روزنامه اصفهان امروز شماره 4188 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4188

روزنامه اصفهان امروز شماره 4188

روزنامه اصفهان امروز شماره 4188

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫شنبه ‪ 24‬مهر ‪ 09 |1400‬ربیع االول ‪ |16Oct2021| 1443‬سـال هفدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4188‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫پیگیریخواهر خواندگی‬ ‫اصفهان و زوریخ‬ ‫به گفته استاندار اصفهان چنانچه خواهرخواندگی‬ ‫اصفهان و زوریخ به سرانجام برسد سبب ساز‬ ‫توسعه روابط ‪ ۲‬شهر و کشورهای ایران و سوئیس‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫اصفهان | صفحه ‪2‬‬ ‫بازتاب انتشار یک عکس در شبکه های اجتماعی‬ ‫امام جمعه موقت اصفهان‪:‬‬ ‫مردم از مدیریت‬ ‫شهری انتظار ارامش‬ ‫عمومی دارند‬ ‫شکافسپاهان شهرفرونشستنیست‬ ‫با توجه به قرارگیری سپاهان شهر در جنوب ارتفاعات صفه‪ ،‬برای جلوگیری از نفوذ سیالب در سمت شمال و غرب این بخش دیوارهای خاکی‬ ‫سیل بندی ایجاد شده که اب هنگام بارش به این کانال ها هدایت می شود‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫اصفهان | صفحه ‪2‬‬ ‫پروژه باغ بستنی‬ ‫در رهنان طراحی شد‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫سرقت خاک در شرق‬ ‫اصفهان‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫تیم اقتصادی دولت تکمیل شد‬ ‫اغاز گام های منسجم‬ ‫برای رفع چالش های‬ ‫اقتصادی‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫رخت نو بر تن تنهایی‬ ‫سپهری‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫‪ ٨۶‬درصد از سد‬ ‫زاینده رود خالی است‬ ‫بزرگداشت‬ ‫اهدای زندگی وکیل‬ ‫شیوا خسروی‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫واکنش مهدی تارتار به حاشیه های‬ ‫خداحافظی کاپیتان ذوب اهن‬ ‫]عکس‪ :‬علیرضا وثیق انصاری [‬ ‫هیچ مشکلی‬ ‫با حدادی فر ندارم‬ ‫یادداشت روز‬ ‫جشنواره ای که محروم می اید‬ ‫و مظلوم می رود‬ ‫حسنروانشید‬ ‫اگهی مزایده شماره‪ :‬ق‪4330/00/‬‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫هیــات اجرایی فــروش امالک‪ ،‬تعــدادی ملک مــازاد بر نیاز خــود را بــا وضع موجــود و با شــرایط ذیــل از طریــق مزایده عمومــی به فــروش می رســاند‪ .‬متقاضیــان می تواننــد جهت کســب اطالعات‬ ‫بیشــتر‪ ،‬بازدیــد از ملــک و دریافــت اســناد مزایــده همــه روزه بجز پنجشــنبه هــا و ایام تعطیــل از ســاعت ‪ 08:00‬صبــح الــی ‪ 14:00‬به دفتــر هیئت اجرایــی فروش امــاک به نشــانی‪ :‬تهــران‪ -‬بزرگراه‬ ‫شــهید ســلیمانی‪ ،‬پــل ســید خنــدان‪ ،‬خیابــان شــهید کابلی(دبســتان)‪ ،‬ســاختمان ولــی امر(عــج)‪ ،‬طبقه هشــتم مراجعــه و یــا در ســاعات اداری بــا شــماره تلفــن ‪ 23832537‬تمــاس حاصــل فرمایند‪.‬‬ ‫مهلت ارائه پیشنهادات پایان وقت اداری روزسه شنبه مورخ ‪ 1400/08/04‬می باشد‪ .‬بازگشایی پاکت ها روز چهارشنبه مورخ ‪ 1400/08/05‬انجام و نتایج ان به متقاضیان اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫پالک ثبتی‬ ‫مساحت‬ ‫عرصه‬ ‫(مترمربع)‬ ‫مساحت‬ ‫اعیان‬ ‫(مترمربع)‬ ‫قیمت پایه‬ ‫(ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1526‬‬ ‫‪912/30‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪147.000.000.000‬‬ ‫‪7.400.000.000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1521‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪113.500.000.000‬‬ ‫‪5.700.000.000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1507‬‬ ‫‪525‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪99.800.000.000‬‬ ‫‪5.000.000.000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1508‬‬ ‫‪525‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96.100.000.000‬‬ ‫‪4.800.000.000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1593‬‬ ‫‪525‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪99.800.000.000‬‬ ‫‪5.000.000.000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1522‬‬ ‫‪525‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96.100.000.000‬‬ ‫‪4.800.000.000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1561‬‬ ‫‪525‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪99.800.000.000‬‬ ‫‪5.000.000.000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1523‬‬ ‫‪525‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96.100.000.000‬‬ ‫‪4.800.000.000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1562‬‬ ‫‪525‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪99.800.000.000‬‬ ‫‪5.000.000.000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1520‬‬ ‫‪525‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96.100.000.000‬‬ ‫‪4.800.000.000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1555‬‬ ‫‪525‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪99.800.000.000‬‬ ‫‪5.000.000.000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1565‬‬ ‫‪525‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪98.700.000.000‬‬ ‫‪5.000.000.000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1564‬‬ ‫‪525‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪102.400.000.000‬‬ ‫‪5.200.000.000‬‬ ‫‪525‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪98.700.000.000‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1538‬‬ ‫‪525‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪102.400.000.000‬‬ ‫‪5.200.000.000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1559‬‬ ‫‪697/80‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪138.900.000.000‬‬ ‫‪7.000.000.000‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1537‬‬ ‫‪697/80‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪141.000.000.000‬‬ ‫‪7.100.000.000‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪805/30‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪135.300.000.000‬‬ ‫‪6.800.000.000‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140.300.000.000‬‬ ‫‪6.800.000.000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪572/90‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪101.404.000.000‬‬ ‫‪5.100.000.000‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪605/70‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪104.181.000.000‬‬ ‫‪5.200.000.000‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪523/20‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪92.610.000.000‬‬ ‫‪4.700.000.000‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪570/50‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪102.120.000.000‬‬ ‫‪5.200.000.000‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪456/50‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85.830.000.000‬‬ ‫‪4.300.000.000‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪520/70‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93.206.000.000‬‬ ‫‪4.700.000.000‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1988‬‬ ‫‪911/60‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪156.800.000.000‬‬ ‫‪7.100.000.000‬‬ ‫تنظیم مبایعه نامه فروش نزد مزایده گزار خواهد‬ ‫‪27‬‬ ‫‪1980‬‬ ‫‪872/50‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪159.700.000.000‬‬ ‫‪7.100.000.000‬‬ ‫ظرف ‪ 15‬روز کاری عودت می گردد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫‪14‬‬ ‫شهر‬ ‫اصفهان‬ ‫اصلی‬ ‫‪28‬‬ ‫فرعی‬ ‫‪1569‬‬ ‫کاربری‬ ‫مسکونی‬ ‫توضیحات‬ ‫امالک مورد مزایده با وضعیت موجود و بصورت وکالتی واگذار می گردد‪.‬‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫شرکت در‬ ‫مزایده (ریال)‬ ‫شرایط پرداخت ب ‪:‬‬ ‫‪5.000.000.000‬‬ ‫نشانی‬ ‫شرایط‬ ‫پرداخت‬ ‫الف‪ :‬معــادل ‪ %40‬کل مبلغ(با احتســاب مبلغ‬ ‫تضمین شــرکت در مزایده) همزمــان با تنظیم‬ ‫مبایعه نامه دریافت می گردد‪.‬‬ ‫ب‪ :‬معادل ‪ %40‬ثمن معامله ظرف مدت‪90‬روز‬ ‫پس از تنظیم مبایعه نامه همزمان با تحویل ملک‬ ‫به خریدار دریافت می گردد‪.‬‬ ‫ج‪ :‬معادل ‪ %20‬ثمن معامله ظرف مدت ‪180‬روز‬ ‫پس از تنظیم مبایعه نامه همزمان با انتقال ســند‬ ‫مالکیت به نام خریدار دریافت می گردد‪.‬‬ ‫شرایط شرکت در مزایده عمومی‪:‬‬ ‫‪ -1‬داشتن اهلیت قانونی‬ ‫‪ -2‬دریافت و تکمیل فرم شرکت در مزایده‬ ‫‪ -3‬ارائه یک فقره چــک تضمینی بانکی جهت‬ ‫تضمین شــرکت در مزایده بــه مبلغ مندرج در‬ ‫جدول فوق برای هر یک از امالک مورد تقاضا‬ ‫‪ -4‬اعالم قیمت پیشــنهادی به صورت محرمانه‬ ‫و مکتوب‪ ،‬در پاکت دربســته تحت عنوان پاکت‬ ‫(ب)‬ ‫اصفهان‪-‬بلوارگلخانه‪-‬شهرکخانهاصفهان‬ ‫ب‬ ‫‪ -5‬ارائه فرم امضاء شــده شرکت در مزایده به‬ ‫همراه برگه امضاء شــده شرایط مزایده‪ ،‬تصویر‬ ‫چک تضمینی و تصویر کارت ملی در پاکت الف‬ ‫‪ -6‬مزایــده گــزار در قبول یــا رد یک یا کلیه‬ ‫پیشــنهادات مختار می باشــد و پیشنهاد قیمت‬ ‫ناقص‪ ،‬مخــدوش‪ ،‬مشــروط یا فاقــد ضمانت‬ ‫بازگشایی نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -7‬در صورت استنکاف برنده مزایده از پرداخت‬ ‫‪ %40‬مبلغ پیشــنهادی و یا امضــای مبایعه نامه‪،‬‬ ‫ســپرده او ضبط و با نفر دوم مزایده مبایعه نامه‬ ‫منعقد خواهد شد و سپرده برنده دوم مزایده نیز‬ ‫در صورتی که از پرداخت ‪ 40%‬مبلغ پیشنهادی‬ ‫و یا امضای مبایعه نامه امتناع ورزد‪ ،‬ضبط شده و‬ ‫با نفر سوم مزایده مبایعه نامه تنظیم خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -8‬تضامین پیشنهادی نفرات اول تا سوم تا زمان‬ ‫ماند و تضامین ســایر شرکت کنندگان حداکثر‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫تاکی؟! قسمت ‪1940‬‬ ‫کشور‬ ‫ توجهی‬ ‫کوتاه از‬ ‫بی‬ ‫جشنواره ای که محروم می اید‬ ‫و مظلوم می رود‬ ‫حسـن روانشید|سـال ‪ ۱۳۶۶‬بـود کـه جشـنواره‬ ‫فیلـم کـودکان و نوجوانـان در حـد محـدود پـا بـه‬ ‫عرصه سـینمای ایران گذاشـت اگرچه از گذشـته خود‬ ‫در رژیـم پهلـوی خاطره خوشـی بـه همراه نداشـت‪.‬‬ ‫ان زمـان نیـز ایـن شـهرداری بود تـا قد علـم کند و‬ ‫از معدود کسـانی که دسـتی بر اتش داشـتند بخواهد‬ ‫ایـن چراغـی را کـه می توانـد در اینـده پرفروغ باشـد‬ ‫روشـن نگهدارنـد تـا همچنـان تابنـاک باشـد‪ .‬زیـرا‬ ‫کـودکان و حتـی نوجوانـان هنـوز جایـگاه خـود را در‬ ‫بسـتر هنـر هفتم نیافتـه و ایـن دفاع مقـدس بود که‬ ‫توانسـت برتـری خـود را در جنگ هفتـادودو ملت به‬ ‫ثبـوت برسـاند و سـوژه های نـاب را برای نسـل های‬ ‫در حـال رشـد بـه همـراه بیـاورد‪ .‬جنگـی نابرابـر بـا‬ ‫انحصارطلبـان جهانـی پشـت سـر کشـوری کوچک‬ ‫در همسـایگی ایـران و ایـن ازمونـی بـزرگ بـود تـا‬ ‫نوجوانـان بتواننـد با دسـت بـردن در شناسـنامه های‬ ‫خـود حماسـه هایی بسـازند کـه هرکـدام سـناریویی‬ ‫بـرای یـک فیلـم مسـتند باشـد‪ .‬ایـن انتخـاب اغـاز‬ ‫عروجـی بـود تـا در سـال های اول بتوانـد ایـران‬ ‫و بعضـی از کشـورهای متمایـل بـه فرصـت دادن‬ ‫بـه کـودکان و نوجوانـان را به منظـور ابـراز لیاقـت و‬ ‫توانایی هـای خـود بـه این سـو کشـانده تا در سـنوات‬ ‫بعـد نیـز همین سـاخته ها عـازم دیگر فسـتیوال های‬ ‫جهانـی در ایـن رده سـنی شـوند‪ .‬سـال های رویایـی‬ ‫بـرای جشـنواره فیلـم کـودکان و نوجوانان ایـران در‬ ‫اصفهـان بیـن ‪ ۱۳۸۰‬تـا ‪ 1394‬بـود کـه پـس ازان با‬ ‫تغییراتـی همچون شـکاف های عمیق در اجـرا روبرو‬ ‫شـد زیـرا یکـی دو سـالی مهاجـرت نمـود و سـپس‬ ‫به عنـوان اینکـه اصفهـان تنهـا نمی توانـد مجـری‬ ‫ان باشـد بـه نحـوی تقسـیم شـد و ایـن چندگانگـی‬ ‫به نوعـی باعـث تنـزل در عرضـه گردیـد‪ .‬شـاید بـه‬ ‫جـرات بتـوان زنده یـاد زاون قوکاسـیان را یکـی از‬ ‫سـتون های ان در طـی تمام دوران طالیی جشـنواره‬ ‫دانسـت کـه اجازه نـداد محتـوای ان متزلزل شـود و‬ ‫کسـانی که این مسـیر را انتخاب کـرده بودند مایوس‬ ‫گردنـد‪ .‬امـا یکـی از نقاط ضعـف بعضـی از تجمعات‬ ‫هنـری ایـن اسـت کـه به مرورزمـان قائم به شـخص‬ ‫شـده تـا پـس از عـروج‪ ،‬ایسـتایی و عقب نشـینی‬ ‫حامی هـا کـم اورده و مایوس شـوند و این اتفاق طی‬ ‫دهـه اخیـر افتـاد و جشـنواره جایـگاه خـود را انچنان‬ ‫کـه بایـد حفـظ نکـرد‪ .‬اگرچـه سـال گذشـته یکـی‬ ‫از منحصربه فردتریـن دوران سـی وچهار قسـمتی‬ ‫جشـنواره بـوده کـه در حصـر کرونـا پا می گرفـت اما‬ ‫امسـال بـا وجود ادامه حضور ویروس اما سـعی شـده‬ ‫بـود رنگ و جالیی تازه داشـته باشـد کـه البته بازهم‬ ‫نتوانسـت از حضـور پرشـور بچه هـا در جمـع بهـره‬ ‫ببـرد‪ .‬پسـرم رسـول از نبی قلـی زاده‪ ،‬لیپار از حسـین‬ ‫ریگـی‪ ،‬بلیـط از مرتضی رحیمـی‪ ،‬تیام از امیرحسـین‬ ‫عنایتـی و راز قلعـه از کریـم رناسـیان را می تـوان از‬ ‫نمایش هـای برتـر ایـن جشـنواره دانسـت کـه عصر‬ ‫روز چهارشـنبه ‪ ۲۱‬مهر مراسـم اختتامیـه ان که چند‬ ‫سـال پیـش می رفـت تـا بین المللـی شـود‪ ،‬در انـزوا‬ ‫و هماننـد یـک نشسـت محلـی بـا حضور معـدودی‬ ‫از چهره هـای جـوان کـه ایـن روزهـای کرونایـی را‬ ‫دست وپاشکسـته بـه امـور سـینمایی می پردازنـد‬ ‫بـدون حضور شـهردار و بعضـی متولیان مطـرح تنها‬ ‫بـا قرائـت یک پیـام کوتـاه و چنـد پاراگرافی ایشـان‬ ‫مظلومانـه بـه پایـان رسـید‪ .‬دو روز قبـل برگـزاری‬ ‫ایـن نشسـت ختـم «ایمـان رحیم پـور» کارگـردان‬ ‫مراسـم اختتامیـه پیرامـون جزئیـات برگـزاری گفتـه‬ ‫بـود‪ :‬نشسـت حـدود ‪ ۲‬سـاعت ادامـه خواهـد یافت و‬ ‫امیدواریـم بـا توجـه بـه ایتم هایـی که بـرای تنوع در‬ ‫مراسـم در نظـر گرفتـ ه شـده برنامـه خوبی را پشـت‬ ‫سـر بگذاریـم و مدعویـن بـا رضایـت از سـالن خارج‬ ‫شـوند‪ .‬رحیم پـور همچنیـن اعلام کـرد علاوه بـر‬ ‫اهـدای جوایز بخش های مختلف امسـال دو قسـمت‬ ‫ویـژه بـرای اختتامیـه در نظـر گرفته شـده اسـت که‬ ‫یکـی نکوداشـت زنده یاد فرشـته طائرپـور تهیه کننده‬ ‫فقیـد سـینمای کـودک و دیگـری یادمـان شـادروان‬ ‫محمـد ابوالحسـنی تهیه کننـده فقید سـینما و عرصه‬ ‫وب سـری اسـت کـه برگـزار خواهـد شـد و البته جا‬ ‫داشـت یـادی هـم از مرحـوم زاون به عنـوان یکی از‬ ‫سـتون های این رویداد و سـینمای این شـهر می شـد‬ ‫کـه پـس از عروجـش نه تنها جشـنواره فیلـم کودک‬ ‫و نوجـوان بلکـه سـینمای اصفهـان هـم نتوانسـت‬ ‫شـکوفایی دهه هـای هفتـاد و هشـتاد را بازیابـد کـه‬ ‫لنگان لنـگان سـال های متمـادی را سـپری کـرده و‬ ‫طـی دو سـال گذشـته ایـن رکود بـا حضـور میهمان‬ ‫ناخوانـده ای بـه نـام ویـروس کرونـا مضاعف شـود و‬ ‫جشـنواره را از مبحـث سـینما و احتـرام بـه کسـانی‬ ‫کـه در دامنـه ان تلاش می کننـد به سـوی نوعـی‬ ‫شب نشـینی دورهمـی بکشـاند و گروهـی از حاشـیه‬ ‫و مزایـای ان بتواننـد به عنـوان کادر اجرایـی‬ ‫به صـورت حضـوری و پـروازی بهره منـد شـوند‪.‬‬ ‫شـاید شـورای اسلامی ششـم و شـهردار انتخابـی‬ ‫ان بتواننـد تحولـی در ایـن مسـیر ناهمـوار بـه وجود‬ ‫اورنـد و حداقـل قسـمتی از بودجـه هدررفتـه ایـن‬ ‫دورهمـی را بـه تعـداد انگشت شـمار یـک دسـت بـه‬ ‫جوانـان شـهر اختصـاص دهنـد و از ان هـا بخواهنـد‬ ‫بـرای جشـنواره سـی و پنجـم فیلم هایـی فاخـر از‬ ‫اصفهـان و انچـه در ان اتفـاق می افتـد‪ ،‬بسـازند کـه‬ ‫در غیـر ایـن صـورت نفـس جشـنواره بـرای اینـده‬ ‫همـان اسـت کـه بـوده تـا محـروم بیایـد و مظلـوم‬ ‫بـرود و شـمارگان سـالگرد خـود را اینگونـه افزایـش‬ ‫دهد!‬ ‫ادامه دارد‬ ‫شنبه | ‪ 24‬مهر ‪ | 1400‬ســـال پانزدهم | شـــمــاره ‪4188‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫امام جمعهموقتاصفهان‪:‬‬ ‫مردم از مدیریت شهری انتظار ارامش عمومی دارند‬ ‫امام جمعـه موقـت اصفهـان بـا اشـاره بـه هفتـه نیـروی‬ ‫انتظامـی گفـت‪ :‬توصیـه می کنم نیـروی انتظامـی در مقابله‬ ‫بـا فسـاد جدی باشـد؛ قـوه قضائیه نیـز باید بیش از گذشـته‬ ‫در ایـن زمینـه اهتمام داشـته باشـد‪ ،‬به ویـژه در ایام شـهادت‬ ‫ائمـه که شـاهد جلسـاتی هسـتیم که فسـاد ایجـاد می کند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایمنا‪ ،‬ایت ا‪ ...‬سـید ابوالحسـن مهـدوی‪ ،‬روز‬ ‫گذشـته در نماز جمعه اصفهان با اشـاره به سـالروز شـهادت‬ ‫امـام حسـن عسـگری (ع)‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬ان امـام سفارشـی‬ ‫دربـاره رعایـت تقـوا خطـاب به همه شـیعیان داشـتند که در‬ ‫ان توصیـه بـه رعایت تقوا‪ ،‬برپاداشـتن نمـاز‪ ،‬پرداخت زکات‪،‬‬ ‫عفـو و بخشـش دیگـران‪ ،‬فروبردن خشـم‪ ،‬صله رحـم‪ ،‬ایثار و‬ ‫همـکاری بـا بـرادران دینی‪ ،‬تلاش در تامیـن نیازهای دیگر‬ ‫مسـلمانان در سـختی و اسـانی‪ ،‬تعقل و تفکر‪ ،‬دین شناسی و‬ ‫ایسـتادگی‪ ،‬تعلیـم و فراگیـری قـران و پیونـد معنوی بـا ان‪،‬‬ ‫خوش اخالقـی و امربه معـروف و نهـی از منکـر شـده اسـت‪.‬‬ ‫او افـزود‪ :‬پرداخـت صدقـه‪ ،‬انجـام کارهای شایسـته‪ ،‬اصالح‬ ‫بیـن مـردم‪ ،‬اقامه نماز شـب‪ ،‬صبـر و انتظار فرج کـه برترین‬ ‫اعمال اسـت نیز از جمله سفارشـات امام حسـن عسگری (ع)‬ ‫بـه یکـی از یاران خود بـوده که در ان تاکید شـده این اعمال‬ ‫را همه شـیعیان انجـام دهند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬نیروی انتظامی در مقابله با فساد جدی باشد‬ ‫امام جمعـه موقـت اصفهـان بـا اشـاره بـه هفتـه نیـروی‬ ‫انتظامـی گفـت‪ :‬توصیـه می کنم نیـروی انتظامـی در مقابله‬ ‫بـا فسـاد جدی باشـد؛ قـوه قضائیه نیـز باید بیش از گذشـته‬ ‫در ایـن زمینـه اهتمام داشـته باشـد‪ ،‬به ویـژه در ایام شـهادت‬ ‫ائمـه که شـاهد جلسـاتی هسـتیم که فسـاد ایجـاد می کند‪.‬‬ ‫گاهـی به نظر می رسـد این جلسـات تعمدی اسـت‪ .‬مهدوی‬ ‫بـا بیـان اینکـه انتظـار مـی رود در ماه های حـرام با فاسـدان‬ ‫شـدیدتر برخورد شـود‪ ،‬اضافـه کـرد‪ :‬در ایام شـهادت‪ ،‬مبارزه‬ ‫بـا فسـاد و ناهنجاری هـا بـا دقت بیشـتری انجام شـود‪ .‬امید‬ ‫اسـت در اینـده شـاهد امنیـت و ارامـش بیشـتری در جامعه‬ ‫بـوده و همگـی نسـبت بـه امنیـت حسـاس بـوده و تلاش‬ ‫کنیم ‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ابروی کسانی که برای شهرداری و استانداری‬ ‫پیشنهادشده بودند حفظ شود‬ ‫او بـا اشـاره بـه انتصـاب شـهردار و اسـتاندار اصفهـان‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬ابتـدا توصیـه می کنـم ابروی کسـانی که‬ ‫در ایـن مـدت گزینـه شـهردار یا اسـتاندار شـدن بودنـد و از‬ ‫ناحیه هایـی نیـز حمایـت می شـدند‪ ،‬امـا بـه دالیلـی انتخاب‬ ‫نشـدند حفظ شـود؛ زیرا شـهردار یا استاندار نشـدن این افراد‬ ‫دلیلـی بـرای عـدم صالحیـت انان نیسـت‪ .‬الزم اسـت حتی‬ ‫اگـر مدیـران صلاح بداننـد از این افـراد در کارهـای اجرایی‬ ‫شـهر و اسـتان اسـتفاده شـود‪ .‬امام جمعـه موقـت اصفهـان‬ ‫اضافـه کـرد‪ :‬دولـت سـیزدهم بـارای قاطـع مـردم و باهدف‬ ‫ایجـاد تحـول بـر اسـاس عدالـت‪ ،‬والیـت‪ ،‬انقالبـی بـودن‪،‬‬ ‫خدمـت شـبانه روزی به مـردم‪ ،‬مبارزه جدی با فسـاد و سـایر‬ ‫وعده هـای سـید ابراهیم رئیسـی در ایـام انتخابات بر سـرکار‬ ‫امـده کـه مـردم نیـز رعایـت ایـن اصـول را از دولـت انتظار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬مردم از مدیریت شهری انتظار ایجاد ارامش‬ ‫عمومی دارند‬ ‫مهدوی ادامه داد‪ :‬الزم اسـت در شـهر و اسـتان اصفهان‬ ‫مردم احسـاس امنیـت دینی و ارامش فکـری کنند‪ .‬برخالف‬ ‫ولنگاری هـای گذشـته کـه از ناحیـه برخـی انجـام می شـد‪،‬‬ ‫اکنـون انتظار کسـانی کـه رای دادند و به ویژه خانواده شـهدا‬ ‫ایجـاد ارامـش عمومی در جامعه اسـت‪ ،‬به طوری کـه مدیران‬ ‫بـا تلاش‪ ،‬انقالبی‪ ،‬خـادم مـردم‪ ،‬متخصص و متدیـن برای‬ ‫ارتقـا شـهر تالش کننـد‪ .‬او تصریح کـرد‪ :‬بیشـترین انتظار از‬ ‫شـورای شهر اسـت‪ .‬در گذشـته برخی از اعضا شـورای شهر‬ ‫بـه اعتمـاد عمومی مـردم توجه جـدی نکردند و ایـن اعتماد‬ ‫خدشـه دار شد؛ بنابراین اعضا جدید شـورا باید اعتماد عمومی‬ ‫را بازگردانـده و بـرای جبـران ان تلاش کننـد‪ .‬امام جمعـه‬ ‫موقـت اصفهـان اضافـه کـرد‪ :‬جبـران این خدشـه بـر عهده‬ ‫نسـل مدیـران انقالبـی‪ ،‬متخصـص و متعهد اسـت‪ .‬انچه در‬ ‫برخـی مدیـران دیده شـد‪ ،‬تخصـص بـود‪ ،‬اما تدیـن و تعهد‬ ‫کافـی در انـان وجود نداشـت‪ .‬کسـی کـه محاسـن ظاهری‬ ‫ندارد چه اعتباری اسـت که محاسـن درونی و باطنی داشـته‬ ‫باشـد‪ .‬مهدوی اضافه کرد‪ :‬اگر اعضا شـورای شـهر خواسـته‬ ‫مـردم و خانـواده شـهدا را موردتوجـه قـرار دهنـد مـردم نیـز‬ ‫بـه اعتمـاد خـود ادامـه داده و از انهـا حمایت می کننـد‪ .‬امید‬ ‫اسـت خطاهای گذشـته توسـط اعضای شـورای شـهر فعلی‬ ‫جبران شـود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ســفارت امریکا در فتنه روز گذشته لبنان‬ ‫نقش داشته است‬ ‫او بـا اشـاره بـه اتفاقـات روز گذشـته لبنان‪ ،‬تصریـح کرد‪:‬‬ ‫خواسـته مـردم به حـق بـوده و متهـم اصلـی در ایـن ماجـرا‬ ‫سـفارت امریـکا در لبنـان اسـت‪ .‬در ایـن حادثـه شـش نفـر‬ ‫شـهید و بیـش از ‪ ۶۰‬نفـر مجروح شـدند‪ .‬موضع گیری خوبی‬ ‫توسـط حـزب ا‪ ...‬و گروه هـای مختلف در خوابانـدن این اتش‬ ‫فتنـه انجـام شـد و برخـی هـم صراحتاً گفتنـد که سـفارت‬ ‫امریـکا در ایـن فتنه نقش داشـته اسـت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬همدردی با مردم افغانستان درباره اتفاقات‬ ‫نماز جمعه هفته گذشته‬ ‫امام جمعـه موقـت اصفهـان بـا بیـان اینکـه امریکایی ها‬ ‫بـه دنبـال ایجـاد اتـش اختلاف و منحـرف کـردن ذهـن‬ ‫مـردم از خواسـته های خـود هسـتند‪ ،‬به انفجاری کـه در نماز‬ ‫جمعـه هفتـه گذشـته افغانسـتان رخ داد اشـاره کـرد و گفت‪:‬‬ ‫همـدردی و تسـلیت بـه مـردم افغانسـتان‪ ،‬طلـب مغفـرت‬ ‫بـرای شـهدا‪ ،‬بهبـودی بـرای مجروحـان و صبر و اسـتقامت‬ ‫بـرای بازمانـدگان شـهدا و نفرین بـه مجریان ایـن جنایت را‬ ‫از خداونـد خواسـتاریم‪ .‬مهـدوی اضافـه کرد‪ :‬امریـکا داعش‬ ‫را رهـا نخواهـد کـرد و مرتـب انهـا را بـرای اهـداف خـود‬ ‫بسـیج می کنـد‪ .‬ایاالت متحـده از طرفـی بـا ایجـاد اختلاف‬ ‫در افغانسـتان بـه دنبـال موجـه نشـان دادن حضـور خـود در‬ ‫ایـن کشـور بـوده و از طـرف دیگـر در اختالفـات بـه وجـود‬ ‫امـده به جـای انکه نیروی خـود را در برابر دشـمن قرار دهند‪،‬‬ ‫در جاهـای دیگـری هزینه می کننـد‪ .‬او در ارتبـاط با وضعیت‬ ‫فعلـی مذاکرات برجام خاطرنشـان کرد‪ :‬مشـورت هایی درباره‬ ‫برجـام شـده و نتایـج خوبی به دسـت امده اسـت‪ .‬از مجموع‬ ‫جلسـاتی کـه برگزارشـده دولـت بـه ایـن نتیجه رسـیده که‬ ‫شـتاب زدگی در ادامـه مذاکـرات وجـود نداشـته باشـد و اروپا‬ ‫و امریکایی هـا بایـد بـه دو مطلـب اعتـراف کنند‪.‬امام جمعـه‬ ‫موقـت اصفهـان ادامـه داد‪ :‬اروپـا و امریکا بایـد اعتراف کنند‬ ‫نسـبت به تعهـدات خـود کوتاهی کردنـد و در مقابـل‪ ،‬ایران‬ ‫بـه تعهـدات خـود عمـل کـرد؛ همچنیـن واشـنگتن و رژیم‬ ‫صهیونیسـتی خرابکاری هایی در برخی تاسیسـات ما داشـتند‬ ‫کـه بایـد جبـران شـده و یـا انها تنبیه شـوند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ایران می تواند ارتباط خوبی با شرق برقرار کند‬ ‫مهـدوی اضافـه کـرد‪ :‬علاوه بـر ایـن‪ ،‬مذاکره کننـدگان‬ ‫نبایـد منافع خـود را درگرو ارتباط با غرب قرار دهند و بیشـتر‬ ‫بـه ‪ ۱۵‬کشـور همسـایه و بلوک شـرق توجه داشـته باشـند؛‬ ‫ان چنانکه عضویت در سـازمان شـانگهای نیـز نمونه ای بود‬ ‫کـه نشـان داد ایـران می توانـد بـا اختیار خـود با کشـورهای‬ ‫همسـایه و شـرق ارتباط خوب داشـته باشـد‪ .‬او تصریح کرد‪:‬‬ ‫زمانـی کـه امریـکا و اروپا ایران را تهدیـد و ترغیب می کردند‬ ‫تـا به پـای میـز مذاکره رفتـه و خواسته هایشـان را بـه تهران‬ ‫تحمیـل کنند‪ ،‬گذشـته و امـروز دولت فعلی زیر بـار تهدیدات‬ ‫و زور انهـا و مذاکـرات تحمیلـی نخواهـد رفـت‪ .‬امام جمعـه‬ ‫موقـت اصفهـان خاطرنشـان کـرد‪ :‬امـروز سـالگرد شـهادت‬ ‫شـهید پنجم محراب ایت ا‪ ...‬شـهید اشـرفی اصفهانی اسـت‪.‬‬ ‫یـاد و خاطـره او را گرامـی داشـته و امیدواریـم بتوانیـم رهرو‬ ‫راهش باشـیم‪.‬‬ ‫پیشرفت ‪ 50‬درصدی قطعه ‪ ۷‬ازادراه اصفهان‪-‬شیراز‬ ‫وزیر راه و شهرسازی از پیشرفت ‪ ۹۳‬درصدی احداث‬ ‫‪ ۶‬قطعه از ازادراه اصفهان‪-‬شیراز خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی‪،‬‬ ‫رستم قاسمی‪ ،‬وزیر راه و شهرسازی در جریان سفر خود‬ ‫به استان فارس و در حاشیه بازدید از قطعه ششم ازادراه‬ ‫اصفهان‪-‬شــیراز‪ ،‬در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬بازدیدی از‬ ‫ازادراه اصفهان‪-‬شیراز داشــتیم که طول مسیر تا این‬ ‫قطعه ‪ ۲۱۰‬کیلومتر است که ‪ ۹۳‬درصد پیشرفت فیزیکی‬ ‫دارد‪ .‬قطعه ‪ ۷‬نیز بالغ بر ‪ ۵۰‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد‬ ‫و امیدواریم طبق تفاهمی که هفته گذشــته با وزارت‬ ‫دفاع داشتیم‪ ،‬در ســرمایه گذاری مشترک دو وزارتخانه‬ ‫بتوانیم احداث قطعه هفت را هم سرعت دهیم‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬بخشــی از احداث قطعه ‪ ۸‬این ازادراه را شهرداری‬ ‫شیراز و بخشی دیگر را طبق توافقی که داشتیم‪ ،‬وزارت‬ ‫دفاع بر عهده گرفته اســت‪ .‬تــاش داریم احداث این‬ ‫ازادراه را سرعت دهیم که بتوانیم این ازادراه را که جزو‬ ‫طوالنی ترین ازادراه های کشور است‪ ،‬هرچه سریعتر به‬ ‫بهره برداری برسانیم‪ .‬مسیر اصفهان‪-‬شیراز بسیار پرتردد‬ ‫است‪ .‬این ازادراه ‪ ۱۳۰‬کیلومتر مسیر را کوتاه و حدود ‪۲‬‬ ‫استاندار اصفهان تاکید کرد‬ ‫اقدامات بیشتر برای تشویق مردم‬ ‫به تزریق واکسن‬ ‫به گفته اســتاندار اصفهان روند واکسیناسیون کرونا در‬ ‫استان تاکنون قابل قبول بوده است اما باید تالش شود جایگاه‬ ‫پنجم این منطقه در کشور در این زمینه ارتقا یابد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬ســید رضا مرتضوی در صد و ششمین‬ ‫جلسه ستاد کرونای استان اصفهان که در استانداری برگزار‬ ‫شــد‪ ،‬افزود‪ :‬نهادهای مختلف مانند دانشگاه علوم پزشکی‪،‬‬ ‫بسیج‪ ،‬سپاه و فرمانداری ها در زمینه واکسیناسیون کرونا فعال‬ ‫هستند اما باید اقدامات بیشتری برای تشویق مردم به واکسن‬ ‫زدن انجام شود‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬الزم است کمیته اطالع رسانی‬ ‫و تبلیغات ستاد استانی کرونا در زمینه طرح ملی واکسیناسیون‬ ‫کووید‪ ۱۹-‬فعالیت بیشتری داشته باشد و مردم را به واکسن‬ ‫زدن تشویق کند‪ .‬استاندار اصفهان با اشاره به اینکه کووید‪۱۹-‬‬ ‫بیماری بسیار پیچیده ای است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬الزم است در کنار‬ ‫اجرای شیوه نامه های بهداشتی‪ ،‬موضوع واکسیناسیون کرونا را‬ ‫به طورجدی پیگیری کنیم‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬نگاه مسئوالن به‬ ‫موضوع کرونا عالوه بر ادای تکلیف‪ ،‬باید خیرخواهانه باشــد‬ ‫و روش های ایجاد انگیزه و حساســیت نســبت به واکسن‬ ‫زدن نیز از طریق کمیته معنوی ســتاد استانی کرونا پیگیری‬ ‫شــود‪ .‬مرتضوی با بیان اینکه جامعه از حساسیت های اولیه‬ ‫درباره بیماری کووید‪ ۹-‬فاصله گرفته اســت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫صورت ادامه یافتن این وضعیت‪ ،‬حوزه ســامت به مخاطره‬ ‫می افتد که انتظار داریم در جلســه بعدی ستاد استانی کرونا‬ ‫این موضوع موردتوجه قرار گیرد‪ .‬او همچنین از اعضای ستاد‬ ‫کرونا در استان اصفهان خواست تا در جلسه بعدی این ستاد‪،‬‬ ‫مصوبه های اجرا نشده‪ ،‬نظارت ها‪ ،‬ارزیابی ها و نتیجه گیری را‬ ‫به منظور تداوم حرکت پیشــگیری از شیوع کرونا ارائه کنند‪.‬‬ ‫واکسیناسیون علیه ویروس کرونا در اصفهان هم زمان با سایر‬ ‫اســتان ها‪ ،‬از ‪ ۲۱‬بهمن ‪ ۹۹‬با فرمان رئیس جمهوری اغاز شد‬ ‫و در زمان حاضر حدود ‪ ۴۴‬مرکز تجمیعی واکسیناسیون علیه‬ ‫کرونا در این استان فعال است‪ .‬تاکنون در این استان بیش از‬ ‫‪ ۲‬میلیون و ‪ ۸۱۲‬هزار نفر یک نوبت و بیش از یک میلیون و‬ ‫صد هزار نفر ‪ ۲‬نوبت واکســن کرونا را دریافت کردند‪ .‬اغلب‬ ‫شهرهای استان اصفهان در زمان حاضر در وضعیت نارنجی‬ ‫(ُپرخطر) همه گیری بیماری کووید‪ ۱۹-‬قرار دارد و حدود هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬هزار بیمار دارای عالئم کرونا در بیمارستان های استان‬ ‫بستری هستند‪.‬‬ ‫ساعت زمان تردد را کاهش می دهد و مسیری مطمئن و‬ ‫امن برای تردد مردم است‪ .‬قاسمی افزود‪ :‬احداث قطعه ‪۶‬‬ ‫در چند ماه اینده و حداکثر در دو ماه ابتدایی سال اینده‬ ‫به اتمام می رسد و قطعات ‪ ۷‬و ‪ ۸‬نیز تا پایان سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫اماده افتتاح خواهد بود‪ .‬اعتبارات خوبی برای این کار در‬ ‫نظر گرفته شــده است‪ .‬ارزش به روز این بخش ‪ ۷‬هزار‬ ‫میلیارد تومان اســت و حدود ‪ ۱۲۰۰‬میلیارد تومان نیاز‬ ‫برای ادامه کار موردنیاز است که مشترکا توسط وزارت‬ ‫راه و شهرســازی و وزارت دفاع تامین خواهد شد‪ .‬وزیر‬ ‫راه و شهرســازی در ادامه به بازدید خود از مسکن مهر‬ ‫امام رضا (ع) اشــاره کــرد و گفت‪ :‬احداث بخش عمده‬ ‫ایــن مجموعه تمام شــده و احداث حــدود ‪ ۲۰۰‬واحد‬ ‫باقی مانده که متعلق به تعاونی هایی اســت که تاکنون‬ ‫نتوانستند احداث را به اتمام برسانند‪ .