روزنامه اصفهان امروز شماره 4190 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4190

روزنامه اصفهان امروز شماره 4190

روزنامه اصفهان امروز شماره 4190

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫دوشنبه ‪ 26‬مهر ‪ 11 |1400‬ربیع االول ‪ |18Oct2021| 1443‬سـال هفدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4190‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫نگاه ملی راهگشای‬ ‫مشکالت صنعت فوالد‬ ‫همزمان با هفته وحدت مدیرعامل و معاونین‬ ‫شرکت سهامی ذوب اهن اصفهان با حضور در‬ ‫شرکت فوالدمبارکه با مدیرعامل و معاونین این‬ ‫شرکت دیدار و گفتگو نمودند‪.‬‬ ‫رویداد | صفحه‪2‬‬ ‫پیر شدن جمعیت اصفهان لزوم حمایت های اجتماعی را دوچندان می کند‬ ‫رئیس جمهوری‬ ‫امشب با مردم‬ ‫سخن می گوید‬ ‫ش سالمندان در کرونا‬ ‫انزوا؛ چال ‬ ‫جمعیت سالمندان در اصفهان به دالیلی مانند رشد شهرنشینی و افت زاد و ولد و نرخ باروری به ‪ 1/75‬در حال افزایش است که مشکالتی را‬ ‫در زمینه های مختلف به همراه دارد‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫خانواده محوری از‬ ‫اهداف اصلی مدیریت‬ ‫شهری‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫سران سه قوه‬ ‫تکلیف اصفهان را‬ ‫روشن کنند‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫احتمال اجبار به تخلیه‬ ‫جمعیتاصفهان‬ ‫‪35‬‬ ‫دشت های موجود‬ ‫در استان اصفهان‬ ‫پنجمین‬ ‫استان کم اب‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪27‬‬ ‫دشتممنوعه‬ ‫یا ممنوعه بحرانی‬ ‫مساحت استان اصفهان‬ ‫درگیر خشکسالی است‬ ‫شاگردان نوید کیا و‬ ‫یک دوئل انتقامی‬ ‫کاهش بارش در سرچشمه های‬ ‫ابی زاینده رود‬ ‫‪1‬‬ ‫محدوده‬ ‫ممنوعه بحرانی‬ ‫سانتیمتر‬ ‫در ســال‬ ‫‪1400-1399‬‬ ‫نرخ فرونشست بحرانی‬ ‫در دنیا‬ ‫کم بارش ترین سال زراعی‬ ‫طی ‪ ۱۵‬سال اخیر‬ ‫‪1340‬‬ ‫اگهی مزایده اجاره‬ ‫نام مزایده‬ ‫تاریخ انتشار‬ ‫تاریخ دریافت‬ ‫اسناد‬ ‫بازدیدازسامانه‬ ‫از تاریخ‬ ‫پایان زمان‬ ‫ارسال‬ ‫پیشنهادقیمت‬ ‫تاریخ‬ ‫بازگشائی‬ ‫واگذاری اجاره فضای‬ ‫بالاستفاده در مرکز‬ ‫خوانسار‬ ‫‪1400/07/26‬‬ ‫‪1400/07/26‬‬ ‫‪1400/07/26‬‬ ‫‪1400/08/16‬‬ ‫‪1400/08/17‬‬ ‫‪5000003343000005‬‬ ‫واگذاری اجاره فضای‬ ‫بالاستفاده در مرکز شهید‬ ‫بهشتی‬ ‫‪1400/07/26‬‬ ‫‪1400/07/26‬‬ ‫‪1400/07/26‬‬ ‫‪1400/08/16‬‬ ‫‪1400/08/17‬‬ ‫‪5000003343000005‬‬ ‫واگذاری فضای بالاستفاده‬ ‫در مرکز شهید رجائی‬ ‫‪1400/07/26‬‬ ‫‪1400/07/26‬‬ ‫‪1400/07/26‬‬ ‫‪1400/08/16‬‬ ‫‪1400/08/17‬‬ ‫‪5000003343000005‬‬ ‫واگذاری اجاره بخشی‬ ‫از گلخانه مرکز صنایع‬ ‫کشاورزی‬ ‫‪1400/07/26‬‬ ‫‪1400/07/26‬‬ ‫‪1400/07/26‬‬ ‫‪1400/08/16‬‬ ‫‪1400/08/17‬‬ ‫‪5000003343000005‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫تذکر مهم‪:‬‬ ‫‪-1‬کلیه مزایده گران باید قبل از واریز ودیعه وپیشنهاد قیمت نسبت به مطالعه مستندات مورد اجاره‬ ‫اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪-2‬در صورتی که شرکت کنندگان دارای صالحیت تعیین شده در اسناد نباشند ویا مدارک خواسته‬ ‫شده در زمان انعقاد قرارداد کامل نباشد در صورت برنده شدن حذف خواهند شد‪.‬‬ ‫ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است‪:‬‬ ‫‪-1‬برگزاری مزایده صرفا ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد وکلیه مراحل فرایند‬ ‫مزایده شامل خرید ودریافت اسناد مزایده پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد‬ ‫قیمت واطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم ازاین طریق امکان پذیر می باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات ‪،‬شرایط ونحوه اجاره در برد مورد اجاره سامانه مزایده‬ ‫قابل مشاهده بررسی و انتخاب می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترونیکی (توکن)‬ ‫با شماره ‪ 021 -41934‬مرکز پشتیبانی وراهبری سامانه تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام اســتانها در ســایت ســامانه( ‪).setadiran.irwww‬‬ ‫بخش ثبت نام ‪/‬پروفایل مزایده گر موجود است‪.‬‬ ‫اداره کل اموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان‬ ‫م الف‪1208269 :‬‬ ‫دامنه ‪ -‬داران‬ ‫کاشان‬ ‫مهیار‬ ‫ابوزیداباد‬ ‫خوراسگان‬ ‫حبیب ابادبرخوار‬ ‫رهنان‬ ‫گلپایگان‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19/5‬‬ ‫فرونشست‬ ‫در اصفهان بیش از‬ ‫توان سازه ها‬ ‫یادداشت روز‬ ‫حمایت های ارزی به کجا‬ ‫می روند؟‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫حسنروانشید‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شماره مزایده در‬ ‫سامانه‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫نرخفرونشست‬ ‫در دشت های اصفهان‬ ‫در طول یکسال‬ ‫(سانتیمتر)‬ ‫نجف اباد‬ ‫دشت مهیار اولین دشت‬ ‫استان بود که از دهه ‪ ۴۰‬درگیر‬ ‫فرونشست شده است‬ ‫اداره کل اموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان در نظر دارد اجاره فضاهای بالاستفاده‬ ‫خودرا از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت (‪) setadiran.ir‬به شرح ذیل واگذار نماید‪.‬‬ ‫اجرای‬ ‫‪ 513‬میلیارد تومان‬ ‫طرح راه سازی‬ ‫در استان‬ ‫‪ ۸۵‬درصد‬ ‫‪10‬‬ ‫محدوده‬ ‫ممنوعه‬ ‫‪ ۸۵‬درصد‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫]اینفوگرافیک‪ :‬سید مهدی رضوی‪ /‬ایمنا [‬ ‫سپاهان در هفته نخست لیگ به مصاف مس‬ ‫رفسنجانمی رود‬ ‫تعطیلیکنسرت ها‬ ‫و جهانگردی‬ ‫خوانندگان‬ ‫فرونشست در اصفهان دیگر یک فرضیه نیست‬ ‫اصفهان‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫فرهنگ و هنر | صفحه ‪5‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید را مطابق جدول‬ ‫زیر از فروشندگان ذیصالح انجام دهد‪.‬‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫نوع بودجه‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫‪400 -3 –167‬‬ ‫خرید یک عدد دیزل ژنراتور ‪500kva‬‬ ‫جاری‬ ‫‪610.000.000‬‬ ‫‪400 - 3 – 168‬‬ ‫خرید دو عدد دیزل ژنراتور ‪275kva‬‬ ‫به همراه دو عدد تابلو ‪ATS‬‬ ‫جاری‬ ‫‪820.000.000‬‬ ‫مهلت تحویل اسناد به د ِبیرخانه معامالت شرکت اتاق ‪ :292‬تاساعت ‪13:00‬روز شنبه به تاریخ ‪1400/08/08‬‬ ‫تاریخ گشایش اسناد مناقصه‪ :‬ازساعت ‪ 8:00‬روزیکشنبه به تاریخ ‪1400/08/09‬‬ ‫محل دریافت اسناد‪ :‬سایت اینترنتی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‪www. abfaesfahan.ir‬‬ ‫پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات ‪www.iets.mporg.ir‬‬ ‫شماره تلفن گویا‪ ( 031 - 3 6680030-8 :‬داخلی ‪) 388‬‬ ‫روزنامه‪ :‬اصفهان امروز‬ ‫تاریخ‪1400/07/26 :‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫اگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت عمران شهر جدید مجلسی در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصات عمومی ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت به نشانی ‪ www.setadiran.ir‬اقدام نماید‪:‬‬ ‫شماره فراخوان‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫مدت قرارداد‬ ‫مبلغ ضمانتنامه‬ ‫شرکت در مناقصه (ریال)‬ ‫شرایط‬ ‫‪2000001397000021‬‬ ‫اجرای دیوار پیرامونی و سر درب ورودی پارک‬ ‫بانوان شهر جدید مجلسی بصورت ‪ 70‬درصد تهاتر‬ ‫‪ 31/203/000/000‬فهرست بهاء ‪1400‬‬ ‫مدت قرارداد‪ 6 :‬ماه‬ ‫‪1/570/000/000‬‬ ‫بصورت ضمانتنامه بانکی‬ ‫شخصیت حقوقی دارای‬ ‫حداقل پایه ‪۵‬‬ ‫در رشته ابنیه‬ ‫‪2000001397000020‬‬ ‫مناقصه تکمیل ساختمان اصلی و محوطه سازی‬ ‫مدرسه شهید حاج قاسم سلیمانی شهر جدید‬ ‫مجلسی بصورت ‪ 70‬درصد تهاتر‬ ‫‪ 32/866/000/000‬فهرست بهاء ‪1400‬‬ ‫مدت قرارداد‪ 12 :‬ماه‬ ‫‪1/650/000/000‬‬ ‫بصورت ضمانتنامه بانکی‬ ‫شخصیت حقوقی دارای‬ ‫حداقل پایه ‪۵‬‬ ‫در رشته ابنیه‬ ‫‪2000001397000022‬‬ ‫خرید‪ ،‬حمل و اجرای اسفالت پراکنده معابر اصلی و‬ ‫فرعی شهر جدید مجلسی بصورت ‪ 80‬درصد تهاتر‬ ‫‪ 16/022/000/000‬بصورت مقطوع‬ ‫مدت قرارداد‪ 3 :‬ماه‬ ‫‪805/000/000‬‬ ‫بصورت ضمانتنامه بانکی‬ ‫شخصیت حقوقی دارای‬ ‫حداقل پایه ‪۵‬‬ ‫در رشته راه و باند‬ ‫ تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور‪1400/07/26 :‬‬‫ شرایط زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه‪ :‬حداکثر تا ساعت ‪ 19/00‬روز شنبه مورخ ‪1400/08/01‬‬‫ مهلت زمانی ارائه پیشنهادات‪ :‬حداکثر تا ساعت ‪ 14/00‬روز چهارشنبه مورخ ‪1400/08/12‬‬‫ زمان بازگشائی پاکات‪ :‬ساعت ‪ 10‬صبح روز شنبه مورخ ‪1400/08/15‬‬‫ نشانی کارفرما‪ :‬اصفهان‪ -‬کیلومتر ‪ ۲۰‬جاده مبارکه بروجن‪ -‬شهر جدید مجلسی‪ -‬بلوار ارم شرکت عمران مجلسی‬‫تلفن‪۰۳۱۵۲۴۷۲۷۳۳ :‬‬ ‫دورنگار‪۰۳۱-۵۲۴۷۲2۱۴ :‬‬ ‫کد پستی‪۸۶۳۱۶-۴۵۷۷۵ :‬‬ ‫سایت شرکت عمران‬ ‫مجلسی‬ ‫‪WWW.majlesi.ntdc.ir‬‬ ‫شرکت عمران شهر جدید مجلسی‬ ‫‪1208862‬‬ ‫م مالف‪:‬‬ ‫الف‪862030:‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫تاکی؟! قسمت ‪1942‬‬ ‫کشور‬ ‫ توجهی‬ ‫کوتاه از‬ ‫بی‬ ‫حمایت های ارزی به کجا‬ ‫می روند؟‬ ‫حســن روانشــید|درحالی که نســل جــوان و‬ ‫هوشــمند طــی دو دهــه اخیــر نشــان دادنــد می تواننــد‬ ‫رقبــای سرســختی بــرای مدعیــان تــاش در داخــل‬ ‫و خــارج باشــند امــا هنــوز ان تجربــه الزم را ندارنــد‬ ‫کــه انجــام هــر رقابتــی ابــزار خــود را می طلبــد‪ .‬ان هــا‬ ‫بــه هــر کاری وارد شــدند بــا رویــی خــوش روبــرو‬ ‫بــوده و بــه موفقیت هــای چشــمگیری رســیدند کــه‬ ‫نمونه هــای ان به خوبــی مشــهود اســت امــا بعضــی‬ ‫از امــور را بــه ایــن اســانی نمی تــوان مجــاب بــه ورود‬ ‫نمــود زیــرا بــه قــول شــاعر «هــر بیشــه گمــان مبــر‬ ‫کــه خالــی اســت‪ /‬شــاید کــه پلنــگ خفتــه باشــد»!‬ ‫لوازم خانگــی مقولــه ای اســت شــاهد ایــن مدعــا تــا‬ ‫طــی تمامــی یــک قــرن اخیــر همچنــان در چنــگال‬ ‫کشــورهای قدرتمنــد و مدعــی ان باشــد زیــرا پــس از‬ ‫پایــان جنــگ جهانــی دوم شــرق نیــز در قــاره اســیا‬ ‫بــه کارتل هــای غربــی در اروپــا و امریــکا پیوســت تــا‬ ‫اگــر معــادن و ذخایــری نــدارد از ایــن کانــال بتوانــد‬ ‫هزینه هــای جــاری کشــور را تامیــن و نیــروی کار را‬ ‫مشــغول نگــه دارد‪ .‬چــراغ اول ایــن ورود بــه دامنــه‬ ‫تولیــد لوازم خانگــی از مســیر مهندســی معکــوس‬ ‫بــر روی محصــوالت اروپایــی و امریکایــی را کشــور‬ ‫افتــاب تابــان کــه یکــی از خســارت دیــدگان بــزرگ‬ ‫جنگ هــای جهانــی اول و دوم بــود‪ ،‬روشــن کــرد و‬ ‫پــس ازان دیگــر مناطــق خــاور دور ازجملــه تایــوان‪،‬‬ ‫هنگ کنــگ‪ ،‬کــره و ظــرف ربــع قــرن چیــن بــه‬ ‫ایــن دامنــه پرمنفعــت ورود پیــدا کردنــد تــا در مقابــل‬ ‫واردات انرژی هــای فســیلی از خاورمیانــه بــه صــادرات‬ ‫ایــن محصــوالت بپردازنــد‪ .‬ان هــا اگاه بودنــد کــه‬ ‫نیــاز طــرف مقابــل می توانــد ارزش واردات خــام‬ ‫انــرژی را پــس از تبدیــل بــه صدهــا برابــر افزایــش‬ ‫دهــد تــا ناچــار باشــند ارزهــای دریافتــی بابــت ان‬ ‫را بــرای خریــد محصــوالت به دســت امده هزینــه‬ ‫نماینــد کــه به نوعــی نفــت و میعانــات را کــه ســرمایه‬ ‫اســت رایــگان دریافــت کــرده باشــند‪ .‬طنزهــای خریــد‬ ‫ادامــس و بادکنــک را توســط کشــورها در پیــش از‬ ‫انقــاب اســامی همــگان بــه یــاد دارنــد‪ .‬در تمــام‬ ‫ایــن ســال های متمــادی هیچ یــک از دولت هــا‬ ‫نتوانســته اند ایــن زنجیــر را پــاره کننــد زیــرا گروهــی‬ ‫همیشــه درصــدد بودنــد تا پــای ســفره واردات نشســته‬ ‫و از ان بهره منــد شــوند درحالی کــه رئیــس انجمــن‬ ‫صنفــی لوازم خانگــی می گویــد تولیــد ترکیــه در ایــن‬ ‫حــوزه طی ســال گذشــته ارزش معادل ‪ 45‬میلیــارد دالر‬ ‫یعنــی دو برابــر فــروش نفــت مــا را داشــته تــا تلنگــری‬ ‫باشــد کــه بدانیــم چگونــه ایــن کشــور فاقــد منابــع‬ ‫انــرژی توانســته اســت بــه ایــن جایــگاه برســد! پــس‬ ‫از توصیــه مقــام معظــم رهبــری بــه دولــت در مــورد‬ ‫ممنوعیــت واردات لوازم خانگــی از کــره‪ ،‬برخــی افــراد‬ ‫موضــوع انحصــار را پیــش کشــیدند کــه معلــوم نیســت‬ ‫چــرا زمانــی کــه ‪ 85‬درصــد بــازار در اختیــار کره ای هــا‬ ‫بــود صــدا از ان هــا درنمی امــد؟! شــرکت های مطــرح‬ ‫ازجملــه سامســونگ و ال جــی بــه اختیــار خــود بــازار‬ ‫ایــران را تــرک کردنــد کــه بــه قــول ضرب المثــل‬ ‫معــروف عــدو شــود ســبب خیــر اگــر خــدا خواهــد‬ ‫تــا کشــور بتوانــد در کوتاه تریــن زمــان ممکــن بــه‬ ‫کمــک تولیدکننــدگان داخلــی ایــن خــا را پــر نمایــد‬ ‫تــا امــروز هرکــس مجــوز تولیــد لوازم خانگــی بخواهــد‬ ‫ظــرف ‪ 48‬ســاعت ایــن مجــوز و پــس از یــک هفتــه‬ ‫کارت بازرگانــی الزم را دریافــت نمایــد‪ .‬در حــال حاضــر‬ ‫ســهم ال جــی در بــازار تلویزیــون ایــران ‪ 16‬درصــد و‬ ‫ســهم سامســونگ ‪ 17‬درصــد و ســونی تنهــا ‪ 8‬درصــد‬ ‫اســت ان هــم درزمانــی کــه کشــور در تحریــم اســت‬ ‫و واردات هــم ممنــوع اعــام شــده ممنوعیــت واردات‬ ‫بــرای جــان گرفتــن تولیــد داخلــی ابتــکار مــا نیســت‬ ‫کــه کــره جنوبــی در دهــه ‪ 60‬میــادی بــه مــدت ‪12‬‬ ‫ســال ورود کاالهــای الکترونیــک ژاپنــی را بــه کشــور‬ ‫ممنــوع اعــام کــرد و حتــی عرضــه ایــن کاالهــا در‬ ‫فروشــگاه ها نیــز ممنــوع بــود درحالی کــه امریــکا‬ ‫نیــز هم اکنــون تعرفــه را دائمــً تغییــر می دهــد تــا از‬ ‫صنایــع داخلــی خــود حمایــت کنــد‪ .‬کافــی اســت ایران‬ ‫نیــز تنهــا بــرای یــک دوره پنج ســاله واردات در ایــن‬ ‫حــوزه را بــا برنامه ریــزی هدفمنــد ســازد شــاید ایــن‬ ‫اقــدام مفیــد بتوانــد ســطح اســتاندارد کیفــی ملــی را‬ ‫نیــز افزایــش دهــد‪ .‬صــادرات لوازم خانگــی در یکســال‬ ‫گذشــته ‪ 14‬تــا ‪ 15‬میلیــون دالر بــود تــا مــا را ناچــار‬ ‫ســازد در کنــار ان بــه ســمت توســعه قطعــات پلیمــری‬ ‫رفتــه و مشــتریانی از ســوئد و انگلســتان داشــته باشــیم‬ ‫و بــه صورتــی وابســتگی ارزی را قطــع و در ایــن حــوزه‬ ‫خودکفــا شــویم‪ .‬امــا مافیــای واردات کــه ســهم خــود را‬ ‫درخطــر می بینــد اقــدام بــه جریان ســازی های تــازه‬ ‫علیــه صنعــت خودکفــا می کننــد و ســعی دارنــد بــه‬ ‫هــر نحــوی ان را بــه زمیــن بزننــد کــه طی ســه ســال‬ ‫گذشــته ســرمایه گذاری ها فراوانــی در ایــن زمینــه‬ ‫شــده اســت و اگــر ناگهــان بــا درهــای بــاز واردات‬ ‫مواجــه شــوند قطعــً ورشکســت خواهنــد شــد کــه‬ ‫کره ای هــا هنــوز هــم قصــد و نیــت دارنــد به جــای‬ ‫ارزهــای مســدود شــده‪ ،‬لوازم خانگــی بــه ایــران صــادر‬ ‫کننــد‪ .‬تولیــد داخلــی اگرچــه ممکــن اســت گران تــر‬ ‫بــه نظــر برســد امــا فرامــوش نکنیــم ایــن محصــوالت‬ ‫به دســت امده از انــرژی‪ ،‬فــوالد‪ ،‬صنایــع پلیمــر و‬ ‫نیــروی کار داخلــی اســت کــه همــه این هــا بــدون‬ ‫یارانــه تهیــه می شــوند تــا قیمت هــا واقعــی و حقیقــی‬ ‫باشــند و دیگــر صنایــع پایین دســتی هــم بتواننــد روی‬ ‫پــای خــود بایســتند کــه شــاید به نوعــی حمایت هــای‬ ‫ل شــده و‬ ‫ارزی بــه ســرمایه گذاری زیرســاختی تبدیــ ‬ ‫بــه ناکجاابادهــا نرونــد‪.‬‬ ‫ادامه دارد‬ ‫دوشنبه | ‪ 26‬مهر ‪ | 1400‬ســـال پانزدهم | شـــمــاره ‪4190‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫پیر شدن جمعیت اصفهان لزوم حمایت های اجتماعی را دوچندان می کند‬ ‫ش سالمندان در کرونا‬ ‫انزوا؛ چال ‬ ‫جمعیـت سـالمندان در اصفهـان بـه دالیلـی ماننـد رشـد‬ ‫شهرنشـینی و افـت زاد و ولـد و نرخ باروری بـه ‪ 1/75‬در حال‬ ‫افزایـش اسـت کـه مشـکالتی را در زمینه هـای مختلـف به‬ ‫همـراه دارد بنابرایـن توجـه بـه این موضـوع و رفـع نیازهای‬ ‫سـالمندان بـرای ارتقـای کیفیت زندگـی در جامعـه ضروری‬ ‫بـه نظر می رسـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنـا‪ ،‬سـالمند بـه افـراد بـاالی ‪ ۶۰‬سـال‬ ‫گفتـه می شـود کـه بـا توجـه بـه شـرایط سـنی و جسـمی‪،‬‬ ‫توانمندی هـای انهـا به مرورزمـان کاهش می یابد و نسـبت به‬ ‫سـایر گروه های سـنی‪ ،‬بیشـتر در معـرض ابتال بـه بیماری ها‬ ‫و اختلاالت جسـمی و روحـی قـرار می گیرنـد بنابراین توجه‬ ‫بـه ایـن دسـته از افـراد برای ارتقای سـطح زندگـی و کاهش‬ ‫مشـکالت انهـا به منظـور حفـظ سلامت جامعـه‪ ،‬ضـروری‬ ‫اسـت‪ .‬در زمـان حاضـر حـدود ‪ ۱۰‬درصـد از جمعیـت کشـور‬ ‫سـالمند هسـتند که بـر اسـاس پیش بینی ها این رقم تا سـال‬ ‫‪ ۱۴۵۰‬بـه ‪ ۳۰‬درصـد می رسـد کـه حـدود یک سـوم جامعه را‬ ‫دربرمـی گیرد و الزم اسـت از هم اکنـون برای افزایش کیفیت‬ ‫زندگـی ایـن گـروه سـنی برنامه ریـزی و اقدام کـرد‪ .‬جمعیت‬ ‫سـالمندان در اسـتان اصفهان بـه دالیل مختلفی مانند رشـد‬ ‫شهرنشـینی و کاهـش نرخ بـاروری و اُفت زادوولد نسـبت به‬ ‫میانگیـن کشـوری باالتـر اسـت و بـر اسـاس اخریـن امار و‬ ‫اطالعـات موجـود حـدود ‪ ۱۱.۶‬درصد از جمعیـت این خطه را‬ ‫شـامل می شـوند به همیـن دلیل توجه بـه جایگاه این قشـر‪،‬‬ ‫بررسـی مشـکالت و معضلات و رفع نیازهای انهـا ضروری‬ ‫اسـت‪ .‬نرخ بـاروری ( میانگین تعـداد فرزندانی اسـت که یک‬ ‫زن در طـول زندگـی اش بـه دنیا مـی اورد) در اسـتان اصفهان‬ ‫‪ 1/75‬و کمتر از سـطح جانشـینی جمعیت اسـت‪ .‬نرخ باروری‬ ‫جانشـینی ‪ 2/1‬اسـت یعنـی اگـر نـرخ بـاروری زیر ایـن عدد‬ ‫باشـد در اینـده جمعیـت رو بـه پیـری مـی رود و دچـار رشـد‬ ‫منفـی جمعیت می شـویم‪ .‬به گفته کارشناسـان‪ ،‬سـالمندان با‬ ‫مشـکالت بسـیاری در زمان حاضر مواجه هسـتند که ازجمله‬ ‫انهـا می تـوان به ابتلا به انواع بیماری‪ ،‬مشـکالت معیشـتی‬ ‫و اقتصـادی‪ ،‬تنهایـی‪ ،‬افسـردگی و کم تحرکـی اشـاره کرد و‬ ‫مسـائلی ماننـد همه گیـری بیمـاری کوویـد‪ ۱۹-‬بـر شـدت‬ ‫انهـا می افزایـد‪ .‬بررسـی هایی کـه بـر روی گـروه سـالمندان‬ ‫درزمینـه خطرپذیـری انهـا در زمینه های مختلـف مانند ابتال‬ ‫بـه انـواع بیمـاری‪ ،‬تنها زیسـتی‪ ،‬حاشیه نشـینی‪ ،‬ناتوانی و هم‬ ‫ابتالیـی (ابتلا به ‪ ۲‬یا چنـد بیماری بطور هم زمان) در اسـتان‬ ‫اصفهان انجام شـده اسـت نشـان می دهـد که نزدیـک به ‪۴۱‬‬ ‫درصـد سـالمندان اسـتان در گروه هـای «پرخطر» و «بسـیار‬ ‫پرخطـر» قـرار دارنـد و نیازمنـد ارائـه خدمات ویژه بهداشـتی‬ ‫و اجتماعـی هسـتند‪ .‬بـر اسـاس نتایـج ایـن طـرح مطالعاتی‪،‬‬ ‫‪ 6/5‬درصد سـالمندان اسـتان اصفهان در گروه بسـیار پرخطر‪،‬‬ ‫‪ 34/5‬درصـد گـروه پرخطر‪ ،‬حـدود پنج درصد خطر متوسـط‪،‬‬ ‫حـدود ‪ 15/5‬درصـد کم خطـر و ‪ 38/5‬درصـد حداقـل خطـر‬ ‫قـرار دارنـد‪ .‬بر اسـاس امار گروه سلامت خانـواده و جمعیت‬ ‫معاونت بهداشـتی دانشگاه علوم پزشـکی اصفهان‪ ۴۳ ،‬درصد‬ ‫سـالمندان درامـد مسـتقل ندارنـد‪ ۲۴.۵ ،‬درصـد از سـالمندان‬ ‫بـدون درامـد از کمک دیگـران زندگی می کننـد‪ ۲۵.۵ ،‬درصد‬ ‫زنـان سـالمند و ‪ ۱۱.۸‬درصـد مـردان سـالمند برای خـروج از‬ ‫خانـه نیاز به کمـک دارند‪ ۵.۱ ،‬درصد زنان سـالمند و ‪ ۲‬درصد‬ ‫مـردان سـالمند امـکان خـروج از منـزل ندارنـد‪ ۷۸.۵ ،‬درصد‬ ‫سـالمندان حداقـل یک بیمـاری دارند و ‪ ۱۷‬درصد سـالمندان‬ ‫بیمـار‪ ،‬درمـان دریافـت نکرده اند کـه ‪ ۲۵.۹‬درصـد انها هزینه‬ ‫درمـان نداشـتند و ‪ ۱۳.۷‬درصـد دالیلـی چون نداشـتن همراه‬ ‫و بی توجهـی خانـواده را مطـرح کردنـد‪ .‬همچنیـن از بیـن‬ ‫سـالمندان اسـتان اصفهـان ‪ ۶۲.۸‬درصد دچار اختلال خواب‪،‬‬ ‫‪ ۴۴.۱‬درصـد فشـارخون‪ ۴۳.۶ ،‬درصـد اختلاالت شـناختی‪،‬‬ ‫‪ ۳۸.۴‬درصـد افسـردگی‪ ۳۱.۲ ،‬درصـد بیماری های اسـکلتی‪،‬‬ ‫‪ ۲۸.۲‬درصـد چربـی خـون‪ ۲۵.۱ ،‬درصـد بیماری هـای قلبـی‬ ‫عروقـی و ‪ ۲۴.۸‬درصـد پوکـی اسـتخوان هسـتند‪ .‬نگاهـی‬ ‫بـه سـایر امـار و اطالعـات نیـز نشـان می دهـد حـدود ‪۱۵‬‬ ‫درصـد از مراجعه کننـدگان بـه مطـب پزشـکان متخصـص‪،‬‬ ‫‪ ۳۴‬درصـد از معالجـات سـرپایی در بیمارسـتان ها‪ ۸۹ ،‬درصد‬ ‫تخت هـای موسسـات و سـراهای نگهـداری و ‪ ۶۰‬درصـد‬ ‫هزینه هـای مراقبت های پزشـکی در اسـتان اصفهـان مربوط‬ ‫به سـالمندان اسـت‪ .‬به گفتـه مدیر گروه سلامت خانـواده و‬ ‫جمعیـت معاونت بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان‪،‬‬ ‫بیشـتر سـالمندانی کـه در گروه های پرخطـر قرار دارنـد به ‪۲‬‬ ‫یـا چنـد بیمـاری بطـور هم زمـان مبتال هسـتند و علاوه بر‬ ‫ان مشـکالت دیگـری ماننـد تنهـا زیسـتی یا حاشیه نشـینی‬ ‫دارنـد‪ .‬فرزانه السـادات فـرود با اشـاره بـه اینکه سـالمندان در‬ ‫گروه هـای پرخطـر و بسـیار پرخطـر بـه حمایت هـای مالـی‪،‬‬ ‫درمانـی و اجتماعـی نیـاز دارنـد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬خدمـات‬ ‫ویـژه ای ماننـد مراقبت در منـزل و واکسیناسـیون درب منزل‬ ‫توسـط مراکـز بهداشـت به انهـا ارائه می شـود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اموزش نحوه استفاده از فضای مجازی‪ ،‬یکی‬ ‫از نیازهای اصلی سالمندان‬ ‫مدیـر گروه سلامت خانواده و جمعیت معاونت بهداشـتی‬ ‫دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان بـا اشـاره بـه تاثیراتی که‬ ‫دوران کرونـا بـر زندگی سـالمندان گذاشـته و مشـکالت انها‬ ‫را بیشـتر و روابـط خانوادگـی و اجتماعی را کمتر کرده اسـت‪،‬‬ ‫تاکیـد کـرد‪ :‬در زمان حاضـر یکی از اصلی تریـن نیازهای انها‬ ‫امـوزش چگونگـی اسـتفاده از فضـای مجـازی بویـژه بـرای‬ ‫برقـراری ارتبـاط با دیگران اسـت‪.‬‬ ‫فـرود بابیـان اینکـه ایـن موضـوع امسـال در شـعار روز‬ ‫جهانـی سـالمند (مصـادف بـا اول اکتبـر و نهـم مهـر) نیـز‬ ‫‪ ÁÁ‬پیگیری و مطالبه گری در حوزه اشــتغال‬ ‫نابینایان‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬در ســازمان بهزیستی عالوه بر اینکه در‬ ‫رابطه با اشتغال معلوالن جامعه به ویژه نابینایان را بر عهده‬ ‫داشــته و این برنامه را انجام می دهیم‪ ،‬همچنین به عنوان‬ ‫یک دســتگاه مطالبه گر پیگیر مــوارد اجرایی قانون جامع‬ ‫حمایت از حقوق معلوالن از سایر دستگاه ها هستیم‪ .‬معاون‬ ‫توان بخشــی بهزیستی استان اصفهان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بحث‬ ‫اســتخدام سه درصد معلوالن یکی از موضوعاتی است که‬ ‫دستگاه های دولتی مکلف هســتند در موارد استخدامی از‬ ‫معلوالن به ویژه نابینایان استفاده کنند‪ ،‬همچنین یکی دیگر‬ ‫از برنامه هایی که در ســازمان بهزیستی پیگیری می کنیم‬ ‫ایجاد کارگاه های تولید حمایتی است‪ .‬پورشبانان‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫با توجه به مشکالتی که معلوالن در رابطه با اشتغال دارند‬ ‫به عنوان یک وظیفه ایجاد کارگاه های تولید حمایتی را در‬ ‫فرونشست در اصفهان دیگر یک فرضیه نیست‬ ‫احتمال اجبار به تخلیه جمعیت اصفهان‬ ‫بـه گفتـه عضـو هیئت علمـی دانشـگاه ازاد اصفهـان‬ ‫بـا توجه بـه مطالعات سـازمان زمین شناسـی‪ ،‬فرونشسـت‬ ‫در اصفهـان دیگـر یـک فرضیـه نیسـت بلکـه امـروز این‬ ‫پدیـده در اصفهان اثبات شـده‪ ،‬این پدیده غیرقابل برگشـت‬ ‫بـوده و خسـارات ان در حـوزه شـهری و برون شـهری‪،‬‬ ‫بناهـای تاریخـی‪ ،‬کشـاورزی‪ ،‬صنعـت و تاسیسـات نیـز‬ ‫جبران ناپذیراسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایمنـا‪ ،‬محمـد کوشـافر در سلسـله‬ ‫نشسـت های تخصصـی حل مسـئله بـا موضـوع «پدیده‬ ‫خشک سـالی و فرونشسـت زمیـن در حوضـه ابریـز‬ ‫زاینـده رود» که به همت اندیشـکده های علمـی راهبردی‬ ‫بسـیج اسـاتید اسـتان اصفهـان و بـا همـکاری دانشـگاه‬ ‫ازاد اسلامی ناحیـه شـرق اصفهـان بـه صـورت مجازی‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬اظهـار کرد‪ :‬بـا توجـه مطالعاتی که سـازمان‬ ‫زمین شناسـی انجـام داده فرونشسـت در اصفهـان دیگـر‬ ‫یـک فرضیـه نیسـت بلکه امـروز ایـن پدیـده در اصفهان‬ ‫خبر از اصفهان‬ ‫کوتاه‬ ‫رئیس جمهوریامشب‬ ‫با مردم سخن می گوید‬ ‫رئیس جمهور امشب‪ ۲۶ ،‬مهرماه بعد از خبر ‪ ۲۱‬شبکه یک‬ ‫سیما در گفت وگوی زنده تلویزیونی با مردم سخن می گوید‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی رئیس جمهور‪ ،‬سید ابراهیم‬ ‫رئیسی در دومین گفت وگوی تلویزیونی با مردم از اغاز فعالیت‬ ‫دولت سیزدهم‪ ،‬بعد از خبر ساعت ‪ ۲۱‬شبکه اول سیما به‬ ‫صورت زنده و مستقیم با مردم سخن می گوید‪ .‬رئیس جمهور‬ ‫در این گفت وگوی زنده تلویزیونی درباره مسائل و موضوعات‬ ‫مهم کشور و همچنین برنامه های دولت سیزدهم برای حل‬ ‫مشکالت با مردم گفت وگو خواهد کرد‪ .‬نخستین گفت وگوی‬ ‫زنده تلویزیونی او با مردم سیزدهم شهریور انجام شد‪.‬‬ ‫توصیه به کاهش پرونده های‬ ‫حقوقی در دادگستری‬ ‫خوانسار‬ ‫موردتوجـه قـرار گرفت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬شـعار امسـال روز جهانی‬ ‫سـالمندان «بهره منـدی عادالنـه همـه سـنین از فنـاوری‬ ‫دیجیتـال» اسـت کـه بایـد رسـانه ها‪ ،‬اعضـای خانـواده‪،‬‬ ‫نهادهـای مربوطـه و تشـکل های مردمـی بـرای تحقـق ان‬ ‫در زمینه اموزش اسـتفاده از فضای مجازی فعالیت بیشـتری‬ ‫داشـته باشـند‪ .‬این کارشـناس با بیـان اینکـه در دوران کرونا‬ ‫سـالمندان بـرای مصونیـت در برابر ویـروس کرونـا‪ ،‬در خانه‬ ‫ماندنـد و در تجمعـات کمتـر حاضر شـدند‪ ،‬تصریح کـرد‪ :‬به‬ ‫همیـن دلیـل نیـاز اسـت کـه انهـا از فضـای مجـازی برای‬ ‫انجـام کارهـای مختلـف ماننـد برقـراری ارتباط بـا دیگران‪،‬‬ ‫پرداخـت اینترنتـی‪ ،‬خریـد و پـر کـردن اوقـات تنهایـی خود‬ ‫اسـتفاده کننـد‪ .