‬ ‫بر این است که کمیته الودگی هوا در استانداری تشکیل‬ ‫و به این مسئله به صورت جدی پرداخته شود‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫مشکل الودگی هوا یک روزه حل نمی شود اما هر ارگان‬ ‫با انجام وظیفه خود در کاهش ان سهیم است‪ ،‬در همین‬ ‫راستا با کمبود گاز نیز مواجهیم و احتمال اینکه نیروگاه ها‬ ‫برای تولید برق از سوخت مازوت استفاده کنند‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬ ‫عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت‪ :‬رئیس شورا‬ ‫در نامه ای از نمایندگان مجلس خواستار استفاده نکردن‬ ‫سوخت مازوت در نیروگاه ها شده است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬توســعه گردشگری ســامت و ایثار در‬ ‫اصفهان‬ ‫عضو شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد‪:‬‬ ‫برنامه راهبردی اصفهان ‪ ۱۴۰۵‬به الودگی هوا‪ ،‬گردشگری‬ ‫و توسعه ان که مشکل اساسی اصفهان است پرداخته و‬ ‫تاکید شده که توسعه و رونق اقتصادی اصفهان باید از‬ ‫صنعت به سمت گردشگری تغییر مسیر دهد‪ .‬کالهدوزان‬ ‫اضافه کرد‪ :‬اگر گردشگری را اولویت قرار دهیم می توانیم‬ ‫با نگاه به این مسئله از پیشرفت الودگی هوا نیز جلوگیری‬ ‫کنیم‪ .‬حوزه گردشگری با توجه به شیوع کرونا در دو سال‬ ‫اخیر اسیب جدی دیده و شرایط سختی برای ان ایجاد‬ ‫شده است‪ ،‬اما در دوران پساکرونا باید به گردشگری نگاه‬ ‫ویژه کرد و شورا نیز رایزنی های مختلفی انجام داده است‪.‬‬ ‫عضو شورای اسالمی شهر اصفهان اضافه کرد‪ :‬می توان‬ ‫گردشگری اصفهان را در حوزه سالمت توسعه داد و‬ ‫گردشگری سالمت داخلی و خارجی را پیگیری کرد‪ ،‬زیرا‬ ‫مردم استان های هم جوار برای درمان به اصفهان می ایند‬ ‫که باید این مسئله در سیاست گذاری ها بررسی شده و‬ ‫سرمایه گذار نیز در این امر تسهیلگر باشد‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫هفته اینده روز ملی ایثار است‪ ،‬افزود‪ :‬در کنار فرهنگ‬ ‫اصفهان‪ ،‬ایثار دیده می شود و گردشگری ایثار نیز باید‬ ‫توسعه یابد‪ ،‬زیرا ظرفیت ایثار در اصفهان زیاد است و‬ ‫مناطقی مانند گلستان شهدا و فرهنگسرای پایداری را‬ ‫می توان به عنوان جاذبه گردشگری به گردشگران داخلی‬ ‫و خارجی معرفی کرد‪ .‬کالهدوزان ادامه داد‪ :‬فضای سبزی‬ ‫که در اصفهان وجود دارد میراث گذشتگان است‪ ،‬ولی‬ ‫شرایط خشک سالی و بی ابی گریبانگیر استان اصفهان‬ ‫و کشور شده و تالش های بسیار زیاد در راستای حفظ‬ ‫و نگهداری این فضای سبز انجام شده است‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫خدمات شهری شهرداری دلسوزانه از فضای سبز‬ ‫نگهداری می کند و اقدامات خوبی نیز در شرایط کم ابی‬ ‫انجام شده مانند استفاده از ظرفیت پساب و احداث چهار‬ ‫تصفیه خانه پساب شهری که دو عدد ان به بهره برداری‬ ‫رسیده است‪ .‬عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت‪:‬‬ ‫نوسازی اتوبوس ها مهم ترین مسئله مدیریت شهری‬ ‫است‪ ،‬زیرا اتوبوس هایی که عمر انها به اتمام رسیده‬ ‫در الودگی هوا سهم زیادی دارند بااین حال در شرایط‬ ‫اقتصادی موجود و گرانی ها تمام تالش برای پایین اوردن‬ ‫عمر ناوگان اتوبوسرانی است‪ .‬او با بیان اینکه هوشمند‬ ‫سازی و شهرسازی الکترونیک در دستور کار شورا قرار‬ ‫دارد‪ ،‬افزود‪ :‬به دنبال دریافت بودجه از سوی دولت‬ ‫برای نوسازی اتوبوسرانی و بهره برداری از خط دو مترو‬ ‫هستیم تا با اوراق مشارکت اجرای پروژه سریع تر اتفاق‬ ‫افتاده و به حمل ونقل عمومی و کاهش سفر خودروهای‬ ‫تک سرنشین و الودگی هوا نیز کمک شود‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫‪3‬‬ ‫همایش بین المللی بهداشت‬ ‫محیط به میزبانی کاشان‬ ‫برگزار می شود‬ ‫دبیر علمی پنجمین همایش بین المللی و بیســت‬ ‫و چهارمین همایش ملی بهداشــت محیط در کاشان‬ ‫از برگزاری این همایش در اذرماه به میزبانی دانشــگاه‬ ‫کاشان خبر داد‪.‬‬ ‫محمدباقر میران زاده در خصوص برگزاری پنجمین‬ ‫همایش بین المللی و بیســت و چهارمین همایش ملی‬ ‫بهداشــت محیط به میزبانی دانشگاه کاشان‪ ،‬به ایسنا‬ ‫گفت‪ :‬همایش ملی بهداشــت محیط به همت انجمن‬ ‫علمی بهداشــت محیط ایــران‪ ،‬هرســاله در یکی از‬ ‫دانشگاه های کشور با حضور محققان و اساتید برجسته‬ ‫دنیا برگزار می شــود که از سال ‪ ۱۳۹۵‬این همایش به‬ ‫صورت بین المللی برگزار شــده اســت‪ .‬او در خصوص‬ ‫محورهای این همایش‪ ،‬گفت‪ :‬نقش بهداشت محیط در‬ ‫پیشگیری و کنترل بیماری های نوپدید و بازپدید با تاکید‬ ‫بر کووید ‪ ،۱۹‬ارزیابی بار بیماری های ناشی از عوامل خطر‬ ‫محیطی‪ ،‬چالش های ملی و بین المللی بهداشت محیط؛‬ ‫اینده نگری و راه های کنترل و مدیریت ان‪ ،‬خلق ثروت‬ ‫و پویایی پایدار در بهداشــت محیط‪ ،‬بهداشت محیط؛‬ ‫سیاســت گذاری‪ ،‬عوامل اقتصادی‪ ،‬مسئولیت اجتماعی‬ ‫و اموزش عمومی‪ ،‬شــاخص های بهداشــت محیط‪،‬‬ ‫فناوری های کنترل االینده های محیط زیست و پایش‬ ‫زیستی االینده های محیط زیست از جمله محورهای این‬ ‫همایش بین المللی است‪ .‬دبیر علمی پنجمین همایش‬ ‫بین المللی و بیست و چهارمین همایش ملی بهداشت‬ ‫محیط در کاشــان از دریافت حدود ‪ ۲۵۰‬مقاله داخلی‬ ‫و خارجــی به دبیرخانه همایش خبر داد و تصریح کرد‪:‬‬ ‫بــرای داوری مقاالت نیز یک کمیته علمی تشــکیل‬ ‫شده اســت‪ .‬در این همایش بیش از ‪ ۴۰‬مقاله به عنوان‬ ‫ســخنران و بیش از ‪ ۱۰۰‬مقاله به عنوان پوســتر ارائه‬ ‫می شود‪ .‬میران زاده با اشاره به جزئیات و سخنرانی های‬ ‫این همایش‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اساتیدی از کشورهای فرانسه‪،‬‬ ‫المان‪ ،‬امریکا‪ ،‬پرتغال و ترکیه و اســاتید برجسته داخل‬ ‫کشور در طول همایش به ارائه اخرین دستاوردهای این‬ ‫حوزه می پردازند‪ .‬عالوه بر این نماینده سازمان بهداشت‬ ‫جهانی در ایران نیز سخنرانی خواهد داشت‪ .‬او همچنین‬ ‫از برگــزاری چهار کارگاه بــا موضوعات‪ ،‬تصفیه اب و‬ ‫فاضالب‪ ،‬کارافرینی‪ ،‬اپیدمیولوژی کرونا و کاربرد هوش‬ ‫مصنوعی در بهداشــت محیط خبر داد و گفت‪ :‬از بین‬ ‫مقاالت و پایان نامه های ارسالی‪ ،‬بهترین انان انتخاب و‬ ‫به برگزیدگان جوایز اهدا می شود‪ .‬دبیر علمی پنجمین‬ ‫همایش بین المللی و بیســت و چهارمین همایش ملی‬ ‫بهداشت محیط در کاشــان با بیان اینکه این همایش‬ ‫مجوز بین المللی از وزارت بهداشت دریافت کرده است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در این همایش امتیاز مجوزهای بازاموزی‬ ‫تدارک دیده شــده اســت که با ثبت نام می تواند از ان‬ ‫بهره مند شوند‪ .‬میران زاده یاداور شد‪ :‬پنجمین همایش‬ ‫بین المللی و بیست و چهارمین همایش ملی بهداشت‬ ‫محیط در کاشان از ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۵‬اذرماه به مدت سه روز در‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار می شود‪.‬‬ ‫الیروبی ‪ ۲۰۰‬کیلومتر رودخانه‬ ‫در استان‬ ‫به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان‬ ‫‪ ۲۰۰‬کیلومتر رودخانه از ابتدای ســال جاری تاکنون به‬ ‫منظور کاهش خسارات ســیل احتمالی در این استان‬ ‫الیروبی شده است‪.‬‬ ‫منصور شیشــه فروش بــه ایرنا گفــت‪ :‬الیروبی و‬ ‫ساماندهی رودخانه و مسیرها در شهرستان های شهرضا‪،‬‬ ‫اران و بیدگل‪ ،‬کاشان ‪ .‬نطنز‪ ،‬اردستان و مبارکه انجام شده‬ ‫اســت‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬همچنین بــه فرمانداری ها اعالم‬ ‫کرده ایم دهانه پل ها را الیروبی و از رسوبات تخلیه کنند‬ ‫و سیل بند حفاظتی اطراف شهرها نیز مرمت و بازسازی‬ ‫شود‪ .‬مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره‬ ‫به اینکه طرح مطالعاتی جمع اوری‪ ،‬برداشت و هدایت روان‬ ‫اب ها در شهرهای استان اصفهان انجام شده است‪ ،‬یاداور‬ ‫شد‪ :‬از شــهرداری ها نیز خواسته شده ستاد مقابله باسیل‬ ‫خود را فعال کنند و در صدد کنترل روان اب ها باشــند تا‬ ‫دچار خسارت نشوند‪ .‬شیشه فروش دیگر اقدامات مدیریت‬ ‫بحران را اجــرای طرح های ابخیزداری با توجه به منابع‬ ‫ابی جمع اوری شده عنوان کرد و افزود‪ :‬این امر بسیار مهم‬ ‫تلقی می شــود که زودتر نسبت به نفوذ اب در سفره های‬ ‫زیرزمینی برنامه ریزی و برای هدایت ان اقدام شــود‪ .‬او‬ ‫با اشــاره به وجود ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۸۰۰‬کیلومتر راه در ســطح‬ ‫استان اصفهان گفت‪ :‬اداره راه و شهرسازی موظف شده‬ ‫است که در مقاطع مختلف با توجه به سیل های احتمالی‬ ‫نقاط حادثه خیز را شناسایی کند‪ .‬مدیرکل مدیریت بحران‬ ‫استانداری اصفهان اضافه کرد‪ :‬همچنین سایر دستگاه های‬ ‫متولی نیز موظف شدند مسیرها و رودخانه ها را بازگشایی‬ ‫و سازه های مسیر رودخانه ها را شناسایی و رفع خطر کنند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬در استان اصفهان ‪ ۳‬هزار کیلومتر رودخانه وجود‬ ‫دارد که مطالعات فاز یک و ‪ ۲‬شناسایی حریم بستر ان ها‬ ‫انجام شده است‪ .‬شیشه فروش گفت‪ :‬سامانه بارشی اوایل‬ ‫هفته جاری وارد اســتان اصفهان شد و بیشترین بارش‬ ‫ســمت شهرستان های کاشــان‪ ،‬نطنز‪ ،‬بادروی و اران و‬ ‫بیدگل بود و در اصفهان ‪ ۲۵‬میلی متر بارش ثبت شــد‪.‬‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد‪:‬‬ ‫این بارش ها در برخی از مناطق خطراتی را بدون خسارت‬ ‫جدی به همراه داشت که به عنوان مثال جاده حسن اباد به‬ ‫سمت رامشه در بخش جرقویه دچارابگرفتگی و سیالب‬ ‫شد که همین سیالب ها موجب اب گرفتگی معابر‪ ،‬گذرها‪،‬‬ ‫تعدادی از زیرگذرها‪ ،‬منازل در شــمال و مرکز شــهر و‬ ‫تعدادی هم پس زدگی فاضالب شد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫پنجشنبه | ‪ 20‬ابان ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4210‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫چالش های تحصیل مجازی و اختالل یادگیری در دوران کرونا‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫افزایش ماندگاری در درمان‬ ‫معتادان مراکز جامع اعتیاد‬ ‫به ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫یک ســال از راه اندازی مراکز جامــع درمان و بازتوانی‬ ‫اعتیاد در سطح کشور توسط سازمان بهزیستی می گذرد‪،‬‬ ‫رئیس مرکز توســعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان‬ ‫بهزیســتی کشور می گوید که در این مدت از میان پنج‬ ‫از نفری که در مراکز پذیرش شــده اند‪ ،‬دو هزار نفر در‬ ‫درمان باقی مانده اند‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬فاطمه رضوان مدنی با اشــاره به‬ ‫اینکه یک ســال از راه انــدازی مراکز جامــع درمان‬ ‫و بازتوانی اعتیاد در کشور می گذرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬معتادان‬ ‫بــرای درمان اعتیاد خود در ایــن مراکز به مدت چهار‬ ‫ماه و بر اساس برنامه مراکز بهبود میان مدت و اجتماع‬ ‫درمان مدار سم زدایی شده و تحت درمان های جسمی‪،‬‬ ‫روانی و اجتماعی قرار می گیرنــد‪ .‬او با بیان اینکه تیم‬ ‫درمانی مراکز جامع درمان و بازتوانی اعتیاد متشــکل‬ ‫از پزشــک‪ ،‬روان پزشک‪ ،‬روانشناس و مددکار است‪ ،‬در‬ ‫خصوص مدت زمان اقامت معتادان در این مراکز افزود‪:‬‬ ‫مدت زمان نگهداری این افراد به طور شبانه روزی به مدت‬ ‫چهار ماه است و عالوه بر این‪ ،‬به مدت هشت ماه (‪۵۲‬‬ ‫جلسه) کالس حرفه اموزی برای انها برگزار می شود که‬ ‫درمجموع درمان انها حدود یک سال است‪ .‬رئیس مرکز‬ ‫توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور‬ ‫با اشــاره به اینکه در حال حاضر ‪ ۳۳‬مرکز جامع درمان‬ ‫و بازتوانی اعتیاد در سطح کشور فعالیت می کنند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در این میان تنها اســتان ایالم به دلیل نبود فضا‬ ‫فاقد این مرکز است و همچنین در هر یک از استان های‬ ‫البرز‪ ،‬تهران و اردبیل نیز دو مرکز وجود دارد‪ .‬او در ادامه‬ ‫در خصوص اثربخشــی مراکز جامــع درمان اعتیاد بر‬ ‫درمان معتــادان نیز گفت‪ :‬از میان پنج هزارنفری که در‬ ‫این مراکز پذیرش شــده اند‪ ،‬دو هزار نفر در درمان باقی‬ ‫مانده اند و می توان گفت حدود ‪ ۴۰‬درصد ماندگاری در‬ ‫درمان وجود دارد‪ .‬رضوان مدنی تصریح کرد‪ :‬در گذشته‬ ‫شکســت در درمان اعتیاد بالغ بر ‪ ۸۰‬درصد بود‪ ،‬اما اگر‬ ‫این افراد به درســتی در مراکز نگهداری شوند و درمان‬ ‫انها ماندگار باشــد‪ ،‬ماندگاری در درمان انها حدود ‪۴۰‬‬ ‫درصد است‪ .‬چون در این مدل سعی شده به تمام عوامل‬ ‫موثر بر اعتیاد معتادان توجه شود لذا عالوه بر برنامه های‬ ‫مددکاری‪ ،‬بازگشــت به خانواده‪ ،‬به اسکان و به مشکل‬ ‫اشتغال معتادان بهبودیافته هم توجه شده و به انها وام‬ ‫خوداشــتغالی یا کارفرمایی تعلق می گیرد‪ .‬رئیس مرکز‬ ‫توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور‬ ‫در پاسخ به این سوال که ایا سازمان بهزیستی برنامه ای‬ ‫برای گســترش تعداد این مراکز در نظر دارد؟ افزود‪ :‬در‬ ‫حال حاضر برای توسعه مراکز توسعه کیفی مدنظر است‬ ‫و بازنگری پروتکل و نتیجه اثربخشی درمان را بررسی‬ ‫می کنیم؛ اما به طورقطع به مراکزی که شرایط کامل را‬ ‫داشته باشند برای گسترش و ارتقا انها مجوز می دهیم‪.‬‬ ‫هشدار پلیس در خصوص‬ ‫فروش مکمل بدن سازی با‬ ‫ترکیب شیشه‬ ‫معاون نظارت بر اماکــن عمومی پلیس امنیت تهران‬ ‫بزرگ نسبت به فروش مکمل های ورزشی و بدن سازی‬ ‫در باشگاه ها‪ ،‬عطاری ها و دیگر صنوف غیرمجاز هشدار‬ ‫داد‪.‬‬ ‫سرهنگ نادر مرادی درباره فروش مکمل های ورزشی‬ ‫و برخی از داروهای مرتبط با بدن سازی به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫یک موضوع بســیار مهم که کمتر از سوی شهروندان‬ ‫و به خصــوص ورزشــکاران تــازه کار جــدی گرفته‬ ‫می شــود‪ ،‬موضوع خرید مکمل های ورزشی است که‬ ‫در داروخانه ها مجاز اســت و شــهروندان نباید ان را از‬ ‫دیگر واحدهای صنفی خریداری کنند‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫در مواردی دیده شــده که این مواد در عطاری ها‪ ،‬داخل‬ ‫باشگاه های بدن ســازی و ‪ ...‬به فروش می رسد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فــروش این مــواد در این امکان ممنــوع و غیرمجاز‬ ‫اســت و حتما باید از داروخانه تهیه شود‪ .‬مکمل ها نیز‬ ‫باید حتما تاییدیه ســازمان غذا و دارو را داشته باشند‪.‬‬ ‫معاون نظارت بر اماکــن عمومی پلیس امنیت تهران‬ ‫بزرگ از فعالیت برخی از اراذل واوباش در تهیه و فروش‬ ‫مکمل های ورزشــی نیز خبر داد و گفت‪ :‬مدتی قبل با‬ ‫گروهی از اوباشــگران برخورد کردیم که اقدام به تولید‬ ‫پودرهای بدن ســازی کرده و در ترکیبات ان از مخدر‬ ‫شیشــه و ‪ ...‬نیز استفاده کرده بودند‪ .‬تمام این مکمل ها‬ ‫نیز در فروشــگاه های غیرمجاز عرضه می شد‪ .‬مرادی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬یکی دیگــر از واحدهایی که بارها فروش‬ ‫ایــن مکمل ها و داروهای مرتبط با بدن ســازی در ان‬ ‫مشاهده شده‪ ،‬عطاری ها هستند‪ ،‬درحالی که عطاری ها‬ ‫هم مجاز به فروش این موارد نیســتند‪ .‬او از شهروندان‬ ‫خواست که برای خرید چنین مکمل هایی اوال حتما از‬ ‫نظر مربیان تائید شده و کارشناسان تغذیه استفاده کنند‬ ‫و ثانیا از داروخانه اقدام به خرید کنند‪ .‬معاون نظارت بر‬ ‫اماکــن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ درباره تبلیغ‬ ‫فروش برخی از این مکمل ها در فضای مجازی نیز به‬ ‫ایسنا گفت‪ :‬معلوم نیست انچه در فضای مجازی تبلیغ‬ ‫شده‪ ،‬چگونه تهیه می شــود‪ .‬ما موارد مختلفی داشتیم‬ ‫که پودرهای تاریخ مصرف گذشــته را خریداری کرده و‬ ‫با برچسب و تاریخ مصرف جدید به فروش می رساندند‪.‬‬ ‫یا اینکه در ترکیبات ان از موادمخدر استفاده می کردند‪.‬‬ ‫مرادی تصریح کرد‪ :‬شهروندان نباید فریب قیمت ارزان‬ ‫و دیگر روش های سودجویانه را خورده و به انها اعتماد‬ ‫کنند‪ .‬پلیس نیز بر این موارد نظارت داشــته و حتما با‬ ‫موارد تخلف برخورد خواهــد کرد‪ .‬مردم نیز می توانند‬ ‫چنین مواردی را به حتما به پلیس اطالع دهند‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫والدین کالس های مجازی فرزندان را‬ ‫جدیبگیرند‬ ‫ســختی تحصیل مجازی و تبعات ان برای دانش اموزان‬ ‫نوجــوان امری بســیار مهم اســت و از طرفی ضعف در‬ ‫فراگیری دانش و مهارت‪ ،‬نبود تمرکز کافی در محیط خانه‬ ‫و دوری از شــور و نشاط حضور در مدرسه برای نوجوان‪،‬‬ ‫می تواند در بلندمدت مشکالتی به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬دو ســال از همه گیری ویروس کرونا و‬ ‫حضــور نیافتن دانش اموزان در مــدارس و کالس درس‬ ‫می گــذرد‪ .‬افت تحصیلی‪ ،‬وابســتگی بیشــتر به والدین‬ ‫به جای نظام اموزشــی و بــروز ناهنجاری های اجتماعی‬ ‫در دانش اموزان از حواشــی اموزش مجازی است اما در‬ ‫ایــن میان نگرانی والدین از ســامت فرزندان و نگرانی‬ ‫مســئوالن از تبعات اینده اموزش مجــازی برای نظام‬ ‫تعلیم و تربیت هر دو بجا و منطقی اســت‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫بررسی ها نشان می دهد برای تعداد زیادی از خانواده ها به‬ ‫دلیل درامد کم‪ ،‬همچنــان تامین هزینه اینترنت و خرید‬ ‫تلفن همراه برای فرزند خود و یا در بعضی منازل با توجه‬ ‫به تعداد دانش اموز بیشتر‪ ،‬خرید تبلت برای استفاده از بستر‬ ‫فضای مجازی و شاد‪ ،‬به یک معضل تبدیل شده است که‬ ‫در چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت این دانش اموزان‬ ‫بتواننــد با دغدغه های فراوان‪ ،‬بــه خوبی از اموزش های‬ ‫راه دور اســتفاده کنند‪ .‬محققان حوزه روانشناســی تاکید‬ ‫دارنــد یادگیــری از طریق تعامل جمعی بهترین شــیوه‬ ‫موثر در ارتقای مهارت های فردی‪ ،‬اجتماعی اســت‪ ،‬افت‬ ‫مشکالت یادگیری دانش اموزان نوجوان در دوران شیوع‬ ‫کرونا را باید درک کــرد‪ ،‬ولی این موضوع نباید توجیهی‬ ‫بــر تالش نکردن و یا کــم کاری والدین و مربیان در امر‬ ‫یادگیری دانش اموزان شــود‪ ،‬کمک به نوجوان برای کنار‬ ‫امدن با استرس کالس های مجازی چالش برانگیز است‪،‬‬ ‫بااین حــال‪ ،‬روش هایی وجود دارد که والدین می توانند به‬ ‫نوجوان خود کمک کنند تا از پس این کار براید‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬راهکارهای مشارکت والدین برای بهبود‬ ‫یادگیرینوجوانان‬ ‫محســن لعلی عضو شــورای نظام روانشناســی استان‬ ‫اصفهان در خصوص نقش والدین در کاهش مشــکالت‬ ‫یادگیری فرزنــدان نوجوان در شــرایط کرونایی‪ ،‬اظهار‬ ‫می کند‪ :‬با توجه به شــیوع بیماری کرونا اموزش انالین‬ ‫فرزندان امــری اجتناب ناپذیر برای خانواده ها اســت‪ ،‬در‬ ‫واقع با شــیوع بیماری کرونا و تعطیلی مدارس‪ ،‬اموزش‬ ‫انالین باوجود مزیت هایی که داشته است یک نوع دیگر‬ ‫از روش امــوزش را به خانواده اموخته اســت‪ .