روزنامه اصفهان امروز شماره 4161 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4161

روزنامه اصفهان امروز شماره 4161

روزنامه اصفهان امروز شماره 4161

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫پنجشنبه ‪ 18‬شهریور ‪ 2 |1400‬صفر ‪ |09Sep2021| 1443‬سـال هفدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4161‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫اختصاص ‪ 77‬میلیارد تومان‬ ‫برای اشتغال خانگی‬ ‫در اصفهان‬ ‫کسب وکارهای خانگی به عنوان راهکاری مهم برای ایجاد اشتغال و‬ ‫درامد در سراسر جهان محسوب می گردند‪.‬‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫‪ 30‬مگاوات صرفه جویی شد‬ ‫دستورالعمل‬ ‫واکسیناسیونزنان‬ ‫باردار در اصفهان اجرایی‬ ‫شد‬ ‫قطع برق ‪ ۵۲۰۰‬ماینر در اصفهان‬ ‫در تابستان شرایط کم برقی را در بخش های خانگی و صنایع شاهد بودیم که ستاد مدیریت بار برق در استان تشکیل و به همه دستگاه های اجرایی‬ ‫صرفه جویی ‪ ۵۰‬درصدی در مصرف برق اعالم شد‬ ‫همین صفحه‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫مرنجاب‪،‬مقصدمطلوب‬ ‫کویرنوردان‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫عجایب دوران کرونا در اصفهان‬ ‫از هویج شویی تا نصفه فروشی‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫اغاز سفر هوایی زائران‬ ‫اصفهانیاربعین‬ ‫از ‪ ۲۶‬شهریور‬ ‫هویج پس از برداشت گل الود است و باید شسته شود؛ در گذشته این کار‬ ‫در زاینده رود انجام می شد اما امروزه به دلیل خشکی رودخانه‪ ،‬شست وشو‬ ‫به صورت صنعتی انجام می شود‪ .‬به دلیل افزایش قیمت هویج‪ ،‬برخی هویج های‬ ‫شکسته ای که خارج می شوند را از کنار لوله های خروجی اب کارگاه های‬ ‫هویج شویی‪ ،‬برای فروش یا مصرف خانگی جمع اوری می کنند‪.‬‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫کاهش زمان ثبت‬ ‫شرکت هایتعاونی‬ ‫از ‪ 70‬به ‪ 7‬روز‬ ‫درخشش فوالد مبارکه‬ ‫در بزرگترین رویداد ملی‬ ‫حوزه تحول دیجیتال‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫نگاهی به عملکرد طالیی پوشان اصفهانی‬ ‫در بازار نقل و انتقاالت‬ ‫سپاهان برای قهرمانی‬ ‫بسته شد‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫]عکس ‪ :‬فاطمه نصر‪ /‬ایسنا [‬ ‫واکسیناسیون در اصفهان سرعت گرفت‬ ‫سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان گفت‪ :‬به‬ ‫دلیـل اینکه واکسـن در اختیار اسـتان قرار نگرفت‪ ،‬سـبب‬ ‫شـد چنـد روزی مراکـز تعطیـل شـود امـا اگر واکسـن در‬ ‫اختیـار اسـتان قـرار بگیـرد بـا سـرعتی کـه اسـتان دارد‬ ‫می توانیـم در حالـت عـادی ‪ ۵۰‬هـزار و در حالـت فوریـت‬ ‫‪ ۷۰‬هـزار واکسـن تزریـق کنیـم و خیلی سـریع می توانیم‬ ‫جمعیـت هدفمـان را واکسـینه کنیم‪.‬‬ ‫ارش نجیمـی در گفت وگـو بـا فـارس بـا اشـاره بـه‬ ‫وضعیـت کرونا در اسـتان اصفهان‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬شـرایط‬ ‫اسـتان در حـال حاضـر بـه ثبـات رسـیده و چنـد روزی‬ ‫اسـت کـه افزایـش تعـداد مـوارد بسـتری‪ ،‬ابتلا و درصد‬ ‫تسـت های مثبـت و تعـداد کلـی بیمـاران بسـتری را‬ ‫نداشـته ایم و بـه اعـداد ثابت رسـیده و این نشـان می دهد‬ ‫ورود بیمـاران بـه سیسـتم بـا خـروج برابـری می کنـد‪.‬‬ ‫سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهان بـا بیان‬ ‫اینکـه ثابت شـدن اعـداد نشـان می دهد که بـه قله پیک‬ ‫پنجـم رسـیده ایم‪ ،‬افـزود‪ :‬امیـدوار هسـتیم مجـدد شـاهد‬ ‫افزایـش امار نباشـیم و به مرور تعداد موارد ابتال و بسـتری‬ ‫کاهـش پیـدا کنـد و هفتـه اینده به سـمت کاهـش تعداد‬ ‫کل مـوارد بسـتری و دوهفتـه اینـده مـوارد حـاد و فـوت‬ ‫کاهش پیـدا کند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬موج پنجم کووید طوالنی ترین و بلندترین‬ ‫موج کرونا بود‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه مـوج پنجـم کوویـد طوالنی ترین‬ ‫و بلندتریـن موجـی بود کـه از ابتـدای پاندمـی کووید ‪19‬‬ ‫بـا ان روبـه رو بودیـم‪ ،‬گفـت‪ :‬اگـر این شـرایط ادامـه پیدا‬ ‫کنـد بـه سـمت کاهـش و فروکش کـردن مـوج می رویم‬ ‫و امیـدوار هسـتیم با فروکـش کردن موج و تـداوم رعایت‬ ‫پروتکل هـا و افزایـش سـطح واکسیناسـیون جامعه‪ ،‬دیگر‬ ‫موجی را شـاهد نباشـیم‪.‬‬ ‫نجیمـی پیرامـون وضعیـت بیمارسـتان های‬ ‫کرونایـی اسـتان اصفهـان بیـان کـرد‪ :‬همچنـان ظرفیت‬ ‫بیمارسـتان های اسـتان تکمیـل اسـت اما نیاز بـه افزایش‬ ‫ظرفیت بیشـتر نداریم؛ البته از نظر تخت های بیمارسـتان‪،‬‬ ‫‪ 100‬درصـد امکانـات در اختیـار کرونـا اسـت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ظرفیت بیمارستان های کرونای استان تکمیل‬ ‫است‬ ‫سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان ادامـه‬ ‫داد‪ :‬کل تخت هـای بیمارسـتان های کرونـا در اسـتان‬ ‫پـر اسـت‪ ،‬ای سـی یوها و تخت هـای بسـتری صـف‬ ‫انتظـار دارنـد‪ ،‬اینکـه وضعیت ثابت شـده اسـت بـه معنی‬ ‫بهترشـدن بیمارسـتان ها نیسـت؛ حداقـل بایـد هـزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬بیمـار بسـتری دیگـر کاهـش پیـدا کنـد و از ‪ ۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬بیمـار بسـتری بـه زیـر ‪ ۲‬هـزار بیمـار برسـیم‬ ‫تـا سیسـتم درمانـی بیمارسـتان ها فرصـت اسـتراحت‬ ‫پیـدا کننـد؛ در حـال حاضـر بـا ‪ ۳‬هـزار و ‪ ۵۰۰‬بیمـار‬ ‫بسـتری شـرایط بـرای بیمارسـتان ها تغییـر نکرده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه رونـد واکسیناسـیون در اسـتان اصفهان‬ ‫عنـوان کـرد‪ :‬بعـد از ان توقفـی کـه در واکسیناسـیون به‬ ‫وجـود امـد‪ ،‬بـا امـدن واکسـن مجبـور شـدیم کاسـتی ها‬ ‫و تاخیرهـای قبلـی را پوشـش دهیـم بـه همیـن دلیـل با‬ ‫شـلوغی روبـه رو شـدیم اما به مـرور و بـا تداوم واکسـن از‬ ‫تراکـم مراجعـات کمتـر می شـود و گـروه سـنی جدیـد را‬ ‫واکسـینه می کنیـم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اصفهان در حالت فوریت تا ‪ ۷۰‬هزار واکسن‬ ‫می تواند تزریق کند‬ ‫نجیمـی بـا بیـان اینکـه سـرعت واکسیناسـیون در‬ ‫اصفهـان در میـان اسـتان ها یکـی از باالترین سـرعت ها‬ ‫بـوده اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬سـرعت بـاال در واکسیناسـیون و بـه‬ ‫دلیـل اینکه واکسـن در اختیار اسـتان قرار نگرفت‪ ،‬سـبب‬ ‫شـد چنـد روزی مراکـز تعطیـل شـود امـا اگر واکسـن در‬ ‫اختیـار اسـتان قـرار بگیـرد بـا سـرعتی کـه اسـتان دارد‬ ‫می توانیـم در حالـت عـادی ‪ ۵۰‬هـزار و در حالـت فوریـت‬ ‫‪ ۷۰‬هـزار واکسـن تزریـق کنیـم و خیلی سـریع می توانیم‬ ‫جمعیـت هدفمـان را واکسـینه کنیم‪.‬‬ ‫سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان افـزود‪:‬‬ ‫پوشـش واکسیناسـیون نوبت اول در اسـتان به ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫رسـیده اسـت و بیش از یک میلیون ‪ ۲۰۰‬هزار دز واکسـن‬ ‫تزریـق کرده ایم‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به اخبار منتشـر شـده دربـاره قرارگرفتن‬ ‫اصفهان در رده پایین واکسیناسـیون در کشـور گفت‪ :‬این‬ ‫امـار رسـمی نبـود و تعـداد واکسـن خـام را حسـاب کرده‬ ‫بـود و بـه سـهمیه ها توجـه نشـده بـود‪ ،‬واکسـن ها بـر‬ ‫اسـاس سـهمیه ای که بـه اسـتان ها داده می شـود‪ ،‬تزریق‬ ‫می شـود‪ ،‬اگـر واکسیناسـیون اصفهـان مناسـب باشـد‪،‬‬ ‫اصفهـان با توجه به ظرفیت واکسیناسـیونی که در کشـور‬ ‫دارد و از نظـر قابلیـت تعـداد واکسـن در روز جزو باالترین‬ ‫اسـتان ها در تزریق واکسـن هسـتیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تعطیلـی ‪ 4‬روزه مراکـز واکسیناسـیون‬ ‫اسـتان‬ ‫نجیمـی ادامـه داد‪ :‬جزو معـدود اسـتان هایی بودیم که‬ ‫مجبـور شـدیم ‪ ۴‬روز مراکز واکسیناسـیون را تعطیل کنیم‬ ‫و این نشـان می دهد که سـرعت واکسیناسـیون در استان‬ ‫بـاال اسـت و هـر مقـدار واکسـن بـه اسـتان دهند سـریع‬ ‫تزریـق می کنیم‪ ،‬سـطح پوشـش اصفهان در حد پوشـش‬ ‫کشـوری اسـت چون واکسیناسـیون به صورت سهمیه ای‬ ‫بیـن دانشـگاه ها توزیع می شـود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬سهمیه واکسن استان به طور کامل دریافت‬ ‫نمی شود‬ ‫سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان گفـت‪:‬‬ ‫بـر اسـاس درصـد جمعیت واکسـن بیـن اسـتان ها توزیع‬ ‫می شـود و بایـد ‪ ۸‬درصـد واکسـن را بگیریم‪ ،‬امـا همان ‪۸‬‬ ‫درصـد بعضـی اوقات بـه اسـتان اصفهان اختصـاص پیدا‬ ‫نمی کنـد‪.‬‬ ‫وی بـا تاکید بر اینکه اسـتقبال مردم از واکسیناسـیون‬ ‫در اسـتان اصفهـان خـوب بوده اسـت و مشـکلی نداریم‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬روزی نبـوده کـه مراکز واکسیناسـیون‬ ‫در اسـتان خلـوت شـود‪ ،‬از مـردم خواهش می کنیـم برای‬ ‫نظم و ضایع نشـدن حق کسـی بر اسـاس پیامک مراجعه‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫یادداشت روز‬ ‫شادمانی در غبار نقش جهان‬ ‫حسنروانشید‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫‪ 30‬مگاوات صرفه جویی شد‬ ‫قطع برق ‪ ۵۲۰۰‬ماینر در اصفهان‬ ‫مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت‪:‬‬ ‫افزون بر پنج هزار و ‪ ۲۰۰‬دســتگاه استخراج ارز دیجیتال‬ ‫(ماینر) از ابتدای امســال تاکنون در این استان کشف و با‬ ‫متخلفان برخورد شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬منصور شیشــه فروش با بیان اینکه با‬ ‫توجه به شرایط کم ابی کشور و ناتوانی در تولید نیروگاه های‬ ‫برق ابی‪ ،‬محدودیت هایی برای مصرف برق اعمال شــده‬ ‫بود‪ ،‬افزود‪ :‬در تابســتان شرایط کم برقی را در بخش های‬ ‫خانگی و صنایع شاهد بودیم که ستاد مدیریت بار برق در‬ ‫استان تشکیل و به همه دستگاه های اجرایی صرفه جویی‬ ‫‪ ۵۰‬درصدی در مصرف برق اعالم شــد‪ .‬وی با اشــاره به‬ ‫مشخص شــدن یک مدیر انرژی در دستگاه های مختلف‬ ‫بــرای مدیریت مصرف بــرق و خاموش کردن ســامانه‬ ‫سرمایشی پس از ساعت تعطیلی گفت‪ :‬به امور برق اعالم‬ ‫شده بود جدول قطعی برق را از قبل اعالم کنند اما گاهی‬ ‫قطعی برق از تهران اعمال می شد و دست استان نبود‪.‬‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با بیان‬ ‫اینکه شناسایی و کشــف دستگاه های ماینر نیز در دستور‬ ‫کار قرار گرفت‪ ،‬افزود‪ :‬از ابتدای ســال جاری تا کنون بیش‬ ‫از ‪ ۵‬هزار و ‪ ۲۰۰‬دســتگاه ماینر کشف شده که بیش از ‪۳۰‬‬ ‫مگاوات برق مصرف می کردند و با همکاری دستگاه های‬ ‫مربوطه با متخلفان برخورد شــده است‪ .‬شیشه فروش به‬ ‫کمبود ‪ ۲‬هزار مگاواتی برق در استان اصفهان اشاره و اضافه‬ ‫کرد‪ :‬وزارت نیرو و شرکت توانیر باید کمبود موجود را جبران‬ ‫کنند و درخواست داریم تا متناسب با نیاز استان نیروگاه های‬ ‫جدیدی را باتوجه به شرایط استان و برخورداری از افتاب و‬ ‫وزش باید ایجاد کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکــه اکنون فقط ‪ ۵۰‬مــگاوات نیروگاه‬ ‫خورشیدی در استان پیش بینی شده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هرچند‬ ‫ایجاد ‪ ۳۰‬مگاوات دیگر در دســتور کار قرار دارد اما بازهم‬ ‫بسیار کم است و وزارت نیرو باید سرمایه گذاری بیشتری در‬ ‫این زمینه انجام دهد‪ .‬مدیرکل مدیریت بحران استانداری‬ ‫اصفهان همچنین در نشست مدیریت بحران اردستان ویژه‬ ‫پیگیری مشکل اب گفت‪ :‬در کشور استانی به شدت اصفهان‬ ‫مشکل کمبود اب و بی ابی ندارد‪.‬‬ ‫شیشه فروش با بیان اینکه شرایط خشکسالی در کشور‬ ‫خاص و در ‪ ۵۰‬سال گذشته بی سابقه است‪ ،‬افزود‪ :‬در استان‬ ‫اصفهان هم شــدیدترین خشکسالی را شاهد هستیم‪ .‬وی‬ ‫با بیــان اینکه کاهش ‪ ۵۰‬درصدی بارندگی را نســبت به‬ ‫بلندمدت در اصفهان شاهد بودیم و این شرایط سبب شده‬ ‫اثرهای خشکسالی در استان تشــدید شود‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫خشکسالی سبب شده تا در سه میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار هکتار از‬ ‫بیابان های استان افزایش کانون های گردوخاک را در هشت‬ ‫شهرستان شاهد باشیم‪ .‬مدیرکل مدیریت بحران استانداری‬ ‫اصفهان با بیان اینکه به دلیل خشکسالی و کمبود اب شاهد‬ ‫فرونشست بین پنج تا ‪ ۱۸‬سانتی متری در دشت های استان‬ ‫بودیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬خشکسالی باعث شده در ‪ ۱۰۰‬هزار هکتار‬ ‫از اراضی استان کشت و کار صورت نگیرد‪.‬‬ ‫وی به شناســایی ‪ ۱۶‬کانون بحران فرسایش بادی در‬ ‫یک میلیون و ‪ ۹۰‬هزار هکتار از زمین های اصفهان اشــاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬کشــت نشدن در زمین های کشاورزی باعث‬ ‫تبدیل شــدن انها به کانون های نقطه ای گردوخاک شده‬ ‫است‪ .‬شیشه فروش با بیان اینکه ‪ ۴۴‬هزار راس از گونه های‬ ‫جانوری در عرصه های زیســت محیطی اصفهان از ابتدای‬ ‫سال جاری با کمبود اب و علوفه مواجه شدند‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫برای تامین اب و علوفه این گونه های جانوری ‪ ۲‬میلیارد و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون تومان اعتبار در اختیار محیط زیست قرار داده‬ ‫شده اســت‪ .‬مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان‬ ‫با بیان اینکه خشکســالی باعث شــده ‪ ۲۰‬هزار هکتار از‬ ‫باغ های بارو اســتان دچار ریزش میوه و واردشدن خسارت‬ ‫به کشــاورزان بشــود اظهار داشــت‪ ۹۸ :‬درصد از تاالب‬ ‫بین المللی گاوخونی با ‪ ۴۷‬هزار هکتار وسعت خشک است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه ‪ ۵۰۰‬هزار اصله درخت کهن ســال‬ ‫در اطــراف زاینده رود در معرض تنش ابــی قرار گرفته و‬ ‫برگ ریزان را در فصل تابستان شاهد بودیم‪ ،‬گفت‪ :‬تشدید‬ ‫افت های نباتی و هجوم ملخ ها از دیگر عوارض خشکسالی‬ ‫بوده که امسال در ‪ ۱۰‬هزار هکتار عرصه با ملخ مبارزه شده‬ ‫و ‪ ۶۰‬هزار هکتار مبارزه با سن گندم مواجه شدیم‪.‬‬ ‫شیشه فروش با بیان اینکه از خرداد ماه تاکنون افزون بر‬ ‫‪ ۵۸‬شــهر و ‪ ۳۶۰‬روستا در معرض شدید کمبود اب شرب‬ ‫هستند و اکنون ‪ ۳۲۰‬روستا ابرسانی سیار می شود‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫اردستان به ‪ ۱۱۰‬روستا که بیشترین تعداد روستا در استان‬ ‫اصفهان محسوب می شود ابرسانی سیار صورت می گیرد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه مطالبه جدی استان اصفهان از‬ ‫وزارت نیرو این است که نسبت به احیای رودخانه زاینده رود‬ ‫و تامین اب برای این حوضه اقدام کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬احیای‬ ‫تاالب گاوخونی مطالبه است و به جد باید نسبت به تامین‬ ‫حق اب های کشاورزان نیز اقدام و برنامه ریزی شود‪.‬‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با بیان‬ ‫اینکه در این استان از سوی اداره کل اب و فاضالب ‪۳۰۰‬‬ ‫کیلومتر شبکه ابرســانی تعویض و بازسازی شده است و‬ ‫‪ ۶۰‬روســتا از گردنه ابرسانی سیار خارج شده اند‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫شهرستان اردستان نیز ‪ ۲۷‬کیلومتر شبکه با چهار میلیارد و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون تومان اعتبار بازسازی شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هفت میلیارد تومان اعتبار از مدیریت‬ ‫بحران به شهرستان اردستان اختصاص یافته و ‪ ۱۱۲‬رشته‬ ‫قنات بازسازی شده است‪ ،‬افزود‪ :‬این اعتبارها کافی نیست و‬ ‫شدت خشکسالی تاثیر خود را دارد‪.‬‬ ‫شیشــه فروش با بیان اینکــه دســتگاه ها موظف اند‬ ‫حادثه های احتمالی را رصد کنند و برای پیشگیری و کنترل‬ ‫انها برنامه کوتاه مدت و بلندمدت داشته باشند‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫از ‪ ۵۳‬حادثه شناسایی شده در کشور ‪ ۴۶‬مورد حادثه طبیعی‬ ‫و غیرطبیعی را در اســتان داریم که در اردستان ‪ ۳۱‬حادثه‬ ‫سابقه وقوع داشته است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬امسال ‪ ۱۰‬هزار واحد‬ ‫مسکونی در معرض خطر در استان اصفهان بهسازی ویژه‬ ‫می شود‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪1915‬‬ ‫شادمانی در غبار نقش جهان‬ ‫حســن روانشــید |دیگــر کســی توجهــی بــه‬ ‫الودگــی هــوا و میــزان ان نــدارد! حتــی رســانه های‬ ‫دیــداری و شــنیداری هــم نامــی از ان نمی برنــد‬ ‫تــا نگرانی هــا کمتــر شــود و تابلوهــای نمــودار‬ ‫محیط زیســت نیــز اکثــرًا خامــوش هســتند! بــوق‬ ‫ممتــد خودروهــا همچــون گذشــته بــا اعتــراض‬ ‫کســی روبــرو نیســت و ترافیک هــا بــه ویــژه‬ ‫در پایــان روز کــه همــه خســته وکوفته ســعی‬ ‫دارنــد خــود را بــه یــک منطقــه امــن از شــلوغی‬ ‫برســانند‪ ،‬ماننــد قبــل بــه افــکار از همــه گســیخته‬ ‫فشــار وارد نمی کنــد‪ ،‬انــگار جامعــه را هالــه ای از‬ ‫بــرودت یــخ زده احاطــه کــرده یــا هرکــدام تحــت‬ ‫تاثیــر امپول هــای بی حســی قــرار گرفتــه و هیــچ‬ ‫عاملــی نمی توانــد ان هــا را متشــنج کنــد‪ ،‬از پشــت‬ ‫شیشــه های بــاال کشــیده خودروهــا درحالی کــه‬ ‫گرفتــار توقــف هــزاران وســیله نقلیــه دیگــر هســتند‬ ‫بــه بیــرون نــگاه می کننــد و ده هــا نفــر را در اطــراف‬ ‫می بیننــد کــه همچــون خودشــان مجســمه ای بیــش‬ ‫نیســتند تــا پشــت فرمــان نشســته و بی اختیــار پاهــا‬ ‫را بــر روی پدال هــای گاز و ترمــز بــاال و پاییــن‬ ‫ببرنــد‪ .‬هیچ کــس بــاور نمی کــرد جامعــه ای کــه‬ ‫تــا دو ســال قبــل از فشــار روانــی ازدیــاد بی رویــه‬ ‫اتومبیل هــای رنگارنــگ در خیابان هــا کــه همه جــا‬ ‫را بــه پارکینــگ تبدیــل کــرده بودنــد یقــه خــود‬ ‫را پــاره می کردنــد امــروز این چنیــن ارام شــده‬ ‫باشــند کــه انــگار زنــده نیســتند و در عالــم هپــروت‬ ‫ســیر می کننــد‪ .‬ایــن تــراژدی پایتخــت و دیگــر‬ ‫کالن شــهرها نیســت کــه جنبــه جهانــی دارد تــا‬ ‫حضــور جنگ هــا و تخاصمــات را نیــز خنثــی‬ ‫کنــد‪ .‬همانگونــه کــه گزارش هــا نشــان می دهــد‬ ‫انگیزه هــای منفــی بــرای تســلط بــه ســایر کشــورها‬ ‫هــم در بیــن تجــاوز گــران تــا حــدودی بــه ســردی‬ ‫گراییــده اســت و انچــه بــا عنــوان فتــح یک هفتـه ای‬ ‫در افغانســتان بــرای طالبــان اتفــاق می افتــد یــک‬ ‫پدیــده تــازه اســت‪ .‬زیــرا همیــن گــروه‪ ،‬بیســت ســال‬ ‫پیــش نتوانســت بــر مردمــی مقــاوم چیــده شــود‪ .‬امــا‬ ‫انــگار ویــروس کرونــا ایــن مشــکل را هــم حــل‬ ‫کــرده کــه همــه تنهــا بــه امــروز و همیــن لحظه هــا‬ ‫فکــر کننــد و نپذیرنــد روزهــای دیگــری هــم در راه‬ ‫اســت کــه می توانــد انســان ها را اســیر تخت هــای‬ ‫ای ســی یــو نمایــد تــا تنهــا بــا مســکن های‬ ‫کورتونــی بســیار قــوی بــه ارامــش برســند و پــس‬ ‫از اتمــام دوره از بســتری رهایــی پیــدا کــرده و بــرای‬ ‫همیشــه معلــول و نیازمنــد پرســتار‪ ،‬اکســیژن و‬ ‫ویلچــر شــوند! مســافرت ها همچنــان برقــرار اســت و‬ ‫میهمانی هــا و دورهمــی هــا نیــز تــرک نمی شــوند‪.‬‬ ‫پاســاژها مملــو از جمعیتــی اســت کــه اهــل خریــد‬ ‫نیســتند بلکــه امده انــد تــا ســامتی خــود را بــه‬ ‫حــراج بگذارنــد‪ .‬پارک هایــی کــه تــا مدتــی پیــش‬ ‫اکثــر ش ـب ها ســوت وکور بودنــد امــروز بــرای خــود‬ ‫ارج وقربــی پیــدا می کننــد تــا از بعدازظهــر عضــوی از‬ ‫خانــواده بــا بــه همــراه داشــتن چنــد زیرانداز مســئول‬ ‫جــا گرفتــن در ان هــا باشــد و گروهــی فرصت طلــب‬ ‫و بیــکار نیــز بــا اشــغال مکان هــای مناســب ان هــا‬ ‫را بــه باالتریــن دســتمزد بفروشــند! ممنوعیــت‬ ‫تــردد از ســاعت ‪ ۱۰‬شــب تــا ‪ ۳‬بامــداد هــم بــه‬ ‫نحــوی نادیــده گرفتــه می شــود تــا کســانی کــه‬ ‫نتوانســته اند محلــی در پارک هــا بــه دســت اورنــد‬ ‫به وســیله خودروهــا همــراه بــا خانــواده و دوســتان‬ ‫بــه دور دورهــای شــهری بپردازنــد! جل الخالــق!‬ ‫زمســتان مــی رود و روســیاهی بــه ذغال هایــی‬ ‫می مانــد کــه در پشــت حصــار بیمارســتان های‬ ‫شــهر بــرای پیــدا کــردن یــک تخــت ای ســی‬ ‫یــو التمــاس می کنــد! اینجــا میــدان نقش جهــان‬ ‫اصفهــان اســت کــه انــگار هیــچ اتفاقــی در شــهر‪،‬‬ ‫کشــور و کــره زمیــن نیفتــاده تــا عــاوه بــر اهالــی‬ ‫ن کــه بایــد شــیوه نامه ها را رعایــت و از خانه هــای‬ ‫ا ‬ ‫خــود خــارج نشــوند در ان فــرش پهــن کــرده و‬ ‫کنــار ده هــا گــروه مســافر و گردشــگر بــه تفریــح‪،‬‬ ‫درشــکه ســواری و خــوردن بســتنی‪ ،‬چــای و قهــوه‬ ‫می پردازنــد تــا از میــان ان هــا پیــدا شــوند کســانی‬ ‫کــه ســرفه های خشــک و ابریــزش بینــی امانشــان‬ ‫را بریــده اســت‪ .‬صــف متقاضیــان درشــکه ســواری‬ ‫همچنــان شــلوغ اســت و اســبان چهارنعــل می تازنــد‬ ‫تــا فــوج جمعیــت متقاضیــان ویــروس را دور میــدان‬ ‫بــه گــردش دراورنــد! ســفره های میــوه‪ ،‬ناهــار و شــام‬ ‫یــا پذیرایــی نیــم روزی بــر روی زیرانــداز هــم پهـن ‬ ‫شــده و تعــدادی از دوســتان و فامیــل دوروبــر ان‬ ‫فــارغ از زدن ماســک و رعایــت فاصله هــا همچــون‬ ‫بنشســتگان در غبارنــد! همــه ایــن جمعیت هــای‬ ‫پراکنــده در مکان هــای تفریحــی‪ ،‬بازارهــای خریــد‬ ‫و بوســتان ها بی خیــال از عبــور امبوالنس هایــی‬ ‫هســتند کــه لحظه به لحظــه عــازم بیمارســتان های‬ ‫شــهر می باشــند تــا در حاشــیه ان هــا توقــف کــرده و‬ ‫منتظرنــد بماننــد‪ ،‬شــاید فــردی در راهــرو یــا فضــای‬ ‫بــاز صحرایــی مرخــص شــود و یــا فــوت کنــد کــه‬ ‫بیمــار ان هــا را از چــادر اکســیژن درون امبوالنــس‬ ‫بــه تخــت بیمارســتان انتقــال دهنــد تــا به ســرعت و‬ ‫اژیرکشــان بــه دنبــال بیمــاری دیگــر بشــتابد‪.‬‬ ‫ادامه دارد‬ ‫پنجشنبه | ‪ 18‬شهریور ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4161‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫با استفاده از تانکرهای ابرسان‪ ،‬اصالح و ترمیم ابشخورها ابرسانی حیات وحش میسر شد؛‬ ‫نجاتحیات وحشاصفهانازخشکسالیامسال‬ ‫خشکسـالی معضلـی اسـت کـه سـال های اخیـر مـردم‬ ‫اصفهان هـا را بـا چالش هایـی از جملـه سـهمیه بندی اب‬ ‫مواجـه کرده‪ ،‬اما تابسـتان امسـال حیات وحش اسـتان هم از‬ ‫ایـن مخاطره در امان نبود و از اواسـط بهـار چراغ خطر کمبود‬ ‫اب و علوفـه در مناطـق تحـت حفاظـت اداره کل حفاظـت‬ ‫محیط زیسـت اسـتان اصفهان روشـن شـد‪.‬‬ ‫بـه گزارش ایسـنا‪ ،‬یکـی از مسـائل نگران کننـده ای که‬ ‫حیات وحـش در شـرایط کمبـود اب و علوفـه بـا ان مواجـه‬ ‫اسـت‪ ،‬کـوچ انفـرادی و یا گلـه ای موجودات بـه قصد یافتن‬ ‫محیـط مناسـب زیسـت اسـت؛ در نـگاه اول شـاید مسـئله‬ ‫مهاجـرت بـه دنبـال حفـظ بقـا بی خطـر بـه نظر برسـد اما‬ ‫نبایـد فرامـوش کـرد کـه دور شـدن حیوانـات وحشـی از‬ ‫مناطـق حفاظت شـده و تحـت نظارت‪ ،‬مشـکالت اساسـی‬ ‫از جملـه افزایـش احتمال شـکار و تهدید امنیـت گونه های‬ ‫مختلـف را بـه همـراه خواهـد داشـت‪ .‬از طرف دیگـر‪ ،‬ورود‬ ‫حیوانـات بـه سـکونتگاه های انسـانی هـم از دیگـر عواقب‬ ‫از مهاجـرت حیوانـات وحشـی اسـت‪ .‬با تمـام ایـن اوصاف‬ ‫نبایـد ایـن را هـم فراموش کرد کـه تامین مصنوعـی اب و‬ ‫علوفـه برای حیات وحش‪ ،‬باید بر اسـاس قواعدی باشـد که‬ ‫مشـکالت رفتـاری و امنیتی دیگـری برای حیوانـات ایجاد‬ ‫نکنـد‪ ،‬به عنوان مثـال قـرار دادن حجـم زیاد علوفـه در یک‬ ‫نقطـه‪ ،‬تسـهیل شـکار به دلیـل تجمـع وحـوش در منطقه‬ ‫مشـخص علوفه رسانی شده را در برخواهد داشت‪ .‬در همین‬ ‫مورد‪ ،‬ایرج حشـمتی‪-‬مدیرکل حفاظت محیط زیسـت استان‬ ‫اصفهـان از تقاضـای نهادهـا و سـازمان های مختلـف برای‬ ‫مشـارکت در امـر تهیـه و توزیـع علوفـه در سـطح مناطـق‬ ‫تحـت پوشـش اداره کل محیط زیسـت از ابتـدای تابسـتان‬ ‫خبـر داد و گفـت‪ :‬از ابتـدای اعلام وضعیـت اضطـراری‬ ‫خشکسـالی در مناطـق‪ ،‬جمعیت های متعـددی‪ ،‬در امر اب و‬ ‫علوفـه رسـانی به مناطق پیش قدم شـدند کـه البته موافقت‬ ‫نکـردن اداره کل حفاظـت محیط زیسـت در قبـول ایـن‬ ‫کمک هـا‪ ،‬قضاوت هایـی را هـم بـه دلیل اطالعـات ناقص‪،‬‬ ‫متوجـه ایـن اداره سـاخت‪ .‬مدیـرکل حفاظت محیط زیسـت‬ ‫اسـتان اصفهـان افـزود‪ :‬متقاضیـان کمک رسـانی بـه ایـن‬ ‫اداره کل‪ ،‬قصـد داشـتند تـا بـا کمک هـای ‪ ۳۵‬تـا ‪ ۴۰‬تنـی‬ ‫علوفـه‪ ،‬یاری رسـان محیط زیسـت باشـند‪ ،‬امـا ایـن نکتـه‬ ‫حائـز اهمیت اسـت که این مقادیـر از علوفه‪ ،‬برای پوشـش‬ ‫کل مناطـق کافی نیسـت و باید چـاره ای مناسـب تر و البته‬ ‫منطقـی بـرای تامیـن علوفه اندیشـیده می شـد‪ .‬او تشـریح‬ ‫کـرد‪ :‬از ابتـدای هشـدارهای خشکسـالی در فصـل بهـار‪،‬‬ ‫تالش شـد با استفاده از تانکرهای ابرسـان‪ ،‬اصالح و ترمیم‬ ‫ابشـخورها و حتـی احیـای برخـی از چشـمه ها در مناطـق‬ ‫انجـام شـود‪ .‬بعـد از ایـن اقـدام در تابسـتان‪ ،‬خریـد علوفـه‬ ‫اغـاز شـد و بـا اولویـت قـرار دادن پیشـگیری از مهاجرت و‬ ‫جابجایـی حیوانـات‪ ،‬حیات وحـش اصفهان به خوبـی از خطر‬ ‫خشکسـالی امسـال عبـور کرد‪ .‬بـه گفته حشـمتی‪ ،‬علوفه و‬ ‫مایحتـاج گونه هـای حیات وحـش‪ ،‬باید با شـرایط خاصی در‬ ‫فصـول خاص تهیه شـود و در دسـترس این موجـودات قرار‬ ‫بگیـرد‪ ،‬به عنوان مثـال علوفـه خریداری شـده از دامداری هـا‪،‬‬ ‫علاوه بـر اینکه نیـاز مناطـق را برطـرف نمی کنـد‪ ،‬امکان‬ ‫شـیوع بیماری هـای دامـی را هـم افزایـش می دهـد‪ .‬نبایـد‬ ‫فرامـوش کرد خشکسـالی ادامه دار اسـت و افـزون بر اینکه‬ ‫بایـد به فکر اینـده بود‪ ،‬باید با اقدامات کارشناسـی شـده‪ ،‬از‬ ‫بد خوراک شـدن حیوانات با غذارسـانی افراطی و نامناسـب‬ ‫پیشـگیری کرد‬ ‫‪ÁÁ‬تجربه جدید علوفه رسانی در اصفهان‬ ‫مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت اسـتان اصفهـان بـا‬ ‫اشـاره بـه اینکـه اسـتان اصفهـان تاکنـون تجربـه علوفـه‬ ‫رسـانی نداشـته اسـت‪ ،‬در مورد ایـن تجربه جدیـد گفت‪ :‬در‬ ‫گام اول میزان خشکسـالی توسـط کارشناسان محیط زیست‬ ‫به خوبـی تشـخیص داده شـد‪ ،‬در گام دوم بـا پیگیری هـای‬ ‫مسـتمر اعتبـارات الزم تامیـن شـد و درنهایـت بیـش از‬ ‫‪ ۱۵۰‬تـن علوفـه خریـداری شـد و در گام اجرایـی‪ ،‬علوفه ها‬ ‫به صـورت کامال کارشناسـی شـده در مناطق توزیع شـد‪ .‬او‬ ‫میـزان مصـرف علوفه ای کـه در مناطـق قرار‬ ‫اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫داده می شـد‪ ،‬توسـط تیم هـای نظارتی اندازه گیـری و پایش‬ ‫و در حـال حاضـر بخشـی از علوفه هـای خریداری شـده در‬ ‫شـرایط مناسـبی انبار و ذخیره شـده‪ ،‬نباید فراموش کرد که‬ ‫خشکسـالی ادامـه دار اسـت و افـزون بـر اینکه بایـد به فکر‬ ‫اینـده بـود‪ ،‬باید با اقدامات کارشناسـی شـده‪ ،‬از بـد خوراک‬ ‫شـدن حیوانات با غذارسـانی افراطی و نامناسـب پیشگیری‬ ‫کـرد‪ .