روزنامه اصفهان امروز شماره 4159 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4159

روزنامه اصفهان امروز شماره 4159

روزنامه اصفهان امروز شماره 4159

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫سه شنبه ‪ 16‬شهریور ‪ 29 |1400‬محرم ‪ |07Sep2021| 1443‬سـال هفدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4159‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫رویا کلیشادی؛ حضور‬ ‫همیشگی بر قله دانش‬ ‫رویا کلیشادی از بانوان موفق ساکن اصفهان است که جزو‬ ‫دانشمندان برتر یک درصد جهانی است و ضمن داشتن‬ ‫مسئولیت های گوناگون رئیس پژوهشکده پیشگیری اولیه از‬ ‫بیماری های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است‪.‬‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫از رودخانه ماتم زده زاینده رود بازدید کنید‬ ‫تکمیل دز دوم‬ ‫واکسن فرهنگیان‬ ‫تا هفته اینده‬ ‫دعوت از رئیسی برای سفر به اصفهان‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫صورتحساببانک ها‬ ‫و شرکت های دولتی‬ ‫شفاف می شود‬ ‫نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در نامه ای ضمن دعوت از رئیس جمهور برای سفر به اصفهان ابراز امیدواری کرد که‬ ‫با درایت اقدام و عمل جهادی رئیسی به روندهای تخریب کننده زاینده رود خاتمه داده شود‬ ‫همین صفحه‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫درختان سپه‬ ‫زیر فشار پیاده راه‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫ترکیب اموزش مجازی و حضوری‬ ‫از ابان ماه اغاز می شود‬ ‫بازگشاییمدارس‬ ‫از مهرماه با اموزش‬ ‫مجازی‬ ‫رویداد | صفحه ‪3‬‬ ‫پاداش پایان خدمت‬ ‫جمعی از فرهنگیان‬ ‫پرداخت می شود‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫سرمربی تازه وارد گاندوها از نیاز به تغییرات‬ ‫گسترده در این تیم می گوید‬ ‫]عکس ها‪ /president.ir :‬مونتاژ‪ :‬اصفهان امروز [‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫شرکت‪7‬فوالد مبارکه‬ ‫ برداری| صفحه‬ ‫معاون بهره ورزش‬ ‫مطرح کرد‬ ‫امادگی فوالد مبارکه‬ ‫برای احداث نیروگاه برق‬ ‫پیرو اگهی انحالل درج شده در روزنامه رسمی شماره ‪ 21964‬مورخ‪ 1399/05/22‬و به استناد مفاد ماده ‪ 215‬و ماده ‪ 225‬قانون تجارت از کلیه بستانکاران احتمالی اشخاص حقیقی و‬ ‫حقوقی که ادعایی علیه شرکت منحله فوق دارند دعوت بعمل می اید ظرف مدت قانونی از تاریخ انتشار اولین نوبت اگهی به ادرس هیئت تصفیه شرکت به نشانی استان اصفهان ‪-‬شهرضا ‪،‬‬ ‫محله شهید دکتر بهشتی خیابان ولیعصر شرقی خیابان شهید دکتر بهشتی پالک ‪ 317‬طبقه همکف مراجعه نمایند‪ .‬این اطالعیه در سه نوبت هر یک به فاصله یکماه در اصفهان امروز انتشار و‬ ‫اعالم میدارد که پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد و ختم تصفیه شرکت اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫هیئت تصفیه شرکت‪-1 :‬محمدحسین میرپور ‪-2‬سیدعباس امیری شهرضا ‪ -3‬سیدمجتبی اسحاقی‬ ‫نوبت اول‬ ‫بدینوســیله باطالع کلیه ســهامداران شرکت خدمات علمی‪ ،‬صنعتی ایرانیان (ســهامی خاص) می رساند جلسه مجمع عمومی عادی روز‬ ‫پنج شنبه مورخ ‪ 1400/07/01‬راس ساعت ‪ ۰۹:۳۰‬در دفتر این شرکت (واقع در اصفهان‪ -‬خیابان مشتاق اول‪ -‬خیابان ابوالحسن اصفهانی‬ ‫نبش کوچه ‪ -۲۶‬طبقه‪ -۵‬واحد‪ )۱۳‬با دستور جلسه ذیل تشکیل میگردد‪:‬‬ ‫دستور جلسه مجمع عمومی عادی‪:‬‬ ‫‪ .1‬تعیین خط مشی اداره امور شرکت‬ ‫‪ .2‬استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت پیرامون عملکرد مالی و فعالیتهای سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫‪ .3‬رسیدگی و تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و عملکرد مالی شرکت منتهی به ‪ 99/12/30‬و تصمیم گیری راجع به ان‬ ‫‪ .4‬انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت‬ ‫‪ .۵‬تعیین روزنامه کثیراالنتشار‬ ‫‪ .6‬سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی می باشد‪.‬‬ ‫هیئت مدیره شرکت‬ ‫اگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده‬ ‫شرکت شیمیایی پو ُمد (سهامی خاص)‬ ‫شماره ثبت اصفهان ‪ ۴۵۹۸‬و شناسه ملی ‪۱۰۹۸۰۲۶۲۰۸۰‬‬ ‫پیرو اگهی مندرج در روزنامه اصفهان امروز به شــماره ‪ ۴۱۱۳‬به تاریخ ‪ ۱۵‬تیرماه ‪ ،۱۴۰۰‬نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی بطور‬ ‫فوق العاده نوبت اول به حد نصاب قانونی نرسید لذا بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می شود‪ ،‬در جلسه مجمع عمومی‬ ‫عادی بطور فوق العاده نوبت دوم که در ســاعت ‪ ۱۰‬صبح روز یکشــنبه مورخه ‪ 1400/06/28‬در محل قانونی شرکت‪ :‬اصفهان‪ ،‬شهرک‬ ‫صنعتی مورچه خورت‪ ،‬فاز اول‪ ،‬خیابان ابوریحان هشتم‪ ،‬شماره ‪ ،۲۹۴‬کدپستی ‪ ۸۳۳۳۱۱۳۷۶۵‬و تلفن ‪ ۰۳۱۴۵۶۴۲۲۲۳‬تشکیل می شود‪،‬‬ ‫شرکت نمایند‪.‬‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬گزارش هیات مدیره و بازرس در مورد عملکرد شرکت در سال ‪.۱۳۹۹‬‬ ‫‪ -۲‬انتخاب هیات مدیره شرکت‪.‬‬ ‫‪ -۳‬انتخاب بازرسین‪.‬‬ ‫‪ -۴‬انتخاب روزنامه کثیراالنتشار‪.‬‬ ‫‪ -۵‬هرانچه که در صالحیت مجمع باشد‪.‬‬ ‫هیات مدیره شرکت شیمیایی پو ُمد (سهامی خاص)‬ ‫پایگاه خبری اصفهان امروز انالین‬ ‫‪esfahanemrooz.ir‬‬ ‫یادداشت روز‬ ‫موانع را مرتفع کنید‬ ‫حسنروانشید‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫از رودخانه ماتم زده زاینده رود بازدید کنید‬ ‫اگهی دعوت از بستانکاران احتمالی شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری شهرضا به شماره ثبت‬ ‫‪176‬و شناسه ملی ‪ 10260045377‬درحال تصفیه (نوبت سوم ) ‪ -‬کد اقتصادی ‪411177177988 :‬‬ ‫اگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه‬ ‫شرکت خدمات علمی‪ ،‬صنعتی ایرانیان (سهامی خاص)‬ ‫به شماره ثبت ‪ ۱۱۷۴۳‬و شناسه ملی ‪۱۰۲۶۰۳۲۷۸۸۰‬‬ ‫تارتار و یک خانه تکانی‬ ‫اساسی در ذوب اهن‬ ‫دعوت از رئیسی برای سفر به اصفهان‬ ‫نایب رئیـس کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت‬ ‫خارجـی مجلـس شـورای اسلامی در نامـه ای ضمـن‬ ‫دعـوت از رئیس جمهـور بـرای سـفر بـه اصفهـان ابـراز‬ ‫امیـدواری کـرد کـه بـا درایـت اقـدام و عمـل جهـادی‬ ‫رئیسـی بـه روندهـای تخریب کننـده زاینـده رود خاتمـه‬ ‫داده شـود‪ .‬متـن نامـه عبـاس مقتدایی نماینـده اصفهان‬ ‫بـه شـرح زیر اسـت‪:‬‬ ‫«اقدام شایسـته جنابعالی در بازدید سـرزده به اسـتان‬ ‫خوزسـتان نشـانگر اهتمـام رئیس جمهـور محتـرم بـه‬ ‫حـل مشـکالت و بازدیدهـای میدانـی منتهی بـه تدبیر‪،‬‬ ‫برنامه ریـزی‪ ،‬اقـدام و عمـل موثـر بـرای دسـتیابی بـه‬ ‫باالتریـن حـد بهـره وری اسـت‪ .‬اینـک مـردم اصفهـان‬ ‫کـه سال هاسـت در نتیجـه کم کاری هـای دولـت قبلی و‬ ‫سـوءمدیریت و بی درایتـی و عـدم اینده نگری با خشـکی‬ ‫زاینـده رود و اثـار زیان بـار ان مواجـه شـده اند‪ ،‬بی صبرانه‬ ‫منتظرنـد تا برای احیـای رودخانه زاینـده رود و جلوگیری‬ ‫از خسـارت های بیشـتر بـه محیط زیسـت‪ ،‬اقتصـاد‪،‬‬ ‫کشـاورزی‪ ،‬اجتماع‪ ،‬سلامت و سـایر ابعاد مرتبـط با این‬ ‫معضـل چندبعدی جلسـاتی با ریاسـت شـخص جنابعالی‬ ‫پـس از بازدیـد می دانـی از رودخانـه ماتـم زده زاینـده رود‬ ‫برگزار شـود‪.‬‬ ‫مـا بـه موکلیـن خودمـان گوشـزد کرده ایـم صبوری‬ ‫کننـد و هیـچ شـائبه تبعیـض میـان اسـتان ها نداشـته‬ ‫باشـند‪ .‬لیکـن منطقـه مرکـزی ایـران بـا میلیون هـا نفر‬ ‫جمعیـت‪ ،‬انتظـار دارنـد کـه بـا درایـت اقـدام و عمـل‬ ‫جهـادی جنابعالـی و همکارانتـان بـه ایـن روندهـای‬ ‫تخریب کننـده زاینـده رود خاتمـه داده شـود و حـق ابـه‬ ‫کشـاورزان‪ ،‬محیط زیسـت و مباحـث مرتبط بـا زاینده رود‬ ‫در کانـون توجـه قـرار گیـرد‪.‬‬ ‫بـه همین جهت دعـوت مردم اصفهـان از حضرتعالی‬ ‫مبنـی بـر حضـور میدانی در اصفهـان را با تقدیـم احترام‬ ‫و تواضـع اعلام مـی دارم‪ .‬از حسـن توجـه جنابعالـی‪،‬‬ ‫قدردانـی می نمایـد‪».‬‬ ‫اصفهان شهر خورشیدی می شود‬ ‫معــاون امور اقتصادی اســتانداری اصفهان گفت‪:‬‬ ‫باتوجه بــه ظرفیت خوب اســتان اصفهان‪ ،‬توســعه‬ ‫نیروگاه های خورشــیدی با جدیت مورد پیگیری است‬ ‫که می تواند در استخراج رمزارز نیز مورداستفاده باشد‪.‬‬ ‫ســید حسن قاضی عســگر در گفت وگو با بازار اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬اصفهان از جملــه اســتان های چهارفصل‬ ‫کشــور اســت و در این میان دارای شهرستان هایی‬ ‫اســت کــه از ظرفیت بســیار خوبی برای اســتفاده‬ ‫از انرژی هــای خورشــیدی و بادی برخوردار اســت‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه امکان ســرمایه گذاری مجدد‬ ‫در این بخش فراهم شده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬در سال های‬ ‫گذشــته ســرمایه گذاران به علت افزایش قیمت تمام‬ ‫شده نیروگاه های خورشــیدی و بادی و عدم افزایش‬ ‫نرخ خریــد تضمینی بــرق تولیدی از ان اســتقبال‬ ‫چندانــی از این بــازار خوب اقتصادی دنیا نداشــتند‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری‬ ‫اصفهــان تاکید کــرد‪ :‬با هماهنگی های انجام شــده‬ ‫با شــرکت توزیع برق اصفهان نــرخ خرید تضمینی‬ ‫بــرق حاصــل از انرژی های پــاک تا یــک هزار و‬ ‫‪ ۶۰۰‬تومــان افزایــش پیدا کرده اســت و با توجه به‬ ‫اهمیت توســعه نیروگاه های خورشــیدی و بادی در‬ ‫اصفهــان ســرمایه گذاران می توانند بــار دیگر از این‬ ‫فرصت اســتفاده کــرده و در این بخــش ورود کنند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به عملیــات اجرایی احداث نخســتین‬ ‫شهرک اســتخراج رمزارز کشور در داران از شهرهای‬ ‫استان اصفهان با ســرمایه گذاری بخش خصوصی در‬ ‫داران گفت‪ :‬برق تولیدی در نیروگاه های خورشــیدی‬ ‫و بــادی را می توان در صنایع گوناگون اســتفاده کرد‬ ‫و به ویژه در اســتخراج رمزارز مورداســتفاده قرار داد‬ ‫که این امر در شــهرک داران موردتوجه بوده اســت‪.‬‬ ‫قاضی عســگر گفت‪ :‬امکان سرمایه گذاری در راستای‬ ‫توســعه نیروگاه های تولید انرژی پاک فراهم شــده‬ ‫است و ســرمایه گذاران طی انعقاد قرارداد با اداره برق‬ ‫منطقه ای‪ ،‬برق تولیدی خود را ماهانه تحویل می دهند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره بــه امکان نصب پنل های خورشــیدی‬ ‫بر روی پشــت بام منازل گفت‪ :‬تســهیالتی نیز برای‬ ‫درامدزایی قشــر ضعیــف جامعه که تحــت حمایت‬ ‫نهادهایی ماند کمیته امــداد قرار دارند با اعطای وام‪،‬‬ ‫نصب پنل و خریــد برق تولیدی از انها وجود دارد که‬ ‫ابالغ های الزم در این زمینه نیز انجام شــده اســت‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اگر از ظرفیت خوب اصفهان در راستای‬ ‫توسعه نیروگاه های خورشــیدی و بادی استفاده کنیم‬ ‫حتی امکان صادرات انرژی های پاک در اینده نزدیک‬ ‫به ویژه برای کشورهای همسایه وجود دارد‪.‬‬ ‫اصفهان در مسیر سالمندی‬ ‫مســئول ســامت خانواده و جمعیت دانشــگاه علوم‬ ‫پزشــکی اصفهــان گفــت‪ ۴/۱۲ :‬درصــد از جمعیــت‬ ‫اســتان اصفهــان را ســالمندان تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫دکتر فرزانه فرود مســئول ســامت خانــواده و جمعیت‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهــان در گفتگو با باشــگاه‬ ‫خبرنــگاران جوان گفت‪ :‬بر اســاس اخرین سرشــماری‬ ‫نفــوس و مســکن در ســال ‪ ۶/۱۰ ،۱۳۹۵‬درصــد و بر‬ ‫اســاس ســامانه ســیب در ســال ‪ ۴/۱۲ ،۱۴۰۰‬درصد از‬ ‫جمعیت اســتان اصفهان را ســالمندان تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬ســالمندان اســتان در زمینه ســامت بیشتر با‬ ‫مشــکالتی از قبیل اختالل خواب‪ ،‬فشــارخون و دیابت و‬ ‫بیماری های اسکلتی و عضالنی روبه رو هستند‪.‬‬ ‫مســئول ســامت خانواده و جمعیت دانشــگاه علوم‬ ‫پزشــکی اصفهان در مورد اینکه جلســات روان شناســی‬ ‫به صــورت گروهی برای ســالمندان مفید اســت گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به اختــاالت خلقی مانند افســردگی که بعضی از‬ ‫سالمندان با ان مواجه هستند برگزاری جلسات روان شناسی‬ ‫به صــورت گروهی بــرای ان ها کمک کننــده خواهد بود‪.‬‬ ‫فرود در مورد ضرورت چکاپ های دوره ای برای سالمندان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مسلما چک اپ های دوره ای عالوه بر غربالگری‬ ‫زودرس اختالالت و بیماری ها در پیشگیری و درمان سریع تر‬ ‫هم موثر خواهد بود و هزینه های سالمند و سیستم بهداشتی‬ ‫را هم تعدیل می کند‪ .‬عالوه بر این اگر چک اپ ها به صورت‬ ‫گروهی انجام شود‪ ،‬سالمندان در تعامل با یکدیگر و اگاهی از‬ ‫مشکالت سایر همساالن متوجه خواهند شد که این مشکل‬ ‫تنها مختص انان نیست و بهتر درصدد درمان خود خواهند بود‪.‬‬ ‫او در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به اینکه هزینه های دارو‬ ‫و درمان عمده ترین هزینه ها در ســنین میان سالی است ما‬ ‫می توانیم با توانمندســازی فرد‪ ،‬خانواده و جامعه در جهت‬ ‫اصالح ســبک زندگی (از طریق اموزش های بهبود شیوه‬ ‫زندگی سالم در میان سالی)‪ ،‬توانمندســازی ارائه دهندگان‬ ‫خدمات پیشگیری و درمان مناســب‪ ،‬افزایش بیمه دارو و‬ ‫غربالگری ها و همچنین بیمه های تکمیلی‪ ،‬راه اندازی سیستم‬ ‫پزشک خانواده‪ ،‬توانمندسازی پزشکان در خصوص مدیریت‬ ‫هم زمان بیماری های فرد از تعداد اقالم دارویی در کیســه‬ ‫دارویی فرد بکاهیم‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪1913‬‬ ‫موانع را مرتفع کنید‬ ‫حســن روانشــید | اگــر اغمــاض اســت تــرک‬ ‫فعــل به حســاب می ایــد و درصورتی کــه عمــدی‬ ‫در کار باشــد به نوعــی جنایــت اســت‪ ،‬زیــرا‬ ‫بیــش از هجــده مــاه از ورود ویروســی مرگبــار‬ ‫بــه نــام کوویــد ‪ ۱۹‬بــه کشــور می گــذرد کــه‬ ‫اگــر اســتقامت ملــت نبــود امــروز نیمــی از کشــور‬ ‫بــه ماتم ســرایی بــزرگ تبدیــل شــده و اختیــار و‬ ‫عنــان امنیــت جامعــه از کــف می رفــت‪.‬‬ ‫در طــول ایــن مــدت عــاوه بــر فــوت بیــش از‬ ‫یکصــد هــزار نفــر از هم میهنــان کــه خانواده هــای‬ ‫بســیاری را بــه عــزا و ماتــم نشــانده صدهــا نفــر از‬ ‫کادر درمــان و دیگــر ارگان هــا و نهادهــای درگیــر‬ ‫بــا ویــروس نیــز جــان خــود را از دســت دادنــد‬ ‫تــا بــا پســوند ســامت بــه جمــع شــهدا بپیوندنــد‪.‬‬ ‫در بحرانی تریــن روزهــای اقتصــادی کشــور مبلــغ‬ ‫یــک میلیــارد دالر از صنــدوق ذخیــره ملــی بــه‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‬ ‫اختصــاص داده شــد تــا به ســرعت نســبت بــه‬ ‫تهیــه اقــام دارویــی و واکســن و همچنیــن‬ ‫تجهیــزات پزشــکی اقــدام نماینــد‪ .‬واحدهــای‬ ‫صنعتــی تولیــد نیازهــا ازجملــه ماســک و دســتگاه‬ ‫اکســیژن ســاز بــا یــک اقــدام جهــادی تاســیس و‬ ‫ظــرف مدتــی کمتــر از ســه مــاه توانســتند قســمتی‬ ‫از نیازهــای داخلــی را تامیــن و پــس از شــش مــاه‬ ‫بــه دپــوی انچــه می ســازند‪ ،‬بپردازنــد‪.‬‬ ‫همــه این هــا بــرای کشــوری کــه بیــش از چهــل‬ ‫ســال در تحریــم و فشــار و تصــرف و مصــادره‬ ‫امــوال خارجــی قــرار داشــته به جــز اســتقامت‬ ‫نــام دیگــری نــدارد کــه البتــه در کنــار ان بودنــد‬ ‫مردمانــی ایثارگــر تــا کرونــا را هــم دشــمن فرضــی‬ ‫به حســاب اوردنــد و در برابــر ان بــه ســپر دفــاع و‬ ‫مقاومــت مجهــز گردنــد‪ .‬امــا بازهــم در ایــن میــان‬ ‫همــان کســانی کــه هرگــز نمی خواســتند واقعیــات‬ ‫را درک کننــد ســد راه ان هایــی می شــدند تــا‬ ‫براثــر ســهل انگاری ها ضمــن انتقــال ویــروس‬ ‫جــان دیگــران را بــه خطــر انداختــه و خــود نیــز‬ ‫گرفتــار ایــن چالــش شــوند‪.‬‬ ‫کرونــا یــک ویــروس هزارچهــره می باشــد کــه‬ ‫صغیــر و کبیــر نمی شناســد و به قــدری میکرونــی‬ ‫اســت تــا بــا دقیق تریــن میکروســکوپ های‬ ‫ساخته شــده‪ ،‬دیــده نشــود تــا جایــی کــه همیــن‬ ‫ماس ـک های مورداســتفاده هــم ناامــن باشــند امــا‬ ‫چــاره جــز ایــن نیســت تــا از میــان بــد و بدتــر‬ ‫همــان بــد را انتخــاب کنیــم‪.‬‬ ‫تجربیــات ‪ ۱۸‬مــاه گذشــته همــه دانشــمندان‬ ‫علــم طبابــت و بخصــوص متخصصــان عفونــی‬ ‫جهــان را بــه ایــن بــاور رســانده کــه در میــان‬ ‫همــه گزینه هــا هیچ یــک به انــدازه مراقبــت و‬ ‫اجــرای صددرصــدی شــیوه نامه های بهداشــتی‬ ‫موثــر نبــوده و نخواهــد بــود کــه مهمتریــن ان هــا‬ ‫حفــظ فاصلــه فیزیکــی اســت تــا ایــن روزهــا بــه‬ ‫فراموشــی و نســیان ســپرده شــوند‪.‬‬ ‫اراده نیروهــای انتظامــی در پیشــگیری از ســفرها‬ ‫طــی یکــی دو مــورد اخیــر‪ ،‬کاری شایســته و‬ ‫قابل تقدیــر بــود امــا عــاوه بــر ایــن مــوارد و‬ ‫برگــزاری دورهمــی هــای دوســتانه و خانوادگــی و‬ ‫همچنیــن حضــور در مراســم های شــادی و عــزا‬ ‫بازهــم هســتند دشــمنانی کــه از اســتین اقتصــاد‬ ‫بیــرون امــده تــا در خفــا جان هــا بگیرنــد و میــزان‬ ‫ابتالهــا را به شــدت افزایــش دهنــد و فرصــت را‬ ‫از کادر درمــان ســلب و هزینه هــای کالن تهیــه‬ ‫دارو‪ ،‬واکســن و تجهیــزات بهداشــتی مضاعــف را‬ ‫بــه اقتصــاد بحــران زده کشــور تحمیــل نماینــد‪.‬‬ ‫نگاهــی خریدارانــه بــه اطــراف و مشــاهده هــزاران‬ ‫دفاتــر خدماتــی و پیشــخوان دولــت کــه در ان هــا‬ ‫ریزودرشــت از ســر و کــول هــم بــاال می رونــد و‬ ‫بــدون هیچگونــه واهم ـه ای پیــش از ظهــر هــرروز‬ ‫را بــرای انجــام کارهایــی کوچــک و پیش پاافتــاده‬ ‫کــه وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات هــم‬ ‫می توانــد بــا اســتفاده از سیســتم های مجــازی‬ ‫و ســایت های اینترنتــی کــه امــروز خوشــبختانه‬ ‫در خانه هــا در دســترس اســت و نســل های نــو‬ ‫بــه انجــام ان اشــراف دارنــد ایــن مســیر پرخطــر‬ ‫را از جلــوی پــای جامعــه بردارنــد تــا دانســته و‬ ‫نادانســته وارد مخاطــرات ابتــای خامــوش نشــوند!‬ ‫می گفــت‪ :‬اول وقــت شــنبه ســیزدهم شــهریورماه‬ ‫جــاری علی رغــم رعایت هــای وسواســی کــه در‬ ‫طــول ایــن مــدت بــرای حفــظ شــیوه نامه های‬ ‫بهداشــتی و بخصــوص رعایــت فاصلــه فیزیکــی‬ ‫داشــتم ناچــار شــدم به منظــور انتقــال یــک شــماره‬ ‫تلفــن همــراه اول بــه یکــی از ایــن دفاتــر خدماتــی‬ ‫مراجعــه تــا در یــک فضــای بیس ـت متری مســقف‬ ‫درحالی کــه حــدود چهــل نفــر ســاکن ان بودنــد‬ ‫به صــورت کتابــی و چســبیده بــه هــم در صــف‬ ‫انتظــار انجــام کاری باشــم کــه می تــوان ان را از‬ ‫طریــق شــبکه های مجــازی و اینترنتــی انجــام‬ ‫داد‪ .‬امــا در ایــن شــرایط خــاص بایــد روش هــای‬ ‫جدیــد را فعــال کــرد و تمامــی مــواردی کــه بــه‬ ‫صــورت غیــر حضــوری قابــل انجــام هســت را بــه‬ ‫داشــبورد خدمــات دولــت الکترونیکــی افــزود‪ .‬از این‬ ‫طریــق ضمــن کاهــش خطــرات انتقــال بیمــاری و‬ ‫هزینه هــا‪ ،‬افزایــش راندمــان و کارایــی خدمــات‪،‬‬ ‫زمینــه رونــق فعالیت هــا را زیــر ســایه قرنطینــه‬ ‫فراهــم کــرد‪ .‬بــه ایــن شــکل شــبهه مشــارکت ایــن‬ ‫دفاتــر در گســترش بیمــاری و عــذاب وجدان ناشــی‬ ‫از ان هــم کاهــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫ادامه دارد‬ ‫سه شنبه | ‪ 16‬شهریور ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4159‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫معاون اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان بیان کرد‬ ‫رعایت‪ 80‬درصدیپروتکل هایبهداشتیتوسط‬ ‫هیئاتمذهبیدرماهمحرم‬ ‫اصفهان امروز‪-‬محمد منزه| معاون فرهنگی اداره کل‬ ‫تبلیغات اسالمی استان اصفهان گفت‪ :‬هیئات مذهبی در سطح‬ ‫استان ‪ 80‬درصد شیوه نامه ها و پروتکل های بهداشتی را به طور‬ ‫کامل در ماه محرم اجرا کردند‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین حسین کیانی در ارتباط با نحوه‬ ‫نظارت بر فعالیت هیئات مذهبی در ماه محرم و صفر اظهار‬ ‫کرد‪ :‬روزانه بیش از ‪ 300‬ناظر در سطح استان در قالب گروه های‬ ‫نظارتی بر نحوه اجرای صحیح پروتکل های بهداشتی تا پایان‬ ‫ماه صفر نظارت و بازرسی دارند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬تاکنون از سه هزار هیئت مذهبی در سطح‬ ‫استان بازرسی انجام گرفته و بیش از ‪ 700‬تذکر شفاهی و‬ ‫‪ 40‬تذکر کتبی به ناقضین شیوه نامه های بهداشتی داده شده‬ ‫است‪ .‬همچنین از ‪ 20‬هیئت مذهبی شاخص برای توجیه‬ ‫کامل شیوه نامه دعوت شده و توضیحات کامل برای انها بیان‬ ‫شده است‪.‬او با بیان اینکه رعایت کامل پروتکل های بهداشتی‬ ‫اولویت اصلی هیئات است‪ ،‬افزود‪ :‬شیوه نامه های بهداشتی که‬ ‫شامل ضدعفونی اماکن‪ ،‬استفاده از ماسک و رعایت کامل‬ ‫فاصله اجتماعی و رعایت کاهش ساعات برگزاری مراسم در‬ ‫تشکل های دینی رعایت و اجرا می شود‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین کیانی اذعان کرد‪ :‬تاکنون بیش از‬ ‫‪ 580‬مجوز برگزاری مراسم و ایستگاه نما و نوا در شهر اصفهان‬ ‫صادر گردیده و عزاداران حسینی با رعایت مسائل بهداشتی‬ ‫فعالیت خود را انجام داده اند‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان‬ ‫با تاکید بر اینکه شکایات مردمی رسیده به اداره کل روزانه‬ ‫موردبررسی و نظارت قرار می گیرد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬طبق هماهنگی‬ ‫به عمل امده با دستگاه های مختلف‪ ،‬عموم مردم می توانند‬ ‫به منظور ثبت شکایات در خصوص نحوه برگزاری مراسمات‬ ‫محرم و صفر با شماره های ‪ 137‬و ‪ 110‬و یا ارسال شماره یک‬ ‫به سامانه صدای هیئت (‪ )10004615‬اقدام نمایند‪.‬‬ ‫او بیان کرد‪ :‬اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان عالوه‬ ‫بر نظارت بر دستورالعمل ها و تشکیل کمیته مشترک با نیروی‬ ‫انتظامی و شهرداری وظیفه هماهنگی‪ ،‬اقناع و اطالع رسانی را‬ ‫بر عهده دارد و در این رابطه تاکنون اقدام به تشکیل ‪ 24‬ستاد‬ ‫استانی عملیات محرم در شهرستان ها و ‪ 50‬ستاد در بخش ها‪،‬‬ ‫تشکیل سه جلسه مشترک کارگروه عزاداری و کمیته معنوی‬ ‫ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا‪ ،‬برگزاری بیش از ‪140‬‬ ‫گردهمایی مداحان و هیئات مذهبی در شهرستان ها‪ ،‬برگزاری‬ ‫گردهمایی استانی هیئات مذهبی شهر اصفهان و طالیه داران‬ ‫تبلیغ با حضور مبلغین و روحانیون‪ ،‬برگزاری جلسه فضاسازی‬ ‫محیطی با حضور دستگاه های اجرایی کرده است‪.‬‬ ‫طی چهارماهه نخست امسال در استان اصفهان رخ داد‬ ‫فوت ‪ ۴۰‬نفر در حوادث کار‬ ‫مسمومیت با قرص برنج جان ‪ ۶‬نفر را گرفت‬ ‫به گفته مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان در چهارماهه‬ ‫نخست سال جاری ‪ ۶‬نفر به دلیل مسمومیت با قرص برنج در‬ ‫استان جان خود را از دست دادند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان‬ ‫اصفهان علی سلیمانپور با اشاره به اینکه در چهارماهه امسال‬ ‫پنج مرد و یک زن بر اثر مسمومیت با قرص برنج جان خود را‬ ‫از دست دادند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در مدت مشابه سال گذشته دو نفر بر‬ ‫اثر مسمومیت با قرص برنج در استان جان خود را از دست دادند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬تعداد افراد فوت شده بر اثر مسمومیت با قرص برنج در‬ ‫تیر ماه امسال نیز سه نفر بود‪ ،‬درحالی که در تیرماه سال گذشته‬ ‫یک نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج جان خود را از دست داد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬قرص برنج هیچ پادزهری ندارد‬ ‫مدیرکل پزشکی قانونی استان با تاکید بر اینکه قرص‬ ‫برنج ترکیب خطرناکی از فسفیدها است که برای جلوگیری‬ ‫از افت زدگی برنج انبار شده و یا دفع افات سایر غالت انبار‬ ‫شده و جلوگیری از کپک زدگی انها استفاده می شود‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬بر اثر تماس این ماده با رطوبت‪ ،‬گاز خطرناک فسفین ازاد‬ ‫می شود که علت اصلی سمی بودن این ماده است و هرچه‬ ‫ترکیبات قرص برنج تازه تر باشد گاز بیشتری ازاد می کند و‬ ‫خطرناک تر است‪ .‬او با بیان اینکه تاکنون مکانیسم دقیق بروز‬ ‫اثرات سمی فسفید الومینیوم در انسان شناخته نشده است‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬هیچ پادزهر اختصاصی در درمان مسمومیت حاد با‬ ‫ان وجود ندارد و اقدامات درمانی تنها شامل اقدامات حمایتی‬ ‫ـ عالمتی است‪ .‬از لحاظ زمان بروز عالئم و نشانه های بالینی‬ ‫نیز بعد از ‪ ۱۰-۱۵‬دقیقه از مصرف خوراکی قرص فسفید‬ ‫الومینیوم‪ ،‬عالئم و نشانه های مسمومیت ظاهر می شوند‬ ‫و مرگ در مدت کمتر از ‪ ۶‬ساعت ممکن است رخ دهد‪.‬‬ ‫سلیمانپور در صورت مسمومیت خوراکی‪ ،‬عالئم تحریکی‬ ‫دستگاه گوارش را شامل تهوع‪ ،‬استفراغ و دردهای شکمی‬ ‫دانست و گفت‪ :‬بیشتر مرگ ومیرها در خالل ‪ ۱۲‬تا ‪ ۲۴‬ساعت‬ ‫اولیه مسمومیت اتفاق افتاده و معمو ًال ناشی از ایست قلبی‬ ‫ـ تنفسی است و مرگ ومیر بعد از ‪ ۲۴‬ساعت اغلب ناشی‬ ‫از نارسایی کبدی و کلیوی است‪ .‬عالئم بالینی در این نوع‬ ‫مسمومیت‪ ،‬ناشی از درگیری سیستم قلبی ـ عروقی‪ ،‬گوارشی‪،‬‬ ‫عصبی و ریوی است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬مرگ ‪ ۴۰‬نفر در حوادث کار‬ ‫سلیمانپور با اعالم اینکه در چهارماهه ابتدایی سال جاری‬ ‫‪ ۴۰‬نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که امار تلفات ‪۲۸‬‬ ‫نفر بود‪ ،‬افزایش داشته است‪ .‬او با بیان اینکه تلفات حوادث کار‬ ‫در استان طی این مدت همگی مرد بودند‪ ،‬گفت‪ :‬شهرستان های‬ ‫اصفهان‪ ،‬کاشان و شاهین شهر و میمه بیشترین امار تلفات‬ ‫حوادث کار را داشتند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬سقوط از بلندی‪ ،‬عامل نیمی از تلفات حوادث‬ ‫کار‬ ‫مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با اشاره به اینکه‬ ‫سقوط از بلندی همواره بیشترین سهم را در امار تلفات حوادث‬ ‫کار به خود اختصاص داده و نزدیک به نیمی از تلفات را شامل‬ ‫می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در چهارماهه نخست امسال نیز ‪ ۲۰‬نفر‬ ‫از قربانیان حوادث کار به دلیل سقوط از بلندی جان خود را‬ ‫مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان مطرح کرد‬ ‫شارژ کارت امداد والیت مددجویان‬ ‫برای تامین سبد کاال‬ ‫از ابتدای سال جاری تاکنون کارت امداد والیت ‪ ۱۲‬هزار و‬ ‫‪ ۱۳۴‬خانوار مددجو برای تامین سبد کاال در دو رقم ‪ ۲۰۰‬و ‪۳۰۰‬‬ ‫هزارتومانی شارژ شده است‪.‬کریم زارع به ایمنا گفت‪ :‬در راستای رفع‬ ‫مشکالت معیشتی نیازمندان‪ ،‬توزیع بسته های حمایتی و معیشتی‬ ‫برای خانوارهای تحت پوشش تک نفره به مبلغ ‪ ۲۰۰‬هزار تومان‬ ‫و برای خانوارهای دو نفره به باال ‪ ۳۰۰‬هزار تومان انجام شد‪ .‬او با‬ ‫بیان اینکه رقم اعالم شده به صورت نقدی قابل وصول نیست و از‬ ‫طریق فروشگاه های طرف قرارداد قابل خرید جنس است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫این مبلغ روی کارت صندوق امداد والیت مددجویان تحت پوشش‬ ‫برای خرید کاالهای حمایتی شامل‪ :‬گوشت‪ ،‬مرغ‪ ،‬برنج‪ ،‬روغن و‬ ‫حبوبات به تناسب نیاز خانواده شارژ می شود‪ ،‬در سال گذشته ‪۹۰‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۷۱‬خانوار از این سبدهای معیشتی به ارزشی بالغ بر ‪۱۸‬‬ ‫میلیارد تومان بهره مند شدند‪ .‬مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬سال گذشته ‪ ۲۳‬هزار و ‪ ۱۱۸‬خانوار موفق به دریافت این‬ ‫سبد کاال نشدند که تالش می شود امسال تمام خانواده های تحت‬ ‫حمایت از این بسته های معیشتی بهره مند شوند‪.‬‬ ‫یک عضو سابق کمیسیون اموزش مجلس‪:‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش موردقبول‬ ‫فرهنگیانباشد‬ ‫به گفته عضو سابق کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس‬ ‫رئیس جمهور باید کسی را به مجلس برای وزارت اموزش و‬ ‫پرورش معرفی کند که در میان فرهنگیان مقبولیت داشته باشد‪.