‬همچنین مشکالتی‬ ‫از جمله کمبود خدمات عمومی مانند پارک و مدرسه در‬ ‫این مجموعه وجــود دارد که برای رفع ان برنامه ریزی‬ ‫کرده ایم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در این سفر از راه های روستایی نیز‬ ‫بازدید شد که به خاطر تردد بسیار زیاد باید تقویت شده‬ ‫و توسعه پیدا کنند‪.‬‬ ‫تاثیر منفی هراس‬ ‫از مرگ در دوران کرونا‬ ‫به گفته اســتاد روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‬ ‫هراس یا اضطراب از مرگ و وســواس از عوامل مهمی بشمار‬ ‫می اید که به دلیل طوالنی شدن دوران کرونا بر افراد جامعه بویژه‬ ‫قشر اسیب پذیر سالمند تاثیر منفی گذاشته است‪.‬‬ ‫مجتبی ناجی به ایرنا گفت‪ :‬با توجه به کاهش یا قطع ارتباط‬ ‫حضوری فرزندان و بستگان با سالمندان به منظور پیشگیری از‬ ‫ابتال به کرونا‪ ،‬بسیاری از انها نگران هستند که اگر نیاز به حمایت‬ ‫داشته باشند در ان لحظه ممکن است کسی نتواند رسیدگی کند‬ ‫و به همین دلیل دچار هراس و اضطراب می شوند‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫ازیک طرف‪ ،‬ترس از ابتــا به کرونا و قطع یا کاهش تعامل با‬ ‫فرزندان و بستگان و از سویی احساس تنهایی و انزوا‪ ،‬مشکالت‬ ‫روحی و روانی بسیاری برای سالمندان ایجاد کرده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این موضوع در برخی موارد موجب بروز عوارضی مانند سکته های‬ ‫مغزی و قلبی و خفگی و درنهایت مرگ برای سالمندان می شود‪.‬‬ ‫این روانشناس با اشاره به افزایش افسردگی در سالمندان در دو‬ ‫ســال اخیر‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در این مدت نگرانی برای مبتال نشدن‬ ‫ســالمندان در خانواده ها موجب شــد که ارتباط با انها کاهش‬ ‫یابد و این شــرایط ازیک طرف‪ ،‬ضامن سالمت جسمی ولی از‬ ‫ســوی دیگر عامل مشکالت روحی و روانی از جمله افسردگی‬ ‫در بین بســیاری از انها شده است‪ .‬به گفته عضو هیات علمی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‪ ،‬شنیدن خبرهای متعدد مرگ ومیر‬ ‫در جامعه و دوســتان و بستگان موجب نوعی ترس و دلهره از‬ ‫مرگ در بین سالمندان شده اســت که این عامل در درازمدت‬ ‫تاثیر جبران ناپذیری بر انها خواهد داشت‪ .‬ناجی ادامه داد‪ :‬رعایت‬ ‫شیوه نامه های بهداشتی در خانواده ها و کاهش ارتباط با یکدیگر‬ ‫از جمله با افراد کهن سال فوایدی برای انها به همراه داشته است‬ ‫ولی ادامه یافتن این وضعیت‪ ،‬روح و روان انها را دچار اسیب کرده‬ ‫که این عارضه برشدت بیماری های زمینه ای از جمله فشارخون‬ ‫و دیابت تاثیرگذار خواهد بود‪ .‬او‪ ،‬مهم ترین راهکار برای پیشگیری‬ ‫از ابتالی سالمندان به بیماری های روحی و روانی ناشی از انزوای‬ ‫دوران کرونا را برقراری ارتباطات تلفنی یا تصویری دانســت و‬ ‫گفت‪ :‬فرزندان باید به صورت محدود و با رعایت موارد بهداشتی‬ ‫و فاصله گذاری هر از گاهی به دیدار پدران و مادران سالمند خود‬ ‫بروند و طوری رفتار نکنند که انها احســاس طردشدگی داشته‬ ‫باشــند‪ .‬این روانشناس اظهار داشــت‪ :‬باید اطرافیان و فرزندان‬ ‫سالمندان این اطمینان خاطر و امنیت روحی و روانی را با تماس یا‬ ‫مراجعه حضوری در برخی روزها برای انها ایجاد کنند که همیشه‬ ‫در دسترس هستند‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر از اصفهان‬ ‫کوتاه‬ ‫بازتاب انتشار یک عکس در شبکه های‬ ‫اجتماعی‬ ‫شکافسپاهان شهر‬ ‫فرونشستنیست‬ ‫مدیـر دفتر منطقـه ای مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مسـکن‬ ‫و شهرسـازی اسـتان اصفهان گفت‪ :‬در بازدید میدانی‬ ‫از سپاهانشـهر اصفهـان مشـخص شـد شـکاف های‬ ‫ایـن منطقـه هیـچ ارتباطـی بـا پدیـده فرونشسـت‬ ‫ندارند‪.‬چنـد روز پیـش در فضـای مجـازی تصاویـری‬ ‫از شـکاف های ایجادشـده در سپاهانشـهر اصفهـان‬ ‫منتشـر و عنـوان شـد فرونشسـت بـه ایـن منطقـه‬ ‫اصفهـان رسـیده است‪.‬حسـین حجتی دربـاره صحت‬ ‫این تصاویر و خبر به ایسـنا‪ ،‬توضیح داد‪ :‬بعد از انتشـار‬ ‫ایـن تصاویـر‪ ،‬بالفاصلـه از این منطقه بازدید شـد که‬ ‫بعـد از بررسـی های مختلف به نتایجی دسـت یافتیم‪.‬‬ ‫او اظهـار کـرد‪ :‬بـا توجه بـه قرارگیری سپاهانشـهر در‬ ‫جنـوب ارتفاعـات صفـه‪ ،‬بـرای جلوگیـری از نفـوذ‬ ‫سـیالب به شـهر سپاهانشهر در سـمت شمال و غرب‬ ‫این شـهر دیوارهای خاکی سـیل بندی ایجادشـده که‬ ‫اب هنـگام سـیالب در این کانال ها هدایت می شـود‪.‬‬ ‫مدیـر دفتـر منطقه ای مرکـز تحقیقات راه‪ ،‬مسـکن و‬ ‫شهرسـازی اسـتان اصفهـان افـزود‪ :‬سـرعت جریـان‬ ‫اب بـا توجـه بـه شـیب تنـد ایـن منطقـه و همچنین‬ ‫شـیب زمیـن‪ ،‬باعـث ایجاد شـکاف هایی می شـود که‬ ‫در نـگاه نخسـت بـه نظر می رسـد شـکاف ها حاصل‬ ‫از فرونشسـت اسـت‪ ،‬امـا در بررسـی و بازدیـد میدانی‬ ‫مشـخص شـد این شـکاف ها هیـچ ارتباطی بـا پدیده‬ ‫فرونشسـت منطقـه سپاهانشـهر اصفهـان ندارنـد‪.‬‬ ‫او همچنیـن افـزود‪ :‬رسـوبات ایـن منطقـه واریـزه ای‬ ‫از جنـس اهکـی کـه از ارتفاعـات شـمال (اهـک‬ ‫کرتاسـه) به صـورت مخـروط افکنـه شـکل گرفته اند‪.‬‬ ‫حجتـی تصریـح کـرد‪ :‬با توجـه به اطلس فرونشسـت‬ ‫سـازمان نقشـه برداری و همچنین پـردازش اطالعات‬ ‫ماهـواره ای نشـان دهنده عـدم فرونشسـت در منطقه‬ ‫سپاهانشـهر اصفهان اسـت‪.‬‬ ‫افزایش احساس امنیت‬ ‫دستاورد پلیس برای مردم‬ ‫اصفهان است‬ ‫فرمانده انتظامی اصفهان با اشـاره به دستاوردهای‬ ‫پلیـس گفت‪ :‬بررسـی ها بیانگـر افزایـش رضایتمندی‬ ‫مـردم اصفهان و احسـاس امنیـت از عملکرد این نیرو‬ ‫در نیمه نخسـت امسـال نسـبت به مدت مشـابه سال‬ ‫گذشته است‪.‬‬ ‫سـردار محمدرضا میرحیدری بـه ایرنا گفت‪ :‬پلیس‬ ‫اسـتان در حـوزه نظـم و امنیـت بیـش از پیـش همت‬ ‫داشـته و ایـن موضـوع در تمـام عرصه هـا از جملـه‬ ‫پلیـس راه و راهـور‪ ،‬اگاهـی‪ ،‬فتـا‪ ،‬امنیـت عمومـی و‬ ‫دیگـر بخش هـا واضح و ملموس اسـت‪ .‬او با اشـاره به‬ ‫تالش هـای صـورت گرفتـه به منظور هوشمندسـازی‬ ‫پلیـس و مجهز شـدن ان به فناوری هـای روز در کنار‬ ‫خدمت رسـانی بـه مـردم‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬امنیـت مقوله‬ ‫مهمی اسـت کـه پلیس در ارتباط با حراسـت از حقوق‬ ‫اجتماعـی در قالب هـای مختلـف ان را تـا حد کسـب‬ ‫رضایتمنـدی مردم تامیـن می کند‪ .‬سـردار میرحیدری‬ ‫بـا تاکیـد بـر اینکـه پلیـس‪ ،‬یکـی از دسـتگاه های‬ ‫خدمت رسـان بـه مـردم اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬کارشناسـان‬ ‫سـامانه دفتـر نظـارت همگانـی پلیـس نظـرات‬ ‫مردمـی را در قالـب چهـار بخـش انتقادات‪ ،‬شـکایات‪،‬‬ ‫پیشـنهادات و تقدیـر جمـع اوری و رسـیدگی می کنند‪.‬‬ ‫او یـاداور شـد‪ :‬بررسـی های صورت گرفتـه در ‪ ۶‬ماهه‬ ‫گذشـته از حـدود ‪ ۳۳‬هـزار تمـاس مـردم بـا سـامانه‬ ‫پلیـس ‪ ۱۹۷‬بیانگـر ان اسـت کـه میـزان شـکایات‬ ‫مردمـی از عملکرد پلیس اصفهـان ‪ ۹۳‬درصد و میزان‬ ‫انتقـادات شـهروندان از ایـن نیـرو ‪ ۲۱‬درصـد کاهـش‬ ‫داشـته اسـت‪ .‬سـردار میرحیـدری افزود‪ :‬ایـن موضوع‬ ‫نشـان دهنده ان اسـت کـه کارکنـان ایـن نیـرو در‬ ‫رعایـت حقوق شـهروندان و کسـب رضایتمنـدی انان‬ ‫تلاش بیشـتری را در ‪ ۶‬ماهـه نخسـت امسـال انجام‬ ‫دادنـد‪ .‬او بـا بیـان اینکـه کار پلیس بسـیار پراسـترس‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬امـروز بـار مشـکالت در حوزه هـای‬ ‫اقتصـادی و فرهنگـی و کـم کاری برخـی دسـتگاه ها‬ ‫بـر دوش پلیس افتـاده و باعث افزایـش ماموریت های‬ ‫این نیرو شـده اسـت‪ .‬فرمانده انتظامـی اصفهان گفت‪:‬‬ ‫وزیـر کشـور در سـفر اخیـری که بـه اصفهان داشـت‬ ‫بـا اهـدای لـوح تقدیـر از تالش هـا و مجاهدت هـای‬ ‫شـبانه روزی کارکنـان پلیس اسـتان در تامیـن امنیت‬ ‫قدردانـی کـرد‪ .‬او در ادامـه بـه برنامه هـای پلیـس‬ ‫اسـتان در هفتـه نیـروی انتظامی اشـاره کـرد و گفت‪:‬‬ ‫در ایـن مـدت ‪ ۱۳۵‬برنامه اصلی با محوریت اسـتان و‬ ‫هـزار و ‪ ۹۲۰‬برنامـه فرعی در شهرسـتان های مختلف‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬سـردار میرحیدری دیـدار با مسـئوالن از‬ ‫جملـه اسـتاندار و امام جمعـه اصفهـان‪ ،‬جلسـه ارتباط‬ ‫مردمـی فرماندهـی انتظامی در دفتر نظـارت همگانی‬ ‫در مرکـز اسـتان و شهرسـتان ها‪ ،‬رزمایـش مشـترک‬ ‫بـا یگان هـای حفاظـت ادارات‪ ،‬تقدیـر از نمونه هـای‬ ‫ترافیکـی و غبارروبـی قبـور شـهدا را از جملـه‬ ‫برنامه هـای شـاخص هفته نیـروی انتظامی در اسـتان‬ ‫برشـمرد‪ .‬او خاطرنشـان کـرد‪ :‬در ایـن مـدت نشسـت‬ ‫بـا دسـت انـدکاران روابـط عمومـی ادارات‪ ،‬تجلیل از‬ ‫‪ ۳۰۰‬نفـر از سـربازان نمونـه نیروی انتظامی‪ ،‬نشسـت‬ ‫بـا ایتـام ناجـا و برنامه ویـژ ه بـرای تجلیـل از خانواده‬ ‫شـهدا‪ ،‬جانبـازان و ایثارگـران نیـروی انتظامـی برگزار‬ ‫شـد‪ ۱۷.‬تـا ‪ ۲۴‬مهـر به عنـوان هفتـه ناجـا نامگذاری‬ ‫شـده است‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫تعیینتکلیف‪ ۱۵۰‬درخواست‬ ‫معطل ماندهمراکزفرهنگی‬ ‫اصفهان‬ ‫ایجادتحولدرفعالیت های‬ ‫حوزه خدمات شهری‬ ‫به گفته معاون خدمات شهری شهردار اصفهان در این‬ ‫دوره مدیریت شهری در حوزه فضای استانی و شهری با توجه‬ ‫به نگاه شهردار اصفهان مبنی بر همگرایی‪ ،‬امکان فعالیت های‬ ‫بینبخشیبیشتراست‪.‬‬ ‫مهدی بقایی به ایمنا گفت‪ :‬در معاونت خدمات شهری‬ ‫شهرداری میراث دار تالش های چندین ساله افرادی هستیم‬ ‫که اصفهان را در این حوزه در سطح کشور شاخص کردند‪ .‬او‬ ‫با بیان اینکه فعالیت در بخش خدمات شهری شهرداری بسیار‬ ‫حائز اهمیت بوده و چنانچه اقدامی در زمان مقرر انجام نشود در‬ ‫کمترین زمان احساس می شود و این نشان از سختی کار در‬ ‫این بخش را دارد‪ ،‬افزود‪ :‬کارکنان این معاونت همچون حضور‬ ‫تیم های جهادی در عملیات دفاع مقدس گمنام و مظلوم‬ ‫هستند‪ .‬معاون خدمات شهری شهردار اصفهان تاکید کرد‪:‬‬ ‫پایه گذاری این معاونت به گونه ای است که بدون همکاری‪،‬‬ ‫اهداف محقق نخواهد شد‪ .‬گاهی در فضای مدیریت شهری‬ ‫امکان ارتباط برون سازمانی راحت تر است و در این دوره در‬ ‫حوزه فضای استانی و شهری با توجه به نگاه شهردار اصفهان‬ ‫مبنیبرهمگرایی‪،‬امکانفعالیت هایبینبخشیبیشتراست‪.‬‬ ‫بقایی با بیان اینکه در این دوره مدیریت شهری فعالیت هایی‬ ‫که انجام انها دور از انتظار بوده‪ ،‬باید محقق و برای اینده به‬ ‫فرهنگ تبدیل شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تحول به معنای تغییر‬ ‫همه چیز نیست بلکه تحول‪ ،‬تبدیل و تغییراتی است که از‬ ‫ساختار و فرایند اغاز و به افراد می رسد‪ ،‬بنابراین باید پاشنه ها‬ ‫را باال کشید و فعالیت کرد‪ ،‬شاید فرصت برای کارهای تحولی‬ ‫زیاد نباشد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬باید همان گونه که شهردار اصفهان‬ ‫به فضاهای تحولی بها می دهد‪ ،‬در بخش خدمات شهری نیز‬ ‫تغییرات اساسی و روبه جلو داشته باشیم که امیدوارم با همکاری‬ ‫و همراهی اقداماتی انجام دهیم که ایندگان نیز از ما به نیکی‬ ‫یادکنند‪.‬‬ ‫گام هایموثریبرایتحقق‬ ‫عدالتاجتماعیدرشهر‬ ‫دوستدارکودکبرمی داریم‬ ‫به گفته معاون شهرسازی و معماری و رئیس شورای‬ ‫اجرایی شهر دوستدار کودک شهرداری اصفهان درصدد‬ ‫هستیم سازوکاری را فراهم کنیم تا کودکان نیز مانند سایر‬ ‫شهروندان‪ ،‬منطبق با نیازهایشان در شهر زندگی کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬وحید مهدویان در ائین رونمایی از‬ ‫کتاب «حق نگاری کودکانه»‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در جامعه شهری‬ ‫ایران تقریبا یک چهارم جمعیت را کودکان تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫کودکان به عنوان شهروندانی با شرایط ویژه‪ ،‬دنیایی متفاوت‬ ‫از بزرگ ساالن دارند‪ ،‬این تفاوت در قد و اندازه‪ ،‬نوع نیازهای‬ ‫روزمره‪ ،‬توانایی دفاع از حقوق خود و در نوع نگاه به دنیای‬ ‫پیرامون است‪ .‬معاون شهرسازی و معماری و رئیس شورای‬ ‫اجرایی شهر دوستدار کودک شهرداری اصفهان تصریح کرد‪:‬‬ ‫در شهرداری های کشور تاکنون انچه در برنامه ریزی شهری‬ ‫مورد تاکید و پیگیری بوده است‪ ،‬مناسب سازی و در اولویت‬ ‫قرار داشتن نیازهای بزرگ ساالن است درحالی که کودک‬ ‫به عنوان شهروندی که تاثیرپذیری باالیی از محیط شهری‬ ‫دارد همواره در حاشیه برنامه ها قرار داشته و کمتر توانسته از‬ ‫حقوق عامه خود در شهر دفاع کند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بر این اساس‬ ‫و باهدف تحقق عدالت شهری برای همه گروه های جمعیتی‬ ‫به ویژه کودکان‪ ،‬در سال‪ ۱۹۹۶‬ابتکار شهرهای دوستدار کودک‬ ‫توسط یونیسف اغاز شد و امروزه بیش از ‪ ۴۵‬کشور ازجمله‬ ‫جمهوری اسالمی ایران (با نمایندگی شهر اصفهان به عنوان‬ ‫سومین شهر دوستدار کودک ناحیه خاورمیانه و شمال افریقا)‬ ‫عضوشبکهبین المللیکشورهایدوستدارکودکهستند‪.‬‬ ‫در دیدار استاندار با رئیس مجلس ملی سوئیس پیشنهاد شد‬ ‫استان‬ ‫پیگیری خواهر خواندگی اصفهان و زوریخ‬ ‫تالش برای تسریع‬ ‫واکسیناسیون دانش اموزان در‬ ‫اردستان‬ ‫مرتضوی از اییبی خواست سوئیس تجربیات خود را در زمینه زیرساخت های مرتبط با اب در اختیار ایران و اصفهان قرار دهد‬ ‫به گفته استاندار اصفهان چنانچه خواهرخواندگی اصفهان‬ ‫و زوریخ به ســرانجام برسد سبب ساز توسعه روابط ‪ ۲‬شهر و‬ ‫کشورهای ایران و سوئیس خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬سید رضا مرتضوی پنجشنبه گذشته در‬ ‫دیدار با رئیس مجلس ملی ســوئیس در محل هتل عباسی‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬پیش تر شهرداری های اصفهان و زوریخ برای‬ ‫ایجاد خواهرخواندگــی تالش کرده بودند اما این امر نهایی‬ ‫نشــده بود و می توان ان کوشش ها را از سر گرفت‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬روابط ‪ ۱۴۰‬ساله بین ‪ ۲‬ملت نشان می دهد که می توان‬ ‫بازهم مراودات را افزایش داد و به خصوص در مباحثی مانند‬ ‫گردشگری‪ ،‬علمی و فناوری و فرهنگی فعالیت های جدیدی‬ ‫اغاز کرد‪ .‬استاندار اصفهان با بیان اینکه مسئله اصلی استان‬ ‫اصفهان کمبود اب و خشک ســالی است پیشنهاد کرد که‬ ‫سوئیس تجربیات خود را در زمینه زیرساخت های مرتبط با‬ ‫اب در اختیار ایران و اصفهان قرار دهد‪ .‬مرتضوی با اشاره به‬ ‫عملیات ساخت پروژه قطار سریع السیر اصفهان‪-‬تهران اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در این زمینه نیز امادگی داریم از تجارب طرف مقابل‬ ‫اروپایی بهره مند شــویم‪ .‬رئیس مجلس ملی سوئیس نیز در‬ ‫این جلسه گفت‪ :‬سوئیس در زمینه تجهیزات ریلی و قطار از‬ ‫شرکت های معتبری برخوردار است و کشورهای اروپایی از‬ ‫مشتریان ان محسوب می شوند و ایران نیز می تواند از دانش‬ ‫این مجموعه استفاده کند‪ .‬اندریاس اییبی افزود‪ :‬روابط ایران‬ ‫]شرح عکس‪ :‬رییس مجلس ملی سوییس از جاذبه های گردشگری اصفهان دیدن کرد [‬ ‫به گفته سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان بیش‬ ‫از ‪ ۱۵۰‬درخواست معطل مانده دو سال اخیر مراکز فرهنگی و‬ ‫اجتماعی برای طرح در صحن شورا تعیین تکلیف شد‪.‬‬ ‫علیصالحیدرصفحهاینستاگرامخودنوشت‪:‬طبقبرنامه‬ ‫حضور در محالت قرار بود نشست مشترکی با اعضای شورای‬ ‫شهرخمینی شهردربارهمحلهجوی ابادداشتهباشیم‪.‬اینجلسه‬ ‫از سمت مقصد کنسل و به روز دیگری موکول شد‪ .‬در عوض‬ ‫این وقت‪ ،‬با همراهی همکارانم در وقت مبسوطی‪ ،‬بیش از‪۱۵۰‬‬ ‫درخواست معطل مانده دو سال اخیر مراکز فرهنگی و اجتماعی‬ ‫را برای طرح در صحن شورا تعیین تکلیف کردیم‪ .‬برای اطالع‬ ‫از جزئیات‪ ،‬پخش زنده جلسات اتی صحن را دنبال کنید‪.‬‬ ‫شنبه | ‪ 24‬مهر ‪ | 1400‬ســـال پانزدهم | شـــمــاره ‪4188‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫با کشورهای اروپایی و به خصوص سوئیس باید بیشتر شود و‬ ‫در موضوعات مختلف مانند گردشگری و کشاورزی گسترش‬ ‫یابد‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬از ســفیر کشورمان در ایران می خواهیم‬ ‫بــرای ایجاد خواهرخواندگی اصفهان و زوریخ تالش کند تا‬ ‫این امر با شتاب بیشتری پیش رود‪.‬‬ ‫بازدیــد از اثار تاریخی اصفهان ازجمله میدان نقش جهان‬ ‫‪ÁÁ‬بازدید رییس مجلس ملی کشور سوییس از کلیسای وانک‪ ،‬پل خواجو و میدان نقش جهان اصفهان‬ ‫سرقت خاک در شرق اصفهان‬ ‫به گفته فرمانــده یگان حفاظت منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫اســتان خاک شــرق اصفهان به رغم برخورد قضایی با برخی‬ ‫متخلفان همچنان سرقت شده و به کوره های گچ و اجر حومه‬ ‫این کالن شهر منتقل می شود‪.‬‬ ‫سرهنگ علیرضا طاهری در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه‬ ‫ســال جاری تاکنون ‪ ۲۲‬نفر در رابطه با ســرقت خاک از شرق‬ ‫اصفهان دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫خاک از شرق اصفهان (سگزی) در حالی سرقت و به کوره های‬ ‫گچ و اجر حومه شهر ازجمله حبیب اباد منتقل می شود که برای‬ ‫کاهش الودگی هوا و محیط زیست و حفظ سالمت مردم اصفهان‬ ‫خروج این واحدهای االینده به شــعاع ‪ ۵۰‬کیلومتری ضروری‬ ‫است‪ .‬او با بیان اینکه مازوت سوزی این کوره ها و همچنین انتقال‬ ‫خاک به تشدید الودگی هوای اصفهان منجر می شود‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫تاکنون جلساتی در راستای مقابله با ریزگردها در شورای حفاظت‬ ‫از بیت المال برگزار و این موضوع مطرح شــده است اما رفع این‬ ‫معضل نیازمند ورود جدی و همکاری همه دستگاه های مسئول‬ ‫به ویژه محیط زیست‪ ،‬مدیریت بحران و دستگاه قضا استان بوده‬ ‫زیرا موضوع سالمتی مردم اصفهان مطرح است‪ .‬فرمانده یگان‬ ‫حفاظت منابع طبیعی و ابخیزداری استان اصفهان با اشاره به اینکه‬ ‫میزان تناژ خاک سرقت شده توسط کارشناسان باید بررسی شود‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬با هرگونه برداشت غیرمجاز خاک و حمل ونقل ان با‬ ‫کمک نیروی انتظامی برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬کشف ‪ ۸۰‬تن چوب قاچاق در اصفهان‬ ‫طاهری همچنین به کشف و ضبط ‪ ۸۰‬تن چوب قاچاق و‬ ‫چهار تن زغال بلوط در هفت ماهه امسال اشاره کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫این رابطه نیز ‪ ۲۴‬نفر دستگیر و برای انها در مراجع قضائی پرونده‬ ‫تشکیل شده است‪ .‬او با بیان اینکه در ‪ ۲‬سال اخیر بیش از ‪۱۰۰۰‬‬ ‫تن چوب قاچاق و افزون بر ‪ ۴۰‬تن زغال بلوط در این اســتان‬ ‫کشف و ضبط شده است‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬امسال کشف چوب قاچاق‬ ‫در مقایسه با دو سال گذشته ‪ ۷۰‬درصد کاهش یافته است که با‬ ‫توجه به تشدید نظارت و پایش ها و همچنین احکام سنگینی که‬ ‫در این ‪ ۲‬سال برای قاچاقچیان صادر شد موارد قاچاق چوب در‬ ‫اصفهان نسبت به گذشته کمتر شده است‪ .‬فرمانده یگان حفاظت‬ ‫منابع طبیعی و ابخیزداری اســتان اصفهان با بیان اینکه چوب‬ ‫بلوط از استان های زاگرسی چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد به اصفهان قاچاق می شــود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬بیشترین‬ ‫کشفیات چوب قاچاق در اصفهان در شهرستان های نجف اباد‬ ‫و خمینی شــهر و از کوره های تولید زغال است‪ .‬طاهری با بیان‬ ‫اینکــه ارزش هر کیلوگرم چوب بلوط بیــن ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۳۰‬هزار‬ ‫تومان براورد می شود‪ ،‬گفت‪ :‬ارزش زیست محیطی جنگل های‬ ‫بلوط‪ ،‬فراتر از اعداد و ارقام است زیرا جنگل ها و درختان بلوط و‬ ‫تاغ فواید ارزشمندی برای مردم دارند که ازجمله ان می توان به‬ ‫ترسیب کربن‪ ،‬اکسیژن دهی‪ ،‬ذخیره اب در ابخوان ها‪ ،‬جلوگیری‬ ‫از فرسایش خاک و خیزش ریزگردها به ویژه در شرق اصفهان‬ ‫اشاره کرد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬گشت و پایش مستمر برای جلوگیری از‬ ‫قطع درختان تاغ و جنگل های دست کاشت شمال و شرق استان‬ ‫اصفهان نیز در مناطق اجرا می شود و با اقدامات اطالعاتی انجام‬ ‫شده میزان قطع درختان تاغ کاهش یافته و برای جلوگیری از‬ ‫این دست موارد تخلف‪ ،‬عملیات برون استانی با همکاری سایر‬ ‫استان ها در حال اجرا است‪.‬‬ ‫اگهی دعوت از بستانکاران احتمالی شرکت تعاونی مسکن محلی مهر حکیم صهبا شهرضا به شماره ثبت ‪987‬‬ ‫و شناسه ملی ‪ 10260159289‬درحال تصفیه (نوبت دوم )‪ -‬کد اقتصادی ‪411177396383 :‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫پیرو اگهی انحالل درج شده در روزنامه رسمی شماره ‪ 20513‬مورخ ‪1394/05/19‬و به استناد مفاد ماده ‪ 215‬و ماده ‪ 225‬قانون تجارت از کلیه بستانکاران‬ ‫احتمالی اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعایی علیه شرکت منحله فوق دارند دعوت بعمل می اید ظرف مدت حداکثر ‪ 6‬ماه ازتاریخ انتشار اگهی نوبت اول‬ ‫با ارائه مدارک مثبته به ادرس هیئت تصفیه شرکت به نشانی استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان شهرضا ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬شهر شهرضا‪ ،‬محله مسکن مهر ‪ ،‬خیابان‬ ‫استاد اشفته ‪ ،‬کوچه ((فرعی ‪ ، ))28‬کوچه ((فرعی ‪ ، ))29‬پالک ‪ ، 3‬طبقه اول ‪ ،‬واحد ‪ 1‬کد پستی ‪ 8615767924‬مراجعه نمایند‪ .‬این اطالعیه در سه نوبت هر یک‬ ‫به فاصله یکماه در اصفهان امروز انتشار و اعالم میدارد که پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد و ختم تسویه شرکت اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫هیئت تصفیه شرکت‪ -1 :‬حجت اله سلیمانی پور‪-2‬پیمان اقایی ‪ -3‬علی حمزوی‬ ‫اگهی دعوت از بستانکاران احتمالی شرکت تعاونی مسکن محلی مهر بوستان شهرضا به شماره ثبت ‪973‬‬ ‫و شناسه ملی ‪ 10260157954‬درحال تصفیه (نوبت دوم )‪ -‬کد اقتصادی ‪411177395144 :‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫پیرو اگهی انحالل درج شده در روزنامه رسمی شماره ‪ 20584‬مورخ ‪1394/8/13‬و به استناد مفاد ماده ‪ 215‬و ماده ‪ 225‬قانون تجارت از کلیه بستانکاران‬ ‫احتمالی اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعایی علیه شرکت منحله فوق دارند دعوت بعمل می اید ظرف مدت حداکثر ‪ 6‬ماه ازتاریخ انتشار اگهی نوبت اول‬ ‫با ارائه مدارک مثبته به ادرس هیئت تصفیه شرکت به نشانی استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان شهرضا ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬شهر شهرضا‪ ،‬محله مسکن مهر ‪ ،‬خیابان‬ ‫استاد اشفته ‪ ،‬کوچه ((فرعی ‪ ، ))28‬کوچه ((فرعی ‪ ، ))29‬پالک ‪ ، 3‬طبقه اول ‪ ،‬واحد ‪ 1‬کد پستی ‪ 8615767924‬مراجعه نمایند‪ .‬این اطالعیه در سه نوبت هر یک‬ ‫به فاصله یکماه در اصفهان امروز انتشار و اعالم میدارد که پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد و ختم تسویه شرکت اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫هیئت تصفیه شرکت‪ -1 :‬علیرضا اقابابایی‪-2‬سیدعالءالدین موسوی ‪ -3‬غالمحسن گلی‬ ‫و کلیســای وانک‪ ،‬دیدار با استاندار و اسقف ارامنه اصفهان از‬ ‫برنامه های سفر رئیس مجلس ملی سوئیس به اصفهان بود‪.‬‬ ‫رئیس مجلس ملی سوئیس روز سه شنبه در تهران با مقامات‬ ‫سیاسی ایران ازجمله وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی دیدار‬ ‫و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫کالن شهر اصفهان با نزدیک به ‪ ۲‬میلیون نفر جمعیت‪،‬‬ ‫مرکز اســتان اصفهــان و یکی از قطب هــای فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬گردشگری‪ ،‬صنعتی و علمی‬ ‫کشور به شــمار می اید؛ این کالن شهر با شهرهای شیان‪،‬‬ ‫فلورانس‪ ،‬داکار‪ ،‬کواالالمپور‪ ،‬کویت‪ ،‬بارســلونا‪ ،‬فرایبورگ‪،‬‬ ‫سنت پترزبورگ‪ ،‬الهور‪ ،‬هاوانا‪ ،‬یاش‪ ،‬ایروان و بعلبک عقد‬ ‫خواهرخواندگی دارد‪.‬‬ ‫پروژه باغ بستنی در رهنان طراحی شد‬ ‫به گفته مدیر کل دفتر فنی و طراحی شهرداری اصفهان‬ ‫در نیمه نخست سال جاری علی رغم برخی مشکالت‪ ،‬بالغ بر‬ ‫‪ ۲۴۰‬طرح به طور کامل تهیه و یا بازنگری و ابالغ شده است‬ ‫که نسبت به سنوات قبل رقم قابل مالحظه ای است‪.‬‬ ‫ســعید کورنگ بهشتی به ایمنا گفت‪ :‬در بین طرح های‬ ‫ابالغی به شهرداری‪ ،‬تعداد ‪ ۲۹‬خیابان‪ ۱۷ ،‬پروژه فرهنگی و‬ ‫ورزشی‪ ۳۲ ،‬پروژه میدان و تقاطع همسطح و یا غیر همسطح‪،‬‬ ‫‪ ۷۹‬طرح پیاده روســازی‪ ،‬تعداد سه ایستگاه اتش نشانی‪ ،‬سه‬ ‫ساختمان سرویس بهداشتی‪ ۱۳ ،‬پروژه فضای سبز و پارک‪،‬‬ ‫‪ ۱۱‬پروژه مربوط به ابرسانی‪ ،‬شش پروژه مناسب سازی‪ ،‬پنج‬ ‫پل عابر پیاده و تعداد دیگری از طرح های پروژه های عمرانی‪،‬‬ ‫تکمیل و جهت شــروع عملیات اجرایی ابالغ شده است‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬ازجمله پروژه های مطرح‪ ،‬می توان به پروژه ایستگاه‬ ‫اتش نشــانی میدان حج واقع در منطقه هفت با مساحت دو‬ ‫هــزار ‪ ۱۵۰‬متر مربع و زیربنای هزار و ‪ ۵۰۰‬متر مربع در دو‬ ‫طبقه اشــاره کرد که همجوار با پروژه تجاری فدک مال و‬ ‫مجموعه های مســکونی بلندمرتبه در ان محدوده می تواند‬ ‫عملکردی بسیار خوب و سریع داشته باشد‪ .‬مدیر کل دفتر‬ ‫فنی و طراحی شــهرداری اصفهان تصریح کرد‪ :‬مخزن اب‬ ‫چشمه کســاره واقع در منطقه هشت شهرداری با ظرفیت‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬متر مکعب احداث شــده است که با توجه به‬ ‫خشک ســالی و کمبود اب در شهر اصفهان می تواند جهت‬ ‫زنده نگه داشتن فضای سبز نقش بسزایی ایفا کند‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬طرح نوســازی ساختمان ایســتگاه اتش نشانی الهور‬ ‫واقع در منطقه چهار با مســاحت سه هزار و ‪ ۱۰۰‬متر مربع‬ ‫و زیربنای یک هــزار و ‪ ۵۴۸‬متر مربع نیز خدمات بهتری‬ ‫به شهر و شــهروندان ارائه می کند‪ .‬کورنگ بهشتی گفت‪:‬‬ ‫ورزشــگاه دردشت در منطقه سه با زیربنای ‪ ۸۵۰‬متر مربع‬ ‫در زمینی به مساحت دو هزار متر مربع‪ ،‬فاز دو پروژه عظیم‬ ‫خانه کودک منطقه دو با زیربنای پنج هزار و ‪ ۵۰۰‬متر مربع‬ ‫در چهار طبقه‪ ،‬فاز دوم پروژه مجموعه شــهید کشوری در‬ ‫منطقه شش با زیربنای سه هزار و ‪ ۶۵۰‬متر مربع در زمینی‬ ‫به مســاحت دو هزار و ‪ ۱۰۰‬متر مربع‪ ،‬ساماندهی باغ بانوان‬ ‫پردیس منطقه ‪ ۱۳‬در مســاحت ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۷۰۰‬متر مربع‪،‬‬ ‫مجموعه فرهنگی واقع در کــراس اور چهارباغ در مناطق‬ ‫یک و ســه با زیربنای دو هزار متــر مربع‪ ،‬پارک های مادر‬ ‫و نگین در منطقه ‪ ۱۲‬با مســاحت پنج هزار متر مربع و باغ‬ ‫بستنی و باغ گیاهان دارویی واقع در منطقه ‪ ۱۱‬در مساحت‬ ‫شش هزار و ‪ ۶۵۵‬متر مربع از دیگر پروژه های طراحی شده‬ ‫در ماه های اخیر است‪ .‬او با اشاره به ضرورت طراحی پروژه‬ ‫باغ بســتنی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکــی از موضوعاتی که به عنوان‬ ‫طراحی بومی ســازی شده اســت‪ ،‬پارک های موضوعی با‬ ‫توجه به پتانسیل های موجود در شهر است از این رو پارک‬ ‫موضوعی با موضوع باغ بســتنی طراحی شده است‪ .‬مدیر‬ ‫کل دفتر فنی و طراحی شهرداری اصفهان ادامه داد‪ :‬حرفه‬ ‫بستنی ســازی و بستنی سنتی رهنان در سالیان دراز با ارائه‬ ‫بهترین و باکیفیت ترین بســتنی‪ ،‬نه تنهــا در میان مردمان‬ ‫بومی و مردمان اصفهان و ایران بلکه در مسابقات اروپا نیز‬ ‫صاحب مقام شده است‪ .‬او با بیان اینکه باغ گیاهان دارویی‬ ‫نیز از جنبه های اموزشی‪ ،‬تحقیقاتی برای رشته های مختلف‬ ‫و تعلیم و ارتقای فرهنگ گیاه درمانی برای بررسی کاشت‪،‬‬ ‫اســتقرار و انجام تحقیقات در مورد گیاهان دارویی بومی و‬ ‫غیربومی و اشنایی بازدیدکنندگان با این گیاهان طراحی شده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬حفاظت از تنوع ژنتیکی گیاهان دارویی بومی از‬ ‫دیگر اهداف است و یکی از مزیت های مهم ان‪ ،‬جمع اوری و‬ ‫بررسی در زمینه های کشت و تولید انبوه انها است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اصفهان‬ ‫مدیر شــبکه بهداشت و درمان اردستان با ابراز تاسف از‬ ‫ترویج برخی باورهای غلط درباره واکسیناسیون در فضای‬ ‫مجازی گفت‪ :‬اجرای طرح واکسیناسیون شمار مبتالیان و‬ ‫جان باختگان کرونا را در این شهرستان به شدت کاهش داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬حسن ذبیحی گفت‪ :‬نمودارهای وضعیت‬ ‫کرونا در اردستان برخالف شایعه هایی ک ه درباره اثربخشی‬ ‫واکسن کرونا در فضای مجازی منتشر می شود‪ ،‬نشان دهنده‬ ‫این اســت که اجرای طرح واکسیناسیون امار مبتالیان و‬ ‫فوت شــدگان کرونایی را کاهش داده است‪ .‬او بابیان اینکه ‬ ‫شیوع کرونا سبب ایجاد محدودیت هایی در زندگی و اشتغال‬ ‫مردم شده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مردم باید واکسیناسیون را جدی‬ ‫بگیرند تا شــرایط به وضعیت قبل از شیوع کرونا بازگردد‪.‬‬ ‫مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان تصریح کرد‪ :‬برخی‬ ‫مطلب های منتشره در فضای مجازی درباره واکسیناسیون‬ ‫باورهای غلطی است که تاثیر منفی در جامعه داشته و استقبال‬ ‫مردم از واکسیناســیون را کاهش داده ک ه درســت نیست‪،‬‬ ‫ازاین رو مرد م باید نسبت به واکسینه کردن خود اقدام کنند تا‬ ‫شاهد ایمنی در جامعه باشیم‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬واکسن هراسی و‬ ‫میزان استقبال از واکسیناسیون موضوعی است که در شرایط‬ ‫کنونی باید بیش ازپیش به ان توجه شود‪ ،‬چراکه واکسن برای‬ ‫قطع زنجیره شیوع کرونا اهمیت ویژه ای دارد و باید به سوی‬ ‫اقناع سازی جامعه هدف و رفع شبهه های احتمالی رفت‪ .‬به‬ ‫گفته او‪ ،‬هر چه استقبال مردم از طرح واکسیناسیون بیشتر‬ ‫شود‪ ،‬با کاهش محدودیت ها مواجه خواهند شد‪ .‬ذبیحی بابیان‬ ‫اینکه همه تالش شبکه بهداشت و درمان اردستان سرعت‬ ‫بخشیدن به وضعیت واکسیناسیون دانش اموزان است‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬شــبکه بهداشت و درمان شهرستان با مدرسه هایی‬ ‫که دانش اموزان انها از واکسن کمتر استقبال کرده اند ارتباط‬ ‫مســتقیم برقرار کرده و دانش اموزان ملزم به واکسیناسیون‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان بابیان اینکه ‪۳۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۴۱‬نفر به عنوان جامعه هدف شهرستان باید واکسن‬ ‫دریافت کنند‪ ،‬افزود‪ :‬تاکنون ‪ ۲۹‬هزار و ‪ ۹۶۰‬نفر نوبت نخست‬ ‫واکسن را تزریق کرده که بیش از ‪ ۸۰‬درصد جامعه هدف را‬ ‫شامل می شوند؛ همچنین ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۶۵۴‬نفر واکسن نوبت‬ ‫دوم خود را دریافت کرده اند‪ .