‬در غیر این صورت قـدرت تامین طبیعی حیات وحش‪،‬‬ ‫کاهـش پیدا می کند و ممکن اسـت به هر دلیلی سـال های‬ ‫اینـده‪ ،‬امکان غذارسـانی به حیات وحش را نداشـته باشـیم‪.‬‬ ‫بـه قولی در این پروسـه حیاتـی نباید احساسـات را دخیل و‬ ‫مراحـل را از رونـد علمـی و منطقـی دور کرد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬نیـاز حیات وحـش اصفهان بـه کمک های‬ ‫کالن دولتی‬ ‫حشـمتی با اشـاره به کمک سـمن ها در شهرستان های‬ ‫مختلـف و تجمیـع ‪ ۳۵‬تنی علوفـه گفت‪ :‬نیـاز حیات وحش‬ ‫اصفهان‪ ،‬بیشـتر از کمک های مردمی و مسـتلزم کمک های‬ ‫کالن دولتـی بـود‪ ،‬امـا به هـرروی با احتسـاب کمـک های‬ ‫مردمـی تقریبـا ‪ ۲۰۰‬تـن علوفـه در تابسـتان امسـال برای‬ ‫مناطـق حفاظت شـده تامیـن که بالغ بـر یک میلیـارد تومان‬ ‫ان از اعتبـارات دولتـی خریـداری شـد‪ .‬مدیـرکل حفاظـت‬ ‫محیط زیسـت اسـتان اصفهان ضمن گالیـه از قضاوت های‬ ‫انجام شـده توسـط بعضـی از فعـاالن ایـن حـوزه افـزود‪:‬‬ ‫معضل خشکسـالی پدیـده نوظهور و خطرناکی اسـت که با‬ ‫همکاری و صبوری باید ان را پشـت سـر گذاشـت‪ ،‬بنابراین‬ ‫اینکـه به طـور احساسـی و مقطعـی بخواهیـم ان را موقتا و‬ ‫در بسـتر ناکافـی امـروز حل کنیم‪ ،‬راه حل مناسـبی نیسـت‪.‬‬ ‫او ادامـه داد‪ :‬به طورکلـی خشکسـالی یـک پدیـده خطرناک‬ ‫اسـت و خسـارات زیـادی در حـوزه محیط زیسـت ایجـاد‬ ‫می کنـد‪ ،‬امـا بـا توزیع علوفـه موافق نیسـتیم و بسـیاری از‬ ‫کارشناسـان حیات وحـش هم مخالف این فعالیت هسـتند و‬ ‫معتقدنـد حیات وحـش باید بتواند شـرایط خـودش را تحمل‬ ‫کنـد و ممکن اسـت مقـداری از جمعیـت انها کم شـود‪ ،‬اما‬ ‫در سـال های بعـدی به طـور طبیعـی ایـن کمبـود جبـران‬ ‫می شـود‪ .‬حشـمتی گفـت‪ :‬در کشـورهای توسـعه یافته‪ ،‬در‬ ‫صـورت بروز خشکسـالی و انتقـال حیات وحش به شـهرها‪،‬‬ ‫ت و مراقبـت می کننـد و حتـی ممکن‬ ‫مـردم از انهـا حمایـ ‬ ‫اسـت اجـازه اسـتفاده از محصـوالت زراعـی خـود را به انها‬ ‫بدهنـد‪ ،‬امـا در ایران با توجه به امکانـات امنیتی اندک نظیر‬ ‫دوربین هـای مجهـز‪ ،‬میـزان تخلفـات و شـکار بـاال مجبور‬ ‫بـه حفـظ حیات وحـش در مناطـق حفاظت شـده ولـو بـا‬ ‫غذارسـانی به صـورت مصنوعی هسـتیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تهدیـد ملـی بـرای دسـت کم ‪ ۴‬اسـتان‬ ‫متاثـر از تـاالب گاوخونـی‬ ‫منصـور شیشـه فروش‪-‬مدیـرکل مدیریـت بحـران‬ ‫اسـتانداری اصفهـان در همین مورد گفت‪ :‬امسـال اسـتان‬ ‫اصفهـان شـاهد سـال زراعـی خـاص و کم بارشـی بـود؛‬ ‫در بهـار و تابسـتان سـال جـاری و پاییز و زمسـتان سـال‬ ‫گذشـته‪ ،‬میانگین بارشـی ‪ ۱۰۹‬میلی متر برای اسـتان ثبت‬ ‫شـد‪ ،‬بنابرایـن بارش هـای موثـری کـه تبدیـل بـه منابـع‬ ‫ابـی مانـدگار شـود بـه میـزان قابل توجهی کاهش داشـته‬ ‫و بیـش از ‪ ۴۰‬درصـد در مناطـق مرکـزی و شـرق و بیش‬ ‫از ‪ ۴۵‬تـا ‪ ۵۰‬درصـد در سرچشـمه ها بـا کاهـش ذخایـر‬ ‫ابـی مواجـه بودیم‪ .‬مدیـرکل مدیریـت بحران اسـتانداری‬ ‫اصفهـان ادامـه داد‪ :‬کاهش بارندگی و ذخایـر ابی در حالی‬ ‫پیـش امـد کـه اسـتان افزایـش میانگیـن دمایی حـدود ‪۲‬‬ ‫تـا ‪ ۳‬درجـه همـراه بـا وزش بادهـای گـرم را در بهـار و‬ ‫تابسـتان تجربه کـرد‪ .‬او افـزود‪ :‬تمام این شـرایط همراه با‬ ‫حریـق در مراتـع‪ ،‬موجـب فقر پوشـش گیاهـی و درنتیجه‬ ‫کاهـش دسترسـی دام هـا بـه مراتـع و علوفـه از اوایـل‬ ‫تابسـتان شـد‪ ،‬با پیشـنهاد اداره کل حفاظت محیط زیسـت‬ ‫اسـتان جلسـه مدیریت بحـران برگزار شـد و پیگیری های‬ ‫الزم بـرای تخصیـص منابـع اعتبـاری انجـام گرفـت و‬ ‫درنهایـت با تخصیـص بودجـه ‪ ۲.۵‬میلیـاردی‪ ،‬برنامه های‬ ‫جبـران خشکسـالی بـا حضـور تخصصـی کارشناسـان‬ ‫محیط زیسـت اجرایـی شـد‪ .‬شیشـه فروش ضمـن ابـراز‬ ‫نگرانـی از پیش بینـی خشـکی تاالب گاوخونـی در صورت‬ ‫تخصیـص نیافتـن حقابـه ان گفـت‪ :‬علاوه بر مشـکالت‬ ‫حوزه محیط زیسـت‪ ،‬کشـاورزی و منابع ابی در کل اسـتان‬ ‫اصفهـان‪ ،‬احتمـال وقـوع دو پدیـده فرونشسـت‪-‬که اخیرا‬ ‫بسـیار نگران کننـده شـده و ریـز گـرد و تهدیـد دسـت کم‬ ‫اسـتان متاثـر از تـاالب‪ ،‬دو خطـر ملـی هسـتند و‬ ‫چهـار‬ ‫ِ‬ ‫راه حـل ایـن معضـل تنهـا درگـرو توجـه وزارت نیـرو بـه‬ ‫اهمیـت احیای تـاالب گاوخونـی‪ ،‬نظیر انچه بـرای احیای‬ ‫دریاچـه ارومیـه انجام شـد اسـت‪.‬‬ ‫فعال سیاسی اصالح طلب‪:‬‬ ‫مردم خواهان مهار تورم هستند‬ ‫به گفته فعال سیاسی اصالح طلب و سخنگوی شورای‬ ‫هماهنگی جبهه اصالحات اصفهان دولت باید برخی از ادبیات‬ ‫انتخاباتی اش را کنار بگذارد و بیشتر با واقعیت ها مواجه شود‪.‬‬ ‫مواجه شدن دولت سیزدهم با واقعیت های جهان بهتر و بیشتر‬ ‫به نفع مردم خواهد بود‪.‬‬ ‫علی ناظم زاده در مورد مطالبات مردم از دولت سیزدهم‪،‬‬ ‫به ایمنا گفت‪ :‬در این که مردم خواسته های معیشتی دارند‬ ‫تردیدی نیست‪ ،‬اما طی دو سال گذشته که کشور با معضل‬ ‫سالمت عمومی و بیماری کووید ‪ ۱۹-‬مواجه شده است‪ ،‬بحث‬ ‫سالمت از معیشت هم مهم تر بوده و از مدت ها پیش هم‬ ‫مشخص بود که این نیاز اساسی باید در اولویت قرار بگیرد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در ارتباط با بحث معیشت‪ ،‬دولت جدید باز هم باید‬ ‫مردم را در اولویت قرار دهد‪ .‬خواسته مردم این است که بتوانند‬ ‫انچه در این سال ها به واسطه ارتباط بالتکلیف و مناسبات‬ ‫نابسامانی که با کشورهای مختلف حتی کشورهای دوست‬ ‫پس از ترامپ داشته ایم‪ ،‬از بین رفته‪ ،‬بهبود پیدا کند که دولت‬ ‫جدید با این شعار سر کار نیامد‪ .‬سخنگوی شورای هماهنگی‬ ‫جبهه اصالحات اصفهان ادامه داد‪ :‬دولت جدید با شعارهای‬ ‫راست گرایانه که بیشتر سمت وسوی تمرکز به درون و تامین‬ ‫همه نیازها از طریق اتکا به داخل سر کارامد؛ این شعارها در‬ ‫سال ‪ ۹۶‬از جانب کاندیداهای ریاست جمهوری و رئیس جمهور‬ ‫فعلی نیز شنیده شد‪ ،‬اما دیدیم که چنین چیزی امکان ندارد‪.‬‬ ‫مشاهده شد که اقای رئیسی دو روز گذشته اذعان کرد ما‬ ‫نمی توانیم روی ظرفیت واکسن داخلی حساب کنیم‪ .‬وقتی‬ ‫ما برای واکسن که ان همه تبلیغات برای ان انجام شد که‬ ‫همه کشورها سمت خرید واکسن رفتند‪ ،‬اما ما خودمان تولید‬ ‫عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس‪:‬‬ ‫در مورد فواید واکسیناسیون روشن سازی شود‬ ‫به گفته عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس‬ ‫شورای اسالمی برخی افراد مطالبی را برای تشویش اذهان‬ ‫عمومی در خصوص عدم تزریق واکسن منتشر می کنند که‬ ‫در این راستا الزم است نسبت به فواید واکسیناسیون در‬ ‫مقابل شیوع بیماری کرونا روشن سازی شود‪.‬‬ ‫مسعود خاتمی در خصوص بازدید از مراکز واکسیناسیون‬ ‫کرونا در استان اصفهان به ایمنا گفت‪ :‬روند واکسیناسیون‬ ‫در شهرستان های استان اصفهان به صورت عادی در‬ ‫حال انجام بوده و در این راستا از رئیس دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی اصفهان درخواست کردم که مراکز واکسیناسیون‬ ‫استان یا شهرستان هنگام تزریق نوبت دوم واکسن کرونا‬ ‫سخت گیری نکنند‪ .‬او افزود‪ :‬نمایندگان استان اصفهان‬ ‫تمام تالش خود را جهت تامین واکسن موردنیاز استان‬ ‫به کار گرفته اند؛ زیرا اگر روند واکسیناسیون در استان‬ ‫به صورت مطلوب انجام شود وضعیت کرونا نیز التیام‬ ‫می یابد‪ .‬عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای‬ ‫اسالمی خاطرنشان کرد‪ :‬وضعیت شیوع بیماری کرونا‬ ‫طی چند روز گذشته روند صعودی داشته و تلفات زیادی‬ ‫داشته ایم؛ یکی از راه های موثر التیام وضعیت نگران کننده‬ ‫فعلی‪ ،‬تسریع واکسیناسیون است‪ .‬خاتمی یاداور شد‪ :‬برخی‬ ‫افراد مطالبی را برای تشویش اذهان عمومی در خصوص‬ ‫عدم تزریق واکسن منتشر می کنند که در این راستا الزم‬ ‫است نسبت به فواید واکسیناسیون در مقابل شیوع بیماری‬ ‫کرونا روشن سازی شود‪.‬‬ ‫کردیم؛ در ادامه نیز برای ساخت واکسن مسابقه راه انداختیم‬ ‫و نهایتا دیدیم که اتفاق چندان مثبتی هم نیفتاد‪ .‬ناظم زاده‬ ‫اضافه کرد‪ :‬نگاه به درون این دولت بیشتر از روحانی است‬ ‫که با شعار تعامل بهتر با جهان وارد عمل شد‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫این دولت در شرایط خاصی قرار گرفته و باید برخی از ادبیات‬ ‫انتخاباتی اش را کنار بگذارد و بیشتر با واقعیت ها مواجه شود‪.‬‬ ‫مواجه شدن دولت سیزدهم با واقعیت های جهان بهتر و بیشتر‬ ‫به نفع مردم خواهد بود؛ شاید اینکه چه کسی بر سر کار نشسته‬ ‫در بازه کنونی برای مردم اهمیتی نداشته باشد‪ ،‬اما انتظارشان‬ ‫این است که بتوانند به راحتی به حداقل نیازهای خود به ویژه در‬ ‫حوزه درمان و معیشت دست پیدا کنند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬مردم‬ ‫خواهان مهار تورم هستند تا بتوانند شرایط بهتری پیدا کنند‬ ‫که این مهم تنها با فروش بیشتر نفت حاصل نخواهد شد‪.‬‬ ‫هواداران دولت مستقر طی هشت سال گذشته مرتبًا به دولت‬ ‫اعالم می کردند که راه اداره کشور را به درستی طی نمی کند و‬ ‫حاال خود در عرصه محک هستند‪ .‬اقای رئیسی شرایط بسیار‬ ‫سختی را پیش رو دارد‪ .‬طبیعتًا هر جامعه ای در هر نقطه جهان‬ ‫در وهله اول به بهبود معیشت و وضعیت درمان احتیاج دارند و‬ ‫نیازهای بعدی در درجات پایین تر قرار می گیرد‪ .‬به عقیده من‬ ‫با نزدیک شدن به زمان سال تحصیلی جدید‪ ،‬دولت با چالش‬ ‫جدی تری همراه خواهد شد‪ .‬سخنگوی شورای هماهنگی‬ ‫جبهه اصالحات اصفهان خاطرنشان کرد‪ :‬دیدگاه توسعه پایدار‬ ‫در برنامه هیچ یک از وزرا دولت سیزدهم شنیده نشد و همان‬ ‫شعارهای همیشگی راستگریان مطرح شد‪ .‬امیدوارم دولت‬ ‫جدید بتواند با واقعیت ها روبه رو شده و از فضای شعارزده و‬ ‫جوزدگی سیاسی خارج شود‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ایجاد ‪ ۴۳۹‬فرصت شغلی‬ ‫برای مددجویان کمیته امداد‬ ‫اصفهان‬ ‫بــه گفتــه سرپرســت معاونــت اشــتغال و خودکفایــی‬ ‫کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان از ابتــدای ســال جــاری‬ ‫تاکنــون ‪ ۴۳۹‬فرصــت شــغلی بــا اســتفاده از فراینــد‬ ‫راهبــری شــغلی بااعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۱۱‬میلیــارد و ‪۲۱۰‬‬ ‫میلیــون تومــان ایجادشــده اســت‪.‬‬ ‫احمــد رضایــی بــا تاکیــد بــر اینکــه در نظــام‬ ‫راهبــری شــغلی‪ ،‬یــک کارافریــن‪ ،‬محــور برنامــه‬ ‫ایجــاد اشــتغال بــرای محرومــان اســت‪ ،‬بــه ایمنــا‬ ‫گفــت‪ :‬راهبــر شــغلی‪ ،‬کارافریــن حرف ـه ای اســت کــه‬ ‫در یک رشــته شــغلی مشــخص‪ ،‬دارای ســابقه و تجربــه‬ ‫موفــق اســت به نحوی کــه بــر کل زنجیــره ارزش ایــن‬ ‫شــغل تســلط کامــل دارد و ســبب پایــداری اشــتغال‬ ‫می شــود‪ .‬او افــزود‪ :‬ســال گذشــته ســه هــزار و ‪۵۶۳‬‬ ‫فرصــت شــغلی در فراینــد راهبــری شــغلی بااعتبــاری‬ ‫بالــغ بــر ‪ ۷۴‬میلیــارد و ‪ ۵۳۱‬میلیــون تومــان ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت اشــتغال و خودکفایــی کمیتــه امداد‬ ‫اســتان اصفهــان بــا تاکیــد بــر اینکــه ایجــاد اشــتغال‬ ‫پایــدار‪ ،‬راهــکار رفــع مشــکالت زنــان سرپرســت خانوار‬ ‫و مددجویــان ایــن نهــاد اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬از ابتــدای ســال‬ ‫جــاری تاکنــون ‪ ۴۳۹‬فرصــت شــغلی بــا اســتفاده از‬ ‫فراینــد راهبــری شــغلی بااعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۱۱‬میلیــارد‬ ‫و ‪ ۲۱۰‬میلیــون تومــان ایجادشــده اســت‪ .‬او بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکــه پنــج هــزار و ‪ ۵۰۲‬فرصــت شــغلی توســط‬ ‫راهبــران شــغلی تــا پایــان ســال ایجــاد خواهــد شــد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن نهــاد همچنــان از طرح هــای اشــتغال‬ ‫کوچــک به منظــور تقویــت روحیــه خانواده هــای‬ ‫تحــت حمایــت نیــز پشــتیبانی می کنــد‪.‬‬ ‫در شش ماه نخست کار دولت‬ ‫باید تجلی محرومیت زدایی را‬ ‫ببینیم‬ ‫بــه گفتــه امام جمعــه موقــت اصفهــان در‬ ‫شـش ماهه نخســت کار دولــت ســیزدهم بایــد مصــداق‬ ‫عمــل بــه توصیه هــای امیرمومنــان (ع) را به منظــور‬ ‫محرومیت زدایــی شــاهد باشــیم‪.‬‬ ‫محمدتقــی رهبــر دربــاره لــزوم محرومیت زدایــی‬ ‫در کشــور توســط دولــت ســیزدهم‪ ،‬بــه ایســنا گفــت‪:‬‬ ‫معتقــدم وقتــی عــزم و اراده و حســن نیــت بــرای‬ ‫انجــام هــر کاری وجــود داشــته باشــد کارهــا شــدنی‬ ‫اســت؛ بنابرایــن دولــت کنونــی بایــد بــا عــزم و اراده‬ ‫جلــوی سواســتفاده از بیت المــال و بی عدالتی هــا‬ ‫در گرفتــن حقوق هــای کالن را بگیــرد و دســت‬ ‫مفســدان اقتصــادی را قطــع کنــد‪ .‬او بــا بیــان اینکــه‬ ‫کشــور پشــتوانه و ســرمایه کافــی بــرای ریشــه کنی‬ ‫فقــر و محرومیت زدایــی را دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬در برخــی‬ ‫نقــاط کشــور محرومیــت بیــداد می کنــد و حتــی در‬ ‫بخش هایــی مــردم از اب ســالم محــروم هســتند‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور در روز اول کاری خــود بــه اســتان‬ ‫خوزســتان ســفر کــرد کــه کار ارزشــمندی بــود؛ بنابراین‬ ‫همــه می داننــد کــه محرومیــت و فقــر در کشــور وجــود‬ ‫دارد‪ .‬امام جمعــه موقــت اصفهــان گفــت‪ :‬راهــکار تحقــق‬ ‫محرومیت زدایــی را حضــرت علــی (ع) بــه مــا نشــان‬ ‫داده اســت‪ .‬رئیس جمهــور بایــد بخــش مربــوط بــه‬ ‫سیاســت و مدیریــت امیرمومنــان (ع) در نهج البالغــه‬ ‫را کــه خطــاب بــه مالــک اشــتر نکاتــی را گفته انــد‬ ‫عملیاتــی کنــد و هــر انچــه دولــت ســیزدهم نیــاز دارد‬ ‫در ایــن بخــش از نهج البالغــه امــده اســت‪ .‬حضــرت‬ ‫علــی (ع) خطــاب بــه مالــک نوشــته اند کــه چگونــه‬ ‫بــا محرومــان و ایتــام برخــورد کنــد و درد دل مــردم‬ ‫را به خوبــی شــنوا باشــد‪ .‬رهبــر تصریــح کــرد‪ :‬پــس‬ ‫عهدنامــه مالــک اشــتر را بایــد در دســتگاه دولــت و‬ ‫هیــات وزیــران به عنــوان یــک الگــو قــرار دهیــم و‬ ‫دولــت همچنیــن بایــد بــه رهنمودهــای رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب عمــل کنــد و فرمایشــات ایشــان را به عنــوان‬ ‫یــک ایین نامــه قــرار دهنــد‪ .‬چــون حســن نیــت و اراده‬ ‫در ایــن دولــت وجــود دارد معتقــدم در همیــن چنــد مــاه‬ ‫اول تجلــی خدمــت بــه محرومــان و مــردم را شــاهد‬ ‫خواهیــم بــود‪ .‬البتــه بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه‬ ‫ظــرف چنــد روز نمی تــوان محرومیــت را ریشــه کن‬ ‫کــرد و الزم اســت دراین بــاره زمــان کافــی بــه دولــت‬ ‫بدهیــم‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬امیدواریــم در شــش مــاه اول کار‬ ‫دولــت ســیزدهم مصــداق حرکت جهــادی مســئوالن در‬ ‫جهــت عمــل بــه توصیه هــای امیرمومنــان (ع) و رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب را شــاهد باشــیم تــا مــردم بــه نظــام‬ ‫اســامی دلگــرم شــوند‪ .‬شــعار مــا می توانیــم را بایــد‬ ‫معنــا کنیــم و در عمــل نشــان دهیــم کــه ایــن شــعار‬ ‫شــدنی اســت‪ .‬امام جمعــه موقــت اصفهــان‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫دولــت بایــد اســتانداران توانایــی را در اســتان ها منصوب‬ ‫کنــد تــا نقــاط محــروم را به خوبــی شناســایی کننــد‪.‬‬ ‫بایــد بــه اســتانداری ها بخشــنامه شــود کــه در جهــت‬ ‫محرومیت زدایــی تــاش کننــد و بــه فقــرا کمــک‬ ‫یارانـه ای قابل توجــه شــود‪ ،‬بــرای مناطــق محــروم بایــد‬ ‫مدیــران توانمنــدی گذاشــت تــا به تدریــج مشــکالت‬ ‫ایــن مناطــق را حــل کننــد‪ .‬رهبر خاطرنشــان کــرد‪ :‬باید‬ ‫دقــت کنیــم کــه رونــق تولیــد یکــی از راه هــای مبــارزه‬ ‫بــا محرومیــت در کشــور اســت و اهل فــن بایــد تولیــد‬ ‫داخلــی را حمایــت کننــد‪ .‬شــاخص های کارگــزاران ایــن‬ ‫اســت کــه زیاده خــواه نباشــند و بیت المــال را صیانــت‬ ‫کننــد‪ .‬خصوصی ســازی و حفــظ ســرمایه های ملــی از‬ ‫اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت و اعتقــاددارم شــفافیت‬ ‫ـف کشــور در جلــب اعتماد عمومــی مردم‬ ‫در امــور مختلـ ِ‬ ‫تاثیــر زیــادی دارد و جلــو سوءاســتفاده ها را می گیــرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫اغاز سفر هوایی زائران‬ ‫اصفهانی اربعین از ‪ ۲۶‬شهریور‬ ‫به گفته مدیرکل امنیتی‪ ،‬انتظامی استانداری اصفهان‬ ‫سفر زائران مراسم اربعین امسال از این استان ‪ ۲۶‬شهریورماه‬ ‫و به شکل هوایی انجام می شود‪.‬‬ ‫سید مجتبی ایزدی از اخرین تصمیمات ستاد اربعین‬ ‫استان اصفهان خبر داد و به ایرنا گفت‪ :‬این ستاد قبل از‬ ‫ماه محرم تشکیل شد اما به دلیل شرایط سیاسی حاکم بر‬ ‫کشور عراق و نیز ویروس کرونا دستورالعمل و شیوه نامه ای‬ ‫تنظیم نشده بود‪ .‬او افزود‪ :‬انتقال زائران از طریق مرز هوایی به‬ ‫فرودگاه بین المللی نجف و بغداد انجام می شود و مسیرهای‬ ‫دریایی و زمینی از محورهای خوزستان‪ ،‬ایالم و کرمانشاه‬ ‫مسدود و سفر از مرزه ای های زمینی به طورکلی ممنوع است‪.‬‬ ‫مدیرکلامنیتی‪،‬انتظامیاستانداریاصفهانسهمیهاصفهان‬ ‫را حداقل ‪ ۹۵۰‬و حداکثر یک هزار و ‪ ۲۰۰‬نفر در قالب موکب‬ ‫داران‪ ،‬خدمات و زائران عنوان کرد و گفت‪ :‬پرواز سفرهای‬ ‫عتبات عالیات از جمعه ‪ ۲۶‬شهریور تا پنجشنبه هشتم مهر‬ ‫انجام می شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬همچنین ممنوعیت ورود زائران‬ ‫خارجی به صورت ترانزیت به دالیل شرایط منطقه ای و‬ ‫کنترل کرونا اعالم شده است و در ساالری زائران خارجی به‬ ‫کشور نخواهیم داشت‪ .‬ایزدی گفت‪ :‬صدور ویزا در فرودگاه ها‬ ‫لغو شده و نیز توصیه شده است از ورود افرادی که دارای‬ ‫بیماری زمینه ای هستند ممانعت شود‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬افرادی‬ ‫که به هر جهت مسوولیتی اعم از موکب داری یا خدماتی در‬ ‫کشور عراق دارند باید ‪ ۲‬دز واکسن را تا ‪ ۱۹‬شهریور دریافت‬ ‫کرده و نتیجه پی سی ار را از ‪ ۷۲‬ساعت قبل سفر و کارت‬ ‫واکسیناسیون زیر نظر بهداشت و علوم پزشکی را به همراه‬ ‫داشته باشند‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬کمیته ‪ ۱۸‬گانه ستاد اربعین در‬ ‫استان اصفهان تشکیل شده است که کمیته حمل ونقل و‬ ‫سوخت‪ ،‬بهداشت و درمان‪ ،‬مشارکت مردمی و فرهنگی و‬ ‫اموزشی نسبت به سایر کمیته ها فعال تر است و هماهنگی و‬ ‫همکاری بین بخشی برای خدمت به مردم را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫ایزدی گفت‪ :‬ما تاکیدداریم مردم از رفتن به شکل فردی‬ ‫و یا گروهی به مرزها خودداری کنند زیرا تعدادی گروه از‬ ‫اصفهان اعزام و دچار مشکل شده اند‪ .‬او یکی از مشکالت‬ ‫سفر اربعین امسال را در برگشت زائران دارای عالئم بیماری‬ ‫کرونا عنوان کرد و گفت‪ :‬با توجه به هزینه سفر هوایی زائران‬ ‫از طریق مرز هوایی ایران به عراق سفر‪ ،‬بازگشت انها به‬ ‫ایران از طریق مرز زمینی مرز مهران و شلمچه است که به‬ ‫نظر می رسد؛ تست پی سی ار این افراد ضروری است‪ .‬او در‬ ‫پایان درخواست کرد موکب داران نذر خود به اربعین حسینی‬ ‫را به صورت تجمع نذورات و تشویق به ارائه کمک مومنانه‬ ‫به افراد نیازمند ادا کنند‪.‬‬ ‫افزایشایستگاه های‬ ‫اتش نشانی اصفهان به ‪۲۷‬‬ ‫عدد‬ ‫به گفته مدیرعامل سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫شهرداری اصفهان در حال حاضر ‪ ۲۶‬ایستگاه اتش نشانی‬ ‫در شهر فعال است که تا هفتم مهرماه و به مناسبت روز‬ ‫اتش نشان دو ایستگاه دیگر نیز مورد بهره برداری قرار‬ ‫می گیرد‪.‬اتشپاد محسن گالبی به ایمنا گفت‪ :‬احداث‬ ‫ایستگاه های اتش نشانی یکی از ملزومات یک شهر ایمن‬ ‫به منظور کاهش اسیب های ناشی از بروز حوادث است‪ .‬او‬ ‫تاکید کرد‪ :‬تالش همه نیروهای امدادی به ویژه اتش نشانان‬ ‫این است که در کمترین زمان و کوتاه ترین فاصله ممکن‬ ‫ماموریت های خود را انجام داده و خدمت رسانی مطلوب‬ ‫داشته باشند‪ .‬مدیرعامل سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫شهرداری اصفهان افزود‪ :‬بر اساس استانداردهای جهانی به‬ ‫ازای هر ‪ ۵۰‬هزار نفر جمعیت یا به ازای هر پنج کیلومترمربع‬ ‫منطقه تحت پوشش یک ایستگاه اتش نشانی برای ارائه‬ ‫خدمات باید احداث شود‪ .‬او با بیان اینکه در سال ‪ ۹۶‬تعداد‬ ‫ایستگاه های اتش نشانی شهر ‪ ۲۴‬ایستگاه بود که از سال ‪۹۷‬‬ ‫احداث چهار ایستگاه در دستور کار قرار گرفت‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬ایستگاه شماره ‪ ۲۵‬در محله اطشاران و ایستگاه شماره‬ ‫‪ ۲۶‬شهید خداداد امینی به بهره برداری رسیده است‪ .‬گالبی‬ ‫گفت‪ :‬ایستگاه شماره ‪ ۲۷‬اتش نشانی واقع در خیابان چهارباغ‬ ‫پایین (حدفاصل تختی تا دروازه دولت) و ایستگاه اتش نشانی‬ ‫شماره ‪ ۱۹‬روبروی حرم حضرت زینب به مناسبت هفتم‬ ‫مهرماه روز اتش نشان مورد بهره برداری قرار می گیرد‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬یک ایستگاه اتش نشانی در میدان حج (محدوده‬ ‫منطقه هفت شهرداری) در زمینی به وسعت ‪ ۲۵۰۰‬مترمربع‬ ‫با توجه به وجود مجتمع ها و ساختمان های بلندمرتبه احداث‬ ‫خواهد شد‪ .‬مدیرعامل سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫شهرداری اصفهان افزود‪ :‬جانمایی سه ایستگاه دیگر ازجمله‬ ‫ایستگاه اتش نشانی ناژوان‪ ،‬ایستگاه اتش نشانی میدان ‪ ۹‬دی‬ ‫و ایستگاه اتش نشانی کمربندی شرق انجام شده و در مرحله‬ ‫تحویل زمین به اتش نشانی برای احداث است‪.‬‬ ‫اموزش پرورش گیاهان‬ ‫اپارتمانی و دارویی در اصفهان‬ ‫به گفته مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز‬ ‫شهرداری اصفهان در چهارماهه نخست سال جاری‬ ‫غیر از دوره های اموزشی به صورت وبینار و مجازی‪،‬‬ ‫‪ ۲۵۰‬نفر ساعت دوره اموزشی برای گیاهان اپارتمانی و‬ ‫‪ ۲۵۰‬نفر ساعت برای گیاهان دارویی اموزش شهروندی‬ ‫به صورت حضوری برگزار شده است‪.‬فروغ مرتضایی نژاد به‬ ‫ایمنا گفت‪ :‬در ایام کرونا با توجه به رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی و تاکید بر «در خانه ماندن شهروندان»‪ ،‬تقاضای‬ ‫برگزاری دوره های اموزش شهروندی برای گیاهان‬ ‫اپارتمانی در منازل افزایش یافت‪ .‬مرتضایی نژاد گفت‪:‬‬ ‫دوره های اموزشی هم به صورت حضوری با رعایت کامل‬ ‫پروتکل های بهداشتی و با حضور تعداد کمی از شهروندان‬ ‫و هم به صورت مجازی برگزار شد‪.‬‬ ‫پنجشنبه | ‪ 18‬شهریور ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4161‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫نایب رئیس شورای شهر اصفهان خبر داد‬ ‫اغاز به کار شهردار اصفهان از هفته اینده‬ ‫بـه گفتـه نایب رئیس شـورای شـهر اصفهـان انتخاب‬ ‫شـهردار اصفهـان و مراحـل مقدماتی و اسـتعالمات طبق‬ ‫روال عادی انجام شـده و امیدوارم در هفته اینده شـهردار‬ ‫اصفهـان به طور رسـمی فعالیـت خود را اغـاز کند‪.‬‬ ‫ابوالفضـل قربانـی در یـک گفت وگـوی رادیویـی بـا‬ ‫اشـاره برنامـه چهـار سـال اینده شـورای اسلامی شـهر‬ ‫اصفهـان اظهـار کـرد‪ :‬فعالیـت شـورای دوره ششـم بعـد‬ ‫از اعلام نتایـج انتخابـات خردادمـاه سـال جـاری‪ ،‬اغـاز‬ ‫شـد‪ ،‬زیـرا ایـن دوره چهـار سـال زمـان زیادی نیسـت و‬ ‫ثانیـه بـه ثانیـه بایـد از این وقت اسـتفاده کـرد‪ .‬به همین‬ ‫جهت بخـش زیـادی از برنامه ریزی هـا قبـل از رسـمی‬ ‫شـدن شـورای شـهر پیـش رفـت بدیـن سـبب بـا اینکه‬ ‫طبـق روال عـادی‪ ،‬کمیسـیون ها و نماینـدگان باید بعد از‬ ‫مراسـم تحلیـف در فرمانداری مشـخص و برنامه ریزی ها‬ ‫انجـام شـود امـا همـه ایـن اتفاقـات قبـل از مراسـم‬ ‫تحلیـف انجـام شـد‪ .‬او با بیـان اینکـه اصفهـان اکنون با‬ ‫دو چالـش اب و مناطـق محـروم روبـرو اسـت کـه بایـد‬ ‫بـرای ان برنامه ریـزی شـود‪ ،‬افزود‪ :‬اعضای کمیسـیون ها‬ ‫مشـخص و عناویـن برخـی تغییـر کـرد زیـرا اولویت هـا‬ ‫تفـاوت داشـته و موضوعـات جدیـد بـه دغدغه هـای‬ ‫شـورای شـهر اضافـه شـده و بـر اسـاس انها کمیسـیون‬ ‫جدیـد بایـد شـکل می گرفت؛ مانند کمیسـیون ویـژه اب‬ ‫و مناطـق محـروم کـه در این دوره اضافه شـده و در هیچ‬ ‫یـک از دوره هـای قبلـی ایـن کمیسـیون وجـود نداشـته‬ ‫اسـت‪ .‬نایب رئیـس شـورای شـهر اصفهان علت تشـکیل‬ ‫کمیسـیون پیگیـری مصوبات شـورا پیگیـری مصوبات با‬ ‫تشـکیالت منسـجم تر دانسـت و تصریح کرد‪ :‬کمیسیون‬ ‫هوشمندسـازی و حمـل نقـل در دوره های قبـل با عنوان‬ ‫کمیسـیون حمـل و نقـل و فنـاوری اطالعـات فعـال بود‬ ‫امـا هوشمندسـازی اکنـون در کالنشـهرها مطرح اسـت‪،‬‬ ‫هرچنـد که بسـتر ان بـا فنـاوری اطالعات مرتبط اسـت‬ ‫امـا موضـوع بسـیار مهم تـر و فراتر از مسـائلی اسـت که‬ ‫ممکـن صرفًا در مسـائل فناوری بـه ان بپردازیم بنابراین‬ ‫بـا تغییـر عنوان و شـرح وظیفه و انتخـاب اعضای مرتبط‬ ‫بـا این موضوع فعالیت کمیسـیون به طـور تخصصی اغاز‬ ‫شـد‪ .‬او بـا اشـاره به فراینـد انتخاب شـهردار اضافـه کرد‪:‬‬ ‫طبـق قانـون یک مـاه پـس از اسـتقرار‪ ،‬فرصـت معرفی‬ ‫شـهردار را داشـتیم کـه بعد از ان باید مراحـل قانونی خود‬ ‫را طـی کند و حکم شـهردار‪ ،‬توسـط وزارت کشـور صادر‬ ‫شـود‪ .‬بـا توجه به اینکـه فرصت یک ماهه بـرای انتخاب‬ ‫شـهردار کافـی نیسـت‪ ،‬ایـن فراینـد را قبـل از رسـمیت‬ ‫یافتن شـورا شـروع کرده و به ان پرداختیم‪ ۱۰ .‬روز مانده‬ ‫بـه پایان مهلت قانونی شـهردار را معرفی کردیم‪ .‬انتخاب‬ ‫شـهردار اصفهـان و مراحـل مقدماتی و اسـتعالمات طبق‬ ‫روال عادی انجام شـده و امیدوارم در هفته اینده شـهردار‬ ‫اصفهـان به طـور رسـمی فعالیـت خـود را اغـاز کند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬فعالیت عمرانی‪ ،‬خدماتی و شهرسازی با‬ ‫نگاه فرهنگی انجام می شود‬ ‫قربانـی ادامـه داد‪ :‬در ایـن دوره از نقطـه نظـرات‬ ‫شـهروندان اسـتفاده کردیـم تـا شـاخصه های خـود برای‬ ‫انتخـاب شـهردار و نام شـهردار مورد نظر خـود را بگویند‬ ‫کـه حـدود ‪ ۱۵‬روز ایـن شـاخص ها جمـع اوری شـد و بر‬ ‫اسـاس ائین نامـه وزارت کشـور مدرک تحصیلی سـابقه‬ ‫کاری و شـاخصه افراد مورد نظر شـهروندان بررسـی شد‪.‬‬ ‫پاک دسـتی‪ ،‬مبـارزه با فسـاد‪ ،‬توانمندی و داشـتن تجربه‬ ‫و دانـش کافـی شـناخت درسـت از کار‪ ،‬اثبـات خـود در‬ ‫فعالیت هـای قبلـی که نشـان دهنـده کارامـدی او پس از‬ ‫قبول مسـئولیت شهرداری باشـد‪ ،‬روحیه جهادی و حضور‬ ‫در میان مردم و ساده زیسـت بودن از شـاخصه هایی اسـت‬ ‫کـه برای اکثر شـهروندان حائز اهمیت بـود‪ .‬بخش عمده‬ ‫موضوعـات را از جامعـه فرهیختـه شـهروندان‪ ،‬به ویـژه‬ ‫دانشـگاهیان اسـتفاده کردیـم‪ .‬او افـزود‪ :‬هـر کـس کـه‬ ‫عنـوان شـهردار را می شـنود در ابتدا تصـور می کند باید او‬ ‫در حوزه هـای عمـران سررشـته داشـته باشـد و بتواند پل‬ ‫روگـذر و زیرگـذر و خیابان احداث کنـد درحالی که افرادی‬ ‫کـه به مرحلـه پایانی رسـیدند‪ ،‬در حوزه مسـائل فرهنگی‬ ‫افـراد شـاخصی بودند چـون رویکرد شـورای شـهر برای‬ ‫چهـار سـال اینـده‪ ،‬انجـام همـه کارهـا و توقعـات مردم‬ ‫بـا رویکـرد فرهنگی اسـت‪ .