روزنامه اصفهان امروز شماره 4184 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4184

روزنامه اصفهان امروز شماره 4184

روزنامه اصفهان امروز شماره 4184

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫دوشنبه ‪ 19‬مهر ‪ 04 |1400‬ربیع االول ‪ |11Oct2021| 1443‬سـال هفدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4184‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر | صفحه ‪5‬‬ ‫برگزاری ‪ ۱۰۰‬برنامه جنبی‬ ‫در جشنواره فیلم کودک‬ ‫مدیر اجرایی سی وچهارمین جشنواره بین المللی فیلم های‬ ‫کودکان و نوجوانان اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬همزمان با جشنواره‬ ‫بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان ‪ ۱۰۰‬رویداد‬ ‫جنبی نیز در شهر برگزار می شود که اجرای ‪ ۶۰‬رویداد به‬ ‫عهده سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری و معاونت های‬ ‫فرهنگی مناطق است‪.‬‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫اثربخشی در چین‪ ،‬امارات و بحرین تایید شده است‬ ‫واکسیناسیوننوجواناناصفهانباسینوفارمچینی‬ ‫وزارت بهداشت واکسن سینوفارم را برای نوجوانان ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۸‬سال در نظر گرفته است و این گروه سنی در استان اصفهان قریب به ‪ ۵۰۰‬هزار نفر هستند که تاکنون حدود به‬ ‫‪ ۴۰‬درصد انها برای واکسیناسیون مراجعه کرده و نوبت اول واکسن سینوفارم را دریافت کرده اند‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫جشنواره ملی شعر‬ ‫نهج البالغه در کاشان‬ ‫برگزار می شود‬ ‫محرم نوید کیا؛ نماد‬ ‫دوری از نفرت کور‬ ‫‪ ۲۲۵‬هزار بازرسی‬ ‫از واحدهای صنفی‬ ‫اصفهان انجام شد‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫فرونشست نیم متری در کمین نقش جهان‬ ‫‪ ۹‬کاروانسرای‬ ‫تاریخی اصفهان نامزد‬ ‫ثبت جهانی‬ ‫یادداشت روز‬ ‫جاذبه هایی که دیده نمی شوند‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫حسنروانشید‬ ‫نیاز ازادراه ایزدخواست‪ -‬شیراز‬ ‫به هزار میلیارد تومان اعتبار‬ ‫مجری کل طرح های زیربنایی استان اصفهان گفت‪ :‬ازادراه‬ ‫ایزدخواست (اصفهان) ‪ -‬شیراز تااکنون با ‪ ۸۹‬درصد پیشرفت‬ ‫فیزیکی‪ ،‬برای تکمیل به هزار میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز دارد‪.‬‬ ‫ازادراه اصفهــان‪ -‬شــیراز شــامل ‪ ۲‬قســمت عمــده‬ ‫اصفهان‪ -‬ایزدخواســت و ایزادخواســت‪ -‬شــیراز است که‬ ‫در مراحــل پایانــی و در اســتانه بهره برداری قــرار دارد‪.‬‬ ‫علیرضا صلواتی‪ ،‬روز یکشــنبه در گفت وگو بــا ایرنا‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اورده وزارت راه و شهرســازی و وزارت دفاع برای این پروژه‬ ‫تــا اکنون به ‪ ۳‬هزار میلیارد تومان رســیده اســت که برای‬ ‫ادامه کار به یک هزار میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز اســت‪.‬‬ ‫مجری کل طرح های زیربنایی استان اصفهان افزود‪ :‬بخش‬ ‫اصفهــان‪ -‬ایزدخواســت ازادراه اصفهان‪ -‬شــیراز در حال‬ ‫حاضــر در مرحله مطالعاتــی قرار دارد و در حــال رایزنی با‬ ‫ســرمایه گذاران برای ورود و تکمیل این ازادراه هستیم که‬ ‫امیدواریم عملیات اجرایی این بخش نیز بزودی اغاز شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن ازادراه بعنــوان یکــی از مهم تریــن‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫اعمال دوباره‬ ‫ممنوعیت تردد شبانه‬ ‫در اصفهان‬ ‫افزایش ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫حمایت نیکوکاران از‬ ‫دانش اموزاننیازمند‬ ‫سرمربی سپاهان ال کالسیکو را به نسخه‬ ‫واقعی نزدیک می کند‬ ‫‪ ۹۵‬درصد ارز حاصل‬ ‫از صادرات در استان‬ ‫اصفهان بازگشته است‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫ازادراه هــای کشــور و قطعه مهمــی از کریدور شــمال_‬ ‫جنوب کشــور اســت که تکمیــل ان از اهمیــت باالیی‬ ‫بــرای بخــش حمــل و نقل کشــور بــر خوردار اســت‪.‬‬ ‫صلواتی بــا بیان اینکــه ایــن ازادراه در زمــان حاضر در‬ ‫یــک قدمی بهره بــرداری قــرار دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬امیدواریم با‬ ‫تامیــن اعتبــارات الزم هرچه ســریع تر ایــن ازادراه مهم‬ ‫افتتــاح شــود و بــه شــبکه ازادراهــی کشــور بپیوندد‪.‬‬ ‫مجــری کل طرح های زیربنایی اســتان اصفهان بیان کرد‪:‬‬ ‫طول مسیر ازادراه ایزدخواســت‪ -‬شیراز ‪ ۲۲۴‬کیلومتر است‬ ‫کــه با افتتــاح ان ‪ ۱۳۰‬کیلومتر در مســیر و ‪ ۲‬ســاعت در‬ ‫زمان ســفر از اصفهان به شــیراز صرفه جویی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی کاهش قابــل توجه خســارات و هزینه های تصادفات‬ ‫جــاده ای و اســتهالک خودروهــای عبــوری در طــول‬ ‫بهره بــرداری‪ ،‬افزایــش ایمنی و کاهش تعداد کشــته ها و‬ ‫تلفات جاده ای کشور به تعداد ‪ ۵۵۰‬نفر در سال‪ ،‬صرفه جویی‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیارد تومانی در ســال نخست بهره برداری و کاهش‬ ‫مصرف ســوخت به میزان ســاالنه ‪ ۱۳۶‬میلیــون لیتر را از‬ ‫دیگر مزایای افتتاح ازادراه ایزدخواســت_ شــیراز برشمرد‪.‬‬ ‫ازادراه شــیراز – اصفهان بخش مهمی از کریدور ازادراهی‬ ‫شــمال به جنوب کشــور اســت که با تکمیل این کریدور‬ ‫ازادراهی‪ ،‬گام بزرگی در جهت تردد و ترانزیت از استان های‬ ‫جنوبی و بندرها به مرکز و شمال کشور برداشته خواهد شد‪.‬‬ ‫ازادراه شــیراز‪ -‬اصفهان بعنوان طوالنــی ترین پروژه های‬ ‫ازادراهی در دست احداث وزارت راه و شهرسازی است که با‬ ‫تکمیل و بهره برداری از ان فاصله بین اصفهان تا شیراز حدود‬ ‫‪ ۱۳۰‬کیلومتر و زمان سفر نیز به مدت ‪ ۲‬ساعت کاهش می یاید‪.‬‬ ‫ایــن ازادراه به شــکل ‪ ۶‬خطــه و بطور کامــل ایمن اجرا‬ ‫شــده‪ ،‬و زمینه را بــرای حرکــت خودروها را با ســرعت‬ ‫حداکثر ‪ ۱۲۰‬کیلومتر به شــکل ایمن فراهــم خواهد کرد‪.‬‬ ‫ازادراه شیراز‪ -‬اصفهان یکی از مهم ترین پروژه های ملی به‬ ‫ی رود که کلنگ احداث ان در سال ‪ ۸۹‬به زمین خورده‬ ‫شمار م ‬ ‫است‪.‬‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫جناب اقای وحید نژاد تبریزی‬ ‫در گذشت پدر بزرگوارتان‬ ‫جناب حاج محمود‬ ‫نژاد تبریزی را حضور‬ ‫شما وخانواده محترمتان‬ ‫تسلیت عرض نموده‬ ‫وبرای ان مرحوم علو‬ ‫درجات وبرای شما ودیگر‬ ‫بازماندگان صبر وشکیبایی‬ ‫ارزومندیم ‪.‬‬ ‫از طرف سعید شادمند‬ ‫موضوع‪ :‬مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب‬ ‫کارکنان و اجاره وانت به شماره ‪/1400/111‬م‬ ‫شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام) در نظر دارد خدمات‬ ‫مربوط به ســرویس های ایــاب و ذهاب کارکنان خود و اجــاره وانت را از طریق‬ ‫برگزاری مناقصه عمومی برای مدت یک سال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید ‪ .‬لذا از متقاضیان‬ ‫حائز شرایط ‪ ،‬دعوت به عمل می اید از تاریخ نشر اگهی با مراجعه به وب سایت شرکت به ادرس‬ ‫‪ WWW.ICIICLAB.COM‬بخش مناقصات نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام و حداکثر‬ ‫تا ســاعت ‪ 10‬صبح روز شــنبه مورخ ‪ 1400/08/08‬نسبت به ارسال ان به ادرس مجتمع اقدام‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫ضمن ًا جلســه توجیهی روز چهارشــنبه مورخ ‪ 1400/07/28‬ســاعت ‪ 10‬صبح در محل مجتمع‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫دبیرخانه مجتمــع ‪ :‬کیلومتر ‪ 15‬جــاده اصفهــان ‪ -‬تهران‪ -‬ضلــع غربی نیروگاه شــهید‬ ‫محمد منتظری ‪ -‬شــرکت سرمایه گذاری صنایع شــیمیایی ایران‪ -‬کد پستی ‪8335144114‬‬ ‫تلفن ‪03133808350-5‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫دوشنبه | ‪ 19‬مهر ‪ | 1400‬ســـال پانزدهم | شـــمــاره ‪4184‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫جاذبه هایی که دیده نمی شوند‬ ‫حسن روانشید| شیخ بهایی عالمی بی بدیل بود که همچون اسالف‬ ‫خود در مکتب اسالم عالوه بر تدین و تعبد از علوم ثانویه هم در حد یک‬ ‫دانشمند بی بهره نمی ماند همانگونه که پس از شیخ بودند عالمه های‬ ‫فراوانی که در این راه گام های بلندی برداشتند و اخرین ان ها که به‬ ‫لقاءاهلل پیوست عالمه حسن املی بود و این ایام می رود تا به چهلمین روز‬ ‫درگذشتشان نزدیک شویم‪ .‬حاال چرا حجج االسالم در مسیر اموختن و‬ ‫اموزش دادن احکام به سوی فراگیری دیگر علوم می رفتند نتیجه تجسس‬ ‫ان ها در فراسوی اسالم نابی است که هزار و چهارصد و چهل سال‬ ‫قبل پیرامون بندبند ان ها در کالم اهلل مجید ایاتی امده تا به واسطه ان‬ ‫توسط دانشمندان به گردش سماوی پی برده شود‪ .‬از عالمه شیخ بهایی‬ ‫تراوش های علمی فراوانی را بخصوص در دیار اصفهان شاهدیم که اگر‬ ‫ادامه می یافت و انچه ابداع شده بود به روزرسانی می گردید و به بندبند‬ ‫ان ها ازجمله حقابه اصفهان وفادار بودیم هرگز شبکه های جابجایی‬ ‫اب در شهر که مادی های خشک شده از ان به جامانده اند‪ ،‬به این روز‬ ‫نمی افتادند‪ .‬انچه بیش از همه نام شیخ بهایی را در این سال ها بر سر‬ ‫زبان ها انداخته همین قانون حقابه اوست که به دالیل واهی با تغییرات‬ ‫تخریبی روبروست تا کسانی تنها با در دست داشتن مدارک دانشگاهی‬ ‫و فاقد تجربه های عملی و دیرینه شناسی این اندیشه تابناک ‪ ۴۲۵‬ساله‬ ‫را زیر پا بگذارند و بهشتی در دل کویر به نام اصفهان را به برهوتی‬ ‫زائدالوصف تبدیل کنند زیرا این استان با وجود حقابه ای که از زاینده رود‬ ‫داشت ظرف تنها گذشت یک قرن از اجرای ان به یکی از سرسبزترین‬ ‫والیت های ایران تبدیل شده بود و البته یکی از ده ها اقدام اندیشه محور‬ ‫شیخ بود که ناکام ماند‪ .‬انچه از دوران صفویه به عنوان تغییر و تحوالت‬ ‫مثبت به جامانده‪ ،‬اثار تاریخی و هنرهای ظریفه ای است که اکثر ان ها‬ ‫نیز در حالت کما بسر می برند و به روایتی نفس های اخر را می کشند تا‬ ‫صنایع کپی شده از دیگر کشورهای شرق جای ان ها را احاطه نماید‪ .‬اما‬ ‫گروهی از انسان ها که همچون صنایع دستی‪ ،‬هنرهای ظریفه و حقابه‬ ‫زاینده رود‪ ،‬بی زبان نبودند و عقلشان می رسید چگونه انچه را که به دست‬ ‫اورده اند حفاظت نموده و معیشت خود را از طریق زحمت کشیدن روی‬ ‫ان به دست اوردند‪ ،‬ارامنه بودند که در زمان شاه عباس و دوران تدبیر شیخ‬ ‫بهایی به ایران کوچ کردند و گروهی قابل توجه نیز جنوب غربی شهر را که‬ ‫حاصلخیزتر بود با نام جلفا برای خود ساختند و در ان مقیم شدند و عده ای‬ ‫نیز که از نژاد گریگوری بودند به سوی شمال غربی استان یعنی فریدن‪،‬‬ ‫فریدون شهر و بوئین میاندشت رفتند تا وطنی تازه برای خود ایجاد نمایند‪.‬‬ ‫ان هایی که در اذربایجان‪ ،‬تهران و اصفهان ماندند به شهرنشینی پرداختند‬ ‫اما گروهی که ذاتًا اهل مزرعه و تولید دام بودند بهتر دیدند در غنی ترین‬ ‫نقطه استان به تولید محصوالت کشاورزی و دامی بپردازند که امروز نیز‬ ‫نسل های هفتم و هشتم ان ها همچنان سرگرم این خدمت می باشند تا‬ ‫روستاهای فریدون شهر و بخصوص بوئین میاندشت را همچنان به سبک‬ ‫اصیل و قدیمی خود پایدار نگهدارند‪ .‬چنانکه منطقه «زرنه» با ‪ ۴۳‬خانوار و‬ ‫جمعیتی دویست نفره امروز تنها روستای جهان است که تمامی سکنه ان‬ ‫بدون استثناء از ارامنه می باشند‪ .‬این منطقه خوش اب وهوا و بکر که هنوز‬ ‫به سبک و سیاق دوران صفویه چیدمان شده و مردم ان همان زندگی‬ ‫ساده و بی پیرایه را دارند یکی از دیدنی ترین نقاط سوق الجیشی سراسر‬ ‫دنیاست که می تواند با جاذبه های منحصربه فرد خود پذیرای تورهای‬ ‫سیاحتی و گردشگری خارج از کشور باشد تا ارزها را به این سو سوق دهد‬ ‫بدون اینکه نیاز به صادرات منابع سرمایه ای همچون نفت باشد که این‬ ‫روزها مرز بشکه ای هشتاد دالر را سپری کرده است‪ .‬اما انچه بیش از‬ ‫همه روستای زرنه را از دیگر نقاط ارمنی نشین مجزا می کند اجرای دقیق‪،‬‬ ‫به موقع و موبه موی سنت های ایین مسیحیت است که شامل دعاهایی‬ ‫جهت رفع شر و همچنین برگزاری مراسم های مختلف دینی می باشد و‬ ‫از همه جالب تر برای جذب گردشگران اروپایی این است که ارامنه ساکن‬ ‫ان مراسم های اجتماعی خود را همانند مسلمانان به انجام می رسانند تا‬ ‫برای نمونه مراسم عقد و عروسی بپا کرده و در کنار ان حنابندان هم‬ ‫داشته باشند‪ .‬ان ها درحالی که به ایین مسیحیت پایبند هستند اما خود را‬ ‫یک ایرانی تمام عیار می دانند تا اعیاد و مراسم های مختلف را با بهترین‬ ‫نحو برگزار کنند و حتی مردگان خود را نیز همچون مسلمانان غسل داده‬ ‫و در گورستان کفن ودفن نمایند‪ .‬شاید و قطعًا در اقصی نقاط کشور چنین‬ ‫مکان هایی با ویژگی های منحصربه فرد به منظور جذب گردشگر خارجی‬ ‫وجود دارد که نیازمند تبلیغات گسترده توسط متولیان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی است به شرطی که به ماهیت ان ها توجه الزم‬ ‫را مدنظر داشته و همچون دیگر جاذبه هایی نباشند که دیده نمی شوند!‬ ‫ادامه دارد‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫فرونشست نیم متری در کمین نقش جهان‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪1936‬‬ ‫خبر‬ ‫تاثیر فرونشست‬ ‫بر فرودگاه اصفهان‬ ‫در حال بررسی است‬ ‫ترک های فرونشست در پل خواجو ظاهر شد‬ ‫به گفته مدیرکل سازمان زمین شناسی اصفهان زاینده رود‬ ‫هنوز خاصیت باروری دارد و اگر به صورت پایدار جریان یابد‪،‬‬ ‫می تواند ابخوان را تغذیه کند و سرعت فرونشست کاهش یابد‪،‬‬ ‫البته باید خروجی ابخوان را کاهش دهیم و ابی برداشت نشود‪.‬‬ ‫رضا اسالمی درباره فرونشست بناهای تاریخی استان به‬ ‫تسنیم گفت‪ :‬فرونشست تمام بخش های زندگی انسانی در‬ ‫اصفهان را تحت تاثیر خود قرار داده و از بناهای تاریخی گرفته‬ ‫تا خانه های مسکونی‪ ،‬همه در خطر هستند و نمی توان تفاوتی‬ ‫بین ارکان مختلف قائل شد‪ .‬وقتی یک جنگل اتش می گیرد‪،‬‬ ‫نمی توان گفت کدام بخش ها اسیب خواهند دید و کدام‬ ‫بخش ها سالم می مانند‪ ،‬همه چیز تحت تاثیر قرار می گیرد‬ ‫و خشک و تر باهم خواهند می سوزند‪ .‬در شرایط فعلی هم‬ ‫نمی توان گفت که چه بخش های اسیب پذیر هستند و کدام‬ ‫بناها مقاومت خواهند کرد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬یک بنا هرچقدر هم‬ ‫که اصولی ساخته شده باشد‪ ،‬مگر چقدر می تواند مقاومت کند؟‬ ‫حداکثر تاب اوری یک ساختمان با پی گسترده‪ 5 ،‬سانتی متر‬ ‫است‪ ،‬درحالی که در برخی از مناطق نرخ فرونشست ‪ 3‬برابر‬ ‫نرخ معمول است و بنا هرچقدر محکم ساخته شده باشد‪ ،‬اسیب‬ ‫خواهد دید‪ .‬مگر انکه ساختمان هایی مثل پل شهرستان روی‬ ‫سنگ بستر ساخته شوند‪ .‬پل شهرستان به دلیل ساخته شدن‬ ‫روی سنگ بستر‪ ،‬از زلزله اسیب خواهد دید اما مقابل‬ ‫فرونشست مقاوم است و فرونشست روی ان تاثیرگذار نیست؛‬ ‫اما سازه هایی که روی خاک ساخته شده اند‪ ،‬مانند پل خواجو‪،‬‬ ‫سی وسه پل‪ ،‬پل مارنان و یا میدان نقش جهان قطعًا مقابل‬ ‫فرونشست اسیب پذیر هستند‪ .‬این بناها روی بستر ابرفت‬ ‫ساخته شده اند و وقتی اب را از زمین بیرون می کشیم‪ ،‬ذرات‬ ‫بین خاک فشرده خواهد شد و طبیعی است که فرونشست‬ ‫کنند‪ .‬مدیرکل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی استان‬ ‫درباره گستردگی فرونشست در میدان نقش جهان‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫با ادامه روند فعلی اب به کف ابخوان برسد‪ ،‬میدان نقش جهان‬ ‫‪ 46‬سانتی متر فرونشست غیرمتقارن خواهد داشت‪ .‬مسجد‬ ‫جامع عباسی نیز ‪ 10‬سال است که در دست بازسازی قرار‬ ‫دارد و هر گوشه ای از مسجد را که بازسازی می کنند‪ ،‬گوشه‬ ‫دیگر ترک می خورد و تعمیر روی تعمیر است که در مسجد‬ ‫انجام می شود‪ .‬ترک های فرونشست در پل خواجو هم کام ً‬ ‫ال‬ ‫ل خواجو ترک هایی وجود‬ ‫ظاهر شده است‪ ،‬در ایوان های پ ‬ ‫دارد که تعدادی از انها پر شده اما در بغل انها بازهم ترک های‬ ‫فرونشست در حال ایجاد شدن است‪ ،‬چون پل خواجو در بستر‬ ‫ابرفت با ضخامت ‪ 40‬تا ‪ 50‬سانتی متر بنا شده و مشکل اصلی‬ ‫در داخل زمین است‪ .‬او با تاکید بر اینکه تنها کاهش سرعت‬ ‫فرونشست‪ ،‬باز بودن جریان دائمی زاینده رود است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬سازه هایی که در بستر زاینده رود مثل سی وسه پل‪ ،‬پل‬ ‫خواجو‪ ،‬پل چوبی و غیره به شکلی بنا شده اند که همیشه‬ ‫باید اب در جریان باشد‪ .‬وقتی که جریان اب را قطع و وصل‬ ‫می شود‪ ،‬رس های موجود در خاک بر اثر ابگیری بادکرده‬ ‫و با قطع شدن جریان اب باز فشرده می شود و این اتفاق‬ ‫خودش به سازه فشار وارد می کند‪ .‬عالوه بر ان زمین در‬ ‫حال فرونشست است و به صورت قائم نیز به سازه ها فشار‬ ‫وارد می کند و بنا ترک می خورد‪ .‬زمانی که چشمه ها خشک و‬ ‫مرگ ابخوان فرابرسد‪ ،‬سرعت فرونشست کاهش پیدا خواهد‬ ‫کرد‪ .‬در ان صورت می توانند بستر زاینده رود را اسفالت کنند‬ ‫تا حداقل گردوخاک مردم را بیمار نکند‪ ،‬اما االن زاینده رود‬ ‫هنوز خاصیت باروری دارد و اگر به صورت پایدار جریان یابد‪،‬‬ ‫می تواند ابخوان را تغذیه کند و سرعت فرونشست کاهش‬ ‫یابد‪ ،‬البته برای این اتفاق باید خروجی ابخوان را کاهش دهیم‬ ‫و ابی برداشت نشود‪.‬‬ ‫نمایندهنطنز‪:‬‬ ‫امنیت خلق شدنی است‬ ‫به گفته نماینده نطنز در مجلس شورای اسالمی‬ ‫جا دارد دولت تدبیری اندیشــیده و با همکاری تمام‬ ‫ارکان نظام هر چه ســریع تر نسبت به رفع موانع و‬ ‫تحویل مسکن ارزان قیمت اقدام نماید‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬رحمت ا‪ ...‬فیروزی پوربادی در‬ ‫نطق میان دستور خود در جلسه علنی دیروز مجلس‬ ‫شورای اســامی بیان کرد‪ :‬شهادت جمع زیادی از‬ ‫نمازگزاران شیعه در انفجار تروریستی مسجد والیت‬ ‫قندوز را تســلیت گفته و یاد شهدای مرزبان کشور‬ ‫و حافظان امنیت کشــور را گرامی می دارم‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫از سیاســت های کلی نظــام در موضوع جمهوری‬ ‫اذربایجان تشکر می کنم‪ .‬جا دارد اشاره کنم به بیانات‬ ‫رهبر معظم انقالب درباره مقوله امنیت که فرمودند‬ ‫تامین امنیــت با تکیه بر دیگــران فقط یک توهم‬ ‫است و کســانی که به این توهم دچارند سیلی ان‬ ‫را به زودی خواهند خورد‪ .‬نماینده نطنز با بیان اینکه‬ ‫دخالت مستقیم یا غیرمستقیم بیگانگان در امنیت‪،‬‬ ‫جنگ و صلح هر کشوری فاجعه ای مصیبت بار است‪،‬‬ ‫تصریح کــرد‪ :‬امنیت‪ ،‬وارداتــی‪ ،‬خریدنی یا برون زا‬ ‫نیست‪ ،‬امنیت خلق شدنی است‪ .‬خلقی که از طریق‬ ‫اتکا به مردم‪ ،‬نگاه درون زا و حل مشــکالت کشور‬ ‫و مردم و ارتباط مناســب با همسایه های خوش نام‬ ‫صورت می گیرد‪ .‬فیروزی در ادامه یاداور شد‪ :‬قریب‬ ‫به ‪ ۱۵‬ماه از اغاز فعالیت رســمی مجلس یازدهم و‬ ‫قریب به دو ماه از اغاز دولت مردمی ایت ا‪ ...‬رئیسی‬ ‫گذشته است‪ .‬مجلســی که مقام معظم رهبری ان‬ ‫را قوی تریــن و انقالبی ترین مجلــس و دولتی که‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1551‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/03/29 -3۸۴۴‬هیات سوم اقای براتعلی عسکری رنانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۸۲‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۰۲۹۰۶۷‬صادره اصفهان فرزند اسمعیل در چهار دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یک باب ساختمان به مساحت ‪ 273/60‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۳۵۹‬فرعی از ‪ ۱۸‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضیان و حبیبه نادری‬ ‫خسروی از مورد ثبت صفحه ‪ ۲۱‬دفتر ‪ ۴۲‬امالک و صفحه ‪ ۴۱‬دفتر ‪ ۹۲۲‬امالک و صفحه ‪ ۳۸‬دفتر‬ ‫‪ ۹۲۲‬امالک (مابقی سهم فرشته بهرامیان در پرونده کالسه ‪ 96/1017‬می باشد)‬ ‫ردیف ‪ -2‬رای شماره ‪ 1400/03/29 -۳۸۴۳‬هیات سوم خانم فرشته بهرامیان به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۹۵۹۶‬کدملی ‪ ۱۲۸۳۲۰۵۲۸۹‬صادره اصفهان فرزند صفرعلی در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک‬ ‫باب ساختمان به مساحت ‪ 273/60‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۳۵۹‬فرعی از ‪ ۱۸‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضیان و حبیبه نادری خسروی از‬ ‫مورد ثبت صفحه ‪ ۲۱‬دفتر ‪ ۴۲‬امالک و صفحه ‪ ۴۱‬دفتر ‪ ۹۲۲‬امالک و صفحه ‪ ۳۸‬دفتر ‪ ۹۲۲‬امالک‬ ‫(مابقی سهم فرشته بهرامیان در پرونده کالسه ‪ 96/1017‬می باشد) امالک‬ ‫اصالحی‬ ‫ردیف ‪-۱‬رای شماره ‪ 1400/03/29 -۳۸۴۲‬هیات سوم شماال بطول ‪ 5/46‬متر درب و دیواریست‬ ‫به کوچه شرقا بطول ‪ 19/50‬متر دیواریست اشتراکی به پالک باقیمانده ‪ 18/359‬غربا بطول ‪20/47‬‬ ‫متر دیواریست اشتراکی به پالک باقی مانده ‪ 18/359‬حقوق ارتفاقی ندارد‪ .‬مساحت ‪112/25‬متر‬ ‫مربع که در رای شماره ‪ 1397/01/08 -۰۱۷۹‬هیات سوم خانم فرشته بهرامیان به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۹۵۹۶‬کدملی ‪ ۱۲۸۳۲۰۵۲۸۹‬صادره اصفهان فرزند صفرعلی در ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ ۱۶۵‬مترمربع پالک شماره ‪ ۳۵۹‬فرعی از ‪ ۱۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک‬ ‫غرب اصفهان بموجب ص ‪ ۴۱‬دفتر ‪ ۹۲۲‬امالک شماال بطول ‪ 7/6‬متر درب و دیواریست بکوچه‬ ‫شرقا بطول ‪ 21/2‬متر دیوار بدیوار باقیمانده ‪ 18/359‬جنوبا بطول‪ 7/75‬درب و دیواریست به کوچه‬ ‫غربا به بطول ‪ 21/75‬متر دیواریست به باقیمانده ‪ 18/359‬قید شده است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/07/19 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪ /1197453‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1556‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫معظــم له ان را دولتی مردمی تعبیر کردند‪ .‬امروز ما‬ ‫در شرایط سخت جنگ اقتصادی هستیم‪ ،‬می طلبد‬ ‫همه ارکان نظام‪ ،‬مجلس و دولت پرتالش انقالبی‬ ‫و جهادی برای حل مشکالت مردم قدم برداریم‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬ایمان راسخ دارم عبور از این روزهای سخت‬ ‫با استعانت از خداوند منان‪ ،‬دعای خیر اقا امام زمان‬ ‫و رهنمودهای مدبرانه امــام خامنه ای و همراهی‪،‬‬ ‫صبــوری و مقاومت و تاب اوری مــردم امکان پذیر‬ ‫خواهد بود‪ .‬نماینده نطنز در مجلس شورای اسالمی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در کنار بسیاری از دستاوردها و خدمات‬ ‫‪ ۴۰‬ســاله نظام و انقــاب به مردم تــداوم برخی‬ ‫مشکالت و مسائل ازجمله معیشت‪ ،‬بیکاری‪ ،‬مسکن‬ ‫و گرانی های افسارگسیخته موجب دلسردی و یاس‬ ‫عده ای در داخل و سوءاستفاده معاندین و بدخواهان‬ ‫نظام گردیده است که باید تالش های جدی جهت‬ ‫رفــع این نگرانی های ولی نعمتــان انقالب صورت‬ ‫گیرد‪ .‬فیروزی یاداور شــد‪ :‬یکی از مشکالت جدی‬ ‫در زمینه کارافرینی و اشتغال علیرغم تاکیدات مقام‬ ‫معظم رهبری در راستای رفع موانع تولید‪ ،‬روند اداری‬ ‫طوالنی و موانع جدی برای هرگونه کسب وکار است‪.‬‬ ‫هر جوان و کارافرینی برای راه اندازی کســب وکار‬ ‫باید وقــت و انرژی بســیاری را در راهروی ادارات‬ ‫برای کســب مجوزها طی کند‪ .‬مگر نه این اســت‬ ‫که مدیران همه باید تســهیل گر باشــند‪ ،‬پس چرا‬ ‫امروز بسیاری از کارافرینان و حتی خرده مشاغل از‬ ‫وضع موجود گله مندند‪ .‬شایسته است که مجلس و‬ ‫دولت در تصمیمی انقالبی شرایط راه اندازی هرگونه‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/06/08-6661‬هیات اول اقای حمیدرضا خانی دهج به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 10815‬کدملی ‪ 1292261153‬صادره اصفهان فرزند احمد در ششدانگ یک باب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ 210‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 31‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت‬ ‫ملک غرب اصفهان از سند شماره ‪ 23557‬مورخ ‪ 1397/5/30‬دفترخانه شماره ‪ 237‬اصفهان و با‬ ‫توجه به نامه شماره ‪ 16/1400/14152‬مورخ ‪ 1400/4/8‬اداره کل راه و شهرسازی‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/07/19 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪ /1196380‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1558‬رای شماره ‪ 139960302026024801‬مورخ ‪ 1399/12/12‬هیات دو اقای محمدرضا‬ ‫فتحی به شناسنامه شماره ‪ 35‬کدملی ‪ 6219816501‬صادره فریدن فرزند حسین بصورت ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 164/12‬مترمربع از پالک شماره ‪ 38‬فرعی از ‪ 14915‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع‬ ‫الواسطه از مالکیت شیخ زین الدین نجفی‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان‬ ‫الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/19 :‬رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1196482‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1563‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کســب وکار را برای جوانان و مشاغل خصوصی و‬ ‫کارگاهی تســهیل نمایند‪ .