‬به گفته او‪ ،‬در ‪ ۲۴‬ساعت گذشته‬ ‫هزار و ‪ ۹۲‬واکسن کرونا در اردستان تزریق شده است‪ .‬بنا بر‬ ‫اعالم مدیریت اموزش و پرورش اردستان افزون بر ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۸۰‬دانش اموز دوره متوسطه در اردستان مشغول به تحصیل‬ ‫هستند‪ .‬مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان گفت‪ :‬در ‪48‬‬ ‫ساعت گذشته و بر پایه معیارهای قطعی تشخیص بیماری‪،‬‬ ‫‪ ۱۹‬بیمار کووید ‪ ۱۹‬شناســایی شــدند و مجموع بیماران‬ ‫شناسایی شده در این شهرستان از ابتدای شیوع کرونا تاکنون‬ ‫به ‪ ۴‬هزار و سه نفر رسید‪ .‬او افزود‪ :‬با پذیرش ‪ ۶‬بیمار کووید‬ ‫‪ ۱۹‬در ‪ 48‬ساعت گذشته‪ ،‬شمار افراد بستری در بیمارستان‬ ‫شهید بهشتی اردستان به ‪ ۱۵‬نفر رسید‪ .‬ذبیحی بابیان اینکه‬ ‫در ‪ 48‬ساعت گذشته مورد فوت شده به دلیل ابتال به کرونا در‬ ‫اردستان ثبت نشده است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬تاکنون سه هزار و ‪۷۸۹‬‬ ‫نفر از بیماران بهبودیافته و یا از بیمارستان ترخیص شده اند‪.‬‬ ‫افزایش ‪ 14‬درصدی کشف‬ ‫موادمخدر در شاهین شهر‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه از افزایش‬ ‫‪ ۳۳‬درصدی کشف کاالی قاچاق و ‪ ۱۴‬درصدی مواد مخدر‬ ‫در شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫سرهنگ علی صادقی بابیان اینکه نگاه نیروی انتظامی در‬ ‫تامین امنیت فرا منطقه ای است‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬در شش ماهه‬ ‫اول ‪ ۱۴۰۰‬نسبت به مشابه سال قبل در راستای تحقق شعار‬ ‫«سال تولید‪ ،‬پشتیبانی و مانع زدایی ها» با محوریت پلیس‬ ‫امنیت اقتصادی کشف و توقیف قاچاق در شهرستان رشد‬ ‫‪ ۳۳‬درصــدی و در حوزه مبارزه با مواد مخدر نیز با کشــف‬ ‫‪ ۵۸۰‬کیلوگرم مواد مخدر از جنس تریاک در محور مواصالتی‬ ‫شمال به جنوب مواجه بودیم‪.‬‬ ‫اگهی دعوت از بستانکاران احتمالی شرکت تعاونی مسکن محلی مهر حکیم نصراله شهرضا به شماره ثبت ‪977‬‬ ‫و شناسه ملی ‪ 10260158347‬درحال تصفیه (نوبت دوم )‪ -‬کد اقتصادی ‪411177395513 :‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫پیرو اگهی انحالل درج شده در روزنامه رسمی شماره ‪ 20990‬مورخ ‪1396/1/15‬و به استناد مفاد ماده ‪ 215‬و ماده ‪ 225‬قانون تجارت از کلیه بستانکاران‬ ‫احتمالی اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعایی علیه شرکت منحله فوق دارند دعوت بعمل می اید ظرف مدت حداکثر ‪ 6‬ماه ازتاریخ انتشار اگهی نوبت اول‬ ‫با ارائه مدارک مثبته به ادرس هیئت تصفیه شرکت به نشانی استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان شهرضا ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬شهر شهرضا‪ ،‬محله مسکن مهر ‪ ،‬خیابان‬ ‫استاد اشفته ‪ ،‬کوچه ((فرعی ‪ ، ))28‬کوچه ((فرعی ‪ ، ))29‬پالک ‪ ، 3‬طبقه اول ‪ ،‬واحد ‪ 1‬کد پستی ‪ 8615767924‬مراجعه نمایند‪ .‬این اطالعیه در سه نوبت هر یک‬ ‫به فاصله یکماه در اصفهان امروز انتشار و اعالم میدارد که پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد و ختم تسویه شرکت اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫هیئت تصفیه شرکت‪ -1 :‬سیدجالل میربد ‪-2‬سیدابوذر میرنیام ‪ -3‬جمال لطفی‬ ‫اگهی دعوت از بستانکاران احتمالی شرکت تعاونی مسکن محلی مهر اسالم اباد شهرضا به شماره ثبت ‪982‬‬ ‫و شناسه ملی ‪ 10260158810‬درحال تصفیه (نوبت دوم )‪ -‬کد اقتصادی ‪411177398810 :‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫پیرو اگهی انحالل درج شده در روزنامه رسمی شماره ‪ 20535‬مورخ ‪1394/06/15‬و به استناد مفاد ماده ‪ 215‬و ماده ‪ 225‬قانون تجارت از کلیه بستانکاران‬ ‫احتمالی اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعایی علیه شرکت منحله فوق دارند دعوت بعمل می اید ظرف مدت حداکثر ‪ 6‬ماه ازتاریخ انتشار اگهی نوبت اول‬ ‫با ارائه مدارک مثبته به ادرس هیئت تصفیه شرکت به نشانی استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان شهرضا ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬شهر شهرضا‪ ،‬محله مسکن مهر ‪ ،‬خیابان‬ ‫استاد اشفته ‪ ،‬کوچه ((فرعی ‪ ، ))28‬کوچه ((فرعی ‪ ، ))29‬پالک ‪ ، 3‬طبقه اول ‪ ،‬واحد ‪ 1‬کد پستی ‪ 8615767924‬مراجعه نمایند‪ .‬این اطالعیه در سه نوبت هر یک‬ ‫به فاصله یکماه در اصفهان امروز انتشار و اعالم میدارد که پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد و ختم تسویه شرکت اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫هیئت تصفیه شرکت‪ -1 :‬اکبرشیرعلی‪-2‬محمد طاهری ‪ -3‬حیدرعلی اقایی قرخلو‬ ‫اگهی دعوت از بستانکاران احتمالی شرکت تعاونی مسکن محلی مهر امیرکبیر شهرضا به شماره ثبت ‪976‬‬ ‫و شناسه ملی ‪ 10260158220‬درحال تصفیه (نوبت دوم )‪ -‬کد اقتصادی ‪411177395489 :‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫پیرو اگهی انحالل درج شده در روزنامه رسمی شماره ‪ 20944‬مورخ ‪1395/11/12‬و به استناد مفاد ماده ‪ 215‬و ماده ‪ 225‬قانون تجارت از کلیه بستانکاران‬ ‫احتمالی اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعایی علیه شرکت منحله فوق دارند دعوت بعمل می اید ظرف مدت حداکثر ‪ 6‬ماه ازتاریخ انتشار اگهی نوبت اول‬ ‫با ارائه مدارک مثبته به ادرس هیئت تصفیه شرکت به نشانی استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان شهرضا ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬شهر شهرضا‪ ،‬محله مسکن مهر ‪ ،‬خیابان‬ ‫استاد اشفته ‪ ،‬کوچه ((فرعی ‪ ، ))28‬کوچه ((فرعی ‪ ، ))29‬پالک ‪ ، 3‬طبقه اول ‪ ،‬واحد ‪ 1‬کد پستی ‪ 8615767924‬مراجعه نمایند‪ .‬این اطالعیه در سه نوبت هر یک‬ ‫به فاصله یکماه در اصفهان امروز انتشار و اعالم میدارد که پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد و ختم تسویه شرکت اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫هیئت تصفیه شرکت‪ -1 :‬محمدمهدی کاظمی‪-2‬شهال افشاری‪ -3‬سیدابوذر میرنیام‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫امکان پیشگیری ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫اسیب هایبینایی‬ ‫رئیس انجمن علمی اپتومتری ایران‪ ،‬با عنوان این مطلب‬ ‫که ‪ ۸۰‬درصد اسیب های بینایی قابل پیشگیری است‪ ،‬بر‬ ‫نقش اپتومتریست در ارائه خدمات به مردم تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا از انجمن اپتومتری ایران‪ ،‬علی میرزایانی‬ ‫ضمن تاکید برجایگاه اپتومتریســت ها در برنامه های‬ ‫پیشگیری از نابینایی و کم بینایی گفت‪ :‬روز جهانی بینایی‬ ‫یک روز اگاه ســازی و اگاهی بخشی نسبت به اهمیت‬ ‫بینایی به عنوان یک موهبت الهی و چگونگی محافظت‬ ‫از ان هســت‪ .‬همه تالش در این روز از طرفی جهت‬ ‫اگاه ساختن دست اندرکاران دولتی و متخصصین مرتبط‬ ‫با امر بینایی یعنی اپتومتریســت ها و چشم پزشکان در‬ ‫خصوص مسئولیتی که در این امر خطیر دارند از یک سو‬ ‫و از سوی دیگر اگاهی بخشی به تک تک افراد جامعه‬ ‫است که از بینایی خود‪ ،‬این نعمت خداوندی محافظت‬ ‫نمایند‪ ،‬به بینایی خود احترام بگذارند و طبق شعار امسال‬ ‫روز جهانی بینایی‪ ،‬به بینایی خود عشق بورزند‪ .‬میرزایانی‬ ‫اعالم کرد‪ :‬روز جهانی بینایی امسال با شعار «چشمانتان‬ ‫را دوست بدارید» به نوعی به اهمیت و غیرقابل جایگزینی‬ ‫این موهبت الهی و لزوم محافظت از برترین راه ارتباطی‬ ‫انسان ها با جهان اطرافشان تاکید دارد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫هشتاد درصد اطالعات محیط از طریق چشم ها و دیدن‬ ‫فراهم می گردد و همچنین هشــتاد درصد یادگیری ما‬ ‫از طریق بینایی شــکل می گیرد و جالب اینجاست که‬ ‫هشــتاد درصد اسیب های بینایی که منجر به نابینایی‬ ‫می گردند نیز قابل پیشــگیری هستند‪ .‬رئیس انجمن‬ ‫علمی اپتومتری ایران گفت‪ :‬تیم فعال روز جهانی بینایی‪،‬‬ ‫چهار مقوله جلوگیری از اســیب های بینایی با تغذیه و‬ ‫شــیوه صحیح زندگی‪ ،‬محافظت در برابر تشعشعات و‬ ‫عوامل خطر بینایی‪ ،‬برنامه ریزی برای معاینات دوره ای‬ ‫و اولویت بخشی به سالمت بینایی در برنامه کلی سالمت‬ ‫را جهت حفظ سالمت بینایی بیان می نمایند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬اســیب های بینایی ازجمله انواع‬ ‫ماکولوپاتــی ها گاهــی دید مرکزی را دچار اشــکال‬ ‫می نمایند و زمانی میــدان بینایی یا به عبارتی بینایی‬ ‫محیطی را در اثر برخی بیماری ها ازجمله مراحل اولیه‬ ‫بیماری اب سیاه دست خوش تغییر قرار می دهند؛ بنابراین‬ ‫هرگز رضایت فردی شــخص از بینایی خود نمی تواند‬ ‫مالک درستی برای اطمینان از سالمت بینایی باشد با‬ ‫توجه به اینکه اغلب بیماری ها به تدریج و به اهستگی‬ ‫پیشرفت می کنند و فرد متوجه تغییرات نمی شود و تنها‬ ‫معاینات دوره ای و سنجش تخصصی بینایی می تواند‬ ‫تضمینی برای سالمت بینایی باشد‪.‬‬ ‫استاد گروه اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی ایران عنوان‬ ‫کرد‪ :‬اپتومتریست های ایران به عنوان پیشگامان عرصه‬ ‫سالمت بینایی در تمام سطوح شبکه بهداشت و در همه‬ ‫مراکز دولتی‪ ،‬خصوصی‪ ،‬غربالگری های بینایی در مناطق‬ ‫محروم و فعالیت های خودجوش مردمی جانانه و با عشق‬ ‫تالش می کنند تا با پیشگیری از نابینایی‪ ،‬بینایی را به‬ ‫مردم شریف ایران هدیه نمایند‪.‬‬ ‫وی در پایان یاداور شد‪ :‬در زمینه پیشگیری از نابینایی‬ ‫کمیته پیشــگیری از نابینایی انجمن علمی اپتومتری‬ ‫ایران مجری طرح های غربالگری بســیاری در مناطق‬ ‫محروم‪ ،‬ســیل زده و زلزله زده کشور بوده است و در این‬ ‫زمینه به کمــک خیرین داوطلب‪ ،‬مجری ارائه خدمات‬ ‫معاینه چشم‪ ،‬تجویز و تهیه عینک به طور رایگان برای‬ ‫محرومین در گروه هدف بوده است‪.‬‬ ‫شنبه | ‪ 24‬مهر ‪ | 1400‬ســـال پانزدهم | شـــمــاره ‪4188‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫رئیس کانون وکالی اصفهان خواستار شد‬ ‫جلوگیری شورای نگهبان از قانونی شدن ماده ‪۶‬‬ ‫رئیس کانون وکالی دادگســتری اســتان اصفهان با انتقاد از‬ ‫تصویب ماده ‪ ۶‬طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار گفت‪:‬‬ ‫امید است شورای نگهبان صدای جامعه حقوقی کشور را شنیده‬ ‫و اجازه ندهد این مصوبه به قانون تبدیل شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬لیال رئیســی‪ ،‬در نشســتی که به مناســبت‬ ‫بزرگداشت مرحومه شیوا خســروی برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫زمانی که به دلیل شیوع کرونا بسیاری از حرف مختلف مجاز‬ ‫بودند سرکار حاضر نشوند‪ ،‬وکال در دادگستری ها حضور یافته‬ ‫و از حقــوق موکالن خود دفــاع کردند‪ .‬او با تاکید بر اینکه در‬ ‫سال های اخیر ایثار وکال و خدمات انان نادیده گرفته شده است‬ ‫افزود‪ :‬این زحمات دیده نمی شود و جامعه وکالی کشور مدت ها‬ ‫اســت مورد هجمه های دیگران واقع شده است‪ .‬رئیس کانون‬ ‫وکالی دادگستری استان اصفهان گفت‪ :‬به تازگی در مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬ماده شــش طرح تسهیل صدور مجوزهای‬ ‫کسب وکار تصویب شــد که فاجعه ملی در کشور رقم خواهد‬ ‫زد‪ ،‬حرفه وکالت ماهیت خاص داشته و به تربیت‪ ،‬کارورزی و‬ ‫کســب مهارت نیاز دارد‪ ،‬با تصویب این قانون وکالت همچون‬ ‫حرف تجاری محسوب شده که در ان ظرفیت پذیرش کاراموز‬ ‫وکالت در کانون وکال حذف شده است‪ .‬رئیسی تاکید کرد‪ :‬به‬ ‫کانون های وکال تهمت هایی مبنی بر انحصارگرایی زده شده‬ ‫اســت‪ ،‬برخی این موضوع را مطرح کرده انــد که کانون های‬ ‫وکال برای حفظ منافع خود و کســب درامدهای بیشتر قطره‬ ‫چکانی کاراموز می گیرند‪ ،‬این موضوع دروغ است زیرا ظرفیت‬ ‫پذیرش کاراموز برای هر کانون وکال توســط مقامات قضائی‬ ‫هر استان مشخص می شود‪ .‬او افزود‪ :‬تا دیروز تصور می کردیم‬ ‫قانون گذاری کــه حکیم بوده و کار بیهــوده انجام نمی دهد‪،‬‬ ‫پیش بینی کرده است که وکال پیش از ورود به کار دورانی را به‬ ‫عنوان کاراموزی بگذرانند‪ ،‬اما با دروغ بزرگ و تهمتی به کانون‬ ‫وکال‪ ،‬ماده ‪ ۶‬طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار تصویب‬ ‫شــد که به نظر می رسد عقالنیت و منطقی در ورای ان وجود‬ ‫ندارد‪ .‬رئیس کانون وکالی دادگســتری استان اصفهان گفت‪:‬‬ ‫کانون های وکال و هیئت رئیســه اتحادیه در این مدت تالش‬ ‫کردند با امــار و ارقام به نمایندگان ثابت کنند‪ ،‬اگر حد نصاب‬ ‫کنونی را برای وکالت در نظر بگیرند افرادی با نمرات کمتر از‬ ‫‪ ۱۰‬نیز می توانند وکالت کنند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ماده ‪ ،۶‬دادگســتری را با حجــم زیادی از‬ ‫کاراموز مواجه می کند‬ ‫او افــزود‪ :‬نمایندگان با تصویب ماده ‪ ۶‬به بهانه اشــتغال زایی‪،‬‬ ‫شــاخص ها را نابود کرده و نهادی با پایه جهانی را به نابودی‬ ‫کشاندند‪ .‬این کار در کمیسیون جهش تولید و بدون مشورت با‬ ‫متولیان نهاد وکالت و یا حتی سیستم قضائی کشور انجام شده‬ ‫است که دادگستری را با حجم زیادی از کاراموز مواجه می کند‪.‬‬ ‫رئیس کانون وکالی دادگستری استان اصفهان گفت‪ :‬وکیلی‬ ‫که بیکار باشد مفسده ایجاد می کند‪ ،‬این در حالی است که حق‬ ‫اشتغال او نیز تامین نخواهد شــد‪ ،‬این طرح بدون مشورت با‬ ‫متخصصان تصویب شده است‪ ،‬امید است شورای نگهبان به‬ ‫داد نظام حقوقی کشــور برسد و اجازه ندهد که این مصوبه به‬ ‫قانون تبدیل شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬سیستم قضائی کشور اسیب جدی خواهد‬ ‫دید‬ ‫رئیسی تاکید کرد‪ :‬اگر این مصوبه به قانون تبدیل شود‪ ،‬سیستم‬ ‫قضائی کشور اسیب جدی خواهد دید‪ ،‬قوه قضائیه نیز در برابر‬ ‫این موضوع سکوت کرده که موضوع عجیبی است‪ .‬بعد از این‬ ‫بسیاری از حقوق تضعیف شده و به شاخص های جهانی نهاد‬ ‫وکالت اسیب وارد می شود و شاخص های علمی الزم در وکال‬ ‫حاصل نخواهد شــد‪ .‬عالوه بر این تعداد وکالی بیکار افزوده‬ ‫تعیین سن مرز فرسودگی‬ ‫خودروها به عنوان معیار‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست به منظور تدقیق اجرای‬ ‫ایین نامه ماده (‪ )۸‬قانون هوای پاک موضوع تعیین سن‬ ‫فرســودگی برای انواع وسایل نقلیه موتوری و افزایش‬ ‫تعداد دفعات معاینه فنی ساالنه خودرو پس از رسیدن‬ ‫به سن مرز فرسودگی‪ ،‬پیشنهاد اصالح ایین نامه مذکور‬ ‫را جهت ســیر مراحل بررسی و تصویب‪ ،‬به دولت ارائه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بر اســاس ایین نامه اجرایی ماده (‪)۸‬‬ ‫قانون هوای پاک که با رویکرد حفظ حق مالکیت افراد‬ ‫در خصوص وسیله نقلیه و افزایش نظارت بر انجام معاینه‬ ‫فنی به جای تعیین مطلق سن به عنوان معیار فرسودگی‬ ‫خودرو‪ ،‬در خردادماه سال جاری به تصویب هیئت وزیران‬ ‫رسید‪ ،‬با توجه به کاهش ایمنی و االیندگی انواع وسایل‬ ‫نقلیه باگذشت زمان در اثر استهالک و پوسیدگی اجزا و‬ ‫بدنه‪ ،‬شاخص سن مرز فرسودگی بجای سن فرسودگی‬ ‫تعیین شده و خودروهای مشمول ملزم به افزایش دفعات‬ ‫ساالنه معاینه فنی و افزایش هزینه های تردد هستند‪.‬‬ ‫این امر به نحوی اســت که مالک وسیله نقلیه جهت‬ ‫اطمینان از صحت عملکرد ان‪ ،‬بایســتی در بازه های‬ ‫زمانی کوتاه تری اقدام به معاینه فنی و بازرسی خودرو‬ ‫نماید‪ .‬ایــن خودروها به علت کارکرد بیشــتر و طول‬ ‫عمرشان‪ ،‬عمدتًا دچار پوسیدگی بدنه و ساختار می شوند‬ ‫و ریســک بروز تصادفات در سطح جاده ها و شهرها را‬ ‫به شدت افزایش می دهند‪ .‬سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫بــا اعالم اینکه در حال حاضر تعداد دفعات معاینه فنی‬ ‫ساالنه وسایل نقلیه موتوری پیش از رسیدن به سن مرز‬ ‫فرسودگی‪ ،‬به صورت واضح در متن ایین نامه یادشده ذکر‬ ‫نشده است‪ ،‬به منظور تدقیق موضوع و جلوگیری از ایجاد‬ ‫هرگونه ابهام در اجرای مصوبه‪ ،‬پیشنهاد اصالح ایین نامه‬ ‫را جهت ســیر مراحل بررسی و تصویب‪ ،‬به دولت ارائه‬ ‫کرده اســت‪ .‬بنا بــر اعالم پایگاه اطالع رســانی دفتر‬ ‫هیئت دولت‪ ،‬گفتنی است‪ ،‬پیشنهاد فوق هم اکنون در‬ ‫کمیسیون امور زیربنایی‪ ،‬صنعت و محیط زیست مراحل‬ ‫تصمیم گیری را سپری می کند‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫بزرگداشت اهدای زندگی وکیل شیوا خسروی‬ ‫رئیس مرکز فراهم اوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم‬ ‫پزشــکی اصفهان در نشســتی که به مناسبت بزرگداشت‬ ‫مرحومه شیوا خســروی‪ ،‬یکی از وکالی اصفهان گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به دالیل مختلفی از جمله افزایش میانگین عمر بشر‪،‬‬ ‫تغییر ســبک زندگی و سایر دالیل‪ ،‬انسان ها دچار نارسایی‬ ‫اندام ها و بافت ها شــده که لزوم پیونــد اعضا را روزبه روز‬ ‫بیشتر می کند‪ .‬امیرحسین سجادیه اظهار کرد‪ :‬جان و خرد‬ ‫دو گوهر ارزشمندی است که برتر از ان چیزی وجود ندارد‪،‬‬ ‫پزشــکان و وکال تبلور و مصداق بارز جان و خرد هســتند‬ ‫اما در جامعه امروز به کم ارزش ترین مســائل تبدیل شده و‬ ‫گویا بهایی ندارند‪ .‬او افزود‪ :‬مدت ها است شاهد ان هستیم‬ ‫که چقدر این دو صنف ارزشــمند مورد هجمه دشــمنان‬ ‫قرار گرفته اســت‪ ،‬اتهامات ناروایی به پزشکان و وکال زده‬ ‫شــد‪ ،‬به رغم همه سختی ها و بدی هایی که بیماری کرونا‬ ‫داشت‪ ،‬نشان داد جامعه بشری به میزان زیادی به پزشکان‬ ‫نیازمند اســت‪ .‬نایب رئیس کانون وکالی استان اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬اما هنوز هم وکال مورد هجمه و فشــار هستند‪ ،‬امید‬ ‫است جامعه به زودی متوجه شود که به وکال نیازمند است‪.‬‬ ‫سجادیه خاطرنشــان کرد‪ :‬زنده یاد شیوا خسروی نشان داد‬ ‫وکیل دادگســتری در مرگ و نبود خود نیز بودن و زندگی‬ ‫ایجاد کرد‪ .‬در ادامه مراســم‪ ،‬پرویز کاشــفی‪ ،‬رئیس مرکز‬ ‫فراهم اوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‬ ‫با تقدیر از خانواده زنده یاد خسروی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این خانواده‬ ‫با اقدامی که برای اهدا اعضا انجام داد تعدادی از بیمارانی‬ ‫که در لیست انتظار پیوند بودند از مرگ حتمی نجات یافتند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬پیوند اعضا به امری اخالقی تبدیل شــده‬ ‫است‬ ‫او افــزود‪ :‬فرهنگ ایثار و ازخودگذشــتگی با تقدیر از‬ ‫ایثارگران ایجاد می شود‪ .‬سال ها است درباره پیوند اعضا و‬ ‫مرگ مغزی در رسانه ها صحبت می شود‪ ،‬زمانی که مرگ‬ ‫مغزی با موضوع پیوند اعضا گره خورد از یک موضوع صرفا‬ ‫تجربــی به امری اخالقی تبدیل شــد‪ .‬رئیس مرکز فراهم‬ ‫اوری اعضا پیوندی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت‪:‬‬ ‫در مرگ مغــزی عملکرد مغز کام ً‬ ‫ال از بیــن رفته و قابل‬ ‫بازگشت نیست‪ ،‬بنابراین مرگ مغزی با کما و حیات نباتی‬ ‫تفاوت داشــته و مرگ واقعی است به طوری که بیماری که‬ ‫دچار مرگ مغزی شده هرگز به زندگی بازنخواهد گشت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬فرهنگ اهدای عضو به اندازه ای در جامعه‬ ‫نهادینهشود‬ ‫کاشفی اضافه کرد‪ :‬با توجه به دالیل مختلفی از جمله‬ ‫افزایش میانگین عمر بشــر‪ ،‬تغییر ســبک زندگی و سایر‬ ‫دالیل‪ ،‬انسان ها دچار نارســایی اندام ها و بافت ها شده که‬ ‫لزوم پیوند اعضا را روزبه روز بیشتر می کند‪ .‬او تصریح کرد‪:‬‬ ‫پیوند برخی از اعضا بدن انســان زنده امکان پذیر نیســت‪،‬‬ ‫بنابراین الزم اســت فرهنگ اهدای عضــو به اندازه ای در‬ ‫جامعه نهادینه شــود که افــراد بدانند مرگ مغزی با مرگ‬ ‫کامل یکســان بوده و می تواند نیاز بسیاری از افرادی که‬ ‫اعضا بدن انان نیازمند پیوند است را رفع کنند‪ .‬رئیس مرکز‬ ‫اعضا پیوندی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت‪ :‬هرروزه‬ ‫تعــدادی از افراد به دلیل عدم پیوند اعضــا از دنیا رفته و‬ ‫ســایر بیمارانی که نیازمند پیوند عضو هستند نیز به سختی‬ ‫زندگی می کنند‪ .‬کاشــفی خاطرنشان کرد‪ :‬با مرگ زنده یاد‬ ‫وکیل خسروی زندگی چندین انسان تغییر کرد‪ ،‬این اقدام‬ ‫خودجوش کانون وکال دادگســتری اصفهان در خاطره ها‬ ‫خواهد ماند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اهدای عضو‪ ،‬اهدای زندگی‪ ،‬امید و نشــاط‬ ‫است‬ ‫همچنیــن در این مراســم‪ ،‬مجتبی فرهمنــد‪ ،‬معاون‬ ‫دادستان استان اصفهان گفت‪ :‬اهدای عضو‪ ،‬اهدای زندگی‪،‬‬ ‫امید و نشاط است‪ ،‬در دو سال اخیر مرگ به همه انسان ها‬ ‫نزدیک شده است‪ .‬گرفتن هر نعمت‪ ،‬ارزش ان را در دیدگاه‬ ‫انســان بیشــتر می کند‪ .‬فرهیختگان و اعضا کانون وکال‬ ‫همواره به خوبی در جامعه عمل کرده و فرهنگ ساز بوده اند‪.‬‬ ‫در پایان این مراســم امید عارف کیا‪ ،‬همسر زنده یاد وکیل‬ ‫شیوا خسروی نیز در پایان غزلی را که در رسای او سروده‬ ‫بود خواند‪.‬‬ ‫شده و به مشکل بزرگ تری برای جامعه‪ ،‬کشور و وکال تبدیل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬شورای نگهبان صدای جامعه حقوقی کشور‬ ‫را بشنود‬ ‫او افزود‪ :‬امید است شورای نگهبان صدای جامعه حقوقی کشور‬ ‫را شنیده و اجازه ندهد این مصوبه به قانون تبدیل شود‪ .‬اگر هم‬ ‫این اتفاق بیفتد تالش ما ادامه خواهد داشــت زیرا همگی در‬ ‫برابر حفظ نظام حقوقی کشور وظیفه داریم و همان تالشی که‬ ‫درباره لغو قانون حذف دادسرا انجام شد در این طرح نیز اجرایی‬ ‫خواهد شد‪ .‬رئیس کانون وکالی دادگستری استان اصفهان با‬ ‫گرامیداشت یاد زنده یاد خسروی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مهم ترین ویژگی‬ ‫یک وکیل حامی بودن اوست که برخواسته از رسالت حرفه ای‬ ‫دفاع از حقوق انسان ها است‪ ،‬همین ویژگی منجر می شود وکال‬ ‫بیشترین ارتباط را با انسان های دردمند داشته باشند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬وکال در دفــاع از حقوق موکالن خود تا پای‬ ‫جان ایستاده اند‬ ‫رئیســی اضافه کرد‪ :‬همدردی یکــی از ویژگی های وکال‬ ‫اســت که باعث می شود تمام تالش خود را برای حمایت از‬ ‫انســان ها انجام دهند‪ .‬او با بیان اینکه حس حمایت از جان‬ ‫انســان ها در وکال پس از مرگ انان نیز ادامه دارد که نمود‬ ‫ان را در مرگ زنده یاد خسروی شاهد هستیم‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫این کار‪ ،‬حرکــت نمادینی در بین جامعه وکالی ایران بوده‬ ‫که نشــان داد وکال در دفــاع از حقوق موکالن خود تا پای‬ ‫جان ایستاده اند‪.‬‬ ‫جبران کمبود‪ ۱۲۰۰‬معلم در اصفهان‬ ‫به گفته مدیرکل اموزش وپرورش اســتان اصفهان‪،‬‬ ‫قطار اموزشی در اموزش وپرورش استان اصفهان حرکت‬ ‫کرده و روی ریل قرار گرفته اســت‪ ،‬در فضای مجازی‬ ‫برای تدریس دانش اموزان در هر کالس درس یک معلم‬ ‫حضور دارد‪ ،‬قرار اســت از ابان ماه کالس های درس به‬ ‫صورت ترکیبی باشد و کمبود هزار و ‪ ۲۰۰‬معلم در استان‬ ‫هم جبران شده است‪.‬‬ ‫محمد اعتدادی با اشــاره به روند بازگشایی مدارس‬ ‫در ســال تحصیلــی جدیــد و برگــزاری کالس های‬ ‫حضوری در مناطق روستایی و عشایری‪ ،‬به ایمنا گفت‪:‬‬ ‫جهت گیری اموزش وپرورش اســتان اصفهان بر اساس‬ ‫دستورالعمل های ابالغ شده وزارت اموزش وپرورش برای‬ ‫برگزاری کالس حضوری در مناطق روستایی و عشایری‬ ‫بــه صورت کام ً‬ ‫ال حضوری و با تعداد جمعیت ‪ ۱۵‬نفر‪ ،‬با‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬دانش اموزان از ابان ماه سه روز در مدارس‬ ‫حضور دارند‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬بازگشــایی مدارس از ابان ماه مطابق‬ ‫الگوی بازگشــایی از طرف وزارت اموزش وپرورش و با‬ ‫هماهنگی ســتاد ملی کرونا خواهد بود‪ ،‬از ابان ماه مقرر‬ ‫شد کالس های درس به صورت تدریجی با گروه بندی‬ ‫بازگشــایی شــوند‪ .‬مدیرکل اموزش وپرورش اســتان‬ ‫اصفهان تصریح کرد‪ :‬در اموزش وپرورش استان اصفهان‬ ‫زیرســاخت های ایــن کار انجام می شــود و تمهیدات‬ ‫الزم برای اجرای این برنامه اماده شــده است‪ ،‬مدیران‬ ‫مدارس تقســیم بندی گروه ها را انجــام داده اند و از اول‬ ‫ابــان ماه بازگشــایی مدارس و کالس هــای درس به‬ ‫صورت تدریجی‪ ،‬با توجه به شــرایط اقتضایی مناطق و‬ ‫با گروه بندی‪ ،‬دانش اموزان ســه روز در هفته در مدرسه‬ ‫حضور پیدا می کنند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬لزوم توجه خانواده ها به واکسیناســیون‬ ‫دانش اموزان‬ ‫اعتــدادی با تاکید بــر اینکه انجام واکسیناســیون‬ ‫دانش امــوزان برای حضور انها در مدارس بســیار مهم‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬برای واکســینه کــردن دانش اموزان و‬ ‫اگاهی بخشی به خانواده ها اطالع رسانی به وسیله مدیران‬ ‫مدارس انجام شده است‪ ،‬همچنین جلسه های متعددی با‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی و معاونت بهداشتی در این زمینه‬ ‫داشــته ایم و برنامه ریزی های الزم صورت گرفته است‪.‬‬ ‫او در خصوص همکاری دســتگاه ها بــرای ترغیب امر‬ ‫واکسیناســیون افزود‪ :‬مقرر شد شهرداری با نصب بنرها‬ ‫و اطالع رســانی های بیلبوردی در مکان های عمومی‪،‬‬ ‫ایستگاه های مترو و اتوبوس ها خانواده ها را برای واکسینه‬ ‫کردن دانش اموزان ترغیب کند و اموزش وپرورش استان‬ ‫اصفهان هم از طریق مدیران مدارس توصیه های الزم‬ ‫را در این زمینه داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬شهرستاننطنزباالترینامارواکسیناسیون‬ ‫دانش اموزان را دارد‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش استان اصفهان خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬در حال حاضر بســیاری از خانواده هــا از انجام‬ ‫واکسیناســیون فرزندان هراس دارند‪ ،‬باید دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی اصفهان با اطالع رسانی های الزم برای خانواده ها‬ ‫انها را نسبت به واکســینه کردن فرزندان ترغیب کند‪،‬‬ ‫ضروری اســت که خانواده ها هم در این زمینه همکاری‬ ‫الزم را داشته باشند‪ .‬اعتدادی تصریح کرد‪ :‬باالترین امار‬ ‫واکسینه شــدن دانش اموزان در شهرستان نطنز باالی‬ ‫‪ ۹۵‬درصد و در شهرســتان های خمینی شــهر و برخوار‬ ‫زیر ‪ ۵۰‬درصد گزارش شــده اســت و روســای مناطق‬ ‫اموزش وپرورش این دو شهرستان قول داده اند که اوایل‬ ‫هفته اینده این امار را به رقم ‪ ۷۰‬درصد برســانند و روند‬ ‫واکسیناســیون دانش اموزان در شهر اصفهان نیز باالی‬ ‫‪ ۵۰‬درصد اعالم شده است‪.‬‬ ‫‪ ۸۵ ÁÁ‬درصد معلمان واکسن کرونا را تزریق‬ ‫کردند‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش اســتان اصفهان در مورد‬ ‫روند واکسینه شــدن معلمان‪ ،‬گفت‪ :‬مطابق اطالعات‬ ‫ســامانه سیب دانشــگاه علوم پزشــکی ‪ ۸۵‬درصد از‬ ‫معلمان واکســن کرونا را تزریق کردنــد و ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫تاکنون واکســن کرونا را تزریــق نکرده اند و این امار‬ ‫معلمانی نیســت که برای ســال تحصیلــی ‪ ۱۴۰۰‬در‬ ‫کالس درس حضور داشــته باشند یا رغبتی به واکسن‬ ‫زدن نداشته باشند‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬در واقع ‪ ۱۵‬درصد باقی مانده از معلمانی‬ ‫هستند که یا به کرونا مبتال شدند و یا به دلیل شرایطی‬ ‫توصیه عدم تزریق واکسن به انها شده است‪ ،‬تعدادی هم‬ ‫از همکاران خانم در مرخصی زایمان هســتند‪ ،‬درصدی‬ ‫از معلمان هم دچار بیماری های زمینه ای بوده و به این‬ ‫دالیل تاکنون واکسن کرونا را تزریق نکرده اند‪ ،‬اما همه‬ ‫معلمانی که قرار است در کالس درس حضور پیدا کنند‬ ‫واکسن کرونا را تزریق کردند و همکار فرهنگی در امارها‬ ‫نبوده که از تزریق واکسن کرونا امتناع کرده باشد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬هیچ کالس درسی بدون معلم نخواهد بود ‪/‬‬ ‫تغییر کیفیت و امکانات شبکه شاد‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬قطار اموزشی (انالین و حضوری)‬ ‫در اموزش وپرورش استان اصفهان حرکت کرده و روی‬ ‫ریل قرار گرفته است‪ ،‬در حال حاضر در فضای مجازی‬ ‫بــرای تدریس دانش اموزان ســر هر کالس درس یک‬ ‫معلم حضور دارد‪ ،‬قرار اســت از ابــان ماه کالس های‬ ‫درس بــه صورت ترکیبی (حضوری و انالین) باشــد و‬ ‫امار هزار و ‪ ۲۰۰‬نفر کمبود معلم را برای سال تحصیلی‬ ‫جدید جبران کرده ایم‪ .‬مدیرکل اموزش وپرورش اســتان‬ ‫اصفهان‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬برای تامین نیــروی معلمان از‬ ‫طریق استفاده از تجربه همکاران بازنشسته‪ ،‬نگه داشتن‬ ‫نیروهای بازنشسته برای تدریس‪ ،‬خرید خدمات معلمان‬ ‫در مدارس‪ ،‬ارائه اضافه کار و ساعت های حق التدریس به‬ ‫همکاران شاغل مشکل کمبود نیرو جبران شده است و‬ ‫برای سال تحصیلی ‪ ۱۴۰۰‬مشکلی نداریم و هیچ کالس‬ ‫درســی بدن معلم نخواهد بود‪ .‬اعتدادی در مورد کیفیت‬ ‫امکانات شبکه شاد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در سال تحصیلی جدید‬ ‫دسترســی دانش اموزان به شبکه شاد در مقایسه با سال‬ ‫گذشته بسیار بهتر شده است‪ ،‬امسال این شبکه تغییرات‬ ‫بهتری داشــته و زیرســاخت الزم‪ ،‬سرعت اینترنت این‬ ‫پلتفرم و ظاهر شبکه نسبت به سال گذشته تغییرات بهتر‬ ‫و کیفیت باالتری دارد‪ ،‬با اضافه شدن امکانات جدید به‬ ‫شبکه شاد اســتقبال دانش اموزان هم از شاد نسبت به‬ ‫سال قبل بسیار بیشتر است‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫تزریق ‪ ۳۹۲‬هزار دز واکسن‬ ‫کرونا در کاشان‬ ‫معاون بهداشـت و سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشکی‬ ‫کاشـان بـا اشـاره بـه تزریـق ‪ ۳۹۲‬هـزار و ‪ُ ۱۳۶‬دز‬ ‫واکسـن کرونـا از ابتـدای طـرح ملـی واکسیناسـیون‬ ‫علیـه ویـروس کرونـا در شهرسـتان های کاشـان و‬ ‫اران و بیـدگل گفـت‪ ۲۶۲ :‬هـزار و ‪ ۱۷۶‬دز از ایـن‬ ‫تعـداد مربوط به نوبت نخسـت و ‪ ۱۲۹‬هـزار و ‪ ۹۶۰‬دز‬ ‫مربـوط بـه نوبـت دوم بوده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنا‪ ،‬مهـدی دالوری گفـت‪ ۲۶۷ :‬هزار و‬ ‫‪ ۸۹۷‬نفـر از ابتـدا شـیوع کرونا تاکنون بـه مرکزهای‬ ‫بسـتری و سرپایی تشـخیصی و درمانی کاشان و اران‬ ‫و بیـدگل مراجعـه کرده انـد و ‪ ۱۷‬هـزار و ‪ ۴۰۲‬بیمـار‬ ‫حـاد تنفسـی نیز از بیمارسـتان های این شهرسـتان ها‬ ‫مرخـص شـده اند‪ .