‬با اموزش‬ ‫انالیــن در دوران کرونا مشــکالت تحصیلی‪ ،‬تربیتی و‬ ‫رفتاری دانش اموزان بیشــتر شــده و با کاهش تعامالت‬ ‫جمعی کودکان و نوجوانان مشکالت جسمی مانند چاقی‬ ‫را به همراه داشــته اســت‪ .‬او اضافه می کند‪ :‬والدین باید‬ ‫کالس های مجازی فرزنــدان را جدی بگیرند‪ .‬در ابتدای‬ ‫شیوع بیماری کرونا برخی خانواده ها بر این باور بودند که‬ ‫این کالس ها چندان جدی نیســتند؛ باید بدانیم اموزش‬ ‫تعطیل نمی شود و به فرزندان هم بیاموزند همان طور که‬ ‫در کالس حضوری در مدرســه قواعد و قوانین را رعایت‬ ‫می کرد‪ ،‬بایــد در کالس انالین نیز همه موارد را رعایت‬ ‫کند و پدر و مادر مقتدر می تواند این درخواست را از فرزند‬ ‫نوجوان داشته باشند‪ .‬این روانشناس تصریح می کند‪ :‬اماده‬ ‫کردن فضای خانــه برای یادگیری مجازی فرزندان الزم‬ ‫اســت‪ ،‬باید خانواده فضای خانــه را بدون الودگی صوتی‬ ‫کنتــرل کنند تا فرزندان نوجوان انهــا در کالس انالین‬ ‫تمرکز داشته و دچار حواس پرتی نشوند‪ .‬والدین استرس ها‬ ‫را از فرزندان دور کنند و مرتب منفی بافی نکنند و از نکات‬ ‫منفی اموزش انالین صحبت نکنند چرا که توجه نکردن‬ ‫به این نوع رفتارها باعث ایجاد ناامیدی و افزایش استرس‬ ‫فرزند نوجوان می شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬والدین دلیل اختالل یادگیری نوجوان را‬ ‫پیداکنند‬ ‫لعلی تاکیــد می کند‪ :‬اختالل یادگیــری نوجوان یکی از‬ ‫مشــکالت یادگیری اســت و اگر نوجوانی با این معضل‬ ‫مواجه اســت‪ ،‬والدین باید علت این موضــوع را مدنظر‬ ‫قرار دهنــد‪ ،‬متخصصان تعلیم و تربیت و روانشناســان‬ ‫اعتقاد دارند والدین ارتبــاط نزدیکی با نوجوان دارند و به‬ ‫مشکل او هم اگاه هستند‪ .‬عضو شورای نظام روانشناسی‬ ‫استان اصفهان‪ ،‬اضافه می کند‪ :‬زمانی که نوجوانی مشکل‬ ‫یادگیری پیدا کرد باید والدین دلیل ان را پیدا کنند که ایا‬ ‫اختالل یادگیری نوجوان تحولی و رشــدی است یا فرزند‬ ‫انها از اول دبســتان در خواندن‪ ،‬دیکته‪ ،‬ریاضی و بدخط‬ ‫بودن مشــکل داشته و از ان زمان درمان نشده است و در‬ ‫دوران نوجوانی هم این اختالل یادگیری را دارد‪ .‬او تصریح‬ ‫می کند‪ :‬بیش فعالی نوجــوان مربوط به دوران کودکی او‬ ‫و درمان نشــدن ان‪ ،‬مشــکالت عاطفی مانند افسردگی‬ ‫و اضطــراب و اموزش نادرســت و غیراصولی در دوران‬ ‫نوجوانی ایجاد مشکل می کند‪ .‬نبود تدریس اصولی و تولید‬ ‫محتــوا باعث اختالل یادگیری می شــود و اموزش موثر‬ ‫باوجود امکانات میسر است‪ ،‬همچنین عادت های درست‬ ‫مطالعه اختالل یادگیری نوجوانان را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬سه حیطه اختالل یادگیری فرزندان‬ ‫این مدرس دوره های تخصصی روانشناسی‪ ،‬تاکید می کند‪:‬‬ ‫والدیــن باید بدانند بی عالقگــی و بی هدفی نوجوانان در‬ ‫شیوع بیماری کرونا یادگیری انها را کاهش می دهد‪ .‬یکی‬ ‫از مهم ترین عوامل سرگرم شــدن نوجوان به بازی های‬ ‫تلفن همراه و رایانه است و بی انگیزگی فرزندان به درس‬ ‫خواندن را بــه دنبال دارد‪ .‬او اظهــار می کند‪ :‬اختالالت‬ ‫یادگیری فرزندان در دوره دبستان در سه حیطه خواندن‪،‬‬ ‫نوشــتن و ریاضی اســت‪ .‬اگر فرزند در دوره دبستان هم‬ ‫مشکالت یادگیری در دروس ریاضی و دیکته و خواندن‬ ‫و نوشتن را داشــته که درمان نشده است می توان گفت‬ ‫نوجوان مبتال به اختالل یادگیری درمان نشــده است‪ ،‬اما‬ ‫اگر دانش اموز تا دوره دبیرستان در دروس وضعیت خوبی‬ ‫داشته و در دوران کرونا به دلیل مسائل اموزش نادرست‪،‬‬ ‫مسائل خانواده یا مشــکالت عاطفی این شرایط را ندارد‬ ‫دچار افت تحصیلی شده است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬روندافزایشیاختاللیادگیریدر پساکرونا‬ ‫این روانشــناس اظهار می کند‪ :‬توجه والدین به فرزندان‬ ‫نوجوانی که اختالل یادگیری دارند مهم است‪ ،‬پژوهش ها‬ ‫در دنیا نشــان می دهد در پساکرونا روند افزایشی اختالل‬ ‫یادگیری را خواهیم داشــت‪ ،‬به دلیــل اینکه خانواده ها از‬ ‫انجام تکلیف های درسی شکایت دارند و از معلمان انتقاد‬ ‫می کننــد که تکالیف درســی‪ ،‬جزوه و مشــق زیادی به‬ ‫فرزند انها ندهند‪ .‬خانواده ها باید بدانند در فضای مجازی‬ ‫دانش امــوز نوجوان به صورت انالین حضور دارد و انجام‬ ‫تکالیف درسی و دستورالعمل ها هیچ تفاوتی با کالس های‬ ‫حضــوری ندارد و دانش اموزان هــم موظف به انجام ان‬ ‫با مشــارکت والدین هستند‪ ،‬فرزندانی که مشکالت بیش‬ ‫فعالی و اختالل یادگیری و مســائل رفتــاری دارند باید‬ ‫والدین نظارت و مشــارکت بیشــتری بر اموزش انالین‬ ‫ان ها داشته باشند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اموزش انفرادی بسیار کمک کننده است‬ ‫مجتبی نیازی کارشناس مشکالت رفتاری و یادگیری در‬ ‫خصــوص راهکارهای اموزشــی بــرای یادگیری بهتر‬ ‫دانش اموزان نوجــوان در دوران کرونــا‪ ،‬اظهار می کند‪:‬‬ ‫اموزش انفرادی (فردبه فرد) برای رفع مشکالت یادگیری‬ ‫بســیار کمک کننده اســت و در اموزش های انفرادی به‬ ‫نوجوانان سعی کنیم فضای یادگیری خالی از موانع مزاحم‬ ‫و محرکات محیطی باشــد‪ ،‬زمان اموزشــی که در اختیار‬ ‫داریم وابســته به توانمندی دانش اموز و میزان توجه او به‬ ‫درس است‪ ،‬این موضوع امری متفاوت بین دانش اموزان‬ ‫اســت‪ ،‬برخی دانش اموزان به مــدت ‪ ۱۵‬دقیقه می توانند‬ ‫توجه به اموزش کنند و برخی کمتر یا بیشتر تمرکز دارند‪.‬‬ ‫او اضافه می کند‪ :‬چنانچه به مدت دو یا ســه ســاعت با‬ ‫دانش اموزان مقطع ابتدایی کار کنیم میزان توجه به روند‬ ‫اموزش می تواند هشــت تا ‪ ۱۵‬دقیقــه و یا ‪ ۱۰‬دقیقه ای‬ ‫باشــد و بعد از سپری شــدن این مدت استراحت بدهیم‪،‬‬ ‫این روش برای اموزش فرزندان بسیار کمک کننده است‪.‬‬ ‫این متخصص مشکالت رفتاری و یادگیری تاکید می کند‪:‬‬ ‫ســختی اموزش انالین قابل پذیرش است‪ ،‬والدین نباید‬ ‫فرزندان را به چالش بکشــند‪ ،‬سعی کنند بیشتر مواردی‬ ‫که نوجوان می داند را ســوال کنند و بعد به سمت سوال‬ ‫کردن مواردی که پاســخی برای ان ندارد پیش بروند و‬ ‫به عبارتی در اموزش از توانمندی ها به ســمت ناتوانی ها‬ ‫برویم‪ .‬نیازی تصریح می کند‪ :‬سعی کنیم روابط دوستانه با‬ ‫فرزندان نوجوان خود داشته باشیم‪ ،‬بدون تردید این روند‬ ‫برای اموزش و یادگیری بهتر انها معجزه می کند‪ ،‬در حال‬ ‫حاضر تشویق و ارتباط دوستانه با فرزندان و دانش اموزان‬ ‫در افزایش یادگیری انها بسیار موثر است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬رویکردهای تقویتی برای اموزش بهینه به‬ ‫فرزندان‬ ‫او در خصوص رویکردهــای تقویتی برای اموزش بهینه‬ ‫به فرزنــدان در کرونا‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬ایــن رویکردها را‬ ‫می توانیم برای همه گروه های سنی دانش اموزان از مقطع‬ ‫پیش دبستانی تا دبیرستان اســتفاده کنیم‪ ،‬به عنوان مثال‬ ‫تقویت حافظه بینایی که خانواده ها هم می توانند این کار‬ ‫را در محیط خانه برای فرزندان انجام دهند‪ .‬تقویت حافظه‬ ‫بینایی فرزند برای اموزش مهم است‪ ،‬یعنی مواردی را که‬ ‫می بیند به ذهن می ســپارد تا بتواند انها را یاداوری کند‪،‬‬ ‫فرزندانی که در نوشــتن حروف هم صدا مشــکل دارند و‬ ‫اشتباه می نویسند یکی از علل اصلی ان ضعف در حافظه‬ ‫بینایی دانش اموز است‪ .‬این متخصص مشکالت رفتاری و‬ ‫یادگیری‪ ،‬می افزاید‪ :‬برای تقویت حافظه بینایی می توانیم‬ ‫کارت های حیوانات مانند خرس‪ ،‬اردک‪ ،‬زرافه را به فرزند‬ ‫نشــان داده و از او نام حیوان را ســوال کنیم‪ ،‬دانش اموز‬ ‫کالس اول دبســتان باید بتواند نام پنج حیوان را با دیدن‬ ‫کارت ها بگوید‪ ،‬اگر نتوانســت تنهــا از یک کارت و یا دو‬ ‫کارت استفاده کنید و نباید والدین احساس نگرانی داشته‬ ‫باشــند و مرتب با فرزند خود تمرین انجــام دهند و او را‬ ‫کالفه کنند تا روند یادگیــری افزایش پیدا کند‪ ،‬بنابراین‬ ‫تا دو مورد از نام حیوانات را با دیدن کارت ها نگفته اســت‬ ‫کارت های سوم و چهارم را به او نشان ندهید‪ .‬نیازی تاکید‬ ‫می کند‪ :‬یک دانش اموز با روند اموزشــی که دارد با دیدن‬ ‫این کارت ها باید حداقل پنج مورد و حداکثر ‪ ۹‬مورد را به‬ ‫حافظه بینایی بســپارد و بعد از دیدن کارت نام حیوان را‬ ‫بگوید‪ .‬اگر دانش اموزی کمتر از این میزان توانایی داشته‬ ‫باشد پدر و مادر احساس نگرانی نکنند و با تمرین بیشتر و‬ ‫ارائه اموزش فرزندان انها می توانند پیشرفت خوبی داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬روش های یادگیری مطلوب‬ ‫او تصریــح می کند‪ :‬مورد دیگری کــه والدین می توانند‬ ‫برای تقویت حافظه بینایی فرزندان در کرونا داشته باشند‬ ‫مسابقه «ببین و بگو» است‪ ،‬یعنی در محیط خانه یا روی‬ ‫میز اشــیایی را برای دیدن فرزنــدان چیدمان کنند و بعد‬ ‫از او بپرســند که چه اشیایی دیده اســت و یا حتی اشیا‬ ‫مختلفی که بر روی میز اســت را به فرزندان نشان دهند‬ ‫و بعد یکی از اشــیا را بدون اینکــه او ببیند از جلوی دید‬ ‫بردارند و ســپس از فرزند سوال کنند که کدام شیء روی‬ ‫میز نیست‪ .‬یا اینکه تصویری را به فرزند نشان دهند و بعد‬ ‫ان را از دیــد او پنهان کنند و به او بگویند در این تصویر‬ ‫چه مواردی دیده اســت یا از او بخواهند اشیا دیده شده را‬ ‫برای والدین نام ببرد‪ .‬این متخصص مشکالت رفتاری و‬ ‫یادگیری‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬برای تقویت حافظه شــنوایی با‬ ‫گفتن اعداد یا کلمات متفاوت برای دانش اموز و ســپس‬ ‫پرسیدن نام تعداد یا کلمات شنیده شده به وسیله دانش اموز‬ ‫نیز مانند روش تقویت حافظه بینایی موثر است‪ .‬همچنین‬ ‫اســتفاده از راهکار ضبط صدا با تلفن همراه برای دروسی‬ ‫که دانش اموز فرامــوش می کند و گوش دادن به صدای‬ ‫خود نیز برای یاداوری دروس بســیار موثر اســت‪ .‬نیازی‬ ‫تاکید می کند‪ :‬عالوه بر این موارد پیش مطالعه دروسی که‬ ‫بناست اموزش ببیند نیز راهگشا است‪ .‬استفاده از تکنیک ها‬ ‫و روش هــای مطالعه همراه با برنامه ریزی درســی برای‬ ‫فراگیری دروس نیز نقش بســزایی در یادگیری مطلوب‬ ‫دارد‪ .‬والدیــن می توانند برای رفع مشــکالت یادگیری‬ ‫کودکان خود در مقطع ابتدایی از خدمات مراکز اموزشــی‬ ‫و توانبخشی مشــکالت ویژه یادگیری اموزش وپرورش‬ ‫منطقه تحصیل فرزندشان استفاده کنند‪.‬‬ ‫انتصاب سخنگوی جدید ستاد مدیریت بیماری کرونا‬ ‫به گفته استاندار اصفهان دبیرخانه ستاد‬ ‫مدیریت بیمــاری کرونا به دانشــگاه علوم‬ ‫پزشــکی اصفهان محول شــد و همچنین‬ ‫شاهین شیرانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫نیز به عنوان سخنگوی ستاد مدیریت بیماری‬ ‫کرونا در استان خواهند بود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره کل روابط عمومی و‬ ‫امور بین الملل استانداری اصفهان‪ ،‬سید رضا‬ ‫مرتضوی در صد و دهمین جلســه ســتاد‬ ‫استانی مدیریت بیماری کرونا‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫دبیرخانه ستاد کرونا در این زمینه ورود جدی‬ ‫داشــته باشد و با نظم بیشتری امور را دنبال‬ ‫کنند‪ .‬استاندار اصفهان اضافه کرد‪ :‬دبیرخانه‬ ‫ستاد مدیریت بیماری کرونا به دانشگاه علوم‬ ‫پزشــکی اصفهان محول شــد و همچنین‬ ‫شاهین شیرانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫نیز به عنوان سخنگوی ستاد مدیریت بیماری‬ ‫کرونا در استان خواهند بود‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬رســانه ها و دســتگ اه های‬ ‫تبلیغــی اســتان همچنان اطالع رســانی‬ ‫و اگاه ســازی در خصــوص ضــرورت‬ ‫واکسیناســیون با تاکید بر اقناع سازی را در‬ ‫دســتور کار قرار دهند‪ .‬مرتضوی ادامه داد‪:‬‬ ‫به رغم هزینه های بسیار باالی دولت و نظام‬ ‫اسالمی برخی شهروندان اهتمام الزم در این‬ ‫خصوص ندارد و الزم اســت در این زمینه‬ ‫اطالع رسانی انجام شــود‪ .‬استاندار اصفهان‬ ‫با اشــاره به ارائه طرح شــهدای سالمت از‬ ‫سوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و سپاه‬ ‫استان‪ ،‬گفت‪ :‬اجرای طرح شهدای سالمت‬ ‫می تواند در راستای رسیدن به نقطه مطلوب‬ ‫واکسیناسیون در استان مفید باشد و لذا الزم‬ ‫است در این زمینه کلیه دستگاه ها همکاری‬ ‫الزم داشته باشــند‪ .‬بر اساس طرح شهدای‬ ‫ســامت اموزش‪ ،‬ترغیب و اقناع ســازی‬ ‫چهره به چهره و همچنین واکسیناسیون توسط‬ ‫نیروهای بســیج و دانشــگاه علوم پزشکی‬ ‫اصفهان از اول تا ‪ ۱۹‬اذرماه در استان اصفهان‬ ‫اجرا می شود‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫افزایش ابر برای مناطق‬ ‫مرکزی صنعتی‬ ‫به گفته کارشناس هواشناسی استان اصفهان در یک‬ ‫روز اینده اســتقرار جوی نسبتا پایدار بر روی استان‬ ‫داریم و اسمان صاف تا کمی ابری و گاهی وزش باد‬ ‫را برای اکثر مناطق اســتان پیش بینی می شود‪ ،‬این‬ ‫روند تا امروز ادامه دارد و شاهد نفوذ سامانه ناپایدار از‬ ‫سمت مناطق غربی هستیم‪.‬‬ ‫محمدرضــا رفیعی به ایمنا گفــت‪ :‬در دو روز اینده‬ ‫اســتقرار جوی نســبتًا پایدار بر روی استان داریم و‬ ‫اســمان صاف تا کمی ابری و گاهــی وزش باد را‬ ‫بــرای اکثر مناطق اســتان پیش بینی می شــود‪ .‬او‬ ‫افــزود‪ :‬برای مناطــق غربی گاهــی افزایش ابر و‬ ‫برای مناطق مرکزی صنعتی و کالنشــهر اصفهان‬ ‫به دلیل پایداری جوی غبار محلی خواهیم داشــت‬ ‫که به ویژه در ســاعات اولیــه روز منجر به کاهش‬ ‫دید و کیفیت هوا در این مناطق می شود و شاخص‬ ‫کیفیت هوا در برخی ســاعات به ناسالم برای عموم‬ ‫می رسد‪ .‬کارشناس هواشناســی استان اصفهان در‬ ‫توصیه به شــهروندان تصریح کرد‪ :‬به شهروندان و‬ ‫گروه های حساس‪ ،‬کودکان و سالمندان و افرادی که‬ ‫ســابقه بیماری قلبی و ریوی دارند توصیه می شود‬ ‫از ترددهای غیرضــروری در فضاهای باز و پرتردد‬ ‫شــهری خودداری کنند و عموم شــهروندان هم از‬ ‫فعالیت ورزشی در فضای باز شهری خودداری کنند‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬این روند تا امروز ادامه دارد و شــاهد‬ ‫نفوذ سامانه ناپایدار از سمت مناطق غربی هستیم و‬ ‫به تدریج از میزان غلظت االینده ها کاســته می شود‪.‬‬ ‫رفیعی اظهار کرد‪ :‬دمای هوای امروز در اکثر مناطق‬ ‫اســتان یک تا دو درجه افزایش دارد‪ ،‬دمای هوای‬ ‫شهر اصفهان در گرم ترین ساعات به ‪ ۱۸‬درجه و در‬ ‫سردترین ســاعات به دو درجه سانتی گراد می رسد‪.‬‬ ‫خــور و بیابانک با دمــای ‪ ۲۲‬درجه ســانتی گراد‬ ‫گرم ترین و بوئین و میاندشــت با دمای منفی ســه‬ ‫درجه سانتی گراد سردترین نقطه استان خواهد بود‪.‬‬ ‫استفاده از روش اتوکالو‬ ‫برای امحای پسماندهای‬ ‫پزشکی‬ ‫به گفته مســئول فنی ازمایشــگاه کنترل کیفیت‬ ‫سازمان پسماند شــهرداری اصفهان مطابق ماده ‪۷‬‬ ‫قانون پسماند‪ ،‬بی خطرســازی و امحاء پسماندهای‬ ‫پزشکی بر عهده تولیدکننده است‪.‬‬ ‫احمدرضــا تقی پور با بیان اینکه ســازمان مدیریت‬ ‫پسماند شــهرداری اصفهان طبق قانون هیچ گونه‬ ‫مسئولیتی در قبال پســماندهای پزشکی ندارد‪ ،‬به‬ ‫ایســنا گفت‪ :‬دانشگاه علوم پزشکی اصفهان وظیفه‬ ‫دارد پسماندهای پزشــکی را امحا کند‪ ،‬اما به دلیل‬ ‫نبود زیرســاخت اولیه در شبکه بهداشت جهت امحا‬ ‫پسماندهای پزشــکی‪ ،‬ســازمان مدیریت پسماند‬ ‫شــهرداری در ازای دریافت هزینه‪ ،‬پس از اتوکالور‬ ‫شدن پســماندهای پزشکی انها را دریافت و سپس‬ ‫در لندفیل پزشــکی دفــن می کند‪ .‬او بــا تاکید بر‬ ‫اینکه برای پسماندهای عادی شهری دستورالعمل‬ ‫خاصی وجــود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬بــرای کاهش خطرات‬ ‫جانی بیماری کووید ‪ ۱۹‬تمامی کارکنان و کارگران‬ ‫ســایت و خطوط پردازش پسماند واکسینه شده اند‪،‬‬ ‫اما برای پســماندهای پزشــکی‪ ،‬حتمــا باید نمونه‬ ‫پسماند در بیمارســتان اتوکالو شود و سپس نمونه‬ ‫اتوکالو شــده به محل دفن منتقل شود‪ .‬تقی پور با‬ ‫بیان اینکه پسماندهای پزشکی کرونایی همانند سایر‬ ‫پسماندهای عفونی به دلیل اینکه ممکن است باعث‬ ‫انتشار بیماری شوند نیاز به بی خطرسازی دارند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در پســماندهای پزشکی‪ ،‬پســماندهای کرونایی از‬ ‫غیرکرونایی تفکیک نمی شود و پسماندهای کرونایی‬ ‫نیز همانند سایر پسماندهای پزشکی در بیمارستان‬ ‫اتوکالو و سپس تحویل ماشــین های های حمل‬ ‫پسماند پزشــکی داده می شود تا در لندفیل پزشکی‬ ‫دفن شوند‪ .‬مســئول فنی ازمایشگاه کنترل کیفیت‬ ‫سازمان پسماند شهرداری اصفهان در ادامه به ماده‬ ‫‪ ۷‬قانون پسماند اشاره و تصریح کرد‪ :‬بی خطرسازی‬ ‫و امحا پسماند پزشــکی بر عهده تولیدکننده است‪.‬‬ ‫این بی خطرســازی بــه دو صورت کلــی می تواند‬ ‫انجام شود؛ بی خطرسازی از طریق سوزاندن (روش‬ ‫خشک) و بی خطرســازی از طریق حرارتی مرطوب‬ ‫(اتوکالو) که هم اکنون در تمــام مراکز تولیدکننده‬ ‫پسماند پزشکی در اصفهان از روش اتوکالو استفاده‬ ‫می شــود‪ .‬به گفته او در روش اتوکالو‪ ،‬نمونه تحت‬ ‫بخاراب اتوکالو می شــود و چون دمــای اتوکالو‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰‬درجه ســانتی گراد است‪ ،‬معموال تمام‬ ‫باکتری هــا و ویروس ها از بین می روند و این روش‬ ‫یک روش استاندارد و پذیرفته شده در دنیا است‪ .‬تقی‬ ‫پور با توجه به اینکه سازمان مدیریت پسماند روزانه‬ ‫تقریبا ‪ ۱۴‬تن پسماند پزشکی دریافت می کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بیان این پســماندها پس از بی خطر سازی به وسیله‬ ‫اتوکالو تحویل سازمان مدیریت پسماند شهرداری‬ ‫اصفهان می شود؛ این سازمان‪ ،‬پسماندهای پزشکی‬ ‫را درسایت های دفن پسماند پزشکی و با قرار دادن‬ ‫پتوهای ضدعفونی کننده در زیر و روی انها به صورت‬ ‫بهداشــتی دفن می کنند‪ .