‬‬ ‫محمدجواد ابطحی درباره ویژگی ها و نکاتی که باید در‬ ‫انتخاب وزیر اینده اموزش و پرورش در نظر گرفته شود‪ ،‬به ایسنا‬ ‫گفت‪ :‬درباره انتخاب وزیر باید حداقل هایی لحاظ شود به طوری که‬ ‫هرکسی که سکان دار وزارت اموزش و پرورش می شود باید‬ ‫دارای سابقه و تجربه در امور تعلیم و تربیت باشد‪ .‬معتقدم وزیر‬ ‫اینده باید از مجموعه وزارتخانه اموزش و پرورش باشد چراکه‬ ‫تجربه نشان داده است کسانی که از خارج این وزارتخانه سکان‬ ‫ان را به دست گرفته اند چیزی جز اشفتگی بیشتر در اموزش و‬ ‫پرورش‪ ،‬ارمغان دیگری نداشته اند‪ .‬او افزود‪ :‬وقتی وزارتخانه ای‬ ‫برای دستگاه های دیگر نیرو می فرستد وقتی نوبت به خودش‬ ‫می رسد از دستگاه های دیگر برای ان وزیر انتخاب می کنند‬ ‫که کار صحیحی نیست‪ .‬در مجموعه اموزش و پرورش افراد‬ ‫توانمندی داریم که می توانند وزیر شوند و از این نظر کمبودی‬ ‫نداریم‪ .‬این افراد دارای تحصیالت عالیه و صفات ارزشی و‬ ‫انقالبی هستند‪ .‬این نماینده سابق مجلس‪ ،‬گفت‪ :‬در وهله دوم‬ ‫ازدست داده اند که ‪ ۵۰‬درصد کل تلفات را دربر می گیرد‪ .‬او‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬پس از سقوط از بلندی‪ ،‬اصابت جسم سخت با‬ ‫‪ ۱۴‬فوتی‪ ۳۵ ،‬درصد از کل تلفات حوادث کار به خود اختصاص‬ ‫داده و در رتبه دوم دالیل مرگ در حوادث کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫دالیلی همچون سوختگی و کمبود اکسیژن و برق گرفتگی نیز‬ ‫در رتبه های بعدی مرگ در حوادث کار قرار دارند‪ .‬سلیمانپور از‬ ‫افزایش ‪ ۱۲.۲‬درصدی مراجعه مصدومان حوادث کار به ادارات‬ ‫پزشکی قانونی استان در چهارماهه نخست امسال خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬در این مدت ‪ ۸۳۷‬مصدوم حوادث کار به مراکز پزشکی‬ ‫قانونی مراجعه کردند که ‪ ۶۷‬نفر انان زن و ‪ ۷۷۰‬نفر انان مرد‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫اشتغال هم زمان با تحصیل در‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی و حذف‬ ‫شهریه‬ ‫َســویا رضایــی‪ :‬دانشــگاه ازاد اســامی اســتان‬ ‫اصفهــان به عنــوان دانشــگاه پیشــرو‪ ،‬در حــال اجــرای‬ ‫طــرح پویــش در قالــب تحصیــل و اشــتغال هم زمــان‬ ‫دانشــجویان به عنــوان کارامــوز در حــوزه تخصصــی‬ ‫رشــته تحصیلــی و در پــی ان حــذف شــهریه اســت‪.‬‬ ‫عبدالرســول مســتاجران رئیــس دانشــگاه ازاد اســامی‬ ‫واحــد شاهین شــهر در خصــوص اجــرای ایــن طــرح‬ ‫گفــت‪ :‬طــرح پویــش طرحــی ازمایشــی در اصفهــان‬ ‫اســت کــه ســال گذشــته طــرح نمونــه کشــوری شــد و‬ ‫برنامــه اجــرای ان در ‪ 10‬اســتان کشــور پیش بینی شــده‬ ‫اســت‪.‬او بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح‪ ،‬پویشــی بــرای‬ ‫موثــر کــردن اموزش هــای دانشــگاهی و حــذف شــهریه‬ ‫اســت‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬بــر اســاس قــراردادی کــه بیــن‬ ‫بــازار شــغل دانشــجو و دانشــگاه ازاد اســامی بســته‬ ‫می شــود‪ ،‬دانشــجویان در حیــن تحصیــل به عنــوان‬ ‫نیــروی کار موقــت متناســب بــا رشــته تحصیلــی اش‬ ‫مشــغول بــه کار می شــوند و در پــی ان تحصیالتشــان‬ ‫را بــه صــورت رایــگان انجــام می دهند‪.‬رئیــس دانشــگاه‬ ‫ازاد شاهین شــهر گفــت‪ :‬اجــرای ایــن طــرح مزایــای‬ ‫بســیاری بــرای هــر ‪ 3‬طــرف مشــارکت کننده دارد‪ ،‬از‬ ‫یک ســو دانشــجویان اموزش هــای تئــوری محــور را‬ ‫در قالــب اموزش هــای مهــارت محــور فرامی گیرنــد‬ ‫و از ســویی دیگــر ســطح علمــی شــرکت ها نیــز بــا‬ ‫ارتباطاتــی کــه بــا ارتباطاتــی کــه بــا دانشــگاه خواهنــد‬ ‫داشــت باالتــر مــی رود و درنهایــت دانشــجو عــاوه‬ ‫بــر کســب تجربــه در فعالیت هــای تجــاری و صنعــت‬ ‫از معافیــت پرداخــت شــهریه بهره منــد می شــود‪.‬‬ ‫مســتاجران اظهــار داشــت‪ :‬بخــش خصوصــی از ایــن‬ ‫طــرح بــه گرمــی اســتقبال کــرده و مــا را در ایجــاد پیوند‬ ‫بیــن صنعــت و دانشــگاه یــاری می رســاند‪ ،‬بخش هــای‬ ‫دولتــی بروکراسـی هایی خاصــی را دارنــد کــه همچنــان‬ ‫در اجــرای ایــن طــرح مشــارکت نداشــته اند و امیدواریــم‬ ‫بــزودی شــاهد تحولــی عظیــم در اموزش هــای‬ ‫دانشــگاهی و صنعــت باشــیم‪.‬‬ ‫حسیناسماعیلاحمدی‬ ‫شهردار زرین شهر شد‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬فوت ‪ ۶۶‬نفر بر اثر سوختگی در استان‬ ‫او با اعالم اینکه در چهارماهه نخست سال جاری ‪ ۶۶‬نفر‬ ‫به دلیل سوختگی در استان جان خود را از دست دادند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بدون تغییر بوده‬ ‫است‪ .‬مدیرکل پزشکی قانونی استان با بیان اینکه از کل تلفات‬ ‫سوختگی در استان طی این مدت ‪ ۴۳‬نفر مرد و ‪ ۲۳‬نفر زن‬ ‫بودند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬تعداد افراد فوت شده بر اثر سوختگی در‬ ‫تیرماه امسال ‪ ۱۵‬نفر ثبت شده که نسبت به تیر ماه سال گذشته‬ ‫که ‪ ۲۱‬نفر بوده‪ ،‬کاهش داشته است‪.‬‬ ‫خبر خوش نماینده اصفهان در مجلس برای فرهنگیان‬ ‫پاداش پایان خدمت جمعی از فرهنگیان‬ ‫پرداخت می شود‬ ‫نماینده اصفهان از نتیجه مثبت مکاتبه خود با سرپرست وزارت‬ ‫اموزش و پرورش درباره پرداخت پاداش پایان خدمت جمعی از‬ ‫فرهنگیان خبر داد‪.‬عباس مقتدایی در گفتگو با ایسنا با بیان اینکه‬ ‫هفته گذشته مکاتبه ای را با سرپرست وزارت اموزش و پرورش‬ ‫و سازمان برنامه وبودجه در خصوص تسریع در پرداخت پاداش‬ ‫پایان خدمت جمعی از فرهنگیان انجام دادم‪ ،‬گفت‪ :‬این مطالبه‬ ‫به حق فرهنگیان است و نباید در پرداخت حق قانونی انان تاخیر‬ ‫می شد‪ .‬مقتدایی مطرح کرد‪ :‬وزارت اموزش و پرورش در پاسخی‬ ‫به این جانب اعالم کرد تخصیص اعتبار موردنیاز توسط سازمان‬ ‫برنامه وبودجه در مردادماه امسال انجام شده و به اداره کل امور‬ ‫مالی و ذی حسابی ابالغ شده است و بالفاصله پس از تامین‬ ‫نقدینگی توسط خزانه داری کل کشور به حساب ذینفعان واریز‬ ‫خواهد شد‪ .‬نماینده اصفهان گفت‪ :‬از خزانه داری نیز پیگیری‬ ‫خواهم کرد که در این امر تسریع شود‪ ،‬چون فرهنگیان واقعا در‬ ‫انتظار این پاداش هستند و غالب انها بر این مبلغ در خرج و مخارج‬ ‫زندگی حساب کرده بودند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور باید دقت کند کسی را به مجلس برای وزارت‬ ‫اموزش و پرورش معرفی کند که در میان فرهنگیان مقبولیت‬ ‫داشته باشد‪ .‬البته در این سال ها سند تحول اموزش و پرورش اجرا‬ ‫نشد و برای این وزارتخانه جاذبه سازی نکردیم‪ .‬ابطحی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬وزیر اموزش و پرورش باید اهل تعامل با دیگر دستگاه ها‬ ‫بوده و اثرگذار باشد‪ .‬اگر وزیر نتواند با سازمان برنامه وبودجه‪،‬‬ ‫مجلس و دستگاه های دیگر تعامل مثبت برقرار کند کار وزارتخانه‬ ‫اموزش و پرورش خواهد لنگید‪ .‬وزیر باید قدرت چانه زنی باالیی‬ ‫داشته باشد و در برهه ای از زمان وقتی یک وزیر قدرت چانه زنی‬ ‫باالیی داشته است توانسته بودجه بیشتری برای وزارتخانه خود‬ ‫جذب کند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬منزلت معلم باید برگردانده شود‬ ‫او افزود‪ :‬نمایندگان مجلس به حق روی تایید صالحیت‬ ‫وزیر اموزش و پرورش حساسیت دارند و وزیری را می خواهند‬ ‫که با مجلس تعامل سازنده داشته و دارای توانایی باالیی باشد‪.‬‬ ‫گزینه های مطرح شده برای وزارت اموزش و پرورش برای‬ ‫فرهنگیان شناخته شده هستند و دارای سوابق نسبتًا خوبی‬ ‫هستند‪ .‬این نماینده سابق مجلس گفت‪ :‬وزیر اینده اموزش و‬ ‫پرورش در وهله اول باید منزلت معلم را باال ببرد و به جایگاه‬ ‫حقیقی خود برگرداند‪ .‬همه باید این موضوع را بدانند که محور‬ ‫توسعه هر کشوری معلم است‪ ،‬اما در حال حاضر معلمان دغدغه‬ ‫معیشتی زیادی دارند و هرکدام از ان ها دو یا سه شغل دارند‪.‬‬ ‫باید معلمان بدون دغدغه داشته باشیم تا بتوانند به کارخانه‬ ‫انسان سازی بپردازند‪ .‬پس وزیر اموزش و پرورش این مهم را‬ ‫باید در اولویت اول خود قرار دهد‪ .‬ابطحی ادامه داد‪ :‬اموزش و‬ ‫پرورش باید بیشترین جاذبه را در کشور داشته باشد تا فرهیختگان‬ ‫و نخبگان کشور برای حضور در ان ترغیب شوند‪ .‬سند تحول‬ ‫اموزش و پرورش اجرا نشده است و وزیر اینده باید برای اجرای‬ ‫این سند تالش کند‪ .‬وزیر باید مرد میدان باشد و تیم مجربی‬ ‫اموزشی در وزارتخانه خود به کار گیرد‪ .‬او خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫رئیس جمهور البته به این موارد توجه دارد و تیمی که به او مشاوره‬ ‫می دهد باید بسیار قوی باشد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه رئیــس شــورای اســامی زرین شــهر‬ ‫پــس از بررســی برنامه هــای منتخبــان شــهرداری و بــر‬ ‫اســاس معیارهــای مدنظر اعضای شــورای شــهر‪ ،‬حســین‬ ‫اســماعیل احمــدی بــا کســب رای اعتمــاد از اعضــای‬ ‫شــورای اســامی زرین شــهر به عنــوان شــهردار انتخــاب‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایمنــا‪ ،‬علــی ســلیمیان در جمــع‬ ‫خبرنــگاران انتخــاب شــهردار را یکــی از مهم تریــن‬ ‫وظایــف شــوراهای اســامی شــهر دانســت و اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬پــس از برگــزاری انتخابــات و بــا مشــخص شــدن‬ ‫منتخبــان مــردم در ششــمین دوره شــورای اســامی‬ ‫زرین شــهر و پیــش از اغــاز فعالیــت رســمی ایــن دوره‬ ‫شــورا‪ ،‬منتخبــان مــردم زرین شــهر در پارلمــان شــهری‬ ‫بــا برگــزاری جلســات غیررســمی فعالیــت خــود را بــرای‬ ‫انتخــاب شــهردار زرین شــهر اغــاز کردند‪.‬رئیس شــورای‬ ‫اســامی زرین شــهر افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اهمیــت‬ ‫نقــش شــهردار و نــگاه بــه ایــن مهــم کــه انتخــاب‬ ‫فــردی مناســب به عنــوان شــهردار‪ ،‬بــا وجــود تمامــی‬ ‫محدودیت هــا می توانــد شــرایط را بــرای کاهــش‬ ‫معضــات یــک شــهر فراهــم کنــد‪ ،‬رونــد بررســی و‬ ‫انتخــاب شــهردار بعــد از تحلیــف و اغــاز بــه کار رســمی‬ ‫شــورای اســامی زرین شــهر ادامــه یافــت‪.‬او تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬مرحلــه بررســی شــرایط نامزدهای تصدی ســمت‬ ‫شــهردار زرین شــهر بــا دعــوت از ‪ ۲۱‬گزینــه بومــی و‬ ‫غیربومــی اغــاز شــد و ان هــا بــرای مصاحبــه بــه صحن‬ ‫شــورا دعــوت شــدند تــا پــس از دریافــت برنامه هــا‪،‬‬ ‫منتخبــان مــردم زرین شــهر بتواننــد گزینــه نهایــی‬ ‫شــهرداری را انتخــاب و معرفــی کننــد‪.‬او بــا اشــاره بــه‬ ‫معیارهــای شــورای اســامی زرین شــهر در انتخــاب‬ ‫شــهردار ایــن شــهر‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬شــهرداری یک نهــاد‬ ‫اجرایــی اســت‪ ،‬ازایـن رو فــردی کــه بــرای ایــن ســمت‬ ‫انتخــاب می شــود بایــد انقالبــی‪ ،‬مردمــی‪ ،‬جهــادی‪،‬‬ ‫متعهــد‪ ،‬دارای تخصــص و ســابقه مدیریتــی باشــد از‬ ‫طرفــی بایــد بتوانــد بــا برقــراری ارتباطــات و تعامــات‬ ‫اســتانی و کشــوری مشــکالت پیــش روی شــهر را‬ ‫یکــی پــس از دیگــری رفــع کند‪.‬ســلیمیان عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫شــهردار بایــد یــک مدیــر شایســته بــوده و در زمینــه‬ ‫اجرایــی عملکــرد قــوی داشــته باشــد همچنیــن مباحثی‬ ‫چــون شــفافیت در عملکــرد‪ ،‬ارتبــاط بــا نخبــگان‪،‬‬ ‫معتمدیــن و مســاجد را ســرلوحه امــور خــود قــرار داده و‬ ‫بــا اســتفاده از ظرفیــت نیروهای بومی در مســیر توســعه‬ ‫و ابادانــی خطــه طالیــی ایــران گام بــردارد‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای اســامی زرین شــهر خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬پــس از بررســی برنامه هــا و بــر اســاس معیارهــای‬ ‫مطــرح شــده حســین اســماعیل احمــدی بــا کســب رای‬ ‫اعتمــاد از اعضــا شــورای اســامی زرین شــهر به عنــوان‬ ‫شــهردار انتخــاب شــد‪.‬او یــاداور شــد‪ :‬اســماعیل احمــدی‬ ‫دارای مــدرک تحصیلــی کارشناســی ارشــد جغرافیــا و‬ ‫برنامه ریــزی شــهری بــوده و ‪ ۲۴‬ســال ســابقه شــغلی‬ ‫مرتبــط بــا مدیریت شــهری دارد‪.‬ســلیمیان گفــت‪ :‬از دیگر‬ ‫ســوابق او می تــوان بــه شــهردار منطقــه ‪ ۳‬خمینی شــهر‬ ‫بــه مــدت ســه ســال‪ ،‬شــهردار طالخونچــه بــه مــدت ‪۱۲‬‬ ‫ســال‪ ،‬شــهردار کرکونــد بــه مــدت ‪ ۲‬ســال و قائم مقــام‬ ‫و معــاون اداری مالــی ســازمان همیــاری شــهرداری های‬ ‫اســتان اصفهــان اشــاره کــرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫تکمیل دز دوم واکسن‬ ‫فرهنگیان تا هفته اینده‬ ‫به گفته معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل‬ ‫اموزش وپرورش اصفهان تاکنون تزریق دز اول واکسن‬ ‫کرونا برای بیش از ‪ ۵۳‬هزار نفر از فرهنگیان استان انجام‬ ‫شده است و پیش بینی می شود تزریق دز دوم تا هفته اینده‬ ‫پایان یابد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬واکسیناسیون معلمان بر اساس‬ ‫تفاهمنام ه وزارت بهداشت با اموزش وپرورش از اوایل مرداد‬ ‫امسال اغاز شد‪ .‬اذر کیوان امیرپور به ایرنا گفت‪ :‬تزریق دز‬ ‫دوم واکسن به فرهنگیان از هفته گذشته اغاز شد اما به‬ ‫دلیل محدودیت موجودی واکسن‪ ،‬این کار در کالنشهر‬ ‫اصفهان برای چند روز متوقف و از یکشنبه گذشته با رسیدن‬ ‫محموله های جدید و برنامه ریزی صورت گرفته از سر گرفته‬ ‫شد‪ .‬او جامعه هدف فرهنگیان استان اصفهان شامل معلمان‬ ‫و کادر اداری برای واکسیناسیون کرونا را حدود ‪ ۶۸‬هزار نفر‬ ‫اعالم کرد و اظهار داشت‪ :‬تاکنون در برنامه ریزی صورت‬ ‫گرفته توسط اداره کل اموزش وپرورش حدود ‪ ۵۳‬هزار‬ ‫معادل ‪ ۷۸‬درصد از انها دز اول واکسن کرونا را دریافت‬ ‫کردند‪ .‬امیرپور با اشاره به اینکه در زمان حاضر واکسن های‬ ‫سینوفارم‪ ،‬استرازنکا و کوو ایران برکت برای واکسیناسیون‬ ‫فرهنگیان در اصفهان موجود است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬به حدود ‪۸۰‬‬ ‫درصد از فرهنگیان دریافت کننده واکسن‪ ،‬سینوفارم تزریق‬ ‫شده است‪ .‬او با بیان اینکه ‪ ۱۷‬مرکز تجمیعی واکسیناسیون‬ ‫در اموزش وپرورش استان اصفهان برای تزریق واکسن‬ ‫کرونا به فرهنگیان ایجاد شده است‪ ،‬گفت‪ :‬به طور متوسط‬ ‫در هر مرکز تجمیعی روزانه بین یک هزار تا یک هزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬نفر واکسن کرونا دریافت می کنند‪ .‬معاون تربیت بدنی‬ ‫و سالمت اداره کل اموزش وپرورش اصفهان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬سایر فرهنگیانی که در امار دریافت دز اول واکسن قرار‬ ‫ندارند افرادی هستند که در مراکز بیرون از اموزش وپرورش‬ ‫برای واکسیناسیون اقدام کرده بودند یا به دلیل ابتال به‬ ‫بیماری یا مواجهه با بیماران کرونایی موفق به دریافت‬ ‫واکسن در شرایط حاضر نشدند‪ .‬امیرپور تاکید کرد‪ :‬تا هفته‬ ‫اینده اماده واکسیناسیون سایر فرهنگیان که تاکنون واکسن‬ ‫کرونا را دریافت نکردند هستیم‪ .‬او با بیان اینکه درباره‬ ‫چگونگی بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید تابع‬ ‫مصوبات ستاد ملی کرونا و تصمیم کالن کشور هستیم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اگر قرار به واکسیناسیون دانش اموزان باشد نیز اماده‬ ‫هرگونه همکاری برای اجرای ان هستیم‪ .‬واکسیناسیون‬ ‫علیه ویروس کرونا در اصفهان هم زمان با سایر استان ها‪،‬‬ ‫از ‪ ۲۱‬بهمن ‪ ۹۹‬با فرمان رئیس جمهوری اغاز شد و تاکنون‬ ‫حدود ‪ ۲۹‬درصد دز اول و ‪ ۱۶‬درصد ‪ ۲‬نوبت واکسن کرونا را‬ ‫در این استان دریافت کردند‪ .‬استان اصفهان در زمان حاضر‬ ‫در وضعیت قرمز همه گیری بیماری کووید‪ ۱۹-‬قرار دارد و‬ ‫حدود چهار هزار بیمار دارای عالئم کرونا در بیمارستان های‬ ‫استانبستریهستند‪.‬‬ ‫پارکباناناصفهانواکسینه‬ ‫شدند‬ ‫به گفته مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز‬ ‫شهرداری اصفهان دو هزار نیروی پاکبان شهر با همکاری‬ ‫مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرداری اصفهان علیه‬ ‫ویروس کرونا واکسینه شدند‪.‬‬ ‫فروغ مرتضایی نژاد به ایمنا گفت‪ :‬واکسیناسیون عمومی‬ ‫همه پارکبانان (کارگران فضای سبز) بر اساس لیست اسامی‬ ‫ارسال شده از سوی شرکت های خدماتی که نگهداری‬ ‫فضای سبز در شهر را بر عهده دارند انجام شده است‪ .‬او‬ ‫با بیان اینکه در مجموع دو هزار نیروی پارکبان شهر با‬ ‫کارت هایی که سازمان برای انها اماده کرده بود‪ ،‬شناسایی‬ ‫شده و با همکاری مدیریت بحران و پدافند غیرعامل‬ ‫شهرداری پس از مراجعه به ورزشگاه گل نرگس واکسینه‬ ‫شدند‪ ،‬افزود‪ :‬عالوه بر نیروهای پاکبان در سطح شهر‪،‬‬ ‫واکسیناسیون کارگرانی که در مراکز تحقیقاتی سازمان‬ ‫پارک ها و باغ گل ها مشغول فعالیت هستند نیز بر اساس‬ ‫لیست انجام شد‪ .‬مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز‬ ‫شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد‪ :‬در نوبت بعدی همه‬ ‫کارشناسان فضای سبز که با کارگران و مردم در مناطق‬ ‫‪۱۵‬گانه و ناژوان و برخی سازمان ها حضور دارند به تدریج‬ ‫واکسینه خواهند شد‪.‬‬ ‫ابتالی ‪ 1۷۶۳‬نفر به کرونا در‬ ‫استاناصفهان‬ ‫در ‪ 48‬ساعت گذشته‪ ،‬هزار و ‪ ۷۶۳‬نفر در استان اصفهان‬ ‫(به جز کاشان و اران و بیدگل) به کرونا مبتال شدند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوسیما‪ ،‬بر اساس اعالم‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‪ ،‬همچنین در این مدت‬ ‫‪ ۵۶۹‬نفر هم در مراکز درمانی استان بستری شدند تا شمار‬ ‫بستری ها به سه هزار و ‪ ۴۳۴‬نفر برسد‪ .‬تعداد بستری ها در‬ ‫ای سی یو‪ ۴۶۱ ،‬نفر اعالم شده است‪ .‬از ‪ ۳۸‬نفری که در‬ ‫این مدت‪ ،‬جان خود را از دست داده اند‪ ،‬فوتی ‪ ۲۸‬نفر از این‬ ‫افراد در اثر کرونا تائید و قطعی شده است‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 16‬شهریور ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4159‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫ترکیب اموزش مجازی و حضوری از ابان ماه اغاز می شود‬ ‫بازگشایی مدارس از مهرماه با اموزش مجازی‬ ‫بنا به گفته مدیرکل اموزش وپرورش استان اصفهان بر‬ ‫اساس تصمیم ستاد ملی کرونا بازگشایی مدارس به صورت‬ ‫تدریجی و ارام ارام از ابان ماه اغاز می شــود که به صورت‬ ‫ترکیب اموزش حضوری و مجازی خواهد بود‪.‬‬ ‫ط عمومی اداره‬ ‫بــه گزارش اداره اطالع رســانی و رواب ‬ ‫کل اموزش وپرورش اســتان اصفهــان‪ ،‬محمد اعتدادی‬ ‫با اشــاره به بازگشــایی نمادین مــدارس در اول مهرماه‬ ‫اظهار داشت‪ :‬دغدغه بازگشــایی مدارس برای خانواده ها‬ ‫و دانش اموزان وجــود دارد‪ ،‬دانش اموزان در طی ‪ ۱۸‬ماه‬ ‫گذشــته در منزل مورد اموزش قرارگرفته اند که به نوعی‬ ‫برای انها خستگی به همراه داشته است و انها عالقه مند‬ ‫هستند در مدرسه حاضر شوند و در کنار اموزش حضوری‪،‬‬ ‫مهارت هــای اجتماعــی را نیز بیاموزند؛ امــا باید به این‬ ‫نکته نیز توجه داشــت که تامین ســامت دانش اموزان‪،‬‬ ‫معلمین و خانواده ها بر فعالیت های اموزشــی تقدم ذاتی‬ ‫دارد‪ .‬مدیــرکل اموزش وپرورش اســتان اصفهان افزود‪:‬‬ ‫امسال در نخستین روز مهرماه مراسم بازگشایی مدارس‬ ‫به صورت نمادین با حضور کادر مدارس انجام می شــود‬ ‫امــا اموزش ها و تدریس در فضای مجازی خواهد بود‪ ،‬بر‬ ‫اساس تصمیم ستاد ملی کرونا بازگشایی مدارس به صورت‬ ‫تدریجی و ارام ارام از ابان ماه اغاز می شــود که به صورت‬ ‫ترکیبی حضوری و مجازی خواهد بود‪ .‬او خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بازگشایی مدارس در استان اصفهان منطبق بر نظر ستاد‬ ‫ملــی کرونا خواهد بود و باید منتظــر تصمیم نهایی این‬ ‫ستاد برای بازگشایی ‪ ۱۰۰‬درصدی مدارس باشیم‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه در ‪ ۱۸‬ماه گذشته پیشرفت های خوبی در خصوص‬ ‫زیرساخت داشــته ایم که ارتقاء سرعت شبکه شاد‪ ،‬تولید‬ ‫محتوای اموزشی توسط معلمین‪ ،‬برگزاری جشنواره های‬ ‫گوناگون تنها بخشــی از انها بود‪ .‬اعتدادی با اشــاره به‬ ‫عدم اخذ شــهریه توســط مدارس دولتی‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫اگر مدرســه دولتی از خانواده ای هزینه اخذ کند‪ ،‬خانواده‬ ‫می تواند به صورت اینترنتی یا حضوری به واحد بازرســی‬ ‫و شکایات اداره کل اموزش وپرورش استان شکایت خود‬ ‫را ارســال کند‪ ،‬همچنین هیچ اجباری بــرای تهیه فرم‬ ‫مدارس نداریم و فقط در پایه های ورودی اول دبســتان‪،‬‬ ‫هفتم و دهم متوسطه بحث تهیه فرم مدارس وجود دارد‬ ‫که ان هم اجباری نیست‪ .‬مدیرکل اموزش وپرورش استان‬ ‫اصفهان با اشاره به تغییرات محسوس در کیفیت تحصیل‬ ‫دانش اموزان در سراسر دنیا تاکید کرد‪ :‬تقدم تعلی م و تربیت‬ ‫حضوری بــر روش های غیرحضــوری در برنامه های ما‬ ‫وجود دارد به خصوص اینکه در پایه اول و دوم دبســتان‬ ‫اموزش حضوری بسیار مهم است‪ ،‬البته شیوه نامه سراسری‬ ‫بازگشایی مدارس که در ان طریقه حضور دانش اموزان در‬ ‫پایه های مختلف در مدارس مشخص شده در روزهای اتی‬ ‫به مدارس ابالغ خواهد شد که شورای مدرسه در خصوص‬ ‫چگونگی اجرای ان تصمیم گیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫معاون اموزش ابتدایی استان اصفهان خبر داد‬ ‫چاقی ‪ ۳۱‬درصدی دانش اموزان اصفهان در دوران کرونا‬ ‫ایران جزو ‪ ۳۰‬کشور دارای مدارس تعطیل است‬ ‫معــاون اموزش ابتدایی اداره کل اموزش وپرورش اســتان‬ ‫اصفهان با بیــان این که ایران جزو ‪ ۳۰‬کشــور دارای مدارس‬ ‫تعطیل است‪ ،‬گفت‪ :‬بازگشایی مدارس برای سال تحصیلی جدید‬ ‫دغدغه بسیاری از خانواده ها است‪ ،‬در کرونا کم تحرکی کودکان‬ ‫و نوجوانان استان منجر به چاقی و اضافه وزن ‪ ۳۱‬درصدی ان ها‬ ‫شــده است‪.‬لیالسادات ابطحی با بیان اینکه بازگشایی مدارس‬ ‫دغدغه بســیاری از خانواده ها است‪ ،‬به ایمنا گفت‪ :‬مدرسه تنها‬ ‫یک فضای اموزشی نیست و فضایی ارتباطی‪ ،‬تربیتی و پرورشی‬ ‫اســت‪ ،‬در پاندمی کرونا کودکان از فضای منضبط تحصیلی‬ ‫جداسازی شدند‪ ،‬با به هم ریختن برنامه خواب انها نظم و انضباط‬ ‫روزانه زندگی کودکان و سبک زندگی انها تغییراتی یافت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬قرنطینه های اجباری و افسردگی کودکان‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬در کرونا تبعات و مشکالت روان شناختی ناشی‬ ‫از عدم ارتباط با همساالن و تنها ماندن در خانه برای کودکان‬ ‫و دانش اموزان بســیار زیاد بود‪ ،‬وقتی کودک در اوج نشاط نباید‬ ‫با دوستان خود ارتباط برقرار کند رشد اجتماعی او دچار مشکل‬ ‫می شود‪ ،‬در قرنطینه های اجباری کرونایی کودک در تنهایی و‬ ‫انزوا قرارگرفته و این اتفاق باعث بروز افسردگی در او می شود‪.‬‬ ‫معاون اموزش ابتدایی اداره کل اموزش وپرورش استان اصفهان‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬وقتی کودکان از جمع فاصله می گیرند و نمی توانند‬ ‫خواسته های خود را بیان کنند و از راهکارهای نامناسب برای بیان‬ ‫خواسته های خود استفاده می کنند‪ ،‬حتی شاهد بروز بیماری های‬ ‫جسمی و روان شناختی در بین انها خواهیم بود‪ ،‬فاصله از فعالیت‬ ‫گروهی موجب می شود در رسیدن به اهداف خود ناکام شوند و‬ ‫محروم شدن از فضای بازی و سرگرمی گروهی اعتمادبه نفس و‬ ‫خودباوری انها را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬نیاز کــودکان کالس اول و دوم به اموزش‬ ‫چهره به چهره‬ ‫او تاکید کــرد‪ :‬در کرونا کم تحرکی کــودکان و نوجوانان‬ ‫استان منجر به چاقی و افزایش وزن انها شده است‪ ،‬قب ً‬ ‫ال شاهد‬ ‫اضافه وزن حدود هفت درصــد کودکان و نوجوانان بودیم و در‬ ‫حال حاضر این امار به ‪ ۳۱‬درصد در اســتان رسیده است و این‬ ‫اتفاق زنگ خطری برای حوزه ســامت کودکان و نوجوانان‬ ‫است‪ ،‬از سوی دیگر افت شدید علمی را در پایه های اول و دوم‬ ‫به مرورزمان شــاهد خواهیم بود‪ .‬ابطحی اظهار کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکــه کودکان کالس اول و دوم نیاز دارند با معلم خود ارتباط‬ ‫چهره به چهره داشته باشــند تا روند اموزش انها رصد شود و‬ ‫نمی خواهیم در پساکرونا شاهد کودکانی باشیم که در خواندن‬ ‫و نوشتن مسئله دارند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ایران جزو ‪ ۳۰‬کشور دارای مدارس تعطیل‬ ‫است‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬به طور یقین تبعات نبود اموزش حضوری‬ ‫و مهارت های اجتماعی در اینده جبران ناپذیر خواهد بود‪ ،‬ایران‬ ‫جزو ‪ ۳۰‬کشور دارای مدارس تعطیل است‪ ،‬از تعداد ‪ ۲۰۷‬کشور‬ ‫‪ ۱۰۷‬کشور مدارس باز و فعال و ‪ ۷۰‬کشور مدارس نیمه باز دارند‪،‬‬ ‫در دوران کرونا ایران تعطیالت زیادی شاهد بود و دانش اموزان‬ ‫شیوه غیرحضوری در روند اموزش را تجربه کردند‪ .‬معاون اموزش‬ ‫ابتدایی اداره کل اموزش وپرورش استان اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬به نظر‬ ‫می رســد باید یک حرکت ملی بکنیم و با رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی‪ ،‬اماده سازی فضا و کمک کردن به دانش اموزان کودک‬ ‫و نوجوان باید بتوانیم تا حدودی تبعات ناشی از شیوع کرونا در‬ ‫روند اموزش را کاهش دهیم‪.‬‬ ‫معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‪:‬‬ ‫واکسن کرونا به اندازه کافی موجود است‬ ‫به گفته معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‬ ‫واکسن کرونا به اندازه کافی در استان موجود است و از مردم‬ ‫می خواهیم تا با همراهی و سعه صدر و مراجعه به مراکز تجمیعی‬ ‫با دریافت پیامک‪ ،‬ما را در تسریع واکسیناسیون یاری کنند‪.‬‬ ‫کمال حیدری به ایرنا گفت‪ :‬در چند روز گذشته برنامه ریزی‬ ‫الزم برای اجرای قدرتمند و منظم واکسیناسیون در استان‬ ‫انجام شد و حتی واکسن به اندازه کافی برای پایان این‬ ‫هفته نیز در نظر گرفتیم اما روند مناسب واکسیناسیون درگرو‬ ‫همکاری و همراهی مردم و توجه انها به توصیه هاست‪ .‬او با‬ ‫اشاره به اینکه در هفته های گذشته پیامک ارسالی از تهران‬ ‫بدون توجه به میزان موجودی واکسن در استان برای مردم‬ ‫فرستاده می شد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬این موضوع باعث شد که نتوانیم‬ ‫هماهنگ با انها عمل کنیم به همین دلیل درخواست کردیم‬ ‫تا خودمان از اصفهان برای این کار برنامه ریزی و اقدام به‬ ‫ارسال پیامک کنیم‪ .‬حیدری درباره اینکه در برخی از مراکز‬ ‫تجمیعی واکسیناسیون اصفهان در روز یکشنبه ازدحام به‬ ‫وجود امده بود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬ما شامگاه شنبه برای حدود ‪۲۵‬‬ ‫هزار نفر پیامک نوبت واکسیناسیون در استان ارسال کردیم‬ ‫و باوجودی که از مردم خواهش کردیم که بدون پیامک به‬ ‫مراکز تجمیعی مراجعه نکنند اما شاهد ازدحام مردم در برخی‬ ‫از واحدها و مراجعه بدون پیامک بودیم‪ .‬او با اشاره به اینکه‬ ‫برای امروز نیز پیامک واکسیناسیون برای ‪ ۲۵‬هزار نفر در‬ ‫استان اصفهان ارسال شده است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ما در استان‬ ‫اصفهان ظرفیت تزریق واکسن تا ‪ ۶۰‬هزار نفر در روز را هم‬ ‫داریم و می توانیم تعداد نوبت ها را به طور مرتب افزایش دهیم‬ ‫اما اگر مردم همراهی نکنند این موضوع به نتیجه مطلوب‬ ‫نمی رسد‪ .‬معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‬ ‫اضافه کرد‪ :‬ما نمی توانیم در مراکز تجمیعی واکسیناسیون را‬ ‫روی مردم ببندیم و اگر هفته گذشته برای چند روز تعدادی‬ ‫از مراکز تعطیل شد به دلیل کمبود واکسن بود‪ .‬حیدری با‬ ‫اشاره به اینکه ما از نیروی انتظامی برای برقراری نظم در‬ ‫مراکز تجمیعی درخواست کمک کردیم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این‬ ‫موضوع مصوبه ‪ ۲‬ماه پیش بوده است و تاکنون منتظر ماندیم‬ ‫تا نیروی انتظامی به ما کمک کند‪ .‬او با بیان اینکه ارسال‬ ‫پیامک برای مردم بر اساس اولویت های اعالم شده انجام‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬به عنوان مثال ظرفیت یک مرکز تجمیعی در‬ ‫یک شیفت کاری حدود یک هزار واکسن است بااین حال‬ ‫بیشتر از این مقدار مثال یک هزار و ‪ ۲۰۰‬دز به انها تحویل‬ ‫می شود و حتی اگر واکسن انها در حال اتمام باشد تماس‬ ‫می گیرند تا بازهم واکسن برای انها ارسال شود‪ .