‬فعالیـت عمرانـی‪ ،‬خدماتی و‬ ‫شهرسـازی در اصفهـان متوقـف نمی شـود امـا بـا نـگاه‬ ‫فرهنگـی انجـام می شـود کـه بـا توجـه بـه شـعار ایـن‬ ‫مجموعـه تحت عنـوان زندگی سـالم تر برای شـهروندان‬ ‫اصفهانـی‪ ،‬این رویکرد کامال متناسـب اسـت‪ .‬نایب رئیس‬ ‫شـورای شـهر اصفهان با بیـان اینکه نـگاه حاکمیت این‬ ‫اسـت کـه حضـور مـردم و تعیین سرنوشـت باید توسـط‬ ‫خودشـان اتفـاق افتـد بنابرایـن حضـور مـردم نـه تنها در‬ ‫انتخابـات بلکـه در همـه ابعـاد اداره شـهر این بایـد وجود‬ ‫داشـته باشـد‪ ،‬افزود‪ :‬ریشـه کن شـدن فسـاد در مدیریت‬ ‫شـهری یکـی از مسـائلی بود که مـردم درخواسـت انجام‬ ‫ان را دارند البته قرار نیسـت خدمات پرسـنل را زیر سـوال‬ ‫ببریـم امـا نشـان دهنـده ایـن اسـت کـه مـردم از برخی‬ ‫مسـائل رنـج می برنـد و انتظار دارند شـورای دوره ششـم‬ ‫اهتمـام بیشـتری بـرای حـل ان داشـته باشـند‪ .‬قربانی با‬ ‫اشـاره بـه دغدغـه شـفافیت در میان مـردم گفـت‪ :‬مردم‬ ‫عالقه مندنـد بداننـد پولـی کـه بـه شـهرداری پرداخـت‬ ‫می کننـد صـرف چـه امـوری می شـود کـه بایـد در ایـن‬ ‫دوره بـه صـورت جدی بـه ان بپردازیم‪ .‬زمانی که مسـئله‬ ‫شـفافیت به خوبی انجام شـود ضمن اینکـه دغدغه مردم‬ ‫را برطـرف می کنـد‪ ،‬درعین حـال باعث سـهولت بیشـتر‪،‬‬ ‫افزایـش سـرعت کار‪ ،‬افزایـش دقـت و کیفیـت و کاهش‬ ‫هزینه هـا می شـود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اغاز عملیات اجرایی خط ســوم مترو در‬ ‫دوره ششم‬ ‫او با بیان اینکه در این دوره به مسـائل محیط زیسـتی‬ ‫و مدیریـت اسـیب های ناشـی از ان بیش ازپیـش خواهیم‬ ‫پرداخـت‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬توسـعه حمـل و نقـل عمومـی از‬ ‫مسـائل اولویت دار این دوره از شـورا اسـت‪ ،‬زیرا با مسائل‬ ‫زیسـت محیطی ارتبـاط مسـتقیم دارد‪ .‬البتـه الودگی هایی‬ ‫کـه کالن شـهر اصفهـان بـا ان مواجـه اسـت صرفاً به‬ ‫هـوا محـدود نمی شـود و الودگـی اب‪ ،‬خـاک‪ ،‬صوتـی و‬ ‫ریزگردهـا در اطـراف اصفهـان بـه زندگـی مردم اسـیب‬ ‫می زننـد‪ .‬او بـا بیـان اینکـه ایجاد شـبکه مترو در دسـتور‬ ‫کار شـورای شـهر قـرار دارد افـزود‪ :‬در حـال حاضـر خط‬ ‫متـرو کارکـرد الزم در جابه جایـی مـردم در سـطح شـهر‬ ‫نـدارد و زمانـی که شـبکه مترو کامل شـود می توانیم ادعا‬ ‫کنیـم متـرو به معنـای واقعی در شـهر کل گرفته اسـت‪.‬‬ ‫اکنـون خـط دو در حـال اجرا اسـت و مطالعات خط سـوم‬ ‫و چهـارم شـروع شـده و امیدواریـم در ایـن دوره عملیات‬ ‫اجرایـی خط سـوم را اغاز شـود زیرا مشـکالت مربوط به‬ ‫خـط دو سـه ماننـد خط یـک نیسـت و عملیـات اجرایی‬ ‫ان راحت تـر خواهـد بـود‪ .‬قربانـی تصریـح کـرد‪ :‬توجـه‬ ‫انبـوه بـه نـاوگان حمل و نقـل‪ ،‬دغدغـه اصلـی مدیریت‬ ‫شـهری اسـت و نمونه عینی ان مترو یا نوسـازی ناوگان‬ ‫اتوبوسـرانی اسـت‪ ،‬زیـرا وضعیـت ایـن نـاوگان به جهت‬ ‫کاهـش سـرفاصله و سـرویس دهی بهتـر به شـهروندان‬ ‫بهبودیافتـه اسـت‪ .‬اسـتفاده هم زمـان از حمـل و نقـل‬ ‫عمومـی نیـز حائز اهمیت اسـت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬همه مناطق کم برخوردار شناسایی شده‬ ‫است‬ ‫او بـا بیـان اینکـه مناطقی ماننـد منطقه هفـت‪ ۱۰ ،‬و‬ ‫‪ ۱۴‬نیـاز به حمایـت گسـترده تری دارند‪ ،‬افزود‪ :‬رسـیدگی‬ ‫بـه مناطـق کـم برخـوردار یکـی دیگـر از اولویت هـای‬ ‫شـورای ششـم اسـت ازاین رو سـعی خواهیم کـرد فاصله‬ ‫ایـن مناطـق را بـا دیگـر نقـاط شـهر کاهـش دهیـم‪،‬‬ ‫اصفهـان نـزد مسـئوالن کشـور‪ ،‬شـهر برخـوردار تلقـی‬ ‫می شـود‪ ،‬امـا مناطق کـم برخـوردار اصفهان کم نیسـت‬ ‫و در همـه مناطـق شـهر اصفهـان محالتـی را داریم که‬ ‫باید نسـبت به محرومیت هـای ان حساسـیت الزم وجود‬ ‫داشـته باشـد‪ .‬او تصریـح کرد‪ :‬منطقه شـش‪ ،‬جـز مناطق‬ ‫خـوب شـهر اصفهـان امـا محلات کـم برخـوردار را در‬ ‫درون خـود دارد‪ ،‬همـه مناطـق کـم برخـوردار شناسـایی‬ ‫و برنامه ریزی شـده اسـت‪ .‬محلـه ای در منطقـه شـش‬ ‫کـه نیـاز بـه برنامه ریـزی مناسـب تر دارد شـروع شـده و‬ ‫بـا همکاری اداره راه و شهرسـازی اسـتان اقدامات خوبی‬ ‫در حـال انجـام اسـت‪ .‬شـهرداری همراهـی صـد درصـد‬ ‫دارد کـه بتوانـد با اسـتفاده از داشـته های خـود توانمندی‬ ‫ایـن محلات را افزایـش دهد‪ .‬نایب رئیس شـورای شـهر‬ ‫اصفهـان بـا بیـان اینکه مدیریت شـهری بـرای موفقیت‬ ‫خـود بایـد از ظرفیـت معتمدیـن محلات اسـتفاده کند‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬سـاکنان هـر منطقـه و محلـه مشـکالت خـود و‬ ‫راهکارهایـی بـرای برون رفـت از ان را بهتـر از هرکسـی‬ ‫می داننـد‪ .‬او افـزود‪ :‬کارهـای زیـادی در شـهر اصفهـان‬ ‫انجـام شـده اگـر کسـی وضعیـت اصفهـان در نظافـت و‬ ‫حمـل و نقـل عمومـی را بـا ‪ ۴۰‬سـال قبـل مقایسـه کند‬ ‫قابـل قیـاس نیسـت‪ ،‬اما با وضعیـت مطلوبی کـه در نظر‬ ‫داریـم فاصلـه دارد و کارهـای زیـادی بایـد انجـام شـود‬ ‫کـه امیدواریـم در ایـن دوره جدیـد بخشـی از توقعـات و‬ ‫مطالبـات مـردم را پاسـخ دهیـم‪ .‬قربانـی بـا بیـان اینکه‬ ‫انضبـاط اجتماعـی یکی از مسـائل کـه یک شـهر بالغ بر‬ ‫دو میلیـون جمعیـت احتیاج دارد و مردم باید در سـایه این‬ ‫انضبـاط راحت تـر زندگـی کنند‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬نظم و‬ ‫انضبـاط شـهر بایـد در حمـل و نقـل‪ ،‬مقـررات و خدمات‬ ‫شـورای شـهر مشـهود باشد‪.‬‬ ‫یک دکترای برنامه ریزی شهری تشریح کرد‪:‬‬ ‫زیست پذیری‪ ،‬رقابت پذیری و ارامش شهری‬ ‫‪ 3‬مطالبه از شهردار اصفهان‬ ‫یک دکترای برنامه ریزی شــهری گفت‪ :‬سه مطالبه مهم‬ ‫از شــهردار اینده اصفهان توجه و اقدام برای «زیست پذیری‪،‬‬ ‫رقابت پذیری و ارامش شهری» است‪.‬‬ ‫رضا مختاری به ایمنا گفت‪ :‬شــهر اصفهان چند مشکل‬ ‫اساســی دارد که برای فائــق امدن به انهــا باید نگاهی به‬ ‫برنامه های توسعه اینده شهر داشــته باشیم‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫اصلی ترین سند شهر اصفهان سند افق ‪ ۱۴۰۴‬است که برخی‬ ‫رئوس را برای اصفهان با مطالعات زیاد به عنوان برنامه ریزی‬ ‫راهبردی در نظر گرفته است‪ ،‬افزود‪ :‬سند ‪ ۱۴۰۴‬دو چشم انداز‬ ‫بــرای اصفهان دارد؛ نخســت اینکه چه کنیــم تا اصفهان‬ ‫شهری زیســت پذیر شود و دوم اینکه برای رقابت پذیر شدن‬ ‫شــهر چه باید کرد‪ .‬این دکترای برنامه ریزی شهری تصریح‬ ‫کرد‪ :‬معتقدم در حــال حاضر اصفهان ازنظر شــاخص های‬ ‫زیست پذیری دچار چالش های اساسی است؛ الودگی‪ ،‬کمبود‬ ‫اب‪ ،‬وضعیت خاک‪ ،‬فرونشست زمین‪ ،‬شرایط فعلی هوا حتی‬ ‫الودگی نوری ازجمله مشکالتی است که اصفهان از انها رنج‬ ‫می برد‪ ،‬زیرا شاخص های کیفیت زندگی‪ ،‬مطلوبیت الزم را در‬ ‫این شــهر زیبا و تاریخی ندارد‪ .‬او با بیان اینکه برای ارتقای‬ ‫شاخص های کیفیت زندگی باید به زیست پذیری دست یابیم‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬شهرهای موفق جهان زیست پذیر هستند یعنی برای‬ ‫شهروندان ان قابل زیست است‪ ،‬وقتی یک شهر هوای پاک و‬ ‫سالم ندارد یعنی زیست پذیر نیست و شاخص های الودگی در‬ ‫ان باال است‪ .‬مختاری با اشاره به اهمیت رقابت پذیری شهر‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ایا اصفهان توانسته جایگاه واقعی خود را در زمینه گستره‬ ‫توریســم‪ ،‬درامدهای پایدار و رقابت با سایر شهرها و امکانات‬ ‫و خدمات در ســطح جهانی پیدا کند؟ ایا توانسته از شهرهای‬ ‫خواهرخوانده خود الگوهای مطلوب را دریافت کرده و به عنوان‬ ‫شــهر خوب در عرصه ملی و بین المللی ایفای نقش کند؟ او‬ ‫که معتقد اســت اصفهان در حال حاضر یک شهر رقابت پذیر‬ ‫نیســت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با بهره برداری از پروژه مرکز همایش های‬ ‫بین المللی انتظار می رود اصفهان شــهر رویداد محور شود و‬ ‫شاهد رویدادهای ملی و بین المللی و جایگاه شاخص باشیم‪.‬‬ ‫این دکترای برنامه ریزی شهری با تاکید بر موضوع داشتن‬ ‫ارامش شــهری‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امــروز یک تئوری جدید در دنیا‬ ‫ارائه شده به نام شهرهای ارام و شهرهای بدون استرس که در‬ ‫اصفهان وجود ندارد؛ شهر ما استرس زا شده و همه فعالیت ها در‬ ‫شهر بر محور سرعت انجام می شود به طوری که شتاب الودگی‬ ‫به یک فرهنگ تبدیل شده و در ترافیک شهر مشهود است و‬ ‫روح ارام در شــهر حاکم نیست‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬یک شهردار‬ ‫خوب باید به این موضوع توجه کند زیرا در اتحادیه بین المللی‬ ‫شهرهای جهان اخرین تئوری ارامش شهری است‪ ،‬شهروندان‬ ‫شــهری می خواهند که به ارامش بازگردد‪ ،‬البته نه به معنای‬ ‫کند شــدن خدمات بلکه معتقدیم خدمــات باید الکترونیک‪،‬‬ ‫شفاف و پرسرعت باشد‪ ،‬اما مردم ارامش داشته باشند‪ .‬مختاری‬ ‫تاکید کرد‪ :‬انتظار می رود اصفهان به شــهر ارام تبدیل شود و‬ ‫شــهروندان روح ارامش را در ان درک کنند و اســترس های‬ ‫زندگی روزمره انها کاهش یابد‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬شهردار با‬ ‫برنامه های فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و حتی اقتصادی می تواند فضای‬ ‫شهری را تا حد زیادی کم استرس کند و جرم و جنایت را در‬ ‫فضای شهری کاهش دهد تا شهری امن و ایمن داشته باشیم‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش استان اعالم کرد‬ ‫کمبود ‪ 1۲۰۰‬معلم در مدارس ابتدای اصفهان‬ ‫به گفته مدیرکل اموزش وپرورش استان اصفهان در پی‬ ‫بازنشستگی گروهی از معلمان و کادر اموزشی‪ ،‬مقطع ابتدایی‬ ‫در این منطقه با کمبود یک هزار و ‪ ۲۰۰‬معلم روبرو شده است‪.‬‬ ‫محمد اعتدادی با اشاره به اینکه ‪ ۶‬هزار و ‪ ۲۰۰‬نفر از‬ ‫کارکنان اموزش وپرورش اصفهان در استانه بازنشستگی‬ ‫هستند‪ ،‬به ایرنا گفت‪ :‬باید حداقل پنج هزار نفر از این افراد شاغل‬ ‫بمانند تا کمبود کادر اموزشی جبران شود‪ .‬او با اشاره به اینکه‬ ‫‪ ۸۵۰‬هزار دانش اموز در استان اصفهان برای سال تحصیلی‬ ‫جدید ثبت نام کرده اند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬تاکنون ‪ ۹۲‬درصد از جمعیت‬ ‫دانش اموزان استان ثبت نام کرده اند که بین انان ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫دانش اموز تبعه کشور افغانستان نیز هست‪ .‬اعتدادی با اشاره به‬ ‫اینکه دانش اموزان افغان رغبت کمتری به ثبت نام دوره ابتدایی‬ ‫داشته اند‪ ،‬افزود‪ :‬برخی از این اتباع خارجی گوشی تلفن همراه‬ ‫ندارند که در این زمینه با بزرگان انان صحبت شده است تا‬ ‫زمینه تحصیل انان فراهم شود‪ .‬مدیرکل اموزش وپرورش استان‬ ‫اصفهان تعداد کل مدارس را پنج هزار و ‪ ۴۰۷‬باب واحد اموزشی‬ ‫در استان اصفهان بیان و تصریح کرد‪ :‬ابان امسال و بر اساس‬ ‫دستور ستاد ملی مقابله با کرونا کمتر از ‪ ۵۰‬دانش اموز در حدود‬ ‫یک هزار و ‪ ۱۷۷‬باب واحد اموزشی بر سر کالس درس حاضر‬ ‫می شوند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬همچنین حدود ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مدرسه و‬ ‫معادل ‪ ۴۰‬درصد مدارس استان با ظرفیت ‪ ۱۲۰‬نفر دانش اموز‬ ‫به شکل حضوری برای سال تحصیلی جدید بازگشایی می شود‪.‬‬ ‫اعتدادی همچنین از اعالم امادگی ‪ ۶‬هزار و ‪ ۵۵۵‬کالس‬ ‫درس برای دانش اموزان زیر ‪ ۱۵‬نفر خبر داد و گفت‪ :‬در مهرماه‬ ‫جاری ‪ ۳۷‬هزار کالس درس به صورت انالین اغاز به فعالیت‬ ‫می کنند‪ .‬ورودی های اول دبستان را طبق پیش بینی ‪ ۹۰‬هزار‬ ‫دانش اموز سال ثبت نام شده عنوان کرد و افزود‪ :‬تاکنون ‪۶۰‬‬ ‫درصد این کودکان سنجش سالمت شده اند‪ .‬او در پایان بیان‬ ‫داشت‪ :‬چنانچه نیروی اموزشی الزم تا اخر شهریورماه تامین‬ ‫نشود در فضای مجازی کالس ها را به صورت تجمیعی برگزار‬ ‫می کنیم‪ .‬استان افزون بر پنج میلیون نفری اصفهان بیش از ‪۹۵۰‬‬ ‫هزار دانش اموز و ‪ ۲۴‬شهرستان دارد‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫‪3‬‬ ‫واکسیناسیون ‪ ۸۰‬درصد افراد‬ ‫واجد شرایط در اردستان‬ ‫بـه گفته مدیر شـبکه بهداشـت و درمـان اردسـتان به طور‬ ‫میانگیـن بیـش از ‪ ۸۰‬درصـد افـراد واجـد شـرایط گروه هـای‬ ‫سـنی در اردسـتان واکسـن کرونـا را دریافـت کرده اند‪.‬‬ ‫حسـن ذبیحـی بـه ایسـنا گفـت‪ :‬هنـوز سـهمیه ای از‬ ‫واکسـن هایی کـه چنـد روز گذشـته وارد کشـور شـده بـه‬ ‫شهرسـتان اردسـتان نرسـیده‪ .‬تاکنـون ‪ ۲۶۳۳۱‬نفـر از مـردم‬ ‫شهرسـتان اردسـتان واکسـینه شـدند که از این تعداد ‪۱۴۸۴۱‬‬ ‫نفـر معـادل ‪ ۴۴.۶۳‬درصـد از جامعـه هـدف دوز اول و ‪۱۱۴۹۰‬‬ ‫نفـر معـادل ‪ ۳۴.۵‬درصـد از جامعـه هـدف نوبت دوم واکسـن‬ ‫را دریافـت کرده انـد‪ .‬او بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر تمـام‬ ‫افـرادی را که نوبت دوم واکسـن انها فرارسـیده با پیامک و یا‬ ‫تمـاس تلفنـی مطلـع می کنیـم‪ ،‬اضافه کـرد‪ :‬گروه های سـنی‬ ‫سـال ‪ ۱۳۵۵‬و ما قبل ان در شـهر و گروه های سـنی متولدین‬ ‫‪ ۱۳۶۰‬و قبـل ان در روسـتاها‪ ،‬بیمـاران زمینـه ای و زنـان‬ ‫بـاردار‪ ،‬فرهنگیـان جامانـده و پرسـنل اداره بـرق شهرسـتان و‬ ‫خانواده هـای درجه یـک کادر درمان در حـال دریافت نوبت اول‬ ‫واکسـن هستند‪ .‬مدیر شبکه بهداشـت و درمان اردستان درباره‬ ‫گالیـه برخـی از کارکنـان ادارات در خصـوص تزریق واکسـن‬ ‫کرونـا گفـت‪ :‬تزریـق واکسـن در هـر شهرسـتان بـر اسـاس‬ ‫دریافـت مجوزهـای الزم از اسـتان انجـام می شـود و سـهمیه‬ ‫انها بر این اسـاس تامین می شـود‪ .‬در موضوع تزریق واکسـن‬ ‫کرونـا شـاهد ناهماهنگـی ملی هسـتیم کـه افراد را بیشـتر بر‬ ‫مبنـی شـغل و حرفـه ای کـه دارند واکسـینه می کننـد که این‬ ‫موضـوع مشـکالتی را به وجود اورده اسـت درصورتی که طبق‬ ‫سـند ملـی باید بـر اسـاس گروه سـنی واکسـن تزریق شـود‪.‬‬ ‫ذبیحـی بـا بیـان اینکه هنـوز ابالغیـه ای در خصـوص تزریق‬ ‫واکسـن بـرای کارکنـان اتش نشـانی‪ ،‬پمپ بنزیـن و کارکنـان‬ ‫برخـی از ادارات خدماتـی دریافـت نکردیـم‪ ،‬گفـت‪ :‬به تازگـی‬ ‫شـبکه بهداشـت و درمـان حجم فضـای مرکز واکسیناسـیون‬ ‫تجمیعـی خـود را چند برابر افزایش داده اسـت و قابلیت تزریق‬ ‫‪ ۸۰۰‬دوز واکسـن در شـهر اردسـتان وجود دارد‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫امادگـی تزریـق هر تعـداد واکسـن را داریم‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫در شهرسـتان اردسـتان اسـتقبال مطلوبـی از ایـن طرح شـده‬ ‫اسـت و به طـور میانگین بیـش از ‪ ۸۰‬درصد افراد واجد شـرایط‬ ‫گروه هـای سـنی واکسـن کرونـا را دریافت کـرده و ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫جمعیـت از واکسیناسـیون تاکنـون اسـتقبالی نکرده اند‪.‬‬ ‫رسیدگی به ‪ ۲۴‬پرونده ملی در‬ ‫تعزیرات حکومتی کاشان‬ ‫بـه گفته رئیـس اداره تعزیـرات حکومتی کاشـان ‪ ۲۴‬فقره‬ ‫پرونـده ملـی مهم با محکومیت مالی بیـش از ‪ ۲‬میلیارد و ‪۸۵۰‬‬ ‫میلیـون تومـان در پنج ماه نخسـت امسـال در شـعبه های این‬ ‫اداره رسـیدگی شد‪.‬‬ ‫سـعید بالنـی زاده بـا بیـان اینکـه پرونده هـای ملـی مهم‬ ‫رسـیدگی شـده در شـعبه های اداره تعزیرات حکومتی کاشـان‬ ‫مربوط به تخلف های قاچاق کاال و عرضه خارج از شـبکه ارد‬ ‫و نهاده هـای دامـی بود‪ ،‬بـه ایرنا گفت‪ :‬متخلفـان این پرونده ها‬ ‫علاوه بـر پرداخـت جزای نقـدی بـه ضبـط کاالی قاچاق به‬ ‫نفـع دولـت و الـزام بـه عرضـه نهـاده دامـی و ارد توقیفـی در‬ ‫شـبکه رسـمی محکوم شـدند‪ .‬او بـا اشـاره به رسـیدگی ‪۷۹۳‬‬ ‫فقـره پرونـده در شـعبه های ایـن اداره در پنـج مـاه نخسـت‬ ‫امسـال اظهـار داشـت‪ :‬محکومـان ایـن پرونده هـا علاوه بـر‬ ‫پرداخـت ‪ ۶‬میلیـارد و ‪ ۲۰۰‬میلیـون تومـان جـزای نقـدی بـه‬ ‫ضبـط کاالی قاچاق و سـایر مجازات تکمیلی محکوم شـدند‪.‬‬ ‫رئیـس اداره تعزیرات حکومتی کاشـان با بیان اینکه بیشـترین‬ ‫تخلف هـا در ایـن پرونده هـا گرانی‪ ،‬کم فروشـی‪ ،‬تقلـب و نبود‬ ‫برچسـب قیمـت کاال بـوده اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪ ۷۹۳ :‬فقـره‬ ‫پرونـده شـامل ‪ ۴۸۷‬فقـره مربـوط بـه بخـش کاال و خدمات‪،‬‬ ‫‪ ۲۰۳‬فقـره در حـوزه بهداشـت‪ ،‬دارو و درمان و ‪ ۷۴‬فقره پرونده‬ ‫در حـوزه قاچـاق کاال و ارز بوده اسـت‪ .‬او با اشـاره به انجام ‪۹۸‬‬ ‫نوبت گشـت بازرسی مشـترک با حضور دسـتگاه های نظارتی‬ ‫در پنج ماه نخسـت امسـال‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬با بازرسـی ‪ ۴۵۲‬واحد‬ ‫صنفـی در ایـن مـدت‪ ۷۴ ،‬واحـد متخلـف شناسـایی شـدند‪.‬‬ ‫بالنـی زاده همـکاری و اطالع رسـانی مردم از تخلفـات به اداره‬ ‫تعزیـرات حکومتی و سـایر مراجـع نظارتی و قابل رسـیدگی را‬ ‫خواسـتار شـد و اضافه کرد‪ :‬شهروندان کاشـانی هرگونه مراتب‬ ‫تخلـف به ویژه رعایت نکردن شـیوه نامه ها و دسـتورالعمل های‬ ‫بهداشـتی را در اصنـاف و واحدهـای خدماتـی به شـماره تلفن‬ ‫‪ ۵۵۵۷۹۸۷۰‬و سـامانه پاسـخگویی ‪ ۱۲۵‬اطلاع دهنـد‪ .‬بیـش‬ ‫از ‪ ۱۷‬هـزار واحـد صنفـی در کاشـان فعالیـت دارد‪ .‬شهرسـتان‬ ‫کاشـان بـا جمعیـت افزون بـر ‪ ۳۶۴‬هـزار نفر در فاصلـه حدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬کیلومتـری شـمال اصفهان واقع شـده اسـت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫اموزش زبان فارسی دو سال‬ ‫قبل از دبستان در مناطق دو‬ ‫زبانه‬ ‫رئیــس ســازمان ملــی تعلیــم و تربیــت کــودک‬ ‫از تمدیــد مجــوز مهدهــای کــودک تــا پایــان ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬خبــر داد و اظهــار کــرد‪ :‬اگــر اســتانداردها زودتر‬ ‫امــاده و تصویــب شــوند فراخــوان می دهیــم کــه‬ ‫موسســان بــرای دریافــت مجوزهــای جدیــد اقــدام‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬علیرضــا حاجیــان زاده‪ ،‬بــا‬ ‫بیــان اینکــه ســابقه تشــکیل ســازمان ملــی تعلیــم‬ ‫و تربیــت کــودک بــه رهنمــود و مطالبــه رهبــری‬ ‫در اجــاس مدیــران و روســای امــوزش و پــرورش‬ ‫در ســال گذشــته بــاز می گــردد‪ .‬یکــی از موکــدات‬ ‫ایشــان ســاماندهی مســئله مهدکودک هــا بــود‬ ‫و معتقــد بودنــد بایــد وزارت امــوزش و پــرورش‬ ‫سرپرســتی امــور مهدکودک هــا را برعهــده بگیــرد‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬پیــرو ان بیانــات‪ ،‬شــورای عالــی انقــاب‬ ‫فرهنگــی وارد موضــوع شــد و جلســاتی بــا حضــور‬ ‫وزیــر امــوزش و پــرورش‪ ،‬وزیــر رفــاه و ســایر اعضــا‬ ‫برگــزار و پیشــنهاداتی تنظیــم و بــه رهبــری تقدیــم‬ ‫شــد‪ .‬ایشــان در پی نوشــت مکتوبــی بــه ســه نکتــه‬ ‫اشــاره کرده بودنــد؛ نخســت اینکــه ســازمان یــا‬ ‫مرکــزی بــرای ایــن کار تشــکیل شــود‪ .‬دوم انکــه‬ ‫زیرمجموعــه امــوزش و پــرورش باشــد و ســوم تاکید‬ ‫بــر تســریع کار داشــتند‪ .‬ایــن پی نوشــت رهبــری کــه‬ ‫از ســوی دفتــر ایشــان بــه شــورای عالــی انقــاب‬ ‫فرهنگــی ارســال شــد مبنــای ورود شــورا به ایــن کار‬ ‫قــرار گرفــت‪ .‬رئیــس ســازمان ملــی تعلیــم و تربیــت‬ ‫کــودک بــا بیــان اینکــه اصــل کار در یــک مرحلــه و‬ ‫طــی یــک ماده واحــده تصویــب و در مرحلــه بعــد‬ ‫اساســنامه ســازمان مصــوب و تقریبــا اســفندماه ‪۹۹‬‬ ‫ابــاغ شــد گفــت‪ :‬در ان مصوبــه پیــش بینــی شــده‬ ‫بــود کــه مقدمــات تشــکیل ســازمان طــی ســه مــاه‬ ‫نهایــی و هیئت امنــا‪ ،‬رئیــس ســازمان را بعــد از‬ ‫پیشــنهاد وزیــر امــوزش و پــرورش انتخــاب و معرفی‬ ‫کنــد کــه ایــن کار اواخــر خردادمــاه انجــام شــد‪.‬‬ ‫هیئت امنــا تشــکیل و وزیــر بنــده را به عنــوان رئیــس‬ ‫ســازمان پیشــنهاد داد کــه بــه تاییــد هیئت امنا رســید‪.‬‬ ‫حاجیــان زاده ادامــه داد‪ :‬اکنــون مدتــی اســت کــه کار‬ ‫از صفــر در ســازمانی کــه هیــچ ســابقه قبلــی نداشــته‬ ‫شروع شــده اســت‪ .‬بــا مخاطــب گســترده و حساســی‬ ‫مواجــه هســتیم‪ .‬هشــت میلیــون کــودک زیــر شــش‬ ‫ســال داریــم کــه بایــد بــرای تمــام انهــا برنامه ریــزی‬ ‫داشــته باشــیم‪ .‬البتــه نــه بــه معنــای اینکه همــه اینها‬ ‫بــه مهدکــودک برونــد‪ .‬بلکــه تعــدادی در خانــه و در‬ ‫اغــوش مــادران هســتند و بایــد بــرای توانمندســازی‬ ‫خانواده هــا بــا رویکردهــای تربیتــی برنامه ریــزی و‬ ‫محتــوای تربیتــی را در قالــب قصــه و بــازی و غیــره‬ ‫تهیــه کنیــم‪ .‬او امــاری از مهدهــای کــودک و مراکــز‬ ‫پیش دبســتانی ارائــه کــرد و گفــت‪ :‬بــه لحــاظ امــاری‬ ‫‪ ۱۶‬هــزار مهدکــودک مجوز دار از ســازمان بهزیســتی‬ ‫و حــدود ‪ ۳۰‬هــزار مرکــز پیش دبســتانی زیرمجموعــه‬ ‫امــوزش و پــرورش داریــم‪ ۱۴ .‬دســتگاه هــم هســتند‬ ‫کــه مهدکــودک و مهــد قران هایــی بــا مجــوز داخلی‬ ‫ان دســتگاه ها دارنــد‪ .‬بــا تک تــک ایــن دســتگاه ها‬ ‫صحبــت کرده ایــم امــا هنــوز امــار همــه انهــا احصاء‬ ‫نشــده اســت امــا تخمیــن می زنیــم حــدود ‪ ۴‬تــا ‪۵‬‬ ‫هــزار مهدکــودک باشــند‪ .‬تقریبــً روی هم رفتــه ‪۵۰‬‬ ‫هــزار مهــد کــودک و پیش دبســتانی داریــم کــه‬ ‫بایــد زیرمجموعــه ســازمان ملــی تعلیــم و تربیــت‬ ‫کــودک قــرار گرفتــه و مطابــق بــا اســتانداردهای‬ ‫جدیــد مجــوز بگیرنــد‪ .‬رئیــس ســازمان ملــی تعلیــم‬ ‫و تربیــت کــودک تاکیــد کــرد‪ :‬البتــه تــا زمانــی‬ ‫کــه اســتانداردها و دســتورالعمل ها در حــال تدویــن‬ ‫هســتند بــرای انکــه کار متوقــف نشــود بــه همــه‬ ‫کشــور ابــاغ کردیــم مهدکودک هایــی کــه از‬ ‫بهزیســتی مجــوز دارنــد همــان مجوزهــا تمدیــد‬ ‫می شــوند و پیش دبســتانی ها هــم کــه در اختیــار‬ ‫امــوزش و پــرورش بوده انــد بــا همــان ســازوکار ادامه‬ ‫می دهنــد تــا اســتانداردهای جدیــد را تدویــن کنیــم‪.‬‬ ‫حاجیــان زاده از تمدیــد مجــوز مهدهــای کــودک‬ ‫تــا پایــان ســال ‪ ۱۴۰۱‬خبــر داد و اظهــار کــرد‪ :‬اگــر‬ ‫اســتانداردها زودتــر امــاده و تصویــب شــوند فراخــوان‬ ‫می دهیــم کــه موسســان بــرای دریافــت مجوزهــای‬ ‫جدیــد اقــدام کننــد‪ .‬او همچنیــن بــا بیــان اینکــه بــه‬ ‫جــد دنبــال تولیــد محتــوا بــرای پیش دبســتانی ها و‬ ‫مهدهــای کــودک هســتیم گفــت‪ :‬کمیت ـه ای تحــت‬ ‫عنــوان تولیــد محتــوا تشــکیل دادیــم کــه در حــال‬ ‫تدویــن محتــوا هســتند‪ .‬بــرای ســال تحصیلــی‬ ‫پیــش رو یــک خروجــی بــه صــورت موقــت خواهیــم‬ ‫داشــت‪ .‬همچنیــن محتواهــای موجــود کــه توســط‬ ‫دســتگاه ها و ناشــرهای مختلــف تهیه شــده در‬ ‫کمیتــه مربــوط بررســی می شــوند و انهــا کــه‬ ‫مــورد تاییــد هســتند معرفــی می شــوند و مهدهــا‬ ‫می تواننــد از ان اســتفاده کننــد‪ .‬البتــه منظــور از‬ ‫محتــوا صرفــً کتــاب نیســت‪ .‬گــوش دادن و دیــدن‬ ‫مهارت هایــی هســتند کــه موردتوجــه قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫مــا معتقدیــم نبایــد کتــاب محــور باشــیم‪ ،‬بلکــه بایــد‬ ‫فعالیــت محــور باشــیم‪ .‬رئیــس ســازمان ملــی تعلیم و‬ ‫تربیــت کــودک ادامــه داد‪ :‬مربیــان مــا بایــد بیاموزنــد‬ ‫کــه چگونــه بــا بچه هــا کار کننــد و چگونــه فعالیــت‬ ‫کننــد کــه بچه هــا از نظــر هوشــی‪ ،‬اجتماعــی و‬ ‫مقدمــات مختلــف بــرای یادگیــری امــاده شــوند؛‬ ‫به ویــژه بــرای مناطــق دوزبانــه بــه شــکل ویژه تــری‬ ‫برنامه هــای یادگیــری زبــان فارســی را به خصــوص‬ ‫یکــی دو ســال قبــل از دبســتان خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫پنجشنبه | ‪ 18‬شهریور ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4161‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫مدیر مرکز بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان‪:‬‬ ‫‪ 1600‬مادر باردار واکسینه شده اند‬ ‫استرازنکا جایگزین دوز دوم اسپوتنیک شد‬ ‫بـه گفتـه مسـئول بیماری هـای واگیر مرکز بهداشـت‬ ‫اسـتان اصفهـان در روز گذشـته حـدود ‪ ۴۰‬هـزار نفـر در‬ ‫مراکـز واکسیناسـیون اسـتان اصفهـان واکسـینه شـدند‬ ‫تاکنـون حدود هـزار و ‪ ۶۰۰‬مادر باردار اصفهانی واکسـینه‬ ‫شـدند‪ ،‬واکسـن اسـترازنکا جایگزین دوز دوم اسپوتنیک او‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫رضـا فدایـی در خصـوص اخریـن وضعیـت رونـد‬ ‫واکسیناسـیون در اسـتان اصفهان‪ ،‬به ایمنـا گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫در اسـتان اصفهـان حـدود یـک میلیـون و ‪ ۱۲۳‬هـزار نفر‬ ‫دوز اول و حـدود ‪ ۶۷۱‬هـزار نفـر دوز دوم واکسـن کرونـا‬ ‫را دریافـت کردنـد‪ ،‬حـدود ‪ ۳۰‬درصد از جمعیـت باالی ‪۱۸‬‬ ‫سـال اسـتان اصفهان دوز اول واکسـن کرونا و ‪ ۱۹‬درصد‬ ‫جمعیـت باالی ‪ ۱۸‬سـال هم هـر دو دوز واکسـن کرونا را‬ ‫دریافـت کرده انـد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬واکسینه کردن ‪ ۱۶۰۰‬مادر باردار‬ ‫او بـا اشـاره بـه اینکـه تاکنـون حـدود ‪ ۷۵‬درصـد‬ ‫سـالمندان اسـتان اصفهان واکسـینه شـدند‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬در‬ ‫روز گذشـته حـدود ‪ ۴۰‬هـزار نفـر در مراکز واکسیناسـیون‬ ‫اسـتان اصفهـان واکسـینه شـدند و ایـن امـار در روزهای‬ ‫اینده افزایش خواهد داشـت‪ ،‬همچنیـن تاکنون حدود یک‬ ‫هزار و ‪ ۶۰۰‬مادر باردار اصفهانی واکسـینه شـدند‪ .‬مسـئول‬ ‫بیماری هـای واگیر مرکز بهداشـت اسـتان اصفهان با بیان‬ ‫اینکـه واکسـن های مصرفـی از نوع سـینوفارم‪ ،‬کووبرکت‬ ‫و اسـترازنکا اسـت‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪ :‬در حـال حاضر تعداد‬ ‫واکسـن اسـترازنکا محدود اسـت‪ ،‬همچنین بر اساس سند‬ ‫ملـی واکسیناسـیون در حـال حاضـر برای برخی مشـاغل‬ ‫از جملـه صنایـع دارویـی‪ ،‬غذایـی‪ ،‬بهداشـتی و متولدیـن‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫وکالی استان اصفهان‬ ‫واکسینهمی شوند‬ ‫رئیس کانون وکالی دادگستری اصفهان از قطعی‬ ‫شدن واکسیناسیون وکالی استان اصفهان خبر داد‪.‬‬ ‫لیال رئیسی در اینستاگرام خود نوشت‪ :‬سرانجام بعد از‬ ‫پیگیری های طاقت فرسا واکسیناسیون وکالی استان‬ ‫اصفهان قطعی گردید‪ .‬در روزهای یکشنبه‪ ،‬دوشنبه و‬ ‫سه شنبه هفته اینده‪ ،‬در سه پارت هزار نفره از ساعت‬ ‫‪ ٨‬صبح تا ‪ ١٢‬وکال و کاراموزان کانون وکالی استان‬ ‫اصفهان در محل بلوار صفه پایین تر از بیمارستان‬ ‫الزهرا(س) (درب دوم اصلی) واکسیناسیون خواهند‬ ‫شد‪ .‬اطالعیه نوبت دهی مراجعه همکاران در سه روز‬ ‫فوق الذکر بزودی منتشر می گردد‪.