‬مســئول فنی ازمایشگاه‬ ‫کنترل کیفیت ســازمان پسماند شهرداری اصفهان‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬ضدعفونی مجدد در سازمان پسماند‬ ‫به جهت این است که حتی اگر فرایند بی خطرسازی‬ ‫در بیمارســتان به خوبی انجام نشده باشد از انتقال‬ ‫باکتری و ویروس ها به محیط جلوگیری می شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫ضیافت چهارروزه به صرف تئاتر‬ ‫قفسه‬ ‫ثبت نام کتابفروشی ها در طرح‬ ‫پاییزه کتاب ‪۱۴۰۰‬‬ ‫ثبت نـام کتابفروشـی ها در طرح پاییزه کتـاب ‪۱۴۰۰‬‬ ‫از پنج شـنبه (بیسـتم ابان ماه ‪ )۱۴۰۰‬در سراسـر کشـور‬ ‫اغاز می شـود‪.‬‬ ‫به گزارش سـتاد خبری بیسـت و نهمین دوره هفته‬ ‫کتـاب جمهوری اسلامی ایران‪ ،‬ثبت نام کتابفروشـی ها‬ ‫در نوزدهمیـن دوره طرح هـای توزیـع یارانـه کتـاب از‬ ‫طریـق کتابفروشـی ها (طرح های فصلی فـروش کتاب)‬ ‫بـا عنـوان «پاییزه کتـاب ‪ »۱۴۰۰‬از پنج شـنبه (بیسـتم‬ ‫ابان مـاه ‪ )۱۴۰۰‬اغاز می شود‪.‬کتابفروشـی های سراسـر‬ ‫کشـور می تواننـد بـا مراجعه به پایـگاه اینترنتـی ‪tarh.‬‬ ‫‪ ketab.ir‬نسـبت بـه ثبت نـام در طـرح پاییـزه کتـاب‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬اقـدام کنند‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت‪ ،‬کتابفروشـی های مشـارکت کننده در‬ ‫طرح هـای پیشـین توزیع یارانـه کتاب برای شـرکت در‬ ‫«پاییـزه کتـاب ‪ »۱۴۰۰‬نیاز بـه ثبت نام مجـدد ندارند و‬ ‫کافـی اسـت بـا مراجعه بـه پنل کاربـری خود‪ ،‬شـرایط‬ ‫شـرکت در طـرح را تایید و اطالعات خـود را ویرایش و‬ ‫کنترل کنند‪.‬بیسـت و نهمین دوره هفته کتاب جمهوری‬ ‫اسلامی ایـران از ‪ ۲۴‬اُم ابان ماه تا یکـم اذرماه ‪ ١٤٠٠‬با‬ ‫شـعار «جای خالی را با کتاب خوب ُپرکنیم» در سراسـر‬ ‫کشـور برگزار می شـود‪.‬‬ ‫سریال‬ ‫فصل دوم «بازی مرکب»‬ ‫در راه است‬ ‫برنامه ها برای سـاخت فصل دوم از سـریال پربیننده‬ ‫«بـازی مرکـب» (‪ )Squid Game‬از طـرف خالق این‬ ‫سـریال تائیـد شـد‪.‬هوانگ دونـگ هیـوک نویسـنده و‬ ‫کارگـردان سـریال بازی مرکب در یک جلسـه پرسـش‬ ‫و پاسـخ در لس انجلـس از برنامه ها برای سـاخت فصل‬ ‫دوم ایـن سـریال خبر داد‪.‬وی در گفت وگـو با خبرگزاری‬ ‫اسوشـیتدپرس دراین بـاره گفت‪ :‬فشـار‪ ،‬تقاضـا و عالقه‬ ‫زیـادی بـرای فصـل دوم وجـود دارد بنابرایـن انتخـاب‬ ‫دیگـری نداریم جز سـاخت ان‪ .‬تائیـد می کنم که فصل‬ ‫دو سـاخته خواهـد شـد‪ .‬ایـده ان همیـن حاال در سـرم‬ ‫اسـت و در حـال برنامه ریزی فرایند سـاخت هسـتم‪.‬‬ ‫هوانـگ در ادامـه گفـت بـرای ارائه جزئیـات قطعی‬ ‫دربـاره فصـل دوم ایـن سـریال خیلـی زود اسـت و‬ ‫نتفلیکـس هنوز چیـزی را به طور رسـمی اعلام نکرده‬ ‫اسـت‪ .‬باوجـود این‪ ،‬لـی جونگ جه در فصـل دوم نقش‬ ‫خـود به عنـوان سـونگ گی هـون را تکرار خواهـد کرد‪.‬‬ ‫فکـر می کنـم بـرای این کـه بگویـم سـاخت فصل‬ ‫دوم کـی و چطور انجام می شـود‪ ،‬هنوز خیلی زود اسـت‬ ‫ی گردد‬ ‫امـا وعـده می دهم گی هیـون در فصـل دوم برم ‪‎‬‬ ‫و بـرای جهـان کاری می کند‪.‬‬ ‫بـازی مرکـب داسـتان ‪ ۴۵۶‬نفـر را روایـت می کنـد‬ ‫کـه همگی مشـکل مالـی دارنـد‪ .‬انها توسـط سـازمانی‬ ‫اسـرارامیز بـه یـک چالش دعـوت می شـوند تـا در ازای‬ ‫رقابـت در ‪ ۶‬بـازی کودکانـه ‪ ۴۰‬میلیـون دالر پول نقد به‬ ‫جیـب بزننـد؛ امـا باوجـود ظاهر فریبنـده ماجرا بـه زودی‬ ‫مشـخص می شـود جریمـه باخـت در هـر بـازی مـرگ‬ ‫اسـت‪ .‬کارشناسـان ایـن سـریال مهیـج را نقـدی بـر‬ ‫کاپیتالیسـم و اختلاف طبقاتی میـان ثروتمنـدان و فقرا‬ ‫می دانند‪.‬ایـن سـریال به محـض پخـش در ماه سـپتامبر‪،‬‬ ‫فـورا میلیون ها طرفدار در سراسـر جهان پیـدا کرد و برای‬ ‫چند هفته متوالی در جایگاه نخسـت فهرسـت ‪ ۱۰‬سریال‬ ‫محبوب نتفلیکس ایسـتاد‪ .‬تا همین هفته گذشـته‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۳‬میلیـارد دقیقـه از سـریال بازی مرکب تماشـا شـد و‬ ‫براسـاس اسـناد داخلـی فاش شـده‪ ،‬پیش بینی می شـود‬ ‫ایـن سـریال ‪ ۸۹۱‬میلیـون دالر سـود نصیـب نتفلیکس‬ ‫کند‪.‬هوانگ سـپتامبر گذشـته پس از پخش سریال بازی‬ ‫مرکـب و پیـش از ان که چنین محبوب و پربیننده شـود‪،‬‬ ‫در گفت وگـو بـا ورایتی گفتـه بود اگر بخواهـد فصل دوم‬ ‫را بسـازد یک اتاق از نویسـندگان تشـکیل داده و با چند‬ ‫کارگـردان مجـرب همـکاری خواهـد کـرد و به هیچ وجه‬ ‫ایـن کار را تنهـا انجـام نمی دهد‪.‬‬ ‫پنجشنبه | ‪ 20‬ابان ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4210‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫گروه فرهنگ و هنر‪ :‬سی و سومین دوره جشنواره تئاتر‬ ‫استان اصفهان با اجرای ‪ 9‬نمایش در تاالر هنر سازمان فرهنگی‬ ‫اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان و تماشاخانه ماه حوزه هنری‬ ‫استان برگزار می شود‪.‬‬ ‫مدیر تاالر هنر سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری‬ ‫اصفهان درباره برگزاری سی و سومین دوره جشنواره تئاتر استان‬ ‫اصفهان اظهار داشت‪ :‬جشنواره تئاتر استان به واسطه معرفی اثار‬ ‫برگزیده ان به جشنواره تئاتر فجر رویداد مهمی در تقویم تئاتر‬ ‫اصفهان است و این اتفاق به نوعی حاصل تالش های یک ساله‬ ‫شهرداری اصفهان در حوزه تئاتر محسوب می شود؛ به همین‬ ‫دلیل برای برگزاری ان مشارکت جدی با اداره کل فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی استان داشتیم و برای همکاری در زمینه‬ ‫برنامه ریزی و اجرای جشنواره اعالم امادگی کردیم‪.‬‬ ‫سعید امامی بابیان اینکه باافتخار در حال خدمت رسانی به اهالی‬ ‫تئاتر استان هستیم‪ ،‬افزود‪ :‬اختصاص امکانات تاالر هنر به صورت‬ ‫کامل به اهالی تئاتر‪ ،‬بازبینی تمام اثار در مرحله انتخاب در تاالر‬ ‫هنر‪ ،‬اختصاص وسیله نقلیه به داوران برای بازبینی نمایش های‬ ‫شرکت کننده از سایر شهرستان های استان‪ ،‬تقبل هزینه ورودی‬ ‫تمام ‪ 9‬گروه راه یافته به بخش مسابقه جشنواره‪ ،‬تامین محل‬ ‫اسکان‪ ،‬تردد و امکانات رفاهی برای داوران مرحله نهایی‪،‬‬ ‫برگزاری نشست خبری جشنواره‪ ،‬طراحی پوستر‪ ،‬تبلیغات شهری‬ ‫و بولتن جشنواره و همچنین اختصاص امکانات تاالر هنر مانند‬ ‫پالتو‪ ،‬کارگاه دکور و سایر فضاهای ان به گروه های شرکت کننده‬ ‫از پیش و حین جشنواره و مدیریت این امر توسط دبیر اجرایی‬ ‫جشنواره سی و سوم ازجمله اقدامات تاالر هنر بوده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از میان ‪ 9‬اثر راه یافته به مرحله رقابت‪ ،‬هفت اثر‬ ‫در تاالر هنر و ‪ 2‬اثر نیز در تماشاخانه ماه حوزه هنری اصفهان‬ ‫اجرا می شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تمام این اقدامات به احترام اهالی تئاتر شهر‬ ‫اصفهان و برای ارتقای تئاتر استان انجام شده و در ماه های اخیر‬ ‫به خصوص پس از بازگشایی مجدد تاالر هنر تالش کرده ایم‬ ‫امکانات موردنیاز گروه های تئاتر را در اختیار انها قرار داده و نقش‬ ‫تسهیل گر را ایفا کنیم تا اهالی تئاتر به ارتقای کیفی اثار خود‬ ‫راغب شده و این اثار در سطح ملی حرف برای گفتن داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیر تاالر هنر سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬تاالر هنر بیشترین حمایت مالی و زیرساختی را از‬ ‫گروه های تئاتر اصفهان دارد و امیدوارم اثار تولیدشده هم ازنظر‬ ‫فرم و هم ازنظر محتوا و مضامین درخور اصفهان بوده و در کشور‬ ‫قابل ستایش و تقدیر باشد‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫فرهنگاصفهان‬ ‫کوتاه از‬ ‫امامی با اشاره به دو اتفاق ویژه در سی و سومین دوره جشنواره‬ ‫تئاتر استان تصریح کرد‪ :‬قرار است هر ‪ 9‬اجرا توسط کارگردان اثر‬ ‫به یکی از شهدای عرصه نمایش تقدیم شود و همچنین منشور‬ ‫عفاف و حجاب برای این جشنواره تدوین شده که قطعًا موردتوجه‬ ‫برگزارکنندگان و گروه های شرکت کننده قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خرسندیم که ‪ 70‬درصد اثار راه یافته به بخش رقابت‬ ‫جشنواره از تولیدات تاالر هنر بوده که در یک سال گذشته با‬ ‫حمایت این مرکز تولیدشده و به روی صحنه رفته است‪.‬‬ ‫وی درباره نحوه حضور تماشاگران در جشنواره تئاتر استان‬ ‫اصفهان ادامه داد‪ :‬تمایل زیادی داشتیم که اجراها به صورت‬ ‫عمومی و با حضور شهروندان باشد اما چون شهر اصفهان در‬ ‫وضعیت نارنجی کرونایی قرارگرفته تنها می توانیم از ‪ 50‬درصد‬ ‫ظرفیت سالن ها استفاده کنیم‪.‬‬ ‫مدیر تاالر هنر گفت‪ :‬به دلیل پرشمار بودن مخاطبان تصمیم‬ ‫گرفته شد اثار به صورت خصوصی اجرا شود‪ ،‬بنابراین هرروز‬ ‫تعدادی از بلیت ها در اختیار گرو ه اجراکننده در همان روز و سایر‬ ‫بلیت ها نیز در اختیار عوامل بقیه گروه ها قرار می گیرد‪ .‬البته بیشتر‬ ‫اثار درگذشته در تاالر هنر به صورت عمومی اجراشده و دو اثر‬ ‫دیگر نیز بالفاصله پس از جشنواره در تاالر هنر اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫امامی خاطرنشان کرد‪ :‬قطب الدین صادقی‪ ،‬توحید معصومی‬ ‫و سیروس همتی به عنوان داوران مرحله نهایی جشنواره در‬ ‫اصفهان حضور یافته اند که معرفی برگزیدگان این جشنواره‬ ‫و مراسم اختتامیه ‪ 21‬ابان ماه ساعت ‪ 18‬در تاالر هنر برگزار‬ ‫می شود‪.‬گفتنی است؛ جشنواره تئاتر استان اصفهان با همکاری‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان‪ ،‬سازمان فرهنگی‬ ‫اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان و حوزه هنری استان از ‪18‬‬ ‫ابان اغازشده و تا ‪ 21‬ابان ماه ادامه دارد‪.‬‬ ‫قصه بی سرانجام شورای جنجالی «درجه بندی سنی فیلم ها»‬ ‫شورای درجه بندی سنی فیلم های سینمایی در حالی‬ ‫بعد از ‪ ۲‬سال به طور کامل منحل می شود که مسئوالن‬ ‫فعلی ســازمان سینمایی معتقدند تشــکیل ان از ابتدا‬ ‫مبنای قانونی نداشته است‪.‬‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬بود که حســین انتظامی رئیس سازمان‬ ‫سینمایی از راه اندازی شورایی تازه خبر داد که به واسطه‬ ‫ان تماشای فیلم هایی سینمایی برای برخی گروه های‬ ‫سنی محدود می شد؛ این شورای تازه تاسیس با عنوان‬ ‫«شورای رده بندی ســنی فیلم های سینمایی» گرچه‬ ‫طرحی نو در دل خود داشت اما تمام کارکردش منحصر‬ ‫به زدن برچسب هایی با عنوان ‪+۱۲ ،+۱۸‬و‪ ...‬بر گوشه‬ ‫فیلم ها شد‪ .‬این شورا اما خیلی زود در سرازیری چالش‬ ‫با مبانی حقوقی گرفتار شد‪.‬‬ ‫دیــوان عدالت اداری به فاصله تنها ‪ ۴‬ماه از اجرایی‬ ‫شــدن این قانون‪ ،‬با شکایت دادستان کل کشور حکم‬ ‫به توقف رده بندی سنی فیلم های سینمایی داد‪ .‬در ان‬ ‫زمان دادستانی کل کشور درخواست ابطال دستورالعمل‬ ‫رده بندی ســنی فیلم های سینمایی را به دیوان عدالت‬ ‫اداری داد و دیوان هم دستور توقف اجرای ان را صادر‬ ‫کرد که طبق قانون یکی از دالیلش این بود که «حکم‬ ‫به مجازات و اجرای ان باید تنها از طریق دادگاه صالح‬ ‫و به موجب قانون باشد‪».‬‬ ‫روز گذشته اما دیوان عدالت اداری در خبری رسمی‬ ‫عنوان کرد که رده بندی سنی اثار سینمایی از اختیارات‬ ‫ســازمان سینمایی خارج شد‪ .‬در این خبر امده بود‪« :‬به‬ ‫دنبال شــکایت از وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و‬ ‫ســازمان امور ســینمایی و امور سمعی و بصری مبنی‬ ‫بر درخواست ابطال کل شیوه نامه (ائین نامه) رده بندی‬ ‫ســنی اثار ســینمایی مصوب ‪ ۲/۶/۹۸‬رئیس سازمان‬ ‫امور ســینمایی و امور ســمعی بصری‪ ،‬هیئت عمومی‬ ‫دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررســی رده بندی‬ ‫اثار ســینمایی با لحاظ قید اصل ‪ ۱۳۸‬قانون اساسی را‬ ‫ضروری دانست‪ ،‬اما تصویب ضوابط مربوطه را از شئون‬ ‫سازمان سینمایی خارج دانست و از بُعد عدم صالحیت‬ ‫معــاون وزیر و رئیس ســازمان ســینمایی در صدور‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1980‬برابر رای شماره ‪ 1836‬مورخ ‪ 1400/6/24‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای میثم طالع دستجردی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 9387‬کدملی ‪ 1292803592‬صادره اصفهان فرزند عزیزاله در ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 133/85‬متر مربع مفروزی از پالک شماره ‪ 22‬فرعی از ‪4484‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی‬ ‫اولیه مفروز ثبتی گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز‬ ‫اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم‬ ‫و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/08/05 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/08/20 :‬مهدی شبان‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪ /1212547‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1986‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/05/10 -5940‬هیات چهارم خانم فاطمه زالی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1262‬کدملی ‪ 1285797027‬صادره اصفهان فرزند حسینعلی در ششدانگ یک باب ساختمان‬ ‫شیوه نامه مذکور‪ ،‬مقرره مربوط را ابطال کرد‪».‬‬ ‫یزدان عشیری مشاور رئیس ســازمان سینمایی و‬ ‫مدیرکل روابط عمومی ســازمان سینمایی در گفتگو با‬ ‫مهر درباره سرنوشت شورای درجه بندی سنی فیلم های‬ ‫سینمایی که پیش ازاین از سوی حسین انتظامی رئیس‬ ‫سابق سازمان سینمایی منصوب شده بودند‪ ،‬پس از صدور‬ ‫حکــم دیوان عدالت اداری مبنی بــر «خروج رده بندی‬ ‫سنی اثار ســینمایی از اختیارات ســازمان سینمایی»‬ ‫توضیح داد‪ :‬در کشــور ما قانون مصوب مجلس برای‬ ‫ســینما وجود ندارد بلکه مالک ائین نامه های اجرایی‬ ‫مصوب هیئت وزیران اســت و کلیه دستورالعمل ها در‬ ‫وزارت ارشاد می بایست منطبق بر ائین نامه های مصوب‬ ‫هیئت وزیران باشــد و شورای درجه بندی این انطباق را‬ ‫نداشت‪ .‬بزرگ ترین چالش فعلی سینمای ایران‪ ،‬فقدان‬ ‫قانون مصوب مجلس در حوزه سینماست‪ .‬امروز وقتی‬ ‫از قوانین سینما صحبت می کنیم‪ ،‬تنها ناظر به مجموعه‬ ‫ائین نامه های مادری هســت که مصوبه هیئت وزیران‬ ‫بوده است‪ .‬کلیه ائین نامه ها و مقررات فعلی سینما‪ ،‬ذیل‬ ‫همین مصوبات هیئت وزیران سیاست گذاری و تصویب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫طبــق مطالبه ای کــه در افکار عمومــی و جامعه‬ ‫ســینمایی به وجود امــده بود‪ ،‬به خصــوص تبعات و‬ ‫به مساحت ‪ 30/51‬مترمربع از پالک ‪ 537‬فرعی از ‪ 27‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه‬ ‫ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عبدالرحیم و محمد و هاشم و فاطمه همگی درباغشاهی‬ ‫طبق سند انتقالی شماره ‪ 10585‬مورخ ‪ 1338/12/01‬دفترخانه ‪ 36‬اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/08/05 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/08/20 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪ /1212670‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1974‬برابر رای شماره ‪ 140060302007002504‬مورخ ‪ 1400/7/3‬هیات اول موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم منصوره حاج کریمی‬ ‫حسین ابادی فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه ‪ 110‬و کدملی ‪ 1289095051‬صادره از‬ ‫اصفهان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 498/39‬مترمربع پالک ‪ 2‬اصلی واقع در شهاب‬ ‫اباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اقای علی اکبر حفیظی درچه محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/08/05 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/08/20 :‬محمدعلی ناظمی‬ ‫اشنی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان ‪ /1212669‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1978‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫اسیب های ناشی از برخی محصوالت در حال اکران‪ ،‬در‬ ‫سال ‪ ۹۸‬به صورت عجوالنه نسبت به تدوین ائین نامه ای‬ ‫برای رده بندی ســنی اثار سینمایی اقدام شد و شورایی‬ ‫را هــم در این حوزه معرفی کردنــد وی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫ائین نامه های اجرایی مادر‪ ،‬شیوه نامه و ائین نامه ای تحت‬ ‫عنوان رده بندی سنی اثار سینمایی‪ ،‬مطابق انچه توسط‬ ‫دوستان دوره قبلی مدیریت سازمان سینمایی در سال‬ ‫‪ ۹۸‬اعالم و برای ان شــورایی هم تشکیل شد‪ ،‬وجود‬ ‫ندارد‪ .‬به تعبیر دیگر تشکیل این شورا از ابتدا مبتنی بر‬ ‫ائین نامه های مادر مصوب هیئت وزیران نبود و سازمان‬ ‫سینمایی وقت اجازه تدوین چنین شیوه نامه ای را نداشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫عشیری افزود‪ :‬طبق مطالبه ای که در افکار عمومی‬ ‫و جامعه سینمایی به وجود امده بود‪ ،‬به خصوص تبعات‬ ‫و اسیب های ناشی از برخی محصوالت در حال اکران‪،‬‬ ‫در ســال ‪ ۹۸‬به صورت عجوالنه نســبت بــه تدوین‬ ‫ائین نامه ای برای رده بندی ســنی اثار سینمایی اقدام‬ ‫شــد و شورایی را هم در این حوزه معرفی کردند‪ .‬ازنظر‬ ‫وجاهت قانونی‪ ،‬ســازمان ســینمایی در هیچ شرایطی‬ ‫صالحیت وضــع و صدور شــیوه نامه در این زمینه را‬ ‫نداشته و ندارد‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬این دست مسائل مرتبط‬ ‫با رده بندی سنی و شرایط اکران فیلم های سینمایی جزو‬ ‫ضرورت هایی محسوب می شود که دربندهایی از ماده‬ ‫ســه ائین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسالید‪ ،‬از دهه‬ ‫‪ ۶۰‬گنجانده شده اســت و وظیفه ان بر عهده شورای‬ ‫صدور پروانه نمایش اســت‪ .‬این شورا صالحیت ان را‬ ‫دارد که نسبت به صحنه هایی که خالف فرهنگ عامه‬ ‫باشد‪ ،‬از اثار حذف کند‪.‬‬ ‫مشاور رئیس سازمان ســینمایی ادامه داد‪ :‬در دوره‬ ‫جدید‪ ،‬اقای خزاعــی کارگروهی مطالعاتــی را مامور‬ ‫بازنگری و به روزرسانی این ائین نامه ها کرده است‪ .‬حتی‬ ‫ادبیات ائین نامه های موجود کهنه و قدیمی است و در‬ ‫ان واژه هایی به کاررفته که ممکن است در حال حاضر‪،‬‬ ‫منسوخ شــده باشــد‪ .‬در بازنگری ائین نامه های جدید‬ ‫مرتبط با پروانه ســاخت و نمایش‪ ،‬این امیدواری وجود‬ ‫دارد که براســاس الزامات و مقتضیات امروز بسیاری از‬ ‫دغدغه ها و نگرانی ها رفع شود‪.‬مدیرکل روابط عمومی‬ ‫ســازمان ســینمایی درباره انحالل شورای درجه بندی‬ ‫سنی فیلم های ســینمایی منصوب شده از سوی رئیس‬ ‫سابق سازمان سینمایی‪ ،‬بار دیگر تاکید کرد‪ :‬ان شورا از‬ ‫ابتدا وجاهت قانونی نداشت که منحل شود و براساس‬ ‫شکایتی هم مطرح شده بود‪ ،‬دیوان عدالت اداری با رای‬ ‫به سلب اختیار سازمان در این زمینه‪ ،‬ان شورا را منحل‬ ‫کرده اســت‪ .