‬معاون‬ ‫بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همچنین با تاکید بر‬ ‫اینکه رعایت شیوه نامه های بهداشتی در استان در حد مورد‬ ‫انتظار نیست و میزان استفاده از ماسک ضعیف شده است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬حساسیت مردم نسبت به موارد بهداشتی ان طور‬ ‫که انتظار داشتیم نیست‪ .‬حیدری با بیان اینکه با گونه های‬ ‫جهش یافته قوی ویروس کرونا مواجه هستیم‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫از گروه های حساس مانند دیابتی‪ ،‬سالمندان و مادران باردار‬ ‫می خواهیم تا هرچه سریعتر برای واکسیناسیون اقدام کنند تا‬ ‫اگر موج های بعدی کرونا اتفاق افتاد خیالمان اسوده باشد‪ .‬او‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬موج پنجم کرونا نشان داد افرادی که واکسن‬ ‫به گفته مدیرعامل ســازمان مدیریــت و نظارت بر‬ ‫تاکســیرانی شــهرداری اصفهان از جمعیت بیش از ‪۲۳‬‬ ‫هزارنفری رانندگان ناوگان تاکسیرانی این کالنشهر‪ ،‬حدود‬ ‫هشت هزار نفر علیه بیماری کرونا واکسینه شدند‪.‬‬ ‫هادی منوچهری با اشاره به روند واکسیناسیون رانندگان‬ ‫تاکسی اصفهان علیه بیماری کرونا‪ ،‬به ایمنا گفت‪ :‬رانندگان‬ ‫فعال در ناوگان حمل ونقل عمومی بر اساس اعالم وزارت‬ ‫استان‬ ‫‪3‬‬ ‫همایش بین المللی گل‬ ‫محمدی به طور مجازی در‬ ‫کاشان برگزار می شود‬ ‫به گفته معاون پژوهشی و ارتباطات علمی دانشگاه‬ ‫کاشان سومین همایش بین المللی گل محمدی (‪۲۰۲۱‬‬ ‫) ‪ ۱۷ Rosa damascene‬و ‪ ۱۸‬شهریور به طور‬ ‫مجازی در این شهرستان برگزار می شود‪.‬‬ ‫مجید منعم زاده با اشاره به اینکه برگزاری این‬ ‫همایش در دانشگاه کاشان از سال ‪ ۱۳۹۶‬به همت‬ ‫پژوهشکده اسانس های طبیعی قمصر پایه ریزی شد‪،‬‬ ‫به ایرنا گفت‪ :‬ابتدا قرار بود یک همایش با عنوان‬ ‫بین المللی گل محمدی برگزار شود اما با توجه به‬ ‫اهمیتی که این همایش در الگوسازی و ایجاد نشان‬ ‫مخصوص برای ایران در حوزه گل محمدی به عنوان‬ ‫یک گیاه بومی ارزشمند و سوداور دارد تصمیم به‬ ‫ادامه برگزاری ان به صورت ساالنه گرفته شد‪ .‬او با‬ ‫بیان اینکه اطمینان وجود داشت که در صورت برگزار‬ ‫نشدن همایش بین المللی گل محمدی به نام ایران به‬ ‫زودی کشورهایی از جمله ترکیه و بلغارستان یا سایر‬ ‫کشورهایی که به تازگی وارد این عرصه شده اند این‬ ‫اقدام را انجام دهند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬با توجه به این مسائل‬ ‫هدف برگزارکنندگان همایش حفظ این نام و الگو برای‬ ‫ایران و به اشترک گذاشتن اندیشه و دانش بین المللی‬ ‫ان در حوزه های صنعت‪ ،‬دانشگاه و جامعه علمی با‬ ‫دنیا شد تا عالوه بر فراخواندن اندیشه و دانش این‬ ‫صنعت از کشورهای دیگر‪ ،‬تعاملی نیز بین دانشمندان‪،‬‬ ‫صاحب نظران‪ ،‬تولیدکنندگان و عالقه مندان به این حوزه‬ ‫و رشد و گسترش این صنعت را در ایران و جهان ایجاد‬ ‫کند‪ .‬معاون دانشگاه کاشان با یاداوری اینکه برگزاری‬ ‫همایش بین المللی گل محمدی در سال ‪ ۱۳۹۹‬به دلیل‬ ‫شیوع کرونا لغو شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬امسال نیز به دلیل ادامه‬ ‫بحران کرونا امکان برگزاری همایش به صورت حضوری‬ ‫فراهم نشد و به صورت مجازی برگزار می شود‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه با توجه به بین المللی بودن همایش‪ ،‬زبان ارائه‬ ‫مطالب انگلیسی است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬ازانجاکه شمار زیادی‬ ‫از شرکت کنندگان داخلی هستند‪ ،‬تمهیداتی مانند ارائه‬ ‫خالصه هایی از مقاله ها و برگزاری کارگاه های اموزشی‬ ‫به زبان فارسی در نظر گرفته شده تا امکان بهره مندی‬ ‫مناسب از این رویداد برای تمامی شرکت کنندگان‬ ‫فراهم شود‪ .‬دبیر اجرایی سومین همایش بین المللی گل‬ ‫محمدی نیز خاطرنشان کرد‪ :‬امکان حضور در همایش‬ ‫تا روز برگزاری ان وجود دارد و عالقه مندان می توانند‬ ‫برای دریافت اطالعات بیشتر از طریق فضای مجازی و‬ ‫سامانه همایش به اطالعات موردنظر خود دسترسی پیدا‬ ‫کنند‪ .‬مریم اخباری حضور استادان نخبه و برجست ه از‬ ‫دانشگاه های ایران‪ ،‬امریکا‪ ،‬انگلیس‪ ،‬ترکیه‪ ،‬هلند‪ ،‬ایتالیا‪،‬‬ ‫بسیاری از عالقه مندان و صاحب نظران در حوزه کشت‬ ‫و صنعت از کشورهای مختلف و تبادل دانش و تجربه‬ ‫با انان را از نکته های ارزشمند و قابل تامل سومین‬ ‫همایش بین المللی گل محمدی برشمرد و گفت‪ :‬حضور‬ ‫این استادان و نخبگان برجسته سبب تعامل و تبادالت‬ ‫دانش و تجربه بین صاحب نظران این حوزه در ایران‬ ‫و جهان فراهم می کند‪ .‬او‪ ،‬حفظ هویت جهانی گل‬ ‫محمدی به نام منطقه کاشان را یکی از اقدام های موثر‬ ‫در سال های اخیر دانست و گفت‪ :‬با توجه به پیشتازی‬ ‫این منطقه در صنعت گل محمدی و پایه گذاری صنایع‬ ‫مرتبط با گل محمدی و کشت این گل در ایران‪،‬‬ ‫دبیرخانه دائمی همایش نیز در پژوهشکده اسانس های‬ ‫دانشگاه کاشان مستقر شد‪.‬‬ ‫حادثه در محور کمیتک دو‬ ‫کشته بر جای گذاشت‬ ‫کرونا را دریافت کردند نسبت به دیگران کمتر دچار عارضه و‬ ‫بستری شدند‪.‬‬ ‫یکشنبه گذشته برخی از مراکز تجمیعی در کالنشهر‬ ‫اصفهان با ازدحام مراجعه کنندگان مواجه بودند و تعدادی از‬ ‫مردم باوجودی که پیامک نوبت واکسیناسیون برای انها ارسال‬ ‫شده بود اما به دلیل ازدحام موفق به دریافت واکسن کرونا در‬ ‫مراکز تعیین شده‪ ،‬نشدند‪ .‬مراکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا‬ ‫در کالنشهر اصفهان از روز سه شنبه هفته گذشته به دلیل‬ ‫محدودیت موجودی واکسن تعطیل بود اما از شنبه این هفته‬ ‫با رسیدن محموله های واکسن استرازنکا و کوو ایران برکت‬ ‫فعالیت انها از سر گرفته و تزریق واکسن سینوفارم نیز از دیروز‬ ‫یکشنبه در این مراکز اغاز شد‪ .‬واکسیناسیون علیه ویروس‬ ‫کرونا در اصفهان هم زمان با سایر استان ها‪ ،‬از ‪ ۲۱‬بهمن ‪۹۹‬‬ ‫با فرمان رئیس جمهوری اغاز شد‪ .‬در زمان حاضر حدود ‪۳۰‬‬ ‫مرکز تجمیعی واکسیناسیون در سطح استان مستقر است‪.‬‬ ‫اصفهان در زمان حاضر در وضعیت قرمز همه گیری بیماری‬ ‫کووید‪ ۱۹-‬قرار دارد و حدود چهار هزار بیمار دارای عالئم کرونا‬ ‫در بیمارستان های استان بستری هستند‪.‬‬ ‫واکسیناسیون ‪ ۸‬هزار نفر از رانندگان تاکسی شهر‬ ‫بهداشت در اولویت سوم دریافت واکسن کرونا قرارگرفته اند‬ ‫و فرایند واکسیناسیون انها از هفته های پیش اغاز شد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬با توجه به تاخیر در توزیع واکسن‪ ،‬در روند‬ ‫واکسیناســیون با محدودیت مواجه شــدیم که با تالش‬ ‫وزارت بهداشت و ستاد کرونای استان بار دیگر واکسن های‬ ‫اختصاص یافته به حوزه ناوگان تاکسیرانی در حال ارسال‬ ‫و تزریق است‪ .‬مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر‬ ‫اصفهان‬ ‫تاکسیرانی شــهرداری اصفهان با بیان اینکه وظیفه این‬ ‫ســازمان برگزاری فراخوان به منظور انجام واکسیناسیون‬ ‫رانندگان است‪ ،‬افزود‪ :‬واکسیناسیون رانندگان تاکسی از دو‬ ‫روز اینده با گستردگی بیشتری همراه خواهد بود بنابراین‬ ‫انتظار می رود رانندگان نسبت به واکسیناسیون خود اقدام‬ ‫کنند تا خطری ســامت ان ها و مسافرانشــان را تهدید‬ ‫نکند‪ .‬او در رابطه با بازگشایی مدارس و لزوم واکسیناسیون‬ ‫رانندگان ســرویس مدارس گفت‪ :‬در ارتبــاط با فعالیت‬ ‫ســرویس مدارس تصمیم گیری قطعی نشده‪ ،‬تنها انچه‬ ‫عنوان شده بازگشایی مدارس از ابان ماه به صورت مرحله به‬ ‫مرحله و فازبندی حداقلی به حداکثر است‪ .‬منوچهری تاکید‬ ‫کرد‪ :‬این امادگی در اموزش وپرورش و ناوگان تاکسیرانی‬ ‫وجود دارد که در صورت بازگشایی مدارس‪ ،‬سرویس دهی بر‬ ‫اساس زمان بندی و از حداقل به حداکثر انجام شود‪.‬‬ ‫به گفته فرمانده انتظامی شهرستان چادگان حادثه ای‬ ‫در محور کمیتک به داران در بخش مرکزی چادگان رخ‬ ‫داد که طی ان دو خودروی پراید و نیسان با یکدیگر‬ ‫برخورد کردند و راننده پراید در دم جان باخت‪.‬‬ ‫ولی اروجی پیرامون تصادف خودروی پراید با‬ ‫نیسان در محور کمیتک به داران‪ ،‬به فارس گفت‪ :‬این‬ ‫حادثه در محور کمیتک به داران در بخش مرکزی‬ ‫چادگان رخ داد که راننده پراید در دم جان باخت و یک‬ ‫نفر نیز مصدوم شد که برای ادامه روند درمان تحویل‬ ‫عوامل اورژانس شد‪ .‬فرمانده انتظامی شهرستان‬ ‫چادگان ادامه داد‪ :‬علت حادثه انحراف به چپ راننده‬ ‫نیسان اعالم شده است‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬در این حادثه فرد مصدوم که‬ ‫اهل روستای کمیتک بود نیز روز گذشته فوت کرد‪.‬‬ ‫محور کمیتک به داران هرسال دچار حادثه می شود که‬ ‫هیچ گونه اقدامی در راستای بهبود این جاده نشده است‬ ‫و انتظار می رود مسئوالن شهرستان و استان تدابیری‬ ‫بیندیشند تا شاهد حوادث تلخ در این مسیر نباشیم‪.‬‬ ‫وقوع زلزله ‪ 3/7‬ریشتری در‬ ‫خوروبیانک‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از‬ ‫وقوع زلزله ‪ 3/7‬ریشتری در عمق ‪ ۱۸‬کیلومتری در‬ ‫مرز شهرستان خوروبیابانک در استان اصفهان با استان‬ ‫خراسان جنوبی خبر داد‪.‬‬ ‫منصور شیشه فروش به ایمنا گفت‪ :‬زلزله به بزرگی‬ ‫‪ 3/7‬دهم ریشتر در ساعت ‪ ۸‬و ‪ ۵۰‬دقیقه صبح دیروز به‬ ‫وقوع پیوست‪ .‬او افزود‪ :‬این زلزله در مرز شهرستان خورو‬ ‫بیابانک با استان خراسان جنوبی در عمق ‪ ۱۸‬کیلومتری‬ ‫زمین رخ داده است‪ .‬مدیرکل مدیریت بحران استانداری‬ ‫اصفهان در مورد خسارات این زلزله گفت‪ :‬با بررسی و‬ ‫ارزیابی شده در منطقه‪ ،‬خسارتی گزارش نشده است‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫اطالع رسانی‬ ‫سه شنبه | ‪ 16‬شهریور ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4159‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اداره ثبت اسناد‬ ‫کاشان‬ ‫‪ -1-1141‬برابـر اراء صـادره هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردر اداره ثبت اسـناد و امالک کاشـان تصرفات‬ ‫مالکانـه و بالمعـارض متقاضیـان محـرز گردیـده اسـت ‪ .‬لـذا مشـخصات متقاضیـان و‬ ‫املاک مـورد تقاضـا بـه شـرح زیر بـه منظور اطلاع عمـوم در‪ 2‬نوبـت بـه فاصله ‪15‬‬ ‫روز اکهـی میشـود ‪ 0‬در صورتیکـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضیان‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند ‪ .‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مـدت ‪ 2‬ماه اعتراض‬ ‫خـود را بـه اداره ثبت اسـناد کاشـان تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مدت یـک ماه از‬ ‫تاریـخ تسـلیم اعتراض ‪ .‬دادخواسـت خـود را بـه مرجع قضائی تقدیـم نمایند‬ ‫‪ )1‬رای شـماره ‪ 140060302034001720‬هیـات دوم‪ 0‬بهـرام معمـار نـژاد فرزند محمد‬ ‫بشـماره شناسـنامه ‪ 364‬صـادره از کاشـان بشـماره ملـی ‪– 1262266920‬ششـدانگ‬ ‫یکبـاب مغـازه بمسـاحت ‪ 55/90‬مترمربع بشـماره ‪ 4‬فرعـی مجزی از ‪ 1‬فرعـی از پالک‬ ‫‪ - 497‬اصلـی واقـع در بخـش یک کاشـان‬ ‫‪ )2‬رای شـماره ‪ 140060302034003806‬هیات دوم‪ 0‬نجف علی سـالک سـعیدی فرزند‬ ‫سـعداله بشـماره شناسنامه ‪ 915‬صادره از رزن به شـماره ملی ‪– 3991233381‬ششدانگ‬ ‫یکبـاب مغـازه بمسـاحت ‪ 25/80‬مترمربع بشـماره ‪ 1‬فرعی از پلاک ‪ - 1293‬اصلی واقع‬ ‫در بخش یک کاشـان‬ ‫‪ )3‬رای شـماره ‪ 140060302034004395‬هیـات اول‪ 0‬سـعید محمـدی فرزنـد حسـن‬ ‫بشـماره شناسـنامه ‪ 2951‬صـادره از کاشـان بـه شـماره ملـی ‪ – 1262017238‬سـه‬ ‫دانگمشـاع ازششـدانگ یکباب مغازه بمساحت ‪ 28/15‬مترمربع بشـماره ‪ 2‬فرعی ازپالک‬ ‫‪ - 1293‬اصلـی واقـع در بخـش یک کاشـان‬ ‫‪ )4‬رای شـماره ‪ 140060302034004397‬هیـات اول‪ 0‬وحیـد محمـدی فرزنـد حسـن‬ ‫بشـماره شناسـنامه ‪ 2570‬صـادره از کاشـان بـه شـماره ملـی ‪ – 1262097355‬سـه‬ ‫دانگمشـاع ازششـدانگ یکباب مغازه بمساحت ‪ 28/15‬مترمربع بشـماره ‪ 2‬فرعی ازپالک‬ ‫‪ - 1293‬اصلـی واقـع در بخـش یک کاشـان‬ ‫‪ )5‬رای شـماره ‪ 140060302034004801‬هیـات دوم‪ 0‬ابوالفضـل محـب فرزنـد احمـد‬ ‫بشـماره شناسـنامه ‪ 45039‬صادره از کاشـان به شـماره ملی ‪– 1260440427‬ششدانگ‬ ‫یکبـاب سـاختمان بمسـاحت ‪ 62/30‬مترمربـع بشـماره ‪ 15‬فرعی مجـزی از ‪ 11‬فرعی از‬ ‫پلاک ‪ - 2911‬اصلـی واقـع در بخش یک کاشـان‬ ‫‪ )6‬رای شـماره ‪ 140060302034003946‬هیـات اول‪ 0‬قـدرت الـه رحمانـی شـاد فرزند‬ ‫صادق بشـماره شناسـنامه ‪ 1739‬صـادره از‬ ‫کاشـان به شـماره ملی ‪ – 1260533476‬سه دانگمشـاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت‬ ‫‪ 143/25‬مترمربع بشـماره ‪ 15‬فرعی مجزی از ‪2‬و‪3‬و‪4‬و‪5‬و‪10‬و‪ 12‬و قسـمتی از مشـاعات‬ ‫فرعـی از پلاک ‪ - 4859‬اصلـی واقع در بخش یک کاشـان‬ ‫‪ )7‬رای شـماره ‪ 140060302034005461‬هیـات دوم‪0‬میثـم شـیره چـی فرزنـد جـواد‬ ‫بشـماره شناسـنامه ‪ 15150‬صادره از کاشـان به شـماره ملی ‪ – 1263463983‬سه دانگ‬ ‫مشـاع از ششـدانگ یکبابخانه بمسـاحت ‪ 68‬مترمربع بشـماره ‪ 16‬فرعی از پالک ‪7704‬‬ ‫ اصلـی واقـع در بخش یک کاشـان‬‫‪ )8‬رای شـماره ‪ 140060302034005462‬هیـات دوم‪0‬زهـرا کوچی فرزند احمد بشـماره‬ ‫شناسـنامه ‪ 0‬صـادره از کاشـان بـه شـماره ملـی ‪ – 1250009138‬سـه دانگمشـاع از‬ ‫ششـدانگ یکبابخانه بمسـاحت ‪ 68‬مترمربع بشـماره ‪ 16‬فرعی از پلاک ‪ - 7704‬اصلی‬ ‫واقـع در بخـش یک کاشـان‬ ‫‪ )9‬رای شـماره ‪ 140060302034005464‬هیـات دوم‪.‬فریبـا شـوقی نیاءفرزنـد محمـد‬ ‫بشـماره شناسـنامه ‪ 0‬صـادره ازکاشـان بـه شـماره ملـی ‪ - 1250247810‬ششـدانگ‬ ‫یکبابخانـه بمسـاحت ‪ 140/50‬مترمربـع بشـماره ‪ 9‬فرعـی مجـزی از ‪7‬فرعی و قسـمتی‬ ‫مفـروز از مشـاعات تابعـه ان از پلاک ‪ - 7893‬اصلـی واقـع در بخـش یـک کاشـان‬ ‫‪ )10‬رای شـماره ‪ 140060302034004196‬هیات دوم‪ 0‬زهرا صفاری طاهری فرزندرضا‬ ‫بشـماره شناسـنامه ‪ 1479‬صادره از کاشـان به شـماره ملی ‪– 1261257316‬ششـدانگ‬ ‫قسـمتی از یکبابخانـه بمسـاحت ‪ 40/17‬مترمربـع بشـماره ‪ 16‬فرعـی مجـزی از پالک‬ ‫‪ - 8011‬اصلـی واقـع در بخش یک کاشـان‬ ‫‪ )11‬رای شـماره ‪ 140060302034003922‬هیـات اول‪0‬علیرضـا ربطـی فرزندحسـین‬ ‫بشـماره شناسـنامه ‪ 1412‬صادره از کاشـان به شـماره ملی ‪– 1262085799‬ششـدانگ‬ ‫یکبابخانـه بمسـاحت ‪87‬مترمربع بشـماره ‪ 67‬فرعی مجزی از ‪ 11‬فرعـی از پالک ‪8418‬‬ ‫ اصلـی واقـع در بخش یک کاشـان‬‫‪ )12‬رای شـماره ‪ 140060302034003992‬هیات دوم‪ 0‬اکبر ریاضی فینی فرزند حسـن‬ ‫اقا بشـماره شناسـنامه ‪ 27‬صادره از کاشـان به شـماره ملی ‪– 1262777739‬ششـدانگ‬ ‫قسـمتی از یکبابخانـه بمسـاحت ‪ 22/50‬مترمربـع بشـماره ‪ 12279‬فرعی مجـزی از ‪63‬‬ ‫فرعـی از پلاک ‪ - 2‬اصلـی واقـع درصالح اباد بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )13‬رای شـماره ‪ 140060302034003469‬هیـات اول‪ 0‬جـواد جلوداریـان فرزندرضـا‬ ‫بشـماره شناسـنامه ‪ 783‬صـادره از کاشـان به شـماره ملـی ‪ – 1262261902‬ششـدانگ‬ ‫یکبابخانـه بمسـاحت ‪ 114/15‬مترمربع بشـماره ‪ 809‬فرعی از پلاک ‪ - 3‬اصلی واقع در‬ ‫غیـاث ابـاد بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )14‬رای شـماره ‪ 140060302034002565‬هیـات اول‪ 0‬محمـد عـرب سـعیدی فرزنـد‬ ‫حسـینعلی بشماره شناسـنامه ‪ 129‬صادره از کاشان به شـماره ملی ‪ – 1263545181‬سه‬ ‫دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبابخانه بمسـاحت ‪ 107/45‬مترمربع بشـماره ‪ 810‬فرعی از‬ ‫پلاک ‪ - 3‬اصلـی واقـع درغیاث اباد بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )15‬رای شـماره ‪ 140060302034002566‬هیـات اول‪.‬زهـرا غفاری مرقی فرزند محمد‬ ‫بشـماره شناسـنامه ‪ 0‬صادره از کاشان به‬ ‫شـماره ملـی ‪ – 1250220947‬سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یکبابخانـه بمسـاحت‬ ‫‪ 107/45‬مترمربـع بشـماره ‪ 810‬فرعـی از پلاک ‪ - 3‬اصلـی واقـع درغیـاث ابـاد بخش‬ ‫‪ 2‬کاشان‬ ‫‪ )16‬رای شـماره ‪ 140060302034004465‬هیـات اول‪ 0‬حمیـد رضا رضوانی فرزند ناصر‬ ‫قلی بشـماره شناسـنامه ‪ 13‬صادره از کاشـان به شـماره ملی ‪– 1262680905‬ششدانگ‬ ‫یکبابخانـه بمسـاحت ‪ 101/92‬مترمربـع بشـماره ‪ 821‬فرعـی از پلاک ‪ - 3‬اصلـی واقع‬ ‫درغیـاث اباد بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )17‬رای شـماره ‪ 140060302034002904‬هیـات دوم‪ 0‬مریـم کـوه سـالی برزکـی‬ ‫فرزندمحمد علی بشـماره شناسـنامه ‪ 0‬صادره از کاشـان به شـماره ملـی ‪1250058945‬‬ ‫–ششـدانگ یکبابخانه بمساحت ‪ 98/40‬مترمربع بشـماره ‪ 822‬فرعی ازپالک ‪ - 3‬اصلی‬ ‫واقـع درغیـاث اباد بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )18‬رای شـماره ‪ 140060302034003313‬هیـات دوم‪0‬مصطفـی کوچیـان مجرد فرزند‬ ‫حسـین بشـماره شناسـنامه ‪ 255‬صادره از کاشـان به شـماره ملی ‪ – 1262246121‬سـه‬ ‫دانگمشـاع ازششـدانگ یکبابخانـه بمسـاحت ‪ 141/05‬مترمربـع بشـماره ‪ 823‬فرعـی‬ ‫مجـزی از ‪ 73‬فرعـی از پلاک ‪ - 3‬اصلـی واقـع درغیـاث ابـاد بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )19‬رای شـماره ‪ 140060302034003303‬هیـات دوم‪0‬فاطمـه کوچـی فرزنـد حسـین‬ ‫بشـماره شناسـنامه ‪ 7986‬صادره از کاشـان به شـماره ملی ‪ – 1260586197‬سـه دانگ‬ ‫مشـاع از ششـدانگ یکبابخانه بمساحت ‪ 141/05‬مترمربع بشـماره ‪ 823‬فرعی مجزی از‬ ‫‪ 73‬فرعـی از پلاک ‪ - 3‬اصلـی واقـع درغیاث اباد بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )20‬رای شـماره ‪ 140060302034002491‬هیـات دوم‪ 0‬محسـن ملکیـان فینـی فرزند‬ ‫مهدی بشـماره شناسـنامه ‪ 897‬صادره از کاشـان به شـماره ملی ‪ – 1263567312‬سـه‬ ‫دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبابخانه بمساحت ‪ 124/58‬مترمربع بشـماره ‪ 10543‬فرعی‬ ‫مجـزی از ‪ 408‬فرعـی از پلاک ‪ - 11‬اصلـی واقـع درزیدی بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )21‬رای شـماره ‪ 140060302034002494‬هیـات دوم‪ 0‬زینب بابا اکبری فرزند ماشـااله‬ ‫بشـماره شناسـنامه ‪ 0‬صادره از کاشـان به شـماره ملی ‪ – 1250080355‬سه دانگ مشاع‬ ‫از ششـدانگ یکبابخانـه بمسـاحت ‪ 124/58‬مترمربـع بشـماره ‪ 10543‬فرعـی مجزی از‬ ‫‪ 408‬فرعـی از پلاک ‪ - 11‬اصلـی واقع درزیدی بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )22‬رای شـماره ‪ 140060302034003650‬هیـات دوم‪ 0‬معصومـه الیاسـی فرزنـد قـوام‬ ‫اقـا بشـماره شناسـنامه ‪ 257‬صـادره از اران و بیـدگل به شـماره ملـی ‪– 6199612612‬‬ ‫ششـدانگ اعیانی احداثی در عرصه موقوفه بمسـاحت ‪ 117/26‬مترمربع بشـماره ‪10546‬‬ ‫فرعـی مجـزی از ‪ 6/1100‬فرعـی از پلاک ‪ - 11‬اصلـی واقع درزیدی بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )23‬رای شـماره ‪140060302034005278‬هیـات دوم‪ 0‬جـواد فروردینـی فرزنـد حسـن‬ ‫بشـماره شناسـنامه ‪ 565‬صـادره از کاشـان بشـماره ملـی ‪– 1262220807‬ششـدانگ‬ ‫یکبـاب سـاختمان بمسـاحت ‪ 227/50‬مترمربـع بشـماره ‪ 6393‬فرعـی مجـزی از ‪4863‬‬ ‫فرعـی از پلاک ‪ - 13‬اصلـی واقـع دردشـت حکیـم بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )24‬رای شـماره ‪ 140060302034003392‬هیـات دوم‪0‬محمـد امیـن رضازاده کاشـانی‬ ‫فرزنـد احمد بشـماره شناسـنامه ‪ 0‬صادره‬ ‫از کاشـان بـه شـماره ملـی ‪ – 1250344719‬سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبابخانه‬ ‫بمسـاحت ‪ 152/75‬مترمربع بشـماره ‪ 6399‬فرعی مجـزی از ‪146‬و‪ 1811‬فرعی از پالک‬ ‫‪ - 13‬اصلـی واقـع در دشـت حکیم بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )25‬رای شـماره ‪ 140060302034003393‬هیـات دوم‪0‬فاطمـه دبـاغ فرزنـد محمـود‬ ‫بشـماره شناسـنامه ‪ 0‬صادره از کاشـان به شـماره ملی ‪ – 1250434068‬سه دانگ مشاع‬ ‫از ششـدانگ یکبابخانـه بمسـاحت ‪ 152/75‬مترمربـع بشـماره ‪ 6399‬فرعـی مجـزی از‬ ‫‪146‬و‪ 1811‬فرعـی از پلاک ‪ - 13‬اصلـی واقـع در دشـت حکیـم بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )26‬رای شـماره ‪ 140060302034003565‬هیـات اول‪0‬سـهیال بهـرام فرزند هوشـنگ‬ ‫بشـماره شناسـنامه ‪ 2404‬صادره از کاشـان به شـماره ملی ‪– 1261971124‬ششـدانگ‬ ‫یکبابخانـه بمسـاحت ‪ 79/40‬مترمربـع بشـماره ‪ 6407‬فرعـی مجـزی از ‪ 2003‬فرعی از‬ ‫پلاک ‪ - 13‬اصلـی واقـع دردشـت حکیم بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )27‬رای شماره ‪ 139960302034013753‬هیات اول‪0‬معصومه صالحی راد فرزندحسین‬ ‫بشـماره شناسـنامه ‪ 2629‬صادره از کاشـان به شـماره ملی ‪ – 1261047389‬ششـدانگ‬ ‫یکبابخانـه بمسـاحت ‪ 93/65‬مترمربـع بشـماره ‪ 25843‬فرعـی مفـروز از ‪3962‬فرعـی از‬ ‫پلاک ‪ - 15‬اصلـی واقـع در ناجـی اباد بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )28‬رای شـماره ‪ 140060302034003519‬هیـات اول‪ 0‬مهدیـه شـاهزاده ابراهیمـی‬ ‫فرزنـد احمـد بشـماره شناسـنامه ‪ 224‬صـادره از کاشـان به شـماره ملـی ‪1261878711‬‬ ‫– ششـدانگ یکبابخانه بمسـاحت ‪ 83/15‬مترمربع بشـماره ‪ 25844‬فرعی از پالک ‪- 15‬‬ ‫اصلـی واقـع در ناجـی اباد بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )29‬رای شـماره ‪ 140060302034003896‬هیات دوم‪ 0‬مسـعود سـعادت نژاد فرزند صفر‬ ‫علی بشـماره شناسـنامه ‪ 81‬صادره از برزک به شـماره ملی ‪– 1262934001‬ششـدانگ‬ ‫یکبابخانـه بمسـاحت ‪ 135‬مترمربـع بشـماره ‪ 25846‬فرعـی مجـزی از ‪ 7900‬فرعـی از‬ ‫پلاک ‪ - 15‬اصلـی واقـع درناجی اباد بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )30‬رای شـماره ‪ 140060302034001517‬هیـات اول‪0‬مجیـد جوانـی فرزنـد عبـاس‬ ‫بشـماره شناسـنامه ‪ 5331‬صادره از کاشـان به شـماره ملی ‪– 1263365825‬ششـدانگ‬ ‫یکبابخانـه بمسـاحت ‪ 100/00‬مترمربع بشـماره ‪ 25847‬فرعی مجـزی از ‪ 6414‬فرعی از‬ ‫پلاک ‪ - 15‬اصلـی واقـع درناجـی اباد بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )31‬رای شـماره ‪ 140060302034003505‬هیـات دوم‪ 0‬علـی ابراهیمـی فرزنـد حسـن‬ ‫بشـماره شناسـنامه ‪ 0‬صـادره از کاشـان بـه شـماره ملـی ‪– 1250104459‬ششـدانگ‬ ‫یکبابخانـه بمسـاحت ‪ 108/29‬مترمربع بشـماره ‪ 25869‬فرعی مجـزی از ‪ 7959‬فرعی از‬ ‫پلاک ‪ - 15‬اصلـی واقـع درناجـی ابـاد بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )32‬رای شـماره ‪ 140060302034004095‬هیـات دوم‪ 0‬محمدحسـین امامـزاده فرزنـد‬ ‫اکبر بشـماره شناسـنامه ‪ 0‬صادره از کاشـان به شـماره ملی ‪– 1250202736‬ششـدانگ‬ ‫یکبـاب سـاختمان بمسـاحت ‪ 160/00‬مترمربـع بشـماره ‪ 25872‬فرعی از پلاک ‪- 15‬‬ ‫اصلـی واقـع درناجـی اباد بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )33‬رای شـماره ‪ 140060302034003587‬هیـات اول‪ 0‬عبـاس عیـاری فرزنـد محمـد‬ ‫علی بشـماره شناسـنامه ‪ 2187‬صـادره از‬ ‫کاشـان بـه شـماره ملـی ‪– 1263499961‬ششـدانگ یکبابخانـه بمسـاحت ‪112/50‬‬ ‫مترمربـع بشـماره ‪ 25873‬فرعـی مجـزی از ‪ 3740‬فرعـی از پلاک‪ - 15‬اصلـی واقـع‬ ‫درناجـی ابـاد بخـش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )34‬رای شـماره ‪ 140060302034004506‬هیـات اول‪ 0‬سـید علیرضـا جـان نثارفرزنـد‬ ‫سـید هادی بشـماره شناسـنامه ‪ 0‬صادره از کاشـان به شـماره ملی ‪ – 1250218276‬سه‬ ‫دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبابخانه بمساحت ‪ 149/16‬مترمربع بشـماره ‪ 25876‬فرعی‬ ‫از پلاک ‪ - 15‬اصلـی واقـع درناجی اباد بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )35‬رای شـماره ‪ 140060302034004507‬هیـات اول‪ 0‬نسـرین فخریه کاشـانی فرزند‬ ‫مهـدی بشـماره شناسـنامه ‪ 0‬صـادره از کاشـان به شـماره ملـی ‪ – 1250289165‬سـه‬ ‫دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبابخانه بمساحت ‪ 149/16‬مترمربع بشـماره ‪ 25876‬فرعی‬ ‫از پلاک ‪ - 15‬اصلـی واقـع درناجـی اباد بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )36‬رای شـماره ‪ 140060302034003594‬هیـات اول‪ 0‬عبـاس یـاراد فرزنـد محمـد‬ ‫بشـماره شناسـنامه ‪ 375‬صـادره از کاشـان به شـماره ملـی ‪– 1262159121‬ششـدانگ‬ ‫قطعـه زمیـن مزروعـی بمسـاحت ‪ 11392/21‬مترمربع بشـماره ‪ 25877‬فرعـی از پالک‬ ‫‪ - 15‬اصلـی واقـع درناجـی ابـاد بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )37‬رای شـماره ‪ 140060302034003533‬هیـات دوم‪ 0‬نیـره حرمـی فرزنـد غالمرضـا‬ ‫بشـماره شناسـنامه ‪ 840‬صـادره از کاشـان به شـماره ملـی ‪– 1262367026‬ششـدانگ‬ ‫یکبابخانـه نیمه سـاز بمسـاحت ‪ 113/74‬مترمربع بشـماره ‪ 25878‬فرعـی از پالک ‪- 15‬‬ ‫اصلـی واقـع درناجـی اباد بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )38‬رای شـماره ‪ 140060302034003463‬هیـات اول‪ 0‬سـعید ابراهیـم پورپاپکی فرزند‬ ‫مجید بشـماره شناسـنامه ‪ 0‬صادره از کاشـان به شـماره ملی ‪– 1250349011‬ششدانگ‬ ‫یکبابخانـه بمسـاحت ‪ 148/20‬مترمربـع بشـماره ‪ 25879‬فرعـی مجزی از پلاک ‪- 15‬‬ ‫اصلـی واقع درناجـی اباد بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )39‬رای شـماره ‪ 140060302034005257‬هیـات دوم‪ 0‬ابوالفضـل نمکـی نـوش ابادی‬ ‫فرزنـد منصور بشـماره شناسـنامه ‪ 0‬صادره از کاشـان به شـماره ملـی ‪– 1250009596‬‬ ‫سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبابخانه بمسـاحت ‪ 140/37‬مترمربع بشـماره ‪25881‬‬ ‫فرعـی مجـزی از پلاک ‪ - 15‬اصلـی واقع درناجـی اباد بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )40‬رای شـماره ‪ 140060302034005254‬هیـات دوم‪ 0‬زینـب بهـروزی نـوش ابـادی‬ ‫فرزنـد مهـدی بشـماره شناسـنامه ‪ 0‬صادره از کاشـان به شـماره ملـی ‪– 1250523109‬‬ ‫سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبابخانه بمسـاحت ‪ 140/37‬مترمربع بشـماره ‪25881‬‬ ‫فرعـی مجـزی از پلاک ‪ - 15‬اصلـی واقـع درناجـی اباد بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )41‬رای شـماره ‪ 140060302034004490‬هیـات دوم‪ 0‬مرضیـه قربانـی جزئـی‬ ‫فرزندعلـی جان بشـماره شناسـنامه ‪ 12‬صادره از کاشـان به شـماره ملـی ‪1262995061‬‬ ‫–یکدانگمشـاع از ششـدانگ یکبابخانه بمساحت ‪ 74/13‬مترمربع بشـماره ‪ 25882‬فرعی‬ ‫از پلاک ‪ - 15‬اصلـی واقـع درناجـی ابـاد بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )42‬رای شـماره ‪140060302034004491‬هیـات دوم‪ 0‬صلاوت خانـم قهـرودی جـزء‬ ‫فرزندابراهیم بشـماره شناسـنامه ‪3‬صـادره از‬ ‫کاشـان بـه شـماره ملـی ‪– 1262846811‬پنـج دانگمشـاع از ششـدانگ یکبابخانـه‬ ‫بمسـاحت ‪ 74/13‬مترمربـع بشـماره ‪ 25882‬فرعـی از پلاک ‪ - 15‬اصلـی واقع درناجی‬ ‫ابـاد بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )43‬رای شـماره ‪ 140060302034003522‬هیـات اول‪ 0‬مجیـد صـدوری نـژاد فرزنـد‬ ‫حسـین بشـماره شناسـنامه ‪ 0‬صـادره از کاشـان بـه شـماره ملـی ‪– 12633552693‬‬ ‫ششـدانگ قطعـه زمین مشـتمل بـر اعیـان بمسـاحت ‪ 71/64‬مترمربع بشـماره ‪25883‬‬ ‫فرعـی از پلاک ‪ - 15‬اصلـی واقـع در ناجـی ابـاد بخـش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )44‬رای شـماره ‪ 140060302034005584‬هیـات دوم‪ 0‬حسـن حجـت نـژاد فرزنـد‬ ‫محمـود بشـماره شناسـنامه ‪ 783‬صـادره از کاشـان بـه شـماره ملـی ‪– 1261747038‬‬ ‫ششـدانگ یکبابخانـه بمسـاحت ‪ 127/35‬مترمربـع بشـماره ‪ 25884‬فرعـی از پالک ‪15‬‬ ‫ اصلـی واقـع در ناجـی ابـاد بخش ‪ 2‬کاشـان‬‫‪ )45‬رای شـماره ‪ 140060302034003980‬هیـات اول‪ 0‬مصطفـی جعفـرزاده فرزنـد‬ ‫عباسـعلی بشـماره شناسـنامه ‪ 0‬صـادره از کاشـان بـه شـماره ملـی ‪– 1250711835‬‬ ‫ششـدانگ یکبـاب مجتمع اپارتمانی بمسـاحت ‪ 1786/30‬مترمربع بشـماره ‪ 7397‬فرعی‬ ‫مجـزی از ‪ 159‬فرعـی از پلاک ‪ - 23‬اصلـی واقـع دردرب فیـن بخـش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )46‬رای شـماره ‪ 