‬همچنین موضوع امنیت‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬فرار مغزها و فرار سرمایه ها که امروز‬ ‫بعضا شنیده می شود نیز مواردی است که حاکمیت و‬ ‫دولت باید به ان توجه الزم را مبذول دارند‪ .‬او با اشاره‬ ‫به اغاز سال تحصیلی و تبریک به معلمان و کارکنان‬ ‫اموزش وپرورش بیان کرد‪ :‬امیدوارم موضوع تصویب‬ ‫رتبه بندی فرهنگیان و توجه ویژه به معیشت این قشر‬ ‫زحمتکش و همسان سازی بازنشستگان موردتوجه‬ ‫جدی قرار گیرد و برای همیشه به این دغدغه به حق‬ ‫فرهنگیان و بازنشستگان خاتمه داده شود‪ .‬فیروزی‬ ‫پوربادی تصریح کــرد‪ :‬یکی از نارضایتی های امروز‬ ‫کشور افزایش سرسام اور قیمت زمین و مسکن است‬ ‫که باعث ایجاد معضالت بســیاری برای جوانان و‬ ‫مهم تر از همه برای ازدواج انان گردیده اســت‪ .‬جا‬ ‫دارد دولت تدبیری اندیشــیده و بــا همکاری تمام‬ ‫ارکان نظام هر چه ســریع تر نسبت به رفع موانع و‬ ‫تحویل مسکن ارزان قیمت اقدام نماید‪ .‬مجلس هم با‬ ‫تصویب قوانین پیشگیرانه دست سوداگران و دالالن‬ ‫زمین که نسبت به افزایش قیمت ها اقدام می نمایند‬ ‫را قطع نماید‪ .‬نماینــده نطنز و بادرود در مجلس در‬ ‫ادامه با اشاره به مشکالت حوزه انتخابیه اش گفت‪:‬‬ ‫از رئیس قــوه قضائیه درخواســت دارم که جهت‬ ‫کاهش اطاله دادرسی و رفع مشکالت مردم نسبت‬ ‫به ارتقای حوزه قضایی بادرود و ایجاد حوزه قضایی‬ ‫مستقر برای بخش قمصر به دلیل دوری مسیر ان‬ ‫به کاشان دستور الزم را صادر نماید‪ .‬نماینده نطنز از‬ ‫وزیر بهداشت نیز درخواست کرد که نسبت به تجهیز‬ ‫و تامین پزشکان متخصص بیمارستان خاتم االنبیای‬ ‫نطنز که با مشــارکت خیرین ساخته شــده است‪،‬‬ ‫مساعدت بیشــتری نمایند‪ .‬نماینده نطنز همچنین‬ ‫از وزیر نیرو خواســت که در خصوص اب رسانی به‬ ‫شهرهای نطنز و بادرود و‪ ...‬اقدام الزم را انجام دهد‪.‬‬ ‫فیروزی پوربــادی در پایان به وزیر ورزش و جوانان‬ ‫نیز تذکر داد که در رابطه با نوسازی امکانات ورزشی‬ ‫شهرهای حوزه انتخابیه اش اقدام الزم را انجام دهد‪.‬‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪1400/05/03-5674‬هیات سوم اقای مجتبی رضائی برزانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 95‬کدملی ‪ 1290654840‬صادره اصفهان فرزند عبداهلل در نسبت به سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 191/44‬مترمربع از پالک ‪ 44‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت اسماعیل کاظمی طبق سند انتقالی ‪ 46926‬مورخ‬ ‫‪ 1349/01/16‬دفترخانه شماره ‪ 29‬اصفهان‬ ‫ردیف ‪ -2‬رای شماره ‪ 1400/05/03-5675‬هیات سوم خانم نجمه مارانی برزانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 8‬کدملی ‪ 1290926344‬صادره اصفهان فرزند علی در نسبت به سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 191/44‬مترمربع از پالک ‪ 44‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت اسماعیل کاظمی طبق سند انتقالی ‪ 46926‬مورخ‬ ‫‪ 1349/01/16‬دفترخانه شماره ‪ 29‬اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/07/19 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪ /1197388‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -1-1565‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال‬ ‫عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود‬ ‫تا شخص یا اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت‬ ‫دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام‬ ‫نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت‬ ‫و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع‬ ‫از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -١‬رای شماره ‪ 140060302027005812‬مورخ ‪ 1400/05/16‬حسن اخالقی نژاد فرزند مهدی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 13‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291285199‬در ششدانگ یکباب خانه‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1567‬فرعی از اصلی ‪ 15190‬واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 179/79‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/19 :‬رییس منطقه ثبت اسناد‬ ‫و امالک شرق اصفهان‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪ /1197404‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -١ -1-1567‬رای شماره ‪ 140060302026004124‬مورخ ‪ 1400/03/20‬هیات یک اقای محمد‬ ‫رضا اشرفی حبیب ابادی به شناسنامه شماره ‪ 984‬کدملی ‪ ۱۲۸۹۰۷۱۹۲6‬صادره اصفهان فرزند‬ ‫مدیـرکل فرودگاه هـای اسـتان اصفهـان بابیـان‬ ‫اینکـه بررسـی های اولیـه حاکـی از عـدم تاثیـر‬ ‫پدیـده فرونشسـت بـر باندهـای پـروازی و سـایر‬ ‫زیرسـاخت های فـرودگاه اصفهـان اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫موضوعاتـی نظیر فرونشسـت باندهای پـروازی‪ ،‬کج‬ ‫شـدن سـازه برج مراقبت پـرواز و یا غیـر ایمن بودن‬ ‫منـازل سـازمانی و تخلیه انها در فـرودگاه بین المللی‬ ‫شـهید بهشـتی اصفهـان وجود نداشـته اسـت‪.‬‬ ‫حسـن امجدی درباره اخبار منتشرشـده در فضای‬ ‫مجـازی مبنی بـر تاثیر مخرب پدیده فرونشسـت در‬ ‫فرودگاه بین المللی شـهید بهشـتی اصفهان‪ ،‬به ایسنا‬ ‫گفـت‪ :‬طـی سـال های اخیـر موضوع فرونشسـت در‬ ‫بخش هایـی از اراضـی دشـت اصفهان‪-‬برخـوار بـه‬ ‫علـت کاهـش سـطح ابخـوان ان‪ ،‬به صـورت جدی‬ ‫مطرح شـده است‪.‬‬ ‫او افـزود‪ :‬بـا توجـه بـه موقعیـت فـرودگاه شـهید‬ ‫بهشـتی اصفهان در حاشـیه دشـت مذکور‪ ،‬اداره کل‬ ‫فرودگاه هـای اسـتان اصفهان برای بررسـی موضوع‬ ‫و تاثیـر احتمالی ان در فـرودگاه اصفهان‪ ،‬با همکاری‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی مرتبط‪ ،‬عالوه بر انعقـاد قرارداد‬ ‫با مهندسـین مشـاور ذیصلاح‪ ،‬موضوع فرونشسـت‬ ‫را بـا انجـام اقدامات کنترلـی ازجمله نصب دسـتگاه‬ ‫شـتاب نگار‪ ،‬اسـتقرار مرحلـه ای دسـتگاه های ‪GPS‬‬ ‫دو فرکانسـه‪ ،‬حفـر دومیـن چـاه پیزومتـری‪ ،‬اجـرای‬ ‫گمانه هـای مطالعاتـی ژئوتکنیکـی‪ ،‬اسـکن سـطوح‬ ‫پـروازی بـا دسـتگاه ‪ ،GPRS‬نقشـه برداری هوایی و‬ ‫‪ ...‬مسـتمرًا رصـد می کند‪.‬‬ ‫مدیـرکل فرودگاه هـای اسـتان اصفهـان تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬بررسـی های اولیـه حاکـی از عـدم تاثیـر‬ ‫پدیـده فرونشسـت بـر باندهـای پـروازی و سـایر‬ ‫زیرسـاخت های فرودگاه اصفهان اسـت‪ ،‬به طوری که‬ ‫بـر اسـاس مطالعـات انجام شـده در سـازه های‬ ‫فرودگاهـی‪ ،‬ترک هـای مربـوط به نشسـت ناحیه ای‬ ‫دیـده نشـده اسـت و ترک هـای مرتبـط با ابشـویی‬ ‫خـاک گـچ دار در اراضـی فرودگاه مشـهود بـوده که‬ ‫اقدامـات اصالحـی بـرای جلوگیری از نفـوذ اب های‬ ‫سـطحی کـه می توانـد منجـر بـه گسـترش ترک ها‬ ‫شـود‪ ،‬طبـق نظـر مشـاور بـه زودی اغاز خواهد شـد‪.‬‬ ‫او تاکیـد کـرد‪ :‬موضوعاتـی نظیـر فرونشسـت‬ ‫باندهـای پـروازی‪ ،‬کـج شـدن سـازه بـرج مراقبـت‬ ‫پـرواز و یـا غیر ایمن بـودن منازل سـازمانی و تخلیه‬ ‫انهـا در فـرودگاه بین المللی شـهید بهشـتی اصفهان‬ ‫وجـود نداشـته اسـت‪ .‬امجدی افـزود‪ :‬در حـال حاضر‬ ‫فرودگاه بین المللی شـهید بهشـتی اصفهان با ایمنی‬ ‫کامـل و بـدون هیـچ دغدغـه به عنـوان دروازه اصلی‬ ‫ورودی به اسـتان در حال خدمت رسـانی به مسافران‬ ‫و همچنیـن گردشـگران داخلـی و خارجی اسـت‪.‬‬ ‫او خاطرنشـان کرد‪ :‬طبق نظر کارشناسـان‪ ،‬تغذیه‬ ‫ابخـوان دشـت اصفهـان‪ -‬برخـوار می توانـد باعـث‬ ‫کاهـش اثـرات مخـرب فرونشسـت در منطقه شـود‬ ‫و زیرسـاخت های زیربنایی اسـتان همچـون فرودگاه‬ ‫اصفهان را اسـتوار نگـه دارد‪.‬‬ ‫عباسعلی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 375/40‬مترمربع از‬ ‫پالک ‪ ۱۳۹۰۰‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود‬ ‫متقاضی مالک رسمی میباشد‬ ‫‪ -۲‬رای شماره ‪ 140060302026004123‬مورخ ‪ 1400/03/20‬هیات یک اقای احمد باسره‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ ۱۰۳‬کدملی ‪ ۵۱۲۹۹۲۰۲۵۲‬صادره دهاقان فرزند محمدرضا نسبت به‬ ‫دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 375/40‬مترمربع از پالک ‪۱۳۹۰۰‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی‬ ‫مالک رسمی میباشد‬ ‫‪ -۳‬رای شماره ‪ 140060302026004126‬مورخ ‪ 1400/03/20‬هیات یک اقای عباسعلی اشرفی‬ ‫حبیب ابادی به شناسنامه شماره ‪ ۱۰۲‬کدملی ‪ 66۰۹۷۲6۳45‬صادره دولت اباد فرزند محمد جعفر‬ ‫نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 375/40‬مترمربع از پالک‬ ‫‪ ۱۳۹۰۰‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی‬ ‫مالک رسمی میباشد‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان‬ ‫الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/19 :‬رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1196525‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1561‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا‬ ‫به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/05/03-5661‬هیات سوم اقای مسعود کابلی دهچی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 3899‬کدملی ‪ 1292191791‬صادره اصفهان فرزند اصغر در ششدانگ یک باب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 264/20‬مترمربع از پالک ‪ 9508‬فرعی از ‪ 12‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت‬ ‫ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضی طبق سند الکترونیکی ‪ 139720302025010550‬امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/07/19 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪ /1197303‬م الف‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫اجرای المان های معماری‬ ‫در طرح برتر بتنی سال‬ ‫به گفته معاون عمران شــهری شهردار اصفهان‬ ‫پروژه سردار شهید سلیمانی که امسال در نوزدهمین‬ ‫همایش گرامیداشت روز ملی بتن به عنوان طرح برتر‬ ‫بتنی ســال انتخاب شد‪ ،‬با اجرای المان های معماری‬ ‫به یکی از ورودی های زیبای شــهر اصفهان تبدیل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ایرج مظفر به ایمنــا گفت‪ :‬پروژه مجموعه پل ها‬ ‫و تقاطع غیر همســطح چهار ســطحی شهید سردار‬ ‫ســپهبد حاج قاسم سلیمانی امســال در نوزدهمین‬ ‫همایش گرامیداشت روز ملی بتن که توسط انجمن‬ ‫بتن ایران در تهران برگزار شــد‪ ،‬به عنوان طرح برتر‬ ‫بتنی سال انتخاب شــد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬انتخاب پروژه‬ ‫مجموعه پل ها و تقاطع غیر همسطح چهار سطحی‬ ‫شهید سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی به عنوان طرح‬ ‫برتر بتنی سال افتخار دیگری برای عمران شهرداری‬ ‫اصفهان شــد که با حمایت مهندســان‪ ،‬مشاوران و‬ ‫پیمانکاران خود توانست اثری ایجاد کند تا در مقایسه‬ ‫با پروژه های کل کشور مقام خوبی را به دست اورد‪.‬‬ ‫معاون عمران شهری شهردار اصفهان افزود‪ :‬همایش‬ ‫روز بتن و کنفرانس ملی بتن همه ســاله روزهای ‪۱۶‬‬ ‫و ‪ ۱۷‬مهرماه برگزار و طرح هایی از سراســر کشور در‬ ‫این همایش شــرکت داده می شود تا پس از بررسی‪،‬‬ ‫یک طرح دارای خصوصیات موردنظر داوران انتخاب‬ ‫شــود‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬در پــروژه مجموعه پل ها و‬ ‫تقاطع غیر همســطح چهار سطحی شــهید سردار‬ ‫ســپهبد حاج قاسم ســلیمانی پارامترهایی همچون‬ ‫وســعت کار‪ ،‬معماری‪ ،‬طرح ســازه‪ ،‬صرفه جویی در‬ ‫هزینه ها‪ ،‬زمــان و کیفیت اجرا نظر داوران را به خود‬ ‫جلب کرد؛ شــهرداری اصفهان با ارائه این طرح در‬ ‫همایش گرامیداشت روز ملی بتن توانست یکی دیگر‬ ‫از پروژه های بزرگ شهر را به معرض نمایش بگذارد‪.‬‬ ‫مظفر تصریح کرد‪ :‬اثر این پروژه در شــهر اصفهان‬ ‫به ویژه در منطقه ‪ ۱۵‬شــهرداری ملموس بوده است‪،‬‬ ‫زیرا تــردد خودروهای ســنگین از خیابان های این‬ ‫منطقه حذف شد‪ ،‬اجرای این پروژه همچنین بخشی‬ ‫از رینــگ چهارم را تکمیل کــرد‪ .‬او گفت‪ :‬با اجرای‬ ‫المان های معمــاری در مجموعه پل ها و تقاطع غیر‬ ‫همســطح چهار سطحی شهید ســردار سپهبد حاج‬ ‫قاســم ســلیمانی در این دوره مدیریت شهری‪ ،‬این‬ ‫پــروژه می تواند یکــی از ورودی های زیبای شــهر‬ ‫اصفهان باشد‪.‬‬ ‫اغاز اکران فیلم های‬ ‫جشنواره کودک در‬ ‫بیمارستان کودکان امام‬ ‫حسین (ع)‬ ‫به گفته رئیس بیمارســتان امام حســین (ع) از‬ ‫چهار روز گذشــته با همکاری شــهرداری اصفهان‬ ‫و جشــنواره فیلــم کــودک در حال اماده ســازی‬ ‫ســالن برای اکران فیلم هــا بوده ایــم و از دیروز تا‬ ‫پایان جشــنواره اکران فیلم ها در بیمارســتان انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مهرداد معمار زاده درباره اکران فیلم های جشنواره‬ ‫بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در بیمارستان‬ ‫کودکان امام حســین (ع)‪ ،‬به ایمنا گفت‪ :‬از چهار روز‬ ‫گذشته با همکاری شهرداری اصفهان و جشنواره فیلم‬ ‫کودک در حال اماده سازی سالن برای اکران فیلم ها‬ ‫بوده ایــم و از دیروز تا پایان جشــنواره اکران فیلم ها‬ ‫در بیمارستان انجام می شــود‪ .‬او درباره نحوه اکران‬ ‫ایــن فیلم ها گفت‪ :‬مخاطبان فیلم ها در بیمارســتان‬ ‫بیماران بستری هستند که با رعایت فاصله گذاری با‬ ‫دو صندلی خالی برای حفظ ایمنی به تماشــای فیلم‬ ‫می نشــینند‪ .‬فیلم ها نیز به صورت حضوری در سالن‬ ‫کنفرانس بیمارستان اکران می شود‪ .‬رئیس بیمارستان‬ ‫امام حســین (ع) ادامه داد‪ :‬بیماران سه بخش کرونا‬ ‫ممنوع الخروج هســتند‪ ،‬اما بخش هایی که بیماری‬ ‫انها قابل سرایت نیســت‪ ،‬کودکان در اغوش مادران‬ ‫خود فیلم را تماشــا می کند‪ .‬معمار زاده تصریح کرد‪:‬‬ ‫دیروز در بیمارســتان اکران فیلم انجام شــد؛ سال‬ ‫گذشــته نیز این برنامه اجرا شد که استقبال کودکان‬ ‫بســیار خــوب و امیدوارکننده بــود‪ ،‬چراکه کودکان‬ ‫بســتری در بیمارســتان با دیدن برنامه های جمعی‬ ‫بســیار خوشحال می شــوند‪ .‬او گفت‪ :‬تعداد کودکان‬ ‫بســتری در بیمارستان ‪ ۱۹۰‬نفر اســت و تقریبا ‪۴۳‬‬ ‫نفر مبتال به کرونا هســتند‪ ،‬اما تعداد بیماران بخش‬ ‫کرونایــی در این چند هفته بســیار کمتر شــده و‬ ‫وضع انها نیز بهتر است‪.‬‬ ‫نجات جان سه نفر در‬ ‫اتش سوزی منزل‬ ‫اتش نشــانان اصفهانــی جان ســه نفــر را در‬ ‫اتش سوزی زیرزمین یک منزل مسکونی نجات دادند‪.‬‬ ‫بــه گزارش خبرگزاری صداوسیما‪ ،‬ســخنگوی‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬صبح دیروز اتش ســوزی زیرزمین مسکونی و‬ ‫دودگرفتگی ســاختمان چهار طبقه به ســامانه ‪۱۲۵‬‬ ‫اتش نشــانی گزارش شد‪ .‬فرهاد کاوه اهنگران افزود‪:‬‬ ‫اتش نشانان از ایستگاه ‪ ۱۱‬به محل حادثه واقع در بلوار‬ ‫کشــاورز مراجعه و اتش را مهار و دود ناشی از حریق‬ ‫را با استفاده از دستگاه های پیشرفته تخلیه دود خارج‬ ‫کردند‪ .‬او گفت‪ :‬اتش نشــانان سه نفر را در این حادثه‬ ‫نجات دادند‪.‬‬ ‫دوشنبه | ‪ 19‬مهر ‪ | 1400‬ســـال پانزدهم | شـــمــاره ‪4184‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫در سیزدهمین جلسه شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح شد‬ ‫‪ 7‬هزار میلیارد تومان بدهی در شهرداری اصفهان‬ ‫شهرداری اصفهان در حالی با پدیده داللی و درگیری‬ ‫درون ســازمانی مواجه است که نزدیک به ‪ ۷‬هزار میلیارد‬ ‫تومان نیز بدهی دارد و هنوز تکلیف بدهی های دوره های‬ ‫قبلی شهرداری اصفهان مشخص نیست‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬ابوالفضل قربانی‪ ،‬نایب رئیس شورای‬ ‫اسالمی شهر اصفهان در ســیزدهمین جلسه علنی این‬ ‫شورا که روز گذشته برگزار شد‪ ،‬با اشاره به اینکه روزهای‬ ‫خوب و نویدبخشی برای شهر اصفهان پیش بینی می کنیم‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬شهری که ما امروز تحویل گرفته ایم در درون‬ ‫و اداره ان مشکالت بسیاری وجود دارد و انچه چهار سال‬ ‫قبل از ان می دیدیم با انچه امروز می بینیم کامال متفاوت‬ ‫اســت‪ .‬او با بیان اینکه انچه مــردم را رنج می دهد پدیده‬ ‫داللی در سطح شــهرداری اصفهان است‪ ،‬گفت‪ :‬داللی‬ ‫با اســتفاده از ابزار و روش های قانونی انجام می شــود و‬ ‫کار را به جایی رســانده که حتی به صورت علنی این کار‬ ‫را انجــام می دهند و به عبارتی خون مردم را در شیشــه‬ ‫می کنند‪ .‬انتظار داریم مجموعه های نظارتی درون و بیرون‬ ‫از شــهرداری به صورت جدی با این پدیده زشت و کثیف‬ ‫مقابله کنند‪ .‬نایب رئیس شورای شهر اصفهان با اشاره به‬ ‫اینکه ما با درگیری درون سازمانی در بدنه شهرداری مواجه‬ ‫هســتیم‪ ،‬افزود‪ :‬مجموعه های مختلف حتی برای هدف‬ ‫تعریف شده‪ ،‬حرف یکســان و واحدی ندارند و الزم است‬ ‫شهردار هرچه سریع تر به این موضوع سامان دهد که در‬ ‫غیر این صورت هیچ حرکتی به نتیجه نمی رسد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬شــهرداری اصفهان ‪ 7‬هزار میلیارد تومان‬ ‫بدهکار است‬ ‫او با اعالم اینکه برخالف انچه برخی مسئوالن قبلی‬ ‫اظهار کرده اند شهرداری اصفهان در حال حاضر نزدیک به‬ ‫‪ ۷‬هزار میلیارد تومان بدهکار است‪ ،‬گفت‪ :‬در دوره قبلی در‬ ‫مراســم معارفه شهردار وقت‪ ،‬رئیس شورای شهر وقت در‬ ‫پشــت تریبون اعالم کرد بدهی شهرداری اصفهان ‪۳۸۰‬‬ ‫میلیارد تومان اســت‪ ،‬در تاریخ دیگــری این عدد را هزار‬ ‫میلیارد تومان و در تاریخ دیگر ‪ ۲‬هزار و ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫اعالم کرد‪ .‬رسانه ها وظیفه روشنگری در این مورد را دارند‬ ‫تا معلوم شود وضعیت شــهرداری اصفهان چگونه است‪.‬‬ ‫قربانی به بهره برداری از پروژه های نیمه تمام در شهرداری‬ ‫اصفهان اشــاره و تصریح کرد‪ :‬عکس هایی در شبکه های‬ ‫مجازی می بینیم که صندلی های سالن اجالس با یک بار‬ ‫استفاده از بین رفته است‪ .‬پروژه هایی نیز اجرا شده که باعث‬ ‫نارضایتی مردم بوده‪ ،‬مثل ‪ ۷۷۷‬متر مسیرهای دوچرخه که‬ ‫باعث نارضایتی شهروندان شده و یا اداره گران شهر‪ ،‬این‬ ‫مسائل باید در مرحله اول به اطالع مردم رسانده شود‪ .‬او با‬ ‫تاکید بر اینکه باید هرچه سریع تر برای انجام خواسته های‬ ‫مردم اماده شویم‪ ،‬گفت‪ :‬از شهردار اصفهان انتظاراتی داریم‬ ‫ازجمله اینکه توسعه در این چهار سال باید به دل محالت‬ ‫برود‪ ،‬همچنین جســارت و جرئت در اجــرای طرح های‬ ‫نرم افزاری‪ ،‬اهتمام نســبت به طرح جامع شــهر اصفهان‪،‬‬ ‫استفاده از محرک های توسعه برای بهبود وضعیت مناطق‬ ‫حاشــیه ای‪ ،‬ساماندهی ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۰۰‬هکتار بافت فرسوده‬ ‫ثبت شده‪ ،‬تشکیل کمیته ای جهت کشف اشتباهات در تمام‬ ‫موارد و پیدا کردن راهکار اساسی‪ ،‬لزوم بازنگری در وضعیت‬ ‫مرزی مناطق ‪ ۱۱ ،۹ ،۲‬و ‪ ۱۲‬که باید با ســرعت بیشتری‬ ‫عمل شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬فریاد وا عطشای کشــاورزان و دامداران‬ ‫شنیده نمی شود‬ ‫محمد نورصالحی‪ ،‬رئیس شــورای اســامی شــهر‬ ‫اصفهان نیز در نطق پیش از دستور این جلسه‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫پس از استقرار شــورا و انتخاب شهردار و تحوالت انجام‬ ‫شده در بدنه مدیریت شــهری و انتخاب استاندار توسط‬ ‫هیئت دولت‪ ،‬بیش از هر زمان دیگری نیازمند مشــورت‬ ‫و همکاری برای اداره شــهر هستیم‪ ،‬چراکه در دهه های‬ ‫گذشته با برخوردار دانستن اصفهان بسیاری از معضالت‬ ‫علی صالحی‪ -‬سخنگوی شورا‬ ‫اغاز مسیر پوست اندازی‬ ‫جشنواره فیلم کودک‬ ‫باید همه تالش کنیم مطالبه ای‬ ‫کــه کابوســی خطرنــاک برای‬ ‫اصفهان شــده را بــه خیر تبدیل‬ ‫کنیم و با جاری شــدن زاینده رود‬ ‫دوبــاره حیات این ســرزمین احیا‬ ‫شــود‪ .‬انتصاب معاون ساماندهی‬ ‫امــور جوانــان در وزارت ورزش و‬ ‫جوانان خبر امیدوارکننده ای است‬ ‫که بعد از ســال ها با حضور جوانی‬ ‫نخبه و دلســوز‪ ،‬جوانان از حاشیه‬ ‫به متن تبدیل می شــوند و پیشــنهادم به اســتاندار جوان‪ ،‬نمایندگان‬ ‫مجلس و اعضای شورای شهر این است که مجمعی برای هم اندیشی‬ ‫و پیگیری امور جوانان تشــکیل دهند تا عقب ماندگی ها در این حوزه‬ ‫جبران شود‪ .‬جشنواره امسال با شورونشاطی که در محالت ایجاد کرده‬ ‫شاید ارزوی کودکان کار و محروم را تعبیر کرده‪ ،‬اما باید به دنبال اغاز‬ ‫مسیر پوســت اندازی جشنواره باشیم‪ .‬جشنواره فیلم کودک باید هزینه‬ ‫ِفایده شفاف و اورده های روشن برای اصفهان داشته باشد‪ ،‬این جشنواره‬ ‫باید در دســترس همه کودکان و نوجوانان و فرصتی برای هنرمندان‬ ‫نصف جهان باشــد تا از این فرصت برای تجربه و دیده شدن استفاده‬ ‫کنند‪ ،‬همچنین باید محفلی برای فرهنگ و تمدن و ارزش های اصیل‬ ‫اصفهان باشــد‪ .‬از فردای پایان جشنواره‪ ،‬فرایند هم اندیشی نخبگان و‬ ‫صاحب نظران برای تحول این جشنواره و استقرار دبیرخانه جشنواره در‬ ‫اصفهان اغاز شود و به محض پایان جشنواره باید به صورت شفاف هزینه‬ ‫جشنواره را به اطالع عموم مردم برسانند و تالش کنیم هزینه ها با نگاه‬ ‫ارتقا وضعیت اجتماعی در این جشــنواره تبدیل به یک سرمایه گذاری‬ ‫ارزشمند شود‪.‬‬ ‫اصفهان نادیده گرفته شده و این شهر را دچار بحران کرده‬ ‫اســت‪ .‬او همچنین به ‪ ۱۸‬مهر‪ ،‬روز نکوداشت زاینده رود‬ ‫اشــاره و اظهار کرد‪ :‬امروز ما نه تنها ابی بر بستر رودخانه‬ ‫جاری نداریم بلکه‪ ،‬با قطع شریان حیاتی زاینده رود فریاد‬ ‫وا عطشــای کشــاورزان و دامداران شــنیده نمی شود و‬ ‫فرونشســت زمین همان پدیده شومی که از سال ها قبل‬ ‫کارشناســان هشــدار می دادند در حال اتفاق است‪ .‬این‬ ‫فرونشست تنها یکی از اثار دهشتناک خشکی زاینده رود‬ ‫است که زندگی در اصفهان و اثار تاریخی ان را با تهدید‬ ‫مواجه کرده است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬برخی مســئوالن تا نزدیــک گوش مردم‬ ‫اصفهان می ایند‪ ،‬اما به اصفهان سر نمی زنند‬ ‫او خاطرنشــان کرد‪ :‬باعث تاســف اســت که برخی‬ ‫مســئوالن کشور تا نزدیک گوش مردم اصفهان می ایند‪،‬‬ ‫اما به اصفهان سر نمی زنند و نمایندگان استان نیز مسائل‬ ‫و مشــکالت کوچک تر حوزه انتخابیه را بر مسائل کالن‬ ‫استان ترجیح می دهند‪ .‬رئیس شــورای شهر اصفهان با‬ ‫تاکیــد بر اینکه اصفهان برخوردار اســت اگر زنده رودش‬ ‫جاری باشد‪ ،‬افزود‪ :‬اصفهان برخوردار است اگر کشاورزش‬ ‫کــه روزی ذکات ده بوده امروز محتاج صدقه نباشــد و‬ ‫محمدرضافالح‪-‬رئیسکمیسیونهوشمند‬ ‫سازی و حمل ونقل شورا‬ ‫اعتماد در سازمان خوب اما‬ ‫نظارت هم الزم است‬ ‫ضـرورت وجـود نظـارت‪ ،‬بـه معنای‬ ‫نداشـتن اعتمـاد نیسـت و سـفارش بـه‬ ‫داشـتن یـک نظـام قـوی نظارتـی بـه‬ ‫معنـای توصیـه بـه نداشـتن اعتمـاد بـه‬ ‫کارکنـان نیسـت‪ .‬اعتمـاد در سـازمان‬ ‫خـوب اما نظـارت هم الزم اسـت و این‬ ‫دو تضـاد و منافاتـی بـا هـم ندارنـد‪.‬‬ ‫نظـارت تنهـا جسـتجو بـرای‬ ‫دسـتیابی بـه نقـاط ضعـف نیسـت‪ ،‬باید‬ ‫بـه دنبـال نقـاط قـوت و توانایـی و‬ ‫هـم ضعـف و کاسـتی ها بـود‪ ،‬چراکه شـناخت نقـاط مثبـت‪ ،‬اسـتعدادها و‬ ‫توانایی هـای افـراد نقش بسـزایی در باال بـردن کارایی هـر مجموعه دارد‪.‬‬ ‫یکی از وظایف شـوراهای شـهر و روسـتا کـه برگرفتـه از اموزه های دینی‬ ‫اسـت برنامه ریـزی جهـت اداره شـهر و ایجـاد رفاه و اسـایش شـهروندان‬ ‫و نظـارت بـر برنامه هـا اسـت که در صـورت مشـاهده انحراف اقـدام الزم‬ ‫را بـرای تصحیـح ان بـه عمـل اورد‪ .‬ایـن مهـم نیازمنـد یک نظـام دقیق‬ ‫نظارتـی اسـت‪.