‬مدیـر گـروه سلامت خانـواده و جمعیـت‬ ‫معاونـت بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهان‪ ،‬سـایر‬ ‫نیازهای سـالمندان را حمایت هـای اجتماعی مانند خرید دارو‪،‬‬ ‫تعمیـر تجهیزات و وسـایل منـزل‪ ،‬حمل ونقـل و هم صحبت‬ ‫عنـوان کـرد‪ .‬کارشـناس مسـئول حـوزه توان بخشـی اداره‬ ‫کل بهزیسـتی اسـتان اصفهـان نیـز مهـارت نداشـتن در‬ ‫اسـتفاده از فنـاوری و افسـردگی و انـزوا بویـژه در دوران‬ ‫کرونـا را یکـی از مهمتریـن چالش هـای سـالمندان عنـوان‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬امـوزش سـالمندان و خانواده هـای انهـا برای‬ ‫چگونگـی رویارویـی با مشـکالت روحی و افسـردگی و ارائه‬ ‫دوره هـای امـوزش اسـتفاده از تلفـن همـراه و فناوری هـای‬ ‫دیجیتـال‪ ،‬بهتریـن راهـکار بـرای رفـع ایـن چالش هاسـت‪.‬‬ ‫رحیـم نـوروزی در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایرنا‪ ،‬عبـور و مرور‬ ‫در خیابـان‪ ،‬خریـد‪ ،‬نظافـت خانـه‪ ،‬سـقوط و بر زمیـن افتادن‬ ‫و اسـیب دیـدن ناشـی از ان و انجـام کارهـای بانکـی را از‬ ‫دیگـر معضلات سـالمندان خوانـد و تاکیـد کـرد‪ :‬فعالیـت‬ ‫موسسـه های حمایتـی قابل اطمینـان‪ ،‬برگـزاری دوره هایـی‬ ‫بـرای رهایـی از افسـردگی ناشـی از تنهایـی و کمـک افـراد‬ ‫بـرای همراهـی خریـد و نظافـت و اشـنایی بـا فناوری هـای‬ ‫جدیـد ازجمله حمایت های موردنیاز سـالمندان اسـت‪ .‬اسـتاد‬ ‫دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز در رشـته سالمندشناسـی و‬ ‫سلامت سـالمندی نیز‪ ،‬مهمتریـن چالش های سـالمندان را‬ ‫مشکالت اقتصادی و معیشـتی‪ ،‬اختالالت شناختی‪ ،‬اسکلتی‬ ‫و عضالنـی‪ ،‬کم تحرکـی و تنزل موقعیـت و جایگاه اجتماعی‬ ‫دانسـت و گفـت‪ :‬سـالمندان در کشـورمان بیشـتر با مسـائل‬ ‫معیشـتی روبـه رو هسـتند و مسـتمری و بیمـه به طـور کامل‬ ‫همه انها را پوشـش نمی دهد‪ .‬عبدالرحیم اسـداللهی با اشـاره‬ ‫به اینکه منزلت و جایگاه اجتماعی سـالمندان نیز در مقایسـه‬ ‫با گذشـته در کشـورمان‪ ،‬کاهش یافته اسـت‪ ،‬افزود‪ :‬برای رفع‬ ‫ایـن چالش نیاز به فرهنگ سـازی توسـط نهادهـای مربوط و‬ ‫رسـانه ها بویـژه بـرای نسـل جـوان داریم تـا تصـور از دوران‬ ‫سـالمندی بهبـود یابد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬حمایت های اجتماعی و بیمه ای از سالمندان‬ ‫تقویت شود‬ ‫ایـن اسـتاد دانشـگاه بـا تاکید بـر لـزوم تقویـت و قوی تر‬ ‫شـدن حمایت هـای اجتماعـی از سـالمندان بویـژه درزمینـه‬ ‫پرداخت مسـتمری و بیمه شـدن‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در بخش سالمت‬ ‫بایـد بیمـه درمان و مکمـل قدرتمندی برای سـالمندان وجود‬ ‫داشـته باشـد‪ .‬اسـداللهی بابیان اینکه سـالمندان با مشـکالت‬ ‫اقتصـادی زیـادی مواجه هسـتند و حتی ممکن اسـت نتوانند‬ ‫داروی موردنیـاز خـود را تامین کننـد‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬ضروری‬ ‫اسـت بخـش مهمـی از سیاسـت گذاری سلامت کشـور بـه‬ ‫سـالمندان اختصاص یابد‪ .‬او ارتقای شهرهای دوستدار سالمند‬ ‫را نیز برای حمایت هرچه بیشـتر از این قشـر ضروری دانست‬ ‫و تصریـح کـرد‪ :‬بـا توجه به رشـد شهرنشـینی در کشـورمان‪،‬‬ ‫جمعیت قابل توجهی از سـالمندان در شـهرها زندگی می کنند‬ ‫بنابرایـن توجـه به مبلمان شـهری و سیسـتم های حمل ونقل‬ ‫به منظـور تامین هرچه بیشـتر رفـاه سـالمندان و جلوگیری از‬ ‫طـرد شـدن انها اهمیت بسـزایی دارد‪ .‬او‪ ،‬شـکل گیری جوامع‬ ‫دوسـتدار سـالمند و توسـعه موسسـات حمایتی قابل اطمینان‬ ‫را ازجملـه راهکارهایـی عنـوان کـرد که برای بهبـود و کمک‬ ‫بـه وضعیـت سـالمندان ضروری اسـت‪ .‬شـهرهای دوسـتدار‬ ‫سـالمندان دارای محیـط مناسب سـازی شـده‪ ،‬حمل ونقـل‬ ‫مناسـب‪ ،‬مشـارکت اجتماعـی‪ ،‬مشـارکت مدنـی و اشـتغال‪،‬‬ ‫اطالعـات و ارتباطـات‪ ،‬حمایت اجتماعی و خدمات سلامت‬ ‫هسـتند‪ .‬اصفهـان در سـال ‪ ۹۷‬به پیشـنهاد صنـدوق جمعیت‬ ‫سـازمان ملل متحد به عنوان نخسـتین شـهر و الگو در کشور‬ ‫برای شـهر دوسـتدار سـالمند معرفی شـد و تا کنونی اقداماتی‬ ‫بـرای تحقـق این هدف انجام شـده اسـت‪.‬‬ ‫بهزیستی به دنبال ایجاد کارگاه های‬ ‫تولید حمایتی نابینایان‬ ‫به گفته معاون توان بخشــی بهزیستی استان اصفهان‪،‬‬ ‫در سازمان بهزیستی به عنوان یک دستگاه مطالبه گر‪ ،‬پیگیر‬ ‫مــوارد اجرایی قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن بویژه‬ ‫نابینایان از سایر دســتگاه ها هستیم و یکی از برنامه هایی‬ ‫که پیگیری می کنیم ایجاد کارگاه های تولید حمایتی برای‬ ‫توانمندسازی انها است‪.‬‬ ‫پژمان پورشــبانان در خصوص حمایت های ســازمان‬ ‫بهزیســتی اســتان اصفهان از گروه معلوالن به خصوص‬ ‫نابینایان‪ ،‬به ایمنا گفت‪ :‬در سازمان بهزیستی افتخار خدمت‬ ‫به جامعه معلوالن به ویژه نابینایان را سرلوحه فعالیت هایمان‬ ‫قــرار دادیم‪ ،‬قانــون جامــع حمایت از حقــوق معلوالن‬ ‫موضوع های مختلفی را در مورد توانمندســازی انها رصد‬ ‫کرده اســت و مطابق ماده اصل ‪ ۱۰۰‬در مــواد ‪ ۱۰‬تا ‪۱۴‬‬ ‫این قانون به صراحت موضوع اشتغال معلولین نابینایان را‬ ‫موردتوجه قرار داده است‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫اثبـات شـده اسـت‪ ،‬ایـن پدیـده غیرقابل برگشـت بـوده و‬ ‫خسـارات ان در حـوزه شـهری و برون شـهری‪ ،‬بناهـای‬ ‫تاریخی‪ ،‬کشـاورزی‪ ،‬فضای سـبز‪ ،‬صنعت و تاسیسـات نیز‬ ‫جبران ناپذیـر اسـت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اهمیت فرونشست در اصفهان چندین برابر‬ ‫دیگر مناطق است‬ ‫او افـزود‪ :‬در اسـتان اصفهـان شـدت‪ ،‬وسـعت و‬ ‫جمعیـت درگیـر‪ ،‬سـرمایه و دیگـر موارد مرتبـط منجر به‬ ‫چندیـن برابـر شـدن اهمیـت موضوع فرونشسـت شـده‬ ‫اسـت‪ .‬امـروزه همـه مـردم اصفهـان نگران فرونشسـت‬ ‫هسـتند‪ .‬مسـدود شـدن ابخوان ها قابل بازگشـت نیست‬ ‫و ممکـن اسـت فرونشسـت وارد مدل هـای جدیـدی‬ ‫شـود‪ .‬ایـن خطـر جـدی و زمـان بـرای امادگـی مقابلـه‬ ‫بـا ان بسـیار کـم اسـت‪ .‬اکنـون مناطـق مسـکونی‪ ،‬پل‬ ‫خواجـو‪ ،‬سی وسـه پل و میـدان نقش جهـان نیـز درگیر با‬ ‫فرونشسـت اسـت‪ .‬شـرایط اصفهـان نسـبت به دو سـال‬ ‫دســتور کار داریم و با پرداخت یارانه این مراکز را حمایت‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬بهزیستی ‪ ۲۳‬درصد سهم بیمه کارفرما را‬ ‫پرداختمی کند‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬سازمان بهزیستی اصفهان مجموعه‬ ‫برنامه هایی را برای حمایت از اشــتغال معلوالن دارد‪ ،‬برای‬ ‫ان تعــداد از کارفرمایانی که معلوالن را برای اســتخدام‬ ‫جذب می کنند ‪ ۲۳‬درصد ســهم بیمه کارفرما را ســازمان‬ ‫گذشـته که اطلس زمین شناسـی ان منتشـر شـد وخیم تر‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬مهم ترین دلیل فرونشست های اصفهان‬ ‫خشکی زاینده رود است‬ ‫عضـو هیئت علمـی دانشـگاه ازاد اسلامی اصفهـان‬ ‫گفـت‪ :‬سـال ها اسـت هشـدارهایی دربـاره فرونشسـت‬ ‫داده شـده امـا به دلیـل ارام اتفـاق افتادن ایـن پدیده درک‬ ‫ان در ابتـدا مشـکل اسـت‪ .‬یکـی از مهم تریـن دالیـل‬ ‫فرونشسـت های اصفهـان خشـکی زاینـده رود اسـت‪،‬‬ ‫اصلی تریـن منبع تغذیـه ابخوان دشـت برخـوار زاینده رود‬ ‫بـوده اسـت؛ بنابرایـن زاینـده رود بایـد احیا شـده و جریان‬ ‫دائمـی داشـته باشـد‪ .‬بایـد بـه قوانیـن حاکـم بـر طبیعت‬ ‫احتـرام گذاشـت و ایـن رودخانـه بـه شـکل اولیـه خـود‬ ‫بازگردد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬حل مشکل زاینده رود باید فرامرزی باشد‬ ‫کوشـافر اضافـه کـرد‪ :‬دلیل اصلی خشـکی زاینـده رود‬ ‫عملکـرد انسـان ها اسـت و نمی تـوان ان را چنـدان بـه‬ ‫تغییـر اقلیـم ربط داد‪ ،‬انسـان ها بایـد برنامه های توسـعه و‬ ‫زندگـی خـود را با طبیعـت تطبیق داده و با محیط سـازگار‬ ‫شـوند‪ .‬توسـعه بی رویـه در اطـراف رودخانـه زاینـده رود به‬ ‫بهزیستی پرداخت را می کند‪ .‬معاون توان بخشی بهزیستی‬ ‫اســتان اصفهان‪ ،‬گفت‪ ۵۰ :‬درصد حقوق مکلف کارفرما را‬ ‫به صورت مادام العمر سازمان بهزیستی بر عهده دارد و این‬ ‫برنامه در جهت حمایت از کارفرمایانی است که معلوالن را‬ ‫به کار می گیرند‪ .‬پورشــبانان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اجرای همه این‬ ‫قوانین و برنامه های ســازمان بهزیستی استان اصفهان در‬ ‫راستای براوردســازی فرصت ها است و می خواهیم حضور‬ ‫اجتماعی معلوالن در جامعه به نحو مطلوبی اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫این رودخانه اسـیب زده اسـت‪ .‬طبیعت مرزی ندارد‪ ،‬اسـتان‬ ‫اصفهـان و چهارمحال بختیاری هر دو در محدوده طبیعت‬ ‫زاینـده رود قـرار گرفته انـد‪ ،‬هـر دو اسـتان باید اشـتباهات‬ ‫خـود را بپذیرنـد و ان را جبـران کنند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬برای مقابله با فرونشست دیر شده است‬ ‫او بـا تاکیـد بـر اینکـه جـاری شـدن زاینـده رود و‬ ‫کنتـرل برداشـت ها تنها راهـکار جلوگیـری از ادامـه روند‬ ‫فرونشسـت اسـت‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬بـرای مقابله با فرونشسـت‬ ‫دیر شـده اسـت و بیـش از این نبایـد به برداشـت بی رویه‬ ‫ادامـه داد‪ .‬ایـن خطـر بسـیار جدی اسـت و در تمـام نقاط‬ ‫کشـور اهمیـت دارد‪ .‬از هم اکنون برای فرونشسـت در کل‬ ‫کشـور بایـد اقدامـات الزم انجام شـود‪.‬‬ ‫عضـو هیئت علمـی دانشـگاه ازاد اسلامی اصفهـان‬ ‫گفـت‪ :‬پدیـده فرونشسـت اتفـاق افتـاده اسـت و کنتـرل‬ ‫برداشـت های سـطحی و زیرسـطحی الزم اسـت‪ ،‬امـا‬ ‫نبایـد گفت بـا وجود ناتوانـی در کنترل برداشـت ها جریان‬ ‫دائمـی زاینـده رود نبایـد برقـرار شـود زیـرا در غیـر ایـن‬ ‫صـورت مجبـور به تخلیـه جمعیـت اصفهان از این شـهر‬ ‫خواهیـم شـد‪ .‬امروزه علاوه بر بناهـای تاریخـی‪ ،‬زندگی‬ ‫مـردم نیـز در خطر اسـت‪.‬‬ ‫به گفته رئیس کل دادگستری استان اصفهان دادگستری‬ ‫خوانسار با استفاده از ظرفیت معتمدان محل و روحانیان‬ ‫مساجد می تواند اختالفات را کاهش داده و ورودی پرونده‬ ‫را به حداقل برساند‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬محمدرضا حبیبی در مراسم تکریم و‬ ‫معارفه رئیس دادگستری خوانسار با بیان اینکه در این حوزه‬ ‫قضائی پرونده نگران کننده و دغدغه ای برای کمبود شعبه‬ ‫نداریم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این مهم به دلیل حفظ پیشینه مذهبی و‬ ‫اعتقادی شهرستان است که باید برای استمرار ان تالش شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬دادگستری خوانسار با استفاده از ظرفیت معتمدان‬ ‫محل و روحانیان مساجد می تواند اختالفات را کاهش داده‬ ‫و ورودی پرونده را به حداقل برساند‪ .‬رئیس کل دادگستری‬ ‫استان اصفهان با بیان اینکه در نظام اسالمی خدمت به مردم‬ ‫مهم است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مردم‪ ،‬خدمت گذار می خواهند و این مهم‬ ‫با همفکری و همدلی دستگاه های متولی امر انجام خواهد‬ ‫شد‪ .‬انان در دوران انقالب تحریم ها و جنگ تحمیلی را‬ ‫تحمل کردند‪ ،‬اما توان اختالفات سیاسی و جناحی را ندارند‪ .‬در‬ ‫ادامه این مراسم‪ ،‬حجت االسالم سیدمهدی نصیری‪ ،‬رئیس‬ ‫دادگستری خوانسار اظهار کرد‪ :‬در راستای خدمت به مردم‬ ‫این شهرستان از هیچ تالشی دریغ نخواهم کرد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫مسئله فرهنگی شهرستان برای دادگستری مهم است؛ دیگر‬ ‫شاهد دادگستری منفعل نخواهیم بود و برای احقاق حقوق‬ ‫عامه و رضایت مندی مردم روز مالقات مردمی تعیین می کنم‪.‬‬ ‫در این مراسم از خدمات سه ساله اصغر حسینی قدردانی و‬ ‫حجت االسالم سید مهدی نصیری به عنوان رئیس جدید‬ ‫دادگستری خوانسار منصوب شد‪.‬‬ ‫لزوم تبدیل اصفهان به شهر‬ ‫دوستدار خانواده‬ ‫به گفته رئیس کمیسیون فرهنگی‪ ،‬اجتماعی شورای‬ ‫اسالمی شهر اصفهان شهر دوستدار کودک عنوان خوبی‬ ‫است‪ ،‬اما اصفهان پیش از ان باید شهر دوستدار خانواده باشد‬ ‫و مدیریت شهری کمک کند تا خانواده حرف اول را در شهر‬ ‫بزند‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬منوچهر مهروی پور در نخستین‬ ‫کارگروه خانواده کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر‬ ‫اصفهان اظهار کرد‪ :‬ایجاد شهر خانواده محور و تقویت و‬ ‫ترکیب خانواده و توجه به کارکردهای اصلی ان و پایه اصلی‬ ‫بنیان خانواده به عنوان مرکز رشد و تربیت اسالمی و محور‬ ‫قرار گرفتن مقررات شهری در برنامه ها و سیاست های‬ ‫اجتماعی یکی از اولویت های شورای ششم است‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫در این راستا شهرداری با شخصیت فرهنگی انتخاب شد‬ ‫که به ویژه به موضوع خانواده اهمیت ویژه ای می دهد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون فرهنگی‪ ،‬اجتماعی شورای اسالمی شهر‬ ‫اصفهان تصریح کرد‪ :‬توصیه های رهبری درباره خانواده‬ ‫هنوز به اندازه کافی عملیاتی نشده است بنابراین در شهر‬ ‫اصفهان با برگزاری جلسات هم اندیشی با حضور فعاالن‬ ‫فرهنگی به این موضوع پرداخته خواهد شد‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫تاکنون نیز اقداماتی در سازمان فرهنگی شهرداری انجام‬ ‫شده که باید تقویت شود بنابراین امید است بتوان نظرات‬ ‫نخبگان را جمع اوری و در شهر پیاده سازی کرد‪ .‬مهروی‬ ‫پور با بیان اینکه جمع کردن عناوین مختلفی که در شهر‬ ‫وجود داشته و خردکننده موضوع خانواده است‪ ،‬از جمله‬ ‫اهداف شورای شهر اصفهان است‪ ،‬افزود‪ :‬شهر دوستدار‬ ‫کودک عنوان خوبی است اما پیش از ان‪ ،‬اصفهان باید شهر‬ ‫دوستدار خانواده باشد و تولیت و مقام اجرایی شهر کمک‬ ‫کند تا خانواده حرف اول را در شهر بزند‪ .‬او تصریح کرد‪:‬‬ ‫بسیاری از این صفات یکی شده و به سمت شهر دوستدار‬ ‫خانواده حرکت خواهیم کرد‪ .‬در جشنواره بین المللی فیلم‬ ‫کودک نیز تاکید شد که برای سیاست شهری بر موضوع‬ ‫خانواده و کودک هم زمان تمرکز شود‪ .‬رئیس کمیسیون‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی شورای اسالمی شهر اصفهان اضافه‬ ‫کرد‪ :‬شهرداری اصفهان قصد تصدی گری نداشته و دنبال‬ ‫ایجاد هم افزایی است به طوری که خانواده محور رسمی‬ ‫شهر باشد‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬در استانه تدوین برنامه‬ ‫بودجه سنواتی ‪ ،۱۴۰۱‬لزوم چنین جلساتی بیشتر شده تا‬ ‫در تغییرات بودجه سال اینده موضوعاتی که مطرح می شود‬ ‫عملیاتی شود‪ .‬کمتر شدن تقدس خانواده و مشکالتی که‬ ‫در شکل گیری ان به وجود امده است‪ ،‬اهمیت انتخاب‬ ‫همسر‪ ،‬استفاده از ظرفیت مبلغان دینی در زمینه خانواده‪،‬‬ ‫اعتیاد‪ ،‬طالق‪ ،‬روابط زناشویی‪ ،‬خشونت خانگی و سالمندی‪،‬‬ ‫استفاده از ظرفیت بسیج حقوقدانان در مناطق محروم‪،‬‬ ‫تراکم و تعدد افراد مجرد در سنین باال‪ ،‬مراسم و رسوم‬ ‫موجود برای ازدواج در اصفهان‪ ،‬خرده فرهنگ های حاصل‬ ‫از مهاجرت‪ ،‬مسائل جنسی و اقتصادی همسران و نبود‬ ‫مهارت های شاد زیستن از جمله مسائلی بود که فعاالن‬ ‫فرهنگی شهر اصفهان در حوزه خانواده در این جلسه مطرح‬ ‫کردند‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫تهیه نقشه پهنه بندی از‬ ‫کلونیموش ها‬ ‫بـه گفتـه رئیـس اداره خدمـات شـهری شـهرداری‬ ‫اصفهـان نقشـه پهنه بنـدی از کلونـی موش ها در سـطح‬ ‫مناطق ‪ ۱۵‬گانه اماده شـده و بر اسـاس ان بازدید مسـتمر‬ ‫صـورت می گیـرد تـا در صـورت فعـال شـدن کلونـی و‬ ‫مشـاهده مـوش‪ ،‬اقدامـات الزم انجام شـود‪.‬‬ ‫غالمرضـا سـاکتی بـا اشـاره بـه اقدامات انجام شـده‬ ‫در راسـتای مقابلـه بـا جونـدگان مـوذی در شـهر به ویژه‬ ‫محـور چهاربـاغ‪ ،‬بـه ایمنـا گفـت‪ :‬شناسـایی محل هـای‬ ‫الـوده‪ ،‬شناسـایی النـه و علـل ایجـاد ان‪ ،‬تهیـه نقشـه‬ ‫پراکندگـی مـوش در معابـر یـا خیابان ها و جوی هـا‪ ،‬النه‬ ‫کوبـی و مسـدود کـردن النـه موش هـا ازجملـه اقدامات‬ ‫مهمـی اسـت کـه در راسـتای کمک به کنتـرل جمعیت‬ ‫موش هـا انجـام می شـود‪ .‬او بـا بیـان اینکـه «اب‪ ،‬غذا و‬ ‫مـکان مناسـب» سـه عنصـر موردنیـاز موش ها اسـت و‬ ‫هرکجـا این عناصر مهیا باشـد‪ ،‬تولیدمثل زیـادی خواهند‬ ‫داشـت‪ ،‬افزود‪ :‬موش بخشـی از اکوسیسـتم شهری است‬ ‫کـه نمی تـوان انهـا را به صـورت کامـل نابود کـرد؛ رفیوژ‬ ‫معابـر‪ ،‬مادی ها‪ ،‬باغچه ها‪ ،‬حاشـیه رودخانه‪ ،‬کنـار پارک ها‬ ‫و سـاختمان های مخروبه مکان های مناسـب بـرای النه‬ ‫گزینـی موش هـا به شـمار مـی رود‪ .‬رئیـس اداره خدمات‬ ‫شـهری شـهرداری اصفهان تصریـح کرد‪ :‬در هـر یک از‬ ‫مناطـق ‪ ۱۵‬گانـه یـک کارشـناس خبـره و اموزش دیـده‬ ‫بـرای کنتـرل جمعیـت موش هـا داریـم کـه به صـورت‬ ‫برنامـه مسـتمر مکان هـای موش هـا را شناسـایی و‬ ‫توسـط فرایندهـای ابالغـی کنتـرل جمعیـت موش هـا‬ ‫را انجـام می دهـد‪ .‬سـاکتی ادامـه داد‪ :‬نقشـه پهنه بنـدی‬ ‫از کلونـی موش هـا در سـطح هـر منطقـه امـاده شـده و‬ ‫بازدیـد مسـتمر از مکان هایـی کـه ً‬ ‫قبلا مبارزه بـا موش‬ ‫انجام شـده‪ ،‬توسـط کارشناسـان صـورت می گیـرد تا در‬ ‫صـورت فعال شـدن کلونـی و مشـاهده مـوش‪ ،‬اقدامات‬ ‫الزم انجـام شـود‪ .‬او تاکیـد کـرد‪ :‬اگر شـهروندان موشـی‬ ‫در معابر شـهر مشـاهده کند‪ ،‬دلیل بـر ازدیاد جمعیت انها‬ ‫یـا اینکه شـهرداری اقدامـی برای کنتـرل جمعیت موش‬ ‫انجـام نـداده‪ ،‬نیسـت‪ ،‬زیـرا اقدامـات الزم انجـام شـده و‬ ‫برنامه هـای ضربتـی سـه ماهه اجرایـی می شـود‪ .‬رئیـس‬ ‫اداره خدمـات شـهری شـهرداری اصفهان به شـهروندان‬ ‫توصیـه کـرد شـهروندان از انداختن ته مانده غـذا در رفیوژ‬ ‫معابـر خـودداری کننـد‪ ،‬زیرا عامـل مهمی بـرای افزایش‬ ‫جمعیـت موش هـا می شـود‪.‬‬ ‫ساماندهیگذراقانجفیدر‬ ‫بافت تاریخی شهر‬ ‫گـذر اقانور ا‪ ...‬نجفی اصفهان در بافت تاریخی شـرق‬ ‫میدان نقش جهان سـاماندهی می شـود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوسـیما‪ ،‬معاون شهرسـازی‬ ‫و معمـاری اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان بـا اشـاره به‬ ‫مشـکالت ناشـی از تخریب هـای انجـام شـده در بافـت‬ ‫تاریخـی شـرق میـدان امـام اصفهـان و بروز مشـکالت‬ ‫زیسـت محیطی بـرای اهالـی ایـن گـذر گفـت‪ :‬عبـور و‬ ‫مـرور خودرو هـای متعـدد‪ ،‬الودگـی و گردوخـاک ناشـی‬ ‫از ان‪ ،‬مشـکالتی را بـرای اهالـی محـل و سـاکنان ایـن‬ ‫منطقـه به وجود اورده اسـت‪ .‬محمد بناییـان با بیان اینکه‬ ‫طبق مصوبه شـورای عالی شهرسـازی و معمـاری ایران‬ ‫ایـن گـذر باید سـاماندهی شـود افـزود‪ :‬در ایـن مصوبه از‬ ‫شـهرداری خواسـته شـد تـا طـرح کف سـازی ایـن گذر‬ ‫را ارائـه کنـد‪ .‬او گفت‪ :‬شـهرداری نقشـه های کف سـازی‬ ‫ایـن گـذر را امـاده کـرده و پـس از دریافت نظر شـورای‬ ‫عالی شهرسـازی و معماری ایران مرحله اول سـاماندهی‬ ‫اغـاز می شـود‪ .‬اجرای گـذر اقا نجفی واقع در منطقه سـه‬ ‫شـهرداری اصفهـان همچنان بالتکلیف اسـت‪ .‬گـذر اقا‬ ‫نجفـی طرحـی اسـت کـه در دهـه ‪ ۷۰‬قـرار بـود خیابان‬ ‫نشـاط اصفهان را به خیابان حافظ متصـل کند و چون در‬ ‫حریم میـدان امام (ره) بود دچـار اختالف نظرهای فراوانی‬ ‫شـد‪ .‬ایـن گـذر به صـورت شـمالی و جنوبـی از حافـظ تا‬ ‫مدرسـه الماسـیه و از مدرسه الماسـیه از غرب به شرق به‬ ‫سـمت خیابان نشـاط پیش بینی شـده اسـت‪.‬‬ ‫کاهش دمای اصفهان‬ ‫در هفته اینده‬ ‫بـه گفتـه کارشـناس پیش بینـی هواشناسـی اسـتان‬ ‫اصفهـان اسـتقرار جـوی نسـبتا پایـدار تـا دو روز اینده بر‬ ‫سـطح اسـتان برقرار اسـت‪ ،‬دمای هوا از روز سه شـنبه تا‬ ‫شـنبه هفتـه اینـده چهار تا شـش درجه کاهـش می یابد‪،‬‬ ‫غبـار صبحگاهی در کالنشـهر اصفهان در سـاعات اولیه‬ ‫روز باعـث کاهـش کیفیـت هوا می شـود‪.‬‬ ‫اسـیه اقایی‪ ،‬با اشـاره به استقرار جوی نسـبتا پایدار تا‬ ‫دو روز اینـده در اسـتان اصفهـان‪ ،‬بـه ایمنا گفـت‪ :‬بر این‬ ‫اسـاس در اکثـر مناطق اسـمان صـاف تا قسـمتی ابری‬ ‫و در سـاعات عصرگاهـی وزش بـاد پیش بینـی می شـود‪،‬‬ ‫دمـای هـوا از روز سه شـنبه تـا شـنبه هفتـه اینـده چهار‬ ‫تـا شـش درجـه کاهـش می یابـد‪ ،‬غبـار صبحگاهـی در‬ ‫کالنشـهر اصفهـان در سـاعات اولیـه روز باعـث کاهش‬ ‫کیفیـت هـوا می شـود‪ .‬کاهـش دمـا از روز سه شـنبه در‬ ‫مناطـق غربـی و از روز جمعـه در اکثر مناطق اسـتان رخ‬ ‫خواهـد داد‪ .‬او بـا اشـاره به اینکه دمای هـوای امروز تغییر‬ ‫محسـوس نخواهد داشـت‪ ،‬گفت‪ :‬بیشـینه و کمینه دمای‬ ‫هـوا در کالنشـهر اصفهـان بیـن ‪ ۳۰‬درجـه و ‪ ۱۱‬درجـه‬ ‫سـانتی گراد بـاالی صفـر در نوسـان اسـت‪ .‬کارشـناس‬ ‫پیش بینـی هواشناسـی اسـتان اصفهـان تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫کاشـان بـا دمـای ‪ ۳۲‬درجـه سـانتی گراد بـاالی صفـر و‬ ‫بوئیـن و میاندشـت با دمـای چهـار درجه سـانتی گراد به‬ ‫ترتیـب گرم تریـن و سـردترین مناطق اسـتان پیش بینی‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫دوشنبه | ‪ 26‬مهر ‪ | 1400‬ســـال پانزدهم | شـــمــاره ‪4190‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫نارضایتی مردم از هم جواری قطعات تازه تاسیس با محیط متعلق به سازمان بازیافت‬ ‫شهرداری مشکالت باغ رضوان را رفع کند‬ ‫به گفته نایب رئیس شــورای اسالمی شــهر اصفهان‬ ‫بدخواهان بدانند با انجام کارهای مسموم نمی توانند در وحدت‬ ‫میان اعضای شورای ششم اخالل ایجاد کنند‪ ،‬زیرا اعضای‬ ‫این شورا بالغ تر از ان هستند که افراد و گروه هایی بخواهند‬ ‫در میانشان شکاف ایجاد کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬ابوالفضل قربانی در سیزدهمین جلسه‬ ‫علنی شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به هفته وحدت‪،‬‬ ‫ان را ابتکار جمهوری اســامی دانســت و اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫اهمیت این هفته همین مقدار بس که در بسیاری از ایات‬ ‫قران و بیان پیامبر و ائمــه معصومین در ارتباط با وحدت‬ ‫بارها صحبت شــده اســت‪ .‬او با بیان اینکه وحدت ثمرات‬ ‫بسیاری داشته و خنثی کننده بسیاری از توطئه هایی است‬ ‫که برای تفرقه میان امت اســامی اتفاق می افتد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫برادرکشی هایی که به دست خبیثان گروه تروریستی داعش‬ ‫و حمایت قدرت های جنایتکار به ســرکردگی امریکا اتفاق‬ ‫افتاد و سبب شد خون های به ناحق زیادی بر زمین ریخته‬ ‫شــود یکی از اقدامات خالف وحدت میان امت اســامی‬ ‫است‪ .‬نایب رئیس شــورای اسالمی شهر اصفهان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬وحدت در تمام امور ضروری بوده و شــاید مهمترین‬ ‫اقدام مسئوالن توجه برای کاستن و از بین بردن مشکالت‬ ‫کشور عمل به این دستور است‪ ،‬بنابراین باید تمام مسئوالن‬ ‫شهری و اســتانی برای تحقق ان توجه و اهتمام ویژه ای‬ ‫داشته باشند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬با همدلی استاندار و دیگر مدیران‬ ‫می توان مشــکالتی که مردم بابت ان ناراضی هستند را‬ ‫برطــرف کرد و به جای انکه انرژی هــا صرف پرداختن به‬ ‫یکدیگر شــود الزم اســت در پرتو وحدت مشغول خدمت‬ ‫به مردم شــویم‪ .‬قربانی اضافه کرد‪ :‬اختالف سلیقه و وجود‬ ‫نظرات مختلف امری طبیعی و گاها پسندیده است‪ ،‬اما وقتی‬ ‫منجر به یک تصمیم واحد شود همه باید ان را مبنای عمل‬ ‫خود قرار دهند که در شــورای ششم نیز تصمیم داریم به‬ ‫وحدت و پاسداری از ان عمل کنیم‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬بدخواهان‬ ‫بدانند با انجام کارهای مســموم نمی توانند در وحدت میان‬ ‫اعضای شــورای ششم اخالل ایجاد کنند زیرا اعضای این‬ ‫شورا بالغ تر از این هستند که افراد و گروه هایی بخواهند در‬ ‫میانشان شکاف ایجاد کنند بنابراین این افراد باید به جای‬ ‫اختالف افکنی میان نیروهای انقالب درباره عملکرد خود در‬ ‫هشت سال گذشــته به ویژه چهار سال اخیر توضیح دهند‪.‬‬ ‫نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان اضافه کرد‪ :‬برجام‪،‬‬ ‫مدیریت فشل در یک سیل‪ ،‬زلزله یا بارش برف‪ ،‬اقداماتی‬ ‫که موجب نارضایتی مردم شده و کشور را با مشکل مواجه‬ ‫کرده بود‪ ،‬گوشه ای از مواردی است که باید به خاطر ان از‬ ‫مردم عذرخواهی شود‪ .‬او با انتقاد از دسته بندی میان اعضای‬ ‫شورا توسط بعضی رســانه های غیررسمی‪ ،‬گفت‪ :‬شورای‬ ‫شهر اصفهان متحد یکپارچه و منسجم بوده و شاید بر سر‬ ‫استان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 8‬مصدوم در پی انحراف اتوبوس‬ ‫در محور کاشان‪-‬اردستان‬ ‫به گفته رئیس مرکز فوریت های پزشکی اردستان انحراف‬ ‫اتوبوس در جاده مهاباد به اردستان ‪ ۸‬مصدوم به دنبال داشت‪.‬‬ ‫جواد مطیعی به ایسنا گفت‪ :‬ساعت ‪ ۵‬و ‪ ۴‬دقیقه بامداد دیروز‬ ‫(یکشنبه‪ ۲۵ -‬مهرماه) گزارش انحراف یک دستگاه اتوبوس در‬ ‫محور مهاباد ‪ -‬اردستان به مرکز اورژانس ‪ ۱۱۵‬اطالع رسانی‬ ‫شد‪ .‬او افزود‪ :‬نیروهای امدادی مرکز اورژانس بالفاصله پس از‬ ‫دریافت گزارش حادثه به محل مذکور اعزام شدند‪ .‬رئیس مرکز‬ ‫فوریت های پزشکی اردستان خاطرنشان کرد‪ :‬در این حادثه‬ ‫یک دستگاه اتوبوس که از کرج به مقصد یزد در حرکت بود‪،‬‬ ‫در کیلومتر ‪ ۱۵‬محور مهاباد به اردستان و در محدوده روستای‬ ‫حسین اباد از جاده منحرف و بدون واژگونی با یک تپه خاک‬ ‫برخورد کرد‪ .‬او با یاداوری اینکه ‪ ۸‬نفر از مسافران این اتوبوس‬ ‫دچار مصدومیت شدند‪ ،‬افزود‪ :‬مصدومان این حادثه شامل‬ ‫چهار زن‪ ،‬یک کودک و سه مرد بودند که توسط سه دستگاه‬ ‫امبوالنسبهبیمارستانشهیدبهشتیاردستانمنتقلشد‪.‬رئیس‬ ‫مرکز فوریت های پزشکی اردستان گفت‪ :‬علت این حادثه توسط‬ ‫عوامل پلیس راه در دست بررسی است‪.