139960302034014624‬هیـات اول‪ 0‬فریده جـوب پازاده فینی فرزند‬ ‫علـی اکبـر بشـماره شناسـنامه ‪ 128‬صادره از کاشـان به شـماره ملـی ‪– 1262998190‬‬ ‫دو دانگمشـاع ازششـدانگ یکبابخانـه و بـاغ باسـتثناء ثمـن اعیانـی بمسـاحت ‪369/26‬‬ ‫مترمربـع بشـماره ‪ 7398‬فرعـی مجزی از ‪ 355‬فرعـی از پالک ‪ -23‬اصلـی واقع دردرب‬ ‫فین بخش‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )47‬رای شـماره ‪ 139960302034014622‬هیـات اول‪ 0‬زهـرا جـوب پـازاده فینی فرزند‬ ‫علـی اکبـر بشـماره شناسـنامه ‪ 4594‬صـادره از کاشـان به شـماره ملـی ‪1261022300‬‬ ‫– دو دانگمشـاع ازششـدانگ یکبابخانـه و بـاغ باسـتثناء ثمن اعیانی بمسـاحت ‪369/26‬‬ ‫مترمربـع بشـماره ‪ 7398‬فرعـی مجـزی از ‪ 355‬فرعی از پالک ‪ - 23‬اصلـی واقع دردرب‬ ‫فیـن بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )48‬رای شـماره ‪ 139960302034014623‬هیـات اول‪ 0‬معصومـه جـوب پـازاده فینـی‬ ‫فرزند علی اکبر بشـماره شناسـنامه ‪ 117‬صادره از کاشـان به شـماره ملی ‪1262921422‬‬ ‫– دو دانگمشـاع ازششـدانگ یکبابخانـه و بـاغ باسـتثناء ثمن اعیانی بمسـاحت ‪369/26‬‬ ‫مترمربـع بشـماره ‪ 7398‬فرعـی مجـزی از ‪ 355‬فرعی از پالک ‪ - 23‬اصلـی واقع دردرب‬ ‫فین بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )49‬رای شـماره ‪ 140060302034003335‬هیـات دوم‪ 0‬حمیـده سـادات ارزه گرفرزنـد‬ ‫سـید رسـول بشـماره شناسـنامه ‪ 0‬صـادره از کاشـان به شـماره ملـی ‪– 1250373220‬‬ ‫ششـدانگ قسمتی از یکبابخانه بمسـاحت ‪ 153/40‬مترمربع بشماره ‪ 7399‬فرعی مجزی‬ ‫از ‪ 69‬فرعـی از پلاک ‪ - 23‬اصلـی واقـع دردرب فیـن بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )50‬رای شـماره ‪ 140060302034005600‬هیـات اول‪ 0‬محسـن معمـار کرمانـی فرزند‬ ‫حسـن بشـماره شناسـنامه ‪ 40528‬صـادره از کاشـان بشـماره ملـی ‪– 1260395324‬‬ ‫‪ 3875/82‬سـهم از ‪ 11326/51‬سـهم ازششـدانگ قطعه زمین مشـجر البعض بمساحت‬ ‫‪ 11326/51‬مترمربـع بشـماره ‪ 7401‬فرعـی مجـزی از ‪ 281‬فرعی از پلاک ‪ - 23‬اصلی‬ ‫واقـع دردرب فیـن بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )51‬رای شـماره ‪ 140060302034005601‬هیـات اول‪ 0‬محمـد رضا اخـوان فرزند جواد‬ ‫بشـماره شناسـنامه ‪ 84‬صادره از کاشان‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 1344/33 – 1262936527‬سـهم از ‪ 11326/51‬سـهم از ششـدانگ‬ ‫قطعه زمین مشـجر البعض بمسـاحت ‪ 11326/51‬مترمربع بشـماره ‪ 7401‬فرعی مجزی‬ ‫از ‪ 281‬فرعـی از پلاک ‪ - 23‬اصلـی واقـع دردرب فین بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )52‬رای شـماره ‪ 140060302034005602‬هیـات اول‪0‬محمـد مهـدی فضـل فرزنـد‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫احمد بشـماره شناسـنامه ‪ 0‬صادره از کاشـان به شـماره ملی ‪964/82 – 1250264820‬‬ ‫سـهم مشـاع از ‪ 11326/51‬سـهم از ششـدانگ قطعه زمین مشـجر البعض بمسـاحت‬ ‫‪ 11326/51‬مترمربـع بشـماره ‪ 7401‬فرعـی مجـزی از ‪ 281‬فرعی از پلاک ‪ - 23‬اصلی‬ ‫واقـع دردرب فیـن بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )53‬رای شـماره ‪ 140060302034005603‬هیـات اول‪0‬معصومـه لذیذی فرزند حسـین‬ ‫بشـماره شناسـنامه ‪ 43741‬صادره از کاشـان به شـماره ملی ‪964/82 – 1260427501‬‬ ‫سـهم از ‪ 11326/51‬سـهم از ششدانگ قطعه زمین مشـجر البعض بمساحت ‪11326/51‬‬ ‫مترمربـع بشـماره ‪ 7401‬فرعـی مجـزی از ‪ 281‬فرعی از پالک ‪ - 23‬اصلـی واقع دردرب‬ ‫فین بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )54‬رای شـماره ‪ 140060302034005604‬هیـات اول‪0‬زهـرا صفارزاده فرزند هوشـنگ‬ ‫بشـماره شناسـنامه ‪ 171‬صادره از کاشـان بـه شـماره ملـی ‪1392/25 – 1261642740‬‬ ‫سـهم مشـاع از ‪ 11326/51‬سـهم از ششـدانگ قطعه زمین مشـجر البعض بمسـاحت‬ ‫‪ 11326/51‬مترمربـع بشـماره ‪ 7401‬فرعـی مجـزی از ‪ 281‬فرعی از پلاک ‪ - 23‬اصلی‬ ‫واقـع دردرب فیـن بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )55‬رای شـماره ‪ 140060302034005605‬هیـات اول‪0‬نیمـا حجـت زاده فرزنـد عباس‬ ‫بشـماره شناسـنامه ‪ 56220‬صادره از تهران به شـماره ملی ‪1392/25 – 0079524915‬‬ ‫سـهم از ‪ 11326/51‬سـهم ازششدانگ قطعه زمین مشجر البعض بمسـاحت ‪11326/51‬‬ ‫مترمربـع بشـماره ‪ 7401‬فرعـی مجـزی از ‪ 281‬فرعی از پالک ‪ - 23‬اصلـی واقع دردرب‬ ‫فین بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )56‬رای شـماره ‪ 140060302034005606‬هیـات اول‪0‬نگیـن حجـت زاده فرزند عباس‬ ‫بشـماره شناسـنامه ‪ 56220‬صادره از تهران به شـماره ملی ‪1392/25 – 0012175781‬‬ ‫سـهم از ‪ 11326/51‬سـهم ازششدانگ قطعه زمین مشـجر البعض بمساحت ‪11326/51‬‬ ‫مترمربـع بشـماره ‪ 7401‬فرعـی مجـزی از ‪ 281‬فرعی از پالک ‪ - 23‬اصلـی واقع دردرب‬ ‫فین بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )57‬رای شـماره ‪ 140060302034005912‬هیـات دوم‪ 0‬ابوالفضـل رزاق فرزنـد احمـد‬ ‫بشـماره شناسـنامه ‪ 1056‬صادره از کاشـان به شـماره ملی ‪ – 1262082234‬سـه دانگ‬ ‫مشـاع از ششـدانگ یکبابخانه بمساحت ‪ 156/45‬مترمربع بشـماره ‪ 1567‬فرعی مجزی‬ ‫از ‪100‬و‪ 102‬فرعـی از پلاک ‪ - 24‬اصلـی واقـع در دیزچه بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )58‬رای شـماره ‪ 140060302034005911‬هیـات دوم‪ 0‬زهـرا امامـی فرفرزند علی اکبر‬ ‫بشـماره شناسـنامه ‪ 0‬صادره از کاشـان به شـماره ملی ‪ – 1250218667‬سـه دانگمشـاع‬ ‫ازششـدانگ یکبابخانـه بمسـاحت ‪ 156/45‬مترمربـع بشـماره ‪ 1567‬فرعـی مجـزی از‬ ‫‪100‬و‪ 102‬فرعـی از پلاک ‪ - 24‬اصلـی واقـع در دیزچـه بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )59‬رای شـماره ‪ 140060302034002557‬هیات اول‪ 0‬سـعیده یونسی فرزند علی اصغر‬ ‫بشـماره شناسـنامه ‪ 2351‬صادره از کاشـان به شـماره ملی ‪– 1261876245‬ششـدانگ‬ ‫یکبابخانـه بمسـاحت ‪ 86/13‬مترمربـع بشـماره ‪ 1568‬فرعـی مجـزی از ‪ 1283‬فرعی از‬ ‫پلاک ‪ - 24‬اصلـی واقـع دردیزچه بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )60‬رای شـماره ‪ 140060302034004388‬هیات اول‪ 0‬محمد علی عطابخشـی کاشـی‬ ‫فرزند جواد بشـماره شناسـنامه ‪1580‬‬ ‫صادره از کاشـان به شـماره ملی ‪– 1261892186‬ششـدانگ یکباب سـاختمان بمساحت‬ ‫‪ 1601‬مترمربـع بشـماره ‪ 12683‬فرعـی مجـزی از ‪ 12233‬فرعـی از پلاک ‪ - 33‬اصلی‬ ‫واقـع درفین کوچک بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )61‬رای شـماره ‪ 140060302034004176‬هیـات دوم‪ 0‬محسـن حمامـی فینـی فرزند‬ ‫قـدرت الـه بشـماره شناسـنامه ‪ 473‬صادره از کاشـان به شـماره ملـی ‪– 1263563074‬‬ ‫ششـدانگ یکبابخانه بمسـاحت ‪ 127/40‬مترمربع بشـماره ‪ 12684‬فرعی مجزی از ‪221‬‬ ‫فرعـی از پلاک ‪ - 33‬اصلـی واقـع درفیـن کوچک بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )62‬رای شـماره ‪ 140060302034005051‬هیـات دوم‪ 0‬ساسـان ارشـدی فرزندحسـام‬ ‫الدیـن بشـماره شناسـنامه ‪ 1320‬صـادره از تهـران بـه شـماره ملـی ‪– 0037196561‬‬ ‫ششـدانگ یکبابخانه بمسـاحت ‪ 283/50‬مترمربع بشـماره ‪ 12685‬فرعی مجزی از ‪614‬‬ ‫فرعـی از پلاک ‪ - 33‬اصلـی واقـع درفیـن کوچـک بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )63‬رای شـماره ‪ 140060302034003982‬هیات اول‪ 0‬غالمعلی ابوالحسـنی فرزند علی‬ ‫اکبر بشـماره شناسـنامه ‪ 26‬صادره از کاشـان به شـماره ملی ‪– 1262579953‬ششدانگ‬ ‫یکـدرب باغ مشـتمل بر سـاختمان بمسـاحت ‪ 549/85‬مترمربـع بشـماره ‪ 12686‬فرعی‬ ‫مجـزی از ‪ 2000‬فرعـی از پلاک ‪ - 33‬اصلـی واقـع درفین کوچک بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )64‬رای شـماره ‪ 140060302034004468‬هیـات اول‪0‬محسـن ابوالحسـن فرزنـد‬ ‫غالمعلی بشـماره شناسـنامه ‪ 984‬صادره از کاشـان به شـماره ملی ‪ – 1261928008‬سه‬ ‫دانگ مشـاع از ششـدانگ یکدرب باغ مشـتمل بر ساختمان بمسـاحت ‪ 551/70‬مترمربع‬ ‫بشـماره ‪ 12687‬فرعـی مجـزی از ‪ 2000‬فرعـی از پلاک ‪ - 33‬اصلـی واقـع درفیـن‬ ‫کوچـک بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )65‬رای شـماره ‪ 140060302034004469‬هیـات اول‪0‬طیبه عباسـی قزاانی فرزند علی‬ ‫اکبـر بشـماره شناسـنامه ‪ 1139‬صادره از کاشـان به شـماره ملـی ‪– 1260775577‬سـه‬ ‫دانگمشـاع ازششـدانگ یکـدرب باغ مشـتمل بـر سـاختمان بمسـاحت ‪ 551/7‬متر مربع‬ ‫بشـماره ‪12687‬فرعـی مجـزی از ‪ 2000‬فرعی از پلاک ‪ - 33‬اصلی واقع درفین کوچک‬ ‫بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )66‬رای شـماره ‪ 140060302034003978‬هیـات اول‪0‬محمـد فلاح زاده فینـی فرزند‬ ‫ناصر بشـماره شناسـنامه ‪ 15‬صادره از کاشـان به شـماره ملی ‪– 1262702720‬ششدانگ‬ ‫قطعـه زمیـن مشـتمل بـر اعیـان بمسـاحت ‪ 232/73‬مترمربـع بشـماره ‪ 12688‬فرعـی‬ ‫مجـزی از ‪ 19‬فرعـی از پلاک ‪ - 33‬اصلـی واقـع درفیـن کوچک بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )67‬رای شـماره ‪ 140060302034003927‬هیـات اول‪0‬محمـد فلاح زاده فینـی فرزند‬ ‫ناصر بشـماره شناسـنامه ‪ 15‬صادره از کاشـان به شـماره ملی ‪– 1262702720‬ششدانگ‬ ‫قطعـه زمیـن محصور مشـتمل بـر اعیـان بمسـاحت ‪ 250/16‬مترمربع بشـماره ‪12689‬‬ ‫فرعـی مجـزی از ‪ 19‬فرعـی از پلاک ‪ - 33‬اصلی واقع درفین کوچک بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )68‬رای شـماره ‪ 140060302034004466‬هیـات اول‪ 0‬صلاوت توکلیـان فرزنـد علی‬ ‫بشـماره شناسـنامه ‪ 44‬صـادره از کاشـان بـه شـماره ملـی ‪ - 1262790468‬ششـدانگ‬ ‫یکبابخانـه بمسـاحت ‪ 271/20‬مترمربـع بشـماره ‪ 8087‬فرعـی مجـزی از ‪ 198‬فرعی از‬ ‫پلاک ‪ - 34‬اصلـی واقـع درفیـن بـزرگ بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )69‬رای شـماره ‪ 140060302034003988‬هیـات اول‪ 0‬عاطفـه توکلـی فینـی فرزنـد‬ ‫حسـن بشـماره شناسـنامه ‪ 27‬صادره از‬ ‫کاشـان بـه شـماره ملـی ‪ – 1262744083‬سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یکبابخانـه‬ ‫بمسـاحت ‪3905‬مترمربـع بشـماره ‪ 8088‬فرعـی مجـزی از ‪ 578‬فرعـی از پلاک ‪- 34‬‬ ‫اصلـی واقـع درفیـن بـزرگ بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )70‬رای شـماره ‪ 140060302034003987‬هیـات اول‪ 0‬عادلـه توکلـی فرزنـد حسـن‬ ‫بشـماره شناسـنامه ‪ 102‬صـادره از کاشـان به شـماره ملـی ‪ – 1262757533‬سـه دانگ‬ ‫مشـاع از ششـدانگ یکبابخانه بمسـاحت ‪3905‬مترمربع بشـماره ‪ 8088‬فرعی مجزی از‬ ‫‪ 578‬فرعـی از پلاک ‪ - 34‬اصلـی واقـع درفیـن بزرگ بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )71‬رای شـماره ‪ 140060302034003577‬هیـات اول‪ 0‬امیـر مسـعود جمشـیدی‬ ‫فرزندعبـاس بشـماره شناسـنامه ‪ 0‬صـادره از کاشـان به شـماره ملـی ‪– 1250602696‬‬ ‫ششـدانگ یکبابخانه بمسـاحت ‪ 180/50‬مترمربع بشـماره ‪ 8090‬فرعی مجزی از ‪1555‬‬ ‫فرعـی از پلاک ‪ - 34‬اصلـی واقـع درفیـن بـزرگ بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )72‬رای شـماره ‪ 140060302034005112‬هیـات دوم‪ 0‬علـی مصلـح فرزنـد محمد اقا‬ ‫بشـماره شناسـنامه ‪ 23‬صـادره از کاشـان بـه شـماره ملـی ‪ – 1262813727‬سـه دانگ‬ ‫مشـاع از ششـدانگ یکباب ساختمان بمسـاحت ‪ 190/51‬مترمربع بشـماره ‪ 8091‬فرعی‬ ‫مجـزی از ‪2868‬و‪ 7551‬فرعـی از پلاک ‪ - 34‬اصلی واقع درفین بزرگ بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )73‬رای شـماره ‪ 140060302034005119‬هیـات دوم‪ 0‬فاطمـه دولتخـواه فرزنـد‬ ‫محسـن بشـماره شناسـنامه ‪ 1191‬صادره از کاشـان به شـماره ملی ‪– 1261568893‬‬ ‫سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکباب سـاختمان بمسـاحت ‪ 190/51‬مترمربع بشماره‬ ‫‪ 8091‬فرعـی مجـزی از ‪2868‬و‪ 7551‬فرعـی از پلاک ‪ - 34‬اصلـی واقـع درفیـن‬ ‫بـزرگ بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )74‬رای شـماره ‪ 140060302034004215‬هیـات دوم‪ 0‬یدالـه سـیاحی فینـی فرزنـد‬ ‫حسـین بشـماره شناسـنامه ‪ 69‬صادره از کاشـان به شـماره ملی ‪ – 1262879531‬سـه‬ ‫دانـگ مشـاع از ششـدانگ یکبابخانـه و باغ بمسـاحت ‪ 551/49‬مترمربع بشـماره ‪8092‬‬ ‫فرعـی مجـزی از ‪ 1148‬فرعـی از پالک ‪ - 34‬اصلی واقع درفین بزرگ بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )75‬رای شـماره ‪ 140060302034004217‬هیـات دوم‪ 0‬زهـرا سـیفای فینـی فرزنـد‬ ‫حسـین بشـماره شناسـنامه ‪ 14‬صادره از کاشـان به شـماره ملی ‪ – 1262861519‬سه‬ ‫دانـگ مشـاع از ششـدانگ یکبابخانـه و بـاغ بمسـاحت ‪ 551/49‬مترمربـع بشـماره‬ ‫‪ 8092‬فرعـی مجـزی از ‪ 1148‬فرعـی از پلاک ‪ - 34‬اصلـی واقـع درفیـن بـزرگ‬ ‫بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )76‬رای شـماره ‪ 140060302034003629‬هیات اول‪ 0‬حسـین قاری فینی فرزندعباس‬ ‫بشـماره شناسـنامه ‪ 4607‬صادره از کاشـان به شـماره ملی ‪ – 1261022432‬سـه دانگ‬ ‫مشـاع از ششـدانگ یکبابخانه بمساحت ‪ 281/49‬مترمربع بشـماره ‪ 8093‬فرعی مجزی‬ ‫از ‪ 607‬فرعـی از پلاک ‪ - 34‬اصلـی واقـع درفین بزرگ بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )77‬رای شـماره ‪ 140060302034003628‬هیـات اول‪ 0‬مجیـد قاری فینی فرزندعباس‬ ‫بشـماره شناسـنامه ‪ 49810‬صادره از تهران به شـماره ملی ‪ – 0084751215‬سـه دانگ‬ ‫مشـاع از ششـدانگ یکبابخانه بمساحت ‪ 281/49‬مترمربع بشـماره ‪ 8093‬فرعی مجزی‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫از ‪ 607‬فرعـی از پلاک ‪ - 34‬اصلـی واقـع درفین بزرگ بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )78‬رای شـماره ‪ 140060302034004463‬هیـات اول‪ 0‬مریـم اختـر فرزنداکبر بشـماره‬ ‫شناسـنامه ‪ 1874‬صـادره از شـوش به‬ ‫شـماره ملی ‪– 5269593955‬ششـدانگ یکبابخانه بمسـاحت ‪ 130/75‬مترمربع بشـماره‬ ‫‪ 8094‬فرعـی مجـزی از ‪ 222‬فرعـی از پلاک ‪ - 34‬اصلـی واقـع درفیـن بـزرگ بخش‬ ‫‪ 2‬کاشان‬ ‫‪ )79‬رای شـماره ‪ 140060302034004517‬هیـات اول‪0‬امیـد رضـا حاجـی لتحـری‬ ‫فرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه ‪ 65‬صـادره از کاشـان به شـماره ملـی ‪1262989213‬‬ ‫–ششـدانگ یکبابخانه بمسـاحت ‪191/50‬مترمربع بشـماره ‪ 7478‬فرعی مجزی از ‪329‬‬ ‫فرعـی از پلاک ‪ - 45‬اصلـی واقـع درلتحـر بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )80‬رای شـماره ‪ 140060302034003936‬هیات اول‪ 0‬فاطمه ابراهیمی قمصری فرزند‬ ‫احمد بشـماره شناسـنامه ‪ 0‬صادره از کاشـان به شـماره ملی ‪– 1250272653‬ششـدانگ‬ ‫یکبـاب مغـازه و زمین محصور متصل به ان بمسـاحت ‪ 513/25‬مترمربع بشـماره ‪7479‬‬ ‫فرعـی مجـزی از ‪ 1522‬فرعـی از پلاک ‪ - 45‬اصلی واقع درلتحر بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )81‬رای شـماره ‪ 140060302034003414‬هیـات اول‪0‬مرتضـی خادمـی فرزند رحمت‬ ‫الـه بشـماره شناسـنامه ‪ 157‬صادره از نطنز به شـماره ملـی ‪– 1239306611‬ششـدانگ‬ ‫یکبابخانـه نیمـه سـاز بمسـاحت ‪ 88/37‬مترمربع بشـماره ‪ 7480‬فرعی مجـزی از ‪2009‬‬ ‫فرعـی از پلاک ‪ - 45‬اصلـی واقـع درلتحر بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )82‬رای شـماره ‪ 140060302034004508‬هیـات اول‪ 0‬حمیـد رضـا اقاجانـی لتحـری‬ ‫فرزنـد محمـود بشـماره شناسـنامه ‪ 0‬صـادره از کاشـان به شـماره ملـی ‪1250085845‬‬ ‫– سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبابخانه بمسـاحت ‪ 127/03‬مترمربع بشـماره ‪7481‬‬ ‫فرعـی مجـزی از ‪ 5716‬فرعـی از پلاک ‪ - 45‬اصلـی واقـع درلتحـر بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )83‬رای شـماره ‪ 140060302034004509‬هیـات اول‪0‬فاطمـه ابیـار لتحری فرزندعلی‬ ‫بشـماره شناسـنامه ‪ 0‬صادره از کاشـان به شـماره ملی ‪ – 1250219558‬سه دانگ مشاع‬ ‫از ششـدانگ یکبابخانـه بمسـاحت ‪ 127/03‬مترمربـع بشـماره ‪ 7481‬فرعـی مجـزی از‬ ‫‪ 5716‬فرعـی از پلاک ‪ - 45‬اصلـی واقـع درلتحر بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )84‬رای شـماره ‪ 140060302034003560‬هیـات اول‪ 0‬احمـد شـومالی فرزنـد حسـین‬ ‫بشـماره شناسـنامه ‪ 433‬صـادره از کاشـان به شـماره ملـی ‪– 1261653238‬ششـدانگ‬ ‫یکبابخانـه بمسـاحت ‪ 59/20‬مترمربـع بشـماره ‪ 15571‬فرعی مفـروز از ‪11871‬فرعی از‬ ‫پلاک ‪ - 49‬اصلـی واقـع در صفـی ابـاد بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )85‬رای شـماره ‪ 140060302034003589‬هیـات اول‪ 0‬مریـم هادیـان فرد فرزند خلیل‬ ‫بشـماره شناسـنامه ‪ 0‬صـادره از کاشـان بـه شـماره ملـی ‪ – 1250188903‬ششـدانگ‬ ‫یکبابخانـه بمسـاحت ‪92/3‬مترمربـع بشـماره ‪ 15576‬فرعـی مجـزی از ‪ 3585‬فرعـی از‬ ‫پلاک ‪ - 49‬اصلـی واقـع درصفـی ابـاد بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )86‬رای شـماره ‪ 140060302034003562‬هیـات اول‪ 0‬ام البنیـن مومنیـان فرزند جواد‬ ‫بشـماره شناسـنامه ‪ 2314‬صادره از کاشـان به شـماره ملی ‪ – 1263335675‬ششـدانگ‬ ‫یکبابخانـه بمسـاحت ‪ 88/35‬مترمربع بشـماره ‪ 15577‬فرعی مجـزی از ‪ 13399‬فرعی از‬ ‫پلاک ‪ - 49‬اصلـی واقـع درصفی اباد بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )87‬رای شـماره ‪ 140060302034003540‬هیـات دوم‪ 0‬معصومـه غالمرضـازاده فرزند‬ ‫عباس بشـماره شناسـنامه ‪ 7‬صادره از‬ ‫کاشـان بـه شـماره ملـی ‪– 1262432804‬ششـدانگ یکبابخانـه بمسـاحت ‪128/65‬‬ ‫مترمربـع بشـماره ‪ 15578‬فرعـی مجـزی از ‪ 1351‬فرعـی از پلاک ‪ - 49‬اصلـی واقـع‬ ‫درصفـی ابـاد بخـش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )88‬رای شـماره ‪ 140060302034004011‬هیـات دوم‪ 0‬سـید حسـین حسـینی‬ ‫قهـرودی فرزنـد سـید ناصـر بشـماره شناسـنامه ‪ 8384‬صادره از کاشـان به شـماره ملی‬ ‫‪ –1263396356‬سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکباب سـاختمان بمسـاحت ‪118/95‬‬ ‫مترمربـع بشـماره ‪ 15580‬فرعـی مجـزی از ‪ 489‬فرعـی از پلاک ‪ - 49‬اصلـی واقـع‬ ‫درصفـی ابـاد بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )89‬رای شـماره ‪ 140060302034004013‬هیات دوم‪ 0‬نفیسـه محمدی جوینانی فرزند‬ ‫اصغربشـماره شناسـنامه‪ 0‬صادره از کاشـان به شـماره ملی ‪ –1250106974‬سـه دانگ‬ ‫مشـاع از ششـدانگ یکباب ساختمان بمسـاحت ‪ 118/95‬مترمربع بشماره ‪ 15580‬فرعی‬ ‫مجـزی از ‪ 489‬فرعـی از پلاک ‪ - 49‬اصلـی واقع درصفی اباد بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )90‬رای شـماره ‪140060302034004199‬هیـات دوم‪ 0‬جـواد سـاکنی فرزنـد حسـین‬ ‫بشـماره شناسـنامه ‪ 96‬صـادره از کاشـان بـه شـماره ملـی ‪ – 1261614666‬سـه دانگ‬ ‫مشـاع از ششـدانگ یکبابخانـه بمسـاحت ‪ 108/80‬مترمربـع بشـماره ‪ 15581‬فرعـی‬ ‫مجـزی از ‪ 1710‬فرعـی از پلاک ‪ - 49‬اصلـی واقـع درصفـی ابـاد بخـش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )91‬رای شـماره ‪ 140060302034004200‬هیـات دوم‪ 0‬اعظم فعلـه ابوزید ابادی فرزند‬ ‫علـی بشـماره شناسـنامه ‪ 696‬صـادره از کاشـان به شـماره ملـی ‪ – 1262212669‬سـه‬ ‫دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبابخانه بمساحت ‪ 108/80‬مترمربع بشـماره ‪ 15581‬فرعی‬ ‫مجـزی از ‪ 1710‬فرعـی از پلاک ‪ - 49‬اصلـی واقـع درصفی اباد بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )92‬رای شـماره ‪ 140060302034003592‬هیـات اول‪ 0‬نرجـس مداحـی فـر‬ ‫فرزندحسـینعلی بشماره شناسـنامه ‪ 7447‬صادره از کاشان به شـماره ملی ‪1260580814‬‬ ‫–ششـدانگ یکبابخانـه بمسـاحت ‪ 168/70‬مترمربـع بشـماره ‪ 15582‬فرعـی مجزی از‬ ‫‪ 1479‬فرعـی از پلاک ‪ - 49‬اصلـی واقـع درصفـی ابـاد بخـش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )93‬رای شـماره ‪ 140060302034001229‬هیـات دوم‪ 0‬بتـول مهـدی زاده فرزنـد‬ ‫غالمحسـین بشـماره شناسـنامه ‪ 42741‬صادره از کاشان به شـماره ملی ‪1260417476‬‬ ‫–ششـدانگ یکبابخانـه بمسـاحت ‪ 163/50‬مترمربع بشـماره ‪ 466‬فرعـی از پالک ‪- 52‬‬ ‫اصلـی واقـع دراراضـی مشـاعی صفی ابـاد بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )94‬رای شـماره‪140060302034003010‬هیات اول‪0‬عقیـل حیـدرزاده کاشـانی فرزنـد‬ ‫محمد هاشـم بشـماره شناسـنامه ‪ 10782‬صادره از کاشان به شـماره ملی ‪1263420311‬‬ ‫–ششـدانگ یکباب رسـتوران و قطعه زمیـن متصل به ان بمسـاحت ‪ 2779/50‬مترمربع‬ ‫بشـماره ‪ 31‬فرعـی از پلاک ‪ - 63‬اصلـی واقع در اسـد اباد بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫‪ )95‬رای شـماره ‪ 140060302034003691‬هیـات دوم‪0‬احسـان مقنـی نصـر ابـادی‬ ‫فرزندعلی بشـماره شناسـنامه ‪14‬صادره از کاشـان به شـماره ملی ‪ – 1262902738‬سـه‬ ‫دانـگ مشـاع از ششـدانگ یکبابخانـه بمسـاحت ‪111/55‬مترمربع بشـماره ‪ 5906‬فرعی‬ ‫مفـروز از ‪1965‬فرعـی از پلاک ‪ - 1‬اصلـی واقـع در راونـد بخش ‪4‬کاشـان‬ ‫‪ )96‬رای شـماره ‪ 140060302034003690‬هیـات دوم‪0‬معصومـه مقنـی نصـر ابـادی‬ ‫فرزندعلی بشـماره شناسـنامه ‪54‬صـادره از‬ ‫اران و بیدگل به شـماره ملی ‪ – 6199857925‬سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبابخانه‬ ‫بمسـاحت ‪111/55‬مترمربـع بشـماره ‪ 5906‬فرعـی مفـروز از ‪1965‬فرعـی از پلاک ‪- 1‬‬ ‫اصلـی واقـع در راوند بخش ‪4‬کاشـان‬ ‫‪ )97‬رای شـماره ‪ 140060302034004180‬هیـات دوم‪ 0‬میثـم قاضـی فرزنـد ابراهیـم‬ ‫بشـماره شناسـنامه ‪ 90‬صـادره از کاشـان بـه شـماره ملـی ‪– 1263313566‬ششـدانگ‬ ‫یکبابخانـه بمسـاحت ‪ 145/27‬مترمربـع بشـماره ‪ 5907‬فرعـی مجـزی از ‪1766/2612‬‬ ‫فرعـی از پلاک ‪ - 1‬اصلـی واقـع درراونـد بخـش ‪ 4‬کاشـان‬ ‫‪ )98‬رای شـماره ‪ 140060302034003018‬هیـات اول‪ 0‬محمدرضا عرب اسـحق ابادی‬ ‫فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه ‪ 17‬صـادره از کاشـان به شـماره ملـی ‪1262952549‬‬ ‫–ششـدانگ یکبابخانه بمسـاحت ‪ 83/50‬مترمربع بشـماره ‪ 5908‬فرعی مجزی از ‪2199‬‬ ‫فرعـی از پلاک ‪ - 1‬اصلـی واقـع درراوند بخش ‪ 4‬کاشـان‬ ‫‪ )99‬رای شـماره ‪ 140060302034003966‬هیـات اول‪ 0‬سـید علـی ذبیحـی راونـدی‬ ‫فرزند سـید حسـن بشماره شناسـنامه ‪ 91‬صادره از کاشان به شـماره ملی ‪1263296432‬‬ ‫–ششـدانگ قطعـه زمیـن مشـتمل بـر سـاختمان بمسـاحت ‪ 227/10‬مترمربع بشـماره‬ ‫‪ 5909‬فرعـی مجـزی از ‪ 2171‬فرعـی از پلاک ‪ - 1‬اصلی واقع درراوند بخش ‪ 4‬کاشـان‬ ‫‪ )100‬رای شـماره ‪ 140060302034003503‬هیـات اول‪ 0‬عـذرا شـورابیان فرزندعلـی‬ ‫محمد بشـماره شناسنامه ‪ 96‬صادره از کاشان به شـماره ملی ‪– 1261284712‬ششدانگ‬ ‫یکبابخانه بمسـاحت ‪ 188/93‬مترمربع بشـماره ‪ 900‬فرعی مجزی از ‪ 92‬فرعی از پالک‬ ‫‪ - 56‬اصلـی واقع درمشـکات بخش ‪ 4‬کاشـان‬ ‫‪ )101‬رای شـماره ‪ 140060302034003949‬هیـات اول‪ 0‬صغـرا شـورابیان فرزندعلـی‬ ‫اصغربشـماره شناسـنامه ‪ 3‬صادره از کاشـان به شـماره ملی ‪– 1263140327‬ششـدانگ‬ ‫یکبابخانه بمسـاحت ‪ 193/49‬مترمربع بشـماره ‪ 901‬فرعی مجزی از ‪ 92‬فرعی از پالک‬ ‫‪ - 56‬اصلـی واقع درمشـکات بخش ‪ 4‬کاشـان‬ ‫‪ )102‬رای شـماره ‪ 140060302034003953‬هیات اول‪ 0‬مرضیه سـادات سـیادتی فرزند‬ ‫سـید جـواد بشـماره شناسـنامه ‪ 37‬صـادره از کاشـان به شـماره ملـی ‪– 1263590901‬‬ ‫ششـدانگ یکبابخانه بمسـاحت ‪ 83/67‬مترمربع بشـماره ‪ 902‬فرعی مجزی از ‪ 92‬فرعی‬ ‫از پلاک ‪ - 56‬اصلـی واقع درمشـکات بخش ‪ 4‬کاشـان‬ ‫رای اصالحـی) رای شـماره ‪ 140060302034003989‬هیـات اول‪.‬سـجاد شـایگان فرد‬ ‫فرزنـد ماشـااله بشـماره شناسـنامه ‪ 56‬صـادره ازکاشـان به شـماره ملـی ‪1263551769‬‬ ‫ ششـدانگ یکبابخانـه بمسـاحت ‪ 246/35‬مترمربـع بشـماره ‪ 2133‬فرعـی مجـزی از‬‫‪90‬فرعـی از پلاک ‪ - 40‬اصلـی واقـع در حسـن ابـاد بخش ‪ 2‬کاشـان‬ ‫بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور وعـدم وصول اعتـراض طبـق مقررات‬ ‫سـند مالکیت صادرخواهد شـد‪0‬‬ ‫تاریخ انتشـار نوبت اول‪ 1400/06/01 :‬تاریخ انتشـارنوبت دوم‪ 1400/06/16 :‬رئیس اداره‬ ‫ثبت اسـناد و امالک کاشـان ‪ -‬مهدی اسـماعیلی طاهری ‪/1178333‬م الف‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫تیترنویسی‪ ،‬قله روزنامه نگاری است‬ ‫فرهنگ اصفهان‬ ‫کشف و پرورش استعدادهای‬ ‫ادبی در مدرسه مداد جادویی‬ ‫مدیــر مرکــز افرینش هــای ادبــی قلمســتان هــدف از‬ ‫ایجــاد مدرســه مــداد جادویــی را کشــف و پــرورش‬ ‫اســتعدادهای ادبــی و جلب توجــه نوجوانــان بــه‬ ‫ادبیــات عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫الهــه رضایــی اظهــار داشــت‪ :‬دوره اموزشــی مدرســه‬ ‫مــداد جادویــی بــا شــعار مــا بــه شــما بــرای‬ ‫بهتــر نوشــتن کمــک می کنیــم از ســوی مرکــز‬ ‫افرینش هــای ادبــی قلمســتان وابســته بــه ســازمان‬ ‫فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری اصفهــان و‬ ‫بــا همــکاری حــوزه هنــری اســتان اصفهــان اجــرا‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن برنامــه به منظــور اســتعدادیابی‬ ‫نوجوانــان ‪ 10‬تــا ‪ 20‬ســاله بــا محوریــت نوشــتن‬ ‫رمــان‪ ،‬داســتان های خنــده دار‪ ،‬پلیســی‪ ،‬خطرنــاک‪،‬‬ ‫ترســناک‪ ،‬شــعر‪ ،‬نامــه‪ ،‬خاطــره و نوشــتن متــن بــرای‬ ‫عکس هــا برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پــس از انتشــار فراخــوان مدرســه‬ ‫مــداد جادویــی‪ ،‬ثبت نــام از عالقه منــدان اغازشــده و‬ ‫ســپس بــر اســاس گروه بنــدی ســنی‪ ،‬بــرای برگــزاری‬ ‫کالس هــا برنامه ریــزی می کنیــم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬در صــورت مســاعد شــدن وضعیــت از‬ ‫لحــاظ کرونــا‪ ،‬کالس هــا به صــورت حضــوری و در‬ ‫صــورت ادامـه دار شــدن وضعیــت فعلــی‪ ،‬کالس هــا از‬ ‫طریــق فضــای مجــازی برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫مدیــر مرکــز افرینش هــای ادبــی قلمســتان بــا اشــاره‬ ‫به ضــرورت شناســایی اســتعدادهای ادبــی نوجوانــان‬ ‫گفــت‪ :‬زمانــی در اصفهــان طــرح جوانــه اجــرا شــد‬ ‫کــه نیروهــای ادبــی زیــادی در بیــن دانــش امــوزان و‬ ‫محصــل پــرورش پیــدا کردنــد کــه امیدواریــم خروجی‬ ‫مدرســه مــداد جادویــی نیــز بــه شناســایی و معرفــی‬ ‫چهره هــای ادبــی بــه ادبیــات اســتان و کشــور منجــر‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫رضایــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬لزومــا قــرار نیســت همــه‬ ‫افــرادی کــه در ایــن طــرح شــرکت می کننــد‪ ،‬شــاعر‬ ‫یــا نویســنده شــوند‪ ،‬بلکــه هــدف ایــن اســت تمــام‬ ‫افــراد در تمــام مشــاغلی کــه فعالیــت دارنــد‪ ،‬بــا اصول‬ ‫اولیــه ادبیــات اشــنا شــده و بتواننــد در کارشــان بــه‬ ‫کار بگیرنــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت؛ عالقه منــدان بــرای ثبت نــام و کســب‬ ‫اطالعــات بیشــتر در خصــوص مدرسـ ِه مــداد جادویــی‬ ‫می تواننــد همــه روزه از ســاعت ‪ 10‬تــا ‪ 12‬ظهــر بــا‬ ‫شــماره ‪ 32602014‬تمــاس حاصــل کننــد‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 16‬شهریور ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4159‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫گروه فرهنگ و هنر‪ :‬یک مدرس روزنامه نگاری با بیان اینکه‬ ‫تیتر به کلمات جان می دهد‪ ،‬تیتر نویسی را قله روزنامه نگاری‬ ‫نامید‪.