‬‬ ‫وظیفه نظارتی شـورا با سـایر وظایف رابطه تنگاتنگ دارد‪ ،‬در سال های‬ ‫قبـل شـورای شـهر اصفهـان کمیتـه نظارتـی را بـرای مناطق شـهرداری‬ ‫تشـکیل داد کـه به مرورزمـان وظیفـه اصلـی خود کـه نظارت بـر عملکرد‬ ‫شـهرداری و سـازمان های وابسـته بـود را از دسـت داد و بـه روزمرگـی و‬ ‫دخالـت در امـور فردی و گاهی اجرا تبدیل شـد‪ .‬بر این اسـاس درخواسـت‬ ‫می کنـم در وظایـف و روند تشـکیل کمیته نظارتی شـورا تجدیدنظر شـده‬ ‫و در یکـی از جلسـات تلفیق شـورا‪ ،‬عملکـرد کمیته نظارتی اسیب شناسـی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫دامــدارش به خاطر کمبود علوفه مجبور به قربانی کردن‬ ‫دامش نباشــد‪ ،‬فرونشســت زمین تاریخــش را در خود‬ ‫فرونبرد‪ ،‬اصفهان زمانی برخوردار است که اگر جوان نخبه‬ ‫علمی و صنعتی و اقتصادی اش به فکر مهاجرت از استان‬ ‫خود نباشد‪ .‬اگر امروز به همفکری ننشینیم باید فردا شاهد‬ ‫تحلیل و بی رمقی نصف جهان باشیم‪ .‬نورصالحی با بیان‬ ‫اینکه همکاری و همفکری دیگر تنها توصیه نیست بلکه‬ ‫یک امر واجب اســت و بر اســاس همین اصل است که‬ ‫امروز با رای مردم بر صندلی شــورا تکیه زده ایم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شــورا باید بلندگــوی مطالبه گری خواســته های مردم‬ ‫باشد‪ .‬از مهمترین خواســته های مردم زاینده رود است از‬ ‫دولت ســیزدهم دعوت می کنیم به اصفهان سفر کنند و‬ ‫چاره ای برای این کالن شهر بیندیشند‪ .‬ما اعضای شورای‬ ‫شــهر اصفهان نیز امادگی کامل خود را برای همکاری با‬ ‫سایر سازمان ها برای پیگیری مشکالت اعالم می کنیم‪.‬‬ ‫او در خاتمه پیشــنهاد داد مجمع ویژه ای برای مشکالت‬ ‫اصفهان تشــکیل شــود و گفت‪ :‬این مجمع متشکل از‬ ‫اســتاندار‪ ،‬نمایندگان مجلس‪ ،‬اعضای شــورای شــهر و‬ ‫شــهردار و نماینده ولی فقیه می تواند راه حل منطقی برای‬ ‫بحران ها بیندیشد‪.‬‬ ‫فرزانه کالهدوزان‪-‬منشی اول شورا‬ ‫مقابله با الودگی هوا پیش از‬ ‫ورود به بحران‬ ‫اصفهـان از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون فقـط یـک روز هـوای‬ ‫پـاک داشـته‪ ،‬بـا توجـه بـه پیش بینی های انجـام شـده در پاییز امسـال‬ ‫شـرایط بـرای افزایـش غلظـت االینده هـا فراهـم اسـت؛ بنابراین همه‬ ‫دسـتگاه های مسـئول بایـد بـه این موضـوع توجه کـرده و قبـل از ورود‬ ‫بـه بحـران‪ ،‬اسـتراتژی کوتاه مدت برای رفـع این مشـکل در نظرگیرند‪،‬‬ ‫ضمـن اینکـه اسـتراتژی بلندمدتـی نیـز بـرای رفـع معضـل پیش بینی‬ ‫کننـد‪ .‬تشـکیل مدیریـت امـروز بانـوان بـرای پیشـبرد مسـائل بانـوان‬ ‫شـاغل در شـهرداری به شـکل هدفمنـد‪ ،‬اسـتفاده از ظرفیت بانـوان در‬ ‫پسـت های مدیریتـی‪ ،‬ایجاد امنیت شـغلی بـرای بانـوان به منظور رغبت‬ ‫بـرای فرزنـد اوری و توجه بـه خانواده‪ ،‬رفع تبعیض در میـان کارکنان از‬ ‫پیشـنهاد های این جلسـه بـود‪ .‬بـا ادامه امـوزش مجازی دانـش اموزان‬ ‫در حـال اسـیب دیدن هسـتند‪ ،‬در این زمینه کمتریـن کاری که مدیران‬ ‫می تواننـد بکننـد همراهـی بـا مادران شـاغلی اسـت کـه فرزندشـان در‬ ‫حـال اسـتفاده از اموزش هـای مجازی اسـت‪.‬‬ ‫اصفهان ظرفیت هیچ بارگذاری جدیدی ندارد‬ ‫به گفته مدیر مرکز پایش و کنترل کیفی هوای شهرداری‬ ‫اصفهان مطالعات نشــان داده که کالن شهر اصفهان ظرفیت‬ ‫هیــچ بارگذاری صنعتی‪ ،‬صنفی‪ ،‬شــغلی و جمعیتی را ندارد و‬ ‫وضعیت کنونی نیز از حد تحمل شهر خارج شده است‪.‬‬ ‫ابوالفضــل خســروی بــه ایمنــا گفــت‪ :‬الودگی های‬ ‫زیســت محیطی‪ ،‬کم ابی‪ ،‬خشــکی هوا‪ ،‬ترافیک و مهاجرت‬ ‫بی رویه جمعیت از اســتان ها و شــهرهای هم جوار به شــهر‬ ‫اصفهان ظرفیت بارگذاری در شهر را به نقطه بحرانی رسانده‬ ‫است‪ .‬او افزود‪ :‬یکی از دالیل کاهش کیفیت زندگی‪ ،‬خشکی‬ ‫زاینده رود و بایر شدن بسیاری از زمین های کشاورزی به دلیل‬ ‫نبود منابع ابی است که باعث شده خاک های سطحی به سطح‬ ‫شــهر امده و باعث الودگی هوا شــود که این موضوع نیاز به‬ ‫استان‬ ‫‪3‬‬ ‫پایان عملیات عمرانی ضلع‬ ‫جنوب بلوار ‪ ۹‬دی فالورجان‬ ‫گروه استان‪ :‬سرپرست شــهرداری فالورجان از‬ ‫به پایان رســیدن عملیات عمرانی در این ساماندهی و‬ ‫محوطه ســازی چنین گفت‪ :‬طرح ساماندهی قسمتی از‬ ‫پیاده رو و محوطه سازی پیرامونی ان در چهار فاز در دستور‬ ‫کار شــهرداری فالورجان قرار گرفت که خوشبختانه با‬ ‫اتمام عملیات جدول گذاری‪ ،‬بلوکاژ ریزی و بلوک فرش‬ ‫سه فاز ان به طور کامل انجام شد و ظرف چند روز گذشته‬ ‫با خاک ریزی باغچه ها و تست ابیاری تحت فشار به اتمام‬ ‫رسید‪ .‬حمیدرضا نیکوصفت احیاء فضای سبز در معرض‬ ‫خطر را از مهمترین دست اوردها برای حفظ فضای سبز‬ ‫قلمداد نمود و گفت‪ :‬با اعالم اینکه اجرای طرح ساماندهی‬ ‫فضای سبز موجب افزایش نشاط و کاهش میزان تنش‬ ‫در روابط اجتماعی می شود‪ ،‬طراحی و ایجاد فضای سبز‬ ‫که بخشی از چهره شهر را می سازد از نیازهای ضروری‬ ‫و مطلوب زندگی شهرنشینی است که شهرداری در این‬ ‫خصوص اقدام به ساخت بوســتان های محله ای نموده‬ ‫است‪ .‬حمیدرضا نیکوصفت در پایان با بیان اینکه زیبایی‬ ‫محله ها و چشــم اندازهای شهری نقش مهمی در ایجاد‬ ‫ارامش روانی شهروندان دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بعد از اتمام عملیات‬ ‫عمرانی با کاشــت درخت در فضای سبز محوطه‪ ،‬سعی‬ ‫داریم فضای بصری زیبایی به ان داده و با توسعه سرانه‬ ‫فضای ســبز‪ ،‬ایجاد چشم انداز و منظر مناسب شهری را‬ ‫اجرایی نماییم‪.‬‬ ‫شبکه اصلی فاضالب‬ ‫شاهین شهر فرسوده است‬ ‫به گفته رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری‬ ‫شاهین شهر شبکه اصلی فاضالب شاهین شهر فرسوده‬ ‫اســت و تردد خودروهای ســنگین از مسیر شرقی بلوار‬ ‫طالقانی تا اطالع ثانوی ممنوع است‪.‬‬ ‫سعید اکرم خانی با بیان اینکه با توجه به قدمت باال و‬ ‫فرسودگی شبکه های اصلی فاضالب شاهین شهر به ویژه‬ ‫در بلوار منتظــری و خیابان های اطراف ان احتمال بروز‬ ‫حادثه و فرونشســت وجود دارد‪ ،‬بــه مهر گفت‪ :‬ازاین رو‬ ‫ضروری است شهروندان به منظور جلوگیری از پس زدگی‬ ‫فاضالب در منازلی که دارای زیرزمین هستند الزم است‬ ‫نسبت به بررسی روزانه و نصب والو یک طرفه فاضالبی‬ ‫اقدامات الزم را انجام دهند‪ .‬او افزود‪ :‬توصیه می شــود از‬ ‫نگهداری اجناس و لــوازم گران قیمت در زیرزمین هایی‬ ‫که اتصال به انشــعاب فاضالب دارند‪ ،‬خودداری شــود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری شاهین شهر‬ ‫همچنین به اعمال ممنوعیت تردد خودروهای ســنگین‬ ‫و به ویــژه اتوبوس های ســازمان مدیریــت حمل ونقل‬ ‫شهرداری شاهین شهر از مسیر شرقی بلوار طالقانی اشاره‬ ‫کرد و ابراز داشت‪ :‬او گفت‪ :‬با توجه به استعالم از شرکت‬ ‫ابفای شاهین شهر احتمال فرونشست در بلوار طالقانی به‬ ‫دلیل فرسودگی شبکه فاضالب وجود دارد و در راستای‬ ‫اهمیت جان شهروندان تا اطالع ثانوی و مرتفع شدن این‬ ‫مشــکل‪ ،‬تردد اتوبوس ها در این مسیر انجام نمی شود و‬ ‫تردد خودروهای سنگین نیز در این محور ممنوع است‪.‬‬ ‫تنها استخر چادگان در‬ ‫یک قدمیبهره برداری‬ ‫مدیر مرکز پایش و کنترل کیفی هوای شهرداری‪:‬‬ ‫توجه مسئوالن استانی و کشوری دارد تا بار دیگر زاینده رود را‬ ‫احیا کنیم‪ .‬مدیر مرکز پایش و کنترل کیفی هوای شــهرداری‬ ‫اصفهان تصریح کرد‪ :‬یکی دیگــر از الودگی های این روزها‪،‬‬ ‫افزایش الودگی ازن ناشی از فعالیت های صنعتی و حمل ونقلی‬ ‫در ســطح شهر در فصول گرم سال است که باعث مشکالت‬ ‫ریوی‪ ،‬ســرطان ها و مشــکالت حساســیتی در شهروندان‬ ‫می شــود که می طلبد با انجام فعالیت های زیرساختی ازجمله‬ ‫تولید خودروهای ســالم و اســتاندارد‪ ،‬نظارت بر سیستم های‬ ‫حمل ونقلی‪ ،‬افزایش و توسعه سیستم حمل ونقل ریلی و توسعه‬ ‫مســیرهای دوچرخه و افزایش پیاده روی در شــهر به کاهش‬ ‫الودگی ها کمک کرد‪ .‬خسروی گفت‪ :‬مطالعه ای از سال ‪ ۹۶‬تا‬ ‫سال ‪ ۹۹‬توسط دانشگاه صنعتی و دانشگاه اصفهان با نظارت‬ ‫اصفهان‬ ‫محیط زیست در زمینه مطالعه منشا یابی و سیاهه انتشار شهر‬ ‫الودگی هوای اصفهان انجام و بر اســاس ان اطالعات خوبی‬ ‫جمع اوری شــد که ارائه نتایج این مطالعات مســتلزم مطالعه‬ ‫مدل سازی الودگی هوا است‪ .‬او با بیان اینکه مطالعه مدل سازی‬ ‫الودگی هوا توســط کنسرسیومی در حال انجام است و توسط‬ ‫دانشگاه هواشناسی و محیط زیست پیگیری می شود تا پس از‬ ‫انجام ان به سمت تصمیم گیری های اجرایی مربوط به کاهش‬ ‫الودگی هوا پیش رویم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر فاز نخست‬ ‫انجام شــده و فازهای بعدی نیز در حال پیگیری است‪ .‬مدیر‬ ‫مرکز پایش و کنترل کیفی هوای شــهرداری اصفهان افزود‪:‬‬ ‫زمانــی می توانیم در ارتباط با کاهش الودگی هوا نتایج عملی‬ ‫موفق دریافت کنیم که بر اساس مطالعات علمی‪ ،‬برنامه ریزی‪،‬‬ ‫تصمیم گیری و برنامه های کوتاه مدت‪ ،‬میان مدت و بلندمدت‬ ‫را اجرایی کنیم؛ قطعًا شهرداری در این زمینه نهایت تالش و‬ ‫اهتمام خود را به کار می گیرد همان گونه که برای توسعه مسیر‬ ‫اتوبوس های تندرو و دوچرخه در شــهر تالش کرده است‪ .‬او‬ ‫تاکید کرد‪ :‬قرار نیســت الودگی هوا توسط یک ارگان یا نهاد‬ ‫کاهش یابد بلکه همکاری تمام دستگاه ها و مردم حتی تصمیم‬ ‫گیران ارشد کشــور را می طلبد تا الودگی هوا از نقطه بحرانی‬ ‫خارج شود‪.‬‬ ‫تنها اســتخر شــهر چادگان به زودی به بهره برداری‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوســیما‪ ،‬نماینده چادگان‪،‬‬ ‫فریدن‪ ،‬فریدون شــهر و بویین و میاندشــت در مجلس‬ ‫شــورای اســامی گفت‪ ۱۳ :‬ســال از اغاز ساخت تنها‬ ‫اســتخر شــهر چادگان می گذرد و تاکنون ‪ ۵۰‬میلیارد‬ ‫ریال برای ســاخت این استخر هزینه شده است‪ .‬حسین‬ ‫محمد صالحی پیشرفت فیزیکی این طرح را بیش از ‪۹۹‬‬ ‫درصد بیان کــرد و افزود‪ ۲۰ :‬میلیارد ریال بدهی اجرای‬ ‫این طرح به پیمانکار پرداخت شــده است و به زودی این‬ ‫استخر افتتاح می شــود‪ .‬رئیس اداره فنی مهندسی اداره‬ ‫کل ورزش و جوانان استان اصفهان در گفتگوی اینترنتی‬ ‫با بخش خبری ‪ 20‬دیشب شبکه اصفهان گفت‪ :‬استخر‬ ‫چادگان از اولویت های این اداره است و تاکنون ‪ 85‬درصد‬ ‫پیشرفت فیزیکی داشته است‪ .‬محمودی افزود‪ :‬امسال دو‬ ‫میلیــارد تومان اعتبار برای کارهای نهایی این اســتخر‬ ‫اختصاص یافته و تا ‪ 6‬ماه اینده به بهره برداری می رســد‪.‬‬ ‫تمامی حقوق مادی و معنوی این وب ســایت متعلق به‬ ‫خبرگزاری صداوسیما اســت و استفاده غیرقانونی از ان‬ ‫پیگرد قانونی دارد‪.‬‬ ‫سه فوتی و شناسایی ‪۱۰۹‬‬ ‫بیمار جدید در کاشان و اران‬ ‫و بیدگل‬ ‫در دو شــبانه روز گذشته با شناسایی ‪ ۱۰۹‬بیمار جدید‬ ‫مبتال به کرونا در کاشــان و اران و بیدگل‪ ،‬امار مبتالیان‬ ‫منطقه به ‪ ۵۰‬هزار و ‪ ۵۳۷‬نفر رسید‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوســیما‪ ،‬رئیس دانشــگاه‬ ‫علوم پزشــکی کاشان گفت‪ :‬در دو شبانه روز گذشته‪۴۹ ،‬‬ ‫بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان شهید بهشتی کاشان‬ ‫و سیدالشــهدا اران و بیدگل بستری شدند‪ .‬سید علیرضا‬ ‫مروجی با بیان اینکه ‪ ۳۶‬بیمار نیز در بخش مراقبت های‬ ‫ویژه بیمارستان های شهید بهشتی کاشان و سیدالشهدا‬ ‫اران و بیدگل بستری هستند گفت‪ :‬در دو شبانه روز گذشته‬ ‫سه نفر در کاشــان در اثر ابتال به کرونا فوت کرده اند‪ .‬او‬ ‫گفت‪ :‬درمجموع در حــال حاضر ‪ ۳۶۲‬بیمار کرونایی در‬ ‫بیمارستان های شهید بهشتی کاشان و سیدالشهدا اران و‬ ‫بیدگل بستری هستند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫دوشنبه | ‪ 19‬مهر ‪ | 1400‬ســـال پانزدهم | شـــمــاره ‪4184‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫اثربخشی در چین‪ ،‬امارات و بحرین تایید شده است‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫تائید شیوع طاعون در استان‬ ‫البرز‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیســت البرز با تایید شیوع طاعون‬ ‫نشخوارکنندگان کوچک در طالقان‪ ،‬گفت‪ :‬گزارش ها حاکی از‬ ‫این است عالوه بر استان البرز‪ ،‬استان های هم جوار نیز درگیر‬ ‫این بیماری شده اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬فردین حکیمی اظهار کرد‪ :‬در روزهای اخیر‪،‬‬ ‫محیط بانان منطقه شکارممنوع طالقان در حین گشت و کنترل‬ ‫و سرکشی زیستگاه های حیات وحش‪ ،‬تعدادی الشه مربوط‬ ‫به گونه کل و بز را مشــاهده و نتایج حاصل از بررســی ها‪،‬‬ ‫حکایــت از تلفات حیات وحش در اثر شــیوع مجدد بیماری‬ ‫طاعون نشــخوارکنندگان کوچک داشــت که ضمن تداوم‬ ‫و تشــدید برنامه های پایش منطقه و بهره گیری از ظرفیت‬ ‫جوامع محلی‪ ،‬نمونه برداری و ازمایش های تشخیصی توسط‬ ‫دامپزشــکی البرز انجام و با توجه به سابقه شیوع بیماری در‬ ‫طالقــان‪ ،‬ضمن اماده باش کامل نیروهای یگان حفاظت‪ ،‬به‬ ‫جهت ضرورت ایجاد هماهنگی و برنامه ریزی الزم به منظور‬ ‫همکاری و مشــارکت دستگاه های اجرایی و استفاده از توان‬ ‫و امکانات انها‪ ،‬نخســتین جلسه هماهنگی ریاست فرماندار‬ ‫طالقان‪ ،‬مدیران دامپزشــکی‪ ،‬منابع طبیعــی و ابخیزداری‪،‬‬ ‫جهاد کشــاورزی‪ ،‬هالل احمــر‪ ،‬ورزش و جوانان و اعضای‬ ‫شورای جوانان شهرستان تشکیل و بر همکاری همه جانبه با‬ ‫محیط زیســت در کنترل بیماری تاکید شد‪ .‬او افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به اعالم اداره کل دامپزشــکی مبنی بر مثبت بودن شــیوع‬ ‫بیماری طاعون نشخوارکنندگان‪ ،‬بالفاصله جلسه هماهنگی‬ ‫نهایی با مدیران اســتانی در محل اســتانداری و به ریاست‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری تشکیل و بر همکاری‬ ‫و مشــارکت کلیه دستگاه ها به ویژه اداره کل منابع طبیعی و‬ ‫ابخیزداری‪ ،‬جهاد کشاورزی و امور عشایری و همچنین اداره‬ ‫کل دامپزشکی مطابق با «ســناریو مقابله با شیوع بیماری‬ ‫طاعون نشخوارکنندگان کوچک» تاکید شد‪ .‬مدیرکل حفاظت‬ ‫محیط زیست البرز با بیان اینکه این بیماری مختص گونه های‬ ‫نشخوارکنندگان کوچک است‪ ،‬افزود‪ :‬گزارش ها حاکی از این‬ ‫است عالوه بر استان البرز‪ ،‬استان های هم جوار نیز درگیر این‬ ‫بیماری شده اند و به جهت پیشگیری به موقع از شیوع بیماری‪،‬‬ ‫محیط بانان در حال انجام پایش های منطقه هستند و در حال‬ ‫حاضر میزان تلفات حیات وحش در این منطقه‪ ،‬بیش از پنج‬ ‫راس کل و بز بوده است‪ .‬او در ادامه در مورد اقدامات پیشگیرانه‬ ‫و کنترل کننده صورت گرفته و برای مقابله با این بیماری اظهار‬ ‫کرد‪ :‬هم اکنون با همــکاری مامورین یگان حفاظت منابع‬ ‫طبیعی در حال خروج دام از منطقه هستیم و اداره دامپزشکی‬ ‫نیز واکسیناسیون تکمیلی دام های منطقه را در اولویت قرار داده‬ ‫است‪ .‬حکیمی افزود‪ :‬محیط بانان در منطقه در حال شناسایی‬ ‫مناطق الوده‪ ،‬سوزاندن الشــه ها و امحای بهداشتی انها و‬ ‫همچنین ضدعفونی کردن ابشخورها هستند‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫واکسیناسیون نوجوانان اصفهان با سینوفارم چینی‬ ‫به گفته مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان‬ ‫اصفهان روزانه قریب به ‪ ۵۰‬هزار نفر برای دریافت واکسن‬ ‫کرونا به مراکز تجمیعی واکسیناســیون در استان مراجعه‬ ‫می کنند‪ ،‬تقریبا همه واکسن ها از جمله سینوفارم برای دو‬ ‫نوبت و واکســن های برکت و استرازنکا برای نوبت دوم‬ ‫تزریق می شود‪ .‬رضا فدایی با اشاره به روند واکسیناسیون‬ ‫شهروندان در استان اصفهان‪ ،‬به ایمنا گفت‪ :‬تاکنون حدود‬ ‫‪ ۶۱‬درصد از جمعیت اســتان اصفهان دوز اول واکســن‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬و حدود ‪ ۲۲‬درصد مردم هر دو نوبت واکســن‬ ‫کرونا را دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬فعالیت ‪ ۴۵‬مرکز تجمیعی و ‪ ۸۰‬مرکز معمولی‬ ‫برایواکسیناسیون‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬تعداد ‪ ۴۵‬مرکز تجمیعی و ‪ ۸۰‬مرکز معمولی‬ ‫برای واکسیناسیون شهروندان در استان اصفهان فعالیت‬ ‫دارند و روزانه قریب به ‪ ۵۰‬هزار نفر برای دریافت واکسن‬ ‫کرونا به مراکز تجمیعی واکسیناســیون در استان مراجعه‬ ‫می کنند‪ .‬ایــن متخصص بیماری هــای عفونی در مورد‬ ‫تزریق نوع واکســن ها در اســتان اصفهان‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫تقریبا همه واکسن ها از جمله ســینوفارم برای دو نوبت‬ ‫و واکســن های برکت و استرازنکا برای نوبت دوم تزریق‬ ‫می شود‪ ،‬واکســن برکت و استرازنکا در استان های دیگر‬ ‫کمیاب اســت و در اصفهان هم وضعیت همین طور بوده‬ ‫و برای نوبت اول این واکسن ها به مردم تزریق نمی شوند‬ ‫و تنها افراد نوبت دوم در اولویت هستند تا واکسینه شدن‬ ‫انها ناقص باقی نماند‪ .‬فدایی در خصوص واکسیناســیون‬ ‫کودکان‪ ،‬گفت‪ :‬برای کودکان هنوز واکسنی برای تزریق‬ ‫به کشــور وارد نشده است و تنها واکسن سینوفارم چینی‬ ‫برای واکســینه شدن نوجوانان ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۸‬سال مورد تایید‬ ‫وزارت بهداشــت بوده و برای تزریق و واکسیناسیون این‬ ‫گروه ســنی در مراکز تجمیعی صورت می گیرد‪ .‬مسئول‬ ‫بیماری هــای واگیر مرکز بهداشــت اســتان اصفهان‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬وزارت بهداشت واکسن سینوفارم را برای‬ ‫نوجوانان ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۸‬ســال در نظر گرفته است و این گروه‬ ‫سنی در استان اصفهان قریب به ‪ ۵۰۰‬هزار نفر هستند که‬ ‫تاکنون حدود به ‪ ۴۰‬درصد انها برای واکسیناسیون مراجعه‬ ‫کرده و نوبت اول واکسن ســینوفارم را دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬با این روال روند واکســینه شــدن نوجوانان‬ ‫‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۸‬ســال به کندی صورت می گیــرد‪ ،‬در ماه های‬ ‫اینده اگر قرار اســت مدارس استان به صورت حضوری‬ ‫بازگشایی شوند‪ ،‬ضروری است خانواده ها استقبال بیشتری‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-1789‬طبق تقاضای وارده ‪ 4017338‬مورخ ‪ 1400/06/13‬و باستناد دو برگ استهشادیه‬ ‫مصدق پیوست که امضای شهود رسما گواهی گردیده نصراله درخت نشان احد از ورثه علی‬ ‫درخت نشان به موجب دادنامه های حصر وراثت ‪ 70/3/19 – 394‬دادگاه حقوقی ‪ 2‬کاشان و‬ ‫‪ 99/7/30 – 9909976892601333‬شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان مدعی است سند‬ ‫مالکیت ‪ 15‬سهم مشاع از ‪ 1728‬سهم ششدانگ قطعه زمین به مساحت ‪ 786413/5‬متر مربع‬ ‫پالک ‪ 64/3‬واقع در بخش ‪ 2‬حوزه ثبتی کاشان که در صفحه ‪ 151‬دفتر ‪ 250‬ذیل شماره ‪34933‬‬ ‫به نامش ثبت و سند مالکیت سریال ‪ 005294‬صادر و تسلیم گردیده است ‪ .‬به علت جابجایی مفقود‬ ‫و تاکنون پیدا نگردیده و اینک تقاضای صدور سند المثنی را نموده است ‪.‬لذا طبق تبصره یک ماده‬ ‫‪ 120‬اصالحی ایین نامه قانون ثبت اگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک‬ ‫مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و‬ ‫اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت وسند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس‬ ‫واصل سند به ارائه کننده مسترد گردد بدیهی است چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل‬ ‫نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مزبور صادرو به متقاضی‬ ‫تسلیم خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار ‪ 1400/7/19 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشان – اسماعیلی‬ ‫طاهری‪/‬م‪/‬الف‪1204156/‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1797‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/06/11-6845‬هیات دوم اقای سید محسن عقیلی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1763‬کدملی ‪ 1285721381‬صادره اصفهان فرزند سیدتقی در ششدانگ یک باب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 200/95‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 209‬فرعی از ‪ 11‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت دفتر امالک الکترونیکی ‪25005586‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/19 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/08/04:‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪ /1204597‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1799‬برابر رای شماره ‪ 140060302007002141‬مورخ ‪ 1400/6/11‬هیات اول موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ایرج کریمی برام فرزند نبی بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 712‬صادره از فارسان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 81/50‬مترمربع پالک ‪19‬‬ ‫اصلی واقع در کلیشاد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اقای محمد کریم دهقان فرزند حسن‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود‬ ‫در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از‬ ‫تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است‬ ‫در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/19 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/08/04 :‬محمدعلی ناظمی‬ ‫اشنی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان ‪ /1204551‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1801‬برابر رای شماره ‪ 1635‬مورخ ‪ 1400/5/25‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مالکیت اقای محمدرضا پورعباس طالخونچه به‬ ‫شناسنامه شماره‪ 65496‬کدملی‪ 1281751200‬صادره اصفهان فرزند عباس بر ششدانگ یکبابخانه‬ ‫به مساحت ‪ 130/55‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ 4409‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪5‬‬ ‫حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‪ ،‬مع الواسطه و به موجب وکالتنامه (وکالتنامه شماره ‪ 5315‬مورخ‬ ‫‪ 1380/9/4‬دفتر ‪ 58‬اصفهان مقدار ‪ 130‬سهم مشاع به اقای سید منصور رهنمایی و از طرف ایشان‬ ‫به موجب وکالتنامه شماره ‪ 6032‬مورخ ‪ 1380/12/6‬دفتر ‪ 58‬اصفهان به متقاضی واگذار شده است)‬ ‫از واکسینه کردن فرزندان داشته باشند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تاییداثربخشیواکسنسینوفارم‬ ‫ایــن متخصــص بیماری هــای عفونــی با اشــاره به‬ ‫اثربخشــی واکسن ســینوفارم برای دانش اموزان‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اثربخشــی واکسن ســینوفارم در کشورهای چین‪،‬‬ ‫بحریــن و امــارات اثبات شــده و این واکســن برای‬ ‫نوجوانان ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۸‬ســاله تزریق شــده است و در ایران‬ ‫هم این واکســن برای دانش اموزان و باال بردن ســطح‬ ‫ایمنی بــدن انها در مقابلــه با ویروس کرونــا در حال‬ ‫تزریق است‪ ،‬خوشــبختانه دانش اموزانی هم که تاکنون‬ ‫واکســن کرونا را دریافت کرده انــد عوارضی در بین انها‬ ‫مشاهده نشده است‪.