‬‬ ‫ازسرگیریفعالیتسینما‬ ‫فرهنگ اردستان پس از ‪ ۱۸‬ماه‬ ‫موضوعی موافقان و مخالفانی وجود داشــته باشد‪ ،‬اما این‬ ‫جمع در هر موضوعی تغییر می کند و اینگونه نیســت که‬ ‫همواره عده ای در خصــوص یک موضوع مخالفت کنند‪.‬‬ ‫قربانی خطاب به مدعیان اختالف میان اعضای شــورای‬ ‫شهر‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به دنبال چه چیزی هستید؟ اختالف افکنی‬ ‫اب در هاون کوبیدن اســت‪ .‬اعضای شورا قصد ندارد زمان‬ ‫خدمت گزاری خود در این دوره را مشغول این مسائل کنند‬ ‫و اگر به ان پاسخ نمی دهیم به دلیل ان است که برای این‬ ‫اتفاقات ارزش قائل نیستیم‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬پاسخ ما در کار‬ ‫برای مردم و ارتباط با ان ها و رســانه های رسمی مشخص‬ ‫می شود‪ .‬در اتاق اعضای شورا برای گفتن مشکالت باز است‬ ‫و مردم به راحتی با اعضای شــورا امکان برقراری ارتباط را‬ ‫دارند‪ .‬ما پاسخگویی به افکار عمومی را وظیفه خود می دانیم‬ ‫اما وارد بازی های بچگانه نخواهیم شد‪.‬‬ ‫نایب رئیس شورا در بخش دیگری از نطق پیش از دستور‬ ‫این جلسه که ریاست ان را به عهده داشت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬باغ‬ ‫رضوان در یک سال و نیم گذشته در شرایط ویژه ای بوده و‬ ‫عباس حاج رسولی ها‪-‬رئیس کمیسیون اقتصادی حقوقی و گردشگری شورا‬ ‫سران سه قوه تکلیف اصفهان را‬ ‫روشن کنند‬ ‫وضعیت بیکاری به ویژه برای افراد تحصیل کرده در‬ ‫اصفهان حاد شــده و باید فکری عاجل و ضربتی برای‬ ‫ان شــود‪ .‬پیشنهاد می دهم که اســتان اصفهان برای‬ ‫طرح های مربوط به اشــتغال و مقابله با بیکاری پایلوت‬ ‫کشور شــده و اختیارات الزم از سوی دولت به استاندار‬ ‫داده شود‪ .‬چند ماه پیش در یادداشتی نوشتم که صدسال‬ ‫طول می کشــد که یک فرد از قشــر متوســط جامعه‬ ‫صاحب مسکن شــود که این عدد اکنون به ‪ ۱۷۸‬سال‬ ‫رســیده است‪ .‬ادامه وضعیت افزایش قیمت مسکن‪ ،‬ان‬ ‫را از کنترل خارج می کند اما اگر سیاست درستی اعمال‬ ‫شــود‪ ،‬هنوز هم قابل مدیریت است‪ .‬دولت قول ساخت‬ ‫یک میلیون مسکن در سال را داده که امیدوارکننده است‬ ‫امــا بار تمام این موارد نباید روی دوش دولت باشــد و‬ ‫شــهرداری ها و خیرین نیز باید کمــک کنند؛ بنابراین‬ ‫دولــت باید پای کار بیاید و مــردم نیز همراهی کنند تا‬ ‫سیر صعودی قیمت مسکن شکسته شود‪ .‬ارتباط با مردم‬ ‫و اخالق مداری شــهید اقارب پرســت یک الگو برای‬ ‫شــهرداران مناطق جهت تکریم ارباب رجوع است و بنا‬ ‫به تجربه ای که در تمام این ســال ها داشته ام‪ ،‬هیچ چیز‬ ‫جز تکریم مردم نمی تواند عملکرد مدیران را نشان دهد‪.‬‬ ‫ما امده ایم تا برای مردم کار کنیم و اگر خالف ان عمل‬ ‫کردیم دروغ گفته ایم‪.‬‬ ‫خرســندم که تذکر چند هفته پیشم در منطقه سه‬ ‫عملی شــد و یکی از ساکنان این منطقه چند روز پیش‬ ‫گفت که برای اخذ پروانه ساخت وساز اقدام کرده و روند‬ ‫صدور پروانه سه زمان برده است‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫فرونشســت اصفهان جدی بوده و بناهای تاریخی‬ ‫این شــهر که مقاومت چندانی ندارد را مورد تهدید قرار‬ ‫داده است‪ ،‬خطاب به مسئوالن امر عرض می کنم؛ حتما‬ ‫باید مســجد جامع‪ ،‬چهل ستون و منارجنبان فروریزد تا‬ ‫به جدی بودن این موضوع پی ببرید؟ ریشه فرونشست‬ ‫بحران اب است‪ ،‬از سال ‪ ۸۰‬که مصوبه طرح اب رسانی‬ ‫بهشت اباد تصویب شد‪ ،‬هنوز به نتیجه نرسیده است‪ .‬ایا‬ ‫هیچ زمان قرار نیســت طرح بهشت اباد حل شود؟ اگر‬ ‫قرار نیست انجام شود‪ ،‬ان را رها کنید و اگر قرار است به‬ ‫اتمام برسد هرچه سریع تر عمل شود‪ .‬استاندار قبلی بسیار‬ ‫برای نتیجه رسیدن طرح های اب رسانی تالش کرد اما‬ ‫نشــد و بیم ان داریم که استاندار جدید هم بعد از چهار‬ ‫سال بگوید تالش کردیم اما نشد‪ .‬من از دولت و مجلس‬ ‫دیگر انتظاری ندارم و اکنون تنها چیزی که می توان به‬ ‫ان برای رفع مشکالت زاینده رود امیدوار بود را تصمیم‬ ‫جمعی و مصوبه ســران سه قوه می دانم‪ .‬سران سه قوه‬ ‫باید تکلیف ‪ ۲۰‬ســاله اصفهان را برای نتیجه رسیدن‬ ‫طرح های اب رسانی روشن کنند و بدانند اگر معضل اب‬ ‫اصفهان برطرف شود‪ ،‬هم بحران اشتغال اصفهان حل‬ ‫می شود هم گردشگری رونق می یابد‪ .‬شنیده ایم که مقام‬ ‫معظم رهبری با مشاهده وضعیت زاینده رود گفته اند که‬ ‫دیدن این رودخانه بدون اب برایم سخت است‪ ،‬بنابراین‬ ‫همه باید در این راســتا تالش کننــد و نگذارند تبعات‬ ‫بی ابی‪ ،‬سرمایه های تاریخی و گردشگری اصفهان را از‬ ‫بین ببرد زیرا با این سرمایه می توان اقتصاد تمام کشور‬ ‫را رونق بخشید‪.‬‬ ‫کارکنان ان با حجم زیادی از کار و وظیفه مواجه بوده اند که‬ ‫از زحمات ان ها تقدیر می کنیم‪ ،‬اما کمبودها و مقرراتی در باغ‬ ‫رضوان اســت که موجب نارضایتی مردم می شود‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫دسترسی به قطعات تازه تاسیس و هم جواری ان ها با محیط‬ ‫متعلق به سازمان بازیافت موجب نارضایتی مردم شده که باید‬ ‫هرچه سریع تر رسیدگی شود بنابراین شهردار اصفهان باید در‬ ‫نخستین فرصت برای انتصاب مدیر سازمان اقدام و شخصا‬ ‫مشکالت را رفع کند؛ الزم است نمایندگان شورا در سازمان‬ ‫ارامستان نیز وقت بیشتری برای رفع مشکالت این سازمان‬ ‫صرف کنند‪ .‬قربانی گفت‪ :‬الیحه ای برای رفع مشکالت باغ‬ ‫رضوان به شورای شهر ارائه شده که پس از بررسی در جلسه‬ ‫کمیسیون تلفیق‪ ،‬در صحن علنی هفته اینده بررسی می شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬عبور و مرور نابینایان در شهر تسهیل شود‬ ‫او به روز جهانی نابینایان اشــاره و اضافه کرد‪ :‬مدیریت‬ ‫شهری باید نسبت به مسائل این قشر اهتمام بیشتری داشته‬ ‫و موانعی که در عبور و مرور شهروندان دارای معلولیت بینایی‬ ‫اخالل ایجاد کرده و موجب ازردگی خاطرشــان می شود را‬ ‫برطــرف کند‪ .‬توجه به حقوق نابینایان و اموزش مردم برای‬ ‫شناخت این حقوق و ایجاد امکانات موردنیاز و مناسب سازی‬ ‫فضاهای شهری برای دسترس پذیری بیشتر افراد نابینا‪ ،‬دیگر‬ ‫موارد مورد تاکید این عضو شورا به مناسبت روز عصای سفید‬ ‫بود‪.‬‬ ‫توجه به ورزش و سالمت در بودجه شهر‬ ‫او با اشاره به تقدیر از فاطمه عادلی‪ ،‬زهره کودایی و مینا‬ ‫نافعی‪ ،‬ملی پوشان شاغل در تیم های فوتبال بانوان اصفهانی‬ ‫در این جلسه اشــاره کرد و گفت‪ :‬این تقدیر نشان از توجه‬ ‫مدیریت شــهری به افتخارافرینان در عرصه ملی است‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬رقم قابل توجهی برای توسعه ورزش و ارتقای سالمت‬ ‫مردم در بودجه شــهر وجود دارد و در سال های اینده به این‬ ‫موضوع توجه بیشتری می شود‪.‬‬ ‫قربانی با اشاره به افتخارافرینی کشتی گیران در مسابقات‬ ‫جهانی از رسول جزینی‪ ،‬مربی اصفهانی تیم ملی تقدیر کرد‬ ‫و اقدام محمدرضا گرایی در اهدای مدال به شهید را نشان از‬ ‫روحیه پهلوانی او دانست‪.‬‬ ‫مجید نادراالصلی‪-‬رئیس کمیسیون اب و مناطق کم برخوردار شورا‬ ‫شورای ششم نباید دچار روزمرگی شود‬ ‫به عنوان نمایندگان مردم متعهدیم در انجام عمل‬ ‫صالح از دیگران پیش قدم باشیم‪ ،‬خدمت به خلق خدا‬ ‫از اموری اســت که می توان تعبیر به عمل صالح کرد‪.‬‬ ‫به مردم قول داده ایم هم خود صالح باشــیم و هم در‬ ‫جهت ایجاد جامعه صالــح تالش کنیم‪ ،‬جامعه صالح‬ ‫محقق نمی شود مگر با شناخت مشکالت و مسائل و‬ ‫اولویت بندی برای رسیدن به اهداف‪ .‬با اشاره به گذشت‬ ‫بیش از ‪ ۷۰‬روز از شروع تیم کاری اصولگرایان و بیش‬ ‫از یک ماه از ســپردن سکان شــهر به دست شهردار‬ ‫اصفهان‪ ،‬می گویم مردم نگران مشــکالت هستند و‬ ‫می خواهند بدانند این شورا هم دچار روزمرگی می شود‬ ‫یا برای برنامه های جامع و اصولی شــهر طرح و نقشه‬ ‫دارد؟ بیاید شــفاف باشیم و ببینیم جریان امور شورا در‬ ‫این مدت به چه صورت بوده اســت‪ .‬اگرچه جلســات‬ ‫و گفت وگوی زیادی انجام شــده اما هنوز به گفتمان‬ ‫واحد نرسیده ایم‪ ،‬در مورد بحرانی مثل فرونشست زمین‬ ‫در اصفهان به ادبیات واحد نرســیده ایم و امروز هنوز‬ ‫مسئوالن امر از خواب بیدار نشده اند‪ ،‬اما اگر شکاف های‬ ‫ناشــی از فرونشســت زمین در یکــی از اثار تاریخی‬ ‫اصفهــان اتفاق افتد جنجالی در دنیا به راه می افتد‪ .‬در‬ ‫این زمینه نهضت اطالع رســانی به راه افتاده اما باید‬ ‫چاره علمی و عملی اندیشــیدید‪ .‬باید ببینیم قرار است‬ ‫مثل برخی نهادهای خیریه درصدد دادن ماهی به مردم‬ ‫باشــیم یا به انها ماهیگیری یاد بدهیم‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫باید جامعه جوانی که دچار مشــکالت متعدد شده را‬ ‫دریابیم‪ ،‬چراکه اگر بتواند به توانایی های خود تکیه کند‬ ‫اتفاقات خوبی می افتد‪ ،‬اما همچنان خیل جوانان بیکار‬ ‫روح و روان جامعه را ازار می دهد‪ .‬نزدیک سه ماه است‬ ‫موضوع هوشمندسازی و راه اندازی خدمات الکترونیکی‬ ‫به خصوص در حوزه شهرسازی مطرح است‪ ،‬اما هنوز‬ ‫در اول راه هســتیم‪ .‬ما اعضای شورای شهر اصفهان‬ ‫در انتظــار اجرای این طرح در کوتاه ترین زمان ممکن‬ ‫هستیم‪ .‬امروز اصفهان ظرفیت های فوق العاده ای برای‬ ‫شهرداری فراهم کرده تا به درامد پایدار و اقتصاد پویا‬ ‫فکر کند‪ .‬در این زمینــه می توانیم از صاحب نظران و‬ ‫اندیشمندان دعوت به ارائه طرح کنیم‪ ،‬چون شکوفایی‬ ‫اقتصاد اصفهان در دســت پرتوان اهل ان اســت که‬ ‫باید به خوبی از ان اســتفاده کنیم‪ .‬استفاده صحیح از‬ ‫ظرفیت های تاریخی‪ ،‬می تواند شکوفایی را به صنعت‬ ‫گردشگری اصفهان برگرداند‪ ،‬ارزش برخی از خانه های‬ ‫تاریخی اصفهان کمتر از هتل عباســی نیســت‪ ،‬اما‬ ‫بخشی از انها در کف نهادهایی مثل شهرداری‪ ،‬میراث‬ ‫فرهنگی و سازمان هایی است که نه تنها درامدی ندارند‬ ‫بلکه هزینه ساز شده اند‪ .‬هنوز در بسیاری از مدیریت ها و‬ ‫شرکت های زیرمجموعه خدمات شهری اتفاق خاصی‬ ‫رخ نداده‪ ،‬اگرچه شهردار کمتر از یک ماه مشغول به کار‬ ‫شــده‪ ،‬اما وقت تنگ است و کار بسیار‪ .‬روند فعالیت ها‬ ‫حتی در خدمات نظافتی کند است و از شهردار اصفهان‬ ‫درخواســت می کنم برنامه ها و چگونگی رســیدن به‬ ‫اهداف برای خدمت رســانی بهتر به مردم ساماندهی‬ ‫شود‪ .‬از شهردار اصفهان می خواهم از خیل عظیم بدنه‬ ‫مومن‪ ،‬انقالبی و متخصص شــهرداری استفاده بهینه‬ ‫کند‪ .‬بخشــی از انتصابات شــما اگرچه برای هریک‬ ‫توضیحاتی دارید اما مورد اعتراض است‪ ،‬باید از عناصر‬ ‫فهیم و جهادی استفاده کنید و این حداقل انتظار شورا‬ ‫اســت و باید خود را ملزم به اجرای سیاست های شورا‬ ‫بدانید‪ .‬چاره برخی مسائل را از پیش بیندیشید و نگذارید‬ ‫به تریبون ها و محافل کشیده شود‪.‬‬ ‫به گفته رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اردستان فعالیت‬ ‫سینما فرهنگ این شهرستان پس از ‪ ۱۸‬ماه تعطیلی به دلیل‬ ‫شیوع ویروس کرونا از سر گرفته شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬فضل ا‪ ...‬بصیرت با بیان اینکه با مصوبه‬ ‫ستاد ملی مقابله با کرونا‪ ،‬سینماها از شغل های گروه سه به گروه‬ ‫‪ ۲‬منتقل شدند‪ ،‬افزود‪ :‬با این مصوبه فعالیت این مجموعه ها‬ ‫در شهرهای با وضعیت زرد و نارنجی منعی ندارد و به همین‬ ‫دلیل فعالیت سینمای اردستان بار دیگر اغاز شد‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫فعالیت سالن سینما فرهنگ اردستان با تصمیم ستاد ملی مقابله‬ ‫با کرونای شهرستان از ساعت ‪ ۱۸‬دیروز با ‪ ۵۰‬درصد ظرفیت‬ ‫و اکران فیلم سینمایی دینامیت از سر گرفته شد‪ .‬رئیس اداره‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی اردستان اظهار داشت‪ :‬سینما فرهنگ‬ ‫این شهرستان از امروز نیز با سه نوبت کاری در ساعت های‬ ‫‪ ۱۸ ،۱۶‬و ‪ ۲۰‬و رعایت شیوه نامه های بهداشتی‪ ،‬اماده میزبانی از‬ ‫عالقه مندان است‪ .‬بصیرت از مراجعه کنندگان خواست که هنگام‬ ‫ورود به سالن سینما عالوه بر استفاده از ماسک‪ ،‬فاصله گذاری‬ ‫اجتماعی را نیز رعایت کنند و افراد مشکوک به کرونا در سالن‬ ‫حاضرنشوند‪.‬‬ ‫جشن رهایی معتادان‬ ‫بهبودیافته در کنگره‪۶۰‬‬ ‫اردستان‬ ‫کنگره ‪ ۶۰‬در اردستان تاکنون ‪ ۳۸‬نفر را از اعتیاد رهایی داده‬ ‫و درمان کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوسیما‪ ،‬مسئول کنگره ‪ ۶۰‬در‬ ‫استان اصفهان در مراسم جشن رهایی معتادان بهبودیافته در‬ ‫کنگره ‪ ۶۰‬اردستان با بیان اینکه این کنگره از دو سال پیش‬ ‫فعالیت خود را با پی گیری های فرماندار این شهرستان اغاز‬ ‫کرده است گفت‪ :‬هم اکنون ‪ ۶۱‬نفر در اردستان در این کنگره‬ ‫عضو و در حال درمان هستند‪ .‬اصغر منصوری با بیان اینکه‬ ‫درمان در کنگره ‪ ۶۰‬کامال رایگان است افزود‪ :‬افراد در کنگره‬ ‫‪ ۶۰‬پس از ‪ ۱۱‬ماه درمان می شوند‪ .‬او گفت‪ :‬این کنگره در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۴‬در اصفهان پایه گذاری شده است و در حال با حاضر ‪۱۸‬‬ ‫نمایندگی در این استان فعال و از این تعداد نمایندگی ‪ ۶‬دفتر‬ ‫در اصفهان و ‪ ۱۲‬دفتر در شهرستان های استان است‪ .‬مسئول‬ ‫کنگره ‪ ۶۰‬در استان اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر ‪۱۴‬‬ ‫هزار نفر در استان اصفهان عضو کنگره ‪ ۶۰‬هستند و ‪ ۸‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬نفر نیز درمان شده اند گفت‪ :‬در استان اصفهان ‪۱۳۰۰‬‬ ‫نفر راهنمای اقا و خانم در درمان افراد معتاد به صورت رایگان‬ ‫فعالیت می کنند‪ .‬فرماندار اردستان نیز گفت‪ :‬ریشه بسیاری از‬ ‫جرائم و ناهنجاری های اجتماعی به اعتیاد برمی گردد‪ .‬حمیدرضا‬ ‫تاملی افزود‪ :‬از تاثیر کار کنگره ‪ ۶۰‬در درمان و ریشه کنی اعتیاد‬ ‫باید تقدیر کرد‪.‬‬ ‫بهره برداری از محور دهق –‬ ‫میمه در سال اینده‬ ‫به گفته معاون فنی و نظارت راه روستایی استان اصفهان‬ ‫محور دهق به سمت میمه در سال ‪ ۱۴۰۱‬به بهره برداری‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫سعید خدابخشی به مهر گفت‪ :‬پروژه احداث محور دهق به‬ ‫سمت میمه به طول تقریبی ‪ ۳۵‬کیلومتر که با مشارکت خیر‬ ‫راه ساز و به کارفرمایی خیریه امام رضا (ع) در حال انجام است‪،‬‬ ‫هم اکنون عملیات اجرایی ان تا مرحله قشر اساس و ابنیه فنی‬ ‫به اتمام رسیده و اماده اجرای قشر اسفالت است‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫عملیات اجرایی این پروژه در سال ‪ ۱۳۹۶‬با هدف کاهش‬ ‫مسیر محور دهق ‪ -‬میمه اغاز شده است و با توجه به اقدامات‬ ‫به عمل امده و پیشرفت فیزیکی قابل توجه پیش بینی می شود‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۱‬به بهره برداری برسد‪ .‬معاون فنی و نظارت‬ ‫راه روستایی استان اصفهان گفت‪ :‬با احداث محور میمه به‬ ‫دهق بخشی از بار ترافیکی استان چهارمحال و بختیاری به‬ ‫نجف اباد – دهق – علویجه – میمه – تهران که دارای‬ ‫رفت وامد شبانه روزی حجم زیادی از خودروهای سبک و‬ ‫سنگین است‪ ،‬روان تر می شود‪ .‬او با بیان اینکه تاکنون مبلغ ‪۹۵‬‬ ‫میلیارد ریال توسط خیر راه ساز برای احداث این پروژه هزینه‬ ‫شده است‪ ،‬ابراز داشت‪ ۵۰ :‬هزار تن اسفالت توسط اداره کل‬ ‫راهداری و حمل ونقل جاده ای اجرا خواهد شد که بدین ترتیب‬ ‫احجام فنی به کاررفته در این پروژه شامل ‪ ۲۱۰‬هزار مترمکعب‬ ‫خاک برداری‪ ۴۱۶ ،‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مترمکعب خاک ریزی‪۱۳۶ ،‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬مترمکعب زیراساس و اساس بوده همچنین ‪۸۵.۴‬‬ ‫تن ارماتوربندی و ‪ ۵‬هزار و ‪ ۴۲۹‬مترمکعب بتن ریزی انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫دوشنبه | ‪ 26‬مهر ‪ | 1400‬ســـال پانزدهم | شـــمــاره ‪4190‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫کاهش فقر در پی تغییر‬ ‫نگاه سیاسی حاکمان به جامعه‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫‪ ۳۰۵‬کتاب درسی به ‪ QR‬کد‬ ‫تجهیزشدند‬ ‫امسال برای نخستین بار کتاب های درسی در همه مقاطع‬ ‫تحصیلی مجهز به رمزینه های ســریع پاســخ (بارکدهای‬ ‫هوشــمند) شــده اند و به این ترتیب امکان دسترســی به‬ ‫محتوای تکمیلی اموزشی از طریق گوشی تلفن همراه برای‬ ‫دانش اموزان فراهم شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬با اوج گرفتن همه گیری کرونا و تعطیلی‬ ‫مدارس از سال گذشــته‪ ،‬اموزش غیرحضوری از طریق‬ ‫فضای مجازی به عنوان اموزش جایگزین در جریان است‪.‬‬ ‫در این میان گوشی های تلفن و سیستم های رایانه ای به‬ ‫جزء جدایی ناپذیر اموزش الکترونیک تبدیل شده اند‪ .‬وزارت‬ ‫اموزش وپرورش از سال گذشته اقدام به راه اندازی پلتفرم‬ ‫اختصاصی اموزش تحت عنوان شبکه شاد کرد‪ .‬سازمان‬ ‫پژوهش و برنامه ریزی اموزشی نیز متناسب سازی محتوای‬ ‫درســی ویژه دوران کرونا را در دستور کار قرار داد و مجهز‬ ‫کردن کتاب های درسی به کیوارکدها را در راستای تقویت‬ ‫محتوای اموزشی عملیاتی کرد‪ .‬رمزینه سریع پاسخ یا ‪QR‬‬ ‫‪ ،CODE‬بارکدی دوبعدی است که کاربر‪ ،‬گوشی همراه را‬ ‫مستقیم به محتوای موضوع در دست بررسی اعم از ایمیل‪،‬‬ ‫وب سایت‪ ،‬فیلم‪ ،‬عکس‪ ،‬انیمشین‪ ،‬کتاب الکترونیک و غیره‬ ‫متصل می کند‪ ۳۰5.‬کتاب در دوره های ابتدایی‪ ،‬متوسطه‬ ‫اول و دوم و ‪ ۱۲۵‬کتاب در شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش‬ ‫دارای رمزینه های سریع پاسخ هستند‪ .‬به عبارت دیگر تمام‬ ‫دروس دوره ابتدایی‪ ،‬تمام دروس دوره متوسطه اول‪ ،‬تمام‬ ‫دروس متوســطه دوره دوم نظری و ‪ ۱۲۵‬کتاب اصلی در‬ ‫شاخه فنی وحرفه ای و کاردانش به کیوارکدها مجهز شده اند‬ ‫و قرار است این محتواها متناسب با پیشرفت برنامه درسی‬ ‫دانش اموزان به روزرسانی شــوند‪ .‬برای استفاده از رمزینه‬ ‫سریع پاسخ‪ ،‬الزم است ابتدا نرم افزار ‪ QR CODE‬خوان‬ ‫را نصــب و راه اندازی کنید‪ .‬دوربین تلفن همراه خود را به‬ ‫رمزینه سریع پاسخ موردنظر در صفحه کتاب نزدیک کنید تا‬ ‫تصویر واضحی از بارکد ثبت شود‪ .‬بر این اساس اطالعات‬ ‫موردنظر درس مربوطه که در سایت رشد بارگذاری شده‬ ‫است به صورت دسته بندی نمایش داده می شود‪ .‬رمزینه ها‬ ‫در ابتدای هر کتاب و هر فصل محتوای افزوده مناسب با‬ ‫درس را در اختیــار دانش اموزان قرار می دهد که راهنمای‬ ‫اســتفاده از ان در تصویر زیر قابل مشــاهده است‪ :‬علی‬ ‫محبی‪ ،‬قائم مقام رئیس ســازمان پژوهش و برنامه ریزی‬ ‫اموزشی توضیحاتی درباره درج رمزینه های سریع پاسخ‬ ‫(‪ ، )QR code‬کاربرد و نحوه استفاده از انها در کتاب های‬ ‫درسی ارائه کرد و گفت‪ :‬با توجه به شرایط حاکم بر اموزش‬ ‫که از سال گذشته با ان مواجه بودیم سازمان پژوهش در‬ ‫سال تحصیلی جدید دو کار بزرگ انجام داد که یکی از انها‬ ‫رمزینه های سریع پاسخ بود‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫فقر از بزرگ ترین مشکالت جوامع انسانی بوده و عمری به درازی‬ ‫زندگی بشر دارد‪ ،‬ریشه بسیاری از اسیب های اجتماعی در جوامع‪،‬‬ ‫فقر و بیکاری است‪ .‬فقر انگیزه روی اوری به کج روی را افزایش‬ ‫می دهد در جوامعی که درصد بیکاری و فقر روبه افزایش باشد‬ ‫اسیب های اجتماعی نیز به همان نسبت افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫به گــزارش ایمنا‪ ،‬فقر و نابرابری هــای اقتصادی از مهم ترین‬ ‫معضالت جامعه بشری و بدترین اسیب های اجتماعی است‪ .‬فقر‬ ‫با ضعف بنیه اقتصادی‪ ،‬نارسایی در تندرستی‪ ،‬افزایش مرگ ومیر‪،‬‬ ‫شــیوع بیماری های روانی‪ ،‬شکست تحصیلی و ارتکاب جرائم‬ ‫ارتبــاط دارد‪ .‬این پدیده ناخوشــایند اجتماعی به طور ذاتی یک‬ ‫مشکل و اسیب اســت‪ ،‬اما به این معنا نیست که تمام افرادی‬ ‫که زیرخط فقر زندگی می کنند‪ ،‬افرادی نابسامان و برای اجتماع‬ ‫مشکل ساز هستند‪ .‬فقر زمینه ســاز بروز اسیب های اجتماعی‬ ‫اســت که باعث ایجاد زمینه کج روی در افراد می شود‪ .‬بسیاری‬ ‫از جامعه شناسان بر این باورند که میان فقر و انحرافات اجتماعی‬ ‫ارتباط معناداری وجود دارد‪ ،‬بیکاری نیز در افزایش اســیب های‬ ‫اجتماعی نقش تعیین کننده ای دارد‪ ،‬چراکه می تواند باعث بروز‬ ‫انحرافات‪ ،‬ارتکاب جرم و یا فساد شود‪ .‬برخی جامعه شناسان از‬ ‫بیکاری به عنوان عامل اصلی نابودی نظم اجتماعی یاد می کنند‬ ‫که متاسفانه می تواند همبستگی‪ ،‬همدلی و همدردی را در جامعه‬ ‫از بین ببرد‪ .‬بسیاری از روانشناسان هم بیکاری را به عنوان یکی‬ ‫از ریشــه های اصلی بزهکاری و کج روی افراد در جامعه عنوان‬ ‫می کنند‪ ،‬چرا که بیکاری باعث می شود فرد برای گذران اوقات‬ ‫خود جذب مراکز تجمع افراد بزهکار شود و به مرورزمان به دام‬ ‫انواع کج روی های اجتماعی کشیده شوند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬پدیده شوم فقر ریشه اسیب های اجتماعی‬ ‫است‬ ‫امان اهلل قرایی مقدم‪ ،‬جامعه شــناس در خصوص ارتباط فقر و‬ ‫ســونامی اســیب های اجتماعی‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬در زمان فعلی‬ ‫همه چیز حول محور اقتصادی می چرخد‪ ،‬فقر پدیده شومی است‬ ‫که وقتی وارد جامعه ای شود‪ ،‬می تواند انواع اسیب های اجتماعی‬ ‫مانند بزهکاری‪ ،‬جرم‪ ،‬طالق‪ ،‬روابط نامشــروع‪ ،‬روســپی گری‪،‬‬ ‫فرار دختران‪ ،‬دزدی‪ ،‬قتل جنایت‪ ،‬معتادان متجاهر‪ ،‬خودکشــی‪،‬‬ ‫کارتن خوابی‪ ،‬ســرقت را ایجاد کند‪ .‬او اضافه می کند‪ :‬بر اساس‬ ‫تئوری «رابرت مرتون» جامعه شــناس امریکایی نخستین و‬ ‫اساسی ترین نیاز هر انسان تامین معیشت و نیازهای اولیه مانند‬ ‫خوراک‪ ،‬پوشاک و مسکن است‪ ،‬وقتی این نیازها برای افراد هر‬ ‫جامعه ای تامین نشود‪ ،‬باید شاهد بروز بیشتر اسیب های اجتماعی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1470‬برابر اراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مستقر در واحد ثبتی لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی ذیل محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا مشخصات متقاضی و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪۱۵‬‬ ‫روز در روزنامه های تعیین شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی لنجان اگهی می شود در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت ‪ ۲‬ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک لنجان تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ 140060302015001246‬مورخ ‪ 1400/06/25‬اقای خانم اشرف ریحانی فرزند احمد‬ ‫نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 96/96‬مترمربع مفروز از پالک ‪ -107‬اصلی واقع در زرین شهر‬ ‫بخش ‪ ۹‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/07/11‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز دوشنبه مورخ‬ ‫‪ 1400/07/26‬مصطفی شمسی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان ‪ /1184316‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪-1-1686‬رای شماره ‪ 140060302026007440‬مورخ ‪ 1400/06/10‬هیات یک اقای حسن یزدانی‬ ‫چمزینی به شناسنامه شماره ‪ 3288‬کدملی ‪ 1285163702‬صادره اصفهان فرزند علی یار بصورت‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 130/38‬مترمربع از پالک شماره ‪ 11‬فرعی از ‪ 452‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ 16‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه‬ ‫از مالکیت غالمرضا باقر دهنوی‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین‬ ‫جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/26 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1201901‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1655‬برابر رای شماره ‪ 140060302007002100‬مورخ ‪ 1400/6/9‬هیات اول موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حشمت اله اسحقی شاه شمس الدینی فرزند رضا‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 1‬و کدملی ‪ 1111395901‬صادره از فالورجان در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت‬ ‫‪ 24/47‬مترمربع پالک ‪ 411‬اصلی واقع در شرودان فالورجان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اقای‬ ‫دکتر مهدی کیانی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز‬ ‫اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می‬ ‫توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/26 :‬محمدعلی ناظمی اشنی‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان ‪ /1200687‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1683‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫باشیم‪ .‬این جامعه شــناس‪ ،‬تصریح می کند‪ :‬در حال حاضر امار‬ ‫پســرانی که هنوز ازدواج نکرده اند بیش از دختران نشــان داده‬ ‫می شود‪ ،‬دلیل این اتفاق مشکالت اقتصادی جامعه است‪ ،‬در حال‬ ‫حاضر به میزان زیادی شکاف طبقاتی عمیق و توزیع ناعادالنه‬ ‫ثروت در اجتماع را می بینیم که عده قلیلی از سیری و اکثریت هم‬ ‫از گرسنگی و فقر از بین می روند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ارتباط توزیع ناعادالنه ثروت با پدیده فقر‬ ‫قرایی مقدم‪ ،‬تاکید می کند‪ :‬فقر ایمان و اعتقادات افراد را از بین‬ ‫می برد و در یک اجتماع همه موارد وابسته به اقتصاد است‪ ،‬فرض‬ ‫کنید یک میز فلزی روبه روی ما قرار دارد و همه این نابسامانی‪،‬‬ ‫بیکاری‪ ،‬اعتیاد‪ ،‬فرار و سرقت‪ ،‬طالق و موارد دیگر از اسیب های‬ ‫اجتماعی را مثل براده های اهن روی این میز ریخته اند‪ ،‬از زیر این‬ ‫میز یک اهن ربا به نام اقتصاد را به هر طرف بچرخانیم براده های‬ ‫اهن حول محور ان حرکت می کنند‪ .‬او می افزاید‪ :‬بنابراین فقر‬ ‫پدیده ای شوخی نیست و در جامعه ای که فقر وجود دارد نمی توان‬ ‫مانع بروز اسیب های اجتماعی شد‪ ،‬در واقع برای افراد ان جامعه‬ ‫کارتن خوابی‪ ،‬سرقت و موارد دیگر مسئله نیست‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫در کالن شــهر تهران در تعدادی از پارک ها شاهد کارتن خوابی‬ ‫زنان و بچه فروشی هستیم‪ .