‬او ادامـه داد‪ ۳۲۳ :‬بیمـار مبتلا بـه‬ ‫کرونـا در مرکزهـای درمانـی ایـن منطقـه بسـتری‬ ‫هسـتند کـه از ایـن تعـداد‪ ۲۴۹ ،‬بیمـار در کاشـان و‬ ‫‪ ۷۴‬نفـر در اران و بیـدگل تحـت مراقبـت و درمـان‬ ‫قرار دارند‪ .‬سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشـکی کاشان‬ ‫بـا اشـاره بـه بسـتری موقـت ‪ ۹۱‬بیمـار در مرکزهای‬ ‫درمانـی ایـن منطقـه‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬یـک مـرد ‪۶۵‬‬ ‫سـاله مبتلا بـه کرونـا طـی ‪ 48‬سـاعت گذشـته در‬ ‫مرکـز درمانـی کاشـان جـان باخـت‪ .‬او بـا اشـاره بـه‬ ‫بسـتری موقت ‪ ۱۸‬بیمار جدید از ‪ 48‬سـاعت گذشـته‬ ‫در مرکزهـای درمانـی این منطقه گفـت‪ ۱۶ :‬بیمار در‬ ‫کاشـان و ‪ ۲‬نفـر در اران و بیـدگل بسـتری هسـتند‪.‬‬ ‫دالوری شـمار بیمـاران کوویـد ‪ ۱۹‬بسـتری در بخش‬ ‫مراقبت هـای ویژه مرکزهـای درمانی منطقه کاشـان‬ ‫را ‪ ۳۸‬نفـر اعلام و اضافـه کـرد‪ ۳۱ :‬نفـر از بیمـاران‬ ‫در کاشـان و هفـت نفـر در اران و بیـدگل بسـتری‬ ‫هسـتند‪ .‬بـه گفته او‪ ،‬در ‪ 48‬سـاعت گذشـته ‪ ۲۰‬بیمار‬ ‫جدیـد حاد تنفسـی در منطقه کاشـان بسـتری شـدند‬ ‫کـه از ایـن تعـداد ‪ ۱۴‬بیمار با سـن هشـت مـاه تا ‪۷۶‬‬ ‫سـال در مرکزهـای درمانـی کاشـان و ‪ ۶‬نفـر با سـن‬ ‫‪ ۳۷‬تـا ‪ ۶۰‬سـال در اران و بیـدگل تحـت مراقبـت و‬ ‫درمـان قـرار گرفتنـد‪ .‬او با اشـاره بـه مراجعـه ‪ ۱۷‬نفر‬ ‫بـه کلینیک های حاد تنفسـی دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫کاشـان در ‪ 48‬سـاعت گذشـته‪ ،‬گفت‪ ۶ :‬هـزار و ‪۱۳۱‬‬ ‫نفـر نیـز شـمار پذیرش بسـتری موقـت در مرکزهای‬ ‫ریفـرال (زیر مجموعه) دانشـگاه اسـت‪.‬‬ ‫پرداخت ودیعه و اجاره‬ ‫مسکن ‪ ۴‬هزار خانوار تحت‬ ‫حمایت کمیته امداد‬ ‫بـه گفتـه معـاون حمایـت و سلامت خانـواده کمیته‬ ‫امـداد اسـتان اصفهـان در شـش ماهه ابتـدای سـال‬ ‫جـاری‪ ،‬پنـج میلیـارد و ‪ ۴۵۰‬میلیـون تومـان در قالب‬ ‫کمک هزینـه اجاره بهـا و تسـهیالت ودیعه مسـکن به‬ ‫چهـار هـزار و ‪ ۳۶۰‬خانـوار تحت حمایـت کمیته امداد‬ ‫اسـتان اصفهـان پرداخت شـد‪.‬‬ ‫هـادی بنایی با اشـاره بـه اقدامات این نهـاد در تامین‬ ‫هزینه هـای ودیعـه مسـکن و اجاره بهـا‪ ،‬بـه ایمنـا‬ ‫گفـت‪ :‬در سـال جـاری با هـدف کاهـش نگرانی های‬ ‫مددجویـان در ایـن زمینه‪ ،‬پنج میلیـارد و ‪ ۴۵۰‬میلیون‬ ‫تومـان در قالـب تسـهیالت و به صـورت بالعوض به‬ ‫چهـار هـزار و ‪ ۳۶۰‬خانـوار تحـت حمایـت‪ ،‬پرداخـت‬ ‫شـده اسـت‪ .‬او بـا اشـاره بـه اینکـه در حـال حاضـر‬ ‫‪ ۲۰‬هـزار و ‪ ۵۲‬خانـوار مددجـو فاقد مسـکن هسـتند‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬بـرای ایـن مددجویـان‪ ،‬به صـورت ماهیانـه‬ ‫و بالعـوض به طـور میانگیـن ‪ ۳۰۰‬هـزار تومـان‬ ‫اجاره بهـای مسـکن پرداخـت می شـود‪ ،‬همچنیـن‬ ‫تسـهیالت ودیعـه مسـکن نیـز تـا سـقف مبلـغ ‪۳۰‬‬ ‫میلیـون تومـان بـه خانوارهـای متقاضـی ارائه شـده‬ ‫اسـت‪ .‬معاون حمایت و سلامت خانـواده کمیته امداد‬ ‫اسـتان اصفهـان بـا تاکید بـر اینکـه وضعیـت تامین‬ ‫هزینه هـای ودیعـه و اجاره بهـای مسـکن مددجویـان‬ ‫یکـی از اولویت های ایـن نهاد برای ایجـاد ارامش در‬ ‫کانـون گـرم خانواده هاسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬هرسـاله تعدادی‬ ‫از مددجویـان بـا بهره منـدی از حمایـت خیـران و‬ ‫نیکـوکاران و با ارائه بسـته های حمایتـی کمیته امداد‪،‬‬ ‫صاحب خانه شـده و یکـی از دغدغه های اساسـی انها‬ ‫برطـرف می شـود‪ .‬او بـا بیان اینکـه این نهـاد همواره‬ ‫در تلاش بـرای ایجاد یـک الگوی مناسـب در حوزه‬ ‫تامیـن مسـکن مددجویان اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬امیدواریم با‬ ‫همکاری احـاد جامعه‪ ،‬نیکوکاران‪ ،‬خیران مسکن سـاز‬ ‫و سـایر سـازمان ها و نهادهای خدمت رسـان‪ ،‬گام های‬ ‫اساسـی در کاهش مشـکالت حوزه مسکن نیازمندان‬ ‫برداریم‪.‬‬ ‫گازگرفتگی بر اثر بخاری‬ ‫بدون دودکش‬ ‫سـخنگوی اورژانـس اصفهـان از حادثـه گازگرفتگی‬ ‫بـر اثـر نصب بخـاری بـدون دودکـش خبـر داد‪ ،‬این‬ ‫حادثـه یـک فوتـی و دو مسـموم بـا گاز ‪ CO‬برجای‬ ‫گذاشـت‪ .‬عبـاس عابـدی در گفت وگـو با ایمنـا اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬در سـاعت ‪ ۷‬و ‪ ۱۵‬دقیقـه حادثـه مسـمومیت با‬ ‫گاز ‪ CO‬و گازگرفتگـی بـه اورژانس اصفهان گزارش‬ ‫شـد‪ .‬او افـزود‪ :‬ایـن حادثـه در شـاهین شـهر (ربـاط‬ ‫تـرک) اتفـاق افتـاد کـه بالفاصلـه یـک امبوالنـس‬ ‫‪ ۱۱۵‬بـه محل حادثه اعزام شـد‪ .‬سـخنگوی اورژانس‬ ‫اصفهـان تصریـح کـرد‪ :‬در ایـن حادثه یـک نفر فوت‬ ‫و دو نفـر دچـار مسـمومیت بـا گاز شـدند کـه بـه‬ ‫بیمارسـتان منتقل شـدند‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫️درخت گردو در صدر جدول فروش سینما‬ ‫سینمای ایران‬ ‫اغاز اکران سراسری فیلم‬ ‫«قصیده گاو سفید» در فرانسه‬ ‫فیلم «قصیده گاو سفید» ساخته بهتاش صناعی ها و‬ ‫مریم مقدم از پنجم ابان ماه اکران عمومی خود را در کشور‬ ‫فرانسه اغاز خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬فیلم «قصیده گاو سفید» ساخته‬ ‫بهتاش صناعی ها و مریم مقدم با تهیه کنندگی غالمرضا‬ ‫موسوی از روز بیست و هفتم اکتبر (پنجم ابان ماه) اکران‬ ‫عمومی خود را در کشور فرانسه اغاز خواهد کرد‪ .‬این‬ ‫فیلم در فرانسه با نام «بخشیدن»(‪ )La Pardon‬اکران‬ ‫خواهد شد و شرکت ‪ KMBO‬پخش کننده شناخته شده‬ ‫فرانسوی پخش این فیلم را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫«قصیده گاو سفید» در بیش از صد سینمای فرانسه‬ ‫اکران خود را اغاز خواهد کرد و بعد از دو هفته سینماهای‬ ‫ان به تدریج افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫هم زمان از پوستر فرانسوی فیلم نیز با نامی جدید‬ ‫رونمایی شده و پخش کننده فرانسوی فیلم دلیل پیشنهاد‬ ‫نام «بخشیدن» برای این فیلم را موضوع و معنای اصلی‬ ‫فیلم که همانا «بخشش» است بیان کرده است‪.‬‬ ‫فیلم «قصیده گاو سفید» پیش از این و در نخستین‬ ‫نمایش بین المللی خود در بخش مسابقه اصلی هفتاد و‬ ‫یکمین جشنواره فیلم برلین حضور داشت و موفق به‬ ‫دریافت جایزه تماشاگران از این جشنواره شد‪ .‬این فیلم‬ ‫همچنین موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم از سی و‬ ‫چهارمین جشنواره درنو هیمات فیلم اتریش و تقدیرنامه‬ ‫ویژه هیئت داوران هفدهمین جشنواره فیلم زوریخ سوئیس‬ ‫شده و در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر کاندید‬ ‫دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن و‬ ‫بهترین فیلمنامه برای مقدم و صناعی ها شده است‪.‬‬ ‫این فیلم تاکنون در جشنواره های معتبر دیگری چون‬ ‫ترایبکا‪ ،‬کارلوویواری‪ ،‬ادینبورو‪ ،‬ملبورن‪ ،‬بوسان‪ ،‬هلسینکی‪،‬‬ ‫کالیگاری و ‪...‬حضور داشته است‪.‬‬ ‫علی نصیریان مقابل دوربین‬ ‫«اقتباس در سینما» رفت‬ ‫مجموعه مستند «اقتباس در سینما» ساخته مجتبی‬ ‫سعادت در جدیدترین مصاحبه خود به گفت وگو با علی‬ ‫نصیریاننشست‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی مستند «اقتباس در سینما»‪،‬‬ ‫وی در این گفت وگو به اهمیت سینمای اقتباسی و جای‬ ‫خالی ان در سینمای امروزی ایران اشاره کرد و همچنین‬ ‫به ناگفته هایی از نقش پردازی هایش در فیلم های ناخدا‬ ‫خورشید اثر ناصر تقوایی و اقای هالو ساخته داریوش‬ ‫مهرجوییپرداخت‪.‬‬ ‫شنبه | ‪ 24‬مهر ‪ | 1400‬ســـال پانزدهم | شـــمــاره ‪4188‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫چالش بی ســابقه ســینمای ایــران در پی بحــران کرونا و‬ ‫تعطیلی های مکرر در دو سال گذشته این بار در شکل دیگری‬ ‫خودش را نشان داده است‪ .‬روز های اخر اسفندماه سال گذشته‬ ‫بود که هیچ تهیه کنن ده ای راغب به اکران فیلم خود در ســینما‬ ‫نبود‪ ،‬اما حاال با گذشــت حدود شش ماه از ابتدای سال طبق‬ ‫اخرین امار موثق پیگیری شده از سوی خبرنگار میزان سینما‬ ‫در هفته های پایانی شهریورماه ‪ ۱۴۰۰‬فروش خوبی را پشت سر‬ ‫می گذارد‪ .‬در ادامه میزان فروش فیلم های روی پرده براساس‬ ‫جدول فروش سینمای ایران را خواهید دید‪:‬‬ ‫‪ÁÁ‬درخت گردو‬ ‫میزان فروش‪ ۲,۲۰۵,۲۸۲,۲۵۰ :‬تومان‬ ‫کارگردان‪ :‬محمدحسین مهدویان‬ ‫نویسنده‪ :‬ابراهیم امینی‬ ‫فیلم سینمایی «درخت گردو» روایت خانواده ای در فاجعه تلخ‬ ‫بمباران شیمیایی «سردشت» است که دچار رنجی می شوند و‬ ‫تالش می کنند این رنج را برطرف کنند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬دینامیت‬ ‫میزان فروش‪ ۱۴,۰۰,۸۸۷,۰۴۰ :‬تومان‬ ‫کارگردان‪ :‬مسعود اطیابی‬ ‫بازیگران‪ :‬پژمان جمشیدی‪ ،‬احمد مهرانفر‪ ،‬محسن کیایی‪ ،‬نازنین‬ ‫بیاتی‪ ،‬نادر سلیمانی‪ ،‬امید روحانی‬ ‫خالصه داستان‪:‬‬ ‫دینامیت روایت ماجراهای خانه ای است که افرادی مختلف در‬ ‫ان ســکونت دارند‪ .‬دو دختر جوان‪ ،‬یک ساقی‪ ،‬دو طلبه و…‬ ‫ازجمله ساکنان خانه دینامیت هستند که تضادهای فکری انها‬ ‫به سمت وسوی وقوع اتفاقات طنازانه می رود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬خورشید‬ ‫میزان فروش‪ ۱,۶۴۳,۲۷۴,۸۵۰ :‬تومان‬ ‫نویسنده و کارگردان‪ :‬مجید مجیدی‬ ‫بازیگران‪ :‬جواد عزتی‪ ،‬علی نصیریان‪ ،‬طناز طباطبایی‪ ،‬روح اهلل‬ ‫زمانی‪ ،‬ابوالفضل شیرزاد‪ ،‬شمیال شــیرزاد‪ ،‬علی غابشی‪ ،‬مانی‬ ‫غفوری‪ ،‬محمدمهدی موسوی‪ ،‬صفر محمدی‬ ‫خالصه داستان‪:‬‬ ‫علی کودک دوازده ساله ای است که همراه دوستانش با دزدی‬ ‫قفسهاز اصفهان‬ ‫کوتاه‬ ‫قطعات و کار در یک انبار الستیک‪ ،‬زندگی شان را می گذرانند‬ ‫تا اینکه با پیشــنهاد جدیدی از سوی خالفکاران محل مواجه‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬هفته ای یکبار ادم باش‬ ‫میزان فروش‪ ۱,۵۰۳,۹۶۲,۲۵۰ :‬تومان‬ ‫کارگردان‪ :‬شهرام شاه حسینی‬ ‫بازیگران‪ :‬پژمان جمشیدی‪ ،‬پژمان بازغی‪ ،‬رعنا ازادی ور‪ ،‬ساغر‬ ‫قناعت‪ ،‬علیرضا استادی‪ ،‬شیرین یزدان بخش‪ ،‬ترنم کرمانیان‪،‬‬ ‫هوشنگ رادی پور‬ ‫خالصه داستان‪« :‬هفته ای یک بار ادم باش» روایتگر زندگی دو‬ ‫برادر با سبک متفاوت است که به واسطه بیماری پدر‪ ،‬اینده انها‬ ‫دچار تغییر و تحول می شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تکخال‬ ‫میزان فروش‪ ۹۸۲,۱۸۳,۱۴۰ :‬تومان‬ ‫نویسنده و کارگردان‪ :‬مجید مافی‬ ‫بازیگران‪ :‬پوریا پورســرخ‪ ،‬سحر قریشی‪ ،‬شبنم قلی خانی‪ ،‬امیر‬ ‫کربالیی زاده‪ ،‬الهام عقیلی‪ ،‬یوسف تیموری‬ ‫خالصه داستان‪:‬‬ ‫«تکخــال» یک کمدی موزیکال اســت درباره مردی گرفتار‬ ‫در میان بانوان متعدد؛ این مرد تالش دارد با خویشــتن داری‪،‬‬ ‫در مسیر راســت قرار گیرد ولی درســتکاری در روزگار غلبه‬ ‫ناراستی ها‪ ،‬کار ساده ای نیست‪...‬‬ ‫️پایانمرحلهاولواکسیناسیوناهالیموسیقی‬ ‫مراسم پایان مرحله اول واکسیناسیون همراه با تقدیر از مسئوالن‬ ‫و همکاران وزارت بهداشت در خانه موسیقی برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش سایت خانه موسیقی‪ ،‬مرحله اول واکسیناسیون‬ ‫هنرمندان در خانه موسیقی روز چهارشنبه (‪ ۲۲‬مهرماه) پایان‬ ‫یافت و با حضور جمعی از هنرمندان شاخه های مختلف هنری از‬ ‫مسئوالن و همکاران وزارت بهداشت تقدیر شد‪.‬‬ ‫در این مراسم که در محوطه باز خانه موسیقی برگزار شد‪ ،‬داود‬ ‫گنجه ای ‪ -‬قائم مقام و عضو شورای عالی خانه موسیقی ‪ -‬در‬ ‫سخنانی گفت‪ :‬واکسیناسیون هنرمندان در خانه موسیقی یکی از‬ ‫قدم های مهم بود که خوشبختانه با تالش های صورت گرفته‬ ‫توسط مسئوالن اجرایی خانه این امر محقق شد و اینجا درواقع‬ ‫پایگاهی برای همه اهالی هنر بود تا بدون دغدغه و با حفظ‬ ‫شان هنری در کمترین زمان ممکن واکسن موردنظرشان را‬ ‫دریافتکنند‪.‬‬ ‫گنجه ای در سخنانش با ابراز تاسف از مرگ جمعی از مردم ایران‬ ‫در زمان شیوع کرونا گفت‪ :‬متاسفانه مردم و هنرمندان زیادی در‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-1848‬شماره نامه‪ 140085602024006934 :‬نظر به اینکه ده حبه مشاع از هفتاد و دو حبه‬ ‫ششدانگ پالک ثبتی ‪ ۳۴۲‬اصلی باقیمانده (که در راستای استاندارد سازی به پالک ‪342/16‬‬ ‫تبدیل شده است) واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان در صفحه ‪ ۲۷۹‬دفتر ‪ ۹۷۲‬امالک ثبت و سند‬ ‫مالکیت دفترچه ای به شماره چاپی ‪ ۹۶۴۳۱۸‬بنام حسین امین حسین ابادی صادر شده و طی نامه‬ ‫های ‪ ۱۳۹۶۰۵۸۰۲۰۰۳۰۰۳۵۹۶‬مورخ ‪ 96/10/12‬و‪ ۱۳۹۵۰۵۸۰۲۰۰۳۰۰۳۱۱۴‬مورخ ‪95/12/18‬‬ ‫اجرای ثبت مالکیت نامبرده بازداشت است اعالم میدارد نامبرده به موجب گواهی حصر وراثت‬ ‫‪ ۹۹۰۹۹۷۶۸۶۲۵۰۴۲۳۹‬مورخ ‪ 1399/11/29‬صادره از شعبه ‪ ۵۴‬شورای حل اختالف اصفهان‬ ‫فوت شده وراث حین الفوت فاطمه براتیان حسن ابادی همسر متوفی و مجید امین حسین‬ ‫ابادی و حمیدرضا حسین ابادی و مسعود امین و علی امین حسین ابادی و مریم امین حسین‬ ‫ابادی میباشند سپس علی امین حسین ابادی احدی از ورثه به موجب وکالتنامه ‪ ۱۵۵۰۰‬مورخ‬ ‫‪ 1399/7/30‬دفترخانه اسناد رسمی ‪ ۲۴۵‬اصفهان به وکالت از طرف اقای حمید رضا امین حسین‬ ‫ابادی به موجب درخواست ‪ 1400/018315‬مورخ ‪ 1400/6/13‬انضمام دو برگ استشهادیه محلی‬ ‫که امضاء شهود ان ذیل شماره یکتای ‪ ۱۴۰۰۰۲۱۵۷۱۶۱۰۰۰۳۰۰‬و رمز تصدیق ‪ ۲۶۴۶۳۴‬مورخ‬ ‫‪ 1400/06/09‬مورد گواهی دفترخانه اسناد رسمی ‪ ۲۴۵‬اصفهان رسیده است اعالم نموده که سند‬ ‫مالکیت به علت جابجائی مفقود و درخواست صدور المثنی سند مالکیت نموده لذا مراتب به استناد‬ ‫تبصره یک اصالحی ذیل ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شود چنانچه‬ ‫کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود میباشد از‬ ‫تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا‬ ‫سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه‬ ‫کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض‬ ‫اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد‬ ‫شد‪ .‬اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان ‪/1207145‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-1849‬شماره نامه‪ 140085602024008245 :‬نظر به اینکه تمامت بیست حبه مشاع از‬ ‫هفتاد و دو حبه ششدانگ پالک ثبتی ‪ ۶۵۵‬باقیمانده که در راستای استاندارد سازی به پالک‬ ‫‪ ۲۸‬فرعی از ‪ ۶۵۵‬اصلی تبدیل شده) و در صفحه ‪ ۳۳۸‬دفتر ‪ ۵۵۲‬به شماره ثبت ‪ ۱۰۰۲۸۸‬بنام‬ ‫حسین امین حسین ابادی ثبت و سند مالکیت دفتر چه ای به شماره چاپی ‪ ۰۴۶۶۷۶‬بنامش‬ ‫صادر گردیده اعالم میدارد نامبرده بموجب گواهی حصر وراثت شماره ‪۹۹۰۹۹۷۶۸۶۲۵۰۴۲۳۹‬‬ ‫مورخ ‪ 1399/11/29‬شعبه ‪ ۵۴‬حصر وراثت اصفهان فوت نموده وراث حین الفوتش عبارتند‬ ‫از فاطمه براتیان زوجه مجید حمید رضا و مسعود و على و مریم شهرت همگی امین حسین‬ ‫ابادی والغیر سپس همگی وراث واقای علی امین حسین ابادی اصالتا از طرف خود و وکالتا از‬ ‫طرف حمید رضا با وکالتنامه به شماره ‪ ۱۵۵۰۰‬مورخ ‪ 1399/07/30‬دفترخانه اسناد رسمی ‪۲۴۵‬‬ ‫اصفهان و با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده ‪ 1400/018316‬مورخ ‪ 1400/06/13‬بانضمام‬ ‫دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود ان ذیل شناسه یکتا ‪ ۱۴۰۰۰۲۱۵۷۱۶۱۰۰۰۲۹۹‬مورخ‬ ‫‪ 1400/06/09‬و رمز تصدیق ‪ ۷۳۴۸۱۶‬به گواهی دفترخانه اسناد رسمی ‪ ۲۴۵‬اصفهان رسیده است‬ ‫مدعی است که سند مالکیت مورثشان به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور‬ ‫سند المثنی سهم االرثی خود را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ‪۱۲۰‬‬ ‫ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به‬ ‫ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز‬ ‫اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ‬ ‫نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است‬ ‫اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه‬ ‫نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد‪ .‬اداره رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫جنوب اصفهان ‪/1207136‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1850‬برابر رای شماره ‪ 1648‬مورخ ‪ 1400/5/26‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت خانم حمیرا اسدی دومکانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 2276‬کدملی ‪ 4668763055‬صادره لردگان فرزند عیدی محمد در ششدانگ یکباب‬ ‫این یکی دوساله بخاطر عدم ورود واکسن به ایران جان خود را از‬ ‫دست دادند و بسیاری از خانواده ها نیز داغدار شدند که برای همه‬ ‫ما دردناک است‪ .‬امیدواریم با تسریع واکسیناسیون عمومی ریشه‬ ‫این ویروس و بیماری از ایران کنده شود و خانه موسیقی هم‬ ‫مثل همیشه در کنار اهالی موسیقی و هنر ایستاده تا مطالباتشان‬ ‫را که نمونه اش همین واکسیناسیون است پیگیری کند‪.‬‬ ‫حمیدرضا نوربخش ‪ -‬مدیرعامل خانه موسیقی ‪ -‬هم در این‬ ‫نشست گفت‪ :‬از ابتدای واکسیناسیون در کشور خانه موسیقی با‬ ‫جدیت پیگیر تزریق واکسن برای هنرمندان بود که در ابتدا سعی‬ ‫شد با همکاری موزه موسیقی و موسسه هنرمندان پیشکسوت در‬ ‫فضایی مختص به اهالی فرهنگ و هنر واکسیناسیون هنرمندان‬ ‫پیشکسوت انجام پذیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خوشبختانه در مراحل بعدی با هماهنگی صورت‬ ‫گرفته توسط خانه موسیقی و دیگر خانه های هنری‪ ،‬هنرمندان‬ ‫رده های سنی جوان تر هم واکسینه شدند‪.‬‬ ‫مدیرعامل خانه موسیقی گفت‪ :‬با پیگیری های شبانه روزی‬ ‫خانه به مساحت ‪ 124/05‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ 131‬فرعی از ‪ 4483‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف‬ ‫اقای اصغر هادی دستجردی و خانم احترام حسن بزی دستجردی (مالکان رسمی) خریداری شده‬ ‫است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/24 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/08/09 :‬مهدی شبان‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪ /1206207‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1852‬برابر رای شماره ‪ 1847‬مورخ ‪ 1400/6/24‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای حسین امیرحاجلو به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 21269‬کدملی ‪ 1282684175‬صادره اصفهان فرزند خسرو در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت‬ ‫‪ 25/71‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ 131‬فرعی از ‪ 4483‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪5‬‬ ‫حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف اقای جعفر نامدار‬ ‫دستجردی(مالک رسمی)خریداری شده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/24 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/08/09 :‬مهدی شبان‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪ /1206414‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1854‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/06/20-7522‬هیات سوم اقای احمدعلی تفویضی زواره به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 4613‬کدملی ‪ 1188933337‬صادره اردستان فرزند رحیم در ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 505/54‬مترمربع از پالک شماره ‪ 110‬فرعی از ‪ 9‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضی طبق سند الکترونیکی شماره‬ ‫‪ 139920302025010799‬امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/24 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/08/09 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪ /1206300‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1856‬برابر رای شماره ‪ 1564‬مورخ ‪ 1400/5/19‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت مشاعی اقای داود عظمتی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 1753‬کدملی ‪ 1218888679‬صادره فرزند محمدحسین بصورت قسمتی از یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 5/28‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ 747‬فرعی از ‪ 4796‬اصلی(که‬ ‫توانستیم‪ ،‬در خانه موسیقی پایگاهی با یاد هنرمندان از دست‬ ‫رفته در کرونا ایجاد کنیم و با ثبت نام و دعوت از هنرمندان‬ ‫شاخه های مختلف هنری واکسن مورد نظر این عزیزان تزریق‬ ‫شود که باید در این زمینه از معاونت اجرایی و همه همکارانی که‬ ‫زحماتی متقبل شدند تشکر و قدر دانی کنم‪.‬‬ ‫نوربخش در پایان سخنانش گفت‪ :‬کرونا هر روز داغ فراوانی بر‬ ‫دل مردم ایران می گذارد و جامعه هنری هم از این مصیبت‬ ‫در امان نبوده و هنرمندان بسیاری را از دست دادیم که ضایعه‬ ‫ای جبران ناپذیر برای فرهنگ و هنر ایران است‪ .‬بسیاری از‬ ‫اهالی فرهنگ هم عزیزانشان را از دست دادند که از جمع حاضر‬ ‫اقای کاظم هژیر ازاد فرزند نازنینشان و اقای ساالر عقیلی پدر‬ ‫بزرگوارشان بر اثر کرونا از میان ما رفتند که همینجا مجددا به‬ ‫این عزیزان تسلیت می گوییم‪.‬‬ ‫همچنین فاضل جمشیدی ‪ -‬خواننده که هماهنگی این جلسه‬ ‫برای حضور مسئوالن وزارت بهداشت را برعهده داشت ‪-‬‬ ‫عزیزان وزارت بهداشت و مسئوالنی‬ ‫گفت‪ :‬به سهم خویش از‬ ‫ِ‬ ‫که هماهنگی ایجاد پایگاه واکسیناسیون در خانه موسیقی را‬ ‫برعهده داشتند‪ ،‬سپاسگزاری می کنم‪.‬وی گفت‪ :‬خانم دبیری به‬ ‫نمایندگی از مسئوالن همراه هنرمندان در وزارت بهداشت اینجا‬ ‫حضور یافتند تا لوح تقدیرشان را دریافت کنند‪.‬‬ ‫در ادامه مراسم‪ ،‬لوح تقدیر اقایان هاده ای‪ ،‬محمودی‪ ،‬عشرتی‪،‬‬ ‫گل محمدی و خانم وربخش توسط مدیرعامل و قائم مقام‬ ‫خانه موسیقی به نماینده شان اهدا شد و همچنین با اهدای‬ ‫لوح از تالش های اناهیتا دبیری در امر واکسیناسیون هنرمندان‬ ‫قدردانی شد‪.‬‬ ‫در پایان این مراسم ساالر عقیلی به همراه سه تار سهیل حکمت‬ ‫ارا به اجرای ساز و اواز پرداخت و رضا مهینی هم دقایقی اجرای‬ ‫تکنوازی دف داشت‪.‬‬ ‫در این نشست‪ ،‬مهدی افضلی (مدیرعامل بنیاد رودکی) و چهره‬ ‫های هنری همچون طاهر شیخ الحکمایی‪ ،‬کاظم هژیر ازاد‪،‬‬ ‫معصومه مهرعلی‪ ،‬اصغر همت‪ ،‬داود ازاد‪ ،‬ساالر عقیلی‪ ،‬سهیل‬ ‫حکمت ارا و‪ ...‬حضور داشتند‪.‬‬ ‫با پالک ‪ 4796/746‬که به نام متقاضی سابقه ثبت و سند ششدانگ دارد تواما تشکیل یکباب‬ ‫ساختمان را میدهد که متقاضی قصد تجمیع ان را دارد)واقع در بخش ‪ 5‬حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/24 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/08/09 :‬مهدی شبان‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪ /1206386‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1862‬برابر رای شماره ‪ 1767‬مورخ ‪ 1400/6/11‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت خانم ندا علوی طاقانکی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1090‬کدملی ‪ 4269582014‬صادره گچساران فرزند سید محسن در ششدانگ یکباب خانه به‬ ‫مساحت ‪ 79/60‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ 131‬فرعی از ‪ 4483‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف اقای‬ ‫میرزا حسن نوری دستجردی (مالک رسمی) خریداری شده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/24 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/08/09 :‬مهدی شبان‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪ /1206328‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1864‬برابر رای شماره ‪ 1845‬مورخ ‪ 1400/6/24‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت خانم ثریا جعفری ندوشن به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 2‬کدملی ‪ 4459894300‬صادره فرزند علیرضا در ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 172/69‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ 4786‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک‬ ‫جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف اقای غالمحسین دهقان (مالک‬ ‫رسمی) خریداری شده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/24 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/08/09 :‬مهدی شبان‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪ /1206205‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1860‬برابر رای شماره ‪ 1851‬مورخ ‪ 1400/6/25‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای عبدالرحمن اسماعیلی شاهزاده علی‬ ‫‪5‬‬ ‫ترجمه احد علیقلیان از «الیور‬ ‫تویست» چاپ شد‬ ‫رمان «الیور تویست» نوشته چارلز دیکنز با ترجمه احد‬ ‫علیقلیان توسط نشر مرکز منتشر و راهی بازار نشر شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬رمان «الیور تویست» نوشته چارلز دیکنز‬ ‫به تازگی با ترجمه احد علیقلیان توسط نشر مرکز منتشر و راهی‬ ‫بازار نشر شده است‪.‬‬ ‫چارلز دیکنز مشهورترین رمان نویس انگلیسی که یکی از‬ ‫پایه گذاران سبک رئالیسم است‪ ،‬رمان مشهور «الیور تویست»‬ ‫را ابتدا به صورت پاورقی از سال ‪ ۱۸۳۷‬تا ‪ ۱۸۳۹‬منتشر کرد و‬ ‫سپس ان را به صورت کتاب عرضه کرد‪ .‬در این رمان اجتماعی‪،‬‬ ‫پسربچه ساده و یتیمی با نام الیور تویست با جامعه بی رحم‬ ‫لندن روزگار قرن نوزدهم و یک یهودی به نام فاگین روبرو‬ ‫می شود که بچه های یتیم خیابانی را به دزدی و مشاغل پست‬ ‫وادار می کند‪.‬‬ ‫«الیور تویست» دومین رمانی بود که دیکنز نوشت و در‬ ‫‪ ۲۶‬سالگی او را به موفقیتی عجیب رساند‪ .‬الیور تویست در‬ ‫نوانخانه به دنیا می اید و به خاطر اخالق بد اعضای مجمع‬ ‫امنای یتیم خانه و خدمتگزار ان جا جان به لب می شود‪ .‬در نتیجه‬ ‫از نوانخانه فرار کرده و به شهر لندن می رود‪ .‬با ورود به لندن‪،‬‬ ‫الیور نمی تواند خود را با این شهر یکی ببیند و احساس غربت‬ ‫می کند‪ .‬پیام و هدف چارلز دیکنز از نوشتن این رمان این بود که‬ ‫فقر و بی رحمی نهادها و درنده خویی مقامات نوانخانه در روستا‪،‬‬ ‫به اندازه خشونت و سختی شهرها‪ ،‬بدبختی به بار می اورد‪.‬‬ ‫احد علیقیان مترجم این کتاب می گوید «الیور تویست»‬ ‫همه عناصر رمان مدرن را دارد؛ به جز یک عنصر که خوداگاهی‬ ‫باشد‪ .‬جهان برای الیور یک سره نامفهوم و ناشناختنی است‪.‬‬ ‫علت ظلم و جور و بی رحمی ادم ها را نمی فهمد و اشفتگی‬ ‫و هیاهو و اشوب دنیای بیرون‪ ،‬اینه سردرگمی درونی اوست‪.‬‬ ‫این مترجم و خیلی از منتقدان دیگر ادبیات جهان‪« ،‬الیور‬ ‫تویست» را نوعی ازمون برای رمان نویسی می دانند؛ در‬ ‫برهه ای که هنوز در حال اموختن و پیدا کردن سبک و نوع‬ ‫صدایش بود‪.‬‬ ‫چهره ها‬ ‫جمشیدسماواتیاندرگذشت‬ ‫جمشید سماواتیان نقاش پیشکسوت نوگرا صبح دیروز‬ ‫ ‪ ۲۳‬مهر ماه ‪ -‬بر اثر عارضه قلبی در سن ‪ ۸۳‬سالگی در‬‫خانه خود درگذشت‪.‬به گزارش موسسه هنرمندان پیشکسوت‪،‬‬ ‫جمشید سماواتیان از چهره های نسل دوم نقاشان نوگرای‬ ‫ایران‪ ،‬در دوره ای در دانشکده هنرهای زیبای تهران هنراموزی‬ ‫می کرد که هم اموزه های علی محمد حیدریان‪ ،‬از شاگردان‬ ‫برجسته کمال الملک‪ ،‬در دانشکده نفوذ داشت و هم استادان‬ ‫نوگرایی چون محمود جوادی پور به کار اموزش مشغول بودند‪.‬‬ ‫اکبری به شناسنامه شماره ‪ 596‬کدملی ‪ 1755287712‬صادره فرزند قلی در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 164/28‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ 340‬فرعی از ‪ 5000‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز‬ ‫ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/24 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/08/09 :‬مهدی شبان‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪ /1207188‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1858‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا‬ ‫به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/07/20 -8667‬هیات دوم اقای عباس رفیعی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 970‬کدملی ‪ 1286781817‬صادره اصفهان فرزند اکبر در ششدانگ یک باب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 171/61‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 28‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت‬ ‫ملک غرب اصفهان از مالکیت حسین رضائی کوجانی از سند شماره ‪ 36175‬مورخ ‪1347/8/20‬‬ ‫دفترخانه شماره ‪ 86‬اصفهان از مورد ثبت صفحات ‪ 268‬الی ‪ 271‬دفتر ‪ 54‬امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/24 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/08/09 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪ /1206294‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1866‬برابر رای شماره ‪ 1663‬مورخ ‪ 1400/5/31‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت خانم زهرا محمدخانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 15981‬کدملی ‪ 1292869461‬صادره اصفهان فرزند علی بر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 65/74‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ 281‬فرعی از ‪ 4348‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز‬ ‫ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1664‬مورخ ‪ 1400/5/31‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت سمیرا محمدخانی امین ابادی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 173‬کدملی ‪ 0075945673‬صادره تهران فرزند علی بر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 65/74‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ 281‬فرعی از ‪ 4348‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز‬ ‫ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/24 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/08/09 :‬مهدی شبان‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪ /1207155‬م الف‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫شنبه | ‪ 24‬مهر ‪ | 1400‬ســـال پانزدهم | شـــمــاره ‪4188‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫گزارش‬ ‫مروری بر قانون پایانه های‬ ‫فروشگاهی‬ ‫شرط الزم برای سالم بودن یک نظام اقتصادی‪ ،‬وجود‬ ‫شفافیت در ابعاد مختلف به ویژه شفافیت در عملیات مالی یک‬ ‫ل اعتماد درباره فعالیت های‬ ‫کشور است‪ .