‬‬ ‫مجید رضائیان در کارگاه اموزشی تیترنویسی که به همت‬ ‫فرهنگسرای رسانه وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی‬ ‫شهرداری اصفهان به صورت مجازی برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫روزنامه نگاری شش فرم پایه‪ ،‬سه فرم مکمل و یک فرم جنرال‬ ‫داریم و دلیل اینکه از تیتر به عنوان فرم جنرال نام برده می شود‪ ،‬این‬ ‫است که در تمام بخش های خبری کاربرد دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کلمات به روزنامه نگاری جان می دهند اما‬ ‫تیتر به کلمات جان می دهد‪ ،‬افزود‪ :‬ادبیات در تیتر از پیچیدگی های‬ ‫خاص خود برخوردار است و اگر بخواهیم تکنیک های تیترنویسی‬ ‫را در ‪ 13‬اصل خالصه کنیم؛ هر اصل برای خود یک تکنیک را‬ ‫در برابر تیترنویس به رخ می کشد‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه در ادامه به بررسی هرکدام از این تکنیک ها‬ ‫پرداخت و درباره هماوایی (با تکرار حروف یا هم حروفی در ابتدای‬ ‫کلمات تیتر) اظهار داشت‪ :‬هرگاه بخواهیم‪ ،‬یک تیتر هماوا انتخاب‬ ‫کنیم که حروف اول ان با هم تکرار شود به ان تکنیک تیتر زدن‬ ‫با انتخاب واژه های یکسان گفته می شود‪ ،‬مانند تیتر «روزهای‬ ‫روشن رواندا» که اشاره به ایند ه سیاسی کشور رواندا پس از توافق‬ ‫گروه های سیاسی برای برگزاری انتخابات دارد‪.‬‬ ‫رضائیان در خصوص تکنیک هماوایی (با تکرار حروف یا‬ ‫هم حروفی در انتهای کلمات تیتر) نیز بیان داشت‪ :‬هرگاه بخواهیم‪،‬‬ ‫یک تیتر هماوا انتخاب کنیم که انتهای حروف ان با هم تکرار‬ ‫شود به ان تکنیک تیتر زدن با انتخاب واژه های یکسان اطالق‬ ‫می شود‪ ،‬مانند تیتر «مرگ ارگ» که اشاره به فروپاشی بنای‬ ‫خشتی جهان تحت عنوان ارگ بم و گستردگی خسارات وارده‬ ‫بر این میراث قدیمی در ایران دارد‪.‬‬ ‫وی به تشریح تکنیک هماوایی (بدون تکرار حروف با اوای‬ ‫هماهنگ در میان کلمات تیتر) نیز پرداخت و اظهار کرد‪ :‬هرگاه‬ ‫بخواهیم‪ ،‬یک تیتر هماوا انتخاب کنیم که حروف ان در ابتدا یا‬ ‫انتها تکرار نمی شود؛ اما به یک نوعی کلمات با هم شخصیت‬ ‫مشترک هماوا دارند‪ ،‬تیتر هماوای نوع سوم را تشکیل می دهند؛‬ ‫مانند تیتر «نمای سی در سینمای ناب»‪.‬‬ ‫این پژوهشگر ژورنالیسم واژه گزینی مطلوب را تکنیکی موثر‬ ‫در تیترنویسی عنوان کرد و گفت‪ :‬اگر بخواهیم‪ ،‬برای یک اتفاق‬ ‫تلخ و نامطلوب واژه ای مطلوب را برگزینیم از این تکنیک تیترزنی‬ ‫استفادهمی کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬انتخاب واژگان مطلوب برای یک حادث ه تلخ‬ ‫و نامطلوب عم ً‬ ‫«حسن تعبیر» به‬ ‫ال برای خوانندگان و مخاطبان ُ‬ ‫وجود می اورد‪ ،‬به طور نمونه برای فوت خسرو شکیبایی‪ ،‬هنرمند‬ ‫نام اشنای سینما و تلویزیون‪ ،‬رسانه ای را سراغ نداریم که تیتر زده‬ ‫باشد «شکیبایی مرد»‪ ،‬بلکه از تیترهایی مانند «هامون در خانه ‬ ‫سبز ارام گرفت» استفاده می شود تا نشان دهد «حمید هامون»‬ ‫شخصیت اصلی فیلم هامون و نیز شخصیت اصلی فیلم خانه ‬ ‫سبز‪ ،‬دیگر در میان ما نیست‪.‬‬ ‫به گفته رضائیان‪ ،‬گرچه در روزنامه نگاری واژه گزینی مطلوب‬ ‫به دلیل امیخته شدن زبان ها با یکدیگر‪ ،‬گاه ما را به انتخاب‬ ‫واژگانی می کشاند که ممکن است در زبان های مختلف به کاررفته‬ ‫باشد و لزوما ریشه ادبیات پارسی نداشته باشد که این گونه واژه ها‬ ‫«لغات دخیل» نامیده می شوند‪.‬‬ ‫وی در خصوص تکنیک واژه گزینی منفی نیز تاکید کرد‪:‬‬ ‫هرگاه بخواهیم‪ ،‬برای یک حادث ه عبرت اموز تیتری هشداری‬ ‫انتخاب کنیم یا در توصیف یک حادث ه تلخ‪ ،‬عمق فاجعه و منفی‬ ‫بودن ان را بیان کنیم از واژه گزینی منفی سود می جوییم زیرا بار‬ ‫معنایی واژه سبب می شود تا مخاطب به الی ه دوم رویداد رهنمون‬ ‫شود‪.‬این مدرس روزنامه نگاری با بیان اینکه هرگاه بخواهیم‪ ،‬تیتر‬ ‫را با استعاره به مخاطب ارائه کنیم‪ ،‬موضوع اصلی در متن را به‬ ‫چیزی که شبیه ان است‪ ،‬تشبیه می کنیم‪ ،‬یاداور شد‪ :‬به تعبیر استاد‬ ‫محمدرضا شفیعی کدکنی‪ ،‬استعاره نامیدن چیزی است به نامی جز‬ ‫نام اصلی اش هنگامی که جای ان چیز را گرفته باشد‪.‬‬ ‫رضائیان درباره تکنیک کنایه نیز گفت‪ :‬هرگاه بخواهیم‪ ،‬با زبان‬ ‫کنایه و تلویح به جای زبان اشاره و تصریح مفهومی را به مخاطب‬ ‫ارائه کنیم‪ ،‬از این تکنیک ادبی برای تیترزنی می توان سود جست‪،‬‬ ‫به طوری که با این روش‪ ،‬مخاطب با تطبیق کنایه و موضوع اصلی‬ ‫خود‪ ،‬مقصود نهایی تیترنویس را درمی یابد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کنایه در ادبیات ایران به ویژه در شعر‪ ،‬دایره ای‬ ‫بس گسترده دارد‪ ،‬در روزنامه نگاری نیز به ویژه برای صفحات‬ ‫میانی و مجالت یا برای گزارش های نرم در رسانه های اینترنتی‬ ‫و الکترونیک بیشتر از صفحات و موضوعات خبری در رسانه ها‬ ‫سینمای ایران‬ ‫نمایشــگاه «پرده های خیالی نگاری عاشــورا» در میان‬ ‫جمعی از هنرمندان و مسئوالن اصفهانی افتتاح شد‪.‬‬ ‫به گزارش اصفهان امروز به نقل از روابط عمومی حوزه‬ ‫هنری استان اصفهان‪ ،‬در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که‬ ‫عصر روز یکشنبه ‪ 14‬شهریورماه در فضای باز عمارت سعدی‬ ‫برگزار شد مرشد اسماعیل نصوحی نقال و پرده خوان بر روی‬ ‫یکی از اثار استاد عباس گیاهی به نقالی پرداخت‪.‬‬ ‫در این مراســم که با حضور مجتبی شاه مرادی رئیس‬ ‫حوزه هنری اســتان اصفهان‪ ،‬دکتر عیدی معاون فرهنگی‬ ‫شهردار اصفهان‪ ،‬مهدی تمیزی مدیر موزه هنرهای معاصر‬ ‫و مهندس ایزدخواستی مدیر دفتر نمایندگی کمسیون ملی‬ ‫یونســکو در اصفهان و برخی دیگر از مسئوالن برگزار شد‪،‬‬ ‫ازاده کوفگر مدیر گالری های حوزه هنری اســتان اصفهان‬ ‫به توضیح پرده هایــی که با همکاری موزه هنرهای معاصر‬ ‫و مجموعه داران شــخصی در گالری گلستان و بوستان به‬ ‫نمایش درامده است پرداخت‪.‬‬ ‫در ادامه مراسم مهندس ایزدخواستی مدیر دفتر نمایندگی‬ ‫کمســیون ملی یونســکو در اصفهان با اشــاره به این که‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -1-1292‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و‬ ‫یا ســهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود تا شخص یا‬ ‫اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم‬ ‫قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -١‬رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۴۹۶۳‬مورخ ‪ 1400/04/20‬رسول بصیری فرزند اکبر بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ ۴۸۵۴‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ ۱۲۸۳۵۴۱۱۶۵‬در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی‬ ‫بر روی قســمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۱۱۵۴۸‬واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان به مساحت ‪219/33‬‬ ‫مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/31 :‬رییس منطقه ثبت اسناد‬ ‫و امالک شرق اصفهان‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪ /1185823‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1290‬رای شــماره ‪ ۱4۰۰۶۰۳۰۲۰۲6۰۰۷۳۲6‬مورخ ‪ 1400/06/09‬هیات دو اقای سعید وطن‬ ‫خواه ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره ‪ ۷۷‬کد ملی ‪ ۱۱4۱۰6۲۱۲۷‬صادره خمینی شهر فرزند نوراله‬ ‫بصورت ششــدانگ یکباب کارگاه به مســاحت ‪ ۱۷۸‬مترمربع از پالک شماره ‪ ۱۲۷۷‬فرعی از ‪4۱۲‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 16‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک‬ ‫رسمیمیباشد‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان‬ ‫پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/31 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی‪ /1185863‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1287‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند‬ ‫مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫مدت زمان زیادی بود که پرده خوانی نشــنیده بودیم از استاد‬ ‫نصوحی تشکر کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در مواجهه با پرده های عاشورایی ذهن انسان‬ ‫به شــدت درگیر عالــم خیال هنرمند صاحب اثر می شــود‪،‬‬ ‫ابتدایی ترین مسئله ای که در این اثار نهفته است انتقال پیام‬ ‫عاشــورایی اســت و اگر از این مسئله فاصله بگیری با یک‬ ‫ساختار بسیار پیچیده مواجه می شویم که این ساختار فراتر از‬ ‫یک تحلیل هنری را می طلبد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با نگاه به پرده های عاشــورایی که توسط‬ ‫هنرمندان بزرگ این شــهر و کشــور خلق شــده است این‬ ‫پیچیدگی را مشــاهده می کنیم‪ ،‬رموز نهفتــه در این اثار در‬ ‫گستره فرهنگ و اجتماع و تاریخ این اثار است‪.‬‬ ‫ایزد خواســتی تصریح کرد‪ :‬اگــر این پیچیدگی ها را در‬ ‫کنار مفهوم و پیامی کــه در اثر وجود دارد مورد تحلیل قرار‬ ‫دهیم می بینیم که یک نگاه بینا رشــته ای و بین فرهنگی‬ ‫در ذات این اثر نهفته اســت‪ ،‬اگر در کنار این اثار به ســایر‬ ‫رخدادهای فرهنگی نگاه کنیم و نشانه هایی از ان را ردیابی‬ ‫کنیم می بینیم که انچه در اتمسفر ایجاد این اثار وجود دارد در‬ ‫استفادهمی شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه به بررسی تکنیک جناس پرداخت و بیان داشت‪:‬‬ ‫هرگاه بخواهیم‪ ،‬برای مقاالت ادبی و فرهنگی از تیتری استفاده‬ ‫کنیم که ظاهر لفظ برابر اما معنی متفاوت باشد‪ ،‬از تکنیک جناس‬ ‫برای تیترنویسی می توان سود جست‪.‬‬ ‫این مدرس روزنامه نگاری‪ ،‬استقبال شعری را تکنیک دیگری‬ ‫در تیتر زدن عنوان کرد و گفت‪ :‬هرگاه بخواهیم‪ ،‬از غنای شعری‬ ‫ادب فارسی در روزنامه نگاری نیز استفاده کنیم‪ ،‬دامن ه ان بسیار‬ ‫گسترده می شود‪ ،‬به ویژه هنگام نگارش و ساخت یک متن‪ ،‬اما در‬ ‫تیتر استفاده از این تکنیک که از ان به نقیضه نیز یاد می شود که‬ ‫کاربرد محدودی دارد‪.‬‬ ‫رضائیان درباره تکنیک استقبال ضرب المثل نیز بیان داشت‪:‬‬ ‫اگر بخواهیم‪ ،‬تیتر را با یک ضرب المثل به مخاطب ارائه کنیم و‬ ‫هم ه معنا را به او برسانیم‪ ،‬عم ً‬ ‫ال کوشیده ایم تا با استفاده از زبان‬ ‫غیرمستقیم و با یاداوری ضرب المثلی فراگیر و عامیانه در میان‬ ‫مخاطبان پیام اصلی را منتقل کنیم‪.‬‬ ‫این پژوهشگر ژورنالیسم در ادامه به تشریح نوع دیگری از‬ ‫تکنیک های تیترزنی پرداخت و گفت‪ :‬هرگاه بخواهیم‪ ،‬از یک تیتر‬ ‫خبری استفاده کنیم که بیشتر جنب ه اطالع رسانی دارد و امکان‬ ‫بازی های واژگانی در تیتر وجود ندارد‪ ،‬ناچار می شویم از واژه هایی‬ ‫استفاده کنیم که نخ نما و کلیشه شده اند و برای مخاطب تازگی‬ ‫ندارند‪ ،‬اما اطالعات و پیام موردنظر را سریع تر به مخاطب ارائه‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مخاطبان اگر نیازی به اطالعات ان تیتر‬ ‫داشته باشند‪ ،‬به متن مراجعه خواهند کرد‪ ،‬در غیر این صورت‬ ‫تیترهای کلیشه ای عم ً‬ ‫ال کار را تمام می کنند و شاید خیلی حالت‬ ‫ترغیب کنندگی برای مخاطب نداشته باشند‪.‬‬ ‫این مدرس روزنامه نگاری درباره تکنیک واژه گزینی خطابی نیز‬ ‫تاکید کرد‪ :‬هرگاه بخواهیم‪ ،‬تیتری را با واژه های خطاب بنویسیم‪،‬‬ ‫باید توجه داشته باشیم که مخاطب‪ ،‬برداشت غیرمحترمانه ای از‬ ‫تیتر پیدا نکرده و پیام هشدار گون ه تیتر را دریابد‪.‬‬ ‫رضائیان در ادامه این نشست مجازی به مقوله تیتر نویسی‬ ‫در وب نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬وظیف ه یک تیتر اینترنتی این است‬ ‫که مخاطب را متقاعد کند که کلیک کند و بقیه ماجرا را بخواند‬ ‫و کلیک های بیشتر‪ ،‬نشان می دهد که شما مخاطبتان را بهتر‬ ‫درک کرده اید‪.‬‬ ‫خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره‪ 1400/05/02-۵۵۹۷‬هیات چهارم اقای سید رضا احدی فر به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۵۶۵۴۱‬کدملی ‪ ۱۲۸۱۶۶۲۴۳۷‬صادره اصفهان فرزند سید احمد در ششدانگ یک باب ساختمان به‬ ‫مســاحت ‪ 124/93‬مترمربع قسمتی از پالک ‪ ۲۵۶۹‬فرعی از ‪ ۱۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪۱۴‬‬ ‫حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت رضا سهرابی رنانی از سند شماره ‪ ۳۸۲۹۱‬مورخ ‪1337/9/20‬‬ ‫دفترخانه شماره ‪ ۷۷‬اصفهان و صفحه ‪ ۱۰‬دفتر ‪ ۳۲۹‬امالک‬ ‫تاریخ انتشــار نوبت اول ‪ 1400/06/16 :‬تاریخ انتشــار نوبت دوم ‪ 1400/06/31 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪ /1185960‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -1-1285‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و‬ ‫یا ســهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود تا شخص یا‬ ‫اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم‬ ‫قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شــماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۶۹۰۰‬مورخ ‪ 1399/10/07‬اصغر بورونی فرزند محمد بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ ۱‬صادره از لنجان بشماره ملی ‪ ۱۱۷۰۵۱۱۷۴۰‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی‬ ‫قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۱‬واقع در بخش ‪ ۱۸‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ ۲۲۸‬متر مربع‪ .‬خریداری‬ ‫طی سند رسمی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/31 :‬رییس منطقه ثبت اسناد‬ ‫و امالک شرق اصفهان‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪ /1185698‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1280‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند‬ ‫مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شــماره ‪ 1400/05/05 -۵۷۹۳‬هیات دوم اقای محمدحسن شاه سنایی گنیرانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 629‬کدملی ‪ ۱۲۸۳۴۰۹۳۴۸‬صادره اصفهان فرزند رمضان در ششدانگ یک باب‬ ‫ســاختمان به مساحت ‪ 160/17‬مترمربع قسمتی از پالک شــماره ‪ ۳۴۶‬فرعی از ‪ ۲۱‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه ‪ ۵۰‬دفتر ‪ ۹۷۶‬امالک‬ ‫تاریخ انتشــار نوبت اول ‪ 1400/06/16 :‬تاریخ انتشــار نوبت دوم ‪ 1400/06/31 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪ /1185779‬م الف‬ ‫در ایران به دلیل وجود قومیت های مختلفی که حضور دارند و‬ ‫ارتباط انان و پیچیدگی هایی که این ارتباط دارد انتخاب شیوه‬ ‫بیان مهم بوده است و هنرمند صاحب اثر پیام خود را به شیوه‬ ‫پیچیده بیان می کرده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یک اثر فراتر از چهارچوب یک اثر تجسمی‬ ‫ارائه شده اســت و یک اتمسفر و کهکشــان عظیمی را در‬ ‫خود جای داده اســت و اینگونه است که یک اثر می تواند با‬ ‫مخاطب خاص و عام ارتباط برقرار کند‪.‬‬ ‫ســپس وی در خصوص مرحوم استاد عباس گیاهی و‬ ‫شیوه زندگی او و ارادت ایشان به حضرت جواداالئمه مطالبی‬ ‫را بیــان کرد و افزود‪ :‬روایات این پــرده های خیالی نگاری‬ ‫عاشورایی در کنار روایت های گوناگون قرار می گیرد که گاه‬ ‫از روایــت هایی از زندگی هنرمند را در ان نیز می توان دید و‬ ‫بیان پیچیده چیزی است که یک هنر سنتی را در طول تاریخ‬ ‫زنده نگه داشته اســت و هرگز نمی توان ان را ساده سازی‬ ‫کنیم؛ و البته این شیوه بیانی سال ها می ماند و دستیابی به‬ ‫کشــف الیه های متفاوت ان زمان می برد و سالها به طول‬ ‫می انجامد‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1282‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند‬ ‫مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شــماره ‪ 1400/05/03 -۵۶۶۲‬هیات چهارم اقای جواد شعبانی افارانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۱۷۱۲‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۵۲۸۴۲۱‬صادره اصفهان فرزند حسین در ششدانگ یکباب ساختمان به‬ ‫مســاحت ‪ 133/28‬مترمربع از پالک ‪ ۲۴۴‬فرعی از ‪ ۱۶‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت‬ ‫ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضی مورد ثبت صفحه ‪ ۱۱۳‬دفتر ‪ ۱۱۱۱‬امالک‬ ‫تاریخ انتشــار نوبت اول ‪ 1400/06/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/06/31 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪ /1185761‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ تصمیم واحد ثبتی (رای عدم افراز) پالک ‪ ۲۲۵4‬فرعی از ‪ - ۹‬اصلی‬ ‫بخش ‪ ۹‬نطنز‬ ‫‪ -1-1279‬شماره نامه‪ 140085602033002160 :‬نظر باینکه اقای مهدی غالمی و خانم ژیال رامیار‬ ‫برابر وکالتنامه شماره ‪ 151606‬مورخ ‪ 1400/4/17‬وکالتا از طرف خانمها فخری و پروانه و عصمت‬ ‫همگی حاجی حســینی فرزندان محمد سه نفر از مالکین مشاعی ششدانگ یکباب خانه و باغچه‬ ‫بشماره پالک ثبتی ‪ 2254‬فرعی از شماره ‪- ۹‬اصلی واقع در علیاء جزء بخش ‪ 9‬حوزه ثبتی شهرستان‬ ‫نطنز درخواست افراز سهم مشاعی موکلین به طرفیت مالک مشاعی دیگر پالک مرقوم (به طرفیت‬ ‫خانم پروین حاجی حسینی فرزند محمد) را نموده اند و نهایتا منجر به صدور نظریه رد درخواست افراز‬ ‫به شــماره ‪ 140085602033001992‬مورخه ‪ 1400/05/31‬اداره ثبت اسناد و امالک نطنز گردیده‬ ‫است و اخطاریه نظریه عدم افراز مرقوم به ادرس خوانده ارسال و برابر گواهی مامور پست اخطاریه‬ ‫مرقوم به ادرس اعالمی از طرف خواهانها به خانم پروین حاجی حسینی بصورت الصاقی ابالغ گردیده‬ ‫است و نیز احد از وکالی خواهانها اعالم نموده که ادرسی دیگر از نامبرده ندارد و دسترسی به وی‬ ‫مقدور نمی باشد لذا این اگهی به منزله ابالغ واقعی بوده تا چنانچه مشارالیها نسبت به نظریه مزبور‬ ‫اعتراضی دارد‪ ،‬اعتراض خود را ظرف مدت ده روز از تاریخ نشــر اگهی مطابق ماده ‪ 5‬و ‪ 6‬ایین نامه‬ ‫افراز و فروش امالک مشاع مصوب اذرماه سال ‪ ۱۳۵۷‬به دادگستری شهرستان نطنز تسلیم نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشــار ‪ 1400/06/16:‬رحمت اله شــاهدی‪ -‬سرپرســت واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز‬ ‫‪ /1185442‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-1294‬نظر به اینکه اقای علی سینایی فر با وکالت از حسین ال کثیر قیم محمد ال کثیر به استناد‬ ‫دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت به‬ ‫شماره سریال ‪ ۳۶۸۵۰۸‬مربوط به ششدانگ پالک ‪ 216/3275‬فرعی (بمساحت ششدانگ ‪199/45‬‬ ‫متــر مربع) واقع در بخش ‪ ۸‬ثبت اصفهان که در دفتر امالک الکترونیک بخش ‪ ۸‬ثبت اصفهان به‬ ‫نامش ثبت و صادر و تسلیم گردیده‪ ،‬طبق اعالم مالک بعلت نامعلوم مفقود شده است و درخواست‬ ‫صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا برابر ماده ‪ ۱۲۰‬اصالحی ائین نامه قانون ثبت اگهی می شود که‬ ‫هر کس مدعی انجام معامله غیر از انچه در این اگهی ذکر شده نسبت به ان یا وجود سند مالکیت‬ ‫‪5‬‬ ‫پروانه نمایش «طبقه یک و‬ ‫نیم» صادر شد‬ ‫پرده های خیالی نگاری عاشورا در عمارت سعدی‬ ‫خود اثار نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬یکی از مهم ترین دالیل شکل گیری‬ ‫این ساختار پیچیده را باید در مسائل فرهنگی اجتماعی جامعه‬ ‫ایرانی پیدا کنیم‪ ،‬ایرانیان همواره در طول تاریخ به دلیل شرایط‬ ‫زیستی که داشته اند در خلق یک پدیده و در تولید یک رخداد‬ ‫یا اثر هنری به دنبال یک شیوه ای بیانی منحصر بفرد و ویژه‬ ‫خود می گشته اند‪ .‬ایرانیان همواره به یک شیوه بیانی پیچیده تر‬ ‫از یک بیان ساده نیاز داشته اند‪ .‬ایران کریدور روابط بین المللی‬ ‫بوده است و در ایران تبادالت گسترده بین فرهنگی صورت‬ ‫می گرفت و ایرانیان همواره به برقراری ارتباط باکسانی که از‬ ‫این سرزمین عبور می کردند نیاز داشته اند‪.‬‬ ‫مدیر دفتر نمایندگی کمسیون ملی یونسکو در اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬فضای فرهنگی ایران یک فضای فرهنگی گوناگون‬ ‫و متنوع است که اقوام مختلفی در ان با یک همزیستی قرار‬ ‫دارنــد و باوجود تفاوت های فرهنگی زیادی که دارند نیاز به‬ ‫یک شیوه بیانی منحصربه فرد دارند که بتوانند صحبت خود‬ ‫را با هم به انجام برســاند‪ ،‬این ارتباط فراتر از ارتباط کالمی‬ ‫است برای جامعه ایرانی ارتباط اصل یک مسئله بوده است‪.‬‬ ‫فرهنگ وهنر‬ ‫«طبقه یک و نیم» پس از دریافت پروانه نمایش برای اکران‬ ‫در سینما ها اماده می شود‪.‬به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪،‬‬ ‫پروانه نمایش فیلم سینمایی «طبقه یک و نیم» به کارگردانی‬ ‫نوید اسماعیلی‪ ،‬تهیه کنندگی غالمرضا ازادی و نویسندگی‬ ‫حسین نمازی صادر شد و قرار است با در نظر گرفتن شرایط‬ ‫سینما های کشور در فرصتی مناسب روی پرده برود‪.‬‬ ‫با توجه به شرایط کرونایی و ویژه سینما ها و گفته های مجری‬ ‫طرح‪ ،‬این اثر هنوز تصمیمی برای اکران انالین فیلم ندارد و بر‬ ‫همین اساس احتمال دارد بزودی مقدمات اکران ان در سینما‬ ‫فراهم شود‪«.‬طبقه یک و نیم» یک کمدی اجتماعی با فضایی‬ ‫خاص است که اولین اثر سینمایی نوید اسماعیلی در مقام‬ ‫کارگردان محسوب می شود‪.‬داستان این فیلم در یک کارخانه‬ ‫می گذرد که مدیرعامل ان یک روز با ورود به محل کار‪ ،‬متوجه‬ ‫اتفاقاتی غیرمنتظره می شود که همین سراغاز ماجرا های‬ ‫مختلف فیلم است‪.‬مهدی هاشمی‪ ،‬صحرا اسدالهی‪ ،‬سیروس‬ ‫همتی‪ ،‬خسرو احمدی‪ ،‬قاسم زارع‪ ،‬شهره سلطانی‪ ،‬بهروز‬ ‫پناهنده‪ ،‬مهران رجبی‪ ،‬رامتین پورقاسمیان‪ ،‬مهدی موسوی‪،‬‬ ‫مهرداد عزیزی پارسا‪ ،‬مریم فرجی و امیر محمد متقیان همراه‬ ‫با مانی سقاباشی به عنوان بازیگر خردسال‪ ،‬ترکیب بازیگران‬ ‫این فیلم هستند‪.‬‬ ‫اکران ‪ ۶‬فیلم جدید در گروه‬ ‫هنروتجربه از ‪ ۱۹‬شهریور‬ ‫بسته فیلم کوتاه گروه هنروتجربه از جمعه ‪ ۱۹‬شهریورماه در‬ ‫سینماهای هنروتجربه به اکران درمی اید‪.‬به گزارش ایرنا‪ ،‬بسته‬ ‫فیلم کوتاه گروه هنروتجربه با نمایش فیلم شکست زمان در‬ ‫روز جمعه ‪ ۱۹‬شهریورماه با برپایی ایین دیدار‪ ،‬اکران خود را در‬ ‫سینماهای هنروتجربه اغاز می کند‪ .‬همچنین در استانه اکران‪،‬‬ ‫پوستر این بسته فیلم کوتاه با طراحی فرهاد ایرانی رونمایی شد‪.‬‬ ‫این بسته شامل ‪ ۶‬فیلم کوتاه خراش اثر مجید امینی‪ ،‬مرگ‬ ‫تدریجی اثر امین صحرایی‪ ،‬اداپت اثر کمال کچوئیان‪ ،‬ورای‬ ‫سکوت اثر اذر تجلی‪ ،‬سنگبال اثر امین صحرایی و فیلمرغ اثر‬ ‫امیرمسعود سهیلی است‪.‬در خالصه داستان فیلم خراش که‬ ‫ساره رشیدی‪ ،‬رومیسا طاهری‪ ،‬مهیار پوربابایی‪ ،‬رژین شمس‪،‬‬ ‫پرستو قائدرحمت و رضا طاهرابادی در ان به ایفای نقش‬ ‫می پردازند‪ ،‬امده است‪« :‬کار درستی انجام دادم‪ ،‬کار اشتباهی‬ ‫که درسته‪»...‬‬ ‫مرگ تدریجی داستان زنی را روایت می کند که در ‪ ۲‬برهه‬ ‫زمانی گیر کرده است‪ .‬تهران دهه سی و تهران حال حاضر‪.‬‬ ‫مهوانه اقاجانی‪ ،‬فرزانه سلحشور‪ ،‬طاها بهروزپور‪ ،‬زهرا برومند‪،‬‬ ‫صحرا رمضانیان و بهادر اوراعی بازیگران این فیلم کوتاه را‬ ‫تشکیلمی دهند‪.‬‬ ‫فیلم کوتاه اداپت به بازیگری پرستو قائدرحمت و کمال‬ ‫کچوئیان برشی از زندگی زوج هایی را روایت می کند که‬ ‫به جای عشق و عالقه‪ ،‬سادیسم و مازوخیسم پیش برنده‬ ‫روابط شان است‪.‬‬ ‫همچنین ورای سکوت فیلمی با بازی مهتاب کرامتی است که‬ ‫در خالصه داستان ان امده است‪« :‬زنی که صداهای اطراف‬ ‫او را ازار می دهد در پی از بین بردن صداها است‪ ،‬تک به تک‬ ‫صداها را قطع می کند تا اینکه‪»...‬‬ ‫فیلم کوتاه سنگبال با بازی پرستو قائدرحمت‪ ،‬افشین غیاثی‪،‬‬ ‫رژینا میرسید و حسن خان حسینی داستان پدری را روایت‬ ‫می کند که سعی دارد وزن دخترش را به اجبار زیاد کند‪.‬‬ ‫در خالصه داستان فیلمرغ که اقتباسی از داستان کوتاه راه و‬ ‫چاه نوشته خالی نویسا نویسنده افغانستانی است‪ ،‬امده است‪:‬‬ ‫«اخرین ارزوی پیرمرد افغان رساندن فیلمرغش به نوه اش‬ ‫است اما این ارزوی به ظاهر ساده خیلی سخت براورده‬ ‫می شود‪».‬‬ ‫مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشــار این اگهی تا ‪ ۱۰‬روز به این اداره مراجعه واعتراض خود را کتبا‬ ‫ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ان به ارائه‬ ‫کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود‬ ‫المثنای سند مالکیت مذکور صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫مبارکه‪-‬مظاهر نصرالهی ‪/1186502‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1139‬برابر رای شماره ‪ 140060302007001397‬مورخ ‪ 1400/4/14‬هیات اول موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملــک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای اله داد محمودی برام فرزند محمدتقی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 1186‬و کدملی ‪ 6639606011‬صادره از مسجدسلیمان در ششدانگ یک باب خانه‬ ‫به مساحت ‪ 112/88‬مترمربع پالک ‪ 19‬اصلی واقع در جعفراباد فالورجان خریداری مع الواسطه از‬ ‫مالک رسمی اقای قاسم رحیمی کلیشادی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/16 :‬حسین زمانی علویجه‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان ‪ /1177447‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ اجرائیه پرونده شماره ‪۱۴۰۰۰۴۰۰۲۰۰۳۰۰۱۶۸۴‬‬ ‫‪ -1-1297‬شماره پرونده‪ 140004002003001684/1 :‬شماره بایگانی پرونده‪140001967/1 :‬‬ ‫شــماره اگهی ابالغیه‪ 140003802003000053 :‬تاریخ صدور‪ 1400/06/09 :‬دفترخانه ازدواج‬ ‫شماره ‪ 69‬شهر اصفهان استان اصفهان بدین وسیله به اقای حسن قربانی پورامناب نام پدر‪ :‬علی‬ ‫اکبر تاریخ تولد‪ 1334/12/01 :‬شماره ملی‪ ۱۷۱۷۴۸۵۷۲۳ :‬شماره شناسنامه‪ ۷۲۰ :‬به نشانی‪ :‬خیابان‬ ‫مصدق کوی سیروس پالک ‪ ۲۹‬که برابر گزارش مامور ادرس مربوطه شناسائی نگردیده است‪،‬‬ ‫ابالغ می گردد که برابر سند ازدواج شماره ‪ ۷۸۵۹‬مورخ ‪ 1359/02/07‬دفترخانه ازدواج شماره ‪۶۹‬‬ ‫شــهر اصفهان استان اصفهان بابت مهریه به شرح ((مبلغ یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار و‬ ‫دویست و شصت و دو ریال و نیم رواج که معادل هشتاد و چهار هزار ریال طال االت باقرار زوجه‬ ‫رسیده و بقیه برذمه زوج است عندالمطالبه بزوجه برساند و رسید معتبر دریافت دارد)) به خانم طلعت‬ ‫کرک یراقی بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت دین‪( ،‬زوجه) درخواست صدور اجرائیه علیه‬ ‫شما را نموده است که پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در شعبه اول اداره‬ ‫اجرای اسناد رسمی اصفهان مطرح می باشد‪ .‬لذا طبق ماده ‪ ۱۸‬ائین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی‬ ‫به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این اگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک‬ ‫نوبت در روزنامه اصفهان امروز چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد‪ ،‬ظرف مدت ده روز نسبت‬ ‫به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار اگهی دیگری عملیات اجرائی طبق‬ ‫مقررات علیه شــما تعقیب خواهد شد‪ .‬سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان‪ -‬امیر امیری‬ ‫‪/1185673‬م الف‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫چهار درصد اشتغال کشور در‬ ‫تعاونی های اصفهان ایجاد شد‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اصفهان گفت‪ :‬چهار‬ ‫درصد از اشــتغال کشور با بیش از ‪ ۵۴‬هزار فرصت شغلی در‬ ‫تعاونی های این اســتان ایجاد شده است‪ .‬کامران کالنی در‬ ‫گفت وگو با ایرنا افزود‪ ۶ :‬درصدی تعاونی های فعال کشــور‬ ‫در استان اصفهان قرار دارد که درامد ارزی ناشی از صادرات‬ ‫این بخش در پنج ســال گذشــته ‪ ۲۶۲‬میلیون دالر براورد‬ ‫می شود‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬شرکت های تعاونی استان اصفهان در‬ ‫بخش های صنایع دستی‪ ،‬کشاورزی و فرش دستبافت فعالیت‬ ‫دارنــد که با انجام فعالیت صادراتی توانســته اند درامد ارزی‬ ‫داشته باشند‪ .‬مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اصفهان با‬ ‫بیان اینکه بیش از ســه هزار و ‪ ۴۰۰‬شرکت تعاونی فعال در‬ ‫این استان فعالیت می کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬خدمات‪ ،‬کشاورزی‪،‬‬ ‫صنعتی و مســکن بخش عمده حوزه فعالیت این نهادهای‬ ‫اقتصادی است‪ .‬وی بر ضرورت توسعه بخش تعاون تاکید کرد‬ ‫و اظهارداشت‪ :‬این بخش به دلیل رویکرد اقتصاد مردم نهاد در‬ ‫بهبود اقتصادی‪ ،‬توسعه عدالت اجتماعی و ارتقای بهره وری‬ ‫از منابع نقش دارد‪ .