‬‬ ‫فدایی‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬خانواده دغدغه تزریق واکســن کرونا‬ ‫برای دانش اموزان را نداشته باشند‪ ،‬وزارت بهداشت واکسن‬ ‫از طرف خانم فردوس مهندس دستگردی به اقای محمدرضا پورعباس طالخونچه واگذار شده‬ ‫است و طبق گواهی ثبت احوال خانم فردوس مهندس دستگری فوت نموده است و متقاضی نیز‬ ‫به موجب یک فقره استشهادیه محلی که به تایید شهود محلی رسیده است اعالم داشته به مالک‬ ‫رسمی و ورثه ی وی دسترسی ندارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪۱۵‬‬ ‫روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/19 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/08/04 :‬مهدی شبان‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪ /1204650‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1803‬برابر رای شماره ‪ 1662‬مورخ ‪ 1400/5/31‬هیات اول موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مالکیت اقای علیرضا‬ ‫روشنی دستگردی به شناسنامه شماره ‪ 738‬کدملی ‪ 6299557974‬صادره گندمان فرزند‬ ‫براتعلی در ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 99/80‬مترمربع مفروزی از پالک ‪4348/764‬‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع‬ ‫الواسطه از طرف خانم رفعت شکری نژاد (مالک رسمی) خریداری شده است‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/19 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/08/04 :‬مهدی شبان‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪ /1204582‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1805‬برابر رای شماره ‪ 1854‬مورخ ‪ 1400/6/25‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مالکیت خانم شهربانو اسماعیلی نیسیانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 4‬کدملی ‪ 1189659212‬صادره فرزند عباس در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪64/21‬‬ ‫مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ 2664‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و‬ ‫عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/19 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/08/04 :‬مهدی شبان‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪ /1204572‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -1-1545‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی‬ ‫و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود تا شخص‬ ‫یا اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را‬ ‫به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم‬ ‫دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول‬ ‫به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -١‬رای شماره ‪ 140060302027005058‬مورخ ‪ 1400/04/23‬محمدرضا جانقربان فرزند ناصر‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 1101‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1287783872‬در ششدانگ یکباب خانه‬ ‫ســینوفارم را برای گروه های ســنی ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۸‬ساله های‬ ‫کشــور پذیرفته اســت و انتظار مــی رود مطابق ضوابط‬ ‫واکسیناسیون ایران این نوع واکسن برای این گروه سنی‬ ‫تزریق شــود و مراکز بهداشتی و تجمیعی واکسیناسیون‬ ‫نیز پذیرای خانواده ها و فرزندان انها برای واکسینه شدن‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬پیشگیری از پیک ششم با واکسیناسیون‬ ‫او در خصوص بروز پیک ششــم کرونا در ماه های اینده‪،‬‬ ‫تاکید کــرد‪ :‬به طور یقین پیک بعــدی کرونا در ماه های‬ ‫اینده بروز می کند‪ ،‬تنها با واکسیناســیون مردم می توان‬ ‫جلوی این اتفاق را گرفت تا ابتال به کرونای شــهروندان‬ ‫به صورت خفیف تری اتفاق بیفتد‪ ،‬اما در حال حاضر روند‬ ‫مراجعه همشــهریان به مراکز تجمیعی و واکسیناسیون‬ ‫انها رضایت بخش نیســت‪ .‬مســئول بیماری های واگیر‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫مرکز بهداشــت استان اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬اگر روند مراجعه و‬ ‫واکسیناسیون شهروندان تایید شود و روزانه تعداد بیشتری‬ ‫از جمعیت اســتان برای واکسینه شدن به مراکز تجمیعی‬ ‫واکسیناسیون مراجعه کنند احتمال دارد جلوی بروز موج‬ ‫بعدی کرونا را در ماه های اینده بگیریم‪ ،‬در غیر این صورت‬ ‫به طور قطعی با تالطم های بعــدی کرونا مواجه خواهیم‬ ‫شــد‪ .‬فدایی در مورد فعالیت مراکز سیار واکسیناسیون در‬ ‫اصفهان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مراکز سیار واکسیناسیون با فعالیت‬ ‫چند دســتگاه اتوبوس در مناطق پرتردد شهر اصفهان از‬ ‫جمله در میدان جمهوری و میدان امام حســین (ع) و در‬ ‫شهرستان نجف اباد صورت گرفته است و این مراکز سیار‬ ‫روزانه تعدادی از شهروندان را برای واکسینه شدن دعوت‬ ‫می کنند و امارها حاکی از استقبال خوب شهروندان از این‬ ‫مراکز بوده است‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۵‬درصدی حمایت‬ ‫نیکوکاران از دانش اموزان‬ ‫نیازمند‬ ‫با همراهی مردم نیک اندیش اســتان اصفهان‪ ،‬حمایت از‬ ‫دانش اموزان نیازمند نسبت به مدت مشابه سال قبل‪۲۵ ،‬‬ ‫درصد افزایش داشت‪.‬‬ ‫کریم زارع با قدردانی از کمک خیران و نیکوکاران به ایمنا‬ ‫گفت‪ :‬امســال در برنامه شور عاطفه ها بیش از ‪ ۱۹‬میلیارد‬ ‫تومان‪ ،‬با مشــارکت مردم شریف اســتان و خیراندیشان‬ ‫نیکوکار جمــع اوری و میان دانش اموزان و دانشــجویان‬ ‫نیازمند توزیع شــد‪ .‬او با اشاره به اینکه امسال ‪ ۷۷۰‬پایگاه‬ ‫شــور عاطفه ها در سراســر استان مســتقر بود‪ ،‬افزود‪ :‬با‬ ‫مساعدت خیران ‪ ۱۶‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان در قالب‬ ‫اهدای کاال شــامل لوازم التحریر‪ ،‬کتب کمک اموزشی و‬ ‫لوازم الکترونیکی‪ ،‬همچنین مبلغ دو میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫تومان به صورت نقد جمع اوری شد‪ .‬مدیرکل کمیته امداد‬ ‫امام خمینی (ره) استان اصفهان با بیان اینکه سال گذشته‬ ‫بیش از چهار هزار تبلت بین دانش اموزان و دانشــجویان‬ ‫توزیع شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در برنامه شور عاطفه ها‪ ،‬سال گذشته‬ ‫کمک های جمع اوری شــده ‪ ۱۵‬میلیــارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تومان بوده اســت که این رقم در ســال جدید ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫رشد داشته اســت‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬نیکوکاران می توانند با‬ ‫مراجعه حضوری به دفاتر ایــن اداره و مراکز نیکوکاری‪،‬‬ ‫کمک های نقدی و غیر نقدی خود را برای کمک به بهبود‬ ‫فضای تحصیلــی دانش اموزان نیازمند‪ ،‬ارائه و یا از طریق‬ ‫شماره گیری کد دستوری ‪ *۸۸۷۷*۰۳۱*۱#‬هدایای نقدی‬ ‫خود را در کوتاه ترین زمان ممکن به دســت این عزیزان‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫اعمال دوباره ممنوعیت تردد‬ ‫شبانه در اصفهان‬ ‫رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان از اغاز دوباره اعمال‬ ‫محدودیت های تردد شبانه از اصفهان از ‪ ۱۶‬مهرماه خبر داد‪.‬‬ ‫سرهنگ محمدرضا محمدی با اشاره به اینکه ممنوعیت‬ ‫تردد شبانه که به دلیل شیوع کرونا در اصفهان و ‪ ۱۰‬شهر‬ ‫استان اجرا شــد‪ ،‬از ‪ ۲۶‬شهریورماه تا ‪ ۱۵‬مهرماه به دلیل‬ ‫فعالیت مراکز واکسیناســیون لغو شده بود‪ ،‬به مهر گفت‪:‬‬ ‫با توجه به اتمام این بــازه زمانی از روز ‪ ۱۶‬مهرماه اجرای‬ ‫طرح ممنوعیت تردد شبانه از ساعت ‪ ۲۲‬تا سه بامداد از سر‬ ‫گرفته شد‪ .‬او افزود‪ :‬از شهروندان درخواست داریم نسبت به‬ ‫ممنوعیت های اعمال شده توجه داشته باشند چراکه نظارت‬ ‫جدی با استفاده از دوربین های کنترل و نظارت سطح شهر‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 12134‬واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 172/60‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی خانم رحمت زاغیان فرزند‬ ‫حسین‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/19 :‬رییس منطقه ثبت اسناد‬ ‫و امالک شرق اصفهان‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪/1196430‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1547‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا‬ ‫به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/05/03-5672‬هیات سوم اقای حسام اشراقی ورنامخواستی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 2870‬کدملی ‪ 2296292453‬صادره شیراز فرزند علی در ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 296/89‬مترمربع از پالک ‪ 210‬فرعی از ‪ 27‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضی از مورد ثبت صفحه ‪ 287‬دفتر ‪ 458‬امالک‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/07/19 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪ /1196571‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1554‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا‬ ‫به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/06/11-6821‬هیات اول اقای صفرعلی حیدری رنانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 24‬کدملی ‪ 1290268126‬صادره اصفهان فرزند حسینعلی در ششدانگ یک باب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ 189‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 7103‬فرعی از ‪ 18‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت دفتر امالک الکترونیکی ‪139820302025013776‬‬ ‫امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/07/19 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪ /1196384‬م الف‬ ‫تاسیس شرکت سهامی خاص کیان صدرا تجارت ساینا‬ ‫درتاریخ ‪ 1400/07/17‬به شماره ثبت ‪ 68988‬به شناسه ملی‬ ‫‪14010378581‬‬ ‫ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع‬ ‫عموم اگهی میگردد‪ .‬موضوع فعالیت ‪:‬انجام کلیه فعالیت های تجاری اعم از خرید‪،‬‬ ‫فروش‪ ،‬صادرات‪ ،‬واردات‪ ،‬تولید‪ ،‬تهیه و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ‪ ،‬اخذ و‬ ‫اعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی‪ ،‬اخذ تسهیالت و اعتبارات از بانک‬ ‫ها و موسسات مالی و اعتباری جهت شرکت‪ ،‬شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات‪،‬‬ ‫انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور درصورت لزوم پس از اخذ‬ ‫مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت ‪ :‬از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز‬ ‫اصلی ‪ :‬استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان اصفهان ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬شهر اصفهان‪ ،‬محله‬ ‫نقش جهان ‪ ،‬کوچه فروردین ‪ ،‬کوچه امین ‪ ، 2‬پالک ‪ ، 31-‬ساختمان هشت بهشت‬ ‫‪ ،‬طبقه دوم ‪ ،‬واحد ‪ 14‬کدپستی ‪ 8145845199‬سرمایه شخصیت حقوقی عبارت‬ ‫است از مبلغ ‪ 30,000,000‬ریال نقدی منقسم به ‪ 300‬سهم ‪ 100000‬ریالی تعداد‬ ‫‪ 300‬سهم ان با نام عادی مبلغ ‪ 10500000‬ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی‬ ‫شماره ‪ 1400282031‬مورخ ‪ 1400/07/07‬نزد بانک بانک صادرات ایران شعبه شهید‬ ‫منتظری با کد ‪ 1900282‬پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‬ ‫باشد اعضا هیئت مدیره اقای عادل هدایت پور به شماره ملی ‪ 1281917346‬به سمت‬ ‫رئیس هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سال اقای محمود صادقی به شماره ملی ‪1288152868‬‬ ‫به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سال و به سمت مدیرعامل به مدت ‪2‬‬ ‫سال اقای محمدحسین باقری به شماره ملی ‪ 5100141433‬به سمت نایب رئیس‬ ‫هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سال دارندگان حق امضا ‪ :‬کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد‬ ‫اور شرکت از قبیل چک ‪ ،‬سفته ‪ ،‬بروات ‪ ،‬قراردادها عقود اسالمی باامضاء مدیرعامل‬ ‫و یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های‬ ‫عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد‪ .‬اختیارات مدیر‬ ‫عامل ‪ :‬طبق اساسنامه بازرسان اقای سید محمدجواد طاهری زاده به شماره ملی‬ ‫‪ 1271247224‬به سمت بازرس علی البدل به مدت ‪ 1‬سال اقای سید عبدالحمید‬ ‫طاهری زاده به شماره ملی ‪ 1285597249‬به سمت بازرس اصلی به مدت ‪ 1‬سال‬ ‫روزنامه کثیر االنتشار اصفهان امروز جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید‪ .‬ثبت‬ ‫موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد‪ .‬اداره کل ثبت‬ ‫اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان‬ ‫(‪)1204731‬‬ ‫تاسیس شرکت سهامی خاص هوشمند نیروی قائم درتاریخ‬ ‫‪ 1400/07/08‬به شماره ثبت ‪ 68909‬به شناسه ملی‬ ‫‪14010332875‬‬ ‫ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع عموم‬ ‫اگهی میگردد‪ .‬موضوع فعالیت ‪:‬فعالیت های مهندسی در زمینه های سیستم های‬ ‫الکترومکانیکی و کنترل ان و الکترونیک قدرت و درایو و ماشین های الکتریکی و‬ ‫سیستم های قدرت و مباحث مخابرات شامل پردازش سیگنال راداری‪ ،‬مخابرات‬ ‫ملکولی‪ ،‬سیستم های کنترلی پیشرفته ناوبری‪ ،‬سخت افزار مخابراتی‪ ،‬نرم افزار و‬ ‫اتوماسیون صنعتی ‪ ،‬ارائه خدمات فنی و پشتیبانی و مشاوره و طراحی و نگهداری و‬ ‫نظارت فنی در امر پروژه های تاسیسات برقی و مکانیکی و الکتریکی و الکترونیکی‬ ‫تهیه و توزیع و پخش و بسته بندی کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ‪ ،‬خرید و فروش و‬ ‫واردات و صادرات کلیه کاالهای بازرگانی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی‬ ‫و شرکت درکلیه مناقصات و مزایدات و پیمان ها اعم از دولتی و خصوصی و بین المللی‬ ‫درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت ‪ :‬از تاریخ ثبت‬ ‫به مدت نامحدود مرکز اصلی ‪ :‬استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان اصفهان ‪ ،‬بخش مرکزی‬ ‫‪ ،‬شهر اصفهان‪ ،‬محله خانه اصفهان ‪ ،‬کوچه شهاب‪ ، 7‬کوچه ‪10‬متری مدائن ‪ ،‬پالک‬ ‫‪ ، 9‬طبقه اول کدپستی ‪ 8194835862‬سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ‬ ‫‪ 1,000,000‬ریال نقدی منقسم به ‪ 1000‬سهم ‪ 1000‬ریالی تعداد ‪ 1000‬سهم ان با نام‬ ‫عادی مبلغ ‪ 1000000‬ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ‪535644021‬‬ ‫مورخ ‪ 1400/06/30‬نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه صنعتی اصفهان با کد ‪56440‬‬ ‫پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه همدانی گلشن به شماره ملی‬ ‫‪ 1271881314‬به سمت مدیرعامل به مدت ‪ 2‬سال و به سمت عضو اصلی هیئت‬ ‫مدیره به مدت ‪ 2‬سال خانم حورا همدانی گلشن به شماره ملی ‪ 1273450043‬به سمت‬ ‫نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت‬ ‫‪ 2‬سال اقای محمد اسماعیل همدانی گلشن به شماره ملی ‪ 1286705290‬به سمت‬ ‫رئیس هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سال‬ ‫دارندگان حق امضا ‪ :‬کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک‪ ،‬سفته‪،‬‬ ‫بروات‪ ،‬قرداد عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء رئیس‬ ‫هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد‪ .‬اختیارات مدیر عامل ‪ :‬طبق اساسنامه‬ ‫بازرسان خانم مهناز بیات به شماره ملی ‪ 1285698746‬به سمت بازرس اصلی به مدت‬ ‫‪ 1‬سال خانم سکینه مهیاری ده سرخی به شماره ملی ‪ 5419644223‬به سمت بازرس‬ ‫علی البدل به مدت ‪ 1‬سال روزنامه کثیر االنتشار اصفهان امروز جهت درج اگهی های‬ ‫شرکت تعیین گردید‪ .‬ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت‬ ‫نمی باشد‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری اصفهان (‪)1204362‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫مونا فرجاد در نشست «پسران دریا» در اصفهان‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بازیگران کودک و نوجوان‬ ‫بسیاراگاههستند‬ ‫برگزاری ‪ ۱۰۰‬برنامه جنبی‬ ‫در جشنواره فیلم کودک‬ ‫مونا فرجاد با اشاره به حضور موفق بازیگران کودک و نوجوان‬ ‫در سال های اخیر گفت‪ :‬کودکان و نوجوانان این نسل بچه هایی‬ ‫اگاه و باهوش هستند و خیلی زود همه چیز را یاد می گیرند‪.‬‬ ‫به گزارش ستاد اطالع رسانی جشنواره بین المللی فیلم های‬ ‫کودکان و نوجوانان به نقل از خبرنگاران نوجوان‪ ،‬نشست خبری‬ ‫فیلم پسران دریا به کارگردانی افشین هاشمی در دومین روز از سی‬ ‫و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان‪ ،‬پس‬ ‫از اولین اکران این فیلم در اصفهان برگزار شد‪.‬‬ ‫«پسران دریا» از معدود فیلم های موجود در حوزه نوجوان‬ ‫است که روایت ان در دو اپیزود ارائه می شود‪ .‬این فیلم روایتی از دو‬ ‫قصه مستقل در دونقطه جغرافیایی متفاوت است‪ .‬در این نشست‬ ‫مونا فرجاد تنها میهمان و نماینده فیلم پسران دریا‪ ،‬پاسخگوی‬ ‫سواالت خبرنگاران بود‪.‬‬ ‫این بازیگر که در اپیزود دوم فیلم پسران دریا نقش افرینی‬ ‫می کند با اشاره به لهجه خاص خود در این فیلم گفت‪ :‬خوشبختانه‬ ‫من می توانم سریع لهجه ها را یاد بگیرم‪ .‬به خاطر دارم که در شهر‬ ‫میناب خیلی سریع و تقریبا در نصف روز لهجه را یاد گرفتم‪ .‬بعد‬ ‫از ان بیشتر گوش می دادم و تمرین می کردم تا اعراب گذاری‬ ‫را بهتر انجام دهم؛ و خوشبختانه خیلی زود به ان مسلط شدم‪،‬‬ ‫به گونه ای که برخی محلی ها تشخیص نمی دادند که از اهالی این‬ ‫شهرنیستم‪.‬‬ ‫مونا فرجاد در پاسخ به این پرسش خبرنگار نوجوان که؛ در‬ ‫فیلم لهجه بازیگران به خصوص اپیزود دوم به طور کامل قابل فهم‬ ‫نبود و برای مخاطب اصلی یعنی کودک و نوجوانانی که درکی‬ ‫از زبان و گویش مینابی و جنوبی ندارد درک برخی از دیالوگ ها‬ ‫سخت بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اتفاقا در فرایند تولید هم دراین باره و استفاده از زیرنویس‬ ‫هم صحبت شد اما اگر زیرنویس در فیلم گذاشته شود بیننده و‬ ‫مخاطب فیلم برای دقت کردن کلمه به کلمه زیرنویس ها چشم و‬ ‫توجهشان از فیلم دزدیده می شود و طبیعتا قسمتی از اتفاقی که در‬ ‫تصویر در حال رخ دادن است را از دست می دهد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اما اگر دید کلی تری به انچه در حال اتفاق است‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬داستان و دیالوگ ها تا حد زیادی مفهوم و قابل درک‬ ‫است و نیازی نیست مخاطب الزاما کلمات را متوجه شود‪.‬‬ ‫این بازیگر در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه چند نفر از‬ ‫بازیگرهای فیلم سابقه بازیگری داشته اند‪ ،‬پاسخ داد‪ :‬در داستان دوم‬ ‫فقط من و پیام امیر عبدالهیان سابقه کار حرفه ای داشتیم و بقیه‬ ‫بازیگران از بومی های همان منطقه بودند‪ .‬برای بازیگران کودک‬ ‫که با تست های محله محور بچه هایی که به لهجه مسلط بودند‬ ‫تست گرفته می شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تجربه کار با بازیگرانی مثل ترالن پروانه‪ ،‬ایسان‬ ‫حدادی‪ ،‬مانیا علیجانی و… را نیز پیش ازاین داشتم‪ .‬کودکان و‬ ‫نوجوانان این نسل بچه هایی اگاه و باهوش هستند و خیلی زود‬ ‫همه چیز را یاد می گیرند‪ .‬فرجاد در ادامه با اشاره به تعریف کودک‬ ‫و سینمای کودک گفت‪ :‬به دلیل اوضاع کرونا در این دوسال تعداد‬ ‫ساخت فیلم های سینمایی بسیار کم شده و کم بودن گردش مالی‬ ‫در سینمای بزرگسال به کارگردانان و تهیه کننده ها اجازه ریسک را‬ ‫انیمیشن حیات با حمایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‬ ‫اصفهان تولید شد‬ ‫نویسنده و کارگردان انیمیشن حیات گفت‪ :‬این اثر هنری‬ ‫با حمایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان‬ ‫اصفهان تولید شد‪.‬متین احمدی‪ ،‬نویسنده و کارگران فیلم حیات‬ ‫که در بخش مسابقه المپیاد فیلمسازی نوجوانان این دوره از‬ ‫جشنواره نشان داده می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬من سه دوره است‬ ‫که در المپیاد فیلم سازی نوجوانان حضور دارم و سال ‪ 98‬با ایده‬ ‫حیات در المپیاد حضور یافتم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این ایده را در سال ‪ 99‬پرورش دادم تا اینکه‬ ‫مورد اقبال هیئت داوران قرار گرفت و درنتیجه کانون پرورش‬ ‫فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان به عنوان تهیه کننده‬ ‫قابجشنواره‬ ‫مدیر اجرایی سی وچهارمین جشنواره بین المللی‬ ‫فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬همزمان با‬ ‫جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان ‪۱۰۰‬‬ ‫رویداد جنبی نیز در شهر برگزار می شود که اجرای ‪۶۰‬‬ ‫رویداد به عهده سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری و‬ ‫معاونت های فرهنگی مناطق است‪.‬‬ ‫ایمان حجتی در گفت وگو با ایمنا‪ ،‬با بیان اینکه از‬ ‫دوره سی و یکم‪ ،‬جشنواره بین المللی فیلم کودکان و‬ ‫نوجوانان با رویکرد «جشنواره برای همه کودکان»‬ ‫برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در هر دوره اقدام ویژه ای برای‬ ‫تحقق این رویکرد انجام شده که توزیع تبلت میان‬ ‫دانش اموزان کم بضاعت در دوره گذشته با این هدف بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در این دوره به چند شکل مختلف‬ ‫برای تحقق شعار جشنواره گام برداشته شده است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬همزمان با اکران فیلم های حاضر در جشنواره از‬ ‫طریق سینما و پلتفرم های نمایش انالین‪ ،‬این فیلم ها‬ ‫به وسیله سینما سیار نیز هرشب در یکی از مناطق‬ ‫کم برخوردار اکران می شود؛ این اتفاق در دوره های‬ ‫پیشین نیز می افتاد که فیلم های خاطره انگیز اکران‬ ‫می شد‪ ،‬اما در جشنواره امسال یکی از این فیلم های‬ ‫جشنواره اکران می شود‪.‬‬ ‫مدیر اجرایی سی و چهارمین جشنواره بین المللی‬ ‫فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫جشنواره امسال نیز تعدادی از فیلم ها برای افراد دارای‬ ‫معلولیت مناسب سازی شده و نابینایان و ناشنوایان‬ ‫می توانند در سانس هایی از سینما ساحل این فیلم ها را‬ ‫ببینند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کودکان بستری در بیمارستان‬ ‫امام حسین (ع) نیز همچون سال های گذشته همراه‬ ‫جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان خواهند بود‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬با همکاری سازمان های مردم نهاد بازی های‬ ‫فکری و دفترچه های مشق با تصویر شهید علی لندی‬ ‫میان کودکان کار و کودکان محالت کم برخوردار‬ ‫شهر توزیع خواهد شد‪.‬حجتی گفت‪ :‬غرفه های کودک‬ ‫و نوجوان از امروز در چهارباغ عباسی فعال شده اند و‬ ‫عالوه بر ان و همزمان با جشنواره‪ ۱۰۰ ،‬رویداد جنبی‬ ‫نیز در شهر برگزار می شود که اجرای ‪ ۶۰‬رویداد به عهده‬ ‫سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری و معاونت های‬ ‫فرهنگی مناطق است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬در حاشیه برگزاری جشنواره نیز‬ ‫ویژه برنامه تلویزیونی شبکه دوم سیما از ساعت ‪ ۱۵‬و‬ ‫‪ ۱۵‬دقیقه با عنوان «با ما بیا جشنواره» با اجرای گروه‬ ‫هنری عمو مهربان پخش می شود‪.‬‬ ‫دوشنبه | ‪ 19‬مهر ‪ | 1400‬ســـال پانزدهم | شـــمــاره ‪4184‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫چهره ها‬ ‫سرزمین‬ ‫خیـــال‬ ‫‪ ÁÁ‬مراسم استقبال از‬ ‫فیلم سینمایی«بر لبه‬ ‫پرتگاه»‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1569‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان‬ ‫تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان‬ ‫و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز‬ ‫اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی‬ ‫داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/05/03-5681‬هیات سوم اقای رضا پاکروان لنبانی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 855‬کدملی ‪ 1284406288‬صادره اصفهان فرزند حسن در‬ ‫ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 270/45‬مترمربع از پالک شماره ‪ 307‬فرعی‬ ‫از ‪ - 1‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت‬ ‫متقاضی طبق سند الکترونیکی ‪ 139820302025010564‬امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400/07/19 :‬‬ ‫شهریاری‪ -‬رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪ /1196565‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1571‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان‬ ‫تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان‬ ‫و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز‬ ‫اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی‬ ‫داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/04/29-5553‬هیات سوم اقای مجتبی حسین زاده به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 209‬کدملی ‪ 1293204668‬صادره اصفهان فرزند محمدحسین در‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 136/47‬متر مربع پالک شماره ‪ 34‬فرعی از‬ ‫‪ 39‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت براتعلی‬ ‫بلندی فروشانی طبق سند انتقالی ‪ 61284‬مورخ ‪ 1360/11/18‬دفترخانه ‪ 103‬اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400/07/19 :‬‬ ‫شهریاری‪ -‬رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪ /1196391‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1575‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان‬ ‫تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان‬ ‫و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز‬ ‫اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی‬ ‫داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/04/29-5555‬هیات سوم اقای حسن کمالی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 21‬کدملی ‪ 1141644916‬صادره خمینی شهر فرزند کریم در ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 173/85‬مترمربع از پالک شماره ‪ 91‬فرعی از ‪ 5‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مورد ثبت صفحه ‪180‬‬ ‫دفتر ‪ 759‬امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400/07/19 :‬‬ ‫شهریاری‪ -‬رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪ /1197253‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1578‬رای شماره ‪ 139960302026025148‬مورخ ‪ 1399/12/27‬هیات یک‬ ‫اقای حسین والئی اصفهانی به شناسنامه شماره ‪ 2291‬کدملی ‪ 1287138942‬صادره‬ ‫اصفهان فرزند نعمت اله بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 106/50‬مترمربع‬ ‫این اثر اعالم امادگی کرد‪ .