‬ارائه اطالعات قاب ‬ ‫ن رو سازمان‬ ‫اقتصادی اولین قدم در این زمینه است‪ .‬از ای ‬ ‫امور مالیاتی کشور‪ ،‬با پیاده سازی پایانه های فروشگاهی در‬ ‫نظام مالیاتی یک بستر منظم و سیستماتیک را برای رعایت‬ ‫عدالت و رشد و شکوفایی اقتصاد کشور راه اندازی کرده است‪.‬‬ ‫قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان‪ ،‬ابزار دولت برای‬ ‫پایش فعالیت های اقتصادی و سیاستگذاری و برنامه ریزی‬ ‫درست و موثر است که با همکاری مشموالن این امر محقق‬ ‫می شود‪ .‬از سوی دیگر مشاغل نیز از مزایا و قابلیت های این‬ ‫سامانه ها در ایجاد نظم‪ ،‬شفافیت و اعتماد بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫مهم ترین اهداف و کارکردهای کلیدی نظام یکپارچه پایانه های‬ ‫فروشگاهی و سامانه مودیان‪ ،‬شفاف سازی تدریجی مبادالت‬ ‫و فعالیت های اقتصادی و تجاری در راستای ایجاد زیرساخت‬ ‫مالیات الکترونیکی‪ ،‬تحقق اهداف دولت الکترونیکی و اقتصاد‬ ‫ مقاومتی‪ ،‬ایجاد عدالت نسبی مالیاتی‪ ،‬مدیریت جریان مالی‪،‬‬ ‫توسعه و تقویت ابعاد کنترلی و نظارتی در نظام مالیاتی می باشد‪.‬‬ ‫اولین وظیفه مشموالن ثبت نام در سامانه مودیان است‪ .‬طبق‬ ‫ماده ‪ ۲‬این قانون‪ ،‬کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی‬ ‫که سازمان مقرر می کند‪ ،‬نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان‬ ‫اقدام کنند‪ .‬خرده فروشی ها و واحدهای صنفی که مستقیما با‬ ‫مصرف کننده نهائی ارتباط دارند‪ ،‬عالوه بر عضویت در سامانه‬ ‫مودیان‪ ،‬موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می باشند‪ .‬استفاده‬ ‫از پایانه فروشگاهی برای مودیانی که مستقیما با مصرف کننده‬ ‫نهائی ارتباط ندارند‪ ،‬الزامی نیست; اما مودیان مزبور موظفند کلیه‬ ‫صورتحساب های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند‪ ،‬از‬ ‫طریق سامانه مودیان صادر کنند‪ .‬همچنین طبق ماده ‪ ۱۰‬قانون‬ ‫مذکور‪ ،‬اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب یا حساب های‬ ‫بانکی و شناسه یکتای دستگاه های کارتخوان بانکی یا‬ ‫درگاه های پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی‬ ‫خود را به سازمان اعالم کنند‪ .‬در موارد استفاده از حساب بانکی‬ ‫یا دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه های پرداخت الکترونیکی‬ ‫جدید‪ ،‬اشخاص مشمول مکلفند اطالعات انها را بالفاصله از‬ ‫طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان به سازمان اعالم کنند‪.‬‬ ‫ثبت معامالت توسط مشموالن یکی از مهم ترین تکالیف انان‬ ‫است‪ ،‬بر اساس ماده ‪ ۵‬فرایند کلی ثبت معامالت و محاسبه‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مودیان به صورت زیر است‪:‬‬ ‫الف ـ صورتحساب الکترونیکی‪ ،‬توسط فروشنده از طریق‬ ‫سامانه مودیان صادر می شود‪ .‬در مورد مودیانی که مستقیما‬ ‫با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند‪ ،‬عملیات ثبت فروش و‬ ‫صدور صورتحساب الکترونیکی‪ ،‬توسط پایانه فروشگاهی انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب ـ در صورتی که خریدار‪ ،‬مصرف کننده نهائی نبوده و‬ ‫خود عضو سامانه مودیان باشد‪ ،‬صورتحساب الکترونیکی صادر‬ ‫شده توسط فروشنده‪ ،‬به صورت خودکار به کارپوشه وی در‬ ‫سامانه مودیان منتقل می شود و به عنوان اعتبار مالیاتی برای‬ ‫او منظور می شود‪.‬‬ ‫تبصره ـ مودیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت سی روز از‬ ‫تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مودیان نسبت‬ ‫به اعالم پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام کنند‪.‬‬ ‫عدم اظهار نظر ظرف مدت مذکور به منزله تایید صورتحساب‬ ‫مربوطمی باشد‪.‬‬ ‫پ ـ در پایان هر دوره سه ماهه‪ ،‬بدهی مالیات بر ارزش‬ ‫افزوده مودی که عبارت است از مابه التفاوت مالیات فروش و‬ ‫مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی در طول دوره‪ ،‬طبق مقررات‬ ‫توسط سامانه محاسبه می شود‪ .‬در صورتی که مالیات فروش‬ ‫مودی بیشتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد‪ ،‬مودی‬ ‫موظف است مابه التفاوت را به ترتیبی که سازمان مقرر‬ ‫می کند‪ ،‬به حساب سازمان واریز کند‪ .‬متقابال در صورتی که‬ ‫مالیات فروش مودی کمتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی‬ ‫باشد‪ ،‬سازمان موظف است با رعایت ترتیبات قانونی مربوطه‬ ‫مابه التفاوت را به مودی مسترد کند‪.‬‬ ‫ت ـ پس از اتمام مواعد مقرر در ماده (‪ )۳‬این قانون‪ ،‬ماموران‬ ‫مالیاتی جز در مواردی که در این قانون اجازه داده شده‪ ،‬نباید‬ ‫در تشخیص بدهی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص مشمول‬ ‫دخالتکنند‪.‬‬ ‫ث ـ به منظور تکمیل اطالعات سازمان در خصوص‬ ‫مودیانی که عضو سامانه مودیان نبوده یا بدون صدور‬ ‫صورتحساب الکترونیکی اقدام به فروش می کنند‪ ،‬سامانه‬ ‫مودیان باید به گونه ای طراحی شود که مودی بتواند خریدهای‬ ‫خود را که فروشنده برای انها صورتحساب الکترونیکی صادر‬ ‫نکرده است‪ ،‬به سازمان اطالع دهد‪.‬‬ ‫یکی دیگر از وظایف مشموالن گزارش اختالل یا‬ ‫توقف استفاده از پایانه های فروشگاهی است‪ .‬طبق ماده‪۱۲‬‬ ‫این قانون اشخاص مشمول مکلفند در صورتی که امکان‬ ‫صدور صورتحساب الکترونیکی به دلیل بروز حادثه یا نقص‬ ‫فنی فراهم نباشد مراتب را تا پایان روز اداری بعد‪ ،‬از طریق‬ ‫کارپوشه خود در سامانه مودیان یا به هر طریق دیگری که‬ ‫سازمان اعالم می کند‪ ،‬حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد‬ ‫ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعالم کنند و تا زمان امکان پذیر‬ ‫شدن صدور صورتحساب الکترونیکی‪ ،‬فروش های خود را به‬ ‫ترتیبی که سازمان به موجب دستورالعملی مقرر می کند‪ ،‬ثبت‬ ‫و صورتحساب های صادره را به سازمان ارسال کنند‪ .‬همچنین‬ ‫بر اساس ماده ‪ ۱۳‬در صورتی که به هر دلیل اعم از تعطیلی‬ ‫(موقت یا دائم) و یا انحالل واحد کسب وکار‪ ،‬بهره برداری از‬ ‫پایانه فروشگاهی به طور موقت یا دائم متوقف شود‪ ،‬اشخاص‬ ‫مشمول مکلفند مراتب را ظرف مدت ده روز از توقف‬ ‫بهره برداری از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان حسب‬ ‫مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی‬ ‫اعالم کنند‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫تیم اقتصادی دولت تکمیل شد‬ ‫اغاز گام های منسجم برای رفع چالش های اقتصادی‬ ‫ترکیب تیم اقتصادی دولت سیزدهم با انتخاب رییسان‬ ‫کل بانک مرکزی‪ ،‬سازمان بورس و سازمان مالیاتی در‬ ‫روزهای اخیر‪ ،‬نهایی شد؛ تیمی یکپارچه‪ ،‬جوان و باتجربه‬ ‫که نوید اتخاذ سیاست های واقع بینانه و جسورانه برای حل‬ ‫چالش های اقتصادی را می دهد‪ ،‬چیزی که بیش از هر امر‬ ‫دیگری نیاز امروز اقتصاد کشور است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬تعیین ترکیب تیم اقتصادی دولت‬ ‫سیزدهم به مراحل پایانی خود نزدیک شده به طوری که‬ ‫در روزهای اخیر‪ ،‬رییس کل بانک مرکزی‪ ،‬رییس سازمان‬ ‫بورس و اوراق بهادار‪ ،‬رییس صندوق توسعه ملی و رییس‬ ‫سازمان امور مالیاتی نیز انتخاب شدند‪ .‬پیش از این سایر‬ ‫مردان اقتصادی دولت مشخص شده بودند‪.‬‬ ‫پیش تر‪« ،‬محمد مخبر» به عنوان معاون اول رییس‬ ‫جمهوری و مسول هماهنگی اقتصادی میان وزرا‪« ،‬مسعود‬ ‫میرکاظمی» به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه‪« ،‬فرهاد‬ ‫رهبر» به عنوان دستیار اقتصادی رئیس جمهوری و «محسن‬ ‫رضایی» به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهوری و دبیر‬ ‫شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد‬ ‫اقتصادی دولت انتخاب شده بودند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ۶‬روز بعد از برگزاری مراسم تحلیف نیز رییس‬ ‫جمهوری فهرست وزرای پیشنهادی خود را به مجلس‬ ‫شورای اسالمی تقدیم کرد و بعد از بررسی برنامه های وزیران‬ ‫پیشنهادی در کمیسیون های تخصصی‪ ،‬جلسه رای گیری‬ ‫برای رای اعتماد در سوم مهرماه برگزار شد و تمام هشت‬ ‫وزیر پیشنهادی اقتصادی توانستند در جلسه رای اعتماد‪ ،‬نظر‬ ‫موافق مجلس را جلب کنند‪.‬‬ ‫اعضای تیم اقتصادی دولت عالوه بر اینکه تجربه‬ ‫سال ها حضور در نهادهای اجرایی و سیاستگذاری اقتصادی‬ ‫را داشته اند‪ ،‬تقریبا از تعامل و یکپارچگی الزم هم برخوردار‬ ‫هستند که این موضوع می تواند به پیشبرد درست و هماهنگ‬ ‫سیاست های اقتصادی کمک کند‪ .‬تجربه دولت های گذشته‬ ‫نشان داد که عدم هماهنگی و یکپارچگی می تواند مشکل ساز‬ ‫شده و باعث بالتکلیفی و سردرگمی فعاالن اقتصادی شود‪.‬‬ ‫دولت سیزدهم در شرایطی مستقر شده است که‬ ‫معضالت و چالش های اقتصادی مانند کسری بودجه و تورم‬ ‫تداوم دارد‪ .‬در این راستا‪ ،‬رییس جمهوری بارها بر لزوم رفع‬ ‫کسری بودجه‪ ،‬حل مشکالت معیشتی اقشار اسیب پذیر‪،‬‬ ‫خنثی سازی تحریم ها‪ ،‬ایجاد رونق اقتصادی‪ ،‬حمایت از چرخه‬ ‫تولید‪ ،‬ایجاد اشتغال و توجه به اقشار محروم و عدالت تاکید‬ ‫کرده است که انتظار می رود تیم اقتصادی دولت در مسیر‬ ‫تحقق برنامه های ایت اهلل سید ابراهیم رییسی نسبت به رفع‬ ‫معضالت اقتصادی اقدام کرده و بسترهای رشد و توسعه‬ ‫اقتصادی کشور را فراهم کند‪.‬‬ ‫اکنون دو ماهی می شود که «سیدرضا فاطمی امین»‬ ‫با مدرک دکترای مدیریت راهبردی دانش وزارت صنعت‬ ‫معدون و تجارت را هدایت می کند‪ .‬از جمله سوابق اجرایی وی‬ ‫می توان به عضویت درهیات نمایندگان اتاق بازرگانی‪ ،‬معاون‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬رییس ستاد تحول صنایع و‬ ‫معادن و مشاور و مدیر سرمایه گذاری و مشارکت های استان‬ ‫قدس رضوی اشاره کرد‪ .‬اخرین سمت فاطمی امین‪ ،‬قائم‬ ‫مقام استان قدس رضوی بود که پیش از ان مدیرعامل‬ ‫سازمان اقتصادی استان قدس رضوی بوده است‪.‬‬ ‫جوان ترین وزیر کابینه اقتصادی دولت نیز «حجت اهلل‬ ‫عبدالملکی» وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی است که قبل‬ ‫از سکانداری وزارت تعاون‪ ،‬معاون اشتغال و خودکفایی کمیته‬ ‫امداد امام خمینی (ره) بود‪ .‬وی مدرک دکتری اقتصاد خود را‬ ‫از دانشگاه اصفهان گرفته و عضویت هیات علمی دانشگاه‬ ‫امام صادق (ع) را در کارنامه کاری خود دارد‪.‬‬ ‫«جواد اوجی» هم دارای مدرک تحصیلی مهندسی نفت‬ ‫از دانشگاه صنعت نفت اهواز است که در دولت دهم‪ ،‬معاون‬ ‫وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران بود و ‪ ۲‬ماهی‬ ‫می شود که سکانداری وزارت نفت را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫«عیسی زارع پور» نیز که توانست به عنوان وزیرارتباطات‬ ‫و فناوری اطالعات دولت سیزدهم رای اعتماد مجلس را‬ ‫بگیرد‪ ،‬کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر‪ ،‬گرایش نرم افزار را‬ ‫در دانشگاه صنعتی شریف گذرانده و دکتری علوم و مهندسی‬ ‫کامپیوتر خود را از دانشگاه نیوساوث ولز استرالیا دریافت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫«رستم قاسمی» که سابقه ‪ ۲‬ساله سکانداری وزارت نفت‬ ‫را در دولت دهم در کارنامه کاری خود دارد اکنون دو ماه است‬ ‫که در ساختمان دادمان در وزارت راه و شهرسازی مشغول‬ ‫فعالیت است‪.‬‬ ‫«علی اکبر محرابیان» که در شهریور ‪ ۱۳۸۸‬به کابینه دوم‬ ‫احمدی نژاد با عنوان وزیر صنایع و معادن راه یافت و تا سال‬ ‫‪ ۱۳۹۰‬که این وزارتخانه با وزارت بازرگانی ادغام شد‪ ،‬عهده‬ ‫دار این مسئولیت بود‪ .‬اکنون وزارت نیرو را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫«سید جواد ساداتی نژاد» وزیر جهاد کشاورزی که عضو‬ ‫هیات علمی دانشگاه تهران است‪ ،‬پیش از این ریاست‬ ‫کمیسیون کشاورزی‪ ،‬اب و منابع طبیعی را در مجلس یازدهم‬ ‫برعهده داشت‪.‬‬ ‫«احسان خاندوزی» نیز انتخاب رییسی برای وزارت‬ ‫امور اقتصادی و دارایی بود که توانست رای اعتماد مجلس‬ ‫را بگیرد‪ .‬وی توانست به عنوان یکی از مهم ترین مردان‬ ‫اقتصادی دولت به وزارت اقتصاد و دارایی راه پیدا کند‪.‬‬ ‫ایت اهلل دکتر سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری قبل از‬ ‫تقدیم فهرست وزرای پیشنهادی به مجلس‪ ،‬با صدور حکمی‬ ‫سید مسعود میرکاظمی را به سمت معاون رییس جمهوری و‬ ‫رییس سازمان برنامه و بودجه کشور منصوب کرد تا دخل و‬ ‫خرج دولت را به وی سپرده باشد‪.‬‬ ‫سید مسعود میرکاظمی‪ ،‬متولد ‪ ۱۳۳۹‬تهران دارای‬ ‫مدرک تحصیلی دکتری مهندسی صنایع است و پیش از‬ ‫این مسئولیت هایی همچون وزیر نفت در دولت نهم و رئیس‬ ‫سازمان اوپک (‪ ،)۲۰۱۱‬وزیر بازرگانی در دولت دهم‪ ،‬نماینده‬ ‫تهران در مجلس نهم و رئیس کمیسیون انرژی مجلس‪،‬‬ ‫عضو هیات امنای بنیاد بهره وری موقوفات استان قدس‬ ‫رضوی‪ ،‬عضو و رئیس هیات مدیره سازمان اقتصادی رضوی‪،‬‬ ‫رئیس مرکز مطالعات بنیادی انقالب اسالمی‪ ،‬رئیس دانشگاه‬ ‫شاهد‪ ،‬رئیس مرکز مطالعات لجستیک و مدیرعامل سازمان‬ ‫اتکا را برعهده داشته است‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری همچنین نیمه اول مهرماه به پیشنهاد‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران‪« ،‬علی‬ ‫صالح ابادی» را به سمت رئیس کل بانک مرکزی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران منصوب کرد‪ .‬رئیس جمهوری پس از انتخاب‬ ‫رئیس کل جدید بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نقش بانک‬ ‫مرکزی در حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم بسیار اساسی‬ ‫است‪ ،‬از رئیس جدید خواست تا به صورت جدی بر عملکرد‬ ‫بانک ها نظارت دقیق و نه نظارت توصیه ای داشته باشد‪.‬‬ ‫ایت اهلل رییسی از انجایی که امکانات و پول زیادی در‬ ‫اختیار بانک مرکزی قرار دارد از سکاندار جدید بانک مرکزی‬ ‫نیز خواست با نظارت جدی و دقیق بر نظام بانکی کشور‪،‬‬ ‫حفظ منافع ملت را اساس کار خود قرار دهد و به خاطر هیچ‬ ‫منفعتی در مقابل منفعت ملت‪ ،‬کشور‪ ،‬ارزش پول ملی و منافع‬ ‫اساسی کوتاه نیایید‪.‬‬ ‫روز چهارشنبه «مجید عشقی» رییس جدید سازمان‬ ‫بورس و اوراق بهادار به عنوان اخرین نفرات اقتصادی دولت‬ ‫سیزدهم انتخاب و وارد تیم اقتصادی دولت سیزدهم شد‪ .‬وی‬ ‫دانش اموخته رشته مدیریت از دانشگاه امام صادق است و‬ ‫طی چند سال قائم مقام مدیرعامل شرکت بورس کاال بوده‬ ‫است و سوابق مختلفی را در کارنامه فعالیت خود به ثبت‬ ‫رسانده است‪ .‬وزیر امور اقتصادی و دارایی اعالم کرد که‬ ‫مطالبه ما در شورای عالی بورس این است که برنامه ها به‬ ‫شکل زمان بندی شده انجام شود‪.‬‬ ‫وی ماموریت رئیس جدید سازمان بورس را تالش برای‬ ‫حرکت کردن تمام تنظیم گری ها و مقررات داخل بازار به‬ ‫سمت عادالنه شدن و پاسخگو شدن کل بازار اعالم کرد‪.‬‬ ‫هئیت وزیران همچنین «داود منظور» را به پیشنهاد‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران به‬ ‫عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تعیین کرد‪ .‬داود‬ ‫منظور ‪ ۵۷‬ساله‪ ،‬متولد تهران و دارای مدرک تحصیلی‬ ‫دکتری علوم اقتصادی‪ ،‬گرایش اقتصاد سنجی و اقتصاد‬ ‫بخش عمومی از دانشگاه تهران (‪ )۱۳۷۹‬است‪.‬‬ ‫سید ابراهیم رئیسی هم چنین در حکمی «مهدی‬ ‫ل به سمت مدیرعاملی صندوق‬ ‫غضنفری» را به مدت ‪ ۵‬سا ‬ ‫توسعه ملی منصوب کرد‪ .‬تبدیل بخشی از دارایی های‬ ‫حاصل از فروش فراورده های نفتی و گازی به ثروت های‬ ‫ماندگار مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز صیانت از‬ ‫سهم نسل های اینده از جمله انتظارات مدنظر رییس دولت‬ ‫سیزدهم از غضنفری است‪.‬‬ ‫افتتاحمرکزپایشسالمت‬ ‫و طب کار ذوب اهن اصفهان‬ ‫مراسم افتتاحیه مرکز پایش سالمت و طب کار ذوب‬ ‫اهن اصفهان واقع در بیمارستان شهید مطهری با حضور‬ ‫منصور یزدی زاده‪ ،‬مدیرعامل و جمعی از مسئولین این‬ ‫شرکت در سالن اجتماعات بیمارستان مذکور برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش اصفهان امروز‪ ،‬مدیرعامل ذوب اهن اصفهان‬ ‫به همراه مهرداد توالئیان معاون بهره برداری‪ ،‬مهدی نصر‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه‪ ،‬مهدی بهرامی معاون پشتیبانی‬ ‫و خدمات اجتماعی‪ ،‬احمد اکبری معاون سرمایه های انسانی‬ ‫و توسعه مدیریت‪ ،‬محمد جعفر صالحی معاون خرید‪،‬‬ ‫احمد سلیمی معاون مالی و اقتصادی‪ ،‬علیرضا رضوانیان‬ ‫رئیس کمیسیون معامالت شرکت‪ ،‬علیرضا اجدانی رئیس‬ ‫بیمارستان شهید مطهری و دیگر مسئولین این بیمارستان‬ ‫ضمن افتتاح مرکز پایش سالمت و طب کار از مراحل نهایی‬ ‫راه اندازی بخش ‪ MRI‬و سنگ شکن در بیمارستان شهید‬ ‫مطهری بازدید کردند‪.‬‬ ‫یزدی زاده در حاشیه این مراسم گفت‪ :‬مرکز پایش‬ ‫سالمت و طب کار شرکت ذوب اهن با مبنا قرار دادن‬ ‫پیشگیری که مقدم بر درمان است‪ ،‬تاسیس شده و تالش‬ ‫می کند با پایش سالمت کارکنان‪ ،‬پیش بینی الزم در‬ ‫خصوص وضعیت سالمت ان ها و بیماری های احتمالی را‬ ‫ارائه دهد تا افراد بتوانند نسبت به پیشگیری اقدام نمایند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای خانواده های ذوب اهنی این موضوع‬ ‫اهمیت ویژه ای دارد که بدانند کارکنان ذوب اهن اصفهان‬ ‫به جهت حفظ سالمتی‪ ،‬تحت مراقبت هستند و اقدامات‬ ‫الزم نه تنها برای درمان‪ ،‬بلکه جهت پیشگیری از بیماری و‬ ‫مشکالت جسمی جهت انها انجام می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان اظهار داشت‪ :‬پایش‬ ‫سالمت در فاز اول برای کارکنان ذوب اهن اصفهان و‬ ‫سپس برای کل اعضاء خانواده بزرگ این مجتمع عظیم‬ ‫صنعتی اجرا می شود‪.‬‬ ‫یزدی زاده همچنین با اشاره به پیشرفت مطلوب پروژه‬ ‫راه اندازی بخش ‪ MRI‬و سنگ شکن گفت‪ :‬با توجه به این‬ ‫که راه اندازی این پروژه ها هزینه زیادی دارد‪ ،‬لذا از توانایی‬ ‫بخش خصوصی در این امر استفاده شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این که تا دو ماه اینده این بخش به‬ ‫بهره برداری می رسد‪ ،‬افزود‪ :‬شهرستان لنجان فاقد امکانات‬ ‫بدرختیصنعتیسمیرم‬ ‫خریدتضمینیسی ‬ ‫تا پایان مهر ادامه دارد‬ ‫معاون فنی و اجرایی مدیریت جهاد کشاورزی سمیرم گفت‪:‬‬ ‫خرید تضمینی سیب درختی درجه ‪ ۳‬یا صنعتی‪ ،‬سمیرم از ‪۲۱‬‬ ‫مهرماه اغاز شده و تا پایان همین ماه ادامه دارد‪.‬‬ ‫مصطفی طایی در گفتگو با ایرنا‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬چهار مرکز‬ ‫خرید در چهار بخش از شهرستان سمیرم سیب های درجه ‪۳‬‬ ‫باغداران را تحویل می گیرند و باغداران باید محصول خود را در‬ ‫بسته بندی نایلونی و نه فله ای به مراکز خرید ارائه کنند که تعداد‬ ‫میوه سیب در یک کیلوگرم ان حداکثر ‪ ۱۵‬عدد در هر کیلو باشد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬نرخ خرید تضمینی سیب درختی ‪ ۱۴‬هزار و ‪۶۰۸‬‬ ‫ریال اعالم شده و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نیز این‬ ‫قیمت را تایید کرده است‪.‬‬ ‫طایی خاطرنشان کرد‪ :‬سایر مشخصات محصول خریداری‬ ‫ شده از کشاورز و باغدار در اطالعیه و بنرهای جهاد کشاورزی‬ ‫و تعاون روستایی در رسانه های مختلف‪ ،‬نیز اطالع رسانی شده‬ ‫است‪.‬وی در رابطه به پیش بینی برداشت محصول سیب های‬ ‫درجه ‪ ،۲‬درجه یک و ممتاز این خطه‪ ،‬گفت‪ :‬حدود ‪ ۱۹۰‬تا ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار تن سیب درختی تا پایان مهرماه جاری از باغ های هر چهار‬ ‫بخش سمیرم برداشت می شود‪.‬‬ ‫معاون فنی جهاد کشاورزی سمیرم ادامه داد‪ :‬عمده سیب‬ ‫سمیرم از باغ های بخش پادنای بزرگ در دامنه دنا و زاگرس‬ ‫در حال برداشت است‪.‬‬ ‫به نظر می رسد امسال به دلیل خشکسالی و وارد شدن‬ ‫تنش ابی به درختان سیب حجم زیادی از سیب های تولیدی‬ ‫سمیرم به افت کیفیت روبرو شده و به عنوان سیب درجه سه‬ ‫محسوب شوند‪.‬حدود هشت هزار تُن سیب مرغوب از نوع گالب‬ ‫بهاره نیز اواسط تابستان امسال از باغ های این خطه کوهستانی‬ ‫برداشت شد‪.‬سردخانه های بزرگ چند هزار تُنی توسط ‪ ۲‬بازرگان‬ ‫بزرگ میوه در سمیرم احداث شده که هرسال بخش عمده ای‬ ‫از سیب های درختی باغداران این منطقه را نرخ گذاری کرده و‬ ‫می خرند‪.‬همچنین بتازگی سردخانه بزرگ ‪ ۱۴‬هزار تُنی دیگری‬ ‫نیز توسط همین تاجران در جنوب سمیرم اغاز بکار کرد‪.‬‬ ‫پیش از خشکسالی اخیر‪ ،‬درمجموع هرسال ‪ ۲۵۰‬تا ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار تُن انواع سیب درختی مرغوب از نوع گلدن‪ ،‬رد و گالب‬ ‫در شهرستان سمیرم تولید و روانه بازارهای صادراتی داخل و‬ ‫خارج کشور می شد‪.‬سمیرم دارای ‪ ۳۴‬هزار هکتار زمین زراعی و‬ ‫باغی‪ ۴۵۵ ،‬هزار هکتار عرصه ملی و ‪ ۳۳۰‬هزار هکتار مرتع و‬ ‫ل طبیعی است و در ‪ ۱۶۰‬کیلومتری جنوب استان اصفهان‬ ‫جنگ ‬ ‫واقع است‪.‬‬ ‫‪ MRI‬است که به لحاظ درمانی اهمیت ویژه ای دارد و لذا‬ ‫ایجاد این بخش در بیمارستان شهید مطهری بسیار ضروری‬ ‫بود‪ .‬همچنین مرکز سنگ شکن که هم در این منطقه وجود‬ ‫ندارد به زودی راه اندازی می شود و به خدمات این مرکز‬ ‫درمانی که کل منطقه را پوشش می دهد‪ ،‬اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس بیمارستان شهید مطهری نیز با اشاره به اینکه‬ ‫مرکز پایش سالمت و طب کار با هدف پیش بینی و‬ ‫پیشگیری از امراض و بیماری ها ایجاد شده‪ ،‬افزود‪ :‬در این‬ ‫مرکز‪ ،‬تست های نوینی نظیر انواع ازمایشات پیش بینی‬ ‫سرطان‪ ،‬تست های ژنتیک‪ ،‬تست های فوق تخصصی‬ ‫ساختار قامت و اشکاالت اسکلتی و عضالنی ایجاد شده‬ ‫و یک مرکز فوق تخصصی است که نظیری در استان‬ ‫اصفهان ندارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره این که این خدمات جهت خانواده بزرگ‬ ‫ذوب اهن اصفهان و مردم منطقه ارائه می شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در این مرکز عالوه بر پایش های استاندارد‪ ،‬ازمایش های‬ ‫شخصی سازی شده نیز انجام می شود و بر اساس نتایج‬ ‫این ازمایش ها‪ ،‬نحوه پیگیری به افراد اطالع رسانی شده و‬ ‫مشاوره های تخصصی الزم ارائه می شود‪.‬‬ ‫رئیس بیمارستان شهید مطهری از بنیاد برکت و به ویژه‬ ‫از شرکت سالمت الکترونیک برکت که در این راه همکاری‬ ‫و تعامل سازنده ای داشت‪ ،‬قدردانی نمود‪.‬‬ ‫‪ ٨۶‬درصد از سد زاینده رود خالی است‬ ‫سرپرسـت معاونـت حفاظـت و بهره بـرداری شـرکت‬ ‫اب منطقـه ای اسـتان گفت‪ :‬میـزان ذخیره سـد زاینده رود‬ ‫بعنـوان منبـع اصلـی تامین اب اسـتان اصفهـان با کاهش‬ ‫چشـمگیری روبروسـت و حـدود ‪ ٨۶‬درصـد ان خالیسـت‪.‬‬ ‫محمـود چیتیـان در گفت وگـو بـا ایرنـا مقـدار ذخیـره‬ ‫فعلی سـد زاینـده رود را ‪ ۱۹۶‬میلیون مترمکعـب اعالم کرد‬ ‫و افـزود‪ :‬ایـن رقم نشـان می دهـد که بخـش قابل توجه از‬ ‫حجـم ایـن مخـزن خالی اسـت و بـا توجـه به نیاز اسـتان‬ ‫بـه اب‪ ،‬راهـی جز کاهـش خروجی سـد نخواهیم داشـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬مقـدار ورودی و خروجـی از سـد بـه‬ ‫ترتیـب پنـج و ‪ ۱۹‬مترمکعب بر ثانیه اسـت و مقـدار ذخیره‬ ‫کنونـی نسـبت بـه میانگیـن بلندمـدت دسـتکم ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫کاهـش دارد‪.‬‬ ‫سرپرسـت معاونت حفاظـت و بهره برداری شـرکت اب‬ ‫منطقـه ای اصفهـان با اشـاره بـه اینکـه مقـدار بارش های‬ ‫ابتـدای سـال ابـی جـاری (مهـر ‪ )۱۴۰۰‬تاکنـون در‬ ‫سرشـاخه های زاینـده رود صفـر میلی متر بوده اسـت اظهار‬ ‫داشـت‪ :‬بـر اسـاس پیش بینی هـای هواشناسـی بارندگـی‬ ‫پاییـز امسـال نسـبت به گذشـته بسـیار کمتر خواهـد بود‪.‬‬ ‫چیتیـان بـا بیـان اینکـه وضعیت ذخیـره اب در اسـتان‬ ‫مناسـب نیسـت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬گذر از این شـرایط نامطلوب‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫بـا مشـارکت مـردم و تمامـی مصرف کننـدگان میسـر‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬هـم اسـتانی ها مصـرف بهینـه در پاییـز‬ ‫امسـال را جـدی بگیرنـد‪ ،‬ایـن بـه معنای مصـرف نکردن‬ ‫نیسـت بلکـه جلوگیـری از اقدامـات غیرضـروری ماننـد‬ ‫شستشـوی حیـاط و خـودرو‪ ،‬کاهش زمـان اسـتحمام و یا‬ ‫هـر فعالیـت دیگر بـرای برون رفت از این شـرایط ضروری‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫اسـتان اصفهـان یکـی از بدتریـن دوران خـود را از‬ ‫حیـث کمبـود منابع ابی پشـت سـر می گـذارد‪ ،‬زاینـده رود‬ ‫ماه هاسـت کـه خشک شـده و همیـن امر معضلات جدی‬ ‫همچـون خشـکی تـاالب بین المللـی گاوخونـی‪ ،‬تخریـب‬ ‫اثـار تاریخـی‪ ،‬انتشـار ریزگـرد‪ ،‬فرونشسـت زمیـن‪ ،‬توقـف‬ ‫کشـت و کار کشـاورزی‪ ،‬مـرگ درختـان و کمبـود اب‬ ‫اشـامیدنی را بـه وجـود اورده اسـت‪.‬‬ ‫سـد زاینـده رود به عنـوان یکـی از اصلی ترین سـدهای‬ ‫مرکـز کشـور و تامیـن کننـده اب شـرب‪ ،‬محیط زیسـت‪،‬‬ ‫کشـاورزی و صنعـت در منطقـه مرکـزی ایـران‪ ،‬در سـال‬ ‫‪ ۱۳۴۹‬بـا ظرفیـت ‪ ۱.۴‬میلیارد مترمکعب بهره برداری شـد‪،‬‬ ‫ایـن سـد قوسـی شـکل در‪ ۱۱۰‬کیلومتری غـرب اصفهان‬ ‫در شهرسـتان چادگان قـرار دارد‪.‬‬ ‫اغاز تعمیرات دوره ای‬ ‫واحدهای‪ 37/5‬مگاواتی‬ ‫نیروگاهاصفهان‬ ‫تعمیرات دوره ای واحدهای ‪ ۳۷.۵‬مگاواتی نیروگاه اصفهان به‬ ‫مدت ‪ ۷‬روز با هدف امادگی تولید پایدار انرژی الکتریکی در‬ ‫حال انجام است‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت‬ ‫تولید برق اصفهان‪ ،‬سید حسن فرزام مهر‪ ،‬مدیر دفتر مهندسی‬ ‫در تشریح خبر فعالیت های تعمیراتی واحدهای شماره ‪ 1‬و‬ ‫‪ 2‬بخاری نیروگاه اصفهان گفت‪ :‬این واحدها به ظرفیت هر‬ ‫یک ‪ ۳۷.۵‬مگاوات به منظور انجام تعمیرات بازدید دوره ای‬ ‫از شبکه سراسری تولید برق خارج شده است و هم اکنون‬ ‫تعمیرات ان با استفاده از تخصص متخصصان داخلی این‬ ‫نیروگاه در حال انجام است‪ .‬فرزام مهر افزود‪ :‬طبق برنامه‬ ‫پیش بینی شده این تعمیرات دوره ای عالوه بر فعالیت های‬ ‫برنامه ‪ ،CPM‬فعالیت های مهمی از قبیل تمیز نمودن داخل‬ ‫لوله های کلیه مبدل های حرارتی شامل کندانسور‪ ،‬کولرهای‬ ‫هیدروژن ژنراتور‪ ،‬کولرهای کلوز سیکل وکولرهای روغن‪،‬‬ ‫بازدید و تمیز نمودن داخل استخر برج خنک کن‪ ،‬ساماندهی‬ ‫تابلو توزیع مصارف مهم‪ ،‬روانکاری والو رابط بخار کمکی‪ ،‬رفع‬ ‫لیک داخلی از والو درین سوپر هیتر به طرف درتی تانک واحد‪،‬‬ ‫گاززدایی و تصفیه فیزیکی روغن ترانسفورماتور اصلی‪ ،‬رفع‬ ‫نشتی روغن از بوشینگهای ترانسفورماتور اصلی‪ ،‬رفع صدای‬ ‫غیر عادی از کوپلینگ الکتروموتور ژانگستروم‪ ،‬رفع لیک بخار‬ ‫از قسمت ساق الکتروماتیک والو و نصب ترانسدیوسر مگاوات‬ ‫و مگاوار لحظه ای بر روی ترانسفورماتور استیشن می باشد که‬ ‫اکنون از سوی متخصصان این نیروگاه در حال انجام است‪.‬‬ ‫گفتنی است برنامه های تعمیراتی واحدهای بخاری نیروگاه‬ ‫اصفهان طبق برنامه های پیش بینی شده به منظور امادگی‬ ‫برای تولید برق پایدار انجام می شود‪.‬‬ ‫مردم با فیبرنوری سرعت های‬ ‫چندگیگی را تجربه کنند‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت‪ :‬برنامه ما این است‬ ‫که در چهار سال اینده‪ ،‬به تک تک خانه های مردم‪ ،‬فیبر نوری‬ ‫ببریم و پروژه فیبر در منزل را اجرا کنیم که مردم سرعت های‬ ‫چندگیگی را تجربه کنند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬عیسی زارع پور‬ ‫در حاشیه بازدید از کنفرانس ظرفیت شبکه ملی اطالعات‬ ‫ توسعه پایدار زیرساخت ها‪ ،‬با بیان اینکه شبکه ملی به معنای‬ ‫قطع دسترسی به شبکه جهانی نیست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شبکه ملی‬ ‫اطالعات به این معناست که ما در داخل کشور یک شبکه‬ ‫پرظرفیت داشته باشیم که وقتی می خواهیم به ارتباطات‬ ‫بین الملل هم مرتبط شویم‪ ،‬حداکثر ظرفیت به کمک اید و‬ ‫مردم تجربه کاربری خوبی داشته باشند‪ .‬ازجمله اینکه برنامه‬ ‫ما در وزارت ارتباطات این است که در چهار سال اینده‪ ،‬به‬ ‫تک تک خانه های مردم‪ ،‬فیبر نوری ببریم و پروژه فیبر در‬ ‫منزل را اجرا کنیم که مردم سرعت های چندگیگی را تجربه‬ ‫ی درباره نقش بخش خصوصی در ظرفیت های‬ ‫کنند‪ .‬و ‬ ‫شبکه ملی اطالعات توضیح داد‪ :‬ما ظرفیت های بسیار‬ ‫خوبی در تولید محصوالت مرتبط با حوزه ارتباطات در کشور‬ ‫داریم‪ .‬از تجهیزات انتهایی مثل مودم گرفته تا تجهیزات‬ ‫شبکه انتقال‪ ،‬انواع سوئیچ های مخابراتی و نوری‪ ،‬تجهیزات‬ ‫الیه های مختلف تا راه اندازی دیتاسنتر‪ ،‬ظرفیت زیادی‬ ‫در کشور وجود دارد که می توان برای توسعه شبکه ملی‬ ‫اطالعات و افزایش افزایش کیفیت ارتباطات استفاده کرد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬محصوالت ما هیچ نقصی نسبت به نمونه های‬ ‫مشابه خارجی ندارند و ما امکان صادرات این محصوالت را‬ ‫هم به خارج از کشور داریم که باید برنامه ریزی های مناسبی‬ ‫توسط دستگاه های متوالی ازجمله وزارتخانه های ارتباطات‪،‬‬ ‫صمت و اقتصاد صورت گیرد که ما شاهد حضور محصوالت‬ ‫ایرانی در بازار خارجی باشیم‪ .