‬‬ ‫دستورالعملواکسیناسیون‬ ‫زنان باردار در اصفهان‬ ‫اجرایی شد‬ ‫سـال های ‪ ۴۸‬تـا ‪ ۵۰‬واکسیناسـیون در حال انجام اسـت‪،‬‬ ‫البتـه بیمارانـی که بیمـاری مزمن دارنـد و زنان بـاردار نیز‬ ‫برای انجام واکسیناسـیون در حال فراخوان شـدن هستند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تزریق روزانه ‪ ۳۰‬هزار دوز واکسن در اصفهان‬ ‫او در خصـوص تزریق دوز دوم واکسـن اسـپوتنیک او‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬دوز دوم واکسن اسپوتنیک او از روسیه تامین‬ ‫نشـد و بر این اسـاس وزارت بهداشـت ابالغ کرد‪ ،‬افرادی‬ ‫کـه دوز اول واکسـن اسـپوتنیک او را تزریـق کرده انـد‪ ،‬به‬ ‫جای دوز دوم این واکسـن باید واکسـن اسـترازنکا تزریق‬ ‫کننـد‪ ،‬در اصفهـان نیـز ایـن جایگزینـی انجام می شـود و‬ ‫برای دوز دوم واکسـن اسـپوتنیک او از واکسـن استرازنکا‬ ‫اسـتفاده می کنیـم‪ .‬فدایـی بـا تاکید بـر اینکـه به طورکلی‬ ‫روزانـه حـدود ‪ ۳۰‬هـزار دوز واکسـن کرونـا در اصفهـان‬ ‫تزریـق می شـود‪ ،‬اضافـه کرد‪ :‬روز گذشـته به دلیـل انجام‬ ‫برنامه ریـزی در برخـی از مراکـز چندسـاعتی واکسـن در‬ ‫دسـترس نبـود‪ ،‬امـا این مسـئله حل شـد‪ ،‬واکسیناسـیون‬ ‫دانشـجویان علـوم پزشـکی در حـال انجـام اسـت‪ ،‬اما در‬ ‫خصـوص واکسیناسـیون دانشـجویان غیرپزشـکی هنـوز‬ ‫ابالغی دریافت نکردیم و به محض شـروع واکسیناسـیون‬ ‫ایـن گـروه از دانشـجویان اطالع رسـانی خواهیـم کـرد‪ .‬او‬ ‫بـا بیـان اینکـه در حـال حاضر به تعـداد کافی واکسـن در‬ ‫دسـترس اسـت‪ ،‬افزود‪ :‬الزم اسـت افراد برای تسـریع روند‬ ‫واکسیناسـیون تنهـا بـا دریافت پیامـک به مراکـز مراجعه‬ ‫کننـد و از مراجعـه بـدون پیامک خـودداری کننـد‪ ،‬چراکه‬ ‫باعـث تجمـع در مراکـز خواهـد شـد و در حـال حاضر در‬ ‫مراکز واکسیناسـیون اسـتان اصفهان امکان انجـام روزانه‬ ‫‪ ۵۰‬الـی ‪ ۶۰‬هزار واکسیناسـیون وجـود دارد‪.‬‬ ‫حقوق کودکان زیر پای جنگ‬ ‫جنگ همیشــه مخرب و ویرانگر بوده بزرگ ســاالن‬ ‫با بردباری‪ ،‬بدترین ســختی ها و رنج هــای جنگ را تاب‬ ‫می اورند‪ ،‬ولی کودکان در برابر جنگ می شــکنند و خورد‬ ‫می شــوند در جنگ ها کودکان به لحاظ بدنــی و روانی‪،‬‬ ‫بیشترین اسیب ها را می بینند‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنــا‪ ،‬در عرصه های قدرت طلبی و تجاوز‬ ‫و جنگ‪ ،‬اســیب روحی و جســمی به کــودکان بدترین‬ ‫پیامد جنگی است که ناخواســته انها را گرفتار مرگ ومیر‬ ‫و بی هویتی می کند‪ ،‬کودکانی که اگر در شــرایط نابسامان‬ ‫مناطق جنگی کشته نشوند‪ ،‬در شهر و دیار خود با هراسی‬ ‫دائمی و دل نگران با کمترین امکانات روزگار می گذرانند و‬ ‫یا اگر موفق به ترک خانه و کاشانه به همراه خانواده شوند‬ ‫در جاده های غربت و اوارگی در بهترین شرایط ایدئال هم‬ ‫سرنوشــتی به طور یقین بدتر از زندگی ارام در خاکشان در‬ ‫انتظار انها نیست‪ .‬این داستان کودکانی است که کشورشان‬ ‫موردتهاجــم قرارگرفته‪ ،‬اما از کــودکان بداقبال تری هم‬ ‫می تــوان یادکرد که امــروزه در بســیاری از نقاط جهان‬ ‫می توان انها را دید که سرکوب و تحت فشار قرار می گیرند‪،‬‬ ‫در تمام مذاهب و ادیان از کودک به عنوان امید و تحرک‪،‬‬ ‫فطرت پاک کودکانه‬ ‫زیبایی و سمبل صداقت و عصمت و‬ ‫ِ‬ ‫یاد می شود؛ در حالی که کودکان یمن‪ ،‬بحرین‪ ،‬فلسطین‪،‬‬ ‫ســوریه‪ ،‬لیبی‪ ،‬تونسی و مصری در بدترین شرایط ساخت‬ ‫دست بشر روزگار می گذرانند‪ .‬دستاورد جنگ برای کودکان‪،‬‬ ‫اســیب های روحی و بدنی است‪ ،‬اینک کودکانی در عراق‬ ‫و ســوریه به کار گرفته شــده اند که به کارهایی همچون‬ ‫حمل تفنگ‪ ،‬ســپر انســانی‪ ،‬مین یابی‪ ،‬کار گذاشتن بمب‪،‬‬ ‫پیشتازی در حمله ها‪ ،‬ماموریت های انتحاری‪ ،‬نگهبانی در‬ ‫تاریکی شــب و جاسوسی که درک درستی از ان ها ندارند‪،‬‬ ‫می پردازند‪ .‬در واقع کودکان و نوجوانان‪ ،‬نه در خط نخست‬ ‫جنگ هستند و نه پشت صحنه جنگ و نه به وجود اورنده‬ ‫ان و اگر پیروزی هم به دست اید‪ ،‬از ان سودی نمی برند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اهمیت توجه به سرنوشــت کودکان در‬ ‫جنگ ها‬ ‫محمود عباســی‪ ،‬معاون حقوق بشــر و امور بین الملل‬ ‫وزارت دادگســتری و دبیر مرجع ملی کنوانســیون حقوق‬ ‫کودک ایران در خصوص اهمیت سرنوشــت کودکان در‬ ‫جنگ ها و لزوم حمایــت از انها‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬طبق ماده‬ ‫یک کنوانسیون حقوق کودک افراد زیر ‪ ۱۸‬سال باید مورد‬ ‫حمایــت ویژه قرار بگیرند‪ ،‬به خصــوص در زمان جنگ و‬ ‫پدیده های ایــن چنینی لزوم حمایت ویــژه از کودکان و‬ ‫نوجوانان مورد تاکید است‪ ،‬باید دولت ها برای حمایت همه‬ ‫جانبه از انها ســاز و کارهــای الزم را تدارک ببینند و این‬ ‫موضوع هم در کنوانســیون های چهارگانه ژنو مورد تاکید‬ ‫قرارگرفته و تکالیف دولت ها را در این زمینه مشخص کرده‬ ‫است‪ ،‬در کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری منع‬ ‫به کار گیری کودکان در جنگ های مســلحانه تعیین شده‬ ‫است‪ .‬او اضافه می کند‪ :‬دولت ها وظیفه دارند ساز و کارهای‬ ‫الزم بــرای حمایت همه جانبه از کــودکان را در جنگ ها‬ ‫به عمل اورند‪ ،‬در خاورمیانه با وضعیت بســیار ســخت و‬ ‫دشــواری مواجه هســتیم و از چند دهه گذشته جنگ در‬ ‫تعدادی از کشورها شعله ور شــده است مانند لشکرکشی‬ ‫به عراق و افغانســتان که میلیون ها کشته‪ ،‬زخمی‪ ،‬اواره‪،‬‬ ‫مجروح و معلول بجا گذاشــته و ســیل اوارگان را سرازیر‬ ‫کشورهای منطقه کرده اســت‪ .‬معاون حقوق بشر و امور‬ ‫بین الملل وزارت دادگســتری‪ ،‬تاکید می کند‪ :‬کودکانی در‬ ‫نتیجه این جنگ ها جان خود را از دســت دادند و کودکانی‬ ‫که دچار معلولیت شــدند و نیاز به حمایت های ویژه دارند‪،‬‬ ‫یا بعضی از کشــورها مانند یمن با لشکرکشی بی خانمانی‬ ‫و کشــتار کودکان را فراهم کردند‪ ،‬در هفت سال گذشته‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شاهد قربانی شدن میلیون ها کودک و اوارگی انها بودیم‪،‬‬ ‫مشکالت عدیده ای برای مردم مظلوم یمن رخ داد و همه‬ ‫این موارد نشان می دهد جامعه جهانی باید توجه خود را به‬ ‫این چالش ها معطوف کند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬مشکالت عدیده جنگ برای کودکان‬ ‫عباســی‪ ،‬تصریح می کند‪ :‬وقتی در یک کشــور شاهد‬ ‫جنگ هســتیم به وضوح می بینیم عالوه بر زخمی شدن‬ ‫مردم و مشقت های بســیار مانند قحطی و عدم دسترسی‬ ‫بــه حداقل های زندگی هم وجود دارد‪ ،‬جنگ مشــکالت‬ ‫عدیــده ای برای کودکان ایجاد می کند و باید ســازمان ها‬ ‫ملی از جمله سازمان ملل متحد‪ ،‬سازمان کنفرانس اسالمی‬ ‫و دیگر کشــورها برای حمایت از این کــودکان چاره ای‬ ‫بیندیشند‪ ،‬در این هفت سال گذشته شاهد حتی یک مورد‬ ‫قطعنامه ای از ســازمان کنفرانس اســامی در خصوص‬ ‫حمایت از کودکان مظلوم یمن نبودیم تا مانع از تجاوزگری‬ ‫عربســتان به کودکان مظلوم یمن باشد‪ .‬دبیر مرجع ملی‬ ‫کنوانسیون حقوق کودک ایران‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬در سازمان‬ ‫ملل کمیته حقوق کودکان فعال است و این کمیته متشکل‬ ‫از ‪ ۱۸‬کشور اســت که وظیفه نظارت‪ ،‬پیگیری و حمایت‬ ‫از کودکان سراســر جهان را بر عهده دارد و در این زمینه‬ ‫کار خاصی انجام نداده‪ ،‬دبیرخانه این کنفرانس در کشــور‬ ‫عربستان مستقر شــده و اقدام خاصی برای این کودکان‬ ‫انجام نداده است‪ .‬معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت‬ ‫دادگســتری‪ ،‬می افزاید‪ :‬حتی در دو دوره ســازمان ملل با‬ ‫وجود دو دبیر کل پیشــین و دبیر کل فعلی شــاهد بودیم‬ ‫که به دلیل اینکه سالیانه عربستان مشتی دالر به سازمان‬ ‫ملل کمک می کنــد‪ ،‬گزارش هایی که در خصوص نقض‬ ‫حقوق کودک در عربســتان‪ ،‬یمــن‪ ،‬عمارت متحده عربی‬ ‫و کشــورهای دیگر که در جنگ با یمن تهیه شــده بود‬ ‫گزارش ها را پس گرفته اند‪ .‬عباســی‪ ،‬تاکید می کند‪ :‬به هر‬ ‫حال دالرها مانع از این شده است که حتی یک محکومیت‬ ‫ســاده در شورای امنیت و سازمان ملل نسبت به عربستان‬ ‫صعودی داشته باشــیم و این نوع نگاه ابزارانگارانه مجامع‬ ‫بین المللــی‪ ،‬دولت های غربی و ایاالت متحده نســبت به‬ ‫حقوق بشــر و کودک شاهد گسترش بیشتر خشونت برای‬ ‫کودکان هستیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬وظیفه حمایت از حقوق کودکان در جنگ ها‬ ‫او تصریح می کند‪ :‬در جنگ ها حقوق کودکان زیر سوال‬ ‫می رود و کشــورهای جهان و همه دولت ها وظیفه دارند با‬ ‫همگرایی‪ ،‬هم فکری و همراهی با یکدیگر برای حمایت از‬ ‫حقوق کودک حرکت کنند‪ ،‬در این زمینه دبیر کل جمهوری‬ ‫اســامی ایــران از همان ابتدا همه تالش خــود را برای‬ ‫حمایــت از مردم مظلوم یمن کــودکان و زنان انجام داده‬ ‫است و اطالع رسانی بین المللی صورت گرفته است‪ .‬دبیر‬ ‫مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ایران‪ ،‬اظهار می کند‪:‬‬ ‫شــبکه های بین المللی ایران فجایع یمن را برای جهانیان‬ ‫بازگو کردند و این نشــان دادن تصاویر‪ ،‬گفتن مســائل و‬ ‫اقدامات جمهوری اسالمی ایران ندای مظلومیت کودکان‬ ‫یمن را به وســیله رسانه ها و کشورهای منطقه را به گوش‬ ‫جهانیان رســانده و ایران این امر را رســالت اساسی خود‬ ‫می داند‪ .‬عباســی‪ ،‬تاکید می کند‪ :‬در مرجع ملی کنوانسیون‬ ‫کــودک در ایران وظیفه و رســالت حمایت از کودکان در‬ ‫سطح ملی و بین المللی بارها با حقوق کودک سازمان ملل‬ ‫مکاتبه شده و درخواست پیگیری این جنایت ها برای مردم‬ ‫یمــن و منطقه بوده اســت‪ ،‬در مقاطع مختلف با برگزاری‬ ‫نشســت های تخصصی با کشورهای منطقه هم در سطح‬ ‫ملی و یا به صورت مجازی تالش شده است برای حمایت‬ ‫از کودکان مظلوم منطقــه حمایت جامع بین المللی طلب‬ ‫شود و از هر تالشی در این زمینه کوتاهی صورت نگیرد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬عــوارض مخرب جنگ ها بر سرنوشــت‬ ‫کودکان‬ ‫سیدحســن موســوی چلک‪ ،‬رئیس انجمن مددکاری‬ ‫اجتماعی ایران ‪ ،‬با اشــاره به عوارض مخرب جنگ ها بر‬ ‫سرنوشت کودکان‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬جنگ ها وابسته به مدت‬ ‫و گســتره ای که دارند به طور طبیعی عوارض مختلفی بر‬ ‫گروه های مختلف به دنبال دارند‪ ،‬اما در دوره هایی که اسیب‬ ‫جنگ زیاد می شود کودکان و نوجوانان وابسته به تخریب‬ ‫جنــگ و مدت زمانی که این اتفاق طول می کشــد دچار‬ ‫عوارض می شوند بعضی کشورها مدیریت شرایط کشور بعد‬ ‫از وقوع جنــگ را دارند و با اموزش مهارت به کودکان به‬ ‫انها تفهیم کردند که چطور در شــرایط بحرانی بتوانند از‬ ‫این مهارت اســتفاده کنند و با برخورداری از ظرفیت های‬ ‫اجتماعی کاهش عوارض را داشــته باشــند‪ ،‬اما تعدادی از‬ ‫کشــورها هم این وضعیت را ندارند‪ .‬او می افزاید‪ :‬در حال‬ ‫حاضر وقوع جنگ ها و اثرات مخرب ان را در کشــورهای‬ ‫یمن و افغانستان می بینیم که سوابق این جنگ ها بر روی‬ ‫کودکان قابل مشــاهده است‪ ،‬کودکانی که با وقوع جنگ‬ ‫خانواده خود را از دست می دهند‪ ،‬اواره و پناهنده می شوند‪،‬‬ ‫محرومیــت از تحصیل دارند و اگر خــود کودکان هم در‬ ‫بمباران ها باشند حالت روحی و روانی مناسبی ندارند و این‬ ‫اثرات روحی و روانی اثرات ماندگار بسیاری بر کودکان دارد‬ ‫و همه این موارد بخش عمــده ای از عوارض جنگ برای‬ ‫کودکان است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬کودکانافغانستاننیازمندحمایتبیشتر‬ ‫رئیــس انجمن مــددکاری اجتماعی ایــران‪ ،‬تصریح‬ ‫می کند‪ :‬عالوه بر کودکان همه گروه هایی که در جنگ ها‬ ‫اســیب می بیننــد نیازمند توجه جامعه جهانی هســتند تا‬ ‫بتواننــد به انها برای خروج از این شــرایط بحرانی کمک‬ ‫کنند‪ .‬جنگ هــا هزینه های درمانــی را افزایش می دهند‪،‬‬ ‫محرومیــت از تحصیل را برای کــودکان به دنبال دارند و‬ ‫اینکه کشــورها چقدر برخوردار از منابع هســتند متفاوت‬ ‫است‪ ،‬ممکن است کشور درگیر جنگ ان قدر منابع داشته‬ ‫باشد که بتواند حمایت الزم از مردم خود را داشته باشد‪ ،‬اما‬ ‫کشوری مثل افغانستان که محرومیت را در شرایط عادی‬ ‫هم تجربه می کند به طور طبیعی در شــرایط جنگ نیازمند‬ ‫حمایت بیشتر از ســوی دولت های جهان است‪ .‬موسوی‬ ‫چلک‪ ،‬تاکید می کند‪ :‬یکی از کارکردهای ســازمان ملل و‬ ‫تشــکیل یونیسف صندوق حمایت از کودکان است‪ ،‬به هر‬ ‫حال کودکان جنگ در شــرایط عادی نیستند و در بحران‬ ‫قرار دارند‪ ،‬موضوع حقوق بشر بیشتر رنگ و بوی سیاسی‬ ‫دارد‪ ،‬اما این صندوق خــاص مربوط به کودکان و کمک‬ ‫به اتباع بیگانه و کمیساریای عالی پناهندگان برای همین‬ ‫گونه موارد اســت و بخشــی از پناهندگان حاصل جنگ‬ ‫هستند‪ ،‬در واقع این ساختار بین المللی وجود دارد و به طور‬ ‫طبیعی می توانند کمک ها و منابع را به کار بگیرند‪ .‬او اضافه‬ ‫می کند‪ :‬بخشــی از این کمک ها و منابع می تواند منابع در‬ ‫اختیار سازمان های بین المللی و بخشی از ظرفیت های سایر‬ ‫کشورها باشد و انچه مهم اســت اینکه باید توجه به این‬ ‫موضوع وجود داشــته باشد تا عوارض ناشی از جنگ کمتر‬ ‫شــود به خصوص کودکان در چنین شرایطی محرومیت‬ ‫بیشــتری را تجربه می کنند به دلیل اینکه در بســیاری از‬ ‫موارد خود انها هم نمی تواننــد کاری انجام دهند‪ ،‬به طور‬ ‫طبیعی در چنین شرایطی نقش ســازمان های بین المللی‬ ‫برای تغییر شرایط کودکان بسیار کمک کننده است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬در حال حاضر افغانستان دوره گذار را طی‬ ‫می کند‬ ‫رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در مورد نشان‬ ‫دادن تصاویر کودکان افغانستان و عدم عملکرد کنوانسیون‬ ‫حقوق کودک برای این کودکان‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬افغانستان‬ ‫اکنــون دوره گذار را طی می کنــد و بدترین دوران برای‬ ‫کودکان است‪ ،‬یک گروه سیاسی جدید با سابقه ای منفی‬ ‫که از گذشــته داشته اند امور این کشور را در دست گرفته‪،‬‬ ‫به طور طبیعی ترس و نگرانی بیش از قبل شده است و به‬ ‫همیــن دلیل باید منتظر بود تا در کوتاه مدت بتوان از این‬ ‫کودکان حمایت جدی را انجام داد‪ .‬موسوی چلک‪ ،‬تصریح‬ ‫می کند‪ :‬در حال حاضر نگرانی ها از ســوی نهادها اعالم‬ ‫می شــود‪ ،‬تنها اعالم نگرانی کافی نیست‪ ،‬باید اقداماتی‬ ‫هــم برای حمایت از این کودکان انجام دهند‪ ،‬این حداقل‬ ‫مطالبه ای اســت که می توان از نهادها و دولت های جهان‬ ‫داشــت‪ ،‬حفاظت از کودکان یکی از مهمترین اتفاق ها در‬ ‫این جنگ ها اســت و باید کنوانسیون حقوق کودک بتواند‬ ‫حمایت خود را از کودکان در این جنگ ها به درستی انجام‬ ‫دهــد‪ .‬او تاکید می کند‪ :‬در هر جنگی کــه اتفاق می افتد‬ ‫قربانیــان زیادی از کودکان‪ ،‬ســالمندان و بیماران درگیر‬ ‫جنگ می شوند‪ ،‬تعداد زیادی بی خانمان شده و تحت تاثیر‬ ‫اثرات مخرب جنگ قــرار می گیرند‪ ،‬اما کودکان به دلیل‬ ‫ویژگی خاصی که دارند میزان اسیب پذیری بیشتری دارند‬ ‫و این اتفاق بسیار نگران کننده است‪ ،‬به همین دلیل انتظار‬ ‫مــی رود در هر جنگی که رخ می دهد نهادهای بین المللی‬ ‫مانند ســازمان ملل‪ ،‬صندوق بانک جهانــی‪ ،‬حوزه های‬ ‫تخصصی مرتبط با کودکان و پناهندگان در سازمان ملل‬ ‫توجه بیشتری به این گروه از افراد داشته و بتوانند منابع را‬ ‫در اختیار این کودکان قرار دهند تا اســیب پذیری انها در‬ ‫جنگ کاهش یابد و در حقیقت کاهش اسیب در جنگ ها‬ ‫را نباید نادیده گرفت‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از اجرایی‬ ‫شدن دستورالعمل واکسیناسیون زنان باردار علیه بیماری‬ ‫کووید‪ ۱۹‬با تائید واکسن سینوفارم در این استان خبر داد‪.‬‬ ‫طاهره چنگیز با اشاره به اینکه واکسن سینوفارم‬ ‫برای مادران باردار تائید شده است‪ ،‬به ایرنا گفت‪ :‬در‬ ‫ماه های اخیر ابتال به کرونا و فوت زنان باردار افزایش‬ ‫یافته و اعالم شده است که بانوان پس از هفته دوازدهم‬ ‫بارداری برای دریافت واکسن مراجعه کنند‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه به پزشکان زنان و مامایی اعالم شده است که‬ ‫زنان باردار را به دریافت واکسن تشویق کنند افزود‪ :‬مراکز‬ ‫واکسیناسیون مادران باردار جداگانه و اختصاصی در‬ ‫نظر گرفته شده و در این زمینه با سازمان نظام پزشکی‪،‬‬ ‫انجمن مادران باردار و گروه زنان هماهنگی شده است‪.‬‬ ‫چنگیز در ادامه با اشاره به اینکه استان اصفهان در‬ ‫موج پنجم کرونا به ثبات نسبی رسیده است‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬البته وضعیت بیماری در برخی شهرستان ها‬ ‫ثابت و برخی در حال افزایش تا اوج است به نحوی که‬ ‫وضعیت فالورجان‪ ،‬نجف اباد و فریدون شهر همچنان‬ ‫نگران کننده است‪ .‬او با اشاره به جدول منتشر شده در‬ ‫فضای مجازی و رتبه پایین اصفهان در واکسیناسیون‬ ‫گفت‪ :‬این جدول توسط وزارت بهداشت تکذیب و‬ ‫جعلی گزارش شده است‪ .‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫اصفهان تصریح کرد‪ :‬وضعیت اصفهان نسبت به جمعیت‬ ‫در زمینه دریافت نوبت دوم واکسن قابل قبول است و‬ ‫این استان برای نوبت نخست کمبود داشته است‪ .‬چنگیز‬ ‫با اشاره به درمان بیماران کرونایی نیز گفت‪ :‬هم اینک‬ ‫‪ ۶۷‬بیمارستان دولتی و ‪ ۴‬درصد بیمارستان های نظامی‬ ‫و‪ ۱۳‬درصد بیمارستان های تحت پوشش بیمه تامین‬ ‫اجتماعی و ‪ ۱۶‬درصد خیریه ها در اختیار بیماران کرونایی‬ ‫است که باید از مشارکت همه بیمارستان ها قدردانی کرد‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬تا ‪ ۱۵‬شهریور یک میلیون و ‪ ۷۵۵‬هزار‬ ‫نفر در اصفهان واکسن تزریق کرده اند که یک میلیون و‬ ‫‪ ۱۰۶‬هزار نفر نوبت نخست و ‪ ۶۴۹‬هزار نفر نوبت دوم‬ ‫بوده اند‪ .‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تاکید کرد‪:‬‬ ‫گروهی از مردم پیامک واکسن را دریافت نمی کنند و باید‬ ‫در این زمینه از طبقه کارگر‪ ،‬زنان خانه دار و گروه های‬ ‫در معرض مراقبت و انان را به دریافت واکسن دعوت‬ ‫کرد‪ .‬او دلیل کم شدن ظرفیت واکسیناسیون در سایت‬ ‫سالمت را ناهمخوانی واکسن دریافتی و افراد فراخوان‬ ‫شده عنوان کرد و افزود‪ :‬عده زیادی بر اساس پیامک به‬ ‫مراکز واکسیناسیون مراجعه می کردند اما واکسن موجود‬ ‫نبود‪ .‬هم اینک سه هزار و ‪ ۳۱۴‬بیمار مبتال به کرونا‬ ‫در مراکز درمانی استان اصفهان به جز کاشان و اران‬ ‫و بیدگل بستری هستند که از این تعداد ‪ ۴۶۷‬بیمار در‬ ‫بخش مراقبت های ویژه نگهداری می شوند‪.‬‬ ‫تبدیل اماکن مذهبی‬ ‫اصفهان به مراکز حمایتی‬ ‫مردم در دوران شیوع کرونا‬ ‫به گفته مدیرکل اوقاف و امور خیریه اصفهان مساجد‬ ‫و بقاع متبرکه استان همزمان با شیوع ویروس کرونا به‬ ‫مراکز حرکت های بزرگ حمایتی بدل شد و با توزیع‬ ‫بسته های غذایی‪ ،‬بهداشتی و تولید ماسک نقش اساسی‬ ‫در این دوران داشتند‪.‬‬ ‫حجت االسالم محمدحسین بلک به ایرنا گفت‪:‬‬ ‫مشکل گشایی از جامعه از کارکردهای مهم اماکن‬ ‫مذهبی است درحالی که در گذشته این رویکرد را کمتر‬ ‫نشان می دادند و بیشتر بر ارائه خدمات فرهنگی و مذهبی‬ ‫متمرکز بودند‪ .‬مدیرکل اوقاف و امور خیریه اصفهان‬ ‫افزود‪ :‬بر مبنای این رویکرد در استانه بازگشایی مدارس‬ ‫‪ ۱۰‬هزار بسته معیشتی بین اقشار اسیب پذیر استان‬ ‫اصفهان توزیع می شود که هزار مورد ان لوازم التحریر‬ ‫برای دانش اموزان است که با همکاری اموزش و‬ ‫پرورش به نیازمندان داده می شود‪ .‬او گفت‪ :‬هزینه‬ ‫کمک های یاد شده ‪ ۳۰‬میلیارد ریال است که از محل‬ ‫موقوفات عام المنفعه و کمک خیران تامین شده است‪.‬‬ ‫حجت االسالم بلک با بیان اینکه از زمان شیوع کرونا‬ ‫تاکنون پنج دوره کمک به نیازمندان در قالب رزمایش‬ ‫مواسات و همدلی توسط این اداره کل و بقاع متبرکه‬ ‫انجام شده است‪ ،‬گفت‪ :‬در ماه مبارک رمضان امسال‬ ‫هشت هزار بسته معیشتی با کمک ‪ ۲۴‬میلیارد ریالی‬ ‫توزیع شد‪ .‬مدیرکل اوقاف و امور خیریه اصفهان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬الزم است که خیران با متولیان بقاع متبرکه در تهیه‬ ‫بسته های معیشتی همکاری کنند تا حجم باالیی از اقشار‬ ‫اسیب پذیر ناشی از کرونا و نیازمندان جامعه پوشش داده‬ ‫شود‪ .‬استان اصفهان دارای ‪ ۷۱۳‬بقعه متبرکه و پنج هزار‬ ‫باب مسجد است‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫قاب جادویی‬ ‫علی فروغی‪« :‬گاندو»‪۶۰ ،‬‬ ‫درصد مخاطب و ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫رضایت کسب کرد‬ ‫علی فروغی‪ ،‬مدیر شبکه سه‪ ،‬در نشست تجلیل از عوامل‬ ‫«گاندو»‪ ،‬اعالم کرد این سریال‪ ۶۰ ،‬درصد از مردم را مخاطب‬ ‫خود کرد که نتیجه ان‪ ،‬رضایت ‪ ۹۰‬درصدی ان ها بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری خبرانالین‪ ،‬نشست تجلیل از عوامل‬ ‫سریال «گاندو» با حضور عبدالعلی علی عسکری (رییس‬ ‫سازمان صدا و سیما)‪ ،‬حمید شاه ابادی (معاون سیما)‪ ،‬علی‬ ‫فروغی (مدیر شبکه سه) و گروه هنری و سازنده این مجموعه‬ ‫تلویزیونی‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬ ‫در اغاز این نشست‪ ،‬عبدالعلی علی عسکری‪ ،‬بر دشواری های‬ ‫سریال سازی درباره تاریخ معاصر تاکید کرد و با اشاره به‬ ‫برخی تالش ها برای جلوگیری از پخش مجموعه تلویزیونی‬ ‫«گاندو» گفت‪« :‬با توجه به اینکه «گاندو ‪ »۲‬کار فاخر‪،‬‬ ‫ارزشمند‪ ،‬جدید و شجاعانه ای بود‪ ،‬باید پایش می ایستادیم؛ به‬ ‫لطف الهی کار موفقی هم در تاریخ سریال سازی ایران شد و‬ ‫بنیان جدیدی ایجاد کرد‪».‬‬ ‫رییس صدا و سیما ادامه داد‪« :‬گرچه در مورد «گاندو ‪ »۲‬با‬ ‫اعتراضاتی مواجه بودیم و این اعتراضات بدون توجه به این‬ ‫بود که این مجموعه نمایشی‪ ،‬درام است و لزوما نباید مبتنی بر‬ ‫واقعیت باشد؛ اما باید در نظر داشت که سریال‪ ،‬کاری انقالبی‪،‬‬ ‫درست و روشنگر بود؛ به طوری که هم برای مردم و هم برای‬ ‫مدیران محل عبرت و بصیرت شد‪».‬‬ ‫او با قدردانی از عوامل ساخت و پخش این سریال امنیتی–‬ ‫اطالعاتی‪ ،‬کارگردانی و فیلمنامه این اثر را قوی توصیف کرد‬ ‫و بخشی از این قوت را ناشی از سوژه ای دانست که سپاه‬ ‫پاسداران انقالب اسالمی با رسانه ملی در میان گذاشت و از‬ ‫تحقیق برای نگارش متن فیلمنامه حمایت کرد‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬حمید شاه ابادی‪ ،‬معاون سیما‪ ،‬با اشاره به استقبال از‬ ‫این مجموعه تلویزیونی که در گونه (ژانر) امنیتی‪-‬اطالعاتی‬ ‫ساخته شد‪ ،‬گفت‪« :‬استقبالی را که شاهد بودیم‪ ،‬نشان داد این‬ ‫گونه (ژانر) نیاز جدی مخاطبان است و «گاندو» با جهت گیری‬ ‫روشن‪ ،‬هیچ ابایی از طرح مسائل نداشت‪».‬‬ ‫علی فروغی‪ ،‬مدیر شبکه ‪ ۳‬سیما هم در این مراسم با اشاره‬ ‫به این که «گاندو» حدود ‪ ۶۰‬درصد مخاطب داشته که ‪ ۹۰‬در‬ ‫صد از ان ها از سریال‪ ،‬ابراز رضایت کرده اند‪ ،‬گفت‪« :‬گروه های‬ ‫مردم با طیف های فکری مختلف این سریال را پسندیده اند‬ ‫و این امار نشان دهنده قوت این اثر است که با جهت گیری‬ ‫روشن‪ ،‬هیچ ابایی از طرح مسائل نداشت‪».‬‬ ‫او با اشاره به حمایت های رییس سازمان صدا و سیما از‬ ‫پخش این سریال گفت‪« :‬با وجود همه سختی ها در پخش‬ ‫این سریال و برخی صحبت ها‪ ،‬این سریال با اشراف ریاست‬ ‫سازمان و حمایت های ایشان پخش شد و مورد توجه مردم‬ ‫قرار گرفت و حمایت های اقای علی عسکری در «گاندو ‪ ۱‬و‬ ‫‪ »۲‬به معنای واقعی بی نظیر بود‪».‬‬ ‫تهیه کننده‪ ،‬کارگردان‪ ،‬نویسنده و بازیگران «گاندو» هم در‬ ‫این نشست‪ ،‬به خاطر حمایت از این سریال و فراهم کردن‬ ‫امکان ساخت ان تشکر کردند‪ .‬ان ها پیش از ان‪ ،‬با حضور در‬ ‫امور مخاطبان اداره کل روابط عمومی صدا و سیما‪ ،‬به تماس‬ ‫مخاطبان با سامانه ‪ ۱۶۲‬پاسخ گفتند‪.‬‬ ‫چهره ها‬ ‫بازیگر «اقازاده» سر صحنه‬ ‫اولین فیلم خود دچار عارضه‬ ‫قلبی شد‬ ‫امید محمدنژاد حین کارگردانی اولین فیلم بلند خود با نام‬ ‫«سوسن خانم کووید ‪ ،»۱۹‬دچار عارضه قلبی شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬امید محمدنژاد که این روزها ساخت نخستین‬ ‫فیلم بلند خود با نام «سوسن خانم کووید ‪ »۱۹‬را اغاز کرده‪ ،‬سر‬ ‫صحنه فیلمبرداری این اثر دچار عارضه قلبی شد‪.‬‬ ‫بازیگر سریال های «اقازاده» و «بانوی عمارت» در حال حاضر‬ ‫در بیمارستان کسرا بستری شده و به زودی عمل جراحی روی‬ ‫او صورت می گیرد‪.‬‬ ‫فیلم سینمایی «سوسن خانم کووید ‪ »۱۹‬با فضایی اجتماعی‬ ‫و در ژانر کودک زندگی یک مادر و فرزندانش را به تصویر‬ ‫می کشد‪ .‬در این قصه مادر به کرونا مبتال می شود و فیلم در‬ ‫فضایی فانتزی و کودکانه به این ویروس منحوس می پردازد‪.‬‬ ‫شبنم قلی خانی‪ ،‬لیال اوتادی‪ ،‬امید محمدنژاد‪ ،‬سمیرا ذکایی‪،‬‬ ‫سیاوش مفیدی و چند بازیگر خردسال بازیگران اصلی این‬ ‫فیلم هستند که جزو اولین اثار سینمایی با محوریت بیماری‬ ‫کرونا است‪.‬‬ ‫محمدنژاد که عالوه بر بازیگری‪ ،‬سابقه اجرا و گویندگی در‬ ‫رادیو و تلویزیون را نیز در کارنامه دارد‪ ،‬پیش از کلید زدن‬ ‫«سوسن خانم کووید ‪ ،»۱۹‬کارگردانی برنامه های تلویزیونی‬ ‫و ساخت فیلم های کوتاه و مستندهایی چون «دو پالن از‬ ‫عباس کیارستمی»‪« ،‬اقا حجت» و… را برعهده داشته است‪.‬‬ ‫پنجشنبه | ‪ 18‬شهریور ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4161‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫کیانوش عیاری‪ :‬تمام وجودم را برای «روزگار قریب» گذاشتم‬ ‫کیانوش عیاری درباره سریال «روزگار قریب» که به گفته‬ ‫خودش در ابتدا نمی خواست کارگردانی ان را بپذیرد‪ ،‬اینگونه‬ ‫می گوید‪ :‬در حین ساخت این سریال‪ ،‬فکر نمی کردم که‬ ‫دارم کار تلویزیونی انجام می دهم؛ من تمام وجودم‪ ،‬تمام‬ ‫تجاربم‪ ،‬تمام دانسته ها و اندوخته هایم را در این مجموعه‬ ‫صرف کردم‪.‬‬ ‫این کارگردان سینما و تلویزیون در گفت و گویی با ایسنا‬ ‫درباره سریال «روزگار قریب» که به تازگی از تلویزیون‬ ‫بازپخش می شود و مقایسه ان با سریال «‪ ۸۷‬متر» که در‬ ‫استانه قرار گرفتن روی انتن است‪ ،‬چنین اظهار کرد‪ :‬بهتر‬ ‫است کار روی انتن برود تا کامل ببینم‪ .‬دیدن های من قبل‬ ‫از پخش فایده ندارد؛ چراکه مدام درگیر کار هم هستم و نمی‬ ‫توانم ارتباط یک مخاطب که به تماشای کار می نشیند را‬ ‫داشته باشم‪ .‬باید زمان بگذرد‪ .‬سریال بعد از اربعین به روی‬ ‫انتن برود و من بتوانم مثل یک تماشاگر عادی فیلم را ببینم‪،‬‬ ‫ان موقع می توانم درباره کم و کیف ان صحبت کنم‪.‬‬ ‫او در ادامه صحبت هایش درباره ساخت «روزگار قریب»‬ ‫نیز گفت‪ :‬سریال «روزگار قریب» زمانی که ساخته شد‪،‬‬ ‫من قصد داشتم فقط تهیه کنندگی کار را بر عهده بگیرم‬ ‫اما تلویزیون نپذیرفت و گفت که ما شما را به عنوان تهیه‬ ‫کننده که نمی خواهیم‪ ،‬بلکه به عنوان کارگردان الزم داریم‬ ‫و باالخره پذیرفتم که کارگردانی ان را هم انجام دهم‪ .‬وقتی‬ ‫درگیر کار شدم‪ ،‬در عرض دو ـ سه روز احساس کردم‪ ،‬جدی‬ ‫چه کسی می توانست این کار را به جز خودم انجام دهد؛‬ ‫من تمام وجودم‪ ،‬تمام تجاربم و تمام دانسته ها و اندوخته‬ ‫هایم را در این کار صرف کردم‪ .‬فکر نمی کردم که دارم کار‬ ‫تلویزیونی انجام می دهم‪.‬‬ ‫عیاری درباره ی پذیرفتن ساخت «روزگار قریب» که‬ ‫به پیشنهاد مدیران سیمافیلم بوده است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬یکی‬ ‫از مدیران سیمافیلم در همان سال ها که کار تازه یکی ـ‬ ‫دو ماه بود شروع شده بود‪ ،‬به من گفت درست است که‬ ‫شما کارگردان سینما هستید و در سینما هم موفق بوده اید‪،‬‬ ‫اما کمی هم به این کار دل بدهید‪ .