‬نویسنده و کارگردان انیمیشن حیات‬ ‫با اشاره به اینکه این اثر امسال تولید شد و به بخش مسابقه‬ ‫المپیاد فیلمسازی راه یافت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬قالب این فیلم انیمیشن‬ ‫است و اولین حضورش را در جشنواره کودک دارد‪.‬‬ ‫وی در خصوص اکران انیمشین «حیات» در سی و‬ ‫چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این اثر که به مدت پنج دقیقه تولیدشده است در‬ ‫بخش فیلمسازی و به صورت برخط اکران خواهد شد‪.‬‬ ‫احمدی در خصوص عوامل این اثر انیمیشن گفت‪ :‬استاد‬ ‫راهنما در این اثر استاد عبداهلل علیمراد پدر استاپ موشن ایران‪،‬‬ ‫از پالک شماره ‪ 6‬فرعی از ‪ 15143‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‬ ‫می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان‬ ‫دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/19 :‬رئیس‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1196580‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1580‬برابر رای شماره ‪ 140060302007002104‬مورخ ‪ 1400/6/9‬هیات اول‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‬ ‫خانم سمانه محمدی فرزند حسین بشماره شناسنامه و کدملی ‪ 1100272461‬صادره‬ ‫از فالورجان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 141/81‬مترمربع پالک ‪413‬‬ ‫اصلی واقع در ششدربلندی فالورجان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اقای‬ ‫عبداله مرادی فرزند محمد محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است‬ ‫در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/19 :‬محمدعلی‬ ‫ناظمی اشنی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان ‪ /1198104‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1582‬برابر رای شماره ‪ 140060302007001811‬مورخ ‪ 1400/5/20‬هیات اول‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‬ ‫اقای علی خدادادی ارپناهی فرزند حسین اقا بشماره شناسنامه ‪ 6703‬و کدملی‬ ‫‪ 1972490168‬صادره از مسجدسلیمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت‬ ‫‪ 193/35‬مترمربع پالک ‪ 405‬اصلی واقع در گارماسه خریداری مع الواسطه از مالک‬ ‫رسمی اقای محمد یزدانی گارماسه محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت‬ ‫به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/19 :‬محمدعلی‬ ‫ناظمی اشنی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان ‪ /1198106‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1584‬برابر رای شماره ‪ 140060302007002076‬مورخ ‪ 1400/6/6‬هیات اول‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‬ ‫علیرضا هدایت کلیشادی فرزند براتعلی بشماره شناسنامه ‪ 47‬و کدملی ‪1111747385‬‬ ‫صادره از فالورجان در یک ششدانگ باب خانه نیمه ساز به مساحت ‪ 184/32‬مترمربع‬ ‫برنامه های امروز‪ ١٩ ،‬مهر ماه‬ ‫■ افتتاحیـه فیلـم بـام بـاال‪ ،‬سـیدجمال سـید حاتمـی‪ ،‬سـاعت‬ ‫‪ ،١٤:٣٠‬سـینما فلسـطین و پـس از ان اکـران فیلم در سـاعت ‪١٥‬‬ ‫■ افتتاحیـه فیلـم بـام بـاال‪ ،‬سـیدجمال سـید حاتمـی‪ ،‬سـاعت‬ ‫‪ ،١٥:٣٠‬سـینما سـاحل‪ ،‬پـس از ان اکـران فیلـم در سـاعت ‪ ١٦‬و‬ ‫نشسـت خبـری فیلـم سـاعت ‪١٧:٣٠‬‬ ‫■ افتتاحیـه فیلـم میـان صخـره هـا‪ ،‬مختـار عبداللهـی‪ ،‬سـاعت‬ ‫‪ ،١٧:٣٠‬سـینما سـاحل‪ ،‬پـس از ان اکـران فیلـم در سـاعت ‪ ١٨‬و‬ ‫نشسـت خبـری فیلـم سـاعت ‪١٩:٣٠‬‬ ‫■ افتتاحیه فیلم تیام‪ ،‬امیرحسـین عنایتی‪ ،‬سـاعت ‪ ،١٩:٣٠‬سـینما‬ ‫سـاحل‪ ،‬پـس از ان اکـران فیلـم در سـاعت ‪ ٢٠‬و نشسـت خبری‬ ‫فیلم سـاعت ‪٢١:٣٠‬‬ ‫نویسنده‪ ،‬کارگردان‪ ،‬تدوین و صداگذاری متین احمدی‪ ،‬مدیر‬ ‫تولید مرتضی احمدی‪ ،‬انیماتورها فهیمه حاتمی و مژگان‬ ‫منصوری‪ ،‬مشاور تولید احمد جعفریان‪ ،‬طراح شخصیت و فضا‬ ‫اطهر جعفریان‪ ،‬اهنگساز علی ابوترابی و تنظیم موسیقی اکبر‬ ‫جعفریانهمکاریداشته اند‪.‬‬ ‫وی در خصوص موضوع انیمیشن حیات افزود‪ :‬موضوع این‬ ‫انیمیشن در ستایش زندگی با پیام مسئولیت پذیری است‪ ،‬در‬ ‫این انیمیشن تصویر پسربچه های نمایش داده می شود که در‬ ‫مسیر پارک در حال حرکت است‪ ،‬برای خوردن اب به حوضی‬ ‫می رسد که با رسیدن به ان اتفاقات جالبی را می بیند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬جشنوارهفیلم های‬ ‫کودکان و نوجوانان‬ ‫میزبان کودکان ناشنوا‬ ‫در زمینه ساخت فیلم کودک را نمی دهد‪.‬‬ ‫این بازیگر ادامه داد‪ :‬سینماها و تئاتر همچون دیگر مشاغل‬ ‫دیگر نیاز به کمک حیات مجدد دارد و اهالی سینما و تئاتر‬ ‫تحت فشار هستند‪ .‬سینمای کودک به حیات فعالیت های فرهنگی‬ ‫و هنری کمک خواهد کرد و بی شک نیاز به حمایت دارد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬جشنواره سی و‬ ‫چهارم در قم افتتاح شد‬ ‫پالک ‪ 39‬فرعی از ‪ 667‬اصلی واقع در بلوار شفق خریداری رسمی از مالک رسمی‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز‬ ‫اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به‬ ‫این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/19 :‬محمدعلی‬ ‫ناظمی اشنی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان ‪ /1198110‬م الف‬ ‫اگهی تغییرات شرکت ارمان اندیشه سبحان‬ ‫سهامی خاص به شماره ثبت ‪ 62789‬و شناسه ملی‬ ‫‪14008495994‬‬ ‫به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ‪ 1400/06/06‬علی کریمی‬ ‫بشماره ملی‪ 1171133146‬بعنوان مدیر عامل شرکت و رئیس هیئت‬ ‫مدیره ‪ -‬زهرا کریمی بشماره ملی ‪ 1171295529‬بعنوان نائب رئیس‬ ‫هیئت مدیره ‪ -‬صدیقه کریمی بشماره ملی‪ 1171181647‬بعنوان‬ ‫عضواصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ‪ .‬کلیه اوراق‬ ‫و اسناد بهادار و تعهد اور شرکت از قبیل ‪ :‬چک ‪ ،‬سفته ‪ ،‬بروات ‪،‬‬ ‫قراردادها ‪ ،‬عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با‬ ‫امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ‪ .‬مدیر عامل‬ ‫مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالک‬ ‫استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان‬ ‫(‪)1203554‬‬ ‫اگهی انحالل شرکت داده ورزی سانا نهاد با مسئولیت محدود به شماره‬ ‫ثبت ‪ 2022‬و شناسه ملی ‪14006512840‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪ 1400/06/28‬شرکت منحل و‬ ‫مجتبی کوپایی کدملی ‪ 1199276332‬بسمت مدیر تصفیه انتخاب گردید‪ .‬نشانی محل‬ ‫تصفیه استان اصفهان‪ ،‬شهرستان شهرضا‪ ،‬بخش مرکزی‪ ،‬شهر شهرضا‪ ،‬محله حکیم‬ ‫صهبا‪ ،‬کوچه (مسجد بیت االصغر)‪ ،‬کوچه فرعی ‪( 27‬شهید عبدالعلی مطهر)‪ ،‬پالک ‪،81‬‬ ‫طبقه همکف‪ ،‬کدپستی ‪ 8618735171‬می باشد‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان‬ ‫اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرضا (‪)1203564‬‬ ‫تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پارسیان تخفیف ایرانیان‬ ‫گستر درتاریخ ‪ 1400/07/12‬به شماره ثبت ‪ 3711‬به شناسه‬ ‫ملی ‪14010364448‬‬ ‫ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع‬ ‫عموم اگهی میگردد‪ .‬موضوع فعالیت ‪:‬ارائه خدمات توانمندساز و توسعه دهنده‬ ‫کسب وکارهای نواور و نوپا در قالب ایجاد و مدیریت شتاب دهنده کسب و‬ ‫کارها ‪ ،‬انجام مشاوره‪ ،‬بازاریابی غیرشبکه ای و غیرهرمی‪ ،‬ارائه زیرساخت های‬ ‫فنی و بازرگانی‪ ،‬مشارکت‪ ،‬مدیریت‪ ،‬خرید و فروش‪ ،‬صادرات و واردات کلیه‬ ‫کاالهای مجاز بازرگانی‪ ،‬شرکت در مناقصات و مزایدات‪ ،‬عقد قرارداد با‬ ‫اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی‪ ،‬اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی‬ ‫از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و‬ ‫خارجی‪ ،‬اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی‪،‬‬ ‫مشارکت و شرکت در نمایشگاه های بین المللی تخصصی و غیرتخصصی‬ ‫داخل و خارج کشور‪ .‬درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع‬ ‫ذیربط مدت فعالیت ‪ :‬از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی ‪ :‬استان‬ ‫اصفهان ‪ ،‬شهرستان لنجان ‪ ،‬بخش فوالدشهر ‪ ،‬شهر فوالدشهر‪ ،‬محله بی ‪2‬‬ ‫‪ ،‬کوچه ((فرعی ‪ ، ))4‬خیابان دز ‪ ،‬پالک ‪ ، 203‬ساختمان بلوک ‪ ، 2‬ورودی‬ ‫‪ ، 203‬طبقه اول ‪ ،‬واحد ‪ 212‬کدپستی ‪ 8491735817‬سرمایه شخصیت‬ ‫حقوقی عبارت است از مبلغ ‪ 1,000,000‬ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر‬ ‫یک از شرکا اقای محمدسعید مستقیمی به شماره ملی ‪ 1271832216‬دارنده‬ ‫‪ 500000‬ریال سهم الشرکه خانم دل ارا اندیشه به شماره ملی ‪4680158042‬‬ ‫دارنده ‪ 500000‬ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره اقای محمدسعید‬ ‫مستقیمی به شماره ملی ‪ 1271832216‬به سمت رئیس هیئت مدیره به‬ ‫مدت نامحدود خانم دل ارا اندیشه به شماره ملی ‪ 4680158042‬به سمت‬ ‫مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا ‪ :‬کلیه اوراق و اسناد بهادار‬ ‫و تعهد اور شرکت از قبیل چک ‪ ،‬سفته ‪ ،‬بروات ‪ ،‬قراردادها‪ ،‬عقود اسالمی و‬ ‫همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء خانم دل ارا اندیشه همراه‬ ‫با مهر شرکت معتبر می باشد‪ .‬اختیارات مدیر عامل ‪ :‬طبق اساسنامه روزنامه‬ ‫کثیر االنتشار اصفهان امروز جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید‪ .‬ثبت‬ ‫موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد‪ .‬اداره‬ ‫کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری لنجان (‪)1204093‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت سپاهان سامع سهامی خاص به شماره ثبت‬ ‫‪ 12320‬و شناسه ملی ‪10260333496‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ‪1400/06/15‬‬ ‫تصمیمات ذیل اتخاذ شد ‪ - :‬موسسه حسابرسی اگاه تدبیر حسابداران رسمی به شماره‬ ‫ثبت ‪ 2318‬و شناسه ملی ‪ 10100592389‬بسمت بازرس اصلی و ناصر اخالص کدملی‬ ‫‪ 0048015342‬بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند‪ - .‬روزنامه‬ ‫اصفهان امروز جهت درج اگهی و دعوتنامه های شرکت انتخاب گردید‪ .‬اداره کل ثبت‬ ‫اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان‬ ‫(‪)1203581‬‬ ‫تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کارن تجارت نور درتاریخ‬ ‫‪ 1400/07/10‬به شماره ثبت ‪ 68927‬به شناسه ملی‬ ‫‪14010344040‬‬ ‫ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع عموم‬ ‫اگهی میگردد‪ .‬موضوع فعالیت ‪:‬خرید و فروش واردات تلفن همراه و کلیه کاالهای مجاز‬ ‫بازرگانی ترخیص کاال از گمرکات داخلی و بین المللی ‪ ،‬گشایش اعتبارات و ال سی نزد‬ ‫بانک ها ‪ ،‬اخذ و اعطای نمایندگی های مجاز بازرگانی ‪ ،‬شرکت در نمایشگاهها و غرفه‬ ‫ارائی اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری در جهت تحقق‬ ‫اهداف شرکت‪ .‬درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت ‪:‬‬ ‫از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی ‪ :‬استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان اصفهان ‪ ،‬بخش‬ ‫مرکزی ‪ ،‬شهر اصفهان‪ ،‬محله خلجا ‪ ،‬خیابان ایت اله طالقانی ‪ ،‬خیابان اردیبهشت ‪ ،‬پالک‬ ‫‪ ، 764‬ساختمان نور ‪ ، 1‬طبقه دوم کدپستی ‪ 8135945463‬سرمایه شخصیت حقوقی‬‫عبارت است از مبلغ ‪ 1,000,000‬ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا اقای‬ ‫ارش اقایی قهدریجانی به شماره ملی ‪ 1292271841‬دارنده ‪ 990000‬ریال سهم الشرکه‬ ‫خانم زهرا خوانساری رزوهء به شماره ملی ‪ 5759807080‬دارنده ‪ 10000‬ریال سهم‬ ‫الشرکه اعضا هیئت مدیره اقای ارش اقایی قهدریجانی به شماره ملی ‪1292271841‬‬ ‫به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم زهرا خوانساری رزوهء به شماره ملی‬ ‫‪ 5759807080‬به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا ‪ :‬کلیه‬ ‫اوراق و اسناد بهادار و تعهد اور شرکت از قبیل چک ‪ ،‬سفته ‪ ،‬بروات ‪ ،‬قرارداد ها ‪ ،‬عقود‬ ‫اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء ارش اقایی قهدریجانی همراه‬ ‫با مهر شرکت معتبر می باشد‪ .‬اختیارات مدیر عامل ‪ :‬طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار‬ ‫اصفهان امروز جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید‪ .‬ثبت موضوع فعالیت مذکور به‬ ‫منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان‬ ‫اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان (‪)1203565‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫ثبت رکورد تولید روزانه کالف‬ ‫گرم توسط تالشگران مجتمع‬ ‫فوالد سبا‬ ‫بهمـن خلیلـی‪ ،‬مدیـر عملیـات مجتمـع فوالد سـبا‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬تالشـگران مجتمـع فـوالد سـبا موفـق‬ ‫شـدند عالوه بـر ثبت رکـورد تولیـد روزانـه کالف گرم‬ ‫بـه میـزان ‪ ۵۱۴۰‬تـن در تاریـخ ‪ ۱۱‬مهرمـاه ‪ ،۱۴۰۰‬در‬ ‫همیـن روز ‪ ۳۶‬ذوب ریخته گـری را نیـز انجـام دهنـد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به رکـورد قبلی این مجتمع کـه به میزان‬ ‫‪ ۵۱۲۳‬تـن در ‪ ۱۳‬اردیبهشـت ماه سـال جاری به دسـت‬ ‫امـده بـود‪ ،‬افزود‪ :‬ایـن رکورد پس از توقف نصب قفسـه‬ ‫هفتـم و تعویـض اتوماسـیون نـورد گرم مجتمـع فوالد‬ ‫سـبا و همچنیـن نوسـازی ریخته گـری قدیمـی رقـم‬ ‫خـورد‪ .‬مدیـر عملیـات مجتمـع فـوالد سـبا در ادامه به‬ ‫عوامـل دسـت یابی بـه ایـن رکورد اشـاره کـرد و گفت‪:‬‬ ‫افزایـش نـرخ تولید و کاهش توقفـات که حاصل تالش‬ ‫کلیه فوالدمـردان این مجتمـع و همچنین حمایت های‬ ‫مدیریت ارشـد شـرکت فوالد مبارکه است‪ ،‬از مهم ترین‬ ‫دالیـل دسـت یابی بـه ایـن رکـورد روزانـه بـه شـمار‬ ‫می ایـد‪ .‬وی کسـب ایـن دسـتاورد افتخارامیـز را کـه‬ ‫حاصـل عـزم و اراده همکاران عزیز اسـت تبریک گفت‬ ‫و اظهـار امیـدواری کـرد که بـا انجام طرح های توسـعه‬ ‫تکمیلـی این شـرکت‪ ،‬هر چه سـریع تر گام هـای بعدی‬ ‫در جهـت اسـتفاده حداکثری از ظرفیت های ایجادشـده‪،‬‬ ‫برداشـته شود‪.‬‬ ‫پایانه هایفروشگاهیابزار‬ ‫مالی نوین‬ ‫اجـرای قانـون پایانه هـای فروشـگاهی و سـامانه‬ ‫مودیـان را می تـوان یکی از اقدامات موثـر و عملگرایانه‬ ‫سـازمان امور مالیاتی کشـور در راسـتای اجـرای قوانین‬ ‫مالیاتـی پویا و بروز رسـانی شـده نظام اقتصادی کشـور‬ ‫دانسـت‪ .‬قانونـی کـه بـا اجـرای ان بخـش اعظمـی‬ ‫از فعالیت هـای اقتصـادی و داد و سـتدهای مالـی در‬ ‫فراینـد شفاف سـازی و رفـع ابهامـات مربـوط بـه ان‬ ‫قـرار می گیـرد‪ .‬اصـوال پایانه هـای فروشـگاهی بـه هر‬ ‫دسـتگاه کارت خوان بانکـی‪ ،‬درگاه پرداخت الکترونیکی‬ ‫یـا هر وسـیله دیگری که امـکان اتصال به شـبکه های‬ ‫الکترونیکی پرداخت رسـمی کشـور و سـامانه مودیان را‬ ‫داشـته و از قابلیـت صـدور صورت حسـاب الکترونیکی‬ ‫برخـوردار باشـد گفتـه می شـود‪ .‬قانـون پایانه هـای‬ ‫فروشـگاهی و سـامانه مودیان ابـزار دولت بـرای پایش‬ ‫فعالیت هـای اقتصـادی و سیاسـت گذاری و برنامه ریزی‬ ‫درسـت و موثـر در ایـن حـوزه اسـت کـه بـا همـکاری‬ ‫مشـموالن ایـن امـر محقـق می شـود‪ .‬از سـوی دیگـر‬ ‫مشـاغل نیـز از مزایـا و قابلیت هـای ایـن سـامانه ها در‬ ‫ایجـاد نظـم و شـفافیت و اعتمـاد بهره منـد می شـوند‪.‬‬ ‫امـروزه دولت هـا بـدون اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات‬ ‫نمی تواننـد فرایندهـای مدیریـت تصمیم گیـری و‬ ‫سیاسـت گذاری را در سـطح ملـی بـه شـکل مطلـوب‬ ‫بـه انجـام برسـانند‪ .‬بـا توجه به ایـن مهم سـازمان های‬ ‫دولتـی بـه مـدد توسـعه فنـاوری اطالعـات و ارتباطات‬ ‫در فرایندهـا و روش هـای خـود‪ ،‬موفـق به ارائـه بهتر و‬ ‫سـریع تر خدمات به شـهروندان شـده اند‪ .‬فضای کسـب‬ ‫و کار و مبـادالت تجـاری نیز یکی از عرصه هایی اسـت‬ ‫کـه شـاهد ورود فناوری هـای نوین ارتباطی بوده اسـت‪.‬‬ ‫مهم تریـن اهـداف و کارکردهـای کلیدی نظام سـامانه‬ ‫فـروش عبارتنـد از‪ :‬شفاف سـازی تدریجـی مبـادالت و‬ ‫فعالیت هـای اقتصـادی و تجـاری در راسـتای ایجاد زیر‬ ‫سـاخت های مالیـات الکترونیکـی‪ ،‬تحقق اهـداف دولت‬ ‫الکترونیکـی و اقتصـاد مقاومتـی‪ ،‬ایجـاد عدالت نسـبی‬ ‫مالیاتـی‪ ،‬مدیریـت جریـان مالی‪ ،‬توسـعه و تقویـت ابعاد‬ ‫کنترلـی و نظارتـی در نظـام مالیاتـی و بهبـود فضـای‬ ‫کسـب و کار‪.‬‬ ‫جزییاتپروندهکامیون های‬ ‫رسوبی در گمرکات‬ ‫دبیـر کانون انجمـن صنفی کامیونـداران اعالم کرد‪:‬‬ ‫مشـکالت کامیون های وارداتی رسـوبی در گمرک های‬ ‫کشـور فراوان اسـت اما اساسـی ترین مشـکل مناسبات‬ ‫بیـن وارد کننده و خریدار و امارهای ضد و نقیض اسـت‬ ‫و بایـد جلـوی سـودجویی ها و تخلفـات در ایـن زمینـه‬ ‫گرفتـه شـود‪ .‬احمد کریمـی در گفت وگو با ایسـنا‪ ،‬اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬مشـکالت زیـادی سـر راه واردات کامیون هـای‬ ‫رسـوبی مانـده در گمـرک وجـود دارد و دسـتگاه های‬ ‫مختلـف بایـد ایـن موانـع را از پیـش رو بردارنـد کـه‬ ‫می تـوان به گمرک‪ ،‬سـازمان اسـتاندارد‪ ،‬خودروسـازان‪،‬‬ ‫بانـک مرکـزی و غیره اشـاره کرد؛ اما مشـکل اساسـی‬ ‫کـه مورد غفلت واقع شـده مناسـبات بیـن وارد کننده و‬ ‫خریـدار بوده که مسـئول اصلـی برای حل ان سـازمان‬ ‫راهـداری اسـت‪ .‬وی افـزود‪ :‬گرچـه ورود دادسـتانی و‬ ‫دسـتگاه قضایـی به پرونـده کامیون هـای وارداتی مانده‬ ‫در گمرکات کشـور بسـیار موثـر بـوده و گام های خوبی‬ ‫در این زمینه برداشـته شـده اسـت‪ ،‬اما اگـر موانع اصلی‬ ‫از پیـش رو برداشـته نشـود‪ ،‬مشـخص نیسـت کـه این‬ ‫مشـکل قابـل حـل باشـد‪ .‬دبیر کانـون انجمـن صنفی‬ ‫کامیونـداران ادامـه داد‪ :‬یکـی از مشـکالتی اساسـی که‬ ‫در ایـن زمینـه وجـود دارد این اسـت که حتـی اگر همه‬ ‫کامیون هـای وارداتـی ‪ -‬که براسـاس اخریـن امارهای‬ ‫اعلام شـده حـدود ‪ ۷۰۰۰‬دسـتگاه اسـت‪ -‬ترخیـص‬ ‫شـود ممکـن اسـت در ادامه به تعـداد ایـن کامیون ها و‬ ‫خریـداران پرونده قضایی تشـکیل شـود‪ ،‬چرا کـه تعداد‬ ‫کامیون هـای اعالم شـده بـا ان هایی که ثبت سـفارش‬ ‫شـدند متفاوت اسـت‪.‬‬ ‫دوشنبه | ‪ 19‬مهر ‪ | 1400‬ســـال پانزدهم | شـــمــاره ‪4184‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫تولید مسکن بدون بخش خصوصی میسر نمی شود‬ ‫نیاز به سرمایه سنگین برای ساماندهی بازار مسکن‬ ‫یک فعال صنعت ساختمان با بیان اینکه هزینه اجرای‬ ‫سالیانه یک میلیون واحد مسکونی مطابق طرح جهش تولید‬ ‫و تامین مسکن ‪ ۱۰۰۰‬هزار میلیارد تومان است گفت‪ :‬در شهر‬ ‫تهران یک خانواده با سطح درامدی متوسط باید بدون در نظر‬ ‫گرفتن تورم سالهای اتی حدود ‪ ۳۰‬سال درامدهای خود را‬ ‫پس انداز کند تا موفق به خرید مسکن شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬اصغر مخلوقی درباره برنامه دولت مبنی‬ ‫بر ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫بازه سال های ‪ ۱۳۹۴‬الی ‪ ۱۳۹۸‬ساالنه ‪ ۳۰۰‬الی ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫واحد مسکن در کشور تولیدشده که سهم بخش خصوصی در‬ ‫این بین بیش از ‪ ۹۲‬درصد بوده است با عنایت به این موضوع‬ ‫دولت می تواند با ارائه مشوق های مناسب به بخش خصوصی‬ ‫جهت ورود به طرح ملی مسکن به منظور ایجاد هم افزایی بین‬ ‫بخش های مختلف دولتی و خصوصی اقدام کند‪ .‬در این راستا‬ ‫باید از تمامی سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی مالک که دارای‬ ‫زمین در محدوده شهرها و یا دارای واحدهای مسکونی نیمه‬ ‫تمام و واحدهای مسکونی تکمیل شده اماده فروش هستند‬ ‫دعوت شود تا در اجرای طرح اقدام ملی مسکن همکاری و‬ ‫مشارکت کنند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬بانکها تسهیالت را به مسکن اختصاص دهند‬ ‫وی با اشاره به این که هزینه اجرای این طرح جهش تولید‬ ‫و تامین مسکن بسیار زیاد است و باید از راهکارهای قانونی و‬ ‫منطقی این پروژه تامین مالی شود‪ ،‬گفت‪ :‬هزین ه براورد شده‬ ‫برای این طرح‪ ،‬هزار همت (هزار هزار میلیارد تومان) در سال‬ ‫است که بانک ها مکلف به اعطای ‪ ۲۰‬درصد اعتبارات خود به‬ ‫این طرح هستند‪ .‬در سه سال گذشته سهم تسهیالت اعطایی‬ ‫بانک ها به بخش ساخت مسکن‪ ،‬پنج درصد کل تسهیالت‬ ‫بوده است که با افزایش اعتبارات بخشی از هزینه های طرح‬ ‫تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫این کارشناس مسکن تصریح کرد‪ :‬به طور کلی چهار‬ ‫روش برای تامین مالی طرح وجود دارد که معطوف به طرف‬ ‫عرضه می شود‪ .‬این روش ها نظر بر انتقال بخشی از سهم‬ ‫تسهیالت صنایع‪ ،‬کشاورزی و دیگر بخش ها و تخصیص پول‬ ‫به بخش مسکن از جانب بانکها‪ ،‬دریافت تسهیالت از بانک‬ ‫مرکزی (استقراض دولت از بانک مرکزی)‪ ،‬دریافت مالیات از‬ ‫خانه های خالی جهت تامین مالی طرح و اخذ مشارکت بخش‬ ‫خصوصی می شود‪.‬‬ ‫مخلوقی در نشستی خبری با بیان اینکه در پایان برنامه‬ ‫ششم توسعه هستیم و باید دستیابی به اهداف این برنامه‬ ‫به ویژه در حوزه تامین مسکن ارزیابی شود گفت‪ :‬در یک‬ ‫چشم انداز بلندمدت برپاسازی تمدن نوین ایرانی اسالمی و‬ ‫رسیدن به مرجعیت علمی جهانی و ایجاد جامعه ای پیشرفته‪،‬‬ ‫عدالت بنیان و ارمان گرا‪ ،‬قوی و الهام بخش‪ ،‬نشانه گیری‬ ‫شده است‪ .‬با توجه به پایان برنامه ششم توسعه‪ ،‬نیاز است‬ ‫مشکالت و موانع تامین مسکن بررسی شود‪ .‬با تحول در‬ ‫ساختارها و سازوکارها‪ ،‬عالوه بر پیشرفت جاری که محصول‬ ‫اجرای فرایندی سیاست های کلی نظام است‪ ،‬بهبود چشمگیر‬ ‫معیشت‪ ،‬رفاه‪ ،‬رونق اقتصاد و برخورداری یکایک مردم از‬ ‫فرصت های اجتماعی‪ ،‬بسترسازی و تضمین شود‪.‬‬ ‫وی از عملکرد دولتهای یازدهم و دوازدهم در تولید‬ ‫مسکن انتقاد کرد و گفت‪ :‬متاسفانه عملکرد دولت تدبیر و‬ ‫امید خسارات فراوانی در جهت دستیابی به هدف مذکور داشته‬ ‫است‪ .‬رها کردن بخش تولید و توجه صرف به تحریک تقاضا‬ ‫بدترین رویکردی بود که از سال ‪ ۱۳۹۲‬تا سال ‪ ۱۴۰۰‬در‬ ‫بخش مسکن کشور به وقوع پیوست‪ .‬در سال ‪ ۱۳۹۲‬متوسط‬ ‫تولید ساالنه مسکن‪ ،‬در حدود ‪ ۸۰۰‬هزار تا یک میلیون واحد‬ ‫بوده که در حال حاضر به حدود ‪ ۳۰۰‬هزار واحد کاهش یافته‬ ‫است‪ .‬این موضوع منجربه کسری ساالنه حداقل ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫واحد مسکن طی هشت سال اخیر شده است؛ به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫دولت سیزدهم در شرایطی اغاز به کار کرده که بازار مسکن با‬ ‫کسری چهار میلیونی روبرو شده است‪.‬‬ ‫به گفته مخلوقی‪ ،‬افزایش قیمت ناشی از عدم تناسب بین‬ ‫عرضه و تقاضا‪ ،‬فشار بی سابقه ای را بر متقاضیان واقعی مسکن‬ ‫وارد کرده است‪ .‬بسیاری از مردم‪ ،‬دیگر توان ورود به بازار‬ ‫مسکن را ندارند‪ .