‬البته همین االن هم در بعضی‬ ‫از کشورهای همسایه از این محصوالت استفاده می شود‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خاطرنشان کرد‪ :‬شبکه‬ ‫ملی اطالعات یک طرح بزرگ است که بخش هایی از ان‬ ‫در هشت سال گذشته انجام شده اما اگر بخواهیم ابالغیات‬ ‫شورای عالی فضای مجازی درباره شبکه ملی اطالعات‬ ‫و مصوبه سال گذشته شورا درباره طرح کالن شبکه ملی‬ ‫اطالعات که ‪ ۵۳‬کالن پروژه تعریف شده و حدود هفت‬ ‫پروژه در حوزه وزارت ارتباطات است را مبنا قرار دهیم‪ ،‬شاید‬ ‫نزدیک به ‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۰‬درصد پیشرفت داشته باشد‪ .‬اینجا افق‬ ‫را سال ‪ ۱۴۰۴‬گذاشتند و ما تالشمان این است که ظرف دو‬ ‫تا حداکثر سه سال اینده‪ ،‬شبکه ملی اطالعات را به شکل‬ ‫کامل محقق کنیم‪ .‬زارع پور با بیان اینکه پروژه فیبر نوری به‬ ‫منازل‪ ،‬یک کار سخت و پیچیده است‪ ،‬افزود‪ :‬مخصوصا در‬ ‫شهرهای بزرگ که کنده کاری و رساندن فیبر به همه نقاط‬ ‫کار سختی است اما نیاز به یک عزم ملی دارد که من ان‬ ‫را در دولت سیزدهم می بینم که این اتفاق رخ دهد‪ .‬همه‬ ‫تجهیزات شبکه ملی اطالعات در داخل کشور وجود دارد‪،‬‬ ‫ما فیبر نوری را هم از خارج از کشور وارد می کردیم اما حاال‬ ‫در کشور تولید و حتی به خارج صادر می شود؛ اما ما مشکل‬ ‫خودناباوری داریم‪ .‬مخصوصا به الیه های مدیریتی توصیه‬ ‫می شود که این نمایشگاه ها و کارخانه ها را ببینند که جوانان‬ ‫ما می توانند اینده درخشانی برایمان در این حوزه رقم بزنند‪.‬‬ ‫ی با اشاره به بررسی طرح حمایت از کاربران مجازی در‬ ‫و ‬ ‫مجلس‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ما یک نماینده معرفی کردیم و حضور‬ ‫فعالی برای ارتقا این طرح خواهیم داشت‪ .‬البته هنوز چیزی‬ ‫مکتوب نشده و طبق مصوبه مجلس قرار است کارگروه‬ ‫ویژه ای از نمایندگان کمیسیون های مختلف تشکیل شود‬ ‫تا برای دغدغه نمایندگان طرحی تهیه و پیش نویس اولیه‬ ‫را تکمیل کنند‪ ،‬زیرا ما معتقدیم این طرح عالوه بر نقاط‬ ‫قوت‪ ،‬نقاط چالش برانگیزی دارد که حتما باید به انها توجه‬ ‫شود‪ .‬وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد‪ :‬ما نظرات‬ ‫جدی نسبت به این طرح داریم و با توجه به فضای همراهی‬ ‫و نخبگانی که در مجلس وجود دارد و با همکاری نمایندگان‬ ‫می توانیم در عین حال که فضای مجازی را نظام مندتر و‬ ‫قانونمندتر از گذشته می کنیم‪ ،‬از این فرصت برای پیشرفت‬ ‫کشور به صورت حداکثری استفاده کنیم‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شنبه | ‪ 24‬مهر ‪ | 1400‬ســـال پانزدهم | شـــمــاره ‪4188‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫‪7‬‬ ‫اسکوچیچتماشاگرویژه‬ ‫دیدار سپاهان با نساجی‬ ‫جدال حساس سپاهان با نیروی‬ ‫زمینی در لیگ هندبال‬ ‫دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با‬ ‫حضور در کمپ الیاف‪ ،‬نظاره گر دیدار دوستانه سپاهان‬ ‫و نساجی است‪ .‬تیم های فوتبال نساجی و سپاهان در‬ ‫اخرین دیدار دوستانه خود پیش از اغاز فصل جدید‬ ‫رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران‪ ،‬در استادیوم الیاف‬ ‫تهران به مصاف هم رفتند تا اخرین ارزیابی ها را از‬ ‫سطح کیفی تیم هایشان به عمل بیاورند‪ .‬این دیدار یک‬ ‫مهمان ویژه نیز داشت‪ .‬دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم‬ ‫ملی فوتبال ایران ‪ 24‬ساعت پس از دیدار حساس برابر‬ ‫کره جنوبی و کسب نتیجه تساوی در این مسابقه‪ ،‬راهی‬ ‫کمپ الیاف شد تا دیدار دو تیم را از نزدیک به تماشا‬ ‫بنشیند‪ .‬اسکوچیچ که ‪ 90‬دقیقه حساس و پراسترس را‬ ‫مقابل کره جنوبی پشت سر گذاشت‪ ،‬باوجود برتری در‬ ‫این مسابقه و دوبار به لرزه دراوردن تیر دروازه کره ای ها‪،‬‬ ‫با یک امتیاز زمین بازی را ترک کرد اما بااین وجود او‬ ‫موفق شد صدرنشینی گروه نخست را حفظ کند‪ .‬تیم‬ ‫ملی ایران باید یک ماه دیگر و در تاریخ ‪ 20‬ابان به‬ ‫مصاف لبنان برود‪ .‬از همین روی‪ ،‬اسکوچیچ کار نظارت‬ ‫بر بازی های داخلی را از دیدار دوستانه سپاهان و نساجی‬ ‫اغاز کرده تا تیمش را برای دورهای پنجم و ششم از‬ ‫مرحله مقدماتی جام جهانی اماده کند‪.‬‬ ‫تیم های صدرنشین لیگ برتر هندبال مردان در دور سوم‬ ‫مســابقات دور رفت به مصاف یکدیگر خواهند رفت‪ .‬دور‬ ‫ســوم از دور رفت رقابت های لیگ برتر هندبال مردان قرار‬ ‫اســت از امروز در تهران اغاز شود‪ .‬در این دور از مسابقات‬ ‫‪ ۱۰‬دیدار برگزار خواهد شــد که در حساس ترین دیدار این‬ ‫هفته تیم صدرنشــین نیروی زمینی شهید شاملی کازرون‬ ‫به مصاف تیــم رده دومی فوالد مبارکه ســپاهان خواهد‬ ‫رفت‪ .‬این دو تیم که هر دو هشــت امتیازی هستند و برای‬ ‫قرارگرفتن در صدر جدول باهم رقابت خواهند کرد‪ .‬سی و‬ ‫چهارمین دوره از مسابقات هندبال لیگ برتر هندبال مردان‬ ‫با حضور ‪ ۱۰‬تیم و به صورت متمرکز از اواســط مرداد و در‬ ‫ســالن هندبال فدراسیون اغازشده اســت‪ .‬در حال حاضر‬ ‫تیم های نیروی زمینی شهید شاملی کازرون‪ ،‬فوالد مبارکه‬ ‫ســپاهان و ذوب اهن اصفهان سه تیم اول جدول رده بندی‬ ‫این مسابقات هستند‪ .‬محمدرضا رجبی سرمربی تیم هندبال‬ ‫نیروی زمینی شهید شاملی کازرون درباره دیدار مقابل فوالد‬ ‫مبارکه سپاهان گفت‪ :‬در این دور به مصاف فوالد مبارکه که‬ ‫از تیم های ریشه دار در لیگ هندبال است خواهیم رفت‪ .‬این‬ ‫تیم همیشه در لیگ جایگاه داشته و مدعی است‪ .‬امسال هم‬ ‫با یارگیری که کرد ه جزو تیم های خوب در لیگ است‪ .‬این‬ ‫بازی خیلی زیبا خواهد بود‪ .‬تیم ما هم با مهره هایی که دارد و‬ ‫با نتایجی که تاکنون کسب کرده جزو تیم های مدعی است‪.‬‬ ‫هر دو تیم می ایند تا نتیجه را به نفع خود تمام کنند‪ .‬ما تمام‬ ‫تالش خود را می کنیم که بازی خوب و قابل قبولی را ارائه‬ ‫دهیم‪ .‬اول باید بتوانیم هندبال خوبی را به نمایش بگذاریم و‬ ‫بعد نتیجه الزم را هم بگیریم‪ .‬از سوی دیگر مجید رحیمی‬ ‫زاده ســرمربی فوالد مبارکه ســپاهان درباره بازی تیمش‬ ‫مقابل شاملی گفت‪ :‬شاملی تیم خوبی است و در سال های‬ ‫اخیر جایگاه خوبی داشته است‪ .‬این تیم به واسطه ارتباط با‬ ‫نیروی زمینی بازیکنان سرباز را جذب کرده که به نظر من‬ ‫این موضوع پتانسیل خوبی اســت‪ .‬به هرحال بازی مقابل‬ ‫صدرنشین سخت خواهد بود‪ .‬ما تمام تالش خود را می کنیم‬ ‫تا پیروز میدان شویم‪ .‬ان ها را انالیز کردیم و مسلما ان ها هم‬ ‫تیم ما را انالیز کرده اند‪ .‬بازیکنان هر دو تیم با تمام قدرت به‬ ‫زمین می ایند و امیدوارم شاهدبازی زیبا و بدون حاشیه باشیم‬ ‫تا همه از دیدن ان لذت ببرند‪.‬‬ ‫نقش جدید محرم برای‬ ‫فرشاد احمدزاده‬ ‫فرشاد احمدزاده در دیدار برابر نساجی مازندران برای‬ ‫دقایقی در پست دفاع چپ مورداستفاده قرار گرفت‪.‬‬ ‫رفته رفته به هفته های اغاز دوباره لیگ برتر نزدیک‬ ‫می شویم و تیم ها اخرین دیدارهای دوستانه خود برای‬ ‫حضور منسجم در مسابقات را برگزار می کنند‪ .‬در همین‬ ‫راستا عصر روز چهارشنبه گذشته تیم فوتبال سپاهان‬ ‫پس از برگزاری اردویی یک هفته ای در تهران‪ ،‬اخرین‬ ‫دیدار دوستانه خود را پیش از اغاز لیگ مقابل نساجی‬ ‫مازندران برگزار کرد‪ .‬دیداری که با تساوی یک بریک‬ ‫خاتمه یافت‪ .‬یکی از نکات جالب توجه این مسابقه‬ ‫حضور فرشاد احمدزاده در پست دفاع چپ بود و محرم‬ ‫نویدکیا در شرایطی که طی نیمه اول از داود رجبی و‬ ‫امید نورافکن در پست دفاع چپ بازی گرفته بود‪ ،‬در‬ ‫‪ 20‬دقیقه پایانی عملکرد فرشاد احمدزاده را در پست‬ ‫دفاع چپ مورد ارزیابی قرارداد تا در هفته های حساس‬ ‫و فشرده لیگ برتر اگر نیاز شد‪ ،‬یک بازیکن چپ پا‬ ‫در اختیار داشته باشد‪ .‬احمدزاده البته خاطره زیاد خوشی‬ ‫از حضور در پست دفاع چپ ندارد و دیدار رفت برابر‬ ‫استقالل در لیگ شانزدهم در این پست به میدان رفت و‬ ‫شاگردان علیرضا منصوریان موفق شدند با نتیجه سه بر‬ ‫دو در ان مسابقه به پیروزی دست پیدا کنند‪.‬‬ ‫مالقاتنامحسوسقلعه نویی‬ ‫باسپاهانی ها‬ ‫امیر قلعه نویی سرمربی تیم فوتبال گل گهر یکی‬ ‫از تماشاگران ویژه نبرد سپاهان و نساجی مازندران‬ ‫بود‪ .‬سپاهان اخرین دیدار تدارکاتی جدی خود را پیش‬ ‫از شروع رقابت های لیگ برتر در دوره بیست ویک در‬ ‫ورزشگاه الیاف شهریار برگزار کرد و مقابل شاگردان‬ ‫الهامی در شرایطی که تا دقایق پایانی با یک گل پیش‬ ‫بود‪ ،‬با تساوی به کار خود خاتمه داد‪ .‬این دیدار طبق‬ ‫موافقت باشگاه گل گهر مثل بازی گذشته دو تیم که با‬ ‫پیروزی چهار بر یک سپاهان خاتمه یافت‪ ،‬در ورزشگاه‬ ‫الیاف که کمپ اختصاصی باشگاه گل گهر سیرجان است‪،‬‬ ‫برگزار شد و این فرصتی بود برای مربیان گل گهر که‬ ‫شرایط دو حریف خود در لیگ برتر را در استانه مسابقات‬ ‫با تماشای کیفیتی که دارند‪ ،‬ارزیابی کنند‪ .‬سعید الهویی‬ ‫این مسابقه را به طور کامل از روی سکوها تماشا کرد‪ ،‬اما‬ ‫امیر قلعه نویی که بسیاری از سپاهانی ها شاگردان سابق او‬ ‫به شمار می ایند‪ ،‬برای دقایقی این مسابقه تدارکاتی را در‬ ‫حالی تماشا کرد که رضا فتاحی سرپرست طالیی پوشان‬ ‫اصفهانی و علیرضا حقیقی دروازه بان فصل گذشته‬ ‫گل گهر که فصل جدید دوباره با پیراهن نساجی بازی‬ ‫خواهد کرد‪ ،‬او را همراهی می کردند‪.‬‬ ‫واکنش مهدی تارتار به حاشیه های خداحافظی کاپیتان ذوب اهن‬ ‫هیچ مشکلی با حدادی فر ندارم‬ ‫مهدی تارتار ســرمربی ذوب اهن درباره جدایی قاسم حدادی فر‬ ‫توضیحاتی را ارائه کرد‪ .‬هفته گذشــته قاسم حدادی فر پس از‬ ‫دو دهــه حضور در تیم فوتبال ذوب اهن‪ ،‬از این تیم خداحافظی‬ ‫کرد تا یکی از مهم ترین اتفاقات نقــل و انتقاالتی را رقم بزند‪.‬‬ ‫جدایی بازیکنی که سال ها کاپیتان این تیم بود اما حاال پس از سه‬ ‫مصدومیت شدید از ناحیه رباط صلیبی و در ‪ 38‬سالگی‪ ،‬جدایی اش‬ ‫از این تیم را قطعی کرد‪ .‬جدایی او‪ ،‬واکنش های بسیار زیادی را‬ ‫در بین طرفداران تیم سبزپوش اصفهانی ایجاد کرد‪ .‬طرفدارانی‬ ‫که برخی از ان ها با حدادی فر ذوب اهنی شــدند و حاال شــاید‬ ‫پایان فوتبال او را باور نمی کردند و اعتقاد داشتند که این اتفاق در‬ ‫مقطع کنونی نباید رخ دهد‪ .‬پس از پست اینستاگرامی حدادی فر‪،‬‬ ‫گروهی از هواداران تیم ذوب اهن نسبت به مهدی تارتار واکنش‬ ‫نشــان دادند و او را در این ماجرا مقصر دانستند‪ .‬در همین باره‬ ‫مهدی تارتار سرمربی کنونی ذوب اهن که هدایت این تیم را در‬ ‫وحید محمد زاده به دنبال شکایت از ذوب اهن‬ ‫مدافع پیشــین تیم فوتبال ذوب اهــن به خداحافظی‬ ‫قاسم حدادی فر واکنش نشان داد‪ .‬وحید محمدزاده درباره‬ ‫وضعیت الومینیوم اراک گفــت‪ :‬هرچند تیم ما کمی دیر‬ ‫تمریناتش را شروع کرد‪ ،‬ولی خوشبختانه تمرینات منظمی‬ ‫را انجام دادیم و اماده شروع لیگ برتر هستیم‪ .‬من هم از‬ ‫این انتخاب بســیار راضی هستم و از حضور در الومینیوم‬ ‫لذت می برم‪ .‬ما بازیکنانی باکیفیت و کادر فنی توانمندی‬ ‫داریم و مدیران باشگاه هم تالش می کنند تا تیم در ارامش‬ ‫کامل قرار داشــته باشــد‪ .‬وی پیرامون خداحافظی قاسم‬ ‫حدادی فر کاپیتان تیم ذوب اهن از این تیم خاطرنشــان‬ ‫کرد‪ :‬من چند ســال این افتخار را داشتم که با حدادی فر‬ ‫هم بازی باشم و در جریان خیلی از مسائل هستم‪ .‬او در این‬ ‫ســال ها خیلی خون دل خورد و همیشه تعصب و وفاداری‬ ‫خود را به ذوب اهن نشــان داد و حتی با مشکالتی روبه رو‬ ‫شد‪ ،‬ولی متاسفانه یک سری از افراد با رفتارهایشان حدادی‬ ‫فر را از ذوب اهن فــراری دادند و خداحافظی او برخالف‬ ‫میــل باطنی اش بود‪ .‬مدافع تیم فوتبال ذوب اهن اصفهان‬ ‫در فصل گذشــته همچنین اظهار داشت‪ :‬متاسفانه بعد از‬ ‫رفتن سعید اذری باشــگاه ذوب اهن سیر نزولی گرفت و‬ ‫هیچ چیز در این باشــگاه سر جایش نیست‪ .‬با اتفاقاتی که‬ ‫برای حدادی فر رخ داد حاال من خیلی خوشحالم که در این‬ ‫تیم نماندم‪ .‬محمدزاده درباره اینکه باشگاه ذوب اهن قصد‬ ‫خط و نشان امید نورافکن برای‬ ‫پرسپولیسی ها‬ ‫بازیکن ملی پوش تیم فوتبال سپاهان برای پرسپولیسی ها‬ ‫خط و نشان کشید‪ .‬امید نورافکن بعد از بازی دوستانه سپاهان‬ ‫عزت پورقاز و یک مصدومیت‬ ‫جزئی‬ ‫مصاف دوستانه سپاهان با نساجی در زمین الیاف‬ ‫تهران با نتیجه مساوی یک بریک به پایان رسید‪ .‬در‬ ‫این بازی عزت پورقاز که جز مدافعان کلیدی سپاهان‬ ‫به شمار می رود در ترکیب این تیم به میدان نیامد که‬ ‫مشخص شد علت عدم حضور وی در ترکیب سپاهان‬ ‫در این بازی به خاطر مصدومیت جزئی اش بود و با‬ ‫صالحدید محرم نوید کیا استراحت کرد تا زودتر برای‬ ‫حضور در میدان اماده شود‪ .‬سپاهان در هفته نخست‬ ‫بازی ها میزبان مس رفسنجان است و به نظر می رسد‬ ‫تا زمان برگزاری این بازی مدافع میانی سپاهان برای‬ ‫حضور در مسابقه اماده خواهد شد‪ .‬سپاهان فصل گذشته‬ ‫و در هفته های ابتدایی عملکرد خوبی در فاز دفاعی‬ ‫نداشت به طوری که تا هفته سیزدهم ‪ 17‬گل از حریفان‬ ‫دریافت کرده بود اما در ادامه و با بهبود دفاع تیمی شرایط‬ ‫سپاهان در فاز دفاعی خوب شد که یکی از دالیل هم‬ ‫بازگشت عزت پورقاز به ترکیب خط دفاعی تیم بود‪ .‬با‬ ‫برگزاری بازی دوستانه بین سپاهان با نساجی برنامه‬ ‫بازی های دوستانه سپاهان به پایان رسید و حاال این‬ ‫تیم با پیگیری تمرینات منظم خود برای بازی با مس‬ ‫رفسنجان اماده خواهد شد‪.‬‬ ‫لیگ بیست و یکم برعهده خواهد داشت‪ ،‬گفتگویی را با ورزش‬ ‫سه انجام داده که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬با تصمیم حدادی فر بــرای بازی مخالفتی‬ ‫نداشتم‬ ‫من روز اولی که قاسم را در باشگاه دیدم و با او صحبت کردم‪،‬‬ ‫از حضورش در تیم اســتقبال کردم و گفتم باتوجه به اینکه‬ ‫ســه بار رباط صلیبی پاره کردی و همچنین شرایط سنی ات‪،‬‬ ‫بیا کار مربیگری را در کنار ما اســتارت بزن‪ .‬قاسم گفت من‬ ‫می خواهم بازی کنم و شــرایطم خوب است‪ .‬من گفتم هیچ‬ ‫ایرادی ندارد و من هم مخالفتی ندارم‪ ،‬دو سه هفته تمرین کن‬ ‫تا من شرایطت را ببینم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬گفتم بیا و کنار تیم باش‬ ‫دو ســه هفته گذشت و حدادی فر در تمرینات حضور داشت‬ ‫که من او را کنار کشــیدم و بــا او درباره وضعیتش صحبت‬ ‫کردم‪ .‬همچنین گفتم که بیا مثل کریم باقری برای ذوب اهن‬ ‫باش‪ ،‬هــم کار مربیگری را اغاز می کنی و هم اینکه در بین‬ ‫بازیکنان انگیزه ایجاد می کنی و تیم را جمع می کنی و برای‬ ‫موفقیت تیم نقش پررنگ تری ایفا می کنی؛ این پیشنهاد را به‬ ‫تو می دهیم که این طور کنار تیم باشــی‪ .‬بعدازاین صحبت ها‬ ‫و وقتی کــه تیم در حال گرم کردن بود‪ ،‬قاســم حدادی فر با‬ ‫اقای پاشایی (مربی ذوب اهن) هماهنگ کرد و گفت که من‬ ‫می روم و تمرین نمی کنم و روحیه ام خوب نیســت‪ .‬بعدازان‬ ‫هم نزدیک دو هفته در تمرینات حضور نداشــت تا اینکه از‬ ‫تیم خداحافظی کرد‪ .‬این شرح ماجرایی بود که دوست داشتم‬ ‫هواداران ذوب اهن بخوانند و بدانند که من مخالفتی با حضور‬ ‫قاسم حدادی فر نداشتم و اتفاقا عالقه زیادی به او دارم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬یک کاپیتان دیگر ذوب اهن در کنار ماست‬ ‫من همیشــه برای قاســم احترام خاصی قائل بوده و هستم‪.‬‬ ‫می دانم هواداران او را دوست دارند و او کاپیتان تیم است‪ .‬ما‬ ‫هیچ وقت او را کنار نگذاشتیم و پیشنهاد دادیم که در کادرمان‬ ‫حضورداشته باشد‪ .‬هواداران حتما می دانند که ما در کادرفنی‬ ‫اقای صلصالی کاپیتان ســابق ذوب اهن راداریم و همیشــه‬ ‫رابطه خوبی با پیشکســوتان داشته ایم چون این ها برای تیم‬ ‫ذوب اهن زحمت کشیده اند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬باشگاه به دنبال بازی خداحافظی است‬ ‫باشــگاه ما به فکر بازی خداحافظی برای قاســم حدادی فر‬ ‫هم بوده و هســت و در باشگاه همیشه به روی او با است‪ .‬او‬ ‫سال ها زحمت کشیده و هواداران ذوب اهن خاطرات خوشی را‬ ‫با او دارند‪ .‬ازنظر شخصیتی انسان بسیار خوبی است و ازنظر‬ ‫فوتبالی هم همین طور‪ .‬ما خیلی دوست داشتیم که او نقشی‬ ‫که کریم باقری در پرســپولیس ایفــا می کند را در ذوب اهن‬ ‫داشته باشد و اصال وجود چنین نفراتی بسیار اهمیت دارد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬باید با دقت نفراتم را انتخاب کنم‬ ‫من به عنوان یک مربی حرفه ای مسئولیت تیم را برعهده دارم‬ ‫و باید با دقت نفرات الزم را انتخاب کنم و کســی که جذب‬ ‫می کنم‪ ،‬بازیکنی باشد که بتواند برایم بازی کند‪ .‬من نظرم این‬ ‫بود که قاســم حدادی فر بعد از سه مصدومیت رباط صلیبی‬ ‫روی هر دو پایش و باتوجه به شرایط سنی‪ ،‬شاید دیگر نتواند‬ ‫در زمین کمک کند و در کنار زمین می تواند نقش پررنگی را‬ ‫برای موفقیت داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬با دقت و وسواس برنامه ریزی می کنیم‬ ‫به هــواداران ذوب اهن می گویم که هدف من و دســتیارانم‬ ‫موفقیت تیم اســت‪ .‬ما در این مدت بیشترین بازی تدارکاتی‬ ‫را داشــتیم و با دقت و وســواس برنامــه تدارکاتی و اردوها‬ ‫را چیدیــم تا تیم را اماده کنیم‪ .‬مــا می خواهیم ذوب اهن را‬ ‫به جایگاه واقعی اش برگردانیم و باور کنید روز و شب در حال‬ ‫تالش برای رســیدن به این مهم هستیم‪ .‬این چیزی است‬ ‫که در ذهن و دل ماســت و هر تصمیمــی که می گیریم در‬ ‫همین راستاست‪ .‬همان طور که گفتم حضور اقای صلصالی در‬ ‫کادرفنی‪ ،‬نشانه روشنی برای این است که ما به دنبال استفاده‬ ‫از تجربیات بازیکنان پیشین ذوب اهن هستیم و می خواستیم‬ ‫قاسم حدادی فر عزیز هم به همین شکل به تیم کمک کند‪.‬‬ ‫دوباره می گویم که در باشگاه همیشه به روی او باز است‪.‬‬ ‫و نســاجی اظهار داشت‪ :‬این اخرین بازی دوستانه ما قبل از‬ ‫استارت لیگ است‪ .‬نخستین بازی مادر لیگ با مس رفسنجان‬ ‫است که تیم بسیار خوبی است‪ .‬فصل گذشته سپاهان لیگ‬ ‫را خیلی خوب شــروع نکرد‪ .‬یکی از هدف هایمان این است‬ ‫که در شروع لیگ امتیازها را جمع کنیم‪ .‬وی در مورد اینکه‬ ‫تیم ملی پس از ‪ ۱۰‬برد متوالی مقابل کره به تســاوی رسید‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر بخواهیم در مــورد عملکرد تیمی صحبت کنم‬ ‫نظر شخصی خودم را می گویم‪ .‬چند‬ ‫موقعیت صددرصــدی گلزنی مان از‬ ‫دســت رفت‪ .‬در نیمه دوم فوق العاده‬ ‫خوب بازی کردیم و به بازی برگشتیم‪.‬‬ ‫موقعیت های گلزنی زیادی داشتیم؛ اما‬ ‫برای خودم شگفت انگیز است که از‬ ‫تیم ملی انتقاد می شود‪ .‬این البته نظر‬ ‫شخصی من است‪ .‬دوست دارم پشت‬ ‫تیــم ملی را خالی نکنیم‪ .‬تیم ملی با‬ ‫باشگاه فرق دارد بحث تیم ملی کشور‬ ‫اســت‪ .‬نورافکن در مورد شرایط تیم‬ ‫سپاهان قبل از شــروع لیگ گفت‪:‬‬ ‫نظر شخصی من این است که مهره‬ ‫بازی نمی کند‪ .‬اصل این است که تمام‬ ‫توانمان را بگذاریم و دو برابر تمرکز‬ ‫داشته باشیم و از قهرمانی دوباره پرسپولیس جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫کار ســختی است پرسپولیس تیم خوبی است‪ .‬باید دو برابر‬ ‫توانمان را بگذاریم و بهتر کارکنیم‪ .‬مهره بازی نمی کند تیم‬ ‫اســت که نتیجه می گیرد و امیدوارم بعد از چند سال طلسم ‬ ‫شکنی کنیم و بتوانیم قهرمان شویم‪.‬‬ ‫دارد بابت فصل گذشــته ‪ ۲۰‬درصد این بازیکن را جریمه‬ ‫کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ان هایی که فوتبال را به خوبی می فهمند‪،‬‬ ‫می دانند که ما در فصل گذشته حداقل تالش خودمان را‬ ‫انجام دادیم‪ .‬این درست است که نتایج خوبی نگرفتیم‪ ،‬ولی‬ ‫در مورد خودم باید بگویم که هیچ وقت در زمین مسابقه کم‬ ‫نگذاشــتم و حتی چند گل مهم برای تیمم به ثمر رساندم‬ ‫که دوستان می توانند بررسی کنند و اهمیت ان را به دست‬ ‫بیاورند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬هیچ دلیلی ندارد که بخواهند من را‬ ‫‪ ۲۰‬درصد جریمه کنند و من به باشگاه ذوب اهن گفته ام که‬ ‫برخالف میل باطنی ام از ان ها شکایت خواهم کرد‪ ،‬چون‬ ‫این اقدام باشگاه ذوب اهن حرفه ای نیست‪.‬‬ ‫بازی با سپاهان روز خداحافظی الماس‬ ‫ذوب اهن‬ ‫رئیس هیئت مدیره باشگاه می گوید حدادی فر از ما کتبا‬ ‫خواســته در دیدار با ســپاهان که هفته چهارم لیگ برگزار‬ ‫می شود از دنیای فوتبال خداحافظی‬ ‫کنــد‪ .‬مرتضی یزدخواســتی درباره‬ ‫حواشی مربوط به خداحافظی قاسم‬ ‫حدادی فر از باشگاه ذوب اهن اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬نمی دانم چرا ایــن موضوع‬ ‫ان قدر از ســوی رســانه ها و برخی‬ ‫هواداران عجیب جلوه داده شده است‪.‬‬ ‫توافقی را بــا اقای حدادی فر انجام‬ ‫داده ایم و ایــن توافق در حال انجام‬ ‫است‪ .‬اینکه به این مســئله زیاد از‬ ‫حد دامن زده می شــود جای سوال‬ ‫دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬حتی پســتی که‬ ‫از سوی پیج رســمی قاسم حدادی‬ ‫فر منتشرشــده طبق توافق کاپیتان‬ ‫باسابقه باشــگاه ذوب اهن و ما بوده‬ ‫اســت‪ .‬درواقع نه اختالفی بین ما و قاســم وجود دارد و نه‬ ‫حواشی خاصی پیش امده اما یک عده از ماجرا بی خبر هستند‬ ‫و حواشــی گوناگونی برای تیم در اســتانه لیگ برتر ایجاد‬ ‫می کنند‪ .‬رئیس هیئت مدیره باشگاه ذوب اهن در مورد نتیجه‬ ‫جلسه با قاسم حدادی فر این طور توضیح داد‪ :‬اما نتیجه این‬ ‫استقبال ویژه ذوبی ها از دختران تاریخ ساز‬ ‫باشگاه ذوب اهن اصفهان در پایان نخستین دور اردوی‬ ‫اماده سازی تیم ملی فوتبال بانوان‪ ،‬از دو بازیکن ملی پوش‬ ‫استقبال ویژه ای را به عمل اورد‪ .‬به گزارش ورزش سه‪ ،‬پس از‬ ‫ان که تیم ملی فوتبال بانوان ایران توانست برای نخستین بار به‬ ‫جام ملت های اسیا صعود کند‪ ،‬بازیکنان تیم ملی در بازگشت به‬ ‫زادگاه های خود مورد استقبال مسئوالن استانی قرار گرفتند اما‬ ‫دراین بین‪ ،‬برخی بازیکنان با بی مهری مسئوالن استانی مواجه‬ ‫شدند که می توان دراین بین به زهره کودایی دروازه بان شماره‬ ‫یک تیم ملی اشاره داشت که در بازگشت به خوزستان‪ ،‬کسی‬ ‫جز خانواده در فرودگاه انتظار این دروازه بان که نقش اصلی در‬ ‫صعود دختران ایران ایفا کرد‪ ،‬نمی کشید؛ اما باگذشت سه هفته‬ ‫از پایان رقابت های مقدماتی جام ملت های اسیا و صعود تیم‬ ‫ملی فوتبال بانوان‪ ،‬به تازگی دور جدید اردوی اماده سازی برای‬ ‫حضور در رقابت های جام ملت های اسیا اغازشده و حاال در‬ ‫پایان نخستین دور اماده سازی‪ ،‬بازیکنان این بار به جای زادگاه‬ ‫خود به سوی باشگاه های تحت قراردادشان رفتند تا تمرینات‬ ‫پیش فصل خود را برای شرکت در فصل جدید لیگ برتر فوتبال‬ ‫بانوان سپری کنند‪ .‬ذوبی ها که برای فصل جدید با مینا امینی‬ ‫برای سرمربیگری به توافق رسیدند‪ ،‬در فصل نقل و انتقاالت‬ ‫هم عملکرد موفقی را داشتند و از خریدهای سرشناس این تیم‬ ‫می توان به زهره کودایی و غزاله بنی طالبی دو ملی پوش فوتبال‬ ‫بانوان ایران اشاره داشت‪ .‬کودایی و بنی طالبی پس از سپری‬ ‫کردن دور نخست اردوی تیم ملی‪ ،‬از تهران عازم اصفهان شدند‬ ‫که در بدو ورود به اصفهان‪ ،‬مورد استقبال مسئوالن باشگاه‬ ‫ذوب اهن قرار گرفتند و سپس با حضور در تمرین تیم فوتبال‬ ‫ذوب اهن‪ ،‬از این دو خرید جدید ذوبی ها که با پیراهن تیم ملی‬ ‫هم موفق به تاریخ سازی شدند‪ ،‬استقبال ویژه و گرمی به عمل‬ ‫امد‪ .‬هم چنین مسئوالن باشگاه ذوب اهن از سمیه شهبازی مربی‬ ‫اصفهانی تیم ملی فوتبال بانوان ایران که سابقه مربیگری در‬ ‫ذوب اهن را در کارنامه خود دارد هم تجلیل کردند‪.‬‬ ‫توافق شامل درخواست قاسم حدادی فر برای خداحافظی از‬ ‫فوتبال بوده است‪ .‬این یعنی حدادی فر از ما کتبا خواسته در‬ ‫دیدار با سپاهان که هفته چهارم لیگ برگزار می شود قصد‬ ‫خداحافظی از دنیای فوتبال را دارد‪ .‬ما نیز پس از دریافت این‬ ‫درخواست کارهای اداری ان را با سازمان لیگ انجام داده ایم‬ ‫و البته بخش دیگری از ان باقی مانده و منتظر جواب سازمان‬ ‫لیگ فوتبال کشور هستیم‪.‬‬ ‫سپاهان و نظم اوران‬ ‫تازه واردهایلیگبسکتبال‬ ‫بعد از گذشت پنج ماه از پایان فصل گذشته رقابت های‬ ‫لیگ برتر بســکتبال‪ ،‬این مســابقات دوباره از امروز شروع‬ ‫می شود تا مشخص شود نقل و انتقاالت و هزینه ها این بار‬ ‫به قهرمانی کدام تیم منجر خواهد شد‪ .‬ین فصل از رقابت ها‬ ‫همچون ســال گذشــته با حضور ‪ ۱۶‬تیم برگزار می شود‬ ‫ازجمله شهرداری گرگان مدافع عنوان قهرمانی و نظم اوران‬ ‫سیرجان و سپاهان که تازه واردهای لیگ به حساب می ایند‪.‬‬ ‫فصل جدید رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور‬ ‫در شرایطی برگزار می شود که از میان ‪ ۱۶‬تیم شرکت کننده‬ ‫تنها ســپاهان و نظم اوران سیرجان تجربه ای از لیگ برتر‬ ‫ندارند‪ .‬سیرجانی ها البته با جذب علی ارزومندی مربی پیشین‬ ‫مهرام و در اختیار گرفتن دو بازیکن امریکایی و روسی مهیای‬ ‫دیدارهای لیگ برتری شده اند‪ .‬در میان تیم های شرکت کننده‬ ‫صنایع هرمزگان نام جدیدی در لیگ برتر اســت؛ جدید اما‬ ‫باتجربه لیگ برتری‪ .‬این تیم همان شهرداری بندرعباس‬ ‫اســت که امتیاز ان به صنایع هرمزگان واگذارشده و قرار‬ ‫است امسال با هدایت رضا هنگام پور در مسابقات شرکت‬ ‫داشــته باشد‪ .‬همان طور که رعد پدافند هوایی مشهد با نام‬ ‫تهران و یکی از تیم های زیر مجموع شــیمیدر در رقابت ها‬ ‫شرکت خواهد داشت‪ .‬موضوع قابل توجه دیگر اینکه اویژه‬ ‫صنعت مشــهد تنها تیمی لیگ برتری بسکتبال است که‬ ‫مربی خارجی در اختیار دارد و رعد پدافند‪ ،‬صنایع هرمزگان و‬ ‫نیروی زمینی هم تنها تیم هایی هستند که هیچ یار خارجی‬ ‫در میان نفرات خود ندارند‪ .‬درهرصورت لیگ برتر بسکتبال‬ ‫در شرایطی اغاز می شود که شــهرداری گرگان باوجود از‬ ‫دســت دادن مهران شاهین طبع همچنان در حد مدعی و‬ ‫مدافع عنوان قهرمانی باقی مانده است‪ .‬این تیم اگرچه برخی‬ ‫ســتاره های خود را از دست داد اما کماکان ترکیبی پرمهره‬ ‫در اختیار دارد‪ ۱۶ .‬تیم شرکت کننده در مسابقات باشگاهی‬ ‫بسکتبال دیدارهای مقدماتی خود را در دو گروه هشت تیمی‬ ‫برگزار می کنند‪ .‬چهار روز نخســت رقابت های باشگاهی‬ ‫بســکتبال به برگزاری دیدارهای گروه الف اختصاص دارد‪.‬‬ ‫دیدار نخست این گروه هم میان دو تیم شهرداری گرگان‬ ‫مدافع عنوان قهرمانی و نظم اوران سیرجان یکی از دو تیم‬ ‫تازه وارد به لیگ برتر برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫کاشان قهرمان مسابقات گلبال‬ ‫نابینایانوکم بینایاناصفهان‬ ‫به مناسبت روز عصای سفید‪ ،‬تیم کاشان به مقام نخست‬ ‫رقابت های ُگلبال نابینایان و کم بینایان اصفهان دست یافت‪.‬‬ ‫مســابقات ورزشــی نابینایان و کم بینایان استان اصفهان‬ ‫پنج شنبه گذشته با عنوان «جام مهر» در سه رشته ُگلبال‪،‬‬ ‫دوومیدانی و شــطرنج در شــهر اصفهان اغاز شد‪ .‬در این‬ ‫مسابقات تیم کاشان بر سکوی نخست ایستاد و تیم های‬ ‫اصفهان (الف) و اصفهــان (ب) نیز به ترتیب عناوین دوم‬ ‫و ســوم را به خود اختصاص دادند‪ .‬تیم شهرداری اصفهان‬ ‫و جانبازان نیــز در رده های چهارم و پنجم قرار گرفتند‪ .‬در‬ ‫این مسابقات پنج تیم شامل تیم های (الف) و (ب) بهزیستی‬ ‫اصفهان‪ ،‬شهرداری‪ ،‬جانبازان و کاشان حضور داشتند‪ ۹.‬داور‬ ‫نیز این بازی ها را قضاوت کردند‪ 4۰۰.‬ورزشــکار زن و مرد‬ ‫نابینا و کم بینا در رشته های گلبال‪ ،‬شطرنج‪ ،‬جودو‪ ،‬دوومیدانی‪،‬‬ ‫پاورلیفتینگ و شنا در استان اصفهان فعالیت دارند‪ ۱۵.‬اکتبر‬ ‫مصادف با ‪ ۲۳‬مهر روز جهانی نابینایان یا عصای ســفید‬ ‫نام گذاری شده است‪.‬‬ صفحه 7 ‫خن بزرگان‬ ‫ه اگر صالح یابند‪ ،‬امت من صالح‬ ‫ت من فاسد می شود‪ :‬علما و ّ‬ ‫حکام‪.‬‬ ‫حضرتمحمد(ص)‬ ‫که جوالن‬ ‫عروسکها‬ ‫وزاد بودند و‬ ‫نوع وسایل‬ ‫زیهایشان‬ ‫ی خارجی‬ ‫خلی به بازار‬ ‫سباببازی‬ ‫د‪ .‬کودکان‬ ‫ها به صلح‬ ‫هشان اغاز‬ ‫کند‪ .‬در این‬ ‫موزد خشن‬ ‫امروز برای‬ ‫م در میان‬ ‫د و پرورش‬ ‫ز بازیهای‬ ‫ای استفاده‬ ‫انی در نظر‬ ‫ود خشونت‬ ‫زمانشان را‬ ‫ند‪.‬‬ ‫ان‬ ‫حوضه‬ ‫صارف‬ ‫ی دچار‬ ‫یگردد‬ ‫بهای‬ ‫و تداوم‬ ‫یتری‬ ‫ن خود‬ ‫ا که با‬ ‫کاهش‬ ‫نهای‬ ‫رقویه و‬ ‫م کنند‬ ‫ه ابریز‬ ‫سیاسی‬ ‫ل‬ ‫ره‬ ‫تو‬ ‫دل‬ ‫خ‬ ‫‪14‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ذا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫‪1‬‬ ‫یک فنجان‬ ‫شعر‬ ‫زان باده که در میکده عشق فروشند‬ ‫ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش‬ ‫روز جهانی پست‬ ‫مناسبت‬ ‫حافظ‬ ‫رتبه دوم اصفهان در ارزشیابی شاخصهای‬ ‫رسانیهایتولید‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫فرهنگ عمومی در سطح کشور بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫در صنایع غذایی با نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫اکبری‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر‬ ‫خورشیدی‬ ‫انرژی‬ ‫کمک‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان‬ ‫و به ریاست ایتاهلل طباطبایینژاد‪ ،‬امامجمعه اصفهان‪،‬‬ ‫گروه نشریات‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 24‬مهر ‪ / 1400‬سال هفدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪16Oct2021 | 4188‬‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫گفت‪ :‬اســتان اصفهــان در دوران فعالیت شــورای‬ ‫این شورا تشکیل میشود‪ .‬معتمدی اضافه کرد‪ :‬استان‬ ‫نتایـج یـک پژوهش نشـان میدهد که اسـتفاده‬ ‫فرهنگ عمومی در حوزه تشــکیل جلســات و رصد‬ ‫اصفهان در این دوران در حوزه تشکیل جلسات و رصد‬ ‫از سـه کلکتور خورشـیدی میتوان عــالوه بر تامین‬ ‫فعالیتها بهطور فعال عمل کرده اســت بهطوریکه‬ ‫نورانیعمل کرده است بهطوریکه در‬ ‫ایات فعال‬ ‫فعالیتها بهطور‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫یک فنجان‬ ‫مناسبت‬ ‫انـرژی الزم بـرای سیسـتم خنککننـده‪ ،‬سـبب‬ ‫شعر‬ ‫باز ای دل شورانگیز رو سوی کسی داری‬ ‫سرگذشتدر سطح‬ ‫های‬ ‫در ارزشــیابی‬ ‫کشور‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫عمومی‬ ‫فرهنگ‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫ارزشیابی‬ ‫یافت و ان که تو را یافت‪ ،‬چه‬ ‫نیافت‪ ،‬چه‬ ‫در که تو‬ ‫تولیـدان‬ ‫پروردگارا!‬ ‫اسماعیل را یاد کن‪ ،‬که او وفا کننده به عهد و فرستاده ای پیامبر بود‬ ‫این کتاب‪،‬‬ ‫شاخصدر‬ ‫و‬ ‫فرهنگ عمومیِ‬ ‫شـود‪.‬‬ ‫صنایـعرا غذایی‬ ‫کاهـش هزینههـای‬ ‫روز پیوند اولیا و مربیان‬ ‫چشم از همه پوشیده بر روی کسی داری‬ ‫از دست داد؟