‬ریشه فقر وابسته به توزیع ناعادالنه‬ ‫ثروت است‪ .‬قرایی مقدم‪ ،‬تصریح می کند‪ :‬مطابق امارهای اعالم‬ ‫شده ‪ ۶۰‬میلیون نفر در جامعه نیازمند تامین معیشت هستند و‬ ‫‪ ۳۰‬میلیون نفر هم زیرخط فقر قــرار دارند و دچار بزهکاری و‬ ‫اسیب های اجتماعی در جامعه می شوند‪ .‬توزیع ناعادالنه ثروت در‬ ‫اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود‬ ‫را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره‪ 1400/06/14-7292‬هیات اول خانم شهین کاظمی رنانی به شناسنامه شماره ‪182‬‬ ‫کدملی ‪ 1290239223‬صادره اصفهان فرزند اصغر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪93/06‬‬ ‫مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 862‬فرعی از ‪ ۱۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک‬ ‫غرب اصفهان از مالکیت عباس عرب از مورد ثبت صفحه ‪ 427‬دفتر ‪ 503‬امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/07/26 :‬شهریاری‪ -‬رئیس منطقه‬ ‫ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪ /1202012‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1691‬برابر رای شماره ‪ 1852‬مورخ ‪ 1400/6/25‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مالکیت اقای مهرداد شهریاری به شناسنامه شماره ‪ 109‬کدملی‬ ‫‪ 1288963254‬صادره اصفهان فرزند خدامراد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 167/94‬مترمربع‬ ‫مفروزی از پالک شماره ‪ 61‬فرعی از ‪ 4483‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به‬ ‫این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/26 :‬مهدی شبان‪ -‬رئیس ثبت‬ ‫اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪ /1202080‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1684‬رای شماره ‪ 140060302026005661‬مورخ ‪ 1400/04/20‬هیات یک خانم جمیله رحیمی‬ ‫عسکرانی به شناسنامه شماره ‪ ۱‬کدملی ‪ 54۹۹۷۱۰۰۸۲‬صادره تیران فرزند على نسبت به سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 195/38‬مترمربع از پالک شماره ‪ 7‬فرعی از ‪۱۵۱۷۷‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی‬ ‫میباشد‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 140060302026005659‬مورخ ‪ 1400/04/20‬هیات یک اقای محمدرضا شریف مرادی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 5۲4۸‬کدملی ‪ ۱۲۸۸4۰۰4۳۸‬صادره اصفهان فرزند منوچهر نسبت به یک دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 195/38‬مترمربع از پالک شماره ‪ ۷‬فرعی از ‪۱۵۱۷۷‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی‬ ‫میباشد‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 140060302026005657‬مورخ ‪ 1400/04/20‬هیات یک خانم سیده لیال نوری به‬ ‫شناسنامه و کدملی ‪ ۱۲۷۱۳۳۰6۷۹‬صادره اصفهان فرزند حسن نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 195/38‬مترمربع از پالک شماره ‪ ۷‬فرعی از ‪ ۱۵۱۷۷‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین‬ ‫جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/26 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1201839‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1573‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫جامعه و بروز بیماری در بین اقشار پایین جامعه باعث گستردگی‬ ‫اسیب های اجتماعی در بین افراد فقیر می شود‪ .‬این جامعه شناس‪،‬‬ ‫اظهار می کند‪ :‬با درامدهای فعلی جامعه با توجه به شرایط تورم‬ ‫در کشور اکثریت افراد اجتماع فقیر حساب می شوند‪ ،‬اما به نظرم‬ ‫هنــوز باورها و اعتقادات اجتماعی باعث کاهش جرم در جامعه‬ ‫می شود‪ ،‬باید مسئوالن تدبیری برای کارافرینی و از بین بردن‬ ‫اوقات بیکاری زندانیانی که از حبس خارج می شوند‪ ،‬داشته باشند‬ ‫در حقیقت بیکاری این افراد ریشه همه فسادهای اجتماع است و‬ ‫افراد بیکار دوباره به دنبال جرم و بزهکاری می روند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ریشه کنی فقر و لزوم اصالح اقتصاد جامعه‬ ‫او در خصوص راه حل جامعه شناســان برای کاهش اسیب های‬ ‫اجتماعی و ریشه کنی فقر در اجتماع‪ ،‬تاکید می کند‪ :‬رفع بیکاری‪،‬‬ ‫توزیع عادالنــه ثروت‪ ،‬به کارگیری مدیران الیق و شایســته‪،‬‬ ‫مشارکت و همکاری با دولت های خارجی برای واردت و صادرات‬ ‫در کاهش اســیب های اجتماعی و ریشه کنی فقر تاثیر مثبتی‬ ‫دارد‪ ،‬باید مسئوالن کشــور از قاچاق کاال در کشور جلوگیری‬ ‫کنند‪ ،‬قاچاقچیان کاال در جامعه به شدت مجازات شوند‪ ،‬به دلیل‬ ‫اینکه قاچاقچیان کاال بــا قاچاق کاالها خریدوفروش تولیدات‬ ‫داخل کشــور را از بین می برند و باعث ورشکســتگی بسیاری‬ ‫کارخانه ها و تولیدکننده های داخلی و بیکاری بسیاری از جوانان‬ ‫می شوند‪ .‬قرایی مقدم‪ ،‬اضافه می کند‪ :‬اقتصاد کشور سیاست زده‬ ‫و بیکاری ریشــه همه فسادها و اسیب ها است‪ ،‬ایجاد اشتغال و‬ ‫کارافرینی برای جوانان و زندانیان ازاده شــده از حبس نیازمند‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫امدادرسانی به ‪ ۱۹۷‬اسیب دیده‬ ‫در هفته سوم مهرماه‬ ‫هزینه گزاف برای اماده ســازی زیرساخت ها بوده و توجه دولت‬ ‫در این بخش و هزینه برای کارافرینی امری ضروری اســت‪،‬‬ ‫در تعدادی از کالن شــهرها امار حاشیه نشینی هم بسیار زیاد و‬ ‫حاشیه نشینی و بیکاری در کالن شهرها موجب افزایش جرم و‬ ‫بزهکاری است‪ .‬این جامعه شناس‪ ،‬تصریح می کند‪ :‬ریشه فقر در‬ ‫کشور نابسامانی اقتصادی است تا زمانی که اقتصاد در جامعه ای‬ ‫اصالح نشود فقر نیز ریشه کن نمی شود‪ ،‬به خصوص در جهان‬ ‫حاضر به قول «پیتیریم سوروکین» استاد دانشگاه هاروارد «در‬ ‫حال حاضر جهان در حالت ذهنیت حسی و مادی به سر می برد‪،‬‬ ‫یعنی همه چیز مادی‪ ،‬ظاهری‪ ،‬حسی و بر مبنای پول شده است‪،‬‬ ‫این اتفاق موجب شده تا مادیان و ظواهر بیش از هر چیز دیگری‬ ‫ارزش داشته باشند»‪ ،‬متاسفانه امروز در جامعه می بینیم که ریشه‬ ‫همه مشکالت فقر و اقتصاد کشور است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬وجود دو نوع فقر مطلق و نسبی در جوامع‬ ‫مرتضی پدریان جامعه شناس با اشــاره به وجود دو نوع فقر در‬ ‫جامعه‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬دو نوع فقر نسبی و مطلق در اجتماع وجود‬ ‫دارد و بر اساس درامد جامعه و فقر نسبی خط فقر در جامعه تعیین‬ ‫می شود‪ ،‬انچه مهم اســت اینکه در شرایط فعلی از فقر نسبی‬ ‫گذشتیم و به فقر مطلق رسیده ایم‪ .‬او اضافه می کند‪ :‬فقر نسبی‬ ‫با توجه به میزان درامد جامعه ســنجیده می شود و فقر مطلق‬ ‫نسبت به تامین نیازهای هر فرد و خانواده ای تعیین می شود‪ ،‬فرد‬ ‫و خانواده به صورت مجزا موردتوجه قرار می گیرند و فقر نسبی‬ ‫هم در همه جوامع وجود دارد اما فقر مطلق در بعضی از جوامع‬ ‫دیده می شود‪ .‬این جامعه شناس‪ ،‬تصریح می کند‪ :‬ایران ازجمله‬ ‫جوامعی است که در ان فقر مطلق وجود دارد‪ ،‬این فقر در تامین‬ ‫نیازها نقش دارد و باعث شده افراد برای تامین نیازها دیگر چندان‬ ‫به مالحظه های اجتماعی‪ ،‬هنجارها و قوانین توجه نکنند‪ ،‬در فقر‬ ‫نسبی نیز همه این موارد وجود دارد‪ ،‬اما در فقر مطلق بیشتر خود‬ ‫را نشان می دهد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬فقر بستری برای مجرم شدن افراد جامعه‬ ‫پدریان‪ ،‬تاکید می کند‪ :‬وقتی فرد برای تامین نیازهای اولیه زندگی‬ ‫مرتکب هر کاری می شود‪ ،‬ناخواسته قواعد اجتماعی‪ ،‬هنجارها‪،‬‬ ‫بایدها و نبایدهای اجتماعی را زیر پا می گذارد تا بتواند به همان‬ ‫نیازهای اولیه خود دست پیدا کند‪ ،‬یعنی تمام این رفتارها را انجام‬ ‫می دهد تا بتواند نیازهای مادی مانند غذا‪ ،‬خوراک‪ ،‬پوشــاک و‬ ‫محل اسکان خود را تامین کند‪ ،‬در چنین شرایطی زمینه برای‬ ‫شــکل گیری و بروز انواع اســیب های اجتماعی بسیار مساعد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود‬ ‫را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/05/02-5595‬هیات سوم اقای علیرضا خاور به شناسنامه شماره ‪54552‬‬ ‫کدملی ‪ 1280435569‬صادره اصفهان فرزند مهدی در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪153/60‬‬ ‫مترمربع از پالک ‪ 28‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت اقای‬ ‫رمضان باباجانی طبق سند انتقالی ‪ 36462‬مورخ ‪ 1327/08/20‬دفتر ‪ 86‬اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/07/26 :‬شهریاری‪ -‬رئیس منطقه‬ ‫ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪ /1196300‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1884‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود‬ ‫را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/06/14-7276‬هیات سوم خانم اقدس اهتمام به شناسنامه شماره ‪720‬‬ ‫کدملی ‪ 1284452611‬صادره اصفهان فرزند حسین در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 164/93‬مترمربع قسمتی از پالک ‪ 68‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان‬ ‫از مالکیت عباسعلی کریمی بهرام ابادی از سند شماره ‪ 36808‬مورخ ‪ 1350/05/05‬دفترخانه شماره‬ ‫‪ 65‬اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/26 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/08/11 :‬شهریاری‪ -‬رئیس منطقه‬ ‫ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪ /1208063‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-1886‬نظر به اینکه سند مالکیت شش دانگ یکباب خانه بشماره پالک ثبتی ‪ ۱۰۳۷۴‬فرعی مفروز‬ ‫از پالک ‪ ۷۶۹‬فرعی از ‪ ۱۵۹‬اصلی بمساحت ‪ 211/5‬مترمربع واقع در بادرود جزء بخش نه حوزه ثبتی‬ ‫بادرود بنام حامد طالبی بادی فرزند رحمت بشماره چاپی ‪۱۴۱۸۹۳‬سری ج سال ‪ ۹۴‬با شماره دفتر امالک‬ ‫الکترونیک ‪ ۱۳۹۶۲۰۳۰۲۰۲۲۰۰۰۰۸۴‬صادر و تسلیم گردیده سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی‬ ‫بشماره وارده ‪ ۱۴۰۰۲۱۷۰۲۰۲۲۰۰۱۶۹۵‬مورخ ‪ 1400/06/30‬بانضمام دو برگ استشهادیه محلی که‬ ‫امضاء شهود ان ذیل شماره ‪ ۹۴۰۸۷۷‬و شناسه یکتا ‪ ۱۴۰۰۰۲۱۵۰۱۸۱۰۰۰۳۲۷‬مورخ ‪ 1400/07/12‬به‬ ‫گواهی دفترخانه ‪ ۳۱۰‬بادرود رسیده مدعی است که سند مالکیت ان بعلت سهل انگاری مفقود گردیده‪،‬‬ ‫چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده‪ .‬لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی‬ ‫ذیل ماده ‪ -۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله‬ ‫نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز‬ ‫اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا‬ ‫مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد‪ .‬بدیهی است اگر ظرف مدت‬ ‫مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور‬ ‫سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/07/26 :‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫بادرود‪ -‬رضا طویلی ‪/1208142‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1890‬برابر اراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی ذیل محرز گردیده‬ ‫است‪ .‬لذا مشخصات متقاضی و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ ۱۵‬روز در روزنامه های تعیین شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی لنجان اگهی می‬ ‫شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند‬ ‫از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت ‪ ۲‬ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک لنجان تسلیم‬ ‫و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع صالح‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ 140060302015001317‬مورخ ‪ 1400/07/21‬معصومه کاظمی ورنامخواستی فرزند‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان از‬ ‫امدادرســانی به ‪ ۱۹۷‬اسیب دیده ناشی از ‪ ۷۱‬حادثه به وسیله‬ ‫‪ ۷۹‬تیم عملیاتی این جمعیت در هفته سوم مهرماه خبر داد‪.‬‬ ‫داریوش کریمی در خصوص وضعیت امدادرســانی جمعیت‬ ‫هالل احمر استان اصفهان در حوادث هفته گذشته‪ ،‬به ایمنا‬ ‫گفت‪ :‬پوشــش امدادی ‪ ۷۱‬حادثه در هفته قبلی انجام شده‬ ‫است و ‪ ۱۹۷‬اسیب دیده ناشی از حادثه در این مدت از خدمات‬ ‫امدادی هالل احمر استان اصفهان بهره مند شدند و حوادث‬ ‫جاده ای با‪ ۴۱‬حادثه همچنان بیشترین امار را به خود اختصاص‬ ‫داده است‪ .‬او در مورد حوادث تحت پوشش این جمعیت از روز‬ ‫شنبه ‪ ۱۷‬تا جمعه ‪ ۲۳‬مهرماه‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در این بازه زمانی‬ ‫‪ ۴۱‬حادثه جاده ای‪ ۱۰ ،‬حادثه شهری‪ ،‬پنج خدمت حضوری‬ ‫و ‪ ۱۵‬حادثه صنعتی و کارگاهی به وســیله نیروهای امدادی‬ ‫جمعیت هالل احمر استان پوشــش داده شده است‪ .‬معاون‬ ‫امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در امدادرسانی به حوادث رخ داده نجات یافتگان ‪ ۷۴‬نفر‬ ‫بودند که از این تعداد ‪ ۴۸‬نفر به بیمارســتان ها منتقل شدند‬ ‫و ‪ ۲۶‬نفر خدمات درمانی ســرپایی دریافت کردند‪ .‬کریمی‬ ‫تصریح کــرد ‪ ۲۰۵‬نفر نیــروی عملیاتی نجاتگر و امدادگر‬ ‫ایــن جمعیت در قالب ‪ ۷۹‬تیم عملیاتی بــا به کارگیری ‪۷۰‬‬ ‫دســتگاه خودروی امدادی و همراه داشــتن تجهیزات الزم‬ ‫امدادی در عملیات یادشــده فعالیت داشته اند و در این مدت‬ ‫‪ ۹‬مورد عملیات رهاســازی به وسیله نیروهای این جمعیت‬ ‫هالل احمر اســتان انجام شده اســت‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬از‬ ‫مردم به ویژه شهروندان تقاضا می شود ضمن رعایت نکات‬ ‫ایمنی در صورت بروز هرگونــه حوادث احتمالی‪ ،‬بالفاصله‬ ‫بــا تلفن ‪ ۱۱۲‬نــدای امــداد جمعیــت هالل احمر تماس‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۳‬درصدی کشفیات‬ ‫کاالی قاچاق در سمیرم‬ ‫در شش ماه نخســت امسال میزان کشفیات کاالی قاچاق‬ ‫و مواد مخدر در ســمیرم نســبت به سال گذشته ‪ ۱۳‬درصد‬ ‫افزایش داشته است‪.‬به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ فرمانده‬ ‫انتظامی سمیرم گفت‪ :‬در این مدت هزار کیلوگرم انواع مواد‬ ‫مخدر در این شهرســتان کشــف و جمع اوری شده است‪.‬‬ ‫سرهنگ ســهراب قرقانی افزود‪ :‬با تالش ماموران مبارزه با‬ ‫کاالی قاچاق نیز در شــش ماهه ابتدای سال انواع کاال های‬ ‫قاچاق به ارزش هفتادوچهار میلیارد ریال در ایست و بازرسی‬ ‫شهید رئیســیان کشــف و برای متخلفان پرونده قضایی‬ ‫تشکیل شدهاست‪.‬‬ ‫نادعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 174/02‬مترمربع مفروز از پالک ‪ -107‬اصلی واقع در‬ ‫زرین شهر بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز دوشنبه ‪ 1400/07/26‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز سه شنبه ‪1400/08/11‬‬ ‫مصطفی شمسی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان ‪ /1207539‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1892‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود‬ ‫را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/04/28-5475‬هیات اول خانم اشرف السادات مدنیان به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 390‬کدملی ‪ 1284460118‬صادره اصفهان فرزند رسول در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 240‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 32‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه‬ ‫ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عباس و بمانعلی مزروعی از سند شماره ‪ 47637‬مورخ ‪1349/9/14‬‬ ‫دفترخانه شماره ‪ 29‬اصفهان و با توجه به نامه شماره ‪ 16/1400/10507‬مورخ ‪ 1400/3/17‬اداره کل‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/26 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/08/11 :‬شهریاری‪ -‬رئیس منطقه‬ ‫ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪ /1207841‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1894‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود‬ ‫را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/06/11-6817‬هیات دوم خانم فاطمه نوروزی رنانی به شناسنامه شماره ‪41‬‬ ‫کدملی ‪ 1290190399‬صادره اصفهان فرزند احمد در ششدانگ یک باب ساختمان تجاری مسکونی به‬ ‫مساحت ‪ 158/90‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 3587‬فرعی از ‪ 18‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪14‬‬ ‫حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه ‪ 86‬دفتر ‪ 883‬امالک‬ ‫ردیف ‪ -2‬رای شماره ‪ 1400/06/13-6917‬هیات سوم اقای محمدعلی تقی یار رنانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 12804‬کدملی ‪ 1283238608‬صادره اصفهان فرزند احمدرضا در ششدانگ یک باب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ 142/58‬مترمربع از پالک شماره ‪ 3787‬فرعی از ‪ 18‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه‬ ‫ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت ورثه محمد اعتصامی طبق تقسیم نامه شماره های ‪ 6761‬مورخ‬ ‫‪ 1361/04/23‬دفترخانه ‪ 77‬اصفهان‬ ‫ردیف ‪ -3‬رای شماره ‪ 1400/06/08-6631‬هیات دوم اقای امیرعبداله حاجی حیدری به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 5977‬کدملی ‪ 1142287807‬صادره خمینی شهر فرزند علی در ششدانگ یک باب ساختمان‬ ‫تجاری به مساحت ‪ 84/20‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 45‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪14‬‬ ‫حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مصطفی عسگری از سند شماره ‪ 47781‬مورخ ‪1349/9/29‬‬ ‫دفترخانه شماره ‪ 29‬اصفهان‬ ‫ردیف ‪ -4‬رای شماره ‪ 1400/06/08-6630‬هیات دوم اقای امیرعبداله حاجی حیدری به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 5977‬کدملی ‪ 1142287807‬صادره خمینی شهر فرزند علی در ششدانگ یک باب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ 320/66‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 45‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت‬ ‫ملک غرب اصفهان از مالکیت مصطفی عسگری از سند شماره ‪ 47781‬مورخ ‪ 1349/9/29‬دفترخانه‬ ‫شماره ‪ 29‬اصفهان‬ ‫ردیف ‪ -5‬رای شماره ‪ 1400/06/11-6833‬هیات دوم خانم زهره بهرامیان به شناسنامه شماره ‪12357‬‬ ‫کدملی ‪ 1283233551‬صادره اصفهان فرزند رضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪228/39‬‬ ‫مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 45‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان‬ ‫از مالکیت مصطفی عسگری از سند شماره ‪ 47781‬مورخ ‪ 1349/9/29‬دفترخانه شماره ‪ 29‬اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/26 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/08/11 :‬شهریاری‪ -‬رئیس منطقه‬ ‫ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪ /1208059‬م الف‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫قاب جادویی‬ ‫صداوسیما اعالم کرد‪:‬‬ ‫استقبال از سریال «افرا»‪،‬‬ ‫رکورد زده است‬ ‫براساس نظرسنجی مرکز تحقیقات صداوسیما‪ ،‬در‬ ‫نیمه نخست مهر‪ ،‬سریال «افرا»‪ُ ،‬پرتماشاگرترین مجموعه‬ ‫تلویزیونی شده و میزان بینندگانش‪ ،‬از متوسط ‪ ۱۰‬سال اخیر‬ ‫شبکه یک هم بیشتر بوده است‪ .‬به گزارش خبرانالین‪،‬‬ ‫مرکز تحقیقات صداوسیما‪ ،‬تازه ترین نظرسنجی خود درباره‬ ‫استقبال مخاطبان از سریال های روی انتن تلویزیون در‬ ‫نخست مهر ‪ ۱۴۰۰‬را منتشر کرد‪ .‬براساس اعالم روابط‬ ‫نیمه‬ ‫ِ‬ ‫عمومی صداوسیما‪ ،‬این نظرسنجی نشان می دهد ‪۷۹.۲‬‬ ‫درصد مردم‪ ،‬بیننده برنامه های سیما در نیمه اول مهر ‪۱۴۰۰‬‬ ‫بوده اند‪.‬در میان سریال هایی که در این مدت روی انتن‬ ‫تلویزیون بوده اند‪« ،‬افرا» که از شبکه یک سیما پخش شد‪،‬‬ ‫با ‪ ۴۶‬درصد مخاطب و کسب رضایت ‪ ۸۲.۹‬درصدی (خیلی‬ ‫زیاد)‪ ،‬پربیننده تر از دیگر مجموعه های تلویزیونی بوده است‪.‬‬ ‫در این راستا‪ ،‬میزان بیننده سریال «افرا»‪ ،‬از حد متوسط سال‬ ‫گذشته مجموعه های تلویزیونی سیما و از متوسط ‪ ۱۰‬سال‬ ‫اخیر شبکه یک‪ ،‬بیشتر بوده است‪.‬بر اساس این نظرسنجی‬ ‫که از میان افراد ‪ ۱۲‬سال به باال و در تهران و ‪ ۳۰‬شهر‬ ‫دارای مرکز صداوسیما انجام شده است‪ ،‬سریال «هم سایه»‬ ‫از شبکه سه با ‪ ۲۷.۶‬درصد بیننده و کسب رضایت ‪۶۹.۶‬‬ ‫درصدی (زیاد)‪ ،‬در رتبه دوم سریال های نیمه اول مهر قرار‬ ‫گرفته است‪«.‬در کنار پروانه ها» از شبکه دو‪ ،‬با ‪ ۲۰.۵‬درصد‬ ‫بیننده و کسب رضایت ‪ ۷۶.۸‬درصدی (زیاد)‪ ،‬در جایگاه سوم‬ ‫سریال های پربیننده سیما در این ایام قرار گرفته است‪ .‬در‬ ‫میان سریال های تکراری‪« ،‬دلدادگان» که از شبکه ای فیلم‬ ‫روی انتن رفته بود‪ ،‬با ‪ ۸.۲‬درصد مخاطب‪ ،‬صدرنشین شد‪.‬‬ ‫گالری گردی‬ ‫برپایی نمایشگاه و فروشگاه‬ ‫اثار هنری‬ ‫مدیر عمارت هنرمند از برگزاری دومین نمایشگاه و‬ ‫فروشگاه اثار هنری توان خواهان نابینا و کم بینا با عنوان‬ ‫«از نگاه بی نگاهان» خبر داد‪.‬فرید صلواتی به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫هنرمند به دیده شدن نیاز دارد و هنرمندان توان خواه نیز از‬ ‫این قاعده مستثنی نیستند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬ازانجاکه عمارت‬ ‫هنرمند متعلق به همه هنرمندان اعم از سالم و توان خواه‬ ‫است‪ ،‬سال گذشته نمایشگاه و فروشگاه اثار هنری‬ ‫توان خواهان را در این عمارت برپا کردیم و با توجه به‬ ‫استقبال چشمگیری که از ان شد‪ ،‬امسال نیز همزمان با روز‬ ‫جهانی عصای سفید میزبان دومین نمایشگاه و فروشگاه‬ ‫اثار هنری توان خواهان روشن دل شدیم‪.‬‬ ‫دوشنبه | ‪ 26‬مهر ‪ | 1400‬ســـال پانزدهم | شـــمــاره ‪4190‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫تعطیلی کنسرت ها و جهانگردی خوانندگان‬ ‫طـی هفته هـای اخیـر تعـدادی از خوانندگان موسـیقی پاپ‬ ‫کشـورمان کـه از محبوبیـت باالیـی برخوردارنـد و تقریباً‬ ‫تمامـی کنسـرت های انـان با هر میـزان از قیمـت بلیت‪ ،‬به‬ ‫فـروش می رسـد‪ ،‬تصمیـم گرفته اند کـه اجراهای زنـده خود‬ ‫را فع ً‬ ‫ال در کشـورهای دیگر اغـاز کنند و اگرچه میزان قیمت‬ ‫گذاری انها در مقایسـه با کنسـرت خوانندگان لس انجلسـی‬ ‫بـه هیـچ وجـه قابـل مقایسـه نیسـت امـا گویـا با توجـه به‬ ‫شـرایط نسـبتًا مطلوب ایـن کشـورها در زمینه کرونـا‪ ،‬فع ً‬ ‫ال‬ ‫تبدیـل به محل مناسـبی بـرای درامدزایی هنرمندانی شـده‬ ‫کـه طـی دو سـال اخیـر به دلیـل شـرایط کرونایـی‪ ،‬قوانین‬ ‫سـتاد ملـی مقابله بـا کرونا و البتـه مالحظات دیگـر قادر به‬ ‫برگـزاری کنسـرت در ایـران نبوده اند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مهـر‪،‬ارون افشـار و حمیـد هیـراد از جملـه‬ ‫خوانندگانـی بودنـد کـه طـی روزهـای گذشـته مجموعـه‬ ‫کنسـرت هایی را در کشـور تاجیکسـتان اجـرا کردنـد‪،‬‬ ‫کنسـرت هایی کـه با توجه بـه فیلم های منتشرشـده‪ ،‬اگرچه‬ ‫بـا اسـتقبال خـوب مخاطبـان مواجـه شـده اند‪ ،‬امـا نحـوه‬ ‫برگـزاری کنسـرت ها بـه شـکلی بـود کـه بـه نظـر می امد‬ ‫ً‬ ‫اصلا در حد و اندازه های اسـتاندارد و مطلوبش قرار نداشـته‬ ‫و ایـن هنرمنـدان ً‬ ‫فعلا ناچارند برای بقـا در فرایند اقتصادی‬ ‫موسـیقی بـه ویژه موسـیقی پـاپ در ایـن قالب بـه کارهای‬ ‫خود مشـغول باشـند‪ .‬فرایندی که قطعاً در ان اما و اگرهای‬ ‫زیـادی وجـود دارد‪ ،‬امـا گویـا فع ً‬ ‫ال تبدیـل بـه اب باریکه ای‬ ‫شـده کـه چـاره دیگـری بـرای ان وجود نـدارد‪ ،‬مگـر اینکه‬ ‫سـتاد کرونا برای موسـیقی برنامه جدیدی داشـته باشـد که‬ ‫گویـا فعال نـدارد‪.‬‬ ‫از میـزان فـروش بلیـت کنسـرت ایـن دو خواننـده شـناخته‬ ‫شـده هنـوز اطالعـی در دسـت نیسـت امـا بـا توجـه بـه‬ ‫نوسـانات ارزی ایـن چنـد سـاله و تفاوت هایـی ارزی و ریالی‬ ‫کـه در ایـن زمینه بین ایران و سـایر کشـورها وجـود دارد به‬ ‫نظـر می اید این کنسـرت ها نیز توانسـته تا حـدی بهره وری‬ ‫هـای اقتصـادی را بـه همـراه داشـته باشـد‪ .‬اما گویا کسـی‬ ‫متوجه ماجرا نیسـت که اکنـون این خواننده ها می توانسـتند‬ ‫بـا در نظر گرفتن شـرایط نارنجی پایتخت و البته شـهرهای‬ ‫دیگـر میزبـان مخاطبـان خود در ایران باشـند‪ .‬شـرایطی که‬ ‫در بدتریـن حالـت ممکن هم می توانسـت موجـب برگزاری‬ ‫کنسـرت هایی در فضای بـاز با در نظر گرفتـن محدودیت ها‬ ‫باشـد امـا هنوز چاره ای برای ان اندیشـیده نشـده اسـت‪.‬‬ ‫ایـن در حالـی اسـت کـه پیـش از ایـن شـنیده شـده بـود‬ ‫گمانـه زنی هایـی برای طراحـی و برنامه ریزی کنسـرت های‬ ‫موسـیقی در فضـای بـاز بـرج میلاد تهـران انجام شـده اما‬ ‫گویـا سـتاد ملـی مقابله بـا کرونـا کـه در حوزه های سـینما‬ ‫و تئاتـر کوتـاه امـده و ً‬ ‫فعلا بـرای اجـرای برنامـه ایـن دو‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1681‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را‬ ‫بهمرجعقضاییتقدیمنماید‪.