‬به طور مثال در شهر تهران یک خانواده با‬ ‫سطح درامدی متوسط باید بدون در نظر گرفتن تورم سالهای‬ ‫اتی در حدود ‪ ۳۰‬سال درامدهای خود را پس انداز کند تا موفق‬ ‫به خرید مسکن شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬سازندگان ایرانی به ترکیه مهاجرت کرده اند‬ ‫این فعال صنعت ساختمان یاداور شد‪ :‬بی توجهی به بخش‬ ‫تولید مسکن‪ ،‬باعث خروج بسیاری از فعاالن و سازندگان در‬ ‫این حوزه شده است‪ .‬این افراد یا خانه نشین شد ه یا به برخی از‬ ‫کشورهای همسایه مهاجرت کرده و در انجا اقدام به سرمایه‬ ‫گذاری در حوزه مسکن می کنند‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬مطابق‬ ‫امارهای موجود‪ ،‬هزینه تولید یک مترمربع واحد مسکونی در‬ ‫مقایسه با شروع به کار دولت تدبیر و امید‪ ،‬حداقل ‪ ۷‬برابر‬ ‫شده است‪ .‬در سال ‪ ۱۳۹۲‬متوسط هزینه ساخت یک مترمربع‬ ‫اپارتمان در حدود ‪ ۱.۲‬میلیون تومان بوده که این رقم در حال‬ ‫حاضر به حدود ‪ ۷‬میلیون تومان به ازای هر متر مربع (بصورت‬ ‫میانگین) افزایش یافته است‪.‬‬ ‫مخلوقی با تاکید بر اهداف سیاست طرح ملی مسکن در‬ ‫دولت سیزدهم گفت‪ :‬دولت سیزدهم در گام نخست باید با‬ ‫بسترسازی و فراهم کردن زمینه رونق تولید در حوزه مسکن و‬ ‫ب ماندگی سال های گذشته اقدام کند‪.‬‬ ‫ساختمان و جبران عق ‬ ‫عالوه بر این ایجاد رونق اقتصادی و افزایش میزان اشتغال‬ ‫در بخش های مختلف ازجمله صنعت‪ ،‬معدن و خدمات و ‪...‬‬ ‫در این زمینه نقش بسزایی دارد‪ .‬از دیگر مشکالت این پروژه‬ ‫مدت زمان اجرای پروژه ها است که از طریق کاهش فرایند‬ ‫بروکراسی اداری می توان بخش قابل توجهی از ان را برطرف‬ ‫کرد‪ .‬گام مهم دیگری که دولت در این زمینه باید بردارد شامل‬ ‫نظارت دولت و نهادهای ذیربط در امور اجرایی از حیث تامین‬ ‫مصالح‪ ،‬نحوه ساخت و حذف اقدامات احتمالی سوداگرانه در‬ ‫افزایش قیمت نهایی مسکن می شود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬زمین های دولتی را یکی از ظرفیتهای طرح جهش‬ ‫تولید مسکن دانست و گفت‪ :‬اراضی مذکور می تواند در قالب‬ ‫واگذاری زمین های دولتی‪ ،‬اراضی سازمان منابع طبیعی‪،‬‬ ‫اراضی تحت مالکیت شرکتهای تابعه دولتی و ‪ ...‬که با قیمتی‬ ‫پایین تر و یا با اجاره ‪ ۹۹‬ساله در اختیار طرح ملی مسکن قرار‬ ‫گیرند که با توجه به ارزش پایین زمین های مذکور نسبت به‬ ‫هزینه ساخت ان‪ ،‬می تواند گزینه مطلوبی برای تولید و ساخت‬ ‫مسکن مورد نیاز به شمار رود‪ .‬این کارشناس مسکن تاکید‬ ‫کرد‪ :‬همچنین از مهم ترین مشکالت در این زمینه می توان‬ ‫به طوالنی بودن مدت زمان و هزینه بر بودن موضوع تغییر‬ ‫کاربری اراضی اشاره کرد‪ .‬لذا ورود دولت و پیگیری در این‬ ‫حوزه می تواند کمک شایانی در جهت رفع مشکل مذکور کند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تولید مسکن بدون بخش خصوصی میسر‬ ‫نمی شود‬ ‫مخلوقی به ظرفیت بخش خصوصی پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫تحقق هدف تولید سالیانه یک میلیون خانه بدون در نظر‬ ‫گرفتن تعامل بخش های دولتی و خصوصی و افزایش مقوله‬ ‫هم افزایی میسر نخواهد شد‪ .‬مطابق قانون ساماندهی و حمایت‬ ‫از تولید و عرضه مسکن‪ ،‬برای دستیابی به اهدافی مترقی‬ ‫چون تسریع در تولید‪ ،‬افزایش کیفیت ساخت و تنوع بخشی‬ ‫به روش های تولید و همچنین کاهش قیمت تمام شده در‬ ‫طرح اقدام ملی مسکن‪ ،‬شناسایی و ارزیابی شرکت های‬ ‫واجد صالحیت که دارای تجربیات خوبی در حوزه امکانات‬ ‫صنعتی سازی و فن اوری های نوین هستند می تواند گام مهمی‬ ‫در پیشبرد این مهم در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬در تامین مصالح ساختمانی مشکلی وجود‬ ‫ندارد‬ ‫این عضو انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ظرفیت تولید ساالنه فوالد کشور ‪ ۳۰‬میلیون تن‬ ‫است که سالیانه بین ‪ ۱۵‬الی ‪ ۱۶‬میلیون تن ان برای مصرف‬ ‫داخلی و ‪ ۱۳‬الی ‪ ۱۴‬میلیون تن نیز به خارج از کشور صادر‬ ‫می شود که عمده صادرات کشور در بخش فوالد نیز مربوط به‬ ‫شمش‪ ،‬میلگرد و تیراهن و متعلق به گروهی است که مصارف‬ ‫ساختمانی دارند‪ .‬مواد اولیه‪ ،‬محصوالت میانی (شمش) و‬ ‫محصوالت نهایی (مثل میلگرد) و هر انچه نیاز داخلی برای‬ ‫اجرای طرح باشد‪ ،‬در سطح کالن در کشور وجود دارد و حتی‬ ‫در تولید میلگرد (با ظرفیت تولید سالیانه ‪ ۷‬میلیون تن) مازاد‬ ‫ظرفیت وجود دارد‪ .‬بطورمثال چنانچه متوسط ناخالص متراژ‬ ‫واحد مسکونی با سازه بتنی (برای کل طرح)‪ ۱۰۰ ،‬مترمربع در‬ ‫نظر گرفته شود و با در نظر داشتن مصرف ‪ ۵۰‬کیلوگرم میلگرد‬ ‫و فوالد در هر مترمربع واحد مسکونی‪ ،‬نیاز به پنج میلیون تن‬ ‫فوالد خواهد بود که این میزان تقاضا به راحتی و با استفاده از‬ ‫ظرفیت های داخلی قابل پوشش هستند‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫‪ ۹۵‬درصد ارز حاصل از صادرات در استان‬ ‫اصفهانبازگشتهاست‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اصفهان‪ ،‬گفت‪۹۵ :‬‬ ‫درصد ارز حاصل از صادرات در استان در سالجاری بازگشت‬ ‫شده و این خطه در این زمینه رتبه دوم کشوری را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا گمرک استان اصفهان اعالم کرده است‬ ‫که درنیمه نخست ‪ ۱۴۰۰‬تشریفات صادرات ‪ ۱۳‬هزار و ‪۶۹۳‬‬ ‫فقره اظهارنامه به وزن یک میلیون و ‪ ۶۴‬هزار و ‪ ۶۸۰‬تن کاال‬ ‫به ارزش ‪ ۶۰۲‬میلیون و ‪ ۳۳۵‬هزار دالر‪ ،‬در پنج گمرک استان‬ ‫اصفهان انجام پذیرفته است که در مقایسه با سال قبل از نظر‬ ‫تعداد ‪ ۲۷‬درصد‪ ،‬از حیث وزن ‪ ۲۹‬درصد واز لحاظ ارزش ‪۷۲‬‬ ‫درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫ایرج موفق افزود‪ :‬بازگشت ارز و تعهد ارزی صادرکنندگان‬ ‫استان اصفهان با کمک ویژه اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و‬ ‫کشاورزی و با همکاری سازمان صمت اصفهان انجام شد‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اصفهان با بیان‬ ‫اینکه حجم صادرات سال گذشته از این استان بیش از ‪۲‬‬ ‫میلیارد دالر بوده است ابراز امیدواری کرد که در سالجاری‬ ‫نیز بتوانیم افزایش قابل توجهی را در حجم صادرات استان‬ ‫داشته باشیم‪.‬وی با بیان اینکه وضعیت امسال استان اصفهان‬ ‫نسبت به سال گذشته در بخش صادرات کاال رشد قابل‬ ‫توجهی داشته است افزود‪ :‬به دنبال ان هستیم که میزهای‬ ‫توسعه صادرات ملی را که مسوولیت ‪ ۱۰‬میز را استان اصفهان‬ ‫برعهده دارد افزایش و وضعیت را به سمت پیشرفت بیشتر و‬ ‫بهتر صنایع سوق دهیم‪.‬‬ ‫موفق خاطرنشان کرد‪ :‬در این راستا با کمک بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬تشکل ها و انجمن های صنایع‪ ،‬اتاق بازرگانی‪ ،‬خانه‬ ‫صنعت و معدن‪ ،‬اتاق اصناف و تعاون به دنبال ان هستیم که‬ ‫شرایط را برای فعالیت همه کارافرینان‪ ،‬صنعتگران‪ ،‬معدنکاران‬ ‫‪ ۲۲۵‬هزار بازرسی از واحدهای صنفی اصفهان‬ ‫انجامشد‬ ‫مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت‪ ۲۲۵ :‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۷۲‬فقره بازرسی در نیمه نخست سال جاری از واحدهای صنفی‬ ‫استان انجام شد‪.‬‬ ‫جواد محمدی فشارکی‪ ،‬در گفت و گو با ایرنا افزود‪ :‬بدنبال این‬ ‫بازرسی ها سه هزار و ‪ ۷۹۷‬پرونده تخلف به ارزش ‪ ۲۱۳‬میلیارد و‬ ‫‪ ۱۳۱‬میلیون و ‪ ۴۵۳‬هزار ریال تشکیل و به تعزیرات حکومتی‬ ‫ارجاع شد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬گرانفروشی‪ ،‬درج نکردن قیمت‪ ،‬کم فروشی‪،‬‬ ‫عرضه خارج از شبکه‪ ،‬رعایت نکردن دستورالعمل بهداشتی‪ ،‬فروش‬ ‫کاالی تاریخ گذشته و صادر نکردن فاکتور از جمله مهمترین این‬ ‫تخلفاتاست‪.‬‬ ‫مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان ادامه داد‪:‬‬ ‫باالترین تخلف در این مدت به ترتیب مربوط به ُخرده فروشان‬ ‫میوه و سبزی و نانوایان و فروشندگان گوشت سفید است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬سهمیه ‪ ۱۷۸‬واحد صنفی ُمتخلف در حوزه‬ ‫فروش گوشت سفید‪ ،‬عالوه بر جریمه و تشکیل پرونده و ارسال به‬ ‫تعزیرات حکومتی‪ ،‬در این مدت از ‪ ۳‬تا ‪ ۲۰‬روز قطع شد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در نیمه نخست امسال و در راستای‬ ‫ی نیز‬ ‫محدودیت های ویژه کرونا و رعایت پروتکل های بهداشت ‬ ‫ف استان صورت گرفت‪.‬‬ ‫‪ ۲۳۴‬هزار و ‪ ۳۵۸‬بازرسی از اصنا ‬ ‫محمدی فشارکی با بیان اینکه قرار است از هفته اینده قیمت‬ ‫سه محصول لبنیاتی ُپر مصرف شیر‪ ،‬پنیر و ماست ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫کاهش یابد‪ ،‬افزود‪ :‬نظارت های الزم برای کاهش قیمت ها را در‬ ‫این زمینه از هفته اینده انجام خواهیم داد‪.‬‬ ‫مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان بیان کرد‪:‬‬ ‫پرونده های تشکیل شده در باره تخلفات صنفی در اسرع وقت و‬ ‫بصورت فوق العاده رسیدگی و مجازات های قانونی طبق مقررات‬ ‫اِعمال می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬شهروندان برای خرید لوازم مورد نیاز خود به‬ ‫واحدهای صنفی معتبر و دارای پروانه کسب مراجعه کنند و در‬ ‫صورت مشاهده هرگونه تخلف‪ ،‬موضوع را در اسرع وقت از طریق‬ ‫تلفن های ‪ ۳۲۳۵۲۰۱۳ –۳۲۳۵۲۰۱۲‬یا ارسال پیام کوتاه به شماره‬ ‫‪ ۰۹۱۴۰۴۰۳۰۳۹‬و یا گزینه شکایات مردمی در وب سایت این‬ ‫مدیریت به نشانی‪ bazresiasnafisf.ir‬به ستاد خبری و دایره‬ ‫رسیدگی به شکایات و گزارش های مردمی این مدیریت اطالع‬ ‫دهند تا در کوتاه ترین زمان اقدام به بررسی مساله شود‪.‬‬ ‫‪ ۳۲۹‬بازرس به شکل ثابت و افتخاری کار نظارت و کنترل بر‬ ‫اصناف و بازار استان را بر عهده دارند‪.‬‬ ‫نزدیک به ‪ ۲۵۰‬هزار واحد صنفی در استان اصفهان فعالیت‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫و تاجران روان تر کنیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬حدود پنج هزار طرح در دست اجرا در‬ ‫این استان وجود دارد که برای تامین‪ ،‬تکمیل و تعمیر ماشین‬ ‫االت خود نیاز به تسهیالت بانکی دارند‪.‬‬ ‫موفق با بیان اینکه از بانک ها تقاضا داریم که سرمایه ثابت‬ ‫طرح ها را تامین کنند افزود‪ :‬بیش از ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰‬طرح باالی‬ ‫‪ ۴۰‬درصد پیشرفت فیزیکی در استان اصفهان وجود دارد که‬ ‫مراحل خرید زمین‪ ،‬دیواری کشی‪ ،‬احداث سوله و برق‪ ،‬اب و‬ ‫گاز نصب شده و برای خرید ماشین االت نیازمند وام هستند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به نامگذاری سال ‪ ۱۴۰۰‬با عنوان «تولید؛‬ ‫پشتیبانی ها‪ ،‬مانع زدایی ها « تاکید کرد‪ :‬پیگیری های الزم برای‬ ‫ورود این طرح ها به مدار تولید با رعایت مالحظات زیست‬ ‫محیطی در حال انجام است‪.‬‬ ‫اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت‪ ،‬بیش از ‪ ۹‬هزار‬ ‫واحد تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه ‪ ۲۲۱‬هزار میلیارد ریال‬ ‫و اشتغال ‪ ۲۶۳‬هزار نفر‪ ،‬حدود ‪ ۸۴۰‬معدن در حال بهره برداری‬ ‫با سرمایه گذاری بیش از ‪ ۱۰‬هزار میلیارد ریال و حدود ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار واحد صنفی‪ ،‬صنعتی ترین استان کشور به شمار می اید‪.‬‬ ‫همکاری نزدیک بانک مهر ایران با ناجا‬ ‫به مناسبت هفته ناجا برخی از همکاری های بانک مهر ایران با‬ ‫نیروی انتظامی را مرور کرده ایم‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بنابر اعالم روابط عمومی بانک قرض الحسنه‬ ‫مهر ایران‪ ،‬نیروی انتظامی یکی از بنیان های اصلی امنیت کشور‬ ‫به شمار می رود و کارکنان این نیرو در تامین امنیت جامعه که‬ ‫یکی از شروط اصلی برای هر گونه فعالیت اقتصادی و‪ ...‬است‬ ‫نقش بی بدیلی دارند‪.‬‬ ‫بر همین اساس بانک مهر ایران سعی کرده ارائه خدمت‬ ‫به کارکنان این نیرو را به عنوان یکی از برنامه های اساسی خود‬ ‫طراحی کند‪ .‬شاید وجه مشترک این دو نهاد را بتوان در سخنان‬ ‫یکی از فرماندهان ارشد پیشین این نیرو جست که گفته بود‪:‬‬ ‫«فعالیت در بانک مهر ایران و نیروی انتظامی از حیث ارائه خدمات‬ ‫عمومی و عام المنفعه با هدف بهبود معیشت مردم و ارتقاء سطح‬ ‫جامعه روابطی بسیار نزدیک است و گسترش سطح همکاری های‬ ‫دوجانبه در زمینه های بانکی از بهترین تصمیمات مشترک به شمار‬ ‫می اید‪».‬‬ ‫در راستای همکاری با نیروی انتظامی و حمایت از کارکنان‬ ‫زحمت کش این نهاد‪ ،‬بانک مهر ایران در تفاهم نامه ای که با نیروی‬ ‫انتظامی داشته‪ ،‬ضمن هم افزایی با منابع این سازمان‪ 84 ،‬هزار فقره‬ ‫تسهیالت به مبلغ‪ 9400‬میلیارد ریال به کارکنان ناجا پرداخت کرده‬ ‫است‪.‬همچنین بانک مهر ایران با سازمان بازنشستگی نیروهای‬ ‫مسلح نیز تفاهم نامه ای داشته تا بازنشستگان نیروهای مسلح از‬ ‫جمله نیروی انتظامی‪ ،‬از هم افزایی منابع این سازمان با بانک مهر‬ ‫ایران‪ ،‬قادر به دریافت تسهیالت قرض الحسنه باشند‪ .‬در این بخش‬ ‫نیز تاکنون ‪ 545‬هزار فقره تسهیالت به ارزش تقریبی ‪ 14‬هزار و‬ ‫‪ 700‬میلیارد ریال پرداخت شده که بخشی از دریافت کنندگان این‬ ‫تسهیالتبازنشستگاننیرویانتظامیهستند‪.‬‬ ‫همکاری های بانک مهر ایران با ناجا‪ ،‬رضایت این سازمان را نیز‬ ‫درپی داشته‪ ،‬به طوری که پیش از این معاون سابق هماهنگ کننده‬ ‫نیروی انتظامی گفته بود‪ :‬با توجه به همکاری های صورت گرفته‬ ‫در سنوات قبل و رضایتمندی پرسنل ناجا از رفتار حرفه ای و ارائه‬ ‫سریع خدمات و پرونده های تسهیالتی توسط این بانک‪ ،‬مصمم‬ ‫بر انیم تا زمینه این همکاری ها را بیش از پیش گسترش دهیم‪.‬‬ ‫وی همچنین اظهار کرده بود‪ :‬نیروی انتظامی با سایر‬ ‫بانک های کشور نیز در تعامل بوده‪ ،‬اما طبق گزارشات‪ ،‬بررسی ها و‬ ‫ارزیابی های صورت گرفته‪ ،‬بانک مهر ایران در ارائه خدمات بسیار‬ ‫روان تر از سایر بانک ها اقدام کرده و تجربه کاری مطلوب تری را‬ ‫رقم زده است‪.‬‬ ‫ی دوجانبه برای‬ ‫همچنین پیش از این یک تفاهم نامه همکار ‬ ‫ارتقای امنیت اجتماعی میان بانک مهر ایران و معاونت اجتماعی‬ ‫نیروی انتظامی نیز امضا شده است‪ .‬بر اساس این تفاهم نامه تالش‬ ‫برای پیشگیری از بروز جرم و ارتقای احساس امنیت مشتریان‬ ‫بانک از طریق اموزش و بهره گیری از ظرفیت های متقابل سازمانی‬ ‫در دستور کار قرار گرفت‪.‬برنامه ریزی و اجرای طرح های اموزشی‬ ‫و اقدامات مشترک در راستای توانمندسازی مشتریان و کاهش‬ ‫اسیب پذیری ان ها در فضای مجازی‪ ،‬همکاری در جهت تولید‬ ‫فیلم و انیمیشن در خصوص شگردهای جدید مجرمان‪ ،‬تدوین‬ ‫پیام های اموزشی و پیگیرانه در خصوص دانستنی های انتظامی‪،‬‬ ‫اجتماعی و شگردهای جدید کالهبرداری در فضای مجازی و‬ ‫توزیع ان در شعب بانک‪ ،‬استفاده از ظرفیت های اطالع رسانی و‬ ‫تبلیغات بانک برای اگاه سازی مردم در رابطه با روش های مقابله‬ ‫با اسیب های اجتماعی‪ ،‬استفاده از تجهیزات ایمنی و رعایت‬ ‫پیشگیری وضعی در محیط بانک‪ ،‬ارائه تسهیالت و اموزش‬ ‫همگانی در خصوص استفاده شهروندان از صندوق امانات جهت‬ ‫نگهداری اموال ارزشمند نظیر پول و طال و غیره از محورهای این‬ ‫همکاری است‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر‬ ‫تولید بیش از ‪ 139‬میلیون‬ ‫کیلووات ساعت برق در نیروگاه‬ ‫گازی هسا‬ ‫به گزارش دفتر روابط عمومی‪ ،‬مهندس عبدالرضا صفری‪،‬‬ ‫معاون تولید شرکت مدیریت تولید برق اصفهان با اعالم این‬ ‫خبر افزود‏‪ :‬انرژی الکتریکی خالص تولیدی نیروگاه گازی هسا‬ ‫از ابتدای سال تاکنون ‪ 139‬میلیون و ‪ 850‬هزار کیلووات ساعت‬ ‫بوده که رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته داشته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬رشد تولید برق در مقایسه با سال گذشته بیش از‬ ‫‪ 52‬درصد بوده که این میزان افزایش با توجه به شرایط خاص‬ ‫شبکه‪ ،‬تاثیر بسزایی در پایداری برق کشور داشته است‪ .‬نیروگاه‬ ‫گازی هسا که در شمال منطقه اصفهان واقع شده زیرمجموعه‬ ‫شرکت مدیریت تولید برق اصفهان بوده و هم اکنون دارای‬ ‫دو واحد گازی هر یک به ظرفیت نامی ‪ ۲۹.۲‬مگاوات است‪.‬‬ ‫مالیات ‪ 1/3‬میلیون خانه خالی‬ ‫قطعی است‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬مالیات یک میلیون و‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار خانه خالی که در حال حاضر شناسایی شده‪ ،‬قطعی‬ ‫است اما واحدهایی که طبق اصالحیه قانون اذرماه ‪۱۳۹۹‬‬ ‫شناسایی خواهد شد هنوز مورد بررسی قرار نگرفته و ثبت نام‬ ‫تا پایان ماه جاری ادامه دارد‪ .‬محمود محمودزاده در گفت وگو با‬ ‫ایسنا اظهار کرد‪ :‬واحدهای خالی از سکنه به دو بخش تقسیم‬ ‫می شوند؛ گروه اول یک میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار واحد است که‬ ‫شهریورماه سال گذشته مطابق قانون سال ‪ ۱۳۹۴‬و ابالغیه‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬شناسایی شده و به سازمان امور مالیاتی معرفی شده اند‪.‬‬ ‫طبق این قانون اگر واحدها یک سال خالی بمانند مشمول‬ ‫مالیات می شوند‪ .‬وی افزود‪ :‬مالیات این‪ ۱.۳‬میلیون واحد‪ ،‬قطعی‬ ‫است و باید اخذ شود‪ .‬فقط بحث بر سر نحوه معرفی است که‬ ‫سازمان امور مالیاتی معتقد است باید بر اساس سیستم‪MPLS‬‬ ‫و طبق سند دولتی‪ ،‬این معرفی صورت گیرد‪ .‬بدین صورت که‬ ‫این سیستم بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی با‬ ‫محوریت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ایجاد شود‪ .‬معاون‬ ‫وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت‪ :‬بخش دوم‪ ،‬امالکی است‬ ‫که بعد از اصالحیه ماده ‪ ۵۴‬مکرر قانون مالیاتهای مستقیم‬ ‫مصوب پنجم اذرماه ‪ ۱۳۹۹‬مورد بررسی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫طبق این اصالحیه واحدهای مسکونی نباید بیش از ‪ ۱۲۰‬روز‬ ‫خالی بمانند؛ در غیر این صورت مشمول مالیات خواهد شد‪ .‬در‬ ‫این بخش هنوز معرفی انجام نشده و مربوط به فراخوانی است‬ ‫که در حال حاضر جریان دارد‪ .‬محمودزاده تصریح کرد‪ :‬سامانه‬ ‫امالک و اسکان به نشانی ‪ amlak.mrud.ir‬برای تعیین‬ ‫وضعیت واحدهای ملکی و استیجاری مطابق قانون اذرماه‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬در حال فعالیت است و مشکلی ندارد‪ .‬تمامی مالکان‬ ‫و مستاجران مکلفند تا پایان مهرماه وضعیت سکونتی خود را‬ ‫در این سامانه مشخص کنند‪ .‬فعال مهلت تا پایان ماه جاری‬ ‫است که اگر الزم باشد این زمان را تمدید می کنیم‪ .‬وی در‬ ‫پاسخ به این سوال که ایا مبنای شروع محاسبه مالیات ‪۱.۳‬‬ ‫میلیون واحد شناسایی شده از سال ‪ ۱۳۹۵‬خواهد بود؟ اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مبنا سال ‪ ۱۳۹۵‬است اما مدت زمان خالی بودن واحدها‬ ‫یکسان نیست و بر همین اساس مالیاتها متفاوت خواهد بود‪.‬‬ ‫بدین صورت که مالکان بعضی واحدها بر اساس مدت زمانی‬ ‫که خالی از سکنه بوده اند باید مالیات بپردازند‪ .‬طبیعتا این مدت‬ ‫می تواند یک تا چهار سال باشد‪ .‬بنابراین گزارش‪ ،‬مردادماه‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬سامانه امالک و اسکان به منظور شناسایی وضعیت‬ ‫واحدهای مسکونی کشور به مرحله اجرا رسید‪ .‬شهریورماه سال‬ ‫گذشته وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد که ‪ ۱.۳‬میلیون خانه‬ ‫خالی را شناسایی و برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی‬ ‫معرفی کرده است‪ .‬قرار بود سازمان امور مالیاتی از مردادماه‬ ‫نسبت به اخذ مالیات از این واحدها اقدام کند که هنوز عملیاتی‬ ‫نشده است‪ .‬از ‪ ۱۹‬فروردین ماه ‪ ۱۴۰۰‬نیز طبق اصالحیه ماده‬ ‫‪ ۵۴‬قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اذرماه ‪ ۱۳۹۹‬به خانوارها‬ ‫اعم از مالک و مستاجر دو ماه مهلت داده شد تا نسبت به‬ ‫ثبت اطالعات سکونتی خود اقدام کنند که این زمان تا پایان‬ ‫مهرماه ‪ ۱۴۰۰‬تمدید شد‪ .‬قانون‪ ،‬تنبیهاتی برای کسانی که این‬ ‫کار را انجام ندهند در نظر گرفته است‪ .‬بر اساس بند ‪ ۷‬از‬ ‫تبصره ‪ ۸‬اصالحیه ماده ‪ ۵۴‬مکرر قانون مالیاتهای مستقیم‪،‬‬ ‫دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب‬ ‫بانکی و صدور دسته چک‪ ،‬یارانه و کمک معیشتی‪ ،‬تعویض‬ ‫پالک خودرو‪ ،‬فروش انشعاب اب‪ ،‬برق‪ ،‬تلفن و گاز طبیعی و‬ ‫بسیاری دیگر از خدمات را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد‬ ‫پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی‬ ‫افراد در سامانه امالک و اسکان کشور ارایه کنند‪.‬‬ ‫ضرورت حمایت از بومی سازی‬ ‫زیرساختهایامنیتی‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات بر ضرورت یکپارچه‬ ‫سازی ارائه خدمات الکترونیک دستگاههای مختلف تاکید‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬عیسی زارع پور در مراسم رونمایی‬ ‫از پروژه های هوشمند سازی پلیس که با حضور فرمانده‬ ‫ناجا در مقر نیروی انتظامی برگزار شد گفت‪ :‬امروز فناوری‬ ‫اطالعات زندگی بشر را زیر رو کرده و درتمامی الیه های‬ ‫زندگی و در میان تمام اقشار تاثیر گذار بوده است به طوری‬ ‫که دیگر کسی بدون این فناوری نمی تواند زندگی کند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در همین شیوع کرونا شما تصور کنید که اگر این‬ ‫فناوری وجود نداشت شرایط مدارس و اموزش چگونه ادامه‬ ‫پیدا می کرد‪ .‬با استفاده از این فناوری و با زیر ساختهایی که‬ ‫به دست جوانان ما فراهم شد ما توانستیم از این وضعیت‬ ‫عبور کنیم‪ .‬وی با بیان این که این فضا کامال سیال و رو به‬ ‫جلو است گفت‪ :‬در چنین شرایطی نظم بخشیدن‪ ،‬ساماندهی‬ ‫و شفافیت برای پیگیری حقوق مردم اهمیت زیادی دارد‬ ‫و پلیس به عنوان بازوی مقتدر حاکمیت باید برای حفظ‬ ‫حقوق مردم در این فضا نیز حضور داشته باشند تا اگر خدای‬ ‫ناکرده فردی در این فضا دچار مشکل شد بتواند از حقوقش‬ ‫پیگیریکند‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫دوشنبه | ‪ 19‬مهر ‪ | 1400‬ســـال پانزدهم | شـــمــاره ‪4184‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫حدادی فر در دوراهی تصمیم‬ ‫سرنوشت ساز‬ ‫وضعیت کاپیتان ذوب اهن برای بازگشت به تمرینات‬ ‫این تیم مشــخص نیست و شــاید این بازیکن از دنیای‬ ‫فوتبال خداحافظی کند‪ .‬قاســم حدادی فر مدتی است که‬ ‫در تمرینات این تیم شــرکت نمی کنــد‪ .‬دلیل این اتفاق‬ ‫هم صحبت هایی است که مهدی تارتار سرمربی ذوبی ها‬ ‫انجام داده و به حدادی فر گفته بود که برای فصل بعد کار‬ ‫ســختی برای بازی کردن دارد و باید با جوان ها بجنگد‪.‬‬ ‫ظاهرا لحن صحبت های تارتار و پیشــنهاد این مربی به‬ ‫حدادی فر برای حضور در کادر فنی ذوب اهن به مذاق او‬ ‫خوش نیامده و این در حالی اســت که کاپیتان ذوبی ها از‬ ‫مدت ها قبل گفته بود که قصد دارد یک فصل دیگر بازی‬ ‫کرده و با پیراهن ذوب اهن از دنیای فوتبال خداحافظی کند‪.‬‬ ‫غیبت حدادی فر در تمرینات ذوب اهن همچنان ادامه دارد و‬ ‫تالش مدیران باشگاه هم برای متقاعد کردن این بازیکن‬ ‫نتیجه ای در پی نداشته است‪ .‬اگر عدم بازگشت حدادی فر‬ ‫به تمرینات قطعی شود احتمال دارد که کاپیتان ذوبی ها از‬ ‫دنیای فوتبال خداحافظی کند‪.‬‬ ‫سرنوشتمتفاوت‬ ‫سپاهانی های سابق در تیم‬ ‫ملی‬ ‫در حال حاضر سپاهان دو نماینده در اردوی تیم ملی‬ ‫دارد‪ ،‬ولــی بازیکنانی نیز در اردو حضور دارند که ســابقه‬ ‫پوشیدن پیراهن این تیم رادارند‪ .‬سیاوش یزدانی و میالد‬ ‫ســرلک دو سپاهانی سابق به شمار می روند که هر دو با‬ ‫سرنوشتی متفاوت به پرسپولیس و استقالل پیوستند‪ .‬اولی‬ ‫در پایان لیگ هجدهم و با درخشش در تیم امیرقلعه نویی‬ ‫سپاهانی شــد و دومی هم پس از یک نیم فصل حضور‬ ‫در نســاجی مازندران به شهر خودرو رفت و سپس با نظر‬ ‫یحیی گل محمدی که در شــهرخودرو هم این بازیکن‬ ‫موردتوجه اش بود‪ ،‬جذب سرخ پوشــان شد‪ .‬پیام نیازمند‬ ‫ی‪‎‬رود که اخیرا راهی‬ ‫دیگر بازیکن سابقا سپاهانی به شمار م ‬ ‫پورتیموننزه شــده و درنهایت یاسین سلمانی جوان ترین‬ ‫عضــو تیم ملــی در دو اردوی اخیر بوده که همچنان به‬ ‫ماجراجویی خود در اردوی طالیی پوشان ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫در حال حاضر اما این چهار بازیکن در تیم ملی با توجه به‬ ‫رقابتی که دارند‪ ،‬فرصت خیلی کمی پیدا می کنند و میالد‬ ‫ســرلک که از اردوی پرسپولیس به تیم ملی دعوت شده‪،‬‬ ‫بیشــترین دقایق حضور در میان ان ها را دارد و سلمانی‪،‬‬ ‫یزدانی و نیازمند امیدوار به اینده اند تا با توجه به عملکردی‬ ‫که دارند‪ ،‬مورد اعتماد ســرمربی تیم ملی برای حضور در‬ ‫ترکیب اصلی قرار بگیرند‪.‬‬ ‫سپاهان و یک محروم در جام‬ ‫حذفی‬ ‫اســامی محرومان جام حذفی از فصل گذشته اعالم‬ ‫شد‪ .