‬ ‫حاصل‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫دوم‬ ‫رتبه‬ ‫توانسته‬ ‫کشــور‬ ‫تالش‬ ‫حاصل‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫دوم‬ ‫رتبه‬ ‫توانسته‬ ‫‪ 54‬مریم‬ ‫تولیـد مصنوعـی و تحـت کنتـرل گیاهـان اما حسین علیه السالم‬ ‫محتشمکاشانی‬ ‫تالش جمعی بوده است‪.‬‬ ‫جمعی بوده اســت‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫بهمنظـور تامیـن نیازهـای جوامـع بشـری در چنـد‬ ‫به گــزارش فــارس‪ ،‬حجتاالســالم رمضانعلی‬ ‫استان اصفهان تاکید کرد‪ :‬سازمان صداوسیما‪ ،‬سازمان‬ ‫دهـه اخیـر موردتوجـه بخشهـای مختلـف تولیدی‬ ‫معتمدی در ســخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه‬ ‫تبلیغات اســالمی‪ ،‬حوزه علمیــه‪ ،‬اموزشوپرورش‪،‬‬ ‫قرارگرفتـه اسـت‪ .‬دراینبیـن‪ ،‬تولیـد گیاهانـی که در‬ ‫اصفهان اظهار داشت‪ :‬فرهنگ عمومی نشانگر غیرت‬ ‫دانشــگاهها و نهادهای فرهنگــی در تثبیت فرهنگ‬ ‫محـدودۀ محصول غذایی قـرار دارنـد (نظیر قارچ)‬ ‫دینــی‪ ،‬توانمندی و عزت یک ملت اســت‪ ،‬فرهنگ‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫توضیح‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫بسزایی‬ ‫نقش‬ ‫عمومی‬ ‫گروه نشریات‬ ‫خاصـیاطالع‬ ‫تحلیلی‪-‬‬ ‫خبری ‪-‬‬ ‫رسانی روشهـای متنوعی‬ ‫برخوردارنـد‪.‬‬ ‫اهمیـت‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش از‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫یک‬ ‫ طورو رفتار‬ ‫ورسوم‬ ‫برایاداب‬ ‫برخواسته از‬ ‫عمومی‬ ‫کرد‪ :‬در‬ ‫فرهنــگ عمومی در جامعه اســالمی مطرح‬ ‫اجتماعی های‬ ‫مستقل با چالش‬ ‫زندگی به‬ ‫نابینا و کم بینا‬ ‫افراد‬ ‫عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫بنیانگذار‪:‬‬ ‫سراسرکشور‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫بـرای تولیـد ایـن محصـول در نقاط مختلـف جهان نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫پارسی‬ ‫رویداد‬ ‫رسانه‬ ‫شرکت‬ ‫امتیاز‪:‬‬ ‫صاحب‬ ‫استان‬ ‫اسالمی‬ ‫ارشاد‬ ‫و‬ ‫فرهنگ‬ ‫مدیرکل‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ملت‬ ‫در‬ ‫داریم‪،‬‬ ‫باطــن‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫ظاهر‬ ‫یک‬ ‫فرهنگی‬ ‫بخــش‬ ‫خصوصی‬ ‫های‬ ‫روزنامه‬ ‫‪8‬‬ ‫رتبه‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫اوری‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫پیشرفت‬ ‫با‬ ‫روزها‬ ‫این‬ ‫هستند‪،‬‬ ‫روبرو‬ ‫بسیاری‬ ‫ّ‬ ‫سپهری‬ ‫سـپهری گفت‪:‬‬ ‫سهراب‬ ‫کشورنوبت که سـنگ قبر سـهراب‬ ‫یـک‬ ‫فاطمـی گفـت‪ :‬در‬ ‫سهراب‪0۳1‬‬ ‫‪- ۳۶29۳۳92‬‬ ‫فـاکس ‪:‬‬ ‫خواهرزاده خط)‬ ‫تلفن ‪(0۳1-۳۶29۳۷50 :‬ده‬ ‫پیشنهادشـدهاند‪ .‬در ایـران نیـز تولیدکنندگانـی بــا‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه‬ ‫مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫فرهنگ عمومی نحوه پوشــیدن لبــاس‪ ،‬مدیر‬ ‫در‬ ‫رهبری‬ ‫معظم‬ ‫مقام‬ ‫فرمایشات‬ ‫به‬ ‫اشاره‬ ‫با‬ ‫اصفهان‬ ‫با‬ ‫برخورد‬ ‫زندگی‬ ‫بتوانند‬ ‫اورانه‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ابزارهای‬ ‫کمک‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫بیشتر‬ ‫افراد‬ ‫این‬ ‫ما»‬ ‫«درباره‬ ‫لینک‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫اخالق‬ ‫نامه‬ ‫ایین‬ ‫ّ‬ ‫مهـم تاریـخ هنر و فرهنـگ ایران‬ ‫چاپ‪:‬ه هـای‬ ‫یکـی از پدید‬ ‫شکسـت‪ ،‬مجری تصمیم گرفت که متن انگلیسـی را‬ ‫شاخه سبز‬ ‫‪ 09Oct2021‬در کشـورهایی‬ ‫تجهیـزات طراحیشـده‬ ‫اسـتفاده از‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫هفدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪| 4182‬‬ ‫ظاهری‪ /‬سال‬ ‫مهر ‪1400‬‬ ‫شــهرها‪17 ،‬‬ ‫شنبه‬ ‫اصلی‬ ‫مایه‬ ‫فرهنگ‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫عمومی‪،‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫خصوص‬ ‫فرهنگ‬ ‫بخش‬ ‫معماری‬ ‫و‬ ‫یکدیگر‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫داشته‬ ‫ تری‬ ‫ت‬ ‫راح‬ ‫بـوده کـه گام هـای بلنـدی را در ایـن مسـیر برداشـته‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬ابتکار پسـندیده ای بود اما ترجمه‬ ‫کنار ان بنویسـد که‬ ‫معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان از کسب‬ ‫نظیـر هلنـد اقـدام بـه تولیـد محصـوالت غذایـی‬ ‫ان‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ملت‬ ‫یک‬ ‫فرهنگ‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫ها‬ ‫ملت‬ ‫هویت‬ ‫عمومی اســت‪ ،‬در حوزه باطنی نقش اخالقیات است‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بیشتر افراد دارای اختالل بینایی و نابینایی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ناشـیانه در کنـار ان‪ ،‬مـورد اعتـراض مـا قـرار گرفـت‬ ‫رتبه برتر این دانشگاه در رتبه بندی تایمز موضوعی ‪۲۰۲۲‬‬ ‫کردهانـد‪ .‬در پژوهشـی کـه توسـط مسـعود پـور‪،‬‬ ‫اصالح‬ ‫ملت را‬ ‫نورانی همسایهداری‪ ،‬وجدان کاری و‬ ‫معاشــرت‪،‬‬ ‫یک فنجان‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫یعنی نحوهایات‬ ‫کند‪،‬می تواند‬ ‫ابروبینایی‬ ‫دارایدادن‬ ‫نواورازودست‬ ‫توانمند‪،‬ن حال‪،‬‬ ‫عزیز‪،‬دارند‪ .‬باای‬ ‫سال سن‬ ‫باالی ‪۵۰‬‬ ‫مناسبت‬ ‫ایین‬ ‫در‬ ‫فاطمـی‬ ‫جلال‬ ‫سـید‬ ‫ایسـنا‪،‬‬ ‫گـزارش‬ ‫بـه‬ ‫سـهراب‬ ‫خواهرزاده‬ ‫نکـرد‪.‬‬ ‫توجهـی‬ ‫ان‬ ‫بـه‬ ‫کسـی‬ ‫امـا‬ ‫شـد‪،‬‬ ‫انجـام‬ ‫محمدجـوادی‬ ‫سـید‬ ‫و‬ ‫سـالک‬ ‫فرهـاد‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬بر اساس این رتبه بندی دانشگاه کاشان در‬ ‫شعر‬ ‫زان باده که در میکده عشق فروشند‬ ‫کار‬ ‫نیســت‪،‬‬ ‫میســر‬ ‫ان‬ ‫فرهنگ‬ ‫اصالح‬ ‫بدون‬ ‫جامعه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫عمومی‬ ‫فرهنگ‬ ‫های‬ ‫مولفه‬ ‫از‬ ‫شناســی‬ ‫وقت‬ ‫صالح‬ ‫من‬ ‫امت‬ ‫یابند‪،‬‬ ‫صالح‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫من‬ ‫امت‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫دو‬ ‫عبادت‬ ‫اى‬ ‫کننده‬ ‫خالص‬ ‫او‬ ‫براى‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اعتقاد‬ ‫که‬ ‫حالى‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خدا‬ ‫پس‬ ‫اوردیم‬ ‫فرود‬ ‫تو‬ ‫سوى‬ ‫به‬ ‫حق‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫نابینایی‬ ‫و‬ ‫بینایی‬ ‫اختالل‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫قرار‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫سنی‬ ‫هر‬ ‫افراد را در‬ ‫پست‬ ‫جهانی‬ ‫روز‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫اظهار‬ ‫سـپهری‪،‬‬ ‫سـهراب‬ ‫مزار‬ ‫سـنگ‬ ‫از‬ ‫رونمایی‬ ‫اشـتباهات‬ ‫گـزارش‬ ‫قبـل‬ ‫سـال‬ ‫در‬ ‫افـزود‪:‬‬ ‫سـپهری‬ ‫پـاش‬ ‫مـه‬ ‫دسـتگاه‬ ‫ترمودینامیکـی‬ ‫انالیـز‬ ‫و‬ ‫طراحـی‬ ‫دو رشته موضوعی در میان ‪ ۵۰۰‬دانشگاه برتر جهان قرار‬ ‫می یابد و اگر فاسد شوند‪ ،‬امت من فاسد می شود‪ :‬علما و ّ‬ ‫حکام‪.‬‬ ‫ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش‬ ‫زندگی‪،‬و‬ ‫ هایجهادی‬ ‫حرکت‬ ‫اســت و‬ ‫ملی‬ ‫نیازمندوعزم‬ ‫فرهنگی‬ ‫معتمدی همچنین عنوان کرد‪ :‬احترام به بزرگترها و‬ ‫کن‬ ‫محمد(ص)‬ ‫حضرت‬ ‫ه‬ ‫جنب‬ ‫همه‬ ‫بر‬ ‫ مدت‬ ‫ی‬ ‫طوالن‬ ‫عمده‬ ‫تاثیرات‬ ‫می تواند‬ ‫ های‬ ‫ت‬ ‫خالقی‬ ‫ واسـطه‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫فقـط‬ ‫سـهراب‬ ‫بـودن‬ ‫پدیـده‬ ‫مقاله‪،‬‬ ‫ایـن‬ ‫در‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫قـرار‬ ‫موردبررسـی‬ ‫خورشـیدی‬ ‫پخش‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫سـپهری‬ ‫مزار‬ ‫سـنگ‬ ‫ترجمه‬ ‫گرفت‪.‬به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬مجید منعم زاده‬ ‫حافظ‬ ‫زمر‪2‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫این‬ ‫توجه به‬ ‫روزانه‪،‬داد‪ :‬با‬ ‫شخصیادامه‬ ‫طلبــد‪ .‬او‬ ‫انقالبیتمی‬ ‫پدر و مادر فرهنگ عمومی است که باید بین خانواده‬ ‫مدرسه‬ ‫جامعه‪،‬‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫ های‬ ‫فعالی‬ ‫ازجمله‬ ‫خورشـیدی‬ ‫پاش‬ ‫مه‬ ‫دسـتگاه‬ ‫کنندە‬ ‫خنـک‬ ‫سیسـتم‬ ‫هنـری او نبـوده اسـت‪ ،‬بلکـه ذات و شـخصیت او بـه‬ ‫شـد و بـه فاصلـه یـک سـال و نیـم یک تیـم هنری‪،‬‬ ‫معاون پژوهشی و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان‬ ‫مقام معظم رهبری‪ ،‬تکلیف ما مهم میشود‪ ،‬فرهنگ‬ ‫و جامعه توجه شود‪ ،‬احترام به پدر و مادر هیچ نهایتی‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫شغلی‬ ‫ های‬ ‫ت‬ ‫ً‬ ‫شـود‪،‬‬ ‫می‬ ‫تغذیه‬ ‫خورشـیدی‬ ‫انرژی‬ ‫توسـط‬ ‫ال‬ ‫کام‬ ‫که‬ ‫این امر کمک کرده اسـت‪ .‬او افزود‪ :‬سـهراب سـپهری‬ ‫سـنگ فعلـی را طراحـی و سـاختند کـه امیدواریـم‬ ‫مهم ترین معیار های نظام رتبه بندی را‪ ،‬اموزش‪ ،‬پژوهش‪،‬‬ ‫کودک؛‬ ‫هفته ملی‬ ‫مناسبت‬ ‫و فرصمثل ابوهوا است یعنی همه جانداران و انسانها نیاز ندارد‪ ،‬به‬ ‫اســراف‪،‬‬ ‫جلوگیری از‬ ‫همســایه‪،‬‬ ‫احترام بهحق‬ ‫عمومی را مختل کند‪ .‬اب مروارید بدون عمل و عیوب انکساری‬ ‫سیسـتم‬ ‫در‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫شـده‬ ‫سـازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫طراحــی‬ ‫انسان دوسـت و یـک طبیعـت‬ ‫استنادات‪،‬درامدصنعتیووجهبین المللیعنوانکردوگفت‬ ‫به ابوهوا دارند‪ ،‬همه نیازمند فرهنگ هستند و همه‬ ‫صبور بــودن‪ ،‬وقتشناســی و دوری از عافیتطلبی‬ ‫اصالح نشده‪ ،‬علل اصلی اختالل بینایی هستند‪ .‬علل دیگر مانند‬ ‫های‬ ‫سیسـتم‬ ‫جـای‬ ‫به‬ ‫دسـتگاه‪،‬‬ ‫ایـن‬ ‫کننـدە‬ ‫خنـک‬ ‫دوسـت بـا نگـرش جهان شـمول‬ ‫‪ :‬دانشگاه کاشان در موضوع مهندسی و فناوری (مهندسی‬ ‫ملتها دارای فرهنگ بودهاند چه غلط چه‬ ‫حوزه‬ ‫اسالمی‬ ‫کمکیحکومت‬ ‫اســت که‬ ‫بریل‪،‬‬ ‫خصوصًا ًالدرعصا‪،‬‬ ‫ کنید‪ ،‬احتما‬ ‫نابینایان فکر می‬ ‫چیزیبه وسایل‬ ‫درســت‪ .‬وقتی‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫باقابلیت‬ ‫ پشتی‬ ‫ه‬ ‫کول‬ ‫‪Á‬‬ ‫‪Á‬‬ ‫جذبـی‬ ‫سـیکل‬ ‫از‬ ‫تراکمـی‬ ‫سردسـازی‬ ‫متـداول‬ ‫دیابتی‪،‬‬ ‫دژنراسیون ماکوال وابسته به سن‪ ،‬گلوکوم‪ ،‬رتینوپاتی‬ ‫بـود کـه ایـن ویژگی هـا‪ ،‬امـروز در‬ ‫شیمی‪ ،‬مهندسی عمران‪ ،‬مهندسی برق و الکترونیک‪،‬‬ ‫عبارت‬ ‫عمومی‬ ‫معتمــدی در ادامه بیان کرد‪ :‬فرهنگ‬ ‫مردم‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫مســئوالنی‬ ‫است‪،‬‬ ‫نیازمند‬ ‫مســئوالن‬ ‫کتاب های صوتی و سگ های راهنما به ذهن خطور می کند‪،‬‬ ‫طراحـی اندانکه به‬ ‫جدیدیوایجاد کرده‬ ‫جورجیا فناوری‬ ‫دانشگاه‬ ‫محققان‬ ‫استفادهشـده‬ ‫امونیـاک‬ ‫سردسـازی‬ ‫بیماری های عفونی چشم و ضربه را نیز نمی توان نادیده گرفت‬ ‫کمتـر هنرمنـدی دیـده می شـود‪.‬‬ ‫مهندسی مکانیک)‪ ،‬رتبه ‪ ۳۰۰-۲۵۱‬جهان و در موضوع‬ ‫‪،‬‬ ‫اهداف‬ ‫از‬ ‫یافته‬ ‫نظام‬ ‫منســجم و‬ ‫مجموعهای‬ ‫است از‬ ‫های‬ ‫سرمایه‬ ‫جزو‬ ‫را‬ ‫مردم‬ ‫به‬ ‫خدمت‬ ‫و‬ ‫نشناسند‬ ‫را‬ ‫وقت‬ ‫اولین‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اغاز‬ ‫حال‪16‬‬ ‫امسال از‬ ‫کودک‬ ‫ملی‬ ‫هفته‬ ‫جوالن‬ ‫بودند که‬ ‫ طوراس ‪5‬‬ ‫پــی‬ ‫ کندو‬ ‫ی‪4‬‬ ‫اس‬ ‫انجامپی‬ ‫ بینااین‬ ‫ســگا‬ ‫اتــاری‬ ‫اما بزرگنمایی های ویدئویی‪ ،‬ویژگی های دسترسی در رایانه ها‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫حرکت‬ ‫مستقل‬ ‫اسـتتا به‬ ‫کمک م‬ ‫گونـهکم‬ ‫نابیناو یا‬ ‫سیسـتم‬ ‫عملکـرد‬ ‫کـه‬ ‫شـده‬ ‫ای‬ ‫افرادبه‬ ‫مهرماهسطح جهان‪ ،‬حداقل‬ ‫حاضر در‬ ‫دارد‪ .‬در‬ ‫رسیدگی‬ ‫و نیاز به‬ ‫سـهراب دنیادیـده بـود و بافرهنگ‬ ‫علوم پایه (فیزیک‪ ،‬شیمی‪ ،‬ریاضی و امار‪ ،‬زمین شناسی‬ ‫جامعه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫متعلق‬ ‫کــه‬ ‫مردم‬ ‫باورهای‬ ‫و‬ ‫هــا‬ ‫ارزش‬ ‫استان‬ ‫اسالمی‬ ‫ارشــاد‬ ‫و‬ ‫فرهنگ‬ ‫مدیرکل‬ ‫بدانند‪.‬‬ ‫خود‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نامگذاری‬ ‫نشاط»‬ ‫و‬ ‫بازی‬ ‫«صلح‪،‬‬ ‫عنوان‬ ‫روز ان با‬ ‫ها‬ ‫عروسک‬ ‫امد‪.‬‬ ‫تری‬ ‫پیشرفته‬ ‫کامپیوتری‬ ‫های‬ ‫بازی‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫می‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫اسالمی‬ ‫ارشاد‬ ‫و‬ ‫فرهنگ‬ ‫مدیرکل‬ ‫و به ریاست ایتاهلل طباطبایینژاد‪ ،‬امامجمعه اصفهان‪،‬‬ ‫(ازجمله بزرگنمایی متن)‪ ،‬برنامه های تبدیل متن به گفتار و نرم افزار‬ ‫بـه طـرز‬ ‫حـرارت‬ ‫ پشتیبـابا درجـه‬ ‫هایـی‬ ‫این در‬ ‫مصنوعی‬ ‫ افزاربـاالهوش‬ ‫استفاده از نرم‬ ‫محیطکوله‬ ‫فناوری‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫نزدیک‬ ‫بینایی‬ ‫اختالل‬ ‫دارای‬ ‫نفر‬ ‫میلیارد‬ ‫‪2/2‬‬ ‫اشـنایی‬ ‫دنیـا‬ ‫مختلـف‬ ‫ هـای‬ ‫م‬ ‫اد‬ ‫و‬ ‫و محیط زیست) رتبه ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬جهان را کسب کرده‬ ‫تمام‬ ‫فرهنگ‬ ‫باشگاهملت‬ ‫گزارشقوم یا‬ ‫بهبزرگ‪،‬‬ ‫اصفهان در ادامــه اذعان کرد‪ :‬فرهنگ عمومی یکی‬ ‫شاملامسال‬ ‫عمومیکودک‬ ‫هفته ملی‬ ‫است‪ ،‬جوان‪،‬‬ ‫خبرنگاران‬ ‫بودند و‬ ‫ایننوزاد‬ ‫شبیه‬ ‫باشند‬ ‫عروسک‬ ‫انکه به‬ ‫اینتل‪ ،‬از‬ ‫(‪ )AI‬بیشتر‬ ‫دیگر‬ ‫گفت‪ :‬اســتان اصفهــان در دوران فعالیت شــورای‬ ‫این شورا تشکیل میشود‪ .‬معتمدی اضافه کرد‪ :‬استان‬ ‫تشخیص صدا نیز برای کمک به افرادی که دارای اختالل بینایی‬ ‫جذبـی‬ ‫سـیکل‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫یافتـه‬ ‫چشـمگیری‬ ‫ پشتی‬ ‫کوله‬ ‫است‪.‬‬ ‫شبیه‪۴K‬‬ ‫دوربین‬ ‫افزایش و‬ ‫‪GPS‬‬ ‫ماژول‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ پیشگیری‬ ‫ل‬ ‫قاب‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫نیمی‬ ‫تقریبا‬ ‫یا‬ ‫میلیارد‬ ‫‪۱‬‬ ‫حداقل‬ ‫اسـتفاده‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشـان‬ ‫پژوهش‬ ‫یـک‬ ‫نتایـج‬ ‫سپهری‬ ‫سهراب‬ ‫خواهرزاده‬ ‫داشـت‪.‬‬ ‫است‪ .‬او افزود‪ :‬این دانشگاه در موضوع مهندسی و فناوری‬ ‫بازیدر‬ ‫صلح‪،‬که‬ ‫اســت‬ ‫عادت‬ ‫مبتنی‬ ‫مهرماههای‬ ‫از ‪16‬فعالیت‬ ‫از بخشهای فرهنگی است که همواره دغدغه مقام‬ ‫عنوان‬ ‫اندیشــه وان با‬ ‫شودبرو اولین روز‬ ‫اغاز می‬ ‫وسایل‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫گرفتهمی‬ ‫مادری‬ ‫کودکانهبـهشان‬ ‫واقعا در‬ ‫فرهنگ عمومی در حوزه تشــکیل جلســات و رصد‬ ‫اصفهان در این دوران در حوزه تشکیل جلسات و رصد‬ ‫استنوعً‬ ‫که از‬ ‫کامـال‬ ‫شـده‬ ‫کار‬ ‫امونیـاک‬ ‫سردسـازی‬ ‫هستند‪ ،‬وجود دارد‪ .‬تلفن های هوشمند انبوهی از فناوری کمکی را‬ ‫روی‬ ‫هوشمند‬ ‫مصنوعی‬ ‫دنیایهوش‬ ‫سیستم‬ ‫کودکانیک‬ ‫دارای‬ ‫ شود که از‬ ‫براوردبهمی‬ ‫هایایجاد می‬ ‫عظیمی‬ ‫بینایی بار مالی‬ ‫نقص‬ ‫دومبردرتامین‬ ‫عــالوه‬ ‫میتوان‬ ‫خورشـیدی‬ ‫کلکتور‬ ‫ازدر سـه‬ ‫سـال‬ ‫حـدود‬ ‫جوامع‬ ‫انواع‬ ‫ کند‪.‬بسته‬ ‫بشــری‬ ‫شدهنیاز‬ ‫براوردن‬ ‫جهت‬ ‫معظم رهبری بوده اســت که اگر این بخش اصالح‬ ‫میان‬ ‫همچنین‬ ‫کشوری و‬ ‫رتبه دوم‬ ‫جایگاه‬ ‫این‬ ‫اهمیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫رو‬ ‫ازاین‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫نامگذاری‬ ‫و نشاط‬ ‫هایشان‬ ‫بازی‬ ‫اسباب‬ ‫در‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫حاال‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫تغییر‬ ‫هم‬ ‫شان‬ ‫اشپزخانه‬ ‫قبلاســت بهطوریکه‬ ‫کرده‬ ‫فعال‪۴۰‬عمل‬ ‫کرد‪:‬طور‬ ‫تصریـحها به‬ ‫فعالیت‬ ‫فعالیتها بهطور فعال عمل کرده است بهطوریکه در‬ ‫است‪.‬‬ ‫شـده‬ ‫تغذیه‬ ‫سـهموی‬ ‫خورشـیدی‬ ‫کلکتورهای‬ ‫در جیب افرادی که به ان نیاز دارند قرار داده است‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫که‬ ‫‪OAK‬‬ ‫‪D‬‬ ‫ های‬ ‫ن‬ ‫دوربی‬ ‫به‬ ‫مجهز‬ ‫و‬ ‫ شود‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫اجرا‬ ‫ تاپ‬ ‫پ‬ ‫ل‬ ‫سـبب‬ ‫کننـده‪،‬‬ ‫خنک‬ ‫سیسـتم‬ ‫بـرای‬ ‫الزم‬ ‫انـرژی‬ ‫ بینی‬ ‫ک‬ ‫نزدی‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫بینایی‬ ‫اختالل‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫ وری‬ ‫ه‬ ‫بهر‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫هایسـپهری‬ ‫سـهراب‬ ‫کالبـد بـی‬ ‫رفتارهای‬ ‫میمذهبی‬ ‫کودکان و‬ ‫سرگرمیاقتصادی‬ ‫بازی وسیاسی‪،‬‬ ‫تاریخی‪،‬‬ ‫شود بسیاری از مشکالت اصالح میشود‪ ،‬از مجموع‬ ‫دانشگاه های جامع کشور و در موضوع علوم پایه در جایگاه‬ ‫پردازیم‪ .‬بازیهای‬ ‫ازنظرمسئله‬ ‫موضوع به‬ ‫خارجی‬ ‫بازیهای‬ ‫اسباب‬ ‫ایران را‬ ‫اسباببهبازی‬ ‫طراحـی بازار‬ ‫دیده میشد‪.‬‬ ‫فرهنگ عمومی در سطح‬ ‫ روحشاخص‬ ‫ارزشــیابی‬ ‫در‬ ‫ارزشیابی شاخصهای فرهنگ عمومی در سطح کشور‬ ‫دمنــدهنیزدر‬ ‫کـه‬ ‫اسـت‬ ‫یای‬ ‫گونـه‬ ‫دسـتگاه‬ ‫برنامه ‪ Be My Eyes‬موجود در ‪ iOS‬و اندروید کاربران نابینا‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫عمقی‬ ‫اطالعات‬ ‫ تواند‬ ‫م‬ ‫مانع‪،‬‬ ‫اطالعات‬ ‫ارائه‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫شـود‪.‬‬ ‫غذایی‬ ‫صنایـع‬ ‫در‬ ‫تولیـد‬ ‫هـای‬ ‫هزینه‬ ‫کاهـش‬ ‫‪25/4‬‬ ‫و‬ ‫دالر‬ ‫میلیارد‬ ‫‪۲۴۴‬‬ ‫ تنهایی‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫پیرچشمی‬ ‫و‬ ‫ نشده‬ ‫ح‬ ‫اصال‬ ‫برخـی از‬ ‫مشـورت‬ ‫بـا‬ ‫ارشاد‬ ‫فرهنگ و‬ ‫مدیرکل‬ ‫هایشکل‬ ‫مردم را‬ ‫بیانات مقام معظم رهبری استنباط میشود که تاکید‬ ‫سوم کشور و دوم در میان دانشگاه های کشور قرار گرفت‪.‬‬ ‫همه ما از‬ ‫است‪ .‬شاید‬ ‫دهد‪.‬کرده‬ ‫میتغییر‬ ‫مختلف‬ ‫عموم دهه‬ ‫کودکان در‬ ‫بدینبازار‬ ‫داخلی به‬ ‫تولیدکننــدگان‬ ‫خنکمدتی‬ ‫سیسـتمپس از‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫در اختیار‬ ‫دوسـتانکند که این حاصل‬ ‫دوم را کسب‬ ‫توانسته رتبه‬ ‫کشــور‬ ‫توانسته رتبه دوم را کسب کند که این حاصل تالش‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫قرارگرفته‬ ‫کننـده‬ ‫ابتدای‬ ‫بیماری کند‪.‬‬ ‫متصل می‬ ‫بینا‬ ‫فرد‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫تصویری‬ ‫چت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ بینا‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫است‪.‬‬ ‫ شده‬ ‫ن‬ ‫پنها‬ ‫کمر‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫جلیقه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫تولیـد مصنوعـی و تحـت کنتـرل گیاهـان‬ ‫چهارمین‬ ‫و‬ ‫هفتاد‬ ‫در‬ ‫ًا‬ ‫ر‬ ‫اخی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫هزینه‬ ‫امریکا‬ ‫دالر‬ ‫میلیارد‬ ‫انسانایها‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫اسالمی‬ ‫بر مواضع فردی مهم است‪ ،‬نمونه ان همین‬ ‫ علی مشـهد‬ ‫سـلطان‬ ‫امامـزاده‬ ‫در‬ ‫معاون پژوهشی و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان بابیان‬ ‫همه پارچه‬ ‫عروسکهای‬ ‫باشــیم که‬ ‫شــنیده‬ ‫مادرانمان‬ ‫پدران و‬ ‫بازار اسباببازی‬ ‫بخشی از‬ ‫افزایش هم‬ ‫منظـوراما هنوز‬ ‫وارد شدند‪،‬‬ ‫اسباببازی‬ ‫است‪.‬‬ ‫جمعی بوده‬ ‫تالش‬ ‫جمعی بوده اســت‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫دمنده و‬ ‫راندمان‬ ‫ترتیـب‪،‬‬ ‫شناسایی‬ ‫رعایت توانند‬ ‫ کند که می‬ ‫استفاده‬ ‫دوربین‬ ‫برنامه از‬ ‫فرهنگ این‬ ‫سیسـتم‪ ،‬و با‬ ‫اجرا می کنند‬ ‫اینتل را‬ ‫‪Movidius‬‬ ‫ هابه‪VPU‬‬ ‫این دوربین‬ ‫بهمنظـور تامیـن نیازهـای جوامـع بشـری در چنـد‬ ‫جدید‬ ‫جهانی‬ ‫هدف‬ ‫شدنددو‬ ‫کشورهایمیعضو‬ ‫بهداشت‪،‬‬ ‫جهانی‬ ‫اینکهپس‬ ‫بودهاند‬ ‫فرهنگ‬ ‫ان دارای‬ ‫حال‬ ‫تابه‬ ‫گذشته‬ ‫مجمعاز‬ ‫کنندبهخیلی‬ ‫تکمیافراد‬ ‫تلفن تک‬ ‫که اگر‬ ‫اســت‬ ‫کرونا‬ ‫حجتزیرا‬ ‫سـپرده شـد‬ ‫اردهـال بـه‬ ‫اینکه بر اساس اعالم اخیر این رتبه بندی دانشگاه کاشان‬ ‫یک‬ ‫پسرها‬ ‫یا‬ ‫سرگرم‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کردند‬ ‫می‬ ‫درست‬ ‫کودکان‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫خارجی‬ ‫وبرق‬ ‫پرزرق‬ ‫های‬ ‫بازی‬ ‫اسباب‬ ‫را‪،‬‬ ‫االســالم رمضانعلی‬ ‫خاکفــارس‪،‬‬ ‫گــزارش‬ ‫به‬ ‫استان اصفهان تاکید کرد‪ :‬سازمان صداوسیما‪ ،‬سازمان‬ ‫ شوند‪ .‬با‬ ‫محـوری‬ ‫دمنـده‬ ‫مشـخصات‬ ‫ ابزاربرخــی‬ ‫سـازی‬ ‫بهینه‬ ‫راستایایده‬ ‫مایکروسافت این‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫کمک‬ ‫‪...‬‬ ‫و‬ ‫متن‬ ‫خواندن‬ ‫ ها‪،‬‬ ‫گ‬ ‫رن‬ ‫دهـه اخیـر موردتوجـه بخشهـای مختلـف تولیدی‬ ‫بسته‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ ریزی‬ ‫ه‬ ‫برنام‬ ‫‪OpenVINO‬‬ ‫ه‬ ‫جعب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫افزایش‬ ‫کردند؛‬ ‫تصویب‬ ‫‪۲۰۳۰‬‬ ‫سال‬ ‫تا‬ ‫چشم‬ ‫از‬ ‫مراقبت‬ ‫برای‬ ‫نیازمند‬ ‫بــرای این‬ ‫اســت‪ ،‬ما‬ ‫پدیده‬ ‫زود بیماری از بین میرود‪ .‬او بابیان اینکه در‬ ‫کـه در‬ ‫کـرده بود‬ ‫وصیـت‬ ‫در دو فیلد موضوعی در میان ‪ ۵۰۰‬دانشگاه برتر جهان‬ ‫فرهنگدانستند‬ ‫اسب خود می‬ ‫خیالشان ان را‬ ‫عامو با قوه‬ ‫داشتند‬ ‫یکبرمی‬ ‫راچوب را‬ ‫تاییدشـدهصلح‬ ‫ندارند‪ .‬انها به‬ ‫سـازینیاز‬ ‫شبیهوالدین‬ ‫ازمایشووتوجه‬ ‫اسباببازی‬ ‫امروز تنها به‬ ‫خطبههای نماز جمعه‬ ‫پیش از‬ ‫ســخنرانی‬ ‫سـهراب در‬ ‫معتمدی‬ ‫تبلیغات اســالمی‪ ،‬حوزه علمیــه‪ ،‬اموزشوپرورش‪،‬‬ ‫جا و‬ ‫انجام‬ ‫همچنیناز‬ ‫اسـتفاده‬ ‫قرارگرفتـه اسـت‪ .‬دراینبیـن‪ ،‬تولیـد گیاهانـی که در‬ ‫‪Seeing‬‬ ‫برنامه‬ ‫است‪.‬‬ ‫گذاشته‬ ‫فراتر‬ ‫گام‬ ‫یک‬ ‫را‬ ‫کمکی‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫است‪.‬‬ ‫ داده‬ ‫ی‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫ های‬ ‫ی‬ ‫باتر‬ ‫کمر‬ ‫درصدی‬ ‫‪۳۰‬‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫انکساری‬ ‫عیوب‬ ‫موثر‬ ‫پوشش‬ ‫درصدی‬ ‫هایی‬ ‫مکانیزم‬ ‫کردند ویکــی‬ ‫هســتیم‪،‬‬ ‫مکانیزم‬ ‫و‪۴۰‬برایمدیریت‬ ‫فرهنگ عمومی در اســتان اقدامات خوبی انجامشده‬ ‫کارگـردان‪،‬‬ ‫اظهارشـود‪.‬‬ ‫اصفهان دفن‬ ‫کاشـان‬ ‫مشغول‬ ‫ساعتازها با ان‬ ‫سواری می‬ ‫خودشانو اسب‬ ‫حرارتاغاز‬ ‫خانهشان‬ ‫بردندرون‬ ‫بـاالکه از‬ ‫ارامشــی‬ ‫صلحبه و‬ ‫نیازدردارند‪.‬‬ ‫و ارامش‬ ‫عمومی نشانگر غیرت‬ ‫داشت‪:‬اینفرهنگ‬ ‫دانشــگاهها و نهادهای فرهنگــی در تثبیت فرهنگ‬ ‫قرار گرفت‪ ،‬افزود‪ :‬نظام رتبه بندی تایمز هرساله رتبه بندی‬ ‫انتقـال‬ ‫منظـور‬ ‫ادامـه‪،‬‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫محـدودۀ محصول غذایی قـرار دارنـد (نظیر قارچ)‬ ‫اطراف‬ ‫محیط‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫تلفن‬ ‫دوربین‬ ‫از‬ ‫مایکروسافت‬ ‫‪AI‬‬ ‫پیاده‬ ‫عابر‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫اشیایی‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫سیستم‬ ‫افزایش‬ ‫ تنها در‬ ‫اهداف ن‬ ‫ مروارید‪.‬‬ ‫جراحیکهاب‬ ‫پوشش‬ ‫انقالب‬ ‫شورای‬ ‫شده‬ ‫اینبینی‬ ‫پیش‬ ‫اســالمی‬ ‫موثرنظام‬ ‫که در‬ ‫است‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬یکی از این اقدامات تشکیل رصدخانه‬ ‫سـهراب‬ ‫سـنگ مزار‬ ‫دینــی‪،‬اولیـن‬ ‫گفـت‪:‬‬ ‫پارچهای را‬ ‫عروســکههای‬ ‫جای‬ ‫امدیم‬ ‫جلوتر‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫بازی‬ ‫حرارتیدردراین‬ ‫مبدلمیکند‪.‬‬ ‫ادامه پیدا‬ ‫مناســبکشورشان‬ ‫محله‪ ،‬شهر و‬ ‫شود و‬ ‫ملت اســت‪ ،‬فرهنگ‬ ‫عزت یک‬ ‫توانمندی و‬ ‫عمومی نقش بسزایی دارند‪ .‬او در توضیح ویژگیهای‬ ‫جامعی از بررسی اطالعات بیش از ‪ ۱۵۰۰‬دانشگاه از ‪۹۳‬‬ ‫قرارگیــری‬ ‫هوا‪،‬تا محل‬ ‫می به‬ ‫از اهمیـت خاصـی برخوردارنـد‪ .‬روشهـای متنوعی‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫موجودمی کند‪.‬‬ ‫ بیند بیان‬ ‫رصدکه می‬ ‫انچه را‬ ‫ کند و‬ ‫فرهنگیی‬ ‫تاسیس استفاده م‬ ‫دوچرخه‪،‬‬ ‫اتومبیل‪،‬‬ ‫مانند‬ ‫ بیند‪،‬‬ ‫ی‬ ‫شهر م‬ ‫یک‬ ‫گردش در‬ ‫میانهنگام‬ ‫بینا‬ ‫(ره)‬ ‫خمینی‬ ‫امام‬ ‫پیشنهاد‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فرهنگی‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫فرهنگی‬ ‫وضع‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫در‬ ‫بلکه‬ ‫اینده‪،‬‬ ‫در‬ ‫چشم‬ ‫از‬ ‫مراقبت‬ ‫جهانی‬ ‫پوشش‬ ‫مافی‬ ‫رضـا‬ ‫اسـتاد‬ ‫توسـط‬ ‫سـپهری‬ ‫جدا‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫وپایشان‬ ‫دست‬ ‫که‬ ‫گرفت‬ ‫پالستیکی‬ ‫های‬ ‫عروســک‬ ‫خشن‬ ‫اموزد‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫ان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بینیم‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫بازی‬ ‫امروزه‬ ‫یک‬ ‫اجتماعی‬ ‫رفتار‬ ‫و‬ ‫ورسوم‬ ‫اداب‬ ‫از‬ ‫برخواسته‬ ‫عمومی‬ ‫در‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫مطرح‬ ‫اســالمی‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫عمومی‬ ‫فرهنــگ‬ ‫کشور جهان ارائه می دهد و موسسه تایمز در انگلستان‬ ‫داخل کانال دسـتگاه هواسـاز بهوسـیله تحلیل المان‬ ‫بـرای تولیـد ایـن محصـول در نقاط مختلـف جهان‬ ‫کند‬ ‫شناسایی‬ ‫بارکد‬ ‫اسکن‬ ‫چیزیکهرا با‬ ‫بخواند‪،‬‬ ‫ تواند‬ ‫کشور مبازی‬ ‫ دیده‬ ‫امروزش‬ ‫کودکاناموز‬ ‫ های درخت‬ ‫انداختن‬ ‫مسئلهیاباحتی‬ ‫عابران پیاده‬ ‫شورا‬ ‫این‬ ‫وظایف‬ ‫یکی‬ ‫انجام‬ ‫اصالح‬ ‫جهت‬ ‫هاییدر‬ ‫شطرنجهرکه‬ ‫هایی‬ ‫نسخه‬ ‫دهد و‬ ‫سرگرم‬ ‫باید را‬ ‫کودکان‬ ‫ها‬ ‫ساعت‬ ‫متنهارا و‬ ‫منچ‬ ‫میشد‪.‬‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مهمیهاایفا‬ ‫شد‪،‬نقش‬ ‫باکیفیت‬ ‫فرهنگیدوختند‬ ‫مهندسیلباس می‬ ‫شدند برایش‬ ‫خواهدمی‬ ‫سرگرم‬ ‫دختران باازان‬ ‫میشد‪.‬‬ ‫شـدهبرای‬ ‫اندا‪A‬ماست‬ ‫قرار‬ ‫صلحی که‬ ‫سایر و این‬ ‫باشد‬ ‫ارشاد اسالمی استان‬ ‫فرهنگ و‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ملت‬ ‫بخــش فرهنگی یک ظاهر و یک باطــن داریم‪ ،‬در‬ ‫اثری‬ ‫مدیرکلبـود کـه‬ ‫اجراشـده‬ ‫طراحـی و‬ ‫ ها‬ ‫ه‬ ‫دانشگا‬ ‫ بندی‬ ‫ه‬ ‫رتب‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سال‬ ‫‪۸‬‬ ‫مدت‬ ‫به‬ ‫محـدود در نرمافـزار ‪nsys‬‬ ‫‪ CFX‬تعیین‬ ‫پیشنهادشـدهاند‪ .‬در ایـران نیـز تولیدکنندگانـی بــا‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫ بینا‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫یا‬ ‫نابینا‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫تشخیص‬ ‫را‬ ‫افراد‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫ بیند‬ ‫همی‬ ‫مصنوعی م‬ ‫هوش‬ ‫دوربین‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫فردایرایانه از‬ ‫است‪.‬‬ ‫خصوص در‬ ‫بهراه به‬ ‫نقشــه‬ ‫تهیه‬ ‫یعنی‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫تشکیل‬ ‫یکراستا‬ ‫فکریدرهماین‬ ‫میکند‪،‬‬ ‫شود‬ ‫کودکان‬ ‫کارگروههای‬ ‫قسم‪۹‬دیگر بازی‬ ‫تهیههای‬ ‫کرد‪.‬را بازی‬ ‫فرهنگ ومی‬ ‫چیست؟‬ ‫بینایی‬ ‫اختالل‬ ‫‪Á‬‬ ‫حتی‪Á‬‬ ‫باز‬ ‫کودکان‬ ‫های‬ ‫سرگرمی‬ ‫هم‬ ‫اشــپزخانه‬ ‫وسایل‬ ‫پای‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫هنوز‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫منافات‬ ‫بزنند‬ ‫رقم‬ ‫ســرزمینمان‬ ‫در‬ ‫رهبری‬ ‫معظم‬ ‫مقام‬ ‫فرمایشات‬ ‫به‬ ‫اشاره‬ ‫با‬ ‫اصفهان‬ ‫با‬ ‫برخورد‬ ‫لبــاس‪،‬‬ ‫پوشــیدن‬ ‫نحوه‬ ‫عمومی‬ ‫فرهنگ‬ ‫مدت‬ ‫ایـن‬ ‫در‬ ‫امـا‬ ‫بـود‪،‬‬ ‫ ومانـع‬ ‫ع‬ ‫جام‬ ‫‪۲۰۰۴‬‬ ‫شـدهدردرسال های‬ ‫ کند که‬ ‫عالی می‬ ‫موسساتاز اموزش‬ ‫اسـت‪ .‬در مرحله بعـد‪ ،‬تحلیل و انالیـز ترمودینامیکی‬ ‫کشـورهایی‬ ‫طراحی‬ ‫تجهیـزات‬ ‫واسـتفاده‬ ‫ ای‬ ‫انه‬ ‫مجموع‬ ‫دارای‬ ‫ ها‬ ‫کرد‪:‬ل‬ ‫باربی‪،‬م عام‬ ‫سیست‬ ‫بیشتر‬ ‫ کنند‪،‬‬ ‫کم می‬ ‫استفاده‬ ‫طیفاو رایانه‬ ‫است‪.‬‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬ ‫نیازمند‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫عمومی‬ ‫دنبال‬ ‫باید‬ ‫ما‬ ‫تاکید‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫معتمدی‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫محیط‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫جاسازی‬ ‫جلیقه‬ ‫در‬ ‫ تواند‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ماشین‬ ‫موس‪،‬‬ ‫میکی‬ ‫های‬ ‫عروســک‬ ‫کم‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کلی‬ ‫اصطالح‬ ‫یک‬ ‫بینایی‬ ‫اختالل‬ ‫اصل‪،‬‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کردند‬ ‫می‬ ‫درست‬ ‫غذا‬ ‫هایشان‬ ‫عروسک‬ ‫برای‬ ‫ان‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شــد‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫دیده‬ ‫هایی‬ ‫بازی‬ ‫ها‪،‬‬ ‫بازی‬ ‫اســباب‬ ‫اصلی‬ ‫مایه‬ ‫فرهنگ‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫عمومی‪،‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫خصوص‬ ‫فرهنگ‬ ‫ظاهری‬ ‫بخش‬ ‫شــهرها‪،‬‬ ‫معماری‬ ‫و‬ ‫یکدیگر‬ ‫بـه دلیـل اعتنـا و بی اعتنایی هـا‪،‬‬ ‫غذایـیبا‬ ‫محصـوالتپژوهشی‬ ‫تامین داده های‬ ‫جهت‬ ‫‪ ،۲۰۱۰‬این‬ ‫سـیکل جذبی سردسـازی امونیـاک و میـزان انرژی‬ ‫تولیـد‬ ‫موسسهبـه‬ ‫هلنـد اقـدام‬ ‫تانظیـر‬ ‫صفحه‬ ‫ توانند‬ ‫ورودو نمی‬ ‫کاربرانیهاکه‬ ‫است‪.