‬من هم در پاسخ گفتم‬ ‫چطور؟! هر کسی چیزی گفته غلط کرده گفته‪ .‬ان چنان که‬ ‫یکی از ابدارچی هایی که به من چای می داد‪ ،‬چندباری‬ ‫به من گفت این یک کار تلویزیونی است‪ ،‬چرا انقدر روی‬ ‫ان دقت به خرج می دهی‪ ،‬عصبی می شوی و زحمت می‬ ‫کشی؟! به ان مدیر گفتم وقتی چنین شخصی این را به من‬ ‫می گوید‪ ،‬شما چگونه حرف کسی که از سر صحنه خبرهای‬ ‫منفی برای شما می اورد و صد درصد حسادت می ورزد که‬ ‫من برای تلویزیون این چنین با دقت کار انجام می دهم را‬ ‫می پذیرید‪ .‬ایشان موضوع را برعکس به شما رسانده است‪.‬‬ ‫واقعا هم به همین شکل بود من در دو ـ سه روز اول اغاز‬ ‫کار به این نتیجه رسیدم که این کار را باید تا انتها و با تمام‬ ‫قوا پیش ببرم و هر چه تجربه دارم استفاده کنم و به قولی اگر‬ ‫کار گزارشی هم بسازم باید کاری باشد که به شدت به ان‬ ‫عالقه دارم و محصول من است‪ .‬پس باید به ان برسم و ان‬ ‫را بسازم‪.‬این کارگردان که این روزها درگیر رساندن سریال‬ ‫«‪ ۸۷‬متر» به انتن است‪ ،‬درباره ی اماده شدن این مجموعه‬ ‫نیز توضیح داد‪ :‬اگر سریال از دو هفته پیش هم روی انتن‬ ‫می رفت‪ ،‬ما ان را می رساندیم اما در حال حاضر یکسری‬ ‫کارهایی است که انجام می دهیم‪ .‬نگرانی شبکه از این بابت‬ ‫بود که در میانه راه یک قسمت اماده نباشد و این نگرانی‬ ‫شبکه را به این تصمیم واداشت که سریال دیگری به نام‬ ‫«افرا» را روی انتن ببرد‪.‬‬ ‫کارگردان «روزگار قریب» در پایان درباره اثاری که در‬ ‫شبکه نمایش خانگی توسط کارگردانان سینما و تلویزیون‬ ‫ساخته می شود و اینکه ایا تمایلی به ساخت مجموعه برای‬ ‫پلتفرم ها دارد؟ اظهار کرد‪ :‬من شناخت چندانی از شبکه های‬ ‫نمایش خانگی ندارم اما فکر می کنم یکسری اتفاقاتی در‬ ‫حال افتادن است و این خوب است‪.‬‬ ‫راجع به خودم هم نمی دانم چون من دنبال این هستم که‬ ‫فیلم سینمایی بسازم‪ .‬از سال ‪ ۹۵‬فیلم نساخته ام و متاسفانه‬ ‫االن سینما در رکود است‪ .‬به همین دلیل افرادی که می‬ ‫خواهند زندگی کنند و کار کنند‪ ،‬به سمت این مدیوم ها‬ ‫می روند و کار انجام می دهند‪ .‬ایرادی هم ندارد‪ ،‬اگر مردم‬ ‫خوششان بیاید‪ ،‬چه فرقی دارد که در سالن سینما کاری را‬ ‫ببینند یا صفحه تلویزیون خانه شان‪ .‬چه در یک قسمت دو‬ ‫ساعته ببینند و چه در ‪ ۵۰‬قسمت ‪ ۴۰‬دقیقه ای؛ مهم رضایت‬ ‫تماشاگر است‪.‬‬ ‫هفته های اخر تابستان و فیلم های سینمایی و تلویزیونی‬ ‫فیلم هـای سـینمایی و تلویزیونـی و انیمیشـن «خیـزش‬ ‫شـاهین»‪« ،‬معلم دهکده»‪« ،‬سـتاره لـورا و هیوالی خیالی»‪،‬‬ ‫«تصویـر گمشـده»‪« ،‬رویـای سـینما»‪« ،‬انچـه گذشـت»‪،‬‬ ‫«اسـترداد»‪« ،‬نجـات مزرعـه»‪« ،‬فـوالد خونیـن»‪« ،‬کالس‬ ‫‪« ،»۸۳‬اتش اسـمان»‪« ،‬مشت زن»‪« ،‬مرد ایرلندی»‪« ،‬شهر‬ ‫پرنـدگان»‪« ،‬سـرزمین فـردا»‪« ،‬مـردان جدی»‪« ،‬بازگشـت‬ ‫بورسـالینو»‪« ،‬مبارزان شانگهای»‪« ،‬گوشـی قرمز»‪« ،‬جنون‬ ‫رقابـت»‪« ،‬نهنـگ ازاد»‪« ،‬مـا یـک بـاغ وحـش خریدیـم»‪،‬‬ ‫«مجردهـا»‪« ،‬بیسـت و چهـارم»‪« ،‬پاپیـون»‪« ،‬دایـان باخ»‪،‬‬ ‫«نابغـه»‪« ،‬سـیمبا»‪« ،‬ضـد حریق»‪« ،‬پـرواز پنجـم ژوئن»‪،‬‬ ‫«قـوچ»‪« ،‬ماداگاسـکار ‪« ،»۳‬پرنده هـای دوست داشـتنی»‪،‬‬ ‫«ماجرا هـای رمـه دوسـت ربـات مـن»‪« ،‬ضربـه فنـی»‪،‬‬ ‫«ان هـا زنـده انـد»‪« ،‬زمسـتان بـی بـرف»‪« ،‬جـاده لغزنـده‬ ‫اسـت» و «نفس» پنج شـنبه و جمعه ‪ ۱۸‬و ‪ ۱۹‬شهریور ماه از‬ ‫شـبکه های سـیما روی انتن مـی رود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬شبکه یک سیما‬ ‫فیلـم سـینمایی «خیزش شـاهین» به کارگردانـی «ریچ‬ ‫رونات و یاروسلاو وویتسـهک»‪ ،‬پنج شـنبه ‪ ۱۸‬شـهریور ماه‬ ‫سـاعت ‪ ۲۳:۱۵‬از شـبکه یک سـیما پخش خواهد شـد‪.‬‬ ‫در ایـن فیلـم بـا بـازی رابـرت پاتریـک‪ ،‬تامـی فالناگان‬ ‫و الیسـون دودی؛ خواهیـم دیـد‪ :‬قلمـرو پادشـاهی مغول هـا‬ ‫بـا گسترشـی بی سـابقه‪ ،‬بـه شـرق اروپـا رسـیده و مـردم در‬ ‫بسـیاری از مناطق محاصره شـده اند‪ .‬در همین زمـان‪ ،‬اهالی‬ ‫یـک روسـتا تصمیـم بـه دفـاع از خـود و نبـرد بـرای ازادی‬ ‫می گیرنـد و‪...‬‬ ‫فیلم سـینمایی «معلـم دهکده» بـه کارگردانـی «ادریان‬ ‫کـوان»‪ ،‬جمعـه ‪ ۱۹‬شـهریور مـاه سـاعت ‪ ۱۶‬از شـبکه یک‬ ‫سـیما پخـش خواهـد شـد‪.‬در خالصه داسـتان فیلم بـا بازی‬ ‫کلـی مارتیـن و دالـی امـده اسـت‪ :‬لیلیـان معلم با سـابقه ای‬ ‫اسـت‪ .‬او متوجـه می شـود که مدرسـه ای در منطقـه ای فقیر‬ ‫وجـود دارد کـه بـه دلیـل پرداخـت کـم حقوق هیـچ معلمی‬ ‫حاضـر به تدریس در ان نیسـت‪ .‬ان مدرسـه پنـج دانش اموز‬ ‫دارد و اگـر تعـداد ان هـا کمتـر از پنـج نفر بشـود ان مدرسـه‬ ‫طبـق قانـون بایـد تعطیـل شـود‪ .‬لیلیـان تمـام تالشـش را‬ ‫می کند تا مدرسـه بسـته نشـود کـه ‪...‬‬ ‫‪ÁÁ‬شبکه دو سیما‬ ‫فیلـم سـینمایی «سـتاره لـورا و هیـوالی خیالـی» بـه‬ ‫کارگردانـی «تیلـو روثکریـش و ئوتـه فـان مونخـو پـول»‪،‬‬ ‫پنج شـنبه ‪ ۱۸‬شـهریور ماه سـاعت ‪ ۸‬صبح از شبکه دو سیما‬ ‫پخـش می شـود‪.‬‬ ‫در ایـن انیمیشـن خواهیم دید‪ :‬لورا و تامـی خواهر و برادر‬ ‫هسـتند‪ .‬عروسـک تامی در حین بـازی فوتبال بـه زیر زمین‬ ‫خانـه می افتـد‪ .‬ان هـا به داخـل زیرزمیـن می روند تا اسـباب‬ ‫بـازی را بیاورنـد‪ .‬ولـی لـورا و تامـی سـایه های هیوال هـای‬ ‫وحشـتناک و بزرگـی را روی دیـوار می بیننـد و از زیـر زمین‬ ‫فـرار می کنند‪ .‬شـب هنگام هـردو به خواب می روند و سـتاره‬ ‫دنبالـه داری بـه سـراغ ان ها مـی رود و هر دو با سـتاره دنباله‬ ‫دار بـه بخش هـای مختلف زمیـن می روند و گـردش را اغاز‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1332‬برابر رای شــماره ‪ 140060302007001621‬مــورخ ‪ 1400/5/2‬هیات اول‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی‬ ‫مرادی فرزند مهدی بشــماره شناسنامه ‪ 669‬و کدملی ‪ 1111196087‬صادره از فالورجان‬ ‫در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 192/56‬مترمربع پالک ‪ 948‬فرعی از ‪ 385‬اصلی‬ ‫پایگاه خبری اصفهان امروز انالین‬ ‫‪esfahanemrooz.ir‬‬ ‫می کننـد‪ .‬ان هـا در فضـا هیوال هایـی می بینند کـه بدجنس‬ ‫بودنـد و می خواسـتند بـه لورا و تامی اسـیب برسـانند‪ ،‬اما ‪...‬‬ ‫فیلم سـینمایی «تصویر گمشـده» بـه کارگردانـی «امیر‬ ‫شـهاب رضویان»‪ ،‬جمعه ‪ ۱۹‬شـهریور ماه ساعت ‪ ۲:۱۰‬دقیقه‬ ‫بامداد از شـبکه دو سـیما پخش می شـود‪.‬‬ ‫در ایـن فیلـم خواهیـم دید‪ :‬مهنـدس هاتف پس از سـی‬ ‫سـال بـه علت مـرگ پدر به ایران برگشـته اسـت‪ .‬در اخرین‬ ‫صحبـت هـا‪ ،‬پـدر به هاتـف اخبـاری می گوید کـه در نتیجه‬ ‫او بایـد بـرای خانـواده نـزد زنـی به نام مینـا پایـدار حاللیت‬ ‫بطلبـد‪ .‬هاتـف پـس از مـرگ پـدر بـه مکان هـای مختلفی‬ ‫کـه حـدس می زنـد مینـا در ان باشـد سـر می زنـد‪ ،‬امـا او را‬ ‫نمی یابـد‪ .‬او در پی این جسـتجو ها در میابد که مینـا در زمان‬ ‫مبـارزه علیـه رژیم شـاه ناپدید شـده اسـت‪ .‬در نهایت و پس‬ ‫فـراوان هاتـف‪ ،‬مشـخص می شـود مینا که‬ ‫از جسـتجو های‬ ‫ِ‬ ‫در روز ‪ ۷‬مهـر ‪ ۱۳۵۷‬بـا هاتـف قـرار داشـته‪ ،‬در هنگام حمله‬ ‫نیرو هـای امنیتی بـه تظاهرکننـدگان علیه رژیم پهلـوی‪ ،‬به‬ ‫ضرب گلوله سـربازان کشـته شـده اسـت و ‪...‬‬ ‫سـیامک احصایی‪ ،‬سـیامک صفری‪ ،‬هدی ناصـح و رابعه‬ ‫مدنـی در فیلم تلویزیونی «تصویر گمشـده» بـازی کرده اند‪.‬‬ ‫فیلم سـینمایی «رویای سـینما» به کارگردانی «علی شاه‬ ‫حاتمی و حمید شـاه حاتمی»‪ ،‬جمعه ‪ ۱۹‬شـهریور ماه ساعت‬ ‫‪ ۸‬از شـبکه دو سیما پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫در ایـن فیلـم خواهیـم دیـد‪ :‬یـک گـروه فیلـم سـازی‬ ‫جهـت انتخـاب نقش اصلـی یک فیلم سـینمایی مشـترک‬ ‫بیـن ایـران و کانادا بـه دنبال بازیگـری نوجوان می گـردد‪ .‬از‬ ‫میـان نوجوانان مشـتاق تسـت بازیگـری گرفتـه و در نهایت‬ ‫کارگـردان از میـان ان ها کاظم و فرهـاد را انتخاب میکند‪ .‬اما‬ ‫تنهـا یکـی از ان ها می توانـد به عنوان بازیگـر اصلی انتخاب‬ ‫شـود‪ .‬رقابـت کاظـم و فرهـاد بـرای بـه دسـت اوردن نقش‬ ‫شـکل می گیـرد‪ .‬کاظـم به شـدت عاشـق بازیگری اسـت و‬ ‫تمـام فکـرش بازیگر شـدن اسـت‪ .‬او بعضی اوقات بـرای به‬ ‫دسـت اوردن حتـی عکسـی که فکـر می کند بردپیـت ان را‬ ‫امضـا کرده اسـت حاضر می شـود که دسـت بـه کار احمقانه‬ ‫بزنـد‪ .‬کاظـم اهـل درس نیسـت‪ ،‬ولـی بـرای به رسـیدن به‬ ‫ارزویـش یعنـی بازیگری زبانش را تقویت می کنـد و در مدت‬ ‫کوتاهـی موفقیـت خوبـی در ایـن راه به دسـت مـی اورد‪ .‬در‬ ‫نهایـت روز موعـد فـرا می رسـد‪ ،‬ولی‪.‬‬ ‫نیلوفر محمودی‪ ،‬علیرضا اسـتادی‪ ،‬علی شادمان و کاظم‬ ‫بلوچی در فیلم سـینمایی «رویای سـینما» بازی کرده اند‪.‬‬ ‫فیلم سـینمایی «انچه گذشـت» بـه کارگردانی «سـجاد‬ ‫امیـر یزدانی»‪ ،‬شـنبه ‪ ۲۰‬شـهریور مـاه سـاعت ‪ ۰۰:۱۵‬دقیقه‬ ‫بامـداد از شـبکه دو سـیما پخش خواهد شـد‪.‬‬ ‫قصـه این فیلـم درباره محمـود غالمی مـردی عائله مند‬ ‫اسـت کـه روزگار خـود را بـه کار بنایـی می گذرانـد‪ .‬بـر اثـر‬ ‫پیش امدی‪ ،‬نادانسـته وارد فعالیتی انقالبی می شـود و توسط‬ ‫سـاواک دسـتگیر می شـود‪ .‬مامور سـاواک که متوجه سادگی‬ ‫و زودبـاوری محمـود شـده تصمیم می گیـرد از «محمود» به‬ ‫عنـوان عنصـری نفـوذی بـرای تخریـب گروهـی انقالبی و‬ ‫واقع در قهدریجان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اقای حسن مرادی فرزند محمود‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی‬ ‫می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را‬ ‫به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشــار نوبت اول‪ 1400/06/18 :‬تاریخ انتشــار نوبت دوم‪ 1400/07/03 :‬حسین زمانی‬ ‫علویجه‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان ‪ /1185773‬م الف‬ ‫دسـتگیری چند نفر از کسـبه و روحانیونی که در فعالیت های‬ ‫انقالبی شـرکت دارند اسـتفاده کنـد‪ .‬اما ‪...‬‬ ‫محمـود پـاک نیـت‪ ،‬بهـرام ابراهیمـی‪ ،‬هـادی دیباجی و‬ ‫طاهـره علـوی در تله فیلم «انچه گذشـت» بازی کـرده اند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬شبکه سه سیما‬ ‫فیلم سـینمایی «اسـترداد» به کارگردانی «علی غفاری»‪،‬‬ ‫پنج شـنبه ‪ ۱۸‬شـهریور ماه سـاعت ‪ ۱۰‬از شـبکه سـه سـیما‬ ‫پخش می شـود‪.‬‬ ‫در ایـن فیلـم خواهیم دیـد‪ :‬فرامرز تکین سـرهنگ مورد‬ ‫اطمینـان رژیـم پهلـوی‪ ،‬مامـور دولـت ایـران بـرای گرفتن‬ ‫غرامـت جنـگ جهانـی دوم از شـوروی می شـود‪ .‬تکیـن به‬ ‫همـراه هیئـت همراه غرامـت را به صورت شـمش های طال‬ ‫از دولـت شـوروی دریافـت می کنـد و ‪...‬‬ ‫حمیـد فرخ نـژاد‪ ،‬فرهـاد قائمیـان‪ ،‬علیـرام نورایـی‪ ،‬بهنام‬ ‫تشـکر‪ ،‬شـیرین یزدان بخـش و صالح میـرزا اقایـی در فیلم‬ ‫سـینمایی «اسـترداد» ایفـای نقش کـرده اند‪.‬‬ ‫فیلـم سـینمایی «نجـات مزرعه» بـه کارگردانـی «برت‬ ‫هدالند»‪ ،‬پنج شـنبه ‪ ۱۸‬شـهریور ماه سـاعت ‪ ۱۶‬از شبکه سه‬ ‫سـیما پخش خواهد شـد‪.‬‬ ‫در ایـن فیلـم بـا بـازی کریسـتوفر مـک دونالـد‪ ،‬ژاکلین‬ ‫توبونـی‪ ،‬مایـکل اونیـل و تایلر جاکوب مور خواهیـد دید‪ :‬جانا‬ ‫کانلـی کـه در ارتـش به کار بهیاری مشـغول اسـت توسـط‬ ‫دوسـتش بـا خبر می شـود که پدر سـکته کـرده و بـه او نیاز‬ ‫دارد‪ .‬جانـا کـه از جنـگ خسـته شـده از ارتش بیـرون امده و‬ ‫بـه خانـه بازمی گـردد‪ .‬او سـال ها پیش مـادرش را از دسـت‬ ‫داده و پـدرش نیـز بـه تنهایی مشـغول پروش اسـب اسـت‪.‬‬ ‫جانـا بـا ورود بـه خانـه متوجـه می شـود پـدرش دیگـر توان‬ ‫اداره مزرعـه را نـدارد‪ .‬از طرفـی انجمـن حمایـت از حیوانات‬ ‫از نحـوه نگهـداری و تجهیـزات مزرعـه ایـراد گرفتـه و اگـر‬ ‫تعمیـرات انجـام نشـود ممکـن اسـت کل مزرعه و اسـب ها‬ ‫توسـط دادسـتانی مصـادره شـود‪ .‬جانـا مشـغول می شـود تا‬ ‫مشـکالت را بـر طـرف کنـد‪ ،‬امـا رییـس پلیـس هـر روز با‬ ‫یـک دسـتورالعمل جدیـد از طرف دادسـتان سـر می رسـد و‬ ‫ایـرادات جدیـدی از مزرعـه می گیـرد‪ .‬جانا با کمک دوسـت‬ ‫دامپزشـکش متوجـه می شـود این هـا همگـی نقشـه ای از‬ ‫طـرف رییـس پلیس و دادسـتان فاسـد اسـت تا اسـب های‬ ‫منطقـه را مصادره کرده ‪...‬فیلم سـینمایی «فوالد خونین» به‬ ‫کارگردانـی «لئو ژانگ»‪ ،‬پنج شـنبه ‪ ۱۸‬شـهریور ماه سـاعت‬ ‫‪ ۲۴‬از شـبکه سـه سـیما پخش می شـود‪.‬‬ ‫در خالصـه داسـتان فیلـم بـا بازی جکـی چان و شـو لو‬ ‫امـده اسـت‪ :‬سـال ها پیش دختـر کوچک مامـور ویژه پلیس‬ ‫لیـن دونگ به دلیل نارسـایی قلبـی در حال مرگ اسـت که‬ ‫یک دانشـمند در لحظه اخـر تصمیم می گیرد قلب مکانیکی‬ ‫و خـون مهندسـی شـده ای که اختـراع کـرده را در بدن دختر‬ ‫قـرار دهـد‪ .‬دختر کوچـک نجات پیـدا می کند‪ ،‬امـا او حافظه‬ ‫اش را از دسـت می دهـد و مامور لین تصمیـم می گیرد بدون‬ ‫اینکـه بـه او بگویـد فقـط دورادور مراقبـش باشـد‪ .‬سـال ها‬ ‫بعـد یـک گانگسـتر قدرتمنـد و در حال مـرگ با افـراد خود‬ ‫بـه دنبـال دختـر اسـت تـا بتواند بـا قلـب مکانیکـی و خون‬ ‫مصنوعـی داخـل بـدن دختر خـود را نجات دهـد و ‪...‬‬ ‫فیلم سـینمایی جدید «کالس ‪ »۸۳‬بـه کارگردانی «اتول‬ ‫سـابروال»‪ ،‬جمعه ‪ ۱۹‬شـهریور ماه سـاعت ‪ ۱۴:۳۰‬از شـبکه‬ ‫سـه سـیما پخش می شود‪.‬‬ ‫ایـن فیلـم بـا بـازی بابـی دئـول‪ ،‬انـوپ سـونی‪ ،‬جـوی‬ ‫سـنگوپتا و ویشـال پرادهـان؛ دربـاره یـک پلیـس وظیفـه‬ ‫شناسـی اسـت که در دسـتگیری و نابودی اعضای یک باند‬ ‫خلاف بـه دلیـل لو رفتـن عملیاتش شکسـت می خـورد‪ .‬او‬ ‫بعـد از ایـن ماجرا گویا بـه دلیل پیگیری های زیادش توسـط‬ ‫مسـئولین باالتـر به یـک پـادگان اموزشـی تبعید می شـود‪.‬‬ ‫گویـا رییـس او نیـز در کار هـای اقتصادی بـا برخـی از افراد‬ ‫ایـن پرونـده همـکاری دارد‪ ،‬ولی او هیچ مدرکی بـرای اثبات‬ ‫حرفـش نـدارد‪ .‬حـاال او در پـادگان به سـمت اسـتاد اموزش‬ ‫پلیس هـای جـوان منصوب شـده تـا از پرونـده دور بمانـد‪ .‬او‬ ‫در انجـا سـعی می کند به نحـوی پلیس های جـوان را منظم‬ ‫و قـوی تربیـت کنـد و بـه ان هـا امـوزش دهـد کـه مراقب‬ ‫باشـند بـه دلیـل وجـود افـراد فاسـد در پلیس مثـل او ضربه‬ ‫نخورنـد‪ .‬پـس از پایـان دوره امـوزش دو تن از شـاگردان او با‬ ‫ورود بـه پلیـس با اعضای اصلـی باند های خالفـکار در ازای‬ ‫دریافـت پـول همکاری می کننـد‪ .‬در اصل ان هـا برای حذف‬ ‫افـراد گروه هـای رقیـب بـا خالفکار هـا همـکاری می کنند و‬ ‫تصـور می کننـد کـه‪ ،‬چـون افـراد خلاف را حـذف می کنند‬ ‫پـس اشـکالی نـدارد‪ .‬تـا اینکـه کار به قـدری بـاال می گیرد‬ ‫کـه مسـئول پلیـس از اسـتاد ان هـا می خواهـد کـه جلـوی‬ ‫شـاگردانش را بگیرد‪ .‬اسـتاد که حاال فهمیـده رییس خودش‬ ‫هـم در ایـن پرونـده گیر اسـت ‪...‬‬ ‫فیلم سـینمایی «اتش اسـمان» به کارگردانی «سـیمون‬ ‫وسـت»‪ ،‬جمعـه ‪ ۱۹‬شـهریور ماه سـاعت ‪ ۱۹‬از شـبکه سـه‬ ‫سـیما پخش می شـود‪.‬‬ ‫در ایـن فیلم بـا بازی هانـا کوینلیوان‪ ،‬جیسـون ایزکس‪،‬‬ ‫لسـلی ما و شـان دو خواهیـد دید‪ :‬جزیـره تیانهـوا‪ ،‬جزیره ای‬ ‫زیبا در چین اسـت که هر چند سـال یک بار اتشفشـان های‬ ‫هولنـاک و بسـیار خطرناکـی دارد‪ .‬پروفسـور لـی‪ ،‬همسـر و‬ ‫دختـرش شـیامونگ بـرای انجام تحقیقـات علمـی در مورد‬ ‫ایـن موضـوع بـه جزیـره رفته انـد‪ .‬اما بـه یکباره اتشفشـان‬ ‫می شـود و همسـر لـی می میـرد‪ .‬لـی و دختـرش موفـق‬ ‫می شـوند فـرار کننـد‪ .‬سـال ها می گـذرد‪ .‬شـیامونگ بـزرگ‬ ‫شـده اسـت و او راهـی را انتخـاب کـرده اسـت کـه مادرش‬ ‫همیشـه ارزو داشـت‪ .‬شـیامونگ سـال ها اسـت که در مورد‬ ‫پـروژه اتشفشـان جزیـره تحقیـق و مطالعه می کنـد‪ .‬پس از‬ ‫گذشـت سـال ها‪ ،‬جزیـره به مکانـی تفریحی و گردشـگری‬ ‫تبدیـل شـده اسـت‪ ،‬جایـی کـه از ان سـرمایه چنـد میلیارد‬ ‫دالری می شـود بـه دسـت اورد‪ .‬لـی کـه می داند اتشفشـان‬ ‫در راه اسـت‪ ،‬بـه جزیـره مـی رود و سـعی می کند شـیامونگ‬ ‫را از جزیـره خـارج کنـد‪ ،‬امـا شـیامونگ که بـی توجهی پدر‬ ‫را علـت مـرگ مـادر می داند‪ ،‬با پـدرش صحبـت نمی کند و‬ ‫بـا خواسـته پـدر برای رفتـن از جزیـره مخالفت می کنـد و ‪...‬‬ ‫فرهنگ وهنر‬ ‫فرهنگ اصفهان‬ ‫‪5‬‬ ‫برنامه «عصر تجربه» با حضور‬ ‫مجید قیصری در اصفهان‬ ‫واحد افرینش های ادبی حوزه هنری استان اصفهان با‬ ‫همکاری مرکز افرینش های ادبی قلمستان نخستین‬ ‫برنامه «عصر تجربه» را با حضور مجید قیصری برگزار‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به گزارش حوزه هنری استان اصفهان‪ ،‬این برنامه در‬ ‫ساعت ‪18‬روز شنبه‪ 20‬شهریورماه در فضای باز عمارت‬ ‫سعدی واقع در خیابان استانداری‪ ،‬گذرسعدی برگزار می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫محمداسماعیل حاجی علیان مدیر واحد افرینش های ادبی‬ ‫حوزه هنری استان اصفهان ضمن اعالم این برنامه گفت‪:‬‬ ‫واحد افرینش های ادبی با همکاری قلمستان با دعوت از‬ ‫نویسندگان و شاعران برگزیده کشور برنامه «عصرتجربه»‬ ‫را به صورت ماهانه برگزار می کند و هنرمندان نویسنده و‬ ‫شاعر در این برنامه تجارب خود را راجع به تولید کتاب و‬ ‫اثارشان در اختیار حضار قرار می دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این ماه نیز از مجید قیصری نویسنده کتاب های‬ ‫معروفی چون شماس شامی‪ ،‬شیرنشو و‪ ...‬دعوت نمودیم تا‬ ‫ضمن بیان تجارب خود در خصوص نگارش این دو کتاب‪،‬‬ ‫نکاتی نیز در خصوص نویسندگی بیان کند‪.‬‬ ‫حاجی علیان تصریح کرد‪ :‬در حاشیه برگزاری برنامه‬ ‫«عصرتجربه» از کتاب «شیرنشو» تازه ترین اثر مجید‬ ‫قیصری رونمایی خواهد شد و عالقه مندان می توانند این‬ ‫کتاب را با امضای نویسنده خریداری کنند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪« :‬شیرنشو» توسط انتشارات کتابستان‬ ‫منتشر شده است و در خصوص برگزاری تعزیه در‬ ‫شهرستان های دماوند است ‪.‬‬ ‫مدیر واحد افرینش های ادبی حوزه هنری استان اصفهان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬این برنامه در فضای باز عمارت سعدی و با‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار خواهد شد و عالقه‬ ‫مندان می توانند برخی از کتابهای این نویسنده را نیز در‬ ‫این برنامه تهیه نمایند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬مجید قیصری نویسنده ای که با داستان های‬ ‫جنگی اش شناخته شده است‪ .‬وی در سال ‪ ۱۳۴۵‬در تهران‬ ‫متولد شد‪ .‬وی در رشته روانشناسی تحصیل کرده است‪.‬‬ ‫قیصری در اوایل دهه ‪ ۷۰‬به طور جدی به نوشتن داستان‬ ‫کوتاه پرداخت‪ .‬مجموعه داستان «صلح»‪ ،‬رمان «جنگی‬ ‫بود‪ ،‬جنگی نبود»‪ ،‬مجموعه داستان «طعم باروت» و‬ ‫مجموعه داستان «نفر سوم از سمت چپ» محصول‬ ‫تالش های او در زمینه داستان نویسی در دهه هفتاد‬ ‫است‪ .‬وی برای کتابهای نگهبان تاریکی‪ ،‬باغ تلو‪ ،‬گوساله‬ ‫سرگردان‪ ،‬سه دخترگل فروش ‪ ،‬ضیافت به صرف گلوله‬ ‫و‪...‬جوایز متعددی نیز دریافت کرده است‪.‬‬ ‫داستان های قیصری در حقیقت کوله بار زخم ها‪ ،‬یادها و‬ ‫شهود هنرمندی است که سال های نوجوانی خود را پشت‬ ‫خاکریزها و زیر اتش باران روزهای جنگ گذرانده است‪.‬‬ ‫وی سعی کرده است تا از خاطرات جنگ تنها به روایتی‬ ‫ساده بسنده نکند بلکه خواسته است داستان های ماندگاری‬ ‫بسازد که به روایت عواطف انسانی و موقعیت های مختلف‬ ‫در پس زمینه ای به نام جنگ بپردازد‪.‬‬ ‫موسیقی‬ ‫«ماه و نوا» با نواهای عاشورایی‬ ‫باز می گردد‬ ‫دوره هفتــم اجراهــای برخــط مــاه و نــوا توســط انجمن‬ ‫موســیقی بــا حمایــت دفتــر موســیقی و مشــارکت بنیاد‬ ‫رودکــی بــه مناســبت ایــام ســوگواری محــرم و صفــر‬ ‫بــه ســوگ و ایین هــای عاشــورایی اختصــاص پیــدا‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایمنــا‪ ،‬دوره هفتــم اجراهــای برخــط «مــاه‬ ‫و نــوا» توســط انجمــن موســیقی بــا حمایــت دفتــر‬ ‫موســیقی و مشــارکت بنیــاد رودکــی بــه مناســبت ایــام‬ ‫ســوگواری محــرم و صفــر بــه ســوگ و ائین هــای‬ ‫عاشــورایی اختصــاص پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن دوره از اجراهــا‪ ۱۳ ،‬اجــرا از ‪ ۱۰‬اســتان کشــور‬ ‫از جملــه تهــران‪ ،‬قــم‪ ،‬گلســتان‪ ،‬مازنــدران‪ ،‬گیــان‪،‬‬ ‫اذربایجــان غربــی‪ ،‬اصفهــان‪ ،‬لرســتان‪ ،‬خوزســتان‪،‬‬ ‫چهارمحــال و بختیــاری و مرکــزی پخــش می شــود‪.‬‬ ‫از جملــه برنامه هــای ایــن دوره از اجراهــای برخــط‬ ‫مــاه و نــوا می تــوان بــه شــبیه خوانی‪ ،‬ائین هــای‬ ‫عاشــورایی‪ ،‬غزل خوانــی‪ ،‬ســینه زنی و ســوگواره ها‬ ‫اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫گفتنی اســت؛ ایــن اجراهــا از تاریــخ یکــم تــا چهــارم‬ ‫مهرمــاه همزمــان بــا اربعیــن حســینی پخش می شــود‬ ‫و جــدول پخــش و پوســتر اجراهــا متعاقبــً منتشــر‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاسیس شرکت با مسئولیت محدود چرخش صنعت اپادانا درتاریخ ‪ 1400/06/13‬به شماره ثبت ‪ 2407‬به شناسه ملی ‪14010244311‬‬ ‫ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع عموم اگهی میگردد‪ .‬موضوع فعالیت ‪:‬افزایش میزان صادرات غیر نفتی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران عملیات بارگیری و تخلیه و یا ترخیص کاال خرید ‪ ،‬فروش ‪ ،‬توزیع ‪ ،‬واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی اعم از کاالهای صنعتی معدنی (بلرینگ و کاسه‬ ‫نمد ویاتاقان وزنجیر وتسمه و زنجیرهای صنعتی )کاالهای کشاورزی (خرماو رطب و سیب )و ابزیان دریایی(انواع ماهی های خوراکی) وانواع کنسرویجات ماهی همچنین‬ ‫ترخیص کاال از گمرکات داخلی و بین المللی ‪ ،‬شرکت در مناقصه ها و مزایده ها ‪ ،‬عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ‪ ،‬گشایش اعتبارات و ال سی ‪،‬‬ ‫اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی درجهت تحقق اهداف شرکت ‪ ،‬اخذ نمایندگی مجاز از شرکتها و موسسات‬ ‫داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به انها ‪ ،‬مشارکت و شرکت در نمایشگاه های تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج کشور‪ .‬درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم‬ ‫از مراجع ذیربط مدت فعالیت ‪ :‬از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی ‪ :‬استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان فالورجان ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬دهستان ابریشم ‪ ،‬روستا کرسگان‪ ،‬محله‬ ‫ندارد ‪ ،‬بلوار اتوبان ‪ ،‬پالک ‪ ، 601‬طبقه همکف کدپستی ‪ 8458115544‬سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ‪ 10,000,000,000‬ریال نقدی میزان سهم الشرکه‬ ‫هر یک از شرکا اقای ارسالن رمضانپور به شماره ملی ‪ 1270788418‬دارنده ‪ 9000000000‬ریال سهم الشرکه اقای سید محمد سیدیان اصل به شماره ملی ‪1282915452‬‬ ‫دارنده ‪ 1000000000‬ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره اقای ارسالن رمضانپور به شماره ملی ‪ 1270788418‬و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو‬ ‫اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود اقای سید محمد سیدیان اصل به شماره ملی ‪ 1282915452‬و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا ‪ :‬کلیه‬ ‫اوراق و اسناد بهادار و تعهد اور شرکت از قبیل چک ‪ ،‬سفته ‪ ،‬بروات ‪ ،‬قراردادها‪ ،‬عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل و رییس هیئت‬ ‫مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل ‪ :‬طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اصفهان امروز جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید‪ .‬ثبت موضوع‬ ‫فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فالورجان (‪)1187168‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫بهره مندی ‪ 58‬شهرک صنعتی‬ ‫در اصفهان از نعمت گاز‬ ‫مدیرعامل شــرگت گاز اســتان اصفهان با اشاره به‬ ‫نهضت گازرسانی به واحدهای صنعتی در این خطه گفت‪:‬‬ ‫تاکنون ‪ ٥٨‬شهرک صنعتی استان از نعمت گاز بهره مند‬ ‫شده اند‪ .‬به گزارش رکنا از اصفهان‪ ،‬سید مصطفی علوی در‬ ‫ایین اغاز عملیات اجرایی ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرک‬ ‫صنعتی بادرود افزود‪ :‬اصالح و تقویت شبکه های موجود‬ ‫گازدار به منظور پایداری و اســتمرار جریان گازرسانی از‬ ‫جمله برنامه های سال جاری شرکت گاز اصفهان است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬در پنج سال اخیر یک هزار و ‪۲۹۶‬‬ ‫واحد صنعتی در اصفهان گازرسانی شده‪ ۵۳۰ ،‬واحدصنعتی‬ ‫نیز در برنامه امســال قرار گرفته و پیش بینی شده سایر‬ ‫واحدهای صنعتی تــا پایان ســال ‪ ۱۴۰۲‬از این نعمت‬ ‫برخوردار شــوند‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز اصفهان با بیان‬ ‫اینکه خط اصلی انتقال گاز در شهرک صنعتی بادرود به‬ ‫طول ‪ ۹‬کیلومتر است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬ظرفیت گازدهی این‬ ‫شهرک ‪ ۱۰‬هزار مترمکعب است و زیرساخت های ان نیز‬ ‫فراه م شده است‪ .‬وی با اشاره به شبکه گازرسانی به مناطق‬ ‫روستایی نطنز ادامه داد‪ :‬در بحث توسعه شبکه گازرسانی‬ ‫در این شهرستان‪ ،‬فقط سه روستا و یک مزرعه گازرسانی‬ ‫ن هم بُعد مسافت بوده و قصد داریم‬ ‫نشده است و علت ا ‬ ‫در نخستین فرصت این کار را انجام دهیم‪ .‬علوی درباره‬ ‫مقدار مصرف گاز طبیعی گفت‪ :‬برای زمستان سال جاری‬ ‫حدود ‪ ۲۵‬میلیون مترمکعب کسری گاز داریم که اگر مردم‬ ‫در مصرف گاز صرفه جویی نکنند در سال های اینده مانند‬ ‫اب و برق‪ ،‬قطعی گاز نیز خواهیم داشت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬با‬ ‫گازرسانی به ‪ ۵۳۰‬واحد صنعتی در سالجاری‪ ،‬گاز طبیعی‬ ‫جایگزین بیش از ‪ ۴۵‬میلیون لیتر سوخت فسیلی و مایع‬ ‫خواهد شــد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬قرار است ایستگاه تقلیل فشار‬ ‫گاز شهرک صنعتی بادرود با هزینه افزون بر یک میلیارد و‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیون تومان و ظرفیت ‪ ١٠‬هزار متر مکعب‪ ،‬در مدت‬ ‫هشت ماه از سوی شرکت شهرک های صنعتی اصفهان‬ ‫به بهره برداری برسد‪ ۷۶ .‬شهرک صنعتی ُمصوب در استان‬ ‫اصفهان وجود دارد که از این تعداد ‪ ۷۰‬شــهرک صنعتی‬ ‫عملیاتی و در حال واگذاری است‪ ،‬همچنین ‪ ۵۰‬درصد از‬ ‫شهرک های استان به ظرفیت نهایی خود رسیده اند‪.‬‬ ‫کاهش زمان ثبت شرکت های‬ ‫تعاونی از ‪ 70‬به ‪ 7‬روز‬ ‫معاون وزیر تعاون با بیان اینکه سامانه جامع و هوشمند‬ ‫تعاون به ‪ 4‬سامانه دیگر وصل شده اند گفت‪ :‬در اینده این‬ ‫سامانه به ‪ 11‬سامانه دیگر متصل می شوند‪ .‬محمدجعفر‬ ‫کبیری در گفت وگو با فارس‪ ،‬افزود‪ :‬در هفته بزرگداشت‬ ‫تعــاون در کشــور ‪ 268‬طرح تعاونی با ســرمایه گذاری‬ ‫بــه ارزش روز بیش از ‪ 3‬هــزار و ‪ 300‬میلیارد تومان با‬ ‫اشــتغال زایی برای ‪ 7‬هزار نفر به بهره برداری رسید‪ .