‬سازمان لیگ فوتبال ایران‪ ،‬اسامی بازیکنان و مربیان‬ ‫محروم از فصل گذشــته را در استانه اغاز جام حذفی در‬ ‫فصل جدید اعالم کرد که بر این اساس‪ ،‬سیدمحمدرضا‬ ‫حسینی‪ ،‬بازیکن فوالد مبارکه سپاهان نمی تواند در بازی‬ ‫نخســت تیمش که زمان و حریف ان بعدا مشــخص‬ ‫می شود‪ ،‬شرکت کند‪.‬‬ ‫حضور در سپاهان ارزوی‬ ‫کودکی ام بود‬ ‫بازیکن تیم فوتبال سپاهان از این که به ارزوی دوران‬ ‫کودکی اش رسیده ام بسیار خوشحال است‪ .‬سامان رنجبر‬ ‫درباره شــرایط تمرینات ســپاهان و انتقال خود به تیم‬ ‫بزرگساالن سپاهان از رده های پایه اظهار داشت‪ :‬از اینکه‬ ‫به تیم بزرگساالن سپاهان پیوسته ام بسیار خوشحالم و تمام‬ ‫تالش خود را انجام می دهم تا رضایت کادر فنی را جلب‬ ‫کنم و همچنین رقابت خوبی با سایر هم پستی های خود‬ ‫برای حضور در ترکیب اصلی داشته باشم‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫از اینکه به ارزوی دوران کودکی ام و حضور در تیم سپاهان‬ ‫رسیده ام بسیار خوشــحالم و یکی از بهترین احساسات‬ ‫زندگــی خود را تجربه می کنم و تالش می کنم روزبه روز‬ ‫بهتر شــوم‪ .‬بازیکن تیم فوتبال سپاهان درباره بازیکنان‬ ‫و کادر فنــی این تیم بیان کرد‪ :‬در این فصل تیم بســیار‬ ‫خوبی با بازیکنان و کادر فنی باکیفیت تشکیل شده است‬ ‫که باعث رشــد بازیکنان می شود و فکر می کنم در پایان‬ ‫فصل جام های قهرمانی را با ســپاهان فتح کنیم‪ .‬رنجبر‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬اینکه در کنار چنین بازیکنان بسیار بزرگی‬ ‫ت هستم افتخار بسیار بزرگی برای من‬ ‫در حال بازی و رقاب ‬ ‫محسوب می شود و امیدوارم برای تیم مثمرثمر واقع شوم‪.‬‬ ‫پایان اردوی پیش فصل‬ ‫تراکتور در تهران‬ ‫تمرینات تراکتور از امروز در تبریز پیگیری می شــود‪.‬‬ ‫اردوی یک هفته ای تراکتور شــنبه گذشته پایان یافت و‬ ‫اعضای تیم راهی تبریز شدند‪ .‬بر اساس برنامه ریزی کادر‬ ‫فنی تمرینات تیم از امروز در تبریز پیگیری می شود‪ .‬حضور‬ ‫اعضای تیم تراکتور در تست های پزشکی ایفمارک‪ ،‬برنامه‬ ‫اخرین روز اردوی تراکتــور در تهران بود‪ .‬تراکتور در این‬ ‫اردوی یک هفته ای دو دیدار دوســتانه هم برگزار کرد که‬ ‫حاصل ان یک برد و یک باخت بود‪ .‬سرخ پوشان تبریز در‬ ‫نخستین بازی خود هوادار تازه لیگ برتری شده را دو بر‬ ‫یک بردند و در بازی دوم با یک گل مغلوب مس رفسنجان‬ ‫شدند‪ .‬شاگردان فیروز کریمی نخستین بازی خود در لیگ‬ ‫بیست و یکم را روز بیست و هفتم مهرماه مقابل گل گهر‬ ‫سیرجان در تبریز برگزار خواهند کرد‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪7‬‬ ‫جدال سپاهان با مس در‬ ‫هفته نخست لیگ والیبال‬ ‫سرمربی سپاهان ال کالسیکو را به نسخه واقعی نزدیک می کند‬ ‫محرم نوید کیا؛ نماد دوری از‬ ‫نفرت کور‬ ‫برای تغییرات بزرگ نیاز به نام های کاریزماتیک داریم؛ محرم‬ ‫نویدکیا می تواند فصل هواداری را تغییر دهد‪ .‬به گزارش ورزش‬ ‫سه‪ ،‬منازعه درون و بیرون زمین بین پرسپولیس و سپاهان به قدری‬ ‫شدید شده بود که دیگر همه در انتظار یک حادثه غیرقابل جبران و‬ ‫تلخ بودند‪ .‬حتی در فصول بدون تماشاگر اخیر نیز هر سفر کاروان‬ ‫پرسپولیس یا سپاهان حواشی فراوانی به همره داشته و حوادث‬ ‫غیر فوتبالی بافاصله ای قابل توجه بیشتر از تقابل فنی دو تیم وایرال‬ ‫می شد‪ .‬از اوایل دهه ‪ 80‬بود که نام سپاهان به عنوان یک رقیب‬ ‫قدر وارد ادبیات فوتبال شد‪ .‬سقف ارزوی تبدیل شدن به بهترین‬ ‫تیم شهرستانی دهه ‪ 70‬و نتایج ابرومندانه در پایتخت‪ ،‬درخشش‬ ‫لئون استپانیان و ارمناک و هر از چند گاهی کسب یک پیروزی‬ ‫در ازادی گسترش یافت و سپاهان به دنبال فتح عناوین متوالی‬ ‫بود‪ .‬نخســتین جنجال بین پرسپولیس و سپاهان در سال ‪ 81‬و‬ ‫در دیــدار رفت دومین دوره لیگ برتــر در اصفهان رقم خورد و‬ ‫سال بعد و در روز قطع شدن برق نقش جهان ادامه یافت؛ اما در‬ ‫ســال ‪ 85‬و بعد از قهرمانی جنجالی زردپوشان در جام حذفی و‬ ‫فینال پرحاشیه در اصفهان‪ ،‬این درگیری به اوج رسید‪ .‬در این دو‬ ‫دهه از پرتاب سنگ و سرباز‪ ،‬تهدید به احتمال خطر افتادن جان‬ ‫و نابینا شدن سرباز و کتک کاری های شدید و ‪ ...‬روی زشت ال‬ ‫کالسیکوی فوتبال ایران لقب گرفته است‪ .‬درگیری در اخرین‬ ‫تقابل در اصفهان به قدری شدید بود که در حکمی منحصربه فرد‪،‬‬ ‫بنا بر ان شد که دو دیدار این فصل دو مدعی قهرمانی در لیگ‬ ‫برتر در شهر ثالث برگزار شود؛ اما به نظر می رسد محرم نویدکیا‬ ‫یک تنه کمر به کاهش این نفرت کور بسته و تا حد قابل توجهی‬ ‫نیز موفق بوده است‪ .‬این دو رقیب جدی پیش از شروع لیگ در‬ ‫دیداری دوستانه به مصاف یکدیگر رفتند و یحیی گل محمدی در‬ ‫چند نوبت از نویدکیا و باشگاه سپاهان بابت کمک به اماده سازی‬ ‫پرسپولیس پیش از دیدار مقابل الهالل تشکر کرد‪ .‬این همکاری‬ ‫در مرامنامه دو دهه اخیر پرسپولیس و سپاهان بی سابقه بوده است‪.‬‬ ‫پس شاید از این فصل شاهد تنزل جنبه درگیری تقابل این دو تیم‬ ‫و افزایش سطح رقابت ان ها باشیم‪ .‬کیفیت بازی های فصول اخیر‬ ‫لیگ برتر‪ ،‬تعداد گل های ردوبدل شده و موقعیت های ساخته شده‪،‬‬ ‫بحث های فنی و مواردی ازاین دســت به قدری کاهش یافته که‬ ‫حتما بسیاری از هواداران فوتبال هنگام تماشای برخی مسابقات‬ ‫وسط کار بی خیال می شوند‪ .‬البته شرایط در قبل و بعد بازی ها نیز‬ ‫تعریفی ندارد‪ .‬اغلب مربیان و بازیکنان در حال اعتراض به شرایط‬ ‫مالی‪ ،‬زمین تمرین‪ ،‬عقب افتادن پرداختی ها‪ ،‬درگیری با نیمکت‬ ‫حریف و تکیه بر روی زشت و دوست نداشتنی فوتبال هستند‪ .‬روی‬ ‫ســکوها نیز تا قبل از کرونا اوضاع چندان متفاوت نبود‪ .‬جنگ و‬ ‫پرتاب سنگ و خونریزی و فحاشی؛ این وسط محض خالی نبودن‬ ‫عریضه دو تا ایسلندی هم زده می شد بلکه چنددقیقه ای به جای‬ ‫رکیک ترین الفاظ تنها صدای دست زدن های ممتد شنیده شود‪.‬‬ ‫شروع محرم اما متفاوت از دیگران بود‪ .‬همان روزها که در شبکه‬ ‫اصفهان بامتانت لب به تحسین موفقیت های پرسپولیس در لیگ‬ ‫قهرمانان گشــود و برای این تیم در فینال ارزوی موفقیت کرد‪.‬‬ ‫البته نویدکیا را پیش تر از این ها هم می شــناختیم‪ .‬همان موقع‬ ‫که با پاس های فنی و قدرت رهبری خود دمار از روزگار بزرگان‬ ‫درمی اورد‪ ،‬در خاطر نداریم حتی یک بار کلمه ای توام با کری و‬ ‫توهین از زبانش شنیده باشیم‪ .‬همان سال هایی که تصویر بلند‬ ‫شدن جام از سوی محرم ســکانس ثابت و تکراری لیگ برتر‬ ‫بود‪ ،‬هیچ گاه برای عزیزتر شدن از رقیب به تندی یاد نکرد‪ .‬خب‬ ‫طبیعی هم بود؛ نویدکیا در اصفهــان به قدری عزیز و محبوب‬ ‫اســت که نیازی به چنین کارهایی هم نداشت‪ .‬همان سال ‪81‬‬ ‫که میان ان همه ستاره لیگ برتری در اوج جوانی غوغا می کرد‪،‬‬ ‫نجیبانه در مقابل دوربین برنامه ‪ 90‬ادعا کرد قادر به بستن بازوبند‬ ‫کاپیتانی نیست‪ ،‬زیرا رویش نمی شود دیگر بازیکنان را هدایت کند‬ ‫و سروقتش سرشان داد هم بزند‪ .‬همان قدر محترم که سال ها بعد‬ ‫هنگام خداحافظی علی کریمی حتی بعد از فتح ازادی و باال بردن‬ ‫جام قهرمانی‪ ،‬با فروتنی بگوید که «لطفا علی را باکسی مقایسه‬ ‫نکنید‪ ».‬چندی قبل هم محرم در مصاحبه ای متواضعانه به تمجید‬ ‫از علی کریمی پرداخت و مدعی شد جادوگر حتی از کیفیت الزم‬ ‫برای قرار گرفتن در بین بهترین بازیکنان دنیا برخوردار بوده است؛‬ ‫اما حاال این نویدکیا روی نیمکت هم تفاوتی نکرده است‪ .‬بعد از‬ ‫شروع ضعیف در لیگ قهرمانان همه چیز را به گردن گرفت و با‬ ‫شــروع لیگ نشان داد سپاهان متفاوتی قرار است در لیگ برتر‬ ‫حاضر شود‪ .‬کسب ‪ 65‬امتیاز و میانگین امتیاز فوق العاده این تیم نیز‬ ‫نشان داد پیش بینی ابتدای فصل غلط نبوده است‪ .‬در طول فصل‬ ‫رفتاری ثابت و همیشگی حتی در مواقع شکست نیز از این بازیکن‬ ‫سابق و حاال سرمربی سپاهان دیدیم؛ ادای کلمات با طمانینه و‬ ‫ارامش‪ ،‬احترام به دیگر تیم های لیگ برتری و پذیرش تصمیمات‬ ‫درست و غلط داوری‪ .‬پس حاال زمان تغییر فرارسیده؛ توهین و‬ ‫تحقیر و تالش برای کمرنگ جلو داده موفقیت رقیب جای خود‬ ‫را به تمجید و کمک به اماده شدن حریف برای حضور در اسیا‬ ‫داده و شاید پرسپولیس و سپاهان بعدی واقعا بی شباهت به لقب‬ ‫غلوامیز خود یعنی ال کالسیکو نباشد‪.‬‬ ‫وقتی جایگاه نورافکن در تیم ملی متزلزل می شود‬ ‫یک خطای نه چندان ضروری در منطقه ای غیرحساس و‬ ‫یک بی احتیاطی شاید به قیمت از دست رفتن تالش چندماهه ‬ ‫نورافکن برای بازی در ترکیب اصلی تیم ملی تمام شود‪ .‬گرفتن‬ ‫پست دفاع چپ تیم ملی از احسان حاج صفی ماموریت دشواری‬ ‫بود که امید نورافکن موفق به انجام ان شد اما به نظر می رسد‬ ‫یک بی احتیاطی بار دیگر نورافکــن را در موقعیت اثبات خود‬ ‫به ســرمربی قرار داده است‪ .‬نورافکن که به واسط ه مصدومیت‬ ‫حاج صفی و افت میالد محمدی توانســته بود در اردوی قبلی‬ ‫تیم ملی سرانجام خود را به اسکوچیچ نشان دهد و نمایش قابل‬ ‫قبولی در مقابل عراق نیز ارائه دهد‪ ،‬بار دیگر و پیرو فلســفه ی‬ ‫ثبات در ترکیب اسکوچیچ این بار در حضور حاج صفی در ترکیب‬ ‫بازی با امارات قرار گرفت‪ ،‬اسیر بدشانسی شد و با گرفتن یک‬ ‫کارت زرد غیرضروری اسکوچیچ را مجاب کرد تا برای جلوگیری‬ ‫از ده نفره شدن او را بین دونیمه از بازی بیرون بکشد‪ .‬هرچند این‬ ‫مربی ترجیح داد برای هجومی تر کردن تیمش امیری را در نیمه‬ ‫دوم به دفاع چپ ببرد تا جا برای حضور قلی زاده در پست وینگر‬ ‫راست باز شود اما به نظر می رسد حساسیت بازی با کره جنوبی‬ ‫باعث شود تا بار دیگر این مربی از حاج صفی برای پست دفاع‬ ‫مجتبی حسینی متخصص در‬ ‫کشیدن ترمز استقالل‬ ‫شاگردان مجتبی حسینی بار دیگر موفق شدند استقالل‬ ‫تهران را متوقف کنند‪ .‬تیم های پیکان و استقالل عصر روز‬ ‫شنبه گذشته در قابل یک مسابقه دوستانه به مصاف یکدیگر‬ ‫رفتند که این بازی با تســاوی دو بر دو به پایان رسید‪ .‬این‬ ‫تساوی در حالی به دست امد که تیم تحت هدایت مجتبی‬ ‫حسینی بار دیگر مقابل استقالل شکست نخورد‪ .‬اگرچه این‬ ‫بازی یک مسابقه دوستانه بود اما در سال های گذشته همواره‬ ‫دربازی های رســمی لیگ برتر نیز شاهد بودیم که تیم های‬ ‫تحت هدایت مجتبی حســینی مقابل استقالل نتایج خوبی‬ ‫کسب می کنند‪ .‬جالب اینکه مجتبی‬ ‫حسینی فصل گذشته هم در لیگ‬ ‫برتر تیم هایش مقابل اســتقالل‬ ‫شکســت نخوردند‪ .‬او در نیم فصل‬ ‫نخســت با نفت مسجدســلیمان‬ ‫مقابل استقالل قرار گرفت که ان‬ ‫بازی با تساوی یک بریک به پایان‬ ‫رســید‪ .‬در نیم فصل دوم حسینی‬ ‫به ذوب اهن رفت و در ورزشــگاه‬ ‫ازادی تیمش را مقابل اســتقالل‬ ‫به میــدان فرســتاد‪ .‬در ان دیدار‬ ‫ذوب اهن موفق شــد با نتیجه دو‬ ‫بر صفر شــاگردان فرهاد مجیدی‬ ‫را شکســت بدهد و در این بازی‬ ‫دوستانه هم این رویه ادامه یافت‪.‬‬ ‫پیکان با هدایت حســینی قبل از‬ ‫استقالل یک بازی دوستانه هم با‬ ‫پرسپولیس داشــت که ان مسابقه هم با تساوی یک بریک‬ ‫به پایان رســید‪ .‬حسینی امیدوار است با شرایط خوبی که در‬ ‫تیمش دربازی های تدارکاتی پیش فصل به نمایش گذاشته‪،‬‬ ‫شروع خوبی در لیگ برتر داشته باشد و روزهای خوبی را در‬ ‫لیگ بیست و یکم پشت سر بگذارد‪.‬‬ ‫چپ اســتفاده کند تا کاپیتان اول تیم ملی پس از سه بازی‪ ،‬از‬ ‫ابتدا و پیشاپیش سایر بازیکنان وارد زمین شود‪ .‬چه بسا اگر ان‬ ‫کارت زرد در نیمه نخست نصیب نورافکن نمی شد و او تا پایان‬ ‫در زمین می ماند‪ ،‬طبق تجربه ای که از اسکوچیچ در مورد دست‬ ‫نزدن به ترکیب تیم برنده وجود دارد او بازی با کره جنوبی را هم‬ ‫از ابتدا اغاز می کرد‪ .‬بااین حال قرار گرفتن در ترکیب اصلی ان هم‬ ‫با نیمکت نشینی حاج صفی در بازی با امارات‪ ،‬امیدهای نورافکن‬ ‫را برای تالش دوباره زنده نگه داشته تا سرانجام پست دفاع چپ‬ ‫را برای مدت های زیاد به نام خود بزند‪.‬‬ ‫توقف نساجی و ذوب اهن‬ ‫در بازی شماره ‪۲‬‬ ‫شــاگردان الهامی و تارتار در دیداری تدارکاتی به تساوی‬ ‫مقابل هم رضایت دادند‪ .‬تیم های فوتبال نســاجی مازندران‬ ‫و ذوب اهن اصفهــان که دیدارهای‬ ‫تدارکاتی زیادی پیش از شروع لیگ‬ ‫برتــر برگزار کرده انــد‪ ،‬از در دومین‬ ‫مسابقه دوســتانه پیش فصل برابر‬ ‫یکدیگر‪ ،‬در ورزشگاه کارگران دوباره‬ ‫به مصاف هم رفتند‪ .‬نساجی مازندران‬ ‫که در نخستین مسابقه تدارکاتی برابر‬ ‫ذوب اهن با تک گل کریم اسالمی به‬ ‫برتری رسیده بود‪ ،‬در نیمه اول مسابقه‬ ‫برابر ذوب اهن شکســت خورد اما در‬ ‫نیمه دوم توانست نتیجه را جبران کند‪.‬‬ ‫ارمان قاسمی‪ ،‬مدافع پیشین نساجی‬ ‫مازنــدران و حال حاضر ذوب اهن در‬ ‫دقیقه ‪ ۲۹‬از روی نقطه پنالتی برای‬ ‫شــاگردان مهدی تارتار گلزنی کرد‬ ‫و در نیمه دوم ســجاد قلی بیگی گل‬ ‫تساوی نســاجی مازندران را به ثمر‬ ‫رساند‪ .‬کریم اسالمی برخالف بازی تدارکاتی قبل که گلزنی‬ ‫کــرده بود‪ ،‬پاس گل تیمش را در یک موقعیت تک به تک به‬ ‫یار همدستش داد‪ .‬مهدی تارتار‪ ،‬سرمربی ذوب اهن در جریان‬ ‫نیمه دوم به خاطر اعتراض به داوری محل مســابقه را ترک‬ ‫کرد و حاضر نشــد تا پایان بازی در کنار زمین بماند‪ .‬نساجی‬ ‫بازی ایران با کره جنوبی ‪ VAR‬نخواهد داشت‬ ‫بـا اعالم دبیرکل فدراسـیون بازی ایـران و کره جنوبی‬ ‫بدون حضور وی ای ار برگزار می شـود‪ .‬حسـن کامرانی فر‬ ‫راجـع به بـازی ایـران و امارات نـوع اسـتفاده از کمک داور‬ ‫ویدیویی عنوان کرد‪ :‬سـبک ای اف سـی این مدلی اسـت‬ ‫و در دو بـازی دیگـر هـم اتفـاق نیفتـاد و به گـزارش داور‬ ‫داخـل باکـس اکتفا کـرد‪ .‬کامرانـی فر در مورد مشـکالت‬ ‫میزبانـی ایـران گفـت‪ :‬مـا بـرای میزبانـی مشـکل زیادی‬ ‫داشـتیم و یکـی از مـوارد ایـن بـود کـه وی ای ار داشـته‬ ‫باشـیم‪ .‬مـا تالش زیـادی کردیـم و با شـرکت های طرف‬ ‫حسـاب فیفـا مذاکـره کردیم تـا برای ایـن بـازی بیاوریم‪.‬‬ ‫همـه مـا می دانیم که ای اف سـی با هـاکای قـرارداد دارد‬ ‫و بـه خاطـر تحریـم نمی تواند بیایـد‪ .‬ما پیش بینـی کردیم‬ ‫کـه بـرای بازی مقدماتی هر بازی که خواسـته باشـید وی‬ ‫ای ار و سیسـتم داریـم‪ .‬مـا ورزشـگاه ازادی را بـا شـرکت‬ ‫مـورد تاییـد فیفا تجهیز کردیـم و گفتیم اگـر بگویند برای‬ ‫بـازی ایـران و کـره وی ای ار می خواهیـم‪ ،‬ما هم داشـته‬ ‫باشـیم‪ .‬دبیـرکل فدراسـیون دربـاره اسـتفاده از وی ای ار‬ ‫توضیـح داد‪ :‬این کـه تـا االن اعلام نکردنـد می خواهند یا‬ ‫خیـر‪ ،‬دلیلـش ایـن اسـت کـه ای اف سـی با هـاکای کار‬ ‫می کنـد و بـه ایـن دلیل اختالف نظـر داریم؛ امـا به هرحال‬ ‫مـا تجهیزاتـش راداریم و خوشـحالیم کـه وی ای ار اورده‬ ‫شـد؛ اما برای این بازی افالین اسـتفاده خواهد شـد و وی‬ ‫ای ار اسـتفاده نمی شـود‪ .‬وی در پاسـخ به این پرسـش که‬ ‫ایـا مثـل بـازی با امـارات خواهـد بود‪ ،‬عنـوان کـرد‪ :‬بازی‬ ‫بـا امـارات انالیـن بـود‪ .‬مـا اسـتادیوم را تجهیـز کردیم و‬ ‫گفتیـم کـه وی ای ار داریـم‪ .‬او دربـاره شـرایط بازی های‬ ‫اینـده باتوجـه بـه همـکاری ای اف سـی با شـرکتی دیگر‬ ‫گفـت‪ :‬این یـک معادلـه دوطرفه اسـت‪ .‬ما به ای اف سـی‬ ‫اعلام کردیـم که این شـرکت طرف قـرارداد فیفاسـت و‬ ‫مـا با این شـرکت قـرارداد بسـتیم‪ .‬برای بازی هـای بعدی‬ ‫میزبانـی بـا ای اف سـی اسـت و باید تصمیم گیـری کنند‪.‬‬ ‫مـا وی ای ار را بـرای چهار بـازی اوردیم و اینکه بخواهند‬ ‫از سیسـتم ما اسـتفاده کننـد یا خیـر‪ ،‬نمی دانیم‪.‬‬ ‫مازندران و ذوب اهن تا قبل از شــروع فصل جدید لیگ برتر‬ ‫یک مســابقه تدارکاتی دیگر داشته باشند‪ .‬نساجی در اخرین‬ ‫دیدار تدارکاتی خود پیش از شــروع بازی های لیگ برتر روز‬ ‫‪ 21‬مهر در تهران با ســپاهان بازی خواهــد کرد و در ادامه‬ ‫برای میزبانی از فجر سپاسی در هفته نخست لیگ برتر راهی‬ ‫ساری خواهد شد‪ .‬قرار به برگزاری دیدارهای خانگی نساجی‬ ‫در استادیوم شهدای ساری است‪.‬‬ ‫برنامه هفته نخســت لیگ برتر سال ‪ ۱۴۰۰‬مردان‬ ‫ایران اعالم شد که شــهراورد خودروسازان تهرانی و‬ ‫جدال دو تیم صنعتی فوالد سپاهان و مس رفسنجان‬ ‫ی و پنجمین‬ ‫از دیدارهای جالب هفته نخست است‪ .‬س ‬ ‫دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های برتر مردان‬ ‫ایران جام گرامیداشــت سردار شــهید قاسم سلیمانی‬ ‫در ســال ‪ 1400‬بــا حضور ‪ 14‬تیــم از دوم ابان اغاز‬ ‫می شود‪ .‬تیم های فوالد ســیرجان ایرانیان‪ ،‬شهرداری‬ ‫ارومیه‪ ،‬فوالد مبارکه سپاهان‪ ،‬لبنیات هراز امل‪ ،‬سایپا‬ ‫تهران‪ ،‬شــهرداری ورامین‪ ،‬شــهداب یزد‪ ،‬شهرداری‬ ‫گنبد‪ ،‬هورســان رامســر‪ ،‬پیکان تهران‪ ،‬پاس گرگان‪،‬‬ ‫مس رفسنجان‪ ،‬راه یاب ملل مریوان و اذرباتری ارومیه‬ ‫در ایــن دوره از رقابت ها حضور دارند‪ .‬مرحله مقدماتی‬ ‫لیگ برتر ســال ‪ 1400‬به صورت رفت و برگشــت و‬ ‫در روزهای یک شنبه و چهارشنبه برگزار خواهد شد و‬ ‫ساعت ‪ 16‬روز یکشنبه دوم ابان ماه هفته نخست این‬ ‫رقابت ها برگزار می شود‪.‬‬ ‫اتفاق بی سابقه در مجمع‬ ‫انتخابات هیئت کوهنوردی‬ ‫اصفهان‬ ‫رئیس جدید هیئت کوهنوردی استان اصفهان قرار‬ ‫بود دیروزانتخاب شــود اما اتفاقی عجیب و کم سابقه‬ ‫مانع از انتخاب رئیس این هیئت شد‪ .‬مجمع انتخاباتی‬ ‫هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان اصفهان‬ ‫دیروز بــا حضور رئیس فدراســیون کوهنــوردی و‬ ‫اعضای مجمع انتخاباتی در سرای ورزشکاران استان‬ ‫اصفهان برگزار شــد‪ .‬در این انتخابات ایمان احمدپور‪،‬‬ ‫میرسیدعلی جناب‪ ،‬مهران حق پرست‪ ،‬علی حالجیان‪،‬‬ ‫غالمحسین ریحانیان و ســعید موحددوست کاندیدا‬ ‫شــده بودند که غیبت حق پرست و حالجیان به منزله‬ ‫انصــراف انها در انتخابات بود‪ .‬پــس از ارائه برنامه از‬ ‫ســوی کاندیداها رای گیری انجام شد اما ‪ 14‬عضو از‬ ‫‪ 17‬عضو مجمع انتخاباتی هیئت کوهنوردی اســتان‬ ‫رای سفید به صندوق انداختند‪ .‬ایمان احمدپور دو رای‬ ‫و غالمحســین ریحانیان نیز یک رای کسب کردند تا‬ ‫انتخابات به زمان دیگری موکول شــود‪ .‬این اتفاق و‬ ‫عدم رای اعتماد اعضای مجمع انتخاباتی به کاندیداها‬ ‫بــا دادن رای ســفید در تاریخ انتخابــات هیئت های‬ ‫ورزشی استان اصفهان کم سابقه و حتی شاید بی سابقه‬ ‫بود‪ .‬دوره پیشــین مجمع انتخاباتی هیئت کوهنوردی‬ ‫و صعودهای ورزشــی استان اصفهان هشتم مردادماه‬ ‫‪ 96‬برگزار شد‪ .‬حمید حجاریان‪ ،‬مهدی نصر اصفهانی‬ ‫و ایمان احمدپــور کاندیداهای این انتخابات بودند که‬ ‫احمدپور به نفع حجاریان انصراف داد‪ .‬در نهایت مهدی‬ ‫نصــر اصفهانی با کســب ‪ 13‬رای از ‪ 18‬رای اعضای‬ ‫مجمع انتخاباتی به عنوان رئیــس هیئت کوهنوردی‬ ‫اســتان اصفهان انتخاب شده بود‪ .‬حمید حجاریان هم‬ ‫پنج رای به دست اورده بود‪.‬‬ ‫غیبت دوباره سهراب مرادی‬ ‫در اردوی تیم ملی‬ ‫چهارده نفر به دومین اردوی وزنه برداری به منظور‬ ‫امادگی برای مسابقات جهانی دعوت شدند‪ .‬چهارده نفر‬ ‫به دومین اردوی تیم ملی وزنه براری ایران دعوت شدند‬ ‫تا شمارش معکوس برای شناسایی ترکیب اصلی ایران‬ ‫اغاز شــود‪ .‬دومین مرحله از اردوهای اماده سازی تیم‬ ‫ملی وزنه برداری به منظور حضور در مســابقات جهانی‬ ‫‪ 2021‬ازبکســتان‪ ،‬از ‪ 20‬مهر تا ‪ 13‬ابان ماه به مدت‬ ‫‪ 23‬روز در شهرســتان بابلسر برگزار می شود‪ .‬با اعالم‬ ‫روابط عمومی فدراســیون وزنه برداری‪ ،‬محمدحسین‬ ‫برخواه‪ ،‬سرمربی تیم ملی بزرگساالن‪ ،‬اسامی چهارده‬ ‫نفــر را برای حضــور در این اردو اعالم کرده اســت‪.‬‬ ‫نکته جالب عالوه بر نبودن کیانوش رســتمی که نقره‬ ‫المپیک لندن و طالی المپیک ریو را دارد و همچنین‬ ‫سهراب مرادی که او هم طالی ریو را در کارنامه دارد؛‬ ‫غیبت علی داوودی اســت که چندی پیش در المپیک‬ ‫توکیو به مدال نقره رســیده بود‪ .‬نام این ســه نفر در‬ ‫لیست اردوی قبل حضور داشت که با نیامدن به اردو‪،‬‬ ‫خط خوردند‪ .‬دعوت شــدگان به ایــن اردو عبارتند از‬ ‫میرمصطفی جوادی‪ ،‬حسین سلطانی‪ ،‬مرتضی بیگلری‪،‬‬ ‫محمدمهدی حیاتی‪ ،‬محمد زارعی‪ ،‬علیرضا معینی‪ ،‬رضا‬ ‫دهدار‪ ،‬سیدایوب موسوی‪ ،‬رســول معتمدی‪ ،‬علیرضا‬ ‫یوسفی‪ ،‬علیرضا سلیمانی‪ ،‬امیرحقوقی‪ ،‬امیر عزیزی و‬ ‫ایت شریفی‪ .‬مسابقات جهانی در اذرماه برگزار خواهد‬ ‫شــد و کادرفنی ایران کار ســختی برای پیدا کردن‬ ‫ترکیب نهایی خود دارد‪.‬‬ ‫نایب قهرمانی اصفهان در‬ ‫رقابت های جودوی کشور‬ ‫رقابت های جودو دختران نوجوان ایران با قهرمانی‬ ‫تیم لرســتان در مجموعه ورزشــی انقالب به پایان‬ ‫رسید‪ .‬بیست و دومین دوره رقابت های جودو قهرمانی‬ ‫نوجوانان و جوانان کشــور در بخش دختران با حضور‬ ‫‪ ۲۵۳‬جــودوکار از ‪ ۲۷‬اســتان شــنبه ‪ ۱۷‬مهرماه در‬ ‫ســالن تختی تهران برگزار شــد که در پایان لرستان‬ ‫با کســب دو مدال طال و سه مدال برنز قهرمان شد‪.‬‬ ‫اصفهان با کســب یــک مدال طال‪ ،‬دو مــدال نقره‪،‬‬ ‫یک برنز روی ســکوی دوم ایســتاد و تهــران نیز با‬ ‫یــک مدال طال‪ ،‬یک نقره و یک برنز عنوان ســومی‬ ‫را از ان خود کرد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫دوشنبه ‪ 19‬مهر ‪ / 1400‬سال هفدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪11Oct2021 | 4184‬‬ ‫ایات نورانی‬ ‫پس کافران را مهلت ده و کمى انان را به حال خود واگذار‬ ‫‪17‬طارق‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی اســتان اصفهان گفت‪ :‬پرونده ‪ ۹‬کاروانسرای‬ ‫تاریخی در پهنه اســتان اصفهان برای ثبت جهانی این اثار‬ ‫تدوین شده و کارشناسان سازمان یونسکو از این اثار تاریخی‬ ‫بازدید خواهند کرد‪.‬‬ ‫علــی کامیابــی در گفت وگو بــا ایرنا افزود‪ :‬بر اســاس‬ ‫دســتورالعمل های تدوین پرونده ثبت جهانی‪ ،‬مستند نگاری‬ ‫این کاروانسراها که از اواخر سال ‪ ۹۸‬اغازشده بود ادامه یافت‬ ‫و ســپس مرمت های اساسی ان ها انجام شد‪ .‬او کاروانسرای‬ ‫نیســتانک در نائین‪ ،‬کاروانســرای کوهپایه‪ ،‬کاروانسراهای‬ ‫شیخ علی خان زنگنه و گز در شهرستان شاهین شهر و میمه‪،‬‬ ‫کاروانســراهای مهیار و امین اباد در شهرضا‪ ،‬کاروانسراهای‬ ‫گبــری و مرنجــاب شهرســتان کاشــان و اران وبیدگل و‬ ‫کاروانسرای عباسی در شهر اصفهان را نامزدهای ثبت جهانی‬ ‫عنوان کرد‪ .‬سرپرست اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دستی استان با اشاره به تدوین پرونده زنجیره ای ثبت‬ ‫جهانی کاروانســراهای تاریخی ایران تصریح کرد‪ :‬بر اساس‬ ‫برنامه ریزی های به عمل امده کارشناســان ارزیاب ســازمان‬ ‫علمی و تحقیقاتی یونســکو به منظور بررســی مستندهای‬ ‫پرونده کاروانســراهای تاریخی استان اصفهان از روز گذشته‬ ‫برای مدت ‪ ۳‬روز به استان اصفهان سفرکرده اند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬کاروانسراینیستانک‬ ‫کاروانســرای نیستانک با ‪ ۲۰۰‬ســال قدمت در روستای‬ ‫نیستانک در بخش شهر تاریخی انارک از توابع این شهرستان‬ ‫واقع شده و از بناهای منحصربه فرد تاریخی در مسیر تجارت‬ ‫کویر مرکزی ایران به شمار می اید‪.‬‬ ‫این کاروانسرا در سال ‪ ۱۳۸۵‬به شماره ‪ ۱۸۷۷۳‬در فهرست‬ ‫میراث ملی به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬کاروانسرایکوهپایه‬ ‫کاروانســرای عباســی کوهپایه اصفهان بنایی تاریخی‬ ‫اســت که با قدمت بیش از ‪ ۴۵۰‬سال پیش (دوره صفویه) در‬ ‫حدفاصل شــهرهای اصفهان و نائین قرار دارد که فاصله ان‬ ‫تا مرکز شهر اصفهان حدود ‪ ۸۵‬کیلومتر است‪ .‬این کاروانسرا‬ ‫جزء اثار ملی ثبت شده ایران‪ ،‬محل مناسبی برای گردشگری‬ ‫است‪.‬‬ ‫ن زنگنه‬ ‫خ علی خا ‬ ‫‪ÁÁ‬کاروانسرای شی ‬ ‫کاروانسرای چاله سیاه یا کاروانسرای شیخ علی خان زنگنه‬ ‫مربوط به دوره صفوی است و در استان اصفهان‪ ،‬شهرستان‬ ‫شاهین شهر و میمه‪ ،‬روستای جهاداباد واقع شده است‪ .‬معمار‬ ‫این بنا استاد طاهر ولد استاد رضا اصفهانی است که به دستور‬ ‫شــاه عباس در منطقه شکار قمشلو ساخته شد و در تاریخ ‪۲۵‬‬ ‫اســفند ‪ ۱۳۶۴‬با شماره ثبت ‪ ۱۷۱۶‬به عنوان یکی از اثار ملی‬ ‫ایران به ثبت رسید ‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬کاروانسرای گز‬ ‫کاروانســرای گز مربوط به دوره ســلجوقیان است و در‬ ‫برخوار واقع در شــمال شهرستان اصفهان واقع شده و این اثر‬ ‫در تاریخ ‪ ۱۱‬اذر ‪ ۱۳۳۰‬با شــماره ثبت ‪ ۳۷۹‬به عنوان یکی از‬ ‫اثار ملی ایران به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬کاروانسرایمرنجاب‬ ‫کاروانســرای مرنجاب در ‪ ۷۰‬کیلومتری شــرق کاشان‬ ‫قرارگرفته است که به منظور استفاده کاروانسراهای راه سیاه‬ ‫ کوه و جاده ی کویر نمک شاه عباســی احداث شده است‪ .