‬وی درباره اعمال درجه بندی سنی روی‬ ‫فیلم های سینمایی هم گفت‪ :‬این درجه بندی و تعریف‬ ‫شــرایط اکران با نظر شــورای پروانه نمایش صورت‬ ‫می گیرد و در شــرایط فعلی تنها این شــورا حق چنین‬ ‫اعمال نظری را دارد‪.‬عشــیری در پایان درباره سرانجام‬ ‫درخواست های صنفی مطرح شــده برای حذف پروانه‬ ‫ســاخت هم توضیح داد‪ :‬این پیشــنهاد از سوی صنف‬ ‫تهیه کنندگان مطرح شده بود و اقای خزاعی در جلسه با‬ ‫جامعه صنفی تهیه کنندگان رسمًا خواستند که سازوکار‬ ‫و مکانیزم جایگزینی پیشنهاد شود تا بتوان براساس ان‬ ‫به جمع بندی کارشناســانه در این زمینه برسیم؛ اما این‬ ‫اتفاق رخ نداد و در حال حاضر هم ســیدضیا هاشــمی‬ ‫به نمایندگی از صنف در شــورای صدور پروانه ساخت‬ ‫حضور دارد‪.‬‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/08/03-9264‬هیات سوم خانم زهرا بابائی سودانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 1029‬کدملی ‪ 1290593965‬صادره اصفهان فرزند شکراله در ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 249/91‬مترمربع پالک شماره ‪ 34‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪14‬‬ ‫حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مالکیت طبق سند انتقالی ‪ 22005‬مورخ ‪ 1399/12/28‬دفترخانه‬ ‫‪ 416‬اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/08/05 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/08/20 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪ /1212485‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1976‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/07/07-8264‬هیات اول اقای محمدرضا ترک الدانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 1130001301‬کدملی ‪ 1130001301‬صادره خمینی شهر فرزند اکبر در‬ ‫ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 176/35‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 494‬فرعی‬ ‫از ‪ 13‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت احمد ترک‬ ‫الدانی از مورد ثبت صفحه ‪ 187‬دفتر ‪ 24‬امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/08/05 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/08/20 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪ /1212463‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -1-2144‬شماره نامه‪ 140085602025009804 :‬چون تحدید حدود ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان پالک شماره ‪ 45/534‬واقع در بخش ‪ ۱۴‬ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام‬ ‫‪5‬‬ ‫رونمایی و جشن امضای علو و‬ ‫پرخو در حوزه هنری اصفهان‬ ‫دو کتـاب علـو و پرخـو بـا حضـور نویسـندگان ان‬ ‫محمد رضا اریان فر و شـبنم غفاری حسـینی در سـالن‬ ‫سـعدی حـوزه هنری اصفهـان رونمایی شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی حـوزه هنـری اسـتان‬ ‫اصفهـان‪ ،‬ایـن دو کتـاب در اولیـن برنامه پاتـوق کتاب‬ ‫کـه در سـاعت ‪ ۱۸‬روز سه شـنبه ‪ ۱۸‬ابـان مـاه برگـزار‬ ‫شـد‪ ،‬با حضور اسـماعیل حاجی علیـان به عنوان مجری‬ ‫کارشـناس این برنامه و با همکاری حوزه هنری اسـتان‬ ‫اصفهـان و روایـت خانه در میان جمعـی از عالقه مندان‬ ‫و نویسـندگان رونمایی شـد‪.‬‬ ‫محمدرضـا اریـان فـر نویسـنده کتـاب «علـو» در‬ ‫پاسـخ بـه اینکه ایده نوشـتن این رمـان از کجـا امد؟ با‬ ‫اشـاره به تولد خودش در محله کوتی شـیخ خرمشـهر‬ ‫و نامگـذاری توسـط مـادرش به اسـم علی و صـدازدن‬ ‫همسـایگان عربـش بـه نـام «علـو» گفـت‪ :‬مـا تنهـا‬ ‫خانـواده فـارس زبـان در ان منطقـه بودیـم و اسـم من‬ ‫بـه چهار مـدل صـدا زده می شـد‪ ،‬ما یک نـوع فرهنگ‬ ‫واحـد نداشـتیم و مـن بـا خیلـی از فرهنگ هـا ازجملـه‬ ‫کـرد‪ ،‬عـرب‪ ،‬کولـی‪ ،‬لر در ان منطقه اشـنا شـدم این ها‬ ‫سـبب شـناخت من از فرهنگ های مختلف و قومیت ها‬ ‫شـد‪ .‬مـن بـه شـعر و نمایشنامه نویسـی روی اوردم و از‬ ‫بسـیاری از چیزهایـی که دیـده بودم و هیچ کـدام انها از‬ ‫ذهـن مـن پاک نمی شـود و بسـیاری از جسـدهایی که‬ ‫دیـدم و انها را خـودم جمع کردم در خاطـرات من مانده‬ ‫اسـت و این هـا مطالبی اسـت که سال هاسـت بـا ان ها‬ ‫زندگـی می کنـم و تمامـی انها پایـه درام من اسـت‪.‬‬ ‫او در پاسـخ بـه اینکـه جهـان داسـتانیش بـر پایـه‬ ‫هویـت ملـی و بومی اسـت و این چقدر اجـازه خالقیت‬ ‫بـه نویسـنده می دهـد گفـت‪ :‬نمایشنامه نویسـی شـاید‬ ‫سـخت ترین نـوع نوشـتار اسـت زیـرا بـا جزئی تریـن‬ ‫خصوصیـات یـک شـخصیت مواجه هسـتیم‪ ،‬سـال ها‬ ‫ممارسـت در نوشـتن در ایـن حیطـه بـه مـن یـاد داده‬ ‫اسـت وقتـی سـراغ ادم هـا مـی روم باید بـه ان فرهنگ‬ ‫احاطـه داشـته باشـم و یـاد گرفتـه ام ادم هـای روایتـم‬ ‫خودشـان بایـد روایـت کننـد و رنـج قلم فرسـایی مرا به‬ ‫ایـن نقطه رسـانده که بعد از سـال ها کار در حوزه شـعر‬ ‫و نمایشنامه نویسـی بایـد در حـوزه داستان نویسـی چـه‬ ‫کنم ؟‬ ‫افـزود‪ :‬این یک گوشـه از خاطـرات و تاریخ مملکت‬ ‫من اسـت کـه نمی خواهـم از یاد برود‪ ،‬خرمشـهر جزئی‬ ‫از زندگـی مـن اسـت کـه اتفاقات زیادی را پشـت سـر‬ ‫گذاشـته اسـت و تمامی مـردم ایـران باید ایـن وقایع را‬ ‫بدانند‪.‬‬ ‫اریـان فـر بـا اشـاره بـه نامگـذاری کتاب هایـش‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬سـعی می کنم برخـی از اسـم ها را با‬ ‫ترکیب سـازی و برسـاخته ایجاد کنم و برخی از اسـامی‬ ‫نیـز در فرهنـگ مـن وجـود داشـته اسـت کـه بـه ان‬ ‫وفـادارم مثـل «لیلو» که بر وزن سـیلو اسـت و یک نوع‬ ‫درخـت خرما اسـت‪.‬‬ ‫دکتر مرثـا صامتی به عنوان مهمان ویـژه این برنامه‬ ‫در خصـوص کتـاب «پرخـو» گفـت‪ :‬تشـکر می کنم از‬ ‫خانم شـبنم غفاری کـه این کتاب را نوشـتند‪ .‬نثر کتاب‬ ‫خیلـی روان اسـت و با مخاطـب به خوبی ارتبـاط برقرار‬ ‫می کنـد و داسـتان زنـی را بیان می کند کـه زن امروزی‬ ‫اسـت و هـم مـادر و همسـر و هـم دختر و یک سـمت‬ ‫اجتماعی دارد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬نویسـنده این کتاب جسـارت خاصی در‬ ‫بیـان موضـوع روز داشـته و نواوری خاصـی در پرداخت‬ ‫بـه این داسـتان داشـته اسـت و الیه های خیلـی جالبی‬ ‫دارد کـه به زندگی گذشـته شـخصیت اصلـی می پردازد‬ ‫و بـه نقشـی کـه پـدرش در پـرورش او داشـته اسـت‬ ‫می پردازد‪.‬مهمـان این برنامه با اشـاره بـه اینکه پردازش‬ ‫بـه این مسـائل نحوی سـیاه اسـت ولـی در ایـن کار و‬ ‫در پایـان یـک روزنـه امید هسـت گفت‪ :‬در ایـن کتاب‬ ‫خواننـده شـاهد صحنه هـای احساسـی خوبـی اسـت و‬ ‫نویسـنده به شـما اجـازه می دهد تـا با ناخوداگاه او اشـنا‬ ‫شوید‪.‬‬ ‫امیر جمشیدی فرزند علی حسین در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل‬ ‫نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ‪ ۱۵‬قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید‬ ‫حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخ ‪ 1400/9/16‬ساعت ‪ 9‬در محل شروع و به عمل خواهد‬ ‫امد‪ .‬لذا به موجب این اگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر‬ ‫در محل حضور یابند‪ .‬اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ‬ ‫تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا (‪ )۳۰‬روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره ‪ ۲‬ماده واحده‬ ‫قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را‬ ‫اخذ و به این اداره تسلیم نماید ‪.‬تاریخ انتشار‪ 1400/08/20 :‬ابوالفضل شهریاری نائینی‪ -‬مدیر‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ‪/1219327‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-2154‬شماره نامه‪ 140085602024007906 :‬نظر به اینکه سند مالکیت ده حبه و دو هفتم‬ ‫حبه مشاع به استثناء بهای ثمنیه اعیانی ان از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالک ثبتی شماره‬ ‫‪ 4999/1699‬واقع در بخش پنج ثبت اصفهان ذیل ثبت ‪ ۲۴۲۳۰۶‬در صفحه ‪ ۱۱۳‬دفتر امالک‬ ‫جلد ‪ ۱۳۰۴‬به نام لیال صفاریان نیک تحت شماره چاپی مسلسل ‪ ۷۴۱۲۰۲‬ثبت و سند دفترچه‬ ‫ایی صادر و تسلیم گردیده است‪ ،‬و به موجب سند انتقال اجرایی ‪ ۱۳۶۵۰۸‬مورخ ‪1384/07/11‬‬ ‫دفترخانه ‪ ۱۵‬اصفهان تمامت یک باب سالن جزء پالک فوق الذکر به مساحت ‪ ۱۶۰‬متر مربع به‬ ‫بانک صادرات انتقال گردیده است‪ ،‬سپس نامبرده (لیال صفاریان نیک) با ارائه درخواست کتبی‬ ‫به شماره وارده ‪ ۱۸۷۳۲‬مورخ ‪ 1400/06/16‬به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء‬ ‫شهود ان ذیل شماره ‪ ۱۱۹۲۵۳‬مورخ ‪ 1400/06/03‬به گواهی دفترخانه ‪ ۳۱‬اصفهان رسیده است‬ ‫مدعی است که سند مالکیت ان به علت نامعلوم مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای‬ ‫سند مالکیت ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ‪۱۲۰‬‬ ‫ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به‬ ‫ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز‬ ‫اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ‬ ‫نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است‬ ‫اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله‬ ‫ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد‪ .‬مهدی شبان‪ -‬سرپرست‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان ‪/1220020‬م الف‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری مانور خودحفاظتی در‬ ‫ابفای استان اصفهان‬ ‫به همت پایگاه مقاومت بسیج و دفاتر حراست‪ ،‬حفاظت‬ ‫فیزیکی و پدافند غیر عامل ابفای استان اصفهان مانور خود‬ ‫حفاظتی ادارات و کارخانجات با شعار «پدافند مردم محور‪،‬‬ ‫ایران قوی و اماده» برگزار شد‪ .‬این مانور با دستور مدیر عامل‬ ‫و فرمانده پایگاه مقاومت بسیج با رمز «یا ابوالفضل العباس»‬ ‫در تاریخ ‪ 16‬ابان ماه جاری به طور همزمان در محل ستاد‬ ‫مرکزی و ادارات خودگردان ابفای استان اصفهان برگزار شد‪.‬‬ ‫در این مانور که با مشارکت یگان عملیات سپاه ناحیه امام‬ ‫صادق (ع) به اجرا درامد‪ ،‬امادگی نیروی انسانی و حفاظت‬ ‫فیزیکی‪ ،‬واکنش سریع کارکنان‪ ،‬تجهیزات ایمنی ساختمان‪،‬‬ ‫مولدهای برق اضطراری‪ ،‬امادگی کارکنان در امداد رسانی و‬ ‫کمک های اولیه‪ ،‬پیش بینی محل امن برای استقرار نیروها‬ ‫و هدایت ارباب رجوع به محل امن‪ ،‬تمرین و ارزیابی شد‪.‬‬ ‫جانشین فرمانده پایگاه بسیج شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫اصفهان در خصوص نحوه اجرای این رزمایش گفت‪:‬‬ ‫در ابتدا همه نقاط هدف توسط واحد حراست شناسایی‬ ‫شد و با تشکیل تیم ها و سازماندهی نیروها‪ ،‬رزمایش در‬ ‫همه شهرستان ها‪ ،‬با هماهنگی سپاه به اجرا درامد‪ .‬احمد‬ ‫نظری افزود‪ :‬این رزمایش با سناریو و زمان بندی متفاوت‬ ‫در سه محور مقابله با نفوذ به اماکن‪ ،‬مقابله با سرقت از‬ ‫تاسیسات و مقابله با خرابکاری در داخل تاسیسات اجرا شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این رزمایش بررسی وضعیت پشتیبانی‪،‬‬ ‫تهیه امکانات الزم و همکاری نیروهای بسیجی با نیروهای‬ ‫حراست در موارد اضطراری به منظور باال بردن سطح ایمنی‬ ‫از تاسیسات و اماکن مد نظر بود‪ .‬نظری خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫درخاتمه این رزمایش‪ ،‬نقاط اسیب پذیر اماکن و تاسیسات‬ ‫شناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفت تا در زمینه بهبود و رفع‬ ‫ان برنامه ریزی های الزم صورت گیرد‪.‬‬ ‫پرداخت اورده متقاضیان‬ ‫نهضت مسکن در ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬مرحله‬ ‫انطور که معاون وزیر راه و شهرسازی گفته‪ ،‬اورده‬ ‫متقاضیان واحدهای طرح جهش تولید و تامین مسکن‬ ‫طی ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬مرحله پرداخت می شود و تسهیالت این‬ ‫واحدها تا ‪ ۸۰‬درصد هزینه ساخت را پوشش می دهد‪ .‬به‬ ‫مجردها نیز به شرط تاهل در زمان واگذاری‪ ،‬مسکن تعلق‬ ‫می گیرد‪ ،‬البته این موضوع هنوز در شورای عالی مسکن به‬ ‫تصویب نرسیده و در صورت تحقق‪ ،‬اطالع رسانی می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا تا روز سه شنبه بیش از ‪ ۹۸۰‬هزار نفر در‬ ‫طرح جهش تولید و تامین مسکن (نهضت ملی مسکن)‬ ‫ثبت نام کرده اند و نام نویسی تا ‪ ۲۸‬ابان ادامه دارد‪ .‬در مرحله‬ ‫اول‪ ،‬ثبت نام در ‪ ۴۶۰‬شهر که اراضی در ان ها مشخص‬ ‫شده بود اغاز شد و به تدریج با مشخص شدن وضعیت‬ ‫شهرهای جدید‪ ،‬این تعداد به بیش از ‪ ۵۲۰‬شهر افزایش‬ ‫یافت‪ .‬در این پروژه قرار است طی چهار سال چهارمیلیون‬ ‫واحد مسکونی احداث شود‪ ۴۰۰ .‬هزار واحد مسکونی برای‬ ‫دهک های اول تا سوم درامدی احداث می شود‪ .‬برای سایر‬ ‫دهک ها نیز به تناسب سهمیه در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫همچنین ‪ ۳۰۰‬هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده و ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار واحد در بافت موجود شهری احداث خواهد شد‪ .‬رستم‬ ‫قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ به تازگی گفته است‪:‬‬ ‫عملیات احداث باالی ‪ ۱۶۰‬هزار واحد مسکونی در قالب‬ ‫نهضت ملی مسکن در حال شروع شدن است و بعضا شروع‬ ‫نیز شده است‪ .‬ساخت مسکن اصوال در ایران بیش از یک‬ ‫سال تا یک سال و نیم طول می کشد‪ ،‬بنابراین برای عمل‬ ‫به تعهد ساخت ‪ ۴‬میلیون مسکن طی ‪ ۴‬سال‪ ،‬باید در سال‬ ‫اول احداث بیش از یک میلیون واحد مسکونی را شروع‬ ‫کنیم‪ .‬برنامه این است که در گام اول احداث ‪ ۲‬میلیون واحد‬ ‫مسکونی را اغاز کرده و با پشت سر گذاشتن این مرحله‬ ‫احداث ‪ ۲‬میلیون واحد بعدی اغاز شود‪ .‬به گفته قاسمی‪،‬‬ ‫اکنون در بسیاری از استان ها عملیات اجرایی احداث واحدها‬ ‫در حال اغاز است و به عنوان مثال‪ ،‬در سفر اینده هیات‬ ‫دولت به استان زنجان عملیات اجرایی احداث نزدیک به‬ ‫‪ ۱۲‬هزار واحد مسکونی اغاز خواهد شد‪ .‬اکنون در اراک‬ ‫حدود ‪ ۱۵‬هزار واحد اماده عملیات اجرایی است‪ ،‬بنابراین‬ ‫تردیدی ندارم که کار با سرعت پیش خواهد رفت‪ .‬همچنین‬ ‫محمود محمودزاده ـ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و‬ ‫شهرسازی ـ در یک برنامه تلویزیونی گفت‪ :‬بخش عمده‬ ‫قیمت تمام شده واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن‬ ‫توسط تسهیالت دولتی‪ ،‬تامین اعتبارمی شود و مابقی نیز‬ ‫طی ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬مرحله توسط متقاضیان در طول دوره ساخت‪،‬‬ ‫تامین خواهد شد‪ .‬وی درباره اقساط تسهیالتی که به نهضت‬ ‫ملی مسکن تعلق می گیرد اعالم کرد‪ :‬سود تسهیالت بر‬ ‫اساس دهک های درامدی تنظیم شده و بستگی دارد به‬ ‫اینکه متقاضی در چه دهک درامدی قرار گرفته باشد‪ .‬بر‬ ‫اساس منابعی که از طریق صندوق ملی مسکن در اختیار‬ ‫این کار قرار می گیرد‪ ،‬دولت بخشی از سود تسهیالت‬ ‫بانکی را تقبل می کند که بر اساس دهک های درامدی‬ ‫این مبلغ تنظیم شده است و مبلغ اقساط نیز به میزان وام‬ ‫و دهک درامدی مرتبط است‪ .‬محمودزاده درباره چگونگی‬ ‫شناسایی افراد در دهک های درامدی مختلف‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫دو منبع اصلی شناسایی دهک های درامدی وجود دارد‪.‬‬ ‫عموما دهک های اول تا سوم‪ ،‬خانوارهایی هستند که تحت‬ ‫پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار دارند‪ .‬برای‬ ‫سایر دهک ها نیز شناسایی از طریق سامانه رفاه ایرانیان‬ ‫که اطالعات خانوارها در سامانه در وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی ثبت شده است‪ ،‬رده بندی و انجام می شود‪ .‬معاون‬ ‫مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شرایط‬ ‫مجردان برای ثبت نام نهضت ملی مسکن با توجه به تاکید‬ ‫وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬ثبت نام نهضت ملی مسکن‬ ‫برای افرادی که اماده ازدواج هستند و داشتن مسکن یکی از‬ ‫الزامات ابتدایی ازدواج است‪ ،‬برنامه ریزی شده است‪ .‬جزئیات‬ ‫حضور مجردان با شرایط عنوان شده در شورای عالی مسکن‬ ‫به تصویب می رسد و اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫پنجشنبه | ‪ 20‬ابان ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4210‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫تصویب قانون پرداخت به موقع غرامت کشاورزان‬ ‫‪ ۱۲۶‬محصول در استان اصفهان پوشش بیمه ای دارد‬ ‫اصفهان امروز ‪ -‬محمد منزه‪ :‬مدیرکل فناوری‬ ‫اطالعات صندوق بیمه کشاورزی گفت‪ :‬صحت سنجی و‬ ‫تخمین خسارت های کشاورزی با امکانات ماهواره ای و‬ ‫بهره گیری از هواشناسی هوشمند انجام می شود‪.‬‬ ‫اسماعیل ضیاء در سفر به اصفهان و در جمع خبرنگاران با‬ ‫اشاره به لزوم سرعت عمل در رسیدگی به پرونده ها و همچنین‬ ‫ارزیابی صحیح خسارت های کشاورزان گفت‪ :‬ف ّناوری های روز‬ ‫از جمله بهره گیری از ‪ ۶۰۰‬ایستگاه هواشناسی هوشمند‪ ،‬رصد‬ ‫ماهواره ای و ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬ایستگاه هواشناسی مجازی برای‬ ‫سرعت در کار و صحت سنجی خسارت مورد استفاده است‪.‬‬ ‫مدیرکل فناوری اطالعات صندوق بیمه کشاورزی ادامه‬ ‫داد‪ :‬هوشمندسازی خدمات صندوق بیمه کشاورزی را در‬ ‫کاهش هزینه های جانبی‪ ،‬افزایش صحت ارزیابی ها و سرعت‬ ‫پرداخت خسارت یاری می رساند‪.