‬‬ ‫دسترسی‬ ‫ های‬ ‫باشیمه‬ ‫گزین‬ ‫چند از‬ ‫الدر‬ ‫فرهنگی‬ ‫انقالب‬ ‫عالی‬ ‫شــورای‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫تصریح‬ ‫استفاده‬ ‫مردم‬ ‫دستگاه‬ ‫ظرفیت‬ ‫بتوانیم از‬ ‫که‬ ‫ایران‪،‬‬ ‫به‬ ‫کامپیوتر‬ ‫با‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫وارد‬ ‫کودکان‬ ‫دنیای‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫قطار‬ ‫تا‬ ‫ کند‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫کار‬ ‫ پشتی‬ ‫ه‬ ‫کول‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫رایانه‬ ‫یا‬ ‫ تاپ‬ ‫پ‬ ‫ل‬ ‫با‬ ‫سپس‬ ‫ً‬ ‫کور»‬ ‫«کام‬ ‫تا‬ ‫ بینایی»‬ ‫م‬ ‫«ک‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫بینایی‬ ‫عملکردهای‬ ‫از‬ ‫وسیعی‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫خیاطی‬ ‫چرخ‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫عروسک‬ ‫ان‬ ‫مادر‬ ‫خودشــان‬ ‫عالم‬ ‫های‬ ‫بازی‬ ‫از‬ ‫اســتفاده‬ ‫روزگار‬ ‫هنوز‬ ‫کند‪.‬‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫ها‬ ‫ان‬ ‫ذهنی‬ ‫ان‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ملت‬ ‫یک‬ ‫فرهنگ‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫ها‬ ‫ملت‬ ‫هویت‬ ‫است‬ ‫اخالقیات‬ ‫نقش‬ ‫باطنی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫عمومی‬ ‫رفتارهـای متفاوتـی بـر این سـنگ‬ ‫دانشگاه‬ ‫است ‪۲۰۰‬‬ ‫کـه داشته‬ ‫همکاری‬ ‫ بندی ‪QS‬‬ ‫کرده رتبه‬ ‫نظام‬ ‫الزم بـرای خنـک کاری هـوا از طریق مبدل پوسـته‬ ‫مسـعود پـور‪،‬‬ ‫توسـط‬ ‫پژوهشـی‬ ‫انـد‪ .‬در‬ ‫دستور‬ ‫ بیناییدرراراانازدر‬ ‫فرهنگی‬ ‫مهندسی‬ ‫اصول‬ ‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫کاری‬ ‫وجدان‬ ‫تقویت‬ ‫هستند‪،‬‬ ‫ببینند‪،‬ازمردم‬ ‫جامعه‬ ‫کنیم‪،‬‬ ‫شــد‪ .‬در‬ ‫می‬ ‫صفحهدیده‬ ‫خوانندهدر ایران‬ ‫گزینه هفتاد‬ ‫دهه‬ ‫کامپیوتری‬ ‫کار بازی‬ ‫ افزار‬ ‫این نرم‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫اساسرا‬ ‫هایخود‬ ‫کامپیوتر‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫اطالع‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫بلوتوث‬ ‫هدفون‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫موانع‬ ‫و‬ ‫عالئم‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫امریکا‬ ‫نابینایان‬ ‫بنیاد‬ ‫ دهد‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫پوشش‬ ‫توانستی‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫کوچکی‬ ‫های‬ ‫دوربین‬ ‫و‬ ‫بودند‬ ‫مکه‬ ‫سوغات‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬ ‫است‪.‬‬ ‫نرســیده‬ ‫پایان‬ ‫به‬ ‫فکری‬ ‫اصالح‬ ‫کند‪،‬‬ ‫ابرو‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫نواور‬ ‫توانمند‪،‬‬ ‫عزیز‪،‬‬ ‫را‬ ‫ملت‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫وجدان‬ ‫داری‪،‬‬ ‫همسایه‬ ‫معاشــرت‪،‬‬ ‫نحوه‬ ‫یعنی‬ ‫یادبـود رفت که بـدون هماهنگی با‬ ‫لولــه در شــرایط محیطــی مختلـف با اسـتفاده از‬ ‫معاون‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫شاخص ارزیابی‬ ‫جهان را‬ ‫برتر‬ ‫انجـام شـد‪،‬‬ ‫محمدجـوادی‬ ‫سـالکبا و‪ ۶‬سـید‬ ‫فرهـاد‬ ‫ابتکارات‬ ‫دوچرخهاز‬ ‫عمومی‬ ‫فرهنگ‬ ‫است؛‬ ‫داده‬ ‫بیناییقرار‬ ‫شدندگیرد‪،‬‬ ‫میقرار‬ ‫دستور‬ ‫رویبهباید در‬ ‫دولتی‬ ‫های‬ ‫دســتگاه‬ ‫در‬ ‫بخشی‬ ‫وصل‬ ‫تلویزیون‬ ‫تصاویر که‬ ‫اثاری‬ ‫توصیف و‬ ‫ســگا‬ ‫ان‬ ‫خواندن‬ ‫متن و‬ ‫استفادهکاراز‬ ‫صفحه با‬ ‫کنار به‬ ‫قادر‬ ‫بخواند‪،‬‬ ‫عالئم‬ ‫ی‬ ‫نیز‬ ‫توسط‬ ‫فضایی‪،‬‬ ‫هایی برای‬ ‫کنــارتاین‬ ‫ببینی‬ ‫مکه را‬ ‫تصاویری از‬ ‫اسـت‪.‬نظر‬ ‫زمانیرا در‬ ‫ تواند ‪5‬‬ ‫اس‬ ‫‪EEs‬مپی‬ ‫‪ 4Luxonis‬و‬ ‫اس‬ ‫دوربینهای‬ ‫از بازی‬ ‫کار‬ ‫نیســت‪،‬‬ ‫میســر‬ ‫فرهنگ ان‬ ‫اصالح‬ ‫خانـوادهبدون‬ ‫جامعه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫عمومی‬ ‫برجسـتهفرهنگ‬ ‫مولفههای‬ ‫شناســی از‬ ‫وقت‬ ‫ایجاد‬ ‫اختالل‬ ‫ هایها روزانه‬ ‫شــورایفعالی‬ ‫کهدردر‬ ‫اصالح‬ ‫غیرقابل‬ ‫سـنگ‬ ‫نوبت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫افـزود‪:‬‬ ‫او‬ ‫بـود‪.‬‬ ‫سـهراب‬ ‫ایین‬ ‫باشـد‪.‬‬ ‫کشـورمان‬ ‫هنرمنـد‬ ‫ایـن‬ ‫الیـق‬ ‫شـده‬ ‫تعیین‬ ‫پیافزار‬ ‫کامپیوتریدریانرم‬ ‫عـددی‬ ‫تحلیـل‬ ‫این‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫کاشان‬ ‫دانشگاه‬ ‫علمی‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫پژوهشی‬ ‫طراحـی و انالیـز ترمودینامیکـی دسـتگاه مـه پـاش‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫شــورا‬ ‫ترین‬ ‫عالی‬ ‫بود‪،‬‬ ‫رهبری‬ ‫معظــم‬ ‫مقام‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫افزایش‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫دســتگاه‬ ‫مفید‬ ‫های‬ ‫ساعت‬ ‫اختصاص داد‪.‬‬ ‫شصت را‬ ‫کودکان‬ ‫سرگرمی‬ ‫تجربه‬ ‫خوداگر کاربر‬ ‫گفتاربهاست‪.‬‬ ‫دههمتن به‬ ‫تبدیل‬ ‫هایفناوری‬ ‫وب با‬ ‫ازصفحات‬ ‫کند‬ ‫مشاهده‬ ‫ارتفاع‬ ‫تغییرات‬ ‫دهد‪،‬‬ ‫تشخیص‬ ‫ایـنرا‬ ‫عبور‬ ‫مسیرهای‬ ‫گرفت و‬ ‫خشونت‬ ‫باعث رانشود‬ ‫وسایل‬ ‫چندساعته با‬ ‫بازی‬ ‫گرفت تا‬ ‫ تراشو‬ ‫جهادی‬ ‫حرکت‬ ‫اســت و‬ ‫کـهملی‬ ‫نیازمندراعزم‬ ‫فرهنگی‬ ‫سنگو‬ ‫بزرگترها‬ ‫احترامبا به‬ ‫سهرابعنوان‬ ‫بزرگداشـتهمچنین‬ ‫معتمدی‬ ‫حاالاز‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫چوبی رادیدن‬ ‫هایقادر به‬ ‫اسبنابینا‬ ‫جایفرد‬ ‫که یک‬ ‫شد کند‪.‬‬ ‫ســاختهمی‬ ‫کودکان توصیف‬ ‫می کند‪،‬‬ ‫سـنگ‬ ‫کردنـد‬ ‫تعویـض‬ ‫سـهراب‬ ‫مـزار‬ ‫تعویض‬ ‫کرد‪:‬همراه‬ ‫سـپهری‪،‬‬ ‫بـه‬ ‫توجـه‬ ‫دهـد بـا‬ ‫این می‬ ‫نشـان‬ ‫هایپژوهـش‬ ‫نتایـج‬ ‫رتبه‬ ‫مهندسی و‬ ‫خورشـیدیموضوع‬ ‫دانشگاه در‬ ‫جایگاهمقاله‪،‬‬ ‫در ایـن‬ ‫فناوری در‬ ‫قـرار گرفت‪.‬‬ ‫موردبررسـی‬ ‫شورای‬ ‫بیماری‪،‬ها‬ ‫شهرستان‬ ‫شاندر‬ ‫چه‬ ‫کشــوریو‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫فرهنگ‬ ‫اجرایی‬ ‫دستگاه‬ ‫هدف‬ ‫راس‬ ‫بریلدر‬ ‫رجوع‬ ‫پیشرفتهتر‬ ‫هایها‬ ‫بازی‬ ‫اسباب‬ ‫همین‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫خطدهه‬ ‫اربابدر‬ ‫رضایتزمان‬ ‫باگذشت‬ ‫ دهد‪،‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ترجیح‬ ‫صدا‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫گوش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خواندن‬ ‫لمسی‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫بلوتوث‪،‬‬ ‫ های‬ ‫ن‬ ‫هدفو‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫تشخیص‬ ‫را‬ ‫احتمالی‬ ‫موانع‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دوچرخه‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫کوچه‬ ‫یا‬ ‫خانه‬ ‫حیاط‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بودند‬ ‫پسر‬ ‫دستو‬ ‫دختر‬ ‫زمانشان‬ ‫یا‬ ‫شود‬ ‫منتقل‬ ‫ها‬ ‫ان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫بازی‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫دیدگاه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫داد‪:‬‬ ‫ادامه‬ ‫او‬ ‫طلبــد‪.‬‬ ‫می‬ ‫انقالبی‬ ‫خانواده‬ ‫بین‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫عمومی‬ ‫فرهنگ‬ ‫مادر‬ ‫و‬ ‫پدر‬ ‫یا‬ ‫اسیب‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫ تواند‬ ‫م‬ ‫کوری‬ ‫یا‬ ‫بینایی‬ ‫دادن‬ ‫وجـود هزینههای جــاری سیسـتمهای ســرمایش‬ ‫شـماره موبایـل خـود را بـر روی ان حـک کـرده بود‪،‬‬ ‫مـزار این نقاش و شـاعر کاشـانی‪ ،‬با حضـور جمعی از‬ ‫جامع‬ ‫دانشگاه های‬ ‫همچنین دوم در‬ ‫کشوری و‬ ‫دوم‬ ‫خورشـیدی‬ ‫میان پاش‬ ‫دسـتگاه مه‬ ‫خنـک کنندە‬ ‫سیسـتم‬ ‫شهر‬ ‫اســتان و‬ ‫ان‬ ‫پارلمان‬ ‫منچ و‬ ‫اســت‬ ‫عمومی‬ ‫فرهنگ‬ ‫دولت‬ ‫رایانهباشیم‪،‬‬ ‫مردم‬ ‫خدمت‬ ‫ هایما باید‬ ‫باشــد‪،‬‬ ‫سیزدهمجای‬ ‫بازار امد‪ .‬به‬ ‫وصلبه‬ ‫باربی‬ ‫های‬ ‫عروسک‬ ‫در ماز‬ ‫جدیدی‬ ‫انواع‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫نمایشگرهای‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به‬ ‫ توان‬ ‫ی‬ ‫را‬ ‫بریل‬ ‫ه‬ ‫صفح‬ ‫ها‬ ‫بازی‬ ‫اسباب‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫شطرنج‬ ‫و‬ ‫پای‬ ‫کم‬ ‫کم‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫می‬ ‫بازی‬ ‫بدهند‪.‬‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫اطرافشان‬ ‫دنیای‬ ‫تماشای‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬ ‫فرهنگ‬ ‫شود‪،‬‬ ‫می‬ ‫مهم‬ ‫ما‬ ‫تکلیف‬ ‫رهبری‪،‬‬ ‫معظم‬ ‫مقام‬ ‫نهایتی‬ ‫هیچ‬ ‫مادر‬ ‫و‬ ‫پدر‬ ‫به‬ ‫احترام‬ ‫شود‪،‬‬ ‫توجه‬ ‫جامعه‬ ‫و‬ ‫ ها‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ شده‬ ‫ه‬ ‫گفت‬ ‫خطرات‬ ‫یا‬ ‫موانع‬ ‫و‬ ‫ کند‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫متصل‬ ‫رایانه‬ ‫به‬ ‫ژنتیک باشد‪ .‬یکی از مزایای جامعه مدرن و ف ّناورانه این روزها‪،‬‬ ‫در صــنعت کشـاورزی و صنایـع غذایـی‪ ،‬یکـی از‬ ‫درحالی کـه نشـانه یادبـود یـک شـاعر و نقـاش نامدار‬ ‫مسـئوالن‪ ،‬هنردوستان و خانواده سـهراب سپهری در‬ ‫کشورکامو ً‬ ‫دوم‬ ‫کشور و‬ ‫جایگاه سوم‬ ‫انرژیپایه در‬ ‫موضوع علوم‬ ‫شـود‪،‬‬ ‫تغذیه می‬ ‫خورشـیدی‬ ‫الدر توسـط‬ ‫که‬ ‫است‪ ،‬نخبگان فرهنگی در عضویت این شورا هستند‪،‬‬ ‫بریل نیز‬ ‫فرهنگ‬ ‫است‪ ،‬وزیر‬ ‫امده‬ ‫کار‬ ‫روی‬ ‫شــعار‬ ‫همین‬ ‫با‬ ‫ترجمه‬ ‫به‬ ‫کامپیوتر‬ ‫صفحه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫متن‬ ‫بازسازی‪،‬‬ ‫باقابلیت‬ ‫بریل‬ ‫مثل ابوهوا است یعنی همه جانداران و انسانها نیاز‬ ‫ندارد‪ ،‬احترام بهحق همســایه‪ ،‬جلوگیری از اســراف‪،‬‬ ‫با‬ ‫هدفون‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ تواند‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫کاربر‬ ‫همچنین‬ ‫ کند‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫گوشزد‬ ‫وجود گزینه های فناوری کمکی با ف ّناوری باال است که به کمک‬ ‫راهکارهـای کاهـش هزینههـا‪ ،‬اســتفاده از انـرژی‬ ‫ایرانـی نبایـد در خـود چنیـن مواردی را داشـته باشـد‪.‬‬ ‫مشـهد اردهـال برگزار شـد‪.‬‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫کشور قرار‬ ‫دانشگاه‬ ‫در میان‬ ‫اسـت‪ .‬در سیسـتم‬ ‫شـده‬ ‫ هایسـازی‬ ‫بهینه‬ ‫طراحــی و‬ ‫در استان اصفهان شورای فرهنگ عمومی تاسیس‬ ‫میکند‪.‬‬ ‫تالش‬ ‫شبانه راروزی‬ ‫صورت‬ ‫رویکرد به‬ ‫به ابوهوا دارند‪ ،‬همه نیازمند فرهنگ هستند و همه‬ ‫صبور بــودن‪ ،‬وقتشناســی و دوری از عافیتطلبی‬ ‫ دهد‪.‬‬ ‫حرکت می‬ ‫نشانگر خود‬ ‫کاربر‬ ‫همیندرحالی که‬ ‫شده مبای کند‪،‬‬ ‫صحبتکند‪.‬‬ ‫کامپیوتر‬ ‫افراد دارای اختالل امده وزندگی را برای ان ها تسهیل می کند‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫خورشـیدی‬ ‫خنـک کننـدە ایـن دسـتگاه‪ ،‬بهجـای سیسـتمهای‬ ‫ملتها دارای فرهنگ بودهاند چه غلط چه درســت‪.‬‬ ‫چیزی اســت که حکومت اسالمی خصوصًا در حوزه‬ ‫متـداول سردسـازی تراکمـی از سـیکل جذبـی‬ ‫معتمــدی در ادامه بیان کرد‪ :‬فرهنگ عمومی عبارت‬ ‫مســئوالن نیازمند است‪ ،‬مســئوالنی که برای مردم‬ ‫سردسـازی امونیـاک استفادهشـده و طراحـی ان‬ ‫است از مجموعهای منســجم و نظامیافته از اهداف‪،‬‬ ‫وقت را نشناسند و خدمت به مردم را جزو سرمایههای‬ ‫سطح کیفی و کمی منابع اب در دشتهای کمابی مثل‬ ‫کاهــش یابد‪ .‬بدین ترتیب و در حــال حاضر‪ ،‬در حوضه‬ ‫محمــد یوســفی‬ ‫بهگونـهای انجامشـده اسـت کـه عملکـرد سیسـتم‬ ‫ارزشهــا و باورهای مردم کــه متعلق به یک جامعه‬ ‫خود بدانند‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان‬ ‫دشت مهیار و جرقویه‪ ،‬دشــت اصفهان‪-‬برخوار‪ ،‬دشت‬ ‫ابریز زایندهرود با توجه به نبود منابع اب کافی و مصارف‬ ‫شــاتوری‪ :‬حساسیت‬ ‫در محیطهایـی بـا درجـه حـرارت بـاال بـه طـرز‬ ‫بزرگ‪ ،‬قوم یا ملت است‪ ،‬فرهنگ عمومی شامل تمام‬ ‫اصفهان در ادامــه اذعان کرد‪ :‬فرهنگ عمومی یکی‬ ‫کوهپایه و ســجزی و‪ ...‬این بحران از پیش ظهور یافته‬ ‫بیرویــه اب در بخشهای صنعت و کشــاورزی دچار‬ ‫امــروز مســائل اب در‬ ‫چشـمگیری افزایشیافتـه اســت‪ .‬سـیکل جذبـی‬ ‫فعالیتهای مبتنی بر اندیشــه و عادت اســت که در‬ ‫از بخشهای فرهنگی است که همواره دغدغه مقام‬ ‫نسبت به قبل تشــدید گردیده است‪ .‬الزم به ذکر است‬ ‫شرایط بسیار خطرناکی شده است و پیشبینی میگردد‬ ‫حوضه ابریــز زایندهرود و‬ ‫ً‬ ‫کامـال از‬ ‫سردسـازی امونیـاک بـه کار گرفتهشـده‬ ‫جهت براوردن نیازهای بشــری بسته به انواع جوامع‬ ‫معظم رهبری بوده اســت که اگر این بخش اصالح‬ ‫که با تداوم خشکسالی و قطع جریان رودخانه زایندهرود‪،‬‬ ‫که در افق سال ‪ ۱۴۱۰‬به علت افت شدید منابع ابهای‬ ‫با توجه به برداشــتهای‬ ‫تغذیه وشـده است‪.‬‬ ‫سـهموی‬ ‫خورشـیدی‬ ‫مناقصات‬ ‫برگزاری‬ ‫کلکتورهایقانون‬ ‫مجموعشرح ذیل و باستناد‬ ‫خود را به‬ ‫مینیاز‬ ‫مورد‬ ‫کاالی‬ ‫خدمات و‬ ‫شود دارد‪:‬‬ ‫اصفهان در نظر‬ ‫توزیع برق‬ ‫شرکت‬ ‫شهرستانرفتارهای‬ ‫اقتصادی و مذهبی‬ ‫سیاسی‪،‬‬ ‫ازنظر تاریخی‪،‬‬ ‫شود‪ ،‬از‬ ‫اصالح‬ ‫مشکالت‬ ‫بسیاری از‬ ‫از مجموع ‪ ۳۵‬دشــت در سال ‪ ۲۲ ،۱۳۹۴‬دشت ممنوعه‬ ‫سطحی و زیرزمینی و حفر چاههای بسیار عمیق و تداوم‬ ‫بیرویه از منابع اب حوضه‬ ‫طراحـی دسـتگاه بهگونـهای اسـت کـه دمنــده در‬ ‫ارشاد‬ ‫فرهنگ و‬ ‫مدیرکل‬ ‫نامهمیدهد‪.‬‬ ‫شکل‬ ‫عموم مردم را‬ ‫تاکید‬ ‫ایشود که‬ ‫مرحلهمی‬ ‫یکاستنباط‬ ‫رهبری‬ ‫مناقصهمعظم‬ ‫بیانات مقام‬ ‫اعالم شدند و امروز نیز با روند فعلی منابع و مصارف اب‬ ‫روند خشک بودن رودخانه زایندهرود با خطرات جدیتری‬ ‫در طــی چند دهــه اخیر‬ ‫شرایط‬ ‫واجدین‬ ‫پیمانکاران‬ ‫به‬ ‫(فشرده)‬ ‫ارزیابی‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ ‫عمومی‬ ‫برگزاری‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫شرکت‪،‬‬ ‫معامالت‬ ‫ائین‬ ‫ابتدای سیسـتم خنککننـده قرارگرفته اسـت‪ .‬بدین‬ ‫اسالمی استان اصفهان خاطرنشان کرد‪ :‬همه انسانها‬ ‫بر مواضع فردی مهم است‪ ،‬نمونه ان همین بیماری‬ ‫در حوضه این عدد به ‪ ۲۷‬دشت ارتقا یافته است؛ بنابراین‪،‬‬ ‫رو به شــود و ازاینجهت در تامین نیاز اب ساکنان خود‬ ‫تاکنون نیز با بروز مشکالتی از قبیل تشدید کمبود اب در‬ ‫واگذار نماید‪.‬‬ ‫ترتیـب‪ ،‬بهمنظـور افزایش راندمان دمنده و سیسـتم‪،‬‬ ‫از گذشته تابهحال دارای فرهنگ بودهاند پس فرهنگ‬ ‫کرونا اســت که اگر تکتک افراد رعایت کنند خیلی‬ ‫نمایان شدن مسئله بحران اب در استان اصفهان و خطر‬ ‫با مشــکالت زیادی مواجه خواهد شد‪ .‬بدین معنا که با‬ ‫حوضه و نامتعادل شدن روند عرضه و تقاضا و همچنین‬ ‫بهینهسـازی برخــی مشـخصات دمنـده محـوری با‬ ‫نیازمند‬ ‫شمارهفرهنگ‬ ‫یک پدیده عام اســت‪ ،‬ما بــرای این‬ ‫زود بیماری از بین میرود‪ .‬او بابیان اینکه در راستای‬ ‫فرونشست زمین بهمنزلهی یک تهدید جدی برای مراکز‬ ‫وضعیت فرا بحرانی حوضه در افق سال ‪ ۱۴۱۰‬و کاهش‬ ‫ابرســانی به مناطق دارای تنش ابی از مهمترین مسائل‬ ‫بازگشائی‬ ‫مناقصه در‬ ‫اسـتفاده از ازمایش و شبیهسـازی انجام و تاییدشـده‬ ‫اخرین مهلت‬ ‫شماره‬ ‫اسناد‬ ‫خوبی تهیه‬ ‫اقداماتمهلت‬ ‫توزیع‬ ‫تاریخ‬ ‫موضوع‬ ‫تدارکات‬ ‫سامانه‬ ‫هایی‬ ‫مکانیزم‬ ‫از‬ ‫یکــی‬ ‫هســتیم‪،‬‬ ‫مکانیزم‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫اســتان‬ ‫در‬ ‫عمومی‬ ‫فرهنگ‬ ‫های‬ ‫المان‬ ‫و‬ ‫ســیما‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫تاریخی‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬ ‫های‬ ‫ابخوان‬ ‫اکثر‬ ‫زیرزمینی‪،‬‬ ‫های‬ ‫اب‬ ‫منابع‬ ‫بیالن‬ ‫حجم‬ ‫شناختهشده در محدوده پرتراکم جمعیتی استان اصفهان‬ ‫بارگذاری واسـت‪ .‬در ادامـه‪ ،‬بهمنظـورمبلغ‬ ‫مناقصه‬ ‫تضمینانتقـال حرارت‬ ‫بـاال بردن‬ ‫ارزیابی‬ ‫دفترچه‬ ‫دفترچه‬ ‫مناقصه‬ ‫شورایدولت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫انقالب‬ ‫شرکت پیشبینیشده‬ ‫که در نظام اســالمی‬ ‫شــهری ممکن اســت از خطرات ان بینصیب نمانند‪.‬‬ ‫حوضه بهویژه دشــتهای برخوار‪ ،‬مهیــار و جرقویه و‬ ‫و در حوضه ابریز زایندهرود و گاوخونی اســت؛ بنابراین‪،‬‬ ‫است‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬یکی از این اقدامات تشکیل رصدخانه تحویل پاکات‬ ‫مناســب قرارگیــری مبدل حرارتی در‬ ‫به هوا‪ ،‬محلکیفی‬ ‫(ستاد)‬ ‫فرهنگی است که به پیشنهاد امام خمینی (ره) تاسیس‬ ‫فرهنگی بود که رصد وضع موجود فرهنگی را انجام‬ ‫بنــده اعتقاددارم که نیز با تداوم وضعیت فعلی در حوضه‬ ‫سجزی با پدیده فرونشست زمین دستوپنجه نرم کنند‬ ‫بحران فرونشست زمین در شهرستان اصفهان یکی دیگر‬ ‫داخل کانال دسـتگاه هواسـاز بهوسـیله تحلیل المان‬ ‫شد‪ ،‬یکی از وظایف این شورا مهندسی فرهنگی کشور‬ ‫توسعه وو نسخههایی که در جهت اصالح باید انجام‬ ‫میدهد‬ ‫ابریز زایندهرود تا چند سال اینده استان اصفهان با ظهور‬ ‫که از مهمترین اسیبهای جدی بر پیکره حوضه ابریز‬ ‫از بحرانهای ظهور یافته طی دو سال اخیر در این حوضه‬ ‫محـدود در نرمافـزار ‪ CFX Ansys‬تعیینشـده‬ ‫اســت‪ ،‬یعنی تهیه نقشــه راه بهخصوص در فرهنگ‬ ‫اصالحمیکند‪ ،‬در این راستا ‪ ۹‬کارگروه تشکیل‬ ‫نوسازی‪،‬را تهیه‬ ‫شود‬ ‫بحرانهای خطرناکی چون فرونشست زمین به مناطق‬ ‫زاینده میتوان قلمداد نمود‪.‬‬ ‫است که با توجه به خشک شــدن رودخانه زایندهرود و‬ ‫اسـت‪ .‬در مرحله بعـد‪ ،‬تحلیل و انالیـز ترمودینامیکی‬ ‫ساختار و‬ ‫عمومی که این نیازمند سیاستگذاری بهروز است‪ .‬او‬ ‫شــد‪ .‬معتمدی در پایان تاکید کرد‪ :‬ما باید دنبال ان‬ ‫سیاسی‬ ‫جغرافیای‬ ‫کارشناس‬ ‫ملک‬ ‫و‬ ‫زمین‬ ‫قیمت‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫تشدید‬ ‫مهاجرت‬ ‫مسئله‬ ‫دیگر‪،‬‬ ‫برداشت بیرویه از منابع ابهای زیرزمینی و افت شدید‬ ‫‪1204128‬‬ ‫الف‪:‬‬ ‫م‬ ‫بهینه سازی و‬ ‫‪655/000/000‬میـزان انرژی‬ ‫سردسـازی امونیـاک و‬ ‫‪1400/08/15‬سـیکل جذبی‬ ‫‪1400/08/16‬‬ ‫‪1400/08/01‬‬ ‫‪1400/07/24‬‬ ‫‪2000093884000006‬‬ ‫چند‬ ‫‪40014062‬عالی انقالب فرهنگی در‬ ‫تصریح کرد‪ :‬شــورای‬ ‫استفاده‬ ‫دستگاهها و مردم‬ ‫بتوانیم از ظرفیت‬ ‫روشناییکه‬ ‫باشیم‬ ‫معابر‬ ‫الزم بـرای خنـک کاری هـوا از طریق مبدل پوسـته‬ ‫سال گذشته اصول مهندسی فرهنگی را در دستور کار‬ ‫اساس جامعه مردم هستند‪ ،‬تقویت وجدان کاری‬ ‫کنیم‪،‬‬ ‫محدوده‬ ‫در‬ ‫لولــه در شــرایط محیطــی مختلـف با اسـتفاده از‬ ‫درامور برق‬ ‫قرار داده است؛ شــورای فرهنگ عمومی از ابتکارات‬ ‫دســتگاههای دولتی باید در دستور کار قرار گیرد‪،‬‬ ‫تحلیـل عـددی در نرمافزار ‪ EEs‬تعیینشـده اسـت‪.‬‬ ‫منطقه ‪10‬‬ ‫اگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده‬ ‫مقام معظــم رهبری بود‪ ،‬عالیترین شــورا در حوزه‬ ‫ساعتهای مفید دســتگاهها باید افزایش پیدا کند و‬ ‫نتایـج ایـن پژوهـش نشـان میدهـد بـا توجـه بـه‬ ‫شرکت شیمایی پو ُمد (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ‪4598‬‬ ‫شهرستان‬ ‫کشــور و چه‬ ‫فرهنگ چه در‬ ‫دستگاههای اجرایی‬ ‫رجوعرادرازراس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬دریافت و حداکثر تا پایان وقت‬ ‫هدفسایت‬ ‫طریق‬ ‫اربابفوق‬ ‫رضایتشرح‬ ‫شورایمناقصه به‬ ‫توانندهااسناد‬ ‫دهندگاندر می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫وجـود هزینههای جــاری سیسـتمهای ســرمایش‬ ‫شهر‬ ‫و‬ ‫اســتان‬ ‫ان‬ ‫پارلمان‬ ‫و‬ ‫اســت‬ ‫عمومی‬ ‫فرهنگ‬ ‫سیزدهم‬ ‫دولت‬ ‫باشیم‪،‬‬ ‫مردم‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫ما‬ ‫باشــد‪،‬‬ ‫شناسه ملی‪10980262080 :‬‬ ‫صنایـعخود را‬ ‫ضمانت نامه)‬ ‫الف‪-‬‬ ‫(پاکت‬ ‫غذایـی‪ ،‬یکـی از‬ ‫کشـاورزی و‬ ‫صــنعت‬ ‫اداری روز شنبه مورخ ‪ 1400/08/15‬در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد فیزیکی در‬ ‫شــهرداری محمداباد در نظر دارد به اســتناد مصوبه چهارم مورخ ‪( 1400/06/21‬مجوز شــماره‬ ‫است‪ ،‬نخبگان فرهنگی در عضویت این شورا هستند‪،‬‬ ‫با همین شــعار روی کار امده است‪ ،‬وزیر فرهنگ نیز‬ ‫بارگذاری از انـرژی‬ ‫مقررهـا‪ ،‬اســتفاده‬ ‫مهلتهزینه‬ ‫راهکارهـایازکاهـش‬ ‫بطور‬ ‫عادی‬ ‫ابادعمومی‬ ‫مجمع‬ ‫شــهر در‬ ‫گردد که‬ ‫دعوت می‬ ‫خاص)‬ ‫(سهامی‬ ‫مورخشیمیایی پو ُمد‬ ‫شرکت‬ ‫بدینوســیله از کلیه سهامداران‬ ‫کند‪.‬پیشنهادهایی که بعد‬ ‫نمایند‪ .‬به‬ ‫تحویل‬ ‫دبیرخانه‪،‬‬ ‫همینمنطقه‬ ‫شرقی‪ -‬اموربا برق‬ ‫عمومیجی‬ ‫فرهنگخیابان‬ ‫اصفهان‬ ‫نشانی‪:‬‬ ‫در استان به‬ ‫تاسیسشده‬ ‫شورای‬ ‫اصفهان‬ ‫تالش می‬ ‫شبانهروزی‬ ‫ده‪-‬صورت‬ ‫رویکرد به‬ ‫رفت و‬ ‫عملیات‬ ‫محمد‬ ‫اســالمی‬ ‫محترم‬ ‫شــورای‬ ‫‪)1400/06/25‬‬ ‫‪/1400/70‬ش ‪6‬‬ ‫خورشـیدی است‪.‬‬ ‫فناوری هایی که به کمک نابینایان می اید‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫کسب رتبه برتر‬ ‫دانشگاه کاشان‬ ‫در نظام تایمز ‪۲۰۲۲‬‬ ‫رخت نو بر تن تنهایی سپهری‬ ‫اسباببازیها از گذشته تا امروز چه مسیری را پیمودند‬ ‫رتبه دوم اصفهان در ارزشیابی شاخصهای‬ ‫فرهنگ عمومی در سطح کشور‬ ‫کاهشهزینههایتولید‬ ‫در صنایع غذایی با‬ ‫کمک انرژی خورشیدی‬ ‫خشک شدن زایندهرود عامل اصلی بحران فرونشست زمین در اصفهان‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫همزمان با ارزیابی (فشرده)‬ ‫اگهی مناقصه عمومی مرحله اول‬ ‫اول‬ ‫نوبتدوم‬ ‫نوبت‬ ‫نوبت اول‬ ‫شــهرداری منظریه در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره ‪ 5‬صورتجلسه ‪9‬‬ ‫مورخ ‪ 1400/06/08‬شورای اسالمی شهر منظریه جمع اوری‪ ،‬حمل و دفن زباله های شهری‬ ‫را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا از کلیه متقاضیان دعوت‬ ‫بعمل می اید جهت دریافت اســناد و شــرایط مناقصه تا روز سه شنبه ‪ 1400/08/04‬به‬ ‫واحد مالی شهرداری منظریه مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫اخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد‪ :‬روز سه شنبه ‪1400/08/04‬‬ ‫محل تحویل اسناد مناقصه‪ :‬دبیرخانه محرمانه شهرداری منظریه‬ ‫تاریخ بازگشایی اسناد‪ :‬سه شنبه ‪ 1400/08/04‬ساعت ‪16‬‬ ‫مجتبیفخاری‪-‬شهردارمنظریه‬ ‫اگهی مناقصه نوبت اول‬ ‫چاپ اول‬ ‫چاپ‬ ‫دوم‬ ‫نوبت اول‬ ‫نوبت اول‬ ‫مورچه‬ ‫شرکت‬ ‫اصفهان‪،‬‬ ‫قانونی‬ ‫‪1400/07/28‬‬ ‫مورخه‬ ‫ساعت و‪10‬‬ ‫که در‬ ‫معابرشرکت‬ ‫روبالعاده‬ ‫فوق‬ ‫صنعتیمعادل‬ ‫اعتباری‬ ‫یکسال با‬ ‫شرکت ‪:‬مدت‬ ‫شهر برای‬ ‫محل سبز‬ ‫نگهداریدرفضای‬ ‫پســماند و‬ ‫صبح دفع‬ ‫حمل و‬ ‫جمع اوری‬ ‫شــهری‪،‬‬ ‫‪0314562120‬‬ ‫‪0314562223‬‬ ‫به تلفن‬ ‫‪833311765‬‬ ‫شماره‬ ‫هشــتم‪،‬‬ ‫ابوریحان‬ ‫خورت‪ ،‬فاز اول‪،‬‬ ‫واگذارونماید‪.‬‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫کدپستیاگهی مناقصه‬ ‫‪ ،294‬از طریق‬ ‫شهرداری‬ ‫اعتبارات‬ ‫محل‬ ‫خیابانریال از‬ ‫‪17/000/000/000‬‬ ‫فرمائید‪.‬‬ ‫شرکت‬ ‫میمیشود‪،‬‬ ‫تشکیل‬ ‫اگاهی از شرایط مناقصه و دریافت مدارک شرکت در مناقصه همه روزه بجز ایام تعطیل از تاریخ‬ ‫بمنظور‬ ‫توانند‬ ‫متقاضیان‬ ‫دستور‬ ‫جلسه‪:‬پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ‪ 1400/08/06‬به شهرداری محمداباد مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫اگهی تا‬ ‫درج‬ ‫شرکت‪.‬‬ ‫هیات مدیره‬ ‫‪ 1400/08/08‬و تاریخ ‪-2‬‬ ‫شرکت‪.‬‬ ‫بازرس‬ ‫هیات مدیره و‬ ‫گزارش‬ ‫‪-1‬‬ ‫یکشنبه مورخ ‪1400/08/09‬‬ ‫پیشنهادات‪:‬‬ ‫انتخابپاکت‬ ‫بازگشایی‬ ‫مورخ‬ ‫پیشنهادات‪ :‬شنبه‬ ‫دریافت‬ ‫تاریخ‬ ‫‪ 03146652845‬و ‪03146652465‬‬ ‫تماس‪:‬بازرسین شرکت‪.‬‬ ‫تلفنانتخاب‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪ -4‬انتخاب روزنامه کثیراالنتشار‪.‬‬ ‫‪ -5‬هرانچه که در صالحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده است‪.‬‬ ‫شهردار محمد اباد ‪ -‬محمد اسماعیل زاده‬ ‫هیات مدیره شرکت پو ُمد‬ ‫اگهی مزایده فروش ‪ 3‬دستگاه خودپرداز مازاد‬ ‫اگهی‬ ‫مزایده‬ ‫استان اصفهان‬ ‫‪1400-2‬‬ ‫پست بانک شماره‬ ‫م الف‪1203548 :‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫نوبت اول‬ ‫نوبت اول‬ ‫پســت بانک ایران در نظــر دارد تعداد ‪ 3‬دســتگاه خودپرداز مازاد خــود را از طریق‬ ‫جزئیاتمندرجدراسنادمزایدهبابهره گیریازسامانهتدارکاتالکترونیکی‬ ‫مزایدهعمومیوبا‬ ‫بدینوســیله‬ ‫شــهرداری‬ ‫دســتگرد‬ ‫با‬ ‫توجه‬ ‫بــه‬ ‫مصوبه‬ ‫دولت (‪ )www.Setadiran.ir‬با شماره مزایده ‪ 1400-2‬و (شماره سیستمی ‪)1000003617000002‬‬ ‫فروش‬ ‫الکترونیکی‬ ‫بصورت‬ ‫شورای‬ ‫اسالمیبهبه‬ ‫شماره‬ ‫برساند‪/5/65.‬ش‪ 1400/‬مورخ ‪ 1400/03/18‬در نظر‬ ‫تاریخ انتشار اگهی در سامانه ‪ :‬روزچهارشنبه مورخ ‪1400/07/14‬‬ ‫نســبت‬ ‫واگذاری‬ ‫(اجاره‬ ‫دادن)‬ ‫محل‬ ‫نصب وسهراه‬ ‫اندازی‬ ‫مجموعه‬ ‫‪1400/07/27‬‬ ‫شنبه مورخ‬ ‫‪ 14/30‬روز‬ ‫ساعت‬ ‫اگهی تا‬ ‫تاریخ انتشار‬ ‫بهقیمت ‪ :‬از‬ ‫پیشنهاد‬ ‫داردارسال‬ ‫مهلت‬ ‫تاریخ بازگشایی‪ :‬روز چهار شنبه مورخ ‪ 1400/07/28‬ساعت ‪10‬‬ ‫ورزشی‬ ‫ترامبولین‬ ‫مجتمع‬ ‫فرهنگی‬ ‫ورزشی باغ نو اقدام نماید لذا‬ ‫ساعت ‪10‬‬ ‫‪1400/07/29‬‬ ‫درمورخ‬ ‫واقعشنبه‬ ‫روز پنج‬ ‫اعالم به برنده‪:‬‬ ‫تاریخ‬ ‫شرکت کنندگان در مزایده‬ ‫مدیریتمی‬ ‫توانند‬ ‫جهت‬ ‫دریافت‬ ‫استان‬ ‫پست بانک‬ ‫شعب‬ ‫اصفهاناسناد مزایده به واحد‬ ‫مالی شــهرداری تا اخر وقت اداری مورخ ‪ 1400/08/06‬مراجعه و تا‬ ‫تاریخ ‪ 1400/08/08‬نســبت به تحویل اسناد مزایده به واحد حراست‬ ‫م الف‪1206383 :‬‬ ‫گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی ‪http://tender.tavanir.org.ir :‬‬ ‫مرحله اول‬ ‫نشانی‪:‬عمومی‬ ‫مناقصه‬ ‫اگهی‬ ‫نوبت اول‬ ‫‪http://eepdc.ir‬‬ ‫به‬ ‫اصفهان‬ ‫شهرستان‬ ‫سایت اینترنتی شرکت توزیع برق‬ ‫نوبت اول‬ ‫جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن ‪ 34122852‬واحد مناقصات اقای سیدین و جهت اگاهی بیشتر در مورد الزامات‪ ،‬اطالعات‪،‬‬ ‫صورتجلسه ‪9‬‬ ‫شــهرداری منظریه در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره ‪5‬‬ ‫شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن‪ 34122840 :‬دفتر امور مهندسی تماس حاصل فرمائید‪.‬‬ ‫مورخ ‪ 1400/06/08‬شورای اسالمی شهر منظریه جمع اوری‪ ،‬حمل و دفن زباله های شهری‬ ‫جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس ‪ ،۰۲۱-۴۱۹۳۴‬دفتر ثبت نام‪ ۰۲۱-۸۸۹۶۹۷۳۷ :‬و ‪ ۰۲۱-۸۵۱۹۳۷۶۸‬تماس‬ ‫مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا از کلیه متقاضیان دعوت‬ ‫را از طریق‬ ‫حاصلفرمائید‪.‬‬ ‫شــرایط مناقصه تا روز سه شنبه ‪ 1400/08/04‬به‬ ‫اســناد‬ ‫دریافت‬ ‫جهت‬ ‫اید‬ ‫درجوشده است‪.‬‬ ‫مناقصه‪ :‬در اسناد‬ ‫شرکت در‬ ‫تضمین‬ ‫میمبلغ‬ ‫بعملنوع و‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫مراجعه‬ ‫منظریه‬ ‫واحد*مالی‬ ‫خود‪ ،‬در سامانه برون سپاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی‬ ‫فعالیت های‬ ‫مدارک و‬ ‫شهرداریروز رسانی‬ ‫مناقصه گران جهت به‬ ‫‪1400/08/04‬امیرانی تماس حاصل فرمایید)‬ ‫شماره تلفن ‪ ۳۲۲۴۱۱۵۳‬اقای‬ ‫تحویل(در صورت‬ ‫مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪https://www.eepdc.ir‬‬ ‫سوال باشنبه‬ ‫گونه سه‬ ‫اسناد‪:‬هرروز‬ ‫دریافت و‬ ‫اخرین مهلت‬ ‫بازگشایی پاکتها برای خود محفوظ می دارد‪.‬‬ ‫ساعت قبل از‬ ‫مناقصه را تا ‪۷۲‬‬ ‫اصالح در اسناد‬ ‫اصفهان تغییر و‬ ‫شهرستان‬ ‫توزیع برق‬ ‫* شرکت‬ ‫منظریه‬ ‫شهرداری‬ ‫محرمانه‬ ‫دبیرخانه‬ ‫مناقصه‪:‬‬ ‫اسناد‬ ‫تحویل‬ ‫محل‬ ‫* شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از اخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه‬ ‫تاریخ بازگشایی اسناد‪ :‬سه شنبه ‪ 1400/08/04‬ساعت ‪16‬‬ ‫‪1204128‬‬ ‫الف‪:‬‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫و مزایده‪ ،‬از اخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند‪ ،‬در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران ممی‬ ‫شهردارمنظریه‬ ‫مجتبیفخاری‪-‬‬ ‫* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد‪.‬‬ ‫سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی ‪http://iets.mporg.ir :‬‬ ‫* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه) در جلسه بازگشایی پاکات ازاد می باشد‪.‬‬ ‫العاده‬ ‫مقررفوق‬ ‫بطور‬ ‫عادی‬ ‫دعوت مجمع‬ ‫اگهی‬ ‫مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫واصل شود‬ ‫مهلت‬ ‫عمومیانقضاء‬ ‫مخدوش یا بعد از‬ ‫فاقد امضاء‪،‬‬ ‫* به مدارک‪ ،‬پیشنهادات و نامه های‬ ‫شرکت شیمایی پو ُمد (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ‪4598‬‬ ‫* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫شناسه ملی‪10980262080 :‬‬ ‫* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد‪.‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫بدینوســیله از کلیه سهامداران شرکت شیمیایی پو ُمد (سهامی خاص) دعوت می گردد که در مجمع عمومی عادی بطور‬ ‫فوق العاده شرکت که در ساعت ‪ 10‬صبح مورخه ‪ 1400/07/28‬در محل قانونی شرکت ‪ :‬اصفهان‪ ،‬شرکت صنعتی مورچه‬ ‫خورت‪ ،‬فاز اول‪ ،‬خیابان ابوریحان هشــتم‪ ،‬شماره ‪ ،294‬کدپستی ‪ 833311765‬تلفن ‪ 0314562223‬و ‪0314562120‬‬ ‫تشکیل می شود‪ ،‬شرکت فرمائید‪.‬‬ ‫دستورجلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬گزارش هیات مدیره و بازرس شرکت‪.‬‬ ‫‪ -2‬انتخاب هیات مدیره شرکت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4730

روزنامه اصفهان امروز 4730

شماره : 4730
تاریخ : 1402/07/09
روزنامه اصفهان امروز 4729

روزنامه اصفهان امروز 4729

شماره : 4729
تاریخ : 1402/07/08
روزنامه اصفهان امروز 4727

روزنامه اصفهان امروز 4727

شماره : 4727
تاریخ : 1402/07/05
روزنامه اصفهان امروز 4726

روزنامه اصفهان امروز 4726

شماره : 4726
تاریخ : 1402/07/04
روزنامه اصفهان امروز 4725

روزنامه اصفهان امروز 4725

شماره : 4725
تاریخ : 1402/07/03
روزنامه اصفهان امروز 4723

روزنامه اصفهان امروز 4723

شماره : 4723
تاریخ : 1402/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!