‬وی‬ ‫همچنین گفت‪ :‬هفت ه اینده ‪ 4‬مرکز نواوری بخش تعاون‬ ‫در بخش فرهنگی ‪ ،‬اموزشی‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات راه اندازی می شود‪ .‬معاون وزیر تعاون همچنین‬ ‫گفــت‪ :‬از هفته اینده یک خط اعتباری به مبلغ ‪ 2‬هزار و‬ ‫‪ 100‬میلیارد تومان با کمک بانک توسعه تعاون و صندوق‬ ‫ضمانت تعاون راه اندازی و در اختیار تعاون گران قرار داده‬ ‫می شــود تا در ‪ 6‬ماه دوم امســال از تسهیالت این خط‬ ‫اعتباری اســتفاده کنند‪ .‬کبیری همچنین گفت‪ 4 :‬مرکز‬ ‫نواوری برای بخش تعاون محل استقرار شتاب دهنده ها و‬ ‫طرح های دانش بنیان ‪ ،‬نوبنیان خواهد بود و در حوزه های‬ ‫مختلف از جمله فرهنگی‪ ،‬کشاورزی و صادرات و فناوری‬ ‫اطالعات خواهد بود و مرکز نواوری و توسعه فناوری ایران‬ ‫منتا مستقر خواهد شد‪ .‬وی در مورد شرکت های تعاونی‬ ‫مســکن که اقدام به ثبت نام از متقاضیان می کنند گفت‪:‬‬ ‫شرکت های تعاونی عمرانی که برای ساخت و ساز و احداث‬ ‫راه ها از وزارت راه و شهرسازی باید مجوز بگیرند و اگر ‪30‬‬ ‫درصد پیشرفت پروژه داشته باشند می توانند مشارکت مردم‬ ‫را جلب کنند اما برخی از شرکت ها با عنوان شرکت های‬ ‫عمران از مردم پول می گیرند که معاونت وزارت تعاون تا‬ ‫کنون از سه شرکت به زعم و اتهام کالهبرداری به مقام‬ ‫قضایی شــکایت کرده و پرونده انها در دادستانی بررسی‬ ‫می شــود‪ .‬معاون وزیر تعاون همچنین گفت‪ :‬مردم دقت‬ ‫کنند در شــرکت هایی که می خواهند مشارکت کنند از‬ ‫مجوز ان اطمینان حاصل کنند اگر شــرکت های تعاونی‬ ‫دارای مجوز از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی باشد به‬ ‫محض واریز حق عضویت پیامک از جانب سامانه جامع و‬ ‫هوشمند تعاون دریافت می کنند‪ .‬کبیری گفت‪ :‬مردم باید‬ ‫مراقبت کنند تا از طریق دریافت پیامک از اظهارات شرکت‬ ‫تعاونی مطمئن شــوند وگرنه دچار مشکالت قانونی و یا‬ ‫کالهبرداری می شوند‪ .‬وی در مورد اینکه تا کنون چه تعداد‬ ‫از شرکت های تعاونی متخلف به دادستانی معرفی شده اند‬ ‫گفت‪ :‬ما از سه شرکت و مجموعه شکایت کرده ایم و مردم‬ ‫در مشارکت در طرح های این شرکت ها از اصالت مجوز‬ ‫انها اطمینان حاصل کنند شرکت هایی که از وزارت راه و‬ ‫شهرسازی مجوز گرفته اند باید حداقل ‪ 30‬درصد پیشرفت‬ ‫فیزیکی داشته باشند و پس از ان فراخوان مشارکت مردمی‬ ‫بدهند‪ .‬معاون وزیر تعاون همچنین در مورد اینکه سامانه‬ ‫جامع تعاون به چه تعداد از سامانه های دیگر متصل شده‬ ‫گفت‪ :‬سامانه جامع تعاون تا کنون به ‪ 4‬سامانه دیگر مانند‬ ‫ثبت احوال و ثبت اسناد متصل شده و این سامانه باید به ‪11‬‬ ‫سامانه جامع دیگر متصل شود‪.‬به گفته کبیری با راه اندازی‬ ‫سامانه جامع تعاون زمان ثبت یک شرکت تعاونی از ‪70‬‬ ‫روز به ‪ 7‬روز کاهش یافته اســت‪ .‬وی همچنین گفت‪ :‬با‬ ‫اجرای حدود هزار طرح در قالب اشــتغال پایدار روستایی‬ ‫و پرداخت ‪ 928‬میلیارد تومان اشتغال قابل توجهی ایجاد‬ ‫شده است‪.‬همچنین در دو سال گذشته با تشکیل ‪ 5‬هزار و‬ ‫‪ 136‬شرکت تعاونی با عضویت ‪ 119‬هزار و ‪ 741‬نفر میزان‬ ‫اشتغال ایجاد شده حدود ‪ 100‬هزار و ‪ 685‬فرصت شغلی‬ ‫پایدار در دو سال اخیر ایجاد شده است‪.‬‬ ‫پنجشنبه | ‪ 18‬شهریور ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4161‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫در اختتامیه کنفرانس تحول دیجیتال صورت گرفت‬ ‫درخشش فوالد مبارکه در بزرگترین رویداد ملی‬ ‫حوزه تحول دیجیتال‬ ‫شـرکت فوالد مبارکـه در کنفرانس بین المللی و پنجمین‬ ‫ارزیابـی ملـی تحـول دیجیتـال موفـق بـه دریافـت تندیس‬ ‫برنزیـن سـطح ‪ُ ۲‬زبدگـی دیجیتـال و تقدیرنامـه مدیریـت‬ ‫کار در دوران کرونـا شـد؛ همچنیـن تندیـس زریـن رهبری‬ ‫دیجیتـال و تندیـس برنزین سـطح یک ُزبدگـی دیجیتال به‬ ‫شـرکت بین المللی مهندسـی سیسـتم ها و اتوماسیون ایریسا‬ ‫وابسـته به شـرکت فـوالد مبارکه رسـید‪.‬‬ ‫بـه گزارش اصفهان امـروز‪ ،‬اختتامیه کنفرانس بین المللی‬ ‫و پنجمیـن ارزیابـی ملـی تحـول دیجیتـال کـه بزرگ ترین‬ ‫رویـداد و گردهمایی نخبگان کشـور در حوزه تحول دیجتال‬ ‫محسـوب می شـود‪ ،‬در دانشـکده مدیریـت دانشـگاه تهران‬ ‫برگـزار شـد و شـرکت فوالد مبارکـه به عنوان تنها شـرکت‬ ‫تولیـدی در پنجمیـن ارزیابـی ملـی تحـول دیجیتـال موفق‬ ‫بـه دریافـت تندیـس برنزیـن سـطح ‪ُ ۲‬زبدگـی دیجیتـال‬ ‫و تقدیرنامـه مدیریـت کار در دوران کرونـا شـد‪ .‬همچنیـن‬ ‫تندیـس زریـن رهبـری دیجیتـال و تندیـس برنزین سـطح‬ ‫یـک زبدگـی دیجیتـال بـه شـرکت بین المللـی مهندسـی‬ ‫سیسـتم ها و اتوماسـیون ایریسا که وابسـته به شرکت فوالد‬ ‫مبارکـه اسـت اهـدا گردید‪.‬‬ ‫در ایـن کنفرانـس بین المللی کـه به مـدت دو روز برگزار‬ ‫شـد‪ ،‬افـراد صاحب نـام حـوزه تحـول دیجیتـال همچـون‬ ‫مهـدی شـامی زنجانی عضو هیـات علمی دانشـگاه تهران‪،‬‬ ‫ارمنـد بابلـی عضـو هیـات علمـی موسسـه ملـی علـوم‬ ‫کاربـردی لیـون فرانسـه‪ ،‬سـپهر قاضـی نوری عضـو هیات‬ ‫علمـی دانشـگاه تربیـت مـدرس‪ ،‬محمدرضـا اراسـتی عضو‬ ‫هیات علمی دانشـگاه شریف‪ ،‬شـهاب جوانمردی مدیرعامل‬ ‫شـرکت پیاده سـازی تحول دیجیتال‪ ،‬عمـاد قائنی‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫مختاریـان و ‪ ...‬حضـور داشـته و در پنل هـای تخصصـی‬ ‫جدیدتریـن دسـتاوردهای حـوزه تحـول دیجیتـال را مـورد‬ ‫بررسـی قـرار دادند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تحقق فوالد مبارکه هوشــمند هدف اصلی‬ ‫اجرای طرح تحول دیجیتال‬ ‫معـاون تکنولـوژی شـرکت فـوالد مبارکـه در خصوص‬ ‫دریافـت تندیـس بلوریـن تحـول دیجیتـال در سـطح یـک‬ ‫ضمـن تبریـک بـه کارکنـان و ذی نفعـان ایـن شـرکت و‬ ‫قدردانـی از مدیرعامـل جهت پشـتیبانی و حمایـت از اجرای‬ ‫ایـن طـرح اظهارکـرد‪ :‬دریافـت تندیـس برنزیـن سـطح‬ ‫‪ُ ۲‬زبدگـی دیجیتـال بـه عنـوان تنهـا شـرکت تولیدکننـده‬ ‫در نخسـتین سـال اغـاز ایـن مسـیر تحولـی‪ ،‬اتفـاق بسـیار‬ ‫ارزشـمندی اسـت‪.‬‬ ‫سـید مهـدی نقوی در حاشـیه ایـن رویـداد در خصوص‬ ‫حضـور شـرکت فـوالد مبارکـه در پنجمیـن ارزیابـی ملـی‬ ‫تحـول دیجیتـال کـه توسـط دانشـگاه تهـران اجرایی شـد‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬شـرکت فـوالد مبارکـه به منظـور حرکت مـداوم در‬ ‫مسـیر رشـد و بلـوغ‪ ،‬همـواره خـود را در معـرض نظام هـای‬ ‫ارزیابـی و ممیزی های ملی و بین المللی قـرار داده و هیچ گاه‬ ‫موضـوع دریافـت جایـزه اولویت نخسـت این شـرکت نبوده‬ ‫اسـت‪ ،‬بلکـه هـدف اصلی حرکـت در چارچوب یـک الگوی‬ ‫مدیریتـی نظام منـد و یک پارچـه در کل سـازمان اسـت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬همانگونـه کـه می دانیـد طـرح‬ ‫تحـول دیجیتـال شـرط بقـاء در بازارهـای بین المللـی و در‬ ‫راسـتای اسـتراتژی جهان تراز بودن سـازمان بوده و هدف از‬ ‫اجـرای این طـرح اسـتفاده و نهادینه کـردن تکنولوژی های‬ ‫نوظهـور انقلاب صنعتـی چهـارم و ایجـاد فـوالد مبارکـه‬ ‫هوشـمند است‪.‬‬ ‫معـاون تکنولوژی شـرکت فـوالد مبارکه اذعان داشـت‪:‬‬ ‫ره نگاشـت این طرح با شـعار فوالد فردا هوشـمند‪ ،‬از سـنگ‬ ‫تـا رنگ و با چشـم انداز عضویـت در باشـگاه جهانی فانوس‬ ‫دریایـی در افق ‪ ۱۴۰۴‬تدوین شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬در ایـن مسـیر بـر انیم که بـا نگاهی‬ ‫ملـی بتوانیـم ضمن پیشـرو بـودن در گسـترش مفاهیم این‬ ‫انقلاب در صنعـت و به ویـژه صنعت فـوالد توان و اسـتعداد‬ ‫شـرکت های دانش بنیان و اسـتعدادهای درخشـان کشـور را‬ ‫بـه کار بگیریـم و بـا حمایت از ان هـا در این مهم نیز مطابق‬ ‫فلسـفه ارزش افرینی شـرکت فوالد مبارکـه گام برداریم‪.‬‬ ‫نقـوی ادامـه داد‪ :‬ایـن ارزیابـی تحـول دیجیتـال بـرای‬ ‫ارزیابـی بلـوغ بنگاه هاسـت و بـه فـوالد مبارکـه بـرای‬ ‫اطمینان بخشـی صحت حرکت در این مسـیر کمک شایانی‬ ‫خواهـد کرد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬طرح تحول دیجیتال اقدامی برنامه محور و در‬ ‫راستای استراتژی های فوالد مبارکه‬ ‫رئیـس دفتـر پـروژه تحـول دیجیتـال شـرکت فـوالد‬ ‫مبارکـه درخصوص دریافت تندیس برنزین سـطح ‪ ۲‬زبدگی‬ ‫دیجیتـال و تقدیرنامـه مدیریـت کار در دوران کرونـا ضمـن‬ ‫تبریـک به خانـواده بـزرگ فـوالد مبارکه و کلیـه ذی نفعان‬ ‫حاضـر در اکوسیسـتم خود اظهار کرد‪ :‬شـرکت فوالد مبارکه‬ ‫طـی سـال های گذشـته در هـر مسـیری کـه گام برداشـته‪،‬‬ ‫موفـق بوده اسـت‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬ایـن دوره نیز که پنجمیـن دوره ارزیابی‬ ‫طرح تحول دیجیتال اسـت‪ ،‬توسـط ‪ 3‬نفر از اسـاتید دانشگاه‬ ‫تهـران و متخصصیـن ایـن موضـوع در ‪ 13‬مردادمـاه بـه‬ ‫صـورت مجـازی برگزار شـد و شـرکت فـوالد مبارکه موفق‬ ‫بـه دریافـت تندیـس ارزشـمند برنزیـن سـطح ‪ُ ۲‬زبدگـی‬ ‫دیجیتـال گردید‪.‬‬ ‫علـی کیانی در ادامه با اشـاره بـه اقدامات صورت گرفته‬ ‫از سـوی شـرکت فـوالد مبارکـه کـه منجـر بـه دریافـت‬ ‫تندیـس برنزیـن سـطح ‪ُ ۲‬زبدگـی دیجیتـال شـد‪ ،‬بیـان‬ ‫داشـت‪ :‬شـرکت فوالد مبارکه جهت امادگی برای شـرکت‬ ‫در ایـن ارزیابـی‪ ۱۰ ،‬کارگـروه از مدیریت هـای مختلـف‬ ‫را تشـکیل داد و بیـش از ‪ 550‬نفر‪-‬سـاعت بـرای فراینـد‬ ‫خودارزیابـی‪ ،‬تهیـه مسـتندات و جمـع اوری مـدارک الزم‬ ‫بـرای شـرکت در ایـن ارزیابی بـا همراهـی دبیرخانه زمان‬ ‫صـرف کرد‪.‬‬ ‫رئیـس دفتـر پـروژه تحـول دیجیتـال شـرکت فـوالد‬ ‫مبارکـه ادامـه داد‪ :‬جایـزه تحـول دیجیتال مـدل ‪ 20200‬به‬ ‫منظـور اندازه گیـری بلـوغ دیجیتـال شـرکت ها و بنگاه های‬ ‫کسـب و کار برگـزار می شـود کـه شـامل ‪ 4‬بخـش رهبری‬ ‫دیجیتـال‪ ،‬نـواوری دیجیتـال‪ُ ،‬زبدگـی دیجیتـال و مدیریت‬ ‫اقدامـات در دوران کروناسـت کـه فوالد مبارکـه در ‪ 2‬بخش‬ ‫ُزبدگـی دیجیتـال و مدیریت اقدامـات در دوران کرونا در این‬ ‫دوره شـرکت کرده اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬در بخـش ُزبدگـی دیجیتـال کـه شـامل‬ ‫‪ 10‬محـور تخصصـی اسـت‪ ،‬نتیجـه ارزیابـی بنگاه هـای‬ ‫کسـب و کار در ‪ 5‬سـطح دسـته بندی می گـردد کـه فـوالد‬ ‫مبارکـه موفـق بـه کسـب تندیس برنزیـن سـطح ‪ُ ۲‬زبدگی‬ ‫دیجیتـال شـده اسـت؛ در ایـن دوره ‪ ۲۴‬شـرکت در ارزیابـی‬ ‫مذکـور شـرکت کـرده بودنـد؛ در بخـش کرونا نیـز اقدامات‬ ‫صورت گرفتـه شـرکت فـوالد مبارکه بـرای مدیریـت کرونا‬ ‫مـورد تاییـد قـرار گرفـت و تندیس مربـوط به ایـن موضوع‬ ‫نیـز دریافـت گردید‪.‬‬ ‫کیانـی عنـوان کرد‪ :‬شـرکت فـوالد مبارکه در اسـفندماه‬ ‫سـال گذشـته نیز به عنوان نخسـتین شـرکت ایرانی موفق‬ ‫بـه اخـذ اسـتانداردهای ایـزو ‪ 45005‬با ویرایش سـال ‪2020‬‬ ‫بـا عنـوان مدیریت کار ایمـن در دوران کرونا از شـرکت ‪sgs‬‬ ‫سوئیس شـده است‪.‬‬ ‫وی یـاداور شـد‪ :‬طـرح تحـول دیجیتـال یـک اقـدام‬ ‫برنامه محـور و در راسـتای اسـتراژی های سـازمان بـوده‬ ‫کـه از سـال گذشـته شـروع شـده و هـدف ان اسـتفاده از‬ ‫تکنولوژی هـای نویـن انقالب صنعتی چهارم اسـت؛ در واقع‬ ‫زمانـی کـه شـرکت فـوالد مبارکه قرار اسـت شـاخص های‬ ‫بهره وری و دسـتاوردی خود را ارتقا دهد و نیاز به اسـتفاده از‬ ‫تکنولوژی دارد‪ ،‬طرح تحول دیجیتال کاربرد و نقش اساسـی‬ ‫خـود را در تحـول فرایندهـا ایفـا خواهـد کـرد و ارزیابی های‬ ‫بلـوغ در ایـن زمینـه نقـاط قـوت و زمینه هـای قابـل بهبود‬ ‫را مشـخص کـرده و تاثیـر به سـزایی در نحـوه تعیین سـبد‬ ‫پروژه هـای تحول افریـن بـه دنبـال خواهـد داشـت‪.‬‬ ‫رئیـس دفتـر پـروژه تحـول دیجیتـال شـرکت فـوالد‬ ‫مبارکـه در پایـان گفـت‪ :‬دریافـت تندیـس برنزین سـطح ‪۲‬‬ ‫ُزبدگـی دیجیتـال ماننـد هـر تندیـس دیگـری که شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه ان را دریافـت کـرده‪ ،‬نتیجـه مشـارکت همه‬ ‫کارکنـان پرتلاش و مدیریت های مختلف بـوده و با دریافت‬ ‫گـزارش بازخورد حاصـل از ارزیابی‪ ،‬پروژه های بهبود توسـط‬ ‫کارگروه هایـی کـه بـرای ایـن موضـوع تشـکیل شـده که‬ ‫تدویـن و اجرایـی خواهـد گردید‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬دیجیتالی کردن فوالد مبارکه گام بســیار‬ ‫ارزشمندی است‬ ‫رسـول سـرائیان مدیرعامل شـرکت بین المللی ایریسا به‬ ‫عنـوان دریافت کننـده تندیس زرین رهبـری دیجیتال گفت‪:‬‬ ‫اسـتمرار در ارزیابـی شـرکت ها در حوزه دیجیتال کار بسـیار‬ ‫ارزشـمندی اسـت و امیدواریـم این اقـدام همـواره ادامه پیدا‬ ‫کند ‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در درجـه دوم از همـکاران خـود در شـرکت‬ ‫ایریسـا کـه بـه واسـطه تلاش ان ها ایـن تندیـس دریافت‬ ‫گردیـد‪ ،‬قدردانـی می کنـم‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت ایریسـا با اشـاره به ایـن که صنعت‬ ‫فـوالد صنعت سـخت و سـنگینی بـوده و دیجیتالـی کردن‬ ‫ایـن صنعـت اقدامـی مهـم و ارزشـمند اسـت‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬حمایت مدیرعامل شـرکت فوالد مبارکـه برای تحول‬ ‫دیجیتـال قطعاً راهگشـا بـوده و رمـز پیشـرفت و موفقیت‬ ‫شـرکت را فراهـم می کنـد‪.‬‬ ‫شـایان ذکـر اسـت‪ ،‬در اختیار قـرار دادن روزانـه بیش از‬ ‫‪ 70‬هـزار تـن اکسـیژن رایگان بـرای بیمارسـتان های تحت‬ ‫پوشـش دانشـگاه علـوم پزشـکی کشـور بـه منظـور درمان‬ ‫بیمـاران کوویـد ‪ 19‬تنهـا یکـی از اقدامـات شـرکت فـوالد‬ ‫مبارکـه در راسـتای مبـارزه با شـیوع ویروس کرونـا بوده که‬ ‫تـا امـروز بیش ‪ 20‬هـزار تن اکسـیژن رایگان جهـت درمان‬ ‫بیمـاران مبتلا به کرونا در اختیـار مراکز درمانی کشـور قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫مدیر منابع انسانی پیمانکاران فوالد مبارکه عنوان کرد‬ ‫راه اندازی سیستم فرایندی جدید پیمانکاران‬ ‫در فوالد مبارکه‬ ‫مدیر منابع انســانی پیمانکاران شرکت فوالد مبارکه‬ ‫گفت‪ :‬راه اندازی سیستم جدید فرایندی پیمانکاران (‪)HR‬‬ ‫که با هدف انسجام و یک پارچگی اطالعات منابع انسانی‬ ‫پیمانکاران جهــت برنامه ریزی بهتر در این حوزه صورت‬ ‫گرفته‪ ،‬یکی از پروژه های مهم در منابع انسانی پیمانکاران‬ ‫شرکت فوالد مبارکه است‪.‬‬ ‫به گزارش اصفهان امروز‪ ،‬مالک شیخی با بیان این که‬ ‫سیستم قبلی ‪ HR‬پیمانکاران شرکت فوالد مبارکه از سال‬ ‫‪ 1394‬به بهره برداری رســید و هدف ان ایجاد یک بانک‬ ‫اطالعاتی جهت ذخیره و کنتــرل اطالعات و همچنین‬ ‫گزارش گیری بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با گذشــت زمان و اضافه‬ ‫شــدن تعداد پیمانکاران از طریق سیاست برون سپاری و‬ ‫افزایش بهره وری‪ ،‬این سیستم اگرچه پاسخگوی نیازهای‬ ‫ذکر شــده بود اما ضعف هایی از جمله عدم یک پارچگی‪،‬‬ ‫انســجام‪ ،‬مرجعیت اطالعاتی‪ ،‬جزیره ای بودن سیســتم‬ ‫مرتبط با پیمانکاران در واحدها(امور اداری‪ ،‬اموزش‪ ،‬مرکز‬ ‫بهداشــت حرفه ای‪ ،‬حراســت)‪ ،‬عدم ارتباط منطقی این‬ ‫سیســتم ها‪ ،‬عدم امکان پیگیری فرایندها بر این سیستم‬ ‫مترتب بود؛ با مجزا شدن واحد منابع انسانی پیمانکاران و‬ ‫لزوم دسترسی به اطالعات یک پارچه برای پیشبرد اهداف‬ ‫کالن منابع انسانی‪ ،‬سیستم ‪HR‬جدید پیمانکاران طراحی‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اهداف سیســتم جدیــد فرایندی‬ ‫پیمانکاران در این شرکت خاطرنشان کرد‪ :‬یکپارچه سازی‬ ‫کلیه فرایندهای مرتبط با پیمانکاران در واحدهای مختلف‪،‬‬ ‫حذف فرایندهای دستی و کاغذی‪ ،‬افزایش سرعت فرایند‪،‬‬ ‫ایجاد قابلیت پیگیری توســط کاربــران و پیمانکاران و‬ ‫سهولت مدیران دستگاه نظارت در کنترل و تایید فرایندها‬ ‫از جمله مهم ترین اهداف سیستم جدید فرایندی است‪.‬‬ ‫مدیر منابع انســانی پیمانکاران شرکت فوالد مبارکه‬ ‫اذعان داشــت‪ :‬همچنین عدم نیاز به پیگیری حضوری‬ ‫نمایندگان اداری شرکت در خصوص انجام مراحل فرایند‪،‬‬ ‫سهولت در امکان جستجو و گزارش گیری جامع در سیستم‬ ‫و ایجاد بانک اطالعاتی پیشــرفته و قوی تر نســبت به‬ ‫سیستم قبلی برای تصمیم گیری های کالن از دیگر اهداف‬ ‫سیستم جدید فرایندی پیمانکاران شرکت فوالد مبارکه‬ ‫می باشد‪ .‬وی در پایان تصریح کرد‪ :‬عالوه بر اهداف فوق‪،‬‬ ‫فرایندهایی که در سیســتم جدید پیمانکاران قرار گرفته‬ ‫شامل اعالم نیاز به نیروی جدید‪ ،‬ثبت اطالعات نفر جدید‬ ‫و همچنین خودرو در سیستم ‪ ،IS SUITE‬انتقال نیروی‬ ‫انســانی از قرارداد به قرارداد دیگر و تمدید مجوز پرسنل‬ ‫پیمانکار است‪.‬‬ ‫معاون شرکت پخش فراورده های نفتی اصفهان‪:‬‬ ‫مشکل تامین قطعات دوگانه سوز کردن خودروها با بومی سازی برطرف شد‬ ‫معاون فنی و عملیاتی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫منطقه اصفهان گفت‪ :‬مشکل تامین قطعات مورد نیاز برای‬ ‫‪۲‬گانه سوز کردن خودروهای عمومی با بومی سازی انها برطرف‬ ‫شد و در زمان حاضر قطعات بطور کامل از داخل کشور تامین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ساسان تیموری در گفت و گو با ایرنا افزود‪ :‬مشکالتی در‬ ‫تامین قطعات مورد نیاز برای ‪۲‬گانه سوز کردن خودروها ب‪i‬دلیل‬ ‫تحریمهای ظالمانه وجود داشت اما با همت واحدهای صنعتی‬ ‫داخل کشور و بومی سازی انها این مشکل برطرف شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تولید مخازن و سیستم های ‪۲‬گانه سوز‬ ‫کردن در داخل کشور بومی سازی شده است و از وابستگی در‬ ‫این زمینه خارج شدیم‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬یک واحد صنعتی بزرگ‬ ‫در شهرک صنعتی اشترجان از توابع شهرستان فالورجان استان‬ ‫اصفهان در زمینه تولید مخازن ‪۲‬گانه سوز کردن خودروها‬ ‫فعالیت دارد‪.‬‬ ‫تیموری با اشاره به اینکه طرح ‪۲‬گانه سوز کردن رایگان‬ ‫خودروهای عمومی از خرداد سال گذشته در کشور اغاز شد‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬تاکنون در استان اصفهان ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۵۰‬دستگاه‬ ‫خودروی حمل و نقل عمومی و تاکسی اینترنتی از این طریق‬ ‫‪۲‬گانه سوز شدند و یکهزار و یکصد خودرو نیز در صف انتظار‬ ‫قرار دارند که تا پایان این ماه ‪۲‬گانه سوز می شوند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در زمان حاضر محدودیتی برای ثبت‬ ‫نام خودروهای عمومی جهت استفاده از این طرح وجود ندارد‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬برخی از مالکان خوروهای عمومی برای ثبت‬ ‫نام ‪۲‬گانه سوز کردن خودروها دیر اقدام می کردند که تالش‬ ‫کردیم از طریق رسانه ها‪ ،‬شهرداری ها و جایگاه های سوخت‬ ‫رسانی اطالع رسانی در این زمینه افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه همه استانداردهای الزم برای ‪۲‬گانه‬ ‫سوز کردن خودروهای عمومی در این طرح رعایت می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تاکنون هیچ مشکلی در این طرح از نظر مخازن ‪۲‬گانه‬ ‫سوز کردن نداشتیم‪.‬‬ ‫تیموری با تاکید بر اینکه ‪۲‬گانه سوز کردن خودروهای‬ ‫عمومی و توسعه استفاده از گاز سی ان جی نقش بسزایی در‬ ‫بهینه سازی مصرف سوخت و کاهش هزینه ها و االینده های‬ ‫زیست محیطی دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امید است از سوی وزارت‬ ‫نفت و شرکت ملی پخش فراورده های نفتی برنامه هایی نیز‬ ‫برای دوگانه سوز کردن خودروهای شخصی با در نظر گرفتن‬ ‫تسهیالت‪ ،‬ابالغ شود‪.‬‬ ‫معاون فنی و عملیاتی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫منطقه اصفهان درباره توزیع گاز مایع ( ال پی جی) نیز توضیح‬ ‫داد‪ :‬با توجه به دستورالعمل های موجود‪ ،‬نیازسنجی در این زمینه‬ ‫انجام شده و در زمان حاضر هیچ مشکلی در استان در زمینه‬ ‫تولید و عرضه این ماده سوختی نداریم‪.‬‬ ‫تیموری با اشاره به اینکه شرکت های توزیع کننده گاز مایع‪،‬‬ ‫این سوخت را از انبارهای شرکت پخش فراورده های نفتی‬ ‫منطقه اصفهان تحویل می گیرند و سپس در شهرستان های‬ ‫مختلف توزیع می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مشکلی برای توزیع گاز‬ ‫مایع به ویژه در روستاهای فاقد گاز طبیعی در استان وجود ندارد‬ ‫و ثبت نام برای ان از طریق سامانه سدف در حال انجام است‪.‬‬ ‫وی بدون اشاره به میزان گاز مایع توزیع شده در استان‬ ‫اصفهان تاکید کرد‪ :‬نصب هر گونه مخزن گاز مایع بر روی‬ ‫خودرو‪ ،‬قابل قبول نیست و غیر استاندارد است‪.‬‬ ‫طرح رایگان ‪2‬گانه سوز کردن خودروهای عمومی شامل‬ ‫ون‪ ،‬تاکسی و وانت بارها از سال گذشته اغاز شد و اعتبار مورد‬ ‫نیاز برای این کار از محل صرفه جویی در مصرف سوخت مایع‬ ‫تامین خواهد شد که عالوه بر کمک به اقتصاد ملی‪ ،‬کاهش‬ ‫الودگی زیست محیطی و همچنین افزایش فرصت صادرات‬ ‫را فراهم می کند‪.‬‬ ‫مصرف سوخت سی ان جی در سال ‪ ۹۹‬نسبت به سال‬ ‫‪ ۹۸‬در استان اصفهان معادل ‪ ۶‬درصد افزایش یافت و به ‪۵۶۱‬‬ ‫میلیون و ‪ ۸۸۴‬هزار متر مکعب رسید‪.‬‬ ‫‪ ۲۹۸‬جایگاه سوخت بنزین خصوصی و ‪ ۱۶۴‬جایگاه سی ‪.‬‬ ‫ان ‪.‬جی در استان اصفهان وجود دارد که حدود ‪ ۳۵‬جایگاه عرضه‬ ‫سوخت گاز طبیعی فشرده در کالنشهر اصفهان است‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر‬ ‫شکسته شدن رکورد تولید‬ ‫برق در نیروگاه گازی هسا‬ ‫تخصص‪ ،‬پشتکار‪ ،‬همت و توان نیروهای بومی کمک‬ ‫به شکسته شدن رکورد ‪ 30‬ساله تولید برق در نیروگاه گازی‬ ‫هسا کرد‪ .‬به گزارش دفتر روابط عمومی‪ ،‬مهندس عبدالرضا‬ ‫صفری‪ ،‬معاون تولید شرکت مدیریت تولید برق اصفهان در‬ ‫تشریح این خبر گفت‪ :‬در ادامه ثبت رکورد های جدید تولید‬ ‫برق در نیروگاه گازی هسا‪ ،‬با توجه به اینکه رکورد سال‬ ‫گذشته ‪ 92‬میلیون کیلووات ساعت بود این نیروگاه در مدت‬ ‫پنج ماهه سال جاری با تولید ‪ 110‬میلیون کیلووات ساعت‬ ‫برق موفق به شکست رکورد ‪ 30‬سال گذشته شد‪ .‬در ادامه‬ ‫این خبر مهندس علی نقدی پور‪ ،‬مدیر امور بهره برداری‬ ‫واحدهای گازی هسا گفت‪ :‬این نیروگاه با پشتکار نیرو های‬ ‫متخصص و با روحیه جهادی و کاهش هزینه ها موفق به‬ ‫انجام این مهم شد‪ .‬نیروگاه گازی هسا که زیر مجموعه‬ ‫شرکت مدیریت تولید برق اصفهان است در شمال شاهین‬ ‫شهر واقع شده و هم اکنون دارای دو واحد گازی ‪GG4C‬‬ ‫مولد برق‪ ،‬هریک با ظرفیت نامی ‪ ۲۹‬مگاوات می باشد‪.‬‬ ‫شیرینیبهره مندیمشترکین‬ ‫از ایجاد زیر ساخت های پایدار‬ ‫برق‬ ‫بیش از یک کیلومتر شبکه فشار ضعیف در برق منطقه ‪۲‬‬ ‫شرکت توزیع برق اصفهان در خیابان رباط اول ابتدای خیابان‬ ‫کساره تبدیل به کابل خود نگهدار شد‪ .‬مهندس داریوش‬ ‫باروتی مدیر برق منطقه ‪ ۲‬شرکت توزیع برق اصفهان‬ ‫گفت‪:‬رفاه اجتماعی و رضایت مندی مردم از مهمترین‬ ‫اولویت های این امور بوده است‪ .‬مهندس داریوش باروتی‬ ‫مدیر برق منطقه ‪ ۲‬شرکت توزیع برق اصفهان گفت‪ :‬رفاه‬ ‫اجتماعی و رضایت مندی مردم از مهمترین اولویت های این‬ ‫امور بوده است و با برنامه ریزی های هدفمند این رسالت‬ ‫محقق شد به طوری که با اجرای این پروژه رفع نوسان‬ ‫ولتاژ مشترکین در این منطقه صورت گرفته است‪ .‬وی به‬ ‫دیگر شاخص های این پروژه اشاره کرد و گفت‪ :‬در این پروژه‬ ‫یک دستگاه ترانس ‪ ۲۵۰‬کیلو ولت امپر که در مرکز ثقل‬ ‫بار نصب شد و موجب شد که مشترکین امکان استفاده از‬ ‫برق با کیفیت را بیش از پیش پیدا کنند‪ .‬باروتی تاکید کرد‪:‬‬ ‫بهبود کیفیت توان و زیباسازی مبلمان شهری‪،‬کاهش وقوع‬ ‫خاموشی های ناخواسته از دیگر اهداف اجرایی شدن این‬ ‫پروژه بوده است که در صورت خاموشی با نقاط مانور ایجاد‬ ‫شده و تاسیسات برق مشترکین در اسرع وقت از مسیر دیگر‬ ‫برق دار می شود‪ .‬گفتنی است هزینه این پروژه بالغ بر ‪۴۵۰‬‬ ‫میلیون تومان است‪.‬‬ ‫برترین جایزه ملی تحول‬ ‫دیجیتال به همراه اول رسید‬ ‫همراه اول در پنجمین دوره ارزیابی جایزه ملی تحول‬ ‫دیجیتال‪ ،‬جایزه سال ‪ ۱۴۰۰‬را از ان خود کرد‪ .‬به گزارش اداره‬ ‫کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران‪ ،‬اختتامیه کنفرانس‬ ‫بین المللی و پنجمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال‬ ‫در دانشگاه تهران برگزار شد‪ .‬کنفرانس بین المللی تحول‬ ‫دیجیتال‪ ،‬در سال ‪ ،۱۴۰۰‬بزرگترین رویداد و گردهمایی‬ ‫نخبگان این حوزه در کشور است که خبرگان دانشگاهی‬ ‫و حرفه ای تحول دیجیتال گرد هم می ایند‪ .‬رویداد ارزیابی‬ ‫ملی تحول دیجیتال‪ ،‬مهمترین رویداد حرفه ای تحول‬ ‫دیجیتال در کشور است که با هدف ممیزی‪ ،‬ارائه بازخورد‬ ‫و در نهایت معرفی سازمان های پیشرو در تحول دیجیتال‬ ‫طراحی شده است‪ .‬این رویداد با حمایت مرکز تحقیق و‬ ‫توسعه همراه اول در دانشگاه تهران اغاز به کار کرد و ارزیابی‬ ‫ملی در محورهای «زبدگی دیجیتال»‪« ،‬نواوری دیجیتال»‪،‬‬ ‫«رهبری دیجیتال» و «مدیریت کار در دوران کرونا» صورت‬ ‫پذیرفت‪ .‬هیات داوران این رویداد ملی‪ ،‬همراه اول را از بین‬ ‫تمامی شرکت های رقیب در عرصه تحول دیجیتال‪ ،‬شایسته‬ ‫دریافت باالترین سطح جایزه این رویداد با عنوان «جایزه‬ ‫سال تحول دیجیتال ‪ »۱۴۰۰‬دانست که حمید بهروزی‪،‬‬ ‫قائم مقام مدیرعامل همراه اول تندیس ان را دریافت کرد‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬تندیس سیمین سطح ‪« ۲‬زبدگی دیجیتال»‬ ‫این رویداد نیز به همراه اول رسید‪ .‬شرکت همراه کسب‬ ‫و کارهای هوشمند همراه اول نیز در دو بخش «نواوری‬ ‫دیجیتال»و«رهبریدیجیتال»به ترتیبعناوین«تقدیرنامه‬ ‫اهتمام به نواوری دیجیتال» و «تندیس برنزی رهبری‬ ‫دیجیتال» را کسب کرد و بدین ترتیب همراه اول با دریافت‬ ‫پنج جایزه‪ ،‬بیشترین جایزه را از این رویداد از ان خود کرد‪.‬‬ ‫ایرانسل باز هم برنده جوایز‬ ‫ارزیابی تحول دیجیتال ایران‬ ‫شد‬ ‫ایرانسل‪ ،‬برای دومین سال پیاپی‪ ،‬جوایز ارزیابی تحول‬ ‫دیجیتال ایران را دریافت کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫ایرانسل‪ ،‬در مراسم پایانی این ارزیابی که در دانشکده‬ ‫مدیریت دانشگاه تهران به صورت انالین برگزار و از‬ ‫طریق اپلیکیشن لنز به صورت مستقیم پخش شد‪ ،‬شرکت‬ ‫خدمات ارتباطی ایرانسل موفق شد به عنوان تنها اپراتور‬ ‫تلفن همراه‪ ،‬تندیس زرین سطح سه «زبدگی دیجیتال» و‬ ‫تقدیرنامه «مدیریت کار در دوران کرونا» را دریافت کند‪ .‬این‬ ‫جوایز‪ ،‬بر اساس ارزیابی انجام شده از فرایندهای سازمانی‬ ‫در بخش های مختلف‪ ،‬به ایرانسل اهدا شد و مهندس باقر‬ ‫صمدی معاون دیجیتال ایرانسل این جوایز را دریافت کرد‪.‬‬ ‫ایرانسل سال گذشته هم موفق شده بود در زمینه «زبدگی‬ ‫دیجیتال»‪« ،‬رهبری دیجیتال» و «نواوری دیجیتال» برنده‬ ‫شود و جایزه اصلی این ارزیابی با عنوان «جایزه سال تحول‬ ‫دیجیتال ایران» را نیز به دست اورد‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫پنجشنبه | ‪ 18‬شهریور ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4161‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫‪7‬‬ ‫امید نورافکن از چپ سپاهان تا‬ ‫چپ تیم ملی‬ ‫گیتی پسند برنده دربی اصفهان‬ ‫با حکم انضباطی‬ ‫نمایش امید نورافکن و به ویژه پاسی که برای مهدی‬ ‫طارمی روی گل اول بازی ارسال کرد‪ ،‬نقش مهمی در‬ ‫پیروزی مقتدرانه تیم ملی مقابل عراق داشت‪ .