‬‬ ‫مدیر واحد حقوقی صندوق بیمه کشاورزی نیز با اشاره به‬ ‫دغدغه های کشاورزان در پرداخت ب ه موقع خسارت ها گفت‪:‬‬ ‫با تالش نمایندگان مجلس شورای اسالمی پرداخت سریع‬ ‫غرامت ها به قانون تبدیل شده است و این موضوع فرصتی‬ ‫برای دریافت به موقع بودجه صندوق بیمه کشاورزی از‬ ‫سازمان برنامه وبودجه کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫سارو احمدی ادامه داد‪ :‬برای حمایت از کشاورزان‪،‬‬ ‫دامداران و دام پروران ‪ ۹‬درصد مالیات ارزش افزوده و از‬ ‫پرداختی های حق بیمه ها حذف شده است که این قانون نیز‬ ‫در ماه های اینده اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی همچنین از تشکیل کمیته داوری برای رسیدگی به‬ ‫اعتراضات بیمه گذاران در خصوص میزان خسارت و یا اظهار‬ ‫نظرهای کارشناسان در صندوق بیمه خبر داد و گفت‪ :‬پیش ‬ ‫از این افراد باید اعتراض خود را در دادگاه مطرح می کردند‬ ‫که به افزایش پرونده های قضایی‪ ،‬پرداخت هزینه و طرف‬ ‫زمان منجر می شد‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬رئیس اداره کل اموزش صندوق بیمه کشاورزی‬ ‫با اشاره به اینکه در کل کشور حدود چهار میلیون بهره بردار‬ ‫کشاورزی وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون فقط یک میلیون و ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار نفر قرارداد بیمه کشاورزی منعقد کرده اند‪ .‬در سال زراعی‬ ‫گذشته ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان حق بیمه دریافت و سه هزار میلیارد‬ ‫تومان خسارت پرداخت شده است‪.‬‬ ‫محمد رحمانی اظهار کرد‪ :‬در حوزه بیمه کشاورزی‪ ،‬به‬ ‫طور کلی معضل فرهنگی استفاده از خدمات بیمه و عدم‬ ‫بهره گیری شهروندان از خدمات بیمه تجاری و حمایتی به‬ ‫چالشی بزرگ تبدیل شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فعالیت های کشاورزی در همه نقاط کشور‬ ‫انجام می شود و مرزی در این بخش وجود ندارد‪ .‬عالوه بر‬ ‫گستره جغرافیایی و تنوع محصول‪ ،‬در ایران با تنوع ناهمگون‬ ‫و ناهمگن اقلیمی نیز مواجه هستیم‪ ،‬فرهنگ تولید در هر یک‬ ‫از نقاط کشور متناسب با فرهنگ همان منطقه است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬عدم قطعیت تولید در ایران زیاد است‬ ‫رئیس اداره کل اموزش صندوق بیمه کشاورزی کشور‬ ‫گفت‪ :‬همچنین ریسک تولید در بخش کشاورزی بسیار باال‬ ‫است و این در حالی است که از ‪ ۴۰‬نوع بالیای طبیعی ثبت‬ ‫شده در جهان ‪ ۳۴‬مورد در ایران رخ می دهد‪ ،‬بنابراین عدم‬ ‫قطعیت تولید در ایران بسیار زیاد است‪.‬‬ ‫رحمانی اضافه کرد‪ :‬با هدف ارتقا سطح تولید‪ ،‬دولت ها‬ ‫در مدیریت بخش کشاورزی دخالت می کنند‪ ،‬موسسات‬ ‫تحقیقاتی زیر مجموعه وزارت جهات کشاورزی وظیفه‬ ‫شناسایی اقلیم هر منطقه و محصوالت متناسب با ان را دارد‬ ‫و الزم است برنامه ای در این زمینه به مناطق مختلف ابالغ‬ ‫کند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در حالی که این برنامه به کشاورزان ابالغ‬ ‫نشده و در بسیاری از مناطق شاهد کشت نامناسب هستیم‪،‬‬ ‫همه مطالبات از صندوق بیمه کشاورزی انجام شده و نقش‬ ‫سایر بازیگران بخش کشاورزی در این زمینه در نظر گرفته‬ ‫نمی شود‪.‬رئیس اداره کل اموزش صندوق بیمه کشاورزی‬ ‫کشور گفت‪ :‬تولید در بخش کشاورزی ارزشمند و استراتژیک‬ ‫است و دولت نمی تواند ان را رها کند‪ ،‬کشاورزان خرده مالک‬ ‫بوده که اقتصاد کشاورزان و تولید کنندگان به معیشت انها‬ ‫گره خورده است‪ ،‬در این بخش الگوی کشت در بسیاری‬ ‫از نقاط تعریف نشده و یا کشاورزان ان را رعایت نمی کنند‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی حمایت از سرمایه گذاری و ایجاد امنیت‬ ‫برای تولید و تولیدکنندگان بخش کشاورزی‪ ،‬به عنوان یک‬ ‫ضرورت برای دولت مطرح است‪.‬‬ ‫رحمانی اضافه کرد‪ :‬برای حمایت از این بخش دو راهکار‬ ‫مدیریت بحران و ریسک وجود دارد‪ ،‬مدیریت بحران فشار‬ ‫سنگین مالی بر دولت تحمیل کرده و منجر به رواج فرهنگ‬ ‫اعانه بگیری می شود‪ .‬در مدیریت ریسک کشاورز پیش از‬ ‫وقوع خطر با قراردادی که با بیمه منعقد می کند خسارت خود‬ ‫را از پیش تضمین می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در دولت جدید موضوع کشت های قراردادی‬ ‫بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است‪ ،‬بر این اساس‬ ‫کشاورزی از خرده پا بودن خارج شده و محصوالت از ابتدا به‬ ‫طور کامل بیمه می شود‪.‬‬ ‫رئیس اداره کل اموزش صندوق بیمه کشاورزی کشور‬ ‫گفت‪ :‬در کل کشور حدود چهار میلیون بهره بردار کشاورزی‬ ‫وجود داشته که اکنون فقط یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار نفر‬ ‫قرارداد بیمه کشاورزی منعقد کرده اند‪ .‬از این تعداد حدود‬ ‫یک میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار نفر غرامت دریافت کرده اند‪ .‬در سال‬ ‫زراعی گذشته ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان حق بیمه دریافت و سه هزار‬ ‫میلیارد تومان خسارت پرداخت شده است‪.‬‬ ‫رحمانی تاکید کرد‪ :‬رسالت بیمه جبران خسارت نیست‪،‬‬ ‫بیمه ارامش و اسایش افراد را فراهم می کند‪ ،‬بیمه یک‬ ‫شرکت تعاونی است که خطر را بین افرادی که بیمه نامه‬ ‫خریده اند توزیع می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اصل نفع بیمه پذیر‪ ،‬حد اعالی حسن نیت‪،‬‬ ‫علیت و عامل نبودن بیمه پذیر‪ ،‬نسبیت حق بیمه دریافتی و‬ ‫غرامت پرداختی و اصل غرامت که بر اساس ان غرامت به‬ ‫نحوی پرداخت می شود که بیمه گذار را در شرایط بالفاصله‬ ‫قبل از خسارت قرار دهد‪ ،‬پنج اصل اساسی بیمه است‪.‬‬ ‫رئیس اداره کل اموزش صندوق بیمه کشاورزی کشور‬ ‫گفت‪ :‬ایجاد تضمین برای سرمایه گذاری های جدید در بخش‬ ‫کشاورزی‪ ،‬افزایش اعتبار فردی برای کشاورزان‪ ،‬توسعه‬ ‫سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و افزایش کیفیت سطح‬ ‫زندگی جامعه کشاورزی کشور و حفظ ثروت ملی از جمله‬ ‫تاثیرات اقتصادی بیمه کشاورزی است‪.‬‬ ‫‪ ۳۰ ÁÁ‬درصد بخش کشاورزی اصفهان بیمه شد‬ ‫در ادامه‪ ،‬معاون خدمات بیمه ای مدیریت بانک کشاورزی‬ ‫استان اصفهان گفت‪ :‬در سال زراعی گذشته بیش از هشت‬ ‫میلیون بچه ماهی در بخش ابزیان‪ ،‬شش هزار هکتار در‬ ‫بخش تنه درختان‪ ،‬یک میلیون و ‪ ۱۷۰‬هزار قطعه دام و بیش‬ ‫از ‪ ۶۳‬هزار هکتار از اراضی در بخش محصوالت زراعی بیمه‬ ‫شد که حدود یک سوم از کل سطح زیر کشت استان است‪.‬‬ ‫مجید وارسته پور اظهار کرد‪ :‬کشاورزی یکی از پر‬ ‫مخاطره ترین فعالیت های اقتصادی است‪ ،‬بنابراین الزم است‬ ‫دولت برای حمایت از بخش کشاورزی که مستقیم با تامین‬ ‫امنیت غذایی در ارتباط است خدماتی ارائه دهد‪ ،‬در همین‬ ‫راستان صندوق بیمه کشاورزی از سال ‪ ۱۳۶۸‬شروع به کار‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بیمه نرخ مخاطرات را کاهش داده و امکان‬ ‫ادامه فعالیت کشاورزان زیان دیده را فراهم می کند به طوری‬ ‫که زمینه برای فعالیت بخش خصوصی در این زمینه فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫معاون خدمات بیمه ای مدیریت بانک کشاورزی استان‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬همزمان با شروع سال زراعی‪ ،‬تعرفه حق بیمه‬ ‫اعالم می شود و بر اساس تقویم بیمه پذیری محصوالت‬ ‫زراعی و باغات بیمه می شود‪ ،‬اکنون ‪ ۱۲۶‬محصول در استان‬ ‫اصفهان پوشش بیمه ای دارد‪.‬‬ ‫معاون خدمات بیمه ای مدیریت بانک کشاورزی استان‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬در بخش محصوالت زراعی‪ ،‬باغی و‬ ‫گلخانه ای‪ ،‬دام‪ ،‬طیور‪ ،‬ابزیان‪ ،‬تنه درختان‪ ،‬تاسیسات‪ ،‬ابنیه‪،‬‬ ‫اتش سوزی و منابع طبیعی خدمات بیمه ای ارائه می شود‪.‬‬ ‫وارسته پور اضافه کرد‪ :‬برای بیمه پذیری محصوالت‬ ‫مهلت زمانی وجود دارد‪ ،‬بیمه کشاورزی با روش هایی بر مبنای‬ ‫هزینه تولید‪ ،‬نسبت بازدهی محصول‪ ،‬نسبت وام داده شده به‬ ‫کشاورز و ارزش تولید انجام می شود که در کشور ما اکنون‬ ‫با توجه به ارزش تولید به کشاورزان خدمات بیمه ای ارائه‬ ‫می شود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در سطح استان اصفهان به کمک ‪۹‬‬ ‫شرکت خدمات بیمه ای به کشاورزان خدمت رسانی می کنند‪.‬‬ ‫در سال زراعی گذشته هشت میلیون ‪ ۴۱۳‬هزار بچه ماهی در‬ ‫بخش ابزیان‪ ،‬شش هزار هکتار در بخش تنه درختان‪ ،‬یک‬ ‫میلیون و ‪ ۱۷۰‬هزار قطعه دام‪ ۱۹ ،‬هزار هکتار اراضی باغی و‬ ‫بیش از ‪ ۶۳‬هزار هکتار از اراضی در بخش محصوالت زراعی‬ ‫بیمه شد که حدود یک سوم از کل سطح زیر کشت استان‬ ‫است‪.‬معاون خدمات بیمه ای مدیریت بانک کشاورزی استان‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬حدود ‪ ۵۵۰‬میلیارد ریال حق بیمه در این سال‬ ‫جذب شد‪ ،‬در بخش بیمه گلخانه ای‪ ،‬بوقلمون و دام صنعتی‪،‬‬ ‫استان اصفهان رتبه اول کشوری را داشته است‪.‬‬ ‫وارسته پور اضافه کرد‪ :‬در سال جدید صدور بیمه نامه های‬ ‫متعدد برای یک محصول منتفی شده و بیمه نامه ها به صورت‬ ‫تجمیعی صادر می شود کشاورزان می توانند از این طریق‬ ‫محصوالت خود را تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار دهند‬ ‫البته همچنان خدمات بیمه پایه ارائه می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در سال جاری مبلغ غرامت افزایش قابل‬ ‫توجهی داشته و صندوق بیمه سعی کرده حق بیمه بیمه گذار‬ ‫ثابت مانده و حق بیمه دولت افزایش یابد‪ ۹۰ .‬درصد حق بیمه‬ ‫محصوالت کشاورزی را دولت پرداخت می کند‪.‬‬ ‫معاون خدمات بیمه ای مدیریت بانک کشاورزی استان‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬پوشش حداکثری بیمه کشاورزی برای همه‬ ‫بهره برداران‪ ،‬فراهم شدن امکان تعدیل حق بیمه ها‪ ،‬اشنایی‬ ‫بیشتر مدیران دستگاه های مرتبط با سیاست های کالت‬ ‫کشور و لزوم توسعه بیمه کشاورزی از جمله اهداف صندوق‬ ‫بیمه کشاورزی در سال جاری است‪.‬‬ ‫وارسته پور اضافه کرد‪ :‬کشاورزان برای برخورداری‬ ‫از خدمات بیمه کشاورزی الزم است در زمان تعیین شده‬ ‫حتمًا خسارات خود را گزارش دهند که برای ان روش های‬ ‫مختلفی از جمله پورتال مشتریان‪ ،‬کد دستوری تلفن همراه و‬ ‫یا درخواست کتبی به دفاتر بیمه و بانک وجود دارد‪.‬‬ ‫وی در پایان تصریح کرد‪ :‬در سال زراعی ‪ ۱۴۰۰-۹۹‬پیش‬ ‫بینی می شود ‪ ۷۰‬میلیارد تومان خسارت از طریق این صندوق‬ ‫به کشاورزان پرداخت شود‪.‬‬ ‫انتخاب الکترونیک‪ ،‬واحد پیشرو در حوزه‬ ‫کیفیت و نواوری شناخته شد‬ ‫تندیس زرین اجالس ملی تقدیر از واحدهای پیشرو در حوزه‬ ‫کیفیت و نواوری به معاونت کیفیت گروه صنعتی انتخاب‬ ‫الکترونیکرسید‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز ارتباطات رسانه ای انتخاب الکترونیک‪ ،‬این‬ ‫اجالس با حضور جمعی از مقامات ستادی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجات و همچنین کارشناسان و فعاالن حوزه کیفیت و نواوری‬ ‫در محل سالن همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا تهران‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫محمدرضا پهلوان زاده‪ ،‬معاون کیفیت گروه صنعتی انتخاب‬ ‫الکترونیک در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران اظهار کرد‪:‬‬ ‫بی شک این جایزه حاصل زحمات شبانه روزی و بی شائبه تیم‬ ‫نخبه معاونت کیفیت انتخاب الکترونیک در مسیر ارتقاء سطح‬ ‫کیفی محصوالت برندهای وابسته به این گروه صنعتی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امروز انتخاب الکترونیک به عنوان یک شرکت پیشرو‬ ‫در این صنعت پیشران نه تنها خدمات پس از فروش مطمئن و‬ ‫باکیفیتی به مصرف کنندگان برندهای وابسته به خود می دهد‬ ‫بلکه محصوالت ان از کیفیت تراز جهانی برخوردار است و‬ ‫قابلیت اطمینان به عنوان یک مزیت برجسته رقابتی در این‬ ‫گروه صنعتی‪ ،‬شناخته می شود‪.‬‬ ‫معاون کیفیت انتخاب الکترونیک با اشاره به رشد و توسعه‬ ‫پرسرعت این گروه صنعتی در سال های اخیر‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫واقع در حال گذار از نسل سوم به نسل چهارم کیفیت‪ ،‬بسیاری‬ ‫از چارچوب های فنی و فرایندهای زیرساختی کیفیت در انتخاب‬ ‫الکترونیک بر اساس استانداردهای روز دنیا و سیاستگذاری های‬ ‫رقابتی تنظیم شده است‪.‬‬ ‫پهلوان زاده اضافه کرد‪ :‬تحقق این استانداردها در کیفیت‬ ‫محصوالت برندهای وابسته به انتخاب الکترونیک (اسنوا‪ ،‬دوو‬ ‫و بُست) تنها با تکیه بر توانمندی دانشمندان داخلی و تیم نخبه‬ ‫معاونت کیفیت محقق شده که شعار ان کیفیت در تراز جهانی‬ ‫و جهانی سازی صنعت است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما در مسیر تبدیل صنایع ایران به لوکوموتیوهای‬ ‫نظام اقتصادی و توسعه دانش فنی صنعت لوازم خانگی‬ ‫ایران‪ ،‬سعی می کنیم تا در راستای مسئولیت اجتماعی انتخاب‬ ‫الکترونیک و به عنوان رهبر این صنعت‪ ،‬تولیدکننده دانش و‬ ‫علم مورد نیاز برای ارتقاء سطح فناوری و تکنولوژی در صنعت‬ ‫لوازم خانگی باشیم‪.‬‬ ‫معاون کیفیت انتخاب الکترونیک با اشاره به استفاده از‬ ‫چارچوب های اروپایی اسمارت فکتوری در کارخانجات این گروه‬ ‫صنعتی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬امروز انتخاب الکترونیک نه تنها در‬ ‫عرصه ملی امتحان خود را پس داده بلکه در عرصه های جهانی‬ ‫نیز نقش افرینی می کند‪ .‬مراجع صادراتی شاخص دنیا انتخاب‬ ‫الکترونیک و سایر برندهای وابسته به ان و محصوالت انها را‬ ‫به عنوان محصوالت و برندهای با کیفیتی می شناسند که قابل‬ ‫رقابت با رقبای اروپایی و خارجی هستند‪.‬‬ ‫هوشمندسازی سامانه‪ 1522‬دسترسی به خدمات ابفا را شبانه روزی کرد‬ ‫وی در خصوص مزیت های دسترسی غیرحضوری به خدمات‬ ‫ابفا گفت‪ :‬بررسی ها نشان می دهد با راه اندازی سامانه ارائه‬ ‫خدمات غیرحضوری ابفای استان اصفهان از سال ‪ 1395‬تاکنون‬ ‫از ‪ 28‬میلیون سفر درون شهری جلوگیری و ‪ 34‬میلیون لیتر‬ ‫بنزین صرفه جویی شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تجلیل ابفای اصفهان از کادر‬ ‫جهادیواکسیناسیون‬ ‫جمعی از مدیران‪ ،‬کارکنان و بسیجیان ابفای استان‬ ‫اصفهان با حضور در پایگاه واکسیناسیون گلستان شهدای‬ ‫اصفهان از کادر جهادی شاغل در این پایگاه تجلیل کردند‪.‬‬ ‫کارکنان شرکت اب و فاضالب استان اصفهان روز سه شنبه‬ ‫‪ 18‬ابان ماه جاری در این پایگاه حضور یافته و ضمن اهدای‬ ‫شاخه های گل از تالش افرادی که مدت هاست در این پایگاه‬ ‫نسبت به واکسیناسیون شهروندان اصفهانی علیه بیماری‬ ‫کووید ‪ 19‬اقدام می کنند‪ ،‬قدردانی کردند‪.‬‬ ‫اعالم قیمت برخی اقالم برای‬ ‫افزایشاگاهیمشتریان‬ ‫مدیر کل دفتر بازرگانی داخلی کاالهای کشاورزی معاونت‬ ‫توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت‪ :‬بنابر تصمیم‬ ‫ستاد هماهنگی اقتصادی دولت وزارت جهادکشاورزی قیمت‬ ‫‪ ۲۷‬قلم خوراکی را منتشر خواهد کرد تا مصرف کنندگان با‬ ‫اگاهی از محدوده قیمتی کاالی مورد نیاز خود را خریداری‬ ‫کنند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬بر اساس تصمیم ستاد هماهنگی‬ ‫اقتصادی دولت مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی به صورت‬ ‫روزانه قیمت اقالم خوراکی را از طریق رسانه ها اعالم کند و‬ ‫مردم و مصرف کنندگان نیز با خرید اقالم به قیمت اعالم شده‬ ‫راسا بر نرخ ها نظارت کنند و با هرگونه تخلف برخورد شود‪ .‬در‬ ‫این راستا و در پاسخ به این سوال که وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫با چه سازوکاری و قیمت چه اقالمی را روزانه منتشر خواهد‬ ‫کرد؟ ابراهیم زارع‪ -‬مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی کاالهای‬ ‫کشاورزی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫گفت‪ :‬در حال اماده سازی پلتفرم ان هستیم و قرار است‬ ‫قیمت ‪ ۲۷‬قلم کاالی خوراکی از محصوالت لبنی‪ ،‬میوه و‬ ‫تره بار‪ ،‬برنج‪ ،‬ماکارونی‪ ،‬حبوبات‪ ،‬گوشت و ‪ ...‬اعالم شود‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬برخی از اقالم مانند مرغ‪ ،‬تخم مرغ‪ ،‬روغن و برخی از‬ ‫محصوالت لبنی قیمت مصوب دارند‪ .‬قیمت این محصوالت‬ ‫تا زمانی که قیمت مصوب انها تغییر نکند‪ ،‬ثابت می ماند‪ .‬برای‬ ‫محصوالتی که قیمت مصوب ندارند رنج قیمتی موجود در‬ ‫بازار تعیین می شود تا مردم بتوانند با اگاهی بیشتر از قیمت ها‬ ‫و به راحتی کاالی مورد نیاز خود را تهیه کنند؛ زیرا اگر مردم‬ ‫از محدوده قیمتی کاالیی که قصد خرید ان را دارند‪ ،‬اگاه‬ ‫شوند گرانفروشی اشکار خواهد شد‪ .‬مدیر کل دفتر بازرگانی‬ ‫داخلی کاالهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد‪:‬‬ ‫اطالعات مورد نیاز خود را در مورد قیمت اقالم از استان ها و‬ ‫منابع معتبر دریافت خواهیم کرد‪ .‬در مورد قیمت میوه و تره‬ ‫بار مرجع در مراکز استان ها میدان مرکزی میوه و تره بار انها‬ ‫خواهد بود‪ .‬در تهران نیز به دلیل اینکه قیمت ها در مناطق‬ ‫مختلف متفاوت است در حال بررسی مراجع قیمتی هستیم تا‬ ‫قیمت های اعالم شده مفید و دقیق باشد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫پلتفرمی که پیش بینی شده قیمت اقالم درج می شود و هر زمان‬ ‫که تغییراتی در بازار رخ داد قیمت ها نیز به روز می شوند‪ .‬زارع‬ ‫در پایان گفت‪ :‬با دستور رئیس جمهوری وزارت جهادکشاورزی‬ ‫کار خود را در این بخش اغاز کرده است‪ .‬امیدواریم بتوانیم‬ ‫با همکاری دستگاه های مختلف از جمله وزارت صمت‪ ،‬اتاق‬ ‫اصناف و‪ ...‬این امر مهم را در کوتاه ترین زمان ممکن محقق‬ ‫سازیم‪ .‬همچنین نحوه اطالع رسانی قیمت ها نیز یا از طریق‬ ‫بارگذاری در سایت وزارتخانه یا رسانه ها و شبکه های مربوطه‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫سفره طبقات محروم با افزایش‬ ‫ندادندستمزدهاکوچک تر‬ ‫می شود‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‪:‬‬ ‫پس از هوشمندسازی کامل سامانه ‪ 1522‬از ابتدای امسال‪ ،‬مردم‬ ‫بدون محدودیت زمانی و مکانی خدمات ‪ 23‬گانه ابفای استان‬ ‫اصفهان را دریافت می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش اصفهان امروز‪ ،‬مدیر عامل شرکت اب و فاضالب‬ ‫استان اصفهان که به مناسبت پنجمین سال افتتاح سامانه ‪1522‬‬ ‫سخن می گفت‪ ،‬افزود‪ :‬از ابتدای سال جاری‪ ،‬اصفهانی ها خدمات‬ ‫‪ 23‬گانه ابفا را از طریق سامانه هوشمند ‪ 1522‬سریع‪ ،‬اسان و‬ ‫بی وقفه دریافت می کنند‪.‬‬ ‫هاشم امینی سامانه ‪ 1522‬را پل ارتباطی مردم و شرکت دانست‬ ‫و گفت‪ :‬انتظار می رود دیگر شرکت های اب و فاضالب در کشور‬ ‫نیز از این فناوری نوین در زمینه خدمات رسانی مستمر به مردم‬ ‫الگوبرداریکنند‪.‬‬ ‫وی هوشمندسازی سامانه ‪ 1522‬را فرایندی خالقانه و پیشرو‬ ‫در صنعت ابفای کشور برشمرد و اظهار داشت‪ :‬در هفت ماهه‬ ‫نخست سال جاری‪ ،‬تعداد ‪ 61‬هزار و ‪ 400‬فقره بازدید نصب‬ ‫انشعابات جدید اب و فاضالب و خدمات پس از فروش‪ ،‬به طور‬ ‫هوشمند در سطح استان برنامه ریزی شد‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫امینی به سایر روش های ارائه خدمات غیرحضوری ابفا به‬ ‫متقاضیان نیز اشاره کرد و اظهار داشت‪ :‬مشترکین می توانند‬ ‫خدمات ‪ 23‬گانه شرکت اب و فاضالب استان اصفهان را عالوه‬ ‫بر سامانه ‪ 1522‬از طریق میز خدمت الکترونیک پرتال شرکت‬ ‫به نشانی ‪ ،www.abfaesfahan.ir‬اپلیکیشن همراه ابفا‪،‬‬ ‫دفاتر پیشخوان دولت‪ ،‬کد دستوری ‪ *6655*151522 #‬و ابفا‬ ‫رمزینه (‪ )QR-CODE‬به صورت سریع و اسان دریافت کنند‪.