‬‬ ‫ردیف‪ -۱‬رای شماره‪ 1400/06/20-7544‬هیات دوم اقای کورش درباغی لنبانی به شناسنامه شماره‪687‬‬ ‫کدملی ‪ 1284828001‬صادره اصفهان فرزند عباس در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪193/50‬‬ ‫مترمربع قسمتی از پالک شماره‪ 3221‬فرعی از‪ ۱۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب‬ ‫اصفهان از مورد ثبت صفحات ‪ 59‬و ‪ 50‬و ‪ 184‬و ‪ 380‬دفاتر ‪ 650‬و ‪ 827‬و ‪ 852‬امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/11:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/07/26:‬شهریاری‪ -‬رئیس منطقه ثبت‬ ‫اسناد و امالک غرب اصفهان ‪ /1201998‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1693‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را‬ ‫بهمرجعقضاییتقدیمنماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/06/11 -6834‬هیات دوم خانم عصمت سلطانی افارانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 53‬کدملی ‪ 1290110395‬صادره اصفهان فرزند محمد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪141/45‬‬ ‫مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 915‬فرعی از ‪ 16‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب‬ ‫اصفهان از مالکیت صغری رضائی برزانی از سند شماره ‪ 37010‬مورخ ‪ 1345/12/16‬دفترخانه شماره ‪29‬‬ ‫اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/11:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/07/26:‬شهریاری‪ -‬رئیس منطقه ثبت‬ ‫اسناد و امالک غرب اصفهان ‪ /1202072‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1676‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را‬ ‫بهمرجعقضاییتقدیمنماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/06/14-7117‬هیات سوم اقای حمید نصری نصر ابادی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 39‬کدملی‪ 1290328544‬صادره اصفهان فرزند رضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ باستثنای بهای‬ ‫ربیعهاعیانیکهمتعلقبهخانمربابهمستاجرانگورتانیمیباشدیکبابساختمانبهمساحت‪ 113‬مترمربع‬ ‫پالک ‪ 52‬فرعی از ‪ 8‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بنام متقاضی و‬ ‫فرشته نصری نصر ابادی مورد ثبت صفحه ‪ 247‬دفتر ‪ 574‬امالک‬ ‫ردیف ‪ -2‬رای شماره ‪ 1400/06/14-7120‬هیات سوم خانم فرشته نصری نصرابادی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 30‬کدملی ‪ 1290350191‬صادره فرزند مهدی در نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ باستثنای بهای‬ ‫ربیعهاعیانیکهمتعلقبهخانمربابهمستاجرانگورتانیمیباشدیکبابساختمانبهمساحت‪ 113‬مترمربع‬ ‫پالک‪ 52‬فرعی از‪ 8‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بنام متقاضی و حمید‬ ‫نصر نصرابادی مورد ثبت صفحه ‪ 247‬دفتر ‪ 574‬امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/11:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/07/26:‬شهریاری‪ -‬رئیس منطقه ثبت‬ ‫اسناد وامالک غرب اصفهان ‪ /1201883‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1659‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان‬ ‫حـوزه مالحظـه ای غیـر از رعایـت پروتکل هـا و ظرفیت ‪۵۰‬‬ ‫درصـدی سـالن ها نـدارد‪ ،‬بـرای موسـیقی برنامـه ای نـدارد‪.‬‬ ‫علیرضـا قربانـی دیگـر خواننـده پرطرفـدار کشـورمان نیـز‬ ‫چنـدی پیـش کنسـرتی را در کشـور اذربایجان بـا همراهی‬ ‫عالیـم قاسـم اف خواننـده شـهیر این کشـور و اجـرای زنده‬ ‫دیگـری را در قونیـه برگـزار کرد کـه این دو کنسـرت نیز با‬ ‫اسـتقبال خوبـی از سـوی مخاطبـان مواجه شـدند‪.‬‬ ‫اجراهایـی کـه هنـوز درباره میـزان فروش انها نیـز اطالعی‬ ‫در دسـت نیسـت امـا طبیعتاً بـا توجه بـه جایگاه فنـی این‬ ‫دو خواننـده در عرصـه موسـیقی طبیعتاً انچـه پیـش روی‬ ‫مخاطبـان قـرار گرفتـه می توانـد با فـروش خوبی بـه لحاظ‬ ‫عرضه بلیت مواجه شـده باشـد‪ .‬این در حالی اسـت که طی‬ ‫روزهـای اخیـر خبرهایـی مبنـی بر برگـزاری کنسـرت های‬ ‫دیگـر بـا حضـور گـروه «ارش و مسـیح» و رضـا صادقـی‬ ‫در خـارج از کشـور شـنیده می شـود کـه فضـای برگـزاری‬ ‫کنسـرت ها در ایـران را پیچیده تـر کرده اسـت‪ .‬گـو اینکه به‬ ‫نظـر می اید سـتاد ملی مقابلـه با کرونا هنـوز تصمیمی برای‬ ‫اجراهـای زنـده در ایـران نگرفته و حوزه موسـیقی همچنان‬ ‫قـرار اسـت در سـکوت بـه فعالیـت در اسـتودیوها و بعضاً‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را‬ ‫بهمرجعقضاییتقدیمنماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/02/06 -1221‬هیات سوم اقای سید حسن عزیزی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 835‬کدملی‪ 1090632622‬صادره نجف اباد فرزند سید حسین در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 160/76‬مترمربع پالک ‪ 67‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که مع‬ ‫الواسطه از مالک رسمی محمد بیات طبق سند انتقالی‪ 6897‬مورخ‪ 1313/11/16‬دفترخانه‪ 6‬اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/11:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/07/26:‬شهریاری‪ -‬رئیس منطقه ثبت‬ ‫اسناد وامالک غرب اصفهان ‪ /1200711‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1657‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را‬ ‫بهمرجعقضاییتقدیمنماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1398/09/24-13398‬هیات دوم خانم مریم پنیری به شناسنامه شماره ‪ 68‬کدملی‬ ‫‪ 1290680371‬صادره اصفهان فرزند محمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 96/75‬مترمربع‬ ‫قسمتی از پالک شماره ‪ 67‬فرعی از ‪ 36‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان‬ ‫از سند شماره ‪ 2198‬مورخ ‪ 1398/4/12‬دفترخانه شماره ‪ 371‬اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/11:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/07/26:‬شهریاری‪ -‬رئیس منطقه ثبت‬ ‫اسناد وامالک غرب اصفهان ‪ /1201242‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1662‬برابر رای شماره‪ 140060302007001705‬مورخ‪ 1400/5/13‬هیات اول موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملکفالورجان‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای عبده حسین محمودی برام فرزند عبدل بشماره شناسنامه‪328‬‬ ‫و کدملی ‪ 5559142425‬صادره از فارسان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 214/08‬مترمربع پالک‬ ‫‪ 19‬اصلی واقع در جعفراباد فالورجان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اقای حسین کشاورزیان محرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و‬ ‫عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/26 :‬محمدعلی ناظمی اشنی‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان ‪ /1200811‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1689‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را‬ ‫بهمرجعقضاییتقدیمنماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/06/11-6858‬هیات اول اقای مسعود خداپرست به شناسنامه شماره ‪157‬‬ ‫کدملی‪ 6329952205‬صادره مال خلیفه فرزند ذلفعلی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت‪98/44‬‬ ‫مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 67‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از‬ ‫مالکیت محمد شاه عالئی از سند شماره ‪ 22545‬مورخ ‪ 1330/1/28‬دفترخانه شماره ‪ 15‬اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/11:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/07/26:‬شهریاری‪ -‬رئیس منطقه ثبت‬ ‫اسناد و امالک غرب اصفهان ‪ /1202088‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1674‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫کالس هـای اموزشـی خالصه شـود‪.‬‬ ‫اکنـون رضـا بهرام دیگـر خواننده موسـیقی پاپ کشـورمان‬ ‫نیـز کـه طـی یکـی دو سـال اخیـر تبدیـل بـه یکـی‬ ‫محبوب تریـن‪ ،‬مشـهورترین و پولسـازترین خواننده هـای‬ ‫کشـورمان شـده و محمد حسـین توتونچیان تهیـه کننده و‬ ‫مدیـر برنامه هایـش هنوز تصمیمـی برای در معرض رسـانه‬ ‫قـرار دادن خواننده اش ندارد‪ ،‬تصمیم گرفته کنسـرت هایی را‬ ‫در اروپـا برگـزار کند‪ .‬کنسـرت هایی که تاکنـون برگزاری ان‬ ‫در شـهرهای استانبول ترکیه‪ ،‬امسـتردام هلند و وین اتریش‬ ‫ً‬ ‫فعلا قطعـی شـده و حتی سـامانه فـروش بلیـت ان نیز در‬ ‫صفحـه شـخصی ایـن خواننده به اشـتراک گذاشـته شـده‪،‬‬ ‫کنسـرت هایی کـه قیمـت بلیت هایـی از ‪ ۳۹‬یـورو (معـادل‬ ‫تقریبـی یـک میلیـون و ‪ ۲۰۰‬هـزار تومـان) اغـاز و تـا ‪۱۵۰‬‬ ‫یـورو (معـادل تقریبی چهار میلیـون و ‪ ۷۰۰‬هـزار تومان) نیز‬ ‫ادامـه پیـدا می کند‪.‬برگزاری کنسـرت خواننـدگان ایرانی ان‬ ‫هـم در کشـورهای اروپایـی می توانـد اتفـاق ارزشـمندی در‬ ‫فراینـد فعالیت های موسـیقایی کشـورمان محسـوب شـود‪،‬‬ ‫چـرا که طـی سـال های اخیـر هنرمندان انگشـت شـماری‬ ‫توانسـته اند در رویدادهـای فـرا منطقـه ای و کنسـرت ها‬ ‫حضـور موثری داشـته باشـند‪ ،‬بنابراین حضـور خوانندگان و‬ ‫هنرمنـدان بیشـتر می توانـد دربرگیرنده دسـتاوردهای مثبتی‬ ‫باشـد‪ ،‬امـا نکته حائز اهمیـت در این میان کـه می تواند مورد‬ ‫کنـکاش و انتقـاد قـرار گیـرد‪ ،‬طبیعتاً میـزان بهره بـرداری‬ ‫اقتصـادی ایـن خواننـدگان از برگـزاری کنسرت هایشـان‬ ‫در اروپـا نیسـت‪ ،‬نکتـه مهـم فقـدان برنامـه بـرای برگزاری‬ ‫کنسـرت ها در تهران و سـایر شهرهاسـت که هنوز نه مرجع‬ ‫مهمی چون دفتر موسـیقی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسالمی‬ ‫روی ان برنامه ریـزی خاصـی دارد و نـه اعضـای سـتاد ملی‬ ‫مقابلـه بـا کرونا تمایلی بـرای برگزاری کنسـرت در پایتخت‬ ‫بـا شـرایط حداقلـی ظرفیـت سـالن ها در روزهـای کرونایی‬ ‫دارنـد‪ .‬انچنـان کـه این روند انهـا را به سـمتی هدایت کرده‬ ‫کـه به نظر می ایـد فع ً‬ ‫ال برگزاری کنسـرت در اروپـا با توجه‬ ‫بـه عـادی شـدن شـرایط شـهرهای ان در فضـای کرونا به‬ ‫صرفـه تـر از برگـزاری کنسـرت در تهران باشـد‪.‬‬ ‫اگرچـه همـان گونـه کـه گفتـه شـد‪ ،‬برپایـی کنسـرت ها‬ ‫در خـارج از کشـور می توانـد دربرگیرنـده امتیـازات خوبـی‬ ‫در جهـت معرفـی هنرمنـدان ایرانـی در ژانرهـای مختلـف‬ ‫موسـیقی باشـد‪ ،‬امـا انچه مهم اسـت تالش دفتر موسـیقی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی‪ ،‬بخش خصوصـی به ویژه‬ ‫تهیه کنندگان و خوانندگان سـتاره موسـیقی بـرای برگزاری‬ ‫کنسـرت و رایزنـی بـا سـتاد ملی مقابله بـا کرونا در شـرایط‬ ‫فعلـی بـرای از سـرگیری فعالیـت کنسـرت ها بـا در نظـر‬ ‫گرفتـن شـیوه نامه هـای بهداشـتی اسـت که هـم می توانند‬ ‫تا حدی از خروج ارز از کشـور به بهانه تماشـای کنسـرت ها‬ ‫در کشـورهای همسـایه و اروپایـی جلوگیری کننـد و هم در‬ ‫بهبـود اوضـاع روحی و روانـی جامعه هدف خـود که همواره‬ ‫در کنسرت هایشـان از انهـا به عنوان سـرمایه اصلی فعالیت‬ ‫خـود نـام می برنـد تالش هایی داشـته باشـند‪.‬‬ ‫بـه هـر حـال علیرغـم گفتگوهـا و وعده هایـی کـه طـی‬ ‫هفته هـای اخیر برای برگزاری کنسـرت ها در تهران و سـایر‬ ‫شـهرهای در وضعیـت نارنجـی کرونایـی در رسـانه ها داده‬ ‫شـده‪ ،‬هنـوز غیـر از برگزاری چند کنسـرت محـدود و گران‬ ‫قیمـت در جزیـره کیش‪ ،‬اتفـاق موثـری در زمینـه برگزاری‬ ‫کنسـرت ها نیفتـاده و بـه نظـر می ایـد بـه دلیـل فقـدان‬ ‫پیگیری هـای الزم از مراجـع دولتـی به ویژه دفتر موسـیقی‬ ‫وزارت ارشـاد و سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونا‪ ،‬تهیـه کنندگان‬ ‫و مدیـران کمپانی هـای معتبر موسـیقی کشـورمان فع ً‬ ‫ال بنا‬ ‫دارنـد خوانندگانشـان را در بیـرون از مرزهـا فعال تـر کننـد‪،‬‬ ‫چـرا کـه گویا هیـچ عزم و یا نقطه اشـتراکی بـرای برگزاری‬ ‫کنسـرت ها ولـو در فضای بـاز و تاالرهای دیگر وجـود ندارد‪،‬‬ ‫مگـر اینکه دلیـل دیگری بـرای این توقـف فعالیت ها وجود‬ ‫داشـته باشـد که کسـی مایل نیسـت درباره ان حـرف بزند‪.‬‬ ‫های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را‬ ‫بهمرجعقضاییتقدیمنماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/06/20-7526‬هیات سوم اقای محمدرضا شیروانی جوزدانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 2138‬کدملی ‪ 1282954393‬صادره اصفهان فرزند محمود در ششدانگ یکباب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 188/70‬مترمربع از پالک ‪ 32‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان‬ ‫از مالکیت اسماعیل مزروعی پور طبق سند انتقالی‪ 50135‬مورخ‪ 1350/07/26‬دفترخانه‪ 29‬اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/11:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/07/26:‬شهریاری‪ -‬رئیس منطقه ثبت‬ ‫اسناد وامالک غرب اصفهان ‪ /1201826‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1672‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را‬ ‫بهمرجعقضاییتقدیمنماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/06/20-7552‬هیات اقای یاسر اصفی به شناسنامه شماره ‪ 543‬کدملی‬ ‫‪ 1209680653‬صادره سمیرم فرزند اسداله در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 141‬مترمربع‬ ‫قسمتی از پالک شماره ‪ 1‬فرعی از ‪ 23‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از‬ ‫مالکیت تقی پیرنجم الدین کلیچه از سند شماره‪ 68206‬مورخ‪ 1338/11/16‬دفترخانه شماره‪ 6‬اصفهان و‬ ‫سند ‪ 27627‬مورخ ‪ 1369/11/6‬دفترخانه ‪ 91‬اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/11:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/07/26:‬شهریاری‪ -‬رئیس منطقه ثبت‬ ‫اسناد وامالک غرب اصفهان ‪ /1201820‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1666‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را‬ ‫بهمرجعقضاییتقدیمنماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/06/04-7286‬هیات اول اقای خیراهلل کامکار به شناسنامه شماره ‪ 6‬کدملی‬ ‫‪ 6329863083‬صادره مال خلیفه فرزند سیف اهلل در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت‪ 67‬مترمربع‬ ‫قسمتی از پالک شماره ‪ 674‬فرعی از ‪ 14‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان‬ ‫از مورد ثبت صفحه ‪ 229‬دفتر ‪ 459‬امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/11:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/07/26:‬شهریاری‪ -‬رئیس منطقه ثبت‬ ‫اسناد وامالک غرب اصفهان ‪ /1200949‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1664‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به‬ ‫فاصله‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/05/16 -6097‬هیات سوم اقای ضربعلی محمودی چهار تنگی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 164‬کدملی ‪ 1840300401‬صادره ایذه فرزند عبدالمحمد در ششدانگ یک باب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 130/77‬مترمربع از پالک شماره ‪ 816‬فرعی از ‪ 19‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت‬ ‫ملک غرب اصفهان از مالکیت علی عسگری مورد ثبت صفحه‪ 451‬دفتر‪ 493‬امالک و باقر ضباغی مورد‬ ‫ثبت صفحه ‪ 227‬دفتر ‪ 82‬امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/11:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/07/26:‬شهریاری‪ -‬رئیس منطقه ثبت‬ ‫اسناد وامالک غرب اصفهان ‪ /1200891‬م الف‬ ‫اصفهان‬ ‫سینمای جهان‬ ‫کوتاه از‬ ‫‪5‬‬ ‫تخمینسوددهی‬ ‫‪ ۸۹۱‬میلیون دالری‬ ‫«بازی مرکب» برای نت فلیکس‬ ‫تخمین زده می شود سریال کره ای «بازی مرکب» به زودی‬ ‫می تواند سود زیادی را برای نت فلیکس به ارمغان بیاورد‪.‬‬ ‫به گزارش ورایتی‪ ،‬سریال درام کره ای «بازی مرکب» که‬ ‫به سرعت توانست به بزرگ ترین نمایش تاریخ نت فلیکس تبدیل‬ ‫شود‪ ،‬با استناد به تخمین های داخلی خود این شرکت می تواند‬ ‫به زودی سودی عظیم برایش به ارمغان بیاورد‪ .‬نت فلیکس برای‬ ‫ساخت این سریال‪ ۹‬قسمتی که چهار هفته پیش پخش شد‪۲۱.۴‬‬ ‫میلیون دالر پول داد‪ .‬تخمین های این شرکت که در رسانه ها‬ ‫نشت داده شده اند‪ ،‬نشان می دهند که نت فلیکس تخمین می زند‬ ‫سودی ‪ ۴۰‬برابری معادل ‪ ۸۹۱‬میلیون دالر از این سریال کسب‬ ‫خواهد کرد‪ .‬نت فلیکس روز جمعه یکی از کارکنان خود را به دلیل‬ ‫دانلود کردن و به اشتراک گذاشتن داده های داخلی شرکت که در‬ ‫تضاد باسیاست هایش است اخراج کرد‪ .‬این داده ها مرتبط با «بازی‬ ‫مرکب» و استنداپ جدید دیو شاپل می شدند‪ .‬گفته می شود یکی‬ ‫از دالیل نشت این داده ها توسط کارمند نت فلیکس این بوده که‬ ‫می خواسته تصویر این شرکت را خراب کند چون نت فلیکس برای‬ ‫استنداپ دیو شاپل پول بیشتری‪ ،‬معادل‪ ۲۴.۱‬میلیون دالر پرداخت‬ ‫کرده بود‪ .‬داده هایی که منتشر شده نشان می دهد در ‪ ۲۳‬روز اولی‬ ‫که از نمایش «بازی مرکب» از روز هفدهم سپتامبر گذشته بود‪،‬‬ ‫‪ ۱۳۲‬میلیون خانوار حداقل ‪ ۲‬دقیقه از این سریال را تماشا کردند‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۸۹‬درصد از مخاطبان حداقل ‪ ۷۵‬دقیقه که معادل بیش از‬ ‫یک اپیزود است را تماشا کردند و ‪ ۶۶‬درصد یا ‪ ۸۷‬میلیون خانوار‬ ‫کل سریال را دیدند‪ .‬روی هم رفته‪ ،‬کاربران نت فلیکس بیش از‬ ‫‪ ۱.۴‬میلیارد ساعت را طی این ‪ ۲۳‬روز صرف تماشا کردن «بازی‬ ‫مرکب»کردند‪.‬‬ ‫هنر و تجربه‬ ‫«پنهان» و «برندگان» به‬ ‫هنروتجربهمی ایند‬ ‫مستندهای «پنهان» به کارگردانی شیرین برق نورد و‬ ‫«برندگان» ساخته امید عبدالهی از فردا (دوشنبه‪ ۲۶ ،‬مهر) روی‬ ‫پرده سینماهای هنر و تجربه می روند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ۲ ،‬مستند پنهان به نویسندگی و کارگردانی‬ ‫شیرین برق نورد و تهیه کنندگی محمدرضا جهان پناه و شیرین‬ ‫برق نورد و برندگان به کارگردانی و تهیه کنندگی امید عبدالهی‪،‬‬ ‫از امروز (دوشنبه ‪ ۲۶‬مهر) در قالب یک بسته و در سینماهای‬ ‫هنروتجربهاکرانمی شوند‪.‬‬ ‫مستند پنهان فیلم مقاله ای کوتاه درباره موضوع ملیت است‪.‬‬ ‫ملی گرایی دیواری پنهان است و به همان اندازه بی رحمانه مانند‬ ‫دیوار برلین‪ ،‬می تواند مردم را از یکدیگر جدا کند‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1678‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را‬ ‫بهمرجعقضاییتقدیمنماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره‪ 1400/04/26-5336‬هیات سوم اقای مهران جوانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1271022796‬کدملی ‪ 1271022796‬صادره فرزند اکبر در نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک‬ ‫باب ساختمان به مساحت‪ 159/67‬مترمربع از پالک شماره‪ 586‬فرعی از‪ 25‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از متقاضی و محبوبه جوانی جونی طبق سند انتقالی ‪ 24522‬مورخ‬ ‫‪ 1397/12/14‬دفترخانه‪ 160‬اصفهان‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -2‬رای شماره‪ 1400/04/26-5335‬هیات سوم خانم محبوبه جوانی جونی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 2808‬کدملی ‪ 1141163861‬صادره خمینی شهر فرزند اکبر در نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یک باب ساختمان به مساحت ‪ 159/67‬مترمربع از پالک شماره ‪ 586‬فرعی از ‪ 25‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از متقاضی و مهران جوانی طبق سند انتقالی ‪ 24522‬مورخ‬ ‫‪ 1397/12/14‬دفترخانه‪ 160‬اصفهان‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/11:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/07/26:‬شهریاری‪ -‬رئیس منطقه ثبت‬ ‫اسناد وامالک غرب اصفهان ‪ /1201986‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -1-1670‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و‬ ‫بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی‬ ‫متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به ارا مذکور‬ ‫اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی‬ ‫مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت‬ ‫انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع‬ ‫از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -١‬رای شماره ‪ 140060302027007127‬مورخ ‪ 1400/06/21‬مجید ثمره تاج پور فرزند مهدی بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 1755‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1287870597‬در سه دانگ یکباب ساختمان احداثی بر‬ ‫روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 285‬فرعی از اصلی ‪ 15201‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 27‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ -2‬رای شماره ‪ 140060302027007126‬مورخ ‪ 1400/06/21‬محمد حسین اسمعیلیان افیونی فرزند‬ ‫حسن بشماره شناسنامه ‪ 1398‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1287886787‬در سه دانگ یکباب‬ ‫ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 285‬فرعی از اصلی ‪ 15201‬واقع در ثبت اصفهان‬ ‫به مساحت‪ 27‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/26 :‬رییس منطقه ثبت اسناد و‬ ‫امالک شرق اصفهان‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪ /1201824‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1896‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا‬ ‫به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/07/08-8364‬هیات دوم اقای حسین کریم زاده باردهء به شناسنامه شماره ‪8‬‬ ‫کدملی‪ 4622780968‬صادره شهرکرد فرزند امیراقا در ششدانگ یک باب انبار به مساحت‪ 263/05‬مترمربع‬ ‫قسمتی از پالک شماره‪ 45‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت فتح‬ ‫اله فتحی وازیچه از سند شماره ‪ 24024‬مورخ ‪ 1341/12/12‬دفترخانه شماره ‪ 29‬اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/26:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/08/11:‬شهریاری‪ -‬رئیس منطقه ثبت‬ ‫اسناد و امالک غرب اصفهان ‪ /1208230‬م الف‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫پیشرفت فیزیکی مناسب در‬ ‫احداث محور دهق به سمت‬ ‫میمه‬ ‫معاون فنی و نظارت راه روستایی استان اصفهان گفت‪:‬‬ ‫احداث محور دهق به سمت میمه دارای پیشرفت فیزیکی‬ ‫قابل توجه بوده و پیش بینی می شود در سال ‪ ۱۴۰۱‬به‬ ‫بهره برداری برسد‪ .‬به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و‬ ‫شهرسازی (اصفهان)؛ سعید خدابخشی معاون فنی و نظارت‬ ‫راه روستایی استان اظهار کرد‪ :‬پروژه احداث محور دهق به‬ ‫سمت میمه به طول تقریبی ‪ ۳۵‬کیلومتر که با مشارکت خیر‬ ‫راهساز و به کارفرمایی خیریه امام رضا (ع) در حال انجام‬ ‫است‪ ،‬هم اکنون عملیات اجرایی ان تا مرحله قشر اساس و‬ ‫ابنیه فنی به اتمام رسیده و اماده اجرای قشر اسفالت است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عملیات اجرایی این پروژه در سال ‪ ۱۳۹۶‬با هدف‬ ‫کاهش مسیر محور دهق‪ -‬میمه اغاز شده است و با توجه به‬ ‫اقدامات به عمل امده و پیشرفت فیزیکی قابل توجه پیش بینی‬ ‫می شود در سال ‪ ۱۴۰۱‬به بهره برداری برسد‪ .‬معاون فنی و‬ ‫نظارت راه روستایی استان اصفهان گفت‪ :‬با احداث محور میمه‬ ‫به دهق بخشی از بار ترافیکی استان چهارمحال و بختیاری به‬ ‫نجف اباد – دهق – علویجه – میمه – تهران که دارای رفت‬ ‫و امد شبانه روزی حجم زیادی از خودروهای سبک و سنگین‬ ‫است‪ ،‬روان تر می شود‪ .‬وی با بیان اینکه تا کنون مبلغ ‪۹۵‬‬ ‫میلیارد ریال توسط خیر راهساز برای احداث این پروژه هزینه‬ ‫شده است اذعان داشت‪:‬‬ ‫‪ ۵۰‬هزار تن اسفالت توسط اداره کل راهداری و حمل‬ ‫و نقل جاده ای اجرا خواهد شد که بدین ترتیب احجام‬ ‫فنی به کار رفته در این پروژه شامل ‪ ۲۱۰‬هزار مترمکعب‬ ‫خاکبرداری‪ ۴۱۶ ،‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مترمکعب خاکریزی‪ ۱۳۶ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬مترمکعب زیراساس و اساس بوده همچنین ‪ ۸۵.۴‬تن‬ ‫ارماتوربندی و ‪ ۵‬هزار و ‪ ۴۲۹‬مترمکعب بتن ریزی انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫«گواهی سپرده طال» خدمتی‬ ‫نوین از بانک اینده‬ ‫بانک اینده با همکاری بورس کاالی ایران و در راستای‬ ‫توسعه بازار مالی نسبت به ارائه خدمات نوین به مشتریان خود‪،‬‬ ‫اقدام نموده است‪ .‬به دنبال پذیرش خزانه بانک اینده‪ ،‬به عنوان‬ ‫محصول «گواهی سپرده طال»‬ ‫انبار بورس کاال‪ ،‬موجبات ارائه‬ ‫ِ‬ ‫از سوی بورس کاال به فعاالن بازار سرمایه‪ ،‬فراهم شده است‪.‬‬ ‫دارندگان سکه بهار ازادی پس از تحویل سکه ها به خزانه‬ ‫بانک اینده و انجام فرایند اصالت سنجی‪ ،‬قبضی را دریافت‬ ‫می کنند که به عنوان گواهی سپرده بانام‪ ،‬به نام دارنده سکه‪ ،‬در‬ ‫س قابل معامله خواهد بود‪ .‬از فردای روز معامله‪ ،‬سکه توسط‬ ‫بور ‬ ‫دارنده گواهی‪ ،‬قابل دریافت بوده و تحویل فیزیکی سکه نیز در‬ ‫صورت درخواست دارنده ان به فاصله یک روز‪ ،‬انجام می پذیرد‪.‬‬ ‫این روش برای کسانی که تصمیم به نگه داری سکه دارند‪،‬‬ ‫بسیار امن و بدون دغدغه خواهد بود‪ .‬هم چنین افرادی که در‬ ‫کار خرید و فروش سکه هستند‪ ،‬نیازی به دریافت و تحویل‬ ‫مستمر سکه نداشته و صرفًا از طریق کارگزاری و یا به صورت‬ ‫انالین می توانند نسبت به این امر‪ ،‬اقدام کنند‪ .‬از جمله دیگر‬ ‫مزایای گواهی سپرده کاالیی‪ ،‬توثیق ان برای اخذ تسهیالت‬ ‫از شبکه بانکی است‪ .‬یاداور می شود‪,‬؛ هزینه اصالت سنجی‬ ‫برای اورنده سکه ‪( 3,000‬سه هزار) تومان به ازای هر سکه‬ ‫و هزینه نگه داری روزانه ‪( 105‬صدو پنج) تومان برای هر سکه‬ ‫است‪ .‬برای کسب اطالعات بیش تر به مرکز ارتباط بانک اینده‬ ‫به شماره ‪ ،021-27663200‬تماس بگیرید‪.