‬کالنی با بیان اینکه هر ساله برنامه های‬ ‫اموزشی و ترویجی برای جلب مشارکت عمومی برای توسعه‬ ‫بخش تعاون انجام می شود‪ ،‬یاداورشد‪ :‬بر اساس این اقدامات‬ ‫در یک سال گذشته ‪ ۱۲۱‬شرکت تعاونی جدید به ثبت رسیده‬ ‫است که این اقدام زمینه مشارکت نزدیک به سه هزار نفر و‬ ‫سرمایه گذاری افزون بر ‪ ۱۰۸‬میلیارد ریال را ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اصفهان یاداورشد‪ :‬سال‬ ‫گذشــته بیش از ‪ ۲‬هزار فرصت شغلی در استان اصفهان در‬ ‫بخش تعاونی ایجاد شد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬هم اینک ‪ ۶‬هزار و‬ ‫‪ ۷۵۶‬تعاونی فعال و غیرفعال و دردست اجرا در اصفهان وجود‬ ‫دارد‪ .‬همزمان با هفته تعاون ‪ ۵۲‬طرح و پروژه تعاونی در این‬ ‫استان به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫صورتحساب بانک ها و‬ ‫شرکت های دولتی شفاف‬ ‫می شود‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اعالم اینکه در راستای‬ ‫تامین کســری بودجه بدون روش های تــورم زا کمیته ای‬ ‫در وزارتخانه تشکیل شــده است‪ ،‬گفت‪ :‬صورتحساب تمام‬ ‫شرکت ها‪ ،‬بانک ها و بیمه های دولتی از ماه اینده شفاف خواهند‬ ‫شد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬احسان خاندوزی در یک برنامه تلویزیونی‬ ‫منشا بسیاری از مشکالت اقتصادی ایران از جمله تورم باال‪،‬‬ ‫رشد اقتصادی نامناسب‪ ،‬فقر و نابرابری و ‪ ...‬را در عدم مدیریت‬ ‫اقتصاد به صورت هوشمند دانست و گفت‪ :‬در حال حاضر در‬ ‫همه سطوح خرد و کالن اقتصاد کشور شاهد درهم ریختگی‬ ‫و رهاشــدگی هســتیم که وزارت اقتصاد به عنوان یکی از‬ ‫وزارتخانه های فرابخشی تالش خود را بر این محور می گذارد‬ ‫تا اهداف و برنامه ریزی های خود را در مسیر هوشمندسازی‬ ‫سوق بدهد‪ .‬وی درباره برنامه های خود برای محیط کسب وکار‬ ‫ضمن بیان اینکــه درب های وزارت اقتصاد بیش از پیش به‬ ‫روی فعاالن اقتصادی برای رفع مشکالت و موانع پیش روی‬ ‫ان ها باز است‪ ،‬افزود‪ :‬در حوزه مقررات و مجوزهای کسب وکار‬ ‫بنا براین است که تسهیل مجوزها بیش از پیش مورد توجه‬ ‫قرار بگیرد و ثبت محور کــردن مجوزها اولین و مهم ترین‬ ‫دستور کار مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار‬ ‫است تا از این طریق نظارت ها به صورت پسینی شکل بگیرد‪.‬‬ ‫برای اینکه مصوبات وزارت اقتصاد تنها بر روی برگه و کاغذ‬ ‫محدود نشوند‪ ،‬از مرکز فناوری اطالعات وزارتخانه درخواست‬ ‫کرده ام تا پس از ابالغ هر مصوبه و مجوزی‪ ،‬شبکه ای تعبیه‬ ‫شــود تا موارد نقض ان ها تحت بازخورد قــرار گیرد‪ .‬وزیر‬ ‫اقتصاد ادامه داد‪ :‬وزارت اقتصاد به عنوان نماینده شــرکت ها‪،‬‬ ‫بیمه ها و بانک های دولتی در هفته های پیش رو این موضوع‬ ‫را پیگیری و محقق می کند تا برای شفاف ســازی عملکرد‬ ‫شرکت ها‪ ،‬بیمه ها و بانک های دولتی اطالعات صورت مالی‬ ‫و عملکــرد ان ها و یا ارزیابی صالحیت عزل و نصب ها و ‪...‬‬ ‫همانند اتفاقی که برای شرکت های بورسی رخ می دهد‪ ،‬اعالم‬ ‫و منتشر شــود‪ .‬خاندوزی درباره بازار سرمایه توضیح داد‪ :‬در‬ ‫راستای بازار ســرمایه هم ورود شرکت ها به این بازار و هم‬ ‫تامین مالی شرکت ها و پروژه ها از محل بازار سرمایه را تقویت‬ ‫و تسهیل می کنیم‪ .‬برنامه دیگر وزارتخانه برای بازار سرمایه‬ ‫این اســت که نهادهای بازار سرمایه برای رفع نیازهای این‬ ‫بازار اعم از متنوع سازی ابزارهای و نظارت ها چابک تر عمل‬ ‫کنند‪ .‬از ســوی دیگر‪ ،‬برای بهبود عملکرد بازار سرمایه باید‬ ‫قیمت ها در سایر بخش های اقتصادی شود زیرا این موضوع‬ ‫عالمت های منفی به بازار منتقل می کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬با شــدت گرفتن عرضه سیمان در بورس کاال قیمت‬ ‫سیمان کاهش قابل مالحظه ای پیدا کرد که عرضه کاال در‬ ‫بورس‪ ،‬روشی مناســب برای تعیین قیمت به دور از فساد و‬ ‫عادالنه است که باید برای سایر کاالها نیز امکان فراهم شود‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که گفتمان مشترکی بین وزرای اقتصادی‬ ‫دولت وجود دارد و همین موضوع باعث شد تا کاهش قیمت‬ ‫سیمان رقم بخورد‪ .‬خاندوزی درباره اصالح نظام مالیاتی گفت‪:‬‬ ‫تنها راه عادالنه اداره کردن اقتصاد این اســت که جمع اوری‬ ‫و بررســی اطالعات اقتصادی به صورت هوشمند صورت‬ ‫بگیرد که یکی از اولویت های سازمان امور مالیاتی این است‬ ‫تا الگوریتم های هوشمندی برای اخذ مالیات ایجاد شود‪ .‬بنده‬ ‫برنامه پیشنهادی سازمان امور مالیاتی برای اصالحات گام به‬ ‫گام را مطالعه کرده ام اما از این جهت که از نظر من این برنامه‬ ‫کافی نیست‪ ،‬زمانبندی برنامه های موردنظر برای اصالحات‬ ‫پایه های مالیاتی‪ ،‬قوانیــن و ‪ ...‬را در اینده اعالم خواهم کرد‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد ادامه داد‪ :‬اولین دســتور کار این اســت که ارائه‬ ‫الیحه اصالح قانون مالیات های مســتقیم سرعت بگیرد و‬ ‫اصالح اصل ‪ ۴۴‬خصوصی سازی مورد توجه قرار بگیرد که‬ ‫امیدوارم با همکاری مجلس و وزارت اقتصاد این مورد اصالح‬ ‫شــوند‪ .‬درباره طرح مجلس برای بانک مرکزی اهدافی که‬ ‫درنظر گرفته شده به درستی انتخاب شده است اما بهتر بود‬ ‫از روش های کم مناقشه تری برای تحقق این اهداف استفاده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 16‬شهریور ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4159‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫توسط متخصصان داخلی صورت گرفت؛‬ ‫بازسازی و اب بندی دیواره های بتنی ماشین‬ ‫‪ 5‬ریخته گری فوالد مبارکه‬ ‫مدیـر اجرای پروژه های نواحی اهن سـازی و فوالدسـازی‬ ‫فـوالد مبارکه از اجـرای موفقیت امیز پروژه بازسـازی‪ ،‬ترمیم‪،‬‬ ‫مقاوم سـازی و اب بنـدی دیواره هـای بتنـی ماشـین شـماره‬ ‫‪ 5‬ریخته گـری ناحیـه فوالدسـازی بـا بهره گیـری از تـوان و‬ ‫دانـش فنی متخصصـان داخلی با رعایت کامـل موارد ایمنی‬ ‫و زودتـر از زمان مقـرر خبر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اصفهـان امـروز‪ ،‬رضا خـادم کیمیائـی مدیر‬ ‫اجـرای پروژه هـای نواحـی اهن سـازی و فوالدسـازی در این‬ ‫رابطـه اظهـار کرد‪ :‬با توجـه به ضرورت اسـتفاده موثر از زمان‬ ‫توقـف برنامه ریـزی شـده ماشـین ‪ 5‬ریخته گـری در زمـان‬ ‫محدودیت هـای انـرژی‪ ،‬ضمـن برگـزاری جلسـات مسـتمر‬ ‫بـا حضـور تیمـی متشـکل از پیمانـکار تخصصـی‪ ،‬اجـرای‬ ‫پروژه هـا‪ ،‬نظـارت کارگاهـی‪ ،‬بهره بـرداری‪ ،‬بازرسـی فنـی‪،‬‬ ‫تعمیـرات و تعمیـرگاه مرکـزی‪ ،‬جهـت برنامه ریـزی و اجرا و‬ ‫کنتـرل روزانـه فعالیت هـا اقدام گردیـد و پـروژه دو روز زودتر‬ ‫از برنامـه زمانبنـدی اولیـه با کیفیت مناسـب به اتمام رسـید‪.‬‬ ‫وی مهمتریـن فعالیت های اجراشـده در این پـروژه را تخریب‬ ‫بتن هـای اسـیب دیـده‪ ،‬زنـگ زدایـی میلگردهـا‪ ،‬تزریـق‬ ‫ترک های بتن هسـته‪ ،‬کاشـت میلگردهـا‪ ،‬ارماتوربندی‪ ،‬قالب‬ ‫بنـدی‪ ،‬بتن ریـزی و همچنین نصب عایـق حرارتی‪ ،‬رطوبتی‬ ‫و نصب سـرامیک پرسلان برشـمرد‪.‬‬ ‫رئیـس اجـرای پروژه هـای فوالدسـازی نیـز در خصوص‬ ‫اجـرای ایـن پـروژه و بـا اشـاره بـه وضعیـت نامناسـب بتـن‬ ‫دیوارهـا و لـزوم ترمیـم و ایزوله کردن ا نهـا در مقابل حرارت‬ ‫و رطوبـت افـزود‪ :‬مطابق طـرح اولیه این پروژه‪ ،‬قسـمت های‬ ‫معیـوب دیواره هـا تـا جایـی کـه خرابی هـا به طـور کامـل از‬ ‫بیـن بـرود تخریب شـد و سـپس دیواره هـای مذکـور ترمیم‬ ‫و اب بنـدی گردیـد‪ .‬بعـد از ان‪ ،‬الیه هـای مناسـب جهـت‬ ‫حفاظـت و پیشـگیری از بـروز اسـیب های قبلـی و همچنین‬ ‫اسـیب های محتمل بعدی بـر روی دیواره هـای ‪ 1‬و ‪ 4‬اعمال‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫محمدحسـین خرمـی تصریـح کـرد‪ :‬در خصـوص‬ ‫دیواره هـای ‪ 2‬و ‪ ،3‬پـس از دمونتـاژ سـگمنت ها و پـس از‬ ‫بازرسـی اولیـه دیواره ها‪ ،‬مشـخص شـد که شـدت تخریب و‬ ‫اسـیب دیواره هـا افزایـش یافتـه و ترمیم ا نها کافی نیسـت‪،‬‬ ‫بدیـن منظور مقـرر گردید دیوار عظیم بتنـی کامال تخریب و‬ ‫براسـاس طرح جدید مجـددا ارماتوربنـدی و بتن ریزی انجام‬ ‫شـود و در انتهـا‪ ،‬عایـق و سـرامیک نصـب گردد‪.‬‬ ‫تکنسـین اجـرای پروژه هـای فوالدسـازی نیـز یـاداور‬ ‫شـد‪ :‬پـس از دمونتـاژ سـگمنت های ماشـین ‪ 5‬ریخته گری و‬ ‫پـس از بازرسـی اولیـه دیواره هـا مشـخص گردید که شـدت‬ ‫تخریـب و اسـیب دیواره ها افزایـش یافتـه و دیواره ها به ویژه‬ ‫دیواره هـای ‪ 2‬و ‪ 3‬در شـرایط بحرانـی قـرار گرفتـه اسـت و‬ ‫طرح ترمیـم بایـد تغییـر یابـد و برنامـه متناسـب بـا شـرایط‬ ‫حاضـر دیواره هـا تدویـن و اجرایـی گـردد‪.‬‬ ‫سـعادت نجفـی تصریح کـرد‪ :‬در طـرح جدید‪ ،‬ابتدا سـازه‬ ‫نگهبـان متناسـب بـا بـار اعمال شـده ناشـی از وزن سـازه و‬ ‫پلتفـرم ماشـین که بـر روی سـتون ها و دیـواره ‪ 2‬و ‪ 3‬اعمال‬ ‫می گردیـد‪ ،‬طراحـی و سـاخته و در محـل مناسـب نصـب‬ ‫گردیـد‪ .‬سـپس دیـواره میانـی با تمهیـدات خاص مهندسـی‬ ‫و کنتـرل لحظه به لحظـه رفتـار سـازه تخریب شـد و شـبکه‬ ‫جدیـد ارماتـور بـا فراینـد فـورج به شـبکه قدیمـی متصل و‬ ‫بتـن الیافـی خـاص با مقاومت فشـاری بسـیار بیشـتر از بتن‬ ‫طراحـی اولیـه و مقـاوم بـه حـرارت و نفوذ رطوبت سـاخته و‬ ‫بتن ریـزی دیواره هـا انجام گردیـد‪ .‬بعد از ان یـک الیه عایق‬ ‫ایـروژل و بر روی ان سـرامیک سـخت و دارای مقاومت باال‬ ‫نصـب و اجـرا شـد‪.‬وی افـزود‪ :‬پس از رسـیدن بتـن دیواره ها‬ ‫بـه مقاومـت اسـمی و اطمینـان از تحمـل فشـار اعمالـی بر‬ ‫دیـواره ‪ 2‬و ‪ ،3‬سـازه نگهبـان دمونتـاژ و رفتـار نهایـی دیواره‬ ‫و سـتون ها نیـز بررسـی گردیـد‪ .‬ضمـن اینکـه بـا تمهیدات‬ ‫اندیشیده شـده در حیـن اجـرای طـرح‪ ،‬انحراف دیـواره که در‬ ‫طـرح اولیـه بـه وجود امـده بـود نیز برطرف شـد‪.‬‬ ‫رئیـس بازرسـی جراثقال ها و سـازه ها یکی دیگـر از افراد‬ ‫درگیـر در ایـن پروژه بود که ضمن اشـاره به اهمیت ماشـین‬ ‫‪ 5‬ریخته گـری به سـبب تولیـد محصـوالت ویژه‪ ،‬یاداور شـد‪:‬‬ ‫ایـن ماشـین از ابتـدای راه انـدازی تحت پایش بازرسـی فنی‬ ‫قـرار داشـت و به علـت برخـی مشـکالت طراحـی و کیفیت‬ ‫بتن‪ ،‬در سـطح ریسـک نسـبتا باال قرار گرفت‪ .‬باربری حدود‬ ‫‪ 300‬تنـی ایـن تجهیـز از یـک سـو و تنش هـای حرارتـی‪-‬‬ ‫رطوبتـی بسـیار زیـاد کـه به سـبب ماهیـت کاری تجهیـز‬ ‫اجتناب ناپذیـر بودند‪ ،‬از سـوی دیگـر‪ ،‬روزبـه روز وضعیت این‬ ‫ابرسـازه را با ریسـک بیشـتری روبـه رو می کرد‪.‬‬ ‫علیرضـا حیدری ابیانـه افـزود‪ :‬پـس از مطالعـات دقیـق‬ ‫سـازه‪ ،‬برداشـت های فنـی سـازه بتنـی و ریشـه یابی دقیـق‬ ‫مشـکالت‪ ،‬طرحـی امـاده شـد کـه اوال تنش هـای حرارتـی‬ ‫و رطوبتـی موجـود را بـا به کارگیـری مـاده ای مطالعه شـده و‬ ‫بومی سازی شـده حذف کند‪ ،‬ثانیا مقاومت سـازه را با اسـتفاده‬ ‫از ترمیـم بتن در نقاط اسـیب دیده تامیـن نماید؛ ضمن اینکه‬ ‫محافظـت سـازه از عوامل محیطـی موجود نیـز در ان لحاظ‬ ‫شـده باشد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬بـا توجـه بـه تغییـر طـرح پـروژه و لـزوم‬ ‫تخریب و بازسـازی دیواره های میانی‪ ،‬سـازه نگهبان مناسبی‬ ‫معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد‬ ‫امادگی فوالد مبارکه برای احداث نیروگاه برق‬ ‫معــاون بهره برداری شــرکت فوالد مبارکــه در پنل‬ ‫تخصصی ســرمایه گذاری صنایع معدنــی و فوالدی در‬ ‫صنعت برق (چشــم انداز‪ ،‬موانع و راهکارها) در ســمینار‬ ‫تخصصی چالش برق در زنجیره فوالد اظهار کرد‪ :‬شرکت‬ ‫فــوالد مبارکه برای احــداث نیروگاهی با ظرفیت حداقل‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬مگاوات و همچنین تملک نیروگاه های که سیکل‬ ‫کامل ندارند؛ اعالم امادگی می کند‪.‬‬ ‫به گــزارش اصفهان امروز‪ ،‬عباس اکبری محمدی در‬ ‫این پنل تخصصی اظهار کرد‪ :‬در مدتی که گذشــته و با‬ ‫اقداماتــی که از ســوی وزارت نیرو انجام شــده‪ ،‬صنعت‬ ‫حکمرانی در برق نزول پیدا کرده و در گام نخست باید این‬ ‫اعتماد از دست رفته مجددا به صنعت برق بازگردد‪.‬‬ ‫در جریان بازدید اعضای کمیسیون صنایع مجلس از همراه اول مطرح شد‬ ‫انعقاد قرارداد ‪۱۲۰۰‬میلیارد تومانی با شرکت های‬ ‫داخلی برای تولید انتن‬ ‫مرکز تحقیق و توسعه همراه اول برای تولید انتن‪۱۲۰۰ ،‬‬ ‫میلیارد تومان با شرکت های داخلی قرارداد امضا کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران‪،‬‬ ‫هیاتی از کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در‬ ‫بازدیدی از مرکز مانیتورینگ پلتفرم های دیجیتال همراه اول‬ ‫که با همراهی مهدی اخوان بهابادی‪ ،‬مدیرعامل و جمعی از‬ ‫مدیران همراه اول انجام شد‪ ،‬در جریان دستاوردهای فنی و‬ ‫توانمندی های بومی نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه‬ ‫کشور قرار گرفتند‪.‬‬ ‫مدیرعامل همراه اول در جریان این بازدید‪ ،‬ضمن ارائه‬ ‫گزارشی از وضعیت تجاری اپراتور اول تلفن همراه و در اختیار‬ ‫داشتن ‪ ۶۰‬درصد سهم بازار درامدی اپراتورهای سیار کشور‬ ‫اظهار کرد‪ :‬همراه اول با در اختیار داشتن این پتانسیل عظیم‪،‬‬ ‫توسط مرکز تحقیق و توسعه خود قرارداد بومی سازی و تولید‬ ‫داخلی با شرکت های مختلف داخلی در حوزه انتن به ارزش‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬میلیارد تومان منعقد کرده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬همچنین انعقاد قرارداد ‪ ۴۰۰‬میلیارد‬ ‫تومانی برای تولید لینک های رادیویی را هم داشتیم‪.‬‬ ‫طراحـی گردید که مهندسـی و اجـرای ان نقطه عطف پروژه‬ ‫شـد‪ .‬ایـن پـروژه از بُعـد اجرایی و اسـتفاده از سـازه نگهبان‪،‬‬ ‫پـس از اجراهـای مشـابه روی جرثقیل های حمـل مذاب که‬ ‫با کمک مشـاوران خارجی در سـال های گذشـته اجرا شـده‬ ‫بـود‪ ،‬اولیـن پـروژه ای بود که توسـط مهندسـی و بـا اجرای‬ ‫صددرصـد بومـی در این سـطح بـا موفقیت به اتمام رسـید‪.‬‬ ‫رئیـس کارگاه اسـکلت فلزی نیـز در ادامه افزود‪ :‬در راسـتای‬ ‫بازسـازی دیواره هـای میانـی ماشـین ‪ 5‬واحـد ریخته گـری‪،‬‬ ‫نیـاز بـه یک عدد سـازه نگهبان بـه وزن ‪ 32‬تن جهت انجام‬ ‫اصالحات در دیواره ها بود که درخواسـت سـاخت ان توسـط‬ ‫متقاضـی بـرای تعمیـرگاه مرکـزی صـادر شـد‪ .‬بـا توجه به‬ ‫اضطـراری بـودن این فعالیـت‪ ،‬بالفاصله تیم فنـی و اجرایی‬ ‫کارگاه اسـکلت فلـزی و عملیات حرارتی و شـرکت مجری‪،‬‬ ‫مشـغول بـه تهیـه نقشـه های کارگاهـی و تامیـن متریـال‬ ‫شـدند و به منظـور تسـریع در انجـام پـروژه و با تاییـد طراح‬ ‫پروژه‪ ،‬سـاخت تیـر ورق‪ ،‬جایگزین تامین تیرهای اسـتاندارد‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫غالمرضـا نیازی تصریح کـرد‪ :‬با انجام یـک برنامه ریزی‬ ‫منسـجم و تلاش شـبانه روزی تیـم کارگاه اسـکلت فلزی و‬ ‫شـرکت مجری‪ ،‬خوشـبختانه سـازه موردنظر با کیفیت بسیار‬ ‫مطلـوب و در زمانـی کوتاه تـر از زمـان موردانتظـار سـاخته و‬ ‫پـس از تاییـد تیم کنترل کیفـی‪ ،‬تحویل متقاضی شـد‪.‬‬ ‫رئیـس مرکـز تجهیـزات حمـل مـواد و تعمیـرات ویـژه‬ ‫واحـد تعمیـرات مرکـزی نیـز در راسـتای انجـام عملیـات‬ ‫ ترمیـم و نوسـازی دیوارها افزود‪ :‬کلیـه فعالیت های مکانیکال‬ ‫و تاسیسـاتی مربـوط بـه دمونتـاژ و مونتـاژ گایدریل هـا‪،‬‬ ‫سـگمنت ها و راهروهـای کنـاری و همچنیـن نصـب سـازه‬ ‫نگهبـان بـه تعمیـرات مرکـزی محـول گردیـد کـه به دلیل‬ ‫باربـرداری دیوار وسـطی در جهت فیکس کردن سـتون های‬ ‫اصلـی‪ ،‬عملیـات نصـب سـازه نگهبـان مطابـق طرح هـای‬ ‫ارسـالی در مدت زمان ‪ 7‬شـیفت کاری به صورت شـبانه روزی‬ ‫انجـام شـد‪.‬بهنام مهدی پـور ادامـه داد‪ :‬جهـت نصـب سـازه‬ ‫نگهبان بیش از ‪ 7000‬نفرسـاعت کار شامل ‪ 3000‬مترمکعب‬ ‫داربسـت‪ ،‬نزدیـک بـه ‪ 48‬تن مونتاژ در بخش اسـکلت فلزی‬ ‫و حجم بسـیار زیادی عملیات جوشـکاری (اسـتفاده از ‪1140‬‬ ‫کیلوگـرم الکتـرود جـوش) انجـام گردید‪.‬‬ ‫رئیـس تعمیـرات ماشـین ‪ 5‬ریخته گـری مـداوم نیـز‬ ‫ضمـن ابـراز رضایـت از فعالیت هـای انجام شـده در توقـف‬ ‫برنامه ریزی شـده ماشـین ‪ 5‬ریخته گری اضافه کـرد‪ :‬عالوه بر‬ ‫انجـام فعالیت هـای فوق الذکـر‪ ،‬اصالحـات موردنیـاز بر روی‬ ‫کلیـه مسـیرهای سـیاالت انجـام شـد و کلیـه پمپ هـای‬ ‫سـیاالت‪ ،‬مسـیرها‪ ،‬مخـازن‪ ،‬والوروم هـا و هیدرولیک روم هـا‬ ‫و تجهیـزات مربوطه تعمیـر‪ ،‬تعویض‪ ،‬سـرویس و تمیزکاری‬ ‫گردیـد‪ .‬همچنیـن اسـتانداردهای تعمیـرات و نگهـداری‬ ‫تجهیـزات مربوط به لدل تارت‪ ،‬تاندیشـکارها و ایسـتگاه های‬ ‫پیش گـرم انجـام شـد و اصالحـات موردنیـاز بـر روی ان هـا‬ ‫صـورت گرفت‪.‬‬ ‫محمد فخـری فخرابادی افـزود‪ :‬درمجموع بـا انجام این‬ ‫شـات دان بلندمـدت‪ ،‬ریسـک موجـود بـر روی سـازه حـذف‬ ‫شـد و ماشـین ‪ 5‬به صـورت ایمـن بـا اماده بـه کاری بـاال در‬ ‫مـدار تولیـد قـرار گرفت‪ .‬ضمـن اینکـه انجام ایـن فعالیت ها‬ ‫بـا چنیـن حجم و سـرعتی در شـرکت تاکنـون در نـوع خود‬ ‫بی نظیـر بـوده اسـت که بـا اعتماد بـه متخصصـان داخلی با‬ ‫کمتریـن هزینه انجـام گردید‪.‬‬ ‫مدیریـت اجـرای پروژه هـای نواحـی اهن سـازی و‬ ‫فوالدسـازی در پایـان از زحمـات کارکنـان واحـد اجـرای‬ ‫پروژه های فوالدسـازی‪ ،‬دسـتگاه نظارت‪ ،‬مدیریت و کارکنان‬ ‫بهره بـرداری ناحیـه فوالدسـازی‪ ،‬بـازرس فنـی‪ ،‬تعمیـرگاه‬ ‫مرکـزی‪ ،‬تعمیـرات مرکـزی‪ ،‬حراسـت و حفاظـت فیزیکـی‪،‬‬ ‫ازمایشـگاه ها‪ ،‬مستندسـازی و کلیـه همکارانـی کـه در‬ ‫برنامه ریـزی‪ ،‬اجـرا و راه اندازی این پروژه مشـارکت داشـته اند‬ ‫تشـکر و قدردانـی کـرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬چند برابر شــدن یک شــبه هزینه برق‬ ‫صنایع فوالدی یکی از این اقدامات است که توسط وزارت‬ ‫نیرو صورت گرفت‪ ،‬در حالی که این وزاتخانه می توانست‬ ‫به شکل بهتری نســبت به افزایش قیمت ها اقدام کند؛‬ ‫مثال مشخص شود برای ‪ ۵‬ســال اینده چه اتفاقی برای‬ ‫تعرفه های انــرژی واحدهای فــوالدی رخ خواهد داد و‬ ‫برنامه ریزی برای ان انجام شــود تا با یک دید باز و افق‬ ‫روشن شرکت های فوالدی به فعالیت خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫اکبری محمدی افزود‪ :‬شرایط فعلی یک فرصت برای‬ ‫ماســت که با تمرکز روی این کار و تولید برق‪ ،‬مشکل را‬ ‫برای بلند مدت حل کنیم؛ البته باید مباحث برق و محیط‬ ‫زیست و گاز را به صورت مشخص و در کنار هم قرار دهیم‬ ‫و روی ان تمرکــز کنیم‪ .‬در واقع این موضوع را می توان با‬ ‫توجه به تغییرات تکنولوژی کــه در دنیا در حال رخ دادن‬ ‫است و مواردی مانند کربن زدایی مطرح و اجرایی کرد‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر شــرایط نه چندان خوبی برای گاز وجود دارد‪،‬‬ ‫پس الزم است مباحث گاز‪ ،‬برق و محیط زیست به صورت‬ ‫باالنس در کنار هم قرار گرفته و فکری برای انها اندیشیده‬ ‫شــود‪.‬معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه با اشاره به‬ ‫برنامه ریزی و ســرمایه گذاری شرکت های برای راه اندازی‬ ‫نیروگاه برق گفت‪ :‬بهتر است تفاهم نامه بین وزارت نیرو‬ ‫و وزارت صمت با ســرعت بیشــتری به جلو برود و موارد‬ ‫سرمایه گذاری تسهیل شود؛ به این صورت که موارد مبهم‬ ‫برداشته شده و مشوق های الزم برای سرمایه گذاری تعیین‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اکبری محمدی گفت‪ :‬برای رســیدن به این هدف در‬ ‫گام اول باید دیدگاه وزارت نیرو اصالح شود‪ .‬اکنون شرکت‬ ‫فــوالد مبارکه امادگی خود را بــرای احداث نیروگاهی به‬ ‫ظرفیت حداقل ‪ ۱۵۰۰‬مگاوات اعالم کرده و برای تملک‬ ‫نیروگاه های که سیکل کامل نداشته و باید تکمیل شوند‪،‬‬ ‫اعالم می کند اما نکته اینجاست در مذاکراتی که طی این‬ ‫مدت انجام دادیم به نظر می رســد رویکردها به گونه ای‬ ‫است که در گذشته هم وجود داشته و باعث به وجود امدن‬ ‫شــرایط فعلی و بحران برق شده است‪ .‬برای مثال یکی از‬ ‫نیروگاه هایی که به فوالد مبارکه معرفی شده قیمت ان دو‬ ‫برابر قیمت نیروگاه جدید است‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری شــرکت فوالد مبارکه افزود‪ :‬با این‬ ‫طرز فکر و شــرایط نمی توان به جلــو پیش رفت؛ چراکه‬ ‫شرکت فوالد مبارکه ســهامداران بسیاری دارد که شامل‬ ‫صندوق های بازنشستگی‪ ،‬عموم مردم و قشر محروم جامعه‬ ‫اســت و باید این ظرفیت و شــرایط اقتصادی به گونه ای‬ ‫تنظیم شــود که تشویقی برای سرمایه گذاری در ان وجود‬ ‫داشته باشد‪.‬به گفته اکبری محمدی‪ ،‬در این میان مهمترین‬ ‫موضوع که باید اصالح شود‪ ،‬مشارکت با ذی نفعان است‪،‬‬ ‫زیرا در غیر ایــن صورت و فعالیت بــه صورت یکطرفه‬ ‫نتیجه ای در بر نخواهد داشت‪.‬‬ ‫در جریان این بازدید‪ ،‬ظرفیت پلتفرم های دیجیتال همراه‬ ‫اول نظیر «شاد» که بستری برای امر اموزش و پرورش دانش‬ ‫اموزان کشور است و پهنای باند مصرفی ان توانسته در مدت‬ ‫زمان کوتاهی از اغاز فعالیت‪ ،‬از واتساپ نیز سبقت بگیرد برای‬ ‫اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫تشریح شد‪.‬‬ ‫توسعه پلتفرم اموزشی شاد در کمترین زمان ممکن همزمان‬ ‫با اعالم شیوع ویروس کرونا در کشور‪ ،‬توسط همراه اول و با‬ ‫نگاه مسئوالنه اغاز شد تا راهکاری برای حل یکی از بزرگترین‬ ‫دغدغه های کشور باشد‪.‬‬ ‫با وجود اینکه تا پیش از توسعه و بهره برداری از این‬ ‫بستر اموزشی‪ ،‬کاری در مقیاس شاد انجام نشده بود و تمامی‬ ‫زیرساخت ها توسط همراه اول توسعه یافت‪ ،‬اما تا امروز هیچ‬ ‫هزینه ای برای توسعه و پشتیبانی ان از دولت دریافت نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫توسعه این بستر در کنار سایر پلتفرم های دیجیتال همراه‬ ‫اول‪ ،‬بیش از پیش نقایص شبکه ملی اطالعات را نمودار ساخت‬ ‫که برای رفع انها‪ ،‬توسعه دیتاسنتر هم در دستور کار اپراتور اول‬ ‫تلفن همراه قرار گرفت تا تمامی کاربران ارتباطی در کشور به‬ ‫شکل عادالنه قادر به استفاده از سرویس های پرکاربرد باشند‪.‬‬ ‫مدیرعامل همراه اول در این بازدید همچنین با اشاره به‬ ‫رایگان بودن اینترنت برای بستر پرترافیکی همچون شاد‪ ،‬خبر‬ ‫از امادگی این اپراتور برای ادامه ارئه رایگان اینترنت این شبکه‬ ‫داد؛ در حالیکه چند ماه پیش وزارت ارتباطات با ارسال نامه ای‬ ‫به اپراتورها اعالم کرده بود که اینترنت مصرفی برای این بستر‬ ‫رایگان نباشد‪.‬‬ ‫در جریان این بازدید‪ ،‬اعضای کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس به بیان دغدغه ها و نقطه نظرات خود در ارتباط با حوزه‬ ‫ارتباطات پرداختند و در تعاملی صمیمانه‪ ،‬پاسخ سواالت خود را از‬ ‫متخصصان فنی و مسئوالن اپراتور اول دریافت کردند‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر‬ ‫پیشرفت احداث فاز دوم‬ ‫بوستاندوستیبهارستان‬ ‫توسط شرکت عمران‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان ساخت‬ ‫ادامه بوستان بزرگ دوستی در محله مسکن مهر شمالی‬ ‫توسط این شرکت در دست انجام است‪ .‬در فاز دوم بوستان‬ ‫دوستی‪ ،‬امکاناتی مانند مسیر پیاده روی زیبا‪ 1200 ،‬مترمربع‬ ‫زمین بازی و ‪ 800‬مترمربع ایستگاه سالمت در حال احداث‬ ‫می باشد‪ .‬این مرکز رفاهی تفریحی با ‪ 3500‬متر باغچه ی‬ ‫گل و گیاه و ‪ 2500‬متر مکعب خاکریزی زراعی می باشد‪ .‬بهره‬ ‫برداری از فاز دوم این بوستان بزرگ‪ ،‬سرانه فضاهای تفریحی‬ ‫فاز ‪ ۳‬شهر جدید بهارستان را بیش از پیش افزایش خواهد داد‪.‬‬ ‫*تایرسازان مجاز به صادرات بخشی از تولید خود شدند‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫طبق ابالغ انجمن صنفی صنعت تایر به‬ ‫ِ‬ ‫عضو انجمن‪ ،‬تایرسازان داخلی مجاز به صادرات ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫تایر سواری تولیدی و ‪ ۳۰‬درصد تایرهای کشاورزی و راه سازی‬ ‫و صنعتی شدند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬چند ماه است که موضوع‬ ‫درخواست ازادسازی صادرات مازاد تولید تایرها از سوی فعاالن‬ ‫این صنعت مطرح شده است؛ ان ها معتقدند که در شرایط‬ ‫فعلی که میزان تولید برخی اندازه ها و انواع تایر از میزان‬ ‫مصرف کشور بیشتر است‪ ،‬در صورتی که صادرات‪ -‬ولو به‬ ‫صورت محدود‪ -‬ازاد نشود‪ ،‬فاقد توجیه خواهد بود‪ .‬تولید مازاد‬ ‫نیاز بازار و نبود تقاضای متناسب با این حجم از تولید‪ ،‬سبب‬ ‫انباشت برخی سایز تایرها شده است؛ لذا در این راستا فعاالن‬ ‫ب شده‬ ‫این صنعت راه حل موجود برای معضل تایرهای رسو ‬ ‫را صدور اجازه صادرات تایرهای مازاد می دانند‪ .‬طبق امار‪،‬‬ ‫میزان تولید در ‪ ۱۰‬ماهه ابتدایی سال گذشته برابر کل تایر‬ ‫تولیدی در سال ‪ ۱۳۹۸‬بوده و همه انواع تایرها را شامل شده‬ ‫است و این روند افزایش تولید تا پایان سال ‪ ۱۳۹۹‬و از ابتدای‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬هم ادامه دار بوده است‪ .‬با توجه به افزایش تولید‬ ‫تایرها و با توجه به اینکه تایرهای سواری انواع گوناگونی دارد‬ ‫و هر اندازه تایر برای تعدادی از خودروها قابل استفاده است‬ ‫(تایر خودروها با شاسی های بلند که خود دارای چند سایز‬ ‫است‪ ،‬مناسب خودروهای پژو‪ ،‬پراید و‪ ...‬نیست و بالعکس)‬ ‫بنابراین زمانی که تولید از میزان حجم مصرف عبور می کند‪،‬‬ ‫معموال به تولیدکنندگان مجوز صادرات داده شود‪ .‬سال های‬ ‫گذشته‪ ،‬تایر خودروهای شاسی بلند وارد می شدند اما اکنون‬ ‫تولیدکنندگان داخلی ادعا دارند که با دانش فنی داخلی‪ ،‬در این‬ ‫امر خودکفا شده اند و معتقدند که در صورت امکان صادرات‪،‬‬ ‫می توان بازار گشایی در خارج از کشور داشت‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫صادرات مازاد تولید‪ ،‬انگیزه ای برای تولیدکننده است که بتواند‬ ‫همچنان تولید را ادامه و توسعه دهد؛ بنابراین به دنبال اینکه‬ ‫چند ماهی است موضوع ازادسازی صادرات تایر به دفعات‬ ‫از سوی فعاالن و تولیدکنندگان صنعت تایر درخواست شده‬ ‫است‪ ،‬در نهایت انجمن صنفی صنعت تایر اطالعیه ای به‬ ‫تولیدکنندگان زیرمجموعه خود ابالغ کرده که ضمن ان اعالم‬ ‫شده که صادرات بخشی از محصوالت تولیدی مجاز و ازاد‬ ‫شده است‪ .‬در این ابالغیه امده است‪ :‬پیرو تصمیمات ستاد‬ ‫تنظیم بازار و پیگیری های صورت گرفته‪ ،‬در نهایت براساس‬ ‫تصویب شورای عالی صادرات‪ ،‬شرکت های تولیدکننده تایر‬ ‫مجاز هستند ‪ ۱۰‬درصد تایر سواری تولیدی و همچنین ‪۳۰‬‬ ‫درصد تایرهای کشاورزی‪ ،‬راه سازی و صنعتی تولیدی خود‬ ‫را صادر کنند‪.‬‬ ‫اغاز توزیع ‪ ۱۰۰‬هزار تن برنج‬ ‫خارجی در بازار‬ ‫مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی از اغاز توزیع ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫تن برنج تایلندی‪ ،‬هندی و پاکستانی در سطح فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای‪ ،‬تعاونی های مصرف و اتحادیه ها خبر داد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬یزدان سیف در یک برنامه تلویزیونی گفت‪:‬‬ ‫خشکسالی طی ‪ ۵۰‬سال گذشته بی نظیر بوده و اسیب‬ ‫جدی به کشت های مختلف کشاورزی از جمله برنج زده و‬ ‫منجر به کاهش حدود ‪ ۱۸‬تا ‪ ۱۹‬درصدی تولید برنج داخلی‬ ‫شده که این وضعیت باعث افزایش قیمت برنج داخلی شده‬ ‫است‪ .‬البته ذخایر استراتژیک کشور در سطح مطلوبی است‬ ‫و برای کنترل قیمت و تامین کسری برنج پیش بینی شده‬ ‫از ذخایر استراتژیک برنج در کشور توزیع شود‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه عالوه بر توزیع برنج برای سازمان های پرمصرف مثل‬ ‫ارتش‪ ،‬بیمارستان ها‪ ،‬دانشگاه ها‪ ،‬طرح های مومنانه و غیره ادامه‬ ‫دارد‪ ،‬افزود‪ :‬عالوه بر این ها‪ ،‬از امروز با اغاز توزیع برنج در‬ ‫سطح کشور نزدیک به ‪ ۱۰۰‬هزار تن از این محصول از نوع‬ ‫هندی‪ ،‬تایلندی و پاکستانی از طریق فروشگاه های زنجیره ای‪،‬‬ ‫تعاونی های مصرف کارگری‪ ،‬کارمندی‪ ،‬اتحادیه و ‪ ...‬در اختیار‬ ‫مردم قرار می گیرد و هیچ کمبودی در مورد برنج برای مصرف‬ ‫خانوار وجود ندارد‪ .‬مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی تاکید‬ ‫کرد که در بخش تامین برنج از ذخایر‪ ،‬وضعیت خوبی حاکم‬ ‫است و واردات خوبی هم قبل از ممنوعیت برنج در فصل‬ ‫کشت انجام شده و وضعیت بازار برنج وارداتی در شرایط‬ ‫متعادلی است‪ .