‬این‬ ‫کاروانسرای تاریخی در میان کویر و با گچ و اجر ساخته شده‬ ‫اســت و دارای اتاق ها و اســطبل های متعــدد و گوناگون و‬ ‫همچنین ‪ ۶‬برج مجزا است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬کاروان سرایمهیار‬ ‫کاروانســرای مهیار در ‪ ۵۲‬کیلومتــری جنوب اصفهان و‬ ‫در دهکــده ای به همین نام یعنی مهیار قرارگرفته اســت و‬ ‫به احتمال زیاد‪ ،‬در زمان شاه اسماعیل بنا گردیده است‪ .‬اهمیت‬ ‫این کاروانســرا در بناهای متعدد ان مانند اســیاب‪ ،‬نانوایی‪،‬‬ ‫قهوه خانه و بازار است که گویای یک شهرک کوچک است و‬ ‫در بین جاده های اصفهان به وجود امده است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬کاروانسرایامین اباد‬ ‫کاروانســرای امین اباد مربوط به دوره صفوی در جنوب‬ ‫استان اصفهان که در ‪ ۴۱‬کیلومتری بزرگراه شهرضا به شیراز‬ ‫و در شهرستان شهرضا واقع شده است‪ .‬این اثر در تاریخ ‪ ۱‬دی‬ ‫‪ ۱۳۴۸‬با شماره ثبت ‪ ۸۸۴‬به عنوان یکی از اثار ملی ایران به‬ ‫ثبت رســیده است که بعد از مرمت سازی به مکانی تفریحی‬ ‫گردشگری تبدیل شد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬کاروانسرایگبری‬ ‫کاروانسرای گبری کاشان یکی از کاروانسراهای تاریخی‬ ‫در مسیر جاده ابریشــم و متعلق به دوران صفوی است و در‬ ‫میانه راه شــهر تاریخی و زیبای قمصر به کاشان قرار دارد‪.‬‬ ‫این کاروانسرای تاریخی در سال ‪ ۱۳۵۴‬به ثبت ملی رسید‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬کاروانسرای عباسی شهر اصفهان‬ ‫مهمانسرای عباسی با قدمتی ‪ ۳۰۰‬ساله یکی از هتل های‬ ‫بزرگ ایران و شهر اصفهان است که به دلیل معماری ان که‬ ‫از معماری دوران صفوی الگو گرفته اســت و نیز واقع شدن‬ ‫ان در میــان بافت تاریخی اصفهــان دارای اهمیت فراوان‬ ‫است‪ .‬در گزارشــی در مارس ‪ ۲۰۱۷‬هتل عباسی را به عنوان‬ ‫زیباترین هتل خاورمیانه معرفی شــد‪ .‬مهمانسرای عباسی با‬ ‫‪ ۲۲۴‬اتاق‪ ،‬ســوئیت و اپارتمان که مطابق با اســتانداردهای‬ ‫بین المللی ساخته شده اند‪ ،‬ســاالنه پذیرای هزاران مهمان و‬ ‫گردشــگر داخلی و خارجی از اقصی نقاط جهان و همچنین‬ ‫ده ها هیئت از میهمانان عالی رتبه سیاســی و شخصیت های‬ ‫بین المللی است‪.‬‬ ‫اﻣﻮزش حفظ محیط زیست با کاستی روﺑرو اﺳﺖ‬ ‫رئیس اداره حفاظت محیط زیســت کاشــان گفت‪:‬‬ ‫محیط زیست و مسائل مربوط به ان بزرگ ترین ﭼـﺎﻟﺶ‬ ‫جهان در قرن حاضر اســت که نشــان می دهد اﻣﻮزش‬ ‫حفظ محیط زیست در جهان با کاستی های فراوانی روﺑرو‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫الهیار دولتخواه در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بنا‬ ‫بــه گزارش ها‪ ،‬اﻧﻘﺮاض ﻣﻨﺎﺑﻊ زیـــﺴﺘﯽ ﺟﻬـﺎن به علت‬ ‫تخریب جنگل هــا و زیـــﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎی ﻏﻨـﯽ زیـﺴﺘﯽ‪،‬‬ ‫تخریب بیش ازحد زمین‪ ،‬افزایش الودگی صنایع و نابودی‬ ‫جاﻧﻮران و گیاهان غیربومی‪ ،‬سریع تر شده است‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫بی توجهی برخی شــهروندان به مسائل زیست محیطی‬ ‫باعث شــده اســت که طی نیمه نخست سال جاری در‬ ‫شهرستان کاشــان‪ ۳۱ ،‬پرونده در دادگستری تشکیل‪،‬‬ ‫‪ ۲۴‬رای قضایــی صادر و هفت واحــد صنعتی تعطیل‬ ‫شــود‪ .‬رئیس اداره حفاظت محیط زیست کاشان‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬کاهش تجمع های انســانی در مناطق کوهستانی‬ ‫این شهرستان فرصتی برای شکارچیان متخلف بود که‬ ‫با دســتگیری ‪ ۲۵‬نفر از ان ها که اقدام به شــکار چهار‬ ‫راس کل و بز وحشــی‪ ۹ ،‬راس قوچ و میش و هشــت‬ ‫قطعه پرنده کرده بودند‪ ۱۲ ،‬اســلحه مجاز و پنج سالح‬ ‫غیرمجاز کشف و ضبط شد‪ .‬دولتخواه با اشاره به توسعه‬ ‫و گســترش معــادن و صنایع مختلف در چهارگوشــه‬ ‫شهرستان کاشــان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در شش ماه اول سال‬ ‫جاری ‪ ۳۵۴‬واحد از صنایع این شهرستان طی ‪ ۱۵‬مرحله‪،‬‬ ‫مورد پایش قرار گرفت‪ .‬او افزود‪ :‬تعداد واحدهای صنعتی‬ ‫و معدنی شهرســتان کاشــان از ‪ ۱۶‬استان کشور بیشتر‬ ‫است بنابراین پایش و نظارت مستمر ان ها یک ضرورت‬ ‫است به طوری که این پایش ها منجر به صدور ‪ ۱۰۰‬مورد‬ ‫اخطار شده و پرونده ‪ ۱۶‬واحد از صنایع به علت استمرار‬ ‫بی توجهی به مقررات زیســت محیطی در مرجع قضایی‬ ‫در حال پیگیری است‪ .‬رئیس اداره حفاظت محیط زیست‬ ‫کاشــان‪ ،‬گفت‪ :‬منطقه قمصر و برزک با مســاحت ‪۶۰‬‬ ‫هزار هکتار تنها منطقه حفاظت شــده این شهرستان و‬ ‫زیســتگاه خوبی برای حیات وحش اســت که ماموران‬ ‫یگان حفاظت محیط زیســت با همکاری شــهروندان‬ ‫توانسته اند خســارت های ناشی از بی توجهی افراد نااگاه‬ ‫را بــه میزان قابل توجهی کاهش دهند‪ .‬دولتخواه افزود‪:‬‬ ‫با توجه به اهمیت اﮔﺎﻫﯽ شــهروندان در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ‬ ‫از محیط زیست و افزایش ســواد محیط زیـﺴﺘﯽ ان ها‪،‬‬ ‫برنامه هــای اموزشــی و فرهنگــی در مناطق مختلف‬ ‫شهرستان کاشان موردتوجه قرارگرفته و در جهت ﺣـﻞ‬ ‫ﻣﺸـﮑﻼت محیطی از این برنامه ها استفاده شده است‪.‬‬ ‫حمایت از ‪ ۳‬خانه خالق‬ ‫برای تولید محتوای فضای مجازی کودک‬ ‫دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان گفت‪ :‬معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاست جمهور در راستای تکالیف خود در سند‬ ‫صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی از ‪ ۳‬خانه خالق‬ ‫برای تولید محتوا حمایت می کند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬سومین نشســت فعاالن فضای مجازی‬ ‫حوزه کودک و نوجوان با حضور ســید ابوالحسن فیروزابادی‬ ‫دبیر شورای عالی فضای مجازی در مرکز ملی فضای مجازی‬ ‫با موضوع توســعه و ترویج فضای مجازی مناســب کودک و‬ ‫نوجوان به صورت انالین امروز شنبه ‪ ۱۷‬مهرماه برگزار شد‪ .‬در‬ ‫این جلسه که باهدف بررسی طرح صیانت از حقوق کودکان و‬ ‫نوجوانان در فضای مجازی و رفع چالش های فعاالن زیست بوم‬ ‫فضای مجازی کودک و نوجوانان برگزار شد‪ ،‬پرویز کرمی دبیر‬ ‫ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری با اشاره به تکالیفی که معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری در راســتای عملیاتی سازی سند صیانت از‬ ‫حقوق کودکان و نوجوانان بر عهده دارد‪ ،‬گفت‪ :‬معاونت علمی‬ ‫و فناوری ریاست جمهوری از منظر مسئولیت اجتماعی و ملی‬ ‫در اماده ســازی و پرورش کودکان اقداماتی صورت داده است‬ ‫و در کنار ان به این حوزه به عنوان بازاری برای اشــتغال زایی‬ ‫شــرکت های دانش بنیان و خالق نیز نگاه می کند‪ .‬او با تاکید‬ ‫بر اینکه با حمایت شرکت های خالق و پلتفرم ها در این حوزه‬ ‫ضمن اشــتغال زایی می توانیم به تحقــق حکمرانی خوب در‬ ‫فضای مجازی نیز کمک کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬در سند راهبردی صیانت‬ ‫از کودکان در فضای مجــازی میان نهادهای حاکمیتی یک‬ ‫تقسیم کار ملی صورت گرفته اســت و ما در معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاست جمهوری تکالیفی را بر عهده داریم‪ .‬کرمی با اشاره‬ ‫به برنامه های معاونت علمی برای ایجاد پلتفرم خانه های خالق‬ ‫و نواور‪ ،‬گفت‪ :‬در این پلتفرم نقش منتورینگ و شبکه سازی و‬ ‫ایجاد تسهیالت در قالب صندوق های جسورانه تعریف شده است‬ ‫و ما در حوزه تولید محتوا و اموزش مناســب کودک‪ ،‬یادگیری‬ ‫و اســباب بازی و گیم‪ ،‬حمایت از ‪ ۳‬خانه خالق را در دستور کار‬ ‫قرار می دهیم‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬در این راستا با نظارت و رگوالتوری‬ ‫مرکز ملی فضای مجازی‪ ،‬بخشــی از کمک ها و حمایت های‬ ‫مربوط به ایجاد خانه خالق‪ ،‬به خانه های خالق حوزه اموزش و‬ ‫محتوای کودکان و نوجوانان فضای مجازی اختصاص خواهیم‬ ‫داد‪ .‬دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی‬ ‫و فناوری ریاســت جمهوری بابیان اینکه متقاضیان باید برای‬ ‫اطالع از جزئیات بیشتر به سایت زیست بوم خانه خالق مراجعه‬ ‫کنند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری‬ ‫به هیچ عنوان دنبال ساختار سازی نیست و ذیل قانون تاسیس‬ ‫شــرکت های دانش بنیان و شرکت های خالق‪ ،‬برای واگذاری‬ ‫تسهیالت به بخش خصوصی اقدام می کند‪.‬‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫چنانچه به خورشید نگاه کنی ‪ ،‬سایه ای نخواهی یافت ‪.‬‬ ‫‪ ۹‬کاروانسرای تاریخی اصفهان نامزد ثبت جهانی‬ ‫گروه نشریات‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫هلن کلر‬ ‫یک فنجان‬ ‫شعر‬ ‫مرغ سحر ناله سر کن‬ ‫داغ مرا تاز ه تر کن‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫مناسبت‬ ‫روز جهانی سالمت ذهنی‬ ‫ملک الشعرای بهار‬ ‫اماواگرهای دست یابی بشر به مریخ!‬ ‫قطعا در اینده انسان ها به مریخ خواهند رسید‪ .‬اسپیس‬ ‫ایکس و ایالن ماسک اعالم کرده اند که در سال ‪۲۰۲۶‬‬ ‫ایــن اتفاق خواهد افتاد‪ ،‬اما اینکه تاریخی که وی اعالم‬ ‫کرده چه قدر واقعی است‪ ،‬هنوز مشخص نیست‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬پیشرفت در صنایع فضایی از اهمیت‬ ‫ویژه ای برخوردار است تا انجا که کشورهای مختلف را‬ ‫بر ان داشته تا برای سفر به فضا و قدم گذاشتن بر ماه‪،‬‬ ‫با ناسا هم پیمان شده اند و هرروز شاهد پیشرفت صنایع‬ ‫فضایی و نزدیک شدن به ارزوی بشر برای دستیابی به‬ ‫فضا هستیم‪ .‬اقدامات‪ ،‬تحوالت‪ ،‬پیشرفت ها و چالش های‬ ‫بســیاری در این راه وجود دارد که بــا تالش و تدابیر‬ ‫جهانی می توان از ان ها عبور کرد و به اکتشافات فضایی‬ ‫درخشانی دســت یافت‪ ،‬در این زمینه با عمران مرادی‪،‬‬ ‫عضو شورای علمی مرکز نجوم ادیب گفت وگویی انجام‬ ‫داده ایم که شرح ان را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ایا در سال های پیشرو تحوالتی در عرصه‬ ‫ارتباطات مبتنی بر ماهواره ها خواهیم داشت؟‬ ‫بله؛ پروژه اســتفاده از ماهواره ها قطعًا مهم است و‬ ‫خبرساز خواهد شد؛ در این زمینه اسپیس ایکس تالش‬ ‫زیادی می کند که از ماهواره ها به صورت گروهی استفاده‬ ‫کند؛ این ماهواره ها وظیفه برقــراری ارتباط با زمین را‬ ‫بــه عهده دارند و تالش می کنند‪ ،‬اینترنت را گســترش‬ ‫دهنــد و راه های ارتباطی را تا حد امکان در دســترس‬ ‫همه انسان ها قرار دهد‪ .‬در سال های پیش رو تحوالت‬ ‫بســیار مهمی را در عرصه ارتباطات مبتنی بر ماهواره‬ ‫داریم؛ ایران نباید از این عرصه عقب بمانند و شرایط و‬ ‫بسترسازی هایی را انجام دهیم تا بتوانیم بهره بردار خوبی‬ ‫از ماهواره ها باشــیم و بتوانیم از خدمات ان ها بر روی‬ ‫زمین اســتفاده کنیم‪ .‬در غیر این صورت از ف ّناوری های‬ ‫روز دنیا عقب می مانیم پس تمام تالشمان در این زمینه‬ ‫باید در جهت پیشرفت باشد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ایا انسان ها به مریخ خواهند رسید؟‬ ‫قطعًا در اینده انســان ها به مریخ خواهند رســید؛‬ ‫اسپیس ایکس و ایالن ماســک که اعالم کرده اند که‬ ‫ســال ‪ ۲۰۲۶‬این اتفاق خواهد افتاد‪ .‬این که تاریخی که‬ ‫ایالن ماسک اعالم کرده چه قدر واقعی است و یا جنبه‬ ‫شــعاری دارد تا بودجه و حمایت دریافت کند و یا روی‬ ‫تشویق مردم اثرگذار باشد‪ ،‬انچنان مشخص نیست اما‬ ‫این اتفاق حتمًا خواهد افتاد؛ چراکه روند پیشرفت فضایی‬ ‫انسان ها به سرعت رو به رشد است‪ .‬پروژه های مختلفی‬ ‫مثل اسپیس ایکس و ارتمیس هدف اصلی باهدف اصلی‬ ‫کشف شرایطی برای دستیابی و زندگی انسان ها بر مریخ‬ ‫در حال انجام است‪ .‬وقتی به روند پروژه های مریخ نورد‬ ‫نگاه می کنیم‪ ،‬متوجه خواهیم شد که هرچه پیش رفتیم‪،‬‬ ‫این پروژه ها پیشــرفته تر و کم ریسک تر شده اند‪ .‬زمانی‬ ‫هرکدام از این مریخ نوردهایــی که به انجا می رفتند با‬ ‫شکست روبه رو می شــدند‪ ،‬اما هرچقدر جلو امدیم این‬ ‫شکست ها کمتر و کمتر شد و در اینده اتفاقات جدیدتری‬ ‫در این عرصه رخ خواهد داد‪ .‬در زمینه دستیابی به مریخ‪،‬‬ ‫به واسطه هزینه های باال کشــورها در حال هم فکری‬ ‫هستند؛ بنابراین این کشورها به این نتیجه رسیدند که‬ ‫با یکدیگر اهداف مشــترکی را دنبال کنند‪ .‬کشورهای‬ ‫مختلفی در حال همکاری با ناســا و با سازمان فضایی‬ ‫اروپا در حال حرکت برای دستیابی به اهدافشان هستند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ایا در ماموریت هــای فضایی فضانوردان‬ ‫ایرانی نیز حضور دارند؟‬ ‫بله؛ بانویی ایرانی االصل به نام یاســمین مقبلی در‬ ‫فهرست ‪ ۱۸‬نفره‪ ،‬فضانوردانی که واجد شرایط ماموریت‬ ‫ارتمیس و فرود بر روی ماه هســتند‪ ،‬اعالم شده است‪.‬‬ ‫یاسمین مقبلی در سال ‪ ۲۰۱۷‬به گروه فضانوردان ناسا‬ ‫پیوست‪ .‬لیسانس و فوق لیسانس خود را در رشته هوافضا‬ ‫دریافت کرده و همچنین از مدرســه خلبانی ازمایشی‬ ‫دریایی ایاالت متحده فارغ التحصیل شده است‪ .‬وی متولد‬ ‫‪ ۱۳۶۲‬و فارغ التحصیل ‪ MIT‬است و در ‪ ۳۹‬هواپیمای‬ ‫مختلف حدود دو هزار ساعت پرواز دارد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬وضعیت ایران در صنعت فضایی را چگونه‬ ‫ارزیابیمی کنید؟‬ ‫صنعت فضایی ایران فراز و نشیب های زیادی را طی‬ ‫کرده است‪ .‬به هرحال نسبت به کشورهای پیش رو دنیا‬ ‫عقب تر هستیم‪ .‬ایران نشان داده پتانسیل رشد سریع را‬ ‫دارد‪ .‬جز کشورهایی هستیم که به صورت بومی توانستیم‬ ‫با فرستادن ماهواره امید به فضا دست یابیم؛ ماهواره امید‬ ‫ثمره سال ها تالش مسئوالن صنایع فضایی کشور بود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬موانع پیشــرفت صنایــع فضایی ایران‬ ‫چیست؟‬ ‫با توجه به اینکه بسیاری از دانش اموزان‪ ،‬دانشجویان و‬ ‫جوانان ایرانی به فضا عالقه مند هستند و برایشان شغل یک‬ ‫مسئله هیجان انگیز است؛ ایران می تواند با استفاده از پتانسیل‬ ‫جوانان عالقه مند رشد خوبی را در این زمینه رقم بزند‪ .‬البته‬ ‫مسائل اقتصادی و تحریم ها روی رشد صنایع فضایی موثر‬ ‫اســت‪ ،‬اما باتدبیر و برنامه ریزی و بهــا دادن به جوانان این‬ ‫تحریم ها تا حدودی جبران خواهد شــد‪ .‬باید بدانیم صنایع‬ ‫فضایی نقش مهمی در زندگی دارد و در عرصه های مختلف‬ ‫مانند کشاورزی‪ ،‬مدیریت حوادث و در سنجش های از راه دور‬ ‫موثر خواهد بود‪ ،‬پس اگر در این زمینه سرمایه گذاری کنیم در‬ ‫صنایع دیگر نیز پیشرفت خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬در پیشــرفت صنایع فضایی ایران به چه‬ ‫مواردی باید توجه کرد؟‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫باید اگاهی رسانی عمومی افزایش پیدا کند‪ .‬در عرصه‬ ‫صنایع فضایی مردم اسپانسر و حمایت کننده های واقعی‬ ‫هســتند‪ .‬در کشورهای پیشــرفته صنایع فضایی مانند‬ ‫امریکا‪ ،‬مردم از این صنعت حمایت می کنند و ســال ها‬ ‫اســت که مردم ایران نیز به این سمت رو اورده اند‪ .‬باید‬ ‫بخش خصوصی حمایت شود تا در این صنعت فعالیت‬ ‫چشم گیری داشته باشد؛ اگر بخش خصوصی به عرصه‬ ‫صنایع فضایی جدی تر ورود کند‪ ،‬قطعًا رشد خوبی را در‬ ‫این زمینه شاهد خواهیم بود‪ .‬باید قبول کنیم که نسبت‬ ‫به کشورهای پیشرفته عقب هستیم‪.‬‬ ‫با توجه به پتانســیل هایی که داریم‪ ،‬می توانیم رشد‬ ‫سریعی داشته باشــیم و خودمان را به کشورهای دیگر‬ ‫برسانیم و اگر بخواهیم در این زمینه حرفی برای گفتن‬ ‫داشته باشیم باید بیشتر سعی کنیم و ببینیم کشورهایی‬ ‫مانند هند و چین که پیشــرفت داشته اند‪ ،‬چگونه عمل‬ ‫کردند‪ .‬در این زمینه باید الگوهای مناسبی را مشخص‬ ‫کنیم و از راهی که رفتند‪ ،‬پیش برویم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬کدام کشورها در ماموریت فضایی سفر به‬ ‫ماه با ناسا قرارداد دارند؟‬ ‫بازگشت به ماه بیشتر جنبه شعاری دارد‪ .‬بعد از کشف‬ ‫ربات ها و ماه نوردهای بدون سرنشــین که هند و چین‬ ‫ارســال کردند ان ها خیلی به ایــن فکر نمی کردند که‬ ‫بخواهند انسان ها را به ماه بفرستند‪ ،‬اما چند سالی است‬ ‫که سازمان ناسا دوباره بحث اقامت ثابت در ماه را مطرح‬ ‫می کند و برنامه ای به نام ارتمیس را طراحی کرده است‬ ‫که بودجه ان را ایاالت متحده می دهد و قرار اســت تا‬ ‫ســال ‪ ۲۰۲۴‬اولین زن و مرد روی کره ماه فرود بیایند‪.‬‬ ‫شــرکت های مختلفی قرار است با ناسا همکاری کنند‬ ‫مانند اژانس فضایی اروپا‪ ،‬اژانس اکتشافات هوا و فضای‬ ‫ژاپن و اژانس فضایی کانادا‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬اســترالیا‪ ،‬انگلستان‪،‬‬ ‫امــارات متحده عربی‪ ،‬اکراین و برزیل همه قراردادی را‬ ‫با ناســا منعقد کرده اند که در این زمینه ناسا را همراهی‬ ‫کنند‪ .‬ســفر و اقامت در ماه بســیار پرهزینه است و اگر‬ ‫شــرکتی بخواهد در این زمینه فعالیت کند؛ هزینه های‬ ‫زیادی را برای خود ایجاد خواهد کرد‪ .‬این مسئله گاهی‬ ‫جنبه های تبلیغاتی پیــدا می کند به طور مثال ترامپ در‬ ‫دسامبر ‪ ۲۰۱۷‬سیاست فضایی بازگشت به ماه را ترویج‬ ‫داد و این موضوع تا حدودی جنبه شعاری پیدا کرد‪ ،‬اما‬ ‫این اقامت در ماه جز چشم اندازهای دور است و مسائل‬ ‫تجاری و توریستی را نیز دنبال می کند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬هزینه ماموریــت فضایی ارتمیس چقدر‬ ‫خواهد بود؟‬ ‫ناســا در سال ‪ ۲۰۲۰‬حدود ‪ ۱۶‬میلیارد دالر بودجه را‬ ‫برای برنامه ارتمیس و سفر به ماه درخواست کرده بود و‬ ‫بایــدن هم در فوریه ‪ ۲۰۲۱‬ان را تایید و اعالم کرد این‬ ‫برنامه باید ادامه پیدا کند‪ ،‬اما وجود کرونا ضربه هایی به‬ ‫این برنامه زده اســت و باعث شده به حاشیه رانده شود‪.‬‬ ‫به هرحال سفر به ماه برنامه ای است که ادامه دارد و ناسا‬ ‫می خواهد هر طور که شده‪ ،‬ان را اجرایی کند‪ .‬بسیاری‬ ‫از سیاست مداران امریکا موافق با برنامه ارتمیس نیستند‪.‬‬ ‫ناســا به دنبال این است تا ســال ‪ ۲۰۲۴‬فرود بر سطح‬ ‫ماه تحقق یابد و بودجه های ایــن برنامه مدام در حال‬ ‫کم وزیاد شــدن اســت‪ ،‬اما به طورکلی این بودجه رو به‬ ‫افزایش است‪ .‬در سال ‪ ۲۰۲۱‬این بودجه حدود ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫افزایش داشته است و این نشان می دهد عالقمندان به‬ ‫این پروژه افراد بیشتری هستند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬جزئیــات ماموریت فضایــی ارتمیس‬ ‫چیست؟‬ ‫برنامه ارتمیس از ســه ماموریت ارتمیس یک‪ ،‬دو‬ ‫و سه تشکیل شده اســت‪ .‬احتما ً‬ ‫ال ارتمیس یک‪ ،‬پرواز‬ ‫بدون سرنشــین برای ازمودن موشک و سیستم پرتاب‬ ‫فضایی است‪ ،‬ارتمیس دو‪ ،‬ازمایش با پرتاب سرنشین دار‬ ‫توسط موشک و در کپسول عریان خواهد بود و در سال‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬اتفاق می افتد و در سال ‪ ۲۰۲۴‬ارتمیس سه بتواند‬ ‫فضانوردان را بر روی ماه فرود اورد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬چه تغییرات و پیشــرفت هایی در صنایع‬ ‫فضایی در جهان طی ســالیان اخیر وجود‬ ‫داشته است؟‬ ‫تغییــرات کلی در طراحی کپســول و لباس های‬ ‫فضانوردی ایجادشــده اســت؛ اگر کپسول هایی که‬ ‫فضانوردان در ان قرار می گیرند با کپســول هایی که‬ ‫‪ SpaceX‬اســتفاده کرده و همچنین با مواردی که‬ ‫امریکا قب ً‬ ‫ال اســتفاده می کرد را مقایسه کنیم‪ ،‬متوجه‬ ‫خواهیم شــد که بسیار مدرن شــده و صفحه کلیدها‬ ‫از بیــن رفته و بــه مانیتورهای بزرگ و هوشــمند‬ ‫تبدیل شده است‪ .‬لباس های فضایی از حجم سنگینی‬ ‫که قب ً‬ ‫ال داشــت و تحرک فضانورد را کاهش می داد‪،‬‬ ‫بســیار کوچک تر و سبک تر شده و این موضوع نکته‬ ‫مهمی است‪ .‬در برنامه ارتمیس هم نظر خاصی برای‬ ‫طراحــی این لباس وجود دارد تــا فضانوردان بتوانند‬ ‫در محیط های خشــن فضا و در سطح ماه با تحرک‬ ‫بهتر از خطرها به دور باشند‪ ،‬البته ناسا تا سال ‪۲۰۳۲‬‬ ‫از ربات ها هم در ســطح ماه اســتفاده خواهد کرد تا‬ ‫بتواند شــرایط را برای حضور و اقامت طوالنی در ماه‬ ‫بسنجد‪ ،‬ازمایشــگاه های زمینی بسیاری تاسیس شده‬ ‫اســت و کشــورهای هم پیمان ناســا در ساخت این‬ ‫ازمایشگاه های زمینی برای شبیه سازی فضای ماه با‬ ‫امریکا همکاری می کنند‪.‬‬ ‫جشنواره ملی شعر‬ ‫نهج البالغه در کاشان‬ ‫برگزار می شود‬ ‫رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان بابیان‬ ‫اینکه جشنواره ملی نهج البالغه در این شهرستان‬ ‫برگزار می شود‪ ،‬گفت‪ ۳۰ :‬اذر اخرین مهلت ارسال‬ ‫اثار است‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬میثم نمکی‬ ‫رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان‬ ‫کاشان ضمن اشاره به انتخاب کاشان به عنوان‬ ‫پایتخت نهج البالغه کشور گفت‪ :‬در این راستا و بر‬ ‫اساس سلسله برنامه های تدوین شده جشنواره ملی‬ ‫شعر نهج البالغه برگزار می شود‪ .‬او ضمن اشاره به‬ ‫جزئیات این جشنواره ملی افزود‪ :‬موضوعات در دو‬ ‫بخش اصلی و بخش ویژه تقسیم می شود به نحوی که‬ ‫بخش اصلی شامل نامه ها‪ ،‬حکمت ها و خطبه ها است‬ ‫و بخش ویژه شامل انسان و جامعه تراز نهج البالغه‬ ‫است‪ .‬رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان‬ ‫کاشان بابیان اینکه اشعار در دو بخش کالسیک و‬ ‫ازاد موردبررسی قرار می گیرد‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬شرایط‬ ‫ارسال به گونه ای است که اثار باید به صورت تایپ شده‬ ‫همراه با ذکر نام و نام خانوادگی‪ ،‬شماره تماس و‬ ‫نشانی کامل پستی بوده و ارسال شود‪ .‬او ضمن اشاره‬ ‫به نحوه ارسال اثار به دبیرخانه جشنواره ملی شعر‬ ‫نهج البالغه گفت‪ :‬داوطلبان و عالقه مندان جهت‬ ‫ارسال اثار باید از طریق فضای مجازی به شماره‬ ‫‪ ۰۹۱۳۴۰۳۵۷۱۰‬ارسال کنند و مهلت ارسال اثار نیز‬ ‫تا ‪ ۳۰‬اذر ‪ ۱۴۰۰‬است‪ .‬نمکی ضمن اشاره به نشانی‬ ‫دبیرخانه جشنواره ملی شعر نهج البالغه تصریح کرد‪:‬‬ ‫دبیرخانه این جشنواره به ادرس اصفهان‪ ،‬خیابان‬ ‫ابشار دوم‪ ،‬بعد از پل های غدیر‪ ،‬ابتدای خیابان شهید‬ ‫اوینی‪ ،‬اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان‬ ‫اصفهان معاون فرهنگی و رسانه ای و با کد پستی‬ ‫‪ ۸۱۶۶۸ ،۳۶۳۷۶‬است‪ .‬او ضمن اشاره به جوایز‬ ‫جشنواره ملی شعر نهج البالغه تاکید کرد‪ :‬به اثار‬ ‫برگزیده در بخش های مختلف‪ ،‬لوح تقدیر‪ ،‬تندیس‬ ‫جشنواره و هدایای ارزنده نقدی تعلق می گیرد و به‬ ‫برگزیدگان این جشنواره ملی اهداشده و اختتامیه نیز‬ ‫دی ماه ‪ ۱۴۰۰‬برگزارشده می شود‪.‬‬ ‫جزییاتباستان شناسی‬ ‫گنبدخانهزیارتگاههفت‬ ‫امامزاده اران و بیدگل‬ ‫یافته های تازه به دنبال بهسازی کف گنبدخانه زیارتگاه‬ ‫هفت امامزاده اران و بیدگل نشان می دهد این اثر متعلق به‬ ‫دوره ایلخانی است‪.‬به گزارش صداوسیما‪ ،‬قبل از این یافته ها‬ ‫ساختمان و گنبدخانه زیارتگاه هفت امامزاده اران و بیدگل‬ ‫در فهرست اثار ملی‪ ،‬به عنوان اثری مربوط به دوره قاجار‬ ‫ثبت شده است‪ .‬زیارت معروف به هفت امام زاده یا شاهزاده‬ ‫محمد که مدفن هفت تن از فرزندان امام موســی کاظم‬ ‫سلمقان یا درب‬ ‫(ع) به شــمار می اید‪ ،‬در محله معروف به ُ‬ ‫ســلمقان قرارگرفته است‪ .‬عضو انجمن میراث فرهنگی‬ ‫ُ‬ ‫صباحی بیدگلی گفت‪ :‬به گفته باستان شناسانی که از گور ها‬ ‫دیدن کرده اند‪ ،‬کاشی های شش ضلعی‪ ،‬سفالینه ها و دیگر‬ ‫قطعه کاشــی های یافت شده در پیرامون گور ها مربوط به‬ ‫دوره ایلخانی است‪ .‬ایمانیان افزود‪ :‬یکی دیگر از یافته های‬ ‫ارزشــمند تازه‪ ،‬لوح قبری الجوردی در انــدازه ‪ ۱۹‬در ‪۱۹‬‬ ‫سانتیمتر و بر روی ان‪ ،‬به تاریخ وفات سراج الدین بن محمد‬ ‫بن محمدتقی در سال ‪ ۹۲۹‬هجری در بیدگل‪ ،‬قریه درب‬ ‫سلمغان‪ ،‬اشاره شده است‪ .‬بقعه هفت امامزاده در تاریخ ‪۱۰‬‬ ‫ُ‬ ‫خرداد ‪ ۱۳۸۲‬با شماره ثبت ‪ ۹۰۱۴‬به عنوان یکی از اثار ملی‬ ‫ایران به ثبت رسیده است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4443

روزنامه اصفهان امروز 4443

شماره : 4443
تاریخ : 1401/06/20
روزنامه اصفهان امروز 4441

روزنامه اصفهان امروز 4441

شماره : 4441
تاریخ : 1401/06/17
روزنامه اصفهان امروز 4336

روزنامه اصفهان امروز 4336

شماره : 4336
تاریخ : 1401/06/12
روزنامه اصفهان امروز 4418

روزنامه اصفهان امروز 4418

شماره : 4418
تاریخ : 1401/05/22
روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

شماره : ۴۴۱۲
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه اصفهان امروز 4415

روزنامه اصفهان امروز 4415

شماره : 4415
تاریخ : 1401/05/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!