‬دراگان‬ ‫اسکوچیچ در ‪ 9‬دیداری که هدایت تیم ملی ایران را عهده دار‬ ‫شده‪ ،‬پس ازاینکه صادق محرمی را به عنوان گزینه اصلی خود‬ ‫در پست دفاع راست انتخاب کرد‪ ،‬نشان داده که برای انتخاب‬ ‫بازیکن موردنظرش در پست دفاع چپ نیز دغدغه دارد و به‬ ‫همین دلیل است که طی بازی های اخیر در این پست نفراتی‬ ‫چون امید نورافکن‪ ،‬احسان حاج صفی‪ ،‬وحید امیری و میالد‬ ‫محمدی بازی کرده اند‪ .‬در بازی سه شنبه شب گذشته اما این‬ ‫نورافکن بود که پس از دیدار دوستانه برابر ازبکستان که اولین‬ ‫دیدار دوستانه تیم ملی با اسکوچیچ بود‪ ،‬پست دفاع چپ را‬ ‫در اختیار گرفت و با پاسی که در همان دقایق ابتدایی برای‬ ‫مهدی طارمی ارسال کرد و سپس منجر به گل شد‪ ،‬نشان‬ ‫داد چقدر علی رغم جوانی اعتمادبه نفس خوبی برای درخشش‬ ‫در ترکیب تیم ملی دارد‪ .‬البته حرکات نورافکن در برخی‬ ‫صحنه های بازی کند بود و در نیمه دوم هم شاید همین‬ ‫موضوع می توانست منجر به یک پنالتی برای عراقی ها شود‬ ‫که با تمام وجودشان برای جبران نتیجه تالش می کردند‪ ،‬اما‬ ‫مشارکت بسیار خوب در بازی سازی و بازی بدون اشتباه در‬ ‫خط دفاعی می تواند دراگان اسکوچیچ را به این فکر بیندازد‬ ‫که در مصاف با امارات و سپس کره جنوبی هم بار دیگر از‬ ‫نورافکن در پست دفاع چپ استفاده کند‪ .‬نورافکن که در لیگ‬ ‫بیستم با نظر محرم نویدکیا از پست هافبک میانی به دفاع‬ ‫چپ بازگردانده شد‪ ،‬توانست با این تغییر به موقع در تیم ملی‬ ‫هم شرایط بهتری پیدا کند‪ .‬البته که نورافکن برای گرفتن‬ ‫پست دفاع چپ تیم ملی اصال کار ساده ای ندارد و حاج صفی‬ ‫کاپیتان اول تیم ملی در مصاف با عراق که چند هفته پیش‬ ‫برگزار شد‪ ،‬نشان داد در این پست هنوز عملکردی قابل توجه‬ ‫دارد و میالد محمدی هم با ان دوندگی بی امان و نفوذهای‬ ‫همیشگی نمی تواند به صورت مداوم از تفکرات اسکوچیچ‬ ‫خارج شود و باید دید پست دفاع چپ در دو بازی اینده تیم‬ ‫ملی به چه بازیکنانی خواهد رسید‪.‬‬ ‫نتیجه بازی تیم های سپاهان و گیتی پسند که در هفته‬ ‫نخست لیگ برتر فوتسال به دلیل عدم حضور سپاهان لغو‬ ‫شده بود‪ ،‬به نفع تیم گیتی پسند اعالم شد‪ .‬دیدار تیم های‬ ‫فوتسال گیتی پسند و سپاهان از سری رقابت های لیگ برتر‬ ‫که قرار بود در روز ‪ ۱۴‬مردادماه برگزار شود‪ ،‬به دلیل عدم‬ ‫حضور تیم سپاهان اصفهان‪ ،‬نتیجه این دیدار سه بر صفر‬ ‫به سود تیم گیتی پسند شد‪ ،‬در این بازی گیتی پسند میزبان‬ ‫بود‪ .‬تیم سپاهان به پرداخت ‪ ۳۰‬میلیون ریال جریمه نقدی‬ ‫محکوم شد‪ .‬این رای قابل تجدید نظر است‪ .‬روز قبل این‬ ‫بازی علی افضل عضو هیئت مدیره باشگاه سپاهان اعالم‬ ‫کرده بود که به دلیل عدم ثبت قرارداد بازیکنان تیم خود‬ ‫قادر به شرکت در هفته نخست مسابقات نیست‪ .‬باشگاه‬ ‫سپاهان‪ ،‬درخواست لغو این دیدار را نیز به صورت مکتوب به‬ ‫فدراسیون فوتبال ارسال کرده بود اما با درخواست زردپوشان‬ ‫موافقت نشد‪.‬‬ ‫خلعتبری قصد خداحافظی از‬ ‫فوتبال را ندارد‬ ‫وینگر باتجربه تیم سپاهان از دالیل ماندن در این‬ ‫تیم و اهداف طالیی پوشان در فصل جدید صحبت کرد‪.‬‬ ‫محمدرضا خلعتبری درباره شروع دوباره تمرینات سپاهان پس‬ ‫از تعطیالت اظهار داشت‪ :‬ما یک فصل سخت و فرسایشی را‬ ‫پشت سر گذاشتیم و نیاز داشتیم که مدتی به تعطیالت و‬ ‫استراحت برویم تا با شرایط روحی و جسمی بهتر به تمرینات‬ ‫برگردیم و اماده فصل جدید شویم‪ .‬تمرینات چند روز است‬ ‫که شروع شده و باقدرت و جدیت خاصی دنبال می شود و‬ ‫همه بازیکنان انگیزه باالیی دارند تا در فصل پیش رو نتایجی‬ ‫بهتر از قبل کسب کنند و امیدوارم یک فصل خوب برای‬ ‫سپاهان در پیش باشد‪ .‬محمدرضا خلعتبری در مورد اینکه‬ ‫برخالف شایعات مبنی بر جدایی و پیوستنش به نساجی با‬ ‫سپاهان تمدید کرد‪ ،‬گفت‪ :‬بحث رفتن من به نساجی مربوط‬ ‫به نیم فصل بود که این تیم به من نیاز داشت و من با محرم‬ ‫نویدکیا ان را مطرح کردم و اعالم کرد به من نیاز دارد و‬ ‫در پایان فصل دیگر بحثی دراین باره وجود نداشت و من‬ ‫می دانستم فصل اینده هم در سپاهان هستم و بدون مشکلی‬ ‫قراردادم تمدید شد‪ .‬محمدرضا خلعتبری وینگر سپاهان در‬ ‫مورد تغییرات این تیم در نقل و انتقاالت خاطرنشان کرد‪ :‬ما‬ ‫بازیکنان خوبی مثل محبی‪ ،‬استنلی‪ ،‬حاج صفی و نیازمند را‬ ‫از دست دادیم و از طرفی نفرات خیلی خوبی هم جایگزین‬ ‫شدند‪ .‬شهریار مغانلو که از بهترین مهاجمان حال حاضر‬ ‫فوتبال ایران است را به خدمت گرفتیم‪ .‬فرشاد احمدزاده که‬ ‫در پست خودش یکی از بهترین ها محسوب می شود را جذب‬ ‫کردیم‪ ،‬بازیکن باکیفیتی مثل ریگی را به جمع نفراتمان اضافه‬ ‫کردیم و درنهایت نیما میرزازاد که یکی از گلرهای خوب لیگ‬ ‫است به جمع نفرات ما اضافه شد و فکر می کنم درمجموع‬ ‫باشگاه به خوبی توانست بازیکنان جداشده را جایگزین کند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر تمدید قرارداد با برخی نفرات کلیدی که‬ ‫پیشنهادهای خوبی داشتند هم اتفاق مهمی بود‪ .‬خلعتبری‬ ‫در مورد اینکه از سپاهان به عنوان قهرمان نقل و انتقاالت‬ ‫یاد می شود گفت‪ :‬من این اصطالحات را قبول ندارم‪ .‬هر‬ ‫باشگاهی بر اساس استراتژی و نیازهایش خرید کرده است‪ .‬ما‬ ‫اگرچند بازیکن خوب جذب کردیم به همین تعداد هم بازیکن‬ ‫کلیدی از دست دادیم و این مسائل عنوان می شود که فشار‬ ‫روی تیم ما زیاد شود و درست نیست‪ .‬بقیه باشگاه ها هم به‬ ‫فراخور نیازشان بازیکن خریدند‪ .‬وی در مورد نگرانی هواداران‬ ‫بابت جدایی نیازمند و اینکه هنوز گلر مطمئنی به جایش جذب‬ ‫نشده توضیح داد‪ :‬نیازمند واقعا گلر درجه یکی بود و برایش‬ ‫ارزوی موفقیت دارم‪ .‬به نظرم نیما میرزازاد که از نساجی جذب‬ ‫شد گلر خوبی است و باید به او اعتماد شود و این که می گویند‬ ‫قرار است گلر خارجی جذب شود را هم از رسانه ها شنیدم و‬ ‫نمی دانم چقدر صحت دارد‪ .‬وینگر سپاهان در مورد شرایط‬ ‫سنی خودش و اینکه به خداحافظی از فوتبال فکر می کند یا‬ ‫نه گفت‪ :‬تا این لحظه به این موضوع فکر نکردم و هنوز حس‬ ‫می کنم توانایی این رادارم که برای تیمی که برایش بازی‬ ‫می کنم مفید باشم‪ .‬هر جا احساس کنم دیگر بدنم کشش‬ ‫بازی را ندارد قبل از اینکه کسی به من بگوید برو خودم‬ ‫می روم ولی تا این لحظه چنین احساسی ندارم و برای همین‬ ‫به خداحافظی فعال فکر نمی کنم‪ .‬خلعتبری در مورد اینکه‬ ‫رقابت قهرمانی در فصل اینده میان کدام تیم هاست‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬فع ً‬ ‫ال زود است بخواهیم صحبت کنیم‪ .‬تیم های خوبی در‬ ‫لیگ داریم‪ .‬استقالل و پرسپولیس هستند و تیم های قدرتمند‬ ‫دیگری مثل گل گهر و فوالد هم وجود دارند که می توانند‬ ‫خطرناک باشند ولی حدس من این است که امسال هم نبرد‬ ‫قهرمانی میان ما و پرسپولیس باشد و البته امیدوارم بعد از‬ ‫چند سال انتظار هواداران خوبمان این فصل بتوانیم یک جام‬ ‫حداقل به ان ها هدیه دهیم‪.‬‬ ‫نگاهی به عملکرد طالیی پوشان اصفهانی در بازار نقل و انتقاالت‬ ‫سپاهان برای قهرمانی بسته شد‬ ‫ل و انتقاالت موفق‬ ‫تیم فوالد مبارکه ســپاهان در فصل نق ‬ ‫عمــل کرده و عالوه بر تمدید قرارداد بازیکنان اصلی خود‪،‬‬ ‫توانسته مهره های خوبی را جذب کند و برای فصل بیست و‬ ‫یکم اماده شود‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬تیم فوالد مبارکه سپاهان‬ ‫ل و انتقاالت هرچند ازلحاظ جابه جایی بازیکن‬ ‫در فصل نق ‬ ‫پرتعداد نبوده ولی عملکرد قابل قبولی داشت ه است و توانست‬ ‫دو بازیکن خوب را از چنگ استقالل و پرسپولیس دربیاورد‪،‬‬ ‫به نظر می رسد طالیی پوشان باقدرت فصل بیست و یکم‬ ‫را شروع خواهند کرد و مانند فصل گذشته در جمع مدعیان‬ ‫خواهند بود‪ .‬پایان فصل بیســتم‪ ،‬قــرارداد علیرضا مرزبان‬ ‫مربی این تیم به پایان رســید و زمزمه هایی از جدایی او به‬ ‫گوش می رسید که دلیلش مشکالت شخصی بیان شد ولی‬ ‫درنهایت با درخواست نویدکیا و مذاکرات انجام شده‪ ،‬مرزبان‬ ‫یک فصل دیگر با سپاهان قرارداد بست و کنار محرم ماندنی‬ ‫شد‪ .‬وی سابقه دستیاری و سرمربیگری در تیم های اشبورن‬ ‫یک المان‪ ،‬پرســپولیس تهران‪ ،‬دونایسکا استردا اسلواکی‪،‬‬ ‫استیل اذین تهران‪ ،‬تیم ملی مونته نگرو‪ ،‬پدیده مشهد‪ ،‬پیکان‪،‬‬ ‫خون ه ب ه خونه‪ ،‬سیاه جامگان‪ ،‬نفت مسجد سلیمان‪ ،‬سپاهان‬ ‫را دارد که دوره نخســت حضور در اصفهان در کنار زنده یاد‬ ‫زالتکو کرانچار در فصــل خاطره انگیزی که به هت تریک‬ ‫قهرمانی سپاهان منجر شد‪ ،‬عضو کادر فنی بود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬جذب بازیکنان تاثیرگذار پرســپولیس و‬ ‫استقالل‬ ‫هرچند نویدکیا ســه بازیکن کلیدی خــود‪ ،‬محمد محبی‪،‬‬ ‫نیازمند و حاج صفی را از دســت داد که حاج صفی به لیگ‬ ‫یونان‪ ،‬محبی و نیازمند به لیگ پرتقال رفتند ولی ســپاهان‬ ‫بازهم هوشمندانه عمل کرد و درازای انتقال محبی به تیم‬ ‫سانتاکالرا‪ ،‬شهریار مغانلو که فصل پیش مهاجم ثابت تیم‬ ‫پرسپولیس بود و به صورت قرضی در این تیم بازی می کرد‬ ‫را به خدمت گرفت و او به جمع شــاگردان نویدکیا پیوست‪،‬‬ ‫با توجه به این که سپاهان و پرسپولیس فصل گذشته رقابت‬ ‫نزدیکی باهم داشــتند‪ ،‬این خرید می توانــد برگ برنده ای‬ ‫برای طالیی پوشان اصفهانی باشد‪ .‬ریگی که سومین خرید‬ ‫سپاهان در نقل وانتقالت بود‪ ،‬دیگر بازیکنی است که سپاهان‬ ‫از تیم های تهرانی گرفت‪ .‬وی هافبک دفاعی اســتقالل و‬ ‫یکی از کلیدی ترین مهره های تیم مجیدی بود که به دلیل‬ ‫مبلغ قرارداد با ابی های تهرانی به توافق نرسید و به سپاهان‬ ‫پیوســت‪ .‬هافبک دفاعی جدید ‪ ۳۰‬ســاله سپاهان‪ ،‬فصل‬ ‫گذشته برای استقالل ‪ ۵۱‬بار به میدان رفت‪ ،‬ریگی همچنین‬ ‫در کارنامه خود سابقه حضور در تیم های فجرسپاسی شیراز‪،‬‬ ‫بادران و پدیده را ثبت کرده اســت‪ .‬فرشاد احمدزاده بازیکن‬ ‫فصل گذشته تیم فوالد خوزستان که موفق شد همراه این‬ ‫تیم قهرمان جام حذفی شود‪ ،‬دیگر خرید خوب سپاهان بود‬ ‫که با قراردادی سه ســاله به جمع شاگردان نویدکیا اضافه‬ ‫شــد‪ .‬احمدزاده که فصل بسیار خوبی را در فوالد گذراند‪ ،‬در‬ ‫فصل گذشــته برای تیم جواد نکونام در تمامی رقابت ها به‬ ‫میدان رفت و یکی از ســتاره های تیمــش بود‪ .‬او در لباس‬ ‫فوالد موفق به زدن پنج گل شــد و ســه بار نیز پاس گل‬ ‫داد‪ .‬وی سابقه بازی در تیم های پارسه تهران‪ ،‬پرسپولیس‪،‬‬ ‫تراکتور‪ ،‬شالسک وروتسواف لهستان و فوالد خوزستان را‬ ‫به عنــوان دوران حرفه ای فوتبال خود در کارنامه دارد‪ .‬او در‬ ‫طول ســال های اخیر همیشه در قامت مهره ای تاثیرگذار و‬ ‫کلیدی برای تیم های ســابق خود بوده است‪ .‬سامان رنجبر‬ ‫به عنوان یکی از محصوالت اکادمی باشــگاه سپاهان که‬ ‫فصل گذشته در تیم سپاهان نوین و تیم امید سپاهان‪ ،‬بازی‬ ‫کرد با تایید نهایی محرم نویدکیا و با قرارداد بلندمدت به تیم‬ ‫سپاهان پیوست‪ .‬رنجبر تجربه حضور ‪ ۱۰‬ساله در تیم های‬ ‫مختلف سنی اکادمی باشگاه در رده های نونهاالن‪ ،‬نوجوانان‬ ‫و جوانان فوالد مبارکه ســپاهان را دارد‪ .‬داوود رجبی یکی‬ ‫دیگر از محصوالت اکادمی سپاهان است که قراردادش را‬ ‫برای سه فصل با باشگاه محبوبش تمدید کرد‪ ،‬دفاع چپ با‬ ‫اتیه ســپاهانی ها در طول سه فصل اخیر به طور قرضی در‬ ‫تیم های اکســین البرز و بادران تهران حضور داشت و این‬ ‫فصل با نظر نویدکیا به سپاهان بازگشت‪ .‬حسن شوشتری‬ ‫یکی از پدیده های فصل گذشــته لیگ یک و هافبک تیم‬ ‫ارمان گهر ســیرجان بود که با امضای قراردادی سه ســاله‬ ‫جذب تیم سپاهان شد‪ .‬نیما میرزازاد تنها دروازه بانی است که‬ ‫تا به این جای کار به ســپاهان پیوسته است‪ .‬وی که فصل‬ ‫گذشته در دروازه نســاجی مازندران بود‪ ،‬قرارداد سه ساله با‬ ‫سپاهان امضا کرد‪ .‬شاید خیلی ها میرزازاد را در حد دروازه بان‬ ‫ثابت سپاهان ندانند که حتما همین طور است و نویدکیا به‬ ‫دنبال دروازه بانی مطمئن تر اســت تا بتواند جای نیازمند را‬ ‫درون دروازه پــر کند؛ صحبت هایی از مذاکره با دروازه بانان‬ ‫خارجی و همچنین رشید مظاهری دروازه بان استقالل بود‬ ‫که شاید با توجه به جدایی روزهای اخیر او از استقالل این‬ ‫اتفاق بیفتد‪ ،‬درهرصورت باید منتظر ماند تا ببینیم چه کسی‬ ‫جای سنگربان خوب فصل گذشته سپاهان را پر خواهد کرد‪.‬‬ ‫ســپاهان اما اجازه نداد که تمام ستاره هایش از این تیم جدا‬ ‫شوند و با چند بازیکن فصل پیش که مهلت قراردادهایشان‬ ‫به اتمام رسیده بود‪ ،‬تمدید کرد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تمدید قرارداد اقای گل و بهترین پاسور لیگ‬ ‫سجاد شهباززاده اقای گل لیگ برتر بیستم که گفته می شد‬ ‫اســتقالل و پرسپولیس نیز خواســتار وی هستند‪ ،‬در جمع‬ ‫شاگردان نویدکیا ماندنی شد‪ .‬سروش رفیعی بهترین پاسور‬ ‫فصل گذشــته لیگ نیز در سپاهان ماند‪ ،‬او فصل گذشته با‬ ‫بازی های درخشان خود در کمربند میانی سپاهان باعث شده‬ ‫بود تا خط حمله طالیی پوشــان با ‪ ۵۳‬گل زده زهردارترین‬ ‫ت پورقاز مدافع محبوب طالیی ها‪،‬‬ ‫خط حمله لیگ باشد‪ .‬عز ‬ ‫بار دیگر وفاداری خود را به این تیم ثابت کرد و با تمدید قرار‬ ‫خود به مدت دو فصل بازهم برای سپاهان بازی خواهد کرد‪.‬‬ ‫محمدرضا خلعتبری هافبک ‪ ۳۷‬ساله فصل پیش سپاهان‬ ‫هم قرارداد خــود را به مدت یک فصل دیگر با تمدید کرد‪،‬‬ ‫خلعتبری فصل گذشــته پس از پنج ســال مجدد به جمع‬ ‫زردپوشان اضافه شد و برای سپاهان ‪ ۲۲‬بار به میدان رفت‪.‬‬ ‫محمدرضا حســینی دیگر تمدیدی تیم ســپاهان‪ ،‬سومین‬ ‫ســال حضور خود در این تیم را تجربه می کن د و برای سه‬ ‫فصل دیگر نیز با این تیم به توافق رســید؛ حسینی پیش از‬ ‫اضافه شدن به جمع زردپوشــان در تیم ذوب اهن مشغول‬ ‫بود؛ وی ‪ ۵۲‬مرتبه بالباس ســپاهان به میدان رفته و برای‬ ‫این تیم ‪ ۹‬گل به ثمر رســانده اســت‪ .‬گئورگی گولسیانی‬ ‫مدافع گرجســتانی‪ ،‬پیشنهاد تمدید قرارداد از سوی نویدکیا‬ ‫را مشــتاقانه پذیرفت و برای یک فصــل دیگر تمدید کرد‪.‬‬ ‫محمدرضا مهدی زاده مدافــع بلندقامت تیم فوتبال فوالد‬ ‫مبارکه سپاهان که دو فصل موفق را در سپاهان پشت سر‬ ‫گذاشته اســت و از ارکان اصلی خط دفاعی طالیی پوشان‬ ‫بود‪ ،‬با نظر مثبت نویدکیا نیز قرارداد خود را به مدت دو فصل‬ ‫دیگر با سپاهان تمدید کرد‪ .‬در پست دفاع میانی مهدی زاده‬ ‫ســه رقیب قدرتمند برای رسیدن به ترکیب اصلی پیش رو‬ ‫دارد‪ .‬نژادمهدی‪ ،‬پورقاز و گولسیانی سه بازیکن دیگر سپاهان‬ ‫هســتند که تنها دو نفر از ان ها می توانند در ترکیب اصلی‬ ‫حضورداشته باشد‪ .‬همچنین عالوه بر نیازمند‪ ،‬حاج صفی و‬ ‫محبی‪ ،‬مهدی ترکمان‪ ،‬مرتضی منصوری و امیر نیک پور نیز‬ ‫از سپاهان جدا شدند‪.‬‬ ‫اعتراضذوب اهنبهکم شدنفضایتبلیغاتیباشگاه ها‬ ‫باشگاه ذوب اهن نسبت به محدود شدن فضای تبلیغاتی‬ ‫روی پیراهن تیم های لیگ برتری اعتراض کرد‪ .‬در پی ابالغ‬ ‫اصالحیه کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال مبنی بر ایجاد‬ ‫محدودیت بر درج تبلیغات بر روی لباس بازیکنان تیم های‬ ‫فوتبال حاضر در لیگ برتر باشگاه ذوب اهن با صدور بیانیه ای‬ ‫مراتب اعتراض خود به این تصمیم را اعالم کرد‪ .‬در این بیانیه‬ ‫امده است «اخیرا به پیشنهاد کمیته مسابقات سازمان لیگ‬ ‫فوتبــال اصالحیه ماده ‪ 27‬از فصل هفتم ایین نامه برگزاری‬ ‫مســابقات لیگ برتر فوتبال کشور از سوی ریاست سازمان‬ ‫لیگ به باشــگاه ها ابالغ گردیده که شامل بندهایی سوال‬ ‫برانگیز اســت که امیدواریم جوابی برای ان ها وجود داشته‬ ‫باشــد‪ .‬همان گونه که همه احاد شــریف ملت ایران به ویژه‬ ‫فوتبال دوستان مستحضرند درامدزایی و تامین هزینه های‬ ‫سرســام اور ورزش حرفه ای به خصوص فوتبال امروز یکی‬ ‫از اصلی ترین دغدغه های متولیان امر باشــگاه داری اســت‬ ‫و درحالی کــه در دنیای امروز فوتبــال یک ورزش صنعت‬ ‫درامدزا ســت که عالوه بر نشــاط اجتماعی و کمک به باال‬ ‫بردن ســطح شادی و سالمت جامعه درواقع به مثابه نهادی‬ ‫کارافرین با گردش مالی شگفت اور یکی از مهم ترین ارکان‬ ‫اقتصادی هر کشوری است بدنه نحیف و فقیر باشگاه داری‬ ‫در میهن عزیز اسالمی مان هر روز شاهد موارد شگفت اوری‬ ‫ازاین دست است‪ .‬دریکی از بندهای این اصالحیه اورده شده‬ ‫که درج تبلیغات روی شورت های ورزشی بازیکنان ممنوع و‬ ‫تنها روی لباس و در دو طرف عقب و جلوی ان مقدور است‪.‬‬ ‫به زبان ســاده یعنی در روزگاری که برخالف مسیر جهانی‬ ‫جریان درامدزایی ورزش و فوتبال باشگاه های ورزشی ما از‬ ‫حق پخش تلویزیونی مسابقات و تبلیغات محیطی و فروش‬ ‫بلیط (که با پاندمی کرونا به صفررســیده) و ســایر درامدها‬ ‫به کلی محروم اند و از ایــن خان نعمت حتی یک ریال هم‬ ‫سهم ندارند و با شرایط و مشکالت سهمناک فعلی باشگاه ها‬ ‫ذوب اهن در کرج اردوی تدارکاتی‬ ‫برگزار می کند‬ ‫مجتبی فریدونی درباره ابالغ جدید سازمان لیگ برای‬ ‫تبلیغات روی پیراهن تیم های لیگ برتری اظهار داشت‪ :‬ائین نامه‬ ‫جدیدی برای استفاده از فضای تبلیغاتی روی لباس به دست ما‬ ‫رسید که این فضا را به پشت و روی پیراهن محدود کرده اند‪.‬‬ ‫درصورتی که سال قبل روی پیراهن‪ ،‬استین ها و پشت پیراهن‬ ‫پنج فضا داشتیم‪ .‬وی تصریح کرد ‪ :‬سازمان لیگ و فدراسیون خدا‬ ‫را شکر از پرداخت حق پخش که عاجز هستند‪ .‬در دنیا مهم ترین‬ ‫منبع درامد باشگاه ها حق پخش است که ما در ایران ان را‬ ‫نداریم‪ .‬تبلیغات محیطی سازمان لیگ هم معلوم نیست که چطور‬ ‫بسته می شود‪ ،‬چه زمانی پرداخت می کنند و اصال ایا پرداخت‬ ‫می شود یا خیر‪ .‬از تماشاچی و بلیت فروشی هم که خبری‬ ‫نیست‪ .‬مدیرعامل باشگاه ذوب اهن افزود‪ :‬همین تنها منبع‬ ‫درامدی هم که برای باشگاه ها وجود داشت و می توانستیم از ان‬ ‫پولی دربیاوریم را نابود کردند‪ .‬اقایان سازمان لیگ نشسته اند و‬ ‫یک طرفه ائین نامه و بخشنامه صادر می کنند‪ .‬کسی هم جوابگو‬ ‫نیست‪ .‬من با کامرانی فر تماس گرفتم گفت قطر هستم و می ایم‬ ‫و صحبت می کنم اما به هرحال سازمان لیگ این کار را کرده‬ ‫و درامد حداقلی باشگاه ها محدودشده است‪ .‬فریدونی با مقایسه‬ ‫شرایط باشگاه ها در لیگ برتر انگلستان عنوان کرد ‪ :‬در انگلستان‬ ‫که هر باشگاه فوتبال حدود ‪ ۹۵‬میلیون پوند حق پخش می گیرد‪،‬‬ ‫دو سال است تبلیغات روی استین هم دارند اما ما اینجا تقریبا‬ ‫هیچ چیزی نداریم و همین را هم از ما دریغ می کنند‪ .‬حاال که‬ ‫این اتفاق افتاده‪ ،‬حداقل حق پخش را بگیرند یا تبلیغات محیطی‬ ‫را باال ببرند و به موقع پرداخت کنند‪ .‬محدود کردن را هرکسی‬ ‫می تواند انجام بدهد‪ .‬نمی دانم توجیه این کار چه بوده است‪ .‬وی‬ ‫در مورد اینکه ایا با مسئولی از فدراسیون یا سازمان لیگ صحبت‬ ‫کرده گفت‪ :‬نمی دانیم با چه کسی باید صحبت کنیم‪ .‬کامرانی فر‬ ‫انسان محجوبی است‪ .‬او حداقل پاسخ ما را می دهد اما دوستان‬ ‫دیگر اصال جواب هم نمی دهند‪ .‬سال گذشته محدودیتی وجود‬ ‫نداشت اما امسال فقط دو فضا در اختیار ما گذاشته شده است‪ .‬با‬ ‫این شرایط منبع درامدی باشگاه خیلی زیاد کاهش پیدا می کند‬ ‫و حتی از نصف هم کمتر می شود‪ .‬متاسفانه گوش شنوایی هم‬ ‫نیست‪ .‬فریدونی در مورد شرایط فعلی ذوب اهن با حضور مهدی‬ ‫تارتار و روند یارگیری های او اظهار داشت‪ :‬شرایط خوبی داریم‪.‬‬ ‫تقریبا یک هفته است که تمرینات با کلیه نفرات شروع شده و‬ ‫از هفته اینده اردویی را در کردان کرج برگزار می کنیم و سه‬ ‫بازی دوستانه انجام می دهیم‪ .‬از همکاری با مهدی تارتار راضی‬ ‫هستیم‪ .‬یارگیری های او عالی بوده‪ ،‬تیم باانگیزه و ترکیبی از‬ ‫جوانان و باتجربه ها راداریم و امیدواریم که امسال رتبه خوبی را‬ ‫در پایان فصل کسب کنیم‪.‬‬ ‫ازجمله باشــگاه ذوب اهن کــه روی کوچک ترین فرصت‬ ‫درامدزایی هم حســاب بازکرده و می کند سوال اینجاست‬ ‫که ابالغ این اصالحیه از ســوی متولی فوتبال کشور به چه‬ ‫معناســت؟ همانند رویه جهانی تبلیغات استفاده حداکثری‬ ‫از لباس بازیکنان جهت درامدزایی چه اشــکالی دارد؟ دلیل‬ ‫محروم کردن باشگاه ها از این فرصت اقتصادی که بسیاری‬ ‫از معضالت ان ها را پوشــش می داد چیست؟ انتهای مسیر‬ ‫محروم کردن باشــگاه ها از کســب درامد و سوق دادن هر‬ ‫چه بیشــتر ان ها به مبادی دولتی به کجا ختم می شود؟ و‬ ‫در صورت به بن بست رســیدن باشگاه ها و انصراف بخش‬ ‫عمده ای از انان از لیگ های کشور به دلیل مخارج کمرشکن‬ ‫فوتبال و سایر رشــته های حرفه ای مسئولیت این فاجعه با‬ ‫کیست؟ داستانی قدیمی می گوید که وقتی تبر را به جنگل‬ ‫اوردند درختان با حیرت گفتند‪ :‬اه وافســوس که دسته اش از‬ ‫جنس ماست‪».‬‬ ‫شش وزنه بردار هنوز در اردوی تیم ملی وزنه برداری برای‬ ‫حضور در قهرمانی جهان شرکت نکرده اند‪ .‬اردوی تیم ملی‬ ‫وزنه برداری برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان اغازشده‬ ‫است و ‪ ۱۸‬وزنه بردار به این اردو دعوت شده اند‪ .‬از میان نفرات‬ ‫دعوت شده‪ ،‬شش نفر هنوز به اردوی تیم ملی اضافه نشده اند‪.‬‬ ‫کیانوش رستمی‪ ،‬سهراب مرادی‪ ،‬علی میری‪ ،‬علی هاشمی‪،‬‬ ‫علی داودی و کیا قدمی نفراتی هستند که به اردو اضافه‬ ‫نشده اند‪ .‬البته علی میری به دلیل مصدومیتی که داشت‪،‬‬ ‫انصراف خود را اعالم کرده است‪ .‬علی داودی هم طبق‬ ‫اعالم فدراسیون به دلیل نیاز به استراحت در قهرمانی جهان‬ ‫حضور ندارد‪ .‬هاشمی و قدمی هم به دلیل ابتالی خانواده های‬ ‫خود به کرونا اعالم کرده اند در حال حاضر شرایط حضور در‬ ‫اردو را ندارند‪ .‬میرمصطفی جوادی‪ ،‬حسین سلطانی‪ ،‬مرتضی‬ ‫بیگلری‪ ،‬صالح چراغی‪ ،‬محمد زارعی‪ ،‬رضا دهدار‪ ،‬سیدایوب‬ ‫موسوی‪ ،‬رسول معتمدی‪ ،‬علیرضا سلیمانی‪ ،‬امیرحقوقی‪ ،‬امیر‬ ‫عزیزی و ایت شریفی‪ ،‬نفرات حاضر در اردو هستند که تست‬ ‫کرونا هم داده اند‪ .‬علیرضا یوسفی وزنه بردار فوق سنگین نیز تا‬ ‫چند روز اینده به جمع نفرات دعوتی اضافه می شود‪.‬‬ ‫ستاره والیبال ارژانتین در شهر‬ ‫یزد‬ ‫قطر پاسور تیم ملی ارژانتین برای همراهی تیم شهداب‬ ‫یزد وارد ایران شد‪ .‬از پیش از شروع المپیک‪ ،‬باشگاه شهداب‬ ‫یزد اعالم کرد مذاکراتش با ستاره تیم ملی ارژانتین به نتیجه‬ ‫رسیده و پریرا بعد از حضور در المپیک به ایران خواهد امد‪.‬‬ ‫«هرنان فدریکوپریرا» قطر پاسور ارژانتینی تیم والیبال‬ ‫شهداب یزد با استقبال مسئوالن این باشگاه وارد شهر یزد‬ ‫شد تا پس از گذراندن تست های پزشکی مدنظر باشگاه به‬ ‫تمرینات تیم ملحق شود و خود را برای حضور در فصل‬ ‫جدید رقابت های لیگ برتر اماده کند‪ .‬بدون شک حضور‬ ‫این بازیکن که همراه با ارژانتین شگفتی ساز المپیک شد و‬ ‫روی سکوی سوم این رقابت ها قرار گرفت‪ ،‬می تواند خیلی از‬ ‫نگاه ها به لیگ برتر ایران و البته شهر یزد معطوف کند‪ .‬لیگ‬ ‫برتر والیبال قرار است از ماه اینده با حضور ستارگان داخلی‬ ‫و خارجی اغاز شود و این روزها خیلی از تیم ها تمرینات‬ ‫اماده سازی خود را پشت سر می گذارند‪.‬‬ ‫تغییربرنامهمسابقاتهندبال‬ ‫بانوان قهرمانی اسیا‬ ‫یحیی گل محمدی‬ ‫قید کی روش استنلی را زد‬ ‫اخرین خبرها از نقل و انتقاالت باشــگاه پرسپولیس‬ ‫حاکی از ان است که یحیی گل محمدی دیگر تمایلی به‬ ‫جذب مهاجم سابق سپاهان ندارد و برای خط حمله سرخ ها‬ ‫گزینه دیگری در نظر خواهد گرفت‪ .‬یحیی گل محمدی‬ ‫ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس باوجود‬ ‫جــذب پنج بازیکــن جدیــد در نقل و‬ ‫انتقاالت تابستانی همچنان دنبال جذب‬ ‫کی روش اســتنلی شــد‪ .‬جعفر سمیعی‬ ‫مدیرعامل مســتعفی پرسپولیس قبل از‬ ‫امتنــاع از ماندن در این جایگاه مذاکرات‬ ‫اولیه برای جذب مهاجم فصل گذشــته‬ ‫سپاهان را اغاز کرد اما با توجه به قوانین‬ ‫فدراسیون فوتبال مبنی بر تضمین مالی‬ ‫قرارداد با خارجی ها و نداشــتن بدهی در‬ ‫دادگاه های بین المللی نتوانســت با کی‬ ‫روش قرارداد ببندد‪ .‬ازاین رو پرســپولیس‬ ‫نتوانست جای خالی یک بازیکن از لیست‬ ‫بزرگســاالن خود را پر کند تا با نفــرات قبلی به همراه‬ ‫خریدهای جدید خود علیرضا ابراهیمی‪ ،‬رضا دهقانی‪ ،‬علی‬ ‫نعمتی‪ ،‬حامد پاکدل و رضا اسدی برای بازی با استقالل‬ ‫سهراب مرادی غایب بزرگ‬ ‫اردوی تیم ملی‬ ‫کنفدراسیون هندبال اسیا با ارسال نامه ای از تغییر برنامه‬ ‫مسابقات دو روز نخست رقابت های هندبال قهرمانی زنان‬ ‫اسیا خبر داد‪ .‬بانوان هندبال کشورمان در دیدار نخست خود‬ ‫در این رقابت ها ‪ ۱۵‬سپتامبر برابر با ‪ ۲۴‬شهریور از ساعت ‪۱۵‬‬ ‫به وقت محلی به مصاف ژاپن می روند‪ .‬دیداری که پیش ازاین‬ ‫برای ‪ ۲۵‬شهریور برنامه ریزی شده بود‪ .‬در ‪ ۲۵‬شهریور روز‬ ‫دوم این رقابت ها‪ ،‬تیم ملی هندبال بانوان کشورمان ساعت‬ ‫‪ ۱۵‬به وقت محلی مقابل تیم ملی کویت صف ارایی می کنند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است رقابت های هندبال قهرمانی زنان اسیا از‬ ‫‪ ۲۴‬شهریور تا ‪ ۳‬مهر به میزبانی اردن برگزار می شود‪ .‬تیم‬ ‫ملی کشورمان در گروه ‪ B‬این رقابت ها با تیم های ژاپن‪،‬‬ ‫فلسطین‪ ،‬کویت‪ ،‬سوریه و اردن هم گروه شد‪ .‬در گروه ‪ A‬نیز‬ ‫تیم های کره جنوبی‪ ،‬سنگاپور‪ ،‬قطر‪ ،‬هنگ کنگ‪ ،‬قزاقستان و‬ ‫ازبکستان قرار دارند‪.‬‬ ‫تاجیکســتان اماده شــود‪ .‬یحیی گل محمدی سرمربی‬ ‫سرخ پوشــان پایتخت پس ازاین موضوع‪ ،‬نظرش در مورد‬ ‫ادامه پروژه جــذب کی روش اســتنلی را تغییر و دیگر‬ ‫تمایلــی به جذب این بازیکن ندارد‪ .‬البته یحیی همچنان‬ ‫تیم کانوی ایران در راه‬ ‫مسابقاتقهرمانیجهان‬ ‫دنبال بازیکن خارجی است و می خواهد با اجازه فدراسیون‬ ‫فوتبال‪ ،‬گزینه خارجی دیگری را برای رقابت های فصل‬ ‫اینده لیگ برتر انتخاب کند‪.‬‬ ‫تیم کانوی ایران با ترکیب عادل مجللی و محمدنبی‬ ‫رضایی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان اب های‬ ‫ارام عازم دانمارک شد‪ .‬مسابقات اب های ارام قهرمانی‬ ‫جهان ‪ 25‬تا ‪ 28‬شهریورماه در کپنهاگ دانمارک برگزار‬ ‫می شود‪ .‬ایران با دو نماینده در این رقابت ها شرکت‬ ‫می کند‪ .‬عادل مجللی از تهران عازم کپنهاگ شد و پس‬ ‫از حضور در محل مسابقات و انجام تست های الزم‪،‬‬ ‫تمرینات خود را برای شرکت در مسابقات پی می گیرد‪.‬‬ ‫محمدنبی رضایی نیز به همراه ایمان پورعزیز مربی تیم‬ ‫ملی کانو پس از حضور در مسابقات قهرمانی زیر ‪23‬‬ ‫سال جهان در پرتغال‪ ،‬عازم دانمارک می شوند‪ .‬رضایی‬ ‫پیش از مسابقات در کمپ تمرینی فدراسیون جهانی‬ ‫شرکت می کند‪ .‬عادل مجللی در قهرمانی جهان در‬ ‫مسابقات کانوی یک نفره ‪ 500‬و ‪ 5000‬متر شرکت‬ ‫می کند و نبی رضایی نماینده ایران در کانوی یک نفره‬ ‫‪ 1000‬متر است‪.‬‬ صفحه 7 ‫پنجشنبه | ‪ 18‬شهریور ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4161‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫پنجشنبه ‪ 18‬شهریور ‪ / 1400‬سال هفدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪09Sep2021 | 4161‬‬ ‫ایات نورانی‬ ‫گفت پروردگار ما کسى است که هر چیزى را خلقتى که درخور اوست داده سپس ان را هدایت فرموده است‬ ‫‪ 50‬طه‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫اختصاص‪ 77‬میلیارد تومان برای اشتغال خانگی‬ ‫در اصفهان‬ ‫کسب وکارهای خانگی به عنوان راهکاری مهم برای ایجاد‬ ‫اشتغال و درامد در سراسر جهان محسوب می گردند‪ .