‬او ابراز امیدواری کرد که در این شرایط از شتاب‬ ‫افزایش قیمت در بازار برنج داخلی هم کاسته شود‪ .‬بررسی‬ ‫اماری که اخیرا مرکز امار ایران در رابطه با متوسط قیمت‬ ‫اقالم خوراکی اعالم کرده بود‪ ،‬در رابطه با برنج نشان می دهد‬ ‫که هر کیلو برنج ایرانی در مردادماه امسال به طور متوسط‬ ‫‪ ۳۸‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تومان فروش رفته اما این کاال تا ‪ ۴۶‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تومان هم قیمت خورده است؛ در حالی که در مرداد ماه‬ ‫پارسال هر کیلو برنج ایرانی به طور متوسط حدود ‪ ۲۷‬هزار‬ ‫تومان قیمت داشت و در تیرماه امسال به ‪ ۳۷‬هزار و ‪۳۳۰۰‬‬ ‫تومان رسیده بود‪ .‬براین اساس‪ ،‬برنج ایرانی در مقایسه با سال‬ ‫گذشته ‪ ۴۲.۹‬و نسبت به تیرماه ‪ ۳.۴‬درصد گران شده است؛‬ ‫اما در مورد برنج خارجی که عمده افزایش قیمت ان از زمان‬ ‫حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان از این کاال شروع و ادامه دار شد امار از‬ ‫این حکایت دارد که هر کیلو در مردادماه سال گذشته به طور‬ ‫متوسط حدود ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۱۰۰‬تومان بوده ولی در تیرماه امسال‬ ‫‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان و در مردادماه به ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۱۰۰‬تومان‬ ‫رسیده است‪ ،‬برنج وارداتی تا کیلویی ‪ ۳۰‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان‬ ‫هم فروش رفته است‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫سه شنبه | ‪ 16‬شهریور ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4159‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫‪7‬‬ ‫خدادادی مربی بدنساز جدید‬ ‫سپاهان‬ ‫خط و نشان ناظم الشریعه‬ ‫برای فوتسال دنیا‬ ‫بعد از جدایی علی ربانی از کادرفنی ســپاهان‪ ،‬مربی‬ ‫بدنســاز جدید این تیم انتخاب شــد‪ .‬یکی از مشکالت‬ ‫ســپاهان در راستای اماده سازی برای لیگ بیست و یکم‪،‬‬ ‫جدایی علی ربانی مربی بدنســاز طالیی پوشان اصفهانی‬ ‫بود؛ محرم نویدکیا پس از موافقت با جدایی ربانی از جمع‬ ‫اعضای کادرفنی‪ ،‬به دنبال انتخاب جایگزین برای وی بود‬ ‫و ســرانجام از میان گزینه های مطرح شده‪ ،‬انتخاب نهایی‬ ‫را انجام داد و گزینه خود را به مدیران باشــگاه ســپاهان‬ ‫معرفی کرد‪ .‬هاشــم خدادادی مربی بدنساز مشهدی که‬ ‫فصل گذشــته و در زمان حضور علیرضــا منصوریان در‬ ‫تراکتور‪ ،‬به جمع اعضای کادرفنی این تیم اضافه شــد و‬ ‫پــس از جدایی منصوریان هم کار خود را ادامه داد‪ ،‬گزینه‬ ‫موردنظر محرم نویدکیاســت‪ .‬خدادادی سابقه کار در تیم‬ ‫ملی نوجوانان ایران و همچنین باشگاه هایی چون ابومسلم‬ ‫خراسان و نفت مسجدسلیمان را دارد‪ .‬با این وصف‪ ،‬هاشم‬ ‫خدادادی به عنوان مربی بدنساز در کادرفنی سپاهان برای‬ ‫فصل جدید رقابت های لیگ برتر حضور خواهد داشــت و‬ ‫در قامت دســتیار محرم نویدکیا فعالیت خود را در این تیم‬ ‫اصفهانی پیگیری می کند‪.‬‬ ‫سرمربی تیم ملی فوتسال ایران ابراز امیدواری کرد‬ ‫این تیم بتواند بازهم شگفتی ساز جام جهانی فوتسال شود‪.‬‬ ‫محمد ناظم الشریعه توانست در دوره قبل جام جهانی‬ ‫فوتسال در سال ‪ ۲۰۱۶‬در کلمبیا ایران را به رتبه سوم‬ ‫جهان برساند که بهترین رتبه در بین تیم های اسیایی در‬ ‫تاریخ رقابت هاست و امسال مصمم به عملکردی بهتر در‬ ‫لیتوانی است‪ .‬محمد ناظم الشریعه در گفت وگو با فیفا درباره‬ ‫هشتمین حضور ایران در جام جهانی فوتسال گفت‪ :‬جام‬ ‫جهانی یک تورنمنت بسیار مهم برای ما است‪ .‬ماقبالنشان‬ ‫داده ایم که تیم خوبی هستیم که باید موردتوجه قرار گیرد‪ .‬در‬ ‫لیتوانی ما به تمام دنیا کیفیت و قدرت فوتسال ایران را نشان‬ ‫می دهیم‪ .‬ایران در گروه ‪ F‬مقابل صربستان‪ ،‬ایاالت متحده و‬ ‫ارژانتین هم گروه شده است‪ .‬در همین راستا سرمربی ایران‬ ‫گفت‪ :‬ما یک تیم قوی هستیم و بازی تیمی موثر انجام‬ ‫می دهیم‪ .‬دو عامل که برای موفقیت ما کلیدی است‪ .‬ما‬ ‫سعی می کنیم فوتسال هجومی بازی کنیم و تا جایی که‬ ‫می توانیم گل بزنیم‪ .‬ناظم الشریعه امیدوار است که تیمش‬ ‫بتواند شگفتی ساز شود‪ ،‬درست مانند سال ‪ ۲۰۱۶‬وقتی برزیل‬ ‫را در مرحله یک شانزدهم نهایی حذف کرد‪ .‬او گفت‪ :‬یادم‬ ‫می اید قبل از ان دیدار همه می گفتند با نتیجه سنگین‬ ‫شکست می خوریم‪ .‬پیروزی بهترین پاسخ ممکن به ان ها‬ ‫بود‪ .‬اگرچه امادگی ایران برای جام جهانی لیتوانی ‪ ۲۰۲۱‬به‬ ‫دلیل همه گیری با مشکل روبرو شده است اما ان ها توانایی‬ ‫تکرار و حتی بهبود عملکرد خود را در کلمبیا دارند‪.‬‬ ‫ادامه تمرینات ذوب اهن در‬ ‫تهران‬ ‫باشــگاه ذوب اهن شــرایط برگزاری اردویی چندروزه‬ ‫برای شاگردان مهدی تارتار را در تهران فراهم کرده است‪.‬‬ ‫نخستین اردوی امادگی پیش فصل تیم فوتبال ذوب اهن‬ ‫از هفتــه اینده در تهران برگزار خواهد شــد‪ .‬این اردو که‬ ‫به منظور باالبردن سطح فنی و انجام تمرینات تکنیکی و‬ ‫تاکتیکی‪ ،‬بدنسازی و بهتر شــدن کار تیمی پیش از اغاز‬ ‫فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور برپا خواهد‬ ‫شد‪ ،‬به مدت یک هفته به طول خواهد انجامید‪ .‬تیم فوتبال‬ ‫ذوب اهن قرار است با یک فاصله کوتاه اردوی دوم خود را‬ ‫نیز برگزار کند‪ .‬ذوب اهن یکی از تیم هایی به شمار می رود‬ ‫که پس از انتخاب مهــدی تارتار خیلی زود کار خود را در‬ ‫پنجره نقل و انتقاالت تابســتانی اغاز کرد و حاال به دلیل‬ ‫اینکه نزدیک به ‪ 13‬یار جدید در اردوی این تیم حضور دارند‬ ‫و بازیکنان زیادی از جمع سبزپوشان جداشده اند‪ ،‬رسیدن به‬ ‫هماهنگی در میان بازیکنان تیم کار ساده ای نخواهد بود‪.‬‬ ‫بااین حال مهدی تارتار و دستیارانش برای انجام این مهم‬ ‫بیش از یک ماه تا شروع نخستین هفته مسابقات زمان نیاز‬ ‫دارند و از تیم هایی به شمار می روند که تمریناتشان را برای‬ ‫حضور در مسابقات خیلی زود اغاز کرده اند‪.‬‬ ‫هادی عقیلی روی نیمکت‬ ‫شهر خودرو‬ ‫تیم فوتبال شهر خودرو نخستین جلسه تمرینی خود را‬ ‫با حضور سرمربی جدید این تیم محمدرضا مهاجری برگزار‬ ‫کرد‪ .‬در این تمرین که در غیاب مالک و با حضور مدیرعامل‬ ‫تیم و برخی مســئولین اســتانی برگزار شد‪ ،‬مهاجری سه‬ ‫دســتیار خود را معرفی کــرد‪ .‬به این ترتیب هادی عقیلی‬ ‫مدافع اســبق تیم ملی کشورمان به عنوان مربی‪ ،‬سیروس‬ ‫سنگچولی ســنگربان اسبق تیم های سیاه جامگان‪ ،‬پیام و‬ ‫فجر سپاسی و ســرمربی فصل قبل مهاجرنوین در لیگ‬ ‫دسته سوم به عنوان مربی دروازه بانان و عماد مهاجری مربی‬ ‫بدنساز سابق مس رفســنجان و تراکتورسازی که سابقه‬ ‫همکاری با مهاجری در نساجی مازندران‪ ،‬سیاه جامگان و‬ ‫پدیده را داشته به عنوان مربی بدنساز معرفی شدند‪ .‬به گفته‬ ‫مهاجری یک مربی دیگر نیز به همراه انالیزور به نیمکت‬ ‫نماینده مشهد در لیگ برتر اضافه خواهند شد‪.‬‬ ‫سرمربی تازه وارد گاندوها از نیاز به تغییرات گسترده در این تیم می گوید‬ ‫تارتار و یک خانه تکانی‬ ‫اساسی در ذوب اهن‬ ‫اصفهان امروز‪ :‬سرمربی تیم فوتبال ذوب اهن از شرایط‬ ‫تیمش در پنجره تابســتانی و خریدهایی که انجام شده ابراز‬ ‫رضایت کرد‪ .‬تیم ذوب اهن بعد از یک جنگ تمام عیار برای‬ ‫بقا سرانجام موفق شد سهمیه لیگ برتری خود را حفظ کند‪.‬‬ ‫مســئوالن این تیم اصفهانی در پایان لیگ بیستم پس از‬ ‫قطع همکاری با مجتبی حسینی‪ ،‬مهدی تارتار را به عنوان‬ ‫جانشــین او انتخاب کردند‪ .‬سرمربی پیکان در لیگ بیستم‬ ‫در شرایطی هدایت ذوب اهن را به عهده گرفت که سرمربی‬ ‫گاندوها هم راهی تهران شده و با پیکانی ها برای فصل جدید‬ ‫به توافق رسید‪ .‬تارتار یکی از موفق ترین های در این عرصه‬ ‫به شــمار می رود‪ .‬او با پارس جنوبی جم موفق شد به لیگ‬ ‫برتــر صعود کند و در ســال اول حضورش رتبه پنجمی را‬ ‫به دســت اورد‪ .‬تارتار در سال دوم حضور پارس جنوبی در‬ ‫سپاهان لیاقت گرفتن حداقل یک جام را داشت‬ ‫مدافــع میانی ســپاهان اعتقاد دارد طالیی پوشــان‬ ‫اصفهانی فصل گذشــته شایستگی کســب یک جام را‬ ‫داشــته اند‪ .‬محمدرضا مهــدی زاده در ارتباط با فصلی که‬ ‫ســپاهان پشت سر گذاشت گفت‪ :‬ما در لیگ برتر ازلحاظ‬ ‫نتیجه گیری فوق العــاده کارکردیم و ‪ ۶۵‬امتیاز گرفتیم اما‬ ‫متاسفانه این عملکرد فوق العاده منجر به قهرمانی نشد و در‬ ‫جام حذفی هم نتوانستیم قهرمان شویم‪ .‬البته این چیزی‬ ‫از ارزش های ســپاهان کم نمی کند چون ما نتایج خیلی‬ ‫خوبی گرفتیم و این در حالی اســت که نویدکیا هم اولین‬ ‫سال سرمربیگری اش را پشت سر می گذاشت‪ .‬تیم ما واقعا‬ ‫لیاقت گرفتن حداقل یک جام را داشت ولی به ان چیزی‬ ‫که لیاقتش را داشــتیم نرســیدیم‪ .‬مهدی زاده در ارتباط با‬ ‫تمدید قراردادش با ســپاهان ان هم در شرایطی که بحث‬ ‫جدایی اش از این تیم مطرح شــده بود عنوان کرد‪ :‬من در‬ ‫ابتدا مذاکراتی را با سپاهان انجام دادم که به نتیجه خاصی‬ ‫نرسیدیم ولی بعد از چند روز دوباره صحبت کردیم و حتی‬ ‫با اقای نویدکیا هم حرف زدم و خوشــبختانه قراردادم را‬ ‫تمدید کردم‪ .‬مسئله خاصی هم وجود نداشت و واقعیت این‬ ‫است که دوست داشتم در سپاهان بمانم و حاال خوشحالم‬ ‫که دوبــاره پیراهن این تیم را برتــن خواهم کرد‪ .‬وی با‬ ‫پول قائدی تنها راه خروج استقالل‬ ‫از بحران‬ ‫مسئوالن استقالل همچنان منتظر هستند تا پول انتقال‬ ‫مهدی قائدی به حساب باشگاه بنشیند‪ .‬استقالل این روزها‬ ‫دوباره با مشــکالت مالی پرتعداد دست وپنجه نرم می کند‪.‬‬ ‫استقالل و پرسپولیس در‬ ‫فصل تغییرات همیشگی‬ ‫ظاهرا باید بار دیگر و طبق پیش بینی ها منتظر تغییرات‬ ‫در تیم مدیریتی دو باشگاه محبوب کشور باشیم‪ .‬همان طور‬ ‫که پیش بینی می شــد با تغییر دولت و به تبع ان تغییرات‬ ‫در وزارت ورزش‪ ،‬احتمــاال تغییرات عمده ای در ســاختار‬ ‫مدیریتی دو باشگاه استقالل و پرسپولیس انجام خواهد شد‬ ‫و چه بســا سمیعی و مددی به عنوان مدیران عامل دو تیم‬ ‫به زودی جای خود را به نفــرات جدیدی بدهند‪ .‬هواداران‬ ‫استقالل و پرسپولیس دیگر به این تغییرات مدیریتی عادت‬ ‫کرده اند و زیاد هم امیدی به بهبود اوضاع باشگاهشــان از‬ ‫طریق تغییرات ندارند‪ .‬انچه در این سال ها نه تنها در اوضاع‬ ‫مدیریتی این دو باشــگاه که در اوضاع مدیریتی ســاختار‬ ‫کالن فوتبال ایران رخ داده تنهــا جابجایی مدیران بدون‬ ‫ایجاد تغییرات عمده و مهم در ساختار مدیریتی بوده است‪.‬‬ ‫ادم ها می روند و بعضا برمی گردند بی انکه بوی بهبودی از‬ ‫ســاختار مدیریتی فوتبال در ایران دیده شود‪ .‬بااین همه و‬ ‫علیرغم اینکه قرار نیست با جابجایی مدیران در دو باشگاه‬ ‫محبوب‪ ،‬ســاختار مدیریتی تغییر چندانی کند باز هواداران‬ ‫دو تیم بهنام هایی که برای جانشینی مدیران فعلی مطرح‬ ‫می شوند واکنش نشان می دهند‪ .‬انچه هم در ظاهر هوادار‬ ‫را راضــی می کند حضور مدیری اســت که بتواند بهتر از‬ ‫هرکسی برای باشــگاه پول بیاورد و از دیدگاه ان ها پول‬ ‫عامل اصلی موفقیت اســت‪ .‬تجربه مدیریتی باشگاه هایی‬ ‫چون استیل اذین و یا اخیرا تراکتورسازی نشان می دهد که‬ ‫خرج کردن در این فوتبال لزوما منجر به کســب موفقیت‬ ‫نمی شود‪ .‬بااین حال انچه در اذهان عمومی هواداران فوتبال‬ ‫بین یک مدیر موفق و ناموفق خط کشی می کند در وهله ی‬ ‫اول کســب جام بوده است و کســب جام هم بیش از هر‬ ‫چیزی مستلزم داشتن پول است که با ان مربی و بازیکن‬ ‫باکیفیت جــذب کرد و تمرکز بازیکــن به خاطر نگرفتم‬ ‫دستمزدش به هم نریزد‪.‬‬ ‫لیگ برتر باوجود مشکالت عدیده مالی که در این تیم وجود‬ ‫داشت‪ ،‬موفق شد سهمیه جم را در لیگ برتر حفظ کند؛ اما‬ ‫بعد از انتخاب ســرمربی جدید‪ ،‬مسئوالن باشگاه ذوب اهن‬ ‫فعالیــت نقل و انتقاالتی خود را شــروع کردند و با توپ پر‬ ‫وارد بازار شــدند‪ .‬اتفاقی که حاال سرمربی تیم اصفهانی از‬ ‫ان ابــراز رضایت می کنــد‪ .‬مهدی تارتار درباره شــرایط و‬ ‫وضعیت تیم فوتبــال ذوب اهن گفت‪ :‬همه تیم ها در خواب‬ ‫بودند که ما توانســتیم یک برنامه نقــل و انتقاالت خوب‬ ‫اجرا کنیم‪ .‬خوشبختانه توانستیم بازیکنان خوب لیگ یک‬ ‫را جذب کنیم و در حــال حاضر تیم ما تلفیقی از بازیکنان‬ ‫جوان و باانگیزه و بازیکنان باتجربه و بادانش اســت‪ .‬برای‬ ‫موفقیت ذوب اهن شبانه روز تالش می کنیم و امیدواریم که‬ ‫ذوب اهن به روزهای خوب خود بازگردد؛ زیرا ذوب اهن یک‬ ‫تیم ریشــه دار و پرافتخار و تیمی است که شخصیت دارد‪.‬‬ ‫هواداران و پیشکسوتان باید کمی صبور باشند‪ .‬او سپس با‬ ‫اشــاره به بودجه باشگاه برای ورود به مسابقات اضافه کرد‪:‬‬ ‫شــاید ازنظر بودجه دچار کمبود باشیم‪ ،‬اما ذوب اهن دارای‬ ‫زیرساخت ها‪ ،‬نرم افزار و نیروی انسانی خوب و کامل است‪.‬‬ ‫من از جذب بازیکنان راضی هستم هرچند در برخی پست ها‬ ‫به دلیل کمبود بودجه نتوانســتیم بازیکنان مدنظر را جذب‬ ‫کنیم و ان ها به باشگاه های صنعتی با بودجه های باال رفتند‬ ‫اما در کل از جذب بازیکنان راضی هســتم و از کمیته نقل‬ ‫و انتقاالت باشگاه تشکر می کنم‪ .‬من و تیم همراهم هرجا‬ ‫رفتیم ثبات داشته است‪ .‬بخش بعدی صحبت های تارتار در‬ ‫رابطه با تغییرات گسترده ذوب اهن برای شروع فصل جدید‬ ‫بود و دراین باره توضیح داد‪ :‬ما تیمی هســتیم که تغییرات‬ ‫گســترده ای داشــته ایم اما نیاز بود یک خانه تکانی اساسی‬ ‫انجام بشــود‪ 13 .‬بازیکن جدید جــذب کرده ایم که نیاز به‬ ‫هماهنگی دارند‪ .‬امیدوارم همراه با یک قرعه خوب امیدواریم‬ ‫نتایج خوبی بگیریم‪ .‬ســعی کردیم بازیکنانی را جذب کنیم‬ ‫که بتوانند در چند پست راحت بازی کنند‪ .‬باید تا زمان داریم‬ ‫با جدیت کارکنیم‪ .‬تارتار ســپس با اشاره به اینکه کار تیم‬ ‫ذوب اهن تقریبا در پنجره تابســتانی تمام شده است‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬نقل و انتقاالت ما ‪ 98‬درصد تمام شــده است‪ .‬سهمیه‬ ‫خودمان را در لیگ برتر و لیگ زیر ‪ 23‬سال جذب کرده ایم‪.‬‬ ‫خروجی بازیکنان دیگر بســتگی به خود بازیکنان دارد‪ .‬من‬ ‫یک کادر فنی بسیار قوی در کنار خوددارم که نقش اصلی‬ ‫در موفقیت تیم دارند و با تمام توان برای موفقیت ذوب اهن‬ ‫می جنگیم؛ و در مــورد تیم های پایه ذوب اهن نیز صحبت‬ ‫کرده و در این مورد بیان کرده اســت‪ :‬درباره تیم های پایه و‬ ‫بازیکنان پایه هم در روز اول حضورم در اصفهان در تمرینات‬ ‫تیــم امید حضور یافتم و ســپس دو روز تیم های جوانان و‬ ‫امید را در تمرینات تیم و یک مسابقه دوستانه موردبررسی‬ ‫قــراردادم‪ .‬بازیکنی اگر توان حضور در لیگ برتر را داشــته‬ ‫باشد حتما از وی استفاده خواهیم کرد من هیچ شغلی غیر از‬ ‫ن هم روی فوتبال و موفقیت تیم‬ ‫فوتبال ندارم و همه تمرکزما ‬ ‫ذوب اهن است‪ .‬بخش پایانی صحبت های تارتار در رابطه با‬ ‫چرایی خرید بازیکنان جدید بود و در این مورد گفت‪ :‬به اتفاق‬ ‫همکارانم انالیز خوبی از تیم ذوب اهن داشــتیم و توانستیم‬ ‫مشکالت تیم را در برخی پســت ها به ویژه در خط دفاع و‬ ‫ســتون فقرات تیم شناســایی کنیم و سعی کردیم ساختار‬ ‫دفاعی تیم و برخی پست های دیگر را ترمیم کنیم بازیکنان‬ ‫ماهم موثر و پرتالش هســتند‪ .‬از همراهی هیئت مدیره و‬ ‫مدیرعامل باشگاه‪ ،‬هواداران و همه پرسنل و کارگران شرکت‬ ‫سهامی ذوب اهن که در شرایط سخت کار می کنند تا چرخ‬ ‫ورزش ذوب اهن بچرخد تشکر می کنم‪.‬‬ ‫در فاصلــه چند روز تا دیدار با الهالل عربســتان بازیکنان‬ ‫منتظرند تا باشــگاه بخشی از قراردادهایشان را واریز کند و‬ ‫وعده های مســئوالن در این خصوص هنوز اجرایی نشده‬ ‫است‪ .‬در این شــرایط ابی های پایتخت بدون حضور رشید‬ ‫مظاهری‪ ،‬محمدحســین مرادمند و محمد دانشــگر که به‬ ‫مســائل مالی اعتراض داشتند به امارات سفر کردند تا خود‬ ‫را برای بازی با الهالل اماده کنند‪ .‬این در شــرایطی است‬ ‫که طبق وعده باشــگاه باید نهایتا بخشی‬ ‫از مطالبات پرداخت می شــد‪ .‬از طرفی سه‬ ‫بازیکــن مذکور نیز حاضر نیســتند بدون‬ ‫دریافت پول به امــارات بروند و به همین‬ ‫خاطر مسئوالن باشگاه هرچه سریع تر باید‬ ‫در تامین منابع مالی تالش کنند‪ .‬ازاین رو‬ ‫استقاللی ها منتظر دریافت پولی هستند که‬ ‫بابت انتقال مهدی قائدی به باشگاه شباب‬ ‫االهلی با باشگاه اماراتی توافق کرده بودند‪.‬‬ ‫باوجود گذشت ‪ 11‬روز از انتقال قائدی اما‬ ‫هنوز پول رضایت نامه او به حساب باشگاه‬ ‫اســتقالل واریز نشده و با توجه به شرایط‬ ‫موجود به نظر می رســد این پول تنها راه‬ ‫خروج مقطعی اســتقالل از بحران مالی ایجادشده است‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر از بین مدیران استقالل پرویز مظلومی و کاظم‬ ‫قیم همراه تیم به امارات رفته اند‪ ،‬احمد مددی و ناصر فریاد‬ ‫شیران به ویروس کرونا مبتال شدند و بستری اند‪.‬‬ ‫اشــاره به عملکرد خوب سپاهان در فصل نقل و انتقاالت‬ ‫و اینکه ایا ان ها می توانند قهرمانی در لیگ برتر را تجربه‬ ‫کنند تصریح کرد‪ :‬خوشــبختانه بازیکنان خوبی به تیم ما‬ ‫اضافه شدند و البته باشگاه قرارداد اکثر بازیکنان را تمدید‬ ‫کرد‪ .‬سپاهان یک تیم فوق العاده است و مطمئنا در فصل‬ ‫اینــده هدف ما چیزی جز قهرمان شــدن نخواهد بود‪ .‬از‬ ‫ن هم تشکر کنم و تمام هدف‬ ‫طرفی باید از حمایت هوادارا ‬ ‫ما این اســت که فصل اینده با قهرمانی در لیگ ان ها را‬ ‫خوشحال کنیم و در اسیا و جام حذفی هم بهترین عملکرد‬ ‫را داشته باشیم‪.‬‬ ‫تا مسئوالن باشگاه پرسپولیس فعال قید ادامه مذاکره با‬ ‫مهاجم پیشــین برزیلی سپاهان را بزنند و تالش خود را‬ ‫برای تســویه با مربیان قبلی پرسپولیس از سر بگیرند‪.‬‬ ‫باشــگاه پرسپولیس تا هفدهم شهریورماه فرصت جذب‬ ‫بازیکن دارد و پس ازان طبق حکم کمیته انضباطی فیفا‬ ‫از ادامه فعالیت در نقل و انتقاالت محروم است‪.‬‬ ‫عذرخواهیافشینپیروانیازمدیرعاملسپاهان‬ ‫افشین پیروانی‪ ،‬مدیر تیم فوتبال پرسپولیس می گوید اگر‬ ‫صحبت من باعث شده که به مدیرعامل سپاهان بی احترامی‬ ‫شود‪ ،‬همین جا از اقای ساکت عذرخواهی می کنم‪ .‬افشین‬ ‫پیروانی اظهار داشت‪ :‬ما جمعه بعدازظهر عازم تاجیکستان‬ ‫هستیم و شرایط خوب است‪ .‬خوب تمرین کردیم ولی‬ ‫بزرگ ترین مشکل ما نبود بازی رسمی است‪ .‬تیم ملی ما هم‬ ‫بابت این موضوع مشکل داشت و بازیکنان ملی پوش ما به‬ ‫دلیل بازی نکردن بازیکنان‪ ،‬بازی خوبی به نمایش نگذاشت‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ما هم از این قاعده مستثنی نیستیم هرچقدر‬ ‫هم که تمرین کنیم مثل بازی رسمی نیست‪ .‬امیدوارم که‬ ‫استقالل را ببریم ولی ‪ ۲۴‬و ‪ ۲۷‬مهرماه هم که مرحله‬ ‫یک چهارم نهایی انجام خواهد شد‪ ،‬بازهم بدون بازی رسمی‬ ‫در ان مرحله باید بازی کنیم‪ ،‬این موضوع نشان می دهد که‬ ‫برنامه ریزی مان خیلی خوب بوده و یک تیم اماده و بدون‬ ‫بازی رسمی روانه مسابقات اسیایی می شویم‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬من فکر می کنم باید بهتر برنامه ریزی می شد‪ ،‬این که‬ ‫بدون بازی رسمی به مسابقات برویم واقعا شرایط خوبی‬ ‫برای تیم های ما نیست‪ .‬همه تیم ها را ببینید شرایط بهتری‬ ‫دارند‪ .‬ما هم که به تاجیکستان می رویم استقالل در شرایط‬ ‫بهتری قرار دارد و در کوران مسابقات است‪ .‬چمن ورزشگاه‬ ‫ان ها هم که مصنوعی است و ما عادت نداریم‪ .‬ان ها هم‬ ‫تالش می کنند که از تمام شرایط میزبانی شان استفاده کنند‬ ‫ما هم پرسپولیس و فینالیست فصل گذشته هستیم تالش‬ ‫می کنیم که نتیجه دلخواه را بگیریم هرچند که کار خیلی‬ ‫سخت است‪ .‬مدیر تیم فوتبال پرسپولیس درباره استعفای‬ ‫سمیعی گفت‪ :‬ما هم این خبر را شنیدیم‪ ،‬فکر می کنم اقای‬ ‫سمیعی زحمتشان را کشیدند و امیدوارم که در این شرایط‬ ‫کنار تیم باشند‪ .‬پیروانی درباره صحبت های گذشته اش که‬ ‫درباره مدیرعامل سپاهان انجام داده و باعث شده است‬ ‫که یکسری ها توهین هایی انجام دهند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫من اگر حرفی می زنم و بحثی می کنم‪ ،‬منظورم دفاع از‬ ‫پرسپولیس است و هواداران از من توقع دارند‪ .‬اگر صحبت‬ ‫من باعث شده که به مدیرعامل سپاهان بی احترامی شود‪،‬‬ ‫همین جا از اقای ساکت عذرخواهی می کنم‪ ،‬هیچ کسی اجازه‬ ‫بی احترامی ندارد‪ ،‬همه هدفمان این است که از تیممان دفاع‬ ‫کنیم و اگر صحبت و بی احترامی شده است نباید انجام‬ ‫می شد‪ ،‬بحث ما فنی و فوتبالی بوده و هیچ کس در هر‬ ‫جایگاهی که هست اجازه توهین به کسی را ندارد‪ ،‬من‬ ‫مجددا عذرخواهی می کنم‪.‬‬ ‫تیم ملی والیبال با ترکیبی متفاوت در رقابت های‬ ‫قهرمانی اسیا شرکت خواهد کرد‪ .‬تیم ملی والیبال ایران‬ ‫امروز عازم رقابت های والیبال قهرمانی اسیا خواهد شد‪.‬‬ ‫این تیم که در المپیک توکیو عملکرد فاجعه باری داشت‬ ‫این بار با هدایت بهروز عطایی به مصاف حریفان اسیایی‬ ‫خود می رود‪ .‬تیم ملی والیبال نسبت به تیمی که در المپیک‬ ‫توکیو به میدان رفت تغییرات عمده ای داشته و بازیکنان‬ ‫مسنی مثل سید محمد موسوی‪ ،‬سعید معروف‪ ،‬امیر غفور و‬ ‫مهدی مرندی جای خود را به بازیکنان جوان داده اند‪ .‬نکته‬ ‫مهم و قابل اهمیتی که دراین بین دیده می شود این است‬ ‫که بسیاری از بازیکنان جوان که قرار است در رقابت های‬ ‫قهرمانی اسیا به میدان بروند در تیم جوانان هم زیر نظر‬ ‫عطایی بوده اند و این موضوع می تواند یک پوئن مثبت برای‬ ‫تیم ملی محسوب شود‪ .‬همین که تیم ملی والیبال پس از‬ ‫سال ها به معنای واقعی پوست اندازی کرده اتفاق خوبی برای‬ ‫والیبال ایران محسوب می شود و صرف نظر از نتیجه ای که‬ ‫در ژاپن کسب خواهد شد باید به این تیم امیدوار بود‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه حضور بهروز عطایی در راس تیم ملی والیبال پایانی‬ ‫برای مربیان خارجی که اکثریت ان ها عملکرد ناموفقی در‬ ‫تیم ملی داشته باشند باشد‪.‬‬ ‫اغاز لیگ برتر بسکتبال‬ ‫از ‪ ۲۲‬مهرماه‬ ‫داستان کی روش و پرسپولیس هم‬ ‫به پایان رسید‬ ‫فدراســیون فوتبال برای جــذب بازیکن خارجی و‬ ‫جابجایی ان ها از تیمی به تیم دیگر شروطی را تعیین کرد‬ ‫که پرسپولیس از ان برخوردار نبود‪ .‬یحیی گل محمدی‬ ‫ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از ناکامی باشگاه‬ ‫در جذب سجاد شهباززاده و امین قاسمی نژاد خواستار به‬ ‫خدمت گرفتن کی روش استنلی مهاجم خارجی پیشین‬ ‫سپاهان شد‪ .‬بااین حال فدراســیون فوتبال برای جذب‬ ‫بازیکن خارجــی و جابجایی ان ها از تیمی به تیم دیگر‬ ‫شــروطی را تعیین کرد که پرســپولیس از ان برخوردار‬ ‫نبود‪ .‬طبق اعالم فدراســیون فوتبال باشگاه هایی مجوز‬ ‫جذب خارجی دارند که بدهی بین المللی نداشــته باشند‬ ‫و عالوه بر ان بتوانند تضمین مالی یک ســاله به میزان‬ ‫قراردادی که منعقد می کنند را بدهند‪ .‬باشگاه پرسپولیس‬ ‫به دلیل محکومیت از ســوی فیفا به دلیل عدم پرداخت‬ ‫مطالبات گابریل کالدرون‪ ،‬خواســتار مجوز برای جذب‬ ‫کی روش استنلی شد اما مسئوالن فدراسیون بار دیگر‬ ‫با اعالم جمشــید نورشرق رئیس کمیته تعیین وضعیت‬ ‫بازیکنان و مربیان روی موضع خود پافشــاری کردند تا‬ ‫مخالفت خود مبنی برجذب بازیکن توســط باشــگاهی‬ ‫همچون پرسپولیس را علنی کنند‪ .‬همین امر باعث شد‬ ‫رنسانسی که برای والیبال‬ ‫ایران الزم بود‬ ‫نشست هماهنگی فصل جدید لیگ برتر بسکتبال‬ ‫در سالن استاد فارسی اکادمی ملی المپیک برگزار شد که‬ ‫براین اساس‪ ،‬تیم ها باید تا روز ‪ ۲۴‬شهریورماه برای حضور‬ ‫در مراسم قرعه کشی که روز ‪ ۳۰‬شهریورماه ‪ ۱۴۰۰‬برگزار‬ ‫می شود‪ ،‬نسبت به پرداخت ورودیه مسابقات اقدام کنند‪.‬‬ ‫همچنین نمایندگان باشگاه ها باید نمونه لباس تیم خود را که‬ ‫طبق دستورالعمل های فدراسیون طراحی شده است‪ ،‬در مراسم‬ ‫قرعه کشی همراه داشته باشند‪ .‬لیگ برتر از روز ‪ ۲۲‬مهرماه‬ ‫رسما اغاز می شود‪ ،‬تیم ها باید تا روز هفتم مهرماه مدارک خود‬ ‫را در سامانه ملی فدراسیون بسکتبال ثبت کنند‪ .‬همچنین در‬ ‫این نشست بعد از بررسی های الزم و صحبت هایی که بین‬ ‫مدیران و نمایندگان تام االختیار باشگاه ها ردوبدل شد با ‪۱۴‬‬ ‫رای موافق قرار شد بهنام یخچالی که در لیگ برتر المان‬ ‫توپ می زند و حامد حدادی در صورت ثبت قرارداد با باشگاه‬ ‫سی چوان چین به هنگام بازگشت یار خارجی محسوب شوند‪.‬‬ ‫البته اگر تا پایان دور رفت برنگشتند‪ .‬این در حالی است که‬ ‫باشگاه های مهرام و شهرداری گرگان رای مخالف به این‬ ‫حکم دادند چراکه ان ها مترصد بستن قرارداد با این دو بازیکن‬ ‫هستند و برای ان ها بهتر بود تا این دو بازیکن سهمیه ایرانی‬ ‫باشند‪ .‬از سویی شهرداری گرگان درخواست میزبانی را به‬ ‫فدراسیون ارائه کرد که با مخالفت کمیته مسابقات روبرو شد‬ ‫و شیوع کرونا را عامل این مخالفت اعالم کردند‪ .‬بدین ترتیب‬ ‫دو تیم نظم اوران سیرجان و فوالد مبارکه سپاهان که در‬ ‫فصل گذشته به ترتیب عناوین اول و دوم لیگ دسته یک‬ ‫شده بودند‪ ،‬به لیگ برتر صعود کردند و در این دوره از رقابت ها‬ ‫حضور پیدا می کنند‪.‬‬ ‫دومین برد لژیونرهای ایرانی‬ ‫در لیگ رومانی‬ ‫یاران حیدری راد و موسوی‪ ،‬دو لژیونر هندبال ایران‬ ‫در هفته دوم زیمبریلور لیگ رومانی به برتری رسیدند‪ .‬در‬ ‫هفته دوم از لیگ چهارده تیمی هندبال رومانی‪ ،‬تیم دینامو‬ ‫بخارست که سعید حیدری راد و سید علیرضا موسوی دو‬ ‫ملی پوش ایران در اختیار دارد‪ ،‬مقابل تیم چسمه باکائو‬ ‫قرار گرفت و به برتری ‪ ۳۵‬بر ‪ ۳۰‬دست یافت‪ .‬در این دیدار‬ ‫حیدری راد ‪ ۴۰‬دقیقه درون دروازه تیمش قرار گرفت و‬ ‫موفق به کسب ‪ ۱۱‬سیو برای دینامو شد‪ ،‬اما با نظر کادرفنی‬ ‫موسوی در این دیدار برای دینامو به میدان نرفت‪ .‬دینامو‬ ‫بخارست که در حال حاضر با شش امتیاز صدرنشین جدول‬ ‫لیگ هندبال رومانی است‪ ،‬جمعه در هفته سوم به مصاف‬ ‫تیم کلوژ خواهد رفت‪.‬‬ صفحه 7 ‫سه شنبه | ‪ 16‬شهریور ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4159‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫سه شنبه ‪ 16‬شهریور ‪ / 1400‬سال هفدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪07Sep2021 | 4159‬‬ ‫ایات نورانی‬ ‫اسمانها و زمین و انچه را که میان ان دو است به بازى نیافرید‏ه ایم‬ ‫‪ 38‬دخان‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫درختان خیابان سپه اصفهان این روزها‪ ،‬همان زخم هایی را‬ ‫تجربه می کنند که چندی پیش‪ ،‬درختان چهارباغ طعم تلخ ان‬ ‫چشیدند و این تکرار‪ ،‬بیش از هر چیز این جمله هگل را به یاد‬ ‫می اورد‪« :‬از تاریخ می اموزیم که چیزی از تاریخ نمی اموزیم‪».‬‬ ‫دهم اردیبهشت ماه سال جاری بود که حسین کارگر‪ ،‬شهردار‬ ‫منطقه سه اصفهان‪ ،‬در گفت وگویی با خبرگزاری فارس‪ ،‬از اجرای‬ ‫طرح پیاده راه سازی خیابان سپه خبر داد و هنوز یک ماه از شروع‬ ‫این عملیات نگذشته بود که یکی از درختان نارون ‪ ۴۰‬ساله این‬ ‫خیابان‪ ،‬در اوج سبزی و سالمت سقوط کرد و بر زمین افتاد‪.‬‬ ‫فروغ مرتضایی نژاد‪ ،‬مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز‬ ‫شهرداری اصفهان در توضیح چرایی سقوط این درخت به ایمنا‬ ‫گفت‪ :‬درخت نارون خیابان سپه‪ ،‬اولین درخت ضلع جنوبی این‬ ‫خیابان بود‪ .‬ظاهر این درخت حدود ‪ ۴۰‬ساله‪ ،‬سالم و کمتر دچار‬ ‫افت شده بود اما باتوجه به ابیاری های سطحی‪ ،‬ریشه های ان‬ ‫بیشتر در سطح زمین گسترده شده بود‪.‬‬ ‫او خاطرنشان کرد که کنترل وزن درخت‪ ،‬از تعادل بین حجم‬ ‫ریشه ها و سرشاخه ها تشکیل شده اما ریشه های نارون خیابان‬ ‫سپه در سطح قرار داشته و ریشه هایی که وظیفه نگهداری‬ ‫اندام های هوایی درخت را بر عهده داشته به صورت عمقی نبوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مرتضایی نژاد همچنین یاداور شد که تحقیقات اساتید‬ ‫دانشگاه و کارشناسان این سازمان نشان می دهد حجم‬ ‫سرشاخه های نارون ‪ ۴۰‬ساله خیابان سپه بیشتر از ریشه های‬ ‫مکانیکی نگه دارنده درخت بوده و به همین دلیل با وزش باد‬ ‫شدید‪ ،‬درخت از سطح زمین خارج شده و سقوط کرده است‪.‬‬ ‫با علم به وجود معضل ریشه های سطحی درختان در این‬ ‫خیابان اما عملیات پیاده راه سازی‪ ،‬همچنان ادامه پیدا کرد تا‬ ‫جایی که امروز‪ ،‬دو سوی خیابان سپه‪ ،‬کانال هایی برای عبور‬ ‫لوله های سیاه کنده شده و این کانال ها فاصله بسیار کمی تا تنه‬ ‫درختان دارد‪.‬از حائل یک متر و شصت سانتی متری ای که پیش تر‬ ‫به عنوان فاصله استاندارد جدول ها تا تنه درختان اعالم شده بود‪،‬‬ ‫خبری نیست و محور میانی این خیابان‪ ،‬پر شده از ریشه های‬ ‫خشکی که دیگر‪ ،‬به تنه درختان سبز و درهم تنیده ان متصل‬ ‫نیستن ‪.