‬‬ ‫هدف گذاری برای رسیدن به رشد‬ ‫صنعتی ‪ ۱۲‬درصدی در سال اینده‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت (صمت) با بیان اینکه‬ ‫پیوستن کامل به پیمان اوراسیا در دستور کار است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫رشد ‪ ۱۲‬درصد در بخش صنعت و معدن در سال اینده را‬ ‫هدفگذاری کرده ایم که در واقع با استفاده از ظرفیت های‬ ‫داخلی امکان پذیر است و همان رشد صنعتی سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬به نقل از شبکه اطالع رسانی تولید‬ ‫و تجارت ایران (شاتا)‪ ،‬سیدرضا فاطمی امین در نشست‬ ‫هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان این مطلب‪ ،‬افزود‪ :‬افق‬ ‫ما باید به سمت توسعه تجارت بین المللی باشد‪ ،‬واردات‪،‬‬ ‫صادرات و واسطه گری در مفهوم بزرگتر تجارت بین المللی‬ ‫قرار می گیرند‪ .‬وی با بیان اینکه ما به عنوان دولت باید‬ ‫زیرساخت های الزم برای این کار را فراهم کنیم‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬یکی از زیر ساخت ها رایزنان بازرگانی است که امسال‬ ‫‪ ۶‬رایزن داریم‪ ،‬سال اینده این تعداد را به ‪ ۶۰‬و سال ‪۱۴۰۲‬‬ ‫به ‪ ۱۲۰‬رایزن خواهیم رساند‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫همچنین گفت‪ :‬برای پیوستن کامل به موافقت نامه اوراسیا نیز‬ ‫تمدید نامه الزم تدوین شده است تا به صورت کامل به این‬ ‫پیمان بپیوندیم‪ .‬فاطمی امین اختصاص منابع صندوق توسعه‬ ‫ملی برای سرمایه گذاری در ایران را اشتباه دانست و افزود‪:‬‬ ‫بهترین راه هزینه کرد این منابع برای فاینانس خارجی (اعتبار‬ ‫خریدار) است‪ ،‬یعنی صادرکننده خارجی را تامین مالی نماییم‬ ‫تا از ایران کاال بخرد‪ .‬وی همچنین به موضوع پیچیدگی های‬ ‫اقتصادی کاالهای صادراتی ایران اشاره کرد و گفت‪ :‬نباید‬ ‫کاالهایی صادر کنیم که اکثر کشورها نیز می توانند ان را‬ ‫صادر کنند‪ ،‬باید زیرساخت های الزم را برای صدور کاالهای‬ ‫با پیچیدگی های اقتصادی فراهم کنیم‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با اشاره به موضوعات ارزی سال ‪ ۱۳۹۷‬بیان کرد‪ :‬در‬ ‫ان سال به خاطر تحریم ها و کمبود درامدهای ارزی موضوع‬ ‫تعهدات ارزی مطرح شد که این موضوع باید برای یک‬ ‫دوران گذار مطرح می شد و حداکثر یک ساله تمام می شد‪ ،‬اما‬ ‫متاسفانه تاکنون ادامه داشت‪ .‬فاطمی امین با اشاره به ابالغیه‬ ‫صادر شده از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت‪ ،‬یاداوری‬ ‫کرد‪ :‬این ابالغیه در خصوص رفع تعهدات ارزی بسیار کارگشا‬ ‫بود و انشاهلل از سال اینده هیچگونه تعهد ارزی نخواهیم‬ ‫داشت که در این راستا حضور و همکاری بخش خصوصی‬ ‫راهگشاست‪.‬‬ ‫دوشنبه | ‪ 26‬مهر ‪ | 1400‬ســـال پانزدهم | شـــمــاره ‪4190‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح کرد‬ ‫نگاه ملی راهگشای مشکالت صنعت فوالد‬ ‫همزمان با هفته وحدت مدیرعامل و معاونین شرکت‬ ‫سهامی ذوب اهن اصفهان با حضور در شرکت فوالدمبارکه‬ ‫با مدیرعامل و معاونین این شرکت دیدار و گفتگو نمودند‪.‬‬ ‫به گزارش اصفهان امروز‪ ،‬در این نشست صمیمانه‪،‬‬ ‫محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالدمبارکه با اشاره به‬ ‫نقش هم افزایی این دو فوالدساز بزرگ گفت‪ :‬تولد ذوب‬ ‫اهن و فوالد مبارکه و مجموعه هایی که در اختیار دارند‬ ‫حاصل تفکر بلند مدت و استراتژیکی است که با منابع‬ ‫محدود‪ ،‬نگاهی به نسل های اینده داشتند‪ .‬به حق‪ ،‬نجات‬ ‫صنعت نیازمند نگاه ملی است و اگر ما که امروز در این‬ ‫دو بنگاه اقتصادی به فعالیت می پردازیم به خوبی مدیریت‬ ‫نکنیم‪ ،‬موفقیت چندانی بدست نیاورده و در بسیاری از موارد‬ ‫جلوگیری از تعارض های سازمانی برایمان امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫اگر نگاه ما فقط به استان اصفهان معطوف باشد و منطقه ای‬ ‫عمل کنیم از دیگران نمی توانیم انتظار داشته باشیم که‬ ‫ورای مناطق جغرافیایی خود تصمیم بگیرند‪ .‬در حقیقت نگاه‬ ‫ملی و فرابخشی می تواند مجموعه های بزرگ را نجات دهد‬ ‫و دغدغه های مدیران را نیز به کمترین حد ممکن برساند‪.‬‬ ‫طیب نیا ذوب اهن و فوالد مبارکه را دو فوالدساز بزرگ‬ ‫در یک منطقه جغرافیایی مشترک خواند و گفت‪ :‬جدای‬ ‫مشکالت موجود با همفکری و همراهی مدیران این دو‬ ‫فوالدساز بزرگ می توان پروژه های مشترک تعریف نمود و‬ ‫منافع روزافزون برای هردو مجموعه به ارمغان اورد‪ .‬اگرچه‬ ‫تاکنون تعامل برای فعالیت های روزمره با هماهنگی های‬ ‫الزم وجود داشته اما با همراهی و همکاری بیشتر می توان‬ ‫ک بدست اورد‪.‬‬ ‫هم افزایی قابل توجهی در منافع مشتر ‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه در پایان افزود‪ :‬برگزاری این‬ ‫جلسه را به فال نیک گرفته و اعتقاد داریم اغاز همکاری های‬ ‫بیشتر‪ ،‬تفکر به دغدغه های مشترک‪ ،‬موجب طرح و‬ ‫شناسایی پتانسیل های موجود شده و نقشه راهی برای ادامه‬ ‫همکاری های کوتاه و بلند مدت برای دو شرکت می گردد‪.‬‬ ‫می توان با تشکیل کمیته ای مرکب از تخصص های مختلف‬ ‫پیشنهادات همکاری های اتی را احصا و فرصت های‬ ‫سرمایه گذاری بیشتر را بررسی و اجرایی نمود‪.‬‬ ‫بنابر این گزارش‪ ،‬منصور یزدی زاده‪ ،‬مدیرعامل ذوب‬ ‫اهن نیز در ادامه افزود‪ :‬شرکت سهامی ذوب اهن امادگی‬ ‫خود را اعالم می دارد تا با همراهی و همفکری مدیرعامل‬ ‫و تیم مدیریتی شرکت فوالدمبارکه مباحث مشترک و‬ ‫مرتبط در حوزه های مختلف اعم از تولید‪ ،‬توسعه‪ ،‬فروش‬ ‫و بازاریابی‪ ،‬اقتصادی و مالی و نیروی انسانی را به صورت‬ ‫جدی پیگیری نموده و با تشکیل کمیته های فنی تخصصی‬ ‫به بهره وری بیشتر مدیریتی هر دو شرکت کمک نماید‪.‬‬ ‫یزدی زاده خاطرنشان کرد‪ :‬حمل محصوالت و مقاصد‬ ‫مشترک‪ ،‬تامین مواد اولیه و مبادی مشترک‪ ،‬نکات و‬ ‫تجربه های فنی‪ ،‬کارکنان و سرمایه های انسانی همه و همه‬ ‫از جمله مواردی هستند که دو قطب فوالدی استان اصفهان‬ ‫با همکاری همدیگر می توانند با کمک انها به ارزش افزوده‬ ‫جمعی دست پیدا کنند و هر دو مجموعه از مواهب سازمانی‬ ‫بوجود امده منتفع گردند‪ .‬در ابتدای این برنامه مدیرعامل و‬ ‫معاونین هردو شرکت با حضور در معراج الشهدای شرکت‬ ‫فوالدمبارکه به مقام شامخ شهدای نام اشنا ادای احترام‬ ‫نموده و در ادامه در جلسه مشترک به بحث و گفتگو پیرامون‬ ‫نکات مشترک طرح شده در جلسه پرداختند‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان‪:‬‬ ‫باتبدیلنیروگاه هابهسیکلترکیبیراندمان‬ ‫انها به ‪ ۵۷‬درصد می رسد‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬در صورت تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی‪،‬‬ ‫می توان بدون مصرف یک مترمکعب گاز‪ ،‬این نیروگاه ها‬ ‫راندمان خود را به ‪ ۵۷‬درصد برسانند که در این شرایط‬ ‫االیندگی نیروگاه ها و انتشار گازهای گلخانه ای کاهش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫حسن قاضی عسگر در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با اشاره به‬ ‫اینکه بخش بزرگی از صنایع فوالدی کشور در استان‬ ‫اصفهان رشد کرده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید توجه داشت که‬ ‫صنایع فوالدی تمایل به همجواری با فوالد مبارکه دارند و‬ ‫از سوی دیگر از یارانه انرژی استفاده می کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه به دلیل محدودیت های تولید برق‪،‬‬ ‫فوالد مبارکه امسال با قطعی و محدودیت شدید انرژی‬ ‫مواجه بود‪ ،‬گفت‪ :‬برای جلوگیری از تکرار این مشکل در‬ ‫سال های اینده‪ ،‬فوالد مبارکه به دنبال احداث ‪ ۱۵۰۰‬مگاوات‬ ‫انرژی برق در استان است که قرار است ‪ ۵۰۰‬مگاوات ان‬ ‫انرژی خورشیدی و ‪ ۱۰۰۰‬مگاوات دیگر با تکنولوژی جدید‬ ‫و راندمان باال در استان اصفهان احداث کند‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با‬ ‫پیش بینی اینکه فوالد مبارکه در یک سال می تواند انرژی‬ ‫خورشیدی با ظرفیت ‪ ۵۰۰‬مگاوات را در استان ایجاد کند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در استان به دنبال کاهش بروکراسی اداری و‬ ‫تخصیص سریع مجوزها به فوالد مبارکه هستیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه به فوالد مبارکه تاکید کرده ایم با ایجاد‬ ‫این ظرفیت نیروگاهی و تولید برق مصرف گاز انها نباید‬ ‫افزایش یابد‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به محدودیت های شدید انرژی‬ ‫فوالد مبارکه به دنبال ایجاد نیروگاه از مسیر تکنولوژی سبز‬ ‫است‪.‬‬ ‫قاضی عسگر به محدودیت های گازی صنایع در‬ ‫زمستان اشاره کرد و گفت‪ :‬در روشی برخی نیروگاه های‬ ‫استان همچون چهلستون‪ ،‬شهید منتظری‪ ،‬زواره و ‪...‬‬ ‫می توانند با ایجاد سیکل ترکیبی و استفاده از سیستم بخار‪،‬‬ ‫بهره وری و راندمان خود را افزایش دهند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نیروگاه های گازی راندمانی معادل ‪۳۳‬‬ ‫درصد دارند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در صورت تبدیل این نیروگاه ها‬ ‫به سیکل ترکیبی‪ ،‬می توان بدون مصرف یک مترمکعب‬ ‫گاز‪ ،‬این نیروگاه ها راندمان خود را به ‪ ۵۷‬درصد برسانند که‬ ‫در این شرایط نه تنها االیندگی نیروگاه ها و انتشار گازهای‬ ‫فقر مراتع و کم ابی اصلی ترین مشکل عشایر‬ ‫عرب َجرقویهاصفهاناست‬ ‫مدیرکل عشایر اصفهان گفت‪ :‬فقر مراتع‪ ،‬کم ابی و کمبود‬ ‫نهاده های دامی اصلی ترین مشکل عشایر عرب جرقویه در‬ ‫شرق استان اصفهان است‪.‬‬ ‫مختار اسفندیاری در گفت وگو با ایرنا افزود امسال کمبود‬ ‫نهاده های دامی در کنار کمبود بارندگی و علوفه نه چندان کافی‬ ‫مشکالت عدیده ای را برای این قشر پرتالش به همراه داشت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بر همین اساس ابرسانی سیار به عشایر این‬ ‫منطقه به وسیله پنج دستگاه خودرو و همچنین توزیع علوفه‬ ‫موردنیاز انجام می شود و پس ازاین مرحله سوخت رسانی و‬ ‫تامین وسایل گرمایشی در دستور کار قرارگرفته است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬کوچ عشایر عرب جرقویه به مناطق‬ ‫شرقی اصفهان تا ‪ ۱۰‬ابان ادامه دارد و ابرسانی به انان در هفته‬ ‫نخست ابان اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرکل عشایر اصفهان با اشاره عشایر استان دارای ‪۲۵‬‬ ‫هزار هکتار زمین کشاورزی و ‪ ۱۲‬هزار هکتار باغ سیب هستند‬ ‫گفت‪ :‬بدلیل خشکسالی امسال میزان کشت و کار انان بویژه‬ ‫در منطقه نصراباد و محمداباد که عشایر عرب جرقویه ساکن‬ ‫هستند به شدت کاهش یافته است‪.‬‬ ‫اسفندیاری اضافه کرد‪ :‬عشایر شرق اصفهان در سال های‬ ‫گذشته با استفاده از اب چند حلقه چاه‪ ،‬محصوالتی همچون‬ ‫ذرت و گندم کشت می کردند ولی فعالیت انان در مدت اخیر‬ ‫کمتر شد‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه کمبود نهاده های دامی معضالتی را برای‬ ‫دامداران در کل کشور ایجاد کرد افزود‪ :‬در استان اصفهان نیاز‬ ‫و توزیع نهاده های دامی حدود چهار برابر افزایش یافت و با‬ ‫توجه به خشکی شرق اصفهان توزیع همچنان ادامه خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫بر اساس امار اداره کل امور عشایر استان اصفهان‪ ۹ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۰۵‬خانوار عشایری در استان اصفهان زندگی می کنند که‬ ‫این تعداد شامل ایالت قشقایی‪ ،‬بختیاری و عرب جرقویه‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫در شهرهای بویین میاندشت‪ ،‬فریدن و چادگان واقع در‬ ‫غرب استان ‪ ۲۷‬هزار نفر عشایر ایل بختیاری و در سمیرم‪،‬‬ ‫دهاقان و شهرضا در شمال استان ‪ ۲۴‬هزار نفر از ایل قشقایی‬ ‫و محمداباد و نصراباد در شرق اصفهان سه هزار نفر عشایر از‬ ‫طایفه عرب جرقویه سکونت دارند‪.‬‬ ‫عشایر استان اصفهان ‪ ۲۸‬درصد مواد کاالهای این استان‬ ‫را تامین و ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬هزار مترمربع انواع فرش‪ ،‬جاجیم‪ ،‬گلیم‪،‬‬ ‫کیف و محصوالتی ازاین دست‪ ۵۵ ،‬هزار تن لبنیات‪ ۳۰۰ ،‬تن‬ ‫عسل و ‪ ۱۵۰‬هزار تن سیب درختی تولید می کنند‪.‬‬ ‫گلخانه ای کاهش می یابد‪ ،‬از سوی دیگر بدون مصرف گاز‪،‬‬ ‫تولید برق انها حدود ‪ ۱۶۰۰‬مگاوات به در استان بیشتر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در‬ ‫ادامه با بیان اینکه چند نرخی بودن ارز یکی از اساسی ترین‬ ‫مشکالت اقتصاد کشور است‪ ،‬گفت‪ :‬به طور قطع نرخ ارز‬ ‫باید معقول و نوسانات ان گرفته شود تا فعاالن اقتصادی و به‬ ‫ویژه فوالدسازان بتواند بر روی اینده کاری خود برنامه ریزی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به اعتقاد قاضی عسگر‪ ،‬نباید نرخ ارز را چند سال ثابت‬ ‫نگه داریم و بعد نرخ ان را رها کنیم‪ ،‬در این شرایط نمی توانیم‬ ‫سرمایه گذاری و تولید داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی با انتقاد بر اینکه یارانه های کور و غیرهدفمند نیز‬ ‫موجب نابودی سرمایه های کشور شده است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در حال حاضر ایران رتبه نخست اعطای یارانه در حوزه‬ ‫انرژی را در دنیا به خود اختصاص داده که این به معنای‬ ‫هدررفت منابع و فقیر شدن روز افزون بخش عمده ای از‬ ‫اقشار جامعه شده است‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬در شرایط تورمی امروز که یارانه های کشور به اشتباه‬ ‫به هدر می رود‪ ،‬روز به روز مردم فقیرتر می شوند‪ ،‬بنابراین‬ ‫تیم اقتصادی دولت جدید با کمک بانک مرکزی و دیگر‬ ‫اعضای کابینه باید نسبت به حل این موضوع به صورت‬ ‫ریشه ای تالش کنند‪.‬‬ ‫اجرای‪ 513‬میلیارد تومان طرح راه سازی‬ ‫در استان‬ ‫معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان‬ ‫اصفهان گفت‪ ۵۱۳ :‬میلیارد تومان طرح راه سازی در نقاط مختلف‬ ‫این استان در دست احداث وجود دارد که تاکنون ‪ ۲۸۵‬میلیارد‬ ‫تومان در قالب این قراردادها هزینه شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬بهزاد شاهسوندی در جمع خبرنگاران افزود‪:‬‬ ‫بر اساس پیش بینی ها تا پایان سالجاری ‪ ۱۲۰‬تا ‪ ۱۵۰‬کیلومتر از‬ ‫این محورها بصورت چهار خطه زیر بار ترافیک قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬تا پایان سال ‪ ۱۳۹۹‬طول ازادراه های‬ ‫استان اصفهان به حدود ‪ ۴۸۰‬کیلومتر‪ ،‬طول بزرگراه ها به ‪ ۲‬هزار‬ ‫‪ ۱۷۴‬کیلومتر‪ ،‬طول راه های اصلی به ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۴۵‬کیلومتر و‬ ‫طول راه های فرعی به یک هزار و ‪ ۸۵‬کیلومتر رسید‪.‬‬ ‫معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان‬ ‫اصفهان اظهار داشت‪ :‬یک هزار و ‪ ۷۶۷‬کیلومتر از راه های استان‬ ‫نیاز به ارتقاء دارد که در جریان ان باید را ه روستایی به فرعی‪،‬‬ ‫راه فرعی به راه اصلی و راه اصلی به راه بزرگراهی تبدیل شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬اولویت بندی ارتقاء راه ها بر اساس میزان‬ ‫ترافیک در محور و تعداد وقوع حوادث در انها انجام شده و در‬ ‫زمان حاضر ‪ ۴۲۲‬کیلومتر از این راه ها در اولویت نخست‪ ،‬یک‬ ‫هزار و ‪ ۲۸‬کیلومتر در اولویت دوم و ‪ ۳۱۶‬کیلومتر در اولویت سوم‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی اصفهان‬ ‫گفت‪ ۳۲۷ :‬کیلومتر بزرگراه در سطح استان در قالب ‪ ۴۲‬قرارداد‬ ‫فعال در حال احداث است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬ساخت یک کیلومتر ازادراه و بزرگراه‬ ‫استاندارد حدود پنج تا ‪ ۵.۵‬میلیارد تومان هزینه دارد‪.‬‬ ‫شاهسوندی با اشاره به اینکه فرایند راه سازی با انجام مطالعات‬ ‫شروع می شود‪ ،‬گفت‪ :‬در زمان حاضر ‪ ۲۵‬قرارداد مشاور در استان‬ ‫وجود دارد که حدود ‪ ۱۹‬مورد از انها در مرحله مطالعه راه ها هستند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬پس از انجام مطالعات راه ها و ارائه ان به اداره‬ ‫کل و در صورت تصویب‪ ،‬پیگیری الزم برای جذب اعتبارات انجام‬ ‫می شود و در نهایت فرایند انتخاب پیمانکار و عملیات اجرایی‬ ‫شروع می شود‪.‬‬ ‫شاهسوندی با بیان اینکه ‪ ۱۶۰‬نقطه حادثه خیز در استان‬ ‫اصفهان وجود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬رفع نقاط حادثه خیز بر اساس اطالعات‬ ‫ارائه شده توسط پلیس راهور و اداره کل راهداری و حمل و نقل‬ ‫جاده ای و طبق اولویت بندی صورت گرفته در دستور کار راه و‬ ‫شهرسازی استان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬تاکنون حدود ‪ ۴۸‬نقطه حادثه خیز استان اولویت‬ ‫بندی و رفع خطر شده است و سایر نقاط هم در دستور کار قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬هم اکنون سه طرح ساختمان دولتی در استان با‬ ‫پیشرفت فیزیکی ‪ ۷۰‬تا ‪ ۹۵‬درصدی در حال اجرا است که بزودی‬ ‫به بهره برداری می رسند‪.‬‬ ‫وی طرح های در حال ساخت را شامل احداث ساختمان‬ ‫مدیریت بحران استان‪ ،‬ساختمان فرمانداری اردستان و بخشداری‬ ‫کویرات اران و بیدگل اعالم کرد‪.‬‬ ‫شاهسوندی ادامه داد‪ :‬ساختمان مدیریت بحران استان با ‪۷۵‬‬ ‫درصد پیشرفت فیزیکی‪ ،‬در صورت تخصیص اعتبار الزم تا سه‬ ‫ماهه اول سال ‪ ۱۴۰۱‬به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ساختمان فرمانداری اردستان نیز با پیشرفت‬ ‫فیزیکی ‪ ۷۰‬درصدی در مرحله نماکاری قرار دارد و در صورت‬ ‫تامین اعتبار در سال ‪ ۱۴۰۱‬افتتاح خواهد شد و بخشداری کویرات‬ ‫هم با پیشرفت فیزیکی ‪ ۹۷‬درصد‪ ،‬تنها کارهای جزیی ان باقی‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۵۰۰‬کیلومتر راه در اصفهان وجود دارد و با توجه‬ ‫به موقعیت ویژه جغرافیایی این استان‪ ،‬اصفهان بعنوان چهارراه‬ ‫ترانزیتی‪ُ ،‬رتبه نخست حمل بار و رتبه سوم حمل مسافر را در‬ ‫کشور داراست‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫گزارش‬ ‫قانون پایانه های فروشگاهی‬ ‫و ضمانت های اجرایی ان‬ ‫قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در راستای‬ ‫بهبود توزیع درامد‪ ،‬دستیابی به عدالت اجتماعی و رفع‬ ‫تبعیض مالیاتی‪ ،‬برقراری ضمانت‏های اجرایی مناسب و‬ ‫تکمیل اطالعات مودیان از نقاط قوت قانون مالیات‏های‬ ‫مستقیم می‏ باشد‪ .‬قانون پایانه های فروشگاهی و‬ ‫سامانه مودیان که اخیرا توسط رئیس مجلس شورای‬ ‫اسالمی برای اجرا به دولت ابالغ شده است که دارای‬ ‫ضمانت های اجرایی می باشد که در ادامه به ان ها اشاره‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۲۲‬تخلفات و حسب مورد‪ ،‬جریمه های متعلقه به‬ ‫شرح زیر خواهد بود‪ :‬الف – عدم صدور صورتحساب‬ ‫الکترونیکی‪ ،‬معادل ده درصد (‪ )%۱۰‬مجموع مبلغ فروش‬ ‫انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا‬ ‫بیست میلیون ریال‪ ،‬هریک که بیشتر باشد‪ .‬ب– عدم‬ ‫عضویت در سامانه مودیان‪ ،‬عدم استفاده از پایانه‬ ‫فروشگاهی‪ ،‬عدم استفاده از حافظه مالیاتی‪ ،‬استفاده‬ ‫از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مودیان‪ ،‬یا واگذاری‬ ‫حافظه مالیاتی خود به دیگران‪ ،‬معادل ده درصد (‪)%۱۰‬‬ ‫مجموع مبلغ فروش انجام شده از ان طرق‪ ،‬یا بیست‬ ‫میلیون ریال‪ ،‬هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از‬ ‫اعمال معافیت های مالیاتی‪ ،‬نرخ صفر و مشوق های‬ ‫موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی‪.‬‬ ‫پ– عدم اعالم شماره حساب یا حساب های بانکی‬ ‫واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق ان یا‬ ‫انها انجام می شود به سازمان‪ ،‬معادل ده درصد (‪)%۱۰‬‬ ‫مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق ان حساب یا‬ ‫بیست میلیون ریال‪ ،‬هریک که بیشتر باشد و محرومیت‬ ‫از اعمال معافیت های مالیاتی‪ ،‬نرخ صفر و مشوق های‬ ‫موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی‪.‬‬ ‫ت– عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار‪ ،‬حذف‬ ‫یا مخدوش کردن صورتحساب‪ ،‬معادل دو درصد (‪)%۲‬‬ ‫مبلغ صورتحساب های مذکور یا معادل بیست میلیون‬ ‫ریال هریک که بیشتر باشد‪ .‬ث– عدم رعایت احکام‬ ‫مذکور در موارد (‪ )۱۴( ،)۱۳( ،)۱۲‬این قانون‪ ،‬معادل‬ ‫یک درصد (‪ )%۱‬مبلغ فروش گزارش نشده یا معادل‬ ‫ده میلیون ریال‪ ،‬هر یک که بیشتر باشد‪ .‬تبصره ‪-۱‬‬ ‫مبلغ جریمه های ثابت مندرج در این قانون‪ ،‬متناسب با‬ ‫نرخ تورم ساالنه براساس اخرین اعالم بانک مرکزی‪،‬‬ ‫هرسال توسط سازمان اعالم می شود‪ .‬تبصره ‪ -۲‬سازمان‬ ‫نمی تواند بیشتر از پنجاه درصد (‪ )%۵۰‬جریمه های‬ ‫موضوع این ماده را مطابق ماده (‪ )۱۹۱‬قانون مالیات های‬ ‫مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد‪ .‬تبصره ‪ -۳‬درصورت‬ ‫اعمال جریمه های موضوع بندهای «الفـ» و «ث» این‬ ‫ماده‪ ،‬جریمه موضوع ماده (‪ )۱۶۹‬قانون مالیات های‬ ‫مستقیم اعمال نمی شود‪ .‬در صورت اعمال جریمه های‬ ‫مذکور در بند «ب»‪ ،‬جریمه های مذکور در بندهای‬ ‫«الف» و «ت» اعمال نمی شود‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۲۳‬هر شخصی که به قصد تقلب یا اخالل در‬ ‫نظام مالیاتی کشور‪ ،‬اقدام به تولید‪ ،‬عرضه یا استفاده‬ ‫از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و پایانه های‬ ‫فروشگاهی معیوب یا تجهیزات معیوب کننده کند‪ ،‬یا‬ ‫پایانه فروشگاهی خود یا دیگران را تخریب کند‪ ،‬عالوه‬ ‫بر جبران ضرر و زیان‪ ،‬حسب مورد به یک یا چند مورد از‬ ‫مجازات های تعزیری درجه شش قانون مجازات اسالمی‬ ‫به غیر از حبس‪ ،‬محکوم می شود‪ .‬تبصره ‪ -۱‬تکرار جرم‬ ‫موضوع این ماده برای بیش از سه بار‪ ،‬حسب مورد‬ ‫موجب مجازات های تعریزی درجه پنج قانون مجازات‬ ‫اسالمی به غیر از حبس‪ ،‬می شود‪ .‬تبصره ‪ -۲‬اقدام به‬ ‫جرم موضوع این ماده به صورت گروهی و سازمان یافته‪،‬‬ ‫موجب مجازات های تعزیری درجه چهار قانون مجازات‬ ‫اسالمی به غیر از حبس‪ ،‬حسب مورد می شود‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۲۴‬درصورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده‬ ‫(‪ )۲‬این قانون‪ ،‬سازمان موظف است مراتب تخلف را‬ ‫به وی و مرجع صادرکننده مجوز فعالیت واحد متخلف‬ ‫اعالم کند‪ .‬مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت‬ ‫یک هفته از اعالم سازمان‪ ،‬نسبت به اخطار کتبی به‬ ‫واحد متخلف اقدام کند‪ .‬چنانچه واحد مذکور ظرف مدت‬ ‫ده روز از تاریخ دریافت اخطار‪ ،‬نسبت به عضویت در‬ ‫سامانه مودیان اقدام نکند‪ ،‬برای بار اول به مدت دو هفته‬ ‫و برای بار دوم از دوتا شش ماه با اعالم مرجع صدور‬ ‫مجوز‪ ،‬توسط نیروی انتظامی و در مورد کسب وکارهای‬ ‫مجازی‪ ،‬توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه‪ ،‬تعطیل‬ ‫یا مسدود خواهد شد‪ .‬در صورتی که پس از گذشت پانزده‬ ‫روز‪ ،‬مرجع صادرکننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را به‬ ‫نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ابالغ‬ ‫نکند‪ ،‬سازمان موظف است راسا تعطیلی واحد متخلف‬ ‫را به نیروی انتظامی یا کارگروه مذکور ابالغ کند‪ .‬در‬ ‫این صورت‪ ،‬مرجع صادر کننده مجوز‪ ،‬با متخلف در‬ ‫پرداخت مالیات و جریمه ها مسئولیت تضامنی خواهد‬ ‫داشت‪ .‬تبصره ‪ -۱‬درصورت تداوم تخلف واحد کسب‬ ‫و کار پس از گذشت یک سال‪ ،‬مجوز فعالیت واحد‬ ‫متخلف توسط مرجع صادر کننده مجوز ابطال خواهد‬ ‫شد‪ .‬تبصره ‪ -۲‬بانک مرکزی موظف است درگاه ها و‬ ‫پایانه های پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطیلی یا‬ ‫تعلیق فعالیت ان واحد‪ ،‬مسدود کند‪ .‬ماده ‪ -۲۵‬پس از‬ ‫انقضای مواعد (مهلت ها) مذکور در ماده (‪ )۳‬این قانون‪،‬‬ ‫صورتحساب هایی که در سامانه مودیان ثبت نشده باشد‪،‬‬ ‫معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی‬ ‫نخواهد بود‪ .‬تبصره ‪ -۱‬ذیحسابان و مدیران مالی‬ ‫دستگاه های اجرائی موضوع ماده (‪ )۵‬قانون مدیریت‬ ‫خدمات کشوری مصوب هشت ابان ‪ 86‬و اصالحات‬ ‫و الحاقات بعدی ان مکلفند در پذیرش اسناد هزینه ای‪،‬‬ ‫مفاد این ماده را رعایت کنند‪ .‬تبصره ‪ -۲‬سازمان مکلف‬ ‫است امکان راستی ازمایی صورتحساب های موضوع این‬ ‫ماده را برای خزانه داری کل‪ ،‬دیوان محاسبات کشور و‬ ‫سایر دستگاه های نظارتی حسب مورد فراهم کند‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫دوشنبه | ‪ 26‬مهر ‪ | 1400‬ســـال پانزدهم | شـــمــاره ‪4190‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫گلرهای ذوب اهن باهم رقابت‬ ‫دوستانه ای دارند‬ ‫گلر جدیــد تیم ذوب اهن در مورد شــرایط این تیم‬ ‫صحبــت کرد‪ .‬حبیب فرعباســی دربــاره حضورش در‬ ‫ذوب اهن اظهار داشــت‪ :‬ذوب اهن تیم بزرگی است که‬ ‫بازی در ان برای هر بازیکنی افتخار است‪ .‬خوشحالم که‬ ‫به این تیم امدم و امیدوارم فصل خوبی را داشــته باشیم‬ ‫و افتخارات گذشته ذوب اهن بازهم برای تیم تکرار شود‬ ‫و همه ما در تکرار این ســربلندی شریک باشیم و برای‬ ‫هواداران عزیز شادی به ارمغان اوریم‪ .‬وی در مورد حضور‬ ‫شــهاب گردان در ذوب اهن و رقابــت با او برای حضور‬ ‫در ترکیــب اصلی عنوان کرد‪ :‬همــه گلرهای ذوب اهن‬ ‫ازجمله خودم‪ ،‬شــهاب گردان‪ ،‬پارســا جعفری و سهیل‬ ‫میرلوحی قطعا برای پیــروزی تیم و موفقیت ذوب اهن‬ ‫تالش می کنیم‪ .‬ما در کنار رقابت باهم دوستانی صمیمی‬ ‫هستیم و هدفمان درخشش و موفقیت تیم و خوشحالی‬ ‫مردم اصفهان و هواداران عزیز اســت و امیدوارم در رقم‬ ‫زدن نتایج خوب دربازی ها همه ما سهیم باشیم‪ .‬هیچ چیز‬ ‫مهم تر از نام ذوب اهن و تیم ذوب اهن نیست و هرکدام‬ ‫از گلرهای ذوب اهن درون دروازه باشــد مطمئنا نهایت‬ ‫تالش خــودش را برای موفقیت تیــم خواهد کرد‪ .‬گلر‬ ‫ذوب اهــن در مورد اهدافش در ایــن تیم گفت‪ :‬ما یک‬ ‫تیم منســجم و واحد هستیم با هدایت سرمربی باتجربه‬ ‫و کاربلدی مثل مهدی تارتار و اقای یزدخواســتی مدیر‬ ‫تیم کادری بادانش ازجمله‪ ،‬حسین پاشایی‪ ،‬حسین معمار‪،‬‬ ‫صلصالی‪ ،‬جمالی و مربی گلرهای ما حسین اینانلو و سایر‬ ‫افراد زحمتکش تیم که همه ما یک هدف داریم و ان هم‬ ‫موفقیت تیم ذوب اهن و بازگشت به روزهای خوب است‪.