‬قابلیت‬ ‫انجام این نوع کسب وکار در «منزل» سبب ایجاد مزایای بسیاری‬ ‫برای شاغلین ان ها می شود که ازجمله می توان به ایجاد توازن‬ ‫بین مسئولیت خانوادگی زنان و اشتغال انان‪ ،‬حذف هزینه های‬ ‫مربوط به خرید‪ ،‬رهن و اجاره کارگاه و ایاب و ذهاب‪ ،‬استفاده از‬ ‫نیروی کار سایر اعضای خانواده و ایجاد زمینه های کار خانوادگی‪،‬‬ ‫امکان انتقال تجارب از طریق اموزش غیررسمی به شیوه استاد‪-‬‬ ‫شاگردی بین اعضاء خانواده و‪ ...‬اشاره نمود‪ .‬باید توجه داشت که در‬ ‫سالیان اخیر به دلیل تحوالت عظیم در بخش فناوری اطالعات در‬ ‫جهان و ایجاد مشاغل جدید‪ ،‬امکان اشتغال خانگی برای بسیاری‬ ‫از افراد درزمینه های ‪ IT‬نیز فراهم گردیده است‪ .‬این مشاغل که‬ ‫روزانه در سراسر جهان تعداد ان ها رو به فزونی و تنوع است این‬ ‫امکان را فراهم می اورد تا افراد بتوانند در محیط خانه با استفاده از‬ ‫رایانه و وسایل جانبی موردنیاز‪ ،‬به انجام کسب وکارهای گوناگون‬ ‫در این حوزه بپردازند‪ .‬طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی‬ ‫این روزها در حال اجرا است‪ ،‬طرحی که می تواند تا حدود زیادی‬ ‫تسهیلگر اشتغال زایی در شرایط سخت کرونایی باشد‪ .‬مدیرکل‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در مورد این طرح‬ ‫می گوید‪ :‬به منظور حمایت و ساماندهی مشاغل خانگی این طرح‬ ‫در دستور کار دولت قرارگرفته و در سال ‪ ۱۴۰۰‬برای مشاغل‬ ‫خانگی استان اصفهان ‪ ۷۷‬میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده‬ ‫است‪ .‬حجت االسالم والمسلمین رمضانعلی معتمدی بابیان اینکه‬ ‫یکی از ظرفیت های خوبی که در سطح کشور و جامعه وجود‬ ‫دارد خانواده است اظهار کرد‪ :‬خانواده هنرها‪ ،‬حرفه ها و مهارت های‬ ‫خوبی دارند که شاید امکان فعالیت در خارج از خانه برای ان ها‬ ‫وجود نداشته باشد به همین دلیل ظرفیتی ایجادشده تا خانواده ها‬ ‫بتوانند در کنار وظایف خانه داری‪ ،‬مشاغل خانگی داشته و از مزایای‬ ‫مشاغل خانگی برخوردار شوند‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬دستگاه های مربوطه‬ ‫می توانند از اعتبار پیش بینی شده استفاده کنند و مجوزهای الزم‬ ‫را برای مشاغل خانگی صادر و ان ها را به بانک عامل معرفی‬ ‫کنند‪ .‬معتمدی اضافه کرد‪ :‬جامعه ما باید نسبت به مشاغل خانگی‬ ‫اهتمام بیشتری بورزد و حرفه ها و مهارت ها را مجوزدار کنند و‬ ‫سپس در دو بعد مستقل و پشتیبان به فعالیت خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان تصریح کرد‪:‬‬ ‫در بعد مستقل مشاغل خانگی پیش بینی شده با توجه به اعتبارات‬ ‫از ‪ ۱۰‬میلیون تومان تا سقف ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان با کارمزد چهار‬ ‫درصد از وام استفاده کنند‪ .‬او افزود‪ :‬همچنین در بعد پشتیبان فرد‬ ‫حرفه و ایده خود را مطر ح و سپس در سامانه مشاغل خانگی‬ ‫ثبت نام می کند در این صورت می تواند برای چندین نفر اشتغال‬ ‫ایجاد کند و تا سقف ‪ ۲‬میلیارد تومان از اعتبارات وامی استفاده‬ ‫کند‪ .‬معتمدی گفت‪ :‬با ایجاد اشتغال خانگی امنیت اجتماعی‪،‬‬ ‫رونق و پایداری ازدواج در حوزه خانواده و فرزند اوری تثبیت‬ ‫می شود همچنین دغدغه افراد و خانواده نسبت به اشتغال برطرف‬ ‫می شود‪ .‬او بیان کرد‪ :‬ضمن دعوت از افراد عالقه مند در حوزه‬ ‫فرهنگ‪ ،‬هنر و رسانه افراد می توانند در ‪ ۱۳۵‬رشته با اخذ مجوز‬ ‫و ثبت نام در سامانه مشاغل خانگی تا پایان سال از تسهیالت‬ ‫پیش بینی شده برای مشاغل خانگی استفاده کنند‪ .‬عالقمندان‬ ‫می توانند با مراجعه به سامانه مشاغل خانگی به ادرس اینترنتی‬ ‫‪ www.mashaghelkhanegi.ir‬خود نسبت به تکمیل‬ ‫فرم ها و کسب اطالعات موردنیاز اقدام نمایند‪.‬‬ ‫مرنجاب‪ ،‬مقصد مطلوب کویرنوردان‬ ‫کویر مرنجاب در اران و بیدگل‪ ،‬از مهمترین جاذبه های‬ ‫طبیعت گردی در کشور به شمار می اید‪ ،‬اما استفاده از ظرفیت های‬ ‫ان در گروی ایجاد زیرساخت های مناسب است‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬مرنجاب منطقه ای‬ ‫کویری در شمال شهرستان اران و بیدگل است‪ .‬کویر مرنجاب‬ ‫از شمال به دریاچه نمک مسیله‪ ،‬از غرب به بیابان مسیله و‬ ‫کویر اب شیرین‪ ،‬از شرق به بیابان پشت ریگ و پارک ملی‬ ‫کویر و از جنوب به بیابان بند ریگ و تپه های ماسه ای روان‬ ‫محدود می شود‪ .‬جایی که دمای هوا در روز های گرم تابستان به‬ ‫‪ ۴۰‬درجه سانتی گراد می رسد‪ ،‬اما بهار معتدل و پاییز و زمستان‬ ‫خنکی دارد‪ :‬روز هایی با حداکثر دمای ‪ ۱۹‬و شب هایی با دمای‬ ‫پنج درجه سانتی گراد‪ .‬کویر مرنجاب ان قدر پر رفت وامد بود‬ ‫که شاه عباس صفوی دستور داد کاروانسرایی برای استراحت‬ ‫کاروان ها و پاسداری از مسافران مسیر اصفهان‪-‬مشهد در ان‬ ‫احداث شود‪ .‬عالوه بر کاروانسرای شاه عباسی‪ ،‬دریاچه نمک‪،‬‬ ‫جزیره سرگردان و تپه های شنی دیدنی های چشم نواز مرنجاب‬ ‫هستند‪ .‬کویر مرنجاب‪ ،‬اما امروز بیشتر موردتوجه افرادی است که‬ ‫به تفریحات خودرویی در کویر عالقه مندند؛ افرادی که به دلیل‬ ‫نبود زیرساخت ها گهگاه دچار حوادث رانندگی می شوند و یا حتی‬ ‫راه گم می کنند و روز ها و ساعت ها سرگردانی را تحمل می کنند‪.‬‬ ‫معضلی که راهکار ان در تامین زیرساخت ها و هماهنگی و‬ ‫همکاری دستگاه های متولی است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬صنعت اکوتوریسم در کویر مرنجاب‬ ‫سید مجتبی شریفیان رئیس اداره منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫اران و بیدگل در گفتگو با خبرنگار ما گفت‪ :‬اکوتوریسم به‬ ‫معنای بوم گردی و طبیعت گردی گرایشی نوین و نسبتا تازه‬ ‫در صنعت گردشگری است که کویر مرنجاب یکی از بهترین‬ ‫مصادیق ان است‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬طبیعت گردی ازجمله‬ ‫بیابان گردی و کویرنوردی از پرجاذبه ترین و درعین حال‬ ‫پرمنفعت ترین شاخه های گردشگری و وابسته به منابع طبیعی‬ ‫و محیط زیست و ابزاری برای افزایش درامد ملی کشورهاست‪.‬‬ ‫این شاخه از گردشگری‪ ،‬فعالیت های فراغتی انسان را در منابع‬ ‫طبیعی و طبیعت امکان پذیر می کند‪ .‬رئیس اداره منابع طبیعی و‬ ‫ابخیزداری اران و بیدگل گفت‪ :‬پوشش گیاهی‪ ،‬حیات جانوری‪،‬‬ ‫اشکال مورفولوژیک و فعالیت های ورزشی بخشی از جاذبه های‬ ‫طبیعت گردی است که کویر مرنجاب هم از ان بهره مند است‪.‬‬ ‫شریفیان ادامه داد‪ :‬از گونه های جانوری کویر مرنجاب می توان به‬ ‫گرگ‪ ،‬شغال‪ ،‬کفتار‪ ،‬عقرب‪ ،‬عقاب و مارمولک اشاره کرد؛ وجود‬ ‫پارک ملی کویر و منطقه شکارممنوع یخاب در این منطقه‪ ،‬نقش‬ ‫مهمی در حفظ گونه های جانوری دارد‪ .‬او افزود‪ :‬با توجه به شرایط‬ ‫اقلیمی و خاک شناسی شهرستان اران و بیدگل‪ ،‬گونه های گیاهی‬ ‫شن دوست و شور پسندی که توانایی تحمل تنش های خشکی و‬ ‫شوری را دارند‪ ،‬در کویر مرنجاب‪ ،‬رشد خوبی دارند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬پرورش ماهی قزل اال و خاویار در کویر مرنجاب‬ ‫سید حسن چاکری رئیس اداره میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دستی شهرستان اران و بیدگل گفت‪ :‬اب شیرینی که در‬ ‫کویر مرنجاب وجود دارد‪ ،‬بخش خصوصی را به پرورش ماهیان‬ ‫قزل اال و خاویار در منطقه ترغیب کرده است‪ .‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫دریاچه نمک کویر مرنجاب بین سه استان اصفهان‪ ،‬سمنان و قم‬ ‫مشترک است و البته ‪ ۴۲‬درصد از وسعت ان‪ ،‬در اصفهان وجود‬ ‫دارد‪ .‬رئیس اداره میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫اران و بیدگل بیان کرد‪ :‬این دریاچه از جاذبه های گردشگری‬ ‫بی نظیر کشور است و نام ان در فهرست اثار طبیعی ایران به ثبت‬ ‫رسیده است‪ .‬چاکری افزود‪ :‬کویر مرنجاب دارای یک کاروانسرای‬ ‫تاریخی است که در دوران صفوی بناشده است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬زیرساخت هایی برای رفاه‪ ،‬ایمنی و امنیت‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬یکی از دغدغه های ما‪ ،‬بحث‬ ‫زیرساخت هاست هم برای رونق گردشگری و هم ایمن سازی‬ ‫وضع تردد گردشگران تا شاهد حذف حوادث باشیم‪ .‬رئیس اداره‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی اران و بیدگل اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ایجاد پایگاه امداد و نجات‪ ،‬راه اندازی اورژانس و دایر کردن‬ ‫پایگاه انتظامی برای امنیت بیشتر منطقه‪ ،‬از مواردی است که باید‬ ‫در اولویت قرار بگیرد‪ .‬چاکری بیان کرد‪ :‬موضوع دیگر تعداد زیاد‬ ‫ورودی های فرعی کویر مرنجاب است که برای مسدود کردن‬ ‫ان ها اقداماتی انجام داده ایم‪ ،‬چون ظرفیت کویر مرنجاب محدود‬ ‫است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬به طور مثال یک ورودی فرعی کویر مرنجاب‪،‬‬ ‫دروازه ای خارج از حوزه استحفاظی اران و بیدگل است که قبل از‬ ‫ورود به این مسیر از گردشگران هزینه اخذ می شود درصورتی که‬ ‫اصال این درامد برای رفاه گردشگران هزینه نمی شود‪ ،‬به همین‬ ‫علت از طریق دادستانی و فرمانداری برای مسدود کردن این‬ ‫ورودی اقدام کرده ایم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬مسدود کردن راه های فرعی این کویر‬ ‫محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری استان اصفهان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬استان اصفهان‪ ،‬موقعیت جغرافیایی خوبی دارد و ازلحاظ‬ ‫زیست محیطی متنوع است که همین امر به حضور گردشگر و‬ ‫رونق این صنعت کمک می کند‪ .‬او افزود‪ :‬یکی از مناطق مهم‬ ‫درزمینه توسعه گردشگری‪ ،‬کویر مرنجاب در شهرستان اران و‬ ‫بیدگل است که به عنوان قطب صنعت گردشگری‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫فرهنگی به شمار می رود‪ ،‬اما در صورت نبود مدیریت صحیح‬ ‫در بخش های مختلف می تواند اسیب پذیر باشد‪ .‬رئیس کل‬ ‫دادگستری استان اصفهان تصریح کرد‪ :‬تعیین محدوده‬ ‫گردشگری کویر مرنجاب در استان و محدود کردن مسیر های‬ ‫فرعی این حوزه ضروری است‪ ،‬چون افرادی از مسیر های فرعی‬ ‫وارد منطقه می شوند که برخالف قانون عمل می کنند و مرتکب‬ ‫جرم می شوند‪ .‬حبیبی خاطرنشان کرد‪ :‬هیچ کس مخالف توسعه‬ ‫گردشگری نیست؛ اما مانند سایر مسائل اقتصادی‪ ،‬باید متولیان‬ ‫وظیفه خود را به خوبی ایفا کنند تا مشکالت حل شوند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬از اجرای طرح ســاماندهی کویر مرنجاب تا‬ ‫ورودممنوعکرونایی‬ ‫کویر مرنجاب در دوران شیوع کرونا به تناوب برای‬ ‫گردشگران‪ ،‬منطقه ای ورودممنوع اعالم شده است‪ ،‬اما تا پیش‬ ‫از ان طرح هایی برای ساماندهی ان اجراشده که هرچند برای‬ ‫ایمن و امن کردن حضور خانواده ها و تور های گردشگری کافی‬ ‫نیست‪ ،‬اما گام مثبتی است‪ .‬در همین زمینه اسماعیل بایبوردی‬ ‫فرماندار اران و بیدگل در تابستان سال ‪ ۹۸‬از تکمیل مرحله‬ ‫نخست ساماندهی منطقه نمونه گردشگری کویر مرنجاب‬ ‫بااعتبار ‪ ۴۶‬میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون ریال خبر داد‪ .‬او رفع مشکل‬ ‫انتن دهی تلفن همراه با تخصیص ‪ ۲۵‬میلیارد ریال اعتبار را از‬ ‫مهمترین بخش های طرح اعالم و اضافه کرد‪ :‬با ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫ریال هزینه بخش خصوصی کاروانسرای مرنجاب مرمت و‬ ‫مسیر اصلی ورودی کویر هم با یک میلیارد ریال هزینه ترمیم‬ ‫و اصالح شد‪ .‬نصب عالئم راهنمایی و هشداردهنده در مسیر‬ ‫‪ ۴۶‬کیلومتری مرنجاب‪ ،‬استقرار واحد های امدادرسان خودرویی‪،‬‬ ‫نصب فانوس های روشنایی‪ ،‬اختصاص لباس های یکسان‬ ‫راهنمایان گردشگری و جانمایی مجتمع های خدماتی رفاهی‬ ‫و سازه های متناسب با کویر اقدامات دیگری است که فرماندار‬ ‫اران و بیدگل ان ها را بخشی از طرح ساماندهی کویر مرنجاب‬ ‫خواند‪ .‬کویر ها برخالف باور رایج بسیاری از مردم‪ ،‬ذخیره گاهی‬ ‫از گونه های جانوری و گیاهی و دارای ارزش فراوان اقتصادی‬ ‫و منابع طبیعی هستند‪ .‬یکی از مهمترین نمود های بهره برداری‬ ‫اقتصادی از کویر توسعه طبیعت گردی است که باید در کشور‬ ‫ماجدی تر گرفته شود‪ .‬برای انکه مرنجاب ان گونه که ظرفیت‬ ‫دارد مورد بهره برداری اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی قرار بگیرد‪،‬‬ ‫الزم است زیرساخت هایی فراهم شود که تدارک ان شاید حتی‬ ‫به همکاری بین استانی نیاز داشته باشد‪.‬‬ ‫اگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده‬ ‫اگهی دعوت ســهامداران شرکت صفای سالمت سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ‪ 1769‬و شناسه ملی ‪ 10260566364‬جهت تشکیل مجمع عمومی‬ ‫فوق العاده‪ ،‬بدینوســیله از کلیه ســهامداران دعوت می شــود تا در جلســه مجمــع عمومی فوق العاده که در ســاعت ‪ 9‬صبح مــورخ ‪ 1400/07/01‬در‬ ‫ادرس‪ :‬فالورجان‪ -‬خ استاد مطهری‪ -‬جنب هالل احمر‪ -‬درمانگاه شبانه روزی یاس تشکیل می گردد حضور بهم رسانید‪.‬‬ ‫*انتخاب روزنامه‬ ‫*انتخاباتبازرسین‬ ‫*انتخابات هیئت مدیره‬ ‫دستور جلسه‪ :‬‬ ‫*واگذاری یا فروش همه و یا بخشی از شرکت‬ ‫*بررسی بدهی سهامدارن و نحوه پرداخت ان‬ ‫ ‬ ‫*تعیین پاداش هیئت مدیره و بازرسین‬ ‫*نحوه پرداخت سود سهام‬ ‫هیئت مدیره شرکت صفای سالمت سپاهان‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫با مردم انگونه معاشرت کنید‪ ،‬که اگر مردید بر شما اشک ریزند‪ ،‬و‬ ‫اگر زنده ماندید‪ ،‬با اشتیاق سوی شما ایند‪.‬‬ ‫امام علی علیه السالم‬ ‫از ‪ 135‬رشته فرهنگ و هنر حمایت می شود‬ ‫گروه نشریات‬ ‫یک فنجان‬ ‫شعر‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫گرچه پیر است این تنم ‪ ،‬دل نوجوانی میکند‬ ‫زادروز شهال ریاحی‬ ‫در خیال خام خود هی نغمه خوانی میکند‬ ‫مناسبت‬ ‫شهریار‬ ‫اغاز بکار سومین کنفرانس بین المللی‬ ‫گل محمدی در دانشگاه کاشان‬ ‫سـومین کنفرانس بین المللـی گل محمدی با حضور‬ ‫صاحب نظـران‪ ،‬صنعتگـران و محققـان و متخصصانـی‬ ‫از ایـران و کشـورهای انگلیـس‪ ،‬ایتالیـا‪ ،‬هلنـد‪ ،‬ترکیـه‪،‬‬ ‫امریکا‪ ،‬ونزوئال و‪ ...‬در دانشـگاه کاشـان اغاز به کارکرد‪.‬‬ ‫رئیس دانشـگاه کاشـان در مراسـم افتتاحیه سومین‬ ‫کنفرانـس بین المللی گل محمدی در دانشـگاه کاشـان‬ ‫کـه به صـورت مجـازی برگـزار شـد‪ ،‬اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫ایـن کنفرانـس بـا ارائـه تجربیـات علمـی و برگـزاری‬ ‫کارگاه هـای تخصصی می تواند نقطه عطفی بر توسـعه‬ ‫ایـن صنعت باشـد‪ .‬عبـاس زراعـت‪ ،‬افـزود‪ :‬دانش بنیان‬ ‫کـردن ایـن محصول ضروری اسـت و بـرای ارتقاء این‬ ‫صنعـت راهـی جـز زمینه سـازی حضـور شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان وجـود نـدارد‪ .‬او بابیـان اینکـه صنعـت گل‬ ‫محمـدی و اسـانس بایـد در خـط دانش حرکـت کند تا‬ ‫بـه اثـار مطلـوب و موردنظر و اهداف برنامه های ششـم‬ ‫توسـعه دسـت یابیم‪ ،‬تصریـح کرد‪ :‬ایـن کنفرانـس باید‬ ‫بتوانـد دسـتاوردهای علمـی و اثـار ملموسـی را بـرای‬ ‫کشـاورزان‪ ،‬تجار و سـایر قسـمت های بخش خصوصی‬ ‫داشـته باشـد و درزمینه های محصوالت و فراورده های‬ ‫دارویـی بهداشـتی و ارایشـی بتواند گام هـای موثری را‬ ‫بـردارد‪ .‬رئیـس دانشـگاه کاشـان بـا اشـاره بـه اینکـه‬ ‫بیـش از ‪ ۷۰‬درصـد از محصـول گل محمـدی در تهیه‬ ‫گالب اسـتفاده می شـود‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪ :‬به معنی خام‬ ‫فروشـی اسـت و نقش دانشـگاه در تبدیل این محصول‬ ‫بـه صنعـت و اسـتانداردهای بین المللـی بسـیار حائـز‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫اهمیت اسـت‪ .‬همچنین رئیس پژوهشـکده اسانس های‬ ‫طبیعی دانشـگاه کاشـان نیـز در این برنامـه‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ایـن رویـداد علمی فرصـت مغتنمی برای انتقـال دانش‬ ‫و تجربیـات متخصصـان‪ ،‬پژوهشـگران و عالقه منـدان‬ ‫بـه ایـن حـوزه اسـت و موجـب ارتقـاء صنعـت و دانش‬ ‫گل محمـدی و فراورده هـای ان به عنـوان یکـی از‬ ‫محصوالت بومی‪ ،‬تاریخی و اسـتراتژیک کشـور خواهد‬ ‫بود‪ .‬مریم اخباری خاطرنشـان کـرد‪ :‬در کنفرانس ‪۲۰۲۱‬‬ ‫‪ Rosa damascena‬علاوه بـر موضوعـات مرتبط‬ ‫بـا گل محمدی‪ ،‬سـخنرانی ها و کارگاه هـای ویژه ای در‬ ‫حوزه هـای عمومـی مرتبـط با گیاهـان دارویـی و معطر‬ ‫بـه دو زبـان فارسـی و انگلیسـی ارائه خواهد شـد‪ .‬دبیر‬ ‫اجرایـی ایـن رویـداد علمـی‪ ،‬محورهـای کنفرانـس را‬ ‫حوزه هـای علمـی و فنی مرتبط با گل محمدی‪ ،‬شـامل‬ ‫کشـت‪ ،‬صنعت‪ ،‬تجـارت‪ ،‬فـن اوری و فراورده هـا در هر‬ ‫دو حـوزه تحقیقـات دانشـگاهی و اطالعـات مربـوط به‬ ‫صنعـت و تجـارت ذکـر کرد و افـزود‪ :‬همچنیـن برخی‬ ‫موضوعـات عمومـی مرتبط بـا گیاهان دارویـی و معطر‬ ‫نیـز در ایـن کنفرانـس ارائـه خواهـد شـد‪ .‬بـه گـزارش‬ ‫ایسـنا‪ ،‬سـومین کنفرانـس بین المللـی گل محمـدی‬ ‫بـا عنـوان ‪ ۲۰۲۱ Rosa damascena‬توسـط‬ ‫پژوهشـکده اسـانس های طبیعـی دانشـگاه کاشـان‪ ،‬با‬ ‫حمایـت شـرکت ایـران گالب و برخـی دانشـگاه ها و‬ ‫دیگـر مراکـز علمی‪-‬تحقیقاتـی و اجرایی دیگـر تا ‪۱۸‬‬ ‫شـهریور ‪ ۱۴۰۰‬ادامـه دارد‪.‬‬ ‫حضور خانه کتاب و‬ ‫ادبیات ایران در نمایشگاه‬ ‫بین المللیکتابسئول‬ ‫خانه کتاب و ادبیات ایران به نمایندگی از صنعت‬ ‫نشر کشورمان در بخش مجازی بیست وهفتمین دوره‬ ‫نمایشگاه بین المللی کتاب سئول (‪ ۲۰۲۱ )SIBF‬که از‬ ‫هفدهم شهریورماه اغاز به کارکرد‪ ،‬حضور دارد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران‪،‬‬ ‫نمایشگاه بین المللی کتاب سئول که در سال ‪۱۹۵۴‬‬ ‫راه اندازی شد نزدیک به ‪ ۷۰‬سال بزرگترین جشنواره‬ ‫کتاب کشور کره است‪ .‬این نمایشگاه در سال ‪ ،۱۹۹۵‬از‬ ‫نمایشگاه ملی به نمایشگاه بین المللی کتاب ارتقا یافت و از‬ ‫ان زمان با توجه به پیشرفت فرهنگی‪ ،‬هنری و دانشگاهی‬ ‫در کره‪ ،‬این نمایشگاه به عنوان یکی از برجسته ترین و‬ ‫معروف ترین نمایشگاه های کتاب در اسیا مطرح شده‬ ‫است‪ .‬نمایشگاه بین المللی کتاب سئول در سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫در بحبوحه همه گیری کووید ‪ ،۱۹‬برنامه های خود را‬ ‫به صورت افالین به همراه رویدادهای مجازی انالین‬ ‫کامیاب‬ ‫ترکیب و اجرا کرد که این رخداد‪ ،‬نخستین رویداد‬ ‫ِ‬ ‫انالین ‪ /‬افالین کشور کره تلقی شد‪ .‬خانه کتاب و ادبیات‬ ‫ایران به نمایندگی از صنعت نشر کشورمان در بخش‬ ‫مجازی بیست و هفتمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب‬ ‫سئول ‪ 2021‬حضور می یابد تا به معرفی ‪ ۲۰‬عنوان کتاب‬ ‫برگزیده جوایز ادبی بپردازد‪ .‬ازجمله اقدامات دیگری که از‬ ‫سوی این موسسه برای حضور در این نمایشگاه صورت‬ ‫گرفته است معرفی صنعت نشر ایران‪ ،‬معرفی نویسندگان‬ ‫برتر حوزه کودک و نوجوان‪ ،‬معرفی اثار برگزیده ادبیات‬ ‫کودک و نوجوان‪ ،‬معرفی کتاب های ایران شناسی و نیز‬ ‫معرفی کتاب های اماده فروش حق ترجمه و نشر در قالب‬ ‫کاتالوگ است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬خانه کتاب و ادبیات ایران‬ ‫در حاشیه این نمایشگاه دیدارهایی را با مدیران ناشران‬ ‫بین المللی شرکت کننده در بخش رایت سنتر در نظر گرفته‬ ‫است‪ .‬در سال جاری‪ ،‬این نمایشگاه بزرگ بین المللی‪ ،‬بار‬ ‫دیگر چالش جدیدی را برعهده گرفته است و با معرفی نوع‬ ‫جدیدی از نمایشگاه کتاب که متناسب با نیازهای دوران‬ ‫«همه گیری مداوم» است از قابلیت های کل صنعت نشر‬ ‫بهره می گیرد‪ .‬مقیاس فیزیکی نمایشگاه به دلیل اقدامات‬ ‫ایمنی و بهداشت عمومی قابل افزایش نیست‪ ،‬اما همچنان‬ ‫نویسندگان‪ ،‬خوانندگان و ناشران را که مدت هاست تمایل‬ ‫به مالقات دارند‪ ،‬به هم متصل می کند‪ .‬سمینارهای‬ ‫انالین و برنامه «کتاب‪-‬شهر‪-‬قدم زدن» که سال‬ ‫گذشته تجربه موفقی را از سر گذراند‪ ،‬گسترش می یابد‪.‬‬ ‫نویسندگان محلی برای مالقات حضوری با خوانندگان در‬ ‫محل حضور خواهند داشت و نویسندگان سراسر جهان از‬ ‫طریق فن اوری اینترنت با خوانندگان در کشور کره دیدار‬ ‫خواهند کرد‪ .‬بیست و هفتمین دوره از نمایشگاه بین المللی‬ ‫کتاب سئول از ‪ ۸‬سپتامبر ‪ ۲۰۲۱‬کار خود را اغاز و تا ‪۱۲‬‬ ‫سپتامبر ‪ ۲۰۲۱‬ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫ایجاد الین های تولید مرغ بومی توسط دانش بنیان ها‬ ‫رئیس کارگروه زیست بانک ها در ستاد توسعه زیست فناوری‬ ‫بابیان اینکه دانش بنیان ها درزمینه ایجاد الین های تولید مرغ‬ ‫بومی در تالش هستند‪ ،‬گفت‪ :‬این مرغ ها مناسب ذائقه ایرانی ها‬ ‫است‪.‬‬ ‫دکتر محمد جعفراقایی رئیس مرکز ملی مدیریت منابع‬ ‫ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی در گفتگو با مهر اظهار کرد‪:‬‬ ‫کارگروه زیست بانک ها در ستاد توسعه زیست فناوری برای‬ ‫حمایت و هماهنگی میان مراکز نگهداری از منابع ژنتیکی و‬ ‫تسهیل برنامه های حفاظت از منابع ژنتیکی تشکیل شد‪ .‬عضو‬ ‫هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم باغبانی بابیان اینکه قانون‬ ‫حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی در سال ‪ ۹۷‬تصویب و‬ ‫ابالغ شد‪ ،‬گفت‪ :‬در این قانون امده است که وظیفه مدیریت‬ ‫برنامه های حفاظت از منابع ژنتیکی بر عهده وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی است؛ اما در ستاد توسعه زیست فناوری مقرر شد بر‬ ‫توسعه و بهره برداری از این منابع تمرکز شود‪ .‬جعفراقایی بابیان‬ ‫اینکه یکی از پروژه هایی که انتظار می رود با توسعه بهره برداری‬ ‫از منابع ژنتیکی بومی می تواند به حفاظت از منابع ژنتیکی‬ ‫اختصاصی کشور منجر شود پروژه تولید مرغ و تخم مرغ بومی‬ ‫است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬طعم و مزه مرغ و تخم مرغ بومی توسط‬ ‫بسیاری از مردم کشور موردپسند است درصورتی که اطمینان‬ ‫داشته باشند محصول عرضه شده به صورت طبیعی و سالم و‬ ‫در محیط روستایی با استفاده از نژاد های بومی اصیل تولیدشده‬ ‫است‪ .‬رئیس مرکز ملی مدیریت منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع‬ ‫طبیعی گفت‪ :‬در حال حاضر مرغ بومی به عنوان محصولی که با‬ ‫استاندارهای بهداشتی و اصالت توده های پرورشی به تولید رسیده‬ ‫باشند در بازار عرضه نمی شود‪ .‬او در راستای مقایسه مرغ بومی و‬ ‫مرغ تجاری عنوان کرد‪ :‬مرغ های تجاری خارجی که اغلب مرغ‬ ‫تولیدی کشور را تشکیل می دهند و یا حتی مرغ نژاد ارین که‬ ‫یک نژاد خارجی موجود در ایران است‪ ،‬نژادهای بسیار کم تحرکی‬ ‫هستند که در شرایط پرتراکم سالن های پرورش زندگی می کنند‬ ‫و قابلیت تولید در شرایط تجارتی را دارند‪ .‬جعفراقایی ادامه داد‪:‬‬ ‫این مرغ ها از ضریب تبدیل باالتری برخوردار هستند و کام ً‬ ‫ال‬ ‫برای تولید تجاری مناسب هستند‪ .‬اما برای تولید این نژادها به‬ ‫واردات الین های اجدادی از خارج وابسته هستیم‪ .‬همچنین این‬ ‫نژادها به بیماری ها و شرایط نامساعد محیطی بسیار حساس بوده‬ ‫و باید در شرایط کام ً‬ ‫ال ایزوله نگهداری شوند‪ .‬به گفته رئیس‬ ‫کارگروه زیست بانک ها در ستاد توسعه زیست فناوری‪ ،‬مرغ های‬ ‫تجاری با استفاده از دان تجاری مرکب از ذرت و کنجاله سویا‬ ‫تغذیه می شوند و در صورت بروز اپیدمی بیماری در کشور همه‬ ‫این مرغ ها که نژادهای خالصی هستند ممکن است به سرعت‬ ‫دچار بیماری شده و امنیت غذایی را تهدید کند‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬مرغ های بومی‪ ،‬پرتحرک هستند و ضریب بهره وری ان ها‬ ‫نیز کمتر از مرغ های تجاری است‪ ،‬اما این توده ها معمو ًال مقاوم‬ ‫به بیماری ها و شرایط اقلیمی کشور بوده و می توانند با چرا کردن‬ ‫در اطراف مزارع و منازل روستائیان یا تغذیه از باقی مانده مواد‬ ‫غذایی رشد کنند؛ بنابراین نژادهای بومی در قفس و سالن های‬ ‫تجارتی نمی توانند رشد کنند بلکه باید در حیاط و مزرعه‬ ‫روستائیان تولید شوند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ایجاد الین های مناســب مرغ بومی توسط‬ ‫دانش بنیان ها‬ ‫رئیس کارگروه زیست بانک ها در ستاد توسعه زیست فناوری‬ ‫بابیان اینکه در حال حاضر چند ایستگاه در کشور توده های مرغ‬ ‫بومی را نگهداری کرده و با انتخاب و اصالح نژادهای مرغ‬ ‫بومی‪ ،‬الین هایی با بهره وری باالتر تولید کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬ایده‬ ‫این پروژه ان است که شرکت های نوپای دانش بنیان الین های‬ ‫مناسب از مرغ بومی را تکثیر و با ایجاد شبکه هایی در نواحی‬ ‫روستایی جوجه های واکسینه شده و اصیل مرغ بومی را در میان‬ ‫روستائیان توزیع و با اموزش و راهنمایی روستائیان محصول‬ ‫گواهی شده را در محیط روستایی تولید کنند‪ .‬به گفته جعفراقایی‪،‬‬ ‫سپس مرغ و تخم مرغ تولیدشده را جمع اوری و به صورت‬ ‫بهداشتی اماده‪ ،‬بسته بندی و به بازارهای بزرگ شهری عرضه‬ ‫می شود‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬بررسی های میدانی نشان می دهد که این‬ ‫محصول می تواند در بازارهای شهری باقیمت های مناسبی به‬ ‫فروش برسد به طوری که بتواند هزینه های ناشی از بهره وری‬ ‫کمتر و تولید کمتر توده های بومی نسبت به نژادهای تجارتی را‬ ‫جبران کند‪ .‬جعفراقایی خاطرنشان کرد‪ :‬بنابراین عالوه بر تامین‬ ‫محصول مرغ و تخم مرغ بومی سالم با طعم و مزه مطلوب ذائقه‬ ‫مردم ایران‪ ،‬موجب ایجاد اشتغال و افزایش درامد روستائیان و‬ ‫کشاورزان خود معیشتی خواهد شد‪ .‬او با تاکید بر اینکه البته‬ ‫این یک پروژه خیریه و یارانه ای نیست که تنها با کمک های‬ ‫دولتی و خیریه انجام شود‪ ،‬گفت‪ :‬این پروژه یک فعالیت اقتصادی‬ ‫و رقابت پذیر است که موجب افزایش تولید و اشتغال در نواحی‬ ‫محروم کشور خواهد شد‪ .‬البته شروع یک ایده جدید با استفاده از‬ ‫توده های بومی با چالش ها و ریسک هایی مواجه است که ممکن‬ ‫است تحمل و پذیرش ان ها توسط شرکت های دانش بنیان نو‬ ‫نهاد مشکل باشد‪ .‬به گفته رئیس کارگروه زیست بانک ها در ستاد‬ ‫توسعه زیست فناوری‪ ،‬ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی‬ ‫و همچنین سازمان های اجرایی در وزارت جهاد کشاورزی از این‬ ‫پروژه حمایت می کنند‪ .‬جعفراقایی عنوان کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫چند پیشنهاد در خصوص اجرای این پروژه توسط دانش بنیان ها‬ ‫ارائه شده و مشغول بررسی و تامین مالی انان هستیم اما این‬ ‫پروژه از ظرفیت باالیی برخوردار بوده و امکان ورود و همکاری‬ ‫شرکت های دانش بنیان بیشتری در این پروژه وجود دارد‪ .‬رئیس‬ ‫کارگروه زیست بانک ها در ستاد توسعه زیست فناوری ادامه داد‪:‬‬ ‫ایده پرورش مرغ بومی به صورت شبکه ای توسط دانش بنیان ها‬ ‫می تواند درزمینه سایر نژادهای بومی پیاده سازی شود که این‬ ‫موجب توسعه بهره برداری و کمک به حفاظت از منابع ژنتیکی‬ ‫بومی کشور خواهد شد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4499

روزنامه اصفهان امروز 4499

شماره : 4499
تاریخ : 1401/09/01
روزنامه اصفهان امروز 4495

روزنامه اصفهان امروز 4495

شماره : 4495
تاریخ : 1401/08/26
روزنامه اصفهان امروز 4492

روزنامه اصفهان امروز 4492

شماره : 4492
تاریخ : 1401/08/24
روزنامه اصفهان امروز 4491

روزنامه اصفهان امروز 4491

شماره : 4491
تاریخ : 1401/08/22
روزنامه اصفهان امروز 4490

روزنامه اصفهان امروز 4490

شماره : 4490
تاریخ : 1401/08/21
روزنامه اصفهان امروز 4489

روزنامه اصفهان امروز 4489

شماره : 4489
تاریخ : 1401/08/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!