‬د‬ ‫این وضعیت‪ ،‬همان صحنه های تلخی را در ذهن تداعی‬ ‫می کند که مهرماه ‪ ۱۳۹۸‬چهارباغ عباسی و عابرانش ان را‬ ‫به چشم دیدند به کرات در گزارش های دنباله دار از ان نوشته‬ ‫شده؛ گزارش هایی که مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز‬ ‫شهرداری اصفهان‪ ،‬در واکنش به انتشار ان اطمینان می داد‬ ‫«مشکلی درختان این محدوده را تهدید نمی کند و محیط‪،‬‬ ‫مرتب توسط ناظر و بازرس پایش می شود» اما ‪ ۲۶‬اردیبهشت ماه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬که در پی ادامه عملیات صفوی سازی محور میانی‬ ‫چهارباغ عباسی یکی از درختان چهارباغ سقوط کرد‪ ،‬همین مقام‬ ‫مسئول به ایسنا گفت‪« :‬باالخره از دو یا سه هزار درختی که‬ ‫در چهارباغ وجود دارد اگر یک دهم درصد را هم حساب کنیم‪،‬‬ ‫با انجام عملیات عمرانی ای به این سنگینی که طی یک سال‬ ‫همه مسیر چهارباغ را پیاده راه کرد‪ ،‬دو‪ /‬سه درخت اسیب دید‬ ‫که جمع اوری شد‪».‬‬ ‫مرتضایی نژاد البته ‪ ۳۰‬اردیبهشت ماه سال جاری و پس‬ ‫از گذشت دو سال از هشدارهای متخصصان در رسانه ها‪ ،‬از‬ ‫تدابیر ویژه برای حفظ ریشه درختان چهارباغ نیز خبر داد و در‬ ‫گفت وگو با ایمنا اظهار کرد‪« :‬درختان رفیوژهای میانی چهارباغ‬ ‫در فاصله باالتر از کف پیش بینی شده چهارباغ قرار داشت‪،‬‬ ‫ازاین رو با تدابیر در نظر گرفته شده در قسمت رفیوژهای شرقی‬ ‫چهارباغ‪ ،‬باکس هایی محافظتی باتوجه به موقعیت درختان در نظر‬ ‫گرفته شده تا خطری درختان را تهدید نکند‪».‬اکنون‪ ،‬همین خطر‪،‬‬ ‫درختان خیابان سپه را تهدید می کند و محمد فیض‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان در پاسخ به‬ ‫چرایی حفر کانال در نزدیکی تنه درختان این خیابان می گوید‪:‬‬ ‫این کانال ها را اداره برق حفر کرده تا تاسیسات الزم را پیش‬ ‫از سنگ فرش شدن از زیر خیابان عبور دهد و سازمان نوسازی‬ ‫بهسازی شهرداری اصفهان در ایجاد ان دخالتی نداشته است‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬در خصوص چرایی جدول کشی و سیمان ریزی در نزدیکی‬ ‫این درختان توضیح می دهد‪ :‬ما خودمان برای درختان ارزش قائل‬ ‫هستیم و حتما این مسائل را کنترل می کنیم‪ .‬کارگران سازمان نیز‬ ‫در این باره توجیه هستند‪.‬دکتر محمد کوشافر‪ ،‬فعال محیط زیست‬ ‫که به تازگی بازدیدی از خیابان سپه داشته اما درباره وضعیت‬ ‫درختان این خیابان می گوید‪ :‬با وجود اینکه ظاهرا فضای کافی‬ ‫برای رعایت حریم درختان خیابان سپه وجود داشته‪ ،‬کانال هایی‬ ‫حفر شده که در برخی قسمت ها به درختان بسیار نزدیک است و‬ ‫ریشه چندین درخت هم دچار اسیب شده است‪.‬‬ ‫ریشه یکی از درختان خیابان سپه که به دلیل عملیات عمرانی‬ ‫از تنه جدا شده است‪ .‬او ادامه می دهد‪ :‬گویا توان ساختاری سازمان‬ ‫پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان تنها در کاشت گل و‬ ‫درخت و مراقبت های معمول از فضای سبز است و نمی تواند در‬ ‫چنین عملیات های عمرانی ای ان طور که الزم است نظارت و‬ ‫پیشگیریداشتهباشد‪.‬‬ ‫این مدرس دانشگاه تاکید می کند که اسیب زدن به ریشه‬ ‫درخت و بیرون ماندن ان از خاک موجب می شود که به دالیل‬ ‫مختلفی درخت تضعیف شود و بعد‪ ،‬دیگر عوامل تنش راحت تر‬ ‫عمل کنند‪.‬به گفته کوشافر‪ ،‬هویت خیابان هایی مثل چهارباغ و‬ ‫سپه‪ ،‬با درختان کهن سال ان گره خورده و به این استدالل که‬ ‫«هر درختی از بین رفت‪ ،‬به جای ان درختی تازه خواهیم کاشت»‬ ‫نمی توان دل خوش کرد چرا که با وضعیت فعلی محیط زیست‬ ‫اصفهان‪ ،‬معلوم نیست دیگر یک درخت بتواند به وضعیت‬ ‫درختانی که در این خیابان ها هستند برسد یا خیر‪.‬‬ ‫با یاداوری انچه در چهارباغ گذشت‪ ،‬از فروغ مرتضایی نژاد‪،‬‬ ‫مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان نیز‬ ‫خواستیم تا درباره انچه در خیابان سپه در حال رخ دادن است‬ ‫توضیحاتی را بیان کند و پاسخ می شنود‪ :‬مگر در چهارباغ چه‬ ‫اتفاقی افتاد و چند درخت سقوط کرد؟‬ ‫او ادامه می دهد‪ :‬چهارباغ با نظارت کامل سازمان پارک ها و‬ ‫فضای سبز شهرداری اصفهان پیاده راه شد و ما بارها پروژه را‬ ‫تعطیل کردیم تا از درختان حفاظت کنیم‪ .‬تعداد دو‪/‬سه درختی‬ ‫که اسیب جدی دید نیز در قیاس با دو سه هزار درخت موجود در‬ ‫چهارباغ و عملیات سنگینی که انجام شد‪ ،‬درصد زیادی را به خود‬ ‫اختصاص نمی دهد‪.‬مرتضایی نژاد‪ ،‬در پاسخ به این سوال که ایا‬ ‫بر عملیات پیاده راه سازی خیابان سپه نظارتی دارید یا خیر؟ اظهار‬ ‫می کند‪ :‬سازمان پارک ها و فضای سبز نظارت مداوم بر پروژه ها‬ ‫دارد‪ .‬پروژه پیاده راه سازی سپه مورد تایید ما نبود و اگر شروع‬ ‫شده و با دستورالعمل های نظارتی سازمان منطبق نیست باید‬ ‫تعطیل شود‪.‬مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری‬ ‫اصفهان اطمینان می دهد که همین امروز یکی از معاونان این‬ ‫سازمان از خیابان سپه بازدید خواهد داشت تا از نزدیک‪ ،‬وضعیت‬ ‫درختان را رصد کند‪.‬‬ ‫بازوهایی که دست نوزادان دانش بنیان را می گیرند‬ ‫تجاری سازی موفق از اهمیت زیادی برای شرکت های نواور‬ ‫برخوردار است و پژوهش های اخیر بر نقش شبکه ها نه تنها در‬ ‫بخش تحقیق و توسعه‪ ،‬بلکه در تجاری سازی تاکید دارند‪.‬‬ ‫یک شرکت‪ ،‬به ندرت قادر به تجاری سازی موفق محصول‬ ‫جدید خواهد بود‪ ،‬چرا که موفقیت در تجاری سازی اغلب‬ ‫نیازمند مشارکت بین بازیگران فردی و سازمان ها و حمایت از‬ ‫سوی سهام داران است‪ .‬در نتیجه نقش شبکه های همکاری در‬ ‫تجاری سازی محصوالت جدید بسیار مهم است‪.‬‬ ‫شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان در سال ‪۱۳۸۳‬‬ ‫به عنوان نخستین موسسه غیرانتفاعی پژوهش و فناوری کشور با‬ ‫هدف توانمندسازی واحدهای فناور‪ ،‬خالق و دانش بنیان و کمک به‬ ‫تجاری سازی دانش و فناوری و همچنین ارتباط و شــبکه ســازی‬ ‫عناصــر فعال در زیســت بوم فناوری‪ ،‬نواوری و کارافرینی کشور‬ ‫و با همکاری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان راه اندازی شد‪.‬این‬ ‫شبکه با حمایت از شرکت های فناور و دانش بنیان و همکاری با‬ ‫مجتمع های فناوری و نواوری‪ ،‬مزایا و حمایت های قانونی و خدمات‬ ‫تجاری سازی را به اعضای خود ارائه میکند و بستر مناسبی را برای‬ ‫توسعه زیست بوم فناوری و نواوری و ظرفیت سازی برای توسعه‬ ‫دانش و هم افزایی فراهم می کند‪.‬‬ ‫مهدی اعتباری ‪ -‬مدیر شبکه پژوهش و فناوری استان‬ ‫اصفهان در گفتگو با ایسنا با تشریح فعالیتهای شبکه پژوهش‬ ‫و فناوری استان اصفهان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شبکه پژوهش و فناوری‬ ‫استان اصفهان با هدف ایجاد ارتباط و تعامل بین واحدهای‬ ‫تحقیق و توسعه و ایجاد بستر تحقیقاتی و پژوهشی برای انها‪،‬‬ ‫ایجاد ارتباط بین واحدهای پژوهشگر و فناور و هم افزایی بین این‬ ‫واحدها‪ ،‬توسعه و تعالی انها‪ ،‬ایجاد امکان بهره برداری مشترک از‬ ‫امکانات سخت افزاری و نرم افزاری واحدهای پژوهشگر و فناور و‬ ‫ایجاد ارتباط هدفمند جهت معرفی نیازهای صنایع به شرکت های‬ ‫دانش بنیان راه اندازی شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان با شناخت‬ ‫خالءهای موجود در صنایع و نیاز انها و تعامل با شرکت های فناور‬ ‫و دانش بنیان در برطرف کردن این نیازها اقدام و نیاز کشور را از‬ ‫واردات تکنولوژی و محصوالت وابسته برطرف کرده و با توانایی‬ ‫نیروهای متعهد داخلی به تولید‪ ،‬انتشار و استفاده از دانش می پردازد‪.‬‬ ‫مدیر شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان با بیان اینکه‬ ‫این شبکه در سه حوزه اصلی خدمات توانمندسازی‪ ،‬خدمات‬ ‫تجاری سازی و خدمات شبکه سازی مشغول به فعالیت است‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬توانمندسازی مجموعه ها با ارائه خدمات اموزشی‪،‬‬ ‫مشاوره و کوچینگ به شرکت های مستقر در پارک های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد دانشگاه ها از فعالیت های شبکه است‪.‬‬ ‫همچنین از دیگر فعالیت ها‪ ،‬شبکه سازی و توسعه ارتباطات بین‬ ‫مجموعه های علمی و صنعتی در بخش خصوصی و دولتی است‪.‬‬ ‫اعتباری ادامه داد‪ :‬شبکه سازی شرکت ها معموال با دو هدف‬ ‫انجام می شود‪ ،‬اول گشایش منابع تکمیلی جدید به منظور دستیابی‬ ‫به افراد و دانش جدید و دوم نزدیک شدن و همکاری دوجانبه‬ ‫بین شرکت ها به منظور حفاظت از بازار و شکل دادن اتحادها برای‬ ‫اجتناب از رقابت در بازارهای نوپا‪ .‬شبکه سازی عالوه بر اینکه انتقال‬ ‫و بهره برداری از دانش و فناوری را تسهیل می کند‪ ،‬موجب افزایش‬ ‫اعتماد بین کل اعضا شده و افزایش اعتماد بین اعضا موجب توسعه‬ ‫سطحروابطوهمکاری هامی شود‪.‬همچنینشبکه سازیشرکت ها‬ ‫با قابلیت های مکمل‪ ،‬با کاهش عدم اطمینان در توانمندی‬ ‫شرکت های کوچک تر موجب جلب اعتماد شرکت های بزرگ در‬ ‫واسپاری پروژه های نواورانه به انها می شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬یکی دیگر از خدمات شبکه پژوهش و فناوری‬ ‫حوزه تجاری سازی است که عموما مراکز رشد با ان درگیرند و با‬ ‫چالش بزرگی در این بخش مواجه هستند‪ .‬شبکه سعی دارد پل‬ ‫ارتباطی و تسهیلگر بین روابط صنعت و دانشگاه باشد‪ .‬در موضوع‬ ‫حل مسئله بین دانشگاه‪ ،‬جامعه و صنعت دو چالش عمده وجود‬ ‫دارد‪ ،‬چالش اول این است که دو طرف نسبت به یکدیگر بی اعتماد‬ ‫هستند و شبکه قرار است با تسهیلگری‪ ،‬اعتماد را میان دو طرف‬ ‫برقرار کند‪ .‬مسئله دوم شناخت زبان دو طرف است که کمی‬ ‫متفاوت است‪.‬مدیر شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان‪ ،‬یکی‬ ‫از چالش های اصلی در مراکز رشد را بحث تجاری سازی اعالم کرد‬ ‫و گفت‪ :‬شبکه این کمک را ارائه می کند‪ .‬این تجاری شدن کمی‬ ‫حساس است و باید هوشمندانه انجام شود‪ .‬در شبکه تیم قدرتمندی‬ ‫حاضر است که در تمام زمینه ها به تیم های نوپا کمک می کند و‬ ‫حمایت هایی مانند بازارسازی و معرفی به فضای کسب وکار ارائه‬ ‫می شود‪.‬اعتباری با بیان اینکه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان‬ ‫نیز در این زمینه عمل می کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی از مزیت های ما‬ ‫نسبت به شهرک این است که سعی شده ظاهر خصوصی را‬ ‫حفظ کنیم و چابکی الزم را داشته باشیم‪ .‬مجموعه های دولتی‬ ‫عموما درگیر نامه نگاری هستند و در شبکه این فضا کمتر مشهود‬ ‫است‪.‬اعتباری با بیان اینکه خدمات به صورت ملی ارائه می شود‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان به عنوان‬ ‫نخستین شبکه در کشور تاسیس شد و در حال حاضر نیز خدمات‬ ‫این مجموعه در سطح ملی ارائه می شود‪ .‬کمک های مالی در‬ ‫شبکه در حد اینکه بتوانیم منابع و سرمایه جذب و به شرکت ها‬ ‫معرفی کنیم‪ ،‬انجام می شود‪.‬به گفته وی‪ ،‬به دلیل ارتباطی که‬ ‫شبکه پژوهش و فناوری با دانشگاه ها‪ ،‬پارک ها و صنایع مختلف‬ ‫دارد‪ ،‬امکان همکاری بین بخشی باالیی وجود دارد و در کل‬ ‫شبکه باتوجه به سابقه چندساله توانسته اعتماد مناسبی را از طرف‬ ‫دانشگاه ها و مراکز علمی و صنایع به خود جلب کرده و فعالیت های‬ ‫مختلفی داشته باشد‪.‬مدیر شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان‬ ‫در پاسخ به پرسشی مبنی بر خارج شدن برخی ایده ها از کشور به‬ ‫دلیل نیافتن زمینه بروز و ظهور در داخل‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این مباحث‬ ‫در چند سال اخیر کمرنگ شده و دلیل ان سیاست های خوب‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ایجاد صندوق نواوری‬ ‫شکوفایی است که با افزایش تعداد صندوق های سرمایه گذار‬ ‫خطرپذیر و اعتبارات بیشتر‪ ،‬خروج ایده ها کمتر و کمتر شده‪ ،‬مگر‬ ‫اینکه ایده ها نیاز به ارائه به صورت بین المللی داشته باشند‪.‬به گفته‬ ‫اعتباری‪ ،‬اگر ایده ای خوب باشد‪ ،‬تحت حمایت قرار می گیرد و حتی‬ ‫می تواند به صورت هم زمان از چند صندوق جذب سرمایه داشته‬ ‫باشد‪.‬وی با بیان اینکه چالش های شرکت ها متفاوت است‪ ،‬عمده‬ ‫مشکالت انها را در بحث های مالی و شناخت از بازار اعالم کرد‬ ‫و گفت‪ :‬به دلیل اینکه بیشتر افراد در پارک های علمی و فناوری‪،‬‬ ‫افراد علمی و اکادمیک هستند‪ ،‬فضای بازار را به خوبی نمی شناسند‬ ‫و بیشترین دغدغه انها بازارشناسی و بازارسازی است‪.‬مدیر شبکه‬ ‫پژوهش و فناوری استان اصفهان اظهار کرد‪ :‬کسانی که عضو‬ ‫شبکه هستند عالوه بر ارائه مشاوره ها و کوچینگ‪ ،‬از مزایای‬ ‫تبلیغات و اطالع رسانی نیز برخوردار می شوند‪.‬اعتباری با اشاره به‬ ‫بحران کرونا و تاثیرات منفی ان بر کسب وکارها معتقد است که‬ ‫کرونا محاسنی نیز داشته و گفت‪ :‬برخی کسب وکارها از به روز شدن‬ ‫و ورود به فضای کسب وکار جدید دوری می کردند که کرونا باعث‬ ‫شد به این سمت حرکت کنند‪ .‬البته در زیرساخت ها مشکالتی‬ ‫داشتیم که با سیاست گذاری ها و ورود بخش خصوصی تا حدی‬ ‫تسهیل شده تا ماندگاری و رشد واحدها بیشتر شود‪.‬‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫هیچ دشواری را نمی توان در همان سطحی که به وجود امده از‬ ‫بین برد؛ باید یاد بگیریم که نگاهمان را به جهان تغییر دهیم‪.‬‬ ‫البرتانیشتین‬ ‫درختان سپه زیر فشار پیاده راه‬ ‫گروه نشریات‬ ‫یک فنجان‬ ‫شعر‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫بسان رهنوردانی که در افسانه ها گویند گرفته کولبار زاد ره بر دوش‬ ‫فشرده چوبدست خیزران در مشت گهی پر گوی و گه خاموش‬ ‫مناسبت‬ ‫زادروز تهمینه میالنی‪ ،‬کارگردان ایرانی‬ ‫مهدی اخوان ثالث‬ ‫گفتگو با استاد اصفهانی که عضو ‪ 1‬درصد دانشمندان برتر جهان است‬ ‫رویا کلیشادی؛ حضور همیشگی بر قله دانش‬ ‫رویا کلیشادی از بانوان موفق ساکن اصفهان است که‬ ‫جزو دانشمندان برتر یک درصد جهانی است و ضمن داشتن‬ ‫مسئولیت های گوناگون رئیس پژوهشکده پیشگیری اولیه از‬ ‫بیماری های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬یکی از بانوان و پزشکان نمونه‪ ،‬دکتر‬ ‫رویا کلیشادی رئیس پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های‬ ‫غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است که سوابق علمی‬ ‫و اجرایی بسیاری را در کارنامه خود دارد‪ ،‬به ‪ ۳‬زبان المانی‪،‬‬ ‫فرانسوی و انگلیسی تسلط دارد و جزو دانشمندان برتر ‪ ۱‬درصد‬ ‫جهانی است‪.‬‬ ‫کلیشادی با فعالیت های علمی تحقیقاتی خود سطح علمی‬ ‫ایران را به جایگاهی رسانده که مقاالت‬ ‫دانشگاه های معتبر خارجی پس از تایید وی‬ ‫در مجله ای که خود تاسیس کرده‪ ،‬منتشر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫از ارزوهای این بانوی اصفهانی تسهیل‬ ‫راه جوانانی است که قدم به راه علم و‬ ‫تحقیقات می گذارند‪ ،‬عالقه به اطفال باعث‬ ‫شد او حتی با داشتن ‪ ۳‬فرزند‪ ،‬تخصص‬ ‫اطفال را با باالترین نمره بگیرد و اکنون به‬ ‫یکی از موفق ترین پزشکان زن اصفهان و‬ ‫ایران تبدیل شود‪ .‬مشروح گفت وگو با رویا‬ ‫کلیشادی را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫■ من رویا کلیشادی‪ ،‬متولد ابان ‪ ،۳۹‬در اصفهان هستم‬ ‫و در اصفهان زندگی می کنم‪ ،‬رشته تحصیلی ام پزشکی‪،‬‬ ‫تخصص بیماری های کودکان است و به ان عالقه دارم چون‬ ‫کسی نمی تواند بدون عالقه وارد این رشته شود‪.‬‬ ‫■ با رتبه ‪ ۸۳‬کنکور وارد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‬ ‫شدم و دوره عمومی ام را گذراندم بعد از طرح ‪ ۲‬ساله وارد‬ ‫تخصص شدم؛ چون از اول رشته اطفال را دوست داشتم‪،‬‬ ‫همان رشته برای تخصص رفتم‪ ،‬علت این که این رشته‬ ‫را دوست داشتم‪ ،‬این بود که حالت مادری که در این رشته‬ ‫برای بیماران هم وجود دارد‪ ،‬متوجه صحبت مادران می شود‪،‬‬ ‫درکشان می کند‪ ،‬می تواند کمکی بهشان کرده باشد و هم‬ ‫اینکه کودکان یک اینده خیلی طوالنی جلویشان هست‪.‬‬ ‫■ در این زمینه معتقدم که ما اطالعاتی که در کتاب ها‪،‬‬ ‫مقاالت و غیره می خوانیم‪ ،‬از کشورهای دیگر است‪ ،‬از کشور‬ ‫خودمان هیچ اطالعاتی نداریم و زمینه‬ ‫تحقیقاتی مان خیلی ضعیف است؛ به همین‬ ‫خاطر فعالیت های تحقیقاتی ام را گسترده‬ ‫کردم که امار و اطالعات از جامعه خودمان‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬بعد هم فکر کردم در کار‬ ‫طبابت‪ ،‬ادم تا اطالعات درستی از جامعه‬ ‫خودش نداشته باشد‪ ،‬نمی تواند که در کشور‬ ‫خودش مفید باشد را انجام دهد‪.‬‬ ‫■ مثال اگر در فالن کتاب نوشته‬ ‫فالن دارو روی فالن بیماری تاثیر دارد‪،‬‬ ‫باید ببینیم در جامعه خودمان کدامش‬ ‫واقعا این حالت را دارد؟ من تحقیقات خیلی گسترده ای را در‬ ‫این زمینه ها شروع کردم و االن هم به توفیق الهی‪ ،‬توانستم‬ ‫باالترین محقق دانشگاه باشم و رتبه اول بالینی فرهنگستان‬ ‫علوم پزشکی بودم‪.‬‬ ‫■ بیماری ها در بزرگساالن معموال در سن کودکی شروع‬ ‫می شود‪ ،‬مثال یک نفر که دچار پوکی استخوان در سن ‪،۵۰‬‬ ‫‪ ۶۰‬سالگی می شود‪ ،‬شروعش از دوران کودکی بوده یا یک‬ ‫نفر که بیماری قند‪ ،‬دیابت‪ ،‬فشارخون و بیماری قلبی می گیرد‪،‬‬ ‫شروعش در دوران کودکی است و به همین خاطر من در‬ ‫پیشگیری اولیه از بیماری های غیرواگیر در دوران کودکی‬ ‫فعالیت کردم‪.‬‬ ‫■ یک سری مطالعات با همکاری دانشگاه صنعتی در‬ ‫اصفهان انجام دادیم که اولین مطالعه در دنیا بود که نشان‬ ‫داده الودگی هوا می تواند زمینه مقاومت به انسولین و بروز‬ ‫بیماری دیابت و قند را در بچه های کامال سالم ایجاد کند و‬ ‫این فعالیت ها گسترده تر شد و با سازمان های مرتبط که گفتیم‪،‬‬ ‫تا حدی تاثیرگذار بود که هم به مردم اموزش بدهند و هم در‬ ‫مواردی به خود بچه ها در مدارس و مهدکودک ها اموزش هایی‬ ‫داده شود در خصوص کارهایی که خود خانواده ها می توانند‬ ‫بکنند و کارهای سیاست گذاری و غیره‪.‬‬ ‫■ سال اولی که مازوت را در پاالیشگاه ممنوع کردند‪ ،‬با‬ ‫یکی از همایش هایی که داشتیم‪ ،‬مرتبط بود و ما ارائه کردیم‬ ‫که در شهر اصفهان‪ ،‬چقدر سطح االینده باال بوده و در کودکان‬ ‫و نوجوانان چه اثراتی داشته‪ ،‬در جلسات مطرح شد‪.‬‬ ‫■ مردم خودشان اگاهی نداشتند که الودگی های‬ ‫‪ indoor‬و داخل خانه‪ ،‬چقدر می تواند خطرش از ‪outdoor‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫بیشتر باشد‪ ،‬روی این موضوع خیلی کار کردیم‪ ،‬کاری که خود‬ ‫مردم می توانند انجام دهند و اموزش هایی که دادیم و مواردی‬ ‫که داخل خانه‪ ،‬چه رعایت هایی بکنند‪ ،‬چه کارهایی کنند که‬ ‫کمتر شود این حالت ها‪ ،‬هماهنگی با سازمان های مختلف‪،‬‬ ‫سازمان بهزیستی که مهدکودک ها تحت نظرشان بود‪ ،‬سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست‪ ،‬اموزش پرورش و غیره که جلسات‬ ‫اموزشی متعدد گذاشته و اطالع رسانی شد‪.‬‬ ‫■ ‪ ۱۵ ،۱۰‬سال پیش کسی توجهی نداشت به این قضیه‬ ‫که چقدر محیط می تواند تاثیرگذار باشد یا مثال درمورد ویتامین‬ ‫‪ D‬ما مطالعات زیاد داشتیم که کمبود ویتامین ‪ D‬چقدر‬ ‫می تواند عوارض داشته باشد و یکی از علل مهم کمبود این‬ ‫ویتامین ‪ D‬همین بحث الودگی هوا است‬ ‫که نمی گذارد طول موج مفید خورشید‪ ،‬به‬ ‫بدن برسد و ویتامین ‪ D‬ساخته شود‪.‬‬ ‫■ من فکر می کنم همه خانم ها به‬ ‫طور غریزی به بچه ها عالقه دارند ولی‬ ‫اینکه بتوانیم کمک کنیم به بچه ها به عنوان‬ ‫یک کار بالینی‪ ،‬خب طبیعتًا در دوره‬ ‫پزشک عمومی که من بودم‪ ،‬عالقه مند‬ ‫شدم‪ ،‬هرچند کار بسیار سختی است‪ ،‬هم‬ ‫تشخیص بیماری ها در بچه ها خیلی سخت‬ ‫است هم معاینه شان و هم اینکه نمی توانی‬ ‫اصال ازمایش بدهی‪ ،‬مثال یک بزرگسال خودش می اید‬ ‫می گوید برای من یک ازمایش چکاپ بنویسید‪ ،‬برای یک بچه‬ ‫می خواهی یک ازمایش بدهی‪ ،‬مشکل است یا دارو می خواهی‬ ‫بدهی‪ ،‬دارو خیلی عوارض برای بچه ها می تواند داشته باشد و‬ ‫باید حساس کارکنی‪ ،‬طبابت کودکان کار خیلی سختی است‪.‬‬ ‫■ یکی از نکات بسیار مهم که من در ان زمینه خیلی‬ ‫فعالیت داشتم‪ ،‬بحث تغذیه ای است که بچه ها در سن پایین‬ ‫باید داشته باشند‪ ،‬مخصوصا در ‪ ۱۰۰۰‬روز اول عمر‪ ،‬شاید تمام‬ ‫سیستم رشد و تکامل بچه ها ان ‪ ۱۰۰۰‬روز اول می شود که از‬ ‫بدو بارداری مادر تا پایان ‪۲‬سالگی است و این جا است که اگر‬ ‫اسیب تغذیه ای برای بچه ایجاد شود‪ ،‬عوارض غیرقابل برگشت‬ ‫دائمی برایش ایجاد شده‪ ،‬حتی بهره هوشی بچه کم می شود و‬ ‫روی رشدش اثرات غیرقابل برگشت می گذارد‪.‬‬ ‫■ به همین دلیل تاکید زیادی روی تحقیقات در این زمینه‬ ‫داشتم زمانی که شروع به فعالیت کردم‪ ،‬هیچ منبع معتبری‬ ‫در کشور در این زمینه وجود نداشت‪ ،‬چند‬ ‫کتاب ترجمه شده با مطالب غربی بود و‬ ‫یک کتابی تحت عنوان «تغذیه کودک و‬ ‫نوجوان در سالمت و بیماری» تدوین کردم‬ ‫که هنوز هم هست و چندین بار هم تجدید‬ ‫چاپ شده که راهکارهای کاربردی برای‬ ‫کشور خودمان است و در عین اینکه منبع‪،‬‬ ‫معتبر و علمی هست‪ ،‬به زبان خیلی ساده‬ ‫عالوه بر پزشکان‪ ،‬خانواده ها نیز می توانند از‬ ‫ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫■ من بیش از ‪ ۴۰‬کتاب تالیفی دارم‬ ‫ولی این کتاب را خیلی وقت رویش گذاشتم چون برای جامعه‬ ‫کاربردی بوده‪ ،‬از نظر سطح علمی کتاب های زیادی دارم که‬ ‫در امریکا‪ ،‬استرالیا و ‪ ...‬چاپ شد همچنین من بیش از ‪۱۰۰۰‬‬ ‫مقاله دارم که در مجالت معتبر چاپ شدند که حدود ‪۷۰۰‬‬ ‫تایش مقاالت انگلیسی زبان است که در مجالت معتبر خارجی‬ ‫چاپ شدند و بیشتر هدف این بوده که ما تحقیقات خودمان‬ ‫را بگوییم و تکرارکننده تحقیقات دیگران نباشیم‪ ،‬بدانیم کشور‬ ‫خودمان چه وضعیتی واقعا هست و بر اساس ان بتوانیم که‬ ‫کار را انجام دهیم‪.‬‬ ‫■ االن خیلی می بینم خانواده هایی که به چیزهای ظاهری‬ ‫توجه می کنند که در مراجعاتمان مشهود است‪ ،‬خوشبختانه‪،‬‬ ‫خانواده ما به گونه ای بودند که توانمندی علمی بچه برایشان مهم‬ ‫بود و شاید ان ایده ای که از اول در خانواده ما شکل گرفت و‬ ‫ان عالقه ای که من داشتم‪ ،‬مثال من عاشق خواندن زبان های‬ ‫خارجی بودم‪ ،‬من ‪ ۳‬زبان را خیلی مسلط و راحت حرف می زنم‪،‬‬ ‫فرانسه‪ ،‬انگلیسی و المانی و این چیزی بود که از بچگی خانواده‬ ‫من را تشویق کردند‪ ،‬من هم زمینه اش را داشتم و هم عالقه ام‬ ‫بود و همین طور ان رتبه ای که گفتم در کنکور داشتم یا غیره‪ ،‬با‬ ‫ان مبنای خانواده خودم و بعد هم که ازدواج کردم و بعد بچ هدار‬ ‫شدم خانواده ام خیلی حمایت کردند‪.‬‬ ‫■ به هرحال رشته ما رشته خیلی مشکلی است شیفت‬ ‫شب‪ ،‬درس خواندن و امتحان دارد و با حمایت‪ ،‬عشق و‬ ‫عالقه ای که داشتم‪ ،‬خدا این توفیق را داد که در همه این‬ ‫موارد با وجود ‪ ۳‬فرزند رتبه اول و ممتاز بودم و االن هم اگر‬ ‫توفیقی بوده که موفق بودم‪ ،‬به خاطر عشق و عالقه ای است‬ ‫که به کارم دارم و سعی کردم در خانواده چیزی را کم نگذارم‪.‬‬ ‫رونمایی از بسته اموزشی‬ ‫سوادمحیط زیستی‬ ‫در اصفهان‬ ‫ایین رونمایی بسته اموزشی سواد محیط زیستی ویژه‬ ‫تسهیلگران و اموزشگران در اصفهان برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬بسته اموزشی سواد محیط زیستی‬ ‫مجموعه ای است که به وسیله مرکز اموزش محیط زیست‬ ‫تهیه شده و بر روی پایگاه اینترنتی این سازمان قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬بسته یاد شده شامل پسماند‪ ،‬تغییر اقلیم‪ ،‬تنوع‬ ‫زیستی‪ ،‬بوم گردی‪ ،‬مناطق جنگلی‪ ،‬مناطق کوهستانی‬ ‫و مناطق خشک است‪.‬ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت‬ ‫محیط زیست استان اصفهان در مراسم رونمایی بسته‬ ‫اموزشی سواد محیط زیستی گفت‪ :‬این بسته اموزشی‬ ‫مجموعه ای است که توسط مرکز اموزش محیط زیست‬ ‫و تربیت محیط بان برای دانش افزایی هر چه بیشتر‬ ‫اموزشگران و تسهیلگران تهیه شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اساس اصل ‪ ۵۰‬قانون اساسی‪ ،‬حفاظت‬ ‫از محیط زیست امر همگانی و برای همه احاد مردم در نظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬مدیرکل حفاظت محیط زیست استان‬ ‫اصفهان تصریح کرد‪ :‬برای تحقق اصل ‪ ۵۰‬قانون اساسی‬ ‫و دستیابی به اموزش های موثر‪ ،‬ما نحوه برخوردهای بشر‬ ‫با محیط زیست در زمینه توسعه ناپایدار‪ ،‬استفاده بی رویه‬ ‫و تخریب محیط زیست‪ ،‬تغییرات اقلیمی‪ ،‬کاهش بارش‪،‬‬ ‫کانون های گردوغبار ساختگی و طبیعی را تعریف کرده ایم‪.‬‬ ‫حشمتی تصریح کرد‪ :‬این کتاب برای مربیان و تسهیلگران‬ ‫تهیه شده است که با یادگیری و روش خالقانه فراگیران‬ ‫بتوانند ایجاد حس مسئولیت اجتماعی را به بار بنشانند‪.‬‬ ‫محمدرضا ناظم زاده معاون اموزش متوسطه اداره‬ ‫کل اموزش وپرورش استان اصفهان در ادامه این ایین‬ ‫با اشاره به اینکه در اصل مترقی محیط زیست در ‪۴۰‬‬ ‫سال گذشته کوتاهی شده است‪ ،‬افزود‪ :‬بهترین زمان‬ ‫برای فرهنگ سازی اموزش وپرورش دوران ابتدایی است‬ ‫و براین اساس ما وظیفه فرهنگ سازی در اجرایی کردن‬ ‫اهداف محیط زیست داریم‪ .‬نسخه چاپی بسته اموزشی‬ ‫سواد محیط زیستی ویژه تسهیلگران و اموزشگران در قطع‬ ‫رحلی با تیراژ محدود منتشر شده و نسخه الکترونیکی ان‬ ‫به صورت فایل پی دی اف ازروی پایگاه اینترنتی سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست قابل دریافت است‪.‬‬ ‫نبودبسته بندیمناسب‬ ‫در صنایع دستی اصفهان‬ ‫فعال حوزه بسته بندی و چاپ گفت‪ :‬شرایط کرونا سبب‬ ‫تعامل بیشتر و مشخص شدن خالء بسته بندی و چاپ‬ ‫به ویژه در صنایع دستی اصفهان شد‪.‬‬ ‫امیرعلی سید مجیدی در گفت وگو با مهر با اشاره به‬ ‫محدودیت های این حوزه و مشکالت ان اظهار داشت‪:‬‬ ‫بسته بندی صنایع دستی سالهاست با فراز و نشیب های‬ ‫مختلفی همراه است و اغلب فروشندگان صنایع دستی به‬ ‫دلیل محدودیت ها و حتی گستردگی این حوزه کمتر به‬ ‫سراغ ان می روند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬البته اهمیت محافظت از‬ ‫محصول‪ ،‬قیمت باالی صنایع دستی‪ ،‬جابجایی و صادرات‬ ‫باعث می شود که ارزش بسته بندی دوچندان شود اما‬ ‫همچنان جایگاه این مسئله شناخته شده نیست و تنها به‬ ‫بسته بندی های جیر و چوبی اکتفا می کنند‪.‬‬ ‫این فعال حوزه بسته بندی و چاپ معتقد است که‬ ‫بازاریابی و فرهنگ سازی زیرساخت های توجه و اهمیت‬ ‫این موضوع را فراهم می کند که یک بسته بندی ارزشمند‪،‬‬ ‫عالوه بر محافظت کاال سبب برندینگ و فروش بهتر‬ ‫خواهد شد‪ .‬وی با اشاره به مزیت ها و معایب شرایط کرونا‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این شرایط تعامل بین افراد فعال در حوزه گرافیک و‬ ‫بسته بندی را افزایش داد و حتی در خارج از استان ها سبب‬ ‫تغییرات‪ ،‬اطالع رسانی و رفع خالءها شد که یکی از این‬ ‫خالءها پررنگ شدن فقدان بسته بندی در صنایع دستی‬ ‫اصفهان بوده است‪.‬‬ ‫سید مجیدی بعد از تهران و تبریز‪ ،‬اصفهان را یکی از‬ ‫قطب های چاپ‪ ،‬بسته بندی و گرافیک عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫به دلیل ارتقا روش های تولید و دستگاه ها اصفهان توانسته‬ ‫در جایگاه مناسبی قرار گیرد اما در اصفهان برخالف سایر‬ ‫استان ها اولویت و ارزش بسته بندی به تازگی موردتوجه‬ ‫قرار گرفته است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬ذهنیت سنتی بازاریان و‬ ‫فروشندگان اصفهان سبب شده تا به بسته بندی به عنوان‬ ‫اخرین مولفه در فروش محصوالت خود توجه کنند‪ ،‬اما‬ ‫در حال حاضر این مسئله بین انها به تدریج قوت گرفته و‬ ‫متقاضیانبیشترشده اند‪.‬‬ ‫این فعال حوزه بسته بندی و چاپ با بیان اینکه هرچند‬ ‫در حوزه چاپ و بسته بندی وابسته بودیم اما شرکت ها‬ ‫اکنون فعالیت خوبی را در این زمینه اغاز کردند و وجود‬ ‫بسته بندی های خارجی باعث شد تا سواد بصری خریداران‬ ‫افزایش پیدا کند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4730

روزنامه اصفهان امروز 4730

شماره : 4730
تاریخ : 1402/07/09
روزنامه اصفهان امروز 4729

روزنامه اصفهان امروز 4729

شماره : 4729
تاریخ : 1402/07/08
روزنامه اصفهان امروز 4727

روزنامه اصفهان امروز 4727

شماره : 4727
تاریخ : 1402/07/05
روزنامه اصفهان امروز 4726

روزنامه اصفهان امروز 4726

شماره : 4726
تاریخ : 1402/07/04
روزنامه اصفهان امروز 4725

روزنامه اصفهان امروز 4725

شماره : 4725
تاریخ : 1402/07/03
روزنامه اصفهان امروز 4723

روزنامه اصفهان امروز 4723

شماره : 4723
تاریخ : 1402/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!