‬‬ ‫امیدوارم خودم هم در ذوب اهن موفق باشم و هدفم این‬ ‫اســت که از این تیم به تیم ملی راه پیدا کنم‪ .‬فرعباسی‬ ‫در مورد همکاری با تارتار خاطرنشــان کرد‪ :‬اقای تارتار‬ ‫هم همان طور که گفتم مربی بزرگ و پرتالشــی است‬ ‫و مطمئنــً تیم ذوب را به جایگاهی که الیقش اســت‬ ‫می رساند‪ .‬الزم اســت همه عوامل دست در دست هم‬ ‫یکدل و سخت تالش کنند و با حمایت خوب و منسجم‬ ‫باشگاه مثل گذشته و حمایت و همدلی هواداران عزیز و‬ ‫حمایت رسانه ها مثل همیشه بتوانیم شرایط خوبی برای‬ ‫تیــم در فصل جدید رقم بزنیم‪ .‬وی در مورد جدایی خود‬ ‫از تراکتور و اینکه این باشــگاه مدعی است قرارداد او با‬ ‫ذوب اهن مشکل دارد گفت‪ :‬در مورد جدایی از تراکتور و‬ ‫پیوستن به ذوب اهن صحبتی ندارم‪ .‬گذشت زمان خیلی‬ ‫چیزها را مشــخص خواهد کرد و معلوم می شود که چه‬ ‫اتفاقی رخ داده و دوست ندارم در موردش صحبت کنم‪.‬‬ ‫بازیکن سپاهان در لیست‬ ‫خریدپرسپولیس‬ ‫سه بازیکن فصل پیش ســپاهان در فهرست خرید‬ ‫یحیی گل محمدی جا داشــته اند‪ .‬پرســپولیس بعد از‬ ‫شکست و حذف از لیگ قهرمانان اسیا باید مهیای شروع‬ ‫رقابت های لیگ برتر ایران شود‪ .‬جایی که باید از عنوان‬ ‫قهرمانی اش دفاع کند‪ ،‬ولــی می داند با توجه به تقویت‬ ‫ســایر تیم ها‪ ،‬این بار دفاع از عنــوان قهرمانی هم کار‬ ‫راحتی برایش نخواهد بود‪ .‬البته پرســپولیس هم چندین‬ ‫بازیکن جدید ازجمله دو مدافع‪ ،‬دو هافبک و یک مهاجم‬ ‫خریداری کرده‪ ،‬ولی به نظر می رسد بازیکنانی که جذب‬ ‫این تیم شده اند‪ ،‬به غیراز یکی دو نفر‪ ،‬بقیه از فهرست دوم‬ ‫و سوم یحیی گل محمدی خریداری شده اند‪ .‬به طور مثال‬ ‫درباره مهاجم بســیاری می دانند که یحیی گل محمدی‬ ‫سجاد شــهباززاده و کی روش استنلی‪ ،‬دو بازیکن فصل‬ ‫پیش ســپاهان را زیر نظر داشــت‪ ،‬ولی به حامد پاکدل‬ ‫رسید‪ .‬در مورد مدافعان هم که عنوان شده پرسپولیس با‬ ‫مرتضی پورعلی گنجی مذاکره داشــته‪ ،‬ولی مصدومیت‬ ‫ناگهانی این مدافع ملی پوش‪ ،‬باعث خرید مدافع دیگری‬ ‫شده است‪ .‬بااین حال‪ ،‬به غیراز این موارد‪ ،‬از بازیکن دیگری‬ ‫در فهرســت خرید گل محمدی نام برده می شود که در‬ ‫نوع خودش جالب است‪ .‬در این گزارش از امید نورافکن‬ ‫به عنوان یکی دیگر از بازیکنان سپاهان نام برده شده که‬ ‫در فهرست خرید گل محمدی قرار داشته است‪.‬‬ ‫سپاهان در هفته نخست لیگ به مصاف مس رفسنجان می رود‬ ‫شاگردان نوید کیا و یک دوئل انتقامی‬ ‫ت و یکم‬ ‫تیم فوتبال ســپاهان در نخستین هفته لیگ بیس ‬ ‫میزبان تیم مس رفســنجان اســت‪ .‬به گزارش تسنیم‪ ،‬هفته‬ ‫ت و یکمین دوره لیگ برتر فوتبال‪ ،‬جام خلیج فارس‪،‬‬ ‫نخست بیس ‬ ‫فــردا با برگزاری پنج دیدار اغاز می شــود کــه دریکی از این‬ ‫مسابقات‪ ،‬سپاهان اصفهان در ورزشگاه نقش جهان میزبان تیم‬ ‫مس رفسنجان خواهد بود‪ .‬شاید هیچ تیمی به اندازه سپاهانی ها‬ ‫ت و یکم نباشد‪ .‬زردپوشان اصفهانی که در‬ ‫منتظر اغاز لیگ بیس ‬ ‫اخرین هفته فصل گذشته قهرمانی را به رقیب سنتی خود واگذار‬ ‫کردنــد‪ ،‬برای حضور قدرتمند در فصل جدید رقابت ها زودتر از‬ ‫تیم های دیگر تمریناتشان را اغاز کرده و برنامه های اماده سازی‬ ‫ســنگینی را پشت سر گذاشتند‪ .‬ســپاهان یکی از فعال ترین‬ ‫تیم های حاضر در فصل نقل و انتقاالت بوده و بازیکنان زیادی‬ ‫را نیز به خدمت گرفت‪ .‬از طرف دیگر اگرچه نامشخص بودن‬ ‫تاریخ شــروع لیگ جدید و تاخیر در بازگشایی مجدد رقابت ها‬ ‫به دلیل بازی های تیم ملی‪ ،‬منجر به برهم خوردن برنامه های‬ ‫اماده سازی تیم ها شده بود اما زردپوشان اصفهانی از فرصت به‬ ‫وجــود امده نهایت بهره را برده و بازی های تدارکاتی زیادی را‬ ‫انجام دادند تا در استانه شروع لیگ یکی از اماده ترین تیم های‬ ‫حاضر در رقابت ها به شــمار امده و از مدعیان جدی کســب‬ ‫عنوان قهرمانی محســوب شوند‪ .‬ســپاهانی ها در حالی اماده‬ ‫حضور در لیگ می شوند که تغییر چندانی در ترکیب اصلی خود‬ ‫نداشــته و با حفظ اسکلت تیمی‪ ،‬نقاط ضعف خود را در نقل و‬ ‫انتقاالت ترمیم کرده و تیم قدرتمندی را روانه بازی ها ساخته اند‪.‬‬ ‫سپاهان در درون دروازه دست خوش تغییر بزرگی شده و جدایی‬ ‫پیام نیازمند از این تیم‪ ،‬نویدکیا را در شــرایط سختی قرارداد‪.‬‬ ‫بااین حال زردپوشان اصفهانی برای پست دروازه بان کریستوفر‬ ‫نت را جــذب کرده و منصوری را با نیما میرزازاد مبادله کردند‬ ‫و باید منتظر مانــد و دید که نویدکیا کدام یک را به عنوان مرد‬ ‫شــماره اول قفس توری تیمش انتخاب خواهد کرد‪ .‬شاگردان‬ ‫نویدکیا در فاز دفاعی تغییر مهم و تاثیرگذاری نسبت به فصل‬ ‫گذشــته نداشــته و در این خط مصلح‪ ،‬ترکمان و منصوری را‬ ‫ازدست داده اند که هر سه بازیکن جایی در ترکیب اصلی نویدکیا‬ ‫نداشتند و از بازیکنان ذخیره تیم به شمار می امدند‪ .‬در خط میانی‬ ‫اما سپاهان نسبت به فصل گذشته تقویت شده است‪ .‬زردپوشان‬ ‫اصفهانی اگرچه احســان حاج صفی را از دست دادند‪ ،‬اما جذب‬ ‫ریگی و احمــدزاده در کنار تمدید قــرارداد رفیعی خط میانی‬ ‫سپاهان را بیش ازپیش مستحکم کرده است‪ .‬حضور احمدزاده‬ ‫اماده در کنار سلمانی‪ ،‬کریمی‪ ،‬رفیعی‪ ،‬حسینی و خلعتبری قدرت‬ ‫تهاجمی این تیم را افزایش داده و دست نویدکیا را برای تغییرات‬ ‫تاکتیکی باز گذاشته است‪ .‬در فاز تهاجمی سپاهان در بهترین‬ ‫شرایط چند فصل اخیر خود است‪ .‬زردپوشان اصفهانی در فصل‬ ‫نقل و انتقاالت شــهریار مغانلو را از چنگ پرسپولیس ربودند و‬ ‫سجاد شــهباززاده نیز که عنوان اقای گلی فصل قبل را یدک‬ ‫می کشــد‪ ،‬یک فصل دیگر در سپاهان ماندگار شد تا به همراه‬ ‫مغانلو یکی از خطرناک ترین زوج های هجومی فصل را تشکیل‬ ‫ت و یکم‬ ‫دهند‪ .‬شاگردان نویدکیا در نخستین گام از لیگ بیس ‬ ‫باید اماده مصاف با تیم مس رفسنجان شوند؛ دیداری سخت‬ ‫و جذاب که حضور چند ســتاره در ترکیب دو تیم جذابیت های‬ ‫این دیدار را افزایش داده و از طرف دیگر مسی ها به دنبال انتقام‬ ‫شکســت سنگین فصل گذشته هستند و همین دو عامل این‬ ‫دیدار را تبدیل به یک دوئل تمام عیار می کند‪ .‬مس رفسنجان‬ ‫تیم قدرتمندی اســت که برای رسیدن به موفقیت در دومین‬ ‫فصل حضورش در رقابت هــای لیگ برتر‪ ،‬هزینه های زیادی‬ ‫انجام داده و بازیکنان باکیفیت زیادی را به خدمت گرفته است‪.‬‬ ‫مسی ها با توجه به ابقای ربیعی‪ ،‬همانند فصل گذشته به ارائه‬ ‫بازی مســتقیم و هجومی عالقه داشته و ابزارهای الزم برای‬ ‫ارائــه این نوع بازی را نیز در اختیاردارند‪ .‬مس رفســنجان در‬ ‫درون دروازه از فایز الرشــیدی بهره می گیرد که دروازه بان تیم‬ ‫ملی عمان اســت و دربازی های مقدماتی جام جهانی عملکرد‬ ‫خوبی از خود نشــان داده است‪ .‬شاگردان ربیعی در فاز دفاعی‬ ‫شرایط خوبی داشته و با حضور محمدی مهر و ترکمان مدافعان‬ ‫باکیفیتی به خدمت گرفته اند‪ .‬در فاز هجومی نیز مس رفسنجان‬ ‫تیم قدرتمندی است که با حضور علیاری در پیکان خط حمله‬ ‫این تیم‪ ،‬توان هجومی این تیم افزایش زیادی پیداکرده است‪.‬‬ ‫انچه مشخص است نتیجه این دیدار برای هر دو تیم از اهمیت‬ ‫باالیی برخوردار بوده و می تواند شروع خوبی را برای ان ها رقم‬ ‫بزند‪ .‬باید منتظر ماند و دید کدام مربی می تواند در این بازی به‬ ‫اهداف خود دست پیدا کند‪.‬‬ ‫ذوب اهن نمایش خاطره انگیزی در لیگ خواهد داشت‬ ‫هافبک جدید ذوب اهن معتقد اســت این تیم در فصل‬ ‫جدید نمایش سال های خاطره انگیز گذشته را خواهد داشت‪.‬‬ ‫سجاد جعفری با اشاره به شــرایط ذوب اهن گفت‪ :‬فصل‬ ‫گذشــته برای ذوب اهن و هوادارانش یک خاطره بســیار‬ ‫بد بود‪ .‬برای پاک کردن ایــن خاطره تلخ‪ ،‬در طول دوران‬ ‫اماده ســازی‪ ،‬تمرینات خوبی انجام داده ایم و اماده شروع‬ ‫لیگ هستیم‪ .‬او از اشــتیاق خود برای شروع لیگ گفت و‬ ‫ادامه داد‪ :‬خیلی وقت است که منتظر هستیم تا بازی های‬ ‫لیگ برتر شروع شــود‪ .‬خودمان را اماده یک شروع خوب‬ ‫کرده ایم و می خواهیم به هــواداران ذوب اهن این نوید را‬ ‫بدهیم که همان تیم قدیمشان را خواهند دید‪ .‬همان تیمی‬ ‫کــه با نتایج خوب خود یک مدعی در فوتبال ایران بود‪ .‬ما‬ ‫پتانسیل تبدیل شدن به چنین تیمی راداریم و مطمئنیم که‬ ‫باهمراهی هواداران اصفهانی می توانیم روزهای بسیار خوبی‬ ‫را رقم بزنیم‪ .‬هافبک جدید ذوب اهن با ابراز خوشــحالی از‬ ‫حضور در اصفهان و کار کردن با مهدی تارتار گفت‪ :‬خیلی‬ ‫خوشحالم که می توانم یک بار دیگر در تیمی حضورداشته‬ ‫باشــم که مهدی تارتار‪ ،‬سرمربی ان است‪ .‬خاطرات خوبی‬ ‫با این مربی در نفت دارم‪ .‬این فصل شــرایط برای حضور‬ ‫در مسجدســلیمان فراهم نشــد و حضور در ذوب اهن و‬ ‫گزین ه کی روش‬ ‫در سپاهان نیمکت نشین می شود‬ ‫دروازه بان جوان ســپاهان کار ســختی برای تصاحب‬ ‫پست شماره یک این تیم دارد‪ .‬تیم سپاهان ازجمله معدود‬ ‫ترسی از نام سپاهان نداریم‬ ‫مدافع میانی تیم فوتبال مس رفسنجان تاکید کرد که‬ ‫ان ها ترسی از نام ســپاهان ندارند و برابر این تیم برای‬ ‫گرفتن امتیاز می جنگند‪ .‬شاهین توکلی در ارتباط با شرایط‬ ‫فعلی تیمش در استانه شروع فصل جدید مسابقات لیگ‬ ‫برتر گفت‪ :‬ما در این مدت تمرینات خوبی را پشــت سر‬ ‫گذاشتیم و خوشبختانه تیم ازلحاظ بدنی وضعیت خوبی‬ ‫دارد‪ .‬ازلحاظ تاکتیکی هم با انجام بازی های دوســتانه‬ ‫شــرایط خوبی پیداکرده ایم ولی با توجه به اینکه برخی‬ ‫از بازیکنان مثل من به تازگی به این تیم اضافه شــده ایم‪،‬‬ ‫مس رفســنجان نیاز به زمان دارد تا به هماهنگی کامل‬ ‫برسد‪ .‬البته درمجموع شرایط تیم خوب است و امیدوارم‬ ‫در اولین بازی نتیجه خوبی بگیریم‪ .‬وی در پاسخ به این‬ ‫پرســش که ایا مس رفســنجان می تواند در این فصل‬ ‫سهمیه اسیا را کسب کند عنوان کرد‪ :‬مطمئنا ما لیگ را‬ ‫با این هدف شــروع می کنیم که در یک جایگاه خوب و‬ ‫در بین تیم های باالی جدول قرار بگیریم‪ .‬هرچند خیلی‬ ‫از تیم ها سرمایه گذاری کرده اند و رقابت سخت است ولی‬ ‫ما برای گرفتن سهمیه لیگ قهرمانان اسیا می جنگیم‪.‬‬ ‫توکلی در ارتباط با دیدار مقابل سپاهان در هفته نخست‬ ‫لیگ برتر و این که ایا ان ها از این قرعه استقبال می کنند‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در لیگ برتر باید باهمه تیم ها بازی کنیم‬ ‫و حاال این قرعه برای ما افتاده که مقابل ســپاهان قرار‬ ‫بگیریم‪ .‬قطعا ان ها تیم باکیفیتی هستند ولی ان ها برابر‬ ‫سپاهان تیم دست وپا بسته ای نخواهیم بود و ترسی هم‬ ‫از نام حریف نداریم‪ .‬من به این بازی خوش بین هستم و‬ ‫امیدوارم بتوانیم در اصفهان امتیاز بگیریم‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫تیم هایی در لیگ برتر ایران است که دو دروازه بان اماده و‬ ‫باکیفیت در اختیار دارد‪ .‬کریستوفر نت ‪ ۳۱‬ساله و اتریشی و‬ ‫نیما میرزازاد ‪ ۲۴‬ساله دو دروازه بان اماده ی سپاهان هستند‬ ‫که برای قرار گرفتن در چارچوب دروازه طالیی پوشــان‬ ‫رقابت سختی باهم خواهند داشــت‪ .‬در عین این رقابت؛‬ ‫بــا توجه به تجربه باالتر و همچنیــن هزینه ای که برای‬ ‫دروازه بان اتریشــی شده‪ ،‬احتمال‬ ‫مــی رود او در فصل اینده فوتبال‬ ‫ایران شــماره یک تیــم فوتبال‬ ‫سپاهان را بر تن کند‪ .‬نیما میرزازاد‬ ‫شــهریور امســال از نساجی جدا‬ ‫شد برای حضور در جمع طالیی‬ ‫پوشان اصفهانی به این شهر سفر‬ ‫کرد‪ .‬در ان مقطع با توجه به خروج‬ ‫پیام نیازمند از ســپاهان به مقصد‬ ‫پورتومیننزه پرتغال‪ ،‬تصور می شد‬ ‫سرنوشت این سنگربان ملی پوش‬ ‫برای دروازه بان جدید سپاهان هم‬ ‫تکرار شــود و او شماره یک تیم‬ ‫اصفهانی باشد‪ .‬پدیده ای که در اوج‬ ‫گمنامی توسط کارلوس کی روش‬ ‫به تیم ملی دعوت شــد‪ ،‬اما فعال‬ ‫باید روی نیمکت سپاهان بنشیند‪.‬‬ ‫گفتنی است ســپاهان در فصل‬ ‫نقل و انتقاالت امسال مذاکراتی با رشید مظاهری و سید‬ ‫حسین حسینی برای پیراهن شماره یک خود داشت‪ ،‬اما به‬ ‫دلیل عدم توافق مالی پروژه انتقال این دو بازیکن به جمع‬ ‫شاگردان نویدکیا منتفی شد‪.‬‬ ‫شهر اصفهان یک اتفاق خوب برای ادامه فوتبال من بود‪.‬‬ ‫انگیزه بسیار زیادی دارم تا بتوانم در تیم جدیدم موثر باشم‪.‬‬ ‫ذوب اهن در هفته نخست لیگ بیستم باید به ابادان رفته‬ ‫و بــا صنعت نفت دیدار کند‪ ،‬ســجاد جعفری در مورد این‬ ‫بازی گفت‪ :‬بازی در ابادان برای همه تیم ها ســخت است‪.‬‬ ‫البته متاسفانه بازهم هواداران حضور نخواهند داشت‪ .‬اگرچه‬ ‫این به نفع تیم میهمان اســت اما من دوســت داشتم که‬ ‫هواداران پرشور ابادانی در ورزشگاه حضور داشتند همان طور‬ ‫که منتظریم محدودیت های کرونایی تمام شده و هواداران‬ ‫ذوب اهن را هم در کنار خودمان داشته باشیم‪.‬‬ ‫رفتار باشگاه ذوب اهن با حدادی فر درست نبود‬ ‫پیشکسوت فوتبال در مورد عدم توافق با شاهین و مشکل‬ ‫قاســم حدادی فر صحبت کرد‪ .‬مهدی رجب زاده درباره عدم‬ ‫توافقش با شاهین بوشهر اظهار داشت‪ :‬من مذاکرات خوبی با‬ ‫شاهین داشتم و به توافق نهایی رسیدیم و به اصفهان برگشتم‬ ‫تا وسایلم را جمع کنم و برای همیشه به بوشهر برگردیم ولی‬ ‫در این میان تیم مدیریت باشــگاه به طورکلی تغییر کرد و از‬ ‫همین رو ناچار بودیم از اول مذاکره کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬متاسفانه‬ ‫در جلساتی که با مدیران باشگاه داشتم برخورد و رفتار حرفه ای‬ ‫ندیدم‪ .‬نمی خواهم تند صحبت کنم ولی واقعا این طور به نظر‬ ‫می رسید که این عزیزان این کاره نبودند‪ .‬رفتار و برخوردشان‬ ‫اصال محترمانه نبود و از همه بدتر اینکه مفاد جلسه خصوصی‬ ‫به بیرون درز کرد و رســانه ای شــد و مشخص بود یک نفر‬ ‫از اعضای داخل جلسه این اطالعات را به بیرون داده است‪.‬‬ ‫همین شد که درنهایت به توافق نرسیدیم‪ .‬پیشکسوت فوتبال‬ ‫در مورد اینکه گفته شــده قرار بود برای شاهین اسپانسر ببرد‬ ‫توضیح داد‪ :‬اینکه می گویند فالن مربی با خودش اسپانســر‬ ‫می برد صورت خوشــی ندارد و دوســت ندارم در مورد من‬ ‫این طور گفته شود‪ .‬من با هیچ اسپانسری ارتباط ندارم‪ .‬وقتی‬ ‫بحث رفتنم به شاهین مطرح شد یک شرکت بزرگ در شیراز‬ ‫به خاطر اینکه من از فوتبالی های شــیراز هستم و لطفی که‬ ‫به من داشتند گفتند اگر من سرمربی شاهین شوم اسپانسر‬ ‫خواهند شد‪ .‬قرارداد خوبی هم بود و اگر این شرکت اسپانسر‬ ‫شاهین می شــد تا چند سال می توانست شرایط مالی خوبی‬ ‫برایشان رقم بزند ولی در کل من هیچ ارتباطی از قبل با ان‬ ‫مجموعه نداشتم‪ .‬این یکی از همان مسائلی بود که من گفتم از‬ ‫جلسه خصوصی به بیرون درز کرد‪ .‬رجب زاده در ادامه در مورد‬ ‫اتفاقات اخیر ذوب اهن و شــرایطی که برای قاسم حدادی فر‬ ‫رخ داده توضیح داد‪ :‬قاسم حدادی فر عمرش را پای ذوب اهن‬ ‫گذاشته و جوانی اش پای این تیم رفته‪ .‬پیشنهاد تیم های بزرگ‬ ‫را به خاطر این تیم رد کرده و رفتاری که با او می شــود اصال‬ ‫درست نیست‪ .‬مصاحبه های اخیر را می خوانم که حدادی فر‬ ‫یک چیزی می گوید و طرف مقابل چیز دیگر‪ .‬فقط می توانم‬ ‫بگویم که من ‪ ۱۵‬سال است قاسم را از نزدیک می شناسم و‬ ‫سال ها هم اتاقی و رفیق و همبازی بودیم و تا این لحظه حتی‬ ‫یک کلمه دروغ هم از او نشــنیدم و ادم دروغ گویی نیست و‬ ‫برای همین فکر می کنم طرف صادق ماجرا حدادی فر باشد‪.‬‬ ‫دعوت اسکیت بازان اصفهانی‬ ‫به اردوی تیم ملی‬ ‫اسـکیت بازان اصفهانـی بـه سـومین مرحلـه اردوی‬ ‫انتخابـی تیـم ملـی اسـکیت سـرعت دعـوت شـدند‪ .‬متین‬ ‫هاشـمی‪ ،‬محمدرضـا عابـدی درچه‪ ،‬پوریا قاسـم پور‪ ،‬محمد‬ ‫امیـن ذاکری‪ ،‬یونس اقـا دادی‪ ،‬میالد دباغ‪ ،‬صالح رشـیدی‪،‬‬ ‫سـید داوود میرصادقی‪ ،‬اصف شـفیعی از اصفهـان به همراه‬ ‫‪ ۳۲‬اسـکیت باز در بخـش اقایان و شـهرزاد اکبری‪ ،‬یاسـمن‬ ‫نعمت الهـی‪ ،‬مرجان تیمـوری‪ ،‬تامیال رحیمـی‪ ،‬یگانه دخت‬ ‫جواهریـان از اصفهـان بـه همـراه ‪ ۳۰‬بانـوی اسـکیت باز‬ ‫دیگـر در بخـش بانـوان در این مرحلـه از مسـابقات حضور‬ ‫دارند‪ .‬سـومین مرحله انتخابی تیم ملی اسـکیت سـرعت در‬ ‫بخـش پیسـت ‪ ۴۰۰‬متـر بـه در هفتـه تربیت بدنـی از امروز‬ ‫بـه تفکیـک و در دو بخـش بانـوان و اقایـان در رده هـای‬ ‫سـنی جوانـان و بزرگسـاالن‪ ،‬بـا حضـور ‪ ۴۲‬ورزشـکار مرد‬ ‫و ‪ ۳۵‬ورزشـکار زن در پیسـت ازادی تهـران اغـاز می شـود‪.‬‬ ‫مسـابقات بخـش اقایـان ‪ ۲۶‬مهـر از سـاعت ‪ ۱۰‬و بخـش‬ ‫بانـوان نیـز ‪ ۲۷‬مهـر از سـاعت ‪ ۱۰‬صبح اغاز می شـود‪ .‬پس‬ ‫از پایـان سـه نفـر مجمـوع رنکینگ هـر دو پیسـت ‪ ۲۰۰‬و‬ ‫‪ ۴۰۰‬متـر در دو بخـش سـرعت و اسـتقامت‪ ،‬در هـر گـروه‬ ‫سـنی انتخاب خواهند شـد‪.‬‬ ‫بازی ذوب اهن با خانه بسکتبال‬ ‫لغو شد‬ ‫لیـگ برتر بسـکتبال با پیـروزی مدافع عنـوان قهرمانی‬ ‫بـا کادر فنـی جدید همـراه بود‪ .‬لیگ برتر بسـکتبال از دیروز‬ ‫اغـاز شـد و در نخسـتین بازی شـاگردان مهـران حاتمی در‬ ‫شـهرداری گـرگان‪ ،‬قهرمان فصـل قبل مقابل تیم تـازه وارد‬ ‫نظـم اوران سـیرجان قـرار گرفـت و موفـق شـد در یـک‬ ‫بـازی راحـت ‪ 80‬بـر ‪ 54‬بـه برتـری برسـد‪ .‬در این مسـابقه‬ ‫محمـد جمشـیدی‪ ،‬کاپیتان گرگانی هـا با کسـب ‪ 23‬امتیاز‪،‬‬ ‫به عنوان پرامتیازترین بازیکن میدان شـناخته شـد‪ .‬از سـوی‬ ‫دیگـر سـرمربی تیم خانه بسـکتبال خوزسـتان اعلام کرده‬ ‫بـه دلیـل ابتلای هفـت بازیکن ایـن تیم بـه کرونـا‪ ،‬دیدار‬ ‫هفتـه نخسـت خوزسـتانی ها بـا ذوب اهـن لغو خواهد شـد‪.‬‬ ‫سـامری دراین بـاره می گویـد‪« :‬متاسـفانه چنـد روز پیـش‬ ‫تسـت کرونـای شـش‪ ،‬هفت بازیکن مـا مثبت بـود و دیروز‬ ‫هـم نتیجـه تسـت دوم ان هـا مثبـت اعلام شـد و بااطالع‬ ‫ایـن موضوع به فدراسـیون‪ ،‬دیـدار ما و ذوب اهن لغو شـد‪».‬‬ ‫تداوم حضور ناظم الشریعه در‬ ‫تیم ملی فوتسال‬ ‫محرم و چالش دشوارتر‬ ‫در دومین سال مربیگری‬ ‫محرم نویدکیا در دومین سال مربیگری ماموریتی دشوارتر‬ ‫را باید به انجام برســاند‪ .‬فصل گذشته ســپاهان در روز پایانی‬ ‫علی رغم شکست استقالل که با نتیجه‬ ‫دو بر صفر رقم خورد‪ ،‬نتوانست عنوان‬ ‫قهرمانی را از ان خود کند و ســرانجام‬ ‫پس از یک فصل طوالنی و فرسایشی‬ ‫با دو امتیاز اختالف نسبت به پرسپولیس‬ ‫قهرمانی را به پرسپولیس واگذار کرد‪.‬‬ ‫لیگ بیســتم نخستین ســال حضور‬ ‫محرم نویدکیا به عنوان ســرمربی بود‬ ‫و او توانست عملکردی خیره کننده در‬ ‫بازگشــت به فوتبال با نقش جدیدش‬ ‫داشــته باشد‪ .‬البته حاال در فصل پیش‬ ‫رو ماموریت او ســخت تر هم شــده و‬ ‫هواداران ســپاهان کــه در فصل اول‬ ‫ذوق زده نمایش های تیم محبوبشان با‬ ‫محرم نویدکیا بودند‪ ،‬حاال تنها چیزی که‬ ‫می تواند خوشحالشان کند‪ ،‬کسب عنوان‬ ‫قهرمانی است‪ .‬محرم در این مسیر پس‬ ‫از جدایــی چند بازیکــن اصلی اش‪ ،‬با‬ ‫چندین بازیکن جدید کار را شروع کرده و با توجه به پیشینه ای که‬ ‫این بازیکنان نظیر احمدزاده‪ ،‬مغانلو و مسعود ریگی در فوتبال ایران‬ ‫دارند‪ ،‬این امید وجود دارد که سپاهان تیم بهتری نسبت به فصل‬ ‫گذشته در اختیار داشته باشد و تنها ابهام تیم محرم نویدکیا به نظر‬ ‫‪7‬‬ ‫می رسد در خط دروازه باشد؛ جایی که با جدایی پیام نیازمند‪ ،‬باید‬ ‫دید کنت و میرزازاد در انچه عملکردی خواهند داشت‪ .‬انچه مسلم‬ ‫اســت اینکه محرم نویدکیا در اولین سال مربیگری شاید خیلی‬ ‫برای کسب قهرمانی تحت فشار نبود‪ ،‬اما در سال دوم و با توجه به‬ ‫عملکردی که در سال اول ارائه کرده‪ ،‬به نظر می رسد نه خود و نه‬ ‫هواداران دیگر با عنوانی غیر از قهرمانی راضی نشوند‪.‬‬ ‫بی تفاوتـی فدراسـیون فوتبال به انتقادهـا درحالی که بعد‬ ‫از حـذف تیـم ملی فوتسـال از جـام جهانی فوتسـال انتظار‬ ‫بود مسـئوالن فدراسـیون فوتبـال تحوالتـی را در کادر فنی‬ ‫ایـن تیم ایجـاد کنند‪ ،‬اما ناظم الشـریعه همچنـان به عنوان‬ ‫سـرمربی در تیـم ملـی فوتسـال مشـغول به فعالیت اسـت‪.‬‬ ‫تیم ملی فوتسـال ایران در شـرایطی از جام جهانی فوتسـال‬ ‫حذف شـد که یکـی از ضعیف ترین عملکرد های خـود را در‬ ‫تاریـخ ایـن رقابت هـا به جـا گذاشـت و نتوانسـت بازی های‬ ‫مردم پسـندی را بـه اجـرا بگـذارد‪ .‬در این میـدان ضعف های‬ ‫بـزرگ کادر فنـی تیـم ملـی فوتسـال کاملا اشـکار بـود و‬ ‫ناظم و الشـریعه و همکارانش نشـان دادند باوجود در اختیار‬ ‫داشـتن زمان کافی نتوانسـتند تیـم ملی را به خوبـی اماده و‬ ‫مهیـای حضـور در ایـن میدان کننـد‪ .‬بعد از حـذف تیم ملی‬ ‫بسـیاری از کارشناسـان حوزه فوتسـال براین بـاور بودند که‬ ‫ناظـم الشـریعه بـا تیم ملی فوتسـال به انتها رسـیده و دیگر‬ ‫چیـزی بـرای ارائـه نـدارد‪ ،‬امـا سـرمربی تیم ملی فوتسـال‬ ‫ایـران همچنـان قـرار اسـت بـه کار در تیم ملـی ادامه دهد‬ ‫و حتـی به تازگـی مصاحبـه ای هـم دربـاره سـفر تیـم ملـی‬ ‫فوتسـال بـه ایتالیـا انجـام داده اسـت‪ .‬ناظم الشـریعه چنین‬ ‫گفتـه اسـت‪« :‬با دعوت از جوانـان و میـدان دادن به ان ها و‬ ‫تجربه انـدوزی‪ ،‬در تالشـیم ان هـا را برای اینـده اماده کنیم‪.‬‬ ‫با شـناختی کـه از بازیکنان جوان داریم عملکـرد انان را زیر‬ ‫نظرخواهیم داشـت و از بین انان لیسـت ‪ ۲۵‬نفره ای را برای‬ ‫ریجسـتری دیـدار بـا ایتالیـا اعالم خواهیـم کرد‪ ».‬بـا توجه‬ ‫بـه تـداوم حضور ایـن مربی شـیرازی در تیم ملی فوتسـال‬ ‫این سـوال مطرح اسـت که اگـر تیم ملی فوتسـال در اینده‬ ‫بازهم دچار مشـکل شـود ایا فدراسـیون فوتبال همچنان از‬ ‫ایـن ناظم الشـریعه حمایـت خواهد کـرد یا خیر؟‬ ‫مردان تکواندوی ایران بر‬ ‫سکوی قهرمانی جام فجر‬ ‫با پایان سـی ویکمین دوره مسـابقات بین المللی تکواندو‬ ‫جـام فجـر‪ ،‬مـردان تکوانـدو کشـورمان موفـق شـدند بـر‬ ‫سـکوی قهرمانـی این رویداد بایسـتند‪ ،‬ترکیـه نایب قهرمان‬ ‫شـد و پاکسـتان بـه مقـام سـوم رسـید‪ .‬سـی ویکمین دوره‬ ‫مسـابقات بین المللـی تکوانـدو جام فجـر در گروه مـردان از‬ ‫جمعـه گذشـته در هتل پارسـیان اسـتقالل تهران اغاز شـد‬ ‫و دیـروز بـه پایـان رسـید‪ .‬ایـن دوره از رقابت هـا بـا حضور‬ ‫‪ 171‬تکوانـدوکار از ‪ 9‬کشـور ایـران‪ ،‬ارمنسـتان‪ ،‬افغانسـتان‪،‬‬ ‫پاکسـتان‪ ،‬ترکیـه‪ ،‬روسـیه‪ ،‬عـراق‪ ،‬لبنان و هند و در هشـت‬ ‫وزن پیگیـری می شـود‪ .‬در پایـان ایـن رویـداد بین المللـی‪،‬‬ ‫تکوانـدوکاران ایرانـی بـا کسـب هشـت مـدال طلا و هزار‬ ‫و چهـار امتیـاز توانسـتند جـام قدیمی تریـن تورنمنـت‬ ‫تکوانـدو را باالی سـر ببرند‪ .‬بعـد از تیم ایران‪ ،‬هوگوپوشـان‬ ‫ترکیـه بـا کسـب سـه مـدال نقـره و ‪ 168‬امتیاز بر سـکوی‬ ‫نایب قهرمانی ایسـتادند و پاکسـتان با یک مـدال نقره و ‪59‬‬ ‫امتیاز عنوان سـومی را کسـب کرد‪ .‬تیم های افغانسـتان (دو‬ ‫مـدال برنز و ‪ 50‬امتیاز)‪ ،‬روسـیه (یک برنـز و ‪ 26‬امتیاز)‪ ،‬هند‬ ‫(بـدون مـدال و ‪ 18‬امتیـاز)‪ ،‬عراق (بـدون مـدال و ‪ 9‬امتیاز)‪،‬‬ ‫لبنـان (بدون مـدال و پنج امتیاز) و ارمنسـتان (بدون مدال و‬ ‫امتیـاز) بـه ترتیـب در رده چهارم تـا نهم قـرار گرفتند‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫دوشنبه ‪ 26‬مهر ‪ / 1400‬سال هفدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪18Oct2021 | 4190‬‬ ‫ایات نورانی‬ ‫کسانی که دوست دارند کارهای بسیار زشت [مانند ان تهمت بزرگ] در میان اهل ایمان شایع شود‪ ،‬در دنیا و اخرت‬ ‫عذابی دردناک خواهند داشت‪ ،‬و خدا [انان را] می شناسد و شما نمی شناسید‪.‬‬ ‫نور ‪19‬‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫رئیس موسسه علوم و صنایع غذایی‪ ،‬اصلی ترین منشا‬ ‫پدیده گرسنگی پنهان در کشور را سبد غذایی نامناسب خانوار‬ ‫در جامعه عنوان کرد و گفت‪ :‬بررسی ها نشان می دهد تقریبًا‬ ‫تمام دهک های درامدی جامعه از کمبود کلسیم رنج می برند که‬ ‫دلیل عمده ان مصرف کم شیر و لبنیات در جامعه در مقایسه‬ ‫با استانداردها است‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬غذا؛ خوراک یا طعامی است که در جوامع‬ ‫متفاوت به صورت خام و دست نخورده‪ ،‬تغییریافته یا نیمه‬ ‫تغییریافته برای مصرف اماده می شود که می تواند منشا حیوانی‬ ‫و یا گیاهی داشته باشد و بر اساس شواهد تاریخی ایران نخستین‬ ‫کشور جهان است که انسان اولیه در ان به کشاورزی و پرورش‬ ‫دام پرداخته است‪ .‬تا اوایل سده ‪ ۱۹‬مفهوم غذا خوردن فقط پر‬ ‫کردن شکم بود و احساس گرسنگی بشر را وادار می کرد تا انچه‬ ‫را در دسترس خود می دید بدون توجه به کمیت و کیفیت ان‬ ‫مصرف کند‪ .‬رشد شهرنشینی باعث ایجاد تغییرات زیادی در‬ ‫تغذیه بشر شده است ولی در سال های اخیر علی رغم رشد و‬ ‫توسعه فناوری در دنیا‪ ،‬شاهدیم که همچنان ‪ ۷۶۸‬میلیون نفر در‬ ‫دنیا در سال ‪ ۲۰۲۰‬گرسنه مزمن بودند‪ .‬از سوی دیگر بر اساس‬ ‫امار رسمی منتشرشده از سوی وزارت جهاد کشاورزی در ‪۲۰‬‬ ‫سال منتهی به سال ‪ ۱۳۹۷‬شاهد روند نسبتًا باثبات و صعودی‬ ‫در تولید محصوالت کشاورزی در کشور بوده ایم به گونه ای که‬ ‫تولیدات محصوالت کشاورزی از ‪ 65/2‬میلیون تن در سال‬ ‫‪ ۱۳۷۹‬به ‪ 117/8‬میلیون تن در سال ‪ ۱۳۹۷‬رسیده است‪ .‬در‬ ‫سال های اخیر (به ویژه دو سال اخیر) شرایط اقلیمی و اب و‬ ‫هوایی کشور و وضعیت بارش های اسمانی به گونه ای بوده است‬ ‫که باعث نوسانات قابل توجهی در تولید محصوالت کشاورزی‬ ‫شده که این امر نیز باعث ایجاد تالطم در قیمت این محصوالت‬ ‫در بازار شده و اثار منفی در سفره مردم به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر بخش قابل توجهی از مواد اولیه در کارخانه های‬ ‫صنایع غذایی‪ ،‬محصوالت کشاورزی هستند‪ .‬بر همین اساس‬ ‫این تالطم و عدم توازن در تولید محصوالت کشاورزی‬ ‫اسیب های جدی به صنایع غذایی وارد کرده و به نوعی می توان‬ ‫گفت اثر این بی ثباتی ها در تولیدات این کارخانه های کام ً‬ ‫ال‬ ‫مشهود است‪ .