‬‬ ‫واگذاری انشعاب اب و فاضالب‪ ،‬تغییر کاربری انشعاب اب‪،‬‬ ‫پاسخ به استعالم مالکیت انشعاب اب‪ ،‬تغییر مشخصات‬ ‫مشترکین اب و فاضالب‪ ،‬تغییر تعداد واحد مسکونی مشترکین‬ ‫اب و فاضالب‪ ،‬تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب اب‪ ،‬تغییر قطر‬ ‫انشعاب اب‪ ،‬تفکیک‪ ،‬تغییر مکان‪ ،‬ازمایش‪ ،‬تعویض کنتور اب‪،‬‬ ‫نصب سیفون اضافی فاضالب‪ ،‬قطع موقت و وصل انشعاب‬ ‫اب‪ ،‬جمع اوری یا ادغام انشعاب اب‪ ،‬تسویه حساب بدهی‬ ‫مشترکین اب و فاضالب‪ ،‬درخواست بررسی صورت حساب‬ ‫مشترکین اب و فاضالب‪ ،‬اعالم کارکرد کنتور اب‪ ،‬مشاهده‬ ‫سوابق صورت حساب ها و پرداختی های مشترکین اب و‬ ‫فاضالب‪ ،‬فروش اب تانکری‪ ،‬پاسخگویی به شکایات مرتبط‬ ‫با اب و فاضالب‪ ،‬رسیدگی به پیشنهادات حوزه اب و فاضالب‬ ‫و درخواست لوازم کاهنده مصرف اب‪ ،‬عناوین ‪ 23‬خدمتی‬ ‫است که مردم می توانند به صورت غیرحضوری از ابفای استان‬ ‫اصفهان دریافت کنند‪.‬‬ ‫یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه افزایش ندادن حقوق‬ ‫و دستمزدها موجب کوچک کردن سفره طبقات محروم و‬ ‫اسیب پذیر می شود‪ ،‬از معاونت روابط کار وزارت کار خواست‬ ‫تا به موضوع اصالح قراردادهای کار و احجاف شرکت های‬ ‫پیمانکاری در حق کارگران شرکتی ورود کند‪ .‬حمید نجف در‬ ‫گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره تاثیر افزایش دستمزد بر تورم اظهار کرد‪:‬‬ ‫از قبل یک تئوری در مورد حقوق و دستمزدها مطرح بود که‬ ‫اگر افزایش یابد تورم هم باال می رود در حالی که طی سنوات‬ ‫قبل این تئوری را تجربه کردیم و دیدیم که ثمربخش نبود‬ ‫چون تا چند سال تورم را شاهد بودیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬متاسفانه‬ ‫دولت ها به دستمزد به عنوان ابزار کنترل تورم نگاه می کنند‬ ‫در حالی که اشتباه است و پیاده کردن چنین سناریویی باعث‬ ‫می شود سال به سال افزایش حقوق کمتر از تورم داشته باشیم‬ ‫و در نتیجه سفره کارگران و طبقات محروم جامعه کوچک تر‬ ‫شود‪ ،‬لذا افزایش ندادن حقوق و دستمزدها جز کوچک کردن‬ ‫سفره طبقه محروم و اسیب پذیر نتیجه ای ندارد و به زیان اقشار‬ ‫کم درامد جامعه و زندگی انها تمام می شود‪ .‬این کارشناس حوزه‬ ‫کار در عین حال پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق و دستمزد‬ ‫کارمندان دولت را مثبت ارزیابی کرد و گفت‪ :‬با این اتفاق کسانی‬ ‫که دریافتی حداقل و پایینی دارند حقوقشان افزایش می یابد‬ ‫و در بهبود وضعیت معیشت انها تاثیرگذار است‪ .‬ما می توانیم‬ ‫در بخش کارگران هم این کار را انجام بدهیم و کسانی که‬ ‫دریافتی باالی ‪ ۱۰‬میلیون تومان دارند به عنوان مثال ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪ ۱۵‬درصد افزایش بدهیم و حقوق کارگران حداقل بگیر را ‪۳۰‬‬ ‫درصد باال ببریم‪ .‬نجف در ادامه از اصالح قراردادهای کار به‬ ‫عنوان یکی دیگر از دغدغه های مهم جامعه کارگری یاد کرد و‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه در برخی مجموعه ها که وارد می شویم می بینیم‬ ‫به اشکال مختلف به کار گرفته یا استخدام شده اند‪ ،‬یکی نیروی‬ ‫قراردادی است‪ ،‬یکی شرکتی‪ ،‬یکی گلوبال و یکی خرید خدمتی‬ ‫است که از معاونت روابط کار وزارت کار می خواهیم به عنوان‬ ‫یکی از اولویت ها به موضوع ساماندهی قراردادهای کار که جزو‬ ‫تاکیدات رئیس جمهور در مناظرات انتخاباتی هم بود بپردازد‪،‬‬ ‫به خصوص در مجموعه هایی که افراد در ان کار یکسان و‬ ‫مشابه انجام می دهند‪ .‬وی گفت‪ :‬خواسته دیگر ما این است که‬ ‫به فعالیت شرکت های دالل نیروی انسانی و ظلم و اجحافی‬ ‫که در حق کارگران شرکتی و پیمانکاری می شود‪ ،‬پایان بدهند‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫پنجشنبه | ‪ 20‬ابان ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4210‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫‪7‬‬ ‫خط و نشان خلعتبری برای‬ ‫تراکتوری ها‬ ‫پیگیریمسابقاتلیگتنیس‬ ‫بانوان در اصفهان‬ ‫وینگر باتجربه ســپاهان مدعی اســت ایــن تیم قادر‬ ‫خواهد بود شکســت در دربی اصفهان را با کســب نتایج‬ ‫موفق در ادامه مســیر جبران کنند‪ .‬ســپاهان در شرایطی‬ ‫که مدعی اصلی این فصل محســوب می شــود‪ ،‬در هفته‬ ‫گذشــته مقابل ذوب اهن در دربی اصفهان شکست خورد‪.‬‬ ‫محمدرضا خلعتبری وینگر باتجربه طالیی پوشــان درباره‬ ‫این بازی و شــرایط تیمش گفت‪ :‬بازی ســختی بود و ما‬ ‫از قبل این را می دانســتیم که دیدار حساس و دشواری در‬ ‫پیش داریم‪ .‬متاسفانه از فرصت هایی که داشتیم به درستی‬ ‫اســتفاده نکردیم و حریف هم بازی خیلی خوبی از خودش‬ ‫به نمایش گذاشــت و این برد را به ان ها تبریک می گویم‪.‬‬ ‫دربی های اصفهان همیشه حساس و دشوار هستند و این‬ ‫بازی هم همین طور بود‪ .‬وی در مورد پنالتی ازدست رفته و‬ ‫اخراج بازیکن ســپاهان در این دیدار گفت‪ :‬در مورد پنالتی‬ ‫ما بدشانس بودیم و به هرحال این اتفاق بعضی وقت ها رخ‬ ‫می دهد‪ .‬سجاد شــهباززاده بازیکن خوبی است و گل های‬ ‫زیادی برای ســپاهان به ثمر رســانده و از این اتفاقات در‬ ‫فوتبال برای هر تیمی رخ می دهد‪ .‬در مورد اخراج هم قبال‬ ‫گفته بودم که به نظرم تصمیم داور در ان صحنه سختگیرانه‬ ‫بود‪ .‬وینگر سپاهان در مورد تعطیلی لیگ توضیح داد‪ :‬برای‬ ‫تیم ملی ارزوی موفقیت دارم و باید از این فرصت ایجادشده‬ ‫استفاده کنیم تا اگر نقاط ضعفی وجود دارد برطرف کنیم و‬ ‫با شــرایط بهتری به مسابقات برگردیم‪ .‬خلعتبری در مورد‬ ‫تقابل با تراکتور بعد از تعطیلی لیگ گفت‪ :‬تراکتور تیم خوب‬ ‫و پر هواداری اســت‪ .‬فعال فرصت داریم تا روی این بازی‬ ‫کارکنیم و در این بازی می رویم تا ســه امتیاز را بگیریم و‬ ‫بازی با ذوب اهن و اتفاقات ان را فراموش کنیم و شکستی‬ ‫که خوردیم را جبران کنیم‪ .‬خوشــبختانه در هفته ای که ما‬ ‫شکست خوردیم سایر تیم های مدعی هم نتوانستند نتایج‬ ‫خوبی بگیرند و اختالفی به ان صورت ایجاد نشد‪.‬‬ ‫لیگ تنیس بانوان از ‪ ۱۵‬ابان ماه و با حضور ‪ ۲۵‬تیم‬ ‫به میزبانی اصفهان اغاز شد و در پنجمین روز رقابت ها‬ ‫تیم های یر به یر‪ ،‬رز اســپرت البرز و پندار ســیرجان با‬ ‫نتیجه مشابه سه بر صفر از سد تیم های آکادمی تنیس‬ ‫ســدید‪ ،‬آکادمی تنیس پرواز و هیئت تنیس خراســان‬ ‫جنوبی عبور کردند‪ .‬تیم های ‪ k۲‬الف‪ ،‬ویتاپ قم و هیئت‬ ‫تنیس فارس با همین نتیجه مقابل تیم های هیئت تنیس‬ ‫خوزستان‪ ،‬آکادمی تنیس زرمهر اصفهان و اسکای کالب‬ ‫گیالن پیروز شــدند و درنهایــت تیم های ‪ k۲‬ب و مانا‬ ‫توســعه اسپادانا با نتیجه سه بر صفر در مقابل تیم های‬ ‫سیمرغ گیالن و آکادمی تنیس مجتبی صدری با نتیجه‬ ‫ک مقابل آزیاگرانول قم به برتری رسید‪ .‬در ادامه‬ ‫دو بر ی ‬ ‫تیم هــای هیئت تنیس البرز‪ ،‬فاخر ســیرجان‪ ،‬داریوش‬ ‫سیرجان‪ ،‬آریا گرانول قم و آکادمی تنیس صدری تهران‬ ‫با نتیجه سه بر صفر مقابل تیم های هیئت تنیس خراسان‬ ‫جنوبی‪ ،‬هیئت تنیس خوزستان‪ ،‬سیمرغ گیالن‪ ،‬هیئت‬ ‫تنیس بوشــهر و مانا توسعه اسپادانا اصفهان به برتری‬ ‫رســیدند‪.‬در این دوره از رقابت ها؛ ‪ ۲۵‬تیم از استان های‬ ‫تهران‪ ،‬البرز‪ ،‬اصفهان‪ ،‬بوشهر‪ ،‬خراسان جنوبی‪ ،‬خوزستان‪،‬‬ ‫فارس‪ ،‬قم‪ ،‬کرمان و گیالن حضور دارند‪.‬‬ ‫استقبال مدیر ‪ AFC‬از‬ ‫ویژگی های ورزشگاه فوالدشهر‬ ‫نمایندگان کنفدراســیون فوتبال اســیا از ورزشــگاه‬ ‫فوالدشهر اصفهان بازدید کردند‪ .‬نمایندگان کنفدراسیون‬ ‫فوتبال اسیا امروز با حضور در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان‬ ‫از بخش ها و امکانــات مختلف ان برای میزبانی احتمالی‬ ‫کشورمان در جام ملت های ‪ ۲۰۲۷‬اسیا دیدن کردند‪ .‬لوزانوف‬ ‫پاول مدیر کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال اسیا در این‬ ‫بازدید ضمن مــرور خاطرات حضور ذوب اهن دربازی های‬ ‫قاره ای اعالم کرد؛ درگذشــته از امکانات فوالدشهر برای‬ ‫مسابقات لیگ قهرمانان اســیا بازدید کرده و می داند این‬ ‫ورزشگاه از استانداردهای الزم برخوردار است‪ .‬محمدمهدی‬ ‫رمضانی مدیر روابط عمومی باشگاه ذوب اهن در مورد این‬ ‫‪ A‬گفت‪ :‬در این بازدید دو‬ ‫بازدید و نظر نهایی نمایندگان ‪ FC‬‬ ‫موضوع بسیار موردتوجه و استقبال نمایندگان کنفدراسیون‬ ‫فوتبال اسیا قرار گرفت‪ .‬یک موضوع پایش تصویری با ‪۹۷‬‬ ‫دوربین اســت که در هیچ ورزشگاهی وجود ندارد‪ .‬موضوع‬ ‫دوم نیز فیلر دوم برق در ورزشگاه است‪ .‬برق ورزشگاه عالوه‬ ‫بر اینکه از فوالدشهر تامین می شود‪ ،‬به مدار ایمانشهر نیز‬ ‫متصل است و هرگاه برق فوالدشهر قطع شود‪ ،‬جریان برق‬ ‫از شهری دیگر تامین می شود و بنابراین قطعی برق نخواهد‬ ‫داشت‪ .‬این امکان حتی در ورزشگاه ازادی نیز وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی در مورد اینکه ایا ورزشگاه فوالدشهر به طور کامل تایید‬ ‫‪ A‬نواقصی را اعالم کردند‪ ،‬گفت‪ :‬ان ها‬ ‫شد یا نمایندگان ‪ FC‬‬ ‫از تمام امکانات و بخش های ورزشــگاه مانند زمین چمن‪،‬‬ ‫جایگاه ها‪ ،‬صندلی ها و… بازدید و همه موارد را یادداشت‬ ‫کردند اما فعال چیزی اعالم نمی شود‪ .‬یک بازدید کلی انجام‬ ‫شــد و پس ازان نیز از ورزشــگاه ملت که محل تمرینات‬ ‫ذوب اهن اســت بازدید شد‪ .‬با اعالم روابط عمومی باشگاه‬ ‫ذوب اهن‪ ،‬مسئوالن کنفدراسیون فوتبال اسیا پس از بازدید‬ ‫از ورزشگاه فوالدشهر در نشستی با مدیران باشگاه ذوب اهن‬ ‫حضور یافتند‪ .‬در ابتدای این نشست محمدمهدی رمضانی‬ ‫مدیر روابط عمومی و امور بین الملل باشگاه ذوب اهن ضمن‬ ‫یاداوری خاطره نائب قهرمانی تیم فوتبال ذوب اهن در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬اظهار داشت‪ :‬باشــگاه ذوب اهن با قدمتی ‪ ۵۳‬ساله‬ ‫در ورزش ایران و فعالیت در رشــته های مختلف اقایان و‬ ‫بانوان‪ ۸۵۰ ،‬ورزشــکار حرفه ای را تحت پوشش خود دارد‪.‬‬ ‫وی ضمن تقدیر از فدراسیون فوتبال ایران و هیئت فوتبال‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬ذوب اهن با کادر حرفه ای خود ســعی کرده‬ ‫تمام استانداردهای ‪ AFC‬را در ورزشگاه فوالدشهر رعایت‬ ‫کند‪ .‬ما تجربه سال ها حضور و میزبانی در لیگ برتر فوتبال‬ ‫ایران و لیگ قهرمانان باشگاه های اسیا راداریم و امیدواریم‬ ‫در مســابقات اتی مدنظر ‪ AFC‬نیز بتوانیم میزبان خوبی‬ ‫باشــیم‪ .‬لوزانوف پاول مدیر کمیته مسابقات ‪ AFC‬نیز در‬ ‫این نشست از حضور دوباره در فوالدشهر اظهار خرسندی و‬ ‫عنوان کرد‪ :‬ما مطمئن هستیم که باشگاه ذوب اهن بهترین‬ ‫شرایط را همیشه برای برگزاری مسابقه فراهم می کند‪.‬‬ ‫تنها بازی معوقه هفته سوم لیگ فردا برگزار می شود‬ ‫جدال پیکان با ذوب اهن؛ دوئل‬ ‫جذاب حسینی با تارتار‬ ‫امیر حسین احتشامی |‬ ‫‪A.Ehteshami@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫درحالی که همه تیم های لیــگ برتری به تعطیالت‬ ‫دوهفته ای رفته اند‪ ،‬پیکان و ذوب اهن فردا نبردی حساس‬ ‫و جــذاب را برگزار خواهند کرد‪ .‬دیــداری که باید هفته‬ ‫سوم برگزار می شــد اما به دلیل حضور پرشمار بازیکنان‬ ‫دو تیم در ترکیب تیم امید به تعویق افتاد‪ .‬جدال پیکان و‬ ‫ذوب اهن جدا از ریشه تاریخی نبردهای پرهیجان دو تیم‪،‬‬ ‫نبردی مربیان نوگرای فوتبال ایران هم به شمار می رود‪.‬‬ ‫مربیانی که هنوز که در اســتانه ورود به نیمه عمر حاال در‬ ‫فوتبال باشگاهی کشــور صاحب اسم و رسمی شده اند و‬ ‫حتی توانسته اند با نسخه هایی شفابخش راه کامیابی را به‬ ‫تیم هایشان نشان دهند؛ اما مهم ترین مشخصه بازی فردا‬ ‫به حضور حســینی و تارتار بروی نیمکت های مربیگری‬ ‫ذوب اهــن و پیکان در فصل گذشــته برمی گردد‪ .‬اتفاقی‬ ‫که تــا حدودی زیادی این دیــدار را هم تحت تاثیر قرار‬ ‫محل برگزاری دیدار پیکان و ذوب اهن در هاله ای از ابهام‬ ‫دبیر هیئت فوتبال استان تهران از مخالفت این هیئت‬ ‫بــا برگزاری بازی پیکان و ذوب اهن در ورزشــگاه انقالب‬ ‫کرج خبر داد‪ .‬عباس تیموری در مورد درخواســت باشگاه‬ ‫پیکان برای برگزاری دیدار معوقه این تیم مقابل ذوب اهن‬ ‫در ورزشــگاه انقالب کرج اظهار داشــت‪ :‬بــا این موضوع‬ ‫موافقت نمی کنیم‪ ،‬زیرا لیگ برتر ایران حرفه ای اســت و‬ ‫باید به قوانین ان احتــرام بگذاریم‪ .‬وی درباره اینکه دلیل‬ ‫این درخواست پیکان نارضایتی کادر فنی این تیم از زمین‬ ‫ورزشگاه شهدای شهرقدس مطرح شده است‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫باشــگاه پیکان می توانست زودتر این موضوع را پیش بینی‬ ‫کند و با مسئوالن ورزشگاه‪ ،‬شــهرداری شهر قدس برای‬ ‫مطلوب کردن وضعیت زمین هماهنگی های الزم را انجام‬ ‫بدهم‪ .‬دقایقی قبل با مدیر ورزشگاه شهدا صحبت کردم‪ .‬به‬ ‫دلیل بارندگی کیفیت زمین تا حدی پایین امده بود اما وی‬ ‫گفت در حال حاضر مشکلی وجود ندارد‪ .‬اگر بخواهیم برای‬ ‫یک یا دو بازی از یک اســتان به استان دیگر برویم قوانین‬ ‫لیگ حرفه ای زیر سوال می رود‪ .‬دبیر هیئت فوتبال تهران‬ ‫ادامه داد‪ :‬اگر ورزشگاه شهر قدس مشکل دارد‪ ،‬تیم پیکان‬ ‫می تواند در سایر ورزشگاه های استان تهران مثل ورزشگاه‬ ‫دستگردی که اکنون زمین خیلی عالی هم دارد دیدار خود‬ ‫مجتبی حسینی دوباره به ذوب اهن‬ ‫رسید‬ ‫مجتبی حســینی روز جمعه مقابل تیمی قرار می گیرد که‬ ‫خاطــرات زیادی بــا ان دارد‪ .‬در تنها دیــدار معوقه لیگ برتر‬ ‫رکورد جالب مهاجم پیکان قبل‬ ‫از بازی ذوب اهن‬ ‫مهاجم بوشهری باشــگاه پیکان در دیدار هفته چهارم‬ ‫رقابت هــای لیگ برتر برابر تراکتور بــرای پنجمین بار با‬ ‫پیراهن خودروســازان به میدان رفت‪ .‬ابراهیم صالحی در‬ ‫لیگ های نوزدهم و بیستم فوتبال برتر ایران نیز برای پیکان‬ ‫به میدان رفته و در لیگ بیست و یکم در هر سه مسابقه در‬ ‫ترکیب شاگردان مجتبی حسینی حضورداشته تا رکورد ‪50‬‬ ‫بــازی با پیراهن پیکان در لیگ را به نام خودش ثبت کند‪.‬‬ ‫در بین بازیکنان فعلی حاضر در پیکان حســین پورامینی‪،‬‬ ‫امیرحســین جدی و نادر محمدی ازجمله باســابقه ترین‬ ‫بازیکنان این تیم محسوب می شوند که دراین بین پورامینی‬ ‫با ‪ 55‬بازی در ترکیب پیکان باســابقه ترین چهره حاضر در‬ ‫ترکیب این تیم در رقابت های لیگ برتر است‪.‬‬ ‫داده است‪ .‬فصل پیش پیکانی ها با هدایت تارتار به تیمی‬ ‫گردان کلف و لقمه ای گلوگیر برای ســایر رقیبان تبدیل‬ ‫شــدند و حتی تا هفته های پایانی شانس کسب سهمیه‬ ‫لیگ قهرمانان را هم داشتند‪ .‬تارتار با پیکان تیم جاه طلبی‬ ‫داد که اگر شــاگردانش تجربه بیشــتری داشتند چه بسا‬ ‫می توانســتند در لیگ بیستم به تیمی شگفتی ساز تبدیل‬ ‫شــوند‪ .‬تیمی که نه تنها به اسانی تسلیم حریفان نمی شود‬ ‫بلکه اگر فرصت کنــد زهر خودش را هم می ریزد؛ اما در‬ ‫نقطه مقابل مجتبی حسینی که در نیم فصل لیگ گذشته‬ ‫جایگزین رحمان رضایی شــد بلکه در نقش ناجی کشتی‬ ‫طوفان زده ذوب اهن شــود‪ .‬اتفاقی که هرگز نیفتاد چراکه‬ ‫گاندوها تا یک قدمی سقوط به لیگ دست یک هم پیش‬ ‫رفتند و اگر شکست هفته اخر سایپا مقابل تراکتور اتفاق‬ ‫نمی افتاد تراژدی غم انگیزی برای کی از باریشه ترین تیم‬ ‫های فوتبال ایران رقم می خورد‪ .‬همین موضوع هم عاملی‬ ‫شد تا باشــگاه ذوب اهن به همکاری اش با حسینی پایان‬ ‫داده و به دنبال اســتخدام مربی دیگری باشد‪ .‬شاید یکی‬ ‫از دالیل جذب تارتار هم داشتن اسودگی خیال از این که‬ ‫تیمشان در لبه پرتگاه ســقوط قرار نخواهد گرفت‪ ،‬باشد‬ ‫چراکه این مربی کار بلد ایران اســتاد ســاختن تیم های‬ ‫جان سخت اســت‪ .‬در ان سوی مجتبی حسینی هم نشان‬ ‫داده راه و رســم مربیگری در تیم های کم نام و نشــان‬ ‫را خوب می داند‪ .‬جدا از فصل پیش که حســینی توفیقی‬ ‫در نجات ذوب اهن از شــرایطی که پیداکرده بود‪ ،‬نیافت‬ ‫در دیگر تیم های که این مربی صاحب اندیشــه فوتبالی‬ ‫مربیگری کرده رگه هایی از فوتبالی نو و صاحب ســبک‬ ‫دیده شده اســت‪ .‬همین پیکان فصل جاری با حسینی از‬ ‫ســه بازی به هفت امتیاز رسیده تا رتبه پنجم را در اختیار‬ ‫بگیــرد‪ .‬پیکانی ها فردا این فرصت رادارنــد تا با عبور از‬ ‫ســد ذوب اهن حتی صدر جدول را هم اشــغال کنند‪ .‬بر‬ ‫این اســاس نباید از پیکانی که حســینی ساخته به اسانی‬ ‫عبــور کرد‪ .‬نکته جالب دیگر پیرامــون بازی فردا جایگاه‬ ‫جدولی دو تیم اســت چراکه در حال حاضر پیکان با یک‬ ‫امتیاز برتری نسبت به ذوب اهن در رتبه پنجم ایستاده و‬ ‫درصورتی که تارتار در دوئل امروز برنده شود تیمش تحت‬ ‫رهبری اش نه تنها می تواند تا رده سوم خودش را بال بکشد‬ ‫بلکه میزبان را با یک پله سقوط روبرو خواهد کرد‪ .‬تساوی‬ ‫در این بازی هم تغییــر در جایگاه جدولی دو تیم نخواهد‬ ‫داشت؛ اما تارتار و حسینی ‪ 29‬شهریورماه سال جاری در‬ ‫یک بازی دوستانه باهم رقابتی جانانه برگزار کردند که ان‬ ‫بازی پیکانی موفق به شکست ذوب اهن شدند تا حسینی‬ ‫در نخســتین تقابل موفق به پیروزی شــود‪ .‬ان دیدار در‬ ‫کردان کرج برگزار شد و هرچند ذوبی ها موفق شدند با گل‬ ‫زودهنگام میالد جهانی از حریف پیشی بگیرند اما علیرضا‬ ‫کوشکی و امین درویشی دوبار دروازه گاندوها را باز کردند‬ ‫تا خودروســازان تهرانی با پیروزی زمیــن را ترک کنند‪.‬‬ ‫حاال پس از گذشت نزدیک به ‪ 52‬روز پیکان و ذوب اهن‬ ‫باید دوباره باهم پیکار کنند تا حســینی و تارتار هم برای‬ ‫دومین بار در نقش مربیان تیم های که فصل پیش بروی‬ ‫نیمکتشان می نشستند باهم پنجه در پنجه شوند‪ .‬به هرحال‬ ‫بــازی فردا دو تیم هم فاکتورهای یک بازی ســنگین و‬ ‫جــذاب را در خود پنهان دارد ازجمله حضور بازیکنانی که‬ ‫چندی پیش برای تیم ملی امید به میدان رفتند و ازجمله‬ ‫ستاره های جوان و اینده دار فوتبال ایران به شمار می روند‪.‬‬ ‫بازیکنانی همچون علیرضا کوشکی‪ ،‬محمدمهدی محبی‬ ‫و ســامان فالح که در تاجیکســتان تیم امید را همراهی‬ ‫می کردنــد‪ .