‬این امر باعث شده که بنا بر گفته رئیس موسسه‬ ‫علوم و صنایع غذایی‪ ،‬پدیده گرسنگی پنهان شکل بگیرد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬چگونگیشکل گیریگرسنگیپنهان‬ ‫قدیر رجب زاده با اشاره به پدیده گرسنگی پنهان‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫به طورکلی سلول های بدن برای رشد‪ ،‬اعمال حیاتی و ترمیم‬ ‫بافت ها نیاز به مواد مغذی دارند که شامل درشت مغذی هایی‬ ‫چون کربوهیدرات ها‪ ،‬چربی ‪ ،‬پروتئین و ریزمغذی هایی همچون‬ ‫انواع ویتامین ها و امالح معدنی است‪ .‬نیاز به این مواد مغذی‬ ‫در افراد مختلف با توجه به سن‪ ،‬جنس و جثه متفاوت است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬اما شرایط اقلیمی و برخی عادات غذایی ممکن‬ ‫است گروهی از جمعیت یک منطقه را به کمبود مواد مغذی و‬ ‫عوارض ناشی از ان دچار و شیوع ان نیز مشکالتی در زندگی‬ ‫روزمره افراد جامعه ایجاد کند‪ .‬درواقع در پدیده گرسنگی پنهان‬ ‫فرد ازنظر فیزیکی احساس سیری می کند اما نیازهای ضروری‬ ‫سلول های بدن وی تامین نشده است‪ .‬رئیس موسسه علوم و‬ ‫صنایع غذایی اصلی ترین دلیل گرسنگی پنهان در یک جامعه را‬ ‫عادات غذایی و سبد غذایی نامناسب دانست و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫امروزه با توجه به شرایط موجود شاهد ان هستیم که جامعه به‬ ‫سمت مصرف ان دسته از مواد غذایی حرکت کرده است که‬ ‫اگرچه انرژی و پروتئین موردنیاز بدن را تامین می کند اما به‬ ‫لحاظ تامین ریزمغذی های موردنیاز بدن‪ ،‬ارزش غذایی کمی‬ ‫دارند‪ .‬ازجمله این دسته از مواد غذایی می توان به فست فودها‪،‬‬ ‫مواد قندی و … اشاره کرد که سهم فراوانی در سبد غذایی‬ ‫خانوار پیداکرده اند‪ .‬ازاین رو است که تقریبًا ‪ ۵۰‬درصد ایرانی ها‬ ‫اضافه وزن دارند‪ .‬او منشا گرسنگی پنهان را سبد غذایی نامناسب‬ ‫خانوار در جامعه عنوان کرد و یاداور شد‪ :‬در این رابطه می توان‬ ‫اشاره کرد به مصرف سرانه شیر در ایران که مصرف ساالنه ان‬ ‫حدود ‪ ۷۰‬لیتر است درحالی که این رقم در کشورهای توسعه یافته‬ ‫بالغ بر ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۳۵۰‬لیتر می شود؛ همچنین می توان به مصرف کم‬ ‫ماهی و ابزیان اشاره کرد که مصرف سرانه ان در ایران ساالنه‬ ‫کمتر از ‪ ۸‬کیلوگرم و در کشورهای توسعه یافته و اروپایی بیش از‬ ‫‪ ۲۲‬کیلوگرم در سال است‪ .‬رئیس موسسه علوم و صنایع غذایی‬ ‫با تاکید بر اینکه متوسط مصرف سرانه قند و شکر تقریبًا در تمام‬ ‫دهک های درامدی و روغن نباتی در دهک های باالتر در جامعه‬ ‫بیشتر از حد استانداردها است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬همه این ها باعث شده‬ ‫است بخش قابل توجهی از جامعه شرایط مناسبی در رابطه با‬ ‫رژیم غذایی نداشته باشند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬نگرانی ها درباره گرسنگی پنهان‬ ‫او با تاکید بر اینکه عوارض گرسنگی پنهان در بلندمدت‬ ‫بسیار بیشتر و خطرناک تر از اثار ان در کوتاه مدت است‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬ازجمله اثار وجود این مشکل در جامعه و استمرار ان‬ ‫می توان به ابتال به بیماری ها به دلیل ضعف دستگاه ایمنی‬ ‫بدن‪ ،‬ناتوانی جسمی‪ ،‬کوتاه قدی‪ ،‬چاقی یا الغری مفرط‪،‬‬ ‫کاهش بهره هوشی و کاهش قدرت یادگیری و افت تحصیلی‬ ‫در کودکان و نوجوانان‪ ،‬تغییرات رفتاری به صورت بی حوصلگی‪،‬‬ ‫بی تفاوتی و انزواطلبی و درنهایت افزایش مرگ ومیر و کاهش‬ ‫امید به زندگی در جامعه اشاره کرد‪ .‬رجب زاده عادات غذایی و‬ ‫سبک زندگی نامناسب در جامعه از یک سو و شرایط نابسامان‬ ‫اقتصادی خانوار (به ویژه در دهک های پایین درامدی) را از‬ ‫سوی دیگر ازجمله عواملی دانست که بر بروز این مشکل در‬ ‫جامعه دامن زده است‪ .‬او گفت‪ :‬بنا براین برنامه هایی که برای‬ ‫حل این مسئله ارائه می شود بایستی بر پایه همین دو عامل‬ ‫طراحی شوند و در رابطه با اصالح عادات غذایی راهکارهای‬ ‫زیر باید در دستور کار رسانه ها‪ ،‬مسئولین ذی ربط و اعضای‬ ‫جامعه قرار داشته باشد‪ :‬بیان عمومی مسئله و تبیین اثار زیان بار‬ ‫ان و همچنین ضرورت توجه به موضوع در سطح خانوار و‬ ‫معرفی عادات غلط غذایی که باعث بروز این پدیده در جامعه‬ ‫شده است‪ ،‬معرفی سبد غذایی مطلوب پیشنهادی وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی و ترغیب جامعه به رعایت‬ ‫چارچوب های ان‪ ،‬توسعه محصوالت و فرموالسیون های جدید‬ ‫و توسعه پژوهش ها درزمینه تولید غذاهای فراسودمند و تبلیغات‬ ‫الزم برای معرفی این محصوالت به احاد جامعه است‪ .‬او بابیان‬ ‫اینکه اصالح شرایط اقتصادی خانوارها از دیگر اقداماتی است‬ ‫که بایستی به فوریت در مورد ان اقدام شود‪ ،‬افزود‪ :‬استمرار‬ ‫شرایط کنونی می تواند به شدت سالمت جامعه را در بلندمدت‬ ‫تحت الشعاع قرار دهد به گونه ای که بر اساس اعالم مرکز امار‬ ‫ایران در سال ‪ ۱۳۹۸‬حدود ‪ ۲۵‬درصد از درامد خانوار هزینه‬ ‫تهیه مواد غذایی شده است‪ .‬در دو سال گذشته این نسبت روند‬ ‫صعودی پیداکرده است و بایستی به سرعت در رابطه با کاهشی‬ ‫کردن روند ان اقدام شود‪ .‬به گفته او در کشورهای توسعه یافته‬ ‫این نسبت بین ‪ ۹‬تا ‪ ۱۴‬درصد است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬چالش های کشــور درزمینه ایجاد وضعیت‬ ‫امنیتغذایی‬ ‫رئیس موسسه علوم و صنایع غذایی اضافه کرد‪ :‬ارتقای‬ ‫شاخص های امنیت غذایی در کشور را در سه بعد اصلی بایستی‬ ‫مورد پیگیری قرارداد‪ ُ.‬بعد اول افزایش توان اقتصادی خانوار برای‬ ‫تامین نیازهای غذایی خود است‪ .‬طبیعتًا بزرگترین چالش در این‬ ‫رابطه افزایش قیمت مواد غذایی در سال های اخیر و کاهش‬ ‫توان خانوار برای خرید نیازهای غذایی است که در این رابطه‬ ‫بایستی کنترل قیمت مواد غذایی مصرفی و تقویت اقتصاد خانوار‬ ‫در اولویت نخست دست اندرکاران و مسئولین کشور قرار گیرد‬ ‫او بُعد دوم را ناظر بر تقویت تولید محصوالت کشاورزی و مواد‬ ‫غذایی داخلی» دانست و اظهار کرد‪ :‬در این زمینه دو چالش‬ ‫اصلی وجود دارد که چالش اول مسئله کمبود اب است که باعث‬ ‫شده کشت برخی از محصوالت کشاورزی در بعضی از مناطق‬ ‫به شدت با مشکل مواجه شود‪ .‬این موضوع باعث شده از یک سو‬ ‫تولید این محصوالت پایین بیاید و از سوی دیگر با توجه به‬ ‫انکه بخش قابل توجهی از مواد اولیه صنایع غذایی محصوالت‬ ‫کشاورزی است‪ ،‬در تامین مواد اولیه کارخانه های صنایع غذایی‬ ‫با مشکل اساسی مواجه شویم‪ .‬رجب زاده با تاکید بر اینکه بر این‬ ‫اساس عم ً‬ ‫ال همین چالش اب نیز به باال رفتن بهای تمام شده‬ ‫محصوالت کشاورزی و محصوالت صنایع غذایی دامن زده‬ ‫است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬چالش دوم در این رابطه شرایط ملتهب‬ ‫اقتصادی و نوسانات شدید نرخ ارز در سال های اخیر است که‬ ‫مشکالت قابل توجهی در مدیریت کارخانه های تولید و فراوری‬ ‫مواد غذایی ایجاد کرده است‪ .‬او بُعد سوم امنیت غذایی را سبد‬ ‫غذایی نامناسب و عادات غذایی نامطلوب در بخش قابل توجهی‬ ‫از جامعه عنوان کرد که باعث گرسنگی پنهان در بخش فراوانی‬ ‫از جامعه شده است و یاداور شد‪ :‬بررسی های علمی و تخصصی‬ ‫نشان می دهد گرسنگی پنهان صرفًا مختص دهک های‬ ‫پایین درامدی جامعه نیست بلکه کمبود برخی ریزمغذی ها و‬ ‫همچنین عادات غذایی نامناسب سالمت بخش قابل توجهی از‬ ‫دهک های باالی درامدی را نیز تهدید می کند به گونه ای که‬ ‫بررسی وضعیت ریزمغذی ها در کشور نشان می دهد تقریبًا تمام‬ ‫دهک های درامدی جامعه از کمبود کلسیم رنج می برند که‬ ‫دلیل عمده ان مصرف کم شیر و لبنیات در جامعه در مقایسه با‬ ‫استانداردها است‪ .‬این محقق حوزه صنایع غذایی اضافه کرد‪ :‬از‬ ‫سوی دیگر تنها ‪ si‬دهک باالی جامعه به اندازه کافی و استاندارد‬ ‫اهن جذب می کنند‪ .‬در دهک های اول تا پنجم جامعه غیر از‬ ‫کمبود اهن و کلسیم کمبود ویتامین ‪ A‬و ویتامین ‪ B2‬نیز فراوان‬ ‫است‪.‬‬ ‫بازار خدمات نانویی ‪ ۱۳۰‬درصد رشد کرد‬ ‫محصوالت فناوری نانو ایران به طورکلی در سه گروه کاال‪،‬‬ ‫خدمات و تجهیزات دسته بندی می شوند و بخش خدمات طی‬ ‫یک سال اخیر نزدیک به ‪ ۱۳۰‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬محصوالت فناوری نانو ایران به طورکلی‬ ‫در سه گروه کاال‪ ،‬خدمات و تجهیزات دسته بندی می شوند‪.‬‬ ‫فناوری که شاخص موج چهارم انقالب صنعتی می خوانندش‬ ‫و همه عرصه های علمی را تحت تاثیر قرار داده است‪ .‬این‬ ‫فناوری همه فن حریف روند رو به رشدی را طی کرده است و‬ ‫هرروز شاهد افزایش کاربردهای ان در صنایع مختلف هستیم‪.‬‬ ‫بازار این فناوری در دنیا داغ و پرمشتری است‪ .‬در ایران نیز این‬ ‫محصوالت در سه گروه کاال‪ ،‬خدمات و تجهیزات دسته بندی‬ ‫می شوند‪ .‬گزارش ها نشان می دهد که بیشترین حجم بازار نانو‪،‬‬ ‫معادل ‪ ۹۶‬درصد‪ ،‬متعلق به کاالها است‪ .‬بخش خدمات نیز‬ ‫طی یک سال اخیر نزدیک به ‪ ۱۳۰‬درصد رشد داشته و از‬ ‫‪ ۴۴۳‬میلیارد ریال به ‪ ۱‬هزار و ‪ ۱۵‬میلیارد ریال رسیده است‪.‬‬ ‫فروش تجهیزات ازمایشگاهی و صنعتی فناوری نانو نیز باوجود‬ ‫تحریم ها و کمبود منابع مالی و حمایتی با افزایش ‪ ۴۸‬درصدی‬ ‫همراه بوده است‪ .‬بیش از ‪ ۵۵‬درصد از حجم بازار کاالهای‬ ‫فناوری نانو به حوزه ساخت وساز تعلق دارد‪ .‬محصوالتی چون‬ ‫شیراالت‪ ،‬شیشه های کم گسیل‪ ،‬بتن سبک‪ ،‬انواع کف پوش‬ ‫و انواع کاشی و گرانیت انتی با کتریال‪ .‬صنایع اپتوالکترونیک‬ ‫نیز در رتبه بعدی ایستاده و حدود ‪ ۱۲‬درصد از بازار کاالهای‬ ‫نانو ایران ساخت را به خود اختصاص داده است‪ .‬محصوالت‬ ‫حوزه خودرو‪ ،‬نفت و گاز‪ ،‬نساجی و پلیمر و کامپوزیت با سهم‬ ‫بین ‪ ۹.۲‬تا ‪ ۵.۲‬درصد در رتبه های بعدی قرار دارند‪ .‬شیراالت‬ ‫بهداشتی و خانگی به دلیل گستردگی بازار مصرف‪ ،‬حجم‬ ‫باالی تولید و همچنین کاربرد خوب تجهیزات الیه نشانی‬ ‫‪ PVD‬در این صنعت‪ ،‬حجم باالیی از محصوالت نانوی حوزه‬ ‫ساختمان (عددی بیش از ‪ ۷۰‬درصد) را به خود اختصاص‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫اگهی دعوت سهامداران‬ ‫جلســه مجمع عمومی عادی نوبــت اول بطور فوق العاده شــرکت خدماتی ناحیه صنعتی جمبزه دهاقان ســهامی خاص به شــماره ثبت ‪ 345‬و‬ ‫به شناسنامه ‪ 14003995469‬ساعت ‪ 10‬صبح روز دوشنبه ‪ 1400/08/10‬در محل ساختمان اتش نشانی ناحیه برگزار میگردد‪.‬‬ ‫‪ -2‬ارائه گزارش هیئت مدیره‬ ‫ ‬ ‫دستور جلسه‪ -1 :‬گزارش بازرس و تصویب صورتهای مالی سال ‪1399‬‬ ‫‪ -4‬انتخابات هیئت مدیره‬ ‫‪ -3‬تصویب بودجه سال ‪1400‬‬ ‫شرکت خدماتی ناحیه صنعتی جمبزه دهاقان‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫کسی از اهوال و شدائد قیامت در امان نمی باشد‪ ،‬مگر ان که در‬ ‫دنیا ترس از خدا داشته باشد‪.‬‬ ‫امام حسین (ع)‬ ‫گرسنگی پنهان در کشور‬ ‫گروه نشریات‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫یک فنجان‬ ‫شعر‬ ‫گر بیدل و بی دستم وز عشق تو پابستم‬ ‫بس بند که بشکستم ‪ ،‬اهسته که سرمستم‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫مناسبت‬ ‫روز تربیت بدنی و ورزش‬ ‫موالنا‬ ‫خانواده محوری از اهداف اصلی مدیریت شهری‬ ‫نشست هم اندیشی نخبگان و فعاالن اجتماعی عرصه‬ ‫خانواده به همت مرکز تخصصی خانواده سازمان فرهنگی‬ ‫اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان و با حضور اعضای‬ ‫شورای اسالمی شهر اصفهان در کتابخانه مرکزی برگزار‬ ‫شد‪ .‬رئیس کمیسیون فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شورای‬ ‫اسالمی شهر اصفهان در این نشست گفت‪ :‬ایجاد شهر خانواده‬ ‫محور‪ ،‬تقویت و تحکیم خانواده و توجه به کارکرد ان در الگوی‬ ‫اسالمی جز مسائل مهمی بوده که شورای ششم به ان توجه‬ ‫ویژه دارد چراکه خانواده مرکز رشد‪ ،‬تربیت و کانون ارامش‬ ‫افراد است‪ .‬حجت االسالم والمسلمین مهروی پور اظهار داشت‪:‬‬ ‫محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات شهری و برنامه‬ ‫و سیاست های اجرایی یکی از اولویت های این دوره شورا بوده‬ ‫که اولویت ان مباحث فرهنگی و اجتماعی است‪ .‬او بابیان‬ ‫اینکه در دوره های گذشته به موضوع خانواده پرداخته شده‬ ‫بود اما تصمیم گیری های ان عملیاتی نشد‪ ،‬افزود‪ :‬ما به عنوان‬ ‫نماینده مردم باید نگاه عملیاتی به این موضوع داشته باشیم‬ ‫و در این راستا از نظرات نخبگان جامعه استفاده کرده تا به‬ ‫اهداف موردنظر خود برسیم‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬سازمان فرهنگی‬ ‫اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان تاکنون برنامه هایی را‬ ‫در خصوص اهمیت به خانواده اجرا کرده اما برگزاری این‬ ‫برنامه ها کافی نبوده لذا بهتر است برای برگزاری هر چه بهتر‬ ‫این برنامه ها از نظرات نخبگان نهایت استفاده را ببریم تا در‬ ‫امورمربوطهموفقباشیم‪.‬رئیسکمیسیونفرهنگی‪،‬اجتماعی‬ ‫و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد‪ :‬در نظر‬ ‫داریم برنامه ای تدوین کنیم تا نظرات نخبگان حاضر در این‬ ‫جلسه‪ ،‬عملیاتی شود و همچنین بتوانیم از صحبت های ان ها‬ ‫برای یک سیاست کلی بهره مند شویم تا این پیشنهاد ها در‬ ‫شهر اصفهان به مرحله اجرا برسد‪ .‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫مهروی پور ادامه داد‪ :‬باید از مسائل حاشیه ای دوری و شهر‬ ‫اصفهان را به شهر دوستدار خانواده تبدیل کنیم تا خانواده‬ ‫همیشه در اولویت مسائل شهری باشد‪ .‬همچنین در ادامه‬ ‫این نشست عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬ما در مدیریت شهری باید به خانواده نگاه محوری‬ ‫داشته باشیم و این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است‪.‬‬ ‫فرزانه کالهدوزان اظهار داشت‪ :‬اکنون در شهرداری اقدامات‬ ‫جزیره ای در حال انجام بوده و نهاد و گروه هایی وجود دارد که‬ ‫در حال تالش برای موضوعات خانواده هستند اما بهتر است‬ ‫همه این نهادها تبدیل به یک مجموعه شوند‪ .‬او افزود‪ :‬شهر‬ ‫اصفهان افتخاراتی مانند شهر دوستدار کودک‪ ،‬شهر دوستدار‬ ‫سالمند و شهر خالق را کسب کرده است که اگر نهادی‬ ‫نیز برای خانواده تشکیل شود می تواند همه این موضوعات‬ ‫را زیرمجموعه خود قرار داده و به بهترین شکل ان ها را‬ ‫پوشش دهد‪ .‬او بابیان اینکه خانواده نمونه ای از جامعه است که‬ ‫تمامی ارکان را پوشش می دهد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگر زنان در جامعه‬ ‫توانمند شوند شاهد استحکام بهتر خانواده نیز خواهیم بود اما‬ ‫بهتر است مدیریت شهری نگاهی به تمام اعضای خانواده‬ ‫داشته باشد تا اصفهان به شهری خانواده محور تبدیل شود‪.‬‬ ‫در پایان نیز رئیس اداره اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی‬ ‫وزشی شهرداری اصفهان گفت‪ :‬بحث خانواده یکی از مسائل‬ ‫مهمی است که بایستی بین نخبگان و فعالین عرصه خانواده‬ ‫به اجماع نظر برسد‪ .‬مسعود مهدویان فر افزود‪ :‬پنج اولویت‬ ‫در سیاست گذاری های اجتماعی و فرهنگی کشور وجود‬ ‫دارد که این سیاست ها شامل اعتیاد‪ ،‬طالق‪ ،‬فساد و فحشا‪،‬‬ ‫حاشیه نشینی و نقاط بحران شهری می شود‪ .‬او بابیان اینکه‬ ‫خانواده بر روی این سیاست ها اثرگذار است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫امارها نشان می دهد که شهر اصفهان در مباحث ازدواج و‬ ‫طالق در وضعیت خوبی قرار ندارد و مدیرکل ثبت احوال در‬ ‫مصاحبه ای اشاره کرد که استان اصفهان پس از استان تهران‬ ‫و فارس بیشترین امار طالق را به خود اختصاص داده است‪ .‬او‬ ‫با اشاره به اینکه این گونه نشست ها باهدف اجماع نظر در بین‬ ‫نخبگان تشکیل می شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با توجه به این امار ما باید‬ ‫نگاه ویژه تری به وضعیت ازدواج و طالق داشته باشیم؛ بیش‬ ‫از ‪ 20‬دستگاه و نهادهای مدنی در حوزه خانواده دخیل هستند‬ ‫و کارهای زیادی را انجام می دهند اما این اقدامات کافی نیست‬ ‫و ما باید در بین نخبگان و فعاالن اجتماعی به یک اجماع نظر‬ ‫برسیم و اولویت ها را مشخص کنیم‪ .‬رئیس اداره اجتماعی‬ ‫سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان اظهار‬ ‫داشت‪ :‬ما در حوزه اجتماعی نیازمند سیاست گذاری های مسئله‬ ‫محور هستیم زیرا اکنون در کشورهای پیشرفته‪ ،‬وزارت‬ ‫خانواده تشکیل شده است؛ امروز اگر در کشور وزارت خانواده‬ ‫و وزارت ازدواج را تشکیل دهیم بسیاری از مشکالت کشور‬ ‫کم خواهد شد و می توانیم به اهداف موردنظر خود برسیم‪.‬‬ ‫مهدویان فر بابیان اینکه این نشست به درخواست کمیسیون‬ ‫فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر اصفهان و توسط‬ ‫مرکز تخصصی خانواده برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬ایجاد همگرایی‬ ‫و طراحی فیزیکی و کالبدی شهر از مواردی است که باید‬ ‫به ان توجه شود‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬پردیس خانواده چندین‬ ‫سال است که در برنامه های مدیریت شهری وجود دارد اما‬ ‫به ثمر نرسیده لذا ما باید این موضوع را نیز پیگیری کنیم؛‬ ‫همچنین باید دسترسی مردم به خدمات حوزه سالمت‬ ‫خانواده در مناطق کم برخوردار راحت تر شود تا شهری خانواده‬ ‫محور را داشته باشیم‪ .‬گفتنی است؛ بیش از سی نفر از اساتید‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نخبگان و فعاالن اجتماعی‪ ،‬کنشگران حوزه خانواده‪،‬‬ ‫سازمان های مردم نهاد و خیریه ها و سازمان های مرتبط با حوزه‬ ‫خانواده ازجمله بهزیستی‪ ،‬اموزش وپرورش‪ ،‬سپاه‪ ،‬دفتر تبلیغات‬ ‫حوزه علمیه و ‪ ...‬در این نشست هم اندیشی به بیان نظرات و‬ ‫ایده های خود پرداختند‪.‬‬ ‫فرونشست در اصفهان بیش از توان سازه ها‬ ‫موضوع فرونشست به خصوص در اثار تاریخی یکی از‬ ‫دغدغه هایی بوده که کارشناسان مختلف نسبت به ان واکنش‬ ‫نشان داده اند و خواستار رفع موانع و بهبود اوضاع در این حوزه‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫علی فصیحی مسئول پایش پل های تاریخی اصفهان‬ ‫چندی پیش در گفتگو با فارس گفت‪ :‬در حال تشکیل هیئتی‬ ‫علمی_راهبردی مخصوص پل ها هستیم که در ان تعدادی‬ ‫از کارشناسان ارشد و متخصصان رشته های مختلف قرار‬ ‫داده شده اند تا بتوان در ان اقدامات مرمتی و پایش‪ ،‬به طور مرتب‬ ‫انجام شود‪ .‬او در خصوص وظایف این هیئت علمی_ راهبردی‬ ‫توضیح داد‪ :‬در حال طراحی و تدوین شرح وظایف و خدمات این‬ ‫هیئت هستیم‪ ،‬این هیئت نقش مشاور دارد و در کمک به بهبود‬ ‫وضعیت پل ها و تصمیم گیری هایی که در حوزه اسیب شناسی و‬ ‫مرمت می شود‪ ،‬ایجاد اجماع می کند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬هیچ اثری از فرونشست در پل های تاریخی‬ ‫نیست‬ ‫فصیحی اذعان کرد‪ :‬باالخره یک اثر تاریخی‪ ،‬دائمًا در جریان‬ ‫فرسایش و اسیب های مختلف هست و مرتبا از طریق میراث‬ ‫فرهنگی رصد می شود و به افکار عمومی اطمینان می دهم‬ ‫که هیچ اثری از فرونشست در پل های تاریخی نمی بینیم‪.‬‬ ‫این ادعای مسئول پایش پل های تاریخی اصفهان‪ ،‬در حالی‬ ‫مطرح می شود که ابوالفضل ابو ترابی نماینده نجف اباد‪ ،‬تیران و‬ ‫کرون در مجلس شورای اسالمی با اشاره به خطر فرونشست‬ ‫در اصفهان‪ ،‬یکی از جدی تری خطراتی که استان اصفهان با‬ ‫ان روبه رو است را بحران فرونشست زمین دانست که تاکنون‬ ‫در ابعاد مختلفی موجب خسارت به اصفهان شده است و اگر از‬ ‫ان غفلت شود‪ ،‬خسارت های بسیار بزرگتری ایجاد خواهد کرد و‬ ‫ارام ارام میراث تاریخی اصفهان ازجمله پل ها و بناهای تاریخی‬ ‫را به نابودی می کشاند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬قطع ًا بناهای تاریخی اثار فرونشست را تجربه‬ ‫می کنند‬ ‫اما بهرام نادی‪ ،‬عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد نجف اباد‬ ‫در خصوص رسیدن ترک ها و اثار فرونشست زمین به منطقه‬ ‫مسکونی و بناها و پل های تاریخی اصفهان می گوید‪ :‬طی هشت‬ ‫سال گذشته بر اساس جمع اوری اطالعات حاصل از حفر بیش‬ ‫از ‪ ۲۵۰‬گمانه شناسایی‪ ،‬چاه های اب و مطالعات ژئوفیزیک‬ ‫(مقاومت الکتریکی) و گزارش بررسی مدیریت بهره برداری‬ ‫از منابع اب زیرزمینی و درنهایت‪ ،‬تهیه مدل سه بعدی‪ ،‬عمق‬ ‫سنگ بستر دشت اصفهان برخوار مشخص شد که از حالت‬ ‫رخنمون (عمق سنگ بستر صفر) در دامنه های کوه هایی‬ ‫همچون کوه صفه تا عمق حداکثر ‪ ۲۸۰‬متر در منطقه حبیب اباد‬ ‫متغیر است‪ .‬عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد نجف اباد توضیح‬ ‫می دهد‪ :‬در مرحله بعدی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک‬ ‫ازجمله قابلیت تغییر شکل پذیری خاک تحت اثر بارگذاری‬ ‫به صورت اماری تعیین شد؛ احداث سازه و یا افت اب زیرزمینی‬ ‫مواردی از بارگذاری خاک است‪ .‬عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد‬ ‫نجف اباد تاکید می کند‪ :‬با توجه به اینکه عمق ابرفت در میدان‬ ‫نقش جهان برابر ‪ ۱۰۰‬متر است و افت سطح اب زیرزمینی به‬ ‫دلیل برداشت های بی رویه‪ ،‬پتانسیل در این ناحیه تقریبا تا ‪۵۰‬‬ ‫سانتی متر وجود دارد و این عدد بسیار بیشتر از توان تحمل‬ ‫تمام سازه های موجود در این منطقه است و بر اساس نتایج‬ ‫مدل سازی های انجام شده در ابرفت به ضخامت ‪ ۲۸۰‬متری‬ ‫منطقه حبیب اباد اصفهان‪ ،‬پتانسیل فرونشست در این ناحیه‬ ‫تقریبا ‪ ۱۹۵‬سانتی متر خواهد بود‪ .‬او همچنین می افزاید‪ :‬از سوی‬ ‫دیگر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور حداکثر نرخ‬ ‫ساالنه فرونشست دشت اصفهان را ‪ ۱۸.۴‬سانتی متر اعالم کرده‪،‬‬ ‫درحالی که نشست مجاز برای ساختمان ها با پی منفرد و مصالح‬ ‫بنایی تقریبا ‪ ۲.۵‬سانتی متر است و در خروجی های مدل سازی‬ ‫عددی و نتایج حاصل از اندازه گیری‪ ،‬میزان فرونشست حاکی‬ ‫از ارقام نشست بسیار بیش از مقادیر استاندارد در طراحی‬ ‫سازه ها است‪ .‬نادی بابیان اینکه افت سطح اب های زیرزمینی‬ ‫سبب ایجاد فرونشست می شود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬البته ممکن است‬ ‫بخشی ترک های سازه های تاریخی مربوط به سازه‪ ،‬انبساط و‬ ‫انقباض حرارتی و ‪ ...‬باشد‪ ،‬اما قطعًا تمام ساختمان ها ازجمله‬ ‫بناهای تاریخی و پل های تاریخی اصفهان‪ ،‬اثار فرونشست زمین‬ ‫را تاکنون تجربه کرده اند و یا در اینده نیز مقادیر بیشتری از‬ ‫فرونشست را تجربه خواهند کرد‪ .‬عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد‬ ‫نجف اباد تاکید می کند‪ :‬به طورقطع اگر سطح ابخوان اصفهان‬ ‫پایین تر از این برود‪ ،‬ترک های فرونشست دیگر به صورت ثابت‬ ‫باقی نمی مانند‪ ،‬بنابراین امروز بخشی از ترک های موجود بر‬ ‫پل های تاریخی ناشی از افت اب است و با پیشروی فرونشست‪،‬‬ ‫بر تعداد این ترک ها اضافه خواهد شد‪ .‬او می گوید‪ :‬باید توجه‬ ‫داشت زندگی و حیات یک شهر اهمیت بسیار زیادی دارد و‬ ‫کامال وابسته به وجود اب است که بناهای تاریخی و مسجد‬ ‫جزئی از هویت ان شهر است‪ ،‬اثار تاریخی‪ ،‬هویتی ارزنده از‬ ‫یک شهر زنده و پویا است با خالی کردن اب از ابخوان و مرگ‬ ‫تدریجی ابخوان‪ ،‬مثل خالی شدن خون از رگ ها‪ ،‬هویت نیز‬ ‫رنگ می بازند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬نگرانی ها از موج جدید توســعه صنعتی در‬ ‫اصفهان‬ ‫مهم ترین دلیل فرونشست در اصفهان از منظر محمد‬ ‫کوشافر‪ ،‬کارشناس خاک و از کوشندگان محیط زیست اصفهان‪،‬‬ ‫خشکی زاینده رود است که در این خصوص قب ً‬ ‫ال هشدار داده‬ ‫و گفته بود‪ :‬با توجه به اطلس فرونشست اصفهان که از سوی‬ ‫سازمان نقشه برداری کشور در سال ‪ ۹۷‬تهیه شده است‪ ،‬یکسری‬ ‫نقاط مهم روی نقشه فرونشست اصفهان خودنمایی می کند‪،‬‬ ‫ازجمله پل های تاریخی و میدان نقش جهان که می توانند در‬ ‫معرض اسیب باشند‪ ،‬همچنین مکان هایی که سازه های سنگین‬ ‫دارند‪ ،‬به واسطه وزنشان می توانند تاثیر بیشتری داشته باشند و‬ ‫فرایند فرونشست را تسریع کنند‪ .‬از نگاه کوشافر مدل توسعه‬ ‫نه تنها در اصفهان که در ایران موجب شده است تا این اندازه‬ ‫فشار به منابع ابی اصفهان وارد شود‪ ،‬ممکن است توسعه صنعتی‬ ‫در استان های دیگر رخ داده باشد اما می توانیم نتایجش را در‬ ‫اصفهان ببینم‪ ،‬بنابراین مدل توسعه در اصفهان و البته در کشور‬ ‫به خصوص استان هایی که با اصفهان در ارتباط هستند موجب‬ ‫شده است تا اصفهان با مشکالت ناشی از برداشت های بی رویه‬ ‫اب با فرونشست مواجه باشد‪ .‬او در ادامه می گوید‪ :‬به طورکلی‬ ‫گفته شده است که در طرح انتقال اب از خلیج فارس به اصفهان‪،‬‬ ‫قرار است اب برای صنعت بیاید‪ ،‬از طرفی می بینیم که صنعت‬ ‫روی پساب سرمایه گذاری زیادی می کند و پساب شهرهای‬ ‫اطراف را هم می خرد‪ ،‬همه این ها یک تذکر و هشدار است‬ ‫که این همه اب در اختیار صنعت‪ ۲۰۰ ،‬میلیون مترمکعب‬ ‫اب به اضافه پساب‪ ،‬چه اینده ای را در توسعه اصفهان ترسیم‬ ‫می کند! این نگرانی وجود دارد که این انتقال اب باعث افزایش‬ ‫صنعت شود‪ .‬کوشافر یاداور شد‪ :‬در رابطه با پساب یک نکته‬ ‫وجود دارد؛ زاینده رود یک حوضه بسته است‪ ،‬وقتی می گویند‬ ‫از پساب استفاده می کنیم باید گفت که ازلحاظ کمی تغییر‬ ‫قابل مشاهده ای را ایجاد نمی کند‪ ،‬پساب چه در اب زیرزمینی و‬ ‫یا در رودخانه برود‪ ،‬به هرحال جزو بیالن حوزه زاینده رود است‪،‬‬ ‫بنابراین پساب و به اضافه حجم ‪ ۲۰۰‬میلیون مترمکعبی که قرار‬ ‫است به اسم صنعت وارد اصفهان شود‪ ،‬این استنباط را برای ما‬ ‫به وجود می اورد که به احتمال‪ ،‬موج دیگری در توسعه صنعتی‬ ‫اصفهان خواهیم داشت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4499

روزنامه اصفهان امروز 4499

شماره : 4499
تاریخ : 1401/09/01
روزنامه اصفهان امروز 4495

روزنامه اصفهان امروز 4495

شماره : 4495
تاریخ : 1401/08/26
روزنامه اصفهان امروز 4492

روزنامه اصفهان امروز 4492

شماره : 4492
تاریخ : 1401/08/24
روزنامه اصفهان امروز 4491

روزنامه اصفهان امروز 4491

شماره : 4491
تاریخ : 1401/08/22
روزنامه اصفهان امروز 4490

روزنامه اصفهان امروز 4490

شماره : 4490
تاریخ : 1401/08/21
روزنامه اصفهان امروز 4489

روزنامه اصفهان امروز 4489

شماره : 4489
تاریخ : 1401/08/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!