‬از ذوب اهن هم محمد ســلطانی مهر‪ ،‬میالد‬ ‫کر‪ ،‬محمد خدابنــده لو‪ ،‬دانیال مومنی‪ ،‬علیرضا منظمی و‬ ‫مرتضی اســتکی با تیم امید در دوشــنبه حاضر بودند‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر حضور همین ســتاره های اینده دار زیردست‬ ‫مربیان جسوری چون حسینی و تارتار می تواند نویدبخش‬ ‫راه یابی استعدادهای فوتبالی ایران به سطح نخست لیگ‬ ‫برتر باشد‪ .‬بازیکنانی که بازی فردا می تواند محل مناسبی‬ ‫برای درخشش ان ها باشــد البته به شرط ان که از سوی‬ ‫مربیان پیکان و ذوب اهن به کار گرفته شوند که احتماال‬ ‫رقم خوردن چنین شرایطی کم نیست‪.‬‬ ‫روز جمعه تیم هــای پیکان و ذوب اهــن رودرروی یکدیگر‬ ‫قرار می گیرند‪ .‬این مســابقه برای مجتبی حســینی سرمربی‬ ‫خودروسازان یک تقابل ویژه محسوب می شود‪ .‬حسینی که در‬ ‫چندین دوره هدایت ذوب اهن را برعهده داشته و روزهای خوبی‬ ‫را با این تیم گذرانده حاال با شــرایط متفــاوت مقابل ان قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬حسینی چند سال به عنوان دستیار یحیی گل محمدی‬ ‫در ذوب اهن کارکرد و بعدازان در سه دوره سرمربی سبزپوشان‬ ‫اصفهانی شد‪ .‬ذوب اهن در یک دوره با حضور حسینی سهمیه‬ ‫اسیایی را نیز کسب کرد و در سومین حضور این مربی موفق‬ ‫شــد ســهمیه لیگ برتری خود را در لیگ بیستم حفظ کند‪.‬‬ ‫در پایان فصل گذشته اما مســئوالن ذوب اهن نسبت به این‬ ‫مربی نامالیمتی هایی داشــتند و تصمیم به قطع همکاری با‬ ‫او گرفتند‪ .‬مجتبی حســینی بعد از‬ ‫جدایــی از ذوب اهن به پیکان رفت‬ ‫و هدایت خودروســازان را برعهده‬ ‫گرفت‪ .‬تیم تحت هدایت او در ســه‬ ‫بازی نخســت خود بدون شکست‬ ‫مانده و موفق شــده هفــت امتیاز‬ ‫به دســت اورد که شــروعی بسیار‬ ‫خوب در لیگ محســوب می شود‪.‬‬ ‫حاال در چهارمین گام حســینی باید‬ ‫شــاگردانش را مقابل ذوب اهنی به‬ ‫میدان بفرستد که خاطرات زیادی با‬ ‫ان دارد‪ .‬ازاین رو با توجه به اتفاقات‬ ‫پایان فصل گذشــته قطعا مجتبی حسینی انگیزه های خاصی‬ ‫بــرای تقابل با گاندوها دارد و تیمش را برای موفقیت به زمین‬ ‫می فرستد‪ .‬این مربی باتجربه این روزها در تمرینات پیکان نیز‬ ‫باانگیزه حضور پیدا می کند و مشخص است که برای موفقیت‬ ‫مقابل تیم سابق برنامه ریزی خاصی دارد‪ .‬نکته جالب دیگر اینکه‬ ‫پیکان در صورت برد مقابل ذوب اهن به صدر جدول رده بندی‬ ‫لیگ برتر صعود می کند و همین مســئله انگیزه خاصی برای‬ ‫اعضای تیم ایجاد خواهد کرد‪ .‬هرچند که ذوب اهن نیز نشــان‬ ‫داده تیم سرسختی است و حریف قدرتمندی برای خودروسازان‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫با ذوب اهن را برگزار کند تا بازی تیم تهرانی در خود استان‬ ‫برگزار شود‪ .‬ما هم هرگونه همکاری را انجام داده و جلسات‬ ‫هماهنگی را در این مورد برگــزار می کنم اما اینکه تیمی‬ ‫بخواهد برای برگزاری بازی اش از تهران به استان دیگری‬ ‫برود‪ ،‬درست نیســت‪ .‬اگر این گونه باشد باید تیم های پایه‬ ‫پیــکان هم بازی های خود را در البرز برگزار کنند‪ .‬نمی توان‬ ‫یک بام و دوهوا رفتار کرد‪ .‬تیموری خاطرنشان کرد‪ :‬شاید این‬ ‫مسائل سبب شود تیم ها دنبال ساخت ورزشگاه اختصاصی‬ ‫بروند‪ .‬باشــگاه پیکان و مجموعه ایران خودرو تمکن مالی‬ ‫مناسبی دارند و می توانند مجموعه ای خوب را افتتاح کنند‬ ‫تا این گونه به مشکل نخورند‪ .‬در این حالت بازیکنان و کادر‬ ‫فنــی پیکان هم می توانند در زمین خوبی بازی کنند‪ .‬لیگ‬ ‫حرفه ای یعنی هر تیمی دارای ورزشگاه اختصاصی باشد تا از‬ ‫ان برای بحث هایی مثل برگزاری تمرین‪ ،‬تبلیغات محیطی‪،‬‬ ‫بلیت فروشی‪ ،‬به بهترین شکل استفاده کنند‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫تغییر استان محل برگزاری بازی پاک کردن صورت مسئله‬ ‫است و مدیران مجموعه ایران خودرو بیشتر به فکر استارت‬ ‫احداث یک ورزشگاه باکیفیت باشند تا به مجموعه فوتبال‬ ‫کشور هم کمک کنند‪ .‬پیکان باشگاهی قدیمی و ریشه دار‬ ‫است و حیف است این تیم ورزشگاه اختصاصی نداشته باشد‪.‬‬ ‫اماده باش اسیایی در دو باشگاه‬ ‫سپاهان و ذوب اهن‬ ‫نمایندگان کنفدراسیون فوتبال اسیا پس از بازدید ورزشگاه‬ ‫امام رضــا‪ ،‬در اصفهان شــرایط دو ورزشــگاه نقش جهان و‬ ‫فوالدشــهر را ارزیابی کردند‪ .‬ایران‬ ‫یکی از کشورهایی است که در کنار‬ ‫قطر‪ ،‬هند و عربستان برای میزبانی‬ ‫از مســابقات جام ملت های اسیای‬ ‫‪ 2027‬نامزد شــده و در همین راستا‬ ‫مسئوالن فدراســیون ‪ 17‬ورزشگاه‬ ‫را بــرای میزبانی از این مســابقات‬ ‫به کنفدراســیون فوتبال اسیا اعالم‬ ‫کرده اند‪ .‬حــاال و در فاصله چند روز‬ ‫مانده تا شروع مســابقات مقدمات‬ ‫تعیین میزبان اغازشــده و در همین‬ ‫راستا امکانات دو ورزشگاه فوالدشهر‬ ‫و نقش جهان توســط نماینــدگان ‪ AFC‬موردبررســی قرار‬ ‫گرفت‪ .‬نمایندگان کنفدراسیون فوتبال اسیا که متشکل از ‪10‬‬ ‫عضو تخصصی هســتند و در زمینه های مختلف نظیر شرایط‬ ‫بلیت فروشی‪ ،‬شرایط چمن‪ ،‬شرایط ســکوها و ‪ ...‬دیدگاه های‬ ‫کارشناســی خود را برای ارائه به مدیران ‪ AFC‬ثبت می کنند‪،‬‬ ‫در همین راســتا به همراه سهیل مهدی و کسرایی و دو عضو‬ ‫دیگر فدراســیون و البته همراهی مسئوالن باشگاه ذوب اهن‬ ‫پس از بازدید ورزشگاه فوالدشهر عازم ورزشگاه ملت شدند تا‬ ‫امکانات محل تمرین سبزپوشان اصفهانی نیز مورد بازدید قرار‬ ‫بگیرد‪ .‬پس از بازدید کلیه بخش های موردنیاز باشگاه ذوب اهن‪،‬‬ ‫بررسی نقش جهان در دستور کار قرار گرفت‪ .‬البته که این رقابتی‬ ‫ســخت برای ایران خواهد بود که مشخص است در مقایسه‬ ‫با قطر و عربســتان و همین طور هند که در چند سال گذشته‬ ‫سرمایه گذاری زیادی روی فوتبال خود و زیرساخت هایش انجام‬ ‫داده است‪ ،‬کار بسیار سختی برای گرفتن میزبانی از رقابت های‬ ‫جام ملت های اسیای ‪ 2027‬دارد‪ .‬گفتنی است مسئوالن ‪AFC‬‬ ‫پس از بررسی شرایط دو ورزشگاه فوالدشهر و نقش جهان عازم‬ ‫تبریز خواهند شد تا شرایط ورزشگاه یادگار امام این شهر را نیز‬ ‫مورد کنکاش قرار بدهند‪ .‬گفتنی است ورزشگاه فوالدشهر یکی‬ ‫از ورزشگاه هایی به شمار می رود که برای میزبانی از مسابقات‬ ‫جام ملت های اسیا از سوی فدراسیون به مسئوالن ای اف سی‬ ‫معرفی شده است‪.‬‬ ‫مصاف خارج از خانه‬ ‫اصفهانی هایلیگفوتسال‬ ‫هفته نهم لیگ برتر فوتســال باشــگاه های کشور‬ ‫پنجشــنبه و جمعه هفته جاری پیگیری می شود که در‬ ‫حساس ترین و مهم ترین دیدار این هفته مس سونگون‬ ‫در خانه میزبان گیتی پسند صدرنشین است و سن ایچ‬ ‫در ساوه به مصاف فرش ارا می رود‪ .‬هفته نهم لیگ برتر‬ ‫فوتسال باشگاه های کشور پنجشنبه و جمعه هفته جاری‬ ‫(‪ ۲۱‬و ‪ ۲۰‬ابان ماه) با انجام هفت دیدار در شــهرهای‬ ‫اهواز‪ ،‬مشــهد‪ ،‬کالردشت‪ ،‬قم‪ ،‬تبریز‪ ،‬ســاوه و ساری‬ ‫پیگیری می شــود‪ .‬روز جمعه تیم صدرنشین رقابت ها‪،‬‬ ‫یعنی گیتی پســند در دیدار مهم خارج از خانه خود در‬ ‫تبریز میهمان مس سونگون تبریز خواهند بود‪ ،‬دیداری‬ ‫که ابراهیم مهرابی افشــار‪ ،‬حســین امیری‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫قدسی راغب و یوســف افضلی قضاوت ان را برعهده‬ ‫دارند و جواد فهیمی راد نیز نظارت داوری تیم داوران را‬ ‫انجام می دهد‪ .‬سپاهان دیگر نماینده اصفهان نیز در قم با‬ ‫قضاوت علی پور افشار‪ ،‬احسان نعمتی‪ ،‬مجتبی بختیاران‬ ‫و عرفان زندی با نظارت جمشید المی به مصاف سوهان‬ ‫قم می رود‪.‬‬ ‫دومین شکست ذوب اهن در‬ ‫لیگ بسکتبال رقم خورد‬ ‫تیم ذوب اهن در هفته هفتم لیگ برتر بســکتبال‪،‬‬ ‫دومین شکســت خود را در فصل جــاری تجربه کرد‪.‬‬ ‫تیم های کاله امل و ذوب اهن اصفهان در دومین بازی‬ ‫از هفته هفتم گروه «الف» لیگ برتر بسکتبال به مصاف‬ ‫هم رفتند که این دیدار با حساب ‪ 80‬بر ‪ 69‬به سود کاله‬ ‫خاتمه پیدا کرد‪ .‬جالل اقامیری ‪ 23‬امتیاز و هفت ریباند‬ ‫و متین اقاجانپور ‪ 21‬امتیاز و هشــت ریباند برای کاله و‬ ‫ارســان کاظمی ‪ 16‬امتیاز و ‪ 14‬ریباند برای ذوب اهن‬ ‫داشــتند‪ .‬ذوب اهن در کوارتر پایانی فقط شش امتیاز به‬ ‫دست اورد‪.‬‬ ‫کاله پس ازاین دیدار از چهار پیروزی و سه شکست‪،‬‬ ‫‪ 11‬امتیازی شد و ذوب اهن از چهار پیروزی و دوشکست‪،‬‬ ‫‪ 10‬امتیاز دارد‪.‬‬ ‫وقفه ‪ ۴۸‬روزه در لیگ برتر‬ ‫هندبال مردان‬ ‫مرحله پایانی دور رفت مسابقات لیگ برتر هندبال‬ ‫مردان با یک وقفه ‪ ۴۸‬روزه از ‪ ۱۴‬اذر اغاز خواهد شــد‪.‬‬ ‫دور پایانی مرحله رفت لیگ برتر هندبال مردان قرار است‬ ‫با یک وقفه یک ماه و نیمه از ‪ ۱۴‬اذر برگزار شود‪ .‬در این‬ ‫مرحله هر تیم ســه دیدار برگزار خواهد کرد‪ .‬البته هنوز‬ ‫میزبان این مرحله از مسابقات مشخص نیست‪ .‬مرحله‬ ‫نخســت این مسابقات از ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۶‬مرداد‪ ،‬مرحله دوم از‬ ‫‪ ۲۸‬تا ‪ ۳۱‬شهریور و مرحله سوم از ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۷‬مهر در تاالر‬ ‫هندبال انجام شد‪ .‬پیش ازاین تقریبا فاصله بین هر مرحله‬ ‫از مســابقات یک ماهه بود کــه در این مرحله به دلیل‬ ‫برگزاری اردوهای تیم ملی فاصله بین مسابقات بیشتر‬ ‫شده است‪ .‬دور برگشت این مسابقات نیز بعد از مسابقات‬ ‫قهرمانی اســیا و احتماال از اواخر دی اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫در این مســابقات ‪ ۱۰‬تیم حضور دارند‪ .‬تیم های نیروی‬ ‫زمینی شهید شاملی کازرون با ‪ ۱۲‬امتیاز و فوالد مبارکه‬ ‫سپاهان و ذوب اهن اصفهان با ‪ ۱۰‬امتیاز در رده های اول‬ ‫تا سوم جدول رده بندی قرارگرفته اند‪ .‬مراد کرمی رئیس‬ ‫کمیته مسابقات فدراسیون هندبال درباره وقفه ‪ ۴۸‬روزه‬ ‫میان مرحله سوم و پایانی لیگ برتر هندبال گفت‪ :‬این‬ ‫وقفه به دلیل برگزاری اردوهای تیم ملی است‪ .‬از طرفی‬ ‫باید فرصتی باشد تا ملی پوشان در باشگاه های خود هم‬ ‫تمرین داشته باشند‪ .‬با انجام این مسابقات مرحله پایانی‬ ‫دور رفت تمام خواهد شد و بعدازان مسابقات قهرمانی‬ ‫مردان اســیا را خواهیم داشت‪ .‬بعد از مسابقات اسیا دور‬ ‫برگشت مســابقات لیگ برتر انجام خواهد شد‪ .‬در این‬ ‫فاصله باشــگاه ها برای نقل و انتقاالت نیز زمان دارند‪.‬‬ ‫وی همچنین در مورد میزبان این مرحله از مســابقات‬ ‫گفت‪ :‬هنوز میزبان مســابقات مشــخص نیست‪ .‬این‬ ‫مسابقات یا در تهران یا در قم برگزار خواهد شد‪ .‬منتظر‬ ‫هســتیم برنامه ها هماهنگ شود بعد میزبان مشخص‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫پنجشنبه ‪ 20‬ابان ‪ / 1400‬سـال هجدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪11Nov2021 | 4210‬‬ ‫ایات نورانی‬ ‫پس چون در صور دمیده شود‪ ،‬ان روز چه روز ناگوارى است‪ ،‬بر کافران اسان نیست‬ ‫‪8‬تا ‪ 10‬مدثر‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫معاون فناوری و نواوری دانشــگاه ازاد اسالمی استان‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬حمایت از شرکت های فناور و دانش بنیان‬ ‫فعال در دانشگاه ها برای تامین سرمایه در گردش و بازار‬ ‫فروش ضروری است‪.‬‬ ‫اکبر پیرســانی در گفت وگو با ایرنــا افزود‪ :‬واحدهای‬ ‫فناور مســتقر در دانشــگاه ها ظرفیت های بسیاری برای‬ ‫کارافرینی و توســعه اقتصاد دانش بنیــان دارند اما ان ها‬ ‫نیازمنــد حمایت هایــی مانند تامین ســرمایه در گردش‬ ‫برای ارتقای فعالیت های خود هســتند که در این زمینه‬ ‫باید برنامه های پشــتیبانی خوبی اجرا شــود‪ .‬او تصریح‬ ‫کرد‪ :‬تاسیس و راه اندازی مراکزی مانند صندوق پژوهش‬ ‫و فناوری به عنوان پشــتوانه مالــی می تواند برای تامین‬ ‫سرمایه در گردش به شرکت های فناوری کمک بسیاری‬ ‫کند‪ .‬پیرســانی با اشاره به تاســیس صندوق پژوهش و‬ ‫فناوری دانشــگاه ازاد اســامی در بهمن ســال گذشته‬ ‫با تمرکز بــر ارائه خدمات مالــی و حمایتی به طرح ها و‬ ‫شرکت های فناوری‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬حمایت این صندوق‬ ‫باهدف رونق یافتن بازار محصوالت دانش بنیان و دانایی‬ ‫محور و به روش های مختلف مانند پرداخت تســهیالت‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬مشارکت در طرح های دانش بنیان و صدور‬ ‫ضمانت نامه های موردنیاز صورت می گیرد‪ .‬او با اشــاره به‬ ‫اینکه صندوق پژوهش و فناوری دانشــگاه ازاد یک نهاد‬ ‫تخصصی مالی است‪ ،‬افزود‪ :‬این صندوق در تفاهم نامه ای‬ ‫با دانشگاه ازاد اصفهان حمایت های مختلفی از واحدهای‬ ‫فناور فعال در اســتان در قالب هایی مانند سرمایه گذاری‬ ‫و صدور ضمانت نامه انجام می دهد‪ .‬پیرســانی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬واحدهای فناور فعال در ســطح دانشگاه ازاد استان‬ ‫اصفهان می توانند درخواســت خود را برای برخورداری از‬ ‫این حمایت ها مطرح کنند تا به صندوق پژوهش و فناوری‬ ‫برای اخذ این حمایت ها معرفی شوند‪.‬‬ ‫او ســایر خدمات ارائه شده از سوی صندوق پژوهش‬ ‫و فناوری دانشــگاه ازاد را مشــاوره های تخصصی‪ ،‬ارائه‬ ‫ضمانت نامه هــای معتبر بــرای پیش پرداخت طرح های‬ ‫پژوهشــی‪ ،‬ارائه خدمات عاملیت مالی و مشــارکت در‬ ‫طرح های فناورانه عنوان کــرد‪ .‬معاون فناوری و نواوری‬ ‫دانشــگاه ازاد اسالمی اســتان اصفهان درباره حمایت از‬ ‫شرکت های فناور درزمینه بازار فروش‪ ،‬گفت‪ :‬دانشگاه ازاد‬ ‫اصفهان تالش می کند تا با تعامالت سازنده‪ ،‬اعتمادسازی‬ ‫و بررسی نیازهای بخش های مختلف ازجمله صنایع برای‬ ‫این موضوع به واحدهای فناور کمک کند‪ .‬او با اشــاره به‬ ‫فعالیت های شرکت های دانش بنیان در دانشگاه های ازاد‬ ‫استان اصفهان‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬به عنوان مثال در دانشگاه ازاد‬ ‫اصفهان (خوراسگان) حدود ‪ ۱۱۰‬شرکت فناور فعالیت دارد‬ ‫که حدود ‪ ۳۰‬واحد از بین ان ها مجوز دانش بنیان کســب‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫ایجاد نمایندگی میراث فرهنگی در شرق اصفهان‬ ‫سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دستی استان اصفهان گفت‪ :‬درخواست هایی مبنی بر‬ ‫ایجاد نمایندگی میراث فرهنگی در شهرســتان های نوبنیاد‬ ‫شرق این اســتان با توجه به جایگاه مهم میراث فرهنگی‬ ‫و گردشــگری در این منطقه مطرح شده که این کار نیاز به‬ ‫ایجاد ساختار اداری جدید دارد‪.‬‬ ‫علی کامیابی در گفت وگو با ایرنا‪  ‬بابیان اینکه به تازگی‬ ‫چهار شهرســتان در شــرق اصفهان تشکیل شــده است‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪  :‬پیشنهاد این کار به وزارت میراث فرهنگی‬ ‫ارائه شده است اما به نتیجه رسیدن ان زمانبر است و از طرفی‬ ‫محدودیت هایی برای گســترش تشکیالت ساختاری برای‬ ‫وزارتخانه وجود دارد‪ .‬بر اساس مصوبه هیئت وزیران امسال‬ ‫شــهرهای َجرقویه‪َ ،‬ور َزنه‪َ ،‬ه َرند و کوهپایه در شرق استان‬ ‫اصفهان به شهرســتان ارتقا یافتنــد‪ .‬او افزود‪ :‬اثار تاریخی‬ ‫و میــراث فرهنگی ارزشــمندی با جلوه هــا و ویژگی های‬ ‫منحصربه فرد مانند تزیینات گچ بری در شرق اصفهان وجود‬ ‫دارد امــا اعتبارات این اداره کل بــرای نگهداری و مرمت‬ ‫ان ها محدود است‪ .‬سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان افزود‪ :‬حدود یک‬ ‫هــزار و ‪ ۸۵۰‬اثر تاریخی ثبت ملی شــده دارد اما اعتبارات‬ ‫موجود برای ان ها حدود ‪ ۲۵۰‬میلیارد ریال است که با یک‬ ‫حساب ساده و تقســیم بر تعداد اثار می بینیم که این اعتبار‬ ‫پاسخگوی ان ها نیست و ممکن است سال ها طول بکشد‬ ‫تا یک اثر تاریخی‪ ،‬یک بار مرمت شــود مگر انکه این بناها‬ ‫به نهادهای عمومی یا خصوصی واگذار شود تا ان ها برای‬ ‫مرمت و حفاظت از این اثار کمک کنند‪ .‬او با تاکید بر لزوم‬ ‫افزایش سقف اعتبارات موردنیاز برای حفاظت و مرمت بهتر‬ ‫و بیشتر بناهای تاریخی شرق اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬این منطقه در‬ ‫مســیر جاده باستانی راه ابریشم و در امتداد مسیر زاینده رود‬ ‫واقع شده و از ظرفیت های بسیاری به منظور توسعه صنعت‬ ‫گردشــگری برخوردار است که باید به طور ویژه به ان نگاه‬ ‫کرد تا ایــن ظرفیت ها به فعلیت برســد‪ .‬کامیابی یکی از‬ ‫خواسته های مهم اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان را‬ ‫تخصیص اعتبارات بیشتر برای حفاظت و مرمت اثار تاریخی‬ ‫دانســت و تصریح کرد‪ :‬اگر این اتفاق بیفتد دست ما برای‬ ‫رســیدگی بیشتر به اثار ارزشمند محور شرق اصفهان بازتر‬ ‫خواهد بود‪ .‬او با اشــاره به جلسه ای که با حضور شهرداران‬ ‫شهرهای شرق اصفهان و نماینده مردم اصفهان در مجلس‬ ‫درباره محور گردشگری شــرق اصفهان برگزار شد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬در این جلسه مسائل و مشــکالت موجود ازجمله‬ ‫تعــدد بناهای تاریخی در این منطقه و محدودیت اعتبارات‬ ‫موجود برای رســیدگی به اثار تاریخی مطرح و بررسی شد‪.‬‬ ‫کامیابی به توسعه گردشگری و بومگردی در شرق اصفهان‬ ‫در ســال های اخیر اشــاره و تصریح کرد‪ :‬یکی از مسائل‬ ‫مطرح شــده از سوی شهرداران شــهرهای شرق اصفهان‪،‬‬ ‫برخی ایرادهایی بود که توسط نیروی انتظامی در این زمینه‬ ‫گرفته می شــود و مقرر شد این موضوع پیگیری و برطرف‬ ‫شود‪ .‬سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬پیشــنهادی نیز مبنی بر تشــکیل کمیته حفاظت از‬ ‫میراث فرهنگی و توسعه گردشگری در محور شرق اصفهان‬ ‫از ســوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح شــد که مورد‬ ‫استقبال این اداره کل قرار گرفت و امید است به زودی این‬ ‫کمیته تشــکیل شود‪ .‬کامیابی همچنین با اشاره به امادگی‬ ‫اســتان اصفهان برای ورود گردشــگران خارجی با رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشــتی و در قالب ســفرهای ایمن‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬نخستین گروه در این زمینه از روسیه وارد کشورمان‬ ‫شده اند که سفر به اصفهان یکی از برنامه های ان هاست‪.‬‬ ‫یارانهطرحپاییزهکتاببیشترمی شود؟‬ ‫طرح پاییزه کتاب تهران امســال مصادف با هفته کتاب‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬طرح پاییزه کتاب‬ ‫تهران امســال مصادف با هفته کتاب برگزار می شــود‪ .‬بنا‬ ‫بر گفتــه علی رمضانی دبیــر هفته کتاب‪ ،‬قرار اســت در‬ ‫مجموعــه خانه کتاب و ادبیات ایران به اشــکاالت در نوع‬ ‫فــروش کتاب در این طــرح که بر مراجعــه عالقه مندان‬ ‫کتاب به کتابفروشی ها تمرکز دارد‪ ،‬توجه شود‪ .‬وقتی تجمع‬ ‫کتابفروشی ها را در برخی شهر های خاص داریم‪ ،‬عمدتًا افراد‬ ‫حاضر در این شــهر ها از یارانه کتاب برخوردار می شوند‪ .‬در‬ ‫این طرح قرار است یارانه های بیشتری به شهر های مناطق‬ ‫محروم و شهرستان ها اختصاص یابد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬یارانه اختصاص یافته به طرح پاییزه کتاب‬ ‫کمتر از دوره قبل نیست‬ ‫علیرضا اسماعیلی مشاور اجرایی معاون فرهنگی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره میزان یارانه اختصاص یافته به‬ ‫طرح پاییزه کتاب گفت‪ :‬یارانه اختصاص یافته به طرح پاییزه‬ ‫کتاب کمتر از دوره قبل نیست و مانند دوره های پیش سقف‬ ‫خرید کتاب به خریداران کتاب اختصاص می یابد‪ .‬فع ً‬ ‫ال سقف‬ ‫خرید اختصاص داده شده به خریداران کتاب مانند دوره قبل‬ ‫است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬درباره اینکه در روزهای اجرای طرح پاییزه‬ ‫کتاب‪ ،‬میزان سقف خرید کتاب افزایش می یابد یا نه‪ ،‬هنوز‬ ‫تصمیم گیری نشده است‪ .‬باید دو سه روز دیگر درباره ان فکر‬ ‫کنیم؛ چون انجام این کار پیش از برگزاری نمایشگاه مجازی‬ ‫کتاب تهران برای ما دردسر هایی دارد‪ .‬تا پیش از هفته کتاب‬ ‫درباره ســقف خرید خریداران کتاب تصمیم گیری می شود‪.‬‬ ‫کتاب فروشان هم باید بر اساس فراخوان موسسه خانه کتاب‬ ‫و ادبیات ایران برای شرکت در این طرح ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬لزوم افزایش یارانه طرح پاییزه کتاب ‪۱۴۰۰‬‬ ‫بهداد جربزه دار‪ ،‬مدیر کتاب فروشــی اساطیر درباره لزوم‬ ‫افزایش اعتبار یارانه اختصاص داده شده به طرح پاییزه کتاب‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نیــاز داریم اعتبار اختصاص یافته به طرح پاییزه‬ ‫کتاب ‪ ۱۴۰۰‬نسبت به دوره قبل افزایش یابد‪ .‬به دلیل اینکه‬ ‫تورم و مسائل موجود در جامعه باعث شد قیمت کتاب افزایش‬ ‫یابد‪ .‬ازاین رو طبیعتًا خریداران کتاب در این دوره نمی توانند با‬ ‫مبلغی که به طرح اختصاص یافته است‪ ،‬مانند دوره های قبل‬ ‫کتاب تهیه کنند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬با توجه به رکودی که در جامعه‬ ‫نشر روی داده اســت‪ ،‬هر تغییر مثبتی در طرح پاییزه کتاب‬ ‫می تواند نتیجه مثبتی در چرخه نشر ایجاد کند و کل جامعه‬ ‫نشــر از لیتوگراف و صحاف گرفته تا نگارش کتاب را تحت‬ ‫تاثیــر قرار دهد و ان ها را به تحرک وادارد‪ .‬درنتیجه این امر‬ ‫می تواند سطح فرهنگی جامعه را ارتقا بدهد‪ .‬به عبارت دیگر‬ ‫به هر میزان که افراد کتاب خوان در جامعه بیشــتر شــوند‪،‬‬ ‫از کژی های جامعه به همان میزان کاســته می شود‪ .‬مدیر‬ ‫کتاب فروشی اســاطیر اظهار کرد‪ :‬به دلیل مشکالتی که از‬ ‫جنبه های دیگر در جامعه وجود دارد و در اینجا نمی توان از ان‬ ‫سخن به میان اورد‪ ،‬باید کتاب خوانی را تا جایی که می توانیم‬ ‫در جامعــه رواج دهیم‪ .‬طرح های فصلی کتاب ازجمله طرح‬ ‫پاییزه کتاب یارانه را مستقیم به دست کتاب فروشان می رساند‬ ‫و از زیباترین اقداماتی اســت کــه درزمینه کتاب در وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام می شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬لزوم حذف تاریخ تولیــد کتاب در طرح‬ ‫پاییزه‬ ‫جربزه دار ادامه داد‪ :‬ازانجاکه طرح پاییزه کتاب در سراسر‬ ‫کشور برگزار می شــود‪ ،‬به هر میزان در این زمینه کار شود‬ ‫بازهم اندک اســت‪ .‬عیبی که در اجــرای طرح های فصلی‬ ‫کتــاب ازجمله طرح پاییزه کتاب وجود دارد‪ ،‬این اســت که‬ ‫برای کتاب هایی که در طرح به فروش می رود تاریخ تولید در‬ ‫نظر گرفتند و گفتند کتاب هایی که از سال ‪ ۱۳۹۵‬در کشور‬ ‫منتشر شدند‪ ،‬جزو کتاب هایی هستند که می توانند با تخفیف‬ ‫به مخاطب فروخته شــوند‪ .‬او با اشــاره به اینکه اختصاص‬ ‫دادن تاریخ برای بهره مندی از تخفیف در طرح های فصلی‬ ‫غلط اســت چون کتاب تاریخ مصرف ندارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فرد‬ ‫کتاب خوان می خواهد‪ ،‬پنج عنوان کتاب تهیه کند؛ تنها موفق‬ ‫می شود دو تا سه عنوان را بخرد و تهیه عنوان های باقی مانده‬ ‫را به زمــان دیگری موکول می کنــد‪ .‬درصورتی که اگر در‬ ‫طرح های فصلی کتاب به عنوان جدیدتر توجه کنیم‪ ،‬دست‬ ‫فرد کتاب خوان را می بندیم‪ .‬ازاین رو باید تاریخ تولید کتاب را‬ ‫در این طرح افزایش دهند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬کتاب تاریخ مصرف ندارد‬ ‫مدیر کتاب فروشــی اســاطیر با اشــاره بــه اینکه فرد‬ ‫کتاب خوان حرفــه ای کتابخانــه ای دارد و یک باره متوجه‬ ‫می شــود فالن عنوان کتاب در کتابخانه اش نیســت‪ ،‬ابراز‬ ‫کرد‪ :‬کتاب خوان حرفه ای کتاب موردنیازش را از هر طریقی‬ ‫با هر قیمتی تهیه می کند‪ .‬کتاب کاالیی نیســت که بتوان‬ ‫برای ان تاریخ مصرف در نظر گرفت‪ .‬با کاالهایی مانند شیر‪،‬‬ ‫میوه و اقالمی که تاریخ مصرف دارند‪ ،‬متفاوت است‪ .‬نیازی‬ ‫به ضمانت نامه ندارد و فاسدشدنی نیست‪ .‬جربزه دار ادامه داد‪:‬‬ ‫باید ســرانه قیمت کتاب و سهمیه خرید هر فرد را در طرح‬ ‫پاییزه کتاب افزایش دهند‪ .‬در این طرح سهمیه هر فرد برای‬ ‫خرید کتاب ‪ ۲۰۰‬هزار تومان اســت‪ .‬این مبلغ بسیار اندکی‬ ‫اســت و با این مبلغ نمی توان رمان های بلند یا کتاب های‬ ‫مرجــع را تهیه کرد‪ .‬برای همین نباید بادید کاســب کارانه‬ ‫به این طرح نگاه کرد‪.‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫ت‪،‬و‬ ‫ى نیس ‬ ‫ى و لذت ‬ ‫ت ‪ ،‬و حسود را خوش ‬ ‫ى نیس ‬ ‫ل را اسایش ‬ ‫بخی ‬ ‫ى نیست ‬ ‫ت و مردانگ ‬ ‫ت ‪ ،‬و دروغگو را مرو ‬ ‫ى نیس ‬ ‫زمامدار را وفای ‬ ‫امام رضا(ع)‬ ‫حمایت از شرکت های فناور دانشگاهی برای تامین‬ ‫سرمایه در گردش‬ ‫گروه نشریات‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫یک فنجان‬ ‫شعر‬ ‫خبرت هست که بی روی تو ارامم نیست‬ ‫طاقت بار فراق این همه ایامم نیست‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫مناسبت‬ ‫‪ 17‬سالگرد تاسیس روزنامه اصفهان امروز‬ ‫سعدی‬ ‫ما زنده به انیم که ارام نگیریم‬ ‫امیرحسین احتشامی‪ :‬هنوز هم انگار همین دیروز است؛ دیروزی که حاال بالغ شده و از مرز‬ ‫سی عبور کرده است‪ .‬سی و اند سالی که ثلث یک عمر دراز را شامل می شود‪ .‬پرسه های همیشگی‬ ‫بر میز پیشــخوان دکه های مطبوعات عادتی دیرینه بود‪ .‬نگاه هایی که گاهی با روزنامه ای یا‬ ‫مجله ای گره می خورد و بی تابی برای رسیدن به خانه و غرق شدن در البه الی صفحاتی که هنوز‬ ‫بوی مرکب می دادند؛ اما این کار همیشگی که به عادتی دیرینه تبدیل شده بود نقطه عطفی پیدا‬ ‫کرد و زلف ما را با زلف یار گره زد‪.‬روزی از همان روزها در جلوی پیشخوان دکه ای روزنامه فروشی‬ ‫که االن به خاطرم نیست کجا بود‪ ،‬روزنامه ای توجهم را جلب کرد‪ .‬روزنامه ای که از دور جور دیگری به نظر می رسید‪ .‬درنگ‬ ‫جایز نبود و همراه با چند روزنامه دیگر خریدم و پس از رسیدن به خانه با کنجکاوی مشغول ورق زدنش شدم‪ .‬ورق زدن‬ ‫همان و دل درگرو یار سپردن همان‪ .‬حاال از ان زمان نزدیک به ‪ 18‬سال گذشته و طفل نوپای ان روزها دیگر بالغ شده است‬ ‫و ما هم همپای او پیش امده ایم‪ .‬تلخ و شیرین؛ شاد و غمگین همه خاطره های ماندنی را برایمان رقم زده که بر لوح دلمان‬ ‫نشسته است‪ .‬اصفهان امروز وارد هجدهمین سال تولدش شده و روزگار پرفرازونشیبی را پشت سر گذاشته اما هرگز مقابل‬ ‫سیل ویرانگر نامهربانی ها قد خم نکرده است‪ .‬اصفهان امروز حاال دیگر در ویترین مطبوعات کشور و به ویژه اصفهان صاحب‬ ‫سبک و خط شکن محسوب می شود‪ .‬مطبوعاتی که در این پاییز تلخ ‪ 1400‬با مشکالت گوناگونی دست وپنجه نرم می کنند‬ ‫اما اصفهان امروز که از این بحران ها کم اسیب ندیده همچنان زنده است؛ زنده به ان که ارام نگیرد‪ .‬ما نیز به سهم خود هرچند‬ ‫اندک؛ تمام توان را به کار گرفته ایم بلکه این بار‪ ،‬سالم به مقصد برسد‪ .‬مقصدی که حاال دیگر باید در قرن جدید ان را جستجو‬ ‫کرد‪ .‬قرنی که میراثی شوم را برای مردمان جهان به ارمغان اورده است‪ .‬کرونا این بیماری واگیردار مهلک همچنان با ماست‬ ‫و البته شاید تا اینده ای نامعلوم پابرجا بماند‪.‬‬ ‫اصفهان امروز؛ دفتر خاطرات ‪ ۱۸‬ساله اصفهان‬ ‫راضیه چنگیز نائین‪ :‬روزنامه‪ ،‬دفتر خاطرات روزانه ی یک ملت است*‪.‬ایندگان برای اشنایی‬ ‫با بخشی از احوال این روزهای ما قطعا به مطبوعات سر خواهند زد‪ ،‬روزنامه ها را ورق می زنند و‬ ‫در میان تیترها و اخبار روزانه‪ ،‬احوالمان را درک می کنند‪ .‬ایندگان در سال های دور برای اشنایی‬ ‫با اصفهان زیبای ما‪ ،‬روزنامه ای را ورق خواهند زد که امروز ‪ ۱۸‬ســاله شده است‪ ۱۸ .‬سالگی‬ ‫که اشک ها و لبخندها‪ ،‬تیترها و اخبار‪ ،‬مخاطبان و روزنامه نگاران بسیاری را به خود دیده است‪.‬‬ ‫روزنامه ای که نامش همیشــه برای امروز اســت و کهنه نمی شــود‪ ،‬مســتقل است و‬ ‫روزگاران تلخ و شــیرین زیادی را ســپری کرده تا به امروز ‪ ۱۸‬سالگی برسد‪ ۱۸ .‬ســال که نتیجه تالش یک خانواده‬ ‫بزرگ اســت خانواده ای که پد ِربزرگشــان جناب عبدالمحمد اکبری اســت و پدری دلســوز به نام جناب امیر اکبری‬ ‫دارد‪ .‬در روزهایــی کــه اخبار مطبوعات هرروز ناامیدمان می کند از خبر کم شــدن صفحات برخــی روزنامه ها گرفته‬ ‫تا تعطیل شــدن نشــریات و انالین شــدن برخی دیگر‪ ،‬اغاز ‪ ۱۸‬ســالگی روزنامه ای در دیار نصف جهان روزن ه امید‬ ‫اســت‪ .‬امیدی که در مطبوعات نیازش داریم مثل همین ورود به ‪ ۱۸‬امین ســال انتشــار اصفهان امــروز؛ روزنامه ای‬ ‫برای زندگی‪.‬‬ ‫* از کتاب قدرت های جهان مطبوعات نوشته مارتین واکر‬ ‫ابانی که ‪ ٢٠‬ان به نام اصفهان امروز‬ ‫رقم خورده است‬ ‫حمیدرضا پناهی‪ :‬یادش به خیر روزی که با هیاهوی نیروی جوانی پا به عرصه مطبوعات‬ ‫گذاشتم‪ .‬در ان روزها مطبوعات پررونق و کانونش گرم همچون ظهر تیرماه بود‪ .‬گیشه ها لبریز از‬ ‫روزنامه ها و مردم منتظر تیتر روی دکه ها و اتفاقات روز یادش به خیر چه زود دیر می شود‪ .‬در این‬ ‫سال ها با امید و انگیزه تالش کردیم که بتوانیم به عهد و وفایی که به شهرمان داشتیم عمل کنیم‪.‬‬ ‫ورود به اصفهان امروز یکی از بهترین اتفاقات زندگی ام بود چون به من اموخت برای خواسته هایم‬ ‫تالش کنم‪،‬صبور باشم و هیچ وقت برای رسیدن به اهدافم ناامید و خسته نشوم‪ .‬اری امروز روز‬ ‫اصفهان امروز است اصفهانی که با تو برایم معنا گرفت‪ .‬امیدوارم در استانه زادروزت شاهد پرابی زنده روز و خبرهای خوش‬ ‫دیگر باشیم…‪.‬‬ ‫رفیق ‪ ١٨‬ساله تولدت مبارک‬ ‫تولد ‪ 18‬سالگی ما امروزی ها‬ ‫فاطمه کاویانی‪ :‬روزنامه اصفهان امروز دقیقًا امروز وارد ‪ 18‬سالگی می شود‪ .‬به ما می گویند‬ ‫امروزی ها‪ .‬ما امروزی ها در حالی کیک تولد ‪ 18‬ســالگی مان را فوت می کنیم که بازهم مثل‬ ‫سال گذشته در بســتر نه چندان دوست داشتنی فضای مجازی یک سال دیگر از عمر خود را‬ ‫طی کرده ایم از مشــکالت گفتیم‪ ،‬از دغدغه ها نوشتیم‪ ،‬دوستمان نداشتند! دعوایمان کردند!‬ ‫بعضــی مواقع اما محکم بغلمان کردند و خداقوتی بدرقــه راهمان کردند‪ .‬ما همچنان در این‬ ‫کاغذهای بدقواره دوست داشــتنی اما نوشتیم و نوشتیم و نوشتیم اخر رسالتمان درست دیدن‬ ‫و عمیق نوشــتن است‪ 18 .‬ســالگی یعنی همان سنی که اگر درسخوان بوده باشی و تالشــت را کرده باشی حاال باید‬ ‫وســایلت را جمع کنی و راهی دانشــگاه بشــوی و یک تجربه جدید را ثبت کنی ‪ .‬ما امروزی ها هم تالش خودمان را‬ ‫کردیم تا در این ســال ها انقدر قوی باشــیم که فارغ از تمام ســهمیه ها و نابرابری ها مقابل مردم شهرمان سرمان باال‬ ‫باشــد کــه با تمام توان تالش کرده ایم ‪ ،‬ســختی ها را ببینیم و لبخند بزنیم و امید را به مــردم تزریق کنیم و امیدوارتر‬ ‫از همیشــه یــک اینده خوش رنگ و لعاب را تصــور کنیم و گام هایمان را محکم تر برداریم‪ .‬چــرا ؟ چون ما امروزی ها‬ ‫رســالتمان نشــاندن لبخند بر صورت کودکی خســته از کار است‪ ،‬منش ما قدردانی از دســتان پینه بسته تمام پدران و‬ ‫مادران ســخت کوش است و هویتمان حمایت از تمام صنف های شغلی اســت‪ .‬امروزی زندگی کردن و امروزی ماندن‬ ‫در اصفهان کار بســیار ســختی است اما باجان و دل قبول کرده ایم و امروز همچون یک جوان پرشور و سرشار از روحیه‬ ‫با چشــمانی که برق می زند برای کشــف جهانی تازه بهترین ارزوها را در روح و جانمان مرور می کنیم‪ 18 .‬ســالگی‬ ‫مبارکمان باشد‪.‬‬ ‫برگزاریهمایش‬ ‫بین المللیبهداشت‬ ‫محیط به میزبانی کاشان‬ ‫دبیر علمی پنجمین همایــش بین المللی‬ ‫و بیســت و چهارمین همایش ملی بهداشت‬ ‫محیط در کاشــان از برگــزاری این همایش‬ ‫در اذرمــاه بــه میزبانی دانشــگاه کاشــان‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫محمدباقر میران زاده در گفت وگو با ایسنا در‬ ‫مــورد برگزاری پنجمیــن همایش بین المللی‬ ‫و بیســت و چهارمین همایش ملی بهداشت‬ ‫محیط به میزبانی دانشگاه کاشان‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫همایش ملی بهداشت محیط به همت انجمن‬ ‫علمی بهداشت محیط ایران‪ ،‬هرساله در یکی از‬ ‫دانشگاه های کشور با حضور محققان و اساتید‬ ‫برجسته دنیا برگزار می شود که از سال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫این همایش به صورت بین المللی برگزارشــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او در خصوص محورهــای این همایش‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نقش بهداشــت محیط در پیشگیری و‬ ‫کنترل بیماری هــای نوپدید و بازپدید با تاکید‬ ‫بر کووید ‪ ،۱۹‬ارزیابی بار بیماری های ناشــی‬ ‫از عوامل خطــر محیطــی‪ ،‬چالش های ملی‬ ‫و بین المللی بهداشــت محیــط؛ اینده نگری‬ ‫و راه های کنتــرل و مدیریت ان‪ ،‬خلق ثروت‬ ‫و پویایی پایدار در بهداشــت محیط‪ ،‬بهداشت‬ ‫محیط؛ سیاســت گذاری‪ ،‬عوامــل اقتصادی‪،‬‬ ‫مســئولیت اجتماعــی و امــوزش عمومی‪،‬‬ ‫شــاخص های بهداشــت محیط‪ ،‬فناوری های‬ ‫کنتــرل االینده های محیط زیســت و پایش‬ ‫زیســتی االینده های محیط زیســت ازجمله‬ ‫محورهای این همایش بین المللی است‪ .‬دبیر‬ ‫علمی پنجمین همایش بین المللی و بیســت‬ ‫و چهارمین همایش ملی بهداشــت محیط در‬ ‫کاشــان از دریافت حدود ‪ ۲۵۰‬مقاله داخلی و‬ ‫خارجی به دبیرخانه همایش خبر داد و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬برای داوری مقاالت نیز یک کمیته علمی‬ ‫تشکیل شــده اســت‪ .‬در این همایش بیش از‬ ‫‪ ۴۰‬مقالــه به عنوان ســخنران و بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫مقاله به عنوان پوســتر ارائه می شــود‪ .‬میران‬ ‫زاده با اشــاره به جزئیات و سخنرانی های این‬ ‫همایش‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اســاتیدی از کشورهای‬ ‫فرانســه‪ ،‬المــان‪ ،‬امریکا‪ ،‬پرتغــال و ترکیه و‬ ‫اســاتید برجسته داخل کشور در طول همایش‬ ‫بــه ارائــه اخرین دســتاوردهای ایــن حوزه‬ ‫می پردازند‪.‬‬ ‫عالوه بر این نماینده ســازمان بهداشــت‬ ‫جهانی در ایران نیز ســخنرانی خواهد داشت‪.‬‬ ‫او همچنیــن از برگــزاری چهــار کارگاه با‬ ‫موضوعات‪ ،‬تصفیه اب و فاضالب‪ ،‬کارافرینی‪،‬‬ ‫اپیدمیولوژی کرونــا و کاربرد هوش مصنوعی‬ ‫در بهداشــت محیط خبــر داد و گفت‪ :‬از بین‬ ‫مقاالت و پایان نامه های ارسالی‪ ،‬بهترین انان‬ ‫انتخاب و به برگزیدگان جوایز اهدا می شــود‪.‬‬ ‫دبیر علمــی پنجمین همایــش بین المللی و‬ ‫بیســت و چهارمین همایش ملی بهداشــت‬ ‫محیط در کاشــان بابیان اینکــه این همایش‬ ‫مجوز بین المللی از وزارت بهداشــت دریافت‬ ‫کرده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در این همایش امتیاز‬ ‫مجوزهای بازاموزی تدارک دیده شده است که‬ ‫با ثبت نام می تواند از ان بهره مند شوند‪ .‬میران‬ ‫زاده یاداور شــد‪ :‬پنجمین همایش بین المللی‬ ‫و بیســت و چهارمین همایش ملی بهداشت‬ ‫محیط در کاشان از ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۵‬اذرماه به مدت‬ ‫سه روز در دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اصفهان و روسیه روابط فرهنگی تاریخی دارند‬ ‫سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دستی استان اصفهان با اشاره سفر یک روزه تورگردانان‬ ‫کشور روسیه به اصفهان در ادامه سفر یک هفته ای به ایران‪ ،‬بر‬ ‫قدمت روابط فرهنگی اصفهان و روسیه تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومــی اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی اســتان اصفهان‪ ،‬علی کامیابی‬ ‫‪ ۱۸‬ابــان ماه گفت‪ :‬مطابق با برنامه ریزی های به عمل امده‪،‬‬ ‫این گروه روســی از محورهای تاریخی و گردشگری جلفا‪،‬‬ ‫خانه های تاریخی اصفهان‪ ،‬بازار بزرگ و تاریخی اصفهان و‬ ‫همچنین مجموعه جهانی میدان نقش جهان بازدید کردند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬اشــنایی با محورهای گردشگری‪ ،‬جذابیت های‬ ‫تاریخی‪ ،‬ســوغات اصفهــان و به ویژه هنرهای دســتی و‬ ‫سنتی اصفهان ازجمله برنامه های این گروه روسی در سفر‬ ‫به اصفهان بود‪ .‬سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی افزود‪:‬‬ ‫فعاالن گردشگری روسیه در این تور اشناسازی پس از بازدید‬ ‫از اصفهان درحالی که تحت تاثیر جذابیت های این شــهر‬ ‫تاریخی قرارگرفته بودند بر قدمت ارتباط فرهنگی اصفهان با‬ ‫روسیه به ویژه در چهار سده گذشته تاکید کرده و ایران را یکی‬ ‫از مهم ترین مراکز شــکل گیری تمدن در غرب اسیا عنوان‬ ‫کردند؛ همچنین ارتباط فرهنگی و گستردگی جذابیت های‬ ‫فرهنگــی و تمدنی ایــران و اصفهان را در راســتای ادامه‬ ‫همکاری ایران و روســیه به ویژه از منظر گردشگری بسیار‬ ‫موثرمی دانستند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4730

روزنامه اصفهان امروز 4730

شماره : 4730
تاریخ : 1402/07/09
روزنامه اصفهان امروز 4729

روزنامه اصفهان امروز 4729

شماره : 4729
تاریخ : 1402/07/08
روزنامه اصفهان امروز 4727

روزنامه اصفهان امروز 4727

شماره : 4727
تاریخ : 1402/07/05
روزنامه اصفهان امروز 4726

روزنامه اصفهان امروز 4726

شماره : 4726
تاریخ : 1402/07/04
روزنامه اصفهان امروز 4725

روزنامه اصفهان امروز 4725

شماره : 4725
تاریخ : 1402/07/03
روزنامه اصفهان امروز 4723

روزنامه اصفهان امروز 4723

شماره : 4723
تاریخ : 1402/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!